Ulazni ure aji ra unarskog sistema

prezentacija

digitalna kamera  D ojstik . ali osim njih u ra unarskoj konfiguraciji od ulaznih uredjaja mogu se na i i:  Skener  Mikrofon  Web kamera  ita bar koda  Opti ki ita  Digitalni fotoaparat.Ulazni ure aji ra unarskog sistema slu e za uno enje podataka u ra unar.Naj e i ulazni ure aij su tastatura i mi .

.Tastatura Tastatura je ulazni ure aj koji slu i za uno enje alfanumeri kih znakova.) . znakova interpunkcije..spec..znakova. ‡ numeri ka tastatura ‡ funkcijski tasteri( F1-F12) ‡ komandni tasteri (ALT.CTRL.

U PC svetu prihva en je pojavom Windows 3.Mi Mi je ulazni ure aj koji slu i za pokazivanje i izbor objekata na ekranu.Vrste mi eva: ‡ Mehani ki mi (1970.1 verzije operativnog sistema.Bill English) ‡ Opti ki mi ( koristi LED i fotodiode da bi detektovao pomeranje po podlozi) ‡ Laserski mi ‡ Be i ni mi ‡ Biometri ki mi Mehani ki mi .

Ostali ulazni ure aji Ta ped Trekbol Skener Grafi ki tablet Ostaji ulazni uredjaji ita bar koda D ojstik Opti kio ita Mikrofon Digitalni fotoaparat .

Posebnim programima mo e da se obradjuje ili pretvara u znakovne ili numeri ke podatke.Trekbol(trackball). Skener je uredjaj koji slu i za preno enje slike u ra unar u rasterskom obliku( piksel po piksel).Pomeranjem prsta po plo ici pomera se pozicija kursora na ekranu.kuglica postavljena u le i te i okre e se prstom Ta ped(touchpad)-plo ica veli ine4x5cm. Skener .ugradjena na notebook ra unaru.

Digitalni fotoaparat omogu ava uno enje slika iz fotoaparata u ra unar. D ojstik je pokretna palica koja se naj e e koristi za igre. Mikrofon omogu ava snimanje i uno enje zvuka u ra unar. Grafi ki tablet omogu ava uno enje podataka(koordinata) sa crte a. Digitalna kamera omogu ava uno enje video zapira u ra unar. Grafi ki tablet WEB kamera Slu alica sa mikrofonom .Podaci moraju biti napisani na poseban na in ili se znakovi prepoznaju programski(OCR).ita bar koda slu i za o itabanje bar koda(kombinacija vertikalnih linija koje se koriste za ifrovanje komercijalnih proizvoda) Opti ki ita se koristi za masovno uno enje velikih koli ina podataka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful