Radiolo ke metode pregleda genitourinarnog trakta

ASS. FUAD JULARD

IJA

Algoritam radiolo kih pretraga
y y y y y y y y y y y y y y y y

UZ Nativni snimak urotrakta I.V. Urografija Infuziona urografija Minutna urografija Retrogradna pijelografija Cistografija Uretrocistografija Renalna angiografija Retropneumoperitoneum Nefrotomografija CT urotrakta CT urografija CT retroperitoneuma MRI urotrakta MR Urografija

UZ
y Metoda izbora kod snimanja genitourinarnog

sistema (bubrezi, nadbubre ne lijezde,mokra ni mjehur, prostata, uterus, ovariji, testisi)

Nativni rtg snimak urotrakta
y Snimak nativnog abdomena (pregledan snimak

abdomena) prethodi svakoj kontrastnoj pretrazi urinarnog trakta. y Pregledni snimak

Intravenozna urografija
y Intravenozna

urografija je kontrastna metoda pregleda urinarnog trakta kod koje se prethodno ubrizgava urotropno kontrastno sredstvo u jednu od vena (naj e e kubitalnu venu).

Intravenozna urografija
y K.S se daje 1ml/kg tt y Eliminacija kontrasta iz krvne cirkulacije preko

bubrega u kanalni sistem urinarnog trakta omogu uje njegovu vizuelizaciju, a time uvid u patolo ka zbivanja na bubrezima, ureterima i mokra nom mjehuru.

y Pored mogu nosti

dokazivanja morfolo kih promjena ova nam pretraga omogu uje i procjenjivanje funkcije bubrega uvidom u bubre nu ekskreciju kontrastnog sredstva

Infuziona urografija
y Infuziona urografija je kontrastna metoda pregleda

urinarnog trakta kod koje se urotropno kontrastno sredstvo daje u venu u obliku infuzije, 70-90 ml NaCl u koju se stavlja K.S. (»brza« infuzija u trajanju od 15 minuta). y I ovom metodom otkrivamo funkcionalne i morfolo ke promjene bubrega.

Infuziona urografija
y Indikacije za ovu metodu

su ne to ire nego za konvencionalnu metodu intravenozne urografije, jer se ona mo e izvoditi i kod pove anih vrijednosti uree u krvi i kod pacijenata sklonih alergi nim reakcijama.

Minutna urografija
y Isto kao prethodne dvije,

samo se K.S. aplicira brzo i pravi se snimak nakon 1 min

Retrogradna urografija
y Retrogradna urografija se izvodi na dva na ina:

a) Standardna retrogradna urografija je kontrastna metoda rendgenolo kog ispitivanja kod koje se uvodi tanki kateter u ureter pod kontrolom oka putem cistoskopa sve do pijeloureteri nog vrata gdje se ubrizgava kontrastno sredstvo i retrogradno puni pijelon, vratovi i a ice kanalnog sistema bubrega.

Retrogradna urografija
y

b) Retrogradna urografija po Chevassuu kod koje se Chevassuov kateter sa koni nim vrhom uvodi u terminalni dio uretera. Kroz isti se ubrizgava kontrastno sredstvo i retrogradno ispuni, tako e, kanalni sistem bubrega.

y Metode retrogradne urografije se izvode uglavnom u

stacionarnim ustanovama, a one se u posljednje vrijeme sve vi e izbjegavaju radi retrogradnog uno enja infekcije u uretere i navi e prema bubrezima. y Sa urografijom se esto kombinuje nefrotomografija, tj. snimanje bubrega u slojevima neposredno poslije davanja nefrotropnog kontrastnog sredstva.

Retropneumoperitoneum
y Retropneumoperitoneum je metoda ubrizgavanja

negativnog kontrastnog sredstva u retroperitonealni prostor u kojem se bubrezi i nalaze. y Ovom metodom je mogu e prikazati granice i konture sjena bubrega i nadbubre ne lijezde.

CT bubrega
y Koristi joniziraju e

zra enje y Radi se nativna i kontrastna serija y Debljina slojeva 3-5 mm

CT urografija
y Obavezna aplikacija y y y y

k.s. K.S. se aplicira automatskom pricom 1ml/kg Debljina slojeva 1-3 mm Nakon zavr ene serije radi se rekonstrukcija snimaka (MIP, SSD, VR, MPR)

CT retroperitoneuma
y Radi se kao i CT bubrega y Naitivno i sa aplikacijom k.s. y Debljina slojeva 3-5 mm

Mri bubrega i nadbubrega
y Ne koristi joniziraju e zra enje y Kontraindikacija su pacijenti sa stranim metalnim

tijelima. y Radi se sa debljinom slojeva od 3-4 mm y Sekvence sa zadr anim disanjem(t2 haste trai cor, t1 fl tra i cor) nativno y Sa aplikacijom k.s. Sekvence sa nagla enim T1 vremenom.

Nadbubre ne lijezde

MRI urografija
y Radi se nakon

aplikacije k.s putem infuzije. y Ringer lakta 10ml/kg, Magnevist 0.2 ml/kg, lasix 0.1ml/kg. y Sekvenca t1fl3d y Nakon snimanja potrebno uraditi 3d rekonstrukciju (MIP i VR)

Cistografija
y Kontrastno sredstvo se uvodi

u mokra ni mjehur intravenskim putem (snima se u terminalnoj fazi pregleda intravenozne ili infuzione urografije, kada je kontrastno sredstvo ve ispunilo mokra ni mjehur) ili putem katetera kroz uretru

Uretrocistografija
Uretrocistografija je kontrastna metoda rendgenolo kog prikazivanja uretre i mokra nog mjehura retrogradnim ubrizgavanjem kontrastnog sredstva kroz vanjski otvor uretre.

y Ova metoda je naro ito

zna ajna za prikaz mu ke uretre zbog njene du ine i njenog odnosa prema prostati i njene komunikacije sa epididimisom i sjemenim vezikulama.

Radiolo ke pretrage genitalnih organa
y UZ y HSG y CT y MRI

UZ
y Po to se radi o reproduktivnim

organima y UZ je metoda izbora y Nema zra enja

Histerosalpingografija
y Je metoda radiolo kog

prikaza uterusa i tuba uterina y Potreban timski rad (ginekolog, radiolog, ing.med.rad, med.sestra) y K.S. Se aplicira u uterus i prave se ciljani snimci

CT enske zdjelice
y Koristi joniziraju e zra enje y Radi se nativna i kontrastna

serija snimanja y Debljina sloja 3-5 mm

Mri enske zdjelice
y Ne koristi joniziraju e

zra enje y Pacijenti ne smiju imati strano metalno tijelo u organizmu y Radi se sa slojevima od 3-4 mm y Sekvence (T2 sag, tra, cor i T1 tra)

CT prostate
y Radi se sa slojevima od 2-4

mm y Potrebno je da mokra ni mjehur bude ispunjem urinom y Radi se nativna i kontrastna serija snimanja

Mri prostate
y Radi se sa

slojevima 3-4 mm y Sekvence (T1 tra, T2 sag, cor, tra, Fs_tra)