NAIZMENIČNA STRUJA

koristiti kao dopunu udžbenika

Sistemom naizmenične struje mogao bi da se napaja čitav grad od samo jedne elektrane koja je bila prilično udaljena od potrošača. Polazeći od primera sa adapterom možemo izvesti još jedan važan zaključak : nije baš uvek naizmenična struja u prednosti kada se poredi sa jednosmernom ! Na kraju uvodnog dela nije loše znati da jednosmerna struja protiče kroz celu zapreminu provodnika dok naizmenična isključivo po njegovoj površini (zbog toga se provodnici za transport naizmenične struje prave iznutra šuplji. ovde vidimo već dve prednosti naizmenične struje. Kao što vidimo ovakvo pretvaranje nije skupo. Tomas Edison je bio poznata ličnost u Americi. a u kolima naizmenične struje elektroni menjaju smer kretanja u skladu sa frekvencijom izvora EMS. Zapravo. Preporučujem jedan od njih. U kolima jednosmerne struje elektroni teku u jednom smeru. frekvencija naizmanične struje određuje kolika je debljina sloja provodnika koji „nosi“ struju.Da bude jasno na samom početku : Tesla nije „izmislio“ struju jer je ona bila poznata ljudima pre nogo što je Tesla ušao u svet nauke. što postiže uštedu u materijalu). Tu je i prezentacija Muzeja Nikola Tesla. . Postoji mnogo tekstova o Tesli. a obrnuto proces jeste i za to se koriste invertori (prisutni su kod sistema za korišćenje energije Sunca). ali je njegov elektroenergetski sistem zasnovan na jednosmernoj struji izgubio bitku protiv sistema naizmenične struje koju je osmislio jedan potpuni anonimus (došljak u Ameriku i napočetku fizički radnik) – Nikola Tesla. Dakle. Ovakva pojava ponašanja naizmenične struje poznata je kao skin efekat. Razlog je jednostavan: za napajanje jednosmernom strujom jednog kvarta u gradu bila je potrebna jedna (termo)elektrana zbog velikih padova napona u mreži. Iz iskustva znamo da adapter (punjač) za mobilni telefon vrši pretvaranje naizmenične struje u jednosmernu koja puni baterije. Njegov doprinos je uvođenje polifaznog sistema struje (mi u našim kućama koristimo trofaznu).

Pogledajmo kako se dobija monofazna naizmenična struja : Ukoliko se žičani ram oblika kao na slici okreće u homogenom magnetnom polju dobijamo struju u kolu. Pre nego što se upustimo u detalje. bilo bi dobro da prostudirate ovu animaciju. Na slici vidimo da su krajevi provodnika preko pokretnih prstenova (na slici slip-rings) spojeni sa nepokretnim četkicama (na slici brush) i preko takvog sistema struja putuje u kolo sa potrošačem. Najjednostavnije objašnjenje daje Faradejev zakon elektromagnetne indukcije. Malo . nuklearnim elktranama ili energijom talasa (vetra) postoje neke zajedničke karakteristike uređaja za proizvodnju i oni se nazivaju generatori. termoelektranama.Kako se proizvodi naizmenična struja Bez obzira da li se električna energija dobija u hidroelektranama. Zamislimo da proces ravnomerne rotacije rama posmatramo sa strane.

