P. 1
GARANCIJA

GARANCIJA

|Views: 3,263|Likes:
Published by Neda Markovic

More info:

Published by: Neda Markovic on Nov 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

Dr Petar Bojović profesor akademskih i strukovnih studija, stalni sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast

BANKARSKA GARANCIJA
Bankarska garancija je instrument obezbedjenja plaćanja koji predstavlja sigurnost da će se u okviru domaćih i medjunarodnih finansijskih transakcija ugovorne obaveze izvršiti u roku. Izdavanjem garancije, banka obezbedjuje korisnika garancije od mogućnosti neizvršenja preuzetih obaveza navedenih u ugovoru, odnosno bankarskoj garanciji. Banka garantuje da će obaveze izvršiti ili ugovorna strana – nalogodavac garancije ili sama banka. Pravna doktrina je podelila mišljenje po osnovu odgovora na pitanje: „Šta je to bankarska garancija”? Pod bankarskom garancijom se u jednom delu pravne doktrine podrazumevaju svi oblici obezbedjenja, koje daju banke kao što su jemstvo, menični aval, menićni akcept, zalaganje hartija od vrednosti i drugih vrednosnih stvari itd. Drugi deo doktrine zastupa stanovište da je bankarska garancija specifično sredstvo obezbedjenja u medjunarodnom prometu, pri čemu jedni u bankarskoj garanciji vide ugovor, a druga grupa autora u njoj vidi jednostrani pravni posao. Bankarska garancija se zahteva kada su u pitanju specifični poslovi koji nalažu čvršću obavezu i osiguravanje da će se ugovorom preuzete obaveze realizovati tačno onako kako je naznačeno. Banke izdaju bankarsku garanciju ali to mogu uraditi i druga pravna lica (korporacije, osiguravajuća društva, fondovi itd.). U SAD-u banke nisu ovlašćene da daju garancije, već samo osiguravajuće oraganizacija. U Francuskoj se dugo vodila rasprava izmedju banaka i osiguravajućih organizacija oko nadležnosti za davanje garancija. Ovaj spor je okončan 1952. godine u korist banaka, što znači da su jedino banke dobile pravo da se bave poslovima davanja i primanja garancija. Forma i sadržaj garancije nisu strogo propisani, kao kod drugih instrumenata kojima se osigurava bankarska obaveza. Medjutim, Medjunarodna trgovinska komora u Parizu je 1978. godine usvojila Jednoobrazna pravila za ugovorne garancije. Mi smo jedna do zemalja čije su banke tada kolektivno prihvatile Jednoobrazna pravila. Po pravilu, bankarske garancije se izdaju u pisanoj formi. U izuzetnim slučajevma one se izdaju i putem drugih sredstava koja služe za poslovnu komunikaciju, ali tako da se naznače najbitniji elementi koji se kasnije potvrdjuju u pisanom obliku. Pošto forma i sadržina garancije, kao instrumenta obezbedjenja plaćanja, nisu propisani, postoje odredjene forme i sadržine ustanovljene dugogodišnjom praksom (to se tretira kao tzv. ’’uslovljen rezultat iz prakse’’ koje se sprovode preko poštovanja odredjenih bitnih elemenata koje mora da sadrži garancija. 1

15–30 dana duži od roka izvršenja obaveze za koju se daje garancija). Bankarska garancija njenom korisniku omogućava da brzo. iznos bankarske garancije. garancija se povlači i nema praktičnu primenu. naročito kad je izdaje neka prvoklasna banka. naziv i sedište primaoca (korisnika) garancije. Karakteristike su: • • neopozivost i bezuslovnost. svoj ugled i koja efikasno izvršava preuzete obaveze. klauzula o vraćanju garancije i ostale klauzule. i najčešće bez spora. Neopozivost znači da banka ne može odustati od već date garancije. odmah kada nastupi garantni slučaj. Poslovi bankarske garancije odvijaju se izmedju sledećih pravnih lica. rok važenja bankarske garancije (obično.Bitni elementi bankarske garancije su: • • • • • • • • • naziv i sedište banke koja izdaje garanciju. Banka garant – izdaje bankarsku garanciju korisniku garancije. Bezuslovnost podrazumeva izostajanje pokušaja prinudne naplate od glavnog dužnika. učesnika garancije: • • Nalogodavac garancije – dužnik se obavezuje poveriocu (poslovnom partneru) da će izvršiti ugovorene obaveze a za koje će garantovati banka. Sa druge strane. Najbitnije su dve karakteristike bankarske garancije koje su dovela do toga da je veoma prihvatljiva kod poverioca. naznačenje posla čije se ispunjenje obezbedjuje garancijom. jer je poverilac ovlašćen da se obrati banci koja je izdala garanciju. u medjunarodnim okvirima. Naime. mesto i datum izdavanja garancije. Bankarska garancija je skup instrument obezbedjenja plaćanja. čime garantuje da će u ugovorenom roku nalogodavac garancije izvršiti svoje 2 . jer ima brojne prednosti nad ostalim sredstvima obezbedjenja platnog prometa. realizuje svoje potraživanje. da bankarske garancije ne predstavljaju instrument plaćanja. potpisi ovlašćenih lica. Ukoliko kupac o roku isplati robu. već instrument obezbedjenja plaćanja. broj garancije. jer one stupaju na snagu samo u slučaju kada kupac nije u mogućnosti da u celini ili delimično isplati svoj dug. ili je povući bez prethodne saglasnosti svih učesnika u garancijskom poslu. To znači. u poslovnom svetu se pretpostavlja da je banka stručna i oprezna finansijska organizacija koja neguje poslovni moral. one su značajne i stoga jer iza njih stoje banke kao moćne finansijske institucije. Bankarska garancija u poslovnom svetu uživa veliku reputaciju.

kod bankarske garancije stvara se triangularni pravni odnos izmedju sledećih lica: dužnika tj. davalac usluga) ne ispuni ili neuredno ispuni svoje ugovorne obaveze. Izmedju poverioca i garanta iz osnovnog posla. Garancija za dobro izvršenje posla – kod ove garancije banka je dužna da korisniku garancije (kupcu) isplati odredjenu sumu ako dužnik iz osnovnog posla (prodavac. prema broju banaka koje učestvuju u garancijskom poslu. odnosno kad se traži izdavanje super-garancije (pored izdavanja osnovne bankarske garancije). Prema tome. garanta tj. Visina garantnog iznosa najčešće se odredjuje u fiksnom iznosu ili u najvećem iznosu (tzv. ugovora čije izvršenje se obezbedjuje garancijom. Podela bankarske garancije prema vrsti posla tj. druga banka u ulozi kontragaranta a treća banka u ulozi supergaranta. ukoliko dužnik ne izmiri preuzete obavezama. Učešće jedne ili više banaka zavisi od složenosti poslovnih operacija a bankarska garancija funkcioniše tako što dužnik daje nalog svojoj banci da neposredno ili uz posredovanje neke druge banke (najčešće u zemlji korisnika) izda u svoje ime a za njegov račun garanciju trećem licu.nalogodavca garancije. Korisnik garancije – poverilac stiče pravo potraživanja prema banci garantu. korisnika garancije. budućem korisniku garancije. gde je jedna banka u ulozi neposrednog garanta. ugovora čije izvršenje se obezbedjuje garancijom: ! Licitaciona garancija – ovom garancijom se banka obavezuje da će korisniku garancije isplatiti garantovanu sumu za slučaj da učesnik na licitaciji. te da će izvršenje obaveza preuzeti banka ukoliko to ne učini nalogodavac garancije.Broj učesnika u poslovanju sa bankarskom garancijom može se povećati u specifičnim slučajevima posredovanja neke domaće ili inostrane banke. ne ispuni obaveze predvidjene u licitacionim poslovima. Garancija za vraćanje avansa – pod ovom garancijom podrazumeva se takva garancija kojom banka preuzima obavezu da će korisniku garancije isplatiti garantnu sumu za slučaj da isporučilac (prodavac) ne ispuni svoju ugovornu obavezu za koju je dat (položen) avans 3 ! ! . U zavisnosti od kriterijuma podele. banke koja izdaje garanciju i poverioca tj. čija je ponuda prihvaćena. bankarske garancije mogu se podeliti u četiri osnovne grupe: prema vrsti posla tj. prema uslovima koji bi trebalo da budu ispunjeni da bi garantni iznos mogao da bude isplaćen. ”plafon” garancija).• preuzete obaveze navedene u garanciji. često se u poslovne operacije uključuje više banaka. prema zavisnosti od osnovnog posla.

Akcesorna garancija – je takva garancija kod koje banka može prema njenom korisniku isticati sve vrste prigovore (koje može da ističe i jemac prema glavnom dužniku). (1) podela garancija i na: o Pokrivene. Pošto je samostalna garancija pravno odvojena od osnovnog ugovora. koja predstavlja garanciju ino banke. U praksi.(predujam) ili ne vrati avans na drugi način. Kontragarancija je garancija koju daje banka dužnika banci poverioca. ! Podela bankarskih garancija prema zavisnosti od osnovnog posla: ! ! Podela bankarske garancije prema broju banaka koje učestvuju u garancijskom poslu: ! Supergarancija – poverilac će od dužnika zahtevati da mu ovaj pribavi i supergaranciju u slučaju kada on (poverilac) nema dovoljno poverenja u banku koja je izdala garanciju. za razliku od uslovne garancije. Samostalna garancija – ili garancija sa klauzulom „bez prigovora” je oblik garancije koji se danas masovno koristi u poslovima medjunarodne trgovine. a ne može iz osnovnog posla. banka može prema korisniku garancije da ističe samo prigovore iz garancije. pa zahteva izdavanje supergarancije od neke sigurnije i poznatije banke. smatra se da to nije uslovna već je to bezuslovna garancija. Dovoljno je da se banci podnese zahtev za isplatu sa izjavom da dužnik iz osnovnog posla nije o roku ispunio svoju ugovornu obavezu. ne traži se da korisnik garancije podnosi dokaze da je ispunjen uslov za isplatu garantnog iznosa. Ova garancija se obično prepoznaje po tome što je u njoj sadržana klauzula ”na prvi poziv”. da bi ova druga na bazi te kontragarancije. Bezuslovna garancija – kod ove vrste garancije. odobrila garantni iznos korisniku (poveriocu). Ova garancija se retko koristi u poslovima medjunarodne trgovine. Ako takav uslov nije naveden u garanciji. visina garantnog iznosa jednaka je primljenom avansu (ali to ne mora uvek da bude tako). Podela bankarske garancije prema uslovima koji bi trebalo da budu ispunjeni da bi garantni iznos mogao da bude isplaćen: ! Uslovna garancija – kod ove vrste garancije naveden je uslov koji mora da bude ispunjen da bi korisnik garancije stekao pravo da se obrati banci sa zahtevom za isplatu garantnog iznosa. ! Pored ova četiri osnovne grupe bankarskih garancija u praksi su poznate i : • 4 .

o Iznosi 5 do 10 procenata od ukupne vrednosti ugovora. kod nepokrivene garancije banka isplaćuje garantni iznos iz sopstvenih sredstava. 5 . svojim renomeom daje posebnu reputaciju kupcu. Licitaciona garancija (Tender Bonds / Tender Guarantees) o Iznose 2 do 5 procenata od iznosa tendera. Garancija za dobro izvršenje posla (Performance Bonds / Performance Guarantees) o Javlja se u različitim oblicima. unutar važenja garancije. o Nabavka kapitalne opreme ili za poboljšanje novčanog toka (cash flow). unutar važenja garancije. o Garancije za održavanje (Warranty Bonds / Guarantees). Bid Bonds/Bid Guarantees).o Nepokrivene. kao izdavalac garancije. ! Primer je američki Federal Acquisition Regulations System. o Carinske garancije (Customs Bonds / Guarantees). o Obezbedjuju kupca da je ponuda ozbiljna. o Postoje i Garancije za dobro izvršenje posla koje iznose i 100 % ukupne vrednosti ugovora. a za račun nalogodavca. kao izdavalac garancije. o Obezbedjuju kupca da je ponuda ozbiljna. o Garancija za povraćaj avansa (Advance Payment Bonds / Guarantees). o Da banka (osiguravajuća organizacija). prema medjunarodnoj praksi. svojim renomeom daje posebnu reputaciju kupcu Garancija za povraćaj avansa (Advance Payment Bonds / Guarantees) o Izdaju se za iznose izmedju 10 i 20 procenata od ukupne ugovorene vrednosti. o Garancija za dobro izvršenje posla (Performance Bonds / Performance Guarantees). na: o Licitaciona garancija (Tender Bonds / Tender Guarantees. o Da će biti potpisan ugovor po ceni i sa uslovima iz tendera ako dobije na tenderu. Kod prikrivenih garancija nalogodavac polaže pokriće iz koga banka isplaćuje garantni iznos korisnika garancije. S druge strane. o Retencione garancije (Retention Bonds / Guarantees). o Da banka (osiguravajuća organizacija). • (2) podela garancija (bond). o Da će biti potpisan ugovor po ceni i sa uslovima iz tendera ako dobije na tenderu. o Omogućava kupcu da povrati u celini avansno plaćanje ako druga strana ne izmiri obaveze.

koje je održano u Beogradu. o Obezbedjuje naplatu zadržanog novca kod kupca. Sastavni deo ovog rada čine i originalni primerci bankarskih garancija u domacem i medjunarodnom poslovanju koji su prezentovani na samom pomenutom Savetovanju. i 15. može se konstatovati da sve one imaju jednu zajedničku karakteristiku. 6 . organizacije za edukaciju.. bilo da je to kupac ili prodavac. o Pružaju kupcu obezbedjenje kada radovi budu završeni. u Palati ’’Beogradjanka’’. o Omogućava izvozniku za poboljšanje novčanih tokova. sredstvo obezbedjenja plaćanja samo jedne strane. Napomena: Rad je objavljen u Zborniku radova sa Seminara ’’Obezbedjivanje potraživanja’’ TAZ-a. o Sprovodjenje odredjenih ispravki propusta tokom garancijskog peroda. o Daju carinskim organima u zemlji kupca obezbedjenje da će carina biti plaćena ako se re-eksport ne izvrši do odredjenog datuma. za slučaj da druga strana ne izvršava obaveze tokom perioda održavanja. a to je da predstavljaju instrument tj.o Stupa na snagu tek kada druga strana primi ugovoreno avansno plaćanje. o Da se sprovode odredjene provere i testovi u završnoj fazi. profitnu maržu i deluje kao diskont. 14.. naučna istraživanja i unapredjenje pravosudnih. prosvetnih i organa uprave iz Beograda. Carinske garancije (Customs Bonds / Guarantees) o Izdaju se povodom postrojenja ili uzoraka koji se privremeno uvoze. Predstavlja mali rizik u pogledu skrivenih troškova što znači da nema neizvesnosti u pogledu toga koliko je ustupljeno da bi se dobio posao i kada. o Zahtevaju se kod ugovora o gradnji i montaži. decembra 2006. o Obaveza se smanjuje u meri dokazane isporuke robe ili dokaza o izvršenju radova na licu mesta. o Sadrže klauzulu o umanjenju. Retencione garancije (Retention Bonds / Guarantees) o Retencija je mehanizam koji zahteva kupac da bi pokrio odredjene obaveze druge strane. Garancije za održavanje (Warranty Bonds / Guarantees). Bankarska garancija umanjuje profit (dobit) tj. I pored velikog broja garancija koje se javljaju u poslovanju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->