UGOVOR O KORIŠĆENJU PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE

Zaključen dana god između _______________ vlasnik automobila (u daljem tekstu Vlasnik) i _____________________(u daljem tekstu Korisnik). Član 1. Vlasnik ____________ ustupa svoj privatni putnički automobil marke ________________, broj šašije _____________________ , broj motora ___________________, godina proizvodnje _____, registarskih oznaka _______________, saobraćajna dozvola br ___________, Korisniku (___________) na korišćenje u službene svrhe. Član 2. Predmetno vozilo se ustupa na korišćenje u ispravnom stanju, na mesečnu naknadu od ________ dinara ( slovima). Član 3. Obaveznika Korisnika (_______________) da snosi troškove tekućeg i periodičnog održavanja, kao i troškove registracije predmetnog automobila. Član 4. Ugovor se sklapa u dva primerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan i stupa na snagu datumom zaključenja. neodređeno vreme, uz

Vlasnik: ______________________

Korisnik: ________________________