imali bi trofaznu naizmeničnu struju. U hidroelektranama takva spoljašnja sila potiče od vode koja pada na lopatice turbine. dobijamo : ε = 2BLvsinθ Ne znam da li ste zapazili da nisam pomenuo poprečni deo rama (crveno-plavi deo na pomenutoj slici). Kada uzmemo u obzir da se EMS indukuje i u drugoj (crvenoj na pomenutoj slici). Frekvencija struje u Evropi je 50 Hz (u Americi 60 HZ) što znači da struja promeni smer 100 puta u toku jedne sekunde (odnosno 120). To važi i za naš žičani ram ! Amperova sila stvara moment sile koji usporava kretanje rama. Kada se provodnik sa strujom nalazi u magnetnom polju na njega deluje Amperova sila. a ona je za ovu komponentu brzine elektrona 0).uprošćena slika bi izgledala ovako : vsinθ v vcosθ N S Brzinu elektrona v u ramu koji rotira razložili smo na dve komponente jer komponenta vcosθ ne doprinosi stvaranju EMS (prisetimo se da Lorencova sila vrši razdvajanje naelektrisanja. To znači da treba delovati nekom spoljašnjom silom da bi se ram obrtao stalnom ugaonom brzinom. jednačina za EMS sada dobija oblik : ε = 2BLrωsinωt = BSωsinωt S je površina rama. Svaki generator ima rotor i stator i jasno je šta su u okviru ovog primera jedan i drugi. Ako primenite pravilo desne šake videćete da tu Lorencova sila ne može da obezbedi stvaranje EMS zbog pravca svoga delovanja. Pošto je (linijska) brzina v rama izražena preko kružne frekvencije (ugaone brzine) : v = rω gde je r rastojanje od ose rotacije do napadne tačke vektora v. Zbog toga jednačina za EMS biće : ε = BLvsinθ L je dužina jedne uzdužne stranice rama (plava na pretposlednjoj slici). Ako uzmemo u obzir da se ugao θ sinhrono menja sa obrtanjem rama : θ = ωt gde je ω kružna frekvencija obrtanja rama. Konačan oblik jednačine za EMS generatora je : ε = ε0 sinωt Ako bismo imali 3 rama simetrično raspoređena pod uglovima od 1200. U termoelektranama to čini zagrejana vodena . Gledajući animaciju mogli ste zapaziti da struja u toku jednog punog obrta rama 2 puta promeni smer.

para. ova sila kompenzuje i sile trenja. Naravno. Postoje 3 vrste ovakvih elektrana : protočne. Razmotrimo kako radi akumulaciona (kojih ima dve vrste) kao što je hidroelektrana „Uvac“ na donjoj slici. Da vidimo kako se u hidroelektranama dobija struja. akumulacione i reverzibilne. .

a povećava se dinamički pritisak u skladu sa Bernulijevom jednačinom. Da nastavimo gde smo stali. Dakle. i nakon prolaska kroz ulaz voda ide kroz dovodni kanal brane (penstock) koji vodu dovodi na turbinu (turbine). Šraf bi mogao da postane stalni magnet pod određenim uslovima.Na gornjoj slici vidimo da postoji jedan ulaz (intake) ispod brane (dam). Setimo se da kada voda uđe u dovodni kanal visinski pritisak vode se smanjuje. ali to nije predmet ove lekcije. Šta je elektromagnet? Na slici sa desne strane vidimo jedan prost elektromagnet. a pošto je turbina vezana za generator pokreće rotor generatora. Evo kako izgleda spoj turbine i generatora : . u realnosti rotor i stator su drugačiji u odnosu na primer koji je pokazivao nastanak monofazne struje). šraf se ponaša kao pravi magnet sve dok kroz kalem prolazi struja. Voda pada na lopatice turbine i pokreće je. a stator su kalemi žica (dakle. Rotor generatora čine serijski vezani magneti (zapravo to su elektromagneti). Samo jedno malo pojašnjenje pre nego što nastavimo sa lekcijom.

