P. 1
Psihologija - odgovori

Psihologija - odgovori

|Views: 5,838|Likes:
Published by msekulic

More info:

Published by: msekulic on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2015

pdf

text

original

1. KOGNITIVNA, AFEKTIVNA I PSIHOMOTORNA PODRUČJA UČENJA: Učenje počinje selektivnom pažnjom, tj.

usmeravanjem mentalne aktivnosti na neke od podražaja koji deluju na nas. Učenje je proces kojim, na osnovu aktivnosti, pojedinac stiče nove mogućnosti i menja svoje ponašanje. Učenje je saznajni proces koji dovodi do trajnih ili relativno trajnih i relativno specifičnih promena individue koje se pod određenim uslovima mogu manifestovati u njenom doživljavanju i aktivnosti, a koje su rezultat njenog prethodnog doživljavanja i aktivnosti. Kognitivno (spoznajno) područje učenja – pojedinac saznaje pojedinosti koje pre nije znao, informacije, saznajne veštine, uči načine rešenja problema, donosi sudove, oblikuje kriterijume prema kojima procenjuje rešenje da li je dobro ili loše. U afektivnom području podstiče i menja stavove, interese, prosuđivanje, sklonosti i sistem vrednosti, razvijajući odnos privlačenja i odbijanja. Uglavnom se manje vodi računa o ovom području učenja, nego o ostala dva, iako upravo od afektivnih područja, zavisi kasnija zainteresovanost. U psihomotornom području uče se nove forme pokreta, motoričke aktivnosti, neverbalna komunikacija, perceptivne sposobnosti, ocenjujući pomoću formiranih kriterijuma ili merila. 2. VRSTE UČENJA Učenje je složeni psihički proces promene ponašanja na osnovu usvojenog znanja i iskustva. Smisleno učenje - mehaničko učenje, gde je smisleno vezano za sam kontekst pojma i rezultata učenja koji se uviđa, a mehaničko (asocijativno) učenje je učenje određenog niza elemenata, bez utvrđivanja i provere mišljenja. Smisleno učenje je učenje uviđanjem i razmišljenjem, razumevanje smisla i značenja reči i ideja. Mehaničko učenje je doslovno učenje i pamćenje materijala, kao učenje pesama, formula, za takvo učenje potreban je određeni broj ponavljanja da bi se gradivo zapamtilo. Mehaničko učenje ima u osnovi je saznajni proces - pamćenje. Sve što u školi uči, učenik može naučiti smisleno (sa razumevanjem) ili napamet - bez razumevanja. Razumeti znači povezati, dovesti u odnos ono što je novo sa onim što se od ranije zna, pa kada nije moguće uspostaviti takav odnos, jedino što učeniku preostaje jeste da određeni sadržaj nauči napamet. Mada se u školi uče i takvi sadržaji koje je, a ponekad jedino moguće naučiti napamet (npr. imena gradova, dužina reke, pesma i slično) većinu onoga što se uči, učenik treba da nauči sa razumevanjem. Smisleno verbalno - receptivno učenje, najzastupljeniji je oblik učenja u sadašnjoj nastavi. Učenje se prvenstveno bazira na misaonim procesima, a zatim na procesima pamćenja. To je oblik učenja koji i nadalje predstavlja značajan način savlađivanja sadržaja nastave, a posebno zato što je neracionalno u nastavi pokušavati da se sve uči otkrivanjem ili neposrednim delovanjem. Nastavnik posreduje između gradiva i učenika. Sa razumevanjem je učio i naučio onaj učenik koji:  razlikuje bitno od nebitnog;  stvara nove integrisane smisaone celine, tj. gradivo može da izloži i primeni na nov način;  povezuje nove sadržaje, tj. nova znanja uklapa u ranije već strukturirana. Praktično učenje - verbalno učenje je podela po predmetu ili načinu da li će biti konkretno učenje ili samo razgovorom. Verbalno učenje gradiva, je učenje pomoću govora. Većinu onoga što se uči u školi predstavlja verbalni sadržaj (uči se sadržaj koji je iskazan verbalnim simbolima - bilo usmeno, rečima, ili u pisanoj formi, tekstom). Tim se učenjem pokriva tzv. deklarativno znanje (uče se činjenice, podaci, događaji, utvrđeni zakoni i slično). Praktično učenje u velikoj meri uključuje učenje veština. Praktično učenje je neophodan oblik učenja u svakom nastavnom procesu. Može biti praktično-mehaničko i praktično-smisaono učenje.   Praktičnim mehaničkim učenjem uče se: praktične motoričke veštine – plivanje, rukovanje tehničkim uređajima, vožnja bicikla, automobila, korišćenje mikroskopa, kucanje; Praktičnim smisaonim učenjem uče se ustaljene metode, procedure. Uče se složene veštine: crtanje tehničkog crteža, obrada predmeta na uređaju, učenje sviranja instrumenta,... 1

Receptivno učenje - učenje otkrićem je način učenja prema slušanju izlaganog gradiva ili samostalnim otkrivanjem činjenica. Sadržaji koji se uče u školi, u većini slučajeva, unapred su dati u finalnom i zatvorenom obliku (bilo u predavanjima nastavnika ili udžbeniku), a učenik ima zadatak da ih nauči. Npr. učeniku se prezentuje i objasni odnos svetlosti i rasta biljke, i od njega se očekuje da taj odnos usvoji. Suprotno receptivnom učenju, kod učenja putem otkrića sadržaj učenja nije unapred dat već je zadatak učenika da ga samostalno otkrije. To su sve one nastavne situacije koje započinju nekim problemom, ili pitanjem (npr. šta će se desiti ako biljku gajimo u mračnoj prostoriji). Dok je u prvom slučaju, kod receptivnog učenja, prevashodan cilj usvajanje znanja, ciljevi učenja putem otkrića su mnogo širi. Pored znanja obuhvataju i veštine usvajanja znanja i rešavanja problema. Kroz ovaj oblik učenja podstiče se samostalnost učenika i gradi njegova želja za znanjem i usavršavanjem. Konvergentno učenje - divergentno učenje gde je konvergentno ono gde se uočava odgovor iz postavljenih podataka kao logičko zaključivanje, dok je divergentno učenje iz jedne informacije kojom se stvara mnostvo drugih originalnih ideja (imaginativnost). Prema vrsti školskih zadataka razlikujemo konvergentno (logičko) i divergentno (stvaralačko) učenje. Većina školskih zadataka pripada tzv. konvergentnom učenju gdje se očekuje samo jedan ispravan odgovor. Npr. matematički problem, u konačnom, ima samo jedno tačno rešenje. Konvergentne su i sve one nastavne situacije gdje nastavnik unapred predvidi tačan odgovor i gde postoji mogućnost da učenik pogreši. Suprotno tome, divergentni tipovi zadataka su oni gde postoji veći broj rešenja i gde svaki učenik može ponuditi svoje rešenje (npr. svaki učenik može dati svoje predloge za rešavanje ekoloških problema u zajednici). Divergentne su i sve one nastavne situacije gde nastavnik ne „lovi greške“ učenika već prihvata mogućnost različitih gledanja i različitih perspektiva učenika. Transmisivno učenje - interaktivno učenje, razlikuje u prvom transmisiju u okviru prenosa zadatih tema, dok je interaktivno dejstvo više strana u učenju, koje podrazumeva kontakt i potvrđivanje naučenog. Socijalna sredina u kojoj se uči i tip komunikacije u učionici može biti bliža transmisivnom ili interaktivnom učenju. Kod transmisivnog učenja, komunikacija ide isključivo od nastavnika prema učenicima. To je isto tako zatvoreni tip socijalne sredine u kojoj učenik nema slobodu da pita ili da nešto kaže. Suprotno tome, interakcija podrazumeva obostranu komunikaciju nastavnik-učenik i može da se odvija na više nivoa. Najniži nivo komunikacije imamo pri predavanju nastavnika. Najviši nivo komunikacije ostvaruje se primenom tzv. grupnog rada. Povećavanje broja komunikacija, tj. interakcija u učionici ima smisla iz najmanje tri razloga: znanje koje se saopštava i razmenjuje sa drugima bolje se razume; odlučujuću ulogu u razvoju imaju one zajedničke aktivnosti učenika (koji manje zna) i nastavnika (onoga koji više zna) na sadržajima programa;  jedino u grupi, u interakciji i komunikaciji sa drugima, učenik može da razvije socijalne veštine kao što su: argumentovani dijalog, tolerantnost, solidarnost i slično. Nastavnici ocenjuju da u današnjoj školi ima gotovo jednako mehaničkog, koliko i smislenog učenja; da verbalno učenje značajno dominira u odnosu na praktično učenje; da je receptivno učenje dominantno u odnosu na učenje putem otkrića; da konvergentni zadaci značajno dominiraju u odnosu na divergentne; i na kraju, da transmisivna nastava preovladava u odnosu na interaktivnu (oslikava ih položaj zelenih kružića).  

2

3. PRIMANJE, OBRADA I UPOTREBA INFORMACIJA: Učenje je proces kojim pojedinac stiče nove mogućnosti ponašanja, tj. menja svoje ponašanje. Pamćenje je zadržavanje onoga što je stečeno učenjem i korišćenje toga nakon učenja. Zaboravljanje je suprotan proces i nastaje kada tragovi učenja nestaju iz kratkoročne i dugoročne memorije. Učenje, pamćenje i zaboravljanje se vezuju za događaje i informacije, u kome postoje 3 faze: 1. primanje informacija - uključuje proces percepcije (opažanja) i proces mišljenja; 2. obrada informacija - proces mišljenja uz pamćenje, kao povezivanje novih informacija sa ranije pohranjenim u pamćenju; 3. upotreba informacija - zasniva se na pamćenju, mišljenju i percepciji (opažanju) kako bi se odredilo prema zahtevima situacije učenja. Količina i vrsta aktivnosti su u vezi sa organizacijom učenja. Dve glavne aktivnosti u procesu učenja su primanje i obrada informacija, i one se trebaju smenjivati u optimalnom odnosu, a taj odnos zavisi od samog pojedinca (neko će čitati dio po dio i tako upamćivati, a neko će prvo pročitati celinu, pa onda dio po dio upamćivati). Većina informacija koje se primaju u namernom i sistematskom učenju, najpre prolazi kroz kratkoročno pamćenje, gde se prerađuje i zatim upućuje u dugoročno pamćenje (ono što čitaš prvo ide u kratkoročno pamćenje, a ako se to čitanje istog materijala ponovi više puta onda taj sadržaj ide u dugoročno pamćenje). Osnovni je zahtev da se obrađuje onoliko informacija koliko neki pojedinac može kratkoročno upamtiti. Ako se u obradi informacija izgubio neki važan deo, znači da je količina obrađivanih informacija bila prevelika. Obrađivanje primljenih informacija može biti različito. Najbolji su rezultati zapamćivanja ako se građa "prebacuje" u dugoročno pamćenje dvostruko, i slikovno i lingvistički (npr. kombiniranjem pročitanog materijala sa grafikonom koji objašnjava pročitano). 4. KRITERIJSKI OBRASCI I REPERTOARI PONAŠANJA: Sa napredovanjem u učenju postaju jasniji zahtevi situacije, čovek zna kako treba reagovati. Kriterijski obrazac se razvija brzo ili je prenesen iz prethodne situacije učenja, gde pojedinac mora znati kako treba da se ponaša ili jos ne poseduje prikladan repertoar ponašanja pa ga treba tek oblikovati. Uloga kriterijskog obrasca je obično primarna i od njegovog razvoja zavisi i razvoj repertoara ponašanja. Repertoari ponašanja čine reakcije koje su logički i funkcionalno povezane, a mogu se grupisati u smislenu celinu. Ponašanje se javlja kao spoljašnje (kretanje ili izgovorene reči), ali i kao unutrašnja aktivnost mišljenja, što se spolja ne primećuje. Repertoari ponašanja se obično dele na:   misaono-verbalne (reči, rečenice, tekstovi) - rečenica nije jednostavan skup reči, a ni tekstovi nisu jednostavni skupovi rečenica. Značenje iste reči može biti različito u različitim rečenicama, a značenje rečenica može biti i drugačije u zavisnosti od pretohodnih znanja primaoca informacija. i psihomotorne - mogu biti kontinuirani (niz određenih reakcija, kao kod upravljanja autom) i posebni-diskretni (odvojene reakcije, kao povremeno menjanje kanala na TV i sl.)

5. NAPREDOVANJE U UČENJU, MERENJE I PRIKAZIVANJE (krivulje, platoi) Napredovanje u učenju zavisi od obrade primljenih informacija. Napredovanje u učenju se meri prema:    dubini prerade informacija broju tačnih odgovora količini naučenog 3

B krivulja je krivulja zaboravljanja. a ne doslovni tekst).Prikazivanje napredovanja u učenju je preko krivulja i platoa. obično uvidom u situaciju.  zbog pada motivacije za učenje i kada se ona uveća. središnji (osmišljavanje ili novo učenje) i završni (granica koju postavlja sam organizam). gde je Aa . Faktori koji utiču na zastoje (platoe) su:  smanjenje interesovanja  dosada i umor  slabljenje motivacije za učenje Krivulja D je izdužena i pokazuje manji napredak u početku a zatim brže. Na slici. bez da nešto drugo počne raditi/učiti. Platoi mogu biti: početni (saznavanjem kako i šta treba uraditi).  4 . Pozitivna krivulja je ona kod koje je napredovanje u početku sporije. ogleda u smanjenju potrebe za informacijama iz senzornih organa. eventualno. neposredno nakon učenja. Ab . napredak se obično ispituje pomoću nizova zadataka otvorenog tipa. već nastaviti sa učenjem. Njihova pojava je normalna i kada se uoče ti zastoji. ali se mogu koristiti i za ostale načine učenja. Krivulje zaboravljanja pri učenju složenih tema. Krivulja C se često javlja u instrumentalnom učenju (pokušaji i greške) u sticanju psihomotornih veština. a kasnije je sve sporije i sporije dok ne dođe do završnog platoa (slika A. a to smanjenje treba ublažiti tako da nakon učenja. a kasnije sve brže i brže. ne treba prekidati učenje.lakše gradivo. slične su tipičnoj krivulji zaboravljanja. osoba razmišlja o onome šta je učila. Platoi (zastoji) nastaju: zbog potrebe da se uključe nove-više strukture uz već uključene niže (ili umesto njih) i njihovo trajanje zavisi od brzine toka uključivanja. nakon odmora. Izdubljeno-ispupčena kriva je ona gde se pozitivni napredak pretvara kasnije u negativni. Napredak u razvoju psihomotornih veština se.maksimalnog rezultata koji se više ne može povećavati. gde se broj zapamćenih reči naglo smanjuje.teže gradivo). u fazi mirovanja. između ostalog. U učenju složenih tema (gde se uči smisao. Iscrtani deo predstavlja dostizanje gornje granice . Ispupčeno-izdubljena kriva je ona gde se negativni napredak pretvara kasnije u pozitivni. Platoi prikazuju privremene ili trajne zastoje u napredovanju u učenju. Negativna krivulja je ona kod koje je napredovanje u učenju u početku brzo. Krivulje učenja su prvo dobijene proučavanjem napredovanja u mehaničkom učenju. jer u toku i neposredno nakon učenja počinje premeštanje informacija iz kratkoročne u dugoročnu memoriju. praktično ne podleže zaboravljanju. Smatra se da ovakvo učenje. nastavlja se napredak u učenju.

