Ulazni ure aji ra unarskog sistema

prezentacija

digitalna kamera  D ojstik .Naj e i ulazni ure aij su tastatura i mi .Ulazni ure aji ra unarskog sistema slu e za uno enje podataka u ra unar. ali osim njih u ra unarskoj konfiguraciji od ulaznih uredjaja mogu se na i i:  Skener  Mikrofon  Web kamera  ita bar koda  Opti ki ita  Digitalni fotoaparat.

znakova interpunkcije.) ..CTRL..znakova. ‡ numeri ka tastatura ‡ funkcijski tasteri( F1-F12) ‡ komandni tasteri (ALT.spec..Tastatura Tastatura je ulazni ure aj koji slu i za uno enje alfanumeri kih znakova.

U PC svetu prihva en je pojavom Windows 3.Vrste mi eva: ‡ Mehani ki mi (1970.Mi Mi je ulazni ure aj koji slu i za pokazivanje i izbor objekata na ekranu.Bill English) ‡ Opti ki mi ( koristi LED i fotodiode da bi detektovao pomeranje po podlozi) ‡ Laserski mi ‡ Be i ni mi ‡ Biometri ki mi Mehani ki mi .1 verzije operativnog sistema.

Ostali ulazni ure aji Ta ped Trekbol Skener Grafi ki tablet Ostaji ulazni uredjaji ita bar koda D ojstik Opti kio ita Mikrofon Digitalni fotoaparat .

kuglica postavljena u le i te i okre e se prstom Ta ped(touchpad)-plo ica veli ine4x5cm.Pomeranjem prsta po plo ici pomera se pozicija kursora na ekranu. Skener . Skener je uredjaj koji slu i za preno enje slike u ra unar u rasterskom obliku( piksel po piksel).Trekbol(trackball).ugradjena na notebook ra unaru.Posebnim programima mo e da se obradjuje ili pretvara u znakovne ili numeri ke podatke.

Grafi ki tablet WEB kamera Slu alica sa mikrofonom .ita bar koda slu i za o itabanje bar koda(kombinacija vertikalnih linija koje se koriste za ifrovanje komercijalnih proizvoda) Opti ki ita se koristi za masovno uno enje velikih koli ina podataka. Mikrofon omogu ava snimanje i uno enje zvuka u ra unar.Podaci moraju biti napisani na poseban na in ili se znakovi prepoznaju programski(OCR). Digitalni fotoaparat omogu ava uno enje slika iz fotoaparata u ra unar. Digitalna kamera omogu ava uno enje video zapira u ra unar. D ojstik je pokretna palica koja se naj e e koristi za igre. Grafi ki tablet omogu ava uno enje podataka(koordinata) sa crte a.