a kolika je amplitudna izračunajte sami. Uobičajeno je da se trenutne vrednosti jačine struje i napona u kolima naizmenične struje označavaju malim slovima. Otpori u kolima naizmenične struje U kolima jednosmerne struje jedina vrsta otpornosti je termogeni otpor. pogledajte odgovarajući Youtube kratki film. U ovakvim elektranama voda se iz donjeg rezervoara pumpa u gornji rezervoar kada je potrošnja struje manja i time se obezbeđuje popunjenost rezervoara u časovima velikih opterećenja strujne mreže. . Ovakav otpor postoji i u kolima naizmenične struje i vrednost termogenog otpora potrošača ne zavisi od toga da li taj isti otpornik radi u kolu jednosmerne ili naizmenične struje. Pogledajte animaciju koja prikazuje termogeni otpor u kolu jednosmerne struje. Ue = U0 / 21/2 . Razlog za ovo je što se ovakve veličine stalno menjaju kada je reč o njihovom intenzitetu. Zbog toga se uvode efektivne vrednosti (obratimo pažnju da to nisu srednje vrednosti). Da bi lekcija bila bolje naučena. Količina dobije struje zavisi od zapreminskog protoka vode i razlike visinskog pritiska. Jasno je čemu služe dalekovodi (power lines).Na slici možemo zapaziti i transformator (transformer) koga ćemo detaljnije izučavati u jednoj od narednih lekcija. napon u gradskoj mreži od 220 V je efektivna vrednost. merni instrumenti (ampermetri i voltmetri) mere efektivne vrednosti ovakvih veličina. struje i napona. Primenjujući matematiku koja se uči u četvrtom razredu može se lako pokazati da postoji veza između maksimalne (amplitudne) i efektivne vrednosti jačine struje. εe = ε0 / 21/2 Naprimer. videćemo da u kolima naizmenične struje postoje još 2 otpora. a efektivne i amplitudne velikim. Prema tome. Međutim. Za sada je dovoljno znati da on vrši transformaciju napona iz nižeg u viši ili obratno. Tipičan primer termogenog potrošača je fen koga čini elektromotor. Efektivne vrednosti Bilo kakvi proračuni u kolima naizmenične struje su nemogući ukoliko se za tako nešto koriste trenutne vrednosti EMS. napona i EMS : Ie = I0 / 21/2 . Postoje i reverzibilne hidroelektrane kao što je ona u Bajinoj Bašti. ventilator (fan) i kalem koji se zagreva i kroz koga protiče vazduh koga potiskuje ventilator.

Omov zakon ima isti oblik kao i u kolu jednosmerne struje : I e = Ue / R Zapazimo talasastu liniju (~) na desnoj slici : to je simbol za izvor naizmeničnog napona (naizmenične EMS). Razlika postoji jedino u amplitudnim vrednostima pomenutih veličina.Uvodimo jedan novi pojam a to je fazor. Ako u kolu imamo samo ovaj otpor. Razmotrićemo prvo slučaj kada u kolu postoji jedino termogeni otpor. Pažljivo analizirajmo donju sliku : Promena jačine i smera struje opisuje se sinusnom funkcijom. Kakva je korist od ovoga videćemo u sledećoj lekciji. Ovakva promena može se opisati i jednim rotirajućim vektorom – fazorom. Vidimo da fazori opisuju amplitudne vrednosti napona i jačine struje. Kako izgleda ova situacija prikazana na fazorskom . Grafik pokazuje da između jačine struje i napona na termogenom potrošaču ne postoji bilo kakva razlika u fazi.

javlja se induktivni otpor proticanju signala. Moramo uvek imati na umu da potrošači najčešće imaju i induktivni i termogeni otpor ISTOVREMENO. Poznato je da signal audio uređaja oko žice stvara magnetno polje i da se na račun energije takvog polja indukuje EMS samoindukcije koja ometa signal tj. između ostalog. Mi ćemo za početak upoznavanja sa ovim otporom predpostaviti da je jedino induktivni prisutan u kolu. a time i EMS samoindukcije. To znači da ukoliko pravolinijskom provodniku promenimo oblik onda se menja i njeova induktivnost. Prvi od dva otpora koji postoje jedino u kolima naizmenične struje zove se induktivni. . Znamo da koeficijent samoindukcije zavisi. On opada sa smanjenjem frekvencije signala pa zbog toga dolazi do izražaja kod onih signala koji ulaze u zvučnike.dijagramu videćemo na slici koja sledi : I0 U0 Jednačine kojima se opisuju trenutne vrednosti ove dve veličine izgledaju ovako : i = I0 sinωt u = U0 sinωt Termogeni otpor zove se još i aktivni otpor. Kvalitetni zvučnici poseduju kvalitetne kablove koji imaju takvu geometriju da se poništava magnetno polje oko provodnika. Pogledajte jednu dobru animaciju kao ilustraciju ovoga . od oblika provodnika.