smislenost. 5 . metode proveravanja. u zavisnosti od kontinuiteta u mentalnom angažovanju i nekih sposobnosti. 7. sa uzrastom sazrevaju određene fiziološke strukture i stiču se psihološki uslovi za sve složenije i efikasnije učenje i razvoj. aktivnost učenika. posmatrano iz ugla organske zrelosti i postizanja svih fizioloških i psiholoških preduslova za najsloženije oblike učenja.. vlažnost. disciplina. FAKTORI UČENJA I PAMĆENJA: Više je klasifikacija faktora učenja i pamćenja. doba dana. interakcije. neposredni faktori (karakteristike učenika . UZRAST I UČENJE Pol i starost (uzrast) spadaju fiziološke faktore učenja. doba dana. mesto učenja. namera pamćenja.način i metode učenja Posebne . a posle toga.temperatura. Treba uzeti u obzir velike individualne razlike kada se razmatra uzrast u odnosu na učenje i pamćenja. fizički .zdravlje. Promene se najpre prepoznaju u smanjenju brzine učenja potpuno novih sadržaja i u sklonosti asimilovanju novih sadržaja u već prethodno usvojene slične sadržaje. Ovo tumačenje svega novog starim iskustvom i prevođenje na staro iskustvo kod starijih je često jedan od razloga zašto starije osobe ne prepoznaju ono što je novo i nema napredovanja u učenju jer se sve svodi na već usvajano. psihomotorne sposobnosti. poznatost Psihološke . školske aktivnosti) i posredni faktori (školski program i kurikulum . subjektivni faktori (motivisanost. osobine ličnosti. Ali. radni prostor. unutrašnji faktori vezani za samog učenika (fiziološki .zdravlje. POL. provetrenost. drugo učenje. što mnogi prihvataju kao tumačenje korišćenjem starog iskustva.6.. količina. 3. ista efikasnost i kvalitet učenja se može postizati i do 40-e godine.izbor sadržaja. mentalna kondicija.načini i metode učenja) Svi činioci učenja i pamćenja se mogu svesti na subjektivne. a dečaci u mehaničkim i apstraktnim sadržajima (isto je i kod odraslih miškaraca i žena). mesto učenja Organizacijske . veličina škole. obrazovanje nastavnika). vrste kodiranja i medijacije Objektivne ili fizičke . predznanja. umor. iskustvo. organizacioni . lične osobine) i objektivni faktori (fiziološki . događaji u odeljenju . Pol kod učenja nema mnogo uticaja. umor.školska klima. politika škole prema zajednici školski sistem. Izbrane su tri klasifikacije na osnovu različitih kriterijuma uspešnog učenja i pamćenja: 1. stil učenja i kognitivni stil. Za sve je potrebna i određena psihička zrelost.zdravlje. Većina istraživača ističe da. Iako rezultati pokazuju da devojčice pokazuju nešto bolje rezultate u učenju verbalnih sadržaja. Uzrast određuje mogućnosti učenja. Te razlike između polova.sposobnosti. 2. Za neke oblike učenja je neophodno fiziološko sazrevanje nervnog sistema. za druge oblike muskulatorna razvijenost. količina kiseonika. sposobnosti učenja se smanjuju za približno 1% godišnje.intelekt. aktivnost. bol. i psihološki . strategije učenja. vlažnost. školska kultura. motivacija) i spoljašnji faktori (fizički i socijalni) koji potiču iz okruženja. uzrast. nervni sistem. sem u oblastima koje se smatraju čisto diferenciranim za stručnost i afinitete. metakognicija.vrsta. Mnogi autori navode pol (rod) kao faktor uspešnosti učenja. kod najsposobnijih.razredna klima. način odlučivanja. više proističu iz kulturoloških okvira i uslova u kojima se devojčice i dečaci vaspitavaju i od toga šta sredina podstiče u njihovom razvoju. struktura nervnog sitema. manje zavise od specijalizovanih fizioloških razlika.vrsta gradiva. školska organizacija . ciljevi. mentalna kondicija. uzrast Karakteristike građe . pol. sistem ocenjivanja.temperatura. iskustvo.. najoptimalniji period za učenje je od 20 do 25 godina. Ovi subjektivni faktori bi se u tom slučaju delili na:       Fiziološke . način i metode učenja. sposobnosti. veličina grupe. dubina obrade građe. socijalna grupa . jer se i objektivni i drugi faktori odražavaju na pojedinca u skladu sa njegovim subjektivnim karakteristikama. uzrast. metode i oblici učenja.uticaj vršnjaka. dubina obrade građe. pol.motivisanost.

.. kod prostih oblika učenja.)  senzorne (širina vidnog polja.8. Klasifikacija ljudi prema tom koeficijentu: idioti (0-24). kao što su pamćenje. U različitim situacijama učenja koriste se različite sposobnosti. probleme posmatra multidimenzionalno. kognitivne. pisanje.  primena stečenih znanja. oštrina sluha.  kritička obrada materijala koji se uči i uočavanje sličnosti i razlika. granični (70-79). i brzina kojom se rešavaju problemi. nadareni (130 i više).. motivacija za učenje.). fleksibilan je.. Ako je učenje nekada pretežno memorisanje. a nekad pretežno razumevanje (razmišljanje.. umne. Razlikuju se sledeće sposobnosti:  fizičke (snaga mišića.. računanje. . generalnog faktora inteligencije . a kod manje složenih . zaključivanje i shvatanje) vidi se da inteligencija nije isto što i memorisanje. pa se stoga i osobe razlikuju po uspehu u učenju. inteligencija i sl.) Sposobnosti za učenje se manifestuju kao:  sticanje novih znanja.)  psihomotorne (spretnost prstiju.. Kao najvažnija sposobnost smatra se inteligencija. imbecili (24-49).  njihovo razumevanje i reprodukovanje. ova korelacija je veća. tj.) 3.. Ne postoji neka opšta sposobnost za učenje. prosečni (90-109). Svojstva inteligencije su snaga. visokoprosečni (120-129). Budući da postoje razni oblici učenja.)  intelektualne (mentalne. emocionalna stabilnost. promišljenost. uslovi učenja. Kod složenijih poslova (učenja). Sposobnosti za učenje se zato čest procenjuju testovima inteligencije. kognitivni stil. osobine ličnosti (istrajnost.70). Ima pojedinaca koji su sposobni za rešavanje apstraktnih problema i koji su sposobni za praktično rešavanje problema. Koeficijent inteligencije je odnos mentalnog i kalendarskog uzrasta ispitanika.. pa se uspešnost inteligentnih osoba u učenju može prognozirati samo sa povećanom verovatnoćom. logičko zaključivanje. izdržljivost.  pronalaženje skrivenih ideja i značenja. tehnike učenja.).. osetljivost na dodir. Koeficijent korelacije između uspeha u učenju i inteligencije je oko 0. intelektualne veštine (čitanje.opšte inteligencije (određena naslednim faktorima.dubina i složenost problema koje pojedinac može rešiti. Inteligentan čovek se češće nalazi u problemskim situacijama sa mnogo nemirnijim tempom života..  prerada gradiva i otkrivanje novih ideja na osnovu poznatih činjenica.. već je bliža razumevanju. verbalno-numeričke sposobnosti ili praktične sposobnosti. okulomotorna koordinacija. Prema Vernonu. motivacija.  stvaranje novih problema i otkrivanje opštih metoda za rešavanje i sl. uvidom rešava probleme.. nadprosečni (110-119).. originalno rešava probleme. razvijena inteligencija se ne zahteva... 40-85%) 2. uspeh u učenju zavisi od tri faktora: 1.. debili (50-69). Inteligencija je sposobnost snalaženja u novim situacijama u kojima pređašnja iskustva ne mogu mnogo pomoći.. ispodprosečni (80-89). lako se odupire determinantama. kontroliše mišljenje i ponašanje..manja. SPOSOBNOSTI ZA UČENJE: Sposobnosti čine sistem unutrašnjih uslova koji daju pojedincu kvalitet i osobine delovanja.50 (retko 0.. složenog faktora (upornost. tonova.. 6 . Socijalna inteligencija označava uspešnost u odnosima s drugim ljudima. razlikovanje boja. već postoji više posebnih sposobnosti koje doprinose brzini učenja.. ona se nekada i definiše kao sposobnost učenja. Takođe i sledeći faktori utiču na sposobnosti učenja: predznanje (prethodno obrazovanje).

Deca do 3 godine se retko međusobno takmiče. Za učenje je veoma bitna specifična namera da se uči i pamti za određeni rok (za sutra. čak i do poremećaja ponašanja. rok Namera i interes za učenjem su vezani za ono što pruža zadovoljstvo pri učenju. nenamerno zapamćivanje . kao i od uzrasta. kao određena motivacija da se nešto nauči. Ono što nas zanima. jer je način učenja drugačiji kada se uči za duži ili kraći vremenski rok. uspeh u učenju i pamćenju će biti veći.ne postoji namera da se nešto zapamti. bez obzira na postojanje namere. U okviru školskog obrazovanja. za termin ispita. Zato izbor takmičenja kao motiva za bolje učenje treba odabrati samo onda kada su drugi oblici motivacije iscrpljeni. pokreće drugačije intelektualne radnje. najgore je da nje nema. sredine (porodice). d) Saradnja i takmičenje Saradnja je neophodna u učenju kada se razjašnjavaju veze i odnosi u učenju. ne samo da gube motivaciju za učenjem. Prema nekim mišljenjima. obavljamo sa manje intelektualnog napora nego ono što nas ne zanima. dok neuspeh može da dovede do velikih smetnji u napredovanju. a grupni. c) Uspeh i neuspeh Uspeh je jak motiv koji podstiče na dalje učenje.). takmičenje se dosta koristi i to kao takmičenje pojedinaca u okviru razreda i kao takmičenje u okviru škole ili šire. To znači da ne treba stalno hvaliti iste đake. Namera povećava mentalnu budnost i pažnju. motivacija se održava. bez neke namere da se nauči. nego inteligentnija ili starija deca. Namera. gde nije bitno da li postoji neka nagrada za učenje ili ne. niti uvek ispod očekivanih. Za motivaciju je najbolje je da se ti rezultati nalaze i malo iznad i malo ispod očekivanih. Osobe koje stalno doživljavaju neuspehe. Savremeni psiholozi ukazuju na to da. smatrajući da će ih to naterati da bolje uče. aktiviranjem određenih intelektualnih radnji. pa je stoga pogrešno decu plašiti neuspehom. Deca rade bolje ako su individulano nagrađena. Međutim. ima i onih koji misle da namera za učenjem nije nužan uslov za učenje i pamćenje. Namera da se uči na duži rok. Uspeh i neuspeh ne deluje na sve isto. Treba imati u vidu da takmičenje nekada može da izazove suprotan efekat . U grupnom takmičenju bolje napreduju manje inteligentna deca. pokretanjem. 7   . učenje nije moguće. Na korisnu saradnju može se podsticati u okviru grupnog takmičenja kada uspeh grupe zavisi od učešća svih članova grupe. Namera je usko povezana sa voljnom odlukom. jer će oni koji nisu hvaljeni uvek misliti da ne mogu kod nastavnika postići uspeh. posredno utiče na učenje i pamćenje. Kod nesigurnih.9. nego one osobe koje pored uspeha imaju i neke neuspehe. kao i mlađa.učenje kod kojeg postoji namera memorisanja. u čijoj je osnovi neki motiv. dok deca od 5-6 godina su već podstaknuta na to. cilj. U svakom slučaju. Svest o roku zaista ima uticaj na trajnost naučenog.neprijateljstvo. sukobe. osetljivih i plašljivih. ali nije dobro da su ti rezultati uvek iznad. nego ne postižu ni ono što bi mogli da urade prema svojim sposobnostima. b) Poznavanje rezultata Poznavanje vlastitih rezultata (učestalih i neposrednih povratnih informacija) je veoma važan motivacijski faktor i veoma je nužan za povećanje kvaliteta učinka učenja i pamćenja. Individualni rad je bolji za složenije učenje. PSIHOLOŠKI FAKTORI UČENJA I PAMĆENJA a) Namera. nego ako su grupno nagrađena. Ako su ti rezultati u nivou očekivanih. ali je intelektualna aktivnost usmerena na učenje i što je ta aktivnost veća i složenija. ali ne i kvalitet učenja. Tako izdvajamo: namerno zapamćivanje . za jednostavnije učenje. sl. učenje i pamćenje će biti bolje. dok je u procesu pamćenja i uvežbavanja shvaćenih informacija i pokreta ipak bolji individualni rad. mora postojati neka reakcija na učenje i pamćenje. Dugi rokovi i trajni ciljevi daju pamćenju stalnu svrhu. Vrednosti takmičenja zavise i od osobina pojedinaca. što je dublja prerada informacija. a pamćenje slabi ako je motivisano samo privremenim i ograničenim ciljem. Osobe koje stalno doživljavaju neuspehe. Veći je kvantitet rada. Cilj učenja je određivanje načina na koji će se naučeno upotrebiti. neuspeh mnogo jače deluje. nego namera da se uči na kraći rok. sklonije su da napuste učenje.

koji pokreću intelektualnu aktivnost uopšte i ujedno aktivnost učenja. Kao dominantan pristup stilovima učenja izdvojen je pristup Dejvida Kolba. obrade i upotrebe stimulusa/informacija u procesu učenja..) i dinamičke dimenzije ličnosti (motivaciju.kognitivni stil'' najčešće se koristi kada se govori o kognitivnoj obradi informacija uopšte. što znači da učenjem treba postići neki napredak i uspeh. Gradivo koje se uči i za koje smo radoznali. ova dva pojma se ponekad koriste naizmenično sa istim značenjem. Stilove učenja određuju i oblikuju dve osnovne kategorije psihičkih pojava . ponekad se naglašava njihova sličnost. Tri osnovna kognitivna stila po ovom modelu su: vizuelni stil. i vezujući model stilova za načine prijema informacija.kognitivni stil''. a potreban napor je manji. VAK model kognitivnih stilova.e) Radoznalost Motiv radoznalosti je jedan od najznačajnijih motiva za učenjem i pamćenjem. To je dominirajući način mentalnog predstavljanja i obrade sadržaja učenja. g) Stilovi učenja Pojam . a stilovi učenja se više odnose na način obrade i upotrebe.stil učenja'' još uvek nije dovršeno jer je i psihološki sadržaj ovih pojmova teško diferencirati. Stilovi učenja se shvataju kao iskustvom oblikovani postupci prilagođavanja u situacijama u kojima kognitivni stilovi nisu dovoljna osnova učenja.. sledeći pojmovi: sposobnosti za učenje. Zasnivajući opise kognitivnih stilova na dominirajućim perceptivnim kanalima. Najbolje je da se novo učenje poveže sa starim učenjem. Pojmovno razgraničenje izraza . mišljenja i rešavanja problema. najprihvaćenije određenje kognitivnih stilova.. ali nisu identični. Sa pojmom . tada procesom prijema dominiraju kognitivni stilovi formativni i za obradu i upotrebu. suviše lako ili preteško. obrade i upotrebe informacija. Ako je ono što se uči. srodni su.perceptivni modaliteti obrade podataka i osobine ličnosti. pored pojma . veštine učenja. stil poučavanja. Postoji niz različitih viđenja i klasifikacija stilova učenja. strategije učenja. koji je osmislio model stilova učenja koji pouzdano opisuje i diferencira stilove učenja učenika adolescentnog uzrasta i onih starijih.. f) Kognitivni stilovi Kognitivni stilovi su značajan faktor postignuća u procesu učenja.stil učenja'' najčešće se koristi za ukazivanje na razlike među učenicima u učenju. iako znaju da iz nekih aktivnosti i situacija uče uspešnije nego iz drugih. Interesovanjem zauzimamo pozitivan stav prema učenju i pamćenju. lakše se prihvata i pamti. Na temeljima ovog modela je i često izdvajanje verbalno-vizuelne dimenzije kognitivnog stila. Kognitivne stilove različiti autori najčešće shvataju kao karakteristike uslovljene neurofiziološkim faktorima. Stil učenja je ustaljen i dominantan način prijema.stil učenja''.kognitivni stil'' i . Ovim aspektima stilova učenja pridaje se različiti značaj u različitim modelima stilova. a najprepoznatljiviji je u toku organizovanog učenja u nastavi. Stil učenja je karakteristika psihičkog funkcionisanja koja integriše kognitivne (intelektualne sposobnosti itd. auditivni stil i kinestetski stil (kinestetsko-taktilni modaliteti komuniciranja i prijema poruka). interesovanje se gubi. Najčešće korišćeno.. je sledeće: kognitivni ili saznajni stil je sklop individualnih razlika u načinima opažanja. uz pretpostavku da je primenljiv i na mlađe uzraste (uz nedostatak dovoljnog broja empirijskih potvrda). Većina osoba nije svesna koji im stil učenja odgovara. Ujedno. a tek retki autori naglašavaju posebnost jednog i drugog pojma. pa ih je teže menjati. Za sada.. temperament itd. radoznalost podstiče i misaonu obradu gradiva. a u skladu s krugom iskustvenog učenja identificirana su četiri stila učenja: 8 . da bi se održao interes. Pored kognitivne komponente uključuje i fiziološke i afektivne aspekte procesa učenja. Ako procese školskog učenja prikazujemo kao proces prijema. Prema Kolbu. široko je prisutan i korišćen za oblikovanje nastavnih sadržaja. Bolje se pamti ono za šta imamo interes. pamćenja. Pojam .).

