P. 1
kapital

kapital

|Views: 1,307|Likes:
Published by dami1987

More info:

Published by: dami1987 on Nov 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U BIHAĆU PRAVNI FAKULTET BIHAĆ

MENTOR: Prof.Dr. Azra BIŠĆEVIĆ

STUDENT: Mašinović Sanel Kapić Sifet(vanredni)

Sadržaj: Uvod Postojani (konstantni) kapital Postojani(varijabilni)kapital Organski sastav kapitala Kružno kretanje i obrtaj kapitala Stalni i opticajni kapital Industrijski.trgovački i zajmovni kapital Dionički i fiktivni kapital Koncentracija i centralizacija kapitala Financijski kapital Kamata(pojam) Vrste kamatnih stopa .

da bi se u drugoj fazi svoga kretanja. Ali uslijed produžetka gospodarskog ciklusa produžava se i faza prosperiteta. jednim dijelom svoga radnog vremena (potrebnim radom) radnik reproducira vrijednost svoje radne snage i nadoknađuje utrošeni varijabilni kapital. robni i proizvodni kapital. Može doći do pune zaposlenosti u relativno dužem periodu.Kapital Uvod Pojam kapitala upotrebljavan je kod rimskih pravnika. novac. Tako vrijednosni sustav kapitala izražava odnos njegova postojanog i promjenljivog dijela. koja se u drugoj fazi prometa realizira i time ponovo pretvara u novac. onda govorimo o obrtaju kapitala. Što je brži obrtaj kapitala. u procesu materijalne proizvodnje. Postojani (konstantni) kapital je onaj dio kapitala. u obliku najamnine. Stoga je. tendencijskog opadanja profitne stope i porasta rezervne armije rada.On se pretvara u prvoj fazi prometa iz novčanog kapital u robni kapital: radnu snagu iz sredstva za proizvodnju. to se . To je društveni odnos. Kružno kretanje i obrtaj kapitala Da bi se neka vrijednost održala kao kapital. šire se tercijalne djelatnosti i u tako povoljnim uvjetima može doći do iscrpljenja rezervne armije rada tj. dok je organski sastav kapitala – tj. samo prenosi svoju vrijednost na novi proizvod. za razumijevanje podrijetla i prirode kapitala. u procesu proizvodnje. kada su vlasništvo klase kapitalista. radne snage koja ih pokreće. već stvara posve novu vrijednost koja je veća od njene vlastite vrijednosti. . tehnički sastav kapitala predstavlja odnos mase sredstva za proizvodnju i količine živog rada. A ako to kretanje ne promatramo kao pojedinačan proces. koji se ulaže u sredstva za proizvodnju – zgrade. Na taj način. sredstva za proizvodnju itd. koja unajmljuje i eksploatira tuđu radnu snagu. postaju kapital tek onda. već kao periodično zbivanje. a označavao je glavnicu nekog zajma ili svotu novca ili protuvrjednosti stvari koje su ortaci unosili u ortakluk ili poduzeće. U tom kretanju kapital naizmjenično poprima tri oblika – pojavljujući se kao novčani. sadržan zajedno s prenesenom vrijednošću postojanog kapitala i reproduciranom vrijednošću promjenjivog kapitala u proizvedenoj robi. oplodio i uvećao za višak vrijednosti. Raste udio postojanog i smanjuje se udio promjenljivog kapitala – a to dovodi do povećanja proizvodnosti rada. Postojani (varijabilni) kapital je onaj dio kapitala kojim se. mora se neprekidno oplođivati i stoga stalno mijenjati svoje pojavne oblike i kretati kroz različite faze procesa proizvodnje i prometa. strojeve. A specifična svojstva robe radne snage upravo i omogućuju oplođivanje uloženog kapitala. od drugim dijelom svoga radnog vremena (viškom rada) proizvodi višak vrijednosti i oplođuje time u proizvodnju uloženi kapital. sirovine i pomoćne materijale – i koji. odnosno vrijednost koja – na bazi kapitalističkih društvenih odnosa – donosi svome vlasniku višak vrijednosti. sam kapital je najeminentniji teoretski izraz osnovnih buržoaskih proizvodnih odnosa – odnosa između klase kapitalista i klase najamnih radnika. Prema tome. Ovo kretanje kapitala od jednog početnog oblika do istog takvog završnog oblika upravo se i naziva kružnim tokom ili kružnim kretanjem kapitala. Vrijednosni tehnički i organski sastav kapitala Odnos postojanog i promjenljivog kapitala može biti promatran s različitih aspekata. od osobite važnosti razlikovanje postojanog i promjenjivog kapitala. Radna snaga u procesu proizvodnje ne prenosi svoju vrijednost na novi proizvod. alate. plaća unajmljena radna snaga. KAPITAL (glavnica) dolazi od lat. riječi caput što znači glava. ukoliko je eksploatacija najamnog rada osnovni uvjet pojave i egzistencije svakog kapitala.

a predmeti rada pri tom posve mijenjaju svoj prvobitni lik. u jednom procesu proizvodnje.) u nizu proizvodnih procesa postepeno prenosi svoju vrijednost na novi proizvod i ne gubi pri tome svoj lik. . brže se realizira višak vrijednosti. Zato taj dio uloženog kapitala i nazivamo stalnim ili fiksnim kapitalom. čitavu svoju vrijednost na novi proizvod. strojeve itd. povećava njegova količina i stječe mogućnost proširene reprodukcije kapitala. Kapital uložen u sredstva za rad ( zgrade.brže obnavlja proizvodnja i eksploatacija najamnog rada. kapital uložen u predmete rada. Stalni (fiksni) i opticajni (cirkulirajući) kapital razlikuje se međusobno po načinu i brzini prenošenja svoje vrijednosti na novi proizvod. Naprotiv. Stoga taj dio uloženog kapitala i nazivamo optjecajnim ili cirkulirajućim kapitalom. pomoćne materije radnu snagu prenosi u cijelosti.

Trgovački kapital je osamostaljeni dio industrijskog kapitala. širokog tržišta i najamnih radnika. koji se za krače ili duže vrijeme izdvaja i ustupa drugim kapitalistima ili ulaže u banke. građevinarstva. tj. Koncentracija i centralizacija kapitala dvije su veoma značajne karakteristike kapitalizma. . dionički kapital. koncentriranih kapitala – bilo dobrovoljnim udruživanjem kapitalista. već u periodu nastanka robnog prometa. stvaranja krupnih kapitala. Zajmoprimac je dužnik da plača kamate i da nakon ugovorenog roka pozajmljeni kapital vrati. Dionički (akcionarski) i fiktivni kapital Kupovinom dionica (akcija). Zato industrijalci ustupaju trgovcima dio viška vrijednosti u obliku trgovačkog profita. Vlasnici dionica primaju odgovarajući dio dobiti u obliku dividenda. kalkuliraju i stanovitu novčanu naknadu za ustupanje tog prava. Pojavio se već s pojavom novca. oni ustupaju novim vlasnicima i pravo ubiranja dividenda. Proces koncentracije kapitala omogućio je izgradnju velikih objekata. prisvajaju višak vrijednosti i dijele ga s ostalim trgovačkim i zajmovnim kapitalistima. emitiraju dionička (akcionarska) društva. u bankama se koncentriraju sva slobodna novčana sredstva i daju prema potrebi na zajam pojedinim industrijalcima i trgovcima. saobraćaja. bilo nasilnim pripajanjem manjih kapitala većim kapitalima. trgovački i zajmovni kapital razlikuje se po svojoj funkciji u procesu reprodukcije. centralizacija je proces sjedinjavanja jednog te istog bogatstva u rukama manjeg broja kapitalista. Bankovni kapital je samo poseban oblik zajmovnog kapitala. Zajmovni kapital je osamostaljeni dio industrijskog kapitala. Egzistira u svim proizvodnim granama – industrije. povećava se osnivački kapital takvih društva i formira tzv. No zato u cijenu dionica. a značajnu je ulogu igrao u privredi robovlasničkog i feudalnog društva i pripremanju uvjeta (koncentracija kapitala i osiromašenje sitnih robnih proizvođača) za formiranje kapitalizma. a ta razlika se stoga i naziva fiktivnim kapitalom. koji funkcionira samo u oblasti prometa i realizaciji proizvedenog radnog kapitala industrijskih kapitalista. Industrijski kapital ima sva tri oblika – novčani. Ime je dobio po tome što je visokim kamatama pljačkao zajmoprimce. izvoza kapitala i formiranja financijske oligarhije (vladavine malog broja ljudi) i financijskog kapitala. Najstariji oblik zajmovnog ili kamatonosnog kapitala je zelenaški kapital. Tako se vrijednost akcija povezuje znatno većom od strane vrijednosti uloženog kapitala. Koncentracija i centralizacija kapitala Postepeno uvećanje individualnog (privatnog) i javnog (državnog) kapitala. Prema tome. naziva se koncentracijom kapitala. Prodavajući te dionice kao vrijednosne papire. robni i proizvodni – i prolazi kroz sve tri faze kružnog kretanja kapitala. a centralizaciju osobito potiču konkurentska borba i kredit. Trgovački kapital susrećemo davno prije kapitalizma. Njegovi vlasnici neposredno eksploatiraju tuđu radnu snagu. Centralizacija kapitala je proces spajanja već postojećih. putem akumulacije jednog djela viška vrijednosti. doveo je do stvaranja monopola. šumarstva i poljoprivrede – pa se stoga često naziva i proizvodnim kapitalom. Koncentraciju omogućava eksploatacija najamnog rada.Industrijski. dok je koncentracija kapitala izraz povećanja individualnog i društvenog bogatstva. pored njihove nominalne vrijednosti. a njegova uloga je osobito značajna u fazi raspadanja feudalizma i nastajanja kapitalizma.

cijena koju plaća posuđivač onome koji mu pozajmljuje novac. Vrste kamatnih stopa Kamatna stopa je odnos izmedju veličine kamata i veličine kamatonosnog kapitala. Kamata Kamata je. Financijski kapital dominira cjelokupnim privrednim životom zemlje. Poduzetnik ili zajmoprimac ce biti spreman da plati veću ili manju kamatnu stopu.Financijski kapital je ujedinjeni industrijski i bankovni kapital. Drugim riječima kamata je iznos koji se plaća da bi se "unajmio" određeni iznos novca za određeni period vremena. ne dokida se u potpunosti dominantni društveni odnos oplodnje kapital-vrijednosti. odvija se proces stapanja i sjedinjenja tih dvaju kapitala u jedan jedinstveni. Kamatne stope služe kao ključni indikator finansijskih tržišta. Formiranje i utjecaj financijskog kapitala predstavlja jednu od najznačajnijih karakteristika imperijalizma.Međutim kamatna stopa u novcu ne mjeri realno iznos koga zajmodavac zarađuje iskazano u robama i uslugama. Iznos novca koji se posuđuje zove se glavnica. Ulaganjem industrijskog kapitala u dionička bankarska poduzeća i bankovnog kapitala u dionička industrijska poduzeća.zavisno od toga da li mu je profitna stopa viša ili niža. njegovi vlasnici zauzimaju najviše državne položaje i tako vrše odlučan utjecaj na ekonomsku. socijalnu i političku orijentaciju velikih imperijalističkih država. u ekonomiji. Vrste kamatnih stopa su: (1) nominalna kamatna stopa (2) stvarna kamatna stopa (3) realno pozitivna kamatna stopa (4) relano negativna kamatna stopa. u uvjetima robno-novčanih gospodarskih modela. Vrste i modeli obračuna kamatnih stopa Razlikujemo nekoliko vrsta kamatnih stopa i modela za njihovo izračunavanje. (5) relativna kamatna stopa i (6) konformna kamatna stopa Nominalna kamatna stopa . a procenat kamate koji se plaća na glavnicu se zove kamatna stopa. koji je vlasništvo male grupe krupnih kapitalističkih magnata (nazvanih financijska oligarhija). U socijalističkim zemljama. financijski kapital. kao i različitim drugim putovima. Takvo dokidanje oplodnje kapital-vrijednosti bit će moguće tek na veoma visokom stupnju razvoja proizvodnih snaga društva.

Realno pozitivna kamatna stopa Postoji onda kad je nominalna odnosno stvarna kamatna stopa veća od stope inflacije. ZAKLJUČAK . Fiksna nominalna kamatna stopa je navedena u ugovoru tj. precizno nominalno ugovorena i po njoj banka vrši obračun kamate dužniku. Ovaj model se primenjuje kad je godišnja kamatna stopa relativno niska i dovodi do toga da primjenom ovog modela stvarna kamatna stopa bude nešto iznad nominalne kamatne stope. preko važeće kamatne stope na financijskom tržištu u momentu obračuna kamata (na primjer: LIBOR) i drugi. Izračunava se po istom modelu kao i realno pozitivna kamatna stopa. Visina varijabilne nominalne kamatne stope može se utvrditi na dva načina: prvi. Konformna kamatna stopa To je diskontovana godišnja kamatna stopa za obračunski period tokom godine. pošto se preko obračuna ne povećava nominalna ili stvarna godišnja kamatna stopa. Realno negativna kamatna stopa To je situacija kad je nominalna odnosno stvarna kamatna stopa niža od stope inflacije. stvarna kamatna stopa je uvjek jednaka nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi.Može biti fiksna i varijabilna. Stvarna kamatna stopa Podrazumjeva uvođenje u aranžman oročenog depozita ili depozita po viđenju za vrijeme korišćenja kredita tj. U uslovima visoke inflacije obično se uvodi i revalorizacija realnog djela kamatne stope. sve do njegove konačne otplate. s tim što je u ovom slučaju rezultat sa predznakom minus. preko ostvarene važeće stope inflacije u momentu obračuna kamata (fiskira se fiksni dio kamatne stope i na njega se dodaje promjenljivi dio vezan obično za godišnju stopu inflacije). Odnosno. Relativna kamatna stopa To je proporcionalni dio godišnje kamatne stope koji se koristi za obračunski period kamata tokom godine. pa se taj zbir uvećava po stopi inflacije. Obično se primjenjuje kad je godišnja kamatna stopa visoka.

Upravljanje stranaka s javnim preduzećima 4. sami upravljaju i rukovode s veoma često ne adekvatnim obrazovanjem itd. jedva da postoje. Stoga o kapitalu i profitu uglavnom još uvijek možemo da govorimo s teoretskog stajališta jer praktičnog iskustva uglavnom nemamo. Ogroman uvoz – lobiranje za strane kompanije – ubijanje vlastitog proizvodnog potencijala 9. 10. Spor i beskrajno komplikovan proces privatizacije dodatno otežan prevarama. za razliku od zemalja bivšeg komunističkog bloka. korupcijom i kriminalom 5. Odnosno nemamo mogućnosti da ga steknemo u našoj zemlji jer se kapital nalazi u rukama pojedinaca koji vladaju sa «OBIČNIM LJUDIMA» . tj. Teško je povjerovati da će se situacija u skorije vrijeme bitno popraviti iako smo u procesu tranzicije i približavanja euroatlanskim integracijama sumorna je slika naše privrede. Slabo razvijena infrastrutura ( nema auto-puteva. U BIH prisutni su brojni negativni faktori koji i dalje otežavaju već potešku situaciju od kojih navodimo neke kao što su: 1. vazdušni i pomorski saobraćaj ) 8. Naša privreda i njeni potencijali su desentovani i uništeni bilo ratom bilo korupcijom i međustranačkim podjelama te zamrzavanjem postojećeg stanja. Birokratija i kriminal ( npr. teško pribavljanje potrebne dokumentacije za poslovanje. a među njima i BIH kao dio bivše SFRJ. Nedovoljno i neadekvatno iskorištena prirodna bogatstva i resursi. Ne postoji magični štapić koji može da tešku i krajnje sivu i sumornu situaciju promjeni u ružičastu… BIH i njenoj privredi predstoje ogromne promjene na ovaj ili onaj način jer u sadašnjoj situaciji ovakvoj kakva je ugrožena je i osnovna egzistencija njenih građana koji su svakim danom sve više nezaposleni i krajnje nezadovoljni pod ovakvim patronatom Europske zajednice koji sve više liči na kolonijalni. podjeljenost po stranačkoj pripadnosti ) 3. kako domaćih tako i stranih. cestovni. zbog nekonkurentnosti ) 6. Nepovjerenje naših privatnika u menadžere ( naši privatnici sami rukovode i donose odluke bez povjerenja o sposobnosti menadžera. slabo razvijen željeznički. Nestabilnost tržišta i nesigurnost za inostrane investitore sporo i otežano privlačenje inozemnih investicija 7. ) Brojni su još faktori koji i dalje usložnjavaju veoma tešku situaciju. Naši nekadašnji privredni giganti koji su s punim pravom nosili taj epitet danas su svedeni jedve na egzistenciju. Očigledno je da je kapital kako u teoriji tako i u praksi veoma razvijen u zemljama zapadne Europe kao i u SAD-u koje su ujedno na neki način i kolijevka kapitala.Kapital sve više prerasta u pravu naučnu disciplinu koja je obrađivana od strane mnogih autora. Glomazan i neefikasan državni aparat ( mnogobrojni nivoi vlasti ) 2. U ovakvoj situaciji teško je povjerovati da kapital i profit koji je inače jedna od glavnih karakteristika i temeljnih stubova razvijenih privreda zapadne Europe i SAD. Zastarjela tehnologija postojećih preduzeća ( nemogućnost borbe na inostranom tržištu. Uopšte i ima šansu da zaživi na ovim našim prostorima bez radikalni i korjenitih promjena sadašnjeg stanja u našoj privredi kao i razmišljanja pojedinaca kako onih na ključnim pozicijama tako i građana. Zemlje bivše Jugoslavije nalaze se u ekonomskoj krizi koja je dodatno postaknuta i nedavnim ratom koji datu situaciju dakako još i otežava.

Enciklopedija leksikografskog zavoda. 1967. str.Uvod u ekonomiju.158-162. w.Prof..Bihać. Zagreb..w. 395 – 396.vikpedia.org . Azra Bišćević.Dr.str.2000.w.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->