Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Federalno ministarstvo finansija/financija

Obrazac PRIM- 1054

POREZNA UPRAVA

Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine
I. Podatci o poreznom obvezniku - zakupodavcu
2) JIB/JMB 5) Adresa na kojoj se nalazi nepokretna imovina koja se iznajmljuje 3) Porezna godina

1) Prezime i ime vlasnika imovine 4) Adresa prebivališta vlasnika

20

II. Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja
Redni br.

b. Vrsta prihoda

c. Iznos

6 7

Prihod od iznajmljivanja naplaćen tijekom porezne godine Troškovi održavanja Troškovi oglašavanja Troškovi osiguranja Pristojbe i naknade za licencije Trošak nenaplativih potraživanja Trošak amortizacije Putni troškovi Troškovi režija koje plaća vlasnik-zakupodavac Kamata i bankovne naknade Drugi troškovi u svezi s iznajmljivanjem Ukupni troškovi (Zbrojiti iznose u redovima od 7 do 16 i unijeti ukupni zbroj) Prihod od iznajmljivanja nakon umanjenja za troškove (red 4 minus 17); Unijeti ukupan iznos poreza na iznajmljivanje imovine koji je plaćen tijekom godine,
III. Izjava poreznog obveznika

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Upoznat sam sa sankcijama propisanim Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i izjavljujem da su svi podatci navedeni u ovom pregledu točni, potpuni i jasni.
Potpis poreznog obveznika Nadnevak