P. 1
Odrzivi Razvoj u Srbiji-seminarski Rad

Odrzivi Razvoj u Srbiji-seminarski Rad

|Views: 4,059|Likes:
Published by marijatoda

More info:

Published by: marijatoda on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija

Sadržaj

Uvod

Održivi razvoj je orijentisan na izradu modela koji na kvalitetan način zadovoljavaju društveno-ekonomske potrebe i interese građana, a istovremeno eliminišu, ili značajno smanjuju uticaje koji predstavljaju pretnju ili štetu po životnu sredinu i prirodne resurse. Dugoročni koncept održivog razvoja podrazumeva stalni ekonomski rast, ali takav koji osim ekonomske efikasnosti i tehnološkog napretka, većeg učešća čistijih tehnologija i inovativnosti celog društva i društveno odgovornog poslovanja, obezbeđuje smanjenje siromaštva, dugoročno bolje korišćenje resursa, unapređenje zdravstvenih uslova i kvaliteta života i smanjenje nivoa zagađenja na nivo koji mogu da izdrže činioci životne sredine, sprečavanje budućih zagađenja i očuvanje biodiverziteta. Jedan od najvažnijih ciljeva održivog razvoja je otvaranje novih radnih mesta i smanjenje stope nezaposlenosti, kao i smanjenje rodne i društvene nejednakosti marginalizovanih grupa, podsticanje zapošljavanja mladih i lica sa invaliditetom, kao i kao i drugih rizičnih grupa. Cilj Strategije održivog razvoja Republike Srbije je da dovede do ravnoteže tri ključna faktora, odnosno tri stuba održivog razvoja: održivog ekonomskog rasta i privrednog i tehnološkog razvoja, održivog razvoja društva na bazi socijalne ravnoteže, zaštite životne sredine uz racionalno raspolaganje prirodnim resursima, spajajući ih u jednu celinu podržanu odgovarajućim 2

SWOT matrica (analiza) S obzirom da ću se u daljem radu baviti konkretnim problemima. Privreda Srbije – održivost zasnovana na znanju 2. Društveno ekonomski uslovi i perspektive 3. kao i uspostavljanju sistema uzajamnih prednosti. Nacionalni prioriteti 3. ciljeva. Životna sredina i prirodni resursi 2 . odnosno kroz učešće svih ključnih društvenih grupa. kao i merama koje treba preduzeti. prioriteta.Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija institucionalnim okvirom. najveću pažnju ću posvetiti analizi stanja. prevazilaženju jaza između procesa utvrđivanja sektorskih politika. Vizija 2. Princip strategije održivog razvoja 4. 1. To je ostvareno u zajedničkom radu na izradi Strategije.Oblasti koje treba analizirati su : 1. Strategija održivog razvoja Srbije značajno doprinosi usklađivanju eventualnih konfliktnih ciljeva različitih aspekata društveno-ekonomskog razvoja. problema. Nacrt strategije održivog razvoja Nacrt strategije održivog razvoja Srbije sastoji se iz sledećih delova : 1.

Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija Kod privreda Srbije – održivost zasnovana na znanju treba analizirati sledeće: Kakva ekonomija je potrebna Srbiji? Ekonomija zasnovana na znanju – kako i zašto? Ekonomija Srbije – razvoj i održivost Tranzicija i održivi razvoj privrede Obrazovanje za održivi razvoj Održiva proizvodnja i potrošnja Zaštita intelektualne svojine i održivi razvoj Izbor ekonomske politike i adekvatno makroekonomsko okruženje Kod društveno ekonomskih uslova i perspektiva treba analizirati sledeće: - Društvene vrednosti. kvalitet života i društveno blagostanje Populaciona politika Socijalna sigurnost i socijalna kohezija Siromaštvo i socijalna uključenost Politika jednakih mogućnosti Radna ravnopravnost Javno zdravlje Stanovanje i stambena politika Regionalni i lokalni aspect održivog razvoja Informisalje i učešće javnosti u odlučivanju Kod životne sredine i prirodnih resursa treba analizirati sledeće: Prirodni resursi u koje spadaju: o Vazduh o Voda o Zemljište o Biodiverziteti i zaštita prirode o Šume 2 .

Tranzicija i održivi razvoj privrede 2 . 2. Analize i mišljenja 2.Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija o Mineralni resursi o Obnovljivi izvori energije - Faktora rizika po životnu sredinu u koje spadaju: o Klimacke promene o Otpad o Hemikalije o Udesi o Jonizojuće i nejonizojuće zračenje o Buka o Prirodne katastrofe - Uticaj ekonomskih sektora na životnu sredinu u koje spadaju : o Industrija o Poljoprivreda o Rudarstvo o Energetika o Šumarstvo.1. lovstvo i ribolovstvo o Transport o Turizam o Uvođenje čistije proizvodnje U daljem radu analiziraću neke od gore navedenih oblasti iz nacrta strategije održivog razvoja.

Osnovni stub novog pristupa Nacionalne strategije privrednog razvoja Srbije (NSPRS) je konkurentnost. Poslednjih deceniju i po. i ljudskog kapitala. dinamičan rast izvoza roba i usluga i smanjenje javne potrošnje. ostvarivanje osnovnog i optimističkog scenarija zahteva suštinski iste strukturne i razvojne politike. posebno stranih. u nedavno objavljenom dokumentu pod nazivom 2 . u periodu ekonomske tranzicije. i gde će sistem moći da se transformiše od hiperpotrošačkog ka postpotrošačkom uređenju. ali i produktivnosti. Tako kao primer. 2. smanjenje stvaranja prekomernog otpada (tokom proizvodnje i potrošnje). godine i napravila operativni plan realizacije. učinio da one danas imaju zavidno visok životni standard u poređenju sa ranijim vremenima. Ovaj rad predstavlja najsažetiji prikaz osnovnih nalaza. Ali. u čijoj izradi je učestvovalo 20 nosilaca glavnih tematskih oblasti i dva eksperta iz EU. Najvažniji nalazi su su da je prosečan godišnji rast BDP od 7% (optimistički scenario) ostvariv i da su razlike u naporima za ostvarivanje bržeg (7%) od sporijeg (5%) rasta (osnovni scenario) manje u odnosu na mnogo veće efekte i koristi . Nije nemoguće zamisliti da se umesto neverovatnih saobraćajnih zagušenja u velikim gradovima usled prekomernog broja vozila praćenim nepotrebim zagađenjima pojavi slika organizovanog javnog prevoza koji omogućuje mobilnost ljudi ne ostavljajući iza sebe nedozvoljene granice zagađenja životne sredine.3. 2. uticajem na sortiranje otpada u domaćinstvima (što kod nas još uvek nije dovoljno aktuelno) su samo neke od mogućnosti da se utiče na željeni način ka održivosti a da ne nosi pritom sa sobom utopijski žig da u stvarnosti tako nešto nije izvodljivo.Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija Država Srbija je definisala svoje razvojne prioritete do 2012.veći BDP po stanovniku. brži rast produktivnosti i smanjenje nezaposlenosti. slične kao što je industrijalizacija donela svojom pojavom. Održiva proizvodnja i potrošnja Da bi se ostvarila ideja održive proizvodnje i potrošnje neophodna je kako individualna tako i zajednička akcija koja će biti podržana od strane nacionalne politike a sa druge strane delovanja u skadu sa njom. zauzvrat. uz dobru makroekonomsku politiku i povoljno oporezivanje. Nacionalna strategija je ukazala na načine prevazilaženja osnovnih ekonomskih ograničenja i rizika u ostvarivanju dinamičnog i međunarodno konkurentnog privrednog rasta – visok rast investicija.prelazak na sredstva koja troše manje energije a pritom su javna. Potrebe i opseg delovanja koncepta održivosti je raznolika ali ne i utopijska. Jedan od zanimljivih rezona održive proizvodnje i potrošnje jeste i smanjenje i traženje alternativnih solucija u mobilnosti ljudi . Kad je o finansijskom kapitalu reč. kako upozorava Lisabonski savet za ekonomsku konkurentnost. većina zemalja centralne i istočne Evrope iskoristile su poznavanje ove činjenice i. finansijskog. o njegovom značaju najrečitije govore primeri Irske i Estonije. dveju zemalja koje su se naglo razvile zahvaljujući privlačenju domaćeg investicionog kapitala. Pri tome. odnosno efikasnosti kojom se navedena bogatstva koriste. rezultata i rizika ostvarenja NSPRS za period 2006-2012.2. Ekonomija zasnovana na znanju Bogastvo jedne zemlje je zbirni rezultat njenih prirodnih bogatstava. unapređivanjem metoda reciklaže. imaju za cilj da smanje postotak broja automobila po glavi stanovnika. uspele su da privuku velike količine kapitala koji je. proširujući je istovremeno na regionalnu saradnju. Takođe nije nemoguće zamisliti da se ponašanja i navike potrošača usmere u pravu koje će doneti revolucionarne odnose u sistemima.

Indeks evropskog ljudskog kapitala dobijen je kombinovanjem rezultata ova četiri kriterijuma. 2. kontrola korišćenja duvana. Rumuniju. korišćenja ljudskog kapitala. Obrazovanje i obuka postojeće i buduće radne snage jedini su pokretači daljeg postojanog razvoja. Kvalitet ljudskog kapitala u pomenutim zemljama ocenjivan je posredstvom četiri kriterijuma: 1. Siromaštvo i socijalna uključenost Socijalno ugrožene grupe poseduju veoma specifične karakteristike u svakoj zemlji i svaka zemlja je razvila poseban mehanizam kako bi poboljšala njihovu socijalnu uključenost. već isključivo kvalitet rada. kao što je uspešno urađeno Deklaracijom o dekadi Roma. kao kandidate za ulazak u EU. 3. Mađarsku. što pruža još jasniju sliku o značaju ulaganja u obrazovanje. treba usredsrediti pažnju na one kategorije za koje su podaci bili najmanje dostupni i gde višedimenzionalni karakteri isključenosti često pojačavaju jedni druge. situacija u kojoj se nalaze romske zajednice može se uporediti i promovisati u svakoj od ovih zemalja. taj impresivan ekonomski rast.na ljudski kapital. ali namenjen novim članicama Evropske unije). javnih ličnosti. U toj jedinstvenoj analizi kvaliteta ljudskog kapitala u pomenutoj grupi evropskih država. osmišljeni su i planovi za ustanovljavanje Ustanove za medicinski 2 . upravo su rak. naravno ukoliko žele da održe rast i životni standard dostignut poslednjih godina. od školovanja do stalnog usavršavanja tokom radnog veka). vođa nevladinih organizacija i poslovnih stratega. mogli bi se pretvoriti u mehur od sapunice ukoliko se ovaj deo Evrope hitno ne fokusira na sasvim drugi stub društva . AIDS i bolesti zavisnosti od droga i alkohola ali i neke druge oblasti. pri čemu je najniži indeks istovremeno i najbolji (Slovenija). dugoročna rešenja za probleme izbeglica i interno raseljenih lica zahtevaju prekograničnu saradnju i kordinaciju. ulaganja u ljudski kapital (obuhvata troškove svih vrsta obrazovanja i treninga po jednom zaposlenom. obuhvatilo je deset novih članica Evropske unije (Bugarsku. analitičari pomenutog trusta mozgova. Estoniju. Slovačku i Sloveniju). Istraživanje Lisabonskog veća. i Hrvatsku i Tursku. Javno zdravlje Oblasti kojima je Evropska unija posvetila posebnu pažnju i kojima se i danas intenzivno bavi. Poslednjih godina je problem bioterorizma takodje bio u vrhu prioriteta Evropske unije. Zahvaljujći bioterorizmu i drugim pretnjama po zdravlje ljudi na medjunarodnom nivou. Tvrde. pri čemu će narednih 20 godina u tom smislu biti od kritičnog značaja za istoriju našeg kontinenta. u skorije vreme nezabeležen u drugim delovima Starog kontinenta. i 4. kako se inače zove ta mreža ekonomista. dok je najviši (i najnepovoljniji) u Hrvatskoj. Letoniju. produktivnosti ljudskog kapitala (vrednost dobijena deljenjem ukupne potrošnje zemlje s aktivnim ljudskim kapitalom u toj zemlji). takođe. u najkraćem. Litvaniju. Štaviše.5. autori objašnjavaju zašto one hitno moraju da unaprede svoje obrazovne mogućnosti i započnu odlučnu bitku protiv “odliva mozgova”. da jeftina radna snaga više nije komparativna prednost koja jednoj zemlji može da obezbedi konkurentnost na globalnom tržištu.Iako postoje i druge vrste socijalne ugroženosti koje uzrokuju socijalnu isključenost.Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija “Indeks ljudskog kapitala: Izazovi za centralnu i istočnu Evropu” (dokument je nastavak projekta “Indeks evropskog ljudskog kapitala”. Poljsku. koju su potpisale mnoge vlade u regionu. odnosno njegova održivost. upravo zbog različitih bioterorističkih incidenata sa kojima su se nedavno suočile i neke zemlje članice Evropske unije. Češku. Ipak. 2.4. upozoravaju. 2. demografije ljudskog kapitala.

Ove aktivnosti će takodje podrazumevati i akciju za podsticanje saradnje izmedju zdravstvenih sistema na radu na prekograničnim problemima. kao i raznolikost unutar razlicitih vrsta.saran. Krivolov je u Srbiji poprimio zabrinjavajuce razmere pre svega kada je u pitanju lov na retke i na nasem podrucju zasticene vrste ptica. Ocuvanje biodiverziteta je konzervacija i obnavljanje narusenih ekosistema i prirodnih stanista. svet se bi trebao da se usmeri na dva glavna cilja: ocuvanje i odrzivo koriscenje biodiverziteta. Ove aktivnosti će takodje obuhvatiti i aktivnosti kao što su akcije na povećanju bezbednosti pacijenata. Evropska unija i njene zemlje članice rade na uvećanju svojih kapaciteta za pružanje odgovarajućeg odgovora na pretnje po zdravlje ljudi. izmedju vrsta i ekosistema. sa posebnim naglaskom na radu u novim zemljama članicama. seva. Radi opstanka nase planete i harmonicnog suzivota coveka i prirode. slepi mis. ibis. Biodiverzitet nije samo sveukupna raznolikost oblika i pojava biljnog i zivotinjskog sveta. Od 2005. Odrzivo koriscenje je takvo koriscenje komponenata bioloske raznovrsnosti koje ne prouzrokuje narusavanje biodiverziteta. medju kriticno ugrozenim su pre svega ribe. jesetra. Smatram da se kod nas treba malo više pozabaviti ovom temom! 2. Biodiverzitet i zaštita prirode Bioloska raznolikost podrazumeva raznolikost zivih organizama koji nastanjuju kopno i vodu. U Srbiji su dve zivotinjske vrste izumrle. i smanjenju broja povreda i nesreća. U smislu prvog cilja. i razvoj pokazatelja i alatki. kao što su portali za oblast zdravstva. uglavnom zuta i bela pliska. poljska seva i zelentorka sa podrucja Carske bare kod 2 . vec predstavlja racionalno koriscenje prirodnih dobara i odrzavanje onog stepena potencijala biodiverziteta koji odgovara potrebama i teznjama sadasnjih i buducih generacija. Treći cilj podrazumeva aktivnosti na proširenju monitoringa stanja zdravlja gradjana u Evropskoj uniji.6. Aktivnosti koje se preduzimaju u vezi sa drugim ciljem ipodrazumevaju razvoj zdravog i aktivnog starenja i pomoć na premošćavanju jaza nejednakosti. vec i raznolikost funkcija zivih organizama. Za sada se zaba krastaca. kao i zmija sarka. Uopšteno govoreći. kao i ocuvanje i oporavak biljnih i zivotinjskih vrsta.Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija tretman u hitnim slučajevima Evropske unije koji bi trebalo da budu implementirani u skorijoj budućnosti. velika strndalica. Do sada su na stotine hiljada ptica. Evropska unija se bavi radom na tri najvažnija cilja u smislu zaštite javnog zdravlja: - Unapređenje zaštite od rizika po javno zdravlje za sve građane Promocija zdravlja u cilju ostvarivanja prosperiteta i solidarnosti Stvaranje i širenje saznanja o zdravstvenim problemima na svim nivoima društva - U vezi sa svakim od ovih pojedinačnih ciljeva preduzete su specifične aktivnosti. kao i načina za efikasno širenje informacija medju gradjanima na način koji je primeren korisnicima takvih informacija. godine Evropska unija je ustanovila i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. pijavica i sumski mrav nalaze u manjoj opasnosti i potrebno je preduzeti sve mere da ne bi izgubili te i mnoge druge dragocene stanovnike naseg podrucja. zeba. kao što su mobilnost pacijenata i zdravstvenih radnika.

U japanskom gradu Kjotou 1997.7. vodonika. godine u okviru Ujedinjenih nacija (IPCH). Voda 2 .8. Prema izvestaju Nacionalne zdravstvene akademije SAD-a (NAS) nijedna katastrofa u celukupnoj poznatoj proslosti nece izazvati toliko poguban uticaj na civilizaciju i zivot na planeti kao sto bi to moglo izazvati trend globalnog zagrevanja. Atmosfera sluzi i kao sredstvo transporta zagadjujucih materija do udaljenih lokacija i kao sredstvo zagadjenja kopna i vode. pre svega ugljen-dioksida. i to mozda u razdoblju od nekoliko godina! 2.4 do 5. Ovaj proces rezultuje efektom zagrevanja atmosfere do tacke koja je mnogo visa nego sto bi to normalno bio slucaj. masovno unistenje suma. ozona. ciji je cilj sprecavanje i smanjivanje emisije otrovnih gasova. vec ostaju pod slojem gasova i ponovo ih apsorbuje Zemlja (dugotalasno infracrveno zracenje). moglo bi sazreti uslovi za naglu klimatsku promenu na globalnom nivou. Nevolje nastaju kada se ovaj odnos poremeti. Vazduh je smesa gasova koja cini atmosferu. ovo je prirodni fenomen rezultat apsorpcije kratkotalasnog Suncevog zracenja koje Zemlja apsorbuje. 1/5 kiseonika i vrlo malih kolicina plemenitih gasova.Uticaj na promene u atmobiosferi: osnovni naucni dokazi pokazuju da CO2 igra znacajnu ulogu kad je u pitanju efekat staklene baste. a sastoji se priblizno od 4/5 azota. povecanje nivoa mora. Posto su za znacajne kolicine gasova staklenika odgovorni upravo antropogeni izvori. odrzanog 2001.Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija Zrenjanina i okolnih stanista u Vojvodini zavrsile na trpezama evropskih gurmana. Zagadjeni vazduh utice na razlicite nacine na zdravlje ljudi i citav ekosistem. Zagadjenje vazduha zavisi prvenstveno od tipa zagadjivaca. ubrzan nestanak biljnih vrsta i velike suse. Ova studija predvidja da bi takav rast temperature mogao prouzrokavati otapanje lednika i artickog polarnog prekrivaca. Ugljen dioksid (CO2) . a krivolovci. Glavni izvori zagadjenja vazduha su zagrevanje stanova. destabilizaciju i nestanak zivotinjskih stanista i migracije zivotinja prema severu. industrijske aktivnosti i saobracaj. 2. u velikom broju Italijani. odnosno stvaranja efekta “staklene baste”. Do sada je o tom pitanju najrelevantnijom smatrana studija objavljena nakon zavrsetka Medjuvladinog panela o klimatskim promenama. koji se smatraju glavni uzrocnicima porasta temperatura na Zemlji. Ukoliko se uzme u obzir da ce zahvaljujuci ljudskoj aktivnosti udvostruciti kolicina CO2 koja ce se u ovom veku emitovati u atmosferu. Inace. vodene pare i raznih necistoca. ovaj efekat je privukao paznju javnosti. ugljen dioksida. ali zbog pojasa ugljendioksida i drugih otrovnih gasova u atmosferi infracrveni zraci ne mogu da se probiju u kosmos. koja prognozira da bi temperatura na povrsini zemlje do 2100.8 stepeni Celzijusovih. salinizaciju pitkih voda. godine oko 50 zemalja potpisalo je Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama. jer je znatno povecana prisutna koncentracija CO2 i drugih gasova staklenika u atmosferi. su od toga zaradili velike svote novca. godine mogla porasti od 1. Prirodni resursi – vazduh Cist vazduh je osnov za zdravlje i zivot ljudi i citavog ekosistema. ali i rezultate i uocene promene izazvane njegovim dejstvom. pojavu oluja.

ali je sigurno da ovakav nemar trajno ugrozava nase vodene zalihe. a postoji cak i opasnost od medjudrzavnih ratova. Broj stanovnika na nasoj planeti ubrzano se povecava. To je dugotrajan i ljudskom oku skriven proces. bez ikakvog preciscavanja. Za izgradnju postrojenja za preciscavanje otpadnih voda Beograda. ispusta direktno u Dunav i Savu. Posebno decu treba vaspitavati da uce da stede vodu od najmladje dobi. mart za Svetski dan voda.zbog koriscenja vestackog djubriva i otpadne voda iz seoskih naselja. Borba za vodu . Ova zagadjenja jednim delom uzrokuje poljoprivreda . potrebe za vodom jos i brze.6. Brojni izvori bice zagadjeni. godine dve trecine covecanstva osetice ozbiljan nedostatak vode. Nakon toga nuzno prestaje razvoj.Potrosnja vode se udvostrucila od 1950. na svakom mestu i u svakoj prilici. Srbija ce pre ili kasnije osetiti posledice ovakve nebrige za otpad.000 ljudi u svetu dnevno umre od dijareje! . Veliki problem predstavlja i posledica zagadjenja voda sa neuredjenih deponija. jer ce upravo oni u buducnosti donositi odluke o razvoju drustva! 2 .Kolicina zagadjene vode je veca nego u basenima 10 najvecih svetskih reka! Srbija nema dovoljno vode za pice Poseban problem predstavlja zagadjenje podzemnih voda. koji bi se po generalnom planu nalazilo u Velikom selu.1 milijardi ljudi nema pristup pijacoj vodi. Blizimo se vremenu kada ce potreba za vodom premasiti zalihe. Strucnjaci smatraju da je glavni razlog u nekontrolisanoj seci suma i da se spas nalazi u planskom posumljavanju. Organizacija Ujedinjenih nacija je pre desetak godina proglasila 22. a vise od pet miliona ljudi godisnje umire od bolesti koje su uzrokovane zagadjenom vodom. 2. Sta mozemo i moramo da ucinimo s vodom? Da je Stitimo i stedimo.činjenice . Beograd svoje otpadne vode.Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija Voda je temelj zivota i osnovni sastojak svakog zivog bica. Svaki dan. godine i koriscenje municija sa „osiromasenim uranijomom“ zagadilo neke od zvora kraskih voda i vrela u juznoj Srbiji. malim branama i zastiti izvorista reka. da budu osetljivi na pitanja zastite zivotne sredine. Voda i otpad povezani su neraskidivo i pogubno. Do 2025. potrebna je investicija od nekoliko stotina miliona evra. Uredjenih deponija u Srbiji gotovo i da nema! I onako lose stanje voda ugrozavaju zastarele tehnologije u fabrikama i nerazumni ljudski postupci. s namerom da istakne njenu vaznost i ogranicavajucu ulogu u razvoju.5 do 3 litre dnevno. Vodu je od otpada moguce zastititi jedino izgradnjom deponija s kontrolisanom odvodom.5 milijardi nema obezbedjene elementarne sanitarne uslove. godine! . mozda za koju godinu ili kasnije. Svaki otpad pre ili kasnije dospeva do podzemnih voda zagadjujuci je. Pretpostavlja se da je bombardovanje SR Jugoslavije 1999. Voda ili pokrece razvoj ili ogranicava progres svake zajednice .od porodice do civilizacije. Potrebe za vodom odraslog coveka iznose od 2. kroz 20 izliva. da uce da vole prirodu. povrsinskim akumulacijama. zapocinju borbe za vodu. U Srbiji je sve manje i manje zdrave izvorske vode. Procene strucnjaka kazu da oko 1. a njena kolicina se ne menja.

ilegalnom secom i pretvaranjem suma u obradive povrsine. One donose dobrobit ljudima kroz hranu.9. turizam. zagadjivanje tla otpadom i iz atmosfere samo su neki od akutnih problema s kojim se suocava Evropa.900 miliona hektara u nerazvijenim zemljama. To znaci da ce do 2020. cistog vazduha i stanista divljih zivotinja.Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija 2.10.6% svih biljnih vrsta) koristi se u ljudskoj ishrani. regulisanje rezima vode. Kada se sume prekomerno eksploatisu. umesto da usisavaju ugljen-dioksid one pocinju da ga emituju. Sume prekrivaju oko 1. govedjim i zivinskim mesom. Oko 90 miliona hektara svetskog zemljista morace da bude pretvoreno u poljoprivredna dobra do 2010. gorivo i drugo. zbog upotrebe pesticida. a polovina tih povrsina trebalo bi da bude dobijena krcenjem suma sto ce imati negativne posledice po globalnu klimu i biodiverzitet. a od tog broja 720 miliona su tropske sume (cak 50% tropskih suma nalaze se u Brazilu. i 1995. pa cak i djubriva. primenjuje se ekosistemski pristup koji predstavlja strategiju integrisanog i odrzivog upravljanja zemljistem. Zemljište Kopneni ekosistemi igraju veliku ulogu u globalnom kruzenju ugljenika. Ponovna ravnoteza u tom slucaju u ekosistemu moze se uspostaviti ukoliko se postuje biodiverzitet i promovise odrzivi razvoj suma. vise od 95% svetske populacije se hrani svinjskim. Nestanak i degradacija tropskih suma predstavljace jedini veliki uzrok izumiranja zivih vrsta za 50 godina. vodom i zivim resursima. Za vecinu zemalja u razvoju stvaranje nacionalnog sistema za racunanje. pored ostalih faktora. U razvijenim. Agro-biodiverzitet odnosi se na raznovrsnost biljnih i zivotinjskih vrsta koje se koriste u covecjoj ishrani. godine kolicina proizvedene hrane morati da se poveca za 50%. godine da bi se postigla globalna obezbedjenost hranom. ali bio bi visestruko isplativ. kao i promovisanje konzervacije zivotne sredine. odrzavanje regionalne klime. ali i sve vecem broju zemalja u razvoju. Sume i njihovo zemljiste obezbedjuju osnovne ekoloske funkcije kao sto su zastita vododelnica (linije razdvajanja recnih slivova). sto nanosi stetu globalnoj klimi. Opasnost za svet danas predstavlja gubitak agro-biodiverziteta i to. Izmedju 1980. godine zemlje u razvoju su izgubile 200 miliona hektara suma. Indoneziji i Demokratskoj Republici Kongo). a 25 procenata u pasnjacima i savanama. Oko 46 procenata ugljenika uskladisteno je u biomasi i zemljistu suma. 840 miliona ljudi na planeti dnevno ne unese dovoljne kolicine namirnica.000 biljaka (2. Samo 7. a broj tog dela svetske populacije povecava se iz dana u dan. merenje i monitoring promena u zalihama ugljenika skup je projekat. 2. Najveci gubitak suma uzrokovan je drvnom industrijom. dok samo deset vrsta ribe dominira globalnim ishranom tim mesom. Faktori rizika po životnu sredinu – otpad 2 . Upotreba pesticida i djubriva u poljoprivredom.

Bez urgentne. Da bismo sačuvali zdravlje od klimatskih promena potrebno je da se bavimo ovim problemom na svim frontovima. Već 2020. prema izveštaju sa Međudržavnog panela o promeni klime. potrebno je da ojačamo i reformišemo sisteme koje imamo.11. a novi veštački materijali nisu mogli da istrule i razgrade se. tropske ciklone i promene nivoa mora već u ovom veku. Smanjenje uticaja klimatskih promena i odgovor na njihove efekte predstavlja zajedničku međunarodnu odgovornost. Internacionalna saradnja između ekonomija u tranziciji i ekonomija razvijenih i zemalja u razvoju. presudno je za zaštitu zdravlja u uslovima klime koja se menja. proteinsko-energetsku malnutriciju i dijareju. U današnjem zagađenom svetu postalo je izuzetno važno naučiti pravilno postupati sa otpadom! Razvrstavanje je važan način u rukovanju čvrstim otpadom. Takode broj ljudi na Zemlji je neprekidno rastao.Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija Od svog nastanka čovečanstvo je stvaralo otpad. Krajem 19. Jedan od tih načina su kontejneri za reciklažu. Stvari koje nam ne trebaju ili koje više ne želimo da koristimo. neposredne aktivnosti putem promena načina života i stavova. 2. Pripremanje zdravstvenog sistema za klimatske promene uključuje jačanje nadzora i kontrole nad infektivnim bolestima. Ove pojave prete ljudskom zdravlju i koštaju ljudskih života. Otpad nastao u kući može se reciklirati (preraditi) ili dalje upotrebljavati. ne štedeći ni jednu zemlju. dok će stanovnici megalopolisa u Aziji biti pod velikim rizikom od poplava. razgrađivale i problem čvrstog otpada nije postojao. više nego da stvaramo nove. a plastični otpad da se gomila takođe ubrzano. Svako domaćinstvo stvara otpad (đubre) iz dana u dan neprekidno. Uvođenje čistije proizvodnje 2 . posebne strukture.Pitanje je šta čeka nas! Zdravstvena struka je u prvim redovima u borbi sa uticajima klimatskih promena na zdravlje. Postoji više vrsta čvrstog otpada zavisno od njihovog porekla. Da bi se sačuvalo zdravlje u uslovima promene klime. Jedan od važnih načina upravljanja i odnosa prema otpadu. uzrokujući sve češće i sve jače toplotne talase. hemoragičnu groznicu. ali najugroženije su one populacije koje žive u siromašnim zemljama u kojima se zdravstveni sistem već bore sa otkrivanjem. je razlaganje. veka pojavila se industrija(fabrike) i nastali su novi problemi.12. kontrolom i lečenjem zaraznih bolesti i poremećaja zdravlja uključujući malariju. drvo. kosti) koje su se u prirodi raspadale.U početku su to bile stvari prirodnog porekla (koža. kišne oluje. pokušavaju da se pronađu novi načini da se problem plastičnog otpada reši. spadaju u čvrst otpad i namenjene su za bacanje. dengu. godine. Pošto su gradovi počeli da ubrzano rastu. a time smanjiti količina otpada i sačuvati priroda i zdravlje. Sve populacije će osetiti određen uticaj. Klimatske promene Postoje jasni dokazi da globalno zagrevanje neosporno postoji. efekti na globalni klimatski sistem mogu biti nagli i nepovratni. Klimatske promene će pogoršati ove slabosti doprinoseći većem pritisku na zdravstvene službe. omogućavanje upotrebe bezbedne vode za piće čije se zalihe smanjuju i koordinaciju zdravstvenih aktivnosti u vanrednim uslovima 2. sa pojačanim fokusom na jačanje javnozdravstvenog sistema. 75–250 miliona ljudi u Africi će patiti zbog nedostatka vode. sa većom učestalošću. Zemlja je postala zagađena od industrije.

Što se tiče aktivnosti u destinaciji. glavni činioci su gubitak biodiverziteta. planiranje jedinstvenih environmentalnih propisa o turističkoj infrastrukturi. korišćenje zemljišta. koji uvek uključuje kretanje od kuće do destinacije i nazad. intenzivnim korišćenjem prirode (npr. ukoliko je moguću kapacitet regiona preopterećen. jedinstveno regulisanje.13. regionalni razvoj ili prostorno planiranje. u saobraćaju putničkih automobila. smanjenje broja letova na kraće razdaljine. a ne da razmišljamo kako da otklanjamo posledice. Da bi se obezbedila koherentna politika održivog turizma. posebno jak pritisak može biti prouzrokovan: od strane objekata koji troše mnogo energije ili. Turizam Važna pitanja koja se tiču razvoja turizma u uključuju saobraćaj uzrokovan turizmom ( npr. potrošnji vode. U ovom kontekstu. Dok se povećava broj letova. ove različite oblasti politike treba da budu uključene pri definisanju konkretnih mera i akcija. smanjen obim tretmana otpada. Treba da uvodimo tehnologije koje neće imati zagađenje kao nus pojavu. turizam povećano utiče na celu teritoriju Srbije. zahvaljujući svojoj veličini uzrokuju značajan obim saobraćaja (posebno u odnosu na izletnički turizam-turistička kretanja u toku jednog dana). preusmerenje sa putničkih automobila na železnicu. Što se tiče usluga povezanih sa smeštajem i ishranom u destinacijama. smanjenje korišćenja zemljišta za potrebe turizma i evropski raspored godišnjih odmora kako bi se obezbedila poboljšana distribucija turističkih kretanja. Dolazak u destinaciju i povratak iz destinacije obuhvata 90% energije koja se koristi u turizmu. skijanje) i motorizovanim aktivnostima svake vrste. zagađenje vode otpadima i ukupna količina otpada. - Turizam je veoma često povezan sa ostalim oblastima politike kao što su saobraćaj. pitanja kao što su korišćenje puteva i naknada za parkiranje). golf. 31% avionima i 10% železnicom. zbog toga su potrebne mere na svim političkim nivoima. U isto vreme letovi na kraću razdaljinu se povećavaju: naprimer 80% letova za i iz Amsterdama uključuje razdaljine manje od 800 kilometara. Načini prevoza su daleko od toga da budu održivi: 58% svih putovanja se obavlja putničkim automobilima. potrošnja vode. potrošnja energije. železnički saobraćaj se dramatično smanjuje. Turistički saobraćaj je jedan od najbitnijih elemanata turizma. Uz to. 2. 2 . prekomeran broj turista u razdoblju glavne turističke sezone izaziva ozbiljne pritiske. smanjenje utroška energije i druge mere.Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija Preduzeća koja primenjuju čistiju proizvodnju ekonomsku dobit bi trebalo da ostvare kroz smanjenje troškova rada.

2 .Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija Zaključak Iz svega napred iznetog može se doći do zaključka da politika održivog razvoja u Srbiji može biti posmatrana iz dva ugla : ugla stvarne mogućnosti i ugla fikcije. a što se mene tiče smatram da je politika održivog razvoja Srbije i stvarna mogućnost.Nadam se da konkretni primeri koje sam naveo omogućuju svakom čitaocu da izgradi sopstveni stav po ovom pitanju. a istovremeno i fikcija.

S. S.yu 7.ekoforum.org. Skripta.odrzivi-razvoj. (2004). Niš: Fakultet zaštite na radu 2. www.Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija Literatura i resursi 1. Milutinović. Nacrt Strategije održivog razvoja Republike Srbije 5.sr. Dž.: Odgovornost prema budućim generacijama: održivi razvoj. www. Niš: Fakultet zaštite na radu 3. Doktrine razvoja. Poglavlje 4. Sajt regionalne privredne komore Pančevo 2 .gov. De Žarden. Ekološka etika: Uvod u ekološku filozofiju. 4.yu 6. (2006). (2008). Urbanizacija i održivi razvoj. Milutinović.

Politika održivog razvoja u Srbiji – stvarna mogućnost ili fikcija 2 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->