P. 1
maturski rad POSLOVI BANAKA SA STANOVNIŠTVOM 1

maturski rad POSLOVI BANAKA SA STANOVNIŠTVOM 1

|Views: 1,414|Likes:
Published by lelol

More info:

Published by: lelol on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

Srednja ekonomska škola, Sarajevo

MATURSKI RAD
Tema: Poslovi banaka sa stanovništvom
Mentor: Arijana Izmirlija, prof. Lejla Berilo 4/14/2010

Sarajevo, 2010

Page 1

SADRŽAJ

SADRŽAJ……………………………………………………............ 2 1. UVOD……………………………………………………... 3 2. POSLOVI BANAKA SA STANOVNIŠTVOM...…….….. 4 2.1. Kreditiranje fizičkih lica……………………………… 4 2.1.2. Kreditna sposobnost…………………………… 5 2.2. Postupak odobrenja kredita………………………....... 7 2.2.1. Razgovor sa klijentom…………………………. 7 2.2.2. Evidentiranje zahtjeva za kredit……………….. 8 2.2.3. Postupak obrade zahtjeva……………………… 8 2.2.4. Donošenje odluke o odobravanju kredita……… 8 2.2.5. Zaključivanje ugovora o kreditu………………. 9 2.2.6. Otplata kredita………………………………… 9 2.3. Gotovinske transakcije………………………………. 9 2.4. Bankarski informacioni sistem i stanovništvo………. 10 2.4.1. Elektronski sistem plaćanja……………………. 10 2.4.1.1. Kartično poslovanje…………………… 10 2.4.2. Vrste elektronskog poslovanja………………… 15 2.4.2.1. On – line bankarstvo………………….. 15 2.5. Pasivni bankarski poslovi............................................. 18 2.5.1 Depozitni poslovi....................................................................... 19 2.5.1.1 A`vista depoziti....................................................................... 19 2.5.1.2 Oročeni depoziti...................................................................... 19 2.5.1.3 Štedni depoziti........................................................................ 20 3. ZAKLJUČAK…………………………………………… 21 4. LITERATURA…………………………………………… 22

2

a u svrhu razmjene za novčana sredstva. uprkos činjenici da je garanciju davala sama država. Samo tržište obuhvata ljude. prostor u kome se kupoprodaja obavlja te cijenu. Jedan od preduslova za funkcionisanje banke tj. te iz tog razloga poslovi sa stanovništvom su organizaciono veoma zastupljeni u planiranju i organizovanju svake banke a to je sve definisano politikama i procedurama banke. a posebno građana. Banka ima za cilj da teži se ka kvalitetnim rješenjima da bi se ostavio utisak na klijente kao i na potencijalne klijente. Veliki dio bankarskih proizvoda i usluga namjenjeno je upravo stanovništvu. svojim klijentima i korisnicima usluga. Da bi se steklo povjerenje tj. 3 . Taj gubitak povjerenja odnosi se na period konfiskacije banaka od strane države i period kada su štediše ostali bez mogućnosti raspolaganja svojim uloženim sredstvima. tržište kapitala. potrebno je zdravo finansijsko tržište. za njen opstanak. da bi banka bila institucija od povjerenja. kupovnu moć. Najkraće rečeno tržište je oblikovan kontakt prodavca i kupca.UVOD Poznato nam je da je poslednjih decenija banka kao institucija u dva navrata izgubila zadobljeno povjerenje privrednih subjekata. banka treba da pruži široku lepezu usluga.

gotovinske transakcije kao što su: uplate-isplate po štednim ulozima. POSLOVI BANAKA SA STANOVNIŠTVOM Veliki dio bankarskih proizvoda i usluga namjenjeno je upravo stanovništvu. devizni poslovi.ostale kredite ______________________ 4 .hipotekarne kredite . računari itd. sa položenim depozitom i bez depozita.kredite za kupovinu automobila . izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora .nenamjenske kredite .stambene kredite . Banka odobrava sledeće vrste kredita i to: . prijem i izdavanje gotovine u korist i na teret računa u Banci i računa drugih banaka i dr.) .1. Banka odobrava kratkoročne i dugoročne kredite. te iz tog razloga poslovi sa stanovništvom su organizaciono veoma zastupljeni u planiranju i organizovanju svake banke.2. Kreditiranje fizičkih lica Kreditiranje fizičkih lica1 predstavlja aktivni bankarski posao i obavlja se u skladu sa Programom i politikom za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacija aktive. uplate i isplate po svim vrstama kratkoročnih i dugoročnih kredita fizičkih lica. 2.kredite za kupovinu robe široke potrošnje (namještaj. Poslovanje banaka sa stanovništvom obuhvataju: kreditiranje.kredite za kupovinu.poljoprivredne kredite . poslovi tekućih računa.kredite po tekućim računima . namjenske i nenamjenske. mjenjački poslovi.

5 . odnosno do 2/3 za korisnike čija su primanja preko 1000.1 Fizička lica – stanovništvo/građanstvo.u stalnom radnom odnosu .1. 2 Bonitet – kreditna sposobnost dužnika klijenta. Ako je njegova kreditna sposobnost umanjena.slobodnih profesija (sportisti.) .00 KM. Kreditnu sposobnost tražioca kredita mogu poboljšati solidarni dužnici koji potpisuju ugovor o kreditu i solidarno odgovaraju za naplatu svih potraživanja Banke po kreditu. Krediti se odobravaju sa utvrđenim rokom otplate i ostalim uslovima u skladu namjenom kredita i ocjenom kreditne sposobnosti tražioca kredita.1. treba obratiti pažnju da li je podnosilac zahtjeva za kredit već dužnik po nekom kreditu ili po osnovu jemstva. Korisnici kredita mogu biti fizička lica starosne dobi od 18 do 70 godina koja su: . Kreditna sposobnost Kreditna sposobnost predstavlja utvrđivanje boniteta2 tj. njegove mogućnosti da dobije kredit i da ga zajedno sa pripadajućom kamatom otplati u roku utvrđenom u ugovoru o kreditu. Kod utvrđivanja kreditne sposobnosti. kredit mu se može odobriti za razliku od 2/3 slobodnog dijela ličnog primanja. umjetnici. Kreditna sposobnost tražioca kredita utvrđuje se u visini do 1/2 prosječnog ličnog primanja ostvarenog u poslednja tri mjeseca za korisnike čija su primanja do 1000. Kreditna sposobnost solidarnih dužnika utvrđuje se kao i za tražioca kredita. itd. Izuzetak čine hipotekarni krediti kod kojih se akcenat stavlja na vrijednost hipoteke. Banka može udružiti kreditnu sposobnost tražioca kredita sa kreditnom sposobnošću članova porodičnog domaćinstva i na osnovu toga omogućiti podizanje većeg iznosa kredita.poljoprivrednici i drugi 2.korisnici ličnih i porodičnih penzija i invalidnina .00 KM.

2. vraća mu se mjenica i ostala dokumentacija koja banci nije potrebna.1. Obezbjeđenje kredita Banka je dužna da obezbjedi sigurnost plasmana datih stanovništvu.mjenica3 . Banka putem suda pokreće javnu prodaju nekretnina i od dobijenog iznosa namiruje svoja cjelokupna potraživanja. adaptaciju ili kupovinu stambenih objekata i poslovnih prostora. _______________________ 6 . a eventualno preostali dio isplaćuje vlasniku prodatog objekta.hipoteka na pokretnu i nepokretnu imovinu . Uredno i pravilno popunjena mjenica od strane dužnika i žiranata predstavlja sigurnost i garanciju da će se dug naplatiti. b. Sredstva obezbjeđenja za date kredite mogu biti: .akcije .kada dužnik otplati u cjelosti kredit. uvećanih za obračunatu ugovorenu kamatu na te plasmane.jemci . Ako dužnik ne vrati kredit u ugovorom utvrđenom roku. Hipoteka Hipoteka je jedno od veoma čestih i sigurnih sredstava obezbjeđenja urednog vraćanja kredita.2.bankarska garancija . Hipoteka se koristi najčešće kod većih iznosa kredita datih za izgradnju. Korisnik kredita ne može otuđiti nekretninu dok u cjelosti ne vrati kredit sa pripadajućom kamatom.oročeni novčani depoziti . Mjenično jemstvo Mjenično jemstvo podrazumjeva da je banka pohranila u trezor bjanko mjenice potpisane od dužnika i određenog broja kreditno sposobnih žiranata.polisa osiguranja a.

1. Ukoliko službenik banke smatra da postoje osnove za odobrenje kredita. takođe mogu biti fizičkim licima sredstvo obezbjeđenja kredita. Postupak odobrenja kredita 2. c. Akcije Akcije4 pojedinih preduzeća koje kotiraju na Berzi. U tom slučaju ovjerava se ugovor o kreditu i ugovor o upisu založnog prava na akcijama preduzeća. Iz razgovora. 7 . Ukoliko korisnik kredita ne ispuni svoju obavezu osiguranja nekretnine. Novčani depozit Novčani depozit koji služi za obezbjeđenje kredita. poštenju i reputaciji tražioca kredita. Sastanak sa tražiocem kredita obavlja se u Banci a može se obaviti i od klijenta. Novčani depozit može biti u visini odobrenog kredita ili već. može biti beskamatan ili kamatonosan. oročava se na poseban račun na isti rok na koji je odobren kredit.2. Razgovor sa klijentom Razgovor sa tražiocem kredita pruža mogućnost ocjene o karakteru. Polisa osiguranja Banka može zahtjevati kada je riječ o većim iznosima kredita da se nekretnina koja se nudi za obezbjeđenje kredita kod osiguravajuće kuće koju prihvati Banka. d.2. isti ovlašćuje Banku da u njegovo ime i za njegov račun izvrši plaćanje premije osiguranja i za nastale troškove tereti korisnika kredita. popunjava aplikaciju i izdaje Zahtjev za kredit. e.3 Mjenica – vrijedonosni papir kojima se izdavač obavezuje da će platiti iznos kredita. potrebno je skupiti što više informacija o samom tražiocu kredita i o dosadašnjem poslovanju sa bankom. 2.

2. zaduženi kreditni referent pregleda svaki pojedinačno zahtjev za kredit i provjerava sledeće elemente: kreditnu sposobnost dužnika i žiranata5. u postupku obrade zahtjeva za kredit. 2.3. obaveze po drugom kreditu.2. 8 . Evidentiranje zahtjeva za kredit Primljeni zahtjevi klijenata se evidentiraju u bazi podataka Banke. Kreditni odbor ne razmatra kreditne zahtjeve do iznosa od 2. urednost i ispravnost dokumenata po kreditu. Kod hipotekarnih kredita neophodno je uz zahtjeva za kredit priložiti procjenu objekata.2.2. Nakon primljene komplentne dokumentacije podnosioca zahtjeva kod kojih je potreban upis hipoteke. 2. analizu namjene kredita.4. urednost izmirenja postojećih dugova. kreditni referent je obavezan da istog dana proslijedi sve dokumente Pravnoj službi Banke. mogućnost otplate kredita.000 KM. Nakon prijema zahtjeva za odobravanje kredita. Ovi krediti se odobravaju na prijedlog kreditnog referenta. način obezbjeđenja kredita i sl. Donošenje odluke o odobravanju ili odbijanju kredita Kredite preko utvrđenog limita odobrava Kreditni odbor Banke na prijedlog kreditnog referenta i uz suglasnost direktora Filijale. Postupak obrade zahtjeva za kredit i izrada kreditnog prijedloga Kreditni referent je dužan da provede sveobuhvatnu i kvalitetnu analizu kreditnih zahtjeva. koja je sačinjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.2. te prije odobravanja i isplate sredstava predloži kvalitetne i pouzdane ocjene kao i zaključke o svakom pojedinačno. utvrđuje se i mogućnost pokrića traženog kredita kreditnom sposobnošću tražioca kredita.______________________ 4 Akcije – hartija od vrijednosti koja je definisana nominalnom vrijednošću iskazanom u domaćoj valuti.

2. Zaključivanje ugovora o kreditu Klijent se obavještava o odobenju kreditnog zahtjeva a odbijeni zahtjevi se vraćaju klijentu.5. Otplata kredita Otplata kredita vrši se prema planu otplate koji je sastavni dio svakog Ugovora o kreditu. referent priprema ugovornu dokumentaciju.jednakim mjesečnim anuitetima6 . polugodišnje.2. Korisnik kredita ima pravo da vrati cjelokupan iznos kredita i prije isteka roka odobrenja kredita.2.ratama (mjesečno.Izuzetak su krediti po tekućem računu u visini pet plata za koje garantuje firma podnosioca zahtjeva. Otplata kredita vrši se u: . U tom slučaju obračunava se naknada za prijevremenu otplatu u skladu sa Odlukom o visini kamatnih stopa i naknada za kredite. godišnje) Po odobrenju kredita. __________________________ 5 Žirant – lice koje garantuje otplatu kredita u slučaju da glavni dužnik iz bilo kog razloga ne otplaćuje kredit. 2. 2. Gotovinske transakcije 9 .6. Ugovor se obavezno potpisuje u prostorijama banke.3. Ukoliko je klijent saglasan sa uslovima iz Odluke Kreditnog odbora. Banka službenim putem dostavlja administrativnu zabranu i plan otplate kredita.

prijem i izdavanje gotovine u korist i na teret računa u Banci i računa drugih banaka _________________________ 6 Anuitet – iznos kojima se otplaćuje kredit.mjenjački poslovi .uplate-isplate po štednim ulozima .platne kartice (debitna kartica. 2.uplate i isplate po svim vrstama kratkoročnih i dugoročnih kredita fizičkih lica .devizni poslovi .poslovi tekućih računa .Poslovanje banaka sa stanovništvom pored kreditiranja obuhvata gotovinske transakcije kao što su: . kreditna kartica.1. Digital Cash) .1. Bankarski informacioni sistem i stanovništvo Interni bankarski informacioni sistemi su usmjereni na efikasnije i brže pružanje usluga stanovništvu. 2.sistemi mikro plaćanja (Micropayment) 2. Elektronski sistemi plaćanja Kao najčešće korišćena sredstva za obavljanje finansijskih transakcija u elektronskom poslovanju izdvajaju se: . revolving kartica…) . Sigurnost kod korišćenja kartica se obezbjeđuje putem personalnog identifikacionog broja koji se ugrađuje na magnetnu traku ili čip.1. banka vodi računa o platnoj sposobnosti svojih klijenata kojima izdaje kartice.4. Kartično poslovanje 10 .4.pametne kartice (Smart Card) i elektronski novčanici (Electronic Wallet) . Radi svog obezbjeđenja. određuje maksimalni iznos kredita (kartice) i rok do koga kartica važi.elektronski ili digitalni novac (Electonic Money.4.

Ova kartica je internacionalna što znači da se koristi za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine svugdje u svijetu.revolving kartice ♦ Debitna kartica Banka izdaje debitnu karticu koja je vezana za tekući račun korisnika kartice. Korišćenje debitne kartice može se vršiti samo do iznosa pokrića na čekovnom računu. Korisnik u momentu korištenja kartice mora imati sredstva na svome računu kod banke i može potrošiti onoliko koliko ima sredstava na računu. posredstvom on-line veze sa kompjuterskim centrom. što omogućava osobi na koju kartica glasi da je koristi za navedene namjene. Platne kartice mogu se podjeliti u tri grupe: . hotelima i sl. za plaćanje roba i usluga PIN (personal identification number) – četverocifreni lični indentifikacioni broj korisnika kartice koji služi za kompjuterku indentifikaciju… 11 .♦ Platne kartice Platna kartica je instrument bezgotovinskog načina plaćanja i instrument za podizanje gotovog novca kod izdavaoca kartice ili preko bankomata. To je mali komad plastike koji sadrži neko sredstvo za identifikaciju (potpis ili sliku).debitne kartice . Navešću neka pojašnjena nekih pojmova koja se često koriste u poslovanju sa karticama: ATM (automated teller machine) – bankomat koji služi za podizanje gotovine POS (point of sale) – uređaji postavljeni na šalterima banaka za podizanje gotovine i postavljeni u trgovinama.kreditne kartice . Korisnik se odmah po izvršenom plaćanju zadužuje na teret njegovog čekovnog računa. Korisnik osnovne kartice može postati svako punoljetno lice koje ima otvoren tekući račun u banci a uz njegovu suglasnost može da se izda i dodatna kartica za sva lica koja on ovlasti.

plaćanje goriva na benzinskim pumpama .podizanje gotovine . na čiji račun se takođe trenutno transferišu sredstva. ali je za to potreban poseban ugovor između banke koja je izdala karticu i prodajnog mjesta. preduzeća. Business kartica svojim korisnicima pruža i sljedeće pogodnosti kao što su: . Međutim. odmah se zadužuje na svom računu kod banke. odnosno davaoce usluga. S obzirom na činjenicu da se vlasnik debitne kartice.plaćanje troškova službenog puta u zemlji i inostranstvu . koji povlači novac ili vrši plaćanje za kupovinu roba ili usluga. DEBITNA 12 .Kartica se izdaje nakon što klijent popuni zahtjev za izdavanje kartice. ♦ Business kartica Business kartica je debitna kartica namjenjena isključivo poslovnim ljudima koji često putuju kako u zemlji tako i u inostranstvu i kojima je novac dostupan u svakom momentu na bilo kom mjestu u svijetu. debitne kartice mogu poslužiti i kao kreditne. Pod određenim uslovima. Kada se završi personalizacija kartice ona se preko ovlaštenih radnika banke dostavlja filijalama i nakon toga se uručuje komitentu na šalteru banke. Debitne kartice mogu se koristiti u trgovinskim radnjama koje su snabdjevene POS terminalima ili bankarskim automatima (ATM). debitne kartice su povoljne za prodavce.plaćanje putarine Osnovna razlika između ove vrste kartice i ostalih kartica jeste u tome što je ona vezana za račun pravnog lica tj. vlasnik debitne kartice ima mogućnost korišćenja sredstva samo do iznosa pokrića na svom računu kod banke.

Koristi se za plaćanje roba i usluga kao i za podizanje gotovine na bankomatima7 i isplatnim mjestima (POS uređajima. Po ovoj kartici se odobrava kreditni limit koji predstavlja finansijski okvir za korištenje ove kartice. 1. imprinterima) označenim za njeno prihvatanje u zemlji i inostranstvu. Vrste kartica ♦ Kreditna kartica Namjena i prednosti kreditne kartice Kreditna kartica je embosirana kartica namjenjena isključivo fizičkim licima.mogućnost plaćanja preko interneta 13 .KARTICE BUSINES KREDITNA Slika br.jednostavno praćenje potrošnje putem mjesečnog izvoda o svakom učinjenom trošku. Prednosti kreditne kartice su sljedeće: .pruža finansijsku fleksibilnost kroz kredit dostupan u svakom trenutku. obračunatoj kamati i naknadama . .pruža slobodu i mogućnost upravljanja potrošnjom .

2 bjanko mjenice za korisnika kartice Ostali uslovi su: Kartica se izdaje sa limitom od 500. Kreditna kartica se izdaje na rok od dvije godine i nakon toga se vrši njeno reizdavanje ili poništavanje ukoliko korisnik ne želi da je koristi uz prethodno izmirenje svih obaveza prema banci.Da obezbjede polog depozita u visini jedne trećine traženog kredita . osim u dijelu koji se odnosi na uplatu iskorištenog iznosa. naplaćuje se kamata.Korisnik kreditne kartice može biti svako punoljetno lice koje ima državljanstvo Bosne i Hercegovine.Iznos odobrenog kredita može biti 3 puta veći od primanja korisnika kartice . ♦ Revolving kartica Revolving kartica je po svim karakteristikama indentična gore navedenoj kartici. uslov za dobijanje kreditne kartice jeste da korisnik prima platu preko Banke i da već posjeduje karticu.000. Izvještaj sadrži detaljne informacije o svakoj transakciji koja je načinjena karticom tokom obračunskog perioda na koji se izvještaj odnosi.00 KM zavisno od kategorije i primanja korisnika i potrebnog obezbjeđenja.00 KM – 15. 14 . uključujući i iznos eventualno obračunate kamate i drugih troškova. Ako dužnicki saldo nije pokriven.Da klijenti imaju redovna primanja (minimalno 500 KM mjesečna primanja na tekući račun) . _______________________ 7 Bankomat /ATM – aparat za podizanje gotovine. Korisnik kreditne kartice obično na mjesečnoj bazi dobija stanje na računu. Korisnik kredita je dužan da do 15-og u mjesecu uplati cjelokupan iskorišteni iznos kredita za prošli mjesec. Banka je dužna da korisniku kartice dostavi izvještaj o svim transakcijama i ostalim zaduženjima do 5-og u mjesecu za prošli mjesec. Naravno. Osnovni uslovi za izdavanje kartice su: .

Dakle.2. On-line / Internet bankarstvo On-line bankarstvo predstavlja obavljanje bankarskih transakcija direktnom vezom klijenta i banke uz pomoć specijalizovanog softvera.usluge vođenja finansija za šta je potreban dodatni softver Internet bankarstvo je najjeftiniji oblik bankarskih usluga.plaćanje računa.. .planirano i zakazano plaćanje za određeni termin koje će se izvršiti automatski. Banke su shvatile da nije dovoljno da imaju samo Internet prezentacije koje dobro izgledaju.prenos novca sa računa na račun. Potrebno je da korisnik ima otvoren račun u nekoj banci koja pruža usluge Internet bankarstva. multimedijalne i da omogućavaju kompletno poslovanje direktno na Internetu. da na mjestu iz kog obavlja poslovanje postoji računar sa pristupom Internetu i da korisnik zna sve šifre koje su mu potrebne za ulazak u Internet banku i njegov račun. praktično bez prostorne ograničenosti. Zbog toga su banke u svoje Internet poslovanje uvele niz inovacija (virtualne poslovnice. 15 . specijalne finansijsko-softverske programe koji brinu o budžetu klijenata.).2. potreban je poseban softver instaliran na klijentovom računaru sa kog se jedino mogu obavljati transakcije i na kome će se nalaziti podaci o izvršenim promjenama. Internet bankarstvo je moguće obavljati sa bilo kog mjesta na svijetu.4.. . Ipak i pored pomenutih inovacija ponuda bankarskih proizvoda i usluga je gotovo uniformna. bez obzira gdje god da žive. Danas se postavljaju dodatni zahtjevi da prezentacije moraju da pruže i nešto više.4.1. .pristup stanju na tekućem računu i kreditnim karticama. dostupan 24 sata dnevno. . Danas ljudi mogu imati banku unutar svog doma. Vrste elektronskog poslovanja banke sa stanovništvom 2. Bankarske transakcije na Internetu su najviši nivo komunikacije banke i komitenta. ulaganjima. Usluge koje su 24 sata dnevno dostupne su: .2. da budu interaktivne.

provjera transakcija iz prethodnog perioda na svim računima klijenta . efikasno i ekonomično.otvaranje i korišćenje zajmovnog računa (Loan account) . informacije o stanju klijentovih ulaganja.obustave plaćanja (Stop Payment) .otvaranje i korišćenje depozitnih računa .elektronski transferi između računa .) .otvaranje i korišćenje čekovnih računa . 16 .mjenjački poslovi .savjetodavna funkcija Bankarsko poslovanje na Internetu je brzo.trgovina hartijama od vrijednosti .provjera stanja na računima klijenta . informacije o aktivnostima banke.Bankarski proizvodi i usluge koje nudi većina banaka u svom Internet poslovanju su: .) . Ostale provizije za Internet bankarske proizvode i usluge su identične ili manje od provizija u takozvanom tradicionalnom (filijalnom) bankarstvu.plaćanje računa elektronskim putem . Master Card. Otvaranje računa u Internet bankama je potpuno besplatno. Plaćanje računa preko Interneta elektronskim novcem ili pametnim karticama (Smart Cards) je nova aktivnost koju Internet banke omogućavaju svojim klijentima.korišćenje sistema kreditnih kartica (Visa.odobravanje hipotekarnih i ostalih kredita ... Provizije za plaćanje računa elektronskim putem su minimalne ili u većini banaka potpuno besplatne.otvaranje i korišćenje tekućih računa ..e-mail korespodencija (dostavljanje svih najvažnijih informacija za klijentovo poslovanje poput: informacije sa svjetskih berzi..

zatim vrijeme za čekanje u filijalama. Prednosti se uglavnom ogledaju u vremenskoj i prostornoj neograničenosti.Prednosti Internet bankarstva Internet bankarstvo ima niz prednosti u odnosu na takozvano tradicionalno poslovanje banaka. Passivgeschäfte) su po kriteriju funkcionalnosti poslovi mobilizacije i koncentracije sredstava kojima banka privlači sredstva u kreditni sistem. Za poslovanje u Internet banci potrebno je samo vrijeme za prijavljivanje u Internet banku i vrijeme za obavljanje bankarske transakcije. Provizije koje se plaćaju za obavljanje bankarskih usluga u Internet bankarstvu su iste ili niže od onih u tradicionalnom bankarstvu 2. kao i vrijeme za obavljanje samih transakcija. U klasičnom bankarstvu korisnik je vezan za mjesto i zemlju gdje postoji filijala banke u kojoj ima otvorene račune. deposit business. čekova i ostalih dokumenata. jer preko njih ona prikuplja sredstava za svoj rad. 17 . niskoj cijeni i širokom asortimanu bankarskih proizvoda i usluga. vrijeme za popunjavanje obrazaca. Cijena obavljanja bankarskih transakcija Internet bankarstva je najjeftiniji oblik obavljanja bankarskih transakcija. Osnovna prednost Internet banaka je njihovo neograničeno radno vrijeme. Pasivni bankarski poslovi Pasivni bankovni poslovi (engl. Brzina obavljanja transakcija u klasičnom bankarstvu potrebno je utrošiti vrijeme za dolazak i odlazak u filijalu banke. i na dugoročne poslove kojima ona prikuplja sredstva za kreditiranje razvoja industrije i prometa odnosno finansiranje investicija. Za bankovno poslovanje ovi su poslovi bitni. brzini obavljanja transakcija.5. a s obzirom na to da ih pribavlja od drugih imalaca. Internet bankarstvo je daleko brži način za obavljanje bankarskog poslovanja. sa stanovišta bilansa oni predstavljaju dug banke i nalaze se u njenoj pasivi. a strukturirani su na kratkoročne poslove kojima se prikupljaju novčana sredstva za odobravanje kratkoročnih kredita svojim komitentima i za obavljanje ostalih vlastitih i drugih aktivnih poslova. njem.

2. Bedarfdeposit) su novčana sredstva kod banaka i drugih depozitnih ustanova koja mogu bez zapreka biti povučena u gotovini ili prenijeta na drugi račun bez prethodne obavijesti banci. štednji ne smatraju se novcem već kvazi novcem – tobožnjim novcem – iako po svemu mogu poslužiti kao prometno i plaćevno sredstvo. Aktivni (kreditni) poslovi banke moraju biti vođeni tako da se zaštite interesi deponenata: pojedinaca. Novčani depoziti su obveza banke prema svojim deponentima i vode se u pasivi bilance banke. Novčane depozite kod banaka i drugih financijskih organizacija moguće je podijeliti prema više kriterija. deposit. Depoziti po viđenju isplaćuju se njihovu vlasniku na prvi poziv. a oročeni depoziti imaju utvrđen rok dospijeća i do tada u pravilu deponent ne može raspolagati novčanim sredstvima u depozitu. pasivna kamata. njem.1. Depoziti po viđenju koji nisu namijenjeni transakcijama već npr. Bedarfablagerung. ostave). demand deposit – DD. Ablagerung. njem. Krediti po viđenju imaju ugovorenu klauzulu kojom kreditor može od dužnika tražiti potpunu otplatu kredita u svakom trenutku. ali osnovna podjela razlikuje a vista (demand deposits) – depozite po viđenju i vremenske ili ročne depozite (time deposits).1. ali osnovna podjela razlikuje a vista (demand deposits) – depozite po viđenju i vremenske ili ročne depozite (time deposits). drugih banaka i vladinih tijela. poduzeća. A`vista depoziti Depozit po viđenju (engl.5. pasivna kamata. kao depozitne stvari (depo poslovi. "A vista" je odgovarajući talijanski izraz koji se upotrebljava kako za depozite plative po viđenju. Uz gotovinu (metalni i notalni – papirni novac) komponenta su novčane mase. prosječno iznose oko 70-75% ukupne količine novca u optjecaju i služe kao prometno i plaćevno sredstvo. poduzeća. deposit.2. Ablagerung. Oročeni depoziti Depozit (engl. Depoziti po viđenju isplaćuju se njihovu vlasniku na prvi poziv. ostave).1. Novčani depoziti su obveza banke prema svojim deponentima i vode se u pasivi bilance banke. 2. Novčane depozite kod banaka i drugih financijskih organizacija moguće je podijeliti prema više kriterija.2.1. njem.5. a vlasnicima depozita plaća se tzv. kao depozitne stvari (depo poslovi. tako i za čekove i mjenice plative čim se predoče. a vlasnicima depozita plaća se tzv. Depoziti Depozit (engl. Banke primaju i nenovčane depozite. Hinterlegung) je pojam koji se dominantno odnosi na novčane depozite i označava novčana sredstva različitih vlasnika koje banka i druge depozitne ustanove prikupljaju na svojim računima i iz njih odobravaju kredite. Aktivni (kreditni) poslovi banke moraju biti vođeni tako da se zaštite interesi deponenata: pojedinaca. drugih banaka i vladinih tijela. 18 . Hinterlegung) je pojam koji se dominantno odnosi na novčane depozite i označava novčana sredstva različitih vlasnika koje banka i druge depozitne ustanove prikupljaju na svojim računima i iz njih odobravaju kredite. a oročeni depoziti imaju utvrđen rok dospijeća i do tada u pravilu deponent ne može raspolagati novčanim sredstvima u depozitu. Banke primaju i nenovčane depozite.5.

Štedna knjižica može biti izdana samo na ime određene osobe ili na donositelja.2. Štedni depoziti Štedni depozit je podvrsta ugovora o depozitu pri kojem banka. Na uloge na štednju depozitar je dužan deponentu plaćati kamatu. oročene s otkaznim rokom i oročene bez otkaznog roka. 19 . Ti podaci u štednoj knjižici imaju svojstvo dokazne isprave u pogledu stanja potraživanja deponenta od banke. odnosno podizanjima novca. U štednu knjižicu unose se podaci o svim uplatama.3. odnosno štednokreditna organizacija deponentu izdaje štednu knjižicu. U pogledu deponentove mogućnosti svakodobnog raspolaganja svojim potraživanjem. ulozi na štednju mogu se podijeliti na uloge po viđenju.5.1. Ugovorna odredba upravljena na odricanje takvog svojstva štednoj knjižici ništava je. Depozitarova eventualna naknada za obavljanje poslova ex lege nije predviđena. odnosno štedno-kreditne organizacije.

20 . predstavlja odraz poslovnosti a samim tim reputaciji te i opstanku same banke. te iz tog razloga poslovi sa stanovništvom su organizaciono veoma zastupljeni u planiranju i organizovanju svake banke. Veliki dio bankarskih proizvoda i usluga namjenjeno je upravo stanovništvu. Pored ostalih tu su i razlozi što banka potencira i u ogromnom dijelu se oslanja na poslove sa stanovništvom.. ZAKLJUČAK Rad sa stanovništvom spada u veoma važan segment banke. 3. te nastoji da na svaki način svojom poslovnošću sačuva postojeće klijente ali i da privuče što veći broj novih potencijalnih klijenata. a to je jedan od razloga što je sektor poslova sa stanovništvom po organizaciji poslova a i po broju zaposlenih najviše zastupljen u samoj banci. Kao važan faktor poslovi sa stanovništvom predstavljaju temelj poslovne politike banke i kao takvi snose ogroman značaj u samom radu i opstanku na finansijskom tržištu koji je svakim danom sve konkurentnije. U tom smislu banke nastoje da pruže široku lepezu proizvoda i usluga. Zadovoljan klijent proizvodima i uslugama banke. te zauzima važnu ulogu u kreiranju poslovne politike banke.

http://www. 2.. Consseco institut. J.4. 2003. LITERATURA Knjige: 1.hypo-alpe-adria...htm http://www./stanovnistvo/index.raiffeisenbank.Sarajevo-Beograd.ba/ 21 . Dušanić.ba/. Poslovno bankarstvo. S. Internet izvori: 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->