Bitno je znati da većina ljudi preferira dva ili više stilova učenja.vole da istražuju metodično. Nisko motivisani učenici često i pogrešno shvataju ono što uče. METODE USPEŠNOG UČENJA Metode uspešnog učenja su tehnike učenja koje doprinose poboljšanju postugnuća učenja. Nivo aspiracije je povezan sa ličnim osobinama. Uobičajeno je da one stilove učenja koje osoba ne preferira. nivo aspiracije Motiv postignuća je. Visoko i nisko motivisani učenici se razlikuju tokom učenja u brzini čitanja i shvatanja pročitanog. pre se dolazi do uspeha u učenju. a drugi su nezadovoljni ni sa vrlo dobrim. Najbolje uče iz kratkih interaktivnih zadataka. od svojstva građe i načina upotrebe). navike. kao i vaspitanjem i obrazovanjem. a neuspeh smanjuje.  Mislioci .Aktivisti . a zatim da se ona pravilno podeli i pristupi 9  . Dobra strana učenja po delovima je ta što se lakše usvajaju manje celine i što početni uspeh deluje podsticajno na dalje učenje. Motiv postignuća je lični motiv da se postigne neki rezultat koji je društveno važan i prihvatljiv. Neki učenici su zadovoljni i sa prolaznim ocenama. Uče slično aktivistima. Postoje osobe sa prilagodljivim i rigidnim nivoom aspiracije. da se prvo upoznamo sa celinom gradiva i uvidimo smisao te građe. veoma retko samo jedan. tj. Izbor najadekvatnijih pristupa u učenju zavisi od osobina onog ko uči (sposobnosti. Uče slično misliocima ali vole da primene svoje sopstvene koncepte i teorijske modele. Od nivoa aspiracije zavisiće da li će on naučeno i zapamćeno smatrati uspehom ili neuspehom.vole praktična rešenja. Kao motiv na prelazu iz spoljašnje u unutrašnju motivaciju. Učenje može biti podeljeno prema poduhvatima:  u celovitosti (globalne i partitativne metode)  po deobi u vremenu (raspodeljeno i koncentrisano)  po načinu obrade (aktivno i pasivno) Globalna metoda i partitativna metoda Globalna metoda ili metoda celine jeste metoda gde se uči ceo materijal. Kod osoba sa prilagodljivim nivoom aspiracije on se menja u zavisnosti od uspeha u učenju. Analitični su i ne vezuju se emotivno. duže i pamti. kao i od težine i obima građe koja se uči. Kod osoba sa rigidnim nivoom aspiracije. kroz njih prolazi brzo i površno. ona ne varira. Nisko motivisani brže zaboravljaju ono što su učili. Vole da donose odluke kad njima odgovara i ne vole da se požuruju. Delaju brzo i samopouzdano. Upotreba svake metode zavisi od sposobnosti i uzrasta osobe koja uči. kada se uči deo po deo. Oni promišljaju korak po korak i postavljaju pitanja. Dobra strana učenja celine je što se bolje i potpunije razume i uči opšta organizacija i smisao gradiva. može da bude veoma funkcionalan za uspešnost. ali vole da imaju praktičan cilj za svoje aktivnosti. Pojedine socijalne grupe takođe određuju prihvatljivi nivo aspiracije.  Pragmatičari . slabija im je koncentracija na ono što uče i pažnja im je podeljena i na druge draži. veoma važan motiv. ne vole da teoretišu i žele da stiču praktična iskustva. tako da ga uspeh povećava.uživaju u sticanju novih iskustava i prilikama koje im omogućuju da uče kroz eksperimentisanje. Često se preporučuje kombinacija ova dva metoda.vole da posmatraju i u mislima reflektuju informacije pre nego krenu u akciju. dok teže zadatke treba učiti u delovima. takođe.  Teoretičari . naročito kada se radi o smisaonom gradivu. kada se želi naučiti celina gradiva. Najbolje uče iz posmatranja i iskustva drugih. Vole da u procesu učenja aktivno učestvuju. dok je partitativna ili parcijalna metoda. što se inače. Jedan od najvažnijih činioca koji određuje krajnji domet učenja i pamćenja jeste nivo aspiracije. kao i sposobnostima te osobe. bez obzira na uspeh ili neuspeh u učenju. h) Motivacija postignuća. 1O. Kraći i lakši zadatak (verbalni i motorni) bolje je učiti u celini. a taj rigidni nivo aspiracije može biti ispod stvarnih mogućnosti osobe ili iznad tih mogućnosti.

razjašnjavanjem. jer je posvećenost učenju dosta manja nego pri aktivnom učenju. a na drugoj rezultati objašnjenja zbog konstatovanja naučenog. PROGRAMIRANO UČENJE Pravilna smena prijema i obrade informacija znači da postoji dobra organizacija učenja. prvo isticanjem onoga što je najbitnije. pogotovo kada se neki podaci trebaju doslovno naučiti. Lakše zadatke je bolje učiti odjednom koncentrisano vremenski sa manje odmora. Metode vremenski raspodeljenog i vremenski koncentrisanog učenja Kao metode u zavisnosti od korišćenja vremena za učenje.). povećava njegovu budnost u toku učenja i napor da nauči. obnavlja učeni materijal i umanjuje njegovo zaboravljanje.. materija iz literature. u vremenski raspodeljenom učenju raspoloživo vreme za učenje je podeljeno. koncentrisano učenje podrazumeva da se sve vreme posvećuje učenju jedne građe (kampanjsko učenje) i njeni efekti su manji. na osnovu razrađenog plana. to utiče na motivaciju za učenjem. a manje se zamara. U njemu je određeno i šta se uči i kako se uči. sa preslišavanjem treba početi što ranije. Nakon toga učenik ide dalje u obradu nove celine. nakon detaljnije analize. Progresivna metoda je varijanta globalno – partitativne gde se uči deo po deo i koji se nadovezuje na prethodno naučeno. Metode aktivnog i pasivnog učenja Što je učenje aktivnije. misli često mogu da odlutaju. povratna informacija se dobija odmah i ona ima: korekcijsku (kada je odgovor pogrešan) i motivacionu funkciju. bez preslišavanja i objašnjavanja drugima. jer je manje trajno i izaziva veći umor kod učenika. Pri programiranom učenju. 11. a zatim i obrada tih manjih celina radi dobijanja povratne informacije. Suprotno tome. Preslišavanjem i ponavljanjem doprinosi se trajnosti naučenog. I sama odluka da se učenik naknadno preslišava. sa različitim značenjem. da bi izbegli neprijatan osećaj. kada se duže zadržava u pamćenju jer se do ishoda dolazi sopstvenim mišljenjem. Aktivno učenje je učenje uz objašnjavanje drugima. gde će na jednoj strani biti tekst.. U programiranom učenju se pravilno smenjuje prijem i obrada informacija. nastave.. direktno utiče na dugotrajnost pamćenja naučenog. ali ne pre nego se iščita ili uči gradivo.. razni nazivi. U svakom slučaju. Povećanje efikasnosti i trajnosti učenja se postiže i učenje podvlačenjem ili naglašavanjem određenih delova gradiva. nešto napamet. Neki autori preporučuju podvlačenje u više boja. u više vremenskih intervala kada se uči. preslišavanjem). knjige ili uređaja) i primaoca informacija. Na osnovu povratnih informacija. dok teže treba rasporediti sa dužim odmorima. Isto tako ako učestalo dobijamo povratne informacije da naša obrada nije u redu. Obrađuju se manje celine. sem ako se ne radi o gradivu koji su smisaono teži i zahtevaju dužu misaonu aktivnost. Takođe. gde je data i teorijska i praktična strana. U tom slučaju. Kada je učestalo dobijanje povratnih informacija kojim spoznajemo tačnost naše obrade pri učenju.. postižući bolje rezultate u učenju (učenje stranih reči. 10 . Učestalost preslišavanja i proveravanja čitanjem. datumi. motivacija se takođe povećava.. u sebi. Ono se može izvoditi hronologijom kako je dato u gradivu ili ne. pre podvlačenja i naglašavanja.postepenom učenju te građe. ono je i kvalitetnije i trajnije. mašina). Najbolje se pamte ideje i misli koje su proizašle iz sopstvene aktivnosti (objašnjavanjem... pismeno. Pasivno učenje je učenje iz zabeleški i knjiga. Preslišavanje može biti: glasno i doslovno. Provodi se dobro programiranim udžbenikom ili drugim sredstvima (uređajima ili pomoću računara). što utiče i na detaljniju analizu gradiva. bolje je tekst podvlačiti ne pri prvom čitanju već kasnije. U programiranom učenju svaki učenik ima svog individualnog nastavnika (knjiga. Tada se učenik vraća na gradivo. pa ostalog. povratna informacija koja nije na istoj strani gde i zadatak. svojim rečima. ostvaruje se dvosmerno komuniciranje između izvora (nastavnika. tj. Pogodno je za individualizaciju učenja. aktivno uči i na taj način uporedo sa usvajanjem.

Ako se učenici podstiču da tragaju za vezama i odnosima između pojava i podataka koje uče. jača određene mišiće. onda takav način rada prerasta u određeni način učenja. Psihološka i pedagoška istraživanja su pokazala da je transfer odsutan (pa i negativan) posle učenja koje je specifično i zato neprimenljivo na druge situacije. Da bi došlo do što pozitivnijeg transfera. a u školi bi se učilo samo ono što bi se kasnije radilo. Veći uticaj prethodno učenog (veći transfer) postiže se i u onim situacijama kada je obezbeđeno stalno praćenje postignuća. što je bitan preduslov transfera. a bez mogućnosti kritičke analize i prerade sadržaja. da stalno traže smisao onoga što uče. pa se prenosi i u druge situacije. nego i teorijske principe. TRANSFER UČENJA Koeficijent korelacije između prethodnog znanja i kasnijeg uspeha je visok. kao što fizički rad. teorija diferencijalnog transfera. Školski sistem je organizovan sa ciljem da obezbedi usvajanje znanja. Transfer učenja je suština organizovanih procedura učenja. Npr. samoprocenjivanje. Pozitivni i negativni efekti transfera prisutni su u svim područjima učenja. jer da ga nema.70. Transfer učenja je dejstvo nekog ranijeg učenja na kasnije učenje ili aktivnost. jer identične komponente nisu same po sebi dovoljne. po kojoj učenje jača "duhovne moći" (koje su nezavisne same za sebe). a ne pomoću pojedinih činjenica. razvoj sposobnosti i osobina ličnosti (sa svojim stavovima. Glavne teorije transfera su:  teorija formalne discipline . nego samo radi vežbanja određenih moći. rešavaju probleme. da se pamćenje različitih sadržaja može uvećati vežbanjem prethodnih sadržaja. postavljati pred učenike zahteve da istražuju. ne bi bilo nikakve povezanosti između teorije i prakse. nego se dopunjuju. što je brzo eksperimentalno i dokazano. navika. samostalno prikupljaju informacije.12. Teorije transfera Transfer učenja je bio tema razmatranja i van psihologije i pedagogije.podrazumeva da se stečeno iskustvo iz jedne oblasti prenosi na učenje iz druge oblasti pomoću opštih principa i uopštenih znanja. sposobnosti i osobina koje imaju široku transfernu vrednost. teorija generalizacije ili uopštavanja . odnosno generalizuje. veština. odnosno da obezbedi visok stepen primenljivosti. Transfer učenja je proces uticaja jednog ranijeg učenja na neko kasnije učenje i ponašanje. Transfer učenja je proces koji je prisutan u toku čitavog života jer se svako novo učenje u većem ili manjem stepenu oslanja na prethodna učenja. sređenost i sistematičnost i uopštenost prethodno stečenih znanja. Ova teorija je pogrešna. oko 0. već se mora uvideti njihova sličnost i razlika.podrazumeva da se napredak u jednoj aktivnosti prenosi samo malim delom u slične aktivnosti i to samo ako u dve oblasti u kojima se uči. Školski sistem pretpostavlja postojanje transfera znanja. potrebno je u toku nastave i organizovanog učenja. da bi došlo do transfera.najstarija i pogrešna. Inteligencija učenika i metode učenja su glavni faktori uspešnog transfera. samokontrola i na tome utemeljena samoregulacija učenja. ali bez pamćenja sadržaja. Ove dve teorije nisu samo u suprotnosti. Ovo je doprinelo tome da se u nastavno gradivo ne unose ponovo samo činjenice kao kod teorije identičnih elemenata. 11    . jer ne objašnjava negativan uticaj transfera znanja. tako da pojedini teorijski pristupi zadiru u daleku prošlost. bez obzira na oblasti koje su se učile. Stariji unose mnogo više prethodna znanja u sticanje novih. da se pitaju kako se i zašto nešto događa. Eksperimentima je utvrđeno da je transfer veći kod inteligentnijih učenika. U američkom školstvu su zato izvršili reviziju i iz nastavnih programa izbacili sve ono što nema praktične koristi. Takvo znanje je pretežno stečeno samo slušanjem nastavnikovog izlaganja ili primanjem gotovih sadržaja. Za transfer je vazna raznolikost i količina. nego mlađi. teorija identičnih elemenata . postoje identični elementi. navikama. vrednostima). koje može imati pozitivno (češći slučaj i veći značaj) i negativno dejstvo. da razlikuju bitno i nebitno. Smatrano je da određene moći mogu da se povećaju uvežbavanjem. praktično isprobavaju itd.

usvojeno znanje. strani jezici. da utvrdi nivo prethodnog znanja.. Vrste transfera Specifični transfer je prenos iz nižih u više računarske operacije. vrlo dobar. da bi mogao da poboljša taj specifični transfer. proveru naučnih teorija. Vertikalni (specifični) transfer znači da je hijerarhijska struktura građe gde su jedne veštine preduslov za sticanje novih veština i znanja (matematika.. transfera metode rada. uzrasta. Vrednovanje (evaluacija.. OCENJIVANJE I VREDNOVANJE U svakoj dobro organizovanoj delatnosti određuje se stepen postizanja onoga sto se želi postići. U kognitivnom području . jer ono zavisi od individualne konstitucije.stepen razvijenosti nekih stavova.. u razne svrhe (utvrđivanje krajnje ocene.. a na osnovu usmenih. Vežbanjem na jednom materijalu može se izgraditi određena veština mišljenja koja bi se koristila i u drugim situacijama. motivacije.. Zaključak je da ovo sve počinje od transfera u mozgu. U zavisnosti od vaspitnoobrazovne organizacije. pismeno ili posmatranje psihomotornih radnji kako bi podaci koristili i nastavniku i učeniku (ne ocenjuje se po pravilu). rešavanje konkretnih problema. treba naći dodirne tačke sa predmetima drugih. veštine. na fakultetu 6). noga). propagirajući fleksibilan stav učenika ka nastavi. zdravlja. dok je opšti transfer prenos znanja iz jednog u drugi predmet. sposobnostima i objektivnim mogućnostima (ZRISO mnemotehnika. kako bi se na kraju postiglo željeno stanje.. vrednosti (ovo je područje gde je teško dati objektivnu ocenu).. PROVERAVANJE.. Tako nastavnik.. Proveravanje je sistemsko prikupljanje informacija o napredovanju učenika željenim postignućima. Sve ovo je u svrhu sistematskog praćenja i potpunije informacije o napredovanju u postignuću učenika. afektivnom . često pohranjujući to sve u dosijee učenika.. a mogu se i istovremeno primenjivati. 12 . tj. Praćenje razvoja i napredovanja učenika jeste prikupljanje informacija o njegovom znanju. pre obrade neke naredne teme. fizika. Pri učenju određenih oblasti. valorizacija) predstavlja ocenjivanje postignuća ispitanika ali u vezi sa uslovima u kojima je ono ostvareno ili sa sposobnostima i osobinama ličnosti učenika. kao i statističkoj obradi tih kategorija. hemije u fiziku i sl.). testova i sl. mišljenja Pamćenje se ne može vežbati. Ocene su sredstva društvenog komuniciranja. Bilateralni (unakrsni) transfer se javlja u oblasti motornih veština i on je prenos uvežbanosti jednog organa na drugi. Ocenjuje se sve ono što se uči i što je postavljeno ciljem obrazovnovaspitnog procesa. gde nominalno iste ocene imaju jednako ili približno značenje. Dobijanjem i primenom instrukcija u pogledu najboljih metoda učenja. Opšti transfer se odnosi na prenos znanja i iskustva među sličnim područjima (iz matematike u fiziku. Transfer mišljenja je moguć u svim uzrastima.. unapređenje pamćenja se sastoji samo u unapređivanju stečenih metoda. različit je broj tih kategorija (npr. interesovanju.)..). Određivanje postignuća u toku vaspitno-obrazovnog rada služi u svrhu ispravki postignuća. 4.. samostalan rad učenika. putem procena. motiva. navike. Ocenjivanje može biti: numeričko ili opisno. dovodi do boljeg pamćenja. Ocenjivanje je razvrstavanje postignuća učenika. ali je i veća mogućnost pogreške u korektnom utvrđivanju. 13.Transfer u oblasti pamćenja.). prosečne ocene. to je veća diferencijacija (izražavanje individualnih razlika u postignuću ispitanika). sličnih područja i napraviti određena povezivanja..).. gde najčešće tim kategorijama dodeljujemo numeričke oznake (5. radu. mora na početku školovanja. po Furlanu). posmatranja. uz usmeno. hemija. Što je broj kategorija veći. tj. Iz tog razloga je bitno da svaka nastava neguje razmenu i aktiviranje mišljenja i stvaranje sposobnosti kritičkog mišljenja. pismenih ili posmatranja rada.. u osnovnoj 3 ili 5. simetrični organ ljudskog tela (ruka. u unapred određene kvalitativne kategorije (odličan. u psihomotornom uspešnost u izvođenju nekih radnji. radi bolje efikasnosti i evidencije.

utiče na ocenu. Bilo da se radi o proveravanju..lični odraz ocenjivača gde se različiti ocenjivači u predmetu slažu da ocena manje zavisi od ocenjivača. tako da se u obrazovanju intenzivira potreba za diferenciranom i individualizovanom nastavom. 13 . talenat za predmet. Na proizvodnom. strožije se ocenjuje na polugođu.. igra slučaja. izgled. uticaj kontrasta. Merenje može biti neposredno (u kome su merne jedinice iste vrste kao predmet merenja) i posredno (u kome predmet merenja i merne jedinice nisu iste vrste). ocenjivanju ili vrednovanju.ocena 4 ne znaci da ta ocena od 2 oslikava znanje dva puta bolje i više. prosečnu i decu ispod proseka. To znači da najveći broj učenika mora dobiti srednju ocenu. nešto manje onih ispod poseka. a samim tim i u dokimologiji. Ispitivač uvek ima obavezu da utvrdi i odgodi strah prilikom ispitivanja. interesovanje. a najmanji broj ekstremne ocene. a predmetni postignuće vezano za taj predmet (strožije). REZULTATI DOKIMOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA Dokimologija je nauka o ispitivanju i ocenjivanju. izražavanje. manji broj nešto nižu od srednje. a najmanje s ekstremnim uspehom. Da je školsko procenjivanje merenje. Psihološko-pedagoška istraživanja su pokazala da školske ocene nisu samo loše dijagnostičko.14. Što je ispitivanje i ocenjivanje češće to je i učenik naviknutiji na to i izbegava se neugodnost. a blaže na kraju godine. objektivnost ..dokazuje se ponovnim ocenjivanjem istih ocenjivača. utiče na ocenu znanja ili procenu osobina. npr. psihičke veličine (učenička znanja) uglavnom se mere posredno. U psihologiji. Najvažnije greške zbog subjektivnog faktora ocenjivanja:    Lična jednačina ocenjivača . a negde postoje skale do 100. uvek se radi o nekom prosuđivanju (shvatanju odnosa između 2 ili više pojmova). tj. U tradicionalnom školskom ocenjivanju je nastavnik i merilac i merni instrument. od 1 do 5 u osnovnim i srednjim. Ocene se oblikuju prema sistematskim i nesistematskim faktorima.ako je u ocenjivanju od 1-5. vidljivo je iz toga što ono u sebe uključuje sve nužne komponente koje nalazimo pri svakom merenju: predmet (veličina) ili ono što se meri. emocionalno i zdravstveno stanje učenika. jača proces individualizacije.. Problem se u celosti ne rešava ni pribegavanjem takozvanom statističkom kriterijumu ocenjivanja. 3 srednja ocena. onda ocenjivač smatra da je najmanja greška ako ih sve tako i ocenjuje.razredni nastavnici ocenjuju celu ličnost (blaže). kulturnom i svakom drugom nivou. nego i loše prognostičko sredstvo.ocenjivač je ili preblag (ne zahteva mnogo) ili preoštar u ocenjivanju (zahtevan je).služe razlikovanju. određivanju šta sve.  pouzdanost . Školu sa diferenciranom i individualiziranom nastavom ne zadovoljava tradicionalna ordinalna skala ocenjivanja i merenja diskretnom veličinom. U vaspitno-obrazovnom radu upotrebljavaju se lestvice ocena (skale) koje nisu jednake. više od predmeta i veća je pri ocenjivanju na manjoj lestvici. pri tom težiti da učenik što pre dobija povratnu informaciju i obrazlaganje ocenjivnja.  Ostalo: okolnosti. On polazi od zakona verovatnoće. simpatija. kao mernih karakteristika su:    valjanost . Uvođenje međustupnjeva na propisanoj skali poput 3+ 4.usleg neopravdane generalizacije. raspoloženje.. sem znanja. Karakteristike ocena. pamćenje. Nesistematski faktori su teško predvidljivi i brojniji su: inteligencija. a po kome đačka populacija u svim uslovima može poprimiti normalnu distribuciju na natprosečnu. Tendencija ka grupisanju ocena prema proseku . Halo efekat . ekonomskom.pa čak i 5+ . Sistematski faktori stalno deluju i mogu se predvideti .ako je većina učenika prosečnih sposobnosti. pažnja na nastavi. Nastavnici razvijaju kriterijum ocenjivanja u toku prve godine rada ali se ti kriterijumi mogu prilagođavati i menjati. marljivost. kretanje ka 1 ili 5 je jednosmerno. Normalna distribucija učeničkih "rezultata" pretpostavlja da je najviše učenika s prosekom. instrument kojim se meri i tehniku merenja. od 5 do 10 na fakultetima. osetljivost . mada to nije uvek slučaj sa svima.

a time uveliko pristupačno i samim učenicima. jer se od pedagoga traži da postavljaju zahteve koji određuju samo pozitivne ciljeve postignuća.Dati sistemi merenja obrazovnog uspeha. Nakon ocenjivanja učenici su razvrstani po iskazanom znanju. o vrednosti pojedinih nastavnih oblasti i metoda rada. imitacije. kolektivnog rada. Čitavo vrednovanje vaspitno-obrazovnog procesa se zasniva na individualnom ocenjivanju znanja učenika. S obzirom na veliku motivacionu snagu. kolektivističke pripadnosti i kolektivne identifikacije. nedovoljno utiču na jačanje (podsticaj) motiva (potrebe) za postignuće. Nov model evaluacije obrazovnog postignuća u praksi treba da počiva na uspehu kao završnom iskustvu. Ocenjivanje učenika je složen i veoma dinamičan činilac vaspitno-obrazovnog rada. U tradicionalnoj školi dominiraju faktori poslušnosti. instrumentalnosti. autokratije i sl. ocenjivanje zaslužuje posebnu pažnju kada se radi o uspostavljanju ravnoteže između vaspitnog i obrazovnog delovanja u školi. škole. 14 . Neposredno ili posredno iz tako dobijenih ocena izvode se opšte ocene o vrednosti ukupnog rada nastavnika. što se negativno odražava na postignuća učenika u školskom učenju. drila. podaništva. Potrebno je postići da ocenjivanje postane sastavni deo rada.

menja se prisutnost i važnost određenih izvora socijalizacije. Veću efikasnost imaju oni procesi koji imaju veću aktivnost i emocionalnu vezu učenika i nastavnika.usvajanje ponašanja nekog uzora ili modela prema kojem postoji određeni emotivni stav. zbog nekog osećaja sigurnosti ili osećaja odgovornosti.  identifikacija . a kasnije u doba adolescencije .velik je uticaj vršnjaka. muzika. ali se oni smatraju prolaznim ponašanjem u okviru kostura ličnosti. Veći deo socijalizacije u vaspitnom procesu deteta se odvija namerno.  imitacija . Najvažniji uticaj je u vaspitanju u porodici. gde svaki pojedinac biva svesno nagrađen ili kažnjen u zavisnosti od svojih oblika ponašanja. Samovaspitanje učenika obuhvata i samoobrazovanje. veoma je bitno. svest i ponašanje. primerom i zadovoljenjem potreba deteta prenose na njih oblike određenog. filmovi.). Proces socijalizacije kao interakcije socijalne okoline i deteta. Najveću vaspitnu vrednost imaju modeli koji naglašavaju aktivnu ulogu deteta u razvoju njegove svesti. aktivnostima i organizacijom. U ranom detinjstvu (do 2-3 god. primenjujući rezultate. oca). U toku svog kognitivnog razvoja. 2. uz isticanje 15  . Pasivni izvori (knjige. U toku prvih godina života dete je potpuno zavisno od okoline sa asocijalnim ponašanjem izraženim u egocentrizmu. Dok pedagoška psihologija proučava psihološke aspekte vaspitanja i obrazovanja. a koje pojedinac prihvata i oblikuje. pedagogija proučava vaspitanje i obrazovanje integralno. Usmeravanje na samoobrazovanje i samovaspitanje. a do toga se najlakše dolazi ako postoji određena emocionalna veza između deteta i izvora socijalizacije (roditelja. koji se u okolini smatraju prihvatljivim i moralnim. adaptirajući se. U toku dečijeg razvoja. Vaspitni uticaji ili izvori socijalizacije su izvori koji svojim prisustvom. životom u svojoj društvenoj sredini i aktivnijim nastojanjima odraslih. kao najsloženijih oblika obrazovanja i vaspitanja. jeste interiorizacija. gde se podstiče da usvoji i primenjuje ono ponašanje koje se odobrava. jer oni stvaraju kostur detetove ličnosti . specifičnog ponašanja i vrednosti. što predstavlja prihvatanje i doživljavanje tih uticaja.) dominantni su aktivni uticaji roditelja i porodice.najčešći je oblik. tv emisije) su prisutni sve vreme i u poslednje vreme na njih se obraća sve veća pažnja. se posmatra kroz: učenje nagrađivanjem i kažnjavanjem . koje je usvojeno u ranom predškolskom uzrastu.poistovećeno ponašanje sa modelom.2. a potisne i izgubi. Pretpostavlja se da u svakodnevnoj socijalizaciji deteta egzistiraju svi ovi modeli. priznaje isključivo vlastite potrebe. krivice. Najbitni faktor u prihvatanju vaspitnih uticaja i postizanju socijalizacije. kao i nadstojanje učenika da izgradi svoju ličnost.koji predstavla okosnicu i usmerenje njegovog kasnijeg ponašanja. Škola takođe ima funkciju da sem obrazovanja. nagrađivanjem ali i posmatranjem i uticajem njegovih uzora (majke. a na početku školovanja . normama i vrednostima u procesu socijalizacije. pruža i vaspitanje dece. sa dubokim emotivnim stavom prema njemu. VASPITANJE KAO PSIHOLOŠKI PROCES Pedagogija je društvena nauka koja proučava vaspitanje. Uspešnost vaspitanja zavisi od interiorizacije. STILOVI VASPITANJA Vaspitavanje kao namerna socijalizacija ne mora uvek da dovede do uspostavljanja strukture ispravnog ili moralnog ponašanja. potencijale. Vaspitanje je u psihološkom smislu deo šireg procesa koji se zove socijalizacija. učitelja. dobijene istraživanjem. Socijalizacija je prenošenje normi i obrazaca ponašanja. koje opet zavise od primenjene tehnike vaspitanja. motiva i vrednosti na pojedinca. svojim sadržajima.učitelja. vršnjaka ili sl. ono koje se kažnjava. gde se prihvata obrazac njihovog ponašanja u celini ili u nekom delu. pitanje 1. dete izloženo tom uticaju ukida svoj egocentrični stav i vodi se principima. radi unapređenja vaspitanja i obrazovanja. Ne zanemaruju se ostali uticaji. a predstavlja razvijanje pojedinca kao društvenog bića. pokazivanjem.

. a slabija je emoicionalna podrška. on: daje informacije. sugeriše rešenja. najbolja je apatična pa agresivna autokratija (dok je rukovodioc prisutan). a rukovodioc je član te grupe. na taj način se više vremena provodi u stvarnom radu. Najveće nezadovoljstvo prisutno je u autokratskoj atmosferi. primeni nagrađivanja i kažnjavanja i sl. bez objašnjenja i bez određivanja i prezentovanja plana. Mlađa deca bolje funkcionišu u autokratsoj atmosferi rukovođenja. prijateljski odnosi i usmerenost za zadatke uočeni su u demokratskoj. nivo učestvovanja svih učenika.  Demokratski stil . Postojanje aktivnosti u smislu brige za bolesne.obostrana interakcija. atmosferu takmičenja. Najčešće od rukovodećeg stila zavisi i razredna klima. dok u demokratskoj atmosferi. u demokratkom . U tradicionalnoj nastavi. kao i ostvarivanje konstruktivnog druženja. osim kad zadaje i pokazuje gradivo. Ova 3 stila rukovođenja su razvila 4 tipa socijalne atmosfere: agresivnu autokratiju. apatičnu autokratiju.rukovodioc pasivno posmatra i daje slobodu učesnicima. uz diskusiju i stimulaciju od strane rukovodioca koji rezimira i pojašnjava ciljeve.. koji predaje i demonstrira u poučavanju. Indirektne metode su uspešnije u srednjoj školi i fakultetu. veća emocionalna podrška. drži se "iznad". rukovodilac: daje naredbe. Na efikasnost nastave..odluke se donose zajednički. bolje funkcionišu zrelija deca koja su navikla na određenu samostalnost. on: daje samo uputstva o postupcima i pušta ih same. komunikaciji sa učenicima.jača je jednosmerna interakcija (nastavnik-učenik). demokratsku i potpuno slobodnu atmosferu. RAZREDNA KLIMA I RADNA EFIKASNOST Razredna klima je neposredni faktor uspešnog učenja. učenik danas. okolinu... stare i nemoćne. 16  . radna efikasnost najviše zavisi od nastavnika. ne procenjuje i ne kritikuje. Po produktivnosti. ona je rezultat česte nastavnikove upotrebe određenih postupaka u nastavnoj tehnologiji. ne preduzima nikakvu inicijativu. uz pružanje pomoći kad se traži. prekida druge u aktivnostima. koji je važniji za niže uzraste. kod dece. ukorava. još uvek ima pasivnu ulogu. upoznaje sa planom aktivnosti.. emocionalnu atmosferu. Psihologija efikasne nastave se bavi proučavanjem ponašanja nastavnika i njegovog uticaje na učenike. u interakciji nastavnika sa učenicima. Svojim postupcima. 4. Vaspitanje svesti naglašava važnost sopstvenih odluka i pruža mogućnosti pojedincu da upravlja svojim ponašanjem. Prema sadašnjem stanju u školama. Od njega zavisi kada će i kako se obavljati aktivnosti.  Stil potpune slobode . gde se nastava uglavnom odvija frontalno. pohvaljuje. sugeriše alternative za rešavanje problema. tako u autokratskom . 3. postoji slobodna podela odgovornosti unutar grupe. a u potpunoj slobodi nesamostalnost i manjak inicijative. večinu interakcije čini verbalna interakcija i to ona koju izvodi nastavnik (oko 75%). pa prema tome. ali dosta zavisi i od međusobnog odnosa samih učenika. nego rukovodeća. nastavnik je rukovodioc. podstiče na rešenja..sve odluke o aktivnostima u grupi donosi rukovodilac. pogotovo one koje su izražene u demokratskoj atmosferi.. odobrava... koji veliki deo svoje aktivnosti troši na uspostavljanju i održavanju autoriteta. više prijateljska uloga. kontroliše se pažnja na predmetu poučavanja i organizuje se ponavljanje i upotreba stečenog znanja radi boljeg pamćenja.pozitivne emocionalne veze vaspitača i deteta (vaspitanika). interakciju među učenicima i sa njim. Načini rukovođenja imaju različite posledice na ponašanje članova grupe: Autokratski stil . U direktnom poučavanju. nastavnik stvara određenu: socijalnu atmosferu. STILOVI RUKOVOĐENJA Načini rukovođenja predstavljaju način upotrebe autoriteta od strane nastavnika (rukovodioca) u donošenju odluka. sa posledicom pasivnog pojedinca koji svoje ponašanje upravlja prema svojoj okolini. predstavljaju unapređenje namernog vaspitanja. utiču i neverbalni oblici reakcija. Vaspitanje zasnovano na strahu od posledica ponašanja razvija vaspitanje poslušnosti.

nesamostalnost i manjak inicijative. nastavnik je rukovodioc. siguran. kada je ona kompleksna i sve to doprinosi stvaranju pozitivnog emocionalnog odnosa. u tradicionalnoj nastavi. bez produbljavanja interesovavanja učenika za predmet učenja. gde se nastava uglavnom odvija frontalno. gde se aktivnosti pojedinaca odvijaju skoro uvek u prisutnosti grupe (u razredu). Najveće nezadovoljstvo prisutno je u autokratskoj atmosferi. dominantnim oblikom motivisanja (takmičenje.stalna primena autokratskih metoda. nastavnici su neprijatelji. Od njega zavisi kada će i kako se obavljati aktivnosti. izbegavanje zajedničkog kriterijuma ocenjivanja (stvarajući motiv napredovanja). kod dece.  individualistička situacija . a u potpunoj slobodi . gde se učenje ne ceni. najbolja je apatična pa agresivna autokratija (dok je rukovodioc prisutan). uz objašnjenja i brz tempo savlađivanja gradiva. Neke od mogućnosti koje nastavnik može da primeni. stalno prisustvo preteških ili prelakih materijala za učenje. Neki nastavnici stvaraju socijalnu atmosferu na način što koriste demokratske metode. U tradicionalnoj nastavi. koji veliki deo svoje aktivnosti troši na uspostavljanju i održavanju autoriteta. pružanje pomoći i podrške neuspešnima i nesigurnima. Posledica negativnih uticaja razredne klime:    atmosfera straha . nezavisni su. SOCIJALNA I EMOCIONALNA ATMOSFERA U RAZREDU Socijalna atmosfera zavisi od stila rukovođenja i ona može biti: agresivno autokratska. gde su jedni uspešni. Po produktivnosti. a da smanji ovu pojavu su: kombinovanje kompetencije i kooperacije u grupnom takmičenju. a drugi ne.5. Ova atmosfera može nositi i rizike. nagrađivanje ili kažnjavanje). pasivno autokratska. zadovoljstvo i mentalno zdravlje učenika. da treba trikovima i varanjima doći do cilja.prethodne dve atmosfere mogu stvoriti razrednu klimu sa negativnim normama ponašanja i shvatanja. izaziva dosadu i smetnje na času i stvaranje neuspeha. uspostavlja topao odnos sa učenicima i međupoštovane. Nastavnik koji je orijentisan na zadatak. Emocionalna atmosfera u razredu se stvara vrstom i količinom interakcija učenika i nastavnika. neki autokratske a neki kombinujući te metode. izazivaju stanje neprestanog parališućeg straha od neuspeha. spontano nastaje uspoređivanje i konkurencija. U školskom socijalnom okruženju. a sve ovo može dovesti do teških poremećaja odnosa između učenika i vaspitno-obrazovne ustanove. dok u demokratskoj atmosferi. atmosfera dosade i pasivnosti . postiže najbolje rezultate uz povoljnu emocionalnu atmosferu. bolje funkcionišu zrelija deca koja su navikla na određenu samostalnost. prijateljski odnosi i usmerenost za zadatke uočeni su u demokratskoj. 17  .ciljevi učenika nisu u pozitivnoj korelaciji (kada jedan učenik postigne cilj. demokratska i potpuno slobodna atmosfera. gde ona utiče na emocionalnu sigurnost. Atmosfera kooperacije vodi ka boljem usvajanju i pamćenju materije. da se stvaraju loši emocionalni odnosi.ciljevi učenika nisu u međusobnoj korelaciji.orjentisanost samo na uspeh i motivacione metode koje stvaraju nemir i gubitak ugleda.ciljevi učenika su u međusobnoj pozitivnoj korelaciji (kada jedan učenik ostvari cilj i svi drugi su bliži tome). Čak i kada nastavnici ne podstiču učenike na međusobno takmičenje.  kompetativna situacija . atmosfera pasivnog otpora i netrpeljivosti . Najuspešniji sistem poučavanja je onaj koji usmerava učenike na sadržaj i držanje pažnje duže. Mlađa deca bolje funkcionišu u autokratskoj atmosferi rukovođenja. organizovati oblike kooperativnog učenja (učenje poučavanjem). odnosi se razvijaju spontano ili su određeni nastojanjima nastavnika i mogu biti: kooperativna situacija . nivoom demokratičnosti. izbegavanje simuliranja i nagrađivanja takmičenja. svi drugi su dalji od njega ili su neomogućeni da ga ostvare).

pričom ili postupcima). održavanje pažnje se može izbeći na sledeće načine: 18  . Reagovanje na dosadu je pasivno (sanjarenje. tj. postaviti jasne ciljeve . situacija u porodničnim i drugim socijalnim odnosima utiče na pojavu dosade. oslabađa ih strahova i neprijatnosti. uvesti onaj stil rukovođenja nastavom. samouvereno i iskreno. STVARANJE PRODUKTIVNE RAZREDNE KLIME Produktivna emocionalna klima je vrsta socijalnih odnosa u razredu. 2. loša razredna klima. onda je relaksirana.  neuklopljenost i osećaj nekorisnosti predmetnog materijala. Postupci za prevenciju i uklanjanje dosade se određuju upoznavanjem sa potencijalima i predznanjem učenika.  emocionalna napetost . bez velikih uvoda. prisutni su sledeći elementi koji doprinose pojavi dosade:  nerazumevanje predmetnog materijala. upoznati učenike . a ne na kraju. nego problemi u porodici i okruženju.prema sposobnosti. jer npr. kao: izostajanje i bežanje sa nastave. Uspostaviti produktivnu razrednu klimu podrazumeva i isprobavanje različitih pristupa dok se ne pronađe onaj koji je najproduktivniji. koraci su sledeći: 1. koji odgovara i učenicima i nastavniku. kao i njihovom pređašnjem iskustvu. oblika komunikacije nastavnika i učenika i njihovih emocionalnih veza koje dovode do dobrih i trajnih rezultata u učenju. zanimljivijeg izvora podražaja. koje nastaje zbog same aktivnosti. ličnosti. sem od katakteristika spoljašnjeg podražaja zavisi i od karakteristike pojedinca. onda . a unutrašnji znak je osećaj iscrpljenosti kao i nezainteresovanosti i otpora ka daljem nastavljanju rada. čak i više. tako izazivajući fizičku iscrpljenost. 7.postepeno. a njeno nastajanje. tj.6. 4.realnom analizom svojih karakteristika. UMOR I DOSADA U ŠKOLI Umor predstavlja reverzibilno pogoršanje spremnosti i mogućnosti za rad. nestrukturirana klima pravi izbor.ne. odsutnost) ili aktivno-agresivno (ometanje nastave. a najviše to zavisi od karakteristika nastavnika i učenika. na to ukazuje i to da učenici uglavnom osećaju veći umor sredinom nastavne sedmice. takođe dovode do umora.  monotonost prezentovanja predmetnog materijala. sve teže praćenje gradiva. vodi ka maloletničkoj zapuštenosti i prestupništvu. a na kraju kada to dovede do kritičnog trenutka nastaju nove reakcije. postepeno napuštanje škole. ako je cilj učenje činjenica.  dosada . neformalna.strah.ogleda se u mnoštvu obaveza koje su učenicima postavljene i utiču na smanjenje njihovog slobodnog vremena i vremena za odmor. Dok u vanškolskoj situaciji. slabosti. neizvestnost. mentalna aktivnost dovodi do umora zbog sledećeg: preoterećenost .to je stanje organizma izazvano spoljašnjim podražajima koji su veoma retki ili su preterano jednolični i čija duga prisutnost. dremanje. izaziva traženje nekog drugog. 3. u nastavnim okolnostima. zrelosti. kao i njihovim interesovanjima i iskustvom. od početka graditi produktivnu klimu . učenici koji su do tada bili u autokratskoj atmosferi neće lako prihvatiti demokratsku. manifestovanu objektivnim i subjektivnim znacima umora. Neka preporučena uputstva. uz održavanje zdravih emocionalnih odnosa prema drugima i prema sebi. Ne postoje strogo određena pravila kako se ona postiže. Izbegavanje dosade.ako je cilj razvoj socijalne osetljivosti. nastaje smanjeno učenje. upoznati sebe . Dopuštanje ovog procesa dosade i neobaziranje na njega. Iako se u školskim uslovima ne dešava fizička aktivnost. Spoljašnji znak umora jeste smanjenje kvaliteta rada ili učinka. Kao rezultat dosađivanja i nepraćenja nastave. jer osećaj približavanja neradnih dana. iskustvu i potrebama učenika prilagoditi stil rukovođenja. što znači da se uvođenje promena treba postepeno vršiti.

pomoći svakom učeniku da postavi i dostigne realistične ciljeve (bilo oni kratkoročni. Cirkadijalni ritam je prirodni ritam metaboličkih funkcija u organizmu koje su usklađene sa prirodnim pojavama. primena sistematskog nagrađivanja (za svaki učinjen razvojni napor). slično drugim sisarima. odnose sa drugim ljudima. tj. Ako je cirkadijalni ritam poremećen. mentalnim i fizičkim aktivnostima radi izvršenja određenih zadatih vaspitnoobrazovnih obaveza učenika. mada u ekstremnim uslovima moze biti skraćen ili produžen. promena aktivnosti ili sredine u kojoj se aktivnost obavlja. Subjektivni umor je posledica prezasićenosti. koji je i subjektivna kategorija. usmerenost ka ciljevima (motivaciju). stjuardese itd).. iskoristiti želju pojedinca za isticanjem uspeha (radi izgrađivanja samopercepcije i motivacije za dalji rad). Cirkadijalna disritmija. oscilaciju dobrog i lošijeg raspoloženja. promene u čulnoj osetljivosti. duhovni) je postojanje osećanja umora i nevoljnosti nastavljanja rada. kao za mlađe ili dugoročniji. policajci). 8. Najjednostavniji način i najbolji da se ublaži osećaj umora. onda se lučenje određenih hormona dešava u pravo vreme. Rad se deli na fizički i mentalni (duhovni). U novije vreme. novosti. što posledično utiče da druge funckije. sledi prirodan ritam bioloških procesa putem jedne nervne strukture u moždanom stablu koja se naziva "biološki časovnik". podrazumeva remećenje (desinhronizaciju) normalnog biološkog sata. Ova struktura obezbeđuje pravilno smenjivanje raznih bioloških procesa. pre svega smenom dana i noći. Umor nastao zbog mentalnih aktivnosti se ne može posmatrati kao umor nastao fizičkim aktivnostima (promenom trošenja kiseonika). analizom radnog učinka i pažnje. 19 . a mentalni teži. izbegavanje primene neugodnih iskustava (kritike. iako do stvarne iscrpljenosti još nije došlo. kada je cirkadijalni ritam ispravan. Ovaj ritam smenjivanja bioloških funkcija u nauci je poznat i kao cirkadijalni ritam. piloti. a granicu među njima je teško napraviti. Subjektivni umor (psihološki. astronauti. ili u toku rada prolaze kroz veći broj časovnih zona (piloti. kažnjavanje i omalovažavanje nedoprinose motivaciji učenika). može se desiti da prethodi objektivnom umoru.      privući pažnju učenika na željeni predmet nastave (stvaranjem iznenađenja. dati svakom učeniku povratnu informaciju o svom napretku (komentar tih rezultata je bolji nego samo ocena tog napretka). i u proseku traje 24 caša. Objektivni umor je stvarni umor gde dolazi do potpune iscrpljenosti organizma i sposobnosti za dalji rad. Na primer. monotonije. kao što su kognitivne.. RAD I UMOR Učenje predstavlja rad. regularno dnevno funckcionisanje.. cirkadijalnog ritma. lekari. ustaje u različito vreme. i njihovo smenjivanje u toku 24 časa. koji se dosta brže javlja. konativne (emocije). Umor je smanjenje sposobnosti za rad. jeste odmor. monotonije i dosade. koje se javlja kao fizička iscrpljenost celog tela ili negovog dela i kao osećaj zasićenosti. za starije). spoljnim uzrocima i jedan je od bitnih činilaca pojave premorenosti u gotovo svim profesijama koje svoje aktivnosti obavljaju u smenama (vozači. osoba ne ide na spavanje u isto vreme. znači da ne postoji ritam. Umor nastao zbog mentalnih aktivnosti se može meriti pogrešnim reakcijama i procenama. zbog jednolične dugotrajne aktivnosti. tj. vojnici. fizički rad postaje lakši nego što je bio. dramatičnosti). Čovek.

usmerava i održava željeno ponašanje ljudi. kako bi se postigli rezultati. Da bi profesionalni razvoj bio uspešan i realno procenjen. kroz koji učenici stiču upoznavanje. odgovornost i otkrivaju svoje mogućnosti i sposobnosti za stvarni doprinos društvu i svojoj okolini. Ona se sastoji od prethodno planiranih programa u kojima učenici. 10. profesionalna obuka. Profesionalni razvoj je kontinuirani proces. Postizanje profesionalne zrelosti se ne završava u fazi izbora profesije. a u mašti iskušavaju kako bi im pristajale profesionalne uloge. faza isprobavanja . Škola u određivanju profesionalnog razvoja ima zadatak da mladom čoveku pruži objektivnu informaciju o pomenutim elementima bitnim za dobro procenjen profesionalni razvoj. stiču iskustva o njima i od šireg definišu uže područje profesionalnog razvoja.koji određuju uspešnost izabrane profesije.  poznavanje predviđenih profesionalnih zadataka.kod adolescenata. prolazi kroz određene faze: faza mašte . usko je vezan za deo lične slike o sebi u kojem se mladi ljudi određuju prema različitim društvenim ulogama odraslih. mišljenje. 20   . Ovakva organizacija nastave mora imati podršku roditelja. Motivacija je uticaj koji izaziva. Prvenstveni zadatak škole je da učeniku učini dostupnu. kroz duži vremenski period. Škola daje određene ali često nerealne predstave o profesijama koje učenike interesuju. upoznaju vlastite sposobnosti. Od učenika u mlađoj i srednjoj adolescenciji ne bi trebalo očekivati da odlučuje o svom profesionalnom odabiru. uz imitaciju odraslih. moraju se dobro proceniti sledeći elementi:  vlastite osobine. ceo životni vek. RADNA MOTIVACIJA I ZADOVOLJSTVO POSLOM: Radna motivacija prestavlja unutrašnje ili spoljašnje zadovoljenje aktivnosti. kritikom ili promedbama. kako je povezan sa razvojem ličnosti. bez uvida u prethodne elemente. didaktički oblikovanu profesionalnu informaciju i da kroz taj proces bogati kod učenika profesionalne interese i učini ga optimističnim. američka) imaju za cilj da povežu školu i praksu. jer i loši programi te integracije mogu dovesti do gorih efekata.  realistična faza . Vrednovanje osobina pojedinaca preko nastavnika i vršnjaka.  opšti društveni uslovi . nego da ta integracija ne postoji. terenskim ili društvenokorisnim radom i sličnim aktivnostima. PROFESIONALNI RAZVOJ I ORIJENTACIJA Izbor vrste škole i zanimanja. U toku razvoja pojedinca sazrevaju i određene profesionalne odluke. Različite koncepcije škola (švedska. Svaka integracija prakse i škole mora biti ozbiljno osmišljena. znači. škole i društvene zajednice i teba da se odvija u manjim grupama. To se postiže i upoznavanjem đaka sa određenim profesionalcima iz kruga roditelja đaka. koji traje. Profesionalni razvoj traje od predškolskih dana do radne neaktivnosti (penzionisanja). pohvalama. škola ostvaruje: ocenama. Profesionalna orjentacija je usmeravanje i vaspitavanje pojedinca za zrelo i realno donošenje odluka u budućoj radnoj ulozi. tj. Bitno je i da se kod mladih stvori osećaj da mogu da budu "elastični" i da menjaju svoje profesionalne odluke u skladu sa promenama u društvenim potrebama.kod dece. Profesionalni razvoj. stiču navike i iskustva za donošenje ispravnih profesionalnih odluka.9. samostalnim i odgovornim za svoj profesionalni razvoj. koji počinju bivati svesni nekih prethodno navedenih elemenata. kroz neposredno iskustvo u različitim profesionalnim ulogama. jer dobar izbor zanimanja određuje zadovoljstvo u poslu i u životu. ali u njemu kulminira.omladinci eksperimentišu u pretpostavljenim profesionalnim ulogama. To je važna odluka za budući život.

socijalne varijable i kolegijalna podrška.što je plata viša ljudi su generalno zadovoljniji poslom. osećanja prema poslu (afektivna komponenta) i ocenu posla (evalutivna komponenta). sličnosti i značenje zadatka. Postoje dve glavne vrste faktora zadovoljstva poslom:  Organizacijski faktori zadovoljstva:  Posao sam po sebi . Prema Maslowu. Da bi se predvidelo nečije zadovoljstvo poslom mora se uzeti u obzir ne samo zadovoljstvo pojedinim aspektima posla kojim se pojedinac bavi već i njegova očekivanja od tog posla. Pošto specifična radna motivacija zaposlenih utiče na njihovu produktivnost. jedan od zadataka menadžmenta jeste da kontroliše motivisanost zaposlenih za dostizanje organizacionih ciljeva.da se maksimizira svoj potencijal i postigne nešto. organizacijske karakteristike . VI . za prihvatanjem od drugih ljudi. interesi 2.Motivatori su faktori motivacije rada i oni pojedinca podstiču na delovanje i utiču na njegovo ponašanje. imovine. Potreba za poštovanjem . Potreba za samopotvrđivanjem . to je težnja da se postigne ono što je neko sposoban postati . IV zanimljivost posla i odgovarajući nivo odgovornosti. poznata i stabilna. Ljudi rade ono što žele i za šta imaju potkrepljenje u vidu motiva.kako su ljudi društvena bića imaju potrebu za povezivanjem. Potrebe za sigurnošću . Fiziološke potrebe . a spoljašnji preveniraju nezadovoljstvo. održavanja i podsticanja takvog ponašanja koje je usmereno na postizanje određenih radnih ciljeva. Zadovoljstvo poslom je složen stav koji uključuje određene pretpostavke i verovanja o tom poslu (kognitivna komponenta). gde unutrašnji faktori unapređuju satisfakciju. Faktori koji utiču na radnu motivaciju . povratna veza 3. 2. autonomija.  Prijatni radni uslovi . karakteristike posla .zaposleni su zadovoljniji ukoliko je organizacija jasna. hrane ili stana. V . Motivatori su određene nagrade ili podsticaji koji pojačavaju žudnju za zadovoljenjem želja. stan). afektivne i evaluativne reakcije pojedinca na svoj posao". Oni stvaraju razliku u onome šta će osoba činiti. II .karakteristike koje se odnose na radno mesto Nastavnikovu opštu radnu motivaciju sačinjavaju šest faktora: I .potrebe. 21 . Potrebe za povezivanjem ili prihvatanjem . nastoje steći poštovanje drugih ljudi ali i samopoštovanje.što su uslovi rada bolji logično je da je zadovoljstvo radnika veće. III .ljudi su zadovoljniji ukoliko obavljaju posao koji je mentalno izazovniji nego ako obavljaju jednostavan.sigurnost posla i jasna očekivanja. Najvažniji među svim stavovima zaposlenih jeste stav prema njihovom poslu. Radna motivacija podrazumeva ukupnost različitih metoda i procesa izazivanja. voda.mogućnost za učenje i razvoj. stavovi. koje uzrokuju da se osoba ponaša na specifičan. Zadovoljstvo poslom se definiše kao pozitivna emocionalna reakcija i stavovi pojedinca prema svom poslu.ovo je najviša potreba u hijerarhiji potreba. 5. osnovni motivatori prema rastućoj važnosti su: 1.razne veštine.od fizičke opasnosti i oslobađanjem od straha gubitka posla. 3.  Sistem nagrađivanja .kad ljudi zadovolje svoju potrebu za povezivanjem. 4. ciljno usmeren način. ali i percepcija da je sistem nagrađivanja fer i podjednak za sve zaposlene.pozitivni odnosi sa pretpostavljenima.zadovoljstvo intrinzičkim radnim elementima. Ona podrazumeva kombinaciju unutrašnjih i spoljašnjih faktora. Motivacija predstavlja snage koje deluju na ili unutar osobe.socijalna atmosfera je bitan faktor zadovoljstva na poslu.  Kolege na poslu .osnovne potrebe za održavanje samog ljudskog života (hrana. rutinski posao.  Organizaciona struktura .motivatori su: 1. individualne karakteristike . Taj stav se naziva zadovoljstvo poslom i može se definisati kao "kognitivne.

11.uzrok se smatra u široj društvenoj i porodičnoj situaciji. samo kada to nastavnik inicira i sl. manifestuju se u agresivnom ponašanju.pretpostavlja da je uzrok u detetu i da je u ljudskoj prirodi sebičnost i konkurentost.nemogućnost aktivnog učešća u nastavi. kao i osećaja radnika da imaju manju kontrolu nad svojim radom. neprihvatljivi oblici ponašanja izazvani razvojnim ili socijalnim teškoćama . uključivanje u nastavu. krađi. znanja i sposobnosti koje poseduju bolje odgovaraju potrebama radnog mesta na kome se nalaze. Nedisciplinovano ponašanje se javlja kao posledica kombinacije ovih uzroka. ono predstavlja neprihvatljivo ponašanje u školi i ono ponašanje koje ometa nastavni proces. teži oblik. a da razumevanjem potreba i motiva deteta mogu se sprečiti disciplinski problemi. laganju.Lični faktori zadovoljstva:  Sklad između ličnih interesovanja i posla . Ove dve kategorije se razlikuju po: težini. Istraživanja koja su sprovedena u razvijenim zemljama pokazuju zadovoljstvo zaposlenih između 50 i 70% sa tendencijom opadanja u poslednoj deceniji prošlog veka najverovatnije zbog nastojanja poslodavaca da povećaju produktivnost kroz veća radna opterećenja zaposlenih i kraće rokove izvršenja. Obično se nedisciplina u školi može svrstati u dve kategorije: 1. koji nedisciplinom reaguje na tu formalizovanu strukturu nastavnog procesa. Problem discipline se razvijao sa razvojem školske nastave. određene aktivnosti. kada učenik nije više objekat poučavanja. već aktivni subjekat nastave.zadovoljniji poslom su oni radnici čiji lični profil. glasno pričanje i ometanje nastavnika. Nekada se za nedisciplinu smatralo prekidanje nastavnika dok izvodi nastavu. isključivo je u opsegu delovanja škole. Postoje različiti pristupi prema određenim uzrocima nediscipline: Pristup strogosti . lakši oblik nediscipline. koje su nekada smatrane nedisciplinom su poželjne.zadovoljstvo poslom ima pozitvan efekat na ukupno zadovoljstvo životom.  Psihosociološki pristup .  Pristup razumevanja . izrazitom školskom neuspehu. a da se strogošću i kažnjavanjem dete spoljašnjom prisilom moglo disciplinovati i naučiti kako da se ponaša kako je to najkorisnije i za njega i okolinu.  Pedagoško-sociološki pristup .  Radni staž i starost . 22   . glasno komentarisanje na izlaganje nastavnika ili odgovore vršnjaka.  Pozicija i status . ponašanja koja neposredno ometaju nastavu . U današnje vreme.  Ukupno zadovoljstvo životom . a dete je žrtva uslova siromaštva. kao i usmerenost na njeno neprekidanje. uzroci su kombinacija dečijih. uzrocima i mogućnostima korekcije nediscipline: 1.ljudi sa većim radnim stažom imaju tendenciju da budu više zadovoljni poslom nego oni sa manjim stažom na određenom poslu. a za disciplinu. preddelikventnom i delikventnom ponašanju.to su dublji poremećaji izazvani urođenim ili porodičnim. školskih i porodičnih faktora. agresije.što je viši hijerarhijski nivo zaposlenog to je on zadovoljniji poslom kojim se bavi. 2. jer oslikavaju aktivnost učenika. skretanje sa teme koja se predaje. DISCIPLINA U ŠKOLI Disciplina u školi predstavlja aktivnost učenika usmerenu na pažnju i učestvovanje u nastavi. mirnoća i povučenost na času. obrazovno-vaspitnim ili socijalnim uzrocima. uzroci su socijalni i porodični faktori.pretpostavlja da je uzrok u okolnostima razvoja i da dete reaguje na probleme proistekle iz okolnosti njegovog razvoja.smatra se da je uzrok u nastavnom procesu koji ne uzima u obzir interese i potrebe za aktivnim delovanjem učenika. usmerenošću pažnje na sporedne stvari. a ne samo jednog uzroka. 2. alkoholizma i poremećaja u porodici. uglavnom je van dosega dejstva škole. nekad i asocijativnosti.

uči. motivacija i aktivnost učenika usmerava na nastavu. utvrditi šta je uzrok tome i iznaći rešenje za to o u slučaju da se posumnja na biološke uzroke.nemirnost. impulsivnost. potražiti stručnu pomoć Nagrađivanje i kažnjavanje o nagrađivanje i pohvale su se pokazale efikasnijom metodom od kažnjavanja o u kažnjavanju dati objašnjenja shodno uzrastu učenika o kada je to god moguće. Frontalna nastava predstavlja najveće iskušenje za disciplinu.kratkotrajnost i mali raspon pažnje..iako je ovo stanovište napušteno kao uzrok.šta se smatra nedisciplinom zavisi i od oblika nastave i nastavne atmosfere. Stoga. hiperaktivnost. agresivnost. doprinose smanjenju nediscipline. jer zanemaruje relativnost pažnje učenika. Primena disciplinskih mera (bilo da su kažnjavanja ili nagrađivanja). koja proističe iz lične zainteresovanosti i ignoriše aktivnost učenika da kroz kretanje. Vezano za oblike nastave.  Uzrok u problemima odrastanja deteta . frontalna nastava je manje pogodna od individualne nastave. o fiziološko oštećenje nervnog sistema .Uzroci nediscipline su: Uzrok u biološkim karakteristikama deteta . jer se ono više odnosi na društveno-socijalne uslove detetovog razvijanja. Postupci podsticanja discipline na psihološkim principima:   Uspostavljanje ličnog stava o uskladiti vlastiti stil rešavanja disciplinskih problema sa ličnim karakteristikama o ne biti preopterećen disciplinovanjem učenika. za te potrebe. ono treba biti neposredno po disciplinskom problemu o nekažnjavati celo odeljenje ako nije identifikovan pojedinac koji je izazvao nedisciplinu o ne koristiti sarkazam i omalovažavanje prilikom kažnjavanja nediscipline 23    . Pravilno struktuiranje nastave i u određenoj meri. Treba uvideti detetove potrebe i pravilno izabrati meru koja neće nastaviti detetovu frustraciju. nespretnost. bez uočavanja koje su potrebe nedisciplinovanog deteta. nasamo prodiskutovati sa učenikom oko problema o ako je odabrano kažnjavanje. destruktivnog i nedisciplinovanog ponašanja. koja će voditi ka povoljnoj klimi učenja i nastave. jedan je od bitnih faktora koji održavaju pažnju i disciplinu. propisa i strukture o u samom startu naglasiti očekivanja i posledice nediscipline o biti što jasniji i kraći u određivanju pravila o pravila moraju biti logična i prilagođena uzrastu učenika o učenicima ona trebaju biti razumljiva i poznata o pravila i struktura se trebaju dosledno primenjivati Analiziranje disciplinskih problema o koristiti vannastavno vreme za analiziranje i otkrivanje uzroka nediscipline o utvrditi da li oblik nastave i nastavna tema ili razredna klima izazivaju nedisciplinu o ako se radi o nedisciplini pojedinca.. unositi dozu humora i bliskosti Uspostavljanje reda. gde se pažnja. praktičan rad i komunikaciju. čest je izvor agresivnog. treba neprestano nastojati da se prisilne disciplinske mere (kažnjavanje i nagrađivanje) zamene podsticanjem i održavanjem unutrašnje pažnje deteta. plašljivost.frustriranost deteta što okolina i porodica neprepoznaju njegove potrebe. postupci koji povećavaju pažnju svih učenika uklanjaju lošu razrednu klimu. nesigurnost.  Uzrok u problemima u školovanju deteta . Ipak postoje neke karakteristike deteta koje doprinose njegovom nedisciplinovanom ponašanju i kod kojih kažnjavanje i upotreba uobičajenih vaspitnih metoda radi disciplinovanja je više kontraproduktivno (mora se potražiti pomoć lekara i psihologa za iznalaženje rešenja): o slaba mentalna razvijenost . takođe može biti kontraproduktivno. Obratiti pažnju i na invenciju dece da se odupru obavezama koje svako školovanje donosi i postupati prema tome promišljeno.. Nastavnik ima ključnu ulogu da osmisli i primeni najpogodniju razrednu klimu.

učenik dobija gotova znanja u pretpostavljenom tempu. koristeći svoje sposobnosti. Dominira učenje uviđanjem. Dominantna aktivnost učenika zavisi takođe od oblika nastave: predavačka ili klasična nastava (najčešće frontalna) .. Savremena nastava teži da učenika postavi u poziciju subjekta nastave i da podstiče njegovu kreativnu angažovanost. nastavnik igra odlučujuću ulogu. prethodna iskustva. posebno kod starije dece i odraslih. sami odlučuju šta će i kako učiti od materijala koji je prethodno obezbeđen. planirana individualizovana . je zavisna od većeg stupnja individualizacije učenja.  problemska (istraživačka) nastava . delimično i učenje rešavanjem problema. nameće se odnos nastavnika i učenika u nastavi. nastavnik se obraća svakom učeniku posebno.učenik se ne vodi neposredno. Postoje dva tipa individualizovane nastave:   slobodna individualizovana nastava . a interakcija je najčešće jednosmerna. jer nije razrađen plan napredovanja.. PSIHOLOŠKI PROBLEMI NASTAVE: Kao glavni psihološki problem u nastavi. U zavisnosti od oblika nastave. kvalitet i trajnost naučenoga. Idividualizacija se odnosi najviše na: sadržaj učenja i put učenja i izvore informacija. takođe bira sam svoj tempo rada i napredovanja.  programirana nastava . kroz razrađen plan napredovanja. od nastavnika ka učeniku. treba da reši sledeće. u skladu sa njegovim individualnim osobinama (sposobnosti i znanja). imajući u vidu intelektualni razvoj učenika. otkrivanjem odnosa i primenom stečenog znanja u novim situacijama. bira stil rukovođenja. 13. U individualizovanoj nastavi. uz odgovarajuće socijalne uslove za učenje. menjati tempo predavanja. od strane grupe nastavnika određenog nastavnog predmeta. uvažavajući osnovne principe učenja. te da spoljašnju (pohvale i nagrade) zameni unutrašnjom motivacijom (lično zadovoljstvo. Održavanje pažnje i interesa u odeljenju o disciplina zahteva da učenici imaju osećaj da nastavna tema njima koristi o shodno interesima učenika. radi održavanja učenikove pažnje. kao i potrebama.ne postoji stalna interakcija. koji je dominantan od strane nastavnika on može biti objekat (u frontalnoj nastavi) ili subjekat nastave (u individualnoj nastavi). uz razvijanje njegove motivacije. Da bi nastava mogla da što efikasnije izbegne psihološke probleme. odnos učenika prema učenju i nastavi. Dominira operativno i instrumentalno učenje. U psihološkim aspektima nastave. primenjuje određeni oblik interakcije sa učenikom.  ukaže na najpovoljnije načine strukturisanja gradiva za učenje. učenik samostalno određuje tempo rada. izazvano svojom uspešnošću). INDIVIDUALIZACIJA UČENJA: Ispitivanjem je dokazano da brzina.  uvažava prirodu i razvoj motivacije učenika u procesu učenja i nastave. on utiče na postignuće i vaspitanje učenika. traga za rešenjem. njegove sposobnosti i specifične karakteristike sadržaja koji se uči. uspostavlja i održava razrednu klimu.učenik koristeći svoje predznanje. emocionalne i motivacione dispozicije učenika. a učenik za svoju aktivnost dobija povratnu informaciju.  podstiče iznalaženje najpovoljnijeg redosleda izlaganja činjenica i materijala za učenje. Dominira asocijativno i perceptivno učenje. menjati nekada i sadržaj predavanja i sl. već je ona simulirana. 12. Veoma je važno odrediti mesto kome učeniku u nastavi pripada...   24 .učenik se vodi. da nastavnik: pronađe načine i oblike rada koji najviše podstiču kognitivne. potrebno je menjati aktivnosti u odeljenju. stepen razvijenosti deteta. koristeći obezebeđene materijale.

Ono što obdarenu decu može identifikovati od ostale dece jeste sledeće:  način. tolerancija). omogućavajući im da stvaraju i isprobavaju svoje ideje i originalna rešenja. posmatrajući dete u raznim svojim aktivnostima.).pošto kreativno mišljenje nije urođeno. ono nije zastupljeno.Organizaciono i metodički. godine treba stimulisati sve detetove senzorne organe i načine izražavanja. identifikacija obdarene dece je preko ostvarenog koeficijenta inteligencije. Obdarena deca su obično dobro adapritana i superiorna u odnosu na drugu decu. socijalnim i emocionalnim (osobinama). bez straha od neuspeha. Daroviti učenici zbog sposobnosti brzog savladavanja programa mogu biti pripremani i za ubrzano napredovanje u svom obrazovanju. mogu da proučavaju stvaralačke radove svojih učenika. prijateljstvo. stil mišljenja .za razvoj kreativnosti pogodna je odgovarajuća radna i emocionalna atmosfera. pa se stoga. Razvoj kreativnosti se izgrađuje: motivacijom. pružanjem mogućnosti da stvori što veći broj originalnih ideja i razvije elastičnost u razmišljanju. brzine razumevanja i reagovanja. ali tom identifikovanju treba pažljivo pristupiti. internet i sl.  samopuozdanje . razvoj kreativnosti . po fizičkim. psihomotornim. posebno upotrebe govora.poverenje u sebe. njihov doprinos nastavi. lakoće i veštine izražavanja. Budući da su obdarena deca obično i izrazito dobri i uspešni učenici. njihova identifikacija vrši i preko ocenjivanja. radoznalost. ne mora da znači stvaralačku obdarenost kod dece. radi postizanja važnih vaspitnih ciljeva (saradnja. god. Ipak. 14. koji prelazi 130. uz prilagodljivo okruženje učenja. shodno obrazovnim potrebama. dvosmislenost. tj. potrebno je decu naučiti da ga koriste i primenjuju. a takođe mogu da pogreše u svojim konstatacijama obdarenosti dece. od strane roditelja i okoline. su:   rana stimulacija . Obdarenost dece u umetnosti uglavnom je uvek vezana za visok koeficijent inteligencije.motivisanost.od rođenja pa do 2. kognitivnim. koji su najčešće sa svojom decom i od njihove sposobnosti (poznavajući određene standarde i merila. Činioci koji podstiču razvoj obdarene dece. OBDARENO DETE: Obdarenom decom se mogu smatrati ona. nije stereotipno. ambicioznost. veoma je važno iznaći njihovo pravilno definisanje i identifikaciju. identifikovati. pružajući mu lično informacije ili putem drugih medija (knjige. nezavisno od drugog mišljenja. gde se učenje može prilagoditi svakom pojedincu. stvaranjem osetljivosti na pojave. ukoliko je ima. socijalizacija. najvažnije je da to bude pre njihove 12. čiji je učinak konstantno zapažen u određenim obrazovnim kategorijama. Preporučeno je da radna atmosfera ima: istraživački stav.  emocionalne karakteristike . Roditelji su ti. Nastavnici. Stepen individualizacije učenja dosta zavisi i od tehničke osposobljenosti vaspitno-obrazovne ustanove.više je divergentno i otvoreno za nove ideje. 25  . diskusiju. Sem stimulisanja obdarene dece. čak i u kadrovski i tehnički odlično opremljenim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Sve je veće ineresovanje za obdarene jer društvo zavisi od kvaliteta ideja. po kojima se obdarenost identifikuje) i objektivnosti zavisi da li će se obdarenost deteta. deo nastave je preporučljivo da se odvija u grupi. nastavnik radi sa pojedincem. jer u klasičnom vaspitanju u obrazovanju. pa darovite mora stimulisati i upućivati na razvoj srazmeran njihovim potrebama i mogućnostima. nagrađivanje za kreativnost i originalnost. Pretpostavka je da je za identifikaciju obdarene dece. brzog i dugotrajnog inteletualnog razvoja. koji imaju više informacija o načinu identifikacije obdarene dece i objektivniji su od roditelja. diskovi. Za otkrivanje obdarene dece su odgovorni i roditelji i nastavnici i svi drugi koji sa njima žive. Obdarena deca odskaču u pogledu sposobnosti. stvaranja pojmova i savladavanja gradiva. timu. ali visok koeficijent inteligencije. Prema najstarijoj odrednici. primerena nastavna klima .

ogleda se uz neki fizički nedostatak ili smetnju o Senzorna oštećenja . ova deca se ne moraju razlikovati od druge dece. orjentisana na nagrađivanje fleksibilnog i originalnog stila mišljenja. prikladna razredna klima. uz veći napor i rad. emotivne smetnje. postoji potreba da se njihovo školovanje odvija zajedno sa njima. Školski programi koji su odgovarajući za obdarenu decu su:    individualizirani . mogu se obrazovati i živeti nezavisnim životom. a u nekim stvarima i samostalnost.poremećena kontrola ponašanja  Deca sa teškoćama u učenju i ponašanju kao posledica specifičnih nedostataka U školi koja je uglavnom zasnovana na verbalnoj komunikaciji dolazi do smanjene mogućnosti praćenja i razumevanja nastavnog gradiva. uklopljeni sa ostalim delovima obrazovnog programa. uz mogućnost njihovog napredovanja uz postizanje određenih obrazovnih ciljeva. Ukoliko se to na vreme nedijagnostikuje. U mnogome se različiti oblici ometenosti primećuju znatno pre nego što dete krene u školu ili neposredno pred polazak u školu (smetnje vida.  Laka mentalna retardacija . motorike. socijalno i intelektualno zaostajanje ili negativna emocionalna reakcija. ali su najčešće kombinovani. nudeći im prihvatljive oblike rešavanja frustracija i aktivan odnos prema svojim rezultatima. Zbog određenih specifičnih zahteva koji su prilagođeni deci sa teškoćama u učenju. ne kroz kompetenciju (takmičenje). Uzroci ometenosti mogu biti biološke prirode (nervni sistem .prilagođeni njihovim interesima sa obiljem alternativnih mogućnosti. Potrebno je izbeći dodatne emocionalne pritiske koje takva deca osećaju. najčešće se takvo obrazovanje sprovodilo u školama specijalizovanim za to.mogu se školovanjem osposobiti za nezavistan život i rad. stvarajući pozitivnu sliku o njima samima. 15. usled slabih rezultata i pritisaka od strane nastavnika. Skoro u svakom odeljenju nastavnik može naići na jedno ili više dece koje pokazuje određene oblike ometenosti koje ugrožavaju njegov napredak u školi. Da bi se na vreme dijagnostikovalo. od strane dece koja teže uče. govora. sluha. a ne ocenjivanje. o Telesni invaliditet . koja prerasta u teškoće u ponašanju i odnosu prema okolini. Postoje dve glavne grupe ometene dece:  Deca sa teškoćama u učenju i ponašanju kao posledica ometenosti u razvoju o Mentalna retardiranost:  Teža i umerena retardacija . ŠKOLOVANJE DECE KOJA TEŠKO UČE Odstupanja u brzini i kvalitetu razvoja su specifičnosti za osobe sa teškoćama u razvoju (ometene. dolazi do dodatnog emocionalnog opterećenja deteta.ograničene i motorne sposobnosti. Ova grupa nije jedinstvena po oblicima ometenosti. Posledica ovih uzroka je biološki nedostatak. roditelja i vršnjaka.usled nemogućnosti da steknu određenu percepciju o Poremećaji u ponašanju i ličnosti . a metodologiju i oblike nastave prilagođavati njihovim potrebama. onda oštećena deca u 26 . objašnjenjima. sa teškoćama pri učenju. neuhranjenost).Školovanje obdarenih mora biti prilagođeno njihovim potrebama. nego normalna deca. Ako nastavnik kao reper uspešnosti odredi procenu napredovanja. usmereno ka razvoju kreativnosti i motivisanosti. Zato u radu sa takvom decom treba se koristiti konkretnim informacijama.moždano tkivo) ili socijalne prirode (zapuštenosti i manjak stimulacije). ni po njihovim uzrocima. potrebno je poznavati specifičnosti ometenosti u pogledu vaspitanja i obrazovanja deteta. školovana kroz specijalni školski tretman.  Granični slučajevi . Zbog nemogućnosti da se deca sa teškoćama socijalizuju sa vršnjacima normalnih sposobnosti i otežane integracije u društvo. kroz kooperaciju. Za ovakav vid školovanja potrebna je odgovarajuća razredna klima koja omogućava integraciju oštećene dece sa vršnjacima. devijantne osobe). stiču poluovisnost.ako se uspešno izvrši socijalna adaptacija. mogu steći osnovno i lakše stručno obrazovanje.

a njihova prisutnost je samo podsticaj i normalnoj i oštećenoj deci. 2. znanja i veština i ako organizacija grupnih aktivnosti podstiče i ceni te njihove afirmacije. u atmosferi u kojoj vlada poštovanje. Prihvatanje i integracija vršnjaka u odeljenju nastaje zbog potreba deteta da pripada socijalnog grupi. ličnoj i školskoj higijeni. koji tako formiran. dopunska nastava. Odeljenski sastanci pomažu učenicima da razreše sukobe . grupnih ciljeva. emocionalne i socijalne)  ličnosti nastavnika i  organizacija vaspitno-obrazovnog rada. prerasta u uređenu i struktuiranu socijalnu jedinicu. Odeljenski sastanci imaju veliku ulogu u stvaranju pozitivne klime. identifikuje i sarađuje. izletima. odnosno atmosfere u razredu. 3. Integraciju treba da prati promena u dotadašnjim stavovima nastavnika i strukturi školovanja (individualizacija. U ostvarivanju tih ciljeva. Ispitivanja pokazuju da sposobnija deca ne gube u svom napredovanju u dobro organizovanom školovanju. sadržaja aktivnosti. deca uspostavljaju raznovrsne interakcije i komunikacije. Odeljenska zajednica je organizaciona jedinica u kojoj se obavlja najveći i najznačajniji deo vaspitnoobrazovnih aktivnosti deteta. 16. intelektualne. mentorstvo. upoređuje. normi i pravila. načina vođstva i radne atmosfere i stavova i vrednosti koji se neguju. PSIHOLOŠKI PROBLEMI FORMIRANJA ODELJENSKIH ZAJEDNICA UČENIKA Mnogi psihološki činioci utiču na formiranje odeljenskih zajednica:  priprema deteta u porodici i predškolskoj ustanovi  stepen detetove zrelosti (fizičke.oni su svojevrstan forum u učionici: na njima se može čuti glas učenika. ukoliko učenici grupne ciljeve opažaju i doživljavaju kao svoju afirmaciju sposobnosti. nagradi. 1. koje je prilagođeno svim učenicima. Ona je često formalni i slučajni skup dece. Tako se stvara relativno stabilna struktura sa određenim aktivnostima i međusobnim odnosima u odeljenskoj zajednici. kao i načinom organizovanja grupnih aktivnosti. jer doprinose i afektivnom i kognitivnom razvoju učenika i utiču na odeljenje kao celinu. rad sa malim grupama). U toku formiranja odeljenske zajednice treba širiti i ciljeve i aktivnosti usmerene ka njima. naročito je doprineta usvajanjem grupnih ciljeva. pohvalama. Transformacija odeljenja u odeljensku zajednicu (kolektiv). Na njima se govori o odnosu učenika i nastavnika. Odeljenski sastanci omogućavaju učenicima da daju predloge i planiraju aktivnosti . kulturnom i zabavnom životu.odeljenski sastanci ne služe samo za rešavanje problema već se učenicima pruža i prilika da predlažu 27 . Oni mogu imati klučnu ulogu u razvoju učenika zato što doprinose njihovom: • Emocionalnom razvoju • Socijalnom razvoju • Moralnom razvoju • Intelektualnom razvoju.ingrisanom razredu sa normalnom decom. mogu se saslušati ideje u krugu vršnjaka. Odeljenski sastanci utiču na atmosferu u učionici. Upravo formiranje odeljenske zajednice će biti brže. sa kojom se vezuje. imaju mogućnost napredovanja i uspeha. popravnim merama i dr. ta struktura grupe je promenljiva. učenici usvajaju taj postupak i postaju sposobniji da samostalno rešavaju probleme. Odeljenski sastanci su kamen temeljac učionice u kojoj vlada demokratija. učenici počinju da se osećaju ugodnije dok govore pred grupom. ponašanju i disciplini. Odeljenski sastanci doprinose ličnom razvoju učenika .učenici na sastanak dolaze sa problemima za čije im je rešavanje potrebna pomoć. takmiči. obavljaju različite uloge i zauzimaju određene položaje u grupi. Kada osete i uvide da su drugi zainteresovani za njihove ideje i da im se niko ne smeje. U zavisnosti od osobina ličnosti učenika. Zahvaljujući iskustvu u rešavanju problema stečenom na sastancima.

učenici vode računa o sopstvenom vladanju i vladanju drugih.aktivnosti kojima se odeljene može baviti. Odeljenski sastanici ujedinjuju razred . Uspeh dovodi do novog uspeha. srećni su.nesuglasica u odeljenju je sve manje.nastavnik ima ulogu sekretara . a drugi učenici ih podržavaju. Osnovni preduslov postizanja dobrih rezultata učenja je nastavnikova veština usklađivanja težine gradiva. Odeljenski sastanci presudno utiču na ponašanje učenika u učionici . Insistriranje na odrednici da je nastavnik profesionalac znači da on ima specifična znanja i umenja.kada učenici pokazuju odgovornost u odnosima s vršnjacima. nastavnik i đaci dele odgovornost za odlučivanje o posledicama.sastanici se održavaju po utvrđenom redosledu . a srećni učenici vole da dolaze u školu. a atmosfera u učionici postaje pozitivna i zaštitnička. Usavršavanje je sastavni deo permanentnog obrazovanja nastavnika i uključuje iskustva koja je nastavnik stekao i van formalnog sistema obrazovanja ili usavršavanja. 28 . jer se sukobi razrešavaju i razgovara se o osećanjima. kompetentni. metode poučavanja i brzine napredovanja sa sposobnostima i emocionalnim karakteristikama učenika. neka obeležja ih ipak čine jedinstvenim. Profesionalni razvoj nastavnika Obuka nastavnika je dugoročan proces. a tek 10-15% učenici. Mnogi ističu da se termin profesija koristi da označi one koji su visoko obučeni.ako je moguće. ocene se popravljaju i može se primetiti značajna promena kada je reč o uspehu đaka u školi. Iako su ovi odeljenski sastanci po dosta svojstava slični uobičajenim sastancima.učenici se podstiču da planiraju aktivnosti i obrazuju odbore koji će ih organizovati 17. Dugo se već u svetskim okvirima raspravlja o tome da li je nastavnik zanimanje ili profesija. specijalizovani. 6. 85-90% komunikacija koje se odigravaju u školi inicira nastavnik. Odeljenje počinje da deluje kao zajednica čiji članovi rade zajedno na ostvarenju ciljeva i pružanju podrške jedni drugima. PSIHOLOGIJA NASTAVNIKA Nastavnik se smatra najvažnijim faktorom uspešne nastave i efikasnog vaspitano-obrazovnog procesa. tako da uživaju poverenje javnosti. Kada se đacima prepusti odgovornost za donošenje odluka i sprovođenje tih odluka. jednom nedjeljno .od učenika se očekuje da rešavaju probleme i donose odluke na prethodno utvrđen način . 4. čime se smanjuje potreba za regulišućim merama. ali profesionalac ima i autonomiju u upotrebi tih znanja i umenja i u donošenju odluka.od učenika se traži da ohrabre učenika koji vodi sastanak . Učenici osećaju da propadaju grupi. kod njih se razvija osećanje da im učionica zaista pripada. ali dobra nastavna metoda u rukama lošeg nastavnika daje poražavajuće rezultate. Ako dobar nastavnik primenjuje lošu metodu efekat je još uvek povoljan. Pedagoški rad u školi je najefikasniji ako dobar nastavnik primenjuje dobru nastavnu metodu. Kada počnu da primećuju napredovanje i uspehe jedni kod drugih. Ovo nije samo semantičko pitanje već svako od ovih gledišta ima brojne implikacije na definisanje koncepta nastavnika i njegovog profesionalnog razvoja.korisiti se postupak kreativnog rešavanja problema . učenici sede na stolicama postavljenim ukrug . Pošto usvoje sopstvena pravila i uspostave ono što se može nazvati očekivanim ponašanjem.vode ih učenici . a kada se ono ispolji. 5. ponosniji su zbog dobro obavljenog posla.održavaju se redovno. Pošto osećaju samopuzdanje.učenci koji osećaju da su cenjeni. Odeljenski sastanci dovode do poboljšanja u učenju . loše ponašanje u učionici se smanjuje. univerzitetsko obrazovanje je samo prva faza u pripremi za ulogu nastavnika. oni se više trude. permanentan. posvećeni poslu i efikasni. To su sledeće karakteristike: .

 postići disciplinu i motivaciju potrebnu za učenje.  ne kažnjavati učenike ali im pri tome i ne dopuštati sve. mladolikost.nastavnik pokreće proces učenja. postojan. veština. Stav prema disciplini: fer.  Samoprocenjivač . pomaganje učenicima. Stalno usavršavanje je obavezni deo nastavnikove uloge.podržava učenike. sposobnosti i motivacionih dispozicija koje obezbeđuju da nastavnik ostvaruje vaspitne i obrazovne uloge u užem značenju.  usavršavati i razvijati personalne karakteristike. proučavati metode njihovog postizanja. veština. Na osnovu toga su diferencirane tri osnovne kategorije profesionalnih kompetencija nastavnika:    pedagoške kompetencije . jer se dobar nastavnik ne rađa. 29      . istraživačkih institucija. Fizički kvaliteti: prijatan spoljašnji izgled i glas. sposobnosti i motivacionih dispozicija koje obezbeđuju da nastavnik ostvari uspešno ciljeve komunikacije i nastave kao socijalne interakcije. pregledno. nastavne metode i sredstva. Nastavnik ne može da izbegne stručno usavršavanje i od njega se očekuje da unosi inovacije u svoju praksu. da poučava učenika znanjima i veštinama određenog područja.Najefikasniji profesionalni razvoj nastavnika odvija se u školi. već stvara. podržava proces rešavanja kognitivnih teškoća. sposobnosti i motivacionih dispozicija koje obezbeđuju uspešnu realizaciju profesionalnih aktivnosti. U pripremi dobrih nastavnika i pripremi za dobre nastavnike treba usmeriti pažnju na sledeće stvari:  uzimati u obzir da nastavnik treba da ispuni mnoga konfliktna očekivanja.  poznavati programe i principe učenja. prirodnost. ne gubi se u detaljima. Profesionalni razvoj nastavnika podrazumeva složen dinamički model saradnje niza različitih institucija (fakulteta.  Predstavnik grupe  Sarađuje sa roditeljima Profesionalna kompetentnost nastavnika je sistem znanja.planira realizaciju nastavnog plana i programa: kada će se neki sadržaj realizovati.  Inicijator . raspoloženost. zanimljivost u izlaganju. veština.prati usvajanje i vrednuje usvojeno kod pojedinih učenika. naglašava bitno.prati sopstveno napredovanje. Ličnost i odlike uspešnog nastavnika Nastavnik ima status rukovodioca (formalni ili nametnuti vođa) u školskom odeljenju kao manjoj socijalnoj grupi. Nastavni (didaktički) kvaliteti: dobro poznavanje struke. entuzijazam. procenjuje sopstvenu efikasnost. urednost.sistem znanja i veština iz programskih sadržaja predmeta i razvijane sposobnosti koje obezbeđuju da nastavnik ostvaruje prvenstveno svoju obrazovnu ulogu. smisao za humor.  Organizator . tesno je povezan sa dnevnim aktivnostima nastavnika i učenika i na njega veoma utiču nastavnikova znanja i iskustva. Od strane dece. društvenost. nepristrasan. načine evaluacije.  Roditeljska figura . predaje jasno.posreduje između sadržaja i učenika i između učenika u procesu nastave. vladinih nezavisnih ekspertskih ili nevladinih institucija i sl.  Motivator .nastavnik usklađuje objektivne uslove rada sa postavljenim ciljevima.nastavnik motiviše učenike.) u obrazovanju i razvoju nastavnika.model ponašanja za svoje učenike.  Savetnik . inicira korišćenje različitih izvora podataka. veselost. a to se i proverava. Kompleksnost nastavnikovog rada . nema "miljenike" i "dežurne krivce".  usmeriti se na ostvarivanje humanih odnosa i razvijati smisao za humor. komunikacione kompetencije .uloge nastavnika: Planer . programske kompetencije .sistem znanja.sistem znanja.  Medijator .  jasno i praktično definisati ciljeve.  Dijagnostičar . uzidano je u sistem napredovanja i razvoja u profesiji. dobro zdravlje. poželjne karakteristike nastavnika su: Ljudski kvaliteti: ljubaznost.

neurednost u radnom prostoru i izgledu. povećanje paranoidnosti. Sagorevanje se posmatra kao nesposobnost individue da prevlada stresore. promena radnog mesta ili sadržaja rada. obezvređuje svoju kompetentnost. Važno je da svaki zaposleni bude svestan svog ličnog stila socijalne interakcije koja je potencijalno najveći izvor profesionalnog sagorevanja. a ne strategijom bežanja. neželjeni odlazak na posao. nekad prvo psihičko. cinizam. Najopštiji pokazatelji profesionalnog sagorevanja su: konstantna sumnja u svoje profesionalne sposobnosti. Izdvajaju se tri centralne dimenzije ove pojave: emocionalna iscrpljenost (može dovesti do emocionalne tuposti) . osećanje preopterećenosti. odmor i pauze u radu. ali se za uzročnicima traga u okviru strukture poslovnih sistema. u nastavi se prepoznaje kao izražavanje negativnih stavova prema učenicima i radnom okruženju. ismejavanje kolega. teškoće u određivanju liste prioriteta. Profesionalno sagorevanje podrazumeva fizičku i emocionalnu iscrpljenost koja započinje osećanjem uznemirenosti/teskobe i ograničenosti. Važna komponenta prevladavanja profesionalnog sagorevanja je izgrađivanje stava da profesionalni stres i profesionalno sagorevanje nisu događaji koji se dešavaju samo jednom u životu. vežbanje. gubitak brige i saosećajnosti prema ljudima (emocionalna tupost). Dobra socijalna adaptiranost je jedan od činilaca sprečavanja stresogenosti različitih socijalnih uslova. hroničan premor. Činioci koji mogu smanjiti stres i profesionalno sagorevanje su: lična integrisanost. a nekad prvo socijalno funkcionisanje čoveka. moguće je i jačati svesnost o potencijalnim izazivačima profesionalnog sagorevanja. osećanje krivice. Profesionalno sagorevanje je proces propadanja profesionalnih i ličnih sposobnosti osobe praćen doživljajem umora i zasićenosti. razočaranost u profesiju. osećanje frustriranosti.  gubitak smisla za lično postignuće .osoba izgrađuje distancu u odnosu na druge ljude i posmatra ih bezlično. prenošenje stresa kući. nesposobnost donošenja odluka.Profesionalno sagorevanje Profesionalno sagorevanje je proces koji se razvija u toku vremena. što onda omogućava da se ovaj proces izbegne ili bar umanji. oni nekad prvo remete telesno. Stres. Stresori mogu da budu biološke. Da bi borba sa stresom bila uspešna. depresivna ponašanja. Danas sagledavamo fenomen profesionalnog sagorevanja i kao individualni i kao sistemski proces propadanja profesionalnih i ličnih sposobnosti individue. negativna slika o poslu i samom sebi. Stresori su činioci koji izazivaju stres. razdražljivost. apatija.  depersonalizacija . Za prevladavanje profesionalnog stresa i na tome utemeljenog profesionalnog sagorevanja. psihološke ili socijalne prirode. neophodno je otkriti uzroke stresa. odnosno stresna reakcija je bio-psiho-socijalna reakcija na stresore. Dakle. U zavisnosti od toga. osećanje iritiranosti. treba naučiti kako prepoznati simptome i kako odmah tražiti podršku. kao i uzorke konflikta. pogrešno prosuđivanje. burno reagovanje i na male stresore. gubitak inovativnosti i kreativnosti. konstantni doživljaj krize. Pokazatelji profesionalnog sagorevanja Stres je početni faktor sagorevanja. smanjena efikasnost. konfuzija u radu. osećaj izolacije. 30  . doživljaj besmisla. zrelost očekivanja i sposobnost procene i adaptacija.redukcija lične uspešnosti i postignuća obuhvata ona ponašanja kojima osoba obezvređuje rad sa drugima. Efekti profesionalnog sagorevanja Glavni efekti profesionalnog sagorevanja. navedeni po redosledu važnosti za same zaposlene ispitanike su: osećanje iscrpljenosti i zamora. zaposleni se individualno najčešće opredeljuju za sledeće individualne strategije prevladavanja profesionalnog sagorevanja: relaksacija. već su doživljaji koji mogu da se ponavljaju i da je profesionalni i lični izazov ovladati strategijama prevazilaženja. organizovanje vremena i određivanje prioriteta.označava da osoba oseća emocionalnu prazninu (i tupost) i postaje veoma osetljiva i reaktivna na stresore. što se povratno destruktivno odražava na kvalitet poslovanja. razgovor o problemima sa kolegama iz profesije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->