P. 1
Naizmenicna struja

Naizmenicna struja

|Views: 181|Likes:
Published by Nikolic Veselin

More info:

Published by: Nikolic Veselin on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2015

pdf

text

original

NAIZMENIČNA STRUJA

koristiti kao dopunu udžbenika

a obrnuto proces jeste i za to se koriste invertori (prisutni su kod sistema za korišćenje energije Sunca). Iz iskustva znamo da adapter (punjač) za mobilni telefon vrši pretvaranje naizmenične struje u jednosmernu koja puni baterije. Sistemom naizmenične struje mogao bi da se napaja čitav grad od samo jedne elektrane koja je bila prilično udaljena od potrošača. Polazeći od primera sa adapterom možemo izvesti još jedan važan zaključak : nije baš uvek naizmenična struja u prednosti kada se poredi sa jednosmernom ! Na kraju uvodnog dela nije loše znati da jednosmerna struja protiče kroz celu zapreminu provodnika dok naizmenična isključivo po njegovoj površini (zbog toga se provodnici za transport naizmenične struje prave iznutra šuplji. Zapravo. frekvencija naizmanične struje određuje kolika je debljina sloja provodnika koji „nosi“ struju. Kao što vidimo ovakvo pretvaranje nije skupo. a u kolima naizmenične struje elektroni menjaju smer kretanja u skladu sa frekvencijom izvora EMS. Postoji mnogo tekstova o Tesli. Razlog je jednostavan: za napajanje jednosmernom strujom jednog kvarta u gradu bila je potrebna jedna (termo)elektrana zbog velikih padova napona u mreži. Njegov doprinos je uvođenje polifaznog sistema struje (mi u našim kućama koristimo trofaznu). što postiže uštedu u materijalu). . Dakle. Preporučujem jedan od njih. Ovakva pojava ponašanja naizmenične struje poznata je kao skin efekat.Da bude jasno na samom početku : Tesla nije „izmislio“ struju jer je ona bila poznata ljudima pre nogo što je Tesla ušao u svet nauke. Tomas Edison je bio poznata ličnost u Americi. ovde vidimo već dve prednosti naizmenične struje. Tu je i prezentacija Muzeja Nikola Tesla. U kolima jednosmerne struje elektroni teku u jednom smeru. ali je njegov elektroenergetski sistem zasnovan na jednosmernoj struji izgubio bitku protiv sistema naizmenične struje koju je osmislio jedan potpuni anonimus (došljak u Ameriku i napočetku fizički radnik) – Nikola Tesla.

Pre nego što se upustimo u detalje. Najjednostavnije objašnjenje daje Faradejev zakon elektromagnetne indukcije.Kako se proizvodi naizmenična struja Bez obzira da li se električna energija dobija u hidroelektranama. termoelektranama. nuklearnim elktranama ili energijom talasa (vetra) postoje neke zajedničke karakteristike uređaja za proizvodnju i oni se nazivaju generatori. Malo . Pogledajmo kako se dobija monofazna naizmenična struja : Ukoliko se žičani ram oblika kao na slici okreće u homogenom magnetnom polju dobijamo struju u kolu. Na slici vidimo da su krajevi provodnika preko pokretnih prstenova (na slici slip-rings) spojeni sa nepokretnim četkicama (na slici brush) i preko takvog sistema struja putuje u kolo sa potrošačem. bilo bi dobro da prostudirate ovu animaciju. Zamislimo da proces ravnomerne rotacije rama posmatramo sa strane.

