Ulazni ure aji ra unarskog sistema

prezentacija

ali osim njih u ra unarskoj konfiguraciji od ulaznih uredjaja mogu se na i i:  Skener  Mikrofon  Web kamera  ita bar koda  Opti ki ita  Digitalni fotoaparat.Ulazni ure aji ra unarskog sistema slu e za uno enje podataka u ra unar.Naj e i ulazni ure aij su tastatura i mi .digitalna kamera  D ojstik .

znakova.) ..spec. ‡ numeri ka tastatura ‡ funkcijski tasteri( F1-F12) ‡ komandni tasteri (ALT.CTRL.. znakova interpunkcije.Tastatura Tastatura je ulazni ure aj koji slu i za uno enje alfanumeri kih znakova..

1 verzije operativnog sistema.Vrste mi eva: ‡ Mehani ki mi (1970.Mi Mi je ulazni ure aj koji slu i za pokazivanje i izbor objekata na ekranu.Bill English) ‡ Opti ki mi ( koristi LED i fotodiode da bi detektovao pomeranje po podlozi) ‡ Laserski mi ‡ Be i ni mi ‡ Biometri ki mi Mehani ki mi . U PC svetu prihva en je pojavom Windows 3.

Ostali ulazni ure aji Ta ped Trekbol Skener Grafi ki tablet Ostaji ulazni uredjaji ita bar koda D ojstik Opti kio ita Mikrofon Digitalni fotoaparat .

Trekbol(trackball). Skener .kuglica postavljena u le i te i okre e se prstom Ta ped(touchpad)-plo ica veli ine4x5cm.Pomeranjem prsta po plo ici pomera se pozicija kursora na ekranu.ugradjena na notebook ra unaru. Skener je uredjaj koji slu i za preno enje slike u ra unar u rasterskom obliku( piksel po piksel).Posebnim programima mo e da se obradjuje ili pretvara u znakovne ili numeri ke podatke.

ita bar koda slu i za o itabanje bar koda(kombinacija vertikalnih linija koje se koriste za ifrovanje komercijalnih proizvoda) Opti ki ita se koristi za masovno uno enje velikih koli ina podataka. Digitalni fotoaparat omogu ava uno enje slika iz fotoaparata u ra unar. D ojstik je pokretna palica koja se naj e e koristi za igre.Podaci moraju biti napisani na poseban na in ili se znakovi prepoznaju programski(OCR). Digitalna kamera omogu ava uno enje video zapira u ra unar. Grafi ki tablet WEB kamera Slu alica sa mikrofonom . Mikrofon omogu ava snimanje i uno enje zvuka u ra unar. Grafi ki tablet omogu ava uno enje podataka(koordinata) sa crte a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful