ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA KNJIGA 34 Antropogeografska Ispitivanju

Uredili: AKADEMIK DRAGUTIN BORANIĆ i PROF. Dr. IVO RUBIĆ

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I U M J E T N O S T I U ZAGREBU

ZBORNIK
ZA NARODNI ŽIVOT I O B I Č A J E J U Ž N I H SLAVENA .

A

G R E 5 0

B

1 9

i

Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb, Fraakropanska 12

PREDGOVOR
Po Braču sam prikupljao podatke od god. 1930. do 1938. Obišao sam sva bračka naselja nekoliko puta. U mnogima sam bio u više mahova i sakupio mnoštvo različnih podataka o porijeklu stanovni­ štva, o mjesnoj predaji, lokalitetima, crkvištima, crkvicama, naselji­ ma, stvarima materijalne kulture, tipovima kuća, kućica, poljskih skloništa, torova, o zanimanju stanovništva, načinu života, vodama, vododerinama, djelovanju egzogenih sila, obradljivom i neobradljivom tlu, sastavu zemljišta i t. d. Posebnu sam pažnju posvetio istraživa­ nju porijekla stanovništva i razvoju naselja. U ovoj je knjizi govor o porijeklu porodica i na nekoliko- sažetih stranica o razvoju naselja. U vezi s istraživanjem Brača objavio sam različne članke u revi­ jama i u splitskim novinama, na pr. u splitskom listu »Novo' doba« : Bogomilstvo na Braču (Božić, 1930); Ruska okupacija Brača 1806./7. (Uskrs, 1931.); Ribarstvo na Šolti 1874. .(br. 20, 16. V. 1932.); Ru­ ski i francuski pisci o Rusima na Braču 1806.-7. (Uskrs, 1932.); Po­ buna pučana protiv plemstva na Braču 1797. (Božić, 1932.); Stare crkvice i naselja na Braču (br. 302, 30. XII. 1933.); Naseljavanje i razvitak naselja na Braču (br. 97, 25. IV. 1936.); Iz prošlosti Brača. Nekoliko podataka o kužnim bolestima na Braču (br. 214, 12. IX, 1936.); Novija istorija kroz sutivanske arhive (br. 305 od 31. XII. 1936.); Veliki Petak 1936. i 1937. na Braču (br. 83, 10. W. 1937.); Postanak Splitskih Vrata i Mrduje (br. 130, 8. VI. 1937.); Brački pjesnik Ivan Ivanisevic 1608.—1665. (Božić, 1937.); Splitski pjesnik \ Jerolim Kavanjin na Braču 1641.—1714. (Uskrs, 1938.); Na Viđovoj gori Ibr. 174, 27. VH. 1938.); U posjeti bračkoj starini (br. 185, 9. VIII. 1938.); Bratovštine u Sutivanu na Braču (br. 108, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti do 1642. (Božić, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti poslije 1642. (Uskrs, 1940); Bračka proza Vladimira Nazora (br. 284, 30. XII. 1940.); Pabirci iz bračke prošlosti (Božić, 1940.); Da li su neki dijelovi Brača pripadali split­ skoj diecezi? (br. 105 bilo napisano za uskrsni broj 1941.). Za podmirenje troškova prigodom mnogobrojnih pješačenja i pu­ tovanja paroibrodom, konjem i autobusom dužan sam zahvalnost upra­ vi »Austra^janske zadužbine za antropogeografiju, sociologiju i eko­ nomiju« (Beograd), što mi je u dva maha dala po 1.000.— din., i to g. 1930. i 1938. . 5

Zahvalan sam i mnogim Bračanima, napose onima, koji su mi najpripravnije omogućili, da sam mogao pregledati crkvene knjige bračkih župa, i to knjige krstenih, krizmanih, vjenčanih i umrlih, po­ negdje knjige bratovština (Sutivan, Donji Humac, Pražnice), anagrafe (Nerežišća, Milna, Pučišća, Sutivan, Sumartin) i bilješke o skonjidanu' (Sutivan, Supetar). "Km sam se knjigama u ovu svrhu prvi poslužio, i to obilno, kako se vidi iz podataka u knjizi. Premda bi neke matične knjige starih župa trebale sezati bar od g. 1579., ipak ih sada nema. Godine 1579. veronsiki biskup Augustin Valiero odnosno1 članovi njegove pratnje posjetili su sva bračka na­ selja. O tome imamo opširan izvještaj (Croatia sacra, for. 5. Zagreb 1933., str. 62—88). Izvještaj konstatira, da se u Dolu, Škripu, Do­ njem Humcu, Nerežišćima, Bolu, Pralžnicama i Pučišćima nalaze knji­ ge krstenih i vjenčanih, a u Gornjem Humcu> da ima listova, na ko­ jima se bilježi o krštenjima s kumovima i svjedocima. Prema, tome, sve ;su ondašnje bračke župske crkve vodile svoje matične knjige. Vizitator Valiero odredio je, da se uvedu i knjige za opis porodica i duša, i da se listovi u Gornjem Humcu uvezu. Na svojim putovanji­ ma po Braču našao sam samo.ove matične knjige: 1. Nerežišća imaju od g. 1655., 2. Dračevica nepotpune od g. 1768., 3. Mima od g. 1698., 4. Bobovišća od g. 1691., 5. Sutivan od g. 162'2., a za starije je u knji­ zi bratovštine zabilježeno, da su spaljene zbog kuge g. 1635., 6. Su­ petar ima fragmentarne knjige od g. 1747., a starije je uništio požar crkve g. 1729., 7. Škrip ima nepotpune, i to umrlih od g. 1628., a krstenih od g. 1630., 8. Postira od odcjepljenja od dolske župske crkve g. 1584., 9. Dol od g. 1677., 10. Pučišća od odcjepljenja od prazničke župske crkve g. 1566., 11. [Pražnice od g. 1590., 12. Gor­ nji Humac od g. 1770., 13. Selca od g. 1747., 14. Povija od g. 1723., 15. Sumartin od g. 1665. s prekidom g. 1683.—1777. i 16. Bol od g. 1603. Ostala župska središta imaju samo novije matične knjige iz XIX. ih XX. vijeka. Za Mirca se veli u bilješki župskog arhiva, da su crkvene knjige uništene od požara g. 1854. za župnikovanja Kargotićeva. O pučišćim matičnim knjigama govori bilješka u župskom arhivu svojedobnog župnika Andrije Ciccarellija, da, su se knjige bile izgubile god. 1723., i da ih je pronašao g. 1816. kod potomaka župnika,Jerka Tomicea. Služ;o sam se i drugim knjigama/ štampanim i rukopisnim, što navodim u noti na kraju svakoga odjelika. Moj je rukopis otipkan u srpotijui-g. 1939. i poslan Jugoslaven­ skoj akademiji znatnosti i umjetnosti na početku god. 1940., ali zbog ratnih dogođaja knjiga, nije mogla dosada izaći. Stoga treba uzeti u obzir, da su podaci predratni, te da se izmijenio broj porodica ti po­ jedinom naselju, jer su se neke porodice već iselile, povećale se ili izumrle. Gdje sam, došao 'do novijih podataka, iznio sam ih u bilješci, a nešto i u tekstu. Split, mjeseca lipnja 1948. ' Prof. Aiiiđire. Jutronoć 6

Nakal. Obršje. PRVI DIO RAZVOJ NASELJA NA BRAČU Brač je najveći dalmatinski otok. Jako je oštećena i planinarska kuća na Vidovoj gori. Uglavnom je vapnenačkog sa­ stava. a donekle i Dragovođa. Bol. zaselke i pastirske stane. Današnja naselja na Braču možemo* podijeliti na varošice i sela. Poštara. Nerežišća. Milna i Luka Bofoovišća. Osim toga su Ta­ lijani g.. Štala. Dva pastirska stana Zala Glava iui grupi! Bežmeka utrnula su smrću staroga Gospodnetića-Bežmeka i. Pražnice. grupa Bežmek. kao: prvi Brač (Brač). Nagorinac. Gornji Humac. Gornjem Huanlcu. drugi Brač (Hvar). Podsmrčevik. Rasotica i Oklad. Po popisu od god. i Nijemci g. a naročito Splićani često nazivaju stanovnike sredinjodalmatinskih ili neretljanskih otoka imenom Bračani. # 7 . grupa Karavane. Nedaleko od mora nalaze se Mirca. Smrka. Pastirski su stani: Lirica. Podborje. Diragovoda. Na sjeveru između Šolte i Splita nalazi se Splitski kanal. 1931. jPražnicama. Brizić. dvojice njegovih sinova poginulih u NOB-i. Zaseoei nedaleko od: obale i unutrašnjosti jesu: Pothume. ima 17. spalili najveći dio kuća u Selcima. Prijević. na jugu prema otoku Hvaru Hvarski kanal. nedaleko od obale i u [unutrašnjosti.331 stanovnika 2 . Kruška Stupa. Diračevici i na Bolu. 1943. Blaca (eremitaža) i Sv. 1944. Prema tome nazivaju i otoke. osim kod Bola1. Posebna su naselja s j. Smrki' i u bežmečkom stanu Pod Gažul. Novom selu. Toma (obitelj Gluščević). Škrip. Požeženik. Tu je i manji školj Mrduja. Suimartin. Za'gračišće. Dol.omiškom kopnu Brački ka­ nal. Od bombardiranja su najviše stradali Sumartin i Su­ petar. Selca i Novo selo. Splitska. Zbog talijanskog i njemačkog paljenja raselilo se skoro posvema Podborje i Obršje. U bračkom su primorju: Sutivan. Murvica. (Putvine. na sjeveroistoku prema. Susjedni primorci. a također znatan dio u Pučišćima. a na zapadu ga odva­ jaju od Šolte Splitska vrata. Planica. Zagvozd i Nasela. jedna se obitelj naselila u uvali Farska. Supetar. Okladu.50 km 2 . Povija. treći Brač (Vis) i četvrti Brač (Korčula). Osritke. u unutrašnjosti su: Dračevica. Varošice i sela nalaze se na morskoj obali. Pučišća.edno'ni porodicom Dračevluka (obitelj Žuljević).. Donji Humac. Bobovišća i Ložišća. Površina mu je 394.

938. A ipak je moralo biti naselja prije dolaska Neretljana. (Podgračišća. Prema predaji. 841 5 . 8 Međutim. te su kuće vjerojatno bile građene »u mrtvo« (suhozidine). o bračkim naseljima štampao je Ciccarelli16 g. Ostali su ponegdje kameni tragovi građevina.. I danas mnogi siromašniji Bračani imaju takve prizemne kuće (potleušice). kuće su se rušile same od sebe. Kasnije. v. Gradac i Podgračišća. jer su to< bila uglavnom sto­ čarska naselja. Donji Humac. osim Škripa. 548. Gornji Humac. jer imamo mnogobrojnih osta­ taka. a porušili prvi put Goti g. U istom povaljskom inventaru spominje se Gradac. Mosul jica (Mosula. Godine 1111. Dubravica. Mosula. 1405. koja spominje Hranković.15 spominje se Dubravica (Dubrovica) i Mošuje (Mosuljica). Dubravica. da su ga osnovali Grci. 8 . Kako za Pothume.345. 537. i Rat kod Luke Bobovišća. dok je materijal slabih stočarskih sela i zaselaka rasut i nestao. najstarije je naselje na Braču Škrip (Scripea). do danas. seljacima ili kasnijim pastirima moglo služiti za omeđivanje pašnjaka. Haltstatskolatenskom vremenu pripadaju po­ znate gomile. Godine 1184. Za Nerežišća se iznosi mišljenje. da je u »staro doba« između Selaca i Gornjega Humca bilo još i selo Razdajna. koji se nalazi deset minuta zapadno od Donjega Humca. tako isto i drugi grčki predmeti iz ilirskih vremena 7 . koje Bračani nazivaju »grčke gomile«4. 1388. vinograda. između god. Za naselja. znademo i iz drugih izvo­ ra. ili g. gdje su se mogla nalaziti i ostala gornja sela. Škrip »olim civitas«. Mošuje).Glavne štaci je prethistorijskog stanovništva 3 na Braču jesu: Sv. a Dol g.15 Najstarije sačuvane podatke de Cranchiša (Hrankovića) iz g. Iz rimskih — republikanskih vre­ mena. Pothume i Straževnik danas ne postoje. Ali seljaci iz Gornjega Brača vele. 1337. groblje i crkva građena »u živo«. Ne znamo im ni imena ni položaja. kroz više stotina godina. Predaja govori. Pothume. Ta sela kroničar poimenično nabraja: Nerežišća (glavno mjesto). a kazuju nam. Hija. a drugi put Neretljani g.. god. Jurja 12 . šuma. kojemu se gro­ bište nalazilo kod današnje crkvice Sv. Ta je crkvica s gro­ bljem vjerojatno pripadala selu Pothumu. 1802. ne znamo ništa o starim nase­ ljima na Braču. da je na Braču tada bilo 12 sela. Gradac. tako mo­ žemo-na osnovu različnih indicija odrediti položaj. Pražnice. i J. Grčki novci nađeni su na više mjesta na otoku 6 . carskih i kršćanskih ima mnogo ruševina i ostataka. koje je okolnim. a vjerojatno Pražnice i Humac 14 . spominje se Straževnik i Pražnice s crkvicom sv. i 100011. spominje se benediktinski samostan u Povljjma i biskupska palača na Bolu13. pa je lako bilo raznijeti njihovo kamenje. a i za gradnju pastirskih stana. Mihovila. Nije lako. pa kod današnjeg Bola9 i »villa rustica« u predjelu Bunja 10 kod Novog sela. koje bi trebalo tražiti oko zapadnog podnožja Kumačaca (odnosno Pod Mehumace). da su rano postala glavno mje­ sto na otoku. Straževnik. Dol. Pošto' su sela bila napuštena. od XVI.

a u Mošujama vjerojatno MošićL Pođgračišća mislim da su se nalazila u blizini današnjih Selaca. 1802. Ciccarelli drži.19. crkvice i na­ selja. skupa sa suci­ ma i bračkim plemićima Heruzijem Obelganom. već samo crkvicu Sv. Gradačka se crkvica spominje u povaljskoj ispravi iz g. Dobrecom i Čeprnjom Prodanom — dosudio neku zemlju u Gracu18. a prema sjeveroistoku. Izgleda da su u Gracu bile oko g. među šest većih bračkih naselja (u kojima su središta mjesnih sudaca) ubrojena je Mosuljica. na zemljištu selačke župske crkve nalazi se crkvica Sv. za koju mi prisutni čobanin Trutanić reče. 1482. Val'er© god. na pergameni iz g. na podnožju brda Gračišća. 1415. a isto tako 9 . i 1420. za koje vele. jPrema poda­ cima. Bok. Nedije. Marije od Gra­ ca u gornjo-humčanskbj župi22. Miholić i Hropanić. jier su se tu sastajali u skupštine 23 . na kojemu se nalazi stara crkvica. 1415. »mirina«. U spomenutom itinerari ju Giustinianovu god. Možda je tako mislio i Ciccarelli god. da je mletački vikar g.20. koja je nekada bila poznata pod imenom Sv. Nekoliko stotina koračaja jugoza­ padno* vide se kameni ostaci. 1553. u Dubravitci je živjela poznata poirodica Petrulli-Nižetić. Vrsalović 24 nalazi ova dva naselja u vezi s crkvicom u jednoj pergameni iz god.26 Danas je svud uokolo crkvice pro­ strano groblje s većim brojem dugačkih i debelih kamenih nadgrobnih "ploča. biskup veronski Valiero' (koji nije lično pohodio otok. na večerine grad'ca 17 .27. porodice Hranković. Na za­ padnoj strani i do obronka ima porušenih koliba. u jednoj spomenici Nižet'Jćevoj25. 1184. u predjelu Dubrava tragovi Dubravice. u kojima su središta mjesnih sudaca21.itaciji. 1388.'s ovećim vratnim kamenima. U spisima opatije čita se. Giustiniani u svom itinerari ju god. Međutim. Međutim. To se može utvrditi po različnim bilješkama. da je središte neret­ ljanskog Brača bilo oko Graca. ne spominje selo Gradac. Marie do gum'na. i . (odnosno 1250.): »selo i kapište crkve sv. Pred crkvenim pročeljem ima i lijepih grobova.u popisu fideikomisa Nižetića g. građene u živo. u kojoj1 opisuje sve crkve. Marije. M.Između Gornjega Humca i Selaca. gdje ima i rim­ skih tragova. Na samom vrhu fiznad crkvice primjećuju se temelji zgrade. ne go­ vori ni o jednom ni drugom selu. Oko 5 km jugoistočno od Gornjega Humca nalazi se na pod­ nožju Birkate crkvica Svih Svetih u blizini starih nestalih naselja Mošuje (Mosuljice) i Dubravice. 1288. 1579. nego članovi njegove pratnje) u svojoj viz. Brežuljak. Oko crkvice je groblje s velikim nadgrobnim pločama. da su ruševine kuća Mošuja. 1553. negdje u predjelu Bun ja. 1415. Sve je građeno u mrtvo. već spominje samo crkvicu Svih Svetih u gornjohumačkoj župi. naziva se imenom nestalog neretljanskog naselja: Gradac. Mjesto se spomi­ nje i u reformacijama bračkog statuta između g. na glavici udaljenoj oko sat hoda od Selaca. Vlasništvo je pastirske porodice Trutanić iz stana Nasela. da je to bio »knežev dvor«. ubraja Gradac -među šest ve­ ćih naselja. Dubravica se spominje i god. 1482.

ali da ostane i nadalje isti župski distrikt sa dva župnika (u iPražnicama Juraj Drivodilić. god. 33 Bračko stanovništvo. Vladković. Jurja bila je zajednička za sela Pražnice i Straževnik. nije bilo nikada brojno1. 1461. već i za ono stanovništvo koje se spu­ štalo k morskim uvalama u Pučiški Dolac i Stipahsku Luku. I sam Hranković imenuje ovo naselje u svojjim frag­ mentima na posljednjem mjestu. kao na pr. da se Pučišća sa. Od kužnih bolesti stanovništvo je bilo uvelike prorijeđeno. Međutim su. god.. Shvatljivo je. župnik je Marin god. da se nalazilo najistočnije. sastanu se pred­ stavnici Pučišća. Dvadesetih i tridesetih godina XV. pa se zbog toga Straževnik god. prestrašeno 1 i obezglavljeno. te dogovorno odrede. Straževnik se nalazio iznad Pučišća između Gornjega Humca i Pražnica kod crkvice Sv. 1288. crkve Sv. Klementa i Sv. kad je na njemu i onako ostalo malo staroga stanovništva. raseljavanju i nestanku nekih naselja bračke unutrašnjosti. v. a u Pučišćima Bernardin Brodić). Jurja. bilo bi sigurno od gusara opljačkano.. j . Iz ove prve periode. Pražnica i Straževnika.—1427. na Braču su jako harale kožne bolesti. god. Od kuge. koja. 1576. Da je neko naselje i nastalo. ponovno je izginulo mnogo naroda i propalo' mnogo dokumenata. koje je živjelo u unutrašnjosti i kojemu je glavno zanimanje bilo stočarstvo. 1580. Klementa. Uzrok treba tražiti u gusarenju Omišana.32 Za druge kuge g. naročito pošto je oko g. umrlo je d v i ­ j e t r e ć i n e . kum kle­ rik Pojdanović i kum Garguričić. Jurja ustupi pučiški župnik prazničkoj župnoj crkvi. spominju se neka prezimena s napomenom »iz Straževnika«: g. i XVII. brojnim bje­ guncima. U blizini je i orkvica Sv. 1579. što bi također moglo značiti. 1434. Klementa i Sv. XVX v. pa kad se stanovništvo posve spustilo k moru.—1436. 1467. Straževnik se spo­ minje i god. njegovo1 pristanište. koji su u Bračkom kanalu naslijedili neretljansku tradiciju. Straševnikom odijele od prazničke župe.. 1425. sve više opadao. se seljaci iz Straževnika sve više preseljavali u Pučišća. ni jedno nam naselje nije poznato u bračkom primorju. veli Cranchis. »filia Gregoria da Craina«. Kako je Straževnik u XV. 1444. 34 da ga ima oko 6. te napadali otoke i mletačku robu. te je napu­ štalo svoje kuće i svoja sela. t. 1411. g. pop Joannes Mariani. v. God. v. Jurja. 2 9 . v. govori se o Straževniku s crkvama Sv. 1566. Mjesto se spominje u jednoj ispravi god. 1568.30.misli i Ostojić28. obnovljeni povaljski ma-. do god. 31 U (pučiškim župskim knjigama u XVI. a crkva Sv. djevojka Garguričić prilikom udaje i Kuščić. l i l i . da su ti događaji teško utjecali na ljude i da u tome treba tražiti početni uzrok slabljenju. Stoga je Brač i mogao' dati sklonište u XV. opustjela Stipanska Luka. 1405. Sto godina poslije. 10 . v. Kuščić.000. Vlatković i Kuščić. s t a n o v n i k a i mnogo životinja. uzalud nastoji odcijepiti. prenio župsko središte u Pražnice31. 1454. je kosila g. U inventaru od god. Straževnik je u početku bio župsko središte ne samo za Pražnice.

ali samo u 7 od njih ama nastavanih kuća.zio u venecijanskoj vlasti. Iako je stanovništvo zbog kuge u XV. 41 Svi se mletački izaslanici druge polovine XV.42 Dakle. U njih se mogu sklanjati lađe. 1350. Sedam uvala.36 Pošto su navale učestale. jer je tu biiskiup imao imanja. i tako su mogla odsele da niču stalna naselja u brač­ kom primorju. 1325. šest bračkih naselja.37 Prema tradiciji. 1280. ktomu. koji se tada nala. v. žito mu dostaje tek za nekoliko mjeseci. koji je stradao nekoliko puta. još su i sad važ­ nija mjesta — pored nečitljivog Bola! — samo u unutrašnjosti oto­ ka. Brač.prešli u Pražnice. bijaše od Primoraca i izbjeg^ih Omišana sasvim opustošen. Ali zato ima stanovništvo' veliku^ korist od sto­ ke. Pučišća i Povalja. pravi su embrioni današnjih primorskih naselja na Braču: Bo­ la. spominju se na Braču tri sjedišta mjesnih sudaca: u Nerežišćima za Nerežišća. a seljaci iz Stipanske Duke u Straževnik. sela u unutrašnjosti počeše sve više propadati. Razvila se ogorčena borba. Supetra. (Postira. veli. te se ni početkom XVI. Do­ nji Humac. koja su bila nastala u okolici današnjih Pučišća. jako su stradala. brašno se može lakše nabavljati i dovoziti sa dalmatinskoga kopna. i negdje na istoku (Gra­ dac?) za ostala gornja naselja. težaci podizati primorske vinograde i bez straha se baviti ribarstvom.40 Kako otok ne daje dovoljno živežnih namirnica. 1444. Neretve napadali Brač. ali su zato Primorci nastanjeni između Cetine i. slažu u tome. Sutivana. 38 U bračkom primorju spominje se u to doba jedino zgrada hvar­ skoga biskupa na Bolu g. se s većom sigur­ nošću približavati moru. v. v. Stočari iz unutrašnjosti mogli su. ima 21 uvala. vijeku spalo na oko 2. OmišaniL nisu [mogli sami gusariti. Splitske. te su oni iz Pučiškog Doca . i 1294. Pošto su se stanovnici iz unutrašnjosti Brača počeli spuštati k moru i naseljavati morske uvale. za koje Giustinian veli da u njima ima nastavanih kuća. a radi vina pristaju u bračkim morskim uvalama strani bro­ dovi. pa valjda i svojih ljudi. Međutim. Pražnice »Superior«. povaljski benediktinci u drugoj polovici XIV. Veći broj plemića nabavlja svoje bro­ dove. i prve polovine XVI.35 a g*. Padom Omiša u mletačke ruke (god.. 1184. da na Braču ima 12 naselja MI unutrašnjosti i da je stanovništvo' rijetko naseljeno.. a njegovi stanovn'ici u borbama s Omišanima osiromašeni. u Donjem Humcu za Donji Humac. 1240.39 koja je mogla biti utvrđena. Kad je Omiš g. v. nije jače namnožilo.) prestaje gusarenje omiških gusara.. pa su stanovnici tih sela bježali u okolna brda. za kratko vrijeme došao pod vlast Vene­ cije. Na-nj navališe Omdšani g. 1553. Godine 1426. Škrip i Dol. napuštaju beneficij i samostam. Mosuljica i Gradac. Giustinian spominje g.nastir.. na Brač počeše dala&iti u većem broju i sta­ li . i neki morski hajduci. 1462. Dol (Ciccarelli čita: Bol). u kojima su središta mjesnih sudaca: Nerežišća.000 stanovnika. Kuga i raseljavanje porazno su djelovali na mnoga stara naselja. primorska sela Stipanska Luka i Bučiški Dolac.

a kasnije i preko Makarskog primorja. Nerežišća. Dol. eremitaže. doseljeni Čikarelovići iz Mošuja preko Gornjega Humca u Pučišća i t. Spominje se u srednjem vijeku god.43 Mnogi »originalni« brački plemići. Da dobijemo približno točan broj. ali se čini. Splitsku. i to Sutivan. porijeklom su doseljenici. Postira oko 100. Već smo prije rekli da je veronski biskup Augustin Valiero po­ hodio'god. kao na pr. Stanovništvo se iz tih naselja selilo iz Donje­ ga Humca u Sutivan. da se pričešćuje oko % stanovnika (osim djece). spominje Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo. Kukretić-Č-karelović (1463. Pražnice 230. Iz preostalih starih naselja nije iselja­ vanje bilo jednako znatno. Stoga nije ni­ kakvo čudo. d. Giustinijanu. Gornjega Humca i Pražnica u Pučišća. Prema Valeriju. Vrsaiovići u Povija i Selca. Jedini je izuzetak Gradac. da je na jače bilo iz Gornjega Humca. iz Straževriika. kojemu su nestalom naselju te crkvice prije pripadale. koji su s vre­ menom bili primljeni u bračko plemićko vijeće. Mirca 12. Škrip 200. Razdajna). prorijeđena kugom i raseljavanjem. imao oko 150 sta­ novnika. koja su vjerojatno opsto­ jala (kao na pr. Od starih naselja. Za ostala bračka naselja uzima broj stanovnika po pričesti. po njemu. Bol je nastao u blizini staroga naselja. što su neka istočna sela posve opustjela i nestala.. Dok su se u bračkom primorju podizala nova primorska nase­ lja. Pučišća 250 i Bol 400 seljaka i se­ ljanki. Bol i Milnu. iz Škripa u Splitsku i Supe­ tar. 1184. Pražnice. Gospodnetići u Dol. Gornji Humac. Donji Humac. jer. Supetar oko 60. Sutivan je tada. iz Nerežišća u Supetar. 1405. kojih je nestalo. od pričesti 140. koje su vjerojatno Sara­ ceni porušili god. trebalo bi uzeti.novnici iz unutrašnjosti Balkanskog poluotoka. kao: Podgračišća. Dubravica. Donji Humac 70. Hrankoviću i god. morala su nazadovati. a možda i druga još manja. Nerežišća 500. Pothume i Straževnik.— 1489!). Mošuje (Mosuljica). Nažalost. sela u bračkoj unutrašnjosti. Supetar. a bila su poznata god. Pučišća. a Splitska 5 kuća. iz istočnih naselja prema Bolu i Selcima. Mirca. Nekoji su iz Bosne i Hercegovine pre­ bjegli direktno na Brač. odakle odoše Vukovići u Selca. Turska opasnost sve se više približavala Jadranskomu moru. Dol je imao god. te nam o tome ostavio izvještaj. Gornji Humac 120. Valiero zna samo za njihove crkvice. 1579. nastojalo se odcijepiti od ma­ tične crkve i osnovati svoju posebnu župu. 1579. Bol i pustinjačke manastire na južnoj strani otoka. a nekoji su došli na Brač preko Poljica. on pritom nikako ne spominje. u 12 . Mirca i Supetar. 872. Gradac. iz Dola u Postira. hvarsku diecesu i poislao članove svoje pratnje na Brač. te su Bosanci i Hercegovci bježali na mletački teritorij. nabrajajući crkvice u gornjohumcanskoj župi. 1553. a vjerojatno i u Gornji Humac.44 On spominje na Braču nova naselja i samo neka stara. Postira. Čim bi se novo naselje ojačalo. Škrip. kao i oni koji nisu bili primljeni u vijeće.

50 Godine 1477. te se Sutivan (»Stivano«) spominje u vezi s parnicom. Tu je sta­ jala zgrada otočkog biskupa. U jednoj se ispravi govori jedino o razgraničenju s Nerežišćima. a u drugoj__iz god. preko 100 Zadrana ii Šibenčana.Episcopatus«. i to: Aquila. Nekoje po­ rodice. osnovaše i naseliše današnja Pučišća.vezi sa sastankom predstavnika crkvenih i otočkih vlasti. Pražnica i Straževnika god. u ispravi porodice Ivano vić-Žuvić govori se o lokalitetu 13 . Naselje je nastalo kod nekadašnjega Pučiškog Doca. 49 Sutivan se ^proteže zapadnije od današnje crkvice Sv. nije jasno. To su bili: Žuveitići. koja je ka­ snije u XV.47 kralj Andrija II. Ivana i oko crkvice. Sebastijan Zustinjan došao je na Bol. 1487. te ga opskrbilo vinom. 1505. bi dogovorno određeno. neke zemlje i poluotok Glavicu. Pinešić. • uljem i drugim namirnicama. Njima je brački rektor (knez) Mlečanin Zakarija dao god. na obalama Brača kod današnjega Bola. Posinkovići. 1500. Ivan na Braču i 7 lokaliteta.51 Pet 'go­ dina kasnije. Bairzole. spominje se Sv. 46 To je i jasno. U jednoj ispravi od g. koju su tom prigodom podigli' Zvanići. Katkovići i Biletići. Ciprijan Žuvetić sagradi god. koji su obra­ đivali imanja biskupska i posjed bračke komune. Prije toga nema spomena o< naseljui. točno i danas opstoje. Vjerojatno je bilo težaka. putujući u Svetu Zemlju zaustavio se god. kulu. iskopana stara troapsidna crkva (Sv. je riječ o mlinarskoj crkvici. 1217. te 60 Trogirana. Prvi su redovnici bili fra Alberto iz Gornjega Humca i fra Dominik Pardić iz bračke unutrašnjosti. Bokanići. da se Pučišća sa Straževnikom odcijepe od župske crkve u Pražnicama. god. Davidović. Mlađinić.. v. iz god. 48 — Pod koju je crkvenu župu spadalo u početku naselje Bol.52 Go­ dine 1519. do svoje nove kuće na moru prvu. Anđrijević-Ivelić. 1462. tek u trećoj. 1543. Čipičić i Bokanić.45 (hvarsko-bračko-viškog). 1566. Caparnići. u kojoj. 1325. gdje je bilo sakupljeno 400 Poljičana. 53 a god. Prodić. stoji: »actum Boli in Palatio> Episcopatus«. Novi je manastir podignut na ostacima stare biskup­ ske zgrade. 1512. Radojkovići. U jednoj ispravi iz god. koja i danas stoji ii vlasništvo je porodice Eić. Pučišća se kao luka nekoliko puta spominju m starijim isprava­ i ma. Na sastanku predstavnika JPučišća. Ivana) iz VIII. jer se u vrijeme omiškoga gusarenja nije ni moglo razviti naselje u brač­ kom primorju. pripala dominikancima. kao i one koje su kasnije sišle iz Straževnika i Pražnica. gradi u uvali pri moru kuću-kulu Jakov Nadali-Božičević. gdje je u predjelu Mostir god. a koja je dokončana god. govori se i o selu »'actum in V i l l a Boli in Palatio. gdje mu se poklonilo bračko plemstvo. pa ni manastir. Prema Bojaniću. 1475. dolaze Ivanovići iz Podgore. spominje se kao svjedok Katarinic iz Sutivana: »de Stivano«. koji. Poslije njega i drugi su gradili kule. 1934. Da bi ugušio hvarski piučki prevrat god. Aquile. kojima su kuće u Pučiškom Docu bile podalje od mora. Gornje porodice. u jednoj ispravi.: »in Boli in Episcopatu«. prema istom opisu. 1467. sagradiše kasnije stojne kuće pored morske obale. v. 1205. ukupno' 13 kula.

Ima također i priča o dolasku Poljičana. na Braču su se po­ čela dizati i druga nova naselja. Pražnice »superior«. kao: »portu Postire« i god. 1145. ali bez uspjeha. 1553. Mjesni je kasti! sagradio Lazanić-Lazaneo. Od svoje matične župske crkve u Donjem Humcu. 1579. da je za po­ moć pri osvajanju Klisa god. Sadanji »kaštel« sagradio1 je Poljičanin Marjanoviić-Dražojević (konte Janko). 56 Postirski manastir kao da je nastradao (drugi put) od Omišana god. ili 1604. ma pr. ima ih jeda­ naest. Lovre u uvali Lovrečine i »Mirja« na Brigu iznad današnjih Postira. 1579. Tada je u selu bilo 15 14 . na Braču bila samo. Pored starih još postojećih naselja u unutrašnjosti: Nerežišća. 1579. 1597.. pa u okolna mjesta58.55. 1345. 1205. God. te ujutro nia konju kreće u glavino mjesto otoka. Dola.64. 1637.60. mletački izaslanik Giustinijan god. Sv. kasnije postao prvi župnik Suti­ vana. koji su se približavali moru1. 1589. pored morske obale i u unutraš­ njosti. u Nerežišća. god. te se spajaju sa sutivanskom župom. Od matične župe u Donjem Humcu Su­ petar se odcijepio god. koji nije znao latinski. 1611. Supetar je nastao oko uvale. Brković i Brtičević. Sutivanu. 'odvojio se Sutivan god. tri mjesina suca61. Prane Ivanović. od mora. od njih je jedan. i to podalje. Predjel Postira spominje se u doiskim ispravama god. Prvu crkvu (današnjim sakristiju) uteme­ ljiše oko god. Škripa. da pošalje potrebno oružje i namirnice na Brač. vjerojatnih manastira Sy. koji da su se iskrcali u uvalu Vela Bunta u blizini predjela Mostir. te dva Ivanovića iz Sutivana. Dol (Bol?). prve su kuće »težačice« sagradili u Sutivanu seljaci iz Donjega Humca. Mosuljica i Gradac). 1426. 1596.. sve u unutrašnjosti! Brača 62 . 15J9. Prema predaji. Donji Humac. u Supetru je dušobrižnik don Petar Ligutić (Iigušić) iz Poljica. te za vjerske potrebe dolazi kapelan iz Dola. nemaju još poseb­ nog svećenika. Pražnica i Gornjega Humca. i to u Postira i Sutivan. i od [Poljičana. bio zamoljen papa. U vrijeme vizitacije god. 1553.Bistrica »in đistrictu Stivani«54.. Dok su god. Marije. bilo ih je šest (Nerežišća. središta su sudaca tada i u primorskim naseljima: u Bolu. Od matične župske crkve u Donjem Humcu odvajaju se Mirca god. Zanimljivo je.59. Tako na pr. god. Od Sutivana se na­ stoje odcijepiti god. Postirima i Pučišćima63. 1584. 1337. Postira sii se odcijepila od matične župske crkve u Dolu god. Mjesto je nastalo od Doljana. Nova primorska naselja i dalje su napredovala. gdje je vjerojatno bilo već dosta doseljenih [Polji­ čana. koja je služila kao nerežiška luka. noći tu. Postira su nastala u blizini nekadanjih.: »terre positos in Posterna« 57 . Osim spomenutih važnijih i većih naselja. Donjeg Humca. Supetru. god. Predjel Merec spominje se još u srednjem vijeku. Mirca se nalaze između Sutivana i Supetra na udaljenosti od mora oko deset minuta.

kuća i 66 stanovnika, od njih 45 od pričesti. Nezavisnom kuratijom postaju god. 1614., ali je kurat obično živio u Sutivanu. Godine 1825. postaju Mirca župom. Milna je postala u istoimenoj uvali, koja se spominje* u jednoj ispravi od god. 1333.65. U toj se uvali još god. 1519.66 nalazila beneficijalna crkvica Sv. Marije (danas sakristija), koju spominje god. 1579. također i Valiero67, i ubraja je među nerežiške crkve. Kad je pjesnik Petar Hektorović sredinom XVI. v. (oko god. 1556.) doplo­ vio s ribarima na Brač, *>>gdi s SuLetom Brač malo ča ne staje«, po­ slao je ribara Nikolu da kuji živežne namirnice. Ne kaže, da je ri­ bar pošao u Minu, jer vjerojatno nije tada još postojala Milna kao naselje. Ribar je Nikola naišao na pastire, te ono, što je mogao na­ baviti, donio mu je< na lađu pastir. Stoga bi se moglo uzeti, da su u okolici današnje Milne bili pastirski stanovi. Oko odcjepljenja od ne­ režiške župske crkve i inastoj© Malma, Bobovišća i Loižišća god. 1621. »radi strmoga i dugoga puta do Nerežišća, mnogobrojnog naroda na zapadu Brača i radi nekoliko naselja«. Do toga nije došlo, čini se zato, što se nisu mogli nagoditi ,gdje će biti župska crkva. U početku je pretezalo mišljenje, da to bude poljska crkvica Sv. Martina između Bobovišća i Milne. Tek god. 1646. stanovništvo se spomenutih nase­ lja sastalo i »vječnim« ugovorom utanačilo, zaslugom porodice Cerineo, da će nova župska crkva za sva tri naselja biti crkva Sv. Ma­ rije u Miini68. Interesantno je, da i danas crkva Sv. Martina i okol­ no zemljište sve do> u Bobovišku Luku pripada nerežičkom natpopu. B o r b O ' V i š ć a se u starijim ispravama obično' nazivlju Stanac Dolac, iz čega možemo zaključiti;, da je tu blio bar jedan pastirski stan ili više njih. Prema jednoj versiji, prvi su naseljenici Krstulovaći od roda Krstića, koji da su doselili preko Poljica iz bosanskoga Bobovca. Bobovlišća se od nerežiške župske crkve odvajaju s Ložišćima i Milnom god. 1646., ali sa središtem župe u Milni, koja je na moru, dok su Bobovišća udaljena oko četvrt sata od mora, gdje se u morskoj uvali kasnije razvilo naselje Bobovišća na Moru ili Luka. Nakon uporne borbe za odcjepljenje od Milne dobivaju Bobo­ višća god. 1687. kapelana, koji se od god. 1693. naziva uprav&telj (rectores), a oko god. 1750.S Ložišćima se potpunoi odvajaju od mlinarske župske crkve 68 . Iz akata o odcjepljenju izlazi, prema tvrdnji Bdbovišćaaia, da su Ložišća i Stanac Dolac imali god. 1674. skupa 220 stanovnika, a Milna. 110; zatim god. 1681. tvrde, da oba sela (Bobovišća .i Ložišća) imaju 240 stanovnika, a god. 1752. tri naselja skupa (Stanac Dolac, Ložišća i Pothume) 450 st., dok da Milna ima nešto preko 400 žitelja. L o ž i š ć a su — prema predaji — nastala od' bobovičke poro­ dice Krstuloyić^Lozić. Pošto' je jedan, dio sela nastao na suitivanskoim teritoriju, pri razgraničenju u XIX. v. doflazMo je između Suitivanjana i Lcižišoana do ozbiljnih sukoba69. Do god. 1687. veći je dio stainovnika 15

živio 'u Bobovi šćima. ali su se poslije te godine Lož'išća brže razvijala, te ih danas često zovu! Velo selo. Godine 1831. postaše u crkvenoj administraciji kapelanija, a 1909. župa, odcijepivši se od boboviške župske crkve. P o t h u m e je zaselak, udaljen po prilici tri četvrti sata od Milne, te spada pod mlinarsku crkvenu župu. Naselili su ga Marinovići iz Bobovišća. U spisima o odcjepljenju god. 1687. ne spominje se. Kasnije dolari pod imenom Humi, Pod Hume i Pothume. D r a č e v i c a 7 0 nije staro naselje. Prva porodica, koja se na­ selila i osnovaca naselje, zvala se Šimunović, a doselila se iz Poljica. Š'miunovAći su u početku zastali u predjelu Pod Nerezine, zatim su pošli u Nerežišća, a iz Nerežišća u Dračevicu. Lokalitet Pod Nerezine nalazi se južno od podnevne crte, koja vodi iz Nerežišća prema crkvici Stomorica, gdje su god. 1775. postojale ruševine stare na­ stambe porodice Šimunović, što dokazuje i latinski natpis na ovčjoj koži, koja se nalazila (god. 1775.) u pohrani kod Ivana Šimunovića pok. Mateja. Druga porodica, koja se naselila u Dračevici, zvala se Žuvić. Prema predaji, Žuvići su također Šimunovići; jednog Šimuno­ vića, koji se oženio nekom Žuvom iz Bola, prozvaše Žuvt'ćem po ženi, te njegovi nasljednici postaše Žuvići. |Prema istoj tradiciji, ione je sela došlo cd drače, kojom su doseljenici ograđivali svoje .vrtove i dvo­ rišta.- U vrijeme dolaska Šimunovića svud je po okolici bila gusta šuma. Za ostale dvije glavnije dračevičke porodice, Zorančiće i Ilice, veli naš rukopis, da su »awenticcj«. Dračevica je postala kapetanija god. 1705., a god. 1748. bilo je u mjestu samo 14 poirodica, i to pet Šimunovića, šest Žuvića, jedna Zorančića i dvije Hica. Godine 1760. bilo je u Dračevici oko 130 stanovnika. Dračevica se odcjepljuje od nerežiške župske crkve god. 1849. M u r v i c a. Kao predjel spominje se god. 1286.71, a kao naselje nastalo je od težaka, koji su obrađivali polja 'manastirska (naročito Dračevkuke), i porodice Fertilio (prije Obilinović). Kuratija za Murvicu i Planicu nalazi se u bivšoj eremitaži Dračevludi S e l c a su bila u početku pastiinsko naselje, malo selo, i potpa­ dala su pod crkvenu župu u Gornjem Humcu. Bit će da su postojala dosta rano, ali ih ne spominje ni Hranković (god. 1405.), ni Valaero (god. 1579.). Godine 1700. bilo je oko 240 stanovnika, a god. 1760.* oko 300. Od god. 1720. Selca su izložena kapelanija. Odcjep-juju se od župe u Gornjem Humcu god. 1815., ali je tek god. 1820. imenovan stalni župnik. Svoj napredak duguju Selca naročito razvitku kamenolomstva. v 72 P a v I j a su nastala oko bivše benediktinske opatije. Prvi ma­ nastir na Žalu bio je razoren sredinom XH. v. (god. 1145.), ali je oko god. 1184. novi sazidan na brijegu, na Lokvu. Kasnije, oko god. 1576., spominju se oko opatijskog beneficija opatijski eremiti sa 16

svojini porodicama. To su bili opatijski služiitelji, koji su nadzJnali beneficij, a stanovali su u bivšem manastiru. Do XVI. v. oko stare opatijske crkve osim eremita nije bilo drugog stanovništva. Najbliži stanoV.i! nalazili su se IV2 km jugozapadnije, a nazivali su ih Gornja Povija. U vrijeme opata Martinisa (1632—1653) ili nešto prije, po­ čela se naseljivati najbliža okolica. SeJo je nastalo od izbjeglica, što dob jegoše pred Turcima, u XVI. v. i XVII. v. i od doseljenih Bra­ čana, koji su se spuštali k moru iz unutrašnjosti otoka. :_Čini se, da je u Povljima omjer1 izbjeglica veći nego u zapadnim bračkim pri­ morskim naseljima. U XVII. v. (god. 1637.) spominju se porodična prezimena Knezić (Ostojić) i Vrsalovic. Knežići i Ostojaći dobjegli su na Brač poslije moorejskoga rata (1570—1573), a porijeklom su iz Bosne. Kasnije se spominje eremita Pavković-Jakovljeviić, kojega je otjerao opat MHiadineo god. 1673., zatim se spominje Hržic, »novi stanovnik«, kao svjedok god. 1688., a u jednoj parnici s^Vrsalovićima god. 1697. spominje se Litović. Povija su u početku potpadala pod crkvenu župu u Gornjem Humcu, ali su god. 1715. dobila posebnog dušobrižnika Pletikosića. Kad se • u Selcima osnovala nova župa, Povija su s Novim selom došla pod selačku župsku crkvu, od koje su se odcijepila god. 1915., aili tek od god. 1925. postoji zasebna povaljska župa. S p l i t s k a uvala služila je još u Dioklecijanovo doba kao izvozna luka za kamen. Međutim za Valierove vizitacije god. 1579. u njoj je samo 5 kuća i crkva »Ecclesia Annuntiationis' S.tae Mariae« bez upravitelja, a podređena je župniku u Škripu.73 Među tim kućama 'fe!Jt će da je jedna pripadala porodici Cerinić-Cerineo, jer natpis nad vratima veli, da je t a porodica i prije druge polovine XVI. v. imala kuću u luci74. Godine 1579. spominje Valiero u Splitskoj popa Matu Cerinića, »homo' in doc'trina Ecclca, et Granimatica pro loci qualitate ferendus.« S u m a r t i n je možda bio1 i nekada naseljen, ali sadanje naselje datira tek od početka kanđijskoga rata (god. 1645.). Ovdje su do­ seljenici našli1 porušenu crkvicu »fatta a la greca«75. Naziv Sumartin xi našem je jeziku novijega datuma (prema talij. San Martino). Inače je mjesto bilo1 poznato^ kao Vrhbrača, a tako ga mnogi Bračani i danas nazivlju. Osnovatelj je novoga naselja fratar Petar Kumbat ili Kumbatoviić, tajnik fra Pavla iz Rovinja, god. 1645. Novi naseljenici osnovaše župu, ali dotadanji vlasnik porušene crkvice, čija se jurisdikcija, prostirala do krajnjeg istoka bračkoga otoka, župnik u Gornjem Humcu, odlučno se usprotivio i protestirao. Stoga de­ kretom od god. 1693. (za uprave fratra doseljen'ika Mateja Juranovića) bi naređeno, da se sumartinski dušobrižnik ne smije potpisivati kao vicekurat, te da Vrhbračani. moraju davati desetinu svomu gornjohumčanskom župniku. Deset godina kasnije (god. 1703.) na; stoji Sumartin, da se spomenuti! dekret od god. 1693,. ukine.76
Zbornik za narodni život i oiiif-ajo 2

17

N o v o S e l o je nastalo vjerojatno u XVI. v., uglavnom od. Poljičana77. U početku je naselje potpadalo pod župu u Gornjem Huancu, ali je god. 1849. pridruženo .Selcima, pa se god. 1907. od­ cjepljuje. Pod Novo Selo potpadaju raseljene Prodole, gdje je -god. 1912. bilo 12 stanovnika (Trutamća), i zaselak Oklad. Sva ova naselja, o kojima smo: posebno govorili, navedena siu u jednom popisu iz god. 1718., koji se nalazi u sutivanskom opć. arhivu. Nabrojit ću ih poimenično. Pored mora: Sumartin, Povija, Pučišća, Postira, Splitska, Supetar, Mirca, Sutivan, Milna, Bol i Dračevluka, a u unutrašnjosti: Selca, Novo selo, Gornji Humac, Pražniee, Dol, Škrip, Donji Humac; Nerežišća (glavno mjesto), Dračevica, Pothume i Bobovišća. Brzo napredovanje primorskih naselja nije loše djelovalo samo na preostala stara manja sela bračke unutrašnjosti (Donji Humac, Škrip, Dol, Pražniee, Gornji Humac), već je utjecalo i na glavno> mjesto otoka Nerežišća, za koje Fortis god. 1774. kaže, da su se u vrijeme gusarenja vjerojatno jače isticala. »Zato su« —• veli Fortis — »i zadržala primat, jer su se u njih povukli prvaci otoka. Ali danas (god. 1774.), kada se naselja pored .morske obale mogu slo­ bodno razvijati1, Nerežišća su izgubila mnogo stanovnika, a prazne se kuće ruše na sve strane.« Za Bol veli, da je značajna! varošica, a Sutivan, Supetar i Pučišća da su velika sela, u kojima je stanov­ ništvo radišno i poslovno78. Cicarelli god. 1802. dijeli naselja u tri skupine: tere, kaštela i sela. Tere su: Milna, Bol, Nerežišća i Dol;, kaštela:-Sutivan, Supetar,"* Postira, Pučišća i Škrip; sela: Splitska, Povija, Sumartin, Bobovišća, Dračevica, Mirca, Donji Humac, Pražniee, Gornji Humac, Selca i Novo selo'. Nerežišća su još i tada bila glavno mjesto Brača. 79 Francuzi osnovaše u Supetru »Juge de pafrx«, a Austrija prenosi god. 1827. sudište i tim središte iz Nerežišća u Supetar. Organiza­ cijom dalmatinskih općina god. 1823., općinskim: središtem' postadoše: Supetar, Sutivan, Pastira, Pučišća, Milna, Bol i Nerežišća. Znači, da su osim tadanjega bračkog glavnog mjesta Nerežišća osno­ vana općinska središta jedino u naseljima pored morske obale. Tek god. 1885. podignuta! siu i Se?ca na rang općinskoga središta, a dotad su: pripadala pod pučišku općinu. God. 1870. osniva se u Supetru politička ekspozitura. U Supetru je od god. 1908. kotarsko pogla­ varstvo, a i danas; je središte bračkog kotara, te je tako od god. 1827. do danas Supetar glavno mjesto Brača. Administrativno nekoja matična mjesta potpadaju pod općinu primorskog mjesta, koje je „od njih postalo. To vrijedij za Donji Humac, Dol i Pražniee. Općinska podjela danas je ovakva (god. 1938.): Općinu Sutivan čine Sutivan i Donji Humac; općinu Milna čine Milna, Bobovišća, Ložišća, Bobovišće Luka i zaselak (Pothume; općinu Bol čine Bol i zaselak Podborje; općinu Se!*ca čine Selca, Sumartin, Novo selo i-Povija, te zaseoci Oklad, Rasotica, Nagorinac, Nakal, 18

Osritke i Podsmrčevik, nastamba Glušćević i zastirski stani Zagvozd i Nasela; općinu Puič:šća čine Pučišća, Pražnice i Gornji Humac, te pastirski stani Kruška Stupa, Šala, Brizić, Prijević i Kara­ vana ; općinu Postira čine Postira, Dol i pastirski, stami Bežmek; općinu Supetar čine Supetar, Mirca, Splitska i Škrip; općinu Nerežišća čine Nerežišća, Dračevica i Murvica, te zaseoci. Smrka, Dragovoda, Obršje, Planica i pastirski stani: Mihoj (Požeženik) i Lirica, te nastamba Dračevluka i eremitaž Blaca.
*

Dđiias, god. 1948., kotar Brač (Supetar) obuhvaća područja ovih mjesnih narodnih odbora i Bol, Ložišće, Milna, NerežiŠće, Postire, Povije, Pražnice, Pučišće, Selca, Splitska, Sumartisi, Sutivan i Šrip.80

LITERATURA I BILJEŠKE: Sohle N.: »Vorlaufiger Bericht liber die geologisch-palaentologischen. Verhaltnisse der Insel Brazza«, u Vehr. K. K. geolog. R. A., Beč, 1900, str. 185—187; Rik. Schubert: »Geologija Dalimacije«, Matica dalmatinska, Zagreb, 1909, str. 131—132; — Bor. ž. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva«, Srp. K. Akademija, Beograd, 1933, str. 248—257; — K. Abso.lon: »Bericht tiber eine naturwissenschaftliche Forschungsreise und biospeologische Erforschung der Insel Brač (Brazza)«, u Stuđien aus dem Gebrete der allgemeinen Kacrstfarschung, der Wissenschaftlichen Hohlenkunde, der Eiszeitforschung und den Nachbargebieten, Br. 16, Brno, 1942, str. 35—57. 2 Definitivni ^rezultati popisa stanovništva od 31. ožujka godine 1931. Knj. 1., Beograd, 1937, str. 8 i 80. 3< Bulić F r a n e : »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)«, u Bulletino di storia e archeologia daimata, br. 8. Split 1891, str. 117—120; — Bulić Fr.: »Ritrovamenti antichi a Bobovišće nell'Isola Brazza«, u Bullettino di arche­ ologia e storia daimata, br. 1—2. God. XXIII., Split, str. 23—30. 4 Bulić F . : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibiđ. str. 118. — šišić Ferdo: »Po­ vijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara«, Zagreb, str. 71. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske, Zagreb, 1929, str. 139; — M. Vrsalović: »Iz Bola na Vidovu goru«, separat iz Hrvatskog pla­ ninara, br.'lO, god. XXXIII, Zagreb, 1937, str. 12. 5 Ciccarelli Andrea: »Osservazioni sull'isola della Brazza e sopra quella nobilta, Venezia, 1802, str. 20—21, 22—24, 35—36, 43 i u fragmentarnoj^kronici, koju je napisao Dommus de Cranchis (Hranković). g. 1405. kao natpop u Nerežišćima: »Braciae insulae descriptlo«, a štampao Ciccarelli u »Osserva­ zioni . . . .« str. 91—94. Hrankovićeve historičke podatke našao je don Andrija Ciccarelli g. 1783. kod siromašnih nasljednika Jurja Kuzmanića, koji je u XVII. v. bio župnik u Pražnicama. Godine 1421. postao je Hranković biskup u Hvaru, ali je umro iste ili početkom iduće godine (Farlatti, »Illiricum sacrum«, IV., str. 254.). 6 Bojanić Angelo: »Bol, cenni storico đescritivi«, Kopar, 1908. — Bulić Frane: »Ritrovamenti a n t i c h i . . . « , ibid., str. 29. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, ibđ., str. 137. 7 Grga Novak: »Naše more«, .'Zagreb, 1932., str. 11—12. s Bulić F r a n e : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibid., str. 117—120. — Bulić F r a n e : »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguardanti il Palazzo di Di1

19

ocleziano«, u Bullettdno, br. 1—2, XXIII., Split, 1900-, str. 18—30. — Bulić Frane: »Un monumento romano presso la chiesa Idi S. Ella nell' villaggio di Humac Inferior sull'isola Brazza«, u Bullefctimo XXVII., Split, 1914. (publi. 1916.),. str. 105—106. — Bulić Prane: »Skrovište zlatnih novaca, našasto u Nerežišćima«, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, XLIII., Split, 1920., str. 199. — Bulić Frane: »Inscrizioni inedite«, u Bullettino, Split, I. 36, V. 3, VIII. 201, X- 105, XIV. 116, XV. 100, XX 54. — A. Ciccarelli, ibid., str. 22—40. — Doimo Savo: »Ripostiglio di denari romani a Dračevica«, u Bullettino supl. 131—132", Split, 1901. — C. I. L. (Corpus Inscriptionum Latinarum) III. 3102, 3105, 3106, 3107, 3108, 10110, 10114. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«, u Jadranskom dnevniku, br. 95, Split, 1938. 9 A. Bojanić, ibid. — A. Jutronić: »Oko Bola na Braču«, u Jadranskoj pošti, Split, božični broj 1930. — M. Vrsalović (Dr. V.): »Zanimivi starohrvat­ ski, natpis na Braču«, br. 202 (nastavak), Zagreb, 3. IX. 1930. Pisac tvrdi: Danas je naime po vreliraa utvrđeno, da'se je taj »grad Brač« nalazio na Bolu, i to na Glavici, gdje je u poznije doba bila »residentia comitis« i »palatium episco­ pate« i gdje se je 1185. držala narodna skupština kneza, vlastele te puka i bi­ skupa bračkoga i hvarskoga . . . Ali i bez obzira na novonađena, danas još neobjelodanjena vrela, krivo misle oni, koji tvrde, da se je »grad Brač «nalazio u unutrašnjosti otoka. — M. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«, u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 50, Split, 1932., str. 290. Pisac veli, da je prema rukopisnoj ostavštini Mateja Nižetića (1664.—1739.) »Meimoria deirAntichiita dell'Isola Braizza«, današnji Bol Urbs Braedensis Ivana Đakona.' Pisac "dalje kaže, da Matej opisuje utvrde do porušenja od Neretljana. — P. Skok: »Problem romanstva i siovenstva na našim ostrvima«, u Jadranskoj straži, br. 4. Split, 1939., str. 136—137. Pisac veli: Bol se doduše u mletačko doba razvio u jače mjesto- za trgovinu vinom, ali je istina, da -najstariji Bol nije bio n a obali, već dalje od nje, tamo gdje je danas Podborje, i da je bio zaštićen utvrđenjem na brdu, koje se zove i danas još Koštilo, od latinske riječi castellum. — A. Jutronić: »Primorska bračka naselja: Bol« u Jadranskoj straži, br. 4, 1941., str. 134—135. 10 Bulić Frane: »Trovamenti antichi a Selza dell'isola Brač u Bullettino di archeologia e storia đalmata, XXXVII., Split, 1914. (publ. 1916.), str. 105—106.. —u A. Ciccarelli, ibid., str. 25, i u pismu pjesnika Ivaniševića splitskom nadbi­ skupu Leonardu Condulmeru g. 1660., str. 101—102. —- Ivan Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima na Braču«, Split, 1934., str. 38. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici na Braču«, Brački zbornik, br. 1, Split, 1940., str. 25. n A. Ciccarelli, ibid., str. 47. —- Vj. Klaić: »Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, II.«, Zagreb, 1888., str. 148. — Fran. Madirazza: »Storia e constituzione dei comuni dalmati«, Split, 1911,, str. 218. 12 A. Ciccarelli, ibid., str. 105. — Lenel: »Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria«, Strassburg, 1897., str. 21. — Codex Dipl., II., list 18, Smičiklas, Jugosl. akad. zn. i umj., Zagreb, 1904., str. 21. is Fr. Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«, Starine XIII., Zagreb, 1881., str. 197—210. — Ivan Ostojić, ibid., str. 34—35. 14 I. Ostojić, ibid., str. 43—45, 47 i 48. 15 M. Vrsalović:" »Zanimivi starohrvatski natpis na Braču«, Obzor br. 201 i 202, Zagreb, 2. i 3. rujna 1930. 3 i a Cod. Dipl. Vol. X., 1912., str. 247—248, 346, 350; — Cod. Dipl. Vol. XI., 1913., str. 214 i«3 A. Ciccarelli, ibid., fragmenti de Cranchisa—Hrankovića iz god. 1405., str. 91—94. 1 7 I. Ostojić, ibid., str. 43. i« I. Ostojić, ibid,, str. 22. 19 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Communitatis Branchiae, Reformationes, lib. I., cap. XXX..' str. 97. 20 M. Vrsalović, ibid., u Obzoru, br. 201, Zagreb, 1930.

20

. ibid.. str. ibid.. str. i quali. Fragmneti de Granchisa—Hrankovića. str. Ostolć. 97. Dukala od 22. 21.: In Bol in Episcopatu. Osservasioni. g. str. 51. str. Vol. 34 A.. Zagreb. 85: »Ecclesia Omnium Sanctorum patens cuim altari nudo. — A. ibid. 46: » . . ibid. Ostojić.. 122.. razvaline staroga grčkoga građa i kasnije vile (villa rustica). 25 M. ibid. Ostojić. ibid. Kadlec: »Statut i reformacije otoka Brača«. str. Historički prikaz .. et in la mazor parte col nome Nisetich«. akad. 56. si facevano allora in campagna aperta presso l'estinta Villa Gradaz o nel Borovicu . str. Sier Battista 21 . str. Vol. Ciccarelli.. 12. na obronku brda Gračišće. . Na istom-polo­ žaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgracišće«. govoreći o ruševinama crkve Sv. str.. . Ljubio. et quasi duae partes hominum et personarum mortue sunt. zn. Jugosl. . Jutronić: »Apostolska vizitacija otoka Brača god. i umj. Preveo i izdao Hrvatski skup (Pučišća). Itinerario di Giovanni Battista Giustiniano sindaco in'Dalmatia et Albania 1553. Jurja Mu­ čenika. Ciccarelli: »Historički prikaz Pučišća«. sv... 37 I. Ciccarelli. 1427. Zagreb. 21: »I uspjelo mu je (t. 1932.ibiđ. ibid.. travnja g. Tako g.. akad. Tomus HI. — K.« 24 M . zn. str. 282: »ser Matheus quodam Michaelis de Dubravice. 1877. Osservazioni . »Obzor«. — A. . 12. se i. — A. ibid. str. 217—219.. Relatione de noi Michiel Bon et Gaspare Erizzo gia sindici in Dalmatia 1559. Ostojić. 22 A. Vrsalović. ibid. j .. for. » . . — I.. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«.2i MSHSM. ibid.. veli: »esistono ancora le poche m u r a rovinate. str. 42 MSHSM. . 27 A.. — Rački. • 40 MSHSM. 26 Croatia sacra. similiter mortua etiam multa animalla dictae Insulae . Zagreb.. Ciccarelli. 20. . str. Copia t r a t t a dalle informazioni -del N. Tu su. Ciccarelli: Historički prikaz.. . XI. 91.. 1877. ibid. Tomus II. str. 1926. kad se nalazio na Bolu na vijećanju . . 2 » A. Vjesnik za arheologijiu i hi­ storiju dalmatinsku. . Ciccarelli.quod iam annis tribus elapsis continuo regnavit pestis in Insula predicta. 1656... loro Comizi o Consigli. 1$—20. XI. dell'una nella Parrocchia di Selza alle rađici del monte Gracischia. ^ 35 I. 20. 38: »Bunje .. ibid. 21.. 4i MSHSM . Ciccarelli. M H J S M . et sine campana«. Split. VIII. str. 1918. 22. 5. 200. Ljubić. 50. ov'era la Villa dello stesso nome .. str. godine 1462.. 85—86. Ostojić. str. 'ibid... 202: »actum ante portas Ecclesiae Omnium Sanctorum in villa Dubravizza et Mossulae«. Ciccarelli^ Oservazioni. 39 A.. — A.« 28 I. Jugosl... ibid. Tctoius II.. 1880. i umj. Cicca­ relli. br. Zagreb.. 23. 29 Codex Dipl.. 105. 32 Diversi publici deereti. terminazioni. . Vol. ibid.. . 1325. 1579. 207. 33 I. Izd. akad.Vol. 1933. « . str. 41. Zagreb. povratiti nekadašnji benediktinski patrimonij) 1184. str. str.. Split. Ostojić. Ciccarelli. 30 A. H. str. 85: »Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo patens. 38 A. j . str.... et nuđa cum campanula«. str. ibid. str.: Actum Boli in Palatio Episcopatus. . Udine.. ibid. i uimj. . 19... str. privilegi et indulti.«. ibid. str. Starine XIII.. Ciccarelli: Osservazioni. 3i A. VIII.. come la tradizione parla... Commissiones et relationes venetae.« u Croatia sacra. zn. str. 10. Jugosl. 13. ibid. str. opatu Ratku) to najvećim dijelom (t. Rela­ tione del sindaco di Dalmatia et Albania nell'eccelentissimo senato per il magnifico messer Antonio Diedo. .. — Lenel: ibid. 218.

L'anno 1643. Smičiklas. Otku­ pitelja i hrvatski puk u Dalmaciji«. str. Sv. 10—13. et ubbidienza della Serenissima Republika di Venezia. Kopar. 47 Bojanić: »Bol. str. Split. 91—94). govoreći o dogođajima za kanđijskog rata. str. Beograd.. Croatia sacra. 56 I. str. cenni storico-đescritivi. Villaggi finitivi verso Narenta si portassero all'isole di Lešina. e versato in quelle Parti ch'anco li Popoli di Bachina e Pozza. sagradio je i obdario prior Petar. Jugosl. — O. et altri decreti. 1934. akađ. 1444—148. et atti concernenti la Carica rnedesima. S. 127.. Ciccarelli. Giacomo Cerineo qu. str.. Paulo Cavotorta Sopraproveditor di Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premetemo di giurar feđelta con promissione reciproca di mantenersi e conservarsi li tpatti. Glasnik Zemalj­ skog muzeja. zn. 1938. Mr. e Brazza ad effetto di sotrarli alia tirrania e pericoli di Turchi. Zagreb. 12. Anzolo Diedo suo Collega. Osservazioni. 54 :Nikola Cezari kupuje od Dobronje i njegova sina Pobrata tri zemljišta na Braču »una que est sub Mereg. 50. — Viktor A. 52 A. 3—4. data a Lešina adi 27 agosto 1512. 452—453 (i separat). condizioni. ibid.. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. 48 Sanudo. Ciccarelli. 1905. . itercia Rasoli Sa Tehstibreg. u t int. eđ Ecc. ibid. . najkasnije u VIII. 19—25 i br.. — Grga Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije u novom vijeku« u Jadranskoj straži. Simon. Sarajevo. Vol. i umj. 62—88. str.. 96—99. e Craina renders! alia divozione.. ibid. 51 Rukopisi i isprave kod obitelji Ivanović—Žuvić u Sutivanu. Sebastian Zustignan ai Cavalier Proveditor general in Dalmatia.. e Procuratore Sindaco del 1553. str. 1938. 45 44 22 . Sefoastiano X. Na spoljašnjoj strani naknadno je napisano: S.): »Libro primo di diverse Ducali e Terminazioni intorno l'Armamento della Gallea della Brazza. list. e sua Simeimbrazione della Parrochia di Humazzo inferiore e Controversie corse per dichiarazione di rispetivi Confini. III. 1934. Zuanne della Brazza.. Glasnik Geografskog društva. 1—2. 46 A. Split. Uisnoviga alia na Muruice Oclad Uecerine strane vode. Osservazioni . str. U svom pismu dužđu. alloggiandone anco nelle proprie case«. con un Rolo della stessa. Marin il K. 49 A. s. Parrochiale. 99. strana 37—39.. 347h-349. . 21—23.«. unitamente al Mag. veli: » . r> o Codex Dipl. 1932. 54 Obiteljski rukopisi obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu. crkvu Sv. str. — Frane Bulić: »Ritrovamenti antichi cristiani a Lovrešćina di Postire sull'isola Brač (Brazza). . 1903. 17. 98. s. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. str. nel tempo dell Sopracomitato qu. 51. — Llbro a štampa kod I. r>5 Rukopisna knjiga s ispravama o odcjepljenju Sutivana od Donjega Humca i o borbama oko odcjepljenja u arhivu opč. Dušin: »Glasnik heraldike«. Barade. — Rukopisna knjiga u Arheološkom muzeju u Splitu bračkog soprakomita Jurja Mladinea (t 1651. 1908. e Privilegi infrascritti. ibid. e Primorje. Bullettino. str. conđucendone io medesimo con la Gallea sudetta intorno cinquencento anime in piu. 1928. ureda u Sutivanu. Fonđazione della Sn. for. . str... . sig. sopraeomitto«. 380—381: Copia de una lettera di S. 85—86.. — Jakša Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. str.sub Pocinala que est super sanctum Johannem«. str. M. s... str. Intenđendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Mararsca. 85 i dalje.. otteni colli mezzi e iteligenza che godevo come Nationale.: fu del CI. Historički prikaz. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)«. vijeku. 53 Rukopis kod don Ivana Bonaccija u Jelsi. str.Giustinian fu di M.. — A. A. Babica na Bolu: » . ibid. Racolti per me Giogrio Mladineo qu. Za­ greb. Zagreb. 1909. str. — Prema saopćenju dra. Jutronić: »Naseljavanje Poljičana i drugih Dinaraca na Braču«'. Antonio. 1888. 43 Alfons Pavić Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. Zlatović: »Pranovei Države Presv. Split. 48. 248—249. Ivana. Split. Ostojić... . koja je otkopana god. Ciccarelli.. 116—117..

. str.. che sono 12 miglia. da je od latinske riječi pastura. illorum de Natalibus cavat per Obitum N. Akad. Za naziv Posterna misli Skok. Jugosl. 6. Obligatio nulle«. str. 69 Različni dokumenti u opć. R. di Luglio partissimo da Spalato.. Osservazioni. Akad. 74 Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«.. zn. Cap. 347 i 214. 98: » . es A . pro Ineolas Stanaz Dolaz. 96. ibid.54. Horvat. 1910..: Diversarum Scripturaruon Collectio seu Historia Dragevice. • 76 Fr. et Homines dicti Loci. Osservazioni. 1939. 5.. Ciccaressi. 1553. 1936. D.. Monumenta Uscocch. ibid. ibid. br. i umj. str.«.. str. 58 MSHSM. 5° MSHSM. 217.. i XI. j . spominje jednu crkvu Sv. 1938. Ciccarelli. 71 A. 1912. XXXII. R. Pars I. Allegatio Juris et Facti Pro A. ibid. Zagreb. akad.. Split. Autore Reverendo Nicolao Simunovich cappellano. i umj. et siguias tam publicam. os MSHSM.. ove sta il Mag. luogo principale dell'lsola. lib.. ibid. Conte di detta Isola. -str. et ivi dimorassimo fino a disdotto del. 97—98. Zagreb. Ref. str. na području Gornjega Humca god. pašnjak. 132—133.. Zagreb. 321—322. et andassimo alia Villa di Neresi. . ibid. Izd. 131—132. 4.. »Eccl. str. Rad 224. Split. str. ad ore 21. List biskupije. ibid. 85. 89—90. 70 Rukopiiisna knjiga kod obitelji žuvič u Dračevici. Mariae de Milna«. dicti Loci Contra Ineolas Stanaz Dolaz. 48. 91.. zn. 136—138. 56 i 86. 67 Crotia Sacra. nec non commuiii. arhivu u Sutivanu. str. XXX. — P. 68 Rukopisi kod don Ivana Bonaccija: 1. One spominju: »Eccl. 1519. A"-ega"W° Juris et Facti. kojega su Nijemci ubili u Gornjem Humcu g. . 1579. Martina. 217. VoL X. che Sua Santita vogli per via d'Ancona soccorere qualla fortezza (t. contra A. Jadranski dnevnik. 20. D. str. str.. . Ciccarelli. ibid. Izd. Continens omnes.. br. 64 Codex Dipl. Lozischie et Pod­ hume Pharens Diocesis. str. primoque Rectore Ecclesie Immaculate Conceptionis Posterum beneficio MDCCLXXV... Ostojić. str. 97. Lozischie et Podhume Pharens Dioces. La m'attina prossima montassimo a cavallo. 7 2 i. Jug. Vol. 1938. str.. str. i umj. 99. J a d r a n s k a straža br. I. 1921. Split. 2. Jugosl. Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. 78.. Skok: »Problem romanstva i slovenstva na našim ostrvima. 111—113. 72. ibiđ. ibid. 61 Statuta municipalia ac reformationes .Codex Dipl. a nekoliko i kod mene. °o Croatia sacra'. 57 23 . III... str. j . Osservazioni.ibid. andassimo a porto San Pietro delPIsola Brazza quella sera. 79: »Ecclesia Stae Mariae Milnari de jurept. detto mese« (god.. 73 Croatia Sacra. 1944. S. str. Mariae de Milna Brachiae« i »Capellanum et Rectorem S. Ivannem Marangunich Parochus de Milna.. 95. Brač«. l 1913. 4. zn. 65 Petar Skok: »Prilozi k ispitivanju srpsko-hrvatskih imena mjesta«. Split.. str. et con questa provvisione de toiscotto che t r a li sacchi fossero qualche quantita di polvere fina et per artegliaria et tutta questa roba farla mandare nell'Isola Brazza ne porto di Postire e San loanni et in quei luoghi circumvicini«. Klis) con biseotti et legumi per il viver di soldati. quam privatas notas circa erectiones „•đuarurn Ecclesiarum ibi existentium. . Osservaizioni/'ibid. nec non Communem. (Svojedobno crni ju je posudio pok. 71. 6G U vezi s crkvicom postoje tri isprave kod don I. Reditus sunt đucatorum duorum. — Ivan Babarović: »Monografija svećenika Nikole šimunovića«. Mariae de Milna de Brachiae«.. 96—97: Alii 10. et Horninibus .Jadranski dnevnik«. Splicica. list. — A.). župnik don Kuzma šimunović. t. 75 Valiero u Croatia sacra. S. Vol... Joanne Marangunich Parocho de Milna. — A. Ciccarelll. Bonaccija u Jelsi iz g.orum.

1574.. 13. Udine.. Osservazioni. Venezia. Hrvatske na temelju čl. 7. ^ 78 A. ibid. 1774.. str. 80 Predsjedništvo Prezidijuma Sabora N. . 126. Vol. . . Zagreb. od 9. točke 7. 184—185. IV. R.. Hrvatske. Zakona o Frezidijumu Sabora N. koji je donio Sabor N. R. R.. R. 104—105. 24 . II. Coimmunita della Braizza. U. Hrvatske. accomodate 40 case di đetti Uschochi . che ne capo superiore di essa haveva con assenso di quei fedeli nostri .. R. 23. privilegi et indulti a favor della Magnif. 1656. str. 79 A. . siječnja 1947. str.broj 3. Ciccarelli. Hrvatske od 22.. Ustava N.. di voler accomođar un numero di Uschochi-su quel isola nostra . 1949.: « .«. Hrvatske 1 čl. tenminationi.77 Diversi publici decreti. str.. točke 6. istog zakona pro­ glasio je zakoin o adminaistrativno-teiriitoirijalnoj podjeli N. Narodne novine br. dulkala od g. Fortis: »Viaggio in Dalmaizia«. 74. 5. a u vezi čl.

Levirić Milat. Karifaić. Rupčić. Livačić. Pobraoić. Kraljić. de Tomasi. Ačeras. siječnja g. Pueđović. na narežiškom zemljištu g. Križ. Pekasović. Gramačić.' de Gandelli.. Kralj. Grasović. Cerinić. Marangun'ć. 25 . Borsatić. de Martinis. Stojić. Probrasić. Restovića. Krstulović. Donja Strana. Grižica. Vidošević. Ivanović (3 porod. Poljiicanin (ima više porodica). Zambotić. Banda. Dukinović. Lampavčić. Kirstulović. Tironli. Filisić.DRUGI DIO P O D R I J E T L O STANOVNIŠTVA BRAČA NEREŽIŠĆA Mjesto leži djelomice na pristranim. Petrachi. Popis pučana. Stipčivić (Stipčević). Diriivodiljić. Vidll'ć.2 PhitiippfL. Letnić. Sibrtolović. Dragičević Dragoze'tović. Zurvainić. Jerčić. Čimatorija. Bonaeić. Botnjem Humcu i Supetru 1 LLurnadović. Šiittv&im. Forense. Franieev : e. Strane brda prema sjeveru spuštaju se u Nerežiško polje. Popis vlasnika pašnjaka. Bravčić Drivodilfć. Basarić. 1589. Pelegr^nić. Kuljić Barbić. Mišina Banda. Vi'lić.Mare. Avancanie. Barišin Frane iz Splita. Kraj Sv. Domazević. Bafoiblonovića kuće. (Bolančić?). Cvitković. Malovanić. Osim GorL'ce poznatiji su dijelovi mjesta: Gornja Strana. Barsetić. 1574. koja su dobivali sci 26. Glafoerić. Deflorio. Bosnačić. Bunić. VavY:čić. Benković. Lukinović. Bairbirić. Benoević. Viđoš. a djelomice na podnožju brda Gorice. Miečević. Fauro (Favro). Gornji Dvori i. Jerčić. Pod Dolac. Sukeila. Retušić.ć. po više puta. Glusić. Kapsra. Belovnina. Obelinović. Lunardović. Grascvić. Ceriniić. Kovasić.). Kazmanić.. Basatić. Noniilić (SkocmiMlć?). Lalinović. Stagauria' (?). u Neffiežčšćinia. Get. Barbae.. Bolamić. jer se ista prezimena spominju. de Fumati. naslj. Luoković. Benković. Ukupnp 306 popisanih. Susalović.. Živić. Ružić. S'iniovie. Vukeljić.. Masarić.

Arnerio1 Karašić. Stef anin Kraljić. Radoević. Mihovlil Mazalić. njegov brat Stefan. Nadali. Luka Dasenčić. Luke. Nikola Obiliinović. Stefan Cerinić Jurjev. Paofo Obiliinović. Ivan Livačić.!mfunović. Juraj Naranuca (?). Marin Obilinović pk. Valerij Cerinić. Frane Guić. Vičenco CerinSi'ć |Petrov. Nikola Bonačić. Stefan Karmić. Nikola Bonačić. Marin Cerinić Nikolin. njegov sin Matio. Marin Cerinić Jurjev. Jerolima. Nikola Guić Matijev. Ivan Radmilić. Ivan Bosnačić Petrov. Detrico. Petar Bonačić pk. Jakov Forenze-. mistroi Nikola Dubravčić. Nikola Karašić. Šime. njegov sinčić Frane. Juraj Dubravčić. Marko Kuzmanin. Nikola: Kreljić (Kraljić). Jakov Marangunić Petrov. Jakov Pobratić. 26 . Šimun Grasović. Frane Restovikuić (?).g. Petar Bonačić Markov. Luke. Juraj Bonačić Markov. Jakov Avancanić. Stefan Sfirčić. OPopIs (pučana) u v©zi s regruracijom za bračku galiju. Pavao Mairiinčič. Stefan Bonačić pk. Bernarđin Cerinić. Juraj Gojnić. Ivan Gunić Nikolin. Luka Bonačić pk. Nikola Janković. Ivan Krstulović. Ivan Lunardović. Juraj Bonačić. Fervaća (?) Cerinić. Frane Grasović. njegov brat Petar. Ivan Svirčić. Juraj Milovanić. Jakšić. 'Marko: Livačić. Ante. Petar Pberelič'ć (?). Nikola Krstulović Toniin. 1625. njegov brait Stefan. Luke. Petar Rašanić. Šimun Gunić. Ivan Plazinović. Petar Vidošević. Jurja. Nikola Bezmalinović. Matio Živić. njegov otac Juraj. Luke. Toma Pekasović. Petar Masarić. Ivanović. Petar Bonačić Matijev. Ivan Pobratić. Ivan Krstulović Jurjev. Matul Avancanić. Stefan iz Pelješca (Sabiončelo). Nikola Kraljić. Ivan Franičević. Juraj Ćija^ić. Ivan Garofolić. Jerolim Bonačić. Jakov Marangunić. mistro. Petiitio. Matio Jadričić. Ivan Mećavić. Anton Milovančić. Petra. Stefam Marangunić. njegov brat JPetar. Nikola Sirotkoviić. Juraj Petricio Markov. mistro Ivan Dubravčić.Zuvanić. Juraj Franičevfrć. Šimun Krstulović. Ivan Bonačić. Nikola Lunardović. Ivan Milovanić. Toma Krstulović. njegov brat Frane. Filip Manrtinović. Nikola Marangunić. Grgur Jurjević. Ante. njegov brat Toma. Ivan Krišćan. Ivan Dubravčić. misitro Jerolim Grasoviić. Toma Ce­ rinić Petrov* Jerolim Avancanić. Frane Dubravčić pk. Stefan Vidoševićj" Stefan Radmilić. Nikola Linardović. Buna iz Sutivana. Ivan Marangunić. Juća. Petar GrasoVić. Grgur Nosković. njegov brat Juraj i brat Marko. Stefan Cerinić. Ivan Cerinić. Jerolini Petricijo pk. Juraj Livačić. Frane Dubravčić Jurjev. Nikola Šimunović. Ivan Kavašić (Karašić?). Luka Bonačić pk. Lonard Bonačić pk. mistro Nikola Tironi. Ivan Gunić pk. Ivana. miistro Ivan Tironi pk. Juraj Grego. misitro Juraj Dubravčić. Nikole. Tome. Petar Bosnačić. Jakov Baćulić. Ivan Ceri'inić. Nikola Bonačić pk. G a l e o t t i di N e r e s i 3 Jakov Toniba. Frane Cerinić. Frane Barbirić. Nikola Ce­ rinić Jurjev. Jerolim Gbiiinović. Bbžo Babić. Luka Bonačić pk. Jerolim Š. Nikoga Kuzmić. Matio Bilovinović. Ivan Bonačić pk. Petar Garofilić.

šimunović iz Dracevice. Filiplć. Garafulić. nego1 i na zapadna naselja. 1656: konkubina Viiđaković. Vlahović. Sabićin. Bariiić iz Bobovišća. Franičić. ilegit. Žuvić iz Dracevice. konkubinaKupičić. Anton Maram'gunić. Anton Drlivodiljić. Polotov. . mistro Satićo Sartor. Prikačić. Nadali iz Sutivana. Berčić iz Bola. Pl'astieević iz Brela. Machieni iz Venecije. Retundić. Nigojević. Martini. Kargoivić iz Hvara. Ivan Ruidić (?). Franc Tironi. Craigi. Kvarantinović. Živić alias Selčanović. Maroi. Daničić alias Hairašić. Kuzmina. Petar Satičević. Barbirić. MirkoVić. Bonačić iz Milne. njegov brat Nikola. Franulić. Kučić. Žuvič. Daničić. Kovačev iz Starigrada. Zembov. Fiurentinović. Dragičević. Ivan Ružić. 1657: Zorančić. mistro Corumelli. Linardović. u NerežiiĆBna4 Jakov Pelišćanin. Antpn Drivodilić. Justmiea iz Venecije. Obilinović. Tomađeli. Retundić. 1658: Martić. Marinović iz Omiša. Kevešić. Maričević. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih knjiga 11 NerežišćDma i naseljima nerežiške župe 1655: Kapelan Ančić. Petričevie. Orsola Antićeva. Balarinova iz Supetra. Ivan Janković. Stefan Sfirčić. Janković. Fantov. Cvitanić. Graaoević iz Kaštela. canceliere Boldu. Očito se ovaj1 popis1 ne odnosi samo na Nerežišća. Radosavljević iz Tučepa. za »schiera reale« god. comes Pizzamano. Jurić. Tfomba. Krstulov iz Ložišća. Jurjević. Retundo. Mazalić. Kovačević iz Starigrada. Milović. pop Stipanović. Milovanić. Avancanić. Jakšić iz Donjega Hume a. Querdn Dubravčić. konkubina Nego&ić. njegov brat Jakov. Marangunić. Ivam Aritičević. Dumaneo iz Splita. Grasović. konkubina Svirčić. magistri Obilinović. Dasenčić. Toma Penđesić. comes Alvise Dodo. Martinović iz Slimena. Jerčić. Šćapanović. Koigačević. Dubravčić alias Marchiel. Živić. Benkovie. Mairijanović. Jakov Baćulin. Martinis. Kurčev. Iz popisa. Ivan Satičević. Nikola Ivanović. Martinić. MainchieiM. Marko Šimunović. Lukšić iz Suitllvana. Gučev »overo« Hananić. mistro' Ivan Sitipanov!:ć. Grgur Npsković. Haraišić. Cvitanovdć. Poloitović. Kraljić. Petar Mratinčić. Berošević iz Brela. NigiSević. > 1659: Maderni. Martinović iz Slimena. . Maričević alias Stipanović. Fantović. Zuveteo. Radmiliie. Jerolim jPetricio. Cerinić. njegov brat Matk>>. natpop Cerineo. Petritk>. Nižete o iz Bola. Ivan Marinović. Ljubetić iz Sutivama. 1625. Filippi. Mihojev. 'ilegit. 27 .Petar Bakulić. Ivan Marangunić. Berošević. Forensd iz Bola. Grguričić iz Pučišća. Marangunić rečeni Gore. Šimunović.

Kozumel. fegi't. Petrović/ Rendić. Dasenčić. Vuč'ć. 1663: Bartinelii'. Filipvć. 1670. Spudičević. Kap aro vic iz Korčule. comes Balbi. Lovretov iz Bobovišća. Kevečić alias Bosnačić. Mihovilović.: Fero. Janković. Benedeti iz Krete. 28 . monahinja Dominika iz Pustinje. »filius spurius« Simoneitti. Sutorić fe Postira. Kavančević iz Šibenika. Rendić iz Supetra. Koljaitić. comes. Harašić seu Benčić. pop Milunović iz Slimena. klerik Maltijević iz Blaca. Boguljić. Fiuiremtinović alias Jerčić. Šćapanović alias Semlović. Gojdć iz Pražnica. ilegt. Bomarjanović. Bertičević iz Miraca. Saibičević.1660: Buljević iz Brela. konkubina Andriijević. Čaljević. Svatftalović. Marrčić. PuđišeMć iz Škripa. Simon Oagglievich Presb. Guudencij. 1671: Perkačić. Pragrić iz Zaostroga (nastanjen u Nerežišćima). Boljić. Bosnačić. 1664: Cvitanić. Martinić iz Pražnica. Perišić. Tomić iz Bola. konkubina Simoneti. Suljanović iz Poljica. ilegit. Sabicio. IHiricius. Žigez.: konkub'na Ljub'ć Lauirić alias Dragi čević. Skarmić. 1668: Bonjoto iz Venecije. Plivatović iz Jelse. Vlaliović alias Marelić. Pelicev> Kar~ diičić iz Roi^oznice. 1674. Mekjavić iz Bola.: Cvitanić seu Poilotović. Grasi. Beroš iz Brela. Mabijević iz. Dorica. Lalinović. Barbirimuis. 1669. Perišić. Cestari: iz Venecije. Restoević. Jerković. Petričević iz Visa. Skaramuce. pop Nadal. konkubina Tomić. Stipanić iz Omiša. Lukini-Obilinović. Bagelić. 1666: Mihovilović iz Pražnica. Vlahov aliais Forense. ' 1661: Petričević iz Brela. Michieli. Corner. Bersatić iz Supetra. pop Tironi. 1667: Bakić. Magrešić. 1673: Cvitić dz Bola. šantić iz Škripa.. Marinović iz Bobovišća. 1665. Jurjević. Radmilić iz Milne. Jakš : ć. Petković iz Bola. Dragičević iz Donjega Humca. Jutrinjić alias Jerčić. Krstulović. Blaca. Matošević. Feirro. Kuzmić. Petritij. Krstinić iz Hvara. pop Radićević iz Donjega Humca. Rogozničić. Kenijac. Gaspeirini (de Signago Villa Nogaro). Negreti-iz Venecije. Štipano vic seu Maričević. Fe-uro. Forensis^ Grgurović alias. Pekaisović. Jurković. Feri. Karuimuzić. magister Bonačić alias Filipić. Anić iz Omiša. [Piroman iz Hvara. Bučić. Bersatie. Marin PeHišćandm.: Grgurić. Pendić iz Krajine. Krsitulović lieti Bradaši'ć. Muhjić. ilegit.. Cvitanov. Madja iz Pelješca (da Sabdoncelio). . Gore. Živić alias Kenijac. Krsitulović iz Ložisća. Barišić iz Kctišine. Grgurević. Jerčić. Jakić. Anić iz Bola. "Vlaliović. "Pavešić iz Sp r ita. Roso iz Rogoznilce (nasitanjinie u Muirvici). Zuanić. majka Vidoveva sa Stevanom !iiz Ma­ karske. 1662: Slikanović. Mdlovančić. Vulasinović iz Sutivana. Kuščević. 1672: Svetinović.

Inače dolazi pokadšto u matici kao Baukovi©. Malić. U ispravama XVIII. Čini se. 1625.iz B r e l a . 2. U Jurcima (Podsmrečevik) danas su svi Bezmalinovići. Među pučanima bračke galije iz Nerežišća naveden je god. Sutivan. da su Bakovići došli u početku u Murvicu.popisu novog stanov­ ništva 6 ) od g. U popisu nerežiškoga * novog stanovništva od god. B e z m a 1 i n o v i ć (nadimak: . Kasnije dolazi u župskim knjigama nekoliko puta kao Berošević. ka(Q: Babković. Anton Balarin proeuratore del popolo. te g. 29 . Čini se. kum. i među pučanima bračke galije god. ponekada s napomenem: iz Planice. 1604. 1669. 1655. U nerežiškoj matici javlja se od god.6 6. 1574. v. 1695. iz Nerežišća g. kum Gairgurević god.'Kaštelinac. B e r o š 1 porodica. Mattule i Giacomo Avanzanich. kao Bezmainnović alias J u r č e v i ć . nalaze se braća Beroš pk..više Grgurevića: god. kao Bezamlinovi©-Dorić. kad'se" Baković iz Murvica oženio s nekom Frainuliićevom. Tramiuntanić Knez) 10 porodica. 1762. 1656. često kao Beiroš. Grenfuter.A n đ r e u z z i (nadimak: Furlan) 3 porodice. 1789:... kao kum iz Supeitra. Kasnije nekoliko* puta do novijeg doba kao kum se spominje god. Ni­ kola Bezmali'nović. kao Berošević s napomenom. U župskim je knjigama zabilježeno. 1625. 1755. god. matici krštenih god. 1680. v. B a k o v i ć (nadimci: Inamorant. Supetar). i kasnije: Balarin-Grasi. inače. da su pripadali među privilegirane. kao Avancanic i pod tim imenom dolaze do najnovijeg doba..: Gerolamo.Sadanje porođiioe5 1. U matici god. da su pripadali među privilegirane porodice.. Tako i u popisu pučana od g. 1695. nalaze se braća Baković pdk. a 1827. kapetan Gargurević. 1791. 4.. A v a n c a n i c (nadimak: Matulović) 1 porodica.detto Guja. kapetana Matija i Juraji Beroš. Čini se. kao Bezmaiin. i 1794. (Prvi se put javlja Baković u nerežiškoj' matici krštenih' g. Bezmalinović alias Grgurević. koje je dobjegio na Brač pred Turcima posli­ je g. B a l a r i n (nadimak Grašević) 2 porodice. i 1658. 1664. U Supetru je god. 1747. (za teritorij Nerežišća. U . Nadimak ozna. čuje porijeklo doseljenika. spominje se Paolo Balarin notarius publiciis. 1668. došao kao bačvar u Donji Humac iz S p 1 i t a. Kaiajure. 1645. Kotleučić) 12 porodica. 1788. vU 'bolskoj maltici zabilježen je kum A. Gargu­ rević . Luke i Ivan Baković. 1798. a u Dračevluci (Murviee) g. 3. 5. Spominju se odmah u početku matice god. Dnnus S'imon Balarin. Donji Humac. Jedna ženska Balarini spominje se u župskim knjigama god. U nerežiškoj matici g. 1825. Grguričić. a jedan god. 1787. 1779. i'dalje. Prvi je na početku XVIII. 1747.. Lacndver. U nerežiškoj.

kao kum iz Supetra.. 9. ali nalazim u popisu pučana bračke galije god. Ovo prezime dolazi u popčsu pučana god. (kum) redovito kao Boldović. B o 1 d O1 v i ć' 1 porodica. (kum) iz Milne. 1807. Nekoliko^ puta dolazi u maticama i kao Rcdlović (1719—1724) ili Bodović (god. 11. 1665.. B u z o l i ć 1 porodica. Mujić. Ovog prezimena nema w popisu pucama na Braču od god. Dasenčić iz Nerežišća. vjenčan u Nerežišćima god. Porodica Cviitanić zabilježena je u popisu bračkog plemstva god. 1657. 1726..7. iz B o l a . (kum) Cvitanic seu Polotović. Godine 1662. 1765. da su Dragiičevići porijeklom iz D o n j e g a H u m c a. 1727. 1655. 1574. 1782. 12. god. CvitanićSvetinčić.. Spornimje se od po­ četka matice god. Iz M i l n e . Plemićka porodica. odnosno latiniKiranc Filipis. u Dračevluci. pop Polotović (kum) god. D r a g i č e v f i i ć (nadimci: Cumeta. Spo­ minje se u matici od god. god.). 1657. od god. spominje se Pietro Cvitanich god. 10.. Svetinčić se često spo­ minje. C v i t a n i c (nadimak: Baka) 7 porodica.. Porijeklo nepoznato. — Prema tra­ diciji doselili su se iz Bcsne. 1823. ali ga nema među meorežišklm puča­ nima bračke galije god. starlimom su vjerojatno iz Poljica. Prč) 7 porodica. god.) do god. Polotović (kum) god. U početku matice god. 1777.. Veselica) 7 porodica. spominje se kao* kum. Porijeklom iz Gabele. god. 13.. 1625. i 1679. i dalje (nobilis: 1797. (god. Spominje se gotovo od početka matice krštemih. a god. 1657. Jedan je Brešković zabilježen u merežiškoj matici s napo­ menom: iz Murvice. Sutivan i Supetar). 1682. (kum) Cvitanic alias Generalić. (kum). kao Brezcovich i Breseovich. Polotov 1659. kao> difensor comun. Kao De Filipis prvi put u matici god. god. 1657. 1810 Brešković iz Nerežišća. 1538. kasnije uvijek Cvitanic. preko Poljica kao' FiHDOvići.). sela.. D e f i 1 i p i s 5 porodica. — (Generalić je pori­ jeklom iz Poljica). Čove.). 1656. 1660. D a s e n č i ć 1 porodica. 1674. Svetinović se spominje na Šolti god. gotovo od počeitka matice (god. 1762.. Godine 1786. Prezime nastalo od plemićkog dodatka d e i Filipi. 1773. — Prvi se spomi­ nje Juraj god. 1930. 1698. 1766. 1688. B r e š k o v i ć (nadimci: Su ja. Ovo je prezime navedemo u popi'su bračkoga plemstva god. Donji Humac. Polotović junior god. 1436. kao Cvitanov. 1754. god'. 1615. prema obiteljskim bilješkama.. U bolskoj: matici spominje se. 8. 1574. Jedan se Dragičević krsti u 30 . Bezmalinovići su porijeklom iz Novoga. 1625. ali s napomenom god. 1662. inače. Prezi­ me se malaizi u popisu7 bračkog plemstva od god. 1764. Pop Generalić . 1776. (za teritorij Nerežišća. U postirskoj matici spominje se god. zabilježen je magistri Dasenčić. Čini se.zabilježen je nekoliko' puta oko god.

U nerežiškoj matici krštenih spominje se odmah u početku matice g. 15. god. D r a g n i ć (nadimci: Bračolie.^ u Smrki. 1803.'ćevoj knjizi o Povliima god. — Porijeklo nepoznato'. spominje se Dubravčić iz Obršja. ponekada s nadimcima ili dvostrukim prezime: nam: god. Godine 1728. Vjenčan u Nerežišćima god.. 1579. 1776. Philippi. 1655. 1883. D u b r a v č i ć (nadimci: Ku'kočin. U ma­ tici se spominje od god. g. 1656. 1684. U anagrafi od god. i 1718. zabilježen je Dragičević s napomenom: iz " D o n j e g a H u m e a. god.) Fertilić918. kao Dubravčić— Mišćanić. a god. u Nerež'išćima je zabilježen kapelan Silvio. 1663. 1705. (Galović se spominje u Nerežišćima god. Dubravčić alias Kušćević. Dubravčić je isto što i prezime Silvio: braća PavaO' i Grgur Sil­ vio osnovali su eremitažu Silvio god. i g. i to nekolicina kao »mistri«. g.... 1763. 1770. 1632.. 1811. do oko god. U bolskoj matici zabilježen je god. 1706. magistri Fertilio. Vjerojatno starinom iz Poljica. * 1736. a ni u popisu1 pučana bračke galije god. a u Postirama god. 1689. Branković. i često dalje. g. god. F e r t i l ' i ' o 2 porodice od Obilinovitća! (vidi Obilinović!). Ovoga prezimžna nema u popisu pučana od g. Menčevi. E t e r o v i ć—G a 1 o v i ć 1 porodica iz D o n j e g a H u in­ ča..: Silvio alias Dubravčić. 1574. U Ostoj. 1700.. Dubravčić alias Marcbieli. Ektorović). 1689. Fertili kao kum. kao Dragičević sive Soltan.a god. g. 1684. Jedan se Dragnić spominje god. 1637. Fešte. . 1574. God. Buble. 1625. 1716.. 16. Prč) 3 porodice. dalje: god. 1806. Eremitaža Siivio1 naziva se god. Fertiglio. a g. 1799. i dalje. g. zabilježen je Dragnić alias Buzolić. spominje se u spisima »official Draghnich«. 1850. 1579. i 1766. Po nekima. 1706.. 1816. 31 . de Philippi. 1814. Dragičević alias Stipinović. F i L i p p i (nadimak Kbrder) 1 porodica. Dragnića je bilo i u (ŠlkiT(ipu' — prema župskim knjigama — od po­ četka škripske matice god. Spominje se odmah u početku matice kao kum god. 1793. 14. U spjevu Jerolima Kavanjina (oko. ali se nalazi u popisu (pučana) u vezi s brač­ kom galijom god. 1625.. Dubravčić u Dračeviei. 1787. kao Filipović10. Godine 1670. spominje se Pietro Fertilio lanibaseiatoir di popolo8. 1668. Češće dolazi "u matici to prezime od god. g. Dragnića nema u popilsiu pučana god. 1790. 1814. Dubravčić. i 1820. g. Ekterović alias Janković. u pučiškoj g. 1823. 1700. a tako isto 1724. Godine 1692. pop Philippi.. God. 1658.Nerežišćima tek god. ali god. 1497. u starijoj matici. god. 1731. 1588. u prazničkoj g. Drag­ nić alias Darpić's napomenom: iz Škripa. 1607. i 1806. 1708. i to svaki put s napomenom: iz Nerežišća. Tićica) 17 porodica. kao Dragnić sive Bračvić. spominje se Dragičević alias Laurie. 17. Dubrav­ čić sive Kuščević. 1711. 1635. 1802. god.

Franuiić detto Obilinović. 1574. Felippi i philippovicli. Baje. 1669. U svojoj knjizi. Vlahov alias Forense. Strigo) 18 porodica. To se pre­ zime spominje tek godi. Konte. alise spominje među pučanima bračke galije god. 1657. kao Kardijčić. 1665. Puška. kao Gairofulić. zabilježen je Jural. 1625. G a r d i l č i ć (nadimci: Murlak.. 1797. 1659. g. 1795. u Nerežišćima 3 „plemićke porodice Obaljević ili Franuiić. s i n o v i ć (nadimak: Sladič) 1 porodica. 1651. Diškul. 1710. Možda :ima veze s gornjim prezime­ nom g. također god.. kao Garofolić. U ispravama dolazi kao: Filippi. Godine 1829. 1788. 1492. prvi oženjen god. (kao kum) iz B o l a : Foremziis. Spominje se u naj­ starijoj postojećoj matici krštenih u Nerežišćima od početka god. god. 1801. 1670. 1757. s napomenom: iz Nerežišća.. 23. 1799. 1775. god. 22. 21. g. 20. 1579. i dalje često'. Kao Filippi i Filip­ pis spominje se u popisu plemića god. 1720. kasnije često: g. 1820. 1657. U sutivanskoj matici zabilježen je Filippi g. 1802. 1707. NadaiKn. o Povljima Ostojić10 spominje g. 1606.. kao' magister u Dragovod:1. a Vulahović god. 1799. a tako i1 dalje. 32 . F r a n u i i ć (nadimci:" Graje. g. U prazničkoj matici zabilježen g. Ovog prezimena neima u popisu pučana god. Pučišćima se spominje god. Garofulin. 1893. kum u Milni god. koji SUJ zabilježeni u pučiškim župskim knjigama. Gardilčić—Blažević.. O v o se prezime nalazi u popisu pučana god'. Kopač) 7 porodica. Forense iz Krajine. i 1791. 1659. Forensic iz Ne­ režišća. i 1731. Kardičić. a također i među nerežiškirn pučanima bračke galije god. 1574. Vulin. i 1668. 1625. i to prigodom udaje neke Karidilčićeve iz R o g o z n i c e za Jakova Pragrića. Gla. Kardilčić. G a r a f u l i ć (riad'mci: Čavata. 24. u župskim nerežiškim knjigama.—1805. Momić. Kao Franulich ili Stranulliich porodica je zabilježena u popiisu. U nenežiškcm popisu novoga stanovništva od god. Pušić. 1656. 1788. Vlahović—Forense. Samo Vlahović g. koji se bio tad doselio'-u Nerežišća. 1657. Forerisis alias Vlahović. kao brački plemić spominje se Nikola FJippi god. U.19.. Porijeklo vjerojatno iz Poljiea. g. 1804. Kordičić. Forensis. G a s t o v i ć (nadimak: Kič) 2 porodice iz S r i n j f n a . 1747. Karđiši'ć ii god. u Murvici. Kraljević. Mudri) 9 porodica. U nerežiškoj matici: dolazi gotovo odmah u početku g. 1662. Prezime dolazi u matici god. bračkoga plemstva god. nobilis Filippi. Filippis.. Spominje se u matici od god. magistri FJlippi. g. u nerežiškiim župskim knjigama dolazi od početka matice god. porijeklom iz S p l i t a . Danac sive Kardišić iz RogO'zni'ce. F o r e n s e (nadimak Vlahović) 2 porodice. 1657. a g.

1807. Ovo se prezime spominje god. 1657. 1745. bez napomene. u boboviškoj g. Paroleta) 2 porodice. od. i dalje. s napome­ nom: iz Donjega Humca. 31. Prezi­ me se nalazi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. a u prazničkoj. 28. 1669.akle je. 1625. J a k š i ć (nadimak: Žuvić) -2 porodice. 1656. 1668. v. Harašić—Gučević.. vrlo se često spominje Kevesdć alias Bosnačić fcg. i 1705.Zbornik za narodni život i običaje 3 33 . Harašić—Lalinović. g. 1574. 1668. i t. 1717. Daničić alias Harašić. U nerežiškoj matici dolazi od početka (god. K r s t u l o v i ć (madimci: Marcelović. nepotvrđenoj tradiciji doselili na Brač iz B o s n e od roda Krstića iz Bobovoa. Arnirović. 1574. pop Harašić. Prema.).1667.. god. 1769..). 1665. 1665. u vezi s biranjem povaljskog opata kao Jakšić ili Jakovljić.11 26. J a n k o v i ć (nadimci: Poteštat. Spominje se od početka matice (g. g. g. J u r i š i ć (nadimak: Gluhi) 2 porodice. 1779. samo Daničić g. u prazničkoj g. i. 1795.. i 1660. U nerežiškoji matici kao Jašić od god. 1658. U nerežiškim župskim * knjigama od god. god. se matici spominje Janković god. U župskim knjigama: god. zabilježen je Krstulović g. nekoliko puta. Daničić. Harašić seu Benčić. d. Gabre. 1669. U sutivanskoj matici spominje se g. dalje dolazi) više puta kao Harašić alias. na pr.. god. 1805. g. Prema predaji'. Mornar) 5 porodica. 1774. 1715. veli' se. Isto se prezime nalazi i .). Prezime Bosnačić nalazi se i u popisu pučana god. H a r a š i ć (nadimci: Bura. g. K e v e s i ć 4 porodice. i 1804. g. iz S e 1 cL C cl« 30. 1625. prvi je put spomenut u župskim knjigama kao kum god. Ovo se prezime spominje u popisu nereži'škiih pučana (koji su primali sol) god... 1720. iz I m o t s k o g a . da se nerežiška poirodiica Harašić— Filipi prima među poljičko plemstvo. Bučić sive Daničić. dolazi1 kao Krstulović »lieti« Bradašiić. 1798. s napomenom: iz Nerežišća. 1656. 1667. 1659. Guđulin) 13 porodica. 1579. Surko.u popisu brač­ koga plemstva od god. ii među pučanima u vezi s regrutacijom za bračku galiju '.. i 1674. god. 1671. 1763. Prezime se nalazi u popisu pučana bračke galije g. 1657. i 1799. dolazi ponekađa i samo Bosinačić (na pr. zabilježen je kao Jakić. Porijeklom iz B o s n e . 1625. i 1663.25. t . 1673. 29. uvijek s napomenom: iz NerežJšća. U milnarskoj. 1670. nekoliko puta s napomenom: iz Bobovišća. J u r u n 2 porodice. . U jednoj poljičkoj povelji od god. 1760. 1761.). god. Prema tradiciji pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. i to 6 plemićkih poro­ dica iz Donjega Humca 10 . Krstulov iz Ložišća. kao Karašić. doselili u XV. Harašić sive Daničić i Bučić sive Marčelić. natpop Harašić. 1657. U matici je prezime gotovo1 od početka (kum) god.7 27. 1797.. g. 1789. i u popisu pučana bračke galije god. (kum) Kevesić—Lalinović.

ali često s napomenom: iz Obrš ja. 1607. Boban. arromunskcga porijekla. Martinioa nema u starim nerežiškim popiscma bračkih pučana (g. U matici nerežiškoj spominje se od početka kao Kučić (1658.. Košćić. porijeklom iz Dalmatinske Zagore. dolaze kao Ni­ goević i kao Nigojevčić. (kum) i dalje. Prema pričanju Gbršljana.. 1664. godi. i 17941. god. N i g o e v i ć (nadimci: Smrtić. Kušćići su bračka plemićka porodica.god. Kao Smrtić dolazi. i to kao Nigoević i Nigojević. u Pražnicama je bio župnik Kuzmanić •Kuzmaneo.). 37. 2 porodice. 1675.) i 1762. da su K. Neki tvrde. 1704. 1650. U Murviciii se spominje Kuzmianić oko god. i dalje 1671.. 34. Kršniak) iz P a s t i r a . 32. 1656. 1657. g.. K u š ć i ć (nadimci:: Dedekalo.. g. samo Mirković g. spominje se Kušćić s napomenom: iz Nerežišća.. U popisu bračkoga plemstva 7 od g. Špadir.. Barbirić alias Kušćić. Kuna) 11 porodica..u matičnim. Spominje se pri kuimovanju u miinarskim župskim knjigama g. 1756.a g. 1656. godi. da su iz nestalog naselja Straževnika. (Vidi Fertilio!). K u z m a n i ć (nadimci: Fulminant. i ito svaki put s napomenom: iz Nerežišća. kao Martini. 1625. u škripsikim g. od g. jz O b r š j a . 1797. 33. O b i l i n o v i ć (naidimci: Popomcijom. (u knji­ zi vjenčanih) Dubravčić alias Kušćević. da. 1721.. Noćina. 1687. te se prezime. da su pori­ jeklom.. Mirković. Osim toga dolazi god. u positilrskim g. iz D i k 1 i ć a-Poljica. v.7 Čini se. Kumpar) 2 porodice. U nerežiškim župskim knjigama ovo prezime dolazi često od samog početka sačuvane matice god. 1699. 1852. ali su tada i stanovnici zapaiđnih naselja (Ložišća. ali ih nalazim u matici nerežiškoj ođ g. Puja. 1625. a u početku XVII. U postirskaj matici g. 1668. 1716. U župskim se knjigama spominje od po• četka g. K u š ć e v i ć (nadimci:" PeMve. 1658. 1657. u matici nekoliko puta Đubravčić sive ili alias Kušćević (na pr. također s napomenom: iz Nerežišća u sutivanskoj matici g. Kušćević se spominje više puta. 1660. kao Kušćić »o« Mihačić. Obilinović vulgo Mariiijianović. do 1671. Visalo) 5 po­ rodica. 1664. su neki iz P u č i š ć a (god.). M a r t i n i ć (nadimci: Hulac. 1791. a g~ 34 . Bobovišća) potpadali pod Nerežišća. Marijanović). 1736. čini se. 1679. 1666.).. udala se u Nerežišćima neka Martinićeva iz jPražnica. i 1735. iz P r a ž n i c a . Cestar) 6 porcdica. Nigoeviić seu Mirković. 1574. . Berica. 1655. kao Lukin Obilinović.. 35.nalazi u popisu plemića od g. u pučiškion god. knjigama od g. Mislim. 36. 3 poro­ dice. Perjević. Prema nepotvrđenoj verziji. 1731. kao Barbircć vulgo Kušić. a u prazničkoj: god. 1773. U nerežiškim župskiim knjigama: g. 1688. porijeklom iz Bosne. Jedan Kušćić iz P r a z ­ n i c a oženio se u NerežišćJm.

R e s t o v i ć (nadimci: Karantanac. 1691. Pavišić. g. Poćuda. 43. — Porijeklom iz jPoljiica. P r e m e r u 1 porodica. Kuzmin.1657. Prezime nastalo od Petričić. 44. Surla. i t. odluči. Prema obiteljskim bilješkama imali su 1512. Pavičić iz Bola. maticama: g. na pir. 1829. Plamus.: Giacom© Pelischitanin i Steffano da Sabioncello. U maticama dolazi vrlo često. a također i među pučanima bračke galije god. Kapelan Pavičić neki se put potpisuje i kao> Pavišić. Stropa. Petricio. g. 35 . Godine 1625. 1780. 1660. stojL: Pavičić detto Plamuss. smatrati kao izvorne plemiće12. Brački konte Loredan g. Samo Marijanović dolazi također u ma­ tici g. g.. U maticama: g. 12 porodica. P u č e 1 porodica. Handrak). Stephana đe Sa­ bioncello i t. iz M i r i o v i c a (Dalmatinska Zagora). 1894. 1715. . 1771. Sabioncelli. od goiđ. Pavešić. Pelisgarich. Pelišćanin. 1724. 3 porodice. Pacific! vulgo Restović. Restović »da spiaggie meridionali di Neresi« (Restevići u Smrki potječu iz Nerežišća). 25 porodica. 41. god. 1625. da treba P.. 1723. 1712. 1691. Viška. 1767.. Porodica Marijanović porijeklom je iz Poljica. Vjerojatno1 su porijeklom sa otoka H v a r a . 1662. 1823. iz K n i n a .. Porijeklom iz Lož"šća. U rierežiškiim. cl. i to ili kao Restović ili kao Restoević ili Restojević. Petricijo zabilježeni kao> neoriginalni brački plemići. g. 39. Obilinović dolazi u ćispravama na Braču od god. Pacifr'ici alias Restović. i 1788.' Krstulović alias Perić. d. 1560. P a v i š đ i e (nadimci: Paner. mistro Obilinović. iz D o n j e g a H u m e a. 1780. Među pučanima bračke galije god. gdje se u anatici spominje g. 1736. Sabiuncelo. Mandinić. oženjen u Neirežišćima go& 1905. 1656. 1768. 1772. god. magistri Pelisganich. g. U anagrafi od god. s napomenom: iz Nerežišća. god. U matier nerežiiško j za­ bilježen je R. 1675. g. a 1788. god. te g. 1785. Maturelo. Tica. Oženjen u Nerežišćima god. g. posjed . Peće. S a b b i o n c e l l o (nadimak: Truta). 1625. u Murvici. 1872. Peitritio. U nerežiškim župskim knjigama: g. g. 42. 1560. 1692. Krstulović—Perić. 38. 1677. 1714. Luger. 1673*-. Mačić). u dolskoj g. Petritij ft t. v M a r n . 1681. Porijeklo nepoznato. koji su primali sol s pučanima god. d. g. 3 porodice. 1708. Zoge. Restoević alias Servioa. P e r i ć 1 porodica. vjenčan g. 1661. 1791.. 1657. Restoević. Cvile. 1761. P e t r đ c i j o' (Petrizio). Ušijer. Juraj. g. 1710. 1574. U popisu od g. 1676. U škripsikoj matici g. Šabioinzeillo. prvi došao na Brač oko god. Prezime Obilinović nalazi se i u popisu onih. Nicolai de Sabioeello. g. 1705.. g. zabilježen je Petricijo među pučanima bračke ga­ lije.40.. i 1660. Padvanac. Porijeklom iz P e l j e š c a . 1658.

1880. 1776. župskim knjigama za­ bilježen je god. A l f i r e v i ć se spominje kao kum Alfirević g. 50. Stipinović đicti Buckar. Porijeklom iz poljica. Spomenuta dvostruka prezimena javljaju se u župskim knjigama i drugačije. da je Ra­ dovan nazvan Allegretti. 1794. 1708. Krstulović vulgo Vranjčić. g. 1923. U brač­ kim župskim knjigama. đ.. V r a n j č i ć (nadimak Roje) 8 porodica. god. Maričević alias Žurnata. i 1797. kao Vra­ njičić vulgo Roja god. 53. 1781. 1718.) Žuvić—Butor. 1679. (U bobovičkoj matici krštenih češće od g..—1775. U Su­ petru se spominje Vranjičić iz jPoljica god. samo Žurnata. 1826.. S o ć o (nadimak: Mijo). 47. 1736. kao Dragičević alias Stipinović. 1877. g. 1657. naročito kao kum s napomenom: iz Nerež'šća.. je bilješka. oko g. * 2. Ž u l j e v i ć (nadimak Prelas) 1 porodica. S a p u n a r 1 porodica. g. -1772. g. 2 porodice. češće Dragičević. isto g. Spo­ minje se u početku matice g. 48.. U boboviškoj matici] zabilježen je god. 1815. 1816. 1795. V r s a j k o 1 porodica. 1704. 1695. 1697. u Bobovišćima često Marinčević alias Cligo. g. alias Sapunar). iz L o ž i š ć a . 1768. Stipinović i u Pastirima g. 1678. 1716. na pr. 1774. na Bolu g. g. S t a n i ć 1 porodica. U neireMškim žup•skiim knjigama nalazim ovo prevrne g. g. Vranjić s napomenom: iz Škripa. 52. 48. 1733. g. 51. 1768. 1804. dalje Krstulović.) Maninović dicti Žurnata... 1775. kao Vranjičić g. ii 1809. više puta (1756. samo Maričević. 1761. Ž u v i ć (nadimci: Tribucije. 1658. DoseM iz P r o l o s c a kod Imotskoga. U narežiškim župskim knjigama češće se spominje ovo> prezime od po­ četka god. 1657. Izumrle ili iseljene porodice 1. ponekada s napomenom: iz D r a č e v i c e . zabilježen je u Pražnicania g. 1747. U dolskim. Marinčević 'iz B o b o ­ vi• š ć a. porijeklom iz R o g o z n i c e. Doselio iz S r i n j l n a i oženio se u Nerežišćima god. magi­ stri ŽUVLĆ. S t i p i n o v i ć (nadimci: Meštre. g. Teratjerka) 3 porodice. U bolskoj matici 1641. i 1681. Doselio iz S t a r i g r a d a i oženio se u Nerežišćima god. 1723. Oženjen u Nerežišćima god. g. Stipino­ vić alias Mujić. 1760. (do g. A l i e g r i se spominje češće u maticama kao kum od godine 1754. na pr. Piš). 3 porodice iz D r a g o v o d e . S e n j k o v i ć (nadimci: Zečić.—1825. kao Vranjić. i t. O'sim toga ima i drugih dvostrukih prezimena.. kao Maričević alias Stipino­ vić. 1808. Alfirević 36 . spominje se kao kum pop Alfieri (a g.45. Stipinović alias Ma­ ričević. Stipinović— Maričević. 49. Maffiičević) 2 porodice. 1705.. 1787.

uglavnom pri kumovanju. na Bolu g.. 1754. spominje se. 1709. U boboškoj matici od početka g. Oko god. kao Barbirić vulgo Kušić god. AMirović kao' kum. do oko 1802. a Barković god. dolazi u Nerežišćima s napomenom: iz Starigrada. 1664.. Krstulović vulgo ~ Lozić g.). 1715. God. 1661. 1574. 1681. H u m e a. B o b u l j i ć spominje se u maticama od g.—1722. Bučić vulgo Loze g. pop Barberi­ nus.. 4. God.. i 1663. 1802. 8. 1670. kao' i 13 Cerimića pučana iz Nerežišća u popisu »Galeotti di Neresi« za bračku 37 . 17115. 1693. 1574. 1660. i t. Bučić g. 1728. 1688.1. 1625.. U jednom dodatku u vezi s brač­ kom galijom u »Schiera di Nobili« g. 10. 1749. i 1802. 1671. 9. 1632. 1574.. 1791. 1795.. do oko 1704. kojji su prdimali sol g. 1693. Kao kum iz Donjega Humca zabilježen je g. a tako' isto i pri regrutaciji za bračku galiju g. U bračkim župskim knjigama. s napomenom: iz Nere­ žišea. kao Barbedni g. U popisu pučana. U sutivanskoj matici kao kum zabilježen Ber­ ković g. 1795. — Vjerojatno porijeklom iz Poljica.—1663. d. spominje se u Morcima Berković. spominje se D. koji su primal sol od g. Krstulović alias Bučić g. a Barbirić alias Kuščić 1704. Barbir i god. a u Pučišćima g. B e r k o v i ć se spominje od god. 1579. 1747. 1744. 1694. i to kao Banjanović od god. 1633. Kao Barberinus god.Carevića iz G o r . do oko god. zabilježen je Barbirić 1 . 1685. i 1695.iz Obreja). B a s s i iz R i j e k e .. 1715. Ovo prezime dolazi i u po­ pisu pučana. 7. 1789. 1707. do 1805. do oko 1797. kao Barberino god. Sutivana i Supetra) i u popisu vlasnika pašnjaka 2 od g. na pr. do oko 1822.. B e n k o v i ć dolazili u matici od god. god. s napomenom: iz Nerežišća.. B u č i ć se spominje od g. a kao Bajanović g. 5.6 kapelan u Dračevici. Dolazi i kao Bučiić sive Marčelić.. 1655. i 1723. Ovo se prezime nalazi u poipisu pučana 1 . 6.) od g. kao Bojanović g. Ovo.6 3... Do­ selili iz B o l a . 1657. Prezime se nalazi u popisu pu' čiškoga novog stanovništva od g. B a j a n o v i ć spominje se često. 1662. i dalje. 1657. do oko 1793. Barbirić.3. dolazi Berković a . C a r e vate se spominje u matioaima od g. B a r b i r i ć u nerežiškim župskim knjigama spominje se od početka matice. Donjeg Humca. 1708.ovo prezi­ me nekoliko puta. 1589. god. a u fcobovišikoji g. Vjerojatno od Vrsalović .se prezime nalazi i u popisu7 bračkih plemića g.11. koji su primali sol g. 1701. do 1690. 1716. (ma­ gistri Berković 1715. 1677. 1629. C e r i n i ć se češće spominje (Vjerojatno i kao Cerenić g. Barbarinus. Bučić vulgo Galiot. (na teritoriju Nerežišća. do 1778. spominje se u maticama od god. oko g.

galiju3. God. 1658. zabilježen je mistro Ceariniić. U boboviškoj matici g. 1715. Cerinić aiiias Bavčević. 12. C v i t a n o v i ć se često spominje od početka matice g. 1657. do kraja starih župskih knjiga. U tim knjigama zabilježen je ponekada,. C. ©dvostrukim prezimenom i s ponekom opaskom, kao na pr. g. 1778. i 1782. Fionitni—Cvifcanović; g. 1790. 'Cvitanović—Bako; g. 1791. i 1794. C. kum iz Obršja, g. 1791. i 1794. Cvitanović—Tarmunitana, g. 1790. Glasinović—Cvitanović. Fiorini dolazi u nerežišfejm. župskim knjigama četiri puta od g. 1780. do 1786. U popisu poljičkoga plemstva 13 o Supetru goid. 1799. zabilježen je Fiorini, koji je, na ime Svitković, samovoljoim velikih poljičkih knezova (postigao plemićku titulu. Cvi­ tanović s napomenom: iz Nerežišća, naročito kao kum, zabilje­ žen je i u drugim bračkim župskim knjigama, kao na pr. u škripskoj matici god. 1773., u prazničkoj g. 1702., 1745., 1760. i 1778. u dofekoj god. 1745., a u sutivanskoj Fiorina god. 1782. iiiz Nerežišća. 13. Č i n č e v i ć se spominje u matici češće od god. 1676. do oko 1790.; Nikola Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1747. u Nerežišćima. 14. F e u r o se spominje u maticama god. 1663. i 1674.; mistro Feuro g. 1658.-; Ferro g. 1666.—1674.; Ferri g. 1667. i 1677.; mag'isiter Fer© god. 1658. Ovo se prezime nalazi u popisu pu­ čana, koji su primali sol g. 1574. 15. G r a s o v i ć se spominje često u župskim, knjigama, i to kao Grasović 1656., 1664., 1673., 1660., 1662., 1703. i t. d.; Grasojević iz K a š t e l a g. 1655.; kao Grasi g. 1673, 1669., 1756, 1766., 1802., 1810. i t. d.; kao magistri Grasi g. 1662. i 1710.; kao mistro Grasović g. 1662.; kao Krasi g. 1672., 1699., 1770., 1788.; od g. 1791. dalje češće se javlja kao Balarin—Grasi. U popisu pučana, koji su primali sol g. 1579., zabilježen je Gra­ sović, a tako isto i u vezii s regrutacijom za bračku galiju 1625.3 god. Grasović (i Grasi g. 1721.) spominje se u boboviškoj ma­ tici g. 1693., 1723. i t. d. :S napomenom: iz Nerežišća, kaoi kum, zabilježen je Grasi u mlinarskoj matici god. 1761., u Dračevici > g. 1808., a u škripskoj matici Grasović g. 1666. U Nerežišćima ise spominje god1. 1676. autorizirani notar Frano Grasi. Cimi! se, da su Grasoviići, odnosno Grasi pripadali među privilegirane porodice. 16. G o i ć >iz P r a z n i c a spominje se prvi put u starim nerežiš'kim župskim knjigama god. 1667. prigodom ženidbe u Nere­ žišćima. Kasnije je zabilježen više puta od god. 1708. do 1793. i to god. 172'3. s napomenom: iz Pražniea. U vezi s regrutacijom za bračku galrju god. 1625. spominju se o Nerežišćima dva n Guića3. U bolskim župskim knjigama zabilježen je g. 1718. jedan - Goić s napomenom: iz Nerežišća. 38

17. G i r a se spominje od god. 1765. do 1803., i to god, 1781. s na­ pomenom: iz B o l a . 18. G r i m a n se često' spominje od g. 1731. do oko> 1807.; zabi­ lježen je g. 1788. pop Griman; od g. 1805. do 1820. javlja se .kao Grimani; nekoliko puta gr (1688., 1696., 1702. iii 1708.) za­ bilježeno' je u.župskim knjigama Žuvić vulgo Griman i (god. 1693.) Žuvić alias Grimanović. Porijeklom i Vdčence (Italija); kasnije iselili-.u Makarsko Primorje 14 . 19. J e r č i ć se spominje 1673., 1689., 1691., 1658. (kao k u m ) ; godine 1675. i 1676. spominje se s napomenom: iz Krajine; god. 1669. kao Jutrinjić alias Jerčić, a g. 1669. i 1679 kao Fiurentinović alias Jerčić; samo Fiairentinović g. 1693., a Fiorentinović g. 1658. i 1663.; god. 1574. ovo se prezime.J. nalazi,u popisu pučana 1 koji su primali sol (na teritoriju Nerežišća, Donjeg Humca, Sutivana i Supetra), ali i u popisu bračkih plemića god. 1657.7; Ostojić 1Q spominje u Nerežišćima g. 1579. dvije ple­ mićke porodice: Šimunović ili Jerčić. U boboviškoj matici od g. 1724. dalje: Krstulović 'alias Jerčić. U pučiškoj matici: god. 1803. Jerčić »detto« Verborić iz Pražnica, a g. 1803. i 1809. Jer­ čić—Centa, također iz Pražnica. Prezime se nalazi u sumartinskom pop'iisu »novog stanovništva« od g. 1747. 20. J u r i č e v i ć se spominje češće od god. 1704. do 1801.; god. 1730. i 1731. magistri) Juričević. U vrijeme kandijskoga rata u Makarskom se primorju spominje Kačić—-Juričević. U supetarskoj se maticii više puta spominje J. od g. 1815.—1821.; u niilnarskoj matici g. 1812.; u idolskoj g. 1732. magistri J.; uvijek s napomenom,; iz Nerežišća. U nerežiškoj knjizi vjenčanih zabilježen je god. 1698. Juričević iz S p 1 i t a, a god. 1730. kao magistri Juričević. 21. J u r j e v i ć se spominje u žuskim knjigama od početka god. 1656. do oko: g. 1714.; god. 1665. zabilježeno je Grgurević alias Jurjević; samo Grgurević 1669., 1679.; god. 1675. spominje se kum Grgurević detto Guja. U bolskoj je maitici zabilježen god. 1631. J. s napomenoni: iz Nerežišća, 22. K r a l j i ć se spominje od g. 1656. do oko 1678. U župskim je knjigama prezime biiježeno kao Cragi (g. 1656., 1658.) i kao Cragli g. 1669. To se prezime nalazi u popisu pučana, koji su primali sol god. 1574. 1 ,! u popisu pučana za'bračku galiju god. 1625. God. 1615. spominje se-u Mini kao pučki prokuratar Kra­ ljić. U bolskim župskim knjigama dolazi K. g. 1641., a u po~ stirskimia Mujić sive Krajić 1750. s napomenom: iz Nerežišća. 23. L a l i n o v i ć se spominje od g. 1661. do oko 1733.; svećenik, ekonom crkve Laliruović oko god. 1788.; god. 1798. i 1799. spo­ minje se Kevešie—Lalinović; god. 1795. Harašić—Lalinović. 39

24. L i n a r d o v i ć se Često spominje od g. 1657. (početak mati­ ce) do oko> g. 1826., it. j do svršetka starih matica; magistri L. od g. 1795. do oko 1826.; god. 1781. zabilježen je Dinardović dicti Čubretović. Prezime Linardović nalazi se ui popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., kao Liuriarđović, a također i u po­ pisu pučana za bračku galiju kao Lunardović god. 1625. U bol­ skim župskim knjigama zabilježen je L. g. 1638. i 1661. s na­ pomenom: iz Nerežišća, a u boboviškoj matici g. 1780. i 1785. kao Lenardović. Čubretović iz Nerežišća zabilježen g. 1750. u boboviškoj matici. 25. M a r a n g u n i ć se spominje u nereziskim župskim knjigamaod početka matice god. 1655. do oko god. 1717. Kasnije, god. 1782., javlja se kao kum s napomenom: iz Milne. Prezime se nalazi u popisu pučana, koji su priimali sol god. 1574., i prigo­ dom regrutacije za bračku galiju god. 1625. Isto je prezime za­ bilježeno i u drugim bračkim župskim knjigama s napomenom: iz Nerežišća, i to god. 1655. u Pražnicasma i g. 1709. u Dolu. Po prazničkoj matici (1604.—1697.) vidi' se, da je i tamo bilo Mairangunića. Možda je prezime Marangunić došlo od prezimena Drivodilić. Ovo se prez:one (Drivo'dilić) nalazi u popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., i u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. 1625. Juraj Drivodilić15 bio je rektor i natpop u Nerežišćima god. 1579. U pučiškoj matici zabilježen je g. 1582. Dravodilić iz Nerežišća. 26. M a r i n o v i ć se spominjie od god. 1655. do oko 1813.; god. 1672. zabilježen je M. iz B o b o v i š ć a ; god. 1804. MariniovićŽurnata; 'god. 1805. i 1806. Marinović drJcti Žurnata; god. 1816. Marinović dictus Žurnata; god. 1795. samo Žurnata; god. 1815. Marinović dictus Griman; god. 1659. žena Marinović iz Omiša; god. 1768. Marinović kum iz Dračevice; među pučanima za bračku galmju god. 1625. nalazi se Ivan Marinović; jedna Marinovićeva iz Bobovišća udaje se za Nerežišćandna god. 1723. U . bolskoj matici god. 1655. zabilježen je Marinović iz Omiša, Go• dine 1672. spominje se Petar Marinović ambasciator Almissae.16 27. M a r o i se spominjie gotovo' od početka matice god. 1660. do oko 1697.; god. 1748. kao Maroinis; Ostojić u svojoj knjizi o povaljiskoj opatiji10 spominje u Nerežišćima jednu plemićku porodicu Marojević god. 1579.; Maroe Dominicus17 bio je sudac god. 1538.; u popisu bračkoga plemstva od god. 1657. nalazi se {norodlica Maroi.7 28. M a r i č e v i ć kao Maričević alias Stipinović spominje se u po­ četku matice god. 1657. Dolazi i kao Stipanović alias Maričević god. 1764.—1803.; god. 1679. samo Maričević, a ii kasnije od god. 1796. u župskim knjigama, te nailazimo na ovo prezime
40

. gotovo do kraja starije matice (god. 1823.); kao StipinovićMaričević od 1658. dalje spominje se pokatkađa do god. 1823., a možda i dalje; ovo se prezime3 nalazi među pučanima bračke galije god. 1625. (Vidi Stipinović). U škripskoj matici dolazi često od god. 1642. do 1692. prezime Maričević. U prazničkoj matici zabilježeno je prezime M. god. 1791. i 1795., a god. 1716. Stipanović alias Maričević s napomenom: iz Nerežišća; Mairinčević redotito u boboviiiškoj matici od početka god. 1693. s na­ dimcima Gligo, Popić i Bulišić. 29. M a n z o n i se spominje prvi put pri udaji god. 1822. s napo­ menom: iz B a k r a . Kasnije dolazi ui matici ovo prezime pri krštenju jednog Manzoinija god. 1825. 30. M i r k o v i ć se spominje u početku matice god. 1656.—1671.; Nigoević seu Mirković god. 1675. Među bjeguncima sa bračke galije spominje god. 1647. Tade Mirković. 3 ). U sutivansklm župskim, knjigama spominje :se Mirkov god. 1727., i god. 1784. Mirković s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Nigoević i Restović). Vjerojatno iz P o 1 j i e a. 31. M i l o v a n i ć se spominje u maticama od god. 1658. do oko - 1718.; god. 1657. Milović; god. 1658., 1660., Milovančić. U bolskoj matici zabilježen je kuim Milovančić god. 1700. iz Nerežišća. Ovo se prezime nalazi u,popisu pučana god. 1574.1 i među pučanima za bračku galiju god. 1625.3 Godine 1615. spominje se Luka Milovanić, »procuratore del popolo« u Nefežišćima.18 32. N a k i ć s napoimenoim: iz Splita, god. 1759.; da je iz S p l i t a , i kasnije se više puta u maticama napominje; iz »Suburbio« — •Split 1781.; maglister Nakić: god. 1761.—1791. Ovo je prezime bilježena do oko g. 1821., dakle do kraja starije matice. Godine 1775. spominje se Nakić alias Boljić (Boglich); samo Boljić god. 1664. i 1779.; Nakić alias Bioglić iz Splita god. 1758. — Godine ,1760. Roglić kao: »cancelarius episcop«. U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Nakić god. 1822. iz Nerežišća. 33. P a v u n o v i ć kao Pavan »famulus comitis« god. 1765. Kao Paunović spominje se često od god. 1757. do oko 1796.; kao Parunović nekoliko puta od god. 1754. do 1761.; kao Pavunović od god. 1765. do, oko 1769.; Frielli nobilis Pavan god. 1738, U dolskoj maiticiii zabilježen je god. 1775. "Parunov iz Nerežišća. U sutivanskoj matici zabilježen je god. 1676. Paunović »di mistro Zuanne eingano« iz Stona. Godine 1752. u Supetru je zabilježen Pavunović iz K o r č u l e . 34. R a d i č i ć u Dračeviiei god. 1777. i 1816.; iz Bola god. 1779.-i 1781.; magistri Radičić 1704. i 1723.; Radineie god. 1700., 1715., 1768.; rui popisu novog stanovništva od god. 1747. zabilježen je u Nerežišćitma Gregorio Radičić.6 .41

35. R a d m i l i ć se spominje u nerežiškim župskim knjigama od početka matice god. 1655. do oko 1677.; među napomenama god. 1662. dolazi R. kao kum iz Milne; oko god. 1667. zabilježen je pop Radunilie. Kao Radmili spominje se kasnije, od god. 1699. do oko 1801., a oko god. 1712. do 1723. magilstri Radmili. Među pučanima, koji su primali sol god. 1574.1, i u popisu regrutacije za bračku galiju god. 1625. nalazi se i prezime Radmilić.3 U nekim bračkim župskim knjigama kao kum, s napomenom: iz Nerežišća, dolazi ponekada, ovo prezime (Radmilić), na pr. na Bolu god. 1623. i u Sutivanu god. 1709. '36. R o t u n d i ć od početka nerežiške matice krštenih god. 1656. kao Retundić; tako i 1662.; inače cd. god. 1657. dalje vrio. se često spominje Rotundić do oko god. 1816.; god. 1656. Retundo, 37. S i m. i ć se spominje nekoliko puta iod god. 1765. do 1802. — Pori jeklona iz B o 1 a. •38. S v e t i n č i: ć često, gotovo od početka matice god. 1674 do 1807.; god. 1672., 1674., 1670. 1680. kao Svetomović;, god. 1722., 1802. kao Sfetinčić; god. 1823. dolazi kao. kum Svetinčić iz Su­ petra; god. 1737. »que provenuit« Svetinović. U nerežiškoj. ma­ stici god. 1671. zabilježen je Svetinović »filius spurius Simonetti«. U sutivanskoj se matici spominje S. god1. 1788. i 1812. s napo­ menom: iz Nerežišća. Svetinovića te bilo i m Dolu, gdje su zabi­ lježeni od god. 1691. do 1722, a god. 1704, i 1719. kao Sukelić alias Svetinović. U Pražnicama je Svetinović zabilježen u početku matice god. 1593. -39. S t i p i č i ć se spominje nekoliko pulta od god. 1734/ do oko 1806. 40. S t i p a n o v i ć počevši od god. 1660. u župskim knjigama dalje više puta do oko god. 1812.; god. 1664. spominje se kum Stipanić iz Omiša; god. 1764. i 824. Stipanović alias Maričević; to se prezime nalazi u popisu pučaaia (Nerežišća, Donji Hraiac, Supetar, Sutivan) god. 1574. U prazničkoj matici spominje se god. 1716. Stipanović alias Maričević; u bolskoj; god. 1733. Stipanović; u prazničkoj St. god. 1725.; uvijek s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Stipinović!) 41. S k a r n i o (dolazi i kao Skameo) od 1737. (doktor S. god. 1762, 1782. i t. d.) do oko god. 1809. Neki su kumovi Skameo, s napomenom: rjz Milne, na pr. god. 1805., 1820., 1821., 1825., a neki iz Splita, kao god. 1814., 1819., 1824.; Skarnio se spominje god. 1693. i 1768. U bolskoj matici zabilježen j,e god. 1720. Skairnić, god. 1813. Skarneo iz Supetra, a u Sutivanu god. 1793. i 1800. ;s napomenom: iz Nerež'šća. 42. š a .T i ć se god. 1764. kao kum. spominje u župskim, knjigama, a kasnije češće u matici cd god. 1766. do oko 1773.; god'. 1786. dolazi kao Zoranović- Šarić, a zatim samo Zoranović god. 1813.,
42

43.

44.

45.

46.

47.

1814., 1816. U popisu novog stanovništva od god. 1747.-na Bolu Jeronim »Šlarić, a u Sumartrinu kao braća Staniš:ć 'alias Šare 6 ; li povaljskoj matici Šarić je iz Slimena, a u bolskoj g. 1703. »da Perra Ferma(. T e r z i ć od god. 1763. do oko god. 1790.; zatim 'god. 1796., 1826. Terzia; god. 1799., 1801. i 1803. Terzi. U Sumartinu je zabilježen T. god. 1675. s napomenom: iz Zagvozda. U prazničkoj se matici spominje god. i860. Terzić s napomenom: iz Nerežišća. U r s i ć se spominje prvi put IUI nerežiškim, 'župskima, knjigama . pri udaji dviju ženskih Ursić iz Gornjega Brača god. 1672. Ka­ snije, god. 1700. zabilježen je Dragičević alias Ursić,' a nekoliko godina zatim, od god. 1764. do oko god. 1820., dolazi to prezime više puta u župskim knjigama. U selčanskom popisu novog sta­ novništva od god. 1747. nalaze se braća Ursić.6 V l a s t e l i n o v i ć s napomenom iz B l a c a , g. 1762., a iz Dračevlufke (Murvice) god. 1791.; VTastelić g. 1760. (kum), a tako isto kao kum i Vlasteličić g. 1762. i 1766. Možda amo ide i Vulastiinović sive Bukva g. 1709. i 1716. U sutivamskoj matici zabilježen je V. g. 1769., 1780. i 1782.; a g. 1781. Vlastelinović seu. Bukva, uvijek ,s napomenom: iz Nerežišća. U nerežrškim župskim knjigama samo Bukva g. 1702., 1704., 1705. i 1712. U popisu novog stanovništva dobjeglog na Brač poslije god. 1645. zabilježen je u Nerežišćima Luka Vlastelinović.6 U bolboškoj maticji g. 1785.: Vlastelinović iz Nerežišća »domicilium« Sutivan. Ž i v i ć od početka matice god., 1650. dalje ido oko g. 1685.; kapelan Živić u Dračevici oko god. 1765.; Živić alias Grimanović g. 1693. do oko g. 1696.; Živić vulgo Grtiman g. 1688. do oko g. 1704.; Živić alias Pekaoović g. 1672. i 1679.; Griman god. 1731., i Živić alias Selčanović g. 1658.; Živić atfias Kenjac g. 1669.; Ži­ vić vuigo Vuk ig. 1684. U papism pučana od god. 1574. (na teritorliju Nerežišća, Donji Humac, Supetar, Sutivan) dolazi i pre­ zime Živić1, a tako isto i među pučanima 3 bračke galije g. 1625. (»Galeotti di Neresi«). _ . _ Ž u v e t i ć spominje se prije početka matice • u početku matice kao Zuv^teo 1656., 1659. (kum).
LITERATURA I BILJEŠKE:

Popis se nalazi kod I. Babica na Bolu, a u prijepisu kod dra. M/ B. Vrsalovića, koji je umro 31. siječnja 1938., a svoje arhivalije ostavio Jugosla­ venskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 2 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli-Vitturi u Kaštel-Lukšiću. Na hrptu knjige piše: »Brazza-Dućali e Terminazioni etc. Manoscritto«. U ovoj ru­ kopisnoj knjizi uvezano je i 5 štampanih strana. Zatim slijede rukopisne strane istoga formata, 2 0 x 1 5 om. Svi su listovi redovito numerirani, od 1 do 250, osim 90 i 171, koji — prema sadržaju stvarno ne fale — i strane 148, koja je dva puta redom numerirana. P r e m a tome, ova knjiga ima 498 rukopisnih strana.

1

43

Paulo Cavotorta Sopraproveditor de Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premettemo di giurar fedelta con promissione reciproca di mantenersi. s.. Duke. sig. Venecija naloži Foscolu g. L'anno 1643. 1647. ibid. Simon. Intendendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Macarsca. e Privilegi infrascritti. Juraj Buljević. Babica na Bolu: » . 1645. e Craina rendersi alia divozione. God. odnosno 206 strana sadržaja. i to s dokumentima do 1648. Nalazi se u Arheološkom muzeju u Splitu. nazivlje obično kandijskim ratom. i to u prvom redu po knjizi krštenih. knez Marko Serđarović iz Končice i pop don Marko Kađić iz Končice. Ivan Baiković. . da omogući naseljenje njiho­ vim porodicama na otoke i da im se dodijele zemljišta. Antonio. kakve su uživali Paštrovići. ed Ecc. Juraj Barkulić.. Turci su provaljivali i pljačkali Pri­ morje.. Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije«. Tučepe.. predstav­ nici Krajine odlučili prijeći pod vlast Venecije. knez Ivan Nenadić iz Makarske. zapališe Makarsku. knez Nikola Vešković iz Podaca. 1934. Taj se otok zove još i Kandija. Obostrana četovanja. . Pod vodstvom biskupa P e t r a Kačića ode deputa­ cija 'U Veneciju. Mate-Bakoviić. Međutim se u Krajini razvila borba. str. da se pokloni i da isposluje privilegije. a 1663. 127). to«. Split. Giacomo Cerineo qu. Andrija Radičić. 1648. . knez Mihovil Kačić iz Lazacanja.. . s. 4 Mladineo. Grga Radičić i Luka Vlastelinović. ali i po drugim knjigama župskoga arhiva (na pr. Igranei Drašnice. Na. ali da se time ne ošteti ni država ni komuna. knjigama vjenčanih i umrlih). s. .3 Georgio Mladineo: »Libro primo di diverse Ducali e Terminazione intornol'Armamento della Gallea della Brazsza. non saper lui scrivere et tanto affermamo et sigigliamo col nostro sigilo della Nostra Comunita. e conservarsi li patti. Kao po­ sljedica toga ratovanja nastalo je veliko komešanje stanovništva. mo Sig. . str. 1938. lo Zorzi Ivulich Giudice di Novi Habitanti dell'Isola Brazza Privileggiati ha scritto il sudetto Rolo mano propria et mi sottoscrivo p. Antonio. nalazi se na listu 11—14. Hvar i Korčulu. unitarhente . nome e t . condizioni. Nikola Ninčević. et altri decreti. mo et Eccel. knez Ivan Bartulović iz Lazacanja. con un Rolo della stessa nel tempo del Soprocomitato qu. 99).. pa se rat. list 21. Podgoru. koja su spa­ dala pod Nerežišća. Tadija Buljević. Jadranska straža. (Libro a štampa kod g. soprac. U Makarskoj su god. a sigurno i za mjesta. Split.«). 1646. — Knjiga zaprema 103 lista. do deU'Ecc. Fu legalizzato sotto Regim. mo Antonio Barbaro. et atti concernenti la Carrica medesima. Popis veslača u knjizi za Nerežišća.. p. što očito znači. G a) Popis kod I. da se dopusti njihovoj djeci i ženama prijelaz na Brač. koja se počinje g. Rolo delle novi famiglie del Primorie di Macarsca ricoverate sopra l'isola Brazza il quale e stato mandato a Venezia all'Ill. e Pri­ morie. koja će privesti kulturi. i bježanje na otoke. (G. Racolti per me Georgio Mladineo qu.. Co: — U toma se popisu spominju u Nerežišćiana ovi novi stanovnici: braća Beroš pok. (Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. 1655. 44 . Juraj' Kardičić. naročito u Makarskom primorju. b) U travnju god. knez Ivan Kačić iz Makarske. hajdučija i ubistva trajala su u Krajini kroz cijelo vrijeme kandijskoga rata. Juraj Beroš.naslijedio Zuppaneo (županić) od obitelji Mla­ dineo. knez Juraj Kačić iz Baćine. župa. Zatražiše privilegije. a trajao je do god. ed ubbidienza della Serenissima Republica di Venezia. da je rukopis svojedobno . dva mjesta poznija je ruka napisala: Zuppaneo eređe Mladineo. te dok se oni budu borili protiv Turaka. Dorotich mio Colega. Adi 16 Gennaro 1747. 5 Podaci uglavnom po nerežiškim župskim knjigama. knez Juraj Baranović iz Makra.. Mihovil Buljević. 1669.. a nešto i po knjigama drugih bračkih crkv. knez Pavao Kovačević iz Kotišine . kapetana Mate. braća Baković pok. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. Giovanni Antonio Balbi Sig. Babica na Bolu. knez Marko Stenzović iz Rogoznice. koji je tada planuo i koji se vodio također i uzduž naše obale. Nicolo Nostro Procurator sotto suo. tursko brodovlje krene prema Kreti. Kotišinu.knez Juraj Marković iz Kotišine. Ponudu i uvjete potpisali su: knez Mate Pavlović iž Makarske.

ibid. u Mircima Termić-Vladišević (Vladislavić). Macalić. Soljančić. Slovinić. zabo­ ravljaju nekadanje povlastice. 442. dok ih je trebala u ratovima. ali od francuske ere. Grguričić. gdje ih je bilo manje. da se unaprijed među »nove stanovnike« ne će primati nikakve nove porodice. str... Puljizić. Nikolić ovvero Marušić. Zuanić. estinta Broda alias Prodi ć. U ispravama se ovi doseljenici nekada nazivaju Primorcima.Ovi doseljenici s posebnim privilegijima nazivaju se u ispravama nuovi abitanti. u Splitskoj Arnočić-Filipović i Mišetić. 9 I. str. estinta Giovannizij alias Ivanissević. u Glasniku Ze­ maljskog muzeja. Zagreb. Lukšić. Nisetei alias Nižetić. pošto su njihovi privilegiji bili veliki. Nadali. (Novak ibid. koji su stari a koji novi stanovnici Brača. Na primjerku Ciccarelliejve knjige u Arheolo­ škom muzeju u Splitu crnilom je ispravljeno Arnarić u Arnerić. u Postirima Novaković-Permić. Krepić.—257. Dobrogostić. u Dračevici Marković-šimunić (šimunović) i Senković-Sirčić (Svirčić). 99). Martinis. t. s t r . starih Primoraca. rano isu se počeli stapati s a sta­ rincima. ali kad je t a potreba prošla. Antičević. u Povljima Dražinović-Božić. »si aggiungono«. god. Baloević. Kubrijanović-Buje- 45 . ibid. zn. Franulić o Stranulić. Stari su ih Bračani obično zvali dogonima i nisu ih rado gledali. 1861. 256. rje­ šenje. Matulić.. Jakšić. U borbi za svoje privilegije sa starincima uspi­ jevali su kod mletačke vlasti. lako su se doseljenici i dalje njih držali i za njih se borili sve do propasti Republike. 255—256: »Seguono li nomi delle famiglie de Nobili Originari dell'Isola della Brazza. Jugosl. str. Marijanović alias Tomasović. 1757. akadem.. Rajić. a dodani su Hranoević i Stipetić. 62. Baturić. Mladinei alias Mladinić. 1913. Tommasei. 1903. Barkovć. Filippis.. koje je potvrdio senat. Dctminis alias Gospodnetić. dok nisu Francuzi ukinuli i plemstvo i privilegirane staleže. generalni providur Dalmacije Alvise Mocenigo. «• Starine. Gutunić. estinta Bokanić. Na istom su dokumentu dodane.. Stranulić u Hranulić i Batković u Baturić. Klinsić.. generalni providur Dalmacije Emo donio je god. estinta Maroi. 1702. 150. što doseljenici nisu" htjeli da snose nikakvih tereta ni da plaćaju daće. Kavanjin: »Bogatstvo i ubožtvo«. str. Arnarić. Grubišić. str. Osim toga u različnim mjestima Brača: Prvinić-Kragujević. što nije uvijek točno. Sarajevo. Split. Koljatić. Glavinić. ni da rade javne poslove. 453—455. estinta Pinesić. estinta Simić alias Batković. tako da se danas ničim ne razaznaje. Zagreb. Berković. ščapanovič alias Scipioni. 7 A. Pavich-Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. Nigoević. Ivellj alias Andrijević. Petrinović. premda je među njima bilo. Capković.Matijašić i Lozić... Jerčić. koje nisu prije bile izjedna­ čene s bračkim plemićima i primljene u vijeće): u Supetru Ugrinović. j . 1799. che godono et hanno goduto sempre il privilegio dela Nofoilita Originaria: Anđrels alias Andrijević. !0 Ivan Ostojić: »Benediktinska opatija u Povljima na Braču«. Kuščić o Mihačić.. Ciccarelli. izjednačeni u svomu s ostalim Bračanima. u Pučišćima Kovačić. Ivanisevic. estinta Covgliahei. Pobilježene su poljičke plemićke porodice na Braču g. Kranković. 12 Andrea Ciccarelli. jer je dosta njih porijeklom iz Imotskog kađiluika i dalje iz Herce­ govine. čikarelović overo Ciccarelli. Coikrić. Međutim. i« a) A. »segue una famiglia ch'e stata aggregata dal Consiglio«: Vusj alias Vužić. (Vjerojatno samo one. 84. koja je bila pridružena. Bresković. Nigojevčić. ibid. Bertičević. Ciccarelli. Većem broju novoga bračkog stanovništva Makarsko je primorje bilo samo jedna etapa njihova kretanja.. XXXIV. i umj. estinta Lasanei alias Lazanić. estinta Mikšić. Stipičić. a pridolazili su sve noviji bjegunci sa dal­ matinskoga kopna. pa i za vrijeme prve austrijske vladavine. str. Zuppanei alias županić. 1714. Zuvetei alias žuvetić. Lukinović. . Tomić. Katić. U rat su odla­ zili na poziv vlasti pod svojim kapetanom i činili su posebno tijelo. Zatim slijedi obitelj. § A. Benković. to više. Antonijević. estinta Dujmović. 1934. ona im oduzima mnoge povlastice. Cvitanić. Njihove je privilegije po­ tvrdio god. alias Baloi. U mjestima. novi stanovnici.

nović, Beljić-Perončić, Alfirović i Krišković-Beović. Od porodica, koje su imale »značaj i biljeg« poljičkih plemića, spominju se Dujmovići u Supetru. Od po­ rodica, koje su samovoljom velikih knezova postigle plemićku titulu: Fiorinl u Supetru, i to na ime Svitković. b) Pad Bosne u turske ruke uslijedi god. 1463., pad Blagaja g. 1465., pad Hercegovine god. 1481. Na t a j su način Turci došli u susjedstvo Makarskoj Krajini, Poljicima i Klisu, pa su, stanovnici tih krajeva, bojeći se prijeteće opasnosti, u početku pojedinačno, počeli seliti na otoke, koji se nalaze pred Splitom i Trogirom. Tako god. 1477. sele na Brač braća Ivanovići iz Podgore. Godine 1499. bosanski Skenđer-paša provaljuje i zauzima Krajinu, pa zbog toga narod bježi u većem broju na otoke. Poljički bjegunci učestaše 1530., 1537., 1570., 1596. za borbe kod Klisa. Tom je prigodom došlo na Brač i nešto sta­ novnika, iz kaštelanskoga »Velikog polja«. (M. Perojević: »Postanak Kaštela«, Sarajevo, 1934., izd. »Bihać«, Split, str. 33). — I. Pivčević: Povijest Poljiea, Split 1921., str. 61—68; 72—73. — , A . Jutronić: »Bračka naselja i podrijetlo njegovog stanovništva«. Brački zbornik br. 1, Split, str. 11. Gođne 1570. plane t. zv. ciparski rat, jer su Turci nastojali oteti Veneciji Cipar. Sandžak u Klisu spremi se da napadne mletački Split, Poljičanin Marijanović javi to u Split, te Splićani s Poljičanima odbiše Turke. Pošto su Poljiea potpadala pod tursku vlast, Turci se počeše svetiti Poljičanima. Stoga se PbIjičani .kojima su zapovijedali. Marjanović, Jelić i Antonović, isele iz Naklica, Zakučca, Trese, Osića i Cvrčića. Molbu Poljičana potpisali su: Janko Marja­ nović, Petar Jelić, Ivan Zvanić, Ivan Nikolić, Jure Antunović, Nikola Antunović i Marijan Marjanović. Kao zaslužni »pri ovoj radnji« spominju se don Marko Spudičević i don Petar Ligutić, te knezovi Ivan Jurjević i Pavao Jurišić. Tad se iselilo ispred turske osvete 350 poljičkih porodica. Venecija dopusti Poljiča­ nima, da se mogu trajno naselit iu Omišu, u Splitu, na Braču ili gdje im se svidi, dade im traženu pripomoć i nadali vođe: oslobodi ih od daća i obeća, da će biti nakon pet godina plemići izjednačeni s plemićima, a pučani-s puča­ nima u mjestu doseljenja. (Alfons Pavić pl. Pfaunethal: »Prinosi povijesti Polji­ ea«, separat iz Glasnika Zemaljskog muzeja za Bosnu i eHrcegovinu«, Sarajevo, 1903., str. 248—249). — Prema izvještaju biskupa veronskoga Valiera u Su­ petru je 1579. bio pop Petar Ligusić (» . . . celebrat Missam Illyrico sermone Prbr. Petrus Ligusich de Poizza homo annorum 35, ignarus omnimo idiomatis et eharaceris latini, sed in Eccl. ca doctrina non rudis, et optimae vitae«, Croatia sacra, br. 5, Zagreb, 1933., str. 71). Godine 1574. naseljuje Venecija oko 40 poljičkih porodica na Braču. (»Diversi publici decreti, terminationi, privilegi et indulti«. Udine, 1656.., str. 104-105). Tom prigodom bi vjerojatno osnovano Novo selo. Proučavajući postojeće stare matice bračkih župa, često se susrećemo s Poljičanima, koji su dolazili na Brač bilo u grupama bilo pojedinačno, sve do najnovijih vremena. Ako pak uspore­ dimo prezimena poljičkoga plemstva s izumrlim, iseljenim ilii sadanjim poro­ dičnim prezimenima bračkoga stanovništva, doći ćemo do zaključka, da su mnogi poljičkoga porijekla bilo od bosanske gospode ili od Ugričića. Inače ne znamo točno, koje su starije bračke porodice poljičkoga porijekla, jer nemamo starih matica. Poljičani su se naselili u stara naselja u unutrašnjosti otoka, ali još više u nova primorska sela, što je uvelike doprinijelo bržem razvoju tih naselja. Pošto su mnogi bili izjednačeni sa starincima, lasno su se izmiješali i asimili­ rali s Bračanima u unutrašnjosti, i s Bračanima, koji su se spuštali k moru. Osim poljičkih plemićkih porodica iz Pavićeva popisa, može se i za neke druge bračke porodice utvrditi ili pretpostaviti ,da su se doselile iz Poljiea prije dolaska t. zv. novog stanovništva, t. j . g. 1645., i to: 1. Iz popisa pučana, koji su primali sol g. 1574.: Dujimović, Goić, Vođanović i Margitic, te veći broj prezimena Poljican n a teritoriju Nerežišća, Suitlivana, Donjeg Humca i Superta; 2. iz bračkih dokumenata : oko g. 1622.—1636. župnik u Sutivanu Ivan Pavić i obitelj Nadali (Božičević); 3. u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku

46

galiju g. 1625.: Garofolić, Sirotković, Dragičević, Domjanovi'ć, Radičić, Banić r Šintić, Rađoević, Mandušić, Novaković (u Bolu: »iz Poljica«), Banović (TarasićBan-Radić), te u Sutivanu Jakov Poljican i Ivan pokojnog Petra Poljicana; 4. prema tradiciji, i s obzirom na najstarije mjesne matice za prvih 20 godina: na Bolu šcapanović (Scipionit-7-Cvitanović—Zelanović) g. 1603., Borovinčić god. 1616., Petričević g. 1613.; u Pražnicama: Lučić g. 1590., Vučić g. 1591., Jurinović g. 1592., Tomašević alias Marijanović g. 1600., Kovačić g. 1600., Sujić g. 1600.; u Pučišćima: Marijanović g. 1576.; u škripu: Martić g. 1635.; u Postiriima: -šišić (»iz Duća«) g. 1595., Novaković g. 1585., Mišetić g. 1585., Ivani­ sevic g. 1585., Sudijić g. 1588., Jurjević g. 1590., Petricius (Petričić) g. 1592., Jurinović (»iz Duća«) g. 1600., Garđatović (»iz Poljica«) g. 1594.; u Sutivanu: Baović g. 1623., Bašić g. 1626., Grubišić g. 1626., Sirotković g. 1626., Božić g. 1629., Tuđorović g. 1627., Bartičević g. 1627., Targić g. 1634., Petričević g. 1635., Jurinović g. 1624.; u Gornjem Humcu: šcapanović g. 1567. i Marija­ nović 1635. g. ; 5. na osnovu prezimena po porijeklu u matičnim knjigama Brača: u Pučišćima: Bariša »da Poglica« g. 1596. i Marko Poljican g. 1603., a u Sutivanu Poljican g. 1644.; 6. prema mjesnoj ili obiteljskoj tradiciji ili si.: Spudičević (Pastire,-.g. 1617.), Bezimalinović (Novo selo i Gornji Huimac g. 1625.), Poljicanović (Sutivan g. 1635.) i Antonijević (Novo selo od Antunović ? ) ; 7. u spisima se spominju više puta »Useochi di poglice«. U rukopisnoj knjizi: »Brazza, Ducali, Terminationi« (vlasništvo obitelji Michieli-Viitturi) str. 128 stiče Trifun de Prods, da je g. 1547. doselilo na Brač 40 kuća uskoka. To. se isto veli i u »Diversi publici decreti privilegi et indulti« (Udine, 1656., str. 104—105). V. A. Duišin: »Zbornik plemstva« I. Zagreb, 1938., str. 293. Croatia sacra, ibid., str. 77. 16 A. Ciccarelli, ibid., str. 453, 457, 4*58. " A. Ciccarelli, ibid., str. 179 (1538). is A. Ciccarelli, ibid., str. 339.
15 14

PASTIRSKI STAN LIRICA 1 Jedna porodica J e r k o v i ć, koja se zimi ©pušta u Snurku. Ima oko 300 glava svoje i tuđe stoke. Porijeklom iz S ni r k e; vjerojatno sa otoka Hvara.
LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Okupator je opljačkao stan i odnio mnogo ovaca.

PASTIRSKI STAN POŽEŽENIK Jedna porodica J a n k o v i ć (nadimak Mihoj) od 6 članova. Po pričanju, porijeklom sa dalmatinskog kopna. U početku pastirčobanin iz Nerežišea bez stalna naselja, a i&anas dobar pastirski stan. Napasuje oko 350 glava vunača (ovce), te nešto konja i kobila. Pre­ zime Janković spominje ,se n nerežiškim župskim, knjigama od po­ n četka stare matice (god. 1656.), a Mihojev god. 1657. 47

MURVICA Nailazi se na južnim gorskim obroncima oko 1 sat hoda zapadno od Bola, i to u bllizini napuštenih pustinjaekih manastira (eremitaža) Dračevluke i Dutića. Iznad Mjurvica nalaze se još dvije napuštene eremitaže, Silvio i Stipančić. U blizini gornjih eremitaža pećina je s fantastičnim životinjskim lisklesanim reljefima. Crkva za Murvicu (dušobrižnička stanica, koju odnedavno vode bolski dominikanci) nalazi se u bivšoj eremlitaži Dračevluci, a to> je 10 minuta istočnije od Murvice. Po V. Lagiui,1 Dračevluka je osno­ vana g. 1512., Stipančić g. 1416., Duitić g. 1512., Silvio g. 1497. Na crkVici pieokara Stipančić ukliesana je godina 1477. Ovi su manastiri imali dosta zemlje, koju su dali osnivači ili kasniji darovatelji. Tako se zna, ,đa je god. 1540. manastiru Stipančiću načinio darovnicu Stje­ pan Jurinlković »od gornji ispila na lug Dubovoga Dolca«. Posljednje dvije picokare nedavno su preseljene u jedan ženski manastir u Su­ petar, a nove se ne primaju. Sva četirti navedena manastira poznata su na Braču pod zajedničkim imenom Pustinje. Muški manastir Dračevlukii osnovali su, prema bili ješkama, Poljičani Tdma i Luka, koji su. se, prodavši sve svoje imanje, nastanili u predjelu zvanom Dragonjdina Špilja, a tek kasnije mu nadjenuše ime Dračevluka, po nedalekoj morskoj uvali. Muški manastir Silvio osnovali su Pavao i Gregorij Silvio (Dubravčić?). Zadnji je »pustinjak« umro god. 1840., te su posjedi pri­ druženi Dračevluci. U neirežiškoj anagrafi od god. 1787. manastir je zabilježen kao^ SiUvio alias Dubravčić. Ženski manastir Dutić nalazi se nedaleko od manastira Drače­ vluke. Dutić je kako< neki misle, osnovan od Poljičana Bobelića, ali, po Lagu, vjerojatno od Splićanina Kapitanei, t e su njegova sestra i nećakinja prve u nj doselile. To potvrđuje i Valijerov izvještaj god. 1579.2 Ženski manastir Stipančić nalazi se u blizinii manastira SiiLvia. U Valierovu izvještajtui god". 1579. spominju se u vezi s pustinjačkiim manastirima ova imena: Senior nominata Justina Spalatensiis septuagenaria caeberes regit, Prbr. Joannes Crassovichia, Prbro Mairino de Capitaneis, Senior vocaitur soror Victoria Aidrievichia«, te ». . . Abhinc 120 annos loca haec onmia condidit Prbr. Georgius Dubravich Eremita, et ea moriens testamento suo ireliquit ipsis Pizzocheris.. .«, »Senior caeteras regens est Thomasina Juricouvich annorum 65, Stephans Juricouvich fratre dictae Thomasinae«. 3 Muirvica se prvi put spominje god.. 1286.,4 jer je u tom predjelu bračko plemlićko vijeće dodijelilo neke zemlje zajedničkom bračkohvarskom knezu (comes, rektor).
48

Pozanati svećenici upravliitelji u DraeevlucJi i SEviju 1. Žuljević god. 1662., 2. Rogarić god. 1665., 3. Dagelić god. 1685,. 4. Bolbetić god, 1699., 5. Kardilčić god. 1712., 6. Kuvačić god. 1744., 7. Uvanović god. 1761., 8. Sičić god. 1763., 9. Jeneralić (u Silviju) god. 1793., 10. Kuvačić god. 1763., 11. Kuvačić god. 1764., 12. Stipulinović god. 1782., 13. Radovčić dijak god. 1802., 14. Radovčfiić god. 1812., 15. Sičić god. 1814., 16. Katušić god. 1816., 17. Sičić god. 1816., 18. Sičlić god. 1821., 19. Grubišić god. 1823., 20. Uvanović god. 1823., 21. Grubišić god. 1824., 22. Radovčić god. 1833., 23. Pavišić god. 1846., 24^ Radovčić god. 1864., 25. Radovčić god. 1866. Svi su porijeklom iz Poljica. Morvica god. 1841.5 U Murvici je bilo god. 1841. isvega 16 porodica a ukupno 86 stanovmika, zajedno © Planicom i manastirom. Iste godine 1841. selo je Murvica brojilo 11 kuća, i to: 1 kuća Fertilio, 1 kuća za sve Bakoviće, 1 za porodicu Ante Glasinovića, 1 manja kuća za sve Barhanoviće, 1 ma kat za sve jPavišiće, 1 za tri porodice: Kuzmatnić, Žuljević-Sleško i Kuščević-Dlijanac, 1 kuća za porodicu Šimuma Šćapanovića, 1 kuća Nikole Kraljevića i žene mu Vice Šćapanović-SeikuloviLĆ (sada kiuća porodice Martić), 1 kuća Mićelina ŠćapanovUća-Sekulovića, 1 Doininka iŠIćapanovića-Sekulovića i 1 Vicka Šćapanovića~Sekulovića. Stanovnici pusttiinjačkih manastira u bračkim župskim knjigama XVII. vijek

U S u t i v a n u se spominju: god. 1654. reverendia Deandreis, god. 1655. reverenda Kačić, god. 1680. Alfirević; na B o l u god. 1612. monacalis, Fiiipis; u N e r e ž i š ć i m a: pop Bobetić god. 1695., picokara Dominika god. 1662. XVIII. vijek

U N e r e ž i š ć i m a iz Dračevluke: pop Kuvačić god. 1731., Kuhačić 'god. 1749., Vfestelicic god. 1749., pop Sičić god. 1788., pop Grubišić god. 1790., pop Katlufšić god. 1791., VLastelica god. 1791., Uvanović god. 1797.; u B o b o v i š ć i m a : Nilkolić god. 1716.; u P r a ž n i c a m a : Vuković god. 1719., pop Stipulinović god. 1760., Radovčić god, 1768., 1782., 1785., klerik Uvanoviić god. 1783., Maneničić god. 1785., pop Katušić god. 1787., 1788. i 1796., pop Uvanović češće od god. 1789. do kraja XVHI. v.; u; S u m a r t i n u: svora Radatović god. 1777.
^Zbornik za narodni život i običaje 4

49

Sadanj© porodice 1. B a k o v i ć (nadimci: Ajunt, Bambo) 12 porodica. Prezime se nalazi, u popisu nerežiškog stanovništva 6 od god. 1747. Prema tradiciji, doselili u Murvicu oko god. 1650. 2. B a i r h a n o v i ć (nadimci: Baćulin, Bamlbo) 5 porodica. U pučiškoj matici zabilježen je god. 1799. Barhanović rečeni Bakulin iz Bofla. Prezime se spominje u popisu ibolsikih pučana, koji su primali sol god. 1574. 3. G l a s i n o v i c 3 porodice. Doseljeni-iz Nerežišća god. 1820., a porijeklom iz S p l i t a . 4. K u š č e v i ć (nadimak: Dijianac) 1 porodica. Doselio se Jure iz Obršja i oženio god. 1862. Vjerojatno porijeklo sa kopnene Dalmacije., 5. P a p i ć 6 porodica. Doselio iz Supetra i oženio se god. 1863. Porijeklom iz D r a š n i c a . 6. P a v i š i ć 5 porodica. Doselili iz N e r e ž i š ć a god. 1802. 7. Š ć a p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 5 porodica. Doselili iz G o r n j e g a H u m c a oko god. 1690. • 8. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 8 porodica. Doselili iz D o l c a (Polj'ica) goid. 1818. . Izumrle ili iseljene porodice iz Murvice U drugoj polovici XIX. v. i u XX. v. izujmrle su ili' se iselile ove porodiice: Kuzmanić, Leksić (doselio se Ivan i oženio se god. 1882. iz Donjeg Doca u Poljicama), Martić (doselio se Ivan iz Zvečanja i oženio god. 1846. i Radovčić (doselio se Ivan iz Srinjana u Poljicima i oženio se god. 1875. U Americi ima 88 murviičkih iseljenika.
LITERATURA I BILJEŠKE: - '-1 V. Lago: »Memorie sulla Dalmazia«, II. Venezia, 1870., .str. 270—271. 2 Croatia sacra, ibid., str. 80: »Hujus loci auctor fuit Prbr. Marinus de Capitaneis sacerdos Spalatensis.« 3 »Croatia sacra«, ibid., str. 80, 81, 82. 4 A. Ciccarelli, ibid., str. 56 i 86: »Die 12. Augusti 1286. Potestas Pharae sit et Potestas Bracias cum assegnatrone facta a Communitate Braciensi procentus territorii Boli et Murvizza'e, qui debeat tenere in Bracia unum Vicarium. ađ complacentiam. illius Consilii*. (Decretum aliud Reip. Ven.).« 5 Prema podacima i bilješkama obitelji Fertilio. 6 Prema popisu I. Babica na Bolu (ibid.).

DRAČEVLUKA 1. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 1 porodica. Doselili iz D o c a . (Poljica) god. 1818. u Murvicu, a kasnije se spustila porodica. Žuljević bliže moru u uvalu Dračevluku. 50

PLANICA Planica ima 5 kuća. U AmerUci je iseljenih 36 Beiroša iz Planice. 1. B e r o š 8 porodica. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Porijeklom su iz B r e 1 a. Porodica ovog prezimena osnovala je zaselak. Godine 1841. bila je samo jedna kuća, na južnim bračkim, obroncima.

DRAČEViCA Nedaleko od Dračevice idućii prema Sv. Iliji, u predjelu Trešćenik, nalazi se pokrov sarkofaga, koji je okrenut naopačke, te se u nj skuplja kišnica za stoku, koja u blizini pase. Izvana je na tom po­ krovu urezan križ. Donedavno se tu nalazio i sarkofag. Između Nerež'šća i Draeeviče nalaze se ruševiine neke zgrade, očito crkvice. Kako' se predjeili nazivlje Tudor, vjerojatno je cr-kva tela posvećena sv. Teodoru. Prvi je doseljenik Šimunović. U početku su vjernici zbog vjerskih potreba odlazili u Nerežišća, jer u Dračevici nije bilo crkve. Oko god. 1670. Kuzma Žuvić nađe novaca kopajući u predjelu. Karkenjeno Brdo, zatraži!) dopuštenje od venecijanskog senata za gradnju crkve i dobije ga 26. siječnja 1674. To je današnja crkva Sv. Kuzme i Damjana. 1 Nad vratima .je natpis i godina 1678*2 Nasljednici Žuvića darivaju crkvi god. 1683. zemlje u predjelima Borov Dolac, Laptić, Mala Vajca i Nova Čeca. Druga je crkva građena god. 1770. Pred glavnim oltarom župske crkve nalazi se nadgrobna ploča svećeničkog groba od godine 1795. Prema izjavi župnika don Kuzme Šimunovliića (god. 1937.), mjesto ima 305 stanovnika. 3 Sađanje porodice4 1. B e z m a 1 i n o v i ć 1 porodica, iz Ne r e ž i š ć a. Porijeklom iz Novog sela, a starinom vjerojatno iz Poljica. 2. B u j e v i ć 1 porodica, iz N e r e ž i š ć a . Prezime se nalazi u popisnu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Doselili iz B r e l a : god. 1660. »da. Brehgle«, u Nerežišća: U supetarskoj matici spom.mje.se god. 1843. Bujević s napomenom: iz Drače­ vice. U Dračevicu su došli iz Oforšja, 3. B u l i ć 3 porodice, iz T u g ^ a r a . U boboviškoj matici spominje se kao kumi Bulić god. 1824. s napomenom: iz Dračevice. 4. E t e r o v i ć (nadimci: Sorić 3 por., Sorić-Gluho 2 por., Fanat 1 por.) 6 porodica. Doseljeni iz N e r e ž i š ć a , a porijeklom iz Pučišća. 51

Krstulović »coignomine« Šiimu­ nović. 1774. 1870. 7. 52 . Kuratov. također s napomenom: iz Dračevice. 1722. Stari Grgić nosi naušnicu na desnom uhu. 1760.. Posljednja doseljena porodica Šimunić iz Donjega Doca naziva se također danas Šiimunović. 1691. što je u mjesnim spisima zabilježenno god. 1735... i dalje s napomenom: iz Dračevice. u sutivangkoj matici god. 1748. 1657. ZoranovićŠarić. u dolskoj god.5. Graibljanin). U nerežiškoj maitidi od početka (god. 11. U Nerežćima se spominje god. 1701. 1625. 1692.) dalje kao Soramcnich i Xorancich. kao Šimunović-Petrić. 1659. 1719. porijeklom iz K r a p n j a. Godine 1748. 1784.. iz B o l a . M a r i n k o y li ć 2 porodice. Srdar. Mazorkin. prema predaji. Perici su od roda Krstulovića. 8. prema predaji. 1686.N Prema tradiciji. i 1728. V u 1 i ć 2 porodice. dolazi često od početka (god. kao kum s napomenom: fe Donjega Humca. 1785. u mlinarskima više puta od god. Čaretin. i dalje s napomenom: iz Drače­ vice. Bukeš.. 1777. iz K a t u n s k o g a K r e š e v a. u prazničkima god. u postirskima god... 1735. 9. Dorin.) pa dalje. KrstuHović sive Šimunović. Z o r a n č i ć 1 porodica. Šimunovići su najstariji doseljenici i.. Prema pričanju staraca. 1656. U nerežiškoj matici zabilježen od god. Bolčić. u bobo­ viskoj god. 1786. porijeklom iz Zakučca. i alias Marković) iz P o 1 j i c a. i to. U nerežiškoj matici god. 1793. [u škripsko^j god. 1737.. u boboviškima često od god. bilo je u Dračevici 5 porodica Šimunovića.... 11 i j i ć 6 porodica. Porijeklo nepoznato. iz Kotlenice. zabilježen je kao kum M. Jereić. 1693. 1775. utemeljitelji naselja.. Bažin. u suitivanskoj god. P e r i ć 2 porodice. s napo­ menom: iz Dračevice. 12'. iz S p 1 i t s k e. a inače god. 1662. Šiimunović se spominje u sutivanskim župskliim knjjgama kao pop god. Porijeklom kao: Šimunić (i Šimunović. kao Bolčin. 1749. God. Dujin. Š i m u n o v i ć 42 porodice (nadimci: Petrić. a god. 1793. Duda. također s mapomenom: iz Dračevice. 1736. 1776. ali toga prezimena nema u nerežiškoj matici. U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se Hijć iz Humca god. i 1800. 1742. uvijek s napomenom: iz Dračevice. U boboviškoj matici zabilježen je god. i 1793. iz Bola. 1820. u isupetarsklima god. Među pučanima bračke galije sa nerežiškog teritorija god. 6. popisana su 3 Šimunovića. pop Š. 1785. ali god. U nerežiškoj maitidi krštenih |ŠI. 10. u Dračevici su po­ stojale 2 porodice Bijić »kao awentitij«. 1757. Đinov. a god. iz D o n j e g a H u m c a . ali god. Š e m a n o v i ć 1 porodica. bio u Grabiju. a od god. Pilvac. nekada su se zvali Tutolovići. Jedan je đračevdčki Š. G r g i ć 5 porodica. a god. i 1782. porijeklom iz Ložišća. kao Ifigich i Elijch.

Blago. Nijemci su ga ubili kao župnika u Gornjem Humcu. Stara đračevička porodica. M i l i č e v i ć 1 Niko. i po kazivanju sta­ raca Grgića i Bulića god.2 Bredšasnik današnjeg svećennftka... Tiskano 1907. u kojoj je sasm štampao historijat eremistaže.. u sutivanskoj god. 1912. str. i 1804. također MHličević. god. 1855. 2 Natpis nad crkvenim vratima. God. te ima vlastiti teleskop. u boboviškoj god.. u škripskoj god.. 1674. Rukopis kod porodice žuvić u Drače vici.1 Po nekima pak. Sarajevo 1931. i 1725. o đoiskoj god. 1723. Kiselica. tu je kuratija za Bfoaca. 1748. 1722. uvijek . da je selo dobilo ime od drače. osnovali su svcenici Vitaić i Martinović na osnovu inventure od naitpopa Drivodilića god.. Prezime nastailo — prema tradiciji — po tome. kojom su stanovnici ograđivali zidove.. glasi: HOC TEMPLUM COSMAS XUVICH FUNDAVIT E T IDEM HEREDES DOMINOS POST SUA FATA FACIT MDCLXXVIH 3 Godine 1944. LITERATURA I BILJEŠKE: i posluga. 1670. 1—25.) kao kum. Od god. građene »u mrtvo«. što se jedan Šimunović iz Dračevice oženio nekom Žuvom iz Bola i prema njenu toienu prozvaše ih Žuvići. 1775. sa dodatkom«. Sjshematismus Cleri Diocesiš Pharensis Trident. Obršje d Dragoi vodu.. 1657. Sekre­ tarij. ibid. u jednoj rukopisnoj knjizi Kuzma Žuvić. Subaša).. 1662. Crkva je sagrađena god. 1550. str. Smrku i zapadni Vrh.. 1658. 223. 4 Na osnovu knjige umrlih Liber morthorium ab 1768. te ga je i dobio god. Eremitaža je stradala god. bilo je u Diračevici 6 porodica Žuvića. ~ 2 3 53 .13. 1555. 1775. sifcuđennoga) od požara. župnik iz P o l j i c a .. Fomat 19/12. spominje se u D. svojih vrtova i dvorišta. sa ukupno 282 stanovnika god. — Iz spomnute knjige izlazi. 1912. koja je zatražio da gradi crkvu. imao je štampanju. 1780. Ž u v i ć 15 porodica (nadimci: Prdić. 1937: 1 BLACA Eremitažu su osnovali poljički svećenici Martinović i Tomašević bježeći pred Turcima god. t. 1757. 1588. od početka god. M i l i f r e v i ć : »Pravilnici skupna življenja pustinjačkih uđružaba na Braču. j . Eremitaža se nalazi oko 2 km od morske uvale. LITERATURA I BILJEŠKE: Rukopisna knjiga svećenika Nikole šimunovića od g.1 1. 1756.3 Sadanji se svećenik bavi meteoroloigijoim i astronomijom. U nerežiškoj matici rođenih spominje se ž. (25. 1796. u štampariji pustinje Blaca. a s napomenom »iz Dračevice« češće od god.s napomenom: iz Dračeviice. Opći šematizaim katoličke crkve u Jugoslaviji.

1579. Glavno je zani­ manje stanovnika stočarstvo. K u š č e v i ć (naidimci: Bace. n k o v i ć (nadimak Minetovi) 2 porodice.. 1425. bilo je 136 stanovnika. koji su se doselili iz Poljoca. su Kušeevići porijeklom iz Daflmaitinske Zagore i da su bili pastiri. Š i m u n o v i ć 1 porodica. Porijeklom iz P o l j i c a. gdje se oženio i ostao. 2. Špodir) 10 poro­ dica. naselje ima stalno izvorske vode. te se stanovništvo skoro posvema raselilo. 2 Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. 1579. 1912.OtBRjŠUE1Naselje je nastalo od nerežiških pastira. - 54 . JPredak da im je Mladen Senković (god. S e n k o v i e ~ S v a r č i ć 1 porodica. priženili se (domazeti) u porodice Senikoviie-Svarčie.. Doseljeni' i z ' N e r e ž i š ć a. Pelive. siječnja 1935. 3. iz D r a č e v i c e . 1 DRAGOVODA3 . Prema pričanju seljaka. J a . Jedan seljak — Pivačić — reče mi.). Nekoji Markovi potomci iseliše se !iz Dragovode. iz D ir a č e v i c e. š i m u n o v ii e 1 porodica. Starinom iz Bosne. Sadanje porodice2 1. a bave se i drvarstvom1 (sječa drva za gorivo). Sadanje porodice 2 1. (Brač). P i v a e i ć . LITERATURA I BILJEŠKE: Zaselak su Nijemci spalili g. 3. t e se najveći dio stanovnika iselio. iz Dalmatinske Z a g o r e . U po­ četku se doselio u Muirvicu ili Bol. a Kuzma u Supetar.. Danas ima 18 porodica sa oko 70 stanovnika. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Zaselak sii Nijemci spalili g. a drugi — Marko — doselio se na Brač god. da. Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. Glavno im je zanimanje stočarstvo. Doselili g. Maćelo. Porijeklom sa dalmatin­ skoga kopna. međutim — prema Sehematisnus Cleri — god. Andrija ode fui Milnu (Svarčići). 2. i osnovao Dragovodu. 1944. U r s i ć (nadimak: Šindik) 3 porodice. 5.P u š i ć 2 porodice sa dalmatinskoga kopna. 1944. K l a r i ć 2 porodice. siječnja 1935. Jedan je njegov potomak ostao u Poljicima. 4. da su miui pričali. Naselje su osnovali — prema domaćim podacima — Senkovići (Svirčići). a porijekPom su iz Bosne. a u Obršje pred tridesetak go­ dina kao sluga.

Kanarija. Odcjepljenje Milne oiđ nerežiške župske crkve trebalo je da se izvrši god. Sadanje porođilce2 1. a pro­ velo se g. a niže kod mora u uvali oko četvrt sata od sela. Marangunić. Luki Bobovišća i| Sutivanu. 55 ... LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Selo je jako stradalo od okupatora.SMRKA1 Naselje se nalazi na kamenitoj kosini. Mariji.. samo je 'bila nešto manja. 1579. Mlinarska električna centrala daje rasvjetu Bofooviiišćima. Došicina. magistri Radoević iz Korčule.). Vjerojatno porijeklom sa otoka H v a r a. siječnja 1935. Vjerojatno porijeklom iz N e r e ž i š ć a. DijeP. Pantera. 1700.: Janković.: Krstulović. Bonačić. 1830. 1699. Trebotić. OBluizolić. osim nešto u vezi s crkvicama 1 Sv. Cvitanić. Milna je malo industrijsko središte. v. Bonačie alias Košić. 2. Vrkuk.ovi Milne jesu: Račić. de MLiipis. R e s t o v i ć 7 porodica. Marinovdć. J e r k o v i ć 3 porodice. i 1834. Mlin. Iza Orikve. Marije (g. Stara crkvica % nova župska crkva bijahu popločane nadgrobnim 'plo­ čama. 1621. Ložišćima. 1783. Podšker. Oko god. tvornica eteričnih ulja »Trava« i radionica za popravlja­ nje manjih lađa. Marinolić. Kozžn. mistro Botar iz Korčule. MILNA O nasielju Milni do XVI. Brižak. Galicija. 1519. Hranoki. Ta crkvica odgovara današnjoj sakristiji. 1 kuća. gradila se sadanja župska crkva. Koniteta Riva. Bazelović. Pekasović. Žalo. Blacarska Riva. nemamo nikakvih dokaza. Tu je jedanaest kamenih Icu'ća. U njoj je prestalo -pokapanje mrtvaca između god. Današnja mlinarska župska crkva bijaše u početku crkvica po­ svećena sv.: Skarnio. Poroiđična prezimena prvi pnt spomenuta za prvih 20 godina stare matice 2 1698. Pilijpić. mistro Peruzović. 1646. Tu je tvornica za konzervi­ ranje riba. Bervaldi. mistiro Panigo. Prema podacima sakupljenim u mjestu 5.

: Jerolimj sin Nikole Poklepovića. SAbnać.: 1704. »procorator delli comuni di Milna e Bobovischie«.1701.4 Frano cfe Mlipis.: 1717. spominje se Berkutić. — U Bdboviškoj matici zabilježen je Berkuić g. Porijeklom iz Š o l t e . Barišić—Berkuić. Maieolei. komitis Bonačić. 1820. »offi­ cial diii Milna«. Đragičević. Pavišić—Brkuljić. Juraj Barkulić. Kadeto) 15 porodica. 1772. U popisu nerežiškoga novog stanovništva zabilježen je g. 2. Čekalović. Vlasan ig Pustinje.. a g. Jerolim KraJliji.. B a b a r o v i ć (nadimak: Nado. Bonačić-^Berkuić. 1675. artificis Aviani. B o r z a t i 1 porodica. Duibravčić. 1781. Šćenzin) 12 poirodiica. 1747. spominju se u matici kiršitenih god.: 1716. A v i a'n i (nadimak: Glenda) 11 porodica iz B r i n d i s i. i Dujan Skarnio.5 Sadanje porod&ce6 1. g. neofibi Karmelić.: 1711. Macola. i 1793. Sfirčić. 1682. Barkuljić. doseljeni iz Z a s t r a ž i š ć a. Prezimena MHmarana iz različiiiih isprava (prije maitice) 1635. »procuratore del fPopolo«.: 1708. U miiltnarsko.: 1615. Polotović. u sta­ roj milnarskoj matici krštenih g. U nerežiškim župskim knjigama spominje se g. B r k u l j i ć 8 porodica. Berković. župnik Bonaeci (dotad se potpisivao Bonačić. 6.. a odsad po ne­ kada Bonaci. Livačić.: 1705.: 1656. zidari. U neirežiskoj matici g. pokopan u župskoj crkvi.: Babarović. Vlasanović. Vaselović.: 1695. 1771. Gujić.: 1710. g.% 4. A r a s 7 porodica.3 Frano Biliceo kurat u Milni. u matici krštenin spominju se od g. 1815. Svirčić. 1823. Kaličević. A r a č i ć (nadimci: Šbrado. GarmJć.: 1713. 1701. g. 1808.: 1707. Bonačić dicti Kresić. kao Haraš.: 1712. Doseljen iz Z a d r a i oženio se u Milni 1887. Parosiianović. dakle gotovo od po5. a po nekada Bonačić). mjesni sudac u Milni.. Brakuljić iz Brela. 3. 56 . 1777. 1801. Toma Kaličević.j matici od god. a g.

g. 1721. B o n a č i ć.. g. u mli­ narskoj maticli krštenih 1766. (ali" kadgod i po dotadašnjem običaju. (Vidi1 Bonačić!) U Nerežišćima g. (Nedavno iselili u Split). B & s k u p o v i ć (nadimak: Bužija) 1 porodica. 1829. 1805. potpi­ suje se kao Bonačić. B o n a c c i 3 porodice.. 11. kao na pr. lU'bobovličkoj se matici spominje g. Dva siu Bonačiea primljena g. B o n a č i ć .7. 1746. koji su primali sol godine 1574. 1824. 1662. 1716.C i v r a n 2 porodice. i početkom XVIII. i Krstulović alias Bučić7. (Nedavno iselillii). Bonačić aMas Pilipić zabilježen je u Nerežišćima god. god. 1699. Dra­ gičević se spominje u matici krajem XVTI. 1762. B o n a č i ć . 1825. • . u Dolu. god. B o n a č i ć 10 porodica. Bonačić). a od te godine (1711.G a r đ!e 1 i n 1 porodica. Samo Doric g. u matici kršte­ nih g.10 U mlinarskoj matici krštenih dolaze pod Bonačići s različnim titulama i s dvostrukim prezimenom. 1288 s Prezime se nalazi u popisu pučana. U nerežiškim župskim knjigama Bonačić se spominje god. Bo­ nacci iGrivellari Civitade Siceni. Kao •magistri!. g. 1737. 1816. 1870.—1711. Dragičević alias Biskiuipović iz L o ž i š ć a. 1734. spominje se u matici god. s napomenom: iz P o l j i c a . 10. v. Komita.. B o l i š 1 porodica. ig. matpop Bo­ načić i Bonacci. g. ' 9. Ponekada dolazi ui boboviškim župskim knji­ gama kao Krstulović alias Bonačić.D o r i: ć 9 iporodlica. 1836. ali također. 14. 1698. a tako isto g. Prema nedokazanoj tradicijji. 1727.. Bonačić dieto Komito. v. i početkom XVIIv. s napomenom. a u postiirskoj g. 1662. God. 1655. 1666. Bonačić—Pagari. Doseljen iz O b r o v c a i oženio1 se u Milni g. ali je razlika u broju izvrjezđa. 1790. t. spominje se u matici god. u popisu regrutiranja za bračku galiju god. Bonačić pok. Bonačić— Criveliari. g. 1741. 57 . 8. u skradinsko plemićko vijeće. Imaju sličan grb kao Bučići na Hva­ ru. Ivan se doselio iz P r u g o v a i ože­ nio g. 1866. i 1826. 1739. Bo­ načić—Berkuljić. i 1670. eomitis Bonačić. Prema predaji. 1820. 1805. 1863. 1823. 1813.: iz M n e . Crivelari. 1625. nekoć su se nazivali Dobranić. Bonačić—'Gazilo.) daJlje Bonacci. 12. Bonačić—Guić. 1712. župnik Petar B. Plemlić Klimse Dobranić spominje se na Bracu g. Bonačić-—-Libičić (g. u matici krštenih od god. g. 1824.. Bonačić—Peškaraja i Bonačić— Krešić—Kenjac. g. iz S k r a d i n a . g.9. 1816. »nobilis« Bonacci iz Milne. 1825. comitis Joannis Bonacich. 13. iiste godine 1762. B o b a n 4 porodice. j . samo Libičić). U Milni je zabilježen od god. a g. spominje se kapetan Bonacci.

11 Prema porodičnoj tradiciji.M a n d i n i ć 3 porodice. u matici krste­ nih g.15.1821. B o n a č i ć . u staroj ma­ tici od početka (god. 20. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva Milne od g. doselili iz H e r c e g o v : n e (Gabela) u Brela na podnožju Biokova. i t. u nerežaškim župskim knjigama g. g. i to češće od god. 1821. B o n a č i ć . samo Petričić g.P i c u l o v i ć 3 porodice. 24. B o n a č i ć . g. 16. 1657.. B o n a č i ć .V i č i ć 5 porodica. 1707. B u z o l i ć (nadimci: Meštar. Mejo) 12 porodica. 1698.M a t i j a j u r j e v i ć 1 porodica. 1807. 1829. Pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od god. d. mistro Botar iz Korčule. Bonačić-S alata 1 porodica. Butor. 27. Vjerojatno doseljeni: iz N e r e ž i š ć a . Bonačić alias Mandinić. 21.. 1822.S a 1 a t i ć 2 porodice. najprije u Bilitnju Glavicu podalje oiđ mora. 19. 1724. Sargo.L u d o c o r e 3 porodice. U Sumartinu među novim stanovništvom spominje se Antulović " rečeni Vičić iz Basta. 1823. 26.. 17. u matici krstenih od g. 1803.). s napomenom: iz Milne.. Beze) 8 porodica. do oko god. g.god. 1747. 1710. i u boboviškima. Bonačić vulgo Proto. 1798. 23. u matici krstenih od g.P e t r i č i ć 3 . Bonačlć-Salatić. u matici 'krstenih. Losić owero Bonačić. 1747. u matici krstenih god. B o n a č i ć . 1822. u matici kirštenih od g. 18. i 1824. i matici krstenih od g. 1698. 1808. 1700.L o v r e t o v U 3 porodice. Bonačić vuligd nominat. m 1805. 22. samo Piculović ig.12 29.. B o n a č i ć . 1772. B u t u r o v i ć (nadimci: Orno. 1789.S a r g o 3 porodice. 1836. 1700. Bo­ načić vulgo Losić. B o n a č i ć . B o n a č i ć . Bonačić-Jurjević. Bonačić-Mati ja jurjević. 1721. g. g. a kasnije k moru u Dračevoi! Lučicu. 58 . Sučele al'ias Butor. u matici krstenih od g. U sluitivanskoj matici spominje se Botunović iz Segeta g. samo Lovreitović.L o s i ć 7 porodica. a tako i u sutivanskim god. B o n a č i ć . i 1752. 1742. U mlinarskoj! matici krstenih od po­ četka god. 1795. 1836. C v i t a n i ć 2 porodice. 1834. 25..K r e s i ć (nadimak: Kenjac) 13 porodica. B o n a c i ć . g. S istom napomenom dolazi i u nerežskim župskim knjigama god.porodice. a za kandijskoga rata dobjegli na Brač. 1816. 1809. B o n a č i ć . u matici krstenih g. god. B o n a č i ć ... u matici krstenih od godine 1834.. 28. Bonačić dicti Sargo i Bonačić alias Sargo. u matici krstenih Bonačić alis Losić g.13 TJ prazničkim župskim knjigama spominje se Cvitanić kao kum g. U matici krstenih %od god. 1806.P r o t i 3 porodice. 1806. g. u ma­ tici kirštenih Bonačić dictli Kresić g. 1804.

Vjerojatno doselili kao pomorci. G a l o v i ć (nadimak: Belmate) 4 porodice. g. G e l d i u i n 1 porodica. 1819. — U Siutivaaiskim župskim knjigama spomi­ nje se Polotović g. F a b r i s 1 porodica. porijeklom iz Donjega Humca. 1793. 33. 1802.. (Živi u Splitu). 1824. 1809. 1700. 1821. 40. 1716. 1834. 1662.P a g a r i 1 porodica. g. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1830.. D e n e g r i 4 porodice. de Negris g. 43. Doselio Josip iz B o b o v i š ć a i ože­ nio se god.sindicus. D e a n 1 porodica. Prezime F.• vić..G i g o~ 3 porodice. 1821. 41. g. kao Filipić alias Mazor od g. Bonačić-Pagari.. Doselio iz S p l i t a Mate i oženio se g.. g. a samo Po­ lotović god. i 1822. Denegri Genovesis g. Filipić. 1821. 1790 i 1794. Radić-Pagari. 37. F i l i p i ć . F i l i p i ć . U jnatftci krštenih D.. i 1822. 1831. Filipić-Oskuro. 1765. Doselio Josip iz Z a d r a kao kovač. 1799. 1832. F i 1 i p i ć . 32.M a z o r 2 porodice. g. Filipić alias Gigo. iz Milne. De Negri g. Osurović. 1741. 1809. i 1806. U mlinarskoj matici Polotović dolazi godine 1716. — U merežiškim župskim knjigama Galović se spominje g.. P i 1 i p i ć 1 porodica. 1820. Filipić-Pagari. ma­ gistri Bonačić alias Filipić. kao Oksurović. u boboviškoj matici g. — U matici krštenih od g. nalazi se u staroj matici od početka god. Filipić-Mazor u matici g. g. g. 1812. ii drugo prezime: Polotović. 1819. — U matici krštenih kao kum od >g. F i l i p i ć . 31. danas kao Elterović-Galović. 1859. 1780. 36. a g. Cvitanić alias Polotović iz Milne. kao Gigo alias Filipić.. -59 . 1822. kao Negri g. 1921. 1775. D a v e r i o 1 porodica. kao tan iz splitskog »sufourbio« Sv. Filipić-Pagari-Sindaci. U nerežiškini župskim knijgaima spominje se g. D e & p a 1 a t o v i ć (nadimak: Ratar) 1 porodica. s napomenom: iz Milne. 1700. U nerežiškim knjigama Cvitanić-Svetinčić g. u matici krštenih od g.30.O z u ir o v i ć (nadimak: Bule) 22 porodice\< u ma­ tici kršten'ih god. 1921.. samo Filipić od početkamatice (g. 39. 1878. Križa. g. i 1818.. — U matici kršte­ nih od god. 35. G a r a f u l i ć 2 porodice. U . 1815. 38. 1779. 34. doselio Vjekoslav iz L o ž i š ć a i oženio se g. samo Mazor g. kao nobilis Cvitanić g.. Međutim Cvitanići ponekada imaju.. G r a s s i 1 porodica. 1817. 1792. 42. na pir. matici krštenih g. 1713.). 1811. doselio Marijan iz P o d g o r e i oženio se god.

L i v a c i ć 2 porodice. [Prezime se nalazi u popisu mli­ narskoga novog stanovništva od god. 1817. Prezime se nalazi ui popisu pučana (Nerežišća i okolica). K o r d i ć . 1823. Zabilježeni su kao kumovi Jankovići u Milni g. u matici krštenih g. J e r k o v i ć 1 porodica.. 1793. Doselio se Antun iz K o m i ž e u Pothrane. — U staroj matici krštenih od god. 1658. i. . oženio se u Mini god.M a r t i n o v i ć 2 porodice. Labetić-Kazabijanka. 60 . 53.. 50. • 51. 1793. Prezime dolazi još IU staroj matici od g.. iz Š e g e t a . " .K o is t r i n č i ć 3 porodice. 1698. 1864. u staroj matici od početka g. I v č e v i ć 3 porodice. iiz S m r k e . 1747. 1830.M a r k u s o v i ć 6 porodica. Porijeklom iz B o b o v i š ć a . kao kum Martinović iz Dola. L e n t i ć (Lenti) 1 porodica. magistri Lenti 58.T r a m o n t a n a 1 porodica. kao: Krstulović-Buzolić. 45. 1832. Doselio Karlo iz G r o h o J t a (Šol­ ta) i oženio se u Milni god. G u i ć (nadimci: Korkutović i Beljure) 9 porodica. V i t o L a n c i a n o " ' (Italija).44. L a s i c i porodica. — U sta­ roj matici krštenih od g. 1754. J a r 1 o r i 1 porodica. 1574. 47. samo Janković od početka matice g. 1819. 56. i 1757. H a r a š i ć 9 porodica. L i v a č i ć . i 1794. Lepuirin 'alia® Janković g. 54. iz Ercegnovog.. 52. Markusović-Livačić. iz N e r e ž i š ć a . kao Kozulović. iz Mula. iz hercegovačkog sela S t u d e n e i.9 i iui popfeui pučana bračke galije god. 1625. 1813. 6 0 . s napomenom: iz Splita. g. iz V e 1 o g L o š in j a. 1723. K o z u 1 i ć 1 porodica. 59. Janković-Lepurin g. 49. 48. K r s t u l o v i ć (nadimak: Gibin) 1 porodica. . 1836. u matici krštenih od g. 61. Mlartlinović iz Slhnena. iz K o m i ž e. 1795.10 Isto se prezime spominje u početku prazničke matice g. Doselili oko 1796. 1590. L i v a č i ć . 1822. 1913. samo Kostrinčić u matici krštenih g. 1914. Doselio se Ivan oko g. ali i! prije toga kaO kum god. iz S. iz Splita.11 Prema obiteljskoj tradiciji. God. I v i c a 1 porodica. U staroj nerežiškoj matici spominje se g. a zatim u Milnu. 1828. L e p u r i n 2 porodice. 62. 46. L a b e t ' i ć 5 porodica. U matici krštenih kaoi »i! mistro« g. 57. 1834. a g. iz K o m i ž e . 1726. iz P o l j i c a. u matici krštenih g. kao Jamković alias Lepurin g. zabilježen' u matici krštenih g.. K u z m a n i ć 1 • porodica. Oženio se g. 1814. g. L i v a č i ć . 1880. 1814. 1700. 1717. 1701.' K u 1 j i š 2 porodice. 55. g. koji su primali sol g..

1731. Krpica. za Nerežišća i okolicu. 1574. 1603.) bili su iz Nerežišća.. 65. U »ischiera reale« na Braču zabilježen je u nerežiškoim di~ 'striktu g. 1697. U matici krštenih od g. 162'5. iz S IUI p e t r a. > dicti Via san. Istoj porodici pripada i milnarski župnik. 66. Ma­ rinović iz Omiša. Ivan Marinović. Zmajilo) 20 porodica. M. i 1830. u matici krštenih Lozić iz Primorja. :s napomenom: iz P u č i š ć a.14 68. M a t ^ k o v i ć 4 porodice. M a r t i n i ć 3 porodice. 1820.. M a r a n g u n i ć (nadimci: Giiričie) 2 porodice. koji su primali sol. 1698. U nerežiškim župskim knjigama: od g. M ' i l o v i ć (nadimak: Bago) 1 porodica. iz S u t i v a n a . 1775. 1625. 1625. 70. Prezime se nalazi ui popisu pučana. 1819. 1831. 67. 1792. g.10 Možda isto što i Drivodilić. 1742. Mariinović iz Bobovišća. kapeilaii M. 64. 1701. samo Runko g. Porijeklom iz B o ­ bov! i š ć a od roda Krsitulovića. samo Vlasan god. g. spominje s© Krstu. U matici krštenih odi g. God. 1717. M i l i č i ć (nadimak: KanđaČa) 1 porodica. 1813. g. iz B r u s j a .. iz Poštara. koji se također spominje među pučanima. 1736..9 i među pučanima na bračkoj galija god. Prezime se spominje u staroj matici kršteinili od g. 71. i z ^ B o l a . alias Runko. M. u Milni od g. hozić (nadimak: Tripotovi) 12 porodica.. Kao MarinkovićLuskar 1 porodica. Doselio se Mate iz P r u g o v a i oženio se god. 1813. 1902.. 1698. Vlasanović iz Pustinje. 1726.. do oko g.9 i među pučanima za bračku ga­ liju gđ&.. s nadimkom Kenjac god. g. Marinović. 1741. koji saii primali' sol god. a 1749. . do oko g. Učitelj Ivan M. M a r u š i l ć 2 porodice. 1707. M a r i n k o v i ć 4 porodice. 1655. g. M. 1927. M a r k o v i n č i ć 1 porodica. 1655. M a r i n o v i ć (nadimgi: Runko. M i j i e (nadimak: Rapo) 1 porodica. 1750. g. 1762. (Iselil Iz Po stir a). 69. 72. » U boboviškoj matici krštenih g. Mute. U nerežiškoj matici također od početka (god. 1659. 1805. u prazničkoj od god.) do oko g. 1603. g.13. u milnarskoj matici krštenih od g. lović alias Marinović.10 Praznički Marangumći (g. . Spominje se u staroj matici od početka g. 73. a kasnije župnik. g. god.. s napomenom: m Bobovišća. 61 . vice-žiipnik M.

s napomenom: iz Vrh a n j a. 1775. —. Parafijanović-Vidošević. 1657. 1828. 1780. U matici krštenih od početka (g. U staroj matici krštenih od početka. prezfme se nalazi u popisu pučana regrutiranih za bračku galiju godine 1625. 77.Pecasseo. od g. Porijeklom iz N e r e ž i š ć a.dobjeglo na Brač za kanđijskoga rata. U popisu novog stanovništva. Prezime se nalazi i u popise pučana. Doselio se Mihovil iz M i r cl C cl 1 oženio se 1905. 85. g. 62 U fooboviškoj matici Milović se spominje kao kum g. g: 1820. U boboviškoj matici P. koje je. U matic'L krštenih. Mladinei. iz S p l i t a : P a r o f i j a n o v i ć (nadimak: Uš jer) 2 porodice. Tome i Toma Pecaseo. 1698. U nerežiškim župskim knjigama od početka matice g. Žanić. pašnjaka od god. 83. U mlinarskoj matici krštenih od g. 75. na te­ ritoriju Postira—Dol—Škrip. 76. s napomenom: iz Sutivana. spominje se od g. 1804. Stj. Parofijanović alias Maričić. 1574. M l a d i n i ć (nadimci: Bate. 1912. Pušić) 2 porodice. 1763. 87. M i r i ć 1 porodica. iz S p 1 i t a. 81.). g. dolazi i kao Pecaše© ili. 1655. 1745. koji su primali sol g. 1914. i 1807. U mat'ici krštenih od g. U staroj matici od g. Parafijanović-Vidoš. g. g. Prema jednoj ibilješci dra. 86.15 Prezime Pekasović nalazi se u popisu vlasnika. P e k a s o v i ć 1 porodica. mistro' Pe­ ruzović) . je zabilježen g. vjenčan u Milni g. 1730. Pecassi s na­ pomenom: iz Mi^ne. 1589. zabilježen je" Juraj Pecaseo pok.74. doseljenik se oženio g. 1723. 1896. Pavišić-Berkuić. nalaze se u Milni: braća Perizović i Ante Perizović. 1878. Krajnji) 19 porodica. 1888. Iz Š k r i p a. 78.. Mladineo. 84. iz Š k r i p a . s napomenom: iz Milrie. N i ž e t i ć 1 porodica. god. 1731. 79. g. Brčić. N i g o e v i ć (nadimci: Puhor. ali g. U popisu neorig'inalnih bračkih plemićkih porodica od g. P o k l e p o v i ć (nadimak: Veli Pavini. O z r e t i ć 1 porodica. g. .. P a j i ć 1 porodica. 80. u matici kao kum g. Pipi. Doselio se financ iz T a r n o p o l a (Poljska-Galicija) i oženio se g. 1635. 1804.10 U boboviškoj matici spominje se g. g. 1812. 1736. P a v i š i ć (nadimak: Remeta) 1 porodica. 1796.. Oženjen u Milni g.11 P e t r i n o v i ć 1 porodica. 1698. fafoer Peruzović alias Junaković. (g. 1825. (isto kao kum) Milović diotus Manjavin iz Stoliva. Porijeklom iz P u č i š ć a . Mali Pavini) 19 porod'ca. 82. 1713. 1768. 9 P u l i s e l i ć 1 porodica. Pauziin) 7 po­ rodica. Buzolića u mfnarskoj matici umrlih spominjao se P... M i Š k o t a 1 porodica. 1730.16 P e r u z o v i ć (nadimci: Nanetovi. g.

doseljenik se oženio g. u bolskoj Scarneo g. 97. 95. 1657. kao kum spomenut g. T r e b o t i ć (nadimci: Pluto. iz D o l a . g„ 1722. S k a r n e o (nadimak: Škrnić) 2 porodice. (Šl!munović-Butur. g. 1695. 1807. Sferčić iz Dragovode. 98. Š i m u n o v i ć 3 porodice. doselili se na Brač u Dragovodu g.17. 1751. U milnarskoj matici krštenih g. 1579. iz S n i m k e . 89. g.). jPrezime je Jeneralić vjernojatno porijeklom iz Poljica. 1834. s napomenom iz D r a g o v o & e. doseljenik se oženio •g. Prezime Skarnio nalazilo se i u Nerežišćima. Prema tradi­ ciji. 1806. S e k u 1 1 porodica. iz J e s e n i c a. T o m a s 1 porodica. g.. u matici kmštemih rektor Skarneo. 1698. 1885. U nerežiškoj matici zabilježen je Scarnio g. i 1768. Scarnio. Mairinović sive Trebotić. 1791. . viceeonte dal sig. U mlinar­ skoj matici kao Generalić-Skiarnić od g. 1725. 91. Kosirić) 5 porodica. 1807. 1665." 99. porijeklom Senkovići iz ^ P o 1 j i c a. g. g. Doseljenik se oženio g.. MarinoVić) 6 porodica. Scarneo. 92.. billo je šest porodica. g. U staroj matici kao Skarnio (Scarnio) od pečetka g. u fcoboviškoj od g. SL g. 90. 1913. U milnarskoj matici kršten'ih kao Sfirčić od god. 1819. 1827. iz B o b o v i š ć a. U milnarskoj matici krštenih od početka (g. kao Svarčić g. 1884. Svarčić. i 1815. 1730. T a v r a 1 porodica. S k o r i ć 2 porodice. a g. do 1801. g. 96. s napomenom iz Milne. Sf a r r č i ć (nadimci: Kosirima. spominje se i u Nerežišćima g. Skorio alias Penarolić. 1833. U milnarskoj matici kršitemih od g. 93. di Milna e Bobovischie«. g. Terzić. mobil. Doselio se Juraj iz S e n j a i oženio se g. 1691. doselili se kao mesari iz S p l i t a . S t i p i č e v i ć (nad'mak Skina) 3 porodice. 1796. a g. 63: .. od g. sig. 1693. 1823. 1762. često Skar­ nić. R e s t o v i c 1 porodica. Skarmić. 1699. g. iz S v i n j i š ć a .. i 1831. dr. Terze.J e n e r a l i ć i S k a r m i ć 4 porodice. 1806. Marinović vulgo Trebotić. 1707. iz B o b o v i š ć a . . Trebotić alias Marinović. T e r z i ć 1 porodica.. U ispravama se spominje g. U milnarskoj matici krštemih g. spominje se Scarneo Doimo5 »procurator delli coniunli. 1694. U milnarskoj matici kršteinili g. s napomenom iz Dragovode. Xeneralich. Š k r n i ć . U boboviškoj matici g.88. 1865. 1834. Marinović-Trebotić. 1767. 1737. 100. 1796. 1720. 1914. Prospero Scarnio«. S u z a n (nadimak: Slavotovi) 1 porodica. Osim toga spominje se g. 94. »presentate alt illmo.

1823. 1827. A n j i ć u matici krstenih od g. ' ' . B a n sredinom XIX.. 1844. iz Dračevjee. 104. * U matici krstenih od g. iz trogirske L j u b i t o v i c e. magister A. bilježeni su i dinugoj polovici XIX. v. 2.. A l o j (nadimak: Fatoro). g. 103. doselio i oženio se Zakarija g. V r a n č i ć (nadimak: Meštrevidin) 2 porodice. iz Bola (Karmeljić alias Žu­ vić) . 1914. 1825. 1829. a dlriuga iz M a k a rsfee u prvoj polovici XXX. 1848.če­ tiri porodice. s napomenom »iz Mirne« kao kum. g. V o c u 1 i n 1 porodica. Isuimrle i Iseljen© porodice 1. B e r o š 1 porodica iz iN e r e ž i š ć a.. do g. kao kum iz Supetra i kao doseljenik iz V e n e c i j e. U g r i n o v i ć (nadimak: Maškinić) 3 porodice. v. B a s i c doselio se iz S p l i t a i oženiose g. 1769. Doselio se iz T i j a r i c e kod Sinja. 1750..101. 7. g. 6. kao artificis V. U mlinarskoj matici krstenih od g. s napomenom: iz B o l a . ' (Vjerojatno živi još udovica). kao Aliogi iz { P o r e č a . V l a h o v i c (nadimak: Borin) 4 porodice. . v. U r b a n (nadimak: Kanetovi) 1 poirodica. 107. Ž u v i ć (nadimak: Zuboitovi) 5 porodica. iz N e r e ž i š ć a . v. v. 106. 1810. 1856. (g. 4. 1825. u Milnu se doselili iz Splita. 1822. iz S t a r i g r a d a . v. donedavno. B r e s k o v i c u matici krstenih od g. i početkom XIX. v. 102. B u r i ć u prvoj polovici XIX. A1 e s .) i u prvoj polovini xvm. 105. postolar. v. 1730. 11. B a z e l o v i ć u početku matice (g.. do­ nedavno. spominje se Vlahovic iz Maslinice na Šolti kao kum). 1806. Žuvić-Kućin. U boboviškoj matici g. g. 1728. donedavno. g. U miatiici krstenih od g. 1808. 1937. iz V e n e c i j e . U r š i ć 3 porodice. g. a jg. magistri Andriuzzi. 10. g. 5. 1806. Kao kumovi spominju se g. doselio i oženio se Stjepan g. 1914. i 1753. s napomenom:: iz S i t n o g (Poljica). Doseljenik i se oženio god. B o t t e r i ui prvoj polovici XIX. prezime postojalo donedavno. A n d r i u z z i u prvoj polovini XVIII. donedavno. • 9. iz K a š t e 1 . v. 1698. U matici krstenih od god. iz S p l ' i t a .. 1884.. 64 . 1763.. 3. s napomenom: iz H v a ­ r a . iz Š o l t e .L u k š i ć a. dvije porodice. U matici krštenlih od g.s a n d r i Krajem XVIII. 1701. 8.

1730. i 1742. Jurišić diktus Marica. 1840. 27. 19. J u r i š i ć . jedna porodica. J e l č i ć ~ u župskim knjigama od god. 1862. s napomenom: iz N a p u l j a . Felix Kislev. 1791. ^ . U boboviškoj matici god. god.. god. 1698. 1849. v. 1801. Marinčević alias Gligo. god. 1856.. G l a v i ć Ante> se doselio iz S p l i t a i oženio se god. god. »giudice di Milna« Fnancesco de Filipis. Elizabet Kislev. 14. . 1821... D e l f i n o u prvoj polovici XIX. U XVIH. Doselio i oženio se Mate god.. 1753. nobilis ide Maggis iz Mi3ne. god. F a b i ć u matici od god. 1766. 16. 1797. prezime postojalo donedavno. 1809J. 1719. iselili se u Gruž. 23. 1821.. 1694. 25. Porodica je bila — prema tradiciji — engleskog porijekla. do oko god.. vij. K i s l e v se spominje u matici samo kao kum od god. 1711. Č o g l i j a sredinom XIX. 28. v. Karmel'ić »neophiti«. oženio se god. 1702. F r a n k o v i c u matici od god.. v. 1914. v. G l i g o doselio se iz B o b o v i š ć a Vicko i oženio se god. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . Karmeljić. jedna porodica. 1801. do prve polovine XIX. z b o r n i k za narodni život i običaje 5 65 . postojalo prezime donedavno. god. 18. 1773. do druge polovine XIX. god. 24. Peruzović-Karletović !). u matičnim knjiigama od god. K a r m e l i ć u staroj milnarsko j matici krštenih god. D e y i ć ai drugoj polovini XIX.. 1834. 26. v. 1829.21. s napomenom: iz S p l i t a . 1828. 1791. 1914. god. 1744. 1756. G i o v a n e 1 i i u mfilnarskoj matici od god. s napomenom: iz S t o l i v a . (s napomenom: iz Bola). god. (god. pre­ zime je postojalo donedavno. više puta kumovi iz Botoovišća Gligo i MariričevićGligo ili samo Marinčevć. do druge polovice XVTJI. god. D a m j a n o v i ć Anite se doselio' iz S u p e t r a g. D e m a g i si i De Magis u matici od god. Karmelić-Cezar. god. 22. i 1829. 1789. 1822. i 1823. iz D r v e n i k a . U bo'boviškoj matici: god. god. (mi matici od god. do oko god. 1836. v. 1862. iz Z a g v o z d a .20.12. i kasnije češće s istom napomenom. 1762.. kao Fralisovie. s napomenom: iz T r o g i r a . ' • . D e f l l i p i s li milnarsko j matici krštenih od početka god. s napomenom: iz P o l j i c a . 13. god. 1826. doselio se Jakov. ood. 1754. god. pop Marinčević Gligo. God. Doselilj se u Milnu iz B o l a . bilježen do oko god. 1769. — Spominje se kao postolar. 1861. i 1770. 1695. . 17. prezime postojalo donedavno. D o g a n e l l o doselio se Dujan iiz <Komiže i oženio se god. Marinčević sive Gligo. kao' Fabić-Karletović. donedavno. i kroz XVIII.5 15. s napomenom: iz M a k a r s k e . v. samo Marica. F r a n j a s o v i ć u milnarskoj matici od god. jedna porodica. god.. (s napomenom: iz Omiša) i god. 1785. 1730. 1914.

. Marijetić-Spaleita. ' ( U milnarskoj matici krštenih Bartulović se spominje god. vanbračianU 66 . god. U popisu pučana-•»Galectti di Neresi« god. Krstulović alias Mihojev. miliibis Kriznić.. samo Spaleta god. Postojalo je i prezime Radović od god. R a d i č i ć početkom: XVHL v. do . god. 1745. 41. kasnije većinom kao kum. N i k o l o r i ć <u matici krštenih od god. M a z z o l a u matici krštenih od početka (god. 1784. »procurator« Radmili. v. 1703. 1700. 1725. god. 1823. v. i to god. P r i b a č i ć od sredine XIX. M u ' l a n o v i ć u matici krštenih cd g. v. P i g a z z i u matici krštenih kao kum.. — Bartulović se spominje i u drugim bračkim župskim knjigama. 31. god. god. 37. 1819.. 33. 1806. kao kum Miloš Radičić. do prve polovice XIX. 42. M a r i j e t i ć u matici krštenih od god'. jer se spominje god. god. 1866. god.. U boboviškoj: matici god. ima Macolić. 34. kasnije se porodica iseljava.sredinom XIX. god. Radoević dictus Bartulović iz Milne. 1827. P r i m i u matici sredinom pirrve polovice XIX. s napomenom: iz H v a r a .. 1796. 35. dvije porodice Radoević. ali se opet vraća. god. 38. 39. 1731. 1736. 1812. 1914. 1625. R a d i ć kao kum od god. s napomenom: iz H v a r a . god.29. 1770. 1788. s napomenom: iz K o m i ž e. 1756.10 32. ili iz Makarskoig primorja ili s otoka Hvara. do sredine XIX. v. 1777. 40. v. R a d o e v i i ć u početku matice krštenih god. od *g. R a f a e 1 i u matici krštenih od g. iz Z a d r a .. v. Marijetić alias Spaleta. s napomenom: iz B o b o v i š ć a. Krstuilcv'ić vulgo Mihojtvić. R i p a c I I matici krštenih od god. v. Pegazzi. 1745. v. do oko god. 30. 1822. 1834. 1734. v. 1836. god. donedavno. 1760. mistro Ra­ doević iz K o r č u l e . do oko god.. kao kum iz B o l a i kasnije do prve polovine XIX.. 1756. 44. 1806. s napomenom: iz B o l a . K r'i z n i ć u matičnim knjigama od. 1764. M i h o j i ć . god. v. 1730. P e t r o š i ć u ma^ci krštenih od g. kao kum doktor Primi. 1711. i 1810. 1812. ' Marjetić d'Loti Komižan. do druge polovice XVIII. 1704) do druge polovine XIX. . s napomenom: iz S ' t a r i g r a d a . god. s napomenom: iz Bola. R a d m i 1 i u matici ikršitenih u prvoj polovini XVHl. U boboviškoj matici <goid. s napomenom: iz G o n o v e (Italija). 43. 1834. bila je jedna porodica.. s napomenom: »iz K o m i ž e « do prve1 polovine XIX. do druge polovtine XEX. oko gotd. v. 36.

. u dnugoj polovici XIX. posto jala je jedna porodica.. »actum in Villa Doli«. 610. . 9 Rukopis kod I. R o m a n i u matici krstenih kroz XVIII. prema maticama krstenih. v. 1753. Vasselli iz Milne. Nerežišća ad 2). 1756.. 51. akad. iz S u t i v a n a. Ante Buzolića u Splitu. . spominje »Venerabilis D. god.god. Presentibus ad omnia suprađicta Cattarinich de Štivano. 255—256. Stefano Buzolić qu. iz N e r e ž i š ć a . do 1834. 1833. V a s e l o v i ć u matici u prvoj polovini XVIII. Romano. list 11—14. 52. Bonaccija u Jelsi. 1836. Rukopis kod dom I. Stjepan Buzolić. 1736. prema milnarskoj anagrafi od g. .. Romanus. samo Zvančić kao kuni. str.—1912. i umjet. 4 Ciccarelli. i« Rukopis kod Michelli Vitturija. s napomenom. »Presbyterm Petrum Albinum Spalatensem in corporalem tenutam et possessionem Eccl. ibid. « . io Mladineo. braća Buzolić pok. zn. Nicolao Angelo benemerito Vicario P h a r e n s e . Jugl.' postojale su 2 porodice. ibid.. jedna porodica. v. 21. 5UT Š a n t i c .« Nalazi se kod dra. 48. 343. S o j a č i ć u matici krstenih cd god. D.: iz K o m i ž e. god. Petri Lucari Notarij et Cancellarij«. i po prikupljenim podacima. Stjepana i braća Guić. v. is Ciccarelli. Trevisani »Burianasis«.. v. 47. druga. Rdo D. i ' Ciccarelli. str. 49.—1813. Antonio (1890. Romane.-. bili su u Mirni: braća Perizović. is Ciccarelli. .«. 303. vSf i 1 i č i ć u matici krstenih od god. Marci Natalis Metropolitan! Spalatensis«. (v. U Sutivanu žive porodice Soljančić. spominje Gardellija. T r e v i s a n i u prvoj polovini XVIII. iz S p l i t a . u supetarskoj matici god.« •3 Ciccarelli... »capellanum et Rectorem S. 8 Codex Diplomaticus... izdata u Nerežišćima. 1793. jedna porodica.. 1519. Marie de Milna Brachae. Babica. Anton Perizović. 1841. 1714. 87. 7 Duišin. 1754. . 5 Ciccarelli. Nicolao Tomasich. 1866.. S e r v e n t i . Joanne Scrivanich. god. 1914. ibid. 1O 67 . VI. v. 1711.«. 191 i 274. str. Mariae de Milna« i »testibus rogatis Jacobo Gospodnetich et Nicolao Millich«. kum Vasiselli. ibiđ. ibid. I. LITERATURA I BILJEŠKE: U vezi s crkvicom poznate su mi tri isprave iz g. S. ui prvoj polovici XIX. 256.: prva isprava. 46. iz B u r a n a. » . Novi stanovnici g. iz ' B o l a . str. 339—340. ibid. T a r a s sredinom XIX. god. s napomenom: iz Bola.. god. ibid. v.. 2 Za ove sam se podatke služio sa »Liber Baptizatorum Parochiae Milna 1698. god. Babića^ibid... 53. Vol. str. u isutivanskoj matici god.« 1821. sv. Sejačić iz Milne. — U boboviško j miatici g.. is Rukopis: »Origine e memorie delle famiglie Buzolić scritte per cura del dott.). god. god.. str.1914. god. ibid. 1747. »D. treća isprava spominje »rev. 1738. Petrus Albius Spalatensis. 6 Radio saan uglavnom. ibid. Zagreb. Serventi-Zvančić. t* Mladineo. str. str.. .45. od" 1698. str. v. izdata u Dolu. 1721. . god. ibid. n Podaci kod I. 1775. S t a n i š i ć u mastici kršitenih se spominje sredinom XVIII. ibid.

Pothrane je nastalo ipri kraju XVII. Godine 1687.(nadimak: Tramontana) 1 porodica. Peruzović. ne spominje se. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Prema podacima prikupljenim u mjestu 5.—1696. iz K o m i ž e na Visu. iz M u r v i c e . 1836. siječnja 1936.podnožju dva brežuljka Huma. a već god. Feliks Dragičević. Od god. God. Luka Jurjević (1713. 3. Nikola Gverieri. Rektori su: Mate loanicius (1693. Ivan Lazanja. 1694. BOBOVIŠĆA Naselje ili dio naselja se u prvo vrijeme nazivalo Stanac Dolac. Sađlamje porodice 1 1.). Ukupno 14 porodica. Ivan Marangunić. Petar Marinčević-Gligo. K o r d i ć. Jurja u Bobovišćima dano je god. kojega je uzdržavao zajednički župnik u Milni (30 dukata na godinu). Biskupskom odlukom1 od 17. Oktavijan Koviljaneo (1697. Još i danas ponekada Bobovišćane nazivlju iStaneari Dopuštenje 1 za gradnju crkve Sv. Toma Sasiunić. i to: 1 Bonacić-Piculović. Ivan Duboković.—1713. Ivan Obradić. Luka Biličić. Georg.—1716. Jerolim Kevešić i Petar Versalović.POTHUME Zaselak se nalazi u ravnici na.). ' 68 . Ž u v i ć 1 porodica. Silvestar Martinis (1713. Ivan Jakasovic. dobiju Bobovišćani kapelana. Vice Dujmović. 1749. 2. iz Š k r i p a . Bresanini. Bonačić.). v. u »casali« Pothume spominje se 5 porodica. 1656. ' 4. kolovoza 1687. D. Anton.). U mlinarskoj anagrafii god. — Marinovići su došli iz Bobovišća i osnovali Pothume. Tade Milačić. jedan Marinović iz Pothuma kumuje u Bobovišćima. M a r i n o v i ć 11 porodica.. Ivan Maričić. Petar Marinčev&ć-Gligo. Ivan-Pavao Cemfeius. t e središte nove župe postaju Bobovišća 3. Toma Vincenti. u Bobovišćima je rektor (upra­ vitelj crkve). kok> voza 1750. L e s i ć 1 porodica. 1693. Prvi 'stui stanovnici naselja Marinovići iz Bobovišća. 1 Marinović-Kade i 3 Marinović. odcjepljuju se Bobovišća ai Ložišća od mlinarske župske crkve.

Marinčević alias Kenjac. Maričević vocatus Baliga. Krstulović sive Sefcuil. Toma Krstulović Jurjev. 36. 1696. Dinko Juriša' kao nasljednik pok. 31. Stjepan Buzolić kao nasljednik pok. Petra. * 1703.: Bavčević. 27. 1697.: Marinčević. Sargo. Petar Krstulović Ivanov. Krstulović alias Mandić. Jurja. Marko. Marinović vocatus Kenjac. 10. Stjepan Krstulović pok. 43. Frane. Bučić. Grasović. Marinović iz Pothuma.: Krstulović sive Barišić. Ivan Marmčević pok. 21. Petričević. Anton Marinčević pok. Antona. Krstulović vocatus Sapunar. Marinčević alias Gligo. Frane. 1699. Juraj Krstulović pok. 1712. 13. Petar Krstulović pok. Dragičević sive Čačičić. Matij Versajković Pavlov. Stjepana. Stjepan Krstulović pok. 26. Pavao Versajković pok. Ivan Marinčević Jerolionov. Lovre. 29. 40. 47. 12. Ive. 33. Ivan Krstulović pok. Nikole. Zuanić. Luka Krstulović pok. 8. 48. Ivan Krstulović Lovrin. Juraj Krstulović pok. mistro Jerolim Marinčević pok. Marko Krstulović pok. Jurja.: Lovretović.: Marinović vu^go Rado.: svećenik Mateus Joanicius. Frane. Ivana. 20. 35. 7. Juraj Krstulović pok. Krstulović sive Bradašić. 32. Ivan Krstulović pok. Stjepana.. . Šimiunović.Krstulović. 34. Bradašić. Ivan Krstulović Stjepanov. Nikola Krstulović Antin. 28. 46. Ivan Krstulović pok. 1760. 37. Nikole. 19. 23.. Ivana. Nikole. Krstulović pok. Jurja. Frane. Anton Krstulović pok.. Marinčević detto Halatović. Juraj. Krstulović »cognionime« Simunović. Bučić vulg6 Gatoot. 1702. Marinčević vulgo Gramdo. 6. 14. Ivan Krstulović pok. Ante. 24. Juraj Krstulović pok. Nikola Krstulović pok. Trebotić.-Stjepan Krstulović Antin. Marka. 42. Čepkalović. Trebotić. Ivana. Lovre Krstulović Jurjev. Prezimena prvi put spomenuta kroz prvih'20 gođlnla boboviške matice 1693.2 1. 25. 38.: Vlasanović. Frane.: Marinčević alias Sargo. 18. Ivan Krstulović 69 . Ivan Krstulović pok.: Marinović iz Pot Hume. Marimčević vulgo Popile. Ivana. Anton Krstulović pok. Ivan Krstu» lović pok. Nikole. Fabri. Bučić vulgo Loze. Marinović »cognionime« Čuko. 2. -. 9. 5. Stjepan Krstulović pok. -1694. Lovre. 15. 3. Ante Krstu­ lović. 1695. Juraj Krstulović pok. 49. 17. 30. 1698. 16. Marinčević pok. Nikole. Filipi. 22. 44. Leopold Krstulović pok. 39. Juraj Krstulović Ivanov. Stjepan Krstulović pok.: ipop-rektor Koviljaneo. 4.' Nikola Krstulović Jurjev. Luke. Nikole.ć pok. • Popis bratlma iz Bobovišća i Ložišea god. 41. 45.Nikole Bonačića. Anton Krstu­ lović Sfjepanov. Stjepan Krstulov'i'. Josljp Krstulović Antin. Krstulović alias Lovretov. Ivan Krstu­ lović Jurjev. Frane Krstulović pok. Mandić.: Biličić. Petar Krstulović Jurjev. Juoraj Krstulović Lukin. " 1701. Marina. Marinčević sive . 11. Nikole. Žuvić alias Baloja. Krstulović sive Čepkalović.

Šime Krstulovic pok. 51. Cerimo alias Bavčević. C »e Castellis«. Juraj Marinčev-'ć pok. Među »galeotti di Neresi« za bračku galiju god. Nikola Krstulovic pok. Petar Krstulovic pok. 91. 80. Jurja. god. Anton Krstulovic poik. 1758. 76." Matij Nizetić Tomin. 93. 103. 85. G1 i g o 1 porodica. 58. 92. 72. Martin TreViizan. Frane Martinić pok. Anton Krstulovic Jurjev. 1562. 64. Juraj Krstulovic Stjepanov. U matici krštenih od god.). 52. Juraj Krstulovic Petrov. Dinka. Ivan Krstulovic pok. Ivana. 67. 71. 1721. U staroj matici u Nerežišćima ima Cerinića od početka (g. 89. 70 . 62. Anton Krstulovic pok. Petar Trevizan. Na Šolti se spominje Cerinov god. 107. 1777. Stjepana. Juraj Krstulovic Nikolin. Jurja. 78. jPavao Šimumović pok.. Juraj. god. Ivana. 94. 1814. Nikole.. 86. Luka Krstulovic pok. Jurja. Ivan Versa jković Pavlov. Jurja.4 2. 1695. Ivan Krstulovic ipok. 53. 1714. Jurja. 1765. Nikola Krstulovic Ivanov. Frane. Marpinčević Petrov. god.pok. 1715. naute Cerinić. U matici krštenih od početka (god. Ivan Krstulovic pok. Pavao (sinovi Frane Martinića). Petar Krsitunović pok. Šinie Krstulovic pok. Marina. Nikola Krstulovic Juirjev. Jerolim. 109. Juraj Krsitulovic pok. Ivana. i to uz vulgd ili sive. 56. god. pok. Nikola Krstulovic. 1694. Lovre Krstulovic Ivanov. Ivana. Petra. 79. 57. Matij Krstuljović Ivanov.. i 1721. Jurja. Jurja'.Ivana. Sadanje porodice 3 1. Jerolim Krstulovic Ivanov. Nikola Krstu­ lovic Ivanov. god. Ivana. Don Petar Grassi pok. 101. Petar Krstulovic pok. i 1717. 1776.) kao Marinčević alias Gligo. 73. CerinićBavčević. Petar Draigičević pok. Frane Dragi­ čević Petrov. 88. 1625. 1657. 66. 69. Ivan Šimiunović pok. 50. Dinka. i 1741. 55. kao kum Bavčević iz Šolte. 54. Ivana. Ivan Krstulovic pok. Valerija. Cerinić sive . 95. god. 77. 1752. 63. Luka Krstulovic pok. Marina. Pavla. 68. Tpnia Nizetić. C e r i n i ć 3 porodice. Ivana. 96. 84. god. 98. a god. Ivan Krstulovic pok. Matija. Viktorija). Petar Dragičević pok. 105. Petar Marinčević pok. 1824. 110. Anton Krstulovic pok. Stjepana. 60. Nikola Trevizan. 106. Nikole. Cerinić seu Bavčević. 100. samo Bavčević is napomenom: iz Bobovišća. Matije. U sutivanskoj matici kao kum god. Cerinić iz Botoovišća. Frane. 108. Juraj Krstulovic pok. Nikola Šimunović Pavlov. Toma Krstulovic „pok. Lovre Krstulovic pok. Pavla. 75. Ivan. Nikola Krstulovie pok. 90. Matij Krstulovic Stjepanov. Frane Dragičević pok. Petar Marinčević pok.Bavčević. 81. Pavao Krstujlović pok. popisano je 13 Cerinića. 65. 87. Stjepan Krstulo'vić Ivanov. 97. 99. Juraj Marinčević Petrov. slično dolaze i kasnije često piurta. 1720. 61. 59. 104. u nerežiškoj matici god. Jurja. Jurja. Alban Tre­ vizan (braća pok. samo Bavčević god. Jurja. Dinko išimunović Pavlov. Bavčević-Oerinić. 102. 74. i 1727. Frame. Frane Krstulovic pok.^70.

U bobov'iiškoj. U matici krštenih od god. i 1727. . i 1746. 1625. 1733. god. 1625. god. U staroj matici u Nerežišćima ima Grasovića od početka matice (god. lapicida Grassi. 1746/Krstulović vulgo Lebedinov.. 1804. 1741. 4. Marinčević »detto« Halatović. god. za bračku galiju bila su 3 Grasovića. i . a god. Grassi. 1721. jednako i god. god. »rector et econonius« M. porijekloim: iz B o s n e . god.god. pop M. 1655. 1724. 1574. H a l a t 2 porodice. 1725. u dolskoj god. Stipanović ©eu Maričević. -1718. G r a s s i 2 porodice. 1767. Marinčević dictus Gligorić.) kao Marinčević alias Halat.. fabri Grassi. 1725. 5 • ° 3. 1719. magistri Grassi. 1657. magistri Grassi-.).1761.. 1693. ' -U sutivanskoj matici god.. god. Prema još nepotvrđenoj predaji. god. god. L e b e d i n a 3 porodice. Marincić alias Gligo. god. Marin­ čević sive Halat. kao kum iz M i I n e . 5 Prezime se Grasović nalazi među nerežiškim vlasnicima pašnjaka gpd. Porodica je pripadala privdF. i 1788 Marinčević-Halat-. 1774. Grassi iz nerežiške župe. pop Marangunić. 71 ..a r t i n i ć 1 porodica. god. god. pop Stipanović i god. god. 1665. v god. M a r a n g u n i ć 3 porodice. U matici krštenih od početka kao Grasović (god. a god. 1719. U napeižiškoj matici spominje se god. magistri Grasoević.egiranim obiteljima. zabilježen je Gnasoevtc iz Kaštela. 1766. 1717. artifex Grassi. 1717. 1728. god. god. koji su primali sol god. 1659. vulgo Gligo. god. U matici od god. lapicida Grassft. 1744.6 Prezime Grasović nalazi se i u popisu pučana. pop M. 1744. 1746. 1775. i 1733. jednako i god. god. nalazi se mistro Ivan Stipanović. 1589. 1734. 1798. 1762. zabilježena je jedna ženska M. pop Marangumić iz s Bobovišća. matici bez gornje napomene god.1792. 1696.7 U nerežiškoj matici god. U popJsu »galeotti di Neresi« od god. iz (Pražnica. nauta M.). i 1711. M . 5. 1728. 1799. U staroj matici u Nerežiš&ma ima Marinčevića i Maričevića alias Stipanović od početka (god. 1729. god. Od početka matice (god. Krstulović alias Lebedina*. Među »galeotti di Neresi« god. naute Gligo. . U merežiškoj matici zabilježen je kao kum god. kao Krstudović vulgo Lebedin. 1733.). 1656. fabri Gnasović.. U'mat'ici god.. Grassi. sive G. i 1721. alias G.. 172'3. 1774. a god. 1767. 1724. "7. kao kum iz P r a ž n i c a . 1794. 1702. 6. god.

Škrmetie iz Bobovišća. 10.) kao Krstulović sive Sekul. Marinović alias Radić. 72 . U staroj matici u Nerežišćima zabilježlh je Mihojev od početka (god. 1773. 1719.. kao Mišković. 1768. . i 1729. 1715. god. 1782. Marinoviić sive Rado.. god. Krstulović alias Mihojev. god. i 1716. 1747. 1719. Mišković »olim« Sotković. N a z o r 2 porodice.. 1750. god. god. samo Sotković god. Sekulov.. dalje više puta s napomenom: iz J e s e n i c a (Poljica). Š k r m e t a 4 porodice. naknadno dodano Trevizan. 1745. Krstulović sive Sekulović. 1721. Dragičević alias Skarmeta. 15. god. 1714. Marinović sive Radić. 1753. god. god. * >' • U matici od god. god. Radić. i 1728. Trevizan Buranello. samo Mihojev god. R a d i ć 2 porodice. i 1793. spominje se kao Markiović vulgo Rado. i 1734. god. 1734. 1724. i 1746. samo pitalo. 1809. 1715. 1736. 1777. 1728. 1725. 1734. i t. god. 12. 1732. 1752. Skarmeta alias Šare.. 1733.. 1726. 1694. • i 1727. 1741. Krstulović alias Sekul.. 1751.. Dragičević alias Šare. 1728. 1724. jednako god.. god. 1714. god. 1725.. a god.. Trevizan-Vitorello. fabro Radić iz. 'god. 1730. M i š k o 1 porodica.14'. P i t a l o 3 porodice. 1825. Krstulović vuilgd Pitalo. 1729. god. god. Trevizan. spominje se kao Krstulović alias Pitalo. god. nauta Trevizan. god. god. i 1752. 1722. god. 1657. god. Od početka matice krštenih (god. jednako god. Bola kao kum.. Miško. Dragičevići su vjerojatno iz Poljica. »god. Dragičević vulgo Skarmetić. 1792. 1834.v 8. 1719.. Trevizan iz B u r a n a. 11... d. T r e v i z a n 6 porodica. U bobo viškoj matici krštenih od god. 1725. god. kao Trevizan'i Burianensis. 1752. 1738. U milnarskoj se matici spominje kao kum god. 1727. god. Marinoviići su vjerojatno iz Poljica ili iz Omiša. 1749. U matici od god. U boboviškoj matici krštenih zabilježen... Skarmetić alias Dragičević. 1724 i 1727 Krstulović vulgo Piitalović i Marino vic vulgo Pitalo. 9. god. 1717naute Albani Burianensis. god. kao Krstulović vulgo Mihojević. god. kao Dragičević vulgo Skarmeta. je god. god. 1727. Sekulović. S e k u 1 8 porodica. 1834. 1717. U matic'ii kirfštennih spominje se od god. samo Mihojević god.1728. Viktor T^revizani. "i 1733 Krstulović sive Pitalo.). 13. Marinović-Radić. 1830. 1703. M i h o j e v i ć 5 porodica. U matici od god. Krstulović vulgo Sekul. U matici od god. jednako god. god..

god. spomenuta je Orsola Anitiićeva. Sadanje porodice 1.) kao Marinović alias Trebotić. 1791. 1724. Siuitivanjani i mnegi drugi Bračani identificiraju oba naselja pod imenom Bobov:' sca. Novi je most sagrađen gd. Krstulović sive Antičević. Ajmitov. i S. ' . koji je za kandijskoga rata bio zapovjednik plaćeničkih četa u Trogiru. kao Krstu­ lović vulgd Žaro.Tako je na pr. za proloma oblaka vođa odnijela most. Od početka matice krštenih (god. Burian Vittorello s napomenom: iz Bobovišća. Stari Dvori. 1783. e 17. Marinović sive Tre­ botić. 1750. Na Boriće.. 1727. 1699. Krstulović detti Žaro s napo­ menom: iz Bobovišća. 1900. i 1719.) bila su 24. Pjerotovi. Nazorovi Dvori. isto god. i 1724. 1716. 1750. a stanovnike kao Bobovišćane. ožujka 1884. Marinović vulgd Trebotić. a i Ložišćani česito nazivlju ovo naselje Velo selo. u nerežiškoj. 1724. i 1727. 1791. T r e b o t i ć 3 porodice.. 1896. god. samo Trebofać god. god. 1717. i 1721. Kanaja. i 1753. 1738. 1776. 16. 1725. ^ 73: . U početku nerežiške matice god. god. 1695..•r U sutivanskoj matidi zabilježen je kao kum god. Na'Me ju. U boboviškoj matici od god. 1725. 1724. naiuta.god. Krstulović alias Žaro. 2 Prema predaji. prvi su stanovnici bili |£rstufović-Lozići iz Bobovišća. U boboviškoj matici krštenih od god. 1702. Čelca. Ovo prezime podsjeća na rapskog plemića Žaro.. 1774. U postirskim župskim knjigama spominje se god. * . 1774. kao kum Krstulović alias Žaro.. Na Dolac. Antičević sive Krstulović.. kao Krstulović vulgd Anti­ čević. Radi oštre borbe za razgraničenje sa Sutivanom oba mjesta (L. god. Šama-tep Pislić) 19 porodica. Ž a r o 2 porodice. kao na pr. Gubno. Škrke. kao kum ( Žaro iz Trogira. god.. samo Žaro god. Nešto 'sjevernije od sela nalazi se dosta velika vododerina zvana Juras Potok ili Veli Dolac. i 1727. god.. te je o tome postavljen natpis. U sutivanskoj matici spominje se god. LOŽIŠCA Bobovi šćani. samo Antičević g. A n t i č e v i ć (nadimci: Zanetovi. Marinović-Trebotić. koji je spajao dvije suprotne obale Potoka. • . Za jakih kiša poteče kadgod mnogo vode. Zared.. Mala Banda. Pojedini dijelovi sela imaju svoja posebna imena. 1656. razoružana. Kore. U Bok. .

spominje se prva B. 1716. J844. 1774. 1702. 1791. g. g. Krs£ulović sive Badšić. 6. a god. Bikar. "Ćirilo. 1698.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva oid god. god. g.. d. 1722. Krstulović vulgo Čepkalović. 4. 1728. 1740. 1727. jednako god. god.." B a l i ć (nadimak: Dugopojac) 4 porodice. Krstulović detto Oepkialo. Šćapanović sive Biskupović iz Gornjega Humca. 1745 i 1782. U sutivanskoj maitici) spominje se kum iz Bobovišća Čepkalović g. god. 1889. 1727. 1727. U sutiivansko j matici zabilježen je god. Mede. jedna ženska god. 1719. jednako g. C e r v o n e 1 porodica. 1676. Versalković-Bariški god. Među »galeotti di Neiresi« za bračku galija u popisu od god. Doselio kamenar Arkanđel iz G i o v i f i a z z o /(Italija). Krstulović seu Čepkalović. „ B r a d a š i ć (nadimci: Pobo. 3. 1693.2. 1725.... a g. i t.. Krstulović-Čepkalović. (ženska) iz D u g o p o 1 j a. 1770. U popisan vlasnika pašnjaka spominje se Barišin Mate iz Splita. 1698. U nerežiškoj matici god. god. Antunac. 1697. jedna ženska Versajković »relicta ex nauta« Marinčević. Krstulović alias Biskupović. 1725. 1696. samo Berkuić god. u nerežiškoj "matici g. iz Bobovišća Krstulović alias Čepkalović. 1730. i 1730. 1727. Versa jković alias Barišić. Bradašić-Krstulović. 1778. Binda. Lako) 20 porodica. 1625. god. doselili sa otoka Hvara. 1588.'Perko.. 1720. 1745. Veli Jere. i 1728.. i 1727. 1716. iednakO' god. 1700.. 1781. zabilježen je Barišić iz Bobovišća.. i 1726. 1781. Č e k a l o v i ć (nadimci: Grižun. 1727. 1718. U boboviškoj maitici od god. Loširuka. oženio se god. Barišić iz Ko tišine. jednako god. God. god. god. god. 1733..' 1818. ' Prema jednoj verziji.. 1723. Krstulović sive Čepkalović. Bradašić sive Krstulović. 1657. kao' Drag^čević alias Bisku. Bradašić iz Ložišca. samo Versa jković god. Juinko. u postirskoj se matici spominje god. Dragičević vulgo Bisikupović.spomlim'je se god. god. Versačević god.. 1715. g. State. Od početka matice (god. Baćulin. i 1793. U bciboviškoj matici od god. 5.. 1721. 1656. Krstulović vulgo Bradašić. Žepo) 6 porodica. U boboviškoj-matici krštenih cd g. 7. . Kjakini) 11 porodica.. Tragetijer.-Delija. U bciboviiiškoj matici cd god. 1815. i 1730. 6 B i s k u p o v i ć (nadimci: Mišić. 1665. Mačiće..) kao Krstulović sive Bradašić. Monče. B a r i š i ć 5 porodica. Baiifšić-Berkuić.pović. U postirskiim župskim knjigama . Krstulović sive Čepkalović vulgo Lažanjiv. . nalazi se Ivan Aiitičeviić. Krstulović alias Bradašić. g. god. 1721. BiskupovićKrstulović. Sove.

1891. kao> Krstulović alias ' Jurini. 1724/i 1728. Krstulović vulgo Jurać. 1752. 1833. g. i 1830. J u r i l i (nadimci: Kele. Krsibulović alias Domić. U istoj matici g. U sutivansko j matici spominje ~se kao kum iz Bobovišća g. KrstuBvić dictus Domić. U bobovnškoj matici krštenih g. 10. 1820. jednako g. doselio iz S i n j a oko> g. 1807. Krstulović alias Jurin. g. 1762. 1790. samo Ivko g. i.. 1753. 9. Jurać-Lučić. 2 porodice. Grgica) 11 porodica. jednako g. M i š e t i ć . g. 1795. 75 . 1748. doselio J. Krstulović sive Domić. Krstulović-Domić. Kr­ stulović alias Domic. Markić Lončić) 28 porodica. J u r a ć (nadimci: Jurela. g. J u r a š i n 3 porodice. g. 1865.. na pr. 1748. Krstulović alias Franjola. 17. 1825. .. 1774. Krstulović-Jurin. Bile. g. M a r i n o v 3 porodice. 1752. 13. s napomenom iz S e l a c a . g. s napomenom. Krstulović alias Juras. Košić. 14. 1723. Žiža. 1731.. 1775. g. D o m i ć (nadimci: Sila. Dujinica. L u č i ć 4 porodice. 1820. — Mišetići u Splitskoj potječu iz Poljica. U boboviškoj matici od g. g. i oženio se postolar Ante g. Krstulović alias Marinov. 1803. U boboviškoj -matici -krštenih cd g. F r a n j o l a ' ' (nadimak: Bilin) 11 porodica. g. Kacotov) 8 porodica] . K r i v i ć 1 porodica. Skrivanello. 1800. Krstuk> vić-Marinov. g. g. Nadalovi. 1810. 1728.11. L o m b a r d i ć (nadimak: Pošćer) 8 porodica... kao Krstulović vullgo Franjola. 1775. 19. Jaje... 1734. 1742. 1804. iz V e n e c i j e (Mleci) kao Lombardi. 1782. 1771. Fratrov. 1800. . 1778. 1836. 1774. I v k o (nadimci: Brsata. Špire. U boboviškoj matici krštenih od g. 1782. kao Krstulović vuilgo Juras. U" boboviškoj matici krštenih od g. U boboviškoj matici krštenih od g. g. 16.nšuil!. U boboviškoj niatici rođenih" ig. Krstulović vulgo Domić. jednako g. g. 12.8. g. 1776. Krstulović alias Marinović. Krstulović dictus Juraeević. Kasnije se spominje više puta. 1804. kao Jurać-Lučić. 1739.. 1821. Pavičić alias Franjola.'i 1804. 1791. i to jedna ženska kao Krstulović alias Ivko. Brkin) 9 porodica.: kao Krsibulović alias Jurać. U matici rođenih u Bolbovišćima od g. Krstulović dictus' Juras. samo Franjola g.• U boboviškoj maitici krštenih od g. J u r a s (nadimci: Krunin. Krstulović-Jurać heres Juras. Ko. islalta. Škarpa. Krstu­ lović sive Jurać. Mizerija) 13 porodica. iz K a š t e l K a m b e l o v c a i oženio se g. g. U boboviškoj matici od g. 1721. 1728. g. 15. 1726. g. 18. g.

Krstulović dictus . 23. S a p u n a r (nadimci: Lukini. doselio se i oženio Ante iz Z a g v o z d a g. Gluho. 1768. Saponar. 1779. U boboviškoj matici rođenih od g. 1722. Getov. Pavlović. ReJbac. P a v l o v (nadimci: SutulM. Buratin. R a k o 1 porodica. U boboviškoj matici cd početka g. vrlo često od g. i 1722. 1721. Lukinac. jednako g. Krstulović đicti Sapu­ nar. S a p u n a r i ć 6 porodica. jednako g.. Krstulo. iz Poljica. Krstulović vulgo Sapunarov. 29: Š i m u n o v i ć (nadimci: Lose. SimiMiović s napomenom: iz Nerež'šća. Krstulović alias Mićul. jednako g. "U boboviškoj matici g. 1721. ' U boboviškoj mat : ci od "g. do g. 1781. g. U boboviškoj matici g. Rade. 26. 24. Buortin. 1812. 1749. R a d i ć 1 porodica. g.20.. Spuce) 30 porodica. 27. U boboviškoj matici krštenih g. Lolin.. g„ 1724'. 1753. 1830.l Porijeklom od roda Marinović iz B o b o v i š ć a . g. Beje. i 1777. 22. N a z o r 9 porodica. 1744. Krstulović alks Rakela. 1771 i 1778. 21. 1727. i 1744. 1717.Pavlović. . Sprta. Krstulović dictus Mićul. 76 . g. g. 1776. Banđirica.. 1767. g. g.. kao kum s napomenom. Leko. Krsibulović alias Sapuna­ rić. s napomenom: iz. Krstulović-Perić g. Lošin) 19 porodica. g. 1727. 1882. Pliše.. Pinica. 1753.. Krstulović sive Simunović. 1714. Veli Mikula. 1727. Plivo^ Rica. Kacotovi. 1793. Pavlov. Krove. g. g. i 1776. P o l d o 1 porodica. 1695. Remengo. Krstulović vulgd. iz | P o l j i c a -(Jesenice)-. g. Gueić. 1711. pored prezimena Krstu­ lović naknadna dodano Rakelić. 1701. KrstulovićPerić. 1774. i 1819. 1726. P e r i ć (nadimci: Glušić. Cirkul) 50 porodica. jednako g. g. 1774. Lemo. Nadalin. 1693. 25. 1774. iz D r a č e v i c e . samo Perić g. Boso. g. Krstulović alias Perić. g. g. 1734. i 1751. U boboviškoj matici krštenih od početka (g. kao Krstulović vulgo. Krstulović coghomrne Š ! munović.. Sinčevi. 1752. 1723. Lomom) 18 porodica. Čiča. dictus« Perin. Skenđerbeg. samo Sapunar god. g. Krstulović vulgo Rakela.. Mićul. Krstulović vulgo Rakelić. g.) kao Krstulo­ vić »vocatus« Sapunar. 1755. Govorela. Mile.. Radin. Krstulović detto Sapunar. R a k e l a (nadimci: Brnić. 1753. 1855. spominje se jedna ženska Sapu­ narić iz Bobovišća. kao Krstulović alias Pavlov. 1848. 1842. vić-Mićul. Beljure.. . Bogcimoja. g.. g. 1797. Franićev. Tutovac. oženio se Ante g. U boboviškoj matici irođenih N. Katuše. 1719. 28. i 1728. Slike) 2 porodice.1802. Škampavija. Lešandrov. i 1816.

1820. i 1768. Dragičević iz Donjega Humca. Pavlov. U boboviškoj matici krštenih od g. 77 30. jednako g. rektor Felix Dragičević. Lučić. Prema tradiciji. 35. Jvko. Perić. 4. 32. Kapologo. Krstulović alias Valerin. s napome­ nom iz P u č i š ć a . . g.* Dračevice. g. D r a g i ć e v i c (pored postojećih porodica Biskupović i Škrmeta). 1765. g. Valerijev. kao Cattani s na­ pomenom: iz B a k r a . g. Krstulović »ceres hered.) Dragičević sive Čavičić. S v e t i n č i ć 2 porodice. Krstulović alias Lukrejurjeva. .« Dragičević. 1802. 1795 i 1801. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . iz S i u t i vana. 1693. Mihojević. 1694. š t a m b u k 2 porodice. g. 1816.. doseljenik iz S e l a c a umro je g. 37. Sekiul. . U početku boboviške matice krštenih zabilježen je (g. kao Katanić g. V i c i n (nadimci: Bace. 1775. Krstulović alias Lukrejurjeva s kasnije-nadodanim nadimkom Vicin. koji su primali sol g. g. zabilježen je kledk Dragičević. U nerežiškim župskim knjigama g. U boboviškoj matici od početka g. Marinov. 1703. Pitalo. V a s o ^ n 1 porodica. Sapunane. 1778. do oko-g. g. Krstulović-Valerijev. 1793. Simunović alias Donković. i 1763. 3. Antičević. Smoko) 14 porodica.. Rakela.. Jurać.7 2. doselio kao drvodjelac iz V e n e c i j e i oženio se g. ' " Z v a n i ć 1 -porodica. 1678. 1762. U nereži:|koj matici g. 1716. Bradašić. 1819. Vicin). samo Vicin g. Izuimrle ili iseljene porodiice u Bobovišćunlai i Ložišćima 1. Žaro. g. g. 1658. Jurin. g. 1574. 1777. kao (kum. Krive. doselio i oženio se Ivan iz T i j a r i c e g. Sapunar. kum Dragičević iz Gornjeg Sela na Šolti. g. . g'. Valerijev. . . 36. Krstulović-Dragičević. 1783. U matici od g. 1733. 1794. Krstulović iz Ložišća. Krstu­ lović-Vicin. 1884. s istom napomenom g. 33. 1891. 1774:.. 1788. 1885. 31. Simninović-Donković. Čekalović Domić. Juras. U -boboviškoj: matici krštenih od g. T r e b o t i ć 1 porodica. 1746. porijeklom iz Poljica. 1787. 1895. 1758. K a t a m i ć u boboviškoj matici kum g. Simunović-Petrić iz Dračevice. 1808. G a l o v i ć u boboviškoj matici krštenih od g. V a l e r i j e v (nadimci: Špire. 1760. K r s t u l o v i ć (pored postojećih porodica: Lebedina. kao Krstulović alias Valerijevi. s istom napomenom C. 1774. Pulenta) 4 porodice. od roda Marinovića. g. . Prezime se nalazi u popisu pučana. Franjola. S u č i ć (nadimak: Ti jarica) 1 porodica. doselio* kao postolar g. 34. g.

. g. 1693.ine« Šimunović g. g.. 1735.8 i u popisu siumartinskoga novog stanovništva od g. 1660. g. i 1753. u početku nerežiške matice g. iStipičevJć.. 1749.. Krstulovic vulgo Svočera. 1725. Krstulovic alias Dundo. a iz Ložlšća g.U boboviškoj matici g. g. i 1715. 1728. Krstulovic sive Bučić vulgo Loze. 1771. 1777.. 1811. 1738. 1821. samo Dragun-g. 1719. Krstulovic alis Bučić.. g. 1727. g. Krstići. U suitivanskoj matici i župskim knjigama Krstulovic s napo­ menem: iz Bobovišća g. 1800. Krstulovic alias Mandić.... M a r i n č e v i ć (pored postojeće porodice jGligo). samo Jura g.. Krstulovic đictus Olimpijin... samo Lovretović. 1761. 1776. Lozić g. 1695. 1727..) kao Marinčević vulgo Grando. mistro Krstulovic.7 Prezime Jerčić nalazi se u popisu bračkoga plemstva od g. g. Krsitulović vulgo. 1800. i kasnije. i 1733. Krstulovic »olim« Stipičević. g. s Među »galeotti di Neresi« g. 1787. Krstulovic vulgo Loze. g. g. 1755. g. i 1729. i 1675. Kifs.. Krstulovic vulgo Pećina. Od početka boboviške matice (g. 1694. Krstulovic-Jurjević. češće Marin•» I O . 1716. Krstulovic s napomenom: iz Supetra g. 1777. g. 1724. Krstulović-Dragičević. Krstulovic alias. u nerežiškim knjigama s napo­ menom »iz Bobovišća« g. g. Stipičin. 1699. g. Krstulovic vulgo Lozić... i dalje. 1782.. i 1734. g. 1746.. 1698. Krstulovic alias Loze. Dragun. 1701. jednako g. 1589. 1731. do g. 1729. 1726. 1756. 1733. 1751. g. 1774. 1802.. g. samo Mandić. Krstulovic alias Likoitovi. 1774. Krstulovic »co'gnom.. samo Bučić g. Krstulovic sive Simunović g. 1831. 1724. 1747. 1774. Jerčić. g. Bučić vulgo Loze. Krstulovic sive Biutčić.. 1779. g.i 1753. 1625.vulgo Jura. g.. 1745.1693. s napomenom iz Ložošća g... 1778. 1757. i 1702. 1715. 1819. g. 1730. g. g. Olimpić. 1746. 'Krstulovic .9 Prezime se nalazi i u popisu vlasnika pašnjaka g. g.4. 1770. za bračku galiju popisana su četiri Krstulovića. iz Milne (kum) . g. samo Krstu­ lovic g. 1696.. g. Krstulovic alias Lqzie.. Krstulovic vulgo Jerčić. 1728. g. Bučić vulgo Galiot. 1800. Krstulovic-Jirč'ć.5 Prema neprovjerenoj verziji. i 1711. g. Prezimena Krstulovic i Jerčić nalaze se u popisu pučana. 1824. 1773. Krstulovic vulgo Jurko. 1716. Krstulovic vulgo Vranjčić. 1772. koji su primali sol g. od g. 1734. 1725. Krstulovic-Jura. 1574.. 1780. Krstulovic s've Dragun... g. 1657. i 1730. g. 1727. g..tulovićJerčić. 177. 1742. 1711. g. g. Krstulovic detto Bučić.. 1728. 1788. 1703.. 1710. Krstu­ lovic alias Jurko. 1694. Krstulovic vocato Bučić. Krstulovic sive Lovretov. 1802. i 1776. 1718. 1729. Krstulović-Čepkalov:ć\Hire. g. 1701. i 1815. 1673. g. 1723. Krstulovic alias Stipičević. ' g... g. 1820.6 5. g. samo Dundo g. 1804. g. 1653. 1787.. 1774.. samo Hire g. 1775. 1702.. spominje se Jerčjć. porijeklom iz Bobovca u Bosni kao . 1658.

čević vulgo Popić; g. 1728. Marinčević »sive« Popić; g. 1750. nauta Marinčević sive Popić; g. 1771. samo Popić; g. 1817, zabi­ lježen je jedan Popić iz Slatina; g. 1694. Marinčević »vocatus« Buliga; g. 1718. Marinčević »dicto« Buliga; g. 1727. Marinčević vulgo Bulišić; g. 1758. Marinčević vulgo Buliga; g. 1777. i 1788. Marinčević-Bulizićf g. 1702. ©amo Marinčević. U nerežiškoj matici Marinčević iz Bobovišća spomenut g. 1737. i 1751.; u dolsko j g. 1726.; kao Marinčević u škrjpskim župskim knjigama od g. 1642.; u početku bolske imatiee g. 1604. spominje se Marinčević-Tusa, ia samo Marinčević g. 1609., 1&15., 1701. U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. nalazi se Pavao Marinčević,5 6. M a r i n o v i ć (pored postojećih porodica 'Radić i Treibotić). Od početka matice krštenih g. 1693. do g. 1815. vrlo često s -napomenom: iz Pothuma; samo Marinović g. 1699., 1731., 1734.; g. 1696. Mariraović vuigd Kenjac; g. 1702. Mairinović »cognomine« Glugko; g. 1711. Marinović detto Čuko; g. 1723. Marinović alias Čuko; g. 1731. Marinović sive Čupko; g. 1714. samo Čuko; g. ~^, 1722. Marinović alias Vulasinović; g. 1701. i 1723. Vlasanović; g. 1728. Marinović vulgo Viulasan; g. 1722. Marinović dicto Gavletić; g. 1725. Marinović alias Zavalo; g. 1725. Marinović vulgo A'nić; g. 1725. Marinović alias' Žuvić; g. 1730. Marinović alias Dugohavić g. 1728. Marinović vulgo Buva. U nerežiškiim župskim knjigama Marinović iz Bobovišća spo­ menut g. 1672. i 1723/; tu prazničkima s istom napomenom g. 1721. i 1728.; u nerežiškoj matici g. 1661. 'zabilježen je Kenjac i Marinović. U bolskoj g. 1655, M. s napomenom: iz Omiša. Prezime Marinović dolazi u nerežiškoj matici od početka g. 1655. God. 1672. spo­ minje se Petar Marinović »iudex et ambasciator Almissae«.10 U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. (schiera rea!le) popisan je Ivajn Marinović, a u »galeotti di Bol« Ivan Marinović pok. Ciprijana.7 7. O b i a č i n o v i ć od g. 1750. u boboviškoj matici krštenih s .napomenom: iz K o i m i j s e ; izatim. g. 1753.; g. 1790. JurišićO'blaoinov'ić; jednako g. 1794. i 1802. U sutivanskoj matici prezime Oiblačina, Oblak i Ofolačinov često od g. 1696. do g. 1654., ali g. 1652. kao misttro Barsatić over Oblačina. 8. R a d e t i'ć u tobo viškoj matici krštenih g. 1738. i 1739. s na­ pomenom: iz T r o g i r a ; g. 1740. faber Radetić iz Trog'ra; spominje se g. 1744. i 1769.; g. 1751. fabro Radetić; g. 1776. i 1792. magistri Radetić. 9. i š l ć e d u l a (Schedula) dko g. 1805. u matici spomenuto neko­ liko puta: nametnuto prezime nezakonitom djetetu. 79

10. V i u i i a t o v i ć u bofooviškoj] matici krštenih. kao VulatovićBukavac g. 1799.; g. 1804. Vulatović s napomenom: iz M i l n e ; g. 1805. Vlaković-Bukavac. 11. Ž u v i ć gotovo od početka matice krštenih (g. 1696.) kao Žuvić sive Balpga; jednako g. 1702.; g. 1752. Žuvić »detto« Balogia; g. 1730. samo Žuvić; g. 1725. Marinović alias Žuvić; Žuvić iz D r a č e v i c e od g. 1723. do g. 1796. kao kum više puta; g. 1777. kao kum iz Nerežišća; g. ,1780. kum iz Sutivana. Prezime se spominje u početku nerežiške matice (g. 1656.), kasnije s napomenom:~ iz Dračevice. BOBOVIŠCA LUKA Novije naselje u morskoj uvali; kao pristanište za Bobovišća i LfOŽišća nastalo od ma'gazina boboviških a ložiških. Prema sjeveru u predjelu Rat bilo je prethistorijsko naselje.11 Na više mjesta pri. obrađivanju zermje nailazi se ma terakotu, komade olova, urne, metalne dijelove i čr. Više ljudskih kostiju nađeno je g. 1899. Dosta se terakote našlo na sjevernom podnožju Gornjega Dolca i južnoga Pogravja. Kuće su se smjestile pored desne i lijeve morske obale; one, ikoje su pored desne obale (gledajući s bračkog kopna !), potpadaju pod ložišku župsku crkvu, a one pored lijeve obale pod bobovišku crkvenu župu. Sadknj© porođicfe Desna obala: N a z o r 2 porodice; porijeklom iz P o 1 j i c a (Jesenice). Č e p u l o 1 porodica financa u penziji!: sa z a d a r s k o g otočja. Lijeva obala: N a z o r 1 porodica; porijeklom iz P o l j i c a . G l i g o 1 porodica;-u staroj matici krštenih Marinčević alias Gligo (g. 1694.)
LITERATURA I BILJEŠKE: a) Allegatio Juris et Facti Pro A. R. D. Joanne Marangunićh Parocho de Milna, nec nom eommuni, et Hominibus dicti Loci Contra Incolas Stanaz Dolaz, Lozischie et Podhume Pharens Dioces. — Rukopis kod don I. Bonaccija. b) Allegatio Juris et Facti, pro Incolas Stanaz Dolaz, Ložischiiie, et PodImme Pharens. Diocesis, contra A* R. D. Joannem Marangunićh Parochus de Milna, nec non Communem et Homines dicti Loci. — Rukopis kod don I. Do­ nacija. 2 prijepis rukopisa kod mene. Rukopis se nalazi u sklopu spisa u vezi borbe o granici između Sutivana i Ložišća ti drugoj polovici XIX. v. 3 P r e m a knjizi krštenih od g. 1693. 4 P r e m a saopćenju prof. đra. I. Rubića. s Mladineo; ibid., listali—14.
1

1. 2. 1. 2.

SO

Rukopis kod porodice Michieli—Vitturi, ibid, (vidi Nerežišća ad 2). Rsukopis kod I. Babica, ibid. (v. Nerežišća ad 1 i Bol ad 9). s Ciccarelli, ibid'., str. 255—256. 9 Popis kod I. Babica, ibid. (v. Sumartin ad 5). !° Ciccarelli, ibid., str. 452. 11 Don F . Bulić »Ritrovamenti antichi a Bobovišće dell'Isola Brazza«, u Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split, br. 1—2, god. XXIII., 1900., str. 23—30. — Traigovi iz bronzamog doba nađeni u Vičjoj Luci, Krugu i Ratu: grčki šljemovi i potkoljenice. (G. Novak: »Naše more«, Zagreb, str. 33).

6 7

SUTIVAN Sutivan (Stivan) je bračko naselje najbrže Splitu. Udaljenost od splitskog do sutivaniskog lukobrana iznosi 13 km i 200 m. Na položaj današnjeg Sutivana zasigurno se odnosi jedna isprava iz god. 1205.1 u kojoj1 se spominju lokaliteti, koji i danas postoje »super sanctum Johannem«. Prema tomu, i prije Valierove vizitacije2 stajala je crkva Sv. Ivana, koja je dala ime mjestu (1579.). Nju spominju i obiteljski dokumenti obitelji Ivanoviić-Žuvić od g. 1500.3 Pri, razgraničenju između Sutivana i Donjega Humca,, prema dokumentima o odcjepljenju od g. 1579. i dalje, Sutivan jani smatraju, da granr'oe njihove župe idu od oiivaile: Mutoik na istoku preko bez­ vodnog potoka prema Močilima i kuće Cvitić do uvale Boibovišća na zapadu. 4 Oko g. 1700. sagradio je u Sutivanu dvorac pjesnik dr. Jerolim Kavanjin iz Splita, koji nadograđen i danas postoji. jPri ipopločenju župske crkve g. 1909. povađene su stare nad­ grobne ploče. Jedan je čio tih ploča upotrebljen za novi pločnik oko crkve. Na najstarijoj sačuvanoj ploči uklesana je godina 1594., druge su dvije ispisane hrvatskim jezikom, jedna iz g. 1633., a druga iz Cg. 1634. Dijelovi ISiutivana jesu: Spojizbanda, Bunta 'i Lučica. Svaki-se od ovih đ< jelova dije"i u manje dijelove: Mlin, Mositir, Vela Bunta, Mala Bunta (prije Pod Baraku), Novelovli Dvori, Stipanovi Dvori, Žuv'ća Dvori, Porat, Pod. Kas til, Jarnkov Dvor, Novi Put, Stasić, Smrdejina, Škrape, Maflduhorovića Dvori, Kancilir, Šimatorija, Slavića Dvori i Biskupija., Sutivanjaul u ispravama prije početka, sačuvane matice (g. 1622.) Birača Ivanović g. 1500. (1477.—1499.) iz Podgore 3 , Zvanić g. 1500.,3 Jakov Nadali g. 1505. (prema sačuvanom natpisu na kući), Katarinić g. 1519.,5 svećenik Frano Ivanović g. 1579.,2 Matej Andrijašević g. 1585. kurat iz Poljica, Alvk di Nadalii, Frane Žvanić i Sebastijan Zvanić prokuraitoir crkve g. 1585. ,4 Frane Bolanćić procu­ rator piulka.6
"Zbornik za narodni život i običaje 6

81

Popis pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1625. Galeotti/ di San Zuane.* Mihovil Dragičević, Marko pok. Mihovila Dragičevića, Nikola Dragičević, Juraj Comtuze (?), Ivan Dragičević, Jakov'Mate ja Dragi­ čevića, Jakov Poljican, Jerolim Ljubetić, njegov brat Toma, Pavao Paulović, Ivan pok. Petra Poljicana, Ivan Stipulinović, Gregorij Bidić, njegov brat Mihovil, Stjepan pok. Marka Bilovina, Petar Franje Bolančića, gastaldo Ivan Bilovina, Marko Ivana Bilovine, Juraj Jutronić, njegov brat Ivan, Nikola-Stjepana Krstulovića, Toma Kablarović, Matij Nižetić, Juraj Bolančić, Marko Ljubetić pok. Matije, Mihovil Sirotković, njegov brat Nikola, Marko> Pavla Viđoševića, Stefan pok. Teodora Bilovinčića, Marko Ljubetić pok. M., Ivan Sirotković pok. Mihovila, Kristof oir Sfartalović, njegoy brat Dominik, mis tro Matij Tironi, njegov sin mistro Ivan, gastaldo Petar Sf arta­ lović, Ivan pok. Matija Bakulića, Stefan Gregorija Sirotkovića, Je­ rolim pok. Grigorija Ivanovića »natual«, Nikola Sirotković Ivanov, Marko Mati je Dragičevića, August Berković Nikolin »natual«, Ivan Ivamović pok. Petra. U popisu »schiere areali di S. Zuanne e Huanazzo« zabilježeni su: Bile iz Miraea bolestan, Juraj: Radićijen ili Bolančić, Bilovina, |PoIjican, Ljubetić, Dragičević i Harbalović. Očito je, da se ovi posisi ne odnose samo na Sutivan, već i na Donji Humac, a vjerojatno i na Mirca. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih ..knjiga u Sužavanu 1622.: kurat Ivan Pavić, Žuvić, Božičević; 1623.: Nadali, Petricio, Nižetić, Justić, Baović, Lukšić; 1624.: Kršćanin, Jurinović, Tomašić, Bersatić, Belavijić, Del'ijina; 1625.: Balarinović; 1626.: Kablarović, Benković, Bašić, Ljubetić, Dragoman, Jakšić, Grubš'ć, Starčević, Sebastijanović, Vidošević, Prodić, Pavlović, Obiačin, Sirotković, Ivanović; ' . • 1627.: Linčanić, Tudorović, Bolančić, Bartičević, Marčelović, Matošević, Guerinr; 1628.: Jutarajić, Orlić, Činkanić, Dražić, Mare Alvizova; 1629.: Božić, meštar Jakov iz Omiša; 1630.: Liviiin, Piličić; v • 1631.: Alvizev, Deiijić; 1632.: ČO'Zić, Manđe Valerijeva; 1633.: Paruta, Jerie Doret f ć; 1634.: Jerić Ljubetić, Grupšić, Mladi, Targkić; . . 1635.: -škaljić, Matul žakan. Radičević, Petričević, Poljicanovc, Halađov, Nukanić (sa ženom: »Gate a Castellito«), Metličić, Hrane di Gverin;' ' " , 82

1636.: 1637.: 1638.: 1639.: 1640.:

Vetln, Jerić Niadalov; Delia Pace; Jutronić, Vičenca Puićeva; Jerka Matulova, Bidić, Biloviinić; klerik Delia Pace, mi stro Antonio. Sadamje .porodice

1. A n i b a l o v i ć 1 porodica. Spominje. se u župskim, knjigama g. 1777. Petar Anibalović iz K o m i ž e , g. 1783. Vice A.-iz Komiže. U knjizi umrlih' zabilježena je g. 1807. smrt A. iz K o m i ž e . 2. • B a b a r o v i ć 1 porodica; župnikova majka i sestra iz - M i 1 n e. . (Iselili u Nerežišća). ' . , t. 3. B e o v i ć 1 porodica. Ivan B. iz G a t a oženio se u Stitivanu. 4. B i s k u p o v i ć (nadimci: Zrakavica, Milošavka). 3 porodice. God. 1781. -spominje-se B. iz B o b o V i š ć a , a g. 1787. i 1802. 'Krstulović iz B o b o v i š ć a , g. 1820. Dragičević vulgo Bisku-_ pović, g. 1788., 1794. i 1801. Krstulović seti Biskupović. 5. B l a ž e v i ć (nadimci: Čoka) 1 porodica, doseljen prvi B. iz Ž r n o v i c e . . 6. B r m b o l i ć 2 porodice; Emil pravoslavac iz L i k e i njegov brat sa ženom rimokatoličke vjere. 7. B r k o v i ć (nadimak: špirini); Mate B. iz M i r a c a ženi se g. 1871. . 8. Č o v i ć 1 porodica; Josip Č. iz Č a p o v i c e ženi se g\ 1856. 9. D e f i n i s 2 porodice;' De Finis Andrija iz Giovaniiizia N a p u 1 j s k e k r a l j e v i n e spominje se g„ 1750. — U boboviškoj matici zabilježen je g. 1766. kao kum iz Sutivana »medicus« Definis. God. 1742. ženi se na:. Bolu De Finis iz Napulja s Kosovićevoni , * iz Sybregha (?). ' 10. D e l b o e 1 porodica; Šimun D. nahod iz H v a r a oženio se g. 1903. 11. D o m i c 1 porodica; Luka D. iz L o ž i š ć a oženio se g. 1925. Ložiški Domići potječu od Krstulovica. 12. D i d a k 1 porodica; od g. 1833. iz D o n j e g a D i c m a . 13. D u j m o v i ć (nadimak: Labjanac) 1 porodica. Spominje se g. 1789. D. iz P r g o m e t a , g. 1811. D. vulgo Labinjanin, g. 1821. samo Labinjanin, g. 1793. i 1810. D. iz Labina. 14. G r a n i ć (nadimak: Budalo), 1 porodica; nahod iz P o 1 j i e a. 15. G r u b š i ć (nadimci: Košta, Marković, Bafr'na, Kanaleto, Puntaducra = Markovi, Fanto) 8 porodica. — U staroj matici krštenih, koja se počinje od g. 1622., spominje se G. već g. 1626. Od g. 1708. vrlo se često spominje Canaletto, ali g. 1718. i dalje Grubšić alias Canaletto, g. 1784. pisar bratovštine Canaletto, g. 83

16.

17.

18.

19. 20. 21.

22.

1776. Prutić alias Canaletto, g. 1777. Grubšić seu Canaletto, g. 1833. Grubšić-Markovi, Grubšić-Gospodar, Grubšlć-Matko, Gruitašić-Smoje; g. 1692. Grubišić, g. 1693. Giubxich, g. 1782. i 1810. Grussich, g. 1783. naute Grabs'ć-Kosta, g. 1782. nobil Grubšić i Anton Grubšić »atuale hujus Loci Judice«, g. 1793. Gruxieh, g^ „.1796. Grubšić seu Canaleitto, g. 179&. i 1801. pop Grubšić Toma, g. 1806. Grubšić vulgo Marinelić, g. 1821. Grubšić Bačiće, g. 1779. [Pesti Pogbaldus Canaletto. Prema tradiciji , iz Poljica. G v o z d a n o v i ć (nadimak: Gvena, Gverinac) 4 porodice. U župskim se knjigama spominje g. 179.4 kao Ferro sa Š o l t e , kasnije kao Gvozdanović, a g. 1854. Gvozdanović vungo Abas iz Grohota; g. 1781. Petar G. j;e manoval pri nadogradnji crkve Sv. Roka. U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. 1747. Dolarius Ivan Gvozdanović, a g. 1688. Helena Gvozđenović sa Šolte. , I I i ć (nadimci: Milcšovi, KJendikac, Glavar, Mlinar, Pušilula) 8 porodica. U staroj matici dolazi:: g. 1628. Kablarović, a g. 1651. kao Ilijić, g. 1691. spominje se kao kum Ilijić iz Donjega Humca. Među pučanima bračke galije nalazi se u popisu g. 1625. Tomaso Cablarovich. —- Kablarović između g. 1626. i 1653. dolazila ma­ tici nekoliko puta, ali g. 1657. Hić overo Kablarović, a g. 1658. mistiro Ilijić, g. 1781. klerik Ilijić; kao Ilijć prezime se od g. 1656. do novijeg doba često spominje; g. 1792. kapetan Petar Ilijć. I v a n o v i ć (nadimci: Zermo, Starčević, (-Roso), Stamp adur (-Kampanara i Pizdica), Valerij, Mise, Farč'ć, Fisko (-Kostoca), Zec, Lolo, Raško, Kravanista, Dujić (-Surla-), Blaževica, Bakarela, Fratar, Žuvić (-Zr'nović-), Puhalo)-. 36 porodica. Prebjegli na Brač između g. 1477. i 1499. iz P o d g o r e , te od biračkog kneza tom prigodom zbog zasluga dobili privilegije.3 Inače se nalaze u popisu pučana, koji su primali soil g. 1574.8 i u popisu pučana bračke galije g. 1625.7 U početku matice spominju se Ivanovićevi nadimci: Žuvić, Starčević i Bašić. J a k š i ć (nadimak: Krpeša-Humcanjanin) 1 porodica iz D o ­ n j e g a H u m c a . Doselio i ženio se J. g. 1870. J i i k i ć 1 porodica; Juraj J. iz R a d u n i c e kod Muca oženio se (u S. g. 1871. J u r j e v i ć (nadimak: Pleho) 6 porodica. U župskim knjigama kao kum spominje se g. 1632. J. iz Mi 1 n e. U maticama dolazi redovito od g. 1775.; često i kao Giurgevich alias: Plego, ali i samo Plego (g. 1779., 1809.). Pok. župnik T. Ivanovi© držao je, da su Jurjevići porijeklom iz K o m i ž e. Možda isu porijeklom iz Poljica, od roda Grgurevića. J i i t r o n i ć (nadimci: Cicalo (-Pojar, Andrrpca, Francez, Mumailo, Jurko i Bokoirica-), Bule, Petruiša, (-Papi jaja-), Gluhinr'ca, Anzulin (-Bolmet i Buble-), Jiuikić, Kuzmić, Kršćan (-Crlkvica,

84

1652. g. Duje iz S p l i t a oženio se god. u sutivanskim župskim knjigama g. 1624. g. Letuin.. u Smitivanu za žmpnikovanja 'Kirigin-Ivano-vića g. 1639. 1732. iz D o n j e g a H u m c a . prema bilješki u bolskoj miatici od g.. Kristian. 1704. spominje se Jutronić seu Oisejaj (i Ossegia). Osejaj. a g. a češće se počinje spominjati K. U staroj matici.D o n j e g a H u m c a . a kao Jutarnić g. Jutronić vulgo Kriatijanović. 1875. seu Cicalo. 1733. 1684.. U staroj sutivanskoj matici Ikrštenih. 1630. Doselio Andrija oko g. Luka iz. ali i Jutronić . detto. iz Miraca. 1622. 1664. 1645. 28.. iiz Donjega Huimea. d. g. d. K i r i g i n 4 porodice.4 K r i m f o k a i ili Crinfocai (nadimci1: Njeze. Čoizić.. iz Mir a c a g. Artista (-Pin-Kotica. Blum. 1700.- . Žuvinić (-Banat. 1633. 25.. Osim toga. Kutlica.. Kalabrež) 3 poro­ dice. Jutrinić -alias Cicaliović.. g.. 26.7 U nerežiškoj matici spominje se g. i t.. 1802.10 U sutivanskim se župskim knjigama kao Keljević spominje od g.. U jednoj ispravi o borbi za ^granice Sutivana i Ložišća. 1628. 1756. Jutoirinić. K e g e v i ć (nadimaik: Babica. 1667. spominju se Vido' Chegilevich i Mattio Cbeglievich. Fabro. koje je svojedobno dobjieglo pred Turcima u Sutivan. 27. ima Kršćanin. K u k o e 1 porodica. L a u r i ć 1 porodica. g. Slipac. kao Kegević seu vulgo Vidov. 1776. iz Omiša. 1663. Kovač-). 1669.. K u l j i š 1 porodica. L j u b e t i ć (nadimci: Kapotar.Jutronić alias Doriin. 1767. organist Laurie iz Donjega Humca. 1638... Jutaronić. 1763. 1772. 1666." . . 1753. K o m i ž e oženio se g.. Kao Jutrinić: g. i 1667. 1747. 1736.. a g. 1635. 1782.. 1632. kao Juitroljić g. Krstić... Vilini) 30 porodica. Jutrinić uiz. 1748. Bučić-iMajko. 1800..K. a g. Marelovretov. i t. Biba. Bakalarić-)) 28 porodica. 24...g. Krstoiil. 1682. a u sutivanskoj g. Jutronić se nalazi u popisu veslača bračke galije g. 1625. Jutrinjić alias Jerčić. Piće. 23. Markanićić. 1785. 1649. 1825. i dalje. 1808. spominje se Starčević detto Chirighin. U sutivanskoj matici ponekada kao g. 29. i 1634. U popisu novoga stanovništva od g. Jutronić alias Žuvinić od g. kao Jutarnjić ^.. 1650.. označen kao f aber. God. Donko. ali je poro­ dica poirijeklom iz T a r a n t a u Italiji. 1884. 1798. i dalje. 1778. Jerolo. Jutruihić iz Sutivana. zabilježen je u Sutivanu Onorando Lorenzo Jutronić » procurator e di Castel San Zuanne«. Ture. 1680..9 U boboviškoj matici zabilježen je g. Prvi se spominje kao kum K. i 1804. koja se počinje od g.. g... kao Jutronjić g. 1821. Kapologo. Vidov) 2 porodice.—1807. 1777. porijeklom. Benedeto-).. ali g. koja se 85 . 1753. Steka. kasnije često alias. 1807. 1659. spomiinje se Jutarnjić g. — Mircanski su. 1665.

• Lokvičić -dolazi tek od g. kumuje Ligaević sive Lukšić iz Sutivana.. tako na pr.. U staroj: sutivanskoj. na pr. 1775. i t. a g. kao »precuratore del Popolo« g. 1833. L o k v i č i ć . 1798. Slavic. 1724. u popisu pučana bračke galije. Spominju se i drugi izumrli nadimci: Čuko g. . mistro Jerković detto Lukšić. Prezime Nižetić u Suitivamu staro je prezime. Porijeklom iz L o k v i č i e a kao Ursić. (i dalie) Lukšić alias Jerković. 1691.11 U župskim knjigama prezime Lukšić češće dolazi s . nobil. Pavlo.7 30. 1783. i 1791. i 1729. često i kao Jubetić.. ali g.. 1696. — Ljubetić kao župan bratovštine spominje se g. a g.nadimcima. ali dolazi i samo Oozie. 1790. .1703. i dalje Ljubetić seu Marelavretovi. Kafetijer. dočim g. (i kasnije) Lukšić alias Jerko i prema tome g.. i dalje Ljubetić seu Kusajjn. g.vica g. možda se Gabetić (prema Giubetieh) odnosi na Ljubetiće. 1800.. U sutivanskim župskim knjigama spominje se: god. Marinković.. a g. Niseteo. Zorzin. 1788.. g. Ursić se spominje kao župan bratovštine g. 1857. 1632. i dalje! ali i često kao Lokvičić seu Ursić g. (-. 1622. g. i redovito dalje. u matici od g. Lukšić-Ivanovic. kao pop g. Vlah g. u. Meninica. 1777. dalje Ljubetić seu Madko. 1623. (nadimci:-Ursić.Sćetina-). od g.) u Splitu po povratku. U popisu pučana. 1800.. 1645. 1755. 1626. Lokvičić vtulgd Lovrić..iz Hamburga (Nikola). nobil. i dalje Ljubetić seu Čožić. spominje se L. 1833. 1788. L u k š i ć (nadimci: Carić. zatim g. . Rede. 1682 s napomenom: iz Miraca. Bosonogo) 30 porodica. 1696. 1776. Nižetić živi (1938. 1708. nobil. 1665. zabilježen je kao kum iz Sutivaa Kokoitić sive Stasić. Lukšić. Praskalo g.. mistro Lukšić. g. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. Ovx> prezime dolazi u popisu bračkoga plemstva g. d. 1803: i t. Nižetić-Stasdć. 1723. Tri su Ljufoetića zabilježena g. Kalebić.. kao član. Malenjaza) 6 porodica. odmah u početku god. matici (rođenih. Jedan se Nižetić spominje LI popisu od g. Nerežišćima g. 1736. 1776. 1625. 31. 1816. 1574. 1753. 1798.. 1689.. . Prezime Lukšić javlja se u vezi i s drugim prezimenima. 1719. g. pop Nižetić. Imbre. Ovamo pripada i Marinelić od g. 1787. g. g. 1820. odnosno dvostrukim prezimenom. 1783. te g. (Marko) i g. 1758.Lj. 1735. U istim knjigama dolazi i s nadimkom Ivanović: g. Lukšić-Iva-86 . posljednji muški potomak porodice Lukšić.počinje od g. 1783. samo Jerko. d.. 1658. mjesni je sudac u Sutivaiiu Matij Lukšić-Nižetić. 1798. 1648. spominje se. g. 1622. i dalje Jubetić dictus Škabić. Nižetić i Korić. i 1798. a g. U boboviškoj matici g. jer kasnije mnogo puta dolazi kao Ljubetip alias Marinelić. Petrizi© detto Ursić. g. g. Spominje se kao župan bratovštine g. 1716. 1623. koja se počinje.. 1694. Koor-ić.1731. a <g. Lokvičić alias Vojić. Bekalo. 1753. 1833. g. koji su primali sol g.. Nižetić).. 1625.. (g.

1782.) 33. 1819. L u 1 i ć 1 porodica. postojale siui tri porodice Mohorović-Kranjac. bio je krojač. 1922. vijeku. 1821. ali g. 41. 35.. 1776. Doselio iz Č i o v a i oženio se Andrija L. 1788 dalje. Lukšić seu Carić. M a t i j a š e v i ć (nadimak: Trgić) 2 porodice. M a r k o v 1 porodica.vanu Miće iz R a m 1 j a n a kod Knina i sa pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru god.Trgić g. g. Lukšić alias Čueanić. M a t k o v i ć (nadimak Vlahović) 4 porodice. M i l a v i ć l porodica. 1792.Petrović. 1755. Lukšić-Imbre. 1802.. te g. U boboviškoj se matici spominje g. spominje se »proto« \Mazon iz S p 1 i t a kao kum. 1793. Doselio iz M r a v i ­ n a c a i oženio se u Suitivanu g. M e d i ć (nadimak: Pokršćenjak) 1 porodica. Justinijanović ' vulgo Spaleta iz SpPiita. 1806. 1798. nobil. a od g. sa otoka H v a r a . u XV. 1807. 1821. 1782.. kao kum magđster Mazzoni iz Trogira. 1944.Trgić iz Poljica god. 38. M a t i ć (nadimak: Drnas) 1 porodica. 34. ^Vjerojatno porijeklom iz Splita. Spominje se: Trgić iz Jesenica g. dr. ia g. 1723.) 39. Samo Marinković se javlja g. (Nijemci su ga ubili g. • • • • . — (Jedan se Targkić spominje u župskim knjigama još g. 42. iz K o m i ž e . a g. 1943. 1707. s napomenom: iz Komiže. Prema jednoj obiteljskoj bilješci. Prema jednoj verziji. iz J e s e n i c a (Poljica). 1833. g. Lukšić vulgo Čarinin. 1776. g. U matici se spominje g. 1634. Mate Drnas »dieti« Matić.12 32. od g. M o h o r o v i ć (nadimak: Kranjac) 1 porodica. 1833. Anton Lukšić-Ivanović »actual judice assessore«. Lukšić-Hmutalo.. i Matijašević. Oženio se u Suti. iz V o l Ps k o g a (Istra).) 40. 1776.ašević. iz Z v e č a a j a . kao Lukšić alias Marinković.nović. Doselio se Ivan. Često je u župskim knjigama i Lukšić alias Puciskićod g. g. iz K a š t e l .. 1691. Oženio se u Sutivanu Vid g. 1795. a' od g. 1787. 36. a kao Vlahović g. Justlnijanović-Negodić iseu vulgo Spaleta. g. (Strijeljan je od Talijana g.L u kš i ć a. više puta Kuzma Barnardi ' Manzon ili Manzoni iz S p l i t a . 1799. M a c r i n k o v i ć 1 porodica. U Nerežišćima pre­ zime zabilježeno samo g. nekoliko puta sa »mistro« ispred imena. Dominius Lukšić seu Korić. God. g. Lukšić vulgo Cairinić. 1789. 1656. Lukšić-Vitorin. M a n z o n i 4 porodice. g. Matij.. 1793. 1740. 1911. N e g p d i ć (nadimak: Spaleta) 2 porodice. LukšićKalebić od g. Matijašević vulgo Targić g.. i g. 1758. Oženio se M. doselili iz K a š t e 1 . Lukšić. 1804. 37. Kao Mađković spominje se od g. 1805. • ••• •87 . u Sutivanu g.S u ć u r c a. Godine 1833. Lukšić-Kitara i Lukšić-Manduhororović. 1710. i 1806.

^ 51.—1781. iz okolice T r i e r a .14 49. 1594. R e n d i ć 1 porodica. P a l a v r š i ć 2 porodice. 1880. 1777. 46. Oženjen u Sutivanu g. .. U Sutivanu oženjen Dinko g. Doseljen Ante g. g. P i v đ l i c a 3 porodice. 1782. 52. g. s napomenom iz B o 1 a..«.. 1739... 1793. 45. iz J e 1 s e. Doselio iz A n e o m e (Italija) i oženio se u Sutivanu pekar Ivan g. iz N o v i h S e l a (Omiš). kao Pessa: g... 48. . P l e j i ć 2 porodice.' Alvise Michael Petricio i njegov rođak oslobođeni od pučanskih daća g. Perišić alias Bilać. zabilježen je đakom Petricio iz Sutivana. Bilać je od g. nauita Rodolfi... 1804. N o n v e i l L e r 1-porodica. Doselili se za župnikovanjia Palavršića god. nadimak: Dorini) 1 porodica. 1787. javlja kao kapetan. koji se g. g. 1765. gdje se rodio 28..o p r i v n a i oženio se u Sutivanu Ivan g.. d. 1711. Doselio iz G o r ­ n j e g a K . 1833.. 1879. P e t r i c i o (Petrizio. 1699. g. stanovništva iz g. 1770. 1720. . 50. 1797.'. zar tim: g. a kao takav biva i pokopan u Sutivanu g. 1762. 54. 1780. 1785. g. 1780. Purešković. Tragur. 47. Pessa iz »Oltremontanus Dioces. dobjeglog pred Turcima. R a d m . 1858. Ranije porijeklo: vjerojatno iz Venecije. Rezmilović detto Pessa. "mistro Rodolfi. 1787. U župskim knjigama od početka matice god. pop Perišić g. R a m i j a k (nadimak: Krnjaca) 1 porodica.. i t. 1800.43. 1796. Prema obiteljskoj piredaji. 1791. 1670. i l o v i ć (nadimak: Peša) 5 porodica. 1795.. Tragur. R o t t o l o n i 1 porodica. Kao RadmilovićPessa spominje se od g. U boboviškoj matici g. 1720. 1846. g. Napula) 4 porodice.. U župskim' knjigama bilježen od g. 1793. iz T u g a r a (Poljica). 1787. veljače 1866. R a d i ć (nadimak: Padalpvic) 2 porodice.. 1789. Grgo Pessa »famulus comitis Petri Capogrosso« iz Oltremontanus Diocez. Perišić »detto« Dizdar g. 1747. U matici je kao kum zabilježen Dnni Aloisius Noveller g. često pre­ zime u maticama. P e r i š i ć (nadimak: Mustra) 3 porodice. zbog zasluga protiv Turaka. Doselio Gaje R. -artef'iicis Rodolfi. iSpominje se u župskim knji­ gama Radić de Poglize g. s napomenom: iz teritorija trogirske biskuptje. 1774. iz Sinja.. — Prezime se nalazVu popisu novoga. 44. 1623. 53. R o d o l f i (nadimci: Nadalin. iz S u p e t r a . Radić-Padalović g. • . i to: g. g. g. 1794. 1746. 13 Prezime nastalo od Petričić. Spominje se u Sutivanu od g. U Sutivan došli iz Splita kao na­ sljednici — prema pričanju — Stipančića (g. 1776. do oko g. 1743. kao stranac u bratovštini Biljaktušić detto Pessa. iz S i t n o g a .) i Marjahović-Dražoevića (Jauka). 1756. Radić detto Padailo g..

_ g.|P a v i č i ć 1 porodica. 56. nedavno je umro. 59. Porijeklom iz D o n j e g a H u m e a. Ž i t k o v i ć 2 porodice. VLadislavić iz Sutivana. U župskim knjigama od g. 1657. za­ bilježen: Vladišević. 1799. 60. ali g... 1764. 1793. Doselili u Sutivan iz M ir a c a .11. Buhovac) 4 porodice. Bajilo. 1779. 63. Do­ selio oko g. 1687. Soglianćich. 1876. Doselio se iz V r b a n j a Petar T. Perić. 1798 i'1799.. 1666. 1808. Karmen. ~ "s U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. 1648. 1656. Spominje se u inatici krštenih od g. Zvanić seu Perić. General) 4 porodice. 1689. g. Doselio i u Sutivanu se oženio Ivan 89 . 1656. Kacaiović. Z v a n i ć (nadimci: Krilo. T o s t i (nadimak: Pu jiz) 1 porodica. T r e s i ć .. Stipančić) 4 poro­ dice. vijeku. Vladislavić-'Stipančić g. g. 1833. Krilo iz ISupetsra.. i 1632. 1574. T o n s i c (nadimci: Ekolo. Jeriko. s napomenom mietro. knjigama g. S o l j a n č i ć (nadimci: Mačak. 1795. g. Doselio zidar Anton iz K o m i ž e u XIX.. Š k a r e 3 porodice*Doselio m L i v n a Mate. 1831. n U župsk : m knji­ gama dolazi kao: Sogiancicn. Soijaneich. 1753. 1694. 1631. 1777. 1787. Dobjegao iz S a n V i t o d e g 1 i A b r u z z i (Italija). Sejančić i Soljinčić. Lala) 12 porodica. 57. 1700. 1725. Viadislavić-Pušić g. T a v r a 2 porodice. Vidović seu Morotović. Zvanić alias Ddijić. te se u Sutivanu oženio g. 61. Zvanić-Cipiko.55. Brko) 2 porodice. f 62. g. 1676. Ovo se prezime nalazi i u popisu bračkoga plemstva od g. Doselio i u Siutivanu se oženio Martin g.. iz N e r e ž i š ć a g. 65.li i u popisu pučana * od g. Suše. koji su primali sol. iz Splita. Vuladislavić detto Grdan g. Sojančić. P. 1894. Deliji-ć. 1657. (»non sapeva scrivere italiano«). 58. g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Z a n c h ' i : 1 porodica. g. te se u Sutivanu oženio1 g. Primljen u bratovštinu g. a. God. Vidović vulgo Gambara. V1 a d i s 1 a v i ć (nadimci: Glavančić.. Zvanić detto Marinović. 1695. Lovro župan bratovšti­ ne g.8 66. g.. g. Kao Vidović *' Fiuman dolazi u župskim. zabilježeno je mobil... a g. g. 1811. 64. Zvanić alias Petrna. 1648.iz S e l a c a . 1885. g. s V i d o v a ć (nadimci: Moro. Kravica. naute Kacaiović iz Postira. Delijina. 1658.. Moro. pop Don Petar Vuladislavić g. 1781. 1783. g. . 1703. 1885. liuka Viđović-Moro. iz S v i n j i š ć a . Porijeklom iz P o l j i c a . Spominju se u knjigama: kapetan Stipančić iz Omiša g. VidovićMoro. 1779. 1624. Zvanić seu Krilo. g. mistro Zuanić alias Marinovbć. 1798. g.. U maticama krštenih spominje se Soljančić od g. V r a n j e č i ć 1 porodica. spomi­ nje se Vidović iz Klisa. 1788. zatim: g. 1648.

spomi­ ! nje se mistro Oblačina.. u maticama dola'zi od g. 1747. 11. Izumrli. koja.30. 1574.7 Na nadgrobnoj ploči g. koji su primili sol g. B a š i ć III. I. 1652. a g. 6. Oženio se g. kao Bilovinović od g. naveden je kao-kum iz Supetra. 1654.: Stefan pok. kad se spominje kao Ivanović alias Basic. * . 1626. takođe 1 porodica. 1768. 3. Prema Iknjilizi krštenih u jPučišćima spominje se g. Gavaldi seu Balbiza. 1793. 1737. Marka Bi'llovina. 1821. Roka Tamburin detto Balbiza. Oblach. 1 porodica. od g.. do 1661. Nadimak: Solinjanac. 1656. 1780. 1652. ploča je nedavno zazidana uz vanjski crkveni zid. je ispisana našim jezikom. 1821. kao župan bratovštine sv. i 1802. U popisu momčadi bračke galije spominje se Gregorij Biđić g. g. 1833. i624. 1835.8 U popisu momčadi bračke galije spomenuti su g. Izumrle'i iseljene porodice (Šibenik). 2. 1708 dolazi. 1627. 1625. 1888. 7. 1633. 9. g.B a š i ć II. 1657. 1833. 'iz R o g o z n i c e kao Živković. Roka Iseppo Gavaldi. 1657. s napomenom: iz u S l i m e n a . 8.. kao Bilovina g.. a š i ć . do oko g.: kao Belavijić od g. 1790. do g. 1794. a g. 1613. do! oko g. 1713. Teodora Bilovinčića. s napomenom: iz M i r a c a. 10. B e g o od g. B a r s a t i ć često se spominje u maticama od g. 1671. dolazi kao mistro Barsatić. g. B i l o v i n o v i ć u maticama od g. 1625. do 1679. 1624. s napomenom: iz S p l i t a . 1738. 1788. B a l b i z z a spominje se u župskim knjigama prvi put g. Kao Gabaldi spomenut je prvi put kao kum g. kad se kao kum spominje. U anagrafi od g. Oblačinović iz Komiže. 1645. 4. kao Balbiza seu Isepin.kao Garbolđi. oženio se Bartul g. Prezime se nailazi u popisu novoga stanovništva od g. do g. ali 1. B a r t a doselio Josip postolar. 1697. Iselili u Ame­ riku. 90 . Marko Iva­ na Billovina i Stefan pok. do g. kao: mistro Barsa­ tić over'Oiblačona.. iiz P r u g o v a kod Dioma doselio Duje i oženio se g. B . do oko g. 5. 1626. zabilježen je Nadal Boloniević. rečeni Božić iz Zvečanja. U boboviškoi matici krštenih. Nedavno iselili i izumrli. postojale su u Sutivanu 2 porodice Balbizza. kao Jurišić-Oblačinović. do 1714.. U XDopisu pučana. 1668. 1731.. B a b i ć spominje se > maticama gd g. 1665. kao župan bratovštine Sv. zabilježen je g. 1639. Prezime Ohlačina. 1639. naveden je Belovina.. 1811.'u anagrafi od^g. 1696. God. g. B a r t i č e v i ć u sutivanskim maticama od g...' Oblacia i Oblačinov često je ii maticama od g. s napomenom: iz C o i t u s e i n C a r r s i . 1750. nezako­ nito dijete Bilovinović. god. g. B i d i ć u maticama od g. Gavaldi dolazi prvi put g..Žitković-Arambašić g.

prešao Abraham Salon iz židovske vjere na katoličku 27.: 1 porodica.Bolančić. 1811. 1671. 91 . ponekađa bi se moglo i drugačije čitati ovo prezime. 1791. 1648. III. Nekoliko.8. 21. 1778. 1752. G i a n a n d r e a dobjegao iz S a n V i t o< degli A b r u Zr z i g. ii dalje Guerin Guerini. g. U popisu ox vezi s bračkom galijom god. na pr. " D e l i a P a c e u maticama od god.7 13. 1694. 1632. Radičević ' iz Podstrane. D r a g i č e v i ć u sutivanskim maticama od god.. 1658. kao pop g. Nedavno . B u l j a n (nadimak: Vlah) Mate iz P r o l o š c a oženjen g. kad dolazi kao Radičević alias . Najčešći je nadimak Stefić. — G o d . D r a g o m a n spominje se u sutivanskim maticama od g. vijeka. —1664. Francesco di Guerin. 1821. spominje se kao zamjenik jednoga' plemića galeot Bilančić iz Koirčule. 1646. do oko 1681. 1625. bila je g. Kasnije je ovo prezime cesto* u suitivanskim župskim knjigama od g. G u e r i n u maticama često od g. 1645. koji su primali sol g. 1628.se iselili i izumrli. 1640. te dofoio ime Ivan Delia Pace. do oko 1649.) Čikanić seu Markov.. Pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. 19. B o t u n o v i ć ' spominje se u maticama od g. 1611. do prve polovice XIX. spominje se iui Sutivanu kao kum Filipović iz Bobovišća.7. Prema s p l i t s k i m ispravama. 1635. Karmen.) i Gicanich g. a g.. puta (g. B o l a n č i ć u maticama od g. F i l i p o v i ć se prvi put .spominje pri kumovanju: picokar Filipović g. 1676. zabilježio sam u Suti­ < vanu 3 porodice. Prema anagrafi.. Međutim. 1637. 1927. " 1893. 1681. 1667. 15. . D e j a n k o v i ć u maticama kao magistri Deanković od g. a . Inače.. Radičević dolazi po župskim knjigama nekoliko puta od g. i među momčadi bračke galije g. do oko 1647. 16. g. 1574. (Iselili). g. 1627. C i k a n i ć u maticama od g. 1658. g. Izumrli nedavno.) dolazi kao Bofcta. 1626. Nekoliko puta g(g. 1635.12. 22. Još g. zabilježen je s napomenoni: iz Splita. g. 1804. i 1716. 1704. U anagrafi od g. 1637. Zakan Matul spominje se g. ' U škripskim župskim knjigama zabilježen je g.. 14. Godine 1728. 1625. G e l i d (Ghelich u maticama od g.15 18. * .. kad se spominje s na­ pomenom: iz K l i s a . * 20. 17. Prema anagrafi. 1782. do 1651. s napome­ nom: iz S e g e t a. kao linkanlć (1660. zabilježena je samo 1 porodica Botta. iz T r o g i r " . Kao Bola:nč'ć„ idolazi u popisu pučana. Fi­ lipović je u Sutivanu župan bratovštine. 1626. 1821. 1866. jedna porodica g. 1927. 1833. u Donjem Humcu g. 1630. u Sutivanu jedna porodica Fiflipović.. 23. klerik Delia Pace. do oko^ god. kapetan Pace. do 1670.

I v e 1 i ć Doselio se iz P'r a ž n i c a i oženio s% g. Čiccarellija). v. 1802.K o c e i e dolazi u župskim knjigama od g. 1802'.. do oko g. 32. i z O m iSci ZcL župnikovanja župnika Harambašića. do oko 1679.. C a n c h i t. kada izumiru. 1799. 1678. a god. K1 a p a n č i ć u maticama od g. 1785. K o v a č i ć spominje se u maticama cid g. 1791. a tako i g. Juranie.) više puta do oko g. 1740. Posljednji je nedavno umro s nadimkom Salamandrija. i 1833. do oko g.. 1802.: 1 porodica. = ali'dolazi i kao Kragujac od g. 1656.. J u r O ' V i ć spominje'se u . dalje i kao Lukšić alias Marinković.. kao magister Bartolomej. i to u početku s napomenom: iz S p l i t a .. nekoliko puta kao nauta Castelli. 1788. 1645. 1927. 29. U župskim knjigama postoji i prezime Juravić alias Sinjanin (g. 1649. Klopanovići od roda . 31.. g. do< oko 1633.Sutivanu kao kumi iz P r č u j a . Kasnije se spominje od g. da je nekada bio Židov. 25. Čini se. ne~ tLavno iselili. C a s t e 11 i u maticama od god. u siutivanskim župskima knjigama od god. ali i samo Sinjanin (g. 1799. 1801. u anagrafi g. G. 1708. 1870.. U amagrafama g. Ursula Castelli udata Solitro. krajem XVTH. 26. god. kao Malvagia s napomenom: iz T r o g i r a . 1793. 1789. s napomenom: iz poljičke Ostrovice (do g.: 1 porodica. ali. L i s i č i ć prva se spominje služavka L. M a r i n k o v i ć dolazi u maticama od g. 1749.24. Od g. 37. 1732. zabilježena 1 porodica. 36. 1741. j .). Od g. 1703. 1782. zabilježen s napomenom: iz . I kasnije dolaze Krstuloviei ponekada s napomenom: iz Ložišća ili iz Bobovi šća do oko g. za koga se tu veli. (U Puč'išćimia su. i. 1717. iz S p l i t a g. 1777. K r s t u 1 o v i ć u sutivanskim maticama od g. 1706. 1737. s napomenom: iz B e r g a m a. često je prezime u sutivanskim maticama do g. 1693. 1785. 1624. 33. do oko g. Ivan).) 34. 1661. Kanki. 1781. s napo­ menom iz L o ž i š ć a. Jurović alias Pavelić. s napomenom: iz V i s a. 35.15 28. (kao^ mistro) do oko god. 1821. J u r i n o v i ć u maticama od g.. kao Krstulovie seu Biskupović. (fabri L. 1735.. ali od g. Ivanu Juroviću. 1850. da je čsim te poro92 . H a r a m b a š i ć u maticama cd g. 1927. Z v e e a n j a (do oko g. M a l v a s i j a dolazi po matičnim knjigama od g. g. Zanimljivo je. 30. do oko god. 1817. VII. K r a g u j u mafti'caima od g. 1821. 27. i 1804. i to često s na­ pomenom: iz Splita. da u splitskima ispravama postoji dozvola za -prodaju ribe od 26. 1661.g.). Kovačić s napo­ menom: iz Splita.

rekonstruira crkvicu Sv. g. g. 1628. Joannis«. naime: god. Anifoal Nadali. 1637. g. 1505. 1632. U boiboviškoj matici g. 1638. oko g. do loko 1808. dolazi pesto Nadali. 1762. 1800. U anagraf i od g. M i l e . g. Na­ dali. g. 16 — God. kao što Alvise Nadali. v. 1638. 1743. Koviljanić iz škripa). posljednje Naimerove udale su se za Soljančića i Crinfocaja. 1644. 1656. 39. Prvu kulu gradi g. kao nauta Marinković. g. a Nadal Nadali od g. g. 1626. 1624. 1650. zatim je prekid u matici do god. g. zabilježen kum Naimer s naipomenom: iz Spilita »hora habitat 'Castro S. 1622. 16 Prema matičnim knjigama čini se. 1646. 3 porodice. 1636.ć. Dosai&a je bilježio' župnik i don Ivan Pavić iz Poijica. g. Jakov Natalis. g. na­ pomenom: iz Splita.. U anagraf ama od g. 1786. g. Mare Alv'izova i Bo­ žičević. g. koja se spomi­ nje od g. Ivana u Sutivanu splitski svećenik Jerolim Natalis. kad Mustra Bilić 1 porodica a g. 1626. g. 1632. 1633. g. 1644. Nadal Božičević. g. g. dolazi mjesto Alviiza Božičevića iz g. Nadal i pop Jerolim Nadali. opet Božičević. paron Modro. 1645. g. Porijeklom iz Poijica. 1747. 1761. a od g. 1629. Bo!žičevi.. 93 . — Ovo se prezime nalazi i u po­ pisu bračkoga plemstva g. 1655. mjesni sudac je u Sutivanu plemić Nadal Nadali. Na­ da^ Nadali. a do početka XIX.e isto što i Nadal Božičević g. »cancelarius« Joseph Modro. g. Božičević. u nastavku i dalje pop Ooviglianeo (t. 1821. 1636. ipluće godine 1623.. Enrico Najmer Modro.. Božičević. 1802. ig. 1634. 1645. 1625. 1639. dolazi Božičević. do oko' g.11 — God. s i ' u župskim knjigama od g.38. izumire porodica. 1657. - dice postojala i jedna druga iz K o m i ž e .. i g. M u s t r a u maticama od g. malo zatim samo don Jerica. pop Nai­ mer. 1635. j . Božičević 'i Mare Alvizova. opet pop Jerolim Nadali. Božičević. 1629. mistro Modro iz S p l i t a i kasnije nekoliko' puta s. Alviz Božičević. g. 1833. 1766. 1740. Time nestaje i prezime­ na Božičević. 1631. Božičević. i tako dalje samo Nadali. Božlčević isin Alviza » Jerić Nadalov. te opet nema Božičevića. te njegova siina i žene Mare. nazivao* i Božicević. Alvise Nadali. zabilježena je samo jedna porodica Natalis. 41.. g. Alviz Božlčević i don Jerica Bcižičević.. Albert sin Alvizev i Božičević. To' sli­ jedi ovako: g. koji točno zamjenjuje don Jericu Božičevića od g. 1630. 1627. 1780. da se je N. 1632'. 1805. 1636. kad se opet javlja Coviglianeo kao »curato eletto«. g. ali i tada često kao Naimer Modro. naute Milesi. sigurno' j.. 1726. Nadali. Kao Naimeir od g. g. s napome­ nom: iz V e n e c i j e a naseljen u Sutivanu. 1623. g. 1623. N a d a'l i u imatičnim knjigama odi početka g. M o d r o u maticama od g. God. koju su Sutivanjani zvali Nadalić. s napomenom: iz K a š t e l K a m b e 1 o v c a. već g. 40.."1821. 1749. g.

1678. i 1777. g..17 94 . 1640. 44. 1833. S a n t i ć u sutivanskim maticama od g. N a p o l i spominje se u župskim knjigama od g. s napomenom: iz K o m i ž e . 1648.. U maticama se spominju i kao Pjerotić alias Skorco (g. 1626. kapetan Pavić. 1626. IX. samo Napoli. 1700. 1807. matici spominje se Pećarević g. 1644. 1778. kao kum »sig. Iselili koncem XIX. 51. 1636. Među novim izbornicima-plemićima. 1659. 46. g. koji su birali povaljskoga opata. Ma/tteo Napoli pitor«. Porodica u Suti•vanu izomire oko godine 1800. S e b a s t i j a n o v i e gotovo od početka^matiee g. 1631.. U anagrafi g. 1782. 1601. 50. 49. 1667.lfl Porijeklom iz Poljica.od g. Kasnije se spominje g. i mistro Napuli. 1 porodica. 1781. Izumire u XIX.) Stalno se naselili u Sutivanu oko god.42. dz'Pođaca. Spominje se i kao Pećarić. ženi se Rogiudić iz K u č i n a . 1674. služavka kod conta Bergel?ća rodom iz Zagorja. 1674. O r a š n j a k u maticama od g. 52. P j e r o t i'ć dolazili iz D o n j e g a H u m c a za župnikovanja Pjerotića (1698. 45. g. nestaju iz Sutivana prije anagrafeod g. 1776. 1684. Sačuvana je župnik ova nad­ grobna ploča ispisana našim jezikom iz g. 1821. g. da su 30.—1743.. 43. iz V u č e v i c e (Tro­ gir) . zabilježena je jedna ženska Pierotić iz Koniiže. • Sebastijanović. isto tako i g. 1690.) iz Donjega Humca. Jedan Napoli je zabilje­ žen i g. 1793. v. 1664. s napomenom: iz S p l i t a . prešli na kršćanstvo Abraham i Kornelija »natam Neapoli«. zabilježen je kum pitor Napoli mistro. U splitskim židovskim ispravama 15 nalazim. također iz Podaca kao Pećarević seu Cvitanović^ 47. U prvoj po­ lovini XIX.. 1774. 1803. 1776. 1780. 1740. 1792. Oko g. 1674. P a v i ć župnik od početka matice. 1634. g. P a v 1 o v i ć se javlja u župskim knjigama gotovo od početka g. a g. R o g u i ć prema župskim knjigama od g. mistro Santić. koju vodi bosančicom f na našem jeziku. U dolskoj.. v.... P e ć a i r e v i ć u maticama. 1668. 1777. 1723. kao kum iz Sutivana Copas Napoli. a talijanskom ortografijom do g. S a r t i u maticama cd g. »tufca fatto christiano pre­ so per schiavo quando furono prese Duare«. Možda treba u ovome tražiti vezu. 48. S a m a r i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knji­ gama prigodom pokrštenja g. kao Sebastijan Sebastijanović. g. 1821. nestaju. zabilježen je kao Pavulović di Paulo.. Nestaju prije anagrafe od g. v. U boboviškoj matici g. Nedavno se iselili. 1739. spominje se g. g. a u boboviškoj matici g. 1 porodica i u anagrafi od g. do oko g. nekoliko1 puta -• s napomenom: iz J e l s e . 1821..

1762. g. vrlo Često se spominje Uhanović alias.. Ovo se prezimenalazi u popisu pučana. 1762. Kao pisar bratovštine spominje se Petar Berghegl'ich g.v • 59.). porijeklom iz Poljica. Pri regrutaciji u vezi s bračkom galijom g. Oko g] 1785.53. 1753. 1746. koji su primali sol g. . 57. 1781. Signor Co: Pavao 95" . S i r o t k o v i ć u siuitivanskim župskim knjigama zabilježen je gotovo od početka g. 1790. 56. 1730'. 1657. 1790. Nedavno se iselio s porodicom u Split.* više puta s 'napomenom: iz S p l i t a . eo:. i to vrlo često. đe comitibus.. Vidošević aliasFiuman. God.) s napo­ menom: . Ivan Mihovilov i Stefan. od g. V i d^o š e v i e spominje se gotovo od početka' matice g. S v i c a r o v i ć u maticama odjg.). 1769. -Nestaje početkom XIX. primljen u bratovštinu g. Pres zime je zabilježeno i kao Uganović (župan bratovštine g. B e r g e l i ć (i Bergeljć) kao kumovi ui Sutivanu spominju se ui župskim knjigama od g. 1626... 1791.mustro Fiuiman. a također i vojirii nasloviroolonello (g. 54.. spomenut je kao Vulaitinović detto'Sirotkovic. 1625. Petar Bergelić. 1663. 1746. 1699.) i kao Vukanović g. 1744. Kasnije se ponovno javlja g. Česte su plemićke titule: nobil. 1811.10 60.. U h a n o v i ć u župskim knjigama od g. i u popisu momčadi bračke galije god. 1750. conte. kasnije Pavao (g. i g.U j e v i ć oženio se g. nekoliko puta zap : san s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1749. gubemataris (g. nema mu spomena u matici. 1625.. v. 1903. ali često i kap UhanovićDizdar. radi zasluga po­ staje g. koje misu živjele stalno u Sutivanu' 1.) i cap'tanei (g. 1740.iz V i s a . Samo Dezdir dolazi također više puta od g. miistro Vidošević. 55. S u i ć spominje se g. 1719. samo Fiuman g. počasni član bratovštine nobil. g.. kasnije češće s napo­ menom: iz V i s a . S t i p i ć e v i ć spominje se u župskim knjigama od g. Poslije g... Vlastelinović seu Bukva iz Nerežišća. 1626. 1761. 1714. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. — Izumiru oko g. 1785. 1574. 1771.8. 7 Vjerojatno porijeklom iz Poljica.. 1788. prije anagrafe od g. . Ante iz P o l j i c a . s napomenom: iz K o m i ž e . coines i Ote. V l a s t e l i n o v i ć zabilježen u matičnim knjigama od god. Nestaju u prvoj polovini XIX. 1776.7 Iznmrle splitske porodice ili okolice. Svićarević seu Gabrić. — U Dračevluei je bio pop Uvanović oko g. 1664. 1747. Nedavno izumrli. Nekoliko puta i kao Svićarićl Nedavno izumrli. kao gastalđus kod Jeronima Capogrosso1. ili seu Dezdir. g. 1821. 1782.. zabilježena su tri Sirotkovića: Mihovil. _ 58. 1799. g. i 1749. ne­ staje ovog prezimena iz Sutivana. v.

i to Marko Cavagini (g.' 1695. Njihovi nasljednici nose oba prezimena.. Dianas. 1702. Frano sin Marka Cavagini 1655.) Perina Cavagnini žena Jeronima C. naime . Ana Cavagnini (1681. 1665. g. 1664.. Posljednjte dvije Capogrosso-Cavagniiini optirale su s majkom pok. 'Zabilježio' sam.. 1714. U anagrafi od g.). a g. te su se nedavno obje (Petronila i Marija) udale za talijanske oficire.. 1821. U anagrafi od g. zabilježena je u Sutivanu 1 porodica. kao uspomena jedan tijesak za ulje nosi ime »makina Bergelića«. klerik Simon Cavagnini (1667. 1704.. riobil Co:.). 1691v 1692.. 1656. 1805. 1830.2. (1657. Bartul Capo­ grosso. Cte. 1583. comes. 1678....18 Na sutivanskom groblju od oko g.). kršiti se i umire novorođenče Ante sin Hl-mi Jo: Marianovich iz s p l i t s k e d i e c e z e . U jednoj ispravi iz Sutivana spominje se"g. 1718. jer je Capogrosso naslijedio imanje Cava­ gnini.. spominju se u suitivanskim župskim knjigama samo tri puta kao> kumovi. 1696.. Česte su im titule: de comitibus.. Njegovom smrću (g. 1668. 1682. 1679... i t. C a p o g r o s s o do g.). (1701. Governator Gianco Marianoviich.. Bergeljiić iz Splita.. perima Cavagnin (1723. udajom njegove kćerke Elizabete za Capogrosso. zabilježena je samo jedna porodica. i 1652. 3. pokopan je u Sutivanu Ivan B. izumrla je ova porodica. 1699. . udaje se kćerka pjesnika dra. iSpetabil.-^-1679. 1696. 1682.).touB Berghe^ich u 74. 1779. i to g.. godini. 1693. g. 1696. Perković (iz Sinja) za Italiju. 1684. d. Hl-mus. oonte Gainco Mariianovich.. 1690.. Marietta Cavagini i Cavagnini. J o : Marianovich. g. g. 1679. Sig. 1709. 1664.. 1708. te smrću njegove žene Perine rođene Markić i:z SpBta g. Jerolima Cavagninija* Elizabeta za Nikolu Capogros^a u svojoj kući u Siuitivanu.. g. koiih je godina kumovao: 1661. co:. 1648..) i Jeronim Cavagnini. Mariani. i 167^. eonte colonel Francesco Mariani. Lorenzo Capogrosso. Elisabeta kći' Jeronima Cavagnini (1704. oonte colonello Francesco Marianovich. Ljubicom: rođ. 1833. g. S.. 4. Simcin Cavagnini (1665.Capo­ grosso i Cavagnini.. od g. 1674. 1670. 1684. U maticama dolazi često < sa dva prezimena i sa samim i jednim prezimenom Capogrosso.. 1709.. 1702. Bartolomeo Capogrosso i g. Dominus Petrus qu. g. 1710. comitis.. 96 . nobil. Sig. d. g. 1709.. God. 1694. 1652. g. 1648. 1667. 1662.. nalazi: se nadgrobna ploča: JONNES NOBXLIS DEOAPOGROSS CAVGINI Q C a v a g n i n i u maticama spominju se kao> kiuanovi od g. 1663. 1709. 1696. 1700... Melchioris d© comit.). te se nasljednici nazvaše Capogrosso-Cavagnini. koji je sagrađivši dvorac spjevao velepjesan »Bogatstvo i ubošitvo«. M a r i j a n o v i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knjigama g. Bortolo Capo­ grosso.mus.). 1694. g. 1728. 1728. Ill.). kao kum signor Glanca Marianovich. 1699.. i t .gn.

Naslov: »S. 1934. Marjanovići su porijeklom iz Poljica. 1736. M. 15 Isprava se nalazi (1938. una que est sub Merec de Uismovica.. Jutronić: »Bratovštine u Sutivanu« u Novom Doba. . Kuljiša u Sutivanu. g. ut int. circum circa ecclesiam Sancti Joanis de Stiuano . 1732. Marjanovići (odnosna Dražaevići) naslijedili su zemlje od Radoevića. 13 Libro a štampa kod VI. ibid. Kod mene u prijepisu.. 1747. 2 Croatia sacra. ibid. comitis Janco.) s (sutivanjanin?) pod naslovom »Iskopani temelji stare crkve i groblja u Sutivanu na Braču«. bilješci. zna. svibnja 1939. 12 Prepisao sa korica jedne knjige iz godine . ibid. 347—349. br. ovi novi sta­ novnici: braća Perišić. g. 105.) u arhivu židovske bogoštovne općine u Splitu. kojeg prezimena ne nalazim u sutivanskoim župskim knjigama. 1726. •— nx splitskom Jadranskom dnevniku (br . 1657. — O crkvi Sv.. 1941. 203 od 15. . š A. Split. ibid. 1905. list 17 i 19. 10 Popis kod I. 1746. Fondazione đella Parrochiale. Ostojić. sv. str. u obiteljskoj biblioteci Lukšić—Nižetić u Sutivanu. splitski prior Petar. Kaštil su prema sutivansko j tradiciji gradili Dražoeviei iz Poljica. comes Janco.. III. OO:) Hieronymus Gianco. Ivana u Sutivanu piše u splitskom Novom Doba (br. 3 Rukopisni spisi kod obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu » . co:) Hieronymiuis G'iianco Marianovich. Petrus Hieronymus Janco. župan je bratovšti­ ne Co: Gianco. Co: Janco Marianovich prisma neki novac od bratovštine. godine 1738. — Andre Jutronić: »Da li je Brač podpadao pod splitsku diecezu?«. 106 od 6.. Babica. 8 Popis kod I. Jugosl. Vol. 50. 255—256. 18 Libro a štampa u arhivu sutivanske općine. g. a čini se da -stui Marjanovići baš od roda Dražoevića. alia Na Murvize Uecerine stane vode. i 1756. str.XI.) < (bračanin?) pod naslovom »Iskopana b starokršćanska bazilika u Sutivanu«. str. Vid Kegević. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)« u Vjesniku za arheologiju i historrju dalmatinsku. 1747.«. Split. 16 A. 14 Krštenica u sutivanskom župskom uredu.17 U Sutivanu je ostala uspomena na ovu porodicu u terenu iza Kaštila. Dipl. uz ime Co: Gianco sitoj! napomena »absente«. U popisu bračkoga plemstva od g. 340. Ivana sagradio i obdario naj­ kasnije u VIII. P r e m a saopćenju dra. v.. i umj. T Mladineo. Barade crkvicu je Sv. 54: » . ibid. LITERATURA I BILJEŠKE: Cod. :Zbornik za narodni život i običaje 7 1 97 . Babica. koji se nazivlje Janikov dvor.do g. Novo Doba. str. U Sutivanu se spominju g. str. Zagreb. g. do 1784. Izd. e sua Smembrazione dalla Parrochia di Humazzo Inferiore e Controversie corse per dichiarazione de Rispetivi confini. Hieronymi Janco. akad. Bonaccija (Jelsa).. dolazi i kao comes (co:) Gianco. . g. .. Prema jednoj. nalaze se i plemići Marjanovići.« 4 Rukopisi o odcjepljenju i razgraničenju u arhivu sutivanske općine. Split. ibid. od g.1802. ibid. 17 I. 1731. Mate Kegević i Mihovil Babić. . 80. vrlo se često: spominje. Često se nailazi *-na comes (comite. n Ciccarelli. 284.—« 5 Rukopis kod don I. 1734. • 6 Ciccarelli. do g.. comes (čamite. br. 1934. 1716. 1932. g.. tercia Rasoli s a Tehstibreg sub Pocinala que est super sanctum Johannem. str. u popisu bratima godine 1738. Zuanne đella Brazza. 70—71. 1747.

mjesni sudac. 'župnik.: procurator! delia chiesa: Toma Jadrijev"ć i Jakov Crinfocai. župnik.: Ivan Cvitanić-Poletović.: Cvitanović. menja.: Andrija Jutronić. »livello di« Jakov Uršić.: Vičenco Perhalić. mistro Iseppo Posinelli. D. 1790. gastaldo Marko Petir'nović. Jadre. Popis imena sakupifeniili iz knjige -bratovštine cd g« 1723. mistro Simon Andriuzzi (bačvar). 1579.1724. kapelan pop Jerolim Petricio i jurepatron crkve Sv. " 1725.6 1701..7 1723. Jakšić.: Dr. đ * >) g. Kevešić. 1585. : rektor crkve pop Roko Petritio. Dragić. 1728. Ilije sagrađena je od velikog i manjeg tesanog ka-. ispunjen kršjem.: Tomlčić. 6 porodica Jakšić ili Jakovljiq i 6 porodica Sutković ili Matijević ili Bartičević-Cvitanić. Niseteo. Osim toga Donjohumčanjani tvrde. u starijim Ispravama ili knjigama 1579.: de Flliplis (»vino alli marinari a Splisca«). Nadgrobna je ploča prepolovljena i probušena.t:ć. Hije i Sv. 98 2 . Đ'Onjohumčanjj'ani.:" Jakov Bertieević. mistro Iseppo Scarpa.: Janković.: Kr štulo vi ć. 1730. opat Monsignor Cvitanić. Crkvica Sv. pa i — prema pričanju mje­ štana — rimski kamenolom. Seljaci su mi kaza1!. Križa Zuanić. 1732. zatim Dragičević -detto Piureškovrć. Pred crkvicom: na zapadnoj strani ističe se antikni grob većih dimen' zija. : 3 plemići birači povaljskog opata 3 porodice Zuanić. Sačuvani su temelji čvrste stare zgrade. mistro Dragičević. Vin.DONJI HUMAC Na teritoriju 1 Donjega Humca nalaze se prethistorijski odnosno-' rimski ostaci kod Sv. da oni tu crkviau nazivlju »grčka crikva«. Također i oko crkve pobacano je nekoliko ko­ mada većih tesanih kamenova i dijelova ornamentike. Laiuirić (»fondo di Pri Zuanne Tironi«). 1637. Zuanne Vcineo. Bers?. djelomično inkartana žbukom. da je njihovo mjesto starije od nedalekih Nerežišća. 1731.. :4 kurat Jerolim Petricio i Jerko' Cerinić. koja' je i sagrađena kamenim materijalom starije zgrade. 5 1656. Uzidano je više fragmenata ornamentike i natpisa. 1726. Kristofor Sfartalov:ć. 1733.: Mate Radičević. jer je na njima južni zid današnje crkvice. pop Marko Tomieić.

Prezimena Izbornika' (»svojta«). Filipovie. Laibanović. Fiorini (kao nasljednik Jakšića i Maroića). Tomičić.. Ilić.župnika g. Ivan Dubravčić. Sadanje porodice 1. Vicenzo Paterni (»per aggiustar la banidiera«). Crinfocai.: proto Macanović iz Trogira (»per il restauro< di Campanile«). Boroević (kao nasljednik Nižetića). u nerežiškoj. mistro Radetić. 1791. JuričeviČ (kao nasljednik Martinisa). Prezime se nalazi u popisu birača.: ć. koji su birali u Donjemu Humcii župnika god. 'župnik Cerinić. Harašić.: R. 1756.s Jadrijević. Stipinović (k. 1781. Skargatić (kao nasljednik Petrinovića). Haraš . Ivanović. Grubiš : ć. Bertičević (kao nasljednik Jadrijevica). mistro Pisenti. Radmili.: Caglević.ao nasljednik .1734. Dragnić. Gerinić. 1777. g.sikoj se matici spominje god. 1767. 1766.. Lukšić. Jurišie.: Skargatić Antonio. Krstulović.Dragičevića). i 1802. Norpić.. Stipičić iz Gornjega Humca.: pop D. Jubetić. . a g. Dasenčić. Jutronić. 1796. 1771.: mistro Marinković-Spadić.: mistro Vičenco OrlandM. Laurić.: Ivanović. Nigoević. Vidošević.: mi'stro Sokolić. Cerinić. D. Anđriuzzi (kao nasljednik Dragičevića). Ivan Rendić. Bakulić.: mistro Cosmo Scarpa. Gruibšić (kao nasljednik Zuanića). Vladislavić (kao naisljednik Ivanovića). Paolo Balarin. 1765. Hranovetf'i! 1790. Sojančić.. Petrinovic. Juraj Peruzović. u mtfnarskoj g. Martinić.: Boldović. 1736. Hairapić. Pan/pić (kao nasljednik Nigoevića. Pavišić (kao na­ sljednik Nigoevića). Ni­ kola Ferro. Žuvić (kao nasljednik Dragičevića). D. mistro Nadal sin Marka. 1738. Vladi­ slavić. Depensić. 1777. 1739. 1745. Berković.: Marinović 'iz Podhuma. Baloević. Karlibimjamin (kao nasljednik Nižetića). Zuanić. Nižetić. Babić.). Bertičevie. "1795. — U boboviškoj matici dolazi kao Ceiriaruć sive Bavčević. Jakšić. Mairtinović. Cvitanović. Baldović (kao nasljednik Sfartalovića). Nadali.1777. Jurišić. Alfircvić. Cerinić. 1752. U sutivan. 99 . Karazić. Gususić. C e r i n i ć 2 porodice. mistro Vilović.: patron Gregorij Sinčić. 1751. Pierotić. Dragičević. s napomenom: iz Donjega: Humca. Partialjić ('nasljednice kćeri). 1761. paron Sfartalović. Juanipenić. mistro Francesco Andriuzzi.

i na početku knjige ^bratovštine g. Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka od g. 5. Gamfoelot. 1777. kao Andreis »alias« Andriević (ali je ova grana izumrla) i kao Ivelj alias Andriević. 7. u supetarskoj u početku XIX. u dolskoj g. u nerežiškoj g.. 1777. Prezime se nalazi g. 1707. 1625. iz L o k v i č i ć a . xi uvijek s napomenom: iz Donjega Humca.9 u popisu pučana »galeota« g. 8. u boboviškoj g.11 U ispravama se spominju Giassich Gieronimo nuncius g. — Prezime se nalazi među bira­ čima đonjohumčanskog župnika g. 1723. i to kao Jaxich. oko g. 1738. 1827. Belalija. J a k š i ć (nadimci: Čokrić.. 1725. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1771. 1870. Uđovič'ić.. 1882. Tologa. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. J u g o v i ć 1 porodica.. i g. 1703. Skoda) 10 poro­ dica. Škare) 39 porodica... 1782. ali g. Kulive) 10 porodica. detto Puresković Vjerojatno porijeklom iz jP o 1 j i c a.11 U početku knjige donjohuuoičanske bratovštine »procurajtiore della chiesa« Toma Jandriević. 1579.. kao gastaldo Luka D.. Bilina. iz P u č i ^ ć a . Domantić. oi dolskoj. te g. 1683. 1700. 1722. Jakšić alias Sadaimunčić.. 1737. v. Kopito. 1783. 1790. 1777. Koteć) 42 porodice. s napomenom: iz Donjega Humca.zabilježen je g. oko g. koji su dobivali sol g. *1790. kao mistro Marinković-Spadić iz Bola. Dragičević se spominje u Donjem Humcu g.2. u postirsikoj g. Geo­ metar.. — U 100 . 1576.. Ćifut.33 Isto se prešane nalazi u popisu bračkoga plemstva g... D r a g i č e v i ć (nadimci: Šuibaša. kao Dragičević-ilužić. Pistur. u knjizi bratovštine g. Prema tradi­ ciji. 1751. 1657. Bentoko. u nerežiškoj g. 1724. tu povaliskoj g. Slave. U sutivanskoj matici spominje se g. g.. 1752'... Jazić i Jašić. 1657. — U sutivanskoj se matici spominje g. L a u r i ć (nadimci: Pivalo. 1790. 1738.. opta kao Jakšić ili Jakovljić iz Donjega Humca. a u supetarskoj g. i 1784. ail s napoimeno'm na »fondo di Pri Zuanne Tiromi«. i to 6 porodica. 4. 1591. Prezime dolazi u knjizi bratovštine g. i 17776. 1574. M a r ^ n k o v i ć 3 porodice. 1758. Vere. 1758. U Pražnicama-..10 u popisu birača župnika u Donjem Humcu g. 1680. 1726. Bašo.14 li g.. Galović. Giaxich Geronimo ambasciator. Krpeša. E t e r o v i c (nadimak: Galović) 1 porodica. u popisu plemića izaborrika povaljskoga. također iz Pučišća... U sutivanskoj se matici spominje g. — U knjizi bratovštine g. 9. 1788.. Bilać. 1589. 15 Jakšić je i među biračima đonjohumčanskog župnika g. 1723. 1681. Fermo. ' . iz N e r e ž i ć a. Dira g u n 1 porodica.. u nerežiškoj g. 1723. J a d r i j e v i ć (nadimci: Ereinita. 1782. Šltefanov. doseljeni kao rodbina župnika. 3. U boboviškoj matici kirštenih zabilježen je g. 1670. 1657. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. iz B o l a . U postiorskoj matici spominje se g.. kao Laurić dictus Delija i g. u škripskoj g. Trćola.12 6.

g. — U supetarskoj matici spo­ minje se g. 1657. 1777. u knjizi donjohumčansike bratovštine g. k tomu u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica oko g. s napomenom: iz Splita. iz M ' e d o v . Spominje se u ' knjizi đonjohumčanske bratovštine ig.. 1724. pri glasovanju za župnika. V1 a d i s 1 a v i ć 1 porodica. 1777. — U Milni je zabilježen magister Andriuzizi: g. u Sutivanu. Izumrle ili iseljen© porodice 1. 1723. i š i k r g a t i ć 1 porodica. i 1801. 1658. koji su birali povaljskog opata (upravitelja). T o m i č i ć 2 porodice. B e r t i č e v i ć God. Prezime se spominje g. 1699. u sutivanskoj matici. 1777. P e r i ć 3 porodice. 11. spominje se mjesni sudac u Donjem Humcu Jakov Bertičević. — Pori­ jeklom iz P o l j i c a. A n d r i u z z i.) Vjerojatno je Cvitanić isto što i Polotović. s napomenom: iz S I i m e n a . 1810. u sutivanskoj 'matici g. u supetarskoj s napomenom: iz Donjega Humca. sutivanskoj matici g. u Nerežišćima. bilo 101 . 1579.. 13.. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica. 1817. 14. 1723. pop Cvitanić. zabilježen je u knjizi bratovštine kao bačvar mistro Simon Anđriuzzi. zabilježen je mistro Anđriuzzi u Supetrui. 1777. 1815. R a k e i a 3 porodice. on je bio upravitelj povaljske opa­ tije 1710. Skargatić je spomenut s napomenom: kao na­ sljednik (Petrinovića.11 3. 12. 1703. 1724. zabilježen je Petar Bertičević. iz M i r a c a oko g. 1767. a kao Martinović g. 1807. i 1719. Među plemićima. g. a g. Godine 1781. i 1820. 1701. 1775. spominje se 'A. 16. među biračima donjohumčanskog župnika. abbatte Monsagnoi" Cvitanić.17 te u staroj nerežiškoj. Među biračima donjoliLimčanskog župnika g. M a r t i n o v i ć 34 porodice. g. spominje se u spi­ sima župnik (Ivan Cvitanić. 'God. God. magistri Spađić ' s napomenom iz Donjega Humca. Prezime se spominje u knjizi donjohumčanske bratovštine. 15. župnik Polotović iz Donjega Humca zabilježen g.D o c a oko g. 1871. 1726.. matici g. među biračima povaljskog opata bilo je 6 porodica iz Donjega Humca Sutković ili Matijević ili Bertičević-Cvitanić. — Prezime se nalazi u popisu birača donjohumčansikog župnika g. C v i t a n i ć se spominje s napomenom: iz Donjega Humca g. spominje se ui Donjemu Humcu pop Marko Tomičić. P i p l i c a 1 porodica. U Nere­ žišćima pastoji ovo prezime s nadimkom Furlan. 1833. 18^4. i 1762. 1861. 1643. 1625. 1637.10.—1733. 2. tu istoj matici g. 18 god.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Martinčić. 1701. g. 1728. iz Donjega Huraica.

koji je bio oko g. U nerežiškiiHi župskim knjigama g. !Aindrija Criinfocai i pop Tomaso Grinfocai. kao Sutković alias Matijević alias Bertičević-Cvitanić. P e t r i n o v i ć g. D r a g n i ć . u dolskoj matici.4. do g. 1796. Duhomzović alias Parhaljić.matici češće od g. porijeklom iz Bosne. Andrija Jutronić. K r i n f o k a i (Grinfocai). 1777. Prezime se spominje u popisu birača donjohumčanskoga žup­ nika g. 1657. gdje-su po­ stojali i Trinfoeai iz Trsta. 1684. (Dnus C. 1694. g. u donjohumčanskoj knjizi bratov­ štine g. Ovo se prezime nalazi među pučanima. U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. g. 162'5. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. s napomenom: iz Donjega Humca. i 1696. župnik u Mircima. 1777. 1726. u supetarskoj. Dol. Postire). 6. 1579. 1661. i u popisu izbornika donjohumčanskog župnika g. 7. 1723. kao Vicko > Perhalie. cd g. 1713. 102 je 6 porodica iz Donjega Humeri g. u fenjjzi bratovštine. prokurator je crkve u Donjem Hurniou Jakov Krinfokai (Jakov Crinf ocai).11 U boboviškoj matici g. Prezime je zabilježeno. U popisu birača donjohumčanskojga župnika g. a g. 9.. U sutivanskoj . P e ir h a 1 i ć je zabilježen u knjizi bratovštine g. a 1743. zabilježene su samo dvije ženske jPerhalić. 1632. zabilježen kao Kririfokaić. do g. 11. 1777. God. 1800. 1733. isto što i Cvitanić. u Donjemu "Humcu. 8. 1657. 1779. 1800. originalnog plemstva od g. porodica se preselila u Sutivan. N i g o e v i ć je zabilježen u škripskim župskim knjigama g. u sutivanskoj matici s napomenom: iz Donjega Humca kao Juitrinić. Prezime se spominje g. a porijeklom je iz T a r a n t a u Italiji. 1728.17 J u t r o n i ć God." koji su primali sol g. g. 5. 1723. 10. C. 1657. Neki su pošli u Supetar. Cvitanić alias Polotović iz Milne. u istoj knjizi kao Dragić. »gastaldo« u Donjem Humcu je Marko Petrinovle.11 i u popisu izbornika doniohumčansikoga župnika g. 1779. 1764. 1781. 1671. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. Prezime je zabilježeno u popisu bračkoga „plemstva g. 1777.—1799. Oko g. 1745.Nigoević se nalazi u popisu bračkoga.) s napomenom: iz Donjega Humca. u popisu izbornika donjo­ humčanskog župnika. Možda je C. 1574. 1738.. C v i t a n o v i c u sutivanskoj matici zabilježen g. 1745. spominje se Perhačić.spominje se g. 1777. (za Škrip. kao Pierotić Skorco s napomenom: iz Do- . P j e r o t i ć je zabilježen u sutivanskoj matici od g. i među pu­ čanima za regrutaciju u Škripu g. n Prema tradiciji. 1777.

1698. Š k a r p a (Scarpa) je zabilježen u knjizi bratovštine g. Oko 80 m zapadnije od Sv. i to u Donjem Humcu gornji komad sjekire od diorita. u popisu galeota. matici kao magiister Škarpa. veljače 1629. Bulić je nabavio više prethistorijskih predmeta u Nerežišćima. — U knjizi donjobiumeaniske bratovštine g. kao mistro IzepO' Škarpa.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Frane Bulić: »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)« u Bullettino di archeologia e storia dalmata. Jadre često se na­ laze ostaci iz rimskog doba. S f a r t a 1 o v i ć. Ilije nalazi se rimski sarkofag . raznih kostiju i spuževa.. Oko crkvice Sv.22 Prezime se spominje u popisu izbornika đonjohumčanskoga župnika g. g. Jadre nađen je relijef muza. bilo naselje koje je i kasnije u srednjem. vijeku bilo napučeno. a. više komada konglomerata od ugljevlja. gornji komad sjekire od serpentina i preko 30 komadića noževa od kremena. stoljeća. kao Škarpa uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. su­ deći po kamenim fragmentima i rimskim opekama. nalazi u popisu pu­ čana. g. — U bobovisfcoj matici spominje se jedna ženska Pierotić g..10 Spominje se g. u škripskoj g. Ovo se prezime g. do oko g.njega Huniea. Donjem. Cvito Fisković. Spcminje se pop Fabijan Zuvanie kao luipravitelj povaljsfee opatije od g. 1625. 1781. Čini se da su Sfartalovići spadali među privilegirane porodice.20 13. više komadića nožića od kremena . koje igraju kolo. 1751. Četiri komadića obične prethistoričke zemljane žare i dva komadića kamenog noža. . noge koze. mistro' Kuzma Škarpa iz Donjega Humca. 1684. God. Ilije Bulić je primijetio g. . br. 1688. 1748. 12. u nerežiškoj. i 1781. Ovdje su nađene srebrne starohrvatske nauš­ nice od IX. 1786...9 i g. a druga u Supetar. U Milni je zabilježen mistro Škarpa g. str. nalazi se prezime iSfairtalović. u popisu izbor­ nika donjohumčainskoga župnika. 1940. do X. 1770. 1780. Ta se crkvica nalazi na podstavku stare rimske zgrade. a kraj crkvice još se vide fragmenti žrtvenika posvećena Silvanu. Split 1891. spo­ minje se Kristosor Sfartalović. 117—200: U špilji Kopačini pod brdom Gračišće između Supetra i Donjega Humca. U bračkoj »schiera di Nofoili« od 10. u sutivanskoj matici. zabilježene su u Donjem Humcu 3 porodice Zuvanića. 1723. 1739. Humcu i škripu. svjetskog rata posjetio je predjele ovih crkvica dr. < U Rerežišikoj matici kao kum zabilježen je Škarpa iz Silibe. 1891. Pre­ zime se spominje g. 8. 1808. str. paron Sfartalović. U Dračevici gradi Ve­ liku Vodu g. 1483. — Prije II. U svom članku »Historijski i umjetnički spomenici na Braču«.. 1703. . 14. iz Komiže. 1891. Jedna se grana preselila u Sutivan g. br. 1. Kod porušene crkvice Sv. 1743. zatim zlatni novac bizantinskog vladara Romana IV..-1739. 1489.21 Godine 1579. a g. u sutivanskoj matici kao Svartalović.d 50—60 cm Bulić je iskopao komad lijevog roga jelena. 1777. U Sutivanu je župnik P. 1574. mistro Kuzma Škarpa. u bolskoj g. u dubini o. od g. koji je štampan u Bračkom zborniku. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. Tu je kraj porušene crkvice. Prezime se spominje g. koji su dobivali sol.. a g. 24 i 25 veli: »Kod sv. do g. 1 103 . Z v a n i ć (i Zuvanić). Doseljeni Škarpa bio je kaimenair i zidar. 1725. 1777. 1723.

ibid. ibid. a naišao sam i na romanički akroterij u obliku poliedra. 20 Mladineo. str.. P e tritio. 18 Mladineo ibid. 9 Popis kod I. te se taksi­ rali radi 'gradnje nove župske crkve. 84. 75—76. Giovani qu.— Vitturi u Kaštel-Lukšiću). 1 Supetarski dijelovi varošice jesu: Glavica. u kojoj je profilirana velika baza. list 11—14. a od g. 255—256. Maroević i Benković. s t r .. koji je nekoć stajao na krovu crkve.. 15 ibid. : 3 Ivan Bersatić. siudište. Bilo je izbornika i u drugim mjestima.. 5 Cicearelli. ibid.. 1729. str. a koji upućuje da je stara crkvica sv.«. Petra izgonila je g.). a s njom i arhiv. Marco. 329.. To je nadgrobni spomenik koji Abramić datira u I..ibiđ. Na Vlačicu. 4 U rukopisnim aktima o odcjepljenju i razgraničenju Sutivana i Donjega Humca. str. 1870. Supetrani u ispravamlai prije početka matace 1579. . zatim od g. ibid. SUPETAR Supetar je danas (glavno mjesto Brača. vijeku bila popravljena . 3 Ostojić. Vrdolca. privilegi et indulti.. 13 Ostojić. 22 Ostojić. vide se ukrasni fragmenti. i 67 Cicearelli . i Ostojić. 2 Croatia sacra. str. list 10—19. (Rukopis kod obitelji Michieli. . str. 73—74. ... List. 84.. a sada središte (bračkoga kotara... »Uz crkvicu sv. 10 Mladineo . d.: Bertičević . ibid. str.« i » . Porat. jer je u njemu od g. 1827. kao i u jednoj kući u Donjem Humcu. Get. ibid. U njenoj' apsidi. 303. str. . str. Navijanje i t.Jadrijević. Jadre u XIII. 12 U popisu su ovi vlasnici pašnjaka g. ibid. kotarsko poglavarstvo. Krstulović. 19 Mladineo. 8 Libro a štampa u župskom ui'edu u Donjem Humcu: Per li Jusabenti di Humazzo Inferior della Brazza contro Valerio qu. stoljeće.. . str. koji vjerovatno po­ tječu iz tog najljepšeg rimskog spomenika na otoku . 84. stoljeća. muzeju u Splitu. Ilije kraj Donjeg" Humca opaža se tloris rimske zgrade.. list 14—16.1589. : pop Petar ligutić iz jPoljica 1604. 108. 14 Diversi publici decreti. Rukopisna knjiga u Arheol. 321... — Rukopisi u arhivu sutivanske općine i kod mene u prijepisu. Elezione del Paroco d'Humazzo Inferiore. Udine 1656. politička ekspozitura. str.. Jakšić. 7 Ime je zabilježeno samo kad je prvi put spomenuto. ibiđ. str. ibid. Varoš. terminazioni. 17. ibid. prokuirator puka 104 2 . Babica (ibid. ibid. Stara isupetarska erkva Sv.ibid.. Spomenik je srušen i njegovim kamenjem sazidana je djelomično crkvica. i XIV.iz IX. Pietro Giaxich. .: župnik Jerolim Tiironi 1615. ibid. 2 i Ostojić. 11 Cicearelli. 84. 106. Stoga su se iste godine sakupili glavari porodica. 6 Cicearelli. 1903.

V.. paron Cagliević 105 . Ivan Brakušić. Mi­ hovil Bersatic pok. 1716. Jakov Dujmović Ivanov.. Remetić i Prence g. Nikola Siljimdeči:ć. 16. Ivan Franjasović/ Fra... Frane Picolo. 1692. Haržić i Franjasović g. :4 1656. 1729. 1728. 11. Jerolima. Marka. Pro -Bersatic. 17. Bat Dujmović.. Ivan Vitković. 3. Piefcro7 Ml stro Franjo Kralji. Jucrja Pavao Bersatic pok.1629. 1709. 1677. Porodična prezfmeoa: Supetrana iz knjige »skonjiđana« đo g. Ivain Sahhović. Ivan Bersatic pok.. Paviao Beinsatić. Juraj sin Mate Sesnjića. August Bersatic pok. 1729. 1729. Ligutić. 9. 1693. Frane. Dujmović paron Ante Rendić braća Tironi pok. Frane Bersatic pok. Jerolima. Popi® pređstavniika porodica god. 1685. Mihovil Dujmović. Tironi g. 4. Bersatic g. 13.đMarko Ongaro. Ivan Bersatic pok. Ivana Juraj Tironi (natpis na crkvici Sv. Juraj Rendić. Ivan Rendić. 18. Šime Bersatic pok.^ Roka). 2. Popis (pučana) n vezi\$ regriitacijiooi za bračku galiju g. kurat Pavao Bersatic kapetan Frane Bersatic sudac Juraj Marod Matej Tironi Julije Tironi Pavao Balarin kapetan Frane Kralji Birača Baniović paron Luka Dujmović paron Frane de Rado Ivan Marogi 12. 10.. 1646. Frane Tironi. Ivan Krsitulović 21. 1683. J u r a j Radičić. Banović g. :6 1682. 1695. : 5 1665. Jerolim Bersatic. Dno Mati ja 20. Galeotti idi S. Tad su bila u Supetru 53 doma.1 Nakon požara župske crkve sastali su se predstavnici domova g. njegov brat Nikola. Summić g. 1667. 1729. 19.. Mihovila. Marko Šintić. Frane Bersatic pok. Jerolima. paron Matej Rendić braći. Srećka Juraj Vušković mistro Ivan Vitajić braća Rendić pok. 1680.. Vušković g. Frane Franjasović gasttaldo..: M-atij Tironi. Poljako g. radi gradnje nove župske crkve. mistro Petar Kalafa... Kaljević (kasnije Caglievich i Zaglievich) g. Kralji g.. kurat svjedoci Jerolim Tironi i Feliče Tironi pok. Petar Kaman. njegov brat Dujam Bersatic. Ivana. Satičio Satičević. Pjerotović g. 7. Marko Grego. Mičeli g. 15. 6. 5. Ivan Dujmović pok. prokurator puka pop Jerolim Jakšić. Dujmović g. 1625. 1721. 1650. 1703. Osim predstavnika prisustvovali su i drugi članovi porodica: 1. Seriković g. Jakšić g. Vida.. Rendić g.no Sesnjić.. 14. 8.

Andreis. Frančeskina Leventi (muž na 73 Ante Jakšić putovanju) 'Popis supatatrskih. Grgur Cagljević 52 . Petar Grego 26 . Juraj i Jerolim Bersatić 64. Pierotović. Banović. do početka 'matice god. Dr. 1740. Bersatić.-37.: Dujmović. Sokolić.: Mičeli. Bersatić alias Paulina.. Juraj de Rado 62. Nikola Vušković 48. Petar Jakšić pok. Stefan Radmilli 28 Ivan Summić 54 rnistro JeroUm Jeričević 29 Ante Sinčić 55 Jelena udova pok. 1743. Vušković. Imena prvi put spomenu!!!?. 1741. Maroi i Jakovčić detto Bukarin god. ć detto Russo god. Kralji. Tirani". Ivan Rendić pok.38. Petra 43.. Nikole . Remetić i Balarin god. Bersatić.Ante 49 . Balarin. Skoknić. 1729. 1749.. kapena 30 Nikola Rendić Bersaitića 31 Matej Hanoević 56 Petar Haržić (Hržić) 32 Ivan Jakšić pok. Cagljević. Rendić detto Lesandrin i Skoknić god. Mate Baćina nija (muž ma putovanju) 24 . Nižetić iz Selaca i Sinčić god. Ivan' Remetić 53 . braća Rendić pok.. Petra 69 paron Juraj Tironi 46. Pizzolo1 i Rend . Petra 70 .. Ante Ninčević 68 Šimie Rendić 45./ prviih 20 (18) godiina miatice krštenih 1747. Rezzo iz Venecije. 1734. Ivan Caljević 66 Mihovil Rendić pok. mistro Luka Semković 39 Ivan Jakšić 63 Matej Piccoli 40. pop Jovanelli. Krstuilović. Stanoević. Ivan Pjerotić 72 Udova Franjasov'ć pok. 106 . 1742. Ivan Franjasović 61" braća Bersatić pok. Dieirado. paron Juraj Jakšić 71.22 . Vasselli. Derado god. 1748. Sinčić. Rendić. parah Frane Spudieević 50 . pairon Marko Jaksic 51. . Ante Remetić 67 paron Vickoi Rendić 44.. Po­ ljake. Jelena di Constantin od Tiro23. Pizzuli. Jakšić. Ivan Rendić pok. Šime 41. Juraj Haržić 25 . 1747.: misitro Georgius de Oomstantin. 1735. Hanoević. prezimena iz knjige »skonjidana« od god. Ivan Vuišković 65 paron Petar Dujimović 42. Jakova 36 Matej Rendić 60 kapetan Juraj Barković . Dome 57 Nikola Skoknić 33 Stefan Remetić 58 Frančeskina Bučić (muž 34 parom Frane Franjasović odsutan) OQ •braća [Poljaiko 59 Juraj de Rado pck. Franjasović alias Remetin. Ante 47..

Mompiani cancel. Tudorić. Vranjican iz Dola. Vitaić iz Komiže. Gerardi iz Venecije. Seget. . comes Barbaro. Bulić iz PoIjica. Kuparić iz Grohota.: Galatović iz Visa. 1759. Bernardis (Diocesis Podinensis in Liburnia). Ugrin iz Sitnoga.1750. Maroi. Ivellio. Brizić iz Gornjega Humea. Hiržić. župnik Bersaltić. Danielović iz Novog sela. Hatoer. Bernardi iz Splita. magistiri Barozzi. Vušković alias Vlašić. pop Balarin. Remetić alias Coijević. Andreas sa Šolte. Bergeljjć iz Splita. Kastrupilović. 1754. 1760. 1756. Jurišić. 1781. zlatar Ferro iz Korčule. magisitri Sokolović. Domjanović iz Splitske. Kuličić iz splitske dijeceze. Remetić alias Omerović. Margarita Bolognes. Senković. Franjasović đićti Remetin. Perišić iz Sitnoga. Batoš iz Sumartina. Bresciani. Hetin iz Podstrane.: Bulić. Priskić iz Lovrane. Franjasović. Oliverio (Villa Ignani Diocesis aquilensis).: Harašić iz Nerežišća. Vranjičić iz Poljica. Bassanesis. (Ajndrić iz Visa. Haržić. Bologna. Petrie iz Komiže. Toimičić iz Dola. Jakšić iz škripa. Mariančević iz Selaca. Jakšić. Vidaković. pop Matulić. 1752. Bresciani alias Santo. Mišetić iz Splitske. 1753.Selaca. coadj.' Taras iz . Pierotić. kapelan Dujmović. Vladislavić iz Miraca. Fiorini iz Seravala (Seravallo). Ugrinović iz Sitna. Voviseto iz Venecije. jPalini iz Nina. Dr.: Vulić iz Siplitske. Nižetić. Vučić alias Munita. Cvitanić.: Rasol.: pop Tironi. Habair iz' Karlobaga. Dragazzo. kancelarij. Jeričević alias Damiani. Jakšić alias Salamunović. Mandić iz Zakučca. Medin. Papin. Buttor iz Bobovišća. 1757. Barozzi. Bellavita iz Venecije'. Sisgoreo iz Šibenika. Jeričević. 1755. natpop Juvilleo iz Trogira. subdiakon Litković iz Pueišća. magistri fa. Remetić.: Dobrunić iz jPiitava. Fiochi (Split). Gelineo. :• Matšć.: Agregoni iz Splita. 1758. Bresković iz PoIjica. Lučić iz Ponikva kod Dubrovnika. Vuranjican. I>amiani ailias Jeričević. Venetij.: iicbil. Insulae. Boroević iz Karlobaga. Bilančiić iz Trogira. Boljić iz Obrovca. Spudičević alias Saibo.: Jakšić iz Donjega Humca. Sukadarić iz Siuimartkia. Bellavita. Rendić alias Alngel. Pasquali iz Starigrada. Pretorij. Pavunović iz Korčule. Rendić alias Ruso. Radičić. 1751. Golubović iz Duća. Uškovrć. Malfei. Priskić iz Rijeke. Marmčević alias Gligo iz Bobovišća. magistri Krstulović. Bojanić. Papić. magistri Sokolić. Pajton iz Trogira.: Sikarneo iz Nerežišća. 107 . Hektorović iz Pučišća.bri Marasehini iz Verone. Vučić seu Puin. Pavišić. Stanoević. ^dr. Biličić iz Omiša. Barberigo iz Venecije. Garafulić iz Nerežišća.

Č u l i ć 1 porodica.. 4. Bačvar) 8 porodica. Caljević iz Zagvozda. 1747. Alberti. Vasselli Casinensis..— U Postirima g. 1814. 1820. 9. 1764. 1664. 1771. C u l i ć 4 porodice. B a r h a n o v i ć (Murvicaniin) 1 porodica. U žup­ skim se knjigama spominje: iz Š k r i p a oko g. zatim i kao Caglievich. B r o n z o v i ć (nadimak: Bronzo) 1 porodica.. 1758. B o r i ć. 1851. iberado alias Suska. 1657. Dolazi u popisu novoga stanovništva od g. a iz Splitske (kum) g. 1833. 1816. Vuskovic alias Gundulaj. i 1824.: Krstulović alias Bepimjafc. Svirčić alias Senković. Matić alias Baćina. 1752. 2. B o r t i č e v i ć 2 porodice. 3. 182J0. kao magister Culich g. i 1709. "u Milni kao doseljenik iz Splita. te Zaglievich od toga danas Caglević. B r k l j a č a 1 porodica. Doselio zlatar Ivan. D e r a d o (Šuška. 1729. knjigama od g. 13. Svitić iz Komiže. (Duje). 1834. 10. — Prezime se spo­ minje u popisu bračkoga plemstva g. 11. C a g l e v i ć (nadimak: Rađesko. U Bobovišćima se spominje g. 1843. 1670. (nadimak Srdela) 4 porodice. U Pastirima je zabilježen g. 1684.1762. pop Caljević. 6. B e r t i č e v i ć 1 porodica. Mune) 8 porodica. iz K o m i ž e oko g. Pilić . Mračić sa Mljeta. kao Caglievich.. magistri Vitajić alias Sokolović. U popisu za gradnju crkve g. 12. B j a ž e v i ć 2 porodice.: Ostoja iz Dola. 1686. God. — U župskim knjigama od god. 1801. Sadanje porodice 1. B e o v i ć 5 porodica. 8.8 5. Vje­ rojatno iz B o k e K o t o r s k e .9 Tako i u župskim knjigama (knjiga skonjidana) od g. 1853. U župskim. nauta de Rado.— Hlap) 2 porodice. i 1690. 108 & . 1774. slična napomena g. U staroj nereži'škoj matici zabilježen je Simon Cagglievich presbyter Hliricus g. iz S p l i t a . Rokela. s napomenom: iz K o m i ž e . iz K o n j s k o g a doselio Josip oko g. iz C a t a prekoi Sutivana. 1777. spominje se kao De Rado. 1667. Prezime se spominje u Nerežišćiima. izumrli nadimci: Turko.: Bakarin. a g. doselili iz D o n j e g HUJ Hi­ c a oko g. Krstulović iz Bobovišća. doselio: iz M u r v i c a oko g. A n d r e u z i (Furlan) 2 (porodice. D a m j a n o v i ć (Škendre. 7. 1759. u škripskoj matici Coljević g. kum Borić iz P o1 j i c a. — U župskim knjigama od g. g. 1763.. iz Dračevice. U župskim knjigama od g. 1648. 1815. g. iz B o l a . iz M i r a c a . dalje. 14. zabilježeno je Remetić adias Coljević. iz S p l i t a .

oko g. 1843. Stojan. 1759. 1819. 1757. te je do g. ali g. 1815. mesar. doselio Ante iz Muć a oko g. Ružić. iz N e r e ž i š ć a. g. Ima ih u Dubrovniku i Trstu. I v k o 1 porodica. kao Duchich. 1677. J a k š i ć (nadimci: Ćuimeta. kurat Gerolamo Giaxich. 1856. U poljičkom izvještaju g. imao nadimak Jordan. 16. kao »galeottd di S.o v i ć (nadimak: Lukin za jednu porodicu. 1680. 1816. jedan put s napomenom: iz Bobovišća. 27. Cvancik. poljički Dujmovići. U župskim knjigama dolazi od g.5 Prezime se nalazi' u popisu bračkoga plemstva od g. 1750. iz P r a ž n i c a. 28.) 16 porodica. iz I m o t s k i h P o l j i c a doselio Đ. 1760. G o 1 e š 1 porodica.15. g. Povaljski Hržići — prema predaji — porijeklom iz Roškog Po­ lja u Bosni. 1869. D u k a 1 porodica. Na Bolu je Hržić nadimak porodice Vodanović. 1625. 22. 1637. 21. 1799. — U župskim knjigama od g... 1812. a napomenom: iz |Škripa. 1808. g. Škamparin) 9 porodica. 1888. Girgo iz omiške R o g o z n i c e doselio oko g. g. s napome­ nom: iz Sitnoga.porodice. otprilike). 1656. s napomenom: iz P i t a v a (Dobrunich). 10 Prema podacima. 17. ' v 23.. U župskim knjigama g. a kao Ugrin g. nofoilis Dr. 29. 26. D u j m . Doselio iz S i n j a Grgur oko g. iz L o ž i š ć a. H r ž i ć 6 porodica. Dni coimitis Joannes Diujimovich. Michiel Giaxich mjesni' sudac 11 . Stupac. Dragiče­ vić »detto« KJastelanac. Dragićević-Ružić iz Donjega Humca. Co: medicus Joannes Duj­ movich i t. U župskim knjigama (skonjadan) od god. G r a n i ć (nadiimak Mućanin) 2 porodice. Bandurić. 19. zabilježeno je. D u k i ć 1 porodica.. J a d r i ć 1 porodica. g. — U župskim knjigama od g. Stare i umrle bračke Dujmoviće naslijedili isu. iz S p l i t a doselio oko g. J a n k o v i ć 1 porodica. Doselio — prema matici — oko god. Gabelot. ^ ^ 25. 1849. 1657. Kao Ugrinovi'ć zabilježen g. 20. D r a g i č e v i ć (Purešković. 1751. 18. 1880. a za drugu • Pistola iz Bola) 2 poro>đice. Dni capitanei Dujmovich. Pokojni Niko Hržić (umro pred 14 g. — U popisu pučana za bračku galiju g. God. 7 Supetarsfeih Dujmovića ima u Spli­ tu i u Zagrebu. d. D r a g a š 1 porodica. 1827. iz K o m i ž e oko g. 1752.8 U Supetru se spominje: Jakšić-Krstić iz Donjega Humca 109 . da porodica Dujmović ima »biljeg i značaj poljičkog plemstva«. G o i ć 1 porodica. porijeklom Ugrinovići iz }P o 1 j i c a. 1840. Parađer. oko g. g. 1758. Pietro«. F a d i ć (nadimak Komižanin) 4 porodice. 24. i 1820. D o b r o n i ć 2 .

Kair 1 o v a c 1 porodica. iz . iz Škripa. 42. i dalje. M a n z o n i 1 porodica. 1752. 1850. a:li uvijek kao Kulimbat i Kolimbatović. 1882. 37. i 1761. 36.. iz S t a r i g r a d a oko g. Doselio Martin iz I m o t s k i h P o 1 j i c a oko g. J. 1812.rsk'in knjiga­ ma od g. K o l i m b a t o v i ć (Kulimbat) 5 porodica. J u r e t i ć 2 porodice. Doselio iz okol'ce T r o g i r a . 1752. oko g. s napomenom. 1762. g. iz P o 1 j i c a. Doseljen oko g. 1821.god. 1823. Krstulović alias Bapinjak. doselio u prvoj polovici' XIX. 1742. J u n u š i ć (nadimak: Miškotovi) 2 porodice. K u z m a n i ć 4 "porodice.. a nazivali se Zaborović. Doselio Luka oko' g. Cimara. g. K l j e n a k 1 porodica.. M i l a š i ć 1 porodica.. M a t a s 2 porodice.skim knjigama od g. K r s t u l o v i ć (nadimci: Bofcoška. 1817. 1764. K u r t e . g. 1851. 39. 1790. doselio oko g. 1818. Jaikšić alias Salamunić iz Škripa. Kirstuiović alias Loše. U auipetarsikc'i matici zabilježen god. 1768. — U fragmentarnim . iz G o r n j e g a Humca. 1815. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. M i r i ć 3 porodice. knjigama cd g. 4 porodice.:' iz Nerežišća. 1786. kao činovnik iz K a r 1 o b a g a. u popisu supetarskih porodica. god. M a š k a r e 1 1 porodica:. 1800. M a r č i ć (Maričić) 3 porodice. 1715.supetarskim žup. 1888.S p 1 i t a. 1760. 34. 1760.. g. 1841. 1697. iz P o d g o r e . i 1774. :s napomenom: iz S e n j a . i to kao: ncbiL Dnus Comes Carlus San de Mascarefei. 1818. 1807. K r z u l o v i .. iz omiške R o g oz nice. 30. i to s naipomenom: iz P o t h u m a. M a r i n o v i c 3 porodice. Peškareša) 3 po­ rodice. — Prema tradiciji doselili iz K a r l o v c a .ć (Pendilo) 3 porodice. J. 48. 44. K u r t i ć 4 porodice. u žu. iz P o d g o r e kod Ma­ karske.. Prezime se spominje g. oko g.reFi iz S p l i t a . 40. — U sutivauskoj matici kao kum g. 33. iz V r b a n j a. Porijeklom iz |P o 1 j i c a. 110 .g.. v. Humca. 31. Masca. M a t k o v i ć 1 porodica. Spominje se u župskim knygama od g. s napome­ nom: iz Bobovišća. 1729. • 43. g. god.: naiuita Karlovac. U župskim. 38. 1852. •45. Kao magister Krstulović zabilježen g. L j u b i ć 1 porodica. oko g. 32. 35. iz D. iz Os t r o v i c e . — U boboviškoi matici kao kum iz Supetra Krstulović je zabilježen: g.. -1840. 41. 46. oko. Doselio Jure iz Š k r i p a oko g." 1848. 47. 49. oko g. K o r 1 a e t 1 porodica. 1738.

. — Doselio Petar oko g. 1625 Fna. Remetić dolazi u župskim knjigama od g. 1820. 1730. 1759. — U škripskoi. dolazi' od toga. 1727. a Pizzuili g. 1729. — U popisu novoga stanovništva (g.. P a v l o v i ć 2 porodice. g. Kmivonja. l porodica. • U popisu pučana za bračku galiju kao »galeotti di S. — Nadimak »Lisko«. g. < 1889. prema.M u t a ir e 11 o 1 porodica. tradiciji. 1703. — Prezime se nalazi u popisu supetar­ skih porodica g. do sredine XLX. 1749. — Doseljen Filip oko g. Picoli. Franjasović alias Remetili. Pročulo g. g. iz Poreča. P e t r i n o v i ć 1 porodica. iz L o ž i š ć a . 1822. Pietro« g. i 1750. 1775. Pizzclo. g. tako i dalje često. —• Prezime se nalaz| u popisu bračkoga plemstva od g. 1815. 1657. Pizzulo.7 P o p e v i ć 3 porodice. . 1818. Porijeklom iz D r a š n i c a . 1747. 1784. tt ( P a p i ć (Filomena. porijeklom iz S u t i v a n a .. 1813. 1735. Doselio Luka oko g. 1922. oko g.' P i z z o I i 1 porodica. P i e r o t i c 1 pcirodica. jedan pučiški Srdarević—Remetin živio u. iz P uč i š ć a. i kroz drugu polovinu XVIII. :— Živa samo jedina udovica. u bebo viškoj Pezoli g. < ali nekoliko puta s napomenom: iz M i r a c a. iz Ž ež e v i c e.) u Sumartirm. Dolu).. kum iz Su­ petra u Bobovišćima: Picoli »cancelarius hujus Insule«. sa H v a r a . u postirskoj g. kao Piccoli. Omerović s napomenom: iz Supetra. Pieritić. g. g. vijeka. P a n t e l i ć 1 porodica. — Vje­ rojatno. i 1754. i 1734. zapisano je Remetić alias Omerović. 1793. — U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Papin g. 1759. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. Pizzuilo. 1727. Pierotović. — Vjerojatno do­ selili iz D o n j e g a H u m e a. — Spominje se češće < u župskim knjigama od g. 1912. God. P r u g o 6 porodica. porijeklom iz Poljica. 111 . vjenčan u Supetru g.. 1809. Piot o č n j a k 1 porodica. ali porijeklom iz Raba.ne P'colo. 1856. a. jer ide na ruke i noge (bolestan uzetošću). 1753. Doselio Ino cent iz S p l i t a oko g. iz I g r a n a. O m e r e v i ć (nadimak: Žiža) 3 porodice. što liže po zemlji. a kao Papić g. 1818. Pizzcii. zabilježen je Omerić iz Poljica. g. dolazi kao Pierotic. 1853.8 P e t r i z i o .. Oko g. ma­ tici spominje se kao kum g. U popisu supetarskih porodica g. 1795. Pizul. Godine 1764. v. 1758. P l e t i i k o s i ć 1 porodica. — U župskim knjigama od g. Doseljen Vjekoislav g. a g. u nerežiškoj g. 1764. 1758 i 1760. 1729. ali. zabilježen je Reme­ tić alias Coljević. porijeklom iz Senja. N a z o r 1 porodica. Skuše) 8 porodica.. — (U PučiŠćima postoji porodica Srdarević—Remetin iz okolice Sinja-Muć. iz N e r e ž i• s ć a. 1746.

'zabilježena so 3 Rendića. 1625. 71. 1716. zvao se Tiro112 . S i n č i ć 4 porodice. S e n k o v i ć 2 porodice. Zanimanjem drvodjelci i ribari. R a z m i l i ć (Radmilić) 5 porodica. 1509.Ciccarellijevu popisu novoga stanovništva u Pučišćima spo­ minje se Rajčević. Nalazi se u popisu supetarskih porodica g. g. 1683. iz D r a č e v i c e . 1894. 1751. do­ seljeni iz D r a g o v o d e.. Pošupirja. Bego.7 — U popisu pučana. Š i m u n o v i ć 4 porodice. iz B e r g a m a. i dalje R. Stanoević detto Pistur. U splitskoj mar tici spominje se Sinčić iz Mošćenice g. Krajem XVIII. 66. 1620.tradiciji — pomorska je obitelj. U popisu »galeotti di S. Doselio Ante oko g. 73.n z e r a 1 porodica. Rendić je na teritoriju Postira — Dol — Škrip. R a d e t i ć 1 p o r o d i c a . Dicin. porije­ klom iz Splita. Često u maticama dolaze gornji nadimci. R e n d i ć (nadimci: Anđelović. U župskim knji­ gama (škonjidani) zabilježen g. R a j k o v i ć (Rajkotović) 1 porodica. Dopodne. (U. S t a n o j e v i ć 1 porodica. Prema porodičnim zapisima doselili god. 1729. Drimalo. Ima ih u Supetru i u Splitu. 1604. 1667. U popisu »Galeotti di S. 70. 1819. R. od g. 1819. 75. 1813. U župskim knjigama od g. Stanoević seu Barišin.. porijeklom iz Pbljica. na Braču je »nodaro publico« Ivan Radmilli. Dorin. Rendić seu Inglez. T e . — U popisu porodica god. 65. R a i ć 1 porodica. g. 1787. a u nerežiškoj matici g.. T e r z i ć 2 porodice. Pietro« g. — Porodica itendić — prema. Vje­ rojatno iz dubrovačke okolice.) 67. 69.12 U sutivanskoj matici kao kum g. 1826. 76. Prema porodičnoj 'tradiciji porijeklom iz Istre. alias Dujmović. magistri Rendić alias Mikin. 1812. U župskim knjigama češće dolazi od g. Vjerojatno iz N e r e ž i š ć a. 1777. 1574.. dosielio Srećko oko g. a k tomu: g. Radmilić. 1682.64. g. 1813. i 1673.. porijeklom iz Poljica kao Šimunić. s napomenom: iz Su­ petra. Pietro« g. Petrić.7 Duišin13 spominje prezime Sinčića među poljičkim plemićima. U Sutivanu se spominje kao1 kum iz Supetra god. Roka iz g. u nerežiškoj Rendić zabilježen g. RadmilM. Natpis Taronija s grbom na crkvici Sv. R a j e v i ć 4 porodice. v. Lesandrinčić) 15 porodica. 68. g. 1876. Ruso. 72. 1754. što su svi bili crni). spominje se Marco Schintich. Bariša alias Stanoević. 1625. 1729. — Župnik u Supetru oko g. Prema tradiciji. i redovito dalje. vjerojatno iz P o 1 j i c a. Doselili iz M i 1 n e oko g. T i r o n i 1 porodica. g. R. 1884. Sa dalmatinskoga kopna. 1812. R. 1776. Nadimak Moro (valjda sitoga. koji su primali sol g.'detto Lola. iz P r o l o š c a. g. 74. iz S p l i t a.

1715. 1763. 79. 78. g. 1765. — U supetarskim župskim knjigama (skonjiđan) zabilježen je od god. ni. ali više puta s. Riste. 1729. i 1757. s na­ pomenom: iz P o l j i c ist. 84. 1701. 1625. U župskim knjigama od g. — Prezime se nalazi u popisu bolskoga novog stanovni­ štva od g. 2. nalazi se Firanr cesco Tironi.. U Dolu se spominje g. 1836. 1821. 1754. 7 — Kao »proeuratore del Popolo« spominje se god. Kon­ turo) 7 porodica. Joanne Tironi. D. i 1795. — Iseljeni u Šibenik. proIZbornik za narodni život i običaje 8 113 . 82. Vuišković alias Gundulaj. U župskim knjigama g. jedna ženska V. V u š k o v i ć (nadimci: Cuparđa. jar je došao iz dalmatinskog Za­ gorja. — U nerežiškoj matici kao kum magister Vušković g. 1664. g. često kao Vušković alias Vlašić. 1763. Magistri So­ kolić i Sokolović dolazi češće u matici od g. 1818. napo­ menom : iz Š o l t e . 1763. . -85. 1885. mistro Ivan Vitaić.) Vjerojatno iz Baške Vode. T v r d i ć 1 porodica. B a l a r i n od početka župsikih knjiga g. T o ni i č i ć 3 porodice. 1753.. Mate Tironi. magistri Vušković alias Šorinica. iz P o l j i c a. Z a g o 3 porodice. A n d r e i s od g. ali g. 1813. 1747.. V o d a n o v i ć 3 porodice. U popisu »Galeotti di San Pietro« iz g. — U Supe'tru se spominje g. Maše* Cinkvantin. do pred nekoliko desetljeća često se spo­ minje u suipetarskimi župskim knjigama. 1629. V1 a d i 1 o 3 porodice. g. od g. spominje se1 pop Uscovitius. Z u d ć (nadimak: Vlah) 1 porodica. Ant. s napomenom: iz D r a č e v i c e . 1721. 81. — Nalazi ise u popisu novoga stanovništva 9 u Supetru (popis od g.77. 1821. a u boboviškoj g. Doselio Miho oko g. s na­ pomenom: iz D o l a . U župskim fenjigama dolazi prezime od g. iz Postira. 80. 1817. Nadimak Vlah. kao kum Dr. 1748. imaju nadimak Gi­ rica. kao Usković s napomenom: iz Supetra. U župskim se knjigama spominje od god. zbog malena rasta.. 1779. magistri Vitaić alias Sokolić. Spominje se u župskim knjigama od god. 1747. Posljednja Andreis—Defilipis umrla otpri­ like pred 8 godina. Ballarin. V i t a i ć (nadimak: Škarpunein) 2 porodice. U Pučišćima oko g. Doselio Jakov iz B o l a oko god. i 1812. 1681. Iseljene ili izumrle porodice 1. ali i u knjizi »skonjidana« g. Ž u v i ć 1 porodica. 1729. a g. 1685.. U župskim knji­ gama od g.4 U Postiir&ma je zabilježen g. Frane Ballarin. do nedavnih desetljeća.-g: 1753. s napomenom: iz K o m i ž e . 1782. 1747. i 1820. 83.

B u j e v i ć od g. 1729. s napomenom: iz V i s a .. g. u Postirdma g.. a g. 7 6. i 1763. 7. v. spominje se u Supetru Zuanne Bersatich »procurator del po'polo«. Borsatić. 1819. 1642.. kao^ Bersatić. u župskim knjigama g. 1625. Od­ selio u Split početkom XX. U popisu poiljičkoga plemstva na Braču od g. J. u pastir­ skoj g. s napomenom: iz K a r l o b a g a . pisar je na preturi u Supetru D. dalje s napomenom: iz V e r o n e . — U dračevičkoj matici kao kum iz Supetra g. nobilis Bersatić. 12 Bersatića. i 1731. u bilješkama u vezi sa sikonji&anom g. 1766.. nerežiškoj g. 114 . 1804. 1729. B o n e t t i od g. F i o r i n i od g. a g. u Nerežišćima g. Vjerojatno porijeklom iz Polijica. v. u početku matice g. F e r r o od g. 1729.. B o j a n i ć od g.. dalje donedavno. God.: ljekarnik.. i 1793. u mlinarskoj g. uvijek s napomenom: iz Supetra. 1815.. 1805. 1812.. Spo­ minje se donedavno. — Spominje se kao kum Banović iz Supetra u Doku g. u. 5. a g. kao Barsatić. često s napomenom: iz S e r r a v a l l a . s napomenem: iz O b r š j a (Buljević). B a n od g. 1729. 1659. magister Bersatić. U popisu (pučana) u vezi s regrutacijom. i u knjizi »skonjidana« g. 11. i 1629. 1737. samo Bersatić g. 1843. i 1753. 1795.. g. 1749. 1813. Otselili u Mirca. 1750. 1615. iz Dračevice. 1646... Bonetti. 4. kurat jPavao Bersatić. kape­ tan Bersatić Frane. g. često s napo­ menom: iz K o r č u l e .1731.. đr. a u Škripu g. 1814. B o r o e v i ć u fragmentarnim župskim knjigama dolazi od g. 1812. -1757. do prve polovine XIX. 10. nobil. 1661. kroz XVIII. 1816. neki put s napomenom: iz K o m i ž e .. B a n o v i c u početku župskih knjiga g. g. v. 1786. Balarinović.kuratoir. 1712. Bersatić de Salentić. 1784.. u bolskoj g. 1748.. kao Barsatić. 1812. Bersatić alias Paulina. i . 3. 1662. B e r s a t i ć se spominje u fragmentarnim župskim knjigama od g. Dr. 1702. — Gcd. D e š k o v i ć od g. do oko prve polovice XIX. 12. 1751. dalje. v. »orificis« Ferro iz Korčule. u bebo viškoj g. 1754. 1752. medicus. od g. Toma »de comitibus« Bersatić. 1690.15 U siutivanskoj matici spominje se kao kum g. i 1712. 1704. 1665. 175(j>... 1724. u prazničkoj g. kao kum u Nerežišćima Balarin iz Supetra g. 1750.-1840. 8. do prve polovine XIX. 9. 1721. sa otoka Hvara. jednom g. g. v. za bračku galiju zabi­ lježeno je g. g. 1813.

U kasnijim župskim knjigama često dolaze Franjasovići. 1790. 1717. u boboviškoj J. s napomenom^: iz Splita. 15. — U đolskoj. s napomenom: iz S u t i v a n a . 1808. 1755.. god..-9. Columfois) doselili na Brač sa C r e s a -pred 150 godina otprilike. Vicko Damiani.sredine > XIX. 1680. (kapetan Frane K. J e r i č e v i ć od početka župskih knjiga g.g. 1799.) do sredine XVTU.. 1753. advokat dr. g. samo Damiani. do. 17.. 1625. F r a n a s o v i ć spominje se.. 1729. 19. 16. God. Pietro« mistro Francesco Cragli g.' v. 1782. 1729. koja da je samovoljom velikih knezova postigla plemićki na­ slov. Damiani alias Jeričević. K r a l j i od početka župskih knjiga g.spominje se. kao kum iz Supetra g. 14. God. Možda isto -što i Juričević..) Franjasović alias Remetin. matici Jeričević g.. 1759. Ante Kolumbis. Vjerojatno kao Hranoević <Hranuelli) iz Dola. i dalje u XIX. i to Ivan Franjasović i gastaldo Franjo Franjasović. 1818. u Sutivanuj po­ stoji sličan nadimak (Kranjac) za porodicu Mohorović. i 1760. od g. Zadnji . — U popisu pučana za bračku galiju »galeotti di S. dolazi kao' Jeričević alias Da­ miani. zabilježen kao mistro. conte Damiani. Kao »ncdaro publico« idjelovao je u Supetru oko 1777. j. g. K a r a n j a c . 18. Pred desetak godina umro posljednji poto­ mak. u Supetra je »niotagk) publico« Marko Cvitanić detto Fiorini pok. K o l u m b i s (t. kao parom Frane Franjasović. koji je zabilježen ui Nerežišćima g. 1729. (mistro) do prve polovine XIX.—1762. 1729. 1778. više puta (g„ 1749. — God. Prezime se nalazi u bilješkama o skonjidanu g. Fiorini—Cvitanović. 1729. v. 1625. Nikole. u XIX. te u po­ pisu sastavljenom u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. v..7 115 .muški potomaK supetarskih Franasovića umro je pred 20 godina otprilike. 1660. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .od početka fragmentarnih supetarskih župskih knjiga g. Međutim. -— U Sutivanu je zabilježen Fioirini g. 1698. i 1782. bio je vrlo ugledna ličnost i dugogodišnji općinski načelnik. 1799. U Škripu je član bratovštine g. v. do prve polovine XIX. K o n t a n t i n od početka matice g.. do 1808. Ostavio je znatno nepokretno' imanje u dobro­ tvorne svrhe. s napomenom: iz Nerežišća. H a n o e v i ć od početka župskih knjiga g. s napomenom: iz Nerežišća. 1843. v. 1727. g. 1758.. spominje se u Supetru'porodica Fiorini na ime Svitković. 1749. — U sutivanskoji matici J.13. u mlinarskoj kao' Damiani g. v.10 U Nerežišćima zabilježeno je u župskim knjigama. U Nerežišćima je kršten jedan Franjasović iz Supetra g. uvijek s napomenom: iz Su­ petra.

j . God. kao mistro Košćina. 1657. a u Postire iz Rogoznice. 1776. nauta Krilo alias Sabaron s napomenom: iz Supetra. do­ nedavno. — U sutivanskoji matici kao kum. < . M a r k o n i (t. Prezime se nalazi i u bilješkama sikoniiđana g. V. 31. 1818. ' j . Nekoliko puta. 28. v. 1804. Negro. Crinfocai) od g. N i n č e v i 6 od g. koji su doselili iz Donjega Huimca.Često s na­ pomenom: iz Starigrada. 1755. — do druge polovine XVIII. M i č e l i ( t . iz Ancone (tlalija). 1816. R e z z P . do sredine XIX. kao Denegri. i 1817. 24. v. s napomenom. K o š ć i n a od g. 1816. 1813. 1729.. g. Ako je Hinčević. (U popisu plemića g. 32. v. 1788. — U sutivanskoj matici kao 116 . 1833. na­ pomenom i g.. v. Isto što i Maroević. 1814. P e t r i c i ć od g. 1751. P a s q u a l i od g.20.. dalje. K r i l o spominje se krajem XVIII.: iz Sutivana. 1803. 29. N e g r i cd g. Često s napomenom: iz V e n e ­ c i j e . 1793. Michieli) od "početka župskih knjiga g. 27. prvoj polovini XIX. — U milnarskpj matici kap kum P. N i ž e t i ć od g. (Košćina—Tigliadi). kao Bošković alias Henčević u Selcima. g. onda je iz B r e 1 a. Često dolazi i kao Trinfokai. P o l j a k o u maticama od početka g. g. — U Sutivanu postoji porodica Zvanić— Krilo. Marconi) od g. do sredine XIX. 1755.iui maticama od g. Vjerojatno' iz Tro­ gira. u Sutivanu nema Trinfocai. 1729. do prve polovine XIX. jednom g. Vjerojatno nečiji nadimak. iz V e n e c i j e . Vjerojatno pripada među novo sta­ novništvo.. v. — Porijeklom iz P o 1 j i c a. 30. 1729. a porijeklom su iz Taranita u Italiji. (u početku župskih knjiga) Hinčević. 1764. j . 1833. a g. Doselili iz P o s t i r a . s napomenom: iz D o n j e g a H u m e a. već Crinfocai (Krinfokaj). Nedavno iselili u Zagreb. 1778.. 1818. g. R a đ i č i ć u župskim knjigama od g. donedavno. Međutim.. s napomenom: iz Trsta. 2L K r i n f o k a j (t. 1741. a g. a g. 1625. 1693. v. 33. „ali i g. u po­ pisu »galeotti đi S. s napomenom: iz P o s t i r a . (kao mjesni su­ dac) i dalje do druge polovine XVIII. s napomenom: iz Selaca. u bilješkama skonjidana g. v. 1729. Pietro« 7 . 25. Maroi8 kap »estinta« porodica. g. 1695. su po­ rijeklom iz Rogoznice. Jednom. 22. v. Postirski P. Sa istom. 26. 1830. do druge polovine XVIH. i u. M a r o i od početka župskih knjiga g. s napomenom: iz Supetra.) . do posljednjih desetak godina XIX. 1748. 23. siamo Krilo.

v. 1 117 . 1817. Pojaković i g... kao nobil. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. str. često dolazi kao Spudićević alias Sabbo. naza capi di Famiglie. 303. ibiđ. 23. ' 7 Mladineo. < — Doselili iz PoiS'tira. 1729.. S k o k n i ć od početka župskih knjiga g. samo Sabbo. v.. god. 1729. u boboviškoj.. Zuđenigo iz S t a r i g r a d a.. Pietro al numero di 53. ibid. kutni iz Supetra g. 186. 36. s napomenom: iz M o l f e t t e . ibid. Zochnich iz Donjega Humca. a g. Petar Cagljević. 360. S a l v i n i od g. S t i p e t i ć se spominje od g. str. 1799. 37. • • : U g r i n o v i ć cd g. U Supetru su bili ovi novi stanovnici g. kao. str. iz Dola ili Škripa. kroz XIX. 1812. • . Z u đ e n i g o od g. 1751. ibiđ. str. često s napo­ menom: iz S i t n o g a . str. str. g. ibid. 1741. et alia sua P. str. IH. 6 Ciccarelli. ibid. ibid. 321. 346. 'che compongono iil ectmmuii di C. do novijih decenija. U Milni je zabilježen kum Spudičević dicti Sabbo iz Supetra god. 71. 11 Ciccarelli. 1744. Ivanića. 1799.: Grga Cagljević. i* Ciccarelli. str.«. Pojak. Babica. 1814. stante l'acidentale incandio sucesso nella vecchia. Jurja Vuškovića. and. te g. Ivan Vušković. spominje se porodica Ugrinović u Supetru. JPoljačić. 1938. (Živi g. 1755. ibid. 453—455. . LITERATURA I BILJEŠKE: Libro de antichi atti della Parrochia 1729. ibiđ.. la redif icazione della nuova Chiesa. Jurja Cagljevića.. li quali p. Babica. 5 Ciccarelli. 1725. 35. zabilježen kao magister. me. 340. 1764. Nikola Vušković. S. v. Glas Heraldike. br. 2 Croatia sacra. Nikola Skoković i maloljetnik pok. S u n a n i ć se spominje od početka župnih knjiga g. ibiđ.. 39. S. v. 198. ibiđ.. str. god. str. 8 Ciccarelli. . 255—256. 111. S p u d i č e v i ć od početka župskih knjiga g. 9 Popis kod I. 40. 1747. g. Izgleda vjerojatno. 12 Popis kod I... 1815. jed­ nom s napomenom: iz V r b a n j a . . 1729. do novijib de­ cenija XIX.Dragiičević-Skoiknić s obitelju). list 18—19. do druge polovine XIX. a porijeklom iz P o 1 j i c a. 1759. v. 186. u popisu novoga stanovništva 9 kao' Skoković. Nerežišća pod 6). ibid. g. 38. Rukopis u župskom uredu u Supetru. me. do kraja XVIII. 439.34. 1750. 1747. ibid. maloljetnik pok. stabilirono col comune consenso la seguente contribuzione .: Congragato l'ordine di S. coimpreso la persona di iS. Poljak. is Ciccarelli. 4 Ciccarelli. (V.is Duišin. Zagreb. Pojak... (paron Frane'S. s Ciccarelli. S. 1938. 3—4.) do druge polovine XIX. 274. 10 Pavić. dicti Sabbo i g. str. 12 Vjerojatno u vezi s poljičfeom porodicom Dujmović.

B u i j e v i ć 1 porodica. god. Bakulić.6 U sutivainskoj matici g. 1679. 1751. 3. Godine 1579. • 6. 4. a kao Barkoević g.5 Doselili iz S u p e t r a. za župnikovanja Kargotićeva. 1711. 118 . 1857. Barković i Barković. Berković. B r k o v i ć (nadimak: Gobo) 2 porodice. 17£7.. kurat 2 . Mumalo. 1747.. 1579. ali su se u početku naselile iznad današnjih Miraca.MIRiCA Selo se nalazi između. 1659. 5. 1735. Bole. s napomenom: iz Miraca. A r ž i ć 1 porodica doselila iz S u p e t r a. Borković iz Poljica. 1656. bilo je oko 12 stanovnika. Prvi oženjen god. U popisu bračkoga plemstva g. 2. Tambaluk) 6 po­ rodica. i 1697. oženio g. — U sutivanskoim župskim knjigama zabilježen je g. 1579. u bolskoj g. Spominju se u Mircima oko g. B r t i č e v i ć (Čuća. 1799. 1726. Mircanjanl u ispravama.. 1702—1736. — Prezime se spominje g. Gobo) 8 porodidica.: Valerio Nadali. 1679. u Dolu s napomenom: -iz Miraca. . u bolskoj g. Prve dvije porodice Brković i Bertičević doselile iz Donjega Humca. 1579. . đoselivši se iz I m o t s k o g a . U popisu nerežiškoga novog stanovništva od g. u Bo— bovišćima i g. 1770. Stipičić 3 .u postirskoj g. 1 Mnoge crkvene knjige uništene su Oid požara god. i 1725. Prvi se B. Stipanovica. 1852. pri gradnji crkve i među prvim doseljenicima iz Do­ njega Humca.4 * Sađanje poroiđice 1. 1667. 1657. Bertičević. u supetarskoj g. Jakšić. Sutivana i Supetra. u nerežćškoj g. Prezime se nalazi u nerežiškom pop'isu novoga stanovništva.:(?) pop Voineo. Pojar. u vezi s gradnjom crkve i među prvim do­ seljenicima iz Donjega Humca. i to u predjelima Močilo i Prbači Dolac. Barković. zabilježen je Juraj Barkulić. 5 _ Prezime zabilježeno (kum) g. 1662. 1657. B a k u l i ć (naidimci: Fulkan. Prezime se spomi­ nje g. Spominju se u Mircima oko g. Kasnije su se spustile prema moru i deset minuta od morske obale osnovale današnje naselje u predjelu Merec.. U popisu bračkoga plemstva g. 1747. s napomenom: iz Miraca. Jerega.1894.6 — Prezime se spominje u sutivanskoj matici' g.: Termić—Vladišević iz Poljica. i 1700. B u r a i z i n (nadimak: Kuital) 1 poinođ^ca. 1683.

18.6 Spominje se u poistirskoj matici g. 13. porijeklom. Š o r e 1. u škripskoj ^g. Borin. Kirigin—Ivanović iz Miiraca. 1822. 1787. iz S u t i v a n a. Pojar. Porijeklom iz P o l j i c a . župnik Lauirić s na­ pomenom: iz Miraca. i 1774. Fibrica) 6 porodica..7. 12. C v i t a n o v i ć (nadimci: Masko. U sutivanskoj matici g. 1787. K i r i g i n (nadimci: Veli. Porijeklom iz Do­ n j e g a H u m c a. U bolskim župskim knjigama spominje se kum mistro> Chiriehi. P e t r i . Porijeklom 'iz S u t i v a n ia. nalazi se Petrinović. Dojtrina) 17 porodica. Glavar. U sutivanskoj matici g. 1781. 9. a u bolskoj: g. U popisu polijčkih porodica na Biraču. "Sinovčić-^Baras s napomenom: iz Miraca. 15. g. V l a d i s l a v i ć (nadimci: Delija. 1814. Piće) 14 porodica..ože­ nio g. 8. 14.. Tomiasovi. Linčanić) 5 po­ rodica.s napomenom: iz Mi­ raca. Doselio se iz S u p e t r a i oženio se g. Kroj. Lukšić se spominje u sutivanskoj matici s napomenom: iz Mira­ ca. Doselili iz D o n j e g < H u m c a za kua ratovanja (župnikovanja) Laurića oko god. uvijek. porodica. R a z m i l ' i i ć 1 porodica.. 6 Vjerojatno porijeklom1 iz D o n j e g a H u m e a. V i s i 6 1 porodica. L u k š i ć (nadimci: Roje. u dolskoj g. 1700. u dolskoji g. 1793. 1799. iz Miraca »oriundo« iz O m i š a . Pretpostavijam r da. uvijek • s napomenom: iz Miraca. 16.. Prvi se doselio' iz S t o b r e č a i oženio g.4 Dakle. Jakobina. Jerić. i 1788. Doseljeni C. 19. Lola. Remeta. po­ rijeklom iz P o l j i c a . U supetarsikoj matici Spominje se g. Bakalar. 1786. i g. Doselio se kao zidar iz S p l i t a. Carin. 119 ... Bura. 1853. 1762. 1761. 1763. 1793. Sansir. i to baš u Miroima iz god. Gvozdanović. i 1749. I v a n o v i ć 1 porodica. Tor­ bica. L a u r i ć 1 porodica. 1780. D o m a n č i ć (nadimak: Kove) 2 porodice porijeklom sa otoka Hvara. 1657. a u boboviškoj g. Bučica. Prda) 20 porodica. J a k š i ć (nadimak: Obrška) 2 porodice. 1727. 1751. 10. Prvi se posolio iz L j u b i t o v i c e i . 1825. 1771. ^ Prezime se spominje u postirskoj matici g. • . Prezime se spominje u supetaruskoj matici g. 1657.• ni^ g. 1779.. 1683. U popisu bračkoga plemstva g. S t i p i n o v i ć 1 porodica. 1748. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. JJ-. Bile. Delija. u suti­ vanskoj g. Termić—Vladišević.. 1919. Sko­ re. Miš) 3 porodice. iz N e r e ž i š ć a oženio' se oko g. s napomenom: iz Miraca. je Vladišević i Vladislavić isto prezime. n o v i ć (nadimci: Delegat. S i n o v č i ć (nadimci: Bar as. 17. 20.

J u t r o n i ć iselili u Ameriku..« 2 Ciccarelli. vrata i kaštila naziva se Gornji Škrip ili Grad Škrip. fi Ciccarelli. Butinić.. 1866. de jurepatronatus anteđicti Prbri^ Francisci (t. zapadnije se nalazi drugi dio.. Ibi visa est 'Eccla S. M u n i z i ć (nadimak: Munjinac i Munjica) iselili u. S v i ć a r e v i ć izumrli god. et habet circa duođecim anrmas tantum. Frane Ivanović iz Sutivana) qui est etiam illius Rector . ibiđ. od Sutivana). Porijeklom sa V i s a . Vidoševic. Nešto poda­ lje nalaze se rimski (Dioklecijanovi) kamenolomi. 71: »Villa Mirciae distans a supraspta per duo milliaria (t. str. U suMvanskoj matici g. j . str. Donji škrip.-Pulisela. . Škrip se danas dijeli u dvije grupe kuća: dio oko crkve. 4. !feo|i su primali isol M Škripu. Mihovilović. 5. Prije brojno prezime. j u b i t o v i c e. j . K a r g o t i ć iselili u Split.posljednji se iselili u Split. 1909. Mratinčić. starih zidina. 255—256. 1 ŠKFJp Prema Hranikoviću1 i Ciccarelliju2 Škrip se nalazi na mjestu sta­ roga bračnog grada. Skarbić. 3. siječnja 1574. gdje se nepoznat bavio< stočarstvom. Martić. ibid.—1880. vijeku od Neretljana. Salamunić. Polu i Poštarima 27. 453—455. Ameriku. Popis pučana. str. j .. sina kralja Andrije U. ibid. 2. 1881. a u LX. 1849. u.). Babica na Bolu (ibid. Permoziina... 5 Popis kod I. {Prvi M. Vunić. Sumnie. 120 . Morotuf. Miljanović. 3 Libro a štampa. Porodica župnikova nećaka. Mrantičić. rodom iz S u t i v a n a . Lakšić. Kasnije je bio razo­ ren.' Mustačin. 303. spominje ~se kao kum s napome­ nom: iz Miraca. fornicata. koji da podsjeća na dobjeglog Salamona. ostataka. Liomoizina. ibid. str. Sta­ ra bračka porodica. VI. vijeku od Gota. 1095. tae Mariae. subjecta est Parocho antedicto Cumatti. Batrtul. Mantinčić. se oženio god. Salamon da se povukao na Brač kod Škripa.Nedavno imouie Mi iseljene porodice 1. N i ž e t i ć . groblja. Dragnić. 1682. koji su još Grci osnovali. Ciccarelli3 govori i o natpisu iz god. 4 Pavić. kod mene. LITERATURA I BILJEŠKE: Valerio. Doselili se iz S u t i v a n a . Župnik je služio god. Sičaliina. Porijeklom iz L. U Mircima se oženio god.. u predjelu Birče.t..4. U blizini sela nalazi se jedan manji izvor vode.

Nikola Perkaljic. Liunardović. Marko Sumnić. Nikola Martić Ivanov.Dujmović. 121 . jPetar Mratinčić.: Dujmiović. Marčetić. mistr© Šimun Murano iz Dubrovnika. 1630. Ivan Domjanović. Mišetić. Mihovil Vulić (Vu­ čić?). Pro Mišetić. Placonović. 1629. Ivan Cerinić pok. Matij Sanetić. Kormonić. Simun Salamunovic Jurjev. 1579. Pulišelić. Kunić. Toma Dujmović. Galeotti di Scrip5 _ Šimun Vučić Matin.6 Porodična prezimena u žiipsMm :knjlgama prvi put spomenuta. Fantazia. Pa­ nic. ' Ukupno oko 84 porodice. »nofoili sottcposti alia Gallea«: Vicko Cerinić iz Škripa. Mihovil Mišetić. Placarić. Marka.n Salamunovic Franjin. Pavaio Perkaljic. za prvfih 20 godina 1628. Juraj: Martić pok. Vlatković. Mihovil Peternić. v Među plemićima. Galatunović. Salamonović. Mate Danijelović. Ivan Martić Matin. Ivan Stipanović. Nikola Salamunovic Tomin. Ma­ rin Mirić. Ivan Salamunovic p'ok Fabijana.: Cerinić. U »schiera reale«: Mate Čikalinović. Ranofeić. natp's na škrips'kom kaštilu Cerinić. Jerolim Benčić. Frane Plodinić. Salvatić. Marko Mra­ tinčić Jurjev. Petar Šćimbić. Luka Skoric. Vice Perkaljic. Nikola Boninčić. Juraj Donijanović. Buvić. Anton Domjanović. Romeo Permozina Petrov. Radetić. Ivan Mratinčić Matin. Marko Zogačić. Dujam Salamuno­ vic. Ivan Vidošević. Ivan Salamunovic. Bošćić. Matij Mratinčić.: Siuimljić. Lovre Puliseiić. Kovljanić. Jerolim Pulitović. Florio de Ragusa. Juraj Boninčić. Miholović. Šimun Salamunovic. Frane Permozina. Marko Stipanović. Renat Viđiošević. Fauro. Gelineo. Vlahović. -' Škrip!janii n ispravama do matice 1570. Ante. Pokalić. Iva. Placoić. Nikola -Krtstinić. Juraj Maratinčić. Radetić. Gucić. Kartolović. Benke de Bog sa nećakom. Juraj Perdić. Nikola Kalkaneo.: paroik'piop rektor crkve dominikanac Pavao Bocičić i kapelan pop Nikola Koviljanić. Petar Babić. Kvarantunšić. Jurja. Plančić. Dujam Dujmović. Bratinsić. Ivan Vučić Matin. Vice Grego. Andrija Mišetić. Biakofeić. Popis (pučana) u vezi! s regrutacijom !$> bračku galiju god. Matij Skoric. Poklepović.. Matij Krstinić. Gregorij Kovljanić. Ivan Gargić. Nikola. Andrija Vučić. Nikola Stipanović. 1625. Rendić. Petar Permozinai pok. Nikola Stipanić. Vicko Salamunovic i Ivan Sumnić.

Domjanovic iz Splitske spo­ minje ise g. porijeklom iz Poljica.. Mairičević. Među pu­ čanima bračke galije g. Pulišelić. Šćepanović. u sutivanskima je zabilježen g. n e m a Damjanovića.^Vidošević. Martić. 1647:: Skorić alias Bakić.dolazi više Domianovića. Zlatarić. g. Balancanović. Velanović. i dalje. Parhaljić. pop Nikola Domianović. U bolskim župskim knjigama g. Mali Viško. Surnjić. i 1795. 1780. god. Sumnić. Lazanao.: Domjanovic. Fabri. Kalajure. U župskim knjigama spoiminje se od početka g. 1634. — Prema nepotvrđenoj! verziji. 1633. Toma. ' 1642. B e n č i ć (nadimci: Zrno. kapitan Koviljanić. Stipanovic. zabilježen je iz Škripa Jerolim Benčić5.. Sokačić.: Covglianeo. Silović. Barholjica. 1574. Krstinic. 1641.: pop Biličić. 1635. koji su u Škripu primali sol. Starbić. Ružić. Greko. Ponkoljić. 1637 : Božičević. 1786. Ružičić.: Banić.. 1690. 1640. .: Mirić. Bašković. Calianeo overo Fantasia. Petričević. 2. 1782.4 U pučiškim župskim knjigama Benčić iz Škripa zabilježen je god. Seteljić.. pop Koviljanić. Jakuminić. Stipaničić. 1798. 1574.. Sezonić. a g.. Mihajević. 1788.: Vučić. Calcaneo. Duhomzović sive Parhaljić. 1634.: Glasinović. U pop'su pučana cd g. 1734. 'Draghić. Kao Domjanovic alias Mandić zabilježen je u knjigama g. Plodim.: Magie. Mihaljević. Jakubinić. Sađsanje porodice 7 1.: Mihovilović. Grivić sive Mandalinić. Benčić »đetto« Ašić. koji su u Škripu primali sol. danas. ui popisu pučana od g.: Zvanić. 1638. Petricius. Mratinčić.c.-1632. Mišić. Petrović. 1799. Benčić alias Senjić. ali uvijek kao Domjanovic. Mandalinić. Sisović.: Muskietlć. n e m a BenČića. Zanetović. 1799. Salamunović. 1643. 1625. Skorić. 1632. dolazi kao Benčić alias Naherčić.1631. Marić. Bebosić. zabilježen je Domjanjović iz Škripa. Među pučanima bračke galije g. Mandić) 5 porodica.: Stipaniević. 1645. Bukovinović. 122 . kapelan Dragišić. D atmi j a n o v i ć (nadimci: Ćile. Francesco da Arbe. Cerineo. 1791.. Biličić. Drnanelo. Benčić. 1639.. i 1788. (kao kum) i dalje do. već Benke de Bog. 1644. Prezime se spominje od početka matice g. Antičević. 1788. Poškini) 7 po­ rodica. 1633. 1625.

Kovačić alias Cesarović g. D u j m o v i ć 5 porodica. Fabijanović alias Pulišelić.. iz Ć o n j e g a H u m c a . Vjerojatno1 iz P o 1 j i c a. F a b i j a n o v i ć (nadimci: Bandunovi. 1681. nalazi se Miholović. 1789. 1717.—1787.« Ce­ sarović g.5 8.. kao Ttomasović alias Dujmović. 1574.. Spominje se g. 1632.čke galije bila su tri Perhaljića g. iz Donjega Humca..) udaje se u Škripu i jedna Dragičevićeva iz Bobovišća. 1796. 1772. i Salamunović alias Jerković sive Fabijanović god. g. 1760. Ovo prezime dolazi među pučanima g.alias Miholović. koji su dobi­ vali soT g. Kovačić dicti Cesarović g.. 1771. 1787. 1661.. u Splitskoj: Salamunović ialias Fabijano­ vić g. Ovoga prezimena nema u popisima među pučanima g. Spominje se od g. 1777.. ni g. 1625. Jurićević g.' Među pučanima bra.. a kao »procurator dell universita« god.. a god. pop Guerieri oko god. Salamunović alias Fa­ bijanović g. Medu'pučanima. Jurićević »vel. 1782. J. 1683.. koji su dobivali sol4. dalje. i t. 1712. i među pučanima bračke galije g. Zorotovj) 8 porodica.4 Godine 1625.. 1574.. 1574. Koškini. Cristoforo Guerieri.. i 1738. 1686. K e v e š i ć 1 porodica iz N e r e ž i š ć a . spouninje se 123 . magistri Bojković. ' 4.. u maticama dclaizi: Salamunović »vel« Jerković alias Fabijano­ vić g. 1714. Cesarović alias . Jurićević sive Pulišelić g. D r a g i č e v i č (nadimak: Krtolčovi) 3 porodice. 1681. 1682.. 1822. \ 9. 1778. 1673. a iste godine (1822... 1660. i 1781. Kusanović dicti Kovačić g. zatim ponekada u Škripu g. 1786. K r i s t i n i ć (nadimak: Miholović) 2 porodice. 1810.. 1769. Prezime je prevedeno od starijeg prezimena Bojković ili Vojković." 1785. 1706. God. 1780. Salamunović-Jerković sive Fabijanović g.. 1690.. (Vogcovich) do g... iz Pragova. 1657. Prezime je postalo od nadimka porodice Salamunović. 1632.. 1811. a g. vjenčava se D. 1806. 6. 1640. 1663.. 1781. god. G u e r i e r i (nadimci: Pojarovi. kao Guerieri mistro g.5 5. g. đ. 1777. 1782.3. samo Guerieri g. Prezime iParhajić spominje se u župskim knjigama dđ g. Dukomzović sive Parhaljić g. Kirčovi) 4 porodice. Fabijanović—Žuvić. iz Škripa. g. god. Kristinić sive Mihajlović.. Današnji župnik s rodbinom. 1731. Kristinić.. 9 7... 1792. 1795. . 1755. 1715. god.. 1625. Spominje se od početka matice g. 1800. i 1764. 1661. 1750.. koje dolazi češće u župskim knjigama Škripa od g. 1786. U matici dolazi od početka. Komeli) 3 porodice. Saliamunović sive Fabijanović god. U postirskim župskim 'knjigama spominje se D. 1783. 1625. Parhajić sive Jurićević g. 1765. J u r i č e v i ć (nadimci: Sudac.. spominje se na Braču »ooadiutore de mandato« Guerin Guerini8. Jerković alias Fabijanović g. do oko g. g...

God. M e t l i č i ć 6 porodica. Ovo se prezime nalazi među pučanima bračke galije g. U Splitsku su se doselili iz Kaštel-Novoga kod Trogira. 1747. 1791. Mirić alias Ko' žica. g. kao magistri fabri Mihovilović. 1681. do oko g.-MhnmaJo. god. 1778. g. Ovo se prezime nalazi među pučanima g. 1772. M i r i ć (nadimci: Meštar. iz L o ž iš ć a . koji su dobivali sol4. 1615. ali su po tradiciji porije­ klom sa dalmatinskoga kopna (Zvečanj?). g. 1779. P e l l i 1 porodica. 11. nicama. dolazi prezime: g. 1574. i 1676. . 1837. 1773. Ovo se prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. g. koje je zbog kanđijskoga rata ili kasni­ je đobjeglo u Škrip. U dolskoj matici spominje se g. M i h o v i l o v i ć 5 porodica. Čudina. 1786. 17. Kusanović »dicti« Kovačić. Hačinović od g. i 1740.. Hačinović alias Niko­ lić. 1668.10 U župskim maticama dolazi: g. 1767. zabilježeni su: braća Nikolić. . g. dai je talijanskoga porijekla. Kovačić. magistri.« Mihovilović. 1780. i među Škripijanima bračke galije (pučani) g. Misli se. 1709.Popolo« u P r a ž n i c a m a. Hačimović s napomenom »iz Škripa« zabilježen je u dolskim župskim 'knjigama g. 1625.: P e s s e »tune Centuria Veneta Instructor nunc vera đomicilium tenens in Ca124 ...Nikola Krstinfć i Miatij Krstinić u vezi s regrutacijom za bračku galiju. K r s t u 1 o v i ć (nadimak: Sapunar) 3 porodice. M a r t i ć (nadimci: Mićinica. 1643. Kristinić iz Škripa. onih. Hačinović-Nikolić. 1625. 16. t. U župskim knjigama spominje se Mirić od početka u Škripu (g. Spo­ minje se od početka matice g.. te 1811.zabilježen je u ispravama Juraj Mihovilović »procurator del. 15. 1676. • 13. Mihovilović sive Kovačić. Doli Postire) u popisu od g. U župskim knjigama u Škripu spominje se od. . _a pori­ jeklom ©u iz Poljica. mistro Mihovilović. P e š a 2 porodice. 1635.11 14. g. 1735. 1780.5 12.. Niko­ lić je zabilježen u dolskim knjigama g. Prezime jie zabilježeno među pučani­ ma (za Škrip. više puta samo Nikolić. koji su primali sol4. g. Prema tradiciji. 1780. U maticama dolazi često kao Martić alias Žuvić od g. vjenčan iAnte god. kasnije redo­ vito s napomenom: iz Splitske.5 . u [Praž-. 1634. g. 1777.. 1788. i u popisu pučana bračke galije g. i 1768. N i k o l i ć 1 porodica. g. Hanoi) 11 porodica. i 1796.porijeklom sa V i s a. 10. zabilježen je Čudić alias Metlici ć. g. Lipanović alias Mirić. »vel. 1681. 1751. 1788. j . 1625. i 1802. a g. i u bolskima %.. . Kočim) 14 porodica. U bilješkama matice Sutivana oko g. ^/Tihovilović.). 1774. s napomenom: izŠkripa. 1574. 1707. 1675. Mihovilović alias Kovačić.12 U župskim knjigama. U zajedničkoj župskoj matici (škripSplitska) ovo se prezime spominje od god.

Vukčić. više puta dolazi (1631. U arhivu jevr. g.. 1635. nalazi se Pulisela4. s ostalim bračkim plemićima. a među pučanima bračke galije g. 1776. Ovo se prezime spominje u župskim. i 1677. — Vjerojatno talijanskoga porijekla. 1788. S a l a m u n o v i ć 1 porodica. 1686.•bjam-ović alias Pulišelić. ime Pessa iz Terra Rubini. g.. Salamunović »vel.. 'g. 1675. 1668.13 U Škripu umire g.. 1787.. ' 18. ili g.. 1778. i 1802. 1632. 1649. 1787. Salamoaii) izjednačuje brački knez Loredan god. đ. Salamunović »dicti« Jerković. U postirskoj matici g. Pulišelić alias Lovrićević. gdje je porodica zabilježena od početka prazničke matice (g.. 1781. 1673. 1776. Salamunoviić alias Jerković. s napoimenom: iz Škripa. 1810. kapetan Radojković. 1704. 1783. 1789. 1625. g. Baka) 6 porodica. 1811. Salamunović sive Fabjainović. Puli­ m šelić se spominje u nerežiškim knjigama g. 20. IX. 1674. maticama od početka g. 1677. 1789. .. 1683. 1625. Lovre Pulišelić. da je iz P uč i š ć a ... god. 1788. šimun Vučić. Viukšić. ex Co125 . Pre­ zimena. g. P u r i ć 1 porodica. 19. magistri Lovrićević. Lovrićević. g. 1782. U sutivanskim župskim knjigama spominje se Radojković god. g.knjigama Vučić se spominje g. više -puta Salamunoviić alias Taraportin. 1786. 1793. 1715. 1782. 1782.. Ivan Vučić Matin i Andrija Vučić. . i 1772. i t. 1785. u mlinarski­ ma g. g. umire šfcripski tourat Salamoni. Jurićević alias Pulišelić. u Bobovišcima: Radišić vulgo Pesse. 1574. 1758. 1792. 1798.. g.5 U dolskim žuipskim.« Jerković. Salamunović »amt...« Jerković alias Fabjanović. g.1591. g. 1670. g. g. 1787. g. od g.. 1637. i 1799.. P u l i š e l i ć (nadimci: Adrnac. g. Salaimunić i Salamunović nalaze se među pučanima koji su g. s napomenom:. .stro Sancti Joannis«. jer sui mletačko plemstvo dobili kapetan Toma i »isargente maggior« Zorzi Salamunić god.. Salamunović sive Jerković. do g. Pivo. U župskim se knjigama. g. 1789. koji su u Škripu pri­ mali sol g. spornim je prvi put kao kum g. g. 1694.. 1812. a i pois'fcirskima g: 1698. spo­ minje se Mose Pessa Ebreo. 1667. 1692. 1771. 1632. Među pučanima. Vukšić alias Pulišelić u Splitskoj. Neke porodice Sa­ lamunić (t. 1778. 1674. 1663. i 1796. (iz Škripa) Nikola pulišelić. s napomenom: iz Škripa. 1663.. 1710.. i 1703. Salamunić iz .Humca. žena i kći od »qn. i 1799.... U nerežiškoj matici spominje se kao kum. 1675. R a d o j k o v i ' ć 5 porodica. iz Sv. u Škripu dobivali sol4.iz Škripa.) Salaimoini. 1574.. K r i ž a kod Trsta. bogoštovne općine u Splitu u ispravi Grimani od 18.. Fa. j . fratar Pessi g. 1719. 21.s napomenom. Salamunović-Jerković sive Fabjanović. g. 1774. 1782. a u postirskima g... 1679.. 1789. g.). 1805. v. Salamunović alias Fabjanović. 1756. a također i u veži s regruta­ cijom za bračku galiju u popisu5 od? g. g. Vučića je bilo i u Pražnicama. Salamunić.) do prve polovice XVII. U župskim knjigama spominje se od početka. u boliskima g. 1675. također no'biles comitis Salamoni (1673.

menom: m Dola. 1782.. a g. Martić detto Žuvić. 1824. 1788. g.. 1651. uvijek s napomenom: iz Škripa.. Biličić. U suitivanskim župskim knjigama A. Prezime se nalazi u popi.14 Vjerojatno su od roda Krstu^cvića iz Bobo-višća. g. 1803. i 1777. Biliceo. 1770. 1625. u milnar'skima g. g. u nerežiškima g.. Martić đicti Žuvić. Bilo je A. (dakle gotovo ođ početka matice). 1630. župnik u Škripu od g. B i 1 i č i ć se spominje g. 1685. 1794. 1795. Iseljene ili izaimrle porodice 1. U •pos'itirski'm župnim knjigama spominje se g. koji su primali g. kao kum s napomenom: iz D o 1 a. 1786. i 1797. Salamoni. d. Božičević alias IVEaidretić. B a k i ć se spominje g. Stipanović vulgo Skorobaić. 1738. 1804. 1796. Žuvić sive Martić. S t i p a n o v i ć (nadimak: Grgucričovi) 4 poirodice. 1795. a g. i 1798. Martić alias Žuvić. a. Marko Stipanović i Nikola -Stipanović. Mate Skorić i Petar Bahić. Skorić alias Bakić g. 1653. 1788. bračkoga plemstva od g. u pučiškima g. 1637. župnik Bi­ ličić iz Škripa. Salamunović. 1635. Salaimunović. g... samo Žuvić. a g. 1657. g. — Vjerojatno porijeklom iz Š i b e n i k a. 1778. 1662. 1771. u Škripu cio pred desetak godina. Samo Falarzović više puta od 126 .. 1795. 5 .. 1659. 1777. 1709. i 1785. 1635. g. Gornje se prezime ne spominje u popisu među puča­ nima. i 1799. 1672. 1574. nai pr. 1651. U župskim knjigamia spominje'se prvi put kao kum g. 1773.. 4. i t. 2. g. A n t i č e v i ć spominje se prvi put god. Jakšić alias Salamunić. u bolskima god. Salamunić. i 1653.. g. a u pučiškima pop Biličić g. 23. nalazi se Luka Skorić. u dolskima g.mitiibus Salamoni«.-1634. do oko g. 1625. Antiče'vić. vjenčava se u Škri­ pu iedan Žuvić iz Dračevice. 1747. u praz­ ničkima Salamunić g. U župskim knjigama od početka (g. Paulo Bili ceo »curato vicaro foraneo«. 1769. saimo Salamunić. Skorić g. 1775.5 3. do g. 1621. 1818. iz D r a č e v i c e . s napo-. dolazi g. 1760. 1796.). u nerežiškima g. Godine 1656. Ž u v i ć 3 porodice. 1683. pak do_ g. 1784. 1649. g. U popisu »galeotti di Scrip« od g. Božičević al'as Falarzović. i to svaki put s napomenom: iz Škripa. zatim kao kum g.—1798.--zatim. g. 1710.. g. Bakić alias Skore od g. n-o'bil. opet kao kum g.. g. 1636.. Stipanović alias Mirić. 1788. i 1714. do oko g. 1781.. 1794. 1793. i 1780. 1663. U supetarskim župskim knjigama dolazi g. g.su-. 1670.. često s dvostrukim prezime­ nom. i g. 1647. 1738.. B o ž i č e v i ć se spominje u pregledanim škripskim župskim knjigama g. sol4. Thomas conte Salamoni. 1625. Stipičević alias Skorobaić. co'mitis Salamonis. 1774. ' 2 2 ... osim toga u maticama dolaze: g. a g. dcčim u vezi s regrutacijom za bračku galiju zabilježe! su g.

se. 1632. Župnik Nikola Cerineo bio je povaljski opat g. 1656. 1629. U positirskoj matici spominje se g.buis Brachiae« je Niccolo Covglianich. a g. g. 1616. Zuan Cerinich g. 127 . 1625. 1639. Dragnić alias Darpić iz Škripa. 1688. 1679. 1650. 1786. 1674. do g.1G G r g i ć se spominje u župskim knjigama od g.) do g.. U Po&tirima se u župskim knjigama spominje g. do oko g. 1684. C e r i n i ć se spominje u župskim knjigama g. 1632. zabilježen je u Škripu parok dominikanac Pavao Božičić.su primali sol g. i 1649. do g. u dolskima Coviiglianeo g.5 U đclskoj matici spominje se g. i 1675.' Dragnić sive Bračvić. kapitan Kovljanic od g. Koviljanić i g.6 C e r i n e o spominje se od početka matice g. knjigama od početka (g. 1641. Na kuli Ce­ rineo u Škripu nalazi se natpis pod imenom Cerinić god.15 Primljen je o bračko plemičko vijeće Michiel fiol del qu. 1667. u vezi s regrutacijom za bračku galiju.g. 1631. Godine 1579. do­ lazi prezime Covglianei14. 1634. Koviljanić. Petanović. g1.. i 1824. 1632. (Vidi Cerineo u Splitskoj!) Među pučanima »galeotti di Scrip« g. 1579. Među pučanima bračke galije iz Škripa nalazio se u po­ pisu d d g. Ovo se prezime nalazi u Škripu među pučanima. — Vjerojatno porijeklom iz okolice Š i b e n i k a .. 1741. 1657. 1738.. 1489.5 D r a g n i ć spominje se u župskim knjigama od početka (g. 1660. spominje se kao kum magistri Galoamei. g. »sinđJ. u postirskima g. 1599. 1634. Nadgrobni natpis u Škripu iz g. K o v l j a n i c spominje se u župskim knjigama od početka (g. a među »nob ili sottoposti.17 Među pučanima bračke galije iz Škripa je zabi­ lježen Gregorij Kovljanic. Božičević se spominje u Splitskoj g. 1631.. Calcanei. 1640. Covglianei. 1792. Calcanei s napomenom: iz Škripa. 1574..) do oko g. pop Kovljanic oko o. 1625.6 U pučiškim župskim knjigama spominje se g.. 1634. Covlianeo dolazi nekoliko puta od g. 1671. do smrti g. do oko g. 1786. U Škripu se jedan lokalitet naziva Gumno Petanovića Hi Gumno Kalkanea. 1570. 1661. Calcaneus. 1685.'1793.overo Fantasia spominje se u maticama g. 1692. Ivan Gargić. kao Cerineo (»Cerineum«). koji. 1702. do g. i Coviglianeus g.. U popisu bračkoga plemstva g. 1628. Fantasia g. kao. da su se preselili u Nerež:išća ili Donji Humac. 1816. 1625. 1632.4 Čini . C a l i a n e o . 1637. Porodica ovog prezimena živi u Splitskoj. Nikola Kovilijanić u Škrlipu. uvijek s napo­ menom: iz Škripa. 1642. i 1637.. g. 1707. C a l c a n e o spominje se u župskim. alia Galea« Vicko* Cerinić. Ovo je prezime zabilježeno' g..5 Kaio kapelan se spominje g. nalazi se Ivan Ceri­ nić5.—1625. Caglani g.

1793. 1625. Sumić.. 13. 1823. »Braciae insulae descriptio«. 18. 3 A. b) Godine 1660. Mativčević od g. ibid. Š u m n i ć spominje se u matici od početka (g. Ciccarelli.. .18 15. 1625. g. 1625. str. .. ibid. 5 Mladineo (ibid. do oko g. iz Bosne. s napomenom: Lukačić de Drinoval iz Škripa.4. u post. 1 128 . 1634. 1709. 23.). Kao Marinčević od početka iboboviške matice g. g. Ovo se prezime nalazi među pučanima. 1676.) . brački grad škrip porušili su Goti 537—548. n č i ć se spominje u župskim knjigama od g. Kao Marinčevič-Tusa zabilježeno je prezime od po­ četka bolske matice g. V e l a n o v i ć se spominje u župskim knjigama od početka (g.. str. Sumjić. Ovo se prezime nalazi među pučanima.) ibid. i među pučanima bračke galije g. 1 Popis kod I. 1642'. 19. 1621. Dva se Sumnića nalaze među pučanima bračke galije g.. do oko g. 1630. Ovo prezime kao Maričević alias Sitipinović spominje se od po­ četka g. 1685.5 U. do g. 1631.% Ciccarelli.. 14. list 14—16.) do oko g. a Neretljani 841 g. koji su primali sol g. Matieević od g. ibid. 1405. 1786.pučiškim župskim knjigama spominje se V. str. 91—94. do g. 1697.) do oko god..5 16. M r a t i n č d i ć se spominje u župskim knjigama-od početka (g. str. župskim knjigama zabilježen je V. 1657. 1631.:rskim. 1690. oko g. M a t i j č e v i ć se spominje u maticama od god. V e 1 a. 17. Oko g. 1604. koji su primali sol u Škripu g. 19. Prema Ciccarelliju... ali. 1574.) do oko' g..5 LITERATURA I BILJEŠKE: a) Ciccarelli (fragmenti Domnusa de Cranchisa ili Hrankovića iz g. M a r i č e v i ć se spominje (u župskima knjigama od g. 1692. 1631.. 1631. 1632.) do oko g. 1797. pjesnik Ivan Ivanisevic poslao je splitskom nadbiskupu Leonađu Condulmeru petnaest komada starog novca iz škripa i pismo (v. 1712.4.12. 49.). ibid. 1683. i među pučanima bračke galije (»galeotti di Scrip«) g. 1655. L u k a č i ć spominje se u prazničkim župskim knjigama oko g. 6 Croatia sacra. 1625. u nerežiškim župskim knjigama do oko g.. 1791. 101—102). 21. Prezime Marinčević nalazi se u popisu »galeotti di Neresi« od g. 1691. 1693. "20. 2 A. 1811. Babica (ibiđ. 1574. K v a r a n t u č i ć se u župskim knjigama spominje od po­ četka (g/ 1628. iz Škripa g. Sblpčinić alias Mativčević g. g. pre­ r ma predaji. 1681. Sumljić. iz Škripa g. nestaje ovog prezimena u škripskim župskim knjigama. do . V i d o š e v i ć se u župskim knjigama spominje od početka (g. a. 36. 27. 74—75. Ciccarelli. str. str. 20. 43. 1811. 1682.đo oko g.

" pop Liinčir..: Mišić.: Lineircinić. Šetelie. 1768. (Linčir se spominje u Splitskoj S škripu više puta od g. str. 340. 1788. SPLITSKA Naselje je nastalo kao pristanište Škripa u uvali. : 1780. 1747.: Iiničir. 20. : 1779. .. U škripu su zabilježeni g. str. 1777. is Mladineo. dušobrižnik je bio pop Mate Cerinić za pet kuća malog splitskarskog naselja. ibid. Čepamić.. is Mladineo (ibid. is Ciccarelli. 1758. 15&—160..7 Prema matici krštenih od g. 9 Ciccarelli.. :i po drugim podacima..). ibid. s napomenom: iz Milne. n Ciccarelli. ibid. "is Ciccarelli. Saiđanje porodice 1.. 12 Popis kod I. i? Ciccarelli. ibid. ibid. ovi novi sta­ novnici: braća NikoMć i Mihovil Linčirević. ibid. 1760. 189. : 1784. str. str. 1757. Vulić.i-bid. Vulić. 1628.1 God. iz M i l n e . iz Milne ženi se g. * • i° Mladineo. 162. ibid. pop Uinčir iz Splitske zabilježen je u škripskim žup~ 35borni-k za narodni život i običaje 9 129 . B a b a r o v i ć (nadimak: Iinčir) 6 porodica. list 19.. idrugi B. 373. 1630. Spominje se u Splitskoj g.. str. Ba­ barović iz Milne ženi se u Splitskoj g. 1579... Piroman malgistri iz Hvara. 352. ibid.Darpić.. : Božičević alias Falarzovtić. Iz škrip'ske jknjigo mrtvih: spltekaj-ska prezimena prvih (napose označenih) 20 godina 1750. i prema knjizi umrlih od g. iz koje se izvažao u doba Dioklee&jana brački kamen za 'gradnju njegove spliitske palače.. list 12—14. str. 2 Spl&fcskarska porodična prezimena prvi put sposmemitia sa prvih 20 gocflima matice krštemih. 171-—173. str. ibid. : 1782. u Škripu 1776. Domjanović. 255—256. Babica. Majić. 8 Ciccarelli. : 1785. str. : 1781. i* Ciccarelli.

iz S p l i t a (Lučac). B r h a n o v i ć 2 porodice. 1821. Drpići ili Darpići su po porijeklu novo stanovništvo. . Zuan« god. 10. oženio se oi Splitskoj god. u Splitskoj je pop Mate Cerinić. se Čeprnić god. 1784. u škripskoj župskoj crkvi. C e r i n e o 2 porodice. F a b j a n o v i ć 3 porodice. oženio se u Splitskoj god*. u škripskoj matici zabilježen j. 1747. Salamunović alias1 Fabjanović. 1747. Abas« Cerineo i nobil.4 11. U škripskoj župskoj crkvi oženio. U nereziškoj matici spo­ minje se pop Linčirević god. škripskoga novog stanovništva: Linčirević. 7. Brahanović alias Striraiba.2 8. 1931.e Brehanović iz. od roda Salamunovića. C e r i n i 1 porodica. a g. Prema tradiciji porijeklom iz Engleske kao Voselei. 3. 5. 1784. a drugi Drpić iz Pučišća ženi se u Splitskoj g. Kao Cerineo i kao Cerinić spominju se od početka u škripskim župskim knjigama. 1899. U bračko plemićko vijeće primljen je Mićel Cerinić. Čeparnić alias Petričin. U Splitskoj se spominje g. 1757. iz L o ž f i š ć a . 1824. Č e p r n i ć 2 porodice.). oženio se u Splitskoj g. iz S l i v n a (Šempolaj). Oženio se kćerkom magistra Piromana iz Hvara. Cerini. 1781. iz M u r v i c e . 6. 1750. 1775. 1776. 1786.3 Na kaštelu Cerineo u škripu uklesan je natpis s prezimenom Cerinić g. s napomenom: iz Splitske^ 9. B a 1 i ć 1 porodica. 1784. U škripskoj matici spominje se g. Pri pokršten ju g.skim knjigama g. iz V e l o g B r d a kod Makarske. B e r k i č 1 porodica. U knjizi mrtvih zabilježen je g. oženio se u Splitskoj g. ka­ menar. 1761.. Berhanović dicto Betet. u supetarskoj kao kum Cirini g. fiol del qn. Porijeklom iz gornjega Brača. 1881. Spomiinje se god. i 1770. D u j m o v i ć 1 porodica. 13. 1570. 1784. g. Antičević. g. oženio se u Splitskoj g. oženilo Šatelićevom u Splitskoj g. god. 1802. Linčir. 2. 14. Stara škripska i splitskarska porodica. God. iz G r a b o v c a . koji se spominje u Škripu i Splitskoj oko g. 4. D u n d i ć 1 porodica. Jedan se D. 1794. 1579. prema po­ pisu od g. U popisu od god. B a š k o v i ć 4 porodice. iz filkripa. . D r p i ć 5 porodica. J u r a ' s 1 porodica. B a l d a s a r 1 porodica. 1810. Splitske. Ž i d o v pokršten g. Linčlrnić. 1894. iz S v i n j i š ć a . kumovali »nobil. 1781. 1711. 12. liz š k r i p a .. 1489. Slovenac.

Š t a m b u k 3 porodice. 1783. g. U Reformacijama (L : b. 1716. 1770. V u 1 i ć 2 porodice. g. 1787. a neki iz Pučišća. zabilježeno je ovo prezime u maticama u Škripu i Splitskoi kao: Mišet'ć sive Maić g.. 19) spominje se od g. 1625.. 1744. alias Čardić. 19. M a r t i ć 1 porodica. a poslije g. Stari brački Mišetiići i novi poljički očito misu isti. U Splitskoj se spominju g.791. M.. Mišetić ženi mobil. 1804. 1805. iz Š i b e n i k a . 1. nobil. oženio se u Splitskoj g. kao Maić u dolskim žup­ skim knjigama g. kame­ nar.: Ser Joanne Ser Petri Missetich kao sudac. 22. U škripskim župskim . Šetelić. 1788. 24. 1802. •21.—1420. vjenčan mistro Rađetfć g. Pučiški ištambuci također so porijeklom iz S e l a c a . a u škripskima g. nobll.. krajem XVIII. Filipović alias Maić seu Mišetić. 1771. K o r a l j 2 porodice. 23.. 1698. 1768. starinom iz P o l j ic a. Š e t e 1 i ć 4 porodice. 18. U povaljskim župskim knji­ gama g. s napomenom: iz Splitske. Jedan je Mišetić zapisan god. da su neki iz Selaca. iz • š k r i p a. god. liiz š k r i p a . 1879... iz š k r i p a .15. g. 1654. 1784. 1848. 1635. Š i r k o v i ć 2 porodice. knjigama dolazi ovo prezime gotovo od početka matice kao Seteljić (g. oko g. (Prije se nazivali Pavlić. 1786. 1663. čudić alias Metličić. 1798 i 1802. 1630. Porijeklom iz Poljica. a sadanje prezime dobili po na­ dimku Metlica). 1791.). a u Splitskoj g. Maić alias Mišetić g. 1914.. u prazničkima g. Setević.. U škripskim župskim knjigama spominje se Vulić od god. uvijek s napo" imenom: iz Splitske. 1648.. 1811. bez oznake porijekla. među pučanimia »galeotti di Scrip«. g. g. 1784. i 1772. Filipovićevu.. 1762. u sutivanskima M. 1707^. FilipovićMišetić. Mišetić se prvi put spominje s napomenom »iz Splitske« g. i dalje. »iz Splitske« od g. s napomenom iz Splitske zabilježen je 131 . 1808. čini se. Slovenac. 1790. Doselili se iz Kaštel-Novoga kod Trogira. v. iz S l i v n a (Šempolaj). 1734. 20. i 1794. pop Mišetić. u Škripu se spominje od početka matice (g. u Splitskoj.. s na­ pomenom. iz Š k r i p a . 1691.. U Sutivanu se spominje kum Metličić god. u đolskima često od g. S t i p a n o v i ć 1 porodica. 1415. 1778. vjenčan g. Maić u Škripu: god. R a d e t i ć 1 porodica. u bol­ skima g. g.). M i š e t i ć 6 porodica. u Nerežišćizna je natpop Ivan Metličić. cap. 17. M e t l i č i ć 6 porodica. U škripskim župskim knjigama spominje se M. 1794. u postirskima g. 1645. g. 1774.. 16. Co: Filipović-Mišetić. Misetić-Filipović. g. I.

iste godine u škripskoj kao Pulišelić alias Dujmović iz Splitske. u nerežiškima g. D o g a n č i ć oko g. Vučić alias Pulišelić. Doselili se iz Škripa. i arhitekta. br. 1712.. 1788. 1 132 . 165. 1822. J u r j e v i ć (ili Juoračević) zabilježen je u sutivanskoj matici g. 4 Popis kod I.. dolazi kao Wtoch.. v. str. s na­ pomenom : iz S p l i t s k e . 1772. Izumrle porodice6 1.gamia g. 1813. 1673. 1752. 1757. ibid. Matice Hr­ vatske. u sutivanskim knji. LITERATURA I BILJEŠKE: Bulić—Kararaan: »Palača cara Dioklecijana u Splitu«. 1—2. D a m j a n o v i ć u supetarskoj matici g.. str. Communitatis Brachiae. 92.. 1900. M i h o v i l o v i ć zabilježen je u dolskoj matici g. 1768. 18. svaki put s napomenom: iz Splitske... ibid. 1679. 5 Statuta municipalia ac reformationes magnif. 1820. — Dioklecijanovi siu kamenolomi u predjelima Stražišča. s napomenosm: iz S p l i t s k e . bili bi porijeklom iz Z a k u č c ia. Falardović. —• F. 5. God. 9 za Pučišća). 90.. i 1861. Bullettino.. P u l i š e l i ć zabilježen g. B o ž i c e v i c sui škripskim župskim knjigama apomiimje se god.prvi put g. uvijek s napomenom: iz Splitske. Split. u pastirskima g. u dolskim žup­ skim knjigama g.. U Splitskoj se spominje g. 1824. Babica. 1799. U Rasohaima je u hridi uklesan relijef poluboga Hetralkla. kao Sox . 6. 6 Podatke sam crpao uglavnom iz drugih bračkih župskih knjiga. 1736. u Škripu je iob župnik Pavao Bošičić. 7. u dolskoj matidii. u dolskima često od g. 72.. Božičević alias Falarzović. D r a-g i č e v i ć oko g. 1770. Rasohe i Plate. 1755. (i bilješka br. ibid. 3. 162. 1776. kao Domjanović). — Ljubo Karaman: »Arheologija osobitim obzirom na solinske ruševine i Dioklecijanovu palatu u Splitu«. Bulić: »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguarđanti il Palazzo di Diokleziano«. u milnarskima g. U bolskim župskim knjigama zabilježen je Vulić g. 1933. izd. 2.. str. Utini.. 2 Croatia sacra. U "Splitskoj se spominje g.vlčić alias Vulić. a u Plati je žrtvenik iz III. pop Damjanovi'ć.. s napomenom: iz P u č i š ć a . s napomenom: iz T u č e p a. 20.. 1690. 1777. Dalmacija u izdanju sekcije inž. 1789.. i u postirskoj g. 3 Ciccarelli. svaki put s napomenom: iz Splitske (ponekada. Zagreb. u počast Heraklu od nadzornika Valeriusa. a g. gdje ima splitiskarskih Vulića (Bulića).. 1860. u prazničkima g. str. kao Falargović-Božičević g. u škripskima od g. Prema dračevičkoj tradiciji. g. str. 1780. 4. 1776. 1841. 1785. 1809. a kao Dujmović g. 1735.. str.

Arnerić.(1584. njegov sin Nikola.: Kristolović. 1591.: Benkovie. Čičićevi Dvori.za bračku galiju g.: Lasaneo. Jelinić. 1585.: Gardatović iz Poljica. Radovan Arbunić. Župna crkva građena je u tri maha.: Lazari iz Venecije. Nikola Matković. Dragičević iz Omiša.: Jurišević. 1586. odinosno* utvrda. Stanišić. Hovarčlć iz Radofoilja. Jurjević. Arbisani. Mičelović »ad) pireceps Vicar&j Brachiae«. Galeotti idi!/ Dol e Postire 1 Ivan Vladičić. Dulibattć iz Vrboske. ' U Postiriima su .: Udinesi iz Omiša. Arbizario. Philippis iz Omiša. subdjakon Thoimaseo. i pojedini dijelovi u Poštarima imaju svoje posebne nadive. Mate Sikalihović. 1593. Brubrigović. 1625. Popis (pučana) u veza js regrutacijom . klerik Mičelović. Mate. Šimun Sišić. Jakov Mandalinić. Vrilo i Porat. KUnsić. Prodli. pop Mičelović. LozM. Gaspari. Mate Grego. pop Philippis. Marko Krstulovilć. Hairambašić iz Omiša. Petričić iz Rcgoznice.njegov brat Alvize. Pjaca. Znači. Gospodnetić. Svirčić. Slovinić. 1596. Rat. Frano Bilanić. pop Gutunić. Marka. Novaković.) 1584. Kristulović. Piškera. Alviza Gospodnetića. Podježice. Matulić. Radojfcović iz Pučišća. Mišetić. 133 . De Dominis. 1598. Thomiaseo. 1590. Zastivanje. kao na pr. 1588. konkuibina Repanović. Sudijjć. gastaldo Pro RogO'znica Dukin. Ivan Gospodhetić Markov. 1595. Juraj Galušić. Ivan Sesnjić pok.: Jelinei.: Petricius. Mate Ljdbeitić pok.: Cerimei. Ivani­ sevic .: Spuđičevil'ć.: Bila Ploča. pop Pavišić iz Omiša. Dominik Linardović. 1587. 1589. Petričić.: Borić. Poput ostalih bračkih naselja. Radičević. Porodična preaimeircia ispranieimta prvi' put za prvih 20 goidana župskih knjiga .—1604. Najstariji je dio kao lučna apsida. Marko pok.: magistri Mantilei. Glavica. Dubičević iz Vrbanja.tvornice za konzerviranje ribe.POSTTRA Lijepo priimiorisko naselje. Mičetie alias Boceokiović. da je nekadanja arkva služila i kao kula. 1592. Jeirolim dalli CastelM. magistri Murarij iz Klisa. na kojoj su se sačuvale puškarnice. Zaziubići. Silšić iz Duća. Balatura. Ivan Smojčević. Vraniiican. 1594. Klimsić.

kao Bisazza češće od g. Radičić iz Jelse. B e r n a r d i s 2 porodice. Porijeklom iz P o l j i c a . Dvije porodice Antunovića preselile su se na Bol. oženio se g. 1878. B r t i č e v i ć 3 porodice. 1773. . Porodica ima talijansko državljanstvo. porijeklom iz I t a l i j e . nobil. (Antonović). iz D o l a. g. veljače 1583. iz S p l i t s k e . te kadgod kao Arnerić. iz B r a z z a n a kod Gorice. 6. iz M i r a c a . ArnerićHranoelli. dolazi A. 7. doselio se kao postolar.: 1604. A n t i č e v i ć 1 porodica. . 1765. spominje se Arnarić. 1807. Od g. s napo­ menom »nastanjena u Škripu«. g„ 1800. Radostin Jurišević. porijeklom iz Miilne. 1822.. Spominje se u župskim knjigama ođ <g. 1818. 1776. 1857. A n t u n o v i ć 5 porodica. Vranić. g. B i o č i n a 7 porodica. 1692. kao Bizzaoe g. porijeklom iz Škripa. U župskoj je crkvi grob »generala« America. 1675. 9. jednako je zabilježno g. Jurinović iz Duća. Majdenović iz Duća. B a l i o t t o 1 porodica. U župskim knjigama od. početka (g. B a b a r o v i ć 2 porodice. Murariji (iz Omiša. Kokrić. A r n e r i ć 1 porodica.. 1657. doselio se kao 'drvodjelac i oženio se g.. Spominje se u župskim knjigama g. s napomenom: iz Dola. 1722. do g. i 1711. 1772. 1740. kao 134 .). iz Bola.1599. Radi pomaganja Klišana u barbi protiv Turaka bio je 3. ucijenjen od Venecije sa 200 dukata Dimitar Arnerić. B i ž a c a 10 porodica. Posljednja ženska Margarita i ostali se iselili u Split i Trogir. 1586. Arnerić. s napomenom: iz Kaštel-Lukšiića. U popisu bračkoga plemstva od g.. 1601. Serbić. s napomenom: . 8. Vistević. Sađianje porodice 1..: 1602. kao Bazzaca g.. U župskim knjigama ođ g. iz M o n t a g n a n a (padova. i 1769. 1790. g.: Petanović. g. 1713. 1741. tenente Arnerić s napomenom: • (iz Postira. i 1762. porijeklom iz D o l a . (ženska) Antunović vulgo Jurašin. 5. 1700. 1745.." 3. 1818. g. 1699. 1691. spominje se više puta capitanei Petri Arnirić. vjerojatno starinom iz Bobovišća. 1723. i 1809.. do oko g. 2 4. oženio se g.: 1600. 2. Spominje se u župskim knjigama češće kao kum od g. U dolskoj matici (kum) g. i 1799. Krilović. 1784. 1747.»iz S p l i t a « pod imenom Bizzaza. prema tradiciji. pokopana je u Pastirima picckara A. nobil.. Italija)..

B u č i ć 1 porodica. iz Nerežišća). F r > n c e s c h i 2 porodice. 20. a U matici od g. magistri Biazza g. vijeka zabilježen je više puta. v. oženio se g. 1741. 1727. 1888. i 1764. porijeklom iz D o 1 a. se 'g'. Rašić alias Glavinić.Bizzazza g. Krajem XIX. nalazi se prezime Glavinić. 13. nauta Bisazza s napomenom: iz Postira. da su se neki Dominisi doselili iz Raba krajem XVI. 12. i 1722.1780. U župskim knjigama od g. nobilis Gla­ vinić alias Rašić. oko g. Cvitanić alias Pećar. 1742. 1670. 1804.Dola. i 1810. D r a g i č e v i ć 3 porodice. U popisu bračkoga plemstva od g. 1598.. 15. udaje se jedna D. 1657. bez oznake porijekla. iz R o g o z n i c e (omiške). 1702. (U župskim se knjigama govori o vjenčanju dvaju C. G a l e t o v i ć 1 porodica.2 135 . . Prezime se spominje u postirskim župskim knjigama od početka (de Dominis g. Gospodnetić sive Dominis. 1742. 1802. Dolski D. zabilježena je neka Duhačić (!) alias Huore iz Brusja (Hvar). g. 1783. i dalje ali bez oznake porijekla. . oženjen g. iz . G i r o t t o 2 porodice. iz P u č i š ć a . g. 22. kao kum). '16. Cvitanić vulgo Pećar. > 18. g. 1594. i 1789. U đols'koj matici (kum) g. 19. g. 1812. oženjen g.(nadimci: Pećar. optirala za Italiju). 21. Hi početkom XVII. U matici se spominje prvi put kao kum iz Omiša g. (g. U matici g. oženjen g. dolazi kao Cvitanović alia© Pećarević. kao Bizazza g. i 1800. magistara Bisazza g. 10.. g. B u l j e v i d 2 porodice. 1804. 1745. isto siui što i Gospadnetić. oženio . ka­ snije se u župskim knjigama ponovno spominje g. iz makarskoga G r a c a . i 1709. v. g. C e p r n i ć (Čeprnić) 5 porodica. prema predajo. 14. Postoji mišljenje. 1847. iz R o v i g a (Mleci). iz G o r n j e g a H u m e a. 1617. frz S t a r i g r a d a . G l a v i n i ć 5 porodica. iz S p l i t s k e . 1844. D u h o v i ć 2 porodice. Cvitanović dicti Pećarević. oženio se g. C v i t a n l i ć . G. Glavinić s napomenom »divitate Paguntij«. magistri F. i 1698. 1808. lali i kao Galatović.. U mat'ci je zabilježen g . 1903.. 17. U župskim knjigama od g. 1833.. g. D u n d i ć 1 porodica. God. 11. iz Nerežišća). iz O m i š a. 1797. Cvitanović alias Pećar. C e r i n e o 1 porodica. 1708. g. porijeklom iz P o 1 j i c a. D o m i n i s (nadimak: Fisković) 4 porodice (od toga 1 p. 1802."l696. 1781. 1776. g. 1785.. iz Donjega Himca. Vragadinac) 7 porodica iz P o d a c a. 1721. 1845. g. g> 1724. 1873.. 1744. samo Pećarević. 1831.

iz Nerežišća g. plemićka porodica. prigodom udaje. Katunarić »đicti« Čin­ čević s napomenom: iz Postira. 29. kasnije kao Hrainuellus. 27. K T a r i ć 3 porodice. K a i t u n a i r i ć 1 porodica. oko g. samo Katunarić g. Porijeklom iz Imotskoga. Hrepić iz Dola g. 32. L Gaicomo.. 30. vijeka. 1754. ali već g. iz S l i m e n a kod Zadvarja. 1852. U matici od početka. se početkom XIX. ali se možda FranuMć i Stranulić odnosi na njih. 31. nobil.. zabilježena je jedan put ženska HrepićHranoelli. U postirskoj maticft od g. 1766. i 1752. nala­ zimo u bračkome plemićkom vijeću: Zorzi qu. 1800. u XVIII. 1674. 1823. 1657. 1775...zatim g. s napomenom: iz P o s t i r a. U postirskoj matici od g. plemićka porodica. K a l a š i ć 3 porodice. i 1773. 136 .2 26.. nema ovog®. porijeklom iz D o l a . 1637. J e l i n č i ć 26 porodica. J u r i š i ć 1 porodica. i 1797. rjeđe Hranulić.2 24. 1657. 1671. U postirskoj matici od g.1 i u popisu bračkoga plemstva od g.. Prezime Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1657. U dolskoj matici zabilježen (kum) g. kao Katunarić sive Činčević g.. jer g. 1625. 1816. 1747. i dalje. 1771. J e l a v i c 3 porodice. i to kao Hranoević do oko g. 1696. i 1782. kao Katunarić sive Činičević.4 U pova'ljskoj se mastici spominje g. ženske J.. a .. 1650. 1763. i 1816..23. G©• s p o d n e t i ć 5 porodica. 1808. (U nekim ispravama spoaninjie se Kalajczić iz Poljica i sa Šolte). kao Katunarić diicti Činčevićg. U ipostirskoj matici od' g. Niccolo Hra­ noevich. v. i Hranuelli. H r i a n u e l l i 3 porodice. J a n j i š 1 porodica. 1635.3 25. (porijeklom iz D o 1 a. jedna ženidba J. kao Crepich. 1699.. 1670. 1732. Zorzi Hranoevich qu. 1877. iz J e s e n i c a . iz M u c a . Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. g. dolazi kao Hranoelli. Hranuelie i Hranoelli. Prezime se nalazi i u popisu pučana bračke galije g. 28. nobil. oženio se g.. ' U popisu bračkoga plemstva g. 1750. porijeklom iz D o l a . iz N e r e ž i š ć a . 1769. doselio se oko g. iz Nerežišća zabilje­ žene su u Postirima g. H r e p i ć 1 porodica. samo Činčević često od g. 1753. prezimena. doselio. 1813. Zuanne i Zuanne Hranoevich qu. Hranoeffi. 1689. a drugi put Hrepiitć-Gospodnetić iz Dola.

41. lija). U prazničkoj je matici zabilježen g. s napo­ menom: iz IPražnica. g. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g.lija-Italija).. M a r a s o v i ć.. »curatus« IM Dolu. 1618. 39. 1887. Doselio se Pavao oko g. docim g. g. i 1820. s napo­ menom: iz Nerežišća. iz B o l a .33. 1924. L o l i ć 2 porodice. Porijeklom iz Z a g o r j a . 1878.K l i c i . 1789. God. g. zabilježen je kao Kuščić alias . Costanzo) 1 porodica. 1759. Doselio se Toma iz M i r a c a i vjenčao se g. jednako i g. s napomenom: iz B l a t a na Korčuli. do smrti (g. (kao kum) Kuščić s napomenom: iz Postira. s napo­ menom: iz Postira^ 137 . 1884. v. oženio se g. g. djelovao' je kipar Lasaneo1 Nikola. . 1744. u Rimu. Biočina. g. kao Cuschieh o Michacich. 1826. U postirskoj matici od g. 1820. K o š t a n c o (t.'(1658. još je na životu udovica rođ. bilježen kao Lasaneus. Colomba) 1 porodioa. oženjen g. 1629. nauta L. j . K u š ć i č 2 porodice. iz O k r u g a kod Trogira (Čiovo). g. 38. iz P u č i š ć a . Lasanei.). L u k š i ć 1 porodica. udala se jedna ženska Mairasović u Postirima^ iz poljičkog D o l c a . 1766. Kao »defensor com. koji je pokopan.. g. 35. 42. iz C e r e a 1 a (Siei. L a s a n e o 3 porodice. 1629. 40. 1780. g. 1909. God. 162'4. U popisu bračkoga plemstva 2 nalazi se prezime: Lasanei alias Lasanić (g.. 1786. zv. K r a l j e v i ć 1 porodica. 1657. doseljenik je postolar. iz C h i o g g i e (Ita. 1809. 1657. iklerik L. Curzola«. Prvi kaštil u Postirima sagradio je Lazanić. 1796. 1639. 1637. Pori­ jeklom od t. novoga stanovništva.Bailo. parok L. Brachiae« spominju se Jerolim Lasaneo 5 (g. 1743.) »ouratus« L. n o v i ć 3 porodice. Lisaineus i Lasaneo. 1598. M a r 6 v i c (nadimak: Mulendb) 2 porodice.... 1725. 43. g. nauta Lazaneo alias Makarunić. Lasaneo alias Fioirić. 1715.) nekoliko puta »abtoas« (i ka­ nonik) Valerius Lasaneo'.2 U prazničkoj matici g.. 1 porodica. 37.). 1715. j . patrone L.. 1643. 1756. oženio se o. pop L. 1587. »casali Blatta Dioces. M a r i n k o v i ć 1 porodica.. (kum) ^M. < Od početka matice (g. s napomenioim: iz Postira. 34. K o l o m b a (t.. U postirskim župskim 'knjigama spominje se od g. U sutivainskoj je mati cl j zabilježen (kum) g. Imali isu/ pastirski stan kod uvale Konopijikove. 36.) 6 U XVI.) i Lasaneo Alvivae (g.

1774. 1795. doselio se oko g.2 U župskim knj'garna od početka (g. 1586:).. od g. U Pučišćima su 3 obitelji Hala&urić. 1696. Marković dicti Čulinović.. g. 1775. i dalje do oko g. doselilo se oko g. 53. 47. i 1754. nekoliko puta Matulić dictus Alaburić (ili Halaburić). s istom napomenom g. Musa) 12 porodica.. P e r u z o v i ć 1 porodica. 1740. i 1817. M a r k o v i c * 5 porodica. ali porijeklom iz Bola. od g. 1682. M a t u l i ć (nadimci: pPapić.. P a v i č i ć 1 porodica. 1776. M a . prema tradidiji. 1764. 1769.3 i 1749. iz Pražniea (ženiidba). 49. doselio) se oko g1. g. Marković sive Čulinović iz Pražniea. 1889. s napomenom: iz Rogoznice. više puta Matulić dicti (ili vulgo) Bandić. (kao. M a r t i n i ć (nadimak: Fortunić) 3 porodice. omiške Rogoznice. s napomenom: iz Postira. 1657. 1783. j . 1750. u početku kao kapelan. Matulić dicti Pope. U župskim knj'gama zabilježeni su: M. 45. iz C h i o g g i a (Italija). više puta kao Nikolić sive Halaburić li Halaburić sive Nikolić. M i h a i ć 1 porodica. iz M i I n e . 1746. 50. od g. N a k a r i (t. 1774. iz Rosne. g. a kasnije nekoliko puta kao pop. g. g. g. g. 52. Kao kovač doselio se oko g. iz P u č i š ć a oko g. Porijeklom iz D o l a . Martinić alias Parj'ević iz Pučišća (ženidba). Porijeklom od »novoga« stanovništva. Perkačić dicti Bandić g. iz J e 1 s e. 1772. 1831. 138 . Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. iz P u č i š ć a . U dolskoj matici g. do g. 46. iz Milne ženio se u Portirima g. M i k a č i ć 1 porodica. cd g. v. često Matulić alias (ili dicti) Perkačić. g. 1681. r u š i ć (nadimak: Savojardo) 2 porodice.. 48. 1819. 1759. 1670. iz V r b a n j a . 174. 1815. iz K a t u n a .44. Marković vulgo Skargulo. 1761. 1775. N e j a s m i ć 1 porodica. i to.. 1656. g. 1846. oko g. 51. U župskim knjigama od g.. doselio se oko g. 1615. porijeklom iz . kum) Halaburić. samo Bandić g.. M. Halaburić mora da je bila zasebna porodica. s napomenom: iz P r a ž n i i e a . 1849. Matulić vulgo Popić. samo Perkačić više puta u drugoj polovici XVII. 184S. (vjenčanje). 1813. i 1775. samo Nikolić od g. (vjenčanje). s napomenom: iz K o r u n c a kod Trogira. g. iz Nerežišća (ženidba). (vjenčanje). Gluho. pop ekonom Peruzović. 1739. Nacari) 1 porodica. 1720. U postirskoj matici kao Čulinović g. u župskim knji­ gama bilježena je od g. Jedan P.

1781. g. g.porodicom' Slovinić. naute Petričić. 1657. i dalje kao Ravljić.54.' g. 1716.n i e a . od g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva. 62. iz J e s e . P o p o v i ć »1 porodica. Petricci. S a l a m u n o v i ć 1 porodica. RavKjć. 1659. 59. u Dolu Vitko • iSlovinje ima veze s . g.. Santić vu%6 Maričić.—1779. braća Santić i »pupili« pok. 1766. doselio se iz D o l a oko g. 1859.) od g. 1782. Santić alias Maričić. R e s t o v i ć 2 porodice. Zagreb". 1699. -61. 1337. g. Jurja Santić. g. Jerković sive Salamunović. 55. U župskim knjigama od početka (g. 1742. s napomenom: iz B r e l a . magistri Jerković sive . 1909. P e t r i ć 1 porodica. (vjenčanje) s napo­ menom. 65. Raviljić. 58. pop Petričić. U župskim knjigama spomi'nje se od g.4 . U popisu novoga stanovništva od g. S a n t i ć 21 porodica. Santić dicti Maričić. 56. 1595. i 1770. 1734. Vjerojatno u vezi sa Petricio. iz K o t o r a . i 1775. 1666. U positirskim župskim knjigama od g. oko g. doselio se oko g. (vjenčanje). i 1676.i n a c 2 porodice. j P e t k o v i ć 1 porodica. P r o d a n 1 porodica. 1789. s napomenom: iz D o l a . • i U župskim knjigama g. »maute« Slovinić. samo Jerković od g. 57. 1820. S v a . R a v 1 i ć 1 porodica. g.. zabilježeni su Stefan. 1645. magistri Salamunović. magistri Salamunović sive Jerković. 1894. g. Petricei.. P e t r i č i ć 2 porodice. doselio se oko g. 1718. X. U župskim knjigama od g. Raulijć i Ra60.).4 U župskim kniigama od g. g. 1670. iz Ž e ž e v i c e . s napomenom: iz omiške R og o z n i c e . patroni Petričić. 1642'. do 1733. g. 7 možda u ispravi (Codex Dipl. Vol.. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Toma Ravlić) od g. 64. Slovinić Nikola imjesni je sudac. ali g. (vjenčanje). 1747. S l o v i n i ć 2 porodice. g. 1745. g. 1736.Sala­ munović g. S u i ć 3 porodice. g. doselk> se oko g. 1840..2 Cods:ne 1637. 1750. 1677. doselio se oko g. g. 1741. • _ ' U župskim knjigama od g. (vjenčanje). 1819. 1747. 1825. nobilis Slovhfć. iz Z a g v o z d a . 1774. 1584. 1912. fe D i c m a . g. (vjenčanje). 63. Salamunović detto Jerković. 1691. (vjenčanje). s napomenom: iz J e s e n i c a . (smrt) s napomenom: iz Z a ­ g v o z d a . 139 .

g. 1771. g.. 1737. vjenčao se g. 1657. iz S 1 i m e n a kod Zaiđvarja. 1589. capitanei Matthei Tomaseo. Tadea Čičić. 1690. a tako često i kasnije. U župskim knjigama od g. Vlahović iz S t a r li g r a d a. g. 1815. U matici g. 1727. 1613. koja je iz Podgore. nobil. 1600. (kao kum). 1912. pop Tomaseus. župnik Vragnizaai u Gornjem Humou. Bililnčić. Vulahovie. 1663.-1732. U t r o b i č i ć 1 porod : ca. 1773. V l a h o v i ć (nadimak jednih Kranjac) 14 porodica.. 1877. Škarpa vulgo Lače. 72. T.66." U župskim knjigama od početka (g. i 1685. 1648. Skarpaca iz Selaca. v. 1811. 1828. . 1778. (vjenčanje). Optirali za Italiju. (kum) Vraignizanus s napo­ menom: iz Postira. g. kurat u Dolu Tomaseo. g.) kao Vranjicanin . !lz M u c a . g. g. U dolskoj matici g. 1816. 70. Vuragniza. U postirskim župskim knjigama od početka. g. i š l k a r i ć (nadimak: Čičić) 13 porodica. Vragniza. g. 1799. i 1639. U popisu bračkoga pelmstva od g. (g. 1819. smrt skradinskog biskupa Nikole Tomaseo. 1810. g. 1724. 1816. iz L o v r a n a . u postirskim župskim knjigama od g. iz Splita. porodice. Sanibrić iz Žeževice. Tomaseo i Thomasei. 1820. iz O m i š a . Vlah iz biskupije šibenske. vjenčao se g. g. 1825. 1684. Santric s napomenom: iz Postira. 1632. U dolskoj. g. g. 71. 75.. 1814. knjigama od g. g. u prazničkoj matici Cičić s napomenom: iz Postira.2 T o m a š e v i ć 3. kao Bilinić sive Tomašević iz J e s e n i c a . U škripskoj matici (kum) g. Škarić đictus Čičić. T a f s r a 1 porodica.). Š k a r p a 1 porodica. više puta Vuragnizan. u XVIII. 1819. 1747. 74. V r a n j i c a n 1 porodica. 1635. 67. g. i žena. i 1733. 69. 73. 1587. Vlahović iz Senja. V a l i ć 1 porodica. g. 1665. 1817. V e i ć 1 porodica. g. g.4 U supetarskoj matici Cičić alias Škarica g. g. U ipuičiškoj matici zabilježen je jedan Čičić g. doselio se iz S e l a c a oko g. 1769. U popisu novoga stanovništva cd g. diakoii Duća kapelan Thomasea. pop Vragmlizan. Thomssich. T b m m a s e o 2 porodice. Vranizanus. Porijeklom iz D o l a . matici spominje se g. U 'župskim knjigama g. nobil. 1814. 1584. Brački Vraniican-Dobrenovići bili su iz Bosne. 1584. a g. 1637. 1635. g. 1693.mu Koimijić. g. subdiaconus Thomaseus. U župskim. Vragnizano. ili 1788. vienoao se g. 68. Vragnizani. g. financ u penziji<> oženjen u Postirima. Tommasei.

1810. te je umro poslije djece.4 77. 1764. i zatim dalje do oko g. 1642'. v. Josip imao trii sina. i po­ četkom XIX. Benedictis) u matici u prvoj polovici XVII. 1731. 8. s napomenom: iz Dola. God. Helene«. Prezime se nalazi u popliisu novoga stanovništva od g. do oko g. A n d r l i j a š e v i ć u župskim knjigama se spominje od g. znači iz D o l a .): »ab Imperio Mtaseovie Civitate S. V u š k o v i ć 1 porodica. 7. koji se inače potpisuje Paulo Biliceo »ouirato di Scrip-. Prez. Bakić g. spominje se Benković Matthaeus »defensor com. Ž n i j e v i c 1 porodica. g. 14. v. Dakle. 1728. g. ikao Skorić. U župskim knjigama od g. 1730. B a k i ć u župskim knjigama od g. Battaglia) spominje se krajem XVIII. — Posljednji Bakić s nadimkom Pičum i imeneim. Porijeklom iz Podgore. 1682. samo1 Skorić često 'kroz XV111. Izumrle iM iseljeae porodice 1. YZ S u m a r t i n a. ali g. v. B e č e k o v i ć se spomLinje kroz cijeli XVTI.. 1584. (Brachiae)«.. g. 3. 1795. vjerojatno sa R a b a . 1651. B e l o u matici od g. j . g. Mičetić alias Bečeoković. v. g. 1735. Porijeklom ođ roda Kačića. tako isto g. s napomenom (g. kao Benković alias Baloi. kao de Benedictis. 1586. 1757. 141 . kao Skore više puta od g. s napomenom: iz R o g o z n i c e . Arbesani.) do oko g. (matica krštenih) s napiomenom: iz K r a j i n e . B e r n a r \d i spominje se u župskim knjigama između -g. i 1764. s napomenom: iz T r o g i r a («suburbio«). 5. B e n č i ć u XVTU. 1657. . B a t a l j a (t. 1774.) i počtekom XVII. s napomenom: iz V e n e c i j e . 1699.. (vjenčanje) s napo­ menom: iz D o l a . iz Z a g v o z d a . 1662. samo Bakić u XIX. i XIX. spominje Be i u početku XDC. 10. v. 11. vjenčao se g. 1567. 1637. 1747. B a t o š oko g. 2. (vjenčanje) s napomenom: iz Š i b en i k a (»snibuirfoio«). A If i r e v i c u župskim knjigama g. 1880. B e n k o v i ć spominje se u početku matice (g. A r b i s a n i oid početka matice (g.76. j .ni!e se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. v. zabilježen je kao Biličić kurat iz Škripa. v. do oko g. v. 1734. g. iz Š l i b e n i k a (»suburbio«). 9. Bakić alias Skorić. v. 1737. B i l i č l i i ć spominje se u župskim knjigama u prvoj polovini XVTU. 4. 8 13. 1804. v. dakle od Batoevi'ća. s napomenom: iz P o 1 j i c a. vijeka. B e n e d i k t i s (t. 6. 1598. 1729. 12. doinedavno s napomenom: iz Š k r i p a . 1689. vleario foraneo«. 1737. s napomenom: iz Dola. Arbensis.. B e l a m a r i ć početkom XIX.

16. 1655. Eufemije 1472. donedavno. s napomenom: »civitatem Dentarium«. s napomenom: iz Š k r i p a . dalje do prve polovine XDC. 27. liječnik. Među pučanima za bračku galiju g. 23. j . 25. Prez .. s napo­ menom : iz V e n e c i j e / 26. 1727. B i s k u p o v i ć oko g. 1625. kao Sćapanović sive Biskupović s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. me se spominje do oko g. 1757. C a r e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. do oko g. B u v i n i ć spominje se u drugoj poloviiiii XVIII. v.. 17.4 21. kao Grecus. Vierojatno porijeklom iz Šibeniika. 1788.U boboviškoj matici spominje se g. (oko g. 1806. kao doktor (liječnik). s napo­ menom: izs z a d a r s k e b i s k u p i j e . g. 1747. 24.. v.). B o n a č i ć doselio se iz M i I n e kao brodograditelj (kalaft) i oženio se u Postirima g. (g. 1690. Pustinjak na otoku sv. 15. Petricio alias Dobrogostić iz Postira. 1738. Iselili u Split pred godinu dana. g. Dimarchi) spominje se oko g. s napomenom: iz Supetra). v. kao Greci. do oko g. Mattio Grego. 1702. Dobrogostić-Petricio (ženska). 1728.—1775. i 1657. C a l j e v i ć u župskim knjigama-od g.. G a l i n o v i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XIX. ? 19. pop D. i kroz XVII. v. porijeklom iz Grčke (Kandije). u nerežiškoj matici je zabilježen god. 1798. D a m o v i ć spominje se u župskim knjjgama oko g. g.. g. 20. 29. 1810. 1738. 1814. D o b r o ' g ' o s t i ć spominje se često u župskim knjigama od g. j . 22. 1778. C e s a r i oko g. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1770. C v i t i ć spominje se u župskim knjigama oko g. v. a g. D u j m o v i ć u župskim knjigama oko g. 1632. Vjerojatno iz Gornjega Humca. 1715.. 1606. s napomenom: iz S t a r i g r a d a . Biličić s napomenom »iz Po&tira« kao kum. 1653. v. 1757. s napomenom: iz Š k r i p a .2 Pred 60 godina otprilike crkvena klupa s limenom Dobrogostić prodana na dražbi. prigodom (smrti !) s napomenom: iz Z a g v o z d a . 28. a tako i u prvoj polovini XIX. g. G r e g o u župskim knjigama u XVII. 18. vijeka. 1824.. i 1761. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1776. Bresciani) od oko g. g. • B r e š i a n i (t.. g. Bovinić. Gornje se prezime nalazi u ipopiisiui supetarskoga novog stanov­ ništva od g. B i o n d i n i krajem XVIII. 1766. 1657. D i m a r k i (t. 1745. 1802. 1625. bio je Bračanki Ivaniš Dobrogostić. 142 .

Jelineo.1 ' • • 35. i dalje dolazi bao Gielineo. nedavno iseljeni u Split. rad'o je kao (nadglednik limara kcd tvor­ nice sardina »Wiarhanek Wien«. g. 1688. Ivanitius. 1591. Ivanitij. 1587. 1895. J o p doseWo se 'kao kalaisar iz F a z a n a . J o v a n o v i ć porijeklom iz B o k e K o t © r s k e (Muo). 1763. 1601. G u i u u i ć spominje se u početku matice g. 1620. vikar i povaljski opat dr.30. Među neoriginalnim. v. 1587. ista je napomena upotrebi jena i g. Hielinich. I v a n i s e v i c se spominje gotovo od početka postirske matice (g. 1702.) izmijenio je prezime oko g. qu. 1695. ali is napomenom: iz Rogo>znice. a spominje se u postirskim župskim knjigama od druge polovice XVII. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. g. 1593. U pučiškilm knjigama crkvene župe dolazi I.10 Prezime se spominje u popisu dolskih pašnjaka g. do oko g. g. a .. u loanitius i otada pored Ivanisevic dolaze i druge inačice: Juanitij. 31.. Gioanitio. v. 1584>). vijek (oko*g.. 36. Joanitius. 1743. s napo­ menom: iz M o r i a k i j e (t. U postirskoj knjizi mrtvih g. Niccolo alias Gelinich. 37. kao Kadijić zabiljtelježen g.9 God.. iz Zagorja). 1625. inače od početka XVII. 1792. a g. ali već g. J a k š i ć nedavno czumarla porodica. Poznati pjesnik. Gelineus i Gielineus. J e 1 u š i ć spominje se u župskim knjigama od g. do o'ko g. 32. kraja XVIII.) do u XVIII. Gelineo Zorzi »defensor«.. a tako isto i g. 1657. Zan Francesco Gelineo. i 1649. 1914. 1657.. i 1649. Vjerojatno isto što i Galušić (pirema Gellussich: Gallussich) u popisu pučana u vezi s regrutacijom.. 1649. v. 1647. dolazi u crkvenim knjigama kao Juretić sive Franjlna.2 Vjero­ jatno iz P o l j i c . bračkim plemićima spominju se g. a g. 1743. J u r e t i ć spominje se u župskim knjigama od g. J e l i n i ć spominje se od početka matice (g. U prazničkim župskim knjigama g. iz D o n j e g a H u m c a . 1614. zabilježen je s napomenom: iz Zagvozda. Zorzi suo fratello i Francesco figlio qu. v. j . 1581. 1670. do . 1657. Ivanicij i Gioanitius. • •.). * 33. 38. 1630. 1590. s napomenom: iz Postira. do 1665. v. spominje • se Ivanisevic iz Gornjega Humca. 11 34. Gelinei. Godine 1734. K a č i ć u župskim knjigama se spominje od g. Jerolim Ivanisevic. -' kanonik-župnik. za bračku galiju g. f inane. Ivan Ivanisevic (1608. i prvu polovinu XVIII. s napo­ menom: iz P r i m o r j a . 1610. i 1633. loannicei. vjenčao' se u Positirima Dinko g.. 1617. pored gornjeg prezimena dolazili Gelinei. U Škripu se spominje g. 1632. kao pop Gutunić i zatim u župskim knjigama kroz XVII. dolazi prezime ispisano kao Jelinić. 1701. 143 . Zorzi Gelineo. s napomenom: iz D o l a . vjenčao seu Postirima g.

1771. g. 1769. 1885. K u z m a n i ć u matici zabilježen od g. Jedan ogranak živio u Dolui. v. 144 . g. s napomenom: i z .1 52. 1574. 1734. u prvoj polovici XVII.. Ćovglaneus i Covglianel Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. v. 41. 1801. 1657. 40. K a l i l i ć li župskim knjigama od g. 1723. kao magistri Ke­ vešić dio oko g. K o v l j a n i ć u župsikim knjigama od g. Vjerojatno iz B o b o v i š ć a . g..2 Kao Olinsich Christinus plemić spominje se godine 1375.. Kastelanić. 1889. v. U popisu pučana.'župsikim se knjigama spominje od g. 1659. 1732. s na­ pomenom »iz Starigrada« do prve polovine XIX. vjenčan g. Calebotta) spominje se u župskim knjigama od g. 1657. 45. 1584. vjenčan g. 1768. (oko god. do oko g. 49. do oko g. 42. kasnije do oko g. 1625. koji su priimali sol g. g. matici zabilježen je g.2 50. K r ž e 1 j iz Z e ž e v i c e . 1804. s napomenom: iz T r o g i r a . s napomenom: iz P u č i š ć a . 1820. 1801. i 1802. 46. 1708. spominje se parok Kavešić. 43. K o r t i (t. Corti) doselio se Zakarija kao krojač sa C r e ­ s a . K a t i č i ć u župskim knjigama od g. 1820. a tako kroz cijelu prvu polovinu XIX. K a 1 e b o t a (t. Charstolovich. g. Coviglianeus. Kristulović.39. 1775. K1 i n s i ć (Klinčić i Klimsić) u župskim knjigama od početka (g. U sutovanskoj. zime se spominje u popisu vlasnika dolskih pašnjaka. 1766. K o s i č e v i ć u župskim: knjigama. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . Mikuliić alias Kalilić. K r s t u l o v i ć od početka matice (g. K e k e z iz K a t u n a . Co'mi) su župskim knjigama od g. 1734. 44. j . g. 1632. 1719. j .13 U pop'siui pučana na galiji g. 53. l2 pre-. 1721. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. — Doselio se kao postolar Eustahij. 1590. (Postira—Dol— Škrip). s napomenom: iz Š k r i p a . U župskim knjigama dolazi kao: Krfetolović. Kristilović. K e v e š i ć b župskim knjigama od g. K o m i (t.) do oko g. (Postira—Dol) Marko Carstulovich. Karsitulović i Krstoević.» T r o g i r a do početka XIX. Karstul (g. 11 47. 1778. s napomenom: iz Pražnica. s napomenom: iz C r e s a do oko g. 1770. s napomenom: iz id u b r o v a č k e b i s k u p i j e . 1645.. 51. vjenčalo se g. Stipe Krželji je nadglednik zapuštenog rudokopa u Škrtipu. K a š t e l a n u župskim knjigama od g. K a l ' a f a t i ć u.) 48. s napomenom: iz Pastira.). 1737. 1773. 1875. s napoanenom: iz omiške v R o g o z n i c e. umro u San Franeisku..) do oko g. kao: Coviglianeo. v. 1789. j .

U popisu pučana za bračku galiju g. 1756.60. na Braču u Splitskoj za­ bilježena je porodica Mišetić. 1641. g. pop nobil. do oko-g. g. 1644. 1740. L u k e t a u župskim knjigama od g. iz Bosne. Jerka. prozva se Michieli-Vit­ turi.. 1628. kao Mičelović do g. klerik Mi­ čelović.s bračkim plemstvom god.. U popisu bračkoga plemstva g. 1715. do oko g. do 1776. 1770. 1724. do oko* igod. 1784. Michieli-Vitturi g. posljednjom Vit­ turijevom (Katarinom) iz Kaštel-Lukšića. g. Jerolim Michieli i njegov sin Vicko. j .: Ni­ kola Matković. Vicka.. Pavao Michieli-. g. 1756. capitanei comiitis Simone ' Michieli-Vitturi. 1593.9 Izjedna­ čeni.. s na­ pomenom »iz P u č . 58. M i č e l o v i ć (Michielii) od početka matice (g.: Nikola Michie­ li pok. 1799. »vicarius Brachiae«. Među. L u k i n o v i ć u župskim knjigama od g. 1584. spominje se sudac ser loanne Ser Petri Missetich. 57. 56. Mieheli. i njihov sin Nikola. i š ć a « skoro do XX. Michel i Michieli. U Kaštelima još ima nasljednika. god.2 62. Michael's dictus Bonomerić. kao Mladineo do oko g. i 1766. 1729.. 1783. 1764. g.54. 1763. v. M. (kao k u m ) . Murvazzi) u župskim "knjigama u prvoj polo­ vini XVTII. g. Zbornik za narodni život i običaje 10 145 . 1592. g.) do oko g.—1634. do 1771. 1745. 1781. tenente colonello co'mite Simon M:chieliVitturiii. Istog je porijekla Mladinović češće od g. Michaelis. 1584. i 1754. g. 1754. 1657. v. v. od g. 1 _ _ .) do oko g. 1674. 1749. L u c i d o u župskim knj'gama od g. 1619. a prema tradiciji. Porodiqa se doselila na Brač iz omiške R o g o z n i c e . 1622. inače: de Michaelis. 1737. M a r t i n o v i ć ut župskim knjigama od g. . 1675.. 1650. M u r v a c i (t. U XV. • Mich'e'i-Vitturi. Mladinei' aliias Mladinić.—1700. do oko god..16 '61. neoriginaln'm plemićima na Braču g. 1725. 1610. 1632.. njegov brat Frane. 1625. nekoliko puta abbas Mladineus. . 1605. g.15 U popisu poljičkih plemića od g. s napomenom: iz T r o g i r a . M i š e t i ć od početka matice (g. 1749.. Michaeli. >»ad precepš Vicarij Brachiae«. (ženska) Michieli-Arnerić. g. 55. M a t k c v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 1634.. 1784. takođe Mladinei i Mladineus.. g. C a s s i a n o d i A ci u i I l e a . • •59. Ivan Michieli pok.. M1 a d i n e o u matici od god. g. koji je baštinio cijelo imanje Vittuirija. s napomenom: iz S. . 1760. dr.14 Jerolim Michieli iz Postira oženio se god. de Mi­ chel.'s napomenom: iz S p l i t a . ranije iz Stare Kaniže. 1735. 1706. 1675.. Michieli alias' Mede. g. g. na jednome je mjestu u matici Mladinović kasnije ispravljeno u Mladineo. (ženska) Ivellio-Vitturi. 1677. iz P u č i š ć a. 1657. takođe i Mlađhfć od g.

do prve polovine XIX. 1645. na Braču u Postirima se nalazi porodica Novaković-Permić. 1641. s napomenom »iz J e l s e « do oko god.. R a d a t o v i ć u župskim knjigama od g. kasnije g. s napomenom iz Bola. kao Calcaneus. 65. i to Petricij više puta od g. i 1754. R a d o kao Derado u župskim knjigama od g. s napome­ nom: iz S u p e t r a . g. j . 1751. SigniferiNovaković. j .. 1590. P a s q u a li) an župskim knjigama od g. 1634. 1816. 1746. 1714. Umro u Supetru-u vrijeme svjetskoga rata. P e t r i c io kao Petricius u župskim knjigama g. g. zabilježeno je 15 muškaraca Petrizio. 1725.. 1747. iP e t a n o v i ć u župskim knjigama od god. t. 4 U bolskoj matici g. 1615. 1799. 73. 1880. 1592. te od g. g. (Nisetei) do g. de Rado. Petricij od g. 1741.. Petritius od g. 1746. Spominju se: capitanei Petri Novaković od g. f a s k V a l i (t. 1599.. od g. 1740. 146 . j . 71. 1747.." N i s e t e o u župskim knjigama od 'god. kao Calcanei. 1674. v. Prezime se spominje u župskim knfgatma do oko-god. 1635. 1758. U popisu novoga stanovništva od g. g. Andrija Radičić je if Nersž'šćima.. v. s napomenom: iz V e n e c i j e . D. do1 1668. g. 1748. Novaković-Permić. do 1642. N e g r e t i (t. g. Novaković s na­ pomenom: iz Po stir a. 72. s napomenom: iz PGstiera.9 Prezime je vjerojatno nastale od Petrič'ić. Petrić alias Rogoizničić. 66... g. 1735. 1696. 1632. od g. Negretti) spominje se u župskim knjigama od god. & naipomenom: iz Obučja. P o t o č n j a k doselio' se kao bačvair iz Senja i vjenčao se g. (udaja). Petricius g. 1754 i 1817. 1859. R a d i č i ć u župskim knjigama od g. U popisu poljičkih plemića od g. 1731. 1719. vjerojatno iz S e 1 a c a.—1723. 1604. R o g o z n i č i ć iu župskim knjigama od g. s napomenem: iz Obruč ja (dubrovačke bisku­ pije) . 1639. 1744. naiuta de Rado. (vjenčanje) do oko g...16 U prazničkoj1 matici spominje se (kum) g. Petriziqi g. N o v a k c v i ć u župskim knjigama od početka matice g.63. 1632. do 1816. 67. 1717.. 1601. do 1625. g. takođe 1733. 64. s napomenom: »ad pfesens habitat in hoc Logo« do prve polovine XIX.. i 1729. 1621. 70. 68. 1616. 1657.. zabilježen je R. 1702. 69. najčešće Petricio. capitaneus Thadeus Novaković. 1624. Vlahovićevom. do g. udaja u Postirima jedne Petiritij iz Sutivana. g. U popisu neoriginalnih 'bračkih plemića od g. 1585. 1640. kao de Negris i Nigris do god. Petnitio češće od g.

1721. 1744. 1749. Sirotković alias B e p o v . 87. 77. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). 1793.' Preselili u Supetar i (izumrli. v. 1804. T o r ć e l o (t. 1637. 1 Vjerojatno iz omiške R o g o z n:ii e e. g.. s.4 Š a r i ć u župskim knjigama od g. 1696. _ • • • ' 76.. (knjiga mrtvih) s napomenom. T a r j . j . (magistri S.: iz S t o m o r s k e .1 S k a r f e 1 i n i (t.V i t a i ć porijeklom iz K ^ m i ž e . 1769. g. 86. 1689. 88. (kum) s napome­ nom: iz Jeseaiica zatim g. nalazio se Simon Sišić. Torzello) u župskim knjigama g. spominje se u župskim knjigama do oko g. 84..' 1761. doseljen iz B o l a . do oko g. . Scarf elini) u matici u prvoj polovici XVII. »de Ruperclaria«. S p u i d i č e v i ć u župskim knjigama češće od početka matice (g. 1632. 1781. učite'Tj iz Supetra. za bračku galiju g. Sciscbieh/ Sisich. v. g.. bilje­ žeći je kao Sciscich. • S o j a č i ć u župsikiim knjigama češće g. kao Santi Venier do oko g. s napomenom: iz D u ć a .) do oko god. 80. 1670.. 81. V i d o š e v i ć u. Među pučanima u vezi s regrutacijom. 1595. U Postirima je živio Vinko Vital ć. g. god. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Jural Sumelić) od god. (udaja) do oko god.nović'Mart-'nčević. Prezime se nalazi u popisu »galeotti di Scrip« g. knjigama od g. j . S i š i ć u niatici oića g. g. Porijeklom iz P o 1 j i c a. (vjenčanje) « napomenom: iz Škripa. i to kao Tarja. Arnerić-Sumeić. 1612. vjerojatno plemić.. g: 1707.titulom »dominus«.U popisu pučana za bračku galiju g. 17 V i d k o v i c krajem XVIII. 1760. . g. S i r o t k o v i ć u župskim knjigama od g. S t a n i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XVIII.. 1802. 1741. 1634. -1747. s napomenom: iz Sutivana. s napomenom: 'iz D u b r o v n i k a . Brački knez (comes) g.. 1625. 1625. 1727. 1625. 75. Liburnije — Istra. župskim knjigama g.: Pro di Luka Rogcznica gastaldo. 1709. 1764.) s na­ pomenom »iz D o 1-a« do oko g.: iz. 78. 85. iselili u XX. g. . i 1729. 1757. 79.. do oko g. R u z i č i ć u župskim knjigama kroz prvu polovinu XVII. 74. 1616. v. 1808. zvao se Venier Ivan. 1585. iz Verone. U pučiškoj matici g. v. 1755. 1678. samo Tarjanović g.. 83. — Porijeklom iz P o l j i e a . spominje se Vidković alias Braskić s napocmenom. a n o v i c u župskim. 1813. V e n i e r u župskim. „nakon toga do oko god. v. bez napomene. 82. g. S u m e i ć u župskim knjigama od g. 147 . RogOizničić s napomenom: iz Postira. 1800. knjigama ocL g. i 1763. s napomenom: '••% D o l a . 1723.

g. « Ciccarelli. Juraj Vušković. nalazi se ovo prezime. ibid. vjenčao1 se u Postirima g. 148 . Janković. i to kao Zuvetei alias Zuvetić. • *' 9 Ciccarelli.89. 4 Popis kod I. 2 Ciccarelli. maloljetnik pok. 8 Ciccarelli. možda g. 3 Ciccarelli. 45.. nave­ deni su u Postirima: braća Santić. 378—379. koje su slojevite. bračkoga plemstva od g. Lasaneo. vjenčan g. i završuje se u Postirima. Babica i t. 1657.. g. ispunjena je debelim plavinama i plazmama. braća činčević. (ibid. God. U popisu novih stanovnika od g. str. ' ' -„ 92. Toma Ravlić. Babica. Voinović. 1718.. str. Tomašić i Gospodnetić. 14 Ciccarelli. 6 Ciccarelli.—1720. str.-. Voineo-Picunović. ibid. Jurja Santića. str... ibid. 1656.: Klinsić. Lib. str. Ref. Stjepan Santić. Cap. V r l i k a doselio se iz L e ć e v i c e .. dolazi i kao Zuvetei. 15 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. koja prolazi kroz selo Dol.. str. 1848. XLVII. ibiđ. Tađija Čičić. pop Voineo. (knjiga mrtvih). V r d o l j a k iiz O s t r o v i c e . 259—260. str. Jelinić. u popisu vlasnika pašnjaka u Dolu' god. str. ibid. str. cap. Gutunić. Cotnmunitatis Brachiae. 329.. koji su napadali primor­ ske naseobine.. 320. 90.1 Prema pričanju seljaka. 214 i 317. str.1700. 198. 123). 5 Ciccarelli.. V o i n e o u župskim knjigama redovito od g. str. 1708. 90i6 pavich. ibid. 19. spominje se Michaelis Xuvetich 12 na Braču. 12 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. . 13 Popis -kod I. str. ibid. 91. Utini. mjesto je nastalo u vrhu doline i po­ dalje od mora kao 'zbj'ežttšte pred gusarima. d. III. Hranoević. . sa »doniinus« (dakle plemić) do g. 321. Utini. . 1722. Communitatis Brachie. ibid.. 1676. 7 Ciccarelli.. 1647. list 17—18. Juraj Sumelić. I.. 255—256.2 . 1769. 357.. 1 DOL Dolina. 1589. U popisu.. 1781. LITERATURA I BILJEŠKE: Mladineo. ibid. 453 (sep. 1375. Frane Voineo »nodaro publico« službovao je u Postirima od g. Lib. 1565. 1747. češće Voineus i Voinei. ibiđ. 1860. 257. ibid.). do oko god. 11 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi.. ibiđ. ibiđ... str. 10 Ciccarelli... str. ibid. Z u v e t e o ' se spominje u poistirskim župskim knjigama od g.

Mixe Dragoslavi. Vitco Slovigne. 1337..).vlaima prije-početka matice od god. Kroz mjesto — za kiša i poslije kiša — teče potočić. Jakšić iz Donjega Humca.7 1579. Jacppo Gospodnetieh. A r n e r i ć 14 porodica. •'VLastić. 1691.. 1485.: kurat Ivan Toimaseo.: Jelinei iz Postira.: Sukelić. Zuvetei iz Pučišća.: Vladnić. Dobroslavo Rađoi. Lasaneo iz Postira. (Petra.Iznad sela (prema jugu) nalaze se ostaci dviju starih crkvica. de Domihis iz Postira. 1694. Vida i Sv. Mladinović. de Mihaelis iz . Vladigna Miscovich. Cušmaneo. Radino Spence . Postira.: pop Geor. Arnirić. 1685. Marino vic. 1696. kod crkvice Sv.: Suvić.. Gutunić. ' -' 1345. Hranoelli iz Postira. kapelan Bobetić. Luce Corser. Vlasić. Skorić.: Ivelić iz Pražnica. Halafurić iz Postira. 1695.: Calcanei iz Škripa. Nlkolić. J«urai Xlesevich. 1689.: Tonadeli iz Škripa. 1681. de Doimimis. Oko g. Rado­ van sšn Slavošev.: ŠćapanoVić. 1731. 1680.6 1515. 1678.: Belli filius Radovani. Goić iz PražnU'ca. Hrepić.: pop de Dominis. « > 1693. Nicole Descovich. Torničić. 1688. 1677. Salamunović. Prezimena K Bola ('ili u jvežt s Bolom). počinje dolaziti naizmjenično Arnerić i Arnirić. Glavinić. Petritij iz«Postira. Raguseo.: Draxoi Thomaxich. te Doimi Perisiavii. Spominje se odmah u početku posto­ jeće matice krštenih i kasnije kao Arnirić (g. Zuveteo. Gospodnetić.: Viitarić. 1678. Vuković.5 . Miri 6. 1679. pop Jakov.: Bafeević. 1683. Antičević. Nalazi se 149 . Vučić i z~ Škripa. Staro je groblje također iznad sela. Bakić.4 . u ispra. Glavinović. 1682. Georgii 3 Cranchi »Braze iudicum« 2 . Rađovano Mangaze.:' Niseteo iz Bola. Matulić.8 Porodična prezimena prvi piiit spomenuta za prvih 20 godina miatiee 1677. Nieolao Milltah. Novaković iz Postira. Hranoelli.: Svetinović. plemić Klimpsić. Toniaseo iz Postira.: Arnirić iz (Postira. Mihovila (Miholjrat). Gospodnetić dicti Civile. Sv. Saidanje porodice 1. 1684. 1692.: Tomiceo. Vranjican-iz Postira. Micoil" Simonis. Toma comes SaTamoni iz Škripa. Ostoja.

.. u Dolu je kurat de Dominis Dominik. 1767. 1785. 1782. čilo. Faralo. God... 1657. B a l o e v i ć 6 porodica (nadimci: Kralj. Kampuir. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. i 1774. 1656. g. Maruli-na. ali. 1753. U postirskim žup­ skim knjigama zabilježen je župnik de Dominis g.. i t. Beat. 1743.. u postirskima češće od g. 1680. 1712. Bakić »dicti« Skorić. 1483. a Skore g. iz Nerežišća.10 ... 1713. U popisu bračkoga plemstva od g. 1628. 1811. d. a g.. 3. g. i u vezi s vjenčanjem g. dalje. 1719. 1689. 1628. Shimon Fratres de Baloi izbornik je opata * u Povljima. . samo Skorić često-od g.. Livača. i 1725.. 8 1579. 1642. Gnjave. i kasnije se često spoimiinje. g.. d. 1737. kao ruobil Baloević g. Ka. matice. U Pražnicama se spominje kao kum De Dominis g. 1682. župskim knjigama dolazi B. u postirskoj matici od g. a kao takva javlja se i jedna porodica Balojević g. Prda. Dolazi gotovo od početka. i redovito dalje. g. zabilježeno je: Gospodnetić sive Dominis. Skorio alias Bakić. Čante. B o r o e v i ć 1 porodica iz L e ć e v i c e.' a kao Baloević sive Ančić g. i 1699. -'Slično je i u Postirima. g.z Dola. 1708. 1681. po jedna A. -Baloević dicti Kosović. 1750. 4. i t. put s napomenom: iz Dola. samo Ančić u nerežiškima g. Tudesko. U škripskim. Dolazi pokadšto i kao de Dominis. " ' 5. 1824. i 1782. uvijek s napomeno'm: ii. Arnerić-Pavisiić 4 por. i dalje redovito i često.. 1790. 1810. Baloević je plemićka bračka porodica. prvi se put spominje g. 2.. plemić mis. de Dominis vulgo Gospodnetić. pokatoličeni pravo­ slavac. i t o također s napomenom: iz 150 .9 God. Baloi.. Skorić sive Bakić. 1733. U matici dolazi od početka . spo­ minje se Baloevich dicti. de Domimis s napomenom: iz Dola. uvijek s na­ pomenom: iz Dola. u milnarskima Jančić g. i 1776. 1798.u pop:su bračkih plemićkih porodica od g.. Godine 172'3. Babak. 1624..9 God. spominje se Domliinis sive Semiuto. 1771. Inače je to stara dolska plemićka porodica. a kao Skorić g. 1678. 1713. 1691. u nerežiškima g. 1657. svaki. 1771. 1802. U Dolu je u matici zabilježen kao kum g.9 Danas postoje: Arnerić-Vlašić 2 por.. Prezime Arnerić spominje se u sutivanskini župskim knjigama g.. Trapp i Kontus. g. 1725. g. 1733. 1657... 1689. Guze.).. spominje se Bakić alias Skorić. 1780. B a k i ć (nadimci: Šajnana. U dolskim župnim knjigama zabilježeni su postirski Americi i lArnirići kao kumovi mnogo puta od g. 1680 do oko g. -Kosović). 1742. 1766. g.g. te se nalazi i u popisu ple­ mića g. 1738. D o m i n i s 1 porodica (Saluta).. g. a Do­ minis alias Gospodnetić g. se u tom popisu nalazi i Benković alias Baloi. U škripskim župskim knjigama dolazi Bakić kao kucm. u postirskima često (g. u prazničkima g. God. Paja) 3 prodice.

g.'' God. spominju se (Dol. U dolskim župskim knjigama česti su Dominisi! kao kumovi iz Postira od g. mlinarskoj ispravi iz god. 1673.. 10. G r g a t 1 porodica. u prazničkim župskim knjigama često cd g. 11. Vijeka kao nasljednici porodice Tomiceo. i 1710. 1699.. Postavar.) jedna je žena Gospo'deetić iz Gornjega Humca (g. 1770. F r a i s 1 porodica. plemić Jerolim Gospodnetić sui&ac je u Dolu. G o s p o d n e t i ć 13 porodica (nadimci: Gluho. Prema jad­ noj verziji porijeklom iz G o r n j e g a H u. 1810. ovo prezime odmah u početku (g. uvijek s napomenom: iz Dola. 7. zabilježen je: Gospodnetić dticti Civile g. 7 ) U prazničkim župskim knjigama zabilježen je Zelanović iz Dola g. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. ali kako ne­ ma. 1628.. G o s p o d n e t i ć-Z e l a n o v i ć 6 porodica (od toga 3 por. 1519.) iz Gornjega Humca. 1671. u postirsk'ima često od g. 1796. Salama.7 8..) i kasnije se često ja­ vlja. Pan­ dana. dalje. G u t u n i ć (nadimak: Hajdić) 2 porodice. Doselili se iz J e s e n i c a krajem XVTII. a g. nobiil. 151 . nalazii se kao svjedok Jakov Gospodnetić iz Dola. (ženska) Hrepić-Gospodnetić. 1692.. Gospodnetić. Po­ stira:) Mairko pok. 1799. m c a. U dolsko j matici ima ih odmah u početku (g. kapetan Pavao Gospodnetić. zabilježeno je Gospodnetić sive Dominis. 1789. 1607. 1776-. 1770. iz Rogoznice oko g. Evangelista. g.11 U sutivanskoj matici zabilježen je kao kum g. 1685. 1628. 1670. u škripskim župskim knjrgama dolari g. God. 1657. 1677. iui dolsko jj je 'matici zabilježen Gospodnetić dicti Zelan. 1657. 1762.. g.. Pinka. a u prazničkima g. U dolskim župskim knjigama dolaze nekoliko: puta žene Gospodnetić (g. u bolskma g.. 1678. 7 ) 9. starih matica i ostalih potrebitih rukopisa u Gornjem Humcu. 1625. 1802: i 1822. 1725.) kao: Gutunić i Gutinić (na pr. 1679. (Vidi Gospodnetić pod br. i g. god. dolskoj matici krštenih dolazi . s napomenom: iz Dola. 1799. God. u pučiškima g. U dolskim župskim knjigama.). 1709.. 1712.. G o s p o id n e t i ć-M a r t i n o v i ć 1 porodica..9 U škripskim župskim knjigama đolaiziii g.Dola. spominje se de Dominis sive Gospodnetić. Nerežiška). 1679.. Alviza Gospodnetić i Ivan Gospodnetić. 1637. U popisu brač­ koga plemstva g.) Prezime se nalazi u popisu biračkoga plemstva od g. 1798. 1789. i 1714. Među pučanima za bračku galiju g. optirali za Ita­ liju (Vidi Gospodnetić pod br. 1713. a također i u prazničkoj ženidbenoj knjizi (koja se počinje od g.. Mar­ kov. 1772. 6.: Franc'iskovi). 1604. nisam mogao utvrditi.12 U jednoj. 1765. Piste. Gospodnetić alias Dominis.

Prezirne Matulić spominje se u dolskoj matici gotovo odmah u početku (g. Filižio. G u t u n i ć . 11!) H a r a š i ć 1 porodica. 152 . Burazinović). iz N e r e ž i š ć a .ože­ nio u Dolu god. 1778. a g. .9 God. 15. 1703. 1828. Kroculinac. Manović. pak se i kasnije često javlja. Vilović iz Donjega Humca. (Škarabaje. 1725. Žiže. Prkačić. 16« 17. da je Peruzović iz M i l n e . 1778. i 1711. 1779. Oženjen prvi Fortu~ nićevom liz jPučišća g. dicti Beat. God. Prezime Hranoević nalazi se u popisu vlasnika pašnjaka god. 13. a . Spominje se odmah u po­ četku dolske matice g. Hranoević. 1727. spomenuto je u dolskoj P matici.12. Doselio se učitelj. Spo'minje se odmah u početku matice kao Hranoelli. Pavlić. Hranoevie vulgo Beatović. Peruzović alias Vilović. Ostoja. (Ostojića ima na Braču u Povljima. H r a n u e l l i (nadimak: Kekić) 1 porodica. vijeka. M a t u l i ć 20 porodica. O s t o j a 8 p o r o d i c a (nadimci: Pavica. iz O m i š a . g. te se. Hranuelli alias Pavlić. 1719.. Zoje. U popisu bračkoga plemstva od g. u Sutivanu se spo'minje g. Koćica. J u ir a s 1 porodica. Laurus Ostoja. g. Senić-Krkanjerae. zabilježeno je prez : me kao Krepić. g. Taser. 1678. porijeklom iz Bosne kao i Gospo'dnetić od Žimrakovića. Smiho. Prema jednoj verziji. . u prazničkim župskim knjigama g. g. Braganja. 1862. 1790. iz N e r e ž i š ć .) God. 19. Sajo). 1777. Hranuelli dicti. Mića. g.11 U postirskim župskim knjigama dolazi češće od g. Beat. pokopan je u 75. 1589. 1682. Hrepić s (napomenom:'iz Dola. Cole). g. 14. Prezime je zabilježeno odmah u početku dolske matice g. Juras se doselio osam­ desetih godina prošlog XIX.porodica (Vidi Gutunič pod tor.13 H r e p i ć 8 porodica (nadimci: Muse.. 1788". 1678. Dujić. Druže. a g. 1797. notoil. Marcello-Ostoja. Pavao Ostoja. 1702.) i često-kasnije. 1637. Šimunović. 1657. 20. 18. Stipurina. Beatović. u Bobovišćima kumuje notoilis Ostoja. Porijeklom iz Ložišća. porijeklom iz Bosne. 1711. đz Korčule. 1657. 1645. 1710. Bobe. zabilježen je Matij Krepić sudac u Dolu. God. 1714. D e r u ž o v i ć 2 porodice. Prezime se nalazi u pozisui bračkoga plemstva od g. g. Papiluga. kao Ostojić. Kad je umro g. godini »in area Dni Nicolai De Dominis«. uvijek s napomenom: iz Dola. g. J e 14ć 1 porodica. a g. 1715. dr. 1742.9 Prema •tradiciji. Na drugom je mjestu u Dolu zabilježeno god. Milnarski Peruzovići došli snu na Brač kao novo stanovništvo poslije god. 1708. g. Ostojić.Papica. Feđeriko. Postojalo je u Dolu i pre­ zime Marcelle g. i kasnije često. 1756. Repić.C u k r i ć 1 . 1733. 1709. Hranoelli dicti Zamaria.

i 1681. »duxerensis«. 1776. 1771. C e p u r n i ć se spominje u župskim knjigama u drugoj polo­ vini XVIII. vijeka s napomenom: iz H v a r a ..: iz Dola.21. u mli­ narskima g„ 1798.. 1772/Marković sive Boskić. sredinom XVIII. G l a v i n i ć se spominje prvi put god. 1681. vijeka. g. s. kao bračka plemićka obitelj. župskim knjigama zabilježen je g. g. G a l e t o v i ć se češće spominje u dolskim • župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. Terzić zabilježen kao novi sta­ novnik. s napomenom.9 Prezime Antičević s napomenom »iz Dola« spominje se u škripskim župskim knjigama g. A n t i č e v i ć se spominje od prvih godina dolske matice kršte-nih (1682. v.e Matij. i to g.. u postirskima 1773. g. U nerežiškim.. 1678. vijeka i u početku XIX.. kao Heremita Glavinić. 1638. tako i prigodom smrti jednog Jakšića god. u prazničkima g.. Porodica je zabilježena u popisu od * :g. U postirskim župskim knjigama zabilježen je Galetović g. 1804. vijeka. 1781. s napomenom. 8. s napomenom iz D o n j e g a H t m c a . 1760. U Sumartinu j. . 1657. * Vjerojatno porijeklom od roda Krstić kao i Krstulpvići iz Bosne. 1755. s napome­ nom iiz (lornjega Humca. 1764. Vijeka. J a k š i ć se nekoliko puta spominje u župskim knjigama. s napo­ menom: iz Dola. Iselili u Postira. i to gotovo uvijek s napome­ nem. 1681. g. 1727. 3. B o s k i ć se spominje više puta u dolskim župskim knjigama u drugoj polovini XVIII.. 1776.) do novijih dana.napomenom: iz Škripa. Marković. Marković iz Dola. prigodom smrti s pripomenom »Georgius films qu. U postirskim župskim knjigama zabilježen je g. F T a n i Č e V i Ć se češće spomineje u dolskim župskim knjiga­ ma u drugoj polovini XVIII. i to nekoliko puta s napomenoim: iz Škripa. " 7. i 1784.'Izumrl© iM iseljene porodice 1. 6. i 1780. K a s t e 1 a n češće se spominje u dolskim 'župskim knjigama. Philippi Castellan Chersonensis«. — Kao Glavino vić zabilježen je g. 4. Ž u l j e v i ć 1 porodica. 1776. a g. 1757. iz poljičkog D o l c a .: iz P u č i š ć a.. kasni­ je više puta s istom napomenom do početka XDC vijeka. . iz' M a k a r s k o g a P r i m o r j a oko god. 153 . v. prvi put god. 5. 22. 2. T e r z i a 1 porodica. samo jeđamput. i kasnije kao Glavinić više puta u prvoj polovini XVHI.

1772.. 1789. 1792. g. (kao Mičelić) i dalje kroz drugu po­ lovinu XVII. a jedan put (g. v. 1702. jPrigodom smrti g.. i 1773. dva puta s napomenom . Martinić alias Ka­ pularić g. 1769. a god. 1738. u bolskima god. Če­ sto je -zabilježeno ovo prezime u župskim knjigama krajem XVni. ekonom Lazaneo. iz P o d i a c a . 154 . vijeka. zabilježeno je: .. vijeka. i prvu polovinu XVIII. 1766. Inače prije i poslije s napomenom: iz Postira. god. M a r i j a n o v i ć dolazi kroz dolske župske knjige više puta u drugoj polovini XVHI. 10. v. i to g..»Catharina Hieronymi qu. 1743. . 13. a Kapularić alias Martinić g. Čini se. v. Joannis Martinich e Castro Pucischie«. 1684. M a r t i n i ć u župskim knjigama kao kum god. 1773. kao Mar­ tinić iz Pučišća g. v. K r s t u lo v i c se spominje često u knjigama dolske crkvene župe kroz cijeli XVUX vijek. (ili slično) kao kum iz Postira. 1795.knjigama u dru­ goj polovini XV111. 1764. U splitskarskoj matici zabilježen je M. li 1772. U pučiškoj anagrafi zabilježeno jie god. ikoje se spominje g.) s napomenom: iz Gornjega Humca.. v. 1765. kasnije više puta do oko god. Martinić iz Dola. 15. iz Do^a god. v. i početkom XV111." 18. da j/e u vezi s prezimenom Tomašević. P e c a r e v i ć se spominje u dolskim župskim. L i č i n i se spominje nekoliko puta u XVIII. i to kao< Martinić alias Kusanović. s napo­ menom: iz B o l a . 1798. 1772. i to s napo­ menom: iz B o l a . Nekoliko puta de M.. M l a d i n o v i ć se često spominje krajem XVII. 12. tri puta s napiomenom: iz Pražnica. iz Dola g. i kroz XVIII. 1654..9. L u č i ć se spominje u župsklian knjigama u drugoj polovini XVIH. 1803. i to god. U praizniičkim župskim knjigama zabilježen je g. N o v a k p v i ć u Dolu se spominje krajem XVII. i 1774. L a z a n e o se spominje iu prvoj polovini XVTH. i 1789. i to dva puta s napomenom. i 1770.: iz P r a z n i c a . 1772. • 16. da se Martinić-Parjević-Kosirina nalazi u Dolu na paši. Jedampiit dolazi samo Kapularić. s napomenom'. 11.. 14. najčešće kao kum. v. Iselili u Postira. M ' i c h a e l i s (od Mičelović i Mičeli) se spominje u dolskim župskim knjigama g. 17. i početkom * XVIII. v. 1777.. 1778.^ iz B o b o v i š ć a. da se Martinić-Kapularić nalazi u Dolu. u istoj je ana­ grafi zabilježeno. 1771. 19. s napomenom: iz P o s t i r a .. U prazničkim župskim knjigama zabilježen je K. v. s napo~» menom iz Pražniica. vijeka. 1768.. i 1735. P o l o v i n e o u dolskim župskim knjigama od g. 1703. kao Pečarević seu Cvitanović iz Podaca. vijek do oko god.

primali sol na teritoriju Škrip-Dol-Postira. 1691. 26. i Sumeić god.. Osim toga dolazi s napomenom »iz P o s t i r a« g. 1772. i 1774. župnik Tomaseus iz Dola. do oko 1733. zabilježeni je s napomenom: .:: iz Dola. 1772..—1704. koji su g. 1681. ' S a l a m u a o v i ć se spominje u dolskoj matici od početka god. dva puta . S u m e i ć se spominje u dciskrn župskim knjigama od god. 1780. 1762. a god. s napomenom. 1574. 1677. 1739.. 1764. spominjan se Vinko Tomašić i Viško Tomašić pok. a kao Sumejić alias Vlašić god. kao Restbević oženjen u Dolu g. kao Vicko s'in Jakova. Godine 1714.. 1796. s napomenom: iz Gornjega Humca. i 1800. 1677. i 1704. 1732. 1744. Marka. 1805.. Nikola Raguseo.. U postiirskim . 1678. 1795. 1768. 1657/' dolazi i prezime Tommasei. kao Sumeljić.. 1696. i 1818. 1589. kao Šćapanović. 1706. a g. te g. i 1745. 1738. 1345. dio'oko g.14 U pcstirskim župskim knjigama zabilježen je S.. * 1718.. 1637. s napomenom: iz Pražnica. i 1728. do u XIX. 1761.. kao Sumejić zabilježeno je prezime god. 1657. 1799. S l o v i n i c s e spominje u idolskim župskim knjiigama godine 1731. (kao kum) i 1735.. Česti su u Dolu kumovi iz Postira. U milnarsikoj ispravi spomi­ nje se g.. S u k e 1 i ć se spominje ui dolskim župskim knjigama od god. Prezime se nalazi u popisu pučana. 27. T o m m a s e o spominje se u jednoj ispravi god. Š ć a p a n o v i ć se spominje često od prvih godina matice g. 1711. i to g.župskim knjigama zabilježen je g... dolski je župnik Joannes Thomaseus. 1736.v iz Bola. u popisu bračkoga plemstva cd god. vijek. 25. U sutivanskim knjigama s napomenom »iz Dola« zabilježen je Siuimeić 'god. a od g.' 1710. 1519. kao lapicide Sumeić god. 13 155 .alias Šipioni. g. u Dolu 15 : Dražoj Thomašić. R e s t o v i ć iz N e r e ž i š ć a . R a g 1 u z e o se spominje g. 1732. 21. u postirskim žup­ skim knjiigama dolazi magister Sumeljić god. a kao Sumeić cd g. više puta do u XIX. MattHenus Tomaseus.22.. 1738. Sumerić god. i 1722. U maticamia Dola dolazi više puta T. kao kum. Nicolao Tomassich. 1774. 1741. samo Svetinovdć god. 1687. kao magistri Sumeić god. Prezime se nalazi: u popisu 'bračkoga plemstva9 od g. 1676. 1679. i 1775. vijek. 1665.—1715. u praz­ ničkim knjigama s istom napomenom dolazi Sumejić god. i 1766. 1754. s napomenom: iz Dola. dolazi kao Sukelić alias Svetinović. cd g. kao Sumejić dolazi god. i 1748.. 1729.7 Kao vlasnici pašnjaka god.. 24. nekoliko puta dolazi kao kum iz Škripa. tako je bilježen više puta do oko -god. Prez : me Vlasac dolazi u dolskim župskim knjigama od g. a kao Sumeić seu Vlašić god. .20. Porodica je postojala kroz XIX.. vijek. 1696. Porodica Sumelić ^pripada među novo stanovništvo. 23.. 1725.

1738. LITERATURA I BILJEŠKE: Borivoje Ž. 1519. 33. 1694. g. Prezime Tomičić spominje se u Pučišćima od početka matice god. str. ote Lupiš. 1738. str. ibid. Vol. gama često od god. zatim g. 1701. ali u prvoj polovini XVIII. T r u t a n i ć javlja se češće od g. 1780. 1682. g. str. napomenom: iz Selaca. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva u našoj Kraljevini«. 1682.'. do u XIX. 3 Codex Dipl. ekonom Tomiceo god. V u ko v i ć se često spominje. kod don Ivana Bonaccija (Jelsa)'.. 30. a na Bokf god. a god. ido oko god.. i 1727. ii 1707. 350. Vjerojatno je s porodicom Tomiceo u vezi porodica Tomičić.). vijek. akademija. -Lupi sive Vuković. ibid. Dolazi odmah u početku matice g. Vol. 1912. 1740. 1678.. dobiva nadimak Vuk'ović alias Lupiš. 1680. 2 Codex Dipl. 1702. do u XIX. s / Tomičić s napomenom »iz Dola« zabiHežen je u Pražricama god. Godine 1718. XI. 251.. 1801. 32. T o n š i ć se spominje od god... g. 1747. 1770. 1709. vijek. g. V1 a d n i ć se često spominje u dolskim župskim knjigama od početka matice g. Z u v e t e o dolazi više puta u dolskim župskim knjigama od početka matice god. X.) Tartanić. zabilježen je jedan Vuković iz K o n a v i j a .. 1738.28. 5 Codex Dipl. Dolazi i kao' Vuladnie g. Beograd. 1636. 1786.. Trutanić alias Mengić iz selačke župe. 1741. 6 Ostojić. 1697. i 1789. 1719. 347—348. 1719. do oko> god. str. 1721. 1715. iz Gornjega Humca. 1 156 .. zabilježen je Turtonić. (1712. spominju se pastir Tomačić-Vazulović iz Pučišća.. Lupiš. 1678. 1796. 1782... nekoliko puta (g. i pod tim se imenom spominje do god. Prezime Tomiceo dolazi (kum) u Pražnicama god.. 1913. 1699. nestaje u Dolu. Izđ. kao kapelan. 1933. župnik Zuvetei. 346.. g. ibid. Vol. a g.. 73.. i 1787. s na­ pomenom: iz Dola.. u žup­ skim knjigama zabilježene su dvije ženske god.. god. 1703. 1725. God. str. 1719. »famulus« kod porodice Antičević. 1912.. 1784. i 1798. i 1754. T o ni i c e o se spominje u dolskim župskim kn jf. god. 1703. 214. X. 4 Codex Dipl.. 74. 1585. ibid. "1745. do oko god.. Tartaric iz Gornjega Humca. Srpska kralj. s na­ pomenom: iz Dola. 7 U jednoj milnarskoj ispravi od g.. 1720.. 29.. 1912. jer se i ovo-prezime javlja u Dolu od početka matice g.. 1730. Vol. vije­ ka ove porodice. g. 31.. 1789. 1776. Lupi. s napomenom: iz Po stir a. do oko god. 1801... pop Marko Tomiceo od g. str. X. ibid. 1776. pop Ja­ kov Tomiceo god. 1751.. ii 1732. Prezime Tom'ić dolazi u prazničkim župskim knjigama god: 1629. 1795.

1913. da je u blizini stajao takozvani Samograđ. II. Za travarinu plaćaju pastirskoj opći­ ni 3. 15. . ibid. br.. na godinu po ovci.. ibdi. ibid.. Poslije staroga Bežmeka (Gospodnetića) stan je napušten. ibid. N a Z a s t i n e 1 istočnije od Stupi i sjeverno od ceste pa­ stirski stan starijeg sina staroga Be'žmeka. str... ' ' " " ' . ibid. ibid. 1 porodica Gospodnetić iz D o l a . pori­ jeklom iz D o i1 a. kao i po ostalom Braču.. 157 .4 * • * ' Nemaju vlastitih pašnjaka. str.214. !3 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. I s t o č n a Z a l a G l a v a stan 2 neožen jehih sinova sta­ roga Gospođnetića-Bežmeka. — O izbornicima iz g. 84. ~' 11 Ciccarelli.). Babica (ibid. doselili su se stanovnici nekadanjih naselja Strazevnika i Stipanske Luke.Croatia sacra. III. 1483. te bjegunci sa kopnene Dalmacije. koji siu gradili cestu. !4 Rukopis kod I. Ostojić. 8 9 10 PASTIRSKI STANI BEŽMEK I.50 din. XI. te je stan utrnuo. 73.. list 17—18. otvoreni. Z a l a G l a v a stan starog Bežmeka-'Gospodnetića. Vol. 255—256. Nakon ubojstva žene. Ruševine miješam primijetio. pueisčA jPučišća su nastala od Pučiškog Doca. obično okrugli. 3 ' IV. Osim toga. Imaju oko 500 glava. P o d G a ž u l ('ili>Brusje) pastirski stan na jugu od držav­ ne ceste? 3 porodice Gospodnetić iz D o l a . str. Ciccarelli. Torovi su im. zatim su silazili. uglav­ nom vunača. Djelomično spaljen* od Talijana. str. Vele. stan u jakom opadanju.. Codex Dipl. 321. doseljenici iz Pražnica i Gornjega Humea. ograđeni kamenom suhozidinoni. da je kuća njihova stana bila ne­ kada — pri gradnji ceste — nastamba radnika. is Mladineo. posjedujem Libro a štampa. Priča se. Na­ lazi se sjevernije od 'Brusja. 163. BILJEŠKE: 1 2 3 4 U posljednje vrijeme premjestio se bliže cesti... str. ibid. (Vidi Postira bi­ lješka 1 1 ) . Braća su poginula u NOB.

: Stancita iz Dola. Zorioić iz Pražnica. Matjjević iz Radotilja. Bartučević.: Kupičić. Vranić iz Gornjega Hiuimea. Ljanković. 1580. Vodanović. Masalič. Bovinić. Vrsalović.: Njjkolie. Marko »filiu Antoiiij« iz Baska. Kušćić. Juirinković. Ceparnić. Grguričić iz Straževnika. Matušković.: Bilavić. Vlatković iz iStraževnika. Prodi. Šimunić iz Krajine.2 Vranić.'ć.: Mariani. »filia« Gregoria iz Krajine. koji su primali sol 26. Veljanović. Gruibačić.: Davidović iz Rogoznice. 1585. Radačić. Botoar. Kliminović. llioić. Ceparnić. Fau. Doibrić iz Doila. Gornjega Humca i Straževnika. Osim mjesta (Pučišća) ovamo su ubrojeni: Stupe sa 36 stanovnika. Pigrović. Šćapanoviić iz Gornjega ga Humca. Kuščić iz Straže vnika. Gospodnetić.ć. siječnja 1574. Mihovilović. 1572.'ć. Sesnjić. Puljizić.: Zuppaneo. Stafortić. Imrnović. Slatine 12. Kufić iz Šibenika. Vlatothović. Blažević iz P^ogoznice. Liščević. Milozetić. Juković. 1579. Poidanović. Jelinić. Goić. Mašotić. Magdalena »famula Mla­ dinei« iz Krajine. imala 2.Humca. Vuković. na teritoriju PučliŠća. Rat-Luke 12. 1574. magistri Petri lapicide iz Korčule. Marijanović iz Poljica. 158 . Mikšić iz Pražnica. Pražnilca. Petrovie. Gargoević. Žuvetić. 1568. ma­ gistri Simeonis lapicide iz Šibenika.Prema Scheniatismus Cleri pučiška župa 1 je godine 1912'. 1575.ć. Posinkiovie. Vinjević.: Ušković.: Darpić.953 stanovnika. anagister Andrea iz Korčule.: Bertučević. Tvelj. Mladinei. Livačić. Grguričić. 1570. Stipetić.: Sucina iz Hvara. Putešić. Radoslavlj. 1577. Vlatković. 1584..: Martinić iz Nerežišća. Trutanić. Tomaš'ić. Lasaneo. Parhaljić. Pinesić. Kliminović. >' . Vinović. Županić.: Radić iz Zadra. 1567.. Buz. Bilorovčić. Ripjević. Goić. Rođovanić. Popis puča&a. Boljesić. Aqutfia. Gajelić. Pemrzović.: Radojković. Bizaević sa Hvara. Trohavčić. magistri Bckanić. 1578. IveTjić. Mladimć.: Belić. Pitković.: magistri Graecius lapicida. 1571. 1582. Radojković. Vlasovi iz Šolte. Porodičnia prezimena spomenutk prvi put za 'prvih 20 godina župskih knjiga 1566. 1581. Vučić. Vuković." Kviščević. Kupinovo 6 i Sv. Tomić iz Gornjega . Karamanović iz Trogira. Murlaeić. Nikola 6. Tambotić iz Supetra. 1576. Martinić. Fuitvine 6.: Čikarelović. 1573.ro. Međišić. Vela Gomila 5. Boljić.: Klimpsić. Jučović.

2 porodice KOVAČIC. g.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 GALETOVIC-VIŠANIN. Vinko Čenković (?). Popis porodica. privilegiran . pučanin. Frane Kurcolan. Ivan Čenetvić (?). 3 porodice MIHALJIĆ (samo žena). Mati ja. 4 porodice IVELJIC-LUKRIĆ. Kurcolaii. novi stanovnik. pučanin. Jurjev. Beiić. Frane Mratinčić. ' novi stanovnik. 2 porodice RADOJKOVIĆ-ČIKUTIĆ dto FURL AN. pučanin. Frane Prilanić. 2 porodice KOROVIĆ-SO'RIĆ. 1 porodica KNEZOVIĆ. Nikola Radoević. Juraj Radciš'ć. (Pinović. Jakov Belić^ Nikola Fauro. iz R o g o z n i č e . plemić. 1625. 1 porodica MIČBLI. 1 porodica PLASTIĆ. plemić. Modisić. plemić. pučanin mistro CIKUTA iz U d i n a. Matij Kalilić. pučanin. Toma Beisrama. plemić. Fr. Oaleot'ta dj Pucischja3 "Nikola Dupić. Buzolić. Ivan Bcbarić. 3 porodice KUŠelC detto PAULIN. Nikola Čenčević. Ivan Trohavčić »detto« Radost Gregorij Pontonievic. 1 porodica pop LODE iz B o l a . Marko Grego. Juraj Kalilić. Vinko R&dojković. 1 porodica P^JLJIŽIĆ detto SASŠE. 1795. Vlačavić. . Juraj Grego Mihovilov. Pojdenović. Belavić. 2 porodice CICOARELLI. Toma Besrama. Bobarić.ETEROVIC-HRŽIC-BOKANIC.Simanović. 3 potodiice LUKINOVIĆ. pučanin. novi stanovnik. privilegiran. 1 porodica FRANIČIĆ-KADČie dti KORINI. Kuipičić. Petar Tomičić. Jeličić. Frane Grego. čia. 3 porodice MORO-LJTKOVIC. Pojdanović. Ivan Sesnjić pok. 4 porodice RADOJKOVIČ iČIKlUTIČ. " Popis (pučana) u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. Nikola Kovačić. Korculan. Ivan Matković. plemić. Ivan Biloborović. Mandušić. 6 porodica LOVRIČEVIĆ iz Župe. privilegiran. novi stanovnik. Mihovil Tomičić. Ivan Tomičić Markov. pfemić. Bartol Radojković. 2 ponodice DOMINIS. Grego. • ScMera đi Puclschia4 Ivan Bobarić. Mikolić. Snea Peturić. 1 porodica 159 . plemić. pučanin. 1 porodica DANIČEiVIĆ-DANAC. nov? stanovnik.

pučanin. MIHAČIĆ. 31. 1 porodica 58. 2 porodice • PIVČEVIĆ. privilegiran. MARTINIČ-PARJEVIC dto KOPIČIN. 'ALBERT1 pop s bratom iz T r e v i z a (Italija). pučanin. pučanin. PLAME. 1 porodica 57.*pučanin. iz V i c e n z e (Vicenza). 40. plemić. FTLIPPI. BATURIĆ d-tti SERBIĆ. LUKINOVTĆ-GENERALIĆ.. novi stanovnik/ iz s p l i t s k o g L u č e a. pučanin. MLADINIĆ dto JELINIC. 1 porodica 44. plemić. iz M u c a . SANTI ovvero SANTINI »ortolano«." plemić. 2 porodice * 55. novi stanovnik. ETOROVTĆ-FARAUNIĆ. 1 porodica 54. novi stanovnik (otac već više "godina u vojsci. 1 porodica 35. novi stanovnik. ALBA.pučanin.š(EVTČ dto. iz D u b r o v n i k a .. MARTINie-KAPURALie dto GRGUROVI. MIHALJIĆ d-to SABE-BISKUP. MORO. 1 porodica 50. 1 porodica 47. plemić. 1 porodica •33. 30. 1 porodica . novi stanovnik. 3 porodice 52. KOVAČEVTĆ alias ANDRIJA. novi stanovnik. iz ' R o g o z n i c e . p'emić. 1 porodica ZUPPANEO. dto MOSKEJ. TARKOVIĆ. novi stanovnik. ETOROVIC REMETA. 2 porodice 45. 32. 1 porodica 37.VRANJICAN. privilegiran. 2 porodice 63. pučanin. BOBARIĆ. pučanin. 1 porodica 60. 4 porodice 56. BUJEVrč-LOVRINICA. 28. privilegiran. 1 porodica 36. pučanin. plemić. pučanin. a sin u Dolu) 160 23. 1 porodica LITKOVIĆ. 1 porodica 39. OBRADIO »miistro boter« pučanin iz P r a z n i c a .ETOROVIC dto ŠKEMBE.NI. 1 porodica PERAKOVIĆ. 2 porodice 41. FILIjPPI. 1 porodica 42. . GREGO. pučanin (živi na paši _u Dolu) 46. plemić. DOMINIS-MIČELI detto BARBIĆ. 1 porodica . j z K a š t e l a 53. 26. MARTINIČ-PARJEVIC detto KOSIRINA. KRAOLJEVlC dto TOMIN.29. plemić. 1 porodica VELENIČIĆ (sluga kod Litkovića) iz B o 1 a VRANDBČIĆ. . SARDAREVIC-REMETIN. iz R o g o z n i c e . SAJLAMUNOVTĆ »mistro calzolajo«. plemić. KAiLILIĆ dto KOZULOVIČ. novi stanovnik. plemić. KOVAČIĆ pop. 2 porodice. rVELLIO. 1 porodica 43. 1 porodica 38. 1 porodica DRAGIČEVIĆ. 2 porodice 62. NIZETIĆ detto SAHIĆ. 6 porodica . novi stanovnik.. 49. 1 porodica 61. 24. pučanin. pučanin. 1 porodica 34.. »mistro calzolajo«. . 27. MIHALJIĆ dto iSABE. 25. 1 porodica 59. ETOROVIČ-SORIĆ. . 1 porodica •* 51. 1 porodica 48.

pučanin. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dtti BUMBXNX ANTICA. pučanin. 1 porodica KALILIĆ. 1 porodica TOMIĆ detto TUNDIN iz G o r n j e g a H u m e a. novi stanovnik. pučanin. 1 porodica PERIČ-NOVAKOVIČ dto MUCO. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto MISTRANČIĆ-BILE. 1 porodica VRANDEČIC dto CRNAC. 1 porodica PUJIZINA. novi stanovnik. 1 porodica ŠČAPANOVIĆ detto JURIŠIĆ i ZELANOVIĆ iz G o r n j e g a H u m e a. pučanin. plemić. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto BARKUJ. 1 porodica RAJČEVTČ detto MUSE. pučanin. pučanin. iz B o l a . pučanin. 1 porodica LUNJEVTĆ. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVEĆ dto KARNEVAL. 1 porodica TOMIČIĆ-VAZULOVIĆ. 1 porodica ^Zbornik za narodni život i običaje 11 161 . »mistro tagliapietra« iz M u r a n a . 1 porodica VRANDEČIC. pučanin. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KOTARAC. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dto BUMBA. 1 porodica TOMAŠEVIĆ detto DAGTJZEL. novi stanovnik. plemić. 1 porodica PIVČEVIĆ dto PROVIDUR. iz s p 1 i t s k o g L u č c a. 2 porodice MARTINIĆ-MESTRANTIĆ detto ROSO. 1 porodica DRPIĆ detto BURATTN. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ. pučanin. plemić. 1 porodica HRANOTIĆ-MASARINA. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto ALE. CAPKOVIĆ detto MEŠTRIČEVIĆ-BAKALERA. pučanin. pučanin. 1 porodica 100. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KEKOVI. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto PERME. novi stanovnik. 1 porodica MARTINIĆ PARJEVIĆ KOSIRINA detto VUK. iz P o d g o r e . pučanin. pučanin. 3 porodice ETOROVIĆ-FORTUNIĆ detto PRUŽIREP. pučanin. novi stanovnik 1 porodica MARTTNIĆ-PARJEVIĆ-DEBELA. 2 porodice LUKINOVTĆ dto TUTIN . pučanin. novi stanovnik. plemić. pučanin. plemić. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ. 1 porodica GALETOVIĆ VIŠANIN dto SCUPPER. 1 porodica ORLANDINI. pučanin. novi stanovnik. pučanin. pučanin.PERIĆ NOVAKOVIČ. iz R o g o z n i c e . 2 porodice KALILIĆ detto KOZULOVIĆ SOSE. 1 porodica GRGURIČIĆ detto ŠJULE. pučanin. novi stanovnik. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto KARLIN. novi stanovnik. novi stanovnik. pučanin. pučanin.

1 porodica MARTINIĆ-KAPULARIĆ. plemić.101. 120. novi stanovnik. prezime je zabi­ lježeno H popisu bračkoga plemstva g. 4. 1 porodica MLADINIĆ oweno MLADINOVIĆ »detto« KRALJEVIĆ. s napomenom: iz P r a ž n i c a . spominje se kao sluga. 114. B a š k o v i ć l porodica. 1609. 121. 107. 103. novi stanovnik. CAPKOVIĆ detto MESTRIĆEVIĆ. 111. Juraic) 6 porodica. 1 porodica KALEGARIC »mistro sartor« iz V e r o n e . 1830. pučanin. 3 porodice RADIĆ-PETRINAC detto ROKO. iz Gornjega Humca Sadainje porodice 1. 1 porodica MARTINIĆ-JERČIĆ i VERBORIČ dettp CENTA. RADIĆ detto PETRIMAC. novi stanovnik. B a u k (nadimci: Fincol. 115. 1 porodica DOGANČEVIĆ-DOGANAC iz S e l a c a . 2. 1812. u matici krštenih spominje se od god.' plemić. pučanin. 3 porodice PULJIZIČ detto LUSTRE. 2 porodice ETOROVIĆ-PALUŠIĆ.. 1 porodica VRANDEČIČ detto Briska. B u v i n i ć 1 porodica. novi stanovnik. pučanin. 119. 3. 1 porodica DRPIĆ. 1658. »romito e custode«. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVIĆ detto TELENT. 1816. 108. Delija. pučanin. novi stanovnik. 1 porodica. spominjiu1 se u župskim knjigama Krstulović alias Antičević iz B o b o v i § i ć a g. 1 porodica MARTINIĆ detto MESTRANTE. 1 porodica VRANDEČIČ detto BOLČIN. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ. L dolazi kao Baturić delti Serbić. iz P r a ž n i c a . novi stanovnik. Kao De'Iija u pastirskom stanu na Crnom Ratu. 110. B a t u r i ć 2 porodice. A n t i č e v i ć 4 porodice. pučanin. 117. 1795. 104. a g. 1799. 1 porodica U Bračnti kod crkve Sv. s napomenom: iz R o g o z n i c e . 116. 109. g. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ detto GOTOVI. 113. 105. 112. 2 porodice ŠĆAPANOVIĆ-JURIŠIĆ. 1 porodica DRPIĆ-KOKECA. Jnrja 122. 102. 1 porodica ETOROVIĆ-BUHA detto URSIN. 1 porodica DRPIĆ detto PUSLE. iz P r a ž n i c a . plemić. novi stanovnik. SESNIĆ. 118. plemić. novi stanovnik. piemić. 106. 5.anagrafi g. iz V e l o g B r d a kod Makarske oko g. g. novi stanovnik. plemić. pučanin. 162 . 1657-6 U .

Prezime se sve češće pojavljuje od g. g. a kao D.) i dalje do g. 1463.D r o z g e j 1 porodica. Dugnačić.q Dolazi u matici i kao Liščević alias Capković g-. alias Klopanović. g. 1641. [Prezime se nalazi zabilježeno' u popisu selačkoga novog stanovništva od 'g. Lovac. vjerojatno sa otoka Hvara. pa u G. kao Ciccarellovich overo Ciccarelli. D e š k o v i ć 1 porodica. a kasnije i kao Ciccarelli. E t e r o v i ć (nadimci: Haje. 1651. D r p i ć (nadimci-: Puzle. Gun je. Dogančević-Doganac. B'gula. 1392. Škembire-Lizar) 50 porodica. Obje porodice žive i danas. samo Mlinić. 1628. pri­ mljeni siu u bračko plemstvo kao »nobili originarii«. 1634. kao Čikarelović. a g. C a p k o v i ć . Prema porodičnim ispravama. 9. Faraunić. D o g a n a c 1 porodica.8 i u popisu bračkih plemića g. 1589. 1583. D o b r o n i ć 3 porodice. 1691. 7 od roda su Kukretića. Paluščić. 1795. 1657. Zaniko. 12. Karavana. Maha. 7. u anagrafi. 1605. Košta. Doselili se iz S e ­ l a c a . Dolaze u matici lod g. pa dalje). 11. zatim u Mošulju(-icu).. 1795. a g. 14. stanu m Veloj Slatini. g.M e s t r i č e v i ć 3 porodice. Reve-Budin.. ovakva se prezime spominje g. Kao Dobronić-Skarabaje žive u past. C i c a r e l l i 3 porodice. Gero. Tubrija. Sorić. vojvodom. Raus. i dalje). a Nikola na Brač. inače Liščević dolazi od prvih godina matice (g. Tarle. Runje. C a p k o v i ć . Stjepan Tomašević imenuje Radoša. sina Pavlova. Buha-Gluho. Liščević alias Barbirot. D i d o 1 ić 1 porodica. 1579. Doselili se na Ravan. Liščevića ima u staroj matici u P r a ž n i c a m a (g. Granić. kralj Tvrtko podjeljuje im zemlje oko Duvna i u Rami. iz S e l a c a . Bija. Doselili se kao nasljed­ nici porodice Ivelio u XIX. do početka XIX. među novim stanovništvom. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. detto Buratin s napomenom: iz Rogoznice. God. u maticama se spominje od g. 15. Kao Darpić detto Buratić i Darpić detto Kokeca detto Puzle-zabilježeni su g. 8.. Bile. i to prvih godina matice (1578. Prezime se nalazi g.6 10. 1579. Sansir. a sinove mu Grgura i Pavla »ciambellani«. Derado) 30 porodica. 1462. a također i s dodatkom: Bakalera. iz K a t u n a . Kavo. 1691. alias Mlinić. vijeka bilježeno je prezime u župskim knjigama kao Čikarelović alias čikarelić. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. Kan je. oženio se. Ka'lajure-Škembre. Longo. 9 U matici se spominje g. vijeku. nakon pada . Babus. 1489. Stjepan Dabiša imenuje Dimibrija »Coppiere«. (Sestranić 163 . Katrida. Mamaje. a pori­ jeklom i z O p u d I v e l a C i t t a d i N a r e n t a. God. 1747. 1747. 1918. Šušula. U župskim knjigama dolazi g. 1590. 1795. Godine 1389.Bosne bježe sinovi vojvode Radoša: Dominik u papinsku države. kao alias Živić. 1653. 13. Mravak. Humac i Pueišća.6.B r a g a d i n a c 1 porodica. C a p k o v i ć . God.

21. 1795. 1635. da sw Kraljevići iz Poljica. a g. 1586. K a l i r i i ć (nadimci: Trifun. g. Kalilić je zabilježen gotovo od početka matice (g. 1688. d.) i Etorović (g. u maticama opaska: u Selcima odselio E. s napomenom: iz Bola. Mihovil došao u prvoj polovini XIX. g. došao u prvoj polovini XIX.) i t. 27. 1698. Eterović-Fortunić »detto« Pružirep. porijeklom iz B o s a n s k e D r a g e . Eterović-Sorić.16. 1727. K e k e z 1 porodica. doseljenik se oženio g. g. 1590. Kadčić-Franičić detto Buaniba i Kadčić-Franić detto Karlin. iz Z a k u č c a . vijeka. 1588. Bulat) 28 porodica. 1868. K a š t e l a n (nadimak: Poičamac) 5 porodica. U maticama od g.-Faraunić reč.. g. 1778. kao Eturević. 23. G a l e t o v i ć (nadimci: Višanin. 1660. God. 1795. doseljenik se vjenčao na Bolu g. Bumba. g. pop Hektore Hektoreo. u matici dolazi g. J a k i r 2 porodice. Sudac. Eterović detto Paluskić. kao Lučijani Eturević. 1900. K o n č a n i 1 porodica. i 1778. J o r d a n 1 porodica. 1778. Kalilić detto Trifunović. Kalilić detto Kozjulović. Eterović-Palušić. doselili se iz K a š t e l S t a r o g a oko g. Franičić. s napomenom: sa Primorja. 1705.. 1669. Eterović detto Buha-Škembe. K r a l j e v i ć (nadimci: Tomini. Kalinić iz Karlobaga. de Hectore). 8 F a b i j a n o v i e 6 porodica. Kačić alias Franičić.. 1795. spominje se u župskim knjigama od g. 1617. U popisu gamjoselskih vlasnika pašnjaka (pašnjak u Zavali) zabilježen je g. ali i dva puta prije toga. 1821. Balarin. K ne zov 16 1 porodica. iz B r e l a . K a č i ć (nadimci: Pušilo. iz O m i š a . Žive i na stanu u Luci i Maloj Slatini.. 164 . EterovićHaržić.. prema tradiciji. g. Sterklić. 1657. g. 19. iz Ž e ž e v i c e .. Pulicijot. Eterović-HaržieBokanić. Jerolim de Hektore. 1778. Velada) 25 porodica. U župskim knji­ gama g: 1660. U župskim se knjjgama spominje od g. 1795. 1812. God.g. vijeka. Calilgich. Skica) 9 poro­ dica. Franci ć-Kadčić. iz K a s t v a . 1722. i to g. Karlin. 24.. 26. 1825. Pa­ nada. Šare. 1896. iz B a š k e . Šoše) 5 porodica. v 1865. sa V i s a . g. 25. 28. Sitan jaro. Samo Haržić dolazi u matici g. g. 1790. Franičić. H a l a b u r i ć 3 porodice. s napomenom: iz R o g o z n i c e. K a l a j z i ć 1 porodica. 17. 1688. Prezime je zabilježeno u popisu novoga stanovništva. Kalilić. doseljenik Ante oženio se u Pučišćima g. Postoji verzija. Pbezime je zabilježeno fix popisu novoga stanovništva.). 1698. 20. kasnije dolazi kao Ektordvić (g. spominje se kao Eterović-Fairaunić. Eterović-Ramuza. 18. 1821. 22. slično g. 1589. u maticama g. U prazničkoj se matici spo­ minje g. kao Alaburić iz R o g o z n i c e.

detto Kozima-Vuk. 1599.. Base. Prezime dolazi i u staroj matici u Pražnicama g. M. Vele. 1672.. g.29. 1607. Martinic alias Grković. 38. 1795.. u maticama s napomenom: iz R a d ot i 1 j a. Fukar. 36. 1677.: M. 40. Prema tradiciji. M a t u l i ć 2 porodice.1663. Nasljednici siu starije porodice Bokanić. Izjednačeni s bračkim plemstvom g. s napomenom. u Pučišćima se spominje od g. i 1830.. 1657. iz P o s t i r a. Matej rođen g. pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. doselili se iz [Po s t i r a god. oženio se Vicom. K o j n e 1 porodica. M. M. M a r t i n i c (nadimci: Cezar. Gad.10 U maticama postirskim i kao Michelovich (Mičelović) g. K r m o l j 1 porodica. 1699. Spominju se u župskim knjigama g. 35. 1637. [Pipica) 50 porodica. M. g. 1591. L u k i n o v i ć (nadimci: Klimentovi. vKao Cezar žive u Putvini i Kruškoj Stupi. M. . iz S v e l a . udala se u Pučišćima jedna Martinićeva iz P r a ž n i c a . Prezime je zabilježeno' u popisu plemstva od g. oženio se Federik •g. sin Vicko. M a t i j e v i ć 8 porodica. 1600.. Martinic detto Priević. Perme. oženjenu P.). U župskim se knjigama spominje od g. 1721. Plemić. 37. 1581. 41. M i č e l i (Michieli) 5 porodica. Parjević detto Topičić. j . 1912.6 u pučiškyj matici dolazi' od g. iz . a ra­ nije iz Stare Kaniže. Jerčić. Cicarellijevom. M. M. Kapularić-Visilo. Gavran) 7 porodica. Marko Lukinović. M. 1727. detto Perme. kao kum zabilježen g. Pri jević. oko g. 34. g. 30. rođen je u Pučišćima g.-Meštreantić. Ante g. doseljeni Ante oženio se u Pučišćima g. detto Barkuj. opat povaljski. iz M i 1 n e. bez napomene. i dalje. iz P u l e ..-Perjević. 1788. Vicko g. M a r i n o v i ć (Surlitan) 2 porodice. i 165 . 1817. oženjenu P. kao nasljednici Grguričića g. P o s t i r a. kao: Martinic-Jerčić Verborić detto Cento iz Pražnica. . Debela. 1795. M a r o e v i c 1 porodica. detto Mestreante. I860. Kosirina. 39. 1816. Kapularić-Deve. L o n g o 1 porodica. doseljeni iz R o v i n j a . M. a drugi (također u Pučišćima) g. .-Kapuralić. 1905. Spominje se u Pučišćima i kasnije: g. jedan M. 1908.Meštreantić detto Roso. 1790. 1723. Pietro »index Almissae«. iz S a b l i c a (Devin). Škrgutalo. M a r a s o v i ć 1 porodica. Došli na Brač iz R og o z n i c e. 1647. 1843. K u r i (t. kao Lukinović-Jeneralić i Lukinović detto Tutin. detto Sepe. 31. Bedrica. 1726. 1778. 1679. K r č i ć 1 porodica. da su bivši Maroi. porijeklom iz Bosne. Kapularić-Piše. g. * 32.: iz Nerežišća. Franjo rođen g. 1687. 33. iz Ž e ž e v i c e . Bolodrobac. Brkulj. Curri) 1 porodica. iz S p l i t a . dočim u P r a ž n i c a m a od početka matice (g.

Penzo.alias Lisičini.. 1647. 1795. dalje. kao Moro detto Skargut. 1876. 1850. Nepost. Mladinić . 1883. spominje se u ispravi Mladinić Frane. Moro alias Pribišević. g. Prezime se nalazi i u popisu novoga stanovništva od g. O r l a n d i n i (nadimci: Spada. g. 1747. 1795.: Perić overo Novaković i Perić osisia Novaković. prvi se oženio u Pučišćima g. Michieli g. Bačića. Spominju se kao Mladinović-Mladinić detto Krajević detti Zottovi. (kao kum). Perić-Novaković detto Karneval.42. U popisu bračkoga plemstva g. Muco. 1654. Prema tradiciji. Novaković alias |l?erić. Furio) 32 porodice. 1795. Mihaljić detto Sabe-Biskup. l) matici dolazi od g.' porijeklu s današnjom poro­ dicom Mladineo: M l a d i n e o II 2 porodice (nadimci: Stanini. 44. Michaelis od g. 1699. Buje. 51. Ortolan. 46. P a h o r 1 porodi S e l a . 49. Ove su porodice istovetne po svom. kao Pribošević alias Moro. a jedna obitelj prešla u Pražnice (Kokić). 1883. Sakreštan. 52. 1658. 1795. 1655. Petrov iz Rogoznice. u pučiškim maticama od g. g. detto Jelinčić. Perić-Novaković detto Muco. od g. 1578. M i h a č i ć (nadimak: Škripijanin) 2 porodice. 47. 45.. g. Ml a d i n i ć (nadimci: Selka. i tako: Micjiieli-Vitturi. Jedan Mičeli iz Poistira oženjen zadnjpm Vitturijevom iz Kaštel-Lukšića. u matici zabilježen prvi put g. iz P o 1 j i c a. Penzo. 48. iz Š k r i p a . iz R o g o z n i c e . staro jfe prezime Pribošević. prezime se nalazi u popisu pučiškoga novog stanovništva od g. u matici g. g. 1602. Doselio se Andrija'' oko g. dalje. a g. Muse) 8 porodica. u pučiškim maticama od g. a neki iz Brescie (Italija). Kuščić alias Mihačić. g. 1795. Kuiinac. i dalje. 1582. M i m i c a 5 porodica. N i ž e t i ć 4 poroidice. Porodica je pripadala među povlaštene (privilegiate). Mladinić owero Mladinović detto Krajević. Kao Mladinovići porijeklom iz Poljica.9 U anagrafi se spominje g.. Jandra. 1636. kamenar. Konana. N o v a k o v i ć (nadimci: Tele*. 1809. kadgod Michie-ovich. Petrović alias Bašćanac. Dobro jutro). 1699. g. Petrovića je bilo i prije u P. a g. 1747. 1696. Michieli detto Barbić. 1795..9 166 . M o r o 3 porodice. oženjen g. 1651. U posljednje vrijeme pišu se Mladineo. spominje se g. Supa. 1803. kao Mihaljić.. Sabe.6 M i h a i ć (nadimci: Lustre. 1657. Preturić. Moro-Litković. Kapologo.: Perić-Novaković. P e t r o v i ć 3 porodice. kao »mistro tagliapietra« iz M ur a n a . doseljeni Ante oženio s-e g. 50. 43. Omišanac) 4 poro­ dice. 1731. g. Ćore) 14 porodica. iz S e l a c a .

Šala) 29 porodica. 1890. 1906. 1708. 58. Vurandečić.. iz G i o v i n a z z a (Italija). doseljeni Ante oženjen g. 57. 1734-. g. g. 69. sa H v a r a . g. P e r d e c 1 porodica. iz M e đ o v d o c a . 67. 1907. 63. Samo Kovačić do­ lazi od g.9 U matici zabilježeni od g. iz S e l a c a kod Sežane. 1795. T o č i Ij 2 porodice. Bolčin. 64. iz Z a g v o z d a . Slavo. God. g. spo­ minje se jedan Radić iz Zadra. doseljeni učitelj Ivan oženjen g. doseljeni Dominik oženjen g. K o v a č i ć . g. Vrandečić detto Samohod. P i s c a t e l l i 1 porodica. 62. Longo. doseljeni Ivan oženjen g. 1679. Lola. Šoto. 65. 1747. prigodom udaje: Zoričić-Kovačić. Lima. Ban) 19 porodica. 68. Porijeklom iz P o 1 j i c a. Pavini. u maticama se nalazi od g. 1795.pripadaju među novo stanovništvo. Prezime se spominje u popisi!) novoga stanovništva u Ciccarellijevoj anagrafi od g. Booelo. 1795. Š u l i ć 1 porodica. doseljeni Toma oženjen oko g. 55. 54. doseljen Josip. g. 1795. 1634. U pučiškoj matici se spomi­ nje od 1616. T r o m b a 1 porodica.. U j e v i ć 2 porodice. Muhanđo. 61. V l a h o v i ć 4 porodice.53. u maticama s napo­ menom : iz B o l a . zabilježen je PivČević alias Proviđur. U maticama dolazi od g. Prčić. 1795. iz S e l a c a . Rajčević detto Muse. g. Krmejan. Vrandečić detto Bolčin. 66. 1701. 5 porodica: iz Poljica. Doseljeni iz J a s e n i c a. S r d a r e v i ć 2 porodice. 60. 1579. iz N e o r i ć a . 1579. 167 . P i v č e v i ć 2 porodice. 1674. 70. P l a s t i ć (nadimci: Jubo.9 56. š t a m b u k 4 porodice. a g. Loje. Langver. Glamac. T o m a š e v i ć 1 porodica. 1747. Kvinto. Baćulin. Vrandečić detto Crnac. 1799. Jirašol. u matici je zabilje­ ženo Sardarović-Remetin »da Much del territorio di Sign«. P u 1 j a k 1 porodica. R a d i ć (nadimci: Pilat. R a j č e v i ć (nadimak: Mujo) 5 porodica. 1902.. V r a n d e č i ć (nadimci: Mortorijo. Vrandečić detto Mosikej. 1795. spominje se Zoričić iz Pražnica. prezime se spominje u popisu novoga stanovništva od g. u CiccareHijevoj anagrafi među novim sta­ novništvom. 1778. iz imotskih P o 1 j i c a. Tomašević detto Ragusel. Slilo. u matici dolazi od g. prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. Blažijo. 1885. g. Jureša) 29 porodica. 1795. Rajčević detto Mujo. iz K o s t a n j e v i c e . iz R o v i n j a . iz P o s t i r a . '59. Bene. Radić detto Roka i Radić detto Petrimac. Ivanac. porodice. pirezime se nalazi zabilježeno g. Žgorac. Tomas. Š p a c a l 1 porodica.

kao lapicida Bokanić. g. 1566. A q u i 1 a češće se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka matice (g. u župskim knjigama od g. i to: g. do oko g. 1624. ali i kao Ceparneo 168 . samo Kapetanić. (Zorzi). 8.) do oko g. spominje se kao konkubina popa Georgija Prođi. 1625. do 1659. 1574. God. A. 1657. 1615. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. g.-A. Ciccarelli ubraja porodicu B. 6 Od ove je porodice graditelj trogirskog zvonika Trifun Bokanić.. Kao Bertičević dolazi u pop'isu bračkoga plemstva od g. B e r t u č e v i ć se spominje ui župskim knjigama Pučišća go­ tovo od početka (g. Boccareus se u matici spominje g. do 1602. kad ju Ciccarelli sptominje kao pučansku porodicu. a nalazi se i u popisu novog stanovništva g. 1637. 1589. nalazi se i porodica Bokanić. koji su dobivali sol g. g. minje se Belavić. Juraj Bokanić je opat povaliski. da A. 1799. God.Iseljen© Ili -šzumirle porodice 1. i 1799. koji su primali sol g. 1623.6 God. 1659. [Pražnica. i 1668. Bo­ kanić alias Kapitanić.uila se spominju kao brački plemići.3 7. 6. Gornji Humac i Straževnik). 1628. B i 1 a v č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. 1669.. 1571. B i l o b o r o v i ć u pučiškim župskim knjigama dolazi od g. 1747.. 1736. g. Godine 1573. B. 1625. Među pučanima. 1567. 1645.2 4. od g. 1672. 1574. 1597. pop Boccaneus. g. spo­ minje se prezime Bilorovčić. (za teritorij Pučišća.) i dalje — naročito — do oko g. 1566. B u r a t o v i ć doselili1 se iz V r b a n j a oko g.8 3. God. spo.s Ivan Biloborović. 2. 1609. 1551. koji su primali sol g. Bertucius.12 Ovo je stara obitelj: Ninković. Bertichevich Ciacomo qu. kao Beirtučević alias Susković (ili Sutkovdć). među povlaštene. 1574. do 1625. a po Bertuču Ninkoviću (umro 1603. (ili Ceparnić) se spominje u župskim knjigama od početka matice g.. 1639. Bokanić dičiti Skargut. B o k a n i ć spominje se od početka matice daTje do oko g. Među pučanima.11 Izumrli u Nembrini — Gonzaga (Italija) i u Egiptu. Nicolo mjesni je sudac u Donjem Humcu. živi u Trog'iru kao Buccareo-Aquila. 1714. Boccaneus. A l f i r e v i ć detto Kovačić iz R o g o z n i c e . C e p a r n i ć . B o b a r i ć se spominje.2 i u vezi s re­ grutacijom za bračku galiju g. i 1586. zabilježeno je. 1536.9 2. U popisu plem­ stva cd g. magistri Bokanić. 1812. 1571. porodicu među novo stanovništvo g. 1661. Među galeotima iz Pučišća nalazi se g. 1668. do oko g. nedavno izumrli. (Girolamo) i g. 1580. Prezime tako dolazi od g. za godinu 1795.. 1621. 1575. do 1795. 1657..) prozvani SILE Bertučević. se nalazi u popisu pučana. od g.2 5.. Cicarelli ubraja.

'izumrla je ova. 1596. K a 1 i 1i ć u maticama od g. od g. 1776. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od ga. nalazi se u popisu foarčkoga plemstva od g. a Ivelić (isti Radoš) g.Giuseppa Callinich da Carlobago. spominje se jedna ženska Grguričić s napomenom: iz S t r a ž e v n i k a . 1649. 1652. 1650. 1795.9. g. prvi put g. 11.. do 1640. s napomenom: iz P o l j i c a . Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. vijeka. (Calilgich) i 1634. Među pučiškim galeotima g. 1625. i 1721. g. a Ivellio kao plemić. kao Iveljić i tako do oko g. porodica. 1576. 1589. kad se spominje plemićka porodica Grguričić detto Šjule. 1570. zabilježen je Triff& Davigliovich. do oko g. 1625.) do prvih godina XIX.8 P o m i n i s se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. 1795.. 1567.. g1. 10.. zabilježen je u Pučišćima Iveljić kao pučanin. Kalilić detto Kozulović. 13. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). 1574. kao Ceparneo u Pučišćima je zabilježen g. Iveglio) se spominje u župskim knjigama g. 1617.3 i među pučanima.. g. j . 1589. (Calilcich) do novijih dana. udatom za Deškovića (Katuni).. G r g u i r i č i ć u maticama gotovo od početka (g. 1567. 1628. god.) do oko g. kad dolazi kao Dominis alias Barbie i dalje kao Dominis do g. spominje se više puta u matičnim knjigama kao Davidis. 1657. Porodica G. 1641. Kalilić'Kozulović detto Kotarac. 1795.3 Kasnije se spominje kapitan Matej Davidović. D e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 1795. 1614.. 1688. Sa. g. koji su dobivali sol g. 1574.8 D a v i d o v i ć se spominje često u maticama do oko g.. Ivelm g. Posljednjom nasljednicom Mičelinom. 12. g.6 God. Zorzi Calilich.2 Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašjnika g. s napomenom: iz Straževnika ili• ii S t r a ž e v n i k u . 1607.. . 1647. i 1657. 1790. Ivelij g.) do oko g. 1795. Cavalier Antonio Callinich d-o Cosulovich. koji su dobivali sol g. 1799. 16.6 I v e 1 j o (t.2 K u š č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka (g.3 K u p i č i ć spominje se u župskim knjigama od početka (god. 1645.. Kalilić detto Trifunović. 1658. g. Bettini moglie del qu. 1580. da se plemićka porodica Dominis nalazi u Veneciji. 1581. 1625. 1580. Ivelio (Radoš) g.. iz Splita. 1579. 1825. 1657. 1576. ali g. 15. kao Ivelij alias Andriević. Među pučiškim galeotima (veslačima na bračkoj galiji) zabi­ lježen je g. 1626. 169 . 1710. 1687. 14. Pre­ zime je zabilježeno među gomjohumčanskim galeotima g. Župnik Oiccarelli zabilježio je g. Prezime se spominje i među pučanima. Prezime dolazi i u prazničkoj matici. Ivelić g.

1644 s napomenom: iz B o l a . u popisu galeota iz P r a ž n i c a . 21. 1566. jedna kći s većim dijelom imanja i juspatronatom crkve Sv. i 1803. 1680. pisac. L e g i š a doselili se iz I s t r e . God. iselio. doselio se Ante oko g. s napomenom: iz P r a ž n i c a . spominje se M. 1657. dalje do oko g.). a pišu se i Mladineus. 17.' v. hrv. 170 . P e š a iz Š k r i p a . N i k o l i ć se spominje od početka matice (g. 28. a druga kći Kata­ rina u Wragnizan-Dobrinovic porijeklom iz Bosne. Prezime se nalazi među pučanima. ali nedavno iselili. Sabič.od po­ četka (g. U popisu (bračkoga plemstva (g. 1572. između g. kao liščević alias Capković.8 29.. u Pučišćima kanonik. u maticama. iz Z v e č a n j a. Ivana u Povljjma.6 Pučiški župnik Ciccarelli bilježi g. g.i 1667. M a j d e n o v i ć spominje se u župskim knjigama od g. 1607. Roka & dobiva juspatronat.13 Antonio Mladineo »ambasciatore«. nedavno iselili. M e d i ć ' i z M i m i c e .) do oko g. 1605. 20. g. M l a d i n e o I . I860. 1697. 1574.Ova porodica izumire u XVIII. 1579. 1678. kao Mikulić. Ivan. spominje se češće. 1589.2 Vjerojatno porijeklom 5z P o 1 j i c a.. M a r č i ć doselili se oko g. (Porodica iizumrla nedavno. oženio se u Pučišćima g. 1566. L i t k o• v i 6 spominje se u župskim knjigama od g. nasljednici izumrle plemenite porodice Prođi-Prodić: g. L i š č e v i ć dolazi u župskim knjigama Pučišća'skoro. 1795. 1579. 1655. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 23. pa do> početka XIX.. 1657. M a n d a l i n i ć (rečeni Prđibobica). 22. iz P o l j i c a . v. Roka udala se za Zuppaneo-Županić. 1625. gradi crkvu . 25. g.) do oko g. 19. 5 1644. primali sol. 1576. 26. Vicko mitronosni opat sv. 1624. L o d e iz B o l a .) dolazi kao Kuščić alias Mihačić.Sv. isenili. 1592. 18. iselili nedavno u Ameriku. a njegov sin Juraj bio je soprakomit bračke gal'je. kao Mariani. 1816. 27. U popisu bračkoga plemstva dolazi (g. kasnije ne­ koliko puta oiko g. . 1634.) Nikolić alias Marušić. M a n d u š i ć spominje se skoro od početka župskih knjiga (g. Antun g. s napomenom: iz P o ­ l j i c a (i to jedna ženska). -plemićku porodični Kuščić detto Saulin. koji su doselili iz Bosne. 1885. g1. od početka g. 1574. koji su g. P e č n i k iz T u h e ! j a u Hrvatskoj. iz Mimice. Kao Litović zabilježen prezime u Povlj'ma g. 1615. nedavno iselili. s na­ pomenom iz G o r n j e g a H u m c a . umro g. Posljednja je živa udata Orlandini.. 1621. Krajem XVIII. i 1568. 1567. iselio. 3 24. Sebastijan M. 30.. stoljeću. M air'i j a n o v i ć se spominje g.

iudex Aloisius Prođi. 1624. 1582. Vinčenco uzima za ženu Katarinu Trifuna Mladineo i postaje dionikom baštine izumrlih Mlađinea. Puljizić detto^ Sase i Puljizić detto Lustre. P r o d i se spominje od početka pučiške matice g. g. kao (Prodić. 1647. 38. vijeka. 1615. 1637.) do oko g. vijeka. v. Tomičić Juraj je pučki povjerenik god. kapelan Tomiceus. g. 1567. 1566. 1566. 1496. Ciccarelli bilježi ovu porodicu među priVilegiranimia. 1654.) do> prve polovine XIX.) do početka XVII. g. Z ak a r i a (t. 1616. 1803. 40. g. 1795. kao Veljamović. g.. i g. g. T o m i č i ć se spominje u poiičiškim župskim knjigama skoro od početka (g. Izumrla porodica (u Kovačić). Rado jković detto Čiveta g.—1661. vijeka. V ir a n j i c a n starinom bosanski plemići roda Dobrinovića.. Tomičić detto Vazufović—Tafre. j . g. 34. kao Pinesij. »defensor« Franciscus Prodich 15 . 1722. 1634. 17 U popisu bračkoga plemstva od g.18 37. P o j d a n o v i ć se spominje od početka matice (g. i sa kćerima IU Kraljević-Lukinović i Grego. 1574. g. 1628. Thomiceus. g. kao Prodi. (kao kum) do kraja XVII. 1657.6 53. 1638. 1552. i 1573. ido 1642. 1574. investiran u Biloj Njivi g. 1631. i 1657. 1589. klerik Pugiiseo. 1584. Thomicio. prvi župnik. 1628.2 God. izumrli. 171 . 1582. Tomicij. 1566. R a d o j k o v i ć se u pučiškim župskim knjigama spominje od g.. Rado jković detto Čikutić—Furlan god. i 1585. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjalka g. 1459. 1607. 1585. 1607. g. 1657. njegov unuk Klimša. 1611. 1566. Pinesić. Prvi u Pučišćima g. Radojković— Čikutić g. izumrli. pop Marko Prodić/ 4 Potječu od Klimše Prodića iz S t r až e v n i k a .) do početka XIX. do* po­ lovice XVII. Prezime se nalazi: medu • pučanima... 1621.' g. Pučjišćima g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. 1893. g. Bernards.. Pinesio. oženio se u . g. od g. 36. 39... P u l j i z i ć se spominje od početka pučiške matice (g. 1799. Z m a e 1 o ili Izmaelo doseljenik sa K o tr č u 1 e. i 1631.6 32. 33. Zaccaria) iz N a b r e z i n e. Njegov sin Nikola piše se Wragnizan-Mladineo. v... g. U ispravama: g. »airibasciator« Triffon de Prodis 16 . zabilježena je i porodica »estinta« Prodi alias Prodić. Prezime se nalazi i u popisu bračkoga plemstva g. kapetan Juraj Tomičić. 1566. magistri PuiTjizf:ć. 1875. a pišu se g. g. g. 1795. g. 1680. 1570. P i n e z i ć (ili Pinesić) spimneje se u župskim knjigama od po­ četka (g. 1663. 1556. 1655. 1657.—1589.6 Posljed­ nje ženske udate u obitelji Mladineo i Vragnizan-Dobrmović.' g. koji su dobivali sol g. Thomiceo. 1579i spominje se klerik Pojdanović (kum) u S t r a ž e v n i k u.. 1633. Ova porodica izumire s Nikolom g. nekoliko puta kao Pinesius.31.. 1574. g. V e l a n o v i 6 se spominje od g..

. Antun Alf irović.Spominj. ibid. 1 7 Statuta Municipalia ac Reformationes magnif. porijeklom iž B o s n e .). 1568. 1879. 1912. U pučiškim župskim knjigama spominje se pre­ zime od početka (g. Porodica Z. Mladineo. 255—256.6 Zupanei su naslijedili) imanje i juspatronat izumrle porodice Mladineo. su limali juspatronat Gospe na Ratku.41. 2. iselili. 95.. 40—42). str. str. 1 2 3 4 5 172 . list 9—10. str. ibid. (Neke sam štampao^ u »Bračkom zborniku« br. bilješka 4). Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. ibid. Z o v k © doselioi se Štipan iz L o ' k v i č i ć a i oženi© se u Pu­ čišćima g. Babica (ibid. str. ibid. Nalazi se U župskom uredu u Pučišćima. v. 321. ali češće od g. str.. Ž u v e t i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od po­ četka g.. Split.. 1700. 1566. 1 Diversi publici decreti i t...20 rektor pop Jerolim Žuvetić i Juraj Žuvetić (Zuetich). Lib. Utini 1656. Pavao Dević.).. do oko g.. braća Darpić. braća Kraljević. 13 Diversi publici decreti. Trident. 1657. Rukopis kod I. Jerolim Plastić i braća Novaković (g. Od g. 1589.). (Vidi Pražnica. 357. i to kao Zuppanei alias Županić. 6 A. župnik đon Andrija Ciccarelli. 1657. ibid. 1612. 104.-je izumrla pred pedeset godina. Zuppaneo.. d. 1 65 Ciccarelli. 8 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. ibiđ. preroa vje­ rodostojnom obavještenju. privilegi et indulti.. 1598. više puta kao Zuvetei. 1568. terminazioni. i t o : od g. 1 4 Ciccarelli. 43. Isto se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1467. Ž. str. braća Petrović.. 1632. nekoliko puta kao Zuveteus. Cap. do kraja XVTH. str.. 1635.®* Iselili u Starigrađ. 1795. i t.. 1579. kao Xupanovich de Xupagnaz 19 iz Dubna (Duviio). 281. od g. Mladineo. d. 12 Ciccarelli. 1940. u Pučišćima: braća Vranđečić. 1. 1570. 1747. Z u p a n e o (i Zuppaneo). Prezime se 'nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.u se: g. braća žarković. str. 118.. 148. str. 1581. kao Zuvetei alias Žuvetić. ibid. šimun Knezović.. od g. i° Ciccarelli.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. 1574. str. ali najčešće kao Županić g. Ovu anagrafu sastavio je g. Sagradio je Kaštii u Pučišćima Ciprijan Zuvetić god. Ciccarelli: »Osservazioni«. . kao Zuveteo. 259. . ibid.. Communitatis Brachiae. list 16 i 20. 7 Isprave kod Dušana Kraljevića u Pučišćima. 22. do oko god. 11 Ciccarelli.. ibid. 42. Petar Granac ( ? ) . Udine 1656!. ibid. ibid. 9 U popisu kod I. Ref. 1442. Babica...

Lijepi reljef iz oko god. 4. D-ebronić (Skarabaje) 1 porodica.. te se tom zgodom župnik Marin preselio iz Straževnika u •Pražnice. 3. 1534. 1590. PRAŽNICB Pražnice pripadaju među najstarija hrvatska naselja ma Braču. Vele da posjeduje oko 500 glava vunača. 1500. 1567. Jurja dok se u crkvici Sv. Gornja Greda i Donja Greda.C e z a r 3 porodice. b) M a l a S l a t i n a K a š t e l a n (Rojen). 5. Klementa iz god..: Nikulić 173 1. 1461. ibid. str.:Miikšić 1582. -žive najčešće u stanu. 88. 2. Klementa nalazi kip pape Sv. . koja još postoji na prazničkom groblju.C e z a r 1 porodica. Na osnovu informacija Dušana Kraljevića u Pučišćima.: Zorričić 1567.stan Prijevića Ovaj se stan nalazi zapadnije od Pučišća. Ciprijana. PastJlrsM s'faani Karavana Svi imaju kuće i u Pučišćima.. Antuna Opata selo -je sagradilo g.• B a u k (Delija).is Ciccarelli. P r i j e v i ć i žive Često u Pučišćima. c) L u k a K a š t e l a n (Poičanac). ibid. U početku XV. Pastirski stan Pnitvine Nalazi se južnije od Pučišća. ima bivša straževnička crkvica Sv. a) V e l a S l a t i n a E t e r o v i ć 2 porodice. d) C r n i R a t . Važniji su dijelovi ®ela: Škrip. koji vođi iz Selaca u Pučišća . 1467. 2Q Croatia sacra. M a r t i n i ć . Pražračani ti pnčišiđni župskim knjigama prije početka malic© god. Na­ lazi se na putu. vijaka spominje se crkvica Sv. Pastirski stan Kruška Stopa M a i r t i n i ć . 340. 19 Pastirski. Interesantan je basreljef iz g.1 Prazničku župsku crkvu Sv. str.

ponekada samo Radovan (god.. Arbunić alias Radovan. Marko Klimiinović. dalje prezime dolazi u župskim knjigama redovito.: Ivelić. Stefana.: Tomaseus. Tomašić. Arbunić alias Radovan. 1668. pop Bokanić. Jurinović. Valentineo. 1622. 1592. Aquilla. Pijkovic.: Marangnnić. Koiljatič. od g. pop Čepa/rnić. Pletaja. Ivan Goc'ć. Frane Pijkovic. U matici se spominje prvi A. 1644. Jakov Martinić. CJaleoti di Prasnice 2 Nikola Goić. Kušćić. Stefan Martinić Franjin. Baturić. Pinesić. Mijić. u pučiškim župskim knjigama Arbunić iz Pražmca zabilježen g. Betinac) 8 porodica.. 1601.: Davidović. 1593. 1600. 1608. 1855. Mihoević iz Vrboske. Popis (pucama) pa vezi s regrutacijom zsa bračku galije g. Stopio. kao' Bovinić. 1762. od g. Radovan detto Arbu­ nić s napomenom: iz Pučišća.: Nikolić. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je Bovinić iz Pražnica g. 1733. Murlačić. Juraj Goić. 174 . iSujić. Svetinović. Kliminović. 1602. Mikšić iz Pučišća. u bolskima g. Stančić. 1609. 1605. Nikola Mihovilovic.: Mladinić. v 1598. u đolskima Buvinić g. Boljesić. Ivan Majdenović. Stefan Martinić pok. Anton Mihovilovic.: svećenik Ivan Deskoveo-Dešković.PreMniena prvih dvadeset godina (matice prvi put' spomenuta' 1590. Ivan Lučić. Lovrinković. Stipetić. JeroBim Jurišević.: pop Ivanović. Martinić. pop Prodić. i 1778. Lišćević đe Bojano. 1646. 1625. Gospodnetić.: Klimsić. Kovačić. Matijašić. 1594. Mihovil Martinić. Thadei de Thamasie. Panje) 8 porodica.: Stipasimović. Buje. Jakov Martinić pok. g. 177i. Livačić. Vučić. Ivan Rad'čić. Valentinović. Ivan Martinić.: Biloborović. s napomenom: iz D o l a . 1603. 1851.) U boboviškoj matici zabilježen kum iz Pražnica g. Sadanje porodice A r b u n i ć (nadimci: Radovan.: Prodić. Klinsić (ili Klinčić). Metloguze. Mandušić. U postirskom popisu u vezi s galijom g. 1839. Iveljić. 1625. Ivana. Lukinović.: Mihovilovic. B i u v i n i ć (nadimci: Benjavin. Lučića Pobroević. kasnije Buvinić.:-Radovan Arbunić. 1591. U matici od g. g. 1634.

. 1667. i 1699. 1772.3 U popisu »galeoti di Prasnice« g. U matici cd g.2 U nerežiškoj matici zabilježen je Goić g. 1796. god. Ivelić alias Lukrić do u XIX. 1740. 1694. U XIX. U matici od početka (g. uvijek s napomenom: iz Pražnica.. Škum. klerik Goić g. u pučiškoj g. Fraturčić alias Jakasović. g. 1574. 1650. u bolskoj g. zabilježena su tri Goića. u dolskoj g. i to kao Eterović..v... 1747. Piković. 1738. u Pražnicama se nalaze tri Jakasovića. 1694. 1723. uvijek ^napomenom: iz Pražnica. s ovim se prezimenom češće sretamo. de Ivel­ lio. »difensor« Radoš Ivellio. 3 f God.8 (Prez'me se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Prcimiko. nailazi se Iveljić. alias Pitković. Među porodicama. J a k a s o v i ć (nadimci: Kuna. 1649. od g. s napomenom:. U matici prvi Ekterovic zabilježen je g.) kao Iveljić. 7. a tako redovito i dalje. 1574. dolazi više polta Mihovilović alias Lukrić. Veli) 14 porodica. Ivelić vulgo Lukrić. Ran je) 2 porodice. 1888. u postirskoj g. U matici zabilježeno prezime g. u povaljskoj g. Kučada. 1625. Etorović i Ekterovic. u XIX. 5. 1637.. v. 1493. 1657. Lučić. a g. vijek. 9 U dolsk'm župskim knjigama zabilježen je Ivelić g. 1744. a. po­ javljuju se različni nadimci: alias i vulgo Pahalo.4 E k t e r o v i c (nadimci: Harle. 1688.. g. i to često od g. u pastirskima Lukrić g. G o i ć (nadimci: Dračevka. U prvoj polovici XIX. 1747. Tare. 1750. g. 1590. a g. 1664. Nadimak Pitković očfto je od izumrle po­ rodice Pijković. i 1660. g. i g. 1666. 1683. nobil de Ivellio. alias Gariful i Kuna. Parun Pjerovi. g. U popisu pučana. 1642.. 10 175 . pored Iveljić dolazi Ivelio ai!i Ivellio. 1611. 4. 1676.—1670. U matici skoro od poretka (g.3 Prezime dolazi u popisu vlasnika pašnjaka g..—1657.. Žmirko) 6 porodica. F r e d o t o v i ć 1 porodica. 1589. kao Ivellio alias Andrijević. Od g.3. i u mizuraciji g. u pučiškima g. samo Lukrić. 1657. 6. Goić-Soldari. 1636.iz P u č i š ć a. koja je u matici bilježena i kao Pitković od po­ četka matice do oko g.7 Jerolim Ivellio. Ivellij alias Kunić. 1721. spominje se »defensor« Juraj Ivellio5. I v e l i ć (nadimci: Ajunt. 1654. više puta samo Pahalo. s napomenom: iz Gornjega Humca. 1574. g. ima Goijch. Mise. koji su dobivali sol g. a jednom g. 1824. Mužića. Radoš Ivelić. v. 1688. koji su primali sol g.—1680. U popisu pučana. Bortulovi. Jerolim suprakomit 6 . Nevoda. 1837. i 1746. Bofoić.). . s napomenom: iz V r b a n j a . a tako isto više puta kasnije. Tica) 11 porodica. 1850. s napomenom: iz M a ­ k a r s k e .. 1705. U popisu novoga stanovništva g.. koje su primale sol g.. spominje se Bovinić.

alias. 1589.. 1849.. Kovač 2 por. 1715. K u z m a n i ć (nadimci: Jakovac 2 porodice. Tonsić je zabilježen u matici g. vrlo često Maritime alias Jerčić.9 Još prije. 1657.. Kao Kuzmanić oid g. Tatarinac-Brago 1 p. u matici je često zabilježeno Klinsić.. do sredine.) rektor Cusmaneo. Zelenko) 8 porodica..9 ^Porodica Tonsić izumrla je u noviie doba. u matici Kuzmanić iz Rogoznice.^ Panada 1 por. 1725. 1681. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva od g. Gungo. 1685. 1708. v. g.) 24 porodice. 1704. 1591. Poštar 1 par. alias Verbora. kasnije od g. i 1791. mnogo puta Martinić vulgo. 1683. Bukalo 1 por. od g. dalje. i kroz XVIII. 1620. 1717.. u Statutu se spominje Clmsich Christinus. g. 12. dakle oba prezimena istodobno. s napomenom: iz Pražnica.. a o... Ditlć. Sisle l p . 1657.. 1600.. U matici od početka (g. Prezime se spominje u nerežiškom popisu vlasnika pašnjaka g. U popisu bračkoga plemstva g.. Tesle. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemistva od g. 1591. iz P o s t i r a.9 Prema nepotvrđenoj verziji.8. Čule 2 por. Koljatić-Tonsić.) 9 porodica. samo Justinić od g. Ladro 1 por...XIX. dakle. 1709. klerik Cosmanei..d g. kurat Cusmaneo. Martinić-Gusan. g. 1788. đetto Kusanovic.. 1893. Selačić 2 por. 1657. J e r č i ć (nadimci: Bačić. 1647.. Veli 3 por. iškurele 1 por. K l i n č i ć (nadimak Juistinić) 3 porodice. 1681. Bilie 1 por. U prazničkoj matici od početka (g. samo Martinić od početka matice. 1697. Portada-Zorzinka 2 por. 11 K o l j a t i e (nadimci: Mića 1 p. Hula. Demon 3 por... Ovakvo prezirne dolazi do oko g.. g. 1657. oženjen g. 1860. g. 1657. Samo Tonsić često od g. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. i 1724. Martinić dicti Kus.).) 5 porodica. L a z a n eo 1 porodica. U dolskoj matici zabilježen je g. g. v. i 1695. U matici g. 9. 1375. 1772. s napomenom: iz Selaca. od g..anović iz Pražnica. g. 1683. Jurac 1 por. 1771. 14. K u s a n o v i c (nadimci: Barišin 1 porodica. Kao Klinsić nalazi se u popisu bračkoga plemstva g. God. porijeklom iz Poljica. Nifcota. više puta J. U matici (g. . U matici često od g. 11. Tonsić 4. Gusanović. a a u pučiškisna g. 1773.). Mlhoj 1 por. U bolskim župskim knjigama Pijković se spominje g. Curik 1 por. Zečak 2 p.. 1768. L u k i n o v i c 1 porodica. 1682.9 176 . 10. 1743.. dolazi često i kao Klinčić vulgo Justinić. 13. 1777. 1675. nalazi se prezime Koljatić. Kanana 1 por. Guslić 1 por. g... i 1782. a u puč'škim župskim knjigama zabilježen je Koljatić iz Pražnica g. i 1854. 1653. U dolskoj matici zabilježen g. 1684. 1781.. U matici često od g.. pop Tonsić iz Pražnica. skoro od početka do danas.

bilo je 8 porodica Mladimić iz Pražnica.. Prezime se nalazi u popisu pučana.. v. 1594.od g. koji su priznali sol g. Lukrić 2 p. i IUI pirvom početku XIX. a g. 1742... samo Sukelić kroz XVII. 1643. klerik Mihovilović. i 1648.M a r t i n i ć (nadimci: Vrbora 2 p. Kusanović. s napomenom: iz Pučišća. (Jedna je porodica — Kokić — dose­ lila iz Pučišća). $ nadimkom. i 1876. 1589. 1788. M. samo Verbora g.4 S e k u l o v i ć 3 porodice. Trifom Mladineo g. Kusanović dicti Kovačić. spominje se Mihovilović Juraj procurator del popolo di fPrasnize. Tuttur 1 p.. 1657. nalazi se porodica Mradinei alias Mladinić.. U matici od početka g. Jakovjev 1 p.. 1682.) 17 porodica... 1574. Maškiarin 1 p.. detto Sukelić g.. 1790. God. 1666..—1657. alias Verboora od g. 1810. 1625. i 1602.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. ukopano je 14 Mihoviliovića u crkvici Svih Svetih. M. 1629. 1738.. u sutivanskima g. 1688. 1825. alias Cezar od g. Francin 1 p.. Murvički Sekulovići porijeklom su od' roda Šćapanovića. 1579. uvijeik s napomenom: iz Pražnica. u idolskima g. s napomenom: iz Gorjega Humca. 1833.. iz Pučišća. a od g. 1625. U matici od početka (g. 1591.. kao Mihovilović alias Kovačić. U nerežiškim župskim knjigama spominje se Mihovilović g. 1794. 1703. uvijek s napomenom: iz Pražnica. M. 1679. 1642. a g. Raus-Biigec 1 p. u boboviškima g. 1682.. u postirskima g.. 1736. v. 1775. a jednom g. Mlađinei i Mladineo. v.. 14 U popisu bračkoga plemstva od g.2 Od g. U matici od g.. od god.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g.13 Mihovilovića ima u Škripu.. v.."1683. 1796. u postirskima g. 1705.nić procurator del populo. i 1794. 1683. s nadimkom Jerčić. u dolskima Martinić dicti Kusanović g. 1574.. Mihovilović alias Lukrić od g. 1646. Savj 2 p. i 1672.9 Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka g. U matici g. Prezime se nalazi u popisu pučana. do druge polovine XIX.-Parjević od g. koja su birali povaljskoga opata g.... s napomenom: iz M u r v i c a . Mihovilović vulgo ili alias Haber god. samo Banić često više puta od g. samo1 Lukrić od g. 1745. 1685. pop Mladineo spominje se g. 1772.. 1664. kao Mladinić... U popisu plemića... Kukovac 1 p. do 1802. koju je u mjestu sagradio pop Mihovilović. 1616. M. M l a d i n e o 2 porodice.. 1593. 1644.2 God. 1655. koji sai dobivali1 sol g. nik za narodni život i običaje 12 177 . 1721. Pušibate 2 p. Haber 1 p.. 1613. Sukelić detto Banić. Hajo 1 p. 1816. Mihoj 1 p.). u bolskima Mar­ tinić g.1* U nerežiškim župskim knjigama spominje se Martinić g.. . M i h o v i l o v i ć (nadimci: Colo 1 porodica.) 3 poro­ dice. Tarla 1 p. g. 1615. U župskim je knjigama ponekada zabilježen u XV111. u pučiškinia Martinić g. i XVIII. i potpisali konvenciju.. spominje se Stefan Mart. i 1705..

1792.. A n i č i ć u početku XIX. g. 2. 1801. Porodica se preselila u (Pučišća. 6. 1740. v. a g. Bolski su Vileničići od t / z v .) i Novog sela (g. 1833. B i l e t i ć u prvoj polovici XIX... 1784. a preostali su izumrli. ponoidice 1. Nekoliko puta zapisano je Veleničić (god. 1783.. U ispravama se spominje stanovnik Splita Juraj Aquila brački plemić g.. do 1744. i to nekoliko puta s napo­ menom: iz " župe G o r n j e g a H u m c a. s napomenom: iz S u m a r t i n a. 1707. jedna ženska Staničić alias Bartulović. 13 7. s istom napomenom god. B e z m a l i n o v i ć u župskim knjigama u drugoj polovici XVII. s napomenom: iz Pražnica.1808. 1536. i to g. Tita) 2 porodice. Porijeklom je porodica iz M a k a r s k o g a p r i m o r j a. i u prvoj polovini XIX. 4. i 1793. 1863. nobiii della Br&zza. 1591. spominje se pop Bartulović. 1657. U puč. Posljednji Umro g. i788. 1731. spominje se Nikola Stipetic sudac u Pražnicama. B a r t u l l ' o v i ć u matici zabilježen prvi put g. 1681. 5. a u dolskoj g. s napo­ menom: liiz M u r v i ca.. 8. »messer GiroHamo Aquila et frateUi. i 1802. B a l o j e v i ć u matici se spominje u prvoj polovini XIX. 1680. 1657. 9 Porijeklom iz Bosne. B a t u r i ć u matici od početka (g. A k v i l a (Aquilla) spominje se u pražniškoj matici g. U knjizi vjenčanja s napomenom: iz Selaca (g. s napomenom: iz B o l a . 1791. 1551. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1844. U Nerežišćima pripadaju među novo stanovništvo. 178 . U pražniškoj matici od početka (g. U početku su se zvali Cvitanić po Cvitanu. 1721. Prezime Baturić nalazi se u popisu bračkoga pHemstva g. v. 3.. Kralo) 2 porodice. v. 1803. U matici od g. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a.19= S t i p e t i c (nadimci: Pirtkeša. i kasnije dosta često1. ali g. g. 1683. g. 17 Preselili iz Pražnica u Pučišća. 1590. V i l e n i č i ć (nadimci: Boljanac. 1637. i u prvoj polovici XVIII. s napomenom. Izumrle iB ćteeljeotie. i to g. 1658.škoj se matici spominje g.. abitanti a Spalato«. B a k o v i ć se spominje u matici u drugoj polovini XV111. 1800. g. v.9 God. samo Simić više pulta od g.). 1826. 15 20. s napo­ menom: iz P o l j i c a ...: iz D o l a . 1712. novog stanovništva. a također i Simić: kao Simiić alias Batković. v. U puč'Jškim župskim knjigama zabilježen je Baturić iz Pražnica g. 1820. 1594. v... i 1820. i 1677. Baturić alias iSimić.. i 1826.) dio danas.). 1780..16 a g. 1805. 1664. i 1851. .. i 1801. 1576. Stipetic. 1822. Posljednji put u župskim knjjgama g.). posljednji put g. v.

22. zabilježena je smrt žene Hranotić rođene Vacetović g. kroz XIX. J u d i ć i prvoj polovici XVII. 18. Posljednji put u župskim knjigama zapisano prezime g. vijeku više je puta spomenut u prazničkim župskim knjigama. 14. ponekada s napomenom: (g. v.. U Gornjem Humcu pripadala je porodica novom stanovništvu. B r i o b o r o v i c od početka matice (g. 1872.. 1645. 23. Jiuirinović iz Pražndea. v. U XIX. 13. 1593. K a t u š i ć !od g. v. isto je prezime zabilježeno u /popisu. 1634. B o 1 d o v i ć (i Bodiović) u matici sredinom XIX. pop Bokanić. 16. ido oko g. možda v kao Boljiić. do oko g. v. 1574.3 U bofekoj je matici zabilježeni g.. v. kao Jurinović češće od početka matice (g. koji su primali sol g.). 1628. 1802.. popovi i jedan klerik (g. 21.. 179 . do oko g. i početkom XIX. ali g. D u i ć u matici krajem XVIII. K a r ž e j od g. 1592. 1852. 1593. dobivali sol. v. y. polovini XIX. 1702. 1594. v.).: iz G o r ­ njega Humca. 12. 1644.. nekoliko puta s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1611. 17. 15.) i u početku XVII. 1574. do oko g. g.9. s napomenom iz B o l a . koji su g. K a p u l a r i ć u prazničkim župskim knjigama zabilježen je više puta u prvoj polovini XIX. XIX.). v. 1592. 1596. kasnije u matici kao kum češće kroz XVII. s napomenom: iz Gornjega Humca. i u prvoj polovici XIX.. vijek češće se u župskim knjigama spominju Katušići iz Zvečanja. 19..): iz Gornjega Humca. G o s p o d l n e t i ć od početka prazničke matice (g. s napomenom. kao Biloborovčić. H r a n o t i ć u matici krajem XVHI. 1636. v. koji su dobivali sol g. a često i: iz Dola. s napomenom: iz Pucisca. više je puta zabilježeno ovo prezime bar kao kum. vijek.) iz pustinjskog manastira Dračevluke. 1807. Prezime Jiuriniković nalazi se u popisu pučana. (Vidi! pučiške porodice !). i u prvoj.3 11. izumire oko g. 1592. kao Jurinković u XVTL v. v. U popisu pučana.. XVHL. i to u početku s napomenom. v. kroz XVII. C v i t a n o v i ć nekoliko se puta spominje u matici sredinom XV111. B o k a n i ć u matici g. 1843. J e 1 u š i ć u matici od g.. 1694.3 10! B o l j e s i ć od početka prazničke matice (g. 1602. 1783. 1823. a tako i g. J u r i n č e v i ć (ili Jurinović ili Jurinković: nije dovoljno čit­ ljivo u matici !) spominje se g. D e v i ć ui matici se spominje više puta krajem XVIII. 1574. (kao kum). s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . Pored toga.: iz Ž e ž e v i c e . pučana.. iz Sumartina. m 20. 1809.

M a n d u š i ć se spominje u početku prazničke matice g. 1747.nalazi u popisui pučana. M a r k o v i ć u matici od g. L i š ć e v i ć od početka matice (g. K l i m a n o v i ć od početka matice g.) do kraja XVI. v. 31. do oko g. 1593. ali g: 1689. zatim god. Kasnije. g. g. K u š ć i ć od početka matice g. Kao Mikačić g. 1668. v. 1788. i 1667. 1701. se nalazi u popisu pučana. vijek do oko g. U pučiškini župskim knjigama zabilježen je Kušćić iz Pražnica g. kapelan Litković iz Pučišća. . 1620. 1741.2 U pučišk. 1600. Marković iz Z a g v o z d a . 1574. 28. 1874. Marković sive Čulinović. v. 1796. s istom napomenom te kroz XIX. Godine 1864. a u doiskima Čulinović g.. s napomenom: iz P i u č i š ć a . 1664. s napomenom: iz Postira. 1758. .) više puta samo Čulinović. s napomenom: iz Pražnica. Vjerojatno iz Nerežišća. Prezime se nalazi u popisu pučana. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1826. vijeka nekoliko puta. do prve polovine XIX. do prvih godina XIX. 27. Marković-Forense. Prezime K. oko g. 1821.9 Prezime Mihačić spominje se u prazničkoj mati'ci g. 1657. Prezime se. L i v a č i ć u početku matice (g. 1715. K o v a č i ć u matici se spominje prvi put g.9 180 . 1641.. 30.. g. g. 1851.. do oko g. 1574 primali sol. L i t k o v i ć u matici kroz XVIII. 33. 1668. 1657. žena Mikačić s napomenom »ovdje nastanjena«. 1698. (smrt) s napomenom: Iz Postira. v. koji su dobivali sol g. 1779. koji su g. K n e z o v i ć u matici u prvoj polovini XIX. s napo­ menom: iz D u b r o v n i k a .3 i u popisu pučana »galeoti di Prasmiice« g. M a t i j a š i ć spominje se u početku matice (g. zabilježen je jedan Kušćić s napomenom: iz jPostira. 34. 1780. U postirskitm župskim knjigama zabilježen je (kao kum) god. 1623. (g.) i početkom XVTL v. 1591. 1641.im župskim knjigama zabilježen je (ikao kum) Dujmović iz Pražnica g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1574. 35. 25. Lešćević de Doimo) i kroz XVII. s napomenom: iz B o l a . v. kao Kušćić alias Miohacich. od g. 1593. g. Dujmović alias Kliminović.2*4. L o v r i n č e v i ć u matici dvadesetih godina XIX. dalje parok Ditković. 1593. 1789. 1590.32. L i n a r d o v i ć u prazničkoj matici kroz XVII. 1625. 1693. 1710... koji su dobivali sol god. 26. 1591.s . od g. Marković alias Ouilin. g. g. vijek. često Markoivić vulgo Čulinović (Culinovich i Zulinovich). vijek. 29. s napomenom: iz P u č i š ć a . s napomenom: iz Krajine.

1665. U popisu bračkoga plemstva g.. vijek. M u r l a č i ć od početka matice g.). nekoliko puta g. Nikulić iz Pražnica. 1697.paičiiškoj matici zabiliježen je g. 1693. u 46. 181 . 1723. ekonom Murlačić.4 39. U puč'škim župskim knjigama zabilježeno je g. Posljednji put Perak < matici spomenut g. do1 oko g. 1655. iselio. 45. g. 41. a god. 1819. God. do oko g.. iste godine (1717. v. 1642. P e r d i j ć u matici od g. g. s napomenom: iz P o s t i r a. N i k o l i ć u matici od g. Ovo se prezime mnogo puta. koji su primali. 1603. Murlačić. spominje se do oko g. g. 1656. Postiranin.. g. ponekada s napomenom: iz Selaca (g. 1861. zabilježen kao kum iz Pučišća. 1582. nalazi se ovo prezime kao: Niccolich o w e r o Marussich. 1632. Mikšić. 1687. M a t u l i ć u matici dolazi često od g. ali g. s napomenom iz R o g o znice-. a g. do početka. U pučiškoj matici g. 1830.36. s napomenom: iz V r b o s k e . samo Tomičio g. M a r a n g u n i ć spominje se u matici često od o. kroz XVII. 1590.3 U pučiškim žuopsikim knjigama zabilježen je g. U praz­ ničkim župskim knjjgama dolazi više puta. 11 U popisu vil'asnika pašnjaka zabilježen je g. g. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva od g.. 1738. 1589. O b r a d i ć u matici od g. 1375.) u Pražnicama je pairok MaturiLIe. 1806.9 Porijeklom iz Omiške R o g o z n i c e .. 1720. Perak alias Šare. 40. kapelan Murlačić. 1844.. s napomenom: iz P u ­ c i š ć a. 37. 1782. a u pučiškoj matici g. i 1787. 1646. a tako> isto g. te kroz XDC v. P e r a k o v i c u matici od g. Perak iz Rogoznice. iz Pražnica. Tomičić ailias Perdijć. 1605. M i k š i ć u matici od početka (1591. Perak-Salamunović. a g. U. do oko g. s napo­ menom: iz Postira. v. Mixich Radovano. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva g. da mistro boter Obradić živi u Pražnicama. 1567. 44. 1822. 1784. iz Gornjega Humca (g. g. do 1826. spominje u župskim knji­ gama i do druge polovice XIX. pop Murlačić s napomenom: iz Pražnica. 1715. 1807. do oko g. Marušić alias Nikolić. sol g. i 1826. 1657. XVIII.. g. P e t r i č i ć se spominje u matici od g. 1717. zabilježen je Matulić-Sile. g. Tbmičić alias Perdufc iz Pražnica. 43. 1756. 1641. 1859. 1676.. i 1807. 1642. artefice Obradić.). Missi.. 1657. jeir je g. M i h o e v i ć u matici cd g: 1593. i 1872. sudac. 1657.. 1782. 1574. 1782. mistro Obrad'ć. 1833. 42. umire kurat Murlačić. 1738. i 1724. s napomenom: iz Dola. Kasnije se O.. 1795. g.9 U Statutu se spominje g.9 38. 1636. 1693. ali g. s napomenom: iz Bola. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1830. 1689. 1638. iz Dola. P a s k v a l o v i ć (:i Pasikvaiinović) u matici od g.

1669. U popisu novoga stanovništva od g. 1765. 1807.3 50. Godine 1740. s napomenom »iz B o 1 a« do XX. 1719. 50.. U dolskoj matici g. koji se. 1822. 1630. Pinesius. s napo­ menom »estinta«. Godine 1789. Prezime u Pražnicama nestaje oko g. Pinesio. Radoslavljić. ® napomenom :iz Gornjega Humca. vijeka. 1814. 1814. U pučiškim župskim knjigama spominje se g. »iz P o s t i r a« do sredine XIX. 1635. 1815. Prezime se spominje do druge polovice XIX. vijeka.. 53. vijeka. i u toku pirve polovine XVII. Posljednji se put spominje g. P l ' f e n k o v i c se spominje u prazničkim župskim knjigama od g. samo Marjanović više puta od g/1670.: iz G o r n j e g a H u m e a. g. T i o m a s o v a ć u matici od g. možda isto što i Salamiunić. s napomenom. do 1820. spominje prvi put g... g . 1618. do okO' g. 52. 1600. Marjanović iz Pražnica. 49. spominje se Marko Stanišić u Pražnicama. v. i to g. R a d o s l a v č i ć (i Radosllavić) u matici od g. 1754. P i n e s i c se spominje od (početka matice g. s napomenom iz Postira. S t a n i č i ć u matici od g. g. s napomenom. samo Šairić g. & 1842. dio 1740. više puta od g. s istom napomenom i kasnije više puta. do oko g. 182 . g. 1695.. spominje se »ilirski« pop Sičić. Tomasović alias Marjanović. Salamunović aFias Šariić. Prezime prestaje oko g. U popisu pučana. Oba prezimena prestaju u matici šezdesetih godina prošlog XIX. 1657. ali g. 1758. 1832. koji su primali sol g. koje je dobjeglo pred Turcima. spornije' se jedna ženska kao Staničić alias Bartulović. 1692.1744. 1590. a g. S t i p a s i n o v i ć od početka matice g. s napomenom: iz P o l j i c a . pop Sesnić. v.. U popisu bračkoga pltemstva od g. s napo­ menom : riz P o 1 j i c a. 1698. S a n t i ć u 'matici od g. 1574. s napomenom: iz Š k r i p a . g. 1682. g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1640. i 1763. 56.47. Mariianovic alias Tomasović. 1747. 1856. i 1709. 1657. 1576. 1741. 54. 1839.9 Spominje se u popisu vlasnika pašnjaka g. pop iz bračkog manastira Dračevluke. 1827 spominje se jedna žena Tomasović iz Pučišća. 10 55. g. S e s n i ć u matici od g. Salamunić alias Sarre.4 48. 1635. 1591. S a l a m u n o v i ć u matici od g. U Postirima porodica pripada među ovo stanovništvo. zabilježen je Salamunović alias Šare. Porijeklom iz Poljica. 1685. S i č i ć u matici kao kum od g. 1833. kao ba­ bica. Mariano vich de Poiza. 1589.

. str. Nadali. đe Andreiis. i 1636. 2 Mlađineo. Ceprnjić.. s napomenom: iz Goirnjega Hiuimca. Vučić vulgo Raguzel. do druge polovine XIX. v. & napomenom: iz Murviee. J-iUkšić. (Vidi Pučišća ad 2). ibid. list 10. 1802. 1589. 188. 142. koji se spominje g. Ve3!. 63.Pražnica i gornja sela u popisu su g. 332. U Pražnicama se spomniju g.. đe Thomasis. 6 Ciccarelli. ibid. Q2.57. str. 1765. Pinezić. Nikolić. ali g. 1656. 299. Kandija. Frane. is Ciccarelli. Communitatis Brachiae. ibid. ibid. a oko g. ibid. vijeka«. izdala Matica Hrvatska. i XVI. 1851. Za. do 1815. i u prvoj polovini XVII. str. v. 1591. Babica.. Lib. ali g. 14 Ostojić. Bartuzzi. ibM. 59. 281. 1933. V u č i ć I u početku matice g. 58. kao Vukić ide Komaj iz K o n a v a 1 a. de Hettore. str. 3 Popiis kod I. 9 Ciccarelli. de Martinis. 281. IV. Mišetić. . g. . od g. 399. V a l e n t i n o v i ć u početku matice g. Utini. * Ciccarelli. 1 183 . 143.. 1718. 60.. 61.. 15 Ciccarelli. Jeričević. 1683. Žuvetić. str. ibid. 1593. Prodi. 254. g. Nižetić. Strafortić. Pavisović. 336. str. 1635. Zagreb. Bovinić. 10 Popis kod I. Bartučević. 321. ibid. 321.. 302. i 1860. 11 Statuta municipalia ac reformationes magnif. 370. Ivan Jakasovic. str.. Marko Stanišić i Marko Jakasovic pok. do početka XVII.. LITERATURA I BILJEŠKE: Ljubo Karaxnan: »Umjetnost u Dalmaciji XV. <g. 18 Dišin. Jakšić. g. 436. 1620. samo Zelanović s napomenom: iz Dola. g. kao Valentineo. g. 259. Co.ić u prvoj polovici XIX. 1593. 1747. 317. 1817. Babica. i 1617. zabi­ lježen je u Pražnicama ekonom-pop Trutanic. s napo­ menom: iz Škripa. 172. 1777. i 1819. str.. 1632. Jaikov Jakasovic.. g. 340. Mladiiniić. 1602. Thomaaeo. g. ibid. 45. str. Kasnije. v. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. s napomenom: iz O m i š a . Davidovie. Miissi'.. 413. 227. 4 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. 1598. 1855. T r u t a n i c u maitici kao kum g. str. šoljanović.. 1772. ibid. 202. g... 1659. str. Thomasei. 84.. Š ć a p a n o v i ć prvi put se spominje u matici g. 51. 13 Ciccarelli. i? Ciccarelli. ibid. i 1686. s Ciccarelli. Vuković. str. 12 Ciccarelli. str. T o m a š i ć u početku matice g. 1758. s Ciccarelli.. ibid. ibid.. ibid. ovi novi stanovnici: braća ( ? ) . v. 255. V u č i ć II u matici od g. Ravanović. Thomaseiuis. 198. čikarelović.Šlćapanović vulgo Zelanović.. ibid. 1616. 1777. 1811. 1591. nasljednici Jurja đe Cranchis. Iveljiić. Vjerojatno od Vukić. str. ovi vlasnici pašnjaka: De Tomasi. Kuzmić. ibid...

župa je u Gornjem Humcu od g. Ivan Bezmalinovic. Matij Tonsićr Nikola Juković Ivanov. GORNJI HUMAC Prema tradaciji. Galeotti di Cumatio Superior6 Juraj Cvitanić. Petar Matković.s registracijom za bračku galjii g. a povećao se doseljenicima iz Mošuja i Dubraviee. postojali stani Bolno čelo i Okladine. Matija. Nikola Trohavčić. U blizini su. stan. 1625. Marijan Tonsić. 184 . Trutanić. mjesni sudac 4 kurat Jerolim Vranjican 5 Popis (pučana) o vera . Juraj Brizić. Petar Pavitović. Marijan Tonsić Mihovifov. Jerolim Ceparnič. plemić. Ivan Sesnjpć. jako razvijeno stočarstvo. Petar Juković. G o r n j O'hu m č a n j a n i u 1579: 1615: 1637: 1656: štampanim ispravama svećenik i rektor Jerolim. Stefan Ljiković. Juraj Litkovič. Marin Matković (zamjenik plemiću). Nikola Jurišić (zamjenik). U XV. Ivan Vrsalović Vickov. Stefan Brakusić. 1570. Mihovil Tonsić. pored vinogradarstva.J u s t i n i ć imaju stalno 'boravište u Pražnicama. vijeku iselilo se više porodica prema Bolu. Petar Poljican. Nikola Bezmalinovic. Juraj Petron Lukin. njegov sin Jakov. Melhior Silović. da je privremeni pastirski. Ivan Juričević. Ivana. te su pod nju potpadaFJa do XVIII.. nastao je od pastira. Vinko> Kevešić. Jakov Matković. M. Prema Schematiismus Cleri. Matij Sesnjić pok. Cepernić2 Jakov Vuković. sva istočna bračka naselja. Ivan di Ljiković. Marin Sesnjić. Anton Munitić pok. Gregorij Trutanić. prcikurator puka 3 Toma Tomić. Toma Besrama (zamjenik). Matij Vrsa­ lović Petrov. Ivana. Ivan Muniitić pok. Dolu . Petar Bezmalinovic.GOMILICA — ZAGRAČIŠĆE Pastirski stan Porodice K l i n č i ć . aprilično sječa šume i pčelarstvo. te bi se moglo smatrati.1 crkv. v. Trifa Daviljović. prema pričanju mještana.i Pučišćima. U okolici je. Ivan Vrsalović Matin. Nikola sin Ivana Sesniiica. Dominik Lunardović. Juraj Rarartković.

iz M e d o v . Fratar) 5 porodica. 9.Bolski su Martinisi od Martinića iz Gornjega Humca. 1752. Pujiz. Postiranin. iz P u č i š ć a.. doseljeni iz P u č i š ć a . 1698. 7.T o m i ć I (t. 1581. 1745. š ć e p a n o v i ć (nadimci: Biskupovic. 185 . š." i u popisu pučana galeota od g. Colo) 40 porodica. U popisu pučana među galeotima Gornjega Humca g.. Miichieli) 1 porodica. zabilježen je Maričić iz -Gornjega Humca. Tutić. koji su dobivali sol g. iz S o l i n a . Humca za­ bilježen je u bolskoj matici g. 1657.8 U Škripskoj matici zabilježen je g.Sadamje porodice7 1. D r p i ć 1 porodica. U prazničkoj matici zabilježen je g. 11.6 U Postiriima (u matici) zabilježen je g.T o m i ć IX (t. E t e r o v i c 1 porodica. 1782. Mirkovle. livoguz. Michiieli) 1 porodica. M a r t i n i ć 1 porodica.D o c a doseljen oko g. 1773.. U suipetarskoj matieii g. spo­ minje se Juraj Brizić. 3. j . u dolskoj matici iz Gor. u poisb-lrskoj matici šeapanović sive Biskupovic iz G. Firo. Prezime se nalazi u popisu pučana. a g. iz P u č i š ć a.. Ćuk) 6 poro­ dica. pop Briizić iz Gornjega Humca. (Michieli je porijeklom iz Rogoznice. a g.. . M i č e 1 i . i 1698. g. i 1820. kaoi Šćapanović dicti Klunčević iz Gor. j . g. 1756. B r s t i l o 1 porodica. God. Beg. g. u bolskoj. U škripskoj matici zabilježen je g. a kao Šćapanović vulgo Biskupovic g. 4. gdje se ovo prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. Klunčević. 1625. Pićulin. u Sutivanu g. S e s n i ć (nadimeii: Petrović. 1754. 1733. 1686. a samo Š. Prema nepotvrđenoj tradiiciji.. Humca u prazničkoj matici. Truta) 5 porodica. Remeta. 1764. pop Maričić iz Gor­ njega Humca. šćapanović iz Gornjega Humca. Š. g. Marinelić iz Gor. M i) č e 1 i . spominje se pop Jerolim Marinčić iz Gornjega Humca. Šeapanović vuFigd Zelanovic. 1765. Humca zabilježen je u prazničkoj matici g. 1818. Prez : me kaoi Schiappanovich alias Scipioni nalazi se u popiisu bračkoga plemstva od g. 1625. Huhnić) 8 porodica. 2. Humca. 1747. Humca. 12. 1686. 1710. doseljena iz jP u č i š ć a. a doselio se u Pastira). 6. 1753. iz Gor. 8. B r i z i ć (nadimci: Perić. Humca. u selaekoj matici dolazii g. 10. 1777.. M a r č i ć (nadimci: Moirnar.6 Sesnić iz Gor. 5. porijeklom iz C r n e G o r e. Zelanovic. 1574. P o l j a k 1 porodica. Lukaš. M a r i n e l i ć (nadimci: Gvaridjan. 1857. pop Brizić iz Gornjega Humca.

Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.. koji su dobivali sol g. Longo. 1755 i 1762.12 g. Č i k a r e l o v i i ć kao Kukretić bosansko-hercegovačka plemićka porodica. dr.) ukupno 13 porodica.« U pučišikoj matici Tomić iz Gor. 1605. Carević sa podna&imeiilma Pifar. Prezime je zabilježeno u popisu pučana. a IU selačkoj g.13. 1820.. Humca g. kao »index in Humazzo Sup. U bolskoj matici zabilježen je g. V r s a l o v i ć (nadimci: Matešić 2 porodice. . 1625. 10 Izumrlie ili iseljene porodice11 1..9 i u popisu pučana gornjohumanslkih galeota g. Humcu jest Jerolim Cepernić. [Perić. od o. 186 . Mali Ive) 4 porodice. 1574. 1657. 15.6 17. T r u t a m ii ć 2 porodice.. pop rektor crkve u Gor. 1792.. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Desislav Čeprnja brački je sudac (od hvarskog roda Gjivića). Ovo se prezime nalazi ui popisu bračkoga plemstva od g.8 14. 1580. pašnjaka g. 1288.. 1637. Čikerelović iz Gornjega Humca. 1929. 1574. 1776. Prezime se nalazi IUI popisu pučana. koji su primali sol g. Mirko Vrsalović. t. U prazničkoj matici zabilježen je Taras iz Gor. 1184. 16. T o m i ć (nadimiak: Palac) 1 porodica.13 2.9 i u popisu galeota Gornjega Humca god.2 U dolskoj matici zabilježeno je prezime Čeparnić iz Gornjega Humca g. Ovo prezime kao Zeparnich nalazi se u popiisu pučana.9 i u popisu pučana galeota g. T a i r a s (nadimak: Veli Ive. je matici zabilježen Cvitan'ć iz Gornjega Humca g. 1625. 1657.6 U mlinarskoj. Bilan. i 1803. 1589. da pripadaju među najstarije useljene rodove na Braču.'azi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. Rude) 8 porodica. 1575. 1625. a u škniipskoj g. 1657. 1829. Humca zabilježen je g.14 Iselili u Pučišća. 1574. 1625. Gobac. Barbun. Stopa i Veli 5 por.6 God. C v i t a n i ć se naf. Rovimjež 6 par. U goirnjiohumčanskoj matici od početka.6 Za Vrsalovića veli g.? Spominje se Toma Tomić g. S t i p i č i ć (nadimci: Bile. U Gornji su se Humac preselili iz Mošuljice (Mošuja). koji su dobivali sol g. župan Čeprenić spominje se u povaljskoj listini g.8 3. j . 1862. Prezime se spominile u popisu gornjoiselskih vlasnika. C e p a r n j i ć (ili Čeparnić).

a u boboviškoj g. i G o s p o d n e t i ć prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.4. M u n i t i ć Juraj Munitić na'l'azi se g. 8 Porijeklo porodice vjerojatno iz Poljđca. 14. 1747. u popisu gornjohumčansfcoga novog stanovništva. 1716. kao Giovamiizj allias Ivaniissevich i kao Ivanissevich. kao Dominis alias Gospodnetić. 1747. U matici G. Pre­ zime se spominje u nerežiškoj matici g. i kao zamjenik jednog plemića. 7. 1752. i 1688. Humca g. 1772. Iselili u Supetar. Prezime is© spominje u poposu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 1803. Humcu do oko g. M a t k o v i ć nalazi se u popisu pučana gaieota g. Humca. P r v i n i ć dr. 5. 1625. 12. s napomenom: iz Gor. 15 U bolskoj matici spominje se g. u praz­ ničkima g. 1673. 1620.15 U dolskoj matici zabilježen je Dević iz Gornjega Humca g. Humca. a u prazničkoj g. Upopisu bračkoga plemstva g.. 9. 1625. i 1818. 1750. 1625. 1746. Humca g. 8. Humca.. Humca g. Humca g. Munitić iz Gornjega Humca.7 U pučiškoj matici spominje se g. matici zabilježen je Kačić iiz Gor. 1762. 1812. 10. s napomenom: iz Gor. Humca. koji su do­ bivali sol g.7 U bolskoj matici zabilježen je Trohavcić iz Gor. 1798. 1657. 1633.. 1655. d 1797. 1625.9 i u popisu pučana galteota iz Gor. »Cropani Pervinich de Bracia villae Culmatiji Superioris«. 6. 1820. 1437. s napomenom: iz Gor. te u supetarskoj g. Vrsalović spominje16 oko g.. Dominis sive Gospodnetić. 1782. samo Dominate iz Gor. 1628.6 U bolskoj matici spominje se Matković iz Gor. 187 ... Humlca g. 1715. 1817. I v a n i s e v i c prezime se spominje u prazničkoj matici g. 1574.13 D e v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. 11. 1747. 1686. 1657. 1589. 13. I l i j e u nerežiškoj matici © napomenom »iz Gornjega Humca« * g.—1439. K a e i• ć nalazi se u popisu novoga stanovništva od' g.*5 U positarskoj.8 U 'bolskoj matici zabilježen je g. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. Litković iz Gor. a g. u prazničkoj matici zabilježen je pop Gospodnetić iz G. zabilježena je porodica Prvinlć-Kragujević. Humca. 17 T o n s i ć se spominje u popisu pučana u vezi s regrutacijom za biračku galiju g. i 1754.6 Prezime dolazi u škripskim župskian knjigama g. T r o h a v c i ć prezime se nalazi u popisu pučana. L i t ' k o v i ć nalazi se u popisu pučana gornjohumčanskih galeota g. 1799.

Starijih župskih knjiga nema. Matešić. Karmelić iz Bola. LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensi. Matulić. Lučić iz Bola. ibid. 1777. Biskupović sive šćapanović.: Ostojić. Vitnić o.: Krstulović iz Nerežišća. župnik Marinković-Spađić iz Bola. 58..17 U bolskoj matici zabilježen je Vukomilović iz Gornjega Humca g.: Tomić. ibid. Toma Jakasovic. 1771. 1755. Jakov Jakasovic.. 1789. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. bilježio sam g. Babica ibid. mogao pregledati župske knjige.. strl 253—255.. Hančević. Babica. 302. Bezmalinović. 1774—1821. Taras.: šimetović iz Bola.. Trident. pop).. V u k o m i l o v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanov­ ništva od g.: Filipić iz Milne. Sesnić.: pop Trutanić. Trutanić sive Mengić. Maričić. 1784. Jakasovic iz Pražnica. 11 Ne imajući svojedobno starih župskih knjiga. Bošković o. 1932. 1939. Ciccarelli. Bricić. 1772—1783. nalazili su se u Gornjem Humcu ovi novi stanovnici: Vinko Vukomilović. 1776. živković.: Ivanisevic.. Sv. 340. vidi: Pučišća. 1718. is M. (Vidi Pučišća. Petrić iz Bola. Pošto sam naknadno došao do gornjohumčanskih knjiga. Split. 15 Popis kod I. i? A. 255—256.: Jurunović. veljače 1941. ibiđ. Šća­ panović . Jurišić. 8 Ciccarelli. 13 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. i.. Stipičić. 287. Croatia sacra. str. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. Mirković. list 10—11. Marijančević. živković o. Perdić sive Matulić. Zagreb-. 84.: Gospodnetić. 1912. Trutanić. 14 Za porodicu Ciccarelli. Pavich.15. treba da dometnem još ove izumrle porodice: Matulić (oko g. Bezmalinović o.. 9 Popis kod I. ibid. ibid. Nikola Jakasovic. 50. 10 M. Ciccarelli. 1 2 3 4 3 188 . 1772. Ceparnić. Biličić-Petričić iz Postira. str. Marinelić. Mate Kačić. str.. Vrsalović sive Ca­ rević. Tonsić. Juraj Munitić i Jerolim Dević... 322. ibid. 1778. donosim prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina u ovoj bi­ lješki: 1770. Zaninović. Krstulović iz Bobovišća. 1747.. str. 1773.: Eterović-Paraon. str.: Kačić. 1774. Jurišić o. 1770—1789. Renđić iz Supetra.to tek 16. bilješka ad 4). ibid. pop Tomić. 1775—1867. ibid. 1782. 1938. šćapanović. (Vidi Pražnice. 1785. odnosno čikarelović. Buvinić iz Pražnica. fi Mladineo. ibid.: Perdić. Glušević sive Tambić. Petrić. Rađojković iz škripa.sive Biskupović. pop Vrsalović. Trebotić iz Milne. Vrsalović. 1779. pre­ zimena izumrlih ili iseljenih porodica Gornjega Humca po bilješkama iz drugih bračkih župskih knjiga i isprava. str.: Trohavčić. godine 1747. 1770—1780. Bošković. Luketa iz Postira. premda je selo staro.: Dević. braća Tomašević. str. Ciccarelli. ibid. 1775.: Vitnić. 1783. 143. Jerkulović iz škripa. 12 Ostojić. bilješka 2). Cvitović. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. str. Dujmović iz Supetra. 7 Pošto sam naknadno.

Dogančić. Glušćević iz Novog sela. Nakal 34. U XIX. jer se kopajući nailazi na stare (rimske) predmete. Graca. Glušćević vulgo Slečić. Bezmali­ nović vulgo Juirjević. B r i z i ć . Trutanić alias Mengić. stanov. U tom su broju i ova manja naselja i zaseoci (Selca. 189 . iz G o r n j e g a H u m c a. Doganac.: pop Pavičić. Vusio. Tonsić alias Marijančev'ić. Danijelović iz Novog sela. Roguljić. Sesnić. 1912. vijeku Selca su naglo napiredovala. 1 porodica. Tbmasović iz GOT. Žuvič. prezimljuje u Gornjem Humou. Vrsalović iz Povalja. Selca. Glušćević vulgo Vuilin. Jurun. Smrčevik 20 i Zagvozd 12 stanovnika. Štambuk. Didolić.Pastirski stan Šala Na jugoistočnom podnožju Vešca nad Veškim poljem nalazi se pastirski stan porodice E t e r o v i ć iz Nakla. SkargimC Bezmalinović. SELCA Današnja su Selca uglavnom nastala od stanovnika nekadanjih nestailih naselja: Podgračišća. što je i danas vrlo važna privredna grana. 1748. Antonijević. Kornelić. naro­ čito zbog kamenolomstva i industrije kamena.1 bilo je u selačkoj župi god. Dubraviee (Nižetić) i Mošuja (Mošnjić-Moišić). ukupno 1893 stanovnika. Gradac 3. Čubretović vulgo Musičić iz Bola. Vjerojatno je — osim u nedalekom predjelu Bunja — i ovdje stajalo starije naselje. su možda M a u početku pastirsko naselje pod jurisdik­ cijom Gornjega Humca. Tonsić. Gospoicinetić. Jurunović. Nasela 26. Tad je postojala u naselju1 crkvica Sv. Osritke 33. Trutanić vulgo Fortunić. u kojoj je mog^b stati tek oko 20 osoba.: Taras. Bezmalinović iz Novog sela. Prema Schematismus Cleri. r Porodična prezimena prvih 20 gciđiina matice krštenih 1747. Ursić. pop Dido'lić. njega Humca. Vuković alias Trifunović. Živio je prije redovito u stanu. Vuković. Glušćev'ić vulgo Tambić. Vrsalović. PastirsM stian Brizić Nalazi se u blizini crkvice Svih" Svetih. Henčević. 1716): Nagorinac 47. Nižetić. aHii sagradivši nedavno kiuću u Gornjem Humou. Domjanović. Jakšić alias Cokrić. Cokrić iz Novog sela. Bezmalić. Santić iz Postira. Danijelović. Hajduk iz Gdinja na Hvaru. Ante.

Kuzmić. Coknić. Marijane ević. Antonijević iz Oklada.: Antonijević vulgo Jurašinović. Hektorović alias Faraunić iz Pučišća. Antonijević vulgo Peričić iz Oklada. 1758. Franečić. Mišetić. Pavišić iz Povalja. pop Matulić. PoliteoNisiteo. pop Božić.: Jakšić vuflgo Coknić-Biiin.: Bošković.: Maričić iz Gornjega Humca. Politeo.: Stanišić iz Sumartina.: Giušćević iz Novog sela. Sesnić vulgo Gregušić. Dorotić iz Sumartina. Pinesić iz Pučišća. Ostbjić.: pop Jakasović. 1762. Radić sive Tarasić iz Bola.: Jerković iz Zastražišća na Hvaru.: Dragnić. Giušćević dicti Jurun. Tihinić iz Zastražišća na Hvaru. 1754. Skanči. Henčević alias Boš­ ković. Stipić iz Suimartina.: Bezmalinović alias Juirčević iz Podsrnrčevika. Antonijević iz Novog sela. Skanči iz Bergama. Bezmalinović alias Korneljić. de Dorninis. Bezmaliniović vulgo Petrasović iz Novog sela.: Vrsalović iz Povalja. Bezerić iz Bola. Trutanić iz Gornjega Humica. Žustin iz Bola. Sesejjković iz Vrboske. Tonsić iz Pražnica. pop Borčić-Buko iz Komiže. Salamoni iz Škripa. 1753. 1763. *4750. 190 . Žurvieić. Božić iz Poljica. Domjanoviić alias Pavlicić. Batošie aiz Sumartina. Cokrić. Juirčević alias Bezmalinović. 1751. Bezmalinović vulgo Matulović iz Novog sela. Vuković alias Trif-unov. 1755. Mišetić alias Matijašić. Jakšić vulgo Coknić iz Novog sela.1749. 1756. Tomazetović iz Zagorja. Babić iz Sumartina. Marijaniović iz Gornjega ' Buimca. Mijić iz Sumartina. Bezmalinović alias Kornelić iz Novog sela. Salamučić iz Šripa. Matulović.: Lučić iz Sumartina. Ostojjć iz Povalja. 1760. Skanči iz Sumartina. Bilin alias Coknić. Varolić iz Povalja. Duić iz Suimartina. Kuzmić. 1759. Bersatić iz Supetra. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. Maslarda iz Bola. Huljić iz Pitava. Susejković iiz Vrboske. Kačić.lć. Mošić. Vuko­ vić alias Bajakin. Henčević vulgo Bošković. Munitić. Hektorović iz Pučišća.: Damjanović iz Povalja. Trutanić alias Pulković. Tomić iz Gor­ njega Humca. 1761. de Domrinis iz Postira. 1757. N'iseteo iz Sviraca na Hvaru. Konjić iz Sumartina. Suziičić. Bezmali­ nović iz Podsimrčeviika. 'Antonijević vulgo Kuluz. Henčević alias Bošković. Coknić alias Bilin. Ositojić vulgo Knežić iz Povalja. Bezmalinović alias Vlahić iz Novog sela. Bulišić iz Povalja. Nikolić Kulišić iz Segeta. Coknić iz Novog sela.: Bezmalinović vulgo Galijotović iz Novog sela. pop Tonsić. Cokrić iz Novoga sela. pop Trutanić. Žuvičić alias Kostrić. Vrsalović iz Gornjega Humca. pop Gospodnetić. Bezmalinović alias Jiirčević. Vrsalović alias Carević iz Gornjega Humca. Bezmalinović iz Gornjega Humca. Aiitulović iz Sumartina. Coknić iz Novog sela. Coknić vulgo Bilin.

46 40 40 28 2 36 9 g. ukupno 2316. 1915. u . SePJca Nagorinac Nakal Gsridei * Nasela Gradac Pćdsmrčevik Zagvozd 1931. g. g. pop Vrisaloviic iz Povalja. 1927. Karaić. 1723. DomMs. Šćapamović iz Gornjega Humca. / u Bobovišćima: g. Ciokrić. u Pražnicama: g. 44 38 37 25 2 34 9 uračunato sa Točilo. 1914. 1830. 1790. 1673. a kojih nema među današnjim porodicama U Supetru1: g. Sadinović. Vermolić. 1814. u Doku: g. 1766. Mapelović. 1788. i zato nji­ hove porodice spajam s<a selačkiim porodicama. 1753. Prezimena navedena u župskim knjigama bračkih župa s napomenom: ix Selaca. Dogančić. 1798. 1712. i 1807. 191 . g. 1801. 1938. g.). Palladoclis. Točilo i Lokanjac u neposrednoj su blizini Selaca. 1765. 1735. 1783. Varvoljić iz Povalja. 1783. 1782. 1763. g. Sleško.1764. capitaneo ManJnčić. Dragnić. Svečević. capitanus Scarpa. g. g. Gasparović. Dobrunić. g.—1916. 1940. u jPovljima: g. Kraljević. u Sumartinu: g. 1790. Selcima i zaselcima prema župskim knjigama: g. Matulović. g. Kuzmić. g. g. 1752. 1926. KroIjanović. Bdisnivić.: Matulović iz Novog sela. Lokanjac i Selcima: god.: Mariniković iz Bola. 1765. Radić iz Bola. Taras. g. u Bolu: g. 1820. 1916. Matošić. 50 53 42 28 2 36 9 g. u Posltirima: g. Maresić. 1742. 1767. 1808. Ostojić. Nižetić vufjgd Matašić. ukupno 2296 god. Statistika stanovnika god. u Škripu: g. 1914. 1795. g. (i g. 1820. u Nerežišćima: g.: Beroš iz Nerežišća.

A. B u i j i m b a š i ć 3 porodice.). B a r h a n o v i ć (nadi'mak: Supetranin) 2 porodice. 1657.a samo Matulović g. 1763. doseljen kao postolair iz Š i b e n i k a oko g. Henčević. 12.Siadanje porodice3 1. vulgo Ku&uz. oko g. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a . U selačkoj matici od početka g. 1900. u matici od početka (g. 1750. Bubara) 5 porodica. 1762. 1755. 1765. A n č i e 1 porodica. Spominje se u početku selačke matice (g.. Sup« g. (prema obavještenju župnika). Stenjalo) 36 porodica. i Bezmalinović vulgo Matulović g. s napomenom: iz Selaca. B r o n z o v i ć 3 porodice. 7.. 15.) Heneević alias Bošković. Dido192 . 1675.. Čorko. Kroio) 5 porodi. B e n c u i r 1 porodica. Bezmalinović vulgo Jurčević. D e š k o v i ć 5 porodica. i 1763. vjerojatno iz S p l i t a! 13. Bezmialinović dicti Jurac. 1625. nalaze se tri Bezmalinovića. Momčić. 5.). 3. oko g. 1762. i 1766. Prezime se nalazi m popisu originalnoga i bračkog plemstva g. iz B r e 1 a. 1843.. A n t o n i j e v i ć (nadimak: Šrnene) 1 porodica. iz M a k a r s k e . 1748. 1766. 1778.. Košće. 16. D i d o l i ć (nadimci: Veli. doseljeni iz S u p e t r a. 1763. Bukeš.. 1747. C a r e v i ć bivši alias Vrsalović (nadimci: Zrno jar.4 U selačkoj matici g. U popisu pu­ čana »galeotti di Cumat. žena-udovica s l o v a č k o g književni­ ka i. a g. doseljeni oko god. B a l e t a 1 porodica iz G r a b o v c a oko g. Vjerojatno porijeklom iz B r e 1 a. 1749. g. Osim toga dolazi i kao Bezmalinović alias Kornelić g. porijeklom iz Murvice. Filuga. 4. iz G o r n j e g a H u m c a . inače češće s anpomenom iz Podsmrčevika. B u 1 i ć 3 porodice. U sumartinskoj matici spo­ minje se iz Selaca g. oko god. o k o g. Gvardijan. 9. U matici više puta s napomenom: iz Oklada. Garđelin. 14. 1675. 1762. ca. iz D o li a. Mali. 17. 1747. B o š k o v a č (nadimeft: Načeša. C a r e v i ć II (nadimci: Pope. U sumartinskoj matici g. 11. B e n u š i ć 1 porodica. 2. iz G r a b o v e a. Doseljeni iz S u p e t r a . 1892. te Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić g. pok. 10. . Mrmere) 4 porodice.. D e s p o t 2 porodice. iz O m i š a . B r a j k o 1 porodica iz B u j a (Istra). Antonijević vulgo Jurašinović. (Iseilila). Bore. 1748. 8. B e z m a l i n o v i ć 1 porodica iz Potsirirčevika. U po­ četku selačke matice (g. 1753.. Ranje. jednako g. 1891. spomi­ nje se Henčević. 1911. 1777. i 1764. 1747. liječnika. U početku selačke matice spominju se u Novom selu. 1892. 8.

M a r i j a n č e v i ć 1 porodica.). (Možda iz Metkovića). uvijek s napomenom: iz Selaca. M a r t a n i ć {nadimak: Pučišćanac) 2 porodice. popisana su tri Tonšića. g. U povaljskoj matici spominje se iz Selaca Jurun g. a u bolskoj g. F i s t o n i ć 3 porodice.. a g. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. 25. Jurunović.. g. 1763.. 1887. u sumartinskoj matici g. Doselio bačvar Frane god. Glušćević detti Jurun. iz omiške R o g o z n i c e. g. a u prazničkoj g. Glušćević detti Jurun. oko g. 1749. a. Biilin alias Coknić. Coknić vulgo Bi­ lin. u nerežiškoj g„ 1806. Prezime se spominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. iz Z l o p o l j a kod Muca. samo Coknić i Jakšić alias Coknić vulgo Biiin. 1763. oko g. 1781. Gluiščevdć vulgo Vulin. iz S u p e t r a .18. Jakšić vulgo Ooknić-Bilin. Jakšić alias Coknić. H a j d e r 1 porodica. GnJušćević alias Sličić. 193 Zbornik za -navodni život i običaje 13 . 1589. 1762. iz P u č i š ć a. 1762. kao Tonšić alias Marijančević iz Se­ laca. a u povaljskoj g. 1748. 6 — U župskim knjigama u Bolu g. J a k š i ć (nadimak: Biliin) 13 porodica.. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1780.). samo Coknić (ili Cokrić) g. 1762. 1762. U selačkoj matici krštenih od početka (g. U supetarskoj matici zabilježen je g. L a b a š 1 porodica. F r a n a s o v i ć 3 porodice. 1754. g. oko g.) kao Tomšić alias Marijančević iflft Tonsić vulgo Marijančević (g. 1755.. spominje se Gfiassieh Gieronimo nuncius com. 1749. 1765. 1747. 28. 1888. U bolskoj matici spominje se ig. 1910. u matici g. s na­ pomenom: iz Selaca. g. Gušćević vulgo Sfečić. i 1766.. 1591. 23. Brachiae 5 . Prezime se spominje u početku matice (g.. 1781. Longo. Glušćević alias Mošić. g. oko god. 1736. 1753.. Glušćević alias Slečić. 21. 1747. 24. 1749. 1576. 1748. 1747. Solde. lie. samo Mošić. 1682. g. Zagorje). g. 1747. 1767. 1748. Šandre) 10 porodica. 1745. 1757. 1747. god. i 1753. g. Giaxich Geronimo amibaisciator Brachiae. Ciokrić g/1766. Kaizer. 1750. g.. iz B a s t a . Coknić alias Bilin. Glunčević iz Selaca. 27.4. g. G l u š ć e v i ć (nadimak: Sleško) 4 porodice. Marijančević iz Se­ laca... u postirskima g. iz G r a b o v c a . IUI piražničkima Jakšić vulgo Cokrić. spominje se Jakšić. U gornjohumčanskom popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. D u j m o v i ć 1 porodica. doseljena iz D o n j e S t u b i e e (Hrv. 20. g. 1770.. 1771. 1820. 22. 1751. 1765. i 1765. G a š p e r 2 porodice. 26. 1625. i 1800. u početku matice god. g. J u r u n (naidimoi: Lander. 1879. 1762. 1762. g. 19. & napomenom: iz Selaca. 1657. Glušćević vulgo Tambić.

Piplica) 32 porodice.—1487. oko god. Fratar) 12 porodica. Erceg. Mišetić vulgo Matijašić. 30. on se latinski pisao* Michael Petrulli »ehiamato in S l a w Mixa o Nixa et da alcuni altri fu detto e soritto Nixe«. Pule. 32. M i š e t i ć (nadimci: Kumica. N i ž e t i ć (nadimci: Siuidja. g.. 1647.. 1615. R o š i n 8 porodica. 1753. 1764. iz S p l i t a . 1833. Jogo. 7 U popisu bračkoga plemstva od god. samo Politeo. u povaljskoj g. M o š i ć (nadimci: Tirola. Bolkimi. M u š t a p i ć 2 porodice. 1899. Muto. 38. 1637. a g. Glušević) 17 porodica. oko g. spominje se u popisu vlasnika gornjoselskih paš­ njaka god. Isti Nixa spominje se g. 4 Spominju se: siusdac god. Rokotovi. R o š č i ć 1 porodica. M u n i t i ć 1 porodica. oko god. 1772. Huhnić. Vjerojatno u vezi s porodicom Glušćević ili nestalim bračkim na­ seljem Mošuje (Mosuljica). a g.. Zakeja. Kure. 1888. Fatori. zabilježen je Matijašić. spominje se sudac Missetich Joannes Petri. iz G r a b o v e a. u svojjm zapisima ističe. 1566. Puše. 1657. spo­ minje se Mišetić iz Selaca. iz C r a b o v e a. U Reformacijama bračkog statuta g. oko g. Verić. U seFiačkoj matici krštenih spominje se od g. također s na­ pomenom: iz Selaca. 1390.). 1896. Žura. Nisetei alias Nižetić. i 1762. Porodice Niseteoi-Gazić iselile su se. Šaranja. Mošljić iz Selaca. 1589. Nisetich Vincentius 8 . tako isto IUI Povljiima g. 1398. Prezime se opominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. 36. 1817. U povaljskoj matici spomiinje se g. 11 U supetarskoj se matici N. oko god. 1789. (za bo­ sanske vlade) Nixa Petrulli iz nestaloga bračkog naselja Dubravice. 1403.4 U postirskoj matici g. a u povaljskoj g. 1425. iz S t a r i g r a d a . 1885. Mićini. iz G r a b o v e a. Pavlina. išluljak. Mišetić vulgo Matašić. 33. 1902. Vjerojatno talijanskoga porijekla. 34.10 God. porijeklom iz Poljiea. 1770. da se prvi počeo potpisivati patronimikom Nižetić. Prezime N. 1657. 194 . a g. Njegov siin Matij (g. Prema tradiciji. U popisu bračkoga plem­ stva od g. 1589. 1420.). Mošić. Š t a m b u k (nadimci: Zorini. Politeo-Niseteo. Baćulmac. Nižetić alias Saić. O z r e t i ć 1 porodica. 37. spominje g. Trusmbuin. 1763. 35.. Kalifarnez. U selačkoj matici krštenih spominje se Politeo-Nisiteo i samo Po­ liteo g.29. Tripo.. 31. 1790. Čiča. g. u suraartinskoj g. 1762. Niseteo Gerolimo defensor. uvijek s na-' pomenoni: iz Selaca. Papić. P e r i š i ć 1 porodica. U selačkoj matici krštenih g.—1427. 1778. 1732. 1786. koji je preživio kugu (g. Niseteo Giacomo defensor 9 .

1796. 1747. 1746. U dolskoj ma­ tici spominje se iz Selaca g. u v i j e k s na­ pomenom: iz Selaca.Šalte. »mistro Antonio Standelfpergher detto Stambucco quodanr An­ drea del Stato di Boemia dalla Citta di iPraga« od Matije' Nižetića.. — U prazničkoj matici spominje se Tonšić iz Selaca god. 1777. 1865.. 1767. (za jPučišća. Vjerovatno porijeklom iz Gornjega. 46. dofojeglog za kandijskoga rata u Selca: braća Ursić 12 iz makarske krajine.. U popisu (g. 1625. g. U popisu pučana »galeota« điz Gornjega Humca g. 1793. Bazeta) 9 porodica. Vidini. Pivac. 1752.. u dolskoj g. iz S p l i t a .. a g. 1777.. U matici g. Štambuk. a u bolskoj g. iz Povalja. Vjerojatno porijeklom iz Gornjega Humca. U r s i ć (nadimci: Piše. 1787. 1789. u supetarskoj Mariančević g. Gornji Humac i Straževniik). 39. 1768. V r s a l o v i ć (nadimci: Pairamate. 195 .) babica. Z r n č e v i ć . Ture. i 1757. Vuković vulgo Trifunović. 1907.. uvijek s napomenom: iz Selaca.. u dolskoj g. U sumartinsikoj se matici spominje Ursić iz Selaca g. Mirne. V. a Trifunović se spominje u župskim knjigama u Povljima iz Se­ laca g. Šćenze) 20 porodica. V i o l i n i (nadimak: Štopulo) 1 porodica. Sabe. Vjerojatno u vezi s porodicom Marijančević. Kokić. 1788. 45. 11 U prazničkoj maticu spominje se iz Selaca g. Mise.) 'novoga stanovništva.. oko god. koji ga je oslobodio od galere »Galera Generalicia Vendramin«. 1865.. Trutanić vulgo Fortunić i Trutanić alias Mengić. Trutanić. U početku matice (g. 1809. T o m i ć 1 porodica. i među pučanima »galeotti« iz Gornjega Humca g. 1796. m povaljskoj. 1747. 1747.) Vuković alias Tri­ funović. u foolsikotf god. 43. 1745. u sutivanskoj g. Vukasović a:ldas Vukejić e Violini' iz Povalja. Barahul) 12 porodica. Kumejoža. U postirskoj matici spominje se Vuković iz Selaca g. Trutanić alias Pulković. Lala. iz B r e l a . 44. i 1798. T r u t a n i ć nadimci: Cvitić. 1771. Jurlina. 1782. 41... 1741. 1777. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je g. i . Jakovic. Boćineto) 3 po­ rodice. zabilježena su tri Vrsalovića. 1775. Mikulica) 3 porodice. Ovo se prezime nalazi u popisiui pučana. koji su dobivali sol g. i 1791. Tonšić alias Marijašević. Pražnice. Trutanić -alias Mengić. Miš. 1788. magistro Štaimbuk. 1750. V u k o v i ć (nadimici: Nane. Karlin. oko g. 1768. 1780. 1724. spominje se V. g. Žuviainin) 60 porodica. 1625. Šare. Doselio se iz P o v a l j a kao sin babice iz Pučišća oko god. Dujini. T o n š i ć (nadimci: Sprtica. Doveden u Selca oko g. iz Selaca.. 1776. U početku seiliačke matice (g. i 1781. 1574. 40.. Rovik>. Kole. 1754. 1 porodica.. Kovač. 42. Jadire. u sumairtinskoj g. a tu povaljskoj g. 1710. 1747. Suho. u povaljskoj. i 1781. a g.. Humca.

što znači Dionizije a ne Mihovil. Cap. str. str. 101—102) zapisano je: » . di volti e sotterahei.. str.. Ranije su nađeni tu starokršćanski sarkofazi.LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. privilegi et indulti a favor della magnif. ibid. god. 148. zem­ ljanih predmeta. valjda kakav hram. J. 11 Dr.) — vidio sam i u Bunjama kraj Novog Sela. Una in Bol alia m a r i n a .. Sebbene ignorasii til suo principio. da se tu iskopalo i starohrišćanskih znakova. str. Još je u komadu i velika kamenica mlina za masline. . Sesnić. očito je.. Osim toga.). str. Dragnić. . Utini. str. 1656. kameni stup sa urezanom kozom.« (Brački zbornik. Ref. iznutra obložena mozaikom. 38: »Tu su na obronku brda Gračišće razvaline staroga grčkoga grada i kasnije rimske ville (»villa rustica«). Ivan Kursić. Po gro­ bovima nađeno je raznih kovnih predmeta i novca. str. 1914. 25: pored škripa »Due altri murati Luoghi ossian Cittadelle erano nell'Isola. Trident. str.. P. 1747. Od zgrada dobrano se razabire posvođena kuća.. eđ alcune grandi e belle Urne sepolcrali. e l'altra nelle parti superiodi dell'Isola un miglio circa lungi dal mare nel sito chiamato Bugne alle radici del monte Cracischie presso una bella Caimpagnuala... (publ. ibid.). ibid.. a u drugim bračkim župskim knjigama rijetko se spominju kumovi. 1660. ibid. 108. e Saraceni . 1912. come in Scrip. — Ciccarelli. M. Bugne della mia abbazi'al giuristizione si attrovano vestiggi di cittadelle. 7 Statuta municipalia ac reformationes magnif. ibid. U Selcima su g. str. '.. jer se matične knjige počinju dosta kasno.«. Gospodnetić. che l'lsola. Među ruševinama strši nekoliko sarkofaga.. str. da su nestale ove porodice: Dogančić (Doganac) iz Brotnja kod Imotskoga. communitatis Brachiae. Domjanović. s Ibid. 2 1 . Mate Domijanović. XXXVII. . 3 Ne vodim rubriku »Izumrle ili iseljene porodice«. 9 Ciccarelli. str. Split. je sred vinograda u zaklonu od bure stajalo nekoć rimsko imanje. terminationi. a luka u Vošćici. Babica. Bullettino di archeologia e storia dalmata«. 5 Diversi publici decreti.. ali sam nedavno našao tragove poganskog vremena. e Ibid. . 12 Popis kod I. 255—256. 1656. str.196 . villa rustica. 50. Ima porazbacano nešto izrađena kamena i dosta krhotina. Gasparović (g.. Presvođeni bunar. Na istom položaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgračišće. Utvrda naseobine bila je na Gračišću. da je Nižetić moralo postati od Niže (Nixe). Communita della Brazza.«.in Bol e in. 1943. esistono tuttoira le fondamenta di mura. Lib. a Selca su spadala pod gornjohumčansku župsku crkvu. Ostojić »Benediktinska opatija . 106. Jalcov Domijanović. e la distruzione. ibid. 105—106. I. Kažu. Mihovil Domijanović i još jedan Jakov Domijanović. Ovdje.-— Međutim. 1753. Sv..« U pismu pjesnika Ivaniševića (povaljskog opata) od god.. veliki okrugli mlinski kamen sa udubinama i tragovima mozaika još se tu nalaze. Vrsalović: »Prinosi iz bračkih starina«.. 340. queste due Cittadelle sono state denominate Elafusa Tuna. 25). . 19. Forse. 4 ciccarelli. ženici i udavače iz Selaca. I. Dragaš. e Britanide l'altra: e quindi deriv6 forse. reljefnih uresa i prelom­ ljenih stupova. ibiđ. . zabilježeni ovi »novi stanovnici«: braća Uralć. . Cicca­ relli.. (v. Bulić: »Tromaventi antichi a Selza dell'Isola Brač«.« Cvito Fisković: »Sličnu piscinu — (kao na Bolu iznad R a t a — opaska A. Udine. veđendosene finora le vestigia. che si supongono distrutte dalli detti Narentani. valjda podignu­ tim u čast Silvanu. u Vjesniku za arheolo­ giju i historiju dalmatinsku. Ipak se može utvrditi. 90. 1932. 1916. come si disse sia s t a t a chiamata e scritta con tali nomi. inema ni u Gornj'em Huincu starijih knjiga. — Najveći dio kuća u mjestu spalili su Talijani u kolovozu g. 274—278. Split.

Kuzma i Damjan).Ž . te su nabavili teretni auto za prijevoz svojih proizvoda. Izvozna je luka za goirivo drvo Spilica i Hrvaska. naročito u okoiaci brda Smrčevika (Sv. ZAGVOZD Oko 10 stanovnika pastirskah porodica od dva brata T r n t an i ć . porijeklom iz P u c i š ć a . Ventula) oko 8 pastirskih poro­ dica. 197 . SV. Anteša) oko desetak paV: NA SELA T r u t a n i ć (nadimci: Meštrić. Stan se nalazi na jugu od cesite ui jednoj vrtači. sagradili su priličan put do ce­ ste.). Haber. u v i ć . Nedije).M e n g i ć . I. a bave se uglavnom ratarstvom. Jakovac) oko 10 pastirskih porodica. kamo dolaze bračke i talijianske lađe. Bola. Kitonja. (nadimci: Pušić. Stan se nalazi jugozapadno od Graca (Sv. God. Nastanjeni na sjevernom obronku brda Sv. TOMA (VEBER) G l u š ć e v i ć 1 porodica. Studij) 3 pastirske po­ rodice. Kranjac.ČOBANIJA Sastoji se od' nekoliko pastirskih zaselaka i stana. 1938. I H NAKAL E t e r o v i c (nadimci: Šiško. 1762. POreMRČETvTK Stanovnici ovog zaseoka bave se uglavnom vinogradarstvom i sječom šume. OSRIDCI Trutanić stmrskih kuća. IV. Tome IUI predjelu Pod Bunar. NAGORINAC T r u t a n i ć (nadimci: Ćepe. U selačkoj matici krštenih zabilježeni su u početku kao Hektorovići (g. 2 porodice. H.

Vlahić. 1771. bilo je god. Sitoga vjerojatno porijeklom oz P o 1 j i c a. 1766. Bezmialinović vulgo Matulović 1757.: 1762. (nadimak: sela. 2 Prema »Schematismus cleri«. 1574.U selackoj matici kršitenih skoro od početka spominju se sta­ novnici ovog zaseofca. Antonijević 1752 Bezmalinović vulgo Korneljić 1755 Bezmalinović vuiligo Galiotović. Sadanje porodice 1. koje je naselila mletačka vlada.: Bezmalinović alias Galijotović 1766.: Bezmalinović. Vjerojatno Bezmalinović porijeklom iz N o v o g NOVO SELO 1 Pretpostavlja se. B e z m a l i n o v i ć (nadimci: Babin. Bezmalinović de Podsmrčevik. 2. a u povaljskoj Peričić iz Novog sela g. Koko) 11 poro­ dica. na pr. Danijelović 1749 Jakšić vulgo Coknić. U selackoj matici dolazi od početka g. 3 Prezimena prvi pult spomenuta za prvih 20 godina selačke matice krštenih (g.).: Bezmalinović alias Vlahić 1762. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Bandur. Jurčević alias Bezmalinović.) — t.Bezmalinović 1748 Glušćević. 1753. Skrnić-Dujača) 22 porodice. Antonijević vulgo Peričić. Justić. 1741. Ban. srp­ nja 1657. 198 .—1766. prvi naseljenici sela. od takozvanih »uscocchi« (iz Poljiica). Runje. Jurci) 4 porodice.: Cokrić 1764. Bezmalinović vulgo Petrasović. Flratar. a navedena s napomenom: iz Novoga sela 1747 Coknić. 1747.: 1754.: Matulović. vijeka (oko g. Prezime se nalazi u popisu! bračkoga plemstva od 13. U prazničkoj matici zabilježen je kao kum m Novog sella god. Bakota.: 1763. 1912. j . Bezmalinović alias Jurčević. da je nastalo od poljičkih bjegunaca u idrugoj polovini XVI. Beg. Prema tradiciji. u nedalekom ra­ seljenom ipastiirskom stanu (Prodoli 12 stanovnika.

Farao aMas Hkterović.. 4. Faraon g. Noviji doseljenik iz D a l m a t i n s k o Z a ' g o r e. 1796. porijeklom iz S e l a c a . Spada. Prema tradiciji u zaselku su se prvi naselili Antonijevići. OKLAD Naselje spada pod kuratordju u Novom selu. vijek: Antonijević alias Peričić g." 1784. 1747. 199 . Melo. početak XIX vijeka: Vrsalović g. Šušter. 8.—1766. Lonđin) 8 porodica. 1770. 1803. 1777. U ipovaljiskoj ie matici zabilježen de iPoliteo iz Novoiga sela god. Po­ rijeklom iz P u č i š e a . Grandeša. porijeklom. T o m a š 4 porodice. sa dalmatinskog kopna. a 12. P e r i ć (nadimci: Bunlian.. Žuj. . kao Politeo-Nizeteo.. Pirezamema prvi put spomenuta za prvlili 20 godina selačke r matice fcnšteniili s nap^meiMOTi: iz Oklada (g. Kuje. Vjerojatno' porije­ klom iz G o r n j e g a H u m c a . M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. Antonijević vulgo Peričić. iz S e l a c a . Prezamena Okladama u povaljskoj matici XVTII. Meštrov. 1657. Marim. 5. Š t a n i b f u k (nadimak: Trummm) 1 porodica. D e l i ć 1 porodica. U ma­ ticama kao Tonšić alias Marijančević.U povaljskoj matici Bezmalinović iz Novog sela zabilježen je g. T r u t a n i ć (nadimak: Mutić) 1 porodicia. 14. Pikar.elac) 9 porodica. Car. G l u š ć e v i ć 1 porodica.. S m o l j a n 1 porodica. 9.4 7. Papić) 5 porodica. 3. Anto­ nijević . P o l i t e o (nadimci: Aintonovi. Mateša. 1798. 1780. Skulanac) 5 porodica. U selačkoj matici krštenih od g. 1752. Si k r p a c < (nadimak: Lace) 1 porodica. J a š i ć ('nadimci: Baje. 1805. i 1811. 13. U selačkoj matici krštenih od početka kao Jakšić s različnim nadimcima kao Coknić (Cokrić) i Bilin... Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a.Antonijević g.) 1752. ' 6.. Porijeklom! iz S e l a c a . 1777. .: Antonijević alias Peričić. Šunja. 10. 11. E t e r o v i ć (nadimci': Gać. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.

srpnja 1657. 3. 1798. 3 Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. 1731.1656. Vrsalović. Za Kasti! i Brdanjak. j . 1752. 200 . U selačko j matici krštenili spominje se g.: iSantić.: Gulić. Mutić) 5 porodica. Keke. (Nizeteo. Tomasei. ibid. Refuj.) U povaljskoj je matici zabilježen de Puiliteo iz Novoga sella god. 1777. Viti Dilia.. privilegi et Indulti. Ulica. T r u t a n i ć (nadimci: Mengić. Prezimena prvi put spomenuta za pa'vih 20 godina povaljske iniiatice 1723. 1943.: pop Vrsalović.. 2 Diversi publici decreti. litovićr 1724. Koko. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Boja.. Porodica Trutanić stara je bračka pučanska porodica. 255—256. Kaliger. stara je bračka plemićka porodica. . odnosno Nižetić. Vrhsela.: Mošić. Major. Porat. str. Barić. 1912.: Petričević. Udine . 4 Ciccarelli. 1725. Klišćar. Roguljić. accommodate 40 case di detti Uschochi. . Lokva. 2. P o l i t e o 1 porodica. 1728. Bezmalinović. 104—105: » .. LITERATURA I BILJEŠKE: Novo Selo i Oklad bili su velikim dijelom spaljeni od Talijana u kolo­ vozu god. . isola della Brazza-Brač) . Politeo-Nizeteo. opat Cvitanić. . 1 POVLJA Naselje se nalazi oko nekadanje povaljske benediktinske opa­ tije. 1730.. Haržić. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od 13. Damjanovic. Čep. 1770. Manjinja) 13 porodica.: Dragićević đz Donjega Humca. Pod (Puntom. . terminationi. Antonijević alias Peričić s napomenom: iz Oklada. Vrtlić. 1747. a g.4 U povaljskoj matici g. 'Antonijević. Ostojić. spominje se Trutanić alias Mengić.«. Vela Banda. U staroj selačkoj matici g.: Pavisić. 1 Važniji su dijelovi mjesta: Mala Banda. » . Ivardelić(?). . Trident. Iza Doca.nel capo superiore di essa« (T.Saclaiije porodice 1. 1726.

Sadanje porodice 1. 1783. Prezime je zabilježeno u Povljima god. Jedan Danielović kao kuim spominje se U prazničkoj matici D g.. 1730. Dragičević alias Pavišić. Starije porijeklo: Poljica. Litković s napomenom: iz Gornjega Humca. god. Kutleša) 8 porodica. vjenčan god. Dragičević g. Lučić. 1886. kao Kostoević alias Pavišić spominje se g. 1746. B e o v i ć 2 . 1810. a samo Kostoević g. 4. 1887. iz T r o g i r a .. 1897... Brko.: 1740. 1736. Donko) 5 porodica. Litović alias Pavelić. Vrsalović iz Selaca. Porijeklo iz Poljica. iz G r a b o v c a .. 1631. Prema predaji iz R o š k o g p o l j a u Boismli2 U sumiartinsikoj: matici g... iste godine spominnje se i jedan Dragičević kao kum iz Donjega Humca. 1697. 2. 1655. U popisu veslača bračke galije g.: 1742. 1788. i 1735. spornimje se prvi put u matici god. Prezi­ me se spominje odmah u početku latinske matice krštenih god. s napomie/nom »iz [Povalja zabilježen je Aržić i Haržić. iz P r a z n i c a. g. Dudan. 12 porodica. Danijelović iz Novog sela. 201 . 1746.. 1777. 1782. s napomenom: iz P o l j i c a . L i t o v i ć (nadimci: Franko. Didolić. u selačkoj matici dolazi D. kao Hržić detto Bošnjak. mornar Beović aiz S u p e t r >a.. oko g. 1772. 3. 1751.. 1625. Gluho. (vulgo).. god. . 6. 1688. 1748. kum g. isto g. 1775. 8.". spomi­ nje se u Povljima u početku matice. 1767. 5. Hržić je zabilježen u Povljima kao novi stanovnik g. D a n i j e l o v i ć (nadimak: Lakoš) 1 porodica. 1724. Blašić. vjenčan g. G l a v i n o v i c (nadimak: Ituigo-r) 2 porodice. kapelan Martinović.. 1758. Č u r k o v i ć 1 porodica. 7..porodice. i 1781. Pavišić ©e spominje taJkođer gotovo u početku matice g. odmah u početku god. D r a g i č e v i ć (nadimci: Pavišić. 1777.1732. Rako. 1751. pop Michaelis. Kralj. opat Bokanić. a u bolskoj g. Tripo. Spominje se u Povljima od početka matice. U pučiškoj matici spominje ise god. H r ž i ć (nadimci: Bošnjak. 1747. spominje se Mate Da­ nijelović iz Škripa. Haja).: 1741.: 1735. pop Božić iz Zvečanja. D u j m o v i ć (nadimak: Rado) 1 porodica.. Luka. 1782. 1803. Ivanac. 1765. u supetarskoj matici zabilježen je kao kum o.: 1733.: Niseteo.

3 10. Bivalo) 7 porodica. T a d i n 3 porodice. livaj. BaguMna.. Markuc. Žele. Kao Ostojić alias Knežić javlja se u povaljskoji matici od god. Ostojić vulgo Knežić god.skoga rata (g. Jogić. M. Lovrin. kapelan Ostojić. Striko. 1782.. iz T r p n j a. Ostojić sive Knežić god. 1765. St^pančev. Jovin. Lanlterni'štiin. M o n t a n 1 porodica. s napomenom: iz Povalja. a kao Zlatair dolazi prvi put (kum) g. Pavlak. Z l a t a r (nadimci: Juirac. Šare. Matin) 6 porodica. Žanetić. Cipe. Ostojić alias Colin god. 1768. Juirčev. Đinđin) 26 porodica. Fabe. 1758. doselio u XIX.—1573. Antončev. Prezime dokazi od1 početka matice. 14. 19.. 1780. 13. iz K a š t e 1.) U Povljima se spominju g. Batej. Olin. 15. Ostojići (Knežići) đobjegli su na Brač 3 za morei. Porijeklom iz K u č i n a . U sumartinskoj matici zabilježen je god. Unko. 1777. Cokulo. Repuj. Mihalo. iz S e l a c a . 1761..K n e ž i ć (nadimci: Dolkin. 1889. 1771. 1789. Vrsalović da pripadaju među naj­ starije useljene bračke rodove. 1776. Ružin. Kuran. 1769. 1883. U sumartinskoj matici spominje se g. iz N o v o g s e l a . O s t o j i ć (nadimci: Titulo. 1749..K a m b e l o v c a . Ostojić alias Knežić iz Povalja. Porijeklom iz Bosne... 1880. Šešula. P e r i ć .). Ranjin. spominje se prvi put g. 1637. vjenčan1 god. 17. Mate vjenčan god. Gobo. Šjorpjerov. iz S p l i t a . R o š ć i ć 1 porodica. dr. Baškiii.B a n d i ć 1 porodica. Viškovi.. na Braču od morejskooa rata. kao kum. 1570.). iz G r a b o v c a. 1723. šukadair. 1793. 16. 1786. N a r d e 11 i 1 porodica. Mosor) 40 porodica. Barišin. Đorđin. Porijeklom iz P o 1 j i c a. Roguljić alias Zlatar. i dalje.. (Najstariju povaljsku latinsku maticu krštenih vod'io je pop Vrsalović (g.. 4 Vjerojatno porijeklo iz Gornjega Hutmca. Harafoov.. Janlković. O s t o j i ć . zatim g. Runjin. 1778. 1783. 1786. Mede. a u prazničkoj Ostojić kao kum god. 1766. Ostojić dicti Knežić g..9. vijeku. kao Ostojić alias Janković g.. Ante Š. 1769. 1796. J'uirić. i 1796. Jelinin. 12. Sapa. Colic. 11. Soldat. Za Vrsaloviće veli pak.. Rus. Škopjar. š t a m b i u k (nadimci: Bajamonti. Spominje se kao Ostojić alias Taraš g. Sokol. JoKiin. 1756. Andrijin. V r s a l o v i ć (nadimci: Blaževi. 1777. P i v č e v i ć 1 porodica.. vjenčan g. dolazi u početku latinske matice kao Roguljić (g. jednako g. Colo. Porijeklom iz P r a g a .. Glavarac) 30 porodica. 202 . 1725. Kamin.1790. Knežić alias Ostojić g. P u p .. god. 1814. Mičilo.. spominje se Štambuk kao kum iz Selaca u Povljima g. financ doselio. Kiko. 18. Jakovljev. 1769.. 1774. ištego. Koirneliić. 1777.

. A n t o n i č i ć spominje se u povaljskoj matici krštenih god. zatim dosta če­ sto: g. Jelena Božić iz Zveča­ li1 ja. Skoplje. [Porijeklom iz M a k a r s k e . vijeka«... 1777.. Zagreb. 1754. str. možda isto što i Antonijević. 7. pop Heldanović afes Božić. inače je -Božić zabilje­ žen <g. i t. D a m i j a n o v i ć se u matici sipominje g. 1771. Ciccarelli. 1778.. str. 1924. a g. 1746. 1767. 8. ibid.. Lučić iz Omiša. 1754. 1747. 2 Ostojić. 1 203 . — Abbazia di S. P e t r i e e v i ć se spominje u matici g. vijeka. Antonijević je bilježen g. — Frano Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«. Južna Srbija. J u r i š i ć doseljen sredinom XIX. 33—35.g.. iz B o l a . v. 1779. str. vijeka.. samo Lučić do­ lazi više puta od g. Split. Antonijević dictus Jurašin g. 1774. 1895. čorović: »Povalj'ski natpis na Braču«. 46s—47. 123—126. Anto­ nijević alias Peričić iz Oklada. Često se spominje od g.. — Petar Kolendić: »Stihovi n a povaljskom natpisu iz XII. .' LITERATURA I BILJEŠKE: Ivan Ostojiić: »Povaljslka opatija« u Narodnoj starini. str. 1774. 92.. 1. pop Božić iz Z v e č a n j a . 22. 1747. Ljubljana—-Zagreb—Beograd.. 1758. — A. 1940. 91. 1725. Južnoslavenski filolog.. — I. L (u č i ć u matici je zabilježen god. 1786. 1790. 1733. 1762.. 197—210. str. 1921:. kao kum Antonijević iz Oklada spominje ise g.. — F r a n e Radić: »Staro­ hrvatski. do oko g. Antonijević dicti Juresina g. str. i 1747. ibid. isto tako g.. — VI. d. 1899. Giovani di Povglie. sv. Ostojić: »Benediktinska apatija u Povljima na otoku Braču«. Split. 1930. Pavlović-Lučić. B o ž i ć se spominje više puta u matici: g. 1760. str. kao kum. 1742. Zagreb.. 1742. kao Lučić aliais Vidović. zatim god. 1780.. do g. .. 1763. Beograd. g. d.. 1772. 1787. 1774.. br. g„ 1789. Antonijević iz Novog sela g. Inače se Antonijević često spo­ minje u povaljskoj matici: g. 1746. Rukopisni svesci u arhivu biskupije u Hvaru. .. a iseljen početkom XX. i 1791. str. — I. Porodica je od selačkoga novog stanovništva.Izaurle ili iseljene porodice • 1... S e j a č i ć (nadimak Bojamac) spominje se sredinom XIX.. 1934. 1798. str. S e k u l o v i ć doselio Marko iz P r a ž n i c a i vjenčao* se god. Brački zbornik br. Starine XIII. Starohrvatska pro­ svjeta. g. 322—323.. . i 1798. i 1792.. 4. Knin—Zagreb.5 6. 3. 1743. i t. 1881. 1796. ćirilicom pisani nadpis iz Povija na otoku Braču«.. 1771.' 5. Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima«. 1767. — I.. 18—22. 2.... 1760. i 1777.. 1742. 75—77. Ostojić: »Još o čitanju povaljskog natpisa« Jugoslavenski istorijski časopis. 1782.. s ibid. 1798. 103—108... i 1744. 1781. 1780. 1938. Prezime Vidović nalazi se u popisu povaljsikoga novog stanovni­ štva od god. 1739.

koji su osnovali đobjegfti franjevci za kandijskoga rata. Tabaiković. kad je kuga poharala veliki iđio stanovnika. bi god. ida je u ovom.ć alias Majbonić. na redovničkom zboru u Sinju (manastir Sv.: Gukselović iz Selaca. 1747. ali je u posljednje vrijeme -iščezao1 i ustupio mjesto drugom starom nazivu: Pod Jamu. Ime Sumartin prošireno je prema talijanskom San Martiino. u Sumaritiimi prvih 18 god. Dogančić. Milicević iz Svinjr'šća. Petričević iz Makarske. i to naročito' od uvedenja mjesnoga poštanskog prometa oko god. Glavica. Varžina. koju su nowi stanovnici našli u ruševnoim stanju. Jurić-Kačić. fra Šimun Ribarević. Hulovi Dvori. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske.) stajalo na po­ ložaju današnjega sela neko naselje. Aničić. Stipić. matice (Stara matica g. 1668. Fra Petar Kumbat. Martinu). fra Pavle S . 1 Taj se na­ ziv održao donedavno.: Maiitinčević iz Velikog Brda. 4 Važnija su dijelovi mjesta: Kopita. 1738.: Boroević. teško je sa sigurnošću utvrditi. ibid. Babica. Mala Banda.: Markonjić iz Vrdofta. Ačić.—1683. Dočina i Pod Jamu. koji je naziv više puta potvrđen u franjevačkom arhivu. Stalno je. Bračani nazivlju to mjesto Vrhhrač. Terzić iz Zagvozda.. Suzičić alias Breljak. 1890. ć. Ribarević. Martinčević. Zagreb. Počivale. živjeli su u Povljima ovi novi sta­ novnici: Petar Stanišic detto Oreze i maloljetnik Viđović s bratom. str.: Dorotić.: Solo. Činčević iz Zagvozda. Martinčevi Dvori. 3 Velika je nesreća zadesila mjesto oko god. Ivačini Dvori. 1667. Pr«2ameiiia prvi put spomenute. Henčević. 1669.4 M. iy Velikog Brda. Dolac. God.2 Manastir. Kao sigurno možemo reći samo to. Dfuiić. Čimaz. Ulica.: Vlainić iz Brela. fra Š'mun Tvrtković. Martina na Vrhbrača) proglašen za pravi manastir. 5 Popis kod I. Oljdanović iz Velog Brda. Žutić. Staničić »dictus« Šare. 204 . 1671. 1665.: Babić dicti Konje iz Slimena. SUMARTIN Da ili je nekada'prije kandijskoga irata Cg. nobađ. 143. 1672.: Antulović iz Basta. 1673.-84. Mij. 1645. 1666.. Sukadar. 1929.: Suzičić iz Brela. Duić iz Basta. 1783. da se današnja luka prije zvala Sitno. predjelu bila crkvi­ ca (možda posvećena Sv. 1671. MJlanović. Šerka iz Brela.) 1665. Kula. 1674. Staničić a^iaiS Šarić. Suz'č : e alias Šukadar. Terz . Porat.

Antulović. Suz. Arstić. posjedničke 2 (Mate Boroević i Mihovil Novaković). Gilić. g.čić. Jakov. Stipić. 1680.) oženio se Lučom Mateljan (rorđena g. više puta u matici: Aničić-Balarin. Kuzmanić. muškaraca 119. Zanchi i Radić-Porobija. g. Devčić. 1833. Bartul). Staničić. Škansi. (muž i že­ na). Č e t v r t a je anagraf a od g. Solo. Jerko Stančić iz Plame. P e t a je anagraf a od god. Nova obitelj Gojsalić-Bašić Miho (1 osoba). bacvarske 2 (Florio i Petar Vlahović) i prosjačke 3 (Antonija Praomiić..). a onda prekinuto.) iz Bola. ističe se »capitani« Josip Dorotić i »judicis« Matej Boroević.. s napomenama. g. Rajo. Ante Arstin Cvitanović iz Baške Vode (rod. Ivan Arstić Cvitanović (rod. S e d m a je anagraf a od g. Gvozdanović. Nova je obitelj Granić (4 osobe). 1826. Aničić. posjednik. 1800. Antulović dicti Vicić. Š e s t a je anagraf a od g.) iz Plame. 1796. Carić (samo Antonija od 18 god. Petričević. 1779. ali su zabilježene isamo 4 porodice. Domova 50. Tad su bila 54 doma i 226 stanovnika. Nova poro­ dica Serventić (5 osoba). oba š'z Milne.: Žarković.j?ca. a ženskih 94. Mateljan.) i Petar Vlahović (rođ. a kao nove obitelji dolaze: Mijačić. g.) iz Baške Vode. j . travnja 1815. Matesina. Sumiartamske anagrafe N a j s t a r i j a a n a g r a f a počinje se godinom 1777.. težačkih porodica 60. Novaković. i bilježi 44 doma sa 139 muškaraca i 124 ženskih. B'iilia su 64 doma i 273 sta­ novnika. D r u g a je anagrafa datirana 20. 1681. Ančić iz Imotskoga.1678. ist. Florio (rod. 1811. 1826. Šerka.) i Krajina (3 osobe). Mandić. Perić-Bezmaliin. Mijić' Majbon. Matešić alias Gilić iz Vojnića. Dorotić (i »capitani« Josip Dorotić). Sadanje porodice 1. Mijić alias Breljak. te Pranić Antonija od 61 go­ dine. Domova 65.: Solović. A n i č i ć 4 porodice (nadimci: Balarin i Mjaljo). Pavičić. Oljdan. 1682. 1836. Od g. te Mihovil Guljezin (1 osoba) rođ. da je Granić iz Baške Vode. Odrapić. 1679. fra Nikola Šimić. fra Bernard Kunić. Konjić. Jugović. 1823. Tad su postojale ove porodice: Ančić. Puratić. Plet'ikosa. te Margarita iz Korčule). Stančić Marin iz Plame (t. zidarskih 3 (tri škansa: Petar.5 i to iz 205 . 1838. O s m a je anagraf a od g. Mihovil Novaković (rođen 13. ožujka 1758. otok Hvar). iz Poi1. g. Bo>roević (i »oonsiglderi« Toma Boroević).: Diidolić iz Selaca. Mihović i Jerka Šerka. 1770. Ukupno domova 70. Mijić.: Ribarević dicti Visković.. Lučić. Čimaz. Busatto. 1834. 1785. Batošić iz Podgoire.: Boroizan. je anagraf a od g. Komar. Žutić iz Imotskoga. Jakov Jugović iz Podgore. Janović. U popisu novoga stanovništva zabilježeno je više doseljenika s prezimenom Aničić. T r e ć a. Duić.

a zatim se naselili u Sumartin. zatim u Selcima kod porodice Tonsić. zabilježen je Toma Boroević. isprava veli: » .iz Basta za kandijskoga rata braća Antulović detti Vicići. 6 Po drugoj verziji: Salinović je otišao u početku na Hvar. bilježeno od g. 6. ima samo Salinović. ali od g. U popisu novoga stanovništva od g. samo Konjić. Babić dicti Konje iz Slimena. Prema tradiciji. Isprava 6 veli »aiuto a sachegiar la 206 . B o r o e v i ć 8 porodica (nadimak: za sve Boroevice »Borovac«. Urlić). Prezimie u matici zabilježeno od g. 1747. 5. U popisu novoga stanovništva od g. Od g. spominju se 2 Antulovića.lović dicti Vicić. 1682. 1817. Kasnije češće kao Babić alias Konjić. 1666. 1747.-. U početku se nastanio kod Jakova eHnčevića detto Bošković u Selcima. 1828. Doselili se iz P sr o 1 o g a kod Vrgorca fbraća Salinović idetto Boroević. U popistu novoga stanovništva od g.) Doselio za kandijskoga inata iz S 1 i m e n a kod Omiša Pavao Babić detto Konje. a onda u Sumartin. i 1851. 1853. God. zabilježen j e . 1666.—1806. pojedini: Arvana-Arvaninac i Bufcalo). Mate i Mihovil Aničić u početku u fPučišćima. e poi ando star a S. 2. porijeklom iz B a s t a ili Baške Vode kod Makarske. C v i t a n o v i c 7 porodica (nadimci: Arstić/Vale. questo era Ajduco e soleva per forza«. Martino dopo che face tanti Sualeggi per le Case di Vechi abbitanti«. God. A n t u l o v i ć . U samostanskim ispravama za njega je zapisano: 6 ». u matici često Cvitanić-Brstić.6 Prezime je u inatici 'zabilježeo od g. piše i Salinović dicti Boroević. . 1667.omiške R o g o z a i c e za kandijskoga rata. 1672. spominju se Aničić-Mihajjo. Antu. God. U početku se naselio u Gornjem Humou. zatim Podbergrađe. 1796. Doselio se Mate za kandijskoga rata iz Breflia. 1799. 1884.. Tarle. Antulović-Ektorović. 4. 1669. gdje se Mate Aničić i oženio i na kraju se stalno naselio u Suniartinu. D o r o t i c 4 porodice (nadimak: rštefan). .5 U matici je prezirne A. Doselili .5 U maJdci je zabilježen g. i to u Podtargnadie koid poroidice Tome Kuzimića. zabilježeni su: braća i Juraj Babić. 1747. ali i Ančić-Tunguiz. i Mujo 2 p. 1827.. B a b i ć 4 porodice (nadimci: Konjić 2 p.—1805. i 1893.5 U inatici se g. 7 Prezime u matici zabilježeno od g. Bocman. Od g.. samo Arstić. a kasnije se preselio u Sumartin. 1807. 3.V i j c i ć 2 porodice. God.

Dorotić-Muto. 8. 1674. dolazi u matici od g. 1691. 13. a kupivši kuću Rude prijeđe u Sumjantin. 1777. 1747. zaljubio' se. ima zabilježeno' više Doirotića. Sajcha Greca a Bol col Fratte idi Macarsca certo Rude«. Prezime >D. Kristofor Gilić. K n e ž e v i ć 1 porodica (nadimak: Mladimir od Vladimir). Doselio se kao drvodjelac. Ivan Casolini se oženio god. u župskim knjigama dolazi g. Gilić alias Križanović. U Suanartiinu je bio još jedan Jurić. 1774. J a n o v i ć 6 porodica (nadimak: Rado). Jurić kao svjedok na vjenčanju 1 drugi put iste godine iz Zagorja. 1816. a g. 6 Druga isprava veli. 1813. 9. Mate detto Mateša Gilić iz K o z i c e doselio se oko g. J u r i ć 1 porodica (nadimak po zvanju: Laik). zaljubio se i oženio u Sumiartinu.. 11. Doselio se iz V r b o s k e. 1679. a onda u Sumartin. 1674.5 U niatic'i se često spominje od g. * K l i s u r a 1 porodica. Porijeklom iz S p ili i t a. Pored prezimena Gilić. kao Casolini.7. Došao pred oko 30 godina iz R o g o z n i c e (šibenske) u sumartinski samo­ stan. 1866. Spominje se u početku druge matice g. Doselio se iz B a š k e V o d e. 12. također Puratić aliajs Dorotić. Prema tradiciji. U popisu novoga stanovništva od g. i to u Zagomilje. Ma-tešina . oženio se god. 14. L u č i ć 6 porodica (nadimak: Gač). zatim u Novo selo kod Naisetea. s pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru i oženio se. U matici od g. Komarovom. g. 1747. 207: . G i l i ć 4 porodice (nadimak: Križanović). U popisu novoga stanovništva od g. 1645.. kao Matešić alias Gilić iz Voj­ nića. O njemu piše »questo era assassino e traditore di piu fini che si poteva trovare«. 10. Doselio se iz Rašoaaia. kao Janović-Rađo. . Godine 1858. 15.—1781. 1873. 1866. da se doselio Križan Gilić i Mate Gilić. Doselio se iz K o r č u l e (kao brodograditelji). K a ž u l i n 4 porodice. God. K o v a č i ć 1 porodica. . K u z m a n i ć 1 porodica. iz B o k e K o t o r s k e došao brodom mornar Rade..7 U matičnim knjigama od g. 1925. 1904. Doselio se iz Rogoznice oko g. U matici se spominje god.. U matici od g. 1777. Diklić-Kuzmanić.

Maslardić detto Novaković. Doselio se Šimun Pletikosić u vrijeme morejskoga rata iz P o 1 j i c a. MijićMartinac. u prazničkoj matici kao kum iz Sumartina g. g. Lučić s napomenom: iz M a k a r s k e . N o v a k o v i ć 5 porodica (nadimci: Maslarđa. u povaljskoj matici kao kum g. 1777. 1777. 24. Perač. U popisu novoga stanovništva od g. 18. Mateanović detto Piamus. U matici je kao kum zabilježen g. 1878. g.La. v. P 1 e t i Ko s i ć 2 porodice (nadimak: Ivača). 1830. 1776. U popisu bolskoga novog stanovnišva od g.—1778. Poje­ dine porodice Soldo. i 1811. 1779. porijeklom iz Pučišća. 1813. 1675. 1747. u matici (Bola) u početku XVIII.. 20. Doselio se iz T u z l e . spominje se [Puratić alias Dorotić. 1840. M a r t i n i ć i porodica (nadimak: Rodić). v. u popisu »schiera đi Bol« g. Papa i Vaji). 1777. g. Mijić alias Majbonić. 1786. 1900. 1625. Mateljan de Plame s napomenom: iz Sumartina. Radić 208 .: Masftarđlć. 1925. vjenčan u. Mijić alias Breljak. 1851. U matici g. kao zamjenik na galiji neki Juraj Novaković iz Poljica. Radić dicti Porobić... 1796. Puratić alias Dorotić.muškaraca. 1811. Doselio se iz Z a d r a g. U popisu novoga stanovništva od g. 17. Jedina je porodica iz S t a r i g r a d a . ttoselio se sa istočnog dijela otoka H v a r a . 1781. oženio se g. 1794. Cvitonja. jer je u maticama XVIII.—1797. Novaković dicti Maslardić. 22.16. N i k o l i ć II 1 porodica. i 1831. s napomenom: iz Bola. 23.7 U matičnim knjigama g. Sumartinu g. Lučić alias Julkić.. 19. 21. 1811. Šego. Doselio se iz S e l a c a . Mijić alias Rajo. P u r a t i ć 7 porodica (nadimak za sve Puratiće: Pušić. Pletikosa. g. 1747. M i j i ć 3 porodice (nadimci: Remeta. g. 1791. BreljacLučić. a >g.8 U sumartinskim maticama g. 1777. Mijić dicti Majfoan. 5 N i k o 1 'i ć I 1 porodica.. i 1812. R a d i ć 6 porodica (nadimci: Starograđanin. u Siuimairtinu. zabilježen Mateljian de piame. 1747. 1777. Doselio se iz Bre. 1787. Mijić dicti Majibonić. ali — prema obi­ teljskoj tradiciji — starinom iz Z a ž a b l j a . a u bolskoj g. Blaganjer). drvodjelac oženjen god. 1777. v. Grinja). g. M a t e 1 j a n 1 porodica (nadimak: Piamus). zabilježeni su:" braća Pletikosić. Martinac). 1745. g. kao Mijić zabilježeno je 5.—1782. g. 1789.5 U Gilićevu popisu Simon Pletikosić u XVII. U matici g. Na Brač se doselili iz Makarskog primorja. U matici g.

1838. U novijoj matici spominje se g. koji se u početku nastanio u Sućurju. Spominje se u matici Sumartina <g.. a g. zat-m u Nerežiišća kod Zuvetea. Nadimci za poje­ dine porodice: Jela. 5 U popisu novoga stanov­ ništva na Boiiu Jerolim Šarić.5 U ispravi 6 spominje se Mihovil Suzičić detto Berošević detto Breljak iz Brela. aStaniČić alias Šare s napomenom: iz Basta. 2'8. onda u Pučišćima kod po­ rodice Prodi. i 1779. zabilježena su braća Stanišić »detto« .Šare u Sumartinu. aliiter Porobi1ja. spominje se Suzič'ć iz Brela. Stančić-Plam-us. Carić-Stančić. Š t a in b u k 2 porodice. 1763. a onda u Sumartin. 1747. Vugeša). Girica. Suzičić alias Breljak. koji je također pošao u Nerežišća. 1747. Doselio se Toma iz Selaca. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata Luka Breljak overo Suzičić doselio se iz B r e l a . a onda U Sumartin. 1764. Prema spomenutoj ispravi6 kao Šerka doselio se iz S i i m e n a oko g. U popisu novoga stanovništva u Sumartinu nalaze se zabilježena 3 Suzičića (Jakov. a kasnije se doselio u Sumartin. U navedemoj ispravi 6 za kandijskoga rata spomenut je doseljenik Ivan Staničić detto Šare iz Basta. 1905. Šarić s napomenom: iz Vđog Brda. koji se bio u početku nastanio' u Norež : šćima kod porodice de Filippis. kao kum -z Sumartina: Šukadarić. U matici g. U matici se Itaikadar spominje od g.. 1829. 1645. Staarčić alias Šarić.. Marin Stančić iz Plame. a zatim a* Sumartkiu. oženio se g. g. i 1676. fcamenarski poduzetnik. Š e r k a 13 porodica (nadimci: Maše. 1667. 1669. Pipić. 1669. U početku pošao na Vis. 1787.. Marko i Mihovil) g. 1671. S u z i č i ć 2 porodice (nadimak: Šukadar). U matici g. :26. i 1837. U matici od g. iz Bola Radić sive Tarašić. Marinko). 1778. ali g. 209 Zbornik za narodni život i običaje 14 . 1675. 1758. 1773. Zatim Ivan Suzičić iz Brefta. Sponiinje se i Marko Šukadar iz Birela. U selačkoj je matici zabilježn god. U supetarskoj nriaifrci g.. Suzičić alias Šukadar. koji se u početku naselio u Gornjem Humcu. S t a n č i ć 9 porodica. g. 27.. Šeindek. 1673.25. Radić iz Zagorja »de Villa Suhi dolaz«. U popisu novoga stanovništva od g. 1666. Staničić dictus šare. Pražničanin. U anagrafi g. U nerežšikoj maJtici spominje se g. a kasnije se doseIk> u Sumartin. (Nadimak: Prašćevići. Sakuj.. Radić iz Basta. Kunac. godine 1673. 1821.

kao i postirski Vlaho« vi. 1777. 2. zabilježen je: Ivan Vlahinjić. U matici Šerka od g. 1916. 1671.. 1645. 33. je porodica iz S t a r i g r a d a . U spomenutoj ispravi 6 Marko Vlahinić oko g. 1838. Hamber. i 1753. a g. ima Ačić. 1675.5 S e r v e n t i ć 5 porodica. ili iseljene porodice 1. i 1693. s aaapoimenom: iz B o l a . Mištak). On je bio pokršteni musliman.5 U anagrafi od g. 1668. U matici cd g. zabilježeni su bačvari iz M i 1 n e Fbrio i Petar Vlahović. U popisu novoga stanovništva od g. Doselio se iz B o 1 a. Štankalo). Doselio se iz B r e l a g. Doselio se 'iz N o v o g s e l a (iz jProdola).—1794. Doselio se iz G o r n j e g a H u m c a . B a t o š doselio se za kandi jskoga rata iz P o d g o r e : Luka Batoš. iz B r e 1 a. 1919. Doselili se kao zidari.: Nikola Solo i braća Solović. Sadanja.: braća Serčić. (Generalni nadimak: Donkovi. Biškupušae. Iznmrl©. Solović. do 1835. s o l o 3 porodice.5 V I a h o v i c 2 porodice ( nadimak: Florence). kao Scanci (Skanči) s napomenom: iz B e r g a m a (Italija). kao Serčić. Kasnije češće kao Zelanović. T o m a š 1 porodica (nadimak: Birejanac).29. ali pori jeklo'm iz Italije. od g.ći. Š k a n s i 5 porodica (nadimci: PajJnac. kao ŠćapanovićZelanović s napomenom: iz Gornjega Humea. cd g. 1831. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata iz I g r a n a doselio se Juraj Solo. 1747. kao Vlainić iz B r e l a . 1750. 1747. iz B r e 1 a. U sumartinskoj se matici spominje od g. 6 2*10 . ali g. Guljičin »o« Hazić za kandijskoga rata. 31. 34. Za pojedine porodice: Pretur. 1671. kao Soloević.6 U popisu novoga stanovništva u Sucmiartinu od g.9 U matici Solo zabilježen od g. U popisu novoga stanovništva od g. A z i ć doseli o se Ivan.—1792.—1795. U popisu novoga stanovništva.). zabilježen je Juraj Hazić.5 U maticama g. 1747. 1858. 32. U selačkoj matici zabilježen g. i oženio se u Sumartinu. On pripada među prve doseljenike u Sumairtinu. U "matici od početka 'druge knjige (1777. T r u t a n i ć 1 porodica (nadimak: Mengić). 35. 1747. aJli 1678. Z e l a n o v i ć 3 porodice (nadimak: Hulo). U župskim knjigama g. 30." 1782. 1884. oženio se g.

jer je g. spominje se Terzić iz Zagozda. a 'imala je. 7. do oko g.5 (zabilježeni su Jakov. nadimak Kovač (g. kao Batošić liiz P o đ g o < r e . a i u novoj matici od početka. 4. uvijek s napomenom: iz Sumartina. Grge. U matici g. 1789.5 10. 5 3. 8. prema matici. -a u prazničkoj god.. s napomenom: iz Baške Vode. D o m i n o v i ć u maticama od oko g. i 1673. zabilježeno' Čimaz-Činčević. D o g a n č i ć Fran© s nadimkom Franić.: Marko Batoš i braća Batoš pok. da je prosjakirija Margarita iz Korčule (rođena g.. prema matici od g. a drugi iz Selaca u Pučišća. 5 Porodica je nedavno izumrla. D u j i ć u matici g. 1777. i 1860. U poisitirskoj se matici spominje Činčević alias Katunarić. 1771. 1769. G a r ž a 1 o v i ć doselio se za kainđijskoga rata iz Z a g o z d a . zabilježen je Mate Terzić. j . PavBia Dujića. 1675. 1808. 1777. 1792. veli se. 9. U povaljskoj se matici spominje kum Dujić g. 1838. 6.. U popisu novoga stanovništva od g. zabilježeni su Mihovil i Ivan čimčević. 1896. 1747. 1842. 1860. t.. Jedan je doveo sa sobom oca iz Z a g v o z d a . možda isto što i Činčević. 1747. 1747. D e v i ć spominje se u matici od oko g. 1817. Č i n č e v i ć doselili se iz Z a g o z d a. s napomenom: iz P o d g o r e. Č i m a z (nadimak: Čimak) doselili se-u'vrijeme mira nakon kandijskoga rata. Prema Božitkovioevu članku6. Oženjen u Sumartinu.. 1747. od g. i 1779.). Čimaz dicti Kovao. Ivan. 1799. 1779. ali doselivši se iz Pučišća dobio nadimak Pučišćanac. s napomenom: iz B a s t a. do oko g. 211 . G r a n i ć u maticama od g. U matici do oko g. 1672. ali nije imao djece. 5. -Stjepan. U popisu novoga stanovništva od g. 1678. 1675. U Sel­ cima su bili kod popa Jakova Vranjicana. i 1681. ima Franić. 1779. 1785. i 1826... posljednji se put spominje u matici g. 1672. 1762. 6 U sumartinskoj matici g. 1778. 1838.U sumartinskoj matici g. 1820. Jedni su iz Selaca došli u Sumartin. U popisu novoga stanovništva od g. dva rođaka Ivana Čimaz. ' U popisu novoga stanovništva od g.) živjela kod pok. Nazivao se Torzija. i to za samog rata. u anagrafi od g. U sumartinskoj matici spominje se Dogančić g. Poslije sklopljenog mira naselio se u Sumartinu. doselili se za kandijskoga rata »assassini e traditori« u Selca iz Brojtna kod Imotskoga. dio oko g. s napomenom: iz B a s t a . Nikola i Mihovil Dujić. ali'se kasnije % ponovno vratio u Tursku. do oko g.

J u g o v i ć u matičnim župskim knjigama od oko g. P e r k o v i ć došaci kao f inanc. oženio se g. J u r e t i ć u matičnim župskim knjigamia od oko g. dio oko g. i 1668. 1792. Kačić (kum). od g. i svojim kuću ostavio fratru Petru Kumbatu. s napomenom: iz V e l i k o g Brda. .5 Kasnije se spominje vjerojatno drugi Mandić. iz K r a p n j a do oko g. ' j . Kadčić iz Makarske. ali se kasnije za kanidjskog rata preseMo u Sumartin. Doselio se za morejskoga rata Ivan iz Z a g o z d a. 1808. g. t. s napomeiom: iz B r e l a . Gvozdainovie-Mistrić. s napomenom: iz V e l o g B r d a .. u župskim matičnim knjigama do g. M. 1833. t . do oko g. U popisu novoga stanovništva od g. t. od početka novih . 1877. s napomenom: iz V r d o 1 a. 9 M r k o n j i ć u matici oko g.. 1854. J a k i r u matičnim knjigama od g. ali je ubrzo umro. 1798.. 1845. 1665. 1747. O i j d a n o v i ć u staroj matici g. 1868. M a r t i n č e v i ć Martin se doselio sa četiri sina za kandijskoga rata. ido oko g. j . 1860.matičnih knjiga. do oko g. 1838. 1787. K n e z o v i ć detto Vangelić. do oko g. 1845. do oko g. s napomenom: iz jPodgore. i to od početka novih matica. s napo­ menom: iz B a s t a . s napomenoim: iz P o d g o r e . 1842. 1887. v. godine 1859. 1777. U početku služio Ikod Jurja Ciccarelli detto Živić u Pučišćima. 1830. do oko g..G v o z d a n o v i ć u matici se spominje od g. U Gilićevu popisu7 zabilježeno je Petar Mandić..6 K o m a r spominje se od početka novih matičnih župskih knjiga. s napomenom: iz P o d g o r e . 1671. J u r i ć II iz M a k a r s k o g p r i m o r j a.) i Akčić (g. s napomenom: iz S v i n i š ć a. 1853. a s t o r 1 i j a Ivan se doselio za kandijsikoga rata. J u r i š i ć u matiGium. 1807. ponekada piše: Gvozdenović.). 1777. 1817. Ponekada kao Jurišić-Akčić (g. 1672. 1666. zabilježen Jakirev'čVlastelinović iz Bola.. spominje se'često kao Oljdan. K r a j i n a u matičnim župskim knjigama cd oko g. 1777. M a -n td i ć došetao se Petar detto Babin iz o m i š k e okolice. j . 1666. možda kao Ivan Alandić. 6 U staroj sumiartinskoj matici g. g. župskim knjigama od g. 1777. U XIX. iselili. donedavno. 1909. g. Jurić-<Kačić. godine 1835. kao kum nofoil. U matici se spo­ minje g. M'iiliče v i ć u staroj matici oko g. ali g..

1680. 1815. u matici s napomenom.27. ali pori­ jeklom od novoga stanovništva iz Slimena. r a.: iz !Povaija. J i u k i ć 1 porodica. u novim župskim knjigama spominje se do okio g. 1874. Osim Radića. po nadimku prvih stanoivnika Radića* 1. iz D r v e n i k a. Doselili su se u vrijeme potpisivanja mira nakon kandijskoga rata (ŠtLmuri7 i brat mu pop Stjepan iz Zmijavaca kod' Imotskoga. A r k o v i ć (nadimak: Splićanac) 1 porodica. a g. Godine 1820. 5. sve se ostale porodice bave i ribarstvom. 1667. 6 U popisu5 novoga stanovništva od g. kao Mijić dicti Toljaga. Doselili iz S um a r t i n a. R ASOTJCA Zaselak Rasotica (nekada Rasohatica) ima danas 15 kuća. 1874. 1867. umire Petričević. U matici do g. s napomenom1: iz Ž i v o g o š ć a . g. Doselio se prvi Radić u Rasioticu iz S u m a r t i n a pred 150 godina otprilike kao čuvar i obrađivač zemalja porodice Niseteo-Gazić. 1747.: iz V e l o g B r đ a .početku se naselio u Gornjem Humcu. zatim u Povljima. V u č i n a u župskim knjigama od oko g. doseljeni oko g. 1779. R a d i i ć (nadimak: Porobija) 2 porodice. koji su težaci. V a r ž ' i n a g. a onda u Sumartinu. 1747. 1802. S t i p i\ ć doselio se Martin za ikandijiskoga rata iz M 3/ JS. 31. do oko g. Doselili se iz S u m a r t i n a . 1794. 1777. (Postojalo je u Sumartinu prezime Jarko vic ili Žarković. U popisui novoga stanovništva od g. 6 U staroj matici od g. 30. ali g. 1673. 1879. Na austrijskoj 1 specijalkarti naselje se naziva Porobija. 1790. ali porijeklom od novoga stanovništva iz Rasta. S t u 11 a u župskim knjigama od početka novih knjiga g. U sumartinskoj matici' od g. P e t r i č e v i ć u staroj matici g. 33. S t a n e i ć (nadimak: Piraščević) 8 porodica.. kao Ribarovi ć dicti Visković. s napomenom: iz M ak a r i9 k e. do oko g. iz T u č e p a. 28. 213 . U župskim matičnim knjigama Sumartina spominje se g. 28. 1885. starac od 70 godina. 1665. Karković iz H v a r a . 1783. do oko g. 1672. Š e r k a 3 porodice. Pot­ pada pod sumartinsku župsku crkvu. T o 1 j a g a idva brata doseliili u Sumartin za kandijskoga rata iz B a s t a. Arković-Rodić. R i b a r o v i ć doselio se za kandijskoga rata iz B i a s t a . 4.. 3. U .. zabilježen je u Sumartinu Nikola Žarković).5 spominju se braća Stipić. 2. a g. 32.

. spomenuto 230 dobjeglih porodica: ». in numero di 110 a San Martin. Ivan Ribarović. Mate Aničić. braća Jerčie. fratar u Su­ martinu. žarković. 6 Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. fratru Petru Kumbatu. Anton Dorotić pok. Ivan Guljičin pokršteni Turčin. Ivan je umro prije kandijskoga rata. ibiđ. Vida. Ivan Antulović. Marko Batoš. Marko Šukadar.. Ivan Knezović. zabilježeni su u Sumartinu ovi novi stanovnici: fratri. Vinko Ribarević. Mate Mijić.. Juraj Babić. Jakov Suzičić. 2 M. Anton Komar i Nikola Solo. Mihovil Suzičić detto Berošević.: »I morti di San Martino furono oltre ad un čentinaio e mezzo. 292. Martin Martinčević. sei delle quali in tale ocasione restarono estinte«. koji -ma je prepisao fra Ante Gilić. . Stjepan Mijić. Venezia. što su dobjegli na Brač i naselili »Ponta di S. 1747. ibid. Ivana. . 1786. Ivan Alandić. u Bol. Sv. 64: Prema povlastici Morosinija od 9. Slovinić: »Kuga na Braču 1784« u Bračkom zborniku. Poxischie. Ivan Vlahinjić. Mihovil Branjić. Split. San Pietro e Milna sopra l'isola Brazza ricoverate s'attrovano. Niko žute.. Zagreb 1888.« u Jadranskom dnevniku. — A. Za. Mate Gilić. Humazzo. il che e ben molto in una villa che contiene appena settanta case. Jakov Dorotić pok. na Braču se zaklonilo 110 obitelji. Ivan čimčević. a kasnije se na­ seli u Sumartinu. Split. — Dr. 5 i 6 od 7. ode u Pučišća: u Povija. Mihovil Batoš. 3 St. . Ivan čimaz. str. Babica . Jurja. Giulio Bajamonti: »Storia della peste che regn 0 in Dalmazia negli anni 1783—1784«. Mihovil Aničić. zatim u Podbergrade. Otkupitelja i hrvatski puk u Dal­ maciji«. 9 U dokumentu iz Velog Brda. g. spominju se porodice. braća Pletikosić. braća Aničić. Mate Antulović. a zatim se nastani u Sumartinu. da je otišao na Hvar. str.. Ivan Stanišić. str. br. str. koji mi je prepisao fra Ante Gilić. braća Dorotić pok. zatim Martin Stipić iz Makra kod Makarske i Juraj Solo iz Igrana: »queste quatro famiglie furone quali venero prima da abbitare nella detta Ponta«. braća Jalošić. Toma Boroević. Nikola. 1672. 1766. Perka i Mate Dujić. Mihovil "čimčević. Ivan Suzičić. 9 juni 1672 a tutte le rimanenti famiglie. Ivan Dujić. Vj. br. drugi Ivan čimaz rođak prvoga. Postire. ovaj ostavlja kuću. dva brata Toljaga. VI. Ai-^on Mijić. braća Stanišić detto šare. šimun Pletikosić i šimun Žarković. 1940. i to: Mate Dorotić. braća Stipić. Juraj Hazić. Bol. Luka Batoš. Zlatović: »Franovci Države Presv. F. braća Antulović detti Vičić. Deserto. Marka. Juraj Gorsatović. Madirazza: »Storia di comuni dalmati«. braća Aničić pok. 1932. dok je g. Mihovil Suzičić. Salinovića piše. Marko Vlahinić. 7 Iz jednoga dokumenta. i 8. Pavao Đujić. Pavao Babić detto Konje. siječnja 1938. U drugoj inačici istog dokumenta spominju se još Luka Batoš. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina« u Vjesniku za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. u Sućuraj. Mar­ tino«: Martin Rude i gotovo istodobno s njim stiže Ivan Majstorlija. braća Batoš pok.ibid. Za druge piše: ode u Humac. Nikola Dujić.« 8 Mladineo. Grge. 36—39. . Mihovil Batoš. Mi­ hovil Dujić. 214 . »r 4 Dr.detto Suzičić. a onda u Sumartin. Neres. koju je sam sagradio. 185—286... 5 Popis kod I. sia permesso a coltivare nei luoghi Comuni . u Nerežišća. Ciccarelli. list 6—9. ibid.. Jakov Dujić. navedena su prva četiri doseljenika. Kristofor Gilić. braća Dogančić. što su se doselile u Sumartin prije morejskoga rata i za vrijeme rata. Marko Suzičić. 1. braća Salinović detti Boroević.LITERATURA I BILJEŠKE ZA SUMARTIN I RASOTICU: i Rukopisni Ljetopis franjevačkog samostana u arhivu franjevačkog sa­ mostana u Sumartinu pisao franjevac Andrija Stanišić iz Sumartina oko god. braća Solović. 1668. u Selca. Petar Mandić. Nikola Miletić. 50. braća Serčić. braća Babić. Martin Mijić. Luka Breljak . Križan Gilić. God. Stjepan Dujić.

Nešto slično pričaju da su primijetili i između Borka i Rata. Viasić. ć. Donč . Boranvić. mjesna sudac. Božidarić. koje posjeduje G. 7 Prezimena. Vuković. kažu da su se opažali na •plitkom 'morskom dnu tragovi nekih zidina. Prezimena iiž BioSia u ispravama 1325. Maionlkiovic.) 5 1615. Ravonković. Pendesić. Pineze. Mesnović. Cvitovića Dvori. Marinković. kao i ostala -bračka mjesta. Morgitić.2 b) Nakon razoren ja bračkoga grada (Škripa). Kod Šarturovih. Polovinić. Kieljić. Kusović. Karaieljić.4 Nižetić ili Petrić (2 porodice) i Stipančić (1 por. Radičević.: Vinko Polovinić. Kalafatovi Dvori. kad su. boji su prfjiroli sol na Bolu 26. Radinović. Bjenačica. Barhahovića Dvori. Nogalić.: Jeirolim Niseteo. 1 Na zapadu od Bola. Vunjodić. Pijaca. \ Prema podacima. Duvić. Pojedini dijelovi Bola imaju svoja zasebna imena. U luci kod' općinske česme nalaze se pokrovi dvaju sarkofaga. koje je miore opet prekrilo. 215 . Babić. Vele. Anjijć. Konavić. Na Ložu. Bisković. Opersić. Bernardin de Thomasis de hac Villa.BOL Dominikanac Angelo Bojanie u svojoj raspravi 1 o Bolu veli: a) Na zapadu od sela nalazila se kao neka akropola. Zaneto da Venetia sa dva sina. Panezević. Bertonović. Kusanić. Mikasinić. Karinčić. Vuoda-" nović. Puliizović. Kuzmić. Milozević. Koorinčić. Florio. a kao župska crkva služila je crkvica Sv. Babić. Berčanović. Barb*ć. da ih je nekada bilo više. Morsinović. prokurator puka 6 1637. Dutić. Rokević. [Panfiović. Antović. Jokisić. Soljičić. Račić. Rananković. gdje se nailazi na rimsku i etrursku terakotu i lonce i stari novac. Plijanić. Radinković. V e i Put. Volcasio Catich 8 1465.. Mačadivić. tamo' se nalazio stari grad Elafuza.: kurat Pava 1579. Ivana Krstitelja. Nedaleko od dominikanskog manastira u predjelu Martinice vele da se nailazi na stare grobove. župa j. Margi&ić. Mhatiović. valovi odnijeli pijesak i žalo. Oubretić. Nesić. rektor crkve Jeronim Petriciiuis. kod Rata nalazi se ruševina rimske piscine. Bori'čio. Vidošević. Po' predaji. Raglanin.e na Bolu osnovana g. pučana. bjegunci se skloniše pored južne bračke obale u predjelu Martinica. I. siječnja 1574. Berhanović. te su mi poznata na pr.: Matthaeo Ulađigae. Dobretza Bersoi. Mekjavić. Rakisić. ova: Rudina. Kod Bakraninovih. Pred oko pedeset godina za jedne oluje. Petković. 1462.8 Marinović. Martinica. Truitanić. u blizini današ­ njega dominikanskog samostana.: D. Pavlinovic.

: Miilozetić. »novizio« Raić. Marineević-Tuisa. jPonžičević. Petr&c'o iz Nerežišća. Lovrineić. Coilović. Garbinović. 1609. Filipis iz Pustinje. Nenadić. Meštrović. Filizić. Donkov. 1604. Čubret : ć. Baibalić. Vcdanović. Avancanie \z Nerežišća. Vuzić alias Mariniković. Soljačić. Krajine. Furlan. Mihovil iz Krajine. magister Tiberito.. Nikolić iz Hvara. Peiličer. 1606. Prezimena u bolskoj mistici prvi put. Bivadiović. Ka. Krajinić. Bcrie'o. de Andreis. Jagodić. Garbini. Sezunić. Mekjav. Kmetović. Filipis.Svirčević.sive Hreljin. Kuzanić. Nižetić. de Tomasis. Čikarelović iz Gornjega Humca.ro iz Trogira. de bubre Tomić (Ciprijan). Barcić.. Brakuiš'ć. N'kola. Buišiković. de Lupiš. Petricio.: ser Zuanne de Cosmo. Nikoli ć. Polovinić. spomenuta za /prvih 20 gođlina 1603. Lalić. Božičević. DlAndreis. Šoljanović. Tunsić. Tomašić. Di Filipis. Buseni. Ukupno 265 popisanih. Brešković. Martaliović. Toniić. Lalić detto Piero.: Baričević. Postolarić. Božidarić.: Selapić iz Krajine. Radičić. Hranotić ex Vukošev. Ve7 ioević. Tomašić. Georgij iz Krajine. 1612. Vidić alias Anjić.: Kaistonović. Juraj iz Mak a irske. Anjjć. Pešći'ć. Penecić. Rokoeić. Frano. -M-ihiović. Biodanić. Pasikvalinović Vužić. Gubričavić.fcković. Ivan iz Paga. 1608. Žilić. Vojvcdić. Pisinović. Fabiricij iz Tro'gira. Pičinović. Harašić. Hvarzić alias Nikolić. 1611.tić. 1605. . Barbić. Stipičić. 1610. Kozmačić. Sibiškin. Dutić. Venđesie. Ružić.: Sepie. Nikulorić. Raić. Martinović. .ć dti Vase. Ferenčić.Vuuačić. Nikulić detto Tenda »nunc« Gira (Ghirra). Bi ković. Margareta Tadejna overo -Dmitrović. Vojlković.: mistro Lovro Sartor iz Šibenika. Mar'niković alias Vuzić. Matkovac. Gojić. Mihaitiović. Jagodić. Tuskor. Bračetić. 216 . magister Grima. Margitić. Caltesi. Nikola iz Plame. fPaisquall iz Venecije.Vuzieić. Pendesić. iz.: Melkjavić.: monacalis. Skrozinović. Hranotić. Vukjović. Petković. Maitko iz Dubrovnika. Ni'seteo. Karmeljlić. di Ragusa. mgstr. Marušić. Franis \2 Venecije. •Šimetoiv'ić . Oglobljić iz Nerežišća. Gioni. Solačić. Ničić. Salinović. Ranamarić. Raguisio. Biondović.. Marišić. Simić. Radić. Vuojković. Redezović dietus Skrozinović iz Plame. Vitnić. Šćapanović. Vitnić. Glušić. Čubret'OV. Barniić-Ma. Slavoi. Tusa. Matić. Kančerić. Silović iz Donjega Hiuimca. Tofhorović. Petar Fra.: Višanin. Tarašić. Paskvalovie. Marinković sive Tomić. 1607. Prodanić.

Justiniani iz Venecije.no. Nikola Bračetović. JeMnić.1613. Vinko Sairtinov. R o 1 o d e 11 a G e n t i B o l. Mihovil jPolovineo. Mekjavić. Vinko Marthiović. Daniel Matunić. Petritij. 1617. DuškiOfvJć. Frane Svairtalović. Dinko iz Venecije.. Laurentij Sartoris. Ivan Bcžidarić. Surtulović. Antić-Pičić. real Nikola Jagodić.. Petar Tomić. Vinko Lalići sin.. Nikoila Kuzmić. Nigosić. Mladinić. Martin da Solin. 1625. Ivan iz Šibenika. Jakov Soljačić. Ivan Đu!t. Vinikb Lalić. Juraj Batulić. Nikola. Juraj Radatović.: Hrilić. Zorzić seu Lukrić. Marjetić. Bratić iz Vrboske. 1618. Ciprijana. Polovineus. Marko Karmiljić.9 Anton Pieić. 217" . Toma Pen­ desić. Jakov Pendesić. Pro Raguzeo. Ivan Simić. Vinko Tušković. Ivan Marinovie pok. Šimun Tomić. Frane Vojković. Jakov Luiević. Pušković. Pavišić. Bavčić detto Panceta. Cueić. Covaeheus iz Hvara. Dojić. 1616. Marko Avancanović.: Oktavi jan.: Donko Marinkov'e. Jakov Tomašić i sin Marko. Jerolim Marinković. Bračetović. Ivan Matković. 1615. Nikola Liovrinčić. Beloević. Cviteović.: Stefan iz Venecije. Bartol Mekjavi'ć. Buchia. Jakov Sepić. Ivan Šimetović. Sleč'ć ?). 1614.: Hičić (Iličić ?. Jerolim Tomie pok. 1621. Kranković. Se h i e r ia d i B o l . Manoli iz Vrboske. Jakov Kuzmić.ć. Juraj Batina." Matij Vrsialov. Popis (pučana) u vezi sia regrutacijom za bračku gfsiliju g. Biorovineić. Mazolić. Vidošević. Fredešić.: Žuvetić iz Pučišća. Polenović. Vinko Nifeolić pok. Martin Postolarić. Nikoga Mestrovic Markov. Ivan Anjić s bratom Vinkom. Vinko Anjić i brat Matij. Nikola Pendesić. Nikole. Ravčić. Frano* Parolić. sinom Jakovom. Toma Toraiić. Zorzetić. Viličić iz Vrboske (»acrilegio«). faber mag'lster Fra. Juraj Marinković pok. Ivan TriuJtanić i brat Petar. P. Ivan Ročičić. Vinko N ikolie. Nikola Viloević. Ivan Banovic. Ciprijana. Nikola Jurlšić. Guhr:e Marinković.: Matković iz Gornjega Bumca. Ivan Brizić. Peiidešić. Vinko Lovrinčić. Marko Vidošević. Radatović.. de Martinis. Juraj MahoHć. 1620. Marko sin Marka Raguisea. Vinko Mestrovic. Petrolic. Ivan Rokočić. Ursić »de Ni eha«. 1622.: Martić.: natpop Ivam iz Nerežvšća. Per volić. Anton Mestrovic. Petar Soditrić. Andrija iz Paga. d'L' Doraiinis. de Filipis. Franio Marlnkiovlć. Vinko Benić i sin Jerolim. Luka Nuić. So~ kačić^Gabiler. Tušković. Juraj Sipić. Radić i sin. Pro Babi'ć.ć. Komoričić iz Makarske. i. Tonculo Vido­ šević.ć. Griman. Babić iz Visar 1619. Koimgričić. Pašfeanim. Brarkušić. Niseteo. Juraj Radić. Kragačić. Frano Nomlić.: magister Hranota. Anton Hranotić. Lodetović. Toime. Bethia.jković. Toma Franković. Pobrowc. Jerolim Karmi neić. 8rmić dicti Marinković. Jerolim Marinlković Ciprij'ana.

B a k o v i e 2 porodice iz M u r v i c e od g. Nikola Ta­ rašić.8 i g. porijeklom iz Bosne. Ivan Trutanić.. Vinko Brakušić. Ivan Avancanić. 218 . Vinko Karme'ić pok. Jakov Banović. zamjenik Marin Banić iz Praznica. 1574. 1646. Matij An j e .. Ivan Lalić. iz D i c m a . Ciprijan Jurja Čubretića. B. i 1629. Nikola iz Dubrovnika. 1888. B a b i c i porodica. njegov sin Nikola. u vezi s bračkom galijom. Prezrme se nalazi među pučanima. g. 1679.Petar Brakušić. Pirula. Petar Nikolić. g. Nikola Ma. Jakov Kandić. zabilježen je Barhanović iz Sućurja. Juraj Bizeric. Ivan Vidošević. Vođanović. mistro sartor Ton ćulo.9 God. koji su primali-sol.. 6. zamjenik Juraj Novaković iz Poljica. 1618. Vinko Marinar.no vi ć. Porijekuoni iz Poljica. 1856. Ivan Ta­ rašić. Nikola Vitnic. Baćulin) 10 porodica. Cekmor-Oikinor. Prezime se nalazi g.9 •4. 1930. u popisu novoga stanovništva. 1928. B ' a č i c 1 porodica. Dinko Barha­ nović. Petar Krainić. Nikola Komoričić. kao kum sa Visa. 1625. Luka Tarašić. Vinko Rokočić. A d u l i m a r (nadimak: Zaratin) 2 porodice. 1747. Marin Obilinović. s naipoHienom: Berković zvahu se prije (»si ehiamavano«) Pijković. Juraj Brešković. iz P o s t i r a . 5. B. doselio se oko 6.Marko Karmeljić pok. Čami.— Od iziuimrlih Babica spominje se g. 10 dobjegli na Brač poslije. bitke kod Zadvarja sa 150 porodica g. 1634. Vinko Margitić. Marko. Ivan Viitnić. 2. 1625. Pasqual. Vinko Vcda. 1574. među gale otima. Kao Barbirić spominje se iz Nerež'šea g. Oktavijan Nigosie. Rovinjež. Doselio se iz Z a d r a g. g. Porijeklom cd novoga stanovništva. Josip Polovineo. Ivan Krstulovie. A n t u n oi v i ć (nadimak: Jurašin) 3 porodice. B e r k o v i ć (nadimci: Barbirić i Pijković) 2 porodice. Marijan Ljiković. Doselili se Baćulini oko g. Bata. Juraj Buzanović. Toma Tornić Ciprijanov. Doselio se oko g.Martinovic. koji su primali sol g. Vinko Čiflo. Frano* Martinovic. Frane Vrsalović. Ivana.tić. Ivan Radmilić. B a r h a n o v i ć (nadimci: Gazda. 1633. g. Vinko di Calogero. Teina. iz Murv'ce. zamjenik Marko Gutunić. Petar Vonković. boter Nikola. Luka Dundatović. 3. Mairiko' Kiuzmić i Bin Ivan. Ivan Matrka Ragusea. 7. 8 te g. Juraj sin Ivana Jur jeviea. među pučanima. Nikola Karmelić. Perković »ora« Berković. rnlstro. 1725. Dujani Sikorić. Dinko Pendešić. 1832. Ivan Dutić Matin. Nikole. 1624. 1774. Barhanović se nalazi u bolskim župskim knji­ gama od g. Jerolim Barhanović. Dinko Brakušić. Vinko Marinković. iz Miraca. Mate Banić. Vlaho Ivanović iz Dubrovnika. Prema tradiciji. Karnieljić. Jakov mistra sartora Toncula. Def. Steđaiife porodice 1. Dinko Vitnić.

1858. g. U bolskim župskim knjigama od g. 1870. Cvitanić alias Jeneralić.. 1686. U župskim knjigama g. Marin­ ković detto Cvit »e« Kraljević. 1641.r a ž n i c a . oko g. oko g. Cvitanić i Šćapanović alias Scipioni. da porodice Barbaric i Pijković nisu istog porijekla. 1724. 9. porijeklom iz Š k r i p a .. Orijez. zabilježen je u Pražnicama fratar Bezerić..11 Za­ sebno prezime Ružić dolazi u početku matice od g. 12. — Vjero­ jatno doselili iz N e r e ž i š ć a . 15. Porodica ise nalazi u popisu bračkoga plemstva g.F a b j a n o v i ć (nadimci: Zec. 11. Pulism'anin) 10 porodica. . Živac. Benika. Grubi. samo Šćapanović od po­ četka matice g. U bolskim župskim knjigama cd g. porijekliom iz bračkog D o 1 a. U župskim knjigama: Šćapanović »si chiamano« Cvitanić g. 1688. 1834. i dalje Cvitović-Marinković. oko g. 13..B r e š k o v i ć (nadimci: Maškulin. Bokotovi. Cvitković »chiamato« Dundo. 1617. g. Šćapanović detto Ružić oi 1709. . Šćapanović »in volgar« Scipioni. (kao kum) Cuvitović. sa otoka Hvara. C v i t o v i ć (nadimci: Babinovi. porijeklom iz S t a r i g r a d a . češće Skrozinović alias Bezerić (ili detto Bezerić). Č u b r e t o v i ć (nadimak: Tuiteja) 2 porodice. oko g. 1606. g. koji su primali sol. Golub. 14. g. D u b r a v č i ć (nadimak: špaleta) 2 porodice. g. 1717. 1612.11 U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se g. 1631. prije samo Skrozinović. između pučana.8. Fajka) 3 porodice. 1574.lx ali ju nalazim g. Cipal. g. Kokosica) 6 porodica. g. Tuonać. g. 10. Pijković iz P .—1617. Kraljević alias Cvit g. 1753. 219 . D o m i n i s (nadimak: Tapunera) 1 porodica. 1686. 1686. 16. 1713. Jeneralić. 1840. 1753. Pulentin) 5 porodica. g. Mile. g. 1683. 1657. 1715. Godine 1690. Krokala. 1685. Dakle. God. U popisu bračkoga plemstva od g. 17. Falbijan Ber­ ković iz Starigrada. g. Šćapanić alias Kljunčević iz Gornjega Humca. oko g. Šćapanović »chiamato« Jeneralić. Pejković. Ređezović dičtus Skrozinović da Plame. B o d i o v i ć (nadimci: Šemper. Od oko g.8 C v i t a n i ć (nadimci: Borovina. se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Prije su se nazivali Marinković. 1621. Busalo. 1834. Pijković. 1603. 1605. 1619..« Kasnije redovito samo Berković. 1621. Čini se. Marinkini. god. spominje se s napomenom: iz Podborja. D e v i a n o v i c (nadimak: Rovimjež) 2 porodice. Šćapan'io. u početku g. Gućor. porijeklom iz N e r e ž i š ć a . B e z e r i ć 2 porodice. 1657. Kokotić. 1694. 1657. 1606. Cvitković. Barsata. i 1756. 1725. Gargurić) 14 porodica. g. Prezime B. Šćapanić. porijeklom iz S t a r i g r a d a.

"Žuvanović. 1584. iz „ K r u š e v a u 25. 1606 dalje). među pučanima. Karmeljić »or« Pirka. 1924. 1694 i dalje Karmeliić" detto Hajduk i detto Barbošić (g. g. 1606. 1872. 1688. g. g. Maina. Florio u žiuipskim knjigama o$ g. Hajduk. a g. porijeklom iz B a š k e V o d e . od g.. 1626. vijek i početka XVIII. Samo Jagodić dosta je često od početka (g. po nekada: g. češće se spominje u župskim knjiigaima Karelović. Baitelo. Vjerojatno' prema nadimku Cvit. g. 1670). K a r m e l i c (nadimci: Bjeninovi. 20.. 1703. oko g. a kasnija je ruka nadodala u 'župskoj knjizi »ora Carelovich«. (g. K a r e i o v i o . ali kao Silo vic dolazi g. porijeklom iiz Murvica. i dalje Karmeljić dicto. 1681. imamo Raić dictus Silo. 1675. 1610. Jelin'ć] se spominju i u Postirima u matici od početka t. 22. Ikoji su primali sol. kroz XVII. U žup­ skim knjigama od g. 1694. 1603.9 među bolskim galeo1t. udala se Kaluerović. 1694.). g. Porijeklom iz M aik a r s k o g p r i m o r j a. Žuvić. 21. porijeklom iz S t a r i g r a d a. prije iz S p 1 i t a. vijeka. 1604. 1876. oko g. Lalić detto Jelinić. g. Ma­ ri nlković detto Cvit). i to dosta . kao: Karmeljić. kao novi stanovnici. 29. g. porijeklom iz S e l a c a . 24. J u g o v i ć (nadimci: Tumora. iste g. Sađanji nadimak Je­ linić dolazi u župskim knjigama zasebno. 27. 1625. v. 1574. također i Raić dolazi zasebno od početka (g. dicti ili alias Jagodić. j . 1645. oko g. doselili se iz S u p e t r a oko g. ima i Kalerović. od g. F l o r i o (nadimak: Jairanundović) 2 porodice. g. Jagodić. J o s i p o v i ć 1 porodica. vijek i početkom XVIII. Lalić alias Jelinić. Lalić sive Jeliinić. i dalje Karmeljić detto Žuvić. G r e g o 1 porodica. Bairbosić) 26 porodica. god. F r a n u l i ć 1 porodica. Pika!©. doseljeni poslije g. 26. 1735. 1869. Raiić-Sopanović detto Karmeljić.. oko 28. iz makarskog G r a c a. Ugorić. 1623. Često dolazi u knji­ gama s nadimcima: g.) kroz XVII. God. i g. 1752. 1672. Inglez) 6 porodica. porijeklom iz S t a r i g r a d a . J u r i ć 1 porodica. nalazim Marin­ ković i Florio zasebno.mia. 1772. Karmeljić-Žuvanović. Pirčić. 1717. Lalić W g d Jelinić. vijeka. porijeklom. 1694. I v u i l i ć (nadimci: Mateša. 1673.8 19. 1700. Buortolovi) 6 porodica. J a k š i ć (nadimak: Čokrić) 2 porodice. često aia Bolu od početka župskih knjiga (g. G l a s i n o v i ć 1 porodica. Prema predaji. 1625. dolajzi kao L alio detto * Piero. g.18. 1723. 23. Prije su se na­ zivali Marinković.često od g.(nadimak: Jelinić) 3 porodice. iz Gornjega 220 . g. Prezime Lalić zasebno je iui XVII. 1603. Joana vulgo Žuva »figlia di Carmeglich detto Xuvich«. ali g. 1851. U župskim knjigama od početka g. L j u b i ć (Gliubich) 1 porodica.

il qua! Pre Mai> 221 . 1724. ima Co^meglich i Jagodich. porijeklom iz T i u č e p a (oko< g.). I Žuvanović je nekoliko puta zasebno zabilježen g. 2 porodice. a među galeotima g. Mijarić. K u z m a n i ć (nadimak: Pešutić) 1 porodica. koji su primali sol g. L a l i ć 2 porodice. 1574. iz D u g op o l j a (oko g. BelotoviLipinovi.zivajui starim prezimenom Marin­ ković alias Vuga. 32. j . knjigama spominje se od g. 1845. 1699.im od mojih predšasnikia: molbo ireverendo Maestro Fra Sisto Filippi curato e molto reverendo Pre BaviMere Fra Valerio Maitinich Martini MaHinis. 1625. Kurilo. 1574. koja je 'bila baba Ursulićeva »fu< di časa« Žarković t. 39. i 1747. Tomić. ko. 1625. iz P u č i š ć a . K..30.:i su prim'oi ol g. Karničić »ora Ursulich da sua mai&re Or sola«. dolazi Cairimeglich i Carmelich u popisu foalslkih galeota. U popisu novoga stanovništva od g. 1643. g. U sačuvanim župskim. 1671. 1362. 1820. U popisu pučana. K u k o č (nadimak: Bafkranin) 1 porodica. 37. Marinkovići su svi. Pusa) 20 porodica. iz K o m i ž e.8 i među galeiotima g.9 K a r . Od g. Amerikan. Guljermo. g. 1740. M a 1 v-a s i j a . išlpadić. a idoseliio se. koji se nazivaju Tomić. 34. spoiminje se u manastiru »novizio« Raić. Karničić detto Kalafat. 38.10 spominje se Mihovil Ursulić detto Žairković. Lukinovi/ Dcmišjat) 14 porodica. 33. 1859. a tako isto i Jagodić. a sad Vužio (Vusio). boiski župnik Marinković-Totmić zabilježio je: »Od Marinkov'ći proizašle su mnoge porodice. alias B:'le. Možda — prema tradiciji — sa otoka Hvara ili Visa. K u i š (nadimci: Franković. koje opet imaju svoje nove nadimke. već g. .9 K a t i ć 1 porodica. g. zatim Vuž'ć. Porijeklom cd novoga stanovništva iz Bosanske Drage. Nekoje se na. M a c a n o v i ć (nadimiak: Mijotovi) 1 porodica. 35. KarničićBile. 1908. Kulišić) 2 porodice. (oko g. Gierolamo Carnincich. Hrape.1747. porijeklom iz s p l i t s k e o k o l i c e .8 nalazim prezirno Karmo: ć (Cairincich). 1681.9 Godine 1755.-1574. postojala je porodica Žarković dictus Ursulić po Ursuil'i. 1696. 1700. koji su primali sol.. 8 God. Bak. Tocil. n i n č i ć (nadimci: Kalafat. s nadimcima: g. Bilić.). porijefelom iz Sp 1 i t a (oko g. Čubrićević. iz' M a k a r s k o g p r i m o r ja. K r a l j e v i ć (nadimak: Balarin) 3 porodice. Tomić od Ciprijana i od Tome. Čubretić.. porijeklom. U popisu pučana. Cvit.. Cvitković i Kraljević. iz L o v r e č a . Huimca . dalje.g. ali ovo prezime nalazim na Braču u popisu pučana. Šmiko. Kačić. 1843.). 1606. Misir. 36. prema tradiciji. 31. 1885. M a r i n k o v i ć (nadimci: jšimić. 1625. oko g. g. što izlazi po krštenj'ma vršen. Rade jPipeta.).

Marinković-Tomić detto Turchetto g. 1619.. 1611.« U župskim. Marinković »idictus« Čuibretović g. ali prema škrip. koji su primali 222 .. porijeklom. 1656. 1605. — »Molti di quest! Cogncmi... ora cosi ehiamati. 1721. 1735. di Tomich.n vi isono piu... Marinković-Cvit-Kraljević g: 1725. na pr. Oancera (Kančera) »mi pare« iz V r b a n j a g. 42.. iz Bosne... 1729. M e k j a v i ć (nadimak: Vocetović) 3 porodice. 1629... 1739. Tomić aiKas Čuibretović g. 1605...... Marinković vulgo Kraljević g.. 1719..skoj tradiciji.... che :si leggono nei nostri liibri del Convento e in particolare nei Libri idi Battezzati. vjerojatnio iz D o l a . Tomić de Čuifore g... 1606.. Mekjavić alias Vace g. Tomić g.. 1624. Marinković detto Simić g.•tinis gia 150 i piu fu Parente col. che sono il Signori Vusich detti Vusio. Čubre Marinković g. Marinković-Tomić alias Lučić god. e diii molte Famiglie il CJognome. Marin­ ković detto Jurko g.. 1736. 1727. questa Isola«. Nicolo Marine•ovieh Vusich. Simić ig. Marinković-Spadić alias Franić g. 1703... Čubričević g. Kančević g. Spada g. Tomić detto Marinković le« Lučić g. rev. Spadić g. 1703. Marinković sive Tomić g. U župskim knji­ gama od početka kao Mekjavić detti Vace g.. 1610. Čubretović sive Marinković g. 1631. . 1745.. 1744... Marinković detto Fabjanović god. 1669.. 1603.. 1753.. 1611.. 1610. 1731. 41... 1688. 1698. Marinlković-Spadić »poi« Franičac g... Marinković alias Čubričević g. Marinković alias ču'bretović g. 1699. i quali sono stati aggregati al Consiglio di.. e anco triplicato. Mekjavić detto Kančević g.. Vicenzo e Zuanne Marincovieh detto Vuga o Vusiio.. Mekjavić sive Vace g.. Čubretov g.. 1674. 1713. 1735.. Mekjavić idictus Vace g. 1756. Marinković detto Spada g. 1608. a prema tradiciji. Marinković dietus Spadić g. 1751. 40.1723. 1 por. 1611. 1684. Čubrefcić g. 1611. i dalje.: Marinković sive Tlomić ' g. porijeklom iz Zvečanja. or a sono estinte le Famiglie di tal Cognome. 1751. 1755. Mekjavić g... 1614. 1629. Marinković-Tomić alias Čubričević g. i 1618.) 2 porodice. 1697. 1653. 1670.. 1683. 1614.. Fabjanović g. Tomić alias Lučić g.. Marga­ rita »vocatur Cancera« g.. Čubre Marinković g. U popisu pučana. 1604. e il sopra Cognome e Radoppiato. M a t u l i ć (nadimak: Dobro Jutro. ecc. come il Cog­ nome Marincovieh aquisto in 360 Anni il sopracognome di Cviitovich. Marinković-Tomić »nunc« Turchetto g.. 1669.. porijeklom iz Š k r i p a . idi Vuga. Marinković alias Fabjanović o. 1611.. 1755 i dalje... 1747. 1699. 1732. i 1743.. '1619. Marinković vulgo Spadić g... Čubretović g.. 1743. knjigama ovo se prezime (Mairiinković) nalazi odmah na prvim stranama. Marin­ ković detto Tomić g. Li šimich sono Marincovicli. i dalje. 1662. 1625. Marin­ ković alias Tomić g. 1639. 1744.. i 1757. M a r t i ć 1 porodica. 1729.. 1730. Marinković alias Čubritović g.. 1604. 1616.. ora mo.. 1603. Simić dieti Marinković g.

1678. 1574. Radić »overd« Tarašić. 1635.sol g. Nikolić Čučić g. 1737. 46. iz B u d v e (Maine). 1815. iz Š k r i p a . s napo­ menom: iz H v a r a . S time u vezi. đ.. P a .. 1686. spominje se kasnije: g. 44.1603. Radić detto Tarašić. 1625. U žup­ skim knjigama od početka g. 1744. 1672. dolaze zasebno prezimena Radić. 1757. 47. g.. Petrić »detto« Ni­ kolić g. Kao Plenković spominju se od g. s napomenom: iz Škripa. 1756. g. nalazi se prezime Mekjavića..9 48.. g. Petrić g. U popisu bolskih galeota. 52.8. 9 50. 1735. Radić dictus Banović. prema tome g. P e t r i ć 1 porodica. Nikolić-Petrić gč 1641. . i tako su 'zabilježeni od početka matice (g. Radić alias Ban. 1622. 1604. s napomenom: iz Zastražišća (Piame)... 9 223 . oko g.. Zabi­ lježeno je g. iz S t a r i g r a d a na Hvaru. 1746. ali g. iz V r b a n j a na Hvaru. te 1699. u župskim je knjigama ovakva bilješka: »Tuscovich si chiamano Bracussich perche sig. 1625. oko' g. doselili se u XVIII.9 43. 1681. vijeku. 1701. 49. i t. iz K o m i ž e. samo Nikolić od g . Tarasić. 1724. 1728. ali g. 1655. 1608.). Brakušić se nalazi g.. Radić vulgo Ban. Božji Čovik) 6 porodica. 1735. 1625. 1609.. 1610. g. 1607. Intra) 8 porodica.. P u l i š e l i ć (naidimak: Batistić) 2 porodice. Postojao je naidimak Plančić-Cvitović. Kasnije. 1655. 1882. g. P e š iu t i ć 2 porodice. i dalje često i s nadimcima: Nikolić »detto« Petrić g. 3 porodice. M i l o š 4 porodice. g. 1754. 1699. Radić vulgo vocati Ban.. U župskim knji­ gama od početka matice (g. 1741.. oko god. prezime Banović. 1672. Braktušić vulgo Plenković i t. Ba­ nović i Franković. ku­ muje jedan Radić iz Dubrovnika. ( P e t r i ć II. u popisu bolskih galeota. Pored prezimena Radić poja­ vljuju se ubrzo nadimci: g. g. Ali imamo i samo Tarasić g.. Banovac. 1878. Pulišelić vulgo Batistić. Nešto kasnije. 1626. v i č i ć 1 porodica. Osim toga. Radić alias Tarasić. 1631. g. i dalje Ban. R a d i ć (nadimci: Simičić. 1708. oko g. d. g. iz D o l a n a H v a r u... 1669. (nadimci: Boćineto. O s t o j i ć 3 porodice. 1678. g. 1625. i 1734. Nikolić alias Petrić god. samo Čučić g. U župskim knjigama g. Brakušić detto Plenković. 1611. 1688. također i u popisu bolskih galeota g. 1625. 45.. Piero Tuscor si era maritato o meglio ammogliato 'con Maria Bracussich«. 1738. Čučić (Nikolić). [Prezime Nikolić na­ lazi se i u popisu bolskih galeota g. P l e n k o v i ć (nadimak: Bortić) A. P l a n č i ć (nadimak: Muje) 2 porodice. 1851. Vjerojatno sa otoka H v 51. Prije se zvahu Brakušić. 1733. 1656. Godine 1725.). 1755: Franković detto Radić... g.

1921. Tušković. Serventi de Fano R i m i n i . Prezime se natezi i u [popisu pfučana od g.se nalaz: u popisu pučana. S t a n u š i ć (nadimak: Budvinovi) 2 porodice. 1603. spominje se Šoljanović. U početku matice g. 1727.8 i među galeotima g.9 U župskim knjigama g. među galeotima. V i 1 i č i ć (nadimak:' Šartur) 3 porodice. 1729. g. 64. 224 . porijeklom od prezimena Marinkovic. 1606. 54. 1699. zabilježen iu Podborju. i 1729. 1655.10 U miaticama cd g. nalazim Š. Miždrak. 56. 1753.. oiko g. 1606. s kasnijom napo­ menom: »or Ale o Vodanovich«. koji su primali sol. 1708. v. 1713. Stanuš'ć alias Budva.i U miaticama od g. s napomenom: iz Povalja.53. 1742. Prez'iime Hreljin dbliaizi u maticama od g.13 63. g. g. 1630.9 .) Vodanović . iz F e r m a u Ita. jedna bilješka veli: »djed je bio Marinkov'ć a l i a s Vuga«. Haržić alias Nlikiolić. g. Š i m u n o v i ć 1 porodica. U maticama g. 1612. 1614. God. 1574. g. 1712. 1589. Serventi (sin) g. i dalje Hrelić. a kasnije redovito. : 60. V e n t u r i n i (nadimak: Puiz) 1 porodica.1 i dalje. 1888. g. 57. a g.. Serventi-da Rimini. 1727. 1694. U popisu gornjoselskih vlasn'ika pašnjaka g. g. 1736. iz S t > r i g r a d a.) kao Tuskor. ali g. . U maticama se spominje: g. g. Samo Buanibić g. Hreljianović. Spominje se prvih godina matice (g. porijeklom od prezrmeoia Marinkovic i Tomić.? 55. S e r v e n t i (nadimak: Zuvančić) 4 porodice. Šiiimetović alias Hreljić. 1625. samo Budva. Spominje se prvih godina matice (g. Tomić alias Turchetto. 59. g. 1669. God. g. d. 1606. 1704. oko g. God. 1745. iz D r a č e v i c e . iz ' P o d g ©ire. g. 1735.ll j.. Prezime se nalazi u popisu dobjegloga novog stanovništva od g. Stanušić »ora« Budva iz .. 1753. 1630. Braća.koji su primali sol. Š ć e p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 4 porodice. 1688 Marinković-Tomie detto Turchetto. Base) 6 poro­ dica. i dalje Vusius.M a i n e. 1623. . Vužić.12 Isto prezime (Šoljanović) u bolskoj matici g. 58. V o d a n o v i ć (nadimci: Bon. 61. Vužić (Vusio). 1875. i 1701. a tako i kasnije. Porijeklom iz G o r n j e g a H u m e a. (Kao Haržić od g. Š u i m i e 1 porodica. s napomenom: iz Rim'ini. U maticama od početka (g. iz M u rv i c e . 1633. Solja. 1731. Tadić iz Tuičepa. Š o l j a č i ć (nadimci: Misirić. Tomić vu'go Turchetto.. oko g. H. 1603. Pori­ jeklom iz Po'ljiica. T u š k o v i ć 1 porodica. 1719. 62. Viciko i Ivan primljeni su u bračko^ plemićko vijeće g. 1745.). često u XVIII. s napomenom: iz P r i m o r j a . a 65. Š i m e t c v i ć (na'dimak: Petrović) 3 porodice. 1747. V u s i o 1 pioirodica. Vusio. 1625. Maorinković-Tomlć »nunc« Turchetto i t.čić vulgo Bumbić. jPolac) 6 porodica. Bumbić-Soiljačić. a g. T u r k e t o 2 porodice. U maticama g. g. Haržić. 1574. 1687.

J=P .

.

**•«/* * / <..P****v^—Y. < c » X •• *y*+ f ) — e^* 0ao«««"it4fof&UfHr * Sr^ " « Jk issda'** © w&cer/ca Q»«meznca *«"*«* * • • " PUC /se * • ^^^vT^V VĆVLJ*. .mimo* {qalut) i n * /oQstHrž*vi(% ^ ^ \ // K A ^ R T^ &• # r QBCL _/ • t~*+-* K AM A. .^ 4 .^ v OTO U 3RAG fi/tnfo (Vanctsfxya.• ^•"N>7 7 ~ o v * OMfCroo* fl efcte* O0*«s/e Mamca. -<^ *w/»»4. .ZOOOOO n<*se£/a) *- V ry *'*^ V ^ v T^*^ > . ^\_^^ . L. « * > > * . J.r " r-f .* " .

.

iz V r b a n j a . Andreis alias Andrijević. kao Beloević. 1747. (jedno vjen­ čanje). N e r e ž i š ć a. 1657. 1665. Beriković alias Baloi i Baloević. g. 1688.dijela Hvara). s istočnog .) Baloević. . u ispravama Baloy Climpsa g.' vijek. Vlastelinović detti Jakir »o« JaJkirić. 1788. Nenadić dicti Jaković. Vidić detto Anjić. . g. su Vodanovići od novoga stanovništva. 4. • .. ali su neki došli na Brač i prije kandijskoga rata. vijek. A n j i ć od početka. 9 5. 1603. . a u Bnažnicama g.) kao Barfculić. 1625. 1747." .) Vidić alias Anjić. kao Hodžić g. Anjić alias Vidić. 1748. bolske matice (g. nalazi se to prezime među bolskim galeotima. A n d r e i s u bolskim župskim knjigama od početka (g. 7. od g. Izmnrle ili iseljene porođjice 1. g. Prezime se nailazi1 i u popisu pučana. kao Veseličić alias Bartulović. A v a n c a n i ć od g. 1729. 1625. 1574. i dalje Jakirić. ' • 6.V i d o š e v i ć (nadimak: Svilo) 1 porodica. 1724. koji su pri­ mali sol g*. 1674. Jaković-Jakirić (Vlastelinović). g. iz S p 1 i t a.11 ' 3.). a tako1 i dalje kroz XVII. 1717. s istom napomenom i g. g. 1698. 1657. j . 1704. 1636.9 U Dolu kumuje g. A1 a d i ć u bolskim župskim knjigama g. Anjić viulgd Bailo. 1878. 1702. klerik Bartu­ lović. 1748. 1748. V u k o v i ć 1 porodica.8. V l a s t e l i č i ć (nadimak: Jakirić) 1 porodica. 1653. Hailadić. 1908. kasnije samo Bartulović. Nenadić u bolskim maticama od g. Ivan Alandić. kao Bakulic-Oxich (Hodžić). 1605.) kao D'Andreis i De Andreis. 66. B a k u 1 i ć u popisni novoga stanovništva u N e r e ž i š ć i m a Cg. g. i kroz XVII. — U popisu sumartiriskoga. zabilježen je u BlaJcima Bartulović-Puović iz Makarske. 68. 1835. 1728. B a l o e v i ć zabilježen u maticama g. g. s napomenom: da P l a m e t. g. Jakirić-Vlastelinić s napomenom: iz Bola. i 1747.11 ali i u popisu^ novoga stanovništva 10 Baliogevich (g.iz: . Kao Avancanović i Avancanić •g. s -napomenom: iz N e r e ž i š ć a . Anjić iz Bola. g. 2. 1606. U sumartinskim se župskim knjigama spo­ minje^ g. 1375.Zbornik za narodni život i običaj« 15 2T25< .). Vidić-Anjić-Bailo. ali i alias Ivellii. 1734. a HJođžić-Bakulić g. 1752. Doselili se kao novi 'stanovnici. Baloiević. g. 1746. (i 1669.14 u popisu bračkoga plemstva od g. zatim" Aljadić. inače (na pr.Neki. B a r t u l o v i ć u bolsikim maticama od g. 1716. oko g. 1756. novog stanovništva od g. 1747. God. i među galeotima g. g. 67. 1620. 1604. g. U maticama zabilježeni od g. g. 1718. U bolskim župskim knjigama od g. 1752. U popisu bračkoga plemstva od g.

9. g. 1706. 1604. v.) iz [Pirana. 1606.) dalje kroz XVII. F i l i p i s od početka matice (g.! God. 13. v. v.). 12. 1666. s napomenom. v. 16. Samo kroz XVII. D u r a k o v i ć sredinom XV1H. iz M a k a r s k e. 1765. 1606. g. v. 14. 22. 10. v. udaje se Garbinović iz Pri­ morja.. v. 1678. 1608. i XVIII. G a r b i n u maticama od početka XVII. 1614. Dundatović..8 a kao Bračetović g. 1619. de Filippi i Philipipis.. D o b r u n i ć u drugoj polovini XVII. Vjerojatno isto što i Cerineo u Škripu. 1625. 1699.). a u Pražnicama g. da su izumrli. (oko g. 1623. 20. inače Filipović. iz P i t a v a. 15. 1670. 23. U popisu veslača za bračku galiju g.) ili Bonsichievich (g. 1606. God. često De Philipipis. kao BuntulićBude. 1603. 9 19. magistri Garbinović.. koji su primali ©ol g. 1574.. U Pučišćima kumuje g. D a p r e t o u prvoj polovini XVIII. 1615. D u t o v i ć u prvoj polovini XVII.. v.9 11. g. 1716. s napo­ menom: iz Miraca. Garbini. ali više puta i kao Božeđarić. 1664.). B u n t u 1 i c prvi put prigoidioan vjenčanja g.). iz N e r e ž i š ć a . v. Dufcić vulgo Goja. i prvoj polovini XVIII. 1628.). 1688. spominje se Garbinović iz Makarske. F u r l a n u početku matice (g. C e r e n e ' o spominje se u početku XVII. 1724. u popisu galeota.. ali i Bračetović od g. 1612. 1603. a g . g.. 1625. g.. 1603. 1603.) ili Borichio (g. B o ž i č e v i ć od početka matice g..8.8 Sutivanski Nadali također su od porodice Božičević iz Poljica. koji su pri­ mali sol g. 1750. sa Šolte. D v e r d i k o v i ć u početku XVIII.) do sredine XVIIL v. Garbinović. U Dolu kumuje iz Bola Furlani g. Garbino iz Bola. D u t i ć spominje se od početka u župskim maticama (g. (oko g. god. nestaju početkom XIX. 1721. Prezime se nalazi i u popisu pu­ čana. Di Filipis. B o z i d a r i ć od početka matice (g.). 24.9 18. 17.. 1629. 1603. 1709. iz T r o g i r a . magistri Joanis idicti Furlan. i dalje češće u župskim knjigama kroz1-XVIII. 21. 1699. oko g. 1574. iz S p il i t a. s napomenom: iz M a k a r s k e i s bilješkom: »naque 1641 sposo Radovan Volgarmente chiamato Allegretti«. 1629. 1694. Kao Borichio u popisu pučana. g.) s napomenom: iz Š i b e n i k a.. 226 . (oko g. v. v. v.. 1606. g. F r a r o magistri. v. Furlani. ali možda i kao Boričević (?) (g.) kroz cio XVII. v. F r a n i s de Venetio u početku matice oko (g. (oko g. B r a č e t i ć od g. Č a i č e v i ć se spominje početkom XVII. (oko g. 1611. udaje se G. Prezime se na­ lazi i u popisu bolskih galeota g.

g. 1674. 1606.—1607. a 1674. 1606. Jurišić-Gajlešić s kasnijom. napomenjom: iz N e r e t v e (Galešić »fu da Narenta«). 1622. (»Gaspari capitanei Gacich«). jedan Kačić je prior. 1711.9 227 . Prezime se spominje do sredine XVIII.„ g. 1632. kao kum Margareta Tadejna overo Dmitrović. Vuković od početka matice g. 1610. 1668. 1625. g. g. 1665. v. 1625. 1740. 1610. te u popisu bolskih galeota g. s napo­ menom »ex Vucosev«. udaje se Hranotić detto Mengo. g. Ursulića nalazim i kasnije. Gaspari Cacich«. dakle iz B a ć i n e kod Graca. de Lupiš. 28. 1744. (oko g. i 1680. 1715. časa Xarcovich«. 29.. 1712. 1612. s napomenom: iz V e n e c i j e . jer se g.. 1745. g. 27.. 1735. g.). g. nalazim Gubernatorius Gaspari Dmi­ trović. 1Q12. 1626. prezime se nalazi i u popisu bolskih galeota g. U prvoj polovini XVHI. 1628. magistri Griman. J u s t i n i a n i oko g. udaje se »filia D. Kranotić. 1674. g. 162*8. udaje se Mengotović detto Hranotić. Griman s ^kasnijom opaskom: »anco Grimanovich o Hranotich«. iz G o r n j e g a Huica. među bolskim galeoitima g. g... g. a kum Dmitrović g. Čini se. 1603. udaje se HranotićGrimanović sive Jiurice. 1603. 31. 1649: Anica »dr eonte Zorzi Cacich«. 1646. g. god. Griman. 9 '. 30. g. *** 26. Hranović. I n j u 1 o v i ć u prvoj polovini XVII. Žarković dictus Ursulić. (g.china«. Hranotić detto Vuković. Vjerojatno stara bračka porodica iz Gornjega Brača. 1716. 1688. G o i ć spominje se u početku matice (g. Kranotić. g.prije javlja na Bolu: g. H r a n o t i e spominju se u matici od početka. Hranotić detto Masavina (Moglavina ?). K a č i ć se spominje u maticaima kao kum g. . g. a g. 1705. Vjerojatno je s ovim u vezi i prezime . Vukoseo (Vueoseo). i 1632. 1751. Hra­ notić vulgd Kika seu Kikić. 1631. kad kumuje g. 1654. i 1725. v. g. (g. 1624. 1718. Jedna Kačićka spo­ minje se 'g.Dmitrović. i 1751 Hranotić alias Vuković. 1707. domini­ kanac Lrtipi.). g. J u r i š i ć prvi put zabilježeno prezime u matici . 1616. 1625. pored kuma Ursulića nalazi opaska: »fii nome di sua madre Or sola qasail fu figlia di Cacich detto Xarcovich. Gasparo i g.pri udaji g. g... samo Hranotić često od g. 1609. "g. 32. K a n d i ć se spominje u XVII.25. Orsola fu di. Capt. g. 1626. ženi se jedan Goić iz P r a ž n i c a . 1632. dalje. iZatim porodica Žarković i Ursulić. 1625. g. kumuje »Zorzi Cacich conte di Ba. 1631. 1744. na pr.) Justianović. često do g. gubernator Gaspari. v. Vu­ ković. koja se porodica i. v. G l u n č e v i c se „spominje oko g. jer g.. 1719. i 1638. 1654.). da se na porodicu (porodice) Kačić odnose i druge 'bilješke. g. Kikić. Hranotić detto Kika. 16l3. 1618. g. 1706. spominje se g. udaje se Hraruoitić detto Kika. i 1721.

i 1742. g. K r a g a č i ć početkom XVII.8 42. 1747. 19 U popisu gornješelsfcih vlasnika. 1753. Komovičić. g. 1610.)." magistri Ličini. L i č i n i (Ličini) krajem XVII.% koji su na Bolu pri­ mali sol: Gusovieh. 1625.. 36. K r a j n i ć početkom XVII.—1487. Domnus de Cr. v. 1589.1.). Fabri. Komovčić ?) oko g. K a m o r i č i e (g. (g. jednom Kosovićevom iz Sybregha. 44. 1742. 1694. u popisu bračkoga plemstva 11 Crancovich (de Cranchis) .). 1754. • 1752. u popisu pučana g. u popisu novoga sta­ novništva od g. g. K m e t o v i ć (g. v. 1615. ženi se K. (g..3 iz P o d b r e g a . 1625.18 Vrsalović spominje kao skrbnika maloljetnom Matiji Nižetiću-Petrulli (g. K o s o v i ć zabilježeno u vezi sa dvije udaje g.. 1608. v. a g.anchis g. Petar Krajnić. 1715. 1619. 1774. 1605. 1689. 1742% i 174. v. sa P a g a . f42015. v.10 U Dolu kumuje g. 1574. s nadimkom Bergomensis. iz S t a i r i g r a d a (otok »Hvar). magistri Ličini. K u z m i ć u maticama u početku XVIII. 1625. Michael Crancovich orator g. 43. U Bobovišćima kumuju iz Bosa. 1421. samo Vileničić g. 1751.). po­ staje biskup u Hvaru. Fabri iz Bola. koji se nastanio u Sutivanu. Vileničić Kovačević g.. g. 1738. 1723. oženio se g. 38. (g.) mistro L. u popisu bolskih galeota g. Kovačević dicti Loloitović iz Starigrada.): »ser Michel o Michoi Cranco da Gradaz sopra isola stessa«. K o v a č e v i ć ženi se g. udaje se g.. 1751. 39. v. g.—1732. 1672. 1703. 228 .. 1619. kćerka magistera Fabriio sive Kovačević sive Viculinović. Kovačević alias Lolotović iz Starigrada. 34. 35. (g.8 Definis.). 1722. g.9 i u popisu pučana. g. K o s a l i ć detto Banjol oko g.-^-1611. 1405. Gsmetović ?) više piita u početku ma­ tice od g. Porijeklom iz bračkoga G r a c a . ali također u popisu bolskih galeota g. natpop nerežiški opisuje Brač. 1614. ajli umire iste godiine. u popisu •bolskih' galeota g. 1608. 37. abitaniti a L e š i n a g.. i 1636. u matici (g. 9 40. »figlio batezato Vicentiius Cranco vich«) u početku XVH. u matici na Bolu kao Cranco g. 1398. (oko g.16 i 1466. 1754.17 messer Pompeo e Geremia frate^li Cranco. 1715. 1629. g. g. Porijeklom ' i z V i s a . koji su primali sol g. pašnjaka. t e g. nobili di Spalato e della Brazza. 41. iz IStarigrada. 1628. 1735. dominikanac Vileničić g. god. K ir a n k o v i ć ili Hranković (g.33. L a l i n o v i ć (ili Sailinović ?) u početku matice (oko g. (udaja). de Granico Tomas orator 1455. faber Ličini. 1610. 1701. na Boilu Matij Vileničić. 1628. 1574. K u r t e l a č i ć alias Tomić sredinom XVIII. Konigričić ?). od g-. s napomenom: iz B e r g a m a . 1585.spominje se nasljednici Jurja de Cranchis (pašnjak Vošćića). 1734. s napo­ menom: iz M a k a r s k e .

54. 1655. u Supetru magistri L. 51. (žena) g.. M a C i o l i ć spominje se u matici g. 53. 1625.. U popistui pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju (»sehiera di' Bol«) f*.: Vicenzo Marghitich. a g. 1625. više puta u župskim knjigama do druge polovine XVIII.. 1702. 1691.. 1791.) . Ljiković. 9 U žup­ skim knjigama skoro od "početka do oko g.8 U popisu galeota za bračku ga­ liju kao »sehiera di Bok g. spominje se s napomeom: iz I P u č i š ć a . God. kao-pop više puta od g. 1625. fratar Litković. L i o đ e t o v i ć od početka XVII. 1609. 1822. 1830.. Lovrinčić i Lovinčie. U boboviškoj matici g. U Sumartinu se spominje kao kum Lode iz Bola g. 1616.. 1615. 9 Marinovića je bilo i u Bobovjšćima. (g® 1631. L j ii g o v i ć u maticama iz prve polovine XVII. 1801. spominje se pop Lode iz Bola s napomenom. 50. 1799. Tusa u vezi sa Marinković g. M a r g e t i. 1631. M a n d i ć spominje se u maticama Mandić detto Krančić.• v.45. 1604. spominje se Krstuliović alias Mandić. 57.ć zabilježen je kao Margitich g„ 1574. M a n o l i je zabilježen oko" g. Lodotović.. v. 1603. God. g.. i 1809. 1630.1751. 1813. a naročito do g.. 1625. samo Mandić ođ. 1789. .. u Pražniicama g>.g. U Gornjem Humcu spominje se g.. i t. 52. — Možda slično g. M a r i n o v i ć u bolskim' župskim knjigama zabilježen je od g. . više puta samo Lode g. na Boltu među pučanima. Lode iz Bola. nalazi se Ivan Marinović pok. s napomenom!: iz V r ­ te o s ke. 49. u popisu •bolskih galeota g. iseljeni.. d..) kao Marinčević Tusa (Tussa).. 1732. 1705. 1628. 46. 1695. v. u Škripu L. g. primali sol. ' 48. g. Ciprijana. 47. 1616. U Bobovišćima dolazi Marin­ čević kao staro prezime piorodice Gligo. 1725. 1610. u Milni kumuje -dr. s napo­ menom: iz Primorja. artifex Ličini. 1747. L i n a r d o v i ć ženi se g. Margifcie sive Šare. L o v r i č i ć od početka matice (g. 1707. koji su. talijanizirano Maciolli.. 1795. dakle iz B a š k e V o d e .'v.. 56. 1659. s napomenom: iz O m i š a . i 1704. do 1815. g. da pripada među privilegirane porodice u Pučišćima. i 1706.. M a r i j a n i ć vulgo Bačkanin zabilježen u župskim knjigama oko g. do sredine XVIII. M a n d a k o v i ć spominje se g. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a. 1634. u popisu bolskih galeota g. 55. te 229 . s napomenom: sa V i s a . g. M a r i m č e v i ć je zabilježen u početku matice (g. 1615.) dalje kroz XVII..9 L i t k o v i ć se udaje g. v. vijeka. 1714.) često do XIX. samo Marinčević fg. 1688. g. (g. Lode iz Bola. 1625.. 1628.

de Martinis).. koji se spominje g... Maritinovie.Oktavijan de Martinis.. da Novaković iz g. Matkovac g. a g.. kao zamjenik na galiji: Zorzi Novacovich iz Pioljica.. 1609. g.. u vezi s bračkom.. i to s nadimkom detto Novaković. 1744-. M a r t e 1 o v i 6 zabilježen u matici Mairtalović g. 1764. Nikolić owero Marušić. dalje do novijih vremena (XIX.1789. v. g. vijeka.. 1631. Dflimarković. Matko iz Du b r o v n i k a. U popisu »schiera di Bol« g.. 1643. g... Maruscio.. 1625. M. 1717. (žena) i Matkovac sive Matković g. galijom Ivan Matković. 62. g.). 66. 1659. M a t i ć u bolskim maticama zabilježen g. M a t o š i ć u bolskim maticama zabilježen kao Matlieus Senjanin (Matošić) g.) kao Bamić-Matković. 1603. 1765. a Martelović g. v. 1672. . 1605. U Dolu kumuje Marascij iz Bola g.) do sredine XVII. 1626. 1625. 1744.U popisu pučana ». s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1638. Čubretović alias Marušić g. 1621. Iselili u Sumartin u drugoj polovici XVTH. jedna žena zabilježena g. 1747. (žena) s napomenom: »pori­ jeklom iz S e n j a Vjerojatno isto i Matošević. 1729.. Martini. 1646. 1630. kao Matković iz G o r n j e g a H u m c a g. 1603. bez napomene.. a prije toga u Neirežišćkna g.11 64. 1737. jedna žena M. u maticama od početka g. M a t k o v i ć zabilježen od početka matice (g. samo Matković g. 67. ali g. Madkovac iz Bola. 1748. 1750-. 1672. U po230 . 10 koje je dobjeglo za kahđijskoga rata (popis g.. (U popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka spoimnje se g. Zabilježen je i u popisu novoga stanovništva.se spominju od početka matice g. 1589. 1624. 1746. i 1638.) do XDC. Novaković iz Bola. 61. iz a Bobovišća. M a s l a r đ i e zabilježen u maticama od početka XVHI. 1606. Valerib Martinić Martini Martinis (redovnik). 1701. 1620. i Maislarđić-Novaković novoga stanovništva nisu od iste poro­ dice. iz Omiša. v. v. v. 1747. i g. 58.. nalaze se dva Martinovića. 1600. kao Marković-Budva.. i dalje g. M a r t i n i s od Martinić. 65. 1609.9 U sutivanskoj matici se spominje g. U popisu bračkoga plemstva od g. i dalje: g. magister .. 1693.schiera di Bol« g„ 1625.9 63. g.Marussiio'g. U popisu pučana »schiera di Bol« gf 1625. II Povljima su zabilježeni g. s napo­ menom »iz Bakra« 1 g . 1697. 1767. 1610. 1751.Marussio g. M a r k o v i c zabilježen je u matici od g.. Nikolić seu Marušić. 1723.).. 1747. M a r u š i ć u bolskim maticama og početka (g. 1626. 60. . a g. M a r t i n o v i ć u bolskim maticama od početka (g* 1603. 1624. 59. < g. 1721. 1657. M a r t i n i ć sredinom XVII. 1720.9 Znači.

1828. 1574.se M. i 1723. mjesni je sudac Bola Jerolim Niseteo-21 75. 1403. u vezi s bračkom galijom > Vinko Matijć. da su. 1625. 1574. 1706. i 1688. Vučić-Meštrović. M e š t r o v i ć spominje se od prvih godina bolske matice (g. Mo š n j i ć u matici g. 1632. Mi k u l i ć alias Tenda u matici g. 1701. Nixe) Petrulli iz Dubravice. 1750.k a r ' i s k e . Ovo se prezime nalazi g. 1611. 1711. samo Gira. Prvi se počeo pisali gornjim prezimenom (Nižetić) sin mu Matij. g.iz J e 1 s e.. 1603. 1610.. 1616. U popisu pučana u »schiera di Bol« g. 1628. za bračku galiju zabilježen je Frano Parolić. ima napomena. g. v-. 1725. Možda isto Pervolić g. God. i 1733. među bolskim pučanima. Nisetheo) do druge polovine XVII. svoje prezime u . Nikšu (Nixa. 1635. P a v l o v i ć oda g. preselili u Pag. 1743. istoga spominje i g. 1637.. s napomenom:.. možda je porijeklom iz nestaloga bračkog naselja Mc'šuje (Moisuljica. Nikoloric alias Gira (Ghira). da porodice M. g. u vezi s bračkom galijom zabilježena su tri Meštrovića... Mikolorić.Ntseteo. i 1730. 1767. što. g. N i z e t e o bilježen od početka matice (g. 1603. g. 1390. 1702. Porijeklom iz napuštenoga bračkog naselja Diuforavica. U Dolu kumuje g. spominje se kao Nikulorić. 1603. Jedan kasniji Mati ja pisao se: Mattio1 Petri PetruilliNisiteio (živio u Selcima. Pa­ vlović s napomenom »iz Primorja« g. sam. 1725. 1625. v.8 72. g.. ženi se P. 1613... 1718. M i h a t o v i ć spominje se od početka matice (g. v. P a p i ć u maticama oko g. 1635. N i k o l o r i c u bolskim maticama bilježen često od početka (g.9 77. i 1635. s {napomenom: iz D r a šn i c a. 1625. g.) kroz prvu polovinu. i 1689. g. Mikolić ovveno Nikoloric Gira. Mixa. 1757. 1629. Kapitaneo se spominje g. gv 1740. U Supetru se spominje Tendić iz Bola g. «'i 231 .9 68.). 1630. se nagazi u popisu pučana g. u popisu11 originalnoga bračkog plemstva (Nisetei ovvero Nisetich). koji su dobivali sol. 1729. nalazi se napomena. 73. do oko g. udaje se g.pišu pučana »scihera di Bol« g. zabilježen kao Nižetić. g. Prezime.XVII. 1731. God. 1699. koji su dobivali sol. P a r o l i ć u maticama g. Vrsalović20 spominje g.8 70. 1628.) donedavno. spominje u svojim zapisima.. Nižetić iz Bola.. samo Tenda g.). 1628. Prema prezimenu. Nikoloric. i dalje. 1724. 76. 1603. i 1635. 1715. Pre­ zime se nalazi g. 1657. Jedna grana dubrovičkih Nižetića latinizirala je tokom XVII..9 69. 71. Slično Kapitanei (Capitanei) od g.). 74. M i l o z e t i ć spominje se u početku matice (g. U popisu« pučana »schiera di Bol« g.nema više (estinta). 1605. kad kumuje eapiitaneus Pavlović iz M a . ali gradio kuće i po ostalom Braču).

1609.. i 1668. 1643.9 »schiera đi Bol« (bračka galija). 1610. i 1711. Hieronimus Petricius. vijeka.. 1657. 1670. vijeka."8 a također i u popisu pučana g. 1709. g. i kao Pobroević g. 1623. P o b r o v L ć u maticama g. do druge polovine XVIXX.). Pendesić »dictus« Uvković. g. 1631. 1614. 82.Prezime se nalazi u popisu (g.9 za bračku galiju (Toma. P o p o v i ć u maticama kao kum spomenut g. Osim toga spominje se g.8 a također 'i u popisu pučana »schiera di Bol« god. U popisu »schiera di Bol« g. v. 1606. Nikoga. 1609. U Nerežišćima je zabilježen kao kum Petković iz Bola g. P r i m o r j a .tako je ostalo do oko g.78. 1620. 1574. kao Antić-Pičić. ali g. 1620. kad je prevladalo Nisiteo. P a n d e š i ć oid početka bolske matice (g. u mati­ cama ofeo g. iz Bola g. u Sumaartinu g. 1778. 1615-. 1749. 1665.brović.. i .-koji su g...9 84. g. 1574.). 1617. g. 1747. u početku matice (g.... 1815. Pučišćiima kumuje P.... P e t r i z i o „od početka matice (g. 1609. Polovineo g. P e t r i č e v i c se udaje g... 1604. 1746. kao Paskvalović (Pasqualovieh) g.—1758. 1739. God. 1617. 1603. 10 87. Perdić alias Ferro »et« . ć je zabilježen od početka bolskih župskih knjiga (g. 1668. te se počeo nazivati! Politeo-JNisiteo. 1579. Dinko: i Jakov). 1618.) do druge polovine XVIII. Pendesić detto Ferro. Beirnardina g. 85. 1603. 1625.. P i č i . U. 1734. zabilježen je kao Petkoević.) s napomenom: iz V e n e c i j e g. koji su primali sol g. u vezi s regrutacijam za bračku galiju zabilježen je Ante Pičić.' Ime latmiz'ran-o i talijanizirano od Petričić. Ovo se prezime nalazi u popisu neori­ ginalnoga bračkog pelmstva g. 1708. saimo Popović. 1612. kao kum g. 1616. 1632.1633. žena Pendesić-Matijević.. v. Petritio g.) do1 sredine XVIII. 1717..1610... 1621-. Petricio g. 1619. 23 83. Vicko Poloviinić je bio »procurator« pučana na Bolu g. 81. 1613. P a s q u a l i .Fabretović. 1670. . jest D. 1712.. 1611. P o 1 i t e o kao Politeus u bolskim župskim knjigama od g. P o l o v i n i ć u maticama Bola od početka (g. Pendesić-Ferro^Fa.... s napomenom: iz. izginula je dubravička grana Nižetića. i 1624. 1643. g. Polovineus g.. U popisu pučana. 1605.24 86. kao Matias alias Popović. P e t k o v i ć se spominje u bolskim župskim knjigama od po­ četka matice (g. 1625. God. Polovimo g. 1625. 232 . Pasquali g.. nalazi se i Poilovinich.) i idailje kroz prvu polovinu XVII.. samo Ferro. 80.) često dalje do druge polovice XVII. 1677. Petritij g.22 Rektor crkve Sv. 1604. »Prezime se nalazi u popisu pučana. 1681. v. prima sol. 1623. a ostav­ štinu je naslijedio Anton Politeo (g.) s napomenom: iz Nerežišća. 1739.) novoga stanovništva dobjeglog na Brač. Petrizio g..25 ali je zabilježen i jedan Polovinić (Marko) g. 79.

1639. 1625.. 1722. 1626. matioe (g. 1688. g. ali g. Dni Svartalović. a g.. R o g l i ć u maticama Bola u prvoj polovini XVHL v. Rokotić.11 S v a r t a l o v i ć u matici g. s napomeno'm :iz K r a j i n e .. R a g u s e o u bolskim župskim knjigama skoro od početka (g. kao sudac. u vezi' s bračkom galijom nalaze se Pro Raguseo. g.. zatim g. g. 1688. 1614. 1652. zabilježena su dva iSepića. i to g.. U župskim knjigama spoimin je se u prvoj polovini XVIII. a u Postirima g. 96. i početkom XVIII. 1714. U popisu pučana »schiera di Bol« g. 1753.. 98. v. 1606. da još živi posljednja sitarica od 80 godina). s napo­ menom : iz P o s t i r a. s napomenom.. i 1750. 1688. Prezime se nalazi u popisu pučana g. i dalje spominje se pogdjekada do sredine XVHL v-.) do u XIX. 9 R o d o l f i u maticama krajem XVII. 1746. 1655. .đi Đol« (bračka galija). 95. Anton iz Dubrov­ nika" (da-Ragusa). kao Radutinić s napomenom: sa H v a r a. 1605. 1610. 1650. ^ R a d a t o v i ć u bolskim maticama od g. s napo­ menom : iz G o r n j e g a H u an c a. g. 94. R o k o č i ć u bolskim maticama od početka (g. R a d i č i ć u boilskim maticama od g. a g. »schiera di Bol« nailazi se Jutraj Radatović. 1737.88. S t i p i č i ć u matici spomenut g. 89. 1657. 93. 1625. g. 1574. Polovinei iz Bola. vijek. (bračka oailija) zabilježena su tri Rokočića. 1625. 1711 s napomenom: sa kopna (»terraf erma«). U Nerežišćima g„ 1678. Rokočić »anco!« Dobričić (»da Dobra«). Rokečić.. s napomenom: iz N e r e t v e . 1616. 97. a 1733. (kum). g. S e p i ć od početka. 1405.9 S a l a p i ć spominje se u početku XVII. 99... 1625.U popisu pučana koji su dobivali sol g. 26 Polovinie se ne nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Rudolfi iz V e n e c i j e . g.) kroz XVII.9 S e s n i ć od g.: iz G o r n j e g a H u m e a. n U Doilu kumuje V 1703. v. Rodolfi iz Bola. a g. 1700 s napomenom: preseljen u Starigiraid. 1631. 1733. God. kad se spominje Nikola R.. ima Rokotović.8 u popisu pučana »schiera di Bol« od g. 1671. i dalje. 1657. s napomenom: iz D o n j e g a H u m c a . 1603. 9 233 . U popisu pučana g. 9192. zabilježeno Rakodić »chiamati« Dobričić. a'g. 1625. 1625. 1607. 1635. g. Sesnjić. v. U Sutivanu g. U popisu pučana »schiera di Bol« g.9 »schiera. v. 1622. U popisu »schiera di Bol« g. 90. 1706.). (Mislim.. ali g. v. 9 Jedan se Radatović iz Bola spominje u Nerežišćima g.. v. P lo s t o 1 a r i ć u maticama u prvoj polovici1 XVII. 1604. g. Ovo se ipirezime nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Marko sin Marka Ragiuseo i Nikola di Ragusa. Rokočić đetto Dobričić. Franjo Svartalović.magistri Ridoilfi.

9 108. spominje • se Vitnico.-8 i u popisu pučana »schiera di Bol« g. Bernardina jest Berniardin di Thomassis. 1747.9 107. v. 1625. 1606. samo Paškanin g. 1625.sredinom XVIII..27 103. g. U popisu pučana »schiera di Bol« g. 1777. God.»Rolo delle Genti Bol«) g. 9 111. V a 1 e n t i ć u matici g. 104. 1751. 1628. s napomenom: iz Dola. i-XVIII. 1753. popisana su dva Vido'ševića. U ispravama često Vkicenti. 1615/. Prezime Vitnić nalazi se u popisu pučana.: Nikola Vitnić.° (bračka galija) zabilježeni su Ivan Trutanić i sin Petar i Ivan Trutanić.. i 1755. V o j v o d i ' c u početku matice (g. iz V i t i nje (Hercego­ vina). U popisu pučana »schiera di Bol« g. Vitnić iz. 1579. T o l o c r o v i ć u početku matice (g.zabilježen je neki Andrea. Boljanin g. da Pa'go. U popisu pučana »schiera di Bol« odnosno. Bol« g.s napomenom: iz G o r ­ n j e g a H u m c a . kroz XVIII.10 102. Vidošević alias Markovinčić. Valentić. V i t n i ć u početku matice. 1751. 1745. (bračka galija) zabilježeni su Jakov Toimašić sa sinom Markom. vijek. i XVIII.S v i r č e v i ć od početka matice g. i š l a r i ć u matici kroz XVIII.). 1607.spominje se redovnik Viojnović. g. krioz XVII. i zato Paškanin.9 109. v. 1624. 1632. na Balu je »ricevitore đoganale« Gaetano Vitnico. V e l e e v i ć . g. ) > 101. vijeka. te je možda istog porijekla uz potaMjsnčeno1 prezime. 1625. U popisu pučana »schiera di. koji su dobivali sol g. — U popisu novoga stanovništva od g. 1604. 1859. -(bračka galija) za­ bilježen je Nikola Viloević. 1603. U popisu pučana. 1703.). g. U Suimartinu se spominje Vicenti iz Bola od g. Vidošević vulgo Markovinčić. Ivan Vitnić i Dinko Vitnić. s napomenom: s kopna (»da Terraferma«). podovi ci XVII. 1625. 108.100. g. 1770. U popisu pučana bračke galije »schiera di Bol« g. g. g. v.1608. 1625. Porodica izumrla početkom XX. T o m a š i ć IUI početku matice . T r u t a n i ć zabilježen više puta u matici o dg. 1625. Po tradiciji i Kačiću (»Korabijica«).. Oko g. 183Y. •». 1625. 234 . 110. 1717. 'nalazi se Petar Vojković.u matici u prvoj. v. V i c e n t i' . u matici kroz XVIIIL i XIX.. V o j k o v i 6 u počeitku nnatice do prve polovice XVHI. Valentić-Valoević. vijek.) pa kroz XVII."De Thoimasis.9' U Povljima se spominje g. 1603. i u prvoj polovini XVH.1574. i XVIIIv. 9 105.schiera di Bol« g.. i 1605. samo Markovinčić g. 1690. v. zabilježen je Jerolim. do g. Bola. v.(g .9 Jure•patron crkve Sv. vijeka \g. s napomenom:' iz P a g a. V i d o š e v i ć skoro od početka matice kroz XVII. Šarić.

1 por. cenni storico-descritivi«. g. i— Latina1 235 . 1609. te se doselio iz Bola. i to ui udaljenosti oko 10 minuta.) 2 poro•' die. 2 • . 6. 3. od roda Marinković. da je ime otoka Brača postalo od ilirske donjoitalske riječi brentos. god.. s napomenom: iz B l a t a . v. — Za stara naselja kod Bola i toolske starine: Ostojich: »Sepolcri amtichi nella t e r r a Bol«. God. j . K ia r m e 1 i e (nadimci: Brbošić. 7. 1713. 71—75. Elafusa se ne bi odnosila na neki stari grad kod Bola. E 1 e z. br. iz B o l a . Vodanović 1 por. g.. LITERATURA I BILJEŠKE ZA BOL I PODBQRJE: A. v. 1876. ima Zorzic seu Lukarić. str. đi Dalmazia. 1939.) grčki naziv Elafuza za Brač bio bi prijevod prema Elafos. Mayer u Hrv. 8.)« FODGBORJE28 U neposrednoj. Zagreb. Badanj© poroiđlice.1743. K r a l j e v i ć (nadimci: Oko. aili dok su ovi bili imućni. str. 112. u Gazzeta di Žara.. Jaje. Vjerojatno od porodice Pavlović-Capitanei. aili Vodanović je vjerojatno starijega porijekla. Elezov:ć-—FinčulovićV 4. 1704. U b o l s k i m maticama od g. 5. A. 1620. 1716. a to znači jelen. U bolskim maticama zabilježeno pre­ zime od god. Zadar.. — P. polovini XVII. Z o r z i ć u matici u prvoj. K e l i ć (nadimci: Cimbar. B o"d 1 o v i ć (nadimci: Futre. 2. Vojvodići su bili siromašni..M a r i n k o v i ć (nadimci: Špadić. B o l a . Možda je u vezi sa Zorzetić (1616. ali g. Bojanić: »Bol. 8—10. VI—VII. br. prema talijanskome. Kopar. 145 drži.—1635... t. Nekadanje staro bolsko. Bojanić: »Bol« u Manuale del Reg. iz G o r ­ n j e g a H u m c a.T r o h a v e i ć (nadimak: Humčamovi) 5 porodica. Baelović) iz . iz Bola.o v i ć 1 porodica. 1709. Tuonac) 3 porodice. Nazivi za Brač: Britanide i Brattia izvedeni su od brentos. jelen. A. iz B o l a. geor. s napomenom: iz Gornjega Humca. Žuvanović) 3 porodice. C v i t a n . 41—42.. 1908. Zorzi da M a k a r s k a .naselje bilo je valjda u blizini Bodborja-29 ' Pošto je zaselak spaljen od okupatora živi samo 1 porodica Marinko-vić-Spadić. Zadar. Gulermo) 12 porodi­ ca. nazivlju zaselak Podbarje. ' Poneki.i ć (nadimak: Bilić) 1 porodica-. glasniku. iz B o i n. blizini Bola.. Prema tomu. 1838. iz I m o t s k o g a . • 1. Kasniji (V.

r u m (C. b r . M a r k a .. ~ O b z o r . 3. s t r . 2T C r o a t i a s a c r a . ) . 322. Split. ibid. 50. ibid. s t r . 1930.. 5 1 D i v e r s i publici đecreti. • • 4 C r o a t i a s a c r a . Utini. 28Qf—282. s t r ... b r a ć a Vodanovi'ć p o k .. s t r .. i4 S t a t u t a m u n i c i p a l i a ac r e f o r m a t i o n e s m a g n i f ... 339. — F r a n e R a d i ć : »Sredovječna c r k v i c a sv. u J a d r a n s k o j s t r a ž i . Sv. A c t u m Boli in P a l a t i o E p i s c o p a t u s B r a c i e n s i s P h a r e n s i s . i'2 R u k o p i s n a k n j i g a kod obitelji M i c h i e l l i — V i t t u r i ( i b i d . ' ' 22 Ciccarelli. J u t r o n i ć : » P r i m o r s k a b r a č k a naselja. br. Vinko Ivulić. P e t a r B a b i ć đ e t t o M a r t i n o v i ć . I v a n a K r s t i t e l j a n a Bolu n a o t o k u B r a ­ ču«. 10110.. 131. 1943. G r g a V r a n j o š . 4. 8. • . Split. q u o s d a m D a l m a t i a r u m u r b e s d e p o p u l a t i s u n t p a r i t e r q u e etisa'm B r a c i e n s e m eiusdexrx p r o v i n c i e u r b e m i n v a s e r u n t . 28 Z a s e l a k su Talijani spalili u k o l o v o z u '1943. — F . 274. t e r m i n a t i o n i . 256—257. 1901. B a r t o l Ivulić. 82.. 3105. s t r . ibid. I X . l i 2. b r a ć a Ivulić pok. ibiđ.. str. s t r . B a b i c a . ibid. 137. 1 9 M. b r . 24—25. — A. 92. ibid. ibid. I. s t r .. libr. privilegi et inđulti. J a k o v a .. Ciccarelli: Oservazioni. 69.. Split... Skok: »Problem romanstva i slovenstva n a našim ostrvima — Brač«. s t r . k a ­ p e t a n J u r a j Ivulić s a sinovima.« ( A n n o Domini 1325. 322. ibid. . Mi­ hovil U r s u l i ć detto %arković. is Ciccarelli. S t a r o h r v a t s k a p r o s v j e t a . et Volcasio Catich. s t r . s t r . s t r . 84. U d i n e . 274—278. ibid. i i Ciccarelli. . s t r . ibid. Z a g r e b . " Ibid. ibid. X I I I . i ° P o p i s k o d I .. 3 Ostojić.' D o b r e t z a Bersoi. l i s t ^ — 9 . 4... • 21 c i c c a r e l l i . . — A . V. . P e t a r Viroević. 4. 1941. s t r . t e se raselio. 3106. 339. B u l l e t t i n o . g o d i n e 1747. 20 ibid. dje­ lomično spalili Bol. s t r . Mihovil Košić. 157.. 236 . 6427. 16 Ibid..: »Zanimivi s t a r o h r v a t s k i -natpis n a B r a č u « . L. 56. J e r o l i m š a r i ć . 45—46. Đ a k o n I v a n : S e g u e n t i v e r o a n n o (872) m e n s e Madii i t e m S a r a c e n i C r e t a i n s u l a e g r e d i e n t e s . 1932. — K a d s u T a l i j a n i u' kolovozu g. ibid. " 7 Ciccarelli. 1939. B a b i c a . 8 P o p i s kod I. Mihovil M a s l a r i ć ... — D r . c o m m u n i t a t i s TBrachie. — D o c u m e n t a H i s t o r i a C h r o a t i c a e P e r i o d u m A n t i q u a < m v I l l u s t r a n t i a . 2(! Ciccarelli—đe C r a n c h i s ( H r a n k o v i ć ) . s t r . 82. ibid. 23 C r o a t i a s a c r a .) I H . s t r .. Vido de G r e g o r i o . s t r . 275—276. 3 A . s t r .).' J a d r a n s k a s t r a ž a . is Ciccarelli. 170—171. 45. ibid. ibid. I. ibid. p o p i s a n i su n a Bolu ovi novi s t a n o v n i c i : b r a ć a Vodanović. R a d i ć : » N a t p i s i u Bolu u c r k v i B l a ž e n e Gospe od M i l o s r đ a « . B a b i c a (ibid. s t r . s t r . spalili su i k u ć u I . M a t e Vileničić. 82. 202 ( n a s t a v a k ) . s t r . ibid.. J u r a j Baloević. 8 5 — # 6 : » E x i s t e n t i b u s J u d i c i b u s in B r a c i a Nobilibus Viriš M a t t h a e o Uladigae. s t r . 2i > P. 9 Mladineo. b r . Split. 25 Ciccarelli. die 4 D e c e m b r i s ) . V r s a l o v i ć : »Prinosi iz b r a č k i h s t a r i n a « u V j e s n i k u z a arheologiju i h i s t o r i j u d a l m a t i n s k u . K n i n — Z a g r e b . 1565. 255—256. ( > Ciccarelli. Bol«. Ciccarelli ibid. 24 Vrsalović. P e t a r P o p o v i ć . 1656. str..

INDEX . 101 Anđelović. conc. 215. 72 Albania 21 Alberti 108. 214 Aničić-Balarin 205 Aničić Mate 206. fra 13 Albins . 67 Alessandri 64 Alfieri. nadimak 197 Antić-Picić 217. mistro 98. 225 Andreis alias Ivcllii 225 Andreis de 183. 89. 104 Ačerasić 25 Ačić 210 Adria 20 Adrnac. nadimak 73 Akčić 212 Akvila (Aquilla) 178" Alaburić 164 Aladić 225 Alandić i van 212. 232 . nadimak 112 Angelo Nicola 67 Anibalović 83 Anibalović Petar 83 Anibalović Vice 83 Anić 28. nadimak 50. mistro 98.113. 141 ' Alfirović 37. 225 Andreis alias Andrijević 45. 218 Anjić Vinko 217 Aniić vulgo Bailo 225 \ Anteša. magister 158 Andrea da Pago 234 Andreis 106. 99. Alberto. 28 . 225 Andreis-. 101 Andriuzzi Simon. 214 Aničić-Mihajlo 206 Aničić Mihovil 206. pop 36 Alfierović detto Kovačić 168 Alfirević 36. 170 Amerikan. 178 Ančić 204. 205. 225 Albani 160 ' Albani Burianensis Trevizan. 120 Andrija iz Paga 217 Andrijašević 141 Andrijašević Ma'tej.Defilipis 113 Andreuzzi 29. . 108 Andrić 107 Andrievich Victoria 48 Andrija II 13.Petrus D. 51. 47. 93 Amerika 50. 120. 214 Anjić 64. 101 Andriuzzi Francesco. pop 81 Andrijević. ^nadimak 125 Adulmaf 218 Agregoni 107 Ajduco 206 Ajunt. 107. 23 . 204. nadimak 221 Ancona 23. 216. _. Andrijević-Ivelić 13 Andrijin. 99 Alfirović Antun 172 Ailegretti 226 Allegri 36 Allogi 64 Aloj 64 Alvizev 82 Alvizova Mare 82. 90. kapelan 27 Ančić-Tunguz 205 Andrea. 205 Ančić. 46. 100. 175 Ajuntov. dr. A. 216. 101 Andriuzzi. 160 . 214. 225 Anjić alias Vidić 225 Anjić Ivan '217 Anjić Jakov 2-17 Aniić Matij 217. 116 Ančić 150. nadimak 202 Andriuzzi 64. 192. (mistro) magistri 64. Abramić M.

mistro 83 Antonovi. 216. 97. 217. 156. nadimak 33 ArnočićFilipović 45 Arstić 205. 206. nadimak 85 Arvana-Arvarinac. 134. 204. 162 Antičević Ivan 27. 172. Zorzi 168 Aračić 56 Aras 56 Arbensis 141 Arbesanl 241 . 198. 29 Avancanić Jerolim (Avanzanich Gerolamo) 26. 158. (Avanzanich Giacomo) 26. 126. 29. 27. 168. nadimak 85 Artista-Benedeto. 199. nadimak 206 Arstić-Cvitanović Ante 205 Arstić-Cvitanović Ivan 205 Artista-Pin-Kotica. nadimak 84 Aquila 13. nadimak 198 Babinovi. 192 Antonijević vulgo Kuluz 190. 189. 133. nadimak 84 Anzulin-Buble.Antićeva Orsola 27. 73. 178 Aquila Girolamo 167. 206 Arstić. 203 v Antonijević dicti Jurešina 203 Antonijević dictus Jurašin 203 Antonijević vulgo Jurašinović 190. 214 Babić Mihovil 97 Babić Pavao detto Konje 206. 192 Antonijević vulgo Peričić 190. nadimak 85 Artista-. nadimak 206 Aržić 118. 188. 77. Arbisani 133. kapetan 134 Arniović. 29 Avancanić Matul (Avanzanich Mattule) 26. 112." 196. 122. 218 Babić alias Konjić 206 Babić Bozo 26 Babić dicti Konje 204 Babić I. 134. 178 Aquila Juraj 178 Aquila. 214 Babić Petar detto Martinović 236 Babić Pro 217 Babin. 73 Antičević 45. 153. 214. 215. 215. 81. 99. artificis 56 Azić 118. 67. 218 Antunović Jure 46 Antunović Nikola 46 Antunović vulgo Jurašin 134 Anzulin-Boimet. 128. 202. 149. 141 Arbizario 133 ' Arbunić 174 Arbunić alias Radovan 174 Arbunić Radovan 133. 174 Arković 213 Arković-Rpdić 213. 104. general 134 Arnerić. 134 Babibkovića kuće 25 Babić 90. tenente 134 Arnerić-Babak 150 Arnerić-Hranoelli 134 Arnerić Dimitar 134 • Arnerić-Gnjave 150 Arnerić-Guže 150 Arnerić-Kačilo 150 Arnerić-Kontus 150 Arnerić-Kampur 150 Arnerić-Pavisić 150 Arnerić-Sumeić 147 Arnerić-Trapo 157 Arnerić-Tud'esko 150 Arnerić-Vlašić 150 Arnirić 149 Arnirić Petar. 199 Antonio. 205. 43. 210 B Babak. 206 Antulović-Ektorović 206 Antulović dicti Vicić 205. 149 Arnerić. 174. 192. 130. 329. 148. 204. 83. 201 Austrija 18 Avancanić 25. 200. nadimak 150 Babalić 216 Babarović 56. nadimak 199 Antonović 46. 134. 236 Babić Juraj 206. 74 Antičević Margarita 134 Antičević sive Krstulović 73 Antočev. nadimak 74 Antunović 47. 183. 214. 47. 134 Antović 215 Antulović 190. Arnarić 45. 214 Antulović Ivan 214 Antulović Mate 214 Antulovi reč. Vicić 58 Antulović-Vicić 206 Antunac. 29 Avancanović 225 Avancanović Marko 217 Aviani 56 Aviani.Blum. 206 Antulović detti Vicić 206. 50. 157. 203* Antonijević alias Peričić 199. 198. nadimak 202 Antoničić 203 Antonijević 45. 132. nadimak 219 238 . 224 Avancanić Ivan 218 Avancanić Jakov. 129. 44. 134 Arnerić 45.

223 Ban. 205. prokuratur 13 Ballarin Frane 113 Baloević 45. nadimak 32. nadimak 164. 108 Bakić 28. 38 Balarin Pavao 29. 166. 150 Bakić alias. nadimak 218 Barbirić alias Kuščić 34. 125 Bakalar. nadimak 202 Bahić Petar 121 Bajamonti. 114. Luke 29. 44 Baković Mate 44 Bakranin. nadimak 195 Baranović Juraj 44 Baras. 44. 39 Barbirić Frane 26 Barbirić vulgo Kuščić 34. 177 Banić Marin 218 Banić Mate 218 Banjanović**37 Banovac 223 Banović 47. nadimak 195 Bandurić. 221 Balarin pop 107 Balarin Anton 29 Balarin-Grassi 29. 105. 114. nadimak 123 Banić 47. 190. 218 Baćulin Jakov 27 Baćulinac. 77 Baćina (Bachina) 22. nadimak 76 Bandur. 106. Matije 82 Bakulić-Hodžić (Oxich) 225 Bakulić Petar 27 Balancanović 122 Balarin 29. nadimak 54. 149. nadimak 108 Baelović. 228 Banović Ivan 217 Banović Jakov 218 Baović 47. nadimak 61 Bagulina.Skore 126. nadimak 202 Bajanović 37 Baje. 49. 37 Barbirinus 28 Barbosić. 97 Barakul. 218. 141 Bakić alias Skorić 141.Babković 29 Babus.nadimak 109 Bandirica. 219 Barbirić. Juraj 226 Baloević sive Ančić 150 Balogevich 225 Baloi 150 Baloi Simon de 150 Halojević 150. nadimak 109 Bandurovi. nadimak 168 _ Bace. Balarini 29 Balarinova 27 Balarinović 82. Balić 74. 216 Barbir 37 Barbirić 25. nadimak 61 Bago. 114 Balatura 132 Balbi comes 28 Balbi Antonio 44 Balbizza 90 Balbiza seu Isepin 90 Baldasar 130Baldović 99 Baleta 192. 225 Baloević dicti Beat 150 Baloević dicti Kosović 150 Baloević. 141. 178. 118. 215. nadimak 194 Bačić 218 Bačić nadimak 176 Bačvar. Bak. 107 Barbarinus 37 Barberigo 107 Barberini 37 Barberino 37 Barberinus 37 Barbić 25. 27. 126. nadimak 119 Barbaro. 77. nadimak 50 Ban 64. 106. 218 Baković braća pok. nadimak 220 239 . nadimak 221 Bakulić 99. 122. 105 Balarin Simon 29 . 113. 149. nadimak 198 Ban Stjepan 64 Bandić 133' Bandić . 141. 74. 225 Bakulić Ivan p. nadimak 50. nadimak 198 Baković 29. comes 44. 230 Bakarela. 44 Baković Ivan 29. 37. 150 Bakić dicti Skorić 150 Bakić Josip 441 Bakota. nadimak 89 . nadimak 84 Bakarin. nadimak 30. 178. 225 ' Ba!oy Clipsa 225 Bambo. 50. 99. 130 Baliotto 134 Balkanski poluotok 12 Ballarin Ante. 114 Balarin. 167. 199 Baj'lo. nadimak 221 Baka. 150. nadimak 235 Bagelić 28 Bago. 227 Baćina Mato 106 Baćulić Jakov 26 Baćulin. 82 Barada Miho dr. nadimak 119 Bakalera 163 Bakar '41. 99.

Božić 90 Bašić Duje 90 Baška 164 Baškavoda 113. nadimak 219 Barsatić 90. nadimak 83 Batina Juraj 217 Batistić. nadimak 202 Bašković 122. 214 Batoš Mihovil 214 Batošić 190. 206. pretorij 107 Bellavita Bassansis 107 Bello 141 Belli. 207. 211. 192. 225 Bartulović-Ivan 44 Bartulović-Puović 225 Bartuzzi. 229 Bašić 47.'nadimak 100.52 > Beat 152 Beatović 152 Bebosić 122 Bečeković 141 Bedrica. pop 178. kapetan 106 Barkulić 225 Barkulić 'Juraj 44. 56. 74 Barišić-Berkuić 56. mistro 79 Barsetić 25 Barta 90 Bar ta Josip 90 Bartičević 14. 64 Bazeta. 205. 175. nadimak 223 Bafković 45 • Batoš 107. 213 Base.Barbun. magistri 107 ^ Barsata. 214 Batoš Marko 211. nadimak . nadimak 176. nadimak 84 Bašić Barttil reč.28. 118' Barković Juraj. 64. 162. "230 Barozzi 107 Barozzi. 159 Belivinić 191 Beljić-Perončić 46 Beljure. 206. 141. nadimak 165. 90. 130. 173 Bauković 29 Bavčević 69. nadimak 186 Barčić 216 Barhanović 49. nadimak 60. 118 Barku!jić 55 Barnić-Matković 216. 90 Bašić. 50r 108. 210 Batoš Grp-o 211.Belić 158. 118 Barti. nadimak 90 Bekalo. nadimak 195 s Bažin. 168 Belavijić 82. nadimak 185. nadimak 220 Batina. nadimak 200 Baričević"216 Bariša alias Stanoević 112 Bariša da Pogliza 47 Barišić 27. 220. . 82. 114 Barsatić. 45. 109 Bertinelli 28 Bertučević 158. 82. 162 Bauk 162. 76 Bellavita. 70 Bavčević-Cerinić 70 Bavšić detto Panceta 217 Bazatić 25 Bazelović 55. coad. 225 Bartulović. Battaglia 141 Batulić Juraj 217 Baturić 45. 162 Bašo. 214 . nadimak 165 Beg. nadimak 62 Batelj. 178 Baturić alias Sirnić 171 Baturić detti Sertić 160. nadimak 86 Belali ja. nadimak 59 Beloević. mistro 90 Barsatić over Oblačina mistro 90 Barsatić over Oblačinović. 202 Barišin Frane 25 Barišin Mate 74 Barkoević 118 Barković 37. 212. 217.čević-Cvitanić 98. 225 Belotovi-Lipinovi. 214 Batoš Luka 210. 209. 218 Barhanovića Dvori 215 / Barhanović Dinko 218 Barhanović Jerolim 218 Barhanović reč. 141 240 . 183 Bartulović 66. filitis Radovani 149 Belmate. 204.Bakulin 50 Barholjica 122 Barić. co:' 183 Barzole 13 Basarić 25 Basatić 25 Bassi 57 Bast 58. 74^ Barišić iz Kotišine . 193. nadimak 202 Batelo. 90 . 198 Beje-Bego. Belamarić 141 Beiavić 159. 211. nadimak 22h Belovina 90 . 205. Belovnina 25 Bencur 192 Benčie 122. 229 Baškin. 47. 74 Barišin. nadimak 100 Batalja (Battaglia) 141 Bate. 178. 158.

101 Bertičević Petar 101 Bertonović 215 Bertucius 168 Bertučević 158. 201 Beović.14 Bersatić Vm. pop-107 Bersatić.' braća 106 Zbornik za narodni aivot i običaje 16 Bersatić alias Paulina 106. 106 Bersa'tić Mihovil 105 Bersatić over Oblačina. 184 Bethia 217 Betinac. fra 219 Bezmalić 189 Bezmalin 29 Bezmalinović 29. 190. nadimak 174 Benke de Bog 121. 122 Bene. mj. 29 Bersatich Zuane 114 Bersatić 28. sudac 168 Bervaldi 55 Besrama Toma 159. 122 Benković 25. 45. 114 * Bersatić dr. 150. . conte 94 Bergelića makina 96 Bergelić Ivan 96 Bergelić Petar 95 Bergeljić 95. magister 114 Bersatić. 45. mistro Bersatić Pavao 105. 141 Benković alias Baloi 45. Ivan 83 Bercanović 215 . pop 105 ^ Bersatić Pavao p. nadimak 58 Bezerić.1 Benediktis (Benedictis) 141 Benić Jerolim 217 Benić Vinko 217 Benika. 198 Bezmalinović dicti Jurac 192 Bezmalinovtć. 198 Bezmalinović vulgo Jurčević 189. 47. 44 Beroš Juraj 29.. 188. 189. 141. 225 Benković Mathaeus. 96 Berghelich Petrus qu. 192. 133. 112. nadimak 34 Berkić 130 Berković 37. 98 Bersoi Dobretza 215. 190. 168 Bertučević. 114 Bersatić Ivan 104. 198 Bezmalinović alias Kprnelić 190. 29. nadimak 100 Beović 83. 190. 44 Berošević 27. 114. 107 Bernardi-Manzon Kuzma 87 Bernadis 107. 27.' 198 Bezmalinović alias Vlanić 190. 59. 29. alias Susković (Sutković) . 101. nadimak 167 Benedeti 28 Benedictis de 14. 228 Bergelić 95 Bergelić. 64. nadimak 219 Benjavin. 99. 104. 199. mj.Dorić 29 Bezmalinović Ivan 184 Bezmalinović Nikola 26. 218. 37. 104M08. 210. 200 Bezmalinović alias Galijotović 118 Bezmalinović alias Grgurević 29 Bezmalinović allias Jurčević 29. Bersatić Dujan 105 Bersatić Frane 105 Bersatić Frane. 99. 219 Bezerić. 178. kapetan 105. 107 Bergeljić Pavao 95. 108. udova 106 ' Bersatić Jerolim 105. 74 Berkutić 56 Bernardi 141 Berhardi dr.Benčić alias Naherčić 122 Benčić alias Senjić 122 Benčić detto Asić 122 Benčić Jerolim 121. sudac 98. 105 Bersatić Jelena. 82. 82. de Comitubis 1. 190 Bersatić. 51. Mati je 29. 106. 236 Bertičević 28. 105. 134 Beroević 25 Beroš 28. 118. 44 Berošević 27. 106 Bersatić Juraj'. 190.168 Bertuchevich Giacomo. Matije 105 Bersatić Pro 105 Bersatić Šime 105 Bersatić Toma dr. 219 Berković. 192 Bezmalinović alias Korneljić 19*0. 106 Bersatić August 105 Bersatić de Salentić 114 ' Bersatić dr. 184 Bezmalinović Petar 184 Bezmalinović vulgo Galijotović 192. Melchioris 96 Bergheglich Petar 95 Bergomensis (mjesto nadimka) 228" Berhanović 215' Berhanović dicto Betet 130 Berica. 30. 198. 192 241 . 114 Bersatić Pavao. 56.. nadimak 174 Beze. Berčić 27 Bergamo 92. 191 ' Beroš braća pok. dr. difensor 141 •Benušić 192 Bentoko. kap. medicus 114. magistri 37 Berković August Nikolin 82 Berković Fabijan 219 Berkuić 56. 168 Bertičević-Cvitanić 102 ^ Bertičević Jakov.

Marka "82. 66. 186 Biletić 178 Bilevič 13 Biliceo 126 Biliceo Frane. magistri 135 Biba. 59. nadimak 53 BlaŠić 201 Blata 225 Blato 137 Blažena Gospe od Milosrdja. 119. 107 Bilanić Frane 133 Bila Njiva 171 Bila Ploča 133 Bilavčić 168 Bilavić 158 Bile 82 Bile. 34. 90 Bidić Gregorij 82. 28. 141 / Biličić Luka 68 Biličić-Petričić 188 Bilin. nadimak 163 Bi ja. 33. 91. 78 . 68-81. nadimak 163 Bikar. 141 Biličić. 61. Tudora 82. nadimak 74 Biočina 134. 36. 92. nadimak 220 Bjenaeiea 215 Blaca 7. 43. 27. 181/228. 65. 168 Bilovina 82. 158 Blažijo. Dop 122. 144. 235 Biličić 69. 111. 163.ace 134 Bizzaza 134 Bizzazza 135 Bižaca 134 Bjažević 108 Bjeninovi. nadimak 185 Biskupović-Krstulović 74 Biskupović sive Sćapanović 188 Biskupušac. 137 Biodanić 216 Biokovo 58 Biondini 142 Birče 120 Bisazza 134 Bisazza. nadimak 208 BlagB. nadimah 100. 107. 107. nadimak 152 Bobelić 48 Bobetić 48. '16. 126. 174. 90 Bilovina Ivan 82 -. 90 Billovina Stefan p. nadimak 85 Bidić 83.• Bobe. 90 Bilovinić 83 Bilovinović 90 Bilovinović Matio 26 Binda. 122. nadimak 40 Bistrica 14 Bivadović 216 Bizaević 158 Bizazza 135' Bizerić Juraj 218 Bizzaca 134 Bizz. crkva 236 Blaževi. nadimak 167 Boban 57 Boban. 33. pop 56 Biliceo Paulo. 18. 192. nanta 135 Biskupija 81 Bisković 215 Biskupović 57.. 159. nadimak 110 Bobovac 15. 168 Bilorovčić 158. 15. 90 Bidić Mihovil 82 Bigula. Bobetić. 63. 126. 149 Bobić. -nadimak 186 Bilančić 91. 125. 199 Bilinčic 140 . 142 Biskupović. 221. 60. nadimak 202 Blaževića.nadimak 176. nadimak 75. magistri 135 Bisazza. nadimak 84 Blažević 83. 55. 160. 188.Bilovina Marko Ivana 82. 198 Bežmek 7. 193 Bilina. 19. 179 Biloborović Ivan 159. 28. 109. 19.. Bobarić Ivan 159 . 154. nadimak 100 Bilan. 168 .Bezmalinović vulgo Jurjević 189 Bezmalinović vulgo Matulovic 190. 141 Bifić. 162. 64. 126. 193 Bilin alias Coknić 190. 230 242 . 123. 83. 157 Bežmek-Gospodnetić 157 Erakofeić 121 Biazza.Bilinić siye Tomašević 140' Bilitnja Glavica 58 Bi'ljakušić detto Pessa 88 Biloborovčić 179 Biloborović 168. nadimak 85 Bibica. pop 126. Bobovišća 7. 198 Bezmalinović vulgo Petrasović 190. 74. 19. nadimak Bobarić 158. nadimak 74 Bilač 88 Bilač. 108. nadimak 25. 77. 53. 49 . 83. nadimak 175 Boboška. 225 Blacarska Riva 55 Blagaj 46 Blaganjer." 110. 49. 134. 90 Bilovinčić Stefan p. pop 49. 40. 229.

142 Bonačić. 181. 15. 41. 12. 207 Bokanić 13. 69 Bonačić Nikola pok. 42. 39. 190. .. 30. 157 Bonacci Petar. 67. 80. 57. 113. 193. 48. 27. 168 Bokanić. canceliere 27 Bole. 205. 68. 59 Bonačić alias Košić 55 Bonačić alias Lozić 58 Bonačić alias Mandinić 58 Bonačić alias Sargo 58 Bonačić Ariton 68 Bonačić-Berkuić Bonačić-Berkuljić 56. 179. 114. 97. 25 Bolančić 82. 154. 179>c Boljić 28. 179 Bolkini. 208.26 Bonačić-Matijajurjević 58 Bonačić Nikola 26. 159. 100. 36. magistri 158. 43. 191. pop '2£. 22. 179 Boldu. pop" 57 Bonacich Joannis. 55. Ante 26 Bonačić Luka pok. 108. 58 Bonačić dicti Sargo 58 Bonačić dicti Komito 57 Bonačić-Dorić 57 Bonačić-Gardelin 57 «-"• Bonačić-Gazilo 57 Bonačić-Guić 57 Bonačić Ivan 26 Bonačić Ivan pok. 57 Bonačić. 52. Jerolima 26 Bonačić Luka pok.Bobovišća Luka (Bobovišća na moru) 7. 158. 179. 67. 32. 57 Bonačić-Civran 57 Bonačić Crivellari 57 Bonačić dicti Kresić 56. 184. 54. 50. 47. 223 Bodlović 30. 23. nadimak 206 Bočineto. 18. 56. Luke 26 243 . 64. nadimak 203 Bojanić 13.45. 146. 27. 52 . nadimak 195. 57 Bonaci 56 Bonačić 25. 210. 167. 91 Bolančić Frane 81 Bolančić Juraj 82 Bolančić Petar Franjin 82 Boičić. Luke 26 ' Bonačić-Libičić 57 Bonačić-Losić 58 Bonačić-Lovretović 58 Bonačić-Ludććore 58 Bonačić Luka pok. 138. pop 174 Bokanić alias Kapitanić 168 Bokanić dicti Skargus 168 Bokanić Juraj. nadimak 178 Boljesić 158. 37. 170. Bologna 107 Bolognes Margarita 107 Boloniević Nadal 90 Bomarjanović 28 Bon. 53. 57. nadimak 200 Bojanac.168 Bokanić. * 149. 66. comitis. 107. nadimak 34 Boja. Petra 26 Bonačić-Mandinić 58 Bonačić Marko . 209. 21. 161.««« Bonačić-Juraj Markov 26 Bonačić-Jurjcvić 58 Bonačić-Kresrć 58 Bonačić-Kresić-Kcnjac 57 Bonačić Leonard pok. 212. 203. 143. 57 Bonacci Crivellari 57 Bonacci Ivan. 49. nadimak 194 ' . "65. 41. sindaco 21 Bonacci 56. 164. 235 Bodović 30 Boemia 195 Boglich 41 Bogomoja. nadimak 194. nadimak 219 Bol 7. 214. 11. 188. 182. pop 168 Boccareus 168 Bocelo.' 137. 35. 8. opat 168 Bokanić Trifun 168 Bokotovi. 215 Bojanović 37 Bojković 123 Bojkbvić. comitis 56. 134. nadimak 76 Boguljić 28 Bohan. 14. 219. Bolno Ćelo 184 Bolodrobac. 72. 13. 180. 19. nadpop 57 Bonačić alias Filipi. 174. 20. Bolčin.opat -201 Bokanić.132 Bocman. 44. Luke 26 Bonačić Jerolim 26 Bonačić Juraj 26 . 196. nadimak 224 Bon Michiel. 61. pop 121. nadimak 167 Boldović 30. 215-236 Bola. nadimak 197 Bolanić (Bolančić?). 28. 147. 18. 109. nadimak 118 Boliš 57 Boljanac (Bojanac). 99.. 178. magistri 27.'165. 88. nadimak 167 Bocičić Pavao. 54 Bobuljić 37 Boccaneus 168 Boccaneus. 155. 189. magistri 123 Boka Kotorska 108. nadimak 52 Bolčin. lapicida 168 " Bokanić. 107.

223 " Brakušić detto'flenković 223 • Brakušić Dinko 218 244 . 138. 44. 226 . 11. 28. 231. 129. 222 Bosnačić 25. 102. 132. 186. 13. 153. 71. Luke 26 Bonačić Toma 26 Bonačić-Vicić 58 Bonačić. 145. 12. 158. -127. 22. 87. 122. 163. 23. 78. 115. pop 190. 183 Božedarić 226 Božić 47. 109. 137. 33 BosnaČić Ivan Petrov 26 Bosnačić Petar 26 Boso. Tome 26 Bonačić-Petričić 58 Bonačić-Piculović 58. 196.. 47." nadimak 86 Boščić 121 Bošković 188. 74. 117. 14. 206 Boroević Matej 205 Boroević Toma 205. 45. nadimak 223 Brachia 23. 126. 15. 235. 203. 58. naclimak 192 Borichič 226 * Borić 108. 148. 33. 93. 43. 54. 114. 165. 203 Božić Jelena 203 Božičević 82. 59 Bonačić-Peškaraja 57 Bonačić Petar. 157. 178. 97. pop "190 Bore. 120. 165. 103. vulgo Lozić 58 Bonačić vulgo nominat Sargo 58 Bonačić vulgo Proto 58 Bonetti 114 Bonetti D. 190. 170. pop 57 Bonačić Petar Markov 26 Bonačić Petar Matijev 26 Bonačić-Petar pok. 187 Bracussich Maria 223 Brač 7. 8. 18. 214 Borovac. 232. 84. pop 93 Božičević Nadal 93 BožičevićJNfadali Jakov 13 Božidarić 215. 183. 188. 201. 214. 172. 20. nadimak 175 Borzati 56 Bosanci 12 Bosanska Draga 164. 216. 68 Bonačić pok. 67. 34. 114.'163. 132 Božičević alias Maidretović 126 Božičević Alviz 93 Božičević Jerica. Komita 57 BonaČić-Proti 58 Bonačić-Salata 58 Bonačić-Salatić 58 Bonačić-Sargo 58 Bonačić Stefan pok. 221 Boskić 153 Bosna 12. 203 Božić. 10 Bracolić. 216. 104. 17. 190. 192 Bošković alias Henčević 116 Bošnjak. 206. 46. nadimak 223 Bortičević 108 Bortulovi. 208. 63. 107.. 68 Botta 91 Botteri 64 Botteri Zakarija 64 Botunović 58. 61. 148. 172. 226 Bračetović 217. 202. 204. 152. 217: Borozan 205 Borsatić 25. 201. 226. nadimak 64 Borković 118 . 174/175.Bonačić overo Lozić 58 Bonačić-Pagari 57. 216 Borin. nadimak 206 Borov Dolac 51 Borovich 21 Borovina. 236 Bracia 50. 196. 46. Božidarić Ivan 217 Božitković 211 Božji čovik. i 12. 130. 173. 33. 193. 152. 204. 10. 115 Bortić. 9. 62. nadimak 76 Bosonogo. 140. nadimak 152 Brahanović alias Strumba 130 Brajko 192 Brakuljić 56 Brakušić 217. 30. 218.•' Borđević 99. 205. 225. 236 Bračetić 216. 57. 29. 200. 53. 132. nadimak 201 Botar. 226 Bračetović Nikola 217 Brački kanal 7. 133 Boričević 226 Boričio 215. 21. 123. mistro 55. 150. 30. nadimak 219 Borovinčić 47. 218. 120. 91 Bovinić 142. 77 Bradašić-Krstulović 74 Bradašić sive Krstulović 74 Braganja. Božičević alias Palarzović 126. 56. 114 Boninčić Juraj 121 Boninčić Nikola 121 Bonjolo 28 Borak 215 Boranović 215 Borčić Buko. 146. 228. 48. nadimak 31 Bračuta 162 Bradašić 69. 19.

nadimak"" 224 Bugne 96 . 29. nadimak 163 Buhovac. 157 Buba. 196. pastir. • Brakušić Stefan 184 Brakušić vulgd Plenković 223 Branković. 114. nadimak 85 Bučić sive Diničić 33 Bučić sive Marčelić 33. pop 185 Brizić. nadimak 192 Buble. 97. 210. nadimak 75 Brkljača 108 Brkljača Josip 108 Brković Mate 83 Brko. 45. nadimak 83 Budva (Maine) 223. 107. nadimak 176 Bubara. nadimak 164 Bule. nadimak 108 Bronzović 108. 45. 53. 116. 69 Bučić vulgo Loze 37. 224 Budvinovi. 44. nadimak 235 Brčić. 192 Bulišić 190 Buljan 91 Buljan'Mate 91 Buljević 28. nadimak 164 Bumbić 224 Bumbić-Soljačić ^224 Buna 26 ^Bunić 25 Bun je 8. 192 Brsata. Bratinsić 121 Brattia 19 Bravčič 25 Brazza 19. 206 Bukeš. 58. 68 Brescia 166 Bresciani 107. 204. 54. 20. nadimak 62 Brdanjak 200 Brehanović 130 Brehglie 51 Brejanac. 118 Bujević-Lovrinica 160 Bukalo. 37.122 Bukva 43 Bulat. 212 Breljac-Lučić 208 Breljak detto Suzičić Luka 214 Breljak Luka overo Suzičić 209 Breljanović-Lučić 208 Bresani D. 22. 57. nadimak 89. 104. 178. 164. nadimak 119 Bučić 28.Brakušić Ivan 105 Brakušić Petar 218 . nadimak 52. 9. 115 Buljević Juraj 44 Buljević Mihovil 44 Buljević Tadija 44 Buljimbašić 192 Bumba. 69. 56. Buha . 189 Brizić. 211 Bronzo. 192 Bukdvinović . 24. Brotnjo) 196. 21/189. 51. nadimak 31 Buccareo-Aquila 168 Buchia 217 Bučica. 192. 214 Brazzano 134 Brbošić. nadimak 76 Broćno (Brojtno. 196 Bunta 81 -Buntulić 226 Buntulić-Bude" 226- 245 . Buha-Gluho. 37 Bučić vulg6' Galiot 37. 205. nadimak 166. 219 BreškoVić Juraj 218 Brezcovich 30 Bričić 188 Brhanović 130 Brig 14 Brindisi 56 Britanide 196 Brizić 107. 135 Brtisje. 23. 28. 209. . 78. -stan. 83. 132. 200. nadimak 84 Bulić 51. nadimak 165 Brkuljić 56 _• Brmbolić 83 Brmbolić Emil 83 Brnić. 134 Brubrtgović 133 Brus je (Hvar) 61. 206. stani 19. 135 Bučić Franceskina 106 Bučić-Majko. 174 Bujević 51.47. 189 Brizić Ivan 217 Brizić Juraj 184. 78 Budalo. nadimak 176. 208. 185. 185 Brižak 55 Brkata 9 Brkin. 118 Brkulj. 216. nadimak 89 Buje (Istra) 192 Buje. 139. nadimak 31 Branjić Mihovil 214 Bratić 217 . nadimak 75 Brstilo 185 Brtičević 118. 69. 201 Brković 14. 132.. 114. 142 Bresciani alias Santo 107 Brescovich 30 Brešiani (Bresciani) 143 Brešković-Bresković 30. 107. nadimak 210 Brela 27. 103.

107 Buturović 58 Buvić 121 Buvinić 142. 55. nadimak 219 Busatto 205 Buschi 216 Bušković 216 Butinić 120 Butor (Buttor) 58. 127 Calcanei 127. nadimak 110 Carinich 221 Carlobago (Karlobag. 117 Cagljević Ivan 106 Cagliević Juraj 117 Cagljević Petar 117 Calcaneo 122. pop 108 Caljević Ivan 106 Calilcich 169 Calilgich 164 Calilich Zorzi 169 Callinich detto Cosulovich Betina 169 Callinich Giuseppa 169 Caltesi 216' Canaletto 83 Canaletto Pesti Pogbaldno 84 Gancera (Kančera) 222 Canchi 92 Canchi Bartolomej. 188 Buzanović Juraj 218 Buzić 158 Buzolić 30. nadimak 33. 62. 108 Caglević 99. Carmeglich detto Xuvich 220 Carmelich 221 Carnincich Gierolamo 221 Carstulovich Marco 144 Casolini 207 Casolini Ivan 207 Castellan Chersonensis Georgius 153 Castelli 92 Castelli. Bag) 169 Carmeglich 221 . magistri 92 Capitanei (Kapitanei) 48. 67 Buzolić braća 67 Buzolić Steffano dr. Casteli Ursula udata Solitro 92 Castro Pucischie 154 246 . nadimak 186 Carević-Pifar. 127 < Cagliani 127 Calilcich 169 Calilgich 169 Caljević 108. nadimak 186 Carević alias Vrsalović Carević-Bilan. 67 Buzolić Stjepan 67. capitanei 227 Cacich Zorzi 227 Cagglievich Simon. 119 Burano 67 72 Buratin. 146 Calebotta 144 Calianeo 127 Calianeso overo Fantasia 122. magistri 127 Calcaneus 127. nauta 73 Burlan. 108 Caglievich 105. 108 Caglievich. presb. nadimak 186 Carević-Longo. 146. 50 Capogross Cagvini Joannes 96 Capogrosso 96 Capogrosso Bartul (Bartolomeo) 96 Capogrosso Bartolo 96 Capogrosso-Cavagnini Mariia 96 Capogrosso-Cavagnini Peironila 96 Capogrosso Jerolim 95 Capogrosso Lorenco 96 Copogrosso Nikola 96 Capogrosso Petri 88Capković 45 Capković-Bragadinac 163 Capković detto Meštričević 162. nadimak 199 Busalo. nadimak 199 Carelovich 222 Carević 37. 163 Capković detto Mestričević-Bakalera 161 Capković-Drozgej 163 Ćapković-Mestričević 163 Car.Buortin. 231 Capitaneis Marino de 48. nadimak 76 Buortolovi> nadimak 220 Bura. 149 Calcanei. 69 Bužija. paron 105 Cagljević 106 Cagljević Grga 106. nadimak 57 Cablarovich Tomaso 84 Cacich Anica 227 Cacich detto Xarcovich Orsola 227 Cacich Caspari. 174. 67. 162. nadimak 76 Buratović 168 Burazin 118 Burazinović. 58. nadimak 186 Carić Antonija 205 Carić-Stančić 209 Carin. nadimak 152 Burić 64 Burian-Vitorelo. 159 Buzolić Ante dr. iilir 28. 142 Caljević. nadimak 186' Carević-Rovinjež. naata 92 Castelli (dalli) Jerolim 133 . 142 Carević.

nadimak 84 Cicalo-Francez. nadimak 235 Ćiokrić 191. nadimak 110 Cimbar. nadpop 27. Cinkvantin. 135. nadimak 113 Cipal. Cipar 46 ~Ciprijan 221 Ciriiii 130 Cirkul. 127. naute\70 Cerinić alias Bavčević 37. nadimak 218 Cemissius Ivan-Pavao 68 Ceparneo 168.. soprakomit 22. 176 Coilović 216 Coituse in Carsi 90 Coknić 190. 138 Chirichini. mistro 119 Cicalo. nadimak 84 Cicalo-Jurko. 163. 121. mistro 159 Cimara. nadimak 199 247 "V . 159. liječnik 142 Cešarović alias Juričević 123 Cestar. nadimak 165 Cezari Nikola 22 Chastulovich 144 » Cheglievich Vido 85 Cheglievich Mattio 85 Chioggia 137. 70. 169 Ceparnić 13. pop 184. 11. 44 Cekino-Cikinor. 120. nadimak 34 Cestari 28 Cetina 11 Cezar. 9.. pop 172 Ciccarelli Grgur 163 Ciccarelli Dimitrije 163 Ciccarelli Juraj (detto Zivić) 211 Ciccarelli Nikola 163 Ciccarelli Pavao 163 Ciccarelli Radoš 163 Ciccarelli Vice 165 Ciccarellovich overo Ciccarelli 163 Cićić 140 Cičić alias Škarica 140 Cikuta. 158. 128. 188 Ceparnić Jerolim 184 Ceparnjić 186 Cepernić Jerolim. 169. 193 Coknic. 92. 168. 130 Cerinić Mićel t130 Cerinić Nikola *Jur je v 26 Cerinić Petar 26 . Cepurnić 153 Cereale 137 Cereneo 137 Cerenić 37 Cerinei 133 Cerineo 15. 127 Cerinić Jerko 98 Cerinić M'irin Jurjt ^ 26 Cerinić M . 174. 130 Cerinić e Castellis 70 Cerinić. nadimak 84 Cicalo-Andrijica. opat 127 Cerini 130 Cerinich Michiel 127 Cerinić 25. 99. 121. klerik 96 Cavatoria Paulo. 129. 127.rin Nikclln 26 Cerinić Mate. 170.Castro Santi Joannis 93 Cate a Castelellito 82 Catich Volcasio 215. 186. 127 Cerinić Vičenco Petrov 26 Cerinov 70 Cervone 74 Cervone Arkanđer 74 Cesar i. 70 Cerinić Bernardin 26 Cerini-Bavčević 70 Cerinić Fervaća 26 Cerinić Frane 26 Cerinić Ivan 26. 44 Cerineo Nikola. pjesnik 96 Cavagnini Marietta 96 Cavagnini Perina 96 Cavagnini Simon 96 Cavagnini Simon. mistro 38 Cerinić. 236 Cattani 77 Cattarinich 67' Cavagini Frane Marka 96 Cavagini Marietta 96 Cavagini Marko 96 Cavagnin Perina 96 Cavagnini 96 Cavagnini Ana 96 Cavagnini Elizabeta 96 Cavagnini Jerolim 96 Cavagnini Jerolim dr. 168. Cerinić seu Bavčević 70 Cerinić sive Bavčević 70. 167. 130. 186 Ceprnić 135 Ceprnjić 183 . 226 • Cerineo.nadimak 219. 130 Cerineo Giacomo. 27. 188 Ciccarelli alias Klopanović 163 Ciccarelli alias Mlinic 163 Ciccarelii alias 2uvić 163 Ciccareiu Andrea (Andrija). pop 17. nadimak 84 Cicalo-Mumalo 84 Cicalo:. nadimak 76 Clinsich Christinus 144. 193. sopraproveditor 22. 99 ~ Cerinić Stefan 26 1 Cerinić Toma Pertov 26 \ Cer-inić Valerij 26 Cerinić Vicko 121.Pojar 84 Cicalo-Pokorica 84 Cicarelli 8. 122.

pop 102 Crivelari 57 Crna Gora 185 Crni Rak 162. 190. 45. J86. -mistro 106 Contuze Juraj 82 Cormeglich 221 Corner comes 28 Corser Luce 149 Cor ti. 127. Cusovich 228 Cuvitović 219 Cvancik. 30 Cvitanić-Svetinčić 30. opat 98. 144 Coviglianeo 127.-144 Corumelli. 221 Cvitković ehiamato Dundo 219 Cvitonja. 228 Cranchis Georgii. nadimak 177. 98. Covglaneus 144 Covglianei 45. 30 Cvitanoviić 27. 59 Cvitani-vulgo Pećar 135 Cvitanov 28. nadimak 152 Colić. mistro 137 Covacheus 217 . 10 Crachis Juraj de 183. magistri 108 Culić 108 Culinovich 180 Cumatio Superior 184. 55. pop 200 Cvitanić al(as Generalić (Jeneralić) 30.ć-Marinković 219 Cvrčić 46 248 • . 38. 135. 102 Cvitanić detto Fiorini Marko 115 ' Cvitanić-Brstić 206 Cvitanić Ivan. nadimak 199 Cole. 39 Cragli 39 Cragli Francesco. 99. nadimak 220 Cvitan 179 Cvitanich Pietro 30 Cvitanić 27. nadimak 176 Curri 165 Curri Federik 165 Cuscich o Michacich 176 Cosmanei. nadimak 30 Cuparda. 189. 228 Craneo 228 Cranco Michel' o Michoi 228' Craneo Pompeo e Germania 228 Cranco Tomas de. nadimak 195 Cvitković 25. nadimak 35 Cvit 221 Cvit. 219. 10 f 107. 144 Covigliarieo. 219 Cvitanović alias Pećar 135 Cvitanović-Arstić 206 Cvitanovic-Bako 38 Cvitanović die i Pećarević 135 Cvitanović-Tramuntana 38 Cvietović 217 Cvitić 28. 219. 142 Cvitić. 144 Covlianeo 127 Cragi 27. 198 Cokrić. 44 Cranchis Dorrinus de natpop. 178. 59. 116 . 28. 99. 102. pop 93 Covglianich Nicolo 127 Coviglianeus 127. 81.• Crinfocai Andrija 102 Crinfocai Jakov 98 Crinfocai Toma. nadimak 202 Ccljević 108 Colo. 179. mistro 115 ': Craina 22. orator 228 Crancovich (de Cranchi) 228 Cranchovich Mihael. biskup 19. pop 176 Cusmaneo Georg.' klerik 176 Ćusmaneo.Coknić alias Bilin 190. 219 Cvitanić alias Pećar 135 Cvitanić alias Polotović 59.. 187. 30. 202 Colomba 137 Columbis 115 Comi 144 » Condulmer Leonard 20. orator 228 Cranchovich Vicentius 228 Crassovich Joannes 48 Crepich 136 Cres 115. 128 Constantin Georgius de. 219 Cvitovića Dvori 215 Cvitovi. sudac 149 Granchis-Hranković 8. 144 Creta 236 Crinfocai 93. nadimak 109 Cvile. mistro 27 Costanzo. 185. pop 101 . 101 Cvitanić. nadimak 113 Curik. .• Cvitanić Juraj 184 Cvitanić-Poletović Ivan. 193 Cokrić 45.192 Cumatti 120 Cumeta. 119. 235 Cvitanić. 173 Cučić 217 Culich. 58. 128. 206. pop 149. pop 98 Cvitanić seu Polotović 28. nadimak 208 Cvitovich 22 Cvitović 188. 193 Coknjć Bazmalinović 198 Coknić vulgo Bilin 190.

50. nadimak 32 Čekaloviić 56. 204. 168. nadimak 83 Čokrić. 211 Činčević alias Katunarić 211 Cinčević Nikola 38 Cinkanić 82 Čiovo 87.Cubretić 215. nadimak 76. 186-' Ceparnić. 91 Čikanić seu Markov 91 Cikarelović 158. nadimak Cimaz Ivan 211. 22. 222 Cubretović 40. 194 Cičić. 221. nadimak 52 Carić. 222 Cučević 226 Čučić 223 Cučić (Nikolić) 223 Cudić alias Metličić 124. nadimak 74 Core. nadimak 109 D D'Andreis 216. 220 Cokulo. nadimak 85 . 205. nadimak 86 Cumeta. 190. župan 186 Ceprnić 130. nadimak 30 • Cović 83 Cović Josip 83 Cozić 82. 216. nadimak 124 Gule. 131 Čudina. nadimak 150 Capovica 83 Čarni. nadimak 202 Čorko. 222 Čubretovi6 alias Marušić 230 Cubretović sive Marinkoviić 222 Čubretovi vulgo Musičić 189 Čubričević 216. 115 Damiani Vicko" 115 G Damjanović 65. nadimak 218 Čavata. nadimak 198 " Ceparnić 129.-214 Cinčević 38. 132. nadimak 176 Čulić 108 Culić Ivan. nadimak 192 Čove.80 Čuko 79 Curković 201 C Caretin. 54. Vinko 218 Cikalinović Mate 121 Cikanić. 77 Čelca 73 Cencević Nikola 159 Cenetvić Ivan 159 Cenković Vinko 159 Čep. nadimak 122 Cimak. 200 Damjanović Ante 65 . 214 Čimaz dicti • Kovač 211 Čimčević Ivan 210. 140 Cičić.140. 219. 183. 50. nadimak 140 Čičić Tadija (Tadea) . 203 Damjanović 108. nidimak 100 Cijalić Juraj 26 Cirilo. 163. nadimak 202 Čipičić 13 Čobani ja 197 Čoglija 65 Čoka. nadimak 86 Cesarović alias Juričević 123 Cifut. nadimak 211 \ Cimatorija 25 Cimaz 204. 157. 214 Dalmatia 21 Dalmatinska Zagora 34. 186. 211 Čimaz-Činčević 211 Čimaz. 137 r. 214 Čimčević Mihovil 211. 214 Damiani 115 Damiani alias Juričević 107. 216 Cikarelović alias Cikarelrć 163 Cikarelović overo Ciccarelli 45 Cikerelović 196 Čile. Cipe. 221. 135 Ceprnja Desislav 186 Ceprnja prodan 9 Cepulo 80 Ciča. nadimak 166 Čuća. nadimak 100. 35. 188. 86 Gozić. 225 Dagelić 49 Dalmacija 19.c Čaljević 28 Cante. 222 Cubretić Ciprijan Jurja 218 Cubretov 216. 148 Čičićevi Dvori 132. 122. zlatar 108 Culinović 138. pop 174 Ceparnić alias Petričin 130 Cepkalović 69. 1. 148. nadimak 185 Čuko 79 Čuko. Ciflo. nadimak 200 Cape. 45. nadimak 118 Cuk. 74. 74 Ceprenie. 199 Dalmazia 21.

pop 174 Descovich Nicole 149 Deserto 214 Despulatović 59 Despalatović Mate 59 Despot 193 Dešković 114. nadimak 176 Diškul. 205 Didolić. 169. 211. nadimak 166. nadimak 32 Dmitrović 227 Dmitrović Gaspari. 179. 19. magistri 91 Debela. nadimak 24. nadimak 111 Dicmo 90. 192. 184 Dean 59 Dean Marijan 59 Deadreis 49 Deanković. klerik 83. 187. 201. 183 Davidović Matej. 173 Delijić 82. medicus 83 De Finis 83. 189. Alvize. 222 Dobronić-Skarabaje 163. 119. 201 • Dapreto 286 Darpić 129. nadimak 50 Diklići 34 Diklić-Kuzmanić 207 Dilia Viti 200 Dimarchi (Dimarki) 142 Dimitrije. 218 Didak 83 Didolić 163. 89 Delijina 82.Damjanović Duje 108 Damović 142 Danac sive Kardišić 32 Dančević-Danac 159 Daničić 27. 188. 33 Daničić alias Harašić 27. 120 Danijelović 189. Dogančić-Doganac 162. nadimak 163 Derado alias Suska 108 Descoveo-Dešković Ivan. 169.. 173 Dobrojiić 109. nadimak 119 Dell'ino 65 Delić 199 Delija. nadimak 34 Defilipis 30. ccfhes 27 Dogančević-Doganac 163 Doganac 163. 170 Darpić detto Buritin 163 Darpić detto Kokeca detto Puzle 163 Dasenčić 27. 193. 163. magistri 30 Dasenčić Luka 26 Daverio 59 Daverio Vjekoslav 59 Davidis 169 Davidoviić 13. 129. 196 Dogančić Frane 211 Doganello 65 250 . 1 226 Dočina 204 Dodo. coppiere 163 Dinarci 22 Dinko iz Venecije 127 Dinov. 162. Ivellio 169 Devčić 205 Dević 65. 201 Danijelović Mate 121. De Finis Andrija 83' Deflorio 25 ^ Dejanković 91 Delboe 83 Delegat. 130. 169. 198. 89 * Delia Pace 83.158 Dobrinović 171 t Dobrogostić 45. 204. 139. 174. 91 Delia Pace. 211 Dević Jakov 65 Dević Jerolim 188 Dević Pavao 172 Devlahović 219 Detrico 25 Dezdir 95 Dicin. 28. gubernator 227 Dobranić 57 Dobranić Klimse 57 Dobrec 9 Dobrić. 189. 132 Dioklecijanova palača 132 Ditić. 228 Definis. nadimak 165 Dedekalo. 116 De Negri 59 . 158. 163 Dobronja. 201. pop 189 Diedo Anzolo 22 Dijanac. 142 Dobrogostić Ivaniš 142 Dobrogostić-Petricio 142 Dobro jutro. i09. 146 ' Derado. 108. Denegri Genovensis 59 Depensić 99 Derado 106. 30. 33 Danielović 107. 65 Definis 83. 120. 189 Dogančić 132. nadimak 52 Dioklecijan 17.22 Dobroslao Radoi 149 -Dobrunić (Dobrunich) 107. 192 Dešković Mićelina rođ. 99 Dasenčić. 91 Delia Pace Ivan 91 Delimarković 230 Delagis 65 De Magis 65 Deme^ nadimak 176 Denegri 59. 158. kapetan 169 Davigliovich Trilfa 169.

111. 205 Dorotić Mate 206. 216. 206. 19. 35. 40. 54. 207. 204 Dolkin. 60. 57. 114. nadimak 175 Dračevluka 7. 52.-179. 149. 18. 114. 150. 113. 30. 18. 8. nadimak 202 . . 117. nadimak 210 Donkovi-Pretur. 41. 196 Domjanovi alias Mandić 122 Domjanović alias Pavličić 190 Domjanović Anton 121 Domjanović Ivan 121 Domjanović Juraj 121 Domjanović Nikola. 36. 19. 144. 46. pop 122 Dončić 215 Donja Greda 173 Donja Strana 25 Donja Stubica 193 Donje Dicmo 83 Donji Dolac 50. 64. 18. 228. 112 Docotich Antonio '44 Dorotić 190. 134. 186 Dominiis de 133. 191. 226. 98—104. Domančić 119 Domantić.50 x Dominis-Mičeli detto Barbie 160 Dominis Nicolai de 152 Dominis sive Gospodnetić 151. 126. 89. 174. capt. 103. 77. 159. 132. 108. 83 Domić Luka 83 Domijanović Jakov 196 Domijanović Mate 196 Domijanović Mihovil 196 Dominik 163 Dominiika. 50. 29. 148—157. nadimak 210 Donkovi-Hamber. 50.Doganello Dujam 65 Dojić 217 Dojtrna. 77. 233 234 Dor (Hvar) 223 Dolac 50. 190. 27. . 133. 118|i 119. 124. 76. 214 Dorotić-Muto 207 Došicina 55 Dračeva Lučica 58 Dračevica 7. 107. 81. 62. 91. 181. 28. 108. 219. nadimak 100 Domazević 25 Domić 75. 45. 77 Dragičević Frane Petrov 70 . 200. 36. 153. 18. 77. 201. 23. 42. 12. 95 Dračevluka. 100. 49 Dominis 135/ 150. 135. nadimak 52. Mihovila 82 Dragičević Mihovil 82 Dragičević Nikola 82 251 . 37. 89. 138. 150. 120. 196 Dragaš Grgur 109 Dragazzo 107 Draghnich. 111. 182 Dragaš 109.. 67. 16. 135. 168. nadimak 85. 230. 82.158. 72. 190 Dominis de. 123. 39. 192. 110. 143. 222. 133. 187 Dominis sive Semuto 150 Dominis de vulgo Gospodnetić 150 Dominović 211 Domišjat. 27. pop 1. 149. 31. 88. 31. 84. 149 Dominis di 217 Dominis Dominik de. 11. 38. . 219 Dominis alias Barbie 169 Dominis alias Gospodnetić 45. 56. 109. 91. 151. 201 Dragičević. 30. pop. 129. 204.. 136. 14. 143. official 31 Dragić 98. 139. 16. 189. 153. 40. 226 Dračevka. 183. 108. 12. 49. 27. 118. 135. 43. 30. 43. picokara 28. 20. 189. 152. 141. 179. 107. 74 Dragičević alias Laurić 31 Dragičević alias Pavišić 201 Dragičević alias Skarmeta 72 Dragičević alias Stipinović 31. 200. 201 •Donkov 216 Donkovi. 127. nadimak 221 Domjanović 47. 160. 115. 77. 99. nadimak 119 Dol (Brač) 7. 33. 109. 102 Dragičević 25. 137. nadimak 210 Donkovi-Mištak. 151. 126. 116. 8. klerik 77 Dragičević. 135. 37. 82. 63. 160. 14. Dragičević Frane pok. 178. 94. 187. 147. 43. 214 Dorotić Anton 214 Dorotić Jakov 214 Dorotić Josip. Ivana 70 Dragičević Ivan 82 Dragičević Jakov Matiije 82 Dragičević Marko Matije 82 Dragičević Marko pok. nadimak 210 Doretić Jerić 82 Dorica 28 Dorić 56 Dorini. 42. 59. 117. 22. 233 Donji Škrip 120 Donko. 102. 184. 112. 137. 100 Dragičević Feliks 68. 47. 122. eremitaž 48. 25. 205. 19. 36 Dragičević alias Sare 72 Dragičević alias Ursić 43 Dragičević detto Kaštelanac 109 Dragičević detto Purešković 98. 51—53. 85. 140. 29. 169. 11. 52 Donji Humac 7. 28. mistro 98 Dragičević alias Biskupović 57. 123.

mistro 26 Dubravčić Juraj 26 Dubravčić Juraj. 135 252 . Frane 70 Dragičević-Ružić 100. 133. 122. 121. Dujić Mihovil 211. 223. nadimak 74 Dugopolje 74. 190. Ivana 70 Dragičević Petar pok. 83 Dragičević. 40 Drivodiljić 25 Drivodiljić Antom 27 Drnanelo. 147. 201 Dujmović kapelan 107 Dujmoviić alias KHminović 180 Dujmović Bat 105 Dujmović Dujam 121 Dujmović Ivan 105 Dujmović Jakov 105 Dujmović' Luka 105 Dujmović Mihovil 105 Dujmović Petar. 123 Duhomzović sive Perhaljić 122 Duhović 135 Duić 179. 61 Drivodilić. 214 Dujić Perka 214 DUjić Stjepan 211. 36. Dragnić alias Buzolić 31 Dragnić alias Darpić 31. ' * Dugopojac. vulgo Skarmeta 72 Dragičević vulgo Skarmetić 72 Dragišić. 221 Duhačić alias Hure 135 Duhomzović alias Perhaljiić 102. 50. 117. mistro 26 Dubravčić-Miščanić 31 Dubravčić Nikola. 100 Drašnice 44. 19. . pop 10. Ivana 26 Dubravčić Frane Jurjev 26 Dubravčić Ivan 26. 40. 21. 162. nadimak 52 Dudan 201 Dugnačić. 109 Dujmovich Joannes. 127 Dragnić sive Bračvić 31. 77 Dragičević sive Šoltan 31 Dragičević-Skoknić Ivanića 117 Dragičević vulgo Biskupović 74. 193. 214 Dujić Pavao 211. capitanei. 31 Dubravčić Frane pok. 34 Dubravčić alias Marchieli 27. 12. nadimak 195 Dujinica. 130. 147 Duda. 214 Dujić Nikola 211. medicus 109 Dujmović 45. 56. 121.226 Dundatović Luka 218 Dundić 130. 107. Dumaneo 27 Dundatović . 216. 194 ' .. 99. nadimak 87 Drnas Mate dicti Matić 87 Drpić 130. 120. 169. nadimak 152 Dujić-Surla. 32. 231 Dražič 82 Dražinović-rBožić 45 Dražoevići 97 Drimalo. 102. 99 ' Dubravčić Ivan. 48. 214 Dujić Jakov 214 Dujić Mate 214 . 34 Dubravica (Dubrovica) 8. nadimak 84 Dujić Ivan 211. 105. 184. 106. 109 Dragičević sive Čavičić 69. 109. nadimak 75 Dujmovich. 123. 109. 194. mistro 26 Dubravčić Querin 27 Dubravčić siive Kuščević 31. 63. 53. paron 106 ' Dujmović Toma 121 Dujmović Vicko 68 Dujmović vulgo Labinjanin 83 Dukić 109 Dukomzović sive Perhaljić 123 Dulibatić 133. ćmerita (pop) 48 Dubrovnik 107. comitis 109 Dujmovich Joannes de.Dragičević Petar pok. nadimak 52 Dujini. 180. 230. 185 Drpić detto Buratin 161 Drpić detto Pusle 162 Drpić-Kokeca 162 Drpić Nikola 159 Druže. 205 Duišin 112 Dujić 211 Dujić. nadimak 152 Drvenik 65. 231 Dubravić Georgius. 188. 134. $1 Dragonjina Spilja 48 Dragovoda 7. 204. alias Kuščević 31. 112 ' Dragozetović 25 -Dragun 78. nadimak 122 Drnas. nadimak 112 Drivodili 25. 163 . nadpop 53 Drivodilić Anton 27 Drivodilić Juraj. 46. 9. 190. 218. Dubravčić -31. 127 Dragoman 82. 233 Duchich 109 Duće 47. 213 Duare 94 Dubičević 133 Dubno (Duvno) 172 Dubov Dolac 48 Duboković Ivan 68 Dubrava 9 . 142. 127. 189. 163. 214 Dujin. 219 Dubravčić. 83. pop 122 •1 Dragnić 31.

. 59 Eterović-Haržić 141. 130. 164. Sterklić 164 Eterović-Galović 31. 125 Fabijanović-2uvić 123 Fabjanović 219 Fabri 69. 232 Ferro. • _ . nadimak 100 Erizzo Gaspar. 218 Diitić vulgo Goja 226 Dutović 226 Duvno 163 Dverdiković 226 f) Đakon Ivan 20 Đindin. orificis (zlatar) 107. 226 Dutić Ivan 2-17. 84„ 116. 215. magistri 228 Fadić 109 . nadimak 57 Đordin. 164 Etorović-Paluskić 164 c Etorović-Palušić 162. nadimak 202 v Fabić 65 Fabić-Karlotović 65 Fabijanović (Fabjanović) 123. 164. nadimak 64 Fario sive Kovačević sive Viculović. 127 Fanto. 215. Fajka. 164.222 Fabijanović alias Pulišelić 123. 189. nadimak 150 Faraunić. 100. 163. 114 Ferro Nikola 99 Fešte. providur 45 Engleska 130 Erceg. Ektorpvić alias Janković 31 Ektorović 31 Elafuza (Elafusa) 196. nadimak 83 Fantov 27 Fantović 27 Farao alias Ektorović 199 Faraon 199 Farilo. Eterović-Ramuza 164 Etorović 164 * Etorović-Buha detto Ursin 162 Etorović detto Skembe 160 Etorović-Faraunić 164 Etorović-Firaunić detto Pružiret 161. 164 Eterović-Faraunić detto Sterklić Eterović-Faraunić reč. 158 Fauro Nikola 159 Federiko. nadimak 89 Ektorović 164. nadimak 202 Đinov. magister 38 Ferri. 228 Fabricij 216 Fabris 59 Fabris Josip . 164 Etorović-Sorić 160. 164 Etorović-Remeta 160 Eturević 164 Eturević-Lučijani ^164 Evangelista. 197. 174 . sindakb 21 Eterović 51. nadimak 202 Duka 109 E Egipat 168 Ekolo. nadimak 194 Fauro (Favro) 25.Dundo 78 Dupić Nikola 159 Duraković 226 Dušković 217 Dutić 48. 235 * Elezović 235 Elezović-Pinčulović 235 Emo. nadirnak 151 F Fabe. nadimak 152 Felippi 32 Ferenčić 216 Feri 28 ' .. 216.38 Ferro 28.59 -Fabro. nadimak 194 Ercegnovi 60 Eremita. Fermo 224 Fermo. 185. _ . 164 Eterović-Haržić-Bokanić 159. 175. nadimak 100 Fero 28 Fero. nadimak 219 Falardović 132 Fabargović-Božičević 132 Falarović 126 -• Fanat. nadimak 31 Fertiglib 31 $ 25o . 173. nadimak 163 Farčić. 121. nadimak 84 Farska 7 Fasano (Fazano) 143 Fatori. nadimak 51 Fano (Rimini) 274 Fantazia 121. 199 Eterović detto Bufea-Skembe 164 Eterović detto Paluskić 164 Eterović-Faraon 188 Eterović-Faraunić 160.

• 46.e 65 Franković Toma 217 Frano iz Krajine 216 Frano. 105. 28. 50 Fertilio. 98. 115 Franjasović Franjo 105 Franjasović Ivan 105. 220 Franulić detto -Obilinovic 32 Franulić o Stranulić 45 . 123 Francesco da Arbe 122 Franceschi 135 Franceschi.221 Filippis 32 Filippis de 209 Filipović 30. 32. 34. 115 Fiorini-Cvitanović 38. 111. 103 Fistonić 193 F. 31. picokara 91 Filipović alias Maić seu Mišetić 131 Filipović-Missetić 131 Filizić 216 Filižijo. 160 Filippi. magistri 216 254 . 106. 115 Fiorini-Svitković 46 Firo. nadimak 138 Foscolo 44 . 32. 136. 55.uman 95 Fiuman. nadimak 192 Finco!. nadimak 84 Fisković.Fertili 31 Fertilić 31 Fertilio 16. nadimak 119 JFiličić 82 FiJUpi 30 69 Filippi 31. 217 Filipis di 216. nadimak 164 Franičić-Kadčić detti I\orini 159 Franis 216 Franjasović 65. Filuga. Filippi. picokara 49. 153 Franičević Frane 26 Franičević Ivan 26 Franičević Juraj 26 Franičević Matio 26 Franičić 27. Franciskovi. mj. nadimak 210 Fiorentinović 39 Fiorina 38 Fiorini 38. 226 Filipis Frane de. magistri . 226 Filipis. 31. 215. Franjasović dicti Remetin 107 Franjasović Frane. nadimak 76 Francin. 29. 31. magistri 32 Filipić 27. 188 Filipić. 114. Fraro. nadimak 177. 99. mistfo calzolaio . nadimak 151 Frančić-Kadčić 164 Franečić 190 -Franić 211 Franić. nadimak 185 Fisco-Kostoca. magister faber 217 Franulich (Stranulich) 32 Franulić 27. 107 Franjasović. magistri 226 Fraro Petar. nadimak 221 Franković detto Radić 223 • Franković Maj. 32 Filippi. 107. nadimak 211 Franičević 25. nadimak 201 Franković 65. 55. 220 Florio da Ragusa 121 Forense 25. sindicus 59 Filipić alias. mistro 38 * . Fibrica. sudac 56 Filippi 27. 223 Franković. nadimak 111. 45 Franićev. 77 Franko. 3'> Florio 215.Frais 151 Fraisović 65 Franasović 115. magistri 31 Fertilio Pietro 31 ' ' Feufo 28. Gigo 59 Filipić-Gigo 59 Filipić-Mazor 59 Filipić-Oskurović 59 Filipić-Ozurović 59 Filipić-Pagari 59 Filipić-Pagari. paron 106. mistro "95 Fiurentinović 2 7 39 Fiurentinović 39 Fiurentinović alias Jerčić 28. 99. 131. 59. nadimak 162 Fiochi 107 Fiorenco. 32 Forense Jakov 26 Forensi 27 Forensic 32 Forensic alias Vlahović 32 Forensis (Forenzis) 32 Fortis 18 Fortunić 152 Fortunić. 91. magistri 135 Francuzi 18. 226 Filipović. sindici 59 Filipis 30. 45. udova 106 Franjasović alias Remetin 106. 115 Franjola 75. 164 Franičić. nadimak 135 Fiskovič Cvito dr. 38 Feuro.160 Filippi Nikola 32 Filippi Sisto fra . 216 Filipis de 30. nadimak 152 Filomena. 49.

nadimak 29. nadimak' 100 Garafulić 59 Garbin 226 • Gar. nadimak 33 Gač\ nadimak 199. nadimak 163 . Marco 104 255-. gubernator 227 Gasparo. ' Getov. 62 . 100 Gaiović. 191 Gasperini 28 Gašper 193 Gata 83. magistri 226 Garboldi 90 Gardatović 47. 41 Fukar. nadimak 165 Fulkan. nob. nadimak 235 Gabaldi 90 Gabela 30. 67 Gardilčić 32 Gardilčić-Blažević 32 Gargić (Grgit^ Ivan 121. pop 109 Giaxich Giovanni qu. 198 Fratroy. mistro 106 Gerardi 107 Gero.bini 216. 226 Furlan. Giaxich Gerolamo. nadimak 100 Georgij iz Krajine 216 Georgius de Constantin. 133 Gardelin.gurević) 29 Gargurević detto Guja 29 Gargurić. defensor 143 Gelineo Zorzi alias Gelinić 43 Gelineo Zuan Francesco alias Gelinich 143 Gelineus 143 Gellusich 143 General. 108 Gaudencij 28 Gavaldi 90 Gavaldi Iseppo Gavaldi seu Balbiza 90 Gavran. Pietro 104 Giaxich M'ichiel 109 Giaxich Valerio qu. Zorzi 143 Gelineo Zorzi. . 194. nadimak 100 Galušić 143 Galušić Juraj 133 Gallusich 143 Gambelot. 127 Gargoević (Grgoević) 158 Gargurević (Gi. 77. (nuncius) 100. 153. Galinović 143 Galović 31. 47 Garofolić Ivan 26 Garofolić Petar 26 Garofulić 27. 108 Furlani 226 Futre. nadimak 118 Fulminant. 104 * . nadimak 218 Gdinj 189 »Geldun 59 Geldun 59 Galešić 227 Gelić 91 . nadimak 166 Furlan 216. Garguričić 10 Garmić 56 Garofolić 32. nadimak 89 . Generalić 30 V Generalić. nadimak 192 Gardelli 25. nadimak 75 Fratufjčić alias Jakasović 175 Fredešić 217 Fredotović 175 Frieri Pavan. nadimak 165 Gazda. 100. 185. 226 Garbinović.-59. capt 227 Gasparović 191 Gastović 32. 121 Gelineo Francesco qu. nadimak 34 Fumati de 25 Furio. 107 Garofulin 32 Garzalović 211 Gaspari 133 Gaspari. nadimak 219 . 226 Garbino 226 Garbinović 216. ambasciat. nadiipak 84. Gelinei 143 Gelineo 107. 193 . comes 97 Giassich Gierdnimo 193 Giaxich Geronimo. . 58 Gabelot. nadimak 109 Gabetić 86 Gabre.Fratar. 207 Gajelić 158 ' Gaiatović 135 Galatunović 121 Galešić 227 GeJetović 107. 164 Galetović-Višanin 159 Galetović-Višanin detto Sćuper 161 Galicija 55. pop 30 Generalić-Skarmić 63 Genova 66 Geometar. Get 25. 135. 97 Gianco Hieronymus. 32. nadimak 76 Ghelich 91 Gianandrea Karmen 91Gianco conte 96.

216. 194. 167 Gira. nadimak 186 GOJJO. 153. . 151. 189. 214 Gilić Križan 207. 191. 179. 199. 23. 198. nadimak 150 Gobac. 43. 122. nadimak 76 Gnjave. 13. 19. 192. 11. 201 Glunčević 193. 177. 109. 193 Glušćević vulgo Tambić 189 -. 209. 149 Gospodnetić 12. 214 Gilić detto Mateša Mate 207 Gilić Kristofor 207. 142. nadimak 202 Glavica 13. . 153. 217. 234. 143.Glušćević vulgo Vulin 189. 229. 190. 182. 213. 229 Gligo. 197. 151. 181. 196. 155. 151 Gospodnetić dicti Zelan 151 2S6 ^ . pop 187. 162. 134. nadimak 60 Gicanich 91 Gielineo 143 Gielineus 143 Gigo alias Filipić 59 Gilić 205. 196 Gospodnetić. 17. 136. nadimak 84. klerik 175 Goić Ivan 174 Goić Juraj 174 Goić Nikola 174 Goić-Soldari 175 Goijch 175 Gojić 28. 178. 148. 18. 157. 152. 158. 20. 189. 188. 70. Gornja Greda 173 Gornja Povija 17 Gornja Strana 25 Gornje Koprivno 88 Gornje Selo 77 Gornji Brač 8. nadimak 33" Gluhinica. 216 . 158. nadimak 61 Girotto 135 Giubetich 86 Giubxich 84 Giurgevich alias Plego 84 Giustinian 9. nadimak 84 Gluho. nadimak 167 Glasinavić 32. heremita 153 Glavinić alias Rašić 135 Glavinović 149. 227 Gluščević 7. nadimak 219 Golubovi 107 Gomilica-Zagračišće 184 Gore 28 Gorica 25. 228 Gornji Dolac 80 Gornji Dvori 55 Gornji Humac 7. 37. 193 Glušević. 8. 104. 233. 135. 99. 153 Glavinić.Gibin. 134 . 83. 157. 149. 207 Gilić alias Križanović 207 Gilić Antfe. 156. 214 Gioanitio 143 Gioanitius. 143 . 47. 201Glenda. 16. 193. 151. 176. 187 Gioni 216 Giovanelli 65 Giovinazzo 74. nadimak 56 Gligo 65. 10. 135. 9. 184—188. 168. nadimak 89 Glavar. nadimak 41 Gligo. 12. naute 71 Gligo Vicko 65 Gluhi. 214 Guić Mate 207. 133. 219. . 110. 161. 78. 74. 19. 231 Girica. Gioannizj alias Ivanisevic 45. 216 Glušić. 157 Gospodnetić dicti Civile 149. 230.65 Glavić Ante 65 Glavinić 45. Goić 38. 14 Giustinian Giovanni Batista. 189. 12. 154. 171. 227 Goić. 220 Glasinović Ante 49 Glasinović-Cvitanović 38 Glavančić. 202. 175. 193 Glušćević dicti Jurun 190 Glušćević vulgo Selčić 189. 149. 201. 50. 138. 107. siadaco 21 Gjivić 186 Glaberić 25 Glamac. 235 Gornji Srip 120 Gorsatović Juraj 214 Gospa na Balku 172 Gospodnetich Jacopo 67. 50. 140. 190. 179. . 227. 224. 53. nadimak 113. 209 Giričić. 46. 183. nadimak 118. 204 Glavić . 220. nadimak 194 Glušić 25. 119 Glavarac. 187. 190_ Gospodnetić alias Dominis"l51 Gospodnetić Alvize 133 Gospodnetić-Bežmak 7. 163. 202. 195. 175. 174. 39. 158. nadimak 76. 133. 210. Gojnić Juraj 26 Gojsalić-Bašić Miho 205 Goleš 109 Goleš Grgo 109 Golub. 80. 206. 199 Glušćević alias Slečić 193 Glušćević ^aliaš Mošić 193 Glušćević alias Sličić Glušćević detti Jurun 193 Glušćević sive Tambić 188. fra 212.

Marina. 45. 160. magistri 71 Grasojević 38 Grasović 25. 150. magistri 227 Griman. 27. 192. nadimak 52 Grablje 52 Grabovac 130. sudac 151 Gospodnetić Marko 133. 159 Grego Mate (Mattio) 133. 84 Grgurević alias Jurjević 28. 38. 211 Granić. nadimak 219 Gučev overo Hanarić 27 Gudulin. 196 Gradac 8. 189. 202 Gracischia (Gracischie) 21. 169 Grguričić. fabri 71 Grassi. 21. ciambelano 163 Grgurević 28. kapetan 151 Gospodnetić sive Dominis 135. nadimak 163 Granić Ante 109 Gtssi 28. 53. 158. Guerini Guerin 91. 228 Gradaz 21. nadimak 29 Grci 8. 196 Gračišće 9. nadimak 29 Granić 83. nadimak 32 Grupšić 82 Grušić (Grussich) 84 Gruž 65 Gruxich 84 Gubno 73 Gucić 121 Gucić. nadimak 126 Griman 39. 220 Grego Frane 159 Grego Juraj 26. mj. d l . 99 Grubšić alias Canaletto 83 Grubšić Anton. nadimak 199 Granfuter. artifex 71 Grassi. sudac 84 Grubšić-Bačiće 84 Grubšić-Gospodar 84 Grubšić-Kosta 84 Grubšić-Markovi 84 Grubšić-Matko 84 Grubšić-Smoje 84 Grubši Toma. 201. 128 Govoreia. 71 Grasović 71 Grasović. 151 Gospodetić-Zelanović 151 Goti 8. 171. magistri 71 Grassi Josip 59 Grassi Petar pok. 228 Grad Skrib 120 Graecus. 69. nadimak 74 Grohote 60. 12. 29. 169 Grguričovi. 103. nadimak 29 Grguričić detto Šjule 161. 142 Grego Petar 106 Zbornik za narodni život i običaje 17 Grego. 49. 99 Grubšić 82. 14. nadimak 219 Grubissich 84 Grubišić 45. pop 84 Grubšić seu Caneletto 84 Grubšić vulgo Marinelić 84 Gruje. magistri lapicida 158 Gramačić 25 Granau (?) Petar 172 Grandeša. magistri 38 Grasi Frano 38 Grasoević 27 •Grasoević. 84. nadimak 33 Guerin 91 Guerin Francesco di 91 Guerini 82 . 135. 47. mj. 151 Gospodetić-Martinović 151 Gospodnetić Pavao. 107 Grubačić 158 Grubi. 217 Grimanović o Hranotich 227 Grinja. mistro 38 Grasović Frane 26 Grasović Jerolim. 39 Grgurević detto Guja 39 Grgurić 28 Grguričić 27. nadimak 208 Grivić sive Mandalinić 122 Grižica 25 Grižun. 125.'Gospodnetić Ivan 133. 39. 159 Grego Marko 105. 38 Girsi. 120 Grčka 142 Graeci 142 Grecus 142 Grego 142. 227. nadimak 76 Gućor. 43. lapicida 71 Grassi. 220. 151 Gospodnetič Jakov 151 Gospodnetić Jerolim. nadimak 75 Grgur. da Craina) 10. mistro 26 Grasović Petar 26 Grasović Simun 26 Grassi 59. nadimak 76 Grabjanin. pop 39 Griman anco Grimanović-Horanotić 227 Grimani 39. 193. 194. 191. 109. 83. 84. 158 Greko 122 Grgat 151 Grgić 52. 9. 159. 127 Grgica. 71 Grassi. 205. i23 257 . Vice 121 Gregoria (iz Krajine. pop 70 Grašević. 227 Griman.

nadimak 84 Gverieri Nikola 68 Gverin Frane di 82 Gverinac. 214 Hektore (Hettore) Jerolim de 164 Hektoroe Hektore. 164. nadimak 35 Hančević 106. nadimak 176 Gususić 99 Gutinić 151 Gutunić 45. D. 152. 60. nadimak 119 Gvozdanović Ivan Dolarius 84 Gvozdanović-Mistrić 212 Gvozdanović Petar 84 Gvozdanović vulgo Abas 84 Gvozdenović 212 Gvozdenovi Helena 84 H Habar 107 Haber 107 Haber. 33 Harašić sive Daničić 33 Harbalović 82 Harle. 152 Gutunić-Cukrić 152 Gutunić Marko 218 Guze. 115 Hanoević Matej 106 Harakov. Pičić?) 217 Hielinich 143 Hire 78 Hiržić 107 Hodžić 225 Hodžić-Bakulić 225 258 . 234 Hetin 107 Hettore de 182 Hierobimus Gianco 97 Hieronymi Janco 97 Hihalo. mistro 123 Guerieri. nadimak 177. 192. pop 33 Harašić seu Benčić 28. 200. 224 Haržić. nadimak 177 Halaburić 138. 107. 58. 45. nadimak 150 Gvardijan. 197 Hektrorović alias Faraunić 190 Hektorović Petar. pop 164 Hektorović 107. nadimak 151 Hajduk 189 Hajduk. nadimak 124 Haržić 105. 190. nadimak 176 Gunić Ivan 26 Gunić Petar 26 Gunić Simun 26 Gun je. 201. pop 203 Henčević 189. 205. pop 123 Guerieri Cristoforo 123 Guić 38. 204 Henčević detto Bošković Jakov 206' Henčević vulgo Bošković 190 Herakle 132 Hercegovci 12 Hercegovina 12. 192 G'vera. 133 Harambašić Ivan. 235 Gulić 200 Guljezin Mihovil 205 Guljičić o Hazić Ivan 210 Guljizin Ivan 214 Gumno Kalkanea 127 Gumno Petanovića 127 Gungo. 212 Gvozdanović. nadimak 163 Hajo. nadimak 201 Hajder 193 Hajdić. 164 Halaburić sive Nikolić 138 Haladov 82 Halaiurić 149 Halat 71 Hančević 188 Handrak. 197 Hačinović 124 Hačinović alias Nikolić 124 Hačinović-Nikolić 124 Haja. 99. 151. nadimak 185. 216 Harašić alias Daničić 33 Harašić-Filipi 33 Harašić-Gušević 33 Harašić-Lalinović 33. nadimak 224 Haržić alias Nikolić 224 Haržić Juraj 106 Haržić Petar 106 Hazić Juraj 210. 60 Guić braća 67 Guić Frane 26 Guić Nikola Matijev 26 ' Gujić 56 Gukselović (Guželović) 204 Gulermo. pjesnik 15 Haldanović alias Božić.Guerieri 123 Guerieri. nadimak 202 Harambašić 92. nadimak 22. nadimak 220 Haje. nadimak 163 Gusanović 176 Guslić. 33. 143. nadimak 84 Gvozdanović 84. nadimak 175 Harol. nadimak 202 Hinčević 116 Hičić (Slečić?. pop 92 Harapić 99 Harbalović Harašić 27. 39 Harašić R. 107. 149.

66. 138. 22.Hovarčić 133 Hranković 8. 114. 206. 74. 57. 170. 168. 166. nadimak 109 Hržić detto Božnjak 201 Hržić Niko 109 Huhnić. 109. 204 Hrvatsko Zagorje 193 Hržić 17. 111. 87. 188. 66. 217. 84 Ilijić. 149 Hranoelli dicti Zamaria 152 Hranoevich Zorzi 136 Hranoevich Zuane 136 Hranoević 45. nadimak 167. 208. 129. nadimak 208 Iva čini Dvori 204 Ivan. 84. 97. 148. pop 68 Uminović 158 Istra* 87. 224 Ivača.ranissevich 187 Ivanisevic 45. 60. 118. 167 Imotski 33. 83. 99 Ilić overo Kablarović 84 liičić 158 Ilijć 84. 216. 152 Hrepić-Hranolli 136 Hrilić 217 Hn »panić 9 Hrvaska 97 Hrvatska 19. 147. 47. 186 Humčanovi. 167. 68 Hvar 7. 194 Hula. 228 Hranoelli 136. 210. 196 Ivanisevic. Ivanitius 143 259 . 211. nadimak 223 Ioannicei 143 Ioanitius 143 loanitius Mate. 36. 187 Ilijč. nadimak 34 Huljić 190 Hulo. 136. Vacetović 179 Hranotić vulgo Kika seu Kikić 227 Hranovelli 99 Hranović 227 Hranuelić 45. 44. 152 Hranuelli dicti Papica 152 Hranuelli dicti Zamarija 152 Hranuellus 136 Hranulić 136 Hrape. 89. 104. 85. 136. 74. 214. 187. 128. 96. mistro 84 Illigich 52 Mijeh 52 Imbre. 189. 125. 214 Humazzo 82. 167. Jerolim 143 Ivanitij 143 . 149. 115. 135. 153. 136 Hranuelli 152 Hranuelli alias Pavlić 152 Hranuelli dicti Beat 152 „ Hranuelli. 151 Hreljanović 224 Hreljin 224 Hrepić 135. 128 143. klerik 84 JJijč Petar.. nadimak 220 Intra. 143. 201 Hržić. 225. kapetan 84 Uijić 52. 130. 205. nadimak 185. nadimak 29 In julovi ć 227 Inglez. 35. 136. 188 Ivanisevic Ivan dr. 52. 214 Humazzo Inferior 20. nadpop 217 Ivan iz Paga 216 Ivan iz Šibenika 217 Ivanac. nadfmak 221 Hrelić 224 Hrepić-Gospodnetić 136. 160. 158. 219. 64. 221. 223. 152 Hranoević vulgo Beatović 152 Hranoki 55 Hranota. 210. 196. 134. 133. 27. 112. 102. 216. 235 Imotski kadiluk 45 Inamorat. 170 Italija 39. nadimak 235 Humi 16. 190. 213. 55. 205. 47. 140. 163. magister 217 Hranotić 179. 214 Ilić 13. nadimak 86 Imbre-Šćetina. 120. 137. 116. nadimak 210 Hulovi Dvori 204 Humac 8. 227 Hranotić detto Kika 227 Hranotić detto Masavina 227 Hranotić detto Mengo 227 Hranotić detto Vuković 227 Hranotić-Grimanovi sive Jurica 227 Hranotić-Masarina 161 Hranotić rođ. 28. pjesnik 20. nadimak 86 Imotska Poljica 109. 19.' nadimak 176 Hulac. 227 Hranotić alias Vuković 227 Hranotić Antun 217 Hranotić ex Vukošev (Vucosev) 216. 111. 228. 203. 233 Hvarski kanal 7 Hvaržić alias Nikoli ć 216 Igrane 44. 110. 16. 151. 106. 16. 119. 115. 201 Ivanicij 143 I. 9. 12.

kapetan 236 Ivulić Vinko 236 Iza Doca 200 Iza Crivke 55 J Jadransko More 12 Jadre. 174. pop 105 Jakšić Juraj. 235 Jakasović 175. 82. 119. pop 174 Ivanović alias Basic 90 Ivanović Frane. 96 260 . comes (comitis) 97 Janco Hieronymi 97 Janco Hieronymus Petrus 97 Jančić 150 Jandra. 33. 81. 212. 160. 193. 98. 100. Ivanović. 84. 105. Petra 8z Ivanović Jerolim p. nadimak 177. 193 Jakšić vulgo Coknić alias Bilin 190. mistra sartora Toncula 218 Jakovac. 175 Ivelić alias Lukrić 175 Ivelić Radoš 169.kšić Jerolim. 119 . 120 Ivanović Ivan.. 188 Jakasović Marko 183 Jakasović Nikola 188 Jakasović Toma 188 Jakič 28. 22. 98. 104 Jadrijević Mate Jadrijević Toma 98. 175 Ivelio Radoš 169 Ivelj alias Andriević 45. 82. nadimak 166 Janjić 136 Jankov Dvor 81. 99. 188 Jakasović. pop 14. 197 Jakovčić detib Bukarin 106 Jakovic. Jakir Mihovil 164 Jakirević-Vlastelinović 212 Jakirić '225 Jakirić. 33 Jakir 164. 46. nadimak 195 Jadrić 109 Jadričić Matio 26 Jadrijević 99. 25.. 109 Ivulich Zorzi 44 Ivulić 20 Ivulić Bartol 236 Ivulić Juraj.. nadimak 119 Jakov. 175 Ivellio de 175 Ivellio Juraj 175 Ivellio Jerolim 175 Ivellio Mičelina 169 Ivellio Radoš. 100. nadimak 176. 175 Ivelić vulgo Lukrić 175 I veli j 169 Ivelin 169 Ivelio 163. 107. 77. 149. 193 Jakšić alias Coknić vulgo oilin 193 Jakšić alias Jakovljić 100 Jakšić alias Salamunčić 100 Jakšić alias Salamunić 11U. pop 190 Jakasović alias Gariful 175 Jakasović alias Kuna 175 Jakasović alias (vulgo) Pahalo 175 Jakasović alias Pitković 175 Jakasović Ivan. 193 Jakšić vulgo Cokrić 193 Jakubinić 122 Jakuminić 122 Jalošić 214 Janco. 100 Jagodić (Jagodich) 216. 143.. 175. nadimak 86 Ivanović. 118. J. 106. 220. 153. 169. p. 84. 169. defensor 175 • Ivellio-Vitturi 145 Ivica 60 Ivko 75. 202 Jakšić 26.. 81. 183. paron 106 Jakšić Petar 106 Jakšić vulgo Coknić 190. 26. 199. 198 Jakši vulgo Coknić-Bilin 190. 81. 126 Jakšić alias Salamunović 107 Jakšić Ante 106 Jakšić ili Jakovljić 33. meštar 82 Jakov. 109. 221 Jagodić. 100 Jakšić'Ivan 106 -<f:'. 174. 169. nadimak 225 Jakirić-Vlastelinović 225 Jakobina. nadimak 195 Jaković-Jakirić (Vlastelinović) 225 Jakovjev. 97 Ivardelić (?) 200 Ivčević 60 Ivelić 92. 183 Jakasović Jakov 183. 45. 27. paron 106 Jakšić-Krstić 109 Jakšić Marko. Grigorija 82 Ivanović Nikola 27 Ivanović Matio 27 Ivanović Toma. 175 Iveljić 158. 100. 68. 183 Ivelji-Lukrić 159 -Iveljo (Iveglio) 169 Ivellij alias Kunić 175 Ivellio 107. 99. nadimak 75.Ivanović 13. 14. pop 84 Ivanović Vlaho 218 Ivanović-2uvić 13. 220 Jakšić alias Coknić 189. nadimak 220 Jagodić Nikola 217 Jaje.49. 28. 169.

149 Jelineo 143 Jelinić 133. 72. 165. nadimak 119 Jeričević 108. nadimak 84 Jukić Jura] 84 Juković 158 • Juković iMkola 184 Juković Petar 184 Junušić 110 Jura 78 Jurac. nadimak 194 Jokisić 215 Jop 143 Jop Dinko 143 Jordan 164 Jordan. nadimak 219 Jerčić 25. 140. 77 Jurač-Lučić 75 Juraj iz Makarske 216 Juranić'92 Juras 75. 88. 220 Jugović Jakov 205 Jukić 84. nadimak 209 Jelavić 136 Jelčić 65 Jelena di Constantin od Tironija 106 Jelić 46. 139.147. 99 Jubetić alias Škabić 86 Jubo. 94. nadimak 220 Jerolim dalli Castelli Je'-olim de Hettore 164 Jerolo. 136. 28 Janković alias Lepurin 60 Janković Ivan 27 Janković Nikola 26 Janković-Lepurin 60 Janović 205. 152 Jelić Petar 46 Jeličić Čia 159 Jelinčić 136 Jelinei (Geiinei) 133. nadimak 75 Jureša. 213 Jukić. 23. 202 Jurać 75. 33. 67. 45. 130. 176. 199 Jazić 100 Jaxich 100 Jela. nadimak 118 Jerica don 93 Jenć. 77. 177 Jerčić alias Verbora 176 Jerčić-Centa 39 Jerčić detto Verborić 39 Jerega. 39. 176. 139. 55. 198 Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić 192 Jurela. mistro 115 Jeričević alias Domiani 107. 98. 231 Jelušić 143. mornar . 28. 179 Jeneralić. nadimak 202 Jurčević 132 Jurčević alias Bezmalinović 190. 217. illeg.. 78. 183 Jeričević. nadimak 89 Jerko 86 Jerković 28. 97. 76. 212. 80. 220 Jelinić. nadimak 202 Jozin. nadimak 167 261 . nadimak 218 Juravić aliac Sinjanin 92 Jurci 29 Jurci. 115 Jeričević Jerolim. nadimak 85 Jesenke-63. 157. 151. 138. 47. 115. nadimak 202 Janković. 27. 60. nadimak 167 Juča 26 . 167 Jirašol. 190 Jerković alias Fabjanović 123 Jerković detto Lukšić. nadimak 162. 54. nadimak 167 ' Joana vulgo^Zuva 220 Joanicius Mateus. 55. 207 Janović Rade. mistro 86 Jerković sive Salamunić 139 Jerković sive Salamunić. 47. 28. nadimak 220 Jelinin. Jučović 158 Judić 179 Jugoslavija 53 Jugović 100. 152 Juranović Matej. 134. Jogić. mistro 106 Jeriko. nadimak 52. 158. nadimak 202 Jogo. 205. 148 Janković. 143. 60. nadimak 198 Jurčev. pop 106 Jovanović 143 Jovin. 214 Jerčić. magistri 226 Joanitms 143 . 207 Janović-Rado 207 Jarlori 60 Jarković 213 Jarmundović. 100. 146. 148. magister 139 Jerkulinović 188 Jerniundović. nadimak 202 Juanipenić 99 Juanitij 143 Jubetić 86.Janković 27. nadimak 220 Jašić 33. nadimak 109 Josipović 220 Jovanelli. fratar 17 Juras Potok 73 Jurašin 75""Jurasin. pop 69 Joanis dicti Furlan. 109. nadimak 202 Jelsa 22. 87.

212. 132. Cesarović 123 Jurilleo. nadpop Jurin 75. 143. 85 Jutranjić 85 Jutaronić 85 Jutornić 85 Jutrinić 85. nadimak 86 Kaizer. prior . nadimak 195 Jurović 92 Jurović alias Pavelić 92 Jurović Ivan 92 Jurun 33. 187. 212 Juretić sive Franjina 143 Juricouvich Stephanus 48 Juricouvich Thomasina 48 Jurić 27. 221.. nadimak 56 Kadić Marko. nadimak 193 Kalabrež. 143. 189. 234. 85 Jutroljić 85 Jutronić 83.Juretić 110. nadimak 75 Kacatovi. 136. 189. 102 Jutronić Bartul 120 Jutronić Ivan 82 Jutronić Juraj 82 Jutronić Lorenzo Onoradno prokurator 85 Jutronić seu OsejŠ|? 85 Jutronić seu Ossegia 85 Jutronić vulgo Kristijanović 85 Jutronjić 85 Jutrunić 85 Juvilleo 107 K Kablarović 82. 92. 227 Justinica iz Venecije 27 Justinić 176 Justinić. nadimak 76 Kačić49. Jurjević Ivan 46 Jurjević Juraj sin Ivana 218 Jurjević Luka 68 Jurko. nadimak 89 Kacalović. magistri 39 Juričević alias Pulišelić 125 Juričević sive Pulišelić 123 Juričević Ivan 184 Juričević vel. 84. 39. 212. nadimak 198 Justiniani 217. nante 89 Kacatov. 212 Juričević 39. 92. nadimak 150 Kadčić 212 Kadčić-Franičić 161 Kadčić-Franičić detto Ale 161 Kadčić-Franičić detti Bumbina Antica 161 Kadčić-Franičić detto Bumba 161. nadimak 202 Jurić-Kačić 204. 107. 99. 188. 207. 39. 141. 164. 85. pop 44 Kadjić 143 Kafetijer. 179 Jurinković Stjepan 48 Jurinović 41. 120 Jutronić alias Dorin 85 Jutronić alias Zuvinić 85 Jutronić Andrija 98. 84. 190. 212 Juričević-Jerolim 174 Jurišević Radotin 134 Jurišić 33.. Kačić. 102 Jutrinić alias Cicalović 85 Jutrinić alias Cicalo 85 Jutrinić detto Cicalo 85 Jutrinić seu Cicalo 85 Jutrinjić alias Jerčić 28. nadimak 221 262 . 227 Jurišić-Akčić 212 Jurišić dictus Marica 65 Jurišić-Galešić 227 Jurišić Nikola 184. 134.227 Kačić alias Franičić 164 Kačić Ivan 44 Kačić Juraj 44 Kačić-Juričević 39 Kačić Mate 188 Kačić Mihović 44 Kačić Petri. 102. 115. 90 Jurišić Pavao 46 Jurjević 27. mistro 105 Kalafat. 99. 133 Jurjević Grgur 26 . 193 Justianović 227 Justić 82 Justić. 123. 220 Jurić. 193 Jurunović 188. 164 Kadčić-Franičić detto Karlin 161. 65. 164 Kadeto. 179 Juriša Dinko 69 Jurišević 133. 77 Jurinčević 179 Jurinković 158. nadimak 85 Kalafa Petar. 82. 173. biskup 44 Kačilo. 132 Juričević. nadimak 176 Justinijanović-Negodić seu vulgo Spaleta 87 Justinijanović vulgo Spaleta 87 Jutarnić 82. 203. 47. 217 Jurišić-Oblačinović 79. 188. nadimak 74 Jurković 28 Jurlina. 227. 84 Kablarovi Toma 82 Kacalović.

Ivana 218 Karmeljić 65. Arnerić 26 Karašić Nikola 26 Karašić Stjepan 26 Karazić 99 Karavana. nadimak 165 Kapularić-Piše. 220. 169 Kalilić detto Kozulović 160. 179 Kapularić alias Martinić 154 Kapularić-Deve. 65 Karmelić-Cezar 65 Karmelić Nikola 218 Karmelić Vinko. nadimak 73 Kanaleto. p. 231 Kapitaneo 231 Kapologo. nadimak 164. nadimak 165 Karaić 191 Karamanović 158 Karamuzić 28 ' Karan jac 115 Karantanac. Nikole 218 Karmeliić Nikola 218 Karmeljić or Pirka 220 Karmeljić Toma 218 Karmeljić-Žuvanović 220 Karmić Stefan 26 Karmiljić Marko 217 Karničić alias Bile 221 Karničić-Bile 221 Karničić detto Kalafat 221 Karničić ora Ursulić 221 Karninčić 221 Karninčić Jerolim 217 Karstul 144 Karstulović 144 Kartolović 121 Karželj 179 * 263 . nadimak 194 Kalilić 144. 169 Kalilić Juraj 159 Kalilić Matej 159 Kalinić 164 Kaljević 105 Kalkanec (Calcaneo) Nikola 121 Kaluerović 220 Kaman Petar 105 Kamijić 140 Kampuf.dicti Jagodić 220 Karmeljić dicto Jagodić 220 Karmeljić Marko p. 216. 49 Kardišić 32 Karelović 220 Kargoivić 27 Kargotić 120 Kargotić. 188. 173 Kardičić 32 Kardičić Juraj 44 Kardijčić 32 Kardilčić 28. 19. mistro sartor 162 Kalerović 220 Kaličević 56 Kaličević Toma 56 Kalifornez. 166 Kapotar. 114. 183 Kanetovi. nadimak 77. nadimak 86 Kalebota (Calebotta) 144 Kalegarić. 110. 142. grad 110 Karlovac. 169 "Kalilić detto Kozulović Kekovi 161 Kalilić detto Kozulović Kotarac 16. cipelar 144 Kalafatovi Dvori 215 Kalajure.Kalafatić 144 "Kalafatić Eustahij. 32. nadimak 150 Kanana. nadimak 35 Karašić 33 Karašić. nadimak 85 Kapularić 154. 169 Kalilić detto Kozulović Sose 161 Kalilić detto Trifunović 164. nadimak 122 Kala jure-Skembe. 169 Karlovac 110 Karlovac. nadimak 165 Kapularić-Visilo. 195 Karlobag 107. nadimak 163 Kanki 92 Kanun. nadimak 61 Kandić 164. neophiti 56. 227 Kandić Jakov 218 & Kandija 44. nadimak 83 Kanarija 55 Kancilir 81 Kančerić 216 Kančević 22 Kandača. 161. 215. 235 Karmelić. nadimak 64 Kanje. 221 Karkanjeno Brdo 15 Karlibunjamin 99 Karlin. 85. nadimak 163 Kalaizić 136. nadimak 202 Kaparović 28 Kapera 25 Kapetanić 168 Kapitanei (Capitanei) 48. stani 7. nadimak 163 Karavana. 164 Kalašić 136 Kalebić. 120 Karifaić 25 Karinčic 215. 164. pop 118. 164. 220 Karmeliić alias Jagodić 220 Karmeljić alias 2uvić 64 Karmeljić detto Barbošić 220 Karmeljić detto Zuvić' 220 Karmeljić. naute 110 Karmelić 65. nadimak 176 Kanaja.

119 Kirigin-Ivanović 85. 216. 133. 174. 169 Katunsko Kreševo 52 Katuše. 144. nadimak 84 Kenjac 28. 134. 79 Kavešić 27. 172. 46. nadimak 76 Katušić 49. nadimak 195 264 . nadimak 219 Kokotić sive Stazić 86 Kokrić 134 Kole. 38. seu vulgo Vidov 95 Kekez 147. 144. nadimak 152 Kele. 131 Kaštel Stari 164 Kaštel Sućurac 87 Kaštil 97 Katanić 77 Katarinić 13. nadimak 74 Klapančić 92 Klarić '54. nadimak 29 Knezić 17 Knezić (Ostojić) 17. nadimak 32 Kieljić 215 Kikić 227 Kiko. papa 173 KHčinović 137 KHmentovi. 39 Kavešić Vinko 184. 153 Kastelanić 144 Kastav 164 Kastonović 216 Kastrupilović 107 Kaštela 27. 214 Knezović Simun 172 Knežević 207 Knin 35. nadimak 152 Kočini. 158' Klimsić 133. nadimak 200 Kekić. 89. 164. 174. 221 Katičić 144 Katković 13 Katrida. 163. pop Kiselica. nadimak 219 Kokotić. 123. 33. nadimak 75 Kelić 235 Keljević 85 Kendikac. 81 Katić 45. 177. 179 Kavančević 28 Kavanjin Jerolim. 145. 64. nadimak 202 Kirčovi. 180 Knezović detto Vangelić 212 Knezović Ivan 212. . 81 Kavašić Ivan (Karašić?) 26 Kavo. ' 166 Kaštel Novi 124. 144 Kavešić. 176 Klinčić-Justinić 184 Klinčić vulgo Justinić 176 Klinsić 45. 200 Kokošica. 160 Kaštelan 164. 174. pop 123 Kavešić alias Bosnačić 28. 148. 136 Klement. 174 Klinčić 144. nadimak 124 Kod Bakraninovih 215 Kod Sarturovih 215 Kojne 165 K< ne Ante 165 Kokić. nadimak 29 Kaštel Kambelovac 75. 87 Koceić 92 Kočica. magistri 144 Kavešić. nadimak 123 Kirikini. nadimak 163 Kazmanić 25 Kažulin 207 Kegević 85 Kegević Mate 98 Kegević Vid 97 Kegević. Kič. 104. magister Kirigin. 195 Kcko. 141. 133 Klisura 207 KHšani 134 Kliščar. 33 Kavešić Jerolim 68 Kavešić-Lalinović 33. 202 Kaštel Lukšić 43. 98. pjesnik 31. 87. 228 Knez. 118 Kirigin-Ivanović. nadimak 53 Kislev 65 Kislev Elizabet 65 Kislev Felix 65 Kitonja. 180 Kliminović Marko 174 Klimpisć 149. nadimak 166. 176 Klirninović 158 Klis 14. nadimak 163 Katunarić 136 • Katunarić dicti Cinčević 136 Katunarić sive Cinčević 136 Katuni-138. nadimak 198. 164 Kekez Ante 164 Keke. nadimak 185 Kmetović 216. 33. nadimak 200 Kljenak 110 Kljenak Martin 110 Klopanović 92 Klunčević. 85. 202 Knezić alias Ostojić 202 Knezović 159. 145. 91. 93.Kaštelan 144. 173 Kaštelinac. nadimak 197 Kjakini. 71. nadimak 165 Kliminović 158.

195. 228 Komižanin. nadimak 32 Kopa čina 103 Kopita 204 KOJ ito. 92. nadimak 83 Kostanec (Costanzo) 137 Koštan jevica 167 Kostbevic 201 Kostoević alias Pavišić 201 Kosti lučić 60 Košće. Kourinčić 215 Kovač. nadimak 123 Komi (Comi) 144 Komiža 60. 171. 91. uvala 137 Konstantin 115 Konstantin. nadimak 29 Kotišina 44 Kotar 139. mistro 116 Košćina-Tigliadi 116 Košić. nadimak 100 Kciculan 159 K'rtulen Frane 159 » Korčula 7. 65. 103. 84. 28. 137. pop 160 Kovačić alias Česarović 123 Kovačić dicti Česarović 123 Kovačić Nikola 159 Kovačić vel. pop Koviljaneo Oktavijan. 221. Mihovilović 124 Kovašić 25 Kove. 68. 152. 190. 89. 127 Koviljanić. 83. pop 69 Koviljaneo Ivan. 205. 66. 211 " Korder. 171. 211 Kovačev '27 Kovačević 27. 158. nadimak 73 Korić 86 Korić. 174. mistro 115 Konšul. 109. 174. 115 Komar 205 r 207. nadimak 109 Komoričić 217. 45. 94. nadimak 86 Korkutović. 180. 159. nadimak 150 Ko?ta. 108. nadimak 123 Košta. 90. 58. 228 Kovačević alias Andrijašević detto Plame 160 Kovačević alias Lolotović 228 Kovačević dicti Lolotović 229 Kovačević Pavao' 44 Kovačić 45. nadimak 163 v Koštilo 20 ' Koteć. 207. 114. 176 Koljatić-Tonšić 176 Kolomba (Colomba) 137 Kolumbis (Columbis) 115 Kolumbis Ante dr. 44. nadimak 192 Koš čić 34 Koščina 116 Koščina. 113.c 144 Kosirić. nadimak 75 Koškini. 228 • Komoričić Nikola 218 Komovčić (?) 228 Komovičić 228 Konana. nadimak 119 Koviljaneo. 223 Komgričić 217. 55. 160. nadimak 63.Kolimbatović 110 Koljatić 28. nadimak 150 Kopač. ' Končica 44 Konjić 190. pop 127 Koviljanić 93. 212 Komar Ante 2T4 Komeli. 127 Koviljanić. 47. nadimak 31 Kordić 68 Kordić-Tramontana 60 Kordić-Tramontana Ante 60 Koidičić Juraj 32 Kore. 205. 67. 92. nadimak 166 Konavić 215 Konavlje 156. pop 68 Koviljanić Nikola. nadimak 100 Kotlenica 52 Kotlenčić. 107. nadimak 63 Kosir ina. 183 Končani 164 . 107.. 147. 95. nadimak 75 Konte. 207 Kovačić. 206 Konjić nadimak 206 Konjsko 108 Konopljikova. kapetan 122. 85. nadimak 202 Koro vic-Sorić 159 Korti (Corti) 144 Korti (Corti) Zakarija 144 Korunca 138 Kosalić detto Banjol 228 Košić Mihovil 236 Kosičev. 114. 87. pop 122 Koviljanić Nikola. nadimak 60 Korlaet 110 Kormonić 121 Kornelić 189 Korneiić. 79. nadimak 113 Kontus. 41. 66. 165 Kosović 83f 228 Kosović. nadimak 176. nadimak 32 Konteta Riva 55 Konturo. pop 127 Kovljaneo (Covgh'aneo) 265 .

nadimak 88 Kroculinac. 164. 34. 232 Krajinić 216. 100 Krpica. nadimak 111 Kriznić 66 Križ 25 Križanović. mistro (magistri) 78. 127 Kozica 207 e Kozim 55 Kozmačić 216 Kozulić 60 Kozulović 60 Kozumel 28 Kragačić 217.Kovljanić 121. 180. 115. 154. 205. Mare 25 Kralj 25. 212. nadimak 89. 55. nanta 116 Krilović 134 Krinfokai (Crinfocai) 85. 60. 188 Krstulovi. nadimak 32 Kraljević alias Cvit 219 Kraljević detto Tomin 160 Kraljević Dušan 172. nadimak 119 Krokala. 141. 228 Kragaj 92 Kragujac 92 Krajina 28. 153 Krstić. 92. 124. 69. 28. 107. 124 Krstinić Matij 120. 217. prokurator 39 Kraljić Nikola 26 Kraljić Stefanin 26 Kranjac. rod 15". 57 Krstulović alias Čepkalović 74 . 78 Krstinić 28 122 Krstinić Nikola 121. nadimak 62 Kraj sv. nadimak 219 Kroljanović 191 Krolok. 46. 115 Kralji Frano.121. Jakov 102 Krinfokaić 102 Krinfokaj 116 Kristian 85 Kristilović 144 Kristinić 123. 172. 152 Krepić Matej. 104. nadimak 61 Krstić. nadimak 192 Krove. 197 Kranković 45. nadimak 150. sudac 152 Kreševo (Katunsko) 52 Kreta 28. 77. 158. 228 Krajnji. 140. 98. 110. 173 Kraljević-Lukinović 17 Kraljević Nikola 49 Kralji 105. 124 Kristinić alias Miholović 123 Kristinić sive Mihajlović 123 Kristolović 133. 221. nadimak 87. 110 Krstulović alias Antičević 162 Krstulović alias Bapinjak 110 Krstulović alias Bepinjak 108 Krstulović alias Biskupović 74 Krstulović alias hSonačić 57 / Krstulović alias Bradašić 74 Krstulović alias Bučić 37. 126. 33 Krstulović 15. 178 Krilo alias Sabaron. 99. nadimak 207 Krmejan. 44. Krišćan Ivan 26 Krišković-Beović 46 Krive. pop 127 Kovljanić Gregorij. 83. nadimak 84 Krasi 38 Kravica. 25. Krstulović alias Domic 75 Krstulović alias Dundo 78 * Krstulović alias Franjola 75 Krstulović alias Ivko 75 Krstulović alias Jerčić -39 Krstulović alias Jurać 75 Krstulović alias Jurin 75 Krstulović alias Jurini 75 266 . 76. 144 . nadimak 77 Krivić 75 Krivić Ante 75 Krivonja. 153.. 212 Kravanista. 32. 216. 235 Kraljević. mj. 131 Kralj. 201 Kraljević 137. 106. 33. kapetan 105. 144 Kristulović 133. nadimak 84. 44 Krilo 116 Krilo. 33. 102 Krinfokai Andrija 85 Krinfokai. 101. nadimak 85. nadimak 76 Krpeša. 228 Krajnić Petar 216. 108. prokurator 56 Kraljić 25. 191. 61. 228 Kranotić 227 Krapanj 52. 106. nadimak 89 Krčić 165 Krčić Ante 165 Kreljić Nikola 26 Krepić 45. 39 Kraljić. 111. nadimak 152 Kroj. nadimak 85 Krstulov 27. 144 Kovljanić. 127. nadimak 167 Krmolj 165 Krmolj Vicko 165 Krnjaca. mistro 105 Kralji Jerolim. 124 Krstoević 144 Krstul. 115 Kralji Frano. 52.

Ivana 69 Marko Krstulov ć Marko pok. Frane 69. Lovre 69 Krstulovi ć Ivan pok. Nikole 69. 70 Krstulov ć Ivan pok. 76 Krstulov ć Petar Ivanov 69 Krstulov ć Petar Jurjev 69 Krstulov ć Petar pok. Frane 70 Krstulov ć Petar pok. 70 Krstulov. Valerija Krstulov -Ivan 26. Jurja 70 Krstulovi ć Luka pok. 75 Krstinovi alias Mićul 76 Krstulovi alias Mihojev 66. Frane 69 Krstulov ć Juraj pok. 70 Krstulov Anton Stjepanov 69 Krstulovi -Buzolić 60 Krstulov Ceres hered. 69.Krstulov ć-Jerčić 78 Krstulovi ć Jerolim Ivanov 70 Krstulovi ć-Jirčić 78 Krstulov ć Josip Antin 69 Krstulov ć-Jura 78 Krstulovi ć-Juras heres Juraj 75 . 70 Krstulovi ć Ivan pok. 69 Krstulov ć Ivan Lovrin 69 Krstulovi ć Ivan pok. 218 Ivan Jurjev 26.. 76 ' Krstulov Krstulovi •Čepkalović 74 Krstulov: •Čepkalović-Hire 78 Krstulov detti Zaro 73 Krstulov detto Bučić 78 Krstulov detto Cepkalo 74 Krstulov detto Sapunar 76 Krstulov dicti Sapunar 76 Krstulov dictus Juračevič 75 Krstulov: dictus Domić 75 Krstulov dictus Juras 75 Krstulov dictus Mićul 76 Krstulov dictus Olimpijin 78 dictus Pavlov 70 Krstulov Krstulov dictus Pavlović 76 Krstulov •Domić 75 Krstulov •Dragičević 77. 73 Krstulov ć Luka pok. 76 Krstulov alias Pitalo 72 " Krstulov: alias Rakela 76 Krstulov alias Sapunar 36 Krstulovi alias Sapunari 76 Krstulov alias Sekul 71 Krstulov alias Stipčević 78 Krstulov alias Valerin 77 Krstulov alias Valerijev 77 Krstulov: alias Valerijevi 77 Krstulov alias Zaro 71 ' Krstulov Ante 69. Nikole 69 Krstulov Anton pok. alias Lukrejurjeva-Vicin 77 Krstulovi alias Loše 110 Krstulov! alias Lovretov 69 Krstulov alias Loze 78 Krstulov^ alias Lozić 78 Krstulov alias Mandić 69. Matjje 70 Krstulovi ć Juraj pok. 70 ć Krstulov ć Nikola pok. Stjepana 69. Jurja 70 Krstulov. 124 Krstulov Anton Jurjev 70 Krstulov: Anton pok Ivana 70 Krstulov Anton pok. 229 Krstulov alias Marinov 75 " Krstulov alias Marinović 61. Marina 69 Krstulov ć Luka pok. Jurja 70 Krstulov . Frane 69 Krstulov: ć Nikola pok Ivana 70 Kustulov ć Nikola pok.Krstulov: alias Jurko 78 Krstulovi alias Lebedina 71 Krstulov alias Likotovi 78 Krstulov alias Lukrejurjeva 77 Krstulov. Jurja 70 Krstulov ć Nikola Stjepana 82 Krstulov ć Nikola Tomin 26 Krstulov ć olim Stipičević 78 Krstulov ć Pavao pok. Krstulov ć Marko pok. Ivana 70 Krstulov ć Juraj pok. Petra 70 Krstulov Anton pok. Nikole 69 Krstulov ć Juraj Stjepanov 70 Krstulov. 33 Krstulov ć Leopold pok. Jurja 69 Krstulovi Frane pok. Jurja 69 Krstulov Matij Ivanov 70 Krstulov ć Matij Stjepanov 70 ć Krstulov ć-Mićul 76 Krstulov Nikola Antin Krstulov: ć Nikola Ivanov 69 70 Krstulov ć Nikola Jurjev 69.Ksrtulov ć Juraj 26 Krstulovi ć Juraj Ivanov 69 Krstulov ć Juraj Lukin 69 Krstulov ć Juraj Nikolin 70 Krstulov ć Juraj Petrov 70 Krstulovi ć Juraj pok. Dragičević 77 Krstulovič cognomirie Simuriovlć 52. ć Jurin 75 Krstulovi ć-Jurjević 78 Krstulov ć lieti Bradašić 28. 105. Nikole 69 Krstulovi ć Lovre Ivanov 70 Krstulov ć Lovre Jurjev 69 Krstulov ć Lovre pok. ć-Lozić 15. Jurja 69. Lovre 69 Krstulov ć Juraj pok. Stjepana 70 Krstulov ć-Marinov 75 133 . Petra 69 Krstulov ć Ivan Stjepanov 69 f . Marka 69 Krstulov: ć Juraj pok. 78 Krstulov Frane pok. 78. Ivana 70 Krstulov ć-Perić 35. 72 Krstulov alias Olimpić 78 Krstulov alias Pavlov 76 * Krstulovi alias Perić 35. ć Ivan pok.

205 Kunić Bernard fra 205 Kuparić 107 Kupičić 158. nadimak 195 Kumica. nadimak 175. nadimak 100 Kuličić 107. 78 Krstulović Stjepan Antin 69 Krstulović Stjepan Ivanov 70 Krstulović Stjepan pok. 72 Krstulović vulgo Pećina 78 Krstulović vulgo Pitalo 72 Krstulović vulgo Pitalović 72 Krstulović vulgo Rakela 76 Krstulović vulgo Rakelić 76 Krstulović vulgo Sapunar 76 Krstulović vulgo Sapunarov 76 Krstulović vulgo Sekul 72 Krstulović vulgo Stipičin 78 Krstulović vulgo Svočera 78 Krstulović vulgo Vranjčić 36. 92 Krstulović seu Cepkalović 69. 186 Kukretić-Čikarelović 12 Kula 204 Kulimbat 110 Kulimbat. 165. nadimak 84 Kršćan-Fabro. 85 Kršnjak. 158 Kuhačić 49 Kuiš 221 Kuje. 209 Kunić 121. nadimak 110 Kulimbatovič 110 Kulinać. 221.Krstulović Petar pok. nadimak Kuna. 72 Krstulović sive Sekulović 72 Krstulović sive Simunović 52. nadimak 123 Krug 81 Krunin. Kućada. 34 Kučine 94. nadimak 175 Kučić 27. Stjepana 69 Krstulović seu Biskupović 83. 74 Krstulović sive Bradašić 69. nadimak 34 Kunac. nadimak 85 Kršćanin 82. 78 Krstulović vulgo Žaro 73 Kršćan-Crikvica. nadimak 199 Kukoč 85. 169 Kupičić. 78 Krstulović vulgo Mihojević 66. 159. Frane 69 Krstulović Stjepan pok. stan 7. nadimak 85 Kršćan-Kovač. Matije 70 Krstulović Simun 26 Krstulović Toma 26 Krstulović Toma Jurjev 69 Krstulović Toma pok. 202 Kufić 25. 85 Kuljiš VI. 76 Krstulović vulgo Antičević 73 Krstulović vulgo Bradašić 74 Krstulović vulgo Cepkalović 74 Krstulović vulgo dictus' Pavlov Krstulović vulgo dictus Perin 76 Krstulović vulgo Domić 75 Krstulović vulgo Franjola 75 Krstulović vulgo Galijot 78 Krstulović vulgo Jerčić 78 Krstulović vulgo Jura 78 Krstulović vulgo Jurać 75 Krstulović vulgo Juras 75 Krstulović vulgo Jurko 78 Krstulović vulgo Lebedina 71 Krstulović vulgo Lebedinov 71 Krstulović vulgo Lozić 37. Nikole 69 Krstulović Šime pok. 19. 74 Krstulović sive Antičević 73 Krstulović sive Barišić 69. Jurja 70 Krstulović-Valerijev 77 Krstulović-Vicin 77 Krstulović vocato Bučić 78 Krstulović vocatus Sapunar 69. nadimak 75 Kruševo 220 Kruška Stupa. 204. 97 Kumačac (Pod Mehumace) 8 Kumbat Petar fra 17. nadimak 31 Kukovac. nadimak 221 Kuljiš 60. Marina 70 Krstulovi Sime pok. 74 Krstulović sive Bučić 78 Krstulović sive Bučić vulgo Loze 78 Krstulović sive Cepkalović 74 Krstulović sive Cepkalović vulgo Lazanjiv 74 Krstulović sive Domić 75 Krstulović sive Dragun 78 Krstulović sive Jurać 75 Krstulović sive Lovretov 78 Krstulović sive Pitalo 72 Krstulović sive Sekul 69. nadimak 34 Krtolčovi. nadimak 34 Kumejure. 214 Kumbatović 17 Kumejoža. nadimak 194 Kumpar. nadimak 177 Kukretić J63. 190 Kulišić. conc. Antona 69 Krstulović Stjepan pok. Kukoč Duje 85 Kukočin. 173 Krzulović 110 Krželj 144 Krželj Stjepan (Stipe) 144 Kubrijanović-Bujenovi 45. 76. 27 Kupinovo 158 268 . nadimak 85 Kršćan-Kutlica. nadimak 166 Kulive.

98. 50. nadimak 193 Languer. 190. nadimak 89. 217 Kuzmić Marko 218 Kuzmić Toma 206 Kuzmin. nadimak 221 Kursić Ivan 196 Kurte 110 Kurtelačić alias Tomić 228 Kurtić 110 Kusanić 215 Kusanović 176 Kusanović. nadimak 76 Lenardović 40 269 . pop 39 Lampavčić 25 Landver. 180 Kuščić alias Bailo 137 Kuščić alias Mihačić 166. 149 Lazaneo. nadimak 199 Ladro. patrone 137 Lasaneo. 49. 148. 174. 220 Lalić Ivan 218 Lalić sive Jelinić. ekonom crkve 154 Lazanić 137 Lazanić-Lasaneo 14 Lazanja Ivan 68 Lazar in 133 Lebedina 71. 169. 216. 220 Lalić Vinko 217 Lalić vulgo Jelinić 220 Lalinović 25. nadimak 167 L Labaš 193 Labaš Franjo 193 Labetić 60 Labetić-Kazabjanka 60 Lalin 82 Labjanac. 110. 47 Laibanović 99 •-• Laik. 28. "99. nadimak 194 Kurčev 27 Kuri (Curri) 165 Kuriri. 176. 220. nadimak 202 Laptić 51 Lasanei 137 Lasanei alias Lazanić 45. 215. 76 Leksić 50 Lemo. nadimak 176 Lago V. nadimak 177 Kusanović dicti Kovačić 123. pop. 154. 128 Kviščević 158 Kvinto. abbas 137 Lasaneus 137 Lasić 60 Lasić Ivan 60 Laurić 85. 176 Lazaneo. 137.'nadimak 84 Kuzmić Ivan 218 Kuzmić Jakov 217 Kuzmić Nikola 26. 228 Kuzmić. 158. nadimak 29 Lander. 44. 183. 137. nadimak 201 Lakšić 120 Lala. 205. 60. pop 34 Kuzmanin Marko 26 Kuzmić 28. nadimak 202 Kurilo. 158. nadimak 35 Kuzmina 27 Kvarantinović 27 Kvarantušić 121. 191. 100. 137 Lazaneo 133. nauta 137 Lasaneo alias Fiorić 137 Lasaneo alias Makarunić. pop 137 Lasaneo. 39. 54 Kuščević-Dijanac 49 Kuščić 10. nadimak 52 Kurcolan Petar Kurcolan Frane 159 Kure. nanta 137 Lasaneo Alvize 137 Lasaneo Jerolim. 144. nadimak 201 Kuvačić 49 Kuzmanić 34. difensor 137 Lasaneo Nikola. 124 Kusović 215 Kuščević 28. nadimak 207 Lakoš. kipar 137 Lasaneo Valerius. 195 Lalić 216. 119 Laurić. 221 Lalić alias Jelinić 220 Lalić detto Jelinić 220 Lalić detto Piero 216. 228 Lalinović. nadimak 74. nadimak 167 Lanterništin. pop 199 Laurić alias Dragičević 28 Laurić dictus Delija 100 Lazacanj 44 Lazaneo 122. 170 Kuščić detto Paulin 159 Kuščić detto Saulin 170 Kuščić o (aliter) Mihačić 34. 34. 50. nadimak 83 Labjanin 83 v Lace.Kuratov. 207. 150 Legiša 170 Leko. 77 Lece vica 148. 180 Kutal. nadimak 118 Kutleša. 34. 221 Kuzmanić Juraj 19 Kuzmanić Luka 110 Kuzmanić-Cusmaneo.

nadimak 150 Livačić 25. artifex 229 Ličini. 193 Loredan. 229 Lode. 47 Lisaneus 137 Lisičić 92 Lisičić. 229 Ličini 228 Ligaević sive Lukšić 86 Ligusić (Ligutić) Petar. 68. 105 Lika '83 Lima. 56. nadimak 119. Lovac. 229 Lodotović 229 Loje. magistri 228. nadimak 76 Lomozina 120 Lončić. 159 Lovričević. conte 35. pop 129 Linčirinić 129 Linčirević 130 Linčirević • Mihovil 129 Linčirnić 130 Linkanić 91 Lipanović alias Mirić 124 Litrica 7. 121 Liumardović Dominik 133 Livača. 180. 180 Litković 160. 187. 19. 40. nadimak 199 Longo 165 Longo. 229 Lode dr. 229 Litković. 61. fabri 92 Lisko. 229 Lode Ivan. nadimak 112 Lesić 60. 228. nadimak 76 Lošinka. 186. 78. nadimak 84 Lombardi 75 Lombardić 75 Lomono. 170. 229 Linardović. 229 Litković (pop) 180. magistri 39 Linardović dicti Čubretović 40 Linardović Nikola 26 Linčanić 82 Linčanić. nadimak 167 Lokanjac 191 Lokva 16. 200 Lokvićić 86 Lokvičić alias Vojić 86 Lokvičić seu Urskić 86 Lokvičić vulgo Lovrić 86 Lokvičići 86. 200. pop 170 Lodetović 217. nadimak 167 Linardović 27. 170. pop 14. 174 Livačić Ivan 26 Livačić Juraj 26 Livačić-Kostrinčić 60 Livačić-Marko 26 Livačić-Markusović 60 Livačić-Martinović 60 Livaj. magistri 125Lovričić 216. 172 Lola. nadimak 163. 130 Linčir. 78 Lovričević 125. nadimak 76 Letnić 25 Letun. nadimak 202 Livijin 82 Livno 89 Livoguz. faber 229 '• Ličini. nadimak 129 Linčir. 167 Lolić 137 Lolin. nadimak 76 Losić ovvero Bonačić 58 Lošin. subdiakon 107 Litković Juraj 184 "Litković 17. 180. 170. 228 Lešandrov. 40. 1( Ligutić V. nadimak 76 Lolo. 201. nadimak 111 Liščević 158. nadimak 74 . 180 Liščević alias Barbirot 163 Lišćević alias Capković 163. 60. 167. nadimak 185 Lode 170. 140 Lovreč 221 Lovrečina (Lovrešćina) 22 Lovretov 28 Lovretović 58. 133 270 . 68 ' Lešina 22. 158. 147 Ličini 154. nadimak 85 Leventi Frančeskina 106 Levirić 25 Libičić 57 Liburnija (Liburnia) 107. 201 Litović alias (vulgo) Pavelić 201 Liunardović 25. 229 Lovrin. 125 Lose. 46. nadimak 75 Lonđin. 170 Lišćević de Dojmo 174. pop 159.Lenti. nadimak 163 Lovinčić 229 Lovrana 107. 229 Ličini. magistri 60 Lentić 60 Lepurin 60 Lepurin alias Janković 60 Lesandrinčić. nadimak 119 Linčir 129. 100. 163. nadimak 202 Lovrinčević 180 Lovrinčić 229 Lovrinčić Nikola 217 Lovrinčić Vinko 217 Lovrinković 174 Lozić 45.

183 Lukš: ć. 152 Lucari Petri 67 Lucido 145 Lučac 130. nadimak 175 Lučić alias Jukić 208 Lučić alias Vidović 203 Lučić Ivan 174 Lučijani Eturević 164 Luević Jakov 217 Luger. 15. 176 Lukinović detto Tutin 161. 68. nadimak 177 Lukš ć 27. nadimak 185 Luketa 145. 174. 16. 188. 165 Lukinović-Jeneralić 165 Lukinović-Generalić 160 Lukinović Marko. 40 Lunardović Dominik 34 Lunardović Ivan 26 Lunardović Nikola. 207 Machieli 27 Machieni 27 Mačić. 109. 33. 164. 154. Luoković 25 Lupi 156 Lupi. Matije 82 Ljubetić Mate 133 Ljubetić seu Kusajin 86 Ljubetić seu Cozić 86 Ljubetić seu Marelovretovi 86 Ljubetić seu Matko 86 Ljubetić Toma 82 Ljubić 110 Ljubić (Gliubich) 220 Ljubić. 120 M Mačak. 45. 92 Lukš ć alias Puciskić 87 Lukš: ć-Hmutalo 87 Lukš ć-Imbre 87 Lukš: ć-Ivanović 86 Lukš ć-Ivanović Anton dr. 221 Macarsca 44. 201. 92. 85. 83. 57. 36. 111. nadimak 109 Lukinac. nadimak 166 Luvrić 215 L i Ljanković 158 Ljigović 229 Ljiković 229 Ljiković Ivan di 184 Ljiković Marijan 218 Ljiković Stefan 184 Ljubetić 27. 27. 177 Lukr ć. 97 Lukš ć-Nižetić Nikola 86 Lukš ć-Nižetić Matij. 69. 19. 52. mj. 137. nadimak 89 Macalić 45 Macanović 99. nadimak 76 Lukini. 145. sudac 86 Lukš ć-Petrović 87 Lukš ć seu Carić 87 Lukš ć seu Korić 87 Lukš: ć Toma 137 Lukšić-Vitorin 87 Lukšić vulgo Carinić 87 Lukšić vulgo Ćarinin 87 Lulić 87 Lulić Andrija 87 Lunardović 25. 35. 99. 34. 159. 205. 45. 73—80. 174. 165. 203." dominikanac 227 Lupi' sive Vuković 156 Lupiš 156 Lupiš de 156. 161 Lučica 81 Lučić 47. 229 Mačalović 215 271 . 82. 75. 130. 28 Ljubitovica 64. nadimak 76 Luljini Obilinović 28. nadimak 35 Luka 48. 227 Lustre.^59. 119. 34 Lukinovi.Lozischie 23. 107. konk. 160. 77. nadimak 221 Lukinović 25. 101. 190. 208 Lučić. 124.26 Lunjević 161 . 86. 87 Lukš: ć-Kalebić 87 Lukš ć-Kitara 87 Lukš: ć-Korić 86 Lukš ć-Manduhorović 87 Lukš ć-Nižetić 86. opat 165 Lukr 175. 80 Ložišća 7. 173 Luka Bobovišća 8 Lukačić 128 Lukačić da Drinoval 128 Lukaš. 85. 86 Ljubetić alias Marinelić 86 Ljubetić Jerić 82 Ljubetić Jerolim 82 Ljubetić Marko pok. 28. 188 Lukin. 216. 207. 82. mistro 86 Lukš ć alias Čučanić 87 Lukš ć alias Jerko 86 Lukš ć alias Jerković 86 Lukš ć alias Marinković 87. nadimak 35 Maciolli 229 Macola 56 Macolić 66. 119.

97 Marianovich Jo.ušić 47. 107. 96 Marica 65 Marić 122 Maričević 36. 181 Marangunić. 226. 213. 78. 212. 80 Maranigunić 25. nadimak 220 Maine 224 Mainković 215 Majdenović 134. 208. 28. 225. famula 158 Magie 122 Maggis de 65 Magrešić 28 Maha. mistro 87 Manzoni Bernardi Kuzma. 65. 40. prosjakinja 205. magistri 133 Mantinčić 120 Manzoni 41. nadimak 163 JVlaholić Juraj 216 Maić 131 Maić alias Mišetić 131 Maina. 170. nadimak 62 Mali Viško. 165 Maratinčić Juraj 121 Marcello 152 Marcello-Ostoja 152 Marconi 116 Marčelović 82 Marčelović. 229 Manović. nadimak 29 Malovanić 25 Malvagia 92 Malvasija 92. co. conte colonel 96 Mariani Joanes pop 10 Marianovich 182 Marianovich Ante 96 Marianovich Francesco conte colonello 96 Marianovich Gianco 96 Marianovich Gianco. 212.Mačelo. 228. 200. 110 Manzoni. 71 Marangunić Anton 27 Marangunić Ivan 26. 61. 204. 203. conte 96 Marianovich Gianco. 221 Mamaje. 208. 27. mistro 87 Mapelović 191 Marangunich Joanne. Gore 27 Marangunić Stefan 26 Maraschini 107 Marasović 137. 158. 173 Mala Vajca 51 Malenjaza. -Mačiće. 68 Marangunić Jakov 26. nadimak 122 Malić. nadimak 35 Manduhorovića Dvori 81 Mand. nadimak 54. 66. 170. nadimak 192 Mali Ive. 170. nadimak 200 Majstorlija Ivan 214 Makar 44. 215. nadimak 163 Manchieli 27 Mandaković. 159. 180 Maneničić 49 Mangaze Radovan 149 Manjina. Mandinić. 44. 87. 122.Mandić. 213. 185 Marelić 28 Marelovretov. 44. nadimak 200 Manoli 217. 221 Mala Banda 73. nadimak 122 Mandić detto Babin Petar 212 Mandić detto Krančić 229 Mandić Petar 212. 170 Mariani Francesco. nadimak 33 Marečetić 27 Marčić 28. 174. 110. nadimak 86 Malfei 107 Mali. 110. 45. 205. 204 Mala Bunta 81 Mala Slatina 164. 39. 214. nadimak 85 Major. 211 Margarita vocatur Cancera 222 Margetić 229 Marghitich 229 Marghitich Vincenzo 229 Margitić 46. nadimak 186 Mali Pavini. pop 61. 178. nadimak 74 Maderni 27 Madkovac 230 Madković 87 Magdalena. 55. 217. 229 . 27. gobernator 96 Marianovich Hieronimus Gianco 97 Marianovich Janco. 214 Makarska 22. 41. 229 Mandalinić 122 Mandalinić Jakov 133 Mandić 69. 128 272 . 212. 40. nadimak 152 Mantielei. nadimak 85 Marčetić 121 Marešić 191 Margarita. 71. 214. 192. 174. 162. pop 23. 27 Marangunić Jakov Petrov 26 Marangunić Nikola 26 Marangunić reč. 130. 64. 231 Makarska Krajina 46 Makarsko primorje 12. 153. 216 Margitić sive Sare '229 Margitić Vinko 218 Mariani 96. 170 Madjenović Ivan 174 Majić 129 Majko. 206.

173 Marinar Vinko 218 Marincovich 222 • Marincovich detto Vuga o Vusio Zuane 222 Marincovich detto Vuga o Vusio Vincenzo 222 Marincovich-Vusich Nicolo. nadimak 219 Marinković 52. 47. 216. pop 221 Marinkov •Tomić alias Čubričević 222 Marinkov: •Tomić alias Lučić 222 Marinkov Tomić detto Turchetto 222. 70. 185. 128. 100. 182 Marijanović-Dražoević (conte Janko) 14. 69. 61. 100 Marinkov: •Spadić. nadimak 199 Marin. 71. 78 Marinčić alias Gligo 71 Marinčić. 195. 188 " Marinkini. 224. 36. 65. 137. 185. pop 222 Marinčević 36. 88 Marijanović Janko 46. ^avla 70 Marinčević sive Gligo 65. 229. 65. 188. pop 71 Marinčević vulgo Gradno 69. 182. 233 235 nadimak 86 Marinkov Marinkov nauta 92 Marinkov alias Čubričević 222 Marinkov alias Cubritović 222 Marinkov alias Fabjanović 222 Marinkov alias Tomić 222 Marinkov alias Vuga 221. 221. 71 Marinčev ć dicto Buliga 79 Marinčev ć dictus Gligorić 71 Marinčev ć-Gligo 65 Marinčev ć-Gligo Petar 68 Morinčev ć-Gligo. 96. 229. nadimak 34 Marijanović alias. 220. pop 185 Marinelić 86. Ivana 69 Marinčev: ć Pavao 79 Marinčev ć Petar pok. 190 Maričić.-Maričević. m istro 69 Marinčev ć Jerolim Petrov 70 Marinčev: ć Juraj Petrov 70 Marinčev ć Juraj pok. Tomasović 45. 199 Marijanić vulgo Bačkanin 229 Marijanović 27. 87. mistro 99. 96 Marijanović Marijan 46 Marijetić 66 Marijetić alias Spaleta 66 Marijetić dieti komižan 66 Marnijetić-Spaleta 66 Marin. 79. 219. 128 Marinčević alias Qligo 36. 78. 193. 107 Marinčev ć alias Halat 71 Marinčev ć alias Kenjac 69 Marinčev ć alias Sargo 69 Marinčev ć Anton pok. 46. 222 Marinkov detto Cvit 220 Marinkov detto Cvit e Kraljević 219 Marinkov detto Fabijanović 222 Marinkov detto Jurko 222 Marinkov detto Simić 222 Marinkov: detto Spada 222 Marinkov detto Tomić 222 Marinkov dictus Čubrelović 222 Marinkov dictus Spadić 222 Marinkov Donko 217 Marinkov Frane 217 Marinkov Ivan 87 Marinkov Jerolim 217 Marinkov: Juraj 217 Marinkov: •Luskar 61 Marinkov sive Tomić 216. 80. 191. 93. 41. 222 Marinkov •Spadić. 224 ' Marinković •Tomić nunc Turchetto 222. 40. 69. capitaneo 191 Marinčić Jerolim. pop 188 Marinkov •Spadić alias Franić 222 Marinkov •Spadić poi Franičac 222 Marinkov •Tomić. 71 Marinčević sive Halat 71 Marinčević sive Popić 79 Marinčević sive Popić. 154. 74. 71. 224 Marinković Vinko 218 273 . 190 Marijanović. nauta 79 Marinčević sive Trebotić 69 Marinčević-Tusa 79. 170. 158. nadimak 36 Maričević alias Stipanović 27. Ivana 69 Marinčev ć-Bulizić 79 Marinčev ć detto Halatović 69. pop 185 Maričić Ivan 68 Marija iz Pelješca 28 Marijančević 107. 188. 229Marinčević vocatus Buliga 79 Marinčević vulgo Buliga 79 Marinčević vulgo Bulisić 79 Marinčević vulgo Gligo 71 Marinečević vulgo Gligo. 71 Maričević alias Stipinović 128 Maričević alias Zurnata 36 ' Maričević vocatus Buliga 69 Maričić 110. pop 65 Marinčev ć-Halat 71 Marinčev ć Ivan Jerolimov 69 Marinčev ć Ivan pok. pop 10. 224 Marinkov alias Vužić 216 Marinkov -Cvit-Kraljević 222 Marinkov Cubre 217. 35. 190. Ivana 70 Zbornih za narodni život 'i običaje 18 Marinčević Petar pok. Frane 69 Marinčev ć Jerolim. 222.

nadimak 75 Markić Perina 96 Marko »filiu Antonij« 158 Markoni (Marconi) 116 Markov 87 Marković 52. nadimak 208 Martinčevi Dvori 204 Martinčević 204 Martinčević Martin 217. nadimak 83 Marković alias Culin 180 Marković-Budva 230 Marković-Forenze 180 Marković dicti Čulinović 138 Marković Juraj 44 Marković sive Boskić 153 Marković sive Čulinović 138. 121 Martić Juraj 121 Martić Nikola 121 Martin da Solin 217 Martinac 208 Martinac. 234 Markuc. 230 Martinica 215 Martinich Catharina Hieronymi 154 Martinić 27. Maroi 105 Maroi 27. 99. 165 Maroević Franjo 165 Maroević Vicko 165 . 116. Marinić alias Kusanović 154. 230 Marković. 229. 153. 44. 149. 76. 61. sudac 105 Maroić 99 Maroinis 40 Marojević 40 Marović 147 Martalović 216 Martelović 230 230 Martić 27. 176 Martinić alias Parjević 138.. 71. nadimak 63 Marinović alias Cuko 79 Marinović alias Dugohavić 79 Marinović alias Radić 72 Marinović alias Runko 61 Marinović alias Trebotić 73 Marinović alias Vlasanović 79 Marinović alias Zavalo 79 Marinović alias Zuvić 79 Marinović cognomine Cuko 69 Marinović cognonime Glugho 79 Marinović detto Čuko 79 Marinović dicti Vlasan 61 Marinović dicti Zurnata 36. 193. 138. 120. 47. 99. 34. 165. 79 Marinović Pietro. 176. Marinović-Kade 68 Marinović-Kenjac 61 Marinović Petar. 68. 28. 61. 40. 55. 208. 115. 79. 185. 122.Marinković vulgo Kraljević 222 Marinković vulgo Spadić 222 Marinolić 55 Marinov 75. 27. 222 Martić alias Zuvić 124. 158.. 28. 79 Marinović Ivan pok. 215. 216 Maritininović 230 Marjanović 46. 138. 40. 177. 73 Marinović vocatus Kenjac 69 Marinović vulgo Anić 79 Marinović vulgo Buva 79 Marinović vulgo Kenjac 79 Marinoviš vulgo Pitalo 72 Marinović vulgo Rado 69. 110. Ciprijana 79. 50. 217. 154. 124. 126 Martić detto Zuvić 126 Martić dicti Zuvić 126 Martić Ivan 50. 107. 40. 214. 73 Marinović-Trebotić 63. 96 Marjanović-Dražoević 14 Marjetić 217 Markaničić. nadimak 202 Markusović-Livačić 60 Maroe Dominicus. indeks Almisae 79. 165 Maroi Juraj. 176 Martinić alias Verbora 177 274 . 61. nadimak 85 Markić. 229. Martinčić 101 Martinčić Pavao 26 Martini 27. 217. 131. 180. 180 Marković-Simunovjć (Simunić) 45 Marković vulgo Čulinović 180 Marković vulgo Skargulo 138 Markovinčić 61. 230 Martinić alias Cezar 177 Martinić alias Grković 165 Martinić alias Jerčić 176 Martinić alias Kapularić 154 Martinić alias Kusanović 154. 34. sudac 40 Maroević 104. 72 Marinović vulgo Vulasan 79 Marinović Zurnata 40 Marišić 138. 165 Marinović-Radić 72 Marinović sive Cupko 79 Marinović sive Radić 72 Marinović sive ^Rado 72 Marinović sive Trebotić 63. 77 Marinović 16. 40 Marinović dicto Gavletić 79 Marinović dictus Griman 40 % Marinović dictus Zurnata 40 Marinović Ivan 27. 69. 72 Marinović vulgo Trebotić 63. 106. 72. 77. ambasciator 40. 165. 230 Marinović.

Stevan 174 Matijašević 87 Martinić Stefan. opat 17 Matijć Vinko 231 Martinis Oktavijan de 230 Matijčević 128 Martinis Sivestar 68 Martinović 27. 145. prokurator puka 177 Matijašević-Trgić 87 Martinić vulgo Kusanović 176 Matijašević Vid 87 Martinis 27. 207 Martinić-Parjević detto Barkuj 161 Mateša. 165 Maslinica 64 Martinić Jakov 174 Mastorlija Ivan Martinić Juraj Franin 70 Maše. 102. 209. Matijević 28. 208 Martinić Mihovil 174 Mateljan de Plame 208 Martinić-Parjević 161. 362. 207 Martinić-Parjević detto Perme 161 Matias alias Popović 232 Martinić-Parjević-Kosirina 154 Matić 87. 110. 230 Matijašević vulgo Trgić 87 Martinis de 25. Martinić-Kapularić 154. 230 Marussio. 230 Martinić Ivan 174 Maslardić detto Novaković 208. 180. nadimak 219 Mašotić 158 221. nadimak 208 Martinić-Gusan 176 . 222. nadimak 64 Martinić-Kapularić detto Grgurovi 160 Masko. 99. 101.Maslardić 208.. nadimak 199. Mateanović detto Plamus 208 165 Mateljan 205. 165 Matisjević. 220 Martinić-Parjević detto Kopičin 160 Matešić 188 Martinić-Parjević detto Kosirina 160 Matešić. 138. 194 Martinis. 230 Matijašić 45.Martinić-Cezar 173 Marušić alias Nikolić 181 Martinić detto Barkulj 165 Marušić Ivan 61 Martinić detto Kosina Vuk 165 Masalić 158 Martinić detto Mestrante 162. 145. 158. 45. nadimak 186 Martinić-Parjević detto Mestrantić-Bile Matheus qu. Michaelis de Dubrovica 21 161 Matešić alias Gilić 205. 165 Mateljan Luce 205 Martinić-Parjević-Debela 161 Matešina 205. 107. 187. 217. 216. nadimak 150 Matković 61. 165 Maškarin. pop'53 Matijć Vinko 230 Martinović Filip 26 Matin. pop (klerik) 28 216. 98. 87. 230 Martinić-Parjević-Kosirina detto Vuk Matić alias Baćina 108 161 Matić Nikola 218 Martinić Pavao-Franin 70 Matičević 128 Martinić. 177 Maslarda 190 Martinić Frane pok. 110 Martinić detto Sukelić 177 -Maskarel 1 i0 Martinić dicti Kusanović 176. 230 Matijević Dorin Martinović. 101. nadimak 113. 99. 217. 230 Matas 110 Martinić-Meštreatić 165 Mateanović Martinić-Metršantić detto Rosso 161. 217.162. nadimak 202 Martinović Frano 218 Mativčević 128 Martinović Marko 218 Matko 216. 201. 230 Martinić Ivan Franin 70 Maslardić Mihovil 236 Martinić-Jerčić i Verborić detto Centa Maslardić-Novaković 230 . 60. 165 Masarić 25 Martinić detto Perme 165 Masarić Petar 26 Martinić detto Prijemić 165 Mascarelli 110 Martinić detto Sepe 165 Mascarelei San Carlus de. 230 Matković Marin 184 275 . 1-74. fra Maškulin. rnagister 230 Matković Jakov 184 Marušić 61. 183. 230 Martinović Vinko 217 Matkovac sive Matković 230 Marulina. Ivana 70 Maslarda. Maruscij 230 230 Maruscio 230 Marussio 230 Matković Ivan 159. 185. nadimak 119 Martinić-Martini-Martinis Valerio.

154. 131 Metličić Ivan. 159. 215. 152. 165. pop 131 Metličić alias Čardić 131 Michaeli 145 . nadimak 131 Metličić 82. nadimak 152. pop 145 Michielovich (Mičelović) 166 Micoil Simonis 149 Mića. 198 Matulović. capit. 181. nadimak 36 Meštrevidin. 191. 181. nadimak 35 Matušković 158 Macanović. nadimak 29 Matunić Danijel 217 Maturclo. 138. 145 Matković Petar 184 Matošević 28. 185 Michieli alias Mede 145 Michieli. tenente collonello comite. 185 t Mejo. 202 Medić 87. 97. 172. 180 Mihaić 138. 165. nadimak 200 Mengotović detto Hranotić 227 Meninica. 157. nadimak 174 Metlica. nadimak 64 Meštrić. nadimak 124 Mićul.Perkačić 138 Matulić dicti Randić 138 Matulić dicti Pope 138 Matulić dicti Perkačić 138 Matulić dictus Alaburić (Halaburić) 138 Matulić-Sile 181 Matulić vulgo Bandić 138 Matulić vulgo Popić 138 Matulo'va Jerka 83 Matulović 190.116. 145. 231 Meštrović. 47. 188. 170 Medić Miće 87 Medin 107 Medišić 158 Medovdolac 101. nadimak 58.Anton 217 Meštrović Nikola 217 Meštrović Vinko 277 Metković 193 Metloguze. 133. 166. Jerka 145 "Michieli Ivan p. 176 Mićini. nadimak 31 Mengić. 188. 165 Mičilović. 116. Vicka 145 Michieli Jerolim 145 Michieli 'Jerolim dr. 236 Micheli-Vitturi Nikola 145 . pop 107. . 141 Mičilo. magister 87 Mečavić Ivan 26 Mede. 230 Matulić 45.Arnerić 145 Michieli detto Barbić 166 Michieli Frane p. Micheli-Vitturi Simeone. nadimak 194 Mićinica. nadimak 199 Menčevi. 145 Michieli Nikola p. 222. nadimak 74. 145. 166. 222 Mekjavić dictus Vace 222 Mekjavić Nikola 217 Mekjavić sive Vace 222 Melo. 22. 166 Mičeli-Tomić 185 Mečeli 154 Mičelović 145. 201 Michaelis de 149 Michaelis dictus Bonomerić 145 Michel 145 Micheli 145 Micheli de 145 Michelovich 165 Michieli 28.Matković Nikola 133. proto 87 Mazor 59 Mazorkin. nadimak 86 Merec 14. 166. nadimak 58 Mek jar vić 215 Mekjavić 28. 124. 104. 216. 183. nadimak 76 Mičeli 105. proto 99 Mazalić 27 Mazalić Mihovil 26 Mazola 56 Mazolei 56 Mazolić 217 Mazon. 165. 106. 81. 192.• Michaelis 145. 82. 230 Matošić 191.. vicarij 133 Mičetić alias Bočeoković 133. nadimak 199 Meštrović 216. 148. 152. 118 Mesnović 215 Meštar. 223 Mekjavić alias Vace 222 Mekjavić Bartol 217 Mekjavić detto Kančević 222 Mekjavić dicti Vace 216. 145 Micheli-Vitturi. corhitis 145 Micheli-Vitturi. 149. 67. 167. 190 Matulić alias. 166 ' Mihajević 122 276 . nadimak 197 Meštrov. 154. 166. 124 Meštre. nadimak 52 Mazzola 66 Mazzoni.-pop 133 Mičilović. nadimak 202 Miečević 25 Mihačić 160. Jerka 145 Michieli Pavao 145 Michieli Vicko 145 Michieli-Vitturi 43. 222 Matulić.

68. 101. 165. nadimak 221 Mijić 61. 72 Mihojević 72. 231 Milunović. 102.Milovančlć Anton. 177 Mihovilović alias Lukrić 175. 114. prokurator puka 124. 55—67. 19. mistri (magistri) 124 Mihovilović magistri Fabri 124 Mihovilović. 47. 137. 39. 28. 208 Mijić alias Majbonić 204. 177 ' Mihovilović Nikola 174 Mihovilović sive Kovačić 123 Mihovilović vulgo Haber 176 Mijačić 205 Mijajlo. 41 . 110. 212 Miličević dr. 19. 16. 158. 14. 190. 231 Mihoević 174. nadimak 205 •-!• Mijarić. 42. 216 Mihovil iz Krajine 216 Minovilović 28. 18. 84. 174 Miholović. 210. 158. rnistro. 204. 117. 12. 205. nadimak 221 Misirić. 112. 15. 30. 219 . 173. 34. 185 Mirković Tade 41 Mirlović 35 Miscovich Vladigna 149 Misir. 122. 53 Mrličić 61 Miljanović 120 Millich Nicolao 67. 120. prokurator puka 41 Milović 27. nadimak 221 ' Mikačić 138. 89. 108. pop 177 Mihovilović alias Haber 177 Mihovilović alias Kovačić 124. 149 Mirić alias Kozica 124 Mirić Jure 110 Mirić Marin 121 Mir je na Brigu 14 Mirkov 41 Mirković 27. 123. nadimak 224 277 . 90. 181 Mihoj 19 Mihoj. 166 Mihaljić detto -Sabe 160 Mihaljić detto Sabe-Biskup 160. 28. nadimak 76. 12. 40. 176. 216. 85. 181 Mikulica. 188 Mirković. nadimak 54 Mirca 7. 61. 177 Mihovilović. 27. 86. 41. 124. 15. nadimak 35 Mijotović. 188. 208' Mijić alias Rajo 208 Mijić Anton 214 Mijić dicti Majban 208 Mijić dicti Majbonić 208 Mijić dicti Toljaga 213 Mijić-Majbon 205 Mijić Martin 214 Mijić-Martinac 208 Mijić Mate 214 Mijić Stjepan 214 Mijo. 103. 177 Mihovilović Anton 174 Mihovilović dicti Kovač 177 Mihovilović Juraj. 205. 152. 138. 108. 41. 177 Mihojev 23. 37. 32. 122. 166 Mihalo. 218. 78. naute 93 Miletić Nikola 214 Miličević 53. 226 Mirić 61. 82. nadimak 84 Milošovi. pop 28 Mirne. 124. 18.Mihaljić 159. 62. 119. 41 Milovanić Ivan 26 Milovanić Juraj 26 Milovanić Luka. nadimak 84 Milovančić 28. 208 Mijić alias Breljak 205. 229 Miloš 223 Milošavka. selo 170 Minetovi. 214. 174. nadimak 123 Mihović 205. nadimak 34. 111. 107. 83. 149 Milna 7. 132. 26 Milovanić 27. 101. 170 Mimica Ante 166 Mimice. nadimak 195 Mikulić 170 Mikulić alias Kalilić 144 Mikuli alias Tenda 231 Milačić Tade 68 Milanović 204 Milašić 110 Milat 25 Milavić 87 Mile. 129. 80. 174. 134. 77 Mihojić 66 Miholić 9 Miholjrat 149 Miholović 120. 180 Mikasinić 215 Mikolić 159 Mikolić overo Nikolorić overo Gira 231 Mikolorić 231 Mikšić 45. Milesi 93 ' Milesi. 142. 62 Milović dictus Manjavin 62 Milozević 215 Milozetić 158. 134. 45. 23. nadimak 202 Mihalović 121 Mihatović 215. nadimak 47. 71. nadimak 195 Mimica 166. 216. 83. 118. 102.

93 Mohorović 87. 107. 177 Mladineo Vicko. 115 Mohorović-Kranjac 87 Molfetta 117 Momčić. 194. 81 Mosula (Mpsuljica) 21 Mošćenice*112 Mošić 9. nadimak 166 Muć 84. 166 Mladinović-Mladinić detto Kraljević detti Cotovi 166 Mleci 75. 166. 175. 194. 166. nadimak 119. 190. sudac 181 Mladi 82 Mladimir. opat 17. 121 Mravak.. 189. 177. 166 Moro. nadimak 207 Mladinei 62. 75. nadimak 32 Mompiani. 189. 145. 217 Mladinić alias Lisičini 166 Mladinić detto Jelinić 160. 12. nadimak 167 Mosor. 44 Mladineo Katarina 170. 14. 166 Mladinić detto Kraljević 162 Mladinić detto Kraljević detto Cotovi 162 Mladinić Frane 166 Mladinić ovvero Mladinović detto Kra­ ljević 162. 121. 145. paron 93 Modro Joseph. 183. 135 Mlin 55. 194 Mišetić. 170 Mladineus 145. nadimak 2D2 Mostir 13. 133. 129 Mišić. 170. nadimak 84. školj 7 Mrkonjić 204 Mrmere. 170 Mladineus. 62. 172 Mladineo Antonio (Antun) 170 Mladineo Giorgio. nadimak 84 Mlinić 163 Mljet 108 Mocenigo Alvise 45 Močila 81. 112. nadimak . nadimak 74 Mišina Banda 25 Miško 72 Miškota 62 Miškotovi. 81 Mlinar. 118 Modisić 159 Modro 93 Modro. 160. nadimak 192 Momić. 123r 131. 177 Mladinei alias Mladinić 45. U. 145. 166 Morosini 214 Morotuf 120 Morsinović 215 Mortigić 215 Mortorijo. 9. 62. nadimak 109 278 . nadimak 33. 200 Mošljić 194 Mošujić 189. nadimak 89 Moro alias Pribišević 166 Moro detto Skargut 166 Moro-Litković 159. 194 Missi 181. 186. 183 Miš. nadimak 192 Muco. 231 Mosnjić-Mošić Mošuje (Mošuljica) 8. 177 Mladineo 44. 185 Moro 89. 195 Mišetić 45.Missetich Joannes Petri. 158. 111. nadimak 110 Mišković 72 Mišlović olim Sotković 72 Mizerija. 174. Insulae 107 Monče. 47. 158. 231 Mošul ja 163 Mračić 108 Mrantinčić 120. soprakomit 22. 171 Mladineo Juraj. 14. pop 131 Mišeti Pro 121 Mišetić -alias Matijašić 190. can. nadimak 75 Mizetić 62 Miždrak. 121 Mratinčić Frane 159 Mratinčić Ivan 121 Mratinčić Marko 121 Mratiničić Matij 121 Mratinčić Petar 27. cancel. 145. nadimak 224 Mixe Raso'. 160. nadimak 74 Montagnano 134 Montan 202 Morlakija (Zagorje) 143 Mornar. 195 Mise. 128 Mratinčić 120. 193 Mućanin. 193. 170 Mladineo Sabić Sebastijan. mistro 93 Modro. 145.avi 149 Mixich Radovano. 109. abbas 145 Mladinić 13.163 Mravinca 87 Mrduja. 171. 183. 194 Mišetić Andrija 121 Mišetić-Filipović 131 Mišetić Mihovil 121 Mišetić sve Maić 131 Mišetić vulgo Matijašić 194 Mišetić vulgo Matašić 194 Mišić 122. soprakomit 22. pisac 170 Mladineo Trifun 171. 145. 136. 184. 190. 140. sudac 131.

magister 133 Mulačić 158. 190. 220. 48. 30. 43. 82. nadimak 88 Mustra-Bilić 93 Mustarello 111 Mutarello Inocent 111 Mute. pitor 94 Napula. 9. 130. 192. nadimak 120 Munjinja. 34. nadimak 192 Nadal 93 Nadal. nadimak 56 Na Dolac 73 Nagorinac 7. nadimak 167 Muhjić 28 Muje.. 191 Natalis 93 Natalis Jakov 93 Natalis Jerolim 93 Natalis Marci 67 Navijanje 104 Na Vlačicu 104 Na Zastine 157 Nazor 72. nadimak. nadimak 200 Munjinac. nadimak 118. N Na Boriće 73 Nabrezina 171 Nacari 138 Naćeša. 183. 68. 54. 108. 191. nadimak 223 Mujić. 80. 19. nadimak 167. Narentani (Neretljani) 196 Nasela (Na Sela) 7. nadimak 194 Muzica. 188 Munizić 120 Munjica. 226 Nadali (Božičević) 46 Nadali Alvise 93 Nadali Alviz di 81. 76. nadimak 30 Mujić sive Kraljić 39 Mujo. 99. 18. nadimak 152. 224 Murvicanin. 124 Mune. 166 Muskietić 122 Mustačin 120 Mustapić 194 Mustra 93 Mustra. nadimak 88 Napiuli. 28. 93 Nadali Anibal 93 Nadali-Božičević Jakov 13 Nadali Jakov 81 Nadali Jerolim. pop 28 Nadal sin Marka. nadimak 32 Muruice 22. 143 Murano 161. nadimak 108 Munitić 187. 93 Nadalovi. 19. nadimak 32 Muhando. mistro 99 Nadali 25. nadimak 138 Muse. 1J1 Nazorovi Dvori 73 Neapoli Abraham 94 279 . 27. 181 Murlačić. 76. nadimak 75 Nado. nadimak 195 Nanetovi. 197 Naimer-Modro 93 Naimer 93 Naimer. 183. pop 93 Naimer-Modro Josip Najmer-Modro Enrico 93 Nakal 7. mistro 94 Napulj 65. nadimak 199. 29. 88 Nadalov Jerić 83.Much (Muć) 167 Mudri. 174. 206 Mulanović 66 JAulendo. 166 Murano Šimun. 200 Mutnik 81 Muto. 97 Murvaci (Murvazzi) 145 Murvica 7. 189. nadimak 108 Musa. nadimak 32. 177. 191. nadimak 120 Muo 60. nadimak 137 Mumalo. pop 93 Nadali Nadal 93 Nadali ValeTio. nadimak 61 Mutić. 83 Naranuca (?) Juraj 26 Nardelli 202 Narenta 22. nadimak 175. 35. 16. 194 Munitić Anton 184 Munitić Ivan. 184 Munitić Juraj 187. 189. 163. pitor mistro 94 Napoli Copas 94 Napoli Matteo. 49. magister 41 Nakić alias Boljić 41 Naklice 46 Na Ložu 215 Na Mačić 73 Na Meju 73 Nane. 218. 18. 93. mistro 121 Murarij 134 Murarij. 178. pop 181 Murlak. 50. pop 118 Nadalić 93 Nadalin. 189. 32. 45.62 Na Obalu 215 Napoli 94 Napoli. 197 Nakari (Nacari) 138 Nakić 41 Nakić.

231. 216. 34. 231 Nižetić Matij Tomin 70 Nižetić-Petrulli Matij 196. index 194 Niseteo 232 Nizeteo 200. 223 Nikolić alias Marušić 45. 146-. 20. 54. 181 • Nikulić detto Tenda nunc Gira 216 Nikulorić 216. 61. 123. 216. 58. 87 Nikola mistro boter 218 Nikola. 102 Nigoević seu Mirković 34. 8. 26. 67. 209. 170 Nikolić alias Petrić 223 Nikoiić-Cučić 223 Nikolić detto Petrić 223 Nikolić Ivan 45 Nikolić Jakov. 25—47. 146 Negro 116 Nejasnić 138 Nembrini-Gonzaga 168 Nenadić 216 Nenadić dicti Jaković 225 Nenadić Ivan 44 "Neorić 167 ' Nepost. 170. 233 Neretljani 8. 158. 183. 114. 232. 191. 11. Novaković 47. 129. 62. 112. 120. detto Sahić 160 Nižetić ili Petrić 215 Nižetić Matij 20. 172. 227. 229. 63. 166. 74. 195. 154. 201. 35. 124. 188. 233 Nerežiška. 16. 180. 208. 179. 146. 144. 101. 82. defens. 128 Nerežišća 7. 189. 77. 50. 231 Nisetheo 231 Nisetich 21 Nisetich Vincentius. 59. mj. 82. 18. 231 Nikolozić alias Gira (Ghirra) 231 Nikota. 120. 166. 231 Nin 107 Ninčević 116 Ninčević Ante 106 Ninčević Nikola 44 Ninković 168 Ninković Bertuč 168 Ninković Luka 165 Nisetei 146 Nisetei ovvero Nisetich 231 Niseteo 27. 138. 228 Nižetić-Stasić 86 Nižetić Toma 70 Nižetić vulgo Matašić 191 Noćina. 218 Novaković Mihovil 205 280 . 196. 13. 54. 86. 231 Nižetić 9. pop 149 Nikolić ovvero Marušić 230 . 79. 181. 116 Negri de 59 Negris de 59. 230 Novaković alias Perić 166 Novaković dicti Maslardić 208 Novaković Juraj 208. 194 Niseteo Jerolim. 190. 150. 62. 205. 95. 62. 64. 14. 87 Negreti (Negretti) 23. 20. 65. 86. 41 Nigojevčić 34 Nigojević 27. 89. 86. 128 Neretva 11. 214. 110. 173. 119. 98. defens. 71. 107. 213 Niseteo Gerolimo. 103. 194 Niseteo Giacomo. 34 Nigošić 217 Nigošić Oktavijan 218 Nigris 146 Nijemci 53. 233 Nikolić 49. 83. sudac 215. 149. 174. 15. 190. 45. 146 Negri 59. 49. 231 Niseteo-Gazić 194. 12. 107. Nikolić Petar 218 Nikolić-Petrić 223 Nikolić seu Marušić 230 Nikolić sive Halaburić 138 Nikolić Vinko 217 Nikolorić 66. 106. 155. 135. 131. pop 86 Nižetić alias Saić 194 Nižetić. nadimak 175 Niccolich ovvero Marussich 181 Nicolai de Sabioncello 35 Ničić 216 Nigoević 27. 152. 217. 133. nadimak 166 Neres 214 Neresi 23. 78. 98.Neapoli Kornelija 94 Negotić 27. 200. 146. 57. 138. 99. 52. 66. 183. nadimak 34 Nogalić 215 Noilić 25 Nomlić Frane 217 Nonveiller 88v Norpić 99 Nosković Grgur 26. 207. 115. 19. 109. 178. 232 Nižetić. 149. 60. 41. 116. 108. 158. 80. 70. 181. 99. nadimak 176 Nikulić 170. 51. 111. 208. 137. 216. 76. 27 Nova Ceca 51 Novakovich Zorzi 230. ribar 15 Nikola iz Dubrovnika 218 Nikola iz Plame 216 Nikola di Ragusa 216. 100. 194. 55. 70. nadimak 151 Nerežiško polje 25 Nesić 215 Nevoda.

. artefice 181 Obradić. 152. mistro tagliapietra 161. 191. 202. "37. 196. 8. 30. 202 Ostrovica 92. 198—199. 223 Ostojić.. 164. 39. 40. 200. 234 Paguntij civitate 135 Pahalo 175 Pahor 166 . 178. 89. 200. 51. 135. 17. 189. 46. 203. 152 Ostoja Pavao 152 Ostojić 10. 27. 90 Oblačina. 183. 17. 146 Novaković Thadeus. nadimak 219 Orlandini 166. nadimak 85 O Obaljević ili Franulić 32 Obelgan Heruzije 9 Obelinović 25 Obilinović 16. 54. 53. 65. 61. 40. 212 Omerić 111 Omerović 111 Omiš 11. 191. 110. 190. 277 Ortolan. 34. mistro 90 Oblačinov 79. 212 Oljdanović 204. 218 Obilinović Polo 26 Obilinović vulgo Marijanović 34 Oblacia 90 Oblach 90 ' Obalčin 82 Oblačina 79. 107. 92. 107. 27.' capitanei 146 Novaković Signiferi D. 42.. 200. 192. nadimak. 203. 170 Orlandini. (mistro) magistri 27.81 Obradić. 181 Obradić Ivan 68 Obrovac 57. kapetan 91 Pacifici alias (vulgo) Restović 35 Padalović. 11. 190. 199. 230.Novaković-Permić 45. 47. 18. 146 Novaković Petri. 188. 192. 194 P Pace. 202. nadimak 166 Osejaj. 29 Omišanac. 152 Ostoja Laurus dr. 206. 107 Obršje 7. 38. 88. 19. kapelan 202 Ostojić alias Colin 202 Ostojić alias Janković 202 Ostojić alias Knezić 202 Ostojić alias Taras 202 Ostojić-Knezić 202 Ostojić sive Knezić 202 Ostojić vulgo Knezić 190. 82. 140. 32. 119. 31. nadimak 85 Osić 46 Osmetović (?) 228 Osridke (Osritke) 7. 50. nadimak 235 Okrug 137 Oksurović 59 Oktavijan (Martinis?) 217 Olin. 207. 18. 14 Omnium Sanctorum. 149. 90 Oblačinović 79. nadimak 58 Ongaro Juraj 105 Opersić 215 Opud Ivela. 31. 203 Okladine 184 Oko. 192. capitaneus 146 Nova sela 88 Noveller Aloisius 88 Novelovi Dvori 81 Novi Put 81 Novo selo 7. 166> Orlandini Vincenzo. 79. 114 Obrška. 35 Obilinović. nadimak 119 Obučje 146 Oclad 27 Odrapić 205 Oglobljić 216 Oklad 7. 90 Oblak 79 Obradić 1. 152. 133. 46. mistro boter 160. 197 Ostoja 109. 85. 148 Osurović 59 Ozrett'ć 62. nadimak 35 Padova 134 Pag 228. citta di Narenta 163 Orašnjak 94 Orijez. 189. 201. 134. nadimak 166 Omišani 10. 39 Obilinović Frane 26 Obilinović Jerolim 26 Obilinović Nikola 26 Obilinović Marin 26. crkvica 21 Orno.. 210 Nuić Luka 217 Nukanić 82 Nj Njeze.88 Padanac. nadimak 202 Oliverio 107 Oljdan 205. 190. 19. 72. 51. 34. 28. mistro 99 Orlić 82 Or sola 221.

216. ciambeltans 163 Pavešić 28. 133. 138. nadimak 202 Pavle (Pavao).'Paja. famulus 41 Pavao. mistro 55 Panipić 99 Pan je. pop. 28. nadimak 109 Pardić Dominik fra 13 Paramate. nadimak 175 Parunov 41 Parunović 41 Paruta 82 Paskvali (Pasquali) 146. 231 Pavlović. nadimak 163 Panada. 88 Palini. 77 Pavlovica. 136. 223 Pavičić. nadimak 35 Pečnik 170 Pečnik Ante 170 Pegazzi 66 Peidešić 217 Pejković 219 Pekasović 25. 62 Pekasović Toma 26 Pelegrinić 25 Pelicev 28 282 . 107. nadimak 167 Pavišić 35. nadimak 201 Pavišić-Berkuić 56. capitaneus 231 Pavlović. 107 Pecaseo 62 Pecaseo Toma 62 Pecasseo 62 Pecassi 62 Pećar. 111.. nadimak 208 Papica. 99. nadimak 174 Pantelić 111 Panielić Petar 111 Pantera 55 Papa. nadimak 152 Papin 107. 82. 107 Palušić. 217 Pavišić. 154 Pe carić 94 Peče. 50. nadimak 33 Parolić 231 Parolić Frano 219. kapetan 94 Pavić Ivan. Pavlović Luka 11 Pavlović-Lučić 203 Pavlović Mate 44 Pavulović di Paulo 94 Pavun. capitanei 235 . 94. 194. 231 Parosianović 56 Parun Pjerovi. 93. 94 Pavić. 205 Pavičić alias Franjola 75 Pavičić detto Plamus 35 Pavini. 158 Parjević detto Topičić 165 Parofianović' 62 Parofianović alias Maričić 62 Parofijanović-Vidoš 62 Parofijanović-Vidošević 62 Paroleta. eremita 17 Pavlak.218 ' Pasquali l'07. 189. 94 Pavičić 35. 135. nadimak 135 Pećarević 94 . nadimak 35 Panezović 215 Panfiović 215 Panić 121 Panigo. 234 Paštrovići 44 Paterni Vicenzo D. nadimak 186 Palladoclis 191 Palavršić 8S Palavršić. 35 Pavica. 231 Pasqual Bata. nadimak 19 Papić 50. nadimak 150 Pajić 62 Pajinac. nadimak 164. nadimak 152 Pavlina. pop 46. cancel. 232 Pasqualovich 232 Paškanin 217. 176 Pančana. nadimak 86 Pavlović 76. 107. fra iz Rovinja 17 Pavlić 131 Paviić. 216 Paskvalović 182. 49. Zingano Pauzin.ić 182. nadimak 138. nadimak 194 Pavlinović 215 Pavlov 76. 62. 62 Pavisović 183 Pavitović Petar 184 Pavković-Jakovljić. nadimak 152 Pavić 46. 116. 201. nadimak 195 Parhajić 123 Parhajić sive Juričević 123 Parhaljić 99. pop 215 Pa van. 111 Parader. 11. 82. pop 35. nadimak 151 Paner. nadimak 62 Pava. farmuiu comit. 231 Papić. 55. 41 Pavunović 41. nadimak 210 Pajton 107 Palac. 154 Pećarević seu Cvitanović 94. 99 Paulović Pavao 82 Paunović 41 ' Paunović di mistro Zuanne. 1 200. 199 Papić Nikola 50 Papiluga. 216 Paskvalinov.

139. 102 Perhaljić 123 Perić 35. 62. nadimak 110 Pendešić 215. nadimak 74 Perković 212 Perković Ljubica 96 Perković ora Berković 218 Perme. 185.Peličer 216 Peliscanich. 199 Perić. 194 Perišić. 88. nadimak 34 Perkačić 28. 62 Peruzović. 166 Perić-Novaković detto Talent 162 Perić ossia Novaković 166 Perić ovvero Novaković 166 Peričić 198 Perislavi Doimi 149 Perišić 28. 231 Pessa 88. Permozina 121 Permozina Frane 121 Permozina Petar 121 Permozina Romeo 121 Peruzović. 76. nadimak 208 Perak 181 Perak alias Sare 181 Perak-Salamunović 181 Peraković 160. 232 Petricio alias Dobrogostić 142 Petricio Alvise Michael 88 Petricio. 82. 67 Perizović braća 62. pop 88 Perišić alias Bilač 88 Perišić detto Dizdar 88 Perizović Anton 62. magistri lapieide 158 Petrice 139 Petricci 139 Petricij 146 Petricijo (Petrizio) 35 Petricio 35. 216. pop 138 Peruzović alias Junaković 62 Peruzović alias Vilović 152 Peruzović Georg. 101. nadimak 221 Petanović 127. 216.89. 165 Perić-Novaković detto Karneval 161. nadimak 110 Penecić 216 Penizović 158 Penzo. nadimak 110 Pešutić 223 Pešutić.Perko. 97. nadimak 34. pop 99 Peruzović-Karletović 65 Pervinich Cropani 187 Per volić 217. mistro 55. nadimak. 217. 232 Pendešić Toma 27. 138 Perkačić dicti Bandić 138 Pcrkaljić Nikola 121 Perkaljić Pavao 121 ^Perkaljić Vice 121 . nadimak 165 . đakon 88 Petricio Jerolim 27 . 181 Perdec 167 Perdec Josip 167 Perdić 188 Perdić alias Ferro et Fabretović 232 Perdić Juraj 121 Perdić sive Matulić 188 Perdijć 181 Perhacić 102 Perhajić Perhajić sive Juričević 123 Perhajić 102 Pehalić Vicko (Vicenco) 98. magistri 35 Pelischianin Giacomo 35 Pelišćanin 35 Pelišćanin Jakov 27 Pelišćanin Marin 28 Pelisgarich 35 Pelive. 232 Pendešić-Ferro-Fabrović 232 Pendešić Jakov 232 Pendešić Juraj 217 Pendešić Matijević 232 Pendešić Nikola 217. 186 Perić-Bandić 202 Perić-Befmalin 205 Perić-Novaković 161. famulus 88 Pessa Mose Ebreo 124 Pesse 124 Pessi fra 125 Peša 124. 170 Peša. 152 Peruzović. 215. nadimak 88 Peščić 216 Peškareša. 166 Perić-Novaković detto Muco 161. 77. nadimak 166 Perač. 68 Peruzović Juraj. 125 Pessa Grgo. 232 Pendijć 181 Pendilo. 54 Pelješac 35 Pelli 124 Pendić 28 Pendilo. 146. 107. 52. prior 22 Peternić Mihovil 120 Petkoević 232 Petković 28. 138. 216. 146 Petar. 232 Pendešić detto Ferro 232 -Pendešić dictus Unković 232 Pendešić Dinko 218. 67 Perjević. 139. 134. 232 Petrachi 25 Petri.

175. 139. 175 Pitkov'ć. 232 Petritio Jerolim. pop 98 Petritis Roko. 232 Pičinović 216 Pičun. nadimak 218 Piscitelli 167 Pisenti. nadimak 52. nadimak 76 Pinka. nadimak 85. nadimak 175 Pitve 107. 204. nadimak 62 'Pipica.. 181. nadimak 209 Piplica. 231 Petrulli-Niseteo Mattio Petri 231 Petrulli-Nižetić 9 Petruša. pop 133 Philippovich 32 Piccoli 111 Č'icculo 111 Piccoli Matej 106 Picoli 111 Picolo Frane L05. 219 Pijković. nadimak 100 Piš. Ante 26 Petricio Juraj Markov 26 Petricius 47. 69. 224 Petrović alias Bašćanac 166 Petrović Andrija 166 Petrulli Michael 194 Petrulli Nikša (Nixa) 194. 232 Petrić 107. 171. 122. 27. nadimak 30 Pičić 232 Pičić Anton 217. 111 Piculović 58 Piće. 232 Petritio 25. 119 Petrinović Marko 98. 35. nadimak 218 Pijković Frane 174 Pikar. naute 139 Petričić. 122. 149. nadimak 185 Pič. nadimak 186 Pigrović 158 Pigazzi 66 Pijaca 215 Pijković 174. 146. mistro 99 Pisinović 216 Pislić. 109. patron 139 Petrinović 45. nadimak 221 Pipi. 104. 190. 226 Philippis de 226 Philippis. nadimak 151 Pinović 159 Pipeta.nadimak 84 Peturić Snea 159 Pezoli 111 Pharal 50 Pharaličić (?) Petar 26 Phiiipi Philippi 25. nadimak 108 Pinesić (Pinešić) 13. 205. 188. nadimak 185. 176. 119 Pićulin. 217.226 Pivac. 101. nadimak 101. 133. 182 Pineze 215 Pinezić 171. Petričević 27. 172 Petrović. 58. 195 Pivačić 54 . 111. nadimak 73 Piste. 102. nadimak 52. 31 Philippi de 31 Philippi. 182. nadimak 175 Pilić-Hlap. 116. 217. 107. 28. 146. pop 31 Philippis 133. 88. magistri 129. 45. 166. nadimak 220' •• Piroman 28 Piroman. 133. nadimak 199 Pikolo.Petricio Jerolim. 99. 200. nadimak 109 Pitak« 72. 111. 203. pop 98 Petritius 146 Petrizio 88. 35. 111 Pierotić-Skorco 102 Pierotović 106 Pifar. nadimak 220 Piković. 212. 62. 218. nadimak' 195 Piskara 133 Pišv. 146. nadimak 175 Pilat. 158. 102 Petrinović Mihovil 62 Petritij 28. 174. nadimak 151 Pistur. 190 Pinesij 171 Pinesio 171. 47. 223 Petrić. nadimak 141 Pieritić 111 Pierotić 94.ila. 103. 47. 232 Petričić 35. 183 Pinica. 158. nadimak 165 Pipić. . 112 Petrić alias Rogozničić 146 Petrić detto Nikolić 223 ' . 146. 232 Petrizio detto Ursić 86 Petrolic 217 Petron Juraj-Lukin 184 Petrošić 66 Petro 166 Petrović 28. 182 Pinesius 171. 194 Piran 226 Pirčić. 99. 77 Pit'«wić 158. 139. 130 Pirula. 232 Petričić. 146 Petricius Hieronymus (Jerolim) pop 215. pop 98 Petricio Jerolim pok. 82.

119 Pojarovi. nadimak 164. 110 Pod Gažul 7. 197. pop 94 Pjerotić alias Skorco 94 Pjerotić Ivan 106 Pjertovi. 202 Pivčević 160. 200 Poiiteus 232 Poljačić 117 Poljak 117. 232 Politeo de 199 Politeo Anton 232 Politeo-Nisiteo 190. 210. 211. 111. 50. 49. 214 Podborje 7. 32. 94. 232 Pocischie Pocinala (Ročinala) 22. 200. 19. 194. 209. 194. 224 Podgračišća 8. 208. 199. 46. nadimak 76 Plodin 122 Plodinić Frane 121 Pluto. 80. 51 Plastić 159. 225 Plamik 35 Plamus. 20. 196 Pod Jamu 204 Podbježice 133 Pod Kaštil 81 Pod Nerezine 16 Pod Puntom 200 Podsmrčevik 7. 111 Pizzulo 111 Pjaca 133 Pjerotić 94. nadimak 35. 51. 18. 140. 37. nadimak 74 Pobračić 25 Pobrasić 25 Pobrat 22 Pobratić Ivan 26 Pobratić Jakov 26 Pobroević 174. 285 . 223 Pletaja. nadimak 125 Pizul 111 Pizzamano. 116. 15. 198 Podstrana 91. 190. nadimak 165 Plenković 182. nadimak 63 Pob. 141. 102 Pjerotić. 28. 49. nadimak 123 Pojdanović 159. 232 Politeo-Nizeteo 194. 30. 36. 208 ' Plančić 121. 12 21. 157 Podgora 13. 22. 81. 16. 167 ' Pivo. comes 27 Pizzoli 111 Pizzolo 106. 111 Pizzuli 106. 214 Plijanić 215 Pliše. 189. nadimak 76 Plivatović 28 Plivo. 216. 53. 224. 14. nadimak 35 Počivala 204 Podaca 4. 97 Poćuda. nadimak 87 Polac. nadimak 84 Pleić Ante 88 Plejić 88 Plemić. 7. 167. 161. nadimak 118. 106. 46. 110.Pi\ačić-Pušić 54 Pivalica 88 Pivalica Dinko 88 Pivalo. 232 Pobrović 214. 182 Po jak 117 Po jaković 117 Pojar. 154 Pod Baraku 81 Podbarje 235 Podbergrađe 206. 29. 9.o. nadimak 174 Pletikosa 205. 219. 223 Plančić-Cvitović 223 Planica. 223. pop 171 Pojdenović 159 Pokališ 121 Poklepović 62. nadimak 100. 191. nadimak 73 Pierotović 105 Pfacarić 121 Placoić 121 Placonović 121 Plame 205. 59. 235 Podbreg 228 Pod Bunar 197 Pod Dolac 25 Podhume 23. nadimak 224 Poldo 76 Poldo Ante 76 Polenović 217 Politeo 190. 185 Pol jako 105. 44. 219. 121 Poklepović Jerolim 56 Pokršćenjak. 84. 19. 199. 171 Pojdanović. 117 Poljica 12. 41. 205. 167 Plastic Jerolim 172 Plastičević 27 Plate 132 Plazinović Ivan 26 Plego 84 Pleho. 47. 107 Podšker 55 Podtargradic 206 Podgtavje 80 Poičanac. 35. 31. 208 Pletikosić 17. 202 Pivčević det'to Providur 161. 173 Poizza 46. 214 Pletikosić-Ivača 208 Pletikosić Simun 208. 212.

157. 72. 162. 230 ••__ Poljican Ivan pok. 156. 158. 157. 47 Poxischie 214 Prag (Praga) 195. 100. 218. 134. 22. 177. 30 Polotović 27. nadimak 209 Pražnice 7. 87. 234 Pozza 22 Požeženik 7. 199. 38. 220. 99 Potok 73 Potsmrčević 29. 12. 170. 59. 138. 49. 48. 102. 65. 8. 19. nadimak 119. nadimak 151 Posterna 14. 164. 94. sudac 232 Polovini Vicko. 214. 200. nadimak 75 Poškini. 19. 39. 218. 109. 165. 213 Praščević-Jela. 180 Praščević. 20. 14. 22. 190. 195. 131. 28. 229. 18. 139. nadimak 30. 12. 114. 44. 17. nadimak 112 Poteštat. 62. nadimak 176 Posinelli Iseppo. 152. 198. 226. nadimak 167.54. 149. 165. 142. 167. 213. 8. 82. nadimak 176 Postavar. 124. 11. 187. 173 286 . 226. 190. 57. 204 Poreč 64 Porobi ja 213 Porobija. 203. 224. 180. 81. 19. nadimak 86 Prasnize 174. nadimak 209 Praščević-Marinko. 190. 169. nadimak Prda. 133. 181. 60. 18. 47. 135. 201. 214. 113. 56. 14. 113. 224. 158. 175 Prčimiko. 184 Poljican Marko 47 Poljican Petar 184 Poljicanin 25 Poljicanović 47. 119. 88. mistro 98 Posinković 13. 34. 232 Polovinio 232 Ponikve 107 Ponkoljić 122 Ponsichievich 226 Ponta di San Martino 214 Pontonijević Gregorij 159 Požičević 216 Pope. 30. 178. 151. 208. 28. 104. 155. nadimak 166 Prgomet 83 Pribačić 66 Pribošević 166 Pribošević alias Moro 166 Pri jević. 147. 109. 170. 146 Potočnjak Vjekoslav 111 Povija 7. 108. 125. 11. 205. 117.• Prence 105 Preturić. psokuraior puka' 215. 219. 166. 150 Prdibobica. 92. 32. 36. 104. 23. 76. 47. 45. nadimak 36 Prerheru 35 . 80. 60. Petra 47. 82 Poljičani 13. 227. 12. 192 Potočnjak U l . 223 Postiranin. 68. 170. 230 Prbači Dolac 118 Prč. 188. 202. 233 Polovinić Marko. 133—148. 192. 218. 116. 8. 31. nadimak 53 Prelas. 194. 40.. 158 Poštar. 185. 191. nadimak 41 Poponicijc. 31 Prčanj 92 Prčić. 137. nadimak 209 Praščević-Sakuj. 14. 71. 116. 93. 155. 80. nadimak 213 Portada-Zorzinka. 154. 112. nadimak 34 Popović 111. 79. nadimak 185 Postolarić 216. 191. 18. 45. pop 30. 202 Pragrić 28 Pragnć Jakov 32 Pranić Antonija 205 Praskalo. 42. 100. 225. 89. 19. 175. 13. 232 Polovinić 215. 89. 124. 166. 189. 133. 167. nadimak 165. 118. 82 Poljicanin 46 Polotov 27. •97. 144. 200—204. 23 Postira 7. 188. 34. 11. 12. 232. 15. 114. 123. 153. 176. 144. nadimak 33 Pothume (Pot Hume) 7. nadimak 122 Posupirja. 232 Popović Filip 111 Popović Petar. 110. 168. 163. 82 Pojican Jakov 47. 16. nadimak 192 Popić 79 Popić. 195. 176. 182. 216. 182. 96. 120. 36. 46. 18. 150. 107. 173—183. "101 Polotović junior 30 Pollovinich 232 Polovinei 233 Polovineo 154. 112. nadimak 209 Praščević-Prazničani. 77. 10. 83. 18. 101.236 Porat 81. 166. 189. 16. 124. 233 Postolarić Martin 217 Počćer. 172. 160. 69. 156. nadimak 170 Prdić. 84. 111. 61. 154. 122. 101 Polotović. 149. 141. 95. 190. 150. 63. 150. nadimak 209. 136. 191. 232 Polovineo Josip 218 Polovineo Mihovil 217 Polovineus 217.

19. 61. 208 Purešković.47. 171 Prodoli 18. 185. 184. 121. 171 Prodić Klimša 171 Prodić Marko. 109 Purić 125 Pusa. nadimak 84 Puška. 61. 62. 178. 208 Puratić alias Dorotić 207. 197. pop 10. 125 Pulismanin. 11. 223 Radić. 62. nadimak 152 Prkeša. 221 Radesko. nadimak 224 Puja. nadimak 219 Pulicijot. 212. 45. 171. pop 174 Prodić Bernardin. nadimak 84 Puhor. 171 Prodić 13. def ens. 113. 158. 13. 171. 153. 198. 22& Pulišelić alias Dujmović 132 Pulišelić alias Lovričević 125 Pulišelić Lovre 121. 149. 224. 152. 11. 34.Prijević stan 7. 171 Puljizić detto Sasse 159. 144. 217. 90. 164. 32. 197. 13. 48. 111. nadimak 77 Pulentin. nadimak 194 Pulenta. nadimak 164 Pulisela 120. 206. 125 Pulišelić vulgo Batistić 223 Puliteo 200 Pulitović Jerolim 121 Puljak 167 Puljak Ivan 167 Puljizić 45. 107. 47. 175. 180. nadimak 219 Pulišelić 28. 146. 233 Radatović Juraj 217. fabro 72 287. 171 Puljizić. magistri 171 Puljizić detto Lustre 162. 229. 132. 61. 214. 233 Rade (Janović). 157—173. 37. nadimak 89. 217. 135. 76. 130. nadimak 193. 123 Prutić alias Canaletto 83 Prvinić 187 Prvinić-Kragujević 45 Pucischia 159 Pucischie castro 154 Puče 35 Pučišća 7. 90. 174. 141 Račić 55. 171 Prodi Alosino. 209. 143. pop 171 Prodis Triffon de. 158. nadimak 202 Pujiz. nadimak 76. nadimak 32 Pušković 217 Putešić 158 Putvine. 208. 66 Primorci 11. 27. 221. 112. nadimak 194 Pušibate. 213. 131 Radetić. 82. 99. 135. 181. 10. 138. 229. 209 Prodi alias Prodić 45. 211 Pučiški Dolac. 174 Prodić. 179. 232 Priskić 107 Prkačić. 183. 226. 199. 79. 112. 158. 156. 145. 195. nadimak 163 R Rab 11. 210 Prolog 206 Proložac 36. faber 79 Radetić. 185 Pujizina 161 Pula 164 Pule. . 157 Puedović 25 Pugliseo 171 Puhalo. 56. 191. 211. 122. 173 Puzle. nadimak 177 Pušić. 77. 45 Primorje (Primorie) 44.(remitaža) 28. 133. 231. nadimak 83 Puratić 205. 171 Puljizović 215 Puntadura-Markovi. 108 Radetić 79. 132. 186. nadimak 34 Puje. index 171 Prodi Georgij.14. nadimak 62 Puićeva Vičenca 83 Puiz. 137. nadimak 88. 61. 122. 62. 173 Prikačić 27 Prilanić Frane 159 Primi 66 Primi dr. 215 Radačić 158 Radatović 49. 131. nadimak 221 Pustinja . pop 168 Prodi-Prodić 170 Prodich Francesco. 190. 165. 18. 123 Prugo 111 Prugovo 57. mornar 207 Rade. 12. 61. 125. 209. 158. nadimak. 167. 193. 226. nadimak 178 Prodan 139 Prodan Ceprnja 9 Prodanić 216 Prodi 133. 217. 10. 216. nadimak 164 Pušilula. 100. 131" Radetić Srećko 112 Radetić 72. 88. 19. 216 Puše. 208. 182. stan 7. 208 Pušilo. 90. . 154. 232 Pučišćanac. 51. 21. mistro (magistri) 79. 177. 125 Pulišelić Nikola 121. nadimak 32.

66. 215 Rad čevjć. pop 42 Radmilić Ivan 26. magistri 55 Radoević dictus Bartulović 66 Radoević Nikola 159 Radoi Dobroslavo 149 Radojković 13. procurator 66 Radmiiić 27. kapetan 125 Radojković Bartol 159 Radojković-Cikutić 159. 221 Raić Ante 112 Raić dictus Silo 220 Raić-Sopanović detto Karmeljić 220 Rajčević 112. 220. nadimak 76 Radinčić 41 Radinković 215 Radinović 215 Radišić vulgo Pesse 125 Radmili 42. 50 Radovčić. 167 Rajević 112 Ra'jić 45 Rajković 112 Rajkotović. nadimak 201. 66. 99 Radmili. 101 Rakelić 76 Rakisić 288 . 207 Rado de 108. 171 Radojković-Cikutić detto Furlan 159. nadimak 174 Radovan detto Arbunić 174 Radovan nazvan Allegretti 36 Radovan sin Slavošev 149 Radovan vogarmente chiamato Allegreti 226 Radovanić 158 Radovčić 49. 233 Raguseo pro 233 Ragusio 216 Raguzeo 155 Raguzeo Pro 217 Raguzeo Vicko sin Jakova 155 Raić 112. 233 Raguseo Anton 233 Raguseo Ivan Marka 218 Raguseo Marko sin Marka 217. 167 Rad detto Roko 167 Rad detto Tarasić 223 Rad dicti Porobić 208 Rad dictus Banovi 223 Rad Juraj 217 Rad ovvero Tarasić 223 Rad ć-Pada!ović 88 Rad ć-Pagari 59 Rad ć-Petrinac detto Roko 162 Rad ć-Porobi ja 205 Rad ć sive Tarasić 190. 112 Radmilić. 66. 146 Rado Frane de. 233 Radičić. 167 Rajčević detto Mujo 167 Rajčević detto Muse 161. 209 Rad ć vulgo vocati Ban 223 Rad čević 133. magistri 41 Radičić Andrija 44. 146. 171.Rad alias Ban 223 Rad alias Tarasić 223 Rad aliter Porobija 209 Rad detto Padallo 88 Rad detto Petrimac 162. 134. 96 • Radoević. 218 Radmiiić Stefan 26 Radmilli 112 Radmilli Ivan 112 Radmilli Stefan 106 Radmilović 88 Radmilović-Pess'a 88 Rado 146 Rado. Zakan 82. 2 16. Radičić Ivan 174 Radičić Juraj 105 Radičić Miloš 66 Radićijen Juraj 82 ' Radin. 133. 146 Rado Juraj de 106 Radobilja 133 Radoević 25. 107 116. 171 Radojković detto Čiveta 171 Radojković Vinko 159 Radosavljević 27 Radoslavić 182 Radoslavljić 158. 216. paron 105 Rade de. 182 Radoš sin Pavla 163 Radošić Juraj 159 Radotilja (Radobilja) 158. 188 Radojković. 44. 28. 47. dijak 49 Radović 66 Radunica 84 Radutinić 233 Rafaelli 66 PCaglanin 215 • Ragusa 233 Raguseo 149. nadimak 112 Radmiiić. 47. 125. 91 Rad čić 41. 233 Raguseo Nikola 155. na u ta 108. pop 98 Rad čević Matul. magistri 42 Radmili. 146 Radičić Grga (Gregorio) 41. pop 28 Rad čević aliaš Bolančić 91 Rad čević Mate. 158. 165 Radovan 174 Radovan. 77. 42. nadimak 112 Rajo 205 Rakela 76.

nadimak 200 Remengo.. paron 105 Rendić Mihovil 106 Rendić Nikola 106 Rendić seu Inglez 112 Rendić Sime 106 Rendić Vicko. mistro (arteficis) 88 Rodolfi. 80 81 • Rat-Luke 158 Ratar.Rako 76 Rako. canc. Petra 106 Zbornik za narodni život i 'Običaje 19 Rendić alias Angel 107 Rendić alias Dujmović 112 Rendić alias Mikin 112 Rendić alias Ruso 107 Rendić Ante. dio u Postirirna 132 Rat. nadimak 208 Rodolfi 88. nadimak. 63. 18. nadimak 202 Rariofeić 121 Rapo. 12 Razmilić" 112. predjel kod Bobovišća 8. nadimak 76 Ridolfi. 155 Restoević alias Servica 35 Restojević 35 Restović 35. 192 .ić Ivan 99. 42 Retušić 25 Reve-Budin. 148 Ravlijć 139 Ravlijić 139 Ravljić 139 s Ravonković 215 Razdajna 8. paron 105 Rendić-Bego 112 Rendić detto Lola 112 ' Rendić detto Lesandin 106 Rendić detto Ruso 106 Rendić-Dopodne 112 Rendić Gaje 88 Ru. Jurja 105 Rendić braća pok. 121. nadimak 84 Rad. 97 Rasotica (Rasohatica) 7. 116 Ribarević 204 Riharević dicti Visković 205. 215 Rat. 155 Restovića Banda 25 Restovikuić (?) Frane 26 Retundić 27. 107. nadimak 175. nadimak 152 Repuj. nadimak 113 Ročičić Ivan 217 Rodić. nadimak 163 Raus-Bigec. Restoević 28. 107 Rimini 224 Ripac 66 Ripjević 158 Riste. 42 Retundo 27. 219 Refuj. nadimak 76 Rede. conc. 105. 119. nadimak 59 Ratko. 106. 111 Remetić Ante 106 Remetić Ivan 106 Rendić 28. 108. 119 Rebac. 111 Remetić alias Coljević 107. 112. 88. 35. kod Bola 196. nadimak 201 Rakodić chiamaii Dobričić 232 Rama 163 Ramljak 88 • Ramljak Ivan 88 Ramljani 87 Ranamarić 216 Ramanković 215 Ran je. paron 106 Rendić Juraj 105 Rendić Matej 106 Rendić Matej. Ranjin. 185. 233 Rodolfi. 41 289 .. 55. nadimak 62. opat 21 Raulijć 139 Raus. nauta 88 Rodovanić 158 Rogarić 49 Roglić 233 Roglić. episc. 212 Ribarević Šimun fra 204 Ribarević Vinko 214 Ribarović 212 Ribarović Ivan 214 Rica. 188 Rendić braća pok. 208 Remetić 105. nadimak 202 . 105 Rendić Ivan. nadimak 86 Redetić Stefan 106 Redezović dictus Skrozinović 216. 111 Remetić alias Omerović 107. magistri 233 Rijeka 37. nadimak 61 Rararković Juraj 184 Rasol 107 Rasohe 132 Rasoli 22. nadimak 76 Remeta. 139. 213. paron 106 Repanović. nadimak 163 Rezmilović detto Pessa 88 Režzo 106. 177 ^ Ravan 163 Ravanović 183 Ravčić 217 Raviljić 139 Ravlić 139 Ravlić Toma 139. 41. 133 Repić. 214 Rašanin Petar 26 Rašćani 207 Račić alias Glavinić 135 Raško.

162. nadimak 166. 195 Sabicio 28 Sabičević 28 Sabićin 28 SabioncelH Marin 35 Sabioncello 28 Sabionzelio 35 Sabiuncelo 35 Satlica (Devin) 165 Sadinović 191 Sajo. 126 Salamoni. 181. 176. gastaldo 133. 182 Salamunovic. 80 Rude. Jerković 125 Salamunovic detto Jerković 139 Salamunovic dicti Jerković 125 Salamunovic Dujam 121 Salamunovic Ivan 121 Salamuriović-Jerković sive Fabijanović 123 Salamunovic Nikola 121 Salamunovic sive Fabijanović 123. 158. 207 Rogoznica Šibenska 90. nadimak 186 Rude AJartin 214 Rudina 215 Rudolii 233 Ruidić Ivan 27 Ruidić Nikola 27 • ' Run je. magistri 139 290 . 233 Rokočić anco Dobričić (da Dobra) 233 Rokočić detto Dobričić 233 Rokočić Ivan 217 Rokočić Vinko 218 Rokotić 232 Rokotovi. 130. 167 Rovinjež. 164. 147. 147 Ružin. 126. 120 Salamoni 125. 198 Runiin. 138. 161. eomitis 126 Salamonović 121. 193. S Sabbioncello 35 Sabbo 117 Sabe. 126. 110. 185. 44. 202 Rošin 194 Roško Polje 109. 216. nadimak 202 Riinko 61 Runko. 201 Rottoloni 89 Rottoloni Ivan 89 Rotundić 42 Rovigo 135 Rovilo. 122. 139. 200. fratar 207 Rude. 119 Rojen. 130 Salamunovic alias Jerković 125 Salamunovic alias Jerković sive Fabi­ janović 123. 147 Roguić 94 Rogulić 94 Roguljić 189. nadimak 166 Salamandrija. 36. 207 Rogoznica Pro. nadimak 202. 165.125 Salamunovic sive Jerković 125 Salamunovic sive Jerković. 116. sin Andrije II. nadimak 108 Rokočić 216. nadimak 194 Rokotović 233 ' Romane 67 Romani 67 Romanus 67 Roso 28 Roščić 194. 149. 125 Salamunčić 190 Salamunic 120. 165. nadimak 186. 141. 146. 149 Salamonis. 206. 166. 219 Ružić. nadimak 112 Ružić 25. 145.Rogoznica 28. nadimak 173 Rokečić 233 Rokela. 182 Salamunic alias Sarre Salamunic Toma.. 133. 143. 168. nadimak 61 Ruperclaria 147 Rupčić 25 Rus. 109. 202 Roguljić alias Zlatar 202 Roje. nadimak 202 Ruso. pop 125 Salamoni Toma (Thomas) conte (comes) 126. 219 Rubić I. nadimak 195 Rovinj 17. 151. nadimak 152 Sakreštan. 135. 125. 163. 190 Salamom*. 218. serg'ente maggior 125 Salamunovic 122. eomitis 125. magistri 139 Salamunovic. 160. 144. nadimak 109 Ružić Ivan 27 Ružičić 122. 155. dr. 169. nadimak 163. 32. 147 Rogoznica Pro Lukin (di Luča) gastal­ do Rogozničić 28. nadimak 36. 125 Salamunovic alias Taraportin 125 Salamunovic alias Sare 182 Salamunovic alias Šarić 182 Salamunovic ant. mistro calzolaio 160 Salamunovic alias Fabijanović 123. nadimak 92 Salamon. 125. kapetan 125 Salamunic Zorni. 123. 125.

163 Santi ovvero Santini. 141. 128. 113. nadimak 177 Savojardo. 76. 196 Scripea 8 Scrivanich Joanne . mistro 94 Santić alias Maričić 139 Santić dicti Maričić 139 Santić Juraj 139. nadimak 138 Scarfelini 147 Scarneo 63 Scarneo Doimo. 124 Sapunar. 189—196. 77 * Saraceni 12. 236 Sardarević-Remetin 160 Sargo 69 Sarti 94 Sartinović Vinko 217 Sartor Lovre. nadimak 176 Selapić 216 Selca 7. 105. 146. nadimak' 119. 224 . 201. 220. 205. 21. 146. 125 Salamunović Vicko 120 Salapić 233 Salihović Ivan 105 Salihović Nikola 105 Salinović 206. 166. 167. mistro 106 (Senković Marko 54) (Senković Mladen 54) Senković (Sinkovi) -Siruć 45 Senković-Svarčić 54 Sepić 216.Salamunović Šimun 121 Salamunović vel.107. Selačić. nadimak 151 Salon Abraham 91 Saluta. 91 Saricti Joannis. 140. 209. 91. 75. 178. 214 291 . Cassiano di Aquillea 145 Scipioni-Cvitanić-Zelanović 47 Sćapanović alias Scipioni 45 Schiappanovieh alias Scipioni 185 Schintich Marćo 112 Scischich 147 Sciscich 147 Sorip 121. Sekulović Marko 203 Sela 166. mistro 216 Sartor Satićo. 208. 156. 190 Sejačić 67. 20. 148. nadimak 166 Selza 196 • Senić-Krkanjerac.Sansir. nadimak 124 Sapunarić 76. 189. 63 Scarnio Prospero 63 Scarpa 103 Scarpa capt. 203 Sejačić 89 Sekretarij. 230 Senjanin Matheus (Matošić) 230 Senjković 36 Senković 63. 196. 202. 89. 231 Selce kod Sežane 167 S. 97 Sapa. 206. crkvica 20 Selka. nadimak lt>2 Senj 63. 173. 127. 140 Santi vulgo Maričić 139 Santić Stjepan (Stefan) 139. 214 San Pietro 23. 177. prokurator 62 Scarnio 63 Scarnio dr. 211. 107. 19. 94 Sebastijanović Sebastijan 94 Seget 58. 72. 176. 112 (Senković Andrija 54) (Senković Kuzma 54) Senković Luka. 110. nadimak 202 • Sapunar 36. nadimak 50. 233 Sepić Jakov 217 Serbić 134 Serčić 210. 148 Santrić 140 San Zuane 82. mistro 99 Scarpa Iseppo. 8. 77. 214 San Vito degli Abruzzi 89. 162. 147. 204. 77. 216. 116. nadimak 53 Sekul 63. 191 Scarpa Cosmo.67 Sebastijanović 82. 131. 214. 163. 16. 9. 18. 77 Sekulov 72 Sekulović 72. 139. 164. 17. Jerković alias Fabijanović 123.. 200 Santić. ortolano 160 Santi Venier 147 Santić 94. 203 Sekulović. 204. 214 Saloma. 140. 214. 60. castro 125 Sancti Joannis de Stiuano 97 Sanetić Matej 121 . 228 Salinović-Borovac Salinović dicti Boroević 206 Salinović detto Boroević 206. 33. mistro 27 Sartoris Laurentij 217 Sasunić Toma 68 Satičević Ivan 27 Satičević Petar 27 Satičević Satieijo 105 Savj. Ilia. 131. 106. mistro 98 S. nadimak 150 Salva tić 121 Salvini 117 Samari 94 Samo grad 157 San Francisko 144 San Ioanni 23 San Martino 17. 107. 12. 199.

112 Sinčić Ante 106 Sinčić Gregorij. 224 Servenli-Zvančić 67 Serventić 205 Sesejković 190 Sesnić 185. nadimak 173 Skaramuce 28 Skarbić 120 Skarfelini (Scarfelini) 147 Skargatić 99. prokurator 56 Škarpa 103 Škarpa. 48. 204 Skanči (Scanci) 190. 196 Silvio. 233 Sesnić. 95 Sisgoreo 107 Sisich 147 Sisle. 216. pop 23 Sinčevi. 48 Simanović 159 Simeonis. 109. 96. 63 Sfirčić Stefan 26. romito e custode 162 Sesnić vulgo Gregušić 190 Sesnjić 158. 48 Silvio Grgur 31. 109. 95 Sirotković Mihovil 82. 42. 178. 111. kapelan 31 Silvio alias Dubravčić. 42 Simović 25' Simunovich Nicolao. 103 Sfartalović. 204 Sinjanin Ivan 92 Sinobad Pavle fra 204 Sinovčić 119 Sinovčić-Baras 119 Sipić Juraj 217 Sirotković 47. 95 Sirotković Nikola 26. 147 Sišić Šimun (Simon) 147 Sitnić 56 Sitno 64. 75. mistro (magistri) 103 Škarpa Izepo.-220 Silović Meinour 184 Silvan 103. Helene. 131 Setević 131 Sezonić 122 Sezunić 216 Sfarčić 63 Sfartalović 99. eremitaž 31. mistro 103 Škarpa vulgo Lace 140 Skarpaca 140 292 . 182. 63 Skarnio 42. nadimak 223 Simoneti 28 Simonetti »filius spurius« 28. 114 Serventi 67. 63. 55. 184 Sesnjić Juraj 105 Sesnjić Marin 184 Sesnjić Matij 184 Sesnjić Nikola 184 Sestranić de Hectore 164 Seteljić 122. pop 63 Skarnić 28. paron 99. 233 Sesnjić Frane 105 Sesnjić Ivan 133. 101 Skargatić Antonio 99 Skargul 189 Skarmeta alias Dragičević 72Skarmić 63 Skarmić Dorica 28 Skarneo 42. 103 Sfartalović Petar 82 Sferčić 63 Sfetinčić 42 Sfiličić 67 Sfirčić 56. pop 182 Sesnić. 182 Sičić. 222 Smić alias Batković 45. ilir.Serdarević Marko 44 Serravallo 107. patron 99 Sinj 64. 147 Sirotković alias Bepov 147 Sirotković Ivan p. 48 Silvio. 82. pop 182 Siginj (Sinj) 167 Signano Villa Nogaro 28 Sikalinović Mate 133 Sila. nadimak 75 Silba 103 Siljindačić Nikola 105 Silović 122. 88. Giovanni di Povglie 203 S. 178 Simić dicti Marinković 217. eremitaž 31. 196. nadimak 76 Sinčić 106. 49 Silvio. 222 Simić Ivan 217 Simić Nikola fra 205 Simičić. 82 Sirotković Nikola Ivana 82 Sirotković Stefan Gregorija 82. 117. 63 Skarnio Dujam. 98. 107 Skarneo.' civitade 141 Sibiškin 216 Sicilija 137 Sićalina 120 Sičić 49. mistro 103 Škarpa Kuzma. 210 Skarebaje. 216. nadimak 176 Sisović 122 Sišić 133. Mihovila 82. 103 Sfartalović Dominik 82 Sfartalović Kristofor 82. magistri lapicide 158 Simeonis Micoil 149 Simich 222 Simić 42. 88. 27 Sfortolović 25 S. 107. 189. 95. 188. Pavao 31. 159.

sudac 139 Slovinje Vitko 339 S. 27. nadimak 202 Solde. 87.Škarpi 103 Skender paša 46 Skina.-28. 214 Soloević 210. brdo 197 Smrcevik (Potsmrčevik). 53. 139. 131 Slovi gne Vitco 149 'Slovinić 45. nadimak 76 Slime 27. nadimak 74 Sovičić alias Vulić 132 Spada 222 Spada. 213 Slipac. 99 . nadimak 166 Spadić 222 Spadić. nadimak 86 Slavića Dvori 81 ' Slavo. Sokačić 122 Sokačić-Gabiler 217 Sokol. Soljačić Jakov 217 Soljačić vulgo Bumbić 224 Soijančić 45. 32. 86. 41. 60. 126 Skorić sive Bakić 150 Skradin 57 bKrivanelo. nadimak 87 Spence Radino 149 S. 25. 48 Split 7. nadimak 199 Skuše. 81 Smrka 7. 59. nadimak 85 Slivno (Sempolaj) 130. 62. 92. nadimak 202 Sokolić 106 Sokolić. 197 . nadimak 213 Splisca 98 Splićani 7. nadimak 90 Soljačić <67. nadimak. 60. 63 Skoknić 106. zaselak 189. nadimak 32 Slatina 158 Slatine 79 Slave. Martino 206 Smiho. 126. 63. nadimak 152 Smojčević Ivan 133 Smojčević Nikola 133 Smoko. 150 Skorić alias Penarolić 66 Skorić Dujam 218 Skorić Luka 121. magistri 101 Spalatensis Justina 48 Spalato 23. 122. 150 Skorić alias Bakić 122. magistri 107 Solačić 216 Soldat. 107. 67. 85. 90. 209. nadimak 77 Smoljan 199 Smrcevik. nadimak 63 Sleško 191 Sleško. 57. 206. 45. 29. 74. 163 Sorić-Gluho. 116. 149. 214 Solo Nikola 210. 141. 117 Spilica 197 \ Splicica 23 Spiičanac. 113 Sokolović 113 Sokolović. nadimak 193 Soldo. nadimak 100 Skore 141. 204. nadimak 51 Sotković 72 Sove. nadimak 111 Sladić. 178 Spaleta 66 Spaleta. 47. 05. IQ9. 43. 117 Skoknić Nikola 106 Skoković 117 Skoković Nikola 117 Skoda. 126 Skorić Mati] (Mate) 120. 140. nadimak 208 Solin 185 Solinjanac. . 67. Smrdejina«. 42. 46. 88. 111. nadimak 75 Skrnić-Dujača. 64. mistro (magistri) 99. 93 Soljičić 215 Soljihčić 89 Solo 204. nadimak 167 Siavoi 216 Slavotovi. 89. Pietro 105. 210 Solo Juraj 210. 133. 219 Skrozinović alias Bezerić 219 Skrozinović detto Bezerić 219 Skulanac. 65. 60. 112. Solović 205. 214 Sorancich 52 Sorić. Mariae de Milna 23 S. nadimak 193 Slikanović 28 Slike. 216. 28. 81. nadimak 34 Sočo 36 Soditrić Petar 217 Sogiancich 89 Sogliancich 89 Soijančić 89 Sojačić 147 Sojančić 89. 126. nadimak 198 Skrozinović 216. 210. naute 139 Slovinić Nikola. 89. 155 Slovinić. 46. 136. nadimak 100 Slavic. 150 Skorić 63. nadimak 51. 31. 90. 115. 101. 63 N aSmrtić 35 > Smrtić. 205. 39. mj.

117 Spudičević Marko. 12. 107 Stanoević detto Pistur 112 Stanoević seu Barišin 112 Stanojević 112 Stanušić 224 Stanušić alias Budva 224 Stanušić ora Budva 224 Starbić 122 Stara Kaniža 165 Stareević 82 StaiČević. 147 Staničić 174. 172. 114. 122 Stipaniević 122 Stipanovi Dvori 81 Stipanovica. pop 27. 120. 134. crkva (Mirca) 120 Stae Mariae Milnari 23 Stafortić 158 Stampadur-Kampanara. 165. 42 Siipanić. 205 Staničić alias Bartulović 178. nadimak 84 Stari Dvori 73 Starigrad 27. 19.93. nadimak 52 Srdarević 167 Srdarević-Remetin 111. 195. 190 Stanišić alias Šare 43 Stanišić alias Šarić 209 Stanišić detto Šare 209 • Stanišić Andrija fra 214 .. 117. 116. 7t • Stipanovi vulgo Skorobaić 126 • Stipanska Luka 10. 213 Stančić Jerko 205 Stančić Marin 205. 220. 145 Splitska Vrata 7 Splitski kanal 7 Splizbanda 81 Sprta. 101. 88. 157 294 . 129. 207. 142. nadimak 84 Siampadu-Pizaica. nadimak 192 StenzoMĆ Marko 44 Stcpham de Sabioncello 35 Stipančev. nadimak 118 Stipanovi 42. nadimak 84 Stafčević detto Chirighin 85 Starcević-Roso. nadimak 202 Stipančić 48. 169. 42 Stipano\ić alias Mirić 126 Stipanović alias Skorobaić 126 Stipanović Ivan 120 Stipanović Ivan. 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević Frane. nadimak 74 Stefan iz Pelješca (Steffano da Sabioncello) 26. nadimak 76 Sprtica. 147 Spudičević alias Sabo 107 Spudičević alias Sabbo. 135. 143. 224. 183 Stanišić detto Oreze Petar 204 Stan jaro. 210. 117.108 Srijani 50 Srinjine 32. paron 105. 125. 119. 108. 17. 133. 36. nadimak-208 Si: sić 81 '4ate. 209 Stanini. pop 46 Srbija 220 Srdar. 37. 215 Stipančić. 124. rnistro 27. 125. 222. 132. 220. 126 Stipanović seu Maričević 28. 223. 52. 219. nadimak 91 Sceka. 96. 66. 172. nadimak 156 Stanišić 67. 71 Stipanović alias Maričević 41. 133. 131. 132. 71 Stipanović Marko 121. 134. 130. Stanišić Ivan 214 Stanišić Marko 182. 45. 35 Stefan iz Venecije 217 Stefić. 18. 107. 182. 97. 109. 80 Stancita 158 Stančari 68 Stančić 209. 64. nadimak 76 Spudičević 28. 126. 11. 182 Staničić alias Sare 209 Staničić alias Sarić 204 Staničić alias Stanić Staničić detto Šare 214 Staničić detto Sare Ivan 209 Staničić dictus Sare 204. 225. 122. 167 Srdela. nadimak 195 Spnce. 134. eremitaž (manastir) 48 Stipančić. 108. 95. 112. 144. 111. 131 S •panović. 123. 130. 228. 23. 140. 126 Stipanović Nikola 121. nadimak 84 Stanac Dolac (Stanaz Dolaz) 15. Starograđanin. kapetan 89 Stipanćić. 107. 202. 47. 36 . nadimak 164 Stanoević'106. 122. 110. 11. 110. 192. 194. 127.. 94. 145. nadimak 89 Stenijo. nadimak 89 Stipanić 28. 107. 209 Stančić-Plamus 209 Standelpergher detto Stambucco Anto­ nio 195 Stangauria 25 Stanić 36. 226 Split-Suburbio 41 Splitska 7. 68. Nikola 121 Supamčić 89. 142. 233 . Stae Mariae. 208. 127. nadimak .

14. 168. 205. 115. 14. 77. 10. 204. 105. nadimak 152 Stiuano 97 Stivan 81 Stivano 13. 155 Sumeić. 48. 147. 128 Sumnić 105. nadimak 186 Stopić. 101. 18. 12. 99. 29. 128 Sumnić Ivan 106. 29. 41 Stipinović alias Mujić 36 Stipinović dicti Bukar 36 Stipinović-Maričević 36. 12. 50. 118. 190. 231 Supetranin. 178. 214. 25.--15. 214 Stipičević 63. 25. 73. 117. 182 Stipetić 45. 124. 186. nadimak 76_ Suvić 149 Suzan 63 Suzan Juraj 63 Suzičić 190. 111. nadimak 32 Striko. 28. 214 Stipič Martin 213. -169. 38. 30. 192. 103. 64. Maria de Gradazzo 12. 232. 43. 12.. 61. 61. 193. nadimak 109 Stolivo 62. 131. 177 Sukelić alias Svetinović 42. 122. 120. 148. 141. 41. 230. 14. 209 295 . 65. magister 155 Sumerić 155 Sumić 128 Sumjić 122. 13. 49. 17. 1. magistri 147 Sumeić seu Vlašić 155 Sumejić 155 Sumejić alias Vlašić 155 Sumelić 155 Sumelić Juraj 147.164 Sudijć 133 Sudijić 47 Suđja. 27. 188. 26. 65 Stomorica. nadimak 166 Supetar 7. nadimak 174 Strafortić 183 Stranulić 45. 18. 81—97. 220. 19. 104—118. nadimak 89 Sutivan 7. 155. 90. 142. 174. 11. 173. crkvica 16 Siomorska 147 Ston 41 Stopa. nadimak 53. 111. 55. 80. 28. 30. 188. 42. 102. 195 Stražišća 132 Stri go. 78. nadimak 109 Stupe 158 Stupi 157 Subaša. nadimak 195 Suić 95. 43. 67" Stjepan Dabiša 163 St. lapicide 155 Sumeić. 191. 213. 153. 88. nadimak 194 Suhi Dolac 209 Suho. 146. 158. 19. 11. 191. 39. 204. Straževnik (Straževnike) 7. 171. 46. 190. 117. 104. 78. 19. 95 Stipičić 42. 39. 157. 150. sudac 178 Stipinčić alias Mativčević 128 Stipčivić (Stipćević?) 25 Stipić 190. 49. 37. 233 Stipinović 36.Stipasinović 174. 185. 121 Sumnić Marko 121 Supa. 101. 118. 45. 201. 42. 119. 18. 147. 146. 37. 40. 89. . 155 Sukelić detto Banić 177 •Suiet 15 x Sulianović 28 Sumartin 7. 136. 46. 228. 205. 229. 23. 152. 209 Suzičić alias Breljak 204. 99. 119 Stipinović alias Maričević 36. 136 . 22. 107. 27. 67. nadimak 202 Stropa. nadimak 192 Šula. 13. 187. 178 Stipetić Nikola. nadimak 165 Surlutović 217 Sušalović 25 bu^e. 119. 229. 41 Stipuiinović 49 Stipulinović Ivan 82 Stipurina. 102. 158. nadimak 30 Sukadar 204 Sukadarić 107 Sukela 25 Sukelić 149. U.39 Suić Pavao 95 Su ja. 100 Suceić alias Butor 58 Sućuraj 209. 216. 43. 23. 103. 41. 102 Sutorić 28 Sutulin. 21 Stobreč 119 " „ Stoji ć 25 Stojan. 120. 218 Sučić 77 Sućina 158 Sudac. 47. 179. 204—214. 128 Sumljić 121. nadimak 35Surlutović 217 Surlitan. nadimak 35 Studenci 60 Stulla 213 Stupac. 233 Sutković 98. 34. mj. Sumeljić 155 Sumeljić. 45. nadimak 123. 234 Sumeić 147.

crkvica Straževnika 7. crkva u Sutivanu 84 Svitić 108 Sv.manastir 14 Sv. 188. 89. 216. 173 Sv. Teodor. 10. 96. Nedija. Rok. 234. Juraj. 42. crkvica iznad Dola 149 S. nadimak 167 Sala. 234 Sarić Jerolim 49. Marija. crkvica u Pučišćima 170 Sv. 67. nadimak 195 Samate. 98 Svinjišće 63. Rok. 115 Sv. 219 Sćapanović detto Jurišić i Zelanović 161 Sćapanović detto Ružić 219 Sćapanović dicti Klunčević 185 Sćapanović in volgar Scipioni 219 Sćapanović-Jurišić 161 Sćapanović-Sekulović Dominike 49 . Eufemija 142 Svićarević 95 Svićarević seu Gabrić 95 Svi carić 95 Svićarović 120 Sv. bratovština 90 Sv.crkva u Selcima 189 Sv. 133 Svirčić alias Senković 108 Svirčić Ivan 26 . Petar. 191. 103 Sv. Jadre. 236 Saronja.. crkvica iznad Milne 15 Sv. 67 Sv. nadimak 224 Satelić 130 Sćapanić 219 Šćapanić alias Kljunčević 219 Sćapanio 219 Sćapanović 27. 233 Sv. Križ kod Trsta 125 Sv. crkva u Bračuti 162 Sv. Petar u Supetru 104 Sv. crkva u Boboviščima 68 Sv. nadimak 75 Salte. crkvica 98. nadimak 73 Sandre. crkvica Dubrovica i Mošuje ' 9. 51. crkva u Splitskoj 17 Sv. "crkva (crkvica) u Sutivanu 13. crkvica Straževnika 10. 158. manastir 14 Sv. 209 Suzičić detto Berošević detto Breljak Mihovil 209 Suzičić Ivan 209. 228 Š Sala. crk.. u Bolu 215. nadimak 150 Salta. 183. Juraj. 42. manastir 204 * Sv. 77 Svetinović 28. 214 Suzičić Jakov 209. 103. 202 Sarić 42. Klement. Martin. crkva u Pražnicama 173 Sfarčić 63 Svainac 139 Svartalović 28. 214 Suzičić Mihovil 209. Rok. Ivan Krst. Lovre. 130. 219 Sćapanovi alias Scipioni (Sipioni) 155. 189 Sajnana. Ante . brdo 197 Sv. 173 Sv. crkvica kod D. 93. 195. 177. 234 Svirčić 27. 185 Sćapanović alias Semlović 28 Sćapanović chiamato Jeneralić 161. nadimak 193 Santić 28. Toma (Veber) 7. 233 Svartalović Frane 217. ruševine 51 Sv. Humca 98. Križ. nadimak 164. crkvica na Gracu 9. 50. crkv. 12 Sv. 197 Sv. u Dračevici 51 Sv. Mihovil.Suzičić alias Šukadar 204. 104 Sv. Pothuma 8 Sv. 234 Sv. Ilija. 212 Svirče 190 Svirčević 216. 214 Suzičić Marko 209. crkvica u Pražnicama 173 Svečević 191 Svela 165 Sveta Zemlja 13 Svetinčić 30. Juraj. 19. 185. crkvica iznad Supetra 105 Sv. 139 Sare. 147. 22. Martin. 47. 45. 214 Suzičić detto Berošević Mihovil 214 Suzičić reč. Kuzma i Damjan. 204. (Suburbio Split) 59 Sv. Rok. Nikola 158 Sv. 236 S. Marija. Bernardin 232. nadimak 194 Sartur. crkvica u Milni 15. 182. 55. Marija. 46. lili ja. Ciprijan. 81. Zuanne della Brazza 22 Sybregh 83. 149. predjel 8. 56. crkvica iznad Dola 149 Sv. crkvica u Sumartinu 204 Sv. 174 Sv. Berošević Mihovil detto Breljak Sv. 189 Svitković 38. Svi Sveti. 97 Sv. Marija. stan 7. Martin. crkvica na Gracu 9 Sv. 103. Antun Opat. 149. 177. 30. Ivan.Sćapanović-Sekulović Mićelina 49 Sćapanović-Sekulović Vice 49 296 . 155. Vid. Vito Lanciano 60 Sv. Toma. crkvica u Dolu 149 Sv. Mihovil. 155.

112 Simunić alias Marković 52 Simunović 16. 224 Solo 210 Šolta 7. 158. 297 . 107. 51. 205. nadimak 176 Smene. nadimak 166 Skfke. 192. nadimak 164 . 183. 222. 18. nadimak 195 Sćepanović 122. nadimak 113 Skembe-Lizar. 117. 149. 8. 141. 158. nadimak 75 Skarpuncin. 209. 147. 216. 182. 12. Jerolim 26 Simunović Kuzma. 215. 56. 132. 188. 201. 54. nadimak 167 Simatorija 81 Simetović 188. 155. nadimak 76 Skansi 205. 84. 142. 219.Sćapanović-Sekulović Vicko 49 Sćapanović si chiamano Cvitanić 219 Sćapanović sive Biskupović 74. 131. nadimak 152 Škare 89 Škare. 127. 107. 136. 110. nadimak lij) Skopjar. nadimak 209 Serado. 188 Sćapanović Simun 49 Sćapanović vulgo Biskupović 185 Sćapanović vulgo Zelanović 183. 23. nadimak 221 Soljačić 224 Soljanović 183. 216. 229 Škrip. 14. nadimak 63 Skrnić-Jeneralić 63 Skrpaca 199 Skun. 208 Semanović 52 Semper. 224 Simunović. 144. nadimak 73 Skrneta 72. 185. 51 Simunović Marko 27 Simunović Nikola 26 Simunović Nikola. 166. nadimak 202. 107. nadimak 109 Skaljić 82 Skampavija. nadimak 202 Skamparin. 226 Šibenik Suburbio 144 Šilo. 120—129. 210 Skansi Bartul 205 Skansi Jakov 205 Skansi Petar 205 Skarabaje. nadimak 165 Škrip. nadimak 108 Skica. 7. 7 0 / 7 7 . 131. 31/36. 77 Skrmetić 72 Skrnić. 68. 170. pop 23. 76. 62. 113. Dinka 70 Šimunović-Petrić 52. 114. nadimak 56 Sćenzo. nadimak 175 Skurele. 93. 19. 102. 153. 64. 213 Serka Jerka 205 Serventić 210 Sesnić 185 Sešula. 113. 60. Mate ja 16 Simunović. nadimak 202 Škrape 81 Skrgatić 101 Skrgutalo. predjel 173 Škripjanin. nadimak 192 Smiko. 224 Simetović Ivan 217 Simetović alias Hreljić 224 Simetović sive Hreljin 216 Simić. 177. Dinka 70 Simunović Ivan pok. nadimak 100 Škare Mate 89 Skarić 140 Skarić dictus Cičić 140 Škarpa 140 Škarpa. 226 Sore 119 Soše. 52. nadimak 76 Skendre. 69. nadimak 56 Serka 204. 63. 130. nadimak 202 Setelić 129. 28. 134. 112. 27. 131 Šibenčani 13 Šibenik 28. nadimak 164 Skore. 77 5intić 46 Sintić Marko 105 Sindik. nadimak 54 Sirković 131 Sišić 47 Sišić Simun 133 Siško. 108. 226. 109. 190. 103. 191. 142. nadimak 219 Sendek. nadimak 195 Sćenzin. nadimak 221 Simunić 52. 224 Sćimbić Petar 121 Šego. 185. nadimak 152 Simunović pop 52 Simunović alias Donković 77 Simunović-Butur 63 Simunović Dinko Pavlov 70 Simunović-Donković 77 Simunović ili Jerčić 39 Simunović Ivan pok. 223. 47. pop 53 Simunović Nikola Pavlov 70 Simunović Pavao pok. 185 Sćapanović-Zelanović 210 Sćedula (Schedula) 79 Sćenze. 142. 20. nadimak 197 Sjorpjerov. nadimak 163 Skenderbag.

nadimak 166 Tenda 231 Tendić 231 Tenzera 112 Teratjerka. 209 Sukadar Marko 209. 77 Tirola. Jurja. 235 Spadir. Srećka 105 Tironi Felice p. nadimak 163. 223 Tarasić-Ban-Radić 47 Tarasić Ivan 218 Tarasić Luka 218 Tarasić Nikola 218 Tare. 211 Terzi ja 211 Tesle. braća p. . 105. 140. nadimak 176 Thadei de Thomasie 174 Thomasei 140. 206 Tarković 160 Tarnopol 62 Tartanić 156 Taser. 183 Thomaseus Joannes. 112 Tironi. 167. nadimak 100 Štopulo. nadimak 175 Targić '47 Targkić 82-. 118. pop 104 Tironi Joanne D. magistro 195 Štambuk Ante 202 Štambuk Toma 202 Stefan.. 189. 200. nadimak 199 Spadic. nadimak 194 Tironi 25. 87 Tarjanović 147 Tarjanović-Martičević 147 Tarla. 77 Špirini. de 215. 105. nadimak 195 Studij. nadimak 197 Su jak. Ivana 105 Tironi' Frane (Franceskco) 27. nadimak 177 Tarle. nadimak 219 Taranto 85. 153 Terzić 43. pop 155 Thomasis de 183. 54 Spaleta. 112. nadimak 31 Tihinić 190 Tijarica 64. nadimak 108 Sušter. nadimak 225 T Tabaković 204 Tadejna Margarita overo Dmitrović 216. 174.199. 106. nadimak 118 Tambotić 158\ v Tamburin detto Balbiza 90 Tapunera. pop 28. dr. 214 Šukadarić 209 Šumić 224 Sunkalo. 195. nadimak 199 Sušula. 194. 236 Tambaluk. 175 Tičica. 234 Tbomasis Bernardin D. 234 Thomassich 140 Thomaxich Draxoi 149 Thomiceo 171 Thomiceus 171 . magister 216 Tica. subdjakon 133 Thomaseus 140. 97 Tele. 183 Thomaseo.Sukadar' 209 Sukadar. 157. 209 Štambuk. 113 298 . nadimak 210 Šuiić 167 Sulić Toma 167 Surko. UŠ Tironi Ivan. nadimak 167 Spacal Ante 167 Spada. nadimak 202. nadimak 34. nadimak 83 Štambuk 77. 107 Tironi. 211 Terzić Matij 153. nadimak 163 Svilo. nadimak 152 Tatarinac-Drago. nadimak 221. 102. 188.'nadimak 194 . Thomicio 171 Tiberio. 119 Terraferma 43. nadimak 35. 107. 63. 186. 183 Thomaseo 133. nadimak 75. 189. nadimak 219 Spire. 131. nadimak 206 Stefanov. 227 Tadic 224 Tadić. mistro 82 Tironi Ivan p. 116 Taras 67. 89 Tavra Martin 89 Tehstibreg 22. nadimak 176 Tavra 63. mistro 26 Tironi Jerolim 105 Tironi Jerolim. 202. 204. nadimak 33 Šuška. nadimak 50 Tadić or Ale o Vodanovich 224 Tadin 202 Tadin Mate 202 Tafra 140 Talijani 87.Soto. 196. nadimak 36 Termić-Vladišević (Vladislavić) 45. 190 Tarasić 216. 234 Terra Rubini 125 Terze 63 Terzi 43 Terzia 43.

171. nadimak 119 Torcelo (Torzello) 147 Tosti 89 ' Tosti Karmen £9 Tragetijer. 206 Tonšić (Tonsić) nadimak 176 Tonšić (Tonsić). 156 Torniceo. 167. 186 ' Tomić vulgo Turchetto 224 Tomičić 98. 190. 151. nadimak 100 Trebotić 55. 167 Tomašić 82. 158. 156 Tomiceus. 156. 216. nadimak 221 Tocilj 167 Tocilj Ivan. 79. crkve 156 Tomiceo Jakov. 140. 161 Tomini. 63. 193. nadimak 178 Titulo. 188. prokurator 105 Tironi Nikola. pop 155. 234 Tomašić Vinko p. pn (paron) 98. 183. 190. nadimak 164 . 181 Tomičić alias Pertijić 181 Tomičić detto Vazulović-Tafre 171 Tomičić Ivan Markov 159 Tomičić Juraj. 189. Marinković e Lučić 222 Tomić detto Tuđin 161 Tomić Jerolim 217 Tcmić Petar 217 Tomić Šimun 217 Tomić Toma 217 Tomić Toma Ciprijanov 218 Tomić Toma. 182 Tomassich Nicolao 155 Tomassis Bernardin di 215 Tomaš 199. povjereniik puka 171 Tomičić Marko. 73. 188. 216. 224 Tomić. 69. kapelan To'masei 200 Tomaseus 140 Tomaseus. pop 101 Tomičić Mihovil 159 Tomičić Petar Jurjev 159 lomičić-Vazulović 156. 188 Tomašević. 77. nadimak 68 Tramuntanić. 214 Tologa. 45. Julije 105 Tironi Juraj 105 Tironi Juraj. paron 106 Tironi Mate. pop 98. 149. kapelan 171 •Tomich 222 Tomicij 171 Tomić 28. 234 Toma 48. mistro 26 Tironi Zuanne. kapetan 140 Tomaseo Nikola. pop 190 Tonšić alias Marijančević 189. kapetan 171 Tomičić'Juraj. 101. nadimak 119 Tomasović 182. 155 Tonac. pop 156 Tomiceo Marko. pop 149 Tomaseo Matthei. nadimak 202 Tocil. nadimak 100 Tolorović 216. mistro sartor 218 Tonšić (Tonsić) 89. učitelj 167 Točilo 191 Toljaga 213. mj. nadimak 221 Tomić. nadimak 74 Tramontana. kralj 163 Tomašević detto Raguzel 161. 155 Tomaseo 140. nadimak 150 Trčola. 222. 195. 100 Tita. 188 Trebotić alias Marinović 63 Tresić-Pavičić 89 299 . 193. 148. 113. 195. nadimak 167 Tomaseo 140. 154. nadimak 29 Trapo. sudac 184. Tomasei 45. biskup 140 Tomaseo Nikola. 156. 114-' Tironi Matej. 107. 221 Tomadeli 27 Tomas 63 Tomas. 176. 174. 234 Tomašić Dražoj 155 Tomašić Jakov 217. ekon. Tomaseus Mattheus 155 Tomasi de 25.Tironi. 99. 186. Marka 155 Tomašić Vinko 155 Tomazetović 190 Tomba 27 Tomba Jakov 26 Tomiceo 149. 234 Tomašić Marko 217. 149 Tomaseo. 187. 189 Tomasović alias Dujmović 123 Tomasović alias Marijanović 46. 156. 221. nadimak 122 Tonadeli 149 Tonculo. pop 140 Tomaseo Ivan. (Matej) 105. 199 Tonšić alias Marijašević 195 Tonšić (Tonsić) Matij 184 Tonšić (Tonsić) Mihovil 184 Tonšić (Tonsić) vulgo Marijančević 193 Torbica. 210 Tomašević 140. pop 53 Tomašević Stjepan. pop 188 Tomić alias Cubretović 222 Tomić alias Lučić 222 Tomić alias Turchetto 224 Tomić Cubre (Ciprijan) 216 Tomić de Cubre 222 Tomić detto. 183 Tomasich Nicolao 67 Tomasis de 216 Tomasovi. 158.

131. 167 Ujević Ante 95 Uladigne Matthaeo 215. 201. nadimak 220 UgriČići 46 Ugrin 107. 109. 200. 189. 195 Tubrija. 18. 210. 92. 227 Ursulić detto Zarković Mihovil 221. nadimak 219. . 85. 234 Trutanić. Trumbun. 224 Tudesko.07. 99. 213. 236 Ulica 200. nadimak 150 Tudor 51 Tudorić 107 Tudorović 47. 44. Trogir suburbio 141 Trogirani 13 Trohavčić 158. 235 Tunsić 216 Turci 29. 234 Trutanić M. 94. nadimak 61 Trogir 46. 195. 200 Trutas alias Pulković 190. 46. 195. 224 Tušković 217. 73. nadimak 87 Tribucije. 144. 195. 91. 1. 116. 54. 138. nadimak 36 Trier 88 Trifun. nadimak 163 Tučepi 27. 187. 86. . 218. nadimak 177 Tuzla 208 Tvrdić 113 Tvrtko. 82 Tugari 51 . 137. 134. 190 Trutanić alias Mengić 156. 188. nadimak 219 Tutić. 79. 53. nadimak 195 Turko. nadimak 206 Ursfć 43. 197. 109 Ugrinović 45. nadimak 76 Tutur. 236 300 . nadimak 100 Uganović 95 Ugorić. 65. nadimak 108 Turketo (Turchetto) 224 Turska 211 Turtonić 156 Tusa 216 Tuscor Pietro 223 Tuscovich si chiamano Bracussich 223 Tuskor. nadimak 201 Tuhelj 170 Tumera. pop 183. Urban 64 Urlić. 168. 195 Trutanić Gregorij 184 ' Trutanić Ivan 217. 189. 116 Tripo. 234 Trutanić sive Mengić 188 Trutanić vulgd Fortunić 189.88 Tugor. 199. nadimak 194. nadimak 202 . 116. 158. nadimak 164 Trinfocai 102. 235 Trohavčić Ivan detto Radoš 159 Trohavčić Nikola 184 Tromba 167 Tromba Dominik 167 Trpanj 202 Trst 102. 132. 109. 199 Truta. 182 Ture. nadimak 185 Tutolovići 52 Tutovac. 223. 196 Ursić. 117 Uhanović 95 Uhanović alias (sive) Dezdir 95 Uhanović-Dizdar 95 Uisnoviga 22 Ujević 95. 44. 215. 184 Trutanić-Mengić-Žuvić 196 Trutanić Petar 217. nadimak 86 Ursić de Nichia 217 Ursić Jakov 98 Ursula 222 Ursulić 221. 107. 110. 158. 124. 145. nadimak 35. 188. 186. 156. 204 Unko. kralj 163 Tvrtković Šimun fra 204 U U Bok 73 Udine 159 Udinesi 133 Udovičić. 224 Tušković Vinko 217 Tuteja. 183. 185 Trutaniić 9. 188. nadimak 194 Tripotovi. 134. 216.Tresić-Pavičić Petar 89 Trešćenik 51 Trese 46 Trevisani 67 Trevisani-Buraniensis 67.. 226. nadimak 220 Tuonać. 216. 72 Treviso (Trevizo) 160 Trevizan 72 Trevizan. 64. nauta 72 • Trevizan Alban 70 TrevizanBunarello 72 Trevizan ""Martin 70 Trevizan Nikola 70 Trevizan Petar 70 Trevizan Vitorello 72 Trevizani Viktor 72 Trevizan 72 Trgić 85 Trgić. 88.

nadimak 62 Veli Put 215 Velić 183 Velika voda 103 Veliko brdo 130. 77. 225. 183 Valerijev 77 Valerjeva Mande 82 Valerij. 233 Venedig 20 Venetij dr. 17. 128. 175. 225 Vidić-Anjić-Bailo 225 Vidić dettd Anjić 225 ' Vidini. 133. 217. 114. 88. nadimak 194 Vermolić 107. 234 Velo selo 16 Vendešić 216 Vendramin. 134. 192 Veli Dolac 73 Veli Ive. mistro 95 Vidošević alias Fiuman 95 Vidošević alias Markovinčić 234 Vidošević Ivan 121. 28. 67 Vason 77 Vasselli 67. 47 . 213 Vaselović 56. nadimak 197 Venturini 224. 215. nadimak 195 Vidković 147 Vidković alias Braskić 147 Vido de Gregorio 236 Vidoš 25 Vidošević 25. 120. 173 Veieničić 160. 212. 16. 22. nadimak 164 Vela Gomila 158 Velančić 128 Velanpvić 122. 99. nadimak 208 Vale.. nadimak 35.. 81 Velada. 107 Vidić 25 Vidić alias Anjić 216. 107 Venetio 226 Venier 147 Venier Ivan. 218 301 . nadimak 177 -Vere. 146. 81 Varolić 190 Varoš 104 Varvoljić 191 Varžina 204. 46. nadimak 100 . 95 V Vaji. nadimak 30 Veseličić alias Bartulović 225 Veško polje 189 Vešković Nikola 44 Veštac 189 Vetin 83 Viasić 215 Vicenti 234 Vicenza 39.Uršić 64 Uscochi 24. nadimak 77 Viculin 64 Vičja Luka 81 Vidaković 27. galija 195 Veneciija (Venezia) 11. nadimak 119. 142.93. 106 Vasselli Casinensis 108 Vavličić 25 Veber 197 Veić 140 Vela Banda 200 Vela Bunta 14. 95. nadimak 186 Veli Jere. 169. nadimak 76 Veli Lošinj 60 Veli Pavini. 178 Veli. 147. 122. 200 Uscovitius 113 Ušković 107. conte 147 Venier Santi 147 Ventula. 171 Vela Slatina 163. 75. 15. 128. 147. 217. 116. 44. veroneski biskup 9. nadimak 74 Veli Mikula. 107. Verbora 177 Verbora. 213 Veloević 216.. Verić. 216. 160 Vicin 77 Vicin. 64. 48. 171 Velo Brdo 162. 158 TJšijer. nadimak 206 Valentić 234 Valentić-Valoević 234 Valentineo 174. 234 Vidošević.198. 106. nadimak 84 Valerius 132 Valić 140 Valerio August. pop 59. 82. 186. 162 Versačević 74 Versajković 74 Versajković alias Barišić 74 Versa jković Ivan Pavlov 70 Versajković Matija Pavlov 69 Versajković Pavao pok. 204. 183 Valentinović 174. 62 Ušković 113 Utrobičić 140 Uvanović. 27. 232. 209. 214 Veliko polje 46 Velianović 158. 227. Ivana 69 Versalković-Barišić 74 Versalović Petar 68 Veselica.

artificis 64 Vlahović. 95. 203. Vladislavić 89. 214 Viahinjić Ivan 210. 113. 204 Vidović-Fiuman 89 Vidović-Moro 89 Vidović-Moro Luka 89 Vidović seu Morotović 89 Vidović vulgo Gambara 89 Vileničić 178. 28. 214 Vlahov alias Forense 28. 140. 228 Vileničić. 49. 61. 158 Vlatohović 158 Vocetović. 119 Vladković 10 Vladnić 149. 216. nadimak 198 Vlahinić Marko 210. nadimak 222 Vodanović 46. mistro 113 Vitarić 149 Viteo Slovigne 149 Vitina 234 Vitković Ivan 105 Vitnico 234 Vitnico Gaetano 234 Vitnić 188. 218. 225 Vlastelić 43 Vlastelinović 43. 87. nadimak 85 Vidova gora (Sutvid) 7. 224 Vilini. 61 Vlasanović 56. 234 Vitnić Nikola 218. 114. 221. nadimak 164 Viška. 95 Vlastić 149 Vlašić (Vlasić) 149. 64. 224 Vlastelinović detti Jakir o Jakirić 225 Vlastelinović Luka 43. 107. 210 Vlainić 204. 216. pop 53 Vitaić alias Sokolović. 121. 217 Vidošević Petar 26 Vidošević Renat 121 Vidošević Stefan 26 Vidošević Tonculo 217 Vidošević vulgo Markovinčić 234 Vidov. 68. 218 Vodanović Jakov 113 Vodanović Vinko 218 Vogcovich 123 ' Voinei 148 Voineo 148 Voineo. 107. 218. 113 Vitaić Vinko. učitelj 147 Vitajić alias Sokolović. nadimak 85 Villa Ignani 107 Villa Mirciae 120 Viloević Nikola 217. magistri 108 Vitaić Ivan. 87 Vlahović alias Forensis 28 Vlahović Florio 205. 236 Vilić 25 Vilieić 217. nadimak 35 Vitaić 107. mistro 99 Vincenti 234 Vincenti Toma 68 Vinjević 158 Vinko de Calogero 218 Vinović 158 Violini 195 Viroević Petar 236 Vis 7. nodaro 148 Voineo-Picunović 148 Voineo Zuanne D. ^A Vilović 152 Vilović. 167. 234 Vltturi 145.Vidošević Marko 82. 147 Vitaić. 217. 210 Vlahović. 69. 113 Vlahić. 234 Vitnić Dinko. 44 Vlastelinović seu Bukva 43. 70 Vlasović 158 Vlasteltea 49 Vlasteličić 43. 146. 98 Voineus 148 302 . 12. 156 . nadimak 34 Visić 119 Viškovi. nadimak 91. 124. 92. 155. 236 Vodanović. 225. pop 118. 224. 228. mistro 105. 119 Vladislavić-Pušić 89 Vladislavić-Stipančić 89 Vladišević 89. 32 Vlahović 27. 120. 209. 95. nadimak 32. nadimak 202 Vistević 134 Višanin 216 Višanin. nadimak 235 Vodanović Def. dominikanac 228 Vileničić-Kovačević 228 Vileničić Matij (Mate) 228.. 121. 210 Vlahović-Forense 32 Vlahović Petar 205. 148 Voineo Frane. 113. 99. Vlah 140 Vlah. 166 Vitturi Katerina 145 Vlačavić 159 Vladičić Ivan 133 Vladilo 113 Vladimir 207. 234 Vitnić Ivan 218. 215 Vlatković 10. 109. 210 Vlaković-Bukovac 80 Vlasan 56. 158. 19 Vidoveva 28 Vidović 89. 101. 28. 229 Visalo.

168. 117. 133. 110. 172 Vrandečić detto Bolčin 162. 195. 175. 140 Vulasinović 28 Vulasinović sive Bukva 43 Vulatović 80 Vulatović-Bukovac 80 Vulatović detto Sirotković 95 Vulić 52. 158 . 181.. 188. pop 211 Vranjican Jerolim pop 184 Vranjican Vičenco 171 vranjicanin 140 Vranjić 36 Vranjičić 36. 195. 234. 191. 231 . 217 Vrsalović sive Carević 188 Vrtlić 200 Vukoseo 227 Vučevica 94 . 227 Vuković. ' Vranizanus 140 v Vranjčić 36 Vranječić 89 Vranjican 107. 183 Vučić alias Pulišelić 132 Vučić Andrija 121. 156. pop 188. 140. 9. 167. 235 Volosko 87 Voselei 130 Vošćica 196. 200. 47. 189. famulus 156 Vuković alias Bajakin 190 Vuković alias Lupiš 156 Vuković alias Trifunović 189.'167 Vrandečić detto Moskej 160. 201. 43.Voinović 148 Vojković 123. 234 Vojnić 205. 174.167 Vradečić detto Sarnohod 167Vranić 134. 202. 216. redovnik 234 Vojvodić 216. 132 Vulić alias Munita 107 Vulić Mihovil 121 Vulin. 160. 'prokurator puka 184 Vuković vulgo Trifunović 195 Vukšić 125 . 234 Vojković Frane 217 Vojković Petar 218. 190 Vuković Jakov. 133. 216. 149. 189. Vukšić alias Pulišević 125 Vuladislavić Petar. 186. 129. 107. 187. 228. Vunić 120 Vunjodić 215 V'uodanović 215 Vuojković 216 Vuragniza 140 303 . 89. 167 Vrandečić detto Briska 162 Vrandečić detto Crnac 161. 192. 149. 222. Vučić 28. Vrsalović Matij 184. pop 89 Vuladislavić detto Grdan 89 Vuladriić 156 Vulahović 32. 23. 125 Vučić Ivan 121. 225 Vrboska 133. 107 Vranjičić vulgo Roja 36 Vranjoš Grga 236 Vrbanj 62. 174. 225. 149. 190. 204 Vrhsela 200 Vrilo 133 Vrlika 148 Vrkuk 55 • Vrsajko 36 Vrsalović 12. 49. 125 Vučić vulgo Raguzel 183 Vučina 213 Vuga 222 Vugeša. 158. 121. 217. 207. 125. 171 Vranjican Jakov. nadimak 135 Vragniza 140 Vragnizan. 202 Vrsalović alias Carević 190 Vrsalović-Carević 37 Vrsalović Frane 218 Vrsalović Ivan 184 Vrsalović Mirko B. 223-. 171 Vranjican-Dobrenović 140. 202 Vrsalović. 228 . 183. 200. nadimak 209 Vukanović 95 Vukasović alias Vukejić o Violini 195 Vukčić 125 Vuketjić 25 Vukić 183 " Vukić de Komaj 183 Vukomilović Vinko 188 Vukoseo (Vucoseo) 227 Vuković 12.Voviseto 107 Vragadinac. 186. pop 140 Vragnizani 140 Vragnizano 140 Vragnizanus 140 Vrančić 644 Vrandečić 161. 158. 196. 138. 17. 229 Vrdol 204 Vrdolca 104 Vrdol jak 148 Vrgorac 206 Vrh 53 Vrhbrača (Vrh Brača) 17. 158.. 207 Vojnović. dr. nadimak 32 Vunačić 216 . 190. 125 Vučić-Meštrović 231 Vučić seu Pujin 107 Vučić Šimun 121.

26. conte 13 Zadar 56. 27. 167. nadimak 176 Zembov 27 Zeparnich 186 Zerno. 208. 221. 189. 141 Vušković alias Gundulaj 108. 103 . mistro 89 Zubotovi. 52 Zoranović 42 Zoranović-Sarić 42. 116 Zagvozd (Zagozd) 43. 140. 160. 113 Vušković Ivan 106. 180. 66. 108 Zago 113 Zagomilje 207 Zagora dalmatinska 113 Zagorje 94. nadimak 192 Zochnich 117 Zogačić Marko 121 Zoge. nadimak . 142. 139. 211. nadimak 73 Zanetović 122 Zaniko. nadimak 202 Zelenko. 99 Zuanić alias Marinović. 190. nadimak 176 Zečić. 191. nadimak 218 Zared 73 Žaro 73. 69. nadimak 123 Zorzetić 217. zidar 89 Zaneto da Venetia 215 Zanetovl. nadimak 64 Zudenigo 117 Zuić 113 Zuić Miho 113 Zulinovich 180 Zuppanei alias Zupanić 45. nadimak 35 Zoje. 224 Vusius 224 Vusj alias Vužić 45 VuSković 105. 172 Zuppaneo (Zupaneo) 47. 59. 224 Vužić alias Marinković 216 Vužić (Vusio) Ivan 224 Vužić Simun Vužić (Vusio) Vicko 224 W Wlich 132 Wragnizan-Dobrinovic 170 Wragnizan-Mladineo Nikola 17 Z Zaborović 110 Zaccaria (Zakaria). 235 Zorzin. nadimak 122 Zuanne de Cosmo 215 Zuanić 28. 212 Zagvozd stan 7. ' 22 Zuvančić. 208 Zagračišće 7 Zagreb 109. nadimak 194 Zelanović 151. 77 Zastivanje 133 Zastražišća (Zastražišće) 56.67. 233 Zavala 164 Zažablje 208 Zazubići 132 Zec. 106. 201. 158. 207. 148 Vušković Nikola 106. 219 Zečak. nadimak 84 Zlatar 202 Zlatarić 122 Zlopolje 193 Zmaelo (Izmaelo) 171 Zmajiio. 52 Zoričić 158. 164.Vuragnizan 140 Vurandečić 167 Vuranjican 107 Vusich detti Vusio 222 Vusio 189. 52. 218 Zaglievich 105. 200 Zala Glava 7. 137.163 Zaninović 188 Zaostrog 28 Zaratin. 205 Zanchi Anton. nadimak 152 Zorančić 16. 117 Vušković Juraj 105. nadimak 83 Zrno. Zoričić-Kovačić 167 Zorini. 141. 98. 117 Vuzičić 216 Vužić 216. 65. nadimak 36 Zeke ja. 183. 132. 218 Zadrani 13 Zadvarje 136. 143. 172 Zuppaneo-Zupanie 170 Ziistinjani (Zustignan) Sebastijan 13. 210 Žele. nadimak 61 Zmijanci 213 Zmojar. 157 Zala Glava istočna 157 Zambotić 25 Zanchi89. 143. mistro 113 Vušković alias Vlašić 107. nadimak 86 Zovko 172 Zovko Štipan 172 Zrakovica. 221. 45. 107. 158. nadimak 194 Zorotovi. 190. 173. 76. 113. 1. 197 Zakaria (Zaccaria) 171 Zakučac 46. 235 Zorzi da Makarska 235 Zorzić 235 Zorzić seu Lukrić 217. nadimak 84. 167. 19. nadimak 224 Zuvanić 25. 113 Vtišković alias Sorinica. 117.

158. 235 Znve 16. 205 Zuvančić. nadimak 85 Zuvinić-Ture. 43 Zivić alias Pekasović 43 Zivić alias Selčanović 27. 213. 49. 170. 149. 55 Zanić. 172 Zura. pop 213 Zarković Simun 213. nadimak 220. nadimak 75. 205. 64. pop 103 Zuvetei 148. 172. 53 Zuvetić 13. nadimak 85 Zuvinić-Bakalarić. 36. nadimak 175 Zrnovica 83 Zujelac. pop 43 Zivić alias Grimanović 43 Zivić alias Kenjac 28. 2!4 Zarković Stjepan. 140. 43 Zivić. nadimak 194 Zurnata' 36. 36. 122 Zvanić alias Delijić 89 Zvanić alias Marinović 89 Zvanić alias Petrna 89 Zvanić-Ćipiko 89 Zvanić Frane 81 Zvanić detto Marinović 84 Zvanić Ivan 46 Zvanić-Krilo 116 Zvanić Sebastijan 81 Zvanić seu Krilo 89 Zvanić seu Perić 89 Zvečani 50. 27. 50. 172 Zuvetei. 81. nadimak 85 X Xupanovich de Xupagnaz 172 Xarcovich 228 Xarcovich Orsola 227 Xeneralich 63 Xlesevich Jurai 149 Xopanich 52 Xuvetich Michaelis 148 Xuvich Cosma 53 Zbornik zn nnrodni život i običaje 20 305 . 43. H l . 82. 203. nadimak 167 Židov 92. 23. 165. 172 Zuvetić Jerolim. 92. nadimak 219 Zivić 25. nadimak 74 Zeževica 111. 153 Zuljević-Sleško 49 Župa 159 Zupanić 158. 99. 27. 139. nadimak 199 Zuljević 7. nadimak 202 Zarković 172. 126. nadimak 84 Zuvića Dvori 81 Zuvičić 190 Zuvičić alias Kostrić 190 Zuvinić. 144. nadimak 62 Zanetić. 89. 189 Zuvić.Zuvanić Fabijan. 164. 227 Zarković dictus Ursulić 221 Zarković Nikola 213. 201. 183. 111 Žiže. 51. 84. 188 Zivogošće 213 Žiža. nadimak 85 Zuvinić-Banat. nadimak 33. 124. nadimak 224 Zuvanin. 68. 80. nadimak 152 Zmirko. 217 Zuvetić Ciprijan 13. 77. 43 Zivić Mattio 26 Zivić vulgo Griman Zivić vulgo Vuk 43 Zivković 90. 214 Zepo. 53 Zuvić sive Baloga 80 Zuvić sive Martić 126 Zuvić vulgo Griman 39 Zuvić-Zrinović. 148 Zuveteo 27. 209 Zuveteus 172 Zvančić 67 Zvanić 13. 90. 222 Žalo 16. 156. 179. magistri 36 Zuvić. pop 172 Zuvetić (Zuetić) Juraj 1/2 Zuvić 16. 149. 220 Zuvić alias Baloja 69 Zuvić alias Grimanović 39 Zuvić-Butor 36 Zuvić detto Baiogia 80 Zuvić-Kućin 64 Zuvić Kuzma 51. 130 Zegez 28 Zilić 216 Zimraković 152 Zi-tković 90 Zitković-Arambašić Ivan 90 •' Živac. 172. 113. pop 156 Zuvetei alias Zuvetić 45. 148. 103. 87. 40 Zustin 190 Žute Nikola 214 Žutić 204. 179 Zgorac.

. pastirski stan . . 1941. 1589. .SADRŽAJ Stranica Predgovor . . . 25 Popis pučana koji su g. . 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 SMRKA 55 Sadanje porodice — Bilješke 55 MILNA 55 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 55 — Prezimena Milnarana u isrpavama prije matice — Sadanje porodite 56 — Izumrle ili iseljene porodice 64 — Literatura i bilješke 67 POTHUME 68 Sadanje porodice — Bilješke 68 BOBOVIŠĆA 68 Prezime prvih 20 godina matice — Popis bratima g. 5 RAZVOJ NASELJA 7 Literatura i . . . . .. . . . . . '• 73 Sadanje porodice 73 — Izuimrle ili iseljene porodice u Bobovišćima i Ložišćilma 77 LUKA BOBOVIŠĆA 80 Sadanje porodice — Literatura i bilješke za Bobovišća. — Stanovnici pustinjačMh (manastira u bračkim župskim knjigama 49 — Sadanje porodice — Izuimrle i iseljene porodice — Literatura i (bilješke — Diračevluka 50 PLANICA 51 DRAČEVICA 51 Sađanje porodice 51 — Literatura i bilješke 53 BLACA 53 Literatura i bilješke 53 OBRŠJE 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 DRAGOVODA ' . . . u vezi s bračkom galijom 2 6 — Sehiera reale — Porodična prezimena prvih 20 godina ma­ tice 27 — Sađanje porodice 29 — Izuimrle ili iseljene porodice 36 — Literatura i bilješke 43 Lirica. . . 1760. iz Bobovišća i Ložišća 69 — Sadanje porodice 70 LOŽIŠĆA . 47 MURVICA 48 Poznati svećenici upravitelji u Dradevluei i Silvij« — Murvica g. 25 NEREŽIŠČA . primali sol. . — Popis vlasnika pašnja­ ka (g. Ložišća i Luku 80 306 . . . < . 1625. .bilješke 19 PORIJEKLO STANOVNIŠTVA . . 1574. . . pastirski stan 47 Bilješke 47 Požeženik. . . .) 25 — Popis pučana g. . . .

. 1729. 120 Popis pučana g. 1-574. do g. . iz knjige bratovštine 98 — Prezimena izbornika koja su g. pastirski stani . 1790. (anagrafa) 159 — Sadanje porodice — Iseljene ili izuimrle porodice 168 — Literatura i bilješke 172 Pastirski stani 173 Prijević — Putvine — Kruška Stupa — Karavana 173 PRAŽNICE . — Popis od g. . i729. . . 98 e Donjohuimčanjani u ispravama ili knjigama — Popis imena ofi g. u vezi regrutacije za bračku galijiu •— Porodična prezimena prvih 20 godina imatice 82 — Sadanje porodice 83 — * Iseljene ili iziumrle porodice 90 -— Izumrle porodice iz Splita i. . koji su primali soJ 158 — Popis pučana g. . . 1723. u vezi s bračkom galijom — Schiiera real© — popis porodica g. 173 Pražničani u pučiškoj matici prije početka prazničke matice 173 — Prezimena prvih 20 godina matice — Popisi pučana ig.oko­ lice koje nisu stalno boravile u Sutivanu 95 — Literatura i bilje­ ške 97 DONJI HUMAC . — škripi jani u ispravama prije matice — Porodična prezimena prvih 20 godina matice 121 — Sa­ danje porodice 122 — Iseljene ili izumrle porodice 126 Lite­ r a t u r a i bilješke 128 SPLITSKA . . — Prezimena prvih 20 godina matice 106 — Sadanje porodice 108 — Izumrle ili iseljene porodice 113 — Literatura i 'bilješke 117 MIRCA 118 Mircanjani u' ispravama —. . 1625 u vezi s bračkom galijom — Prezimena <spoimenuta prvih 20 godina matice 133 — Sadanje porodice 134 — Izumrle ili iseljene porodice 141 — Literatura i bilješke 148 DOL 148 Prezimena iz Dola u ispravama prije imatice —• Porodična prezimena spomenuta prvih. prije sačuvane matice 81 — Popis pučana g. 20 godina matice — Sadanje porodice 149 — Izumrle ili iseljene porodice 152 — Literatura i bilješke 156 BEŽMEK. 1795. u vezi s bračkom galijom — Sadanje porodice 174 — Izumrle ili iseljene porodice 178 — Literatura i bilješke 183 Gomilica -— Zagračišće.Stranica SUTIVAN 81 iSutivanjani u ispravama i dr. prije početka matice 104 — Popis pu­ čana g. 1777. u vezi! a bračkom galijom — Prezilmena u knjizi skonjidana do g. . privremeni stan 184 307 . 1625. 1574.Sadanje porodice 118 — Nedavno izu­ mrle ili iseljene porodice — Literatura i toilieške 120 < . 157 Bilješke 157 PUČIŠĆA ' 157 Porodična prezimena prvih 20 godina matice — Popis pučana g.ŠKRIP . . predstavnika porodica 105 — Iz knjige sikonjidana od 1729. 1625. 129 Splitskarska prezimena u imatici škripa — Iz škripske knjige •mrtvih — Sadanje porodice 129 — Izumrle ili iseljene porodice — Literatura i bilješke 130 POSTIRA 133 Popis pučana g. . 1625. birala župnika u Donjem Huimcu — Sadanje po­ rodice 99 — Izumrle ili iseljene porodice 101 — Literatura i ibilješke 103 SUPETAR 104 SupetranL u ispravaona i dr. u vezi s bračkoim galijom. 1625. . koji su primali sol 120 — Popis pučana g. 1625. . do 1747. ..

. Toma 197 Podsmrčevik 197 NOVO SELO . . . 1625. .199 Preziimena prvi put spomenuta kroz prvih 20 godina selačke matice Prezimena Oklađana u povaljskoj matici 199 — Sadanje porodice — Literatura i bilješke 200 POVLJA 200 Preziimena prvih 20 godina matice 200 — Sadanje porodice 201 — Izumrle ili iseljene porodice -— Literatura i bilješke 203 SUMARTIN 204 Preziimena spomeniuta prvi put prvih 18 godina stare matice 204 — Suimartlnske anagrafe — Sadanje porodice 205 — Izumrle ili ise­ ljene porodice 210 Rasotica 213 Literatura i bilješke 214 BOL . . . 184 Gornjohumčanjani u ispravama. u vezi s brač­ kom galijom 217 — Sadanje porodice 218 — Izumrle ili iseljene porodice 225 Podborje 235 Sadanje porodice — Literatura i bilješke 235 INDEKS 808 . . 1574. 189 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 189 — Prezimena s napomenom iz Selaca iz drugih bračkih matica. . đo 1916. — Popis pučana g. . pastirski stan 18& Brizić. -. . • . u vezi s bračkom galijom 184 — Sadanje porodice 185 — Izumarle ili ise­ ljene porodice 186 — Literatura i bilješke 188 šala. . 1625. a kojih nema u Selcima — Statistika od 1914. . pastirski stan 18& SELCA . . koji su primali soil na Bolu 215 — Prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina matice 216 — Popis pučana g. g. iz Selaca i zalelaika 191 — Sadanje porodice 192 — Literatura i bilješke 196 ČOBANIJA 197 Zagvozđ -— Nagarinae — Nakal — Osriđci — Nasefla 197 Sv. .Stranica GORNJI HUMAC . 19S Novcselačka prezi'mena prvi put spomenuta kroz 20 prvih godina selačke matice — Sadanje porodice 198 pklad . . . 215 Prezimena iz Bola u ispravama — Prezimena pučana g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful