Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 12. 11. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.946

Michael Tatham, ambasador Velike Britanije u BiH

Korupcija usporava investicije
Mirni protest Podrinjki u Tuzli

5. strana

Konferencija upozorenja sedam institucija kulture od zna~aja za dr`avu BiH

Kulturne ustanove pred zatvaranjem
30-31. strana

Poni`ene smo!
7. strana

DANAS PRILOG

Nastavak burnih de{avanja u FK Sarajevo

42. strana

Vare{anovi}a zbog
prijetnji ~uva policija

U @I@I
Zbog kr{enja odredbi sukoba interesa FBiH

2 Opet propalo okupljanje Vlade FBiH

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HT odgodio

sjednicu?

Jele~evi} i Ljubi}: Nismo tra`ili odgodu sjednice Mujezinovi}: S tim prijedlogom prvo je do{ao Jele~evi}, a onda i Bevanda I dalje neusagla{eni stavovi HDZ-ova oko izbora za direktora HT-a Mostar
Federalnom premijeru Mustafi Mujezinovi}u ni ju~er nije po{lo za rukom od odr`i prvu postizbornu sjednicu starog saziva Vlade FBiH. - Iz ureda premijera saop}eno je da je 158. sjednica Vlade FBiH, na zahtjev ministara iz HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, zakazana za ponedjeljak, 15. novembra 2010, saop}io je Vladin Ured za informiranje.

CIKBiH: Izrekao vi{e kazni

Sankcije za
poslanike i vije}nike
Smjene sa dosada{njih pozicija prijete za dva kantonalna poslanika i ~etiri vije}nika
Centralna izborna komisija BiH na ju~era{njoj sjednici zbog kr{enja odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH izrekla je {est sankcijanepodobnosti za kandidiranje za bilo koju funkciju izabranog du`nosnika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika u periodu od ~etirigodine nakon po~injenog prekr{aja. Ova sankcijaizre~enaje poslaniku u Skup{tini Tuzlanskog kantona [efikuBegi}u. Utvr|eno je da je on od 6. novembra2008. osim te, istovremeno obavljao i funkciju ~lana Skup{tine privatnog preduze}a DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac koje je u 2008. i 2009. sklapalo ugovore vrijednosti ve}e od 5.000 KM godi{nje sa organima koji se finansiraju iz bud`eta bilo kojeg nivoa vlasti. Ka`njen je i nov~ano sa 8.000 KM.

Demanti
Sjednica, odnosno nastavak sjednice prekinute kod utvr|ivanja dnevnog reda prije dvije sedmice, ju~er nije ni po~ela. Ministri su se okupili u sali za sjednice, ali im je ubrzo saop}eno da je sjednica odgo|ena. Mujezinovi} i dopremijer i ministar finansija Vjekoslav Bevanda nisu se ni pojavili u sali.
Mustafa Mujezinovi}: Znao, pa nije ni do{ao

Kazne zbog imovinskog stanja
Sa po 1.000 KM ka`njeni su kandidati: Sumeja Osmanovi} (SDUBiH), Milorad Boji} (SDUBiH), Alen Proho (Stranka udru`enih nezavisnih demokrata BiH), Janja Petrovi} (hrvatska koalicija HDZ 1990 HSPBiH), Muhamed Kova~evi} (BOSS - Mirnes Ajanovi}), Perica Stani} (hrvatska koalicija HDZ 1990 - HSPBiH), Niko Mikuli} (hrvatska koalicija HDZ 1990 - HSPBiH) i Mato Dadi} (hrvatska koalicija HDZ 1990 - HSPBiH). Po istom osnovuka`njeni su politi~kisubjekti SDUBiH, HDZ 1990 i HSPBiH sa po 2.000 KM te Stranka udru`enih nezavisnih demokrata BiH i BOSS- Mirnes Ajanovi} sa po 1.000 KM. kop d.o.o. Sarajevo. Ka`njena je i sa 1.000 KM.

SMJENA HDZ 1990 ostaje pri ranije priop}enom zahtjevu da resorni ministar treba da se pozabavi problemima u toj kompaniji i, ako }emo smjenjivati, onda smo za to da se donese odluka o smjeni kompletnog Nadzornog odbora i menad`menta HT-a
Iz izvora bliskih Vladi FBiH doznajemo da su u to vrijeme imali sastanak u premijerovom kabinetu. Dopremijer Gavrilo Grahovac, koji je sa ostalim ~lanovima Vlade ~ekao po~etak sjednice, kako saznajemo, kazao je da nije u~estvovao u dono{enju odluke o odga|anju sjednice. Ministri HDZ-a 1990 PericaJele~evi} i DamirLjubi} u telefonskimizjavama za Oslobo|enjedemantirali su svoje u~e{}e u zahtjevu za odga|anje sjednice Vlade, na kojoj se uz ostalo trebala na}i Bevandina inicijativa za dono{enje odluke o povla~enjuVladinesaglasnosti na imenovanjedirektora HT-a Mostar Stipe Prli}a, te prijedlog za raspisivanje novog javnog natje~aja za tu poziciju.

- Na{ stavgledeovogzahtjeva je nepromijenjen. Mi smo protiv onog {to predla`e Bevanda. HDZ 1990 ostaje pri ranijepriop}enomzahtjevu da resorni ministar (Nail [e}kanovi}, op.a.) treba da se pozabaviproblemima u toj kompaniji i, ako }emo smjenjivati, onda smo za to da se donese odluka o smjeni kompletnog Nadzornog odbora i menad`menta HT-a, kazao je ministar Ljubi}. Sli~nog mi{ljenja je i Jele~evi}, koji je napomenuo da je HDZ 1990 protiv dono{enja bilo kakvih odluka o pitanjima o kojima u proteklom periodu nije bilo konsenzusa me|u strankama u Vladi FBiH, te da njen rad do formiranja novog saziva treba svesti na “rje{avanje tehni~kih pitanja“.

Premijerov odgovor
- Oba HDZ-a tra`ila su odga|anje sjednice! Prvo mi je u kabinet do{ao Jele~evi} i kazao da bi bilo dobro odgoditi sjednicu i da on to mo`e dogovoriti s Bevandom. Potom je do{ao Bevanda sa istim prijedlogom, ka`e Mujezinovi}. Izvori bliski Vladi tvrde da nakon dogovora izme|u ~elnika HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 u tim strankama ~ekaju nastavak razgovora oko niza nerije{enih kadrovskih pitanja, me|u kojima je i imenovanje Stipe Prli}a za direktora u HT-u Mostar. Tu odluku Vlada je prije godinu donijela bez glasova HDZ-a BiH, ali je NO HTa odbio provesti. S. [e.

Dvojne uloge
Sankcija nepodobnosti izre~ena je i poslaniku u Skup{tini Posavskog kantonaZvonkuMi{kovi}u. U sukob interesa je do{ao jer je od 6. novembra 2008. obavljao tu poziciju, dok je istovremeno njegov bliski srodnik obna{ao du`nost ovla{tene osobe preduze}a Tea d.o.o. Kostr~, koje je u 2008. i 2009. sklapalo ugovore vrijednosti ve}e od 5.000 KM godi{nje sa organima koji se finansiraju iz bud`eta bilo kojeg nivoa vlasti. Ka`njen je i sa 2.000 KM. Istasankcija, nepodobnosti, propisana je i za Husu ]esira, vije}nika u Op}inskomvije}uNoviGradSarajevo. On je od 3. decembra 2008. godine istovremeno obavljao tu, ali i funkcijuovla{tenoglicaprivatnogpreduze}a Bosnaplast d.o.o. Sarajevo, koje je u 2009. sklapalo ugovore vrijednosti ve}e od 5.000 KM godi{nje sa organima koji se finansiraju iz bud`eta bilo kojeg nivoa vlasti. Sankcioniran je i sa 3.500 KM. Kazna nepodobnosti odre|ena je i za Zoricu Mili~evi}, vije}nicu u Op}inskom vije}u Novo Sarajevo. U ponovnom postupku utvr|eno je da ona od 28. novembra 2008. obavlja tu funkciju, dok je istovremeno njen bliski srodnik obavljao funkciju ~lana Nadzornog odbora KJKP za sahrane i upravljanje grobljem Po-

Potvr|en HNK
Sankcioniran je i vije}nik u Op}inskom vije}u @ep~e Salih Ibri}. On je od 4. decembra2008, osim te, istovremenoobavljao ifunkciju~lanaSkup{tine BH Telecom d.d. Sarajevo, koje ima status javnog preduze}a. Nepodobna je i Ana Soldo, vije}nica u Op}inskom vije}u Ravno. Ustanovljeno je da je, 22. aprila2009, osim te, zapo~ela i obavljati du`nosti direktora, odnosnoovla{tenoglica JP Vjetrenica - Popovo polje d.o.o. Ravno. Sa 1.000 KM sankcioniran je, zbog sukoba, interesa i Zijad Isi}, vije}nik u Op}inskomvije}uGra~anica. On je od 28. novembra 2008. osim te, istovremeno obavljao i funkciju ovla{tenoglicaudru`enjaOrganizacijademobilisanihboracaOp}ineGra~anica, koje se u 2009. finansiralo iz bud`eta bilo kojeg nivoa vlasti, u iznosuve}em od 10.000 KM godi{nje. Na ju~era{njoj sjednici CIKBiH je potvrdio rezultate izbora za Skup{tinu Hercegova~ko-neretvanskog A. TERZI] Kantona.

V I J E S T I

Ivo Josipovi} razgovarao s Bo`om Ljubi}em

Hrvatska je prijatelj i partner BiH
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi} primio je Bo`u Ljubi}a, predsjednika HDZ-a 1990 i tom priliko se razgovaralo o polo`aju Hrvata u BiH, dinamici dogovaranja uspostave izvr{ne vlasti nakon nedavnih izbora te op}enito o odnosima izme|u Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, objavljeno je iz ureda predsjednika RH u Zagrebu. Kako je priop}eno, Ljubi} je izvijestio predsjednika Josipovi}a o postignutim dogovorima izme|u HDZ-a BiH i HDZa 1990 kojima je cilj oja~ati kapacitet politi~kog predstavljanja interesa hrvatskog naroda u BiH, kako bi se pobolj{ao njegov polo`aj i osigurala institucionalna ravnopravnost. Ljubi} je obrazlo`io svoje vi|enje ravnopravnosti hrvatskog naroda u teritorijalnom i institucionalnom pogledu, i zalaganje za konsenzus me|u svim politi~kim snagama u Bosni i Hercegovini da temeljno na~elo djelo-

vanja vlasti budu reforme koje zemlju trebaju pripremiti za ~lanstvo u Europskoj uniji. Predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik HDZ-a 1990 slo`ili su se u ocjeni da bi za stabilnost i ubrzane reforme u Bosni i Hercegovini bio va`an dogovor o vladi koja bi imala {irok politi~ki kapacitet i reprezentativno nacionalno predstavljanje interesa tri konstitutivna naroda i svih gra|ana Bosne i Hercegovine. Josipovi} je naglasio kako su za Hrvatsku stabilnost, gospodarski razvoj i europski put Bosne i Hercegovine od izuzetne va`nosti, i kako }e Hrvatska BiH biti partner i prijatelj na tom putu, navodi se u priop}enju.
J. DIZDAR

OSLOBO\ENJE godine petak, 12. novembar 2010.

U @I@I

3

Sastali se predstavnici crkava, nacionalnih i vjerskih dru{tava

Neka nam vrate

sve oteto
Boris Ko`emjakin, ~elnik Jevrejske op{tine Sarajevo, ne krije velike rezerve prema stavu sarajevskog gradona~elnika, a koji, kako bi se uti{ala bruka oko najavljene delo`acije dijela rezidencije kardinala Vinka Pulji}a, predla`e da se porodici Smajovi} dodijeli zamjenski stan. “To je ulazak u novu nepravdu. Otkud sada zamjenski stan kada se sve vrijeme tvrdi da tih stanova nema“, govori Ko`emjakin, podsje}aju}i na to da je prije nekoliko godina Jevrejska op{tina u Sarajevu bila u sli~noj situaciji. stveno djelovanje. Tim povodom je i dogovoreno formiranje ekspertno-pravne grupe, koja bi iza{la iz okvira crkava, vjerskih, odnosno nacionalnih dru{tava i koja bi napravila temeljitu inventuru svega onoga {to sadr`i sporni zakon, ali i njegovo provo|enje. “Mi ne mo`emo tolerisati to da se zakon provodi samo u

Kada sam to predlo`io, prvo su mislili da je utopija, ali su se onda svi slo`ili sa mnom. Jer, mi tra`imo samo ono {to nam garantuje Evropska konvencija za ljudska prava, ka`e Tomislav Batini} iz HKD-a Napredak
onom njegovom dijelu koji nekome odgovara, a recimo, kada treba dodjeljivati zamjenske stanove, onda se ne provodi. Niti tih stanova ima, niti se zna ko }e ih osigurati“ govori advo, kat Vakufske direkcije u BiH Esad Hrva~i}, koji tvrdi da je raspolo`enje prisutnih bilo da se ide po pravdu i do Strasbourga ukoliko se ne promijeni ni{ta ni

Boris Ko`emjakin: Nova nepravda

Esad Hrva~i}: Po pravdu u Strasbourg

Tomislav Batini}: Nije utopija

I udru`enja }e se pitati
U ponedjeljak je sjednica Skup{tine MRV-a na kojoj }e biti prezentovani ju~era{nji zaklju~ci o formiranju ekspertne grupe, ali i, prema prijedlogu Batini}a, koordinacionog tijela koje bi obuhvatilo, recimo, i udru`enja {to se bave povratom imovine. Konkretne pri~e o povodu za aktuelizaciju ove problematike, o delo`aciji gospodina kardinala, nije bilo, jer je op}i stav da je taj slu~aj samo dio cijele ove zamr{ene situacije koja je rezultat lo{ih zakona. Ili lo{eg provo|enja zakona. Ili toga {to zakona nema, iako je obe}an prije dvije decenije.

Mi smo legalisti
“Mi smo, prije svega, legalisti i iza{li smo iz svoga stana, koji nam, uzgred, sada njegov vla snik pro da je“, obja{ nja va Ko`emjakin, jedan od u~esnika ju~era{njeg sastanka u sjedi{tu Me|ureligijskog vije}a BiH, na kojem se govorilo o spornom Zakonu o prodaji stanova, ali i ne samo o tome. U MRV-u BiH tvrde da je i ovaj sastanak, koji je okupio upu}ene u problematiku nacionalizirane imovine crkava, vjerskih zajednica i kulturno -prosvjetnih dru{tava pokazao da sve te institucije imaju dosta zajedni~kih problema i da je put ka njihovom prevazila`enju - jedin-

NATURALNO Struka je rekla da se od nacionalizovane imovine 80 posto mo`e naturalno vratiti. Na kraju smo se svi saglasili s tim da }e na{i zahtjevi biti u tom smislu, makar ih neko i proglasio maksimalisti~kim, govori Batini}

nakon obavljene analize i nakon pronala`enja subjekata koji }e pokrenuti izmjene i dopune pomenutog zakona, ali i koji }e o`iviti zakon o denacionalizaciji/restituciji. Ovaj sada, u for mi pri je dlo ga, dri je ma u ne~ijoj ladici.

Svi jednaki
“Niko ne smije biti manje ili vi{e jednak. Cilj nam je takav za kon ko ji }e bi ti pra ve dan

prema svima, i prema fizi~kim i pravnim licima“, obja{njava Ko`emjakin, otkrivaju}i da su svojevremeno upravo jevrejskoj zajednici BiH nudile neke vrlo uticajne osobe iz me|unarodne zajednice da se, {to se ti~e povrata jevrejske imovine, taj problem rije{i po hitnom postupku. “Na to nismo pristali, jer smatramo da je to amoralno“, ka`e Ko`emjakin, a Tomislav Batini} iz Napretka tvrdi da je ni{ta manje amoralno i to da se sva ova pri~a svede na - zamjenske stanove. “U po~etku su me sumnji~avo gledali i smatrali da je utopija, ali su na kraju svi prihvatili da na{i zahtjevi treba da idu ka ono me {to nam ga ran tu je Evropska konvencija za ljudska prava, ka povratu cjelokupne imovine. Struka je rekla da se od nacionalizovane imovine ~ak 80 posto mo`e naturalno vratiti. Na kraju smo se svi saglasili s tim da }e na{i zahtjevi biti u tom smislu, makar ih neko i pro gla sio ma ksi ma lis ti~kim“ govori Batini}, koji sma, tra da problem nije ni u tome {to su neki stanovi otkupljeni. “Sve se mo`e promijeniti. Eto, {ta se samo radilo od 1945. naovamo“, isti~e Batini}.
Edina KAMENICA

Kako to mislite?
Saznav{i da se episkop biha}ko-petrova~ke eparhije, episkop Hrizostom, obratio MRV-u ukazuju}i na slu~aj uzur pi ra nja imovine crkve u tamo{njem kraju, ju~e smo poku{ali dobiti konkretnija obja{njenja i, nakon telefonskog razgovora, poslali pi sa no obja{ nje nje u sje di {te epar hi je. Vrlo brzo je stigao odgovor: “Ne zna mo ka ko ste to mi sli li da raz go va ra mo: Vi u Sarajevu, a mi u Bos. Pe trov cu? Mi pre ko te le fo na ne da je mo ni ka kve in ter vjue, ni ti ad hoc. Ako `elite intervju, molimo, po{aljite nam pitanja i tra`ite ter min. S po {to va njem, epis kop Hri zos tom.” Nakon svih telefonskih razgovora s predsjednicima dr`ava, vlada, partija, nau~nicima, piscima, vjerskim velokodostojnicima, robija{ima koji jo{ robijaju, doista je ovo bio in te re san tan od go vor. Ljeta Gospodnjega 2010. godine.

Kom{i} - Har~enko

Federalna Vlada

Valentin Inzko

Marko Prelec

Pro{iriti ekonomsku U ponedjeljak o saradnju delo`aciji
^lanPredsjedni{tva BiH @eljkoKom{i}primio je ambasadora Ruske Federacije u BiH Aleksandra Botsana Har~enka. Razgovarano je o proteklim izborima, te bilateralnim odnosima dvije dr`ave. Har~enko je uputio ~estitkeKom{i}u na ponovnomizboru za ~lanaPredsjedni{tva, te mu po`eliomnogouspjeha i u narednom mandatu. Kazao je kako Ruska Federacija pokazuje pozitivan interes za BiH,te istaknuozainteresovanostruske strane za unapre|enjem ekonomskih odnosa. Sagovornici su istaknuli da je potrebnoraditi na stvaranjukonkretnihosnova za pro{irenje ekonomske saradnje. “Premijer Federacije BiH i direktor Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH }e za sjednicu Vlade FBiH u ponedjeljak uputiti i prijedlog u vezi s pro ce som pro vo|enja odlu ke Op}inskog suda u Sarajevu o delo`aciji kardinala mons. Vinka Pulji}a iz dijela njegove rezidencije u Sarajevu, kako bi se izna{lo racionalno rje{enje i za{titio polo`aj vjerskih zajednica, uz istovremeno po{tivanje suda“, stoji u ju~era{njem saop}enju Ureda za odnose s javno{}u Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

BiH u ozbiljnoj ekonomskoj krizi
Visokipredstavnik i specijalnipredstavnik EU Valentin Inzko kazao je ju~er na univerzitetuColumbia u New Yorku da je strana~ka i politi~kataktikavo|enatokomprotekle~etiri godine dovela do parlamentarnog zastoja u BiH i da se zemlja suo~ava s ozbiljnim ekonomskim problemima, koji su dodatno pogor{ani zbog globalne recesije. Dodao je da usprkos ozbiljnosti problema u BiH “nove okolnosti“ koje su nastupile nakon izbo, ra, pru`aju nadu da }e bh. institucije u budu}nosti efikasnije funkcionirati. On je naglasio da }e novi anga`man SAD-a pomo}i da se ova mogu}nost pretvori u realnost.

Ni govora o tre}em entitetu
Direktor Me|unarodne krizne grupe za Balkan Marko Prelec izjavio je ju~er da su iz posljednjeg izvje{taja Evropske komisije nestaliranijiuslovi da zemlja ne mo`edobiti kandidatski status prije zatvaranja OHR-a i provo|enjaustavnihreformi. “^ini mi se da se dosada{nji formalni pristup me|unarodnezajednicemijenja u koristneformalnog, u poku{aju da se pomogne BiH “ rekao je Pre, lec za Srnu. On smatra da u BiH “nema govora o tre}em entitetu“ “Tre}i entitet je za . Hrvate ono {to je osamostaljenje RS-a za srpske politi~are i ukidanje entiteta za bo{nja~ke politi~are“ zaklju~io je. ,

4

DOGA\AJI

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Jonathan Moore govorio studentima u Tuzli

IZJAVA DANA
@elimo da Kosovo prvu utakmicu odigra sa Srbijom
SAD od Bruxellesa tra`e ta~ne zahtjeve prema BiH

Nema govora o Daytonu 2
Fadilj Vokri
predsjednik Fudbalskog saveza Kosova

Uslovi nisu takvi. Ko bi u~estvovao u Daytonu 2? Pri~a o tome je van pameti, odgovorio je Moore

DOBAR

LO[

ZAO

PREDSJEDNI[TVO BiH
Bakir Izetbegovi}, @eljko Kom{i} i Neboj{a Radmanovi} prvi su preuzeli du`nost nakon oktobarskih izbora. Njihovo obra}anje na inauguraciji u Predsjedni{tvu ulijeva nadu da }e Bosna i Hercegovina napokon krenuti br`e prema Evropskoj uniji i NATO-u.

Bosna i Hercegovina jo{ nije dobila konkretne odgovore od Evropske unije kada su u pitanju uslovi za ~lanstvo, primijetio je ju~erzamjenikambasadora Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH Jonathan Moore u svom predavanju nastavnicima i studentima Univerziteta u Tuzli o temi: Politika SAD-a prema Balkanu petnaest godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

to bilo prili~no jednostavno, samo dva uslova, ne{to sa Ratkom Mladi}em i situacija na Kosovu. Oni to nisu ni zavr{ili, ali su na putu ka Evropi. Sara|ujemo sa na{im partnerima u Bruxellesu, pa i u svakojzemlji ~lanici kako bismo dobili odgo-

blisko sara|uju u nastojanjima da pomognu BiH na njenom putu ka EU i NATO-u, nagla{avaju}i pritom da je odgovornost na doma}im liderima.

Jaka koalicija
„Sada, ne ba{ sutra, ali uskoro `elimo neku jaku, ali prakti~nu, vladaju}u koaliciju na dr`avnom nivou u BiH. Nije na{a stvar je li neka stranka ili nijeuklju~ena u to. Ima dostarije~i o mogu}im koalicijama. U BiH je ~etiri godine bila koalicija, ali skoro bez rezultata. @elimo sada da koalicija bude ja~a i efikasnija i zbog toga smo u kontaktu sa strankama“ pri, znao je Moore. Zamjenik ameri~kog ambasadora kazao je da bosanskohercegova~ki politi~ari moraju uzeti stvari u svoje ruke, jer nema govora o nekom novom sporazumu, poput Daytona. „Nema govora o Daytonu 2! Uslovi nisu takvi. Ko bi u~estvovao u Daytonu 2? Pri~a o tome je van pameti“ odgovorio je , Moore na pitanje jednog od A. [e. studenata.

BiH, ni{ta konkretno

ALIJA BEHMEN
Gradona~elnik Sarajeva zamolio predsjednika Op}inskog suda Gorana Salihovi}a da prolongira delo`aciju iz dijela rezidencije vrhbosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Pulji}a. Behmen je ponudio i pomo} u pronalasku zamjenskog stana za porodicu Smajovi}. ^ini se da jo{ nije sve gotovo za Sarajevo.

VLADA SAD-a
Vi{e od 1.200 gra|ana BiH sudjelovalo je od potpisivanja Dejtonskog sporazuma u programima ameri~ke Vlade namijenjenim akademskim ili profesionalnim razmjenama. Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon, na prijemu koji je uprili~io povodom Sedmice me|unarodnog obrazovanja, podsjetio je da budu}nost pripada dr`avama koje na najbolji na~in obrazuju svoje gra|ane.

Govore}i o napretku BiH ka Evropskoj uniji, Moore je naglasio da liberalizacija viznog re`ima ne zna~i i neki konkretan korak ka ~lanstvu, jer je za to potrebno vi{e reformi. No, u isto vrijeme priznao je da SAD stalno tra`e od zvani~nog Bruxellesa ta~ne zahtjeve prema BiH kako bi SAD mogle pomo}i pri njihovoj realizaciji. „Neki ka`u da to zavisi od zatvaranja kancelarije OHR-a, drugi od reforme Ustava, ali, na`alost, BiH iz Bruxellesa nije dobila neke konkretne odgovore kakvi su uslovi za ~lanstvo u EU, za aplikaciju. Za Srbiju je

SRBIJA, VRLO JEDNOSTAVNO Za Srbiju je to bilo prili~no jednostavno, samo dva uslova, ne{to sa Ratkom Mladi}em i situacija na Kosovu. Oni to nisu ni zavr{ili, ali su na putu ka Evropi
vore na ta pitanja i pru`ili na{u pomo}“ istakao je Moore. , Odgovaraju}i na postavljena pitanja, Moore je naglasio da SAD imaju viziju BiH kao jedne dr`ave, prosperitetne i suverene, koja je ~lanica NATO-a i Evropske unije. Moore je tokom predavanja istaknuo tako|er da SAD i EU
Foto: Muhamed TUNOVI]

EUFOR
Snage Evropske unije u na{oj zemlji }e biti smanjene sa 2.000 na 1.600 vojnika. Ocijenjeno je da su op}i izbori u Bosni i Hercegovini uspje{no i mirno provedeni, {to je doprinijelo odluci o smanjenju broja stranih trupa. Ipak, EUFOR ostaje u BiH kako bi nastavio pomagati u njenoj izgradnji.

VIJEST U OBJEKTIVU Za{tita djece
Prvi od deset treninga iz komuniciranja i odnosa sa medijima za predstavnike institucija zdravstva u BiH odr`an je ju~er u Zenici. To je jedna od aktivnosti koje provodi UNICEF u sklopu projekta koji ima za cilj da ja~a kapacitete za odgovorno komuniciranje i izvje{tavanje o dru{tvenoj za{titi djece. Nije dovoljno da mediji izvje{tavaju o ne~emu, ve} da ljudi koji {alju poruke, moraju znati kako se to radi, re~eno je. Trening u Zenici okupio je 30 zdravstvenih radnika ZDK-a i SBK-a. Mi. D.

VIJEST U

BROJU

viza godi{nje u Bosni i Hercegovini izdaju ambasade {engenskog prostora.

150.000

OSLOBO\ENJE godine petak, 12. novembar 2010.

INTERVJU

5

Michael Tatham, ambasador Velike Britanije u BiH

Korupcija
Najvi{e za institucionalne kapacitete
U BiH je potrebno mnogo vi{e raditi na izgradnji institucionalnih kapaciteta koji su potrebni kako bi ovoj zemlji bilo dostupno mnogo vi{e novca iz evropskih fondova, smatra {efica predstavni{tva Odjela trgovinu i investicije Velike Britanije u Bruxellesu Sue Mortimer. - Iz izvje{taja o napretku BiH u evropskimintegracijamavidimo da jenapredak sporiji nego {to su se mnogi nadali, sada mislim da trebaimatiodlu~nosti za rje{avanje nekih pitanja u vezi sa izgradnjom Sue Mortimer institucionalnih kapaciteta, ka`e ona. Prema njenim rije~ima, upravo je izgradnja institucionalnih kapaciteta jedno od podru~ja za koje BiH trenutno mo`e povu}i novac iz evropskih fondova. Drugo podru~je je prekograni~na saradnja, za koju ve} postoje projekti u saradnji sa susjednim zemljama. Za BiH je odre|en bud`et fondova IPA, dok je Hrvatska u tome daleko vi{e napredovala i na raspolaganju ima vi{e novca. transparentnije, {to upravo poma`e privla~enju investitora. partnerstva izme|u njih. • Za bh. kompanije se obi~no ka`e da nisu dovoljno konkurentne za poslovanje na razvijenim tr`i{tima kao {to je britansko. Mislite li da je tako? - Nisam biznismen, ali mislim da razumijem {ta uklju~uje pozitivan mentalitet za biznis. Moje iskustvo ka`e da su uspje{ni biznismeni oni koji vide mogu}nosti tamo gdje misle da je dobra mogu}nost, na|u na~in da do|u tamo i jednostavno prebrode sve neda}e i prepreke. Mislim da za uspje{ne poslovne ljude iz BiH postoje mogu}nosti u Velikoj Britaniji, isto va`i i obrnuto, za domi{ljate, uspje{ne i kreativne biznismene iz Velike Britanije postoje mogu}nosti u BiH. Naravno, postoje te{ko}e, nadam se da }e one postati sve manje kako se zemlja kre}e ka EU, firme ve} dolaze u BiH i mislim da su s pravom izra~unali i uvidjeli da je va`no da {to ranije do|u na ovo tr`i{te, jer je to tr`i{te gdje se javlja dobra budu}nost.

usporava investicije
Proces ispunjavanja evropskih standarda je proces koji zna~i da vlasti postaju transparentnije, {to upravo poma`e privla~enju investitora
Razgovarao: Jakub SALKI]

• Upravo ste imali sastanak s britanskim investitorima u BiH. Kakav je njihov stav prema poslovnom okru`enju u BiH, posebno ako se uzme u obzir negativan izvje{taj Svjetske banke o poslovnom okru`enju? - BiH nije veliko tr`i{te u globalnim okvirima i postoje te{ko}e, kao {to su komplicirani sistemi upravljanja, koji ni na koji na~in ne olak{avaju`ivotinvestitorima, ali je, tako|er, tr`i{te koje nudi odre|ene mogu}nosti. Puna prostorija na{ih investitora jednostavno pokazuje da postoje kompanije koje koriste mogu}nosti i prilike {to ih pru`a BiH i koje uspje{no posluju u ovoj zemlji. Te kompanije pokrivaju razli~ite oblasti - izvoz, proizvodnju pi}a, gra|evinske opreme, farmaceutske proizvode, uslu`ni sektor... Na{a poruka i poruka Odjela za trgovinu i ulaganja britanske ambasade ide u smjeru da ohrabrimo britanske kompanije da razmi{ljaju o BiH kao zemlji u kojoj postoje mogu}nosti te da ozbiljno i detaljno sagledaju te mogu}nosti.

kantonalnih vlada, tako da postoji taj nivo slo`enosti koji bi sami investitori voljeli da ne postoji. Korupcija je, tako|er, problem koji na neki na~in odbija ili usporava strane investicije, tako da je za zemlju koja, kao BiH, `eli pove}ati nivo ulaganja va`no da vlada {alje jasnu poruku da stvari primje}uje i na neki na~in uva`ava zabrinutost

PROFITABILNO PARTNERSTVO Mnoge bh. i kompanije iz Velike Britanije su uvidjele da je vrlo profitabilno da se uspostavljaju partnerstva izme|u njih
investitora i da je spremna djelovati po njihovom pitanju i rje{avati ih. Ovaj plan rada podr`ava strate{ki cilj koji imamo, a to je evropska integracija i pribli`avanje Evropskoj uniji. Proces ispunjavanja evropskih standarda je proces koji zna~i da vlasti postaju

Pozitivan mentalitet
• Velika Britanija je jedno od najdinami~nijih tr`i{ta na svijetu i jedno od tr`i{ta na kojem je lako poslovati. Kako se to posti`e? - Klju~na stvar je da je Velika Britanija otvoreno tr`i{te, historijski, mi smo nacija koja se bavila trgovinom, zemlja koja instinktivno osje}a da je to {to ima otvorenu ekonomiju ustvari nama korist. Uvijek smo mislili da je globalna ekonomija dobra za britansku ekonomiju. Mi smo jednostavno otvoreni za biznismene koji `ele do}i u Veliku Britaniju i da tamo rade i ula`u, da izvoze. Odjel za trgovinu i ulaganje je spreman razgovarati s bh. kompanijama koje vide mogu}nosti u Velikoj Britaniji i `ele saznati vi{e o tome. Mnoge bh. i kompanije iz Velike Britanije su uvidjele da je vrlo profitabilno da se uspostavljaju

Michael Tatham

Foto: A. KAJMOVI]

Poslati jasnu poruku
• Kada investitori do|u u BiH, on da vi de da pos to je odre|eni problemi, kao {to je korupcija. Kako ohrabriti investitore da posluju u takvim uslovima? - Postoje problemi, korupcija jeste problem u BiH, kao i kompleksnost i slo`enost upravljanja. Upravo sam ~uo od britanskog ulaga~a kako je struktura upravljanja u BiH ote`ala njegov `ivot i rad, ta kompanija je morala i}i tra`iti dozvole iz razli~itih entitetskih i

Javni deficit
• Ekonomska kriza je naj~e{}a tema o kojoj se govori. Kako se Velika Britanija nosi s krizom? - Globalno ekonomsko usporavanje je utjecalo na sve zemlje u Evropi, Velika Britanija nije izuzetak. Britanska vlada je dogovorila na odlu~an na~in, poduzela je zaista jake i jasne mjere da odgovori na probleme javnog deficita, koje su predstavljene u sveobuhvatnom pregledu potro{nje u ~etiri godine i mislim da je ta vrsta djelovanja poslala dosta jasnu poruku da se poduzimaju jake mjere kako bi se nosilo s javnim deficitom. Mislim da ve} postoje pozitivni znaci, ta poruka je primljena, jer agencije koje daju rejting sada daju malo vi{e bodova Velikoj Britaniji.

TAKORE]I... MESIJA
Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} smatra da se platformom koju je ova strankasa~inila sa SNSD-om trasira budu}a nacionalna politika RS-a i jasno ka`e da je za{tita Dejtonskogmirovnogsporazuma Biblija za RS. “Nadam se da }e taj glas iz RS-abiti u potpunostijedinstven, kako bi se {to sna`nije ~uo, odnosno da }e platformupodr`ati i PDP i DNS, koji, tako|e, imaju po poslanika u novom sazivu Parlamenta BiH” rekao je Bosi}, preno, si Srna. Kada god su predstavnici RS-a u Sarajevunastupalinejedinstveno, cijena za to je pla}ena.

6

DOGA\AJI

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

CIK dao tuma~enje - dvojne funkcije

Mahinacijama os
Vladavina tr`i{ta u kulturi i umjetnosti
Vladavina tr`i{ta u kulturi i umjetnosti naziv je i tema razgovora kojeg su sino} u Media centru u Sarajevu organizirali Fondacija Heinrich Boell i PEN Centar BiH. Sre}ku Horvatu, filozof i umjetni~ki direktor Subversive Film Festivala iz Zagreba, Straji Krsmanovi}u, teatrolog i direktor Galerije Collegium Artisticum, Bori Konti}u, novinar i direktor Media Centra (bio je moderator razgovora) u govoru o navedenoj temi pridru`io se i prisutni auditorijum u kojemu su se na{li brojni kulturni djelatnici. Razgovor je protekao i u razmatranju tr`i{ta umjetnina, pitanju postojanja kriti~ke misli, o tome ko kreira kulturu, eroziji sustava vrijednosti... An. [.

Iako iz CIK-a ne `ele govoriti o mogu}im manipulacijama oko budu}ih preuzimanja poslani~kih pozicija izabranih zvani~nika, u dosada{njem sazivu isti~u kako je ~injenica da u zakonskim odredbama nije propisan rok do kojeg njegov budu}i nosilac mora potpisati izjavu o preuzimanju mandata
Dosada{nji ministri u federalnoj Vladi koji su na op}im izborima izabrani za zastupnike na bilo kojoj razini vlasti u BiH nakon njihovog konstituiranja ne mogu istovremeno obavljati obje du`nosti. Ovakav stav ju~er je Centralna izborna komisija BiH uputila u odgovoru federalnom premijeru Mustafi Mujezinovi}u, koji je od te dr`avne institucije zatra`io o~itovanje o eventualnim sukobima interesa pet ministara u Vladi FBiH koji su izabrani u zakonodavna tijela FBiH i kantona. - Premijera smo u pismu uputili na odredbe Izbornog zakona BiH kojim je propisano da se istovremeno ne mogu obavljati dvije funkcije na bilo kojoj razini vlasti, jer to dovodi do sukoba interesa, istakao je za Oslobo|enje ~lan CIK-a BiH Vedran Had`ovi}.

[est na~elnika prihvatilo mandate
Nakon {to su prihvatili mandate osvojene na op}im izborima 2010. godine, CIKBiH ju~er je utvrdio prestanak mandata za nekoliko op}inskih/op{tinskih na~elnika. Radi se o Asimu Sarajli}u, na~elniku Op}ine Vogo{}a, te Hamdiji Lipova~i, na~elniku Op}ine Biha} koji su izabrani za poslanike u Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH. Zbog prihvatanja poslanika u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH utvr|en je prestanak mandata Osmanu Suljagi}u, na~elniku Op}ine Srebrenik, te Amiru Zahirovi}u, na~elniku Op{tine Od`ak/Vukosavlje koji je prihvatio mandat zastupnika u Narodnoj skup{tini RS-a. Nakon {to je prihvatio poslani~ku poziciju u NSRS-u, prestanak mandata utvr|en je i dosada{njem na~elniku Op{tine Srbac Mirku Koji}u, isto kao i Goranu Mitrovi}u, na~elniku Op{tine Ora{je/Donji @abar. U skladu sa Izbornim zakonom BiH CIKBiH }e u navedenim op}inama/op{tinama provesti prijevremene izbore za op}inske/op{tinske na~elnike. Ina~e, osim Damira Had`i}a, osvojene mandate poslanika i to u NSRS-u odbio je na~elnik Op{tine Prijedor Marko Pavi} i na~elnik Op}ine Velika Kladu{a Admil Mulali}, kojem je trebao biti dodijeljen mandat kantonalnog poslanika u Skup{tini USK-a. ba Edin Mu{i}, poduzetni{tva i obrta Velimir Kuni} izabrani su za poslanike u novi saziv Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, a ministar zdravstva Safet Omerovi} za zastupnika u Skup{tinu HNK-a. No, iako iz CIK-a ne `ele zvani~no govoriti o mogu}im manipulacijama oko budu}ih preuzimanja poslani~kih pozicija izabranih zvani~nika u dosada{njem sazivu, isti~u kako je ~injenica da u zakon skim odre dba ma ni je propisan rok do kojeg njegov budu}i nosilac mora potpisati izjavu o preuzimanju mandata. - Preciznih rokova za izja{njavanje nema. Iz svega sami izvucite zaklju~ak, uputio nas je Had`ovi}.

Lagumd`ija s ambasadorima
Zlatko Lagumd`ija, predsjednik SDPa BiH, ju~er se u odvojenim susretima sastao sa ambasadorima Albanije Flamurom Gashijem, Makedonije Redjepijem Ramijem, [panije Alejandrom Enriqueom Alvargonzalesom San Martinom, Hrvatske Ton~ijem Stani~i}em, Libije Salemom A. A. Finnirom i apostolskim nuncijem u BiH nadbiskupom Alessandro D’Erricom. Lagumd`ija je i ovom prilikom ponovio ranije poznate stavove rukovodstva SDP-a o potrebi usvajanja ustavnih rje{enja koja }e BiH omogu}iti da sama ispunjava uslove za integracije u NATO i EU. Istakao je da je SDP u potpunosti spreman da formira novu proevropski orijentisanu vladu, naglasio je Lagumd`ija.

Uputstvo - ukinuto!
Na pitanje za{to CIKBiH nije primijenio uputu koja je va`ila nakon op}ih izbora 2006, a prema kojoj su ~lanovima starih saziva vlada ostavljene mogu}nosti da obna{aju te funkcije do konstituiranja novih, iako su pojedini bili izabrani za poslanike u zakonodavna tijela na nekoj razini vlasti u BiH, Had`ovi} je istakao kako je ona ukinuta! Naime, federalni ministri financija Vjekoslav Bevanda, unutra{njih poslova Muhidin Ali}, izbjeglica i raseljenih oso-

Prihvatanje naknadno
To prakti~no zna~i da se „sporni“ ministri, budu}i poslanici ne moraju nu`no pojaviti na konstituiraju}im sjednicama i potpisati izjave o prihvatanju mandata, ~ime }e izbje}i sukob interesa i tako produ`iti ostanak na starim pozicijama. Naime, apsurdno je da se

izjava o prihvatanju poslani~kog mandata mo`e potpisati i naknadno. Kako se radi o mogu}im manipulacijama, moglo bi se znati ve} u ponedjeljak, 15. novembra, do kada u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH o~ekuju da prime prve povratne, potpisane izjave o prihvatanjima mandata. Predsjedavaju}i ovog doma u dosada{njem sazivu Safet Softi} potvrdio je da su predstavnici politi~kih partija, koje }e participirati u novom domu, preuzeli izjave o prihvatanju ili odbijanju mandata. - Dogovor je da se potpisane izjave dostave do ponedjeljaka, ali to neminovno ne zna~i da }e to u~initi svi, zaklju~io je Softi}. Do sada je samo poznato da je na~elnik Op}ine Novi Grad Sarajevo Damir Had`i} odbio mandat poslanika u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH. [ta god da va`i za Vladu FBiH i njene ministre, va`i i za izabrane zvani~nike u Vije}u ministara i kantonalnim vladama. Tako bi se u eventualnom sukobu interesa, ako prihvati mandat poslanika u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH, mogao na}i i Nikola [piri}, predsjedavaju}i Vije}a ministra BiH, kao i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi}, koji je izabran za zastupnika u federalni Parlament. Isto va`i i za zamjenika mi-

Otkrivena spomen-plo~a `enama `rtvama rata

Izdr`a}e valjda na{e

Cecilia Malmström danas u Sarajevu
Komesarka EU zadu`ena za unutra{nje poslove Cecilia Malmström dolazi danas u prvu posjetu BiH, saop}eno je iz Delegacije EU u BiH. Tokom jednodnevnog boravka u Sarajevu, Malmström }e se sastati s predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH Nikolom [piri}em, ministrom sigurnosti BiH Sadikom Ahmetovi}em i ministrom pravde BiH Bari{om ^olakom, da bi razgovarali o provedbi bezviznog re`ima i drugim pitanjima evropskih integracija. Malmström }e, tako|er, posjetiti Univerzitet u Sarajevu i sastati se s profesorima i studentima FPN-a te predstavnicima civilnog dru{tva i NVO-a.

Tokom ju~era{njeg mirnog protesta Podrinjki, u organizaciji Bo{nja~ke zajednice kulture Preporod Tuzlanskog kantona, na Trgu `rtava genocida u Srebrenici je otkrive na spo men-plo~a @ene `rtve rata. “Izdr`a}e valjda na{e umorne du{e. I vremena }e bolja do}i. Na putu smo Dobra i treba nam snage, strpljenja i ljubavi, mnogo ljubavi“ pi{e na , spomen - plo~i koja je posve}ena `enama koje su `rtve rata od 1991. do 1995. godine. “Mo ram da ka`em da je tu`an trenutak povodom kojeg smo se mi da nas oku pi li. Tu`an, zato {to otkrivamo spomen-plo~u `enama `rtvama

umorne du{e...

I vremena }e bolja do}i

rata. Naravno, nije slu~ajno da se ova plo~a nalazi na Trgu `rtava genocida u Srebrenici. Nije slu~ajno i to {to je 11. dan u mjesecu, jer nas 11. podsje}a na 11. juli 1995. go-

dine, kada se desio genocid“, kazala je profesorica Nihada Latifagi}, koja je otkrila spomen-plo~u. Ona je dodala da je plo~a otkrivena u znak sje}anja na

skoro 10.000 `ena, civilnih `rtava rata, te u znak po{tovanja prema 25.000 silovanih `ena, od kojih su 95 posto bile Bo{njakinje. Hajra ]ati}, predsjednica Udru`enja @ene Srebrenice, izrazila je zahvalnost zbog ~injenice da je plo~a postavljena na Trgu `rtava genocida u Srebrenici, te {to je otkrivanje uprili~eno jedanaestog dana u mjesecu. “Zahvaljujem gra|anima Tuzle, jer grad Tuzla i cijeli Kanton su podnijeli najve}i teret kada se desila Srebrenica i Podrinje, jer smo se svi mi slili ovdje na Tuzlanski kan ton“, ka za la je Haj ra S. K. ]ati}.

OSLOBO\ENJE godine petak, 12. novembar 2010.

DOGA\AJI

7

dovode do sukoba interesa, ali…

VIJESTI

taju u foteljama
Razrje{enje
Zbog izbora na mjesto poslanika u Kantonalnoj skup{tini dosada{nji premijer Kantona Sarajevo Besim Mehmedi} ju~e je od predsjedavaju}eg Skup{tine Denisa Zvizdi}a zatra`io razrje{enje sa premijerskedu`nosti. Istizahtjev Mehmedi} je dostavio i Komisiji za izbor i imenovanje Kantona Sarajevo. Za svog nasljednika u narednom periodu Mehmedi} je predlo`ioZlatkaMedi}a, ministra pravde u Vladi Kantona Sarajevo. - Mogao sam se koristiti odre|enim nedore~enostima u zakonu, ali to bi bila prevara bira~a jer ne postoji opravdan razlog da ne prisustvujem ju~era{njoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo i prihvatim mandat poslanika za koji sam izabranvoljom gra|ana. Mislim da sam napravio po{ten i moralan ~in. Nisam `elio u~estvovati u mogu}im politi~kim igrama i podnosim ostavku, jer bi to zna~ilo da se mora izabrati novi premijer – rekao je sino} za Oslobo|enje Mehmedi}. no vi man dat na ne koj od ni`ih razina vlasti u odnosu na onu koju su do sada obna{ali u zakonodavnim organima (parlamentima i skup{tinama) po automatizmu se utvr|uje odluka o prestanku dosada{njeg mandata.
Almir TERZI] Senita [EHER^EHAJI]

Razo~aravaju}a privatizacija
Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon rekao je da je privatizacija jedna od oblasti u BiH koja je veoma razo~arala, posebno u Federaciji. “Usprkos godinama obe}anja, federalni zvani~nici su bili posebno spori u privatizaciji preduze}a u entitetskom vlasni{tvu“, rekao je Moon na sastanku sa predstavnicima Ameri~ke trgova~ke komore u BiH, na kojem je razgovarano o sporom oporavku ekonomije BiH i brojnim preprekama za potencijalna strana ulaganja, saop{teno je iz Komore, prenosi Srna. Dodao je da su sredstva od privatizacije potrebna za finansiranje infrastrukturnih projekata, kao {to su putevi ili aerodromi, kako bi bila pobolj{ana ekonomska situacija.

Vedran Had`ovi}: Zaklju~ak izvedite sami

Safet Softi}: Prve obrasce o~ekuje u ponedjeljak

Damir Had`i}: Odbio mandat poslanika u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH

nistra civilnih poslova BiH Senada [epi}a koji je izabran za poslanika u PD PS-a BiH, kao i zamjenika ministra sigurnosti Miju Kre{i}a, koji bi trebao biti novi zastupnik u Skup{tini Tuzlanskog kantona. Prihvati li mandat zastupnice u federalnom Parlamentu, u sukobu interesa tako bi se mogla na}i i dopredsjednica FBiH Spomenka Mi}i}. Vi{e je i kantonalnih premijera koji bi eventualnim preuzimanjem mandata mogli biti na udaru sukoba interesa. To su Miralem Galija{evi}, premijer ZDK-a, ako prihvati du`nost poslanika u Skup{tini tog kantona, Nazif Uru~i, premijer BPK-a na izborima izabran za kantonalnog poslanika, isto kao i Salko Selman premijer SBK-a, te premijer Kantona 10 (Livanjskog) Nediljko Rimac. Isto se odnosi i na premijera USK-a [emsudina Dedi}a, izabranog za poslanika u federalni Parlament.

I ministru nauke i obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo Safetu Ke{i prijeti sukob interesa prihvatili li na konstituira ju}oj sje dni ci Pred sta vni~kog doma Parlamenta FBiH, 22. novembra, mandat novog zastupnika u tom zakonodavnom tijelu, kao i Mustafi Kurtovi}u, ministru privrede u Vladi BPK-a izabranom na op}im izborima za kantonalnog poslanika u tamo{njoj skup{tini.

RS „dr`ava“ za sebe
Iako bi u sukobu interesa trebao biti i ministar saobra}aja i veza u Vladi RS-a Nedeljko ^ubrilovi}prihvatili li novimandat poslanika u Narodnoj skup{tini RS-a i ako se to desi njemu, CIKBiH ne}e mo}i izre}i eventualne sankcije jer ta dr`avna institucija, kojeg li apsurda, ne provodiZakon o sukobuinteresa u organimavlasti RS-a ve} entitetskakomisijakoja do sadanikada niti ijednom zvani~niku u RS-u izrekla bilo kakvu sankci-

ju za taj ~in. Dakle, u RS-u se za razliku od ostatka dr`ave slobodno, u skladu sa zakonom provoditi sukob interesa. Za razliku od izabranih zvani~nika na dr`avnoj razini i FBiH, te kantonima koji su u ingerencijama CIK-a i na}i }e se na udaru sukoba interesa preuzmu li nove izabrane du`nosti, ima i poslanika kojim bi se to isto moglo desiti. Naime, novi zastupnici u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH po preuzimanju mandata, kao {to je slu~aj sa Du{ankom Majki} i Bo`om Ljubi}em, moraju u roku od tri dana podnijeti ostavke na pozicije delegata u Domu naroda koje sada obna{aju. To bi se moglo desiti i novoizabranom poslaniku Mladenu Bosi}u, ako ne podnese ostavku na poziciju zastupnika u Skup{tini distrikta Br~ko u predvi|enom roku. Poslanicima koji preuzmu

Pomo} SAD-a u deminiranju
Polijetanjem helikoptera OSBiH s vojnog aerodroma u Mostaru u ponedjeljak je otpo~ela najva`nija faza u realizaciji projekta Sistem potpore u procjeni minsko sumnjive povr{ine u BiH. Tim povodom, ju~er je u Mostaru odr`ana prezentacija spomenutog projekta te nau~nih metoda u snimanju i obradi snimljenih podataka. Radi se o projektu koji finansira vlada SAD-a putem Me|unarodnog fonda za deminiranje i pomo} `rtvama mina. Cilj projekta je precizno definiranje rizi~nih povr{ina u BiH, ta~nije Biha}u, Mostaru i Trebinju, upotrebom helikoptera, kao i najmodernije tehnologije za snimanje iz zraka, primjenom nau~nih metoda u snimanju i obradi snimljenih podataka. SAD su najva`niji donator ITFa, s ukupnim doprinosom donacija od 141 miliona dolara.

Mirni protest Podrinjki u Tuzli
Podrinjke koje su u genocidu u julu 1995. godine izgubile svoje najmilije ju~er su, tradicionalno, ba{ kako to rade svakog jedanaestog u mjesecu, mirnim protestima zatra`ile hap{enje zlo~inaca, te ubrzanje pro ce sa ek shu ma ci ja i identifikacija. “U Udru`enju smo imali jedan {iri sastanak ~lanica. I rekle smo: kako koja godina prolazi, osje}amo se poni`eno. Kao da smo neke jadnice koje sad idu ovako ulicom. Zaista nije bilo nekog pomaka od 1995. godine. Mi od tada hodamo ovako i tra`imo svoja prava. Tako je malo ekshumiranih, identifikovanih i ukopanih“ kazala je , Nura Begovi}, potpredsjednica

Poni`ene smo!
“Mi ispunjavamo svoju gra|ansku obavezu time {to 15 godina tra`imo da pravda bude zadovoljena. Meni je veomadrago {to su me|u nama i jedna `ena iz Urugvaja, a druga iz [vedske. To pokazuje me|unarodnu solidarnost me|u `enama, koja ne poznajenikakvegranice“ ka, zala je Sta{a Zajovi}, predsjednicaUdru`enja@ene u crnom. Ona je navela da su predstavnice ovog udru`enja prekju~er predale zahtjev vlastima Beograda za dodjelu lokacije na kojoj bi se izgradio spomenik `rtvama genocida u Srebrenici. Zajovi} smatra da je to obaveza Srbije, kako bi se ispunila obe}anja koja su dali me|unarodnoj zajednici. S. K.

Mirnim protestima ju~er su se pridru`ili u~enici Gimnazije “Me{a Selimovi}“ iz Tuzle i @ene u crnom iz Beograda

Generalni konzul Srbije u Doboju
Zamjenik na~elnika Op{tine Doboj Mladen Mi}i} u ~etvrtak je primio generalnog konzula Srbije u BiH Acu Jovanovi}a. Oni su razgovarali o budu}oj saradnji i perspektivama ove lokalne zajednice. Postignut je dogovor o intenziviranju saradnje s ciljem iznala`enja potencijalnih investitora iz Srbije koji bi ulagali u privredni razvoj Doboja. Generalni konzul Jovanovi} je posjetu Doboju iskoristio da polo`i cvije}e i vijence na spomen-kosturnicu kod pravoslavne crkve Sv. Petra i Pavla dobojskim `rtvama u Prvom svjetskom ratu. M. B.

Kao da smo neke jadnice koje sad idu ovako ulicom

Udru`enja @ene Srebrenice, navode}i da je `alosno {to majke nemaju ve}u podr{ku od vlasti. Mirnim protestima ju~er su se pridru`ili u~enici Gimnazije

“Me{a Selimovi}“ iz Tuzle, te predstavnici organizacije @ene u crnom iz Beograda. Svi su oni, jo{ jednom, dali punu podr{ku majkama.

8

OGLASI

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine petak, 12. novembar 2010.

DOGA\AJI

9

Nakon incidenta pred Sudom BiH, otkrivamo:

Nakon incidenta ispred zgrade Suda BiH

Kompleks pravosudnih

Panti} saslu{an u sarajevskoj policiji
CJB Isto~no Sarajevo zatra`io je ju~er od PU Novi Grad informaciju o doga|aju u kojem je prekju~eru~estvovao pripadnik ovog CJB-a Budimir Panti} (39) iz Isto~nog Sarajeva, potvrdila je ju~er za Oslobo|enje glasnogovornica CJB-a Isto~no Sarajevo Danka Te{i}. Podsje}amo, premaizjavama svjedoka, Panti} je ispred zgrade Suda BiH odgurnuo kamermana TVSA, te opsovao dijete Bakiri Hase~i}. „Informaciju PU Novi Grad }emo proslijediti unutra{njoj kontroli CJB-a Isto~no Sarajevo, koje }e utvrditi ima li elemenata disciplinske odgovornosti Panti}a i u skladu s tim }emo dalje postupati. Ovaj pripadnik CJB-a Isto~no Sarajevo u vrijeme incidenta nije bio na slu`benoj du`nosti“ rekla , nam je Te{i}eva. Istovremeno, u zvani~noj informaciji MUP-a KS-a se navodi da je Panti} na poziv pripadnika MUP-a KS-a do{ao u Tre}u policijsku upravu u Sarajevu, gdje je dao izjavu zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo nasilni~ko pona{anje. O ovom doga|aju je obavije{teno i Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo, koje je nalo`ilo da se od Panti}a uzme izjava i dostavi Tu`ila{tvu. Panti} je, podsje}amo, ispred zgrade Suda BiH bio u privatnoj pratnji osumnji~enog za ratne zlo~ine u Kalinoviku Predraga Terzi}a.
Dk. O.

institucija nije
nacionalni interes?!
Kakva je to dr`ava u kojoj oni koji bi trebalo da budu maksimalno za{ti}eni i da {tite druge vape za za{titom?
Pora`avaju}a slika koja se mogla vidjeti u srijedu pred Dr`avnim sudom BiH kada je na desetak osoba koje su do{le da do~ekaju optu`ene za ratne zlo~ine u Kalinoviku, bilo najmanje, dvostruko policajaca, a opet nisu izbjegnuta dva incidenta, u neku je ruku bacilo u sjenu su{tinu: to da se optu`eni za t a k v e zlo~ine brane s slobode. sa svoj protest zbog toga“ rekao , nam je ju~e Kemal Pervan iz Udru`enja Istina Kalinovik ‘92. On je, tvrdi, {est puta vra}an na pregled aparatom. “Na kraju sam rekao, ho}ete li da se skinem skroz“ ka`e Pervan, , dodaju}i da se isto desilo i dvjema `enama, koje su na kraju po~ele plakati i galamiti. “Kako ne bi! One, koje su gledale kako odvode u smrt njihove najdra`e, pu{taju poslije normalnog tretmana, a njih zamalo do ko`e“ tvrdi Pervan, isti~u}i da ni, kada nije bilo tako. “Da li ovako rade da otjeraju i jo{ ovo malo svjedoka“ pita sagovor, nik, isti~u}i da je sve li~ilo na u`asnu grotesku. U Odjelu za za{titu svjedoka Dr`avnog suda tra`ili smo, i do-

@rtve }e protestovati

Foto: Amer KAJMOVI]

A da skinem sve?
No, ni{ta manje va`na nije ni ~injenica da su mnoge prisutne osobe, koje su i svjedoci tog suda, toliko ozloje|ene “pa`njom“ koju su prema njima pokazivali uposlenici sudske policije - da ~ak najavljuju odustajanje od budu}ih svjedo~enja. “Mi }emo uputiti na vi{e adre-

Protest novinarskih udruga
Udru`enje/udruga BH novinari i Linija za pomo}novinarimauputili su u ~etvrtaknajo{trijiprotestSBiH i agencijiSIPAzbogneadekvatneza{titenovinarskihekipakojepratesu|enja za ratnezlo~ine i tim povodomborave u dvori{tu i prostorijamaSuda: “Ju~er se desionovi incident ispred Suda BiH kada je policajac Budimir Panti}, iz policijskestaniceIsto~noSarajevo, fizi~kinapaoZoranaRoi}a, snimatelja kantonalne televizije TV Sarajevo. Policajac Budimir Panti}, u vidno alkoholiziranom stanju, vrije|ao je snimatelja, naguravao se sa njim i na sve mogu}ena~inepoku{ao ga sprije~iti u obavljanjuprofesionalnihnovinarskihzadataka. Cijeliovajincident se desio na mjestugdje su biliprisutniprofesionalnipolicajci- pripadniciagencijeSIPA, koji su anga`irani na za{titi Suda BiH. Iako su slu`benici osiguranjanaknadnoreagirali i sprije~ilidaljnjenasilni~kopona{anjepolicajcaPanti}a, zaprepa{teni smo ~injenicom da je ovo drugiincident u posljednjih godinu i pol koji se de{ava u javnom prostoru Suda i ~ije su `rtvenovinari i snimatelji“ stoji, izme|uostalog, u saop}enju. ,

bili, komentar u vezi sa fizi~kim na srta jem na ko le gu Zo ra na Roi}a, kamermana sa TVSA, i sa psovkom koja je upu}ena Bakiri Hase~i}, predsjednici Udru`enja @-@-R. “Slu`ba osiguranja Suda BiH pregledala je sve snimke sa internih sigurnosnih kamera. Na na{im snimcima nije zabilje`en incident iako niko ne tvrdi da se nije dogodio“ odgovaraju iz Odjela za svje, doke, i nastavljaju: “Prema na{im informacijama, Sudska policija je promptno reagovala, (na {ta je reagovala, kada kamere nisu ni{ta zabilje`ile?! op. a) a prisutni su bili i policajci PU Novi Grad.“ No, sada tek slijedi ono glavno, {to treba zabrinuti svakog gra|anina ove zemlje. “Sud BiH nema mehanizme kojim bi obezbijedio sigurnost ni svojih uposlenika, a tako ni posjetilaca. Sudska policija u nadle`nosti je Ministarstva pravde, a Sud kao institucija nema nikakvu vrstu fizi~kog osiguranja. Stoga smo svjesni da su ovakvi incidenti itekako mogu}i, u vi{e navrata od Vije}a

ministara tra`ili da se Kompleks pravosudnih institucija proglasi objektom od nacionalnog interesa i da dobijemo 24-satnu za{titu SIPA da bi se poja~ala sigurnost kako uposlenika, tako i svih posjetilaca. Na{ zahtjev je odbijen uz obrazlo`enje da ne postoji potreba za takvom vrstom za{tite,” tvrdi se iz Odjela za svjedoke, uz napomenu da se na problem za{tite Kompleksa ukazivalo Ministarstvu pravde i Ministarstvu sigurnosti, naro~ito poslije teroristi~kih napada u Bugojnu.

I nije kakav incident
“Na`alost, nismo nai{li na razumijevanje“ ka`u iz Odjela za za{ti, tu svjedoka. Obratili smo se i mi generalnom sekretaru dr`avnog Ministarstva za pravdu Jusufu Halilagi}u, koji nam ka`e da na TV-u, u srijedu uve~e, on ni{ta nije vidio, a, ina~e, smatra, da to “i nije bio neki incident.” Kako je i autor ovih redova prisustvovao svemu {to se doga|alo, i jo{, hvala Bogu, vi{e vjeruje sopstvenim, nego tu|im o~ima, insis-

tirao je na razja{njenju slu~aja. Halilagi} je kazao da Ministarstvo pravde nema nikakvih nadle`nosti u obezbje|enju zgrade (!), a i ne mo`e se sve pokriti“ Na kraju nas . je posavjetovao da se obratimo upravniku sudske policije. Nismo se obratili, jer, jednako kao i mi, i Halilagi} zna da je taj upravnik pod nadle`no{}u njegovog ministarstva.
Edina KAMENICA

Radmanovi} u Vije}u sigurnosti UN-a
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} obratio se sino} Vije}u sigurnosti UN-a u okviru debate o BiH povodom {estomjese~nog izvje{taja o stanju u zemlji, a agencija Fena je emitovala njegov govor, usagla{en sa druga dva ~lana Predsjedni{tva BiH, ~ije dijelove prenosimo:

Nije sve u promjeni Ustava
BiH je idealna tema da razni katastrofi~ari na njoj dokazuju svoje teorije. Za razliku od drugih sli~nih podru~ja u svijetu, u kojima je anga`ovana me|unarodna zajednica, BiH u cjelini predstavlja pozitivan primjer djelovanja me|unarodne zajednice u izgradnji mira.“ Radmanovi} je podsjetio da u BiH postoje razli~ita gledanja na polo`aj i daljnji status Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR). “Politi~ki predstavnici iz jednog naroda smatraju da Kancelarija visokog predstavnika treba da ostane stalno u BiH, predstavnici drugih, da treba prestati sa radom. Ako su nakon rata postojali razlozi za postojanje, petnaest godina nakon toga oni su bitno umanjeni“, istaknuo je Radmanovi}. Sve promjene u BiH, smatra Radmanovi}, moraju biti zasnovane na vladavini prava. “[to se ti~e odluka Kancelarije visokog predstavnika kojima su izmijenjene odredbe Aneksa IV Dejtonskog sporazuma, jasno je da se pravni akti mogu mijenjati samo na na~in kako su i doneseni, ukoliko u tim aktima nije predvi|eno druga~ije, te }e se zbog toga rasprave o ovim pitanjima nastaviti.

Opasno rje{enje
Problem izgradnje funkcionalne dr`ave ne mo`e se isklju~ivo rije{iti promjenom ustavnih i zakonskih procedura za dono{enje odluka u BiH, kojima bi se uvela ve}a unitarizacija ili decentralizacija. To je pojednostavljeno i opasno rje{enje slo`enog i osjetljivog politi~kog problema.

Crni tonovi
“Danas je popularno o BiH govoriti prete`no u crnim tonovima. To je ~injeno i sa ove govornice u prethodnom vremenu.

Takav pristup bi doveo u pitanje legitimitet vlasti u slo`enoj i vi{enacionalnoj dr`avi kao {to je BiH, uzburkao region koji ina~e nije potpuno stabilan.“ Osnovna pretpostavka za izgradnju funkcionalne dr`ave je, smatra Radmanovi}, me|unacionalno pomirenje i povjerenje. “Bez ka`njavanja svih izvr{ilaca ratnih zlo~ina, iz svih naroda, u BiH ne mo`e se os tva ri ti me|unacionalno pomirenje i izgraditi funkcionalna dr`ava.” U UN-u je istupio i visoki predstavnik Valentin Inzko.

10

KOMENTARI

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Zakletve
FOKUS

Z
Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih.net.ba

Radmanovi}eva neiskrenost, Kom{i}ev {iri plan, Izetbegovi}ev dinasti~ki naglasak. Prvi zadatak novog kolektivnog {efa dr`ave morao bi biti su~eljavanje sa (ne)izvr{avanjem me|unarodnih obaveza

akletva za ~lanove Predsjedni{tva Bosne i Her ce go vi ne glasi: “Ovim se zaklinjem da }u savjesno obavljati datu mi du`nost, po{tova ti Us tav BiH, pro vo di ti Op {ti spo ra zum za mir i njegove anekse u cijelosti, {tititi i unapre|ivati ljudska prava i osnovne slobode, te brinuti o interesima i ravnopravnosti svih naroda i gra|ana“. Prvi predsjedavaju}i kolektivnim {efom dr`ave u novom sa zi vu Ne boj {a Ra dmanovi} po drugi put je izgovorio i potpisao zakletvu bez imalo gri`nje savjesti. A njegova prava politi~ka prisega nema ni{ta zajedni~ko s tom zakletvom. U ~etiri godine Radmanovi} je u~inio sve da ote`a me|unarodni polo`aj BiH i kompromituje njenu spoljnu politiku slijedom strategije omalova`avanja i rasturanja bh. dr`ave koju predvodi njegov strana~ki {ef Milorad Dodik. Radmanovi} je bio ek spo nent ve li ko srpske politike i srbijanskih dr`a vnih in te re sa u vrhu bh. dr`ave. @eljko Kom{i} je tako|e po drugi put u Predsjedni{tvu BiH. Kom{i} se u inauguracionom govoru nije zadr`ao na obavezama koje po dra zu mi je va nje gov ustavni mandat, `elio je da ga se prvenstveno do`ivljava kao zastupnika najbi-

N

tni jih in te re sa svih bh. gra|ana, a ne sa mo kao hrvat skog re pre zen tan ta. Takav pristup je imao i pri po la ga nju prve za kle tve, {to je izazvalo burne reakcije hrvatskih i drugih nacionalista. ovi ~ovjek u Predsjedni{tvu BiH Bakir Izetbegovi} smatrao je potrebnim da se predstavi kao dosljedan slje dbe nik svog oca, ~ime je njegov nastup dobio dinasti~ki naglasak. Bolje bi bilo da umjesto tog anahronog pristupa Izetbegovi} is ka`e in di vi du al ni dr`a vni~ki potencijal. Koliko }e Izetbegovi} i Kom{i} mo}i parirati Radmanovi}u u evoatlantskim nastojanjima, zavisi}e od toga da li }e do}i do par tner stva SDP-a i SDA i da li }e se te stran ke udru`eno na}i u dr`avnoj vlasti. Sa osloncem u Parlamentu i Vije}u ministara BiH, polo`aj tog dvojca bi bi nemjerljivo sna`niji od pukog ~lanstva u dr`avnom ~elni{tvu. Sva trojica ~lanova Predsjedni{tva BiH govorili su o integraciji u Evropsku uniju kao prioritetu. Radmanovi} je obe}ao da }e se boriti da BiH dobije {to prije status kandidata za EU. Ali je na dru goj stra ni za je dni~ki stav SNSD-a i SDS-a da ne ma pre no {e nja na dle`nos ti sa en ti te ta na dr`avu ni kada je rije~ o

B

obavezama koje slijede iz procesa pribli`avanja EU. Uz to, Radmanovi} uop{te nije spomenuo NATO. U obra}anjima dr`avni~ke trojke izostao je osvrt na obavezu po odluci Evropskog suda za ljudska prava, a time prema Vije}u Evrope u kojem je BiH do`ivjela pravu blama`u zbog nepo{tivanja najvi{eg sudskog autoriteta u Evropi i drugih stavova te naj{ire evropske asocijacije. osna i Hercegovina je me|una ro dno kompromitovana i prva je zada}a dr`avnog vrha spoljnopoliti~ka konsolidacija zemlje. Novi kolektivni {ef dr`ave morao bi se naj pri je su~eli ti s (ne)izvr{avanjem me|unarodnih obaveza prema EU, NATO-u i Evropskom sudu za ljudska prava. Naravno, tu su i od go vor nos ti unu tar OUN-a i `ivotni interes da se urede odnosi sa susjednim dr`avama. Prethodno Predsjedni{tvo BiH bilo je u znaku razrokog trostrana~kog djelovanja. Prednost novog saziva je {to je umjesto agresivnog individualiste Harisa Si lajd`i}a do{ao Ba kir Ize tbe go vi} ko ji obe}ava miran ton i kooperativan pristup. U protekle ~etiri godine Predsjedni{tvo BiH ni jednom nije tematski raspravljalo o evroatlantskim inte-

K

gracijama i preprekama na tom putu, kao ni o odnosima sa susjedima. Time je sasma oslabljen me|unarodni kredibilitet BiH i autoritet Predsjedni{tva prema drugim dr`avnim institucijama odgovornim za spoljnu politiku. olektivni {ef dr`ave ostavio je Vije}u ministara BiH da vodi glavnu rije~ u strate{kim me|unarodnim poslovima, mada je za to prvenstveno nadle`an i odgovoran PBiH. Predsjedavaju}i VMBiH Nikola [piri} potpisnik je Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju sa EU, nakon ~ega je opstruirao ostvarenja tog akta. Toj subverzivnoj aktivnosti nisu se odlu~no suprotstavili partneri SNSD-a u dr`a vnoj vlasti (SDA, SBiH, HDZ...). Usvajaju}i [piri}eve izvje{taje o radu, te stranke su objektivno podr`ale politiku suprotnu evroatlantskim te`njama. Izvje{taj Evropske komisije o (ne)na pret ku BiH u odnosu na EU je prvi papir nad kojim bi se s punom odgovorno{}u morali nadnijeti u Pred sje dni{ tvu BiH. Hendikep je {to je u prvih osam mjeseci predsjedavaju}i Ra dma no vi}, ali Ko m{i} i Izetbegovi} su u obavezi da insistiraju da se sudbinske teme za BiH odmah na|u na dne vnom re du dr`avnog Predsjedni{tva.
Pi{e: Mujo DELIBEGOVI]

OSVRT

B

io sam neizmjerno zapanjen kada sam ovih dana u jednoj prigradskoj prodavnici kupio kutiju tuzlanske kuhinjske soli proizvedene 2008. godine na kojoj je pisalo da joj je rok trajanja u Federaciji tri godine, a u Republici Srpskoj dvije. Da, dobro ste pro~itali: u Federaciji traje godinu vi{e. Nije mi namjera baviti se odre|ivanjem trajnosti te soli, pa valjda je to isklju~ivi posao proizvo|a~a koji je du`an na proizvodu to i nazna~iti, te garantirati taj rok. Ono {to je vi{e od toga je stupidnost koja je postala i sve vi{e postaje pravilo `ivljenja u ovoj zemlji. [ovinisti, nacionalisti, fa{isti i ina olo{ ovih prostora `ele sve podijeliti, pa i nedjeljivo. Zamislite BiH sa tri entiteta kako to tra`e neke nacionalisti~ke stranke i njihove vo|e. Vozite se autom kad odjednom tabla na kojoj pi{e: “Ulazite u podru~je ~istog hrvatskog zraka – oslobodite plu}a“ . Nakon toga nova tabla koja nas obavje{tava da }ete iza nje udisati srpski vazduh, a potom bo{nja~ku havu. U takvom ambijentu ni zastave sa kukastim krstom ne}e smetati, naprotiv, bit }e dobrodo{le, jer treba {to zloglasnije upla{iti “one druge“ Sli~no znamenje do~ekivat . }e nas i u ostalim nacionalnim zabranima. Ne bi ~udilo da u EU putujemo bez

I so nas dijeli
So je neophodan za~in, ali ako se suvi{e koristi zna biti i veoma opasan po zdravlje. So na rane nikako ne ide. A kod nas se stalno otvaraju nove. Tako, uostalom, opstaju oni na vlasti koji rastakaju dr`avu, a istovremeno uzimaju velike pare, putuju diljem svijeta o njenom tro{ku
viza, ali da nam trebaju za prelazak entitetskih granica. Sva{ta se mota po glavama onih koji nas dvadeset godina dr`e taocima svog kriminala, svoje neprikosnovenosti i na{im nacionalnim za{titnicima. Bojim se da }e tako biti i naredne ~etiri godine. Ovo malo izbornih promjena bila je samo trenutna svjetlost u tunelu. Nacionalisti su prebrodili prvi {ok i strah od gubljenja vlasti. Najnoviji pregovori i dogovori o koaliranju zorno pokazuju da }e u BiH ostati sve isto. Oni }e nam odre|ivati mjeru `ivljenja, oni }e nam i dalje nametati nacionalisti~ku svijest, primitivizam par excellence, smi{ljati kako nas {to vi{e nagurati u nacionalne torove, ukidati institucije kulture, u~iti da kolektivno arlau~emo, re`imo na one tamo. U sportu

ZRAK, VAZDUH, HAVA Zamislite BiH sa tri entiteta kako to tra`e neke nacionalisti~ke stranke i njihove vo|e. Vozite se autom kad odjednom tabla na kojoj pi{e: “Ulazite u podru~je ~istog hrvatskog zraka – oslobodite plu}a“. Nakon toga nova tabla koja nas obavje{tava da }ete iza nje udisati srpski vazduh, a potom bo{nja~ku havu

}e se i dalje prebrojavati krvna zrnca. Gra|anina nigdje biti ne}e. Naravno, ovim ne `elim negirati nacionalno, ali ne i zagovarati kao zanimanje koje u “svojoj“ sredini otvara sva vrata, a u drugim dijelovima pred nosom nam ih zatvara. Vratimo se na po~etak teksta. So je neophodan za~in, ali ako se suvi{e koristi zna biti i veoma opasan po zdravlje. So na rane nikako ne ide. A kod nas se stalno otvaraju nove. Tako, uostalom, opstaju oni na vlasti koji rastakaju dr`avu, a istovremeno uzimaju velike pare, putuju diljem svijeta o njenom tro{ku. Samo treba prona}i zemlju u kojoj se nijeboravilo i bilokakavseminar, makar i nemao veze s du`nostima koje se obna{aju. O poznavanju stranih jezika ovaj put nema potrebe tro{iti rije~i.

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

POLIGON

11

Politika i pravosu|e

O delo`aciji prostorija kardinalskog dvora
Sudska presuda potvr|uje jednom u~injenu nepravdu koja je garnirana sa spoznajom da je sporni stan slu`io isklju~ivo za ga`enje ljudskih prava tajnog prislu{kivanja osoba iz crkvenog `ivota u jednom totalitarnom sustavu
Pi{e: Ivan AN\ELI]

Ovih dana smo preplavljeni sna`nim reakcijama na najavljenu delo`aciju zakazanu za 17. studenog 2010. godine dijela prostora u zgradi Vrhbosanske nadbiskupije. Kardinal Vinko Pulji} je sna`no reagirao imaju}i u vidu silnu nepravdu koja se prote`e nad Katoli~kom crkvom jo{ od 1945. do suvremenih dana. Sudska presuda potvr|uje jednom u~injenu nepravdu koja je garnirana sa spoznajom da je sporni stan slu`io isklju~ivo za ga`enje ljudskih prava tajnog prislu{kivanjaosoba iz crkvenog`ivota u jednom totalitarnom sustavu. Sama ova ~injenica upu}uje da se ostvarenje eventualnog prava ~ovjeka koji je u njemu stanovao i usput obavljao slu`benu du`nost prislu{kivanja temeljitije razmotri sa stajali{ta sada va`e}eg zakona. Postavlja se ozbiljno pitanje da li je taj stan bio stambena jedinica ili slu`bena prostorija za obavljanje takvog monstruoznog posla? Pa ako je bio i stambena jedinca i slu`bena prostorija za vr{enje kaznenih djela mo`e li taj stan kao predmet kaznenog djela pripadati njegovom korisniku. Ako moje kolege suci nisu uzeli u razmatranjeovajaspektmorali su razmotriti kod izricanja presude Zakon o stambenim odnosima iz vremena kad je on dobio sporni stan.

objekta. O~ekivalo se, a {to je i u~injeno da }e ti stanariputempoduze}a i ustanova rije{iti svoja stambena pitanja te stanove prepustitivlasnicimaobjekata. Kod 99 postotakvihslu~ajeva to se i dogodilo. Stanari u tim objektima ni po jednom slijede}em zakonu nisu izjedna~eni u pravima sa zakonskimnosiocimastanarskihprava u dru{tvenim zgradama i zgradamakoje su nacionalizirane i kao takve uknji`ene sa dru{tvenim vlasni{tvom 1/1. Po{to je ovaj nesretni ~ovjek radio za slu`bu sigurnosti vjerojatno uvjeren da }e uvijek biti iznad zakona nije provjeravao zakonsku osnovu prava na stan te nije htio ili smio tra`iti od svojih

sjedanja AVNOJ-a. Dakle, sada{nja dr`ava je nasljednik obveza one dr`ave i morala bi ih preuzeti. Presuda je trebala da utvrdi da ovaj ~ovjek nema stanarsko pravo, a u isto vrijeme ga uputi da svoje potra`ivanje usmjeri prema odgovaraju}em organu dr`ave. Mislim da sve ove pravne za~koljice nije problem slo`iti, ali dolazimo do kobnogzaklju~ka o neovisnosti sudstva {to je ve}e zlo nego ovaj slu~aj iako sam potpuno svjestan da do izvr{enja presude ne}edo}i jer }e se na}irje{enjepo{to se radi o veoma zna~ajnoj ustanovi u dr`avi Bosni i Hercegovini i kardinalu osobno. Ako bi suci donijeli ovakvu presudu, ona bi bila pravni presedan

ji sude po zakonu i vlastitom suda~kom uvjerenju. Ono {to je utemeljeno na nepravu ne mo`e protekom vremena postati pravo.

Majka i milicioneri
Na kraju da ispri~am potpuno istu pri~u iz iskustva moje obitelji u Konjicu. Moj djed je imaopred rat u Konjicu tri ku}e od kojih su dvijenacionalizirane,a jedna je ostala nenacionalizirana. Pa, ipak, u toj nenacionaliziranoj ku}i od pet prostorija useljena su 1948. godine ~etiri milicionera svi u po jednu prostoriju, a najmanja je ostala za na{u obitelj i to nas petero bra}e i sestara i petero bra}e i sestara na{eg strica. Svi milicioneri su imali ta privremena rje{enja. Jedan od njih je premje{ten iz Konjica 1957. godine i trebali smo se pro{iriti jo{ za jednu prostoriju. Me|utim, milicioneri su se dogovorili da u no}i kad ovaj bude iznosio svoje stvari jedan sasvim drugi odmah unese svoje te bez ikakva rje{enja nastavi stanovati. To je bilo ve} 1957. nakon {to je donesen novi zakon o stambenim odnosima po kojem se nije moglo useljavati u nenacionalizirane stanove po rje{enju op}inskog stambenog organa. Kada je mojamati to vidjela, nije se mogla niti smjela sukobljavati sa milicijom nego je oti{la u op}inu i mo`da u komitet `ale}i se na to nasilje. Neko od svjesnih funkcionera joj je rekao da oca otpremi u slu`bu (bio je `eljezni~ar) u Sarajevo i da ona slijede}e no}i izbaci stvari na dvori{te. Ona je to sa strahom u~inila i ~ekala rasplet situacije. Ujutro se pojavio taj milicioner, ne{to se sva|ao sa mojom majkom i oti{ao. Nakon kra}eg vremena, do{la su kola, pokupili stvari i mi smo se pro{irili na tu jednu prostoriju. Nakon nekoliko dana, taj milicioner, a bio je iz Nevesinja, do{ao je sa darovima mojoj majci, ispri~ao se i bili smo prijatelji skoro sve do pred rat. U tom ozra~ju vladavine Udbe, milicije i svekolike represije na{lo se po{tenih ljudi koji su po{tivali zakon.

STAN ILI SLU@BENA PROSTORIJA Da li je taj stan bio stambena jedinica ili slu`bena prostorija za obavljanje takvog monstruoznog posla? Pa ako je bio i stambena jedinca i slu`bena prostorija za vr{enje kaznenih djela, mo`e li taj stan kao predmet kaznenog djela pripadati njegovom korisniku. Ako moje kolege suci nisu uzeli u razmatranje ovaj aspekt, morali su razmotriti kod izricanja presude Zakon o stambenim odnosima iz vremena kad je on dobio sporni stan
pretpostavljenih drugi odgovaraju}i stan. Pretpostavljam da se zbog mogu}nosti otkrivanja tehni~kih pomagala kojim se slu`io pri obavljanju svoje slu`bene obveze nije htio nagoditi sa upravom Nadbiskupije i odseliti, {to je do~ekalo i njegove nasljednike koji `ele naslije|e, bez obzira na otkrivena monstruozna djela svog de cuiussa. Ako su sve ove ~injenice neprijeporne, tko je du`an ponuditi zamjenski stan nasljednicima i da li ga oni moraju prihvatiti? Nesporno je da je on bio dr`avni slu`benik, makar i tajno, pa je logi~no da ga sada{nja dr`ava obe{teti po{to ista uporno tvrdi da nosi kontinuitet od daleke 1943. i zai pitanje je koliko bi se sli~nih slu~ajeva pojavilo ne samo u Sarajevu i koliko bi prora~uni gradova i op}inamoraliizdvojitisredstava za ovu namjenu. Donijeti sudski presedan u obliku pravnog presedana iziskuje veliku hrabrost kod sudaca, ali u isto vrijeme uzvisuje suda~ku du`nost do najvi{ih stupnjeva po{tovanja. Kona~no to ih obvezujesuda~kastrogoformulirana prisega pred najve}im suda~kim tijelom u dr`avi i za{ti}enost od progona pa i natprosje~na pla}a. Moramo se vratiti na maksimu Rimskog prava koja nikada nije derogirana, a danas pogotovu koja glasi “Institutia fundamentum regnorum est” (pravda je temelj dr`ave). Rijetki su suci ko-

ISKUSTVO Moj djed je imao pred rat u Konjicu tri ku}e od kojih su dvije nacionalizirane, a jedna je ostala nenacionalizirana. Pa, ipak, u toj nenacionaliziranoj ku}i od pet prostorija useljena su 1948. godine ~etiri milicionera, svi u po jednu prostoriju, a najmanja je ostala za na{u obitelj i to nas petero bra}e i sestara i petero bra}e i sestara na{eg strica. Svi milicioneri su imali ta privremena rje{enja
Nakon skoro 60 godina nitko da se ispri~akardinaluzbogprislu{kivanja, nitko od uglednih pravnika ni sudaca da poku{a unijeti malo druga~iji pogled na ukupan problem da bi se postavila pravna osnova u ovom slu~aju. Zar suci svojom neodgovornom presudom nisu pogor{ali odnose izme|u katolika i ostalih u Sarajevu, zar nisu stavili na ku{nju i politi~ke odnose ~itave Bosne i Hercegovine, gdje }e se dugo morati sa svih razina raditi na uvjeravanju da je to samosudska, a ne politi~ka odluka, zar nisu dali povoda ekstremistima da likuju njeguju}i tezu o nemogu}nosti zajedni~kog `ivota. Kardinalnijehtioovakvusituaciju i gledaju}i ga na TV-u, mislim da bi `elio biti u pomiriteljskoj ulozi kao mnogo puta do sada, a ne u ulozi da se sam brani. Treba li puno mudrosti pa shvatiti kako }e se ovaj slu~aj odraziti na presti` BiH u Europi gdje je privatnasvojina, a pogotovuvjerskihzajednica svetinja nad svetinjama. Nadam se da }e se slu~aj uskoro zatvoriti, a da li }emoizvu}ipouke, nisam siguran.

Zamjenski stan
Ne znam koliko suci poznaju materiju iz tog vremena pa ih podsje}am da su po Zakonu o stambenim odnosima, koji je ukinut i donesen novi 1956. godine, postojalastanarskaprava kao privremena rje{enja na nenacionaliziranim stambenim zgradama. Ovaj zakon je donesenodmah po zavr{etku rata da bi se mnogi ljudi privremenosmjestili u ratomporu{enim gradovima. Poslije 1956. godine nitkonijemogaodobitirje{enje na stan u nenacionaliziranimzgradama, a zate~enistanari su biliobvezni da pla}ajuzakupninuvlasniku

12

CRNA HRONIKA
Policijski slu`benici PS [a mac pre kju~er su u opel as ko ni, ko jom je upravljao E. Z. iz Grada~ca, prona{li motornu ko si li cu, po dne sta ze, }ebad, pe{kire, prehrambene artikle i drugu robu koja je ukradena iz ku}e u Grebnicama, a koja je u vlasni{tvu M. P. Policija je opel isklju~ila iz saobra}aja, robuoduzela, te nastavila rad na rasvjetljavanju provale u ku}u iz koje poti~u na|ene stvari.

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U opelu na|ena ukradena roba

Maloljetniku otet mobitel

Sarajevskoj policiji u srijedu je M. H. prijavio da je naVilsonovom{etali{tunepoznati napada~ izvr{io razbojni{tvo nadmaloljetnim M. H. Tom prilikom razbojnik je uz prijetnju {rafcigerom od maloljetnika oteo mobitel, a potom pobjegao u nepoznatom pravcu. O doga|aju je obavije{ten tu`ilacKantonalnogtu`ila{tva u Sarajevu, a policija radi na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela, identifikaciji i pronalasku izvr{ioca.

rifaKozica(38), koju je u srijedu ujutro u sarajevskom naselju Vele{i}i no`em izbo njen suprug D`evad Kozica (42) iz Prijepolja (Srbija), nalazi se na aparatima za disanje u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i njeno stanje je i dalje veoma te{ko, potvrdila je ju~er za Oslobo|enje glasnogovornica ove zdravstvene ustanove Biljana Jandri}. Podsje}amo, 38-godi{njakinja je zadobila povrede glave, grudnog ko{a i trbuha, a njen suprug je nakonstravi~nogjutra u porodi~nom stanu na adresi Muhameda efendije Pand`e 69 oti{ao do obli`nje benzinske pumpe El Tarik Oil i od radnika zatra`io da mu pozovu policiju, koja ga je ubrzonakonpoziva uhapsila. Kantonalni sud Sarajevo ju~er je na prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo D`evadu Kozici odredio jednomjese~ni pritvor i to zbog opasnosti od bjekstva jer, kako se ~ulo, ima i dr`avljanstvo Srbije, kao i zbog toga {to je za krivi~no djelo za koje je osumnji~en - poku{aj ubistva, mo`e biti izre~ena zatvorska kazna u trajanju od deset i vi{e godina zatvora. Kako su Kozice roditelji dvoje maloljetne djece tim povodom smo razgovarali sa Nafom Dizdarevi}, {eficom Centra za socijalni rad op}ine Novo Sarajevo koja

A

Istraga tragedije u Vele{i}ima

Arifa Kozica u te{kom
stanju, suprug u pritvoru
Djeca smje{tena kod brata povrije|ene `ene, motivi napada i dalje nepoznati

Zgrada u kojoj je D`evad Kozica no`em izbo suprugu

Foto: D. TORCHE

nam je rekla da su djeca smje{tena kod Arifinog brata u naselju Bu~a Potok. “U na{oj evidenciji porodicu Kozica nemamo, odnosno, nikada slu`beno nismo bili obavije{teni da su ranije imali nekih proble-

ma sli~nog tipa“ rekla nam je Diz, darevi}eva. Prema njenim rije~ima, Centar za socijalni rad }e pratiti situaciju sa ovomdjecom i pravitizabilje{ke, a s obzirom na to da se naselje Bu~a Potok nalazi na teritoriji

op}ine Novi Grad taj posao }e biti prepu{ten tamo{njoj filijali Kantonalnog centra za socijalni rad. Ina~e, u na{em prekju~era{njem razgovoru sa kom{inicom porodice Kozica saznali smo da se iz njihovog stana u kojem `ive

dugi niz godina, do tragi~ne srijede, nikada nisu ~uli povici ni ne{to {to bi uputilo da }e do}i do onog {to se desilo. Stoga su doga|aj koji je uznemirio gra|ane, te njegovi motivi i dalje nepoznati.
Dk. OMERAGI]

Nakon ranjavanja u Gornjoj Kalesiji

Odbijena `alba Tu`ila{tva BiH

Admir Jusufovi} na aparatima
Admir Jusufovi} (25) iz Gornje Kalesije, koji je prekju~er ranjen u pucnjavi u ovom mjestu, smje{ten je na Univerzitetsko-klini~ki centar u Tuzli, gdje je priklju~en na aparate za disanje. “Pacijent je nakon operativnog zahvata smje{ten u jedinicu intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimaciju UKC-a Tuzla. Vitalno ugro`en i radi se o vrlo te{kom stanju“ kazala nam je Amra , Odoba{i}, glasnogovornica UKC-a Tuzla. Jasmin ^elikovi} i Elvir Hasi}, obojica iz Tuzle, koji se sumnji~e za poku{aj ubistva Jusufovi}a su uhap{eni i saslu{ani u prostorijama tuzlanske policije. Do zaklju~enja ovog broja Oslobo|enja tu`ilac Ivo Ivelji} nije saslu{ao ^elikovi}a i Hasi}a. Premapolicijskimsaznanjima u pucnjavi su u~estvovali i Mirza Gali}, te Nermin Rakovac, koji se jo{ nalaze u bjekstvu. Osumnji~eni za poku{aj ubistva, ali i ranjeni Jusufovi}, od ranije su poznati policiji, te se pretpostavlja da se sukob desio zbog dilanja droge. Ina~e, Jusufovi}, poznatiji pod nadimkom Petak, nekoliko puta je privo|en u prostorije kalesijske policije zbog posjedovanja droge. S. K.

Rijad Rustempa{i}

Abdulah Hand`i}

Edis Veli}

Optu`eni za terorizam ostaju u ku}nom pritvoru
Sud BiH odbio je `albu Tu`ila{tva BiH na odluku o pu{tanju iz pritvora Rijada Rustempa{i}a (35), Abdulaha Hand`i}a (31) i Edisa Veli}a (31), koje optu`nica Dr`avnog tu`ila{tva tereti za terorizam, udru`ivanje radi ~injenja krivi~nih djela i neovla{teni promet oru`ja i vojne opreme, te proizvoda dvojne namjene. Ovu informaciju ju~er nam je potvrdio Rustempa{i}ev advokat Senad Bili}, koji je dodao da su ostale mjere zabrane izre~ene prilikom ukidanja pritvora. Tako }e se trojica optu`enika i dalje nalaziti u ku}nom pritvoru u Sarajevu, odakle }e dolaziti na ro~i{ta. Ina~e, ovo su|enje za terorizam, koje je po~elonakon{to su se optu`eni 22. januara izjasnili o krivnji, kako saznajemo, nije mnogo odmaklo. Od planiranih 250 svjedoka Tu`ila{tva saslu{ano je tek 30, od kojih25 policajaca. Za jedno od narednih ro~i{ta je planirano saslu{anje eksperta za terorizam iz SAD-a. Osim ove trojiceoptu`enika u istom predmetu sudi se i Rustempa{i}evombratuMuhamedu (35), koji je optu`en za ista djela, osim terorizma, koji se odavno brani sa slobode. Dk. O.

Pretres kod Prijedora
Policajci CJB Banja Luka u srijedu su tokom pretresa jedne ku}e prona{li manju koli~inu marihuane. Naime, u mjestu Brezi~ani, op{tina Prijedor pretresena je ku}a koju koristi \uji} Bo{ko (1973) te je prona|eno osam grama marihuane, te 15 komada sjemenki indijske konoplje. \uji} je priveden u policijsku stanicu gdje je sa njim obavljen informativni razgovor, dok je prona|enadrogaposlana na vje{ta~enje.

OSLOBO\ENJE godine petak, 12. novembar 2010.

CRNA HRONIKA
U mjestu Viki}i kod Biha}a preksino} se na lokalnom putu dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je povrije|en pje{ak K. R. (1963) iz Biha}a. Njega je, prema policijskom saop}enju, vozilom udario nepoznati voza~, koji je potom pobjegao sa mjesta nesre}e. Pje{ak je prevezen u Kantonalnu bolnicu Biha}, gdje su mu konstatovane lak{e povrede, ali je zadr`an na Odjelu neurohirurgije na lije~enju.

13

Vozilom udario pje{aka i pobjegao

Zaboravljena svije}a izazvala po`ar

U stanu vlasni{tvo Ljubinke Boji} u Lakta{ima preksino} je izbio po`ar. Vatru su lokalizovali vatrogasci, a utvr|eno je da je po`ar buknuo nakon {to je sin vlasnice Miroslav Boji} (1983), kada je nestalo struje, upaliosvije}u, ali je zaboravio ugasiti prilikom izlaska iz stana. Na mjesto doga|aja je izi{ao policijski slu`beniki sa~inioslu`benu zabilje{ku, dok uvi|ajnije ni ra|en, re~eno nam je u CJBu Banja Luka. L. S.

Dan nakon {to je u Clubu Bad pucao u Elvisa Hod`i}a

Kladanj

Elvis Keljmendi pobjegao u RS?
Protiv Keljmendija i Almira Metovi}a Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu podnesen izvje{taj zbog poku{aja ubistva
Elvis Hod`i} (35) i dalje je u te{kom stanju i ljekari mu se bore za `ivot, nakon {to ga je u utorak nave~er hicima iz pi{tolja izre{etao Elvis Keljmendi (32), sin Nasera Keljmandija, kontroverznog vlasnika hotela Casa Grande.
UKC Tuzla: Gogi} zadr`an na Odjelu intenzivne njege

Pre{utio ime napada~a
Hod`i}, koji je jo{ priklju~en na aparate u Klinici za anesteziju i reanimaciju KCUS-a, ju~er se, navodno, probudio iz kome. Njemu su, kao {to je poznato, hicima iz pi{tolja nanesene prostrelne rane oba koljena, kuka i stomaka. Operisali su ga hirurzi abdominalne i vaskularne hirurgije i izvadili {estzrna. Hici su, navodno, pokidali krvne sudove na nogama, te su ih ljekari morali spajati. Prema rije~ima njegovog advokata Kenana Ademovi}a, tokom dana iz Njema~ke su u Sarajevo stigli ~lanovi njegove porodice kako bi ga posjetili u bolnici. Hod`i}a inspektori MUP-a Kantona Sarajevo zbog stanja u kojem se nalazi jo{ nisu ispitali kako bi ~uli njegovu verziju doga|aja koji se desio u Clubu Bad u Ulici Ismeta Mujezinovi}a, u naselju Breka. S druge strane, Elvis Keljmendi i njegov poznanik Almir Metovi} su u bjekstvu i policija za njima intenzivno traga. Iz MUP-a KS-a saznajemo da je protiv njih Kantonalnom Tu`ila{tvu u Sarajevu podnesen izvje{taj zbog poku{aja ubistva. Nezvani~no se moglo saznati da se Keljmendi, nakon bijega iz Cluba Bad, od policijske potjere sakrio na podru~ju RS-a. Podsjetimo, Elvis Hod`i} je u Club Bad navratio u pola sata prije pono}i i sjeo s dru{tvom na sprat objekta. Dvade-

Palicama pretu~en na ulici
Hedi Gogi} zadobio te{ke i po `ivot opasne povrede kada su ga napali M. A, njegovi sinovi i njihovi prijatelji
U tu~i koja se u srijedu nave~er dogodila u kladanjskoj Ulici Avdage Hasi}a te{ke i po `ivot opasne tjelesne povrede zadobio je 34godi{nji Hedi Gogi} iz Kladnja, kojeg su metalnim i drvenima palicama pretukli M. A. (64), njegovi sinovi M. A. (19) i M. M. (18), te njihovi prijatelji B. R. (21) i D. S. (23), svi iz Kladnja. Kako saznajemo iz MUP-a Tuzlanskog kantona, tu~i je prethodila kafanska rasprava, koja je po izlasku Gogi}a iz jednog ugostiteljskog objekta nastavljena na ulici. Napada~i su ga prvo oborili, a potom, koriste}i metalne i drvene palice, uzete iz automobila parkiranih u blizini, pretukli nanose}i mu te{ke povrede glave i abdomena. Nakon toga su se udaljili, a Gogi}u su pomogli slu~ajni prolaznici koji su ga prebacili u Dom zdravlja, odakle je upu}en na Univerzitetskoklini~ki centar u Tuzli, gdje je zadr`an na lije~enju. “Povrije|eni je smje{ten na Odjeljenje intenzivne njege, a konstatovane su te{ke povrede glave. @ivotno je ugro`en“ kazala nam je Amra , Odoba{i}, portparol UKC-a Tuzla. Napada~i su uhap{eni na podru~ju Kladnja, ne{to manje od sat nakon doga|aja. “Oni su jo{ pod po li cij skim nadzorom i mislim da bi ve~eras (sino}, op. a) trebali biti predati Tu`ila{tvu, kada }u ih saslu{ati“, kazao nam je tu`ilac Ivo Ivelji}, koji uhap{enu petorku sumnji~i za poku{aj ubistva. Uvi|aj na mjestu doga|aja obavili su pripadnici PU @ivinice, stanice u Kladnju. A. [e.
Elvis Hod`i}: U te{kom stanju Elvis Keljmendi: U bjekstvu

setak minuta kasnije, upravo u trenutku kada je to dru{tvo krenulo da iza|e, na vratima Cluba Bad pojavio se Metovi}, za kojim je u{ao i Elvis Keljmendi. Tom prilikom osoblje ovog objekta odmah je posumnjalo da Keljmendi ne{to dr`i u d`epu. Keljmendi se iznenadio vidjev{i Hod`i}a i navodno uzviknuo: “A, i ti si tu” , nakon ~ega ga je pozvao u prizemlje “da ne{to zavr{e“ I . dok su njih dvojica silazili niz stepenice, vjerovatno je tada neko od gostiju, navodnoizvjesni A. T, pozvao policiju. Me|utim, policija nije mogla sti}i na vrijeme, jer je Keljmendi nepune dvije minute nakon toga izvukao pi{tolj i ispalio sedam hitaca. Odmah potom Keljmendi i Metovi} su istr~ali vani i pobjegli u Metovi}evom audiju A8. Policajci koji su malo potom stigli na podu su zatekli ranjenog Hod`i}a, koji je bio pri svijesti. On je, kako se moglo ~uti, policajcima odbio re}i ko ga je izre{etao. Interesantno je da Hod`i}, koji je sklon upotrebi i no{enju oru`ja, u utorak nave~er bio bez pi{tolja. Naime, policajci Prve PU tokom pretresa njega i njegovog vozila nisu prona-

{li nikakvo oru`je. Oni koji poznaju Hod`i}a pri~aju da mu je, navodno, prije15-20 dana policija oduzela oru`je, tako da ga je Keljmendi zatekao nenaoru`anog, te smatraju da je malo vjerovatno da ne bi upotrijebio pi{tolj da ga je imao.

Slu~ajan susret?
Kao eventualni motiv njihovog sukoba spominju se nera{~i{}eni ra~uni iz kafi}a Incognito od 16. novembra 2008. kada su se sukobili klanovi kojima s jedne strane pripadaju Fatmir Mujaj, njegov prijatelj Jasmin Koso, s jedne i Osman Vanti}, Elvis Hod`i} i Mersed Had`i} (koji je u bjekstvu), sa druge strane. Hod`i} je osu|en na 22 mjesecazatvora nakon {to je priznao da je poku{ao ubiti Mujaja, ina~e prijatelja Elvisa Keljmendija. Iz pritvora je iza{ao 17. juna i pretpostavka je da se u utorak nave~er sasvim slu~ajno sreo sa Keljmendijem. Sukob je, kako se moglo ~uti, podgrijala tv-emisija emitovana u ponedjeljak u kojoj se govorilo o slu~aju Incognito, te o presudamaakterimaovogdoga|aja.
D. PAVLOVI]

Zagreb: Bh. dr`avljanin osumnji~en za prevare

Krivotvorenom american
karticom potro{io 50.000 kuna
Zagreba~ka policija uhvatila je 41-godi{njaka iz BiH koji se sumnji~i da je proljetos krivotvorenom american express karticom kupovao hranu i cigarete, o{tetiv{i vi{e banaka za 50.000 kuna (13.268 KM). A. P. je, kako prenosi Fena, nabavio krivotvorenu kreditnu karticu na ime ameri~kog dr`avljanina kojom je pla}ao robu u 123 trgovine, a izvatke iz ure|aja POS potpisivao imenom o{te}enog. Policija ga sumnji~i da je od 24. marta do 27. maja na zagreba~kom podru~ju po~inio 123 krivi~na djela krivotvorenja isprava i ra~unarske prevare. A. P. koji ima prijavljeno prebivali{te u Zagrebu tako je o{tetio vi{e banaka za 50.000 kuna koje je potro{io na prehrambene proizvode i cigarete. Protiv njega }e biti podnesen izvje{taj op}inskom dr`avnom odvjetni{tvu.

14

REGION

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Ispovijedanje glavnog rizni~ara HDZ-a Mladena Bari{i}a USKOK-u

Sanaderu odnio 4,5
milijuna eura u ke{u
Novac izvu~en iz hrvatskih dr`avnih institucija i javnih poduze}a • Gdje je danas ovaj novac? • Bari{i} sve svalio isklju~ivo na doju~era{njeg bliskog prijatelja Sanadera
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

UNESCO poma`e Kraljevu
UNESCO je spreman da pomogne u sanaciji objekata kulture u Kraljevu, koji su o{te}eni u nedavnom zemljotresu, saop{tilo je Ministarstvo kulture Srbije. Generalna direktorica UNESCO-a Irina Bokova izrazila je spremnost te organizacije da u okviru svojih nadle`nosti pomogne u saniranju {tete nastale na objektima kulture nakon zemljotresa u Kraljevu. Modalitet pomo}i bi}e utvr|en sljede}e sedmice u Parizu na sastanku Bokove i ministra kulture Srbije Neboj{e Bradi}a. U zemljotresu koji je po~etkom novembra pogodio Kraljevo poginula su dva lica, vi{e desetina je povrije|eno, a pri~injena je velika materijalna {teta.

Biv{i {ef Carinske uprave i glavni rizni~ar HDZ-a Mladen Bari{i} nastavlja ispovijedanje pred istra`iteljima Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) u Zagrebu, a prema onome {to se doznaje, tvrdi da je kod biv{eg premijera Ive Sanadera zavr{ilo oko 4,5 milijuna eura u ke{u izvu~enih iz hrvatskih dr`avnih institucija i javnih poduze}a preko marketin{ke agencije Fimi-medija.

Opovrgavanje
Ivo Sanader je i ju~e opovrgnuo medijske napise da je osobno uzimao no vac od biv {eg HDZ-ovog ri zni~ara Mladena Bari{i}a i kazao kako se ne boji nikakve istrage ni svjedo~enja, javlja Fena. “Ne bojim se nikakvog iskaza nikoga jer sve to Sanader:Ne bojim se iskaza {to se danas govori i svih ovih mjeseci naprosto nije istina. Ali vrlo je zanimljivo da je to prvi objavio Vjesnik, a mi znamo tko je direktor Vjesnika - [eksov ne}ak“, rekao je. To {to ju~er nije do{ao na red za raspravu o radu dr`avnih odvjetni{tava Sanader tuma~i strahom HDZ-a. odvijao bez detaljisanja oko prebrojavanja nov~anica. “Ivi Sanaderu osobno sam u koferima u njegovu ku}u u Kozar~evoj ulici te u ured u sredi{tu stranke u razdoblju od tri i pol godine odnio vi{e od 30 milijuna kuna iz Fimimedije. Pri isporukama novac nismo ni brojili, a nije ga brojio ni on. Samo je znao re}i da novac treba i da probam nabaviti {to vi{e. Pravdao je zahtijeve raznim razlozima te mi je rekao da se ne brinem, da on zna {to }e s novcem“, is-

pri~ao je Bari{i}, prema istim izvorima.

Priznanje
Itekako bismo i mi znali {to s tolikom lovom, komentira se sada po lokalnim medijima, ali i konstatira kako je rije~ o nevjerojatno velikim iznosima novca, pogotovo iz perspektive obi~nih gra|ana. O ~udnovatim i zakulisanim putanjama dr`avnog novca istra`iteljima USKOK-a navodno pri~a i bliska prijateljica biv{eg HDZ-ovog glavnog rizni~ara i vlasnica Fimi-medije Nevenka Jurak. Navodno je sve ve} priznala: da je novac predavala Bari{i}u, ali, prema medijskim izvorima, rekla je da ne zna kako se lova dalje raspore|ivala. Naga|a se da je Sanader zahtjeve za novac pravdao strana~kim potrebama, isplatama honorara europskim lobistima i sli~no, mada je sve to jo{ u sferi spekulacija.
Jadranka DIZDAR

Ke{ u torbama
Ukratko, Bari{i} je sve svalio isklju~ivo na svog doju~era{njeg bliskog prijatelja Sanadera. No, jo{ se navodno traga za odgovorom na klju~no pitanje: gdje je danas ovaj novac? Biv{i glavni HDZ-ov blagajnik istra`iteljima je rekao da je novac biv{em premijeru nosio u torbama te da se taj transfer

Suboti} nudi jemstvo od 5 miliona eura
Stanko Suboti} Cane ponudio je Specijalnom sudu u Beogradu jemstvo od pet miliona eura kako bi mu ukinuo pritvor i omogu}io odbranu sa slobode, saop{tili su njegovi advokati. Ovo je najvi{i iznos jemstva koji je neki okrivljeni ikada ponudio srbijanskom pravosu|u, kao garanciju da }e se odazivati svim pozivima Suda, a tre}i koji nudi Suboti}. Njegovi prethodni predlozi jemstva od 700.000 i dva miliona eura odbijeni su, ne zbog visine nov~anog iznosa, ve} zbog razloga za odre|ivanje pritvora, uticanja na svjedoke i te`ine krivi~nog djela. Suboti} je skoro ~etiri godine u bjekstvu.

Majka i sestra Zorana \in|i}a

Prijave za pobunu

Crvenih beretki
Krivi~na prijava vrlo zna~ajna, jer mo`e da pomogne istrazi o politi~koj pozadini atentata na premijera Srbije Zorana \in|i}a
Majka i sestraZorana\in|i}a podnijele su krivi~ne prijave protiv Milorada Ulemeka, Vojislava Ko{tunice i Ace Tomi}a zbog pobune Crvenih beretki novembra 2001. Prijave Mile \in|i} i Gordane \in|i} - Filipovi} su podnijete i protiv Zvezdana Jovanovi}a i pet nekada{njih ~lanova komande JSO. Prijavu je predao advokat Sr|a Popovi}, koji je u izjavi za B92 rekao da je krivi~na prijava vrlo zna~ajna, jer mo`e da pomogne istrazi o politi~koj pozadini atentata na premijera Srbije Zorana \in|i}a, 12. marta 2003. “To je jedno te{ko krivi~no djelo protiv ustavnog poretka koje je ostalo neistra`eno. Pobuna je bila uvod u atentat, to je politi~ki uvod u atentat, a to je kasnije gurnuto pod tepih“ re, kao je Popovi}. On je rekao da iz dr`avnog vrha godinama obe}avaju da }e istraga o pobuni Crvenih beretki biti pokrenuta, ali da se ni{ta ne de{ava. “Tu`ila{tvo mora da reaguje

Uvredljivo saop{tenje DSS-a
Demokratska stranka Srbije (DSS) je odbacila optu`be protiv Ko{tunice i ocijenila da je “prevr{ena svaka mjera u primitivnoj kampanji koja se neprestano vodi“. U saop{tenju DSS-a se, zatim, rje~nikom koji nije odavno kori{ten u politi~kom `ivotu Srbije, iznose li~ne uvrede na ra~un advokata Sr|e Popovi}a: “Samo moralno posrnulo i izopa~eno bi}e kao {to je advokat Sr|a Popovi}, branilac usta{kog doglavnika Artukovi}a, mo`e da se odva`i na tako dijaboli~an i bezuman ~in, da projektuje sebe i optu`uje druge za djela za koja bi jedino on sam bio kadar. Samo najgora vrsta podstreka~a na ubijanje Srba kao {to je advokat Popovi}, koji je potpisao zahtjev da se bombraduju njegov rodni grad Beograd i Srbija, mo`e da pere svoju prljavu savjest tako {to la`no optu`uje nevine ljude.”

Kosovski Srbi trebaju glasati
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin rekao je u Beogradu da Srbi treba da iza|u na kosovske izbore 12. decembra i da nijedna cijena za Beograd ne mo`e da bude previsoka da bi dobio status kandidata za ~lanstvo u EU, javlja Srna. Kacin je istakao da su srpski predstavnici potrebni u svim organima vlasti na Kosovu. “Ko }e za Srbe na Kosovu ne{to uraditi, ako ovo rukovodstvo ne pozove Srbe da iza|u na izbore i glasaju za sebe“, rekao je Kacin. On je rekao da se Srbija “mora okrenuti sama sebi“ i da mora da doka`e da je sposobna “ne da napravi korak dalje, ve} preskok kako bi nadoknadila sve {to je bilo izgubljeno za posljednjih 20 godina“.

Pripadnici JSO blokirali most Gazelu

na krivi~nu prijavu, sama gola obe}anja vi{e nemaju smisla“ , rekao je advokat Sr|a Popovi}. Prije ne{to vi{e od mjesec dana Specijalno tu`ila{tvo za organizovani kriminal je pokrenulo pretkrivi~ni postupak o pobuni JSO. Pokretanje takve istrage pominje se ve} godinama, a specijalni tu`ilac Miljko Radisavljevi} je jo{ za Insajder u martu 2008. rekao da }e po pravosna`nosti presude za ubistvo premijera \in|i}a istra`iti politi~ku pozadinu atentata.

Krivi~na prijava tereti Milorada Ulemeka, Zvezdana Jovanovi}a, Du{ana Mari~i}a i jo{ ~etiri pripadnika komande nekada{nje JSO da su zajedno sa nekada{njim vo|om zeumunskog klana Du{anom Spasojevi}em novembra 2001. organizovali pobunu. Jedinica koja je bila u sastavu MUP-a Srbije otkazala je poslu{nost i pod punimnaoru`anjem i sa 24 borbena vozila hamer blokirala Gazelu tra`e}i da se hap{enje i izru~enje ha{kih bjegunaca reguli{e zakonom.

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

SVIJET

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Nasilni studentski protesti zbog pove}anja cijena {kolarine

Neprijatna epizoda za policiju i London
Proteste nije osiguravao dovoljan broj policajaca, a odgovorni nisu predvidjeli da bi moglo izbiti nasilje, rekao je {ef londonske policije • U sukobima lak{e povrije|eno 14 osoba, dok je 50 demonstranata privedeno
Tokom protesta oko 50 hiljada studenata protiv najavljenog velikog podizanja cijena {kolarine na engleskim univerzitetima i ukidanja vladinih stipendija do{lo je do `estokih sukoba demonstranata i policije prilikom ~ega je povrije|eno 14 lica. U toku je istraga o na~inu na koji je policija reagovala na nasilne sukobe u Londonu. [ef londonske Metropolitan policije Paul Stephenson priznao je da demonstracije nije osiguravao dovoljan broj policajaca kao i da odgovorni nisu predvidjeli da bi moglo da izbije nasilje, javio je BBC. Stephenson je to {to se dogodilo nazvao neprijatnom epizodom kako za policiju, tako i za britansku prijestolnicu. To {to se dogodilo je, po njegovim rije~ima, neprihvatljivo i bit }e predmet detaljne unutra{nje istrage. Premijer David Cameron je izjavio da je nasilje neprihvatljivo te je pohvalio hrabrost policajaca koji su poku{ali da zavedu red, ali je naglasio da ih nije bilo dovoljno. Protesti su uglavnom bili mirni, no grupa demonstranata je provalila u sjedi{te vla da ju}e Kon zer va ti vne stranke u centru Londona, porazbijala prozore, zapalila

Irak: Dogovor o novoj vladi
Glavneira~kefrakcijepostigle su dogovor o klju~nim polo`ajima u budu}oj vlasti ~ime je okon~an osmomjese~ni politi~kizastojkoji je potaknuonovi val sekta{kognasilja, rekao je kurdskiregionalni ~elnik Masud Barzani. ^elnici stranaka su na sastanku u Bagdadu dogovorili {irokukoalicijskuvladu s dosada{njimpremijeromNurijem al-Malikijem na ~elu. U Iraku je vladala politi~ka blokada od izbora odr`anih 7. marta na kojima nijednastranka ili koalicijanijedobilave}inu u 325-~lanom parlamentu. Barzani je rekao da je postignut dogovor da Al-Maliki, koji se nalazi na ~elu {iitskog saveza, ostane na mjestupremijera, te da KurdJalal Talabani zadr`i mjesto predsjednika. Frakciji Iraqyji biv{eg premijera Ijada Alavijapripast}e mjestopredsjednikaparlamenta, a sam Alavi }e postati predsjednik novog vije}a za politi~ku strategiju.

Sukob policije i demonstranata u Londonu

Gr~ka: Otkrivena 143 imigranta
Gr~ka policija otkrila je 143 ilegalna imigranta nagurana u kamion cisternu u blizini Corintha na Peloponezu i uhapsila {est osumnji~enih vodi~a, na putu za Patras, luku koja povezuje Gr~ku i Italiju. Ve}ina imigranata se izjasnila kao Afganistanci, a od {est osumnji~enih vodi~a pet je Sirijaca i jedan Grk. Do hap{enja je do{lo u no}i sa srijede na ~etvrtak. Kamionu cisterni je prethodilo vozilo u kojem se nalazila ve}ina vodi~a koji su, prema rije~ima policije, namjeravali odvesti grupu u Patras kako bi ljude prevezli u Italiju. Policijska istraga je pokazala da je “{est vodi~a sa~injavalo kriminalnu organizaciju ~iji cilj je bio da pristigle ilegalce izvede iz Gr~ke u Italiju ili neku drugu evropsku zemlju u kamionu po cijeni od 2.500 do 3.300 eura za svakog od njih“ , navodi se u saop}enju policije.

PROGRAM [TEDNJE U okviru vladinog programa {tednje, izdvajanja za obrazovanje bit }e smanjena za 40 posto, a stipendije se prakti~no ukidaju, osim za studije prirodnih nauka. Godi{nje {kolarine bi od 2012. trebalo da porastu na ne{to vi{e od 7.000 eura, a samo u izuzetnim slu~ajevima prema{it }e 11 hiljada eura
plakate na fasadi i popela se na krov. U~esnici protesta napali su i sjedi{te liberalnih demokrata, stranke vladaju}e koalicije, na kojem su polupani prozori. Policija je saop{tila da je u sukobima lak{e povrije|eno 14 osoba, me|u njima sedam pripadnika snaga reda, dok je 50 demonstranta privedeno. Lideri studentskog pokreta osudili su nasilje, ali su poru~ili da je vlada okrenula le|a svojoj obavezi da svima pru`i obrazovanje. Mnogi optu`uju policiju da je nespremno do~ekala incidente i da na ulicama nije bilo dovoljno pripadnika snaga reda.

U okviru vladinog programa {tednje, izdvajanja za obrazovanje bit }e smanjena za 40 posto, a stipendije se prakti~no ukidaju, osim za studije prirodnih nauka. Godi{nje {kolarine bi od 2012. trebalo da porastu na ne{to vi{e od 7.000 eura, a samo u, kako je navedeno, izuzetnim slu~ajevima, prema{it }e 11 hiljada eura. Ministar za visoko obrazovanje David Willetts tvrdi da }e novi sistem biti pravedniji od sada{njeg, po{to }e najsiroma{niji studenti dobijati dr`avnu pomo}. Studenti }e studije pla}ati tek po{to, poslije diplomiranja, budu zara|ivali vi{e od 23 hiljade eura godi{nje.

Nakon podr{ke SAD-a Indiji za stalnu ~lanicu Vije}a sigurnosti UN-a

Saudijska Arabija Jemen

Pakistan protiv!
Pakistan se protivi najavi ameri~kog predsjednika Baracka Obame da podr`i Indiju za stalnu ~lanicu Vije}a sigurnosti UN-a, te izra`ava duboku zabrinutost i razo~arenje, saop{teno je iz pakistanske ambasade u BiH. “Ova odluka ima te{ke posljedice po smjer i perspektive sistema multilateralne saradnje, kako je predvi|eno od utemeljitelja Povelje UN-a. Ona tako|er ima implikacije za mir, sigurnost i stabilnost, naro~ito u Ju`noj Aziji“ saop, {tava Ambasada Pakistana. “Neshvatljivo je da su SAD odlu~ile podr`ati Indiju, ~ije su reference vezane za po{tivanje na~ela Povelje UN-a i me|unarodnog prava, u najboljem smislu upitne.“

Pomo} u borbi protiv Al-Kaide
Vlasti Saudijske Arabije obe}ale su da }e Jemenu pru`iti pomo} u borbi protiv ogranka me|unarodne teroristi~ke mre`e Al-Kaide koji je preuzeo odgovornost za nedavni propali poku{aj da paketi bombe budu poslati u SAD. “Sigurnosna situacija u Jemenu u istoj je mjeri va`na za nas kao i sigurnost u kraljevstvu“ istakao je saudijski ministar unu, tra{njih poslova princ Najef bin Abdulaziz u Meki gdje se sljede}e sedmice o~ekuje dolazak miliona muslimanskih hodo~asnika, prenosi Reuters. Vlasti u Dubaiju i Velikoj Britaniji zaustavile su pro{log mjeseca dva paketa s tonerima u kojima je bio uba~en eksploziv, a koja su iz Jemena trebalo da stignu u SAD preko prevoznika FedExa i United Parcel Servicea. Paketi su blagovremeno otkriveni na osnovu dojave iz Saudijske Arabije. Odgovornost za propali poku{aj preuzeo je ogranak Al-Kaide iz Jemena. Jemen je prije dva dana uputio saveznicima poziv za pomo} u borbi protiv Al-Kaide.

Poplave u [ri Lanki
[ri Lanka je ju~er uputila vojsku da pomogne stanovni{tvu ugro`enom poplavama, najgorim u posljednjih 18 godina u prijestonici Kolombu, gdje su poplavljeni brojni objekti, me|u kojima i zgrada parlamenta. Od udara groma tokom nevremena i obilnih padavina poginulo je jedno lice, dok je jedna `ena povrije|ena kad joj se sru{ila ku}a, navele su spasila~ke slu`be i dodale da je izme|u 250.000 i 300.000 ljudi ugro`eno, jer su im domovi poplavljeni. Vlasti su odredile 12 centara za privremeni smje{taj ugro`enih.

Obama tokom posjete Indiji

To je, kako je navedeno, najjasnijevidljivonepo{tivanjemrezolucijaVije}asigurnosti o Jammuu i Kashmiru od Indije, i kroz sistemska kr{enja temeljnih ljudskih prava naroda Ka{mira. “Budu}nost UN-a i budu}ih generacija ne mo`e i ne smije biti kompromitovana radi politike mo}i i interesa, li{ene morala i

ideala, koji mora biti vodi~ za prosvijetljen me|unarodni poredak.“ Pakistan, uz veliki broj ~lanica me|unarodne zajednice, podr`ava principijelni proces reforme Vije}a sigurnosti. Ovaj proces se treba temeljiti na po{tivanju glavnih na~ela Povelje UNa uklju~uju}i i na~elo o suverenoj jednakosti dr`ava.

OSLOBO\ENJE godine petak, 12. novembar 2010.
O~ekuje se buran samit G-20 u Seulu

SVIJET FINANSIJA

17

Obama `eli jak dolar,
Merkel kontra Washingtona
Ameri~ki predsjednik poku{ava za{tititi napore ameri~kog FED-a usmjerene na br`i oporavak rasta ameri~ke ekonomije • Njema~ka kancelarka protivi se zahtjevima SAD-a da najve}e zemlje izvoznice pove}aju doma}u potro{nju
Jak dolar je neophodan za o~uvanje ekonomske snage i ja~anje privrednog rasta SADa, istakao je ameri~ki predsjednik Barack Obama u pismu politi~kim liderima Grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta, koje im je uputio pred po~etak samita dvadesetorke u Seulu. The Washington Post pi{e da je ameri~ki predsjednik na taj na~in poku{ao za{tititi napore ameri~ke Uprave federalnih rezervi usmjerene na br`i oporavak rasta ameri~ke ekonomije. Politi~ki analiti~ari lista, me|utim, isti~u da stav Obame ne}e imati podr{ku ostalih ~lanica u dvadesetorki, dok su Kina, Njema~ka i Brazil ve} po ka za le iz vjes tan skepticizam po tom pitanju. Ameri~ki predsjednik je uvjeren da }e program ameri~ke centralne banke za otkup vladinih obveznica osna`iti dolar, s obzirom na to da }e se investitori vratiti na ameri~ko tr`i{te, kako bi iskoristili nastale mogu}nosti za rast. On tvrdi da vrijednost dolara, prije svega, zavisi od fundamentalne snage ameri~ke ekonomije. Jo{ jednom je pozvao lidere drugih zemalja, a, prije svih, Kinu da tr`i{tima prepuste slobodno formiranje vrijednosti valuta, umjesto politike ~vrstog vezivanja za dolar, koja im osigurava prednosti u vanjskoj trgovini. Njema~ka kancelarka Angela Merkel protivi se zahtjevima SAD-a da najve}e zemlje izvoznice - Kina i Njema~ka -

BiH

EU

Ahmed Davutoglu

Turska predsjedava Vije}em Evrope
Obama i Merkel:Da li }e i u Seulu biti razloga za zadovoljstvo?

MONETARNA POLITIKA Na samitu Grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta u Seulu }e prvi put zvani~no biti raspravljano o monetarnoj politici
pove}aju doma}u potro{nju i samit G-20 u Seulu bit }e prilika da o tome razgovara s Obamom, prenosi Deutsche Welle. U centru pa`nje samita je bilans reforme finansijskih tr`i{ta. U~esnici `ele utvrditi dokle se do{lo u provo|enju svake od 47 mjera koje su dogovorene na prvom samitu G-20, odr`anom prije dvije godine u Washingtonu. Ipak, diskusija o tim mjerama svakako }e biti u sjenci raspra-

ve o ekonomskoj neravnote`i, koja znatno ote`ava oporavak ekonomije. Time se misli na razli~ite trgovinske bilanse brojnih zemalja. Merkel je ponovila protivljenje zahtjevima Washingtona za ograni~avanjem porasta izvoza, navode}i da takve mjere, ni s ekonomske, ni politi~ke ta~ke gledi{ta, ne bi bile odgovaraju}e. Zato je najavljeno da }e se Merkel i Obama sastati prije po~etka samita u Seulu kako bi porazgovarali o tim razlikama. U tom kontekstu na samitu G20 }e prvi put zvani~no biti raspravljano o monetarnoj politici. Reuters je u ~etvrtak javio da je Obama, komentiraju}i izjavu Merkel, rekao da su SAD i Njema~ka veoma bliski saradnici, koji `ele osigurati balansirani i odr`iv ekonomski rast.

Turska je preuzela predsjedavanje Vije}em Evrope, zamijeniv{i Makedoniju, saop}ila je organizacija u Strasbourgu. Turski ministar vanjskih poslova Ahmed Davutoglu je tom prilikom naveo svoje prioritete za {est mjeseci: reformu ove panevropske organizacije, koja je u toku, i reformu Evropskog suda za ljudska prava, koji je, otkako je osnovan, osudio Ankaru vi{e od 2.000 puta. On je pozdravio inicijativu VE da osnuje grupu eminentnih li~nosti koja }e biti zadu`ena da formulira prijedloge suo~avaju}i se s novim izazovima povezanim s pojavom netolerancije i diskriminacije u Evropi. Turski ministar je insistirao tako|er na va`nosti pristupanja Evropske unije Evropskoj konvenciji o

ljudskim pravima, o ~emu se upravo pregovara. Turska je u{la u VE kada je osnovan, 1949. godine. Ovo je sedmi put da predsjedava njegovim odborom ministara, izvr{nim organom organizacije koja ima sjedi{te u Strasbourgu. Turska je ratificirala 98 od 200 kon ven ci ja Evropskog vije}a, me|u kojim je i ona koja se odnosi na ljudska prava iz 1954. godine. Potpisala je 38 konvencija koje ~ekaju ratifikaciju. Tur~in Mevlut Cavusoglu trenutno predsjedava Parla men tar nom skup {ti nom VE, odnosno Parlamentom VE. Turska }e 11. maja prepustiti predsjedavanje Vije}em Ukrajini, u okviru rotacije 47 dr`ava ~lanica koja se odvija prema engleskom alfabetu.

Strah od euroskepticizma
Predsjednik Evropskog vije}a Herman van Rompuy upozorio je da je euroskepticizam najve}i neprijatelj evropskog bloka, po{to vodi porastu agresivnog nacionalizma. Upo zo ra va ju}i da euros kepticizam vi{e nije ograni~en na {a~icu zemalja, ve} je prisutan u svakoj ~lanici Evropske uni je, on je is ta kao da uvje re nje da ne ka ze mlja mo`e pre`ivjeti sama u globaliziranom svijetu nije samo iluzija nego la`. Prema njegovim rije~ima, najve}i neprijatelj Evrope danas je strah, a strah vodi egoizmu, egoizam nacionalizmu, a nacionalizam ratu. Ove kontroverzne izjave uslijedile su nakon manje od dvije sedmice po{to je britanski premijer David Cameron, po povratku sa samita u Bruxellesu, sebe na-

Trichet: Hrvatska ide u katastrofu
Predsjednik Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet upozorio je da Hrvatska sa sada{njom ekonomskom politikom ide pravo u katastrofu. - Trichet nije nimalo optimisti~an u pogledu ekonomskog napretka Hrvatske. [tavi{e, smatra da s ovakvom ekonomskom politikom Hrvatska ide pravo u katastrofu, rekao je guverner Hrvatske narodne banke @eljko Rohatinski. Prema ocjeni Tricheta, s ovakvim rastom tro{kova rada i fiskalnog deficita, u kombinaciji sa stabilnim kursom, zemlja ide pravo u katastrofu. Rohatinski ka`e da tu poruku jo{ nije stigao prenijeti vladi, budu}i da s tom institucijom ve} du`e vrijeme ne kontaktira. - U sli~nom problemu je i misija Me|unarodnog monetarnog fonda, koja se nalazi u redovnoj posjeti Hrvatskoj, ali ne mo`e do hrvatskog premijera, ni ministra financija, rekao je Rohatinski. On smatra da u uslovima u kojima se Hrvatska nalazi, s ogromnim vanjskim i unutra{njim dugom, stabilan kurs nema realnu alternativu i Hrvatska s takvim kursom mo`e izdr`ati najvi{e godinu.

Herman van Rompuy

zvao euroskeptikom. Glasnogovornik Van Rompuya objasnio je da on nije mislio na Cameronov tip euroskepticizma, nego na ljude koji se zala`u za istupanje iz EU.

Jean-Claude Trichet

18

OGLASI

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

19

20

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

INTERVJU Anto Domazet, profesor na EFSA i direktor Ekonomskog instituta Sarajevo

Oporavljamo se po modelu KOJI NAS JE UVEO U KRIZU
Novi model rasta morao bi ra~unati na temeljito izmijenjeno okru`enje relevantno za konkurentnost BiH
Razgovarao: Hajdar ARIFAGI]

Ove sedmice u Opatiji je odr`ano17. tradicionalnosavjetovanje hrvatskih ekonomista, posve}eno ekonomskoj politici te dr`ave u 2011. godini. Jedan od referenata bio je i profesor na Ekonomskomfakultetu u Sarajevu i direktorEkonomskoginstitutaSarajevo Anto Domazet, a govorio je o utjecaju konkurentnosti na vanjskotrgovinsku razmjenu BiH i Hrvatske. • Mo`e li oporavak u BiH krenuti bez rasta konkurentnosti? - Dugoro~no, to se ne mo`e desiti. Konkurentnost neke zemlje ukazuje na potencijalnjenograsta u nekomsrednjoro~nomperiodu. Taj se potencijalmo`euve}avatitemeljitim reformama u ekonomskoj i dru{tvenoj sferi, pobolj{anjemposlovnogambijenta i podi-

zanjemsposobnostiposlovnogsektora da iskoristiprilike za rastproduktivnostikoje se stvaraju u poslovnoj i makroekonomskoj okolini. Potrebnereforme i poticajikonkurentnosti nisu se u BiH de{avali ni u bolja vremena, a sada se nalazimo i u isku{enjimakreiranjanovog modelarastakoji se zahtijeva i za sve druge zemlje u tranziciji. • Kako se ispoljavao taj model rasta? - Na{se modelrastatemeljio do ulaska BiH u recesiju na ekstremnojliberalizaciji i poku{aju da se makar i skromnim reformama hvatapriklju~ak na Europskuuniju i koriste prilike koje tr`i{te EU pru`a za rastizvoza u okviruslabo razvijenog izvoznog sektora BiH. Uz obilatofinanciranje iz inozemstva, postignuta je visoka kreditna ekspanzija za poticanje doma}e potro{nje, koja je prete`no ali-

mentirana iz uvoza. Tako je stvaran visok trgovinski deficit i visok deficitteku}egra~una BiH, koji je maksimumdostigao2008. godine od 14,5 posto bruto dru{tvenog proizvoda. Taj je deficitprete`nopokrivan dodatnim zadu`ivanjem iz inozemstva. Istovremeno, ekonomski rast je vodio rastu javnih

prihoda i ekspanziji javne potro{nje. Globalnarecesija je nakon sloma financijskog sustava pogodila realni sektor u zemljama EU i negativno utjecala na ekonomiju BiH u tri aspekta. Prvo, kroz pad uvozne tra`nje za proizvodima iz BiH, drugo, kroz kontrakciju kredita u BiH odbanaka~ijeporijeklo

Zaostajanje za rastom konkurentnosti
• Kakve su refleksije konkurentnosti BiH na trgovinsku razmjenu s Hrvatskom? - BiH je u posljednjemizvje{taju o globalnojkonkurentnostiSvjetskog ekonomskog foruma za 2010-11. godinu rangirana na 102. mjesto, od 139 promatranih zemalja, s blagim pomjeranjem nabolje sa 109. mjesta u pro{logodi{njem izvje{taju. Hrvatska je zabilje`ila nazadovanje u konkurentnosti sa 77. mjestom u odnosu na 72. pozicijugodinudanaranije. Objezemljezaostaju za rastom konkurentnosti u regiji. Promjene u konkurentnosti BiH od 2002. godine do danas pokazuju pozitivne utjecaje na obim, strukturu i performanserobnerazmjene s Hrvatskom. Izvoz BiH u Hrvatsku se u periodu2002-09. pove}ao3,16 puta, a uvoz iz Hrvatske za 1,14 puta. Pokrivenostuvoza iz Hrvatske u BiH izvozom iz BiH u Hrvatskupove}ala se sa 18,3 posto na 50,8 posto. Hrvatska je najve}eizvoznotr`i{te BiH, s udjelom u ukupnomizvozu u 2009. godini od 17,1 posto. U razmjeni postoji visoka koncentracija izvoza iz BiH.

poti~e iz EU, i tre}e, kroz smanjenje stranih direktnih investicija u BiH. Posljedice za BiH bile su pad u 2009.u odnosu na prethodnugodinu BDP-a za2,9 posto, izvoza za 17,6, proizvodnje u ina~e nerazvijenom industrijskom sektoru za 3,3, investicija za 23,5, ostvaren je deficit javne potro{nje od 5,7 posto i gubitak oko 40.000 radnih mjesta u posljednjihosamkvartala u kojima se BiH nalazi pod udarom recesije.

Privatne investicije

• U ~emu su izazovi za BiH u tra-

ganju za novimmodelomrasta? - Oporavak u BiH je slab, ponajvi{e jer se nastojiposti}izadr`avanjem istog modela rasta koji je zemlju uveo u krizu. Novi model rasta morao bi ra~unati na temeljito izmijenjeno okru`enje relevantno za konkurentnost BiH. Tu je va`noista}inesiguranoporavak u zemljama EU, te{ko}e u dostupnosti inozemnim izvorima akumulacije i percepcije visokog rizika za investiranje u BiH zbog zas-

VTKBiH: Radionica o pisanju projekata EU
Prakti~na izrada projektnih prijedloga za programe IPA prekograni~ne saradnje tema je radionice koja je ju~er odr`ana u Vanjskotrgovinskoj komori BiH u Sarajevu. Na radionici je u~estvovalo 28 predstavnika doma}ih kompanija, nevladinih organizacija, javne uprave i privrednih asocijacija. Stru~njaci s vi{egodi{njim iskustvom u pripremi, pisanju i ocjenjivanju EU projekata su u~esnicima pokazali prakti~an na~in pripreme i izrade logi~kog okvira, ispunjavanja projektnih obrazaca te prenijeli korisna iskustva u provedbi projekata, a koja se odnose na realizaciju projektnih aktivnosti, upravljanje finansijama i ocjenjivanje projekata EU. Ra-

Prakti~na izrada projektnih prijedloga

dionica je ocijenjena veoma efikasnom i korisnom, a u~esnicima su podijeljeni certifikati o zavr{enoj obuci. Radionicu su organizirali Euro info-kore-

spondentni centar BiH i Institut za edukaciju VTKBiH. EICCBiH je u protekle tri godine realizirao vi{e od 20 radionica i seA. Pe. minara o ovoj temi.

Mogu li po{te biti odr`ive?
Predstavnici po{ta, instituta i fakulteta iz oblasti saobra}aja u regiji danas }e na Fakultetu za saobra}aj i komunikacije u Sarajevu na jednodnevnoj nau~no-stru~noj konferenciji iznijeti stavove o efikasnom reguliranju po{tanskog tr`i{ta i odr`ivosti univerzalnih usluga. Skup je dio aktivnosti u okviru integracije transportnog sistema jugoisto~ne Evrope (SEETSI-10), a odr`ava se podpokroviteljstvomMinistarstvakomunikacija i prometa BiH. Njegov zna~aj odre|uje i ~injenica da se Evropskaunijaodlu~ila za potpunu liberalizaciju tr`i{ta po{tanskih usluga, {to i njene budu}e ~lanice (a me|u njima je i BiH) obavezuje na usvajanje nove regulative. O tome }e govoriti ministar komunikacija i transporta BiH Rudo Vidovi} te uvodni~ari, dekan Fakulteta za saobra}aj i komunikacije Samir ^au{evi}, Ivan Bo{njak (Hrvatska), Rok Stra{ek (Slovenija) i autori 30 stru~nih referata. U fokusu su i cijene po{tanskog saobra}aja, racionalnije kori{tenje resursa cijelog sistema, H. A. unapre|enje prodaje...

OSLOBO\ENJE godine petak, 12. novembar 2010.
Anto Domazet tan rast, za {to je potrebno oja~atisektorekojisudjeluju u me|unarodnojrazmjeni (tradable sector). Radi se o potrebireindustrijalizacije, za oporavak industrije koja je u kratkom periodu tranziciproduktivnoaktiviranje{tednje doma}instava putem tr`i{ta novca i kapitala.

BIZNIS I EKONOMIJA

21

Regionalni
poduzetnici

Ohrabruju}i efekti

• Kako ocjenjujete efekte ko-

toja u politi~kim i ekonomskim reformama. Posebnotrebaista}i utjecaje brzih promjena i rasta konkurentnostizemaljaglavnih takmaca BiH na regionalnom, evropskom i globalnom tr`i{tu. Naravno, uz ove, nepovoljne djeluju i druge okolnosti kao prilike. Za nas je to okolnost da konkurentnost ima izrazit sektorski profil, pa se neke industrije mogu konkurentskim prednostimaodlijepiti od nepovoljnog okru`enja. Mislimo tu na elektroenergetiku, metalni sektor, automobilskiklaster, sektor prerade drveta, proizvodnju hrane i pi}a i turizam. Klju~na to~ka u tom modelu je orijentacija na izvozom pokre-

je do`ivjela tri vala destrukcije, i o potrebi sna`nijeg razvoja poljoprivrede. Tu smo na pitanju investicija, ~iji bi udio u BDP-u trebalo sa 20 posto u 2009. godini podi}i na 25-30 posto i znatnopobolj{atinjihovustrukturu s ve}imudjelomtehnologija i opreme. Uz nove industrijske, trgovinske, razvojne i politike nau~no-istra`iva~kog rada, prioritet za ekonomiju su investicije koje unapre|uju tehnolo{ki nivo i konkurentnost i stvaraju nova radna mjesta. U fokusu se moraju na}i privatni izvori doma}ih i stranihinvestitora, javne i investicije na bazijavno-privatnog partnerstva te mjere za

je su trgovinske politike BiH imale na razvoj trgovine izme|u dviju zemalja? - Liberalizacija trgovine, po~ev{i od bilateralnihsporazuma pa do nove grupacije CEFTA, pokazala je pozitivneefekte za BiH i njenurazmjenu s Hrvatskom. Oni bi bili jo{ ve}i da je prilike u trgovini pratila razvojnapolitika i investiranje u industriju i da su institucije koje podr`avaju vanjskotrgovinsku razmjenubileefikasnije. Ovdje posebno treba ista}i da je pod utjecajem razvoja trgovine do{lo do zna~ajnog priliva u stranim direktnim investicijama iz Hrvatske od 667 milijuna eura, po ~emu je Hrvatska na 4. mjestu me|u zemljama investitorima u BiH. Na`alost, recesija ostavlja traga i na smanjeni kapacitethrvatskihkompanija da nastave tempo investiranja koji su bilje`ili do pojave recesije. Mislim da se sli~niefektiliberalizacijetrgovinemoguuo~iti i u razmjeni s drugim zemljama tradicionalnimpartnerima BiH, kao {to su Srbija i Slovenija, a s izvjesnimspecifi~nostima i Crna Gora i Kosovo. Razvojne politike i politike gradnje institucija BiH mogle bi ove rezultate u~initi jo{ ve}im.

u Sarajevu
Danas }e se u Sarajevu okupiti vode}iregionalnipoduzetnici iz privatnog sektora BiH, Srbije, Hrvatske i Slovenije na okruglom stolu o temi „Utjecaj privatnog sektora na razvoj dru{tva“ Na skupu, kako je najavlje. no iz organizatora ASA grupacije, najutjecajnijipoduzetnicipredstavit}e svoja iskustva i ponuditi vi|enje ra-

zvoja regije. Okrugli sto analizirat }e osnovnu ulogu privatnog sektora u dru{tvenom i privrednomrazvojuregije, izazove i prilike s kojima se kompanije susre}u kao agensi promjena u tom razvoju. Tako|er, diskusija}e se fokusirati i na pokreta~eodr`ivograzvoja u regiji, odnosno uloge malih i srednjih kompanija kao izvorainovacija i prilika za privatni sektor da preduzme noveinicijative. Na okrugomstolutrebali bi u~estvovati: Ante Todori} (Agrokor, Hrvatska), AleksanderSvetel{ek(Petrol, Slovenija),NihadImamovi} (ASA Prevent Group, BiH)...

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 223 - 12. 11. 2010. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.425917 1.419692 26.461682 0.079198 0.261738 0.705482 1.729864 0.565032 0.241125 0.209549 1.468861 0.998435 2.297656 1.424044 0.046537 1.821247

1.955830 1.429491 1.423250 26.528002 0.079396 0.262394 0.707250 1.734199 0.566448 0.241729 0.210074 1.472542 1.000937 2.303415 1.427613 0.046654 1.825812 USD BAM

1.955830 1.433065 1.426808 26.594322 0.079594 0.263050 0.709018 1.738534 0.567864 0.242333 0.210599 1.476223 1.003439 2.309174 1.431182 0.046771 1.830377 1.56559 2.223700

SDR (Special Drawing Rights) na dan 10. 11. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 10. 11. 2010 =

22

OGLASI

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
1.500,40
BIFX

BERZANSKI IZVJE[TAJI 23
920,16
SASX-10

895,23

SASX-30

903,33

BIRS

1.383,01

FIRS

666,20

ERS10

Sa Banjalu~ke berze

Trgovanje na SASE

Uniberzanskom tr`i{tu oninvest na van
Na trgovanju na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 848.234,90 KM. U sklopu 62 transakcije ukupno je prometovano 579.409 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 253.470,85 KM, u sklopu 32 transakcije prometovan je 480.151 vrijednosni papir. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 4.981,50 KM, u sklopu ~etiri transakcije prometovano je 467 dionica. Na kotaciji kompanija najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo u iznosu od 3.871,50 KM. Kurs ovog emitenta je iznosio 14,50 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 50.411,92 KM, u sklopu osam transakcija prometovano je 17.996 dionica. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF CroBiH fond d.d. Mostar u iznosu od 34.578,80 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 4,90 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 198.077,43 KM, u sklopu 20 transakcija prometovano je 461.688 obveznica. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 157.942,87 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet u iznosu od 40.134,56 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 47.693,05 KM, u sklopu 21 transakcije prometovano je 3.875 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i
Ju~era{nji promet 848.234,90 KM

Pala cijena akcija dva fonda

Skroman promet
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Zepter fonda od 1.900 KM
Na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 65.312,22 KM, kroz 49 transakcija. Od akcija na slu`benomberzanskomtr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijamaTr`nica a.d. BanjaLuka, trgovalo se od 13.668,00 KM, po prosje~noj cijeni od 1,50 KM po akciji. Ukupan promet obveznicama iznosio je 31.735,62 KM. Od obveznicanajvi{e se trgovalo sa obveznicamaRepublikaSrpska- izmirenje ratne {tete 3 u vrijednosti od 14.249,20 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,12 posto. Od akcijazatvorenihinvesticionihfondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Zepterfonda a.d. BanjaLuka, trgovalo se od 1.900,00 KM, po prosje~nojcijeni od 3,80 KM, {to predstavlja pad cijene za -0,26 posto. Akcije dva fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Kristalinvestfonda a.d. BanjaLuka (-1,96 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 5,50 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskomtr`i{tunajve}ipromet je ostvaren akcijama Bonel a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se od 4.070,70 KM, po prosje~noj cijeni od 0,18 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 6,51 posto. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu rast cijena akcija zabilje`ile su akcije samo jednog emitenta, a najve}i rast imale su akcije preduze}a Bonel a.d. Banja Luka (6,51 posto), i ovim akcijama se trgovalo po cijeni od 0,18 KM, u vrijednosti 4.070,70 KM.

dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta RMU Banovi}i u iznosu od 23.275,00 KM. Kursovogemitentaiznosio je 35,00 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 120.636,00 KM, u sklopu sedam transakcija prometovano je 10.096 dionica. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Biha}ka pivovara u iznosu od 81.720,00 KM. Kursovogemitenta iznosio je 9,00 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Magic d.d. Biha} od 45,16 posto i dostigle su cijenu od 45,00 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent [ipad komerc d.d. Sarajevo od 19,40 posto i dostigao cijenu od 2,56 KM. Na vanberzanskom tr`i{tu obavljena je transakcija dionicama emitenta Unioninvest d.d. Sarajevo, u okviru dvije transakcije prometovano je 85.287 dionica u vrijednosti od 426.435,00 KM.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 11. novembar/studeni 2010.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA H PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO RMU BANOVICI DD BANOVICI SOLANA DD TUZLA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE sIPAD KOMERC DD SARAJEVO BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC FAMOS D.D. SARAJEVO MAGIC DD BIHAC UNIVERZALPROMET DD TUZLA 2,56 -19,40 9,00 0,00 3,00 -0,33 45,00 45,16 55,00 -1,79 2,57 9,00 3,00 45,00 55,00 2,56 9,00 3,00 45,00 55,00 2.500 9.080 177 776 63 6.408,00 81.720,00 531,00 34.920,00 3.465,00 6 1 3 1 2 18,99 70,91 63,07 27,50 35,00 12,00 0,50 -0,34 0,12 0,26 4,48 7,14 19,00 71,00 63,10 27,50 35,00 12,00 18,90 70,00 63,00 27,50 35,00 12,00 305 76 27 98 665 204 5.793,95 5.370,10 1.703,00 2.695,00 23.275,00 2.448,00 6 3 2 1 1 2 41,00 38,00 35,78 33,00 32,50 97,00 93,00 97,00 2,50 -0,63 0,00 0,01 0,78 0,00 0,00 0,41 41,00 38,00 36,84 33,02 32,50 97,00 93,00 97,00 41,00 88.778 38,00 4.721 35,78 317.797 33,00 4.149 32,50 4.167 97,00 16.160 93,00 16.979 97,00 8.937 36.398,98 1.793,98 117.026,35 1.369,28 1.354,28 15.675,20 15.790,47 8.668,89 5 1 3 3 3 2 1 2 3,38 4,90 1,39 3,90 3,05 -1,61 -1,42 -2,26 3,38 4,90 1,39 3,90 3,38 4,80 1,39 3,90 169 7.156 10.500 171 571,22 34.578,80 14.595,00 666,90 1 4 1 2 14,50 5,55 -2,82 -4,31 14,50 5,55 14,50 5,55 267 200 3.871,50 1.110,00 3 1

Banjalu~ka berza Kursna lista za 11. novembar 2010.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjic Grad RiTE Gacko a.d. Gacko 0,0015(A) 0,45 0,15 0 -4,86 0,67 0,0015 0,45 0,15 0,0015 1.844.600 0,45 681 0,15 36.535 2.766,91 306,45 5.480,25

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova Telekom Srpske a.d. Banja Luka Trznica a.d. Banja Luka 1,49 1,5 -0,67 0 1,5 1,5 1,47 1,5 2.337 9.112 3.492,39 13.668,00

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Bonel a.d. Banja Luka Jedinstvo a.d. Novi Grad Kamenolomi a.d. Zvornik Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 2,7 5,5 3,8(A) 0,18 0,2 1,4(A) 36,5574 37,5968 37,1445 0 -1,96 -0,26 6,51 0 0 -2,25 0,12 1,04 2,7 5,5 3,8 0,18 0,2 1,4 37 37,6 37,7 2,7 5,5 3,8 0,18 0,2 1,4 36,5 37,56 37 145 26 500 22.615 487 900 9.047 37.900 38.200 391,50 143,00 1.900,00 4.070,70 97,40 1.260,00 3.307,34 14.249,20 14.179,08

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

88,84

$ 0,13 %

3,99

$ 1,24 %

1.407,20

$ 0,56 %

27,44

$ 2,14 %

2,459

$ 1,25 %

712,25

$ 0,32 %

584,25

$ 0,56 %

24

OGLASI

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26

OGLASI

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine petak, 12. novembar 2010.

SARAJEVSKA HRONIKA 27

EUROPLAKAT Presude zbog nepo{tivanja ugovora i tu`ba za naknadu {tete

Kanton lak{i za 31 milion KM
Za nepo{tivanje ugovora od 2004. godine do danas Kanton }e izmiriti tri miliona KM • Sudski vje{tak utvrdio da naknada {tete Europlakatu iznosi 28 miliona maraka
Poslije sklapanja ugovora sa Kantonom Sarajevo 1998. i 2000. godine, Europlakat je postavio tramvajska i autobuska stajali{ta za gradski saobra}aj. Uz to je bio du`an narednih deset godina odr`avati stanice i pla}ati Kantonu po 100.000 KM godi{nje, a sebi zadr`ati prihode od ogla{avanja. No, kako je Kanton pove}ao 2004. godine rentu Europlakatu, a onda i kasnijih godina, ova firma ga je tu`ila, o ~emu je Oslobo|enje ve} pisalo. Nijaz Graci}, direktor Europlakata, ju~er je za na{ list kazao kako bi presude u korist ove kompanije Kantonu mogle u narednom periodu predstavljati najve}i problem. - Po pitanju ugovora, Kanton nam je od 2004. pove}ao samoinicijativno rentu za hiljadu posto. A sa druge strane, uveli su kon ku ren ci ju bez pla}anja da`bina. Direktor kantonalne Direkcije za ceste Adem Zolj o{tetio je bud`et za 15 miliona maraka, istakao je Graci}. sporovi u kona~nici ko{tati tri miliona KM. Po red to ga, u sri je du je u Op}inskom sudu Sarajevo, sudski vje{tak za finansije utvrdio kako naknada {tete koju Kanton treba platiti Europlakatu iznosi 28 miliona maraka.