Omov zakon glasi : Ie = Ue / XL gde je XL induktivni otpor čija jedinica je ista kao i jedinica za termogeni : XL = ωL L – koeficijent samoindukcije Istinu govoreći. Pogledajte opet animaciju ali kliknite na dugme kalem na desnoj strani stranice. Zašto ? Fazori prikazuju trenutne vrednosti amplitudnih veličine i oni stalno rotiraju. ONO ŠTO JE BITNO JESTE FAZNA RAZLIKA IZMEĐU FAZORA. . U slučaju kada je u kolu prisutan samo induktivni otpor. Kako se prave zvučnici ? Drugi tip pasivnog otpora je kapacitivni. Grafički prikaz jačine struje i napona u kolu koje poseduje samo induktivnu otpornost : Kao što možemo uočiti na desnoj slici struja kasni u odnosu na napon zbog postojanja induktivnog otpora. a ona je ista na oba dijagrama. Podsetimo se ovoga kroz jednu animaciju. stalno menjaju položaj. i = I0 sinωt u = U0 sin(ωt + π/2) Ako pogledamo fazorski dijagram vidimo da se on razlikuje u odnosu na onaj u udžbeniku. a to sigurno nije termogeni ! Reč je o EMS samoinukcije. Zbog toga spada u pasivne otpore.Dakle. to se razmatra kao redna veza dva otpora (a kako se rešava takav problem – u narednoj lekciji). Ukoliko potrošač poseduje i termogeni. Ispada kao da postoji nekakav otpor koji trpi struja. ali samo kada se ono uključuje / isključuje – veoma kratko. Na račun koje energije se ona javlja rečeno je u primeru sa kablovima audio uređaja. struja u kolu nazmenične struje ne može trenutno da poraste do maksimalne vrednosti ili da opadne do nulte. Napominjem još jednom da poslednja jednačina za Omov zakon važi samo u slučaju postojanja induktivnog otpora u kolu. VAŽNO JE ZNATI DA INDUKTIVNI OTPOR NE DOPRINOSI ZAGREVANJU POTROŠAČA. induktivni otpor postoji i u kolu jednosmerne struje. U kolu jednosmerne struje kondenzator predstavlja prekid toka struje.

Razmotrićemo kolo gde postoji jedino kondenzator i izvor naizmenične EMS. kako punjenje traje tako je ono sve sporije tj. Da bi se uspostavio napon na potrošaču – kondenzatoru. njegove obloge moraju se napuniti (zapravo samo jedna obloga se puni elektronima. To se može posmatrati kao postojanje nekog otpora struji punjenja.U kolu naizmenične struje to nije slučaj jer ona menja smer svog kretanja. Međutim. Odgovarajući grafici ovako izgledaju : . U početku kada se puni kondenzator struja je najjača jer je obloga gde treba da se smeste elektroni prazna. U slučaju da je u kolu prisutan jedino kondenzator. Ako je na početku kondenzator bio prazan struja je ta koja ga puni. Odavde zaključujemo da u ovakvom kolu struja mora da prednjači u odnosu na napon – fazno je pomerena za π / 2. Kada se kondenzator napuni struja punjenja je 0 i istovremeno menja se polaritet izvora što dovodi do prelaska elektrona na drugu oblogu pri čemu se proces ponavlja. a druga ima manjak ovih čestica). struja opada. Razlog za to je odbojna Kulonova sila između elektrona na oblozi i elektrona koji žele da dođu na oblogu. KAPACITIVNI KAO I INDUKTIVNI OTPOR NE DOPRINOSI ZAGREVANJU POTROŠAČA. Omov zakon ima oblik : I e = U e / XC gde je XC kapacitivni otpor koji se izražava istom jedinicom kao i termogeni : XC = 1/ωC C je kapacitet kondenzatora.