U hidroelektranama takva spoljašnja sila potiče od vode koja pada na lopatice turbine.uprošćena slika bi izgledala ovako : vsinθ v vcosθ N S Brzinu elektrona v u ramu koji rotira razložili smo na dve komponente jer komponenta vcosθ ne doprinosi stvaranju EMS (prisetimo se da Lorencova sila vrši razdvajanje naelektrisanja. U termoelektranama to čini zagrejana vodena . Frekvencija struje u Evropi je 50 Hz (u Americi 60 HZ) što znači da struja promeni smer 100 puta u toku jedne sekunde (odnosno 120). Gledajući animaciju mogli ste zapaziti da struja u toku jednog punog obrta rama 2 puta promeni smer. To znači da treba delovati nekom spoljašnjom silom da bi se ram obrtao stalnom ugaonom brzinom. To važi i za naš žičani ram ! Amperova sila stvara moment sile koji usporava kretanje rama. Svaki generator ima rotor i stator i jasno je šta su u okviru ovog primera jedan i drugi. imali bi trofaznu naizmeničnu struju. Ako uzmemo u obzir da se ugao θ sinhrono menja sa obrtanjem rama : θ = ωt gde je ω kružna frekvencija obrtanja rama. Kada uzmemo u obzir da se EMS indukuje i u drugoj (crvenoj na pomenutoj slici). Pošto je (linijska) brzina v rama izražena preko kružne frekvencije (ugaone brzine) : v = rω gde je r rastojanje od ose rotacije do napadne tačke vektora v. Konačan oblik jednačine za EMS generatora je : ε = ε0 sinωt Ako bismo imali 3 rama simetrično raspoređena pod uglovima od 1200. Ako primenite pravilo desne šake videćete da tu Lorencova sila ne može da obezbedi stvaranje EMS zbog pravca svoga delovanja. Zbog toga jednačina za EMS biće : ε = BLvsinθ L je dužina jedne uzdužne stranice rama (plava na pretposlednjoj slici). a ona je za ovu komponentu brzine elektrona 0). jednačina za EMS sada dobija oblik : ε = 2BLrωsinωt = BSωsinωt S je površina rama. dobijamo : ε = 2BLvsinθ Ne znam da li ste zapazili da nisam pomenuo poprečni deo rama (crveno-plavi deo na pomenutoj slici). Kada se provodnik sa strujom nalazi u magnetnom polju na njega deluje Amperova sila.

akumulacione i reverzibilne.para. ova sila kompenzuje i sile trenja. . Razmotrimo kako radi akumulaciona (kojih ima dve vrste) kao što je hidroelektrana „Uvac“ na donjoj slici. Naravno. Postoje 3 vrste ovakvih elektrana : protočne. Da vidimo kako se u hidroelektranama dobija struja.

a stator su kalemi žica (dakle. ali to nije predmet ove lekcije. Samo jedno malo pojašnjenje pre nego što nastavimo sa lekcijom. Da nastavimo gde smo stali. Dakle. šraf se ponaša kao pravi magnet sve dok kroz kalem prolazi struja. Setimo se da kada voda uđe u dovodni kanal visinski pritisak vode se smanjuje.Na gornjoj slici vidimo da postoji jedan ulaz (intake) ispod brane (dam). u realnosti rotor i stator su drugačiji u odnosu na primer koji je pokazivao nastanak monofazne struje). Šta je elektromagnet? Na slici sa desne strane vidimo jedan prost elektromagnet. Evo kako izgleda spoj turbine i generatora : . Rotor generatora čine serijski vezani magneti (zapravo to su elektromagneti). Šraf bi mogao da postane stalni magnet pod određenim uslovima. a pošto je turbina vezana za generator pokreće rotor generatora. a povećava se dinamički pritisak u skladu sa Bernulijevom jednačinom. Voda pada na lopatice turbine i pokreće je. i nakon prolaska kroz ulaz voda ide kroz dovodni kanal brane (penstock) koji vodu dovodi na turbinu (turbine).

U ovakvim elektranama voda se iz donjeg rezervoara pumpa u gornji rezervoar kada je potrošnja struje manja i time se obezbeđuje popunjenost rezervoara u časovima velikih opterećenja strujne mreže. εe = ε0 / 21/2 Naprimer. napona i EMS : Ie = I0 / 21/2 . Zbog toga se uvode efektivne vrednosti (obratimo pažnju da to nisu srednje vrednosti). Razlog za ovo je što se ovakve veličine stalno menjaju kada je reč o njihovom intenzitetu. Pogledajte animaciju koja prikazuje termogeni otpor u kolu jednosmerne struje. Da bi lekcija bila bolje naučena. struje i napona. Jasno je čemu služe dalekovodi (power lines). videćemo da u kolima naizmenične struje postoje još 2 otpora. . Ue = U0 / 21/2 . Za sada je dovoljno znati da on vrši transformaciju napona iz nižeg u viši ili obratno. Tipičan primer termogenog potrošača je fen koga čini elektromotor. Prema tome. a kolika je amplitudna izračunajte sami. napon u gradskoj mreži od 220 V je efektivna vrednost. ventilator (fan) i kalem koji se zagreva i kroz koga protiče vazduh koga potiskuje ventilator.Na slici možemo zapaziti i transformator (transformer) koga ćemo detaljnije izučavati u jednoj od narednih lekcija. Otpori u kolima naizmenične struje U kolima jednosmerne struje jedina vrsta otpornosti je termogeni otpor. pogledajte odgovarajući Youtube kratki film. Postoje i reverzibilne hidroelektrane kao što je ona u Bajinoj Bašti. Uobičajeno je da se trenutne vrednosti jačine struje i napona u kolima naizmenične struje označavaju malim slovima. Primenjujući matematiku koja se uči u četvrtom razredu može se lako pokazati da postoji veza između maksimalne (amplitudne) i efektivne vrednosti jačine struje. merni instrumenti (ampermetri i voltmetri) mere efektivne vrednosti ovakvih veličina. Ovakav otpor postoji i u kolima naizmenične struje i vrednost termogenog otpora potrošača ne zavisi od toga da li taj isti otpornik radi u kolu jednosmerne ili naizmenične struje. a efektivne i amplitudne velikim. Efektivne vrednosti Bilo kakvi proračuni u kolima naizmenične struje su nemogući ukoliko se za tako nešto koriste trenutne vrednosti EMS. Količina dobije struje zavisi od zapreminskog protoka vode i razlike visinskog pritiska. Međutim.

Ako u kolu imamo samo ovaj otpor. Vidimo da fazori opisuju amplitudne vrednosti napona i jačine struje. Ovakva promena može se opisati i jednim rotirajućim vektorom – fazorom.Uvodimo jedan novi pojam a to je fazor. Pažljivo analizirajmo donju sliku : Promena jačine i smera struje opisuje se sinusnom funkcijom. Razlika postoji jedino u amplitudnim vrednostima pomenutih veličina. Kako izgleda ova situacija prikazana na fazorskom . Grafik pokazuje da između jačine struje i napona na termogenom potrošaču ne postoji bilo kakva razlika u fazi. Kakva je korist od ovoga videćemo u sledećoj lekciji. Omov zakon ima isti oblik kao i u kolu jednosmerne struje : I e = Ue / R Zapazimo talasastu liniju (~) na desnoj slici : to je simbol za izvor naizmeničnog napona (naizmenične EMS). Razmotrićemo prvo slučaj kada u kolu postoji jedino termogeni otpor.

Znamo da koeficijent samoindukcije zavisi. javlja se induktivni otpor proticanju signala. između ostalog. Kvalitetni zvučnici poseduju kvalitetne kablove koji imaju takvu geometriju da se poništava magnetno polje oko provodnika. a time i EMS samoindukcije. On opada sa smanjenjem frekvencije signala pa zbog toga dolazi do izražaja kod onih signala koji ulaze u zvučnike. . Poznato je da signal audio uređaja oko žice stvara magnetno polje i da se na račun energije takvog polja indukuje EMS samoindukcije koja ometa signal tj. od oblika provodnika.dijagramu videćemo na slici koja sledi : I0 U0 Jednačine kojima se opisuju trenutne vrednosti ove dve veličine izgledaju ovako : i = I0 sinωt u = U0 sinωt Termogeni otpor zove se još i aktivni otpor. Mi ćemo za početak upoznavanja sa ovim otporom predpostaviti da je jedino induktivni prisutan u kolu. Moramo uvek imati na umu da potrošači najčešće imaju i induktivni i termogeni otpor ISTOVREMENO. To znači da ukoliko pravolinijskom provodniku promenimo oblik onda se menja i njeova induktivnost. Prvi od dva otpora koji postoje jedino u kolima naizmenične struje zove se induktivni. Pogledajte jednu dobru animaciju kao ilustraciju ovoga .

Dakle. i = I0 sinωt u = U0 sin(ωt + π/2) Ako pogledamo fazorski dijagram vidimo da se on razlikuje u odnosu na onaj u udžbeniku. a ona je ista na oba dijagrama. Kako se prave zvučnici ? Drugi tip pasivnog otpora je kapacitivni. a to sigurno nije termogeni ! Reč je o EMS samoinukcije. to se razmatra kao redna veza dva otpora (a kako se rešava takav problem – u narednoj lekciji). Ukoliko potrošač poseduje i termogeni. Grafički prikaz jačine struje i napona u kolu koje poseduje samo induktivnu otpornost : Kao što možemo uočiti na desnoj slici struja kasni u odnosu na napon zbog postojanja induktivnog otpora. Pogledajte opet animaciju ali kliknite na dugme kalem na desnoj strani stranice. VAŽNO JE ZNATI DA INDUKTIVNI OTPOR NE DOPRINOSI ZAGREVANJU POTROŠAČA. struja u kolu nazmenične struje ne može trenutno da poraste do maksimalne vrednosti ili da opadne do nulte. ONO ŠTO JE BITNO JESTE FAZNA RAZLIKA IZMEĐU FAZORA. . Podsetimo se ovoga kroz jednu animaciju. Zbog toga spada u pasivne otpore. Na račun koje energije se ona javlja rečeno je u primeru sa kablovima audio uređaja. induktivni otpor postoji i u kolu jednosmerne struje. Ispada kao da postoji nekakav otpor koji trpi struja. Omov zakon glasi : Ie = Ue / XL gde je XL induktivni otpor čija jedinica je ista kao i jedinica za termogeni : XL = ωL L – koeficijent samoindukcije Istinu govoreći. Zašto ? Fazori prikazuju trenutne vrednosti amplitudnih veličine i oni stalno rotiraju. U kolu jednosmerne struje kondenzator predstavlja prekid toka struje. Napominjem još jednom da poslednja jednačina za Omov zakon važi samo u slučaju postojanja induktivnog otpora u kolu. U slučaju kada je u kolu prisutan samo induktivni otpor. ali samo kada se ono uključuje / isključuje – veoma kratko. stalno menjaju položaj.

U slučaju da je u kolu prisutan jedino kondenzator. Omov zakon ima oblik : I e = U e / XC gde je XC kapacitivni otpor koji se izražava istom jedinicom kao i termogeni : XC = 1/ωC C je kapacitet kondenzatora.U kolu naizmenične struje to nije slučaj jer ona menja smer svog kretanja. njegove obloge moraju se napuniti (zapravo samo jedna obloga se puni elektronima. struja opada. Odavde zaključujemo da u ovakvom kolu struja mora da prednjači u odnosu na napon – fazno je pomerena za π / 2. Međutim. kako punjenje traje tako je ono sve sporije tj. Odgovarajući grafici ovako izgledaju : . Da bi se uspostavio napon na potrošaču – kondenzatoru. KAPACITIVNI KAO I INDUKTIVNI OTPOR NE DOPRINOSI ZAGREVANJU POTROŠAČA. Kada se kondenzator napuni struja punjenja je 0 i istovremeno menja se polaritet izvora što dovodi do prelaska elektrona na drugu oblogu pri čemu se proces ponavlja. a druga ima manjak ovih čestica). To se može posmatrati kao postojanje nekog otpora struji punjenja. Razmotrićemo kolo gde postoji jedino kondenzator i izvor naizmenične EMS. Razlog za to je odbojna Kulonova sila između elektrona na oblozi i elektrona koji žele da dođu na oblogu. Ako je na početku kondenzator bio prazan struja je ta koja ga puni. U početku kada se puni kondenzator struja je najjača jer je obloga gde treba da se smeste elektroni prazna.

tako da donji deo zvučnika prima samo niske frekvencije signala iz pojačala i taj deo zvučnika emituje basove. pa gornji deo zvučnika emituje visoke tonove. filteri koji propuštaju visoke ili niske učestanosti signala.Jednačine koje opisuju promene jačine struje i napona su : i = I0 sin(ωt + π/2) u = U0 sinωt I opet pogledajte opet animaciju ali kliknite na dugme kondenzator na desnoj strani stranice. . To su kola sa kombinacijom elemenata R. a i termogeni. Da se opet vratimo na kablove audio uređaja. Dakle. kabl električnog signala koji treba da postane zvuk u zvučnicima je jedan RC filter propusnik niskih učestanosti odnosno on prigušuje neke više učestanosti signala. a time utiče na kvalitet zvuka. Kondenzator vrši propuštanje visokih frekvencija signala. U elektronici su poznati tzv. L i C. Kabl je zpravo jedan kondenzator te ima kapacitivni otpor. Ne preporučuje se da ovakvi kablovi budu dugački jer što su duži to su prigušenja veća. U zvučnicima postoji LC kolo – filter. Solenoid određene induktivnosti je odgovoran za taj deo „posla“.

Analizirajmo sliku : . u pitanju je RLC kolo. Dakle. Fazori će nam biti od velike pomoći prilikom izvođenja jednačine.Omov zakon za kolo naizmenične struje Do sada je bilo reči o najprostijim strujnim kolima. a sada ćemo se pozabaviti složenijim kolom u kome istovremeno postoje i aktivni i pasivni otpori.

Ovakve struje zagrevaju mišiće jer teku po površini tela (opet skin efekat). Izražen preko efektivnih vrednosti Omov zakon glasi : Ie = Ue / [ R2 + (XC .XL) 2]1/2 zove se impedansa kola i predstavlja ukupni otpor u ovakvom kolu.Ako ste razumeli predhodnu lekciju onda bi druga slika od tri prikazane trebala da bude jasna. Analizirajući treću sliku možemo dobiti jednu korisnu jednačinu za faznu razliku: cosφ = U0R / U0 = R / Z Kada je otpor u kolu najmanji ? To pitanje je važno jer je tada prisutna rezonancija u kolu. Tesline visokofrekventne struje ne samo da nisu opasne već se koristi u pojedinim medicinskim tretmanima. Ako ona nije jasna onda morate da se vratite unazad i opet proučite tekst. kao što je prikazano na slici 3.XL) 2]1/2 = Ue / Z Ako ovakav izraz za Omov zakon uporedite sa onim u zbirci. na prvi pogled možete pomisliti da nisu isti.XL) 2]1/2 Izraz : Z = [ R2 + (XC . Ako od vektora U0C oduzmemo vektor U0L pa zatim takvu razliku saberemo sa vektorom U0R dobijamo. Međutim. prema Pitagorinoj teoremi: U0 = [ U0R2 + (U0C . . Struja od 50 Hz i jačine 10 mA izaziva jak bol i skraćuje mišiće. Jedna fantastična animacija u kojoj možete da napravite kolo kakvo želite.U0L) 2]1/2 Uzmimo u obzir da ista jačina struje prolazi kroz sve potrošače u ovakvom kolu: U0R = Ie R U0L = Ie XL U0C = Ie XC Zamenom u predhodnu jednačinu dobijamo Omov zakon : I0 = U0 / [ R2 + (XC . Detaljnije možete pročitati u jednom maturskom radu. Medicinske implikacije Ljudski organizam poseduje impedansu (znatnu kapacitivnu otpornost i zanemarljivu induktivnu) i njenim merenjem pomoću naizmenične struje mogu se dobiti podaci o krvotoku. Objašnjenje neškodljivosti temelji se na malom periodu koji karakteriše ovakve struje da bi se joni natrijuma i kalijuma pokrenuli. ali ukoliko vladate matematikom shvatićete da jesu isti. Ako pogledamo jednačinu za impedansu zaključujemo da je to u slučaju : XC = XL Iz poslednje jednačine sledi poznata Tomsonova jednačina.

Ova jednačina opisuje trenutnu snagu struje u kolu i nije pogodna za bilo kakva izračunavanja. pođimo od jednačine : p = ui = U0 I0 sinωt sin(ωt + φ) Kao što vidite jačina struje i napon nisu u fazi što jeste najčešći slučaj. Dakle. Ja sam napisao kao da jačina struje prednjači u odnosu na napon što nemora uvek da bude slučaj (to zavisi od vrednosti L i C). Zbog toga treba da usrednimo ovu jednačinu.Snaga naizmenične struje Polazeći od jednačine za snagu jednosmerne struje dobićemo jednačinu u nešto drugačijem obliku koja važi u RLC kolima naizmenične struje. Koristićemo matematičku transformaciju : sinα sinβ = [cos(α-β) – cos(α+β)] / 2 Jednačina za trenutnu snagu dobija oblik : p = ui = U0 I0 [cos(-φ) – cos(2ωt+φ)] / 2 Uzimajući u obzir da je kosinusna funkcija parna : p = ui = U0 I0 [cosφ – cos(2ωt+φ)] / 2 Sada ćemo da usrednimo jednačinu za snagu i takvu srednju snagu zvaćemo aktivna snaga. U svakom slučaju. dok je srednja vrednost cos(2ωt+φ) nula: pa = U0 I0 cosφ /2 Ili izraženo preko efektivnih vrednosti : pa = Ue Ie cosφ . Srednja vrednost konstante cosφ je opet ta vrednost konstante. jednačina koju ćemo dobiti važi bez obzira da li jačina struje prednjači ili napon.

Transformator Na gornjoj slici možemo videti transformator u računaru (najkrupniji crveni deo). Preko jezgra transformatora ovakva promena prenosi se na sekundar u kome se na . Da bi snaga bila što bolje iskorišćena faktor snage treba da bude što veći. Svrha transformatora je da poveća ili snizi napon. Veliki broj uređaja koje koristimo poseduje ovu veoma korisnu napravu kao što su adapteri (punjači) za mobilne telefone. Međutim. u električnoj mreži većina potrošača je takva da postoje i pasivni otpori (pogotovo induktivni) tako da faktor snage nikada nije 1. Kako se to postiže ? Na slici koja se nalazi na sledećoj stranici vidimo da transformator čini transfomatorsko jezgro (transformer core) od gvožđa.cosφ je faktor snage. On je jednak 1 ukoliko u kolu postoji samo termogeni otpor. On to može ostvariti jedino kod naizmenične struje. dok je sa desne strane drugi namotaj bakarne žice – sekundarni namotaj (secondary winding) ili kraće sekundar sa koga se „preuzima“ sniženi ili povećani napon bez promene frekvencije struje. jedan namotaj bakarne žice sa leve strane koji se zove primarni namotaj (primary winding) ili kraće primar na koga se dovodi napon koji se treba sniziti ili povećati. Kada kroz primar protiče naizmenična struja u skladu sa njenom promenom indukuje se promenljivi magnetni fluks magnetnog polja unutar primarnog namotaja.

Np ΔΦ / Δt U sekundaru će doći do indukcije EMS samoindukcije jer gvozdeno jezgro prenosi promenu magnetnog fluksa: εs = . Znamo iz drugog razreda da je EMS srazmerna naponu. Prema tome: ε ~ Ue Gubici prenosa magnetnog fluksa su zanemarljivi tako da izjednačavanjem ovih jednačina dobijamo : Uep / Ues = Np / Ns Zapazimo da se napon struje na sekundaru može povećati povećanjem broja navojaka žice u odnosu na primar i obrnuto. U kakvoj su vezi brojevi namotaja žica sa celom ovom pričom o radu transformatora ? Ako na primaru postoji Np namotaja (kao na slici) onda se u njemu kada je priključen na izvor struje u kolu indukuje EMS : εp = .osnovu Faradejevog zakona indukuje EMS samoindukcije. Ako poslednju jednačinu izrazimo preko aktivne snage i jačine struje na primaru i sekundaru: (pap / Iep cosφ) / (pas / Ies cosφ) = Np / Ns Snaga struje se od primara ka sekundaru prenosi bez velikih gubitaka tako da važi : pap ≈ pas Dobijamo kakav treba da bude odnos broja namotaja na primaru i sekundaru da bi se povećala ili smanjila jačina struje : Ies / Iep= Np / Ns .Ns ΔΦ / Δt gde je Ns broj namotaja na sekundaru. Treba imati u vidu da se jednačina ovakvog oblika ne može baš uvek primeniti što nije predmet ove lekcije.

Postoji jedna dobra stranica o ovome. a naponi dobijeni ovakvim transformatorom mere se milionima volti. Šta mi zapravo koristimo od trofazna struje Do nas. transformer). stiže trofazna struja. Ali. . kao što znate. nula u kojoj nema struje i žica koja se vezuje za metalni jezičak na utikaču – uzemljenje. Blizu gradova napon se etapno snižava do potrebnih 220 V (power substation. Transport struje Elektrana proizvodi trofaznu struju napona koji se meri hiljadama volti. Kada skinete utikač sa zida. Takav napon se prvo transformatorima (transmission substation) podiže do vrednosti nekoliko stotina kV i prenosi se visokonaponskom strujnom mrežom (high voltage transmission lines) do blizu naseljenih mesta. Ovakav napon naziva se fazni. Svrha uzemljenja je da odvede suvišno naelektrisanje kada dođe do proboja faze. Zašto se to čini ? Jednostavan proračun pokazuje da su gubici prilikom takvog prenosa i do 10 000 puta manji nego da se struja prenosi na niskom naponu. Sijalice i svi ostali potrošači koji se uključuju u utičnice koje imaju dve rupe koriste samo jednu fazu kao što je prikazano na levoj slici. mi retko korisimo sve tri faze. Pogledajte animaciju transformatora. unutra su 3 žice : jedna faza. Čini ga takođe primar i sekundar.Interesantno je da Teslin transformator nema jezgro.

Verovatno ste primetili koliko je drugačiji utikač za šporet koji ima 5 klema (3rupe i 2 jezička). Ovakvi naponi između faza nazivaju se linijski.Kod potrošača u industriji kao i velikih kućnih potrošača poput šporeta koriste se tri faze. Ukoliko ste shvatili ovo što sam napisao. To omogućava šporetu da odjednom upotrebi više monofaznih struja. Ovakve motore danas koristimo u mnogim kućnim uređajima . U vezi sa obrtnim magnetnim poljem je princip rada asinhronog motora. O nekim Teslinim patentima Obrtno magnetno polje u Muzeju Nikola Tesla predstavlja se kao rotiranje gvozdenog jajeta na disku. . animacija će biti sasvim dovoljna da razumete zbog čega ovo polje rotira. Pogledajte animaciju trofaznog generatora. veza između faza omogućava dobijanje većih napona kao što je prikazano na slici. U industriji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->