Krivi~na prijava
- Dakle, mimo upravnih sporova, pokrenuli smo naknadu {tete i nalaz vje{taka govori da je rije~ o tolikom iznosu. U Sudu su radili na bazi papira koje im je ustupio sam Kanton, a prema njihovom zahtjevu. Tu su na|eni svi dokazi da se radilo na crno, napomenuo je Graci}, te dodao kako je Europlakat 2004. godine podnio krivi~nu prijavu protiv Zolja, ali da je ona nekim ~udom nestala. Direktor Europlakata podsjetio je kako je u vi{e navrata upozoravao kantonalne premijere Samira Silajd`i}a i Besima Mehmedi}a kako se Kanton ne treba igrati sa stranom firmom, ali da je sve bilo uzalud. - U postupku je naplata i za 2006, 2007, 2008 i 2009. godinu. Kantonu je opet u interesu da donesu odluku kojom }e se ugovor sa nama po~eti po{tovati. Mislili su da je ovo moja firma, ali stranci su spremni i}i i do Strasbourga, dodao je na kraju Graci}.
J. MILANOVI]

Graci}: Mislili su da je ovo moja kompanija

Za odr`avanje stajali{ta Kanton izabrao drugu firmu

Nagodba odbijena
Ministar saobra}aja Mihajlo Krmpoti} kazao nam je nedavno kako je ovo problem koji ga je do~ekao kada je do{ao na mjesto ministra, te da je na sjednicama Vlade predlagao vansudsku nagodbu, koja je zaklju~kom odbijena. - Iznos novca koji je Europlakat po osnovu godi{nje rente upla}ivao na ra~un Direkcije ta iznosila 200.000 KM. ^injenicu da mi `ivimo na ra~un kamata od Kantona jedini je shvatio mi nis tar sao bra}aja Mi haj lo

@ivimo od kamata
Prema Graci}evim rije~ima, Europlakat je pokrenuo upravne sporove za svaku godinu od 2004. do danas, a prvom presudom za tu godinu naplatili su 600.000 KM. - U taj iznos uklju~ena je i kamata na novac koji su nam skinuli sa ra~una, jer je direktna {te-

za ceste pove}ao je njen direktor Adem Zolj, napomenuo je Krmpoti}, te dodao kako je ugovor za tramvajska stajali{ta istekao 2008. godine. Nakon toga, Kanton je raspisao konkurs za odr`avanje tramvajskih stajali{ta, ali Europlakat, prema Krmpoti}evim rije~ima, nije bio najpovoljniji. - Europlakat je ponudio godi{nju uplatu 250.000 KM na ra~un Direkcije i odr`avanje, Krmpoti}. Dobili smo i presudu za 2005. godinu, ali jo{ nije stiglo rje{enje o protuizvr{enju, tako da }emo ta sredstva napla-

dok je Metromedija ponudila milion maraka i oni su dobili posao, dodao je Krmpoti}. titi u januaru, naglasio je Graci}, dodaju}i da se presude Kantonalnog suda u KS-u stavljaju pod sto, ali da }e ih upravni

Pomo} Op}ine Novi Grad

Danas podjela paketa ugro`enima
Op}ina Novi Grad obezbijedila je 40 hiljada maraka za podjelu prehrambenih i higijenskih pa ke ta li ci ma sa ut vr|enim statusom raseljenog lica, prognanicima, povratnicima i socijalno ugro`enima. Op}ina u 2010. drugi put dijeli pakete. Paketi za navedena lica dijelit }e se su tra u 11 sa ti na odre|enim punktovima mjesnih zajednica. Pomo} je namijenjena za 210 porodica, sa ukupno 751 ~lanom doma}instva. Na osnovu evidencije 163 porodice }e dobiti poja~ane pakete sa prilago|enim prehrambenim i higijenskim artiklima za djecu i starije. Prosje~na vrijednost paketa po ~lanu porodice iznosi 30 maraka, a sastoji se od osnovnih `ivotnih namirnica uz dodatne prehrambene artikle za djecu i starije. Tako }e se u MZ [vrakino Selo podjela vr{iti za gra|ane mjesnih zajednica [vrakino Selo 1, 2, 3, Aneks, Alipa{ino Polje A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 i C-2. Na punktu MZ Staro Hrasno paketi }e se dijeliti za gra|ane ^engi}-Vile i Starog Hrasnog, dok }e se za MZ Olimpijsko Selo i Saraj-Polje podjela vr{iti na punktu MZ Saraj-Polje. Podjela za gra|ane MZ Dobrinja A, B, C i D vr{it }e se na punktu MZ Dobrinja, a stanovnici Dobro{evi}a pakete }e podi}i u svojoj MZ. Za MZ Brije{}e i Sokolje paketi }e se dijeliti na punktu MZ Sokolje, a za MZ Alipa{in Most 1 i 2 na punktu MZ Alipa{in Most 1. Gra|ani MZ Dolac i Bu~a Potoka pakete }e podizati u MZ Bu~a Potok.
S. Hu.

Paketi se dijele po drugi put u 2010.

MEDIJSKA [ETNJA MA\ARSKOM [tampani mediji u ozbiljnoj krizi

Sloboda se kupuje uspjehom na tr`i{tu
OBNOVA @ELJEZNICA Najdu`e gradili{te u Bosni i Hercegovini

Prolaze nam vozovi
REPORTAŽA Od iranske granice do Istanbula

Ovo ti je posljednja mahala Evrope

28 SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

60 godina Filozofskog fakulteta

Konstituiraju}a sjednica

Skup{tine Kantona Sarajevo

Do ponedjeljka

FORMIRANJE
Fakultet ima 13 odsjeka i dvije katedre

Po obimu programa

klubova naroda
Poslanici Kantona Sarajevo prvi koji su odr`ali konstituiraju}u sjednicu nakon op}ih izbora u BiH • Mali} na mjestu Zvizdi}a • Zastupnicima SDP-a i SDA Damir ^ard`i} dovoljan za skup{tinsku ve}inu
Izvje{tajem Centralne izborne komisije BiH o verifikaciji mandata izabranim nosiocima mandata u Skup{tini Kantona Sarajevo, ju~er je po~ela konstituiraju}a sjednica kantonalne Skup{tine. Tako su poslanici u Kantonu Sarajevo postali prvi koji su odr`ali konstituiraju}u sjednicu nakon op}ih izbora u na{oj zemlji. Konstituiraju}a sjednica nastavljena je izborom povremene komisije za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, nakon ~ega je prekinuta, a nastavak je zakazan za sljede}i ponedjeljak. Sjednica je prekinuta zbog formiranja klubova naroda u Skup{tini Kantona, koji bi do nastavka sjednice trebali predlo`iti novo rukovodstvo.

najve}i u regiji
Ovdje se izu~avaju arheologija i historija, pedagogija i psihologija, filozofija i sociologija, jezici na{ih naroda i strani jezici, uklju~uju}i arapski, turski i perzijski, te bibliotekarstvo i knji`evnost
Sve~anomsjednicomNastavnonau~nogvije}aFilozofskifakultet je ju~er obilje`io 60. godina postojanja i rada. Na ovoj visoko{kolskoj ustanovi do sada je po starom predbolonjskom sistemu diplomiralo oko 12.230 studenata, po bolonjskom sistemu prvi ciklus je zavr{ilo 810, a drugiciklus, koji je zapo~et prije dvije godine, 20 studenata. U tom periodu na Fakultetu su znanstveni stepen doktora nauka stekla 334 doktoranta, a stepen magistra znanosti 463 magistranta. Od osnivanjaFakulteta do danas, ka`e dekan prof. dr. Ivo Kom{i}, broj nastavno-nau~nih odsjeka se pro{irio sa {est na 13 i dvije katedre (za historiju umjetnosti i arheologiju). Fakultet je formirao Centar za nau~noistra`iva~ki rad i stru~ne aktivnosti. Filozofski fakultet ima najve}u i najvredniju univerzitetsku biblioteku u BiH, koja broji oko 300.000 knjiga i ~asopisa i koja je jo{ 1998. godine pre{la na elektronsku obradu publikacija i postala ~lanica COBIS mre`e. “Filozofski fakultet daje najkompletnije i najtemeljitije obrazovanje u BiH iz humanitarnih i dru{tvenih znanosti. Na Fakultetu se izu~avajuarheologija i historija, pedagogija i psihologija, filozofija i sociologija, jezici na{ih naroda i strani jezici, uklju~uju}i i arapski, tur-

Poslanici dali sve~anu izjavu

Foto: A. KAJMOVI]

Prof. dr. Kom{i}: Saradnja sa fakultetima biv{e dr`ave

Markovi} odbio mandat
Nenad Markovi} odrekao se zastupni~kog mandata u Skup{tini Kantona. „Markovi} je vratio mandat s obzirom na to da je njegov profesionalni inostrani anga`man produ`en. S obzirom na te okolnosti, Markovi} se odrekao mandata i posvetit }e se sportu. Kada CIK zaprimi izjavu Markovi}a o odbijanju mandata, dodijelit }e ga sljede}em sa liste, a to je Mira Juri}“ istakao je , Fikret Musi}, {ef Kluba poslanika SDP-a u kantonalnoj Skup{tini. Markovi}: Ostaje u sportu

ski i perzijski, zatim bibliotekarstvo i knji`evnost. Po obimu nastavnih programa Filozofski fakultet u Sarajevu je vode}i u regiji, sa dobro razvijenom suradnjom sa univerzitetima iz biv{e zajedni~ke dr`ave, te s nekoliko evropskih i svjetskih poznatih univerziteta s kojima je suradnja postala tradicija“ ista, kao je dr. Kom{i}. Danas na Filozofskom fakultetu radi 248 uposlenika, 165 nastavnika i saradnika, 36 gostuju}ih nastavnika, 47 administrativnotehni~kog i pomo}nog osoblja. Na Fakultetu je danas upisano oko 2.500 studenata, pro{le godine je diplomirao 601, a 34 magistrirala.
Mr. BABI]

^elne pozicije
Prema rije~ima Fikreta Musi}a, predsjednika Kluba poslanika SDP-a, ova stranka u sva tri kluba ima svoje predstavnike za najodgovornijefunkcije u Skup{tini Kantona Sarajevo. „Do{li smo do dijela kada predsjedavaju}i Skup{tine iz starogsazivatrebapozvatipredstavnike klubova naroda. Predsjedavaju}i Denis Zvizdi} predlo`io je da se to odlo`i do ponedjeljka, a do tada }e biti spremni {efovi klubova naroda, kao i kandidati za rukovodstvo Skup{tine. SDP ima svoje kandidate u sva tri kluba i predlo`it }emo ih za ~elne pozicije“ istakao je Musi}. , Prema nezvani~nim informacijama Mirjana Mali}, dosada{nja zastupnica SDP-a u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH, jedan je od kandidata koji se pominje kao Zvizdi}ev nasljednik.

Poslanici u Skup{tini KS-a
Skup{tinu Kantona Sarajevo u naredne ~etiri godine sa~injavat }e: Kemal Ademovi}, Kenan Ademovi}, Haris Ali}, Zaim Backovi}, Izudin Bajrovi}, Ivan Brigi}, Branislav Crnogorac, Damir ^ard`i}, Eldar ^omor, Ned`ad Fazlija, Selma Filipovi}, Sabahudin Hod`i}, Predrag Kojovi}, Elmedin Konakovi}, Had`an Konjo, Haris Luli}, Mirjana Mali}, Mira Juri} (Nenad Markovi}), Amor Ma{ovi}, Besim Mehmedi}, Fikreta Mulaosmanovi}, Fikret Musi}, Nabil Naser, Edina Papo, Nermin Pe}anac, Mirsad Pind`o, Esed Radelja{, D`evad Ra|o, Adnan Solakovi}, Segmedina Srna - Bajramovi}, Munir Talovi}, Danis Tanovi}, Hanka Vajzovi}, Enes Zekovi} i Amir Zuki}.

Za saobra}ajnu signalizaciju 16.500 KM

Poseban akcenat na
znakovima pored {kola
Op}ina Novi Grad svake godine u bud`etu planira sredstva za nabavku, ugradnju i odr`avanje saobra}ajne signalizacije. Tako je u bud`etu za ovu godinu za sanaciju saobra}ajnih znakova, prometnih ogledala, nabavku i ugradnjuliveno-`eljeznihza{titnih stubi}a na cestama od interesa za Op}inu i nekategorisanim cestama, obezbije|eno oko 16.500 maraka. Za izvo|enje radova potpisan je ugovor sa firmom Savico iz Sarajeva, koja je na tenderu bila najpovoljnija. Sa ovom firmom ugovoreno je i odr`avanje svjetle}ih saobra}ajnih

Povremena komisija
Musi} je dodao i da je SDP sa partnerima veoma blizu tome da obezbijedive}inu, te da bi do naredne sjednice i to moglo biti rije{eno. „Poznato je s kim na{a stranka ve} ima partnerske odnose, a razgovaramo sa jo{ nekoliko partija koje bi mogle postati partneri. Trenutno pregovaramo sa strankom Radom za boljitak i BOSS-om“ naglasio , je Musi}. Upravo bi, zajedno sa

BPS i SDU formirali klub
Na ju~era{njoj sjednici predstavnici stranaka BPS i SDU istakli su kako su formirali klub, ~iji }e predstavnik u komisiji za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH biti Nermin Pe}anac. zastupnicima SDP-a i SDA, strana~ku ve}inu, mogao ~initipredstavnikstrankeRadom za boljitak Damir ^ard`i}. Povremenu komisiju za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, kako je ju~er i usvojeno, sa~injavaju Branislav Crnogorac, Elmedin Konakovi}, Mirsad Pind`o, D`evadRa|o i NerminPe}anac. Do izbora novog rukovodstva sjednicom kantonalne Skup{tine predsjedavat }e dosada{nji ~elnik Denis Zvizdi}.
S. HUREMOVI]

znakova „Djeca na putu“ koji su lo, cirani u blizini novogradskih {kola. Radovi }e se izvoditi u skladu sa prometnim saglasnostima koja izdaje Ministarstvo saobra}aja Kantona Sarajevo, kao i projektima saobra}ajS. Hu. ne signalizacije.

OSLOBO\ENJE godine petak, 12. novembar 2010.

SARAJEVSKA HRONIKA 29
DE@URNI TELEFON

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP

Potraga ekipa za Hamidom Drecom u Bojniku

H

amid Dreca (1957) u ~etvrtak ujutro je, navodno u poku{aju da je pregazi, upao u nabujalu @eljeznicu kod hotela Terme. Vatrogasci, pripadnici PU Ilid`e, Hitna pomo} i uposlenici CZ su ga, nakon prvobitnih informacija da se utopio, najprije tra`ili na Sastavcima u naselju Otes, da bi ga izvukli `ivog u 13.10 sati u Bojniku, odakle je vozilom Hitne pomo}i odvezen u CUM. Portparol KCUS-a Sarajevo Biljana Jandri} kazala je da Dreca ima malu povredu na glavi. U vrijeme kad smo razgovarali s njom, grijan je kako bi mu se vratila normalna tjelesna temperatura, prije nego {to bude odveden na dijagnostiku.

Nabujale rijeke umalo odnijele jedan `ivot

Vatrogasci izvukli

Drecu iz Bosne
Nakon pada u vodu i vi{esatne potrage izvu~en sa povredom na glavi • Kantonalna uprava CZ: Vodostaji blago opali
gradskom naselju Bojnik i poplavila podrume dvije ku}e, a voda nije do{la do stambenog dijela. Kad je rije~ o drugom rizi~nom podru~ju - Ilid`i, u Upravi su istakli da je i tu zabilje`eno blago povla~enje vode iz ugro`enih podru~ja, iako je nivo vodostaja rijeka i potoka u ovoj op}ini u srijedu dostigao kriti~nu ta~ku. Ju~er je bila uspostavljena putna komunikacija u Ulici bratuna~ka, MZ Osjek, gdje se izlila Bosna, a voda se povukla iz Ulice Hendeku{a, gdje je preksino} prodrla u tri ku}e. Putna komunikacija je prohodna i na Sastavcima u MZ Otes, dok je u MZ Stup Bosna preksino} poplavila zemlji{te PD Butmir. I tu je, istakli su u Kantonalnojupravi CZ, opao vodostaj.

Prestanak padavina
Dobrinja je u svom koritu i ne prijeti izlijevanjem, a u svoje korito povukla se i @eljeznica. Na ratnom mostu u Sokolovi}-Koloniji o{te}ena su izlazna krila mosta, a ekipa op}inske Slu`be CZ ju~er je na terenu utvrdila da se na propusnim profilima ovog mosta nalazi manja koli~ina nanosa granja koji nisu predstavljali prepreku, dok je bio odronjen jedan dio obale. Ilid`anski CZ je tako|er konstatovao da je rijeka Ve~erica znatno pove}ala vodostaj usljed za~epljenja propusnih cijevi.

Poplavljen PD Butmir
Sude}i prema podacima iz Kantonalne uprave Civilne za{tite za sada je Dreca jedina “`rtva“ porasta vodostaja rijeka usljed obilnih ki{nih padavina proteklih dana. U Upravi tvrde da je ju~er vodostaj svih rijeka u Kantonu Sarajevo bio u blagom opadanju i da nije bilo ugro`enih podru~ja. U no}i izme|u srijede i ~etvrtka Bosna se izlila u novo-

Ekipa trnovske Slu`be CZ je utvrdila da je nivo vodostaja rije~nih tokova u odnosu na srijedu opao i da se voda povukla u korita. Iako slike sa terena i ki{a koja je i ju~er padala bude zabrinutost,u Kantonalnojupravi CZ o~ekuju da situacija u narednom periodu mo`e biti samo bolja s obzirom na to da meteorolozi prognoziraju prestanak padavina. Posljednje pove}anje vodostaja rijeka zabilje`eno je u drugojpolovinijuna, a poplave u januaru ove godine, kada su zbog obilnihki{nihpadavina od 6. do 12. januara bila ugro`ena mnoga doma}instva i aktivirana A. SMAJOVI] klizi{ta.

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Zbog o{te}enja {ina na okretaljci

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e od 8 do 16 sati, bez napajanja elektri~nom energijom ostati trafopodru~je Hrasnica Mejdan, a od 8.30 do 15 sati Bistrik potok. Od 9 do 12 sati bez struje }e biti Repetitor Orlovac, a do 14.30 sati HE Hrid. Od 9 do 15 sati bez struje }e biti ^etojevi}i, Dragoradi, Faleti}i, Gajine, Rakova noga, ZZ ^evljanovi}i, Spahin han, Sudi}i 1 i 2, Udrabi i Vladojevi}i i Pehlivanu{a 2, od 9.30 do 14 sati Gabela, a od 10 do 16 sati [abanci 2. Otklanjanjekvarova na mre`idanas}e od 9 do 16 satiporemetiti vodosnabdijevanje ulica: Hotonj donji, Had`i Sulejmanova, @eljezni~ka, Mustafe Ice Voljevice, Brusulje, Paje, Alipa{ina, Trg Zlatnih ljiljana, D`amijska, [ehitluci i Hrasni~ka cesta.
Duizburg, Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati, Frankfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Gottingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, HercegNovi svaki dan u 11 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati, Banja Vru}ica u 15.15 sati sva-

[estica ne vozi do daljnjeg
Iz KJKP Gras obavje{tavaju putnike da zbog velikog o{te}enja tramvajske skretnice na Skenderiji, odnosno na izlazu iz okretnice, tramvajska linija 6 Ilid`a - Skenderija ne}e biti u funkciji. Kako su naglasili u Grasu, o{te}enje skretnice prili~no je veliko, a s obzirom na to da na mjestu o{te}enja nije mogu}a sanacija, u narednom periodu morat }e se raditi kompletna rekonstrukcija. Tako tramvajska linija Ilid`a - Skenderija ne}e biti u funkciji do daljnjeg, odnosno zavr{etka radova. Iz Grasa su pojasnili da bi dalje odvijanje saobra}aja preko okretnice moglo dovesti u pitanje i tramvajske linije koje saobra}aju prema Ba{~ar{iji.

PORODILI[TA

2 4

DJEVOJ^ICE DJE^AKA
9.30 sati, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7.30, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15.15 i 19.30 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7, 10, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko radnim danima u 10.45 i 15.15 sati, Busova~a radnim danima u 10.30 i 14.30 sati, Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.55, a radnim danima u 5.30, Kiseljak radnim danima u

VOZOVI

Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

Dolasci:

14.15 i 14.55, Geteborg via Kopenhagen 9.30, Minhen 13, Istanbul 13.55 i 18, Ljubljana 14. 5, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55 1

Dolasci u Sarajevo iz:

Istanbul 8.50 i 13, Ankona 10.25, Beograd 11.25, 14,45 i 21.40, Minhen 12.25, Cirih via Banja Luka 13.15, Ljubljana 13.45, Be~ 14.10, 17.35 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15 i 22, Kopenhagen via Geteborg 16.50 Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, ClermontFerrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sati, Berlin ~etvrkom u 8, subotom u 17 sati, Dortmund, Essen,

AUTOBUSI

AVIONI
Polasci:
Beograd 6.20, 11.30 i 16.35 Cirih via Banja Luka 6.30, Zagreb 6.30 i 15.30, Be~ 7.15,

ki dan, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.20, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15.35, 16, 17 i 18, te radnim danima u

KULTURA 12. me|unarodni filmski festival u Bratislavi

30

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Konferencija upozorenja sedam institucija kulture od zna~aja za dr`avu BiH

Kulturne ustanove pred zatvaranjem
U prosjeku za financiranje redovnih djelatnosti institucijama nedostaje oko 40 odsto sredstava. Nerije{en status vodi ka zatvaranju vrata iza kojih se ~uva kulturna memorija jedne dr`ave
Tim filma “Tilva Ro{“ kada je gostovao u Sarajevu
Foto: A. KAJMOVI]

Predstavljen najbolji
film ovogodi{njeg SFF-a
Pa`nju gledalaca privukli i drugi filmovi iz na{eg regiona “Dovi|enja, kako ste?” Borisa Miti}a, “Centar za pranje filmova“ Sr|ana Kne`evi}a i “Beli, beli svet“ Olega Novkovi}a
Iako ovo nije film iza koga stoji velika produkcija, rije~ je o ostvarenju mladog redatelja, meni najdra`e, koje sam u posljednjevrijemeuop}e vidio. Po mom mi{ljenju, sa potpunim opravdanjem je progla{en najboljim filmom na{eg festivala, rekao je Mirsad Purivatra, direktor SFF-a, predstavljaju}i gledala~kom auditoriju 12. me|unarodnog filmskog festivalaBratislava2010, koji se upravo odr`ava u glavnom gradu Slova~ke - film koji je dobitnik Srca Sarajeva “Tilva Ro{“ mladog srbijan, skog redatelja Nikole Le`aji}a. po njihovom izboru. Na ovogodi{njoj Bratislavi 2010. prikazujese ukupno200 filmova(111 dugometra`nih i 85 kratkometra`nih) i to, kako u zvani~nojkonkurenciji za igrane, odnosno kratkometra`ne i dokumentarnefilmove, tako i na specijalnimprogramima: Zlatnapanorama, Panorama, Focus, Profil Jana Svankmajera i Made in Slovakia.

Male retrospektive
Glavni program igranih filmova u Bratislavi~ini10 ostvarenjaredatelja iz cijelog svijeta i to “10 i po” Daniela Groua(Kanada), “Arbre“ JulieBertu, celli (Francuska - Australija), “El Calambre“ Matiasa Meyera (Meksi, ko), “Lucia“ Niles Atallah (^ile), , “LuckyLife“ ,Lee IsaacChunga(SAD), “Mama“ Nikolaja Renarda i Jelene , Renard(Rusija), “Podslon“ Dragomi, raSoleva(Bugarska), “Portretulluptatorului la tienrete“ Constanitna , Popescua (Rumunija), “Le Quattro volte“ Michenangela Frammartina (Italija- Njema~ka- [vicarska) i “Torocco“ RailaTrucka(Japan- Tajvan). Ina~e, dobroposje}enimprojekcijama zaslu`enu pa`nju gledalaca privukli su, osim“Tilve Ro{“ drugifil, movi iz na{eg regiona, prikazani na specijalnim programima, kao “Dovi|enja, kako ste?” Borisa Miti}a, “Centar za pranje filmova“ Sr|ana , Kne`evi}a i “Beli, beli svet“ Olega Novkovi}a. SpecijalnigostiFestivalakojima su posve}ene male retrospektive su svjetski afirmisani sineasti ^eh Jan Svankmajer, Ma|ar Kornel Mundruczo, Francuz Raphael Nadjari i Argentinac Pablo Trapero.
Du{ko DIMITROVSKI

Zlatna panorama
Film je predstavljen na specijalnom programu Zlatna panorama, na kojem se prikazuju najbolja ostvarenja svjetskihsineasta sa najuglednijihfestivala sedme umjetnosti u svijetu. Ina~e, peto~lani `iri, ~iji je ~lan MirsadPurivatraovdjepredstavljen kao direktornajzna~ajnijegfilmskogfestivala na Balkanu, a koji ~ine jo{ i direktori drugih afirmiranih svjetskih festivala: Eva Zaorlova (Karlove Vari), Aude Hesbert (Pariz), Kim Dong Ho (Pusana) i Mikel Olaciregui (San Sebastian), nagradit }e najbolji igranifilmBratislave2010. GrandPrixom festivala. Tako|er, dodjeljuje se nagrada za najboljikratkifilm, kao i nagrada za najboljedokumentarnoostvarenje, a ove godine prvi put i specijalnapriznanjaFilmEuropeAward i Film New Europe Visegrad Prix. @iri me|unarodne filmske kritike Fipresci, koji~ineAndrzejBukowiecki (Poljska), Karen Krizanovich (Velika Britanija) i Ladislav Volko (Slova~ka), dodijelit }e i svoju ve} tradicionalnu nagradu najboljem filmu

U Muzeju knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH ju~er je odr`ana konferencija upozorenja kojom je skrenuta pozornost javnosti na izuzetno te{ko materijalno stanje najzna~ajnijih ustanova kulture u BiH, koje su pro gla {e ne od izu ze tna zna~aja za dr`avu BiH, a kojima ve} 15. godinu nije rije{en status, {to ih dovodi i do stanja da zatvare svoja vrata. Pozornost na izuzetno te{ko stanje nije skrenuta samo javnosti, nego u prvom redu institucijama vlasti. Stoga }e direktori Muzeja knji`e vnos ti i po zo ri {ne umjetnosti BiH, Zemaljskog muzeja BiH, Kinoteke BiH, His to rij skog mu ze ja BiH, Umjetni~ke galerije BiH, Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH ili njihovi predstavnici tra`iti od Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva kulture Kantona Sarajevo da im

Hajde da se ukinemo!
Na konferenciji je prisutna bila i Ferida Durakovi}, generalna tajnica PEN Centra BiH, koja se obratila direktorima i predstavnicima institucija kulture i nakon {to je ~ula izre~eno, predlo`ila slijede}e - Hajde da se ukinemo! Durakovi}eva, izme|u ostalog, smatra da ukoliko dr`avi nije stalo do institucija koje ~uvaju njenu kulturnu memoriju da se to treba re}i i neka ih onda prepusti njenim uposlenicima, pa neka se oni snalaze ili neka propadnu, ili neka zgradu prodaju za neke turbofolk manifestacije... dodijele sredstva za teku}u godinu kako bi zavr{ile poslovanje bez gubitka. iznosu nedostaju}ih sredstava koja }e svaka ustanova posebno izraziti. Tra`it }e se i od federalnog Ministarstva kulture i sporta da sukladno svojoj nadle`nosti intervenira konkretnim sredstvima do konca 2010. godine i time de fi ni ti vno po ka`e da li podr`ava i na koji na~in rad ovih ustanova. Zahtijevat }e se od svih ustanova i institucija s kojima sura|uju da izmire zaostale obveze, te }e tra`iti od svih razina vlasti da

Kolateralna {teta
Tako|er, me|u pet potpisanih zaklju~aka konferencije upozorenja na te{ko materijalno stanje u kojemu se nalaze, jeste i taj da }e se obratiti MCPBiH, Vije}u ministara BiH i Ministarstvu kulture KS-a da im se pove}a godi{nja tran{a financiranja redovne djelatnosti u

Premijera “Koliko visoko je nebo“ u Gora`du

Pobudio emocije publike
Pri~a o hrabrosti ratnog snimatelja Sulejmana Mulaomerovi}a, preto~ena u dokumentarni film, imala je svoju gora`dansku premijeru. Nakon sarajevske, u kino-sali Centra za kulturu uprili~ena je premijera filma “Koliko visoko je nebo“ i u Gora`du. To je pri~a prvog ratnog snimatelja koji je u{ao u opkoljeno Gora`de. Zbog velikog interesovanja publike, prire|ene su dvije projekcije, a film }e biti premijerno prikazan i u programu BHT1, koji je koproducent filma. Mulaomerovi} je, naime, prvi ratni snimatelj koji je u{ao u opkoljeno Gora`de, nakon {to su apeli tada{njih izvje{ta~a, rahmetli Enesa Mu{ovi}a i Mustafe Kurtovi}a obi{li svijet. - Ja sam trebao ostati samo sedam dana, me|utim, prilike su bile takve da sam zajedno sa tada{njim dopisnikom Oslobo|enja Azharom Kalamuji}em ostao mjesec, pri~a Mulaomerovi}. Nastali su tadasnimci o ratom razorenom gradu, svjedo~enja ljudikoji su pro`ivjelitorture, slike opusto{enih mjesta iz okoline Gora`da, Grepka i Sarajeva. Okom kamere, me|utim, Mulaomerovi} je zabilje`io tek jedan mali dio `ivota grada koji je u to vrijeme opravdano nazvan ~udom bosanskog otpora. Tako se i u filmu koji je prikazan pred gora`danskom publikom na{ao tek dio pri~e o fenomenu opstankatada{njegjedinogslobodnog grada na Drini. Prvobitno je Mulaomerovi}`elionapisati knjigu, no ipak je film bio bolji izbor, priznao je i sam nakon projekcije, koja je pobudilavelikeemocije kod publike,jer toliko godina poslije, bilo koji film sa autenti~nimsnimcima iz rata u Gora`du, ostavlja tragove na ljude koji su pro{li golgote gora`danskog rati{ta. Neki od njih su prepoznali svoje najbli`e. - Veoma potresno, ali i pou~no, da znamo kako su to pre`ivjeli na{i roditelji, na{i najbli`i i {ta je sve bilo u Gora`du u tom periodu, ka`e jedna od mladih djevojaka koja se na{la u publici. A. H.

Promocija tri nova izdanja
U amfiteataru Filozofskog fakulteta u Sarajevu danas }e u 10 sati biti promovirana izdanja ove visoko obrazovne ustanove. Rije~ je o djelima tri profesora sa ovog fakulteta: prof. dr. Erminke Zili} (Morphologie der deutschen Gegenwartssprache), dr. Sanje [o{tari} (English Literature to 1500) i prof. dr. Nevada Kahterana (Komparativna filozofija). Promotori su prof. dr. Meliha Hrusti}, prof. dr. Srebren Dizdar, prof. dr. Zvonimir Radeljkovi}, prof. dr. Ugo Vlaisavljevi} i prof. dr. Sulejman Bosto.

Sulejman Mulaomerovi} sa Azharom Kalamuji}em na projekciji

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Dukafest u Banjoj Luci

31

Oma` prijatelju
Uz takmi~arski program, u kojem }e u~estvovati filmovi studenata filmskih {kola iz Indije, [vedske, SAD-a, Finske, Velike Britanije, Rumunije, Rusije, [panije, Izraela i iz regiona, bit }e odr`an i revijalni program
Festival Dukafest osnovali su studenti banjalu~ke Akademije umjetnosti (dramski odsjek) u znak sje}anja na tragi~no preminulog kolegu i prijatelja Du{ka Duki}a Duku. Ove godine po~et }e danas i trajat }e do 15. novembra, kao tre}i me|unarodni festival studentskog filma. Po red ta kmi~ar skog pro gra ma, u kojem }e u~estvovati filmovi studenata filmskih {kola iz Indije, [vedske, SAD-a, Kanade, Finske, Velike Britanije, Rumunije, Rusije, [panije, Izraela i iz {kola s prostora biv{e Jugoslavije, bi}e organizovan i revijalni program koji se sastoji od studentskih filmova danas poznatih redatelja s Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i najboljih kratkih filmova sa Kustendorfa 2010, uz retrospektive filmova s Akademije umjetnosti u Banjoj Luci i Ljetne filmske {kole u Beogradu. Projekcije filmova odr`avat }e se u Domu omladine, a bit }e dodijeljene nagrade za najbolji igrani i dokumentarni film, te za najbolju re`iju. RTRS dodjeljuje i nagradu za najbolju monta`u. @iri ovogodi{njeg Dukafesta ~ine redatelji Sr|an Vuleti}, Dejan Ze~evi}, Mladen \or|evi} i Sa{a Hajdukovi}. Pro{logodi{nji pobjednici Dukafesta bili su filmovi “Zgari{te“ u re`iji Amre Mehi} iz Sarajeva, kao najbolji igrani studentski film i “Reproduktion“ film Kevina Kir, henbauera iz Berlina, kao najbolji dokumentarni studentski film. Festival realizira Organizacija za podsticaj i razvoj kulture i umjetnosti Krov, ~iji su osniva~i studenti Akademije umjetnosti, uz partnersku suradnju s Omladinskim savjetom Banje Luke i podr{ku studentskog parlamenta, Akademije umjetnosti Banja Luka i Demo fest kluba. Nakon pro-

Stanje je odavno vi{e no alarmantno Foto: S. GUBELI]

se kona~no rije{i status i na~in njihova redovnog financiranja. Medhija Maglajli}, direktorica Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH, kazala je da su sve institucije kulture u bezizlaznoj situaciji, te da su do sada na goru}i problem upozoravali spo me nu ta mi nis tar stva, Predsjedni{tvo, visoke predstavnike, ali bez opipljivih rezultata. Naredne godine ovaj muzej treba proslaviti 50. godinu postojanja i djelovanja, ali mo`e se zbog situacije u kojoj se nalazi desiti da zatvori vrata. Situacija i u ostalim institucijama odavno je pre{la granicu - alarmantnog. Na fonu prethodnika i sapatnika, govorio je i direktor Ze malj skog mu ze ja BiH Adnan Busulad`i}, koji je kazao da se ne mo`e osporiti ~injenica da se ne dobivaju izvjesna sredstva od MCP

BiH i od KS, ali je problem u tome {to se radi o sredstvima koja nisu dostatna za redovno financiranje. „Ne znam kome je u interesu ili nije, mi smo svjesni situacije da je na{ pravni status i njegovo rje{avanje politi~ki problem u najbukvalnijem smislu te rije~i, da smo u{li u taj problem ne svojom voljom. Zna~i, kolateralna smo {teta dvije osnovne koncepcije tuma~enja prilika i ustavne strukture zemlje“.

Misaone imenice
Meliha Hused`inovi}, direktorica Umjetni~ke galerije BiH, kazala je da }e UGBiH uvijek biti galerija BiH, dr`avna, to joj je su{tina jer jedina ~uva blago koje nema niko. Za izlo`be koje se prire|uju u Galeriji kazat }e da je sve to na neki na~in plod jedne „volonterske ekipe“, jer ljudi koji rade u Galeriji, rade kao da su volonteri: „Po sedam mjeseci nema

ni dinara. Regres, topli obrok to je mislena imenica, a to {to se otvaraju izlo`be, to je sve zahvaljuju}i nekim projektima i grantovima ali nijedan grant nije iz Kantona, Federacije, ne{to malo je uz pomo} Grada Sarajeva, sve ostalo je iz me|unarodnih organizacija“, kazala je Hused`inovi}, dodaju}i da za ~etiri mjeseca treba i}i u penziju, ali da ju je stid re}i koliku ima pla}u sa 40 godina radnog sta`a i vi so kom stru~nom spremom. „Ovo {to se radi s nama, mogu}e da je neka namjera da nas se polako uni{ti, pa da nas dovede do toga: hajde da se i tu podijelimo“, kazala je. Iznose}i podatke koliko koja od institucija dobiva sredstava, u prosjeku nedostaje im oko 40 odsto sredstava. A radi se o ustanovama koje ~uvaju neprocjenjivo kulturno blago BiH, zna~ajno i za svjetsku kulturnu ba{tinu.
An. [IMI]

Du{ko Duki} Duka

Nova nagrada
Dukafest }e ove godine, umjesto tri, dodijeliti ~etiri nagrade. Pored nagrada za najbolji igrani film, najbolji dokumentarni film, te nagrade za najbolju re`iju, dodijelit }e se i nagrada za najbolju monta`u. Na gra du za naj bo lju mon ta`u obe zbi je dit }e RTRS. Naime, Du{ko Duki} Duka bio je uposlenik ove me dij ske ku}e, a ovim ~inom oni po ka zu ju da pru`aju potporu mladim fil mskim stva ra oci ma i odr`avaju sje}anje na svog preminulog kolegu. jekcija u Demo fest klubu svaku ve~er, bit }e odr`an party sa po~etkom u 22 sata, a neki od bendova koji }e nastupati su KZU ole ole i PZU oje oje iz Sarajeva, Tatoo iz Prijedora i Six Pack iz Srbije. Festival zavr{ava 15. novembra na Dukin ro|endan.
Mr. S.

No} teatra u BiH

Bit }e odigrane 42
predstave
No} teatraprvi put }e se ove godinezbiti i u BiH, a u njoj }e sudjelovati 32 pozori{ta iz 16 gradova. Povodompromocije ove me|unarodneteatarske manifestacije, ju~er je u Bosanskom narodnom pozori{tu u Zenici odr`ana konferencija za novinare. Prisustvovali su joj Hazim Begagi}, glavni producent projekta No} teatra i direktor BNP-a Zenica, Oliver Jovi}, producent zeni~kog pozori{ta, Leo Vukeli}, voditelj Dje~ijeg kazali{ta Dubrava, Nada Vu~i}, voditeljica ureda No}i kazali{ta i Nora Krstulovi} sa Teatar.hr. Objavljeno je da }e 20. novembra u BiH biti odigrane 42 predstave, te da }e biti45 popratnihdoga|aja. Nositelji ovog projekta je Bosansko narodno pozori{te Zenica, dok su im partneri iz Dje~jeg kazali{ta Dubrava u Zagrebu, te Teatar. hr i Teatar. ba. Objavljeno je da u BNP-u po~inje i produciranje predstave “Pozitivni sat” (The Positiv Hour), April De Angelis, u re`iji Lajle Kaik~ije. Popis svih institucija koje }e sudjelovati u No}i teatra je sljede}i: iz Banje Luke - Gradsko pozori{te Jazavac, Narodno pozori{te Republike Srpske, Studentsko pozori{te i DIS teatar, iz Kaknja - Javna ustanova za kulturu i obrazovanje, Konjica - amatersko pozori{te Neretva, Lakta{a - Daske, Mostara - Narodno pozori{te HNK, lutkarsko kazali{te i Mostarski teatar mladih, Mrkonji}-Grada - Gradsko pozori{te, Prijedora - Pozori{te Prijedor, Sarajeva - Kamerni teatar 55, Narodno pozori{te, Poetski teatar Juventa, Akademija scenskih umjetnosti i Tanzelarija, Travnika- amaterskopozori{te i Hrvatskoamaterskokazali{te, Tuzle - lutkarski teatar Sale, Narodno pozori{te, Pozori{te mladih, teatar Kabare i Akademija dramskih umjetnosti, Zavidovi}a - Dom kulture, Zenice - BNP i Zvornika - teatar “Kapitalina Eri}“ i Dom omladine. BNP }e u sklopu svog programa za No} teatra, publici besplatno ponuditi tri predstave: “Mladi princ i istina“ u re`iji Anne Redi, “^etiri prin, ceze i jedanzmaj“ u re`iji@ivomiraJokovi}a i“Sex, , la`i i divlje guske“ u re`iji Lajle Kaik~ije. , Direkcija BNP-a Zenica ima namjeru afirmirati rad mladihumjetnika, tako da su odlu~ilidatipriliku Amili Hrusti}, Vanji Lazi} i Harisu Prlji, mladim i perspektivnimumjetnicima, da tokomNo}i teatra, u galeriji i foajeu BNP-a, izlo`e svoje radove. Izlo`be “Dijagnoza dizajnerice“ i crte`a “ReK. R. inventer“ bit }e otvorene u 18.30 sati. ,

Monodrama „Ova zemlja u kojoj utjehe nema“
Ve~eras, s po~etkom u 21 sat, glumica Hasija Bori} }e na dasakama teatra SARTR izvesti monodramu „Ova zemlja u kojoj utjehe nema“, nastalu dramatizacijom pjesama pjesnika Mile Stoji}a, koje je pisao za vrijeme svojeg egzila u Be~u u vrijeme rata u BiH. Monodrama govori o sudbini intelektualca u egzilu, ali i malih i obi~nih ljudi, i djece koji su bili prisiljeni napustiti svoju domovinu pred u`asima rata. „Znamo da je ovo velika tema svjetske literature i da su se mnogi veliki pisci odlu~ili na samoubojstvo jer nisu mogli izdr`ati stanje egzila. ^ovjek, zapravo, u egzilu vi{e i ne `ivi, jer `ivot podrazumijeva i mrvu radosti a oni su izgubili sve i domovinu i jezik, i rodbinu, i prijatelje“, ka`e nam Hasija Bori}. Izbor stihova na~inila je glumica Bori}, dramaturgiju je uradila Rea Jugo, a pri realizaciji monodrame „Ova zemlja u kojoj utjehe nema“ pomogao je redatelj Haris Pa{evi}. Ulaz je besplatan, a monodrama je poklon Hasije Bori} svim An. [. ljubiteljima poezije.

32

OGLASI

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

33

34

OGLASI

petak, 12. novembar 2010. godine
Na osnovu ~lana 3. i ~lana 4. stav (2) Odluke o ustanovljenju dr`avne nagrade za sport Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 2/09) i ~lana 3. bli`ih kriterija za dodjelu dr`avne nagrade za sport Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 78/09), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje:

OSLOBO\ENJE

J AV N I K O N K U R S
za dodjelu dr`avne nagrade za sport Bosne i Hercegovine I. II. Predmet konkursa Predmet konkursa je dodjela dr`avne nagrade za sport Bosne i Hercegovine za 2010. godinu. Pravo u~e{}a Kandidati za dodjelu dr`avne nagrade za sport Bosne i Hercegovine za 2010. godinu mogu biti: - pojedinci (sportisti, treneri i javni radnici u sportu) - sportski kolektivi i reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine.

III. Ovla{teni predlaga~i Pravo da podnesu prijedlog za dodjelu dr`avne nagrade za sport Bosne i Hercegovine za 2010. godinu: - u ime sportista, trenera i javnih radnika u sportu, imaju sportski savezi registrirani u skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini, sportski klubovi, sportska udru`enja, sportske organizacije, a - u ime sportskih kolektiva i reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine imaju sportski savezi registrirani u skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini i sportski klubovi. IV. Prijedlog za dodjelu dr`avne nagrade za sport Bosne i Hercegovine za 2010. godinu i dokumentacija koja se obavezno prila`e U prijedlogu za nominaciju pojedinca ili sportskog kolektiva za dodjelu dr`avne nagrade potrebno je ukratko navesti ko se predla`e i za koja sportska ostvarenja. 1) Uz prijedlog za dodjelu dr`avne nagrade za sport Bosne i Hercegovine za 2010. godinu koji mora biti pisano obrazlo`en potrebno je dostaviti original ili ovjerene kopije sljede}ih dokumenata: a) uvjerenje o dr`avljanstvu, b) biografija sa li~nim podacima o kandidatu, c) rje{enje o registraciji ako se radi o kolektivu, d) dokaz o postignutim rezultatima (diploma, plaketa, nagrada, priznanje, uvjerenje, certifikat i td.), e) ukoliko je prijedlog za dr`avnu nagradu za sport BiH vezan za stru~ne, nau~ne, pedago{ke radove u oblasti sporta, predlaga~ osim dokumentacije koja se navodi pod ta~kama a), b) i c) dostavlja i popis nau~nih, stru~nih ili drugih radova, sportskih medalja i priznanja za djelovanje u sportu. 2) Ako obrazlo`enje nema dovoljno elemenata za ocjenu ili je dostavljena dokumentacija nepotpuna, omisija iz ~lana 5. bli`ih kriterija BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj 78/09) (u daljnjem tekstu: Komisija) mo`e od predlaga~a zatra`iti dopunu prijedloga. Predlaga~ je du`an tra`enu dopunu dostaviti u roku koji mu odredi Komisija, a koji ne mo`e biti du`i od pet dana od dana prijema obavje{tenja. Ako u tom roku predlaga~ ne dopuni prijedlog, Komisija ne}e razmatrati navedeni prijedlog. V. Evidencija i kriteriji 1) Dr`avna nagrada za sport Bosne i Hercegovine mo`e se dodijeliti sportistima dr`avljanima Bosne i Hercegovine za izuzetno uspje{an rad u oblasti sporta, osvajanje medalje na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim sportovima, sportistima koji budu nosioci svjetskog i evropskog rekorda u olimpijskim sportovima, Mediteranskim igrama i evropskim i svjetskim klupskim takmi~enjima. 2) Dr`avna nagrada za sport dodjeljuje se dr`avljanima Bosne i Hercegovine za vi{egodi{nje uspje{no djelovanje u sportu, za izuzetno nau~no, stru~no i pedago{ko ostvarenje u oblasti sporta, za popularizaciju sporta i prezentaciju Bosne i Hercegovine na me|unarodnoj sceni. 3) Prilikom razmatranja prijedloga za dr`avnu nagradu za sport ~lanovi Komisije mogu koristiti evidenciju i informacije Olimpijskog komiteta BiH, Paraolimpijskog komiteta BiH, sportskih saveza, te evidenciju me|unarodnih sportskih asocijacija o rezultatima sportista u pro{loj godini, a sve u intervalu do dana dono{enja Odluke Komisije u godini u kojoj se nagrada dodjeljuje. Sportski rezultati }e se vrijednovati za period od godinu dana, ra~unaju}i vrijeme od 1. 12. prethodne do 1. 12. teku}e godine.

VI. Na~in dostave (podno{enja) prijedloga 1) Komisija }e razmatrati prijedloge koji su podneseni u roku sa kompletnom dokumentacijom koja je utvr|ena u kriterijima. 2) Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Nakon isteka roka prijedlozi se ne}e primati. 3) Prijedlozi sa navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zape~a}enim kovertama, neposredno ili putem po{te preporu~eno, na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine broj 3, sa naznakom za „Javni konkurs za dodjelu dr`avne nagrade za sport Bosne i Hercegovine“ za 2010. godinu. 4) Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR JU CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“ MOSTAR Na osnovu ~lana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Slu`bene novine HNK“, broj 5/00, 4/04 i 5/04), ~lanova 98, 99, 100. i 101. Pravila JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Upravni odbor shodno odluci broj 01-26-6/10 od 3. 11. 2010. god. raspisuje

za imenovanje direktora Centra „Los Rosales“ u Mostaru na period od ~etiri godine Za direktora Centra „Los Rosales“ u Mostaru mo`e se imenovati lice koje ispunjava slijede}e uslove: I - Op}i uslovi: - da je dr`avljanin/ka BiH - da je stariji/ja od 18 godina - da kandidat nije osu|ivan i da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak za krivi~no djelo i privredni prestup II - Posebni uslovi: - Visoka ili vi{a stru~na sprema nastavnog smjera ili pedagog - Najmanje 5 ( pet) godina rada na odgojno-obrazovnim poslovima III -Posebne vje{tine, znanja i sposobnosti: - vje{tina planiranja, organizacije, rukovo|enja i kontrole - sposobnost komunikacije i rada sa osobama sa posebnim potrebama - sposobnost pregovaranja i timskog rada - sposobnost saradnje sa civilnim sektorom Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova: - Kra}u biografiju - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Uvjerenje o neka`njavanju - Diplomu - Uvjerenje o radnom iskustvu - Dokaze o posjedovanju vje{tina, znanja i sposobnosti (iz ta~ke III) Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu: Centar „Los Rosales“, Ju`ni logor bb, 88 000 Mostar (na koverti obavezno navesti za konkursnu komisiju).

K O N K U R S

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

35

36

POMO] U KU]I
Va{ dom u jesenjim danima

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Provjereno protiv prehlade
Protiv prehlade tri ka{i~ice cvjetova zove prelijte litrom kipu}e vode, ostavite da odstoji, procijedite i pijte pomalo tokom dana. Ako imate upalu grla, zovu prelijte vru}im mlije kom, pro ci je di te, za sla di te me dom i pijte pomalo. Za sni`ava nje tem pe ra tu re ka {i~icu cvjetova zove, ka{i~icu lipe, ka{i~icu kamilice prelijte sa 2,5 dl vrele vode. Poslije 10 minuta procijedite ~aj i pijte ga nekoliko puta tokom dana. Za inhalaciju sjeckani korijen sljeza prelijte sa dvije litre vode, prokuhajte i inhalirajte se. Protiv gu{obolje isjeckajte cvjeti}e maj~ine du{ice i kamilice, prelijte sa pet ka{ika meda i ostavite da odstoji dva-tri sata. Tokom dana uzimajte po jednu ka{i~icu.

Osvje`ite svoja ~etiri zida
Za doma}inski {arm kuhinje koristite tkanine - zavjese • Novi look terase ili balkona
Jesen je doba kada se ponovo vra}amo u svoja ~etiri zida, dani postaju sve kra}i, a temperature sve ni`e. Kako vam taj proces ne bi bio prebolan, predla`emo da svoj dom osvje`ite s nekoliko jednostavnih i finansijski prihvatljivih trikova. Ukoliko ste u fazi kupnje nove ili samo `elite svojoj vreme{nojkuhinjipodaritidruga~ijiizgled, odli~an na~in za u{tedu novaca, ali i za postizanje doma}inskog {arma, jeste kori{tenje tkanine-zavjesa umjesto klasi~nih fronti. Oni skloniji ve}imzahvatimamogu se upustiti i u promjenu boje kuhinje s kojom}eteposti}iskladnijestapanje s dezenom tkanine, koju ste odabrali. S bijelom bojom i prugastom tkaninom sigurno ne}ete pogrije{iti.

Koko{ija juha u lije~enju gripe
Jedna hemikalija sli~na lijeku koji se koristi za lije~enje bronhitisa otpu {ta se ku ha njem pi le ti ne, te zna~ajno poma`e smanjiti upalu. Koko{ja juha ima jo{ mnogobrojna pozitivna djelovanja kod gripe, a dodate li paradajz ili neko drugo povr}e, vitaminski }ete je obogatiti. Alicin, koji na lazimo u bijelom luku, supstanca je koja blokira vode}e enzime gripe. Dva re`nja bijelog luka dnevno dovoljna su za borbu protiv gripe i prehlade. Bijeli luk ta ko|er mo`ete pro na}i u obli ku praha, granula, ulja...

Osim na{ih slatkih zavjesa, jo{ jedan na~in instant-promjene u kuhinjskom prostoru jeste nabavka novih ru~kica. Za{to ne biste va{e dosadne ru~kice zamijenili novima veselijima u boji koju volite? Vrlo jeftin trik uz kojeg

mo`ete nabaviti i nekoliko novih kuhinjskih krpa u istoj boji kako bi va{a kuhinja zasjala novim sjajem. Za one koji vole jednostavnost i bjelinu, nekoliko detalja }e biti dovoljno da va{a kupaonica postane oaza elegancije. Uz jednostavan kerami~ki pod nabavite ru~nike u bijeloj boji, zavjesu za tu{iranje tako|er u bijeloj te detalje poput sapuna ili dr`a~a za toaletpapir uskladite s ostatkom

kupaonice. Takva atmosfera djeluje opu{taju}e, a vizualno bjelina pove}ava prostor. Za one koji se jo{ nisu sasvim pomirili sa sve bli`im dolaskom zime i svaki trenutak `ele provesti na svojoj terasi, novembar je mjesec u kojem jo{ mo`ete u`ivati u blagodatima u`ivanja na zraku. Ako jo{ niste stigli, priu{tite svojoj terasi ili balkonu svje`i, novi look igranjem s bojama i tkaninama.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI
Siva boja u trendu
Modni dizajneri nagla{avaju kako bi svaka `ena u ormaru ove jeseni morala da ima pet klju~nih sivih komada odje}e: dugi d`emper (koji }e najbolje pristajati u kombinaciji sa helankama jarkih nijansi), sive pantalone {irokih nogavica (od vune ili tvida, s podignutim strukom, koje odli~no pristaju uz bijelu ko{ulju), zatim sive helanke, sive ~izme do gle`nja i malu sivu haljinu. Nemojte se dvoumiti ove jeseni, mala crna haljina treba da ustupi mjesto maloj sivoj haljini koja se odli~no sla`e sa {arenim {alom ili e{arpom, kratkom jaknom, kratkim ili du bo kim ~i zmama kada je dnevna va ri jan ta u pitanju. Za uve~er istu haljinu mo`ete da kombinujete sa skupim nakitom, elegantnim kaputom ili bun dom i obavezno sa lon ka ma sa vi so kim po tpe ti ca ma.

LJEPOTA, KOZMETIKA

Nje`ni tonik ~ista~ lica

Kola~ od svje`eg gro`|a
Potrebno:
250 gr bra{na 80 gr {e}era 120 gr margarina 2 `umanca limun 5 bjelanaca 80 gr oraha 150 gr {e}era u prahu kesica vanilin-{e}era svje`e gro`|e

Priprema:
U bra{no dodati margarin, `umanca, struganu koru limuna i {e}er u prahu. Umijesiti ~vrsto tijesto. Uzeti male limene kalupe, pa ih oblo`iti testom po dnu i naokolo. Sredina treba da ostane prazna. U posebnoj posudi umutiti bjelanca, dodati {e}er u prahu, vanilin-{e}er i mljevene orahe. U sredinu staviti {aku zrna svje`eg gro`|a. Kola~ pe}i na umjerenoj temperatu ri.

Pranje zapo~nite umivanjem lica i vrata. Sredstvo za ~i{}enje nanesite na vrhove prstiju te kru`nim pokretima odozdo prema gore nanesite “~ista~“ na lice. Nemojte previ{e trljati, nje`no masiranje bi}e dovoljno da potaknete cirkulaciju i tako olak{ate skidanje mrtvih stanica te ne~isto}a s lica. Previ{e struganja ne}e ga temeljito o~istiti, ve} samo iziritirati. Nje`no masiranje bi}e dovoljno da potaknete cirkulaciju. Temeljito isperite lice. Prilikom ispiranja ne zaboravite na vrat i rub uz kosu. Zaostala pjena ili mlijeko za ~i{}enje mogu za~epiti pore {to pak mo`e uzrokovati upalu ko`u. Lice nje`no obri{ite ru~nikom. ^i{}enje lica zavr{ite nano{enjem nje`nog tonika.

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE WinPatrol 19

KORAK NAPRIJED KMPlayer 3
KMPlayer je media plejer koji mo`e da pokrene razli~ite tipove formata kao {to su VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMeda i QuickTime izme|u ostalih. On mo`e da radi i sa {irokim opsegom titlova i omogu}ava snimanje zvuka, videa i screenshotova na mnoge na~ine. Plejer omogu}ava i interne i eksterne filtere sa potpuno kontrolisanim okru`enjima po pitanju veza sa drugim spliterima, dekoderima, audio/videofilterima za transformisanje. Nova verzija donosi unaprije|ene performanse za DXVA2 H.264m popravku za bug u okviru DXVA2 MPEG 2 kao i popravku za audiogre{ke tokom reprodukcije sadr`aja.

37

IncrediMail 2
IncrediMail je besplatni e-mail program koji upravlja svim va{im e-mail porukama, komunikacijama, detaljima kontakata i e-mail transakcijama. IncrediMail je u potpunosti posve}en tome da vam rad sa elektronskom po{tom bude zabavan. IncrediMail vam omogu}ava da odaberete neku od 100 nevjerovatnih e-mail pozadina, dodate zabavne emotikone i animacije va{im mailovima i da dodajete `ivopisne 3D efekte va{oj elektronskoj po{ti. Tako|er, me|u karakteristike po kojima je ovaj softver specifi~an spada i opcija da omogu}ava upravljanje elektronskom po{tom sa svih va{ih razli~itih naloga (kao {to su Yahoo i Gmail) na jednom mjestu.

Google Android 2.3
Android 2.3, koji je poznat pod nazivom Gingerbread, trebalo bi da bude objavljen krajem ovog mjeseca. Malo je poznato o karakteristikama Gingerbreada zbog toga {to Google objavljuje malo informacija. Ono {to bi Google sigurno morao da obezbijedi jeste da unaprijedi Android e-mail klijent, da obezbijedi odli~ne aplikacije i tijesnu saradnju Google Web servisa, da objedini Android sistem za poruke, da obezbijedi fleksibilniji po~etni ekran sa boljim widgetima, ali i da obezbijedi podr{ku za ve}u rezoluciju i tablet korisni~ki interfejs. Pretpostavlja se da }e Gingerbread prvo da se pojavi u okviru Nexus One ure|aja.

WinPatrol vas upozorava na mogu}nost malware napada i kriti~nih izmjena koje se vr{e na va{em ra~unaru bez va{e dozvole. Kao alat sa vi{estrukom namjenom, WinPatrol mijenja veliki broj alata, pru`aju}i unaprije|enu funkcionalnost. WinPatrol je pionir u kori{tenju pristupa heuristi~kog pona{anja sa ciljem detektovanja napada i kr{enja va{eg ra~unarskog okru`enja. Nova verzija koja je nedavno objavljena nosi oznaku WinPatrol 19.3.2010.0 donosi odre|eni broj unapre|enja me|u kojima su zakrpa za slabu ta~ku koja je spre~avala aktivaciju na ra~unarima sa firewallom, unaprije|enu dostupnost pronalaska odgovaraju}eg foldera za kola~i}e i mnogo toga jo{.

Tabli~ni ra~unari kompanije Kno

Sa dva ili jednim ekranom
Kompanija Kno je po~etkom ove sedmice objavila da }e svoje tabli~ne ra~unare s jednim i dva ekrana po~eti da isporu~uje u decembru ove godine umjesto u januaru 2011. kako je ranije najavljeno, i to po cijeni od 600 i 900 dolara. Model s dva ekrana koji se preklapaju kao knjiga, najavljen je jo{ u junu ove godine. Projektovan je da poslu`i kao zamjena za ud`benike, ali se na njemu mo`e i krstariti internetom i gledati video. Prvo {to svako zapazi na tom tabli~nom ra~unaru jeste to da je ogroman. Svaki od njegova dva ekrana dijagonale 35,8 cm (14,1 in~) tek neznatno je manji od papira formata A4 (21,0 x 29,7 cm, dijagonala 36,4 cm). Uz to je te`ak 2,5 kg. Dr`ati ga u rukama sli~no je dr`anju potpuno otvorenog Macbooka Pro od 15 in~a postrance, jer taj prenosivi ra~unar ima {arke koje dozvoljavaju da se potpuno ravno postavi na sto kad se otvori do kraja. To svakako nije ne{to {to biste prelistavali u gradskom prevozu pa ~ak ni na kau~u. Kno je odgovaraju}i na kritike brojnih zainteresovanih kupaca da je model s dva ekrana previ{e

NEC-ova prakti~na baterija
Iako je NEC najavio svoju organsku radikalsku bateriju (ORB) jo{ 2005., a razvoj traje vi{e od desetlje}a, firma je objavila da je sada razvila i tehnologiju koja izradu ovakvih baterija ~ini prakti~nom. Iako su ovako proizvedene baterije dvostruke deblje od prvih primjeraka prikazanih prije pet godina, i dalje su debljine svega 0,7 milimetara, dvostruko pouzdanije i daju 1,4 puta ve}i kapacitet od prvotnog prototipa. Za bateriju sa slike to je 5 mAh, {to nije mnogo, ali kako se radi o posve savitljivim i vrlo tankim baterijama njihova primjena je zami{ljena u pametnim karticama, razli~itim ure|ajima koji bi bili integrirani u odje}u i obu}u i fleksibilnim papirnatim ekranima.

KRITIKE Odgovaraju}i na kritike zainteresovanih kupaca da je model s dva ekrana previ{e te`ak, Kno je u me|uvremenu napravio i verziju s jednim ekranom koja je duplo lak{a

te`ak, u me|uvremenu napravio i verziju s jednim ekranom koja je duplo lak{a. LCD ekrani ovih tabli mogu da prikazuju slike u rezoluciji 1440 x 900 piksela, podr`avaju upravljanje dodirom prstiju, a prihvataju i uno{enje bilje{ki (imaju softver za prepoznavanje rukopisa), ozna~avanje i isticanje dijelova teksta pisaljkom. Tu su jo{ i triosni akcelerometar, mikrofon i priklju~ci za slu{alice i mikro USB, kao i

podr{ka za Bluetooth 2.0. Obje table koriste Nvidijin procesor Tegra T200 koji radi na 1 GHz i imaju ugra|eno po 512 MB radne memorije, a ukupan skladi{ni kapacitet kre}e se od 16 do 32 GB. S jednim punjenjem baterija mogu da rade do {est sati, {to podrazumijeva krstarenje internetom preko Wi Fi veze, gledanje videa i slu{anje muzike. Kao operativni sistem koriste Ubuntu Linux, a podr`avaju HTML5 i Adobe Flash 10.1.

BeoSound 8

vrhunski dizajn
Bang & Oluf sen Be oSo und 8 audio je sistem koji }e dati dodatnu zvu~nu snagu bilo kojem iPhoneu, iPo du ili ta blet ra~una ru iPad. Ure|aji se ume}u u ovaj audiosistem, a koji zatim prenosi zvu~ne zapise na par pripadaju}ih zvu~nika. Ono {to Bang & Olufsen nije naveo u svojoj objavi za medije jest snaga poja~ala i zvu~nika, ali poznaju}i dosada{nje proizvode ove kompanije, sigurno se radi o kvalitetnom audio sistemu. Ono {to se ne mo`e zamjeriti ovom dodatku za Appleove proizvode je vrhunski dizajn. BouSound 8 mogu}e je koristiti kao samostoje}i ure|aj, a mogu}e ga je postaviti na zid. Bang & Olufsen BeoSound 8 nastavlja i cjenovnu politiku, tako da je za ure|aj potrebno izdvojiti 1.490 dolara ako ga kupujete u Danskoj ili 999 dolara ako }ete po njega potegnuti u SAD.

GeForce GTX 580

Najbr`a na svijetu
Nvidia je slu`beno predstavila prvu i najsna`niju grafi~ku karticu nove generacije, GeForce GTX 580. Ve} su ranije procurile tehni~ke specifikacije, a rije~ je o punih 512 CUDA jezgri, 384-bitnoj memorijskoj sabirnici i ukupno 1.536 MB brze GDDR5 memorije. Memorijska propusnost u slu~aju GTX-a 580 iznosi 192,4 GB/s, dok su radni taktovi 772 MHz za GPU, 1.544 MHz za shadere te efektivnih 4.008 MHz za memoriju. Osim do 30 posto ve}ih performansi u odnosu na GTX 480, Nvidia je osobito ponosna na manje zagrijavanje i ti{i rad, zahvalju ju}i va por cham ber hla|enju te manju potro{nju od 244 W TDP-a. Kartica podr`ava i sve ostale kompanijine tehnologije kao {to su CUDA, PhysX, i 3D Vision te povezivanje do 3

kartice u SLI konfiguraciju. Preporu~ena cijena za ovaj highend model iznosi oko

500 dolara, kao {to je to bio slu~aj s prethodnikom i ostalim karticama visoke klase.

38

FELJTON

petak,srijeda, 5. maj 2010. godine 12. novembar

OSLOBO\ENJE

Duhovna biografija (14)

Hendikep arapske
Prostor socijalisti~ke Jugoslavije u cjelini - kao i Bosne i Hercegovine sada - nije pokazao adekvatno zanimanje za arapsku knji`evnost, a ne pokazuje ga, koliko mi je poznato, ni danas: kao da je ta knji`evnost pod nekom vrstom embarga
Pi{e: Esad DURAKOVI]

Moderna arapska poezija ima druk~ije poeti~ke pozlate i postulate, druk~ije vrijednosti i me|unarodne „putanje“ Navest . }u samo jedan primjer. Mahmud Dervi{ je planetarno poznat pjesnik i da nije Palestinac vjerovatno bi dobio Nobelovu nagradu za knji`evnost. No, mene posebno ohrabruje „stanje proze“ u arapskom svijetu: ~vrsto vjerujem u njenu budu}nost i esteti~ki dostojanstvenu komunikaciju s iskustvima svjetske knji`evnosti. Vidite, arapski roman, naprimjer, nastaje zapravo tek u 20. vijeku - bez dugog prethodnog razvoja kakav je imao roman u evropskoj knji`evnosti - i u istome vijeku daje mu se najve}e svjetsko priznanje: Nobelova nagrada za knji`evnost. Prakti~ki, za vijeka jednoga pisca, Ned`iba Mahfuza, arapski roman stasava od kolijevke do najve}e me|unarodne nagrade. Arapi tako|er imaju sjajnu kratku pri~u, koja je jo{ nedovoljno poznata u drugome kulturalnom krugu.

Otkud meni takvo pouzdanje u razvoj i afirmaciju arapske knji`evnosti? Smatram da postoje, da djeluju zakonitosti semiotike u semiosferi u onome zna~enju u kome o njoj pi{e Jurij Lotman. Takozvane rubne kulture (i umjetnosti, dabome) bombardiraju onu koju smo do sada smatrali epicentralnom i koja se tako zaista i postavljala.

Izuzeci su vrlo rijetki
Epicentri se vremenom istro{e, pa im kontakti s „perifernim“ kulturama postaju sudbinski dragocjeni, kao {to i perifernima pohod u zamorena epicentralna iskustva biva dragocjeno recepcijsko iskustvo. O tome svjedo~i (u povijesnimrazmjerama, naravno) i opus Mahfuza, kao i ~itavognizadana{njih pisaca koji ba{tine orijentalsko iskustvo. Pogledajte samo kakvurecepciju na ZapaduimajuOrhan Pamuk, Emin Maluf, Halid Husejni, Tarik Ali, Hanan al-[ajh i drugi! Latinoameri~ka knji`evnosttako|erpotvr|ujezakonitosti u semiosferi o kakvima govorim.

Posljednja knjiga profesora doktora Esada Durakovi}a „Duhovna biografija“ uskoro }e iza}i iz {tampe, a izdava~ je sarajevska „Dobra knjiga“ Izedina [ikala. ^itaoci Oslobo|enja imaju jedinstvenu priliku pro~itati dijelove knjige jednog od najplodonosnijih autora u BiH i regionu. Autor je ro|en 1948. godine u Glavicama kod Bugojna; osnovno i srednje obrazovanje zavr{io u Sarajevu; 1972. diplomirao arapski jezik i knji`evnost na Filolo{kom fakultetu u Beogradu, gdje je 1976. zavr{io postdiplomski studij; 1982. odbranio doktorsku disertaciju na Filolo{kom fakultetu u Beogradu; 1991. zasnovao stalni radni odnos u Orijentalnom institutu u Sarajevu kao vi{i nau~ni saradnik; 1994. izabran u zvanje vanrednog profesora za predmet Arapski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu; 1996. godine izabran u zvanje redovnog profesora za predmet Arapski jezik na ovom fakultetu; 1996. izabran u zvanje nau~nog savje-

tnika u Orijentalnom institutu u Sarajevu; 1998. povjerena mu je nastava za predmet Arapska knji`evnost na Filozofskom fakultetu; 1999. prevod „Hiljadu i jedne no}i“ progla{en Kulturnim doga|ajem godine; 2000. izabran za ~lana PEN-centra BiH; 2002. izabran za dopisnog ~lana Arapske akademije nauka u Damasku, Sirija; 2002. godine izabran za predsjednika Nau~nog vije}a Orijentalnog instituta u Sarajevu; 2003. dobitnik UNESCO me|unarodne nagrade Sharjah Prize for Arab Culture; 2004. izabran u zvanje redovnog profesora za oblast arapska knji`evnost; 2007. izabran za ~lana Dru{tva pisaca BiH; 2007. Udru`enje izdava~a i knji`ara BiH dodijelilo mu je priznanje Autor godine za nau~no djelo Orijentologija; 2008. izabran za dopisnog ~lana Akademije nauka i umjetnosti BiH. Objavio je veliki broj radova, prevodio sa arapskog jezika, pisao za mnoge medije u BiH i svijetu, gostovao na brojnim medijima...

No, prostorsocijalisti~keJugoslavije u cjelini - kao i Bosne i Hercegovinesada- nijepokazaoadekvatno zanimanje za arapsku knji`evnost, a ne pokazuje ga, koliko mi je poznato, ni danas: kao da je ta knji`evnost- kako bi kazaoEdward Said - pod nekom vrstom embarga. Ilustrirat }u to vlastitim iskustvom u kontaktima s izdava~ima kojima sam nudio prijevode iz

arapske knji`evnosti. Izuzeci su vrlo rijetki, kao {to je, recimo, posljednjih godina izdava~ka ku}a Dobraknjiga. Za ilustraciju te krajnje izdava~ke suzdr`anosti ponudit}u Vam mali dio svogarukopisa pod radnim naslovom „Hronika bosanskohercegova~kog orijentalizma“ U tome rukopisu bi. lje`im svoja iskustva i opservacije o orijentalisti~kim i islamisti~kim

institucijama, projektima, izdanjima i izdava~ima, o predrasudama i zabludama, o orijentalistimaakterima... Nastojim da to bude hronikajedne{irokeznanosti u jednome dobu, ~ak i na prostorima biv{eJugoslavije, ali s akcentom na Bosni i Hercegovini. Taj rukopis bit }e objavljen, vjerovatno, posthumno, jer ima u njemu protagonista koji su `ivi i aktivni i ne bi im se

Velika otkri}a: Pronalazak Tutankamonove grobnice (7)

Probudi se iz nesvjestice
Ve}ina {krinja bila je krcata nakitom. Jedna je sadr`avala samo onaj koji je bio izra|en filigranskom tehnikom. U drugoj su stajali malo `ezlo, ogledalo i pribor za pisanje. Pored brojnog nakita, tu su bili i predmeti namijenjeni svakodnevnoj upotrebi te razni modeli
Pi{e: Enver IMAMOVI]

Poseban zna~aj za nauku ima mali naslon za glavu, na~injen od `eljeza, jer su uop}e predmeti od `eljeza iz ove grobnice prvi nalazi od tog metala u egipatskoj historiji. Na njemu je natpis: „Probudi se iz nesvjestice u kojoj spava{. Ti trijumfira{ nad svime {to se poduzima protiv tebe. Bog Ptah je zgazio tvoje neprijatelje. Oni sada le`e ovdje i vi{e ne postoje.“ Na rukama i nogama na|ena je velika koli~ina narukvica i prstenja. Na lijevoj ruci stajalo je {est, a na desnoj sedam narukvica {to ih je faraon nosio za `ivota. Na podlakticama je stajalo 11 zlatnih kolutova, a na prstima 15 zlatnih prstenova. Bilo je prilo`eno i {est pari nau{nica iz kraljeva djetinjstva. Svemu ovome bio je pridodan jo{ i mrtva~ki nakit, kao {to je, naprimjer, osam zlatnih kolutova koji su stajali oko trbuha i nadlaktica. Prsti na rukama i noga-

ma bili su uvu~eni u zlatne tuljke, koji su bili oblikovani kao prsti.

Zlatni bode`
Ispod zlatnog pojasa na trbuhu na|en je veoma lijep bode` s o{tricom od zlata. Sa pojasa visila je prega~a od sedam zlatnih plo~a oblo`ene umecima {arene staklene paste, spojene biserima. Pokraj nje na|en je jo{ jedan bode` sa zlatnim koricama. Od izuzetne vrijednosti je njego vo sje~ivo na~inje no od nehr|aju}eg `eljeza, koje se sja ji lo kao naj bo lji da na{ nji ~elik. Mumija je bila toliko i tako opremljena dragocjenostima da je doslovno bila zatrpana zlatom i draguljima. Na|ena je ukupno 101 razli~ita skupina nakita i ako se tome jo{ dodaju zlatne rnaske, pa zlatni lijes te`ak 110 kilograma te brojni drugi nalazi od zlata i dragulja, onda nije ni ~udo {to su ovakvi grobovi bili meta plja~ka{a ve}

Prizor lova na jednoj od {krinja

u faraonsko doba, i to ~esto od strane onih koji su bili zadu`eni da ~uvaju svetost grobnice s mumijom. Kada su bili zavr{eni radovi oko mumije, pri{lo se raspremanju grobne riznice. Bilo je na hi-

ljade predmeta razne namjere. Sve {to je za `ivota koristio mladi faraon i ono {to mu je trebalo na „onom svijetu“ bilo je ovdje pohranjeno. Najvi{e je bilo {krinja raznih oblika i veli~ina, ali se jedna od njih posebno is-

ticala svojom ljepotom. Kakva je bila, najbolje govori podatak da je sastavljena iz oko 45.000 dijelova. Ve}ina {krinja bile su krcate nakitom. Jedna je sadr`avala samo onaj koji je bio izra|en fi-

OSLOBO\ENJE godine petak, 12. novembar 2010.

FELJTON

39

knji`evnosti
ba{ svidjelo {ta o njima pi{em. Dakle, povodom objavljivanja prijevoda romana „U potrazi za Velidom Mesudom Ibrahima D`ebre“ ispisao sam 2005. godine, s dostagor~ine, sljede}u zabilje{ku.

1812. Berezini.

NA DANA[NJI DAN

Poslije povla~enja iz Moskve, ostaci Napoleonovih trupa pretrpjeli te{ke gubitke na rijeci

Markiranje za politi~ki odstrel
Veliki pisci i malodu{ni urednici: bedemi oko Sarajeva Jedan od najve}ih pisaca moderne arapske knji`evnosti - palestinski, odnosno ira~ki pisac D`ebra Ibrahim D`ebra - nije uspio osvojiti bosanskohercegova~ku publiku, odnosno izdava~e, iako sam ~ak nekoliko decenija nastojao predstaviti ga Bosni i Hercegovini njegovim najboljim, svjetski poznatim romanom „U potrazi za Velidom Mesudom“ Tim povodom na. me}e mi se zaklju~ak kako je sve do raspada druge Jugoslavije - arapska knji`evnost imala najslabije {anse da pri|e ~itala~koj publici preko Bosne i Hercegovine, a ja sam neko vrijeme nastojao, uzalud, modernu arapsku knji`evnost uvedsti upravo na ta vrata. Kada razmi{ljam o tome sa povelike vremenske distance, prisjetim se kratkog, a britkog teksta Edwarda Saida, pod naslovom

Mahmud Dervi{

„Knji`evnost pod embargom“ (Libra Libera, Zagreb 2001), u kome lucidno obrazla`e kako je arapska knji`evnost u SAD-u pod embargom. Meni nije polazilo za rukom decenijama objaviti bilo {ta iz arapske knji`evnosti u Bosni i Hercegovini, ve} pone{to u Hrvatskoj i u Srbiji. Tih decenija je kru{eva~ka Bagdala, s Ljubi{om \idi}em na ~elu, objavila malu biblioteku arapske knji`evnosti, a znatan broj knjiga u toj biblioteci i ja sam preveo, ili sam ih uredio. Za{to je Sarajevobilozatvoreno za taj svijet iznimno bogate i va`neliteraturete{ko je objasniti. Bo{nja~ki(tadamuslimanski) kadrovi nosili su duboko u svi-

jesti, zapravo u podsvijesti, osje}aj krivnje zbog povijesne i kulturalne vezanosti za arapski i arapsko-islamskisvijet, a takav osje}aj im se upornonametao u zajednici u kojoj su `ivjeli. Tada strahotna i diskreditiraju}a ideologijskanaljepnica„islamskog fundamentalizma“ mogla im se uvijek nalijepiti - kao markiranje za politi~kiodstrel. Dodu{e, uvjeren sam kako su mnogi bo{nja~kikadroviuspje{noideologijski preodgojeni i preoblikovani tako da su iskreno, u ~vrstimuvjerenjima, slu`ilitome rubnom mentalitetu. Bilo kako bilo, Bosna i Hercegovina mi se pokazalaideologijskineprobojnom, nezdravo„ortodoksnom“ . Vrijednost knji`evnih umjetni~kih djela nije bila dovoljno sna`na preporuka za njihovo objavljivanje, ~ak ni onda kada su arapskiautori u svijetuveoma afirmirani. Tako se zbilo, recimo, i s Mahmudom Dervi{em.
(Sutra: Nagib Mahfuz? Ko je sad taj?!)

Ispravka
U 8. nastavku feljtona od 6. novembragre{kom je spomenuto u negativnom kontekstu ime Mirsad Abazovi}. Autor se izvinjava zbog ove oma{ke.

U svojoj kratkoj historiji arheologija je u nekoliko navrata uzbu|ivala ~itav svijet, bilo da je rije~ o iskopavanjima u Mezopotamiji, Indiji, Peruu, Jukatanu, Egiptu, Gr~koj ili ma gdje. Me|utim, nijedan nalaz nije izazvao toliki interes kao otkrivanje groba egipatskog faraona Tutankamona. Sve istra`iva~e u Egiptu najvi{e je privla~ila legendarna Dolina kraljeva, u kojoj su bile grobnice svih faraona Novog carstva iz 2. milenija stare ere. Do najve}eg otkri}a do{lo je sasvim slu~ajno 1922. godine, kada je prona|en Tutankamonov grob. Autor je profesor stare historije i arheologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. ligranskom tehnikom. U drugoj je stajalo malo `ezlo, ogledalo i pribor za pisanje. Pored brojnog nakita, tu su bili i predmeti namijenjeni svakodnevnoj upotrebi te razni modeli. U jednom sanduku na|en je mali lijes oblikovan kao ljudski lik. Bio je dug 35 centimetara, crno lakiran i ukra{en zlatnim zrakama. Na njemu je bio ispisan sveti tekst s raznim izrekama. Na oba kraja bio je zape~a}en. Kada je otvoren, u njemu se opet pojavio drugi mali lijes. Kad je i on otvoren, ukazala se mala mumija. Nakon {to su skinuti zavoji, pokazao se opet mali lijes, koji je tako|er imao oblik mumije. To je sasvim zbunilo istra`iva~, a onda je uslijedilo iznena|enje. Kada su njega otvorili, nisu na{li dje~iju mumiju, kako su o~ekivali, nego jedan zlatni amulet (hamajliju). Pomnim pregledom, ustanovljeno je da je rije~ o poklonu Tutankamonova djeda, Amenofisa III, koji je Tutankamon od njega dobio jo{ kao dijete. Pored amuleta stajao je mali smotuljak od finog platna. Kad su ga otvorili, pokazalo se nekoliko odrezaka kestenjastih uvojaka kose. Ustanovilo se da su pripadali Tutankamonovoj nani, jo{ `ivu}oj Teji, koja se na ovaj na~in oprostila od svog rano preminulog unuka.

Igra~ke u grobu
Tu su bili i predmeti za igranje, svi izra|eni od slonove kosti. Neki su bili u obliku stolova s visokim nogama. Bile su i kocke i male figurice, ko je su pri pa da le ne koj igra~ki za pomicanje u igri. Na|ena je i jedna plo~a, ~ija

je povr{ina bila podijeljena na 30 kvadrata, koja je tako|er slu`ila za neku zabavnu igru. U jednom sanduku, koji je bio podijeljen na pretince, na{lo se svakojakih igra~aka s kojima se bez sumnje faraon igrao kao dijete. U sanduku pored toga bili su pohranjeni raznovrsni muzi~ki instrumenti. Posebnom ljepotom se isticala jedna srebrena truba. Kada ju je Carter uzeo i stavio na usta, davala je zvuk kao da je tek napravljena. Na|ene su dvije kutije koje su bile pune {e{ira, a u drugoj je bila lijepo ukra{ena kapa. Pored toga stajali su broj ni {ta po vi za {e tnju. Dr{ke su bile razli~ito oblikovane: okrugle, vilju{kaste, prstenaste ili zavinute. U 116 ko{ara na~injene od trstike nalazio se pribor za jelo, te mno go spre mlje ne hra ne. U 40 vr~eva bilo je vino, koje je ve} davno isparil,o mada je bilo zape~a}eno voskom. Ipak se od os ta ta ka mogla obaviti kemijska anali za te us ta no vi ti nje go va ka kvo}a i te hno lo gi ja ko jom se pravilo. U jednoj {krinji na|ena je na pra va za spravljanje piva, omiljenog pi}a starih Egip}ana.
(Sutra: Oru`je za „onaj svijet“)

muzike. Na `ivotnom djelu, operi “Knez Igor“ radio 18 godina, dovr{ili ga Rimski-Korsakov i Glazunov, stvoriv{i remekdjelo ruske romanti~ne opere. Autor zna~ajnih radova iz hemije i biohemije. Tin Ujevi} Ro|en francuski vajar Ogist Roden, jedan od 1955. Umro najve}ih umjetnika s kraja 19. i po~etka 20. vihrvatski pjesnik jeka. Njegovo djelo objedinilo romanti~arski duh i moderne Tin Ujevi}. Lirite`nje i uticalo na evropsko vajarstvo. kom i boemskim Ro|en kineski revolucionar i dr`avnik Sun Jat `ivotom obiSen, prvi predsjednik Kine po zbacivanju dilje`io razdoblje nastije Mand`u, 1911. 1905 osnovao Saveznu ligu, iz koje je izme|u dva nastala politi~ka stranka Koumintang. Poslije njegove smrti, svjetska rata u 1925, vo|stvo stranke preuzelo desno krilo, na ~elu s ^ang jugoslovenskoj Kaj [ekom. knji`evnosti. Progla{ena prva austrijska republika, dan poslije kapitulacije Njema~ke u Prvom svjetskom ratu i abdikacije cara Karla I. Potpisan Rapalski ugovor, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, pod pritiskom Velike Britanije i Francuske, ustupila Italiji Istru, Julijsku krajinu, Zadar i ostrva Cres, Lo{inj, Lastovo i Palagru`u, kasnije i Rijeku. Lav Bron{tajn Trocki, jedan od lidera tzv. lijeve opozicije u partiji, isklju~en iz Bolj{evi~ke partije, Staljin postao neprikosnoven lider SSSR-a. Trocki interniran u Alma Atu, 1929. prognan iz zemlje, 1940. po nalogu Staljina ubijen u Meksiku. Nacional-socijalisti~ka radni~ka partija Adolfa A. Sol`enjicin Hitlera dobila izbore i preuzela vlast u Nje1969. Ruski pima~koj. sac Aleksandar Sol`enjicin Britanska 7. armija generala Bernarda Montgomerija u Drugom svjetskom ratu zauzela izba~en iz SaveTobruk u Libiji i zarobila najmanje 30.000 njema~kih i italijanza sovjetskih piskih vojnika. saca zbog `estokih kritika staljiU fjordu Tromzo na sjeveru Norve{ke saveznici u Drugom svjetskom ratu potopili Tirpic, nizma u romanu posljednji veliki ratni brod nacisti~ke Njema~ke. “U prvom krugu“. Ukazom Japanski sud za ratne zlo~ine biv{eg premijeVrhovnog sovjera, generala Hidekija To|a i {est japanskih vo|a u Drugom svjetskom ratu osudio na smrt. ta naj~uveniji sovjetski disiBeogradsko pozori{te Atelje 212 u adaptiradent 1974. pronom dijelu zgrade Borbe izvelo prvu predstatjeran iz SSSR-a. vu, “Fausta“ Johana Volfganga Getea. U ciklonu i visokim talasima u Isto~nom Pakistanu, Banglade{u, `ivot izgubilo najmanje 200.000 ljudi. Ju`na Afrika suspendovana iz Generalne skup{tine Ujedinjenih nacija zbog politike aparthejda. Ingrid [ubert, jedna od osniva~ica i liderki zapadnonjema~ke ljevi~arske teroristi~ke organizacije Bader-Majnhof, izvr{ila samoubistvo u zatvorskoj }eliji. Ameri~ki spejs-{atl Kolumbija drugi put poletio u orbitu oko Zemlje, postav{i prva svemirska letjelica koja je upotrijebljena drugi put. Dolores Ibaruri Listu Oslobo|enje dodijeljena jedna od najsta1989. Umrla rijih i najpresti`nijih nagrada u novinarstvu — {panska revoluMedalja ~asti. Ovu nagradu dodijelila je ugledna [kola novicionarka Dolonarstva Univerziteta u Kolumbiji (SAD). res Ibaruri, La Potpisan Erdutski sporazum. Teritorija SremPasionarija, sko-baranjske oblasti, dio samoproklamovane predsjednica republike srpske Krajine, utvr|ena kao dio Hrvatske. SporaKomunisti~ke zumom predvi|en jednogodi{nji period pod me|unarodnom partije [panije. upravom. Pripisane joj re~i Na podru~ju planine Bajgora, na Kosovu, sruNo pasaran, {io se avion Svjetskog programa UN-a za hraNe}e pro}i, panu. U nesre}i poginuli svi putnici i ~lanovi posade, ukupno 24 rola pod kojom osobe. su republikanci Viceadmiral JNA u penziji Miodrag Joki}, opu [panskom tu`en za ratne zlo~ine na podru~ju Dubrovnika gra|anskom ra1991, predao se Me|unarodnom sudu za ratne zlo~ine u Hatu branili Magu. U okviru nagodbe s Tu`ila{tvom, Joki} 27. avgusta 2003. drid od fa{ista. priznao krivicu, 18. marta 2004. osu|en na sedam godina zaPoslije pada Retvora. publike provela U udesu aviona erbas-300, koji je pao na 38 godina u ku}e odmah po polijetanju sa njujor{kog inostranstvu, aerodroma D`on F. Kenedi, poginulo svih 260 putnika i pet najvi{e u SSSRosoba na tlu. u. Vratila se u Za predsjednika Rumunije izabran grado[paniju 1977. i na~elnik Bukure{ta Trajan Basesku, kandidat postala ~lanica opozicionih Nacionalne liberalne stranke i Demokratske Parlamenta. stranke.

Ro|en ki po i hemi~ar ksandar Por ri vi~ ro dan od ke pe rice. 1833.doprifinijerusraBokomdin,zijetorsimfoVeliskeAlekatomerne Njegovo djelo jelo zvoju ruske nij i

1840. 1866. 1918. 1920. 1927. 1933. 1942. 1944. 1948. 1956. 1970. 1974. 1977. 1981. 1995. 1995. 1999. 2001.

2001.

2004.

40

OGLASI
Бoснa и Хeрцeгoвинa ФEДEРAЦИJA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE ФEДEРAЛНO МИНИСТAРСТВO EНEРГИJE, РУДAРСТВA И ИНДУСТРИJE Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF ENERGY, MINING AND INDUSTRY

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Dru{tvo za osiguranje «MERKUR BH osiguranje» d.d. Sarajevo Fra An|ela Zvizdovi}a 1/A9 Sarajevo Na osnovu ~lanova 241, 242. i 246. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 8/09) i ~lana 42. Statuta Dru{tva za osiguranje «MERKUR BH osiguranje» d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Dru{tva saziva Skup{tinu dioni~ara, te objavljuje:

Broj: 08-34-2646/10 Mostar, 11. 11. 2010. godine Na osnovu ~l. 23. i 30. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, br. 12-02-1534/06 od 15. 6. 2006. godine, 08-02-2483/07 od 8. 8. 2007. godine, 08-02-247/08 od 31. 1. 2008. godine, 08-02-1375/08 od 29. 7. 2008. godine i 0802-1837/10 od 10. 8. 2010. godine, federalni ministar energije, rudarstva i industrije o b j a v lj u j e

O B AV J E [ T E N J E
O SAZIVANJU 12. SKUP[TINE DIONI^ARA DRU[TVA ZA OSIGURANJE «MERKUR BH osiguranje» d.d. SARAJEVO

za prijem namje{tenika u radni odnos na odre|eno vrijeme u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije

J AV N I O G L A S

Skup{tina dioni~ara Dru{tva za osiguranje «MERKUR BH osiguranje» d.d. Sarajevo saziva se u Sarajevu, Fra An|ela Zvizdovi}a 1/A9 za 2. decembar 2010. godine. Po~etak rada Skup{tine je u 10 sati.

DNEVNI RED
01. Vi{i referent za kancelarijsko poslovanje – 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: - vr{i poslove prijema sve po{te Ministarstva i neotvorenu dostavlja rukovodiocu Ministarstva na otvaranje i signiranje, odnosno dr`avnom slu`beniku koji je ovla{ten za otvaranje i signiranje po{te; kada primi signiranu po{tu, tada vr{i sve radnje koje se odnose na kancelarijsko poslovanje, {to obuhvata: zavo|enja akata, zdru`ivanja akata, dostavljanje akata u rad, rokovnik predmeta, primanje rije{enih predmeta, zavo|enje i otpremanje po{te; vodi osnovne i pomo}ne knjige evidencije predvi|ene za kancelarijsko poslovanje, a to su: Upisnik UpI, Upisnik UpII, Djelovodnik predmeta i akata i Knjigu primljenih ra~una i obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Pisarnice.

1. Utvr|ivanje kvoruma za rad Skup{tine, izbor predsjednika Skup{tine, imenovanje zapisni~ara 2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Skup{tine Dru{tva odr`ane 22. aprila 2010. godine 3. Dono{enje odluke o usvajanju pre~i{}enog teksta Odluke o osnivanju dioni~kog dru{tva Merkur BH osiguranje d.d. 4. Dono{enje odluke o usvajanju novog Statuta Merkur BH osiguranja d.d. 5. Razno

OBAVJE[TENJE ZA DIONI^ARE
Pravo u~e{}a na Skup{tini imaju dioni~ari li~no ili putem ovla{tenog opunomo}enika, a na osnovu vjerodostojne punomo}i. Dioni~ari imaju pravo uvida u materijale za Skup{tinu i to od dana objavljivanja OBAVJE[TENJA do dana odr`avanja Skup{tine. Materijali se nalaze u sjedi{tu Dru{tva «MERKUR BH osiguranje» d.d. Sarajevo, Fra An|ela Zvizdovi}a 1/A9.

Uslovi: Pored op}ih uslova utvr|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je dr`avljanin BiH, da je punoljetan, da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje radnog mjesta, da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhva}en odredbom ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba da ispunjavaju i slijede}e posebne uslove, i to:

Dobro jutro uz

Posebni uslovi: - SSS, ekonomska, upravna, gra|evinska ili gimnazija; - najmanje 10 mjeseci radnog sta`a; - polo`en stru~ni upravni ispit.

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed
5% 10% 15% 20%
pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci

Uz prijavu na javni oglas prila`u se slijede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): - svjedod`ba o zavr{enoj {koli; - uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca); - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; - ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini; - uvjerenje o radnom sta`u; - uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu. Izabrani kandidat du`an je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa. Radni odnos na upra`njeno radno mjesto namje{tenika zasniva se na odre|eno vrijeme, do povratka namje{tenice sa porodiljskog odsustva. Rok za podno{enje prijave na javni oglas je 15 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim listovima (ra~unaju}i posljednju objavu). Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Alekse [anti}a bb 88 000 Mostar sa naznakom „javni oglas za prijem namje{tenika u radni odnos na odre|eno vrijeme“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

u Va{em domu!

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

42

SPORT

Nastavak burnih de{avanja u FK Sarajevo

B

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Mirza Vare{anovi}: Nisam zaslu`io prijetnje

Vare{anovi}a zbog
prijetnji ~uva policija
Udari na mene dolaze od dijela Upravnog odbora koji je podnio ostavke na funkciju. Prijeti mi se bombama i otmicama, ka`e trener bordo tima
[ef stru~nog {taba FK Sarajevo Mirza Vare{anovi} ju~e je bio izlo`en prijetnjama od tzv. navija~a koje su mu upu}ivane na telefon i e-mail. Zbog ugro`ene sigurnosti, Vare{anovi}a i njegovu porodicu osiguravala je policija. “Nije mi jasno ~ime sam zaslu`io prijetnje, valjda je to zbog toga {to je Sarajevo tre}e u Premijer ligi, u situaciji kada igra~i nisu dobili plate od maja. Jedina svijetla ta~ka u klubu su igra~i i stru~ni {tab. To se vidjelo u revan{u ~etvrtfinala Kupa BiH protiv [irokog Brijega kada su fudbaleri iskazali ogromnu borbenost i pokazali kako se bori za boje kluba. Ekipa je ostvarila vrhunske rezultate u dosada{njem toku sezone“ re, kao je Vare{anovi}. Strateg tima sa Ko{eva istakao je da su prijetnje na njega do {le kao po slje di ca la`nih tvrdnji o njegovim navodno velikim primanjima na mjestu {efa struke. “Radim d`aba, najjeftiniji sam trener Sarajeva u istoriji kluba. Udari na mene dolaze od dijela Upravnog odbora koji je podnio ostavke na funkciju. Prijeti mi se bombama i otmicama. Nisam dozvolio da mi se ljudi sa strane mije{aju u posao i da ulaze u svla~ionicu. Od mene se tra`ilo da otjeram igra~a koji bude tra`io platu na {ta nisam pristajao. Njima je trebao trener kojeg }e oni zvati na mobitel i odre|ivati mu ko }e igrati. Dosad nisam `elio iznositi prljavi ve{ u javnost, ali to sam morao u~initi kada je ugro`ena sigurnost moje porodice i mene. [okiran sam posljednjim de{avanjima koja su prevr{ila svaku mjeru razuma. Svi igra~i }e potvrditi moje navode. Istina mora iza}i na vidjelo“ naglasio je Vare{anovi}. ,
Z. RA[IDOVI]

iv{i predsjednik Upravnog odbora Fudbalskog kluba Sarajevo Zijad Bleki} obratio se javnosti pismom u kojem isti~e da je isklju~ivi povod za njegovu ostavku na poziciju predsjednika Upravnog odbora pogor{ano zdravstveno stanje, na koje su mu ukazali ljekari. U pismu doskora{njeg prvog ~ovjeka bordo kluba ka`e se, izme|u ostalog: Klub je bio zadu`en 21. juna sa oko tri miliona KM, zavr{no sa 1. januarom 2010. godine. Uz to, do 21. juna 2010, kad sam stao na kormilo kluba, nakupilo se jo{ blizu 400.000 KM teku}ih nepla}enih obaveza. Stoga su obi~na la` tvrdnje biv{eg predsjednika Hajrudina [umana da je za neispla}eneplatekoje pomenuta lica u klubu potra`uju kriva nova uprava. Ordinarna je la`, tako|e, da je nova uprava navodno zadu`ila klub za dodatnih 600.000 KM. U periodu od 22. juna do 30. septembra prihodovali smo 436.837,00 KM, a potro{ili 427.861,00 KM. Na ra~un kluba uplatio sam i li~nupozajmicu od oko 130.000 KM, kako bi Sarajevo dobilo novacneophodan za solidnofinansijskoposlovanje. Sva dobra voljanailazila je na otpore u profesionalnom pogonu FK Sarajevo, prije svega u njegovoj administraciji, kod direktora Nihada Baljka i generalnog sekretara Mirsada Alihod`i}a”, navodi se u pismu Zijada Ble-

Biv{i predsjednik UO FK Sarajevo Zijad Bleki} obratio se javnosti

Uprava nije
zadu`ila klub
U periodu od 22. juna do 30. septembra klub je prihodovao 436.837,00 KM, a potro{io 427.861,00 KM, navodi se, izme|u ostalog, u Bleki}evom pismu

[uman odgovara na navode u Bleki}evom pismu
Nekada{nji predsjednik UO FK Sarajevo Hajrudin [uman istakao je da je igra~ima i svim zaposlenicima bordo kluba ispla}ena februarska plata u martu ~ime je prestalo njegovo aktivno obavljanje funkcije po{to je 4. aprila ove godine podnio ostavku na ovu du`nost. „Ostatak Uprave koju sam ja predvodio i iz koje sam oti{ao po~etkom aprila nastavio je raditi do 21. juna kada je odr`ana skup{tina bordo kluba na kojoj sam podnio izvje{taj o radu Upravnog odbora u periodu od decembra 2005. do po~etka aprila 2010. godine. Ja sam bio samo predsjednik i to nije bila [umanova uprava“ rekao je [uman. , ki}a, u kojem se jo{ ka`e: “Veliku frustraciju kod mene je stvaralo i pona{anje {efa stru~nog{tabaMirzeVare{anovi}a, kojem smo - iako trenerskom pripravniku, bez adekvatne licence - i ja i nova uprava pru`ili apsolutnu podr{ku u radu sa prvim timom. On je, me|utim, pokazivaonedostatak spremnosti za poslovnu komunikaciju”. Bleki} na kraju zahvaljuje iskrenim navija~ima bordo tima ive}inimedijakoji su objektivno pratili razvoj doga|aja u FK Sarajevo, ali se i nada da }e klub u narednom periodu prevazi}i sve probleme.
Z. R.

Olimpic u Tu{nju izborio prve polufinale u historiji kluba

Napokon slo`ni
Olimpic je u gostima kod Slobode izborio prvo polufinale Kupa u historijiovognajmla|eg premijerliga{kogkluba. Regularnih 90 minuta zavr{eno je istim rezultatom kao i na Ko{evu (1:1), a u ruletu jedanaesteraca sre}a je bila na strani vukova. “Igrali smo dobro. Moram da pohvalimsvojeigra~e, koji su na Tu{njupokazali da su ekipa. Kona~no smo se slo`ili kao grupa, {to je velikiuspjeh. Sr~ano su se borilicijelih90 minuta. Sve zasluge za ovajvelikiuspjeh idu samo igra~ima“ kazao je {ef stru~nog , {taba vukova Mehmed Janjo{. Napokon slo`na ekipa Olimpica u svoje redove dovodi jo{ dva ofanzivca Admira Ra{~i}a i Nedima Hiro{a. “Na ove igra~e mo}i }u ra~unati tek od januara. To su dva iskusna igra~a, koji }e zasigurnobitipoja~anja u slijede}oj polusezoni“ kazao je Janjo{. , Jo{ dvije utakmice su na ra{ati do}i do finala jo{ nije poznato. “Sve tri ekipe su jako dobre. Ne znam koga bih izdvojio kao najlak{eg protivnika. Bi}e te{ko izboriti finale“ kazao je strateg , vukova Janjo{. S obzirom na to da }e Olimpic imati dovoljno vremena da se pripremi za polufinaleKupa, fokus je na narednom premijerliga{komsusretuprotivZvijezde. “U pretposljednjem kolu prvog dijela prvenstva igramo na doma}em terenu, na kojem smo zabilje`ilidostalo{erezultate u prethodnim utakmicama. To }e biti peta utakmica u 14 dana i bojim se umora. No, obe}avam da }emo dati sve od sebe da do|emo do trijumfa. Prednost je {to smo dobili samopuzdanje prolaskom u polufinale Kupa, {to }e uticati na na{u igru“ nada se trener Olim, pica Mehmed Janjo{.
Al. BE[IREVI]

Denis Sadikovi} nakon ispadanja iz Kupa

Bolji nisu pro{li!
Dan nakon {to je Olimpic preko penala izbacio Slobodu iz daljeg takmi~enja u Kupu, u redovimaTuzlaka nije se moglo sakriti razo~arenje. [ef stru~nog{tabaDenisSadikovi}smatra da u polufinale nije pro{la bolja ekipa, te da su njegovi izabranici u utakmiciprotivOlimpica ostali bez sre}e, neophodne za prolazdalje, te normalnog su|enja. “Ostaje `al za propu{tenim, jer smo vjerovali u na{ prolaz. Sasjekao nas je rani gol, u drugoj minuti, no vratili smo se na vrijeme. U drugompoluvremenu nismo bili na nivou prvog, pa se utakmicazavr{ila1:1. Penali su lutrija i tu ne moguni{tazamjeritisvojim momcima“ kazao nam je Sadikovi}, , napominju}i da Olimpicu `eli svu sre}u u nastavku takmi~enja. “Opet ponavljam, nisu bolji od nas! Nismoimalisre}e, ali i poredtoga {to je zaista ru`no komentarisati su|enje, ipakmoramre}i da je sudija(SemirKaplan,op.a.) moraosvirati bar jedan od dva, stopostotnapenala, dati crveni karton igra~u Olimpica... Imali smo su|enje kao da igramo u gostima“ zaklju~io je Sadikovi}, , koji je ve} ju~erpo~eopriprematiekipu za premijerliga{kiduelprotiv^elika, koji u narednomkolusti`e na Tu{anj.
A. [e.

Mehmed Janjo{ zadovoljan igrom na Tu{nju

sporedu u ovoj polusezoni, u kojima Olimpic treba maksimalanbroj bodovakako bi se plasirao u gornji dio tabele. No, veliki je uspjehpostignutsamim plasmanom u polufinale Kupa. Jo{ su tri ponajbolja bosanska kluba u utrci za naslov osvaja~a Kupa BiH i to: ^elik, @eljezni~ar i [iroki Brijeg. S kojim od ovih klubova }e Olimpic odmjeriti snage i poku-

Nakon otkaza Marijanu Bloudeku

Slaven Musa preuzeo Zrinjski
Denis Sadikovi} nezadovoljan su|enjem

Sada ve} biv{i trener Branitelja iz Mostara Slaven Musa preuzeo je funkciju trenera Zrinjskog, nakon{to je rukovodstvoklubauru~ilootkazdosada{njem {efu stru~nog {taba Marijanu Bloudeku. Kap koja je prelila~a{u bio je poraz i ispadanje iz Kupa BiH od zeni~kog ^elika (0:3), a

imenovanje novog trenera je odr`ano ju~er na pres-konferenciji mostarskog premijerliga{a. “Zrinjski je u{ao u te{ku situaciju i dobio sam poziv da preuzmemekipu, {to nisamodbio s obzirom na to da se radi o kvalitenom i respektaO. Z. bilnom klubu“ rekao je Slaven Musa. ,

OSLOBO\ENJE godine petak, 12. novembar 2010.
Bh. internacionalci u Evropi

SPORT
^elik preko Kupa tra`i Evropu

43

^uda se ipak

^ustovi} i Pand`a strijelci, [tili} dvostruki asistent
Semir [tili}: Najbolji igra~ Lecha na utakmici protiv Polonie Adnan ^ustovi}: Proslavlja gol sa saigra~ima

DE[AVAJU
Godinama ih je u osmini finala zaustavljala Slavija iz Isto~nog Sarajeva, a onda je ostvarena pobjedu u gostima
Nogometa{i ^elika preko Kupa BiH ~ekaju svoju {ansu za izlazak u Evropu. Igra~i trenera Abdulaha Ibrakovi}a u svojoj najboljoj partiji u posljednjih godinu-dvije do{li su do uvjerljive pobjede na Bilinom polju protiv Zrinjskog od 3:0, uspjeli nadoknaditi dva gola minusa iz prvog me~a i plasirati se u polufinale najmasovnijeg takmi~enja. Godinama ih je u osmini finala zaustavljala Slavija iz Isto~nog Sarajeva. I ove sezone voljom `rijeba potrefila ih je ekipa iz Isto~nog Sarajeva. U prvom me~u u Zenici bilo je 1:1, a onda se dogodilo ~udo i crnocrveni su ostvarili pobjedu u gostima. U ~etvrtfinalu poraz od 2:0 od plemi}a pod Bijelim brijegom, malo ko je mislio da }e se mo}i nadoknaditi. Me|utim, ~udo se dogodilo ponovo.

U za os ta loj uta kmi ci 6. kola fudbalskog prvenstva Poljske u kojoj su Lech i Polonia remizirali (2:2), kod oba gola Lecha asistent je bio bh. reprezentativac Semir [tili}. Gosti su mnogo bolje otvorili utakmicu i ve} nakon devet minuta do{li do vodstva, a strijelac je bio Adrian Mierzejewski. U 27. minuti Polonia je golom Brune Coutinha Martinsa udvostru~ila s prednost i u tim momentima ~inilo se da je pitanje pobjednika rije{eno. Ipak, fudbaleri Lecha nisu se predavali te su nakon pet minuta igre u drugom dijelu smanjili na 1:2. Na asistenciju Semira [tili}a gol za Lech postigao je Artjoms Rudnevs. Osamnaest minuta prije kraeljezni~ar je ukupnim rezultatom 9:0 savladao Branitelj i plasirao se u polufinale Kupa, gdje }e tek naredne godine saznati ime protivnika. Amar Osim, menad`er plavih, tvrdi kako u ovom trenutku ne razmi{lja o tome koga bi volio vidjeti sa druge strane u borbi za finale, jer... “O tome }emo razmi{ljati kada za to do|e vrijeme, zna~i tamo nekad u martu“, ka`e Osim i dodaje je za njega najbitnije to {to se njegova ekipa uspjela plasirati me|u ~etiri najbolja tima BiH u Kupu. Ina~e, menad`er tima sa Grbavice u susretu protiv Branitelja priliku za dokazivanje pru`io je igra~ima koji nisu imali veliku minuta`u, a oni

Teplice su izborile prolaz u ~etvrtfinale Kupa nakon pobjede nad ^e{kim Budojevicama rezultatom 2:0, a strijelac jednog gola bio je na{ internacionalac Admir Ljevakovi} • Sa{a Papac zaradio deset {avova na glavi
ja utakmice Lech je poravnao. Ponovo je asistent bio bh. reprezentativac, a ovaj put u listu strijelaca upisao se Jakub Wilk. [tili} je na terenu proveo svih 90 minuta i bio je najbolji igra~ Lecha, dok je Jasmin Buri} bio na klupi za rezervne igra~e. Adnan ^us to vi} i Bo ris Pand`a bili su strijelci za svoje klubove u osmini finala belgijskog kupa. ^ustovi}ev Germinal savladao je Clube Brugge na nevjerojatan na~in, postigav{i dva gola u sudijskoj nadoknadi. Strijelac pobjedonosnog gola bio je bh. internacionalac, a na njemu je napravljen i jedanaesterac koji je u gol pretvorio Negrao. Prije toga je Brugge u 42. minuti u vodstvo doveo Dorge Kouemaha. Bh. reprezentativac Boris Pand`a postigao je vode}i

gol za svoj Mechelen u pobjedi kod Kortrijka od 2:1. U ^e{koj su igrani revan{susreti Kupa, a Teplice su unato~ minimalnom porazu na svom terenu u prvoj utakmici, uspjele izboriti prolaz u ~etvrtfinale. Slavili su u gostima kod ^e{kih Budojevica rezultatom 2:0, a strijelac jednog gola bio je na{ internacionalac Admir Ljevakovi}. Nekada{nji reprezentativac BiH Sa{a Papac propusti}e susret svoje ekipe Glasgow Rangersa protiv Aberdeena u subotu. Papac je dobio nezgodan udarac u glavu, nakon kojeg je zaradio deset {avova i sigurno ga ne}e biti u sastavu za spomenuti me~.
A. M.

@

Amar Osim se okrenuo me~u u Banjoj Luci

Borac je ~vrst i solidan,
]ulum se vra}a u tim, Svraka i dalje van konkurencije zbog povrede
su mu uz vra ti li so li dnom igrom, pro{iriv{i krug kandidata za po~etni sastav uo~i utakmice protiv Borca. “Svi su, da budem iskren, ozbiljno odigrali. To pokazuje i rezultat od 3:0, ali moram re}i da je revan{ bio neizvjesniji nego me~ na Grbavici, gdje smo slavili sa 6:0” obja{njava , Osim, koji }e, nakon du`eg vremena, za naredni me~ imati samo tri igra~a na listi povrije|enih. Od ranije su van stroja Spahi} i Bogi~evi}, a njima se priklju~io i Svraka, koji ve} nekoliko utakmica nije u kombinaciji za sastav. Me|utim, u tim se nakon odra|ene kazne zbog kartona vra}a Milan ]ulum. “Mnogo nam zna~i to {to imamo ve}i izbor igra~a, jer igramo utakmicu protiv jakog protivnika i to na njihovom terenu. Dakle, Borac je samim tim u prednosti i za nas bi bilo zaista lo{e da nemamo barem izbora u igra~kom kadru. Me|utim, vidje}emo u subotu koliko }e to biti dovoljno za povoljan rezultat“, rije~i su Osima, koji za Borac tvrdi kako imaju jaku i ~vrstu ekipu, ali dodaje kako ni @eljo nije lo{.
J. LIGATA Do pobjede `estokim tempom
Foto: M. TUNOVI]

ALI NISMO NI MI LO[I!

TROJICA POVRIJE\ENIH Protiv Branitelja su svi, da budem iskren, ozbiljno odigrali. To pokazuje i rezultat od 3:0, ali moram re}i da je revan{ bio neizvjesniji nego me~ na Grbavici, gdje smo slavili sa 6:0, obja{njava Osim, koji }e, nakon du`eg vremena, za naredni me~ imati samo tri igra~a na listi povrije|enih

“Rezervna“ ekipa odigrala dobar susret protiv Branitelja: Damir Rov~anin u akciji

Ova dva ~uda i ne bi se tretirali kao takva da su normalne stvari i normalne relacije. Jer, ~elikovci jednostavno kao da nisu bili svoji. Imaju dobar tim, odli~ne pojedince, struku koja zna raditi svoj posao, navija~e koji su `eljni dobrih rezultata svojih ljubimaca, ali ne{to je nedostajalo. Sada su svih 90 minuta odigrali u visokom ritmu, borbeno, no{eni navijanjem vi{e od 3.000 navija~a. Susret je igran po iznimno te{kom terenu (gotovo kao oranica izgledao travnjak), ali to im nije smetalo da pru`e kona~no ono {to su svi ljubitelji crvene i crne boje pri`eljkivali. Abdulah Ibrakovi} bio je presretan nakon me~a. Kazao je kako su u jednoj ovako velikoj utakmici uspjeli nadomjestiti nedostatak od dva gola. “Ve} u prvoj minuti na{i navija~i su nam donijeli tu prednost i anulirali je. Poku{ali smo agresivno, da pritisnemo vezni red Zrinjskog, to nam je uspjelo u velikoj mjeri, zato smo i uspjeli. ^estitam igra~ima i na{im divnim navija~ima. Sada puni samopouzdanja spremamo se za Tuzlu i prvenstveni me~ sa Slobodom“, rekao je {ef struke zeni~kog premijerliga{a. M. DAJI]

44

SPORT
Disciplinska komisija N/FSBiH izrekla sankcije za nacizam

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

PREMIERSHIP Liverpoolu bod kod Wigana

Bez publike na Pecari

I 20.000 KM KAZNE
Delegat utakmice izme|u [irokog Brijega i Sarajeva Milan Vukas je suspendovan {est mjeseci zbog toga {to u izvje{taju nije naveo da se na tibinama pojavila nacisti~ka zastava
Dis ci plin ska ko mi si ja N/FSBiH kaznila je [iroki Brijeg sa 20.000 KM, te jednom doma}om utakmicom bez prisustva gledalaca (protiv Budu}nosti). Kazna je stigla tek na drugom zajedanju Ko mi si je, a pod sje ti mo, izre~ena je zbog isticanja nacisti~ke simbola na utakmici izme|u [irokog i Sarajeva u 13. kolu Premijer lige BiH. Naime, na tribini sa navija~ima [irokog Brijega bila je istaknuta nacisti~ka zastava, na {to su policajci i ostatak navija~a ostali slijepi. “Bilo je naporno, ali je najva`nije da smo donijeli kaznu. Ona je primjerena ekonomskim uslovima u BiH, ali je i u skladu sa Statutom N/FSBiH“, rekao je Goran Kosori}, predsjednik Disciplinske komisije N/FSBiH. Pravilnikom krovne ku}e bh. fudbala, koji je o ovom pitanju preuzet od FIFA, predvi|ena je minimalna kazna od 30.000 {vicarskih franaka, oduzimanje bodova i jedna utakmica bez prisustva publike. Disciplinska komisija je, ipak, propustila priliku da u potpunosti primijeni pravila koja nala`u evropske i svjetske fudbalske asocijacije, te shodno pravilima i ~la nu 74. Sta tu ta N/FSBiH dras ti~no ka zni klub sa Pecare, i na taj na~in upozori evontualne budu}e prekr{itelje kodeksa i pravi-

Tevez i Rafael su imali veliki broj duela u derbiju

Reuters

NE ZNA SE KO JE
gazda u Manchesteru
Arsenal se pobjedom u Wolverhamptonu iskupio za poraz od Newcastlea, i to pogocima Marouanea Chamakha u prvoj i posljednjoj minuti utakmice • Chelsea minimalno protiv Fulhama
Manchester City i Manchester United odigrali su 157. gradski derbi i u utakmici na stadionu gra|ana podijelili bodove (0:0). Nije to bila utakmica koja je obilovala {ansama, a ono malo {to ih je bilo ili su bile jalove prilike, ili su se Hart, sa strane doma}ina, i Van der Sar, s gostuju}e strane, istaknuli reakcijama, pa ostaje zapisano da uz pedeset podjela bodova slavniji United i dalje vodi u omjeru 65:42. “Previ{e je tenzija bilo uo~i utakmice da bi ovaj susret bio tako otvoren kako su mnogi pri`eljkivali. Mislim da smo usprkos tome dobro kontrolirali utakmicu, iako je razo~aravaju}e {to nismo stvorili puno prilika. City, prije svega, nije `elio izgubiti“ re, kao je Alex Ferguson dok je njegov kolega na suprotnoj strani izjavio: “I nama i njima bilo je bitno ne izgubiti ovu utakmicu. United je jaka ekipa, odli~no se brane i nije bilo puno prilika za pogodak. Mislim da ova utakmica dokazuje da su City i United u ovom trenutku na jednakom nivou.” U utakmici u kojoj je ponos nalagao da je va`nije ne izgubiti, United je ostao jedina nepora`ena ekipa lige, no s omjerom od po {est pobjeda i remija napravio jo{ jedan korak unatrag u odnosu na Chelsea koji je s minimalnih 1:0 savladao Fulham i dodatno se otisnuo na vrhu tabele najboljih engleskih ekipa. Golova je bilo na Goodison Parku gdje su Everton i Bolton odigrali 1:1, a gol za Wandererse zabio je hrvatski fudbaler Ivan Klasni} u 79. minuti. Everton je izjedna~io u sudijskoj nadoknadi, a strijelac je bio Jermaine Beckford. Blackburn je na gostovanju pobijedio Newcastle 2:1, nakon ~etiri uzastopne utakmice Liverpool nije prona{ao put do pobjede. Probu|eni Fernando Torres ponovno je zabio, me|utim, redsi su kod Wigana odigrali 1:1. ENGLESKA
1. Chelsea 12 2. Man. United 12 3. Arsenal 12 4. Man. City 12 5. Newcastle 12 6. Bolton 12 7. Tottenham 12 8. Sunderland 12 9. Liverpool 12 10. Aston Villa 12 11. WBA 12 12. Ever ton 12 13. Blackburn 12 14. Blackpool 12 15. Fulham 12 16. Stoke 12 17. Birmingham 12 18. Wigan 12 19. Wolverhamp. 12 20. West Ham 12 9 6 7 6 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 2 2 1 1 6 2 3 2 7 4 7 4 4 4 6 3 2 7 1 6 5 3 5
Premiership uta pob ner por 12. kolo d:p-g bod

Uhap{eni “nosioci“ fa{isti~ke zastave
Policijski slu`benici PU [iroki Brijeg su, nakon provedene prekr{ajne obrade, utvrdili kako su Zvonimir Ko`ul (25) i Stanislav Soldo (24) iz [irokog Brijega isticali nacisti~ku zastavu tokom utakmice izme|u [irokog i Sarajeva, koja je odigrana na Pecari. Priznali su da su to u~inili jer su bili pod uticajem alkohola, a sporna zastava je do{la do njih preno{enjem iz ruke u ruku navija~a. No, oni su fotografirani i naknadno prepoznati. Pu{teni su na slobodu i ~eka ih prekr{ajna nov~ana kazne izme|u 700 i 1.500 maraka zbog naru{avanja javnog reda i mira. Kako su saop}ili iz Uprave policije MUP-a Zapadnohercegova~kog kantona (ZHK), protiv spomenute dvojice }e podnijeti zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka Op}inskom sudu u [irokom Brijegu. la pona{anja u utakmicama Premijer lige BiH. Predsjednik Komisije nam je potvrdio kako je delegat sporne utakmice Milan Vukas iz Banje Luke suspendovan na {est mjeseci zbog toga {to u izvje{taju nije navedeno da se na tibinama pojavila nacisti~ka zastava. Iz [irokog su najavili kako }e se `aliti na kaznu, koja je, premanjihovimtvrdnjama,neprimjerena i velika. O. Z.

2 0 3 3 5 2 4 2 4 4 4 3 5 6 3 7 4 5 7 6

28:5 24:13 24:11 15:10 21:16 18:17 14:15 12:13 13:15 13:16 16:21 13:11 13:14 19:26 13:13 13:18 14:17 9:21 11:20 11:22

28 24 23 21 17 16 16 16 16 16 16 15 15 14 13 13 12 11 9 8

Rezultati Aston Villa - Blackpool 3:2 (Downing 28, Delfouneso 60, Collins 89 - Harewood 45, Campbell 87) Chelsea - Fulham1:0 (Essien 30) Newcastle - Blackburn 1:2 (Carroll 47 - Pedersen 3, Rober ts 82) West Ham - WBA 2:2 (Parker 43, Piquionne 50pen Odemwingie 38pen, Ibanez 71) Wigan - Liverpool1:1 (Rodallega 52 - Torres 7) Wolverhampton - Arsenal 0:2 (Chamakh 1, 90) Ever ton - Bolton 1:1 (Beckford 90 - Klasni} 78) Manchester City - Manchester United 0:0 Stoke - Birmingham 3:2 (Huth 44, Fuller 72, Whitehead 85 - Fahey 74, Jerome 76) Tottenham - Sunderland 1:1 (van der Vaart 65 - Gyan 67)

SERIE A Novi poraz Lazia

Milan preuzeo vrh
ITALIJA
1. Milan 2. Lazio 3. Napoli 4. Inter 5. Juventus 6. Roma 7. Sampdoria 8. Chievo 9. Palermo 10. Catania 11. Genoa 12. Udinese 13. Fiorentina 14. Lecce 15. Cagliari 16. Brescia 17. Bologna 18. Cesena 19. Bari 20. Parma 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10
Serie A uta pob ner por 11. kolo d:p-g bod

Arsenal se pobjedom u Wolverhamptonu iskupio za poraz od Newcastlea, i to pogocima Marouanea Chamakha u prvoj i posljednjoj minuti utakmice. Tek {to se krenulo s centra Francuz je do~ekao uba~aj Alexa Songa i pospremio ga u mre`u, a pobjedu svojoj ekipi osigurao je u ~etvrtoj minuti sudijske nadoknade.
A. M.

7 7 6 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 1

2 1 3 5 4 3 6 3 2 5 2 2 3 3 5 2 5 2 3 5

2 3 2 1 2 3 1 4 5 3 5 5 5 5 4 6 4 6 6 4

20:11 13:9 18:11 13:6 22:12 14:14 11:8 11:10 17:16 9:8 9:11 9:12 12:13 8:18 11:10 10:14 10:15 8:14 9:18 6:10

23 22 21 20 19 18 15 15 14 14 14 14 12 12 11 11 11 11 9 8

Milan je na San Siru s 3:1 pobijedio Palermo, a golove su ravnopravno raspodijelile tri zvijezde rossonera. Pato je u 19. minuti razveselio doma}e navija~e, a goste je u igru vratio je u 63. minuti Slovenac Armin Ba~inovi~. No, nade Palerma da }e se na Siciliju vratiti s plijenom ugasio je u 77. minutiZlatanIbrahimovi} pogotkom iz jedanaesterca. Prethodno je Sirigu u kaznenom prostoru sru{io Ambrosinija. Pri~u je {est minuta kasnije nakon Ibrahimovi}eve asistencije zaklju~io Brazilac Robinho. Skok Milanu na prvo mjesto omogu}io je poraz Lazija u gostima kod Cesene (1:0). Jedini je gol u 85. minuti udarcem iz daljine postigao Marco Parolo. Nakon doma}eg remija protiv Brescije (1:1), Inter je istim

rezultatom okon~ao i gostovanje kod Leccea. Brojnim povredama oslabljenu ekipu Rafaela Beniteza u vodstvo je u 76. minuti doveo pro{losezonski junak Diego Milito, ali samo tri minute kasnije Ruben Oliveira je glavom donio veliki bod doma}inu. Autorpogotka u sudijskojnadoknadi bio je Ezequiel Lavezzi. Juventus je do{ao samo do boda (1:1) kod Brescije. Na{ nekada{nji reprezentativac Hasan Salihamid`i} odigrao je posljednjih desetak minuta. Rezultati: Milan - Palermo 3:1, Brescia - Juventus 1:1, Lecce - Inter 1:1, Cagliari - Napoli 0:1,Catania - Udinese 1:0, Cesena - Lazio 1:0, Chievo - Bari 0:0, Genoa - Bologna 1:0, Roma - Fiorentina 3:2, Parma - Sampdoria (sino}). A. M.

OSLOBO\ENJE godine petak, 12. novembar 2010.
EUROLIGA Partizan savladao Prokom

SPORT

45

SP za odbojka{ice

@algiris {okirao Caju Laboral
Mirza Teletovi} postigao 17 poena, Ratko Varda 14, Nihad \edovi} deset, sva trojica pora`eni
Najve}e iznena|enje u utakmicama ~etvrtog kola Eurolige priredili su ko{arka{i @algirisa koji su u Vitoriji savladali Caju Laboral 92:88. Reprezentativac BiH Mirza Teletovi} odigrao je jo{ jednu dobru utakicu za {panskog prvaka ubaciv{i 17 poena uz ~etiri skoka za 37 minuta provedenih na parketu. Martin Ranick je sa 24 poena bio najefikasniji u baskijskoj ekipi, a pobjednike je predvodio jo{ je dan bh. in ter na ci ona lac Mirza Begi} sa 18 poena. Rimski Virtus je nastradao u Malagi gdje je doma}a Unicaja slavila pobjedu 104:83. Nihad \edovi} je u porazu Rizana bio je James Gist sa 16 poena i {est skokova, dok je za doma}e 14 poena i pet skokova upisao bh. reprezentativci centar Ratko Varda. Rezultati 4. kola, grupa A: Prokom - Partizan 62:69, Caja Laboral - @algiris 88:92, Himki - Maccabi sino}; grupa B: Olympiakos - Spirou Charleroi 86:78, Unicaja - Virtus Roma 104:83, Real Madrid - Brose Baskets sino}; grupa C: Fenerbah~e Ulker - Montepaschi 81:68, Cibona - Cholet Basket sino}, Barcelona - Lietuvos Rytas sino}; grupa D: CSKA Union Olimpija 65:55, Valencia - Armani Jeans sino}, Panathinaikos - Efes Pilsen sino}.

Brazil, SAD, Rusija i Japan u polufinalu
Odbojka{ice Brazila, SAD-a, Rusije i Japana su se plasirale u polufinale Svjetskog prvenstva, koje se odr`ava u Japanu. Ove ekipe su zauzele prvu, odnosno drugu poziciju u grupama E i F druge faze najve}e svjetske odbojka{ke smotre, a sada ih o~ekuje borba za medalju. U posljednjim utakmicama druge runde takmi~enja Rusija je savladala Japan u derbi-susretu, dok je Brazil tako|er u derbi-me~u bio bolji od SAD-a. Rezultati: Peru - Kina 0:3, Poljska Turska 3:1, Srbija - Koreja 3:1, Japan Rusija 1:3; grupa F: Brazil - SAD 3:1, Holandija - Njema~ka 1:3, Italija - Kuba 2:3, ^e{ka - Tajland 1:3.

Ratko Varda: Najefikasniji u porazu Prokoma

mljana ubacio deset poena. Iznena|enje je i pobjeda Partizana u Poljskoj protiv Pro-

koma 69:62 ~ime su crno-bijeli upisali drugu euroliga{ku pobjedu. Najbolji igra~ Parti-

NBA: Jazzeri savladali Orlando
Prvoizabrani na ovogodi{njem NBA draftu, John Wall, uknji`io je prvi triple-double u svojoj kratkoj karijeri. Uz 19 poena, deset skokova i 13 asis ten ci ja Was hin gton Wizardsi su savladali Houston Rocketse 98:91. Ke vin Du rant i Rus sell Westbrook ubacili su po 31 ko{ za Oklahoma City Thundere u 109:103 slavlju protiv Philadelphia 76ersa. Samo dan nakon {to su nadoknadili minus 22 protiv Miami Heata, ko{arka{i Utah Jazza vratili su se iz zaostatka od 18 razlike protiv Orlando Magica i pobijedili 104:94. Kod jazzera se istakao se Deron Williams s 30 uba~enih ko{eva i 14 asistencija. Re zul ta ti: Atlan ta Milwaukee 91:108, Orlando Utah 94:104, Toronto - Charlotte 96:101, Washington Houston 98:91, Cleveland New Jersey 87:95, New York Golden State 117:122, Memphis - Dallas 91:106, Oklahoma - Philadelphia 109:103, San Antonio - LA Clippers 107:95.

Demanti

Deron Williams: Ubacio 30 poena

RUKOMET Bosna slavila u Doboju

Studenti ve} u
nedjelju protiv Borca
Gora`danke do~ekuju Borac
Aktuelne prvakinje BiH ru ko me ta {i ce Bor ca }e ve~eras u gostima protiv Gora`da odigrati utakmicu devetog kola Premijer lige BiH, a pobjedom bi os tva ri le zna~aj nu pre dnost u odnosu na pratioce na premijerliga{koj tabeli. Ve~eras }e se u Tuzli sastati Jedinstvo i Katarina, dok su ostale utakmice na rasporedu u subotu. Raspored i satnica devetog kola: petak: GORA@DE: Gora`de - Borac (18 sati), TUZLA: Jedinstvo - Katarina; subota: @IVINICE: @ivinice - Ljubu{ki (17), PRIJEDOR: Mira - Ilid`a (18), MOSTAR: Zrinjski - Lokomotiva (20). Kne`opoljka je slobodna ekipa.
O. Z.

U zaostaloj utakmici petog kola Premijer lige BiH za rukometa{e Bosna BH gas je u Doboju svladala doma}u Slogu rezultatom 25:20. Izabranici Irfana Smajlagi}a upisali su pobjedu na svom prvom gostovanju u Premijer ligi, te tako nastavili pobjedni~ki niz. U prvom poluvremenu igra je bi la izje dna~ena, a na odmor se oti{lo s minimalnom predno{}u studenata (11:10). U drugom dijelu izabranici Irfana Smajlagi}a su zaigrali ne{to bolje, pa su na kraju do{li do zaslu`ene pobjede. Ve} narednog vikenda }e se igrati utakmice osmog kola najelitnijeg doma}eg klupskog takmi~enja, a Sarajlije }e u nedjelju u derbi-susretu do~ekati Borac iz Banje Luke. Ujedno }e to biti utakmica koja }e umnogome odlu~ivati prvaka na{e zemlje, jer se radi o dvoboju konkurenata za prvo mjesto, odnosno o nepora`enim ekipama u dosada{njem toku prvenstva. Je dan od za ni mlji vi jih

Rukometa{i Bosne nastavili pobjedonosni niz

me~eva }e odigrati Izvi|a~, koji }e u Ljubu{kom do~ekati Slogu, a pobjedom bi se zadr`ao na vrhu premijerliga{ke tabele. Raspored i satnica osmog kola: petak: VISOKO: Bosna (P) - Grada~ac (19 sati); subo-

ta: KONJUH: Konjuh - Prijedor (19), GRA^ANI CA: Gra~anica - Krivaja (18), LJUBU[KI: Izvi|a~ - Sloga (18); Nedjelja: SARAJEVO: Bosna Borac (19). Gora`de je slobodna ekipa.
O. Z.

Prije gotovo mjesec u na{em listu objavljeno je da je “Arijana Tirak, juniorska reprezentativka BiH u umjetni~kom klizanju i ~lan Kliza~kog kluba Bosna, nastupila na ISU Juniorskom Grand Prixu koji je odr`an u Ostravi (^e{ka). Arijana je u kvalifikacijama izborila finalni nastup, a u finalu je zauzela 32. mjesto i osvojila je 46 bodova, {to je do sada najbolji rezultat umjetni~kog klizanja u `enskoj konkurenciji u BiH” napisano je tada. , Ovaj ~lanak je toliko ra`estio Kemalu Ak{amiju da nam je poslala demanti putem po{te, jer je njena k}erka, kliza~ica Naida Ak{amija imala “najbolji rezultat u BiH” i to prije dvije, odnosno tri godine (takmi~enja u Celju 2007. i 2008. godine). U dopisu pi{e: “U dnevnom listu Oslobo|enje od 19.10.2010. godine, u tekstu pod naslovom ‘Arijana Tirak u finalu...’ navedeno je da je Arijana Tirak na takmi~enju u umjetni~kom klizanju u Ostravi (^e{ka) ostvarila najbolji rezultat u BiH, {to ne odgovara istini. Rezultat koji je postigla Arijana Tirak je 45,49 bodova dok je najbolji rezultat i BiH ujedno i najbolji ‘Personal Best’ kliza~ice Naide Ak{amije 55,14 ostvaren u Celju na takmi~enju koje se odr`ava u sklopu natjecanja koja se boduju za Evropski kriterij. Jedan od razloga uvo|enja novog sis te ma su|enja u umje tni~kom kli za nju je upra vo uvo|enje ka te go ri je ‘Per so nal Best’ ili Najbolji li~ni rezultat, kako bi se mogli porediti rezultati, kako me|u kliza~ima, tako i mjeriti napredak svakog kliza~a pojedina~no iz sezone u sezonu. Molim Vas da objavite ovaj demanti jer svaka promocija kliza~a je dobrodo{la, ali ako ide na {tetu drugog sporta{a, onda nije fer. Srda~an poz drav Ke ma la Ak{amija.”
B. M.

46

OGLASI

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

petak, 12. novembar 2010. godine Centar za ekonomski, tehnolo{ki i okolinski razvoj - CETEOR Sarajevo u saradnji sa Ozonskom jedinicom BiH - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i UNIDOa, objavljuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI

47

POZIV ZA SARADNJU
u pripremi i realizaciji

Na osnovu Odluke o djelimi~nom ponavljanju Oglasa o anga`ovanju 20 lica sa visokom stru~nom spremom u svojstvu pripravnika broj: 01-27972/10 od 08.11.2010. godine, Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, djelimi~no ponavlja

PROGRAMA POSTEPENOG ISKLJU^IVANJA IZ UPOTREBE HCFC SUPSTANCI (R-22 i R-141b) KOJE O[TE]UJU OZONSKI OMOTA^ U BOSNI I HERCEGOVINI
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u saradnji UNIDO-om, uz anga`man CETEOR-a priprema projekat Program postepenog isklju~ivanja iz upotrebe supstanci HCFC-a (hlorofluorougljici) u BiH. Priprema programa }e se odvijati do sredine 2011, a cilj ovog programa je uvo|enje novih tehnologija u proizvodnju poliuretanskih izolacionih pjena (PUR pjena) i proizvodnju, monta`u te servisiranje rashladnih i klima-ure|aja bez upotrebe supstanci koje o{te}uju ozonski omota~. U BiH to su R-22 kao rashladno sredstvo u klima i rashladnim ure|ajima i R-141b kori{ten u proizvodnji PUR pjena. U sklopu ovoga programa izvr{it }e se i priprema projekata za ~iju realizaciju se o~ekuje tehni~ka, tehnolo{ka i finansijska pomo} me|unarodnih finansijskih fondova uklju~uju}i obuku kadrova, certificiranje servisnih radionica i servisnih mehani~ara, te pomo} servisnim radionicama u opremanju savremenom servisnom opremom i alatima za servisiranje rashladnih i klima-ure|aja. Za pripremu ovog programa i za njegovu realizaciju, potrebna podr{ka i saradnja svih neposrednih i posrednih korisnika HCFC supstanci: industrijskih proizvo|a~a, monta`era i organizacija/radionica koje se bave servisiranjem rashladnih i klima-ure|aja. Pozivamo sve registrovane privredne subjekte u BiH — proizvo|a~e PUR pjena i rashladnih ure|aja, monta`ere i servisere rashladnih i klima-ure|aja, da se najkasnije do 20 novembra/studenog 2010 g. jave (e-mailom ili faksom) na slijede}u, dolje navedenu adresu, gdje }e dobiti sve potrebne informacije o gore navedenom programu i njihovom u~e{}u u njemu: CETEOR Sarajevo; Tel: (033) 563 580 faks: (033)205 725 E-mail: info@ceteor.ba U prijavnom pismu, potrebno je navesti slijede}e podatke o firmi: - Naziv firme - Puna adresa - Odgovorna osoba - Br. faksa, tel. i e-mail adresa

O G L A S
o anga`ovanju pripravnika visoke stru~ne spreme Radi ~injenice da po Oglasu o anga`ovanju 20 lica sa visokom stru~nom spremom u svojstvu pripravnika, koji je objavljen 16.04.2010. godine, nije izvr{en izbor i anga`ovanje svih predvi|enih pripravnika, Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo ponavlja Oglas o anga`ovanju 10 lica sa visokom stru~nom spremom u svojstvu pripravnika, u cilju osposobljavanja za samostalan rad u zanimanju za koje su se {kolovali. Anga`ovanje u svojstvu pripravnika }e se izvr{iti u Direkciji i podru`nicama Dru{tva, kako slijedi: 1. DIREKCIJA DRU[TVA: • 1 pripravnik ma{inske struke, smjer energetika (Sektor za proizvodnju) i • 1 pripravnik elektrotehni~ke struke, smjer energetika (Sektor za strate{ki razvoj). Prijava sa potrebnom dokumentacijom, li~no ili putem po{te, dostavlja se, na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Slu`ba za kadrovske poslove - Oglas za anga`ovanje pripravnika 71000 Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 2. PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI JABLANICA, JABLANICA: • 1 pripravnik elektrotehni~ke struke, smjer energetika ili automatika Prijava sa potrebnom dokumentacijom, li~no ili putem po{te, dostavlja se, na adresu: Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Slu`ba za kadrovske poslove - Oglas za anga`ovanje pripravnika 88420 Jablanica, J. ^ernija 1 3. PODRU@NICA TERMOELEKTRANA „KAKANJ“ KAKANJ: • 1 pripravnik ma{inske struke, smjer energetika. Prijava sa potrebnom dokumentacijom, li~no ili putem po{te, dostavlja se, na adresu: Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj Slu`ba za kadrovske poslove - Oglas za anga`ovanje pripravnika 72240 Kakanj, ]ati}i 4. PODRU@NICA TERMOELEKTRANA „TUZLA“ TUZLA: • 2 pripravnika ma{inske struke, smjer energetika Prijava sa potrebnom dokumentacijom, li~no ili putem po{te, dostavlja se, na adresu: Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla Slu`ba za kadrovske poslove - Oglas za anga`ovanje pripravnika 75000 Tuzla, 21. aprila 4 5. PODRU@NICA „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ BIHA], BIHA] • 1 pripravnik ekonomske struke Prijava sa potrebnom dokumentacijom, li~no ili putem po{te, dostavlja se, na adresu: „Elektrodistribucija“ Biha}a, Biha} Slu`ba za kadrovske poslove — Oglas za anga`ovanje pripravnika 77000 Biha}, Bosanska 25 6. PODRU@NICA „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ SARAJEVO, SARAJEVO: • 1 pripravnik geodetske struke. Prijava sa potrebnom dokumentacijom, li~no ili putem po{te, dostavlja se, na adresu: „Elektrodistribucija“ Sarajevo, Sarajevo Slu`ba za kadrovske poslove - Oglas za anga`ovanje pripravnika 71000 Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 7. PODRU@NICA „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ TUZLA, TUZLA: • 1 pripravnik elektrotehni~ke struke, smjer energetika Prijava sa potrebnom dokumentacijom, li~no ili putem po{te, dostavlja se, na adresu: „Elektrodistribucija“ Tuzla, Tuzla Slu`ba za kadrovske poslove - Oglas za anga`ovanje pripravnika 75000 Tuzla, Rudarska 38 8. PODRU@NICA „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ ZENICA, ZENICA: • 1 pripravnik elektrotehni~ke struke, smjer energetika Prijava sa potrebnom dokumentacijom, li~no ili putem po{te, dostavlja se, na adresu: „Elektrodistribucija“ Zenica, Zenica Slu`ba za kadrovske poslove - Oglas za anga`ovanje pripravnika 72000 Zenica, Safvet bega Ba{agi}a 6 Pored op}ih uvjeta utvr|enih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to: • da su za vrijeme {kolovanja za sticanje visoke stru~ne spreme ostvarili prosjek ocjena od najmanje 8,0 ili odgovaraju}i ekvivalent, bez diplomskog ispita, • da nisu do sada obavili pripravni~ki ili volonterski sta`, • da su visoku stru~nu spremu stekli po propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su se primjenjivali prije po~etka primjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili da su visoku stru~nu spremu stekli u skladu sa Okvirnom zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i • pod ta~kom 1. alineja 2. (Sektor za strate{ki razvoj), potrebno je da su kandidati stekli visoku stru~nu spremu po propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su se primjenjivali prije po~etka primjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili da su visoku stru~nu spremu stekli zavr{etkom II ciklusa studija (master) u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta, kandidati su, uz prijavu na Oglas i biografiju /CV, du`ni u ovjerenoj kopiji dostaviti slijede}u dokumentaciju: • uvjerenje o dr`avljanstvu, • diplomu visoke stru~ne spreme odgovaraju}e oblasti i smjera, • uvjerenje/potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena u toku studija (bez diplomskog ispita), • ovjerenu izjavu da do sada nisu obavili pripravni~ki ili volonterski sta` i • prijavu mjesta prebivali{ta/CIPS. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor, mo`e se po potrebi obaviti usmeni intervju, radi neposrednog upoznavanja sa stru~nim i drugim karakteristikama kandidata. U slu~aju da me|u prijavljenim kandidatima na Oglas, ne bude kandidata koji ispunjavaju uslov u pogledu ostvarenog prosjeka ocjena, mo`e se izvr{iti izbor kandidata sa ostvarenim prosjekom ocjena koji je najpribli`niji prosjeku 8,0. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Kandidati }e biti pismeno obavije{teni o ishodu oglasa, a prilo`ena dokumentacija ne}e se vra}ati. Po`eljno je da kandidati prijave za anga`ovanje u Direkciji, odnosno u podru`nicama, podnose prema mjestu prebivali{ta.

Recruitment Announcement

Office Assistant
European Union IPA Twinning Project BA/07/IB/TR/01 Project title: “Assistance to the Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina (MoCT) concerning implementation of projects under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Regulation” Within the frame of the above mentioned project, we recruit an office assistant. Main responsibilities: translation and interpretation in French and English, search and preparation of documentation and editing of reports, organization of missions of experts, seminars and trainings. Place of work: Sarajevo Requirements: • Excellent fluency in English and French (written and oral), • Very good computer skills (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook and Internet), • Initiative, strictness, method and authority, • Communication skills and teamwork, - Most desirable is knowledge of public administration (particularly transport), - It is desirable that applicants have experience or knowledge of European programs, Required documents: Detailed curriculum vitae (CV) in English and French Letter of motivation in English and French Copy of diploma of higher education Evidence of work Deadline for applications: 18 November 2010. Documents can be sent to: jc.ebel@gmail.com For information: Mr Jean-Claude Ebel, Resident Twinning Adviser. Phone number: 033 703 564
Dru{tvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka c. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta, objavljujemo:

IZVJE[TAJ
O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja Dru{tvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo ^obanija 14, Sarajevo 664-141, fax: 664-142, e-mail: info@sarajevoosiguranje.ba www.sarajevoosiguranje.ba Nadzorni odbor donio Odluku o sazivanju XVIII redovne sjednice Skup{tine dioni~ara emitenta broj: 01-2258/10 od 22. 10. 2010. godine 29. 11. 2010. godine Dnevni red XVIII sjednice Skup{tine Dono{enje odluka o: - izmjenama i dopunama Statuta SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo i - pre~i{}enog teksta Statuta SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo - izboru eksternog revizora za kontrolu finansijskih izvje{taja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2010. godinu Direktor dru{tva Midhat Terzi}, dipl. ecc. Sarajevo, 11. 11. 2010. godine

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

48

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM dvosoban opremljen stan, Stari Grad, trosoban ne opremljen+gara`a Breka, ~etverosoban 125m2 Obala, ku}e u nizu troeta`ne+gara`a. Mob. 061/177-711. IZDAJEM trosoban stan, VP, Grbavica, 80m2, eta`no grijanje, namje{ten, zaposlenim osobama i studentima, cijena 400 KM. Mob. 063/374-707. IZDAJEM stan pod kiriju, ul. Lepeni~ka br. 48, Ilid`a. tel. 065/650-757. IZDAJEM dvosoban stan povoljno radi ~uvanja ku}e, gara`a, ba{ta i veliki parking. Tel. 062/422-263. IZDAJEM poslovni prostor za sve namjene povoljno sa velikim parkigom. tel. 062/422-263. IZDAJEM namje{tenu sobu sa centr. grijanjem, upotreba kuhinje, studentici, Soukbunar. Tel. 033/225-909. IZDAJEM prazan troiposoban stan 100m2 adaptiran, ^. Vila-Kvadrant. Tel. 061/074131. IZDAJEM dvoiposoban stan 69m2, namje{ten, par. grijanje, telef. kab. V. polje, 300 KM. Tel. 212-022, 061/502-773. IZDAJEM gara`u u Kranj~evi}a ulici, bli`e `elj. stanice, 100 KM mjese~no. Mob. 061/268-858. IZDAJEM gara`u kod mosta Drvenija iza nebodera zvijezda, 100 KM mjese~no. Mob. 061/268-858. IZDAJEM pos. prostor 40m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202-611, 061/219-464. IZDAJEM atraktivan pos. prostor 27+8m2, Trg heroja, centralna pozicija. Mob. 061/390-748. IZDAJEM gara`u kod Doma zdravlja Stari grad. Tel. 061/377-196. IZDAJEM pos. prostor u Centru-Obala Kulina Bana, 1 sprat, 76m2, prostor kompletno renoviran, klimatiziran, video nadzor, cijena 1.300 KM. Mob. 063/374-707. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru na du`i period. tel. 062/253-712, 667-996. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u Ned`ari}ima. tel. 061/221-706. IZDAJEM trosoban stan na Dolac Malti 400KM, namje{ten. tel. 062/320-746. IZDAJEM dvosoban stan u strogom centru grada, povoljno. Mob,. 062/332-151. IZDAJEM kancelarijski prostor u Hrasnom preko puta Robota. Tel. 535-052. IZDAJEM namje{ten stan sa posebnim ulazom i kori{tenje interneta i drugi sadr`aji, 300KM. tel. 062/527-254. IZDAJEM konfornu garsonjeru u centru, blizu parlamenta, samcu, samici. Tel. 033/200-720 i 061/101-097. IZDAJEM gara`u na Marijin dvoru u blizini Sarajevostana. Mob. 061/101-097. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem, Ul. A{ikovac - Bjelave. Tel. 061/336-644. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, grbavica. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban stan, poseban ulaz, Ul. Balibegovica 22, Bistrik, samo za studente. Tel. 410-331. CENTAR, izdajem prazan stan 40m2, poseban ulaz, 180 KM. Mob. 061/866-409. IZDAJEM luksuzno namje{ten troiposoban stan, na Marindvoru. Mob. 061/812-046. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. IZDAJEM jednosoban stan, zaposlenoj `enskoj osobi, blizu Katedrale. Mob. 061/926-212. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM dvoeta`ni stan na Ko{evskom brdu. Mob. 061/812-046. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan na Marindvoru. Mob. 061/812-046. IZDAJEM prazan renoviran dvosoban stan, stambena zgrada, cen. grij. kablovska. Mob. 061/136-286. GRBAVICA, jednosoban renoviran, namje{ten stan, 400 KM pla}anje unaprijed. Mob. 061/550-916. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM ili prodajem radnju na Siranu. tel. 062/917-009. IZDAJEM trosoban namje{ten stan u centru, ^ekalu{a 10, 600 KM+re`ije. Mob. 061/205-235. IZDAJEM pos. prostor 30m2, Marindvor, v. Peri}a, 600 KM. Mob. 061/205-235. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445306. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. IZDAJEM pos. prostor u centru @ivinica, 230m2, pogodan za banke i osiguravaju}e ku}e. Mob. 061/193-266. IZDAJEM dvoiposoban nenamje{ten stan, Tuzla, Titova 88, par. grijanje, povoljno. Mob. 062/-055-305.

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
PRODAJEM stan 65m2, Dobrinja I, Federacija. Tel. 033/543-395. PRODAJEMO 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM stan-ku}u u Lu`anima na Ilid`i-nizovi, prizemlje i sprat, gara`a, ba{ta prednja i zadnja. Tel. 061/222-465. PRODAJEM stan 88m2, centar kod tr`nice, prvi kat, pogodan za poslovni prostor. Mob. 061/167-224. SKENDERIJA — prodajem nov stan u zgradi I sprat 42m2, ogra|en balkon, eta`no grijanje. Tel. 061/352-112. PRODAJEM vikendicu na Baricama — ^avljak. Tel. 033/241-841, 061/132-781. STAN 61m2, Mojmilo-Olimpijska, dvosoban, 2 kat, parno grijanje+plin, klima, balkon, odmah useljiv, 1.750 KM/m2. Mob. 061/899-209. STAN 59m2, Ilid`a-Lu`ani, R. Ja{ari, dvosoban, parno grijanje, 4 kat, odmah useljiv, 2 lo|e, 84.000 KM. Mob. 063/023-372. STAN 59m2, Vogo{}a-B. Kr{o, dvosoban, 3 kat, parno grijanje, balkon, 1.400 KM/m2. Mob. 061/247-777. STAN 57m2, Centar-a. Jabu~ice, dvosoban, austro-gradnja, prizemlje, plin, 1.800 KM/m2. Mob. 061/247-777. STAN 56m2, Hrasnica-a. Bo{njaka, dvosoban, renoviran, VP, balkon, ostava, 1.1150 KM/m2. Mob. 066/340-748. STAN 54m2, Grbavica II, K. Kapetanovi}a, dvosoban, extra renoviran i adaptiran, 4 kat, parno grijanje, 120.000 KM. Tel. 711-666. STAN 53m2, Grbavica I, D. Numi}a, dvosoban, 4 kat, parno grijanje, balkon, 108.000 KM. Mob. 063/023-372. STAN 53m2, Dobrinja, Trg zlatnih ljiljana, dvosoban, 2 kat, parno grijanje+plin, balkon, 84.000 KM. Mob. 062/295-919. STAN 38m2, strogi centar-B. Sarajeva, jednoiposoban, pogodan za adv. kancelarije, sl. 2 kat, 109.000 KM. Mob. 061/899-209. STAN 38m2, Pofali}i-Drinska, kod FDS, jednosoban, 4 kat, lo|a, odmah useljiv, 69.000 KM. Mob. 061/526-243. STAN 37m2, Ko{evsko brdo-N. [i{i}a Dede, jednosoban, 1 kat, 1.950 KM/m2. Mob. 061/899-209. ZIDANA gara`a 13m2, u nizu na Vracama-A. Smailovi}a, 8.500 KM. Mob. 062/295919. STAN 33m2, Bu~a potok-A. Bu}e, novogradnja, jednosoban, 6 kat, lift, plinsko eta`. balkon, 64.000 KM. Mob. 066/340-748. STAN 33m2, Grbavica-Nevesinjska kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, parking, 1.800 KM/m2. Mob. 061/150-519. STAN 35m2, ^engi} Vila, neboder Vranica, jednosoban, renoviran, komplet opremljen, parno grijanje, 16 kat, 2 lifta, 70.000 KM. Tel. 711-665. STAN 36m2, Trg heroja, jednosoban, 14 kat, 2 lifta, renoviran, balkon, 70.000 KM. Mob. 061/247-777. PRODAJEM dvosoban stan 54m2, ^engi} vila, povoljno. Tel. 525-586. GARSONJERA 34m2, strogi centar. Mob. 061/185-226. PRODAJEM dvosoban stan 63m2, Ko{evsko brdo, 1.700 KM/m2. Mob. 061/926-910. CENTAR, Had`isulejmanova, ~etverosoban stan 94m2, 2 balkona, podrum, gara`a. Tel. 469-838, 063/801-690. HIGIJENSKI zavod 26m2, Novo S. 41m2, Dobrinja 49, 55, 68m2, ^engi} vila 64m2, Grbavica 54, 131m2, Mojmilo 68m2, Centar-Odoba{ina 37m2, Alipa{ino 53m2, 64m2. Mob. 061/375-787. KU]A Vratnik (kod Hendek d`amije), Vasin Han (Sor. gazija), vikend-ku}e Pale (Kriva~e, potoci, donji Pribanj, Brezi}i), zemlji{te 4.000 m2 Kasindo-Ukovice. Mob. 066/488-818. PRODAJEM poslovni prostor cafe bar sa galerijom, 31m2, Ciglane — Trg Merhemi}a. Mob. 061/167-224. FUNKCIONALAN stan 75m2, Odoba{ina-Centar, 3 sprat, stan 70m2+balkon 12m2, Ko{evsko Brdo-renoviran. Mob. 062/649-370.

STAN 78m2, 2 sprat, Dobrinja-Nurije Pozderca, cen. grijatenje, (veliki dnevni boravak+balkon, kuhinja, kupatilo, WC, dvije spava}e sobe, radna soba. Mob. 061/072-845. RENOVIRAN stan 36m2/39m2, Trg heroja-Hrasno, (dnevni boravak, kuhinja, kupatilo, manja spava}a soba), 75.000 KM. Mob. 061/072-845. RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRO DA JEM {u mu za sje}u. Mob. 061/030-280. PRODAJEM internisti~ku ordinaciju, kompletno namje{tenu 135m2, strogi centar grada+dvije vanjske ba{te, vl. 1/1. Mob. 063/374-707. PRODAJEM stan na Ba{~ar{iji 118m2, vl. 1/1, stan kod Stomatolo{ke klinike, 127m2, vl. 1/1. Mob. 063/374-707. PRODAJEM jednosoban stan, CentarSarajevska pivara, 29m2, garsonjera na Marindvoru 22m2+gara`a 12m2, 1/1, stan na Marindvoru 69m2, mo`e biti i pos. prostor. Mob. 063/374-707. PRODAJEM stan u Centru, ul. ^ekalu{a ~ikma, 100m2 sa gara`om, 250.000 KM. Mob. 061/892-315. PRODAJEM stan od 71m2 koji se sastoji od garsonjere i dvosobnog stana, Mejta{. Mob. 061/251-367. PRODAJEM dvije ku}e na Grbavici, parcela 780m2, jedna ku}a stambenoposlovni objekat 260m2 kancelarijskog prostora+100m2 gara`nog prostora, druga 200m2 stambenog pos. oku}nice 140m2, vl. 1/1, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/374-707. DOBRINJA II , svoiposoban konforan stan 68m2, V sprat, balkon, podrum, lift, centralno grijanje, plin. Tel. 00 381 64 1974972. STAN 44m2, Isto~no Sarajevo, dvosoban, nov, extra lokacija, II sprat. Tel. 066/492-419. GRBAVICA I, trosoban stan, 73m2, XI sprat, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. DOBRINJA I, ul. Vahide Maglajli}, jednosoban stan 37m2, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. OTOKA, 72m2, XII sprat, adaptiran, Vele{i}i, novogradnja RAU — BAU, 50.000 KM. Mob. 062/156-882. PRODAJEM stan jednoiposoban, Dobrinja 3, ul. Kasima Prohi}a br. 11, III sprat, c.g. balkon, cijena 1.500 KM/m2. Mob. 061/524-533. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka 14/3, 77m2, 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM staru devastiranu bosansku ku}u 95m2, u Mosta}ima kod Trebinja, oku}nica 140m2, ukupno 235m2, vl. 1/1. Mob. 063/374-707. PRODAJEM ku}u i stan u Zenici i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032. PRODAJEM ku}u u Had`i}ima 8,5 x 9m, p+s+p, dvije vanjske gara`e, oku~nica 618m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. PRODAJEM pos. prostor u centru Had`i}a kod srednje {kole, novoizgra|en objekat cca 250m2 i zemlji{te oko prostora 1600m2, vl. 1/1. Mob. 063/374-707. PRODAJEM parcelu 520m2 na Pelje{cuDra~e, 200 m od mora, dozvoljena gradnja, vl. 1/1, cijena povoljna. Mob. 063/374-707. PRODAJEM ku}u sa dva stana i dva pos. prostora, ekstra sre|eno, ba{ta, gara`a, ukupno 450m2. Mob. 063/374-707. PRODAJEM ku}u sa poslovnim prostorom na Ba{~ar{iji 1/1, 187m2. tel. 061/745-525. PRODAJEM stan 76m2 na Skenderiji, prizemlje, pogodan za poslovni prostor, ul. Tekija i Nova. Mob. 065/021-556 PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar{iji, ul. Bravad`iluk. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 65m2 na Alipa{inom, VI sprat, 107.000 KM. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2, adaptiran u Hrasnom kod Lorisa. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici kod [umarskog fakulteta. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Selex pumpe. Mob. 065/021-556. PRODAJEM Zagreba~ka, jednosoban kod slasti~arne Jadranka, 75.000KM, Grbavica 52m2, II sprat, 105.000KM, Dobrinja 72m2. tel. 061/253-382. PRODAJEM jednoiposoban luksuzno opremljen stan u novoj zgradi na ^. Vili. tel. 061/357-961.

PRODAJEM na Ko{evskom Brdu jednosoban 38m2, vp, 73.000KM / Ko{evssko brdo 44m2 adaptiran, jednoiposoban, eta`no grijanje. tel. 061/253-382. PRODAJEM trosoban stan renoviran sa stvarima i gara`om, ul. Kolodvorska. Tel. 062/626-285. PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 750m2 zemlji{ta, na glavnom putu prema Mostaru 75.000KM. Tel. 065/021-556 PRODAJEM stan u Hrasnom Trg Heroja, 45m2, 86.000 KM i 36m2-68.000KM. Tel. 065/021-556. VI[E placeva za gradnju od 500m2 do 5.000m2. Mob. 061/299-911. STAN centar, Mar{ala Tita, 123m2. Mob. 061/299-911. KU]A S. Grad, Kova~i, 200m2 na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. VI[E poslovnih prostora, u centru, 40m2, 150m2, 180m2. Mob. 061/299-911. STAN centar, 85m2, ul. Jezero. Mob. 061/299-911. STAN centar, ul. Bolni~ka, 78m2 i 90m2. Mob. 061/299-911. STAN centar, Marijin dvor, 85m2, 80m2. Mob. 061/299-911. STAN Ciglane, 83m2 + gara`a i 77m2, dvoeta`ni. Mob. 0617299-911. PRODAJEM devastiranu ku}u u centru Mostara, Bra}e Kne`i}a 5, cijena po dogovoru. Tel. 062/600-318. BARICE, zemlji{e za vikendice 3.000 m2, pristupni put, infrastruktura, cijena po dogovoru. Mob. 061/819-308. PRODAJEM stan ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64m2, centralno grijanje, sa 2 balkona i podrumom. Mob. 065/495-660. PRODAJEM stan u centru, ^obanija, 18 sprat, 96m2, 2500KM/m2 ili mijenjam za manji uz doplatu. tel. 444-259. GRBAVICA, troiposoban stan, renoviran, sa gara`om. Tel. 617-742, 061/964-797. STAN 78m2+17m2 gara`a, Ul. Ljubljanska, pogled na Marindvor i Vilsonovo. Tel. 212479. FERHADIJA 47m2, 3 kat, dvosoban, 2.600 KM/m2. Mob. 061/148-810. CENTAR-H. Idrizova (Sutjeska), 62m2, dvoiposoban, 1 kat, balkon, eta`no. Mob. 061/148-810. TITOVA 147m2, 3 kat, titova 121m2, 4 kat sa liftom, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810. CIGLANE, dvoeta`ni stan 77m2, trosoban, 2 balkona, 1 kat, 2.500 KM/m2. Mob. 061/148-810. BOLNI^KA, plavi neboder, 78m2, trosoban, 11 kat, balkon, 2.500 KM/m2. Mob. 061/148-810. HRASNO-Aleja lipa 54m2, 12 kat, 1.850 KM/m2, balkon, cen. grij. Mob. 061/148-810. BREKA 76m2, 1 kat, troiposoban, renoviran. Mob. 061/148-810. CENTAR 60m2, prizemlje, Mehmeda Spahe. Mob. 061/148-810. POSLOVNI prostor Hrasno-M. Preloga 60m2, 145.000 KM, opremljen za stomatologiju. Mob. 061/148-810. SKERLI]EVA 47m2, prizemlje 2.400 KM/m2, ^engi} Vila 54m2, 9 kat, Marindvor 86m2+50m2 terasa, Marindvor 80m2, 1 kat. Mob. 061/148-810. PRODAJEM stambeno poslovni objekat 12x8, 422m2 oku}nice, novogradnja, 1/1, Ilija{. Tel. 061/552-547. PRODAJEM na Poljinama ve}i plac za ku}u, kompletna infrastruktura sa projektnom dokumentacijom. tel. 061/201-039. PRODAJEM jednosoban stan 41m2. Tel. 033/646-261. PRODAJEM super luksuzan stan, novogradnja 84m2+gara`a, vrtovi Riverine, cijena 90.000 eura. Tel. 061/139-469. PRODAJEM lijepu manju ku}u sa ure|enom avlijom kod Vije~nice, cijena 105.000 eura. tel. 033/239-910. HRASNO, A. lipa 53m2, PVC stolarija, adaptiran, 110.000 KM. Mob. 061/205235. STAN 86m, Dobrinja IV, P. Tije{i}a, troiposoban, 4 kat, parno grijanje, balkon, 110.000 KM. Tel. 711-666. STAN 74m2, strogi centar, Titova, dvoiposoban, 2 kat, veliki balkon, veliki podrum, 189.000 KM. Tel. 711-666. STAN 36m2, Hrasno, Trg heroja, jednosoban, renoviran, 14 kat, 2 lifta, balkon, 70.000 KM. Tel. 711-666.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM adaptiran stan 65m2 na Dobrinji IV, Federacija, za dvije garsonjere. Tel. 061/745-525. MIJENJAM garsonjeru ili prodajem u Sarajevu — Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, drugi sprat, centralno grijanje, 24m2, s balkonom za stan u Banja Luci. Tel. 065/589-171. MIJENJAM trosoban stan 73m2, u centru, za manji u centru, u obzir dolazi i prodaja. Mob. 061/557-442. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211303. MIJENJAM trosoban stan u centru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619179. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/437-732, 062/282-870.

PONUDA
IZDAJEM stan u naj~istijem i mirnom dijelu grada, dvije jednokrevetne i soba dnevnog boravka, kuhinja, cen. grijanje, poseban ulaz, povoljno. Mob. 061/252-782, 033/225-074.

IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM prazan stan 68m2, Te{anjskaMarindvor, blizu ambasade USA, (dnevni boravak, 2 spava}e sobe, lo|a, kupatilo, cijena po dogovoru. Mob. 062/649-370. IZDAJEM stan 45m2, kompletno namje{ten, kod Unitica (dnevni boravak, kuhinja, spava}a soba, kupatilo, adsl, kab. tv), 500 KM. Mob. 062/649-370.

petak, 12. novembar 2010. godine nedjelja, 8. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 49
VOZILA
PRODAJEM Peugeot 406, 1.8 benzin, 2000. god, gara`iran, fiksno 7000KM. Tel. 061/488-817. PRODAJEM Renault Thaila 2001. god. klima, tek registrovan+2 zimske gume, 5.000 KM. Mob. 061/846-687. PRODAJEM kamion korpa 12m, Iveco 35-10, 1999 godina, plavi. Tel. 033/553865 i 061/895-017. LAN DRO VER du gi, ben zi nac, u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Mob. 058/483-561. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. NOV Citroen kombi 8+1, 2010. god. registrovan, 47.000 KM. Mob. 061/817-141. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM o~uvan i generalno ura|en reno 4 GTL, 89. god. Mob. 062/682-690. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 063/639-176. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, ben zi nac, ko`a, vrlo po vo ljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447691, 061/809-763. PRODAJEM Fabiju Confort 1,4 MPI, 2002. godi{te, pre{la 92.000 km, srebrena, registrovana do 4.2011. Mob. 061/269213. OPEL Astra 2.0 Di, 1999. godina, klima, servo i ostala oprema. Mo`e zamjena. Mob. 061/220-016. FORD eskort karavan 1,8 B, 1996. god. povoljno. Mob. 061/182-796. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. KOMPLET felge 5Jx14 sa zimskim gumama 165/70 R14, originalne VW polo (5 {arafa) felge i radkape, odli~no stanje. Mob. 061/390-748. PASAT limuzina dizel 19TDI ful oprema, 2000. god. 210.000 KM. Mob. 061/205124. BMW trojka, 2001. god. 318i (ful) oprema, crni, mo`e zamjena za jeftinije i manje. Mob. 062/504-014. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907122. KAMION korpa 12m Iveco 35-10, god. 99. plava. Tel. 553-865, 061/895-017. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u vo znom sta nju, 85.000 km. Tel. 061/527-290. KOMBI prevoz. selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.

NEKRETNINE PRODAJA
STAN na Skenderiji, 115m2 i pos. prostor s 1 dulumom zemlje na Stupu. Mob. 061/533-262. TAR^IN, ku}a 130m2+1,5 dunuma zemlje, nova fasada, 40.000 eura. Mob. 061/205-235. GRBAVICA, [oping, 80m2+gara`a, 15 sprat, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR, Ko{evo, dvosoban stan 54m2, 2 sprat. Mob. 061/205-235. MARIN DVOR, V. Peri}a, 100m2, 4 sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR, ^ekalu{a, 93m2, 1 sprat, adaptiran. Mob. 061/205-235. CENTAR, Petrakijina kod Lovca, 106m2, 2 sprat. Mob. 061/205-235. CIGLANE, zgrada Robota, 83m2, troiposoban, gara`a, 220.000 KM. Mob. 061/205235. CENTAR strogi, 40m2, 1 sprat, dvosoban, luksuzno adaptiran, 60.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, 45m2, dvosoban, luksuzno adaptiran, prizemlje, 90.000 Km. Mob. 061/205-235. TILAVA, Tomino brdo, vikendica 65m2+1500m2 oku}nice, vo}e, borovi, struja, voda, asvalt, 25.000 eura. Mob. 061/205235. VIKENDICA, Kiseljak, 70m2+1400m2 oku}nice+bazen, eta`no grijanje, 35.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR, kod Dr`avne bolnice, 27m2, 1 sprat, cen. grij. 63.000 KM. mob. 061/205235. PRODAJEM jednosoban stan 40m2, Centar-Marindvor. Mob. 061/715-543, 061/187016. HITNO prodajem ~etvorosoban stan, ul. Zagreba~ka br. 51, Sarajevo, Mob. 061/272-209 i 061/802-650. STAN 55m2, Grbavica, 60M2/4 sprat, Ciglane, 58m2, novogradnja na Petlji, stan 83m2+gara`a, A. Hangija. Tel. 553-580, 061/177-711. STAN 80m2 kod Bosmala, 57m2/3, Marin Dvor, stan 138m2, Titova, stan 145m2m2/3 sprat, Marin Dvor, stan 103m2/1 sprat, 113m2/2 sprat, Ul. Had`iidrizova. Mob. 061/177-711, 553-580. KAFI] 40m2 sa razra|enim poslom u Pofali}ima, pos. prostor 60m2 u Pofali}ima, stan 125m2/2 sprat, Musala (reg. kao pos. prostor). Tel. 553-580, 061/177-711. PRODAJEM ku}u kod Skenderije ili mijenjam za stan u centru. Mob. 061/864-651. PRODAJEM stan 54m2+gara`a u centru Ilid`e. Tel. 623-258, iza 15 sati. PRODAJEM trosoban stan, 1 sprat, terasa, kamin, klima, kab. sre|en, useljiv, Katedrala. Mob. 061/349-177. PRODAJEM stan 103m2, stara gradnja, 1 kat, pogodan za pos. prostor, Ul. Had`iidrizova. Mob. 061/268-858. PRODAJEM dvosoban stan 57m2, 15 kat, Ul. D`. bijedi}a. Mob. 061/268-858. STAN 103m2 de lux, Marin Dvor, 74m2/3 sprat Katedrala, 92m2/1 sprat, Skenderija, 125m2/2 sprat, Titova (pasa`), 81m2, Ciglane-donje. Mob. 061/177-711. KU]A sa 2 dun. zemlje u Barama, ku}a sa 2 dun. zemlje u centru Breze. Mob. 061/177-711. STAN 62m2/5 sprat, Isto~no Sarajevo, novogradnja, sa PDV-om 53.000 KM, 31m2/1 sp. Vi{njik, 46m2 Rah Bau u Vele{i}ima, 51m2/9 sp. Otoka, 55m2/1 sp. Grbavica. Mob. 061/177-711. STAN 56m2/1 sp. Dolac Malta, stan 52m2/pr. D`id`ikovac, na Bistriku-Kamenica ku}a, nova veoma povoljno, P+S+potkrovlje. Mob. 061/177-711. PRODAJEM na Dobrinji ddvoiposoban konforan stan 68m2, V sprat, lift, c.g, plin. Tel. 033/453-357. PRODAJEM u Faleti}ima zbog selidbe ku}u 10x12 sa oku}nicom 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM poslovni prostor u centru 157m2, prizemlje, parking pogodno za sve namjene. tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM ku}u 10x11, Nahorevska iza pijonirske, sa tri trosobna stana na tri eta`e. Tel. 061/304-599, 033/665-419. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896.

VRATNIK, ul. Nevjestina, ku}a 3 eta`e, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM garsonjeru 23m2 u centru, u zgradi. Tel. 033/200-720 i 061/101-097. PRODAJEM stan 58m2, Hrasno, Trg heroja 29, cijena po dogovoru. tel. 033/649-602. PRODAJEM povoljno ku}u sa oku}nicom, vp, Radni~ka 122. Tel. 061/201-700. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. PRODAJEM dvosoban stan 50m2, vp odignuto, blizu austrijskog trga, mogu~nost posl. prostora ili mijenjam, Ul. Bistrik 22. Tel. 033/533-624. STAN 38m2, visoko prizemlje, na Ko{evskom brdu prodajem, idealan za studente. Mob. 062/110-722. PRODAJEM na Dobrinji II ili mijenjam za manji uz doplatu troiposoban stan 91m2, IV sprat, 1700KM/m2. tel. 062/606-831. PRODAJEM stan 94m2, II sprat, 2 banje, 2wc, 3 balkona, Ul. I. Mujezinovi}a, nova Breka, odli~na lokacija. tel. 033/612-077. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. STROGI centar kod vje~ne vatre, stan 150m2, prodajem, 2.000/m2. Mob. 063/603010. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM stan 64m2, Alipa{ino poljeB faza, uz trolejbusku stanicu, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/373-217. CENTAR — Dalmatinsk, stan 121m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan 87m2, 3 kat, lift, u dobrom stanju, E. [ehovi}a, Malta, cijena po vi|enju. Tel. 654.096, 062/226-975. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211303. PRODAJEM poslovni prostor 84m2, Dobrinja, suteren. Tel. 061/605-851. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 100m2 kod Op}ine Stari Grad, povoljno. Tel. 061/215-033. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}iUgorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. PRODAJEM 3300m2 zemlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. VIKEND ku}a, Rajski Do-Trnovo, priklju~ci, zemlje, 1/1, asvalt, prilaz, 43.000 KM. Mob. 061/709-430. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. TROSOBAN stan, adaptiran sa vrtom, parkingom i gara`om na Bjelavama. Mob. 061/688-975. PRODAJEM vi{e stanova u Neumu. Mob. 061/508-404. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana br. 23 — Kova~i. pogledati od 10 do 16 sati. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749-305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|eRajlovac. Tel. 061/813-250.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odmah. Tel. 066/723-731. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu, dolazak na adresu. Tel. 061/271-935 KUPUJEM obveznice devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. tel. 061/526-918. KUPUJEM akcije hartije vrjednosni papira devizne {tednje i ratne od{tete. tel. 065/027-864. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratna od{teta, obveznice, isplata odmah, dolazim na adresu. Tel. 061/517-897. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM obaveznice devizne {tednje i ratne o{tete, isplata odman. Mob. 065/027-864. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. mob. 061/526-918. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odmah. Tel. 062/358344. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

Ovih dana se navr{ilo {esnaest godina otkako su na{i prijatelji, {kolski drugovi i kom{ije, pripadnici Armije RBiH, polo`ili svoje `ivote u borbi za svoj Stolac i slobodnu Bosnu i Hercegovinu. Sje}anje na njih i njihovo herojstvo `ivjet }e dok Bregava te~e.

Ernard Ajani}, Zijad Bo`i}, Asim Jazvin, Nusret Balavac, Ned`ad Turajli}, Nijaz Rahimi}, Samir Turajli}, Senad Sena Ze}o, Senad Hajdarovi}, Emir Rime Ratku{i}, Dino Medar, Asim Rahi}, Mirsad Hot, Muharem Behram, Mustafa Selimi}, Mustafa Mujo Terko, Meho Lili Sad`ak
Neka im je vje~ni rahmet i slava Stola~ka raja
7161

ZAPOSLENJE
POTREBNE dvije djevojke sa radnim iskustvom za pedicuru i manikuru. Mob. 061/341-812. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644178 i Mob. 061/225-424. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

U petak, 12. novembra 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, svekrva i nana

ZEHRA hannuma (OMER) HAD@IRED@EPOVI], ro|. U[TOVI]
Sin Omer-Braco, snaha Silva, unuka Elma, mu` Samir Tataragi}, unuk Ismar, `ena Azra, djeca Hanna-Silva i Lejla-Sara Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet
26326
BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. TEPSER, savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita), 22. godine iskustva. Mob. 061/524-461 i 033/200-003. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~isto, efikasno, pouzdano. Mob. 061/030-280. AKO trebate pomo} oko ~i{}enja i peglanja, nazovite. Tel. 061/374-458. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Mob. 061/654-941. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. TELEFON servis poprevlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone i izrada telefonskih instalacija. Mob. 061/141-676 i 204-805. KONVERZACIJSKI engleski za sve uzraste, osnove mikrora~unara i primjena. Tel. 062/293-688. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke dolazim na adresu besplatno. tel. 033/240-895, 062/909-306. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta, brzo i ta~no. Tel. 062/519-685. MOLER radi sve vrste moleraja + fasade, ~isto, povoljno, kvalitetno. Mob. 062/672-258 i 061/274-872. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764, 061/108-779. ELEKTRI^AR — vodoinstalater radi nove i popravljamo stare instalacije, eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd). Tel. 061/132-149. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. tel. 062/256-376.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. NOVO! „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. SANITETSKI prevoz pacijenata www. partamedic.ba. Tel. 061/564564 i 061/100-567.

KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1 KM, firma GLAN. Mob. 061/350-688.

50 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Desetog novembra 2010. navr{ilo se 40 dana od kada nas je napustio na{ voljeni Obavijest o smrti

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U dubokoj boli javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{a draga

ANDRIJA PL. BARTHOLOVICH

TATJANA MIR^

U subotu, 13. novembra 2010, u 12 ~asova polo`it }emo cvije}e na njegov grob i okupiti se u ku}i `alosti, Ul. Valtera Peri}a br. 5/I. S ljubavlju i tugom u srcu, supruga Vesna i sin Darko
7156

preminula, nakon kra}e bolesti, 10. novembra 2010, u 63. godini u Richlandu, SAD. Opro{taj }e biti naknadno objavljen
88104

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{u dragu

GORDANU DODU PIRNAT

Dvanaestog novembra 2010. navr{ila se godina od smrti na{e drage majke i babe

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZLATIJA (AVDIJA) GAGULA, ro|. KALKAN

12. 11. 2009 - 12. 11. 2010.

FILIP PRCE

Voljeni NIKADA ne umiru. Zauvijek tvoja supruga, djeca i unuci
26327

12. XI 2005 — 12. XI 2010.

MUHAMEDA KAZI]
S ljubavlju,

Navr{ilo se sedam tu`nih godina od tvog odlaska, ali jo{ uvijek je `iv tvoj dragi lik, plemenitost, ljubav i razumijevanje Tvoji: Mirko, Deni, Dejo, Milena, Bojan, Rubi, Braco, Seka, Du{ko, [ole, Lila, Mujo, Fata i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
AX

preselila na ahiret u ~etvrtak, 11. novembra 2010, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine, u 14 sati na mjesnom mezarju Jabuka kod Fo~e. O`alo{}eni: suprug Uzeir, sinovi E{ef i Jusuf, k}erka E{efa, sestra Dervi{a, unu~ad Avdija, Azrina, Sabrina i Eldar, snaha Berina, zet Salko, zaova Esma Kolar sa porodicom, djever Be}ir sa porodicom, jetrve Ramiza i Sevda sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, prijatelj Munib Tahirovi}, te porodice Gagula, Kalkan, Pljevljak, Omerspahi}, Meki}, Be}irba{i}, Kuni}, Ku~uk, Hod`i}, Kolar i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
7157

Nirka, Sa{a, Radmila
7119

TENZILE DURAKOVI], ro|. KULOVI]
Zauvijek u na{im srcima. K}erka Jasmina, sin Sulejman, zet Manfred, snaha Elmedina, unu~ad Almir, Armin, Hana, Alma, Larisa, Amar i praunu~ad
7152

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

ANKA UNKOVI]
preminula 28. oktobra 2010. u Engleskoj. Sahrana }e se obaviti, 13. novembra 2010. godine, u 13 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}ena porodica
71101
PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 062/214-690, 033/220-402. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. KLIMATIZIRANIM i udobnim kombijem vr{im prevoz na sve destinacije. Tel. 062/214-690, 033/220-402. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru, brzo i kvalitetno. Tel. 062/519-685. BRU[ENJE i lakiranje parketa, podova, bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Mob. 061/359-500. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

VJERICA (STOJANA) BILAND@I], ro|. [ERBED@IJA
preminula 11. novembra 2010. u 79. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 13. novembra 2010. godine, u 12.15 sati na gradskom groblju Bare.

USLUGE
ZA \AKE i studente instrukcije iz matematike, dolazak na adresu. Tel. 033/446-056 i 061/536-973. VR[IM prevoz kurbana. Tel. 061/563-292 i 063/121-524. ELEKTRI^AR radi sve vrste opravki, bojlera, pe}i, osigura~a, indikatora, instalacija i ostalo. Mob. 061/222-228. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. Tel. 062/007-522.

TENZILA DURAKOVI]
Draga majko, vje~no }e{ `ivjeti u mom srcu. Tvoja neutje{na k}erka Jasna
7152

O`alo{}eni: sin Davor, k}erka Sanja, snaha Mirjana, zet \or|e, unu~ad Andrea, Andrej, Anastasja, Matea i Aleksej, porodice Biland`i}, Rackovi}, Vladi}, Hrva}anin, ^okorilo, Bogdanovi} i Jovanovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
7158

petak, 12. novembar 2010. godine
POSLJEDNJI POZDRAV

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

majci na{eg kolege ELVIDINA

[AHIDA KOVA^

NURKO (SULJO) LJUB^I]

D@EMILA (IBRAHIM) TARI], ro|. MUHOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 11. novembra 2010. godine.

Kolege iz Slu`be za pristupne sisteme BH TELECOM Sarajevo
26323

preselio na ahiret u ~etvrtak, 11. novembra 2010, u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 13. novembra 2010. godine, u 13 sati na mezarju Vlakovo.

D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug D`emo, djeca Esad, Nikreta i Jasmina, njen unuk Benjamin, zet Mensud Goro, sestra Habiba Ciljevi} sa porodicom, bra}a Ra{id, Mulaz i Ha{im sa porodicama, djeca rahmetli Hasanova i rahmetli Elmazova, daid`i}i ]amil, Habib, Kasim, Osman i Hasim Idrizovi}, daid`i~na Mejra Zorni}, djeveri Nail, Adil, Fako, Mulaz i Elmaz sa porodicama, rahmetli Ejupova porodica, te porodice Tari}, Muhovi}, Idrizovi}, Goro, Lakota, Papi}, Zorni}, [alji}, Pra{ovi}, Ba`dar, Biberovi}, Mutap~i}, Nik{i}, Vi{nji}, Aljovi}, [a~i}, Bezdrob, Hod`i}, Bajrovi}, Ba{i}, Bu~evi}, Daglar, [pago, [ain, Kurtovi}, [aponji}, te brojni prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14 sati) u Alipa{inoj d`amiji. Ku}a `alosti: Ul. Semira Fra{te 14/VIII. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e prijateljice Svjetlane Devi}, dragoj teta

ANKI UNKOVI]
S tugom, ^i~a i Spomenka
7146

O`alo{}eni: supruga [aha, k}erke Edita i Amina, sin Haris, zet Salem, unu~ad Ema i Selver, bra}a Sulejman, E{ef i Ibro, sestra Rabija, punac Adem, {urjak Muhidin sa porodicom, te porodice Ljub~i}, Kulovac, Ljubi~i}, Duri}, Rami}, Dolovac, Musi}, Hod`i}, Peco, ^amd`i}, Mehanovi}, Peljto, Ibrahimovi}, Dudojevi}, Kablar, Kustura, Humi}, Kopi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Brije{}e brdo ~ikma do br. 17. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred d`amije Brije{}e brdo sa polaskom u 12.15 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

TU@NO SJE]ANJE

na bra}u i zeta

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg radnog kolege

[AHIDA KOVA^
FAHRUDIN (ISMETA) DU^I]
12. 11. 1998 - 2010.

ALIJA (NEZIRA) AVDI]
15. 11. 2007 - 2010.

FAJIK (ISMETA) DU^I]
5. 3. 2008 - 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, sestre i punica sa porodicama

DIREKTOR I UPOSLENICI ID BH LINE, BH TELECOM
7149 7154

Dvanaestog novembra 2010. navr{ava se {esnaest godina od preseljenja na ahiret na{e voljene, plemenite i drage majke, nane, punice i tetke

Na{a voljena, hrabra i ~estita

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em velikom prijatelju, amid`i na{e u~enice Adne i bratu na{eg Baska

DIKE KURTAGI]
Bila nam je iskreni prijatelj i u dobru i u zlu. Sa nama je zauvijek. Porodica
7153

D@EMILA (IBRAHIM) TARI], ro|. MUHOVI]
najtoplije o~i no}as je zauvijek sklopila. U vje~nom bolu i tuzi, njeni: D`emo, Eso, Nikica, Jaca, Benjamin i Menso
26322

ADIJU MAHI]U

[kola gitare “Pink Panter“ i profesor Almir Hukeli} Aka
7145

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

na drage roditelje i sestru Had`ired`epovi}

ZEHRA (OMER) U[TOVI]
2. 1. 1920 - 4. 11. 2010.

PA[O (SULEJMAN)
1. 8. 1915 - 15. 11. 1987.

SEMIDA (PA[O)
12. 3. 1950 - 18. 9. 2010.

Sretni {to smo ih imali, a tu`ni {to nisu sa nama. Danas, u petak, 12. novembra 2010. godine, navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka Zehra-hannuma. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i `alosti, Balibegovica br. 19. O`alo{}eni: k}erka-sestra Selma-Seka, sinovi-bra}a Sulejman-Memo, Omer - Braco, Kenad i ostala porodica, rodbina, kom{ije i prijatelji. MOLIMO UZVI[ENOG ALLAHA D`.[. DA IM PODARI LIJEPI D@ENNET.
26326

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM

Jedanaestog novembra navr{ilo se {est godina otkako smo ostali bez voljenog, plemenitog i nadasve po{tenog supruga i oca

prof. dr. HUSEIN KULENOVI]

prim. dr. D@EVADA (EDHEMA) BI^AK^I]A

12 XI 2003 - 12 XI 2010.

Sa ljubavlju i bolom, majka Habiba, k}i [eila, sin Zlatan, brat Adnan, unuci Mija i Nataniel, brati~na Maja, snaha Azra i zet Sre~ko.

Porodica
7143

U petak, 12. novembra, posjeti}emo kao i uvijek tvoje vje~no po~ivali{te.
7148

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg radnog kolege

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo 13. novembra 2010. godine na groblju Igman u Bla`uju u 11 ~asova dati pomen 40 dana na{em dragom i nikad pre`aljenom ocu, suprugu, bratu, dedi

[AHIDA KOVA^, ro|. HAJRO

VUKADINU A]IMU

Ovim jo{ jednom pozivamo da nam se pridru`ite, da zajedno odamo po{tu i obilje`imo 40 dana od smrti Vukadin A}ima.

UPOSLENICI SEKTORA ZA PRISTUPNE MRE@E, ID BH LINE BH TELECOM
7150

Porodica Vukadin
090

Dvanaestog novembra navr{ava se 40 dana otkako je preselio na ahiret

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

KARAMEHMEDOVI]

divnom ~ovjeku i iskrenom prijatelju, dragoj

SAFET (IBRAHIMA) BOJI]

ANKI UNKOVI]

Molimo dragog Allaha da mu podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 12. novembra, u 14 sati u d`amiji Vitkovac. Porodica
7147

FATIMA
porodica

ZAIM
26325

S po{tovanjem i ljubavlju, porodica Leko
7146

S ljubavlju i po{tovanjem,

petak, 12. novembar 2010. godine Dvanaestog novembra 2010. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage mame i nane

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Danas, 12. novembra 2010. godine, navr{ava se {est mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ najdra`i suprug i tata

LEBIBE HAD@IBAJRI], ro|. FO^O
Beskrajno smo tu`ni {to smo te izgubili. Tvoja dobrota, plemenitost i po`rtvovanost koju si nesebi~no poklanjala svima oko sebe ne mogu se zaboraviti. S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo ~uvati sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti u ku}i merhume, Ul. S. B. Ba{agi}a br. 56 u petak, 12. novembra 2010. godine, u 15 sati.
7138

AHMO ([A]IR) PA^O
Dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Te{ko je popuniti prazninu i ubla`iti bol koju osje}amo. Ostala su najljep{a sje}anja na tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Naila, sin Edin i k}erka Aida. Tehvid }e se prou~iti u subotu, 13. novembra 2010. godine, u 12 sati u ku}i `alosti, na Dobrinji, Ul. Dobrinjske bolnice br. 13.
26316

SJE]ANJE

Danas, 12. novembra 2010. godine, navr{ava se sedam najtu`nijih dana od smrti na{eg dragog

ZAHVALNICA
Ovom prilikom zahvaljujemo ljekarima i medicinskom osoblju klinika za neurohirurgiju i onkologiju, ambulante porodi~ne medicine ^ekalu{a, Doma zdravlja Vrazova, njegovim “bocama“ i “bocanima“ i svim ekipama Hitne pomo}i, a naro~ito ljekarima doc. dr. Kemalu Dizdarevi}u, dr. Timuru Ceri}u, spec. dr. Me{anovi}, dr. Zvizdi}, sestrama Dadi, Mirsadi, [emsi, Sabrini, Suadi, Enisi, Fuadi, Dini. Veliko hvala kolektivu Viator & Vektor Tran{ped Sarajevo na izuzetnom razumijevanju i pomo}i u te{kim trenucima. Posebno zahvaljujemo Zlatkovim i na{im drugovima, prijateljima, kolegama, kom{ijama i svima koji su nam olak{ali te{ke momente i uputili izraze sau~e{}a. Zahvalna porodica
7139

ZLATKA SARAJLIJE
Tako nam mnogo nedostaje{... Supruga Jasminka, rodbina i prijatelji.

TU@NO SJE]ANJE

na

^etrnaestog novembra 2010. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

Danas se navr{ava 7 dana otkako smo se oprostili od na{eg dragog

AHMO ([A]IR) PA^O
Vrijeme koje je pro{lo i koje }e pro}i ne mo`e ubla`iti bol i prazninu koja je ostala iza tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Majka [e}a, brat Senad, snaha Belma i brati} Alen
26317

HAMZALIJE (HUSEINBEGA) \ONLAGI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji s po{tovanjem i ljubavlju: supruga Sadija, sin Husein, k}erke Emina i Fatima, zet Sanel i unu~ad Asja i Dino. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se u petak, 12. novembra 2010. godine, u 17.30 sati prou~iti hatma-dova i mevlud u d`amiji u Jelahu.
001A

ZLATKO (TOMO) MILETI]
30. 1. 1943 - 1. 11. 2010.

Tim povodom `elimo izraziti zahvalnost na{oj u`oj i {iroj obitelji na pomo}i i podr{ci tokom Zlatkove bolesti. Tako|er izra`avamo zahvalnost prim. dr. Hasanu Leti, kao i osoblju Op}e bolnice “Dr. Abdulah Naka{“. Veliku zahvalnost dugujemo na{oj divnoj doktorici porodi~ne medicine prim. dr. Edini [adi}, kao i osoblju Doma zdravlja “Omer Masli}“. Zahvaljujemo Zlatkovim brojnim prijateljima, biv{im kolegama, drugovima iz izvi|a~a i sa Bistri~ke stanice. Najve}u zahvalnost ipak dugujemo na{im divnim kom{ijama na izrazima sau~e{}a, podr{ke i posljednjeg ispra}aja. Mirno spavaj, dragi na{ Zlatko. Volimo te puno, ali su te puno voljeli i svi drugi. Beskrajno tu`ne, ali istovremeno veoma ponosne na tebe, tvoje: Aida, Maja i Irina
7141

Dvanaestog novembra 2010. navr{ava se pet godina tuge i bola od smrti moje voljene i plemenite supruge

POSLJEDNJI POZDRAV

FIKRETE KLA^AR, ro|. JUNUZOVI]

voljenom
POSLJEDNJI POZDRAV

po{tovanoj profesorici

SARAJLIJI
Dani prolaze, a bol i tuga zauvijek ostaju. Njen suprug K. Velimir Veca Tog dana posjetit }emo njen grob i polo`iti cvije}e u 11 ~asova.
26319

BRANKI ANDRI]
Tu`ni BUMBLO
7139

E{refa Ga~anin i Hasnija Muratovi}
7140

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
U ponedjeljak, 15. novembra 2010. godine, navr{it }e se {est mjeseci od preseljenja

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Ni`u se godine. Nanizala se niska od dvanaest godina otkako ostadosmo uskra}eni za ljubav i pa`nju na{e bri`ne majke Fike

SABIRE SABRIJE (KAHVI]) SRKALOVI]
iz Te{nja 1942 — 2010.

(h. MUHAREM-bega PA[I]A)

FEVKIJA HRELJA
u~iteljica

U petak, prije d`uma-namaza, prou~it }e se hatma-dova u ^ar{ijskoj d`amiji u Te{nju. Tu`ni {to nisi sa nama, ponosni {to smo te imali. Vrijeme ne lije~i tugu. Neka je mir i rahmet tvojoj du{i. Porodica: mu` Said, sin Elmir, snaha Selma, unuk Edah i unuka Lamija
020

Majka Fiko, sa sjetom i ljubavlju spominju te brojne generacije tvojih u~enika, tvoja djeca, unu~ad i praunu~ad, te rodbina i prijatelji diljem dunjaluka.
7097

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dvanaestog novembra 2010. navr{ava se dvadeset jedna godina od smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

Pro{lo je {est mjeseci otkako nas je napustio na{ voljeni otac, deda, pradeda, stric, tetak, svekar, punac, zet, kom{ija i prijatelj

SAFETA (ALIJA) POZDER, ro|. PORI^ANIN
preselila na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine, u 14.30 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: suprug E{ref, sinovi Nedim i Almir, brat Resul, brati}i Nihad, Alija, Almir, Alen, Mirsad i Amir, brati~na Nihada, sestri}i Nermin i Edin, teti~ne Esma, Minka i Fatima, zet Huso, snahe Alija i Munira, djever Esad Dedo, jetrve Sedika i Mirsada, te porodice Pozder, Pori~anin, Horozovi}, [aki}, Kalkan, Sulejmanovi}, Tahirovi}, Ja`i}, Kamber, Kurtali}, Halvad`ija, Krupalija, A{~i}, Bunar, Japur i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu merhume u Ulici Senada Mandi}a Dende br. 2/IV.
000

AHMEDA PANDURA

VLADO (\OR\E) KARAJOVANOVI]
12. 5. 2010 — 12. 11. 2010.

S po{tovanjem, ljubavlju i tugom uvijek si u na{im srcima i mislima.

Neka ti je rahmet, s ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji najmiliji
7005

Tvoji najdra`i
7113

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

SJE]ANJE na dragog tatu i dedu

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

PETAR (MARKO) I\ANOVI]
14. 11. 1990 — 14. 11. 2010.

AZEMINA (MUJO) MRAV, ro|. MASLO
preselila na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010, u 73. godini.

DESANKA DUBRETI], ro|. BANDUKA
preminula 10. novembra 2010. u 75. godini. Sahrana }e se obaviti 12. novembra 2010. godine u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Predrag, \uro, Momir i Branko, unu~ad Dragan, Dragana, Ulenija, Atanas i Simona, sestre Danica i Dobrila, zaove Nada i Vera, snahe Mirjana i Gordana, zet Ognjen, porodice Jokanovi}, Levi, Banduka, Stupar, Mrkaji}, Kuzek, Bo`ovi}, Krsti}, Uorukov, Vala, Vuleti}, Dosti}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti, Ul. Semira Fra{te br. 4, 12. novembra 2010. godine u 11.30 sati.
000

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erka Pupavac Angela sa Lanom i @anom i njihovim porodicama
7132

D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Senada, sin Samir, zet Hikmet, unu~ad Amar, Amra, Dalila i Lejla, sestre Zahida, Vahida i Ramiza, polubrat Suvad i polusestre Suada i Samija sa porodicama, te porodice Mrav, [ahinovi}, Maslo, [eho, Had`i}, Halilovi}, Tur~inovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u stanu merhume, Aleja lipa br. 1/V.
000

Jedanaestog novembra 2010. navr{ilo se pet godina otkako sa nama nije na{ dragi

FERID (SULEJMANA) HAJDAREVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
7051

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga i majka

IN MEMORIAM

[AHIDA KOVA^, ro|. HAJRO
KSENIJA ^ARAPINA, ro|. ^OLI]
12. 11. 1997 — 12. 11. 2010.

ANTO TON^I ^ARAPINA
15. 11. 2009 — 15. 11. 2010.

preselila na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010. godine. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: suprug Muhamed, sinovi Elvidin (Dinko) i Nedim, bra}a Nijaz i Safet sa porodicama, sestra Nasiha sa porodicom, snahe Belma i Envesa, unu~ad Hanna i Berin, jetrva ^elebija sa porodicom, te porodice Kova~, Hajro, ^elikovi}, Hod`i}, Brodovi}, Rami}, Purivatra, Prlja~a, kao i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Himze Polovine br. 37/I.
000

Voljeni ne umiru nikad. Ostaju u na{im srcima i mislima zauvijek. S ljubavlju, po{tovanjem i tugom, k}erka Edita, unuke Mia i Andrea i zet Milenko
7134

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE na moje drage roditelje i najdra`eg brata

KEMAL EMRI]
12. 11. 2009 — 12. 11. 2010. Djede, tvoj duh i tvoja djela `ive u nama i sa nama. Osta}e{ dio nas dok i mi `ivimo. Tvoji: Lila, Nerma, Aren, Eman, Edin i Eldar
26315

HALID MANDI]
25. 7. 1989 — 12. 11. 2010.

BEHIJA MANDI], ro|. \UR\EVI]
3. 7. 2009 — 12. 11. 2010.

RIJAD MANDI]
12. 11. 2004 — 12. 11. 2010.

S ljubavlju i tugom, Va{a Amira sa Admirom
7118

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, djed, pradjed, svekar i punac

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ADIL (MEDO) VATRE[
ekshumacija iz Vi{egrada 1931 — 1992.

IBRI[IM (HALIL) KARI]

AVDIJA (MUJO) DEMIR
preselio na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010, u 87. godini.

tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 1992. u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 13. novembra 2010. godine, u 13 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Fadil, Fikret i Idriz, k}erka Fikreta, snahe Behija, Sadeta i D`enita, zet Arif, unu~ad Aldin, Muhedin, Emina, Aida, Amra i Amina, praunu~ad Sara, Tarik, Zeid i Asija Rahima, bra}a Mu{an, Meho i Mesud, sestre Hajra, Zemka i Raza, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Vatre{, Arnautovi}, Dedovi}, Lo{i}, Kova~, Hod`i}, Hozo, Bi~i}, [ljivnjak, Bogilovi}, Hajri}, Mehmedovi}, Guhdija, Mu{i}, Demir, Mehi}, Pod`i}, Isakovi}, Durmi{evi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine, u 15 sati na mezarju Humka. O`alo{}eni: supruga Cura, k}erke Habiba i Suada, zetovi Omer i Sabahudin, unu~ad Enida, Edona, Edmir, Edina, Mirza i Emir, brat Ifet, brati}i Ramiz, Sead, Suad i Fikret, brati~ne Jasmina, Senada i Seida, zet Nail, sestri}i Hamid i Biba, snahe Masija, Muniba, Safija i D`emila, porodice Kari}, Kolloni, Heco, Mili}, Kapo, Dobra~a, ]esko, Selimovi}, Hod`i}, Kadri}, Ramovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Gornja Breka br. 27.
000

D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: sin Ismet, k}eri [evala i Ismeta, snahe Ifeta i Izeta, zet Husein, unuk Enes, unuke Ferida, Aida, Almira i Amina, praunuke Ajla i Ilajda, praunuci Nedim i Adin, bra}a Muharem i Sulejman, snahe Habiba, Behija i [emsa, brati}i Salko, D`evad i Kemo, brati~ne Hasena, ]amila i Namila, sestra Ha{a, zet Abid, sestri} Muamer, sestri~ne Senija, Pa{a i Subhija, te porodice Demir, Ahmetspahi}, Rami}, Smajlovi}, Kar~i}, Zahirovi}, Rujevi}, ^akar, D`afo, Halilovi}, Poljo, Peco, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14 sati) u d`amiji Dobrinja III. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE Dvanaestog novembra 2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je napustila na{a draga i plemenita majka

MURIS (RAMIZ) BA[I]
preselio na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010, u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. novembra 2010. godine, u 14.15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: majka Muvedeta Veda, supruga Almedina Dinka, sin Aldin, k}i Aida, brat Haris, snaha Meliha, brati~ne Merisa i Emina, punica Bahra, punac Husein sa porodicom, {ure Muhidin i Nihad sa suprugama Riadom i Lidom i djecom Belmom, Tarikom, Saninom i Adianom, daid`a Abdulah, tetke Fatima, Almasa, Mubera i Kadira, daid`inica Emira, tetci Hamo, Midhat i Husein, amid`i}i, teti}i i daid`i}i, te porodice Ba{i}, Bla`evi}, [ukali}, Bakovi}, Muhovi}, ]orovi}, Zubovi}, Kunovac, Kolo{, Haseta, Had`imuratovi}, Golja, Sulejmanovi}, Poturi}, Brankovi}, Petrovi}, ^edi}, Ga~o, ^injarevi}, @olji}, Filipovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.15 sati u ku}i `alosti u Ulici Hivzi Bjelavca br. 64/VII.
000

MARICA KARAMEHI], ro|. VLAJI]
S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i, sa zahvalno{}u {to smo Te imali, `ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Tvoja vje~no zahvalna djeca: Jasenka, Vesna i Jasenko
26307

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Jedanaestog novembra 2010. navr{ilo se devetnaest predugih godina od smrti drage

MIRSAD (BAJRO) BAHTOVI]
ekshumacija iz Vi{egrada

Dvanaestog novembra 2010. navr{ava se ~etrnaest godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede, svekra i punca

tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 1. maja 1992. u 43. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 13. novembra 2010. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Mirsada, sinovi D`emil i Ned`mil, unuka Sara, snaha Elma, brat D`emal, brati~na Mirela, brati} Samir sa porodicom, daid`e Fadil i Hajrudin, daid`inice Vehbija, Timka, Biba, Suada, Fahira i Raza, zet Mufid Karad`a sa porodicom, punica Nezira, svastika Suada, bad`o Salem, prijatelj D`emo Mavri} sa porodicom, prijatelj Muhamed ef. Salki} sa porodicom, te porodice Bahtovi}, Kunto, Efendi}, Polimac, Karad`a, Beganovi}, Salkanovi}, Deljkovi}, Mavri}, [eta, ]i{i}, Cviko, Velagi}, Kadri}, Ajanovi}, ^engi}, Oru~evi}, Salki}, Sulejmani i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Bakijskoj d`amiji.
000

MAIDE BAKOVI], ro|. AVDI]
11. 11. 1991 - 11. 11. 2010.

NUSRETA (AVDE) HAD@OVI]A
12. 11. 1996 - 12. 11. 2010.

Draga mama, iako vrijeme neumitno prolazi, tvoje poruke su sve jasnije, a ljubav prema tebi sve ja~a. Uvijek }e{ biti dio nas. Beskrajno te volimo. Sin Jasmin sa porodicom
7117

Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Porodica
7105

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, brat i dedo

Dvanaestog novembra 2010. navr{ava se pola godine od odlaska mog voljenog

MEHMEDA ME[E HUDOVI]
iz Zvornika

SJE]ANJE Danas, 12. novembra 2010. godine, navr{ava se ~etrdeset dana otkako nas je zauvijek napustio na{ mili suprug, otac, djed i svekar

MEDO (SABIT) MENZILOVI]
ekshumacija iz Vi{egrada

tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke juna 1992. u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 13. novembra 2010. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Mu{a, sinovi Rasim, Sabit, Kasim i Edin, k}erka Rasema, sestre Hazema i Rasema, zet Husein, snahe Emira, Sabina, Aida i Fatima, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Menzilovi}, Piri}, Karahod`i}, Bosno, Sejdinovi}, Kurtali}, Murti}, Kahriman, Memi{evi}, Gakovi}, Pajevi}, Zuki}, ]ibo, Kari}, Sunulahpa{i}, Ibi{evi}, [abanovi}, Be{lija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji u Hotonju - Vogo{}a.
7108 000

Sa ljubavlju i tugom ~uvam uspomenu na tebe. Uvijek si u mojim mislima. Supruga Nada
7095

prof. dr. KONRAD PINTARI]
Sa ljubavlju i tugom, Tvoja porodica

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57

Sa velikom tugom obavje{tavamo zaposlenike, poslovne partnere i prijatelje da je na{ veliki prijatelj i kolega

MURIS BA[I]
preselio na ahiret u srijedu, 10. novembra 2010, u 56. godini. Rastanci su jako te{ki, ali neminovni. Sa velikom tugom se rastajemo od na{eg dragog Murisa. UPRAVA I ZAPOSLENICI LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE
001

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

VOJISLAV BODO MILANOVI]
dipl. ing. arh. 12. 11. 2004 - 12. 11. 2010.

VOJISLAV BODO MILANOVI]
dipl. ing. arh. 12. 11. 2004 - 12. 11. 2010.

Uvijek u na{im mislima i srcima. S ljubavlju i zahvalno{}u, porodica
3681

...na dragog, nezaboravnog zeta, tetka, bad`u i prijatelja. S ljubavlju, Vesna, Vlado, Bojan i Boris Niki}
5232

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj tetki

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj keki

POSLJEDNJI POZDRAV na{em prijatelju, divnom ~ovjeku

LJUBICI IVANI]
Uvijek }e{ biti sa nama. Jelica i ]atan
7130

LJUBICI IVANI]

MURISU BA[I]U

Dunja, Aco i Nana
7130

Drina, Dina, Damir
7131

58

PREDAH

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Ne krijete da imate velika o~ekivanja i ne mo`ete da se pomirite sa prosje~nim rezultatima. Nasre}u, mnoge okolnosti vam idu u prilog i djelujete snala`ljivo pred saradnicima. Neko vas podsti~e na sentimentalno raspolo`enje. Obratite pa`nju na partnerova interesovanja, ne mo`ete dobiti sve {to pri`eljkujete i uporno nametati svoju volju. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Nema razloga da se pona{ate ultimativno u susretu sa saradnicima, uporno ponavljate pogre{ne poteze. Umjerenost u poslovnom dijalogu predstavlja najbolje rje{enje, stoga zatra`ite ne~iji savjet ili podr{ku. Izbjegavajte osobu koja vas suvi{e optere}uje zahtjevima, smeta vam ne~ija emotivna }udljivost i narav. Va`no je da sa~uvate psiholo{ku ravnote`u i prisebnost. Vje{to izbjegavate susret sa osobom koja ima negativan stav o va{im poslovnim rezultatima ili o stilu izra`avanja. Dovoljno ste snala`ljivi da smislite prigodno opravdanje za svoje postupke i razumno obja{njenje za nove poslovne odluke. Partner ne `eli da vam povjerava svoje dileme, ostajete po strani i nevoljno prihvatate neku od sporednih uloga. Budite strpljiviji. Va{e ideje nailaze na negodovanje saradnika, ponekad nije lako pridobiti podr{ku okoline. Budite promi{ljeni i nemojte rizikovati u stvarima koje ne poznajete dovoljno ili u situacijama kada postoji neki vid javne zabrane. Napokon dolazite do saznanja da ne~ija obe}anja nisu dovoljno iskrena. Postupite po savjesti. Opustite se. Uljep{ajte raspolo`enje, posvetite pa`nju vedrijim sadr`ajima. Trenutna de{avanja uti~u na va{u popularnost ili omiljenost u dru{tvu poslovnih partnera. Va{ na~in razmi{ljanja i poslovnog djelovanja predstavlja pun pogodak. Zbog uspjeha ne treba da zaboravite na obaveze prema porodici. Potrebno je da se iskupite za propust koji ste u~inili. Osmislite novi plan ili scenario kojim mo`ete da obradujete voljenu osobu. Va`no je da uskladite misli i osje}anja. Uporno poku{avate da skrenete pa`nju okoline u onom pravcu koji vama odgovara, pri tome koristite razli~ite sugestivne metode. Ipak, postoje odre|eni problemi koji se najbolje rje{avaju zajedni~kim snagama. Htjeli vi to ili ne, morate da prihvatite ne~ija pravila o zajedni~kom `ivotu. Partner vas upozorava i progovara ne{to o{trijim tonom. Potrudite se da pobolj{ate kondiciju. Nema razloga da previ{e mistifikujete poslovno-finansijske planove ili da uporno ignori{ete ne~ije prisustvo. O va{em uspjehu ili privatnom `ivotu ne treba da raspravljaju osobe sa strane. Poka`ite vi{e razumijevanja i nje`nosti prema voljenoj osobi. Pretjerana hvalisavost mo`e da vam stvori dodatnu neprijatnost. Priu{tite sebi neke lijepe sitnice kao podsticaj za dobro raspolo`enje. Ponekad nije lako uskladiti razli~ita poslovna interesovanja, ali sve je mogu}e ako imate dobru volju. Va`no je da potvrdite sposobnosti u situacijama za koje drugi nemaju dovoljno hrabrosti ili iskustva. Ono {to je drago va{em srcu, ne zna~i da predstavlja i dobru emotivnu odluku. Ipak, ostanite dosljedni u onome {to mislite i osje}ate. Prija}e vam vi{e sati zdravog sna, obratite pa`nju na snove. Oslonite se na intuiciju pri dono{enju kona~ne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sre}e, tako da vas o~ekuju pozitivni rezultati koji istovremeno potvr|uju va{e intelektualne i prakti~ne sposobnosti. U susretu sa voljenom osobom novi doga|aji predstavljaju dobar povod za zajedni~ku proslavu. Sve se de{ava u skladu sa uzajamnom inspiracijom. Zra~ite pozitivnom energijom. Djelujete ambiciozno, ali i neskromno u svojim izjavama. Potrebno je da uva`ite ne~ije mi{ljenje kada se odlu~uje o poslovno-finansijskim interesima. Nesmotrenost mo`e da umanji va{e poslovne rezultate. Partner ima druga~ije ideje, sa~ekajte da uvidi gre{ke. Ne mo`ete nekom nametati mi{ljenje i volju. Posvetite pa`nju nekom omiljenom hobiju, relaksirajte se. Ve}inu obaveza poku{avate da prebacite na saradnike. Nemojte dozvoliti da neko sumnja u va{e znanje ili profesionalne sposobnosti. Va`no je da ispo{tujete osnovni protokol ili ne~iju sugestiju. Va{ ponos izbija na povr{inu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umijete nekog da navedete na `elje. Obratite pa`nju na zdraviji na~in ishrane. Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih ilustruje klasi~an primjer pretjerane ambicije i samoljublja. Razli~ite neprijatnosti u susretu sa saradnicima predstavljaju logi~an slijed doga|aja i reakciju na va{e energi~no pona{anje. Nema potrebe da preuveli~avate `elje i interesovanja u susretu sa voljenom osobom. Partner ne reaguje na va{u pri~u. Izbjegavajte konfliktne i stresne situacije.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937,

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: mustra, akolit, rodovi, irac, nj, ni, rea, a, strn, pak, kilovat, elite, etapa, literatura, erik, ma`ari, ma, ora~i, al, i, kvin, toti, {erif, ris, j, monako, ala, kajati se, i{.

Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service, nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d.d., fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo, transakcijski Kluba evropskih rektora, nagradu za ra~un broj: 1990490005630121, ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo, transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279, novinara, Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri ra~un broj: 1872000000045887 (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja Zorica Pand`i}, {ef DTP-a novina (FIEJ), Nagradu “Premio [tampa: Unioninvestplastika dd, Giornalistico Paolo Borsellino” Semizovac bb koju listovima koji se bore za istinu Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom kvalitetu” (SAD). predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim Vije}e za {tampu vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu u Bosni i Hercegovini je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za {tampu u BiH www.vzs.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. Za sve eventualne primjedbe na pisanje U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u lista, obratite se VZ[ u BiH Velikoj Britaniji progla{eno za list godine e-mail: info@vzs.ba, u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 Nagradu slobode (u Skandinaviji),

Danas prete`no sun~ano. Puha}e slab do umjeren, na planinama jak jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 4 do 10, maksimalna dnevna od 13 do 20°C. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo za ovaj period godine. U Sarajevu sun~ano. Puha}e umjeren, zapadni vjetar. Minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 15° C.

Danas u ve}em dijelu Evrope obla~no sa ki{om i vjetrovito. Snijeg }e padati u oblasti Alpa i u Skandinaviji. Najve}a koli~ina padavina bi}e u francuskim i {vajcarskim Alpima, a u Beneluksu i Njema~koj zapadni vjetar ima}e udare od 100 do 115 km/h. U ju`nim predjelima kontinenta prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura kreta}e se od 0 do 6 na sjeveru, i od 20 do 25°C na jugoistoku Evrope. Na Balkanu prete`no sun~ano, samo u Hrvatskoj umjereno obla~no. Na zapadu poluostrva puha}e umjeren jugozapadni vjetar. Maksimalna temperatura od 15 do 24°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
PIRAHNA
3D, akcija, horor, re`ija: Alexandre Aja, uloge: Richard Dreyfuss, Ving Rhames, Elisabeth Shue, Christopher Lloyd, Eli Roth, Kelly Brook... po~etak u 18.30 i 20.30 sati.

petak, 12. novembar 2010. godine po

OSLOBO\ENJE

MUZEJI
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od devet do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

JEDI, MOLI, VOLI
komedija, drama, re`ija: Ryan Murphy, uloge: Julia Rober ts, James Franco po~etak u 15.30, 18 i 20.45 sati.

MOSTAR

DRU[TVENA MRE@A

KINA
TURSKI KULTURNI CENTAR
PUSTARA
re`ija: Terrence Malick, uloge: Mar tin Sheen, Waren Oates... po~etak u 17 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
^ETIRI PRINCEZE I JEDAN ZMAJ
dje~ija, omladinska i lutkarska scena, autor: Milada Ma{atova, re`ija: @ivomir Jokovi}, igraju: Sabina Kulenovi}, An|ela Ili}, Sa{a Hand`i}, Miroljub Mijatovi}, po~etak u 12 sati.

socijalna drama, re`ija: David Fincher, uloge: Rooney Mara, Jesse Eisenberg, Andrew Gar field, Justin Timberlake... po~etak u 15.20, 17.50, 20.20 i 22.50 sati.

POZORI[TA
NARODNO
ATLANTIDA, PRONA\ENA ZEMLJA
autor: Enco Monteleone, re`ija i scenografija: Erol Kadi}, igraju: Sa{a Oru~evi}, Jasmin Krpo, [erif Alji}, Mirsad Elezi, Maja Ze}o po~etak u 20 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati.

MEETING POINT
5. FILMSKI FESTIVAL O LJUDSKIM PRAVIMA “PRAVO LJUDSKI“
Predstavljanje filmske radionice: Nasilje u porodici, Eastern Neighbours Film Festival, Utrecht, The Netherlands,
po~etak u 14 sati.

POZORI[TA
NARODNO
BAL POD MASKAMA
premijera, opera, kompozitor: Giuseppe Verdi, dirigent: Andrija Pavli~, re`ija: Ognian Draganoff, Sarajevska filharmonija, nastupaju: Kisun Kim, Armando Puklavec, Adema Pljevljak-Krehi}, Aida ^orbad`i}, Sanja Anastasijevi}, Leonardo [ari}, Dragan Pavlovi}, Jasmin Ba{i}, Danijel @ontar, po~etak u 19.30 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14 sati, svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba karikatura “Suo~avanje s klimom“, otvorena je za posjete do 23. novembra. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni, a u Bosanskoj ku}i u Vranduku stalna etno-postavka. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjete cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

BANJA LUKA

BETONSKI FARAONI
Jordan Todorov, Bulgaria, po~etak u 15 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati.

AL-HALQA - U KRUGU PRIPOVJEDA^A
Thomas Ladenburger, Germany, po~etak u 16 sati.

MLADI
KOKO[KA
prva repriza, autor: Nikolaj Koljada, re`ija: Admir Glamo~ak, igraju: Mario Drma}, Adnan Muratovi}, Sanin Milavi}, Mirza Tanovi} i Damir Kustura, po~etak u 20 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
JEDI MOLI VOLI
romanti~na pri~a, re`ija: Ryan Murphy, uloge: Julia Rober ts, Javier Bardem, James Franco, Billy Crudup... po~etak u 17.10, 19, 19.50 i 21.40 sati.

IGRA SMRTI
Christophe Nick i Thomas Bornot, France, po~etak u 18 sati.

TUZLA

AUTO*MAT
Mar tin Marecek, Czech Republic, po~etak u 20 sati.

HISTORIJSKI
Izlo`ba “Periodi~na {tampa u BiH (18501992)”, sa vi{e od 200 razli~itih naslova listova i ~asopisa koji su u tom periodu izlazili u na{oj zemlji. Svi eksponati su iz bogatih zbirki Historijskog muzeja BiH, a izlo`ba }e biti otvorena do 21. novembra. Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

POSTTRAUMATSKISTRESSINDROM
Niels van Koevorden, Netherlands, svjetska premijera, po~etak u 21.45 sati. kratki Kung Fu

[I[ANJE
triler, re`ija: Stevan Filipovi}, uloge: Nikola Rako~evi}, Viktor Savi}, Bojana Novakovi}, Nikola Kojo... po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba Radoslava Tadi}a, redovnog profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Izlo`ba lobi kulture - ARHIVA KULTURNE MEMORIJE, otvorena je do 11. novembra.

NJE@NOST PENDREKA BARBARI
Jean-Gabriel Périot, France,

POZORI[TA
NARODNO
GOSPO\A MINISTARKA
autor: Branislav Nu{i}, re`ija: Sulejman Kupusovi}, igraju: Meliha Faki}, Nermin Omi}, Midhat Ku{ljugi}, Elvira Aljuki}, Adnan Omerovi} po~etak u 19.30 sati.

\AVO
triler, misterija, re`ija: Drew Dowdle, John Erick Dowdle, uloge: Geof frey Arrend, Bojana Novakovic, Logan Marshall-Green... po~etak u 17.15 sati.

AISHEEN, JO[ UVIJEK @IVI U GAZI
Nicolas Wadimoff, Qatar, Switzerland, po~etak u 22.15 sati.

ZENICA

BLACKBOX
Izlo`ba autora: Amer Kapetanovi}, Alija Kamber, Dra`en Gruji}, Edin Pa{ovi} i Elvis Doli}. Autori prvi put izla`u svoja djela koriste}i tehniku printa na slikarsko platno. Galerija se nalazi u Vrazovoj ulici 5

SLAGALICA STRAVE 3D
horor, re`ija: Kevin Greutert, uloge: Tobin Bell, Tanedra Howard, Betsy Russell... po~etak u 22.30 sati.

KINOTEKA
DANI EVROPSKOG DOKUMENTARNOG FILMA u BiH
po~etak u 19 sati.

GALERIJE KINA
MULTIPLEX EKRAN
SLAGALICA STRAVE VII
3D, horor, misterija, re`ija: Kevin Greutert, uloge: Tobin Bell, Costas Mandylor, Betsy Russell... po~etak u 22.15 sati.

CINEMA CITY
ARTHUR I RAT DVAJU SVJETOVA
animirana avantura, re`ija: Luc Besson, glasovi: Filip Grladinovi}, Marija [kari~i} po~etak u 17.25 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa Nastavni~kog i odsjeka Slikarstvo Galerija je otvorena za posjetioce radnim danima u zgradi Centrale banke, Ulica Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
@ENIDBA I UDADBA
autor: Jovan Sterija Popovi}, re`ija: \ur|a Te{i}, igraju: Dragoslav Medojevi}, Nata{a Ivan~evi}, Branko Jankovi} po~etak u 20 sati.

\AVO
triler, horor, re`ija: John Erick Dowdle, uloge: Chris Messina, Logan Marshall -Green, Jenny O’Hara... po~etak u 19.30, 21.20 i 23.10 sati.

UMJETNI^KA BIH
Izlo`ba Irene Sladoje “Ne brinite za mene. Ja sam dobro“, otvorena je za posjete do 20. novembra. Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

LU\ACI
horor, triler, re`ija: Breck Eisner, uloge: Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Joe Anderson... po~etak u 21 sat.

BIHA]

CIRKUS COLUMBIA
ljubavna drama, re`ija: Danis Tanovi}, uloge: Miki Manojlovi}, Mira Furlan po~etak u 16.10, 18.25, 20.40 i 22.55 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI

MACHETE
akcija, triler, re`ija: Robert Rodriguez, Ethan Maniquis, uloge: Danny Trejo, Michelle Rodrigue po~etak u 17 sati.

SLAGALICA STRAVE 3D
3D, horor, triler, re`ija: David Hackl, uloge: Tobin Bell, Costas Mandylor, Scott Pat terson, Betsy Russell, Mark Rolston po~etak u 22.30 sati.

DUPLEX 10m2
Izlo`ba Echoes of Tragovi umjetnika Guillerma Carreras-Candia, koja je otvorena do 17. novembra. Izlo`ba je sastavni dio 5. izdanja filmskog festivala o ljudskim pravima Pravo ljudski.

KINA
UNA
SVI SMO SUPER
komedija, drama Re`ija: Kirk Jones Uloge: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rockwell, Lucian Maisel, Ken Sladyk, Melissa Leo, Damian Young po~etak u 19 i 21 sat.

Izlo`be “Muzej detinjstva“ autora Vladimira Peri}a i “Dugo putovanje“ Anice Vu~eti}, mogu se pogledati do 21. novembra ove godine.

CIRKUS COLUMBIA
ljubavna drama, re`ija: Danis Tanovi}, uloge: Miki Manojlovi}, Mira Furlan, Boris Ler, Jelena Stupljanin, po~etak u 19 sati.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika Neboj{e Bosni}a “Hotel Splendid“, {to je ujedno i njegova ~etvrta samostalna izlo`ba u ovoj galeriji. Izlo`ba }e trajati do 5. decembra 2010. godine.

AMERIKANAC
akcioni triler, re`ija: Anton Corbijn, uloge: George Clooney, Paolo Bonacelli po~etak u 18, 20.10 i 22.20 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

AVATAR
3D, avantura, re`ija: James Cameron, uloge: Sam Wor thington, Sigourney Weaver po~etak u 17.30 sati.

LEGENDA O ^UVARIMA
3D, animirana avantura, re`ija: Zack Snyder, uloge: Abbie Cornish, Essie Davis, Joel Edger ton... po~etak u 16.20 sati.

GROZAN JA
animirani, re`ija: Chris Renaud i Pierre Cof fin, uloge: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand, Will Arnett, Kristen Wiig po~etak u 18 i 20 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati.

SVIJET OKEANA
3D, dokumentarni, re`ija: Francois i Jean-Jacques Mantello, po~etak u 14, 16 i 20.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Hanka
DRAMA
Re`ija: Slavko Vorkapi} Uloge: Vera Gregovi}, Jovan Mili~evi}, Mira Stupica, Mi{o Mrvaljevi}, Vaso Kosi}

HIT
23.00
MRE@A
DRAMA
Re`ija: Stephen Frears Uloge: Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves, Uma Thurman

DANA

20.35
BHT

Hanka i Sejdo `ive veoma te{ko. Izlo`eni su mnogim isku{enjima, ali Hanka uspijeva da prebrodi te{ko}e i ostane vjerna svojoj ljubavi prema mu`u. Ipak, Sejdo popu{ta isku{enjima i ne mo`e da opravda Hankin tobo`nji grijeh.

Leo
DRAMA
Re`ija: Mehdi Norowzian Uloge: Joseph Fiennes, Elisabeth Shue, Dennis Hopper, Sam Shepard

Markiza Merteuille tra`i uslugu od svog ljubavnika, vikonta Valmonta. Jedan od markizinih biv{ih ljubavnika, Gercourt, planira vjen~anje sa mladom, plemenitom Cecile de Volanges. Markiza `eli da Valmont zavede Cecile prije njenog vjen~anja. U me|uvremenu, Valmont je sam sebi zadao jedan drugi cilj - madame de Tourvel, lijepu, udatu i bogobojaznu `enu. Markiza ne vjeruje da }e zavesti madam de Tourvel i nudi mu nagradu ukoliko pru`i pismeni dokaz o seksu s njom.

23.30
BHT

Stidljivi dje~ak Leo ~ezne za ljubavlju svoje majke, koja ga zanemaruje. Rade}i {kolski zadatak, Leo se po~ne dopisivati sa zatvorenikom Stephenom, koji izdr`ava kaznu zbog ubistva. Dje~ak i ubica }e spoznati da su sli~nog senzibiliteta, te }e u dopisivanju prona}i me|usobnu utjehu. Ali, kad Stephen iza|e iz zatvora, opasnost da se ponovi zlo~in postajat }e sve ve}a i ve}a...

FILMOVI

Sedam samuraja
AKCIJA/DRAMA
Re`ija: Akira Kurosava Uloge: Taka{i [imura, To{iro Mifune, Jo{io Inaba

22.55
RTRS

Gas do daske
AKCIJA/KOMEDIJA Re`ija: Brett Ratner
K}erku kineskog konzula Hana koji je na diplomatskom putovanju u Los Angelesu otimaju kriminalci. FBI uvjerava Hana kako }e je prona}i, no on vjeruje isklju~ivo svojm dugogodi{njem prijatelju inspektoru Leeu. Nezadovoljni zbog mije{anja u istragu, FBI mu pridru`i detektiva James Cartera da Leea dr`i podalje od slu~aja...

Velika bijela prevara
CRNA KOMEDIJA
@ivot na Aljasci nije lak za Paula Barnella - on je pred bankrotom, a njegova supruga Margaret psihi~ki je nestabilna. Kad slu~ajno nai|e na le{ nepoznatog mu{karca, o~ajni Paul odlu~i proglasiti umrlog svojim nestalim bratom Raymondom, te naplatiti njegovu policu `ivotnog osiguranja vrijednu milijun dolara...

Cobb
DRAMA
Re`ija: Ron Shelton

Glavni samuraj Kambei, preru{en u monaha, nada se da }e spasiti kidnapovanu k}erku jednog seljaka. Impresionirani njegovom hrabro{}u, seljani mole samuraja da odbrani njihovo selo od bandita. Kambei pristaje na to, bez obzira na to {to je to poduhvat za koji ne}e biti pla}en i koji nije naro~ito ~astan. Uskoro mu se pridru`uju jo{ dvojica samuraja mladi Kacu{iro i naprasiti Kiku{io, za kojeg se ispostavlja da je rije~ o sinu jednog seljaka. Kambei okuplja jo{ ~etiri samuraja. Dok banditi vrebaju iz prikrajka, ova sedmorica junaka konsolidova}e odbranu i organizovati seljane.

22.30 NOVA

23.30 HRT1

Re`ija: Mark Mylod

FILMOVI

Sportski novinar Al Stump dobio je neo~ekivan poziv: legendarni igra~ baseballa Ty Cobb ponudio mu je da napi{e njegovu biografiju. Iako je najbolje pla}eni sportski novinar u Americi, odu{evljeni Stump je bez razmi{ljanja pristao, najvi{e zato {to je Ty Cobb bio ~ovjek kojemu se divio, a i zato {to je bio polaskan ponudom...

01.15 HRT 1

Bilo jednom u Americi
KRIM. DRAMA
Re`ija: Sergio Leone Uloge: Robert de Niro, James Woods, Joe Pesci, Elizabeth McGowern, Burt Young, Treat Williams

23.35
FTV

Being Julia
KOMEDIJA
Re`ija: István Szabó

Hronike
20.10 TV1
TRILER
Re`ija: Sebastián Cordero

@idovski kvart je pun raznih bandi. Jedna od njih je dje~ija banda koju vode Max i Noodels. Doba je prohibicije u Americi, a banda je sve vi{e upletena u kriminalni milje. Za vrijeme jednog mafija{kog obra~una, ubijen je peti ~lan njihove dru`ine, a Noodles je za osvetu ubio ubicu. Zbog toga je zavr{io u zatvoru. Po izlasku iz zatvora, ve} kao starac, vra}a se u rodni kraj i prisje}a se svog djetinjstva i mladosti.

Diva Julia Lambert nenadano posti`e uspjeh i sti~e ogromnu slavu. Zaljubljuje se u mladog Amerikanca Toma i sa njim zapo~inje strastvenu ljubavnu vezu koja je trajala pola godine. Kada shvati da je Tom u biti samo mladi mu{karac koji je koristi kako bi stekao ugled u presti`nim dru{tvenim krugovima, kojima i sama pripada, te da je njegova stvarna ljubav mlada starleta Avice Chrichton, Julia smi{lja okrutan plan osvete.

Krajem sedamdesetih i po~etkom osamdesetih godina pro{log stolje}a na podru~ju Kolumbije, Perua i Ecuadora ubijeno je vi{e od tristo djece, uglavnom djevoj~ica. Titula jednog od najkrvolo~nijih serijskih ubica u povijesti pripala je Pedru Alonsu Lopesu, poznatom pod nadimkom ^udovi{te. Inspiriran tim doga|ajima, re`iser ovog psiholo{kog trilera smje{ta ih u dana{nje vrijeme poku{avaju}i inscenirati {to bi se moglo dogoditi...

00.15 TVSA

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 52. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, program za mlade, 92. epizoda 10.25 Memoari porodice Mili}, serija za djecu, 17. epizoda 10.55 Pri~e iz Hercegovine: ^itluk i Me|ugorje, dokumentarni program, 5. emisija 11.25 Hayd u park, program za mlade (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 53. epizoda 13.10 Odgovorite ljudima, informativni program (r) 14.15 CSI Miami, igrana serija, 6. epizoda 15.10 Vijesti

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Mala TV Nodi, crtana serija Medo Rupert, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Bajke iz cijelog svijeta 09.55 Moja {pijunska porodica, serija 10.20 TNT, serija za mlade RTRS preporu~uje 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, info-program 13.00 Najljep{e narodne pjesme, muzi~ka emisija 13.28 [arene ka`e 13.35 Pakov svijet, serija 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, serija

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 49.pizoda 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film, 9. ep. 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film 11.20 Aladin, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 63. ep. 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Ispuni mi `elju 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija, 64. ep. 16.50 Indija, serija, 64. ep.

OBN
06.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.00 Ludo srce, serija 09.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 10.00 Top Shop 10.15 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 10.50 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.15 V.I.P Survivor: Bez cenzure-dan 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Biseri: Zisko, talk show 13.10 Top Shop 13.30 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 14.30 Top Shop 15.00 Gümüs, serija 16.20 Vremenska prognoza 16.25 OBN Info 16.30 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 17.10 Spielberg: Povratak u budu}nost

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela, serija (r) 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, serija (r) 12.00 Info top, informativni program 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, reality show, u`ivo 14.00 Info top, informativni program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Frenderi, animirana serija 09.15 101 nesta{luk, igrana serija, 2/13 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 221/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 2/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Figure: Hatid`a Dizdarevi}, program iz kulture (r) 13.15 Retrovizor, muzi~ki program 13.45 Bosna i vrijeme, dokumentarno-igrana serija, 6/8 (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 2/33 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 31/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Be Ha Te bebe 15.35 Uradi sam, uradi sama 15.45 Idemo na put sa Goranom Mili}em, dokumentarni program, 1/3 (r) 16.30 BH gastro kutak, kulinarski show 16.55 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 3/33 17.30 Kona~no petak! 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 5/36 20.35 Hanka, doma}i igrani film 22.15 BHT vijesti 22.30 DukaFest 2010, hronika 22.40 Mjesto zlo~ina New York, igrana serija, 57/70 23.30 Leo, britansko-ameri~ki igrani film 01.10 Hanka, doma}i igrani film (r) 02.45 Kona~no petak! (r)

Dopunska nastava

ZABAVNI PROGRAM 21.25

Ranjeni orao
SERIJA 21.00

Fifi i cvjetno dru{tvo
CRTANI FILM 09.00

Red Carpet

Danijela

ZABAVNI PROGRAM 21.20

SERIJA 15.00

15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 40. epizoda /RP/ 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 176. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 45. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, 60. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 TV Bingo show 21.24 Dnevnik, najava 21.25 Dopunska nastava, 9. emisija 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.45 ^ista~, 8. epizoda 23.35 Bilo jednom u Americi, ameri~ki igrani film /Z/ 03.15 Federacija danas (r) 03.40 Dnevnik 3 (r)

16.00 Re’publika, Posavina 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, serija 17.55 [arene ka`e 18.00 TV Bingo 18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Intervju 21.00 Ranjeni orao, serija 21.55 Pansion fali~nih, serija 22.30 Dnevnik 3 22.48 Sport 22.53 Finansijske novosti 22.55 100 godina Kurosave: Sedam samuraja, film 02.20 Robert i Klara, film 03.55 Ruj blas, dok. film 05.45 Muzi~ki program

17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Policajac s Petlovog Brda, serija, 7. ep. 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, serija, 65. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.00 Opasna veza, film 01.00 Sport centar Reprizni program Hayat TV 01.05 Muzi~ki program 01.30 ZMBT profili 01.50 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo

17.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor, reality show 19.55 Gümüs, serija 21.20 Red Carpet, showbiz emisija 22.10 Vox populi 22.15 V.I.P Survivor, reality show 23.15 V.I.P Survivor: Bez cenzure-no} 23.45 Vremenska prognoza 23.50 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.45 Playboy Girls, holivudska pri~a 01.10 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 01.45 Red Carpet, showbiz magazin 02.40 Rat bendova, muzi~ki spektakl 04.00 Rat bendova, muzi~ki spektakl

16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Farma, reality show 17.45 Gusto TV kulinarstvo(r) 18.00 All about, zabavna emisija 18.30 Info top, informativni program 18.55 Gusto TV kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.05 Udri mu{ki, talk show - u`ivo 20.00 Farma: VTR, reality show 21.00 Grand show 23.00 Lo{i momci, film 01.00 Farma, reality show - u`ivo 02.00 U`as u Hobokenu, film

RTS
06.05 09.00 10.00 10.08 10.35 10.55 10.59 11.06 11.29 11.41 12.00 12.16 12.21 12.35 13.18 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.07 22.00 22.05 23.05 23.10 00.10 Jutarnji program Sretni ljudi, serija Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti [umska {kola ^uvari osmijeha ARS praktika Mo`e i druga~ije Dnevnik Evronet U zdravom tijelu Trendseter Film Vijesti TV lica (r) Ovo je Srbija Kviz: Slagalica Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Srbija na vezi Dnevnik Serija Visoki napon, kviz Vijesti Da, mo`da, ne Vijesti Muzi~ki program Dnevnik

RTCG
10.00 10.30 10.40 11.00 11.20 11.55 12.00 12.05 12.35 13.00 13.30 14.30 15.00 15.20 15.30 15.45 16.30 17.00 17.15 17.30 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 22.30 22.50 23.00 23.30 00.00 Obrazovna emisija (r) Sat spot Dk. emisija (r) Muzi~ki mix Naura viva (r) Kalendar Vijesti @ivjeti sa muzikom (r) Muzi~ki mix ABS, automobilizam (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dok. emisija Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Crna Gora - u`ivo Kalendar Dnevnik 2 Zapis: Koncert Replika Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Meridijani (r) Pono}ni koncert

FOX LIFE
07.05 Momci sa Medisona, serija 07.50 Allo! Allo!, serija 08.50 Da, draga serija 09.15 Dr Haus, serija 10.00 Mentalno, serija 10.50 Momci sa Medisona, serija 11.40 Allo! Allo!, serija 12.40 Sofi Parker, serija 13.30 Dr Haus, serija 14.15 Vill i Grejs, serija 15.05 Kugar Taun, serija 15.55 @ivljenje u autu, serija 16.45 [apat duhova, serija 17.35 Da, draga, serija 18.00 Allo! Allo!, serija 18.50 Vill i Grejs, serija 19.35 Ru`na Beti, serija 20.25 Sofi Parker, serija 21.10 Da, draga serija 22.00 Kako Sam upoznao va{u majku, serija 22.50 Da, draga, serija 23.15 Kugar Taun, serija 00.05 Dr Haus, serija 00.50 Vill i Grejs, serija 01.40 Momci sa Medisona, serija

UNIVERSAL
06.00 Sudija Ejmi, serija 07.00 McLeudove k}eri, serija 09.00 Bra}a i sestre, serija 11.00 Sudija Ejmi, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 14.00 Fojlov rat, serija 16.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Dobra `ena, serija 20.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Panduri novajlije, serija 23.00 Zakon i red, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 02.00 Bra}a i sestre, serija

TV1000
06.00 [unjala, film 08.00 Dobre namjere, film 10.00 Mystery Men, film 12.00 Duga no}, film 14.00 Gol!, film 16.00 Nedokazana krivica, film

EUROSPORT
08.30 Snuker, Glasgow, UK, finale 10.00 Bowls 11.30 Ma~evanje, S[ Paris, Francuska 12.30 Alpsko skijanje, SK Soelden, Austrija 13.30 Bowls 15.00 Bowls, live 17.30 Najja~i ~ovjek 18.30 Ma~evanje, S[ Paris, Francuska, live

Miranda

FILM 20.00

Alpsko skijanje
12.30
20.15 Eurogoals 20.25 Watts 21.00 Boks, live 23.00 Poker 00.00 Video igrice 00.30 Ekstremni sportovi 00.45 Bowls

18.00 Muljatori, film 20.00 Miranda, film 22.00 D`ejson X, film 00.00 Me|u `enama, film 02.00 Bez daha, film

petak, 12. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
06.20 More ljubavi, serija (r) 07.05 Johnny Bravo, crtana serija (r) 07.30 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija 07.50 Mala TV: TV vrti}: Lopta Profesor Baltazar: Izgubljeni zec Tajni dnevnik patke Matilde: Razbijena vaza 08.20 Dvorac igra~aka, serija za djecu (r) 08.45 [kolski program: S druge strane crti}a Puni krug Glazbeceda: Na slovo U (r) 09.30 Mega Mindy, serija za djecu 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.28 Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija 14.10 [kolski program: S druge strane crti}a (r)

63

NOVA
07.10 Graditelj Bob, crtana serija 07.20 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 07.30 Roary, crtana serija 07.45 Peppa, crtana serija 08.00 Mini kviz ep. 1 08.10 Mini kviz ep. 2 08.30 Zauvijek zaljubljeni, serija 10.35 Slomljeno srce, serija 12.30 IN magazin 13.15 Provjereno, informativni magazin 14.15 Zauvijek zaljubljeni, serija 16.00 Slomljeno srce, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Slomljeno srce, serija 18.20 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent u`ivo, polufinale 22.30 Gas do daske, film 00.30 Izravni udar, film 02.20 U sjeni ma~a, film

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Denijeve mozgalice, crtani film 07.16 Dodlez, crtani film 07.17 Pera Pjetli}, crtani film 07.20 Muzi~ki spot 07.30 Melo korigen, animirana serija 08.10 Muzi~ki blok 08.20 Veseli autobusi, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 09.30 Svjedo~anstva o genijima, obrazovni igrani serijal (r) 10.30 Toyotin svijet divljine, dok. program (r) 11.10 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce, dokumentarni program 12.00 Vijesti plus 12.20 Edgemont, serija za tinejd`ere (r) 12.45 Direktno, dijalo{ka emisija (r) 14.30 Toyotin svijet divljine, dok. program (r) 15.30 Svjedo~anstva, dok. program 17.00 Dnevnik 17.20 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce, dokumentarni program 17.50 Edgemont, serija 18.25 Kapri, serija 19.30 Dnevnik tv1 20.10 Being Julia, film 22.00 Dnevnik u 22 22.30 Rad i slava, serija 00.00 Vijesti plus 00.15 Reprizni program

TVSA
07.00 10.00 10.12 10.15 10.25 10.40 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.10 14.10 15.00 15.05 15.20 15.30 16.00 17.00 17.45 18.00 18.30 19.00 19.12 19.15 20.00 20.50 21.00 22.20 22.30 23.15 23.45 00.15 Sarajevsko jutro, u`ivo Noody (r) Vitaminix (r) Barimba (r) Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Vijesti TVSA Zelena, zelena trava, serija (r) Frej`er, serija Robin Hood, serija (r) Vijesti TVSA TVSA dokumenti (r) BBC dok. program Vijesti TVSA Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Pusti muziku (r) Jesenje dobre vibracije, zabavni program, u`ivo Vijesti TVSA Za svaku bolest trava raste Charlie Chaplin, serija Dnevnik TVSA Noody Vitaminix Barimba @ivot, BBC dok. program Vijesti TVSA Rebus, politi~ki magazin Tarih, dok. serijal Ne{to za raju, zabavni program No}na ptica: Crna Guja, serija No}na ptica: Sumorna ku}a, serija No}na ptica: Hronike, film

MRE@A PLUS
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film 11.20 Aladdin, crtani film 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 20.00 1001 no}, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 23.00 Opasne veze, film 01.00 Sport centar

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) 09.12 Lugarnica 18, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.15 Putovanja `eljeznicom: Vlakom do Velikoga koraljnoga grebena australski Sunlander-ekspres, dokumentarni film 11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) 12.17 TV kalendar (r) 12.35 More ljubavi, serija 13.19 Praskozorje 2, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.17 Drugo mi{ljenje 14.59 Luda ku}a 3, humoristi~na serija (r) 15.34 LADO u Americi - 60 godina LADA, dokumentarna emisija 16.12 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.13 Hrvatska u`ivo 17.25 Proces 17.51 Iza ekrana 18.20 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.35 Odmori se, zaslu`io si 4 - Serija (r) 19.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.12 Dnevnik plavu{e: Nevolja u stanu, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 Mobitel, ameri~ki film (90’) 21.50 Dnevnik 3 22.15 Sport 22.18 Vrijeme 22.25 Vijesti iz kulture 22.30 Peti dan, talk-show 23.30 Filmski maraton: Velika bijela prijevara, film (r) 01.15 Filmski maraton: Cobb, ameri~ki film (r) 03.20 Filmski maraton: Legenda o motoru, film (r) 05.25 Peti dan, talk-show (r) 06.15 Skica za portret (r)

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo, panoramske kamere 16.10 TV Liberty (r) 16.40 Slobodni ljudi, revijalni program 17.25 Autovizija 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.25 @ivotne pri~e, dok. program 21.10 Sto~ar, 57/130 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

Tree Hill

SERIJA 16.40

IN magazin
12.30

14.55 15.45 16.40 17.20 17.45 18.30 19.00

19.45 19.57 20.00 22.05 22.48 23.00 00.35

Puni krug (r) Glazbeceda: Na slovo U (r) Kojak 1, serija Kojak 1, serija Tree Hill 6, serija za mlade U uredu 4, humoristi~na serija Briljanteen @upanijska panorama Putovanja `eljeznicom: Vlakom do Velikoga koraljnog grebena australski Sunlander-ekspres, dokumentarni film (r) Hit dana Ve~eras... Filmovi na{ih susjeda: Lavirint, srpski film Mu{karci na stablima, serija Dnevnik plavu{e: Nevolja u stanu, emisija pod pokroviteljstvom (r) 39 stepenica, mini-serija Pravi igra~i, serija

TV MOSTAR
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob 09.20 Timmy 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx 11.20 Aladdin 12.00 Indija, serija, 63. ep. 13.00 Pali an|eo, 55. ep. 14.00 Vertikale duha.repriza 14.30 Toyotin svijet divljine, tv1 15.00 Bistro, 2. ep.(r) 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, 64. ep. 16.50 Indija, serija, 64. ep. 18.00 Grad 19.00 RTM vijesti 19.30 Dnevnik tv1 20.00 1001 no}, serija, 65. ep. 21.00 Fokus 23.00 Opasne veze, film 01.00 Sport centar

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.00 Druga strana ljubavi, serija 13.00 Grijesi o~eva, film 14.30 Vrata tajni, serija 15.00 Svjedok prirode 15.30 Svi vole Rejmonda, serija 16.00 Biznis magazin 16.30 Svako mo`e kuhati 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Svakodnevnica 22.00 Ludo srce, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

RTV USK
13.15 @ak Kusto, 3/24 (r) 14.10 Muzi~ki predah 14.30 Vijesti 14.35 Fraktalna geometrija 15.00 Detektivske pri~e, dok. serija 16.10 U fokusu (r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Vikend ru~ak, kulinarski show 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik TV USK 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije: Hemfri Bogart 20.45 Muzi~ki predah 21.00 Razmi{ljaj zeleno 21.30 Dnevnik TV USK 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Strogo povjerljivo, 13. i 14/162

RTV BN
10.00 Novosti 10.05 UMS 10.20 Kradljivac srca, serija 11.05 Otpisani, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Kraj igre, film 14.00 Novosti 14.05 History (r) 15.00 Jelena, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Jelena, serija 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 21.00 Doma}a serija: Bela la|a 22.30 Dnevnik 3 23.00 Ubica me|u nama, film 00.30 Astrochat

TV ZENICA
14.00 Iz dana u dan 14.30 Zona kantona (r) 14.55 Mali oglasi 15.00 Vijesti 15.10 Plima `ivota, serija (r) 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.10 Me|u nama (r) 17.00 Discovery, dok. 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frejzer 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 19.50 Obavje{tenja 20.00 Igrani film 21.30 TV izlog 22.00 Zabranjena ljubav, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Gost i ona (r) 00.30 Glas Amerike

TV TK
09.00 ^etiri `ene, serija 09.55 Bestseller TV 11.10 Hit dana 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.10 Bestseller TV 12.15 Vrata tajne, serija 12.45 Mozaik, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.00 Bestseller TV 14.10 Hit dana 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.30 Pop corn, skrivena kamera 18.00 ^etiri `ene, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 20.50 Vremenska prognoza 22.30 Vijesti 22.45 Film 00.30 Dnevnik (r)

RTV VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Peta dimenzija, serija (r) 13.30 Sedam dana u Maglaju (r) 14.00 Pred~as 14.30 Bajke iz cijelog svijeta 15.00 ^etiri `ene, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 20.00 Uljep{aj svoj `ivot 21.00 ^etiri `ene, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense: Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program(r)

ATV
10.30 Winx, crtani film 11.20 Aladin, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.15 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski ljetopisi 18.00 Crni Gruja, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica Hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Zvijezda mo`e{ biti ti 23.00 Opasne veze, film 01.00 Sport centar

EUROSPORT 2
10.00 Ameri~ki fudbal, NCAA, Notre Dame - Tulsa Talons 11.00 Ko{arka, Euroleague, pregled 11.15 Ko{arka, EuroLeague (@) 12.30 Fudbal, Bundesliga: HSV Hamburg Hoffenheim 14.00 Fudbal, Bundesliga: Monchengladbach - Bayern 15.30 Fudbal, Bundesliga: Schalke 04 - St Pauli 17.00 Fudbal, Nabisco kup, Japan, finale 18.15 Ko{arka, Euroleague, pregled 18.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.00 Fudbal, Bundesliga, najava kola 20.30 Fudbal, Bundesliga, live 22.30 Fight Club 00.30 Fudbal, Bundesliga 02.00 Trke aviona

SPORT KLUB
06.00 ATP Masters Paris, osmina finala 08.00 Euroleague: Prokom Partizan 10.00 FullTilt Poker 11.00 ATP Masters Paris, osmina finala 12.15 Pregled Premier League 13.15 NBA Action 13.45 NBA Live 14.00 ATP Masters Paris, ~etvrtfinale, direktno 18.00 Pregled Euroelague 19.00 NBA Live 19.30 ATP Masters Paris, ~etvrtfinale, direktno 23.00 FullTilt Poker 00.00 Najava Premier League 00.30 Prgled Euroelague 01.30 ATP Masters Paris, ~etvrtfinale 03.30 NBA: Oklahoma Portland, direktno

DICROVERY
08.40 Razotkrivanje mitova 10.30 Kako se to pravi 10.55 Kako to rade? 11.25 Oru`je budu}nosti 12.20 Auta po mjeri 13.15 Generalka 14.10 Prljavi poslovi 15.05 Lovci na oluje 15.00 Oru`je budu}nosti 15.55 Pre`ivljavanje 17.50 Razotkrivanje mitova 18.45 Pograni~na policija 19.10 Kako se to pravi 19.40 Kako to rade? 20.05 Prototipi 21.00 Razotkrivanje mitova 21.55 Ta~ka pucanja 22.50 Oru`je budu}nosti 23.45 Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 Rijeke i `ivot Predator CSI Velike migracije Napravljeni da ubiju Nevjerovatni trenuci Raj na zemlji Predator CSI Iznutra Velike migracije Bube napadaju Najstro`iji ameri~ki zatvori

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Egipat Mi Evropljani Impresionisti Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori @ena u ljubavi i ratu: Vera Britan Smrt u zoru - posljednji carev bojni brod Biblijske zagonetke Tajni ratovi Egipat Mi Evropljani Mendelson, nacisti i ja Gra|evinska ~udesa d`inovski buda Tijelo… Abrahomova djeca Tajm tim godina X Ku}a iz ~etrdesetih Revolucija na srebrnom platnu: Nova lica u Holivudu Mi Evropljani Mendelson, nacisti i ja Gra|evinska ~udesa: D`inovski buda Tijelo… Abrahomova djeca Tajm tim godina X Ku}a iz ~etrdesetih

ANIMAL PLANET
07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a - 2 epizode 08.35 @ivotinjska boji{ta 09.00 Zatvorski psi 09.55 @ivot majmuna 10.20 RSPCA 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 15.25 Ko {i{a tog psa 16.20 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 16.45 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 17.15 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om - 2 epizode 18.10 Svijet prirode 19.10 Sve o psima 20.05 Borba za kitove 21.00 ^udna stvorenja Nika Bejkera 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Najekstremniji

[apta~ psima
18.00
18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 [apta~ psima Raj na Zemlji [apta~ Velike migracije Najstro`i ameri~ki zatvori Predator CSI Velike migracije Raj na zemlji

Disciplinska komisija N/FSBiH izrekla sankcije za nacizam

Bez publike na Pecari i 20.000 KM kazne
Lijepa vijest iz Konjica

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 12. novembar 2010. godine

44. strana

Zajedni~ki spomenik
poginulim braniteljima i braniocima
Godi{njica Proletera
Ra dni~ko kul tur no-umje tni~ko dru{tvo Proleter ve~eras }e sa po~etkom u 20 sati u Bosan skom kul tur nom cen tru odr`ati sve~ani koncert na kojem }e u~estvovati vi{e od 150 aktivnih ~lanova svih oblika djelovanja u ovom dru{tvu. Sve~ani koncert, ~iji je pokrovitelj ~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}, zavr{na je manifestacija obilje`avanja 105 godina neprekidnogdjelovanjaProletera. Koncert nije komercijalnog karaktera i ulaz je slobodan. Radni~ko kulturno-umjetni~ko dru{tvo Proleter osnovano je 1905. godine, a i danas djeluje sa istim osnovnim ciljem i zadatkom - da od zaborava sa~uva i prezentuje kulturnu ba{tinu i obi~aje naroda koji `ive na ovom prostoru. A. S.

Porodica i obitelji poginulih odobrili, a Op}ina finansirala izgradnju spomenika

Dje~ija paraliza odnijela 100 `ivota
Gotovo 100 uglavnom mla|ih ljudi umrlo je od poliomijelitisa (dje~je paralize) u posljednjih {est sedmica u Republici Kongo, dok ih je vi{e od dvjesto ostalo paralizirano, upozorila je u ~etvrtak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Ono {to ovo izbijanje te bolesti ~ini ne obi~nim jes te to {to ona uobi~ajeno napada djecu mla|u od pet godina, isti~e se u saop}enju WHO-a, prenosi Reuters. Ovaj put naj vi {e je ugro`ena populacija starosti od 15 do 29 godina, {to kazuje da u ovoj starosnoj grupi nije blagovre me no os tva re na po tpu na imunizacija.

Pero Bla`evi}, Enes Halebi} i [aban Dura~i} kraj spomenika

Gluhom Dolu, dvadesetak kilometara od Konjica, op}inska Organizacija {ehidskih i porodica poginulih boraca i Udruga branitelja HVO napravile su zajedni~ki spomenik svojim poginulim pripadnicima. Na spomenik su, zajedno s {ahovnicom, ljiljanom i zastavom BiH, uklesana imena poginulih: Suad (Halila) Ali}, Ivan (Ilije) Azi-

U

novi}, Vicko (Mirka) Azinovi} i Marinko (Bosiljka) Bebek. “Svi su, 5. maja 1992. godine, poginuli na Suhom Dolu, u vrijeme kada su se Armija i HVO ~inile zajedni~ke oru`ane snage, zajedno se borili protiv agresora. Prije nego smo napravili spomenik, tra`ili smo, i dobili, dozvolu porodice i obitelji poginulih. Nije, zaista, bilo nikakvih problema dobiti te

dozvole! Recimo, brat poginulog Suada Ali}a je hod`a i nije, kada smo objasnili o ~emu se radi, imao zamjerki“ obja{nja, va Enes Halebi}, predsjednik konji~ke Organizacije {ehidskih i porodica poginulih. Njegov sin Alis (ro|en 1976.) jedan je od najmla|ih {ehida Armije RBiH. Izgradnju spomenika finansirala je sa 5.000 KM Op}ina

Konjic, a na~elnik Emir Bubalo, pohvalio je nakanu dvaju bora~kih udru`enja/udruga. Izgradnju spomenika u ime Udruge branitelja HVO koordinirao je Pero Bla`evi}, a idejni projekt spomenika koji se savr{eno uklapa u okolinu napravila je Suada Ribi}. Sve~ano otvaranje spomenika planirano je za 5. maj naredne godine.
A. B.

POSLJEDNJE VIJESTI
POGINUO DR@AVLJANIN BiH - Dr`avljanin BiH Dervi{ Pjani} (55) poginuo je sino} u saobra}ajnoj nesre}i na magistralnom putu Nik{i} - Trebinje, kod mjesta Podbo`ur, dok je pet osoba povrije|eno. Pjani} je vozio kamion sa poluprikolicom, iz pravca Vilusa ka Nik{i}u, i prema prvim rezultatima uvi|aja, prilikom mimoila`enja sudario se sa kamionom koji je saobra}ao iz suprotnog pravca. U kamionu je bio Vinko Bara} koji je povrije|en. Istra`ni sudija Osnovnog suda u Nik{i}u Vukota Vuja~i} rekao je da je nakon sudara Pjani} ispao iz kamiona, i policija ga je zatekla mrtvog na kolovozu. “Nakon {to je voza~ ispao, kamion je nastavio putanju, zaka~io automobil ford fiesta nik{i}kih tablica i sletio s puta“, naveo je Vuja~i}. U tom automobilu bili su Nik{i}ani Dejan i Tamara Miju{kovi} i Branko i Du{anka Radoji~i}, koji su povrije|eni. Od povrije|enih putnika, u bolnici je zadr`ana Du{anka Radoji~i}. BOGATI]I OZBILJAN PROBLEM - Federalni {tab civilne za{tite je na ju~era{njoj sjednici u Sarajevu klizi{te u Bogati}ima, op}ina Trnovo, ocijenio kriti~nom ta~kom, zaklju~iv{i da se moraju poduzeti hitne mjere kako ne bi do{lo do pogor{anja situacije na tom lokalitetu. Odlu~eno je da se svakodnevno vr{i monitoring i pra}enje klizanja tla na toj lokaciji.

Me|unarodni forum za demokratske studije i Evropski program Nacionalne fondacije za demokraciju

Javna rasprava o Ustavu BiH
Me|unarodni forum za demokratske studije i Evropski program Nacionalne fondacije za demokraciju iz Washingtona je, 16. septembra 2010, okupio akademske eksperte za usporedni ustavni dizajn te pravne eksperte da rasprave o tome kako BiH mo`e dovr{iti svoju demokratsku tranziciju te ostvariti svoje euroatlantske te`nje. Kao rezultat sastanka, nastao je izvje{taj koji obuhvata pravce dalje rasprave o mogu}im ustavnim promjenama. zultat me|unarodnog isklju~ivanja iz procesa efikasne implementacije iprovedbeDejtonskog mirovnog sporazuma. Ovaj negativni trend je po~eo ubrzo nakon aprila 2006, kada je propao najozbiljniji poku{aj da se dobije {iroka potpora za ustavne izmjene. Danas, politi~ka situacija u Bosni i Hercegovini ne stagnira ve}, ustvari, nazaduje, stoji u izvje{taju. Veoma je po`eljno da proces demokratske ustavne reforme uklju~uje{irokekonsultacije i javni dijalog. U svrhu trajnosti i legitimnostiprocesa, procesreformi bi trebao biti otvoren, sa u~e{}em i podr{kom gra|ana. U~e{}e doma}ih stru~njaka je obavezno, ali vanjski savjeti i mogu}nosti bi tako|er trebali biti dostupni, ka`e se u ovom dokumentu. Postoje}e odredbe za koje je utvr|eno da kr{e Evropsku konvenciju o ljudskim pravima se moraju ukloniti iz Ustava da bi proces integracija mogao krenuti naprijed.

Entitetsko glasanje
U~esnici na sastanku su izrazili kvalificiranu podr{ku za jedinstveno simboli~no Predsjedni{tvo BiH kao najbolju opciju koja bi zamijenila postoje}e tro~lano Predsjedni{tvo sa rotiraju}im mjestom predsjedavaju}eg. Time bi se omogu}iove}i prenos ovlasti na Vije}e ministara BiH, sa parlamentarnim nadzorom. Postoje}i sistem podsti~e ek-

Negativan trend
Disfunkcionalnost bh. strukture upravljanja dr`avom naro~ito je do{la do izra`ajatokom proteklog izbornog mandata (2006-2010), dijelom kao re-

stremizam i ostavlja malo mjesta za politi~ku umjerenost. Stoga je neophodno ukloniti elemente nagra|ivanja polarizacije i upotrebe straha u politi~ke svrhe. Takvi elementi sistema poti~u takmi~enje izme|u razli~itih nacionalizama i tako ih ~ine te`e pomirljivim nego {to bi to ina~e bili. U~esnici sastanka su ponovilipreporukekoje su dala me|unarodna tijela da se entitetskoglasanjeograni~i te da bude primjenljivo jedino na nadle`nosti koje su podijeljene izme|u entiteta i dr`ave. Naposljetku, EU i SAD bi trebale obnoviti svoju predanost u pru`anju pomo}i gra|anima BiH ka postizanju funkcionalne demokracije koja }e slu`iti svim svojim gra|anima.