P. 1
maturski rad POSLOVI BANAKA SA STANOVNIŠTVOM 1

maturski rad POSLOVI BANAKA SA STANOVNIŠTVOM 1

|Views: 1,413|Likes:
Published by lelol

More info:

Published by: lelol on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

Srednja ekonomska škola, Sarajevo

MATURSKI RAD
Tema: Poslovi banaka sa stanovništvom
Mentor: Arijana Izmirlija, prof. Lejla Berilo 4/14/2010

Sarajevo, 2010

Page 1

SADRŽAJ

SADRŽAJ……………………………………………………............ 2 1. UVOD……………………………………………………... 3 2. POSLOVI BANAKA SA STANOVNIŠTVOM...…….….. 4 2.1. Kreditiranje fizičkih lica……………………………… 4 2.1.2. Kreditna sposobnost…………………………… 5 2.2. Postupak odobrenja kredita………………………....... 7 2.2.1. Razgovor sa klijentom…………………………. 7 2.2.2. Evidentiranje zahtjeva za kredit……………….. 8 2.2.3. Postupak obrade zahtjeva……………………… 8 2.2.4. Donošenje odluke o odobravanju kredita……… 8 2.2.5. Zaključivanje ugovora o kreditu………………. 9 2.2.6. Otplata kredita………………………………… 9 2.3. Gotovinske transakcije………………………………. 9 2.4. Bankarski informacioni sistem i stanovništvo………. 10 2.4.1. Elektronski sistem plaćanja……………………. 10 2.4.1.1. Kartično poslovanje…………………… 10 2.4.2. Vrste elektronskog poslovanja………………… 15 2.4.2.1. On – line bankarstvo………………….. 15 2.5. Pasivni bankarski poslovi............................................. 18 2.5.1 Depozitni poslovi....................................................................... 19 2.5.1.1 A`vista depoziti....................................................................... 19 2.5.1.2 Oročeni depoziti...................................................................... 19 2.5.1.3 Štedni depoziti........................................................................ 20 3. ZAKLJUČAK…………………………………………… 21 4. LITERATURA…………………………………………… 22

2

banka treba da pruži široku lepezu usluga. kupovnu moć. Taj gubitak povjerenja odnosi se na period konfiskacije banaka od strane države i period kada su štediše ostali bez mogućnosti raspolaganja svojim uloženim sredstvima. 3 . Samo tržište obuhvata ljude. za njen opstanak. Da bi se steklo povjerenje tj. prostor u kome se kupoprodaja obavlja te cijenu. Banka ima za cilj da teži se ka kvalitetnim rješenjima da bi se ostavio utisak na klijente kao i na potencijalne klijente. Veliki dio bankarskih proizvoda i usluga namjenjeno je upravo stanovništvu. a u svrhu razmjene za novčana sredstva. Jedan od preduslova za funkcionisanje banke tj. da bi banka bila institucija od povjerenja.UVOD Poznato nam je da je poslednjih decenija banka kao institucija u dva navrata izgubila zadobljeno povjerenje privrednih subjekata. potrebno je zdravo finansijsko tržište. tržište kapitala. te iz tog razloga poslovi sa stanovništvom su organizaciono veoma zastupljeni u planiranju i organizovanju svake banke a to je sve definisano politikama i procedurama banke. svojim klijentima i korisnicima usluga. uprkos činjenici da je garanciju davala sama država. a posebno građana. Najkraće rečeno tržište je oblikovan kontakt prodavca i kupca.

poslovi tekućih računa. Banka odobrava sledeće vrste kredita i to: . Banka odobrava kratkoročne i dugoročne kredite.) . Poslovanje banaka sa stanovništvom obuhvataju: kreditiranje.poljoprivredne kredite .stambene kredite . devizni poslovi. uplate i isplate po svim vrstama kratkoročnih i dugoročnih kredita fizičkih lica. mjenjački poslovi.2. Kreditiranje fizičkih lica Kreditiranje fizičkih lica1 predstavlja aktivni bankarski posao i obavlja se u skladu sa Programom i politikom za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacija aktive. 2.1.kredite za kupovinu.ostale kredite ______________________ 4 . POSLOVI BANAKA SA STANOVNIŠTVOM Veliki dio bankarskih proizvoda i usluga namjenjeno je upravo stanovništvu.kredite po tekućim računima .kredite za kupovinu automobila . namjenske i nenamjenske.nenamjenske kredite . sa položenim depozitom i bez depozita. računari itd. prijem i izdavanje gotovine u korist i na teret računa u Banci i računa drugih banaka i dr.kredite za kupovinu robe široke potrošnje (namještaj. gotovinske transakcije kao što su: uplate-isplate po štednim ulozima. te iz tog razloga poslovi sa stanovništvom su organizaciono veoma zastupljeni u planiranju i organizovanju svake banke. izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora .hipotekarne kredite .

korisnici ličnih i porodičnih penzija i invalidnina . Ako je njegova kreditna sposobnost umanjena. odnosno do 2/3 za korisnike čija su primanja preko 1000. kredit mu se može odobriti za razliku od 2/3 slobodnog dijela ličnog primanja. Krediti se odobravaju sa utvrđenim rokom otplate i ostalim uslovima u skladu namjenom kredita i ocjenom kreditne sposobnosti tražioca kredita.00 KM.1.00 KM. Kod utvrđivanja kreditne sposobnosti. Kreditna sposobnost Kreditna sposobnost predstavlja utvrđivanje boniteta2 tj. 5 .1 Fizička lica – stanovništvo/građanstvo.slobodnih profesija (sportisti.1. Kreditnu sposobnost tražioca kredita mogu poboljšati solidarni dužnici koji potpisuju ugovor o kreditu i solidarno odgovaraju za naplatu svih potraživanja Banke po kreditu.) . Kreditna sposobnost tražioca kredita utvrđuje se u visini do 1/2 prosječnog ličnog primanja ostvarenog u poslednja tri mjeseca za korisnike čija su primanja do 1000. 2 Bonitet – kreditna sposobnost dužnika klijenta. treba obratiti pažnju da li je podnosilac zahtjeva za kredit već dužnik po nekom kreditu ili po osnovu jemstva.u stalnom radnom odnosu .poljoprivrednici i drugi 2. itd. Kreditna sposobnost solidarnih dužnika utvrđuje se kao i za tražioca kredita. Korisnici kredita mogu biti fizička lica starosne dobi od 18 do 70 godina koja su: . Banka može udružiti kreditnu sposobnost tražioca kredita sa kreditnom sposobnošću članova porodičnog domaćinstva i na osnovu toga omogućiti podizanje većeg iznosa kredita. Izuzetak čine hipotekarni krediti kod kojih se akcenat stavlja na vrijednost hipoteke. umjetnici. njegove mogućnosti da dobije kredit i da ga zajedno sa pripadajućom kamatom otplati u roku utvrđenom u ugovoru o kreditu.

akcije . Hipoteka se koristi najčešće kod većih iznosa kredita datih za izgradnju. adaptaciju ili kupovinu stambenih objekata i poslovnih prostora.bankarska garancija . Sredstva obezbjeđenja za date kredite mogu biti: .hipoteka na pokretnu i nepokretnu imovinu .kada dužnik otplati u cjelosti kredit. _______________________ 6 .jemci . Korisnik kredita ne može otuđiti nekretninu dok u cjelosti ne vrati kredit sa pripadajućom kamatom. Obezbjeđenje kredita Banka je dužna da obezbjedi sigurnost plasmana datih stanovništvu.1. Uredno i pravilno popunjena mjenica od strane dužnika i žiranata predstavlja sigurnost i garanciju da će se dug naplatiti.2. Hipoteka Hipoteka je jedno od veoma čestih i sigurnih sredstava obezbjeđenja urednog vraćanja kredita.mjenica3 . Banka putem suda pokreće javnu prodaju nekretnina i od dobijenog iznosa namiruje svoja cjelokupna potraživanja. Ako dužnik ne vrati kredit u ugovorom utvrđenom roku. Mjenično jemstvo Mjenično jemstvo podrazumjeva da je banka pohranila u trezor bjanko mjenice potpisane od dužnika i određenog broja kreditno sposobnih žiranata. uvećanih za obračunatu ugovorenu kamatu na te plasmane. a eventualno preostali dio isplaćuje vlasniku prodatog objekta. vraća mu se mjenica i ostala dokumentacija koja banci nije potrebna.2. b.polisa osiguranja a.oročeni novčani depoziti .

isti ovlašćuje Banku da u njegovo ime i za njegov račun izvrši plaćanje premije osiguranja i za nastale troškove tereti korisnika kredita. može biti beskamatan ili kamatonosan. Akcije Akcije4 pojedinih preduzeća koje kotiraju na Berzi. potrebno je skupiti što više informacija o samom tražiocu kredita i o dosadašnjem poslovanju sa bankom. poštenju i reputaciji tražioca kredita.3 Mjenica – vrijedonosni papir kojima se izdavač obavezuje da će platiti iznos kredita. c. Ukoliko službenik banke smatra da postoje osnove za odobrenje kredita. popunjava aplikaciju i izdaje Zahtjev za kredit.2. Novčani depozit Novčani depozit koji služi za obezbjeđenje kredita. Iz razgovora. Postupak odobrenja kredita 2. U tom slučaju ovjerava se ugovor o kreditu i ugovor o upisu založnog prava na akcijama preduzeća. d.2. Novčani depozit može biti u visini odobrenog kredita ili već. 2. Ukoliko korisnik kredita ne ispuni svoju obavezu osiguranja nekretnine. e. Sastanak sa tražiocem kredita obavlja se u Banci a može se obaviti i od klijenta. Polisa osiguranja Banka može zahtjevati kada je riječ o većim iznosima kredita da se nekretnina koja se nudi za obezbjeđenje kredita kod osiguravajuće kuće koju prihvati Banka. takođe mogu biti fizičkim licima sredstvo obezbjeđenja kredita.1. 7 . Razgovor sa klijentom Razgovor sa tražiocem kredita pruža mogućnost ocjene o karakteru. oročava se na poseban račun na isti rok na koji je odobren kredit.

Nakon primljene komplentne dokumentacije podnosioca zahtjeva kod kojih je potreban upis hipoteke. urednost izmirenja postojećih dugova.2.______________________ 4 Akcije – hartija od vrijednosti koja je definisana nominalnom vrijednošću iskazanom u domaćoj valuti.2. analizu namjene kredita. Kod hipotekarnih kredita neophodno je uz zahtjeva za kredit priložiti procjenu objekata. 8 .4.2.2. u postupku obrade zahtjeva za kredit. mogućnost otplate kredita.000 KM. Postupak obrade zahtjeva za kredit i izrada kreditnog prijedloga Kreditni referent je dužan da provede sveobuhvatnu i kvalitetnu analizu kreditnih zahtjeva. obaveze po drugom kreditu. 2. urednost i ispravnost dokumenata po kreditu.3. kreditni referent je obavezan da istog dana proslijedi sve dokumente Pravnoj službi Banke. Donošenje odluke o odobravanju ili odbijanju kredita Kredite preko utvrđenog limita odobrava Kreditni odbor Banke na prijedlog kreditnog referenta i uz suglasnost direktora Filijale. 2. način obezbjeđenja kredita i sl. Nakon prijema zahtjeva za odobravanje kredita. utvrđuje se i mogućnost pokrića traženog kredita kreditnom sposobnošću tražioca kredita. zaduženi kreditni referent pregleda svaki pojedinačno zahtjev za kredit i provjerava sledeće elemente: kreditnu sposobnost dužnika i žiranata5. te prije odobravanja i isplate sredstava predloži kvalitetne i pouzdane ocjene kao i zaključke o svakom pojedinačno. 2. Ovi krediti se odobravaju na prijedlog kreditnog referenta. Kreditni odbor ne razmatra kreditne zahtjeve do iznosa od 2. Evidentiranje zahtjeva za kredit Primljeni zahtjevi klijenata se evidentiraju u bazi podataka Banke. koja je sačinjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

ratama (mjesečno. referent priprema ugovornu dokumentaciju. Zaključivanje ugovora o kreditu Klijent se obavještava o odobenju kreditnog zahtjeva a odbijeni zahtjevi se vraćaju klijentu.2. polugodišnje. 2. Korisnik kredita ima pravo da vrati cjelokupan iznos kredita i prije isteka roka odobrenja kredita. Gotovinske transakcije 9 . Ugovor se obavezno potpisuje u prostorijama banke. 2. __________________________ 5 Žirant – lice koje garantuje otplatu kredita u slučaju da glavni dužnik iz bilo kog razloga ne otplaćuje kredit.6.2. Ukoliko je klijent saglasan sa uslovima iz Odluke Kreditnog odbora.5. Banka službenim putem dostavlja administrativnu zabranu i plan otplate kredita. 2. godišnje) Po odobrenju kredita. U tom slučaju obračunava se naknada za prijevremenu otplatu u skladu sa Odlukom o visini kamatnih stopa i naknada za kredite.3. Otplata kredita vrši se u: . Otplata kredita Otplata kredita vrši se prema planu otplate koji je sastavni dio svakog Ugovora o kreditu.jednakim mjesečnim anuitetima6 .Izuzetak su krediti po tekućem računu u visini pet plata za koje garantuje firma podnosioca zahtjeva.

Sigurnost kod korišćenja kartica se obezbjeđuje putem personalnog identifikacionog broja koji se ugrađuje na magnetnu traku ili čip. kreditna kartica.4.1.uplate-isplate po štednim ulozima . 2.platne kartice (debitna kartica. Radi svog obezbjeđenja.pametne kartice (Smart Card) i elektronski novčanici (Electronic Wallet) . Bankarski informacioni sistem i stanovništvo Interni bankarski informacioni sistemi su usmjereni na efikasnije i brže pružanje usluga stanovništvu. revolving kartica…) .uplate i isplate po svim vrstama kratkoročnih i dugoročnih kredita fizičkih lica . 2. Elektronski sistemi plaćanja Kao najčešće korišćena sredstva za obavljanje finansijskih transakcija u elektronskom poslovanju izdvajaju se: . banka vodi računa o platnoj sposobnosti svojih klijenata kojima izdaje kartice.1.1. Kartično poslovanje 10 .elektronski ili digitalni novac (Electonic Money.Poslovanje banaka sa stanovništvom pored kreditiranja obuhvata gotovinske transakcije kao što su: .sistemi mikro plaćanja (Micropayment) 2. Digital Cash) . određuje maksimalni iznos kredita (kartice) i rok do koga kartica važi.poslovi tekućih računa .4.devizni poslovi .4.mjenjački poslovi .prijem i izdavanje gotovine u korist i na teret računa u Banci i računa drugih banaka _________________________ 6 Anuitet – iznos kojima se otplaćuje kredit.

Ova kartica je internacionalna što znači da se koristi za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine svugdje u svijetu.kreditne kartice . Navešću neka pojašnjena nekih pojmova koja se često koriste u poslovanju sa karticama: ATM (automated teller machine) – bankomat koji služi za podizanje gotovine POS (point of sale) – uređaji postavljeni na šalterima banaka za podizanje gotovine i postavljeni u trgovinama. posredstvom on-line veze sa kompjuterskim centrom. što omogućava osobi na koju kartica glasi da je koristi za navedene namjene. Platne kartice mogu se podjeliti u tri grupe: . Korisnik osnovne kartice može postati svako punoljetno lice koje ima otvoren tekući račun u banci a uz njegovu suglasnost može da se izda i dodatna kartica za sva lica koja on ovlasti.revolving kartice ♦ Debitna kartica Banka izdaje debitnu karticu koja je vezana za tekući račun korisnika kartice. Korišćenje debitne kartice može se vršiti samo do iznosa pokrića na čekovnom računu. Korisnik se odmah po izvršenom plaćanju zadužuje na teret njegovog čekovnog računa. Korisnik u momentu korištenja kartice mora imati sredstva na svome računu kod banke i može potrošiti onoliko koliko ima sredstava na računu. To je mali komad plastike koji sadrži neko sredstvo za identifikaciju (potpis ili sliku).debitne kartice .♦ Platne kartice Platna kartica je instrument bezgotovinskog načina plaćanja i instrument za podizanje gotovog novca kod izdavaoca kartice ili preko bankomata. hotelima i sl. za plaćanje roba i usluga PIN (personal identification number) – četverocifreni lični indentifikacioni broj korisnika kartice koji služi za kompjuterku indentifikaciju… 11 .

plaćanje goriva na benzinskim pumpama . vlasnik debitne kartice ima mogućnost korišćenja sredstva samo do iznosa pokrića na svom računu kod banke. Međutim. Debitne kartice mogu se koristiti u trgovinskim radnjama koje su snabdjevene POS terminalima ili bankarskim automatima (ATM).plaćanje putarine Osnovna razlika između ove vrste kartice i ostalih kartica jeste u tome što je ona vezana za račun pravnog lica tj. preduzeća. koji povlači novac ili vrši plaćanje za kupovinu roba ili usluga. ♦ Business kartica Business kartica je debitna kartica namjenjena isključivo poslovnim ljudima koji često putuju kako u zemlji tako i u inostranstvu i kojima je novac dostupan u svakom momentu na bilo kom mjestu u svijetu. debitne kartice su povoljne za prodavce. Pod određenim uslovima. debitne kartice mogu poslužiti i kao kreditne. odmah se zadužuje na svom računu kod banke. odnosno davaoce usluga. na čiji račun se takođe trenutno transferišu sredstva. DEBITNA 12 .Kartica se izdaje nakon što klijent popuni zahtjev za izdavanje kartice.plaćanje troškova službenog puta u zemlji i inostranstvu . Business kartica svojim korisnicima pruža i sljedeće pogodnosti kao što su: . S obzirom na činjenicu da se vlasnik debitne kartice. ali je za to potreban poseban ugovor između banke koja je izdala karticu i prodajnog mjesta.podizanje gotovine . Kada se završi personalizacija kartice ona se preko ovlaštenih radnika banke dostavlja filijalama i nakon toga se uručuje komitentu na šalteru banke.

imprinterima) označenim za njeno prihvatanje u zemlji i inostranstvu.jednostavno praćenje potrošnje putem mjesečnog izvoda o svakom učinjenom trošku. Po ovoj kartici se odobrava kreditni limit koji predstavlja finansijski okvir za korištenje ove kartice.KARTICE BUSINES KREDITNA Slika br. 1. obračunatoj kamati i naknadama . Prednosti kreditne kartice su sljedeće: .pruža slobodu i mogućnost upravljanja potrošnjom . Koristi se za plaćanje roba i usluga kao i za podizanje gotovine na bankomatima7 i isplatnim mjestima (POS uređajima. Vrste kartica ♦ Kreditna kartica Namjena i prednosti kreditne kartice Kreditna kartica je embosirana kartica namjenjena isključivo fizičkim licima. .mogućnost plaćanja preko interneta 13 .pruža finansijsku fleksibilnost kroz kredit dostupan u svakom trenutku.

Ako dužnicki saldo nije pokriven. naplaćuje se kamata. osim u dijelu koji se odnosi na uplatu iskorištenog iznosa. uključujući i iznos eventualno obračunate kamate i drugih troškova. ♦ Revolving kartica Revolving kartica je po svim karakteristikama indentična gore navedenoj kartici.00 KM zavisno od kategorije i primanja korisnika i potrebnog obezbjeđenja.Da klijenti imaju redovna primanja (minimalno 500 KM mjesečna primanja na tekući račun) . Osnovni uslovi za izdavanje kartice su: . Izvještaj sadrži detaljne informacije o svakoj transakciji koja je načinjena karticom tokom obračunskog perioda na koji se izvještaj odnosi. Kreditna kartica se izdaje na rok od dvije godine i nakon toga se vrši njeno reizdavanje ili poništavanje ukoliko korisnik ne želi da je koristi uz prethodno izmirenje svih obaveza prema banci. Banka je dužna da korisniku kartice dostavi izvještaj o svim transakcijama i ostalim zaduženjima do 5-og u mjesecu za prošli mjesec.2 bjanko mjenice za korisnika kartice Ostali uslovi su: Kartica se izdaje sa limitom od 500.Korisnik kreditne kartice može biti svako punoljetno lice koje ima državljanstvo Bosne i Hercegovine. Korisnik kredita je dužan da do 15-og u mjesecu uplati cjelokupan iskorišteni iznos kredita za prošli mjesec.000. 14 .Da obezbjede polog depozita u visini jedne trećine traženog kredita . _______________________ 7 Bankomat /ATM – aparat za podizanje gotovine.Iznos odobrenog kredita može biti 3 puta veći od primanja korisnika kartice . Korisnik kreditne kartice obično na mjesečnoj bazi dobija stanje na računu. Naravno. uslov za dobijanje kreditne kartice jeste da korisnik prima platu preko Banke i da već posjeduje karticu.00 KM – 15.

da na mjestu iz kog obavlja poslovanje postoji računar sa pristupom Internetu i da korisnik zna sve šifre koje su mu potrebne za ulazak u Internet banku i njegov račun.planirano i zakazano plaćanje za određeni termin koje će se izvršiti automatski.2. On-line / Internet bankarstvo On-line bankarstvo predstavlja obavljanje bankarskih transakcija direktnom vezom klijenta i banke uz pomoć specijalizovanog softvera. potreban je poseban softver instaliran na klijentovom računaru sa kog se jedino mogu obavljati transakcije i na kome će se nalaziti podaci o izvršenim promjenama. specijalne finansijsko-softverske programe koji brinu o budžetu klijenata. Danas ljudi mogu imati banku unutar svog doma..2. Potrebno je da korisnik ima otvoren račun u nekoj banci koja pruža usluge Internet bankarstva. Usluge koje su 24 sata dnevno dostupne su: . dostupan 24 sata dnevno.plaćanje računa.pristup stanju na tekućem računu i kreditnim karticama.prenos novca sa računa na račun. Internet bankarstvo je moguće obavljati sa bilo kog mjesta na svijetu. multimedijalne i da omogućavaju kompletno poslovanje direktno na Internetu.).2. . Dakle. da budu interaktivne. Ipak i pored pomenutih inovacija ponuda bankarskih proizvoda i usluga je gotovo uniformna. Vrste elektronskog poslovanja banke sa stanovništvom 2. .1.4. Zbog toga su banke u svoje Internet poslovanje uvele niz inovacija (virtualne poslovnice.. 15 . bez obzira gdje god da žive.usluge vođenja finansija za šta je potreban dodatni softver Internet bankarstvo je najjeftiniji oblik bankarskih usluga. Danas se postavljaju dodatni zahtjevi da prezentacije moraju da pruže i nešto više. . praktično bez prostorne ograničenosti.4. Banke su shvatile da nije dovoljno da imaju samo Internet prezentacije koje dobro izgledaju. ulaganjima. Bankarske transakcije na Internetu su najviši nivo komunikacije banke i komitenta. .

. 16 .trgovina hartijama od vrijednosti ..otvaranje i korišćenje depozitnih računa .otvaranje i korišćenje tekućih računa .odobravanje hipotekarnih i ostalih kredita ..elektronski transferi između računa .obustave plaćanja (Stop Payment) .Bankarski proizvodi i usluge koje nudi većina banaka u svom Internet poslovanju su: . Master Card.korišćenje sistema kreditnih kartica (Visa.mjenjački poslovi .e-mail korespodencija (dostavljanje svih najvažnijih informacija za klijentovo poslovanje poput: informacije sa svjetskih berzi.) . Plaćanje računa preko Interneta elektronskim novcem ili pametnim karticama (Smart Cards) je nova aktivnost koju Internet banke omogućavaju svojim klijentima.savjetodavna funkcija Bankarsko poslovanje na Internetu je brzo. efikasno i ekonomično. informacije o stanju klijentovih ulaganja.otvaranje i korišćenje zajmovnog računa (Loan account) .provjera transakcija iz prethodnog perioda na svim računima klijenta . Otvaranje računa u Internet bankama je potpuno besplatno.) .plaćanje računa elektronskim putem . informacije o aktivnostima banke. Ostale provizije za Internet bankarske proizvode i usluge su identične ili manje od provizija u takozvanom tradicionalnom (filijalnom) bankarstvu.. Provizije za plaćanje računa elektronskim putem su minimalne ili u većini banaka potpuno besplatne.otvaranje i korišćenje čekovnih računa .provjera stanja na računima klijenta .

i na dugoročne poslove kojima ona prikuplja sredstva za kreditiranje razvoja industrije i prometa odnosno finansiranje investicija. Passivgeschäfte) su po kriteriju funkcionalnosti poslovi mobilizacije i koncentracije sredstava kojima banka privlači sredstva u kreditni sistem.Prednosti Internet bankarstva Internet bankarstvo ima niz prednosti u odnosu na takozvano tradicionalno poslovanje banaka. Prednosti se uglavnom ogledaju u vremenskoj i prostornoj neograničenosti. U klasičnom bankarstvu korisnik je vezan za mjesto i zemlju gdje postoji filijala banke u kojoj ima otvorene račune. čekova i ostalih dokumenata. Pasivni bankarski poslovi Pasivni bankovni poslovi (engl.5. a s obzirom na to da ih pribavlja od drugih imalaca. deposit business. a strukturirani su na kratkoročne poslove kojima se prikupljaju novčana sredstva za odobravanje kratkoročnih kredita svojim komitentima i za obavljanje ostalih vlastitih i drugih aktivnih poslova. Cijena obavljanja bankarskih transakcija Internet bankarstva je najjeftiniji oblik obavljanja bankarskih transakcija. 17 . niskoj cijeni i širokom asortimanu bankarskih proizvoda i usluga. Za poslovanje u Internet banci potrebno je samo vrijeme za prijavljivanje u Internet banku i vrijeme za obavljanje bankarske transakcije. Internet bankarstvo je daleko brži način za obavljanje bankarskog poslovanja. Brzina obavljanja transakcija u klasičnom bankarstvu potrebno je utrošiti vrijeme za dolazak i odlazak u filijalu banke. Provizije koje se plaćaju za obavljanje bankarskih usluga u Internet bankarstvu su iste ili niže od onih u tradicionalnom bankarstvu 2. Osnovna prednost Internet banaka je njihovo neograničeno radno vrijeme. jer preko njih ona prikuplja sredstava za svoj rad. zatim vrijeme za čekanje u filijalama. Za bankovno poslovanje ovi su poslovi bitni. vrijeme za popunjavanje obrazaca. sa stanovišta bilansa oni predstavljaju dug banke i nalaze se u njenoj pasivi. brzini obavljanja transakcija. njem. kao i vrijeme za obavljanje samih transakcija.

2. a oročeni depoziti imaju utvrđen rok dospijeća i do tada u pravilu deponent ne može raspolagati novčanim sredstvima u depozitu. Novčani depoziti su obveza banke prema svojim deponentima i vode se u pasivi bilance banke.5. pasivna kamata. Novčane depozite kod banaka i drugih financijskih organizacija moguće je podijeliti prema više kriterija.2. tako i za čekove i mjenice plative čim se predoče. prosječno iznose oko 70-75% ukupne količine novca u optjecaju i služe kao prometno i plaćevno sredstvo. 18 . A`vista depoziti Depozit po viđenju (engl. kao depozitne stvari (depo poslovi. kao depozitne stvari (depo poslovi. Bedarfdeposit) su novčana sredstva kod banaka i drugih depozitnih ustanova koja mogu bez zapreka biti povučena u gotovini ili prenijeta na drugi račun bez prethodne obavijesti banci. njem. a oročeni depoziti imaju utvrđen rok dospijeća i do tada u pravilu deponent ne može raspolagati novčanim sredstvima u depozitu.1. 2. Uz gotovinu (metalni i notalni – papirni novac) komponenta su novčane mase.5. njem. drugih banaka i vladinih tijela. "A vista" je odgovarajući talijanski izraz koji se upotrebljava kako za depozite plative po viđenju. poduzeća. Banke primaju i nenovčane depozite.1.1.1. demand deposit – DD.5. deposit. poduzeća. štednji ne smatraju se novcem već kvazi novcem – tobožnjim novcem – iako po svemu mogu poslužiti kao prometno i plaćevno sredstvo. Hinterlegung) je pojam koji se dominantno odnosi na novčane depozite i označava novčana sredstva različitih vlasnika koje banka i druge depozitne ustanove prikupljaju na svojim računima i iz njih odobravaju kredite. Depoziti po viđenju isplaćuju se njihovu vlasniku na prvi poziv. ostave). Depoziti po viđenju koji nisu namijenjeni transakcijama već npr. Ablagerung. Oročeni depoziti Depozit (engl. pasivna kamata. ostave). Bedarfablagerung. a vlasnicima depozita plaća se tzv. Krediti po viđenju imaju ugovorenu klauzulu kojom kreditor može od dužnika tražiti potpunu otplatu kredita u svakom trenutku. drugih banaka i vladinih tijela. ali osnovna podjela razlikuje a vista (demand deposits) – depozite po viđenju i vremenske ili ročne depozite (time deposits). deposit. njem. ali osnovna podjela razlikuje a vista (demand deposits) – depozite po viđenju i vremenske ili ročne depozite (time deposits). a vlasnicima depozita plaća se tzv. Aktivni (kreditni) poslovi banke moraju biti vođeni tako da se zaštite interesi deponenata: pojedinaca.2. Ablagerung. Banke primaju i nenovčane depozite. Aktivni (kreditni) poslovi banke moraju biti vođeni tako da se zaštite interesi deponenata: pojedinaca. Novčane depozite kod banaka i drugih financijskih organizacija moguće je podijeliti prema više kriterija. Depoziti Depozit (engl. Novčani depoziti su obveza banke prema svojim deponentima i vode se u pasivi bilance banke. Hinterlegung) je pojam koji se dominantno odnosi na novčane depozite i označava novčana sredstva različitih vlasnika koje banka i druge depozitne ustanove prikupljaju na svojim računima i iz njih odobravaju kredite. Depoziti po viđenju isplaćuju se njihovu vlasniku na prvi poziv.

Štedni depoziti Štedni depozit je podvrsta ugovora o depozitu pri kojem banka. Štedna knjižica može biti izdana samo na ime određene osobe ili na donositelja. Na uloge na štednju depozitar je dužan deponentu plaćati kamatu. odnosno štedno-kreditne organizacije. 19 . odnosno podizanjima novca.3. Ugovorna odredba upravljena na odricanje takvog svojstva štednoj knjižici ništava je.1. Depozitarova eventualna naknada za obavljanje poslova ex lege nije predviđena. ulozi na štednju mogu se podijeliti na uloge po viđenju. U štednu knjižicu unose se podaci o svim uplatama.2. Ti podaci u štednoj knjižici imaju svojstvo dokazne isprave u pogledu stanja potraživanja deponenta od banke. oročene s otkaznim rokom i oročene bez otkaznog roka.5. odnosno štednokreditna organizacija deponentu izdaje štednu knjižicu. U pogledu deponentove mogućnosti svakodobnog raspolaganja svojim potraživanjem.

Zadovoljan klijent proizvodima i uslugama banke. ZAKLJUČAK Rad sa stanovništvom spada u veoma važan segment banke. te zauzima važnu ulogu u kreiranju poslovne politike banke. Pored ostalih tu su i razlozi što banka potencira i u ogromnom dijelu se oslanja na poslove sa stanovništvom. Kao važan faktor poslovi sa stanovništvom predstavljaju temelj poslovne politike banke i kao takvi snose ogroman značaj u samom radu i opstanku na finansijskom tržištu koji je svakim danom sve konkurentnije. Veliki dio bankarskih proizvoda i usluga namjenjeno je upravo stanovništvu. te iz tog razloga poslovi sa stanovništvom su organizaciono veoma zastupljeni u planiranju i organizovanju svake banke. te nastoji da na svaki način svojom poslovnošću sačuva postojeće klijente ali i da privuče što veći broj novih potencijalnih klijenata. 20 .. predstavlja odraz poslovnosti a samim tim reputaciji te i opstanku same banke. 3. a to je jedan od razloga što je sektor poslova sa stanovništvom po organizaciji poslova a i po broju zaposlenih najviše zastupljen u samoj banci. U tom smislu banke nastoje da pruže široku lepezu proizvoda i usluga.

ba/. Poslovno bankarstvo. 2.ba/ 21 . Consseco institut.hypo-alpe-adria. J. S. Dušanić.Sarajevo-Beograd...4. Internet izvori: 1.htm http://www./stanovnistvo/index. LITERATURA Knjige: 1. 2003.raiffeisenbank. http://www..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->