P. 1
Finansijski menadzment-puskica

Finansijski menadzment-puskica

|Views: 786|Likes:
Published by Darko Cvetkovic

More info:

Published by: Darko Cvetkovic on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

1. Nastanak i razvoj nauke o finansijama. Rec finansija nastala je od latinske reci financie koja oznacavaju neka placanja.

U pocetku finansije su oznacavale drzavne prihode i rashode a tek kasnije su pocele da oznacavaju celokupno novcano poslovanje te neke drzave. Pojava finansija je vezana za novac tako da ce trajati sve dok bude novca. U XV i XVI veku pojam finansije se pocinje intezivnije primenjivati u francuskoj i nemackoj. U XIX veku nemac Malkus prvi odvaja pojam nauke o finansijama od politicke ekonomije. Englez Bastejbl pocetkom XX veka prvi put je upotrebio termin javne finansije koje su se ubrzo prosirile i na SAD. 1936 godine Kejnz formulise pojam fiskalna politika. U jugoslaviji se tridesetih godina XX veka koristio termin javne finansije da bi se promenom drzavnog uredjenja pedesetih godina sve vise koristio termin drzavne finansije. Pocetkom sezdesetih godina koristi se termin drustvene finansije da bi se od 1974 godine ustalio termin fiskalna politika. 2. Predmet izucavanja nauke o finansijama. Nauka o finansijama predstavlja deo ekonomske nauke koja obuhvata mikro i makro finansije. Mikro finansije se pretezno bave izucavanjem strateskih i finansijkih problema jednog privrednog subjekta. Dok se makro finansije bave izucavanjem problema finansiranja razvoja drustva kao celine. Predmet izucavanja nauke o finansijama su: novcana placanja, kreditni odnosi, politika prikupljanja i ulaganja novcanih sredstava, emisija novca, monetarno kreditna i devizna politika, drustvene (fiskalne) finansije, finansijska politika i planiranje novcanih tokova, bankarsko poslovanje, finansijsko osiguranje itd. 3. Podela finansija. Sa aspekta finansijske aktivnosti finansije kao naucna disciplina se dele na: drustvene (javne) finansije, monetarno-kreditne finansije, bankarstvo, poslovne finansije, osiguranje. Promenom drustveno ekonomskih odnosa sredinom sedamdesetih godina termin fiskalnih finansija, javnih finansija, drustvenih finansija, zamenjuje se terminom sistem drustvenog finansiranja posmatra se sa aspekta zajednicke potrosnje, opste potrosnje, i fondovske potrosnje. Monetarno kreditne finansije izucavaju dve znacajne oblasti monetarno-kreditni sistem (metode i nacela putem kojih se kreira i ponistava novac i kredit i regulisu njihovi tokovi) i monetarno kreditnu politiku (skup mera i instrumenata za regulisanje obima, strukture i dinamike novcane mase i kreditnih plasmana). Bankarstvo predstavlja deo nauke o finansijama i izucava ciljeve i zadatke bankarskog sistema, organizaciju bankarskog sistema i poslovanja, nacela bankarskog poslovanja, organizaciju platnog prometa u zemlji i inostranstvu. Za pojam nauke o bankarstvu vezuju se poslovi: kreiranje novca, prikupljanje depozita, odobravanje kredita, obavljanje platnog prometa. Nauka o poslovnim finansijama izucava: zadatke finansijske funkcije, oblike finansiranja, likvidnost i solventvnost, taktiku i strategiju finansiranja, upravljanje poslovnim finansijama, finansijsku ravnotezu i neravnotezu, planiranje novcanih tokova, planiranje i analiza obrtnih sredstava. Osiguranje kao deo finansija bazira svoje istrazivanja na ulozenim sredstvima fizickih i pravnih lica u cilju zajednickog snosenja rizika, sprecavanje od moguceg nastanka stete, osiguranja drustvene, javne, mesovite, privredne, kooperativne, zadruzne imovine i zivota lica. 4. Finansijski sistem i finansijski odnosi. Finansijski sistem predstavlja sastavni deo drustveno-ekonomskog sistema. Finansijski sistem cine finansijske mere i finansijski instrumenti putem kojih se regulise nacin ponasanja u finansijskim organima i finansijskom poslovanju. Karakteristike naseg finansijskog sistema su: obezbedjenje funkcionisanja jedinstvenog jugoslovenskog trzista, obezbedjenje sredstava za pokrice drustvenih i zajednickih potreba saglasno privrednim i finansijskim mogucnostima. U okviru finansijskog sistema najcesce se pojavljuju sledeci finansijski podsistemi: budzetski, poreski, carinski, novcani, devizni, bankarski, kreditni, poslovno finansijski, sistem stednje i osiguranja, sistem platnog prometa i sistem drzavnih dugova i drzavnih zajmova. 5. Finansijska funkcija preduzeca. Za trzisne uslove privredjivanja je karakteristicno da svaki privredni proces zapocinje i zavrsava se sa novcem odnosno ulaganjem u pojedine faze procesa reprodukcije. Ogranicavajuci faktor ulaganja u proces proizvodnje jeste obim raspolozivog novca. Za svaki proces reprodukcije neophodno je raspolagati pocetnim novcanim sredstvima. Ukoliko ih nema neophodno ih je nabaviti na trzistu finansijskih sredstava. Trziste finansijskih sredstava moze biti organizovano (sa posrednikom) i neorganizovano (bez posrednika). Cilj organizovanja novcanog trzista jeste, da se omoguci brz i efikasan kontakt subjekata koji nude finansijska sredstva i subjekata koji traze finansijska sredstva. Nakon obezbedjivanja finansijskih sredstava reprodukcioni tok se nastavlja procesom nabavke, putem kojega se novcana sredstva pretvaraju u materijalni oblik poslovnih elemenata neophodnih za kontinuitet procesa proizvodnje. Reprodukcijski proces se nastavlja proizvodnjom u kojoj sredstva imaju proizvodni oblik. U procesu proizvodnje sa radom i potrosnjom proizvedenih elemenata stvara se nova upotrebna vrednost u obliku proizvoda koji imaju i novu vrednost. Reprodukcijski ciklus se nastavlja ulaskom u prometnu fazu. Sredstva iz robnog oblika dejstvom prometne funkcije (prodajom) ponovo se pretvaraju u novcani oblik. Zadaci finansijske funkcije se odnose na planiranje finansijskih sredstava, obezbedjenje finansijskih sredstava, realizaciju proizvoda i naplatu potrazivanja po tim osnovama. Za obim finansijskih sredstava angazovanih u zalihama sirovima i materijala odgovorne su nabavna i proizvodna funkcija. Odgovornost nabavne funkcije je u delu vodjenja brige o optimalnoj velicine i optimalnom obezbedjenju proizvodnje zalihama sirovina i materijala. Proizvodna funkcija je odgovorna za kontinualno trosenje nabavljenih zaliha materijala i to saglasno planu proizvodnje. Za obim finansijskih sredstava angazovanih u proizvodnji u toku, odgovorna je proizvodna funkcija. Odgovornost ove funkcije je kvalitetnoj tehnickoj pripremi proizvodnje, u odrzavanju propisanih proizvodnih materijala, vremena i rada. Za obima angazovanih finansijskih sredstava odgovorne su proizvodne i prodajne funkcije. Proizvodna funkcija utice tako sto popunjava zalihe gotovih proizvoda dok prodajna funkcija utice praznjenjem gotovih gotovih proizvoda i roba. Za obim finansijskih sredstava koja su angazovana u potrazivanjima od kupaca odgovorna je prvenstveno prodajna funkcija. Pored ugovaranja uslova prodaje ugovara rokove placanja, vreme i visinu kreditiranja kupaca. Za obim finansijskih sredstava koji su angazovani u obliku novcanih sredstava i razlicitih hartija od vrednosti odgovorna je finansijska funkcija. Obaveza finansijske funkcije je da obezbedi dovoljno novcanih sredstava za nesmetano odvijanje tokova reprodukcije i njihovo racionalno koriscenje.

6. Zadaci finansijske funkcije u preduzecu. Zadaci finansijske funkcije treba da obuhvaju aktivnosti koje se odnose na: 1) pribavljanje novcanih sredstava potrebnih za normalan tok poslovanja preduzeca (novcana sredstva iz sopstvenih izvora i dodatna novcana sredstva iz tudjih izovora 2) koriscenje novcanih sredstava u poslovanju preduzeca (isplata obaveze na osnovu nabavke sredstava za proizvodnju, isplata licnih dohodaka, kreditiranje kupaca, orocavanje sredstava kod poslovnih banaka). Ako deo sredstava ostane neiskoriscen zadatak finansijske funkcije moze biti sagledavanje raspolozivih viskova, ulaganje tih sredstava, analiza stepena rizika ulaganja, uslovi ulaganja. 3) uskladjivanje dinamike priliva novcanih sredstava sa rokovima dospeca obaveza placanja prema njihovim izvorima (tj. likvidnost preduzeca) 4) regulisanje novcanih novcanih tokova i pracanje finansijskih odnosa u preduzecu (ulaganje viskova kratkorocnih i dugorocnih slobodnih novcanih sredstava, podmirivanje kratkorocnih i dugorocnih potreba za novcanim sredstvima, koriscenje zajednickih fondova na nivou preduzeca 5) kontrola upotrebe novcanih sredstava u kruznom toku preduzeca (racionalna upotreba novcanih sredstava i njihova kontrola). Praktivna iskustva ukazuju da se zadaci finansijske funkcije mogu svrstati u dve osnovne grupe: 1) primarni zadaci koji se odnose na: pribavljanje novcanih sredstava, upotreba novcanih sredstava i uskladjivanje roka i mobilizacije sredstava i rokova raspolozivosti izvora. 2) sekundarne zadatke koji se odnose na: disponiranje novca, kontrola i nadzor racionalne upotrebe sredstava vodjenje operativne evidencije, finansijsko planiranje, analiza i informisanje. Za rokove raspolozivosti izvora sredstava je karakteristicno da mogu biti kratkorocni (do 1 godine), srednjorocni (od 1 do 5 godina) i dugorocni (preko 5 godina). 7. Finansijski menadzment preduzeca. Finansijski menadzment ili upravljanje finansijama preduzeca uspostavlja se kao uticaj na rad, poslovanje i razvoj preduzeca putem raspolozivog obima novcanih sredstava. Finansijski menadment se moze posmatrati samo u kontekstvu povezanosti nabavke, proizvodnje promentne i finansijske funkcije. U nasim uslovima upravljanje finansijama preduzeca se odnose na upravljanje: 1) finansijskom politikom preduzeca – predstavlja svesno i stvaralacko odlucivanje u finansijskim ciljevima preduzeca i nezamisliva je bez finansijske strategije i finansijske strukture preduzeca. Finansijska struktura preduzeca kombinaciju sredstava iz sopstvenih izvora, udruzenih, tudjih sredstava i bezpovratnih izvora sredstava. Cilj finansijske politike preduzeca jeste jacanje njegove finansijske snage. Pod finansijskom snagom preduzeca podrazumeva se trajna sposobnost placanja, finansiranja, investiranja, povecavanje imovine i zadovoljenje finansijskih interesa ucesnika preduzeca. 2) finansijsko planiranje kao oblik istrazivanja raznih vrsta planova u vremenskim pokazateljima. Za finansijski plan se cesto kaze da predstavlja instrument poslovne-finansijske politike preduzeca. U okviru upravljanja finansijama preduzeca javljaju se kratkorocni, srednjorocni i dugorocni finansijski planovi. Finansijsko planiranje kao instrument finansijske politike pored finansijskih tokova planira i finansijsku strukturu sredstava i izvora sredstava. 3) organizacija finansijske funkcije kao deo finansijskog menadzmenta predstavlja organizacioni oblik u kojem ce egzistirati finansijska funkcija. 4) finansijska evidencija kao deo finansijskog menadzmenta odnosi se na novcano iskazivanje privrednih aktivnosti. Evidencija finansijskih sredstava se vodi preko ziro racuna kod ZOP-a, internog ziro racuna, deviznog racuna i racuna izdvojenih novcanih sredstava. 5) finansijska analiza kao deo finansijskog menadzmenta odnosi se na ispitivanje finansijskog rezultata i unutrasnjih rezervi u oblasti finansiranja. Za finansijski menadzment posebno je vazna finansijska analiza: strukture i rasporeda ukupnog prihoda, rizika ostvarenja poslovnog i finansijskog rezultata, dugorocne i kratkorocne ravnoteze, realnosti bilansa, reproduktivne sposobnosti, zaduzenosti, sposobnosti odrzavanje realne vrednosti vlastitih izvora sredstava. Koriste se pokazatelji likvidnosti: (opsta racio likvidnost, posebna racio likvidnost, neto obrtni fond) i pokazatelji aktivnosti (koeficient obrta kupaca, obrta dobavljaca, obrta zaliha, obrta ukupnih poslovnih sredstava). 6) finansijska kontrola kao deo finansijskog menadzmenta predstavlja planski i strucni pregled finansijskog poslovanja. Zadaci finansijske kontrole su: kontrola finansijskog poslovanja, internog poslovanja, nabavke, prodaje, osnovnih sredstava, sredstava zajednicke potrosnje. Pored toga treba izvrsiti i kontrolu zavrsnog racuna, periodicnog obracuna, blagajnickog poslovanja, placanja... Finansijska kontrola moze biti unutrasnja i spoljasnja kontrola, po ucestalosti moze biti stalna i permanentna. 7) finanansijske informacije kao deo finansijskog menadzmenta mogu se seloktovati prema poreklu, prema funckiji, prema sadrzini. Sa aspekta finansijskog menadzmenta moze se govoriti o finansijskim informacijama koje su u funkciji finansiranja poslovnog procesa i finansiranja razvoja preduzeca. (informacije o trzistu, privrednoj sposobnosti preduzeca, finansijskim efektima, o obrtu, o zaposlenim radnicima, kupcima itd.). 8. Finansijski marketing preduzeca. Finansijski marketingom se vrsi prikupljanje, koncentracija i distribucija novcanih sredstava. Iznalazenje izvora finansiranja je jedan od zadataka finansijskog marketinga od kojega zavisi u kojoj meri ce se koristiti sopstveni a u kojoj meri tudji izvori sredstava. U slucaju smanjene ponude novca na trzistu finansijski marketing ima zadatak uskladjivanja tokova nabavke i prodaje, uskladjivanje priliva i odliva novcanih sredstava, uskladjivanje robnih i finansijskih tokova preduzeca. Za finansijski marketing je karakteristicno da pored prikupljanja vrsi i usmeravanje novcanih sredstava s ciljem prosirenja obima proizvodnje, povecanja plasmana robe i ubrzanog obrta sredstava. Radi iznalazenja obima, strukture i izvora potrebnih sredstava za tekuce poslovanje preduzeca finansijski marketing se bavi analizom izvora sredstava, postojecih obaveza, postojecih potrazivanja i zaliha. Za finansijski marketing je karakteristicno da prati nove metode kupovine, prodaje i finansiranja.

kratkorocno vezanih sredstava i kratkorocnih obaveza bice pomerena u korist prve strane. tehnickog razvoja. Nezavisnost menadzmenta preduzeca zavisi i od nacina dobijanja kredita i instrumenata obezbedjenja istog. izboru strategije i taktike i pravaca akcije s namerom da se ostvare osnovni finansijski ciljevi: uspostavljanje i odrzavanje optimalnih finansijskih odnosa u strukturi sredstava (aktiva) i izvora sredstava (pasiva) kao i optimalnih odnosa medju delovima sredstava i delovima obaveza i nacela finansijskog odlucivanja u ostvarivanju osnovnih finansijski ciljeva. Likvidna rezerva predstavlja razliku izmedju sopstvenog kapitala uvecanog za dugorocno pozamljeni kapital i dugorocno vezana sredstva. U uslovima kada je koeficient finansijske stabilnosti jednak 1 a preduzece se nalazi u nelikvidnosti preduzece moze da stvori likvidnu rezervu u sferi kratkorocnog finansiranja ukoliko postigne da rokovi kratkorocno vezanih sredstava budu kraci od rokova rospolozivosti kratkorocnih obaveza. Finansijska politika je samo novcani izraz poslovne politike preduzeca. 12. Pod finansijskom politikom se podrazumeva odlucivanje o osnovnim finansijskim ciljevima. Zajednicka karakteristika svih nacela jeste da su medjusobno povezana. ukoliko je koeficient finansijske stabilnosti jednak 1 tolika je likvidnost preduzeca (1:1). Nacela rentabilnosti. 4) nacelo finansijske elasticnosti. Maksimiziranje dobitka u duzem roku nemoguce je ostvariti kao krajnji cilj poslovne politike preduzeca ako se ne maksimizira dobitak u kracem vremenskom roku. Ako su rokovi vezivanja kratkorocno vezanih sredstava jednaki rokovima raspolozivosti kratkorocnih obaveza tada ce se pojaviti i likvidna rezerva koja potice iz sopstvenog i tudjeg kapitala. sticanje prihoda. Nacela se mogu klasifikovati kao: 1) nacelo finansijske stabilnosti. Mogucnost pribavljanja dopunskih izvora finansiranja zavisi od stanje ponude i traznje kapitala na finansijskom trzistu i kreditne sposobnosti preduzeca. Pored maksimiranja stope prinosa na sopstveni kapital nacelo rentabilnosti zahteva i jacanje dugorocno pozamljenog kapitala. 11. Izmedju nacela likvidnosti i nacela finansijske stabilnosti postoji medjusobna uslovljenost. 15. racionalnost. 10. Njihova veca medjuzavisnost ima kao rezultat vecu nezavisnost menadzmenta preduzeca i obrnuto. Nacelo likvidnosti. strukture kapitala i elasticnosti vodjenja finansijske politike preduzeca. Nacelo finansijske elasticnosti polazi od pretpostavke da preduzece u finansijskom poslovanju mora opribavljati dopunske izvore finansiranja (tudji kapital) i mora prevremeno otplacivati pozamljeni kapital u uslovima kada nije vise potreban u procesu finansiranja ili u uslovima kada isti postaje i suvise skup za preduzece. trzisnog razvoja. 14. finansijsku stabilnost. likvidnosti. i politika dobiti). Ako je broj dobavljaca preduzeca veci. Nacela finansijske politike. Nacelo finansijske stabilnosti. 13. 5) nacelo finansijske snage. Pojam i klasifikacija finansijske politike. Pod finansijskom politikom se podrazumeva finansijska aktivnost preduzeca na iznalazenju najpovoljnijih finansijskih resenja u cilju postizanja maksimalnih finansijskih rezultata u ukupnom poslovanju preduzeca.). Naime. Finansijsko nacelo nezavisnosti polazi od zahteva da menadzment preduzeca bude sto je moguce u vecoj meri nezavistan od poverioca preduzeca. Ako se njihov medjusobni odnos krece na relaciji 1 to znaci da su dugorocna vezana sredstva pokrivena sopstvenim i tudjim kapitalom. Nacelo rentabilnosti preduzeca polazi od maksimiziranja dobitka u kracem i duzem roku poslovanja. U uslovima kada je koeficient finansijske stabilnosti manji od 1 proporcija izmedju likvidnih. U uslovima kada je koeficient finansijske stabilnosti veci od 1 tada su dugorocno vezana sredstva veca od sopstvenog kapitala uvecanog za dugorocno pozajmljeni kapital. Nacelo finansijske nezavisnoti. Nacelo finansijske elasticnosti. dugorocne plasmane (finansijska ulaganja) i trajno vezana sredstva (zemljiste. manja je zavisnost preduzeca u sprovodjenju poslovne politike od dobavljaca i obrnuto. Nacelo nezavisnoti je u direktnoj sprezi sa nacelom finansijske stabilnosti.. 2) poslovna (tekuca) finansijska politika (tekuca politika finansiranja. Klasifikacija finansijske politike preduzeca: 1) osnovna finansijska politika (likvidnost. 3) razvojna finansijska politika (politika akumuliranja i mobilizacije finansijskih sredstava. Stepen nezavisnosti u vodjenju poslovne-finansijske politike preduzeca uslovljen je sa neto dobitkom i rentabilnoscu preduzeca. te da je dugorocna finansijska ravnoteza pomerena ka izvorima sredstava sa cim je stvorena i sigurnost za odrzavanje likvidnosti preduzeca u oblasti dugorocnog finansiranja i obrnuto.9. likvidnosti.. kadrovskog razvoja. uz cinjenicu da ona medjusobno konkurisu te da je prioritetni zadatak finansijske politike njihovo optimalno usaglasavanje. kupljene deonice. rentabilnosti. Nacelo likvidnosti predstavlja sposobnost preduzeca da u svakom momentu izmiri dospele obaveze. i politika finansijskih ulaganja). Da bi se uspostavila finansijska ravnoteza u preduzecu neophodno je: definisati dugorocna sredstva i definisati odnos izmedju sopstvenog i tudjeg kapitala. investicija. politika finansijske snage. Taj odnos treba da je najvise 1 ili manje od 1. politika upravljanja finansijskim sredstvima). Osnovni ciljevi svake finansijske politike treba da se odnose na pribavljanje i koriscenje finansijskih sredstava. 3) nacelo likvidnosti. Finansijska politika predstavlja koncipiranje i utvrdjivanje strategije i taktike upravljanja finansija preduzeca. rentabilnost. Dugorocno vezana sredstva obuhvataju osnovna sredstva. Nezavisnost menadzmenta preduzeca zavisi i od obaveza preduzeca prema dobavljacima. Nacelo finansijske stabilnosti polazi od odnosa izmedju dugorocno vezanih sredstava i sopstvenog kapitala uvecanog za tudji. likvidnost preduzeca i ostvarenje najpovoljnijih finansijskih rezultata u konkretnom preduzecu. politika raspolaganja sredstvima. Ako je njihov medjusobni odnos manji od 1 to znaci da su dugorocno vezana sredstva manja od sopstvenog i tudjeg kapitala. Iako se likvidnom rezervom stvara uslov za sigurnost u odrzavanju likvidnosti preduzeca ona umanjuje rentabilnost preduzeca jer donosi kamatu po osnovu sredstava po vidjenju. 2) nacelo rentabilnosti. .

sigurnosti i rentabilnosti finansiranja. akumulacije i mobilizacije sredstava. U spoljne faktore finansijske politike spadaju oni faktori na koje preduzece ne moze direktno uticati. U ekonometrijske metode spadaju: bilansni metod. Induktivni metod polazi od analitickih predracuna pojedinih kategorija finansijskog plana te se uvazavanjem optimalnih ciljeva vrsi izrada i donosenje finansijskih planova od pojedinacnog ka opstem. rentabilnost.Deduktivni metod planiranja polazi od opsteg ka pojedinacnom definisanju finansijskih tokova i transakcija. Nacelo sigurnosti obezbedjuje u odredjenom vremenskom periodu nesmetano finansijsko poslovanje preduzeca. U uslovima kada su bilansne stavke medjusobno zavisne u finansijskom planiranju se primenjuje metod visestruke regresije i korelacije. Deduktivni metod polazi od jednostavnih ka slozenijim tokovima odnosno od poznatih ka nepoznatim tokovima. Direktan uticaj ovog nacela jeste na nacelo likvidnosti. Predmet i metodi finansijskog planiranja. te je s toga njihov uticaj na finansijsku politiku u direktnoj vezi sa ostvarenjem planskih zadataka preduzeca. Finansijsko planiranje predstavlja oblik iskazivanja raznih vrsta planova u finansijskim pokazateljima. mrezno planiranje i komparativni metod. obim i struktura investicionih ulaganja vrste finansijskih tokova. Direktan uticaj ovog nacela je na nacelo racionalnog finansiranja. dinamiku usmeravanja i rasporedjivanja raspolozivih finansijskih sredstava kao i dinamiku vracanja tih sredstava svojim izvorima. troskovi poslovanja. Nacelo akumuliranja i mobilizacije finansijskih sredstava izvodi se iz nacela racionalnog finansiranja. funkciju prodaje i razvojnu funkciju. likvidnosti. Finansijsko planiranje tokova reprodukcije u preduzecu nezamislivo je bez obuhvatanja sledecih elemenata: plana bilansa uspeha. Privredno-finansijski sistem kao spoljni faktor finansijske politike od posebne je vaznosti jer se merama ovog sistema obezbedjuje realizacija planova i programa preduzeca odnosno i sire drustvene zajednice. S obzirom da su ovi faktori brojni. Nacelo finansijalnosti polazi od ostvarenog pozitivnog rezultata koji se temelji na smanjenim finansijskim troskovima i koriscenju najpovoljnije kombinacije finansijskih izvora. Pojam i funkcije finansijskog planiranja. cena sirovina. gotovih proizvoda. 19. Od klasicnih metoda primenjuju se metodi indukcije i metodi dedukcije. 17. materijala. Nacelo racionalnog finansiranja polazi od najpovoljnije kombinacije izvora finansiranja (sopstvenih i tudjih) i ubrzane cirkulacije finansijskih sredstava. planiranje izvora finansiranja. utvrdjuje ukupno primanje. U finansijskoj literaturi prisutno je tumacenje po kojem se finansijski plan sastoji od plana priliva i odliva novcanih sredstava za odredjeno razdoblje. Kod predvidjanja dugorocnih i srednjorocnih finansijskih tokova i finansijskih transakcija primenjuje se metod ekstrapolacije trenda. Direktan uticaj ovog nacela je na nacelo sigurnosti i rentabilnosti. plana ukupnog prihoda i njegove raspodele. . nacelo akumuliranja imobilizacije finansijskih sredstava. najcesce se grupisu kao: faktori koji proizilaze iz poslovnih planova preduzeca i faktori koji proizilaze iz organizacione strukture preduzeca. Faktori koji uticu na finansijsku politiku preduzeca globalno se dele na: spoljne i unutrasnje. Direktan uticaj ovog nacela je na nacelo racionalnog finansiranja preduzeca. Nacelo rentabilnosti predstavlja odraz uspesnog poslovanja preduzeca i optimalne kombinacije njegovog finansijskog ulaganja sa izrazajnom sigurnoscu povrata ulozenih sredstava i ostvarenim pozitivnim finansijskim efektima. 18. bruto dobit i akumulacija preduzeca. akumuliranja i mobilizacije) predstavljaju nacelo finansijske snage preduzeca. Sustina ovog metoda jeste u tome da se u osnovu finansijskih promena i tokova u prethodnom periodu determinisu buduca kretanja. Iako su oni visebrojni neophodno je posebno posvetiti paznju trzistu i privredno finansijskom sistemu. Finansijska politika izlozena je dejstvu niza faktora koji u vecem ili manjem obimu imaju pozitivnog ili negativnog uticaja na proces njene realizacije. funkciju proizvodnje. Nacelo likvidnosti nastoji da se unutar privrednog subjekta obezbede optimalna potrebna novcana sredstva za izmirenje dospelih obaveza. Direktan uticaj ovog nacela je na nacelo rentabilnosti poslovanja. Na finansijsku politiku preduzeca uticu faktori uslovljeni na inostranom trzistu. Planom finansiranja preduzeca definisu se raspoloziva sredstva. rentabilnosti. Metod predracuna primanja i izdavanja polazi od toga da se na osnovu planiranja prodaje. planirana raspodela bruto dobiti i ostvarenog dohotka preduzeca. rentabilnosti i finansijalnosti te predstavlja teznju povecanja sopstevenih nad tudjim izvorima sredstava putem povecane stope akumulacije. finansijalnosti. dinamiku potreba za finansijskim sredstvima. Faktori finansijske politike preduzeca. investiciona sredstva i kreditni poslovi medjusobno usaglasavaju i balansiraju. Direktan uticaj ovog nacela je na nacelu finansijalnosti. veceg koeficienta obrta sredstava. sigurnosti. Nacelo finansijske snage. Za ove faktore se kaze da su objektivnog karaktera odnosno da su dati kao velicine te da se njima treba prilagoditi finansijska politika preduzeca. Pri izradi finansijskog plana obuhvataju se sledeci ekonomsko finansijski parametri: obim i struktura finansijskih sredstava. U praksi se najvise koristi bilansni metod. akumuliranja i mobilizacije finansijskih sredstava.16. potrebna dodatna sredstva za nesmetano funkcionisanje poslovanja preduzeca kao i prenosenje sredstava drugim preduzecima. veceg ulaganja sredstava i veceg obima zajednickih domacih i inoulaganja. Bilansni metod je osnovni metod finansijskog planiranja jer se zasniva na cinjenicama da se svi prihodi i rashodi. Unutrasnjim faktorima finansijske politike preduzeca nazivaju se sva ona dejstva koja su izazvana u okviru preduzeca. primanja i izdavanja. Predstavlja skup nacela racionalnog finansiranja. robe i usluga. U postupku izrade finansijskog plana primenjuje se klasicni i ekonometrijski metodi planiranja. metod trenda. Stabilnost finansijske politike preduzeca u direktnoj je zavisnosti od postajanja i stabilnosti mera privredno-finansijskog sistema. Cesto se finansijsko planiranje svodi na godisnji finansijski plan (plan tokova novcanih sredstava). Medjusobno povezana nacela (racionalnog finansiranja. planirani ukupni prihod. Za uporedno sagledavanje ostvarenih i planiranih rezultata dobijenih na osnovu prethodnih metoda primenjuje se komparativni metod za koje je bitno vrsenje uporedjivanje srodnih preduzeca. pravovremeno izvrsavanje obaveza koje su stvorene u ranijem periodu a dospevaju u toku poslovne godine. Ti planovi se odnose na funkciju nabavke. Finansijskim planom se kreiraju novcani tokovi u preduzecu sa aspekta utvrdjivanja potrebnih novcanih sredstava za nesmetano odvijanje procesa reprodukcije. O tim faktorima preduzece po pravilu samostalno odlucuje. na kojem se preduzece pojavljuje i kao prodavac i kao kupac robe odnosno usluga. plana rashoda i prihoda budzeta. metod visetruke korelacije i regresije. plana novcanih tokova. plana dugorocnih ulaganja. finansijalnosti. plana bilansa stanja. Finansijskim planom kao instrumentom finansijske politike preduzeca pored planiranja finansijskih tokova i strukture sredstava i izvora sredstava neophodno je predvideti dinamiku nabavke finansijskih sredstava. amortizacija osnovnih sredstava. ocekivana novcana primanja i izdavanja.

Mogu se suprotstaviti dva shvatanja.20. Pojedinacni finansijski planovi se donose za preduzeca i u njima se planira njihova ukupna finansijska aktivnost. odnosno na osnovu planiranog bilansa uspeha i kvartalnih procena mogu se uspesno pratiti i predvideti promene u novcanim tokovima. iskazano mesecno i za celu godinu. plan odliva po elementima sa minimalnim rezervama i stanje na kraju planskog intervala (manjak ili visak sredstava). Planom nabavke treba predvideti za celu poslovnu godinu sve elemente koji treba da se ugrade u proizvodni proces. Kratkorocni finansijski planovi (planovi likvidnosti) bave se predvidjanjem uskladjivanja priliva i odliva novcanih sredstava. direktivnosti plana. Redovnim finansijskim planovima se vrsi predvidjanje novcanih tokova u odredjenom vremenskom periodu s ciljem odrazavanja finansijske likvidnosti preduzeca. Drugo shvatanje polazi od toga da kratkorocni planovi obuhvataju period od jednog kvartala. sveobuhvatnosti plana. Sa aspekta vremenske dimenzije u skladu sa osnovnim odredbama planiranja razlikujemo: dugorocne. a kombinovani planovi obuhvataju tokove primanja i izdavanja koji proizilaze iz bilansa uspeha. Cilj svakog kratkorocnog plana je da pravovremeno predvidi neuskladjenost izmedju novcanih sredstava i da tu neuskladjenost nadomesti nabavkom i plasmanom dodatnih novcanih sredstava. Ovi finansijski planovi su po pravilu kratkorocnog i srednjorocnog karaktera. potrebna sredstva. srednjorocne. Dugorocnim finansijskim planom se sagledavaju potrebna dugorocna novcana sredstva i nacin obezbedjivanja izvora sredstava. Osnovni princip izrade finansijskog plana preduzeca temelji se na naucnoj osnovi. Izvrsenjem finansijskog plana ostvaruje se: 1) obezbedjenje finansijskih sredstava u potrebnom obimu. odgovarajucim rokovima i pod povoljnim uslovima. dezintegracije. i dogradili proizvodni pogoni. Finansijski plan preduzeca se sastavlja da bi se osigurala likvidnost poslovnog sistema. U cilju ostvarivanja neposrednog upravljanja finansijama u preduzecu donose se operativni (kratkorocni) finansijski planovi za kraci period od godinu dana. planiranog rashoda. Po dobijanju planskih velicina od strane svih poslovnih funkcija sluzba plana i analize prevodi planirane velicine na vrednosne velicine. dugorocni finansijski planovi) 5) ritmu finansijskog poslovanja (osnovni i operativni) Izolovani finansijski planovi podrazumevaju planiranja primanja i izdavanja koji proizilaze iz “racuna ucinka”. Vrste finansijskih planova. plan uplata po mesecima. kombinovani. . plan isplata po istim mesecima. Finansijski plan izrazava ukupno poslovanje preduzeca izrazeno u novcanom obliku. Prometna funkcija planira obim realizacije na domacem i inostranom trzistu. Kadrovska sluzba iskazuje putem plana neophodan broj radnika za izvrsenje planirane proizvodnje i realizacije. Kratkorocnim i mesecnim planovima preduzece kvalitativno kontrolise sopstvenu likvidnost. integracije. raspoloziva sredstva. Principi i metodologija izrade finansijskog plana. planovi mogu biti primarni a svi ostali sekundarni finansijski planovi. planiranog dobitka ili gubitka. Ukoliko je teziste na planu prodaje. nakon cega se pristupa sastavljanju planskih kalkulacija po vrstama proizvoda. stanje novcanih sredstava na kraju planskog perioda. U ekonomskoj literaturi prisutni su razliciti kriterijumi definisanja vrsta finansijskih planova. srednjorocni. Tekuci finansijski planovi mogu biti redovni i vanredni. U sirem kontekstu definisanja kratkorocnih finansijskih planova oni obuhvataju: nastupajuce obaveze. Vanredni finansijski planovi su najcesce dugorocnog karaktera u kojima se prikazuju uslovi finansiranja tekucih investicija i nacin njihovog odrzavanja. Najcesce se istice podela prema: 1) nacinu sastavljanja (izolovani finansijski planovi. (putem maloprodaje i veleprodaje). te utvrdjuje velicinu planiranog prihoda. Svodni finansijski planovi donose se za holding organizacije a na osnovu pojedinacnih planova njihovih clanica. Dugorocni finansijski plan posmatran po godinama sadrzi: plan priliva po elementima finansijskog plana. Finansijska sluzba iskazuje plansku potrebu za neophodnim obrtnim sredstvima da bi se izvrsio postavljeni planski zadatak. Srednjorocni finansijski planovi se donose na period od 5 godina i vrse sintetizovanje plana razvoja i plana finansiranja u tom periodu. 2) racionalno koriscenje raspolozivih sredstava. Prvo shvatanje polazi od toga da se kratkorocni finansijski planovi preduzeca za poslovnu godinu na osnovama utvrdjene finansijske strategije u srednjorocnim i dugorocnim finansijskim planovima. troskova poslovanja. Kratkorocni finansijski planovi se donose na osnovu godisnjeg finansijskog plana i sadrze: stanje gotovine na kraju prethodnog meseca. po organizacionim jedinicama i za preduzece kao celinu. Srednjorocni planovi se donose na period preko jedne godine i na osnovu njih se pouzdano mogu planirati sve ocekivane promene po osnovu primanja i izdavanja u preduzecu. Oni se primenjuju u uslovima: osnivanja preduzeca. 21. masovnosti pri izradi i donosenju plana. pojedinacni i svodni) 2) stepenu vaznosti (primarni i sekundarni finansijski planovi) 3) redovnosti sastavljanja (tekuci (redovni i vanredni) i specijalni (jednokratni finansijski planovi) 4) duzini vremenskog perioda (kratkorocni. odnosno njihovo ubrzano kruzno kretanje 3) osiguranje stalne likvidnosti i solventnosti 4) pravilna raspodela dobiti i ostvarenog dohotka U postupku izrade finansijskog plana treba pre svega sastaviti neophodne predracune dinamike kretanja direktnih i opstih troskova. likvidacije i poslovanja sa gubitkom. Specijalni (jednokratni) finansijski planovi izradjuju se neredovno. kratkorocne planove. odnosno nabavke. Na osnovu predracuna troskova planskih kalkulacija utvrdjuje se planska cena kostanja i prodajna cena odredjenog proizvoda. Sluzba za investicije planira nuznu kupovinu osnovnih sredstava da bi se ostvarila planirana proizvodnja izgradili. Dugorocni finansijski planovi se odnose na strategiju razvoja za period od 10 i vise godina i obuhvataju sredstva i njihovo vracanje u procesu finansiranja investicija. srednjorocni planovi u periodu od 3 meseca do godinu dana a dugorocni planovi period veci od jedne godine. samo u posebnim prilikama i posebnim zadacima. izvore dodatnih finansijskih sredstava. konkretnosti plana i realnosti plana. Principi i metodologija izrade finansijskog plana su u direktnoj medju vezi sa finansijskom politikom preduzeca.

ostvaruje se smanjenje administrativnog aparata u finansijskoj funkciji . referada finansijskog planiranja.stvara se veci stepen individualne odgovornosti u izvrsavanju finansijskog zadatka.ostvaruje se veci nivo specijalizacije unutar finansijske funkcije. a to su poslovi u vezi placanja i naplate potrazivanja (kontrola izvoda ziro racuna. a saglasno tome i njenu organizaciju 5. referada likvidature finansijske dokumentacije – obuhvata poslove kontrole dokumenata sa kojima se vrsi bezgotovinsko ili gotovinsko placanje (ulazne fakture. . ugovora o kreditiranju. podizanje gotovine sa ziro racuna itd. oblik organizovanja privrednog subjekta. Finansijsko odeljenje kao oblik organizovanja finansijske funkcije. vazece zakonske odredbe koje usmeravaju aktivnost finansijske funkcije.) 24. Finansijski poslovi su povezani sa svim ostalim poslovima. Ukoliko je organizacija finansijske funkcije postavljena na principima finansijskog odeljenja tada ona najcesce broji 5 referada. putnih naloga. poslovnim partnerima i ZOP-u.efikasnije se sprovodi saradnja u delu razvojne politike i snosenje gubitka. ugovori o zajednickim ulaganjima u mesovito preduzece sa stranim kapitalom ili o zajednickom ulaganju u holding organizaciju i sl. opomene duznicima itd. troskovi rada i organizovanja nove finansijske funkcije 7. . . Praksa pokazuje da su u preduzecima postojali razliciti oblici organizovanja finansijske funkcije.samo jedna finansijska sluzba izvrsava zadatke finansijske funkcije. sastavljanje predloga o udruzivanju finansijskih sredstava. instrumenti placanja. Decentralizovani oblik finansijske funkcije ima sledece specificnosti: .stvara se veci broj nezavisnih finansijskih rukovodilaca. 2. interna banka.finansijska sluzba deluje na jednom mestu za sve privredne subjekte. Karakteristicni poslovi za ovu referadu su: ispitivanje privrednih subjekata iz finansijskog okruzenja. nalozi za naplatu. finansijska sredstva i ostala oprema. postojeci izvori sopstvenih sredstava i zastupljenost tudjih izvora sredstava u poslovanju privrednog subjekta.vise finansijskih sluzbi obavljaju zadatke finansijske funkcije i to za jednog privrednog subjekta. . sastavljanje kreditnih zahteva. informacije o finansijskom poslovanju preduzeca itd. poreza i carina) 3.izvrsavanje finansijskog zadatka rasporedjuje se na veci broj finansijskih odeljenje pa se tako postize i efikasnost u radu. Faktori organizacije finansijske funkcije su: 1. referada udruzivanja (ulaganja) finanskih sredstava – u njoj se obavljaju poslovi koji se odnose na nabavku finansijskih sredstava i ulaganja finansijskih sredstava. te da proizilaze iz njih i da ih kontinualno prate.efikasnije i racionalnije se izvrsavaju finansijski zadaci posebno u delu pribavljanja i ulaganja finansijskih sredstava. . U globalu posmatrano moze se govoriti o: centralizovanom.22. Te referade su: 1. . putni nalozi. naplata potrazivanja od kupaca. nivo tehnicke opremljenosti za efikasan rad projektovane organizacije finansijske funkcije 9. Finansijska sluzba kao oblik organizovanja finansijske funkcije. njegova velicina. decentralizovanom i kombinovanom nacelu organizovanja.uproscava se izvrsenje postavljenog finansijskog zadatka.centralizovanom organizacijom finansijske funkcije vodi se jedinstvena finansijska politika prema poslovnim bankama. analize. Nacelo centralizacije ima sledece specificnosti: . analiza finansijske situacije preduzeca. finansijski zadaci koje treba resiti izmedju privrednih subjekata u zemlji ili sa privrednim subjektima iz inostranstva 4.postize se veci stepen uvida nad izvrsavanjem zadataka finansijske funkcije. Zahteve drustvene zajednice u vezi uvida u koriscenje finansijskih sredstava predstavljaju jedan od vaznih faktora koji direktno uticu na oblik organizovanja finansijske funkcije u preduzecu.) 4. doprinosa. referada bezgotovinskog placanja – obavlja sve poslove koji se odnose na platni promet. privredno-finansijski sektor. finansijsko odeljenje. . dokumenti u vezi obracuna licnih dohodata. 6. . Kombinovani nacin organizovanja finansijske funkcije predstavlja spoj centralizovanog i decentralizovanog nacina organizovanja i zavisi od postojecih privrednih okolnosti. finansijska sluzba. slozenost posla i dislociranost uzih organizacionih delova 2.) 5. referada blagajne – obavlja poslove koji se odnose na gotovinska placanja (isplate putnih akontacija. raspolozivi strucni potencijal za projektovani oblik organizovanja finansijske funkcije 8. . Nacela i faktori organizacije finansijske funkcije. Ti oblici su: finansijskoracunovodstvene sluzba. neto licnih dohodaka. . kontrole i informisanja – obavlja poslove vezane za izucavanje celine finansijskog poslovanja preduzeca (izrada plana tokova novcanih sredstava.ostvaruje se na visem stepenu kadrovski potencijal. 23. . privredna delatnost kao i struktura programa koji nudi privredni subjekat 3. obracun dividendi i kamata. Finansijska sluzba kao oblik organizovanja finansijske funkcije predstavlja siru organizacionu celinu nego sto je to finansijsko odeljenje. . gotovinskih cekova.

Ukoliko je finansijski rezultat pozitivan (prihod je veci od rashoda) tada su povecani sopstveni izvori sredstava. . osnovnih sredstava (amortizacioni period kraci od veka trajanja osnovnog sredstva) 2. Bilans uspeha (racun gubitka i dobitka) predstavlja dvostrani pregled rashoda i prihoda koji su nastali u odredjenom obracunskom periodu. Bilans stanja ukazuje na kvantitet sredstava (putem zbira aktive i pasive) i kvalitet sredstava i izvora sredstava (putem strukture aktive i pasive). neadekvatna procena prodajne cene gotovog proizvoda itd.neto dobitak predstavlja razliku izmedju bruto finansijskog dobitka i poreza iz rezultata.prihodi od prodaje se utvrdjuju na nacin sto se planirani fizicki obim prodaje pomnozi sa ocekivanom neto prodajnom cenom. Neto prodajna cena predstavlja razliku izmedju prodajne cene i postignutih bonifikacija (rabat. pretvaraju ga u pozitivan finansijski rezultat. Suceljavanjem prihoda i rashoda definise se finansijski rezultat preduzeca. U praksi su moguci slucajevi da kvantitet sredstava i izvora sredstava ostane ne promenjen. Latentne rezerve i skriveni gubici u bilansu stanja. vestacki uvecavaju pozitivan finansijski rezultat da bi u narednim obracunskim periodima isti pogorsavali i dovodili na nivo realnosti. I jedan i drugi oblik latentnih rezervi ima za krajnju posledicu povecanje tekucih rashoda u bilansu uspeha doticnog preduzeca.). Kvalitativne promene mogu nastati i u pasivi bilansa stanja. Preduzece koje je ostvarilo gubitak u poslovnoj godini duzno je u svom bilansu uspeha iskazati kategoriju nenahnadjenih utrosenih sredstava iz ukupnog prihoda koja predstavlja razliku izmedju kategorije gubitka poslovne godine i kategorije licnih dohodaka u realizovanim proizvodima i uslugama. Plan bilansa uspeha. . a da se kvalitativni sastav sredstava i izovora sredstava menja transformacijom jednog pojavnog oblika u drugi pojavni oblik sredstava. nedovrsene proizvodnje gotovih proizvoda (kada se obracunavaju po punoj ceni kostanja) 5. Svako kvantitativno povecanje aktive i pasive izazvano je novim prilivom sredstava. . umanjuju negativan finansijski rezultat.porezi iz rezultata se utvrdjuju tako sto se bruto finansijski gubitak koriguje na vise za planirane rashode i na nize poreske olaksice. Ukoliko je finansijski rezultat negativan (rashodi veci od prihoda) tada su sopstveni izvori u obracunskom periodu smanjeni. . Svaka kvantitativna promena aktive i pasive ima za posledicu kvalitativnu promenu sastava sredstava i izvora sredstava. zalihama materijala (kada se zalihe repromaterijala u bilansu stanja bilansiraju po nabavnim cenama. Svaki skriveni gubitak u bilansu stanja razotkriva se u bilansu uspeha u narednim obracunskim periodima.25. Latentne rezerve najcesce nastaju potcenjivanjem aktive (sredstava) ili pak precenjivanjem pasive (obaveza) u bilansu stanja preduzeca. Planiranje bilansa uspeha preduzeca prvo podrazumeva planiranje troskova za predvidjeni obim proizvodnje a tek zatim planiranje rashoda za predvidjeni obim prodaje. Skriveni gubici u preduzecu nastaju zbog precenjivanja aktive i podcenjivanja pasive (suprotno u odnosu na latentne rezerve). Ovakvim kvalitativnim promena strukture aktive i pasive menja se kvalitativno i bilans stanja sa aspekta poboljsanja ili pogorsanja finansijske situacije. 26. sitnog inventara (kada se otpis vrsi u 100% iznosu a stvarna potreba postoji za otpisom u 50% iznosu) 4. neadekvatne procene veka amortizacije osnovnog sredstva. Analiza strukture aktive bilansa stanja preduzeca ukazuje da se latentne rezerve mogu pojaviti kod: 1. . . duzeg vremenskog obracuna amortizacije od stvarnog. . Javlja se kod neadekvatne procene kursa ino valuta. U uslovima prisustva latentnih rezervi preduzece iskazuje manji periodicni finansijski rezultat u svom bilansu uspeha. Razlika izmedju ukupnih rashoda i ukupnih prihoda predstavlja gubitak poslovne godine doticnog preduzeca. kasa skonto i sl. Razlika izmedju ukupnog prihoda i ukupnih rashoda predstavlja bruto dobit poslovne godine doticnog preduzeca. Karakteristike bilansa stanja i bilansa preduzeca.marza pokrica predstavlja stvarnu razliku izmedju prihoda od prodaje i varijabilnih rashoda. Skriveni gubici preduzeca poboljsavaju njegov finansijski rezultat u tekucem obracunskom periodu. Ukuliko od kategorije bruto dobiti poslovne godine oduzmemo kategoriju gubitka poslovne godine i na njihovu razliku licnih dohotka u realizovanim proizvodima i uslugama tada dolazimo do kategorije ostvarenog prihoda. iskazane po prvim ulaznim cenama nizih od poslednjih nabavnih cena) 3. Planski bilans uspeha moze imati sledecu sadrzinu: . 27. odnosno transformacijom jednog izvora u drugi izvor sredstava.bruto finansijski dobitak predstavlja razliku izmedju poslovnog dobitka i neto rashoda finansiranja. Svaki odliv sredstava predstavlja smanjenje i aktive i pasive.neto rashodi finansiranja predstavljaju razliku izmedju planiranih kamata na obaveze i planiranih kamata na potrazivanja. Preduzece ce iskazati ostvareni dohodak i u slucajevima kada je gubitak poslovne godine manji od visine licnih dohodaka u reallizovanim proizvodima i uslugama.varijabilni rashodi se utvrdjuju mnozenjem planiranih varijabilnih troskova po jedinici proizvoda i planirane kolicine prodaje proizvoda. dinarskih i deviznih potrazivanja (kada se balansira po nizem kursu od zvanicnog kursa).

Pojam i iskazivanje likvidnosti preduzeca. plana autonomnih izvora i kratkorocnih obaveza 3. Planirana minimalno i maksimalno potrebna akumulacija. opste likvidnosti. dugorocne obaveze. 30. Ti gubici mogu nastati naplatom potrazivanja od kupaca uz kasa skonto. Prvi stepen likvidnosti obuhvata: gotovinu. 2. dugorocne plasmane. Prema drugom ona predstavlja sposobnost privrednog subjekta (duznika) da izmiri dospele obaveze prema poveriocima. Dugorocno vezana sredstva obuhvataju osnovna sredstva. .28. Prvi korak kod ispitivanja mogucnosti odnosi se na marzu pokrica. gubitak iskazan u aktivi i stalne zalihe. Globalno posmatrano mozemo govoriti o pojmu: 1. vremenski rokovi i sredstva placanja. Sopstveni kapital i dugorocne obaveze bez obzira dali se radi o kontinuiranoj ili sezonskoj proizvodnji i prodaji. Sustina ispitivanja pociva na cinjenici da se istovremeno vrsti ispitivanje realnih mogucnosti i za minimalnu i za maksimalno potrebnu akumulaciju. Treci stepen likvidnosti obuhvata: kratkorocna potrazivanja sa rokom naplate duzim od 30 dana i zalihe naplative sa rokom duzim od 30 dana. planirani fiksni i pretezno fiksni rashodi. plana obrtnih sredstava 2. Po jednom misljenju ona predstavlja sposobnost nekog nenovcanog oblika sredstva da se transformise u novac – gotovinu. Kod kontinualne proizvodnje obrtna sredstva se planiraju za celu godinu dok kod sezonske proizvodnje obrtna sredstva se planiraju po odredjenim periodima. Planirani elementi su osnovna sredstva. Postoje razlicite interpretacije pojma likvidnosti. planirani porezi iz finansijskog rezultata. Princip planiranja autonomnih izvora i kratkorocnih obaveza kod kontinuirane proizvodnje i sezonske proizvodnje je isti kao i kod plana obrtnih sredstava. akcionarski kapital. Maksimalno potrebna akumulacija predstavlja onu akumulaciju putem koje se uspostavlja narusena dugorocna finansijska ravnoteza. 4. plana osnovnih sredstava i dugorocnih plasmana 4. Planirana obrtna sredstva se definisu kao zbir svih vrsta obrtnih sredstava u jednom preduzecu. Plan treba da sadrzi sledece elemente: drustveni kapital. Planirana akumulacija (neto dobitak) se ne moze projektovati u bilansu uspeha preduzeca. prodajom hartija od vrednosti uz eskont i prodajom deonica po nizem kursu od kursa bilansiranja. 3. trenutne likvidnosti 2. Drugi stepen likvidnosti obuhvata: hartije od vrednosti koje se mogu unovciti u roku od 30 dana i potrazivanja od kupaca i ostala potrazivanja naplativa za 30 dana. Plan bilansa stanja. dodatni porezi iz finansijskog rezultata. Svako preduzece koje ostvari maksimalno potrebnu akumulaciju savrseno je postavilo i realizovalo ciljeve svoje poslovne politike. Za planski bilans stanja od posebnog je znacaja je predvideti dugorocnu finansijsku ravnotezu. koeficientu optimalne likvidnosti. 4. ispod nivoa potrebne minimalne akumulacije. potrazivanje po depozitnim racunima po vidjenju i hartije od vrednosti koje su trenutno unovcljive. Postoje tri stepena likvidnosti preduzeca. gubitak iskazan u aktivi i ukupna stalna sredstva i gubitak. 29. Definisanjem maksimalno i minimalno potrebne akumulacije u preduzecu teziste planiranja se prenosi na planski bilans uspeha kako bi se ispitale realne mogucnosti ostvarivanja minimalne i maksimalne akumulacije. Minimalno potrebna akumulacija predstavlja onu akumulaciju koja obezbedjuje preduzecu dugorocnu finansijsku ravnotezu iz prethodne godine. plana sopstvenog kapitala i dugorocnih obaveza Plan obrtnih sredstava je razlicit kod preduzeca koja imaju kontinuiranu proizvodnju (godisnju) i kod preduzeca koja imaju sezonsku proizvodnju. ukupan sopstveni kapital itd. Determinantne koje odredjuju likvidnost su: dospele obaveze. dugorocni plasmani. Proverava se sta sve utice na marzu pokrica u planiranom bilansu uspeha. Dosadasnja prakticna iskustva ukazuju da na marzu pokrica imaju uticaja: 1. planirani neto rashodi finansiranja. buduce likvidnosti. planiraju se za citavu plansku godinu. Pri planiranju bilansa stanja preduzeca polazi se od njegovih delova: 1. U teoriji i praksi cesto su prisutne dileme dali transformaciju nenovcanog oblika sredstava u likvidni oblik (gotovinu) izvrsiti sa ili bez gubitka. Planirana akumulacija moze biti visa od minimalne akumulacije i manja od maksimalne akumulacije proizvoda. 3.

insolventnost i improvizovana likvidnost preduzeca. preuzeti instrumenti obezbedjenja placanja moraju takodje po svojoj rocnosti i iznosu biti u funkciji dnevne likvidnosti preduzeca. Solventnost. Blagajna mora imati propisan dnevni blagajnicki maksimum u mogucem zadrzavanju novcanih sredstava u gotovinskom obliku u blagajni (visinu odredjuje ZOP). Odliv novcanih sredstava sa ziro racuna preduzeca moze nastati donosenjem sudske presude kao i blokadom ziro racuna preduzeca od strane poverioca putem izdatih instrumenata obezbedjenja placanja (akceptni nalog. Priliv novcanih sredstava na ziro racun preduzeca se ostvaruje osnivanjem duznicko poverilackog odnosa ispostavljanjem fakture i definisanjem vremenskog roka placanja potrazivanjem od strane duznika. asignator. gubici. blokade ziro racuna.). 5. Njihova opsta karakteristika jeste da imaju isti uticaj na sve subjekte privredjivanja. Primera radi preduzece koje ima odobren kredit kod banke moze izdati nalog svojoj banci da iz odobrenog kredita izvrsi placanje obaveze koju ima doticno preduzece prema nekom trecem preduzecu. Solventnost predstavlja sposobnost preduzeca da sa ukupnim sredstvima podmiri sve obaveze pod predpostavkom da sve dospeju u istom trenutku. bankarsko kreditni sistem i kreditna politika banaka. Takodje. Oni su najcesce posledica neadekvatno planirane i realizovane finansijske politike preduzeca. Upravljanje sa ziro racunom preduzeca podrazumeva i dnevnu azurnost na relaciji ziro racun – blagajna preduzeca.31. Ovakva politika likvidnosti prisutna je u uslovima kada menadzment preduzeca akcenat stavlja na rentabilnost. promena rokova dospeca obaveza placanja prema izvorima. Preduzece moze slobodna novcana sredstva na svom ziro racunu efikasno uposliti ne samo ulaganjem u sopstvenu reprodukciju vec i orocavanjem kod poslovnih banaka uz kamatu. Upravljanje ziro-racunom firme. kompenzacija delova sredstava i obaveza prema izvorima.. U dosadasnjoj praksi su poznati slucajevi disponiranja (prenosenja) novcanih sredstava sa ziro racuna jednog preduzeca na ziro racun drugog preduzeca i ako je isto zakonom zabranjeno (fiktivne fakture). Stanje na ziro racunu preduzeca mora se dnevno pratiti preko izvoda uz proveru da li su prosli svi nalozi za placanje koji su upuceni zavodu za obracun i placanje prethodnog dana i dali je stigao priliv na ziro racun preduzeca od strane duznika onako kako je to i projektovano. Improvizovana politika likvidnosti u preduzecu predstavlja odsustvo realne politike likvidnosti preduzeca. Svaka nedovoljna sinhronizacija izmedju priliva i odliva novcanih sredstava dovodi ziro racun preduzeca u nelikvidnost i blokadu. spoljno trgovinski sistem. ispadanje osnovnih i obrtnih sredstava funkcije. 2. Kod nasih preduzeca insolventnost je najcesce posledica prezaduzenosti. naplata potrazivanja. U ove uzroke spadaju: investicije u osnovna sredstva. Pogresno se upravlja sa ziro racunom preduzeca ukoliko se ostavlja veliki iznos novcanih sredstava za novi radni dan i ne izvrse redovna placanja. Kod se u praksi asignacija najvise pojavljuje u poslovanju sa bankama. Preko ziro racuna preduzeca slivaju se svi dnevni prilivi i odlivi novcanih sredstava. 4. U svakom preduzecu finansijski rukovodilac treba da vodi racuna da dnevni priliv novcanih sredstava bude veci od dnevnog odliva kako bi se odrzao kontinuitet likvidnosti preduzeca (makar 10% veci). devizni rezim i politika. menica. inflacija. Ona po pravilu dovodi do hronicne nelikvidnosti preduzeca. 33. 32. kako se nebi narusila dnevna projektovana likvidnost preduzeca. U ove uzroke spadaju monetarno kreditni sistem i politika NBJ. Davanje naloga za skidanje novcanih sredstava sa ziro racuna preduzeca podrazumeva prenosenje novcanih sredstava u blagajnu preduzeca (gotovina) radi izmirenja dnevnih gotovinskih isplata. Insolventnost preduzeca nalaze potrebu za preduzimanje mera putem kojih ce se otkloniti uzroci neracionalnog koriscenja sredstava i nepovoljnog rezultata poslovanja (sanacija. Asignacija kao oblik medjusobnih placanja. ubrzana cirkulacija sredstava. Uzroci nelikvidnosti preduzeca. sistem i politika platnog prometa. 34. Asignacija kao oblik placanja predstavlja obligacioni odnos izmedju tri pravna lica: asignant. Cesti su slucajevi u nasoj privrednoj praksi da preduzece u neprekidnoj blokadi ziro racuna i da tada poseze za promenom postojece organizacije i formiranje takozvanih kompanija sa dva ili vise novih preduzeca. a uticaj subjekta privredjivanja na njihov tok kretanja je neznatan. asignat. Asignacija predstavlja obligacioni odnos u kojoj jedno preduzece (asignant) daje nalog drugom preduzecu (asignatoru) da za njegov racun izvrsi isplatu nekom trecem preduzecu (asignatoru) pri cemu se trece preduzece ovlascuje da to primi u svoje ime. Pored dinarskih ziro racuna preduzece moze otvoriti devizne racune kod poslovnih banaka na koje je duzno usmeravati devizne prilive i vrsiti sva devizna placanja prema inostranstvu. prestruktuiranje sredstava. 3. Su najcesce eksternog i internog karaktera. zaduzivanje visoke kamate. Interni uzroci nelikvidnosti proizilaze iz unutrasnjih objektivnih i subjektivnih slabosti subjekta privredjivanja. garancija i sl. zalihe. U tim slucajevima preduzece ostvaruje gubitak koji predstavlja razliku izmedju ukupnih sredstava i ukupnih izvora sredstava. .. Solventnost podrazumeva situaciju u preduzecu u kojoj su ukupna sredstva jednaka ili veca od ukupnih izvora sredstava posmatrana u odredjenom vremenskom trenutku. Mogucnosti za otklanjanje uzroka nelikvidnosti u preduzecima mogu biti: 1. uz svesno zanemarivanje likvidnosti. nekontrolisano stvaranje obaveza. Eksterni uzroci nelikvidnosti cesto se nazivaju sistemskim uzrocima jer dolaze delom iz okruzenja i eksternog su karaktera. stecaj). neadekvatne naplate potrazivanja. angazovanje dodatnih novcanih sredstava u procesu reprodukcije. njihovom iznosu i rocnosti. Finansijska funkcija u preduzecu mora voditi racuna o izdatim instrumentima obezbedjenja placanja. Kod asignacije je neophodna asignata. cek. Ziro racun predstavlja najznacajni deo u njenom poslovanju. Improvizovana politika nelikvidnosti preduzeca najcesce nastaje u uslovima: nepostojanja plana priliva i odliva novca. interna raspodela ostvarene dobiti dohotka. Za preduzece kazemo da je insolventno kada su njegova ukupna sredstva manja od ukupnih izvora sredstava.

Kada je u pitanju manjak proizvoda a isti su bili namenjeni krajnjoj potrosnji postoje razliciti pristupi u vezi obracunavanja i placanja poreza na promet. sva lica registrovana da obavljaju proizvodnu delatnost su oslobodjena placanja poreza na promet za reprodukcioni materijal (kupovina uz izjavu). ustupanje proizvoda bez naknada i zamena proizvoda. 2. Prema nacinu naplate i nacinu razreza porezi se dele na: 1. Uzajamnost potrazivanja je prisutna u slucajevima kada poverilac istovremeno duguje svom duzniku. Porez na promet proizvoda. To su slucajevi kada se vrsi prodaja proizvoda licu koje je registrovano i obavlja promet proizvoda. kao sto su: . U slucajevima kada se proizvodi sopstvene proizvodnje koriste u svrhe sopstvene krajnje potrosnje postoji obaveza obracuna i placanja poreza na promet i nastaje prilikom preuzimanja proizvoda iz skladista. promet i poslovne transakcije) 2. poreze na dohodak i imovinu. Zakonska kompenzacija se moze sprovesti ukoliko su potrazivanja izmedju duznika i poverioca uzajamna. indirektne poreze. a duznik pokaze na sudu da mu poverilac duguje odredjuje odredjenu vrednost (resenje o kompenzaciji). Primenom adekvatne poreske politike moguce je suzbiti inflaciju i podsticajno delovati na rast i razvoj privrednih aktivnosti. Poreska evazija nastaje zbog nejasnog tumacenja zakonskih propisa. putem sudskih odluka i putem ugovora. Putem poreza na promet proizvoda vrsi se oporezivanje prometa proizvoda koji su u funkciji krajnje potrosnje.nacelo opstosti (porez treba da placaju svi gradjani) . Ugovorna kompenzacija sprovodi se na osnovuu potpisanog ugovora izmedju duznika i poverioca. Ciljevi poreske politike su pokrice drzavnih rashoda i konjukturni procesi u privredi. U slucajevima kada prodavac robe u fakturi o prodaji iste unese klauzulu duzan je navesti da – porez na promet proizvoda nije obracunat na osnovu izjave kupca broj x. Isto vazi i kod uvoza reprodukcionog materijala. a na koje se ne placa porez na promet. poreskog obveznika (fizickog ili pravnog lica) 3. Svaki manjak koji je produkt vise sile ne podleze placanju poreza na promet.nacelo jeftinoce (racionalno organizovanje poreske administracije) Pod evazijom se podrazumeva izbegavanje placanja poreza pri cemu se umanjuju drzavni javni prihodi.nacelo elasticnosti (stalno prilagodjavanje poreske politike svim promenama u privrednom sistemu) . Porezi predstavljaju najznacajniji instrument prikupljanja prihoda u nacionalnoj ekonomiji. Zakonom nije dozvoljeno ustupanje potrazivanja u slucajevima naknadne stete usled smrti ili povrede. Zakonom o osnovama poreskog sistema definisani su i proizvodi koji su u funkciji krajnje potrosnje. Prodaja na veliko ne moze se vrsiti iz prodavnica i drugih poslovnih jedinica koje su registrovane na promet za malo. prodaja proizvoda licu koje je registrovano i obavlja ugostiteljsku delatnost. prihod i profit poreskog obveznika) 4. na stvari istog roda i kvaliteta i da su oba potrazivanja dospela. manjak proizvoda. Kompenzacija nastaje po tri osnova: putem zakona. Cesija se identifikuje sa ustupanjem potrazivanja.35. usled pismenog sporazuma. predmet oporezivanja (imovina. netacnog prikazivanja knjigovodstvenog stanja. izbegavanje placanja carina itd. saobracajne poreze (porez na promet). licu koju obavlja proizvodnu delatnost i uvoz proizvoda u funkciji dalje prodaje. 37. Saglasno zakonu o obligacionim odnosima duznik ima pravo da prebije potrazivanje koje ima prema poveriocu sa onim sto ovaj potrazuje od njega pod uslovom da oba potrazivanja glase na novac. ako potrazivanje potice iz zabranjenih ugovora. Za ugostiteljska preduzeca karakteristicno je da su oslobodjena placanja na promet kao nabavke reprodukcionog materijala. Cesija kao oblik medjusobnih placanja. Promet proizvoda koji su u funkciji krajnje potrosnje a na koje se placa porez na promet odnosi se na uvoz proizvoda. Elementi oporezivanja obuhvataju: 1. Ukoliko je manjak nastao kod proizvoda koji su oslobodjeni koji su oslobodjeni placanja poreza na promet porez na promet se ne placa. Cesija predstavlja dvostrani pravni posao u kojem poverilac (cedent) ugovorom ustupa svoje potrazivanje od svog duznika (cesusa) trecem licu (cesionaru). Jedini proizvodi namenjeni krajnjoj potrosnji a koji su oslobodjeni placanja poreza su proizvodi iz humanitarne pomoci distribuirani posredstvom neke humanitarne organizacije. istorodna i dospela. Ucesnici u cesiji su tri lica: cedent (koji ima potrazivanje od odredjenog lica i koji to svoje potrazivanje prenosi na trece lice). Porez se deli na: 1. poreze na potrosnju. 2. 3. Neophodno je naglasiti da se prodaja proizvoda bez prodaje na promet ne moze vrsiti iz prodavnica kao i drugih poslovnih jedinica koje obavljaju promet na malo. usled naknade nematerijalne stete. . Poreska politika pociva na poreskim nacelima. Kompenzacija kao oblik medjusobnih placanja. dohodak. rashod. Kompenzacija predstavlja izmirenje obaveza medjusobnim prebijanjem.nacelo ravnopravnosti (nema dvostrukog oporezivanja) . Sudska kompenzacija se sprovodi na osnovu odluke suda u slucajevima kada poverioc tuzi svog duznika za neuredno izmirenje obaveza. cesionar (lice na koje se prenosi potrazivanje) i cesus (duznik cija se obaveza stupa trecem licu. dok kod proizvoda koji nisu oslobodjeni placanja poreza na promet porez se mora izmiriti. 38. direktne poreze. a isti se nabavlja radi dalje prodaje. 36.nacelo ugodnosti (porez treba naplatiti u momentu kad poreski obveznik ima dovoljno sredstava) . poresku osnovicu (cini imovina. Pojam i karakteristike poreskog sistema i poreske politike. poresku stopu (porez prikazan u procentima u odnosu na poresku osnovicu). Takodje. koriscenje proizvoda sopstvene proizvodnje namenjeni krajnjoj potrosnji.

Analiza finansijske ravnoteze svodi se na dve analize: dugorocnu i kratkorocnu finansijsku analizu. duvanske preradjevine (10-70%) 3. 1. Dodatnu vrednost je moguce utvrditi putem: 1. po navedenom pravilu finansiranje preduzeca bi se finansiralo 50% iz sopstvenih a 50% iz tudjih izvora. indirektnom metodom (od obracunatog poreza na isporuku proizvoda. Rizik nenaplativosti buduceg duga moguce je eliminisati instrumentima obezbedjenja naplate potrazivanja: hipotekom na nepokretnu imovinu. Akciza se placa na sledece vrste proizvoda. Ako se prihod od prodaje povecao usled povecanja obima proizvodnje i prodaje tada se povecavaju i varijabilni rashodi preduzeca. mlevena i ekstrakt kafe (od 30%) 6. Porez na dobit korporacije ne odnosi se na akcionare kao vlasnike kapitala. oblik organizovanja privredne aktivnosti i promet hartija od vrednosti. Niza poreska stopa odnosi se na oporezivanje najveceg dela prometa robe i usluga. 44. Osnovica za obracun akcize kod duvanskih preradjevina i kafe jeste jedinica mere dok je kod svih ostalih proizvoda prodajna vrednost ili vrednost njihovog uvoza. Porez na dobit korporacije (preduzeca). Za poslovni leveridz nije isto da li se povecava prihod od prodaje po osnovu povecanja prodajnih cena ili po osnovu povecanja proizvodnje i prodaje. Za faktor poslovnog leveridza je karakteristicno da pokazuje za koliko se puta brze menja poslovni rezultat nego sto se menja prihod od prodaje. nabavnih cena itd. uvoz humanitarne robe. sirova. etil alkohol (10-30%) 5. Za porez na dodatnu vrednost je karakteristicno da se ne obracunava na porez koji je u prethodnim fazama vec naplacen. Faktori koji uticu na velicinu rashoda perioda odnose se na: visinu ulaganja u osnovna sredstva. proizvodi koji se uvoze radi prodaje u slobodnim carinskim prodavnicama. Dobit kao osnovica za oporezivanje predstavlja ostatak dohotka koji se dobija ako se od bruto prihoda oduzmu rashodi vezani za njegovo ostvarivanje. Akcionari preduzeca se oporezuju personalnim porezom na dohodak u cijem je sastavu i dividenda ostvarena po osnovu akcionarskog kapitala. Poslovni dobitak predstavlja razliku izmedju marze pokrica i rashoda perioda bez obuhvatanja kamate. kafa. obima proizvodnje i prodaje. 40. 43. Dodatna vrednost se moze definisati kao zbir zarada i dobiti ili kao razlika izmedju vrednosti autputa i vrednosti inputa. Kod visokog stepena zaduzenosti za preduzece je karakteristicno da visina gubitka prevazilazi nivo sopstvenog kapitala duznika. Sve poreske stope poreza na dodatnu vrednost su izrazene procentualno i dele se na vise i nize poreske stope. Saglasno napred iznetom neophodno je pozicije u bilansu stanja upisati po principu rastuce ili opadajuce likvidnosti. Po tradicionalnom finansijskom pravilu nivo zaduzenosti trebao bi biti u srazmeri 1:1 u odnosu na njegov sopstveni kapital. proizvodi za sterana diplomatska i konzularna predstavnistva. Velicina poslovnog dobitka preduzeca uslovljena je rizikom izmedju marze pokrica i rashoda perioda bez kamata. Porez na dobit korporacije (preduzeca) odnosi se samo na ona preduzeca koja imaju status pravnih lica. Finansijska ravnoteza predstavlja odnos izmedju sredstava i izvora sredstava. . 41. U prodajnu cenu se uracunavaju i svi zavisni troskovi koje je prodavac obracunao kupcu proizvoda odnosno robe. luksuzni proizvodi (od 15%) Osnovica za obracun akcize je jedinica mere ili prodajna cena proizvoda. derivati nafte (od 15-70%) 2. troskova prodaje i visinu troskova i osiguranja. alkoholna pica (5-50%) 4. troskove organizacije. Prema zakonu o akcizama i porezu na promet akciza se ne placa na: proizvode koje izvozi proizvodjac. poreza iz rezultata i neto dobitka. Sa nizim faktorom poslovnog leveridza (rizika) na nizem se nivou nalaze i promene poslovnog rezultata doticnog preduzeca. Faktor finansijskog leveridza predstavlja multiplikator promene procenta prihoda od prodaje. Akciza. rentabilnost i likvidnost preduzeca. fizickog utroska materijala. Za akcizu je karakteristicno da obaveza obracunavanja iste nastaje u momentu pustanja u promet proizvoda na koje se placa akciza. zalogom na nepokretne stvari. so za ishranu (od 5%) 7. Velicina marze pokrica uslovljena je razlikom izmedju prihoda od prodaje i varijabilnih rashoda. Ako se prihod od prodaje povecao usred povecanja prodajnih cena tada ostaju nepromenjeni varijabilni rashodi. direktnom metodom (oduzimanje vrednosti nabavki od vrednosti isporuke proizvoda) 2. energije. Zaduzenost preduzeca. Pojam i karakteristike finansijske ravnoteze i neravnoteze. garancijom treceg lica itd. robe odbija porez koji je prethodio u prometnom lancu). Obaveza je nadleznog carinskog ili poreskog organa da izvrsi obracun akcize. Kod poreza na dobit korporacije poreska obaveza se utvrdjuje na osnovu ekonomske snage korporacije nezavisno od licnog stanja vlasnika akcija. Visok stepen zaduzenosti preduzeca negativno se odrazava na sigurnost poverioca i povecava rizik ostvarenja neto dobitka preduzeca. Poreske stope koje se primenjuju na dobit korporacije po pravilu su proporcionalne a u nekim slucajevima i blago progresivne. neto poslovni rezultat. Sistem oporezivanja korporacije moze imati direktni i indirektni uticaj na profitabilnost ulaganja. Porez na dodatnu vrednost. Poslovni dobitak (rezultat) sastoji se od kamate. Kod proizvoda koji se uvoze a na koje se placa akciza ista se obracunava u momentu kada proizvod predje granicu. przena. a pozicije pasive po principu opadajuce ili rastuce dospelosti.39. strukturu i pravce finansiranja. vladajucu stopu inflacije (U uslovima inflatornog kretanja kada su kamate realno negativne poverioce ocekuje inflatorni gubitak na potrazivanje te stoga i izbegavaju dalje pozamljivanje sredstava). Dakle. Da bi se finansijska ravnoteza u preduzecu mogla identifikovati prvi preduslov je uspostavljanje paralelnosti rokova u kojima ce se pojedini delovi aktive transformisati u novac a pojedine obaveze dospeti za placanje. Poslovni rizik predstavlja rizik ostvarenja poslovnog dobitka kao prinosa na ulozeni kapital (sredstva). Poslovni rizik (leveridz). Faktori koji uticu na velicinu marze pokrica odnose se na visinu prodajnih cena. 42. Savremena finansijska teorija pri definisanju odnosa izmedju sopstvenog i tudjeg kapitala uvodi elemente: organski stastav sredstava (odnos izmedju osnovnih i obrtnih sredstava).

koriscenjem novog dugorocnog kredita. Oni ne mogu samostalno delovati na transformacije obrtnih sredstava nego samo preko svojih osnovnih oblika. Kada se novcana sredstva nalaze u prelaznom obliku. Obrtna sredstva u novcanom obliku se direktno pretvaraju u robni oblik. naplati potrazivanja od kupaca i gotovinskom ciklusu. Ukoliko preduzece raspolaze sa podacima o vremenskom trajanju obrta zaliha.. Ukoliko se u planu ne uspostavi odgovarajuci odnos izmedju osnovnog i prelaznog oblika stvaraju se uslovi za moguce prekide procesa proizvodnje. Upravljanje novcanim sredstvima u preduzecu pociva na dva nacela finansiranja a to su: nacelo rentabilnosti i nacelo likvidnosti preduzeca.R`-N`. . odnosno na kraju veka trajanja osnovnog sredstva. Svaki privredni subjekat sa aspekta finansijske strategije plasmana treba da utice na smanjenje rizika naplate dugorocnih plasmana. smanjenju zaliha i skracenju rokova naplate od kupaca. Obrt novcanih sredstava. Vremenski period obrta novcanih sredstava razlicit je kod osnovnih sredstava i kod obrtnih sredstava. placanje prema dobavljacima. Za izracunavanje koeficienta obrta uzima se u obzir broj dana u godini (zaokruzeno na 360) i vremensko trajanje svakog od ovih ciklusa.. 50. pri cemu se njihova vrednost najmanje jednom obrne u toku godine. 49.P. Pojavni oblici obrtnih sredstava. Pri objasnjavanju kruznog kretanja obrtnih sredstava treba poci od marksovog obrasca kruznog kretanja kapitala. Prelazni oblici mogu biti u obliku robe odnosno novca. 48. Planiranje novcanih sredstava obuhvata predracune svih isplata i uplata u planskom periodu. Prelazni oblik novca egzistira u relaciji u uslovima kada je roba izdata a novac nije primljen. Obrt novcanih sredstava predstavlja vremenski period od izdavanja novcanih sredstava za nabavku pa do naplate prodate robe ili usluge. Pomeranje interesa nacela rentabilnosti i likvidnosti sprovodilo bi se tako sto bi poslovna banka i preduzece razliku izmedju dnevnih priliva i odliva resavali zajedno. S obzirom na znacaj i jednog i drugog nacela preduzece treba da pronadje najpovoljniju kombinaciju za odrzavanje svoje likvidnosti uz istovremeno ostvarivanje i rentabilnosti u svom poslovanju. Negativnost dugorocnih plasmana sastoji se u cinjenici da se ulozena sredstva suvise sporo mobilisu – pretvaraju u novcana sredstva. Plan novcanih obrtnih sredstava. Duzina ciklusa obrta novcanih sredstava za nabavku osnovnih sredstava pocinje placanjem njihove nabavke a zavrsava se nakon naplate prihoda. Finansijski rashodi mogu se smanjiti i koriscenjem tudjih izvora sredstava pod uslovom da su dobijeni po nizoj ceni odnosno kamati. Sredstva ulozena u dugorocne plasmane podlozna su obezvredjivanju posebno u uslovima inflacije (inflatorni gubitak). Novcani oblik predstavlja plasman novca na dugi rok. Plan stanja sredstava ukazuje na prosecan saldo u pod oblicima novcanih obrtnih sredstava po kvalitetu a promene stanja otkrivaju prilive i odlive koji nisu bez uticaja na finansijsku sigurnost posebno likvidnost. 47. prethodno se moraju pretvoriti u osnovni oblik pa tek zatim ukljuciti u kruzni tok reprodukcije. Finansijska strategija dugorocnih izvora. obveznice i druge hartije od vrednosti. te da na taj nacin povecavaju imovinu doticnog preduzeca. Finansijske rashode (troskove finansiranja) preduzeca je moguce smanjiti jacanjem sopstvenih izvora. Nacelo rentabilnosti polazi od finansijskog stava da preduzece minimalnim ulaganjem ostvari maksimalni finansijski rezultat. Plan novcanih obrtnih sredstava treba da cine dva dela: plan stanja sredstava i plan tokova sredstava. Karakteristike upravljanja novcanim sredstvima. U postojecem privrednom sistemu dugorocni plasmani se pojavljuju u novcanom i robnom obliku. Povecanje dugorocnih izvora je moguce ostvariti: produzavanjem rokova otplate tudjih dugorocnih izvora. kako za odrzavanje kontinuelnosti tokova reprodukcije. troskovi nedostatka gotovine i troskovi transakcije sa gotovinom. Analiza kreditne sposobnosti duznika predstavlja ocenu o duznikovoj finansijskoj sposobnosti da buducu obavezu na vreme izmiri. Duzina ciklusa novcanih sredstava za nabavku obrtnih sredstava pocinje njihovom kupovinom a zavrsava se prodajom i naplatom gotovih proizvoda i trgovacke robe. Da bi se izracunao jedan ciklus novcanih sredstava neophodno je imati kvalitetne podatke o zalihama kupcima i dobavljacima. Rizik naplate dugorocnog plasmana moze se smanjiti garancijom treceg lica da ce u uslovima neizmirenja obaveze od strane glavnog duznika ono u roku izmiriti dospelu obavezu. tako i za odrzavanje likvidnosti. Strategija upravljanja gotovinom pociva na tri bitna faktora: produzenju rokova placanja dobavljacima. Dugorocni izvori mogu biti sopstveni i tudji izvori sredstava. Karakteristika dugorocnih plasmana jeste da uticu na prinos preduzeca u vidu kamate. devize. Analiza zaduzenosti predstavlja odnos izmedju sopstvenih i tudjih izvora sredstava i taj odnos bi trebao da bude 1:1. Pitanje koje namece pred menadzment preduzeca kada se radi o nacelu likvidnosti odnosi se na obezbedjenje likvidnosti uz minimalno stvorene troskove. Za preduzeca je karakteristicno da treba usaglasiti ova dva nacela. kao angazovano sredstvo u procesu proizvodnje. tada ono moze izracunati pojedinacne koeficiente obrta kao i koeficient obrta gotovinskog ciklusa. kao gotov proizvod. Osnovni oblik robe se pojavljuje u procesu pripreme proizvodnje. maksimiziranje prinosa na dugorocne plasmane i ocuvanje vrednosti ulozene u dugorocne plasmane.. dok robni oblik plasmana predstavlja prodaju robe na dugi rok. N-R. Prelazni oblik robe egzistira u relaciji i to u uslovima kada je novac izdat a roba nije primljena. Najcesce se u osnovnom obliku novca i surogata novca pojavljuju: gotovina u blagajni i banci. konverzijom kratkorocnih u dugorocne kredite i povecavanjem sopstvenih izvora sredstava. Pojam obrtnih sredstava podrazumeva poslovna sredstva koja se jednokratnim upotrebama trose u reprodukcionom procesu. U planu novcanih obrtnih sredstava je taj odnos izuzetno znacajan. Pri tome se podrazumeva da se novcana sredstva sastoje iz osnovnog i prelaznog oblika.45. Troskovi koji nastaju u preduzecu pri obezbedjenju novcanih sredstava – gotovine jesu: troskovi drzanja gotovine. Finansijska strategija dugorocnih plasmana. Nacelo likvidnosti polazi od finansijskog stava izvrsenja obaveza o roku dospelosti i to u celini. valute. Za rentabilnost je karakteristicno da moze direktno uticati na likvidnost preduzeca. cekovi. U uslovima kada je priliv manji od odliva novcanih sredstava razlika bi se pokrivala iz finansijskih sredstava poslovne banke. Finansijska strategija dugorocnih izvora tezi smanjenju finansijskih rashoda i uskladjenosti dugorocnih izvora sa dugorocnim ulaganjima. Moze se govoriti o osnovnim i prelaznim oblicima obrtnih sredstava. menice. 46.. U uslovima kada je priliv veci od odliva novcanih sredstava razliku bi preduzece uplacivalo na racun kod poslovne banke.

naplatu potrazivanja i gubitak zbog nenaplacenih potrazivanja. Kratkorocni oroceni izvori su izvori sredstava do godinu dana i odnose se na kratkorocne kredite i obaveze nastale po kratkorocno udruzenim sredstvima. Dugorocna norvcana sredstva mogu imati predznak pozitivan ili negativan. potrazivanja po osnovu datih kratkorocnih finansijskih kredita. Ona ce imati predznak pozitivan u uslovima kada je obrtni fond veci od stalnih zaliha i negativan predznak kada je obrtni fond manji od stalnih zaliha. U globalu posmatrano kratkorocna potrazivanja obuhvataju: potrazivanji po osnovu datih avansa dobavljacima. obaveze na osnovu licnih dohodaka. Finansijska strategija kratkorocnih potrazivanja. Za likvidnost preduzeca se smatra prihvatljivim ono resenje gde su u strukturi ukupno angazovanih sredstava zalihe gotovih proizvoda sa najnizim stepenom likvidnosti i potrazivanja od kupaca sa najvisim stepenom likvidnosti. Oroceni kratkorocni izvori treba da se izjednace sa sezonskim zalihama i kratkorocnim potrazivanjima po osnovu prodaje na kredit i kratkorocno ulozenih sredstava. ugovaranjem fiksnih rokova zavrsetka pojedinih faza ulaganja i ugovaranjem fiksnih cena. ulaganjem novca na depozit sa otkaznim rokom i kupovinom hartija od vrednosti. Visak novcanih sredstava se pojavljuje u uslovima kada raspolozivi novac prevazilazi po obimu rezervu likvidnih sredstava. Finansijska strategija kratkorocnih izvora odnosi se na: kratkorocno orocene izvore i kratkorocno autonomne izvore. akceptnog naloga. Taj visak se dalje moze upotrebiti za prevremenu otplatu potrazivanja. potrebnu kolicu novcanih sredstava za odrzavanje likvidnosti i upotrebu viska novcanih sredstava. Ulaganja u osnovna sredstva i dugorocne plasmane kao i ulaganja u deo obrtnih sredstava u stalne zalihe predstavljaju dugorocna ulaganja. potrazivanja po osnovu prodate robe kupcima. Finansijska strategija osnovnih sredstava. Osnovna razlika izmedju navedenih kratkorocnih izvora pociva u cinjenici da kratkorocni oroceni izvori izazivaju finansijske rashode a kratkorocni autonomni izvori ne izazivaju finansijske rashode. Potrazivanja po osnovu prodaje robe putem kratkorocnog robnog kredita cesto predstavljaju jedini oblik prodaje robe. duzine vremenskog trajanja kredita i visine kamatne stope. Sto znaci da ce marza pokrica biti iznad fiksnih troskova preduzeca. Kratkorocna sredstva ce imati predznak + ako su raspoloziva novcana sredstva veca od dugorocnih novcanih sredstava i obrnuto kratkorocna novcana sredstva bice sa predznakom – ukoliko su raspoloziva novcana sredstva manja od dugorocnih novcanih sredstava. Strategija novcanih sredstava direktno zavisi od likvidnosti i finansiranja. 52. menice. To znaci da se raspolozivim novcanim sredstvima prvo moraju obezbediti likvidnost a tek zatim ulaganja koja zatim uticu na povecanje ili smanjenje finansijskog rezultata preduzeca. Da bi se doslo do najpovoljnijeg roka placanja potrebno je napraviti nekoliko varijantnih resenja sa razlicitim rokovima potrazivanja i utvrditi koje varijantno resenje doprinosi najvecem povecanju finansijskog rezultata. Povecanje ciklusa ulaganja u osnovna sredstva zavisi od tudjih izvora.. sto pozitivno utice na finansijsku snagu preduzeca. . Ubrzanom mobilizacijom ulozenih sredstava u osnovna sredstva ostvaruje se skracenje amortizacionog perioda ispod veka trajanja osnovnog sredstva. Obim prodaje i porazivanja po osnovu kratkorocnih kredita zavisi od: procenta ucesca placanja u gotovom novcu. 54. njenu likvidnost. U uslovima inflacije kada je stvarna kamatna stopa niza od stope inflacije. ulaganja u zemlji i inostranstvu itd. Pozitivno udaljavanje stepena iskoriscenja kapaciteta od donje tacke rentabilnosti moguce je postici: skracivanjem ciklusa ulaganja u osnovna sredstva i ulagati vise u osnovna sredstva koja direktno ucestvuju u procesu proizvodnje. nova ulaganja iz sopstvenih izvora i smanjenje rizika od ekonomske zastarelosti (otpisa) osnovnog sredstva. potrazivanje od kupaca. ceka i akreditiva. Finansijska strategija kratkorocnih izvora. Za ovaj oblik potrazivanja je karakteristicno da izaziva troskove koji se odnose na ispitivanje kreditne sposobnosti kupca. Naplata kratkorocnog potrazivanja cesto je uslovljena sa odredjenim stepenom rizika.51. Ukoliko je marza pokrica jednaka fiksnim troskovima tada se oblik proizvodnje ostvaruje na donjoj tacci rentabilnosti.. Razlika izmedju obrtnog fonda i stalnih zaliha predstavlja dugorocna novcana sredstva. kratkorocno oroceni izvori stvaraju inflatorni dobitak i obrnuto. obaveze po porezima i doprinosima. Svaka finansijska strategija novcanih sredstava treba da se odnosi na rokove raspolozivosti novcanih sredstava. Kratkorocni autonomni izvori raspolozivi su na odredjeni vremenski period i odnose se na obaveze prema dobavljacima. Naplata kratkorocnog potrazivanja moze se izvrsiti putem virmanske doznake. potrazivanja po osnovu kratkorocno ulozenih sredstava. Finansijska strategija novcanih sredstava. Razlika izmedju kratkorocnih izvora i zbira sezonskih zaliha sa kratkorocnim potrazivanjima predstavlja kratkorocno novcana sredstva. pod uslovom da potrazivanje nije na vreme izmirio prema poveriocu. Strategija osnovnih sredstava preduzeca treba da je usmerena na stepen iskoriscenja proizvodnog kapaciteta koji je iznad donje tacke rentabilnosti preduzeca. Ova potrazivanja negativno deluju na finansijsku snagu i na likvidnost preduzeca. troskova osnivackog ulaganja i visoke stope inflacije. Ocuvanje vrednosti novcanih sredstava moguce je prakticno ostvariti: drzanjem novca na tekucem racunu. 53. Skracenje ciklusa ulaganja u osnovna sredstva je moguce ostvariti koriscenjem sopstvenog kapitala. obaveze po osnovu kamata. a indirektno zavisi od rentabilnosti poslovanja. Zatezna kamata predstavlja obracunatu kamatu kupcu po isteku roka naplate porazivanja. Za osnovna sredstva karakteristicno je da determinisu kapacitet proizvodnog preduzeca te da predstavljaju dugorocni oblik ulaganja sredstava preduzeca. Pod kratkorocnim potrazivanjima podrazumevaju se sva potrazivanji ciji je rok kraci od godinu dana. sinhronizacijom poslova oko ulaganja. kratkorocnih potrazivanja i novca. obaveze po primljenim avansima od kupaca. Kratkorocni izvori (oroceni i autonomni) treba da su jednaki zbiru sezonskih zaliha.

akumulirani dobici preduzeca) i nenominiranog kapitala (rezerve) nerasporedjeni dohotci. 2. Finansijska strategije raspodele neto dobiti. Ako se analiticki podje od strukture ukupnog prihoda i strukture ukupnog rashoda tada se neto dobit izrazava na sledeci nacin: ukupni prihodi – varijabilni i fiksni troskovi = bruto dobitak. Preduzece treba naci optimalnu strukturu sredstava i to otprilike iznosi 50-80% od pada na sopstvene izvore sredstava a 20-50% otpada na tudje izvore sredstava. Cilj svakog menadzmenta preduzeca treba da bude smanjenje finansijskih rashoda. trajni ulozi. Ukoliko postoji finansijska neravnoteza izmedju sopstvenog kapitala. Interes deonicara preduzeca jeste visestruk te se najcesce izrazava u pravcu znacajnog izdvajanja neto dobiti za dividendu radi povecanja njihovog ulozenog kapitala. deonica).. kredita (kratkorocnih i dugorocnih). Finansijska ulaganja predstavljaju ulaganja u potrazivanja putem kojih se stvara finansijska aktiva (imovina) preduzeca. pad cena gotovih proizvoda prevremenu otplatu dugorocnih kredita. Sopstveni izvori sredstava imaju i svoje neracionalnosti koje se ogledaju u finansijskoj zatvorenosti preduzeca posebno kada su u pitanju nedovoljno selektivna ulaganja. Po zvanicnoj metodologiji NBJ novcana akumulacija predstavlja razliku primanja za prodatu robu i usluge i izdavanja za troskove poslovanja. veca zaposlenost). smanji finansijske rashode.55. placanje kamata). tudjeg kapitala i dugorocnih rezervisanja jeste da uskladi sopstveni obim i strukturu sa obimom i strukturom dugorocnih ulaganja. interni izvori finansiranja. organizacija za osiguranje itd. usavrsavanje osnovnih sredstava. Finansijske rashode je moguce smanjiti jacanjem sopstvenog kapitala kojim se pokrivaju dugorocna ulaganja i pribavljanjem dugorocno pozamljenog kapitala po nizim cenama (kamata) i povoljnijim rokovima placanja. Tudji (dugorocno pozajmljeni kapital) predstavlja pribavljeni kapital putem dugorocnih kredita. dugorocnih rezervisanja i dugorocnih ulaganja preduzece ce se suociti sa problemom dugorocne finansijske neravnoteze i problemom odrzavanja likvidnosti. Sopstveni izvori sredstava predstavljaju osnovu od koje zavisi obim celokupnog finansiranja reprodukcionog toka preduzeca.. 56. Pod kratkorocnim finansijskim plasmanom podrazumevaju se novcana sredstva (slobodna) iznad likvidne rezerve preduzeca koja se plasiraju na period kraci od godinu dana. Finansijska strategija kratkorocnih plasmana. Presudan uticaj na opredeljenje menadzmenta preduzeca da li ce staviti u prvi plan kratkorocni finansijski plasman zavisi od rizika naplate kratkorocno finansijskog plasmana i ocuvanja vrednosti ulozene u kratkorocni finansijski plasman. Finansijska stednja predstavlja razliku izmedju novcane akumulacije i izdataka za investicije u osnovna i obrtna sredstva. trzisnost ulaganja. Pored ekonomske koristi izrazene u finansijskom rezultatu preduzeca i druge koristi preduzeca mogu biti relevantan kriterijum za finansijska ulaganja (smanjenje troskova. Sigurnost finansijskog ulaganja predstavlja stepen ulaganja od mogucih rizika. emisije obveznica i dugorocno orocenih uloga treceg lica. Finansijski rashodi predstavljaju troskove finansiranja preduzeca. Pre samog aktiviranja kratkorocnog finansijskog plasmana neophodno je izvesti ocenu o kreditnoj sposobnosti buduceg duznika. Ucesnici u raspodeli neto dobitka su deonicari. vremenski rok i prilagodljivost ulaganja. zaposleni radnici u preduzecu i menadzment preduzeca koji stiti akumulaciju doticnog preduzeca. 57. Finansijska ulaganja mogu biti u obliku: novca (depozitni novac i gotovina). korisnost ulaganja. . smanjena sloboda odlucivanja. Karakteristika svakog finansijskog ulaganja u preduzece jeste fiksni prinos u obliku kamate koji u osnovi privlaci investitora da udje u proces finansijskog ulaganja. drzavni i drugi fondovi. tudjeg kapitala. Neto dobit kao ekonomska kategorija rezultat je razlike izmedju bruto finansijske dobiti. S obzirom da radnici ostvaruju jedan deo licnog dohotka iz neto dobitka njihov je interes za maksimiziranjem neto dobiti u preduzecu. zaustavi dodatne finansijske rashode u inflatornim uslovima i odrzi realnu vrednost kapitala. Dosadasnja teorijska i prakticna iskustva ukazuju da izvori finansiranja obuhvataju izvore sredstava (sva pravna i fizicka lica od kojih preduzece pribavlja sredstva bez obzira na njihov pojavni oblik). Dugorocna rezervisanja predstavljaju rezervisanja za garancije da ce se u roku i kvalitetno izvrsiti poslovni zadaci. Finansiranja reprodukcionog toka preduzeca tudjim izvorima sredstava predstavlja nuznost zbog nedovoljnog obima sopstvenih izvora sredstava. U praksi se najcesce susrecu dva moguca izvora finansiranja: 1. Osnovni kriterijum svakog finansijskog ulaganja treba da pociva na ekonomskoj korisnosti. pokrice gubitka. odnosno dobiti od ulaganja. 58. poreza i doprinosa iz rezultata poslovanja i ucesca ulagaca u finansijskom rezultatu preduzeca. ostvarenje bruto dobitka. Pored ocene kreditne sposobnosti buduceg duznika neophodno je izvesti i ocenu dali se kratkorocni finansijski plasman moze obezbediti garancijom treceg lica odnosno dali potencijalni duznik raspolaze sa zalihama robe koje se mogu staviti u zalog. Vrste i kriterijumi finansijskog ulaganja. eksterni izvori finansiranja (dugorocna (iz sopstvenih izvora i dugorocnih dugova) i kratkorocna finansiranja (bankarski krediti)). Opste prihvaceni kriterijumi finansijskih ulaganja se odnose na sigurnost ulaganja. Finansijska strategija sopstvenog kapitala. Ako je realna kamatna stopa ispod nivoa inflatorne stope tada i kod kratkorocnog finansijskog plasmana dolazi do inflatornog gubitka. Menadzment preduzeca stvara sredstva rezervi koja se mogu koristiti za razvojne programe. I ovaj izvor finansiranja ima svoje negativnosti (rizik nelikvidnosti. Interes menadzmenta preduzeca jeste da akumulira sto veci deo neto dobitka. finansijske organizacije. depozita (depozita kod banaka dinarskih i deviznih) i hartije od vrednosti (obveznica. veci stepen izvoza. Izvori finansijskih ulaganja. Cilj finansijske strategije sopstvenog kapitala. Po bilansnoj semi sopstveni kapital se sastoji iz nominiranog kapitala (deonicarski kapital. 59. ostvarenje akumulacije i dividende. tudjeg kapitala (dugorocnog) i dugorocnog rezervisanja. Za razliku od njih izvori finansijskih sredstava mogu biti poslovne banke.

Vrste investicionih ulaganja. Staticne metode procene vrednosti preduzeca. Pojam i karakteristike procene vrednosti preduzeca. 2. Efekat dugorocnog ulaganja predstavlja cist novcani tok koji ce se ostvariti u periodu eksplatacije investicionog projekta. 2. Efekti dugorocnog ulaganja je jedino moguce odrediti ukoliko se utvrdi vek trajanja investicionog projekta. 3. U odnosu na proizvodni proces razlikuju se tri vrste investicionih ulaganja: 1. Razlozi procene vrednosti preduzeca najcesce su privatnog karaktera. da je dugorocno ulaganje kapitalni izdatak ili ulaganje cije se koristi ne iscrpljuju samo u jednoj poslovnoj godini i da je dugorocno ulaganje rizicno ulaganje iz razloga sto su mogucnosti revidentiranja ogranicene i vezane za visoke dodatne troskove. Latentne rezerve su produkt potcenjivanja aktive i precenjivanja pasive (obaveze) preduzeca. 2. neto investicije (kada od bruto investicija odbijemo uplaceni iznos amortizacije preduzeca). stalnih fondova drustvenih standarda. 4. Procena trzisne vrednosti aktive se vrsi posebno za realnu aktivu. Karakteristike metode knjigovodstvene vrednosti su vrednost preduzeca se iskazuje na dan bilansiranja. Efekti dugorocnog ulaganja kod investicionih projekata utvrdjuju se pojedinacno za svaku godinu trajanja investicionog projekta. metod korigovane knjigovodstvene vrednosti je u osnovi identican sa metodom knjigovodstvene vrednosti samo se razlikuju u korekciji vrednosti na vise ili na nize u zavisnosti dali su u pitanju latentne rezerve ili skriveni gubici preduzeca. ulaganja u kapacitete radi zamene. ulaganje u neposredne investicije i ulaganja u zajednicku potrosnju kolektiva. Zajednicka obelezja pri odredjivanju dugorocnih ulaganja su: vremenski obrt. 2. ulaganja u prosirenje proizvodnog procesa. dinamicke metode (kapitalizacija neto dobitka) i kombinovane metode. Efekat dugorocnih ulaganja jeste finansijski rezultat koji ce se ostvariti u toku trajanja dugorocnih ulaganja. Kapital preduzeca se moze iskazati na sledeci nacin: 1. S toga se investiciona ulaganja mogu definisati kao sadasnja ulaganja pretezno jednokratna za postizanje buducih efekata. ulaganja u racionalizaciju osnovnih sredstava. 63. metod likvidacione vrednosti preduzeca – likvidaciona vrednost preduzeca jednaka je iznosu likvidacione mase koja je umanjena za priznate obaveze u toku stecajnog postupka kao troskove stecajnog postupka. ulaganja u studije kadrova licence i istrazivanja. radi prosirenja proizvodnje. racunovodstvene evidencija je osnov za vrednovanje imovine i obaveze preduzeca. 3. 3. hartije od vrednosti i potrazivanja od kupaca. Predmet procene preduzeca jeste kapital. sredstva u aktivi se vrednuju po nabavnoj vrednosti. Efekat dugorocnog ulaganja u finansijskom smislu predstavlja razliku izmedju cistog novcanog toka koji se ostvaruje nameravanim dugorocnim ulaganjem i cistog novcanog toka koji se ostvaruje bez novog dugorocnog ulaganja. bruto investicije (ukupna finansijska ulaganja koja se vrse iz sredstava amortizacije i akumulacije preduzeca). Skriveni gubici su produkt precenjivanja aktive i podcenjivanja pasive (obaveza) u preduzecu. poslovnog karaktera. Dinamicke metode procene vrednosti preduzeca. Kapital preduzeca moze se iskazati na razlicite nacine: ukupan kapital preduzeca. ukupan kapital preduzeca = aktiva – kratkorocne obaveze. 3. dugorocna finansijska ulaganja. Karakteristika dinamickih metoda procene vrednosti jeste pretpostavljanje sta ce preduzece raditi u buducnosti i kolika je njegova mogucnost da ostvaruje pozitivni finansijski rezultat. metod knjigovodstvene vrednosti preduzeca – knjigovodstvena vrednost preduzeca predstavlja razliku izmedju poslovne aktive umanjene za iznos gubitka i ukupnih obaveza preduzeca u kojoj se ukljucuju dugorocna rezervisanja i pasivna vremenska razgranicenja. kratkorocna finansijska ulaganja. Diskontne metode – diskontnim metodama se svodi ocekivani neto dobitak u buducem periodu na sadasnju vrednost pomocu metoda diskontovanja neto dobitka i metoda diskontovanja cistog novcanog toka. nove investicije (finansijska ulaganja koja su usmerena za izgradnju novih osnovnih sredstava i povecanje fonda stalnih obrtnih sredstava). 2.60. sopstveni kapital i kapital vlasnika A ili B. Dugorocna ulaganja su ulaganja u odrzavanje i prosirenje proizvodnih kapaciteta. Metod kapitalizacije neto dobitka – zajednicka karakteristika svih metoda kapitalizacije neto dobitka jeste da se vrednost preduzeca dobija stavljanjem u odnos neto dobitka s cenom kapitala. fiskalnog karaktera i pravnog karaktera. 1. Cist novcani tok naziva se kes flou i predstavlja zbir akumulacije. Knjigovodstvena vrednost se koriguje na visu vrednost za iznos latentnih rezervi. ulaganja u zamenu osnovnih sredstava. Karakteristike i efekti dugorocnih ulaganja. 62. metod reproduktivne vrednosti preduzeca – karakteristike ove metode jeste da se vrsi pojadinacna procena trzisne vrednosti svih pozicija aktive i pasive iz bilansa stanja preduzeca. kapital pojedinacnog vlasnika preduzeca = aktiva – (kratkorocne obaveze + dugorocne obaveze + kapital ostalih vlasnika). sopstveni kapital preduzeca = aktiva – (kratkorocne obaveze + dugorocne obaveze). . 64. 61. Obuhvata cetiri metode: 1. Postoje razne metodo procene vrednosti preduzeca koje se mogu podeliti u tri grupe: statisticke metode (knjigovodstvene vrednosti). Efekti investicionih ulaganja mogu biti: primarnog karaktera (izgradnjom investicionog objekta i njegovim proizvodnim rezultatima) i sekundarnog karaktera (investiciona ulaganja u rezultate u drugim preduzecima). Knjigovodstvena vrednost se koriguje na nizu vrednost sa ukljucivanjem skrivenih gubitaka. Investiciona ulaganja ne znace samo transformarciju finansijskih sredstava u proizvodne faktore trajnog karaktera nego i ukupna ulaganja kojima se ostvaruje prosirenje tekuceg proizvodnog procesa. amortizacije i naplacene glavnice obaveznih dugorocnih plasmana. S obzirom na izvore iz kojih se vrse investiciona ulaganja investicije se dele na: 1.

. naplata glavnice dugorcnih plasmana. Osnovna svrha amortizacije jeste reprodukovanje vrednosti osnovnih sredstava. dnevnoj ceni – procena osnovnog sredstva po ceni na dan bilansiranja. ulaganja kapitala inokosnog vlasnika. Izvori samofinansiranja se u globalu posmatrano dele na: 1. Pod pojmom samofinansiranja podrazumeva se onaj oblik finansiranja procesa reprodukcije koji se vrsi iz vlastitih sredstava preduzeca. interne izvore samofinansiranja (amortizacija. amortizacija. eksterni izvori samofinansiranja su: produkt emisije deonica. rezervni kapital. Za preduzeca je karakteristicno da emisijom deonica one formiraju deonicarski kapital i to u visini nominalne vrednosti prodatih deonica. montaze) i nabavne cene osnovnog sredstva (cene u fakturi). 2. Pod revalorizacijom osnovnih sredstava se podrazumeva postupak uskladjivanja knjigovodstvene vrednosti osnovnih sredstava s tekucim trzisnim vrednostima. akumulirani neto dobitak i efekti revalorizacije koji su nadohnadjeni iz ukupnog prihoda). podcenjena amortizacija stvara uslove za vecu konkurentsku sposobnost i povecanje dobiti preduzeca. Neto dobitak kao izvor samofinansiranja. Polazna osnovica svakog sistema amortizacije jeste nabavna vrednost osnovnog sredstva. Svaki novi trajni ulog treceg lica kao i ulaganje kapitala inokosnog vlasnika predstavljaju povecanje deonicarskog kapitala a po tom osnovu i eksternog izvora samofinansiranja preduzeca. broja prodatih deonica. 2. Sredstva za samofinansiranje preduzeca dele se na: 1. bruto sredstva – odnose se na sredstva koja su stvorena u preduzecu. kapitalni dobitak. Internim izvorom samofinansiranja preduzeca smatra se akumulirani neto dobitak. neplacene glavnice dugorocnih plasmana. konverzija dividendi u dividende deonica. drustveni kapital. Amortizacija predstavlja specifican oblik samofinansiranja reprodukcionog toka preduzeca. konacnoj reprodukcionoj ceni – polazi od cene novog nabavljenog osnovnog sredstva. U praksi se najcesce primenjuju sledece kombinovane metode: 1. dobitka po jedinici deonice. 68. akumulacija. 66. korigovane knjigovodstvene neto aktive i stope cene kapitala (puta 5). Za razliku od precenjene. Amortizacija kao izvor samofinansiranja. Efekti revalorizacije aktive povecavaju vrednost aktive i predstavljaju pozitivan efekat revalorizacije. Treba praviti razliku izmedju nabavne vrednosti (obuhvata cenu u fakturi i troskove dopreme. Efekti revalorizovane pasive povecavaju vrednost pasive i predstavljaju negativni efekat revalorizacije. 2.. Kombinovane metode procene vrednosti preduzeca. odnosno neto finansijski rezultat koje je preduzece ostvarilo u toku poslovne godine. Da bi se preduzece zastitilo od negativnih posledica inflacije ono koristi metod povremene ili permanentne revalorizacije osnovnih sredstava. U praksi se najcesce primenjuju cetiri metode revalorizacije osnovmnih sredstava i to: metod procene.65. prodaje internih deonica sa popustom. prodaja dugorocnih obveznica iznad nominalne vrednosti. Utvrdjivanje vrednosti osnovnog sredstva se moze izvrsiti po: 1. Utvrdjivanje realne amortizacije je veoma vazno jer se precenjenom amortizacijom smanjuje konkurentska sposobnost i dobit preduzeca. Amortizaciju treba transformisati u novcani oblik nakon realizacije gotovih proizvoda (naplatom tih proizvoda) na trzistu. Pojam i podela samofinansiranja. 3. premija ostvarena prodajom dugorocnih obveznica iznad nominalne vrednosti. metod koeficienata i metod permanentnog uskladjivanja vrednosti osnovnih sredstava. metod P/E – karakteristika ove metode jeste da polazi od trzisne vrednosti deonice. metod propisanih jedinstvenih cenovnika. studgartski metod – karakteristika ove metode jeste da polazi od prosecno ostvarenog trogodisnjeg neto primanja (puta 5). nabavnoj ceni – predstavljaju stvarni izdaci koji su nastali u njegovoj nabavci. Kombinovane metode procene vrednosti preduzeca predstavljaju spoj statickih i dinamickih metoda. novih trajnih uloga trecih lica. Sredstva amortizacije kao izvor samofinansiranja javljaju se u procesu reprodukcije u obliku oslobodjenih novcanih sredstava i ne zavise u odredjenim vremenskim intervalima samo od osnovice i amortizacione stope vec i od metode obracuna amortizacije. neto sredstva – za samofinansiranje koje se dobija ako se od bruto sredstava za samofinansiranje oduzme zbir od placene glavnice dugorocnih obaveza i nominalne vrednosti otkupljenih sopstvenih deonica. Izvori samofinansiranja koji ne prouzrokuju troskove (besplatni izvori) su: akumulirani neto dobitak. . Ako se proces samofinansiranja posmatra prema nameni izvora sredstava tada se moze govoriti o trajnom i povremenom finansiranju. 3. metod proseka kapitalizovanog neto dobitka i neto aktive – karakteristika ove metode jeste da se vrednost preduzeca utvrdjuje na osnovu kapitalizovanog ostvarenog neto dobitka i korigovane knjigovodstvene vrednosti neto aktive. Neto dobitak se dobija ako se od ukupnog prihoda oduzmu svi rashodi te ako se tako ostvare dobitak umanji za poreze na finansijski rezultat. 67. Njena specificnost kao izvor finansiranja jeste u tome da ne povecava obim sredstava vec vrsi transformaciju sredstava iz materijalnih oblika u novcane oblike. 2. Uslov za prakticnu primenu navedene metode jeste postojanje deonicarskog preduzeca cije se deonice kotiraju na trzistu kapitala. Dosadasnja praksa ukazuje da se u uslovima visoke stope inflacije propisuje revalorizacija i to aktive i pasive preduzeca.

Osnovni cilj zajednickih ulaganja jeste pozitivan finansijski rezultat. zajednicka dobiti i rizik predstavljaju ulaganje kapitala u odredjenu zemlju fizickog ili pravnog lica – stranca sto se naziva joint business ventures ili zajednicko poslovno ulaganje. funkcija likvidnosti i stabilnosti proizvodnog procesa. Sa porastom tudjih izvora sredstava povecava se i rizik nelikvidnosti privrednih subjekata. direktni – ekonomski odnosi su ravnopravni jer se i velicina dobiti izvodi iz finansijskog rezultata kao razlika izmedju ukupnog prihoda i ukupnih troskova iz zajednickog poslovanja. Nedostaci kreditiranja se ogledaju u tome sto pribavljanje novcanih sredstava iz tudjih izvora povecava direktne troskove poslovanja preduzeca korisnika tih sredstava. motivi preduzeca (izgradnja novog pogona. Kreditni odnos se zasniva izmedju poverioca (davaoca kredita) i duznika (trazioca kredita) u uslovima kada poverioc zeli svoja raspoloziva sredstva najcelishodnije iskoristiti a duznik ima potrebu za sredstvima da bi finansirao odredjenu privrednu aktivnost. Kratkorocnim kreditima se najcesce premoscavaju vremenski intervali od momenta prodaje proizvoda do momenta njihove naplate. Prema ekonomskoj nameni krediti se dele na: proizvodne. Oblike zajednickih ulaganja je moguce sistematizovati u pet osnovne grupe: 1. Prema tome moze se reci da zajam predstavlja samo jedan od oblika kredita. iz kojeg ce strani partner kao domace preduzece ostvariti dobit i izvrsiti njegovu raspodelu. da joint venture podrazumevaju ulaganje kapitala i tehnologije. kako na strani domacih ulagaca tako i na strani inostranih partnera. koriscenje prednosti nase zemlji. 73. Finansiranje tokova reprodukcije iz tudjih izvora smanjuje kreditnu sposobnost korisnika sredstava i dovodi ih u podredjeni polozaj prema davaocima sredstava. obrtnih sredstava. ulaz na novo trziste. potrosacke. Prednosti i nedostaci finansiranja na kreditnim osnovama. funkciju kontrolu privrednih tokova. Zajam sa teorijskog gledista predstavlja pogodbu po kojoj je jedna ugovorna strana spremna ustupiti drugoj ugovornoj strani u vlasnistvo odredjeni iznos novcanih sredstava i zamenjivih stvari. Pojam i ekonomsko odredjivanje zajednickih ulaganja. Motivi ulaganja stranih partnera u jugoslovenska preduzeca se odnose na: plasman slobodnog kapitala. Dugorocnim kreditiranjem se prevazilazi nedovoljnost vlastite akumulacije i amortizacije te se na taj nacin sprecava usporavanje razvoja preduzeca. Motivi i ciljevi zajednickih ulaganja. ubrzanje struktualnih promena u privredi doticne zemlje). Prema upotrebi krediti se dele na: kredite za obrtna i osnovna sredstva. Prema poveriocu krediti se dele na: bankarske. Inostrane investicije u kojima postoji zajednicko preduzetnistvo. inostrane i zadrzuzne. 2. funkcija razvoja privredno nedovoljno razvijenih podrucja. Kreditni odnos kao ekonomska kategorija obavlja sledece vaznije funkcije: funkciju prikupljanja i mobilizacije sredstva. 2. Korisnik zajma se obavezuje da ce u ugovorenom roku vratiti odredjeni iznos uz odredjenu kamatu. robni (daje se roba a vraca se novac) i novcani. Za razliku od ciljeva treba razlikovati motive koji mogu biti brojni i razliciti. 3. izvozne. zajednicko istupanje na strane trzista). 70. bilo da obuhvataju nezasticena prava znacajna su i slozena kategorija zajednickih ulaganja. Dugorocnim kreditiranjem nadoknadjuje se nedovoljnost vlastitih sredstava radi finansiranja investicija u osnovna i trajna obrtna sredstva. Kratkorocnim kreditima se supstituisu vlastita novcana sredstva (koja su posudjena kupcima) i stvaraju mogucnosti za nesmetano odvijanje narednog toka reprodukcije. Pojam. Zajednicka odlika ovakvog ulaganja su: da su u pitanju medjunarodne investicije razlicitih deviznih rezidenata. Sa teorijskog gledista kredit predstavlja imovinsko pravni odnos izmedju poverioca i duznika u kojem poverilac svoja novcana sredstva ustupa duzniku na odredjen vremenski period i pod odredjenim uslovima. naucno technicki razvoj. 2. razvijanje sistema marketinga. da su to ulaganja na duzi rok. da podrazumevaju investicije u osnovna i obrtna sredstva. Prema roku trajanja krediti se dele na: kratkorocne. Oblici zajednickih ulaganja. U praksi termin kredit ima isto znacenje kao termin zajam. dislociranje proizvodnje. domace. 72.69. nematerijalna dobra – bilo da se odnose na zasticena prava industrijske svojine. Pri ostvarivanju dobiti odnosno dohotka u kojem se iskazuje finansijski rezultat moguca su dva modaliteta: 1. javne. materijalna dobra – obuhvataju veoma siroku grupu sredstava odnosno nekretnina. srednjorocne i dugorocne. osvajanje trzista. uvozne. . Treba izdvojiti i analizirati prednosti i nedostatke finansiranja tokova reprodukcije posmatrano sa stanovista kratkorocno i dugorocnog finansiranja. Prema obliku krediti se dele na naturalne (stvari). motivi okruzenja (povecanje izvoza. uloga i vrsta kredita. funkcija razvoja medjunarodnih privrednih odnosa. 71. uvodjenje nove tehnologije. jeftinija radna snaga. otkupne. ukljucivanje u medjunarodno poslovanje. Na strani domacih ulagaca kao korisnika stranih sredstava motivi se mogu grupisati u dve grupe: 1. indirektni – indirektnu dobit strani partner ostvaruje preko troskova zajednickog poslovanja. novcana sredstva – podrazumevaju uplatu odredjenog novcanog iznosa u korist zajednickog poslovanja po pravilu to je obligacija stranog partnera. pokretnih dobara.

nizak nivo efikasnosti sredstva. 76. 5. Praksa pokazuje da poverilac moze dati kredit duzniku ukoliko isti sticajem okolnosti dospe u tesku finansijsko stanje. Realizacijom proizvoda i usluga zajednickog poslovanja ostvaruje se prihod putem koga treba nadoknaditi materijalne troskove i amortizaciju sredstava. nacelo pravicnih ekonomskih odnosa. 4. 75. pa do finansijskog rezultata i neto dobitka preduzeca. otpis zastarelih zaliha. Da bi preduzece moglo kreditirati svog poslovnog partnera osnovni uslov jeste postojanje ugovora u medjusobnim zajednickim ciljevima i interesima poslovno tehnicke saradnje kao i kreditiranju potreba te saradnje. Nacela finansiranja zajednickih ulaganja. amortizaciju. licnih dohodaka ugovorne i zakonske obaveze kao i sredstva zajednicke potrosnje tada nastaje gubitak u JOINT VENTURE zajednici. Svrha odobravanja kredita jeste saniranje finansijskog stanja duznika. otpis osnovnih sredstava. Kada prihod od zajednickog poslovanja ne moze da pokrije materijalne troskove.74. Najcesce su to nabavne vrednosti umanjene za izvrsene otpise. Da bi se izvrsila kreditna transakcija neophodno je da preduzece – kreditor raspolaze odgovarajucim slobodnim novcanim sredstvima. likvidacione procene – koje se odnose na konacne vrednosti u momentu povracaja uloga bilo da je u pitanju redovno ili povremeno okoncanje zajednickog oslanjanja. Medjusobno kreditiranje i orocavanje sredstava. mali stepen iskoriscenja kapaciteta. 3. Kako su sve vrednosti izvedene dogovorom one se svode ma tri moguce procene: 1. manjkovi inventara. neadekvatni utrosci materijala. nacelo ukljucivanja u medjunarodnu podelu rada. Dobit i gubitak zajednickih ulaganja. neto prihoda. 77. nacelo dugorocnosti i stabilnosti. Nacela finansiranja obuhvataju: 1. Izdvajanjem poreza i doprinosa iz bruto finansijskog dobitka zatim licnih dohotka i zajednicke potrosnje dolazi se do neto dobitka iz zajednickog ulaganja. nacelo ekonomske efikasnosti. Obaveza je partnera da pri raspodeli neto dobitka deo izdvoje za rezerve opste ili posebne namene odnosno za rizik koji se sa velikom verovatnocom ocekuje. 2. trzisne vrednosti – predstavljaju relativno jednostavan slucaj kada se pojedina dobra (ulozi) vrednuju po cenama dobavljaca. U praksi zajednickih ulaganja najcesce negativan uticaj na zajednicki dobitak imaju: poremeceni pariteti prodajnih i nabavnih cena. Ostatak neto dobitka rasporedjuje se izmedju ulagaca srazmerno njihovom ulozenom kapitalu. To ne znaci da preduzeca ne mogu kreditirati svoje poslovne partnere pod uslove da je takvo kreditiranje u vezi s predmetom njihovog poslovanja. . Uslov za primenu ovog oblika finansiranja jeste postojanje zajednickih i ekonomskih interesa izmedju poslovnih partnera. Dobit ostvaren u zajednickom poslovanju razlicito se naziva od neto dohotka. 1. 2. nacelo zajednistva u dobiti i rizicima. inicijalne procene – odnose se na predracunske vrednosti u momentu pocinjanja zajednickog poslovanja. Neto dobitak se deli na deo koji pripada domacem ulagacu i na deo koji pripada stranom ulagacu srazmerno ulozenim sredstvima i drugim ugovorenim kriterijumima. troskova rada i koriscenja usluga. Iako je broj faktora koji uticu na rast vanrednih rashoda izuzetno velik navescemo samo najvaznije: otpis potrazivanja. Za privredno preduzece je karakteristicno da ne moze imati u svojoj delatnosti kreditnu funkciju jer je ista zakonskim propisima poverena specijalizovanim institucijama kao sto su poslovne banke i druge finansijske organizacije. procenjene vrednosti – se primenjuju gotovo uvek kada su u pitanju industrijske svojine posebno KNOW HOW kao i kod onih materijalnih dobara gde iz bilo kojih razloga nisu prihvacene knjigovodstvene vrednosti. 3. nacelo transfera i retransfera. Poslovne banke kao posrednici u orocavanju sredstava u korist poslovnog partnera vrse samo uslugu izmedju njih te po osnovu iste sticu pravo na naknadu. Procena vrednosti zajednickih ulaganja. Procena materijalnih i nematerijalnih dobara veoma su razlicite i najcesce se grupisu oko dva elementa. Ukoliko je gubitak iz vanrednih rashoda veci od dobitka iz redovnog poslovanja cesto je i ukupan finansijski rezultat negativan. knjigovodstvene vrednosti uloga su izvedene iz stanja u knjigama osnovnih sredstava. 6. Ukoliko se gubitak iz zajednickog poslovanja javlja u podrucju vanrednih prihoda i vanrednih rashoda tada se moze smatrati da je takav gubitak trenutna pojava i da je kratkog trajanja. Privredna preduzeca mogu kod poslovnih banaka orocavati svoja novcana sredstva u korist svog poslovnog partnera. Ukoliko preduzece zeli povecati prodaju svojih proizvoda ono ce primeniti sistem kreditiranja svojih kupaca (roba na pocek – odlozeno placanje). 2. uzimajuci u obzir i uslove konkurencije.

U zavisnosti od sadrzaja lizing ugovora postoji vise vrsta lizing poslova. Finansijski rizik predstavlja neizvesnost ostvarivanja bruto dobitka preduzeca. premija. primaoca. Oblici bespovratnog finansiranja su najcesce: subvencije (finansijska pomoc. prihode od finansiranja i vanredne prihode preduzeca. Prihodi od finansiranja su rezultat kapitalisanja preduzeca u periodu kada je dotivno preduzece raspolagalo sa viskom novcanih sredstava. dotacija (finansijska pomoc kada preduzece deluje nerentabilno). Lizing aktivnosti se najcesce odvijaju izmedju tri poslovna partnera: 1. obnavljajuci lizing (podrazumeva zamenu koriscenja opreme po isteku ugovorenog roka) i lizing prodaja uz povracaj (kada je investiciono dobro prodato). prestruktuiranje sredstava i izvora sredstava). . povecanje utroska materijala i energije itd.analizu ostvarenog finansijskog rezultata preduzeca (rentabilnost. 82. Umesto da kupe novu opremu sopstvenim sredstvima ili kreditom privredna preduzeca se obracaju lizing drustvu (preduzecu) iznajmljujuci trazenu opremu na odredjeno vreme uz odgovarajuce uslove i odgovarajucu naknadu. dotacija). isporucioca odnosno proizvodjaca ili prodavaca trazene investicione opreme. Ovaj metod omogucuje privrednim preduzecima da nabavljaju opremu a da pritom ne moraju angazovati sredstva amortizacije i poslovnog fonda. Faktor prihvata ponudu sa ili bez obavestenja duznika o prenosu potrazivanja. ukupni prihodi i troskovi). Ovaj oblik finansiranja se ostvaruje tako sto preduzece koje ima slobodna novcana sredstva ulaze ista u poslovni fond drugog preduzeca u cilju finansiranja njenih poslovnih potreba. Najcasce se lizing javlja u sledecim oblicima: lizing zakupnina. regres. Najkarakteristicniji lizing poslovi su: operativni lizing (lizing na krace vreme.analiza finansijskog polozaja preduzeca (zaduzenost. 3. kapitalni lizing (predvidja i prenos vlasnistva nad koriscenim dobrom nakon isteka ugovora o lizingu). Analiza finansijskog rezultata preduzeca.predlog mera za uspesno poslovanje preduzeca nakon finansijske konsolidacije (finansijski plan). avansi. Kod analize strukture ukupnog prihoda treba staviti naglasak na redovne prihode. nizak stepen iskoriscenja kapaciteta. Za svoju faktoring uslugu koja ukljucuje i rizik i kamatu kreditiranja klijenta od momenta otkupa pa do naplate potrazivanja faktor naplacuje proviziju. lizing drustvo (finansijer) koje investicionu opremu kupuje od proizvodjaca i stavlja je na raspolaganje primaocu. U toj tacci finansijski rezultat je jednak nuli. Avans predstavlja isplatu novcanog iznosa unapred za robu koja ce naknadno biti isporucena ili za usluga koja ce biti naknado izvrsena. smanjena produktivnost. sopstveni kapital). S obzirom predstavljaju finansiranje dobavljaca od strane kupaca neophodno je da dobavljaci odobre kupcima nizu cenu kao naknadu za koriscenje njihovih novcanih sredstava. 79. kompenzacija (dobit koju drustveno politicke zajednice pruzaju proizvodjacima odredjenih proizvoda od posebnog interesa za drustvo). 80. Finansiranje putem ucesca predstavlja noviji oblik finansiranja poslovnih partnera. Prednosti faktoringa su visestruke a posebno se isticu da klijent naplati svoja potrazivanja. finansijskog rezultata iz finansiranja i finansijskog rezultata iz vanrednog prihoda. lizing opreme i lizing nepokretnih dobara. Ucescem sopstvenih finasijskih sredstava u ukupnim sredstvima poslovnih partnera preduzece – ulagac stice pravo na srazmerno ucesce u rezultatu poslovanja korisnika sredstava. 81. Bez obzira na stepen zaduzenosti preduzeca naglasak treba staviti na vecu ekonomicnost ulaganja u osnovna sredstva i veci koeficient obrta obrtnih sredstava. . Analizu strukture finansijskog rezultata treba posmatrati sa aspekta strukture prihoda. Bespovratno finansiranje predstavlja davanje finansijskih sredstava bez obaveze vracanja. Program finansijske konsolidacije preduzeca treba da sadrzi sledece elemente: . Princip finansijske konsolidacije preduzeca primenljiv je u uslovima kada preduzece ostvari negativan finansijski rezultat – gubitak i kada se nalazi u predstecajnom postupku. Ucesce. premija (finansijska naknada koju daje drustveno politicka zajednica preduzecima radi stimulacije za obavljanje odredjenih poslovnih delatnosti). Da bi preduzece izbeglo stecajni postupak odnosno dozivelo likvidaciju neophodno je izraditi program finansijskim mera putem kojih ce se sprovoditi finansijska konsolidacija preduzeca i uvesti preduzece u zonu dobitka. .predlog plana finansijske konsolidacije (definisanje latentnih rezervi i skrivenih gubitaka. Finansiranje putem faktoringa. Uzroci gubitka preduzeca su najcesce prezaduzenost. Kod nas faktoring finansiranje nije znacajno razvijeno. Klijent nudi na prodaju faktoru – posrednickoj organizaciji svoja kratkorocna potrazivanja za isporuke proizvoda i usluga ali pre njihovog dospeca. Pretplate su vrste avansa putem kojih se preduzece odredjenih delatnosti finansiraju unapred sistemom prikupljanja novcanih sredstava od svojih buducih kupaca u protivvrednosti buduce robe odnosno usluge. Principi finansijske konsolidacije (sanacije) preduzeca. klijent prenosi brigu i rizik naplate na faktoring organizaciju i klijent odrzava tekucu likvidnost. Isplacuje odmah deo potrazivanja klijentu a ostatak naplate izvrsava redovno ili odgovarajucim pravnim postupkom. Donja tacka rentabilnosti predstavlja tacku gde se izjednacavaju ukupni prihodi i ukupni rashodi preduzeca. Finansiranje putem lizinga. Poslovni rizik treba posmatrati kao razliku izmedju redovnih prihoda i varijabilnih rashoda uvecanim za fiksne rashode. po pravilu krace od amortizacionog veka investicionog dobra). Oblik pribavljanja novcanih sredstava putem prodaje potrazivanja. finansijski lizing (za potrebe reprodukcionih tokova). strukture rashoda i izvodjenja finansijskog rezultata preduzeca po osnovu redovnog prihoda. . korisnika investicione opreme. pretplate i bespovratno finansiranje.78. 2.

Poslovne banke imaju sledece koristi: mogu koristiti sredstva svojih komitenata. Reproduktivnu sposobnost preduzeca je neophodno utvrditi radi ocene dali preduzece u procesu finansijske konsolidacije moze nesmetano iz sopstvenih izvora finansirati i prostu i prosirenu reprodukciju. 91. 90. Ukoliko duznik na vreme ne vrati kratkorocni kredit niti nakon poziva banke isto ne ucini tada se banka ovlascuje da zalog izlozi javnoj prodaji. Aval u sustini predstavlja menicno jemstvo jer avalista unosi u menicnu ispravu pismenu izjavu kao jemac. Poslovne banke su duzne da pazljivo brinu o zalozenim stvarima. Avalni kredit je specifican oblik bankarskog kredita koji se obezbedjuje u obliku avala na menicu. Kod lombardnog kredita kamatna stopa je nesto veca od eskontne stope i kamate po tekucem racunu. Postoje tri nacina odobravanja rambursnog kredita. U ovom slucaju banka izvoznika je vlasnik robe sve dok kupac – uvoznik ne dostavi preko rambursne banke odgovarajucu protivvrednost robe. prihvatam. Lombardni kredit. zemlji uvoznika ili od strane neke dobro poznate banke iz trece zemlje. 89. Ocena finansijske ravnoteze preduzeca moze se izvesti putem kratkorocne i dugorocne finansijske ravnoteze. Eskontni kredit. Ukoliko je identicna tad u preduzecu postoji finansijska ravnoteza i obrnuto. Akceptni i avalni krediti. akceptiram i sa potpisom banke akceptanta. bez gotovinski platni promet preko cekova. Razlika izmedju ziro racuna i tekuceg racuna jeste sto se na ziro racunu vode samo potrazivanja poverioca (vlasnika ziro racuna) u odnosu na poslovnu banku. Karakteristika menicnog avala jeste da se aval moze dati samo na ukupan menicni iznos. Karakteristika kredita po tekucem racunu je da komitent placa kamatu samo na iskorisceni deo kredita. 87. Analiza finansijskog polozaja preduzeca. Predstavlja najrasprostranjeniji oblik kreditiranja. mogu se u celini koristiti raspoloziva sredstva. kolika je autonomija duznika i koliki je rizik ostvarenja finansijskog rezultata u doticnom preduzecu. Pri posmatranju eskontnog kredita sa sireg stanovista on predstavlja takav bankarski posao kod koga banke kupuju potrazivanja pre njegovog roka dospeca. donosi im znacajan prihod. Posmatranje eskontnog kredita sa uzeg aspekta podrazumeva odobravanje krediti od strane poslovne banke na osnovu menica (koje sluze kao pokrice kredita) i uz odbitak kamate i troskova (tu je sadrzana i eskontna provizija) oko izdavanja eskontno kredita. Kontokorentni kredit (krediti po tekucem racunu). 88. Preko tekuceg racuna se obavljaju knjizenja tekucih promena koje nastaju svakog dana na osnovu brojnih transakcija izmedju poslovne banke i vlasnika tekuceg racuna. Akcepni kredit predstavlja specifican bankarski kratkorocni kredit. visine stope inflacije. rentabilnosti i likvidnosti preduzeca. Spada u red specificnih bankarskih kratkorocnih kredita koji su nasli najvecu primenu u medjunarodnom robnom prometu bez obzira dali se radi o uvozu ili izvozu. Pri akceptnom kreditiranju poslovna banka ne odobrava komintentu odmah kredit vec stavlja svoj potpis na menicu cime povecava bonitet i kvalitet te menice i omogucuje izdavaocu menice da dobije kredit eskontovanjem menice ili kredit neke domace odnosno inostrane banke. U privrednoj praksi se akceptirana menica cesto naziva trgovacki akcept. Osnovni cilj upotrebe rambursnog kredita jeste podsticanje i olaksavanje spoljne trgovine. Prema nasim pravnim normama poslovna banka akcept stavlja na lice menica i to popreko preko menicnog sloja sa klauzulom prihvatanja koja moze da glasi: priznajem. Lombardni kredit se odobrava u vrednosti zaloga i to u visini od 60-80% njene vrednosti. Ova analiza treba da odgovori dali su sredstva po obimu i roku vezanosti jednaka izvorima finansiranja po obimu i roku raspolozivosti. kao garant kojom garantuje da ce neko od potpisnika menice ispuniti svoju menicnu obavezu. Analiza finansijskog polozaja se odnosi na analizu finansijske ravnoteze preduzeca.83. dok se na tekucem racunu vode i potrazivanja i dugovanja. Lombardni kredit predstavlja bankarski kratkorocni kredit koji se duzniku odobrava na osnovu zalaganja trajnih i vrednijih pokretnih stvari na odredjeno vreme uz naplatu kamate. Eskontni kredit se moze posmatrati sa sireg isa uzeg aspekta. Rambursni kredit predstavlja akceptni kredit koji banka otvara uvozniku uz pokrice na njeno ime prenesenih robnih dokumenata i drugih pratecih dokumenata. mogu vrsiti kapitalisanje. Komitenti imaju sledece koristi: banka vrsi posao blagajnika. Davanjem avala poslovna banka se obavezuje da ce u slucaju da menicni duznik ne isplati obavezu menicnom poveriocu istu banka u celini izmiriti. . Rambursni kredit moze da odobrava banka u zemlji izvoznika. U slucajevima kada banka kao avalista isplati dug umesto svoga komintenta ista ima pravo da trazi povracaj isplacenog iznosa od komintenta za koga je garantovala kao i od svih potpisnika na menici koji su odgovorni da plate menicni iznos komitentu. Analiza zaduzenosti preduzeca treba dati odgovor kolika je sigurnost poverioca u doticnom preduzecu. Ako se ovaj kredit pojavi u poslovima izovoza tada ramburs izdaje poslovna banka izvoznika po nalogu svog komitenta prodavca – izvoznika. Veoma cesto poslovna banka sa duznikom odredjuje gornji limit za davanje avalnog kredita. Rambursni kredit. Tekuci racun moze biti pasivan i aktivan u zavisnosti dali komitent uziva kredit od banke ili drzi na racunu svoja sredstva. Sa aspekta NBJ eskontnim kreditom se vrsi usmeravanje emisije novca na one privredne subjekte koje predstavljaju nosioce privredne ekspanzije. Kod lomabardnog kredita banka nije zainteresovana za kreditnu sposobnost duznika nego za vrednost zaloga. Potrebno je odrediti i odnos izmedju sopstvenog i tudjeg kapitala koji zavisi od organskog sastava sredstava. Karakteristike eskontnog kredita su da je veoma kratkorocan i da traje do tri meseca odnosno da je njegova likvidnost obezbedjena mogucsnoscu reeskonta menicnog portfelja kod drugih poslovnih banaka odnosno NBJ. Za rambursni kredit je karakteristicno da se isti moze pojaviti i u poslovima izvoza.

Poslovne banke koje zajednicki odobravaju konzorcijalni kredit zakljucuju medjusobni ugovor. prima na sebe rizik naplate istog i ima pravo da umanji iznos potrazivanja za dogovoreni diskont. infrastrukture. Svaka poslovna banka treba da ima svog predstavnika u upravnom odboru konzorcijuma. Bankarski konzorcijum ima sledece organe: upravni odbor.92. 93. Banka po prijemu tovarnog lista i drugih dokumenata od prodavca vrsi isplatu protivvrednosti robe uz pozivanje kupca da izvrsi njoj isplatu vrednosti robe i da preuzme od nje dokumenta (tovarni list) u cilju preuzimanja robe. Predstavlja oblik dugorocnog finansiranja izvoza. Vinkulacioni kredit se najcesce koristi u veletrgovini pri otkupu odredjene robe na terenu. Za hipotekarne kredite ne postoji propisan rok vracanja vec se rok vracanja utvrdjuje sporazumno i krece se od 10-30 godina. Za prodavca potrazivanja je karakteristicno da procesom forfertiranja dolazi do novca. ulaganja u stalna obrtna sredstva. ostvaruje priliv i nema potrebe da trazi kredit od svoje poslovne banke. osnivacka ulaganja (obuhvataju troskove koji su neophodni za realizaciju odredjene investicije. Ukoliko duznik na vreme ne isplati odredjene rate hipotekarnog kredita tada banka ima pravo da svoja potrazivanja naplati prisilnim putem (prodaja na licitaciji) ili da uvede kod duznika prinudnu upravu. U slucaju nepredvidjenih okolnosti banka se obavezuje na taj nacin sto stice odredjena prava svojine nad robom na putu sve dok ta roba ne bude isplacena od strane odredjenog kupca. 94. Na ovaj nacin izvoznik je pretvorio svoju prodaju na kredit u gotovinsku transakciju. Radi zastite od eventualnog rizika koji moze nastati zbog smanjenja vrednosti nepokretne imovine hipotekarni kredit se odobrava u manjem iznosu nego sto je trzisna vrednost doticne nepokretne imovine (50-80%). Ovakvi krediti se nazivaju vinkulacioni. Forfertiranje podrazumeva otkup dugorocnih potrazivanja prema nekom trecem licu. finansiranje sanacionog programa. istrazivanja). 96. Hipotekarni krediti se otplacuju na dva nacina i to: kada se hipotekarni kredit otplacuje u potpunosti i kada se otplacuje na osnovu amortizacionog plana. S toga prodavac zakljucuje ugovor sa bankom u kojem navodi dace njoj po utovaru robe dostaviti dokumenta (tovarni list). jer prodavac po isporuci robe trazi novcana sredstva. Tehnika forfertiranja se sprovodi tako sto banka ili neka druga specijalizovana finansijska institucija otkupljanje potrazivanje koje ima izvoznik prema nekom trecem licu cime ona preuzima rizik naplate tog potrazivanja. Za hipotekarni kredit je karakteristicno da se pravo vlasnistva na zalozenu nekretninu ne menja nego se vlasniku nekretnine (duzniku) ogranicava pravo raspolaganja sa tom nekretninom. Poslednjih pet godina forfertiranje postaje sve ucestaliji oblik finansiranja izvoza cime se izvoznik oslobadja od potencijalnog rizika prodajom potrazivanja pre roka dospeca. odnosno kreditima za vezivanje. Bankarski konzorcijum moze biti povremenog ili trajnog karaktera. Hipotekarni kredit. Vinkulacioni kredit. Investicionim kreditima se pokrivaju potrebe u osnovnim sredstvima a u odredjenim slucajevima i potrebe u trajnim obrtnim sredstvima. Forferting kredit. Konzorcijalni kredit. Banka kupuje potrazivanje. Pre nego sto odobri investicioni kredit banka je duzna da od trazioca kredita zahteva da podnese investicioni elaborat i investiciono – tehnicku dokumentaciju. a da banka isplati prodavcu protivvrednost robe. Ovaj kredit je uveden kako veletrgovina nebi cekala sa naplatom prodate robe sve dok se roba ne isporuci krajnjem korisniku. . Investicioni kredit. a banka po prijemu dokumenta trazi od kupca da se obaveze da iste isplati. Nastaje odobravanje kredita od strane banke uz obavezu da krajni korisnik kredita toj banci uruci odredjena dokumenta (tovarni list) putem kojih ce banka u celini ili delimicno raspolagati sa odgovarajucom vrednoscu robe. Konzorcijalni kredit se razlikuje od drugih bankarskih kredita po tome sto su kod njega ukljuceni kao kreditori dve ili vise banaka. Predstavlja dugorocni kredit koji se odobrava uz pokrice nepokretnih stvari. Konzorcijalni kredit predstavlja dugorocni bankarski posao kojim se obezbedjuju novcana sredstva od strane vise banaka za finansiranje izgradnje krupnih investicionih objekata. Hipotekarni kredit se odobrava na osnovu ugovora koji se zakljucuje izmedju poverioca i duznika. Poslovne banke mogu odobravati pored dugorocnih i kratkorocne konzorcionalne kredite za finansiranje obrtnih sredstava preduzeca. Za hipotekarni kredit je karakteristicno da duznik ima pravo otkazivanja kredita sa otkaznim rokom najmanje od sest meseci dok banke nemaju pravo otkaza kredita sem u izuzetnim slucajevima. mesoviti sekretarijat konzorcijuma. Banka koja vrsi forfertiranje odobrava kredit iz svog kreditnog potencijala s tim da dobija kamatu i preuzima rizik celokupnog posla. 95. Sa aspekta konkretne bankarske prakse investicioni krediti se odobravaju za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava. gestor banku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->