P. 1
Doradjeni Seminar Ski Rad Marketing Mici

Doradjeni Seminar Ski Rad Marketing Mici

|Views: 272|Likes:
Published by Natasa Ninic

More info:

Published by: Natasa Ninic on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

UNIVERZITET SINGIDUNUM

FAKULTET ZA FINANSIJSKI MENADžMENT I OSIGURANjE

Primena marketing miksa na organizaciju preduzeća

KRUŠEVAC

Proizvodnja osvežavajućih (bezalkoholnih) pića. ORGANIZACIJA FUNKCIJE UVOZ – IZVOZ Služba uvoz – izvoz je kadrovski osposobljena za obavljanje spoljno-trgovinskog prometa. 6. Krajem 1989 godine *Rubin* je postao društveno preduzeće i od tog perioda pa do danas posluje pod nazivom: Drusteveno preduzeće za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića *RUBIN* Kruševac sa sedištem u ulici Nade Marković 57.Upravni odbor . 8. 3. Gajenje loznih sadnica. Spoljnotrgocinski promet (uvoz. godine obavljene su brojne organizacione promene. a to podrazumeva visoko obrazovani kadar koji svojim znanjem i kreativnošću prezentuje Preduzeće na inostranom tržištu. Polovinom sedamdesetih godina *Župski Rubin* se konstituiše kao radna organizacija koja u svom sastavu ima 17 organizacija udruženog rada i od tada posluje pod nazivom *Rubin*. 5.Pristupni rad *Rubin* Kruševac PROFESOR: STUDENTI: Slobodan Unković 200/03 Cvijanović Ognjen 20/02 ORGANIZACIJA PREDUZEĆA *RUBIN* KRUŠEVAC Tokom razvoja preduzeća u razdoblju od 1955. U zavisnosti od tražnje inostranog tržišta ova služba ugovara izvozne poslove a koji se sastoje od plasmana i prodaje sopstvenih proizvoda po želji i potrebama Vasović Milica 2 . Proizvodnja ambalaže od drveta. 7. Proizvodnja vina (od svežeg groždja).vinjaka i rakija od groždja) 2. Preduzeće *Rubin* Kruševac organizovano je po odredbama Zakona o Preduzećima a organi preduzeća su: . Predmet poslovanja Preduzeća čine sledeći osnovni elemeti: 1. 9. Trgovina na malo alkoholnim i bezalkoholnim pićima.Nadzorni odbor Sama organizaciona strukutura je uslovljena karakterom i složenosću procesa i proizvo-dnog programa i prostora na kome se odvija taj proces.2004.izvoz). 4. Trgovina na veliko alkoholnim i bezalkoholnim pićima.Skupština preduzeća .Direktor . Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića (vinskog destilata. Proizvodnja groždja.

Takodje *RUBIN* Krusevac za potrebe svoje proizvodnje nabavlja deo sirovina. ANALIZA KADROVA U MARKETING FUNKCIJI Marketing je sve ukupan sistem poslovnih aktivnosti projektovan da planira.Organizuje obavljanje poslova u svim delovima marketinške službe .Organizuje rad službe po posebnim zahtevima . Referenti marketinga: . odredi cene.Referenti istraživanja i promotivnih aktivnosti. Nemačke.Učestvuju u propagandnim aktivnostima prezentacije i degustacije . Rukovodilac marketiške službe: . Grčke.Rukovodilac marketinške službe .Pristupni rad *Rubin* Kruševac kupaca sa odredjenog trzista kako u Evropi tako i u prekomorskim zemljama. ambalaže i ostalih releva.Predstavlja preduzeće u toku ugovaranja i održavanja promotivnih i propagandnih aktivnosti. organizaciju.Vrši planiranje. Služba marketinga u *RUBIN*-u Kruševac organizovana je po principu . usluge i ideje.) Referenti istraživanja i promotivnih aktivnosti: .učestvuju u propagandnim aktivnostima (sajamskim degustacijama odnosima sa javnošću itd. Sajamske manifestacije. *Rubin* kao izvoznik mora poštovati zahteve inostranih kupaca u pogledu: kvalteta. ANALIZA I OCENA MARKETING FUNKCIJE 3 . opreme i repromaterijala na inostranom tržištu i to uglavnom na području: Evropske Unije. Švajcarske.Razvija nove metode istraživanja tržišta i kanala distribucije kao i promocije i propagande postojećih i novih proizvoda .ntnih faktora koji utiču na plasman proizvoda na odredjenom tržištu.učestvuju na poslovima istraživanja tržišta .Referenti marketinga .Učestvuju na poslovima istraživanja tržišta manifestacijama. Oni su u stalnom i direktnom kontaktu sa kupcima na terenu i prema anketnom planu vrše njihovo anketiranje i svakodnevno praćenje mišljenja kupaca. Celokupan spoljno-trgovinski promet se odvija u okviru službe Uvoz-Izvoz a koja je obavezna da u svom radu poštuje važeće devizne i spoljno-trgovinske zakone i propise Srbije i Crne Gore. promoviše i distribuira proizvode. verifikaciju i izvršenje plana promotivnih aktivnosti i plana propagandnih aktivnosti . Holandije itd.

Promotivni projekti .Istraživački projekti .Programska orjentacija za budući vremenski period.Politika asortimana .Broj kupaca ukupno i po pojedinim segmentima .Projekat novog proizvoda GODIŠNJI PLAN RADA MARKETINGA Obuhvata sledeće segmente : ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I UNAPREDJENJE PRODAJE Čiji se osnovni smisao sastoji u utvrdjivanju stepena tržišne orjentisanosti preduzeća njegov položaj na tržištu i predlaganje mera na osnovu sprovedenih aktivnosti radi unapredjenja prodaje. Ovde se poseban akcenat stavlja na: .Struktura kupaca po: a) veličini b) vrsti trgovina.Politika cena . ISTRAŽIVANJE KONKURENCIJE Ima za cilj da otkrije ponašanje konkurentskih organizacija.Osnovnim podacima konkurenata . Konkretne akcije se sprovode na gradskim i regionalnim tržištima.Relativno učešće na posmatranom tržištu . ISTRAŽIVANJE IZVORA SNADBEVANJA 4 . ISTRAŽIVANJE POJEDINIH TRŽIŠNIH SEGMENATA Čiji će razultati biti racionalno iskorišćeni za nove i ispravne smernice dalje programske orjentacije i prodajne politike.Kvalitet proizvoda . potrošačima i odnosi sa javnošću . ISTRAŽIVANJE KUPACA Pomoću kojih dolaze do sledećih informacija o kupcima: .Broj konkurenata .Saradnja sa kupcima. ugostiteljstvu i društvenim organizacijama c) vrsti robe koju kupuju itd.Pristupni rad *Rubin* Kruševac Postoje tri funkcije marketing projekata koji se po potrebi mogu kombinovati i uklopiti u jedinstveni projekat marketinških aktivnosti a to su: .

poslovna analiza troškova koristi i poredjenja sa konkurentskim proizvodima IV faza . skladišnih i transportnih kapaciteta sa ciljem poboljšanja postojećih proizvoda i njihove prodaje. . Aktivnost uvodjenja novog proizvoda u proizvodni program zahteva precizan redosled faza od ideje o novom proizvodu do njegove prodaje na tržistu.njhov teritorijalni razmeštaj .AKTIVNOST NA UVODJENJU NOVIH PROIZVODA Polazna osnova za program novog proizvoda su poznavanje potreba i karakteristika kupca.AKTIVNOST NA UNAPREDJENJU PRODAJE POSTOJEĆEG PROIZVODA Proizvod je veoma dinamičan i najefikasniji instrument marketinga kojim preduzeće ostvaruje svoje ciljeve poslovanja. OSTALA ISTRAŽIVANJA U FUNKCIJI UNAPREDJENJA PRODAJE Kada je izvršen proces istraživanja koji se sastoji od prikupljanja primarnih podataka pristupa se analizi istih te se na osnovu toga donosi planska odluka o odvijanju marketing aktivnosti. ISTRAŽIVANJE KANALA DISTRIBUCIJE Ima za cilj obezbedjenje što racionalnijeg puta robe od proizvodjača do potrošača zbog čega je potrebno da razrade prednosti i nedostatke svakog kanala prodaje.učešće naših kupovina u ukupnoj njihovoj proizvodnji . Zato je potrebno stalno praćenje prodajnih.uslovi plaćanja . .Pristupni rad *Rubin* Kruševac Pomoću kojih dobijaju sledeće podatke: .uticaj marketinga na razvoj sopstvene sirovinske osnove.ideja koja je interesantna prevodi se u koncept i njegovu procenu III faza . II faza .razvoj prototipa je faza u kojoj se vrši konačna specifikacija proizvoda 5 .tačnost i pravovremenost isporuke .sistematsko prikupljanje ideja na organizovan način. I faza . Neophodne su sve aktivnosti da bi se prevazišli limitirajući faktori u prodaji postojećih proizvoda.kvalitet usluga .broj dobavljača po pojedinim vrstama robe .uslovi isporuke . proizvodnih. postojećih i potencijalnih te na osnovu toga izabru najadekvatniju.

OSNOVNA OBELEŽJA TRŽIŠTA: S obzirom da *R U B I N* najveći deo proizvoda plasira na domaćem tržištu potrebno je ukazati na neka obeležja domaćeg tržišta SCG. kritičko preispitivanje planskih odluka i njihovog sprovodjenja kao i sagledavanje rezultata marketing aktivnosti. 1. VI faza . U SCG ne postoji jedinstevano sredstvo plaćanja. 2.unapredjenje prodaje (izložbe. SCG-o tržište je jedno neuredjeno tržište a takav profil mu daju društveni i politički odnosi u zemlji. Crne Gore i Kosova i Metohije. Na takvom tržištu postoje neravnopravni i neuredjeni odnosi izmedju konkurencije.lansiranje i komercijalizacija (neophodna je uska kordinacija program marketinga i proizvodnje). Neophodna je kordinirana aktivnost svih oblika promocije a njihovu optimalnu kombinaciju daje analiza proizvoda faze životnog ciklusa proizvoda i troškova pojedinih oblika promocije. nije jedinstven poreski i fiskalni sistem i drugo čime je ograničena slobodna konkurencija od strane aktuelne vlasti pod čijom su jurisdikcijom ta tržišta. Zapravo Savezni organi nemaju jurisdikciju na tržištu SCG a iz čega proizilazi da na domaćem tržišnom prostoru zapravo egzistiraju tri tžišta: Srbije. sajmovi) . KONTROLA MARKETING AKTIVNOSTI Kontrola marketing aktivnosti je sistematsko.privredna propaganda. Tržište SCG je tržište nesavršene konkurencije sa svim svojim devijacijama ne lojalnim postupcima koji se na njemu dešavaju. Neophodno je koristiti sva četiri oblika promocione aktivnosti: . .publicitet (informacije o preduzeću u javnim sredstvima informisanja) . Sa stanovišta sredstava plaćanja odnosno naplate potraživanja koja imaju karakter prodaje robe na instranom tržištu što u značajnoj meri otežava plasman proizvoda.licna prodaja.testiranje tržišta i dobijenih rezultata. Na tom 6 . Potrebno je prepoznati iskrsle probleme od planskih odluka do ustanovljenje problema i devijacija. Zapravo tržište pića je jedno masovno tržište akciznih proizvoda odnosno robe široke potrošnje. PRIVREDNA PROPAGANDA I OSTALE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI Promocija kao instrument marketing miksa je proces komuniciranja izmedju preduzeća i potrošača sa ciljem da se stvori pozitivan stav o proizvodima sa ciljem stimulisanja plasmana proizvoda. Na osnovu analize donose se predlozi za korektivnu akciju.Pristupni rad *Rubin* Kruševac (provera tehničkih svojstava i procena komercijalnog uspeha) V faza .

jer se grosisti javljaju kao posrednici izmedju proizvodjača. maloprodaje i krajnjeg potrošača. Pored toga sledi zaključenje ugovora o kupo-prodaji koji sadrže pored vrste količine i cene proizvoda. Liberalizovanjem spoljno-trgovinskih propisa omogućen je nesmetani uvoz raznih pića a samim tim i ugrožavanje domaćeg tržišta i proizvodnje u većem obimu. Sledi formiranje ponude koja se dostavlja kupcu te nakon ispitivanja ponude proizvoda i cena kupac se odlučuje za proizvode koji su mu interesantni. akcize) a. magacinima ili koji su u procesu proizvodnje. PRODAJA U preduzeću razlikujemo dve vrste prodaje: . Takvi proizvodi neopterećeni dažbinama. Prodaja na malo Rubinovih proizvoda vrši se u maloprodajnim objektima širom SCG gde je zastupljen celokupni proizvodni program i dostupan kupcima na malo. Zapravo sa jedne strane imamo legalne proizvodjače koji uredno izmiruju dažbine (porezi. dokumentacije koja prati robu. U ovom segmentu u 2003. Sa tog stanovišta i sama država i njeni ovlašćeni organi nisu uspeli da spreče nelegalnu proizvodnju i falsifikovanje pića i time povećaju svoj budžet. velikih trgovačkih firmi i to na veliko.Veleprodaja . ISTRAŽIVANJE KANALA PRODAJE Obzirom da prodaja predstavlja završnu fazu ekonomske aktivnosti Preduzeća koja pored politike prodaje zadire u poslovno okruženje obuhvatajući niz faktora 7 .Prodaja na malo U veleprodaji rad Službe prodaje obuhvataju aktivnosti koje se sastoje od prijema evidencie i preispitivanje zahteva. a osim toga na ovakvom neuredjenom tržištu prisutan je i ilegalni uvoz i falsifikovanje pojedinih pića. od strane zainteresovanih kupaca za proizvode iz proizvodnog asortimana *RUBIN*-a a sve na osnovu već predhodno prezentiranih cenovnika i specifikacija proizvoda koji su na zalihama. akcizom i porezima ozbiljno ugrožavaju legalne proizvodjače i dovode ih u neravnopravni položaj. uslove i rok plaćanja. Ovakav način prodaje olakšava prodaju ali smanjuje dobit. sa druge strane imamo veliki broj manjih nelegalnih proizvodjača koji proizvode pića sumnjivog kvaliteta i koji ne plaćaju obaveze prema državi.Pristupni rad *Rubin* Kruševac neuredjenom tržištu vodi se neravnopravna tržišna utakmica u pogledu cena i kvaliteta. godini zabeležen je spoljno-trgovinski deficit što je posledica višestruko većeg uvoza od izvoza robe. Interesantna je tvrdnja *Jugoinspekt* Zavoda u Topčideru da je najčešće krivotvoren popularni * RUBIN*-ov VINJAK 3. način i sredstvo isporuke kao i rešavanje eventualno nastalih reklamacija. *Rubin* najveći deo svojih proizvoda prodaje preko grosista.

Konkurencija i veliki izbor proizvoda na tžištu imaju za posledicu da se oni cene prema upotrebnoj vrednosti.RAKIJE: Loza. etike prodaje isl. Tržišni plasman proizvoda je predpostavka i uslov proizvodnje 3. 3. 2. Vinjak XO. kvaliteta itd. Carica Milica. Game. Plasman proizvoda u uslovima žestoke konkurencije gde se mora postići da proizvodi odgovaraju željama potrošača u pogledu cena. Stari grad. Lemoneto. Vinjak 5 . IIIGRUPA-KVALITETNA VINA SA ZAŠTIĆENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM . Vinjak. DESTILOVANA PIĆA: . Car Lazar. kvaliteta. Roze. ASORTIMAN PROIZVODA *RUBIN*-a 1. IVGRUPA-VRHUNSKA VINA SA ZAŠTIĆENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM -Rajnski rizling. Muskat otonel. Graševina. Rubinovo crveno. Smedervka.Cordiaca pelin. Rubinovo belo. Ono se mora blagovremeno okrenuti budućnosti te osim aktuelnih potreba mora imati sluha za potrebe tržišta u budućnosti.LIKERI: Krem. Liker breskva. Iz priloženog se može zaključiti da je tržište dosada bazirano isključivo na dominaciji potrošača a da bi se problemi na tržištu zasnovali na preovladavanju tražnje proizvoda ne mogu se zanemariti činjenice o evouliranju potreba trajnosti proizvoda i sve oštrijoj konkurenciji gde se moramo izboriti za što bolje privredjivanje i položaj na tržištu. razvoja. Vinjak KPK. ponašanja potrošača.STONA VINA SA ZAŠTIĆENIM POREKLOM -Roze. Pinot noir. Egzotik. Prepečenica . CHILL Vodka. Car Lazar.liker Barilli.Narandža. Vinjak original.VINJAK: Original V. VINA . Navedene činjenice upućuju da preduzeće mora permanentno buditi zainteresovanost potrošača i slediti njihove želje i potrebe. 2. Limun. Carica Milica. Savignon blanc.STONA VINA . Vranac.obuhvata četiri vrste vina: I GRUPA .S.Italijanski rizling. Mandarina 8 . Limun Vodka .Ružica.Pristupni rad *Rubin* Kruševac kao što su zahtevi kupaca u pogledu ukusa. VOĆNI SIRUPI: . Šardone.VODKA: Atlantick. II GRUPA . Odnos proizvodnje i tržišta u kome je tržište zauzelo vodeću ulogu nosi novo shvatanje koje se ogleda u sledećem: 1.

tgovaca .Pristupni rad *Rubin* Kruševac *RUBIN* bi imao još mnogo da ponudi u asortimanu novih proizvoda ali zbog zasićenosti tržišta inostranim napitcima i pićima proširenje asortimana ostavlja za neka buduća povoljnija vremena. Slična iskustva imaju i komercijalni predstavnici na terenu koji rade u okviru službe prodaje a čija su iskustva i prikupljeni podaci na licu mesta veoma značajni za informacionu bazu o kretanjima na tržištu. Prema predhodno definisanim i dogovorenim postupcima Preduzeće preduzima odredjene korake u pogledu reklamacije proizvoda a prema potrebi se uključuju i sve propratne službe počev od lagoratorija i odeljenja za utvrdjivanje kvaliteta proizvoda. Radi ostvarenja efikasne komunikacije na tržištu sa krajnjim potrošačima *Rubin* planira i realizuje različite degustacije. pružanje tehničke pomoći kooperantima. Takodje se u ovim objektima vrše razne ankete kupaca i putem njih se dolazi do ocene proizvoda kao i uključivanje raznih degustacija i promocija a u cilju bolje prezentacije prozvoda. Napominjemo da je prosečna mesečna realizacija *Rubin*-a u 2003. ugostitelja. reklamacije kupaca. odabira isl. izložbe i testiranje potrošača. obezbedi potrebne podatke i ideje za prilagodjavanje kvaliteta i drugih karakteristika proizvoda zahtevima tržišta i obezbedi kvalitetnu komunikaciju sa kupcima. rabata i uticaja sezone. Zapravo potošač se interesuje za cenu ali pri kupovini odlučuju i drugi faktori. Dalje u svojoj poslovnoj politici *Rubin* je pribegavao principu utvrdjivanja cena sa davanjem rabata i popusta. Za kupca odnosno potošača cena je faktor prvog reda sve do pojave kada ponuda prerasta stepen tražnje kao što je u ovom momentu slučaj sa *Rubin* proizvodima. godine iznosila 78 vagona gotovih proizvoda s tim što se krajem godine beleži rast od 155. analize i obrade tržišta. To sve zajedno ima zajednički cilj da olakša plasman. DELOVANJE NA TRŽIŠTU Kao deo politike proširenog delovanja na tržištu u Preduzeću su razvijeni posebni postupci koji obuhvataju razne aktivnosti pomoći i olakšanju plasmana proizvoda. CENE KAO FAKTOR PRODAJE Zbog zaoštrenih konkurentskih odnosa na tržištu i posle liberalizacije uvoza Preduzeće je u svojoj prodajnoj politici bilo prinudjeno da koristi princip utvrdjivanja cena po osnovu tražnje ali ne ispod cene gotovih proizvoda. kada bi preduzeću bila potrebna veća količina novčanih sredstava radi otkupa sirovina. Obzirom da je u poslednjih desetak godina došlo do raslojavanja kupaca a samim tim i kupovne moći stanovništva a i raslojavanja na imućnije i siromašnije slojeve potošača nametnuta je potreba za niskim cenama i performansama proizvoda što bi brojnim osiromašenim kupcima omogućilo nabavku *Rubin* proizvoda. raznim oblicima degustacije i promotivnih aktivnosti. kao i učešće na sajmovima i raznim komercijalnim skupovima i 9 .4 vagona kao rezultat promenjenih uslova prodaje. a pre svega odnos cena i performansi proizvoda. Maloprodajni objekti pored direktne prodaje proizvoda imaju za cilj pomoć kupcima putem saveta. groždja isl.

Beogradu i Novom Sadu.Direktna prodaja krajnjem potrošaču (četiri sopstvena maloprodajna objekta) . Služba marketinga zadužena je za organizaciju i sprovodjenje raznih promotivnih aktivnosti kao učešće na sajmovima. Prevoz u krugu fabrike (interni prevoz) obuhvata isključivo potrebe preduzeća unutar kruga.magacin gotovih proizvoda 10 .prodaja na malo direktno maloprodajnim subjektima .Pristupni rad *Rubin* Kruševac manifestacijama.prodaja preko grosista. Distribucija gotovih proizvoda na domaćem tržištu zbog udaljenosti mesta isporuke. Prevoz putničkim vozilima vrši se isključivo po zahtevu za službena putovanja 3. SKLADIŠTENJE U * RUBIN*-u postoje sledeći skladišni prostori: . gustine kupaca i potrošača. TRANSPORT Služba transporta razlikuje tri vrste prevoza: 1. DISTRIBUCIJA GOTOVIH PROIZVODA Prodaja gotovih proizvoda je organizovana u Kruševcu. Ove aktivnosti se realizuju kao razvojni projekti i njime se upravlja odgovarajućim uputstvom za marketinške projekte. U isporuci se koriste različite vrste transporta (kupčev ili sopstveni) u zavisnosti od uslova prodaje proizvoda. S tog stanovišta u *RUBIN*-u je zastupljen kombinovan način prodaje i to: . Posebna pažnja se poklanja kvalitetu transporta i zaštiti proizvoda u toku distribucije robe. Osim toga prodaja je pospešena stalnim prisustvom komercijalista na terenu. propagandnim akcijama preko različitih medija. raznim programima ekonomske propagande itd. Na pozitivne rezultate prodaje iz ova tri magacina u velikoj meri je uticala politika dopreme proizvoda do kupca i tehnika izbora prodajnih kanala. Svi ovi elementi utiču na povećan obim prodaje i samim tim lakše distribucije proizvoda do krajnjih potrošača i zadovoljenja njihovih potreba i želja. zaliha gotovih proizvoda i optimalnog transporta. konferencijama za štampu. Prevoz robe do kupca vrši se vozilima *RUBIN*-a zavisno od tonaže i udaljenosti 2. Posebna pažnja se poklanja projektima dizajna i redizajna proizvoda u okviru funkcije Razvoj a sve na bazi istraživanja tržišta i zahtevima potrošača i uklapanje *Rubin*-a u savremene trendove. Planiranje i organizacija distribucije proizvoda u *Rubin*-u je poverena stručnoj službi. isporučuje se iz centalnog magacina u Kruševcu i skladišta u Beogradu i Novom Sadu.

IZRADA PREDLOGA PROJEKTA (kada je projekat prihvaćen i ima svoju opra-vdanost u svakom smislu) 4.magacin rezervnih delova . Sva nabrojana skladišta održavaju se u optimalnim uslovima sprečavajući oštećenje i propadanje roba. VERIFIKACIJA LISTE RAZVOJNIH PROJEKATA (verifikacija od strane poslovodne strukture) 6.magacin reprezentacije .priručni magacini u radnim jedinicama . predlog dizajna i imena i izrada potrebnih uzoraka za marketing. kao i predlog za promocione aktivnosti. Magacinski prostori se održavaju u besprekornom čistom stanju sa stalnom kontrolom kvaliteta smeštenih roba kako bi se izbegli gubici izazvani kvarenjem robe. istraživanje cena konkurentskih proizvoda.NTNIH ČINJENICA ZA PROJEKAT 2.magacin goriva i maziva Skladištenje gotovih proizvoda vrši se na zakonom propisan način u Beogradu i akciznom magacinu u Novom Sadu i matičnom magacinu u Kruševcu. U skladištima su zastupljeni svi vidovi mehanizacije za pretovar i manipulaciju robom. istraživanje prihvaljivosti ponudjenog dizajna) Rukovodilac marketinga shodno predhodnim radnjama daje predlog plana prodaje. PRIKUPLJANJE IDEJA. Skladištenje repromaterija se isključivo vrši u Kruševcu a u sezoni berbe koristi se i magacin u Varvarinu. IZRADA PLANA PROJEKTA (odredjivanje potrebnih elemenata za početak proizvodnje. istraživanje prihvatljivosti novog proizvoda putem kombinovane metode svoja dva i jedan konkurentski proizvod. Samo robe koje su prošle kontrolu prijema mogu biti smeštena u skladište.akcizni magacin . INFORMACIJA I DRUGIH RELEVA. PLANIRANJE I RAZVOJ PROIZVODA Funkcija *RAZVOJ* obavlja sledeće aktivnosti tokom projekta novog proizvoda: 1.magacin repromaterijala . ANALIZA PREDLOGA PROJEKTA (stručna ocena novog proizvoda i izbor dve varijante potrebne za marketing istraživanja) 5. proizvodjačke cene i uslova prodaje.magacin ambalaže . PROCENA I OCENA ZAHTEVA (ideje koja se odnosi na opravdanost prihvatanja i ili neprihvatanja projekta) 3. PODATAKA. 11 .magacin sirovina . predlog kanala distribucije. istraživanje kanala distribucije.Pristupni rad *Rubin* Kruševac .

Nišu.plakat za nagradne igre itd. Vrbasu. usluga i poslovanja prepoznatljivog preduzeća.Emitovanje TV spota na TV. KVALITET PROIZVODA Osnovna politika *RUBIN*-a permanentno unapredjenje kvaliteta proizvoda a sve u cilju zadovoljenja tržišta i potrošača kao i očuvanja liderske pozicije na tržištu kao i kontinuirani razvoj i rast preduzeća uz stalno potvrdjivanje imidža uspešnog fleksibilnog i po kvalitetu proizvoda.otvarači.Elmag (CG) .majica. N. (II) Raspisivanje tendera za izradu TV spota . kecelja. Tokom maja 2003.lokalni mediji u Kruševcu . Budvi itd.lihgt box /svetleće telo/ .propagandni list .globalni mediji: RTS.Poljoprivrdeni sajam u Novom Sadu (V) Organizovanje potrošačkih degustacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini (VI) Istraživanja vezana za pozicioniranje proizvoda na tržištu (VII) Organizovanje promocija po ugostiteljskim objektima u Jagodini.877 uzoraka pića što nesumljivo govori o veoma visokom kvalitetu. PINK prema dispozicijama (III) Formiranje BILBORD kampanje u trajanju od četiri nedelje na osnovu ugovora sa EUROPLAKATOM a prema slajdovima iz TV spota (IV) Izlaganje promocija i degustacija kao i učestvovanje na sajmovima.Jadranski Sajam u Budvi . 12 . blokovi za pisanje itd. . kapa.Pazaru. dodelili su *Rubin* Lozovači Zlatnu medalju medju 3. . poslužavnik za ugostiteljstvo .šou karton . godine u ocenjivačkoj smotri u Briselu najeminentniji stručnjaci medjunarodne organizacije za jaka pića i vina /OVI-a/.Pristupni rad *Rubin* Kruševac PLAN PROMOCIJE NOVOG PROIZVODA U drugoj fazi promocije proizvoda planira se: (I) Izrada propagandnog materijala .

...... gde je konkurencija žesrokih pića i vina veoma jaka *Rubin* je uspeo da zaključi kvalitetne ugovore u skoro svim zemljama u kojima je naša dijaspora i ulaže velika sredstva i napore u predstavljanju svog proizvodnog programa i za konzumente i žitelje tih zemalja.........Pristupni rad *Rubin* Kruševac Na Medjunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu (11-19 Maja 2003.2 2........... ANALIZA KADROVA U MARKETING FUNKCIJI............2 3.................. ORGANIZACIJA PREDUZEĆA *RUBIN* KRUŠEVAC............................ Uspešnom prezentacijom na inostranom tržištu.. S A D R Ž A J: 1.................3 13 ................) medju 1400 izlagača iz naše zemlje i 600 iz 60 država Preduzeće *Rubin* je dvostruki apsolutni šampion kvaliteta za Vinjak i vrhunsko vino Sevinjon beli i dobitnik dva velika šampionska pehara za vrhunski kvalitet belih i crnih vina i vrhunski kvalitetakih pića koji se dodeljuju dugogodišnjim dobitnicima zlatnih medalja i šampionskih pehara kao i priznanje za kontinuirano održanje kvaliteta... ZAKLJUČAK *RUBIN* je veoma uspešno Preduzeće na području SCG a razvijanjem službi Marketinga uspeva da bude svakodnevno prisutno na domaćem a i na tržištu EXYU republika................ ORGANIZACIJA FUNKCIJE UVOZ– IZVOZ..

.................................... SKLADIŠTENJE........4 • • • • • • ISTRAŽIVANJE KANALA DISTRIBUCIJE ISTRAŽIVANJE POJEDINIH TRŽIŠNIH SEGMENATA ISTRAŽIVANJE KONKURENCIJE ISTRAŽIVANJE KUPACA ISTRAŽIVANJE IZVORA SNADBEVANJA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I UNAPREDJENJE PRODAJE 6. PRIVREDNA PROPAGANDA I OSTALE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI.......................................10 16............................................................... OSNOVNA OBELEŽJA TRŽIŠTA...........10 18.... KVALITET PROIZVODA........... ZAKLJUČAK....................................... DISTRIBUCIJA GOTOVIH PROIZVODA....................12 14 .............. PLANIRANJE I RAZVOJ PROIZVODA..... ................................................ OSTALA ISTRAŽIVANJA U FUNKCIJI UNAPREDJENJA PRODAJE................. DELOVANJE NA TRŽIŠTU............................ ANALIZA I OCENA MARKETING FUNKCIJE............................................... .....................................................................................................................7 11.................................................................... GODIŠNJI PLAN RADA MARKETINGA................................10 17............................... ISTRAŽIVANJE KANALA PRODAJE.............................................8 13.............5 • • AKTIVNOST NA UNAPREDJENJU PRODAJE POSTOJEĆEG PROIZVODA AKTIVNOST NA UVODJENJU NOVIH PROIZVODA 7..7 12... ...........................................................Pristupni rad *Rubin* Kruševac 4......................................................................................................................................... CENE KAO FAKTOR PRODAJE..6 10..... PRODAJA....................................... KONTROLA MARKETING AKTIVNOSTI..............................9 14.............9 15..............................................11 19................ PLAN PROMOCIJE NOVOG PROIZVODA..................... ....................................12 20.....................5 8..3 5..... TRANSPORT.....................................6 9........................................

Pristupni rad *Rubin* Kruševac L I T E R A T U R A:  Izvori iz arhiva preduzeća *RUBIN* Kruševac  Internet sajt www.rubin.com 15 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->