Da se opet vratimo na kablove audio uređaja. kabl električnog signala koji treba da postane zvuk u zvučnicima je jedan RC filter propusnik niskih učestanosti odnosno on prigušuje neke više učestanosti signala. U zvučnicima postoji LC kolo – filter. pa gornji deo zvučnika emituje visoke tonove. . Kondenzator vrši propuštanje visokih frekvencija signala. filteri koji propuštaju visoke ili niske učestanosti signala. a time utiče na kvalitet zvuka. L i C. U elektronici su poznati tzv. tako da donji deo zvučnika prima samo niske frekvencije signala iz pojačala i taj deo zvučnika emituje basove. Dakle. Kabl je zpravo jedan kondenzator te ima kapacitivni otpor.Jednačine koje opisuju promene jačine struje i napona su : i = I0 sin(ωt + π/2) u = U0 sinωt I opet pogledajte opet animaciju ali kliknite na dugme kondenzator na desnoj strani stranice. Solenoid određene induktivnosti je odgovoran za taj deo „posla“. To su kola sa kombinacijom elemenata R. Ne preporučuje se da ovakvi kablovi budu dugački jer što su duži to su prigušenja veća. a i termogeni.

u pitanju je RLC kolo. a sada ćemo se pozabaviti složenijim kolom u kome istovremeno postoje i aktivni i pasivni otpori. Dakle. Fazori će nam biti od velike pomoći prilikom izvođenja jednačine. Analizirajmo sliku : .Omov zakon za kolo naizmenične struje Do sada je bilo reči o najprostijim strujnim kolima.

kao što je prikazano na slici 3. Ako pogledamo jednačinu za impedansu zaključujemo da je to u slučaju : XC = XL Iz poslednje jednačine sledi poznata Tomsonova jednačina. Ako ona nije jasna onda morate da se vratite unazad i opet proučite tekst. Analizirajući treću sliku možemo dobiti jednu korisnu jednačinu za faznu razliku: cosφ = U0R / U0 = R / Z Kada je otpor u kolu najmanji ? To pitanje je važno jer je tada prisutna rezonancija u kolu.XL) 2]1/2 Izraz : Z = [ R2 + (XC . . prema Pitagorinoj teoremi: U0 = [ U0R2 + (U0C .XL) 2]1/2 = Ue / Z Ako ovakav izraz za Omov zakon uporedite sa onim u zbirci. na prvi pogled možete pomisliti da nisu isti. Struja od 50 Hz i jačine 10 mA izaziva jak bol i skraćuje mišiće.XL) 2]1/2 zove se impedansa kola i predstavlja ukupni otpor u ovakvom kolu. Ovakve struje zagrevaju mišiće jer teku po površini tela (opet skin efekat). Medicinske implikacije Ljudski organizam poseduje impedansu (znatnu kapacitivnu otpornost i zanemarljivu induktivnu) i njenim merenjem pomoću naizmenične struje mogu se dobiti podaci o krvotoku. Tesline visokofrekventne struje ne samo da nisu opasne već se koristi u pojedinim medicinskim tretmanima. Jedna fantastična animacija u kojoj možete da napravite kolo kakvo želite. Objašnjenje neškodljivosti temelji se na malom periodu koji karakteriše ovakve struje da bi se joni natrijuma i kalijuma pokrenuli. ali ukoliko vladate matematikom shvatićete da jesu isti. Međutim.U0L) 2]1/2 Uzmimo u obzir da ista jačina struje prolazi kroz sve potrošače u ovakvom kolu: U0R = Ie R U0L = Ie XL U0C = Ie XC Zamenom u predhodnu jednačinu dobijamo Omov zakon : I0 = U0 / [ R2 + (XC . Izražen preko efektivnih vrednosti Omov zakon glasi : Ie = Ue / [ R2 + (XC . Detaljnije možete pročitati u jednom maturskom radu.Ako ste razumeli predhodnu lekciju onda bi druga slika od tri prikazane trebala da bude jasna. Ako od vektora U0C oduzmemo vektor U0L pa zatim takvu razliku saberemo sa vektorom U0R dobijamo.

jednačina koju ćemo dobiti važi bez obzira da li jačina struje prednjači ili napon. U svakom slučaju.Snaga naizmenične struje Polazeći od jednačine za snagu jednosmerne struje dobićemo jednačinu u nešto drugačijem obliku koja važi u RLC kolima naizmenične struje. Ova jednačina opisuje trenutnu snagu struje u kolu i nije pogodna za bilo kakva izračunavanja. Koristićemo matematičku transformaciju : sinα sinβ = [cos(α-β) – cos(α+β)] / 2 Jednačina za trenutnu snagu dobija oblik : p = ui = U0 I0 [cos(-φ) – cos(2ωt+φ)] / 2 Uzimajući u obzir da je kosinusna funkcija parna : p = ui = U0 I0 [cosφ – cos(2ωt+φ)] / 2 Sada ćemo da usrednimo jednačinu za snagu i takvu srednju snagu zvaćemo aktivna snaga. pođimo od jednačine : p = ui = U0 I0 sinωt sin(ωt + φ) Kao što vidite jačina struje i napon nisu u fazi što jeste najčešći slučaj. Zbog toga treba da usrednimo ovu jednačinu. Ja sam napisao kao da jačina struje prednjači u odnosu na napon što nemora uvek da bude slučaj (to zavisi od vrednosti L i C). Dakle. dok je srednja vrednost cos(2ωt+φ) nula: pa = U0 I0 cosφ /2 Ili izraženo preko efektivnih vrednosti : pa = Ue Ie cosφ . Srednja vrednost konstante cosφ je opet ta vrednost konstante.

Svrha transformatora je da poveća ili snizi napon. Transformator Na gornjoj slici možemo videti transformator u računaru (najkrupniji crveni deo).cosφ je faktor snage. Preko jezgra transformatora ovakva promena prenosi se na sekundar u kome se na . dok je sa desne strane drugi namotaj bakarne žice – sekundarni namotaj (secondary winding) ili kraće sekundar sa koga se „preuzima“ sniženi ili povećani napon bez promene frekvencije struje. Veliki broj uređaja koje koristimo poseduje ovu veoma korisnu napravu kao što su adapteri (punjači) za mobilne telefone. Međutim. On je jednak 1 ukoliko u kolu postoji samo termogeni otpor. jedan namotaj bakarne žice sa leve strane koji se zove primarni namotaj (primary winding) ili kraće primar na koga se dovodi napon koji se treba sniziti ili povećati. Kada kroz primar protiče naizmenična struja u skladu sa njenom promenom indukuje se promenljivi magnetni fluks magnetnog polja unutar primarnog namotaja. Da bi snaga bila što bolje iskorišćena faktor snage treba da bude što veći. Kako se to postiže ? Na slici koja se nalazi na sledećoj stranici vidimo da transformator čini transfomatorsko jezgro (transformer core) od gvožđa. On to može ostvariti jedino kod naizmenične struje. u električnoj mreži većina potrošača je takva da postoje i pasivni otpori (pogotovo induktivni) tako da faktor snage nikada nije 1.

U kakvoj su vezi brojevi namotaja žica sa celom ovom pričom o radu transformatora ? Ako na primaru postoji Np namotaja (kao na slici) onda se u njemu kada je priključen na izvor struje u kolu indukuje EMS : εp = .Ns ΔΦ / Δt gde je Ns broj namotaja na sekundaru. Treba imati u vidu da se jednačina ovakvog oblika ne može baš uvek primeniti što nije predmet ove lekcije.osnovu Faradejevog zakona indukuje EMS samoindukcije. Prema tome: ε ~ Ue Gubici prenosa magnetnog fluksa su zanemarljivi tako da izjednačavanjem ovih jednačina dobijamo : Uep / Ues = Np / Ns Zapazimo da se napon struje na sekundaru može povećati povećanjem broja navojaka žice u odnosu na primar i obrnuto. Ako poslednju jednačinu izrazimo preko aktivne snage i jačine struje na primaru i sekundaru: (pap / Iep cosφ) / (pas / Ies cosφ) = Np / Ns Snaga struje se od primara ka sekundaru prenosi bez velikih gubitaka tako da važi : pap ≈ pas Dobijamo kakav treba da bude odnos broja namotaja na primaru i sekundaru da bi se povećala ili smanjila jačina struje : Ies / Iep= Np / Ns .Np ΔΦ / Δt U sekundaru će doći do indukcije EMS samoindukcije jer gvozdeno jezgro prenosi promenu magnetnog fluksa: εs = . Znamo iz drugog razreda da je EMS srazmerna naponu.

mi retko korisimo sve tri faze. Sijalice i svi ostali potrošači koji se uključuju u utičnice koje imaju dve rupe koriste samo jednu fazu kao što je prikazano na levoj slici. stiže trofazna struja. transformer). nula u kojoj nema struje i žica koja se vezuje za metalni jezičak na utikaču – uzemljenje. kao što znate. Zašto se to čini ? Jednostavan proračun pokazuje da su gubici prilikom takvog prenosa i do 10 000 puta manji nego da se struja prenosi na niskom naponu. Ovakav napon naziva se fazni. Blizu gradova napon se etapno snižava do potrebnih 220 V (power substation. Svrha uzemljenja je da odvede suvišno naelektrisanje kada dođe do proboja faze. Šta mi zapravo koristimo od trofazna struje Do nas. unutra su 3 žice : jedna faza.Interesantno je da Teslin transformator nema jezgro. Kada skinete utikač sa zida. Takav napon se prvo transformatorima (transmission substation) podiže do vrednosti nekoliko stotina kV i prenosi se visokonaponskom strujnom mrežom (high voltage transmission lines) do blizu naseljenih mesta. Transport struje Elektrana proizvodi trofaznu struju napona koji se meri hiljadama volti. . Ali. Postoji jedna dobra stranica o ovome. a naponi dobijeni ovakvim transformatorom mere se milionima volti. Čini ga takođe primar i sekundar. Pogledajte animaciju transformatora.

Pogledajte animaciju trofaznog generatora. To omogućava šporetu da odjednom upotrebi više monofaznih struja. .Kod potrošača u industriji kao i velikih kućnih potrošača poput šporeta koriste se tri faze. U industriji. Ovakvi naponi između faza nazivaju se linijski. Ovakve motore danas koristimo u mnogim kućnim uređajima . U vezi sa obrtnim magnetnim poljem je princip rada asinhronog motora. Ukoliko ste shvatili ovo što sam napisao. animacija će biti sasvim dovoljna da razumete zbog čega ovo polje rotira. Verovatno ste primetili koliko je drugačiji utikač za šporet koji ima 5 klema (3rupe i 2 jezička). O nekim Teslinim patentima Obrtno magnetno polje u Muzeju Nikola Tesla predstavlja se kao rotiranje gvozdenog jajeta na disku. veza između faza omogućava dobijanje većih napona kao što je prikazano na slici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful