NAIZMENIČNA STRUJA

koristiti kao dopunu udžbenika

a u kolima naizmenične struje elektroni menjaju smer kretanja u skladu sa frekvencijom izvora EMS. Kao što vidimo ovakvo pretvaranje nije skupo. Preporučujem jedan od njih. Njegov doprinos je uvođenje polifaznog sistema struje (mi u našim kućama koristimo trofaznu). Postoji mnogo tekstova o Tesli. Tu je i prezentacija Muzeja Nikola Tesla. . Sistemom naizmenične struje mogao bi da se napaja čitav grad od samo jedne elektrane koja je bila prilično udaljena od potrošača. Razlog je jednostavan: za napajanje jednosmernom strujom jednog kvarta u gradu bila je potrebna jedna (termo)elektrana zbog velikih padova napona u mreži.Da bude jasno na samom početku : Tesla nije „izmislio“ struju jer je ona bila poznata ljudima pre nogo što je Tesla ušao u svet nauke. Zapravo. ali je njegov elektroenergetski sistem zasnovan na jednosmernoj struji izgubio bitku protiv sistema naizmenične struje koju je osmislio jedan potpuni anonimus (došljak u Ameriku i napočetku fizički radnik) – Nikola Tesla. Dakle. Iz iskustva znamo da adapter (punjač) za mobilni telefon vrši pretvaranje naizmenične struje u jednosmernu koja puni baterije. što postiže uštedu u materijalu). Tomas Edison je bio poznata ličnost u Americi. Polazeći od primera sa adapterom možemo izvesti još jedan važan zaključak : nije baš uvek naizmenična struja u prednosti kada se poredi sa jednosmernom ! Na kraju uvodnog dela nije loše znati da jednosmerna struja protiče kroz celu zapreminu provodnika dok naizmenična isključivo po njegovoj površini (zbog toga se provodnici za transport naizmenične struje prave iznutra šuplji. U kolima jednosmerne struje elektroni teku u jednom smeru. ovde vidimo već dve prednosti naizmenične struje. Ovakva pojava ponašanja naizmenične struje poznata je kao skin efekat. frekvencija naizmanične struje određuje kolika je debljina sloja provodnika koji „nosi“ struju. a obrnuto proces jeste i za to se koriste invertori (prisutni su kod sistema za korišćenje energije Sunca).

Pogledajmo kako se dobija monofazna naizmenična struja : Ukoliko se žičani ram oblika kao na slici okreće u homogenom magnetnom polju dobijamo struju u kolu. Zamislimo da proces ravnomerne rotacije rama posmatramo sa strane. termoelektranama. bilo bi dobro da prostudirate ovu animaciju.Kako se proizvodi naizmenična struja Bez obzira da li se električna energija dobija u hidroelektranama. Najjednostavnije objašnjenje daje Faradejev zakon elektromagnetne indukcije. Na slici vidimo da su krajevi provodnika preko pokretnih prstenova (na slici slip-rings) spojeni sa nepokretnim četkicama (na slici brush) i preko takvog sistema struja putuje u kolo sa potrošačem. nuklearnim elktranama ili energijom talasa (vetra) postoje neke zajedničke karakteristike uređaja za proizvodnju i oni se nazivaju generatori. Pre nego što se upustimo u detalje. Malo .

Kada uzmemo u obzir da se EMS indukuje i u drugoj (crvenoj na pomenutoj slici). imali bi trofaznu naizmeničnu struju. Kada se provodnik sa strujom nalazi u magnetnom polju na njega deluje Amperova sila. To važi i za naš žičani ram ! Amperova sila stvara moment sile koji usporava kretanje rama. dobijamo : ε = 2BLvsinθ Ne znam da li ste zapazili da nisam pomenuo poprečni deo rama (crveno-plavi deo na pomenutoj slici). Svaki generator ima rotor i stator i jasno je šta su u okviru ovog primera jedan i drugi. Zbog toga jednačina za EMS biće : ε = BLvsinθ L je dužina jedne uzdužne stranice rama (plava na pretposlednjoj slici). To znači da treba delovati nekom spoljašnjom silom da bi se ram obrtao stalnom ugaonom brzinom. Gledajući animaciju mogli ste zapaziti da struja u toku jednog punog obrta rama 2 puta promeni smer. Konačan oblik jednačine za EMS generatora je : ε = ε0 sinωt Ako bismo imali 3 rama simetrično raspoređena pod uglovima od 1200. Ako uzmemo u obzir da se ugao θ sinhrono menja sa obrtanjem rama : θ = ωt gde je ω kružna frekvencija obrtanja rama. U hidroelektranama takva spoljašnja sila potiče od vode koja pada na lopatice turbine. U termoelektranama to čini zagrejana vodena . Frekvencija struje u Evropi je 50 Hz (u Americi 60 HZ) što znači da struja promeni smer 100 puta u toku jedne sekunde (odnosno 120).uprošćena slika bi izgledala ovako : vsinθ v vcosθ N S Brzinu elektrona v u ramu koji rotira razložili smo na dve komponente jer komponenta vcosθ ne doprinosi stvaranju EMS (prisetimo se da Lorencova sila vrši razdvajanje naelektrisanja. Pošto je (linijska) brzina v rama izražena preko kružne frekvencije (ugaone brzine) : v = rω gde je r rastojanje od ose rotacije do napadne tačke vektora v. Ako primenite pravilo desne šake videćete da tu Lorencova sila ne može da obezbedi stvaranje EMS zbog pravca svoga delovanja. a ona je za ovu komponentu brzine elektrona 0). jednačina za EMS sada dobija oblik : ε = 2BLrωsinωt = BSωsinωt S je površina rama.

Da vidimo kako se u hidroelektranama dobija struja. ova sila kompenzuje i sile trenja. Razmotrimo kako radi akumulaciona (kojih ima dve vrste) kao što je hidroelektrana „Uvac“ na donjoj slici. Naravno. akumulacione i reverzibilne. . Postoje 3 vrste ovakvih elektrana : protočne.para.

u realnosti rotor i stator su drugačiji u odnosu na primer koji je pokazivao nastanak monofazne struje). a stator su kalemi žica (dakle. Voda pada na lopatice turbine i pokreće je. šraf se ponaša kao pravi magnet sve dok kroz kalem prolazi struja. i nakon prolaska kroz ulaz voda ide kroz dovodni kanal brane (penstock) koji vodu dovodi na turbinu (turbine). Evo kako izgleda spoj turbine i generatora : . Dakle.Na gornjoj slici vidimo da postoji jedan ulaz (intake) ispod brane (dam). a povećava se dinamički pritisak u skladu sa Bernulijevom jednačinom. Da nastavimo gde smo stali. a pošto je turbina vezana za generator pokreće rotor generatora. Setimo se da kada voda uđe u dovodni kanal visinski pritisak vode se smanjuje. Šraf bi mogao da postane stalni magnet pod određenim uslovima. Rotor generatora čine serijski vezani magneti (zapravo to su elektromagneti). Šta je elektromagnet? Na slici sa desne strane vidimo jedan prost elektromagnet. ali to nije predmet ove lekcije. Samo jedno malo pojašnjenje pre nego što nastavimo sa lekcijom.

Zbog toga se uvode efektivne vrednosti (obratimo pažnju da to nisu srednje vrednosti). Primenjujući matematiku koja se uči u četvrtom razredu može se lako pokazati da postoji veza između maksimalne (amplitudne) i efektivne vrednosti jačine struje. Jasno je čemu služe dalekovodi (power lines). Međutim. Tipičan primer termogenog potrošača je fen koga čini elektromotor. Količina dobije struje zavisi od zapreminskog protoka vode i razlike visinskog pritiska. Otpori u kolima naizmenične struje U kolima jednosmerne struje jedina vrsta otpornosti je termogeni otpor. Ovakav otpor postoji i u kolima naizmenične struje i vrednost termogenog otpora potrošača ne zavisi od toga da li taj isti otpornik radi u kolu jednosmerne ili naizmenične struje. Efektivne vrednosti Bilo kakvi proračuni u kolima naizmenične struje su nemogući ukoliko se za tako nešto koriste trenutne vrednosti EMS. Za sada je dovoljno znati da on vrši transformaciju napona iz nižeg u viši ili obratno. Uobičajeno je da se trenutne vrednosti jačine struje i napona u kolima naizmenične struje označavaju malim slovima. Pogledajte animaciju koja prikazuje termogeni otpor u kolu jednosmerne struje.Na slici možemo zapaziti i transformator (transformer) koga ćemo detaljnije izučavati u jednoj od narednih lekcija. a efektivne i amplitudne velikim. U ovakvim elektranama voda se iz donjeg rezervoara pumpa u gornji rezervoar kada je potrošnja struje manja i time se obezbeđuje popunjenost rezervoara u časovima velikih opterećenja strujne mreže. Razlog za ovo je što se ovakve veličine stalno menjaju kada je reč o njihovom intenzitetu. Ue = U0 / 21/2 . napon u gradskoj mreži od 220 V je efektivna vrednost. ventilator (fan) i kalem koji se zagreva i kroz koga protiče vazduh koga potiskuje ventilator. struje i napona. Postoje i reverzibilne hidroelektrane kao što je ona u Bajinoj Bašti. . εe = ε0 / 21/2 Naprimer. videćemo da u kolima naizmenične struje postoje još 2 otpora. napona i EMS : Ie = I0 / 21/2 . merni instrumenti (ampermetri i voltmetri) mere efektivne vrednosti ovakvih veličina. a kolika je amplitudna izračunajte sami. pogledajte odgovarajući Youtube kratki film. Prema tome. Da bi lekcija bila bolje naučena.

Omov zakon ima isti oblik kao i u kolu jednosmerne struje : I e = Ue / R Zapazimo talasastu liniju (~) na desnoj slici : to je simbol za izvor naizmeničnog napona (naizmenične EMS). Vidimo da fazori opisuju amplitudne vrednosti napona i jačine struje. Kakva je korist od ovoga videćemo u sledećoj lekciji. Grafik pokazuje da između jačine struje i napona na termogenom potrošaču ne postoji bilo kakva razlika u fazi. Kako izgleda ova situacija prikazana na fazorskom .Uvodimo jedan novi pojam a to je fazor. Razlika postoji jedino u amplitudnim vrednostima pomenutih veličina. Razmotrićemo prvo slučaj kada u kolu postoji jedino termogeni otpor. Pažljivo analizirajmo donju sliku : Promena jačine i smera struje opisuje se sinusnom funkcijom. Ovakva promena može se opisati i jednim rotirajućim vektorom – fazorom. Ako u kolu imamo samo ovaj otpor.

Mi ćemo za početak upoznavanja sa ovim otporom predpostaviti da je jedino induktivni prisutan u kolu. Pogledajte jednu dobru animaciju kao ilustraciju ovoga . Poznato je da signal audio uređaja oko žice stvara magnetno polje i da se na račun energije takvog polja indukuje EMS samoindukcije koja ometa signal tj. Kvalitetni zvučnici poseduju kvalitetne kablove koji imaju takvu geometriju da se poništava magnetno polje oko provodnika. . On opada sa smanjenjem frekvencije signala pa zbog toga dolazi do izražaja kod onih signala koji ulaze u zvučnike. Prvi od dva otpora koji postoje jedino u kolima naizmenične struje zove se induktivni. a time i EMS samoindukcije. Znamo da koeficijent samoindukcije zavisi. od oblika provodnika. između ostalog. Moramo uvek imati na umu da potrošači najčešće imaju i induktivni i termogeni otpor ISTOVREMENO. javlja se induktivni otpor proticanju signala.dijagramu videćemo na slici koja sledi : I0 U0 Jednačine kojima se opisuju trenutne vrednosti ove dve veličine izgledaju ovako : i = I0 sinωt u = U0 sinωt Termogeni otpor zove se još i aktivni otpor. To znači da ukoliko pravolinijskom provodniku promenimo oblik onda se menja i njeova induktivnost.

struja u kolu nazmenične struje ne može trenutno da poraste do maksimalne vrednosti ili da opadne do nulte. U slučaju kada je u kolu prisutan samo induktivni otpor. Zbog toga spada u pasivne otpore. Grafički prikaz jačine struje i napona u kolu koje poseduje samo induktivnu otpornost : Kao što možemo uočiti na desnoj slici struja kasni u odnosu na napon zbog postojanja induktivnog otpora. Ukoliko potrošač poseduje i termogeni. Zašto ? Fazori prikazuju trenutne vrednosti amplitudnih veličine i oni stalno rotiraju. Ispada kao da postoji nekakav otpor koji trpi struja. a to sigurno nije termogeni ! Reč je o EMS samoinukcije. i = I0 sinωt u = U0 sin(ωt + π/2) Ako pogledamo fazorski dijagram vidimo da se on razlikuje u odnosu na onaj u udžbeniku. VAŽNO JE ZNATI DA INDUKTIVNI OTPOR NE DOPRINOSI ZAGREVANJU POTROŠAČA. Kako se prave zvučnici ? Drugi tip pasivnog otpora je kapacitivni. to se razmatra kao redna veza dva otpora (a kako se rešava takav problem – u narednoj lekciji). Omov zakon glasi : Ie = Ue / XL gde je XL induktivni otpor čija jedinica je ista kao i jedinica za termogeni : XL = ωL L – koeficijent samoindukcije Istinu govoreći. a ona je ista na oba dijagrama. U kolu jednosmerne struje kondenzator predstavlja prekid toka struje. Napominjem još jednom da poslednja jednačina za Omov zakon važi samo u slučaju postojanja induktivnog otpora u kolu. Podsetimo se ovoga kroz jednu animaciju. stalno menjaju položaj. Na račun koje energije se ona javlja rečeno je u primeru sa kablovima audio uređaja.Dakle. induktivni otpor postoji i u kolu jednosmerne struje. ONO ŠTO JE BITNO JESTE FAZNA RAZLIKA IZMEĐU FAZORA. . ali samo kada se ono uključuje / isključuje – veoma kratko. Pogledajte opet animaciju ali kliknite na dugme kalem na desnoj strani stranice.

Omov zakon ima oblik : I e = U e / XC gde je XC kapacitivni otpor koji se izražava istom jedinicom kao i termogeni : XC = 1/ωC C je kapacitet kondenzatora. Da bi se uspostavio napon na potrošaču – kondenzatoru. U početku kada se puni kondenzator struja je najjača jer je obloga gde treba da se smeste elektroni prazna. U slučaju da je u kolu prisutan jedino kondenzator. Odavde zaključujemo da u ovakvom kolu struja mora da prednjači u odnosu na napon – fazno je pomerena za π / 2. Međutim. a druga ima manjak ovih čestica). Odgovarajući grafici ovako izgledaju : .U kolu naizmenične struje to nije slučaj jer ona menja smer svog kretanja. Kada se kondenzator napuni struja punjenja je 0 i istovremeno menja se polaritet izvora što dovodi do prelaska elektrona na drugu oblogu pri čemu se proces ponavlja. Razlog za to je odbojna Kulonova sila između elektrona na oblozi i elektrona koji žele da dođu na oblogu. To se može posmatrati kao postojanje nekog otpora struji punjenja. njegove obloge moraju se napuniti (zapravo samo jedna obloga se puni elektronima. kako punjenje traje tako je ono sve sporije tj. Ako je na početku kondenzator bio prazan struja je ta koja ga puni. struja opada. KAPACITIVNI KAO I INDUKTIVNI OTPOR NE DOPRINOSI ZAGREVANJU POTROŠAČA. Razmotrićemo kolo gde postoji jedino kondenzator i izvor naizmenične EMS.

Kondenzator vrši propuštanje visokih frekvencija signala. Dakle. To su kola sa kombinacijom elemenata R. tako da donji deo zvučnika prima samo niske frekvencije signala iz pojačala i taj deo zvučnika emituje basove. kabl električnog signala koji treba da postane zvuk u zvučnicima je jedan RC filter propusnik niskih učestanosti odnosno on prigušuje neke više učestanosti signala.Jednačine koje opisuju promene jačine struje i napona su : i = I0 sin(ωt + π/2) u = U0 sinωt I opet pogledajte opet animaciju ali kliknite na dugme kondenzator na desnoj strani stranice. Kabl je zpravo jedan kondenzator te ima kapacitivni otpor. Ne preporučuje se da ovakvi kablovi budu dugački jer što su duži to su prigušenja veća. Solenoid određene induktivnosti je odgovoran za taj deo „posla“. U zvučnicima postoji LC kolo – filter. L i C. Da se opet vratimo na kablove audio uređaja. . a i termogeni. pa gornji deo zvučnika emituje visoke tonove. a time utiče na kvalitet zvuka. U elektronici su poznati tzv. filteri koji propuštaju visoke ili niske učestanosti signala.

Dakle. Fazori će nam biti od velike pomoći prilikom izvođenja jednačine. a sada ćemo se pozabaviti složenijim kolom u kome istovremeno postoje i aktivni i pasivni otpori.Omov zakon za kolo naizmenične struje Do sada je bilo reči o najprostijim strujnim kolima. u pitanju je RLC kolo. Analizirajmo sliku : .

Ako ona nije jasna onda morate da se vratite unazad i opet proučite tekst. Objašnjenje neškodljivosti temelji se na malom periodu koji karakteriše ovakve struje da bi se joni natrijuma i kalijuma pokrenuli. na prvi pogled možete pomisliti da nisu isti. Ako od vektora U0C oduzmemo vektor U0L pa zatim takvu razliku saberemo sa vektorom U0R dobijamo. prema Pitagorinoj teoremi: U0 = [ U0R2 + (U0C . kao što je prikazano na slici 3. Ako pogledamo jednačinu za impedansu zaključujemo da je to u slučaju : XC = XL Iz poslednje jednačine sledi poznata Tomsonova jednačina.XL) 2]1/2 = Ue / Z Ako ovakav izraz za Omov zakon uporedite sa onim u zbirci.U0L) 2]1/2 Uzmimo u obzir da ista jačina struje prolazi kroz sve potrošače u ovakvom kolu: U0R = Ie R U0L = Ie XL U0C = Ie XC Zamenom u predhodnu jednačinu dobijamo Omov zakon : I0 = U0 / [ R2 + (XC .XL) 2]1/2 Izraz : Z = [ R2 + (XC .Ako ste razumeli predhodnu lekciju onda bi druga slika od tri prikazane trebala da bude jasna.XL) 2]1/2 zove se impedansa kola i predstavlja ukupni otpor u ovakvom kolu. Struja od 50 Hz i jačine 10 mA izaziva jak bol i skraćuje mišiće. Tesline visokofrekventne struje ne samo da nisu opasne već se koristi u pojedinim medicinskim tretmanima. ali ukoliko vladate matematikom shvatićete da jesu isti. Jedna fantastična animacija u kojoj možete da napravite kolo kakvo želite. Ovakve struje zagrevaju mišiće jer teku po površini tela (opet skin efekat). Izražen preko efektivnih vrednosti Omov zakon glasi : Ie = Ue / [ R2 + (XC . Detaljnije možete pročitati u jednom maturskom radu. . Međutim. Analizirajući treću sliku možemo dobiti jednu korisnu jednačinu za faznu razliku: cosφ = U0R / U0 = R / Z Kada je otpor u kolu najmanji ? To pitanje je važno jer je tada prisutna rezonancija u kolu. Medicinske implikacije Ljudski organizam poseduje impedansu (znatnu kapacitivnu otpornost i zanemarljivu induktivnu) i njenim merenjem pomoću naizmenične struje mogu se dobiti podaci o krvotoku.

Ja sam napisao kao da jačina struje prednjači u odnosu na napon što nemora uvek da bude slučaj (to zavisi od vrednosti L i C). Ova jednačina opisuje trenutnu snagu struje u kolu i nije pogodna za bilo kakva izračunavanja. jednačina koju ćemo dobiti važi bez obzira da li jačina struje prednjači ili napon. pođimo od jednačine : p = ui = U0 I0 sinωt sin(ωt + φ) Kao što vidite jačina struje i napon nisu u fazi što jeste najčešći slučaj.Snaga naizmenične struje Polazeći od jednačine za snagu jednosmerne struje dobićemo jednačinu u nešto drugačijem obliku koja važi u RLC kolima naizmenične struje. U svakom slučaju. dok je srednja vrednost cos(2ωt+φ) nula: pa = U0 I0 cosφ /2 Ili izraženo preko efektivnih vrednosti : pa = Ue Ie cosφ . Dakle. Srednja vrednost konstante cosφ je opet ta vrednost konstante. Zbog toga treba da usrednimo ovu jednačinu. Koristićemo matematičku transformaciju : sinα sinβ = [cos(α-β) – cos(α+β)] / 2 Jednačina za trenutnu snagu dobija oblik : p = ui = U0 I0 [cos(-φ) – cos(2ωt+φ)] / 2 Uzimajući u obzir da je kosinusna funkcija parna : p = ui = U0 I0 [cosφ – cos(2ωt+φ)] / 2 Sada ćemo da usrednimo jednačinu za snagu i takvu srednju snagu zvaćemo aktivna snaga.

On to može ostvariti jedino kod naizmenične struje. Međutim. u električnoj mreži većina potrošača je takva da postoje i pasivni otpori (pogotovo induktivni) tako da faktor snage nikada nije 1. Kada kroz primar protiče naizmenična struja u skladu sa njenom promenom indukuje se promenljivi magnetni fluks magnetnog polja unutar primarnog namotaja.cosφ je faktor snage. Svrha transformatora je da poveća ili snizi napon. dok je sa desne strane drugi namotaj bakarne žice – sekundarni namotaj (secondary winding) ili kraće sekundar sa koga se „preuzima“ sniženi ili povećani napon bez promene frekvencije struje. jedan namotaj bakarne žice sa leve strane koji se zove primarni namotaj (primary winding) ili kraće primar na koga se dovodi napon koji se treba sniziti ili povećati. On je jednak 1 ukoliko u kolu postoji samo termogeni otpor. Kako se to postiže ? Na slici koja se nalazi na sledećoj stranici vidimo da transformator čini transfomatorsko jezgro (transformer core) od gvožđa. Veliki broj uređaja koje koristimo poseduje ovu veoma korisnu napravu kao što su adapteri (punjači) za mobilne telefone. Preko jezgra transformatora ovakva promena prenosi se na sekundar u kome se na . Transformator Na gornjoj slici možemo videti transformator u računaru (najkrupniji crveni deo). Da bi snaga bila što bolje iskorišćena faktor snage treba da bude što veći.

Ns ΔΦ / Δt gde je Ns broj namotaja na sekundaru. Prema tome: ε ~ Ue Gubici prenosa magnetnog fluksa su zanemarljivi tako da izjednačavanjem ovih jednačina dobijamo : Uep / Ues = Np / Ns Zapazimo da se napon struje na sekundaru može povećati povećanjem broja navojaka žice u odnosu na primar i obrnuto. Treba imati u vidu da se jednačina ovakvog oblika ne može baš uvek primeniti što nije predmet ove lekcije. Ako poslednju jednačinu izrazimo preko aktivne snage i jačine struje na primaru i sekundaru: (pap / Iep cosφ) / (pas / Ies cosφ) = Np / Ns Snaga struje se od primara ka sekundaru prenosi bez velikih gubitaka tako da važi : pap ≈ pas Dobijamo kakav treba da bude odnos broja namotaja na primaru i sekundaru da bi se povećala ili smanjila jačina struje : Ies / Iep= Np / Ns .Np ΔΦ / Δt U sekundaru će doći do indukcije EMS samoindukcije jer gvozdeno jezgro prenosi promenu magnetnog fluksa: εs = .osnovu Faradejevog zakona indukuje EMS samoindukcije. Znamo iz drugog razreda da je EMS srazmerna naponu. U kakvoj su vezi brojevi namotaja žica sa celom ovom pričom o radu transformatora ? Ako na primaru postoji Np namotaja (kao na slici) onda se u njemu kada je priključen na izvor struje u kolu indukuje EMS : εp = .

nula u kojoj nema struje i žica koja se vezuje za metalni jezičak na utikaču – uzemljenje. Zašto se to čini ? Jednostavan proračun pokazuje da su gubici prilikom takvog prenosa i do 10 000 puta manji nego da se struja prenosi na niskom naponu. Pogledajte animaciju transformatora. Blizu gradova napon se etapno snižava do potrebnih 220 V (power substation. unutra su 3 žice : jedna faza. Sijalice i svi ostali potrošači koji se uključuju u utičnice koje imaju dve rupe koriste samo jednu fazu kao što je prikazano na levoj slici. stiže trofazna struja. Transport struje Elektrana proizvodi trofaznu struju napona koji se meri hiljadama volti. Ali. Ovakav napon naziva se fazni. mi retko korisimo sve tri faze.Interesantno je da Teslin transformator nema jezgro. Čini ga takođe primar i sekundar. . a naponi dobijeni ovakvim transformatorom mere se milionima volti. kao što znate. Takav napon se prvo transformatorima (transmission substation) podiže do vrednosti nekoliko stotina kV i prenosi se visokonaponskom strujnom mrežom (high voltage transmission lines) do blizu naseljenih mesta. Kada skinete utikač sa zida. transformer). Šta mi zapravo koristimo od trofazna struje Do nas. Postoji jedna dobra stranica o ovome. Svrha uzemljenja je da odvede suvišno naelektrisanje kada dođe do proboja faze.

Ovakve motore danas koristimo u mnogim kućnim uređajima . animacija će biti sasvim dovoljna da razumete zbog čega ovo polje rotira. veza između faza omogućava dobijanje većih napona kao što je prikazano na slici. O nekim Teslinim patentima Obrtno magnetno polje u Muzeju Nikola Tesla predstavlja se kao rotiranje gvozdenog jajeta na disku. Pogledajte animaciju trofaznog generatora. Ovakvi naponi između faza nazivaju se linijski. Ukoliko ste shvatili ovo što sam napisao. U vezi sa obrtnim magnetnim poljem je princip rada asinhronog motora.Kod potrošača u industriji kao i velikih kućnih potrošača poput šporeta koriste se tri faze. Verovatno ste primetili koliko je drugačiji utikač za šporet koji ima 5 klema (3rupe i 2 jezička). To omogućava šporetu da odjednom upotrebi više monofaznih struja. . U industriji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful