ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA KNJIGA 34 Antropogeografska Ispitivanju

Uredili: AKADEMIK DRAGUTIN BORANIĆ i PROF. Dr. IVO RUBIĆ

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I U M J E T N O S T I U ZAGREBU

ZBORNIK
ZA NARODNI ŽIVOT I O B I Č A J E J U Ž N I H SLAVENA .

A

G R E 5 0

B

1 9

i

Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb, Fraakropanska 12

PREDGOVOR
Po Braču sam prikupljao podatke od god. 1930. do 1938. Obišao sam sva bračka naselja nekoliko puta. U mnogima sam bio u više mahova i sakupio mnoštvo različnih podataka o porijeklu stanovni­ štva, o mjesnoj predaji, lokalitetima, crkvištima, crkvicama, naselji­ ma, stvarima materijalne kulture, tipovima kuća, kućica, poljskih skloništa, torova, o zanimanju stanovništva, načinu života, vodama, vododerinama, djelovanju egzogenih sila, obradljivom i neobradljivom tlu, sastavu zemljišta i t. d. Posebnu sam pažnju posvetio istraživa­ nju porijekla stanovništva i razvoju naselja. U ovoj je knjizi govor o porijeklu porodica i na nekoliko- sažetih stranica o razvoju naselja. U vezi s istraživanjem Brača objavio sam različne članke u revi­ jama i u splitskim novinama, na pr. u splitskom listu »Novo' doba« : Bogomilstvo na Braču (Božić, 1930); Ruska okupacija Brača 1806./7. (Uskrs, 1931.); Ribarstvo na Šolti 1874. .(br. 20, 16. V. 1932.); Ru­ ski i francuski pisci o Rusima na Braču 1806.-7. (Uskrs, 1932.); Po­ buna pučana protiv plemstva na Braču 1797. (Božić, 1932.); Stare crkvice i naselja na Braču (br. 302, 30. XII. 1933.); Naseljavanje i razvitak naselja na Braču (br. 97, 25. IV. 1936.); Iz prošlosti Brača. Nekoliko podataka o kužnim bolestima na Braču (br. 214, 12. IX, 1936.); Novija istorija kroz sutivanske arhive (br. 305 od 31. XII. 1936.); Veliki Petak 1936. i 1937. na Braču (br. 83, 10. W. 1937.); Postanak Splitskih Vrata i Mrduje (br. 130, 8. VI. 1937.); Brački pjesnik Ivan Ivanisevic 1608.—1665. (Božić, 1937.); Splitski pjesnik \ Jerolim Kavanjin na Braču 1641.—1714. (Uskrs, 1938.); Na Viđovoj gori Ibr. 174, 27. VH. 1938.); U posjeti bračkoj starini (br. 185, 9. VIII. 1938.); Bratovštine u Sutivanu na Braču (br. 108, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti do 1642. (Božić, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti poslije 1642. (Uskrs, 1940); Bračka proza Vladimira Nazora (br. 284, 30. XII. 1940.); Pabirci iz bračke prošlosti (Božić, 1940.); Da li su neki dijelovi Brača pripadali split­ skoj diecezi? (br. 105 bilo napisano za uskrsni broj 1941.). Za podmirenje troškova prigodom mnogobrojnih pješačenja i pu­ tovanja paroibrodom, konjem i autobusom dužan sam zahvalnost upra­ vi »Austra^janske zadužbine za antropogeografiju, sociologiju i eko­ nomiju« (Beograd), što mi je u dva maha dala po 1.000.— din., i to g. 1930. i 1938. . 5

Zahvalan sam i mnogim Bračanima, napose onima, koji su mi najpripravnije omogućili, da sam mogao pregledati crkvene knjige bračkih župa, i to knjige krstenih, krizmanih, vjenčanih i umrlih, po­ negdje knjige bratovština (Sutivan, Donji Humac, Pražnice), anagrafe (Nerežišća, Milna, Pučišća, Sutivan, Sumartin) i bilješke o skonjidanu' (Sutivan, Supetar). "Km sam se knjigama u ovu svrhu prvi poslužio, i to obilno, kako se vidi iz podataka u knjizi. Premda bi neke matične knjige starih župa trebale sezati bar od g. 1579., ipak ih sada nema. Godine 1579. veronsiki biskup Augustin Valiero odnosno1 članovi njegove pratnje posjetili su sva bračka na­ selja. O tome imamo opširan izvještaj (Croatia sacra, for. 5. Zagreb 1933., str. 62—88). Izvještaj konstatira, da se u Dolu, Škripu, Do­ njem Humcu, Nerežišćima, Bolu, Pralžnicama i Pučišćima nalaze knji­ ge krstenih i vjenčanih, a u Gornjem Humcu> da ima listova, na ko­ jima se bilježi o krštenjima s kumovima i svjedocima. Prema, tome, sve ;su ondašnje bračke župske crkve vodile svoje matične knjige. Vizitator Valiero odredio je, da se uvedu i knjige za opis porodica i duša, i da se listovi u Gornjem Humcu uvezu. Na svojim putovanji­ ma po Braču našao sam samo.ove matične knjige: 1. Nerežišća imaju od g. 1655., 2. Dračevica nepotpune od g. 1768., 3. Mima od g. 1698., 4. Bobovišća od g. 1691., 5. Sutivan od g. 162'2., a za starije je u knji­ zi bratovštine zabilježeno, da su spaljene zbog kuge g. 1635., 6. Su­ petar ima fragmentarne knjige od g. 1747., a starije je uništio požar crkve g. 1729., 7. Škrip ima nepotpune, i to umrlih od g. 1628., a krstenih od g. 1630., 8. Postira od odcjepljenja od dolske župske crkve g. 1584., 9. Dol od g. 1677., 10. Pučišća od odcjepljenja od prazničke župske crkve g. 1566., 11. [Pražnice od g. 1590., 12. Gor­ nji Humac od g. 1770., 13. Selca od g. 1747., 14. Povija od g. 1723., 15. Sumartin od g. 1665. s prekidom g. 1683.—1777. i 16. Bol od g. 1603. Ostala župska središta imaju samo novije matične knjige iz XIX. ih XX. vijeka. Za Mirca se veli u bilješki župskog arhiva, da su crkvene knjige uništene od požara g. 1854. za župnikovanja Kargotićeva. O pučišćim matičnim knjigama govori bilješka u župskom arhivu svojedobnog župnika Andrije Ciccarellija, da, su se knjige bile izgubile god. 1723., i da ih je pronašao g. 1816. kod potomaka župnika,Jerka Tomicea. Služ;o sam se i drugim knjigama/ štampanim i rukopisnim, što navodim u noti na kraju svakoga odjelika. Moj je rukopis otipkan u srpotijui-g. 1939. i poslan Jugoslaven­ skoj akademiji znatnosti i umjetnosti na početku god. 1940., ali zbog ratnih dogođaja knjiga, nije mogla dosada izaći. Stoga treba uzeti u obzir, da su podaci predratni, te da se izmijenio broj porodica ti po­ jedinom naselju, jer su se neke porodice već iselile, povećale se ili izumrle. Gdje sam, došao 'do novijih podataka, iznio sam ih u bilješci, a nešto i u tekstu. Split, mjeseca lipnja 1948. ' Prof. Aiiiđire. Jutronoć 6

Na sjeveru između Šolte i Splita nalazi se Splitski kanal.omiškom kopnu Brački ka­ nal. 1931. Osritke. na sjeveroistoku prema. Kruška Stupa. Prema tome nazivaju i otoke. Suimartin. Smrki' i u bežmečkom stanu Pod Gažul. a donekle i Dragovođa. spalili najveći dio kuća u Selcima. Pražnice. grupa Bežmek. Bobovišća i Ložišća. Gornjem Huanlcu. Rasotica i Oklad. PRVI DIO RAZVOJ NASELJA NA BRAČU Brač je najveći dalmatinski otok. a na zapadu ga odva­ jaju od Šolte Splitska vrata. a također znatan dio u Pučišćima. jPražnicama. U bračkom su primorju: Sutivan. Dva pastirska stana Zala Glava iui grupi! Bežmeka utrnula su smrću staroga Gospodnetića-Bežmeka i. Povija. Zagvozd i Nasela. dvojice njegovih sinova poginulih u NOB-i. Smrka. Splitska. Požeženik. Dol. Obršje. zaselke i pastirske stane. Novom selu.. Supetar.edno'ni porodicom Dračevluka (obitelj Žuljević). Nerežišća. 1944. Milna i Luka Bofoovišća. Od bombardiranja su najviše stradali Sumartin i Su­ petar.50 km 2 . Brizić. Podborje. Bol. Planica. osim kod Bola1. Blaca (eremitaža) i Sv. Gornji Humac. drugi Brač (Hvar). jedna se obitelj naselila u uvali Farska. Tu je i manji školj Mrduja. Uglavnom je vapnenačkog sa­ stava. Donji Humac. Zaseoei nedaleko od: obale i unutrašnjosti jesu: Pothume. Selca i Novo selo. ima 17. # 7 . Nakal. Površina mu je 394. Susjedni primorci. Diračevici i na Bolu. 1943.331 stanovnika 2 . Poštara. Štala. (Putvine. Prijević. Zbog talijanskog i njemačkog paljenja raselilo se skoro posvema Podborje i Obršje. Škrip. u unutrašnjosti su: Dračevica. Diragovoda. Podsmrčevik. Varošice i sela nalaze se na morskoj obali. Današnja naselja na Braču možemo* podijeliti na varošice i sela. treći Brač (Vis) i četvrti Brač (Korčula). kao: prvi Brač (Brač). Murvica. a naročito Splićani često nazivaju stanovnike sredinjodalmatinskih ili neretljanskih otoka imenom Bračani. Okladu. Osim toga su Ta­ lijani g. Za'gračišće. Pučišća. Toma (obitelj Gluščević). Posebna su naselja s j. grupa Karavane. Po popisu od god. i Nijemci g. Nedaleko od mora nalaze se Mirca. Nagorinac. Jako je oštećena i planinarska kuća na Vidovoj gori.. na jugu prema otoku Hvaru Hvarski kanal. Pastirski su stani: Lirica. nedaleko od obale i u [unutrašnjosti.

A ipak je moralo biti naselja prije dolaska Neretljana.. a i za gradnju pastirskih stana. Straževnik. dok je materijal slabih stočarskih sela i zaselaka rasut i nestao. vinograda. a Dol g. 1802. jer su to< bila uglavnom sto­ čarska naselja. Pothume i Straževnik danas ne postoje. Ta sela kroničar poimenično nabraja: Nerežišća (glavno mjesto).Glavne štaci je prethistorijskog stanovništva 3 na Braču jesu: Sv. između god. Dol. pa kod današnjeg Bola9 i »villa rustica« u predjelu Bunja 10 kod Novog sela. ne znamo ništa o starim nase­ ljima na Braču. a porušili prvi put Goti g. kojemu se gro­ bište nalazilo kod današnje crkvice Sv. Hija. Dubravica. Ostali su ponegdje kameni tragovi građevina. a drugi put Neretljani g. da su ga osnovali Grci. kroz više stotina godina. a kazuju nam. Za Nerežišća se iznosi mišljenje. tako mo­ žemo-na osnovu različnih indicija odrediti položaj. v. 8 Međutim. gdje su se mogla nalaziti i ostala gornja sela. 8 . 1405. da je na Braču tada bilo 12 sela. koje je okolnim. jer imamo mnogobrojnih osta­ taka. Ne znamo im ni imena ni položaja. Prema predaji.345. da je u »staro doba« između Selaca i Gornjega Humca bilo još i selo Razdajna. 548. Gradac i Podgračišća. groblje i crkva građena »u živo«. 537. te su kuće vjerojatno bile građene »u mrtvo« (suhozidine). Godine 1111. ili g. osim Škripa. šuma. 938.. Mosula. Haltstatskolatenskom vremenu pripadaju po­ znate gomile. i Rat kod Luke Bobovišća. do danas. najstarije je naselje na Braču Škrip (Scripea). i 100011. spominje se Straževnik i Pražnice s crkvicom sv. Gradac. i J.15 spominje se Dubravica (Dubrovica) i Mošuje (Mosuljica). Mosul jica (Mosula. Iz rimskih — republikanskih vre­ mena. koje bi trebalo tražiti oko zapadnog podnožja Kumačaca (odnosno Pod Mehumace). Nije lako. Mošuje). carskih i kršćanskih ima mnogo ruševina i ostataka. Donji Humac. Kasnije. znademo i iz drugih izvo­ ra. Za naselja. Predaja govori. Jurja 12 . U istom povaljskom inventaru spominje se Gradac. tako isto i drugi grčki predmeti iz ilirskih vremena 7 . pa je lako bilo raznijeti njihovo kamenje. (Podgračišća. Godine 1184. Kako za Pothume. 841 5 . I danas mnogi siromašniji Bračani imaju takve prizemne kuće (potleušice). Grčki novci nađeni su na više mjesta na otoku 6 . Gornji Humac. a vjerojatno Pražnice i Humac 14 . Ta je crkvica s gro­ bljem vjerojatno pripadala selu Pothumu. koje Bračani nazivaju »grčke gomile«4. seljacima ili kasnijim pastirima moglo služiti za omeđivanje pašnjaka. kuće su se rušile same od sebe. Pražnice. Dubravica. god.15 Najstarije sačuvane podatke de Cranchiša (Hrankovića) iz g. 1337. da su rano postala glavno mje­ sto na otoku. Ali seljaci iz Gornjega Brača vele. Pošto' su sela bila napuštena. koja spominje Hranković. 1388. spominje se benediktinski samostan u Povljjma i biskupska palača na Bolu13. koji se nalazi deset minuta zapadno od Donjega Humca. Mihovila. Pothume. o bračkim naseljima štampao je Ciccarelli16 g. od XVI. Škrip »olim civitas«.

gdje ima i rim­ skih tragova. U spomenutom itinerari ju Giustinianovu god. skupa sa suci­ ma i bračkim plemićima Heruzijem Obelganom. Dubravica se spominje i god. na kojemu se nalazi stara crkvica. da je to bio »knežev dvor«.Između Gornjega Humca i Selaca. Gradačka se crkvica spominje u povaljskoj ispravi iz g. 1415. nego članovi njegove pratnje) u svojoj viz. na podnožju brda Gračišća. Sve je građeno u mrtvo. 1553. Pred crkvenim pročeljem ima i lijepih grobova. Giustiniani u svom itinerari ju god.27. u jednoj spomenici Nižet'Jćevoj25. 1802. 1482.19. Na samom vrhu fiznad crkvice primjećuju se temelji zgrade. M. jPrema poda­ cima. Nedije. na zemljištu selačke župske crkve nalazi se crkvica Sv. a u Mošujama vjerojatno MošićL Pođgračišća mislim da su se nalazila u blizini današnjih Selaca. ubraja Gradac -među šest ve­ ćih naselja. Val'er© god. Međutim. na večerine grad'ca 17 . Dobrecom i Čeprnjom Prodanom — dosudio neku zemlju u Gracu18. Vlasništvo je pastirske porodice Trutanić iz stana Nasela. a isto tako 9 . (odnosno 1250. na glavici udaljenoj oko sat hoda od Selaca. da su ruševine kuća Mošuja. Oko crkvice je groblje s velikim nadgrobnim pločama. negdje u predjelu Bun ja. u kojoj1 opisuje sve crkve.): »selo i kapište crkve sv. 1415. na pergameni iz g. Bok. 1553. koja je nekada bila poznata pod imenom Sv. Brežuljak.20. 1482. Marije. 1184. Miholić i Hropanić. u kojima su središta mjesnih sudaca21. Možda je tako mislio i Ciccarelli god. crkvice i na­ selja.u popisu fideikomisa Nižetića g. Ciccarelli drži. već spominje samo crkvicu Svih Svetih u gornjohumačkoj župi. Mjesto se spomi­ nje i u reformacijama bračkog statuta između g.itaciji. Marije od Gra­ ca u gornjo-humčanskbj župi22. u Dubravitci je živjela poznata poirodica Petrulli-Nižetić. U spisima opatije čita se. jier su se tu sastajali u skupštine 23 . građene u živo. za koju mi prisutni čobanin Trutanić reče. da je mletački vikar g. 1288. Na za­ padnoj strani i do obronka ima porušenih koliba. Marie do gum'na. biskup veronski Valiero' (koji nije lično pohodio otok. Oko 5 km jugoistočno od Gornjega Humca nalazi se na pod­ nožju Birkate crkvica Svih Svetih u blizini starih nestalih naselja Mošuje (Mosuljice) i Dubravice.26 Danas je svud uokolo crkvice pro­ strano groblje s većim brojem dugačkih i debelih kamenih nadgrobnih "ploča. 1415. Vrsalović 24 nalazi ova dva naselja u vezi s crkvicom u jednoj pergameni iz god. ne spominje selo Gradac.'s ovećim vratnim kamenima. i 1420. »mirina«. za koje vele. među šest većih bračkih naselja (u kojima su središta mjesnih sudaca) ubrojena je Mosuljica. već samo crkvicu Sv. Nekoliko stotina koračaja jugoza­ padno* vide se kameni ostaci. To se može utvrditi po različnim bilješkama. u predjelu Dubrava tragovi Dubravice. porodice Hranković. 1388. i . ne go­ vori ni o jednom ni drugom selu. a prema sjeveroistoku. Međutim. 1579. da je središte neret­ ljanskog Brača bilo oko Graca. naziva se imenom nestalog neretljanskog naselja: Gradac. Izgleda da su u Gracu bile oko g.

Jurja. »filia Gregoria da Craina«. 1576. l i l i . pa se zbog toga Straževnik god.misli i Ostojić28.—1436. Jurja bila je zajednička za sela Pražnice i Straževnik. Straževnik je u početku bio župsko središte ne samo za Pražnice. obnovljeni povaljski ma-. Da je neko naselje i nastalo. 1566. uzalud nastoji odcijepiti. Uzrok treba tražiti u gusarenju Omišana. spominju se neka prezimena s napomenom »iz Straževnika«: g. 1580. prestrašeno 1 i obezglavljeno. Sto godina poslije. Vladković. Pražnica i Straževnika. župnik je Marin god. raseljavanju i nestanku nekih naselja bračke unutrašnjosti.. Mjesto se spominje u jednoj ispravi god. koje je živjelo u unutrašnjosti i kojemu je glavno zanimanje bilo stočarstvo. ni jedno nam naselje nije poznato u bračkom primorju. Klementa i Sv. na Braču su jako harale kožne bolesti.32 Za druge kuge g. god. Klementa i Sv. koja. i XVII... kao na pr. Iz ove prve periode. da se nalazilo najistočnije. v. j . Klementa. v. 1461. Straševnikom odijele od prazničke župe. a crkva Sv. naročito pošto je oko g. Međutim su. 1568. Straževnik se spo­ minje i god. kum kle­ rik Pojdanović i kum Garguričić. s t a n o v n i k a i mnogo životinja. 1405. god. ponovno je izginulo mnogo naroda i propalo' mnogo dokumenata. prenio župsko središte u Pražnice31. nije bilo nikada brojno1. God. 10 . veli Cranchis. do god.—1427. v. Od kužnih bolesti stanovništvo je bilo uvelike prorijeđeno. a u Pučišćima Bernardin Brodić). 33 Bračko stanovništvo. Shvatljivo je. v. U inventaru od god. 1579. sve više opadao.30. Kako je Straževnik u XV. U blizini je i orkvica Sv. t. već i za ono stanovništvo koje se spu­ štalo k morskim uvalama u Pučiški Dolac i Stipahsku Luku. 1425. bilo bi sigurno od gusara opljačkano. umrlo je d v i ­ j e t r e ć i n e . 1467. Jurja ustupi pučiški župnik prazničkoj župnoj crkvi. XVX v. ali da ostane i nadalje isti župski distrikt sa dva župnika (u iPražnicama Juraj Drivodilić. Vlatković i Kuščić. te napadali otoke i mletačku robu. v. Kuščić. Jurja. te je napu­ štalo svoje kuće i svoja sela. 31 U (pučiškim župskim knjigama u XVI. 1434. kad je na njemu i onako ostalo malo staroga stanovništva. da se Pučišća sa. da su ti događaji teško utjecali na ljude i da u tome treba tražiti početni uzrok slabljenju. g. sastanu se pred­ stavnici Pučišća. opustjela Stipanska Luka. njegovo1 pristanište. koji su u Bračkom kanalu naslijedili neretljansku tradiciju. 1454. god. 1444. 34 da ga ima oko 6. I sam Hranković imenuje ovo naselje u svojjim frag­ mentima na posljednjem mjestu. se seljaci iz Straževnika sve više preseljavali u Pučišća. crkve Sv. 1411. 2 9 . djevojka Garguričić prilikom udaje i Kuščić. Od kuge. Straževnik se nalazio iznad Pučišća između Gornjega Humca i Pražnica kod crkvice Sv. Dvadesetih i tridesetih godina XV. brojnim bje­ guncima. govori se o Straževniku s crkvama Sv. što bi također moglo značiti.000. pop Joannes Mariani. pa kad se stanovništvo posve spustilo k moru. Stoga je Brač i mogao' dati sklonište u XV. te dogovorno odrede. 1288. je kosila g.

ktomu. sela u unutrašnjosti počeše sve više propadati. žito mu dostaje tek za nekoliko mjeseci. i prve polovine XVI. Pučišća i Povalja. veli.nastir. Do­ nji Humac. Brač. Kuga i raseljavanje porazno su djelovali na mnoga stara naselja. 1280. i tako su mogla odsele da niču stalna naselja u brač­ kom primorju. težaci podizati primorske vinograde i bez straha se baviti ribarstvom.35 a g*. Godine 1426. Veći broj plemića nabavlja svoje bro­ dove. pa valjda i svojih ljudi.42 Dakle. ima 21 uvala. a radi vina pristaju u bračkim morskim uvalama strani bro­ dovi. Sedam uvala. Međutim. brašno se može lakše nabavljati i dovoziti sa dalmatinskoga kopna. u kojima su središta mjesnih sudaca: Nerežišća. 41 Svi se mletački izaslanici druge polovine XV. U njih se mogu sklanjati lađe. 1462. Giustinian spominje g. v. za kratko vrijeme došao pod vlast Vene­ cije. i neki morski hajduci. Ali zato ima stanovništvo' veliku^ korist od sto­ ke. 1444. 1553. jako su stradala. koja su bila nastala u okolici današnjih Pučišća. OmišaniL nisu [mogli sami gusariti. šest bračkih naselja. 1325.prešli u Pražnice.. v.. 1240.36 Pošto su navale učestale. ali samo u 7 od njih ama nastavanih kuća.. primorska sela Stipanska Luka i Bučiški Dolac. ali su zato Primorci nastanjeni između Cetine i. slažu u tome. Stočari iz unutrašnjosti mogli su.37 Prema tradiciji. 1184. da na Braču ima 12 naselja MI unutrašnjosti i da je stanovništvo' rijetko naseljeno.000 stanovnika. Razvila se ogorčena borba. u Donjem Humcu za Donji Humac. nije jače namnožilo. koji se tada nala. Pošto su se stanovnici iz unutrašnjosti Brača počeli spuštati k moru i naseljavati morske uvale. Pražnice »Superior«. a seljaci iz Stipanske Duke u Straževnik.. Supetra. vijeku spalo na oko 2. povaljski benediktinci u drugoj polovici XIV. koji je stradao nekoliko puta. i negdje na istoku (Gra­ dac?) za ostala gornja naselja. v. te se ni početkom XVI. još su i sad važ­ nija mjesta — pored nečitljivog Bola! — samo u unutrašnjosti oto­ ka. 1350. Mosuljica i Gradac. Splitske. Sutivana. a njegovi stanovn'ici u borbama s Omišanima osiromašeni.39 koja je mogla biti utvrđena. jer je tu biiskiup imao imanja. Neretve napadali Brač. Na-nj navališe Omdšani g. na Brač počeše dala&iti u većem broju i sta­ li . (Postira. pa su stanovnici tih sela bježali u okolna brda. i 1294. 38 U bračkom primorju spominje se u to doba jedino zgrada hvar­ skoga biskupa na Bolu g. v. Padom Omiša u mletačke ruke (god.40 Kako otok ne daje dovoljno živežnih namirnica. spominju se na Braču tri sjedišta mjesnih sudaca: u Nerežišćima za Nerežišća. Škrip i Dol. Dol (Ciccarelli čita: Bol). Iako je stanovništvo zbog kuge u XV. se s većom sigur­ nošću približavati moru.) prestaje gusarenje omiških gusara. napuštaju beneficij i samostam. bijaše od Primoraca i izbjeg^ih Omišana sasvim opustošen. za koje Giustinian veli da u njima ima nastavanih kuća. pravi su embrioni današnjih primorskih naselja na Braču: Bo­ la. Kad je Omiš g.zio u venecijanskoj vlasti. te su oni iz Pučiškog Doca .

Pučišća. Pražnice 230. jer. 1579. Nekoji su iz Bosne i Hercegovine pre­ bjegli direktno na Brač. Mirca 12.— 1489!). sela u bračkoj unutrašnjosti. Postira oko 100. Valiero zna samo za njihove crkvice. te nam o tome ostavio izvještaj. koje su vjerojatno Sara­ ceni porušili god. Iz preostalih starih naselja nije iselja­ vanje bilo jednako znatno. Razdajna). da je na jače bilo iz Gornjega Humca. trebalo bi uzeti. Dok su se u bračkom primorju podizala nova primorska nase­ lja. Giustinijanu. odakle odoše Vukovići u Selca. Dubravica. Bol je nastao u blizini staroga naselja. Škrip. od pričesti 140. Supetar oko 60. a nekoji su došli na Brač preko Poljica. Kukretić-Č-karelović (1463. Gospodnetići u Dol. Gradac. d. on pritom nikako ne spominje. 1405. Sutivan je tada. a možda i druga još manja. 872. u 12 . a bila su poznata god. Škrip 200.novnici iz unutrašnjosti Balkanskog poluotoka. Gornji Humac. koji su s vre­ menom bili primljeni u bračko plemićko vijeće. Mirca. morala su nazadovati. Donji Humac 70. Stanovništvo se iz tih naselja selilo iz Donje­ ga Humca u Sutivan. Hrankoviću i god. Nerežišća 500. kojih je nestalo. a vjerojatno i u Gornji Humac. nastojalo se odcijepiti od ma­ tične crkve i osnovati svoju posebnu župu. prorijeđena kugom i raseljavanjem. 1579.. Pothume i Straževnik. Već smo prije rekli da je veronski biskup Augustin Valiero po­ hodio'god. kao i oni koji nisu bili primljeni u vijeće. iz Dola u Postira. hvarsku diecesu i poislao članove svoje pratnje na Brač. iz Straževriika. Jedini je izuzetak Gradac. što su neka istočna sela posve opustjela i nestala. Za ostala bračka naselja uzima broj stanovnika po pričesti. doseljeni Čikarelovići iz Mošuja preko Gornjega Humca u Pučišća i t. Nerežišća. iz istočnih naselja prema Bolu i Selcima. a kasnije i preko Makarskog primorja. imao oko 150 sta­ novnika. Vrsaiovići u Povija i Selca.43 Mnogi »originalni« brački plemići. iz Škripa u Splitsku i Supe­ tar. spominje Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo.44 On spominje na Braču nova naselja i samo neka stara. 1184. iz Nerežišća u Supetar. a Splitska 5 kuća. eremitaže. Turska opasnost sve se više približavala Jadranskomu moru. Da dobijemo približno točan broj. Splitsku. Mošuje (Mosuljica). i to Sutivan. Gornji Humac 120. Supetar. Spominje se u srednjem vijeku god. te su Bosanci i Hercegovci bježali na mletački teritorij. Dol. Pražnice. Dol je imao god. po njemu. Pučišća 250 i Bol 400 seljaka i se­ ljanki. ali se čini. Bol i Milnu. Prema Valeriju. porijeklom su doseljenici. kojemu su nestalom naselju te crkvice prije pripadale. Mirca i Supetar. Gornjega Humca i Pražnica u Pučišća. koja su vjerojatno opsto­ jala (kao na pr. Bol i pustinjačke manastire na južnoj strani otoka. da se pričešćuje oko % stanovnika (osim djece). Nažalost. 1553. Postira. kao: Podgračišća. nabrajajući crkvice u gornjohumcanskoj župi. Od starih naselja. kao na pr. Stoga nije ni­ kakvo čudo. Donji Humac. Čim bi se novo naselje ojačalo.

Anđrijević-Ivelić.vezi sa sastankom predstavnika crkvenih i otočkih vlasti. kulu. Njima je brački rektor (knez) Mlečanin Zakarija dao god. To su bili: Žuveitići. Davidović. koji su obra­ đivali imanja biskupska i posjed bračke komune. 53 a god. Vjerojatno je bilo težaka. Pučišća se kao luka nekoliko puta spominju m starijim isprava­ i ma. na obalama Brača kod današnjega Bola. nije jasno. gdje je bilo sakupljeno 400 Poljičana. govori se i o selu »'actum in V i l l a Boli in Palatio. U jednoj ispravi iz god. Bokanići. Ivana i oko crkvice. gdje mu se poklonilo bračko plemstvo. 1512. gradi u uvali pri moru kuću-kulu Jakov Nadali-Božičević. Na sastanku predstavnika JPučišća. Pražnica i Straževnika god. 49 Sutivan se ^proteže zapadnije od današnje crkvice Sv. koja i danas stoji ii vlasništvo je porodice Eić. Katkovići i Biletići. iz god. Novi je manastir podignut na ostacima stare biskup­ ske zgrade. kojima su kuće u Pučiškom Docu bile podalje od mora. gdje je u predjelu Mostir god. sagradiše kasnije stojne kuće pored morske obale. Caparnići. ukupno' 13 kula. Posinkovići. v. Nekoje po­ rodice.47 kralj Andrija II. 1487. Aquile. god. te ga opskrbilo vinom. Ivana) iz VIII. 1462. Da bi ugušio hvarski piučki prevrat god. Mlađinić. Čipičić i Bokanić. putujući u Svetu Zemlju zaustavio se god. 1217.: »in Boli in Episcopatu«.51 Pet 'go­ dina kasnije.52 Go­ dine 1519. 1566. Prije toga nema spomena o< naseljui. 1205. bi dogovorno određeno. v.. Tu je sta­ jala zgrada otočkog biskupa. u ispravi porodice Ivano vić-Žuvić govori se o lokalitetu 13 . Radojkovići. 50 Godine 1477.45 (hvarsko-bračko-viškog). do svoje nove kuće na moru prvu. te se Sutivan (»Stivano«) spominje u vezi s parnicom. neke zemlje i poluotok Glavicu. Prvi su redovnici bili fra Alberto iz Gornjega Humca i fra Dominik Pardić iz bračke unutrašnjosti. Prodić. stoji: »actum Boli in Palatio> Episcopatus«. prema istom opisu. u kojoj. spominje se Sv. Bairzole. je riječ o mlinarskoj crkvici.Episcopatus«. kao i one koje su kasnije sišle iz Straževnika i Pražnica. Prema Bojaniću. Pinešić. preko 100 Zadrana ii Šibenčana. 1505. Gornje porodice. 1500. te 60 Trogirana. a u drugoj__iz god. 1543. spominje se kao svjedok Katarinic iz Sutivana: »de Stivano«. dolaze Ivanovići iz Podgore. Poslije njega i drugi su gradili kule. Sebastijan Zustinjan došao je na Bol. tek u trećoj. u jednoj ispravi. Ivan na Braču i 7 lokaliteta. 1325. osnovaše i naseliše današnja Pučišća. U jednoj ispravi od g. jer se u vrijeme omiškoga gusarenja nije ni moglo razviti naselje u brač­ kom primorju. a koja je dokončana god. pa ni manastir. U jednoj se ispravi govori jedino o razgraničenju s Nerežišćima. 1934. i to: Aquila. Ciprijan Žuvetić sagradi god. da se Pučišća sa Straževnikom odcijepe od župske crkve u Pražnicama. 1475. 46 To je i jasno. koja je ka­ snije u XV. koju su tom prigodom podigli' Zvanići. 48 — Pod koju je crkvenu župu spadalo u početku naselje Bol. pripala dominikancima. Naselje je nastalo kod nekadašnjega Pučiškog Doca. 1467. • uljem i drugim namirnicama. točno i danas opstoje. iskopana stara troapsidna crkva (Sv. koji.

1426. Pražnice »superior«. Tada je u selu bilo 15 14 . 1579. Zanimljivo je. Dola. 1205. 1337. Dol (Bol?). koja je služila kao nerežiška luka. Sutivanu. Postira sii se odcijepila od matične župske crkve u Dolu god. prve su kuće »težačice« sagradili u Sutivanu seljaci iz Donjega Humca. pa u okolna mjesta58. god. 56 Postirski manastir kao da je nastradao (drugi put) od Omišana god. Postirima i Pučišćima63. koji su se približavali moru1. noći tu. tri mjesina suca61. Predjel Merec spominje se još u srednjem vijeku. od njih je jedan. God. Prema predaji. na Braču su se po­ čela dizati i druga nova naselja. vjerojatnih manastira Sy. Škripa. 1584. Predjel Postira spominje se u doiskim ispravama god. središta su sudaca tada i u primorskim naseljima: u Bolu. Donji Humac. da pošalje potrebno oružje i namirnice na Brač. i to u Postira i Sutivan.. Ima također i priča o dolasku Poljičana. Prvu crkvu (današnjim sakristiju) uteme­ ljiše oko god.55. pored morske obale i u unutraš­ njosti. Marije. od mora. Sv. u Supetru je dušobrižnik don Petar Ligutić (Iigušić) iz Poljica. Mjesni je kasti! sagradio Lazanić-Lazaneo. nemaju još poseb­ nog svećenika.59. Mjesto je nastalo od Doljana. Brković i Brtičević. te ujutro nia konju kreće u glavino mjesto otoka. sve u unutrašnjosti! Brača 62 . Osim spomenutih važnijih i većih naselja. da je za po­ moć pri osvajanju Klisa god. koji da su se iskrcali u uvalu Vela Bunta u blizini predjela Mostir. koji nije znao latinski. Mirca se nalaze između Sutivana i Supetra na udaljenosti od mora oko deset minuta. kasnije postao prvi župnik Suti­ vana. Nova primorska naselja i dalje su napredovala. god. Sadanji »kaštel« sagradio1 je Poljičanin Marjanoviić-Dražojević (konte Janko).. 1145. Mosuljica i Gradac). Pražnica i Gornjega Humca. te se spajaju sa sutivanskom župom. Supetar je nastao oko uvale. mletački izaslanik Giustinijan god. ili 1604. na Braču bila samo. gdje je vjerojatno bilo već dosta doseljenih [Polji­ čana.60. 1579. 1637. ma pr. bilo ih je šest (Nerežišća. 1579. Od svoje matične župske crkve u Donjem Humcu. ima ih jeda­ naest. ali bez uspjeha. 1597.Bistrica »in đistrictu Stivani«54. Od matične župe u Donjem Humcu Su­ petar se odcijepio god. bio zamoljen papa. Prane Ivanović. Od matične župske crkve u Donjem Humcu odvajaju se Mirca god.. u Nerežišća. te za vjerske potrebe dolazi kapelan iz Dola. te dva Ivanovića iz Sutivana. Dok su god. Supetru. kao: »portu Postire« i god. U vrijeme vizitacije god. Lovre u uvali Lovrečine i »Mirja« na Brigu iznad današnjih Postira. 1596. Postira su nastala u blizini nekadanjih. Od Sutivana se na­ stoje odcijepiti god. god. 1345. i to podalje. Pored starih još postojećih naselja u unutrašnjosti: Nerežišća. i od [Poljičana.64. 1553. 1553. Tako na pr. 'odvojio se Sutivan god. 1589. 15J9. Donjeg Humca.: »terre positos in Posterna« 57 . 1611.

kuća i 66 stanovnika, od njih 45 od pričesti. Nezavisnom kuratijom postaju god. 1614., ali je kurat obično živio u Sutivanu. Godine 1825. postaju Mirca župom. Milna je postala u istoimenoj uvali, koja se spominje* u jednoj ispravi od god. 1333.65. U toj se uvali još god. 1519.66 nalazila beneficijalna crkvica Sv. Marije (danas sakristija), koju spominje god. 1579. također i Valiero67, i ubraja je među nerežiške crkve. Kad je pjesnik Petar Hektorović sredinom XVI. v. (oko god. 1556.) doplo­ vio s ribarima na Brač, *>>gdi s SuLetom Brač malo ča ne staje«, po­ slao je ribara Nikolu da kuji živežne namirnice. Ne kaže, da je ri­ bar pošao u Minu, jer vjerojatno nije tada još postojala Milna kao naselje. Ribar je Nikola naišao na pastire, te ono, što je mogao na­ baviti, donio mu je< na lađu pastir. Stoga bi se moglo uzeti, da su u okolici današnje Milne bili pastirski stanovi. Oko odcjepljenja od ne­ režiške župske crkve i inastoj© Malma, Bobovišća i Loižišća god. 1621. »radi strmoga i dugoga puta do Nerežišća, mnogobrojnog naroda na zapadu Brača i radi nekoliko naselja«. Do toga nije došlo, čini se zato, što se nisu mogli nagoditi ,gdje će biti župska crkva. U početku je pretezalo mišljenje, da to bude poljska crkvica Sv. Martina između Bobovišća i Milne. Tek god. 1646. stanovništvo se spomenutih nase­ lja sastalo i »vječnim« ugovorom utanačilo, zaslugom porodice Cerineo, da će nova župska crkva za sva tri naselja biti crkva Sv. Ma­ rije u Miini68. Interesantno je, da i danas crkva Sv. Martina i okol­ no zemljište sve do> u Bobovišku Luku pripada nerežičkom natpopu. B o r b O ' V i š ć a se u starijim ispravama obično' nazivlju Stanac Dolac, iz čega možemo zaključiti;, da je tu blio bar jedan pastirski stan ili više njih. Prema jednoj versiji, prvi su naseljenici Krstulovaći od roda Krstića, koji da su doselili preko Poljica iz bosanskoga Bobovca. Bobovlišća se od nerežiške župske crkve odvajaju s Ložišćima i Milnom god. 1646., ali sa središtem župe u Milni, koja je na moru, dok su Bobovišća udaljena oko četvrt sata od mora, gdje se u morskoj uvali kasnije razvilo naselje Bobovišća na Moru ili Luka. Nakon uporne borbe za odcjepljenje od Milne dobivaju Bobo­ višća god. 1687. kapelana, koji se od god. 1693. naziva uprav&telj (rectores), a oko god. 1750.S Ložišćima se potpunoi odvajaju od mlinarske župske crkve 68 . Iz akata o odcjepljenju izlazi, prema tvrdnji Bdbovišćaaia, da su Ložišća i Stanac Dolac imali god. 1674. skupa 220 stanovnika, a Milna. 110; zatim god. 1681. tvrde, da oba sela (Bobovišća .i Ložišća) imaju 240 stanovnika, a god. 1752. tri naselja skupa (Stanac Dolac, Ložišća i Pothume) 450 st., dok da Milna ima nešto preko 400 žitelja. L o ž i š ć a su — prema predaji — nastala od' bobovičke poro­ dice Krstuloyić^Lozić. Pošto' je jedan, dio sela nastao na suitivanskoim teritoriju, pri razgraničenju u XIX. v. doflazMo je između Suitivanjana i Lcižišoana do ozbiljnih sukoba69. Do god. 1687. veći je dio stainovnika 15

živio 'u Bobovi šćima. ali su se poslije te godine Lož'išća brže razvijala, te ih danas često zovu! Velo selo. Godine 1831. postaše u crkvenoj administraciji kapelanija, a 1909. župa, odcijepivši se od boboviške župske crkve. P o t h u m e je zaselak, udaljen po prilici tri četvrti sata od Milne, te spada pod mlinarsku crkvenu župu. Naselili su ga Marinovići iz Bobovišća. U spisima o odcjepljenju god. 1687. ne spominje se. Kasnije dolari pod imenom Humi, Pod Hume i Pothume. D r a č e v i c a 7 0 nije staro naselje. Prva porodica, koja se na­ selila i osnovaca naselje, zvala se Šimunović, a doselila se iz Poljica. Š'miunovAći su u početku zastali u predjelu Pod Nerezine, zatim su pošli u Nerežišća, a iz Nerežišća u Dračevicu. Lokalitet Pod Nerezine nalazi se južno od podnevne crte, koja vodi iz Nerežišća prema crkvici Stomorica, gdje su god. 1775. postojale ruševine stare na­ stambe porodice Šimunović, što dokazuje i latinski natpis na ovčjoj koži, koja se nalazila (god. 1775.) u pohrani kod Ivana Šimunovića pok. Mateja. Druga porodica, koja se naselila u Dračevici, zvala se Žuvić. Prema predaji, Žuvići su također Šimunovići; jednog Šimuno­ vića, koji se oženio nekom Žuvom iz Bola, prozvaše Žuvt'ćem po ženi, te njegovi nasljednici postaše Žuvići. |Prema istoj tradiciji, ione je sela došlo cd drače, kojom su doseljenici ograđivali svoje .vrtove i dvo­ rišta.- U vrijeme dolaska Šimunovića svud je po okolici bila gusta šuma. Za ostale dvije glavnije dračevičke porodice, Zorančiće i Ilice, veli naš rukopis, da su »awenticcj«. Dračevica je postala kapetanija god. 1705., a god. 1748. bilo je u mjestu samo 14 poirodica, i to pet Šimunovića, šest Žuvića, jedna Zorančića i dvije Hica. Godine 1760. bilo je u Dračevici oko 130 stanovnika. Dračevica se odcjepljuje od nerežiške župske crkve god. 1849. M u r v i c a. Kao predjel spominje se god. 1286.71, a kao naselje nastalo je od težaka, koji su obrađivali polja 'manastirska (naročito Dračevkuke), i porodice Fertilio (prije Obilinović). Kuratija za Murvicu i Planicu nalazi se u bivšoj eremitaži Dračevludi S e l c a su bila u početku pastiinsko naselje, malo selo, i potpa­ dala su pod crkvenu župu u Gornjem Humcu. Bit će da su postojala dosta rano, ali ih ne spominje ni Hranković (god. 1405.), ni Valaero (god. 1579.). Godine 1700. bilo je oko 240 stanovnika, a god. 1760.* oko 300. Od god. 1720. Selca su izložena kapelanija. Odcjep-juju se od župe u Gornjem Humcu god. 1815., ali je tek god. 1820. imenovan stalni župnik. Svoj napredak duguju Selca naročito razvitku kamenolomstva. v 72 P a v I j a su nastala oko bivše benediktinske opatije. Prvi ma­ nastir na Žalu bio je razoren sredinom XH. v. (god. 1145.), ali je oko god. 1184. novi sazidan na brijegu, na Lokvu. Kasnije, oko god. 1576., spominju se oko opatijskog beneficija opatijski eremiti sa 16

svojini porodicama. To su bili opatijski služiitelji, koji su nadzJnali beneficij, a stanovali su u bivšem manastiru. Do XVI. v. oko stare opatijske crkve osim eremita nije bilo drugog stanovništva. Najbliži stanoV.i! nalazili su se IV2 km jugozapadnije, a nazivali su ih Gornja Povija. U vrijeme opata Martinisa (1632—1653) ili nešto prije, po­ čela se naseljivati najbliža okolica. SeJo je nastalo od izbjeglica, što dob jegoše pred Turcima, u XVI. v. i XVII. v. i od doseljenih Bra­ čana, koji su se spuštali k moru iz unutrašnjosti otoka. :_Čini se, da je u Povljima omjer1 izbjeglica veći nego u zapadnim bračkim pri­ morskim naseljima. U XVII. v. (god. 1637.) spominju se porodična prezimena Knezić (Ostojić) i Vrsalovic. Knežići i Ostojaći dobjegli su na Brač poslije moorejskoga rata (1570—1573), a porijeklom su iz Bosne. Kasnije se spominje eremita Pavković-Jakovljeviić, kojega je otjerao opat MHiadineo god. 1673., zatim se spominje Hržic, »novi stanovnik«, kao svjedok god. 1688., a u jednoj parnici s^Vrsalovićima god. 1697. spominje se Litović. Povija su u početku potpadala pod crkvenu župu u Gornjem Humcu, ali su god. 1715. dobila posebnog dušobrižnika Pletikosića. Kad se • u Selcima osnovala nova župa, Povija su s Novim selom došla pod selačku župsku crkvu, od koje su se odcijepila god. 1915., aili tek od god. 1925. postoji zasebna povaljska župa. S p l i t s k a uvala služila je još u Dioklecijanovo doba kao izvozna luka za kamen. Međutim za Valierove vizitacije god. 1579. u njoj je samo 5 kuća i crkva »Ecclesia Annuntiationis' S.tae Mariae« bez upravitelja, a podređena je župniku u Škripu.73 Među tim kućama 'fe!Jt će da je jedna pripadala porodici Cerinić-Cerineo, jer natpis nad vratima veli, da je t a porodica i prije druge polovine XVI. v. imala kuću u luci74. Godine 1579. spominje Valiero u Splitskoj popa Matu Cerinića, »homo' in doc'trina Ecclca, et Granimatica pro loci qualitate ferendus.« S u m a r t i n je možda bio1 i nekada naseljen, ali sadanje naselje datira tek od početka kanđijskoga rata (god. 1645.). Ovdje su do­ seljenici našli1 porušenu crkvicu »fatta a la greca«75. Naziv Sumartin xi našem je jeziku novijega datuma (prema talij. San Martino). Inače je mjesto bilo1 poznato^ kao Vrhbrača, a tako ga mnogi Bračani i danas nazivlju. Osnovatelj je novoga naselja fratar Petar Kumbat ili Kumbatoviić, tajnik fra Pavla iz Rovinja, god. 1645. Novi naseljenici osnovaše župu, ali dotadanji vlasnik porušene crkvice, čija se jurisdikcija, prostirala do krajnjeg istoka bračkoga otoka, župnik u Gornjem Humcu, odlučno se usprotivio i protestirao. Stoga de­ kretom od god. 1693. (za uprave fratra doseljen'ika Mateja Juranovića) bi naređeno, da se sumartinski dušobrižnik ne smije potpisivati kao vicekurat, te da Vrhbračani. moraju davati desetinu svomu gornjohumčanskom župniku. Deset godina kasnije (god. 1703.) na; stoji Sumartin, da se spomenuti! dekret od god. 1693,. ukine.76
Zbornik za narodni život i oiiif-ajo 2

17

N o v o S e l o je nastalo vjerojatno u XVI. v., uglavnom od. Poljičana77. U početku je naselje potpadalo pod župu u Gornjem Huancu, ali je god. 1849. pridruženo .Selcima, pa se god. 1907. od­ cjepljuje. Pod Novo Selo potpadaju raseljene Prodole, gdje je -god. 1912. bilo 12 stanovnika (Trutamća), i zaselak Oklad. Sva ova naselja, o kojima smo: posebno govorili, navedena siu u jednom popisu iz god. 1718., koji se nalazi u sutivanskom opć. arhivu. Nabrojit ću ih poimenično. Pored mora: Sumartin, Povija, Pučišća, Postira, Splitska, Supetar, Mirca, Sutivan, Milna, Bol i Dračevluka, a u unutrašnjosti: Selca, Novo selo, Gornji Humac, Pražniee, Dol, Škrip, Donji Humac; Nerežišća (glavno mjesto), Dračevica, Pothume i Bobovišća. Brzo napredovanje primorskih naselja nije loše djelovalo samo na preostala stara manja sela bračke unutrašnjosti (Donji Humac, Škrip, Dol, Pražniee, Gornji Humac), već je utjecalo i na glavno> mjesto otoka Nerežišća, za koje Fortis god. 1774. kaže, da su se u vrijeme gusarenja vjerojatno jače isticala. »Zato su« —• veli Fortis — »i zadržala primat, jer su se u njih povukli prvaci otoka. Ali danas (god. 1774.), kada se naselja pored .morske obale mogu slo­ bodno razvijati1, Nerežišća su izgubila mnogo stanovnika, a prazne se kuće ruše na sve strane.« Za Bol veli, da je značajna! varošica, a Sutivan, Supetar i Pučišća da su velika sela, u kojima je stanov­ ništvo radišno i poslovno78. Cicarelli god. 1802. dijeli naselja u tri skupine: tere, kaštela i sela. Tere su: Milna, Bol, Nerežišća i Dol;, kaštela:-Sutivan, Supetar,"* Postira, Pučišća i Škrip; sela: Splitska, Povija, Sumartin, Bobovišća, Dračevica, Mirca, Donji Humac, Pražniee, Gornji Humac, Selca i Novo selo'. Nerežišća su još i tada bila glavno mjesto Brača. 79 Francuzi osnovaše u Supetru »Juge de pafrx«, a Austrija prenosi god. 1827. sudište i tim središte iz Nerežišća u Supetar. Organiza­ cijom dalmatinskih općina god. 1823., općinskim: središtem' postadoše: Supetar, Sutivan, Pastira, Pučišća, Milna, Bol i Nerežišća. Znači, da su osim tadanjega bračkog glavnog mjesta Nerežišća osno­ vana općinska središta jedino u naseljima pored morske obale. Tek god. 1885. podignuta! siu i Se?ca na rang općinskoga središta, a dotad su: pripadala pod pučišku općinu. God. 1870. osniva se u Supetru politička ekspozitura. U Supetru je od god. 1908. kotarsko pogla­ varstvo, a i danas; je središte bračkog kotara, te je tako od god. 1827. do danas Supetar glavno mjesto Brača. Administrativno nekoja matična mjesta potpadaju pod općinu primorskog mjesta, koje je „od njih postalo. To vrijedij za Donji Humac, Dol i Pražniee. Općinska podjela danas je ovakva (god. 1938.): Općinu Sutivan čine Sutivan i Donji Humac; općinu Milna čine Milna, Bobovišća, Ložišća, Bobovišće Luka i zaselak (Pothume; općinu Bol čine Bol i zaselak Podborje; općinu Se!*ca čine Selca, Sumartin, Novo selo i-Povija, te zaseoci Oklad, Rasotica, Nagorinac, Nakal, 18

Osritke i Podsmrčevik, nastamba Glušćević i zastirski stani Zagvozd i Nasela; općinu Puič:šća čine Pučišća, Pražnice i Gornji Humac, te pastirski stani Kruška Stupa, Šala, Brizić, Prijević i Kara­ vana ; općinu Postira čine Postira, Dol i pastirski, stami Bežmek; općinu Supetar čine Supetar, Mirca, Splitska i Škrip; općinu Nerežišća čine Nerežišća, Dračevica i Murvica, te zaseoci. Smrka, Dragovoda, Obršje, Planica i pastirski stani: Mihoj (Požeženik) i Lirica, te nastamba Dračevluka i eremitaž Blaca.
*

Dđiias, god. 1948., kotar Brač (Supetar) obuhvaća područja ovih mjesnih narodnih odbora i Bol, Ložišće, Milna, NerežiŠće, Postire, Povije, Pražnice, Pučišće, Selca, Splitska, Sumartisi, Sutivan i Šrip.80

LITERATURA I BILJEŠKE: Sohle N.: »Vorlaufiger Bericht liber die geologisch-palaentologischen. Verhaltnisse der Insel Brazza«, u Vehr. K. K. geolog. R. A., Beč, 1900, str. 185—187; Rik. Schubert: »Geologija Dalimacije«, Matica dalmatinska, Zagreb, 1909, str. 131—132; — Bor. ž. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva«, Srp. K. Akademija, Beograd, 1933, str. 248—257; — K. Abso.lon: »Bericht tiber eine naturwissenschaftliche Forschungsreise und biospeologische Erforschung der Insel Brač (Brazza)«, u Stuđien aus dem Gebrete der allgemeinen Kacrstfarschung, der Wissenschaftlichen Hohlenkunde, der Eiszeitforschung und den Nachbargebieten, Br. 16, Brno, 1942, str. 35—57. 2 Definitivni ^rezultati popisa stanovništva od 31. ožujka godine 1931. Knj. 1., Beograd, 1937, str. 8 i 80. 3< Bulić F r a n e : »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)«, u Bulletino di storia e archeologia daimata, br. 8. Split 1891, str. 117—120; — Bulić Fr.: »Ritrovamenti antichi a Bobovišće nell'Isola Brazza«, u Bullettino di arche­ ologia e storia daimata, br. 1—2. God. XXIII., Split, str. 23—30. 4 Bulić F . : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibiđ. str. 118. — šišić Ferdo: »Po­ vijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara«, Zagreb, str. 71. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske, Zagreb, 1929, str. 139; — M. Vrsalović: »Iz Bola na Vidovu goru«, separat iz Hrvatskog pla­ ninara, br.'lO, god. XXXIII, Zagreb, 1937, str. 12. 5 Ciccarelli Andrea: »Osservazioni sull'isola della Brazza e sopra quella nobilta, Venezia, 1802, str. 20—21, 22—24, 35—36, 43 i u fragmentarnoj^kronici, koju je napisao Dommus de Cranchis (Hranković). g. 1405. kao natpop u Nerežišćima: »Braciae insulae descriptlo«, a štampao Ciccarelli u »Osserva­ zioni . . . .« str. 91—94. Hrankovićeve historičke podatke našao je don Andrija Ciccarelli g. 1783. kod siromašnih nasljednika Jurja Kuzmanića, koji je u XVII. v. bio župnik u Pražnicama. Godine 1421. postao je Hranković biskup u Hvaru, ali je umro iste ili početkom iduće godine (Farlatti, »Illiricum sacrum«, IV., str. 254.). 6 Bojanić Angelo: »Bol, cenni storico đescritivi«, Kopar, 1908. — Bulić Frane: »Ritrovamenti a n t i c h i . . . « , ibid., str. 29. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, ibđ., str. 137. 7 Grga Novak: »Naše more«, .'Zagreb, 1932., str. 11—12. s Bulić F r a n e : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibid., str. 117—120. — Bulić F r a n e : »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguardanti il Palazzo di Di1

19

ocleziano«, u Bullettdno, br. 1—2, XXIII., Split, 1900-, str. 18—30. — Bulić Frane: »Un monumento romano presso la chiesa Idi S. Ella nell' villaggio di Humac Inferior sull'isola Brazza«, u Bullefctimo XXVII., Split, 1914. (publi. 1916.),. str. 105—106. — Bulić Prane: »Skrovište zlatnih novaca, našasto u Nerežišćima«, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, XLIII., Split, 1920., str. 199. — Bulić Frane: »Inscrizioni inedite«, u Bullettino, Split, I. 36, V. 3, VIII. 201, X- 105, XIV. 116, XV. 100, XX 54. — A. Ciccarelli, ibid., str. 22—40. — Doimo Savo: »Ripostiglio di denari romani a Dračevica«, u Bullettino supl. 131—132", Split, 1901. — C. I. L. (Corpus Inscriptionum Latinarum) III. 3102, 3105, 3106, 3107, 3108, 10110, 10114. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«, u Jadranskom dnevniku, br. 95, Split, 1938. 9 A. Bojanić, ibid. — A. Jutronić: »Oko Bola na Braču«, u Jadranskoj pošti, Split, božični broj 1930. — M. Vrsalović (Dr. V.): »Zanimivi starohrvat­ ski, natpis na Braču«, br. 202 (nastavak), Zagreb, 3. IX. 1930. Pisac tvrdi: Danas je naime po vreliraa utvrđeno, da'se je taj »grad Brač« nalazio na Bolu, i to na Glavici, gdje je u poznije doba bila »residentia comitis« i »palatium episco­ pate« i gdje se je 1185. držala narodna skupština kneza, vlastele te puka i bi­ skupa bračkoga i hvarskoga . . . Ali i bez obzira na novonađena, danas još neobjelodanjena vrela, krivo misle oni, koji tvrde, da se je »grad Brač «nalazio u unutrašnjosti otoka. — M. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«, u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 50, Split, 1932., str. 290. Pisac veli, da je prema rukopisnoj ostavštini Mateja Nižetića (1664.—1739.) »Meimoria deirAntichiita dell'Isola Braizza«, današnji Bol Urbs Braedensis Ivana Đakona.' Pisac "dalje kaže, da Matej opisuje utvrde do porušenja od Neretljana. — P. Skok: »Problem romanstva i siovenstva na našim ostrvima«, u Jadranskoj straži, br. 4. Split, 1939., str. 136—137. Pisac veli: Bol se doduše u mletačko doba razvio u jače mjesto- za trgovinu vinom, ali je istina, da -najstariji Bol nije bio n a obali, već dalje od nje, tamo gdje je danas Podborje, i da je bio zaštićen utvrđenjem na brdu, koje se zove i danas još Koštilo, od latinske riječi castellum. — A. Jutronić: »Primorska bračka naselja: Bol« u Jadranskoj straži, br. 4, 1941., str. 134—135. 10 Bulić Frane: »Trovamenti antichi a Selza dell'isola Brač u Bullettino di archeologia e storia đalmata, XXXVII., Split, 1914. (publ. 1916.), str. 105—106.. —u A. Ciccarelli, ibid., str. 25, i u pismu pjesnika Ivaniševića splitskom nadbi­ skupu Leonardu Condulmeru g. 1660., str. 101—102. —- Ivan Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima na Braču«, Split, 1934., str. 38. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici na Braču«, Brački zbornik, br. 1, Split, 1940., str. 25. n A. Ciccarelli, ibid., str. 47. —- Vj. Klaić: »Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, II.«, Zagreb, 1888., str. 148. — Fran. Madirazza: »Storia e constituzione dei comuni dalmati«, Split, 1911,, str. 218. 12 A. Ciccarelli, ibid., str. 105. — Lenel: »Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria«, Strassburg, 1897., str. 21. — Codex Dipl., II., list 18, Smičiklas, Jugosl. akad. zn. i umj., Zagreb, 1904., str. 21. is Fr. Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«, Starine XIII., Zagreb, 1881., str. 197—210. — Ivan Ostojić, ibid., str. 34—35. 14 I. Ostojić, ibid., str. 43—45, 47 i 48. 15 M. Vrsalović:" »Zanimivi starohrvatski natpis na Braču«, Obzor br. 201 i 202, Zagreb, 2. i 3. rujna 1930. 3 i a Cod. Dipl. Vol. X., 1912., str. 247—248, 346, 350; — Cod. Dipl. Vol. XI., 1913., str. 214 i«3 A. Ciccarelli, ibid., fragmenti de Cranchisa—Hrankovića iz god. 1405., str. 91—94. 1 7 I. Ostojić, ibid., str. 43. i« I. Ostojić, ibid,, str. 22. 19 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Communitatis Branchiae, Reformationes, lib. I., cap. XXX..' str. 97. 20 M. Vrsalović, ibid., u Obzoru, br. 201, Zagreb, 1930.

20

Ljubić.. str. zn. Ostojić. Starine XIII. H. Dukala od 22. 3i A.. str. Sier Battista 21 .2i MSHSM. . Osservazioni . ibid. Ciccarelli. str. i quali.. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. Jutronić: »Apostolska vizitacija otoka Brača god. Jugosl.. Vol. Tomus HI.. razvaline staroga grčkoga građa i kasnije vile (villa rustica).. str.. Ostojić. et in la mazor parte col nome Nisetich«. str. ..quod iam annis tribus elapsis continuo regnavit pestis in Insula predicta. Tomus II. 122. povratiti nekadašnji benediktinski patrimonij) 1184.Vol. — A. Ostojić. Ciccarelli. str.« u Croatia sacra. — A.. — A. sv.. 46: » . ibid. ibid.. Itinerario di Giovanni Battista Giustiniano sindaco in'Dalmatia et Albania 1553. str. . str.. 12. XI. Preveo i izdao Hrvatski skup (Pučišća). 12. str. Cicca­ relli. ibid. zn. se i. i uimj. kad se nalazio na Bolu na vijećanju .. • 40 MSHSM.. .. ibid.. . 1933.. Ciccarelli.. Kadlec: »Statut i reformacije otoka Brača«. 1$—20. ibid. Jugosl. str. str. ov'era la Villa dello stesso nome . Zagreb.. . si facevano allora in campagna aperta presso l'estinta Villa Gradaz o nel Borovicu . et nuđa cum campanula«. Vjesnik za arheologijiu i hi­ storiju dalmatinsku. 1926.. Vol. Relatione de noi Michiel Bon et Gaspare Erizzo gia sindici in Dalmatia 1559. Jugosl. Ostolć. — Lenel: ibid. . ibid... 41. Split. 56. Tako g. 32 Diversi publici deereti. 23. Zagreb. g.. 85—86. et sine campana«. »Obzor«. 97.: In Bol in Episcopatu.« 24 M . 218. Ciccarelli: Osservazioni. « . godine 1462. . Izd.. ibid. akad.. str. VIII.. 20. Ljubio. 5. terminazioni. 21. 30 A. 10... 33 I. j . Zagreb. str. Ciccarelli^ Oservazioni. ibid.ibiđ. 38 A. dell'una nella Parrocchia di Selza alle rađici del monte Gracischia. 29 Codex Dipl. .. 85: »Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo patens. . zn. 'ibid. i umj. 39 A. str. Osservasioni. 50. ibid. Fragmneti de Granchisa—Hrankovića. . ibid. ibid. 1579. 34 A. Split. ibid. str. 202: »actum ante portas Ecclesiae Omnium Sanctorum in villa Dubravizza et Mossulae«. VIII. str. 13. Ciccarelli. — Rački. Ciccarelli.. 85: »Ecclesia Omnium Sanctorum patens cuim altari nudo.«. Tctoius II.. str. — K. Na istom-polo­ žaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgracišće«. opatu Ratku) to najvećim dijelom (t. 19. . M H J S M . 21. 91.. str. akad. 38: »Bunje . 2 » A. 1325. Vol. 1656.. Ciccarelli: Historički prikaz. 1877. j . 25 M. XI. Vrsalović. Jurja Mu­ čenika.. 282: »ser Matheus quodam Michaelis de Dubravice. 105. 27 A. ibid. privilegi et indulti. Zagreb. 20. for. Ciccarelli. Tu su. et quasi duae partes hominum et personarum mortue sunt. Udine. i umj. » . Copia t r a t t a dalle informazioni -del N.« 28 I. 207. 37 I. ibid. . — I. str. 22. veli: »esistono ancora le poche m u r a rovinate.. . 51. str. str. 1877. akad.. str.. na obronku brda Gračišće. 1932. 1918. 42 MSHSM. ibid... Commissiones et relationes venetae. 22 A.. Zagreb.. str. . . Rela­ tione del sindaco di Dalmatia et Albania nell'eccelentissimo senato per il magnifico messer Antonio Diedo. br. Ciccarelli: »Historički prikaz Pučišća«. Historički prikaz . Ostojić. Ostojić... ibid. travnja g... 200. 1427. ibid. govoreći o ruševinama crkve Sv. str. str. similiter mortua etiam multa animalla dictae Insulae . 21: »I uspjelo mu je (t... 1880. come la tradizione parla. str. 217—219.: Actum Boli in Palatio Episcopatus. ^ 35 I. 4i MSHSM . — A.. str. 26 Croatia sacra. str. loro Comizi o Consigli.

r> o Codex Dipl. sopraeomitto«. — Rukopisna knjiga u Arheološkom muzeju u Splitu bračkog soprakomita Jurja Mladinea (t 1651.. str. — Llbro a štampa kod I. condizioni. str. Antonio. . 380—381: Copia de una lettera di S. Zagreb. . 53 Rukopis kod don Ivana Bonaccija u Jelsi. ibid. Na spoljašnjoj strani naknadno je napisano: S. unitamente al Mag... akađ. e Craina renders! alia divozione. data a Lešina adi 27 agosto 1512. 248—249. . Osservazioni . Smičiklas. itercia Rasoli Sa Tehstibreg.. str. Marin il K. Zuanne della Brazza.. Ciccarelli. str.. A. ibid. 116—117. 21—23. — A. e versato in quelle Parti ch'anco li Popoli di Bachina e Pozza. str. 43 Alfons Pavić Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. str. str. 127. Babica na Bolu: » . crkvu Sv. Jugosl. Ciccarelli. str.: fu del CI. L'anno 1643.. sagradio je i obdario prior Petar. . Otku­ pitelja i hrvatski puk u Dalmaciji«. Bullettino. str.. Za­ greb. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. Sebastian Zustignan ai Cavalier Proveditor general in Dalmatia. ibid. 1934. najkasnije u VIII. Parrochiale. str. 48. 1938. e sua Simeimbrazione della Parrochia di Humazzo inferiore e Controversie corse per dichiarazione di rispetivi Confini. e Primorje.. 1932. 85 i dalje. str.. e Brazza ad effetto di sotrarli alia tirrania e pericoli di Turchi. Barade. Mr. — Viktor A. 51. Ostojić. veli: » . zn. cenni storico-đescritivi. 50. Sefoastiano X. 1888. str. 51 Rukopisi i isprave kod obitelji Ivanović—Žuvić u Sutivanu. — Prema saopćenju dra. Paulo Cavotorta Sopraproveditor di Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premetemo di giurar feđelta con promissione reciproca di mantenersi e conservarsi li tpatti. 1908. 17. s.. con un Rolo della stessa. Split. s. . e Procuratore Sindaco del 1553. str. strana 37—39. 1928. str. 45 44 22 . 96—99. Kopar. Intenđendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Mararsca. Sarajevo. 49 A. for. vijeku.. 54 :Nikola Cezari kupuje od Dobronje i njegova sina Pobrata tri zemljišta na Braču »una que est sub Mereg. ibid. 12. Anzolo Diedo suo Collega. koja je otkopana god. . 46 A. Uisnoviga alia na Muruice Oclad Uecerine strane vode. 1903. U svom pismu dužđu. r>5 Rukopisna knjiga s ispravama o odcjepljenju Sutivana od Donjega Humca i o borbama oko odcjepljenja u arhivu opč. 452—453 (i separat). eđ Ecc. Zlatović: »Pranovei Države Presv. 1444—148... Beograd. Split. Vol. — Jakša Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. list. 54 Obiteljski rukopisi obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu. 347h-349.. M. nel tempo dell Sopracomitato qu.. Historički prikaz. u t int. alloggiandone anco nelle proprie case«.. i umj. Osservazioni. III. otteni colli mezzi e iteligenza che godevo come Nationale. 3—4. 19—25 i br. Sv. ibid. Ciccarelli. Glasnik Geografskog društva.): »Libro primo di diverse Ducali e Terminazioni intorno l'Armamento della Gallea della Brazza. Fonđazione della Sn. Split. sig. et ubbidienza della Serenissima Republika di Venezia. et altri decreti. . 1934. Croatia sacra. 99. Ivana. Villaggi finitivi verso Narenta si portassero all'isole di Lešina. 56 I. 91—94). ricevendo per nome di quella Dall'Ill. 52 A. — Grga Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije u novom vijeku« u Jadranskoj straži. str.sub Pocinala que est super sanctum Johannem«. et atti concernenti la Carica rnedesima. 98. 1—2. Zagreb. — Frane Bulić: »Ritrovamenti antichi cristiani a Lovrešćina di Postire sull'isola Brač (Brazza). s. e Privilegi infrascritti. S. str.. Glasnik Zemalj­ skog muzeja. Split. Giacomo Cerineo qu. — O. str..Giustinian fu di M. 1909. 48 Sanudo. conđucendone io medesimo con la Gallea sudetta intorno cinquencento anime in piu. 10—13. Jutronić: »Naseljavanje Poljičana i drugih Dinaraca na Braču«'. 1905.. 47 Bojanić: »Bol. 85—86. 62—88. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)«.. Racolti per me Giogrio Mladineo qu. govoreći o dogođajima za kanđijskog rata. Simon.«. ureda u Sutivanu. 1938. Dušin: »Glasnik heraldike«.

primoque Rectore Ecclesie Immaculate Conceptionis Posterum beneficio MDCCLXXV. Za naziv Posterna misli Skok. Bonaccija u Jelsi iz g. pašnjak. Conte di detta Isola. luogo principale dell'lsola. župnik don Kuzma šimunović. Brač«. 98: » . Osservazioni. arhivu u Sutivanu. S.. zn. Izd. Zagreb. Akad. Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. 20. — A. D. 97—98. 68 Rukopisi kod don Ivana Bonaccija: 1. Continens omnes.Jadranski dnevnik«. andassimo a porto San Pietro delPIsola Brazza quella sera... 1921. Jug. 65 Petar Skok: »Prilozi k ispitivanju srpsko-hrvatskih imena mjesta«. 131—132. 96. Vol. 61 Statuta municipalia ac reformationes .). os MSHSM. str. Ciccaressi. et andassimo alia Villa di Neresi. t. Izd. Horvat. Cap. 74 Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«. 4. str. 1938. 4. • 76 Fr. di Luglio partissimo da Spalato. -str. et Homines dicti Loci. str. Split. . list. detto mese« (god.. Reditus sunt đucatorum duorum. Osservaizioni/'ibid. nec non commuiii. 1553. Lozischie et Pod­ hume Pharens Diocesis. ibid. Ciccarelll. Split. 1944. 71 A. str. Ostojić. Jadranski dnevnik. 1910. R. che Sua Santita vogli per via d'Ancona soccorere qualla fortezza (t. es A .. contra A. — Ivan Babarović: »Monografija svećenika Nikole šimunovića«. 67 Crotia Sacra. Ivannem Marangunich Parochus de Milna. Mariae de Milna Brachiae« i »Capellanum et Rectorem S. 347 i 214. zn. 217. str. quam privatas notas circa erectiones „•đuarurn Ecclesiarum ibi existentium. VoL X. 71. ibiđ.. °o Croatia sacra'. str. 1579. 5° MSHSM. et ivi dimorassimo fino a disdotto del. La m'attina prossima montassimo a cavallo. 79: »Ecclesia Stae Mariae Milnari de jurept. List biskupije.. ibid. S. Autore Reverendo Nicolao Simunovich cappellano. Akad. Klis) con biseotti et legumi per il viver di soldati. ibid. Split. pro Ineolas Stanaz Dolaz.. 85.54.. 6G U vezi s crkvicom postoje tri isprave kod don I. str.. . ibid. Obligatio nulle«. i umj. lib.. XXXII. str. Osservazioni. Splicica. Mariae de Milna«. — A.. j . Vol. Ciccarelli. 136—138. na području Gornjega Humca god.. br. akad. Skok: »Problem romanstva i slovenstva na našim ostrvima. str. One spominju: »Eccl. 48. 1939.. D. j .orum. Jugosl. illorum de Natalibus cavat per Obitum N. 57 23 . Allegatio Juris et Facti Pro A. 73 Croatia Sacra. da je od latinske riječi pastura. »Eccl. 70 Rukopiiisna knjiga kod obitelji žuvič u Dračevici. br. Monumenta Uscocch. 7 2 i. str. spominje jednu crkvu Sv.... III. . 111—113.. 6. Zagreb. J a d r a n s k a straža br.ibid.. str. Rad 224. et con questa provvisione de toiscotto che t r a li sacchi fossero qualche quantita di polvere fina et per artegliaria et tutta questa roba farla mandare nell'Isola Brazza ne porto di Postire e San loanni et in quei luoghi circumvicini«. 58 MSHSM. 97. A"-ega"W° Juris et Facti.. 132—133. 1938. Mariae de Milna de Brachiae«. ibid.. Lozischie et Podhume Pharens Dioces. 72. Jugosl. 56 i 86. Osservazioni. 89—90. Pars I.Codex Dipl.. i umj.. 78. 64 Codex Dipl. l 1913.: Diversarum Scripturaruon Collectio seu Historia Dragevice. — P. str. Joanne Marangunich Parocho de Milna. nec non Communem. 91.. et Horninibus .. str. .. dicti Loci Contra Ineolas Stanaz Dolaz.«. str. kojega su Nijemci ubili u Gornjem Humcu g. 1912. Martina. zn. ibid. Zagreb. 99. i umj. 75 Valiero u Croatia sacra. che sono 12 miglia. Split. 69 Različni dokumenti u opć. Ref. str. et siguias tam publicam. 1936. XXX.. i XI. Ciccarelli. 2. 1519. ad ore 21.. 5. 95. 217. ibid. R. str. (Svojedobno crni ju je posudio pok. ove sta il Mag. 96—97: Alii 10. I. ibid. str.. a nekoliko i kod mene. 321—322. ibid.

Venezia.. . tenminationi..: « .. koji je donio Sabor N. Fortis: »Viaggio in Dalmaizia«. od 9. istog zakona pro­ glasio je zakoin o adminaistrativno-teiriitoirijalnoj podjeli N. . Hrvatske na temelju čl. 5. . Osservazioni. R.. 80 Predsjedništvo Prezidijuma Sabora N. a u vezi čl. Hrvatske. str.«. che ne capo superiore di essa haveva con assenso di quei fedeli nostri . Hrvatske 1 čl. točke 6. 79 A.. IV.. 1774. Hrvatske od 22. str. di voler accomođar un numero di Uschochi-su quel isola nostra . privilegi et indulti a favor della Magnif. 23. 13. accomodate 40 case di đetti Uschochi . R. II. Ustava N. siječnja 1947. Ciccarelli. Zakona o Frezidijumu Sabora N.broj 3. Zagreb. 184—185. U. 1656. . ^ 78 A. Coimmunita della Braizza. 1949.77 Diversi publici decreti. R. dulkala od g. Vol. Udine. 126. 24 .. ibid. 7. točke 7. 104—105. str.. Narodne novine br. 1574. R. str. 74.. R. Hrvatske.

. Susalović.' de Gandelli. Stagauria' (?). Pobraoić. Grižica. S'iniovie. Pekasović. Sibrtolović. Benoević. de Tomasi. Noniilić (SkocmiMlć?). Miečević. jer se ista prezimena spominju. Krstulović. Marangun'ć. Basarić. Kuljić Barbić. Kraj Sv. Vidll'ć. Dukinović. Stipčivić (Stipčević). Fauro (Favro). Filisić. Pelegr^nić. Ivanović (3 porod.2 PhitiippfL. Bolamić. Basatić. Zambotić. Šiittv&im.DRUGI DIO P O D R I J E T L O STANOVNIŠTVA BRAČA NEREŽIŠĆA Mjesto leži djelomice na pristranim. Probrasić. Gornji Dvori i. Osim GorL'ce poznatiji su dijelovi mjesta: Gornja Strana. siječnja g. Grasović. Ceriniić. 25 . Levirić Milat. Benković. Bunić.). Kraljić. Lampavčić. Cerinić. Deflorio. Pod Dolac. Lalinović. Banda. Petrachi. Donja Strana. Ačeras.. Rupčić. Kirstulović. Poljiicanin (ima više porodica). Bosnačić. Živić. Kralj. Ukupnp 306 popisanih. Jerčić. Barsetić. Čimatorija. Križ. Vukeljić. Masarić. Jerčić. Diriivodiljić.. Forense. Barbae. Pueđović. Ružić. Gramačić. Retušić. Glusić. Get. Bravčić Drivodilfć. Popis pučana. Viđoš. Livačić. 1574. a djelomice na podnožju brda Gorice. Grascvić. Vidošević. Obelinović. Bairbirić. VavY:čić. Botnjem Humcu i Supetru 1 LLurnadović. na narežiškom zemljištu g. Bonaeić. Dragičević Dragoze'tović. Barišin Frane iz Splita. naslj. 1589. de Martinis. Belovnina. Franieev : e. Tironli. Domazević. Letnić. Lukinović. Karifaić. Sukeila.Mare. (Bolančić?). Bafoiblonovića kuće. koja su dobivali sci 26. Vi'lić. Popis vlasnika pašnjaka. Avancanie. Mišina Banda. Stojić. Benković. Kazmanić. Zurvainić. Restovića. po više puta. Luoković.. de Fumati. Lunardović. u Neffiežčšćinia.. Malovanić. Glafoerić. Borsatić. Strane brda prema sjeveru spuštaju se u Nerežiško polje. Cvitković. Kapsra. Kovasić.ć.

Ivan Svirčić. Luka Bonačić pk. Toma Krstulović. 1625. 'Marko: Livačić. njegov sinčić Frane. Anton Milovančić. G a l e o t t i di N e r e s i 3 Jakov Toniba. Juraj Grego. Ivan Marangunić. Ivana. Juraj Gojnić. njegov brat Petar. Nikola Bezmalinović. Nikola Sirotkoviić. Matio Jadričić. Marin Cerinić Jurjev. Matul Avancanić. njegov brat JPetar. Ante. Nikoga Kuzmić. Ivan Franičević. Jakov Avancanić. Juraj Franičevfrć. Ivan Radmilić.!mfunović. Marin Cerinić Nikolin. Jakov Pobratić. Nikola Lunardović. Jurja. Frane Dubravčić Jurjev. Ivan Lunardović. Ivan Plazinović. Ivan Bosnačić Petrov. Luke. Jerolini Petricijo pk. Ivan Livačić. njegov sin Matio. Bernarđin Cerinić. OPopIs (pučana) u v©zi s regruracijom za bračku galiju. Ivan Krstulović Jurjev. Petar Pberelič'ć (?). Nikole. Nikola Bonačić pk. Arnerio1 Karašić. Ivanović. misitro Juraj Dubravčić. Stefan Cerinić. njegov brat Juraj i brat Marko. misitro Jerolim Grasoviić. Luka Dasenčić. Ivan Milovanić. Luke. Petar Vidošević. Valerij Cerinić. Jerolim Š. njegov brat Stefan. Frane Dubravčić pk. Luke. mistroi Nikola Dubravčić. Jakov Baćulić. Marin Obilinović pk. njegov brat Frane. mistro Nikola Tironi. Bbžo Babić. Frane Guić. Juraj Petricio Markov. Lonard Bonačić pk. Toma Pekasović. Pavao Mairiinčič. Jerolima. Stefan Bonačić pk. Stefam Marangunić. Šimun Gunić. Nikola Bonačić. Nikola Krstulović Toniin. Buna iz Sutivana. Grgur Jurjević. Petiitio. Petar GrasoVić. njegov otac Juraj. Ivan Cerinić. Stefan Sfirčić. Vičenco CerinSi'ć |Petrov. Stefan iz Pelješca (Sabiončelo). Petar Rašanić. Tome. Ivan Krišćan. Jakov Marangunić. Ivan Gunić Nikolin. Petra. Ivan Gunić pk. Ivan Bonačić pk. Juraj Dubravčić. Nikola Šimunović. Matio Živić. Jakov Forenze-. Radoević. mistro. Marko Kuzmanin. Mihovlil Mazalić. Nikola: Kreljić (Kraljić). Petar Bonačić Markov. Stef anin Kraljić. Matio Bilovinović.Zuvanić. Ivan Krstulović. Šimun Grasović. Paofo Obiliinović. Stefan Karmić. Frane Cerinić. Petar Bosnačić. miistro Ivan Tironi pk. Luke. Nikola Ce­ rinić Jurjev. Frane Restovikuić (?).g. Jerolim Gbiiinović. Nikola Karašić. Ivan Kavašić (Karašić?). Ivan Ceri'inić. Petar Garofilić. Juraj Bonačić Markov. mistro Ivan Dubravčić. Luka Bonačić pk. Nikola Janković. Ivan Bonačić. 26 . njegov brait Stefan. Nikola Linardović. Ivan Pobratić. Petar Bonačić Matijev. Nadali. Juća. Juraj Livačić. Petar Bonačić pk. Frane Grasović. Juraj Ćija^ić. Nikola Obiliinović. Detrico. Petar Masarić. Filip Manrtinović. Nikola Bonačić. Šime. Nikola Kraljić. Ivan Mećavić. njegov brat Toma. Ante. Juraj Milovanić. Ivan Dubravčić. Nikola Guić Matijev. Juraj Naranuca (?). Šimun Krstulović. Nikola Marangunić. Ivan Garofolić. Stefan Cerinić Jurjev. Jakšić. Jakov Marangunić Petrov. Frane Barbirić. Stefan Vidoševićj" Stefan Radmilić. Juraj Bonačić. Grgur Nosković. Luka Bonačić pk. Fervaća (?) Cerinić. Jerolim Bonačić. Toma Ce­ rinić Petrov* Jerolim Avancanić.

šimunović iz Dracevice. Bonačić iz Milne. Cerinić. Anton Drlivodiljić. Mairijanović. Milovanić. Dumaneo iz Splita. njegov brat Matk>>. 27 . 1625. Petar Mratinčić. mistro Corumelli. Koigačević. konkubina Nego&ić. Dubravčić alias Marchiel. ilegit. Živić. Krstulov iz Ložišća. Martinović iz Slimena. Ivan Satičević. konkubinaKupičić. Ivan Ružić. Marinović iz Omiša. Kučić. Martinović iz Slimena. . Ivan Ruidić (?). Garafulić. Prikačić. Anton Maram'gunić. NigiSević. njegov brat Jakov. Daničić alias Hairašić. Filiplć. Antpn Drivodilić. canceliere Boldu. Dasenčić. Bariiić iz Bobovišća. Polotov. Nigojević. Dragičević. Berošević. Retundić. 1658: Martić. 1657: Zorančić. Žuvič. Nižete o iz Bola. 'ilegit. Jakšić iz Donjega Hume a. Janković. Barbirić. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih knjiga 11 NerežišćDma i naseljima nerežiške župe 1655: Kapelan Ančić. Marangunić. Fantović. Kraljić. Milović. Pl'astieević iz Brela. Radmiliie. Marko Šimunović. Jurjević. Iz popisa. konkubina Svirčić. Lukšić iz Suitllvana. MirkoVić. Martinis. Tfomba. Kurčev. Kargoivić iz Hvara. Jerolim jPetricio. Filippi. Martini. Retundo. Poloitović. Obilinović. Žuvić iz Dracevice. MainchieiM. Tomađeli. Maričević alias Stipanović. Martinić. . Grasović. Franc Tironi. Fantov. Šćapanović. Radosavljević iz Tučepa. za »schiera reale« god. Berčić iz Bola. Maroi. Balarinova iz Supetra. Petar Satičević. Justmiea iz Venecije. Haraišić. Orsola Antićeva. Živić alias Selčanović. Graaoević iz Kaštela. Marangunić rečeni Gore. Cvitanić. Kovačević iz Starigrada. Petričevie. Ivan Marinović. Petritk>. Jakov Baćulin. > 1659: Maderni. Jerčić. Mihojev. Ljubetić iz Sutivama. Mazalić. mistro' Ivan Sitipanov!:ć. Berošević iz Brela. Kovačev iz Starigrada. Nikola Ivanović. natpop Cerineo. Grgur Npsković. Šimunović. Ivam Aritičević. Gučev »overo« Hananić. 1656: konkubina Viiđaković.Petar Bakulić. Sabićin. Vlahović. mistro Satićo Sartor. Forensd iz Bola. Zembov. Ivan Marangunić. nego1 i na zapadna naselja. Grguričić iz Pučišća. Cvitanovdć. magistri Obilinović. Stefan Sfirčić. Toma Penđesić. Nadali iz Sutivana. njegov brat Nikola. pop Stipanović. Zuveteo. Querdn Dubravčić. Maričević. Ivan Janković. Franulić. Očito se ovaj1 popis1 ne odnosi samo na Nerežišća. comes Pizzamano. Linardović. Kvarantinović. Craigi. Avancanić. Jurić. comes Alvise Dodo. Daničić. u NerežiiĆBna4 Jakov Pelišćanin. Kevešić. Retundić. Fiurentinović. Machieni iz Venecije. Kuzmina. Franičić. Benkovie.

»filius spurius« Simoneitti. Jerčić. Benedeti iz Krete. pop Tironi. pop Radićević iz Donjega Humca. Restoević. Kap aro vic iz Korčule. Marin PeHišćandm. Bersatie. Grasi. Jutrinjić alias Jerčić. Pendić iz Krajine. Dragičević iz Donjega Humca. Vuč'ć. comes. Bersatić iz Supetra. Mekjavić iz Bola. Jurjević. Pekaisović. Rogozničić. Corner. pop Nadal. konkubina Tomić. magister Bonačić alias Filipić. Boljić. 1668: Bonjoto iz Venecije. Gaspeirini (de Signago Villa Nogaro). 1665. Petković iz Bola. monahinja Dominika iz Pustinje. Kenijac. Grgurević. Jurković. Radmilić iz Milne. Kozumel. Spudičević. Vulasinović iz Sutivana.1660: Buljević iz Brela. Rendić iz Supetra. 1670. Lukini-Obilinović. Guudencij. Jakić. Vlaliović alias Marelić. Kavančević iz Šibenika. IHiricius. Jerković. Fe-uro. ' 1661: Petričević iz Brela. Bomarjanović. Forensis^ Grgurović alias. Marinović iz Bobovišća. Suljanović iz Poljica. Mdlovančić. Fiuiremtinović alias Jerčić. Petritij. Žigez. ilegit. 1673: Cvitić dz Bola.: konkub'na Ljub'ć Lauirić alias Dragi čević. comes Balbi. 1664: Cvitanić. Skarmić. Negreti-iz Venecije. Jakš : ć. Kuzmić. Michieli. [Piroman iz Hvara. . Pelicev> Kar~ diičić iz Roi^oznice. Štipano vic seu Maričević. "Vlaliović. Krsitulović lieti Bradaši'ć. majka Vidoveva sa Stevanom !iiz Ma­ karske.. konkubina Simoneti. Sutorić fe Postira. Harašić seu Benčić. Cestari: iz Venecije. Kevečić alias Bosnačić. Anić iz Bola. Martinić iz Pražnica. Saibičević. fegi't. Krsitulović iz Ložisća. 1669. Madja iz Pelješca (da Sabdoncelio). Bučić. Bertičević iz Miraca. Feri.: Cvitanić seu Poilotović. 1671: Perkačić. Feirro. Pragrić iz Zaostroga (nastanjen u Nerežišćima). šantić iz Škripa. Lovretov iz Bobovišća. Petrović/ Rendić.. Bagelić. Perišić.: Fero. Mihovilović. Magrešić. Gojdć iz Pražnica. Gore. Dorica. Cvitanov. ilegt. Muhjić. Plivatović iz Jelse. Vlahov aliais Forense. Kuščević. Čaljević. 1662: Slikanović. 1663: Bartinelii'. Svatftalović. Filipvć. Dasenčić. Barišić iz Kctišine. PuđišeMć iz Škripa. Živić alias Kenijac. Tomić iz Bola. Blaca. 1674. Barbirimuis. Zuanić. Janković. Bosnačić. Perišić. konkubina Andriijević. Karuimuzić. "Pavešić iz Sp r ita. 1672: Svetinović. klerik Maltijević iz Blaca. Boguljić. 1666: Mihovilović iz Pražnica. Marrčić. Krstinić iz Hvara. 1667: Bakić. Krstulović. ilegit. pop Milunović iz Slimena. Sabicio.: Grgurić. Šćapanović alias Semlović. Skaramuce. Petričević iz Visa. Mabijević iz. Beroš iz Brela. Matošević. Koljaitić. 28 . Anić iz Omiša. Simon Oagglievich Presb. Roso iz Rogoznilce (nasitanjinie u Muirvici). Lalinović. Stipanić iz Omiša.

1779.više Grgurevića: god. te g. Jedna ženska Balarini spominje se u župskim knjigama god. kad'se" Baković iz Murvica oženio s nekom Frainuliićevom. Anton Balarin proeuratore del popolo. Kasnije nekoliko* puta do novijeg doba kao kum se spominje god. Luke i Ivan Baković. U nerežiškoj. da su Bakovići došli u početku u Murvicu. i među pučanima bračke galije god. Među pučanima bračke galije iz Nerežišća naveden je god. i kasnije: Balarin-Grasi. U nerežiškoj matici javlja se od god. Tako i u popisu pučana od g. 1798... Kaiajure. kum Gairgurević god. 1656. U nerežiškoj matici g. 1791. Malić.Sadanje porođiioe5 1. a 1827. došao kao bačvar u Donji Humac iz S p 1 i t a. v.iz B r e l a . često kao Beiroš. B a k o v i ć (nadimci: Inamorant. Inače dolazi pokadšto u matici kao Baukovi©. 1787.: Gerolamo. i'dalje. kao Bezmaiin. (Prvi se put javlja Baković u nerežiškoj' matici krštenih' g. Mattule i Giacomo Avanzanich. i 1794. 1625. U Supetru je god.. Dnnus S'imon Balarin. 1664. Spominju se odmah u početku matice god.'Kaštelinac. 1655. Nadimak ozna. 1755. 1680. i 1658. 1762. Supetar). kao kum iz Supeitra. iz Nerežišća g. ponekada s napomenem: iz Planice. U . 5. inače. 1695. 2. čuje porijeklo doseljenika. kum. 1604. 1747. B e r o š 1 porodica. 1825. kao Berošević s napomenom. U ispravama XVIII. 1747.6 6. kao Bezmainnović alias J u r č e v i ć . vU 'bolskoj maltici zabilježen je kum A. Grenfuter. nalaze se braća Beroš pk.. da su pripadali među privilegirane porodice. U župskim je knjigama zabilježeno. 1645. Čini se. Ni­ kola Bezmali'nović. 1668. 1788. da su pripadali među privilegirane. Tramiuntanić Knez) 10 porodica.. ka(Q: Babković. 1574. U Jurcima (Podsmrečevik) danas su svi Bezmalinovići. nalaze se braća Baković pdk. 3. 1695. 29 .. 4. koje je dobjegio na Brač pred Turcima posli­ je g. Kasnije dolazi u župskim knjigama nekoliko puta kao Berošević. U popisu nerežiškoga * novog stanovništva od god. U matici god.popisu novog stanov­ ništva 6 ) od g. Sutivan. matici krštenih god. v. A v a n c a n i c (nadimak: Matulović) 1 porodica.. 1625. kao Avancanic i pod tim imenom dolaze do najnovijeg doba. a jedan god. kao Bezamlinovi©-Dorić. Čini se. god. Kotleučić) 12 porodica. a u Dračevluci (Murviee) g. Čini se. Gargu­ rević . kapetan Gargurević. spominje se Paolo Balarin notarius publiciis. Prvi je na početku XVIII. Grguričić. Donji Humac. Lacndver.A n đ r e u z z i (nadimak: Furlan) 3 porodice. Bezmalinović alias Grgurević. 1789:. B a l a r i n (nadimak Grašević) 2 porodice. 1669. (za teritorij Nerežišća. B e z m a 1 i n o v i ć (nadimak: . kapetana Matija i Juraji Beroš.detto Guja.

1674. preko Poljica kao' FiHDOvići. Jedan je Brešković zabilježen u merežiškoj matici s napo­ menom: iz Murvice. D a s e n č i ć 1 porodica. B u z o l i ć 1 porodica. 1655. 9. 1727.. 1574. Dasenčić iz Nerežišća. 1660. god. 1773. (kum) Cvitanic alias Generalić. Donji Humac. Ovo je prezime navedemo u popi'su bračkoga plemstva god. god.). 1764. (kum) redovito kao Boldović. U postirskoj matici spominje se god. Ovo prezime dolazi u popčsu pučana god. spominje se kao* kum. gotovo od počeitka matice (god. kao Cvitanov. Spo­ minje se u matici od god. odnosno latiniKiranc Filipis. 1682. kao kum iz Supetra. — (Generalić je pori­ jeklom iz Poljica). 8. 12. Čini se. Polotović junior god. god.). 1777.. god'. inače. Nekoliko^ puta dolazi u maticama i kao Rcdlović (1719—1724) ili Bodović (god. (god. Sutivan i Supetar). 1625. Porijeklom iz Gabele. 1574. 1776. Svetinčić se često spo­ minje.). 1754. 1698. 1538. Godine 1786. 1762. 1766. 1656. Čove. u Dračevluci..) do god. vjenčan u Nerežišćima god. 1436. (za teritorij Nerežišća. spominje se Pietro Cvitanich god. 1807. od god. Ovog prezimena nema w popisu pucama na Braču od god. 1810 Brešković iz Nerežišća. prema obiteljskim bilješkama. D e f i 1 i p i s 5 porodica.. Prč) 7 porodica. Prezime nastalo od plemićkog dodatka d e i Filipi. B o 1 d O1 v i ć' 1 porodica.. god. Spornimje se od po­ četka matice god. Polotović (kum) god. pop Polotović (kum) god. 11. 13. Iz M i l n e . 1688. 1930. ali ga nema među meorežišklm puča­ nima bračke galije god. 1765. Prezi­ me se malaizi u popisu7 bračkog plemstva od god. Veselica) 7 porodica. 1823. 1657. CvitanićSvetinčić. i 1679. Svetinović se spominje na Šolti god. U početku matice god. Pop Generalić .. kao Brezcovich i Breseovich. sela. B r e š k o v i ć (nadimci: Su ja. (kum) iz Milne. 1782. Jedan se Dragičević krsti u 30 .. (kum).7. Bezmalinovići su porijeklom iz Novoga.. ali s napomenom god. C v i t a n i c (nadimak: Baka) 7 porodica. — Prvi se spomi­ nje Juraj god. kasnije uvijek Cvitanic. zabilježen je magistri Dasenčić.. D r a g i č e v f i i ć (nadimci: Cumeta.. Porijeklo nepoznato. — Prema tra­ diciji doselili su se iz Bcsne.. Plemićka porodica. Mujić. Porodica Cviitanić zabilježena je u popisu bračkog plemstva god. starlimom su vjerojatno iz Poljica. 1657. 1615.zabilježen je nekoliko' puta oko god. (kum) Cvitanic seu Polotović. da su Dragiičevići porijeklom iz D o n j e g a H u m c a. Godine 1662. iz B o l a . 1662. 1726. i dalje (nobilis: 1797. Polotov 1659. 1625. 1657. a god. Kao De Filipis prvi put u matici god. ali nalazim u popisu pučana bračke galije god. kao> difensor comun. 1657. 10. U bolskoj: matici spominje se. 1665. god. Spominje se gotovo od početka matice krštemih.

1658. Dubravčić je isto što i prezime Silvio: braća PavaO' i Grgur Sil­ vio osnovali su eremitažu Silvio god. 1637.Nerežišćima tek god. 1684. god. 1655. spominje se u spisima »official Draghnich«. Jedan se Dragnić spominje god. god. a ni u popisu1 pučana bračke galije god. Menčevi. i g. U ma­ tici se spominje od god... u starijoj matici. Philippi. g. F e r t i l ' i ' o 2 porodice od Obilinovitća! (vidi Obilinović!). 1776. God. U Ostoj.: Silvio alias Dubravčić. i 1820. F i L i p p i (nadimak Kbrder) 1 porodica. * 1736. D u b r a v č i ć (nadimci: Ku'kočin. Dragičević alias Stipinović.) Fertilić918. 1883. ponekada s nadimcima ili dvostrukim prezime: nam: god. i 1766. 1579. 17. 1706. u Nerež'išćima je zabilježen kapelan Silvio. Vjenčan u Nerežišćima god. Eremitaža Siivio1 naziva se god. 1579. u pučiškoj g. Ekterović alias Janković. 1625. god. 16. zabilježen je Dragnić alias Buzolić. 1790. i to nekolicina kao »mistri«. zabilježen je Dragičević s napomenom: iz " D o n j e g a H u m e a. 1803. 1656. 1700. a tako isto 1724. 1814. 1607.'ćevoj knjizi o Povliima god. g. Prč) 3 porodice. kao Dragnić sive Bračvić. E t e r o v i ć—G a 1 o v i ć 1 porodica iz D o n j e g a H u in­ ča. kao Dragičević sive Soltan. Branković. . ali se nalazi u popisu (pučana) u vezi s brač­ kom galijom god. 1574. U nerežiškoj matici krštenih spominje se odmah u početku matice g. (Galović se spominje u Nerežišćima god. ali god. 1625.. pop Philippi. Dubravčić u Dračeviei. 1700. U anagrafi od god. Dubrav­ čić sive Kuščević.. g.. Fertiglio. god. Tićica) 17 porodica. Godine 1728.. 1684. 1731. god.. 1663. Vjerojatno starinom iz Poljica. Dragnića je bilo i u (ŠlkiT(ipu' — prema župskim knjigama — od po­ četka škripske matice god. 31 . a g. a u Postirama god. U bolskoj matici zabilježen je god. 1811.a god. g. spominje se Dubravčić iz Obršja. 1706. 1711. magistri Fertilio. spominje se Pietro Fertilio lanibaseiatoir di popolo8. Dragnića nema u popilsiu pučana god. i to svaki put s napomenom: iz Nerežišća. 1588. Drag­ nić alias Darpić's napomenom: iz Škripa. Ektorović). i 1718. do oko god.. 14. Buble.^ u Smrki. Po nekima. U spjevu Jerolima Kavanjina (oko. g. u prazničkoj g. Spominje se odmah u početku matice kao kum god. 1708. spominje se Dragičević alias Laurie. Dubravčić alias Kušćević. 1635. dalje: god.. i dalje. 1705. de Philippi. a god. 1793. 1823. 1814. Godine 1692. 1787. 1799. kao Filipović10. Češće dolazi "u matici to prezime od god. 1632. 1689. 1806. 1763. kao Dubravčić— Mišćanić. 1850.. 1574. 1716. i često dalje. g. 1816. Dubravčić alias Marcbieli. g. God. 1802. Dubravčić. — Porijeklo nepoznato'.. 1770. Ovoga prezimžna nema u popisu pučana od g. D r a g n i ć (nadimci: Bračolie. Fertili kao kum. i 1806. 1668. 1689. 1497. Fešte. 15. Godine 1670.

1606. 1799. 20. Mudri) 9 porodica. Gla. U ispravama dolazi kao: Filippi. o Povljima Ostojić10 spominje g. Kardilčić. god. 1574. U svojoj knjizi. Forensis. 1710. Pušić. god. 1492. Strigo) 18 porodica. 1657. G a r d i l č i ć (nadimci: Murlak. 1795. Gardilčić—Blažević. 1574. g. porijeklom iz S p l i t a . Diškul. Možda :ima veze s gornjim prezime­ nom g. nobilis Filippi. 1669. 1665. g. a g. kasnije često: g. Porijeklo vjerojatno iz Poljiea. Konte.. Baje. 1820. Vulin.. 1801. Garofulin. 1775. 1788. magistri FJlippi.. i 1731. Kordičić. g. 1788. 1657. 1659. Danac sive Kardišić iz RogO'zni'ce. Felippi i philippovicli. 1707. kao' magister u Dragovod:1. s i n o v i ć (nadimak: Sladič) 1 porodica. U nerežiškoj matici: dolazi gotovo odmah u početku g. Samo Vlahović g. kum u Milni god. g. Momić. 1799. Kao Franulich ili Stranulliich porodica je zabilježena u popiisu. Vlahov alias Forense. U nenežiškcm popisu novoga stanovništva od god. 1579. 1747. 1656. 22. Spominje se u naj­ starijoj postojećoj matici krštenih u Nerežišćima od početka god. G a r a f u l i ć (riad'mci: Čavata. F r a n u i i ć (nadimci:" Graje. alise spominje među pučanima bračke galije god. O v o se prezime nalazi u popisu pučana god'. Filippis. (kao kum) iz B o l a : Foremziis. i dalje često'. Kopač) 7 porodica. 23. F o r e n s e (nadimak Vlahović) 2 porodice..19. To se pre­ zime spominje tek godi. U sutivanskoj matici zabilježen je Filippi g. Kardičić. 1657. i 1668. Puška. Forense iz Krajine. 21. u župskim nerežiškim knjigama. Franuiić detto Obilinović. 32 . 1662.. NadaiKn. Ovog prezimena neima u popisu pučana god. 1797. 1659. Kao Filippi i Filip­ pis spominje se u popisu plemića god. 1625.. u Murvici. kao Kardijčić. kao brački plemić spominje se Nikola FJippi god. kao Garofolić. Vlahović—Forense. Forensic iz Ne­ režišća.. Kraljević. a također i među nerežiškirn pučanima bračke galije god. također god. a Vulahović god. 1625.—1805. i to prigodom udaje neke Karidilčićeve iz R o g o z n i c e za Jakova Pragrića. 1657. u nerežiškiim župskim knjigama dolazi od početka matice god. Prezime dolazi u matici god. i 1791. U prazničkoj matici zabilježen g. 1720. koji se bio tad doselio'-u Nerežišća. zabilježen je Jural. 1893. 24. kao Gairofulić. 1802. Spominje se u matici od god. 1670. Forerisis alias Vlahović. s napomenom: iz Nerežišća. bračkoga plemstva god. Godine 1829. 1804. koji SUJ zabilježeni u pučiškim župskim knjigama. G a s t o v i ć (nadimak: Kič) 2 porodice iz S r i n j f n a . 1757. U. 1651. Pučišćima se spominje god. prvi oženjen god. u Nerežišćima 3 „plemićke porodice Obaljević ili Franuiić. g. a tako i1 dalje. Karđiši'ć ii god.

). 1769.. 1669. iz I m o t s k o g a . nepotvrđenoj tradiciji doselili na Brač iz B o s n e od roda Krstića iz Bobovoa. Harašić—Gučević. g. 1574. god. 1658. nekoliko puta s napomenom: iz Bobovišća. 1667. natpop Harašić. 28. U sutivanskoj matici spominje se g. 1625. d. dolazi ponekađa i samo Bosinačić (na pr. v. H a r a š i ć (nadimci: Bura. J u r i š i ć (nadimak: Gluhi) 2 porodice. 1745. Harašić seu Benčić. i t.11 26. i. Prema.. 1574. 1763. 1789. 1657. od. nekoliko puta. uvijek s napomenom: iz NerežJšća. Spominje se od početka matice (g. 1720. ii među pučanima u vezi s regrutacijom za bračku galiju '. da se nerežiška poirodiica Harašić— Filipi prima među poljičko plemstvo. 1797. U matici je prezime gotovo1 od početka (kum) god. 1779. 1657. Harašić sive Daničić i Bučić sive Marčelić. (kum) Kevesić—Lalinović. 1659. 1798. J a k š i ć (nadimak: Žuvić) -2 porodice. bez napomene. Harašić—Lalinović. i 1674.). . 1671. 1668. 1657.. god. pop Harašić.Zbornik za narodni život i običaje 3 33 . Ovo se prezime spominje god. god.. u boboviškoj g.. 1668. veli' se. Ovo se prezime spominje u popisu nereži'škiih pučana (koji su primali sol) god. 29..akle je. i 1705. Krstulov iz Ložišća. Mornar) 5 porodica. Prezime Bosnačić nalazi se i u popisu pučana god. zabilježen je kao Jakić. i u popisu pučana bračke galije god. g. Porijeklom iz B o s n e . 1665. prvi je put spomenut u župskim knjigama kao kum god.. U nerežiškoj matici dolazi od početka (god. Prema predaji'. Paroleta) 2 porodice. g. U župskim knjigama: god. na pr. 1625. 1665. 1579. U milnarskoj. Daničić. Gabre. 1673. iz S e 1 cL C cl« 30. 1715.7 27. Arnirović. g. i 1660.25. g. Bučić sive Daničić. Daničić alias Harašić. god. god. 1807. i to 6 plemićkih poro­ dica iz Donjega Humca 10 . dalje dolazi) više puta kao Harašić alias. 1761. vrlo se često spominje Kevesdć alias Bosnačić fcg. 1670.). Prema tradiciji pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a.. U nerežiškim župskim * knjigama od god. i 1804. se matici spominje Janković god. s napomenom: iz Nerežišća. J a n k o v i ć (nadimci: Poteštat. i dalje. doselili u XV.). Prezime se nalazi u popisu pučana bračke galije g. K r s t u l o v i ć (madimci: Marcelović. 31. 1669. U nerežiškoji matici kao Jašić od god. J u r u n 2 porodice. Surko. K e v e s i ć 4 porodice. 1805. i 1799. 1625. g. g. 1760. a u prazničkoj. U jednoj poljičkoj povelji od god. i 1663. u prazničkoj g. Isto se prezime nalazi i .1667. 1774.u popisu brač­ koga plemstva od god. samo Daničić g. dolazi1 kao Krstulović »lieti« Bradašiić. 1656. zabilježen je Krstulović g. s napome­ nom: iz Donjega Humca. 1717. Guđulin) 13 porodica. kao Karašić. Prezi­ me se nalazi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju god.. t . u vezi s biranjem povaljskog opata kao Jakšić ili Jakovljić. 1795. 1656.

Martinioa nema u starim nerežiškim popiscma bračkih pučana (g. Berica. da su iz nestalog naselja Straževnika. K u z m a n i ć (nadimci: Fulminant. Noćina. 1668. 1574. čini se. Cestar) 6 porcdica. od g.) i 1762. Mislim. 1773. 1657. 1675. U župskim se knjigama spominje od po• četka g. knjigama od g. arromunskcga porijekla. Nigoeviić seu Mirković. i 17941. Mirković. 36. 1656. 1607. 1664.. 1679. 1666. O b i l i n o v i ć (naidimci: Popomcijom. Perjević. 1650. 1664. M a r t i n i ć (nadimci: Hulac.. 32. god. Boban.. a u početku XVII. Kušćević se spominje više puta. 34. dolaze kao Ni­ goević i kao Nigojevčić. 1688. u pučiškion god. g. K u š ć e v i ć (nadimci:" PeMve. ali ih nalazim u matici nerežiškoj ođ g. 1716. iz P r a ž n i c a . iz D i k 1 i ć a-Poljica. . samo Mirković g. i dalje 1671. U popisu bračkoga plemstva 7 od g.. su neki iz P u č i š ć a (god. Kušćići su bračka plemićka porodica. udala se u Nerežišćima neka Martinićeva iz jPražnica. također s napomenom: iz Nerežišća u sutivanskoj matici g. Špadir. 1699. a u prazničkoj: god. 1736. 1656.). Puja. Obilinović vulgo Mariiijianović. 1721. u škripsikim g.. Spominje se pri kuimovanju u miinarskim župskim knjigama g. 1791. 1704. 1658. porijeklom iz Bosne. U nerežiškim župskiim knjigama: g. kao Martini. da su pori­ jeklom. kao Lukin Obilinović. ali su tada i stanovnici zapaiđnih naselja (Ložišća. do 1671. 1797. u Pražnicama je bio župnik Kuzmanić •Kuzmaneo. 33. (Vidi Fertilio!). i 1735. U matici nerežiškoj spominje se od početka kao Kučić (1658. godi. 1731. 1687. ali često s napomenom: iz Obrš ja. Kao Smrtić dolazi. 1756. Kuna) 11 porodica.. 37.). jz O b r š j a . 1655. kao Barbircć vulgo Kušić. 1852. 2 porodice.a g. 1657. Neki tvrde... 1625.. U Murviciii se spominje Kuzmianić oko god.7 Čini se. 1625. v. godi.. u positilrskim g. Prema pričanju Gbršljana. Jedan Kušćić iz P r a z ­ n i c a oženio se u NerežišćJm. g. kao Kušćić »o« Mihačić. da su K. a g~ 34 . N i g o e v i ć (nadimci: Smrtić. (kum) i dalje. da.god.). U nerežiškim župskim knjigama ovo prezime dolazi često od samog početka sačuvane matice god. K u š ć i ć (nadimci:: Dedekalo. Visalo) 5 po­ rodica. Košćić. Kumpar) 2 porodice. Prema nepotvrđenoj verziji. Kršniak) iz P a s t i r a . i to kao Nigoević i Nigojević. (u knji­ zi vjenčanih) Dubravčić alias Kušćević. i ito svaki put s napomenom: iz Nerežišća. te se prezime. u matici nekoliko puta Đubravčić sive ili alias Kušćević (na pr. Bobovišća) potpadali pod Nerežišća.u matičnim.. Marijanović). porijeklom iz Dalmatinske Zagore. 3 poro­ dice.nalazi u popisu plemića od g. U postirskaj matici g. Osim toga dolazi god. 35. 1660. Barbirić alias Kušćić. spominje se Kušćić s napomenom: iz Nerežišća..

g. Porodica Marijanović porijeklom je iz Poljica. 1761. 1772.. prvi došao na Brač oko god. vjenčan g. god. smatrati kao izvorne plemiće12. 1692. Vjerojatno1 su porijeklom sa otoka H v a r a . odluči. 1705. g. Prema obiteljskim bilješkama imali su 1512. U nerežiškim župskim knjigama: g. P e t r đ c i j o' (Petrizio). cl. 1872. Petritij ft t. stojL: Pavičić detto Plamuss.40. Restović »da spiaggie meridionali di Neresi« (Restevići u Smrki potječu iz Nerežišća). Tica. 1691. 1677. 1560. Obilinović dolazi u ćispravama na Braču od god. i 1660. 39. a također i među pučanima bračke galije god. god. U maticama: g. 1714. 44. Peitritio. 1723. Prezime Obilinović nalazi se i u popisu onih. Petricijo zabilježeni kao> neoriginalni brački plemići. 1780. u Murvici. 1681. 38. 1724. Nicolai de Sabioeello. S a b b i o n c e l l o (nadimak: Truta). 1560. i 1788. 1712. 1691. g. Pelišćanin.: Giacom© Pelischitanin i Steffano da Sabioncello. Stephana đe Sa­ bioncello i t. 1657. Maturelo.. Plamus. g. 1771. god. 35 . god. od goiđ. U maticama dolazi vrlo često. 1894. P a v i š đ i e (nadimci: Paner. Mandinić. Sabioncelli. 3 porodice. 1676. 1768. d. i t. na pir. 1661. maticama: g. da treba P. Šabioinzeillo. 1662. U rierežiškiim. g. koji su primali sol s pučanima god. Kuzmin. 1767. R e s t o v i ć (nadimci: Karantanac. oženjen u Neirežišćima go& 1905. 42. P r e m e r u 1 porodica. 1574. Mačić). Među pučanima bračke galije god. Luger. Surla. Samo Marijanović dolazi također u ma­ tici g. i to ili kao Restović ili kao Restoević ili Restojević. g. U anagrafi od god. 1780. 41. iz M i r i o v i c a (Dalmatinska Zagora). 1736. Prezime nastalo od Petričić. 3 porodice. 1791. Handrak).. 1829. iz K n i n a . Juraj. U škripsikoj matici g. iz D o n j e g a H u m e a. 1823. Brački konte Loredan g. Padvanac. g. gdje se u anatici spominje g. P u č e 1 porodica. 12 porodica. u dolskoj g. 1625. U popisu od g. Stropa.. 1658. Sabiuncelo. Pavešić.. g. Godine 1625. d. Restoević. Ušijer. Petricio. P e r i ć 1 porodica. — Porijeklom iz jPoljiica. magistri Pelisganich.. Porijeklo nepoznato. Porijeklom iz Lož"šća. 1785. Poćuda. Cvile. Pacifr'ici alias Restović. U matier nerežiiško j za­ bilježen je R. . 1708. posjed .' Krstulović alias Perić. g. Peće. v M a r n . zabilježen je Petricijo među pučanima bračke ga­ lije. g. 43. 1675. 1673*-. g. Porijeklom iz P e l j e š c a . Pavičić iz Bola. Zoge. s napomenom: iz Nerežišća. Pavišić. mistro Obilinović. 1715. Oženjen u Nerežišćima god. Pelisgarich.1657. 1660. 1656. a 1788. Restoević alias Servioa.. 1710. Pacific! vulgo Restović. 1625. Krstulović—Perić. 25 porodica. g. Kapelan Pavičić neki se put potpisuje i kao> Pavišić. Viška. te g.

1880.. O'sim toga ima i drugih dvostrukih prezimena. U bolskoj matici 1641. 1774. 1708. đ. g. DoseM iz P r o l o s c a kod Imotskoga. kao Dragičević alias Stipinović.. A l i e g r i se spominje češće u maticama kao kum od godine 1754. u Bobovišćima često Marinčević alias Cligo. 47. V r s a j k o 1 porodica. 52. S o ć o (nadimak: Mijo). A l f i r e v i ć se spominje kao kum Alfirević g. -1772. g. Porijeklom iz poljica. * 2. magi­ stri ŽUVLĆ. više puta (1756. 51. 1768. 1733. Ž u l j e v i ć (nadimak Prelas) 1 porodica. kao Maričević alias Stipino­ vić. V r a n j č i ć (nadimak Roje) 8 porodica. Stipinović i u Pastirima g. i 1681. 1679. (do g. g.. Spomenuta dvostruka prezimena javljaju se u župskim knjigama i drugačije. Stipinović— Maričević.. g. 1747. 1697. porijeklom iz R o g o z n i c e. 1804. 1695. na pr. Alfirević 36 . Maffiičević) 2 porodice. župskim knjigama za­ bilježen je god.. 2 porodice. 1787. 50. god. 1826. 1736. (U bobovičkoj matici krštenih češće od g. g. 1716. kao Vranjičić g. Stipinović alias Ma­ ričević. zabilježen je u Pražnicania g. da je Ra­ dovan nazvan Allegretti. 1815.—1775. Ž u v i ć (nadimci: Tribucije.—1825. 48. isto g. Oženjen u Nerežišćima god. Maričević alias Žurnata. 1658. 1657. ii 1809. oko g. 3 porodice iz D r a g o v o d e . iz L o ž i š ć a .) Žuvić—Butor. alias Sapunar). S t i p i n o v i ć (nadimci: Meštre. 1808. 1775. 53. je bilješka. na pr. Vranjić s napomenom: iz Škripa. kao Vranjić. kao Vra­ njičić vulgo Roja god. 1794. S t a n i ć 1 porodica. g. 1776. g. U Su­ petru se spominje Vranjičić iz jPoljica god. Spo­ minje se u početku matice g. Doselio iz S t a r i g r a d a i oženio se u Nerežišćima god.. spominje se kao kum pop Alfieri (a g. i t. i 1797. 49. 1723. 1760. Piš). Marinčević 'iz B o b o ­ vi• š ć a. Krstulović vulgo Vranjčić. 48. 1816.) Maninović dicti Žurnata. 1781. samo Žurnata. U dolskim... 1718. 1923. Doselio iz S r i n j l n a i oženio se u Nerežišćima god. na Bolu g. Stipino­ vić alias Mujić. 1704. U narežiškim župskim knjigama češće se spominje ovo> prezime od po­ četka god. Teratjerka) 3 porodice. g. S e n j k o v i ć (nadimci: Zečić. 1657. samo Maričević.45. naročito kao kum s napomenom: iz Nerež'šća. 1705. U boboviškoj matici] zabilježen je god. U brač­ kim župskim knjigama. Stipinović đicti Buckar. ponekada s napomenom: iz D r a č e v i c e . g. dalje Krstulović. 1877. češće Dragičević.. 1768. g. Izumrle ili iseljene porodice 1. 1795. 1678. U neireMškim žup•skiim knjigama nalazim ovo prevrne g. 1761. S a p u n a r 1 porodica.

1707. spominje se D.iz Obreja).) od g. do 1805. B e r k o v i ć se spominje od god.. i 1723. God. Barbirić. 1693. 1589. spominje se u Morcima Berković.. 1677. 1574. 17115.se prezime nalazi i u popisu7 bračkih plemića g. i dalje.6 kapelan u Dračevici. 1709.—1722. kao Barbedni g. 1708. pop Barberi­ nus. 1747. spominje se u maticama od god. god. 1754. U bračkim župskim knjigama. 1789. 1625. i 1695.. Ovo se prezime nalazi u poipisu pučana 1 . s napomenom: iz Nerežišća. Donjeg Humca.. a tako' isto i pri regrutaciji za bračku galiju g. 1802. kao Bojanović g. Ovo prezime dolazi i u po­ pisu pučana.. 10. 6. B o b u l j i ć spominje se u maticama od g. 1791. 1685. C e r i n i ć se češće spominje (Vjerojatno i kao Cerenić g. Oko god... i to kao Banjanović od god. — Vjerojatno porijeklom iz Poljica. 1670. kao Barberino god. 8. 1716. U popisu pučana. Barbir i god. (ma­ gistri Berković 1715.). d. 1795. a Barbirić alias Kuščić 1704. 1671. koji su primal sol od g. Krstulović vulgo ~ Lozić g. 1629. Krstulović alias Bučić g. Do­ selili iz B o l a . kao Barbirić vulgo Kušić god. s napomenom: iz Nere­ žišea. 1694. Bučić vulgo Galiot. Ovo. do oko 1704. B a j a n o v i ć spominje se često. B a r b i r i ć u nerežiškim župskim knjigama spominje se od početka matice. koji su primali sol g. do 1778.Carevića iz G o r .3. Kao kum iz Donjega Humca zabilježen je g.. god.. H u m e a. Sutivana i Supetra) i u popisu vlasnika pašnjaka 2 od g. 1744.6 3. 1701.. Kao Barberinus god. spominje se. 1664. 1657. 9. a kao Bajanović g. AMirović kao' kum. do oko 1802. 1693. 1574. 1681. dolazi Berković a . Bučić vulgo Loze g. B a s s i iz R i j e k e . 1728. 1749. B u č i ć se spominje od g. U sutivanskoj matici kao kum zabilježen Ber­ ković g. i t.1. a u fcobovišikoji g. 1579. (na teritoriju Nerežišća. 1655. uglavnom pri kumovanju. 1633. 5. 1632. 1715. dolazi u Nerežišćima s napomenom: iz Starigrada. 1688. God. do oko 1822. U jednom dodatku u vezi s brač­ kom galijom u »Schiera di Nobili« g. na pr. do oko 1793. 7. a u Pučišćima g. 1661. Barbarinus. U boboškoj matici od početka g. B e n k o v i ć dolazili u matici od god. Bučić g. i 1663. do oko god.. Dolazi i kao Bučiić sive Marčelić. C a r e vate se spominje u matioaima od g. Vjerojatno od Vrsalović . 1662.ovo prezi­ me nekoliko puta. 1715. 1795. 4. na Bolu g.. 1660.11. Prezime se nalazi u popisu pu' čiškoga novog stanovništva od g.—1663. do 1690. oko g. zabilježen je Barbirić 1 . kao' i 13 Cerimića pučana iz Nerežišća u popisu »Galeotti di Neresi« za bračku 37 . do oko 1797. i 1802. 1574. a Barković god.. 1657. kojji su prdimali sol g.

galiju3. God. 1658. zabilježen je mistro Ceariniić. U boboviškoj matici g. 1715. Cerinić aiiias Bavčević. 12. C v i t a n o v i ć se često spominje od početka matice g. 1657. do kraja starih župskih knjiga. U tim knjigama zabilježen je ponekada,. C. ©dvostrukim prezimenom i s ponekom opaskom, kao na pr. g. 1778. i 1782. Fionitni—Cvifcanović; g. 1790. 'Cvitanović—Bako; g. 1791. i 1794. C. kum iz Obršja, g. 1791. i 1794. Cvitanović—Tarmunitana, g. 1790. Glasinović—Cvitanović. Fiorini dolazi u nerežišfejm. župskim knjigama četiri puta od g. 1780. do 1786. U popisu poljičkoga plemstva 13 o Supetru goid. 1799. zabilježen je Fiorini, koji je, na ime Svitković, samovoljoim velikih poljičkih knezova (postigao plemićku titulu. Cvi­ tanović s napomenom: iz Nerežišća, naročito kao kum, zabilje­ žen je i u drugim bračkim župskim knjigama, kao na pr. u škripskoj matici god. 1773., u prazničkoj g. 1702., 1745., 1760. i 1778. u dofekoj god. 1745., a u sutivanskoj Fiorina god. 1782. iiiz Nerežišća. 13. Č i n č e v i ć se spominje u matici češće od god. 1676. do oko 1790.; Nikola Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1747. u Nerežišćima. 14. F e u r o se spominje u maticama god. 1663. i 1674.; mistro Feuro g. 1658.-; Ferro g. 1666.—1674.; Ferri g. 1667. i 1677.; mag'isiter Fer© god. 1658. Ovo se prezime nalazi u popisu pu­ čana, koji su primali sol g. 1574. 15. G r a s o v i ć se spominje često u župskim, knjigama, i to kao Grasović 1656., 1664., 1673., 1660., 1662., 1703. i t. d.; Grasojević iz K a š t e l a g. 1655.; kao Grasi g. 1673, 1669., 1756, 1766., 1802., 1810. i t. d.; kao magistri Grasi g. 1662. i 1710.; kao mistro Grasović g. 1662.; kao Krasi g. 1672., 1699., 1770., 1788.; od g. 1791. dalje češće se javlja kao Balarin—Grasi. U popisu pučana, koji su primali sol g. 1579., zabilježen je Gra­ sović, a tako isto i u vezii s regrutacijom za bračku galiju 1625.3 god. Grasović (i Grasi g. 1721.) spominje se u boboviškoj ma­ tici g. 1693., 1723. i t. d. :S napomenom: iz Nerežišća, kaoi kum, zabilježen je Grasi u mlinarskoj matici god. 1761., u Dračevici > g. 1808., a u škripskoj matici Grasović g. 1666. U Nerežišćima ise spominje god1. 1676. autorizirani notar Frano Grasi. Cimi! se, da su Grasoviići, odnosno Grasi pripadali među privilegirane porodice. 16. G o i ć >iz P r a z n i c a spominje se prvi put u starim nerežiš'kim župskim knjigama god. 1667. prigodom ženidbe u Nere­ žišćima. Kasnije je zabilježen više puta od god. 1708. do 1793. i to god. 172'3. s napomenom: iz Pražniea. U vezi s regrutacijom za bračku galrju god. 1625. spominju se o Nerežišćima dva n Guića3. U bolskim župskim knjigama zabilježen je g. 1718. jedan - Goić s napomenom: iz Nerežišća. 38

17. G i r a se spominje od god. 1765. do 1803., i to god, 1781. s na­ pomenom: iz B o l a . 18. G r i m a n se često' spominje od g. 1731. do oko> 1807.; zabi­ lježen je g. 1788. pop Griman; od g. 1805. do 1820. javlja se .kao Grimani; nekoliko puta gr (1688., 1696., 1702. iii 1708.) za­ bilježeno' je u.župskim knjigama Žuvić vulgo Griman i (god. 1693.) Žuvić alias Grimanović. Porijeklom i Vdčence (Italija); kasnije iselili-.u Makarsko Primorje 14 . 19. J e r č i ć se spominje 1673., 1689., 1691., 1658. (kao k u m ) ; godine 1675. i 1676. spominje se s napomenom: iz Krajine; god. 1669. kao Jutrinjić alias Jerčić, a g. 1669. i 1679 kao Fiurentinović alias Jerčić; samo Fiairentinović g. 1693., a Fiorentinović g. 1658. i 1663.; god. 1574. ovo se prezime.J. nalazi,u popisu pučana 1 koji su primali sol (na teritoriju Nerežišća, Donjeg Humca, Sutivana i Supetra), ali i u popisu bračkih plemića god. 1657.7; Ostojić 1Q spominje u Nerežišćima g. 1579. dvije ple­ mićke porodice: Šimunović ili Jerčić. U boboviškoj matici od g. 1724. dalje: Krstulović 'alias Jerčić. U pučiškoj matici: god. 1803. Jerčić »detto« Verborić iz Pražnica, a g. 1803. i 1809. Jer­ čić—Centa, također iz Pražnica. Prezime se nalazi u sumartinskom pop'iisu »novog stanovništva« od g. 1747. 20. J u r i č e v i ć se spominje češće od god. 1704. do 1801.; god. 1730. i 1731. magistri) Juričević. U vrijeme kandijskoga rata u Makarskom se primorju spominje Kačić—-Juričević. U supetarskoj se maticii više puta spominje J. od g. 1815.—1821.; u niilnarskoj matici g. 1812.; u idolskoj g. 1732. magistri J.; uvijek s napomenom,; iz Nerežišća. U nerežiškoj knjizi vjenčanih zabilježen je god. 1698. Juričević iz S p 1 i t a, a god. 1730. kao magistri Juričević. 21. J u r j e v i ć se spominje u žuskim knjigama od početka god. 1656. do oko: g. 1714.; god. 1665. zabilježeno je Grgurević alias Jurjević; samo Grgurević 1669., 1679.; god. 1675. spominje se kum Grgurević detto Guja. U bolskoj je maitici zabilježen god. 1631. J. s napomenoni: iz Nerežišća, 22. K r a l j i ć se spominje od g. 1656. do oko 1678. U župskim je knjigama prezime biiježeno kao Cragi (g. 1656., 1658.) i kao Cragli g. 1669. To se prezime nalazi u popisu pučana, koji su primali sol god. 1574. 1 ,! u popisu pučana za'bračku galiju god. 1625. God. 1615. spominje se-u Mini kao pučki prokuratar Kra­ ljić. U bolskim župskim knjigama dolazi K. g. 1641., a u po~ stirskimia Mujić sive Krajić 1750. s napomenom: iz Nerežišća. 23. L a l i n o v i ć se spominje od g. 1661. do oko 1733.; svećenik, ekonom crkve Laliruović oko god. 1788.; god. 1798. i 1799. spo­ minje se Kevešie—Lalinović; god. 1795. Harašić—Lalinović. 39

24. L i n a r d o v i ć se Često spominje od g. 1657. (početak mati­ ce) do oko> g. 1826., it. j do svršetka starih matica; magistri L. od g. 1795. do oko 1826.; god. 1781. zabilježen je Dinardović dicti Čubretović. Prezime Linardović nalazi se ui popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., kao Liuriarđović, a također i u po­ pisu pučana za bračku galiju kao Lunardović god. 1625. U bol­ skim župskim knjigama zabilježen je L. g. 1638. i 1661. s na­ pomenom: iz Nerežišća, a u boboviškoj matici g. 1780. i 1785. kao Lenardović. Čubretović iz Nerežišća zabilježen g. 1750. u boboviškoj matici. 25. M a r a n g u n i ć se spominje u nereziskim župskim knjigamaod početka matice god. 1655. do oko god. 1717. Kasnije, god. 1782., javlja se kao kum s napomenom: iz Milne. Prezime se nalazi u popisu pučana, koji su priimali sol god. 1574., i prigo­ dom regrutacije za bračku galiju god. 1625. Isto je prezime za­ bilježeno i u drugim bračkim župskim knjigama s napomenom: iz Nerežišća, i to god. 1655. u Pražnicasma i g. 1709. u Dolu. Po prazničkoj matici (1604.—1697.) vidi' se, da je i tamo bilo Mairangunića. Možda je prezime Marangunić došlo od prezimena Drivodilić. Ovo se prez:one (Drivo'dilić) nalazi u popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., i u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. 1625. Juraj Drivodilić15 bio je rektor i natpop u Nerežišćima god. 1579. U pučiškoj matici zabilježen je g. 1582. Dravodilić iz Nerežišća. 26. M a r i n o v i ć se spominjie od god. 1655. do oko 1813.; god. 1672. zabilježen je M. iz B o b o v i š ć a ; god. 1804. MariniovićŽurnata; 'god. 1805. i 1806. Marinović drJcti Žurnata; god. 1816. Marinović dictus Žurnata; god. 1795. samo Žurnata; god. 1815. Marinović dictus Griman; god. 1659. žena Marinović iz Omiša; god. 1768. Marinović kum iz Dračevice; među pučanima za bračku galmju god. 1625. nalazi se Ivan Marinović; jedna Marinovićeva iz Bobovišća udaje se za Nerežišćandna god. 1723. U . bolskoj matici god. 1655. zabilježen je Marinović iz Omiša, Go• dine 1672. spominje se Petar Marinović ambasciator Almissae.16 27. M a r o i se spominjie gotovo' od početka matice god. 1660. do oko 1697.; god. 1748. kao Maroinis; Ostojić u svojoj knjizi o povaljiskoj opatiji10 spominje u Nerežišćima jednu plemićku porodicu Marojević god. 1579.; Maroe Dominicus17 bio je sudac god. 1538.; u popisu bračkoga plemstva od god. 1657. nalazi se {norodlica Maroi.7 28. M a r i č e v i ć kao Maričević alias Stipinović spominje se u po­ četku matice god. 1657. Dolazi i kao Stipanović alias Maričević god. 1764.—1803.; god. 1679. samo Maričević, a ii kasnije od god. 1796. u župskim knjigama, te nailazimo na ovo prezime
40

. gotovo do kraja starije matice (god. 1823.); kao StipinovićMaričević od 1658. dalje spominje se pokatkađa do god. 1823., a možda i dalje; ovo se prezime3 nalazi među pučanima bračke galije god. 1625. (Vidi Stipinović). U škripskoj matici dolazi često od god. 1642. do 1692. prezime Maričević. U prazničkoj matici zabilježeno je prezime M. god. 1791. i 1795., a god. 1716. Stipanović alias Maričević s napomenom: iz Nerežišća; Mairinčević redotito u boboviiiškoj matici od početka god. 1693. s na­ dimcima Gligo, Popić i Bulišić. 29. M a n z o n i se spominje prvi put pri udaji god. 1822. s napo­ menom: iz B a k r a . Kasnije dolazi ui matici ovo prezime pri krštenju jednog Manzoinija god. 1825. 30. M i r k o v i ć se spominje u početku matice god. 1656.—1671.; Nigoević seu Mirković god. 1675. Među bjeguncima sa bračke galije spominje god. 1647. Tade Mirković. 3 ). U sutivansklm župskim, knjigama spominje :se Mirkov god. 1727., i god. 1784. Mirković s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Nigoević i Restović). Vjerojatno iz P o 1 j i e a. 31. M i l o v a n i ć se spominje u maticama od god. 1658. do oko - 1718.; god. 1657. Milović; god. 1658., 1660., Milovančić. U bolskoj matici zabilježen je kuim Milovančić god. 1700. iz Nerežišća. Ovo se prezime nalazi u,popisu pučana god. 1574.1 i među pučanima za bračku galiju god. 1625.3 Godine 1615. spominje se Luka Milovanić, »procuratore del popolo« u Nefežišćima.18 32. N a k i ć s napoimenoim: iz Splita, god. 1759.; da je iz S p l i t a , i kasnije se više puta u maticama napominje; iz »Suburbio« — •Split 1781.; maglister Nakić: god. 1761.—1791. Ovo je prezime bilježena do oko g. 1821., dakle do kraja starije matice. Godine 1775. spominje se Nakić alias Boljić (Boglich); samo Boljić god. 1664. i 1779.; Nakić alias Bioglić iz Splita god. 1758. — Godine ,1760. Roglić kao: »cancelarius episcop«. U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Nakić god. 1822. iz Nerežišća. 33. P a v u n o v i ć kao Pavan »famulus comitis« god. 1765. Kao Paunović spominje se često od god. 1757. do oko 1796.; kao Parunović nekoliko puta od god. 1754. do 1761.; kao Pavunović od god. 1765. do, oko 1769.; Frielli nobilis Pavan god. 1738, U dolskoj maiticiii zabilježen je god. 1775. "Parunov iz Nerežišća. U sutivanskoj matici zabilježen je god. 1676. Paunović »di mistro Zuanne eingano« iz Stona. Godine 1752. u Supetru je zabilježen Pavunović iz K o r č u l e . 34. R a d i č i ć u Dračeviiei god. 1777. i 1816.; iz Bola god. 1779.-i 1781.; magistri Radičić 1704. i 1723.; Radineie god. 1700., 1715., 1768.; rui popisu novog stanovništva od god. 1747. zabilježen je u Nerežišćitma Gregorio Radičić.6 .41

35. R a d m i l i ć se spominje u nerežiškim župskim knjigama od početka matice god. 1655. do oko 1677.; među napomenama god. 1662. dolazi R. kao kum iz Milne; oko god. 1667. zabilježen je pop Radunilie. Kao Radmili spominje se kasnije, od god. 1699. do oko 1801., a oko god. 1712. do 1723. magilstri Radmili. Među pučanima, koji su primali sol god. 1574.1, i u popisu regrutacije za bračku galiju god. 1625. nalazi se i prezime Radmilić.3 U nekim bračkim župskim knjigama kao kum, s napomenom: iz Nerežišća, dolazi ponekada, ovo prezime (Radmilić), na pr. na Bolu god. 1623. i u Sutivanu god. 1709. '36. R o t u n d i ć od početka nerežiške matice krštenih god. 1656. kao Retundić; tako i 1662.; inače cd. god. 1657. dalje vrio. se često spominje Rotundić do oko god. 1816.; god. 1656. Retundo, 37. S i m. i ć se spominje nekoliko puta iod god. 1765. do 1802. — Pori jeklona iz B o 1 a. •38. S v e t i n č i: ć često, gotovo od početka matice god. 1674 do 1807.; god. 1672., 1674., 1670. 1680. kao Svetomović;, god. 1722., 1802. kao Sfetinčić; god. 1823. dolazi kao. kum Svetinčić iz Su­ petra; god. 1737. »que provenuit« Svetinović. U nerežiškoj. ma­ stici god. 1671. zabilježen je Svetinović »filius spurius Simonetti«. U sutivanskoj se matici spominje S. god1. 1788. i 1812. s napo­ menom: iz Nerežišća. Svetinovića te bilo i m Dolu, gdje su zabi­ lježeni od god. 1691. do 1722, a god. 1704, i 1719. kao Sukelić alias Svetinović. U Pražnicama je Svetinović zabilježen u početku matice god. 1593. -39. S t i p i č i ć se spominje nekoliko pulta od god. 1734/ do oko 1806. 40. S t i p a n o v i ć počevši od god. 1660. u župskim knjigama dalje više puta do oko god. 1812.; god. 1664. spominje se kum Stipanić iz Omiša; god. 1764. i 824. Stipanović alias Maričević; to se prezime nalazi u popisu pučaaia (Nerežišća, Donji Hraiac, Supetar, Sutivan) god. 1574. U prazničkoj matici spominje se god. 1716. Stipanović alias Maričević; u bolskoj; god. 1733. Stipanović; u prazničkoj St. god. 1725.; uvijek s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Stipinović!) 41. S k a r n i o (dolazi i kao Skameo) od 1737. (doktor S. god. 1762, 1782. i t. d.) do oko god. 1809. Neki su kumovi Skameo, s napomenom: rjz Milne, na pr. god. 1805., 1820., 1821., 1825., a neki iz Splita, kao god. 1814., 1819., 1824.; Skarnio se spominje god. 1693. i 1768. U bolskoj matici zabilježen j,e god. 1720. Skairnić, god. 1813. Skarneo iz Supetra, a u Sutivanu god. 1793. i 1800. ;s napomenom: iz Nerež'šća. 42. š a .T i ć se god. 1764. kao kum. spominje u župskim, knjigama, a kasnije češće u matici cd god. 1766. do oko 1773.; god'. 1786. dolazi kao Zoranović- Šarić, a zatim samo Zoranović god. 1813.,
42

43.

44.

45.

46.

47.

1814., 1816. U popisu novog stanovništva od god. 1747.-na Bolu Jeronim »Šlarić, a u Sumartrinu kao braća Staniš:ć 'alias Šare 6 ; li povaljskoj matici Šarić je iz Slimena, a u bolskoj g. 1703. »da Perra Ferma(. T e r z i ć od god. 1763. do oko god. 1790.; zatim 'god. 1796., 1826. Terzia; god. 1799., 1801. i 1803. Terzi. U Sumartinu je zabilježen T. god. 1675. s napomenom: iz Zagvozda. U prazničkoj se matici spominje god. i860. Terzić s napomenom: iz Nerežišća. U r s i ć se spominje prvi put IUI nerežiškim, 'župskima, knjigama . pri udaji dviju ženskih Ursić iz Gornjega Brača god. 1672. Ka­ snije, god. 1700. zabilježen je Dragičević alias Ursić,' a nekoliko godina zatim, od god. 1764. do oko god. 1820., dolazi to prezime više puta u župskim knjigama. U selčanskom popisu novog sta­ novništva od god. 1747. nalaze se braća Ursić.6 V l a s t e l i n o v i ć s napomenom iz B l a c a , g. 1762., a iz Dračevlufke (Murvice) god. 1791.; VTastelić g. 1760. (kum), a tako isto kao kum i Vlasteličić g. 1762. i 1766. Možda amo ide i Vulastiinović sive Bukva g. 1709. i 1716. U sutivamskoj matici zabilježen je V. g. 1769., 1780. i 1782.; a g. 1781. Vlastelinović seu. Bukva, uvijek ,s napomenom: iz Nerežišća. U nerežrškim župskim knjigama samo Bukva g. 1702., 1704., 1705. i 1712. U popisu novog stanovništva dobjeglog na Brač poslije god. 1645. zabilježen je u Nerežišćima Luka Vlastelinović.6 U bolboškoj maticji g. 1785.: Vlastelinović iz Nerežišća »domicilium« Sutivan. Ž i v i ć od početka matice god., 1650. dalje ido oko g. 1685.; kapelan Živić u Dračevici oko god. 1765.; Živić alias Grimanović g. 1693. do oko g. 1696.; Živić vulgo Grtiman g. 1688. do oko g. 1704.; Živić alias Pekaoović g. 1672. i 1679.; Griman god. 1731., i Živić alias Selčanović g. 1658.; Živić atfias Kenjac g. 1669.; Ži­ vić vuigo Vuk ig. 1684. U papism pučana od god. 1574. (na teritorliju Nerežišća, Donji Humac, Supetar, Sutivan) dolazi i pre­ zime Živić1, a tako isto i među pučanima 3 bračke galije g. 1625. (»Galeotti di Neresi«). _ . _ Ž u v e t i ć spominje se prije početka matice • u početku matice kao Zuv^teo 1656., 1659. (kum).
LITERATURA I BILJEŠKE:

Popis se nalazi kod I. Babica na Bolu, a u prijepisu kod dra. M/ B. Vrsalovića, koji je umro 31. siječnja 1938., a svoje arhivalije ostavio Jugosla­ venskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 2 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli-Vitturi u Kaštel-Lukšiću. Na hrptu knjige piše: »Brazza-Dućali e Terminazioni etc. Manoscritto«. U ovoj ru­ kopisnoj knjizi uvezano je i 5 štampanih strana. Zatim slijede rukopisne strane istoga formata, 2 0 x 1 5 om. Svi su listovi redovito numerirani, od 1 do 250, osim 90 i 171, koji — prema sadržaju stvarno ne fale — i strane 148, koja je dva puta redom numerirana. P r e m a tome, ova knjiga ima 498 rukopisnih strana.

1

43

župa. koji je tada planuo i koji se vodio također i uzduž naše obale.«). 1938. soprac. mo Sig. str. lo Zorzi Ivulich Giudice di Novi Habitanti dell'Isola Brazza Privileggiati ha scritto il sudetto Rolo mano propria et mi sottoscrivo p. a nešto i po knjigama drugih bračkih crkv. nalazi se na listu 11—14. 1646. koja su spa­ dala pod Nerežišća. kapetana Mate. . e Privilegi infrascritti. odnosno 206 strana sadržaja. što očito znači. Kotišinu. Giacomo Cerineo qu. Nikola Ninčević. nome e t . Tučepe. knez Nikola Vešković iz Podaca. Pod vodstvom biskupa P e t r a Kačića ode deputa­ cija 'U Veneciju. Babica na Bolu: » . knez Juraj Baranović iz Makra. Ponudu i uvjete potpisali su: knez Mate Pavlović iž Makarske. ed ubbidienza della Serenissima Republica di Venezia. a 1663. e Craina rendersi alia divozione. U Makarskoj su god. ed Ecc.. God. Na. braća Baković pok. Mihovil Buljević. list 21. sig. Rolo delle novi famiglie del Primorie di Macarsca ricoverate sopra l'isola Brazza il quale e stato mandato a Venezia all'Ill. Intendendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Macarsca. Juraj Barkulić. str. knez Mihovil Kačić iz Lazacanja. Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije«. Simon. 44 . . e conservarsi li patti. knez Ivan Nenadić iz Makarske. . knez Marko Stenzović iz Rogoznice. Kao po­ sljedica toga ratovanja nastalo je veliko komešanje stanovništva. unitarhente . Dorotich mio Colega. pa se rat. ali i po drugim knjigama župskoga arhiva (na pr. Podgoru. mo Antonio Barbaro. Juraj Buljević. Fu legalizzato sotto Regim. con un Rolo della stessa nel tempo del Soprocomitato qu. Popis veslača u knjizi za Nerežišća. do deU'Ecc. to«. Venecija naloži Foscolu g. Turci su provaljivali i pljačkali Pri­ morje. Duke. non saper lui scrivere et tanto affermamo et sigigliamo col nostro sigilo della Nostra Comunita. Međutim se u Krajini razvila borba. a trajao je do god. knez Pavao Kovačević iz Kotišine . te dok se oni budu borili protiv Turaka. koja se počinje g. da omogući naseljenje njiho­ vim porodicama na otoke i da im se dodijele zemljišta. Andrija Radičić. i to u prvom redu po knjizi krštenih. Mate-Bakoviić. knez Ivan Kačić iz Makarske. da se dopusti njihovoj djeci i ženama prijelaz na Brač. . s.3 Georgio Mladineo: »Libro primo di diverse Ducali e Terminazione intornol'Armamento della Gallea della Brazsza. Juraj' Kardičić. ali da se time ne ošteti ni država ni komuna. Hvar i Korčulu. da je rukopis svojedobno . e Pri­ morie. dva mjesta poznija je ruka napisala: Zuppaneo eređe Mladineo. Nicolo Nostro Procurator sotto suo. L'anno 1643. (G. predstav­ nici Krajine odlučili prijeći pod vlast Venecije. da se pokloni i da isposluje privilegije. 127). kakve su uživali Paštrovići. 1645... Grga Radičić i Luka Vlastelinović. naročito u Makarskom primorju. 1648. knez Ivan Bartulović iz Lazacanja. knjigama vjenčanih i umrlih). . s. Obostrana četovanja. a sigurno i za mjesta.. b) U travnju god. ibid. Nalazi se u Arheološkom muzeju u Splitu. tursko brodovlje krene prema Kreti. Taj se otok zove još i Kandija. ricevendo per nome di quella Dall'Ill.. 4 Mladineo. et atti concernenti la Carrica medesima. koja će privesti kulturi. knez Marko Serđarović iz Končice i pop don Marko Kađić iz Končice. 5 Podaci uglavnom po nerežiškim župskim knjigama. hajdučija i ubistva trajala su u Krajini kroz cijelo vrijeme kandijskoga rata... i bježanje na otoke.. 1934. i to s dokumentima do 1648. Babica na Bolu.knez Juraj Marković iz Kotišine. et altri decreti. Paulo Cavotorta Sopraproveditor de Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premettemo di giurar fedelta con promissione reciproca di mantenersi..naslijedio Zuppaneo (županić) od obitelji Mla­ dineo. 1669. condizioni. Igranei Drašnice. Zatražiše privilegije. p. Giovanni Antonio Balbi Sig. zapališe Makarsku. 1655. 1647. Tadija Buljević. (Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. Split. Antonio. Jadranska straža. Ivan Baiković. Co: — U toma se popisu spominju u Nerežišćiana ovi novi stanovnici: braća Beroš pok.. — Knjiga zaprema 103 lista. Split. knez Juraj Kačić iz Baćine. mo et Eccel. Racolti per me Georgio Mladineo qu. G a) Popis kod I. nazivlje obično kandijskim ratom. Adi 16 Gennaro 1747. s. (Libro a štampa kod g. . Juraj Beroš. 99). Antonio.

Tomić. premda je među njima bilo. Pobilježene su poljičke plemićke porodice na Braču g. 1714. Lukšić. Ivanisevic. Antičević. str. 150. Baloević. Kavanjin: »Bogatstvo i ubožtvo«. estinta Simić alias Batković. . Katić. 84. Franulić o Stranulić. 62. Lukinović.Matijašić i Lozić. che godono et hanno goduto sempre il privilegio dela Nofoilita Originaria: Anđrels alias Andrijević. novi stanovnici. a dodani su Hranoević i Stipetić. Ciccarelli. generalni providur Dalmacije Alvise Mocenigo. i umj. 453—455. pošto su njihovi privilegiji bili veliki. 256.. estinta Bokanić. starih Primoraca. Slovinić.. estinta Covgliahei.. Barkovć. Krepić. Marijanović alias Tomasović. str. Puljizić. Ivellj alias Andrijević. Nikolić ovvero Marušić. Zagreb. estinta Mikšić. Osim toga u različnim mjestima Brača: Prvinić-Kragujević. U rat su odla­ zili na poziv vlasti pod svojim kapetanom i činili su posebno tijelo. Nisetei alias Nižetić. 255—256: »Seguono li nomi delle famiglie de Nobili Originari dell'Isola della Brazza. U mjestima. Na primjerku Ciccarelliejve knjige u Arheolo­ škom muzeju u Splitu crnilom je ispravljeno Arnarić u Arnerić. 7 A. koji su stari a koji novi stanovnici Brača. tako da se danas ničim ne razaznaje.. 99). ščapanovič alias Scipioni. Kuščić o Mihačić. u Dračevici Marković-šimunić (šimunović) i Senković-Sirčić (Svirčić). »si aggiungono«.—257. Split. i« a) A. Matulić. Grubišić. ali kad je t a potreba prošla. Međutim. Rajić. ibid. Zuanić. 1903. estinta Lasanei alias Lazanić. 9 I. 1757. Zuvetei alias žuvetić. Macalić. Nigojevčić. Klinsić. što doseljenici nisu" htjeli da snose nikakvih tereta ni da plaćaju daće. estinta Maroi. pa i za vrijeme prve austrijske vladavine. «• Starine. u Povljima Dražinović-Božić. Baturić. čikarelović overo Ciccarelli. ni da rade javne poslove. estinta Broda alias Prodi ć. !0 Ivan Ostojić: »Benediktinska opatija u Povljima na Braču«. Zagreb. estinta Giovannizij alias Ivanissević.. ona im oduzima mnoge povlastice. akadem. generalni providur Dalmacije Emo donio je god. u Splitskoj Arnočić-Filipović i Mišetić. Na istom su dokumentu dodane. Tommasei. ibid. rje­ šenje. Zatim slijedi obitelj. Cvitanić. rano isu se počeli stapati s a sta­ rincima. Gutunić. god. jer je dosta njih porijeklom iz Imotskog kađiluika i dalje iz Herce­ govine. Berković. Dobrogostić. t. Dctminis alias Gospodnetić. Soljančić. Sarajevo. Pavich-Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. 1861. Većem broju novoga bračkog stanovništva Makarsko je primorje bilo samo jedna etapa njihova kretanja. u Mircima Termić-Vladišević (Vladislavić). 1702. Capković. zabo­ ravljaju nekadanje povlastice. ibid. estinta Dujmović. str. u Pučišćima Kovačić. Filippis. 12 Andrea Ciccarelli. ali od francuske ere. Antonijević. zn. lako su se doseljenici i dalje njih držali i za njih se borili sve do propasti Republike. § A. Kubrijanović-Buje- 45 . Martinis. Njihove je privilegije po­ tvrdio god. Jakšić. 442. U ispravama se ovi doseljenici nekada nazivaju Primorcima. alias Baloi. s t r .. Nigoević. dok nisu Francuzi ukinuli i plemstvo i privilegirane staleže. Bresković. Jugosl. (Novak ibid. Stari su ih Bračani obično zvali dogonima i nisu ih rado gledali. gdje ih je bilo manje. Mladinei alias Mladinić. estinta Pinesić. Nadali.. Koljatić. izjednačeni u svomu s ostalim Bračanima. Kranković. a pridolazili su sve noviji bjegunci sa dal­ matinskoga kopna. j . Ciccarelli. Glavinić. koje je potvrdio senat. koje nisu prije bile izjedna­ čene s bračkim plemićima i primljene u vijeće): u Supetru Ugrinović. Bertičević.. 1799. koja je bila pridružena. 1934. Arnarić. str. u Postirima Novaković-Permić. Zuppanei alias županić. što nije uvijek točno. U borbi za svoje privilegije sa starincima uspi­ jevali su kod mletačke vlasti. str. dok ih je trebala u ratovima. to više. Grguričić. Stranulić u Hranulić i Batković u Baturić. 1913.. Jerčić. str. Benković. (Vjerojatno samo one. u Glasniku Ze­ maljskog muzeja. »segue una famiglia ch'e stata aggregata dal Consiglio«: Vusj alias Vužić. Petrinović. Coikrić.. da se unaprijed među »nove stanovnike« ne će primati nikakve nove porodice. Stipičić.. XXXIV.Ovi doseljenici s posebnim privilegijima nazivaju se u ispravama nuovi abitanti.

nović, Beljić-Perončić, Alfirović i Krišković-Beović. Od porodica, koje su imale »značaj i biljeg« poljičkih plemića, spominju se Dujmovići u Supetru. Od po­ rodica, koje su samovoljom velikih knezova postigle plemićku titulu: Fiorinl u Supetru, i to na ime Svitković. b) Pad Bosne u turske ruke uslijedi god. 1463., pad Blagaja g. 1465., pad Hercegovine god. 1481. Na t a j su način Turci došli u susjedstvo Makarskoj Krajini, Poljicima i Klisu, pa su, stanovnici tih krajeva, bojeći se prijeteće opasnosti, u početku pojedinačno, počeli seliti na otoke, koji se nalaze pred Splitom i Trogirom. Tako god. 1477. sele na Brač braća Ivanovići iz Podgore. Godine 1499. bosanski Skenđer-paša provaljuje i zauzima Krajinu, pa zbog toga narod bježi u većem broju na otoke. Poljički bjegunci učestaše 1530., 1537., 1570., 1596. za borbe kod Klisa. Tom je prigodom došlo na Brač i nešto sta­ novnika, iz kaštelanskoga »Velikog polja«. (M. Perojević: »Postanak Kaštela«, Sarajevo, 1934., izd. »Bihać«, Split, str. 33). — I. Pivčević: Povijest Poljiea, Split 1921., str. 61—68; 72—73. — , A . Jutronić: »Bračka naselja i podrijetlo njegovog stanovništva«. Brački zbornik br. 1, Split, str. 11. Gođne 1570. plane t. zv. ciparski rat, jer su Turci nastojali oteti Veneciji Cipar. Sandžak u Klisu spremi se da napadne mletački Split, Poljičanin Marijanović javi to u Split, te Splićani s Poljičanima odbiše Turke. Pošto su Poljiea potpadala pod tursku vlast, Turci se počeše svetiti Poljičanima. Stoga se PbIjičani .kojima su zapovijedali. Marjanović, Jelić i Antonović, isele iz Naklica, Zakučca, Trese, Osića i Cvrčića. Molbu Poljičana potpisali su: Janko Marja­ nović, Petar Jelić, Ivan Zvanić, Ivan Nikolić, Jure Antunović, Nikola Antunović i Marijan Marjanović. Kao zaslužni »pri ovoj radnji« spominju se don Marko Spudičević i don Petar Ligutić, te knezovi Ivan Jurjević i Pavao Jurišić. Tad se iselilo ispred turske osvete 350 poljičkih porodica. Venecija dopusti Poljiča­ nima, da se mogu trajno naselit iu Omišu, u Splitu, na Braču ili gdje im se svidi, dade im traženu pripomoć i nadali vođe: oslobodi ih od daća i obeća, da će biti nakon pet godina plemići izjednačeni s plemićima, a pučani-s puča­ nima u mjestu doseljenja. (Alfons Pavić pl. Pfaunethal: »Prinosi povijesti Polji­ ea«, separat iz Glasnika Zemaljskog muzeja za Bosnu i eHrcegovinu«, Sarajevo, 1903., str. 248—249). — Prema izvještaju biskupa veronskoga Valiera u Su­ petru je 1579. bio pop Petar Ligusić (» . . . celebrat Missam Illyrico sermone Prbr. Petrus Ligusich de Poizza homo annorum 35, ignarus omnimo idiomatis et eharaceris latini, sed in Eccl. ca doctrina non rudis, et optimae vitae«, Croatia sacra, br. 5, Zagreb, 1933., str. 71). Godine 1574. naseljuje Venecija oko 40 poljičkih porodica na Braču. (»Diversi publici decreti, terminationi, privilegi et indulti«. Udine, 1656.., str. 104-105). Tom prigodom bi vjerojatno osnovano Novo selo. Proučavajući postojeće stare matice bračkih župa, često se susrećemo s Poljičanima, koji su dolazili na Brač bilo u grupama bilo pojedinačno, sve do najnovijih vremena. Ako pak uspore­ dimo prezimena poljičkoga plemstva s izumrlim, iseljenim ilii sadanjim poro­ dičnim prezimenima bračkoga stanovništva, doći ćemo do zaključka, da su mnogi poljičkoga porijekla bilo od bosanske gospode ili od Ugričića. Inače ne znamo točno, koje su starije bračke porodice poljičkoga porijekla, jer nemamo starih matica. Poljičani su se naselili u stara naselja u unutrašnjosti otoka, ali još više u nova primorska sela, što je uvelike doprinijelo bržem razvoju tih naselja. Pošto su mnogi bili izjednačeni sa starincima, lasno su se izmiješali i asimili­ rali s Bračanima u unutrašnjosti, i s Bračanima, koji su se spuštali k moru. Osim poljičkih plemićkih porodica iz Pavićeva popisa, može se i za neke druge bračke porodice utvrditi ili pretpostaviti ,da su se doselile iz Poljiea prije dolaska t. zv. novog stanovništva, t. j . g. 1645., i to: 1. Iz popisa pučana, koji su primali sol g. 1574.: Dujimović, Goić, Vođanović i Margitic, te veći broj prezimena Poljican n a teritoriju Nerežišća, Suitlivana, Donjeg Humca i Superta; 2. iz bračkih dokumenata : oko g. 1622.—1636. župnik u Sutivanu Ivan Pavić i obitelj Nadali (Božičević); 3. u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku

46

galiju g. 1625.: Garofolić, Sirotković, Dragičević, Domjanovi'ć, Radičić, Banić r Šintić, Rađoević, Mandušić, Novaković (u Bolu: »iz Poljica«), Banović (TarasićBan-Radić), te u Sutivanu Jakov Poljican i Ivan pokojnog Petra Poljicana; 4. prema tradiciji, i s obzirom na najstarije mjesne matice za prvih 20 godina: na Bolu šcapanović (Scipionit-7-Cvitanović—Zelanović) g. 1603., Borovinčić god. 1616., Petričević g. 1613.; u Pražnicama: Lučić g. 1590., Vučić g. 1591., Jurinović g. 1592., Tomašević alias Marijanović g. 1600., Kovačić g. 1600., Sujić g. 1600.; u Pučišćima: Marijanović g. 1576.; u škripu: Martić g. 1635.; u Postiriima: -šišić (»iz Duća«) g. 1595., Novaković g. 1585., Mišetić g. 1585., Ivani­ sevic g. 1585., Sudijić g. 1588., Jurjević g. 1590., Petricius (Petričić) g. 1592., Jurinović (»iz Duća«) g. 1600., Garđatović (»iz Poljica«) g. 1594.; u Sutivanu: Baović g. 1623., Bašić g. 1626., Grubišić g. 1626., Sirotković g. 1626., Božić g. 1629., Tuđorović g. 1627., Bartičević g. 1627., Targić g. 1634., Petričević g. 1635., Jurinović g. 1624.; u Gornjem Humcu: šcapanović g. 1567. i Marija­ nović 1635. g. ; 5. na osnovu prezimena po porijeklu u matičnim knjigama Brača: u Pučišćima: Bariša »da Poglica« g. 1596. i Marko Poljican g. 1603., a u Sutivanu Poljican g. 1644.; 6. prema mjesnoj ili obiteljskoj tradiciji ili si.: Spudičević (Pastire,-.g. 1617.), Bezimalinović (Novo selo i Gornji Huimac g. 1625.), Poljicanović (Sutivan g. 1635.) i Antonijević (Novo selo od Antunović ? ) ; 7. u spisima se spominju više puta »Useochi di poglice«. U rukopisnoj knjizi: »Brazza, Ducali, Terminationi« (vlasništvo obitelji Michieli-Viitturi) str. 128 stiče Trifun de Prods, da je g. 1547. doselilo na Brač 40 kuća uskoka. To. se isto veli i u »Diversi publici decreti privilegi et indulti« (Udine, 1656., str. 104—105). V. A. Duišin: »Zbornik plemstva« I. Zagreb, 1938., str. 293. Croatia sacra, ibid., str. 77. 16 A. Ciccarelli, ibid., str. 453, 457, 4*58. " A. Ciccarelli, ibid., str. 179 (1538). is A. Ciccarelli, ibid., str. 339.
15 14

PASTIRSKI STAN LIRICA 1 Jedna porodica J e r k o v i ć, koja se zimi ©pušta u Snurku. Ima oko 300 glava svoje i tuđe stoke. Porijeklom iz S ni r k e; vjerojatno sa otoka Hvara.
LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Okupator je opljačkao stan i odnio mnogo ovaca.

PASTIRSKI STAN POŽEŽENIK Jedna porodica J a n k o v i ć (nadimak Mihoj) od 6 članova. Po pričanju, porijeklom sa dalmatinskog kopna. U početku pastirčobanin iz Nerežišea bez stalna naselja, a i&anas dobar pastirski stan. Napasuje oko 350 glava vunača (ovce), te nešto konja i kobila. Pre­ zime Janković spominje ,se n nerežiškim župskim, knjigama od po­ n četka stare matice (god. 1656.), a Mihojev god. 1657. 47

MURVICA Nailazi se na južnim gorskim obroncima oko 1 sat hoda zapadno od Bola, i to u bllizini napuštenih pustinjaekih manastira (eremitaža) Dračevluke i Dutića. Iznad Mjurvica nalaze se još dvije napuštene eremitaže, Silvio i Stipančić. U blizini gornjih eremitaža pećina je s fantastičnim životinjskim lisklesanim reljefima. Crkva za Murvicu (dušobrižnička stanica, koju odnedavno vode bolski dominikanci) nalazi se u bivšoj eremlitaži Dračevluci, a to> je 10 minuta istočnije od Murvice. Po V. Lagiui,1 Dračevluka je osno­ vana g. 1512., Stipančić g. 1416., Duitić g. 1512., Silvio g. 1497. Na crkVici pieokara Stipančić ukliesana je godina 1477. Ovi su manastiri imali dosta zemlje, koju su dali osnivači ili kasniji darovatelji. Tako se zna, ,đa je god. 1540. manastiru Stipančiću načinio darovnicu Stje­ pan Jurinlković »od gornji ispila na lug Dubovoga Dolca«. Posljednje dvije picokare nedavno su preseljene u jedan ženski manastir u Su­ petar, a nove se ne primaju. Sva četirti navedena manastira poznata su na Braču pod zajedničkim imenom Pustinje. Muški manastir Dračevlukii osnovali su, prema bili ješkama, Poljičani Tdma i Luka, koji su. se, prodavši sve svoje imanje, nastanili u predjelu zvanom Dragonjdina Špilja, a tek kasnije mu nadjenuše ime Dračevluka, po nedalekoj morskoj uvali. Muški manastir Silvio osnovali su Pavao i Gregorij Silvio (Dubravčić?). Zadnji je »pustinjak« umro god. 1840., te su posjedi pri­ druženi Dračevluci. U neirežiškoj anagrafi od god. 1787. manastir je zabilježen kao^ SiUvio alias Dubravčić. Ženski manastir Dutić nalazi se nedaleko od manastira Drače­ vluke. Dutić je kako< neki misle, osnovan od Poljičana Bobelića, ali, po Lagu, vjerojatno od Splićanina Kapitanei, t e su njegova sestra i nećakinja prve u nj doselile. To potvrđuje i Valijerov izvještaj god. 1579.2 Ženski manastir Stipančić nalazi se u blizinii manastira SiiLvia. U Valierovu izvještajtui god". 1579. spominju se u vezi s pustinjačkiim manastirima ova imena: Senior nominata Justina Spalatensiis septuagenaria caeberes regit, Prbr. Joannes Crassovichia, Prbro Mairino de Capitaneis, Senior vocaitur soror Victoria Aidrievichia«, te ». . . Abhinc 120 annos loca haec onmia condidit Prbr. Georgius Dubravich Eremita, et ea moriens testamento suo ireliquit ipsis Pizzocheris.. .«, »Senior caeteras regens est Thomasina Juricouvich annorum 65, Stephans Juricouvich fratre dictae Thomasinae«. 3 Muirvica se prvi put spominje god.. 1286.,4 jer je u tom predjelu bračko plemlićko vijeće dodijelilo neke zemlje zajedničkom bračkohvarskom knezu (comes, rektor).
48

Pozanati svećenici upravliitelji u DraeevlucJi i SEviju 1. Žuljević god. 1662., 2. Rogarić god. 1665., 3. Dagelić god. 1685,. 4. Bolbetić god, 1699., 5. Kardilčić god. 1712., 6. Kuvačić god. 1744., 7. Uvanović god. 1761., 8. Sičić god. 1763., 9. Jeneralić (u Silviju) god. 1793., 10. Kuvačić god. 1763., 11. Kuvačić god. 1764., 12. Stipulinović god. 1782., 13. Radovčić dijak god. 1802., 14. Radovčfiić god. 1812., 15. Sičić god. 1814., 16. Katušić god. 1816., 17. Sičić god. 1816., 18. Sičlić god. 1821., 19. Grubišić god. 1823., 20. Uvanović god. 1823., 21. Grubišić god. 1824., 22. Radovčić god. 1833., 23. Pavišić god. 1846., 24^ Radovčić god. 1864., 25. Radovčić god. 1866. Svi su porijeklom iz Poljica. Morvica god. 1841.5 U Murvici je bilo god. 1841. isvega 16 porodica a ukupno 86 stanovmika, zajedno © Planicom i manastirom. Iste godine 1841. selo je Murvica brojilo 11 kuća, i to: 1 kuća Fertilio, 1 kuća za sve Bakoviće, 1 za porodicu Ante Glasinovića, 1 manja kuća za sve Barhanoviće, 1 ma kat za sve jPavišiće, 1 za tri porodice: Kuzmatnić, Žuljević-Sleško i Kuščević-Dlijanac, 1 kuća za porodicu Šimuma Šćapanovića, 1 kuća Nikole Kraljevića i žene mu Vice Šćapanović-SeikuloviLĆ (sada kiuća porodice Martić), 1 kuća Mićelina ŠćapanovUća-Sekulovića, 1 Doininka iŠIćapanovića-Sekulovića i 1 Vicka Šćapanovića~Sekulovića. Stanovnici pusttiinjačkih manastira u bračkim župskim knjigama XVII. vijek

U S u t i v a n u se spominju: god. 1654. reverendia Deandreis, god. 1655. reverenda Kačić, god. 1680. Alfirević; na B o l u god. 1612. monacalis, Fiiipis; u N e r e ž i š ć i m a: pop Bobetić god. 1695., picokara Dominika god. 1662. XVIII. vijek

U N e r e ž i š ć i m a iz Dračevluke: pop Kuvačić god. 1731., Kuhačić 'god. 1749., Vfestelicic god. 1749., pop Sičić god. 1788., pop Grubišić god. 1790., pop Katlufšić god. 1791., VLastelica god. 1791., Uvanović god. 1797.; u B o b o v i š ć i m a : Nilkolić god. 1716.; u P r a ž n i c a m a : Vuković god. 1719., pop Stipulinović god. 1760., Radovčić god, 1768., 1782., 1785., klerik Uvanoviić god. 1783., Maneničić god. 1785., pop Katušić god. 1787., 1788. i 1796., pop Uvanović češće od god. 1789. do kraja XVHI. v.; u; S u m a r t i n u: svora Radatović god. 1777.
^Zbornik za narodni život i običaje 4

49

Sadanj© porodice 1. B a k o v i ć (nadimci: Ajunt, Bambo) 12 porodica. Prezime se nalazi, u popisu nerežiškog stanovništva 6 od god. 1747. Prema tradiciji, doselili u Murvicu oko god. 1650. 2. B a i r h a n o v i ć (nadimci: Baćulin, Bamlbo) 5 porodica. U pučiškoj matici zabilježen je god. 1799. Barhanović rečeni Bakulin iz Bofla. Prezime se spominje u popisu ibolsikih pučana, koji su primali sol god. 1574. 3. G l a s i n o v i c 3 porodice. Doseljeni-iz Nerežišća god. 1820., a porijeklom iz S p l i t a . 4. K u š č e v i ć (nadimak: Dijianac) 1 porodica. Doselio se Jure iz Obršja i oženio god. 1862. Vjerojatno porijeklo sa kopnene Dalmacije., 5. P a p i ć 6 porodica. Doselio iz Supetra i oženio se god. 1863. Porijeklom iz D r a š n i c a . 6. P a v i š i ć 5 porodica. Doselili iz N e r e ž i š ć a god. 1802. 7. Š ć a p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 5 porodica. Doselili iz G o r n j e g a H u m c a oko god. 1690. • 8. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 8 porodica. Doselili iz D o l c a (Polj'ica) goid. 1818. . Izumrle ili iseljene porodice iz Murvice U drugoj polovici XIX. v. i u XX. v. izujmrle su ili' se iselile ove porodiice: Kuzmanić, Leksić (doselio se Ivan i oženio se god. 1882. iz Donjeg Doca u Poljicama), Martić (doselio se Ivan iz Zvečanja i oženio god. 1846. i Radovčić (doselio se Ivan iz Srinjana u Poljicima i oženio se god. 1875. U Americi ima 88 murviičkih iseljenika.
LITERATURA I BILJEŠKE: - '-1 V. Lago: »Memorie sulla Dalmazia«, II. Venezia, 1870., .str. 270—271. 2 Croatia sacra, ibid., str. 80: »Hujus loci auctor fuit Prbr. Marinus de Capitaneis sacerdos Spalatensis.« 3 »Croatia sacra«, ibid., str. 80, 81, 82. 4 A. Ciccarelli, ibid., str. 56 i 86: »Die 12. Augusti 1286. Potestas Pharae sit et Potestas Bracias cum assegnatrone facta a Communitate Braciensi procentus territorii Boli et Murvizza'e, qui debeat tenere in Bracia unum Vicarium. ađ complacentiam. illius Consilii*. (Decretum aliud Reip. Ven.).« 5 Prema podacima i bilješkama obitelji Fertilio. 6 Prema popisu I. Babica na Bolu (ibid.).

DRAČEVLUKA 1. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 1 porodica. Doselili iz D o c a . (Poljica) god. 1818. u Murvicu, a kasnije se spustila porodica. Žuljević bliže moru u uvalu Dračevluku. 50

PLANICA Planica ima 5 kuća. U AmerUci je iseljenih 36 Beiroša iz Planice. 1. B e r o š 8 porodica. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Porijeklom su iz B r e 1 a. Porodica ovog prezimena osnovala je zaselak. Godine 1841. bila je samo jedna kuća, na južnim bračkim, obroncima.

DRAČEViCA Nedaleko od Dračevice idućii prema Sv. Iliji, u predjelu Trešćenik, nalazi se pokrov sarkofaga, koji je okrenut naopačke, te se u nj skuplja kišnica za stoku, koja u blizini pase. Izvana je na tom po­ krovu urezan križ. Donedavno se tu nalazio i sarkofag. Između Nerež'šća i Draeeviče nalaze se ruševiine neke zgrade, očito crkvice. Kako' se predjeili nazivlje Tudor, vjerojatno je cr-kva tela posvećena sv. Teodoru. Prvi je doseljenik Šimunović. U početku su vjernici zbog vjerskih potreba odlazili u Nerežišća, jer u Dračevici nije bilo crkve. Oko god. 1670. Kuzma Žuvić nađe novaca kopajući u predjelu. Karkenjeno Brdo, zatraži!) dopuštenje od venecijanskog senata za gradnju crkve i dobije ga 26. siječnja 1674. To je današnja crkva Sv. Kuzme i Damjana. 1 Nad vratima .je natpis i godina 1678*2 Nasljednici Žuvića darivaju crkvi god. 1683. zemlje u predjelima Borov Dolac, Laptić, Mala Vajca i Nova Čeca. Druga je crkva građena god. 1770. Pred glavnim oltarom župske crkve nalazi se nadgrobna ploča svećeničkog groba od godine 1795. Prema izjavi župnika don Kuzme Šimunovliića (god. 1937.), mjesto ima 305 stanovnika. 3 Sađanje porodice4 1. B e z m a 1 i n o v i ć 1 porodica, iz Ne r e ž i š ć a. Porijeklom iz Novog sela, a starinom vjerojatno iz Poljica. 2. B u j e v i ć 1 porodica, iz N e r e ž i š ć a . Prezime se nalazi u popisnu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Doselili iz B r e l a : god. 1660. »da. Brehgle«, u Nerežišća: U supetarskoj matici spom.mje.se god. 1843. Bujević s napomenom: iz Drače­ vice. U Dračevicu su došli iz Oforšja, 3. B u l i ć 3 porodice, iz T u g ^ a r a . U boboviškoj matici spominje se kao kumi Bulić god. 1824. s napomenom: iz Dračevice. 4. E t e r o v i ć (nadimci: Sorić 3 por., Sorić-Gluho 2 por., Fanat 1 por.) 6 porodica. Doseljeni iz N e r e ž i š ć a , a porijeklom iz Pučišća. 51

1701. 1820. u postirskima god. 11.) dalje kao Soramcnich i Xorancich. nekada su se zvali Tutolovići. porijeklom iz Ložišća. Stari Grgić nosi naušnicu na desnom uhu. u bobo­ viskoj god. i 1800. Dujin. a god. s napo­ menom: iz Dračevice.. Porijeklo nepoznato. 12'. Graibljanin). 1784. u sutivangkoj matici god. u Dračevici su po­ stojale 2 porodice Bijić »kao awentitij«. 1775.. a god. uvijek s napomenom: iz Dračevice. u suitivanskoj god. 1722. M a r i n k o y li ć 2 porodice. popisana su 3 Šimunovića. Godine 1748. 1785. [u škripsko^j god. u dolskoj god. i dalje s napomenom: iz Dračevice. iz Bola. Z o r a n č i ć 1 porodica. Perici su od roda Krstulovića.N Prema tradiciji.. 1793. Krstulović »coignomine« Šiimu­ nović. U nerežiškoj matici god. U Nerežćima se spominje god. kao Šimunović-Petrić. 1735. 1686.. Š e m a n o v i ć 1 porodica. iz D o n j e g a H u m c a . G r g i ć 5 porodica. Duda. kao kum s napomenom: fe Donjega Humca. bio u Grabiju. 1692. zabilježen je kao kum M. P e r i ć 2 porodice. U boboviškoj matici zabilježen je god. ali god. i 1793. i alias Marković) iz P o 1 j i c a. iz Kotlenice. 1748. Bukeš. porijeklom iz K r a p n j a. 1737. 1749. 1742. U nerežiškoj maitidi krštenih |ŠI. 6. 1625. u prazničkima god.5. i 1782. također s mapomenom: iz Dračevice... Pilvac. ali god. 1777. Dorin. 11 i j i ć 6 porodica. 1774. iz B o l a . i 1728.. Bolčić. iz K a t u n s k o g a K r e š e v a. Porijeklom kao: Šimunić (i Šimunović. KrstuHović sive Šimunović. Šiimunović se spominje u sutivanskim župskliim knjjgama kao pop god. iz S p 1 i t s k e. kao Ifigich i Elijch. porijeklom iz Zakučca. 1785. 1870.. 52 . i to. God. prema predaji. i dalje s napomenom: iz Drače­ vice. Posljednja doseljena porodica Šimunić iz Donjega Doca naziva se također danas Šiimunović. u mlinarskima više puta od god. 1719. Šimunovići su najstariji doseljenici i.. a od god. Jereić. 1662. 1786. u boboviškima često od god. u isupetarsklima god. 8. kao Bolčin.. 1691.. 1735. 1656. 10. U nerežiškoj matici zabilježen od god. 9. Čaretin. 1693. Đinov. 1776. ali toga prezimena nema u nerežiškoj matici. a inače god.. 1657. V u 1 i ć 2 porodice. 1659. 7.. Prema pričanju staraca. što je u mjesnim spisima zabilježenno god. ZoranovićŠarić. U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se Hijć iz Humca god. utemeljitelji naselja.) pa dalje. također s napomenom: iz Dračevice. prema predaji. Jedan je đračevdčki Š. Mazorkin. bilo je u Dračevici 5 porodica Šimunovića. 1760. Kuratov. Srdar. Bažin. dolazi često od početka (god. Među pučanima bračke galije sa nerežiškog teritorija god. pop Š. Š i m u n o v i ć 42 porodice (nadimci: Petrić. 1793. a god. U nerežiškoj maitidi od početka (god. 1757. 1736.

osnovali su svcenici Vitaić i Martinović na osnovu inventure od naitpopa Drivodilića god. Sjshematismus Cleri Diocesiš Pharensis Trident. 2 Natpis nad crkvenim vratima. M i l i f r e v i ć : »Pravilnici skupna življenja pustinjačkih uđružaba na Braču. 1757. 4 Na osnovu knjige umrlih Liber morthorium ab 1768. 1748. župnik iz P o l j i c a . koja je zatražio da gradi crkvu.3 Sadanji se svećenik bavi meteoroloigijoim i astronomijom. i 1725. — Iz spomnute knjige izlazi. ibid. LITERATURA I BILJEŠKE: Rukopisna knjiga svećenika Nikole šimunovića od g. Nijemci su ga ubili kao župnika u Gornjem Humcu.) kao kum. 1722. Sekre­ tarij. 1674. 1723.. U nerežiškoj matici rođenih spominje se ž. Eremitaža se nalazi oko 2 km od morske uvale. kojom su stanovnici ograđivali zidove. god. 1550. Obršje d Dragoi vodu. Od god. 1588. 1937: 1 BLACA Eremitažu su osnovali poljički svećenici Martinović i Tomašević bježeći pred Turcima god. svojih vrtova i dvorišta.. Kiselica. te ga je i dobio god... 1912. 1670. LITERATURA I BILJEŠKE: i posluga.. 1796. u sutivanskoj god.. ~ 2 3 53 . glasi: HOC TEMPLUM COSMAS XUVICH FUNDAVIT E T IDEM HEREDES DOMINOS POST SUA FATA FACIT MDCLXXVIH 3 Godine 1944. u štampariji pustinje Blaca. 223. i 1804.13. 1775. 1855. 1—25.. t. građene »u mrtvo«. 1555.. od početka god. Ž u v i ć 15 porodica (nadimci: Prdić. sa ukupno 282 stanovnika god. sa dodatkom«. sifcuđennoga) od požara. u jednoj rukopisnoj knjizi Kuzma Žuvić. 1756.. Sarajevo 1931. Crkva je sagrađena god.. tu je kuratija za Bfoaca. 1657. u kojoj je sasm štampao historijat eremistaže. Fomat 19/12. o đoiskoj god. bilo je u Diračevici 6 porodica Žuvića.. 1662. a s napomenom »iz Dračevice« češće od god. te ima vlastiti teleskop.2 Bredšasnik današnjeg svećennftka. 1775. M i l i č e v i ć 1 Niko. str. također MHličević. Prezime nastailo — prema tradiciji — po tome. j . Tiskano 1907. u škripskoj god. uvijek . Subaša). da je selo dobilo ime od drače. imao je štampanju. Eremitaža je stradala god. Blago. i po kazivanju sta­ raca Grgića i Bulića god. u boboviškoj god. (25.1 1.1 Po nekima pak. Rukopis kod porodice žuvić u Drače vici. što se jedan Šimunović iz Dračevice oženio nekom Žuvom iz Bola i prema njenu toienu prozvaše ih Žuvići. Smrku i zapadni Vrh. spominje se u D. Opći šematizaim katoličke crkve u Jugoslaviji. str.s napomenom: iz Dračeviice. God. 1912. Stara đračevička porodica. 1658. 1780.

priženili se (domazeti) u porodice Senikoviie-Svarčie. i osnovao Dragovodu. a u Obršje pred tridesetak go­ dina kao sluga. 2 Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. 2. 5. Jedan seljak — Pivačić — reče mi. da su miui pričali.. a porijekPom su iz Bosne. 4.. P i v a e i ć .. siječnja 1935. Porijeklom sa dalmatin­ skoga kopna. t e se najveći dio stanovnika iselio. iz D r a č e v i c e . međutim — prema Sehematisnus Cleri — god.). 1944. Jedan je njegov potomak ostao u Poljicima.P u š i ć 2 porodice sa dalmatinskoga kopna. Doseljeni' i z ' N e r e ž i š ć a. Doselili g. LITERATURA I BILJEŠKE: Zaselak su Nijemci spalili g. (Brač). K u š č e v i ć (naidimci: Bace. Špodir) 10 poro­ dica. te se stanovništvo skoro posvema raselilo. Pelive. 2. Naselje su osnovali — prema domaćim podacima — Senkovići (Svirčići). 1 DRAGOVODA3 . Danas ima 18 porodica sa oko 70 stanovnika. iz Dalmatinske Z a g o r e . U po­ četku se doselio u Muirvicu ili Bol. Sadanje porodice 2 1. Starinom iz Bosne. 3. n k o v i ć (nadimak Minetovi) 2 porodice. Prema pričanju seljaka.OtBRjŠUE1Naselje je nastalo od nerežiških pastira. š i m u n o v ii e 1 porodica. Maćelo. 1579. 1425. S e n k o v i e ~ S v a r č i ć 1 porodica. 1579. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Zaselak sii Nijemci spalili g. koji su se doselili iz Poljoca. Glavno je zani­ manje stanovnika stočarstvo. Nekoji Markovi potomci iseliše se !iz Dragovode. iz D ir a č e v i c e. da. - 54 . 1912. su Kušeevići porijeklom iz Daflmaitinske Zagore i da su bili pastiri. a bave se i drvarstvom1 (sječa drva za gorivo). JPredak da im je Mladen Senković (god. naselje ima stalno izvorske vode. K l a r i ć 2 porodice. Porijeklom iz P o l j i c a. 3. U r s i ć (nadimak: Šindik) 3 porodice. siječnja 1935. Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. 1944. Sadanje porodice2 1. a drugi — Marko — doselio se na Brač god. bilo je 136 stanovnika. a Kuzma u Supetar. Andrija ode fui Milnu (Svarčići). Glavno im je zanimanje stočarstvo. gdje se oženio i ostao. J a . Š i m u n o v i ć 1 porodica.

). nemamo nikakvih dokaza. 1579. Oko god. Žalo. Odcjepljenje Milne oiđ nerežiške župske crkve trebalo je da se izvrši god. Iza Orikve. i 1834.. Vjerojatno porijeklom sa otoka H v a r a. 1700. 1621. Galicija. Bazelović. 1783.: Janković. MILNA O nasielju Milni do XVI. Došicina. siječnja 1935. Pekasović. Marangunić. 2. Marinovdć. Brižak. 1646. Stara crkvica % nova župska crkva bijahu popločane nadgrobnim 'plo­ čama. Luki Bobovišća i| Sutivanu. Pantera. Bervaldi. OBluizolić. Kanarija. Vrkuk.. a pro­ velo se g. tvornica eteričnih ulja »Trava« i radionica za popravlja­ nje manjih lađa. Milna je malo industrijsko središte. v. samo je 'bila nešto manja. Poroiđična prezimena prvi pnt spomenuta za prvih 20 godina stare matice 2 1698.: Krstulović. Sadanje porođilce2 1. Današnja mlinarska župska crkva bijaše u početku crkvica po­ svećena sv. DijeP. 55 . Marinolić. Podšker. Tu je tvornica za konzervi­ ranje riba. magistri Radoević iz Korčule. mistiro Panigo. Mariji. Prema podacima sakupljenim u mjestu 5. de MLiipis. Koniteta Riva. Ta crkvica odgovara današnjoj sakristiji. 1519. Tu je jedanaest kamenih Icu'ća. osim nešto u vezi s crkvicama 1 Sv. Cvitanić. Mlin. Mlinarska električna centrala daje rasvjetu Bofooviiišćima. Ložišćima.SMRKA1 Naselje se nalazi na kamenitoj kosini. a niže kod mora u uvali oko četvrt sata od sela. J e r k o v i ć 3 porodice. Kozžn.. Hranoki. Trebotić. 1830. Pilijpić. Blacarska Riva. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Selo je jako stradalo od okupatora.: Skarnio. U njoj je prestalo -pokapanje mrtvaca između god. Vjerojatno porijeklom iz N e r e ž i š ć a. mistro Peruzović. gradila se sadanja župska crkva. Bonačić. 1 kuća. Bonačie alias Košić. R e s t o v i ć 7 porodica.ovi Milne jesu: Račić. Marije (g. 1699. mistro Botar iz Korčule.

1701. spominju se u matici kiršitenih god. Sfirčić. Gujić.4 Frano cfe Mlipis. 1675. komitis Bonačić.: 1705. a g.j matici od god. Maieolei.: 1710.: 1711. g. 3.: 1708. a po nekada Bonačić). dakle gotovo od po5. B a b a r o v i ć (nadimak: Nado.: 1717. 1682. doseljeni iz Z a s t r a ž i š ć a. Đragičević. 1777.: Babarović. 2. U nerežiškim župskim knjigama spominje se g. Vlasan ig Pustinje.. Svirčić. Brakuljić iz Brela. mjesni sudac u Milni.1701. Livačić. Vlasanović.: 1716. Porijeklom iz Š o l t e .5 Sadanje porod&ce6 1.: 1712. 6. A r a č i ć (nadimci: Šbrado. artificis Aviani. a g. Doseljen iz Z a d r a i oženio se u Milni 1887. zidari.: 1695. Čekalović. Parosiianović. 1808..3 Frano Biliceo kurat u Milni. GarmJć. u sta­ roj milnarskoj matici krštenih g. 1772. neofibi Karmelić. 1820.% 4. B o r z a t i 1 porodica.: Jerolimj sin Nikole Poklepovića. župnik Bonaeci (dotad se potpisivao Bonačić. Barišić—Berkuić. Šćenzin) 12 poirodiica.: 1707. »procuratore del fPopolo«.. 56 . 1823. »offi­ cial diii Milna«. U miiltnarsko. Jerolim KraJliji. spominje se Berkutić. Juraj Barkulić. 1781. »procorator delli comuni di Milna e Bobovischie«. u matici krštenin spominju se od g. A r a s 7 porodica. SAbnać. 1771.: 1656. 1815. Vaselović. U neirežiskoj matici g. — U Bdboviškoj matici zabilježen je Berkuić g. g. Berković. pokopan u župskoj crkvi. Prezimena MHmarana iz različiiiih isprava (prije maitice) 1635. B r k u l j i ć 8 porodica. Toma Kaličević.: 1615. Kadeto) 15 porodica.: 1713. Bonačić dicti Kresić.: 1704. Barkuljić. U popisu nerežiškoga novog stanovništva zabilježen je g. kao Haraš.. A v i a'n i (nadimak: Glenda) 11 porodica iz B r i n d i s i. a odsad po ne­ kada Bonaci. Pavišić—Brkuljić. Bonačić-^Berkuić. Duibravčić. g. i Dujan Skarnio. Polotović. Kaličević. 1801. 1747. Macola. i 1793.

1655. Prema nedokazanoj tradicijji. U Milni je zabilježen od god. eomitis Bonačić. 1734. 1870. 1699. god. 1825. i početkom XVIIv. Bo­ nacci iGrivellari Civitade Siceni. 1625. (Nedavno iselillii). B o n a č i ć. 1824. ' 9. B o n a č i ć . a g. a tako isto g. t. 1662.: iz M n e . Imaju sličan grb kao Bučići na Hva­ ru. 1721. 8. Samo Doric g. 1698. 13. 1829. v. v. u matici kršte­ nih g. lU'bobovličkoj se matici spominje g. Ponekada dolazi ui boboviškim župskim knji­ gama kao Krstulović alias Bonačić.. 1712. (ali" kadgod i po dotadašnjem običaju. g. 1816. 1727. Bonačić—Pagari. nekoć su se nazivali Dobranić. B o b a n 4 porodice. 1824. Bonačić dieto Komito. Bonačić aMas Pilipić zabilježen je u Nerežišćima god. župnik Petar B. i 1826. Dragičević alias Biskiuipović iz L o ž i š ć a. U nerežiškim župskim knjigama Bonačić se spominje god. koji su primali sol godine 1574. 1816. iz S k r a d i n a . u mli­ narskoj maticli krštenih 1766. 1823. • . 10. Ivan se doselio iz P r u g o v a i ože­ nio g. 1716. (Nedavno iselili u Split). »nobilis« Bonacci iz Milne. 1762.C i v r a n 2 porodice. Bonačić). g.) daJlje Bonacci. 1790. God. 1820. 1863. 1746. iiste godine 1762. (Vidi1 Bonačić!) U Nerežišćima g. g. g. i početkom XVIII.9. Kao •magistri!. 1866. 1288 s Prezime se nalazi u popisu pučana. g. 1805. s napomenom. potpi­ suje se kao Bonačić. B o n a č i ć 10 porodica.D o r i: ć 9 iporodlica.7. g. 12. Bo­ načić—Berkuljić. g. B o n a č i ć . 11. 1666. a u postiirskoj g. Bonačić—Peškaraja i Bonačić— Krešić—Kenjac. u Dolu. 14. Bonačić-—-Libičić (g. i Krstulović alias Bučić7. Plemlić Klimse Dobranić spominje se na Bracu g. matpop Bo­ načić i Bonacci.—1711. 1741.. 1813. spominje se u matici god. ali je razlika u broju izvrjezđa. ali također. samo Libičić). god. u matici krštenih od god. u popisu regrutiranja za bračku galiju god. spominje se kapetan Bonacci.. Komita. Doseljen iz O b r o v c a i oženio1 se u Milni g.10 U mlinarskoj matici krštenih dolaze pod Bonačići s različnim titulama i s dvostrukim prezimenom. Crivelari. ig. Bonačić—'Gazilo. Bonačić—Guić. Dra­ gičević se spominje u matici krajem XVTI. s napomenom: iz P o l j i c a . B o n a c c i 3 porodice. Bonačić— Criveliari. 1836. B o l i š 1 porodica. Dva siu Bonačiea primljena g. u skradinsko plemićko vijeće. 1662. Prema predaji.G a r đ!e 1 i n 1 porodica.. a od te godine (1711. j . 1805. 57 . Bonačić pok. B & s k u p o v i ć (nadimak: Bužija) 1 porodica. comitis Joannis Bonacich. 1825. spominje se u matici god. 1737.. i 1670. 1739. kao na pr. g.

i matici krstenih od g. a za kandijskoga rata dobjegli na Brač. u matici krstenih g. Sučele al'ias Butor. Bonačić vuligd nominat. 1724.L o s i ć 7 porodica.P r o t i 3 porodice. U matici krstenih %od god. 1821. Bonačić vulgo Proto. B o n a č i ć ..15. Bonačić alias Mandinić. i 1752. doselili iz H e r c e g o v : n e (Gabela) u Brela na podnožju Biokova. Vjerojatno doseljeni: iz N e r e ž i š ć a . i t. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva Milne od g. 1829. 1806. u matici kirštenih od g..P e t r i č i ć 3 . B o n a č i ć .. 1657. 1747. Bonačić-S alata 1 porodica.M a n d i n i ć 3 porodice.porodice. a kasnije k moru u Dračevoi! Lučicu. B o n a č i ć . 1795. Bonačić dicti Sargo i Bonačić alias Sargo. Bonačić-Jurjević. u matici krste­ nih g. 1807..P i c u l o v i ć 3 porodice. d.god. g.L o v r e t o v U 3 porodice. 28. g. B o n a č i ć . u matici krstenih Bonačić alis Losić g. Bonačlć-Salatić. 1804. U sluitivanskoj matici spominje se Botunović iz Segeta g. 1822. i u boboviškima. C v i t a n i ć 2 porodice. Mejo) 12 porodica. B o n a č i ć . 1710. samo Lovreitović. 17. 1808. 1772. 27. g. 1698. u matici krstenih god. B o n a č i ć . 1700. 19. Bonačić-Mati ja jurjević. god.. 1822.. do oko god. 1747. najprije u Bilitnju Glavicu podalje oiđ mora. u ma­ tici kirštenih Bonačić dictli Kresić g. u nerežaškim župskim knjigama g. B o n a č i ć .13 TJ prazničkim župskim knjigama spominje se Cvitanić kao kum g. S istom napomenom dolazi i u nerežskim župskim knjigama god.V i č i ć 5 porodica. 1789. 1698. Losić owero Bonačić. 1834.S a 1 a t i ć 2 porodice. 22.S a r g o 3 porodice. u matici 'krstenih. samo Petričić g. samo Piculović ig. i 1824. Bo­ načić vulgo Losić. m 1805. B o n a č i ć . U mlinarskoj! matici krstenih od po­ četka god. 1798. 21. g. B o n a c i ć . g. 1836. B o n a č i ć . 1823.11 Prema porodičnoj tradiciji. 1816.M a t i j a j u r j e v i ć 1 porodica. g. U Sumartinu među novim stanovništvom spominje se Antulović " rečeni Vičić iz Basta. mistro Botar iz Korčule.L u d o c o r e 3 porodice. 1742. 58 . 1809. a tako i u sutivanskim god. B u z o l i ć (nadimci: Meštar.1821. 1721. i to češće od god. 26. B o n a č i ć . Sargo. 25.. 18. Pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od god. u matici krstenih od g. 24. u staroj ma­ tici od početka (god. 1836.12 29.). 1806. 1803. g. B u t u r o v i ć (nadimci: Orno.K r e s i ć (nadimak: Kenjac) 13 porodica. 1700. u matici krstenih od godine 1834. B o n a č i ć .. Beze) 8 porodica. Butor. 16. u matici krstenih od g. u matici krstenih od g. 1707. 23. s napomenom: iz Milne.. 20.

F a b r i s 1 porodica. 1822. 1817. 1834. — U matici kršte­ nih od god. 1921. 43. 39. i 1822. 1775. g. i 1822. 1765.• vić. G e l d i u i n 1 porodica. i 1818. g.. — U merežiškim župskim knjigama Galović se spominje g.. 1824. kao Gigo alias Filipić.. U nerežiškini župskim knijgaima spominje se g. 1780. Denegri Genovesis g. (Živi u Splitu). kao tan iz splitskog »sufourbio« Sv. — U matici krštenih od g. iz Milne. 1700. doselio Vjekoslav iz L o ž i š ć a i oženio se g. — U matici krštenih kao kum od >g.). U . — U Siutivaaiskim župskim knjigama spomi­ nje se Polotović g. ma­ gistri Bonačić alias Filipić. 1815. Radić-Pagari. P i 1 i p i ć 1 porodica.O z u ir o v i ć (nadimak: Bule) 22 porodice\< u ma­ tici kršten'ih god. U mlinarskoj matici Polotović dolazi godine 1716. 1819.30. matici krštenih g. Vjerojatno doselili kao pomorci. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1821. 32. U nerežiškim knjigama Cvitanić-Svetinčić g. ii drugo prezime: Polotović. Filipić-Oskuro. Filipić-Mazor u matici g. Križa. G r a s s i 1 porodica. g. 1819. u matici krštenih od g.sindicus. Filipić. 37. Osurović. -59 . kao Negri g. G a r a f u l i ć 2 porodice. s napomenom: iz Milne. 1802. 33.. 31..M a z o r 2 porodice. samo Filipić od početkamatice (g. g. danas kao Elterović-Galović. a g. 1821. 1878.P a g a r i 1 porodica. 1859. F i l i p i ć . 1792. 1811. kao Oksurović. 42. 1831.G i g o~ 3 porodice... 1793. Prezime F. g. D a v e r i o 1 porodica. u boboviškoj matici g. Međutim Cvitanići ponekada imaju. g. 1799. 1821. Filipić-Pagari-Sindaci. 1779. G a l o v i ć (nadimak: Belmate) 4 porodice. 1741. Filipić alias Gigo. Filipić-Pagari. U jnatftci krštenih D. 1820. 1662.. 1790 i 1794. samo Mazor g.. i 1806. 35. De Negri g. 1700. Doselio iz S p l i t a Mate i oženio se g. kao nobilis Cvitanić g. D e n e g r i 4 porodice. Doselio Josip iz B o b o v i š ć a i ože­ nio se god. 1812. Bonačić-Pagari. F i l i p i ć . 1809. g. 41.. doselio Marijan iz P o d g o r e i oženio se god. D e a n 1 porodica. 1832. a samo Po­ lotović god. 1809. na pir. g. kao Filipić alias Mazor od g. 34. 40. 1830. F i l i p i ć .. D e & p a 1 a t o v i ć (nadimak: Ratar) 1 porodica. 1921. 38. 1713. F i 1 i p i ć . porijeklom iz Donjega Humca. Doselio Josip iz Z a d r a kao kovač.. nalazi se u staroj matici od početka god. 36. Cvitanić alias Polotović iz Milne. de Negris g. 1716.

samo Janković od početka matice g. 1814. . kao kum Martinović iz Dola. 1698. H a r a š i ć 9 porodica.' K u 1 j i š 2 porodice. [Prezime se nalazi u popisu mli­ narskoga novog stanovništva od god. 53. 1830. 1828. Doselili oko 1796. Lepuirin 'alia® Janković g. iz K o m i ž e. 1914. 62. L i v a č i ć .. 1817.11 Prema obiteljskoj tradiciji. 46. 49. I v č e v i ć 3 porodice. Porijeklom iz B o b o v i š ć a . 1700. iz V e 1 o g L o š in j a. 1864. 55. 45. 1793. L i v a c i ć 2 porodice. zabilježen' u matici krštenih g. L a b e t ' i ć 5 porodica. magistri Lenti 58. L a s i c i porodica. 1793. 1747. K u z m a n i ć 1 • porodica.. U matici krštenih kaoi »i! mistro« g. 1754. u staroj matici od početka g. Labetić-Kazabijanka. iz K o m i ž e . s napomenom: iz Splita.M a r k u s o v i ć 6 porodica. 57. U staroj nerežiškoj matici spominje se g. iz N e r e ž i š ć a .10 Isto se prezime spominje u početku prazničke matice g. 1834. J e r k o v i ć 1 porodica. 1795. 56. I v i c a 1 porodica.. 60 . Doselio se Antun iz K o m i ž e u Pothrane. K o z u 1 i ć 1 porodica. i 1757. K r s t u l o v i ć (nadimak: Gibin) 1 porodica. J a r 1 o r i 1 porodica.. — U sta­ roj matici krštenih od g. V i t o L a n c i a n o " ' (Italija).M a r t i n o v i ć 2 porodice. Doselio Karlo iz G r o h o J t a (Šol­ ta) i oženio se u Milni god. kao Jamković alias Lepurin g. 1832.9 i iui popfeui pučana bračke galije god. Mlartlinović iz Slhnena. 6 0 . u matici krštenih g. 52. 48. Janković-Lepurin g. 1814. . u matici krštenih od g. " . g. kao: Krstulović-Buzolić.. g. 1590. u matici krštenih g. K o r d i ć . 47. iz Ercegnovog. iz hercegovačkog sela S t u d e n e i. kao Kozulović. 1813. iz P o l j i c a. ali i! prije toga kaO kum god. iz Splita. G u i ć (nadimci: Korkutović i Beljure) 9 porodica. Prezime dolazi još IU staroj matici od g. 1701. iiz S m r k e . 50. oženio se u Mini god. 1913. 1658. iz S. 1836. Doselio se Ivan oko g. 1823. 1625. iz Š e g e t a . 1574. 54. samo Kostrinčić u matici krštenih g. Prezime se nalazi ui popisu pučana (Nerežišća i okolica). 1723. 1717. Zabilježeni su kao kumovi Jankovići u Milni g. L i v a č i ć . i. 59. 61. iz Mula. 1822. — U staroj matici krštenih od god. L e p u r i n 2 porodice. • 51. i 1794. 1880. Markusović-Livačić. a zatim u Milnu. a g. L i v a č i ć .44.K o is t r i n č i ć 3 porodice. L e n t i ć (Lenti) 1 porodica. koji su primali sol g.. g. Oženio se g. God. 1726.T r a m o n t a n a 1 porodica. 1819.

u prazničkoj od god. iz B r u s j a . M. U matici krštenih od g. 70. Porijeklom iz B o ­ bov! i š ć a od roda Krsitulovića. 1927. Marinović. 1742. i z ^ B o l a . M a r t i n i ć 3 porodice. Prezime se nalazi ui popisu pučana. 1697. M. s napomenom: m Bobovišća. kapeilaii M. samo Vlasan god. > dicti Via san. 1625. 1831. » U boboviškoj matici krštenih g. 1813.9 i među pučanima na bračkoj galija god. 1819. Istoj porodici pripada i milnarski župnik.. 61 . iz Poštara. g. M i j i e (nadimak: Rapo) 1 porodica. koji saii primali' sol god. a 1749. M a r i n o v i ć (nadimgi: Runko. za Nerežišća i okolicu. g. U matici krštenih odi g. 1574. Spominje se u staroj matici od početka g. 1731. u milnarskoj matici krštenih od g. Vlasanović iz Pustinje. 67. 1792. g. 1603. Mariinović iz Bobovišća. 1659... iz S IUI p e t r a. 1698. 1820. g. M a r i n k o v i ć 4 porodice. g. Doselio se Mate iz P r u g o v a i oženio se god. 69. M a r u š i l ć 2 porodice. 1655. g. U »ischiera reale« na Braču zabilježen je u nerežiškoim di~ 'striktu g. 162'5. u matici krštenih Lozić iz Primorja. .. a kasnije župnik. g. alias Runko. s nadimkom Kenjac god.) bili su iz Nerežišća.. M ' i l o v i ć (nadimak: Bago) 1 porodica. lović alias Marinović. 1813. do oko g.9 i među pučanima za bračku ga­ liju gđ&. spominje s© Krstu.. 64. 1762. 66.) do oko g. 1902. 1698. 1701. i 1830. iz S u t i v a n a . U nerežiškim župskim knjigama: od g.. god.14 68. Ivan Marinović. M a r a n g u n i ć (nadimci: Giiričie) 2 porodice. 73. 1750. Zmajilo) 20 porodica. 1655. u Milni od g. vice-žiipnik M. hozić (nadimak: Tripotovi) 12 porodica.. U nerežiškoj matici također od početka (god. Ma­ rinović iz Omiša. 1726. Mute. 1775. M a r k o v i n č i ć 1 porodica. Krpica. 1603. 71.10 Možda isto što i Drivodilić. M i l i č i ć (nadimak: KanđaČa) 1 porodica. (Iselil Iz Po stir a).10 Praznički Marangumći (g. 1625. . 72. koji su primali sol. M a t ^ k o v i ć 4 porodice. Kao MarinkovićLuskar 1 porodica. M. 1707. 1736. :s napomenom: iz P u č i š ć a. 1717. 1805. do oko g. koji se također spominje među pučanima. Prezime se spominje u staroj matici kršteinili od g. God. Učitelj Ivan M. g.. samo Runko g.13. 65. 1741.

u matici kao kum g. prezfme se nalazi u popisu pučana regrutiranih za bračku galiju godine 1625. M i r i ć 1 porodica. 1775. U staroj matici krštenih od početka. 1780. Parafijanović-Vidošević. s napomenom: iz Milrie. Doselio se financ iz T a r n o p o l a (Poljska-Galicija) i oženio se g. 81. Mladineo.10 U boboviškoj matici spominje se g. 85. 1804. doseljenik se oženio g. 1657. 1745. g: 1820. P a v i š i ć (nadimak: Remeta) 1 porodica.11 P e t r i n o v i ć 1 porodica. 1655. M i Š k o t a 1 porodica.74. U popisu neorig'inalnih bračkih plemićkih porodica od g. 1713. mistro' Pe­ ruzović) . g. U mlinarskoj matici krštenih od g. Pecassi s na­ pomenom: iz Mi^ne. 82. . 1804. od g. dolazi i kao Pecaše© ili. 1698. Parofijanović alias Maričić. Prezime se nalazi i u popise pučana. N i g o e v i ć (nadimci: Puhor. 77. 1768. 1825. 1828. iz S p 1 i t a. i 1807. U boboviškoj matici P. U staroj matici od g. 1730. Tome i Toma Pecaseo. zabilježen je" Juraj Pecaseo pok. ali g. 1731. 1730. 1736. Žanić. P e k a s o v i ć 1 porodica. s napomenom: iz Vrh a n j a.dobjeglo na Brač za kanđijskoga rata. U mat'ici krštenih od g. koje je.). 62 U fooboviškoj matici Milović se spominje kao kum g. 76. 1914. (g.. M l a d i n i ć (nadimci: Bate. g. spominje se od g. Stj. P o k l e p o v i ć (nadimak: Veli Pavini. 75. U matic'L krštenih. 1589. Parafijanović-Vidoš. Mladinei. Krajnji) 19 porodica. 86. g. s napomenom: iz Sutivana. Brčić. 1888.. 1763. 1796. g. (isto kao kum) Milović diotus Manjavin iz Stoliva. vjenčan u Milni g. Prema jednoj ibilješci dra. nalaze se u Milni: braća Perizović i Ante Perizović. P a j i ć 1 porodica. g. N i ž e t i ć 1 porodica. Iz Š k r i p a.16 P e r u z o v i ć (nadimci: Nanetovi. Pušić) 2 porodice.. U matici krštenih od početka (g. 80. 9 P u l i s e l i ć 1 porodica. fafoer Peruzović alias Junaković. Porijeklom iz N e r e ž i š ć a. Porijeklom iz P u č i š ć a . 84. U popisu novog stanovništva. Pauziin) 7 po­ rodica. g. Mali Pavini) 19 porod'ca.. 1878. Oženjen u Milni g. iz S p l i t a : P a r o f i j a n o v i ć (nadimak: Uš jer) 2 porodice. 1635. 87. 83. 1574. 78. g. Pipi. na te­ ritoriju Postira—Dol—Škrip. Pavišić-Berkuić. g. O z r e t i ć 1 porodica. 1698. U nerežiškim župskim knjigama od početka matice g. je zabilježen g. 1912. koji su primali sol g. 79. god. Buzolića u mfnarskoj matici umrlih spominjao se P.Pecasseo. —. 1896. 1812. 1723. Doselio se Mihovil iz M i r cl C cl 1 oženio se 1905.15 Prezime Pekasović nalazi se u popisu vlasnika. pašnjaka od god. iz Š k r i p a ..

1751. do 1801. g. T r e b o t i ć (nadimci: Pluto. Skorio alias Penarolić. 1885. Prospero Scarnio«. Kosirić) 5 porodica. dr. Š i m u n o v i ć 3 porodice. 1827. . 1693. u matici kmštemih rektor Skarneo. i 1815. 1823. T e r z i ć 1 porodica. U ispravama se spominje g. U milnarskoj matici kršitemih od g. iz S n i m k e . Marinović vulgo Trebotić. 95.. spominje se Scarneo Doimo5 »procurator delli coniunli. 97. 92. iz D o l a . R e s t o v i c 1 porodica. g. Scarneo. doselili se kao mesari iz S p l i t a . (Šl!munović-Butur. s napomenom iz D r a g o v o & e. 90. 1834. Terzić. 1833. 91. često Skar­ nić. porijeklom Senkovići iz ^ P o 1 j i c a. 1657. S k a r n e o (nadimak: Škrnić) 2 porodice. 1914. ." 99. Sferčić iz Dragovode. g. T a v r a 1 porodica. s napomenom iz Milne. iz J e s e n i c a. 93. sig.). Mairinović sive Trebotić. 89. 1834. U staroj matici kao Skarnio (Scarnio) od pečetka g. 1694. Xeneralich. 98. 1806. U milnarskoj matici kršten'ih kao Sfirčić od god. »presentate alt illmo. 1806. 100. s napomenom iz Dragovode. Sf a r r č i ć (nadimci: Kosirima. Prema tradi­ ciji.88. 1699. 1730. 1695. 1807. Marinović-Trebotić. g.. 1884. 1737. 1913.17. 1807. Doselio se Juraj iz S e n j a i oženio se g. kao Svarčić g. iz B o b o v i š ć a.. SL g. viceeonte dal sig. 1796. u bolskoj Scarneo g. S t i p i č e v i ć (nad'mak Skina) 3 porodice. 1767. 1762. 63: . 1707. Trebotić alias Marinović. Terze. mobil. S e k u 1 1 porodica. g. iz S v i n j i š ć a . iz B o b o v i š ć a . od g. doseljenik se oženio g. U nerežiškoj matici zabilježen je Scarnio g.J e n e r a l i ć i S k a r m i ć 4 porodice. i 1768. g„ 1722. U milnarskoj matici kršteinili g. a g. a g. S u z a n (nadimak: Slavotovi) 1 porodica. T o m a s 1 porodica. 1725.. u fcoboviškoj od g. 94. 1579. U milnarskoj matici krštenih g. doselili se na Brač u Dragovodu g. 1691. S k o r i ć 2 porodice. Svarčić. jPrezime je Jeneralić vjernojatno porijeklom iz Poljica. Doseljenik se oženio g. kao kum spomenut g. 1698. billo je šest porodica. doseljenik se oženio •g. i 1831. Š k r n i ć .. g. 1720. Prezime Skarnio nalazilo se i u Nerežišćima. 1791. U mlinar­ skoj matici kao Generalić-Skiarnić od g. g. 96.. 1865. Osim toga spominje se g. U milnarskoj matici krštemih g. U boboviškoj matici g. di Milna e Bobovischie«. Scarnio. 1665. g. 1796. 1819. spominje se i u Nerežišćima g. g. U milnarskoj matici krštenih od početka (g. Skarmić. MarinoVić) 6 porodica.

a dlriuga iz M a k a rsfee u prvoj polovici XXX. 1848. g. v. iz Dračevjee. magister A. 1823. B a n sredinom XIX. iz N e r e ž i š ć a .. 1844. 1750. v. doselio i oženio se Stjepan g.L u k š i ć a. i 1753.. 8.101. 1827. 1808. U matici krštenlih od g. 103. V o c u 1 i n 1 porodica.če­ tiri porodice.. Ž u v i ć (nadimak: Zuboitovi) 5 porodica. Kao kumovi spominju se g. V l a h o v i c (nadimak: Borin) 4 porodice. U boboviškoj matici g. prezime postojalo donedavno. . ' (Vjerojatno živi još udovica). 1698. s napomenom »iz Mirne« kao kum. kao kum iz Supetra i kao doseljenik iz V e n e c i j e. 1769. donedavno. (g. g. spominje se Vlahovic iz Maslinice na Šolti kao kum).. iz K a š t e 1 . 11. * U matici krstenih od g. 1829. u Milnu se doselili iz Splita.s a n d r i Krajem XVIII. 1806. A n j i ć u matici krstenih od g. V r a n č i ć (nadimak: Meštrevidin) 2 porodice. 1825. U mlinarskoj matici krstenih od g. 1701.. 1914. 1937. ' ' . do­ nedavno. g. g. 1884. B u r i ć u prvoj polovici XIX. Doselio se iz T i j a r i c e kod Sinja. 5.. iz S t a r i g r a d a . B a s i c doselio se iz S p l i t a i oženiose g. doselio i oženio se Zakarija g. 1856. donedavno. U miatiici krstenih od g. v. s napomenom: iz B o l a . i početkom XIX. 106. A l o j (nadimak: Fatoro). dvije porodice. 4. iz V e n e c i j e . B a z e l o v i ć u početku matice (g. 1730. v. bilježeni su i dinugoj polovici XIX. a jg. v. 7. postolar. 10.) i u prvoj polovini xvm. iz Š o l t e . g. Isuimrle i Iseljen© porodice 1. • 9. Doseljenik i se oženio god. U g r i n o v i ć (nadimak: Maškinić) 3 porodice. v. 104. U matici krstenih od god. 64 . U r š i ć 3 porodice. iz S p l ' i t a . 1763. donedavno. do g. 1806. 1728. kao Aliogi iz { P o r e č a . A n d r i u z z i u prvoj polovini XVIII. 3. 6. v. kao artificis V. iz Bola (Karmeljić alias Žu­ vić) . s napomenom: iz H v a ­ r a . v. 107. v... Žuvić-Kućin. 2. 1822. g. 1825. magistri Andriuzzi. B o t t e r i ui prvoj polovici XIX. iz trogirske L j u b i t o v i c e. U r b a n (nadimak: Kanetovi) 1 poirodica. B e r o š 1 porodica iz iN e r e ž i š ć a. 105. 102. s napomenom:: iz S i t n o g (Poljica). g. B r e s k o v i c u matici krstenih od g. 1810. A1 e s . 1914.

god. god. 19. 1840. samo Marica..20. J u r i š i ć . 1791. D e f l l i p i s li milnarsko j matici krštenih od početka god. 1801. 1773. 1762. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . (s napomenom: iz Bola).. Peruzović-Karletović !). god. do oko god.. v. i 1770. do druge polovice XVTJI. 18. U boboviškoj matici god. . 16. 1822. 1694. god. 1797. Porodica je bila — prema tradiciji — engleskog porijekla. god. . v.. iz Z a g v o z d a . U XVIH. nobilis ide Maggis iz Mi3ne. s napomenom: iz T r o g i r a . 1861. Jurišić diktus Marica. Felix Kislev. god. god. 1756. god.. Karmel'ić »neophiti«. 23. D o g a n e l l o doselio se Dujan iiz <Komiže i oženio se god. 1914.. 24. 28. G l i g o doselio se iz B o b o v i š ć a Vicko i oženio se god. donedavno. v. do oko god. kao Fralisovie. Doselio i oženio se Mate god. 1914. 25. god. K a r m e l i ć u staroj milnarsko j matici krštenih god. 1826. 1809J. iz D r v e n i k a . u matičnim knjiigama od god. D e m a g i si i De Magis u matici od god. iselili se u Gruž. F a b i ć u matici od god. 1730. v. 26. God. postojalo prezime donedavno. god. 22. i 1823. god. 1753. 1828. 1754. 1769.. 1801. do prve polovine XIX. i 1742. 1862. do druge polovine XIX. Karmelić-Cezar. Karmeljić.12. 1834. 1744. bilježen do oko god. (mi matici od god. G l a v i ć Ante> se doselio iz S p l i t a i oženio se god. (god. D e y i ć ai drugoj polovini XIX. 1719. više puta kumovi iz Botoovišća Gligo i MariričevićGligo ili samo Marinčevć. kao' Fabić-Karletović. prezime postojalo donedavno.. 1730. »giudice di Milna« Fnancesco de Filipis. s napomenom: iz N a p u l j a .. jedna porodica. vij. jedna porodica.21. D a m j a n o v i ć Anite se doselio' iz S u p e t r a g. pop Marinčević Gligo. ood. 1914. 1789. Č o g l i j a sredinom XIX. z b o r n i k za narodni život i običaje 5 65 . v. s napomenom: iz P o l j i c a . K i s l e v se spominje u matici samo kao kum od god. U bo'boviškoj matici: god. 1829. 17. 1785. 13. F r a n j a s o v i ć u milnarskoj matici od god. 1766. ^ . i 1829. 1711. 1695. 1862. oženio se god. ' • . 1791. prezime postojalo donedavno. jedna porodica. J e l č i ć ~ u župskim knjigama od god. G i o v a n e 1 i i u mfilnarskoj matici od god. pre­ zime je postojalo donedavno.. s napomenom: iz S p l i t a . Elizabet Kislev. 1849. doselio se Jakov. F r a n k o v i c u matici od god. v. 27. god. s napomenom: iz M a k a r s k e . Marinčević alias Gligo. 14. v. i kroz XVIII. 1856. god. god. i kasnije češće s istom napomenom.. s napomenom: iz S t o l i v a . 1836. Marinčević sive Gligo. D e l f i n o u prvoj polovici XIX. (s napomenom: iz Omiša) i god. god. — Spominje se kao postolar. 1702. 1821.5 15. 1821. Doselilj se u Milnu iz B o l a . 1698.

38. R a d i ć kao kum od god. 1745. s napomenom: iz H v a r a . i to god. god. mistro Ra­ doević iz K o r č u l e . god. K r'i z n i ć u matičnim knjigama od. 35. 1812. 1760. 1700.. do sredine XIX.. samo Spaleta god. ' ( U milnarskoj matici krštenih Bartulović se spominje god. 1819. bila je jedna porodica. s napomenom: »iz K o m i ž e « do prve1 polovine XIX. 1784. M u ' l a n o v i ć u matici krštenih cd g. U popisu pučana-•»Galectti di Neresi« god.. P i g a z z i u matici krštenih kao kum. v. P r i b a č i ć od sredine XIX. 1788. Radoević dictus Bartulović iz Milne. 1836. god. god.. s napomenom: iz B o l a . do druge polovtine XEX. ima Macolić. oko gotd. donedavno.. v. kao kum Miloš Radičić. 1756. U boboviškoj: matici god. 42. Postojalo je i prezime Radović od god. 40. R a d i č i ć početkom: XVHL v. 1834. 34. kasnije većinom kao kum. s napomenom: iz H v a r a . 1812. 1745. 1704) do druge polovine XIX. s napomenom: iz K o m i ž e. dvije porodice Radoević. 41. 39. 1625. 1703. 1734. v. kasnije se porodica iseljava. P e t r o š i ć u ma^ci krštenih od g. R a d o e v i i ć u početku matice krštenih god. i 1810. 1777. god. 31. 37. s napomenom: iz S ' t a r i g r a d a . ' Marjetić d'Loti Komižan. v. M a r i j e t i ć u matici krštenih od god'..sredinom XIX. 1756. 44. 1796. R i p a c I I matici krštenih od god. 1731. do prve polovice XIX. v. — Bartulović se spominje i u drugim bračkim župskim knjigama. 1725.. 1866. R a f a e 1 i u matici krštenih od g. 36. god. M a z z o l a u matici krštenih od početka (god. »procurator« Radmili. 43. jer se spominje god. . s napomenom: iz Bola. god. U boboviškoj matici <goid.. god. do oko god. iz Z a d r a . 1822. v. 1764.29. M i h o j i ć . vanbračianU 66 . god. god. 30. P r i m i u matici sredinom pirrve polovice XIX. s napomenom: iz B o b o v i š ć a. god. Krstulović alias Mihojev. v. v. do druge polovice XVIII. miliibis Kriznić. 1736. v. Krstuilcv'ić vulgo Mihojtvić. 33. do oko god.. god. 1806. s napomenom: iz G o n o v e (Italija). 1827. ili iz Makarskoig primorja ili s otoka Hvara. Marijetić-Spaleita. Pegazzi. v. Marijetić alias Spaleta. R a d m i 1 i u matici ikršitenih u prvoj polovini XVHl. 1730. v.. 1914. god. 1823. ali se opet vraća. 1806. 1770. kao kum iz B o l a i kasnije do prve polovine XIX. 1711. kao kum doktor Primi. 1834.10 32. N i k o l o r i ć <u matici krštenih od god. od *g. do .

akad.. . ibiđ. Rukopis kod dom I.« •3 Ciccarelli. list 11—14. izdata u Dolu. v.. god. s napomenom.god. 191 i 274. str. str. god. 339—340. (v. 1833. ibid. v. 1736. Bonaccija u Jelsi. 1711. 1836.«. »capellanum et Rectorem S.. v. Presentibus ad omnia suprađicta Cattarinich de Štivano. S. »D. S t a n i š i ć u mastici kršitenih se spominje sredinom XVIII. 51. Jugl. is Ciccarelli. u isutivanskoj matici god. prema milnarskoj anagrafi od g.. kum Vasiselli. v. Joanne Scrivanich. i umjet.. 256. 9 Rukopis kod I.. ibid. iz ' B o l a . 49. jedna porodica. U Sutivanu žive porodice Soljančić..' postojale su 2 porodice. od" 1698. god.. ui prvoj polovici XIX. V a s e l o v i ć u matici u prvoj polovini XVIII. 343. Trevisani »Burianasis«.. 1O 67 .. do 1834. T a r a s sredinom XIX. » . i ' Ciccarelli. n Podaci kod I.. iz N e r e ž i š ć a . . Vasselli iz Milne. Romanus. Sejačić iz Milne. Anton Perizović. str. braća Buzolić pok. »Presbyterm Petrum Albinum Spalatensem in corporalem tenutam et possessionem Eccl. Stjepana i braća Guić. ibid. Babica. vSf i 1 i č i ć u matici krstenih od god. izdata u Nerežišćima. . Mariae de Milna« i »testibus rogatis Jacobo Gospodnetich et Nicolao Millich«. 87. Nicolao Angelo benemerito Vicario P h a r e n s e . str.. 303. prema maticama krstenih. 1866. v. 1519. 53. Petrus Albius Spalatensis. VI.. Novi stanovnici g. T r e v i s a n i u prvoj polovini XVIII. i« Rukopis kod Michelli Vitturija. . . v. god. 48. Serventi-Zvančić. 8 Codex Diplomaticus. god. iz S p l i t a . samo Zvančić kao kuni. str. bili su u Mirni: braća Perizović. v. Ante Buzolića u Splitu. 1754. 46. Marie de Milna Brachae. god. 610. Rdo D.45. 255—256..«. u supetarskoj matici god. ibid. god.: iz K o m i ž e.—1912. str. Zagreb.« Nalazi se kod dra. Babića^ibid. S o j a č i ć u matici krstenih cd god... i po prikupljenim podacima. ibid. treća isprava spominje »rev. 1756. posto jala je jedna porodica. Romano. 1721. 1775. god. str. ibid. is Rukopis: »Origine e memorie delle famiglie Buzolić scritte per cura del dott. ibid. S e r v e n t i . ibid. Romane. 5 Ciccarelli. iz B u r a n a. . 1753. « . 7 Duišin. 47. 5UT Š a n t i c . 1747. str. str. D.). Nerežišća ad 2). Petri Lucari Notarij et Cancellarij«.—1813.1914. LITERATURA I BILJEŠKE: U vezi s crkvicom poznate su mi tri isprave iz g. io Mladineo. 1914. Antonio (1890.. Vol. . zn.. iz S u t i v a n a. is Ciccarelli. Stjepan Buzolić. I. 1714.« 1821. jedna porodica. sv.: prva isprava. druga. 1793.-. god. . s napomenom: iz Bola. 21. Marci Natalis Metropolitan! Spalatensis«. spominje Gardellija. u dnugoj polovici XIX. t* Mladineo. Stefano Buzolić qu. Nicolao Tomasich. 1738. god. 52. R o m a n i u matici krstenih kroz XVIII. 6 Radio saan uglavnom. ibid. ibid. »actum in Villa Doli«. — U boboviško j miatici g. 4 Ciccarelli. 2 Za ove sam se podatke služio sa »Liber Baptizatorum Parochiae Milna 1698. spominje »Venerabilis D. 1841.

1 Marinović-Kade i 3 Marinović. kolovoza 1687. kok> voza 1750. ne spominje se. M a r i n o v i ć 11 porodica. Godine 1687. Sađlamje porodice 1 1.—1713. Nikola Gverieri. t e središte nove župe postaju Bobovišća 3. BOBOVIŠĆA Naselje ili dio naselja se u prvo vrijeme nazivalo Stanac Dolac. Ukupno 14 porodica. Pothrane je nastalo ipri kraju XVII. Ivan Jakasovic. U mlinarskoj anagrafii god. 1693.podnožju dva brežuljka Huma. siječnja 1936. 1749. iz M u r v i c e . iz K o m i ž e na Visu. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Prema podacima prikupljenim u mjestu 5. — Marinovići su došli iz Bobovišća i osnovali Pothume. Bonačić. Ivan Maričić.. 1836. a već god. Ivan-Pavao Cemfeius.). kojega je uzdržavao zajednički župnik u Milni (30 dukata na godinu). Jerolim Kevešić i Petar Versalović. dobiju Bobovišćani kapelana. Luka Jurjević (1713. ' 68 .). Bresanini. Silvestar Martinis (1713. jedan Marinović iz Pothuma kumuje u Bobovišćima. Rektori su: Mate loanicius (1693. Biskupskom odlukom1 od 17.—1716. v. Prvi 'stui stanovnici naselja Marinovići iz Bobovišća.). God. L e s i ć 1 porodica. Vice Dujmović. Anton. Georg. u »casali« Pothume spominje se 5 porodica. Petar Marinčev&ć-Gligo. Peruzović. D. Oktavijan Koviljaneo (1697. Luka Biličić. Tade Milačić. 1656.). Ivan Lazanja. Toma Sasiunić. iz Š k r i p a . Feliks Dragičević. Toma Vincenti. 2. i to: 1 Bonacić-Piculović. Još i danas ponekada Bobovišćane nazivlju iStaneari Dopuštenje 1 za gradnju crkve Sv. K o r d i ć. Ivan Obradić. u Bobovišćima je rektor (upra­ vitelj crkve). Ž u v i ć 1 porodica.—1696. 3.(nadimak: Tramontana) 1 porodica. Jurja u Bobovišćima dano je god. Ivan Marangunić. ' 4.POTHUME Zaselak se nalazi u ravnici na. Petar Marinčević-Gligo. Ivan Duboković. odcjepljuju se Bobovišća ai Ložišća od mlinarske župske crkve. 1694. Od god.

37. Nikole. Stjepan Krstulović pok. Marka. Dinko Juriša' kao nasljednik pok. Ivana. Krstulović alias Mandić. Bradašić. Dragičević sive Čačičić. 46. 1760. 1698.: svećenik Mateus Joanicius. Marinčević alias Kenjac. Petar Krstulović Jurjev. 19. 4. Ivan Marinčević Jerolionov. Krstulović alias Lovretov. 11. Josljp Krstulović Antin. Marko. Juraj Krstulović pok. 14. Antona. Marimčević vulgo Popile. Bučić. Ivan Krstulović Lovrin. Stjepana. Žuvić alias Baloja. Krstulović sive Sefcuil. Ante Krstu­ lović. Lovre. Ivan Krstulović pok. Toma Krstulović Jurjev. Pavao Versajković pok. Nikole. 36. Juraj Krstulović Ivanov. 27. " 1701. -1694. Marinović »cognionime« Čuko. 34. Anton Krstulović pok.2 1. * 1703. Ivan Krstulović pok.: Marinović vu^go Rado. 15. Juraj Krstulović pok. 31. 9.: Vlasanović. 30.: Marinčević alias Sargo.Nikole Bonačića. Stjepan Krstulović pok. Čepkalović. Nikole. Krstulović vocatus Sapunar. Šimiunović. Marinčević pok. 29. Nikole. Marinčević sive .. Marinčević alias Gligo. Sargo.: Krstulović sive Barišić. Frane. 1696. Stjepan Krstulović pok. Marina. Trebotić. Frane. 38.' Nikola Krstulović Jurjev. Jurja. Ivan Krstulović 69 . Stjepan Krstulović pok. -. Stjepana. Krstulović sive Bradašić.: Lovretović. . Matij Versajković Pavlov. Nikola Krstulović Antin. 3. Ivana. Ivan Krstulović Stjepanov. 13. 17. 6. 2. Jurja. 44. Ivana. 28. Juraj. Zuanić. Ivan Marmčević pok. Petar Krstulović Ivanov. Maričević vocatus Baliga. 43. Filipi. 8. Ante.: Marinčević. Juoraj Krstulović Lukin. Luka Krstulović pok. Anton Krstu­ lović Sfjepanov. 49. 35. 33. Lovre. 39.: Marinović iz Pot Hume. Nikola Krstulović pok. Bučić vulg6 Gatoot. Ivan Krstulović pok.: Biličić. Anton Marinčević pok. Prezimena prvi put spomenuta kroz prvih'20 gođlnla boboviške matice 1693. • Popis bratlma iz Bobovišća i Ložišea god. Petra. Petar Krstulović pok.Krstulović. Marinović iz Pothuma. Nikole. 32.ć pok. Nikole. 7. Petričević. Frane Krstulović pok. Frane. 23. 1702. 25. Marinčević vulgo Gramdo. 45. 26. 1712. Ive.. 21. 12. 41. 10. Ivan Krstu­ lović Jurjev. 16. Mandić. Stjepan Buzolić kao nasljednik pok. Krstulović »cognionime« Simunović.-Stjepan Krstulović Antin. Lovre Krstulović Jurjev. Ivana. mistro Jerolim Marinčević pok. Ivan Krstulović pok. 18. 1699. 40. 22. Krstulović pok. Ivan Krstulović pok. Juraj Krstulović pok. Jurja. Anton Krstulović pok. Nikole. 48. Stjepan Krstulov'i'.: Bavčević. 42. Marinović vocatus Kenjac. 1697. Krstulović sive Čepkalović. Grasović. Frane. 24. Juraj Krstulović pok.: ipop-rektor Koviljaneo. Ivan Krstu» lović pok. Frane. Trebotić. Leopold Krstulović pok.. Luke. 20. 47. Marinčević detto Halatović. 1695. Juraj Krstulović pok. 5. Bučić vulgo Loze. Fabri. Marko Krstulović pok.

Nikola Krstu­ lovic Ivanov. god. 66. U staroj matici u Nerežišćima ima Cerinića od početka (g. Stjepan Krstulo'vić Ivanov. 65. Ivana. Ivana. 1657. 96. god." Matij Nizetić Tomin. 1814. 1752. Frane Dragičević pok. Nikola Krstulovic Juirjev. slično dolaze i kasnije često piurta. 91. 51. god. 94. 107. 1824. Jurja. 78. 68. Ivana. Dinko išimunović Pavlov. Nikola Šimunović Pavlov. Jurja. Anton Krstulovic pok. Frane. 108. 53. 60. 1721. Šime Krstulovic pok. Cerinić iz Botoovišća. Petar Krstulovic pok. 55. Juraj Krstulovic Nikolin. Petar Krsitunović pok. 1695. Matij Krstulovic Stjepanov. Matije. Viktorija). 50. 58. 54. Luka Krstulovic pok. god. Pavao Krstujlović pok. Juraj Krstulovic Stjepanov. C »e Castellis«. Jerolim Krstulovic Ivanov. Ivan. Dinka. 56. 74. 1776. 103. 1777. i 1741. Juraj Krstulovic Petrov. Dinka. Jurja.Ivana. Juraj Krsitulovic pok. Anton Krstulovic Jurjev. CerinićBavčević. god. 64. Petar Draigičević pok. 62. Ivana. Luka Krstulovic pok. samo Bavčević is napomenom: iz Bobovišća. Jurja. naute Cerinić. kao kum Bavčević iz Šolte. Jerolim. Juraj. samo Bavčević god. Alban Tre­ vizan (braća pok. Ivan Šimiunović pok. god. Juraj Marinčević Petrov. Među »galeotti di Neresi« za bračku galiju god. Cerinić sive . 72. Ivan Krstulovic pok. 79. 84. 80. 93. Nikola Trevizan. 73. 63. 86. Ivana. 100. Matij Krstuljović Ivanov. 1625. 89. a god. 1715. 98. Pavla. 87. popisano je 13 Cerinića. 85. Jurja. 110. 69. Ivan Krstulovic ipok. 71. Stjepana. 99. Šinie Krstulovic pok. Nikola Krstulovie pok. 106.). i 1727.) kao Marinčević alias Gligo. Petar Dragičević pok. Jurja. Nikola Krstulovic. 104. 90. Nikola Krstulovic Ivanov. Marina.Bavčević. 77. Marina. 95.. 1765. Sadanje porodice 3 1. Petar Krstulovic pok. Cerimo alias Bavčević. Jurja. 92. i 1717. Ivana. Juraj Marinčev-'ć pok. Frame. Toma Krstulovic „pok. 1562. Lovre Krstulovic pok. 76. Ivan Krstulovic pok. U sutivanskoj matici kao kum god. 97. Nikola Krstulovic pok. 1720. Petar Trevizan. G1 i g o 1 porodica.^70. Nikole.4 2. 102. Bavčević-Oerinić. 1758. 1714. Frane Dragi­ čević Petrov. Tpnia Nizetić. Ivan Versa jković Pavlov. i to uz vulgd ili sive. Frane. Ivan Krstulovic pok. 109. Ivan Krstulovic pok. 61. god. Petar Marinčević pok. Petar Marinčević pok. 59. Martin TreViizan. Jurja. 57. Lovre Krstulovic Ivanov. Jurja. Anton Krstulovic poik.. U matici krštenih od početka (god. Pavla. 1694. u nerežiškoj matici god. pok. Marpinčević Petrov. Jurja'. 52. 75. Stjepana. Frane Martinić pok. 70 . 101. 88. Cerinić seu Bavčević. Juraj Krstulovic pok.pok. Pavao (sinovi Frane Martinića). Don Petar Grassi pok. Petra. Anton Krstulovic pok. 81. Valerija.. U matici krštenih od god. Na Šolti se spominje Cerinov god. i 1721. jPavao Šimumović pok. Matija. 105. Ivana. Frane Krstulovic pok. Nikole. C e r i n i ć 3 porodice. 67.

nalazi se mistro Ivan Stipanović. . Grassi iz nerežiške župe. i 1746.. artifex Grassi. porijekloim: iz B o s n e . i 1727. jednako i god. 5. god. L e b e d i n a 3 porodice. Grassi. 5 Prezime se Grasović nalazi među nerežiškim vlasnicima pašnjaka gpd. i 1721. 1717. 1733... M . ' -U sutivanskoj matici god. god. za bračku galiju bila su 3 Grasovića. god. Krstulović alias Lebedina*.egiranim obiteljima. a god. kao kum iz P r a ž n i c a . U popJsu »galeotti di Neresi« od god. jednako i god. 1625. U staroj matici u Nerežišćima ima Grasovića od početka matice (god. koji su primali sol god.1761. Porodica je pripadala privdF. 1794. 1744.1792. god. U'mat'ici god. 1655.a r t i n i ć 1 porodica.). »rector et econonius« M. M a r a n g u n i ć 3 porodice. Među »galeotti di Neresi« god. 1774. v god. 1804. 1746/Krstulović vulgo Lebedinov. "7.. sive G. iz (Pražnica. matici bez gornje napomene god. i . 1728. god. 1717. 1724. 1729. god. 1734. pop M. vulgo Gligo. magistri Grassi.) kao Marinčević alias Halat. U bobov'iiškoj. nauta M.god. 1798. god. 1799. zabilježena je jedna ženska M. 1719. naute Gligo.7 U nerežiškoj matici god. H a l a t 2 porodice. 5 • ° 3. kao Krstudović vulgo Lebedin. god. fabri Gnasović. U matici krštenih od početka kao Grasović (god. lapicida Grassft.6 Prezime Grasović nalazi se i u popisu pučana. 1625. G r a s s i 2 porodice. 1702. god. Marinčević dictus Gligorić. god. Marinčević »detto« Halatović. alias G. u dolskoj god. i 1711. 1767. god. Marincić alias Gligo. 1741. 1724. 1589. pop M. 71 . zabilježen je Gnasoevtc iz Kaštela. 1696. 1665. pop Stipanović i god. 1746. U matici krštenih od god. 1762. 1656. magistri Grasoević. 1725. Grassi. 1574. lapicida Grassi. a god.). 1725. god. i 1733. 1721. 1693. 1767.. a god. god. kao kum iz M i I n e . magistri Grassi-. pop Marangunić. god. god. fabri Grassi. 6. -1718. 1659. Stipanović ©eu Maričević. Od početka matice (god. pop Marangumić iz s Bobovišća. 1657. 1719... 1766. . U merežiškoj matici zabilježen je kao kum god. 1744. U napeižiškoj matici spominje se god. 1728. god. 1774. U matici od god. 1775. Prema još nepotvrđenoj predaji. 172'3. U staroj matici u Nerežiš&ma ima Marinčevića i Maričevića alias Stipanović od početka (god. i 1788 Marinčević-Halat-.). Marin­ čević sive Halat.. 4. 1733. god. god.

i 1728. spominje se kao Krstulović alias Pitalo. i 1746... god. samo Mihojev god. god.). nauta Trevizan. 1717. M i š k o 1 porodica. Trevizan. 1703. 72 . 1738. god. T r e v i z a n 6 porodica. 1727. samo Mihojević god. 1719. Krstulović vuilgd Pitalo.. 1777. Marinoviići su vjerojatno iz Poljica ili iz Omiša.. god. god. 1722. Trevizan iz B u r a n a. U matici od god. 10.. Škrmetie iz Bobovišća. Mišković »olim« Sotković. god. Dragičević alias Šare. i 1793. U staroj matici u Nerežišćima zabilježlh je Mihojev od početka (god. 1752. 1724 i 1727 Krstulović vulgo Piitalović i Marino vic vulgo Pitalo. 1724. 1792. i 1752. 1724.14'.. god. d. kao Trevizan'i Burianensis. . god. god. jednako god. 1745. Krstulović sive Sekulović. Trevizan Buranello. i t. jednako god. Dragičević alias Skarmeta. god. 1732. god. 1834. 1729. god. Marinović sive Radić.... U bobo viškoj matici krštenih od god. 1715. Š k r m e t a 4 porodice. samo pitalo. god. Sekulov. 1728. kao Krstulović vulgo Mihojević. god. spominje se kao Markiović vulgo Rado. god. 1782. 1730. 1809. dalje više puta s napomenom: iz J e s e n i c a (Poljica). 1725. 1657. "i 1733 Krstulović sive Pitalo.) kao Krstulović sive Sekul. Krstulović alias Mihojev. M i h o j e v i ć 5 porodica. kao Dragičević vulgo Skarmeta. Bola kao kum. P i t a l o 3 porodice. R a d i ć 2 porodice. god. 9. Marinović alias Radić. god. U boboviškoj matici krštenih zabilježen.. Skarmetić alias Dragičević. U matic'ii kirfštennih spominje se od god. Viktor T^revizani. 1736. »god. je god. god. god. 1719. 1726. 12. Krstulović alias Sekul. naknadno dodano Trevizan.. Skarmeta alias Šare. 1768.. 1717naute Albani Burianensis. 1727. i 1734.. 1715. god. 1714. 1752. 1733. 1728. 1753.. U milnarskoj se matici spominje kao kum god. 1694. 1725. Marinoviić sive Rado. Marinović-Radić. 1834. 1734. • i 1727. god. god. fabro Radić iz. samo Sotković god. S e k u 1 8 porodica. U matici od god. Dragičevići su vjerojatno iz Poljica. Miško.. 1747. 11. a god. god. 1830. 'god. 1719..1728. god. 1751. Od početka matice krštenih (god. jednako god.. Trevizan-Vitorello. god. 13. 1749. 15. Krstulović vulgo Sekul.v 8. 1750. 1741. N a z o r 2 porodice. god. i 1729. Dragičević vulgo Skarmetić. 1721. Sekulović. i 1716. Radić. 1734. 1725. kao Mišković. * >' • U matici od god.. U matici od god. 1773. 1825. god. 1714.

* . Novi je most sagrađen gd. 1900. i S. 1716. god. isto god. Gubno. koji je spajao dvije suprotne obale Potoka. 1725. e 17. Stari Dvori. 1750. 1724.. Ovo prezime podsjeća na rapskog plemića Žaro. Od početka matice krštenih (god. 2 Prema predaji. 1774. spomenuta je Orsola Anitiićeva. Antičević sive Krstulović. Sadanje porodice 1. kao na pr. a stanovnike kao Bobovišćane. Pojedini dijelovi sela imaju svoja posebna imena. 1725... U početku nerežiške matice god. U Bok. god. samo Žaro god. Marinović vulgd Trebotić.god. • . U boboviškoj matici krštenih od god. razoružana. Pjerotovi. Ajmitov. Marinović sive Tre­ botić. prvi su stanovnici bili |£rstufović-Lozići iz Bobovišća. samo Trebofać god. i 1727.) bila su 24. 1896. Zared. naiuta. Mala Banda. Na Dolac. 16. 1724. u nerežiškoj. 1702. 1727. T r e b o t i ć 3 porodice.Tako je na pr. 1699. U boboviškoj matici od god. god. i 1721. god. kao kum Krstulović alias Žaro. Krstulović detti Žaro s napo­ menom: iz Bobovišća. Na Boriće. kao Krstu­ lović vulgd Žaro. 1695.•r U sutivanskoj matidi zabilježen je kao kum god. kao kum ( Žaro iz Trogira. god. Krstulović sive Antičević. Siuitivanjani i mnegi drugi Bračani identificiraju oba naselja pod imenom Bobov:' sca. 1717. Čelca. Nešto 'sjevernije od sela nalazi se dosta velika vododerina zvana Juras Potok ili Veli Dolac. 1750. Nazorovi Dvori. 1738. A n t i č e v i ć (nadimci: Zanetovi. Kore. ' . koji je za kandijskoga rata bio zapovjednik plaćeničkih četa u Trogiru. Krstulović alias Žaro.) kao Marinović alias Trebotić. a i Ložišćani česito nazivlju ovo naselje Velo selo. Na'Me ju.. samo Antičević g. i 1719. Šama-tep Pislić) 19 porodica. Radi oštre borbe za razgraničenje sa Sutivanom oba mjesta (L.. i 1727. ožujka 1884. U postirskim župskim knjigama spominje se god. god.. Burian Vittorello s napomenom: iz Bobovišća. Marinović-Trebotić. i 1753. U sutivanskoj matici spominje se god. i 1724. Škrke. Za jakih kiša poteče kadgod mnogo vode. kao Krstulović vulgd Anti­ čević. god. . 1791. LOŽIŠCA Bobovi šćani. 1791. Ž a r o 2 porodice.. Kanaja. ^ 73: . 1656. za proloma oblaka vođa odnijela most.. 1783. 1774. 1724. te je o tome postavljen natpis. 1776..

.. 1693. 3. god. U bciboviškoj matici od god. Sove. god. 1625. 1676. 1770. J844. Krstulović alias Bradašić.. 1781. U sutiivansko j matici zabilježen je god.. Krstulović vulgo Čepkalović.' 1818.. 1719. U sutivanskoj maitici) spominje se kum iz Bobovišća Čepkalović g. Bradašić iz Ložišca. Doselio kamenar Arkanđel iz G i o v i f i a z z o /(Italija). 1727. Krstulović sive Čepkalović vulgo Lažanjiv. g. god. U nerežiškoj matici god. 1725. i 1793. 1716. god. God.spomlim'je se god. g. g. 1696. 4.-Delija. 1656. Krstulović sive Čepkalović. Bradašić-Krstulović. a god. a g. 1721. g. 1727. Barišić iz Ko tišine. 1781.'Perko. U bciboviiiškoj matici cd god. Bradašić sive Krstulović. jednako g. U postirskiim župskim knjigama .. jednako god. 1778. kao' Drag^čević alias Bisku. Loširuka. i 1730. i t. 1702. u postirskoj se matici spominje god. „ B r a d a š i ć (nadimci: Pobo.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva oid god. Krs£ulović sive Badšić. god. Bikar. 1728. iz Bobovišća Krstulović alias Čepkalović. samo Versa jković god. 1718. (ženska) iz D u g o p o 1 j a. nalazi se Ivan Aiitičeviić. Krstulović vulgo Bradašić. 1725. 1727. 1588. i 1726. jedna ženska Versajković »relicta ex nauta« Marinčević. Versa jković alias Barišić. g. 1698.) kao Krstulović sive Bradašić... 1774. d. 1722. 1657. . Versačević god. i 1727. 1721.. Juinko.. U boboviškoj-matici krštenih cd g. Lako) 20 porodica. Krstulović-Čepkalović. 1716. State. 1815. Monče. Krstulović detto Oepkialo.. i 1730. Mačiće. Kjakini) 11 porodica. 1698." B a l i ć (nadimak: Dugopojac) 4 porodice. 1715.. 1720. Krstulović alias Biskupović. 1700. Baiifšić-Berkuić. Među »galeotti di Neiresi« za bračku galija u popisu od god. Mede. B a r i š i ć 5 porodica. U popisan vlasnika pašnjaka spominje se Barišin Mate iz Splita. Dragičević vulgo Bisikupović. C e r v o n e 1 porodica. 1733. Žepo) 6 porodica. Veli Jere. Binda. 1791. 1723. u nerežiškoj "matici g. Versalković-Bariški god. 1730. U boboviškoj maitici od god.. zabilježen je Barišić iz Bobovišća. "Ćirilo. Od početka matice (god. Baćulin.. 1727. god. jednako god. iednakO' god. 1889. god. 1740.. samo Berkuić god. Č e k a l o v i ć (nadimci: Grižun. .pović. oženio se god. god. 1665. 1745 i 1782.. 1727. spominje se prva B.2. god. Krstulović seu Čepkalović. 6 B i s k u p o v i ć (nadimci: Mišić. Šćapanović sive Biskupović iz Gornjega Humca. Tragetijer. 1745. 6. BiskupovićKrstulović. 7. 1697. jedna ženska god. god. Antunac. i 1728. 5. doselili sa otoka Hvara. ' Prema jednoj verziji.

. U matici rođenih u Bolbovišćima od g. Krstulović alias Jurin. na pr. g. I v k o (nadimci: Brsata. 1752. s napomenom. 17. Krstuk> vić-Marinov. 1800. Krstulović alias Juras. 1748. Skrivanello. Markić Lončić) 28 porodica. 1791. KrstuBvić dictus Domić. 1721. Pavičić alias Franjola. g. 1774.. Kr­ stulović alias Domic. Grgica) 11 porodica. Bile. g. g. J u r a s (nadimci: Krunin. jednako g. 1803. g. 1762.nšuil!. samo Franjola g. doselio J. kao Jurać-Lučić. g. doselio iz S i n j a oko> g. Ko. Fratrov. Žiža. g. 1775. Krstulović alias Marinović. Košić. 1778. Krstulović dictus Juraeević. 1753. 1795. g. J u r i l i (nadimci: Kele. islalta. jednako g. iz K a š t e l K a m b e l o v c a i oženio se g. 1723. Krstulović-Jurin. M i š e t i ć . Kacotov) 8 porodica] . 1742. 1782. K r i v i ć 1 porodica. Krstulović vulgo Jurać. 1790. iz V e n e c i j e (Mleci) kao Lombardi.11. D o m i ć (nadimci: Sila. 13. g. 1891. 1800. 1833. 1724/i 1728. i to jedna ženska kao Krstulović alias Ivko.: kao Krsibulović alias Jurać. Brkin) 9 porodica. Krstulović vulgo Domić.. Dujinica. jednako g. 1728. g. g. 75 . U boboviškoj matici krštenih od g. U istoj matici g. 1775. 16. Krstulović dictus' Juras. U sutivansko j matici spominje ~se kao kum iz Bobovišća g. 1774. kao Krstulović vuilgo Juras. 15. 1865. g. — Mišetići u Splitskoj potječu iz Poljica. 19.. 1731... U boboviškoj matici od g. 2 porodice.• U boboviškoj maitici krštenih od g. Krstulović sive Domić. Krstu­ lović sive Jurać. i 1830. 14. 1807. 1771. . 1820. Krstulović-Jurać heres Juras. . 9. U boboviškoj niatici rođenih" ig. 1820. i. L u č i ć 4 porodice. M a r i n o v 3 porodice. J u r a š i n 3 porodice. J u r a ć (nadimci: Jurela. U boboviškoj matici od g..'i 1804. g.8. U boboviškoj matici krštenih od g. U bobovnškoj matici krštenih g. F r a n j o l a ' ' (nadimak: Bilin) 11 porodica. Krstulović-Domić. s napomenom iz S e l a c a . Jaje. 18. Nadalovi. 1825. L o m b a r d i ć (nadimak: Pošćer) 8 porodica. 1748. g. 1734. g. g. 1739. 1804. 10. samo Ivko g. Jurać-Lučić. g. 1752. U" boboviškoj matici krštenih od g. Krstulović alias Marinov. Kasnije se spominje više puta. Špire. 1810. 12. i oženio se postolar Ante g. 1776. Krsibulović alias Domić. g. kao Krstulović vullgo Franjola. 1728. 1821. U boboviškoj -matici -krštenih cd g. g. Škarpa. Krstulović alias Franjola. 1804. kao> Krstulović alias ' Jurini. Mizerija) 13 porodica.. 1782.. 1836. 1726.

jednako g. N a z o r 9 porodica. "U boboviškoj matici g. 1768. Pliše. Krsibulović alias Sapuna­ rić. Getov. Mićul. 1812. Buratin. iz D r a č e v i c e . 1727. Gluho. 1776. Lukinac. g. 21.20. Krove. Beje. Tutovac. Slike) 2 porodice.Pavlović. g. kao kum s napomenom. Skenđerbeg. 76 . Cirkul) 50 porodica. g. 29: Š i m u n o v i ć (nadimci: Lose. 1723. ' U boboviškoj mat : ci od "g. i 1776. Sprta. g. 1830. spominje se jedna ženska Sapu­ narić iz Bobovišća.. Saponar. Pinica. Franićev. Beljure.. i 1816. Remengo. 1734.. S a p u n a r (nadimci: Lukini. g. Mile. Krstulović alias Perić. i 1777. i 1722. Krstulović vulgo Rakelić. . 1693. i 1819. Katuše. dictus« Perin. jednako g. kao Krstulović alias Pavlov. Veli Mikula. R a d i ć 1 porodica. Kacotovi. iz | P o l j i c a -(Jesenice)-. Pavlović. Plivo^ Rica. U boboviškoj matici krštenih od početka (g. KrstulovićPerić. 1797. g.. g„ 1724'. 1722. 1744. U boboviškoj matici g. R a k o 1 porodica.. 1727. Krstulović vulgd. 1767. oženio se Ante g.. samo Perić g. 1848. Krstulović đicti Sapu­ nar. Krstulović detto Sapunar. 1719. g. Govorela. Krstulović alias Mićul. 1721. 1882.. vrlo često od g. R a k e l a (nadimci: Brnić.1802. g. Sinčevi. 24. SimiMiović s napomenom: iz Nerež'šća.) kao Krstulo­ vić »vocatus« Sapunar.. Rade. Krstulović dictus . doselio se i oženio Ante iz Z a g v o z d a g. U boboviškoj matici irođenih N. Krstulović dictus Mićul. 27. Krstulović alks Rakela. 1781. . 1749. s napomenom: iz. Krstulović-Perić g. 28. Pavlov. U boboviškoj matici rođenih od g. Lešandrov. Krstulović vulgo Sapunarov. jednako g. kao Krstulović vulgo. 1717. U boboviškoj matici krštenih g. samo Sapunar god. P e r i ć (nadimci: Glušić. Čiča.. 1753. Banđirica. 1727. Leko. g. 25. 1721. Krstulović vulgo Rakela. Lemo. Buortin. g. g. 1774. Krstulović sive Simunović.. 1726. Gueić. do g. Boso.. 1779.. g. g. 22. g. vić-Mićul. Nadalin. Lolin. i 1728. 1755. S a p u n a r i ć 6 porodica. g. 1774. Spuce) 30 porodica. 1695. g. ReJbac. Bogcimoja. 23. P a v l o v (nadimci: SutulM. i 1744. Škampavija. Radin. 1855. iz Poljica. 1771 i 1778. 1842. 1793. 1711. pored prezimena Krstu­ lović naknadna dodano Rakelić. 1753. 1752. Lomom) 18 porodica. U boboviškoj matici cd početka g. P o l d o 1 porodica. 26. g. g. 1701. 1774. g. 1714. Lošin) 19 porodica. Krstulo. i 1751.l Porijeklom od roda Marinović iz B o b o v i š ć a . Krstulović coghomrne Š ! munović. 1753. jednako g.

iz S i u t i vana. . 1820. Lučić.. 1783. S v e t i n č i ć 2 porodice. T r e b o t i ć 1 porodica. g. 36. Rakela. . Marinov. Krstulović iz Ložišća. kao (kum. . U nerežiškim župskim knjigama g. s istom napomenom g.) Dragičević sive Čavičić. 32. doselio i oženio se Ivan iz T i j a r i c e g. U boboviškoj matici od početka g. U matici od g.7 2. Žaro. Bradašić. Mihojević. Jurać. kao Cattani s na­ pomenom: iz B a k r a . 1746. 1788. kum Dragičević iz Gornjeg Sela na Šolti. Simunović-Petrić iz Dračevice. K a t a m i ć u boboviškoj matici kum g. g. g. 1703. 34. 1816. do oko-g. Sapunar. Smoko) 14 porodica. 77 30. doselio* kao postolar g. 1694. g. doseljenik iz S e l a c a umro je g. Čekalović Domić. 1891. 1787. doselio kao drvodjelac iz V e n e c i j e i oženio se g. Franjola. K r s t u l o v i ć (pored postojećih porodica: Lebedina. jednako g. V a l e r i j e v (nadimci: Špire. 1777. Simninović-Donković. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1678. rektor Felix Dragičević. Vicin). g. U -boboviškoj: matici krštenih od g. Sapunane. 1808. Juras. Pitalo. D r a g i ć e v i c (pored postojećih porodica Biskupović i Škrmeta). 1795 i 1801. g. i 1763. š t a m b u k 2 porodice. 3. . g.. 1778. zabilježen je kledk Dragičević. Prema tradiciji. 1574. s napome­ nom iz P u č i š ć a . 1802. Valerijev. 1693. 33. ' " Z v a n i ć 1 -porodica. Krstulović alias Lukrejurjeva s kasnije-nadodanim nadimkom Vicin. 1774:. 1716. U nereži:|koj matici g. Prezime se nalazi u popisu pučana. Valerijev. s istom napomenom C. Krstulović-Valerijev. Jurin. samo Vicin g. 1793. 1765. Izuimrle ili iseljene porodiice u Bobovišćunlai i Ložišćima 1. g. G a l o v i ć u boboviškoj matici krštenih od g. 1775. V i c i n (nadimci: Bace. Kapologo. 4. Dragičević iz Donjega Humca. . Pulenta) 4 porodice. 1658. g. 1819. . 1733. Krstulović »ceres hered.« Dragičević. Sekiul. Krstu­ lović-Vicin. 1794. Pavlov. Antičević. V a s o ^ n 1 porodica. Krstulović alias Lukrejurjeva.. od roda Marinovića. 1895.. g. kao Katanić g. 1760. 1762. 31. koji su primali sol g. 35. 1885. U početku boboviške matice krštenih zabilježen je (g. 37. g'. S u č i ć (nadimak: Ti jarica) 1 porodica. i 1768.* Dračevice. U boboviškoj matici krštenih od g. kao Krstulović alias Valerijevi. porijeklom iz Poljica. 1758. Perić. g. Simunović alias Donković. Krstulović-Dragičević. Jvko. g. g. 1884. Krive. . 1774. Krstulović alias Valerin.

Krstulovic sive Biutčić.. češće Marin•» I O . 1772. i 1753. Krstulovic alias Loze. 1715. a iz Ložlšća g. g.i 1753. g. 1757. 1696. i 1734. 1787. Krstulovic alias Likoitovi. 1749.. i 1733. 1727. Bučić vulgo Loze.. 1756. 1729. g. u nerežiškim knjigama s napo­ menom »iz Bobovišća« g. Lozić g. Krstulovic sive Simunović g. g. 1774. Krstulovic alias. 1673. Krsitulović vulgo. Stipičin. Krstulovic vulgo Pećina... 1728. 1800. 1773. 1734. Kifs. Krstulovic alias Stipičević. 1774. samo Krstu­ lovic g. Krstulovic detto Bučić. 1747. 1733.vulgo Jura. g. Krstulovic-Jura. mistro Krstulovic.. 1725. g. koji su primali sol g. g. 1726. 1657. Krstulovic đictus Olimpijin. 1780. g. g. Krstulovic »olim« Stipičević. za bračku galiju popisana su četiri Krstulovića.. ' g. 1775. Krstulovic s've Dragun.. 1694.. 1771.. 1777. 1777. 1699. 1821. U suitivanskoj matici i župskim knjigama Krstulovic s napo­ menem: iz Bobovišća g. Krstulovic vulgo Svočera. samo Dragun-g. 1735. 1811. 177. 1728. i 1702. Krstulovic »co'gnom. 1738. Krstulovic alias Mandić. 1724.. 1742. g. 1800. samo Mandić. 1728. g. Krstulovic alis Bučić... Krstulovic sive Lovretov. i 1729. 1731. 1695. 1824. 1751. g. Krstulovic vulgo Lozić. Krstulovic vulgo Vranjčić.U boboviškoj matici g. Krstulović-Čepkalov:ć\Hire. 1746. 1774. i 1675.. 1701. i 1711. 1725... 1788. 1727. g. Krstulović-Dragičević. 1804.. Krstulovic sive Bučić vulgo Loze.. 1778. Krstulovic vulgo Loze.) kao Marinčević vulgo Grando. g. Krstulovic s napomenom: iz Supetra g. g.. g.. Krstu­ lovic alias Jurko. Bučić vulgo Galiot. 1711. g. samo Jura g. 1761. g.9 Prezime se nalazi i u popisu vlasnika pašnjaka g. Krstulovic vulgo Jurko. 1831. 1589. Jerčić. od g. i 1776. 1719.6 5. jednako g. Krstulovic vocato Bučić.1693.. s Među »galeotti di Neresi« g. 1745.. g. 1820. samo Dundo g. g.. 1746. g.. Krstulovic-Jurjević. g. g.8 i u popisu siumartinskoga novog stanovništva od g. 1779. 1693. 1694. g. 1716. u početku nerežiške matice g. 1724.. M a r i n č e v i ć (pored postojeće porodice jGligo). Krstulovic alias Lqzie. Od početka boboviške matice (g. 1625. g. g. i 1815. g. 1703.ine« Šimunović g. g. 1770.. 1774. g. g. 1723. 1729. 1702. Dragun. Krstulovic vulgo Jerčić... 1710.. g. g. Krstulovic alias Dundo. g.. i 1715. do g. g.7 Prezime Jerčić nalazi se u popisu bračkoga plemstva od g. samo Hire g. 1658. Olimpić. Krstulovic-Jirč'ć. g.. samo Bučić g.. 1718. 1660. 1782. 1698. i 1730.. 1701.. porijeklom iz Bobovca u Bosni kao . g. Krstići. g.4. 1755.5 Prema neprovjerenoj verziji. 1730.. 1800. 'Krstulovic . 1802. iStipičevJć.. 1819. 1727. Prezimena Krstulovic i Jerčić nalaze se u popisu pučana. i dalje. s napomenom iz Ložošća g. 1653. samo Lovretović. 1787. iz Milne (kum) . i kasnije.. spominje se Jerčjć. 1574.tulovićJerčić. 1716. 1802. g. 1776.

čević vulgo Popić; g. 1728. Marinčević »sive« Popić; g. 1750. nauta Marinčević sive Popić; g. 1771. samo Popić; g. 1817, zabi­ lježen je jedan Popić iz Slatina; g. 1694. Marinčević »vocatus« Buliga; g. 1718. Marinčević »dicto« Buliga; g. 1727. Marinčević vulgo Bulišić; g. 1758. Marinčević vulgo Buliga; g. 1777. i 1788. Marinčević-Bulizićf g. 1702. ©amo Marinčević. U nerežiškoj matici Marinčević iz Bobovišća spomenut g. 1737. i 1751.; u dolsko j g. 1726.; kao Marinčević u škrjpskim župskim knjigama od g. 1642.; u početku bolske imatiee g. 1604. spominje se Marinčević-Tusa, ia samo Marinčević g. 1609., 1&15., 1701. U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. nalazi se Pavao Marinčević,5 6. M a r i n o v i ć (pored postojećih porodica 'Radić i Treibotić). Od početka matice krštenih g. 1693. do g. 1815. vrlo često s -napomenom: iz Pothuma; samo Marinović g. 1699., 1731., 1734.; g. 1696. Mariraović vuigd Kenjac; g. 1702. Mairinović »cognomine« Glugko; g. 1711. Marinović detto Čuko; g. 1723. Marinović alias Čuko; g. 1731. Marinović sive Čupko; g. 1714. samo Čuko; g. ~^, 1722. Marinović alias Vulasinović; g. 1701. i 1723. Vlasanović; g. 1728. Marinović vulgo Viulasan; g. 1722. Marinović dicto Gavletić; g. 1725. Marinović alias Zavalo; g. 1725. Marinović vulgo A'nić; g. 1725. Marinović alias' Žuvić; g. 1730. Marinović alias Dugohavić g. 1728. Marinović vulgo Buva. U nerežiškiim župskim knjigama Marinović iz Bobovišća spo­ menut g. 1672. i 1723/; tu prazničkima s istom napomenom g. 1721. i 1728.; u nerežiškoj matici g. 1661. 'zabilježen je Kenjac i Marinović. U bolskoj g. 1655, M. s napomenom: iz Omiša. Prezime Marinović dolazi u nerežiškoj matici od početka g. 1655. God. 1672. spo­ minje se Petar Marinović »iudex et ambasciator Almissae«.10 U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. (schiera rea!le) popisan je Ivajn Marinović, a u »galeotti di Bol« Ivan Marinović pok. Ciprijana.7 7. O b i a č i n o v i ć od g. 1750. u boboviškoj matici krštenih s .napomenom: iz K o i m i j s e ; izatim. g. 1753.; g. 1790. JurišićO'blaoinov'ić; jednako g. 1794. i 1802. U sutivanskoj matici prezime Oiblačina, Oblak i Ofolačinov često od g. 1696. do g. 1654., ali g. 1652. kao misttro Barsatić over Oblačina. 8. R a d e t i'ć u tobo viškoj matici krštenih g. 1738. i 1739. s na­ pomenom: iz T r o g i r a ; g. 1740. faber Radetić iz Trog'ra; spominje se g. 1744. i 1769.; g. 1751. fabro Radetić; g. 1776. i 1792. magistri Radetić. 9. i š l ć e d u l a (Schedula) dko g. 1805. u matici spomenuto neko­ liko puta: nametnuto prezime nezakonitom djetetu. 79

10. V i u i i a t o v i ć u bofooviškoj] matici krštenih. kao VulatovićBukavac g. 1799.; g. 1804. Vulatović s napomenom: iz M i l n e ; g. 1805. Vlaković-Bukavac. 11. Ž u v i ć gotovo od početka matice krštenih (g. 1696.) kao Žuvić sive Balpga; jednako g. 1702.; g. 1752. Žuvić »detto« Balogia; g. 1730. samo Žuvić; g. 1725. Marinović alias Žuvić; Žuvić iz D r a č e v i c e od g. 1723. do g. 1796. kao kum više puta; g. 1777. kao kum iz Nerežišća; g. ,1780. kum iz Sutivana. Prezime se spominje u početku nerežiške matice (g. 1656.), kasnije s napomenom:~ iz Dračevice. BOBOVIŠCA LUKA Novije naselje u morskoj uvali; kao pristanište za Bobovišća i LfOŽišća nastalo od ma'gazina boboviških a ložiških. Prema sjeveru u predjelu Rat bilo je prethistorijsko naselje.11 Na više mjesta pri. obrađivanju zermje nailazi se ma terakotu, komade olova, urne, metalne dijelove i čr. Više ljudskih kostiju nađeno je g. 1899. Dosta se terakote našlo na sjevernom podnožju Gornjega Dolca i južnoga Pogravja. Kuće su se smjestile pored desne i lijeve morske obale; one, ikoje su pored desne obale (gledajući s bračkog kopna !), potpadaju pod ložišku župsku crkvu, a one pored lijeve obale pod bobovišku crkvenu župu. Sadknj© porođicfe Desna obala: N a z o r 2 porodice; porijeklom iz P o 1 j i c a (Jesenice). Č e p u l o 1 porodica financa u penziji!: sa z a d a r s k o g otočja. Lijeva obala: N a z o r 1 porodica; porijeklom iz P o l j i c a . G l i g o 1 porodica;-u staroj matici krštenih Marinčević alias Gligo (g. 1694.)
LITERATURA I BILJEŠKE: a) Allegatio Juris et Facti Pro A. R. D. Joanne Marangunićh Parocho de Milna, nec nom eommuni, et Hominibus dicti Loci Contra Incolas Stanaz Dolaz, Lozischie et Podhume Pharens Dioces. — Rukopis kod don I. Bonaccija. b) Allegatio Juris et Facti, pro Incolas Stanaz Dolaz, Ložischiiie, et PodImme Pharens. Diocesis, contra A* R. D. Joannem Marangunićh Parochus de Milna, nec non Communem et Homines dicti Loci. — Rukopis kod don I. Do­ nacija. 2 prijepis rukopisa kod mene. Rukopis se nalazi u sklopu spisa u vezi borbe o granici između Sutivana i Ložišća ti drugoj polovici XIX. v. 3 P r e m a knjizi krštenih od g. 1693. 4 P r e m a saopćenju prof. đra. I. Rubića. s Mladineo; ibid., listali—14.
1

1. 2. 1. 2.

SO

Rukopis kod porodice Michieli—Vitturi, ibid, (vidi Nerežišća ad 2). Rsukopis kod I. Babica, ibid. (v. Nerežišća ad 1 i Bol ad 9). s Ciccarelli, ibid'., str. 255—256. 9 Popis kod I. Babica, ibid. (v. Sumartin ad 5). !° Ciccarelli, ibid., str. 452. 11 Don F . Bulić »Ritrovamenti antichi a Bobovišće dell'Isola Brazza«, u Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split, br. 1—2, god. XXIII., 1900., str. 23—30. — Traigovi iz bronzamog doba nađeni u Vičjoj Luci, Krugu i Ratu: grčki šljemovi i potkoljenice. (G. Novak: »Naše more«, Zagreb, str. 33).

6 7

SUTIVAN Sutivan (Stivan) je bračko naselje najbrže Splitu. Udaljenost od splitskog do sutivaniskog lukobrana iznosi 13 km i 200 m. Na položaj današnjeg Sutivana zasigurno se odnosi jedna isprava iz god. 1205.1 u kojoj1 se spominju lokaliteti, koji i danas postoje »super sanctum Johannem«. Prema tomu, i prije Valierove vizitacije2 stajala je crkva Sv. Ivana, koja je dala ime mjestu (1579.). Nju spominju i obiteljski dokumenti obitelji Ivanoviić-Žuvić od g. 1500.3 Pri, razgraničenju između Sutivana i Donjega Humca,, prema dokumentima o odcjepljenju od g. 1579. i dalje, Sutivan jani smatraju, da granr'oe njihove župe idu od oiivaile: Mutoik na istoku preko bez­ vodnog potoka prema Močilima i kuće Cvitić do uvale Boibovišća na zapadu. 4 Oko g. 1700. sagradio je u Sutivanu dvorac pjesnik dr. Jerolim Kavanjin iz Splita, koji nadograđen i danas postoji. jPri ipopločenju župske crkve g. 1909. povađene su stare nad­ grobne ploče. Jedan je čio tih ploča upotrebljen za novi pločnik oko crkve. Na najstarijoj sačuvanoj ploči uklesana je godina 1594., druge su dvije ispisane hrvatskim jezikom, jedna iz g. 1633., a druga iz Cg. 1634. Dijelovi ISiutivana jesu: Spojizbanda, Bunta 'i Lučica. Svaki-se od ovih đ< jelova dije"i u manje dijelove: Mlin, Mositir, Vela Bunta, Mala Bunta (prije Pod Baraku), Novelovli Dvori, Stipanovi Dvori, Žuv'ća Dvori, Porat, Pod. Kas til, Jarnkov Dvor, Novi Put, Stasić, Smrdejina, Škrape, Maflduhorovića Dvori, Kancilir, Šimatorija, Slavića Dvori i Biskupija., Sutivanjaul u ispravama prije početka, sačuvane matice (g. 1622.) Birača Ivanović g. 1500. (1477.—1499.) iz Podgore 3 , Zvanić g. 1500.,3 Jakov Nadali g. 1505. (prema sačuvanom natpisu na kući), Katarinić g. 1519.,5 svećenik Frano Ivanović g. 1579.,2 Matej Andrijašević g. 1585. kurat iz Poljica, Alvk di Nadalii, Frane Žvanić i Sebastijan Zvanić prokuraitoir crkve g. 1585. ,4 Frane Bolanćić procu­ rator piulka.6
"Zbornik za narodni život i običaje 6

81

Popis pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1625. Galeotti/ di San Zuane.* Mihovil Dragičević, Marko pok. Mihovila Dragičevića, Nikola Dragičević, Juraj Comtuze (?), Ivan Dragičević, Jakov'Mate ja Dragi­ čevića, Jakov Poljican, Jerolim Ljubetić, njegov brat Toma, Pavao Paulović, Ivan pok. Petra Poljicana, Ivan Stipulinović, Gregorij Bidić, njegov brat Mihovil, Stjepan pok. Marka Bilovina, Petar Franje Bolančića, gastaldo Ivan Bilovina, Marko Ivana Bilovine, Juraj Jutronić, njegov brat Ivan, Nikola-Stjepana Krstulovića, Toma Kablarović, Matij Nižetić, Juraj Bolančić, Marko Ljubetić pok. Matije, Mihovil Sirotković, njegov brat Nikola, Marko> Pavla Viđoševića, Stefan pok. Teodora Bilovinčića, Marko Ljubetić pok. M., Ivan Sirotković pok. Mihovila, Kristof oir Sfartalović, njegoy brat Dominik, mis tro Matij Tironi, njegov sin mistro Ivan, gastaldo Petar Sf arta­ lović, Ivan pok. Matija Bakulića, Stefan Gregorija Sirotkovića, Je­ rolim pok. Grigorija Ivanovića »natual«, Nikola Sirotković Ivanov, Marko Mati je Dragičevića, August Berković Nikolin »natual«, Ivan Ivamović pok. Petra. U popisu »schiere areali di S. Zuanne e Huanazzo« zabilježeni su: Bile iz Miraea bolestan, Juraj: Radićijen ili Bolančić, Bilovina, |PoIjican, Ljubetić, Dragičević i Harbalović. Očito je, da se ovi posisi ne odnose samo na Sutivan, već i na Donji Humac, a vjerojatno i na Mirca. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih ..knjiga u Sužavanu 1622.: kurat Ivan Pavić, Žuvić, Božičević; 1623.: Nadali, Petricio, Nižetić, Justić, Baović, Lukšić; 1624.: Kršćanin, Jurinović, Tomašić, Bersatić, Belavijić, Del'ijina; 1625.: Balarinović; 1626.: Kablarović, Benković, Bašić, Ljubetić, Dragoman, Jakšić, Grubš'ć, Starčević, Sebastijanović, Vidošević, Prodić, Pavlović, Obiačin, Sirotković, Ivanović; ' . • 1627.: Linčanić, Tudorović, Bolančić, Bartičević, Marčelović, Matošević, Guerinr; 1628.: Jutarajić, Orlić, Činkanić, Dražić, Mare Alvizova; 1629.: Božić, meštar Jakov iz Omiša; 1630.: Liviiin, Piličić; v • 1631.: Alvizev, Deiijić; 1632.: ČO'Zić, Manđe Valerijeva; 1633.: Paruta, Jerie Doret f ć; 1634.: Jerić Ljubetić, Grupšić, Mladi, Targkić; . . 1635.: -škaljić, Matul žakan. Radičević, Petričević, Poljicanovc, Halađov, Nukanić (sa ženom: »Gate a Castellito«), Metličić, Hrane di Gverin;' ' " , 82

1636.: 1637.: 1638.: 1639.: 1640.:

Vetln, Jerić Niadalov; Delia Pace; Jutronić, Vičenca Puićeva; Jerka Matulova, Bidić, Biloviinić; klerik Delia Pace, mi stro Antonio. Sadamje .porodice

1. A n i b a l o v i ć 1 porodica. Spominje. se u župskim, knjigama g. 1777. Petar Anibalović iz K o m i ž e , g. 1783. Vice A.-iz Komiže. U knjizi umrlih' zabilježena je g. 1807. smrt A. iz K o m i ž e . 2. • B a b a r o v i ć 1 porodica; župnikova majka i sestra iz - M i 1 n e. . (Iselili u Nerežišća). ' . , t. 3. B e o v i ć 1 porodica. Ivan B. iz G a t a oženio se u Stitivanu. 4. B i s k u p o v i ć (nadimci: Zrakavica, Milošavka). 3 porodice. God. 1781. -spominje-se B. iz B o b o V i š ć a , a g. 1787. i 1802. 'Krstulović iz B o b o v i š ć a , g. 1820. Dragičević vulgo Bisku-_ pović, g. 1788., 1794. i 1801. Krstulović seti Biskupović. 5. B l a ž e v i ć (nadimci: Čoka) 1 porodica, doseljen prvi B. iz Ž r n o v i c e . . 6. B r m b o l i ć 2 porodice; Emil pravoslavac iz L i k e i njegov brat sa ženom rimokatoličke vjere. 7. B r k o v i ć (nadimak: špirini); Mate B. iz M i r a c a ženi se g. 1871. . 8. Č o v i ć 1 porodica; Josip Č. iz Č a p o v i c e ženi se g\ 1856. 9. D e f i n i s 2 porodice;' De Finis Andrija iz Giovaniiizia N a p u 1 j s k e k r a l j e v i n e spominje se g„ 1750. — U boboviškoj matici zabilježen je g. 1766. kao kum iz Sutivana »medicus« Definis. God. 1742. ženi se na:. Bolu De Finis iz Napulja s Kosovićevoni , * iz Sybregha (?). ' 10. D e l b o e 1 porodica; Šimun D. nahod iz H v a r a oženio se g. 1903. 11. D o m i c 1 porodica; Luka D. iz L o ž i š ć a oženio se g. 1925. Ložiški Domići potječu od Krstulovica. 12. D i d a k 1 porodica; od g. 1833. iz D o n j e g a D i c m a . 13. D u j m o v i ć (nadimak: Labjanac) 1 porodica. Spominje se g. 1789. D. iz P r g o m e t a , g. 1811. D. vulgo Labinjanin, g. 1821. samo Labinjanin, g. 1793. i 1810. D. iz Labina. 14. G r a n i ć (nadimak: Budalo), 1 porodica; nahod iz P o 1 j i e a. 15. G r u b š i ć (nadimci: Košta, Marković, Bafr'na, Kanaleto, Puntaducra = Markovi, Fanto) 8 porodica. — U staroj matici krštenih, koja se počinje od g. 1622., spominje se G. već g. 1626. Od g. 1708. vrlo se često spominje Canaletto, ali g. 1718. i dalje Grubšić alias Canaletto, g. 1784. pisar bratovštine Canaletto, g. 83

16.

17.

18.

19. 20. 21.

22.

1776. Prutić alias Canaletto, g. 1777. Grubšić seu Canaletto, g. 1833. Grubšić-Markovi, Grubšić-Gospodar, Grubšlć-Matko, Gruitašić-Smoje; g. 1692. Grubišić, g. 1693. Giubxich, g. 1782. i 1810. Grussich, g. 1783. naute Grabs'ć-Kosta, g. 1782. nobil Grubšić i Anton Grubšić »atuale hujus Loci Judice«, g. 1793. Gruxieh, g^ „.1796. Grubšić seu Canaleitto, g. 179&. i 1801. pop Grubšić Toma, g. 1806. Grubšić vulgo Marinelić, g. 1821. Grubšić Bačiće, g. 1779. [Pesti Pogbaldus Canaletto. Prema tradiciji , iz Poljica. G v o z d a n o v i ć (nadimak: Gvena, Gverinac) 4 porodice. U župskim se knjigama spominje g. 179.4 kao Ferro sa Š o l t e , kasnije kao Gvozdanović, a g. 1854. Gvozdanović vungo Abas iz Grohota; g. 1781. Petar G. j;e manoval pri nadogradnji crkve Sv. Roka. U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. 1747. Dolarius Ivan Gvozdanović, a g. 1688. Helena Gvozđenović sa Šolte. , I I i ć (nadimci: Milcšovi, KJendikac, Glavar, Mlinar, Pušilula) 8 porodica. U staroj matici dolazi:: g. 1628. Kablarović, a g. 1651. kao Ilijić, g. 1691. spominje se kao kum Ilijić iz Donjega Humca. Među pučanima bračke galije nalazi se u popisu g. 1625. Tomaso Cablarovich. —- Kablarović između g. 1626. i 1653. dolazila ma­ tici nekoliko puta, ali g. 1657. Hić overo Kablarović, a g. 1658. mistiro Ilijić, g. 1781. klerik Ilijić; kao Ilijć prezime se od g. 1656. do novijeg doba često spominje; g. 1792. kapetan Petar Ilijć. I v a n o v i ć (nadimci: Zermo, Starčević, (-Roso), Stamp adur (-Kampanara i Pizdica), Valerij, Mise, Farč'ć, Fisko (-Kostoca), Zec, Lolo, Raško, Kravanista, Dujić (-Surla-), Blaževica, Bakarela, Fratar, Žuvić (-Zr'nović-), Puhalo)-. 36 porodica. Prebjegli na Brač između g. 1477. i 1499. iz P o d g o r e , te od biračkog kneza tom prigodom zbog zasluga dobili privilegije.3 Inače se nalaze u popisu pučana, koji su primali soil g. 1574.8 i u popisu pučana bračke galije g. 1625.7 U početku matice spominju se Ivanovićevi nadimci: Žuvić, Starčević i Bašić. J a k š i ć (nadimak: Krpeša-Humcanjanin) 1 porodica iz D o ­ n j e g a H u m c a . Doselio i ženio se J. g. 1870. J i i k i ć 1 porodica; Juraj J. iz R a d u n i c e kod Muca oženio se (u S. g. 1871. J u r j e v i ć (nadimak: Pleho) 6 porodica. U župskim knjigama kao kum spominje se g. 1632. J. iz Mi 1 n e. U maticama dolazi redovito od g. 1775.; često i kao Giurgevich alias: Plego, ali i samo Plego (g. 1779., 1809.). Pok. župnik T. Ivanovi© držao je, da su Jurjevići porijeklom iz K o m i ž e. Možda isu porijeklom iz Poljica, od roda Grgurevića. J i i t r o n i ć (nadimci: Cicalo (-Pojar, Andrrpca, Francez, Mumailo, Jurko i Bokoirica-), Bule, Petruiša, (-Papi jaja-), Gluhinr'ca, Anzulin (-Bolmet i Buble-), Jiuikić, Kuzmić, Kršćan (-Crlkvica,

84

1776.K.." . i 1634. u Smitivanu za žmpnikovanja 'Kirigin-Ivano-vića g. Bučić-iMajko. 1652.Jutronić alias Doriin. a kao Jutarnić g. d. L a u r i ć 1 porodica. i t. Vilini) 30 porodica.9 U boboviškoj matici zabilježen je g. Jutronić alias Žuvinić od g.g. Jutrinić uiz. Jerolo. Artista (-Pin-Kotica. Prvi se spominje kao kum K. 26... g. U popisu novoga stanovništva od g. 1663. U sutivanskoj matici ponekada kao g. 1875. . 1625.7 U nerežiškoj matici spominje se g. 1650. U staroj matici. 1778. 1659.. 1669. Steka. d. Ture.. 1777. ali i Jutronić . 1748. Letuin. 1884. iz D o n j e g a H u m c a .. seu Cicalo. 1782. Benedeto-)... 1684.. 1664. g. Luka iz. 1807. U jednoj ispravi o borbi za ^granice Sutivana i Ložišća. detto. 1798.. i dalje. Čoizić.. koje je svojedobno dobjieglo pred Turcima u Sutivan. kao Kegević seu vulgo Vidov. 1825.. 27. Biba. 1630. God. g. 1767. Jutaronić. i 1804. Kao Jutrinić: g. Osejaj. L j u b e t i ć (nadimci: Kapotar. 25. iiz Donjega Huimea. iz Mir a c a g.10 U sutivanskim se župskim knjigama kao Keljević spominje od g. a u sutivanskoj g. Krstić. 29. 1736. a g. 1808. i 1667. i dalje. U staroj sutivanskoj matici Ikrštenih. 1704. 28. 1645. K o m i ž e oženio se g.. ali g.. označen kao f aber. 1665. — Mircanski su.. K u l j i š 1 porodica. kasnije često alias. 1763. Jutrinić -alias Cicaliović. ali je poro­ dica poirijeklom iz T a r a n t a u Italiji. a g. ima Kršćanin. i t. Blum. Duje iz S p l i t a oženio se god. Jutronić se nalazi u popisu veslača bračke galije g. 1753.. 1639.. prema bilješki u bolskoj miatici od g. 1667. Kristian. Slipac. spominje se Starčević detto Chirighin. Krstoiil. Donko. Jutrinjić alias Jerčić. 24.. kao Juitroljić g. kao Jutarnjić ^. 1772. Jutoirinić.4 K r i m f o k a i ili Crinfocai (nadimci1: Njeze. 1633. 1802. a češće se počinje spominjati K. spominje se Jutronić seu Oisejaj (i Ossegia). Vidov) 2 porodice. 1700. 1649. 1733. koja se 85 . Jutronić vulgo Kriatijanović. 1800.D o n j e g a H u m c a .. 1632. K u k o e 1 porodica. 1821..—1807. koja se počinje od g. 1682. kao Jutronjić g.. spominju se Vido' Chegilevich i Mattio Cbeglievich. 1624. g. g.. Markanićić. Kapologo. g... iz Miraca. Žuvinić (-Banat.- . Kalabrež) 3 poro­ dice. Osim toga. 1756. K i r i g i n 4 porodice. porijeklom. iz Omiša. organist Laurie iz Donjega Humca. spomiinje se Jutarnjić g. u sutivanskim župskim knjigama g. Marelovretov. zabilježen je u Sutivanu Onorando Lorenzo Jutronić » procurator e di Castel San Zuanne«. 1747.. Kutlica. 1635. 1666... 1622. Bakalarić-)) 28 porodica. K e g e v i ć (nadimaik: Babica. a g. 1680. Fabro. 1638. 1628.. 1732. Jutruihić iz Sutivana. Piće. Doselio Andrija oko g. 1785. Kovač-).. 1753. 23.

koja se počinje. (nadimci:-Ursić. Meninica. 1800.. (i dalie) Lukšić alias Jerković. g. te g. 1816..vica g. Rede. 1753.. 1689. U istim knjigama dolazi i s nadimkom Ivanović: g. (Marko) i g. Nižetić). ali dolazi i samo Oozie. Nižetić živi (1938. dalje Ljubetić seu Madko. Nerežišćima g. 1775. 1623. nobil. 1755. zabilježen je kao kum iz Sutivaa Kokoitić sive Stasić. Niseteo. — Ljubetić kao župan bratovštine spominje se g. a g. Vlah g. L o k v i č i ć . 1833. koji su primali sol g. Spominje se kao župan bratovštine g. i dalje Ljubetić seu Marelavretovi. kumuje Ligaević sive Lukšić iz Sutivana... možda se Gabetić (prema Giubetieh) odnosi na Ljubetiće.. Prezime Lukšić javlja se u vezi i s drugim prezimenima. 1790. mistro Jerković detto Lukšić. Prezime Nižetić u Suitivamu staro je prezime. • Lokvičić -dolazi tek od g. 1625. 1776. 1788. odnosno dvostrukim prezimenom. mjesni je sudac u Sutivaiiu Matij Lukšić-Nižetić. 1574. 1723. g. matici (rođenih. 1753. 1776.. g. Lukšić-Iva-86 . Marinković. Kafetijer. 1724.. g. g.1731. i dalje Ljubetić seu Kusajjn. g. spominje se.Sćetina-). 1691.7 30.počinje od g.. na pr. Tri su Ljufoetića zabilježena g. odmah u početku god. Spominju se i drugi izumrli nadimci: Čuko g. u matici od g. u popisu pučana bračke galije. 1777. mistro Lukšić. a <g. zatim g. često i kao Jubetić. kao »precuratore del Popolo« g. a g. 1787. 1736. Praskalo g. 1622. Malenjaza) 6 porodica. i t. 1783. 1798. 1833. i dalje Jubetić dictus Škabić. nobil. i 1798. nobil...iz Hamburga (Nikola). d. . g. Lokvičić alias Vojić. g. samo Jerko. 1735.. g. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. jer kasnije mnogo puta dolazi kao Ljubetip alias Marinelić. tako na pr. 1716. 1648. .. U boboviškoj matici g. U popisu pučana. u.. 1622. L u k š i ć (nadimci: Carić. g. kao član. 1833. Pavlo. 1658. U staroj: sutivanskoj.) u Splitu po povratku. 1665. a g. 1788. a g. 1694. 1645. Slavic. d. 1696. Bekalo. 31. (-. 1708.. Jedan se Nižetić spominje LI popisu od g. 1857. 1783.. 1803: i t. Lukšić. 1758. (i kasnije) Lukšić alias Jerko i prema tome g. i 1791.. (g. 1682 s napomenom: iz Miraca. 1623. Ursić se spominje kao župan bratovštine g. . 1798. 1625. od g.. 1626.. Bosonogo) 30 porodica.11 U župskim knjigama prezime Lukšić češće dolazi s . Petrizi© detto Ursić. i dalje! ali i često kao Lokvičić seu Ursić g. 1719. Imbre. g. Nižetić-Stasdć. U sutivanskim župskim knjigama spominje se: god.1703. 1820. ali g. Ovx> prezime dolazi u popisu bračkoga plemstva g. Lokvičić vtulgd Lovrić.Lj. 1798. posljednji muški potomak porodice Lukšić. Lukšić-Ivanovic. 1800. 1632. Zorzin. 1783. Kalebić. i dalje Ljubetić seu Čožić. i redovito dalje. i 1729. Porijeklom iz L o k v i č i e a kao Ursić. . Nižetić i Korić.nadimcima. dočim g. Ovamo pripada i Marinelić od g. 1696. spominje se L. kao pop g. Koor-ić. pop Nižetić.

Justinijanović ' vulgo Spaleta iz SpPiita. M a n z o n i 4 porodice. 41. nekoliko puta sa »mistro« ispred imena. 1789. 1804.. God. M a c r i n k o v i ć 1 porodica. Lukšić-Vitorin. iz V o l Ps k o g a (Istra). 1799. 1807. Doselio iz Č i o v a i oženio se Andrija L. vijeku. i Matijašević. g. Samo Marinković se javlja g. Kao Mađković spominje se od g. iz Z v e č a a j a . (Strijeljan je od Talijana g. Oženio se M. sa otoka H v a r a . M a t i ć (nadimak: Drnas) 1 porodica.) 39. g.nović. M a t k o v i ć (nadimak Vlahović) 4 porodice. a g. Lukšić. 1944. 1833. 1833..vanu Miće iz R a m 1 j a n a kod Knina i sa pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru god. 1911. M e d i ć (nadimak: Pokršćenjak) 1 porodica. 1691. 1793. 38. g. M a t i j a š e v i ć (nadimak: Trgić) 2 porodice. 1819. ^Vjerojatno porijeklom iz Splita. 1782. 37. Lukšić alias Čueanić. te g. kao Lukšić alias Marinković. Lukšić vulgo Cairinić. • ••• •87 . Oženio se u Sutivanu Vid g. Lukšić-Hmutalo. Dominius Lukšić seu Korić. nobil. 1634. Lukšić vulgo Čarinin. g. M a r k o v 1 porodica. g. N e g p d i ć (nadimak: Spaleta) 2 porodice. Oženio se u Suti. 1821. Matijašević vulgo Targić g.. L u 1 i ć 1 porodica. Lukšić seu Carić.Trgić iz Poljica god..) 33. dr. Prema jednoj verziji.. U matici se spominje g. Godine 1833. 1792. 1776. M i l a v i ć l porodica. Justlnijanović-Negodić iseu vulgo Spaleta. bio je krojač. s napomenom: iz Komiže. 1943. g. Lukšić-Imbre. ia g. M o h o r o v i ć (nadimak: Kranjac) 1 porodica. 1795. g. (Nijemci su ga ubili g. 1710. Prema jednoj obiteljskoj bilješci. 1740. spominje se »proto« \Mazon iz S p 1 i t a kao kum. u Sutivanu g. 1806. i 1806. Doselio se Ivan. 1755. 1776. postojale siui tri porodice Mohorović-Kranjac. 1805. Lukšić-Kitara i Lukšić-Manduhororović. od g. 1782. Anton Lukšić-Ivanović »actual judice assessore«.Petrović. a kao Vlahović g.L u kš i ć a.. 1821. iz K o m i ž e . iz J e s e n i c a (Poljica). 1723. 1787.) 40. više puta Kuzma Barnardi ' Manzon ili Manzoni iz S p l i t a . U boboviškoj se matici spominje g. a od g. • • • • . U Nerežišćima pre­ zime zabilježeno samo g. 1758. ali g. 34.Trgić g. Matij. — (Jedan se Targkić spominje u župskim knjigama još g. u XV. 1656. kao kum magđster Mazzoni iz Trogira. LukšićKalebić od g. 1798.. 1922.12 32. 35. 1802. a' od g. 42. 1776. Spominje se: Trgić iz Jesenica g. 1788 dalje. 1707. i g. 1793.S u ć u r c a. Doselio iz M r a v i ­ n a c a i oženio se u Suitivanu g. Često je u župskim knjigama i Lukšić alias Puciskićod g. iz K a š t e l . Mate Drnas »dieti« Matić. 36. doselili iz K a š t e 1 .ašević.

54. 1858. iz N o v i h S e l a (Omiš). 1739. 1787. Ranije porijeklo: vjerojatno iz Venecije. Doselio iz A n e o m e (Italija) i oženio se u Sutivanu pekar Ivan g. zar tim: g. 1794. • . Bilać je od g. g. s napomenom iz B o 1 a. 1746. g. R o t t o l o n i 1 porodica. iz T u g a r a (Poljica). g. Doselio Gaje R. P e t r i c i o (Petrizio. veljače 1866.. 1793. Radić-Padalović g. Kao RadmilovićPessa spominje se od g. U župskim' knjigama bilježen od g. 1711. 1776. Oženjen u Sutivanu g. 1670. i to: g. 1780.. Doselili se za župnikovanjia Palavršića god. .. s napomenom: iz teritorija trogirske biskuptje. -artef'iicis Rodolfi.43. 1879.. 1777. Grgo Pessa »famulus comitis Petri Capogrosso« iz Oltremontanus Diocez..' Alvise Michael Petricio i njegov rođak oslobođeni od pučanskih daća g... 13 Prezime nastalo od Petričić. g. R o d o l f i (nadimci: Nadalin. 1699. 45. Perišić alias Bilać. 1756. kao stranac u bratovštini Biljaktušić detto Pessa. i t. 47. 1787... zbog zasluga protiv Turaka. 1796. Perišić »detto« Dizdar g. P a l a v r š i ć 2 porodice. U Sutivanu oženjen Dinko g. 1720... 48.14 49.o p r i v n a i oženio se u Sutivanu Ivan g.. Doselio iz G o r ­ n j e g a K . 50. P l e j i ć 2 porodice. 1623. Purešković. 1795. N o n v e i l L e r 1-porodica. . 1765. U matici je kao kum zabilježen Dnni Aloisius Noveller g. Radić detto Padailo g... stanovništva iz g. R e n d i ć 1 porodica. zabilježen je đakom Petricio iz Sutivana. 1804. 1787. 1791. nadimak: Dorini) 1 porodica. Tragur. 1793. "mistro Rodolfi.. iz S u p e t r a . iz okolice T r i e r a . 1833. 1747.—1781. 46. 1880. 1789. R a d i ć (nadimak: Padalpvic) 2 porodice.) i Marjahović-Dražoevića (Jauka). 1797. 1800. 52. g. iSpominje se u župskim knji­ gama Radić de Poglize g.. iz Sinja. 1762. Tragur. U boboviškoj matici g. 1785. Rezmilović detto Pessa. i l o v i ć (nadimak: Peša) 5 porodica.«. 1782. a kao takav biva i pokopan u Sutivanu g. ^ 51. iz S i t n o g a . 44. često pre­ zime u maticama. g. d. 1743. P i v đ l i c a 3 porodice. 1770. U župskim knjigama od početka matice god. Doseljen Ante g. javlja kao kapetan. g. . gdje se rodio 28.. 53. pop Perišić g. Spominje se u Sutivanu od g.'. iz J e 1 s e. 1846. g. koji se g. P e r i š i ć (nadimak: Mustra) 3 porodice. kao Pessa: g. U Sutivan došli iz Splita kao na­ sljednici — prema pričanju — Stipančića (g. Napula) 4 porodice. dobjeglog pred Turcima. R a m i j a k (nadimak: Krnjaca) 1 porodica. do oko g. nauita Rodolfi.. — Prezime se nalazVu popisu novoga. Pessa iz »Oltremontanus Dioces. 1594. 1720. 1780. R a d m . 1774. Prema obiteljskoj piredaji.

S o l j a n č i ć (nadimci: Mačak.. T a v r a 2 porodice. g. g. 61.. Vuladislavić detto Grdan g. Ovo se prezime nalazi i u popisu bračkoga plemstva od g. Spominje se u inatici krštenih od g. Zvanić alias Ddijić. 1676. ~ "s U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. V r a n j e č i ć 1 porodica. 1876. zabilježeno je mobil. te se u Sutivanu oženio1 g. 1795. Z a n c h ' i : 1 porodica. 1779. 1781. a g. 1798.. g. g. g. pop Don Petar Vuladislavić g. 1779. T r e s i ć . 58. 1648. Sejančić i Soljinčić. liuka Viđović-Moro. Spominju se u knjigama: kapetan Stipančić iz Omiša g. 60. Kao Vidović *' Fiuman dolazi u župskim. 1695. 1831. 1777. God. 59. iz N e r e ž i š ć a g. 1656. Z v a n i ć (nadimci: Krilo. Perić.. 1658. iz S v i n j i š ć a . Jeriko. iz Splita. Viadislavić-Pušić g. ali g. Sojančić. Brko) 2 porodice. 1725. Porijeklom iz P o l j i c a . 1753. Karmen. Doselio zidar Anton iz K o m i ž e u XIX. Krilo iz ISupetsra. zatim: g. 1648. 1648.. Lala) 12 porodica. g.. Deliji-ć. 63. 65. Kacaiović.. 1787. g. V1 a d i s 1 a v i ć (nadimci: Glavančić. n U župsk : m knji­ gama dolazi kao: Sogiancicn. 1703. 1798 i'1799. Š k a r e 3 porodice*Doselio m L i v n a Mate. U maticama krštenih spominje se Soljančić od g. _ g. mistro Zuanić alias Marinovbć. General) 4 porodice. i 1632. te se u Sutivanu oženio g. VidovićMoro. Zvanić seu Perić. g. Vidović seu Morotović. 1631. Doselio se iz V r b a n j a Petar T. Ž i t k o v i ć 2 porodice. P. 1885. Do­ selio oko g.. Doselili u Sutivan iz M ir a c a . Soglianćich. koji su primali sol. 1656. Dobjegao iz S a n V i t o d e g 1 i A b r u z z i (Italija). g. T o n s i c (nadimci: Ekolo. T o s t i (nadimak: Pu jiz) 1 porodica. Doselio i u Siutivanu se oženio Martin g. 1788. 1694. (»non sapeva scrivere italiano«). Delijina. Bajilo.. 1687. 1811. 1799. Lovro župan bratovšti­ ne g. Doselio i u Sutivanu se oženio Ivan 89 . . Soijaneich.11. 56.. Porijeklom iz D o n j e g a H u m e a. Zvanić alias Petrna. 1885.. 64. 1793. Primljen u bratovštinu g. Zvanić seu Krilo. a.iz S e l a c a .8 66.. s V i d o v a ć (nadimci: Moro. 1574. knjigama g. 1808. za­ bilježen: Vladišević. Kravica. 1689. 1624. 1700. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1666. g. Buhovac) 4 porodice. Moro. 57. 1894. f 62.. Zvanić detto Marinović. Suše. Vidović vulgo Gambara.55. Stipančić) 4 poro­ dice. 1833. g. 1657. 1657. vijeku.|P a v i č i ć 1 porodica. g. spomi­ nje se Vidović iz Klisa. Vladislavić-'Stipančić g. VLadislavić iz Sutivana. g. s napomenom mietro. U župskim knjigama od g. 1764. naute Kacaiović iz Postira. nedavno je umro.li i u popisu pučana * od g. 1783. Zvanić-Cipiko.

1833. 1626. naveden je Belovina..kao Garbolđi. kad se kao kum spominje. Oblach. do 1714. B i d i ć u maticama od g. do g. 1639. Kao Gabaldi spomenut je prvi put kao kum g. U XDopisu pučana.: Stefan pok. 1790. do 1661. 8. Iselili u Ame­ riku. spomi­ ! nje se mistro Oblačina. 1652. B a š i ć III. nezako­ nito dijete Bilovinović. g. g.. Marka Bi'llovina. do oko g.' Oblacia i Oblačinov često je ii maticama od g. naveden je kao-kum iz Supetra.. 1 porodica. 1708 dolazi. 1652. 9. 1737. * . oženio se Bartul g. Izumrli. 7. g. i624. ploča je nedavno zazidana uz vanjski crkveni zid. 1665. U popisu momčadi bračke galije spominje se Gregorij Biđić g. s napomenom: iz S p l i t a . 'iz R o g o z n i c e kao Živković. 1833. Nadimak: Solinjanac.. 1645.B a š i ć II. iiz P r u g o v a kod Dioma doselio Duje i oženio se g. 1574. Gavaldi seu Balbiza. dolazi kao mistro Barsatić. g. 1625. B a l b i z z a spominje se u župskim knjigama prvi put g. Izumrle'i iseljene porodice (Šibenik). do oko g. Gavaldi dolazi prvi put g. 1613. 1821. 1747. 1793. B i l o v i n o v i ć u maticama od g. kao župan bratovštine Sv. koja. U anagrafi od g. u maticama dola'zi od g. je ispisana našim jezikom. B e g o od g. postojale su u Sutivanu 2 porodice Balbizza. kao Jurišić-Oblačinović.. I. 1888. a g. kao Bilovina g. Oblačinović iz Komiže. rečeni Božić iz Zvečanja. koji su primili sol g. 5.8 U popisu momčadi bračke galije spomenuti su g. 1671. 1656. 1768. B a r t a doselio Josip postolar. Teodora Bilovinčića. 11. 1750. 1811.. s napomenom: iz C o i t u s e i n C a r r s i . a š i ć . kao Bilovinović od g. 1639. 1788. 3. Prezime Ohlačina. kad se spominje kao Ivanović alias Basic. Oženio se g. Roka Tamburin detto Balbiza. B a r t i č e v i ć u sutivanskim maticama od g. zabilježen je Nadal Boloniević. kao: mistro Barsa­ tić over'Oiblačona. 90 . do g. 2. 1654.. 1794. 1668. 1780. 1697. 1625. do 1679. zabilježen je g. a g. 1821. 10. 1738.'u anagrafi od^g. Nedavno iselili i izumrli. 1627. 1696. Prema Iknjilizi krštenih u jPučišćima spominje se g. kao Balbiza seu Isepin. takođe 1 porodica. Roka Iseppo Gavaldi. od g. 1633. 1731.. God. do! oko g.: kao Belavijić od g. 1657. 1657. B .7 Na nadgrobnoj ploči g.. 1626.. 6.Žitković-Arambašić g. 1713.. g. Marko Iva­ na Billovina i Stefan pok. B a b i ć spominje se > maticama gd g. god. U boboviškoi matici krštenih. B a r s a t i ć često se spominje u maticama od g. 4.30. i 1802. kao župan bratovštine sv. do g. s napomenom: iz u S l i m e n a . s napomenom: iz M i r a c a. 1835. Prezime se nailazi u popisu novoga stanovništva od g. ali 1. 1624.

klerik Delia Pace. u Donjem Humcu g. 1635. puta (g. 1658. spominje se iui Sutivanu kao kum Filipović iz Bobovišća. do oko^ god. " D e l i a P a c e u maticama od god. i 1716. 16. Najčešći je nadimak Stefić. D r a g i č e v i ć u sutivanskim maticama od god.7 13. do 1670. U popisu ox vezi s bračkom galijom god. 22. vijeka. 1676. 1778. 1646. g. kao pop g. a .. 1645. * 20. G e l i d (Ghelich u maticama od g. zabilježen je s napomenoni: iz Splita. D e j a n k o v i ć u maticama kao magistri Deanković od g. Nekoliko. " 1893. ' U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. spominje se kao zamjenik jednoga' plemića galeot Bilančić iz Koirčule. Prema anagrafi. Još g. kad se spominje s na­ pomenom: iz K l i s a . Prema s p l i t s k i m ispravama. 1681. 19.7. 1625. prešao Abraham Salon iz židovske vjere na katoličku 27. B o l a n č i ć u maticama od g. 1630. 1694. — G o d .) Čikanić seu Markov. Radičević ' iz Podstrane. 17. Izumrli nedavno.) i Gicanich g. 1821. 1667. do oko 1649. G i a n a n d r e a dobjegao iz S a n V i t o< degli A b r u Zr z i g. 14. do 1651. F i l i p o v i ć se prvi put . na pr. u Sutivanu jedna porodica Fiflipović. 1866. Inače. kao linkanlć (1660. 1752. Karmen. Kasnije je ovo prezime cesto* u suitivanskim župskim knjigama od g.se iselili i izumrli. i među momčadi bračke galije g. zabilježio sam u Suti­ < vanu 3 porodice.spominje pri kumovanju: picokar Filipović g. Zakan Matul spominje se g. ponekađa bi se moglo i drugačije čitati ovo prezime.. ii dalje Guerin Guerini.) dolazi kao Bofcta.12.15 18. 1671. 1658. III. Međutim. 1927. s napome­ nom: iz S e g e t a. 1804. 1811.. Nedavno . U anagrafi od g. 21. Kao Bola:nč'ć„ idolazi u popisu pučana. g. 1782. 23. 1627. a g. G u e r i n u maticama često od g. Nekoliko puta g(g. .. 1637. g. do oko 1647.Bolančić. Francesco di Guerin. zabilježena je samo 1 porodica Botta.: 1 porodica. te dofoio ime Ivan Delia Pace. 1626.. 1632. koji su primali sol g. iz T r o g i r " . D r a g o m a n spominje se u sutivanskim maticama od g. 1648. * . 1626. Pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. kapetan Pace. g. 1635. 1611. 1574.. (Iselili). 1927. 1704. 1821. B o t u n o v i ć ' spominje se u maticama od g. 1833. 15. bila je g. do oko 1681. 1628. B u l j a n (nadimak: Vlah) Mate iz P r o l o š c a oženjen g. C i k a n i ć u maticama od g. 91 . Fi­ lipović je u Sutivanu župan bratovštine. kad dolazi kao Radičević alias . jedna porodica g. 1640. Godine 1728.8. —1664. 1637. 1625. Prema anagrafi.. g. do prve polovice XIX. 1791. Radičević dolazi po župskim knjigama nekoliko puta od g..

do oko god. 1678. ali od g. da je nekada bio Židov. zabilježena 1 porodica. Juranie.: 1 porodica. 1927. = ali'dolazi i kao Kragujac od g. ali i samo Sinjanin (g. 1735.. Ivan).. K1 a p a n č i ć u maticama od g. Od g. 30. H a r a m b a š i ć u maticama cd g. 31. Kanki. Posljednji je nedavno umro s nadimkom Salamandrija. 1781. (fabri L. da je čsim te poro92 . krajem XVTH.g. v.Sutivanu kao kumi iz P r č u j a . Ivanu Juroviću. 1801.) više puta do oko g.. 1777. da u splitskima ispravama postoji dozvola za -prodaju ribe od 26. 1821. do oko 1679. kada izumiru.. s napomenom: iz B e r g a m a. Z v e e a n j a (do oko g. 1708. 1802'. 1706. do oko g. 1799. 1793. 1802. 33. K r a g u j u mafti'caima od g. 1656. 1661. G. J u r i n o v i ć u maticama od g. Jurović alias Pavelić. s napomenom: iz V i s a. do< oko 1633. 1927. 1789. i to često s na­ pomenom: iz Splita. zabilježen s napomenom: iz .: 1 porodica.). 1741. (U Puč'išćimia su.. ne~ tLavno iselili. Čini se. 1817. U župskim knjigama postoji i prezime Juravić alias Sinjanin (g. 1870. za koga se tu veli. I kasnije dolaze Krstuloviei ponekada s napomenom: iz Ložišća ili iz Bobovi šća do oko g. M a l v a s i j a dolazi po matičnim knjigama od g. 1782. 1850. M a r i n k o v i ć dolazi u maticama od g. 1749. do oko g. L i s i č i ć prva se spominje služavka L. dalje i kao Lukšić alias Marinković.) 34. a tako i g. u anagrafi g. J u r O ' V i ć spominje'se u . 1737.K o c e i e dolazi u župskim knjigama od g. iz S p l i t a g. god. do oko g. s napomenom: iz poljičke Ostrovice (do g. 1624. 1732. kao Krstulovie seu Biskupović. i 1804. 1785. 37. nekoliko puta kao nauta Castelli. 27.. Kasnije se spominje od g.. 25. 1645.. (kao^ mistro) do oko god. C a n c h i t.). kao Malvagia s napomenom: iz T r o g i r a . Kovačić s napo­ menom: iz Splita. K r s t u 1 o v i ć u sutivanskim maticama od g. 32. i 1833. g. K o v a č i ć spominje se u maticama cid g. 1661. u siutivanskim župskima knjigama od god. i. I v e 1 i ć Doselio se iz P'r a ž n i c a i oženio s% g. g. i z O m iSci ZcL župnikovanja župnika Harambašića. 1821.15 28. VII. ali. kao magister Bartolomej. U amagrafama g. 1703. 35. 1717. Čiccarellija). 29. j . Klopanovići od roda . a god.. 1802. 36. često je prezime u sutivanskim maticama do g. 1791.24. C a s t e 11 i u maticama od god. 26. Zanimljivo je. 1785.. 1740. i to u početku s napomenom: iz S p l i t a . 1788. 1649. Ursula Castelli udata Solitro. s napo­ menom iz L o ž i š ć a. 1693. 1799. Od g.

Ivana u Sutivanu splitski svećenik Jerolim Natalis. koji točno zamjenjuje don Jericu Božičevića od g. 1762. i tako dalje samo Nadali. Nadal Božičević. j . g. a Nadal Nadali od g. 1624. g.. paron Modro.38. M i l e . 1644. g. 1630. 1747. 1800. To' sli­ jedi ovako: g.. opet Božičević. g.e isto što i Nadal Božičević g. U boiboviškoj matici g. do oko' g. Na­ dali. g. g. v. 39. 1637. M o d r o u maticama od g. Kao Naimeir od g. Božičević 'i Mare Alvizova. zatim je prekid u matici do god. Time nestaje i prezime­ na Božičević. s napomenom: iz K a š t e l K a m b e 1 o v c a. g. izumire porodica. g. 1639. malo zatim samo don Jerica. dolazi pesto Nadali. g.ć. 1766. 1622. Alvise Nadali. 1802. Na­ da^ Nadali. g. g. 1646. pop Nai­ mer. Božičević. Albert sin Alvizev i Božičević. U anagraf i od g. 1726. dolazi Božičević. 1638. g.. mjesni sudac je u Sutivanu plemić Nadal Nadali. do loko 1808. 1632. 1627. 1638. a do početka XIX. da se je N. s napome­ nom: iz V e n e c i j e a naseljen u Sutivanu. zabilježena je samo jedna porodica Natalis. 1632. Bo!žičevi. 1629. g. Nadal i pop Jerolim Nadali. Božičević. U anagraf ama od g. g. te opet nema Božičevića. 1655. g.. 41. kad Mustra Bilić 1 porodica a g. 1626. te njegova siina i žene Mare. na­ pomenom: iz Splita. M u s t r a u maticama od g. 1786.. 1626. 1761. 1636. 1821. 1650. već g. 1625.. mistro Modro iz S p l i t a i kasnije nekoliko' puta s. — Ovo se prezime nalazi i u po­ pisu bračkoga plemstva g. 1749. g. kao nauta Marinković. 1644. 1805. 1633. 1645. ipluće godine 1623. - dice postojala i jedna druga iz K o m i ž e . naime: god. opet pop Jerolim Nadali. Anifoal Nadali. Enrico Najmer Modro. Nadali.. Božlčević isin Alviza » Jerić Nadalov. 1656. u nastavku i dalje pop Ooviglianeo (t. g. 1505. 1743. 1628. Alviz Božičević. kao što Alvise Nadali. 40. 1623. g. oko g. Porijeklom iz Poijica. naute Milesi. ig. God. 1635. 16 Prema matičnim knjigama čini se. koju su Sutivanjani zvali Nadalić. kad se opet javlja Coviglianeo kao »curato eletto«. g. s i ' u župskim knjigama od g. 1740.. N a d a'l i u imatičnim knjigama odi početka g. Jakov Natalis. Mare Alv'izova i Bo­ žičević. 1780.. ali i tada često kao Naimer Modro. Prvu kulu gradi g. g. i g. 1632'. 1631. g. 93 . 1833. 1634.11 — God. Dosai&a je bilježio' župnik i don Ivan Pavić iz Poijica. nazivao* i Božicević. rekonstruira crkvicu Sv. a od g. 3 porodice. Božičević. Koviljanić iz škripa). 1636. g. zabilježen kum Naimer s naipomenom: iz Spilita »hora habitat 'Castro S. sigurno' j. Joannis«. »cancelarius« Joseph Modro. dolazi mjesto Alviiza Božičevića iz g. koja se spomi­ nje od g. 1636. 1657. Božičević. 1629. 1645. Alviz Božlčević i don Jerica Bcižičević. g."1821. 1623. posljednje Naimerove udale su se za Soljančića i Crinfocaja. g. 16 — God.

. 1640. iz V u č e v i c e (Tro­ gir) . O r a š n j a k u maticama od g.) Stalno se naselili u Sutivanu oko god. g. P a v i ć župnik od početka matice. 1782.. U boboviškoj matici g. g. P j e r o t i'ć dolazili iz D o n j e g a H u m c a za župnikovanja Pjerotića (1698. 1678. 1821. g. 1648. g. kao kum iz Sutivana Copas Napoli. 1700. spominje se g. 1674. P e ć a i r e v i ć u maticama. i 1777. Spominje se i kao Pećarić. S a m a r i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knji­ gama prigodom pokrštenja g. 1739. g. S e b a s t i j a n o v i e gotovo od početka^matiee g. U splitskim židovskim ispravama 15 nalazim. 1674. i mistro Napuli. matici spominje se Pećarević g.42. Oko g. zabilježena je jedna ženska Pierotić iz Koniiže. U dolskoj. 1674. 1740. do oko g. ženi se Rogiudić iz K u č i n a . 1 porodica. v.. 50. 46. 1631. 1690. koju vodi bosančicom f na našem jeziku. 52. Ma/tteo Napoli pitor«.lfl Porijeklom iz Poljica. Iselili koncem XIX. 1664.. Jedan Napoli je zabilje­ žen i g.. 48. 1 porodica i u anagrafi od g. 1667. Nedavno se iselili. 1821. Među novim izbornicima-plemićima. 1821. 1684. kapetan Pavić. U prvoj po­ lovini XIX. 45. 1774. 1781.od g. 1793. Nestaju prije anagrafe od g. 1659. 43.. 1634. nestaju. IX. a g. »tufca fatto christiano pre­ so per schiavo quando furono prese Duare«.—1743. g. 1777. koji su birali povaljskoga opata. 1778... kao kum »sig. 1723. Kasnije se spominje g. U anagrafi g. v. prešli na kršćanstvo Abraham i Kornelija »natam Neapoli«. 1668. s napomenom: iz S p l i t a . nekoliko1 puta -• s napomenom: iz J e l s e .17 94 . 49. a talijanskom ortografijom do g. a u boboviškoj matici g. 1636. N a p o l i spominje se u župskim knjigama od g. 1803. 44. U maticama se spominju i kao Pjerotić alias Skorco (g. Izumire u XIX.) iz Donjega Humca. 1833. g. 1626. 1792. 1644. da su 30. zabilježen je kao Pavulović di Paulo. također iz Podaca kao Pećarević seu Cvitanović^ 47. 51. P a v 1 o v i ć se javlja u župskim knjigama gotovo od početka g. 1776. • Sebastijanović. s napomenom: iz K o m i ž e . v. Porodica u Suti•vanu izomire oko godine 1800. R o g u i ć prema župskim knjigama od g. S a r t i u maticama cd g. Sačuvana je župnik ova nad­ grobna ploča ispisana našim jezikom iz g. Možda treba u ovome tražiti vezu. dz'Pođaca. zabilježen je kum pitor Napoli mistro. 1780. 1601. samo Napoli. služavka kod conta Bergel?ća rodom iz Zagorja. kao Sebastijan Sebastijanović. mistro Santić... 1626. S a n t i ć u sutivanskim maticama od g.. 1776. 1807. isto tako i g. nestaju iz Sutivana prije anagrafeod g.

) i cap'tanei (g. koji su primali sol g. — U Dračevluei je bio pop Uvanović oko g. 1782. Vlastelinović seu Bukva iz Nerežišća. g. Signor Co: Pavao 95" .. 1771. vrlo Često se spominje Uhanović alias. 1699.iz V i s a .. 1821. S v i c a r o v i ć u maticama odjg. 1626.. Nekoliko puta i kao Svićarićl Nedavno izumrli. 54. v. 1625. 1762. — Izumiru oko g. 1746. . 1788. Nedavno izumrli. 1663. v. 1811.. 1746.v • 59. porijeklom iz Poljica. 1753.. Ovo se prezimenalazi u popisu pučana. B e r g e l i ć (i Bergeljć) kao kumovi ui Sutivanu spominju se ui župskim knjigama od g. od g. nekoliko puta zap : san s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .53. primljen u bratovštinu g. koje misu živjele stalno u Sutivanu' 1. 1719.* više puta s 'napomenom: iz S p l i t a .8. 1740. počasni član bratovštine nobil. i u popisu momčadi bračke galije god. Česte su plemićke titule: nobil. 1574. conte. ali često i kap UhanovićDizdar. g. ili seu Dezdir. Kao pisar bratovštine spominje se Petar Berghegl'ich g. 1762.). U h a n o v i ć u župskim knjigama od g. Vidošević aliasFiuman. Oko g] 1785. kasnije Pavao (g. _ 58. s napomenom: iz K o m i ž e . S i r o t k o v i ć u siuitivanskim župskim knjigama zabilježen je gotovo od početka g. spomenut je kao Vulaitinović detto'Sirotkovic. radi zasluga po­ staje g. 1785. 1730'. 1781. 1791. S u i ć spominje se g. ne­ staje ovog prezimena iz Sutivana. 1664.).. God. Svićarević seu Gabrić. 56. -Nestaje početkom XIX. i to vrlo često. Petar Bergelić. Pres zime je zabilježeno i kao Uganović (župan bratovštine g. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god.10 60. 1626. V l a s t e l i n o v i ć zabilježen u matičnim knjigama od god.mustro Fiuiman. 55. Kasnije se ponovno javlja g. 1790. Ivan Mihovilov i Stefan. 1790.. 1776.. kasnije češće s napo­ menom: iz V i s a . Poslije g. a također i vojirii nasloviroolonello (g. 57. Nedavno se iselio s porodicom u Split.) i kao Vukanović g. 1714. 7 Vjerojatno porijeklom iz Poljica. Ante iz P o l j i c a . miistro Vidošević. i 1749. S t i p i ć e v i ć spominje se u župskim knjigama od g. prije anagrafe od g. Nestaju u prvoj polovini XIX. g.. 1749.. 1657. 1625. 1769. i g. 1761.) s napo­ menom: . 1799. coines i Ote. V i d^o š e v i e spominje se gotovo od početka' matice g. samo Fiuman g. 1747. kao gastalđus kod Jeronima Capogrosso1. zabilježena su tri Sirotkovića: Mihovil. g. eo:. Samo Dezdir dolazi također više puta od g. 1750.7 Iznmrle splitske porodice ili okolice.. đe comitibus. gubemataris (g.. . Pri regrutaciji u vezi s bračkom galijom g.U j e v i ć oženio se g. 1903. 1744. nema mu spomena u matici.

1648. 1805. 1710.. 1682... 1684. jer je Capogrosso naslijedio imanje Cava­ gnini. Posljednjte dvije Capogrosso-Cavagniiini optirale su s majkom pok.. g. nobil. 1682. 1679. Marietta Cavagini i Cavagnini.).' 1695. comes. a g. 1668. co:. 1702. 1702.). Governator Gianco Marianoviich. 1662..).. C a p o g r o s s o do g. Mariani. M a r i j a n o v i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knjigama g. i 167^. Dominus Petrus qu. Elisabeta kći' Jeronima Cavagnini (1704. od g. te se nasljednici nazvaše Capogrosso-Cavagnini.. zabilježena je u Sutivanu 1 porodica. 1779. Melchioris d© comit. 1694.. 1652. koiih je godina kumovao: 1661. 1728.18 Na sutivanskom groblju od oko g. i t . 1699. Hl-mus.. g.. 1699. 1670. 1708.. d.. te smrću njegove žene Perine rođene Markić i:z SpBta g... 'Zabilježio' sam.) i Jeronim Cavagnini. i to g. Bergeljiić iz Splita. 1667. i t. 1690. 4. udaje se kćerka pjesnika dra. kršiti se i umire novorođenče Ante sin Hl-mi Jo: Marianovich iz s p l i t s k e d i e c e z e . J o : Marianovich. eonte colonel Francesco Mariani. 1709. 1696.). U anagrafi od g. kao uspomena jedan tijesak za ulje nosi ime »makina Bergelića«. Simcin Cavagnini (1665. 1704.. kao kum signor Glanca Marianovich. Cte. g. te su se nedavno obje (Petronila i Marija) udale za talijanske oficire. 1709. Bortolo Capo­ grosso. zabilježena je samo jedna porodica. God.2. g.)... 1684. 1665. i to Marko Cavagini (g.-^-1679. 1830. Ana Cavagnini (1681. perima Cavagnin (1723. 1718... U anagrafi od g. riobil Co:. Bartolomeo Capogrosso i g. U jednoj ispravi iz Sutivana spominje se"g.gn. Jerolima Cavagninija* Elizabeta za Nikolu Capogros^a u svojoj kući u Siuitivanu. g. 1696.touB Berghe^ich u 74. Njihovi nasljednici nose oba prezimena. Česte su im titule: de comitibus. nalazi: se nadgrobna ploča: JONNES NOBXLIS DEOAPOGROSS CAVGINI Q C a v a g n i n i u maticama spominju se kao> kiuanovi od g. 1696. 1656. U maticama dolazi često < sa dva prezimena i sa samim i jednim prezimenom Capogrosso.. d. 1691v 1692.. 1664. comitis.. 96 . 1709. izumrla je ova porodica.. godini. Dianas. g.. S. Ljubicom: rođ. 1821. 1693. 1663. 1648. iSpetabil. g. g.. (1701. (1657.). 1714. koji je sagrađivši dvorac spjevao velepjesan »Bogatstvo i ubošitvo«. oonte Gainco Mariianovich. Frano sin Marka Cavagini 1655. pokopan je u Sutivanu Ivan B.. ... 1694. Njegovom smrću (g. 1664.mus.. klerik Simon Cavagnini (1667.. udajom njegove kćerke Elizabete za Capogrosso. oonte colonello Francesco Marianovich. g. g. Perković (iz Sinja) za Italiju. 1583. 1709.) Perina Cavagnini žena Jeronima C. 3. Sig. 1679. 1700. Bartul Capo­ grosso.). 1678.. Lorenzo Capogrosso. spominju se u suitivanskim župskim knjigama samo tri puta kao> kumovi. naime . 1833. Sig.).Capo­ grosso i Cavagnini.. 1674. i 1652. Ill. 1728. 1696.

17 I. br. g. 1726..17 U Sutivanu je ostala uspomena na ovu porodicu u terenu iza Kaštila. do 1784. . Prema jednoj. g. godine 1738. 2 Croatia sacra. 13 Libro a štampa kod VI. 255—256. 284. 106 od 6. Barade crkvicu je Sv. Često se nailazi *-na comes (comite. 15 Isprava se nalazi (1938. v. Babica. 1731. str. 1657. u popisu bratima godine 1738. sv. str. Petrus Hieronymus Janco. 1732. Naslov: »S. ibid. Zuanne đella Brazza. i umj. alia Na Murvize Uecerine stane vode. :Zbornik za narodni život i običaje 7 1 97 . str. 50. Fondazione đella Parrochiale. 1905..) u arhivu židovske bogoštovne općine u Splitu. 347—349. 54: » . Ivana u Sutivanu piše u splitskom Novom Doba (br. Zagreb. Novo Doba. ibid. Ostojić. P r e m a saopćenju dra. Marjanovići (odnosna Dražaevići) naslijedili su zemlje od Radoevića.) s (sutivanjanin?) pod naslovom »Iskopani temelji stare crkve i groblja u Sutivanu na Braču«.) < (bračanin?) pod naslovom »Iskopana b starokršćanska bazilika u Sutivanu«. Jugosl. comes Janco. 8 Popis kod I. zna. str. 1934..« 4 Rukopisi o odcjepljenju i razgraničenju u arhivu sutivanske općine. 1734. U popisu bračkoga plemstva od g. Jutronić: »Bratovštine u Sutivanu« u Novom Doba. 14 Krštenica u sutivanskom župskom uredu.. dolazi i kao comes (co:) Gianco. str. br. comes (čamite. vrlo se često: spominje. .. 80. Mate Kegević i Mihovil Babić. do g. Babica. 1932. akad. ibid. nalaze se i plemići Marjanovići. Kaštil su prema sutivansko j tradiciji gradili Dražoeviei iz Poljica. 203 od 15. list 17 i 19. ibid. g. T Mladineo. bilješci. 1716. • 6 Ciccarelli... 12 Prepisao sa korica jedne knjige iz godine . g. ovi novi sta­ novnici: braća Perišić. M. Izd. Kod mene u prijepisu. . š A. Bonaccija (Jelsa). koji se nazivlje Janikov dvor.. g. 340. Split. Vol.—« 5 Rukopis kod don I. circum circa ecclesiam Sancti Joanis de Stiuano . kojeg prezimena ne nalazim u sutivanskoim župskim knjigama. ibid. 1746. 16 A. 1941. 18 Libro a štampa u arhivu sutivanske općine. ut int. •— nx splitskom Jadranskom dnevniku (br . Split. 1747. una que est sub Merec de Uismovica. co:) Hieronymiuis G'iianco Marianovich. 1934.«. . Marjanovići su porijeklom iz Poljica. Co: Janco Marianovich prisma neki novac od bratovštine. . 1747. n Ciccarelli. 1747. 70—71. III. Split. u obiteljskoj biblioteci Lukšić—Nižetić u Sutivanu. comitis Janco. ibid. uz ime Co: Gianco sitoj! napomena »absente«. župan je bratovšti­ ne Co: Gianco.. tercia Rasoli s a Tehstibreg sub Pocinala que est super sanctum Johannem.XI. str. ibid. 105. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)« u Vjesniku za arheologiju i historrju dalmatinsku. Vid Kegević. LITERATURA I BILJEŠKE: Cod. svibnja 1939. 1736. Dipl.do g. od g. — Andre Jutronić: »Da li je Brač podpadao pod splitsku diecezu?«. Hieronymi Janco. 10 Popis kod I. splitski prior Petar. e sua Smembrazione dalla Parrochia di Humazzo Inferiore e Controversie corse per dichiarazione de Rispetivi confini. 3 Rukopisni spisi kod obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu » . Kuljiša u Sutivanu.. g. i 1756.1802. U Sutivanu se spominju g. OO:) Hieronymus Gianco. — O crkvi Sv. Ivana sagradio i obdario naj­ kasnije u VIII. a čini se da -stui Marjanovići baš od roda Dražoevića.

Križa Zuanić. Dragić. 1728.: procurator! delia chiesa: Toma Jadrijev"ć i Jakov Crinfocai. pop Marko Tomieić. Vin.DONJI HUMAC Na teritoriju 1 Donjega Humca nalaze se prethistorijski odnosno-' rimski ostaci kod Sv. 1637.:" Jakov Bertieević.: Cvitanović. župnik. " 1725. 1726. 1790. Crkvica Sv.: Andrija Jutronić. 'župnik. Kristofor Sfartalov:ć. : rektor crkve pop Roko Petritio. ispunjen kršjem.. mistro Iseppo Posinelli.: Kr štulo vi ć.: de Flliplis (»vino alli marinari a Splisca«). kapelan pop Jerolim Petricio i jurepatron crkve Sv. mistro Iseppo Scarpa.: Janković. opat Monsignor Cvitanić. đ * >) g. jer je na njima južni zid današnje crkvice. 1731.: Vičenco Perhalić.. pa i — prema pričanju mje­ štana — rimski kamenolom. :4 kurat Jerolim Petricio i Jerko' Cerinić. mistro Simon Andriuzzi (bačvar). Jakšić. zatim Dragičević -detto Piureškovrć. 1733. menja. Kevešić. Hije i Sv. da je njihovo mjesto starije od nedalekih Nerežišća. Laiuirić (»fondo di Pri Zuanne Tironi«). mjesni sudac. 98 2 . Zuanne Vcineo. Niseteo.t:ć. Đ'Onjohumčanjj'ani.6 1701. 6 porodica Jakšić ili Jakovljiq i 6 porodica Sutković ili Matijević ili Bartičević-Cvitanić. Sačuvani su temelji čvrste stare zgrade. Seljaci su mi kaza1!. D.: Mate Radičević. Ilije sagrađena je od velikog i manjeg tesanog ka-. Jadre. Također i oko crkve pobacano je nekoliko ko­ mada većih tesanih kamenova i dijelova ornamentike.: Tomlčić. : 3 plemići birači povaljskog opata 3 porodice Zuanić. koja' je i sagrađena kamenim materijalom starije zgrade.7 1723. gastaldo Marko Petir'nović. 5 1656. Popis imena sakupifeniili iz knjige -bratovštine cd g« 1723. mistro Dragičević.: Dr.1724. »livello di« Jakov Uršić. Osim toga Donjohumčanjani tvrde. Bers?. da oni tu crkviau nazivlju »grčka crikva«. Nadgrobna je ploča prepolovljena i probušena. 1585. djelomično inkartana žbukom. 1732.: Ivan Cvitanić-Poletović. Pred crkvicom: na zapadnoj strani ističe se antikni grob većih dimen' zija. u starijim Ispravama ili knjigama 1579. 1579. Uzidano je više fragmenata ornamentike i natpisa. 1730.

mistro Vilović. Filipovie.: mi'stro Sokolić..: pop D. u nerežiškoj. Depensić. Jakšić. Dasenčić. Nigoević. Pavišić (kao na­ sljednik Nigoevića). Partialjić ('nasljednice kćeri). Ilić. Harašić. Petrinovic. C e r i n i ć 2 porodice. Jubetić. Hranovetf'i! 1790. Nadali. Ni­ kola Ferro. — U boboviškoj matici dolazi kao Ceiriaruć sive Bavčević. Juanipenić. Karlibimjamin (kao nasljednik Nižetića). mistro Nadal sin Marka. Grubiš : ć. Ivan Rendić. Gruibšić (kao nasljednik Zuanića). Juraj Peruzović. JuričeviČ (kao nasljednik Martinisa). Bertičević (kao nasljednik Jadrijevica). Jurišie. Gususić. Ivan Dubravčić. Cerinić.: Ivanović. 1738. Jurišić. Ivanović. 'župnik Cerinić. 1767..1777. mistro Pisenti. Alfircvić. s napomenom: iz Donjega: Humca. 1796.: patron Gregorij Sinčić. 1736.: Skargatić Antonio. Dragnić. 1766. 1777. 1751.ao nasljednik . Nižetić.: mistro Marinković-Spadić. Pan/pić (kao nasljednik Nigoevića. Žuvić (kao nasljednik Dragičevića). i 1802. Gerinić. Vicenzo Paterni (»per aggiustar la banidiera«). Laurić. Crinfocai.: Caglević.župnika g.sikoj se matici spominje god. Krstulović.. Dragičević. a g. 1791. 1756. Mairtinović.: ć. Skargatić (kao nasljednik Petrinovića). 1771. Boroević (kao nasljednik Nižetića). u mtfnarskoj g. Jutronić. D. Bakulić. Sadanje porodice 1. Baloević. mistro Francesco Andriuzzi. Stipičić iz Gornjega Humca. g. 1739.: R. Lukšić.Dragičevića). . Prezime se nalazi u popisu birača. Vladislavić (kao naisljednik Ivanovića).: mistro Vičenco OrlandM..: proto Macanović iz Trogira (»per il restauro< di Campanile«). Karazić. Martinić. Zuanić. Anđriuzzi (kao nasljednik Dragičevića). D. mistro Radetić. Sojančić. paron Sfartalović. Laibanović.: Boldović. Stipinović (k.: Marinović 'iz Podhuma. Cvitanović. Berković. 1777. Hairapić. Paolo Balarin. Cerinić. 1752. koji su birali u Donjemu Humcii župnika god. 99 . Bertičevie.: mistro Cosmo Scarpa. 1781. Baldović (kao nasljednik Sfartalovića). Vladi­ slavić. U sutivan. Fiorini (kao nasljednik Jakšića i Maroića). 1745.). Vidošević. 1765. Babić.1734. Haraš . Norpić. 1761. Tomičić. Prezimena Izbornika' (»svojta«).s Jadrijević. Radmili. "1795. Pierotić.

— Prezime se nalazi među bira­ čima đonjohumčanskog župnika g. 1722. 1758. 1707.. i na početku knjige ^bratovštine g. 1737. 1680. Fermo. 1703. 1783.. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 1724. 1738.. u postirsikoj g.. Kulive) 10 porodica. Bašo. Jazić i Jašić. Jakšić alias Sadaimunčić. detto Puresković Vjerojatno porijeklom iz jP o 1 j i c a.. kao Dragičević-ilužić. koji su dobivali sol g. *1790. E t e r o v i c (nadimak: Galović) 1 porodica. D r a g i č e v i ć (nadimci: Šuibaša. Skoda) 10 poro­ dica. J a k š i ć (nadimci: Čokrić. Bilać.. 1657. a u supetarskoj g. Koteć) 42 porodice. 9. 1723. 1882. u nerežiškoj g. kao gastaldo Luka D. 8.. 1589. iz P u č i ^ ć a . 1574. u nerežiškoj g. Belalija.2. 5. iz B o l a . Škare) 39 porodica. J u g o v i ć 1 porodica. u supetarskoj u početku XIX.11 U ispravama se spominju Giassich Gieronimo nuncius g.14 li g. u popisu plemića izaborrika povaljskoga. 1723. Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka od g... v. 1782. L a u r i ć (nadimci: Pivalo. 1777. u dolskoj g. Galović.. — U sutivanskoj se matici spominje g. Ćifut. Šltefanov. iz L o k v i č i ć a . 1777. Uđovič'ić.9 u popisu pučana »galeota« g. J a d r i j e v i ć (nadimci: Ereinita. ali g. i 17776.. 1790.12 6.. 7. Prezime dolazi u knjizi bratovštine g. te g.. Prezime se nalazi u popisu pučana. g. Tologa. također iz Pučišća. opta kao Jakšić ili Jakovljić iz Donjega Humca. U sutivanskoj se matici spominje g. oko g. — U 100 . 1726. i to 6 porodica.33 Isto se prešane nalazi u popisu bračkoga plemstva g. M a r ^ n k o v i ć 3 porodice. i 1784. Bentoko. 1788.. u nerežiškoj g. i to kao Jaxich. Krpeša. 1777. U sutivanskoj matici spominje se g. 1657.. tu povaliskoj g. 1683. u boboviškoj g. Bilina. 1827. 1700. 4. U Pražnicama-.. ail s napoimeno'm na »fondo di Pri Zuanne Tiromi«. Pistur. iz N e r e ž i ć a. 1752'. Dira g u n 1 porodica.. oko g. 1625. 1738.11 U početku knjige donjohuuoičanske bratovštine »procurajtiore della chiesa« Toma Jandriević. Dragičević se spominje u Donjem Humcu g. Prema tradi­ ciji. Gamfoelot. 1579. ' . Giaxich Geronimo ambasciator. 1681. xi uvijek s napomenom: iz Donjega Humca.10 u popisu birača župnika u Donjem Humcu g. 15 Jakšić je i među biračima đonjohumčanskog župnika g.. 1670.. i g. Vere. Prezime se nalazi g. — U knjizi bratovštine g. u knjizi bratovštine g. 1758. 1576. U postiorskoj matici spominje se g. 1591. 1870. 1725. Trćola. kao Laurić dictus Delija i g. 1782.. Domantić. 1657.. Kopito. doseljeni kao rodbina župnika. 1751.. kao Andreis »alias« Andriević (ali je ova grana izumrla) i kao Ivelj alias Andriević. 1771.. kao mistro Marinković-Spadić iz Bola. 1723. 1790. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g.zabilježen je g. oi dolskoj. u škripskoj g. 3. Geo­ metar. s napomenom: iz Donjega Humca.. Slave. U boboviškoj matici kirštenih zabilježen je g.

1637. Prezime se spominje u knjizi donjohumčanske bratovštine. 1861. 1817. T o m i č i ć 2 porodice. 16.) Vjerojatno je Cvitanić isto što i Polotović. 1701. 1810.. 1699. 1726. spominje se 'A. 18 god. iz M ' e d o v .17 te u staroj nerežiškoj. 18^4. iz Donjega Huraica. spominje se ui Donjemu Humcu pop Marko Tomičić. M a r t i n o v i ć 34 porodice. God. spominje se mjesni sudac u Donjem Humcu Jakov Bertičević. matici g. 1701. s napomenom: iz Splita. 1777. i 1719. 11. 1777. zabilježen je u knjizi bratovštine kao bačvar mistro Simon Anđriuzzi. g. 1723. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica. P i p l i c a 1 porodica. Godine 1781. zabilježen je Petar Bertičević. u knjizi donjohumčansike bratovštine g. u Sutivanu. 1807. pop Cvitanić. u supetarskoj s napomenom: iz Donjega Humca. 13. Skargatić je spomenut s napomenom: kao na­ sljednik (Petrinovića. 1703. pri glasovanju za župnika. iz M i r a c a oko g.11 3.10. župnik Polotović iz Donjega Humca zabilježen g. — U Milni je zabilježen magister Andriuzizi: g.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. — Pori­ jeklom iz P o l j i c a. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica oko g. 1579. u Nerežišćima. 1723. sutivanskoj matici g. Martinčić. k tomu u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1724. a g. među biračima donjohumčanskog župnika.—1733. Među plemićima. bilo 101 . Spominje se u ' knjizi đonjohumčanske bratovštine ig. 15. 2. 1657. 1815. V1 a d i s 1 a v i ć 1 porodica. i š i k r g a t i ć 1 porodica.. među biračima povaljskog opata bilo je 6 porodica iz Donjega Humca Sutković ili Matijević ili Bertičević-Cvitanić. R a k e i a 3 porodice. zabilježen je mistro Anđriuzzi u Supetrui. 1777. g. — U supetarskoj matici spo­ minje se g.. 1833. koji su birali povaljskog opata (upravitelja). 14. g. 'God. abbatte Monsagnoi" Cvitanić. on je bio upravitelj povaljske opa­ tije 1710.. U Nere­ žišćima pastoji ovo prezime s nadimkom Furlan. B e r t i č e v i ć God. 1871. 1767. — Prezime se nalazi u popisu birača donjohumčansikog župnika g. s napomenom: iz S I i m e n a . 1658. magistri Spađić ' s napomenom iz Donjega Humca. 1625. 12. 1728. g. P e r i ć 3 porodice. u sutivanskoj 'matici g. Prezime se spominje g. i 1762. 1643. 1777. 1724. Među biračima donjoliLimčanskog župnika g.D o c a oko g. a kao Martinović g. u sutivanskoj matici. 1775. tu istoj matici g. i 1801. C v i t a n i ć se spominje s napomenom: iz Donjega Humca g. i 1820. A n d r i u z z i. Izumrle ili iseljen© porodice 1. spominje se u spi­ sima župnik (Ivan Cvitanić.

U popisu birača donjohumčanskojga župnika g. u popisu izbornika donjo­ humčanskog župnika. (Dnus C. do g. Ovo se prezime nalazi među pučanima. 1738. a porijeklom je iz T a r a n t a u Italiji. 1632. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1796. u sutivanskoj matici s napomenom: iz Donjega Humca kao Juitrinić. i u popisu izbornika donjohumčanskog župnika g. a g. i 1696. Andrija Jutronić. Prezime je zabilježeno u popisu bračkoga „plemstva g. 1579.11 i u popisu izbornika doniohumčansikoga župnika g. u donjohumčanskoj knjizi bratov­ štine g. 1745. 6. 1777. 1723. g.matici češće od g. 1800. !Aindrija Criinfocai i pop Tomaso Grinfocai. kao Pierotić Skorco s napomenom: iz Do- . Cvitanić alias Polotović iz Milne. 1800. u Donjemu "Humcu. kao Sutković alias Matijević alias Bertičević-Cvitanić. 11.. 1661. isto što i Cvitanić. Prezime je zabilježeno. U sutivanskoj . uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 1779. u dolskoj matici. g.—1799. U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. 102 je 6 porodica iz Donjega Humeri g. 5. Postire). 1671. 1728. 1745. 1781. i među pu­ čanima za regrutaciju u Škripu g. Prezime se spominje u popisu birača donjohumčanskoga žup­ nika g. Duhomzović alias Parhaljić. 8. župnik u Mircima. P j e r o t i ć je zabilježen u sutivanskoj matici od g. 1726. 1713." koji su primali sol g. zabilježen kao Kririfokaić. K r i n f o k a i (Grinfocai). 1777. 1723.Nigoević se nalazi u popisu bračkoga. koji je bio oko g. 1777. 1779. (za Škrip. Prezime se spominje g. originalnog plemstva od g. P e ir h a 1 i ć je zabilježen u knjizi bratovštine g. 1777. 10. 1657. 1733. Oko g. gdje-su po­ stojali i Trinfoeai iz Trsta. spominje se Perhačić. 1777. »gastaldo« u Donjem Humcu je Marko Petrinovle. 1657. U nerežiškiiHi župskim knjigama g. D r a g n i ć . kao Vicko > Perhalie. u fenjjzi bratovštine. porodica se preselila u Sutivan. prokurator je crkve u Donjem Hurniou Jakov Krinfokai (Jakov Crinf ocai). u istoj knjizi kao Dragić.17 J u t r o n i ć God. zabilježene su samo dvije ženske jPerhalić.spominje se g. cd g. Dol. do g.11 U boboviškoj matici g. God. 1694. 1657. n Prema tradiciji. a 1743. Neki su pošli u Supetar. porijeklom iz Bosne.4. C.. N i g o e v i ć je zabilježen u škripskim župskim knjigama g. 1684. 1764. C v i t a n o v i c u sutivanskoj matici zabilježen g. Možda je C.) s napomenom: iz Donjega Humca. 1574. u supetarskoj. s napomenom: iz Donjega Humca. 7. 1777. P e t r i n o v i ć g. 9. g. 162'5.

. do X. 1940. Split 1891. Ilije nalazi se rimski sarkofag . br. u sutivanskoj matici kao Svartalović. Z v a n i ć (i Zuvanić). God. zabilježene su u Donjem Humcu 3 porodice Zuvanića. u popisu izbor­ nika donjohumčainskoga župnika. 14.d 50—60 cm Bulić je iskopao komad lijevog roga jelena. Jadre nađen je relijef muza. koji su dobivali sol. U Sutivanu je župnik P. 1777. 1688. — U bobovisfcoj matici spominje se jedna ženska Pierotić g. S f a r t a 1 o v i ć. Oko 80 m zapadnije od Sv. a g. — Prije II. mistro Kuzma Škarpa. Humcu i škripu. kao mistro IzepO' Škarpa. . str.. 12. Spcminje se pop Fabijan Zuvanie kao luipravitelj povaljsfee opatije od g. U Milni je zabilježen mistro Škarpa g. Doseljeni Škarpa bio je kaimenair i zidar. 1808. U Dračevici gradi Ve­ liku Vodu g. 1780. Oko crkvice Sv. Ovdje su nađene srebrne starohrvatske nauš­ nice od IX. 1781. 1743. koji je štampan u Bračkom zborniku. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. a g. kao Škarpa uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. u bolskoj g. 1489. Čini se da su Sfartalovići spadali među privilegirane porodice. 1725. mistro' Kuzma Škarpa iz Donjega Humca. a kraj crkvice još se vide fragmenti žrtvenika posvećena Silvanu. — U knjizi donjobiumeaniske bratovštine g. zatim zlatni novac bizantinskog vladara Romana IV. u nerežiškoj.. < U Rerežišikoj matici kao kum zabilježen je Škarpa iz Silibe. i 1781. U svom članku »Historijski i umjetnički spomenici na Braču«. 117—200: U špilji Kopačini pod brdom Gračišće između Supetra i Donjega Humca. 1751. 1574.. spo­ minje se Kristosor Sfartalović.njega Huniea. 1483. 1723. Bulić je nabavio više prethistorijskih predmeta u Nerežišćima. i to u Donjem Humcu gornji komad sjekire od diorita. Četiri komadića obične prethistoričke zemljane žare i dva komadića kamenog noža. a druga u Supetar. bilo naselje koje je i kasnije u srednjem. 1891. iz Komiže. 1770. Ovo se prezime g. gornji komad sjekire od serpentina i preko 30 komadića noževa od kremena. noge koze. Ilije Bulić je primijetio g. Kod porušene crkvice Sv. str.22 Prezime se spominje u popisu izbornika đonjohumčanskoga župnika g. vijeku bilo napučeno. stoljeća. 1698. . g. u škripskoj g. do g. Ta se crkvica nalazi na podstavku stare rimske zgrade. 24 i 25 veli: »Kod sv. raznih kostiju i spuževa. u sutivanskoj matici. Pre­ zime se spominje g. u popisu galeota. Cvito Fisković. 1777. od g. nalazi u popisu pu­ čana. 1891. 8. 1. g.. matici kao magiister Škarpa. br. Prezime se spominje g. Tu je kraj porušene crkvice.20 13. 1 103 . paron Sfartalović. 1786. Jadre često se na­ laze ostaci iz rimskog doba. su­ deći po kamenim fragmentima i rimskim opekama.-1739. nalazi se prezime iSfairtalović. veljače 1629. u dubini o..8 LITERATURA I BILJEŠKE: Frane Bulić: »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)« u Bullettino di archeologia e storia dalmata. 1625. svjetskog rata posjetio je predjele ovih crkvica dr. više komada konglomerata od ugljevlja. do oko g. koje igraju kolo. Donjem. 1703. Jedna se grana preselila u Sutivan g. Š k a r p a (Scarpa) je zabilježen u knjizi bratovštine g. 1723. više komadića nožića od kremena .9 i g. .. U bračkoj »schiera di Nofoili« od 10.10 Spominje se g.21 Godine 1579. 1684. a. 1748. 1739.

106. list 11—14.«. 84. ibid. P e tritio. . 1870. str. Vrdolca. 9 Popis kod I. 329. Petra izgonila je g.. 84.ibid. list 10—19. i XIV.. Navijanje i t. siudište. 84. 1 Supetarski dijelovi varošice jesu: Glavica. Supetrani u ispravamlai prije početka matace 1579.. ..« i » .— Vitturi u Kaštel-Lukšiću).1589.. 10 Mladineo . a od g.Jadrijević. ibid. te se taksi­ rali radi 'gradnje nove župske crkve. 11 Cicearelli. a sada središte (bračkoga kotara. Stara isupetarska erkva Sv. str. privilegi et indulti. terminazioni. To je nadgrobni spomenik koji Abramić datira u I. d. — Rukopisi u arhivu sutivanske općine i kod mene u prijepisu.. 7 Ime je zabilježeno samo kad je prvi put spomenuto. ibid. Get... 22 Ostojić. str... ibid. Giovani qu. Stoga su se iste godine sakupili glavari porodica. str. list 14—16. 303. Porat.. Jakšić. ibid. jer je u njemu od g. zatim od g. Jadre u XIII. Elezione del Paroco d'Humazzo Inferiore.. 8 Libro a štampa u župskom ui'edu u Donjem Humcu: Per li Jusabenti di Humazzo Inferior della Brazza contro Valerio qu. 5 Cicearelli. str. 18 Mladineo ibid. 1903. stoljeće. 255—256. 75—76. 14 Diversi publici decreti. ibid. Babica (ibid.. ibid.ibiđ. 6 Cicearelli. str. kao i u jednoj kući u Donjem Humcu. politička ekspozitura. 15 ibid.iz IX. Varoš.. koji vjerovatno po­ tječu iz tog najljepšeg rimskog spomenika na otoku . 108. s t r . (Rukopis kod obitelji Michieli.. Spomenik je srušen i njegovim kamenjem sazidana je djelomično crkvica. List. Bilo je izbornika i u drugim mjestima. a koji upućuje da je stara crkvica sv. 84. 2 Croatia sacra. 17. : 3 Ivan Bersatić. a naišao sam i na romanički akroterij u obliku poliedra. U njenoj' apsidi. 3 Ostojić. ibid. 2 i Ostojić. vijeku bila popravljena . 13 Ostojić.. . 4 U rukopisnim aktima o odcjepljenju i razgraničenju Sutivana i Donjega Humca. str. Ilije kraj Donjeg" Humca opaža se tloris rimske zgrade. 73—74. ibiđ. : pop Petar ligutić iz jPoljica 1604. koji je nekoć stajao na krovu crkve. 20 Mladineo. Pietro Giaxich. Rukopisna knjiga u Arheol. i 67 Cicearelli . str.. Marco.: Bertičević . Krstulović. . prokuirator puka 104 2 . stoljeća. Na Vlačicu. Udine 1656. str. 321. a s njom i arhiv. 19 Mladineo. u kojoj je profilirana velika baza. str. muzeju u Splitu. ibid. 1729. Maroević i Benković. . 12 U popisu su ovi vlasnici pašnjaka g. 1827. ibid. ..). i Ostojić. ibid.: župnik Jerolim Tiironi 1615. str. »Uz crkvicu sv.. kotarsko poglavarstvo. SUPETAR Supetar je danas (glavno mjesto Brača. vide se ukrasni fragmenti.

1683.. Rendić g. Dujmović paron Ante Rendić braća Tironi pok. J u r a j Radičić.. 18. 1677..: M-atij Tironi. 1709.1 Nakon požara župske crkve sastali su se predstavnici domova g. Osim predstavnika prisustvovali su i drugi članovi porodica: 1.đMarko Ongaro. prokurator puka pop Jerolim Jakšić. Remetić i Prence g. 1729. Satičio Satičević. 5. Jerolima. Poljako g. Ivana.. kurat svjedoci Jerolim Tironi i Feliče Tironi pok. Pjerotović g.. 1695. 1721. Tad su bila u Supetru 53 doma. 6. 19. Mičeli g. Ivan Krsitulović 21. :4 1656. 3. Ivan Vitković. 1729. 1650. August Bersatic pok. paron Cagliević 105 . Popi® pređstavniika porodica god. Ivan Brakušić. 1729. Banović g.. Mi­ hovil Bersatic pok. Pro -Bersatic. Šime Bersatic pok. Juraj Rendić. Jerolim Bersatic. Jucrja Pavao Bersatic pok. Ligutić. Galeotti idi S.. radi gradnje nove župske crkve. Frane Franjasović gasttaldo. Dno Mati ja 20. Frane Bersatic pok. 1703. 17. 1625. Haržić i Franjasović g. paron Matej Rendić braći.. Piefcro7 Ml stro Franjo Kralji. Mihovil Dujmović. Kaljević (kasnije Caglievich i Zaglievich) g. kurat Pavao Bersatic kapetan Frane Bersatic sudac Juraj Marod Matej Tironi Julije Tironi Pavao Balarin kapetan Frane Kralji Birača Baniović paron Luka Dujmović paron Frane de Rado Ivan Marogi 12. Marka.^ Roka). Juraj sin Mate Sesnjića. 4. : 5 1665. Frane Bersatic pok. 1685. 1716. 16. Nikola Siljimdeči:ć. 13.. 1728.no Sesnjić. 1729. njegov brat Dujam Bersatic. Frane Tironi. Petar Kaman. Vušković g. Mihovila. 8. Vida. 1693.. mistro Petar Kalafa. Tironi g.1629.. 9. Ivan Bersatic pok. Srećka Juraj Vušković mistro Ivan Vitajić braća Rendić pok. Bat Dujmović. 1692.. :6 1682. Porodična prezfmeoa: Supetrana iz knjige »skonjiđana« đo g. 1646. Marko Grego. Jakšić g. Jerolima. 7. njegov brat Nikola. Paviao Beinsatić. Dujmović g. Popis (pučana) n vezi\$ regriitacijiooi za bračku galiju g. Bersatic g. Jerolima. V. Kralji g. Frane. Ivan Bersatic pok. 1667. Frane Picolo. Seriković g. Summić g.. 10. 11. Jakov Dujmović Ivanov.. Marko Šintić. 14. 15. Ivan Rendić. Ivan Dujmović pok. Ivan Franjasović/ Fra. Ivain Sahhović.. 2. 1680. Ivana Juraj Tironi (natpis na crkvici Sv.

. Ante 47. . Po­ ljake. Bersatić. Vušković. Tirani". Nižetić iz Selaca i Sinčić god. kapena 30 Nikola Rendić Bersaitića 31 Matej Hanoević 56 Petar Haržić (Hržić) 32 Ivan Jakšić pok.: misitro Georgius de Oomstantin.38.. Petar Grego 26 . mistro Luka Semković 39 Ivan Jakšić 63 Matej Piccoli 40. Ivan Franjasović 61" braća Bersatić pok. Vasselli. Maroi i Jakovčić detto Bukarin god. Rendić detto Lesandrin i Skoknić god. Juraj i Jerolim Bersatić 64.: Mičeli.22 . Petra 43. Ivan Rendić pok. Skoknić.-37. Ivan' Remetić 53 . Pizzuli. prezimena iz knjige »skonjidana« od god. Kralji. Krstuilović. Rezzo iz Venecije. Jakšić. Ivan Rendić pok. Hanoević. Cagljević. Sokolić. Imena prvi put spomenu!!!?. Rendić. Franjasović alias Remetin. Ivan Vuišković 65 paron Petar Dujimović 42. 1749. Stanoević. Balarin..: Dujmović. Derado god. Jelena di Constantin od Tiro23. Ivan Pjerotić 72 Udova Franjasov'ć pok. Remetić i Balarin god. Nikole . Grgur Cagljević 52 . Mate Baćina nija (muž ma putovanju) 24 . Petar Jakšić pok. 1741. Banović. 1743. 106 . 1747. 1735. Nikola Vušković 48. Pierotović. Petra 70 . braća Rendić pok. Stefan Radmilli 28 Ivan Summić 54 rnistro JeroUm Jeričević 29 Ante Sinčić 55 Jelena udova pok. pop Jovanelli. Dieirado. Petra 69 paron Juraj Tironi 46.. Pizzolo1 i Rend . Dr. Juraj Haržić 25 .Ante 49 . Dome 57 Nikola Skoknić 33 Stefan Remetić 58 Frančeskina Bučić (muž 34 parom Frane Franjasović odsutan) OQ •braća [Poljaiko 59 Juraj de Rado pck. Šime 41. parah Frane Spudieević 50 .. Ante Ninčević 68 Šimie Rendić 45. Juraj de Rado 62. Ante Remetić 67 paron Vickoi Rendić 44. 1740.. 1729. Frančeskina Leventi (muž na 73 Ante Jakšić putovanju) 'Popis supatatrskih. 1742. Jakova 36 Matej Rendić 60 kapetan Juraj Barković . ć detto Russo god. Bersatić. 1734. Ivan Caljević 66 Mihovil Rendić pok. pairon Marko Jaksic 51. 1748. paron Juraj Jakšić 71./ prviih 20 (18) godiina miatice krštenih 1747. Andreis. do početka 'matice god. Bersatić alias Paulina. Sinčić..

Kastrupilović. natpop Juvilleo iz Trogira. Jeričević alias Damiani.: Jakšić iz Donjega Humca. Kuparić iz Grohota. Toimičić iz Dola. Bresciani. Seget. Andreas sa Šolte. coadj. Pavišić. 1759. župnik Bersaltić. Garafulić iz Nerežišća. Hiržić. Jakšić. 1752. Brizić iz Gornjega Humea.: Bulić.Selaca.: Vulić iz Siplitske. Voviseto iz Venecije. Rendić alias Ruso. Bilančiić iz Trogira. Jakšić alias Salamunović. jPalini iz Nina. Remetić alias Coijević.1750. Remetić. pop Matulić. Franjasović đićti Remetin. Priskić iz Lovrane. Ugrinović iz Sitna. Pierotić. comes Barbaro. Sisgoreo iz Šibenika. Vučić seu Puin.: Agregoni iz Splita. Mandić iz Zakučca. Gerardi iz Venecije. Nižetić. Boroević iz Karlobaga. Uškovrć.: iicbil. Danielović iz Novog sela. Haržić. pop Balarin.: Galatović iz Visa. I>amiani ailias Jeričević. Cvitanić. Hatoer. Bojanić. 1757. Papin. Bresciani alias Santo. Maroi. 1755. Mompiani cancel. Pasquali iz Starigrada. Jakšić iz škripa. magistri Krstulović. Barozzi. zlatar Ferro iz Korčule. Mariančević iz Selaca. Insulae. Radičić. Habair iz' Karlobaga. Malfei. 1753.bri Marasehini iz Verone. Bellavita iz Venecije'. ^dr. Lučić iz Ponikva kod Dubrovnika. (Ajndrić iz Visa. 1758. Pavunović iz Korčule. Bernardi iz Splita. Sukadarić iz Siuimartkia. magistiri Barozzi. magisitri Sokolović.: pop Tironi. Buttor iz Bobovišća. kapelan Dujmović. Pretorij. Batoš iz Sumartina. Boljić iz Obrovca. Vušković alias Vlašić. Hektorović iz Pučišća. magistri fa. Vladislavić iz Miraca. Vučić alias Munita. 1754. Bellavita. Barberigo iz Venecije. :• Matšć. Vitaić iz Komiže. subdiakon Litković iz Pueišća. Vidaković. Bresković iz PoIjica. Ugrin iz Sitnoga. Franjasović. Golubović iz Duća. Dragazzo. . Remetić alias Omerović. Mišetić iz Splitske. 1781. 1760. 107 .: Dobrunić iz jPiitava. Marmčević alias Gligo iz Bobovišća. 1751. Priskić iz Rijeke. Bologna.: Harašić iz Nerežišća. Venetij.: Sikarneo iz Nerežišća. Vuranjican. Vranjičić iz Poljica. Oliverio (Villa Ignani Diocesis aquilensis). Perišić iz Sitnoga. Bernardis (Diocesis Podinensis in Liburnia). Jeričević. Vranjican iz Dola. magistri Sokolić. Fiochi (Split). Pajton iz Trogira.' Taras iz . Margarita Bolognes. Rendić alias Alngel.: Rasol. Stanoević. Petrie iz Komiže. Hetin iz Podstrane. Dr. Bergeljjć iz Splita. Bulić iz PoIjica. Biličić iz Omiša. Gelineo. Spudičević alias Saibo. Tudorić. Fiorini iz Seravala (Seravallo). Kuličić iz splitske dijeceze. Domjanović iz Splitske. 1756. Ivellio. Senković. Medin. Jurišić. Bassanesis. Papić. kancelarij.

a g. 8. Pilić . B r k l j a č a 1 porodica. 13. Prezime se spominje u Nerežišćiima. kao Caglievich. iz S p l i t a . Vasselli Casinensis. U župskim.. Sadanje porodice 1. 1833. — Prezime se spo­ minje u popisu bračkoga plemstva g. 14. iz Dračevice. spominje se kao De Rado. 3. magistri Vitajić alias Sokolović. 1667. te Zaglievich od toga danas Caglević. 1664. iz S p l i t a . 1686. izumrli nadimci: Turko. Mune) 8 porodica. 1758. 1801. B a r h a n o v i ć (Murvicaniin) 1 porodica. 1752. iz M i r a c a .: Bakarin. Dolazi u popisu novoga stanovništva od g. s napomenom: iz K o m i ž e . iz K o m i ž e oko g.— U Postirima g. kao magister Culich g. (nadimak Srdela) 4 porodice. Matić alias Baćina. U župskim knjigama od g. Alberti. B e o v i ć 5 porodica. 1763. a iz Splitske (kum) g. 1684. A n d r e u z i (Furlan) 2 (porodice. iz B o l a . 1834. 9. 1747. 7. Č u l i ć 1 porodica. i 1709. U Pastirima je zabilježen g. — U župskim knjigama od g. 1851. C a g l e v i ć (nadimak: Rađesko. slična napomena g. 10. God. — U župskim knjigama od god.— Hlap) 2 porodice. i 1690. 1774. dalje. 1771. Rokela. (Duje).: Krstulović alias Bepimjafc.9 Tako i u župskim knjigama (knjiga skonjidana) od g. i 1824. 1853. g. iz C a t a prekoi Sutivana. Svitić iz Komiže. 1820. 1729. 1814. B o r t i č e v i ć 2 porodice. Bačvar) 8 porodica. g. 2. 11.8 5. Krstulović iz Bobovišća. U staroj nereži'škoj matici zabilježen je Simon Cagglievich presbyter Hliricus g. "u Milni kao doseljenik iz Splita. Vuskovic alias Gundulaj.. U žup­ skim se knjigama spominje: iz Š k r i p a oko g..1762. D e r a d o (Šuška. zabilježeno je Remetić adias Coljević. nauta de Rado.. 1759. u škripskoj matici Coljević g. 1843. 1777. Mračić sa Mljeta. C u l i ć 4 porodice. 4. Caljević iz Zagvozda. B j a ž e v i ć 2 porodice. doselio: iz M u r v i c a oko g. B r o n z o v i ć (nadimak: Bronzo) 1 porodica. zatim i kao Caglievich. 1764. 1815. kum Borić iz P o1 j i c a. pop Caljević.. 12. D a m j a n o v i ć (Škendre. 182J0. U popisu za gradnju crkve g. Doselio zlatar Ivan. iz K o n j s k o g a doselio Josip oko g. B e r t i č e v i ć 1 porodica. 6. U Bobovišćima se spominje g. 1648. 1670.: Ostoja iz Dola. B o r i ć. knjigama od g. 1657. Svirčić alias Senković. iberado alias Suska. Vje­ rojatno iz B o k e K o t o r s k e . 1816. 108 & . doselili iz D o n j e g HUJ Hi­ c a oko g.

o v i ć (nadimak: Lukin za jednu porodicu. 1849. Dragiče­ vić »detto« KJastelanac. oko g. 24. 1827.8 U Supetru se spominje: Jakšić-Krstić iz Donjega Humca 109 . imao nadimak Jordan. kao »galeottd di S. Dni coimitis Joannes Diujimovich. 18. F a d i ć (nadimak Komižanin) 4 porodice. kao Duchich. U župskim knjigama g.porodice. Stojan. zabilježeno je. 1815. D r a g a š 1 porodica. 1751. a napomenom: iz |Škripa. Dragićević-Ružić iz Donjega Humca. U poljičkom izvještaju g. D r a g i č e v i ć (Purešković. ^ ^ 25. Doselio — prema matici — oko god. U župskim knjigama dolazi od g. 1880.. 1656. nofoilis Dr. 16. poljički Dujmovići. D u k i ć 1 porodica. iz I m o t s k i h P o l j i c a doselio Đ. Povaljski Hržići — prema predaji — porijeklom iz Roškog Po­ lja u Bosni. 1799. 1677. D u j m . God. Stupac. U župskim knjigama (skonjadan) od god. Pietro«. I v k o 1 porodica.5 Prezime se nalazi' u popisu bračkoga plemstva od g. 1856. jedan put s napomenom: iz Bobovišća. — U župskim knjigama od g. 21. Girgo iz omiške R o g o z n i c e doselio oko g. Co: medicus Joannes Duj­ movich i t. 22. Stare i umrle bračke Dujmoviće naslijedili isu. g. 20. doselio Ante iz Muć a oko g. Ružić.. 1843. oko g. iz S p l i t a doselio oko g. i 1820. 1637. g. 1840. iz K o m i ž e oko g. iz L o ž i š ć a. 7 Supetarsfeih Dujmovića ima u Spli­ tu i u Zagrebu. 1757. s napomenom: iz P i t a v a (Dobrunich). Škamparin) 9 porodica. G o 1 e š 1 porodica. g. Dni capitanei Dujmovich.) 16 porodica. Pokojni Niko Hržić (umro pred 14 g.. Michiel Giaxich mjesni' sudac 11 . d. 19.. ' v 23.15. g. g. 1819. J a d r i ć 1 porodica. kurat Gerolamo Giaxich. D u k a 1 porodica. 27. 10 Prema podacima. Na Bolu je Hržić nadimak porodice Vodanović. a za drugu • Pistola iz Bola) 2 poro>đice. Ima ih u Dubrovniku i Trstu. 1680. — U popisu pučana za bračku galiju g. Parađer. — U župskim knjigama od g. 1752. 1750. da porodica Dujmović ima »biljeg i značaj poljičkog plemstva«. s napome­ nom: iz Sitnoga. 1758. 1869. Kao Ugrinovi'ć zabilježen g. 1888. 1657. 1625. mesar. G r a n i ć (nadiimak Mućanin) 2 porodice. 1760. 1816. G o i ć 1 porodica. J a k š i ć (nadimci: Ćuimeta. 1808. a kao Ugrin g. g. D o b r o n i ć 2 . J a n k o v i ć 1 porodica. Bandurić. Doselio iz S i n j a Grgur oko g. iz N e r e ž i š ć a. 17. 29. te je do g. ali g. 1812. iz P r a ž n i c a. 26. porijeklom Ugrinovići iz }P o 1 j i c a. otprilike). 28. Cvancik. Gabelot. 1759. H r ž i ć 6 porodica.

skim knjigama od g. K r s t u l o v i ć (nadimci: Bofcoška. 42. 1800.ć (Pendilo) 3 porodice. 1888. i 1761. K o l i m b a t o v i ć (Kulimbat) 5 porodica. -1840. 39. a:li uvijek kao Kulimbat i Kolimbatović. u popisu supetarskih porodica. 30. iz Škripa. 1760. Spominje se u župskim knygama od g. iz omiške R o g oz nice. iz G o r n j e g a Humca. M i l a š i ć 1 porodica. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. 48. 1697. 1762. 1818. 1742. K l j e n a k 1 porodica. 40.reFi iz S p l i t a . 1764.. M a r i n o v i c 3 porodice. 1729.. M a r č i ć (Maričić) 3 porodice.. 37. iz P o d g o r e . M a t k o v i ć 1 porodica. 44. 1768. 32. 41. iz V r b a n j a. iz . 46.. 1815. i to s naipomenom: iz P o t h u m a. i dalje. Prezime se spominje g. J u n u š i ć (nadimak: Miškotovi) 2 porodice. s napomenom. K r z u l o v i . god. 1882.g. Doselio iz okol'ce T r o g i r a . Cimara. 110 . 1752. 1851. U auipetarsikc'i matici zabilježen god. U župskim. 4 porodice. Kirstuiović alias Loše. i to kao: ncbiL Dnus Comes Carlus San de Mascarefei. g. L j u b i ć 1 porodica. u žu. iz P o d g o r e kod Ma­ karske. Kair 1 o v a c 1 porodica. 1823. 1790.rsk'in knjiga­ ma od g. Krstulović alias Bapinjak. 1738. doselio u prvoj polovici' XIX. a nazivali se Zaborović. 31. iz D. Masca.. 1786. Doselio Martin iz I m o t s k i h P o 1 j i c a oko g. Kao magister Krstulović zabilježen g. Porijeklom iz |P o 1 j i c a. J. 34. 47. 1821.god. Jaikšić alias Salamunić iz Škripa. K u r t e . Peškareša) 3 po­ rodice. 1760. K o r 1 a e t 1 porodica. g. — U boboviškoi matici kao kum iz Supetra Krstulović je zabilježen: g. •45. — U fragmentarnim . 1807. J.. iz P o 1 j i c a. i 1774. knjigama cd g. 1818." 1848. 1852. Doseljen oko g. 38. kao činovnik iz K a r 1 o b a g a. 33.supetarskim žup. Doselio Jure iz Š k r i p a oko g. 1850. J u r e t i ć 2 porodice. M i r i ć 3 porodice. 1715. Doselio Luka oko' g. 1812. K u r t i ć 4 porodice. 35. — U sutivauskoj matici kao kum g. M a š k a r e 1 1 porodica:. oko g. s napome­ nom: iz Bobovišća. M a n z o n i 1 porodica. g.:' iz Nerežišća. 1817. Humca. iz Os t r o v i c e . oko g. iz S t a r i g r a d a oko g. :s napomenom: iz S e n j a .S p 1 i t a. oko. 49. oko g. god. oko g. doselio oko g. g. v. g. • 43... 36. 1752. — Prema tradiciji doselili iz K a r l o v c a .. K u z m a n i ć 4 "porodice. M a t a s 2 porodice.: naiuita Karlovac. 1841.

porijeklom iz Poljica. l porodica. Oko g. dolazi kao Pierotic. Pizzulo. 1820. g. jedan pučiški Srdarević—Remetin živio u. P a v l o v i ć 2 porodice. God.ne P'colo.7 P o p e v i ć 3 porodice. 1818. g. 1703. 1758. P l e t i i k o s i ć 1 porodica. ali porijeklom iz Raba. vijeka. Pročulo g. u bebo viškoj Pezoli g. u postirskoj g. 1759. 1818. oko g.8 P e t r i z i o . i kroz drugu polovinu XVIII. g. 1764. . 1727. — Vje­ rojatno. a g. 1793. • U popisu pučana za bračku galiju kao »galeotti di S. 1727. 1853. kum iz Su­ petra u Bobovišćima: Picoli »cancelarius hujus Insule«. — U župskim knjigama od g. 1625 Fna. Pizzcii. zabilježen je Reme­ tić alias Coljević. 1759. — Doselio Petar oko g. Pieritić. 1922. g. 1758 i 1760. v. Picoli. 1815. Pizzclo. — Spominje se češće < u župskim knjigama od g. P i e r o t i c 1 pcirodica.' P i z z o I i 1 porodica. jer ide na ruke i noge (bolestan uzetošću). Omerović s napomenom: iz Supetra. Doseljen Vjekoislav g. iz N e r e ž i• s ć a. 1775. P a n t e l i ć 1 porodica. i 1750. porijeklom iz Senja.. — Doseljen Filip oko g. tradiciji. 1809. Pizul. i 1734... Skuše) 8 porodica. zapisano je Remetić alias Omerović. do sredine XLX. što liže po zemlji. — Vjerojatno do­ selili iz D o n j e g a H u m e a. i 1754. :— Živa samo jedina udovica. a kao Papić g. 1822. 111 .M u t a ir e 11 o 1 porodica. g.. Dolu). 1856. Kmivonja. Franjasović alias Remetili. ma­ tici spominje se kao kum g. 1729. 1730.. zabilježen je Omerić iz Poljica. vjenčan u Supetru g. iz Poreča. dolazi' od toga. g. — U popisu novoga stanovništva (g. tt ( P a p i ć (Filomena. — (U PučiŠćima postoji porodica Srdarević—Remetin iz okolice Sinja-Muć. iz I g r a n a. Doselio Luka oko g. 1912. Porijeklom iz D r a š n i c a . iz P uč i š ć a. — Prezime se nalazi u popisu supetar­ skih porodica g. 1753. prema.. —• Prezime se nalaz| u popisu bračkoga plemstva od g. — U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Papin g. 1795. Pietro« g. < 1889. sa H v a r a . Piot o č n j a k 1 porodica. — U škripskoi.. U popisu supetarskih porodica g. iz L o ž i š ć a . a. 1747. porijeklom iz S u t i v a n a . — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. ali. P r u g o 6 porodica. P e t r i n o v i ć 1 porodica. Doselio Ino cent iz S p l i t a oko g. Pierotović. Godine 1764. tako i dalje često. iz Ž ež e v i c e. g. 1749. a Pizzuili g. Remetić dolazi u župskim knjigama od g. 1657. N a z o r 1 porodica. 1813. 1729. 1784. u nerežiškoj g. O m e r e v i ć (nadimak: Žiža) 3 porodice.) u Sumartirm. — Nadimak »Lisko«. Pizzuilo. < ali nekoliko puta s napomenom: iz M i r a c a. 1746. 1735. kao Piccoli.

Prema porodičnoj 'tradiciji porijeklom iz Istre.. Pietro« g. Vjerojatno iz N e r e ž i š ć a. U popisu »galeotti di S. 76. g. Š i m u n o v i ć 4 porodice. spominje se Marco Schintich. porije­ klom iz Splita. 75. 1819. 65. 1574. Lesandrinčić) 15 porodica. U župskim knjigama od g. Ima ih u Supetru i u Splitu. Stanoević seu Barišin. Sa dalmatinskoga kopna. Doselili iz M i 1 n e oko g. iz B e r g a m a. magistri Rendić alias Mikin. 1826. R a z m i l i ć (Radmilić) 5 porodica. iz D r a č e v i c e . 1813. a u nerežiškoj matici g. T e r z i ć 2 porodice. 72. Radmilić. S e n k o v i ć 2 porodice. na Braču je »nodaro publico« Ivan Radmilli. Dopodne.7 Duišin13 spominje prezime Sinčića među poljičkim plemićima.'detto Lola. i redovito dalje. 1683. 1604. Prema tradiciji. u nerežiškoj Rendić zabilježen g. od g. 1667. g. 1812. RadmilM. 66. 69. 'zabilježena so 3 Rendića. 1876. i dalje R. R. Dorin. 1729. 73. 1819. Pošupirja. 71. 1625. R. 1716. — Župnik u Supetru oko g. Natpis Taronija s grbom na crkvici Sv. porijeklom iz Pbljica. 70. Roka iz g. zvao se Tiro112 ..tradiciji — pomorska je obitelj. Rendić je na teritoriju Postira — Dol — Škrip. Ruso.. Bariša alias Stanoević. 68. iz P r o l o š c a. Krajem XVIII. R.. U splitskoj mar tici spominje se Sinčić iz Mošćenice g. Rendić seu Inglez.. dosielio Srećko oko g.12 U sutivanskoj matici kao kum g. vjerojatno iz P o 1 j i c a. Nalazi se u popisu supetarskih porodica g. R a j e v i ć 4 porodice. Zanimanjem drvodjelci i ribari.7 — U popisu pučana. Pietro« g. 1777. 1812. Stanoević detto Pistur. (U. U župskim knji­ gama (škonjidani) zabilježen g. koji su primali sol g. alias Dujmović. R e n d i ć (nadimci: Anđelović. 1813. — U popisu porodica god. do­ seljeni iz D r a g o v o d e. Petrić. iz S p l i t a. što su svi bili crni). 74. g. Vje­ rojatno iz dubrovačke okolice. U popisu »Galeotti di S. 1729. a k tomu: g. porijeklom iz Poljica kao Šimunić. Doselio Ante oko g. i 1673. 1894. Bego. S i n č i ć 4 porodice. R a j k o v i ć (Rajkotović) 1 porodica. v. 1509. Drimalo. 1884.Ciccarellijevu popisu novoga stanovništva u Pučišćima spo­ minje se Rajčević. 1682.n z e r a 1 porodica. T e . — Porodica itendić — prema. U Sutivanu se spominje kao1 kum iz Supetra god. 1751. T i r o n i 1 porodica. U župskim knjigama češće dolazi od g. s napomenom: iz Su­ petra.64. R a i ć 1 porodica. Često u maticama dolaze gornji nadimci. R a d e t i ć 1 p o r o d i c a . 1620. Prema porodičnim zapisima doselili god. g. g. g. Nadimak Moro (valjda sitoga. 1776. 1754. 1787. 1625. Dicin.) 67. S t a n o j e v i ć 1 porodica.

1664. — U supetarskim župskim knjigama (skonjiđan) zabilježen je od god. 78. s na­ pomenom: iz D o l a . 1685. mistro Ivan Vitaić. s na­ pomenom: iz P o l j i c ist. T v r d i ć 1 porodica. 1721. jar je došao iz dalmatinskog Za­ gorja. B a l a r i n od početka župsikih knjiga g. Frane Ballarin. Ant. 1625. 1747.. . V1 a d i 1 o 3 porodice. 1701. ni. jedna ženska V. V i t a i ć (nadimak: Škarpunein) 2 porodice. s napomenom: iz K o m i ž e .77. D.. nalazi se Firanr cesco Tironi. Doselio Miho oko g. 82. Ž u v i ć 1 porodica. 84. — Iseljeni u Šibenik. 1763. 1779. od g. 1748. U popisu »Galeotti di San Pietro« iz g. iz P o l j i c a. i 1757. 81. U župskim knji­ gama od g. 1715. 1817. Magistri So­ kolić i Sokolović dolazi češće u matici od g. -85. 1681. U župskim se knjigama spominje od god. i 1820. g. Doselio Jakov iz B o l a oko god. Mate Tironi. — Nalazi ise u popisu novoga stanovništva 9 u Supetru (popis od g. Iseljene ili izumrle porodice 1. Riste. 1753. U župskim knjigama od g. s napomenom: iz D r a č e v i c e . Vuišković alias Gundulaj. g. — U nerežiškoj matici kao kum magister Vušković g.. U župskim knjigama g. magistri Vušković alias Šorinica. Joanne Tironi. 7 — Kao »proeuratore del Popolo« spominje se god. V u š k o v i ć (nadimci: Cuparđa. 1747. A n d r e i s od g. spominje se1 pop Uscovitius. proIZbornik za narodni život i običaje 8 113 .-g: 1753. 1763. 1729. Ballarin. 1754. 1747. ali više puta s. a u boboviškoj g. često kao Vušković alias Vlašić. 2. 1818. 1821. 1885. Z a g o 3 porodice. i 1812. 1729. Nadimak Vlah. g. 1629. 83.4 U Postiir&ma je zabilježen g. iz Postira. 1763. 1782. 1836. magistri Vitaić alias Sokolić. 1821. napo­ menom : iz Š o l t e . ali i u knjizi »skonjidana« g. kao kum Dr. ali g. — Prezime se nalazi u popisu bolskoga novog stanovni­ štva od g. imaju nadimak Gi­ rica. do nedavnih desetljeća. kao Usković s napomenom: iz Supetra. Posljednja Andreis—Defilipis umrla otpri­ like pred 8 godina. zbog malena rasta. 80. U župskim fenjigama dolazi prezime od g. Z u d ć (nadimak: Vlah) 1 porodica.. T o ni i č i ć 3 porodice. Kon­ turo) 7 porodica. i 1795. U Pučišćima oko g. 79. a g. 1765. — U Supe'tru se spominje g. Spominje se u župskim knjigama od god.) Vjerojatno iz Baške Vode. do pred nekoliko desetljeća često se spo­ minje u suipetarskimi župskim knjigama.. Maše* Cinkvantin. U Dolu se spominje g. V o d a n o v i ć 3 porodice. 1813.

B a n od g. 1729. 1625. 1751. a g.. God. u Nerežišćima g. kao Barsatić. 1615. v.. 1712. 12 Bersatića. v. 5. u početku matice g. za bračku galiju zabi­ lježeno je g. 7.kuratoir. v.. 3. Toma »de comitibus« Bersatić. u bilješkama u vezi sa sikonji&anom g... medicus. do oko prve polovice XIX.. 9. kao Barsatić. u mlinarskoj g. i u knjizi »skonjidana« g. U popisu (pučana) u vezi s regrutacijom. »orificis« Ferro iz Korčule. 8. v. Bersatić de Salentić. B u j e v i ć od g. kroz XVIII. 114 . do prve polovine XIX. 1659. 1804. F e r r o od g. kao^ Bersatić. 1819.. 1795. 1805... 1750. 1702.. s napomenom: iz K a r l o b a g a . u bolskoj g.-1840. u Postirdma g. v. D e š k o v i ć od g. nobilis Bersatić. i 1753. 1813. 1812. Vjerojatno porijeklom iz Polijica. 7 6. kape­ tan Bersatić Frane. 10. 1729. uvijek s napomenom: iz Supetra. jednom g. 4. neki put s napomenom: iz K o m i ž e . -1757. 1748. iz Dračevice. i 1793. B e r s a t i ć se spominje u fragmentarnim župskim knjigama od g.. 1721. 1813. 11. g. Spo­ minje se donedavno. B o r o e v i ć u fragmentarnim župskim knjigama dolazi od g. 1843. u župskim knjigama g. 1662. nerežiškoj g. 1704. s napomenem: iz O b r š j a (Buljević). Od­ selio u Split početkom XX. Otselili u Mirca. g. u pastir­ skoj g. 1750. često s napo­ menom: iz K o r č u l e . a u Škripu g. — Spominje se kao kum Banović iz Supetra u Doku g..15 U siutivanskoj matici spominje se kao kum g. F i o r i n i od g. dalje s napomenom: iz V e r o n e . često s napomenom: iz S e r r a v a l l a . B a n o v i c u početku župskih knjiga g. U popisu poiljičkoga plemstva na Braču od g. i 1731.. g. i .. 12. a g. u prazničkoj g. Bonetti. 1816. 1665. i 1763. 1754.. 1690. 1814. i 1629. B o n e t t i od g. g. 1812. do prve polovine XIX... — Gcd.: ljekarnik. Dr.. 1661. 1729. Bersatić alias Paulina. pisar je na preturi u Supetru D. spominje se u Supetru Zuanne Bersatich »procurator del po'polo«. g. 1752. dalje. 1737. sa otoka Hvara. 1766. 1786. Borsatić. 1729. 1784. od g. u bebo viškoj g. u. 1815. i 1712. g. 1724. Balarinović. 1749. 1642. 1812. kurat jPavao Bersatić. dalje donedavno. magister Bersatić. nobil. B o j a n i ć od g. J. a g. 1646. kao kum u Nerežišćima Balarin iz Supetra g. 175(j>. s napomenom: iz V i s a . đr. samo Bersatić g. — U dračevičkoj matici kao kum iz Supetra g.1731.

. 1729. 1660. 1727. s napomenom^: iz Splita. 1758. F r a n a s o v i ć spominje se.7 115 . v.od početka fragmentarnih supetarskih župskih knjiga g. K o n t a n t i n od početka matice g.g. g. Prezime se nalazi u bilješkama o skonjidanu g. uvijek s napomenom: iz Su­ petra. 1749. H a n o e v i ć od početka župskih knjiga g. od g.. Columfois) doselili na Brač sa C r e s a -pred 150 godina otprilike.—1762. J e r i č e v i ć od početka župskih knjiga g. 1790. 1729. — U popisu pučana za bračku galiju »galeotti di S. 1717. 1680. God. i 1782. advokat dr. s napomenom: iz Nerežišća. u Supetra je »niotagk) publico« Marko Cvitanić detto Fiorini pok. 1755.spominje se. v. Damiani alias Jeričević. 1818. 1782. god. 19. U kasnijim župskim knjigama često dolaze Franjasovići. 16. Nikole. 17. 18. u mlinarskoj kao' Damiani g. Pietro« mistro Francesco Cragli g..sredine > XIX. K r a l j i od početka župskih knjiga g. Vjerojatno kao Hranoević <Hranuelli) iz Dola.. 1729. u boboviškoj J. više puta (g„ 1749... v. bio je vrlo ugledna ličnost i dugogodišnji općinski načelnik. 1759. conte Damiani. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .) Franjasović alias Remetin.' v. u XIX. 1799. do 1808. — God.. -— U Sutivanu je zabilježen Fioirini g. te u po­ pisu sastavljenom u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. Ante Kolumbis. v. 1698.13. kao parom Frane Franjasović. — U sutivanskoji matici J. koja da je samovoljom velikih knezova postigla plemićki na­ slov. 1729.muški potomaK supetarskih Franasovića umro je pred 20 godina otprilike. i 1760. i dalje u XIX. 1729. do prve polovine XIX. Vicko Damiani. u Sutivanuj po­ stoji sličan nadimak (Kranjac) za porodicu Mohorović. do. s napomenom: iz S u t i v a n a . U Nerežišćima je kršten jedan Franjasović iz Supetra g. dolazi kao' Jeričević alias Da­ miani. 1843. 1778. Zadnji . God. koji je zabilježen ui Nerežišćima g. Ostavio je znatno nepokretno' imanje u dobro­ tvorne svrhe. zabilježen kao mistro. 1625. j. (kapetan Frane K. 1753.-9. g. — U đolskoj. i to Ivan Franjasović i gastaldo Franjo Franjasović. 15. 1799. matici Jeričević g. samo Damiani.. U Škripu je član bratovštine g.) do sredine XVTU. v. g. Pred desetak godina umro posljednji poto­ mak. Fiorini—Cvitanović. 1808. Kao »ncdaro publico« idjelovao je u Supetru oko 1777. 1625.. Međutim.. K o l u m b i s (t. 14. spominje se u Supetru'porodica Fiorini na ime Svitković. (mistro) do prve polovine XIX. kao kum iz Supetra g. Možda isto -što i Juričević. s napomenom: iz Nerežišća.10 U Nerežišćima zabilježeno je u župskim knjigama. K a r a n j a c .

(u početku župskih knjiga) Hinčević. 22. v. God. K o š ć i n a od g. g. i 1817. 28. Nedavno iselili u Zagreb. 1755. P a s q u a l i od g. 1793. 23. — Porijeklom iz P o 1 j i c a. — U Sutivanu postoji porodica Zvanić— Krilo. v. 32. 1729. 1816. u bilješkama skonjidana g. 1833. Isto što i Maroević. i u. M a r o i od početka župskih knjiga g. već Crinfocai (Krinfokaj). onda je iz B r e 1 a. 24. Vjerojatno nečiji nadimak. kao Denegri. a g. — U milnarskpj matici kap kum P. 1818.) . a g. 1804. g. Često dolazi i kao Trinfokai. 1625.. Crinfocai) od g. Ako je Hinčević. 1833. K r i l o spominje se krajem XVIII. Vjerojatno' iz Tro­ gira. v. a porijeklom su iz Taranita u Italiji. M i č e l i ( t . s napomenom: iz Trsta. u po­ pisu »galeotti đi S. jednom g. 1695. 1755. a g. 1830. 1814. — U sutivanskoj matici kao 116 . 33. 1729.. dalje.. s napomenom: iz Selaca. iz Ancone (tlalija). koji su doselili iz Donjega Huimca.. u Sutivanu nema Trinfocai.Često s na­ pomenom: iz Starigrada. — U sutivanskoji matici kao kum. s napomenom: iz P o s t i r a . Marconi) od g. Maroi8 kap »estinta« porodica. kao Bošković alias Henčević u Selcima. Sa istom. (kao mjesni su­ dac) i dalje do druge polovine XVIII. 1816. 1813. Međutim. v.. do druge polovine XVIH. 1693. Jednom. do posljednjih desetak godina XIX. ' j . V. s napomenom: iz Supetra. donedavno. (U popisu plemića g. 30. j .iui maticama od g. Postirski P. g. g. s napomenom: iz D o n j e g a H u m e a. nauta Krilo alias Sabaron s napomenom: iz Supetra. 1818. P o l j a k o u maticama od početka g. do sredine XIX. 31. Pietro« 7 . N i ž e t i ć od g. 1748. < .: iz Sutivana. Prezime se nalazi i u bilješkama sikoniiđana g. N e g r i cd g. (Košćina—Tigliadi). do­ nedavno. 25. 2L K r i n f o k a j (t. M a r k o n i (t. a u Postire iz Rogoznice. siamo Krilo. 1803. 1788.. v. g. Michieli) od "početka župskih knjiga g. Često s napomenom: iz V e n e ­ c i j e . 1778. iz V e n e c i j e . s napomenom. prvoj polovini XIX. 1764. N i n č e v i 6 od g. 1751. v. v. do prve polovine XIX. na­ pomenom i g. Negro. „ali i g. 27. 1741. 29. 1657.20. R a đ i č i ć u župskim knjigama od g. — do druge polovine XVIII. 1776. Nekoliko puta. P e t r i c i ć od g. 26. su po­ rijeklom iz Rogoznice. Doselili iz P o s t i r a . kao mistro Košćina. R e z z P . 1729. v. Vjerojatno pripada među novo sta­ novništvo. 1729. j . do sredine XIX.

i* Ciccarelli. str. 111. 39. s Ciccarelli... 38. (Živi g. br. str. 2 Croatia sacra. 1729. 1764. ibiđ. 1938. S. 1812. v. IH. 1799. 4 Ciccarelli. S. god. Pietro al numero di 53. kutni iz Supetra g. 3—4. 5 Ciccarelli. g. (V. 1744. kao. (paron Frane'S. me. ibiđ. str. do novijib de­ cenija XIX. 23. coimpreso la persona di iS. 'che compongono iil ectmmuii di C. Pojak. Petar Cagljević. 1755. ibid. Z u đ e n i g o od g. 1815. li quali p. 255—256. god. 36.. do druge polovine XIX. 35. 1751. 10 Pavić. Jurja Cagljevića. str. et alia sua P. S k o k n i ć od početka župskih knjiga g. LITERATURA I BILJEŠKE: Libro de antichi atti della Parrochia 1729.. kroz XIX. stante l'acidentale incandio sucesso nella vecchia. 1747. str. 1814. ibid.«. 12 Vjerojatno u vezi s poljičfeom porodicom Dujmović. .. list 18—19. v. maloljetnik pok. Zagreb. stabilirono col comune consenso la seguente contribuzione . Ivanića. S t i p e t i ć se spominje od g. Nikola Skoković i maloljetnik pok. 11 Ciccarelli. . S a l v i n i od g.Dragiičević-Skoiknić s obitelju). 1938. ibid. ibid. spominje se porodica Ugrinović u Supetru. a g. s napomenom: iz M o l f e t t e . zabilježen kao magister. samo Sabbo. 346.is Duišin. v. Babica. 8 Ciccarelli. 1725.. • • : U g r i n o v i ć cd g. Ivan Vušković. Izgleda vjerojatno.. ' 7 Mladineo. jed­ nom s napomenom: iz V r b a n j a . U Milni je zabilježen kum Spudičević dicti Sabbo iz Supetra god. ibiđ. a porijeklom iz P o 1 j i c a. iz Dola ili Škripa. 321. Zochnich iz Donjega Humca. 186. često s napo­ menom: iz S i t n o g a .: Congragato l'ordine di S. naza capi di Famiglie. Rukopis u župskom uredu u Supetru. u boboviškoj. 274. Pojak.. is Ciccarelli. . str. Pojaković i g. 6 Ciccarelli. 1759. < — Doselili iz PoiS'tira. 186. g. 37. do kraja XVIII. 439.. S u n a n i ć se spominje od početka župnih knjiga g. te g. ibid. str. v. la redif icazione della nuova Chiesa... g. and. v. Glas Heraldike. 1741. Poljak. 303. 71. 1 117 . 1750. često dolazi kao Spudićević alias Sabbo. JPoljačić. 1729. 9 Popis kod I. 1747.. S p u d i č e v i ć od početka župskih knjiga g. me. Babica. u popisu novoga stanovništva 9 kao' Skoković. Nikola Vušković. str. • . kao nobil. do novijih decenija. str. ibid. S. 360.. 12 Popis kod I. U Supetru su bili ovi novi stanovnici g. 340. dicti Sabbo i g.34. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. str. 198.) do druge polovine XIX. 1799. str. 1729. ibiđ. Jurja Vuškovića. 40.. ibiđ. ibid. ibid. 453—455. Nerežišća pod 6). Zuđenigo iz S t a r i g r a d a.: Grga Cagljević. 1817.

Bole. 5. Pojar. Kasnije su se spustile prema moru i deset minuta od morske obale osnovale današnje naselje u predjelu Merec. Prezime se spomi­ nje g. Spominju se u Mircima oko g. i 1700. 1579. Jerega. B a k u l i ć (naidimci: Fulkan.: Termić—Vladišević iz Poljica. 1667. 1662. u nerežćškoj g. Barković. 3. 1747. Stipičić 3 . u Bo— bovišćima i g.6 — Prezime se spominje u sutivanskoj matici' g. B r k o v i ć (nadimak: Gobo) 2 porodice. U popisu nerežiškoga novog stanovništva od g. B u i j e v i ć 1 porodica. Bakulić.. 1657. . Tambaluk) 6 po­ rodica. Prve dvije porodice Brković i Bertičević doselile iz Donjega Humca. 1711. Barković i Barković. za župnikovanja Kargotićeva. u vezi s gradnjom crkve i među prvim do­ seljenicima iz Donjega Humca. zabilježen je Juraj Barkulić. 1679.: Valerio Nadali. Gobo) 8 porodidica.MIRiCA Selo se nalazi između.6 U sutivainskoj matici g. 4. 1657. U popisu bračkoga plemstva g. u supetarskoj g.:(?) pop Voineo. Stipanovica. 1751.4 * Sađanje poroiđice 1. 1659. • 6. 1799. s napomenom: iz Miraca. 1 Mnoge crkvene knjige uništene su Oid požara god. i 1697.5 Doselili iz S u p e t r a. u bolskoj g. Prezime se nalazi u nerežiškom pop'isu novoga stanovništva. 1857. A r ž i ć 1 porodica doselila iz S u p e t r a. — Prezime se spominje g. 1702—1736.. Prvi se B. god. 1726. Borković iz Poljica. . u bolskoj g. 118 . Sutivana i Supetra. 2. đoselivši se iz I m o t s k o g a . s napomenom: iz Miraca. 1679. 1747. oženio g. Jakšić. i to u predjelima Močilo i Prbači Dolac. Bertičević. 1579.. Prvi oženjen god. 1852. — U sutivanskoim župskim knjigama zabilježen je g. Spominju se u Mircima oko g. 1770. Mumalo.1894.. u Dolu s napomenom: -iz Miraca. 5 _ Prezime zabilježeno (kum) g. 17£7. B r t i č e v i ć (Čuća.u postirskoj g. pri gradnji crkve i među prvim doseljenicima iz Do­ njega Humca. i 1725. 1735. 1579. a kao Barkoević g. B u r a i z i n (nadimak: Kuital) 1 poinođ^ca. Berković. U popisu bračkoga plemstva g. Godine 1579. 1683. bilo je oko 12 stanovnika. kurat 2 . Mircanjanl u ispravama. ali su se u početku naselile iznad današnjih Miraca. 1656.

g.6 Spominje se u poistirskoj matici g.. Prezime se spominje u supetaruskoj matici g. 1786. I v a n o v i ć 1 porodica. U popisu bračkoga plemstva g. Lukšić se spominje u sutivanskoj matici s napomenom: iz Mira­ ca. iz Miraca »oriundo« iz O m i š a . 1657. i 1788. 1793. 8. 9. P e t r i .ože­ nio g. J a k š i ć (nadimak: Obrška) 2 porodice. u dolskoji g. porijeklom. "Sinovčić-^Baras s napomenom: iz Miraca. S i n o v č i ć (nadimci: Bar as. 1781. 1799. je Vladišević i Vladislavić isto prezime. Doselio se kao zidar iz S p l i t a. 1814. Porijeklom 'iz S u t i v a n ia. 1761. 1683. u suti­ vanskoj g.. Borin.. 1771. 119 . 1751. i 1774. C v i t a n o v i ć (nadimci: Masko. 1657. Bile. Fibrica) 6 porodica.s napomenom: iz Mi­ raca. Piće) 14 porodica. R a z m i l ' i i ć 1 porodica. i g. K i r i g i n (nadimci: Veli. ^ Prezime se spominje u postirskoj matici g. Porijeklom iz Do­ n j e g a H u m c a. 18... uvijek. Sansir. Glavar.. Miš) 3 porodice. Lola. župnik Lauirić s na­ pomenom: iz Miraca. Gvozdanović. Termić—Vladišević. Prda) 20 porodica. Bučica. Tor­ bica. Doseljeni C.. U popisu polijčkih porodica na Biraču. S t i p i n o v i ć 1 porodica. Prvi se doselio' iz S t o b r e č a i oženio g. iz S u t i v a n a. 1822. 1919. Remeta. Tomiasovi. po­ rijeklom iz P o l j i c a . D o m a n č i ć (nadimak: Kove) 2 porodice porijeklom sa otoka Hvara. Carin. 1825. a u boboviškoj g. U sutivanskoj matici g. 17. 1787. Dojtrina) 17 porodica. 1700. porodica. uvijek • s napomenom: iz Miraca. Pretpostavijam r da. Š o r e 1. U bolskim župskim knjigama spominje se kum mistro> Chiriehi. 19. n o v i ć (nadimci: Delegat. Kirigin—Ivanović iz Miiraca. U supetarsikoj matici Spominje se g. 1727. Kroj. 1787. Pojar. Delija. Jerić. 1853. Porijeklom iz P o l j i c a . Prvi se posolio iz L j u b i t o v i c e i . Jakobina. a u bolskoj: g. u škripskoj ^g. 16. V l a d i s l a v i ć (nadimci: Delija. 12. 1780. i to baš u Miroima iz god. Doselili iz D o n j e g < H u m c a za kua ratovanja (župnikovanja) Laurića oko god. L u k š i ć (nadimci: Roje. Doselio se iz S u p e t r a i oženio se g. 14. Linčanić) 5 po­ rodica. nalazi se Petrinović. 1779. Sko­ re. i 1749.. 1762. 1793. • . Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.4 Dakle. JJ-. u dolskoj g. L a u r i ć 1 porodica. Bura. U sutivanskoj matici g. 15.. iz N e r e ž i š ć a oženio' se oko g.7. 1748. 1763. s napomenom: iz Miraca.• ni^ g. 13. V i s i 6 1 porodica. 10. 20. 6 Vjerojatno porijeklom1 iz D o n j e g a H u m e a. Bakalar.

5. Ibi visa est 'Eccla S. Martić. Mrantičić.Nedavno imouie Mi iseljene porodice 1. U Mircima se oženio god. Nešto poda­ lje nalaze se rimski (Dioklecijanovi) kamenolomi.. 71: »Villa Mirciae distans a supraspta per duo milliaria (t. Porodica župnikova nećaka. kod mene. Popis pučana.. j . Donji škrip. Babica na Bolu (ibid. koji da podsjeća na dobjeglog Salamona. Dragnić. u. N i ž e t i ć . et habet circa duođecim anrmas tantum.-Pulisela. 1866. fi Ciccarelli. starih zidina.). vijeku od Gota. 303. rodom iz S u t i v a n a . VI. 4. Sičaliina. Vunić. ibid. Miljanović. a u LX.' Mustačin. str. Sta­ ra bračka porodica.. 1909. Permoziina. od Sutivana). 120 . Kasnije je bio razo­ ren. Mantinčić. ibid. M u n i z i ć (nadimak: Munjinac i Munjica) iselili u. vijeku od Neretljana. . Mihovilović.posljednji se iselili u Split.. vrata i kaštila naziva se Gornji Škrip ili Grad Škrip. 3 Libro a štampa. K a r g o t i ć iselili u Split. Porijeklom iz L. Ciccarelli3 govori i o natpisu iz god. U suMvanskoj matici g. Župnik je služio god. 255—256. Sumnie.—1880. 1881. gdje se nepoznat bavio< stočarstvom. 1 ŠKFJp Prema Hranikoviću1 i Ciccarelliju2 Škrip se nalazi na mjestu sta­ roga bračnog grada. 5 Popis kod I. 1849.4. str. j . spominje ~se kao kum s napome­ nom: iz Miraca. 3. j u b i t o v i c e. Salamon da se povukao na Brač kod Škripa. Morotuf. de jurepatronatus anteđicti Prbri^ Francisci (t. fornicata. ostataka. Vidoševic. Liomoizina. u predjelu Birče. Butinić. {Prvi M.. 1682. str.t. 453—455. Škrip se danas dijeli u dvije grupe kuća: dio oko crkve. 2. groblja.. !feo|i su primali isol M Škripu. U blizini sela nalazi se jedan manji izvor vode. Mratinčić. tae Mariae. Ameriku. Skarbić. Frane Ivanović iz Sutivana) qui est etiam illius Rector .. Polu i Poštarima 27.. sina kralja Andrije U. S v i ć a r e v i ć izumrli god. J u t r o n i ć iselili u Ameriku. 1095. se oženio god. subjecta est Parocho antedicto Cumatti. ibiđ. ibid. Batrtul. siječnja 1574. koji su još Grci osnovali. Porijeklom sa V i s a . j . str.« 2 Ciccarelli. Prije brojno prezime. zapadnije se nalazi drugi dio. Salamunić. Doselili se iz S u t i v a n a . LITERATURA I BILJEŠKE: Valerio. Lakšić. 4 Pavić.

Matij Mratinčić. Ivan Vučić Matin. Nikola Stipanić. Pro Mišetić. 1579. Placoić. Nikola Salamunovic Tomin. Placonović. Petar Babić. 1629. Juraj: Martić pok. Jerolim Benčić. Kunić. Matij Skoric.: Siuimljić.: paroik'piop rektor crkve dominikanac Pavao Bocičić i kapelan pop Nikola Koviljanić. Ivan Gargić. Ante.: Cerinić. Andrija Vučić. Mihovil Peternić. Pavaio Perkaljic.n Salamunovic Franjin. Ma­ rin Mirić. Juraj Boninčić. Biakofeić. ' Ukupno oko 84 porodice. Petar Šćimbić. Mihovil Vulić (Vu­ čić?). Gelineo. Ivan Salamunovic p'ok Fabijana. Pokalić. Nikola Perkaljic. Ranofeić. Romeo Permozina Petrov. Vicko Salamunovic i Ivan Sumnić. Benke de Bog sa nećakom. Liunardović. Matij Krstinić. Petar Permozinai pok. Marko Stipanović. Renat Viđiošević. Bratinsić. Pulišelić. Miholović. Luka Skoric. Simun Salamunovic Jurjev. Frane Plodinić. Vice Grego. Buvić. 1625. Mate Danijelović. Marka. Vice Perkaljic. Gregorij Kovljanić. Nikola. Plančić. natp's na škrips'kom kaštilu Cerinić. Anton Domjanović. Ivan Mratinčić Matin. Pa­ nic. Lovre Puliseiić. Jurja. Radetić. Ivan Vidošević. Popis (pučana) u vezi! s regrutacijom !$> bračku galiju god. Placarić. 1630. jPetar Mratinčić. Florio de Ragusa. Kovljanić. Ivan Stipanović. Galatunović. Juraj Donijanović. Fauro. Ivan Martić Matin. Radetić. Salamonović. Dujam Salamuno­ vic. v Među plemićima.6 Porodična prezimena u žiipsMm :knjlgama prvi put spomenuta. Bošćić. Marko Mra­ tinčić Jurjev.: Dujmiović. Rendić. Vlahović. Vlatković.. Kvarantunšić. Mihovil Mišetić. Jerolim Pulitović. Fantazia.Dujmović. Nikola Martić Ivanov. Marčetić. Nikola Kalkaneo. 121 . Marko Zogačić. Mišetić. Šimun Salamunovic. Iva. »nofoili sottcposti alia Gallea«: Vicko Cerinić iz Škripa. Dujam Dujmović. Frane Permozina. Juraj Perdić. Marko Sumnić. Ivan Salamunovic. za prvfih 20 godina 1628. Ivan Cerinić pok. Kartolović. Ivan Domjanović. Salvatić. Nikola -Krtstinić. Nikola Boninčić. -' Škrip!janii n ispravama do matice 1570. Andrija Mišetić. Nikola Stipanović. Poklepović. U »schiera reale«: Mate Čikalinović. Galeotti di Scrip5 _ Šimun Vučić Matin. Toma Dujmović. Kormonić. Matij Sanetić. Gucić. mistr© Šimun Murano iz Dubrovnika. Juraj Maratinčić.

Surnjić.c. 1635.. g. i 1795. i 1788. 1799. Stipanovic. 1641. Sumnić. Među pu­ čanima bračke galije g. Bukovinović.. Krstinic. Calianeo overo Fantasia. — Prema nepotvrđenoj! verziji. 2. Calcaneo. n e m a BenČića. 1633. 1634.: Vučić.: Mihovilović. pop Koviljanić. 1644. (kao kum) i dalje do.: Muskietlć. B e n č i ć (nadimci: Zrno. Mali Viško. Drnanelo. Mandić) 5 porodica.. Sezonić. 1625. D atmi j a n o v i ć (nadimci: Ćile. Greko. ali uvijek kao Domjanovic. a g. Biličić. Barholjica.-1632. . dolazi kao Benčić alias Naherčić. Duhomzović sive Parhaljić. Lazanao.. pop Nikola Domianović. Poškini) 7 po­ rodica. 1782. Kalajure. Među pučanima bračke galije g. koji su u Škripu primali sol.: Banić. 1647:: Skorić alias Bakić. Pulišelić. Šćepanović. Prezime se spominje od početka matice g.: Domjanovic. Plodim. Silović. 1633. Jakuminić. 1799. 1788. koji su u Škripu primali sol. ui popisu pučana od g.: Covglianeo. 1638.4 U pučiškim župskim knjigama Benčić iz Škripa zabilježen je god. Seteljić. Benčić alias Senjić.: Glasinović. Sisović. u sutivanskima je zabilježen g. 1574. Domjanovic iz Splitske spo­ minje ise g. Francesco da Arbe. Ružić. Petričević. zabilježen je iz Škripa Jerolim Benčić5. Skorić. 1637 : Božičević. Mandalinić. Stipaničić.: Mirić. porijeklom iz Poljica. 1574. Zlatarić. Mihaljević. Antičević. 1798. 1643. Sađsanje porodice 7 1. Velanović.. i dalje. Kao Domjanovic alias Mandić zabilježen je u knjigama g. Salamunović. 1690. 1625.^Vidošević. Mihajević. U bolskim župskim knjigama g. Cerineo.. kapelan Dragišić. Fabri.1631. Parhaljić.. 1634. 'Draghić. Ružičić. n e m a Damjanovića. kapitan Koviljanić. Mratinčić. 122 . ' 1642. Starbić. Grivić sive Mandalinić. 1734. U župskim knjigama spoiminje se od početka g. Ponkoljić.dolazi više Domianovića. već Benke de Bog. Toma. Martić.: Stipaniević. 1632. Bebosić. Jakubinić. Sokačić. Mairičević. Bašković. 1786.: Zvanić. 1645. zabilježen je Domjanjović iz Škripa. god. Petricius. Petrović. 1788. 1791.: Magie. 1640.. Mišić. Benčić »đetto« Ašić. Marić. Benčić.: pop Biličić. 1780. Zanetović. U pop'su pučana cd g. 1639. danas. Balancanović.

Prezime je prevedeno od starijeg prezimena Bojković ili Vojković. a god.. 1786.—1787.. Dukomzović sive Parhaljić g. 1625. 1777. g. K r i s t i n i ć (nadimak: Miholović) 2 porodice. i 1738.. Zorotovj) 8 porodica. 9 7. 1660... spominje se na Braču »ooadiutore de mandato« Guerin Guerini8. 1806. ' 4. 1780. god. 1811. Spominje se od g. vjenčava se D. Kovačić dicti Cesarović g.. i Salamunović alias Jerković sive Fabijanović god. g.. Koškini. Kusanović dicti Kovačić g. đ. a kao »procurator dell universita« god. i 1781... Kristinić sive Mihajlović. Salamunović alias Fa­ bijanović g. god. u Splitskoj: Salamunović ialias Fabijano­ vić g. Današnji župnik s rodbinom. magistri Bojković. 1714. 1715. U postirskim župskim 'knjigama spominje se D.. 1681. 1810. Fabijanović alias Pulišelić.) udaje se u Škripu i jedna Dragičevićeva iz Bobovišća. 1640. 1625.. 1673. \ 9.. 1822.. i među pučanima bračke galije g. Spominje se g.. 1783.. a g. Jerković alias Fabijanović g... K e v e š i ć 1 porodica iz N e r e ž i š ć a . u maticama dclaizi: Salamunović »vel« Jerković alias Fabijano­ vić g. 6. Cesarović alias . 1712. spouninje se 123 . 1683. 1769.4 Godine 1625. 1789. iz Ć o n j e g a H u m c a . (Vogcovich) do g. g. 1574. 1574. Kristinić.čke galije bila su tri Perhaljića g. kao Ttomasović alias Dujmović. 1792.3. 1690. 1787. god... 1765. Spominje se od početka matice g. Jurićević sive Pulišelić g. D u j m o v i ć 5 porodica.. 1574. 1731. 1771. do oko g. koji su dobi­ vali soT g. Jurićević »vel.. ni g. 1760. 1632. 1661. Komeli) 3 porodice. 1786. 1686.. 1796. 1782. Fabijanović—Žuvić. 1717. 1795. Kirčovi) 4 porodice. i t. Jurićević g. iz Pragova.. Prezime iParhajić spominje se u župskim knjigama dđ g. Parhajić sive Jurićević g. 1750. Kovačić alias Cesarović g. koje dolazi češće u župskim knjigama Škripa od g. Vjerojatno1 iz P o 1 j i c a... iz Škripa. zatim ponekada u Škripu g. God... 1657.. .5 5. pop Guerieri oko god. Ovo prezime dolazi među pučanima g. 1682. Ovoga prezimena nema u popisima među pučanima g. 1782. g. 1772. 1661. iz Donjega Humca." 1785. J.. 1777.. Salamunović-Jerković sive Fabijanović g. kao Guerieri mistro g. Prezime je postalo od nadimka porodice Salamunović. 1681. Saliamunović sive Fabijanović god.alias Miholović. J u r i č e v i ć (nadimci: Sudac. 1625. Cristoforo Guerieri. U matici dolazi od početka... Medu'pučanima. 1706. 1755. 1800. 1663. D r a g i č e v i č (nadimak: Krtolčovi) 3 porodice. 1778.« Ce­ sarović g.' Među pučanima bra. 1632.5 8.. i 1764. F a b i j a n o v i ć (nadimci: Bandunovi. samo Guerieri g. nalazi se Miholović. 1781. dalje. G u e r i e r i (nadimci: Pojarovi. a iste godine (1822. koji su dobivali sol4.

Prema tradiciji. »vel. 1773. Mihovilović sive Kovačić.Popolo« u P r a ž n i c a m a. 11. 1778. 1780. N i k o l i ć 1 porodica. i među Škripijanima bračke galije (pučani) g. U župskim knjigama spominje se Mirić od početka u Škripu (g. dolazi prezime: g. Misli se. g. Hačinović alias Niko­ lić.porijeklom sa V i s a.5 12. 16. Ovo se prezime nalazi među pučanima bračke galije g. i 1796. te 1811. 1643. g.. M e t l i č i ć 6 porodica. Hačimović s napomenom »iz Škripa« zabilježen je u dolskim župskim 'knjigama g. 1668. 1779. 1634. U zajedničkoj župskoj matici (škripSplitska) ovo se prezime spominje od god.« Mihovilović. Kusanović »dicti« Kovačić. kasnije redo­ vito s napomenom: iz Splitske. . Čudina. g. i 1676. 1625. zabilježeni su: braća Nikolić. . Ovo se prezime nalazi među pučanima g. 1747. 17. g. 1681. P e l l i 1 porodica. 1709. onih. M a r t i ć (nadimci: Mićinica.Nikola Krstinfć i Miatij Krstinić u vezi s regrutacijom za bračku galiju. više puta samo Nikolić. 1681. i 1740. Lipanović alias Mirić. _a pori­ jeklom ©u iz Poljica. • 13.11 14. Kočim) 14 porodica. M i r i ć (nadimci: Meštar. 1574. P e š a 2 porodice. 1751. 1772. u [Praž-.: P e s s e »tune Centuria Veneta Instructor nunc vera đomicilium tenens in Ca124 . God. Ovo se prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. 1676. M i h o v i l o v i ć 5 porodica... kao magistri fabri Mihovilović. a g. 1615. 1625. g..12 U župskim knjigama. g. 1635. 1675. mistro Mihovilović. Niko­ lić je zabilježen u dolskim knjigama g. . 1707. 1780.. 1574. Hačinović od g. iz L o ž iš ć a . 1767. g. i 1768. Spo­ minje se od početka matice g. i u popisu pučana bračke galije g. vjenčan iAnte god. dai je talijanskoga porijekla. 1774. 1788. U župskim knjigama u Škripu spominje se od. U bilješkama matice Sutivana oko g. zabilježen je Čudić alias Metlici ć. g. i 1802.. t. Prezime jie zabilježeno među pučani­ ma (za Škrip.. koji su dobivali sol4. god. 1788.10 U župskim maticama dolazi: g.5 .). g. Hanoi) 11 porodica. koji su primali sol4. 1791. U maticama dolazi često kao Martić alias Žuvić od g. Mihovilović alias Kovačić. ali su po tradiciji porije­ klom sa dalmatinskoga kopna (Zvečanj?). Doli Postire) u popisu od g. Hačinović-Nikolić. K r s t u 1 o v i ć (nadimak: Sapunar) 3 porodice. g. 1837.-MhnmaJo. do oko g. 15. Kristinić iz Škripa. Kovačić. magistri. j . 1625. 10. . U Splitsku su se doselili iz Kaštel-Novoga kod Trogira. 1780.zabilježen je u ispravama Juraj Mihovilović »procurator del. nicama. s napomenom: izŠkripa. koje je zbog kanđijskoga rata ili kasni­ je đobjeglo u Škrip. 1786. 1777. 1735. U dolskoj matici spominje se g. i u bolskima %. ^/Tihovilović. Mirić alias Ko' žica.

stro Sancti Joannis«. g. g.. Salamunović sive Fabjainović. 21. U sutivanskim župskim knjigama spominje se Radojković god. 1789. kapetan Radojković. g. Salamunović »amt.5 U dolskim žuipskim. jer sui mletačko plemstvo dobili kapetan Toma i »isargente maggior« Zorzi Salamunić god. više -puta Salamunoviić alias Taraportin. s napoimenom: iz Škripa. bogoštovne općine u Splitu u ispravi Grimani od 18. g.. Vučića je bilo i u Pražnicama. 1635. Viukšić.. 1632. i 1796. spornim je prvi put kao kum g.. 1787. Neke porodice Sa­ lamunić (t. g..) Salaimoini. žena i kći od »qn. g. U župskim knjigama spominje se od početka. 1710. Salamunoviić alias Jerković.. 1632.. 1776. i 1677. Baka) 6 porodica.. 1789. 1783. Jurićević alias Pulišelić. 1774. (iz Škripa) Nikola pulišelić. 1683.. Salamunić. 1811. s napomenom:. Ivan Vučić Matin i Andrija Vučić. đ. g. Vukšić alias Pulišelić u Splitskoj. 1778. Pulišelić alias Lovrićević. 1787. 1625. Salamunović sive Jerković. Vukčić. g. do g. iz Sv. . 1679. Salamunović-Jerković sive Fabjanović.. g.. u boliskima g.. koji su u Škripu pri­ mali sol g.. 1675.13 U Škripu umire g. Ovo se prezime spominje u župskim.. U arhivu jevr. i 1703. 1798.. 1667. S a l a m u n o v i ć 1 porodica. magistri Lovrićević. 1782. 1649. 1574. Lovrićević. P u r i ć 1 porodica. a u postirskima g. umire šfcripski tourat Salamoni. g... 1663. gdje je porodica zabilježena od početka prazničke matice (g. 1788.. 1677. Salamunić iz . a i pois'fcirskima g: 1698. da je iz P uč i š ć a . 1810.Humca. — Vjerojatno talijanskoga porijekla. i t. god. Pre­ zimena. Salaimunić i Salamunović nalaze se među pučanima koji su g. Puli­ m šelić se spominje u nerežiškim knjigama g. i 1799. 1778. 1663.1591. s napomenom: iz Škripa.. 1789. ime Pessa iz Terra Rubini. od g. ' 18.•bjam-ović alias Pulišelić.. 1673. U postirskoj matici g. . Pivo. U nerežiškoj matici spominje se kao kum. 1719. K r i ž a kod Trsta. g. g. 1782. g. 1781. 'g. 1787. ili g. i 1772. 1792. Među pučanima. Salamunović »dicti« Jerković.. ex Co125 . u Bobovišcima: Radišić vulgo Pesse. . šimun Vučić. 1675.) do prve polovice XVII.. 1637. spo­ minje se Mose Pessa Ebreo. g. 20. Salamoaii) izjednačuje brački knez Loredan god.. g. U župskim se knjigama. 1789. u Škripu dobivali sol4. 1574. 1694. s ostalim bračkim plemićima. fratar Pessi g. nalazi se Pulisela4.« Jerković. Lovre Pulišelić. g. Fa.. u mlinarski­ ma g. 1812. i 1802. 1670. 1625. v. 1715. a također i u veži s regruta­ cijom za bračku galiju u popisu5 od? g. 1704. g. 19. Salamunović alias Fabjanović.« Jerković alias Fabjanović. 1805. 1692. a među pučanima bračke galije g. 1776... g. 1782. 1674. P u l i š e l i ć (nadimci: Adrnac.s napomenom. i 1799... maticama od početka g. R a d o j k o v i ' ć 5 porodica. više puta dolazi (1631. 1675. 1686. IX.knjigama Vučić se spominje g. 1786. 1771. također no'biles comitis Salamoni (1673. Salamunović »vel. 1668.). 1785. 1756. 1788.iz Škripa. 1793. j . 1758. g. 1782. 1674.

1625. 1794.-1634. 1796. 1659. 1685.14 Vjerojatno su od roda Krstu^cvića iz Bobo-višća. 1773. u praz­ ničkima Salamunić g..mitiibus Salamoni«. 1637. 1781. do oko g. i 1714. 1795. Salamunić. i g. 2. često s dvostrukim prezime­ nom. menom: m Dola.. župnik u Škripu od g. Žuvić sive Martić. Gornje se prezime ne spominje u popisu među puča­ nima. Stipanović alias Mirić. 1670. U popisu »galeotti di Scrip« od g.. n-o'bil. 1788. Stipanović vulgo Skorobaić. Martić đicti Žuvić. B o ž i č e v i ć se spominje u pregledanim škripskim župskim knjigama g. 1782. g. g. Thomas conte Salamoni. sol4. i 1653. 1784. g. Bakić alias Skore od g. 1794. 1574. 1777. 1710. Salamunović. Paulo Bili ceo »curato vicaro foraneo«. a g.—1798. U suitivanskim župskim knjigama A. u pučiškima g.--zatim.. 1630. i 1799.. 1778. nai pr. do oko g. 1625. s napo-.. i 1785. 1738. Marko Stipanović i Nikola -Stipanović. 1774. saimo Salamunić. B a k i ć se spominje g. župnik Bi­ ličić iz Škripa. 23. a g. 1775. 1769. g. d. opet kao kum g.. 1788.. Biliceo. U župskim knjigamia spominje'se prvi put kao kum g. 1663... ' 2 2 . iz D r a č e v i c e . Božičević al'as Falarzović. A n t i č e v i ć spominje se prvi put god. Stipičević alias Skorobaić. 1770. 1738. Biličić. 1824. a u pučiškima pop Biličić g. bračkoga plemstva od g. S t i p a n o v i ć (nadimak: Grgucričovi) 4 poirodice. a.su-. 1649. Salamoni. 1625. 1635. 5 . 1760. 1635. Božičević alias IVEaidretić. nalazi se Luka Skorić. u dolskima g. g. 1657. g. i 1780. Ž u v i ć 3 porodice. zatim kao kum g. Martić alias Žuvić. Jakšić alias Salamunić. 1796. pak do_ g. u bolskima god. g. Prezime se nalazi u popi. kao kum s napomenom: iz D o 1 a. 1653. 1662. 1788. u nerežiškima g. a g. dcčim u vezi s regrutacijom za bračku galiju zabilježe! su g. g. do g. Bilo je A. uvijek s napomenom: iz Škripa. U župskim knjigama od početka (g. Antiče'vić. u milnar'skima g. g. — Vjerojatno porijeklom iz Š i b e n i k a. 1647. 1804. 1803. 1672. koji su primali g. 1795. samo Žuvić. g.. Godine 1656. Salaimunović. 1636. Mate Skorić i Petar Bahić. g.). u Škripu cio pred desetak godina. 1771.5 3. i to svaki put s napomenom: iz Škripa. Skorić alias Bakić g. Iseljene ili izaimrle porodice 1. Martić detto Žuvić. U •pos'itirski'm župnim knjigama spominje se g. 1709.. dolazi g. Samo Falarzović više puta od 126 . u nerežiškima g. U supetarskim župskim knjigama dolazi g.. 1651. g. 1786. i 1798. (dakle gotovo ođ početka matice). B i 1 i č i ć se spominje g. 1747. g. 4.. i 1797. 1683. 1793. 1795. osim toga u maticama dolaze: g... i 1777. co'mitis Salamonis. 1818. i t. vjenčava se u Škri­ pu iedan Žuvić iz Dračevice. 1621. a g.. 1651.. Skorić g.

U positirskoj matici spominje se g. do oko g. 127 . u dolskima Coviiglianeo g. Koviljanić. K o v l j a n i c spominje se u župskim knjigama od početka (g. do oko g. 1634.'1793. kapitan Kovljanic od g. i 1637.5 Kaio kapelan se spominje g. g1.. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. 1707. (Vidi Cerineo u Splitskoj!) Među pučanima »galeotti di Scrip« g. C e r i n i ć se spominje u župskim knjigama g. Ovo se prezime nalazi u Škripu među pučanima. Među pučanima bračke galije iz Škripa nalazio se u po­ pisu d d g. 1738. 1634.6 C e r i n e o spominje se od početka matice g. a među »nob ili sottoposti. 1650.overo Fantasia spominje se u maticama g. do g. 1656. Porodica ovog prezimena živi u Splitskoj. 1625. Župnik Nikola Cerineo bio je povaljski opat g. 1741. U Po&tirima se u župskim knjigama spominje g. g.) do oko g.. C a l i a n e o . alia Galea« Vicko* Cerinić. Calcaneus. kao Cerineo (»Cerineum«).. 1685. nalazi se Ivan Ceri­ nić5. pop Kovljanic oko o. Covglianei. 1816...g. 1671.se. 1674. Godine 1579.4 Čini . i 1649. do g. Fantasia g. 1692. koji. U popisu bračkoga plemstva g. 1640. Zuan Cerinich g. do smrti g. Ivan Gargić. kao.5 D r a g n i ć spominje se u župskim knjigama od početka (g. Koviljanić i g. 1599. 1489.17 Među pučanima bračke galije iz Škripa je zabi­ lježen Gregorij Kovljanic. Petanović. Calcanei. 1642. Nikola Kovilijanić u Škrlipu. 1625. Dragnić alias Darpić iz Škripa.buis Brachiae« je Niccolo Covglianich. — Vjerojatno porijeklom iz okolice Š i b e n i k a . Caglani g. Na kuli Ce­ rineo u Škripu nalazi se natpis pod imenom Cerinić god.' Dragnić sive Bračvić. a g. 1632. 1702. i Coviglianeus g. 1684.. 1631.) do g. zabilježen je u Škripu parok dominikanac Pavao Božičić. Calcanei s napomenom: iz Škripa. 1786. C a l c a n e o spominje se u župskim. do­ lazi prezime Covglianei14. spominje se kao kum magistri Galoamei. 1637. i 1675. 1570. 1660. 1679. u postirskima g. da su se preselili u Nerež:išća ili Donji Humac. U Škripu se jedan lokalitet naziva Gumno Petanovića Hi Gumno Kalkanea. 1661. 1629. »sinđJ. 1574. g.5 U đclskoj matici spominje se g. do g.15 Primljen je o bračko plemičko vijeće Michiel fiol del qu. 1631. Ovo je prezime zabilježeno' g. 1634. 1628. 1667.. 1641. uvijek s napo­ menom: iz Škripa. 1657. 1688.. knjigama od početka (g. 1632. Covlianeo dolazi nekoliko puta od g.su primali sol g.. g. Božičević se spominje u Splitskoj g. 1786. 1639. 1792. i 1824. 1579.1G G r g i ć se spominje u župskim knjigama od g. Nadgrobni natpis u Škripu iz g.—1625.6 U pučiškim župskim knjigama spominje se g.. 1632. 1616. 1632. 1625.

1709.:rskim.pučiškim župskim knjigama spominje se V. 1692.. Prezime Marinčević nalazi se u popisu »galeotti di Neresi« od g. 1685. Sumjić. 27. do oko g. Ovo se prezime nalazi među pučanima. 1632. do oko g. g. L u k a č i ć spominje se u prazničkim župskim knjigama oko g.đo oko g. 5 Mladineo (ibid. 1793. g. 18. 23. K v a r a n t u č i ć se u župskim knjigama spominje od po­ četka (g/ 1628. 1625. 1786. 1676. koji su primali sol u Škripu g. str.) do oko' g.12. M r a t i n č d i ć se spominje u župskim knjigama-od početka (g. 1683. ibid. a Neretljani 841 g. 1682. list 14—16. Ovo se prezime nalazi među pučanima.). 36. 1625. pjesnik Ivan Ivanisevic poslao je splitskom nadbiskupu Leonađu Condulmeru petnaest komada starog novca iz škripa i pismo (v. do g. Š u m n i ć spominje se u matici od početka (g. 1405. 1 Popis kod I.. do g.. 6 Croatia sacra. a.. Kao Marinčevič-Tusa zabilježeno je prezime od po­ četka bolske matice g. 1691.. 14.5 16. 17.4.. M a r i č e v i ć se spominje (u župskima knjigama od g. str. 1621. ibid.. iz Škripa g.% Ciccarelli. 1625. 1630. Matieević od g. 1791.4. 1797. i među pučanima bračke galije g.. 21. Ciccarelli. 1631. "20. Oko g. 1697. brački grad škrip porušili su Goti 537—548. 1625. ibid. i među pučanima bračke galije (»galeotti di Scrip«) g. str. 1712.. u nerežiškim župskim knjigama do oko g. g.) do oko g.) do oko g. iz Škripa g. 1681. . 1811. 1655. koji su primali sol g. 101—102). 1642'.) . 91—94. 1823.18 15.. Ovo prezime kao Maričević alias Sitipinović spominje se od po­ četka g.) do oko god. Babica (ibiđ. 1 128 . . Prema Ciccarelliju. 1574. 19. ibid. do . n č i ć se spominje u župskim knjigama od g. Mativčević od g. Sumić.) ibid. 1631. Kao Marinčević od početka iboboviške matice g. 3 A. str. oko g. 74—75. Dva se Sumnića nalaze među pučanima bračke galije g. Sblpčinić alias Mativčević g. 49. 2 A. 1693. str. 1631. 43. 1631.5 U. 1811. u post. M a t i j č e v i ć se spominje u maticama od god. 13. 1634.5 LITERATURA I BILJEŠKE: a) Ciccarelli (fragmenti Domnusa de Cranchisa ili Hrankovića iz g. »Braciae insulae descriptio«. 1690. b) Godine 1660.. V i d o š e v i ć se u župskim knjigama spominje od početka (g. 19. iz Bosne. V e l a n o v i ć se spominje u župskim knjigama od početka (g. V e 1 a. Sumljić. nestaje ovog prezimena u škripskim župskim knjigama. 1574. 20.). 1604.. ali. s napomenom: Lukačić de Drinoval iz Škripa. pre­ r ma predaji. Ciccarelli. 1657. župskim knjigama zabilježen je V. str.

ibid. 1758. 340. list 12—14.. Šetelie. 1757..: Mišić.). s napomenom: iz Milne. Majić. (Linčir se spominje u Splitskoj S škripu više puta od g. is Mladineo (ibid. str.. 1747.. ibid. Domjanović. i* Ciccarelli. str. Babica. Piroman malgistri iz Hvara. U škripu su zabilježeni g.. 189. ibid. Spominje se u Splitskoj g. 1630. 2 Spl&fcskarska porodična prezimena prvi put sposmemitia sa prvih 20 gocflima matice krštemih. pop Uinčir iz Splitske zabilježen je u škripskim žup~ 35borni-k za narodni život i običaje 9 129 . 373. str. ibid. dušobrižnik je bio pop Mate Cerinić za pet kuća malog splitskarskog naselja. 1768. : 1779.. : 1780.Darpić. 162. " pop Liinčir. ibid. * • i° Mladineo. ovi novi sta­ novnici: braća NikoMć i Mihovil Linčirević. 1760. Vulić.. iz Milne ženi se g.. ibid. SPLITSKA Naselje je nastalo kao pristanište Škripa u uvali. 9 Ciccarelli. : 1782. ibid. 352. str. list 19.1 God. 8 Ciccarelli.. : 1785. i prema knjizi umrlih od g. is Ciccarelli. 171-—173. "is Ciccarelli. 15&—160. : 1781.: Iiničir.: Lineircinić. Čepamić. Iz škrip'ske jknjigo mrtvih: spltekaj-ska prezimena prvih (napose označenih) 20 godina 1750. 12 Popis kod I.7 Prema matici krštenih od g. :i po drugim podacima. 1788. . 255—256.. str.. 1579. B a b a r o v i ć (nadimak: Iinčir) 6 porodica. Vulić. ibid. u Škripu 1776.i-bid. : 1784. i? Ciccarelli. iz koje se izvažao u doba Dioklee&jana brački kamen za 'gradnju njegove spliitske palače. ibid. Ba­ barović iz Milne ženi se u Splitskoj g. n Ciccarelli. 1628. is Mladineo. str. 20. str.. str. 1777. : Božičević alias Falarzovtić. idrugi B.. iz M i l n e . Saiđanje porodice 1.

Slovenac. 1747.). kumovali »nobil. Abas« Cerineo i nobil. 1747. 1931. iz S v i n j i š ć a . god. Linčir. u supetarskoj kao kum Cirini g. Linčlrnić. koji se spominje u Škripu i Splitskoj oko g. 1794. i 1770. g. 1761. U bračko plemićko vijeće primljen je Mićel Cerinić. 1894.e Brehanović iz. Stara škripska i splitskarska porodica. od roda Salamunovića. Prema tradiciji porijeklom iz Engleske kao Voselei. ka­ menar. 1824. Ž i d o v pokršten g.4 11. 1881. D u j m o v i ć 1 porodica. Antičević. oženio se u Splitskoj g. U Splitskoj se spominje g. Kao Cerineo i kao Cerinić spominju se od početka u škripskim župskim knjigama. F a b j a n o v i ć 3 porodice. 3. U škripskoj župskoj crkvi oženio. Drpići ili Darpići su po porijeklu novo stanovništvo. a g. U nereziškoj matici spo­ minje se pop Linčirević god. B a l d a s a r 1 porodica. 1821. škripskoga novog stanovništva: Linčirević. Brahanović alias Striraiba. 1810. Spomiinje se god. 2.2 8. oženio se oi Splitskoj god. iz L o ž f i š ć a . u Splitskoj je pop Mate Cerinić.skim knjigama g. 1775. Pri pokršten ju g. 1570. 1781. U škripskoj matici spominje se g. 1784. iz S l i v n a (Šempolaj). g. 1579. C e r i n i 1 porodica. a drugi Drpić iz Pučišća ženi se u Splitskoj g. oženilo Šatelićevom u Splitskoj g. Jedan se D. U popisu od god. C e r i n e o 2 porodice. 1784. s napomenom: iz Splitske^ 9. . 7.3 Na kaštelu Cerineo u škripu uklesan je natpis s prezimenom Cerinić g. 13. Oženio se kćerkom magistra Piromana iz Hvara. fiol del qn. liz š k r i p a . Berhanović dicto Betet. prema po­ pisu od g. u škripskoj matici zabilježen j. oženio se u Splitskoj god*. u škripskoj župskoj crkvi. Salamunović alias1 Fabjanović. 1781. 1899. Čeparnić alias Petričin. Splitske. Zuan« god. B a š k o v i ć 4 porodice. oženio se u Splitskoj g. iz M u r v i c e . J u r a ' s 1 porodica. . B a 1 i ć 1 porodica. 10. 5. 12. 1784. se Čeprnić god. iz V e l o g B r d a kod Makarske. U knjizi mrtvih zabilježen je g. D r p i ć 5 porodica. 1711. 1784. 1757. 6. iz filkripa. 14. iz G r a b o v c a . Porijeklom iz gornjega Brača. Č e p r n i ć 2 porodice. 1776. 4. God.. 1489.. Cerini. D u n d i ć 1 porodica. oženio se u Splitskoj g. 1802. B e r k i č 1 porodica. B r h a n o v i ć 2 porodice. iz S p l i t a (Lučac). 1750. 1786.

i 1794. čudić alias Metličić. 1734. iz š k r i p a . U škripskim župskim knjigama spominje se M. u postirskima g. 1698. 1415.. K o r a l j 2 porodice. 23. kame­ nar.. 1635.. 1790.).. knjigama dolazi ovo prezime gotovo od početka matice kao Seteljić (g. Š i r k o v i ć 2 porodice. g. 1798 i 1802. s na­ pomenom. V u 1 i ć 2 porodice. g. Co: Filipović-Mišetić. u prazničkima g. vjenčan g. 19) spominje se od g. U Splitskoj se spominju g. u bol­ skima g. 1914.. s napomenom: iz Splitske. iz Š i b e n i k a . liiz š k r i p a . 1784. Maić u Škripu: god. pop Mišetić. a poslije g. Pučiški ištambuci također so porijeklom iz S e l a c a . iz Š k r i p a . 1. »iz Splitske« od g. 1804. a neki iz Pučišća. U škripskim župskim . i 1772. bez oznake porijekla. R a d e t i ć 1 porodica.). M i š e t i ć 6 porodica. u Škripu se spominje od početka matice (g. Jedan je Mišetić zapisan god. da su neki iz Selaca. g. S t i p a n o v i ć 1 porodica. uvijek s napo" imenom: iz Splitske. I. 1805.. 1716.: Ser Joanne Ser Petri Missetich kao sudac. među pučanimia »galeotti di Scrip«. 1648. 1788. 16. 1783. a sadanje prezime dobili po na­ dimku Metlica). 24. s napomenom iz Splitske zabilježen je 131 .. 1770. M e t l i č i ć 6 porodica. Misetić-Filipović. 20. M. Slovenac.. v. čini se. g. 1630. FilipovićMišetić.. Maić alias Mišetić g. 17. Š t a m b u k 3 porodice. 1625. u đolskima često od g. 1645. 1691. U povaljskim župskim knji­ gama g. u Splitskoj. 1791. zabilježeno je ovo prezime u maticama u Škripu i Splitskoi kao: Mišet'ć sive Maić g.—1420. u sutivanskima M. Stari brački Mišetiići i novi poljički očito misu isti. 1654.. 1808. 1707^. 1811. U Sutivanu se spominje kum Metličić god. g. U Reformacijama (L : b. oženio se u Splitskoj g. U škripskim župskim knjigama spominje se Vulić od god. oko g.15. 19. 1802. 1784.. u Nerežišćizna je natpop Ivan Metličić.. 1794. nobll. 1879. 1744. •21. 1663. Š e t e 1 i ć 4 porodice.791. iz S l i v n a (Šempolaj). a u škripskima g. M a r t i ć 1 porodica. cap. 1786. g. 1774. g. 1768. god. 1771. Doselili se iz Kaštel-Novoga kod Trogira. 1848. (Prije se nazivali Pavlić. 1778. vjenčan mistro Rađetfć g.. iz • š k r i p a. 18. Šetelić. starinom iz P o l j ic a.. nobil. Filipovićevu. i dalje. alias Čardić. kao Maić u dolskim žup­ skim knjigama g. Setević. krajem XVIII. Porijeklom iz Poljica. Filipović alias Maić seu Mišetić. Mišetić ženi mobil. 22. a u Splitskoj g. 1762. Mišetić se prvi put spominje s napomenom »iz Splitske« g. 1787. g.

Bullettino. Utini. 1673.. 1900. 1755. 1776. ibid. s napomenom: iz T u č e p a. 1799. Bulić: »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguarđanti il Palazzo di Diokleziano«. U Splitskoj se spominje g. Božičević alias Falarzović. 1813. u Škripu je iob župnik Pavao Bošičić. Doselili se iz Škripa.gamia g. 1757. 5. 1772. 1 132 . 5 Statuta municipalia ac reformationes magnif. 72. U bolskim župskim knjigama zabilježen je Vulić g. —• F. D a m j a n o v i ć u supetarskoj matici g. U Rasohaima je u hridi uklesan relijef poluboga Hetralkla. i 1861. D r a-g i č e v i ć oko g. 1788. 162... a u Plati je žrtvenik iz III. 92.. u sutivanskim knji. ibid. 1712. Communitatis Brachiae. svaki put s napomenom: iz Splitske. M i h o v i l o v i ć zabilježen je u dolskoj matici g. 4. u pastirskima g. 4 Popis kod I. 6. g. br. Prema dračevičkoj tradiciji. 1736.. 1768.. 2 Croatia sacra. u milnarskima g. — Dioklecijanovi siu kamenolomi u predjelima Stražišča. P u l i š e l i ć zabilježen g. svaki put s napomenom: iz Splitske (ponekada. v. kao Sox .. 1860. pop Damjanovi'ć. gdje ima splitiskarskih Vulića (Bulića).vlčić alias Vulić. Vučić alias Pulišelić. 1752. 9 za Pučišća). — Ljubo Karaman: »Arheologija osobitim obzirom na solinske ruševine i Dioklecijanovu palatu u Splitu«. izd. i u postirskoj g. uvijek s napomenom: iz Splitske. Rasohe i Plate. 1780. 3. str. u prazničkima g. Falardović. dolazi kao Wtoch. 3 Ciccarelli.. U "Splitskoj se spominje g. s napomenom: iz P u č i š ć a . str.. 1822. ibid. a kao Dujmović g. (i bilješka br. Dalmacija u izdanju sekcije inž. s na­ pomenom : iz S p l i t s k e . 1820.. s napomenosm: iz S p l i t s k e . 1809. a g..prvi put g. 1735. 1841. Matice Hr­ vatske. 2. 165. kao Falargović-Božičević g.. 90. 20. u škripskima od g. str. God. Babica. bili bi porijeklom iz Z a k u č c ia. u dolskoj matidii.. iste godine u škripskoj kao Pulišelić alias Dujmović iz Splitske.. 18. 1789. J u r j e v i ć (ili Juoračević) zabilježen je u sutivanskoj matici g. u počast Heraklu od nadzornika Valeriusa. 1933. 7. u nerežiškima g. 1777.. Zagreb. 6 Podatke sam crpao uglavnom iz drugih bračkih župskih knjiga. u dolskim žup­ skim knjigama g. 1690. LITERATURA I BILJEŠKE: Bulić—Kararaan: »Palača cara Dioklecijana u Splitu«. kao Domjanović). 1770. B o ž i c e v i c sui škripskim župskim knjigama apomiimje se god. 1—2. 1776. str. D o g a n č i ć oko g.. str. str. Split. 1824.. i arhitekta. 1785.. 1679. u dolskima često od g. Izumrle porodice6 1.

1625. na kojoj su se sačuvale puškarnice. Galeotti idi!/ Dol e Postire 1 Ivan Vladičić. Balatura. njegov sin Nikola. Ivani­ sevic . Gaspari. Mičetie alias Boceokiović. Zaziubići.: Spuđičevil'ć.: Cerimei. Alviza Gospodnetića. Arbisani. Dulibattć iz Vrboske. Thomiaseo. kao na pr. Najstariji je dio kao lučna apsida. Ivan Smojčević. 1586. Popis (pučana) u veza js regrutacijom . Mate Ljdbeitić pok. Hovarčlć iz Radofoilja.: Jelinei.) 1584. Juraj Galušić. pop Mičelović. Radovan Arbunić.: Borić.tvornice za konzerviranje ribe. Dominik Linardović.: Gardatović iz Poljica. Porodična preaimeircia ispranieimta prvi' put za prvih 20 goidana župskih knjiga . Arnerić. Hairambašić iz Omiša.(1584.: Petricius. Župna crkva građena je u tri maha. Philippis iz Omiša. subdjakon Thoimaseo. Čičićevi Dvori. Silšić iz Duća. KUnsić. Arbizario. Mate Grego. Sudijjć. Mišetić.: Udinesi iz Omiša. Nikola Matković.: Lazari iz Venecije. Brubrigović. Poput ostalih bračkih naselja.za bračku galiju g.: Lasaneo. Vraniiican. gastaldo Pro RogO'znica Dukin. Gospodnetić. Slovinić. 1592.: magistri Mantilei. klerik Mičelović.: Bila Ploča. Frano Bilanić. Klimsić.njegov brat Alvize. ' U Postiriima su . Dragičević iz Omiša. Petričić iz Rcgoznice. Matulić. Mate Sikalihović. Jurjević.—1604. Ivan Gospodhetić Markov. Mičelović »ad) pireceps Vicar&j Brachiae«. pop Gutunić. Znači. magistri Murarij iz Klisa. konkuibina Repanović. Marko Krstulovilć. 1590. 1596. 1589. Dubičević iz Vrbanja.: Kristolović. LozM. Piškera. 1594. Jelinić. pop Pavišić iz Omiša. 1593. da je nekadanja arkva služila i kao kula. De Dominis. Prodli. i pojedini dijelovi u Poštarima imaju svoje posebne nadive. Radičević. 1585. Stanišić. Vrilo i Porat.POSTTRA Lijepo priimiorisko naselje. Kristulović. Marko pok. Jakov Mandalinić. Svirčić. Ivan Sesnjić pok.: Benkovie. Jeirolim dalli CastelM. 1587. 1595. Zastivanje. odinosno* utvrda. Podježice. Marka. Radojfcović iz Pučišća. Rat. 1588.: Jurišević. 1598. Glavica. Pjaca. Mate. Novaković. 133 . pop Philippis. Šimun Sišić. 1591. Petričić.

1675. A r n e r i ć 1 porodica. ArnerićHranoelli. jednako je zabilježno g. početka (g. . 1601. 1700. Radi pomaganja Klišana u barbi protiv Turaka bio je 3. Vistević. . s napomenom: . 8. Spominje se u župskim knjigama ođ <g. U župskim knjigama ođ g. iz D o l a. 6. 1740. oženio se g. 1807. 1773.. 1772. Serbić. Radičić iz Jelse. 1722. U dolskoj matici (kum) g.»iz S p l i t a « pod imenom Bizzaza. i 1762. Majdenović iz Duća. 1692. Murariji (iz Omiša. Arnerić. 7. 1586. 1657. Porodica ima talijansko državljanstvo. g. i 1809. spominje se Arnarić. do g.: Petanović. 1790. U župskoj je crkvi grob »generala« America. B i ž a c a 10 porodica. iz M i r a c a . spominje se više puta capitanei Petri Arnirić. porijeklom iz D o l a . g„ 1800.. 1741.." 3. ucijenjen od Venecije sa 200 dukata Dimitar Arnerić.. tenente Arnerić s napomenom: • (iz Postira. g. 2. B r t i č e v i ć 3 porodice.. kao Bazzaca g.1599. doselio se kao postolar. Od g.: 1602.. Vranić.. do oko g. 1776. A n t u n o v i ć 5 porodica. 1747. 1691. porijeklom iz Škripa.. iz B r a z z a n a kod Gorice. Italija). Krilović. (ženska) Antunović vulgo Jurašin. Jurinović iz Duća. vjerojatno starinom iz Bobovišća. s napomenom: iz Kaštel-Lukšiića. 1784. B e r n a r d i s 2 porodice. 1713. s napomenom: iz Dola. 1723. g. te kadgod kao Arnerić. doselio se kao 'drvodjelac i oženio se g. 1878. kao Bisazza češće od g. B a l i o t t o 1 porodica. 1818. nobil. 5.: 1604. nobil. kao 134 . A n t i č e v i ć 1 porodica. porijeklom iz I t a l i j e . i 1769. 1818. 2 4. veljače 1583. 1699. kao Bizzaoe g. 1857. dolazi A. i 1799. Spominje se u župskim knjigama češće kao kum od g. oženio se g. B i o č i n a 7 porodica. porijeklom iz Miilne.: 1600. iz M o n t a g n a n a (padova. U popisu bračkoga plemstva od g.. g. Posljednja ženska Margarita i ostali se iselili u Split i Trogir. 9. Radostin Jurišević. Sađianje porodice 1. Porijeklom iz P o l j i c a .). 1765. pokopana je u Pastirima picckara A. Spominje se u župskim knjigama g. Kokrić.. g. U župskim knjigama od. Dvije porodice Antunovića preselile su se na Bol. B a b a r o v i ć 2 porodice. s napo­ menom »nastanjena u Škripu«. iz S p l i t s k e . i 1711. prema tradiciji. iz Bola. 1822. 1745. (Antonović).

U mat'ci je zabilježen g . U matici se spominje prvi put kao kum iz Omiša g. C v i t a n l i ć . 10. 1657. g. i 1764. nauta Bisazza s napomenom: iz Postira. magistara Bisazza g. 1833. oženio se g. 1845. Vragadinac) 7 porodica iz P o d a c a. porijeklom iz P o 1 j i c a.2 135 . U župskim knjigama od g. 1745. udaje se jedna D. g. g. 1802.. porijeklom iz D o 1 a. i 1810. nalazi se prezime Glavinić. dolazi kao Cvitanović alia© Pećarević. 1802. nobilis Gla­ vinić alias Rašić. 1831. 1598. i dalje ali bez oznake porijekla. g. . 1702. G i r o t t o 2 porodice. magistri Biazza g. God. U župskim knjigama od g. g. 1804. 1847. iz R o g o z n i c e (omiške). Rašić alias Glavinić. 1742. isto siui što i Gospadnetić. 1781. Dolski D. B u č i ć 1 porodica. Prezime se spominje u postirskim župskim knjigama od početka (de Dominis g. Krajem XIX. i 1698. D u h o v i ć 2 porodice. oženjen g. G l a v i n i ć 5 porodica. U đols'koj matici (kum) g. magistri F.(nadimci: Pećar. v.. Hi početkom XVII. 19. 13. iz . oženjen g. iz Nerežišća). 12. Postoji mišljenje. bez oznake porijekla. iz P u č i š ć a . lali i kao Galatović.1780. 1741. Gospodnetić sive Dominis. 1594. g. 1808. 1708. prema predajo. i 1800. i 1789. . D o m i n i s (nadimak: Fisković) 4 porodice (od toga 1 p. se 'g'. oženio . Cvitanović dicti Pećarević. 1873. 1744. 1888. oženjen g. iz G o r n j e g a H u m e a. da su se neki Dominisi doselili iz Raba krajem XVI. 20.. samo Pećarević. frz S t a r i g r a d a .Dola. i 1709. 21.. Cvitanić alias Pećar. B u l j e v i d 2 porodice. 1785. 1617... 1797. 1776. 17. (g. F r > n c e s c h i 2 porodice. g. 1742. 1783. C e r i n e o 1 porodica. 1670.Bizzazza g. 11. D u n d i ć 1 porodica. 1727. U matici g. kao Bizazza g. iz Nerežišća). kao kum). 1903. Cvitanović alias Pećar. G a l e t o v i ć 1 porodica. iz makarskoga G r a c a ."l696. i 1722. ka­ snije se u župskim knjigama ponovno spominje g. iz O m i š a. 14. Cvitanić vulgo Pećar. zabilježena je neka Duhačić (!) alias Huore iz Brusja (Hvar). G. g. iz Donjega Himca. iz S p l i t s k e . '16. g. 1844. oženio se g. > 18. iz R o v i g a (Mleci). 1812. 15. a U matici od g. 1804.. 1721. U popisu bračkoga plemstva od g. Glavinić s napomenom »divitate Paguntij«. g. 22. optirala za Italiju). g> 1724. C e p r n i ć (Čeprnić) 5 porodica. oko g. (U župskim se knjigama govori o vjenčanju dvaju C. D r a g i č e v i ć 3 porodice. v. vijeka zabilježen je više puta.

U postirskoj matici od g. nema ovog®. U postirskoj matici od g. K a l a š i ć 3 porodice. iz J e s e n i c a . Niccolo Hra­ noevich. 1699. 1852. i 1773. i 1797. nobil. v. 1674.2 26. 30. J e l a v i c 3 porodice. ali već g. iz S l i m e n a kod Zadvarja. 1689. U postirskoj maticft od g. U ipostirskoj matici od' g. 27.4 U pova'ljskoj se mastici spominje g. kao Katunarić sive Činčević g.2 24. prigodom udaje... (U nekim ispravama spoaninjie se Kalajczić iz Poljica i sa Šolte). iz Nerežišća zabilje­ žene su u Postirima g.. Prezime se nalazi i u popisu pučana bračke galije g. kao Katunarić sive Činičević. kao Katunarić diicti Činčevićg. Zorzi Hranoevich qu. 1766. plemićka porodica.3 25. H r i a n u e l l i 3 porodice.. Hrepić iz Dola g.. 1637.. 1823. iz M u c a . iz N e r e ž i š ć a . i dalje. doselio se oko g. ' U popisu bračkoga plemstva g... 1747. K T a r i ć 3 porodice. U dolskoj matici zabilježen (kum) g. i Hranuelli. u XVIII. 1635. 136 .1 i u popisu bračkoga plemstva od g.. 1657. se početkom XIX. J a n j i š 1 porodica.. 31. samo Činčević često od g. kasnije kao Hrainuellus.zatim g. 1754. Katunarić »đicti« Čin­ čević s napomenom: iz Postira. zabilježena je jedan put ženska HrepićHranoelli. nobil. Hranoeffi. i 1752. 1671. vijeka. K a i t u n a i r i ć 1 porodica. Hranuelie i Hranoelli. 1769. oko g. 1808. 1753. jer g. 32. Porijeklom iz Imotskoga. U matici od početka. 1650. kao Crepich. 29. 1813. 1750. J e l i n č i ć 26 porodica. 28. J u r i š i ć 1 porodica. 1763. doselio. 1657. jedna ženidba J. G©• s p o d n e t i ć 5 porodica. porijeklom iz D o l a . 1816.. (porijeklom iz D o 1 a. ali se možda FranuMć i Stranulić odnosi na njih. s napomenom: iz P o s t i r a. i 1782. 1625. L Gaicomo. dolazi kao Hranoelli. i 1816. a . plemićka porodica. 1771. 1775.. g. 1732. 1670. 1877. i to kao Hranoević do oko g. samo Katunarić g. ženske J. 1696. 1800. Prezime Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. iz Nerežišća g. Zuanne i Zuanne Hranoevich qu. H r e p i ć 1 porodica. oženio se g. a drugi put Hrepiitć-Gospodnetić iz Dola. porijeklom iz D o l a . nala­ zimo u bračkome plemićkom vijeću: Zorzi qu. 1657. rjeđe Hranulić.23. prezimena.

1756. zabilježen je kao Kuščić alias . 1715. koji je pokopan. g. 1639. iz C e r e a 1 a (Siei.'(1658.. < Od početka matice (g. 1884. g. . 1629. L o l i ć 2 porodice. 1743. Lasanei.lija-Italija). 1809. (kum) ^M. docim g. g. U prazničkoj je matici zabilježen g. L a s a n e o 3 porodice. iz O k r u g a kod Trogira (Čiovo). 1629. Porijeklom iz Z a g o r j a . 36. g. nauta Lazaneo alias Makarunić. 1878.33.. 1 porodica. Lasaneo alias Fioirić. g.. pop L. 1924. Pori­ jeklom od t. s napomenioim: iz Postira. 34.) »ouratus« L. n o v i ć 3 porodice. oženjen g. 1759. bilježen kao Lasaneus. K u š ć i č 2 porodice. iz P u č i š ć a . Imali isu/ pastirski stan kod uvale Konopijikove. Prvi kaštil u Postirima sagradio je Lazanić.). g. udala se jedna ženska Mairasović u Postirima^ iz poljičkog D o l c a . 1780. 37. j . 39. Kao »defensor com. Doselio se Toma iz M i r a c a i vjenčao se g. 40. 43. 162'4. oženio se o.. 1826. »curatus« IM Dolu. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. s napo­ menom: iz Postira^ 137 . 1887. s napo­ menom: iz IPražnica. g. 1820. do smrti (g. U popisu bračkoga plemstva 2 nalazi se prezime: Lasanei alias Lasanić (g. djelovao' je kipar Lasaneo1 Nikola. M a r 6 v i c (nadimak: Mulendb) 2 porodice. kao Cuschieh o Michacich. 1744. M a r i n k o v i ć 1 porodica.. 1725. Colomba) 1 porodioa. doseljenik je postolar. s napomenom: iz B l a t a na Korčuli. 35. 1786. K o š t a n c o (t. nauta L. 1598. 42.) i Lasaneo Alvivae (g. Curzola«. j . 1618. 1715. još je na životu udovica rođ.. u Rimu. (kao kum) Kuščić s napomenom: iz Postira. 1909. God.). God. iz C h i o g g i e (Ita. oženio se g. M a r a s o v i ć. g.. iz B o l a . parok L. 1637.. U postirskoj matici od g. K o l o m b a (t. Lisaineus i Lasaneo. Doselio se Pavao oko g.K l i c i . U sutivainskoj je mati cl j zabilježen (kum) g. s napo­ menom: iz Nerežišća.) nekoliko puta »abtoas« (i ka­ nonik) Valerius Lasaneo'. novoga stanovništva.Bailo. v. g. L u k š i ć 1 porodica. U postirskim župskim 'knjigama spominje se od g. 41.) 6 U XVI. 1657. 1587. 1643. patrone L. 1657. »casali Blatta Dioces. i 1820...2 U prazničkoj matici g. K r a l j e v i ć 1 porodica. zv. 1789. 38.. jednako i g. 1766. 1796. Costanzo) 1 porodica. Brachiae« spominju se Jerolim Lasaneo 5 (g. lija). Biočina. iklerik L.

i dalje do oko g. 1775. Nacari) 1 porodica. 1819.44. 1746. više puta Matulić dicti (ili vulgo) Bandić. 1586:). 1775.. 47. Matulić vulgo Popić. samo Perkačić više puta u drugoj polovici XVII. s napomenom: iz K o r u n c a kod Trogira. M a r t i n i ć (nadimak: Fortunić) 3 porodice.. 1813. pop ekonom Peruzović. 1657. M. (kao. 1750. g. 1769. Halaburić mora da je bila zasebna porodica. U dolskoj matici g. Jedan P. g. Musa) 12 porodica. Marković vulgo Skargulo. nekoliko puta Matulić dictus Alaburić (ili Halaburić). 184S. 53. M i k a č i ć 1 porodica.. kum) Halaburić. U župskim knjigama od g. 48.2 U župskim knj'garna od početka (g. 51. ali porijeklom iz Bola. Matulić dicti Pope. g. iz J e 1 s e. iz Milne ženio se u Portirima g. s napomenom: iz Rogoznice. 1776. iz C h i o g g i a (Italija). i 1754. 45.. (vjenčanje). 49. a kasnije nekoliko puta kao pop. 1774.. iz Pražniea (ženiidba). 1720. U Pučišćima su 3 obitelji Hala&urić. 174. Perkačić dicti Bandić g. v. od g. g. u početku kao kapelan.. 1759. 1696. 1739. g. 1615. iz Nerežišća (ženidba). 1656. 1795. Porijeklom od »novoga« stanovništva. više puta kao Nikolić sive Halaburić li Halaburić sive Nikolić. g. 1764. cd g. M i h a i ć 1 porodica.. i 1775. do g. g. samo Nikolić od g. g. 1889. P e r u z o v i ć 1 porodica. (vjenčanje). oko g. s napomenom: iz P r a ž n i i e a . s napomenom: iz Postira. 1670.3 i 1749. 138 . omiške Rogoznice. Porijeklom iz D o l a . porijeklom iz . u župskim knji­ gama bilježena je od g. doselio) se oko g1. M a . 1772. g. i 1817. U postirskoj matici kao Čulinović g. prema tradidiji. iz V r b a n j a . 50. j . iz P u č i š ć a oko g. Martinić alias Parj'ević iz Pučišća (ženidba). doselio se oko g. 1681. M a r k o v i c * 5 porodica. i to. 1682. 1831. iz Rosne. samo Bandić g. g. 52. 1774. (vjenčanje). 1849. 1815. često Matulić alias (ili dicti) Perkačić. 46. s istom napomenom g. 1761. P a v i č i ć 1 porodica. r u š i ć (nadimak: Savojardo) 2 porodice. Gluho. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1740. Marković sive Čulinović iz Pražniea. N a k a r i (t. od g. U župskim knj'gama zabilježeni su: M. N e j a s m i ć 1 porodica.. 1846. doselilo se oko g. iz K a t u n a . Kao kovač doselio se oko g. doselio se oko g. od g. M a t u l i ć (nadimci: pPapić. Marković dicti Čulinović. iz M i I n e . iz P u č i š ć a . 1783.

R a v 1 i ć 1 porodica. X. P r o d a n 1 porodica. 1734. 1819.Sala­ munović g. 59. 1747. doselk> se oko g. doselio se oko g. patroni Petričić.n i e a . S a l a m u n o v i ć 1 porodica. iz J e s e . P e t r i č i ć 2 porodice. • i U župskim knjigama g. Petricei.. 1645. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva. g. zabilježeni su Stefan. g. iz K o t o r a . • _ ' U župskim knjigama od g. 1595. 1584. Zagreb". (vjenčanje).) od g. iz Z a g v o z d a . 1747. U positirskim župskim knjigama od g. P e t r i ć 1 porodica. (vjenčanje) s napo­ menom. i dalje kao Ravljić. 1750.54. magistri Jerković sive . 1840. 1657. j P e t k o v i ć 1 porodica. doselio se iz D o l a oko g.' g. magistri Salamunović. iz Ž e ž e v i c e . (smrt) s napomenom: iz Z a ­ g v o z d a . -61. od g. 1736. 1909. (vjenčanje). S u i ć 3 porodice. samo Jerković od g. 1677. 1741. Vol. g.4 . do 1733. magistri Salamunović sive Jerković. doselio se oko g. i 1775. »maute« Slovinić. s napomenom: iz J e s e n i c a . Raulijć i Ra60.. 58. 1670. 1766. 1825. U župskim knjigama od g. 1782. doselio se oko g. braća Santić i »pupili« pok..i n a c 2 porodice. 1742. Jurja Santić. 55. g. 7 možda u ispravi (Codex Dipl. s napomenom: iz D o l a . R e s t o v i ć 2 porodice. RavKjć. pop Petričić. 63. g. g. Slovinić Nikola imjesni je sudac. s napomenom: iz omiške R og o z n i c e . 1642'. i 1770. naute Petričić. Petricci. 1745. s napomenom: iz B r e l a . 1337. 1774.. 139 . (vjenčanje).—1779. 1716. Santić alias Maričić. 56. Raviljić. P o p o v i ć »1 porodica. 1691. u Dolu Vitko • iSlovinje ima veze s . g. 1859. 1781.). Salamunović detto Jerković. S a n t i ć 21 porodica. 57. g. g. 1666. (vjenčanje). 1789. Santić dicti Maričić. g. U župskim knjigama spomi'nje se od g. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Toma Ravlić) od g. 64. Santić vu%6 Maričić. oko g.. i 1676. S v a . 1912. g. 1894. U župskim knjigama od početka (g.4 U župskim kniigama od g. g. 1820. 1718. (vjenčanje). fe D i c m a . Vjerojatno u vezi sa Petricio. g. g. nobilis Slovhfć. 1699. S l o v i n i ć 2 porodice.porodicom' Slovinić.2 Cods:ne 1637. 65. 1659. Jerković sive Salamunović. ali g. U popisu novoga stanovništva od g. 62.

nobil. g. 1613. capitanei Matthei Tomaseo. Vlahović iz Senja. Santric s napomenom: iz Postira. 1877. u postirskim župskim knjigama od g. g. Vragniza. Tadea Čičić. 1817. 1778. Brački Vraniican-Dobrenovići bili su iz Bosne. Vragnizano. U ipuičiškoj matici zabilježen je jedan Čičić g. financ u penziji<> oženjen u Postirima. 72.. Skarpaca iz Selaca. i žena. 1811. Optirali za Italiju. 74. g. g. 1769. Vlahović iz S t a r li g r a d a. g. 1814. nobil. 1632. g. i 1733. 1693. (vjenčanje). 1635. V l a h o v i ć (nadimak jednih Kranjac) 14 porodica. 1663. 1819. knjigama od g. 1819. 1912. matici spominje se g. 1724. U popisu novoga stanovništva cd g. g. Tomaseo i Thomasei. Vulahovie. vjenčao se g. iz L o v r a n a . Bililnčić. kurat u Dolu Tomaseo. !lz M u c a . U t r o b i č i ć 1 porod : ca. iz S 1 i m e n a kod Zaiđvarja.4 U supetarskoj matici Cičić alias Škarica g. 70. V a l i ć 1 porodica. 1584. Porijeklom iz D o l a . 1771. 69. Thomssich. V e i ć 1 porodica. Š k a r p a 1 porodica. ili 1788. Škarpa vulgo Lače. 75. U popisu bračkoga pelmstva od g. pop Vragmlizan. više puta Vuragnizan. U 'župskim knjigama g. i 1639. T. diakoii Duća kapelan Thomasea. g. V r a n j i c a n 1 porodica. 1665. pop Tomaseus. smrt skradinskog biskupa Nikole Tomaseo. Sanibrić iz Žeževice. 1828. 1816. g. 73. U župskim. Vuragniza. iz O m i š a . g. U škripskoj matici (kum) g.. 1747. g. Škarić đictus Čičić. i 1685. Tommasei. 1773. (kao kum).) kao Vranjicanin . 67. 1737. U postirskim župskim knjigama od početka. T a f s r a 1 porodica. g. Vlah iz biskupije šibenske. 1657. Vranizanus. 1635. 71. 1816. 1815. U matici g. 1825. subdiaconus Thomaseus. doselio se iz S e l a c a oko g. 1684. 1637. a g.66." U župskim knjigama od početka (g. U dolskoj matici g. . 68. g. 1814. 1727. 1810.2 T o m a š e v i ć 3. vjenčao se g. a tako često i kasnije. kao Bilinić sive Tomašević iz J e s e n i c a . Vragnizani. g. u XVIII.. i š l k a r i ć (nadimak: Čičić) 13 porodica.mu Koimijić. župnik Vragnizaai u Gornjem Humou. 1589. koja je iz Podgore. 1820. 1587. g.). iz Splita. T b m m a s e o 2 porodice. g. 1600. (kum) Vraignizanus s napo­ menom: iz Postira. U dolskoj.-1732. g. (g. 1690. porodice. g. g. U župskim knjigama od g. v. 1584. 1799. g. g. g. u prazničkoj matici Cičić s napomenom: iz Postira. 1648. vienoao se g.

4 77. 9. i 1764. B a t a l j a (t. 7. 1774. spominje Be i u početku XDC. s napomenom: iz V e n e c i j e . v.76. Battaglia) spominje se krajem XVIII. ali g. samo Bakić u XIX. (vjenčanje) s napomenom: iz Š i b en i k a (»snibuirfoio«). 1689. (vjenčanje) s napo­ menom: iz D o l a . B e n e d i k t i s (t. doinedavno s napomenom: iz Š k r i p a . tako isto g. j . v. g.) i počtekom XVII. 1699.): »ab Imperio Mtaseovie Civitate S. U župskim knjigama od g. v. s napomenom: iz T r o g i r a («suburbio«). 1735. Dakle. vleario foraneo«. 1651. do oko g. iz Z a g v o z d a . 1598. Benedictis) u matici u prvoj polovici XVII. 8 13. s napomenom: iz R o g o z n i c e . B e l o u matici od g. v. A r b i s a n i oid početka matice (g. g.. 14.) do oko g. 1764. do oko g. s napomenom: iz Dola. B e n k o v i ć spominje se u početku matice (g. 12. ikao Skorić. 2. B i l i č l i i ć spominje se u župskim knjigama u prvoj polovini XVTU. i XIX. 10. s napomenom: iz P o 1 j i c a. A n d r l i j a š e v i ć u župskim knjigama se spominje od g. B a t o š oko g. Porijeklom ođ roda Kačića. vijeka. Izumrle iM iseljeae porodice 1. 1729. 1657. 3. B a k i ć u župskim knjigama od g. 1747. 1637. A If i r e v i c u župskim knjigama g. v. Ž n i j e v i c 1 porodica. B e l a m a r i ć početkom XIX. 1586. (matica krštenih) s napiomenom: iz K r a j i n e . znači iz D o l a . 1584. Prez. 1810. s napomenom (g. spominje se Benković Matthaeus »defensor com. samo1 Skorić često 'kroz XV111. Arbensis.. v. Bakić g. j . 1734. YZ S u m a r t i n a. v. 8. 1730. i zatim dalje do oko g. Josip imao trii sina. g.ni!e se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Prezime se nalazi u popliisu novoga stanovništva od g. g. . 1795. B e č e k o v i ć se spomLinje kroz cijeli XVTI. V u š k o v i ć 1 porodica. — Posljednji Bakić s nadimkom Pičum i imeneim. Mičetić alias Bečeoković. 141 . 5. iz Š l i b e n i k a (»suburbio«). v. kao Skore više puta od g. Bakić alias Skorić. 1682.. kao de Benedictis. 1662. v. zabilježen je kao Biličić kurat iz Škripa. dakle od Batoevi'ća. 1567. God. vjenčao se g. 1728. v. B e r n a r \d i spominje se u župskim knjigama između -g. g. 1737. Porijeklom iz Podgore. 11. B e n č i ć u XVTU. 1757. 6. 1731. Helene«. koji se inače potpisuje Paulo Biliceo »ouirato di Scrip-. vjerojatno sa R a b a . g. 4.. (Brachiae)«. 1804. 1737. s napomenom: iz Dola. te je umro poslije djece. 1642'. kao Benković alias Baloi. Arbesani. 1880. i po­ četkom XIX.

1625. • B r e š i a n i (t. g.. i kroz XVII. D u j m o v i ć u župskim knjigama oko g. g. D i m a r k i (t. Među pučanima za bračku galiju g. donedavno. s napo­ menom: izs z a d a r s k e b i s k u p i j e . Bresciani) od oko g. v. (oko g. C v i t i ć spominje se u župskim knjigama oko g. 1810. 27. v.4 21. C a r e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 1757. 1778. 1757. 1702. i 1761. me se spominje do oko g. s napomenom: »civitatem Dentarium«. 22. 29. v. 15. Vjerojatno iz Gornjega Humca. B i o n d i n i krajem XVIII. 1625. do oko g. Vierojatno porijeklom iz Šibeniika. 1788. kao Greci. 1766. porijeklom iz Grčke (Kandije). 1814. 1728.—1775. B u v i n i ć spominje se u drugoj poloviiiii XVIII. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1738. kao Grecus. 1655. 1727. Iselili u Split pred godinu dana. 17.. 1632.U boboviškoj matici spominje se g. do oko g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1690. kao Sćapanović sive Biskupović s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. D a m o v i ć spominje se u župskim knjjgama oko g. 16. Mattio Grego.2 Pred 60 godina otprilike crkvena klupa s limenom Dobrogostić prodana na dražbi. a tako i u prvoj polovini XIX. 1715.. 1657.. a g. bio je Bračanki Ivaniš Dobrogostić. 28. Eufemije 1472. kao doktor (liječnik). 1606. g. 142 . 1776. C e s a r i oko g. Dobrogostić-Petricio (ženska). s napomenom: iz Š k r i p a . i 1657. Prez . 1747. G a l i n o v i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XIX. s napomenom: iz S t a r i g r a d a . 1824. Bovinić. g. 18. s napomenom: iz Supetra). v. Dimarchi) spominje se oko g. prigodom (smrti !) s napomenom: iz Z a g v o z d a . 1745. s napomenom: iz Š k r i p a . g. v. Petricio alias Dobrogostić iz Postira. pop D. G r e g o u župskim knjigama u XVII. Biličić s napomenom »iz Po&tira« kao kum.. dalje do prve polovine XDC.). 24. Gornje se prezime nalazi u ipopiisiui supetarskoga novog stanov­ ništva od g. D o b r o ' g ' o s t i ć spominje se često u župskim knjigama od g. s napo­ menom : iz V e n e c i j e / 26.. 20. 1798. 1770. g. 1653. Pustinjak na otoku sv. 1802. 1738. u nerežiškoj matici je zabilježen god. 1806. C a l j e v i ć u župskim knjigama-od g. vijeka. j .. v. 23. ? 19. (g. liječnik. 25. g. j . B i s k u p o v i ć oko g. B o n a č i ć doselio se iz M i I n e kao brodograditelj (kalaft) i oženio se u Postirima g..

G u i u u i ć spominje se u početku matice g. s napomenom: iz D o l a . v. za bračku galiju g. ista je napomena upotrebi jena i g. 1688.. do . 1587. Ivanitius.) izmijenio je prezime oko g. 1601. a tako isto i g. 11 34.1 ' • • 35.. 143 . vjenčao' se u Positirima Dinko g. U Škripu se spominje g. a g. • •. ali već g. dolazi prezime ispisano kao Jelinić. i dalje dolazi bao Gielineo. 1620. K a č i ć u župskim knjigama se spominje od g. U pučiškilm knjigama crkvene župe dolazi I. 1587. do o'ko g. 1617. Zan Francesco Gelineo. rad'o je kao (nadglednik limara kcd tvor­ nice sardina »Wiarhanek Wien«. u loanitius i otada pored Ivanisevic dolaze i druge inačice: Juanitij.. 1647. loannicei. * 33. spominje • se Ivanisevic iz Gornjega Humca. Niccolo alias Gelinich. Jelineo. iz D o n j e g a H u m c a . Zorzi suo fratello i Francesco figlio qu. 1657. zabilježen je s napomenom: iz Zagvozda. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1632. 1590.10 Prezime se spominje u popisu dolskih pašnjaka g. s napomenom: iz Postira. 36. i 1649. 1914. Zorzi Gelineo. Gelineo Zorzi »defensor«. J e l i n i ć spominje se od početka matice (g.. Ivanicij i Gioanitius. i prvu polovinu XVIII. vikar i povaljski opat dr. s napo­ menom: iz M o r i a k i j e (t. Joanitius. iz Zagorja). v. v. dolazi u crkvenim knjigama kao Juretić sive Franjlna. bračkim plemićima spominju se g. 1792. v. do 1665. 1657. a spominje se u postirskim župskim knjigama od druge polovice XVII. 1584>). Godine 1734. 1743.) do u XVIII.9 God. 1581. -' kanonik-župnik. 1625. do oko g. 1895. i 1633. 1614. inače od početka XVII. a g. 1591. s napo­ menom: iz P r i m o r j a . g. J o v a n o v i ć porijeklom iz B o k e K o t © r s k e (Muo).. 1610. 38. a . ali is napomenom: iz Rogo>znice. kao Kadijić zabiljtelježen g. i 1649. U postirskoj knjizi mrtvih g.. 1695. Gelineus i Gielineus. Poznati pjesnik. f inane. J u r e t i ć spominje se u župskim knjigama od g.2 Vjero­ jatno iz P o l j i c . J e 1 u š i ć spominje se u župskim knjigama od g. 37. J o p doseWo se 'kao kalaisar iz F a z a n a . I v a n i s e v i c se spominje gotovo od početka postirske matice (g. Gelinei. 1701. Gioanitio. nedavno iseljeni u Split. 1763.30. 32. kraja XVIII. j . Ivanitij. J a k š i ć nedavno czumarla porodica. g. g. 1593. U prazničkim župskim knjigama g. 1743. Vjerojatno isto što i Galušić (pirema Gellussich: Gallussich) u popisu pučana u vezi s regrutacijom. vijek (oko*g.). v. 1630. 1649. 1657. Jerolim Ivanisevic. vjenčao seu Postirima g. 1670.. 1702. 31. qu.. pored gornjeg prezimena dolazili Gelinei. kao pop Gutunić i zatim u župskim knjigama kroz XVII. Ivan Ivanisevic (1608. Hielinich. Među neoriginalnim.

2 50. 51. s napomenom: iz C r e s a do oko g. do oko g. 1723. 1801. 1590.13 U pop'siui pučana na galiji g. 1719. 1769. Ćovglaneus i Covglianel Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. K e k e z iz K a t u n a . 42. 1804.. 1584. Kastelanić. 11 47. g. 1775. matici zabilježen je g.) 48. 46. 144 . Calebotta) spominje se u župskim knjigama od g.2 Kao Olinsich Christinus plemić spominje se godine 1375. K u z m a n i ć u matici zabilježen od g. Karsitulović i Krstoević. K o v l j a n i ć u župsikim knjigama od g. (Postira—Dol— Škrip). g. K a š t e l a n u župskim knjigama od g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1734. s napomenom: iz id u b r o v a č k e b i s k u p i j e . v. K a 1 e b o t a (t. 1801. Vjerojatno iz B o b o v i š ć a . l2 pre-. kao magistri Ke­ vešić dio oko g. s napomenom: iz P u č i š ć a . Coviglianeus.. 45. Charstolovich. 1657. 1732. 1708. (oko god.. s napomenom: iz Š k r i p a . 1768. Stipe Krželji je nadglednik zapuštenog rudokopa u Škrtipu. 1820. g. 43.) do oko g. 1770. s napoanenom: iz omiške v R o g o z n i c e. zime se spominje u popisu vlasnika dolskih pašnjaka. vjenčan g. 53. U popisu pučana. — Doselio se kao postolar Eustahij. 1645. U župskim knjigama dolazi kao: Krfetolović. 49. s na­ pomenom »iz Starigrada« do prve polovine XIX. Corti) doselio se Zakarija kao krojač sa C r e ­ s a .'župsikim se knjigama spominje od g. 44. 1875. 1885. U sutovanskoj. 1625.1 52. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . Kristilović. K a l ' a f a t i ć u. s napomenom: iz T r o g i r a .1771. vjenčalo se g. umro u San Franeisku. a tako kroz cijelu prvu polovinu XIX. 1737. 1721. u prvoj polovici XVII. K a l i l i ć li župskim knjigama od g. s napomenom: iz Pražnica. g. 1657. 1632. 1889. s napomenom: iz Pastira. Co'mi) su župskim knjigama od g. j . K r ž e 1 j iz Z e ž e v i c e . K a t i č i ć u župskim knjigama od g. do oko g. vjenčan g. Karstul (g. 1574. g. 1734. spominje se parok Kavešić. 1789. Jedan ogranak živio u Dolui. kasnije do oko g.). K r s t u l o v i ć od početka matice (g. Mikuliić alias Kalilić. v. 40.) do oko g. koji su priimali sol g. 41. v. 1766. kao: Coviglianeo. Kristulović. K o s i č e v i ć u župskim: knjigama. 1773. i 1802.39. j .. K o m i (t. (Postira—Dol) Marko Carstulovich. 1778. K e v e š i ć b župskim knjigama od g. g. 1659. j . K o r t i (t.» T r o g i r a do početka XIX. s napomenom: i z . K1 i n s i ć (Klinčić i Klimsić) u župskim knjigama od početka (g. 1820.. v.

1749. 1674. i 1766. 1725. 1628. • Mich'e'i-Vitturi. takođe Mladinei i Mladineus. 1715. 1605. koji je baštinio cijelo imanje Vittuirija. Michieli alias' Mede. U Kaštelima još ima nasljednika. tenente colonello co'mite Simon M:chieliVitturiii. 57. Michael's dictus Bonomerić. do oko god. Mieheli..16 '61. na Braču u Splitskoj za­ bilježena je porodica Mišetić. spominje se sudac ser loanne Ser Petri Missetich. . 1706.. 1584. 1737. 1749. nekoliko puta abbas Mladineus. g. 1592. kao Mičelović do g. M i č e l o v i ć (Michielii) od početka matice (g. prozva se Michieli-Vit­ turi. do 1771.14 Jerolim Michieli iz Postira oženio se god. 1740. Michieli-Vitturi g.. Zbornik za narodni život i običaje 10 145 .. g. 58. 1784.. • •59. Vicka. Porodiqa se doselila na Brač iz omiške R o g o z n i c e .. kao Mladineo do oko g. (kao k u m ) . v. 1619. g.) do oko g. 1650. 1675. pop nobil. g. g.60. 1625. 1770. Među. s napomenom: iz S.. na jednome je mjestu u matici Mladinović kasnije ispravljeno u Mladineo. takođe i Mlađhfć od g. 1644. 1634. g. 1764. 1756.. g. 1754. U popisu bračkoga plemstva g. Jerka. M u r v a c i (t. 1610. s na­ pomenom »iz P u č . god.. s napomenom: iz T r o g i r a . do oko* igod. 1632. ranije iz Stare Kaniže. g. g. 55. Ivan Michieli pok. do oko g. 1799. 1677. de Mi­ chel. posljednjom Vit­ turijevom (Katarinom) iz Kaštel-Lukšića. 1735.9 Izjedna­ čeni. Mladinei' aliias Mladinić.—1700. a prema tradiciji. 1760. M. inače: de Michaelis. 1593.. 1657.s bračkim plemstvom god. . od g. i š ć a « skoro do XX. g. 56. Murvazzi) u župskim "knjigama u prvoj polo­ vini XVTII. L u c i d o u župskim knj'gama od g. 1763.. 1584. do oko-g. C a s s i a n o d i A ci u i I l e a .'s napomenom: iz S p l i t a . Pavao Michieli-. L u k e t a u župskim knjigama od g.) do oko g. Michaeli.—1634. 1756. g. g. iz P u č i š ć a. 1622. i 1754. 1745. njegov brat Frane. 1784.54. dr. M a t k c v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 1781. M i š e t i ć od početka matice (g.15 U popisu poljičkih plemića od g. do 1776. 1641. v. neoriginaln'm plemićima na Braču g. 1675. .: Ni­ kola Matković. 1783. U popisu pučana za bračku galiju g. Michaelis. L u k i n o v i ć u župskim knjigama od g. Istog je porijekla Mladinović češće od g. 1 _ _ . (ženska) Michieli-Arnerić. klerik Mi­ čelović. 1724. U XV. capitanei comiitis Simone ' Michieli-Vitturi.: Nikola Michie­ li pok. »vicarius Brachiae«. 1729. Michel i Michieli. v.. (ženska) Ivellio-Vitturi. g. M a r t i n o v i ć ut župskim knjigama od g. j . M1 a d i n e o u matici od god. g. 1657. i njihov sin Nikola. iz Bosne. >»ad precepš Vicarij Brachiae«. Jerolim Michieli i njegov sin Vicko.2 62..

1599. v. 1731. P e t r i c io kao Petricius u župskim knjigama g. 1747. 1632. 1641. do1 1668. 1634. capitaneus Thadeus Novaković. od g. P a s q u a li) an župskim knjigama od g. 1719. j . 1657. R a d i č i ć u župskim knjigama od g.. Petricij od g. te od g. 1615. s napomenom: »ad pfesens habitat in hoc Logo« do prve polovine XIX. 1751. Petriziqi g. 1624. 1702. g. s napomenom »iz J e l s e « do oko god. s napomenom: iz PGstiera. 1740. de Rado. najčešće Petricio. R a d a t o v i ć u župskim knjigama od g. j . g. 1725. na Braču u Postirima se nalazi porodica Novaković-Permić. Novaković-Permić. kasnije g. 1880. Novaković s na­ pomenom: iz Po stir a. (vjenčanje) do oko g. 1621. 1717. SigniferiNovaković. 1758. j . f a s k V a l i (t. 1674. 1747. g. g. 1748. 1592. kao Calcanei. 1585. Prezime se spominje u župskim knfgatma do oko-god. 1744. Petritius od g. Andrija Radičić je if Nersž'šćima. t. do 1642. g. do prve polovine XIX. 64. naiuta de Rado. 1640. 1816. 1601. 72. g. i to Petricij više puta od g. 65.63. (udaja). 68. 1746. i 1729. 1604. vjerojatno iz S e 1 a c a. g. Petrić alias Rogoizničić. 1799. zabilježeno je 15 muškaraca Petrizio.9 Prezime je vjerojatno nastale od Petrič'ić... takođe 1733. s napomenem: iz Obruč ja (dubrovačke bisku­ pije) . s napome­ nom: iz S u p e t r a . Vlahovićevom. U popisu novoga stanovništva od g. 1741. s napomenom: iz V e n e c i j e . 1746. do g. v. Spominju se: capitanei Petri Novaković od g. udaja u Postirima jedne Petiritij iz Sutivana... s napomenom iz Bola. 67. N o v a k c v i ć u župskim knjigama od početka matice g. 71. 1696.. i 1754. P o t o č n j a k doselio' se kao bačvair iz Senja i vjenčao se g. 73.. 146 ." N i s e t e o u župskim knjigama od 'god. Negretti) spominje se u župskim knjigama od god. 4 U bolskoj matici g. Petnitio češće od g. iP e t a n o v i ć u župskim knjigama od god. 1616. 1859. 1735. N e g r e t i (t. U popisu neoriginalnih 'bračkih plemića od g.. 1635. & naipomenom: iz Obučja. (Nisetei) do g. U popisu poljičkih plemića od g. 69. 1590. R o g o z n i č i ć iu župskim knjigama od g. Petricius g. 1645. do 1816. Umro u Supetru-u vrijeme svjetskoga rata..... kao Calcaneus..16 U prazničkoj1 matici spominje se (kum) g. D. kao de Negris i Nigris do god.. od g. zabilježen je R. R a d o kao Derado u župskim knjigama od g. 1754 i 1817. 70. g.—1723. 1714. 1639. 1632. do 1625. 66. g.

' Preselili u Supetar i (izumrli. j . V e n i e r u župskim. do oko g. v. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). 1612.: iz S t o m o r s k e . 1813. . učite'Tj iz Supetra.: Pro di Luka Rogcznica gastaldo. U pučiškoj matici g.1 S k a r f e 1 i n i (t. 1793. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Jural Sumelić) od god. 1755. 87. nalazio se Simon Sišić.' 1761. 1781. . _ • • • ' 76. 82. 77. 1585. g. bilje­ žeći je kao Sciscich.) s na­ pomenom »iz D o 1-a« do oko g. g. 1760. 1670. i 1763. 1595. Brački knez (comes) g.nović'Mart-'nčević. 1634. (kum) s napome­ nom: iz Jeseaiica zatim g. Porijeklom iz P o 1 j i c a. j . do oko g.) do oko god. 1741. 1723. s napomenom: iz D u ć a . g. g: 1707. RogOizničić s napomenom: iz Postira. g. 1689. 1625. a n o v i c u župskim. — Porijeklom iz P o l j i e a . Prezime se nalazi u popisu »galeotti di Scrip« g. bez napomene.4 Š a r i ć u župskim knjigama od g. župskim knjigama g. »de Ruperclaria«. 78. samo Tarjanović g.. knjigama od g. Sciscbieh/ Sisich. 1764. 79. 74. 17 V i d k o v i c krajem XVIII. god. iselili u XX. i to kao Tarja. iz Verone. S i š i ć u niatici oića g. 1800. 1678. 1727. 88. S i r o t k o v i ć u župskim knjigama od g. 1804. v... knjigama ocL g. 81. 147 .. 86. s. 1808. doseljen iz B o l a .U popisu pučana za bračku galiju g. vjerojatno plemić. zvao se Venier Ivan. T a r j . R u z i č i ć u župskim knjigama kroz prvu polovinu XVII. U Postirima je živio Vinko Vital ć... 1625.. (knjiga mrtvih) s napomenom. 1637. Scarf elini) u matici u prvoj polovici XVII. za bračku galiju g. S t a n i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XVIII. s napomenom: iz Sutivana. S p u i d i č e v i ć u župskim knjigama češće od početka matice (g.V i t a i ć porijeklom iz K ^ m i ž e . v. Arnerić-Sumeić. g. .. v.. g. (udaja) do oko god. 1744.. „nakon toga do oko god. Među pučanima u vezi s regrutacijom. 85. s napomenom: 'iz D u b r o v n i k a . 75. Liburnije — Istra. spominje se u župskim knjigama do oko g. spominje se Vidković alias Braskić s napocmenom. T o r ć e l o (t. kao Santi Venier do oko g. 1625. g. Torzello) u župskim knjigama g. i 1729. S u m e i ć u župskim knjigama od g. V i d o š e v i ć u. 80. 1757. 1709. 1721. (vjenčanje) « napomenom: iz Škripa. 83. v.: iz. 1632. 1769. 1616. -1747. • S o j a č i ć u župsikiim knjigama češće g.titulom »dominus«. Sirotković alias B e p o v . 1802. 84. (magistri S. s napomenom: '••% D o l a . 1749. 1696. 1 Vjerojatno iz omiške R o g o z n:ii e e. g.

Lasaneo. 1589.. str. Babica i t. ' ' -„ 92. 6 Ciccarelli. ibid. ibiđ. ibiđ... 320. Communitatis Brachie. braća činčević. 257.. Gutunić. 91. Stjepan Santić. (knjiga mrtvih). 1676. 1722. Juraj Sumelić. Hranoević. 255—256. Tomašić i Gospodnetić. str. Babica. koji su napadali primor­ ske naseobine.). koje su slojevite. 378—379. str. ibid... str. str.. 10 Ciccarelli. 90. 1375.. 45. 19. ibid.. 1708... cap. str. Utini. 15 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. 1747. Juraj Vušković. Z u v e t e o ' se spominje u poistirskim župskim knjigama od g. • *' 9 Ciccarelli. Utini.89. Toma Ravlić. V r l i k a doselio se iz L e ć e v i c e . . « Ciccarelli. V o i n e o u župskim knjigama redovito od g. ibid. 1781. 5 Ciccarelli. 357. U popisu novih stanovnika od g. ibid. str. češće Voineus i Voinei. Lib. 1657. nave­ deni su u Postirima: braća Santić. 1647. U popisu. str. maloljetnik pok. str.. 1 DOL Dolina. d. 2 Ciccarelli. 1656. u popisu vlasnika pašnjaka u Dolu' god. 90i6 pavich. spominje se Michaelis Xuvetich 12 na Braču. mjesto je nastalo u vrhu doline i po­ dalje od mora kao 'zbj'ežttšte pred gusarima. 1860. Janković. 329. 1565. 11 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. Ref. Jurja Santića. Jelinić.1700. str. str. sa »doniinus« (dakle plemić) do g. g. list 17—18. 453 (sep. 8 Ciccarelli. Cotnmunitatis Brachiae. 1848. dolazi i kao Zuvetei. 198. g.2 . 148 .-.—1720. Tađija Čičić. 3 Ciccarelli.. 13 Popis -kod I.. Lib. 1769. 321. Voinović. ibid. (ibid. pop Voineo. 123). bračkoga plemstva od g. ibid. str. God. 12 Statuta municipalia ac reformationes Magnif.. Frane Voineo »nodaro publico« službovao je u Postirima od g. 7 Ciccarelli.. . str. nalazi se ovo prezime. Voineo-Picunović. možda g.. koja prolazi kroz selo Dol. ibid. 214 i 317. i to kao Zuvetei alias Zuvetić. do oko god. i završuje se u Postirima. 4 Popis kod I.1 Prema pričanju seljaka. 259—260. ibid. III. vjenčan g. LITERATURA I BILJEŠKE: Mladineo.. I. V r d o l j a k iiz O s t r o v i c e .. ibiđ.. vjenčao1 se u Postirima g. ibid. ibiđ. . 14 Ciccarelli. 1718. str. Cap.: Klinsić. XLVII. ispunjena je debelim plavinama i plazmama.

Gospodnetić dicti Civile. Jacppo Gospodnetieh. 1691. (Petra. 1677.Iznad sela (prema jugu) nalaze se ostaci dviju starih crkvica. Dobroslavo Rađoi. 1485. Torničić. 1678. Arnirić. te Doimi Perisiavii.:' Niseteo iz Bola. J«urai Xlesevich. Saidanje porodice 1. Vučić i z~ Škripa. Mladinović. 1683. de Mihaelis iz . 1678. 1680. Cušmaneo. Novaković iz Postira.: Suvić. Petritij iz«Postira. Halafurić iz Postira. Salamunović. ' -' 1345. 1696.: Arnirić iz (Postira. Ostoja. Bakić. 1684. 1688.4 .: ŠćapanoVić. Matulić. Jakšić iz Donjega Humca. Zuveteo.: Jelinei iz Postira. 1694.). Marino vic. Hrepić. Luce Corser.: Svetinović. 1337. 1692. Nicole Descovich. Miri 6. A r n e r i ć 14 porodica. u ispra. •'VLastić. Prezimena K Bola ('ili u jvežt s Bolom).vlaima prije-početka matice od god. Mixe Dragoslavi. Nieolao Milltah. Sv. Glavinović. Vranjican-iz Postira. 1689.: Ivelić iz Pražnica. Oko g.: Belli filius Radovani.: Tonadeli iz Škripa. Vida i Sv. Gutunić. Rađovano Mangaze.8 Porodična prezimena prvi piiit spomenuta za prvih 20 godina miatiee 1677. 1695.: Sukelić.: Calcanei iz Škripa. Zuvetei iz Pučišća. Gospodnetić. Vitco Slovigne. 1681. plemić Klimpsić. Radino Spence . Micoil" Simonis. pop Jakov. Toma comes SaTamoni iz Škripa. Staro je groblje također iznad sela. Mihovila (Miholjrat). 1731. Kroz mjesto — za kiša i poslije kiša — teče potočić. Antičević.: Viitarić. Lasaneo iz Postira. Vladigna Miscovich. 1679. Toniaseo iz Postira.6 1515. 1682. Goić iz PražnU'ca. kapelan Bobetić.: Bafeević.: pop Geor. « > 1693. Nalazi se 149 . de Doimimis. kod crkvice Sv.. Nlkolić. Rado­ van sšn Slavošev. Raguseo. 1685. Skorić.: Tomiceo. Postira.: kurat Ivan Toimaseo. Spominje se odmah u početku posto­ jeće matice krštenih i kasnije kao Arnirić (g. Georgii 3 Cranchi »Braze iudicum« 2 . de Domihis iz Postira.: Draxoi Thomaxich.: Vladnić.7 1579. Vlasić. počinje dolaziti naizmjenično Arnerić i Arnirić. Hranoelli..: pop de Dominis. Hranoelli iz Postira.5 . Vuković.. Glavinić.

u milnarskima Jančić g. 1657. 1678. de Dominis vulgo Gospodnetić. 1713. 1657. 1628. Skorio alias Bakić. 1767. " ' 5. a Skore g.z Dola. U škripskim. i redovito dalje. g. g. U postirskim žup­ skim knjigama zabilježen je župnik de Dominis g. U dolskim župnim knjigama zabilježeni su postirski Americi i lArnirići kao kumovi mnogo puta od g. 1624.. 1738. 1712. 1691. g.. 1750. Dolazi gotovo od početka. 1780. 8 1579. U Dolu je u matici zabilježen kao kum g.). po jedna A. 1802.. Bakić »dicti« Skorić... 1642. B a l o e v i ć 6 porodica (nadimci: Kralj.10 . Inače je to stara dolska plemićka porodica. de Domimis s napomenom: iz Dola. 1753. 1782. Skorić sive Bakić. spominje se Bakić alias Skorić. g. 1798. 2. ali. Beat. 1680. 1628. 1657. 1733. B a k i ć (nadimci: Šajnana. Ka. spo­ minje se Baloevich dicti. svaki... U popisu bračkoga plemstva od g. U matici dolazi od početka ... 1785. a kao Skorić g.9 God. u postirskima češće od g. i 1782. God. i 1699. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. prvi se put spominje g. Kampuir. Faralo. 1725. 1811. 1771. . Livača.u pop:su bračkih plemićkih porodica od g.. Godine 172'3. i 1725... 1713. i 1774. God.. put s napomenom: iz Dola. g. Prezime Arnerić spominje se u sutivanskini župskim knjigama g.. te se nalazi i u popisu ple­ mića g. i 1776. uvijek s napomeno'm: ii. U škripskim župskim knjigama dolazi Bakić kao kucm. Maruli-na. U Pražnicama se spominje kao kum De Dominis g. 1742. samo Ančić u nerežiškima g. iz Nerežišća. 3.g.9 Danas postoje: Arnerić-Vlašić 2 por. i kasnije se često spoimiinje. i t o također s napomenom: iz 150 . d. 1680 do oko g. Paja) 3 prodice. i dalje redovito i često.. župskim knjigama dolazi B. d... Baloi. 1689. 1743.. 1681. samo Skorić često-od g. -Baloević dicti Kosović. matice. B o r o e v i ć 1 porodica iz L e ć e v i c e.. -Kosović). g. 1810. 1824. u nerežiškima g. g. kao ruobil Baloević g.9 God. 1483. zabilježeno je: Gospodnetić sive Dominis. i t. dalje. a kao takva javlja se i jedna porodica Balojević g. 1689. 1771. spominje se Domliinis sive Semiuto. Babak. Guze... pokatoličeni pravo­ slavac. 1656. u postirskima često (g. se u tom popisu nalazi i Benković alias Baloi. a Do­ minis alias Gospodnetić g. Shimon Fratres de Baloi izbornik je opata * u Povljima. 4.. 1708. uvijek s na­ pomenom: iz Dola. 1737. Trapp i Kontus. Arnerić-Pavisiić 4 por.' a kao Baloević sive Ančić g. i u vezi s vjenčanjem g. Gnjave. D o m i n i s 1 porodica (Saluta). i t. Prda. 1766. čilo. Tudesko. u Dolu je kurat de Dominis Dominik. plemić mis.. 1733. 1682. u postirskoj matici od g. Baloević je plemićka bračka porodica. g. a g. Dolazi pokadšto i kao de Dominis. u prazničkima g. g. -'Slično je i u Postirima. 1719. 1790. Čante.

nobiil. 11. nalazii se kao svjedok Jakov Gospodnetić iz Dola. Nerežiška). u prazničkim župskim knjigama često cd g. Među pučanima za bračku galiju g. 1709.) iz Gornjega Humca.. 1607. spominje se de Dominis sive Gospodnetić.. a u prazničkima g. U popisu brač­ koga plemstva g. G r g a t 1 porodica. 1799. u pučiškima g. 151 . uvijek s napomenom: iz Dola. m c a.) Prezime se nalazi u popisu biračkoga plemstva od g. 1772. 6. God.. 1798. 1770. (ženska) Hrepić-Gospodnetić. g. g.) kao: Gutunić i Gutinić (na pr. 1637. ovo prezime odmah u početku (g. Doselili se iz J e s e n i c a krajem XVTII.. 1679. God.. Gospodnetić. (Vidi Gospodnetić pod br. G u t u n i ć (nadimak: Hajdić) 2 porodice. Pinka. 1789. 1765.. iz Rogoznice oko g. nisam mogao utvrditi. u postirsk'ima često od g. Piste.) jedna je žena Gospo'deetić iz Gornjega Humca (g. G o s p o id n e t i ć-M a r t i n o v i ć 1 porodica. dalje.: Franc'iskovi). dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. i 1714.. 1762. Prema jad­ noj verziji porijeklom iz G o r n j e g a H u. 1802: i 1822. 1604. Gospodnetić alias Dominis. 1725. 1770.. ali kako ne­ ma.9 U škripskim župskim knjigama đolaiziii g. 1713. zabilježeno je Gospodnetić sive Dominis. Salama. zabilježen je: Gospodnetić dticti Civile g. 1679. iui dolsko jj je 'matici zabilježen Gospodnetić dicti Zelan. 1685. 1789.. u škripskim župskim knjrgama dolari g. god.).. a g. kapetan Pavao Gospodnetić. 1671. 7. g. dolskoj matici krštenih dolazi . a također i u prazničkoj ženidbenoj knjizi (koja se počinje od g.'' God. 1712. spominju se (Dol.7 8. Alviza Gospodnetić i Ivan Gospodnetić. 1670. Mar­ kov. 1699. 1796. 1677. 1799. starih matica i ostalih potrebitih rukopisa u Gornjem Humcu. s napomenom: iz Dola. Postavar. i g. 1776-.. G o s p o d n e t i ć-Z e l a n o v i ć 6 porodica (od toga 3 por. 1628. U dolskim župskim knjigama. 1657. F r a i s 1 porodica. 1628. 1810.) i kasnije se često ja­ vlja. 1657. 1692.. G o s p o d n e t i ć 13 porodica (nadimci: Gluho. Pan­ dana. 7 ) 9. i 1710. 1678. Evangelista. mlinarskoj ispravi iz god. 10. 7 ) U prazničkim župskim knjigama zabilježen je Zelanović iz Dola g. U dolskim župskim knjigama česti su Dominisi! kao kumovi iz Postira od g.. plemić Jerolim Gospodnetić sui&ac je u Dolu. 1625.11 U sutivanskoj matici zabilježen je kao kum g.Dola. U dolsko j matici ima ih odmah u početku (g. Vijeka kao nasljednici porodice Tomiceo. 1673. u bolskma g.12 U jednoj. 1519. Po­ stira:) Mairko pok. optirali za Ita­ liju (Vidi Gospodnetić pod br. U dolskim župskim knjigama dolaze nekoliko: puta žene Gospodnetić (g.

9 Prema •tradiciji. 1702. Stipurina. zabilježeno je prez : me kao Krepić. 19. a g. kao Ostojić. Juras se doselio osam­ desetih godina prošlog XIX. Porijeklom iz Ložišća. uvijek s napomenom: iz Dola. God. 15. (Ostojića ima na Braču u Povljima. 1710. a g. 13. 1725. Filižio. Oženjen prvi Fortu~ nićevom liz jPučišća g. Laurus Ostoja. Prema jednoj verziji. 1779. vijeka. iz N e r e ž i š ć a . Pavao Ostoja. 11!) H a r a š i ć 1 porodica. Peruzović alias Vilović. Hrepić s (napomenom:'iz Dola. G u t u n i ć . U popisu bračkoga plemstva od g. 1756. Ostoja.ože­ nio u Dolu god. đz Korčule. Kad je umro g. spomenuto je u dolskoj P matici. Zoje. 20. 1790. pak se i kasnije često javlja. Beatović. i kasnije često.9 God. 16« 17. Dujić.porodica (Vidi Gutunič pod tor. da je Peruzović iz M i l n e .) i često-kasnije. Vilović iz Donjega Humca. g. g. Mića. i 1711.C u k r i ć 1 . Hranoelli dicti Zamaria.. 1637. porijeklom iz Bosne kao i Gospo'dnetić od Žimrakovića. Druže. (Škarabaje. M a t u l i ć 20 porodica. 1777. 1678. notoil. g. Bobe. Hranuelli alias Pavlić.12. g. dicti Beat. Hranuelli dicti. Prezime Hranoević nalazi se u popisu vlasnika pašnjaka god. Milnarski Peruzovići došli snu na Brač kao novo stanovništvo poslije god. 1657. 1703. 1733. Prezime se nalazi u pozisui bračkoga plemstva od g. 1714. u prazničkim župskim knjigama g. godini »in area Dni Nicolai De Dominis«. dr. . 1719. Ostojić. 1711. zabilježen je Matij Krepić sudac u Dolu. Hranoević. God. Hranoevie vulgo Beatović. Prkačić. iz N e r e ž i š ć . 1797. Postojalo je u Dolu i pre­ zime Marcelle g. Braganja. u Bobovišćima kumuje notoilis Ostoja. 1727.) God. 152 . 1788". Marcello-Ostoja. g. g. Senić-Krkanjerae. g. J e 14ć 1 porodica. Smiho. 1645. Prezirne Matulić spominje se u dolskoj matici gotovo odmah u početku (g. Koćica. a g. . Manović. 1708. 1778. g. iz O m i š a . Na drugom je mjestu u Dolu zabilježeno god. 1778. 1678. 1682. porijeklom iz Bosne. Feđeriko. Burazinović).. J u ir a s 1 porodica.11 U postirskim župskim knjigama dolazi češće od g. Pavlić. Doselio se učitelj.Papica. 1742.13 H r e p i ć 8 porodica (nadimci: Muse. te se. Sajo). g. Spo'minje se odmah u početku matice kao Hranoelli. Spominje se odmah u po­ četku dolske matice g. 14. 1715. Cole). Papiluga. D e r u ž o v i ć 2 porodice. u Sutivanu se spo'minje g. Kroculinac. O s t o j a 8 p o r o d i c a (nadimci: Pavica. 1709. Repić. 18. 1589. Taser. 1657. H r a n u e l l i (nadimak: Kekić) 1 porodica. Žiže. 1862. Šimunović. Beat. Prezime je zabilježeno odmah u početku dolske matice g. a . 1828. pokopan je u 75.

3. u postirskima 1773. 1657. 22. i 1681. i 1784. 1776. vijeka.'Izumrl© iM iseljene porodice 1. A n t i č e v i ć se spominje od prvih godina dolske matice kršte-nih (1682.) do novijih dana. i to gotovo uvijek s napome­ nem. — Kao Glavino vić zabilježen je g. 1681. s napomenom iz D o n j e g a H t m c a . * Vjerojatno porijeklom od roda Krstić kao i Krstulpvići iz Bosne. U nerežiškim. u prazničkima g. g. 1781. 1681. s napomenom. kao Heremita Glavinić.napomenom: iz Škripa.. i to g. 1804. Marković. F T a n i Č e V i Ć se češće spomineje u dolskim župskim knjiga­ ma u drugoj polovini XVIII. 1755. 1727. 4. s napo­ menom: iz Dola. g. J a k š i ć se nekoliko puta spominje u župskim knjigama. . U Sumartinu j. 1771. vijeka i u početku XIX. v. C e p u r n i ć se spominje u župskim knjigama u drugoj polo­ vini XVIII. U postirskim župskim knjigama zabilježen je Galetović g. u mli­ narskima g„ 1798. 153 . 8. T e r z i a 1 porodica.e Matij. B o s k i ć se spominje više puta u dolskim župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. samo jeđamput. Terzić zabilježen kao novi sta­ novnik. Ž u l j e v i ć 1 porodica. a g. G l a v i n i ć se spominje prvi put god. U postirskim župskim knjigama zabilježen je g. Iselili u Postira. župskim knjigama zabilježen je g. 1678. vijeka s napomenom: iz H v a r a . s napomenom. prvi put god.. K a s t e 1 a n češće se spominje u dolskim 'župskim knjigama. prigodom smrti s pripomenom »Georgius films qu. 5. 1757. v. 2... 1764. g. 1776. Philippi Castellan Chersonensis«. 1760.9 Prezime Antičević s napomenom »iz Dola« spominje se u škripskim župskim knjigama g.: iz Dola.. G a l e t o v i ć se češće spominje u dolskim • župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. s napome­ nom iiz (lornjega Humca. Vijeka.: iz P u č i š ć a. i 1780. . sredinom XVIII.21.. »duxerensis«. 1776. s. iz poljičkog D o l c a . kasni­ je više puta s istom napomenom do početka XDC vijeka. vijeka.. 1638. iz' M a k a r s k o g a P r i m o r j a oko god. i kasnije kao Glavinić više puta u prvoj polovini XVHI. Porodica je zabilježena u popisu od * :g. tako i prigodom smrti jednog Jakšića god.. Marković iz Dola. kao bračka plemićka obitelj. g. i to nekoliko puta s napomenoim: iz Škripa. " 7. 6. 1772/Marković sive Boskić.

U pučiškoj anagrafi zabilježeno jie god. v. 1769. iz Do^a god. i 1774. U prazničkim župskim knjigama zabilježen je K. K r s t u lo v i c se spominje često u knjigama dolske crkvene župe kroz cijeli XVUX vijek. Joannis Martinich e Castro Pucischie«. kao Pečarević seu Cvitanović iz Podaca. 1772. Če­ sto je -zabilježeno ovo prezime u župskim knjigama krajem XVni. s napo­ menom: iz B o l a . Jedampiit dolazi samo Kapularić. 1792. 17. i 1789.. 10. L i č i n i se spominje nekoliko puta u XVIII. 1772.. dva puta s napomenom . i 1735. i početkom * XVIII. 1803. U praizniičkim župskim knjigama zabilježen je g. ikoje se spominje g. v. 1654. M l a d i n o v i ć se često spominje krajem XVII. i to god. kao Mar­ tinić iz Pučišća g. a god. jPrigodom smrti g. 1764. i to kao< Martinić alias Kusanović. 1772.9. v. vijeka. N o v a k p v i ć u Dolu se spominje krajem XVII. v. i to dva puta s napomenom. i to s napo­ menom: iz B o l a . god. da se Martinić-Kapularić nalazi u Dolu. vijeka. M a r t i n i ć u župskim knjigama kao kum god. 1684. . iz Dola g. 1765. s napomenom: iz P o s t i r a .. v. i 1770. s napo~» menom iz Pražniica. 1789. i početkom XV111.. v.^ iz B o b o v i š ć a.." 18. U splitskarskoj matici zabilježen je M. Iselili u Postira. 11. 1702. kasnije više puta do oko god. • 16.. s napomenom'. (ili slično) kao kum iz Postira. najčešće kao kum. a jedan put (g. 12. 1798. vijeka. u istoj je ana­ grafi zabilježeno. 1768. 154 . Martinić alias Ka­ pularić g. 1743. 14.. a Kapularić alias Martinić g.»Catharina Hieronymi qu. u bolskima god. iz P o d i a c a . v. M a r i j a n o v i ć dolazi kroz dolske župske knjige više puta u drugoj polovini XVHI. P o l o v i n e o u dolskim župskim knjigama od g. 1771. Čini se. 1703. vijek do oko god. i kroz XVIII. Martinić iz Dola. 15. 1738. P e c a r e v i ć se spominje u dolskim župskim. Nekoliko puta de M. ekonom Lazaneo.: iz P r a z n i c a . tri puta s napiomenom: iz Pražnica. i prvu polovinu XVIII. L a z a n e o se spominje iu prvoj polovini XVTH. 1777. 1766. da j/e u vezi s prezimenom Tomašević. 19.. 1795. i 1773. g. v.. da se Martinić-Parjević-Kosirina nalazi u Dolu na paši.knjigama u dru­ goj polovini XV111.. 1773.) s napomenom: iz Gornjega Humca. 1778. (kao Mičelić) i dalje kroz drugu po­ lovinu XVII. Inače prije i poslije s napomenom: iz Postira. zabilježeno je: . L u č i ć se spominje u župsklian knjigama u drugoj polovini XVIH. v. M ' i c h a e l i s (od Mičelović i Mičeli) se spominje u dolskim župskim knjigama g.. 13. i to g. li 1772.

a god. 1706. 1679. s napomenom: iz Dola. U sutivanskim knjigama s napomenom »iz Dola« zabilježen je Siuimeić 'god.—1704. 1754. i 1766. 1762. 1687. u postirskim žup­ skim knjiigama dolazi magister Sumeljić god. vijek. S u k e 1 i ć se spominje ui dolskim župskim knjigama od god. Porodica je postojala kroz XIX. Porodica Sumelić ^pripada među novo stanovništvo. 1796. u Dolu 15 : Dražoj Thomašić. spominjan se Vinko Tomašić i Viško Tomašić pok. vijek. dio'oko g. s napomenom. a od g. 1725. više puta do u XIX. . zabilježeni je s napomenom: ..:: iz Dola. 1696. Godine 1714. 21.. 1739. T o m m a s e o spominje se u jednoj ispravi god. u popisu bračkoga plemstva cd god. a kao Sumeić seu Vlašić god. kao lapicide Sumeić god. a kao Sumejić alias Vlašić god. 24. do u XIX. kao Vicko s'in Jakova. Nicolao Tomassich. Česti su u Dolu kumovi iz Postira. Prez : me Vlasac dolazi u dolskim župskim knjigama od g. 1589. 23. s napomenom: iz Pražnica. 1761.. koji su g. kao magistri Sumeić god. 1772.22. (kao kum) i 1735. S l o v i n i c s e spominje u idolskim župskim knjiigama godine 1731. a g. 1774. 1738. g.. 1744. U maticamia Dola dolazi više puta T. 1732. 1780. 1732..župskim knjigama zabilježen je g. primali sol na teritoriju Škrip-Dol-Postira. 13 155 . Marka. župnik Tomaseus iz Dola. dva puta . i 1745. a kao Sumeić cd g. 1519. 1677. Osim toga dolazi s napomenom »iz P o s t i r a« g. i 1748. S u m e i ć se spominje u dciskrn župskim knjigama od god.7 Kao vlasnici pašnjaka god. Nikola Raguseo.. u praz­ ničkim knjigama s istom napomenom dolazi Sumejić god. 1764.. kao Sumejić zabilježeno je prezime god. kao Sumejić dolazi god. 1637.—1715. 1657/' dolazi i prezime Tommasei.. R e s t o v i ć iz N e r e ž i š ć a . i 1722.14 U pcstirskim župskim knjigama zabilježen je S. i Sumeić god. s napomenom: iz Gornjega Humca..alias Šipioni. 1736. 1574. 1768. samo Svetinovdć god. 1772. i 1728.' 1710. 1711. * 1718. i 1818. R a g 1 u z e o se spominje g.. 1676. vijek. dolazi kao Sukelić alias Svetinović. 1657. dolski je župnik Joannes Thomaseus.. i 1775. tako je bilježen više puta do oko -god. kao Restbević oženjen u Dolu g..20. Sumerić god. kao Sumeljić. 1729. 1681. 1677.v iz Bola. do oko 1733. 1738. i 1774.. te g. 1691.. 1665.. 26. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1795. i 1704. U postiirskim . Š ć a p a n o v i ć se spominje često od prvih godina matice g. i 1800. 1696. kao kum. MattHenus Tomaseus. 1345.. 27. 1741. 25. 1678. 1805. Prezime se nalazi: u popisu 'bračkoga plemstva9 od g.. cd g. i to g. nekoliko puta dolazi kao kum iz Škripa. 1799.. U milnarsikoj ispravi spomi­ nje se g. kao Šćapanović. ' S a l a m u a o v i ć se spominje u dolskoj matici od početka god..

1715. 1912.. LITERATURA I BILJEŠKE: Borivoje Ž. 6 Ostojić. (1712. ii 1707. Lupiš. 214. Vol. i 1789. ibid. do u XIX.... 1796. 30. 1776. zabilježen je Turtonić. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva u našoj Kraljevini«. str. Vjerojatno je s porodicom Tomiceo u vezi porodica Tomičić. ido oko god. X.. pop Ja­ kov Tomiceo god. a na Bokf god. 1719. akademija. vijek. Trutanić alias Mengić iz selačke župe. 2 Codex Dipl.. 73. i 1727. 346. 31. 1738.. 1703. 3 Codex Dipl. ibid.. God. 1801... 1519. g. vije­ ka ove porodice. -Lupi sive Vuković. 1913. napomenom: iz Selaca. 1636.28. str. dobiva nadimak Vuk'ović alias Lupiš. 1697... 7 U jednoj milnarskoj ispravi od g. X. str. 1701. ibid. s / Tomičić s napomenom »iz Dola« zabiHežen je u Pražricama god. 1709. 32. do u XIX. g. 5 Codex Dipl. 1782. 1 156 . župnik Zuvetei. T o n š i ć se spominje od god.. XI. 1738. 1912. kod don Ivana Bonaccija (Jelsa)'. 1789. »famulus« kod porodice Antičević. i pod tim se imenom spominje do god.. 1680. 1703. zatim g.. T o ni i c e o se spominje u dolskim župskim kn jf.. a god. gama često od god. Srpska kralj. do oko god. str. 1780. ibid. g. Izđ. iz Gornjega Humca.. 1720. 350. 1719.. 1801. Dolazi odmah u početku matice g. 4 Codex Dipl. ii 1732. 1702. 347—348. 1719. 1725. u žup­ skim knjigama zabilježene su dvije ženske god. 1730. i 1798. ekonom Tomiceo god. 1682. 1740. Tartaric iz Gornjega Humca. 74.'. Vol. 1912. 1682. Prezime Tomičić spominje se u Pučišćima od početka matice god. Vol. 1699. spominju se pastir Tomačić-Vazulović iz Pučišća. 1694. Prezime Tom'ić dolazi u prazničkim župskim knjigama god: 1629.. g. Lupi. god..... 1784. "1745. 1751. 251. nestaje u Dolu. X. 1738. s na­ pomenom: iz Dola. god. 29.). 33. i 1787. 1786... vijek. V u ko v i ć se često spominje. Prezime Tomiceo dolazi (kum) u Pražnicama god.. nekoliko puta (g. V1 a d n i ć se često spominje u dolskim župskim knjigama od početka matice g. i 1754. do oko god. 1585.) Tartanić. 1678. ote Lupiš. str. zabilježen je jedan Vuković iz K o n a v i j a . ibid. Godine 1718. str. 1770. s na­ pomenom: iz Dola. do oko> god... g. s napomenom: iz Po stir a. 1721. 1741. 1678. ali u prvoj polovini XVIII. Dolazi i kao' Vuladnie g. 1776. 1795. Beograd. jer se i ovo-prezime javlja u Dolu od početka matice g. Z u v e t e o dolazi više puta u dolskim župskim knjigama od početka matice god. 1747. pop Marko Tomiceo od g. kao kapelan. a g. T r u t a n i ć javlja se češće od g. 1933.. Vol. g.

stan u jakom opadanju.4 * • * ' Nemaju vlastitih pašnjaka. da je u blizini stajao takozvani Samograđ.. 255—256. III. kao i po ostalom Braču. P o d G a ž u l ('ili>Brusje) pastirski stan na jugu od držav­ ne ceste? 3 porodice Gospodnetić iz D o l a . doselili su se stanovnici nekadanjih naselja Strazevnika i Stipanske Luke. Imaju oko 500 glava.50 din. str. Vol. 1913. Osim toga. obično okrugli.). Djelomično spaljen* od Talijana. 84. Braća su poginula u NOB. 1483. Za travarinu plaćaju pastirskoj opći­ ni 3. 163. 73. te je stan utrnuo. Torovi su im. posjedujem Libro a štampa. ibid.Croatia sacra. Ciccarelli. 157 .. pori­ jeklom iz D o i1 a. ~' 11 Ciccarelli. uglav­ nom vunača. BILJEŠKE: 1 2 3 4 U posljednje vrijeme premjestio se bliže cesti. ibid. Ruševine miješam primijetio. koji siu gradili cestu. str. str. !4 Rukopis kod I. Ostojić. ibid.. XI. ibid. Codex Dipl... te bjegunci sa kopnene Dalmacije. II. (Vidi Postira bi­ lješka 1 1 ) . !3 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. ibid. 8 9 10 PASTIRSKI STANI BEŽMEK I. doseljenici iz Pražnica i Gornjega Humea. na godinu po ovci.214. pueisčA jPučišća su nastala od Pučiškog Doca.. Z a l a G l a v a stan starog Bežmeka-'Gospodnetića. otvoreni. Poslije staroga Bežmeka (Gospodnetića) stan je napušten.. ograđeni kamenom suhozidinoni. 1 porodica Gospodnetić iz D o l a .. 3 ' IV. ibid. N a Z a s t i n e 1 istočnije od Stupi i sjeverno od ceste pa­ stirski stan starijeg sina staroga Be'žmeka. str. str. ibdi. Babica (ibid. Na­ lazi se sjevernije od 'Brusja. — O izbornicima iz g. I s t o č n a Z a l a G l a v a stan 2 neožen jehih sinova sta­ roga Gospođnetića-Bežmeka. Nakon ubojstva žene. is Mladineo. Vele.. . ' ' " " ' .. 15. da je kuća njihova stana bila ne­ kada — pri gradnji ceste — nastamba radnika. list 17—18. Priča se. br. zatim su silazili. 321.

Karamanović iz Trogira. Vinović.: Čikarelović. 1575. 1572. llioić. Fau. Petrovie. Masalič.: Darpić. Bilorovčić. Zorioić iz Pražnica. Marijanović iz Poljica. Pražnilca. siječnja 1574. Vlatković. Slatine 12. Porodičnia prezimena spomenutk prvi put za 'prvih 20 godina župskih knjiga 1566. Trutanić. Vodanović.: Martinić iz Nerežišća. Pigrović. Mladinei. IveTjić. Vlatothović. Vuković. Osim mjesta (Pučišća) ovamo su ubrojeni: Stupe sa 36 stanovnika.: magistri Graecius lapicida. Bovinić. Nikola 6. 1576. Tambotić iz Supetra. Radojković. 1570. 1579. imala 2. Doibrić iz Doila. Stipetić. Ljanković.: Bilavić. Livačić.: Radić iz Zadra. Veljanović. Mikšić iz Pražnica. »filia« Gregoria iz Krajine. 1578. Bartučević. Parhaljić. Bizaević sa Hvara. Buz. Gajelić.ć. Žuvetić. 1584. Blažević iz P^ogoznice. 1582. Boljić.: Klimpsić. Ceparnić. 1573. Vuković. Imrnović. Aqutfia. na teritoriju PučliŠća.: Njjkolie.: Belić. Vučić.: Davidović iz Rogoznice. Stafortić. Mihovilović. Tomaš'ić. Pemrzović. Matjjević iz Radotilja. magistri Petri lapicide iz Korčule. Popis puča&a. 1581. Sesnjić.: Sucina iz Hvara. Radoslavlj. Magdalena »famula Mla­ dinei« iz Krajine. Vela Gomila 5.'ć. Matušković. Grguričić. Liščević. 1574. Ceparnić. Putešić. Vrsalović. Kupinovo 6 i Sv.: Ušković. Goić. Prodi. koji su primali sol 26. Botoar. Kliminović. 1580. Puljizić. Jučović.ć. Vlasovi iz Šolte. Trohavčić. Grguričić iz Straževnika. Rat-Luke 12. Županić. Martinić. Mašotić. Gruibačić. Tomić iz Gornjega .: Kupičić.953 stanovnika. Fuitvine 6. Pinesić. Međišić. Marko »filiu Antoiiij« iz Baska. Milozetić. Juirinković.. 1585. anagister Andrea iz Korčule. Kušćić. Goić. Gospodnetić. Vranić iz Gornjega Hiuimea. Boljesić.. Murlaeić.: Mariani. 158 . magistri Bckanić. Gargoević. Gornjega Humca i Straževnika.'ć. Kuščić iz Straže vnika. Ripjević.2 Vranić. Šimunić iz Krajine. 1567. Tvelj. Mladimć. 1571. Kliminović.: Stancita iz Dola. >' .ro.Humca. Jelinić.Prema Scheniatismus Cleri pučiška župa 1 je godine 1912'. 1577.: Zuppaneo. Posinkiovie. Vlatković iz iStraževnika. Lasaneo.: Radojković. Poidanović. Kufić iz Šibenika." Kviščević. Vinjević.: Bertučević. Juković. Šćapanoviić iz Gornjega ga Humca. Radačić. ma­ gistri Simeonis lapicide iz Šibenika. Rođovanić. Pitković. 1568.

(Pinović. Ivan Biloborović. 2 porodice KOROVIĆ-SO'RIĆ. 1 porodica pop LODE iz B o l a . Bobarić. Juraj Radciš'ć. Petar Tomičić. 3 porodice KUŠelC detto PAULIN. pučanin. . Belavić. čia. Ivan Trohavčić »detto« Radost Gregorij Pontonievic. 2 porodice KOVAČIC. Oaleot'ta dj Pucischja3 "Nikola Dupić. Pojdenović. Mikolić. 6 porodica LOVRIČEVIĆ iz Župe. • ScMera đi Puclschia4 Ivan Bobarić. 3 potodiice LUKINOVIĆ. Ivan Matković. 2 porodice RADOJKOVIĆ-ČIKUTIĆ dto FURL AN. Matij Kalilić. novi stanovnik. Juraj Grego Mihovilov. plemić. Nikola Čenčević. Vinko R&dojković. Toma Besrama. pučanin. Jakov Belić^ Nikola Fauro. 2 porodice CICOARELLI. Buzolić. privilegiran . Mihovil Tomičić. Modisić. 1 porodica 159 . novi stanovnik. 1 porodica MIČBLI. plemić. novi stanovnik. Ivan Tomičić Markov. 1 porodica FRANIČIĆ-KADČie dti KORINI. " Popis (pučana) u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. Snea Peturić. pučanin. Frane Grego. pučanin. Toma Beisrama. Jurjev. Fr. 3 porodice MORO-LJTKOVIC. Nikola Radoević. Frane Mratinčić. 2 ponodice DOMINIS. 1 porodica PLASTIĆ. Ivan Sesnjić pok. Grego. 1625. Beiić.ETEROVIC-HRŽIC-BOKANIC. g. 4 porodice IVELJIC-LUKRIĆ. Pojdanović. 1 porodica KNEZOVIĆ. 1 porodica P^JLJIŽIĆ detto SASŠE. Frane Prilanić. Ivan Bcbarić. privilegiran. Vinko Čenković (?). Jeličić. Juraj Kalilić.Simanović. plemić. Vlačavić. pfemić.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 GALETOVIC-VIŠANIN. ' novi stanovnik. pučanin. Kuipičić. Kurcolaii. pučanin mistro CIKUTA iz U d i n a. iz R o g o z n i č e . Mati ja. plemić. Ivan Čenetvić (?). 1795. Mandušić. Frane Kurcolan. Korculan. Marko Grego. Bartol Radojković. plemić. Nikola Kovačić. nov? stanovnik. Popis porodica. 1 porodica DANIČEiVIĆ-DANAC. pučanin. 4 porodice RADOJKOVIČ iČIKlUTIČ. 3 porodice MIHALJIĆ (samo žena). plemić. privilegiran.

1 porodica 60. MIHALJIĆ d-to SABE-BISKUP. 1 porodica ZUPPANEO.š(EVTČ dto. MLADINIĆ dto JELINIC. SANTI ovvero SANTINI »ortolano«. pučanin. novi stanovnik/ iz s p l i t s k o g L u č e a. 2 porodice. ALBA. plemić. iz M u c a . pučanin. MIHAČIĆ. TARKOVIĆ. 4 porodice 56.VRANJICAN. 1 porodica 43. 25. 1 porodica 48. 2 porodice 63.pučanin.ETOROVIC dto ŠKEMBE. 1 porodica 39. OBRADIO »miistro boter« pučanin iz P r a z n i c a . 1 porodica . iz V i c e n z e (Vicenza). . 1 porodica 38. ETOROVTĆ-FARAUNIĆ. privilegiran. 1 porodica 57. 26.. 2 porodice 45. BATURIĆ d-tti SERBIĆ. KOVAČEVTĆ alias ANDRIJA. plemić. GREGO. 1 porodica 36. 1 porodica 37. privilegiran.*pučanin. FILIjPPI. 32. novi stanovnik. KRAOLJEVlC dto TOMIN.NI... novi stanovnik. 6 porodica . 1 porodica DRAGIČEVIĆ. LUKINOVTĆ-GENERALIĆ. MARTINIČ-PARJEVIC detto KOSIRINA. 1 porodica 42. novi stanovnik.29. pučanin. plemić. 1 porodica . 2 porodice * 55. 49. 1 porodica LITKOVIĆ. 40. 1 porodica 58. novi stanovnik. ETOROVIČ-SORIĆ. p'emić. MARTINie-KAPURALie dto GRGUROVI. DOMINIS-MIČELI detto BARBIĆ. plemić. NIZETIĆ detto SAHIĆ. pučanin. 1 porodica 44. pučanin. 30. pučanin. j z K a š t e l a 53. 1 porodica 61. 'ALBERT1 pop s bratom iz T r e v i z a (Italija).. MIHALJIĆ dto iSABE. 1 porodica 34. iz D u b r o v n i k a . pučanin. . BOBARIĆ. plemić. 24. a sin u Dolu) 160 23. plemić. 2 porodice 41. novi stanovnik (otac već više "godina u vojsci. 1 porodica •* 51. 1 porodica 54. rVELLIO. 31. 1 porodica 50. pučanin. plemić. novi stanovnik. SARDAREVIC-REMETIN. . pučanin (živi na paši _u Dolu) 46. 1 porodica •33. iz ' R o g o z n i c e . 1 porodica 35. 28. 1 porodica 47. BUJEVrč-LOVRINICA. 1 porodica 59. iz R o g o z n i c e . novi stanovnik. 1 porodica PERAKOVIĆ. 27. FTLIPPI. privilegiran. 1 porodica VELENIČIĆ (sluga kod Litkovića) iz B o 1 a VRANDBČIĆ. dto MOSKEJ. PLAME. ETOROVIC REMETA. . »mistro calzolajo«. MORO. novi stanovnik. SAJLAMUNOVTĆ »mistro calzolajo«. plemić. pučanin. 2 porodice • PIVČEVIĆ. 2 porodice 62. KAiLILIĆ dto KOZULOVIČ." plemić. 3 porodice 52. pučanin. KOVAČIĆ pop. MARTINIČ-PARJEVIC dto KOPIČIN.

1 porodica RAJČEVTČ detto MUSE. pučanin. 1 porodica KALILIĆ. »mistro tagliapietra« iz M u r a n a . 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KOTARAC. iz P o d g o r e . pučanin. pučanin. pučanin. 1 porodica TOMIČIĆ-VAZULOVIĆ. 1 porodica GRGURIČIĆ detto ŠJULE. pučanin. 1 porodica HRANOTIĆ-MASARINA. CAPKOVIĆ detto MEŠTRIČEVIĆ-BAKALERA. 1 porodica PUJIZINA. pučanin. pučanin. novi stanovnik. 1 porodica TOMIĆ detto TUNDIN iz G o r n j e g a H u m e a. pučanin. novi stanovnik. pučanin. pučanin. 1 porodica GALETOVIĆ VIŠANIN dto SCUPPER. 1 porodica TOMAŠEVIĆ detto DAGTJZEL. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto ALE. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ. plemić. novi stanovnik. pučanin. 1 porodica ŠČAPANOVIĆ detto JURIŠIĆ i ZELANOVIĆ iz G o r n j e g a H u m e a. pučanin. plemić. 1 porodica LUNJEVTĆ. plemić. pučanin. novi stanovnik. 1 porodica DRPIĆ detto BURATTN. plemić. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KEKOVI. pučanin. pučanin. 3 porodice ETOROVIĆ-FORTUNIĆ detto PRUŽIREP. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dto BUMBA. 1 porodica MARTINIĆ PARJEVIĆ KOSIRINA detto VUK. novi stanovnik. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dtti BUMBXNX ANTICA. novi stanovnik. 1 porodica VRANDEČIC. 1 porodica PIVČEVIĆ dto PROVIDUR. novi stanovnik 1 porodica MARTTNIĆ-PARJEVIĆ-DEBELA. novi stanovnik. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto MISTRANČIĆ-BILE. pučanin. iz s p 1 i t s k o g L u č c a. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto BARKUJ. 1 porodica 100. pučanin. 1 porodica ORLANDINI. novi stanovnik.PERIĆ NOVAKOVIČ. 1 porodica ^Zbornik za narodni život i običaje 11 161 . pučanin. iz R o g o z n i c e . 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVEĆ dto KARNEVAL. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ. plemić. novi stanovnik. pučanin. 2 porodice KALILIĆ detto KOZULOVIĆ SOSE. pučanin. iz B o l a . 2 porodice MARTINIĆ-MESTRANTIĆ detto ROSO. 1 porodica PERIČ-NOVAKOVIČ dto MUCO. 1 porodica VRANDEČIC dto CRNAC. pučanin. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto KARLIN. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto PERME. pučanin. 2 porodice LUKINOVTĆ dto TUTIN .

B u v i n i ć 1 porodica. 1799. Jnrja 122. 1 porodica DRPIĆ-KOKECA. Delija. 1 porodica ETOROVIĆ-BUHA detto URSIN. 108. 2 porodice ŠĆAPANOVIĆ-JURIŠIĆ. 105. B a š k o v i ć l porodica. 1 porodica U Bračnti kod crkve Sv. novi stanovnik. 120. pučanin. u matici krštenih spominje se od god. 2. 110. 1 porodica VRANDEČIČ detto Briska. novi stanovnik. 1 porodica DRPIĆ. 1 porodica DOGANČEVIĆ-DOGANAC iz S e l a c a . Juraic) 6 porodica. 5. 1816. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ.anagrafi g. CAPKOVIĆ detto MESTRIĆEVIĆ. g. 1 porodica MARTINIĆ-KAPULARIĆ. 117. pučanin. 111. 109. novi stanovnik. 4. pučanin. 1 porodica MLADINIĆ oweno MLADINOVIĆ »detto« KRALJEVIĆ. 162 . 1657-6 U . 2 porodice ETOROVIĆ-PALUŠIĆ. Kao De'Iija u pastirskom stanu na Crnom Ratu. g. 119. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVIĆ detto TELENT. novi stanovnik. pučanin. spominjiu1 se u župskim knjigama Krstulović alias Antičević iz B o b o v i § i ć a g. novi stanovnik. a g. 112. spominje se kao sluga. 1812. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ detto GOTOVI. 1658. iz V e l o g B r d a kod Makarske oko g. novi stanovnik.101. iz P r a ž n i c a . 106. 3 porodice PULJIZIČ detto LUSTRE. pučanin. 113. 1 porodica KALEGARIC »mistro sartor« iz V e r o n e . plemić. »romito e custode«.. B a t u r i ć 2 porodice. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 118. novi stanovnik. 114. plemić. piemić. iz Gornjega Humca Sadainje porodice 1. 1609. 102. novi stanovnik. 1795. 1 porodica DRPIĆ detto PUSLE. A n t i č e v i ć 4 porodice. 1 porodica MARTINIĆ-JERČIĆ i VERBORIČ dettp CENTA. 103. novi stanovnik. 116. 115. plemić. 121. prezime je zabi­ lježeno H popisu bračkoga plemstva g. 1830. 3 porodice RADIĆ-PETRINAC detto ROKO. SESNIĆ.' plemić. 1 porodica. 3. B a u k (nadimci: Fincol. plemić. 1 porodica VRANDEČIČ detto BOLČIN. s napomenom: iz R o g o z n i c e . L dolazi kao Baturić delti Serbić. iz P r a ž n i c a . RADIĆ detto PETRIMAC. 104. 107. pučanin. 1 porodica MARTINIĆ detto MESTRANTE.

1641. Kan je. 1590. Ka'lajure-Škembre. samo Mlinić. 9. Paluščić. Liščević alias Barbirot. Kavo. Mravak. 7 od roda su Kukretića. g. 1918. 1651. 1747. vjerojatno sa otoka Hvara. Lovac. Raus. kao alias Živić. ovakva se prezime spominje g. g. Faraunić. 1657. kao Čikarelović. Dugnačić. Sansir. D r p i ć (nadimci-: Puzle. 12. Doselili se na Ravan. pa u G. 1583.Bosne bježe sinovi vojvode Radoša: Dominik u papinsku države. nakon pada . Košta. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. Buha-Gluho. detto Buratin s napomenom: iz Rogoznice. vojvodom. a kasnije i kao Ciccarelli. Prezime se sve češće pojavljuje od g. a također i s dodatkom: Bakalera. God. Prezime se nalazi g. Stjepan Dabiša imenuje Dimibrija »Coppiere«. C a p k o v i ć . kralj Tvrtko podjeljuje im zemlje oko Duvna i u Rami. i dalje). Doselili se kao nasljed­ nici porodice Ivelio u XIX. [Prezime se nalazi zabilježeno' u popisu selačkoga novog stanovništva od 'g.q Dolazi u matici i kao Liščević alias Capković g-. među novim stanovništvom. 9 U matici se spominje g. a sinove mu Grgura i Pavla »ciambellani«. Obje porodice žive i danas. u maticama se spominje od g. Bija. 1628. iz S e l a c a . 7. Doselili se iz S e ­ l a c a . 1691. God.D r o z g e j 1 porodica. 1589. 1795. B'gula. C i c a r e l l i 3 porodice. Škembire-Lizar) 50 porodica. C a p k o v i ć . 1579. Bile. Dogančević-Doganac. kao Ciccarellovich overo Ciccarelli. 1392.. Mamaje. Tarle.. Derado) 30 porodica. Šušula. i to prvih godina matice (1578. 11. 1795. 14. 1747. Stjepan Tomašević imenuje Radoša. g.. Gero. God. sina Pavlova. stanu m Veloj Slatini. Humac i Pueišća. 1489. alias Mlinić.6. u anagrafi. D e š k o v i ć 1 porodica. D i d o 1 ić 1 porodica. 1462. iz K a t u n a . a pori­ jeklom i z O p u d I v e l a C i t t a d i N a r e n t a. 1579. Dolaze u matici lod g. 1653. 1691. Granić. oženio se. a Nikola na Brač. Runje. Maha. Gun je. vijeku. 1795. Prema porodičnim ispravama. 15. 13. a kao D. D o b r o n i ć 3 porodice. do početka XIX.8 i u popisu bračkih plemića g. Katrida. Liščevića ima u staroj matici u P r a ž n i c a m a (g. alias Klopanović.M e s t r i č e v i ć 3 porodice. (Sestranić 163 . Tubrija.) i dalje do g. a g. a g. 1463. C a p k o v i ć . 8. Babus.B r a g a d i n a c 1 porodica. Kao Darpić detto Buratić i Darpić detto Kokeca detto Puzle-zabilježeni su g. Zaniko. pa dalje). vijeka bilježeno je prezime u župskim knjigama kao Čikarelović alias čikarelić. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. 1605. inače Liščević dolazi od prvih godina matice (g. Kao Dobronić-Skarabaje žive u past. U župskim knjigama dolazi g. zatim u Mošulju(-icu). Longo. D o g a n a c 1 porodica. pri­ mljeni siu u bračko plemstvo kao »nobili originarii«. 1634.6 10. Sorić. E t e r o v i ć (nadimci: Haje. Karavana. Godine 1389. Reve-Budin.

K o n č a n i 1 porodica. Šare. 1588.. slično g. J a k i r 2 porodice. 1669. 26. g.) i t. Postoji verzija. 1660. Eterović-HaržieBokanić.g. Sitan jaro. 1586. Bulat) 28 porodica. 1795. God. Karlin. Kalilić detto Kozjulović. Eterović-Palušić. g. iz Z a k u č c a . 1778. iz Ž e ž e v i c e . 19. 1617. vijeka. Samo Haržić dolazi u matici g. doselili se iz K a š t e l S t a r o g a oko g. 1812. K e k e z 1 porodica.. g. 1790. 1635. u maticama opaska: u Selcima odselio E. K a č i ć (nadimci: Pušilo. prema tradiciji. g. 1698. kasnije dolazi kao Ektordvić (g. Šoše) 5 porodica. s napomenom: iz R o g o z n i c e. iz B r e l a . Mihovil došao u prvoj polovini XIX. 22. Franičić. 1722. Eterović detto Paluskić. s napomenom: sa Primorja. 1778. 1795. g. Pbezime je zabilježeno fix popisu novoga stanovništva. u maticama g. Eterović-Sorić. došao u prvoj polovini XIX. i to g. 28. 1821. 25. 1657. U prazničkoj se matici spo­ minje g. 27. 1698. kao Eturević. Skica) 9 poro­ dica. J o r d a n 1 porodica. sa V i s a . kao Alaburić iz R o g o z n i c e. s napomenom: iz Bola. d. ali i dva puta prije toga. da sw Kraljevići iz Poljica. Jerolim de Hektore. de Hectore). Prezime je zabilježeno u popisu novoga stanovništva. U popisu gamjoselskih vlasnika pašnjaka (pašnjak u Zavali) zabilježen je g. 23. doseljenik Ante oženio se u Pučišćima g. U župskim se knjjgama spominje od g.. Kadčić-Franičić detto Buaniba i Kadčić-Franić detto Karlin. g. 164 . Franičić. Franci ć-Kadčić. Kalinić iz Karlobaga. porijeklom iz B o s a n s k e D r a g e . Kalilić.16. K a l a j z i ć 1 porodica.). 1589. i 1778. Žive i na stanu u Luci i Maloj Slatini. 20. iz O m i š a . Bumba. God. g. K ne zov 16 1 porodica. 1778. 8 F a b i j a n o v i e 6 porodica. 1795. Eterović-Fortunić »detto« Pružirep.. pop Hektore Hektoreo. vijeka. 1825. 1590. iz B a š k e . EterovićHaržić. 17. u matici dolazi g. 1795. Eterović-Ramuza. G a l e t o v i ć (nadimci: Višanin. Kalilić je zabilježen gotovo od početka matice (g. U župskim knji­ gama g: 1660.. 1868. v 1865. 1821. 21. U maticama od g. g. 24.-Faraunić reč. 1688. Calilgich.. H a l a b u r i ć 3 porodice. 1727. K a š t e l a n (nadimak: Poičamac) 5 porodica. a g. 18. 1688. kao Lučijani Eturević. 1896. doseljenik se vjenčao na Bolu g. Sterklić. spominje se u župskim knjigama od g. doseljenik se oženio g. Kalilić detto Trifunović. Sudac.) i Etorović (g. g. iz K a s t v a . Kačić alias Franičić. Velada) 25 porodica. 1900. spominje se kao Eterović-Fairaunić. K a l i r i i ć (nadimci: Trifun. Pa­ nada. K r a l j e v i ć (nadimci: Tomini. Balarin. Eterović detto Buha-Škembe. 1705. Pulicijot..

Marko Lukinović. 1599. bez napomene. Martinic alias Grković. . 35. Parjević detto Topičić. K o j n e 1 porodica. g. 31. 1607. Martinic detto Priević. iz Ž e ž e v i c e . . 1687. 1817.6 u pučiškyj matici dolazi' od g. L o n g o 1 porodica. oko g. Prema tradiciji. 1908. 33. detto Sepe. Bolodrobac. M. 1726. iz S p l i t a . Debela. Matej rođen g. oženjenu P. 1843. Cicarellijevom. 1778. a ra­ nije iz Stare Kaniže. 38. M a t i j e v i ć 8 porodica.. detto Perme. iz . Prezime dolazi i u staroj matici u Pražnicama g. 1677. Nasljednici siu starije porodice Bokanić. * 32.: M. i dalje. 37.29.. pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1788. u maticama s napomenom: iz R a d ot i 1 j a. Kapularić-Piše. detto Barkuj. oženjenu P. iz P o s t i r a. 1699. g. Fukar. Jerčić. Brkulj. Izjednačeni s bračkim plemstvom g. Spominju se u župskim knjigama g. 39. M. kao nasljednici Grguričića g. 1816. 1905. porijeklom iz Bosne. u Pučišćima se spominje od g. M. 1581. 1600. U župskim se knjigama spominje od g. doseljeni iz R o v i n j a . 1637. jedan M. oženio se Federik •g. 40. iz P u l e . M. Škrgutalo. 1721. 1672. Plemić. M i č e l i (Michieli) 5 porodica. M. [Pipica) 50 porodica. 1679.1663. 1723.-Perjević. Prezime je zabilježeno' u popisu plemstva od g. M. g. 1727. g. Vele.10 U maticama postirskim i kao Michelovich (Mičelović) g.. Bedrica. udala se u Pučišćima jedna Martinićeva iz P r a ž n i c a . K r m o l j 1 porodica. Vicko g. 1657. i 165 . . 1795. kao: Martinic-Jerčić Verborić detto Cento iz Pražnica. iz S v e l a . opat povaljski. I860. Gad. 30. rođen je u Pučišćima g. K u r i (t. M a r t i n i c (nadimci: Cezar. 41. j . Curri) 1 porodica. 1647. oženio se Vicom. L u k i n o v i ć (nadimci: Klimentovi. doselili se iz [Po s t i r a god. K r č i ć 1 porodica. Došli na Brač iz R og o z n i c e. kao Lukinović-Jeneralić i Lukinović detto Tutin.. Pri jević. M a t u l i ć 2 porodice. 1795. Kapularić-Deve.). i 1830.Meštreantić detto Roso. Kosirina. kao kum zabilježen g.-Kapuralić. iz S a b l i c a (Devin). 1591. Gavran) 7 porodica. s napomenom. 1912. Spominje se u Pučišćima i kasnije: g.: iz Nerežišća. Ante g. vKao Cezar žive u Putvini i Kruškoj Stupi. 34. Perme. Kapularić-Visilo. M a r i n o v i ć (Surlitan) 2 porodice. M.. detto Mestreante. 36. doseljeni Ante oženio se u Pučišćima g. a drugi (također u Pučišćima) g. iz M i 1 n e. Franjo rođen g. detto Kozima-Vuk. Pietro »index Almissae«.. 1790. P o s t i r a. sin Vicko. da su bivši Maroi. dočim u P r a ž n i c a m a od početka matice (g.-Meštreantić. M. M. M a r o e v i c 1 porodica. M a r a s o v i ć 1 porodica. Base.

kao Mihaljić. Prezime se nalazi i u popisu novoga stanovništva od g. Mihaljić detto Sabe-Biskup. 1651. Porodica je pripadala među povlaštene (privilegiate). Ćore) 14 porodica. Petrov iz Rogoznice. prvi se oženio u Pučišćima g. Doselio se Andrija'' oko g. 1883. g. 1876. 1795. P e t r o v i ć 3 porodice. M i m i c a 5 porodica. g. Michieli g. 1658. 1795. 1699. dalje. O r l a n d i n i (nadimci: Spada. 1795. g. iz S e l a c a . Jandra. Michaelis od g. g. Dobro jutro).9 U anagrafi se spominje g. 52. Kapologo. Ml a d i n i ć (nadimci: Selka. l) matici dolazi od g. Petrović alias Bašćanac. detto Jelinčić. 45. 50. a g.alias Lisičini. a neki iz Brescie (Italija). Sakreštan. Mladinić owero Mladinović detto Krajević. Prema tradiciji.. 1699. i tako: Micjiieli-Vitturi. 48. oženjen g. staro jfe prezime Pribošević. 1655. 1582. U posljednje vrijeme pišu se Mladineo. Perić-Novaković detto Muco.9 166 . Moro alias Pribišević.: Perić-Novaković. 1636. Bačića. iz Š k r i p a . 1803. 1731. 1795. g. i dalje. Moro-Litković. Preturić. Kuiinac. g. N o v a k o v i ć (nadimci: Tele*. kamenar. 44. kadgod Michie-ovich. Ove su porodice istovetne po svom. iz P o 1 j i c a.42.. Novaković alias |l?erić. 1647. 51.. dalje. 1795. a g. a jedna obitelj prešla u Pražnice (Kokić).' porijeklu s današnjom poro­ dicom Mladineo: M l a d i n e o II 2 porodice (nadimci: Stanini. 1809. g. 1696. Perić-Novaković detto Karneval. Kao Mladinovići porijeklom iz Poljica. 49. Supa. kao Moro detto Skargut. g.. (kao kum). 1578. M o r o 3 porodice. Petrovića je bilo i prije u P. u matici zabilježen prvi put g. N i ž e t i ć 4 poroidice.. Mladinić . doseljeni Ante oženio s-e g. Jedan Mičeli iz Poistira oženjen zadnjpm Vitturijevom iz Kaštel-Lukšića. u pučiškim maticama od g. kao »mistro tagliapietra« iz M ur a n a . Nepost. 1602. Ortolan. 1747. 47. spominje se g. Penzo. M i h a č i ć (nadimak: Škripijanin) 2 porodice. Michieli detto Barbić. od g. Furio) 32 porodice. 46. Kuščić alias Mihačić. Penzo. prezime se nalazi u popisu pučiškoga novog stanovništva od g. 1657. Spominju se kao Mladinović-Mladinić detto Krajević detti Zottovi. Muse) 8 porodica. 1747. Sabe.6 M i h a i ć (nadimci: Lustre. spominje se u ispravi Mladinić Frane. Konana. P a h o r 1 porodi S e l a . 1883. Muco. Buje. u pučiškim maticama od g. U popisu bračkoga plemstva g. iz R o g o z n i c e .: Perić overo Novaković i Perić osisia Novaković. 1795. u matici g. 1850. kao Pribošević alias Moro. 43. 1654. Omišanac) 4 poro­ dice.

1634. iz Z a g v o z d a . P i v č e v i ć 2 porodice.. 1795. Jirašol. Langver. u maticama s napo­ menom : iz B o l a . Ban) 19 porodica. Pavini. 68. 1795. Prčić. 62. g. Longo. 167 . 1701. 1778. Prezime se spominje u popisi!) novoga stanovništva u Ciccarellijevoj anagrafi od g. 54. Vurandečić. u CiccareHijevoj anagrafi među novim sta­ novništvom. 57. š t a m b u k 4 porodice. 61. 69. God. 63. Žgorac. 60. R a j č e v i ć (nadimak: Mujo) 5 porodica. V r a n d e č i ć (nadimci: Mortorijo. Jureša) 29 porodica. iz P o s t i r a . Muhanđo. doseljeni Ivan oženjen g. 1747. doseljeni Dominik oženjen g. Loje. spominje se Zoričić iz Pražnica. P u 1 j a k 1 porodica. Vrandečić detto Bolčin. T r o m b a 1 porodica. iz G i o v i n a z z a (Italija). 67. Rajčević detto Muse. g. Vrandečić detto Crnac. doseljen Josip. 1747. Š u l i ć 1 porodica. 1890. Tomas. Tomašević detto Ragusel. iz imotskih P o 1 j i c a. R a d i ć (nadimci: Pilat. Vrandečić detto Mosikej. prigodom udaje: Zoričić-Kovačić. spo­ minje se jedan Radić iz Zadra. U maticama dolazi od g. T o č i Ij 2 porodice. Lola. Baćulin. V l a h o v i ć 4 porodice. 1795. 1795. iz M e đ o v d o c a .53. '59. Bene. Porijeklom iz P o 1 j i c a. sa H v a r a . 1734-. a g. P l a s t i ć (nadimci: Jubo. Bolčin. P e r d e c 1 porodica. g. 58.. Glamac. prezime se spominje u popisu novoga stanovništva od g. iz S e l a c a . K o v a č i ć . doseljeni Toma oženjen oko g.. iz S e l a c a kod Sežane. g. Booelo. Šoto. Radić detto Roka i Radić detto Petrimac. S r d a r e v i ć 2 porodice. u matici je zabilje­ ženo Sardarović-Remetin »da Much del territorio di Sign«. Lima. 1579. iz K o s t a n j e v i c e . 65. P i s c a t e l l i 1 porodica. 1902. Doseljeni iz J a s e n i c a. 1795. 1579. 66. Š p a c a l 1 porodica. 55. u matici dolazi od g. U pučiškoj matici se spomi­ nje od 1616. iz R o v i n j a . Šala) 29 porodica. u maticama se nalazi od g. 1679. iz N e o r i ć a . zabilježen je PivČević alias Proviđur. 5 porodica: iz Poljica. porodice. doseljeni učitelj Ivan oženjen g. g. 64. Blažijo. T o m a š e v i ć 1 porodica. 1674. Samo Kovačić do­ lazi od g. 1708. g. Slilo. 1799. Ivanac.pripadaju među novo stanovništvo. 1907. pirezime se nalazi zabilježeno g. Rajčević detto Mujo. 1795. 70. g. Slavo.9 U matici zabilježeni od g. U j e v i ć 2 porodice. Vrandečić detto Samohod. Krmejan. g.9 56. Kvinto. prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. 1795. 1885. 1906. doseljeni Ante oženjen g.

Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. 1623. 1625. Među pučanima. A l f i r e v i ć detto Kovačić iz R o g o z n i c e .. do 1659. Boccaneus.) prozvani SILE Bertučević. Među galeotima iz Pučišća nalazi se g. 1628. Juraj Bokanić je opat povaliski. se nalazi u popisu pučana. 1714. 2. i 1668. 1812. 1625.. 1661.. 1799.11 Izumrli u Nembrini — Gonzaga (Italija) i u Egiptu. zabilježeno je. (Zorzi).2 5. Gornji Humac i Straževnik). g. ali i kao Ceparneo 168 . koji su dobivali sol g. 1615. 1574. do oko g. 1571. God. 1575. 1574. među povlaštene. pop Boccaneus.Iseljen© Ili -šzumirle porodice 1. do 1625. 1736. porodicu među novo stanovništvo g. Među pučanima. Bo­ kanić alias Kapitanić. živi u Trog'iru kao Buccareo-Aquila. 1747.-A. 1597. God. 1571. samo Kapetanić. U popisu plem­ stva cd g.12 Ovo je stara obitelj: Ninković. 1567.uila se spominju kao brački plemići. 1566. B. B i 1 a v č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od g.. Bokanić dičiti Skargut. 1645. da A.) do oko g. minje se Belavić. Bertucius. 1574. za godinu 1795. 1657. a nalazi se i u popisu novog stanovništva g. magistri Bokanić. g. g. 1536. g. 6 Od ove je porodice graditelj trogirskog zvonika Trifun Bokanić.8 3.. B o k a n i ć spominje se od početka matice daTje do oko g. Ciccarelli ubraja porodicu B. od g. od g. Bertichevich Ciacomo qu. u župskim knjigama od g. spo. Nicolo mjesni je sudac u Donjem Humcu. spo­ minje se prezime Bilorovčić. 1659.6 God. 1657. a po Bertuču Ninkoviću (umro 1603. 1669. kao lapicida Bokanić. 8. B e r t u č e v i ć se spominje ui župskim knjigama Pučišća go­ tovo od početka (g. nedavno izumrli. A q u i 1 a češće se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka matice (g. 1639. (ili Ceparnić) se spominje u župskim knjigama od početka matice g.9 2. do oko g. do 1795. i 1586. 1624. B u r a t o v i ć doselili1 se iz V r b a n j a oko g. (Girolamo) i g. Godine 1573. kao Beirtučević alias Susković (ili Sutkovdć). 6. do 1602. koji su primali sol g. 1609. 1589.2 i u vezi s re­ grutacijom za bračku galiju g. spominje se kao konkubina popa Georgija Prođi. nalazi se i porodica Bokanić.2 4. God. [Pražnica. 1551. kad ju Ciccarelli sptominje kao pučansku porodicu. 1637. i 1799. Boccareus se u matici spominje g..s Ivan Biloborović. g. 1621. koji su primali sol g. Cicarelli ubraja. Prezime tako dolazi od g. (za teritorij Pučišća. Kao Bertičević dolazi u pop'isu bračkoga plemstva od g. A. 1566. B o b a r i ć se spominje.3 7. 1580. B i l o b o r o v i ć u pučiškim župskim knjigama dolazi od g. i to: g. C e p a r n i ć ..) i dalje — naročito — do oko g. 1672. 1668.

iz Splita. s napomenom: iz Straževnika ili• ii S t r a ž e v n i k u . 12. 1625. Pre­ zime je zabilježeno među gomjohumčanskim galeotima g. 1589. 1589.. nalazi se u popisu foarčkoga plemstva od g. Ivelij g. . j . od g.. god. 1687. 1625. s napomenom: iz P o l j i c a . 1799. Sa. Kalilić detto Trifunović. Kalilić detto Kozulović. g. vijeka. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od ga. 1795.) do oko g. 169 . 1795. 13.3 K u p i č i ć spominje se u župskim knjigama od početka (god. 1795.3 Kasnije se spominje kapitan Matej Davidović. Kalilić'Kozulović detto Kotarac. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 1596. 11. 1790. D e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 10. g. 1570. g.6 God. 1647. porodica. kao Ivelij alias Andriević. Porodica G. 1579. 1607.. 1574. 1567. do oko g. Među pučiškim galeotima (veslačima na bračkoj galiji) zabi­ lježen je g. 16. 14. g1.. 1645. 1688. Cavalier Antonio Callinich d-o Cosulovich. 1641. 1626. g. Zorzi Calilich. Iveglio) se spominje u župskim knjigama g. a Ivellio kao plemić. 1580. g. Prezime se spominje i među pučanima. kad se spominje plemićka porodica Grguričić detto Šjule. da se plemićka porodica Dominis nalazi u Veneciji. g.. G r g u i r i č i ć u maticama gotovo od početka (g. 1628. i 1721.2 K u š č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka (g.) do oko g. 1625. 1580. 1795. 1617. (Calilgich) i 1634. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). udatom za Deškovića (Katuni). kad dolazi kao Dominis alias Barbie i dalje kao Dominis do g. do 1640. 1710. K a 1 i 1i ć u maticama od g. (Calilcich) do novijih dana. 1657. 'izumrla je ova. Prezime dolazi i u prazničkoj matici.2 Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašjnika g.8 P o m i n i s se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. 1567. Ivelić g. ali g. 1658. Bettini moglie del qu. Ivelio (Radoš) g. koji su dobivali sol g.. kao Ceparneo u Pučišćima je zabilježen g. Posljednjom nasljednicom Mičelinom.. Ivelm g. 1652. spominje se više puta u matičnim knjigama kao Davidis... Župnik Oiccarelli zabilježio je g. 1581. prvi put g. zabilježen je Triff& Davigliovich. 15. Među pučiškim galeotima g. 1657.8 D a v i d o v i ć se spominje često u maticama do oko g.9. koji su dobivali sol g..) do prvih godina XIX. spominje se jedna ženska Grguričić s napomenom: iz S t r a ž e v n i k a . 1614.6 I v e 1 j o (t.. 1776. i 1657.Giuseppa Callinich da Carlobago. 1649. 1576. 1795. 1650. kao Iveljić i tako do oko g. 1825. 1576. a Ivelić (isti Radoš) g. zabilježen je u Pučišćima Iveljić kao pučanin. 1574.3 i među pučanima.

s na­ pomenom iz G o r n j e g a H u m c a . spominje se češće.13 Antonio Mladineo »ambasciatore«. Sebastijan M. 1624. Roka & dobiva juspatronat. Ivan. P e č n i k iz T u h e ! j a u Hrvatskoj. 1655. iz P o l j i c a . iselili nedavno u Ameriku. 1625.. 28. M a n d a l i n i ć (rečeni Prđibobica). L e g i š a doselili se iz I s t r e .) dolazi kao Kuščić alias Mihačić. 5 1644. u Pučišćima kanonik. iselio. spominje se M. Sabič. 1697. 1572. 1816. Posljednja je živa udata Orlandini. 1605. 1566. kao Mikulić. stoljeću. 1657.. iz Z v e č a n j a. primali sol. u maticama. 19. Vicko mitronosni opat sv. .od po­ četka (g. Roka udala se za Zuppaneo-Županić.2 Vjerojatno porijeklom 5z P o 1 j i c a. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1634. 1589. 1592. 1579. g. pisac. 1579. L o d e iz B o l a . 26. a njegov sin Juraj bio je soprakomit bračke gal'je. 22. Kao Litović zabilježen prezime u Povlj'ma g. s napomenom: iz P o ­ l j i c a (i to jedna ženska).. 170 . od početka g. 1574. jedna kći s većim dijelom imanja i juspatronatom crkve Sv. M a n d u š i ć spominje se skoro od početka župskih knjiga (g. -plemićku porodični Kuščić detto Saulin. i 1803. oženio se u Pučišćima g. Ivana u Povljjma. Antun g..' v. nasljednici izumrle plemenite porodice Prođi-Prodić: g. iz Mimice. I860. 30. u popisu galeota iz P r a ž n i c a . L i t k o• v i 6 spominje se u župskim knjigama od g.). g. U popisu (bračkoga plemstva (g. koji su g. M air'i j a n o v i ć se spominje g. v. 18. M l a d i n e o I .i 1667. a pišu se i Mladineus. 25. 1678. nedavno iselili. L i š č e v i ć dolazi u župskim knjigama Pučišća'skoro. između g. g.Ova porodica izumire u XVIII. hrv. M a r č i ć doselili se oko g. 1567. M a j d e n o v i ć spominje se u župskim knjigama od g. 3 24.. umro g. 1680. 1644 s napomenom: iz B o l a . 23. gradi crkvu . kao liščević alias Capković.6 Pučiški župnik Ciccarelli bilježi g. isenili. kao Mariani. doselio se Ante oko g. 21. 1566. M e d i ć ' i z M i m i c e .Sv. 1795. koji su doselili iz Bosne. nedavno iselili. U popisu bračkoga plemstva dolazi (g. g1. 1885. 1621. a druga kći Kata­ rina u Wragnizan-Dobrinovic porijeklom iz Bosne. iselio.) do oko g.8 29. dalje do oko g. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. P e š a iz Š k r i p a . 27. 1657. pa do> početka XIX. 20. i 1568. (Porodica iizumrla nedavno. 1576. 17.) do oko g. 1607. God. 1574. 1615. N i k o l i ć se spominje od početka matice (g. kasnije ne­ koliko puta oiko g. Prezime se nalazi među pučanima. Krajem XVIII.) Nikolić alias Marušić. ali nedavno iselili.

1589. ido 1642. g. g.2 God.. i sa kćerima IU Kraljević-Lukinović i Grego. 1628. 1582. g. vijeka. j .) do početka XVII. 1566. 1657. g... Pinesio. U ispravama: g. zabilježena je i porodica »estinta« Prodi alias Prodić. P u l j i z i ć se spominje od početka pučiške matice (g. g.6 53. 1638. 1637. »airibasciator« Triffon de Prodis 16 . 1621. njegov unuk Klimša.. g. Vinčenco uzima za ženu Katarinu Trifuna Mladineo i postaje dionikom baštine izumrlih Mlađinea. g. kapelan Tomiceus. 1607. 36. g. Prezime se nalazi i u popisu bračkoga plemstva g. kao (Prodić. g. 1628.—1589. Thomiceo. 1615. v. Pučjišćima g. Tomicij. 1654. kapetan Juraj Tomičić. 1803.. V ir a n j i c a n starinom bosanski plemići roda Dobrinovića. 1607. Ciccarelli bilježi ovu porodicu među priVilegiranimia. 171 . pop Marko Prodić/ 4 Potječu od Klimše Prodića iz S t r až e v n i k a . 1566. 1663. g. 1566.31. 1579i spominje se klerik Pojdanović (kum) u S t r a ž e v n i k u. Tomičić detto Vazufović—Tafre.) do> prve polovine XIX. 1795.) do početka XIX. 1611. 40. oženio se u . »defensor« Franciscus Prodich 15 . T o m i č i ć se spominje u poiičiškim župskim knjigama skoro od početka (g. 1584. investiran u Biloj Njivi g. koji su dobivali sol g. Z ak a r i a (t. g. izumrli. 1655. 39.. kao Pinesij. Tomičić Juraj je pučki povjerenik god. kao Prodi. g. R a d o j k o v i ć se u pučiškim župskim knjigama spominje od g. P r o d i se spominje od početka pučiške matice g. g. Ova porodica izumire s Nikolom g.' g. 1722. (kao kum) do kraja XVII. 1570.. g. od g.6 32. V e l a n o v i 6 se spominje od g... magistri PuiTjizf:ć. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. 1631. v...) do oko g. i 1657. 1566. i g. 1634. 1893. prvi župnik. vijeka. 1624. klerik Pugiiseo. 1582. Rado jković detto Čikutić—Furlan god. izumrli. iudex Aloisius Prođi. 1574. Prezime se nalazi: medu • pučanima. a pišu se g. 1657. 1556. P o j d a n o v i ć se spominje od početka matice (g. Thomicio. 1459. 1633.6 Posljed­ nje ženske udate u obitelji Mladineo i Vragnizan-Dobrmović. 34.—1661. g. 33. 1585. 1567. 1795. g. 1647. 1875..' g. Z m a e 1 o ili Izmaelo doseljenik sa K o tr č u 1 e. Prvi u Pučišćima g. 1496. Rado jković detto Čiveta g. i 1585. i 1573. Bernards. 1574. 1657. i 1631. Izumrla porodica (u Kovačić). 1566.18 37. nekoliko puta kao Pinesius. 1552. do* po­ lovice XVII. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjalka g. g. 17 U popisu bračkoga plemstva od g. vijeka. 38. Zaccaria) iz N a b r e z i n e. Pinesić. 1574. Radojković— Čikutić g. 1616. kao Veljamović. Njegov sin Nikola piše se Wragnizan-Mladineo. 1799. Puljizić detto^ Sase i Puljizić detto Lustre. Thomiceus.. 1680. P i n e z i ć (ili Pinesić) spimneje se u župskim knjigama od po­ četka (g.

(Neke sam štampao^ u »Bračkom zborniku« br. . 1589. 1912. 357. 1581. Ciccarelli: »Osservazioni«.. Z u p a n e o (i Zuppaneo). terminazioni. (Vidi Pražnica. Trident. str. 1612. i° Ciccarelli. Ref. su limali juspatronat Gospe na Ratku. 40—42). ibiđ.. 8 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. list 16 i 20. bilješka 4). do oko g. šimun Knezović.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. 1 4 Ciccarelli.-je izumrla pred pedeset godina. Rukopis kod I. braća Petrović. 1568. ibid. kao Xupanovich de Xupagnaz 19 iz Dubna (Duviio). Utini 1656. ibid. Zuppaneo. ibid. 104. 321. str. Cap. 95. 1467. Isto se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. str. ibid. 1879. privilegi et indulti. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 118. 9 U popisu kod I. Communitatis Brachiae. str. 1598. ibid. Nalazi se U župskom uredu u Pučišćima. do kraja XVTH. 22. 1 7 Statuta Municipalia ac Reformationes magnif.. 1566. 1 2 3 4 5 172 . str. 6 A. 42. 1 Diversi publici decreti i t. 1657. Z o v k © doselioi se Štipan iz L o ' k v i č i ć a i oženi© se u Pu­ čišćima g.. preroa vje­ rodostojnom obavještenju. župnik đon Andrija Ciccarelli. Porodica Z. Babica.. ibid. iselili. 259. Od g. Ž u v e t i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od po­ četka g.. kao Zuveteo. str.. str. 148. 1579. Babica (ibid. porijeklom iž B o s n e .. 1795.. Pavao Dević. 1657. 1747.41. 1.. 1635. Ovu anagrafu sastavio je g. str. 281. od g.Spominj. braća Kraljević. ibid. 1940. str. 1568. i t. 12 Ciccarelli. ibid. 255—256. 1442. Split. ibid. 7 Isprave kod Dušana Kraljevića u Pučišćima.). list 9—10.. 1570. braća žarković.®* Iselili u Starigrađ. d. 1632. Sagradio je Kaštii u Pučišćima Ciprijan Zuvetić god.. str.. d. braća Darpić. Udine 1656!. Mladineo. 2. ibid.. u Pučišćima: braća Vranđečić.). i to kao Zuppanei alias Županić. v.. Ž. do oko god.). nekoliko puta kao Zuveteus. i t o : od g.6 Zupanei su naslijedili) imanje i juspatronat izumrle porodice Mladineo.. Mladineo.. Lib. . ali češće od g. 13 Diversi publici decreti. 1 65 Ciccarelli.. 1700. Prezime se 'nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. U pučiškim župskim knjigama spominje se pre­ zime od početka (g. 43..u se: g. 11 Ciccarelli.. Jerolim Plastić i braća Novaković (g. 1574. Petar Granac ( ? ) . Antun Alf irović. od g. više puta kao Zuvetei. ali najčešće kao Županić g. kao Zuvetei alias Žuvetić.20 rektor pop Jerolim Žuvetić i Juraj Žuvetić (Zuetich).

. Važniji su dijelovi ®ela: Škrip. PastJlrsM s'faani Karavana Svi imaju kuće i u Pučišćima. 5.. -žive najčešće u stanu. 1534. Pastirski stan Kruška Stopa M a i r t i n i ć . 2. koji vođi iz Selaca u Pučišća .• B a u k (Delija). Na osnovu informacija Dušana Kraljevića u Pučišćima. PRAŽNICB Pražnice pripadaju među najstarija hrvatska naselja ma Braču.C e z a r 3 porodice. Klementa nalazi kip pape Sv. c) L u k a K a š t e l a n (Poičanac). 4.: Nikulić 173 1. 2Q Croatia sacra.: Zorričić 1567. 1567. 1467. Na­ lazi se na putu.is Ciccarelli. 88. Antuna Opata selo -je sagradilo g. Jurja dok se u crkvici Sv. te se tom zgodom župnik Marin preselio iz Straževnika u •Pražnice. 1461. Lijepi reljef iz oko god. 1590. Klementa iz god. Vele da posjeduje oko 500 glava vunača. 19 Pastirski.1 Prazničku župsku crkvu Sv..stan Prijevića Ovaj se stan nalazi zapadnije od Pučišća. str. M a r t i n i ć . P r i j e v i ć i žive Često u Pučišćima.:Miikšić 1582. a) V e l a S l a t i n a E t e r o v i ć 2 porodice. 3. koja još postoji na prazničkom groblju. b) M a l a S l a t i n a K a š t e l a n (Rojen). Ciprijana. ibid. 340. ibid. d) C r n i R a t . 1500. ima bivša straževnička crkvica Sv.C e z a r 1 porodica. Pastirski stan Pnitvine Nalazi se južnije od Pučišća. Pražračani ti pnčišiđni župskim knjigama prije početka malic© god. Interesantan je basreljef iz g. str. vijaka spominje se crkvica Sv. U početku XV. D-ebronić (Skarabaje) 1 porodica. Gornja Greda i Donja Greda. .

1602. Valentinović.. Stefan Martinić Franjin. 1591. Livačić.: Ivelić. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je Bovinić iz Pražnica g. Kušćić.: svećenik Ivan Deskoveo-Dešković. Jakov Martinić pok. 1601. Gospodnetić. iSujić. Juraj Goić. Martinić. od g. Mikšić iz Pučišća.: Prodić. Jakov Martinić. 1603. kasnije Buvinić. Svetinović. Frane Pijkovic. Pletaja. Baturić. g. Buje. 1609. Pijkovic. Panje) 8 porodica. Ivan Goc'ć. Mihovil Martinić. ponekada samo Radovan (god. 1851. Ivan Martinić. Aquilla. pop Čepa/rnić. Kovačić. Murlačić. JeroBim Jurišević. U matici se spominje prvi A. 1592. CJaleoti di Prasnice 2 Nikola Goić. v 1598. Stipetić. 1733. 1668. Pinesić. 1608. U postirskom popisu u vezi s galijom g. 174 . 1762. U matici od g. Mijić. 1634. u pučiškim župskim knjigama Arbunić iz Pražmca zabilježen g. u đolskima Buvinić g. Thadei de Thamasie. Jurinović. 177i. u bolskima g. 1622. g. 1593. Mihoević iz Vrboske. Metloguze. Marko Klimiinović. Tomašić.PreMniena prvih dvadeset godina (matice prvi put' spomenuta' 1590. 1600. i 1778.:-Radovan Arbunić. 1855. Koiljatič..: Mladinić. Ivan Rad'čić. Arbunić alias Radovan. 1646. Stopio. Nikola Mihovilovic. pop Bokanić. B i u v i n i ć (nadimci: Benjavin. Stančić. Popis (pucama) pa vezi s regrutacijom zsa bračku galije g.) U boboviškoj matici zabilježen kum iz Pražnica g. pop Prodić. od g. Anton Mihovilovic.: Marangnnić. Iveljić. Ivan Majdenović. 1644. Ivan Lučić.: Nikolić. Stefana.: Tomaseus. 1594. Valentineo. 1839. Sadanje porodice A r b u n i ć (nadimci: Radovan.: Mihovilovic. 1605. Mandušić. s napomenom: iz D o l a . Stefan Martinić pok. Ivana.: Stipasimović.: Biloborović. 1625. Lišćević đe Bojano. kao' Bovinić. Radovan detto Arbu­ nić s napomenom: iz Pučišća. Lukinović. dalje prezime dolazi u župskim knjigama redovito. Kliminović. Betinac) 8 porodica. Vučić. 1625. Boljesić. Matijašić.: Davidović. Lovrinković. Arbunić alias Radovan.: Klimsić. Lučića Pobroević. Klinsić (ili Klinčić).: pop Ivanović.

1642. s napomenom: iz M a ­ k a r s k e . Od g. i to kao Eterović. 1721. god.3 U popisu »galeoti di Prasnice« g. dolazi više polta Mihovilović alias Lukrić. nobil de Ivellio. Goić-Soldari. U matici cd g. Žmirko) 6 porodica. 1589. 1611. Tica) 11 porodica. uvijek s napomenom: iz Pražnica. i 1660.3... 1666. g. U popisu pučana. 3 f God. Tare. spominje se Bovinić.v. U popisu novoga stanovništva g. alias Gariful i Kuna. Škum.iz P u č i š ć a. a g. Jerolim suprakomit 6 . u pučiškoj g. koji su dobivali sol g. 1740.) kao Iveljić. g. 5. nailazi se Iveljić.. samo Lukrić. Nevoda.—1670. 1574. 1688. 1650. 1824. a. Bofoić. 1657. 1667.8 (Prez'me se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1750. J a k a s o v i ć (nadimci: Kuna. Ivelić vulgo Lukrić. g. Ran je) 2 porodice. 1676. . zabilježena su tri Goića.. 1796.2 U nerežiškoj matici zabilježen je Goić g. s napomenom: iz Gornjega Humca. 1837.. U matici od početka (g. u povaljskoj g. koji su primali sol g.. vijek. Bortulovi. 1747. u bolskoj g. u XIX. 1683. U XIX. Etorović i Ekterovic. U matici prvi Ekterovic zabilježen je g. Ivelić alias Lukrić do u XIX. a jednom g. 1850. 1657. 1649.—1657. u pastirskima Lukrić g.—1680. 1772. i u mizuraciji g. 1738. 1493. Kučada. »difensor« Radoš Ivellio. i 1699.. Ivellij alias Kunić.. 1664. 1723. 1694. uvijek ^napomenom: iz Pražnica. de Ivel­ lio. 1694. s napomenom: iz V r b a n j a . od g. 9 U dolsk'm župskim knjigama zabilježen je Ivelić g.. ima Goijch. u Pražnicama se nalaze tri Jakasovića. 6.. Fraturčić alias Jakasović. Lučić. v.. G o i ć (nadimci: Dračevka. 1590. u postirskoj g. i g. U popisu pučana.. 1574.). s ovim se prezimenom češće sretamo. u pučiškima g. 1637. U matici zabilježeno prezime g. u dolskoj g. 10 175 . 4. Mise. spominje se »defensor« Juraj Ivellio5. a tako redovito i dalje. i 1746.4 E k t e r o v i c (nadimci: Harle. kao Ivellio alias Andrijević. koje su primale sol g. i to često od g. 1705. pored Iveljić dolazi Ivelio ai!i Ivellio. g.3 Prezime dolazi u popisu vlasnika pašnjaka g. g. Parun Pjerovi. Veli) 14 porodica. 7. po­ javljuju se različni nadimci: alias i vulgo Pahalo. 1654. 1744.. Nadimak Pitković očfto je od izumrle po­ rodice Pijković. Mužića. koja je u matici bilježena i kao Pitković od po­ četka matice do oko g. Prcimiko. a tako isto više puta kasnije. 1888. s napomenom:. 1747. a g. F r e d o t o v i ć 1 porodica. Piković. 1636. 1688. više puta samo Pahalo. v. g. I v e l i ć (nadimci: Ajunt. 1574.7 Jerolim Ivellio. Među porodicama. U prvoj polovici XIX. klerik Goić g. Radoš Ivelić. alias Pitković. 1625. U matici skoro od poretka (g.

1697. 1709. 1681. 14. alias.anović iz Pražnica. Mlhoj 1 por. Ladro 1 por.. 1777. 1685. Tesle. i 1695.. dolazi često i kao Klinčić vulgo Justinić. iz P o s t i r a. God.) 24 porodice. dakle oba prezimena istodobno. od g. Sisle l p . Veli 3 por. 1647.) rektor Cusmaneo. 1684.. 1683. U bolskim župskim knjigama Pijković se spominje g. 12. Ovakvo prezirne dolazi do oko g. kasnije od g. Ditlć. 1893. Kanana 1 por. oženjen g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemistva od g. 10. Kao Kuzmanić oid g.. samo Martinić od početka matice.9 Još prije. u matici je često zabilježeno Klinsić. skoro od početka do danas. u Statutu se spominje Clmsich Christinus.. L u k i n o v i c 1 porodica. a o. 1781. i 1782. 1657. Nifcota. porijeklom iz Poljica. i 1854. g. v. U dolskoj matici zabilježen g. Čule 2 por..).. U matici često od g. više puta J. 1704. Gusanović.. 1657. Zelenko) 8 porodica.) 5 porodica.. u matici Kuzmanić iz Rogoznice.d g.9 Prema nepotvrđenoj verziji. 1773.. 1591. 1682. U matici g. s napomenom: iz Selaca. s napomenom: iz Pražnica. mnogo puta Martinić vulgo. 1591. nalazi se prezime Koljatić. .. dakle. a u puč'škim župskim knjigama zabilježen je Koljatić iz Pražnica g. Zečak 2 p. Poštar 1 par.9 ^Porodica Tonsić izumrla je u noviie doba. 1849. samo Justinić od g.. K l i n č i ć (nadimak Juistinić) 3 porodice. 1653. 1675. Samo Tonsić često od g. 9. g. Curik 1 por. i 1791.8. od g. Jurac 1 por.) 9 porodica. Portada-Zorzinka 2 por. g. do sredine.XIX. v. 1657.^ Panada 1 por. L a z a n eo 1 porodica. Tonsić 4. 1772. Kovač 2 por... 1657. U matici (g. g. g. i kroz XVIII. 13. U matici od početka (g. U matici često od g.. U popisu bračkoga plemstva g. 1717.. 1743. pop Tonsić iz Pražnica. 11 K o l j a t i e (nadimci: Mića 1 p. 1681... Kao Klinsić nalazi se u popisu bračkoga plemstva g. 1683. 1715. Hula. Martinić dicti Kus. 1788. Gungo. 1725. 1860. 1620. 1589. Guslić 1 por. g. 1375.. klerik Cosmanei. Selačić 2 por. vrlo često Maritime alias Jerčić. Tatarinac-Brago 1 p. Tonsić je zabilježen u matici g. Bilie 1 por. K u z m a n i ć (nadimci: Jakovac 2 porodice. K u s a n o v i c (nadimci: Barišin 1 porodica. g.... U dolskoj matici zabilježen je g.. đetto Kusanovic.. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a.9 176 . a a u pučiškisna g. 1600. 1708. Demon 3 por. i 1724. Koljatić-Tonsić. 11. 1768. g. Martinić-Gusan. iškurele 1 por. dalje. 1771. 1657. J e r č i ć (nadimci: Bačić. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva od g. alias Verbora. U prazničkoj matici od početka (g.. kurat Cusmaneo. Prezime se spominje u nerežiškom popisu vlasnika pašnjaka g.)... Bukalo 1 por.

U popisu plemića.. uvijeik s napomenom: iz Pražnica. 1833. u dolskima Martinić dicti Kusanović g. 1705.M a r t i n i ć (nadimci: Vrbora 2 p. 1625. Francin 1 p. u sutivanskima g. 1679.. Jakovjev 1 p. $ nadimkom. Pušibate 2 p. s napomenom: iz Gorjega Humca. Murvički Sekulovići porijeklom su od' roda Šćapanovića. od god... 1616. 14 U popisu bračkoga plemstva od g. U nerežiškim župskim knjigama spominje se Mihovilović g. 1810..) 3 poro­ dice. g. i potpisali konvenciju.. Kusanović dicti Kovačić. i 1876. do druge polovine XIX. 1788. kao Mihovilović alias Kovačić. koja su birali povaljskoga opata g. Trifom Mladineo g. pop Mladineo spominje se g.. Kusanović. U matici od g.. Raus-Biigec 1 p. v. Mlađinei i Mladineo...nić procurator del populo.. Tarla 1 p. do 1802..4 S e k u l o v i ć 3 porodice. s nadimkom Jerčić. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1579. nik za narodni život i običaje 12 177 . koji su priznali sol g. v. i XVIII. 1593. u postirskima g..) 17 porodica... u pučiškinia Martinić g. 1683. 1591. klerik Mihovilović. 1625. 1666.. 1736.. 1816. M. s napomenom: iz M u r v i c a ... nalazi se porodica Mradinei alias Mladinić.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. i 1672. Prezime se nalazi u popisu pučana. samo Sukelić kroz XVII. M. i 1648.. God. (Jedna je porodica — Kokić — dose­ lila iz Pučišća)... Savj 2 p. 1721. 1664.. detto Sukelić g. v.. Kukovac 1 p. a od g. v. 1657. kao Mladinić. ukopano je 14 Mihoviliovića u crkvici Svih Svetih.9 Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka g. U matici od početka (g. U matici g.. uvijek s napomenom: iz Pražnica. a jednom g. 1703.. 1646. 1775.2 Od g. bilo je 8 porodica Mladimić iz Pražnica. Mihovilović alias Lukrić od g. 1682.13 Mihovilovića ima u Škripu. Tuttur 1 p. M.—1657. 1615. u bolskima Mar­ tinić g. Hajo 1 p. u boboviškima g. u postirskima g. 1644. 1742. U župskim je knjigama ponekada zabilježen u XV111. i IUI pirvom početku XIX. 1796. 1655. 1594. 1794. alias Verboora od g. spominje se Mihovilović Juraj procurator del popolo di fPrasnize. Mihoj 1 p.. Maškiarin 1 p. M i h o v i l o v i ć (nadimci: Colo 1 porodica. Sukelić detto Banić. samo Banić često više puta od g.od g. 1772. u idolskima g. 1574..). s napomenom: iz Pučišća. 1825. samo Verbora g.2 God."1683. 1613.. a g. M. .3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. a g. iz Pučišća. koju je u mjestu sagradio pop Mihovilović. 1574. U matici od početka g.. samo1 Lukrić od g.. koji sai dobivali1 sol g. 1790. 1685. 1688. 1589. 1629.. 1643. 1642. 1745. i 1705.. Mihovilović vulgo ili alias Haber god. Haber 1 p. i 1794. i 1602. Lukrić 2 p. M l a d i n e o 2 porodice.1* U nerežiškim župskim knjigama spominje se Martinić g. 1738.. spominje se Stefan Mart.. 1682.-Parjević od g.. alias Cezar od g.

U početku su se zvali Cvitanić po Cvitanu.) dio danas. Stipetic. s napo­ menom: iz P o l j i c a . v. Izumrle iB ćteeljeotie. B e z m a l i n o v i ć u župskim knjigama u drugoj polovici XVII. U knjizi vjenčanja s napomenom: iz Selaca (g. i 1826. v.. U ispravama se spominje stanovnik Splita Juraj Aquila brački plemić g. 1637. 1657.. s napomenom: iz Pražnica. U matici od g. 1844. 1551. Tita) 2 porodice. ali g.. 5. 1536. v.. spominje se pop Bartulović. 1721. B a r t u l l ' o v i ć u matici zabilježen prvi put g. posljednji put g. 1800. g. 1712.19= S t i p e t i c (nadimci: Pirtkeša. 1784. 1826. i u prvoj polovici XVIII.).16 a g. 1658. jedna ženska Staničić alias Bartulović. 6. ponoidice 1. Posljednji put u župskim knjjgama g. 1740. 178 . v. 1820. nobiii della Br&zza. samo Simić više pulta od g... 1801. spominje se Nikola Stipetic sudac u Pražnicama. g. do 1744. 1683. i to g. Kralo) 2 porodice. i 1802. B a l o j e v i ć u matici se spominje u prvoj polovini XIX. Posljednji Umro g. 1680. Porodica se preselila u (Pučišća. i 1793. v. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1591. 3. 1657. v. 4. s istom napomenom god.: iz D o l a . 1833. 1822. 1664. abitanti a Spalato«. 1791. B a k o v i ć se spominje u matici u drugoj polovini XV111. novog stanovništva. s napomenom. Porijeklom je porodica iz M a k a r s k o g a p r i m o r j a.. Bolski su Vileničići od t / z v . 15 20. a također i Simić: kao Simiić alias Batković.. A k v i l a (Aquilla) spominje se u pražniškoj matici g. 1803. 13 7. a preostali su izumrli. Baturić alias iSimić. 9 Porijeklom iz Bosne.) i Novog sela (g. s napomenom: iz S u m a r t i n a.9 God.. g. 2. A n i č i ć u početku XIX. i to nekoliko puta s napo­ menom: iz " župe G o r n j e g a H u m c a.. U puč. Nekoliko puta zapisano je Veleničić (god. i788. i 1851. U pražniškoj matici od početka (g. i to g. v. a u dolskoj g. 1731. i 1677. 1707. 8. 1590.. s napo­ menom: liiz M u r v i ca. 1681. 17 Preselili iz Pražnica u Pučišća.. i 1801. U Nerežišćima pripadaju među novo stanovništvo. U puč'Jškim župskim knjigama zabilježen je Baturić iz Pražnica g. B a t u r i ć u matici od početka (g... 1576. »messer GiroHamo Aquila et frateUi.1808. i 1820.). . 1780. 1805. 1594.. a g. g. i u prvoj polovini XIX. 1783.). 1792. 1863. B i l e t i ć u prvoj polovici XIX. Prezime Baturić nalazi se u popisu bračkoga pHemstva g.škoj se matici spominje g. i kasnije dosta često1. V i l e n i č i ć (nadimci: Boljanac. s napomenom: iz B o l a . s napomenom: iz N e r e ž i š ć a.

v. m 20. 1694. s napomenom: iz Gornjega Humca. 1852. (Vidi! pučiške porodice !). kasnije u matici kao kum češće kroz XVII. 1592. ponekada s napomenom: (g. 14. i to u početku s napomenom. i u prvoj.). i početkom XIX. izumire oko g. B o 1 d o v i ć (i Bodiović) u matici sredinom XIX. 18. pop Bokanić. nekoliko puta s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . isto je prezime zabilježeno u /popisu. 1593. 15. do oko g. 1574. v.: iz Ž e ž e v i c e . XVHL. 1783. popovi i jedan klerik (g. 1807. a često i: iz Dola. s napomenom: iz Pucisca. 1592. polovini XIX. 1702. 179 . y. 1843. kao Jurinković u XVTL v. K a r ž e j od g. možda v kao Boljiić. J e 1 u š i ć u matici od g. zabilježena je smrt žene Hranotić rođene Vacetović g.. 1802. J u d i ć i prvoj polovici XVII. v.: iz G o r ­ njega Humca. 1574. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .. koji su primali sol g. iz Sumartina. više je puta zabilježeno ovo prezime bar kao kum. kao Biloborovčić. 1809. 1592. kroz XIX. C v i t a n o v i ć nekoliko se puta spominje u matici sredinom XV111. B o k a n i ć u matici g. 1644.). U popisu pučana. koji su dobivali sol g. U XIX. v.. 1872. dobivali sol. v.3 10! B o l j e s i ć od početka prazničke matice (g..3 U bofekoj je matici zabilježeni g. J u r i n č e v i ć (ili Jurinović ili Jurinković: nije dovoljno čit­ ljivo u matici !) spominje se g. Pored toga. XIX. 23. s napomenom iz B o l a . Jiuirinović iz Pražndea. a tako i g. H r a n o t i ć u matici krajem XVHI.). ido oko g. 21. 1602. 1574. B r i o b o r o v i c od početka matice (g. i u prvoj polovici XIX. G o s p o d l n e t i ć od početka prazničke matice (g. vijek češće se u župskim knjigama spominju Katušići iz Zvečanja..) iz pustinjskog manastira Dračevluke. K a p u l a r i ć u prazničkim župskim knjigama zabilježen je više puta u prvoj polovini XIX. 1594. 22. kroz XVII. g..) i u početku XVII. vijeku više je puta spomenut u prazničkim župskim knjigama.9. 1634.. v. ali g. koji su g. 19. do oko g. 1611. s napomenom. v. 1596. 17. do oko g.3 11.. 1628. 1823. 12. U Gornjem Humcu pripadala je porodica novom stanovništvu.. 1636. 16. pučana. Prezime Jiuriniković nalazi se u popisu pučana.): iz Gornjega Humca. kao Jurinović češće od početka matice (g. 1593.. v. 1645. 13. K a t u š i ć !od g. vijek. v. v. v. D e v i ć ui matici se spominje više puta krajem XVIII.. Posljednji put u župskim knjigama zapisano prezime g. D u i ć u matici krajem XVIII. (kao kum).

Dujmović alias Kliminović. g. od g. 35. M a n d u š i ć se spominje u početku prazničke matice g. ali g: 1689. g. Marković sive Čulinović. Lešćević de Doimo) i kroz XVII. često Markoivić vulgo Čulinović (Culinovich i Zulinovich). 1780.. 1574. g. 1574 primali sol. v. 1657. Marković iz Z a g v o z d a . L i n a r d o v i ć u prazničkoj matici kroz XVII. . g. 1668. koji su g. v. 1710.9 Prezime Mihačić spominje se u prazničkoj mati'ci g. 1664. 1701.) do kraja XVI. (smrt) s napomenom: Iz Postira. 1641. K o v a č i ć u matici se spominje prvi put g.s . 29. 1591. Vjerojatno iz Nerežišća. s napomenom: iz Postira. Prezime K. v. oko g.2 U pučišk. vijek do oko g. zabilježen je jedan Kušćić s napomenom: iz jPostira. U postirskitm župskim knjigama zabilježen je (kao kum) god. 28. 1593. 1789. 1641.. s napomenom: iz P i u č i š ć a . 1693. do prvih godina XIX. 1796. koji su dobivali sol god. L i v a č i ć u početku matice (g. od g. 1657.im župskim knjigama zabilježen je (ikao kum) Dujmović iz Pražnica g. L i š ć e v i ć od početka matice (g.. zatim god. v. 1593. 1593. dalje parok Ditković. U pučiškini župskim knjigama zabilježen je Kušćić iz Pražnica g. Marković alias Ouilin. 1826. s napomenom: iz Pražnica. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 26. K u š ć i ć od početka matice g. Kao Mikačić g. vijek.2*4. 1600. 30. 33.) više puta samo Čulinović.3 i u popisu pučana »galeoti di Prasmiice« g.. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1747. kapelan Litković iz Pučišća. 1758. L i t k o v i ć u matici kroz XVIII. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. koji su dobivali sol g. s napomenom: iz P u č i š ć a . K n e z o v i ć u matici u prvoj polovini XIX. do oko g. (g. 1625.) i početkom XVTL v. 1715. 25. 1620. 1779. 1698. do prve polovine XIX.9 180 .. Prezime se. 1874. 1741. vijeka nekoliko puta. K l i m a n o v i ć od početka matice g. do oko g.. v. 1851. g. L o v r i n č e v i ć u matici dvadesetih godina XIX. . 1788. s napomenom: iz Krajine. žena Mikačić s napomenom »ovdje nastanjena«. 1623. 31. i 1667. M a r k o v i ć u matici od g. s istom napomenom te kroz XIX. s napomenom: iz B o l a . g. 1591. a u doiskima Čulinović g. 1821. Marković-Forense. Godine 1864. vijek.32.nalazi u popisui pučana. M a t i j a š i ć spominje se u početku matice (g. 1590. 1574. 27. s napo­ menom: iz D u b r o v n i k a . 1668. 34. g. se nalazi u popisu pučana. Kasnije. kao Kušćić alias Miohacich.

1646. iz Pražnica. Kasnije se O. spominje se do oko g.9 38. XVIII. P a s k v a l o v i ć (:i Pasikvaiinović) u matici od g.36. 1642. M a r a n g u n i ć spominje se u matici često od o. a u pučiškoj matici g. s napomenom: iz Bola. kapelan Murlačić. 1693. 1715. iselio. 1693. P e r a k o v i c u matici od g. s napomenom: iz P o s t i r a.. 1844. 1822. 1582. do oko g.. Perak iz Rogoznice. g. 1676.. 42. do1 oko g. ali g. a g. Murlačić. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva g. 1567. Perak alias Šare.9 U Statutu se spominje g. 1738. g. 44. do početka. 1574. 1756. Prezime se nalazi u popisu pučana. pop Murlačić s napomenom: iz Pražnica. mistro Obrad'ć.9 Porijeklom iz Omiške R o g o z n i c e . 43. i 1807. Posljednji put Perak < matici spomenut g. g. Tomičić ailias Perdijć.4 39..). artefice Obradić.3 U pučiškim žuopsikim knjigama zabilježen je g. U puč'škim župskim knjigama zabilježeno je g. 1589. zabilježen je Matulić-Sile. i 1724. 1657.. i 1872. P e t r i č i ć se spominje u matici od g. ekonom Murlačić. g. Nikulić iz Pražnica. 1665.paičiiškoj matici zabiliježen je g. ponekada s napomenom: iz Selaca (g. g. 1656. 181 . O b r a d i ć u matici od g. Ovo se prezime mnogo puta. 1657. u 46. do oko g. 1833. spominje u župskim knji­ gama i do druge polovice XIX.. a tako> isto g. 1717. 1806. Mixich Radovano. 1784. 1782. 37. sol g. s napomenom: iz Dola. 1723. U popisu bračkoga plemstva g. 1632. a g.) u Pražnicama je pairok MaturiLIe. 1657. 1638. i 1826. umire kurat Murlačić. 1830. 1795. 1603. v. g. do oko g. te kroz XDC v.. M u r l a č i ć od početka matice g. U. God. g. vijek. Postiranin. N i k o l i ć u matici od g. 1655. samo Tomičio g. 1687. do 1826. 1782. M i k š i ć u matici od početka (1591.. 1590. M i h o e v i ć u matici cd g: 1593. 1859. s napomenom: iz P u ­ c i š ć a. iste godine (1717. 41. 1689. g.). Perak-Salamunović. zabilježen kao kum iz Pučišća. 1738. 1782. 1697. Tbmičić alias Perdufc iz Pražnica. 45. 1605. a god. sudac. g. M a t u l i ć u matici dolazi često od g. jeir je g. 1819. s napomenom: iz V r b o s k e . Mikšić. 40.. P e r d i j ć u matici od g. 1375. ali g. s napomenom iz R o g o znice-. iz Gornjega Humca (g. koji su primali. 1642. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva od g. kroz XVII.. da mistro boter Obradić živi u Pražnicama. v. 1720. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . s napo­ menom: iz Postira. 1641. 1861. nalazi se ovo prezime kao: Niccolich o w e r o Marussich. 1830. Missi. i 1787. 1636. U pučiškoj matici g. nekoliko puta g. 1807. iz Dola. U praz­ ničkim župskim knjjgama dolazi više puta. 11 U popisu vil'asnika pašnjaka zabilježen je g. Marušić alias Nikolić..

spominje prvi put g. Pinesio. samo Marjanović više puta od g/1670. spominje se Marko Stanišić u Pražnicama.: iz G o r n j e g a H u m e a. 1630. 1590. 1618. v. P l ' f e n k o v i c se spominje u prazničkim župskim knjigama od g. & 1842. »iz P o s t i r a« do sredine XIX. 50. s napomenom »iz B o 1 a« do XX. vijeka. g. Pinesius. 1669. S a n t i ć u 'matici od g.. Porijeklom iz Poljica.. 1591.47. 1822. dio 1740. 1600. 53. 49. 1741. s napo­ menom »estinta«. Prezime prestaje oko g. g.1744. 1758. do oko g. s napomenom: iz Š k r i p a . 1576.. 1574. pop iz bračkog manastira Dračevluke. 1657. 1832. zabilježen je Salamunović alias Šare. 1719. 1657. 1589. g . g.3 50. Godine 1789.4 48. U popisu novoga stanovništva od g. 1856. 1635. T i o m a s o v a ć u matici od g. i to g. S e s n i ć u matici od g. S a l a m u n o v i ć u matici od g. S t a n i č i ć u matici od g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g.. s napomenom. 1685. koji se. Godine 1740. Mariano vich de Poiza. vijeka. 1827 spominje se jedna žena Tomasović iz Pučišća. 1814. U dolskoj matici g. više puta od g. 1698. kao ba­ bica. s napomenom: iz P o l j i c a . vijeka. S i č i ć u matici kao kum od g. v. Marjanović iz Pražnica.. Salamunović aFias Šariić. U pučiškim župskim knjigama spominje se g. Oba prezimena prestaju u matici šezdesetih godina prošlog XIX. 1692. Tomasović alias Marjanović. a g. 1754. 54. koji su primali sol g. Prezime u Pražnicama nestaje oko g. Prezime se spominje do druge polovice XIX. Salamunić alias Sarre. i 1709. spornije' se jedna ženska kao Staničić alias Bartulović. ali g. 182 . 52. R a d o s l a v č i ć (i Radosllavić) u matici od g. i u toku pirve polovine XVII. U Postirima porodica pripada među ovo stanovništvo. 1807. s napo­ menom : riz P o 1 j i c a. g.9 Spominje se u popisu vlasnika pašnjaka g. 1814. 1833. do 1820. g. s istom napomenom i kasnije više puta. 1765. s napomenom. Radoslavljić. S t i p a s i n o v i ć od početka matice g. 10 55. možda isto što i Salamiunić. U popisu bračkoga pltemstva od g. s napomenom iz Postira. 1695. pop Sesnić. 1815. do okO' g. 1635. 1682. 1640. U popisu pučana. Posljednji se put spominje g. i 1763. 1839. samo Šairić g.. g. Mariianovic alias Tomasović. 1747. ® napomenom :iz Gornjega Humca. 56. koje je dobjeglo pred Turcima. spominje se »ilirski« pop Sičić. P i n e s i c se spominje od (početka matice g.

ibid. Thomaseiuis.. g.. 1777. Jeričević. Ravanović. 14 Ostojić. Za. Prodi. 370. 321. s napomenom: iz O m i š a . str. 1802. 18 Dišin. 1602. 302.. 172. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. ibM. V u č i ć II u matici od g. 399. 336. 332. 1933. kao Valentineo. 1656.. đe Andreiis... čikarelović.. 4 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. ibid. ibid. Ivan Jakasovic. str.57. v. 317. 12 Ciccarelli. vijeka«. de Hettore. g. Nadali. 84. T o m a š i ć u početku matice g. g. Babica. i XVI.Šlćapanović vulgo Zelanović. str. Babica. 254. 45. 3 Popiis kod I. Ve3!. 1616. 1683. s Ciccarelli. 1777. 1817. 1765. ibid. Thomasei. ibid. 1598. do početka XVII.. 340. . Iveljiić. 13 Ciccarelli. s napo­ menom: iz Škripa. 1589. 60. i u prvoj polovini XVII.. Jaikov Jakasovic. Bartučević. Zagreb. 1 183 . 142. V u č i ć I u početku matice g. 1772. Thomaaeo. 2 Mlađineo. Vuković. g. 1620. ibid. 227. 1593. ibid. 63. Ceprnjić. 59. i 1860. Vučić vulgo Raguzel. zabi­ lježen je u Pražnicama ekonom-pop Trutanic. i? Ciccarelli. Marko Stanišić i Marko Jakasovic pok. Q2. Pinezić. do 1815. 11 Statuta municipalia ac reformationes magnif. V a l e n t i n o v i ć u početku matice g. 321. šoljanović. Š ć a p a n o v i ć prvi put se spominje u matici g.. 255. 1591. 9 Ciccarelli. 281. ali g. T r u t a n i c u maitici kao kum g. Vjerojatno od Vukić. i 1686. 1747.. g. Pavisović. ali g. 6 Ciccarelli. 1758. Bartuzzi. i 1819. ibid. 1632. LITERATURA I BILJEŠKE: Ljubo Karaxnan: »Umjetnost u Dalmaciji XV. ibid. Kandija. 281. Kuzmić. ibid. 413. koji se spominje g. 198.. Nikolić.ić u prvoj polovici XIX. Utini. * Ciccarelli. izdala Matica Hrvatska. g. Frane. IV. 259. Co. 1718.. str.. U Pražnicama se spomniju g.. str. i 1617.Pražnica i gornja sela u popisu su g.. . ovi novi stanovnici: braća ( ? ) . 299. de Martinis. v. str. v. 58. s Ciccarelli. s napomenom: iz Goirnjega Hiuimca. 10 Popis kod I. do druge polovine XIX. 1593. 61.. str. str. Žuvetić.. kao Vukić ide Komaj iz K o n a v a 1 a. Mladiiniić.. str. Bovinić.. list 10. 1811. a oko g. ibid. i 1636. 436. ovi vlasnici pašnjaka: De Tomasi. đe Thomasis. 1591. 1659. g. <g. Strafortić. 1635. is Ciccarelli. ibid. 202. ibid. str. 51. 188. str.. 15 Ciccarelli.. J-iUkšić. Miissi'. nasljednici Jurja đe Cranchis. Kasnije. 143. Communitatis Brachiae. & napomenom: iz Murviee. Davidovie. ibid. od g. Jakšić. Nižetić. str. 1855. str. Mišetić. ibid. v. g. samo Zelanović s napomenom: iz Dola. str. Lib. (Vidi Pučišća ad 2). 1851.

Jerolim Ceparnič. Petar Matković. Cepernić2 Jakov Vuković. Toma Besrama (zamjenik). vijeku iselilo se više porodica prema Bolu. Juraj Rarartković. nastao je od pastira. Gregorij Trutanić. Ivan Sesnjpć. Dolu . G o r n j O'hu m č a n j a n i u 1579: 1615: 1637: 1656: štampanim ispravama svećenik i rektor Jerolim. Matij Vrsa­ lović Petrov. a povećao se doseljenicima iz Mošuja i Dubraviee. Nikola Trohavčić. Ivan Muniitić pok. Matij Tonsićr Nikola Juković Ivanov.i Pučišćima. prema pričanju mještana. Marijan Tonsić Mihovifov. Marin Matković (zamjenik plemiću). Petar Bezmalinovic. Petar Juković. Nikola Jurišić (zamjenik). Juraj Litkovič. Juraj Petron Lukin. Jakov Matković.1 crkv. te su pod nju potpadaFJa do XVIII. Nikola Bezmalinovic. da je privremeni pastirski. plemić. Vinko> Kevešić. pored vinogradarstva. GORNJI HUMAC Prema tradaciji. 1625. Prema Schematiismus Cleri. Trutanić. Petar Pavitović. U okolici je. župa je u Gornjem Humcu od g.s registracijom za bračku galjii g. postojali stani Bolno čelo i Okladine. Matij Sesnjić pok. aprilično sječa šume i pčelarstvo. U blizini su. M. Juraj Brizić. te bi se moglo smatrati. Melhior Silović.. Marin Sesnjić. Anton Munitić pok. Mihovil Tonsić. Petar Poljican. Stefan Brakusić. jako razvijeno stočarstvo. Ivan Juričević. mjesni sudac 4 kurat Jerolim Vranjican 5 Popis (pučana) o vera . Nikola sin Ivana Sesniiica. v. Marijan Tonsić. 1570. Trifa Daviljović. stan. Ivana. Galeotti di Cumatio Superior6 Juraj Cvitanić. Ivan Vrsalović Matin. prcikurator puka 3 Toma Tomić. Ivan di Ljiković. Ivan Vrsalović Vickov.GOMILICA — ZAGRAČIŠĆE Pastirski stan Porodice K l i n č i ć . Ivan Bezmalinovic. U XV. 184 . Dominik Lunardović. sva istočna bračka naselja. Matija. njegov sin Jakov. Ivana. Stefan Ljiković.J u s t i n i ć imaju stalno 'boravište u Pražnicama.

Firo. 1777.. Humca.8 U Škripskoj matici zabilježen je g. U prazničkoj matici zabilježen je g. g. a g. 1756. Prezime se nalazi u popisu pučana. š. 1574. pop Maričić iz Gor­ njega Humca. Tutić. Lukaš. 5. U škripskoj matici zabilježen je g. gdje se ovo prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. u selaekoj matici dolazii g. Humca za­ bilježen je u bolskoj matici g. D r p i ć 1 porodica. 1747. B r s t i l o 1 porodica. Fratar) 5 porodica. pop Brizić iz Gornjega Humca. Šeapanović vuFigd Zelanovic. Pujiz. (Michieli je porijeklom iz Rogoznice. . 1773. š ć e p a n o v i ć (nadimci: Biskupovic. E t e r o v i c 1 porodica. U popisu pučana među galeotima Gornjega Humca g. 1733. 4. livoguz.6 Sesnić iz Gor. koji su dobivali sol g. j . P o l j a k 1 porodica. 7.6 U Postiriima (u matici) zabilježen je g. M i) č e 1 i . 9. 1754. 1657. 11. 1745. Zelanovic. 1753. u Sutivanu g. Pićulin. j . 1698. 1625.Sadamje porodice7 1. iz S o l i n a . 185 . porijeklom iz C r n e G o r e. 12. u bolskoj. 1765. M i č e 1 i .T o m i ć IX (t. iz P u č i š ć a. spominje se pop Jerolim Marinčić iz Gornjega Humca. spo­ minje se Juraj Brizić. Postiranin. Remeta. doseljeni iz P u č i š ć a . pop Briizić iz Gornjega Humca. Miichieli) 1 porodica. Colo) 40 porodica. S e s n i ć (nadimeii: Petrović. 1752. 3. 6. iz M e d o v . iz P u č i š ć a.Bolski su Martinisi od Martinića iz Gornjega Humca. iz Gor. Mirkovle. Humca.T o m i ć I (t. g. i 1698. God. 1710. zabilježen je Maričić iz -Gornjega Humca. u dolskoj matici iz Gor. Michiieli) 1 porodica. g... 10. Marinelić iz Gor.. g. Š. a g.D o c a doseljen oko g. M a r i n e l i ć (nadimci: Gvaridjan. M a r t i n i ć 1 porodica. 1581. 1818. 8. a doselio se u Pastira). i 1820. 2. Huhnić) 8 porodica. B r i z i ć (nadimci: Perić. doseljena iz jP u č i š ć a. 1686. 1625. u poisb-lrskoj matici šeapanović sive Biskupovic iz G. M a r č i ć (nadimci: Moirnar. Prez : me kaoi Schiappanovich alias Scipioni nalazi se u popiisu bračkoga plemstva od g.. Klunčević." i u popisu pučana galeota od g. kaoi Šćapanović dicti Klunčević iz Gor. Humca u prazničkoj matici. Humca zabilježen je u prazničkoj matici g. a samo Š. Prema nepotvrđenoj tradiiciji... Ćuk) 6 poro­ dica. 1764. Humca. 1686. Beg. 1857. šćapanović iz Gornjega Humca. U suipetarskoj matieii g. a kao Šćapanović vulgo Biskupovic g. 1782. Truta) 5 porodica.

. Prezime je zabilježeno u popisu pučana. T r u t a m ii ć 2 porodice.6 Za Vrsalovića veli g. pop rektor crkve u Gor. 1862.13 2. 1820.. 1755 i 1762. 1575. Humca g.2 U dolskoj matici zabilježeno je prezime Čeparnić iz Gornjega Humca g. 10 Izumrlie ili iseljene porodice11 1. 1637. 1625.. Barbun.9 i u popisu galeota Gornjega Humca god. pašnjaka g.? Spominje se Toma Tomić g. 1625. 1184.9 i u popisu pučana gornjohumanslkih galeota g. U prazničkoj matici zabilježen je Taras iz Gor. U Gornji su se Humac preselili iz Mošuljice (Mošuja). od o. koji su dobivali sol g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. a IU selačkoj g. 1625. 1657. 16.13. Prezime se nalazi IUI popisu pučana. župan Čeprenić spominje se u povaljskoj listini g. 1574. 1580. 1657. 1625. 1589.9 i u popisu pučana galeota g. Bilan. 1288. Rude) 8 porodica. V r s a l o v i ć (nadimci: Matešić 2 porodice. Ovo prezime kao Zeparnich nalazi se u popiisu pučana. Rovimjež 6 par. 1605. kao »index in Humazzo Sup. i 1803. T o m i ć (nadimiak: Palac) 1 porodica. koji su dobivali sol g. Longo. S t i p i č i ć (nadimci: Bile. j .14 Iselili u Pučišća. 1657. Gobac.8 14. 1574. U bolskoj matici zabilježen je g. . Mirko Vrsalović. Humca zabilježen je g. Čikerelović iz Gornjega Humca.« U pučišikoj matici Tomić iz Gor. 186 . 1776. Stopa i Veli 5 por.. dr. 15. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Carević sa podna&imeiilma Pifar. Humcu jest Jerolim Cepernić. Č i k a r e l o v i i ć kao Kukretić bosansko-hercegovačka plemićka porodica. Ovo se prezime nalazi ui popisu bračkoga plemstva od g.. je matici zabilježen Cvitan'ć iz Gornjega Humca g.6 God. 1829. koji su primali sol g. U goirnjiohumčanskoj matici od početka. t. Prezime se spominile u popisu gornjoiselskih vlasnika.12 g. Mali Ive) 4 porodice.) ukupno 13 porodica. 1792. [Perić. 1929. 1574.6 U mlinarskoj.'azi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. T a i r a s (nadimak: Veli Ive. Desislav Čeprnja brački je sudac (od hvarskog roda Gjivića). a u škniipskoj g..6 17. C v i t a n i ć se naf.8 3. da pripadaju među najstarije useljene rodove na Braču. C e p a r n j i ć (ili Čeparnić).

1752. Humcu do oko g. 1715. Humca. 1625. kao Dominis alias Gospodnetić.13 D e v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g.6 U bolskoj matici spominje se Matković iz Gor. Humca. i 1688. 1716. 1782. 14. zabilježena je porodica Prvinlć-Kragujević. Pre­ zime se spominje u nerežiškoj matici g. P r v i n i ć dr. Dominis sive Gospodnetić. s napomenom: iz Gor. 15 U bolskoj matici spominje se g.. kao Giovamiizj allias Ivaniissevich i kao Ivanissevich. »Cropani Pervinich de Bracia villae Culmatiji Superioris«.. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. Litković iz Gor. Upopisu bračkoga plemstva g. Humca g. u popisu gornjohumčansfcoga novog stanovništva.9 i u popisu pučana galteota iz Gor. Humca g. Iselili u Supetar. 1437.. 6. u praz­ ničkima g. 1686. T r o h a v c i ć prezime se nalazi u popisu pučana. 8 Porijeklo porodice vjerojatno iz Poljđca. I l i j e u nerežiškoj matici © napomenom »iz Gornjega Humca« * g. 1625.. 1747. U matici G. 8. 1803. 1746. K a e i• ć nalazi se u popisu novoga stanovništva od' g. 9. 1625. 1574. 1620. Humca. 11. 7.15 U dolskoj matici zabilježen je Dević iz Gornjega Humca g. a u prazničkoj g.. 1799. 17 T o n s i ć se spominje u popisu pučana u vezi s regrutacijom za biračku galiju g. M a t k o v i ć nalazi se u popisu pučana gaieota g. te u supetarskoj g. samo Dominate iz Gor. 1655. 1750. 1772.—1439.7 U bolskoj matici zabilježen je Trohavcić iz Gor. Humca. 1762. 1673. Vrsalović spominje16 oko g.4.6 Prezime dolazi u škripskim župskian knjigama g. L i t ' k o v i ć nalazi se u popisu pučana gornjohumčanskih galeota g. 1633. i 1754. 1747. Prezime is© spominje u poposu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 5. 1812. i 1818. M u n i t i ć Juraj Munitić na'l'azi se g. Humca. Humca g..*5 U positarskoj. 1747.7 U pučiškoj matici spominje se g. d 1797. 1817. 1798. 1625.8 U 'bolskoj matici zabilježen je g. Humlca g. 187 . Humca g. a u boboviškoj g. i G o s p o d n e t i ć prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. u prazničkoj matici zabilježen je pop Gospodnetić iz G. 12. s napomenom: iz Gor. 13. 1628. i kao zamjenik jednog plemića. 1589. matici zabilježen je Kačić iiz Gor. I v a n i s e v i c prezime se spominje u prazničkoj matici g. 1820. 1657. 1657. koji su do­ bivali sol g. a g. Munitić iz Gornjega Humca. 10. s napomenom: iz Gor.

84. Vrsalović. Jakov Jakasovic... 322.. premda je selo staro. Ceparnić. 1783. fi Mladineo. str.. ibid.: Trohavčić. Sv. 10 M. str. Biličić-Petričić iz Postira. 1777.. 11 Ne imajući svojedobno starih župskih knjiga. braća Tomašević.: šimetović iz Bola. Trebotić iz Milne. strl 253—255. Karmelić iz Bola. ibiđ. Starijih župskih knjiga nema. 1778. Pavich. V u k o m i l o v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanov­ ništva od g. (Vidi Pučišća. Marinelić. Matulić. Babica. 287. mogao pregledati župske knjige. 143. str..: Krstulović iz Nerežišća. 8 Ciccarelli. 12 Ostojić. Perdić sive Matulić. Juraj Munitić i Jerolim Dević. 15 Popis kod I. odnosno čikarelović. Trident. Vrsalović sive Ca­ rević. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. ibid. Šća­ panović . i? A. Bezmalinović o. godine 1747. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. 1789. živković.: Tomić. Jurišić. pop Vrsalović. Croatia sacra. Hančević. ibid. Jerkulović iz škripa.. Ciccarelli. Matešić. (Vidi Pražnice.15.: pop Trutanić.: Jurunović. str. Zagreb-.: Perdić. vidi: Pučišća. 1774—1821. str. Renđić iz Supetra. Jakasovic iz Pražnica. 1 2 3 4 3 188 . Petrić. Toma Jakasovic. šćapanović. str. Jurišić o.: Dević. str. Krstulović iz Bobovišća. ibid. Trutanić sive Mengić. donosim prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina u ovoj bi­ lješki: 1770. župnik Marinković-Spađić iz Bola. 340.sive Biskupović. 1939. Pošto sam naknadno došao do gornjohumčanskih knjiga. Biskupović sive šćapanović.. 9 Popis kod I. Marijančević. 1912. Nikola Jakasovic. 50. živković o. veljače 1941. Mate Kačić.. Mirković. 255—256. bilješka ad 4).: Gospodnetić. list 10—11. 14 Za porodicu Ciccarelli. nalazili su se u Gornjem Humcu ovi novi stanovnici: Vinko Vukomilović. treba da dometnem još ove izumrle porodice: Matulić (oko g. 1776. Luketa iz Postira.. Ciccarelli. 1770—1780. str. 1771.: Filipić iz Milne. Lučić iz Bola. 1932. 1775. ibid. i. bilješka 2). ibid. Glušević sive Tambić. Zaninović.. 1755. Taras. pop). LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensi. 1773. 1770—1789. Babica ibid.: Ostojić. Cvitović. Ciccarelli. 1779.to tek 16. 1747. 1772—1783. is M. Split. pre­ zimena izumrlih ili iseljenih porodica Gornjega Humca po bilješkama iz drugih bračkih župskih knjiga i isprava. Buvinić iz Pražnica.: Vitnić. 1938.. 1718. 1785. Petrić iz Bola. Trutanić. Bricić.: Eterović-Paraon. Tonsić.: Ivanisevic. ibid. Dujmović iz Supetra. Maričić. Sesnić. 1784. bilježio sam g. Vitnić o.: Kačić. pop Tomić.. 13 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. Bošković. 58. 7 Pošto sam naknadno. ibid. 1782. 1775—1867. Stipičić.17 U bolskoj matici zabilježen je Vukomilović iz Gornjega Humca g. ibid. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. Bezmalinović. 1772. 1774. Bošković o. Rađojković iz škripa. 302.

prezimljuje u Gornjem Humou. Danijelović. Živio je prije redovito u stanu. Domjanović. Vrsalović iz Povalja. Vrsalović. Santić iz Postira. Ursić. Didolić. Danijelović iz Novog sela. 189 . Trutanić alias Mengić. Žuvič. Gradac 3. Bezmalinović iz Novog sela. Glušćević iz Novog sela. Čubretović vulgo Musičić iz Bola. SkargimC Bezmalinović. PastirsM stian Brizić Nalazi se u blizini crkvice Svih" Svetih.: Taras.Pastirski stan Šala Na jugoistočnom podnožju Vešca nad Veškim poljem nalazi se pastirski stan porodice E t e r o v i ć iz Nakla. Nižetić. Jakšić alias Cokrić. što je i danas vrlo važna privredna grana. B r i z i ć . Tbmasović iz GOT. r Porodična prezimena prvih 20 gciđiina matice krštenih 1747. njega Humca. 1716): Nagorinac 47. stanov.: pop Pavičić. Gospoicinetić. U XIX. Tonsić alias Marijančev'ić. Vuković alias Trifunović. iz G o r n j e g a H u m c a. su možda M a u početku pastirsko naselje pod jurisdik­ cijom Gornjega Humca. SELCA Današnja su Selca uglavnom nastala od stanovnika nekadanjih nestailih naselja: Podgračišća. Hajduk iz Gdinja na Hvaru. Sesnić. U tom su broju i ova manja naselja i zaseoci (Selca. Ante. Antonijević. ukupno 1893 stanovnika. Glušćević vulgo Vuilin. Trutanić vulgo Fortunić. vijeku Selca su naglo napiredovala. Tad je postojala u naselju1 crkvica Sv. Vuković. Nakal 34. Dogančić. 1 porodica. Tonsić. Kornelić. pop Dido'lić. jer se kopajući nailazi na stare (rimske) predmete. Bezmalić. Jurunović. Osritke 33. Cokrić iz Novog sela. Roguljić. Smrčevik 20 i Zagvozd 12 stanovnika. Bezmali­ nović vulgo Juirjević. Dubraviee (Nižetić) i Mošuja (Mošnjić-Moišić). aHii sagradivši nedavno kiuću u Gornjem Humou. Prema Schematismus Cleri. 1748. naro­ čito zbog kamenolomstva i industrije kamena. Jurun. Glušćev'ić vulgo Tambić.1 bilo je u selačkoj župi god. Doganac. Henčević. Vusio. u kojoj je mog^b stati tek oko 20 osoba. Graca. Štambuk. Nasela 26. Glušćević vulgo Slečić. Selca. 1912. Vjerojatno je — osim u nedalekom predjelu Bunja — i ovdje stajalo starije naselje.

Huljić iz Pitava. Munitić. Antonijević iz Oklada. Tonsić iz Pražnica.: Giušćević iz Novog sela. 1753. Nikolić Kulišić iz Segeta. de Domrinis iz Postira. 1756. pop Božić. Ostojjć iz Povalja. Skanči iz Bergama. Vrsalović iz Gornjega Humca. Jakšić vulgo Coknić iz Novog sela. Aiitulović iz Sumartina.: Jerković iz Zastražišća na Hvaru. Kačić. Bezerić iz Bola.1749.: Bezmalinović alias Juirčević iz Podsrnrčevika. Tomić iz Gor­ njega Humca. Vuko­ vić alias Bajakin. Batošie aiz Sumartina.: Dragnić.: Stanišić iz Sumartina. Vrsalović alias Carević iz Gornjega Humca. 190 . Antonijević vulgo Peričić iz Oklada. 1757.: Damjanović iz Povalja. Coknić iz Novog sela. Bezmaliniović vulgo Petrasović iz Novog sela. Mijić iz Sumartina. Marijaniović iz Gornjega ' Buimca. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. 1761.: Lučić iz Sumartina. Suziičić. Konjić iz Sumartina. Pavišić iz Povalja. Franečić. Cokrić iz Novoga sela.: Maričić iz Gornjega Humca. Bilin alias Coknić.: Antonijević vulgo Jurašinović. Mišetić alias Matijašić. Trutanić iz Gornjega Humica. Henčević alias Boš­ ković. Henčević vulgo Bošković. Skanči iz Sumartina.lć. Kuzmić. 1763. Coknić. Marijane ević. Coknić vulgo Bilin. Cokrić. Domjanoviić alias Pavlicić. Tihinić iz Zastražišća na Hvaru. Bezmalinović alias Kornelić iz Novog sela. pop Borčić-Buko iz Komiže.: Bošković. Bezmalinović alias Korneljić. Henčević alias Bošković. 'Antonijević vulgo Kuluz. Žustin iz Bola. Babić iz Sumartina. Matulović. Salamučić iz Šripa. Bezmalinović iz Gornjega Humca. Radić sive Tarasić iz Bola. 1755. Bezmalinović vulgo Matulović iz Novog sela. Skanči. Maslarda iz Bola. Dorotić iz Sumartina. Tomazetović iz Zagorja. pop Tonsić. N'iseteo iz Sviraca na Hvaru. Giušćević dicti Jurun. Coknić alias Bilin. Trutanić alias Pulković. pop Gospodnetić. Hektorović iz Pučišća. Juirčević alias Bezmalinović. Sesnić vulgo Gregušić. 1758. pop Matulić. Ositojić vulgo Knežić iz Povalja. PoliteoNisiteo. Antonijević iz Novog sela. Bulišić iz Povalja. 1760. Bezmalinović alias Vlahić iz Novog sela. Žuvičić alias Kostrić. Kuzmić. Stipić iz Suimartina. Žurvieić.: Bezmalinović vulgo Galijotović iz Novog sela. pop Trutanić.: Jakšić vuflgo Coknić-Biiin. Božić iz Poljica. Vuković alias Trif-unov. Ostbjić. Hektorović alias Faraunić iz Pučišća.: Vrsalović iz Povalja. Politeo. 1751. Mišetić. Coknić iz Novog sela.: pop Jakasović. *4750. Bezmali­ nović iz Podsimrčeviika. Salamoni iz Škripa. Varolić iz Povalja. de Dorninis. Sesejjković iz Vrboske. Mošić. Bezmalinović alias Jiirčević. 1754. Susejković iiz Vrboske. 1759. Bersatić iz Supetra. Pinesić iz Pučišća. Duić iz Suimartina. 1762.

Lokanjac i Selcima: god. / u Bobovišćima: g. 1790. 1767. DomMs. SePJca Nagorinac Nakal Gsridei * Nasela Gradac Pćdsmrčevik Zagvozd 1931. Vermolić. 1795. 1765. g. Matošić. 1914. a kojih nema među današnjim porodicama U Supetru1: g. g. Radić iz Bola. Ostojić. g. 191 . g. i zato nji­ hove porodice spajam s<a selačkiim porodicama. 1765. Mapelović. KroIjanović. Selcima i zaselcima prema župskim knjigama: g. 1673. Ciokrić. 1914. u Doku: g. capitaneo ManJnčić. g. 1788. u . g. (i g. Prezimena navedena u župskim knjigama bračkih župa s napomenom: ix Selaca. 1753. Maresić.: Mariniković iz Bola. pop Vrisaloviic iz Povalja. 1763. Točilo i Lokanjac u neposrednoj su blizini Selaca. g. capitanus Scarpa.: Matulović iz Novog sela. u jPovljima: g. 1798. Varvoljić iz Povalja. 1801. Šćapamović iz Gornjega Humca. 1735. Palladoclis. 1927. Svečević.). ukupno 2296 god. 1814. u Posltirima: g. Dogančić. 1712. 1742. u Škripu: g. u Sumartinu: g. g. g.: Beroš iz Nerežišća. i 1807. 44 38 37 25 2 34 9 uračunato sa Točilo. g. 1926. 1916. 1783. 1723. 50 53 42 28 2 36 9 g. Karaić. Matulović. Dobrunić. Sleško. 1820. Statistika stanovnika god. g. Bdisnivić. 1752. ukupno 2316. 1766. u Pražnicama: g. Kuzmić. Kraljević. g. 1783. u Bolu: g. 1808. u Nerežišćima: g. 1830. 1938. Dragnić. 1915. g. 1820. 1782. 1790.—1916. 1940.1764. Sadinović. 46 40 40 28 2 36 9 g. Taras. Nižetić vufjgd Matašić. Gasparović.

U popisu pu­ čana »galeotti di Cumat. iz B r e 1 a. 1747. Prezime se nalazi m popisu originalnoga i bračkog plemstva g. Gvardijan. 8. C a r e v i ć bivši alias Vrsalović (nadimci: Zrno jar. 7. A n t o n i j e v i ć (nadimak: Šrnene) 1 porodica. 1748. Sup« g. 11. doseljen kao postolair iz Š i b e n i k a oko g. 1749.a samo Matulović g. 5. u matici od početka (g. 17. iz G o r n j e g a H u m c a . o k o g. 8. Ranje.4 U selačkoj matici g. Košće. porijeklom iz Murvice. U sumartinskoj matici spo­ minje se iz Selaca g. oko god. a g. B u i j i m b a š i ć 3 porodice. i 1764. oko g. 1765. B e n c u i r 1 porodica. nalaze se tri Bezmalinovića. 1755. Kroio) 5 porodi. B a l e t a 1 porodica iz G r a b o v c a oko g. 1750. 1892. B a r h a n o v i ć (nadi'mak: Supetranin) 2 porodice. Mali. D e š k o v i ć 5 porodica. 3. 1748.. Filuga. g. C a r e v i ć II (nadimci: Pope. 15. 12. 1675. 1891. (Iseilila). A. Stenjalo) 36 porodica. U sumartinskoj matici g. Dido192 . Spominje se u početku selačke matice (g. (prema obavještenju župnika). Mrmere) 4 porodice. i Bezmalinović vulgo Matulović g. 1762. A n č i e 1 porodica.. 1763. doseljeni iz S u p e t r a. iz G r a b o v e a. D e s p o t 2 porodice.. B e n u š i ć 1 porodica. U početku selačke matice spominju se u Novom selu. U selačkoj matici od početka g. inače češće s anpomenom iz Podsmrčevika. liječnika. Bezmialinović dicti Jurac. Garđelin. 1766. s napomenom: iz Selaca. 16.. D i d o l i ć (nadimci: Veli. Vjerojatno porijeklom iz B r e 1 a. i 1766.. te Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić g. iz O m i š a . 1747. B u 1 i ć 3 porodice. Osim toga dolazi i kao Bezmalinović alias Kornelić g. ca. 1777. B e z m a l i n o v i ć 1 porodica iz Potsirirčevika.). 1762..Siadanje porodice3 1. B o š k o v a č (nadimeft: Načeša. 10. Henčević. i 1763. pok. oko g. 1753.) Heneević alias Bošković. 14. 1625. U matici više puta s napomenom: iz Oklada. 1763. Bezmalinović vulgo Jurčević. 1657. 1843. Momčić. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a . doseljeni oko god. vulgo Ku&uz.. spomi­ nje se Henčević. Bukeš. jednako g. B r a j k o 1 porodica iz B u j a (Istra). Čorko. Bubara) 5 porodica. 9. Bore. 1675. 2. 1747. Doseljeni iz S u p e t r a . . 1762. U po­ četku selačke matice (g. 1892. 1900. iz D o li a. iz M a k a r s k e . Antonijević vulgo Jurašinović. vjerojatno iz S p l i t a! 13. B r o n z o v i ć 3 porodice.).. 4. 1911. žena-udovica s l o v a č k o g književni­ ka i. 1778.

Glunčević iz Selaca. Glušćević detti Jurun. J a k š i ć (nadimak: Biliin) 13 porodica. 1749. s na­ pomenom: iz Selaca. Coknić vulgo Bi­ lin. 1576. 1748. a u prazničkoj g. g. Longo. i 1800. oko g. g. 24. Glušćević vulgo Tambić. 25. a. Gušćević vulgo Sfečić. 1591. Glušćević alias Slečić. 1747. 1762. Jakšić alias Coknić. g. 1748. Doselio bačvar Frane god. 1762. g. Jakšić vulgo Ooknić-Bilin. g. GnJušćević alias Sličić. g. popisana su tri Tonšića. 1763. 1765. U selačkoj matici krštenih od početka (g. F r a n a s o v i ć 3 porodice. samo Coknić i Jakšić alias Coknić vulgo Biiin.. 28. uvijek s napomenom: iz Selaca. g. U gornjohumčanskom popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1749. (Možda iz Metkovića). iz Z l o p o l j a kod Muca. 22. Šandre) 10 porodica. 20. 1757. iz omiške R o g o z n i c e.. F i s t o n i ć 3 porodice. i 1765. Jurunović. 1781. 1747.. 1762. g. Glušćević alias Mošić. 21.. U supetarskoj matici zabilježen je g. 23. 1765.. Biilin alias Coknić. 1682. a u bolskoj g.18. iz G r a b o v c a . samo Coknić (ili Cokrić) g. u početku matice god. u nerežiškoj g„ 1806. lie. 27. g. 1657. U povaljskoj matici spominje se iz Selaca Jurun g. 1887. oko god. i 1753. 1749.). a u povaljskoj g. god.. H a j d e r 1 porodica.4. 1780. u matici g. J u r u n (naidimoi: Lander. 6 — U župskim knjigama u Bolu g. L a b a š 1 porodica. IUI piražničkima Jakšić vulgo Cokrić. 1910. 1751. Gluiščevdć vulgo Vulin. 1747. spominje se Gfiassieh Gieronimo nuncius com.. 1755. Brachiae 5 . Prezime se spominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. 1771. Ciokrić g/1766. 1750. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. 1754. a g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. i 1766. G l u š ć e v i ć (nadimak: Sleško) 4 porodice. iz S u p e t r a . 1781. spominje se Jakšić. kao Tonšić alias Marijančević iz Se­ laca. Glušćević detti Jurun. & napomenom: iz Selaca.. u postirskima g. 1770. Giaxich Geronimo amibaisciator Brachiae. 1767.. 1747. M a r t a n i ć {nadimak: Pučišćanac) 2 porodice. 1879. Zagorje). doseljena iz D o n j e S t u b i e e (Hrv. g. 1763. samo Mošić. D u j m o v i ć 1 porodica.. oko g.) kao Tomšić alias Marijančević iflft Tonsić vulgo Marijančević (g. 1736. 1747. 193 Zbornik za -navodni život i običaje 13 .. 1748. 1820. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. g. Coknić alias Bilin. 1589. 1745. g. Prezime se spominje u početku matice (g. oko g. iz B a s t a . 1753.). 1762. 1762. Solde.. G a š p e r 2 porodice. 19. iz P u č i š ć a. g. 26. 1625. Kaizer. 1888. 1762. Marijančević iz Se­ laca. g. U bolskoj matici spominje se ig. u sumartinskoj matici g.

1403. 1589. išluljak. Mošljić iz Selaca. i 1762. 1732. 1770. 35. Prezime N. koji je preživio kugu (g. Kalifarnez. U seFiačkoj matici krštenih spominje se od g. Šaranja. zabilježen je Matijašić. a u povaljskoj g. Vjerojatno u vezi s porodicom Glušćević ili nestalim bračkim na­ seljem Mošuje (Mosuljica). 31. 7 U popisu bračkoga plemstva od god. Prema tradiciji. Isti Nixa spominje se g. 1753. također s na­ pomenom: iz Selaca.29.. U popisu bračkoga plem­ stva od g. Politeo-Niseteo. 1833. 36. 1772. Trusmbuin. iz G r a b o v e a. Njegov siin Matij (g. oko god. 1398. uvijek s na-' pomenoni: iz Selaca. Mićini. 194 . 1888. 1786. 1885. da se prvi počeo potpisivati patronimikom Nižetić. 1420. R o š i n 8 porodica. 1817. 11 U supetarskoj se matici N. Baćulmac.. Verić. Huhnić. 1637. Vjerojatno talijanskoga porijekla.4 U postirskoj matici g. spo­ minje se Mišetić iz Selaca. Nisetei alias Nižetić. U selačkoj matici krštenih g. M o š i ć (nadimci: Tirola. 38. oko g. 1647.. iz S t a r i g r a d a . Zakeja. Piplica) 32 porodice. a g. 1390. R o š č i ć 1 porodica. 37. U povaljskoj matici spomiinje se g. Jogo. Papić. Rokotovi. porijeklom iz Poljiea. Nisetich Vincentius 8 . oko god. Muto. U Reformacijama bračkog statuta g. Čiča. spominje se u popisu vlasnika gornjoselskih paš­ njaka god. M u n i t i ć 1 porodica. Pavlina. U selačkoj matici krštenih spominje se Politeo-Nisiteo i samo Po­ liteo g. spominje se sudac Missetich Joannes Petri. 32. Pule. 34. 1896. N i ž e t i ć (nadimci: Siuidja.). Kure. M i š e t i ć (nadimci: Kumica. Glušević) 17 porodica.. Prezime se opominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. samo Politeo. u suraartinskoj g. tako isto IUI Povljiima g. Nižetić alias Saić. 1899. 1657. Fatori. 1764. (za bo­ sanske vlade) Nixa Petrulli iz nestaloga bračkog naselja Dubravice. g. Niseteo Giacomo defensor 9 . Niseteo Gerolimo defensor. 33. Žura. Mišetić vulgo Matašić. 30. O z r e t i ć 1 porodica. iz C r a b o v e a. Tripo. 1902. Bolkimi. a g. P e r i š i ć 1 porodica.10 God. 1615. 1589. a g. on se latinski pisao* Michael Petrulli »ehiamato in S l a w Mixa o Nixa et da alcuni altri fu detto e soritto Nixe«. Mošić. 1762.). Porodice Niseteoi-Gazić iselile su se. 1763. oko g. oko god. spominje g. 1657. 1778. g. 1566. Mišetić vulgo Matijašić.—1487.—1427. u povaljskoj g. iz G r a b o v e a. iz S p l i t a . M u š t a p i ć 2 porodice. 1790. 1789. Fratar) 12 porodica.. Š t a m b u k (nadimci: Zorini. 4 Spominju se: siusdac god. Erceg. Puše. 1425. u svojjm zapisima ističe.

Tonšić alias Marijašević... u supetarskoj Mariančević g. Trutanić alias Pulković. 40. 1907. g. u dolskoj g. Z r n č e v i ć . Pivac. 1796. uvijek s napomenom: iz Selaca. Doselio se iz P o v a l j a kao sin babice iz Pučišća oko god. a tu povaljskoj g. i 1781. Trutanić vulgo Fortunić i Trutanić alias Mengić.. i 1757. u foolsikotf god. Mirne. u v i j e k s na­ pomenom: iz Selaca.) babica. 1754. u sumairtinskoj g. koji su dobivali sol g. 1776. i 1781. 46. Vjerojatno porijeklom iz Gornjega Humca. 1724. 1625. Vukasović a:ldas Vukejić e Violini' iz Povalja. Žuviainin) 60 porodica. Barahul) 12 porodica.. Dujini. Trutanić -alias Mengić. a g. i 1791. spominje se V. 41. Šare. 1787. — U prazničkoj matici spominje se Tonšić iz Selaca god. 1793. Suho. 1746. Bazeta) 9 porodica. 1865. Doveden u Selca oko g. (za jPučišća. Sabe. Mikulica) 3 porodice. 1747. U postirskoj matici spominje se Vuković iz Selaca g.. a Trifunović se spominje u župskim knjigama u Povljima iz Se­ laca g. V i o l i n i (nadimak: Štopulo) 1 porodica. 1747. Vjerojatno u vezi s porodicom Marijančević. u dolskoj g. 1710. g.. 1768. Jadire. 1796. 39.. Vuković vulgo Trifunović.. Pražnice. U početku seiliačke matice (g. T o m i ć 1 porodica. 1788. 1574. U popisu (g.. Humca. oko g. Gornji Humac i Straževniik). 1745. Šćenze) 20 porodica. Ovo se prezime nalazi u popisiui pučana. oko god.) Vuković alias Tri­ funović. magistro Štaimbuk.. m povaljskoj. Lala. 1777. U početku matice (g.. zabilježena su tri Vrsalovića. Štambuk. Vjerovatno porijeklom iz Gornjega.. 1625. 1789. koji ga je oslobodio od galere »Galera Generalicia Vendramin«. 1750. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je g. Rovik>. i među pučanima »galeotti« iz Gornjega Humca g. 43. 45. Karlin. U dolskoj ma­ tici spominje se iz Selaca g. Boćineto) 3 po­ rodice. 11 U prazničkoj maticu spominje se iz Selaca g.. iz Selaca. U sumartinsikoj se matici spominje Ursić iz Selaca g.Šalte. 1809. Ture. U popisu pučana »galeota« điz Gornjega Humca g. 44. 1741. iz B r e l a . »mistro Antonio Standelfpergher detto Stambucco quodanr An­ drea del Stato di Boemia dalla Citta di iPraga« od Matije' Nižetića. Vidini. Kole. 1780. Kumejoža. 1767. 1768. Jurlina. u povaljskoj. Mise. 1782. 1775. U matici g. iz S p l i t a . T o n š i ć (nadimci: Sprtica. 1788. V. 195 . 1777. Kokić. Miš. 42.) 'novoga stanovništva. i 1798. dofojeglog za kandijskoga rata u Selca: braća Ursić 12 iz makarske krajine. Jakovic. Trutanić. i . V r s a l o v i ć (nadimci: Pairamate. 1777.. 1752. a g. U r s i ć (nadimci: Piše. iz Povalja. 1747. u sutivanskoj g. 1865. a u bolskoj g. V u k o v i ć (nadimici: Nane.. 1771. 1 porodica. Kovač. 1747. T r u t a n i ć nadimci: Cvitić..

. e l'altra nelle parti superiodi dell'Isola un miglio circa lungi dal mare nel sito chiamato Bugne alle radici del monte Cracischie presso una bella Caimpagnuala. Kažu. Bullettino di archeologia e storia dalmata«. Ipak se može utvrditi. str. jer se matične knjige počinju dosta kasno.. Lib. a luka u Vošćici. Bugne della mia abbazi'al giuristizione si attrovano vestiggi di cittadelle. str. str. a u drugim bračkim župskim knjigama rijetko se spominju kumovi. — Ciccarelli. e Britanide l'altra: e quindi deriv6 forse. Od zgrada dobrano se razabire posvođena kuća. che l'lsola. Sv. 19. 1912. Mihovil Domijanović i još jedan Jakov Domijanović. kameni stup sa urezanom kozom. str.196 . da se tu iskopalo i starohrišćanskih znakova.. Presvođeni bunar. U Selcima su g. ibid.. che si supongono distrutte dalli detti Narentani.).. communitatis Brachiae. (v. Ranije su nađeni tu starokršćanski sarkofazi. 38: »Tu su na obronku brda Gračišće razvaline staroga grčkoga grada i kasnije rimske ville (»villa rustica«).LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. s Ibid. Među ruševinama strši nekoliko sarkofaga. str. ženici i udavače iz Selaca. 101—102) zapisano je: » ... 340.. str. . str. str. očito je. u Vjesniku za arheolo­ giju i historiju dalmatinsku. Cicca­ relli.«. e la distruzione. ibid. Ostojić »Benediktinska opatija . Dragnić. 4 ciccarelli. 1914. Ref. 108. Ovdje. ibid. ibid. zabilježeni ovi »novi stanovnici«: braća Uralć. ibid. Još je u komadu i velika kamenica mlina za masline. Osim toga. ibid. 274—278. XXXVII. Sesnić. 148. Ivan Kursić. 3 Ne vodim rubriku »Izumrle ili iseljene porodice«. Gasparović (g. Cap. iznutra obložena mozaikom. 50. di volti e sotterahei. Trident. str. str. queste due Cittadelle sono state denominate Elafusa Tuna. J.. Bulić: »Tromaventi antichi a Selza dell'Isola Brač«. 2 1 . Communita della Brazza. I. . da su nestale ove porodice: Dogančić (Doganac) iz Brotnja kod Imotskoga. god. Utini. 1656. Vrsalović: »Prinosi iz bračkih starina«. što znači Dionizije a ne Mihovil. 9 Ciccarelli. reljefnih uresa i prelom­ ljenih stupova.. 1943.) — vidio sam i u Bunjama kraj Novog Sela. valjda kakav hram. 25). 5 Diversi publici decreti. (publ. '. 255—256. da je Nižetić moralo postati od Niže (Nixe). terminationi. . 12 Popis kod I. veđendosene finora le vestigia.). villa rustica. — Najveći dio kuća u mjestu spalili su Talijani u kolovozu g. 1916. M. 1660. zem­ ljanih predmeta. I. 25: pored škripa »Due altri murati Luoghi ossian Cittadelle erano nell'Isola. . 90. 106. eđ alcune grandi e belle Urne sepolcrali. Forse. Sebbene ignorasii til suo principio. . Jalcov Domijanović. Domjanović. je sred vinograda u zaklonu od bure stajalo nekoć rimsko imanje. come in Scrip. ibiđ..« U pismu pjesnika Ivaniševića (povaljskog opata) od god. ali sam nedavno našao tragove poganskog vremena.«. Split. str. a Selca su spadala pod gornjohumčansku župsku crkvu. Una in Bol alia m a r i n a . veliki okrugli mlinski kamen sa udubinama i tragovima mozaika još se tu nalaze. str.... e Saraceni . Na istom položaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgračišće. Dragaš. Udine. Babica. 1753. 1932. Utvrda naseobine bila je na Gračišću.in Bol e in.« Cvito Fisković: »Sličnu piscinu — (kao na Bolu iznad R a t a — opaska A.-— Međutim. come si disse sia s t a t a chiamata e scritta con tali nomi. . esistono tuttoira le fondamenta di mura. Gospodnetić. P. 11 Dr. 105—106. 7 Statuta municipalia ac reformationes magnif.. e Ibid.. Mate Domijanović.« (Brački zbornik. Po gro­ bovima nađeno je raznih kovnih predmeta i novca. Ima porazbacano nešto izrađena kamena i dosta krhotina. privilegi et indulti a favor della magnif. 1656... inema ni u Gornj'em Huincu starijih knjiga. 1747. Split. valjda podignu­ tim u čast Silvanu.

1762. Kitonja. OSRIDCI Trutanić stmrskih kuća. Stan se nalazi jugozapadno od Graca (Sv. IV. Studij) 3 pastirske po­ rodice. I H NAKAL E t e r o v i c (nadimci: Šiško. Jakovac) oko 10 pastirskih porodica.M e n g i ć . H. Kuzma i Damjan). Haber. ZAGVOZD Oko 10 stanovnika pastirskah porodica od dva brata T r n t an i ć . sagradili su priličan put do ce­ ste. naročito u okoiaci brda Smrčevika (Sv. 1938. Nastanjeni na sjevernom obronku brda Sv. Tome IUI predjelu Pod Bunar. a bave se uglavnom ratarstvom. SV. POreMRČETvTK Stanovnici ovog zaseoka bave se uglavnom vinogradarstvom i sječom šume.Ž . porijeklom iz P u c i š ć a . God. Kranjac. 197 . 2 porodice. Anteša) oko desetak paV: NA SELA T r u t a n i ć (nadimci: Meštrić. Ventula) oko 8 pastirskih poro­ dica. Bola. Izvozna je luka za goirivo drvo Spilica i Hrvaska. Stan se nalazi na jugu od cesite ui jednoj vrtači.). te su nabavili teretni auto za prijevoz svojih proizvoda. I. kamo dolaze bračke i talijianske lađe. u v i ć . Nedije).ČOBANIJA Sastoji se od' nekoliko pastirskih zaselaka i stana. U selačkoj matici krštenih zabilježeni su u početku kao Hektorovići (g. NAGORINAC T r u t a n i ć (nadimci: Ćepe. TOMA (VEBER) G l u š ć e v i ć 1 porodica. (nadimci: Pušić.

Jurčević alias Bezmalinović. Danijelović 1749 Jakšić vulgo Coknić. a navedena s napomenom: iz Novoga sela 1747 Coknić. 1766. 1753. Antonijević 1752 Bezmalinović vulgo Korneljić 1755 Bezmalinović vuiligo Galiotović.: Matulović. Bezmalinović de Podsmrčevik. U prazničkoj matici zabilježen je kao kum m Novog sella god. Vjerojatno Bezmalinović porijeklom iz N o v o g NOVO SELO 1 Pretpostavlja se.: 1754. 198 . Antonijević vulgo Peričić.: 1762. U selackoj matici dolazi od početka g.). (nadimak: sela. Bakota. Bezmialinović vulgo Matulović 1757. Bezmalinović alias Jurčević. j . 1771. 1747. Prema tradiciji. Sadanje porodice 1.: Cokrić 1764. bilo je god. Prezime se nalazi u popisu! bračkoga plemstva od 13.) — t. Sitoga vjerojatno porijeklom oz P o 1 j i c a.: Bezmalinović alias Galijotović 1766. Jurci) 4 porodice. 1574.—1766. 2. Koko) 11 poro­ dica. Vlahić.U selackoj matici kršitenih skoro od početka spominju se sta­ novnici ovog zaseofca. srp­ nja 1657. vijeka (oko g. od takozvanih »uscocchi« (iz Poljiica). prvi naseljenici sela. Skrnić-Dujača) 22 porodice. Flratar. koje je naselila mletačka vlada. Justić. Bezmalinović vulgo Petrasović. Runje.: 1763. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Bandur. na pr. B e z m a l i n o v i ć (nadimci: Babin. 3 Prezimena prvi pult spomenuta za prvih 20 godina selačke matice krštenih (g. Beg. Ban. da je nastalo od poljičkih bjegunaca u idrugoj polovini XVI. 2 Prema »Schematismus cleri«. u nedalekom ra­ seljenom ipastiirskom stanu (Prodoli 12 stanovnika. 1741.Bezmalinović 1748 Glušćević. a u povaljskoj Peričić iz Novog sela g. 1912.: Bezmalinović.: Bezmalinović alias Vlahić 1762.

Vjerojatno' porije­ klom iz G o r n j e g a H u m c a . Grandeša. Prema tradiciji u zaselku su se prvi naselili Antonijevići. Žuj. Spada. 9.Antonijević g.—1766. S m o l j a n 1 porodica. Pirezamema prvi put spomenuta za prvlili 20 godina selačke r matice fcnšteniili s nap^meiMOTi: iz Oklada (g. 1770. Mateša.. 1752. 4. Si k r p a c < (nadimak: Lace) 1 porodica. J a š i ć ('nadimci: Baje. Meštrov. P o l i t e o (nadimci: Aintonovi. 1780. porijeklom. T o m a š 4 porodice. .. T r u t a n i ć (nadimak: Mutić) 1 porodicia... M a r i j a n č e v i ć 1 porodica.. 199 . Noviji doseljenik iz D a l m a t i n s k o Z a ' g o r e. P e r i ć (nadimci: Bunlian. 1796. Š t a n i b f u k (nadimak: Trummm) 1 porodica. Skulanac) 5 porodica. 1747. 1657.elac) 9 porodica. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a. 13. Šunja.. Prezamena Okladama u povaljskoj matici XVTII. i 1811. porijeklom iz S e l a c a . Šušter. Kuje. OKLAD Naselje spada pod kuratordju u Novom selu. Melo. U ipovaljiskoj ie matici zabilježen de iPoliteo iz Novoiga sela god. Porijeklom! iz S e l a c a . 1798. ' 6. 3. Papić) 5 porodica. U selačkoj matici krštenih od početka kao Jakšić s različnim nadimcima kao Coknić (Cokrić) i Bilin. Pikar. U ma­ ticama kao Tonšić alias Marijančević. 8." 1784.U povaljskoj matici Bezmalinović iz Novog sela zabilježen je g.4 7. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. D e l i ć 1 porodica.: Antonijević alias Peričić. Po­ rijeklom iz P u č i š e a . iz S e l a c a . Antonijević vulgo Peričić. Anto­ nijević . Farao aMas Hkterović. Lonđin) 8 porodica. E t e r o v i ć (nadimci': Gać. početak XIX vijeka: Vrsalović g.. 1777. vijek: Antonijević alias Peričić g.) 1752. a 12. sa dalmatinskog kopna. 11. 5. 1805. kao Politeo-Nizeteo. U selačkoj matici krštenih od g. Car. 1803. . Marim. G l u š ć e v i ć 1 porodica. 14. 10. Faraon g. 1777.

isola della Brazza-Brač) . terminationi. Trident.. Koko. 3 Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. . Čep. 4 Ciccarelli. 1 Važniji su dijelovi mjesta: Mala Banda. Porodica Trutanić stara je bračka pučanska porodica. 1752. Politeo-Nizeteo. Vrhsela. Roguljić. 1726.1656. litovićr 1724.. Ostojić. P o l i t e o 1 porodica. 1770. spominje se Trutanić alias Mengić.Saclaiije porodice 1. . Pod (Puntom. . ibid. » . Kaliger.: Gulić. 1747. Udine . LITERATURA I BILJEŠKE: Novo Selo i Oklad bili su velikim dijelom spaljeni od Talijana u kolo­ vozu god. 255—256. 1731. Vela Banda. Vrtlić. accommodate 40 case di detti Uschochi. Ivardelić(?). Vrsalović. Iza Doca. Lokva. U selačko j matici krštenili spominje se g.: Mošić. a g.: Dragićević đz Donjega Humca. 2.) U povaljskoj je matici zabilježen de Puiliteo iz Novoga sella god.. j . Bezmalinović. Major. . 200 .: Pavisić. 104—105: » . Za Kasti! i Brdanjak. Barić. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Boja.. Antonijević alias Peričić s napomenom: iz Oklada. ..4 U povaljskoj matici g. 1777. 'Antonijević. 1725. 3.: pop Vrsalović.nel capo superiore di essa« (T. Damjanovic. Refuj. stara je bračka plemićka porodica. Viti Dilia. Mutić) 5 porodica. Keke. Haržić. 1912. 1943. (Nizeteo. opat Cvitanić. Tomasei. T r u t a n i ć (nadimci: Mengić. Manjinja) 13 porodica. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od 13. srpnja 1657. Porat. 1798. Ulica. odnosno Nižetić. Klišćar. privilegi et Indulti. U staroj selačkoj matici g. 1730. .«. 1 POVLJA Naselje se nalazi oko nekadanje povaljske benediktinske opa­ tije.: Petričević. str. 2 Diversi publici decreti.: iSantić. Prezimena prvi put spomenuta za pa'vih 20 godina povaljske iniiatice 1723. 1728.

1747. 1782.. 201 . spominje se Mate Da­ nijelović iz Škripa. 5. Hržić je zabilježen u Povljima kao novi stanovnik g.. 1736. 1625. 1897. L i t o v i ć (nadimci: Franko. 1751. Prezime je zabilježeno u Povljima god. Rako. u selačkoj matici dolazi D. 1803.1732. 6. Spominje se u Povljima od početka matice. Porijeklo iz Poljica. Danijelović iz Novog sela. Litković s napomenom: iz Gornjega Humca. s napomenom: iz P o l j i c a . g.. Dudan.. 1751.. Starije porijeklo: Poljica. . u supetarskoj matici zabilježen je kao kum o.. (vulgo). 8..: 1742. D r a g i č e v i ć (nadimci: Pavišić.". 1688. Haja). spornimje se prvi put u matici god. Sadanje porodice 1. Gluho. pop Božić iz Zvečanja. 1631. Kutleša) 8 porodica.. D u j m o v i ć (nadimak: Rado) 1 porodica. Luka. kao Kostoević alias Pavišić spominje se g. Tripo. Ivanac. kapelan Martinović. vjenčan god. 1788.. 1887. Dragičević alias Pavišić. 1772. spomi­ nje se u Povljima u početku matice. oko g. iz T r o g i r a . god. Vrsalović iz Selaca. 1746.: Niseteo. 7. god. kao Hržić detto Bošnjak. 1697.porodice.: 1735. isto g. iste godine spominnje se i jedan Dragičević kao kum iz Donjega Humca. Prema predaji iz R o š k o g p o l j a u Boismli2 U sumiartinsikoj: matici g. Blašić. Donko) 5 porodica. a samo Kostoević g.. Pavišić ©e spominje taJkođer gotovo u početku matice g. Lučić. D a n i j e l o v i ć (nadimak: Lakoš) 1 porodica. Kralj. Prezi­ me se spominje odmah u početku latinske matice krštenih god. 1777. 1730. mornar Beović aiz S u p e t r >a.: 1741. 1765. U pučiškoj matici spominje ise god. 1746. 1783. Brko. iz G r a b o v c a . 1782.: 1740. 1655. odmah u početku god. opat Bokanić.. G l a v i n o v i c (nadimak: Ituigo-r) 2 porodice. 1767. U popisu veslača bračke galije g. Dragičević g. H r ž i ć (nadimci: Bošnjak. 2. 1777.. 3. i 1781. 1775. 1758. s napomie/nom »iz [Povalja zabilježen je Aržić i Haržić. Litović alias Pavelić. Č u r k o v i ć 1 porodica. a u bolskoj g. kum g.: 1733. 1810.. 1748. i 1735. 1724.. Jedan Danielović kao kuim spominje se U prazničkoj matici D g. pop Michaelis. 12 porodica. 4. Didolić. 1886. B e o v i ć 2 . vjenčan g. iz P r a z n i c a.

Gobo. iz N o v o g s e l a . financ doselio.. Prezime dokazi od1 početka matice. 4 Vjerojatno porijeklo iz Gornjega Hutmca. 1786.. Harafoov.. 1786. 1774. M o n t a n 1 porodica. Baškiii. 1749. JoKiin. kao kum. Ružin. dolazi u početku latinske matice kao Roguljić (g.. T a d i n 3 porodice.—1573.. 19. 1880. 1637. Soldat. kapelan Ostojić. P u p . kao Ostojić alias Janković g. Kao Ostojić alias Knežić javlja se u povaljskoji matici od god. ištego. 17. Cipe. Fabe. Janlković. god. i dalje. 1725.. Glavarac) 30 porodica.. 15. Ostojić alias Colin god. Bivalo) 7 porodica.. spominje se Štambuk kao kum iz Selaca u Povljima g. Đinđin) 26 porodica. Colo. Ante Š. na Braču od morejskooa rata.. N a r d e 11 i 1 porodica. Mičilo. 1889..). 1769. zatim g. 1768. Lanlterni'štiin. 1769. Koirneliić. Ostojić dicti Knežić g. St^pančev. iz S p l i t a . Ostojići (Knežići) đobjegli su na Brač 3 za morei. Striko. 1766. Mihalo. i 1796. Andrijin. Kuran. vijeku... 11. Jovin. 1777. Lovrin.. Mosor) 40 porodica. Antončev. 1793. Roguljić alias Zlatar. 1780. 1883. 202 . BaguMna. šukadair. Kiko. O s t o j i ć (nadimci: Titulo. 14. Repuj. Cokulo. Šare.. P e r i ć . Mate vjenčan god..1790. O s t o j i ć . spominje se prvi put g. 1761. Jelinin. 1778. iz K a š t e 1. Sapa. Colic. Barišin. 1783. Porijeklom iz K u č i n a . U sumartinskoj matici zabilježen je god.skoga rata (g. Knežić alias Ostojić g.K a m b e l o v c a . dr. 1570. J'uirić. 1769.9. Mede. Unko. 16. 1756. 1765. Matin) 6 porodica. doselio u XIX. vjenčan g. U sumartinskoj matici spominje se g. V r s a l o v i ć (nadimci: Blaževi. Z l a t a r (nadimci: Juirac. iz S e l a c a .. Vrsalović da pripadaju među naj­ starije useljene bračke rodove. Rus.. iz G r a b o v c a. R o š ć i ć 1 porodica. Viškovi. Ostojić sive Knežić god. Ranjin. š t a m b i u k (nadimci: Bajamonti. Porijeklom iz P r a g a . Kamin. Škopjar. 1776. Ostojić alias Knežić iz Povalja. vjenčan1 god. 18. 1777.) U Povljima se spominju g.. Spominje se kao Ostojić alias Taraš g. jednako g. Markuc. Žanetić.K n e ž i ć (nadimci: Dolkin. s napomenom: iz Povalja. Porijeklom iz P o 1 j i c a. Šešula. Porijeklom iz Bosne. Juirčev. 3 10. Šjorpjerov. iz T r p n j a. 1789. Batej. Jogić. 1782. livaj. Pavlak. Ostojić vulgo Knežić god. (Najstariju povaljsku latinsku maticu krštenih vod'io je pop Vrsalović (g. Za Vrsaloviće veli pak. 13.). 1771. Jakovljev. 1777. Đorđin. a kao Zlatair dolazi prvi put (kum) g. 1814. 1796.B a n d i ć 1 porodica. Runjin.. Olin. a u prazničkoj Ostojić kao kum god. 1723. Sokol. 12. Žele. M. 1758. P i v č e v i ć 1 porodica.

. 1895.. 1899. 1739... 75—77. ćirilicom pisani nadpis iz Povija na otoku Braču«. i 1791. 2. Ostojić: »Benediktinska apatija u Povljima na otoku Braču«... 103—108. P e t r i e e v i ć se spominje u matici g. L (u č i ć u matici je zabilježen god. 1747. 1790. 91.. Rukopisni svesci u arhivu biskupije u Hvaru. Antonijević dictus Jurašin g. 1930. i 1747. — I. 1. 1780. 33—35. Ciccarelli. 1 203 . . — Abbazia di S. 197—210. 1747. v. 1774. Često se spominje od g. str... Skoplje. 1743. do oko g. g. 18—22. Split. str. 1767. 1938. str. ibid. str. Južnoslavenski filolog. 4. 8. 1798. pop Božić iz Z v e č a n j a . i 1798. Split.. 123—126. 1762. zatim dosta če­ sto: g. . s ibid. 3... str. 322—323.' LITERATURA I BILJEŠKE: Ivan Ostojiić: »Povaljslka opatija« u Narodnoj starini. Ostojić: »Još o čitanju povaljskog natpisa« Jugoslavenski istorijski časopis. 1742. vijeka. pop Heldanović afes Božić. 1742. 1940. 1771.. 1758. Knin—Zagreb. 1746. B o ž i ć se spominje više puta u matici: g. d. g. 1725... 1924. isto tako g.. samo Lučić do­ lazi više puta od g. Pavlović-Lučić. — Petar Kolendić: »Stihovi n a povaljskom natpisu iz XII. Jelena Božić iz Zveča­ li1 ja. 1760. 2 Ostojić. — VI. J u r i š i ć doseljen sredinom XIX. S e j a č i ć (nadimak Bojamac) spominje se sredinom XIX. 1787. Porodica je od selačkoga novog stanovništva. i 1792. Prezime Vidović nalazi se u popisu povaljsikoga novog stanovni­ štva od god. vijeka«. 1796. vijeka. i t. 1881.. Antonijević je bilježen g. D a m i j a n o v i ć se u matici sipominje g.. — A. Zagreb. 1754.. ibid. možda isto što i Antonijević. i t. 46s—47. kao Lučić aliais Vidović.. 1774..' 5.. 1754. sv. Starine XIII. Beograd. i 1744. str... a g. — F r a n e Radić: »Staro­ hrvatski. Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima«. čorović: »Povalj'ski natpis na Braču«. Inače se Antonijević često spo­ minje u povaljskoj matici: g. str. Anto­ nijević alias Peričić iz Oklada.. 1934.. br.g. 1779.. 1921:. 1777.. a iseljen početkom XX. 1780. .. kao kum Antonijević iz Oklada spominje ise g. 92. zatim god. kao kum... 1778. 1782. str. str. 7.. Brački zbornik br. 1760. 1763.. — I. do g. A n t o n i č i ć spominje se u povaljskoj matici krštenih god. Giovani di Povglie.. 1786. Ljubljana—-Zagreb—Beograd. 1781. Starohrvatska pro­ svjeta.Izaurle ili iseljene porodice • 1. 22. inače je -Božić zabilje­ žen <g. iz B o l a . i 1777. 1798. — Frano Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«. 1771.5 6. 1774. 1746. Južna Srbija. 1767. S e k u l o v i ć doselio Marko iz P r a ž n i c a i vjenčao* se god. — I. 1742. Antonijević dicti Juresina g. Lučić iz Omiša. g„ 1789. 1733.. Zagreb. . 1772. Antonijević iz Novog sela g. [Porijeklom iz M a k a r s k e . d.

Babica. 1 Taj se na­ ziv održao donedavno. 1673. Kula. Hulovi Dvori. koju su nowi stanovnici našli u ruševnoim stanju. 1668. Dogančić. Duić iz Basta. koji su osnovali đobjegfti franjevci za kandijskoga rata. God. Fra Petar Kumbat. 1674. 1666. 1890. 1747. SUMARTIN Da ili je nekada'prije kandijskoga irata Cg. 1671. MJlanović. ali je u posljednje vrijeme -iščezao1 i ustupio mjesto drugom starom nazivu: Pod Jamu. nobađ.: Maiitinčević iz Velikog Brda. Dolac. Aničić. Varžina. 204 . Mij. Ribarević. 1738.4 M. fra Š'mun Tvrtković. u Sumaritiimi prvih 18 god. fra Šimun Ribarević. Suzičić alias Breljak. Martinčević. Činčević iz Zagvozda. Stipić. 1672.: Gukselović iz Selaca. kad je kuga poharala veliki iđio stanovnika. iy Velikog Brda. fra Pavle S . 1645. Oljdanović iz Velog Brda. ibid. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske.: Solo. Staničić »dictus« Šare. Čimaz. Počivale. predjelu bila crkvi­ ca (možda posvećena Sv. 143. Terzić iz Zagvozda. Dfuiić. Terz . 1665.: Boroević. Ulica. Ivačini Dvori. Bračani nazivlju to mjesto Vrhhrač.: Antulović iz Basta.-84. i to naročito' od uvedenja mjesnoga poštanskog prometa oko god.—1683. Suz'č : e alias Šukadar. da se današnja luka prije zvala Sitno. Dočina i Pod Jamu. 5 Popis kod I. 4 Važnija su dijelovi mjesta: Kopita. Zagreb. matice (Stara matica g. Mala Banda. na redovničkom zboru u Sinju (manastir Sv. bi god. 1667. 1929.: Markonjić iz Vrdofta. živjeli su u Povljima ovi novi sta­ novnici: Petar Stanišic detto Oreze i maloljetnik Viđović s bratom.: Vlainić iz Brela. Ačić.. Ime Sumartin prošireno je prema talijanskom San Martiino. Martinčevi Dvori.: Dorotić. ida je u ovom. Milicević iz Svinjr'šća. 1671. teško je sa sigurnošću utvrditi. Pr«2ameiiia prvi put spomenute. Staničić a^iaiS Šarić. Glavica. Porat. Šerka iz Brela. Žutić. koji je naziv više puta potvrđen u franjevačkom arhivu. Sukadar. Jurić-Kačić.2 Manastir.) stajalo na po­ ložaju današnjega sela neko naselje. Stalno je. Tabaiković. Henčević.ć alias Majbonić. Kao sigurno možemo reći samo to. Martinu).. Petričević iz Makarske. 1783.: Suzičić iz Brela. Martina na Vrhbrača) proglašen za pravi manastir.: Babić dicti Konje iz Slimena. str. ć.) 1665. 1669. 3 Velika je nesreća zadesila mjesto oko god.

Gilić.) iz Plame. fra Bernard Kunić. Janović. posjedničke 2 (Mate Boroević i Mihovil Novaković). 1800. Odrapić. U popisu novoga stanovništva zabilježeno je više doseljenika s prezimenom Aničić. 1811. 1779. Škansi. Žutić iz Imotskoga. a onda prekinuto. Matešić alias Gilić iz Vojnića.: Solović.) oženio se Lučom Mateljan (rorđena g. g. Rajo. Devčić. Ukupno domova 70. Pavičić. g.). a kao nove obitelji dolaze: Mijačić. P e t a je anagraf a od god. Jakov. Od g. Busatto.. Ivan Arstić Cvitanović (rod. S e d m a je anagraf a od g. a ženskih 94. 1679.) iz Baške Vode. Perić-Bezmaliin. Dorotić (i »capitani« Josip Dorotić). 1834. ist. je anagraf a od g. Komar.. 1681. Domova 50. s napomenama. otok Hvar). Zanchi i Radić-Porobija. Aničić. 1836. 1826. Gvozdanović. Lučić. iz Poi1. (muž i že­ na). A n i č i ć 4 porodice (nadimci: Balarin i Mjaljo). bacvarske 2 (Florio i Petar Vlahović) i prosjačke 3 (Antonija Praomiić. ističe se »capitani« Josip Dorotić i »judicis« Matej Boroević. da je Granić iz Baške Vode. 1838. i bilježi 44 doma sa 139 muškaraca i 124 ženskih.) iz Bola. Puratić.: Diidolić iz Selaca. O s m a je anagraf a od g. Petričević. Carić (samo Antonija od 18 god. posjednik. Ančić iz Imotskoga.5 i to iz 205 .: Žarković. muškaraca 119.: Boroizan. Čimaz. Tad su bila 54 doma i 226 stanovnika.) i Petar Vlahović (rođ. Staničić. 1682. više puta u matici: Aničić-Balarin.1678. Sumiartamske anagrafe N a j s t a r i j a a n a g r a f a počinje se godinom 1777.. Mihovil Novaković (rođen 13. Bo>roević (i »oonsiglderi« Toma Boroević). Č e t v r t a je anagraf a od g. te Mihovil Guljezin (1 osoba) rođ. ožujka 1758. zidarskih 3 (tri škansa: Petar. težačkih porodica 60. Nova je obitelj Granić (4 osobe). B'iilia su 64 doma i 273 sta­ novnika. Šerka. 1680. Domova 65. fra Nikola Šimić. Matesina. Solo. Nova obitelj Gojsalić-Bašić Miho (1 osoba). Š e s t a je anagraf a od g. Mandić. 1785. Mateljan. 1823. ali su zabilježene isamo 4 porodice.j?ca. g. Mijić alias Breljak. Kuzmanić. Sadanje porodice 1. Florio (rod. D r u g a je anagrafa datirana 20. 1833.čić. Mijić' Majbon. Batošić iz Podgoire. 1770. Arstić. te Pranić Antonija od 61 go­ dine. Konjić.. Stančić Marin iz Plame (t. 1826. Oljdan. Jakov Jugović iz Podgore. Tad su postojale ove porodice: Ančić. Ante Arstin Cvitanović iz Baške Vode (rod. Plet'ikosa. Jerko Stančić iz Plame. Duić. Mihović i Jerka Šerka. Jugović. g. Nova poro­ dica Serventić (5 osoba). Antulović dicti Vicić. travnja 1815. Bartul).) i Krajina (3 osobe).: Ribarević dicti Visković. Novaković. g. T r e ć a. te Margarita iz Korčule). Mijić. oba š'z Milne. j . Stipić. Antulović. 1796. Suz.

zatim Podbergrađe. .5 U inatici se g. 1682. Isprava 6 veli »aiuto a sachegiar la 206 . Od g. B o r o e v i ć 8 porodica (nadimak: za sve Boroevice »Borovac«. Doselio se Mate za kandijskoga rata iz Breflia. 1666. C v i t a n o v i c 7 porodica (nadimci: Arstić/Vale. ali od g. 1667.6 Prezime je u inatici 'zabilježeo od g. Od g. 4.. 1747. A n t u l o v i ć . porijeklom iz B a s t a ili Baške Vode kod Makarske. 1672. 1796. Prema tradiciji. 1666. U početku se nastanio kod Jakova eHnčevića detto Bošković u Selcima. God. 1747. 1884.5 U maJdci je zabilježen g. God. 1807. bilježeno od g. Mate i Mihovil Aničić u početku u fPučišćima. a kasnije se preselio u Sumartin. 1817. 3. God. Kasnije češće kao Babić alias Konjić. 1799. Antulović-Ektorović. Martino dopo che face tanti Sualeggi per le Case di Vechi abbitanti«.5 U matici je prezirne A. 2. 7 Prezime u matici zabilježeno od g. Antu. zatim u Selcima kod porodice Tonsić.omiške R o g o z a i c e za kandijskoga rata. gdje se Mate Aničić i oženio i na kraju se stalno naselio u Suniartinu. questo era Ajduco e soleva per forza«. ima samo Salinović. 6. i 1851. i Mujo 2 p. a zatim se naselili u Sumartin. B a b i ć 4 porodice (nadimci: Konjić 2 p.iz Basta za kandijskoga rata braća Antulović detti Vicići. samo Konjić. samo Arstić. Babić dicti Konje iz Slimena. piše i Salinović dicti Boroević. U samostanskim ispravama za njega je zapisano: 6 ». U popisu novoga stanovništva od g.lović dicti Vicić. Doselili se iz P sr o 1 o g a kod Vrgorca fbraća Salinović idetto Boroević. 1747. U popisu novoga stanovništva od g. spominju se 2 Antulovića. i to u Podtargnadie koid poroidice Tome Kuzimića. 6 Po drugoj verziji: Salinović je otišao u početku na Hvar.-. U popistu novoga stanovništva od g. zabilježen j e . 1669. u matici često Cvitanić-Brstić. e poi ando star a S. zabilježeni su: braća i Juraj Babić. spominju se Aničić-Mihajjo. .. 1853. ali i Ančić-Tunguiz. 1828.. Doselili . a onda u Sumartin. 1827. isprava veli: » .—1805. Bocman. U početku se naselio u Gornjem Humou. i 1893. zabilježen je Toma Boroević. Urlić).—1806.) Doselio za kandijskoga inata iz S 1 i m e n a kod Omiša Pavao Babić detto Konje. pojedini: Arvana-Arvaninac i Bufcalo). D o r o t i c 4 porodice (nadimak: rštefan).V i j c i ć 2 porodice. 5. God. Tarle. Prezimie u matici zabilježeno od g.

1679. a g.5 U niatic'i se često spominje od g. 1866. Gilić alias Križanović. 1645. Doselio se iz Rašoaaia. 9. 13. 8. Porijeklom iz S p ili i t a. U matici od g. O njemu piše »questo era assassino e traditore di piu fini che si poteva trovare«. K a ž u l i n 4 porodice. 1747. kao Matešić alias Gilić iz Voj­ nića. Došao pred oko 30 godina iz R o g o z n i c e (šibenske) u sumartinski samo­ stan. 1674. 1904. Jurić kao svjedok na vjenčanju 1 drugi put iste godine iz Zagorja. s pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru i oženio se. 1747. God. 10. zatim u Novo selo kod Naisetea. 1873. Doselio se iz B a š k e V o d e. Mate detto Mateša Gilić iz K o z i c e doselio se oko g. 6 Druga isprava veli. dolazi u matici od g. J u r i ć 1 porodica (nadimak po zvanju: Laik). Diklić-Kuzmanić. 1774. . K n e ž e v i ć 1 porodica (nadimak: Mladimir od Vladimir). Ma-tešina . G i l i ć 4 porodice (nadimak: Križanović). Godine 1858. iz B o k e K o t o r s k e došao brodom mornar Rade. Sajcha Greca a Bol col Fratte idi Macarsca certo Rude«. 15. Spominje se u početku druge matice g. zaljubio' se. u župskim knjigama dolazi g. Pored prezimena Gilić. a kupivši kuću Rude prijeđe u Sumjantin. 1925. 14. 12. Doselio se iz K o r č u l e (kao brodograditelji). U matici se spominje god. K o v a č i ć 1 porodica.. 1777.—1781. Prema tradiciji. Kristofor Gilić. Doselio se kao drvodjelac. kao Janović-Rađo. da se doselio Križan Gilić i Mate Gilić. oženio se god. 207: . 1691. Prezime >D.. U Suanartiinu je bio još jedan Jurić. * K l i s u r a 1 porodica. Dorotić-Muto. 11. zaljubio se i oženio u Sumiartinu. Komarovom. Doselio se iz V r b o s k e. K u z m a n i ć 1 porodica. 1674. U popisu novoga stanovništva od g. Doselio se iz Rogoznice oko g. U matici od g.7 U matičnim knjigama od g. 1777. 1813. također Puratić aliajs Dorotić. J a n o v i ć 6 porodica (nadimak: Rado). 1816. i to u Zagomilje. Ivan Casolini se oženio god.. U popisu novoga stanovništva od g. .7.. ima zabilježeno' više Doirotića. g. L u č i ć 6 porodica (nadimak: Gač). kao Casolini. 1866. a onda u Sumartin.

—1778. 21.. u povaljskoj matici kao kum g. Poje­ dine porodice Soldo.muškaraca. Mateljan de Plame s napomenom: iz Sumartina. 1786.. 1787. 22. a >g. N i k o l i ć II 1 porodica. M a t e 1 j a n 1 porodica (nadimak: Piamus). 1794. u matici (Bola) u početku XVIII. 1796. 1789. P u r a t i ć 7 porodica (nadimak za sve Puratiće: Pušić. U matici g. g. U matici je kao kum zabilježen g. Grinja). U popisu bolskoga novog stanovnišva od g. spominje se [Puratić alias Dorotić. u prazničkoj matici kao kum iz Sumartina g. Mijić dicti Majibonić. 1745. Lučić alias Julkić. v.7 U matičnim knjigama g.16. vjenčan u. 1813. BreljacLučić. g. 23. MijićMartinac. drvodjelac oženjen god. 1811. 17. oženio se g. v. Sumartinu g. zabilježeni su:" braća Pletikosić. 1776. ali — prema obi­ teljskoj tradiciji — starinom iz Z a ž a b l j a . 1878. Novaković dicti Maslardić. 1747. 1675. a u bolskoj g.La. 18. 1777. Doselio se Šimun Pletikosić u vrijeme morejskoga rata iz P o 1 j i c a. Papa i Vaji). Mijić alias Majbonić. ttoselio se sa istočnog dijela otoka H v a r a . 1777. 1777. 1851. Lučić s napomenom: iz M a k a r s k e .: Masftarđlć. zabilježen Mateljian de piame. 1777. 1781. Jedina je porodica iz S t a r i g r a d a . 1777. jer je u maticama XVIII. 1625. 1747.—1782. Radić dicti Porobić. 19. Pletikosa. Mijić dicti Majfoan. R a d i ć 6 porodica (nadimci: Starograđanin. Cvitonja. g. Martinac). Na Brač se doselili iz Makarskog primorja. U matici g. i 1812. Doselio se iz S e l a c a . 20. Šego. 1840. N o v a k o v i ć 5 porodica (nadimci: Maslarđa. 1777.. Mijić alias Rajo.. 1925. s napomenom: iz Bola. U matici g. 1830. 1779. Mijić alias Breljak. M a r t i n i ć i porodica (nadimak: Rodić). g. Radić 208 . 1747. kao zamjenik na galiji neki Juraj Novaković iz Poljica. Doselio se iz Bre. u popisu »schiera đi Bol« g. M i j i ć 3 porodice (nadimci: Remeta. v.8 U sumartinskim maticama g. g. Puratić alias Dorotić. i 1831. 1791. Doselio se iz T u z l e . i 1811. Perač. 24. u Siuimairtinu. P 1 e t i Ko s i ć 2 porodice (nadimak: Ivača). U popisu novoga stanovništva od g. Blaganjer). Doselio se iz Z a d r a g. g. kao Mijić zabilježeno je 5. Maslardić detto Novaković. g. U popisu novoga stanovništva od g. Mateanović detto Piamus.—1797. porijeklom iz Pučišća. g. 5 N i k o 1 'i ć I 1 porodica.. 1900.5 U Gilićevu popisu Simon Pletikosić u XVII. 1811.

:26.25. Doselio se Toma iz Selaca. aliiter Porobi1ja. i 1676. a kasnije se doselio u Sumartin. i 1837. zat-m u Nerežiišća kod Zuvetea. 1747. kao kum -z Sumartina: Šukadarić. 1773.Šare u Sumartinu. U početku pošao na Vis. a onda u Sumartin. 27. Š e r k a 13 porodica (nadimci: Maše. 1905. koji je također pošao u Nerežišća. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata Luka Breljak overo Suzičić doselio se iz B r e l a . a g. iz Bola Radić sive Tarašić. Šarić s napomenom: iz Vđog Brda. Pipić. a kasnije se doseIk> u Sumartin. 1764. 1671. Sakuj. Šeindek. 1778. 1747. aStaniČić alias Šare s napomenom: iz Basta. 1666. koji se u početku naselio u Gornjem Humcu. i 1779. S t a n č i ć 9 porodica. U popisu novoga stanovništva od g. U nerežšikoj maJtici spominje se g.. Prema spomenutoj ispravi6 kao Šerka doselio se iz S i i m e n a oko g. g. 1829. Pražničanin. U matici g. koji se bio u početku nastanio' u Norež : šćima kod porodice de Filippis. U novijoj matici spominje se g. 2'8. Vugeša). Spominje se u matici Sumartina <g. 1669. oženio se g. U matici od g. 1758.. U matici g. Sponiinje se i Marko Šukadar iz Birela. Zatim Ivan Suzičić iz Brefta. 1821. U supetarskoj nriaifrci g. U navedemoj ispravi 6 za kandijskoga rata spomenut je doseljenik Ivan Staničić detto Šare iz Basta. Radić iz Zagorja »de Villa Suhi dolaz«. onda u Pučišćima kod po­ rodice Prodi. a zatim a* Sumartkiu. zabilježena su braća Stanišić »detto« . 1645. 1787. U matici se Itaikadar spominje od g. Marinko). S u z i č i ć 2 porodice (nadimak: Šukadar). Girica. U selačkoj je matici zabilježn god. U popisu novoga stanovništva u Sumartinu nalaze se zabilježena 3 Suzičića (Jakov.. Marin Stančić iz Plame.. a onda U Sumartin. 1675. Carić-Stančić. fcamenarski poduzetnik. ali g. 1669. Staarčić alias Šarić. 1763. Stančić-Plam-us.. g. 1673. Š t a in b u k 2 porodice. Suzičić alias Šukadar. Radić iz Basta. 209 Zbornik za narodni život i običaje 14 . spominje se Suzič'ć iz Brela. U anagrafi g. Suzičić alias Breljak. Nadimci za poje­ dine porodice: Jela. Marko i Mihovil) g. (Nadimak: Prašćevići. 1667. Staničić dictus šare. Kunac.. 5 U popisu novoga stanov­ ništva na Boiiu Jerolim Šarić.. 1838. godine 1673. koji se u početku nastanio u Sućurju.5 U ispravi 6 spominje se Mihovil Suzičić detto Berošević detto Breljak iz Brela.

35. 2. Z e l a n o v i ć 3 porodice (nadimak: Hulo). ali pori jeklo'm iz Italije. zabilježen je Juraj Hazić.: Nikola Solo i braća Solović. U selačkoj matici zabilježen g. i 1753. 30. U popisu novoga stanovništva od g. Biškupušae. s o l o 3 porodice. od g. 1675. U popisu novoga stanovništva. Doselili se kao zidari. 1919. kao ŠćapanovićZelanović s napomenom: iz Gornjega Humea. Hamber." 1782. 1858. 1747. T r u t a n i ć 1 porodica (nadimak: Mengić). B a t o š doselio se za kandi jskoga rata iz P o d g o r e : Luka Batoš.29. Mištak). On pripada među prve doseljenike u Sumairtinu. 1747. 1671. Solović. 33. aJli 1678. 32. U župskim knjigama g. a g.5 U anagrafi od g. je porodica iz S t a r i g r a d a . 1750. U spomenutoj ispravi 6 Marko Vlahinić oko g. 1884. kao Serčić. T o m a š 1 porodica (nadimak: Birejanac). 1747. Doselio se iz B r e l a g. A z i ć doseli o se Ivan. zabilježeni su bačvari iz M i 1 n e Fbrio i Petar Vlahović. Doselio se iz G o r n j e g a H u m c a . Kasnije češće kao Zelanović. oženio se g.9 U matici Solo zabilježen od g.—1792.ći. 1831. iz B r e 1 a. U matici Šerka od g. i oženio se u Sumartinu.5 V I a h o v i c 2 porodice ( nadimak: Florence). 31. Za pojedine porodice: Pretur. ali g. cd g. kao Scanci (Skanči) s napomenom: iz B e r g a m a (Italija). Guljičin »o« Hazić za kandijskoga rata. U matici cd g.6 U popisu novoga stanovništva u Sucmiartinu od g. 1668. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata iz I g r a n a doselio se Juraj Solo. iz B r e 1 a. Štankalo). U sumartinskoj se matici spominje od g.5 S e r v e n t i ć 5 porodica. s aaapoimenom: iz B o l a . 1645. (Generalni nadimak: Donkovi. Š k a n s i 5 porodica (nadimci: PajJnac.). do 1835. Doselio se iz B o 1 a.: braća Serčić. 1916. zabilježen je: Ivan Vlahinjić. U "matici od početka 'druge knjige (1777. kao i postirski Vlaho« vi. ili iseljene porodice 1. 34. Iznmrl©. U popisu novoga stanovništva od g.—1795. i 1693. 1671.5 U maticama g. Doselio se 'iz N o v o g s e l a (iz jProdola). ima Ačić. kao Soloević. Sadanja.. kao Vlainić iz B r e l a . On je bio pokršteni musliman.—1794. 1747. 1838. 1777. 6 2*10 .

s napomenom: iz P o d g o r e. doselili se za kandijskoga rata »assassini e traditori« u Selca iz Brojtna kod Imotskoga. s napomenom: iz B a s t a . U popisu novoga stanovništva od g. 1789. dva rođaka Ivana Čimaz. U poisitirskoj se matici spominje Činčević alias Katunarić.. 1747. U matici g.: Marko Batoš i braća Batoš pok. PavBia Dujića. 1777. U matici do oko g. ' U popisu novoga stanovništva od g. 1769. j . 6 U sumartinskoj matici g. i 1826. nadimak Kovač (g. -Stjepan. do oko g. D o g a n č i ć Fran© s nadimkom Franić. spominje se Terzić iz Zagozda. a i u novoj matici od početka. 1842. -a u prazničkoj god. D u j i ć u matici g. ali'se kasnije % ponovno vratio u Tursku. 1779.) živjela kod pok. ima Franić. D o m i n o v i ć u maticama od oko g. 8. Nazivao se Torzija. do oko g. 1838. 1675.U sumartinskoj matici g. 1838. D e v i ć spominje se u matici od oko g. 1747. 9. 5 Porodica je nedavno izumrla. a 'imala je. zabilježeni su Mihovil i Ivan čimčević. 6.. 1808. Č i n č e v i ć doselili se iz Z a g o z d a. u anagrafi od g. 5 3. dio oko g. U popisu novoga stanovništva od g. 4. zabilježeno' Čimaz-Činčević... da je prosjakirija Margarita iz Korčule (rođena g. i 1681. U Sel­ cima su bili kod popa Jakova Vranjicana. 1896. uvijek s napomenom: iz Sumartina. kao Batošić liiz P o đ g o < r e .5 10. 1785. 7.). 1820. U sumartinskoj matici spominje se Dogančić g. možda isto što i Činčević. zabilježen je Mate Terzić. 5. a drugi iz Selaca u Pučišća. Č i m a z (nadimak: Čimak) doselili se-u'vrijeme mira nakon kandijskoga rata. i 1673. do oko g. 1678. Ivan. 1817.. 1762. 1777. ali nije imao djece. 1747. 1778. Oženjen u Sumartinu. Čimaz dicti Kovao. i 1860.. Grge. Jedni su iz Selaca došli u Sumartin. 211 . U popisu novoga stanovništva od g. U povaljskoj se matici spominje kum Dujić g. i 1779. s napomenom: iz Baške Vode.5 (zabilježeni su Jakov. 1747. s napomenom: iz B a s t a. Prema Božitkovioevu članku6. Nikola i Mihovil Dujić. 1672. 1779. 1799. 1672. G a r ž a 1 o v i ć doselio se za kainđijskoga rata iz Z a g o z d a . jer je g. 1675. veli se. 1771. prema matici. prema matici od g. od g. Jedan je doveo sa sobom oca iz Z a g v o z d a . ali doselivši se iz Pučišća dobio nadimak Pučišćanac. 1860. Poslije sklopljenog mira naselio se u Sumartinu. i to za samog rata. posljednji se put spominje u matici g. 1792. G r a n i ć u maticama od g. t..

1777.). K n e z o v i ć detto Vangelić. iz K r a p n j a do oko g. 1777. s napomenoim: iz P o d g o r e . 1830.G v o z d a n o v i ć u matici se spominje od g. 1887. možda kao Ivan Alandić. 1665. P e r k o v i ć došaci kao f inanc. 1853. 1833. 1838. J u r i š i ć u matiGium. J u g o v i ć u matičnim župskim knjigama od oko g. i to od početka novih matica. g. 1807.. j . do oko g. . od početka novih . Ponekada kao Jurišić-Akčić (g. 1672. Doselio se za morejskoga rata Ivan iz Z a g o z d a. U matici se spo­ minje g. 9 M r k o n j i ć u matici oko g. U Gilićevu popisu7 zabilježeno je Petar Mandić. U XIX. K r a j i n a u matičnim župskim knjigama cd oko g. 1666. U početku služio Ikod Jurja Ciccarelli detto Živić u Pučišćima. župskim knjigama od g. 1787. j . zabilježen Jakirev'čVlastelinović iz Bola. 1842. 1777. 1817. spominje se'često kao Oljdan. 1845. M a r t i n č e v i ć Martin se doselio sa četiri sina za kandijskoga rata. 1854. Jurić-<Kačić. 6 U staroj sumiartinskoj matici g. godine 1835. g. ido oko g.6 K o m a r spominje se od početka novih matičnih župskih knjiga. M'iiliče v i ć u staroj matici oko g. t . t. do oko g. Kačić (kum). s napomenom: iz V r d o 1 a. U popisu novoga stanovništva od g. oženio se g..5 Kasnije se spominje vjerojatno drugi Mandić.. M a -n td i ć došetao se Petar detto Babin iz o m i š k e okolice. ponekada piše: Gvozdenović. ali se kasnije za kanidjskog rata preseMo u Sumartin. ali je ubrzo umro. 1671. dio oko g. 1860. 1792. 1845. M. v. donedavno. 1747. s napomenom: iz V e l i k o g Brda. i svojim kuću ostavio fratru Petru Kumbatu. g. Gvozdainovie-Mistrić. a s t o r 1 i j a Ivan se doselio za kandijsikoga rata. ali g. do oko g. J u r e t i ć u matičnim župskim knjigamia od oko g. iselili. O i j d a n o v i ć u staroj matici g. 1808. ' j . od g. s napo­ menom: iz B a s t a . s napomenom: iz S v i n i š ć a. 1777. do oko g. i 1668. s napomenom: iz P o d g o r e . s napomeiom: iz B r e l a . J u r i ć II iz M a k a r s k o g p r i m o r j a. s napomenom: iz jPodgore.matičnih knjiga. godine 1859. 1877. 1868. s napomenom: iz V e l o g B r d a . kao kum nofoil.) i Akčić (g. J a k i r u matičnim knjigama od g. Kadčić iz Makarske. 1909. do oko g. 1666.. u župskim matičnim knjigama do g.. 1798.. t..

1672. 2. zatim u Povljima. Arković-Rodić. Na austrijskoj 1 specijalkarti naselje se naziva Porobija.. Doselili se iz S u m a r t i n a . V u č i n a u župskim knjigama od oko g. 1874. 1790.27. S t i p i\ ć doselio se Martin za ikandijiskoga rata iz M 3/ JS. zabilježen je u Sumartinu Nikola Žarković). s napomenom: iz M ak a r i9 k e. 1667. koji su težaci. 1747. Godine 1820.. do oko g. do oko g. 1673. T o 1 j a g a idva brata doseliili u Sumartin za kandijskoga rata iz B a s t a. 28. 4. U župskim matičnim knjigama Sumartina spominje se g. U . Doselio se prvi Radić u Rasioticu iz S u m a r t i n a pred 150 godina otprilike kao čuvar i obrađivač zemalja porodice Niseteo-Gazić. 1665. starac od 70 godina. A r k o v i ć (nadimak: Splićanac) 1 porodica. a onda u Sumartinu. Karković iz H v a r a . 1794. doseljeni oko g. Pot­ pada pod sumartinsku župsku crkvu. 30. iz D r v e n i k a. Osim Radića. kao Mijić dicti Toljaga.početku se naselio u Gornjem Humcu. 3. J i u k i ć 1 porodica. u matici s napomenom. sve se ostale porodice bave i ribarstvom. U popisui novoga stanovništva od g.5 spominju se braća Stipić. kao Ribarovi ć dicti Visković. 28. 5. 1779. 31. (Postojalo je u Sumartinu prezime Jarko vic ili Žarković. iz T u č e p a. 1885. 1783. 1815. umire Petričević. Š e r k a 3 porodice. S t a n e i ć (nadimak: Piraščević) 8 porodica. 1747. S t u 11 a u župskim knjigama od početka novih knjiga g. U matici do g. R ASOTJCA Zaselak Rasotica (nekada Rasohatica) ima danas 15 kuća.: iz !Povaija. 213 . do oko g. Doselili iz S um a r t i n a. s napomenom1: iz Ž i v o g o š ć a .: iz V e l o g B r đ a . ali g. R a d i i ć (nadimak: Porobija) 2 porodice. R i b a r o v i ć doselio se za kandijskoga rata iz B i a s t a . a g. ali pori­ jeklom od novoga stanovništva iz Slimena. r a. P e t r i č e v i ć u staroj matici g. u novim župskim knjigama spominje se do okio g. 1777. 1879. 6 U staroj matici od g. Doselili su se u vrijeme potpisivanja mira nakon kandijskoga rata (ŠtLmuri7 i brat mu pop Stjepan iz Zmijavaca kod' Imotskoga. po nadimku prvih stanoivnika Radića* 1. 32. a g. 33. 1680. 1874. ali porijeklom od novoga stanovništva iz Rasta. V a r ž ' i n a g. U sumartinskoj matici' od g. 1867. g.. 1802. 6 U popisu5 novoga stanovništva od g.

str. u Sućuraj. braća Babić. koji -ma je prepisao fra Ante Gilić. 5 i 6 od 7.: »I morti di San Martino furono oltre ad un čentinaio e mezzo..ibid. koju je sam sagradio. Nikola. Martin Mijić. Toma Boroević. 185—286. Nikola Miletić. Ivan čimaz. 1766. braća Pletikosić. dva brata Toljaga. 50. koji mi je prepisao fra Ante Gilić. Bol. drugi Ivan čimaz rođak prvoga. braća Serčić. ibid. braća Aničić pok. Martin Martinčević. i 8. Vj. Ivan Suzičić. Za druge piše: ode u Humac. 9 juni 1672 a tutte le rimanenti famiglie. Anton Dorotić pok. Madirazza: »Storia di comuni dalmati«. što su se doselile u Sumartin prije morejskoga rata i za vrijeme rata. braća Dorotić pok. Kristofor Gilić. braća Stipić. Ivan Guljičin pokršteni Turčin.LITERATURA I BILJEŠKE ZA SUMARTIN I RASOTICU: i Rukopisni Ljetopis franjevačkog samostana u arhivu franjevačkog sa­ mostana u Sumartinu pisao franjevac Andrija Stanišić iz Sumartina oko god. — A. 64: Prema povlastici Morosinija od 9. Mar­ tino«: Martin Rude i gotovo istodobno s njim stiže Ivan Majstorlija. Split. Jakov Dujić. Ivan čimčević. i to: Mate Dorotić. zatim Martin Stipić iz Makra kod Makarske i Juraj Solo iz Igrana: »queste quatro famiglie furone quali venero prima da abbitare nella detta Ponta«. Ivan Vlahinjić. 1747. žarković. 1940... God. Mate Gilić. Pavao Đujić. u Bol. str. ode u Pučišća: u Povija. Mihovil Aničić. Split. Mihovil Suzičić detto Berošević.. . ibiđ. Juraj Hazić. Postire. Otkupitelja i hrvatski puk u Dal­ maciji«. braća Batoš pok. Poxischie. Ciccarelli. braća Jalošić. šimun Pletikosić i šimun Žarković. Marka. Niko žute. Marko Suzičić. Ivana. . Jakov Dorotić pok. 1672. Stjepan Mijić... Vinko Ribarević. 1668. Ivan Ribarović. Jurja. Jakov Suzičić. Deserto. Mihovil Batoš. Venezia. Grge. sia permesso a coltivare nei luoghi Comuni . Ivan Dujić. Salinovića piše. br. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina« u Vjesniku za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. Ivan Alandić. a zatim se nastani u Sumartinu. Marko Batoš. a onda u Sumartin.. San Pietro e Milna sopra l'isola Brazza ricoverate s'attrovano. sei delle quali in tale ocasione restarono estinte«. F. siječnja 1938. — Dr. Babica . Perka i Mate Dujić. Ivan Antulović. fratar u Su­ martinu. braća Stanišić detto šare. Marko Vlahinić. braća Solović. Sv. Humazzo. Juraj Gorsatović. navedena su prva četiri doseljenika. ovaj ostavlja kuću.. Mate Mijić. braća Aničić.« u Jadranskom dnevniku. braća Salinović detti Boroević. .detto Suzičić. g. ibid. da je otišao na Hvar. Anton Komar i Nikola Solo. Ivan je umro prije kandijskoga rata. dok je g. što su dobjegli na Brač i naselili »Ponta di S. braća Antulović detti Vičić. Luka Batoš. Mihovil Branjić. Giulio Bajamonti: »Storia della peste che regn 0 in Dalmazia negli anni 1783—1784«. u Nerežišća. zabilježeni su u Sumartinu ovi novi stanovnici: fratri. U drugoj inačici istog dokumenta spominju se još Luka Batoš. Mi­ hovil Dujić. 214 . u Selca. VI. Stjepan Dujić. »r 4 Dr. na Braču se zaklonilo 110 obitelji. Nikola Dujić. . 5 Popis kod I. 36—39. Vida. Mate Aničić. Slovinić: »Kuga na Braču 1784« u Bračkom zborniku. spomenuto 230 dobjeglih porodica: ». 6 Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. 9 U dokumentu iz Velog Brda. 7 Iz jednoga dokumenta. Juraj Babić. in numero di 110 a San Martin. Petar Mandić. Ai-^on Mijić. Marko Šukadar. Neres. list 6—9. str. Mihovil "čimčević. zatim u Podbergrade. br. Ivan Knezović. 292. 1932. Križan Gilić. Zlatović: »Franovci Države Presv. 1786. braća Dogančić. Mate Antulović. 1. Luka Breljak . Za. 2 M. il che e ben molto in una villa che contiene appena settanta case. a kasnije se na­ seli u Sumartinu. Zagreb 1888. fratru Petru Kumbatu. Mihovil Batoš. Mihovil Suzičić. Ivan Stanišić. braća Jerčie. spominju se porodice. 3 St.« 8 Mladineo. str. Pavao Babić detto Konje.

Mekjavić. Marinković. Bertonović. Pendesić.BOL Dominikanac Angelo Bojanie u svojoj raspravi 1 o Bolu veli: a) Na zapadu od sela nalazila se kao neka akropola. bjegunci se skloniše pored južne bračke obale u predjelu Martinica. Berčanović. 1 Na zapadu od Bola. Rakisić. Vele.2 b) Nakon razoren ja bračkoga grada (Škripa). Donč . U luci kod' općinske česme nalaze se pokrovi dvaju sarkofaga. Nedaleko od dominikanskog manastira u predjelu Martinice vele da se nailazi na stare grobove. 7 Prezimena. Na Ložu. Pojedini dijelovi Bola imaju svoja zasebna imena. Božidarić. gdje se nailazi na rimsku i etrursku terakotu i lonce i stari novac. Kod Šarturovih.. Milozević. Jokisić.: D. boji su prfjiroli sol na Bolu 26. Prezimena iiž BioSia u ispravama 1325. rektor crkve Jeronim Petriciiuis. kažu da su se opažali na •plitkom 'morskom dnu tragovi nekih zidina. koje posjeduje G. Mesnović. Maionlkiovic. kod Rata nalazi se ruševina rimske piscine. Kuzmić. Karaieljić. ć. župa j. Pijaca. Dutić.: Matthaeo Ulađigae. Ivana Krstitelja. I. Vidošević.4 Nižetić ili Petrić (2 porodice) i Stipančić (1 por. Berhanović. Karinčić. Radinović. Bjenačica. Florio. mjesna sudac. Viasić. koje je miore opet prekrilo. Barhahovića Dvori. \ Prema podacima. Puliizović. Rananković. Boranvić.: Vinko Polovinić. Vuoda-" nović. Rokević. Bisković. kao i ostala -bračka mjesta. Ravonković.) 5 1615. Nešto slično pričaju da su primijetili i između Borka i Rata. Kusović. Kusanić. Opersić. Morsinović. siječnja 1574. Oubretić. Bernardin de Thomasis de hac Villa.e na Bolu osnovana g. prokurator puka 6 1637. valovi odnijeli pijesak i žalo. a kao župska crkva služila je crkvica Sv. Mačadivić. Babić. Duvić. 215 . Martinica.8 Marinović. Soljičić. da ih je nekada bilo više. Kalafatovi Dvori. te su mi poznata na pr. Radinković. Polovinić. Pavlinovic.: kurat Pava 1579. u blizini današ­ njega dominikanskog samostana. Plijanić. Petković. Volcasio Catich 8 1465. Koorinčić. Po' predaji. Nesić. V e i Put. Truitanić. Zaneto da Venetia sa dva sina. kad su. Panezević. Radičević. Dobretza Bersoi. Nogalić. ova: Rudina. Vuković. Kieljić. 1462. Mhatiović. Bori'čio. Mikasinić. pučana. Margi&ić. Barb*ć. Račić. Anjijć.: Jeirolim Niseteo. Pred oko pedeset godina za jedne oluje. Cvitovića Dvori. Kod Bakraninovih. Vunjodić. [Panfiović. Pineze. Antović. Konavić. Babić. Raglanin. tamo' se nalazio stari grad Elafuza. Morgitić.

Tomašić.fcković. Filipis iz Pustinje. Vojvcdić. Ružić. DlAndreis. Lovrineić. Biodanić. Vidić alias Anjić. Čikarelović iz Gornjega Humca. Mihovil iz Krajine. Filizić.: Višanin. Čubret'OV. N'kola. Juraj iz Mak a irske. 1610. •Šimetoiv'ić . Furlan. Biondović. 1605.. Barbić. Petković. Franis \2 Venecije. Vitnić. Prodanić.: Baričević. Simić. Solačić. iz. Soljačić. Martaliović. de Tomasis. Dutić. Nikulić detto Tenda »nunc« Gira (Ghirra). Skrozinović. Marinković sive Tomić.: Sepie. Marineević-Tuisa. Raić. Baibalić. Nikolić iz Hvara. Ranamarić. Mar'niković alias Vuzić. Coilović. Anjjć. Ferenčić. Ničić. Gubričavić. Pičinović. 1604. Pendesić. de bubre Tomić (Ciprijan).ć dti Vase. -M-ihiović. 1611. Donkov. Redezović dietus Skrozinović iz Plame. Vuzić alias Mariniković. Božidarić.: Kaistonović. Buseni. Petar Fra.: monacalis. . Gojić. Slavoi. de Andreis. Pisinović. Gioni. Bivadiović. jPonžičević. Krajine.. Tomašić. Nikulorić.Vuuačić. Brešković. Garbinović. Marišić. Di Filipis. Kozmačić. Žilić. Polovinić. Radičić. Matić. Bračetić. »novizio« Raić. Postolarić. Vukjović. magister Grima. Frano. Harašić. Ka. Peiličer. Bi ković.: Miilozetić.: Melkjavić. Garbini. Petr&c'o iz Nerežišća. Bcrie'o. 1606. 1612. Oglobljić iz Nerežišća. Salinović. Lalić detto Piero. 1607. Toniić. Šoljanović. Hvarzić alias Nikolić. .tić. magister Tiberito.. Nikoli ć. Nenadić.Svirčević. Sibiškin. Stipičić. Barniić-Ma. Rokoeić. Šćapanović. Maitko iz Dubrovnika.: Selapić iz Krajine. Paskvalovie. Sezunić. Venđesie. Krajinić. Mihaitiović. Jagodić. Vojlković. Buišiković. Avancanie \z Nerežišća. Glušić. Tarašić. Ivan iz Paga. Raguisio. Tunsić.ro iz Trogira. Mekjav. Brakuiš'ć. Božičević. Tuskor. Vitnić. Čubret : ć.Vuzieić. Filipis. Tofhorović. Hranotić. Margareta Tadejna overo -Dmitrović. mgstr. Nižetić. Radić. Pasikvalinović Vužić. Prezimena u bolskoj mistici prvi put. 216 . Kmetović. Fabiricij iz Tro'gira. Penecić. Marušić. Jagodić. Lalić. Kančerić. 1608. fPaisquall iz Venecije. Nikola iz Plame. Margitić. Vcdanović. Ni'seteo. di Ragusa. Ukupno 265 popisanih. Petricio. Barcić.: mistro Lovro Sartor iz Šibenika. Vuojković. Georgij iz Krajine. Pešći'ć. 1609. Karmeljlić. Hranotić ex Vukošev. spomenuta za /prvih 20 gođlina 1603. Kuzanić. Matkovac. Silović iz Donjega Hiuimca.: ser Zuanne de Cosmo. Ve7 ioević. Caltesi.sive Hreljin. de Lupiš. Tusa. Martinović. Meštrović.

Šimun Tomić. P. Marjetić. Nikoga Mestrovic Markov.ć. Ciprijana. Vinko Marthiović. Jerolim Tomie pok. faber mag'lster Fra. Niseteo. Marko Vidošević." Matij Vrsialov. Biorovineić. Anton Hranotić.. Ivan Šimetović.: Martić. Ivan Marinovie pok. Bračetović. Lodetović. Toma Toraiić. Covaeheus iz Hvara. Juraj Radić. i. Ciprijana. Buchia.. Nikole. Petritij. Vinko Lovrinčić. Ivan Matković. Martin Postolarić. DuškiOfvJć. Justiniani iz Venecije. 1621. Fredešić. real Nikola Jagodić. Ivan Rokočić. Nigosić. Vinikb Lalić. Radić i sin. Kranković. 1614.: Oktavi jan. Nikola Viloević. Radatović. Ivan Ročičić. 1620. Ivan Simić. Jakov Luiević. Ivan Anjić s bratom Vinkom. Nikola Liovrinčić. 1622.ć. Vinko Tušković. Vidošević. Martin da Solin. Vinko Benić i sin Jerolim. 1615. Daniel Matunić.. Luka Nuić. Juraj MahoHć. Ursić »de Ni eha«. Komoričić iz Makarske. Toma Pen­ desić. 1625. Mazolić. Juraj Batina. Viličić iz Vrboske (»acrilegio«). Mihovil jPolovineo. Jakov Soljačić. Dinko iz Venecije. Toma Franković. Tušković. 1617.: Hrilić. Nikola. Frano Nomlić. Per volić. Andrija iz Paga. Pobrowc. 217" . Frano* Parolić. Ravčić. Bavčić detto Panceta. Bethia. Zorzić seu Lukrić. Jakov Sepić. Griman. Dojić. Franio Marlnkiovlć. Petar Soditrić.: magister Hranota. Anton Mestrovic. de Martinis. Nikola Jurlšić. Marko Avancanović. Koimgričić. Surtulović. Beloević. Cueić. Juraj Radatović. Jerolim Marinković.. Juraj Batulić. Zorzetić.: Matković iz Gornjega Bumca. Petar Tomić. Jerolim Marinlković Ciprij'ana. Guhr:e Marinković.9 Anton Pieić. Jerolim Karmi neić. R o 1 o d e 11 a G e n t i B o l.no. Frane Svairtalović. Polovineus. Petrolic. Pro Babi'ć. Ivan TriuJtanić i brat Petar. Vinko Nifeolić pok. Jakov Tomašić i sin Marko. Peiidešić. Nikoila Kuzmić. Antić-Pičić. Mladinić. Jakov Pendesić. Laurentij Sartoris. Ivan Bcžidarić. Toime. Ivan iz Šibenika. Cviteović. Popis (pučana) u vezi sia regrutacijom za bračku gfsiliju g. 1616. de Filipis. Vinko Lalići sin. Vinko Sairtinov. Ivan Đu!t. Sleč'ć ?). Vinko N ikolie.: Žuvetić iz Pučišća. Kragačić. Nikola Bračetović. 8rmić dicti Marinković. Tonculo Vido­ šević. Pušković. Pro Raguzeo. Ivan Banovic. Vinko Anjić i brat Matij. Polenović. So~ kačić^Gabiler.: Hičić (Iličić ?. Pavišić. Frane Vojković.: Donko Marinkov'e. Brarkušić. Jakov Kuzmić. d'L' Doraiinis. JeMnić. Marko sin Marka Raguisea. Babić iz Visar 1619. Ivan Brizić. Marko Karmiljić. Vinko Mestrovic. Pašfeanim. Nikola Pendesić. Juraj Sipić. Se h i e r ia d i B o l .: Stefan iz Venecije. sinom Jakovom.ć. Mekjavić.jković.: natpop Ivam iz Nerežvšća.1613. Bratić iz Vrboske. 1618. Bartol Mekjavi'ć. Manoli iz Vrboske. Juraj Marinković pok.

Karnieljić. Mate Banić. Nikole. 1930. Ivan Lalić. Juraj sin Ivana Jur jeviea.tić. Dinko Vitnić. B ' a č i c 1 porodica. Doselio se oko g. Juraj Bizeric. Nikola Komoričić. 1646. Josip Polovineo. 5. Luka Tarašić. 1618. 1625. Luka Dundatović. Frano* Martinovic. B e r k o v i ć (nadimci: Barbirić i Pijković) 2 porodice. 1634. 1633..Marko Karmeljić pok. Bata. 8 te g. g.. 1725. u vezi s bračkom galijom. 218 . s naipoHienom: Berković zvahu se prije (»si ehiamavano«) Pijković. 1888. Juraj Brešković. Teina. Marko. Doselio se iz Z a d r a g. Jakov Kandić. Vinko Margitić. Ivan Krstulovie. g. B a b i c i porodica. iz Miraca. Porijekuoni iz Poljica. Vinko Čiflo. Steđaiife porodice 1. B. Vinko Marinković. Kao Barbirić spominje se iz Nerež'šea g. B. među gale otima. Marijan Ljiković. Vlaho Ivanović iz Dubrovnika. A d u l i m a r (nadimak: Zaratin) 2 porodice. A n t u n oi v i ć (nadimak: Jurašin) 3 porodice. zamjenik Marin Banić iz Praznica. bitke kod Zadvarja sa 150 porodica g. Nikola Ta­ rašić. Doselili se Baćulini oko g. Prezrme se nalazi među pučanima. Prema tradiciji. Rovinjež. Perković »ora« Berković. 1574. mistro sartor Ton ćulo.no vi ć. Toma Tornić Ciprijanov. Def.8 i g. 1832. Matij An j e . Vinko Brakušić. Mairiko' Kiuzmić i Bin Ivan. g. Ivan Vidošević.Martinovic. Vođanović. kao kum sa Visa.9 God. njegov sin Nikola. Vinko Rokočić. Ivan Ta­ rašić. Ivan Trutanić. 6. Ivan Avancanić. Ivan Radmilić. Marin Obilinović. Porijeklom cd novoga stanovništva. Ivan Matrka Ragusea. Petar Vonković. 10 dobjegli na Brač poslije. u popisu novoga stanovništva. 1856.Petar Brakušić. među pučanima. 1774. Nikola Ma. i 1629. Pasqual. Dujani Sikorić. 7. 1574. Prezime se nalazi g. Oktavijan Nigosie. B a k o v i e 2 porodice iz M u r v i c e od g. 1625. Vinko Marinar. Jakov mistra sartora Toncula. Vinko Karme'ić pok. boter Nikola. Cekmor-Oikinor. 1928. Ciprijan Jurja Čubretića. Petar Krainić. 2. rnlstro. Nikola iz Dubrovnika. porijeklom iz Bosne.— Od iziuimrlih Babica spominje se g. Ivan Dutić Matin. 1679. Baćulin) 10 porodica. B a r h a n o v i ć (nadimci: Gazda. Barhanović se nalazi u bolskim župskim knji­ gama od g. iz Murv'ce. Petar Nikolić. Dinko Brakušić. 3. zabilježen je Barhanović iz Sućurja. Dinko Barha­ nović. Jakov Banović. doselio se oko 6. Čami. iz D i c m a .9 •4. Vinko di Calogero. Pirula. koji su primali-sol. Jerolim Barhanović. Vinko Vcda. koji su primali sol g. Frane Vrsalović. iz P o s t i r a . Juraj Buzanović. 1747. zamjenik Juraj Novaković iz Poljica. Ivana. Ivan Viitnić. zamjenik Marko Gutunić. 1624.. Nikola Karmelić. Nikola Vitnic. g. Dinko Pendešić.

Pijković iz P . g. 1688. 1724. u početku g.11 U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se g. između pučana. 1834. Pijković. .« Kasnije redovito samo Berković. Pulism'anin) 10 porodica. Šćapanić alias Kljunčević iz Gornjega Humca. Grubi. Čini se. 1686. . Barsata. oko g. Šćapanović detto Ružić oi 1709. Jeneralić. 10. B o d i o v i ć (nadimci: Šemper.11 Za­ sebno prezime Ružić dolazi u početku matice od g.F a b j a n o v i ć (nadimci: Zec. porijeklom iz S t a r i g r a d a . U popisu bračkoga plemstva od g. 1657. 1617. 13.B r e š k o v i ć (nadimci: Maškulin. g. oko g. Ređezović dičtus Skrozinović da Plame. 1713. porijekliom iz bračkog D o 1 a. Prezime B. Mile. oko g.8 C v i t a n i ć (nadimci: Borovina. i 1756. Marin­ ković detto Cvit »e« Kraljević. koji su primali sol. g. D e v i a n o v i c (nadimak: Rovimjež) 2 porodice. 1619. g. Cipal. Šćapan'io. 1641. Krokala. 1606. g. Cvitković »chiamato« Dundo. Orijez. 1753. samo Šćapanović od po­ četka matice g. — Vjero­ jatno doselili iz N e r e ž i š ć a . 1725. i dalje Cvitović-Marinković. 1840.. D o m i n i s (nadimak: Tapunera) 1 porodica. U župskim knjigama: Šćapanović »si chiamano« Cvitanić g. 1603. God. porijeklom iz Š k r i p a .. Od oko g. Falbijan Ber­ ković iz Starigrada. sa otoka Hvara. 1621. 1685. 1753. 15. g.. se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. prije samo Skrozinović. Marinkini.lx ali ju nalazim g. Šćapanić. Gargurić) 14 porodica. 17. 1574.—1617. Golub. (kao kum) Cuvitović. 11.8. Šćapanović »in volgar« Scipioni. U bolskim župskim knjigama od g. 1621. D u b r a v č i ć (nadimak: špaleta) 2 porodice. g. 1683. oko g. Dakle. 1834. 1631.. 1717. 1715. U župskim knjigama g. C v i t o v i ć (nadimci: Babinovi. Bokotovi. god. Pulentin) 5 porodica. 16. Porodica ise nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1657. Fajka) 3 porodice. češće Skrozinović alias Bezerić (ili detto Bezerić). oko g. Pejković. Č u b r e t o v i ć (nadimak: Tuiteja) 2 porodice. Kokotić. B e z e r i ć 2 porodice. g. Busalo. Gućor. Kraljević alias Cvit g. 1870. Kokosica) 6 porodica. 12. 1694. 14. Tuonać. U bolskim župskim knjigama cd g. spominje se s napomenom: iz Podborja. da porodice Barbaric i Pijković nisu istog porijekla. Godine 1690.. porijeklom iz S t a r i g r a d a. Cvitanić alias Jeneralić. 1612. Šćapanović »chiamato« Jeneralić. 1605. 219 . Živac. g. Benika. 9. 1657. Cvitković. g. Cvitanić i Šćapanović alias Scipioni. 1686. zabilježen je u Pražnicama fratar Bezerić. 1686. 1858. g.r a ž n i c a . 1606. g. Prije su se nazivali Marinković. porijeklom iz N e r e ž i š ć a .

porijeklom iz B a š k e V o d e . ali kao Silo vic dolazi g. Raiić-Sopanović detto Karmeljić. 1735. 1700. vijeka. 1670). 1772. God. 1610. Sađanji nadimak Je­ linić dolazi u župskim knjigama zasebno. 24. porijeklom iz S t a r i g r a d a. 1876. god. od g. g. 21. a kasnija je ruka nadodala u 'župskoj knjizi »ora Carelovich«. g. ima i Kalerović. 1681.18. 27. Baitelo. 1723. 22. 29. 23. K a r m e l i c (nadimci: Bjeninovi. Buortolovi) 6 porodica. 1603. "Žuvanović. oko g. g. doseljeni poslije g. Hajduk. Jagodić. dolajzi kao L alio detto * Piero.8 19. L j u b i ć (Gliubich) 1 porodica. 1673. dicti ili alias Jagodić. Lalić detto Jelinić. 1672. iz „ K r u š e v a u 25. F r a n u l i ć 1 porodica. kao: Karmeljić. Jelin'ć] se spominju i u Postirima u matici od početka t. g. kao novi stanovnici.. j . vijek i početkom XVIII. Pika!©. 1623. Lalić sive Jeliinić.). vijeka. Lalić alias Jelinić. porijeklom iz S e l a c a . G r e g o 1 porodica. U žup­ skim knjigama od g. Samo Jagodić dosta je često od početka (g. i to dosta . Karmeljić-Žuvanović. Ma­ ri nlković detto Cvit). Porijeklom iz M aik a r s k o g p r i m o r j a. porijeklom iz S t a r i g r a d a . g. Ikoji su primali sol. 1869. češće se spominje u župskim knjiigaima Karelović. 26. porijeklom iiz Murvica.) kroz XVII.. i g. oko g. g. 1606 dalje). i dalje Karmeljić detto Žuvić. prije iz S p 1 i t a. kroz XVII. J u r i ć 1 porodica. po nekada: g. Inglez) 6 porodica. porijeklom. 1626. oko g. Prije su se na­ zivali Marinković. 1703. doselili se iz S u p e t r a oko g. vijek i početka XVIII. G l a s i n o v i ć 1 porodica. imamo Raić dictus Silo. 20.(nadimak: Jelinić) 3 porodice. 1645. Prema predaji. nalazim Marin­ ković i Florio zasebno. iz makarskog G r a c a. F l o r i o (nadimak: Jairanundović) 2 porodice. 1625. Žuvić. ali g. J o s i p o v i ć 1 porodica. iste g. 1606. J a k š i ć (nadimak: Čokrić) 2 porodice. Maina. Florio u žiuipskim knjigama o$ g. oko 28. Karmeljić »or« Pirka. g. i dalje Karmeljić dicto. 1851.9 među bolskim galeo1t. 1675. J u g o v i ć (nadimci: Tumora. 1625. K a r e i o v i o . U župskim knjigama od početka g. među pučanima. 1752. od g. Prezime Lalić zasebno je iui XVII. 1694. g. 1872. g. Ugorić. 1694. 1604. 1694. Joana vulgo Žuva »figlia di Carmeglich detto Xuvich«.često od g. Često dolazi u knji­ gama s nadimcima: g. (g.. 1924. a g. 1688. 1717. Pirčić. Vjerojatno' prema nadimku Cvit. I v u i l i ć (nadimci: Mateša. v. također i Raić dolazi zasebno od početka (g. 1694 i dalje Karmeliić" detto Hajduk i detto Barbošić (g. 1584. Bairbosić) 26 porodica. 1603. udala se Kaluerović. Lalić W g d Jelinić. iz Gornjega 220 . često aia Bolu od početka župskih knjiga (g.mia. g. 1574.

9 K a t i ć 1 porodica. Marinkovići su svi. Kurilo. Tomić. Nekoje se na.zivajui starim prezimenom Marin­ ković alias Vuga. K u k o č (nadimak: Bafkranin) 1 porodica. 39. Bak.:i su prim'oi ol g. 1859. g. Huimca . K. 38..8 i među galeiotima g. j . koje opet imaju svoje nove nadimke. 1700. 2 porodice.). alias B:'le. g. već g. a sad Vužio (Vusio). M a r i n k o v i ć (nadimci: jšimić. dalje. 1574. Tocil. iz D u g op o l j a (oko g. 1699. 36. 1643. išlpadić. L a l i ć 2 porodice. . I Žuvanović je nekoliko puta zasebno zabilježen g.). U popisu novoga stanovništva od g.. Cvitković i Kraljević..10 spominje se Mihovil Ursulić detto Žairković. Porijeklom cd novoga stanovništva iz Bosanske Drage. Karničić »ora Ursulich da sua mai&re Or sola«. g. Lukinovi/ Dcmišjat) 14 porodica. U popisu pučana. koji su primali sol g. koji su primali sol. prema tradiciji. U sačuvanim župskim. Čubrićević. 1625. Misir. 8 God.30. a tako isto i Jagodić. i 1747. Amerikan. porijeklom iz T i u č e p a (oko< g. Šmiko. 1671. Gierolamo Carnincich. 1696. 34. koji se nazivaju Tomić. postojala je porodica Žarković dictus Ursulić po Ursuil'i. Mijarić. koja je 'bila baba Ursulićeva »fu< di časa« Žarković t. Rade jPipeta. 1885. ima Co^meglich i Jagodich. (oko g. porijeklom. g. iz' M a k a r s k o g p r i m o r ja. 32. BelotoviLipinovi. 1362. M a c a n o v i ć (nadimiak: Mijotovi) 1 porodica. M a 1 v-a s i j a .. dolazi Cairimeglich i Carmelich u popisu foalslkih galeota. spoiminje se u manastiru »novizio« Raić. iz L o v r e č a . Možda — prema tradiciji — sa otoka Hvara ili Visa. 33. Tomić od Ciprijana i od Tome. iz P u č i š ć a . 1625. il qua! Pre Mai> 221 . K u z m a n i ć (nadimak: Pešutić) 1 porodica. Kačić. n i n č i ć (nadimci: Kalafat.9 Godine 1755. Od g. ali ovo prezime nalazim na Braču u popisu pučana. što izlazi po krštenj'ma vršen. porijefelom iz Sp 1 i t a (oko g. 1845.). Čubretić. 1843.-1574. Cvit. knjigama spominje se od g.1747. K u i š (nadimci: Franković.9 K a r . Kulišić) 2 porodice. boiski župnik Marinković-Totmić zabilježio je: »Od Marinkov'ći proizašle su mnoge porodice. Hrape. 35. 31. a idoseliio se. zatim Vuž'ć. porijeklom iz s p l i t s k e o k o l i c e . K r a l j e v i ć (nadimak: Balarin) 3 porodice. oko g. KarničićBile. Pusa) 20 porodica. 1724.im od mojih predšasnikia: molbo ireverendo Maestro Fra Sisto Filippi curato e molto reverendo Pre BaviMere Fra Valerio Maitinich Martini MaHinis. 1681. 37. 1908. ko. iz K o m i ž e. 1606. Karničić detto Kalafat. 1574. a među galeotima g. U popisu pučana. 1740. Bilić.8 nalazim prezirno Karmo: ć (Cairincich). s nadimcima: g. 1820. 1625. Guljermo.).g.

... Marga­ rita »vocatur Cancera« g. Marinković detto Simić g. 1614. e diii molte Famiglie il CJognome.. i 1743. che :si leggono nei nostri liibri del Convento e in particolare nei Libri idi Battezzati. 1743... 1610. knjigama ovo se prezime (Mairiinković) nalazi odmah na prvim stranama. 1605.. Marinković detto Fabjanović god... Marinković-Cvit-Kraljević g: 1725. a prema tradiciji. 1735. Čubrefcić g. 41. Marinlković-Spadić »poi« Franičac g. e anco triplicato..•tinis gia 150 i piu fu Parente col. 1745. 1683. Tomić aiKas Čuibretović g. porijeklom. Tomić g.. 1604. 1616. Marinković alias Čubričević g.) 2 porodice. — »Molti di quest! Cogncmi. rev. Marin­ ković alias Tomić g. 1688. 1670. 1732. idi Vuga. come il Cog­ nome Marincovieh aquisto in 360 Anni il sopracognome di Cviitovich... 1611. Marinković-Tomić alias Čubričević g. ora mo. 1610.. 1669.. 1611. 1729... ecc. che sono il Signori Vusich detti Vusio.. Marinković alias Fabjanović o. ali prema škrip. Tomić detto Marinković le« Lučić g. 1744. 1656.. 1662. M a r t i ć 1 porodica. 1751.... 1735. .. Marinković-Tomić alias Lučić god.. i 1757.. Marin­ ković detto Tomić g. 1605. 1606.. 1603... 1611. Čubre Marinković g. 1608... 1674.. Čubretović sive Marinković g... Marinković detto Spada g. vjerojatnio iz D o l a .. U popisu pučana.. 1731. Mekjavić alias Vace g. Fabjanović g.. Marin­ ković detto Jurko g. iz Bosne. Marinković dietus Spadić g. Tomić de Čuifore g. i dalje. i 1618.. 1603. 1614.1723... Marinković sive Tomić g.. 1697.. 1730. 1729. 1639... na pr.. Marinković-Tomić detto Turchetto g. e il sopra Cognome e Radoppiato. 1684. 1747.. Čubričević g. Marinković-Tomić »nunc« Turchetto g.. 1625. Marinković vulgo Spadić g.. i quali sono stati aggregati al Consiglio di. 1727. 40.n vi isono piu. Spada g. 1755 i dalje. Vicenzo e Zuanne Marincovieh detto Vuga o Vusiio. Čubre Marinković g. Mekjavić detto Kančević g.. 1736. 1739. 1624. Kančević g. Tomić alias Lučić g. 1721.. Oancera (Kančera) »mi pare« iz V r b a n j a g.. Li šimich sono Marincovicli. Simić dieti Marinković g. 1698. 1 por. koji su primali 222 . 1653. Nicolo Marine•ovieh Vusich. or a sono estinte le Famiglie di tal Cognome.. 1611. 1755. i dalje.. 1703. Marinković »idictus« Čuibretović g. questa Isola«. 1699. 1631.. M a t u l i ć (nadimak: Dobro Jutro. 1744... 1703. 1699. Mekjavić sive Vace g. Marinković vulgo Kraljević g. 1629.. Marinković alias Čubritović g..skoj tradiciji. 1753. 1611... '1619. porijeklom iz Š k r i p a . 1619. 1751. 1713. Marinković alias ču'bretović g. M e k j a v i ć (nadimak: Vocetović) 3 porodice... 1629.. Mekjavić idictus Vace g. 42. Čubretović g.: Marinković sive Tlomić ' g. 1756. Mekjavić g.. Čubretov g.« U župskim. Simić ig. di Tomich.. porijeklom iz Zvečanja. ora cosi ehiamati. Marinković-Spadić alias Franić g. 1604. 1669. Spadić g.. 1719. U župskim knji­ gama od početka kao Mekjavić detti Vace g..

1607. 1754. 1625. 1701. Braktušić vulgo Plenković i t. i tako su 'zabilježeni od početka matice (g. i t. Intra) 8 porodica. Brakušić se nalazi g. Čučić (Nikolić). 1625. R a d i ć (nadimci: Simičić. g. 47. 1735. iz B u d v e (Maine). 1681. 1678. nalazi se prezime Mekjavića. Radić alias Tarasić.. g. oko' g.. 1746. 1631. 52. 1609.. u župskim je knjigama ovakva bilješka: »Tuscovich si chiamano Bracussich perche sig.sol g. 1737. 1724.1603. prezime Banović. Ba­ nović i Franković. oko g.. oko g. P l a n č i ć (nadimak: Muje) 2 porodice. U žup­ skim knjigama od početka g. i dalje Ban. 1672. Radić vulgo vocati Ban. 9 50.. prema tome g. S time u vezi. ali g. 1741. 1755: Franković detto Radić. 1656. Petrić »detto« Ni­ kolić g. 1610. Božji Čovik) 6 porodica. 1626. 1635. iz K o m i ž e. 1815. P a . Nikolić Čučić g. g. 1878. g. Ali imamo i samo Tarasić g.. 1756. Tarasić. 1688. u popisu bolskih galeota. P e š iu t i ć 2 porodice. s napo­ menom: iz H v a r a . 1708. 45. samo Nikolić od g . samo Čučić g. g.. Petrić g. U župskim knji­ gama od početka matice (g. 1757. 1733. 1625.. i 1734. (nadimci: Boćineto. 9 223 . Zabi­ lježeno je g.. P e t r i ć 1 porodica. dolaze zasebno prezimena Radić. oko god. 1851. U župskim knjigama g. spominje se kasnije: g.. [Prezime Nikolić na­ lazi se i u popisu bolskih galeota g.. 1608. g. Kasnije.9 48. 1744. iz Š k r i p a . U popisu bolskih galeota. g. 1669. Radić detto Tarašić. Pored prezimena Radić poja­ vljuju se ubrzo nadimci: g. g. Brakušić detto Plenković. 44.. d. 1672. 1622. Piero Tuscor si era maritato o meglio ammogliato 'con Maria Bracussich«. s napomenom: iz Škripa. ku­ muje jedan Radić iz Dubrovnika. g.8. 1738. 1604. Prije se zvahu Brakušić. ( P e t r i ć II. M i l o š 4 porodice. 1678. Banovac. ali g... Pulišelić vulgo Batistić. doselili se u XVIII. Postojao je naidimak Plančić-Cvitović. 1625.. 1574. . Godine 1725. 1655.). Nikolić alias Petrić god. Nikolić-Petrić gč 1641. 1625. 1735. i dalje često i s nadimcima: Nikolić »detto« Petrić g. g.). g. iz D o l a n a H v a r u. P l e n k o v i ć (nadimak: Bortić) A. 1699. 1655. P u l i š e l i ć (naidimak: Batistić) 2 porodice. vijeku. te 1699. 3 porodice.. Radić »overd« Tarašić. Kao Plenković spominju se od g. Nešto kasnije. 1882. Osim toga... 46. također i u popisu bolskih galeota g.9 43. 1611. đ. v i č i ć 1 porodica. Radić vulgo Ban. iz V r b a n j a na Hvaru.. s napomenom: iz Zastražišća (Piame). iz S t a r i g r a d a na Hvaru. Radić alias Ban. Vjerojatno sa otoka H v 51. Radić dictus Banović. 49. 1686. O s t o j i ć 3 porodice. 1728.

a g. iz F e r m a u Ita. 1669. 1623. i dalje Hrelić. Vusio. Bumbić-Soiljačić. s napomenom: iz Povalja... 1630. g.9 U župskim knjigama g. Solja. 54. 1729. g.čić vulgo Bumbić. God. Š i m e t c v i ć (na'dimak: Petrović) 3 porodice.. . 1606.8 i među galeotima g. 1736. S t a n u š i ć (nadimak: Budvinovi) 2 porodice. porijeklom od prezimena Marinkovic. Stanušić »ora« Budva iz . d. 1753. 1614. Tomić alias Turchetto. porijeklom od prezrmeoia Marinkovic i Tomić. 57. koji su primali sol. 1921. 1694. samo Budva. 58. i 1701. 1735. s napomenom: iz Rim'ini. V e n t u r i n i (nadimak: Puiz) 1 porodica. U maticama se spominje: g. 1625. U popisu gornjoselskih vlasn'ika pašnjaka g. Pori­ jeklom iz Po'ljiica. g. 1712.). . Maorinković-Tomlć »nunc« Turchetto i t. 59.i U miaticama od g. 1708. Base) 6 poro­ dica. 1574. 1699. s kasnijom napo­ menom: »or Ale o Vodanovich«. Š o l j a č i ć (nadimci: Misirić. i dalje Vusius. oko g. Vužić (Vusio). ali g. 1742. Prezime se natezi i u [popisu pfučana od g. (Kao Haržić od g. a tako i kasnije. 1727. Tomić vu'go Turchetto. 1719. U početku matice g. Vužić. V i 1 i č i ć (nadimak:' Šartur) 3 porodice. zabilježen iu Podborju. g. Serventi (sin) g. 1731. Braća. 1589. 1745. 1727. 1713. 1630. Miždrak. g.) Vodanović . God. Haržić alias Nlikiolić. g. g.se nalaz: u popisu pučana. v. V o d a n o v i ć (nadimci: Bon. a g. spominje se Šoljanović. Prez'iime Hreljin dbliaizi u maticama od g. često u XVIII. 1603. S e r v e n t i (nadimak: Zuvančić) 4 porodice. nalazim Š. među galeotima. H. 1603. Tadić iz Tuičepa. Š i m u n o v i ć 1 porodica. 1612. jedna bilješka veli: »djed je bio Marinkov'ć a l i a s Vuga«. Spominje se prvih godina matice (g. 1888. Samo Buanibić g. Haržić. U maticama g. 1655. T u š k o v i ć 1 porodica. 1688 Marinković-Tomie detto Turchetto. 1704. 62. s napomenom: iz P r i m o r j a . T u r k e t o 2 porodice. a 65. Porijeklom iz G o r n j e g a H u m e a.53. Serventi-da Rimini. Serventi de Fano R i m i n i .1 i dalje. Š ć e p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 4 porodice. God.12 Isto prezime (Šoljanović) u bolskoj matici g. 1606. jPolac) 6 porodica. 1633. 1747. iz D r a č e v i c e .M a i n e. Viciko i Ivan primljeni su u bračko^ plemićko vijeće g. Š u i m i e 1 porodica. iz M u rv i c e .koji su primali sol. iz S t > r i g r a d a. Tušković. U maticama od početka (g. i 1729.. g. Stanuš'ć alias Budva. g.ll j. oko g. Šiiimetović alias Hreljić. iz ' P o d g ©ire. 1875. 56. V u s i o 1 pioirodica. 1745.. 1753.9 . Spominje se prvih godina matice (g. 1574. Prezime se nalazi u popisu dobjegloga novog stanovništva od g. 61. : 60. 64. g. oiko g. g. g.10 U miaticama cd g. 1606. U maticama g. 224 . Hreljianović. 1625.? 55. 1687. a kasnije redovito.) kao Tuskor.13 63.

J=P .

.

• ^•"N>7 7 ~ o v * OMfCroo* fl efcte* O0*«s/e Mamca. -<^ *w/»»4.^ v OTO U 3RAG fi/tnfo (Vanctsfxya. . . J.^ 4 .* " .mimo* {qalut) i n * /oQstHrž*vi(% ^ ^ \ // K A ^ R T^ &• # r QBCL _/ • t~*+-* K AM A. « * > > * .ZOOOOO n<*se£/a) *- V ry *'*^ V ^ v T^*^ > . L.r " r-f . ..P****v^—Y. ^\_^^ . **•«/* * / <. < c » X •• *y*+ f ) — e^* 0ao«««"it4fof&UfHr * Sr^ " « Jk issda'** © w&cer/ca Q»«meznca *«"*«* * • • " PUC /se * • ^^^vT^V VĆVLJ*.

.

Doselili se kao novi 'stanovnici. Ivan Alandić. • . Prezime se nailazi1 i u popisu pučana. Vidić detto Anjić. Vidić-Anjić-Bailo. ' • 6. 1657. Andreis alias Andrijević. 1908. Baloiević. N e r e ž i š ć a. — U popisu sumartiriskoga.Neki. 1747. kao Beloević. 1674. inače (na pr. . V u k o v i ć 1 porodica. Beriković alias Baloi i Baloević. 1748. 1698. 1603. a HJođžić-Bakulić g. g. 1657. 1620. (jedno vjen­ čanje). Jaković-Jakirić (Vlastelinović). g. 1718. 1688. j .) Baloević. 1756. nalazi se to prezime među bolskim galeotima. 1747. a u Bnažnicama g. 1747. 1717. B a l o e v i ć zabilježen u maticama g. 1605. Hailadić. g. i 1747. g. s istom napomenom i g.14 u popisu bračkoga plemstva od g. g. g. g. 1704. 2. i među galeotima g. Vlastelinović detti Jakir »o« JaJkirić. s istočnog . (i 1669. 68. 1375. 1878. su Vodanovići od novoga stanovništva. novog stanovništva od g. g.dijela Hvara). bolske matice (g. kasnije samo Bartulović.. 9 5. 1702. iz V r b a n j a . zabilježen je u BlaJcima Bartulović-Puović iz Makarske. 7. ali su neki došli na Brač i prije kandijskoga rata. klerik Bartu­ lović. od g.' vijek.) kao Barfculić. 1604.V i d o š e v i ć (nadimak: Svilo) 1 porodica. kao Veseličić alias Bartulović. B a k u 1 i ć u popisni novoga stanovništva u N e r e ž i š ć i m a Cg.) kao D'Andreis i De Andreis. 1653. s -napomenom: iz N e r e ž i š ć a ." . i kroz XVII. A n d r e i s u bolskim župskim knjigama od početka (g. 1788. A1 a d i ć u bolskim župskim knjigama g.11 ali i u popisu^ novoga stanovništva 10 Baliogevich (g. 1606. 1752. 1625. koji su pri­ mali sol g*. Izmnrle ili iseljene porođjice 1. 1636. V l a s t e l i č i ć (nadimak: Jakirić) 1 porodica. 1728. Kao Avancanović i Avancanić •g. Anjić iz Bola. Jakirić-Vlastelinić s napomenom: iz Bola. A n j i ć od početka. 1835. 1752. U popisu bračkoga plemstva od g. g.11 ' 3. g. A v a n c a n i ć od g. 67. kao Bakulic-Oxich (Hodžić). zatim" Aljadić. g. Nenadić u bolskim maticama od g. iz S p 1 i t a.9 U Dolu kumuje g. 1734.iz: . 1625. . B a r t u l o v i ć u bolsikim maticama od g. 1748. Anjić viulgd Bailo. kao Hodžić g. Anjić alias Vidić. g. God. U bolskim župskim knjigama od g. 1665. 66.Zbornik za narodni život i običaj« 15 2T25< . a tako1 i dalje kroz XVII.). 1746. u ispravama Baloy Climpsa g. g. 1716.) Vidić alias Anjić. ali i alias Ivellii. oko g. U maticama zabilježeni od g. s napomenom: da P l a m e t. 4. 1724. 1729. 1574. Nenadić dicti Jaković. .). i dalje Jakirić. U sumartinskim se župskim knjigama spo­ minje^ g. 1748. vijek.8.

g. iz T r o g i r a . 10.). Garbinović. 1611. g. 1625. 1629. v. magistri Garbinović. v.. v. v. F u r l a n u početku matice (g. 1716.9 18.! God. B u n t u 1 i c prvi put prigoidioan vjenčanja g. 14. Č a i č e v i ć se spominje početkom XVII. Furlani. g. Dufcić vulgo Goja.8 Sutivanski Nadali također su od porodice Božičević iz Poljica. (oko g. a u Pražnicama g. 1724. D u t i ć spominje se od početka u župskim maticama (g.. 1603. 22. iz P i t a v a. F r a n i s de Venetio u početku matice oko (g.) kroz cio XVII. 1606. 9. i prvoj polovini XVIII. v.8 a kao Bračetović g. 9 19.) ili Bonsichievich (g.. v. v. (oko g.) do sredine XVIIL v. (oko g. v. g. Garbini. 1614. 226 .. 1603. F i l i p i s od početka matice (g. D v e r d i k o v i ć u početku XVIII. 21. god. B r a č e t i ć od g. U Pučišćima kumuje g. 1750. Dundatović. F r a r o magistri. ali i Bračetović od g. g. 1721. U Dolu kumuje iz Bola Furlani g. da su izumrli. koji su primali ©ol g. 1670. 16. 1688. 1699. 1709. v.) iz [Pirana. kao BuntulićBude. v. D u t o v i ć u prvoj polovini XVII.) dalje kroz XVII.). 1606. 1666. 1706. 15.. v. 1678. ali više puta i kao Božeđarić.). 1612.). 1625. 1699. spominje se Garbinović iz Makarske. i XVIII. 1619. oko g. i dalje češće u župskim knjigama kroz1-XVIII. 1604. God. Kao Borichio u popisu pučana. U popisu veslača za bračku galiju g. s napomenom: iz M a k a r s k e i s bilješkom: »naque 1641 sposo Radovan Volgarmente chiamato Allegretti«. magistri Joanis idicti Furlan. 17. de Filippi i Philipipis. 23. v. 1574.. u popisu galeota. Prezime se nalazi i u popisu pu­ čana. 1603. inače Filipović.) s napomenom: iz Š i b e n i k a. 1694..) ili Borichio (g. nestaju početkom XIX. D u r a k o v i ć sredinom XV1H.). 1628. 1664. koji su pri­ mali sol g. iz S p il i t a. B o z i d a r i ć od početka matice (g. 1629.. g. (oko g. 20.8. 13.. 1615. Garbino iz Bola. Di Filipis. 1608. iz M a k a r s k e.. 1574. ali možda i kao Boričević (?) (g.. (oko g. 1623. D o b r u n i ć u drugoj polovini XVII. a g . Vjerojatno isto što i Cerineo u Škripu.). 1606. često De Philipipis. 1603. 1603. g. v.9 11. 12. udaje se G. sa Šolte. s napomenom.. D a p r e t o u prvoj polovini XVIII. udaje se Garbinović iz Pri­ morja. C e r e n e ' o spominje se u početku XVII. s napo­ menom: iz Miraca. G a r b i n u maticama od početka XVII. Prezime se na­ lazi i u popisu bolskih galeota g. Samo kroz XVII.. v. 1606. 24. B o ž i č e v i ć od početka matice g. 1765. iz N e r e ž i š ć a .

1668. 1654.) Justianović. g. Kranotić. udaje se HranotićGrimanović sive Jiurice. . Griman. J u s t i n i a n i oko g. koja se porodica i. v. *** 26. Jedna Kačićka spo­ minje se 'g. jer g. K a n d i ć se spominje u XVII. (oko g. gubernator Gaspari. g. i 1751 Hranotić alias Vuković. 1646. napomenjom: iz N e r e t v e (Galešić »fu da Narenta«).pri udaji g. 1705. Hranotić detto Masavina (Moglavina ?). g. a 1674. 1631. 1622. udaje se »filia D. i 1638. Vuković od početka matice g.).. 1674. 1711. 27. Vukoseo (Vueoseo). 1740. g. kao kum Margareta Tadejna overo Dmitrović.—1607. 1625. spominje se g. Kranotić. Kikić. de Lupiš. 1719. 31. g.Dmitrović. 1610. (g. 1674.. K a č i ć se spominje u maticaima kao kum g. a kum Dmitrović g.9 227 . 1735. časa Xarcovich«. Hra­ notić vulgd Kika seu Kikić. v. kumuje »Zorzi Cacich conte di Ba. g.„ g.25. 1625. g. 16l3. Vjerojatno stara bračka porodica iz Gornjega Brača. 1609. g. i 1680. g. g. 1625. g. g. i 1632. 1603. U prvoj polovini XVHI. među bolskim galeoitima g. jer se g. 1707. god. G l u n č e v i c se „spominje oko g. s napomenom: iz V e n e c i j e . Hranović. g.. G o i ć spominje se u početku matice (g. 1606. 1688. H r a n o t i e spominju se u matici od početka. 9 '. često do g. pored kuma Ursulića nalazi opaska: »fii nome di sua madre Or sola qasail fu figlia di Cacich detto Xarcovich. g. 32. ženi se jedan Goić iz P r a ž n i c a . udaje se Mengotović detto Hranotić.. g. prezime se nalazi i u popisu bolskih galeota g. g. te u popisu bolskih galeota g. Čini se. 1624. 1Q12. v. 1718. J u r i š i ć prvi put zabilježeno prezime u matici . Žarković dictus Ursulić. udaje se Hraruoitić detto Kika. Jurišić-Gajlešić s kasnijom. i 1725. 30. 1625. i 1721.. 1712. (»Gaspari capitanei Gacich«). 1665. g.china«. 1631. Gaspari Cacich«. 1632.). na pr. 1626. 1706. Vjerojatno je s ovim u vezi i prezime . kad kumuje g. iZatim porodica Žarković i Ursulić. 1649: Anica »dr eonte Zorzi Cacich«. 1715. 1610. 1626. 162*8. da se na porodicu (porodice) Kačić odnose i druge 'bilješke. samo Hranotić često od g. I n j u 1 o v i ć u prvoj polovini XVII. dakle iz B a ć i n e kod Graca. Capt. Vu­ ković. dalje. 1744. Gasparo i g. iz G o r n j e g a Huica. (g. g.. 1603. udaje se Hranotić detto Mengo. 1606.prije javlja na Bolu: g.. v.. 1628. 1745. 1616. g. domini­ kanac Lrtipi. 1751. s napo­ menom »ex Vucosev«. 29. Ursulića nalazim i kasnije. 1612. 1716. Orsola fu di. Hranotić detto Kika. 1618. magistri Griman. jedan Kačić je prior. 28. Hranotić detto Vuković. a g. 1632.). "g. Griman s ^kasnijom opaskom: »anco Grimanovich o Hranotich«. Prezime se spominje do sredine XVIII. nalazim Gubernatorius Gaspari Dmi­ trović. 1744. g. g. 1654.

1715.). (g. 1629. K o s o v i ć zabilježeno u vezi sa dvije udaje g. u popisu •bolskih' galeota g. K m e t o v i ć (g. s napomenom: iz B e r g a m a . 1689. • 1752.. g. 41. 1754. abitaniti a L e š i n a g. 44. 1625. 1694. 1734. Komovičić. L a l i n o v i ć (ili Sailinović ?) u početku matice (oko g. 1585. f42015. 1751. na Boilu Matij Vileničić. Fabri. 1703. natpop nerežiški opisuje Brač.) mistro L. 1574. 1751. oženio se g. u popisu bračkoga plemstva 11 Crancovich (de Cranchis) .). 1738. 1735. K ir a n k o v i ć ili Hranković (g. K u z m i ć u maticama u početku XVIII.). Kovačević alias Lolotović iz Starigrada. 228 . 1628. i 1636. (g. K o s a l i ć detto Banjol oko g. (oko g. K u r t e l a č i ć alias Tomić sredinom XVIII. iz IStarigrada. 1608. U Bobovišćima kumuju iz Bosa. 1405.3 iz P o d b r e g a . 1774.18 Vrsalović spominje kao skrbnika maloljetnom Matiji Nižetiću-Petrulli (g. s napo­ menom: iz M a k a r s k e . dominikanac Vileničić g. s nadimkom Bergomensis. nobili di Spalato e della Brazza. udaje se g. g.9 i u popisu pučana. 36. 1614. 39. 1701. koji se nastanio u Sutivanu. 35. 1619. kćerka magistera Fabriio sive Kovačević sive Viculinović. 1753. 37. 19 U popisu gornješelsfcih vlasnika. 1589. Komovčić ?) oko g. jednom Kosovićevom iz Sybregha.): »ser Michel o Michoi Cranco da Gradaz sopra isola stessa«. v. a g..spominje se nasljednici Jurja de Cranchis (pašnjak Vošćića). 1625. Vileničić Kovačević g. samo Vileničić g. god. K r a g a č i ć početkom XVII. ali također u popisu bolskih galeota g. Domnus de Cr. (udaja).—1487.). K a m o r i č i e (g. 34.anchis g. ajli umire iste godiine. 1628. Konigričić ?). 1722. 1605.. sa P a g a . t e g. 1574. v. 1625. i 1742. g. 9 40. g. Gsmetović ?) više piita u početku ma­ tice od g. Fabri iz Bola.% koji su na Bolu pri­ mali sol: Gusovieh. g. Kovačević dicti Loloitović iz Starigrada. 1742% i 174. 43. v. Michael Crancovich orator g. 1747. 1715. v.8 Definis. K r a j n i ć početkom XVII.10 U Dolu kumuje g. u matici (g. 1610.1. 1398. u popisu bolskih galeota g. (g.. po­ staje biskup u Hvaru.. ženi se K.. 1608.16 i 1466. 1723. iz S t a i r i g r a d a (otok »Hvar).8 42. g. K o v a č e v i ć ženi se g. g. u matici na Bolu kao Cranco g. »figlio batezato Vicentiius Cranco vich«) u početku XVH. faber Ličini. u popisu pučana g. pašnjaka. 1421. v.. koji su primali sol g. 1742.—1732. Porijeklom iz bračkoga G r a c a . 1615. 38.). (g. L i č i n i (Ličini) krajem XVII. v.33. g. 1619. u popisu novoga sta­ novništva od g. od g-. magistri Ličini. 1754.17 messer Pompeo e Geremia frate^li Cranco. g.-^-1611. Petar Krajnić. 1610. Porijeklom ' i z V i s a . 1672." magistri Ličini. de Granico Tomas orator 1455.

1615. do 1815. U Gornjem Humcu spominje se g. u Škripu L. Lode iz Bola. 1695. L i o đ e t o v i ć od početka XVII.1751.'v.. 56. više puta u župskim knjigama do druge polovine XVIII. 9 Marinovića je bilo i u Bobovjšćima. M a n d a k o v i ć spominje se g. samo Mandić ođ. (g. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a. 1747. g. v. M a r i j a n i ć vulgo Bačkanin zabilježen u župskim knjigama oko g. 1625. 1799. s napo­ menom: iz Primorja. M a n d i ć spominje se u maticama Mandić detto Krančić.. talijanizirano Maciolli. spominje se s napomeom: iz I P u č i š ć a .. s napomenom!: iz V r ­ te o s ke. do sredine XVIII. 1822. Ljiković. .• v. 1830. 1625..: Vicenzo Marghitich. dakle iz B a š k e V o d e . — Možda slično g. L i n a r d o v i ć ženi se g. 1628.9 L i t k o v i ć se udaje g. M a r i n o v i ć u bolskim' župskim knjigama zabilježen je od g. 1705. s napomenom: sa V i s a . 1691. samo Marinčević fg. Ciprijana. 1615. M a n o l i je zabilježen oko" g. i 1809. 1610. God... na Boltu među pučanima. (g® 1631. s napomenom: iz O m i š a . 1625.g. 46.. Lodotović.. 1789. te 229 . 47. 1795. 1603.. 1609..) dalje kroz XVII. spominje se pop Lode iz Bola s napomenom. spominje se Krstuliović alias Mandić. M a r g e t i. 1732. Lode iz Bola... u Pražniicama g>.8 U popisu galeota za bračku ga­ liju kao »sehiera di Bok g. 1604. 1631. g. 49. 1634.45. i 1704. 1702. više puta samo Lode g.. 55. 51. U boboviškoj matici g. 50. d..) kao Marinčević Tusa (Tussa). i 1706. L j ii g o v i ć u maticama iz prve polovine XVII. u Milni kumuje -dr. 1625. u Supetru magistri L. iseljeni.) .ć zabilježen je kao Margitich g„ 1574. 1725. 1655. L o v r i č i ć od početka matice (g. 1791. kao-pop više puta od g. g.. v. 1659. g. 1616. 9 U žup­ skim knjigama skoro od "početka do oko g. M a C i o l i ć spominje se u matici g. primali sol. U Bobovišćima dolazi Marin­ čević kao staro prezime piorodice Gligo. u popisu bolskih galeota g. 1625. g..) često do XIX. a naročito do g. Margifcie sive Šare. ' 48. . U popistui pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju (»sehiera di' Bol«) f*. U Sumartinu se spominje kao kum Lode iz Bola g. da pripada među privilegirane porodice u Pučišćima. koji su. vijeka. M a r i m č e v i ć je zabilježen u početku matice (g. 57. 1630. 54. 52. Tusa u vezi sa Marinković g. i t. artifex Ličini. 53. 1813.. (žena) g. fratar Litković.. 1688. God. v. 1616. Lovrinčić i Lovinčie. 1707. 1801.. g. nalazi se Ivan Marinović pok. 1714. a g. u popisu •bolskih galeota g. 1628.

v. Madkovac iz Bola. g. i 1638. s napo­ menom »iz Bakra« 1 g .) do XDC. M a t o š i ć u bolskim maticama zabilježen kao Matlieus Senjanin (Matošić) g... 1603.). g. U popisu pučana »schiera di Bol« gf 1625. (U popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka spoimnje se g.1789. jedna žena M. 1767. 1747.schiera di Bol« g„ 1625. 1646. Valerib Martinić Martini Martinis (redovnik).. 65. Matko iz Du b r o v n i k a. v. 1621. g. Zabilježen je i u popisu novoga stanovništva. bez napomene. 1744. 1697. 59. galijom Ivan Matković. M. g. 1609. nalaze se dva Martinovića. Nikolić owero Marušić. 1609... kao Marković-Budva. 1748. i g. 1638. Matkovac g. jedna žena zabilježena g. 1620. 1606. Čubretović alias Marušić g. 1600. 1729.) do sredine XVII. 1605. Iselili u Sumartin u drugoj polovici XVTH. 1747.Marussiio'g.. 1701. 1672. 1626. 1589. vijeka. kao zamjenik na galiji: Zorzi Novacovich iz Pioljica. II Povljima su zabilježeni g. U Dolu kumuje Marascij iz Bola g..U popisu pučana ».Marussio g. a prije toga u Neirežišćkna g. v. .. 1625. kao Matković iz G o r n j e g a H u m c a g. 1717.11 64. 1693. koji se spominje g.. (žena) i Matkovac sive Matković g. u vezi s bračkom.se spominju od početka matice g. 1744-. i dalje g. 61. 58.. de Martinis). M a r k o v i c zabilježen je u matici od g. v. M a r t e 1 o v i 6 zabilježen u matici Mairtalović g. 1746. iz Omiša. 60. Martini. 1625. s napomenom: iz P r a ž n i c a . i to s nadimkom detto Novaković. 1610. a Martelović g. U popisu »schiera di Bol« g.. U po230 . M a r t i n i s od Martinić.Oktavijan de Martinis. u maticama od početka g. ali g. 1672. 1657. 1630. Maritinovie. .9 Znači. 1764. M a t i ć u bolskim maticama zabilježen g. Maruscio. M a t k o v i ć zabilježen od početka matice (g. 1720. (žena) s napomenom: »pori­ jeklom iz S e n j a Vjerojatno isto i Matošević. U popisu bračkoga plemstva od g.. Nikolić seu Marušić. 1747. 1626.. 1643. M a r t i n o v i ć u bolskim maticama od početka (g* 1603. 1721. M a s l a r đ i e zabilježen u maticama od početka XVHI.. v. 67. M a r u š i ć u bolskim maticama og početka (g.) kao Bamić-Matković. 62.. 1603. 1624. i Maislarđić-Novaković novoga stanovništva nisu od iste poro­ dice. da Novaković iz g. 1750-.9 63. dalje do novijih vremena (XIX. 1723. 1659.). Dflimarković. M a r t i n i ć sredinom XVII. 1765..9 U sutivanskoj matici se spominje g.. 66. 10 koje je dobjeglo za kahđijskoga rata (popis g. < g. 1624. samo Matković g. 1751. iz a Bobovišća.. magister . i dalje: g. 1737... g. 1631. a g. a g. Novaković iz Bola..

Jedan kasniji Mati ja pisao se: Mattio1 Petri PetruilliNisiteio (živio u Selcima. g. P a r o l i ć u maticama g.. Prezime. Mikolorić. Možda isto Pervolić g. «'i 231 . da porodice M. 1637. 1390.XVII.nema više (estinta). g. ali gradio kuće i po ostalom Braču). 1706. 1613.9 69. g.9 77. g. koji su dobivali sol.). se nagazi u popisu pučana g.. 71. ima napomena. v. s napomenom:.k a r ' i s k e . 1699.) kroz prvu polovinu. 1574. Vučić-Meštrović. 74. Pa­ vlović s napomenom »iz Primorja« g. N i z e t e o bilježen od početka matice (g. preselili u Pag.iz J e 1 s e. 1629. Prema prezimenu. i dalje. kad kumuje eapiitaneus Pavlović iz M a . 1750. Nisetheo) do druge polovine XVII. i 1733. 1828.9 68.. 1701. zabilježen kao Nižetić. Pre­ zime se nalazi g. g. God. možda je porijeklom iz nestaloga bračkog naselja Mc'šuje (Moisuljica. do oko g. U Supetru se spominje Tendić iz Bola g. Mi k u l i ć alias Tenda u matici g. 1731. 1625. Jedna grana dubrovičkih Nižetića latinizirala je tokom XVII.8 72. Mikolić ovveno Nikoloric Gira. u popisu11 originalnoga bračkog plemstva (Nisetei ovvero Nisetich). M i h a t o v i ć spominje se od početka matice (g. Slično Kapitanei (Capitanei) od g.. gv 1740.Ntseteo. 1628. nalazi se napomena. Nixe) Petrulli iz Dubravice. Mo š n j i ć u matici g.8 70.. 1743. Ovo se prezime nalazi g. God. 1630. u vezi s bračkom galijom > Vinko Matijć. Vrsalović20 spominje g. samo Tenda g. među bolskim pučanima. 1603. 1767. s {napomenom: iz D r a šn i c a.se M. 1611. za bračku galiju zabilježen je Frano Parolić. U popisu« pučana »schiera di Bol« g.). i 1689. 1632. 1625. Mixa. ženi se P. svoje prezime u . sam. 1574. Nikoloric alias Gira (Ghira). koji su dobivali sol. Nikoloric. mjesni je sudac Bola Jerolim Niseteo-21 75. 1657. M e š t r o v i ć spominje se od prvih godina bolske matice (g. P a v l o v i ć oda g. 1605. U popisu pučana u »schiera di Bol« g.. što. N i k o l o r i c u bolskim maticama bilježen često od početka (g. istoga spominje i g. g. Nikšu (Nixa. Kapitaneo se spominje g. 1628. g. Prvi se počeo pisali gornjim prezimenom (Nižetić) sin mu Matij. g. 1725. i 1635. 1729. 1403. 1725. M i l o z e t i ć spominje se u početku matice (g.. i 1635. samo Gira. 1628. P a p i ć u maticama oko g. udaje se g. 1715. Porijeklom iz napuštenoga bračkog naselja Diuforavica. i 1688. u vezi s bračkom galijom zabilježena su tri Meštrovića. spominje u svojim zapisima.. 1610.. spominje se kao Nikulorić. i 1723.. 1603.. 1616. 1603. 1635. g.). 1702. 1724. 1603. da su. 73. i 1730. 76.pišu pučana »scihera di Bol« g. v. 1635. 1757. 1625. 1718.. U Dolu kumuje g. Nižetić iz Bola. 1711. v-.) donedavno.

25 ali je zabilježen i jedan Polovinić (Marko) g. 1616.... i kao Pobroević g.. Ovo se prezime nalazi u popisu neori­ ginalnoga bračkog pelmstva g.. u Sumaartinu g.1610... 1617. P a s q u a l i . 1609. v. 1605.) novoga stanovništva dobjeglog na Brač. 1604. 23 83.9 »schiera đi Bol« (bračka galija).. kao Matias alias Popović... 1574. Pasquali g.. 1734. do druge polovine XVIXX. koji su primali sol g. i 1711. i 1668. 1603."8 a također i u popisu pučana g.) do druge polovine XVIII. zabilježen je kao Petkoević. P o l o v i n i ć u maticama Bola od početka (g. God.Fabretović. u vezi s regrutacijam za bračku galiju zabilježen je Ante Pičić. žena Pendesić-Matijević..' Ime latmiz'ran-o i talijanizirano od Petričić.). U popisu pučana. 85.. 1712. Petrizio g.. iz Bola g. 1708. Pučišćiima kumuje P. Vicko Poloviinić je bio »procurator« pučana na Bolu g.tako je ostalo do oko g. 1815. kao kum g.. 1603. Dinko: i Jakov).. 1665. 1631. prima sol. 1623.9 za bračku galiju (Toma. v. 80.9 84. Perdić alias Ferro »et« . 82. g. Pendesić-Ferro^Fa.—1758. v. izginula je dubravička grana Nižetića. g. kao Antić-Pičić. kao Paskvalović (Pasqualovieh) g. nalazi se i Poilovinich. P e t r i č e v i c se udaje g. Hieronimus Petricius. 1677. samo Ferro. g. 1681.). u mati­ cama ofeo g. 232 . u početku matice (g. P o 1 i t e o kao Politeus u bolskim župskim knjigama od g. Petritij g. 1670. vijeka.24 86. 1746. i 1624. 81..brović. jest D. 1620. 1579.-koji su g. saimo Popović. 79. U popisu »schiera di Bol« g. vijeka. P i č i . 1618. 1614. 1643.1633. Osim toga spominje se g. 1609. 1615-. kad je prevladalo Nisiteo.. 1623. 1606.8 a također 'i u popisu pučana »schiera di Bol« god. 10 87. 1611.. 1625. 1739.) s napomenom: iz V e n e c i j e g. Polovimo g. P e t r i z i o „od početka matice (g. Polovineo g. ć je zabilježen od početka bolskih župskih knjiga (g.Prezime se nalazi u popisu (g. 1620. 1610. 1717. Polovineus g.. Pendesić detto Ferro. »Prezime se nalazi u popisu pučana.. P e t k o v i ć se spominje u bolskim župskim knjigama od po­ četka matice (g. 1739. 1749. 1612.. 1621-. 1604. a ostav­ štinu je naslijedio Anton Politeo (g. 1625. 1668. 1747. 1609.22 Rektor crkve Sv. Nikoga.. Pendesić »dictus« Uvković. 1643. .. 1617. 1619.) često dalje do druge polovice XVII... 1574. Petritio g. 1709. te se počeo nazivati! Politeo-JNisiteo. Petricio g. U.78. P o b r o v L ć u maticama g. P a n d e š i ć oid početka bolske matice (g. 1670. U Nerežišćima je zabilježen kao kum Petković iz Bola g.) do1 sredine XVIII. i . g. P r i m o r j a . g. 1625. ali g. 1613. P o p o v i ć u maticama kao kum spomenut g. 1632.) i idailje kroz prvu polovinu XVII. s napomenom: iz.) s napomenom: iz Nerežišća. God. 1657. 1778. Beirnardina g.

v. U popisu pučana »schiera di Bol« g. Sesnjić.. 90. Anton iz Dubrov­ nika" (da-Ragusa). u vezi' s bračkom galijom nalaze se Pro Raguseo.11 S v a r t a l o v i ć u matici g. s napo­ menom : iz P o s t i r a. Rokočić đetto Dobričić. ima Rokotović. Polovinei iz Bola. 1625. s napomeno'm :iz K r a j i n e . 1610. 1746. (bračka oailija) zabilježena su tri Rokočića. 1706. 94.. 1635. ali g. 1714. i dalje spominje se pogdjekada do sredine XVHL v-. 1616. 1688. i 1750. a'g.9 S a l a p i ć spominje se u početku XVII. U popisu pučana g. s napomenom. g. 96. i dalje. God. R o k o č i ć u bolskim maticama od početka (g. g. kad se spominje Nikola R. 1688. 1722. 95. 97. v. a g.. 89. i to g... Rokečić. 1650.đi Đol« (bračka galija). g.9 S e s n i ć od g. 1700 s napomenom: preseljen u Starigiraid. 1625. R a d i č i ć u boilskim maticama od g. v. Franjo Svartalović.U popisu pučana koji su dobivali sol g.. a g. S t i p i č i ć u matici spomenut g. g.magistri Ridoilfi. ^ R a d a t o v i ć u bolskim maticama od g. 1626. g.: iz G o r n j e g a H u m e a. 9 233 .9 »schiera. 1671. s napomenom: iz N e r e t v e . U popisu »schiera di Bol« g.. a g. 26 Polovinie se ne nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1688. matioe (g. 1711 s napomenom: sa kopna (»terraf erma«). s napo­ menom : iz G o r n j e g a H u an c a..) kroz XVII. 93. S e p i ć od početka.. U župskim knjigama spoimin je se u prvoj polovini XVIII.). kao Radutinić s napomenom: sa H v a r a. zatim g. zabilježeno Rakodić »chiamati« Dobričić. 9 R o d o l f i u maticama krajem XVII. 1625. i početkom XVIII.8 u popisu pučana »schiera di Bol« od g.1639. 1574. P lo s t o 1 a r i ć u maticama u prvoj polovici1 XVII. 9192. Rudolfi iz V e n e c i j e . »schiera di Bol« nailazi se Jutraj Radatović. a 1733. R o g l i ć u maticama Bola u prvoj polovini XVHL v. Rodolfi iz Bola. g.88. 1657. g. U Nerežišćima g„ 1678. 1631. 1733. 1753. 1606. 1625. . Prezime se nalazi u popisu pučana g.. a u Postirima g. 1605. Dni Svartalović. s napomenom: iz D o n j e g a H u m c a . n U Doilu kumuje V 1703. 1737. U Sutivanu g. kao sudac. 1622. v.. da još živi posljednja sitarica od 80 godina). g. 1607. 1405. 98. zabilježena su dva iSepića. 1604.. R a g u s e o u bolskim župskim knjigama skoro od početka (g. ali g.. (kum). 1657.) do u XIX. Rokočić »anco!« Dobričić (»da Dobra«). v. 1652. (Mislim. vijek. g. 9 Jedan se Radatović iz Bola spominje u Nerežišćima g. 1625. Marko sin Marka Ragiuseo i Nikola di Ragusa. v. 99. Rokotić. U popisu pučana »schiera di Bol« g. 1625. Ovo se ipirezime nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1603. 1655. 1614.

spominje • se Vitnico. Valentić. V e l e e v i ć . v. 104. popisana su dva Vido'ševića. 183Y. i zato Paškanin. vijek. g.. 1625. 1717.zabilježen je neki Andrea. •». Po tradiciji i Kačiću (»Korabijica«). i 1755.9 109. 1770. 1690. ) > 101. Vitnić iz.9 Jure•patron crkve Sv. Porodica izumrla početkom XX. 9 105. vijeka. i u prvoj polovini XVH. i 1605. 1625. Vidošević vulgo Markovinčić. kroz XVIII. s napomenom: s kopna (»da Terraferma«). V a 1 e n t i ć u matici g. 1859. V o j k o v i 6 u počeitku nnatice do prve polovice XVHI. U popisu pučana »schiera di Bol« odnosno. Boljanin g. podovi ci XVII. g. g. V o j v o d i ' c u početku matice (g. Bola. 'nalazi se Petar Vojković. 1632. (bračka galija) zabilježeni su Jakov Toimašić sa sinom Markom.9 107. 1625. i š l a r i ć u matici kroz XVIII. 1615/. v. V i t n i ć u početku matice. -(bračka galija) za­ bilježen je Nikola Viloević. Šarić.sredinom XVIII.. 1703.u matici u prvoj.100. do g. Bernardina jest Berniardin di Thomassis. 1625. U ispravama često Vkicenti.spominje se redovnik Viojnović. 1603.) pa kroz XVII.-8 i u popisu pučana »schiera di Bol« g. 1604. V i d o š e v i ć skoro od početka matice kroz XVII.10 102. U popisu pučana bračke galije »schiera di Bol« g. 1628.schiera di Bol« g. na Balu je »ricevitore đoganale« Gaetano Vitnico. 1777. Ivan Vitnić i Dinko Vitnić. T r u t a n i ć zabilježen više puta u matici o dg. i XVIIIv. 234 . 1579. 1625. g. iz V i t i nje (Hercego­ vina). God. 1745. Oko g. zabilježen je Jerolim. 1751. v.9' U Povljima se spominje g. g. T o l o c r o v i ć u početku matice (g. U popisu pučana »schiera di. 1625. i-XVIII. u matici kroz XVIIIL i XIX. 108. U Suimartinu se spominje Vicenti iz Bola od g. samo Paškanin g. v. 1603. 1751.1608. U popisu pučana »schiera di Bol« g.. U popisu pučana »schiera di Bol« g..: Nikola Vitnić. koji su dobivali sol g. V i c e n t i' .)."De Thoimasis.° (bračka galija) zabilježeni su Ivan Trutanić i sin Petar i Ivan Trutanić. 1607. s napomenom:' iz P a g a.S v i r č e v i ć od početka matice g. g.s napomenom: iz G o r ­ n j e g a H u m c a . da Pa'go. T o m a š i ć IUI početku matice . Bol« g.. samo Markovinčić g. — U popisu novoga stanovništva od g.(g . te je možda istog porijekla uz potaMjsnčeno1 prezime. Prezime Vitnić nalazi se u popisu pučana.27 103. 9 111. Valentić-Valoević.1574. 1625.).»Rolo delle Genti Bol«) g. v. Vidošević alias Markovinčić. v. 110. s napomenom: iz Dola. 1624. U popisu pučana. i XVIII. 1606. vijeka \g. vijek. 1747.9 108. krioz XVII. 1753. g.

1838. 1709. ' Poneki. od roda Marinković. iz B o i n. — P.M a r i n k o v i ć (nadimci: Špadić.1743. 1908. 1939. 112. cenni storico-descritivi«.o v i ć 1 porodica. i— Latina1 235 . aili dok su ovi bili imućni. Zorzi da M a k a r s k a . Bojanić: »Bol. polovini XVII. te se doselio iz Bola. Vodanović 1 por..i ć (nadimak: Bilić) 1 porodica-. đi Dalmazia. 1704. t. 2. 1716. Žuvanović) 3 porodice.. nazivlju zaselak Podbarje. Možda je u vezi sa Zorzetić (1616. Zadar. Vojvodići su bili siromašni. iz I m o t s k o g a . v. Gulermo) 12 porodi­ ca.. br. God. v. 3.—1635. 71—75. jelen. A. Z o r z i ć u matici u prvoj. Kasniji (V. A. god. 1 por. B o l a . br. 5. U b o l s k i m maticama od g.. a to znači jelen. 2 • . VI—VII. glasniku. Jaje. str. iz B o l a . K r a l j e v i ć (nadimci: Oko.. Kopar. u Gazzeta di Žara. LITERATURA I BILJEŠKE ZA BOL I PODBQRJE: A. C v i t a n . K e l i ć (nadimci: Cimbar. 1609. s napomenom: iz B l a t a . prema talijanskome.. Nazivi za Brač: Britanide i Brattia izvedeni su od brentos. 1713. Bojanić: »Bol« u Manuale del Reg. g.. B o"d 1 o v i ć (nadimci: Futre. aili Vodanović je vjerojatno starijega porijekla. str. 145 drži. da je ime otoka Brača postalo od ilirske donjoitalske riječi brentos. Tuonac) 3 porodice. — Za stara naselja kod Bola i toolske starine: Ostojich: »Sepolcri amtichi nella t e r r a Bol«. iz G o r ­ n j e g a H u m c a.T r o h a v e i ć (nadimak: Humčamovi) 5 porodica. Zadar. i to ui udaljenosti oko 10 minuta. Vjerojatno od porodice Pavlović-Capitanei. Badanj© poroiđlice. Elafusa se ne bi odnosila na neki stari grad kod Bola. iz B o l a. g. Baelović) iz . iz Bola. Zagreb. ima Zorzic seu Lukarić. 1876. U bolskim maticama zabilježeno pre­ zime od god. Prema tomu. 8—10. ali g. j .. s napomenom: iz Gornjega Humca. Elezov:ć-—FinčulovićV 4.) 2 poro•' die.)« FODGBORJE28 U neposrednoj. blizini Bola. • 1.. geor. 6. 41—42. 7. K ia r m e 1 i e (nadimci: Brbošić. 8. Mayer u Hrv. Nekadanje staro bolsko.naselje bilo je valjda u blizini Bodborja-29 ' Pošto je zaselak spaljen od okupatora živi samo 1 porodica Marinko-vić-Spadić.) grčki naziv Elafuza za Brač bio bi prijevod prema Elafos. E 1 e z. 1620.

. Ciccarelli: Oservazioni.. J e r o l i m š a r i ć . G r g a V r a n j o š . 3 A . 322. s t r . Ciccarelli ibid. 25 Ciccarelli.: »Zanimivi s t a r o h r v a t s k i -natpis n a B r a č u « . 50. 4. " Ibid.). Đ a k o n I v a n : S e g u e n t i v e r o a n n o (872) m e n s e Madii i t e m S a r a c e n i C r e t a i n s u l a e g r e d i e n t e s . s t r . t e se raselio. 274—278.. s t r .« ( A n n o Domini 1325. g o d i n e 1747. br. s t r . ) . 1 9 M. I X . 2T C r o a t i a s a c r a . i ° P o p i s k o d I . Split. is Ciccarelli. Skok: »Problem romanstva i slovenstva n a našim ostrvima — Brač«.r u m (C. 255—256. ibid. P e t a r Viroević. 82. 3 Ostojić. L. 3. 1939. • 21 c i c c a r e l l i . Bol«. • • 4 C r o a t i a s a c r a . s t r . libr. p o p i s a n i su n a Bolu ovi novi s t a n o v n i c i : b r a ć a Vodanović. 16 Ibid. B a b i c a . 1901. Split. b r .. V. 92. ibid. Split. 339.. 8. u J a d r a n s k o j s t r a ž i . 24—25. s t r . die 4 D e c e m b r i s ) . Vinko Ivulić. K n i n — Z a g r e b . R a d i ć : » N a t p i s i u Bolu u c r k v i B l a ž e n e Gospe od M i l o s r đ a « .... 3106. 1930. ibid.. B a b i c a (ibid. s t r . A c t u m Boli in P a l a t i o E p i s c o p a t u s B r a c i e n s i s P h a r e n s i s . S t a r o h r v a t s k a p r o s v j e t a . 8 P o p i s kod I. V r s a l o v i ć : »Prinosi iz b r a č k i h s t a r i n a « u V j e s n i k u z a arheologiju i h i s t o r i j u d a l m a t i n s k u . B a r t o l Ivulić. 1932. s t r . Vido de G r e g o r i o . 56. s t r . Mihovil M a s l a r i ć . ibid. 256—257.) I H . J a k o v a . 9 Mladineo. ~ O b z o r . 23 C r o a t i a s a c r a . 6427.. 157. ibid.. 3105.. J u t r o n i ć : » P r i m o r s k a b r a č k a naselja. Mi­ hovil U r s u l i ć detto %arković. spalili su i k u ć u I . I. 274. 131. is Ciccarelli. 45. ibid. dje­ lomično spalili Bol. str.. B u l l e t t i n o . b r .' J a d r a n s k a s t r a ž a . " 7 Ciccarelli.. P e t a r B a b i ć đ e t t o M a r t i n o v i ć . l i 2. str. i4 S t a t u t a m u n i c i p a l i a ac r e f o r m a t i o n e s m a g n i f .. s t r . — D r . s t r . 137.. 84. P e t a r P o p o v i ć . t e r m i n a t i o n i . M a r k a . s t r . s t r . 2(! Ciccarelli—đe C r a n c h i s ( H r a n k o v i ć ) . ibid. q u o s d a m D a l m a t i a r u m u r b e s d e p o p u l a t i s u n t p a r i t e r q u e etisa'm B r a c i e n s e m eiusdexrx p r o v i n c i e u r b e m i n v a s e r u n t . 1941. b r . J u r a j Baloević.. ibid. — D o c u m e n t a H i s t o r i a C h r o a t i c a e P e r i o d u m A n t i q u a < m v I l l u s t r a n t i a . 1656. Z a g r e b . s t r . 236 .. s t r . 4. ibid. b r a ć a Vodanovi'ć p o k . • . ibid. et Volcasio Catich. 322. ( > Ciccarelli. 82. B a b i c a .. . ibid. ibiđ. U d i n e . 82.. Sv. 24 Vrsalović. — F r a n e R a d i ć : »Sredovječna c r k v i c a sv. s t r . privilegi et inđulti. 170—171. c o m m u n i t a t i s TBrachie. 10110. . — F . i'2 R u k o p i s n a k n j i g a kod obitelji M i c h i e l l i — V i t t u r i ( i b i d . k a ­ p e t a n J u r a j Ivulić s a sinovima. ibid.. i i Ciccarelli. 28Qf—282. ' ' 22 Ciccarelli. 4. ibid. — A. s t r . Mihovil Košić. ibid.. . ... 28 Z a s e l a k su Talijani spalili u k o l o v o z u '1943. s t r . 2i > P. X I I I . ibid. Split. ibid. 5 1 D i v e r s i publici đecreti. M a t e Vileničić. b r a ć a Ivulić pok. 45—46. I. — K a d s u T a l i j a n i u' kolovozu g. 339.. s t r . l i s t ^ — 9 . — A .' D o b r e t z a Bersoi.. s t r . 8 5 — # 6 : » E x i s t e n t i b u s J u d i c i b u s in B r a c i a Nobilibus Viriš M a t t h a e o Uladigae. 69. 202 ( n a s t a v a k ) . s t r . Utini. 275—276. 20 ibid. I v a n a K r s t i t e l j a n a Bolu n a o t o k u B r a ­ ču«. 1565. s t r . 1943.

23 . 101 Andriuzzi. nadimak 197 Antić-Picić 217.Defilipis 113 Andreuzzi 29. 204. 120 Andrija iz Paga 217 Andrijašević 141 Andrijašević Ma'tej. ^nadimak 125 Adulmaf 218 Agregoni 107 Ajduco 206 Ajunt. 116 Ančić 150. 107. 215. . 232 . magister 158 Andrea da Pago 234 Andreis 106. 28 . 120. pop 81 Andrijević. 108 Andrić 107 Andrievich Victoria 48 Andrija II 13. 72 Albania 21 Alberti 108. nadimak 73 Akčić 212 Akvila (Aquilla) 178" Alaburić 164 Aladić 225 Alandić i van 212. 99. nadimak 50. 214 Aničić-Mihajlo 206 Aničić Mihovil 206. 170 Amerikan. fra 13 Albins . 99 Alfirović Antun 172 Ailegretti 226 Allegri 36 Allogi 64 Aloj 64 Alvizev 82 Alvizova Mare 82. 101 Anđelović. nadimak 202 Andriuzzi 64. (mistro) magistri 64. kapelan 27 Ančić-Tunguz 205 Andrea. _. pop 36 Alfierović detto Kovačić 168 Alfirević 36. 214. 175 Ajuntov. 178 Ančić 204. 192. 67 Alessandri 64 Alfieri. 225 Albani 160 ' Albani Burianensis Trevizan.113. conc. 51. 205 Ančić. 101 Andriuzzi Francesco. 216. 104 Ačerasić 25 Ačić 210 Adria 20 Adrnac. 218 Anjić Vinko 217 Aniić vulgo Bailo 225 \ Anteša. 225 Andreis-. nadimak 112 Angelo Nicola 67 Anibalović 83 Anibalović Petar 83 Anibalović Vice 83 Anić 28. 101 Andriuzzi Simon. mistro 98. dr. 93 Amerika 50.INDEX .Petrus D. nadimak 221 Ancona 23. 225 Andreis alias Andrijević 45. 216. 214 Aničić-Balarin 205 Aničić Mate 206. Andrijević-Ivelić 13 Andrijin. 214 Anjić 64. 141 ' Alfirović 37. A. Abramić M. 89. 100. 90. 205. 46. 47. mistro 98. 225 Anjić alias Vidić 225 Anjić Ivan '217 Anjić Jakov 2-17 Aniić Matij 217. Alberto. 225 Andreis alias Ivcllii 225 Andreis de 183. 160 .

nadimak 85 Arvana-Arvarinac. 174 Arković 213 Arković-Rpdić 213. 134. 215. 214 Antulović Ivan 214 Antulović Mate 214 Antulovi reč. 202. 200. 50. 206 Antulović detti Vicić 206.Blum. 206. 203* Antonijević alias Peričić 199. 97. 141 Arbizario 133 ' Arbunić 174 Arbunić alias Radovan 174 Arbunić Radovan 133. 29. 216. 204. 329. Arbisani 133. 214. 203 v Antonijević dicti Jurešina 203 Antonijević dictus Jurašin 203 Antonijević vulgo Jurašinović 190. nadimak 202 Antoničić 203 Antonijević 45. Vicić 58 Antulović-Vicić 206 Antunac. 192 Antonijević vulgo Peričić 190. 204. 214. 189. Arnarić 45. 206 Arstić. tenente 134 Arnerić-Babak 150 Arnerić-Hranoelli 134 Arnerić Dimitar 134 • Arnerić-Gnjave 150 Arnerić-Guže 150 Arnerić-Kačilo 150 Arnerić-Kontus 150 Arnerić-Kampur 150 Arnerić-Pavisić 150 Arnerić-Sumeić 147 Arnerić-Trapo 157 Arnerić-Tud'esko 150 Arnerić-Vlašić 150 Arnirić 149 Arnirić Petar. 104. 215. 198. (Avanzanich Giacomo) 26. 27. 214 Babić Mihovil 97 Babić Pavao detto Konje 206. 174. 83. 130. 67. 192. 112. 183. 126. nadimak 150 Babalić 216 Babarović 56. nadimak 219 238 . 157. 134 Babibkovića kuće 25 Babić 90. 81. 236 Babić Juraj 206. 134 Arnerić 45. 74 Antičević Margarita 134 Antičević sive Krstulović 73 Antočev. nadimak 85 Artista-Benedeto." 196. nadimak 206 Arstić-Cvitanović Ante 205 Arstić-Cvitanović Ivan 205 Artista-Pin-Kotica. 47. nadimak 84 Anzulin-Buble. nadimak 199 Antonović 46. 134. Zorzi 168 Aračić 56 Aras 56 Arbensis 141 Arbesanl 241 . kapetan 134 Arniović. nadimak 198 Babinovi. nadimak 74 Antunović 47. nadimak 84 Aquila 13. 73 Antičević 45. 132. 217. 149 Arnerić. 162 Antičević Ivan 27. 206 Antulović-Ektorović 206 Antulović dicti Vicić 205. 29 Avancanović 225 Avancanović Marko 217 Aviani 56 Aviani. 29 Avancanić Jerolim (Avanzanich Gerolamo) 26. mistro 83 Antonovi. 224 Avancanić Ivan 218 Avancanić Jakov. nadimak 85 Artista-. 210 B Babak.Antićeva Orsola 27. general 134 Arnerić. nadimak 33 ArnočićFilipović 45 Arstić 205. 73. 158. 133. 218 Babić alias Konjić 206 Babić Bozo 26 Babić dicti Konje 204 Babić I. 134. 214 Babić Petar detto Martinović 236 Babić Pro 217 Babin. 77. 201 Austrija 18 Avancanić 25. 198. 172. 128. 129. 188. 149. 192 Antonijević vulgo Kuluz 190. 205. 148. 44. 29 Avancanić Matul (Avanzanich Mattule) 26. artificis 56 Azić 118. 199 Antonio. 168. 156. 43. 99. 134 Antović 215 Antulović 190. 218 Antunović Jure 46 Antunović Nikola 46 Antunović vulgo Jurašin 134 Anzulin-Boimet. 178 Aquila Juraj 178 Aquila. 153. nadimak 206 Aržić 118. 122. 178 Aquila Girolamo 167. 199.

125 Bakalar. 74. 114. 223 Ban. Juraj 226 Baloević sive Ančić 150 Balogevich 225 Baloi 150 Baloi Simon de 150 Halojević 150. 27. 130 Baliotto 134 Balkanski poluotok 12 Ballarin Ante. 178. 149. nadimak 61 Bago. prokuratur 13 Ballarin Frane 113 Baloević 45. nadimak 164. 106.Babković 29 Babus. 216 Barbir 37 Barbirić 25. Luke 29. 44. 39 Barbirić Frane 26 Barbirić vulgo Kuščić 34. nadimak 194 Bačić 218 Bačić nadimak 176 Bačvar. nadimak 50. Bak. 37 Barbirinus 28 Barbosić. 225 Baloević dicti Beat 150 Baloević dicti Kosović 150 Baloević. nadimak 84 Bakarin. nadimak 76 Bandur. nadimak 195 Bandurić. 105. nadimak 168 _ Bace. nadimak 220 239 . 38 Balarin Pavao 29. 167. 114 Balarin. 230 Bakarela. 228 Banović Ivan 217 Banović Jakov 218 Baović 47. nadimak 221 Bakulić 99. nadimak 30. 82 Barada Miho dr. 106. 114 Balatura 132 Balbi comes 28 Balbi Antonio 44 Balbizza 90 Balbiza seu Isepin 90 Baldasar 130Baldović 99 Baleta 192. 44 Baković Ivan 29. 50. Balić 74. 225 Bakulić Ivan p. 178. 77. nadimak 198 Baković 29. nadimak 119 Barbaro. 205. 190.nadimak 109 Bandirica. 105 Balarin Simon 29 . nadimak 50 Ban 64. 218 Baković braća pok. 107 Barbarinus 37 Barberigo 107 Barberini 37 Barberino 37 Barberinus 37 Barbić 25. 97 Barakul. 37. 177 Banić Marin 218 Banić Mate 218 Banjanović**37 Banovac 223 Banović 47. 166. 150. 141. nadimak 195 Baranović Juraj 44 Baras. nadimak 198 Ban Stjepan 64 Bandić 133' Bandić . nadimak 218 Barbirić alias Kuščić 34. nadimak 123 Banić 47. 221 Balarin pop 107 Balarin Anton 29 Balarin-Grassi 29. nadimak 235 Bagelić 28 Bago. 122. nadimak 202 Bajanović 37 Baje. 215. 150 Bakić dicti Skorić 150 Bakić Josip 441 Bakota. 227 Baćina Mato 106 Baćulić Jakov 26 Baćulin. 141 Bakić alias Skorić 141. nadimak 32. 99.Skore 126. 219 Barbirić. 218 Baćulin Jakov 27 Baćulinac. 77 Baćina (Bachina) 22. nadimak 61 Bagulina. 44 Baković Mate 44 Bakranin. 108 Bakić 28. nadimak 221 Baka. nadimak 202 Bahić Petar 121 Bajamonti. 49. 225 ' Ba!oy Clipsa 225 Bambo. nadimak 109 Bandurovi. nadimak 119 Bakalera 163 Bakar '41. 141. 99. nadimak 54. 126. 218. 118. 149. nadimak 108 Baelović. Balarini 29 Balarinova 27 Balarinović 82. nadimak 89 . Matije 82 Bakulić-Hodžić (Oxich) 225 Bakulić Petar 27 Balancanović 122 Balarin 29. comes 44. 199 Baj'lo. 114. 150 Bakić alias. 113.

Belovnina 25 Bencur 192 Benčie 122. 202 Barišin Frane 25 Barišin Mate 74 Barkoević 118 Barković 37. 175.Belić 158.52 > Beat 152 Beatović 152 Bebosić 122 Bečeković 141 Bedrica. 90 . 47. 214 Batoš Marko 211. 64 Bazeta. 207. pretorij 107 Bellavita Bassansis 107 Bello 141 Belli.'nadimak 100. coad. nadimak 202 Bašković 122. nadimak 83 Batina Juraj 217 Batistić. 209. 178. nadimak 200 Baričević"216 Bariša alias Stanoević 112 Bariša da Pogliza 47 Barišić 27. 192. 64. 211. 168 Belavijić 82. 141 240 . 130. 193. nadimak 59 Beloević. 82. 206. 90. . 210 Batoš Grp-o 211. 162 Bauk 162. nadimak 22h Belovina 90 . nadimak 223 Bafković 45 • Batoš 107. 178 Baturić alias Sirnić 171 Baturić detti Sertić 160. 159 Belivinić 191 Beljić-Perončić 46 Beljure. 70 Bavčević-Cerinić 70 Bavšić detto Panceta 217 Bazatić 25 Bazelović 55. 90 Bašić. 206.čević-Cvitanić 98. 173 Bauković 29 Bavčević 69. 225 Bartulović-Ivan 44 Bartulović-Puović 225 Bartuzzi. Battaglia 141 Batulić Juraj 217 Baturić 45. nadimak 90 Bekalo. nadimak 220 Batina. 225 Bartulović. nadimak 195 s Bažin. nadimak 186 Barčić 216 Barhanović 49. nadimak 202 Batelo. 141. 183 Bartulović 66. nadimak 62 Batelj. 214 Batoš Mihovil 214 Batošić 190. 217. nadimak . co:' 183 Barzole 13 Basarić 25 Basatić 25 Bassi 57 Bast 58. nadimak 86 Belali ja. 229 Bašić 47. 205. 218 Barhanovića Dvori 215 / Barhanović Dinko 218 Barhanović Jerolim 218 Barhanović reč. mistro 79 Barsetić 25 Barta 90 Bar ta Josip 90 Bartičević 14. 214 Batoš Luka 210. nadimak 185.28. 114 Barsatić. nadimak 165 Beg. nadimak 219 Barsatić 90. 45. nadimak 60. 225 Belotovi-Lipinovi. "230 Barozzi 107 Barozzi. nadimak 100 Batalja (Battaglia) 141 Bate. magistri 107 ^ Barsata. 118' Barković Juraj. kapetan 106 Barkulić 225 Barkulić 'Juraj 44. 50r 108. 82. 74^ Barišić iz Kotišine . 198 Beje-Bego. 162 Bašo. 158. 74 Barišin. 109 Bertinelli 28 Bertučević 158. 205. 213 Base. 118 Barku!jić 55 Barnić-Matković 216. pop 178. nadimak 165. 211. Božić 90 Bašić Duje 90 Baška 164 Baškavoda 113. filitis Radovani 149 Belmate. 212. 229 Baškin.Barbun. nadimak 84 Bašić Barttil reč. 204.Bakulin 50 Barholjica 122 Barić. 76 Bellavita. 214 . mistro 90 Barsatić over Oblačina mistro 90 Barsatić over Oblačinović. nadimak 176. 162. 118 Barti. 74 Barišić-Berkuić 56. 56. Belamarić 141 Beiavić 159. 220.

98 Bersoi Dobretza 215. 192.' braća 106 Zbornik za narodni aivot i običaje 16 Bersatić alias Paulina 106. 192 Bezmalinović alias Korneljić 19*0. 99. 29 Bersatich Zuane 114 Bersatić 28. 51. 99.1 Benediktis (Benedictis) 141 Benić Jerolim 217 Benić Vinko 217 Benika. nadimak 174 Beze. nadimak 34 Berkić 130 Berković 37.Dorić 29 Bezmalinović Ivan 184 Bezmalinović Nikola 26. 105 Bersatić Jelena. 188. 30.168 Bertuchevich Giacomo. Bersatić Dujan 105 Bersatić Frane 105 Bersatić Frane. 82.101 Bertičević Petar 101 Bertonović 215 Bertucius 168 Bertučević 158. 198 Bezmalinović dicti Jurac 192 Bezmalinovtć. 106. 218. 168 Bertičević-Cvitanić 102 ^ Bertičević Jakov. kap. 27. difensor 141 •Benušić 192 Bentoko. 106 Bersatić August 105 Bersatić de Salentić 114 ' Bersatić dr. 29. 199. 118. 190. udova 106 ' Bersatić Jerolim 105. 189. 107 Bergeljić Pavao 95. dr. conte 94 Bergelića makina 96 Bergelić Ivan 96 Bergelić Petar 95 Bergeljić 95. 44 Beroš Juraj 29. 141 Benković alias Baloi 45. 59. 47.' 198 Bezmalinović alias Vlanić 190. 74 Berkutić 56 Bernardi 141 Berhardi dr. 114. 45. sudac 168 Bervaldi 55 Besrama Toma 159.. 56. 228 Bergelić 95 Bergelić. pop-107 Bersatić.. fra 219 Bezmalić 189 Bezmalin 29 Bezmalinović 29. 104. mistro Bersatić Pavao 105. medicus 114. 219 Berković. mj. nadimak 100 Beović 83. magistri 37 Berković August Nikolin 82 Berković Fabijan 219 Berkuić 56. 184 Bezmalinović Petar 184 Bezmalinović vulgo Galijotović 192.Benčić alias Naherčić 122 Benčić alias Senjić 122 Benčić detto Asić 122 Benčić Jerolim 121. 114 Bersatić Ivan 104. nadimak 219 Benjavin.14 Bersatić Vm. 104M08. 107 Bernardi-Manzon Kuzma 87 Bernadis 107. 44 Berošević 27. 150. Ivan 83 Bercanović 215 . alias Susković (Sutković) . 108. 134 Beroević 25 Beroš 28. 190 Bersatić. sudac 98. 191 ' Beroš braća pok. 122 Benković 25. 45. 236 Bertičević 28. 190. 114 Bersatić Pavao. 200 Bezmalinović alias Galijotović 118 Bezmalinović alias Grgurević 29 Bezmalinović allias Jurčević 29. 37. 190. 64. 122 Bene. 114 * Bersatić dr. 210. 225 Benković Mathaeus. 178. 96 Berghelich Petrus qu. 112. 29. 198 Bezmalinović vulgo Jurčević 189. 198. Matije 105 Bersatić Pro 105 Bersatić Šime 105 Bersatić Toma dr. 133. 184 Bethia 217 Betinac. Mati je 29. 190. Berčić 27 Bergamo 92. 44 Berošević 27. mj. 198 Bezmalinović alias Kprnelić 190. 141. Melchioris 96 Bergheglich Petar 95 Bergomensis (mjesto nadimka) 228" Berhanović 215' Berhanović dicto Betet 130 Berica. magister 114 Bersatić. 201 Beović. kapetan 105. . nadimak 58 Bezerić. 106 Bersa'tić Mihovil 105 Bersatić over Oblačina. 219 Bezerić. nadimak 174 Benke de Bog 121. 106 Bersatić Juraj'. 168 Bertučević. nadimak 167 Benedeti 28 Benedictis de 14. 105. 82. de Comitubis 1. 101. 192 241 . pop 105 ^ Bersatić Pavao p.

nadimak 176. 107. 19. 27. 198 Bežmek 7.Bilovina Marko Ivana 82. 33. 126. 174. nadimak 100 Bilan. 188. 107 Bilanić Frane 133 Bila Njiva 171 Bila Ploča 133 Bilavčić 168 Bilavić 158 Bile 82 Bile. 149 Bobić. 63. 43. nadimak 202 Blaževića. Dop 122. 193 Bilina. nadimah 100. 168 Bilovina 82. 33. 181/228. 109. 74. 65. 108. 141 Bifić. 225 Blacarska Riva 55 Blagaj 46 Blaganjer. 163. 60. 157 Bežmek-Gospodnetić 157 Erakofeić 121 Biazza. crkva 236 Blaževi.Bezmalinović vulgo Jurjević 189 Bezmalinović vulgo Matulovic 190. 92. 141 Biličić. 111. 160. nadimak 163 Bi ja. 28. 229. nadimak 75. 199 Bilinčic 140 . nadimak 40 Bistrica 14 Bivadović 216 Bizaević 158 Bizazza 135' Bizerić Juraj 218 Bizzaca 134 Bizz. pop 126. Marka "82. 19. Bobovišća 7. nanta 135 Biskupija 81 Bisković 215 Biskupović 57. nadimak 208 BlagB. 40. 179 Biloborović Ivan 159. 168 . 78 . 49 . 168 Bilorovčić 158. 154. 91. nadimak 152 Bobelić 48 Bobetić 48. 142 Biskupović.• Bobe. 144. nadimak 84 Blažević 83. 134. 66.Bilinić siye Tomašević 140' Bilitnja Glavica 58 Bi'ljakušić detto Pessa 88 Biloborovčić 179 Biloborović 168. 53." 110. nadimak 74 Biočina 134. 192. 55. nadimak Bobarić 158. magistri 135 Bisazza. 125. 15. pop 56 Biliceo Paulo. 193 Bilin alias Coknić 190. 230 242 . 198 Bezmalinović vulgo Petrasović 190. nadimak 163 Bikar.. nadimak 25. -nadimak 186 Bilančić 91. 18. 107. pop 49. 119. Bobarić Ivan 159 . 64. 61. 90 Bidić Gregorij 82.ace 134 Bizzaza 134 Bizzazza 135 Bižaca 134 Bjažević 108 Bjeninovi. Bobetić. Tudora 82. 90 Billovina Stefan p. 162. 68-81. 83. 158 Blažijo. 90 Bilovina Ivan 82 -. 159. nadimak 185 Biskupović-Krstulović 74 Biskupović sive Sćapanović 188 Biskupušac. 221. 235 Biličić 69. 141 / Biličić Luka 68 Biličić-Petričić 188 Bilin. 90 Bilovinić 83 Bilovinović 90 Bilovinović Matio 26 Binda. nadimak 175 Boboška. nadimak 74 Bilač 88 Bilač. 126. 49. nadimak 110 Bobovac 15. magistri 135 Biba. 77. nadimak 53 BlaŠić 201 Blata 225 Blato 137 Blažena Gospe od Milosrdja. 36. 59. nadimak 85 Bidić 83. nadimak 220 Bjenaeiea 215 Blaca 7. nadimak 85 Bibica. 122. 34. 126. 90 Bilovinčić Stefan p.. 83. 19. nadimak 167 Boban 57 Boban. '16. 123. 90 Bidić Mihovil 82 Bigula. 28. 137 Biodanić 216 Biokovo 58 Biondini 142 Birče 120 Bisazza 134 Bisazza. 186 Biletić 178 Bilevič 13 Biliceo 126 Biliceo Frane.

67. Bolno Ćelo 184 Bolodrobac. 25 Bolančić 82. 57. 13.. 27. 179 Bolkini. 210. 68. 54 Bobuljić 37 Boccaneus 168 Boccaneus. nadimak 219 Bol 7. 28. 181. 113. pop 121. 191. 19. 215-236 Bola. 20. 64. 21. nadimak 203 Bojanić 13. magistri 123 Boka Kotorska 108. pop" 57 Bonacich Joannis.26 Bonačić-Matijajurjević 58 Bonačić Nikola 26. nadimak 194 ' . 107. 235 Bodović 30 Boemia 195 Boglich 41 Bogomoja. 188. nadimak 197 Bolanić (Bolančić?). 205. 66. 37. nadimak 76 Boguljić 28 Bohan. nadimak 52 Bolčin. "65. 182. nadpop 57 Bonačić alias Filipi. 100. 67. Ante 26 Bonačić Luka pok. 14. 11. 179. 203. lapicida 168 " Bokanić. 52 . 47. 109. nadimak 167 Boldović 30. nadimak 167 Bocičić Pavao. 158. 164.' 137.45. 223 Bodlović 30. 219. 215 Bojanović 37 Bojković 123 Bojkbvić.. 61. nadimak 194. 147. 39. 108.««« Bonačić-Juraj Markov 26 Bonačić-Jurjcvić 58 Bonačić-Kresrć 58 Bonačić-Kresić-Kcnjac 57 Bonačić Leonard pok. 52. opat 168 Bokanić Trifun 168 Bokotovi. 57 Bonačić. nadimak 34 Boja. 114. pop '2£. nadimak 224 Bon Michiel.Bobovišća Luka (Bobovišća na moru) 7. 170. 143. . comitis. 8. 196. 59 Bonačić alias Košić 55 Bonačić alias Lozić 58 Bonačić alias Mandinić 58 Bonačić alias Sargo 58 Bonačić Ariton 68 Bonačić-Berkuić Bonačić-Berkuljić 56. 12. 36. 159. 138. 97. 209. 18. nadimak 118 Boliš 57 Boljanac (Bojanac). pop 174 Bokanić alias Kapitanić 168 Bokanić dicti Skargus 168 Bokanić Juraj. 180. 155. 146. 134. 48. 56. 80. 58 Bonačić dicti Sargo 58 Bonačić dicti Komito 57 Bonačić-Dorić 57 Bonačić-Gardelin 57 «-"• Bonačić-Gazilo 57 Bonačić-Guić 57 Bonačić Ivan 26 Bonačić Ivan pok. 53. 50. Luke 26 Bonačić Jerolim 26 Bonačić Juraj 26 . 57 Bonaci 56 Bonačić 25. Bologna 107 Bolognes Margarita 107 Boloniević Nadal 90 Bomarjanović 28 Bon. 167. 49. 91 Bolančić Frane 81 Bolančić Juraj 82 Bolančić Petar Franjin 82 Boičić.'165. 174. 99. 57 Bonacci Crivellari 57 Bonacci Ivan. 178. 30. comitis 56. 207 Bokanić 13. 57 Bonačić-Civran 57 Bonačić Crivellari 57 Bonačić dicti Kresić 56. 22. 189. 154. 23. 190. 179>c Boljić 28. magistri 158. magistri 27. 27. 142 Bonačić. 184. sindaco 21 Bonacci 56. 54. 168 Bokanić. pop 168 Boccareus 168 Bocelo. 72. 43. 214. Jerolima 26 Bonačić Luka pok. 18. 42. 179 Boldu. Luke 26 ' Bonačić-Libičić 57 Bonačić-Losić 58 Bonačić-Lovretović 58 Bonačić-Ludććore 58 Bonačić Luka pok. 193.168 Bokanić. 15. nadimak 178 Boljesić 158. 32. canceliere 27 Bole. 161. 35. 88. nadimak 206 Bočineto. 157 Bonacci Petar. 107. 44. 41. 69 Bonačić Nikola pok. Bolčin. 55. nadimak 195. 41. nadimak 200 Bojanac. 208.132 Bocman. * 149. 57. Petra 26 Bonačić-Mandinić 58 Bonačić Marko . Luke 26 243 . 179.opat -201 Bokanić. 212.

93.. 63. 20. 132 Božičević alias Maidretović 126 Božičević Alviz 93 Božičević Jerica. 226 Bračetović 217. 221 Boskić 153 Bosna 12. 218. 152." nadimak 86 Boščić 121 Bošković 188. 48. 28. 222 Bosnačić 25. 68 Bonačić pok. 117. -127. 10. 120.'163. 87. 150. 46. vulgo Lozić 58 Bonačić vulgo nominat Sargo 58 Bonačić vulgo Proto 58 Bonetti 114 Bonetti D. 204. 170. nadimak 76 Bosonogo. 47. 214 Borovac. 19. 77 Bradašić-Krstulović 74 Bradašić sive Krstulović 74 Braganja. 186. 174/175. 137. 172. 12. 74. 226. nadimak 152 Brahanović alias Strumba 130 Brajko 192 Brakuljić 56 Brakušić 217. 43. 9. nadimak 64 Borković 118 . 8. 226 Bračetović Nikola 217 Brački kanal 7. 123. 190. 216. 30. 57. 216 Borin. 15. 173. 130. nadimak 206 Borov Dolac 51 Borovich 21 Borovina. 23. pop "190 Bore. Luke 26 Bonačić Toma 26 Bonačić-Vicić 58 Bonačić. Božičević alias Palarzović 126. 29. 225. 97. 163. 178. 165. 33. 217: Borozan 205 Borsatić 25. 201. 193. 145. 68 Botta 91 Botteri 64 Botteri Zakarija 64 Botunović 58. Tome 26 Bonačić-Petričić 58 Bonačić-Piculović 58. 148. 148. 71. pop 93 Božičević Nadal 93 BožičevićJNfadali Jakov 13 Božidarić 215. 21. 236 Bracia 50. 187 Bracussich Maria 223 Brač 7. 61. i 12. 104. 231. 120. 202. nadimak 201 Botar. 45. 183. 183 Božedarić 226 Božić 47. 226 . nadimak 223 Bortičević 108 Bortulovi. 203 Božić Jelena 203 Božičević 82. 53. 17. 91 Bovinić 142. nadimak 223 Brachia 23. 46. nadimak 175 Borzati 56 Bosanci 12 Bosanska Draga 164. 44. 218. 196. pop 57 Bonačić Petar Markov 26 Bonačić Petar Matijev 26 Bonačić-Petar pok. 34. 133 Boričević 226 Boričio 215. 33 BosnaČić Ivan Petrov 26 Bosnačić Petar 26 Boso. pop 190. 236 Bračetić 216. naclimak 192 Borichič 226 * Borić 108. 115 Bortić. 10 Bracolić. nadimak 219 Borovinčić 47. 153. 138. 146. Božidarić Ivan 217 Božitković 211 Božji čovik. Komita 57 BonaČić-Proti 58 Bonačić-Salata 58 Bonačić-Salatić 58 Bonačić-Sargo 58 Bonačić Stefan pok. 204.•' Borđević 99. 200. 126. 103. 11. 206.. 122. 216. 114. 59 Bonačić-Peškaraja 57 Bonačić Petar. 196. 22. 201. nadimak 31 Bračuta 162 Bradašić 69. 214. 203. 228. 206 Boroević Matej 205 Boroević Toma 205. 115. 14. 30. 58. 54. 78. 235. 56. 152. 107. 114 Boninčić Juraj 121 Boninčić Nikola 121 Bonjolo 28 Borak 215 Boranović 215 Borčić Buko. 84. 203 Božić. 132. 132. 67. 192 Bošković alias Henčević 116 Bošnjak. 172. 158. 129. 102. 114. 205. 208. 18. 140. 157. 33. 62. 232. 165. mistro 55. 190. 13. 109. 188. 223 " Brakušić detto'flenković 223 • Brakušić Dinko 218 244 .Bonačić overo Lozić 58 Bonačić-Pagari 57.

104. Bratinsić 121 Brattia 19 Bravčič 25 Brazza 19. 214 Brazzano 134 Brbošić. 210. 192 Brsata. 196 Bunta 81 -Buntulić 226 Buntulić-Bude" 226- 245 . 132. Buha .47. nadimak 176 Bubara. 107. 174 Bujević 51. 78. 205. nadimak 83 Budva (Maine) 223. 189 Brizić. 57. nadimak 89 Buje (Istra) 192 Buje. 83. nadimak 164 Bule. 208. 118 Bujević-Lovrinica 160 Bukalo. nadimak 108 Bronzović 108. 216. 204. nadimak 176. 45. 185. nadimak 84 Bulić 51. nadimak 75 Brstilo 185 Brtičević 118. 201 Brković 14. 192 Bukdvinović . 219 BreškoVić Juraj 218 Brezcovich 30 Bričić 188 Brhanović 130 Brig 14 Brindisi 56 Britanide 196 Brizić 107. 224 Budvinovi. Brotnjo) 196. 200. 37. 118 Brkulj. 58. Buha-Gluho. 97. 135 Bučić Franceskina 106 Bučić-Majko. nadimak 89. 22. 192 Bulišić 190 Buljan 91 Buljan'Mate 91 Buljević 28. 114. 103. -stan. nadimak 166. nadimak 85 Bučić sive Diničić 33 Bučić sive Marčelić 33. nadimak"" 224 Bugne 96 . nadimak 52. 68 Brescia 166 Bresciani 107. 135 Brtisje. stani 19. 142 Bresciani alias Santo 107 Brescovich 30 Brešiani (Bresciani) 143 Brešković-Bresković 30. 51. 206 Bukeš. 132. pop 185 Brizić. • Brakušić Stefan 184 Brakušić vulgd Plenković 223 Branković. 29. 212 Breljac-Lučić 208 Breljak detto Suzičić Luka 214 Breljak Luka overo Suzičić 209 Breljanović-Lučić 208 Bresani D. . nadimak 210 Brela 27.122 Bukva 43 Bulat. 54. 45. nadimak 76 Broćno (Brojtno.Brakušić Ivan 105 Brakušić Petar 218 . 9. 114. 116. nadimak 235 Brčić. 69.. 28. 185 Brižak 55 Brkata 9 Brkin. 53. 189 Brizić Ivan 217 Brizić Juraj 184. 24. 157 Buba. 56. 21/189. 23. 107. nadimak 192 Buble. nadimak 164 Bumbić 224 Bumbić-Soljačić ^224 Buna 26 ^Bunić 25 Bun je 8. 196. nadimak 163 Buhovac. pastir. 115 Buljević Juraj 44 Buljević Mihovil 44 Buljević Tadija 44 Buljimbašić 192 Bumba. 134 Brubrtgović 133 Brus je (Hvar) 61. 69. 139. 78 Budalo. 20. 37 Bučić vulg6' Galiot 37. nadimak 31 Branjić Mihovil 214 Bratić 217 . 192. 206. nadimak 75 Brkljača 108 Brkljača Josip 108 Brković Mate 83 Brko. 44. 164. 178. nadimak 119 Bučić 28. nadimak 31 Buccareo-Aquila 168 Buchia 217 Bučica. 69 Bučić vulgo Loze 37. nadimak 165 Brkuljić 56 _• Brmbolić 83 Brmbolić Emil 83 Brnić. nadimak 62 Brdanjak 200 Brehanović 130 Brehglie 51 Brejanac. 209. 211 Bronzo.

58. nadimak 152 Burić 64 Burian-Vitorelo. nadimak 186 Carević-Pifar. 188 Buzanović Juraj 218 Buzić 158 Buzolić 30. 67. 119 Burano 67 72 Buratin. nadimak 199 Busalo. 50 Capogross Cagvini Joannes 96 Capogrosso 96 Capogrosso Bartul (Bartolomeo) 96 Capogrosso Bartolo 96 Capogrosso-Cavagnini Mariia 96 Capogrosso-Cavagnini Peironila 96 Capogrosso Jerolim 95 Capogrosso Lorenco 96 Copogrosso Nikola 96 Capogrosso Petri 88Capković 45 Capković-Bragadinac 163 Capković detto Meštričević 162. magistri 127 Calcaneus 127. 67 Buzolić braća 67 Buzolić Steffano dr. 117 Cagljević Ivan 106 Cagliević Juraj 117 Cagljević Petar 117 Calcaneo 122. Carmeglich detto Xuvich 220 Carmelich 221 Carnincich Gierolamo 221 Carstulovich Marco 144 Casolini 207 Casolini Ivan 207 Castellan Chersonensis Georgius 153 Castelli 92 Castelli. pop 108 Caljević Ivan 106 Calilcich 169 Calilgich 164 Calilich Zorzi 169 Callinich detto Cosulovich Betina 169 Callinich Giuseppa 169 Caltesi 216' Canaletto 83 Canaletto Pesti Pogbaldno 84 Gancera (Kančera) 222 Canchi 92 Canchi Bartolomej. nadimak 57 Cablarovich Tomaso 84 Cacich Anica 227 Cacich detto Xarcovich Orsola 227 Cacich Caspari. nadimak 199 Carelovich 222 Carević 37. 231 Capitaneis Marino de 48. magistri 92 Capitanei (Kapitanei) 48. nadimak 76 Buortolovi> nadimak 220 Bura. 127 < Cagliani 127 Calilcich 169 Calilgich 169 Caljević 108. nadimak 219 Busatto 205 Buschi 216 Bušković 216 Butinić 120 Butor (Buttor) 58. nadimak 186 Carević alias Vrsalović Carević-Bilan. 108 Caglević 99. presb. 159 Buzolić Ante dr. 149 Calcanei. 69 Bužija. nadimak 186' Carević-Rovinjež. 163 Capković detto Mestričević-Bakalera 161 Capković-Drozgej 163 Ćapković-Mestričević 163 Car. nadimak 76 Buratović 168 Burazin 118 Burazinović. 127 Calcanei 127. Casteli Ursula udata Solitro 92 Castro Pucischie 154 246 . 107 Buturović 58 Buvić 121 Buvinić 142. nadimak 33.Buortin. 67 Buzolić Stjepan 67. naata 92 Castelli (dalli) Jerolim 133 . 108 Caglievich. 55. iilir 28. 146 Calebotta 144 Calianeo 127 Calianeso overo Fantasia 122. 142 Caljević. nauta 73 Burlan. capitanei 227 Cacich Zorzi 227 Cagglievich Simon. paron 105 Cagljević 106 Cagljević Grga 106. 162. nadimak 186 Carić Antonija 205 Carić-Stančić 209 Carin. 142 Carević. Bag) 169 Carmeglich 221 . nadimak 186 Carević-Longo. 146. 62. nadimak 110 Carinich 221 Carlobago (Karlobag. 108 Caglievich 105. 174.

nadimak 84 Cicalo-Jurko. 27. 70 Cerinić Bernardin 26 Cerini-Bavčević 70 Cerinić Fervaća 26 Cerinić Frane 26 Cerinić Ivan 26. 186. 167. mistro 38 Cerinić. pop 184. 169 Ceparnić 13. nadimak 76 Clinsich Christinus 144. 236 Cattani 77 Cattarinich 67' Cavagini Frane Marka 96 Cavagini Marietta 96 Cavagini Marko 96 Cavagnin Perina 96 Cavagnini 96 Cavagnini Ana 96 Cavagnini Elizabeta 96 Cavagnini Jerolim 96 Cavagnini Jerolim dr. klerik 96 Cavatoria Paulo. 70. mistro 159 Cimara. 174. nadimak 235 Ćiokrić 191. 99 ~ Cerinić Stefan 26 1 Cerinić Toma Pertov 26 \ Cer-inić Valerij 26 Cerinić Vicko 121. 128. 44 Cekino-Cikinor. nadimak 84 Cicalo-Mumalo 84 Cicalo:. 130 Cerinić Mićel t130 Cerinić Nikola *Jur je v 26 Cerinić Petar 26 . nadimak 110 Cimbar. Cerinić seu Bavčević 70 Cerinić sive Bavčević 70. nadimak 218 Cemissius Ivan-Pavao 68 Ceparneo 168. 159. 193 Coknic. 44 Cerineo Nikola. 163. opat 127 Cerini 130 Cerinich Michiel 127 Cerinić 25. 176 Coilović 216 Coituse in Carsi 90 Coknić 190. Cipar 46 ~Ciprijan 221 Ciriiii 130 Cirkul.. 127 Cerinić Jerko 98 Cerinić M'irin Jurjt ^ 26 Cerinić M .Pojar 84 Cicalo-Pokorica 84 Cicarelli 8. mistro 119 Cicalo.nadimak 219. 9. nadimak 34 Cestari 28 Cetina 11 Cezar. 127. nadimak 113 Cipal. 129. sopraproveditor 22. nadimak 84 Cicalo-Andrijica. 168. 130. Cinkvantin. 122. 11. 130 Cerineo Giacomo. 138 Chirichini.. nadpop 27. 226 • Cerineo. nadimak 165 Cezari Nikola 22 Chastulovich 144 » Cheglievich Vido 85 Cheglievich Mattio 85 Chioggia 137. 121. 135.rin Nikclln 26 Cerinić Mate. 188 Ciccarelli alias Klopanović 163 Ciccarelli alias Mlinic 163 Ciccarelii alias 2uvić 163 Ciccareiu Andrea (Andrija). 121. 170. 188 Ceparnić Jerolim 184 Ceparnjić 186 Cepernić Jerolim. 169. 130 Cerinić e Castellis 70 Cerinić. nadimak 84 Cicalo-Francez. pop 17. pjesnik 96 Cavagnini Marietta 96 Cavagnini Perina 96 Cavagnini Simon 96 Cavagnini Simon. pop 172 Ciccarelli Grgur 163 Ciccarelli Dimitrije 163 Ciccarelli Juraj (detto Zivić) 211 Ciccarelli Nikola 163 Ciccarelli Pavao 163 Ciccarelli Radoš 163 Ciccarelli Vice 165 Ciccarellovich overo Ciccarelli 163 Cićić 140 Cičić alias Škarica 140 Cikuta. 92. 186 Ceprnić 135 Ceprnjić 183 . 127 Cerinić Vičenco Petrov 26 Cerinov 70 Cervone 74 Cervone Arkanđer 74 Cesar i.Castro Santi Joannis 93 Cate a Castelellito 82 Catich Volcasio 215. 168. 120. Cepurnić 153 Cereale 137 Cereneo 137 Cerenić 37 Cerinei 133 Cerineo 15. 158. 127. soprakomit 22. naute\70 Cerinić alias Bavčević 37. 193. liječnik 142 Cešarović alias Juričević 123 Cestar. nadimak 199 247 "V . 99.

38. 81. nadimak 177. orator 228 Cranchovich Vicentius 228 Crassovich Joannes 48 Crepich 136 Cres 115. 173 Cučić 217 Culich. 128 Constantin Georgius de. mistro 115 ': Craina 22. 45. 116 . 198 Cokrić. nadimak 176 Curri 165 Curri Federik 165 Cuscich o Michacich 176 Cosmanei. 235 Cvitanić. 193 Coknjć Bazmalinović 198 Coknić vulgo Bilin 190. 228 Cranchis Georgii. 190. nadimak 152 Colić. 55. nadimak 202 Ccljević 108 Colo. orator 228 Crancovich (de Cranchi) 228 Cranchovich Mihael. 179. Covglaneus 144 Covglianei 45. pop 149. 219.• Crinfocai Andrija 102 Crinfocai Jakov 98 Crinfocai Toma.Coknić alias Bilin 190. mistro 137 Covacheus 217 . 206. 59. magistri 108 Culić 108 Culinovich 180 Cumatio Superior 184.' klerik 176 Ćusmaneo. 202 Colomba 137 Columbis 115 Comi 144 » Condulmer Leonard 20. nadimak 208 Cvitovich 22 Cvitović 188.• Cvitanić Juraj 184 Cvitanić-Poletović Ivan. 185. pop 98 Cvitanić seu Polotović 28. nadimak 109 Cvile. 98. 99. 219. 144 Coviglianeo 127. 30.-144 Corumelli.ć-Marinković 219 Cvrčić 46 248 • . 102.192 Cumatti 120 Cumeta. nadimak 35 Cvit 221 Cvit. 119. 142 Cvitić.. 221 Cvitković ehiamato Dundo 219 Cvitonja. nadimak 195 Cvitković 25. pop 102 Crivelari 57 Crna Gora 185 Crni Rak 162. sudac 149 Granchis-Hranković 8. 101 Cvitanić. 219 Cvitanović alias Pećar 135 Cvitanović-Arstić 206 Cvitanovic-Bako 38 Cvitanović die i Pećarević 135 Cvitanović-Tramuntana 38 Cvietović 217 Cvitić 28. 30 Cvitanoviić 27. nadimak 113 Curik. 28. 99. 102 Cvitanić detto Fiorini Marko 115 ' Cvitanić-Brstić 206 Cvitanić Ivan. nadimak 199 Cole. 128. -mistro 106 Contuze Juraj 82 Cormeglich 221 Corner comes 28 Corser Luce 149 Cor ti. 10 f 107. 144 Covlianeo 127 Cragi 27. nadimak 30 Cuparda. 144 Covigliarieo. 58. 178. 10 Crachis Juraj de 183. opat 98. 219 Cvitovića Dvori 215 Cvitovi. pop 200 Cvitanić al(as Generalić (Jeneralić) 30. J86. 219 Cvitanić alias Pećar 135 Cvitanić alias Polotović 59. pop 93 Covglianich Nicolo 127 Coviglianeus 127. 135. pop 101 . Cusovich 228 Cuvitović 219 Cvancik. 144 Creta 236 Crinfocai 93. 59 Cvitani-vulgo Pećar 135 Cvitanov 28. nadimak 220 Cvitan 179 Cvitanich Pietro 30 Cvitanić 27. 189. . 187. mistro 27 Costanzo. 193 Cokrić 45. 228 Craneo 228 Cranco Michel' o Michoi 228' Craneo Pompeo e Germania 228 Cranco Tomas de. pop 176 Cusmaneo Georg. 127. 44 Cranchis Dorrinus de natpop. 39 Cragli 39 Cragli Francesco. 30 Cvitanić-Svetinčić 30. biskup 19.

50. nadimak 122 Cimak. 183. nadimak 176 Čulić 108 Culić Ivan. nadimak 202 Čipičić 13 Čobani ja 197 Čoglija 65 Čoka. 157. 190. nadimak 166 Čuća. zlatar 108 Culinović 138. 186-' Ceparnić. nadimak 52 Carić. 148. nadimak 211 \ Cimatorija 25 Cimaz 204. 219. 221. nadimak 202 Čorko. 194 Cičić. nadimak 32 Čekaloviić 56. nadimak 140 Čičić Tadija (Tadea) . nadimak 86 Cumeta.-214 Cinčević 38. nadimak 118 Cuk. 214 Čimčević Mihovil 211. 91 Čikanić seu Markov 91 Cikarelović 158. 74 Ceprenie. nadimak 185 Čuko 79 Čuko. nadimak 124 Gule. 35. nadimak 85 . 54. nadimak 109 D D'Andreis 216. Vinko 218 Cikalinović Mate 121 Cikanić. 222 Cubretić Ciprijan Jurja 218 Cubretov 216. 222 Čubretovi6 alias Marušić 230 Cubretović sive Marinkoviić 222 Čubretovi vulgo Musičić 189 Čubričević 216. 199 Dalmazia 21. 225 Dagelić 49 Dalmacija 19. 1. 188. nadimak 100. 216. 214 Čimaz dicti • Kovač 211 Čimčević Ivan 210. 221.Cubretić 215.140. nadimak 74 Core. 204. 168. 186. 214 Dalmatia 21 Dalmatinska Zagora 34. 214 Damiani 115 Damiani alias Juričević 107. 115 Damiani Vicko" 115 G Damjanović 65. 22. župan 186 Ceprnić 130. nadimak 76. nadimak Cimaz Ivan 211. 163. 131 Čudina. 137 r. 77 Čelca 73 Cencević Nikola 159 Cenetvić Ivan 159 Cenković Vinko 159 Čep. 222 Cučević 226 Čučić 223 Cučić (Nikolić) 223 Cudić alias Metličić 124. Ciflo. 220 Cokulo. nadimak 200 Cape. nadimak 30 • Cović 83 Cović Josip 83 Cozić 82. nadimak 83 Čokrić. nadimak 198 " Ceparnić 129. 86 Gozić. nidimak 100 Cijalić Juraj 26 Cirilo.80 Čuko 79 Curković 201 C Caretin. 216 Cikarelović alias Cikarelrć 163 Cikarelović overo Ciccarelli 45 Cikerelović 196 Čile. nadimak 218 Čavata. Cipe. 211 Činčević alias Katunarić 211 Cinčević Nikola 38 Cinkanić 82 Čiovo 87. 203 Damjanović 108. 205. 135 Ceprnja Desislav 186 Ceprnja prodan 9 Cepulo 80 Ciča. 132. nadimak 86 Cesarović alias Juričević 123 Cifut. 50. 45.c Čaljević 28 Cante. 211 Čimaz-Činčević 211 Čimaz. nadimak 192 Čove. nadimak 150 Capovica 83 Čarni. 74. 140 Cičić. 122. pop 174 Ceparnić alias Petričin 130 Cepkalović 69. 200 Damjanović Ante 65 . 148 Čičićevi Dvori 132. 222 Cubretović 40.

nadimak 119 Dell'ino 65 Delić 199 Delija. nadimak 166. 201 • Dapreto 286 Darpić 129. 189 Dogančić 132. 163 Dobronja. nadimak 163 Derado alias Suska 108 Descoveo-Dešković Ivan. kapetan 169 Davigliovich Trilfa 169.. Ivellio 169 Devčić 205 Dević 65. 142 Dobrogostić Ivaniš 142 Dobrogostić-Petricio 142 Dobro jutro. 30. 183 Davidović Matej. pop 174 Descovich Nicole 149 Deserto 214 Despulatović 59 Despalatović Mate 59 Despot 193 Dešković 114. 173 Delijić 82. 228 Definis. 211. medicus 83 De Finis 83. 91 Delia Pace Ivan 91 Delimarković 230 Delagis 65 De Magis 65 Deme^ nadimak 176 Denegri 59. 204. 1 226 Dočina 204 Dodo. 99 Dasenčić. 108. nadimak 52 Dioklecijan 17. 120. 170 Darpić detto Buritin 163 Darpić detto Kokeca detto Puzle 163 Dasenčić 27. 189. Denegri Genovensis 59 Depensić 99 Derado 106. ccfhes 27 Dogančević-Doganac 163 Doganac 163. 65 Definis 83. 33 Daničić alias Harašić 27. 132 Dioklecijanova palača 132 Ditić. 158. 201 Danijelović Mate 121. 28. nadimak 34 Defilipis 30. 91 Delia Pace. 169. 89 * Delia Pace 83.22 Dobroslao Radoi 149 -Dobrunić (Dobrunich) 107. nadimak 165 Dedekalo. 218 Didak 83 Didolić 163. 89 Delijina 82. 163. 130. 19. 196 Dogančić Frane 211 Doganello 65 250 . 119. 192 Dešković Mićelina rođ. 169. nadimak 111 Dicmo 90. 201. nadimak 24. gubernator 227 Dobranić 57 Dobranić Klimse 57 Dobrec 9 Dobrić. coppiere 163 Dinarci 22 Dinko iz Venecije 127 Dinov. 198. 211 Dević Jakov 65 Dević Jerolim 188 Dević Pavao 172 Devlahović 219 Detrico 25 Dezdir 95 Dicin. Dogančić-Doganac 162. magistri 91 Debela. nadimak 32 Dmitrović 227 Dmitrović Gaspari. 33 Danielović 107. 201. 205 Didolić. 174. 129.158 Dobrinović 171 t Dobrogostić 45. 188. 146 ' Derado. pop 189 Diedo Anzolo 22 Dijanac. 169. magistri 30 Dasenčić Luka 26 Daverio 59 Daverio Vjekoslav 59 Davidis 169 Davidoviić 13. nadimak 176 Diškul. 222 Dobronić-Skarabaje 163. i09. 189. 139. Alvize. 193. klerik 83. 187. 179. 192. 158. 184 Dean 59 Dean Marijan 59 Deadreis 49 Deanković. 120 Danijelović 189. 173 Dobrojiić 109.Damjanović Duje 108 Damović 142 Danac sive Kardišić 32 Dančević-Danac 159 Daničić 27. De Finis Andrija 83' Deflorio 25 ^ Dejanković 91 Delboe 83 Delegat. nadimak 50 Diklići 34 Diklić-Kuzmanić 207 Dilia Viti 200 Dimarchi (Dimarki) 142 Dimitrije. 116 De Negri 59 . 162.

89. 126. 60. 49 Dominis 135/ 150. nadimak 52. 40. 228. 50. 43. 16. 129. . 31. 222.158. 135. 206. 226. 23. 191. 233 234 Dor (Hvar) 223 Dolac 50. Domančić 119 Domantić. 18. 98—104. 83 Domić Luka 83 Domijanović Jakov 196 Domijanović Mate 196 Domijanović Mihovil 196 Dominik 163 Dominiika. 136. 91. 219 Dominis alias Barbie 169 Dominis alias Gospodnetić 45. 12. 36. 20. 205 Dorotić Mate 206. 204. 25. 143. 51—53. 124. 114. 102. 62. nadimak 202 . 82. 187. 100. 94. 29. nadimak 210 Doretić Jerić 82 Dorica 28 Dorić 56 Dorini. 47. 133. 95 Dračevluka. 204 Dolkin. 174. 179. 91. 169. 200. 39. 160. capt. 189.-179. Ivana 70 Dragičević Ivan 82 Dragičević Jakov Matiije 82 Dragičević Marko Matije 82 Dragičević Marko pok. nadimak 210 Donkovi-Mištak. 152. 138. 74 Dragičević alias Laurić 31 Dragičević alias Pavišić 201 Dragičević alias Skarmeta 72 Dragičević alias Stipinović 31. 64. 120. 137. 118|i 119. 46. 107. 147. pop 1. 43. 153. 189. klerik 77 Dragičević. 19. 41. 27. 52 Donji Humac 7. 42. 143. 14. 18. nadimak 119 Dol (Brač) 7. 59. 28. 35. Mihovila 82 Dragičević Mihovil 82 Dragičević Nikola 82 251 . 168. 160. 139. 88. 190. 127. 149 Dominis di 217 Dominis Dominik de. 29. 37. pop. 178. 40. 135. 18. 233 Donji Škrip 120 Donko. 30. 181. 11. 196 Domjanovi alias Mandić 122 Domjanović alias Pavličić 190 Domjanović Anton 121 Domjanović Ivan 121 Domjanović Juraj 121 Domjanović Nikola. 107. 77 Dragičević Frane Petrov 70 .. 150. 122. 108. 117. nadimak 221 Domjanović 47. pop 122 Dončić 215 Donja Greda 173 Donja Strana 25 Donja Stubica 193 Donje Dicmo 83 Donji Dolac 50. 49. 144. 137. 207. 110. 50. 33. 214 Dorotić-Muto 207 Došicina 55 Dračeva Lučica 58 Dračevica 7. 54. 153. 108. 200. 111. 63. 38. 133. 201 Dragičević. 103. 214 Dorotić Anton 214 Dorotić Jakov 214 Dorotić Josip. Dragičević Frane pok. 77. 112. 141. 151. 219. 31. 115. eremitaž 48. 36 Dragičević alias Sare 72 Dragičević alias Ursić 43 Dragičević detto Kaštelanac 109 Dragičević detto Purešković 98. 116. 187 Dominis sive Semuto 150 Dominis de vulgo Gospodnetić 150 Dominović 211 Domišjat. 27. 190 Dominis de. 82. 52. 159. 112 Docotich Antonio '44 Dorotić 190. 123. 56.50 x Dominis-Mičeli detto Barbie 160 Dominis Nicolai de 152 Dominis sive Gospodnetić 151. 57. 18. 8. 84. nadimak 175 Dračevluka 7. 81. 123. 8. . 109. 118. 14. 111. 77. 99. 102 Dragičević 25. 30. 16. 182 Dragaš 109. 43. 205. 19. official 31 Dragić 98.. 134. 201. 19. 36. 183. 184. 114. 12. 100 Dragičević Feliks 68. 89. 30. 28. 132. 135. . 150. 67. 22. 149. 72. 196 Dragaš Grgur 109 Dragazzo 107 Draghnich. 85. 230. mistro 98 Dragičević alias Biskupović 57. 186 Dominiis de 133. 77. 42. nadimak 85. 27. 11. 201 •Donkov 216 Donkovi.Doganello Dujam 65 Dojić 217 Dojtrna. 126. 140. nadimak 100 Domazević 25 Domić 75. 216. 149. nadimak 210 Donkovi-Pretur. 37. 76. 45. 108. 148—157. picokara 28. 113. nadimak 210 Donkovi-Hamber. 109. 192. 117. 151. 226 Dračevka. 77. 135.

Dujić Mihovil 211. 61 Drivodilić. 134. 31 Dubravčić Frane pok. 135 252 . Dumaneo 27 Dundatović . Ivana 70 Dragičević Petar pok. Dragnić alias Buzolić 31 Dragnić alias Darpić 31. 106. nadimak 152 Drvenik 65.226 Dundatović Luka 218 Dundić 130. 169. 63. ' * Dugopojac. 122. 204. 230. $1 Dragonjina Spilja 48 Dragovoda 7. 34 Dubravčić alias Marchieli 27. 99 ' Dubravčić Ivan. 223. 107. 121. 109. 121. 218. 180. nadimak 112 Drivodili 25. . 56. 53. 32. capitanei. 142. 162. 205 Duišin 112 Dujić 211 Dujić. nadimak 195 Dujinica. 123. nadimak 52 Dujini. 109 Dragičević sive Čavičić 69. 117. 130. 9. nadimak 74 Dugopolje 74. 127 Dragnić sive Bračvić 31. 163. 190. 194. 127. 194 ' . mistro 26 Dubravčić-Miščanić 31 Dubravčić Nikola. 40 Drivodiljić 25 Drivodiljić Antom 27 Drnanelo. paron 106 ' Dujmović Toma 121 Dujmović Vicko 68 Dujmović vulgo Labinjanin 83 Dukić 109 Dukomzović sive Perhaljić 123 Dulibatić 133. 221 Duhačić alias Hure 135 Duhomzović alias Perhaljiić 102. 216. 185 Drpić detto Buratin 161 Drpić detto Pusle 162 Drpić-Kokeca 162 Drpić Nikola 159 Druže. pop 122 •1 Dragnić 31. 46. alias Kuščević 31. mistro 26 Dubravčić Querin 27 Dubravčić siive Kuščević 31. 214 Dujin. 214 Dujić Nikola 211. medicus 109 Dujmović 45. Dubravčić -31. 147 Duda. pop 10.. 83. 120. nadimak 75 Dujmovich. 83 Dragičević. 109. 147. 50. 77 Dragičević sive Šoltan 31 Dragičević-Skoknić Ivanića 117 Dragičević vulgo Biskupović 74. 19. 12. vulgo Skarmeta 72 Dragičević vulgo Skarmetić 72 Dragišić. 190. 189. 201 Dujmović kapelan 107 Dujmoviić alias KHminović 180 Dujmović Bat 105 Dujmović Dujam 121 Dujmović Ivan 105 Dujmović Jakov 105 Dujmović' Luka 105 Dujmović Mihovil 105 Dujmović Petar. 100 Drašnice 44. 127 Dragoman 82. Frane 70 Dragičević-Ružić 100. 188. 214 Dujić Jakov 214 Dujić Mate 214 . 233 Duchich 109 Duće 47. nadimak 87 Drnas Mate dicti Matić 87 Drpić 130. 184. 112 ' Dragozetović 25 -Dragun 78. 102. 214 Dujić Perka 214 DUjić Stjepan 211. nadpop 53 Drivodilić Anton 27 Drivodilić Juraj. 105. Ivana 26 Dubravčić Frane Jurjev 26 Dubravčić Ivan 26. 133. nadimak 122 Drnas. 109 Dujmovich Joannes. nadimak 52 Dudan 201 Dugnačić. 231 Dubravić Georgius. 123 Duhomzović sive Perhaljić 122 Duhović 135 Duić 179. mistro 26 Dubravčić Juraj 26 Dubravčić Juraj. ćmerita (pop) 48 Dubrovnik 107. 163 . 219 Dubravčić. 214 Dujić Pavao 211. 213 Duare 94 Dubičević 133 Dubno (Duvno) 172 Dubov Dolac 48 Duboković Ivan 68 Dubrava 9 . 99. nadimak 152 Dujić-Surla.Dragičević Petar pok. comitis 109 Dujmovich Joannes de. nadimak 84 Dujić Ivan 211. 193. 36. 231 Dražič 82 Dražinović-rBožić 45 Dražoevići 97 Drimalo. 21. 34 Dubravica (Dubrovica) 8. 48. 40.

nadimak 100 Fero 28 Fero. nadimak 194 Fauro (Favro) 25. 158 Fauro Nikola 159 Federiko. 215. 164 Etorović-Remeta 160 Eturević 164 Eturević-Lučijani ^164 Evangelista. sindakb 21 Eterović 51. nadimak 100 Erizzo Gaspar. nadimak 83 Fantov 27 Fantović 27 Farao alias Ektorović 199 Faraon 199 Farilo. 100.. nadimak 219 Falardović 132 Fabargović-Božičević 132 Falarović 126 -• Fanat. . nadimak 84 Farska 7 Fasano (Fazano) 143 Fatori. Sterklić 164 Eterović-Galović 31.38 Ferro 28. 163. 232 Ferro. 226 Dutić Ivan 2-17. 59 Eterović-Haržić 141. _ . orificis (zlatar) 107.59 -Fabro. 130. 199 Eterović detto Bufea-Skembe 164 Eterović detto Paluskić 164 Eterović-Faraon 188 Eterović-Faraunić 160. 215. nadimak 64 Fario sive Kovačević sive Viculović.Dundo 78 Dupić Nikola 159 Duraković 226 Dušković 217 Dutić 48. 175. 114 Ferro Nikola 99 Fešte. • _ . 185. 235 * Elezović 235 Elezović-Pinčulović 235 Emo. Eterović-Ramuza 164 Etorović 164 * Etorović-Buha detto Ursin 162 Etorović detto Skembe 160 Etorović-Faraunić 164 Etorović-Firaunić detto Pružiret 161. nadimak 152 Felippi 32 Ferenčić 216 Feri 28 ' . 164 Etorović-Sorić 160. 164. nadimak 51 Fano (Rimini) 274 Fantazia 121. providur 45 Engleska 130 Erceg. nadimak 150 Faraunić. 127 Fanto. 164. nadimak 163 Farčić. 228 Fabricij 216 Fabris 59 Fabris Josip . nadimak 202 Đinov. 164. Fermo 224 Fermo. nadirnak 151 F Fabe. Ektorpvić alias Janković 31 Ektorović 31 Elafuza (Elafusa) 196. 121. 189. 216. 125 Fabijanović-2uvić 123 Fabjanović 219 Fabri 69. magister 38 Ferri. nadimak 89 Ektorović 164. 218 Diitić vulgo Goja 226 Dutović 226 Duvno 163 Dverdiković 226 f) Đakon Ivan 20 Đindin. 173.222 Fabijanović alias Pulišelić 123. nadimak 202 v Fabić 65 Fabić-Karlotović 65 Fabijanović (Fabjanović) 123. nadimak 57 Đordin. 164 Eterović-Haržić-Bokanić 159. 174 . nadimak 31 Fertiglib 31 $ 25o . 197. 164 Eterović-Faraunić detto Sterklić Eterović-Faraunić reč. 164 Etorović-Paluskić 164 c Etorović-Palušić 162. nadimak 202 Duka 109 E Egipat 168 Ekolo. nadimak 194 Ercegnovi 60 Eremita. 84„ 116. magistri 228 Fadić 109 . Fajka.

221 Filippis 32 Filippis de 209 Filipović 30. mj. 153 Franičević Frane 26 Franičević Ivan 26 Franičević Juraj 26 Franičević Matio 26 Franičić 27. 188 Filipić.Fertili 31 Fertilić 31 Fertilio 16. 215. Franciskovi. sindicus 59 Filipić alias. 31. sudac 56 Filippi 27. nadimak 138 Foscolo 44 . magistri 135 Francuzi 18. Franjasović dicti Remetin 107 Franjasović Frane. magistri 32 Filipić 27. nadimak 177. nadimak 201 Franković 65. 216 Filipis de 30. 115 Franjola 75. nadimak 164 Franičić-Kadčić detti I\orini 159 Franis 216 Franjasović 65. 31. 107. nadimak 211 Franičević 25. 220 Franulić detto -Obilinovic 32 Franulić o Stranulić 45 . 115 Fiorini-Cvitanović 38. 34. nadimak 76 Francin. 45. 3'> Florio 215. 49. Fibrica. nadimak 162 Fiochi 107 Fiorenco. 38 Feuro. Filuga. Fraro. picokara 91 Filipović alias Maić seu Mišetić 131 Filipović-Missetić 131 Filizić 216 Filižijo. 55. nadimak 119 JFiličić 82 FiJUpi 30 69 Filippi 31. 103 Fistonić 193 F. 32 Forense Jakov 26 Forensi 27 Forensic 32 Forensic alias Vlahović 32 Forensis (Forenzis) 32 Fortis 18 Fortunić 152 Fortunić. 111. 32. 217 Filipis di 216. magister faber 217 Franulich (Stranulich) 32 Franulić 27. nadimak 84 Fisković.160 Filippi Nikola 32 Filippi Sisto fra . nadimak 185 Fisco-Kostoca. 99. 55. 115 Franjasović Franjo 105 Franjasović Ivan 105. mistro "95 Fiurentinović 2 7 39 Fiurentinović 39 Fiurentinović alias Jerčić 28. magistri . sindici 59 Filipis 30. nadimak 135 Fiskovič Cvito dr. 50 Fertilio. nadimak 210 Fiorentinović 39 Fiorina 38 Fiorini 38. 107 Franjasović. 220 Florio da Ragusa 121 Forense 25.uman 95 Fiuman. nadimak 192 Finco!. Gigo 59 Filipić-Gigo 59 Filipić-Mazor 59 Filipić-Oskurović 59 Filipić-Ozurović 59 Filipić-Pagari 59 Filipić-Pagari. 226 Filipis Frane de. 91. 123 Francesco da Arbe 122 Franceschi 135 Franceschi. 29.e 65 Franković Toma 217 Frano iz Krajine 216 Frano. 114. Filippi. 164 Franičić. 131. nadimak 221 Franković detto Radić 223 • Franković Maj. 105. 226 Filipis. 115 Fiorini-Svitković 46 Firo. 106. nadimak 152 Filomena. 77 Franko. 32. 59. magistri 31 Fertilio Pietro 31 ' ' Feufo 28. 99. magistri 216 254 .Frais 151 Fraisović 65 Franasović 115. 98. nadimak 151 Frančić-Kadčić 164 Franečić 190 -Franić 211 Franić. magistri 226 Fraro Petar. nadimak 111. picokara 49. 160 Filippi. 136. paron 106. 28. mistfo calzolaio . udova 106 Franjasović alias Remetin 106. 45 Franićev. 32 Filippi. 31. 226 Filipović. mistro 38 * . 223 Franković. • 46.

185. nadimak 235 Gabaldi 90 Gabela 30. (nuncius) 100. nadimak 192 Gardelli 25. pop 30 Generalić-Skarmić 63 Genova 66 Geometar. Zorzi 143 Gelineo Zorzi. 108 Furlani 226 Futre. Get 25. Galinović 143 Galović 31. 100. ' Getov. Marco 104 255-. nadimak 75 Fratufjčić alias Jakasović 175 Fredešić 217 Fredotović 175 Frieri Pavan. 62 . nadimak 165 Gazda. Pietro 104 Giaxich M'ichiel 109 Giaxich Valerio qu. 135. defensor 143 Gelineo Zorzi alias Gelinić 43 Gelineo Zuan Francesco alias Gelinich 143 Gelineus 143 Gellusich 143 General. ambasciat.-59. 226 Garbinović. 67 Gardilčić 32 Gardilčić-Blažević 32 Gargić (Grgit^ Ivan 121. 32. 77. nob. gubernator 227 Gasparo. 104 * . nadimak 29. 127 Gargoević (Grgoević) 158 Gargurević (Gi. 47 Garofolić Ivan 26 Garofolić Petar 26 Garofulić 27. magistri 226 Garboldi 90 Gardatović 47. 153. 97 Gianco Hieronymus.gurević) 29 Gargurević detto Guja 29 Gargurić. nadimak 165 Fulkan. nadimak 89 . nadimak 100 Galušić 143 Galušić Juraj 133 Gallusich 143 Gambelot. capt 227 Gasparović 191 Gastović 32. 108 Gaudencij 28 Gavaldi 90 Gavaldi Iseppo Gavaldi seu Balbiza 90 Gavran. nadimak 163 . 164 Galetović-Višanin 159 Galetović-Višanin detto Sćuper 161 Galicija 55. 121 Gelineo Francesco qu. Generalić 30 V Generalić. nadimak' 100 Garafulić 59 Garbin 226 • Gar. . 41 Fukar.Fratar. nadimak 33 Gač\ nadimak 199. nadimak 109 Gabetić 86 Gabre. nadimak 34 Fumati de 25 Furio. nadimak 219 . Giaxich Gerolamo. 100 Gaiović. 198 Fratroy. comes 97 Giassich Gierdnimo 193 Giaxich Geronimo. 226 Garbino 226 Garbinović 216. . 226 Furlan. Gelinei 143 Gelineo 107. mistro 106 Gerardi 107 Gero. nadiipak 84. nadimak 218 Gdinj 189 »Geldun 59 Geldun 59 Galešić 227 Gelić 91 .bini 216. pop 109 Giaxich Giovanni qu. 107 Garofulin 32 Garzalović 211 Gaspari 133 Gaspari. Garguričić 10 Garmić 56 Garofolić 32. nadimak 118 Fulminant. 194. 58 Gabelot. 193 . 133 Gardelin. 191 Gasperini 28 Gašper 193 Gata 83. nadimak 166 Furlan 216. 207 Gajelić 158 ' Gaiatović 135 Galatunović 121 Galešić 227 GeJetović 107. nadimak 100 Georgij iz Krajine 216 Georgius de Constantin. nadimak 76 Ghelich 91 Gianandrea Karmen 91Gianco conte 96.

207 Gilić alias Križanović 207 Gilić Antfe. 12. 99. 80. . 8. . 13. 149. 179. 133. 163. 217. 202. 214 Gioanitio 143 Gioanitius. 199 Glušćević alias Slečić 193 Glušćević ^aliaš Mošić 193 Glušćević alias Sličić Glušćević detti Jurun 193 Glušćević sive Tambić 188. 188. 199. 157. 189. 151 Gospodnetić dicti Zelan 151 2S6 ^ . 19. . 149 Gospodnetić 12. 78. 190. 219. 206. 151. 110. 214 Gilić Križan 207. nadimak 150 Gobac. 179. . 157 Gospodnetić dicti Civile 149. 19. 220. 9. 209 Giričić. naute 71 Gligo Vicko 65 Gluhi. 194. 18. 154. 182. 11. 227 Gluščević 7. 134 .Gibin. 193. 195. 151. 162. 142. Goić 38. 70. 204 Glavić . Gioannizj alias Ivanisevic 45. 184—188. 143 . 196. 83. 190. 74. 14 Giustinian Giovanni Batista. nadimak 219 Golubovi 107 Gomilica-Zagračišće 184 Gore 28 Gorica 25. siadaco 21 Gjivić 186 Glaberić 25 Glamac. 149. 189. 191. nadimak 113. 183. 229. 135. 220 Glasinović Ante 49 Glasinović-Cvitanović 38 Glavančić. 23. 228 Gornji Dolac 80 Gornji Dvori 55 Gornji Humac 7. nadimak 76. 107. 122. 10. 214 Guić Mate 207. 227 Goić. 104. 157. nadimak 76 Gnjave. nadimak 60 Gicanich 91 Gielineo 143 Gielineus 143 Gigo alias Filipić 59 Gilić 205. 119 Glavarac. 158. 158. pop 187. 177. nadimak 41 Gligo. 230. 138. 198. 202. nadimak 118. 133. 209. 187. 196 Gospodnetić. 201Glenda. 47. 39.65 Glavić Ante 65 Glavinić 45. 153 Glavinić. 136. 224. 46. 171. 174. nadimak 33" Gluhinica. 181. klerik 175 Goić Ivan 174 Goić Juraj 174 Goić Nikola 174 Goić-Soldari 175 Goijch 175 Gojić 28. 43. heremita 153 Glavinić alias Rašić 135 Glavinović 149. 16. 229 Gligo. 187 Gioni 216 Giovanelli 65 Giovinazzo 74. 193 Glušćević vulgo Tambić 189 -. 156. 158. 135. 53. Gojnić Juraj 26 Gojsalić-Bašić Miho 205 Goleš 109 Goleš Grgo 109 Golub. 216 . 140. 50. 167 Gira. 213. nadimak 56 Gligo 65. 193 Glušević. 189. 143. 231 Girica. 227. 148. 192. 178. 197. 155. 210. 168. 235 Gornji Srip 120 Gorsatović Juraj 214 Gospa na Balku 172 Gospodnetich Jacopo 67. 151. 234. 216 Glušić. 233. 175. nadimak 167 Glasinavić 32. 12. 216. 153. 20. Gornja Greda 173 Gornja Povija 17 Gornja Strana 25 Gornje Koprivno 88 Gornje Selo 77 Gornji Brač 8. 152. 50. 109. 37. nadimak 89 Glavar. 201. nadimak 186 GOJJO. nadimak 194 Glušić 25. 153. 201 Glunčević 193. nadimak 202 Glavica 13. 17. nadimak 84 Gluho. nadimak 61 Girotto 135 Giubetich 86 Giubxich 84 Giurgevich alias Plego 84 Giustinian 9. 193 Glušćević dicti Jurun 190 Glušćević vulgo Selčić 189. 214 Gilić detto Mateša Mate 207 Gilić Kristofor 207. 161.Glušćević vulgo Vulin 189. 176. 134. 190_ Gospodnetić alias Dominis"l51 Gospodnetić Alvize 133 Gospodnetić-Bežmak 7. fra 212. 175. nadimak 84.

205. nadimak 219 Gučev overo Hanarić 27 Gudulin. nadimak 76 Gućor. magistri 227 Griman. 193. 83. 71 Grasović 71 Grasović. 211 Granić. pop 84 Grubšić seu Caneletto 84 Grubšić vulgo Marinelić 84 Gruje. 217 Grimanović o Hranotich 227 Grinja. 107 Grubačić 158 Grubi. 21. 228 Gradaz 21. nadimak 126 Griman 39. 47. magistri 71 Grassi Josip 59 Grassi Petar pok. 84 Grgurević alias Jurjević 28. 125. nadimak 163 Granić Ante 109 Gtssi 28. nadimak 199 Granfuter. 169 Grguričić. nadimak 208 Grivić sive Mandalinić 122 Grižica 25 Grižun. d l . nadimak 76 Grabjanin. kapetan 151 Gospodnetić sive Dominis 135. lapicida 71 Grassi. 39 Grgurević detto Guja 39 Grgurić 28 Grguričić 27. 103. 191. 159 Grego Mate (Mattio) 133. 29. 189. 127 Grgica. 158 Greko 122 Grgat 151 Grgić 52. 151 Gospodetić-Martinović 151 Gospodnetić Pavao. 151 Gospodnetič Jakov 151 Gospodnetić Jerolim. 159. mj. 151 Gospodetić-Zelanović 151 Goti 8. mistro 38 Grasović Frane 26 Grasović Jerolim. nadimak 32 Grupšić 82 Grušić (Grussich) 84 Gruž 65 Gruxich 84 Gubno 73 Gucić 121 Gucić. 227. 9. magistri 38 Grasi Frano 38 Grasoević 27 •Grasoević. mj. 128 Govoreia.'Gospodnetić Ivan 133. nadimak 33 Guerin 91 Guerin Francesco di 91 Guerini 82 . 99 Grubšić alias Canaletto 83 Grubšić Anton. fabri 71 Grassi. 109. Vice 121 Gregoria (iz Krajine. 43. 228 Grad Skrib 120 Graecus. 27. Marina. pop 70 Grašević. i23 257 . 158. 171. nadimak 75 Grgur. 192. 150. 38 Girsi. 39. artifex 71 Grassi. 38. da Craina) 10. nadimak 219 Grubissich 84 Grubišić 45. nadimak 29 Grguričić detto Šjule 161. 220. 84. 227 Griman. 169 Grguričovi. nadimak 74 Grohote 60. ciambelano 163 Grgurević 28. 45. 99 Grubšić 82. 159 Grego Marko 105. sudac 151 Gospodnetić Marko 133. Guerini Guerin 91. 53. 84. mistro 26 Grasović Petar 26 Grasović Simun 26 Grassi 59. 135. nadimak 29 Grci 8. 201. nadimak 29 Granić 83. 160. 202 Gracischia (Gracischie) 21. pop 39 Griman anco Grimanović-Horanotić 227 Grimani 39. 12. nadimak 52 Grablje 52 Grabovac 130. 194. 196 Gračišće 9. magistri 71 Grasojević 38 Grasović 25. 49. 142 Grego Petar 106 Zbornik za narodni život i običaje 17 Grego. 71 Grassi. 69. 220 Grego Frane 159 Grego Juraj 26. magistri lapicida 158 Gramačić 25 Granau (?) Petar 172 Grandeša. 14. sudac 84 Grubšić-Bačiće 84 Grubšić-Gospodar 84 Grubšić-Kosta 84 Grubšić-Markovi 84 Grubšić-Matko 84 Grubšić-Smoje 84 Grubši Toma. 196 Gradac 8. 120 Grčka 142 Graeci 142 Grecus 142 Grego 142.

pjesnik 15 Haldanović alias Božić. nadimak 35 Hančević 106. 152 Gutunić-Cukrić 152 Gutunić Marko 218 Guze. 234 Hetin 107 Hettore de 182 Hierobimus Gianco 97 Hieronymi Janco 97 Hihalo. 224 Haržić. nadimak 177 Halaburić 138. nadimak 151 Hajduk 189 Hajduk. 149. 197 Hektrorović alias Faraunić 190 Hektorović Petar. pop 123 Guerieri Cristoforo 123 Guić 38. nadimak 177. nadimak 150 Gvardijan. nadimak 176 Gunić Ivan 26 Gunić Petar 26 Gunić Simun 26 Gun je. nadimak 119 Gvozdanović Ivan Dolarius 84 Gvozdanović-Mistrić 212 Gvozdanović Petar 84 Gvozdanović vulgo Abas 84 Gvozdenović 212 Gvozdenovi Helena 84 H Habar 107 Haber 107 Haber.Guerieri 123 Guerieri. nadimak 201 Hajder 193 Hajdić. 235 Gulić 200 Guljezin Mihovil 205 Guljičić o Hazić Ivan 210 Guljizin Ivan 214 Gumno Kalkanea 127 Gumno Petanovića 127 Gungo. D. 143. 192. 33. 58. 33 Harašić sive Daničić 33 Harbalović 82 Harle. 99. nadimak 185. 164. 192 G'vera. 107. nadimak 175 Harol. nadimak 163 Gusanović 176 Guslić. 107. 201. Pičić?) 217 Hielinich 143 Hire 78 Hiržić 107 Hodžić 225 Hodžić-Bakulić 225 258 . 212 Gvozdanović. nadimak 202 Hinčević 116 Hičić (Slečić?. pop 164 Hektorović 107. nadimak 224 Haržić alias Nikolić 224 Haržić Juraj 106 Haržić Petar 106 Hazić Juraj 210. 216 Harašić alias Daničić 33 Harašić-Filipi 33 Harašić-Gušević 33 Harašić-Lalinović 33. nadimak 163 Hajo. 200. nadimak 84 Gvozdanović 84. pop 92 Harapić 99 Harbalović Harašić 27. 164 Halaburić sive Nikolić 138 Haladov 82 Halaiurić 149 Halat 71 Hančević 188 Handrak. 204 Henčević detto Bošković Jakov 206' Henčević vulgo Bošković 190 Herakle 132 Hercegovci 12 Hercegovina 12. 214 Hektore (Hettore) Jerolim de 164 Hektoroe Hektore. nadimak 84 Gverieri Nikola 68 Gverin Frane di 82 Gverinac. 115 Hanoević Matej 106 Harakov. 197 Hačinović 124 Hačinović alias Nikolić 124 Hačinović-Nikolić 124 Haja. nadimak 176 Gususić 99 Gutinić 151 Gutunić 45. pop 33 Harašić seu Benčić 28. 133 Harambašić Ivan. 39 Harašić R. 45. nadimak 124 Haržić 105. 151. 152. pop 203 Henčević 189. nadimak 202 Harambašić 92. nadimak 22. 190. mistro 123 Guerieri. nadimak 220 Haje. 60. 60 Guić braća 67 Guić Frane 26 Guić Nikola Matijev 26 ' Gujić 56 Gukselović (Guželović) 204 Gulermo. 205.

187 Ilijč. 194 Hula. 205. 109. 47. 129. 168. 87. 106. 74. nadfmak 221 Hrelić 224 Hrepić-Gospodnetić 136.ranissevich 187 Ivanisevic 45. nadimak 86 Imotska Poljica 109. 211. 28. 12. 74. 16. 36. 196 Ivanisevic. 110.Hovarčić 133 Hranković 8. 84. 170. 136. 16. Ivanitius 143 259 . 97. 102. 19. 134. 216. 128. 204 Hrvatsko Zagorje 193 Hržić 17. 203. kapetan 84 Uijić 52. klerik 84 JJijč Petar. nadpop 217 Ivan iz Paga 216 Ivan iz Šibenika 217 Ivanac. 89. 66. 223. 118. pop 68 Uminović 158 Istra* 87. 147. nadimak 167. 214 Humazzo Inferior 20. 210. 213. 47. 188 Ivanisevic Ivan dr. 115. 205. 208. 104. 219. 190. Vacetović 179 Hranotić vulgo Kika seu Kikić 227 Hranovelli 99 Hranović 227 Hranuelić 45. 151. 166. 152 Hranoević vulgo Beatović 152 Hranoki 55 Hranota. 201 Hržić. 149 Hranoelli dicti Zamaria 152 Hranoevich Zorzi 136 Hranoevich Zuane 136 Hranoević 45. pjesnik 20. 135. magister 217 Hranotić 179. nadimak 86 Imbre-Šćetina. 66. 196. 186 Humčanovi. 136. nadimak 29 In julovi ć 227 Inglez. 214 Humazzo 82. 52. 151 Hreljanović 224 Hreljin 224 Hrepić 135. 152 Hranuelli dicti Papica 152 Hranuelli dicti Zamarija 152 Hranuellus 136 Hranulić 136 Hrape. 170 Italija 39. 136. 158. nadimak 223 Ioannicei 143 Ioanitius 143 loanitius Mate. 167. 115. 228 Hranoelli 136. 35. 225. 227 Hranotić detto Kika 227 Hranotić detto Masavina 227 Hranotić detto Mengo 227 Hranotić detto Vuković 227 Hranotić-Grimanovi sive Jurica 227 Hranotić-Masarina 161 Hranotić rođ. 68 Hvar 7. 224 Ivača. 167 Imotski 33. nadimak 34 Huljić 190 Hulo. 167. nadimak 109 Hržić detto Božnjak 201 Hržić Niko 109 Huhnić. mistro 84 Illigich 52 Mijeh 52 Imbre.. 227 Hranotić alias Vuković 227 Hranotić Antun 217 Hranotić ex Vukošev (Vucosev) 216. 55. 216. nadimak 235 Humi 16. 44. 189. 27. 83. 153. 120. 111. 138. 148. nadimak 220 Intra. 201 Ivanicij 143 I. 149. 112. 136 Hranuelli 152 Hranuelli alias Pavlić 152 Hranuelli dicti Beat 152 „ Hranuelli. 235 Imotski kadiluk 45 Inamorat. 125. 214 Ilić 13. 22. 119. 210. 163. 228. 128 143. Jerolim 143 Ivanitij 143 . 137. 152 Hrepić-Hranolli 136 Hrilić 217 Hn »panić 9 Hrvaska 97 Hrvatska 19. 99 Ilić overo Kablarović 84 liičić 158 Ilijć 84. nadimak 208 Iva čini Dvori 204 Ivan. 188. 96. 60. nadimak 185. 160. nadimak 210 Hulovi Dvori 204 Humac 8. 233 Hvarski kanal 7 Hvaržić alias Nikoli ć 216 Igrane 44. 114. 84 Ilijić. 130. 64. 140. 143. 187. 116. 9. 221. 214. 57. 206. 217. 111. 85. 133.' nadimak 176 Hulac.

100 Jakšić'Ivan 106 -<f:'. 98. 84. pop 174 Ivanović alias Basic 90 Ivanović Frane. nadimak 86 Ivanović. 118. 220 Jakšić alias Coknić 189. 100 Jagodić (Jagodich) 216. comes (comitis) 97 Janco Hieronymi 97 Janco Hieronymus Petrus 97 Jančić 150 Jandra. nadimak 75. 100. 100. 99. 143. 169. J. 175 Ivellio de 175 Ivellio Juraj 175 Ivellio Jerolim 175 Ivellio Mičelina 169 Ivellio Radoš. 97 Ivardelić (?) 200 Ivčević 60 Ivelić 92. nadimak 195 Jadrić 109 Jadričić Matio 26 Jadrijević 99. nadimak 119 Jakov. 193 Jakšić vulgo Coknić alias Bilin 190. 99. 175 Ivelio Radoš 169 Ivelj alias Andriević 45. 77. 82. 202 Jakšić 26. mistra sartora Toncula 218 Jakovac. 107. 169.49. 28. 212. nadimak 195 Jaković-Jakirić (Vlastelinović) 225 Jakovjev.. 126 Jakšić alias Salamunović 107 Jakšić Ante 106 Jakšić ili Jakovljić 33. pop 190 Jakasović alias Gariful 175 Jakasović alias Kuna 175 Jakasović alias (vulgo) Pahalo 175 Jakasović alias Pitković 175 Jakasović Ivan. 235 Jakasović 175.Ivanović 13. 188 Jakasović. 25. nadimak 176. 100. 183 Jakasović Jakov 183. 81. 46. 220. 149. 104 Jadrijević Mate Jadrijević Toma 98. 84. 119. 169. 109 Ivulich Zorzi 44 Ivulić 20 Ivulić Bartol 236 Ivulić Juraj. 193 Jakšić vulgo Cokrić 193 Jakubinić 122 Jakuminić 122 Jalošić 214 Janco. meštar 82 Jakov. 106. 160. 175 Iveljić 158. nadimak 177. 109. paron 106 Jakšić-Krstić 109 Jakšić Marko. 188 Jakasović Marko 183 Jakasović Nikola 188 Jakasović Toma 188 Jakič 28. 98. nadimak 166 Janjić 136 Jankov Dvor 81.kšić Jerolim. 119 . 82. nadimak 225 Jakirić-Vlastelinović 225 Jakobina. 197 Jakovčić detib Bukarin 106 Jakovic. paron 106 Jakšić Petar 106 Jakšić vulgo Coknić 190.. 183 Ivelji-Lukrić 159 -Iveljo (Iveglio) 169 Ivellij alias Kunić 175 Ivellio 107. Ivanović. pop 105 Jakšić Juraj... 81. Petra 8z Ivanović Jerolim p. 174. 81. kapetan 236 Ivulić Vinko 236 Iza Doca 200 Iza Crivke 55 J Jadransko More 12 Jadre. Jakir Mihovil 164 Jakirević-Vlastelinović 212 Jakirić '225 Jakirić. 175 Ivelić vulgo Lukrić 175 I veli j 169 Ivelin 169 Ivelio 163. 175 Ivelić alias Lukrić 175 Ivelić Radoš 169. 33. 14. 33 Jakir 164. 105. 199. p. 153. pop 14. 169.. pop 84 Ivanović Vlaho 218 Ivanović-2uvić 13. 193. 27. 26. 221 Jagodić. 45. Grigorija 82 Ivanović Nikola 27 Ivanović Matio 27 Ivanović Toma. 183. 193 Jakšić alias Coknić vulgo oilin 193 Jakšić alias Jakovljić 100 Jakšić alias Salamunčić 100 Jakšić alias Salamunić 11U. defensor 175 • Ivellio-Vitturi 145 Ivica 60 Ivko 75. 175. 22. 120 Ivanović Ivan. 198 Jakši vulgo Coknić-Bilin 190. nadimak 220 Jagodić Nikola 217 Jaje. 96 260 . 68. 174.

nadimak 119 Jeričević 108. 213 Jukić. 157. magister 139 Jerkulinović 188 Jerniundović. 176. 100. 151. 60. magistri 226 Joanitms 143 . mistro 106 Jeriko. 87. 55. nadimak 202 Jogo. nadimak 219 Jerčić 25. nadimak 218 Juravić aliac Sinjanin 92 Jurci 29 Jurci. 77 Jurač-Lučić 75 Juraj iz Makarske 216 Juranić'92 Juras 75. nadimak 75 Jureša. 33. 45. 152 Juranović Matej. nadimak 202 Jurčević 132 Jurčević alias Bezmalinović 190. 88. 205. 231 Jelušić 143. 115. nadimak 109 Josipović 220 Jovanelli. 183 Jeričević. 98. 190 Jerković alias Fabjanović 123 Jerković detto Lukšić. 143. 149 Jelineo 143 Jelinić 133. nadimak 167 ' Joana vulgo^Zuva 220 Joanicius Mateus. 109. 67. 97. nadimak 220 Jerolim dalli Castelli Je'-olim de Hettore 164 Jerolo. nadimak 162. 220 Jugović Jakov 205 Jukić 84. 27.147. nadimak 198 Jurčev. 94. 138. mornar . 148 Janković. nadimak 84 Jukić Jura] 84 Juković 158 • Juković iMkola 184 Juković Petar 184 Junušić 110 Jura 78 Jurac. 220 Jelinić. 214 Jerčić. 177 Jerčić alias Verbora 176 Jerčić-Centa 39 Jerčić detto Verborić 39 Jerega. 28. 80. nadimak 202 Juanipenić 99 Juanitij 143 Jubetić 86. nadimak 220 Jelinin. 146. 167 Jirašol. 47. 212. 54. 152 Jelić Petar 46 Jeličić Čia 159 Jelinčić 136 Jelinei (Geiinei) 133. mistro 115 Jeričević alias Domiani 107. 134. nadimak 194 Jokisić 215 Jop 143 Jop Dinko 143 Jordan 164 Jordan. nadimak 167 261 . 130. 140. 39. nadimak 52. nadimak 220 Jašić 33. 77. pop 106 Jovanović 143 Jovin. Jogić. illeg. nadimak 209 Jelavić 136 Jelčić 65 Jelena di Constantin od Tironija 106 Jelić 46. nadimak 202 Jozin. 139. nadimak 118 Jerica don 93 Jenć. 72. 78. 207 Janović Rade. 23. 28 Janković alias Lepurin 60 Janković Ivan 27 Janković Nikola 26 Janković-Lepurin 60 Janović 205. Jučović 158 Judić 179 Jugoslavija 53 Jugović 100. 158. 115 Jeričević Jerolim. 165. 139. 136. nadimak 167 Juča 26 . 47. 99 Jubetić alias Škabić 86 Jubo. 76. 198 Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić 192 Jurela.. 199 Jazić 100 Jaxich 100 Jela. 28. fratar 17 Juras Potok 73 Jurašin 75""Jurasin. 207 Janović-Rado 207 Jarlori 60 Jarković 213 Jarmundović. 176. 55. 202 Jurać 75. 217. 179 Jeneralić. mistro 86 Jerković sive Salamunić 139 Jerković sive Salamunić. 148. nadimak 89 Jerko 86 Jerković 28. nadimak 202 Jelsa 22. 60. nadimak 85 Jesenke-63. pop 69 Joanis dicti Furlan.Janković 27. nadimak 202 Janković.

92. 164. 136. 164 Kadeto. 220 Jurić. Kačić. 173. 221. 102 Jutronić Bartul 120 Jutronić Ivan 82 Jutronić Juraj 82 Jutronić Lorenzo Onoradno prokurator 85 Jutronić seu OsejŠ|? 85 Jutronić seu Ossegia 85 Jutronić vulgo Kristijanović 85 Jutronjić 85 Jutrunić 85 Juvilleo 107 K Kablarović 82. 179 Juriša Dinko 69 Jurišević 133. nadimak 176 Justinijanović-Negodić seu vulgo Spaleta 87 Justinijanović vulgo Spaleta 87 Jutarnić 82. 99. 143. 188. nadimak 86 Kaizer. 120 Jutronić alias Dorin 85 Jutronić alias Zuvinić 85 Jutronić Andrija 98. 85 Jutranjić 85 Jutaronić 85 Jutornić 85 Jutrinić 85. 39. 189. nadimak 150 Kadčić 212 Kadčić-Franičić 161 Kadčić-Franičić detto Ale 161 Kadčić-Franičić detti Bumbina Antica 161 Kadčić-Franičić detto Bumba 161. nadimak 76 Kačić49. 133 Jurjević Grgur 26 . 115. 193 Jurunović 188. 189. 84. 132 Juričević. 102. nadimak 221 262 . 143. nadimak 193 Kalabrež. pop 44 Kadjić 143 Kafetijer. nante 89 Kacatov. nadimak 195 Jurović 92 Jurović alias Pavelić 92 Jurović Ivan 92 Jurun 33. 132. 92. 102 Jutrinić alias Cicalović 85 Jutrinić alias Cicalo 85 Jutrinić detto Cicalo 85 Jutrinić seu Cicalo 85 Jutrinjić alias Jerčić 28.227 Kačić alias Franičić 164 Kačić Ivan 44 Kačić Juraj 44 Kačić-Juričević 39 Kačić Mate 188 Kačić Mihović 44 Kačić Petri. 99. 90 Jurišić Pavao 46 Jurjević 27. 188. mistro 105 Kalafat. 84 Kablarovi Toma 82 Kacalović. prior . 85. 187. Jurjević Ivan 46 Jurjević Juraj sin Ivana 218 Jurjević Luka 68 Jurko. 134. 77 Jurinčević 179 Jurinković 158. nadimak 202 Jurić-Kačić 204. 82. 39. nadimak 89 Kacalović. 212. 84. nadimak 56 Kadić Marko. 207. nadimak 85 Kalafa Petar. magistri 39 Juričević alias Pulišelić 125 Juričević sive Pulišelić 123 Juričević Ivan 184 Juričević vel. 65. biskup 44 Kačilo. 212 Juričević-Jerolim 174 Jurišević Radotin 134 Jurišić 33.. 85 Jutroljić 85 Jutronić 83. 227 Jurišić-Akčić 212 Jurišić dictus Marica 65 Jurišić-Galešić 227 Jurišić Nikola 184. 227 Justinica iz Venecije 27 Justinić 176 Justinić. nadimak 74 Jurković 28 Jurlina. 212 Juričević 39. 234.Juretić 110. 47. nadimak 75 Kacatovi. 179 Jurinković Stjepan 48 Jurinović 41. 212 Juretić sive Franjina 143 Juricouvich Stephanus 48 Juricouvich Thomasina 48 Jurić 27. 141. 190. 212. nadpop Jurin 75. 217 Jurišić-Oblačinović 79. nadimak 198 Justiniani 217. 227. 107. 193 Justianović 227 Justić 82 Justić. 123.. Cesarović 123 Jurilleo. 203. 164 Kadčić-Franičić detto Karlin 161.

neophiti 56. nadimak 77. nadimak 165 Karaić 191 Karamanović 158 Karamuzić 28 ' Karan jac 115 Karantanac. 32. 169 "Kalilić detto Kozulović Kekovi 161 Kalilić detto Kozulović Kotarac 16. p. nadimak 163 Kalaizić 136. grad 110 Karlovac.Kalafatić 144 "Kalafatić Eustahij. Ivana 218 Karmeljić 65. 220 Karmeliić alias Jagodić 220 Karmeljić alias 2uvić 64 Karmeljić detto Barbošić 220 Karmeljić detto Zuvić' 220 Karmeljić.dicti Jagodić 220 Karmeljić dicto Jagodić 220 Karmeljić Marko p. 173 Kardičić 32 Kardičić Juraj 44 Kardijčić 32 Kardilčić 28. nadimak 85 Kapularić 154. 227 Kandić Jakov 218 & Kandija 44. 220. 216. 166 Kapotar. 142. 215. 169 Kalilić detto Kozulović Sose 161 Kalilić detto Trifunović 164. 164 Kalašić 136 Kalebić. 231 Kapitaneo 231 Kapologo. 169 Karlovac 110 Karlovac. 221 Karkanjeno Brdo 15 Karlibunjamin 99 Karlin. 120 Karifaić 25 Karinčic 215. naute 110 Karmelić 65. 49 Kardišić 32 Karelović 220 Kargoivić 27 Kargotić 120 Kargotić. 195 Karlobag 107. pop 118. 179 Kapularić alias Martinić 154 Kapularić-Deve. 169 Kalilić detto Kozulović 160. nadimak 64 Kanje. nadimak 176 Kanaja. cipelar 144 Kalafatovi Dvori 215 Kalajure. 65 Karmelić-Cezar 65 Karmelić Nikola 218 Karmelić Vinko. nadimak 202 Kaparović 28 Kapera 25 Kapetanić 168 Kapitanei (Capitanei) 48. 164. 19. nadimak 83 Kanarija 55 Kancilir 81 Kančerić 216 Kančević 22 Kandača. mistro sartor 162 Kalerović 220 Kaličević 56 Kaličević Toma 56 Kalifornez. 235 Karmelić. 164. 188. stani 7. 85. nadimak 165 Kapularić-Visilo. 161. nadimak 164. nadimak 163 Karavana. nadimak 165 Kapularić-Piše. Nikole 218 Karmeliić Nikola 218 Karmeljić or Pirka 220 Karmeljić Toma 218 Karmeljić-Žuvanović 220 Karmić Stefan 26 Karmiljić Marko 217 Karničić alias Bile 221 Karničić-Bile 221 Karničić detto Kalafat 221 Karničić ora Ursulić 221 Karninčić 221 Karninčić Jerolim 217 Karstul 144 Karstulović 144 Kartolović 121 Karželj 179 * 263 . nadimak 122 Kala jure-Skembe. nadimak 61 Kandić 164. 114. nadimak 150 Kanana. 169 Kalilić Juraj 159 Kalilić Matej 159 Kalinić 164 Kaljević 105 Kalkanec (Calcaneo) Nikola 121 Kaluerović 220 Kaman Petar 105 Kamijić 140 Kampuf. nadimak 73 Kanaleto. nadimak 35 Karašić 33 Karašić. 110. nadimak 194 Kalilić 144. Arnerić 26 Karašić Nikola 26 Karašić Stjepan 26 Karazić 99 Karavana. nadimak 86 Kalebota (Calebotta) 144 Kalegarić. nadimak 163 Kanki 92 Kanun. 183 Kanetovi.

160 Kaštelan 164. 148. Kič. nadimak 165 Kliminović 158. nadimak 29 Kaštel Kambelovac 75. nadimak 185 Kmetović 216. 81 Kavašić Ivan (Karašić?) 26 Kavo. nadimak 200 Kekić. 174 Klinčić 144. 33. nadimak 123 Kirikini. 169 Katunsko Kreševo 52 Katuše. 123. 195 Kcko. nadimak 84 Kenjac 28. seu vulgo Vidov 95 Kekez 147. 214 Knezović Simun 172 Knežević 207 Knin 35. nadimak 219 Kokotić. 164. 144 Kavešić. 153 Kastelanić 144 Kastav 164 Kastonović 216 Kastrupilović 107 Kaštela 27. nadimak 219 Kokotić sive Stazić 86 Kokrić 134 Kole. ' 166 Kaštel Novi 124. nadimak 53 Kislev 65 Kislev Elizabet 65 Kislev Felix 65 Kitonja. papa 173 KHčinović 137 KHmentovi. nadimak 197 Kjakini. 87. 98. 85. pop 123 Kavešić alias Bosnačić 28. 81 Katić 45. nadimak 32 Kieljić 215 Kikić 227 Kiko. 177. 228 Knez. nadimak 76 Katušić 49. 179 Kavančević 28 Kavanjin Jerolim. 91. 93.Kaštelan 144. 89. 38. 202 Kaštel Lukšić 43. 141. 39 Kavešić Vinko 184. 136 Klement. 216. 202 Knezić alias Ostojić 202 Knezović 159. pjesnik 31. 46. 176 Klirninović 158 Klis 14. 176 Klinčić-Justinić 184 Klinčić vulgo Justinić 176 Klinsić 45. . 163. 33. 174. nadimak 75 Kelić 235 Keljević 85 Kendikac. 118 Kirigin-Ivanović. 133. nadimak 163 Katunarić 136 • Katunarić dicti Cinčević 136 Katunarić sive Cinčević 136 Katuni-138. nadimak 152 Kočini. 164 Kekez Ante 164 Keke. 133 Klisura 207 KHšani 134 Kliščar. 64. 134. nadimak 74 Klapančić 92 Klarić '54. 87 Koceić 92 Kočica. nadimak 124 Kod Bakraninovih 215 Kod Sarturovih 215 Kojne 165 K< ne Ante 165 Kokić. 79 Kavešić 27. nadimak 202 Kirčovi. nadimak 152 Kele. 33 Kavešić Jerolim 68 Kavešić-Lalinović 33. 180 Knezović detto Vangelić 212 Knezović Ivan 212. pop Kiselica. 180 Kliminović Marko 174 Klimpisć 149. 200 Kokošica. 131 Kaštel Stari 164 Kaštel Sućurac 87 Kaštil 97 Katanić 77 Katarinić 13. 145. 158' Klimsić 133. 172. nadimak 166. nadimak 195 264 . 144. magister Kirigin. 145. 174. 144. 71. magistri 144 Kavešić. nadimak 29 Knezić 17 Knezić (Ostojić) 17. 173 Kaštelinac. nadimak 163 Kazmanić 25 Kažulin 207 Kegević 85 Kegević Mate 98 Kegević Vid 97 Kegević. 174. nadimak 198. 119 Kirigin-Ivanović 85. 221 Katičić 144 Katković 13 Katrida. 104. nadimak 200 Kljenak 110 Kljenak Martin 110 Klopanović 92 Klunčević.

. pop 127 Kovljaneo (Covgh'aneo) 265 . nadimak 73 Korić 86 Korić. Kourinčić 215 Kovač. 207. nadimak 192 Koš čić 34 Koščina 116 Koščina. pop Koviljaneo Oktavijan. pop 68 Koviljanić Nikola. nadimak 100 Kotlenica 52 Kotlenčić. 180. 44. 165 Kosović 83f 228 Kosović. 79. 66. nadimak 86 Korkutović. 65. 158. 109. 107. 147. 171. uvala 137 Konstantin 115 Konstantin. 89. 171. nadimak 60 Korlaet 110 Kormonić 121 Kornelić 189 Korneiić. 55. 108. kapetan 122. nadimak 75 Koškini. 58. nadimak 63. 95. 183 Končani 164 . mistro 116 Košćina-Tigliadi 116 Košić. nadimak 123 Komi (Comi) 144 Komiža 60. 223 Komgričić 217. 91. 67. 205. pop 160 Kovačić alias Česarović 123 Kovačić dicti Česarović 123 Kovačić Nikola 159 Kovačić vel. 176 Koljatić-Tonšić 176 Kolomba (Colomba) 137 Kolumbis (Columbis) 115 Kolumbis Ante dr. 205.c 144 Kosirić. 68. 115 Komar 205 r 207. nadimak 113 Kontus. 160. 114. 127 Koviljanić. mistro 115 Konšul. 83. nadimak 83 Kostanec (Costanzo) 137 Koštan jevica 167 Kostbevic 201 Kostoević alias Pavišić 201 Kosti lučić 60 Košće. 47. 107. ' Končica 44 Konjić 190. nadimak 75 Konte. 41. 45. 113. 159.Kolimbatović 110 Koljatić 28. nadimak 119 Koviljaneo. Mihovilović 124 Kovašić 25 Kove. 90. nadimak 150 Kopač. nadimak 63 Kosir ina. 190. nadimak 109 Komoričić 217. nadimak 31 Kordić 68 Kordić-Tramontana 60 Kordić-Tramontana Ante 60 Koidičić Juraj 32 Kore. pop 127 Koviljanić 93. pop 69 Koviljaneo Ivan. 94. 92. 137. nadimak 29 Kotišina 44 Kotar 139. nadimak 123 Košta. nadimak 166 Konavić 215 Konavlje 156. 221. 212 Komar Ante 2T4 Komeli. 228 Kovačević alias Andrijašević detto Plame 160 Kovačević alias Lolotović 228 Kovačević dicti Lolotović 229 Kovačević Pavao' 44 Kovačić 45. 207 Kovačić. nadimak 32 Konteta Riva 55 Konturo. nadimak 202 Koro vic-Sorić 159 Korti (Corti) 144 Korti (Corti) Zakarija 144 Korunca 138 Kosalić detto Banjol 228 Košić Mihovil 236 Kosičev. 127 Koviljanić. 174. 66. 152. 92. 195. 211 Kovačev '27 Kovačević 27. 228 • Komoričić Nikola 218 Komovčić (?) 228 Komovičić 228 Konana. 87. pop 122 Koviljanić Nikola. nadimak 32 Kopa čina 103 Kopita 204 KOJ ito. nadimak 100 Kciculan 159 K'rtulen Frane 159 » Korčula 7. 206 Konjić nadimak 206 Konjsko 108 Konopljikova. 28. 84. 114. 174. nadimak 163 v Koštilo 20 ' Koteć. nadimak 150 Ko?ta. 103. 85. 228 Komižanin. 211 " Korder. nadimak 176.

nadimak 152 Kroj. 228 Krajnić Petar 216. rod 15". 61. nadimak 89 Krčić 165 Krčić Ante 165 Kreljić Nikola 26 Krepić 45. nadimak 77 Krivić 75 Krivić Ante 75 Krivonja. mistro 105 Kralji Jerolim. nadimak 150. mj. 216. nadimak 219 Kroljanović 191 Krolok. 124 Krstoević 144 Krstul. nanta 116 Krilović 134 Krinfokai (Crinfocai) 85. 33. 141. nadimak 192 Krove. 25. 228 Kranotić 227 Krapanj 52. 99. 92. nadimak 62 Kraj sv. 124 Krstinić Matij 120. 228 Krajnji. 55. 127. 188 Krstulovi. 144 Kovljanić. nadimak 111 Kriznić 66 Križ 25 Križanović.Kovljanić 121. 34. pop 127 Kovljanić Gregorij. 201 Kraljević 137. 127 Kozica 207 e Kozim 55 Kozmačić 216 Kozulić 60 Kozulović 60 Kozumel 28 Kragačić 217. nadimak 85. 110 Krstulović alias Antičević 162 Krstulović alias Bapinjak 110 Krstulović alias Bepinjak 108 Krstulović alias Biskupović 74 Krstulović alias hSonačić 57 / Krstulović alias Bradašić 74 Krstulović alias Bučić 37. 212 Kravanista. 212. prokurator 56 Kraljić 25. 44 Krilo 116 Krilo. 69. 60. nadimak 84 Krasi 38 Kravica. 46. 154. 221. 39 Kraljić. 228 Kragaj 92 Kragujac 92 Krajina 28. Krišćan Ivan 26 Krišković-Beović 46 Krive. 108. 101. 217. 124. nadimak 167 Krmolj 165 Krmolj Vicko 165 Krnjaca. 144 . 140. nadimak 61 Krstić. 180. 172. 83. 197 Kranković 45. 205. nadimak 76 Krpeša. 33. nadimak 84. 98. 76. 115 Kralji Frano. Jakov 102 Krinfokaić 102 Krinfokaj 116 Kristian 85 Kristilović 144 Kristinić 123. 57 Krstulović alias Čepkalović 74 . 178 Krilo alias Sabaron. 153. nadimak 87. sudac 152 Kreševo (Katunsko) 52 Kreta 28. kapetan 105.121. 100 Krpica. Krstulović alias Domic 75 Krstulović alias Dundo 78 * Krstulović alias Franjola 75 Krstulović alias Ivko 75 Krstulović alias Jerčić -39 Krstulović alias Jurać 75 Krstulović alias Jurin 75 Krstulović alias Jurini 75 266 . 235 Kraljević. 144 Kristulović 133. 191. nadimak 119 Krokala. 111. 124 Kristinić alias Miholović 123 Kristinić sive Mihajlović 123 Kristolović 133. 232 Krajinić 216. mistro (magistri) 78. Mare 25 Kralj 25. 32. 126. 115.. 152 Krepić Matej. 78 Krstinić 28 122 Krstinić Nikola 121. 173 Kraljević-Lukinović 17 Kraljević Nikola 49 Kralji 105. 110. nadimak 32 Kraljević alias Cvit 219 Kraljević detto Tomin 160 Kraljević Dušan 172. nadimak 88 Kroculinac. 158. 44. 104. 77. 52. 28. 107. nadimak 85 Krstulov 27. 164. 106. prokurator 39 Kraljić Nikola 26 Kraljić Stefanin 26 Kranjac. 115 Kralji Frano. 102 Krinfokai Andrija 85 Krinfokai. 131 Kralj. nadimak 207 Krmejan. nadimak 89. 153 Krstić. 106. 33 Krstulović 15.

Krstulov: alias Jurko 78 Krstulovi alias Lebedina 71 Krstulov alias Likotovi 78 Krstulov alias Lukrejurjeva 77 Krstulov. 73 Krstulov ć Luka pok.Ksrtulov ć Juraj 26 Krstulovi ć Juraj Ivanov 69 Krstulov ć Juraj Lukin 69 Krstulov ć Juraj Nikolin 70 Krstulov ć Juraj Petrov 70 Krstulovi ć Juraj pok. 76 ' Krstulov Krstulovi •Čepkalović 74 Krstulov: •Čepkalović-Hire 78 Krstulov detti Zaro 73 Krstulov detto Bučić 78 Krstulov detto Cepkalo 74 Krstulov detto Sapunar 76 Krstulov dicti Sapunar 76 Krstulov dictus Juračevič 75 Krstulov: dictus Domić 75 Krstulov dictus Juras 75 Krstulov dictus Mićul 76 Krstulov dictus Olimpijin 78 dictus Pavlov 70 Krstulov Krstulov dictus Pavlović 76 Krstulov •Domić 75 Krstulov •Dragičević 77. 78 Krstulov Frane pok. ć Ivan pok. Lovre 69 Krstulov ć Juraj pok. Frane 69 Krstulov: ć Nikola pok Ivana 70 Kustulov ć Nikola pok. 76 Krstulov alias Pitalo 72 " Krstulov: alias Rakela 76 Krstulov alias Sapunar 36 Krstulovi alias Sapunari 76 Krstulov alias Sekul 71 Krstulov alias Stipčević 78 Krstulov alias Valerin 77 Krstulov alias Valerijev 77 Krstulov: alias Valerijevi 77 Krstulov alias Zaro 71 ' Krstulov Ante 69. Jurja 69 Krstulov Matij Ivanov 70 Krstulov ć Matij Stjepanov 70 ć Krstulov ć-Mićul 76 Krstulov Nikola Antin Krstulov: ć Nikola Ivanov 69 70 Krstulov ć Nikola Jurjev 69. 70 Krstulov ć Ivan pok.Krstulov ć-Jerčić 78 Krstulovi ć Jerolim Ivanov 70 Krstulovi ć-Jirčić 78 Krstulov ć Josip Antin 69 Krstulov ć-Jura 78 Krstulovi ć-Juras heres Juraj 75 . 69. Nikole 69 Krstulovi ć Lovre Ivanov 70 Krstulov ć Lovre Jurjev 69 Krstulov ć Lovre pok. 69 Krstulov ć Ivan Lovrin 69 Krstulovi ć Ivan pok.. Jurja 70 Krstulov ć Nikola Stjepana 82 Krstulov ć Nikola Tomin 26 Krstulov ć olim Stipičević 78 Krstulov ć Pavao pok. Jurja 70 Krstulov . 33 Krstulov ć Leopold pok. 105. Frane 69. 72 Krstulov alias Olimpić 78 Krstulov alias Pavlov 76 * Krstulovi alias Perić 35. Stjepana 69. Dragičević 77 Krstulovič cognomirie Simuriovlć 52. Petra 70 Krstulov Anton pok. Lovre 69 Krstulovi ć Ivan pok. Petra 69 Krstulov ć Ivan Stjepanov 69 f . Jurja 69. Stjepana 70 Krstulov ć-Marinov 75 133 . Nikole 69 Krstulov Anton pok. Frane 70 Krstulov ć Petar pok. 76 Krstulov ć Petar Ivanov 69 Krstulov ć Petar Jurjev 69 Krstulov ć Petar pok. alias Lukrejurjeva-Vicin 77 Krstulovi alias Loše 110 Krstulov! alias Lovretov 69 Krstulov alias Loze 78 Krstulov^ alias Lozić 78 Krstulov alias Mandić 69. Nikole 69 Krstulov ć Juraj Stjepanov 70 Krstulov. 70 ć Krstulov ć Nikola pok. Ivana 70 Krstulov ć-Perić 35. Marina 69 Krstulov ć Luka pok. Valerija Krstulov -Ivan 26. Krstulov ć Marko pok. Marka 69 Krstulov: ć Juraj pok. 70 Krstulov. 70 Krstulov Anton Stjepanov 69 Krstulovi -Buzolić 60 Krstulov Ceres hered. Nikole 69. 78. Ivana 69 Marko Krstulov ć Marko pok. Frane 69 Krstulov ć Juraj pok. 229 Krstulov alias Marinov 75 " Krstulov alias Marinović 61. 124 Krstulov Anton Jurjev 70 Krstulov: Anton pok Ivana 70 Krstulov Anton pok. ć Jurin 75 Krstulovi ć-Jurjević 78 Krstulov ć lieti Bradašić 28. Ivana 70 Krstulov ć Juraj pok. 70 Krstulovi ć Ivan pok. ć-Lozić 15. Jurja 70 Krstulovi ć Luka pok. Jurja 70 Krstulov. Jurja 69 Krstulovi Frane pok. 75 Krstinovi alias Mićul 76 Krstulovi alias Mihojev 66. 218 Ivan Jurjev 26. Matjje 70 Krstulovi ć Juraj pok.

74 Krstulović sive Bradašić 69. Antona 69 Krstulović Stjepan pok. 74 Krstulović sive Bučić 78 Krstulović sive Bučić vulgo Loze 78 Krstulović sive Cepkalović 74 Krstulović sive Cepkalović vulgo Lazanjiv 74 Krstulović sive Domić 75 Krstulović sive Dragun 78 Krstulović sive Jurać 75 Krstulović sive Lovretov 78 Krstulović sive Pitalo 72 Krstulović sive Sekul 69. 97 Kumačac (Pod Mehumace) 8 Kumbat Petar fra 17. nadimak 34 Krtolčovi. nadimak 195 Kumica. nadimak 85 Kršćan-Kovač. nadimak 221 Kuljiš 60. 169 Kupičić. Nikole 69 Krstulović Šime pok. Kućada. 165. 190 Kulišić. nadimak 34 Kumejure. 78 Krstulović vulgo Mihojević 66. 92 Krstulović seu Cepkalović 69. 221. Frane 69 Krstulović Stjepan pok. nadimak 31 Kukovac.Krstulović Petar pok. Kukoč Duje 85 Kukočin. 76 Krstulović vulgo Antičević 73 Krstulović vulgo Bradašić 74 Krstulović vulgo Cepkalović 74 Krstulović vulgo dictus' Pavlov Krstulović vulgo dictus Perin 76 Krstulović vulgo Domić 75 Krstulović vulgo Franjola 75 Krstulović vulgo Galijot 78 Krstulović vulgo Jerčić 78 Krstulović vulgo Jura 78 Krstulović vulgo Jurać 75 Krstulović vulgo Juras 75 Krstulović vulgo Jurko 78 Krstulović vulgo Lebedina 71 Krstulović vulgo Lebedinov 71 Krstulović vulgo Lozić 37. nadimak 110 Kulimbatovič 110 Kulinać. 209 Kunić 121. nadimak 123 Krug 81 Krunin. 173 Krzulović 110 Krželj 144 Krželj Stjepan (Stipe) 144 Kubrijanović-Bujenovi 45. Stjepana 69 Krstulović seu Biskupović 83. 27 Kupinovo 158 268 . nadimak 177 Kukretić J63. Marina 70 Krstulovi Sime pok. 202 Kufić 25. nadimak 75 Kruševo 220 Kruška Stupa. nadimak 175 Kučić 27. nadimak 84 Kršćan-Fabro. nadimak 199 Kukoč 85. nadimak Kuna. 214 Kumbatović 17 Kumejoža. 186 Kukretić-Čikarelović 12 Kula 204 Kulimbat 110 Kulimbat. Matije 70 Krstulović Simun 26 Krstulović Toma 26 Krstulović Toma Jurjev 69 Krstulović Toma pok. Jurja 70 Krstulović-Valerijev 77 Krstulović-Vicin 77 Krstulović vocato Bučić 78 Krstulović vocatus Sapunar 69. nadimak 34 Kunac. 34 Kučine 94. 76. nadimak 194 Kumpar. 205 Kunić Bernard fra 205 Kuparić 107 Kupičić 158. 158 Kuhačić 49 Kuiš 221 Kuje. 19. 72 Krstulović vulgo Pećina 78 Krstulović vulgo Pitalo 72 Krstulović vulgo Pitalović 72 Krstulović vulgo Rakela 76 Krstulović vulgo Rakelić 76 Krstulović vulgo Sapunar 76 Krstulović vulgo Sapunarov 76 Krstulović vulgo Sekul 72 Krstulović vulgo Stipičin 78 Krstulović vulgo Svočera 78 Krstulović vulgo Vranjčić 36. 85 Kršnjak. 78 Krstulović vulgo Žaro 73 Kršćan-Crikvica. 78 Krstulović Stjepan Antin 69 Krstulović Stjepan Ivanov 70 Krstulović Stjepan pok. nadimak 166 Kulive. stan 7. nadimak 175. 159. nadimak 85 Kršćanin 82. 85 Kuljiš VI. 72 Krstulović sive Sekulović 72 Krstulović sive Simunović 52. 204. nadimak 100 Kuličić 107. 74 Krstulović sive Antičević 73 Krstulović sive Barišić 69. nadimak 85 Kršćan-Kutlica. conc.

"99. 180 Kuščić alias Bailo 137 Kuščić alias Mihačić 166. nadimak 201 Kuvačić 49 Kuzmanić 34. 169. 44. 180 Kutal. 190. pop 34 Kuzmanin Marko 26 Kuzmić 28. difensor 137 Lasaneo Nikola. patrone 137 Lasaneo. 137. kipar 137 Lasaneo Valerius. 158. 98. 47 Laibanović 99 •-• Laik. nadimak 201 Lakšić 120 Lala. 221 Lalić alias Jelinić 220 Lalić detto Jelinić 220 Lalić detto Piero 216. nadimak 52 Kurcolan Petar Kurcolan Frane 159 Kure. pop 39 Lampavčić 25 Landver. 150 Legiša 170 Leko. 110. nauta 137 Lasaneo alias Fiorić 137 Lasaneo alias Makarunić. nadimak 207 Lakoš. nadimak 193 Languer. 128 Kviščević 158 Kvinto. nadimak 202 Laptić 51 Lasanei 137 Lasanei alias Lazanić 45. 217 Kuzmić Marko 218 Kuzmić Toma 206 Kuzmin. nadimak 74. 183. 137. nadimak 194 Kurčev 27 Kuri (Curri) 165 Kuriri. nadimak 176 Lago V. 49. pop 199 Laurić alias Dragičević 28 Laurić dictus Delija 100 Lazacanj 44 Lazaneo 122. 77 Lece vica 148.Kuratov. 100. nadimak 199 Ladro. 176. nadimak 167 L Labaš 193 Labaš Franjo 193 Labetić 60 Labetić-Kazabjanka 60 Lalin 82 Labjanac. 28. nadimak 167 Lanterništin. 34. nanta 137 Lasaneo Alvize 137 Lasaneo Jerolim. 60. nadimak 221 Kursić Ivan 196 Kurte 110 Kurtelačić alias Tomić 228 Kurtić 110 Kusanić 215 Kusanović 176 Kusanović. 228 Lalinović. 154. nadimak 35 Kuzmina 27 Kvarantinović 27 Kvarantušić 121. 39. 137 Lazaneo 133. nadimak 29 Lander. nadimak 83 Labjanin 83 v Lace. nadimak 118 Kutleša. 149 Lazaneo. 195 Lalić 216. 176 Lazaneo. 221 Kuzmanić Juraj 19 Kuzmanić Luka 110 Kuzmanić-Cusmaneo. 191. abbas 137 Lasaneus 137 Lasić 60 Lasić Ivan 60 Laurić 85. 124 Kusović 215 Kuščević 28. 158. 216. 215. 220 Lalić Ivan 218 Lalić sive Jelinić. 220 Lalić Vinko 217 Lalić vulgo Jelinić 220 Lalinović 25. 148. ekonom crkve 154 Lazanić 137 Lazanić-Lasaneo 14 Lazanja Ivan 68 Lazar in 133 Lebedina 71. 170 Kuščić detto Paulin 159 Kuščić detto Saulin 170 Kuščić o (aliter) Mihačić 34. 220. pop 137 Lasaneo. 50. nadimak 76 Lenardović 40 269 . 34. pop. 174.'nadimak 84 Kuzmić Ivan 218 Kuzmić Jakov 217 Kuzmić Nikola 26. nadimak 177 Kusanović dicti Kovačić 123. 76 Leksić 50 Lemo. nadimak 202 Kurilo. nadimak 89. 228 Kuzmić. 119 Laurić. 205. 144. 50. 207. 54 Kuščević-Dijanac 49 Kuščić 10.

229 Linardović. magistri 125Lovričić 216. pop 170 Lodetović 217. 187. nadimak 163. 159 Lovričević. 180 Litković 160. 228 Lešandrov. 229 Litković. 170. nadimak 150 Livačić 25. 200. 229 Litković (pop) 180. 174 Livačić Ivan 26 Livačić Juraj 26 Livačić-Kostrinčić 60 Livačić-Marko 26 Livačić-Markusović 60 Livačić-Martinović 60 Livaj. 172 Lola. nadimak 75 Lonđin. 229 Lode Ivan. nadimak 163 Lovinčić 229 Lovrana 107. 56. 167 Lolić 137 Lolin. nadimak 167 Linardović 27. 133 270 . 68. 46.Lenti. magistri 39 Linardović dicti Čubretović 40 Linardović Nikola 26 Linčanić 82 Linčanić. nadimak 111 Liščević 158. 201. 228. nadimak 76 Lošinka. 78 Lovričević 125. 147 Ličini 154. nadimak 76 Lolo. 180 Liščević alias Barbirot 163 Lišćević alias Capković 163. 229 Ličini 228 Ligaević sive Lukšić 86 Ligusić (Ligutić) Petar. 229 Lode. 105 Lika '83 Lima. 170. 163. fabri 92 Lisko. pop 14. nadimak 119 Linčir 129. 60. 200 Lokvićić 86 Lokvičić alias Vojić 86 Lokvičić seu Urskić 86 Lokvičić vulgo Lovrić 86 Lokvičići 86. 1( Ligutić V. 167. nadimak 129 Linčir. 121 Liumardović Dominik 133 Livača. nadimak 199 Longo 165 Longo. conte 35. nadimak 112 Lesić 60. faber 229 '• Ličini. nadimak 76 Lomozina 120 Lončić. nadimak 119. 229 Lodotović 229 Loje. 170. nadimak 85 Leventi Frančeskina 106 Levirić 25 Libičić 57 Liburnija (Liburnia) 107. magistri 60 Lentić 60 Lepurin 60 Lepurin alias Janković 60 Lesandrinčić. pop 129 Linčirinić 129 Linčirević 130 Linčirević • Mihovil 129 Linčirnić 130 Linkanić 91 Lipanović alias Mirić 124 Litrica 7. magistri 228. 68 ' Lešina 22. 180. 201 Litović alias (vulgo) Pavelić 201 Liunardović 25. artifex 229 Ličini. nadimak 76 Losić ovvero Bonačić 58 Lošin. nadimak 84 Lombardi 75 Lombardić 75 Lomono. nadimak 74 . 193 Loredan. 40. nadimak 167 Lokanjac 191 Lokva 16. 180. 229 Lovrin. 130 Linčir. 229 Ličini. nadimak 76 Letnić 25 Letun. 19. 170 Lišćević de Dojmo 174. nadimak 185 Lode 170. pop 159. 40. nadimak 202 Lovrinčević 180 Lovrinčić 229 Lovrinčić Nikola 217 Lovrinčić Vinko 217 Lovrinković 174 Lozić 45. 158. 229 Lode dr. 78. Lovac. nadimak 202 Livijin 82 Livno 89 Livoguz. 125 Lose. 140 Lovreč 221 Lovrečina (Lovrešćina) 22 Lovretov 28 Lovretović 58. 47 Lisaneus 137 Lisičić 92 Lisičić. 186. 61. subdiakon 107 Litković Juraj 184 "Litković 17. 100.

201. 85. 164. 85. 68. 45. nadimak 35 Luka 48. 16. 130. 161 Lučica 81 Lučić 47. 173 Luka Bobovišća 8 Lukačić 128 Lukačić da Drinoval 128 Lukaš. 188 Lukin. nadimak 76 Lukini. 35.^59. mistro 86 Lukš ć alias Čučanić 87 Lukš ć alias Jerko 86 Lukš ć alias Jerković 86 Lukš ć alias Marinković 87. nadimak 185 Luketa 145. 28. 120 M Mačak. 176 Lukinović detto Tutin 161. 101. nadimak 177 Lukš ć 27. 152 Lucari Petri 67 Lucido 145 Lučac 130. 229 Mačalović 215 271 . 188. nadimak 109 Lukinac. 159. 111. 87 Lukš: ć-Kalebić 87 Lukš ć-Kitara 87 Lukš: ć-Korić 86 Lukš ć-Manduhorović 87 Lukš ć-Nižetić 86. 119. nadimak 89 Macalić 45 Macanović 99. 33. 36. sudac 86 Lukš ć-Petrović 87 Lukš ć seu Carić 87 Lukš ć seu Korić 87 Lukš: ć Toma 137 Lukšić-Vitorin 87 Lukšić vulgo Carinić 87 Lukšić vulgo Ćarinin 87 Lulić 87 Lulić Andrija 87 Lunardović 25. 227 Lustre. nadimak 175 Lučić alias Jukić 208 Lučić alias Vidović 203 Lučić Ivan 174 Lučijani Eturević 164 Luević Jakov 217 Luger. 174. 137. 207 Machieli 27 Machieni 27 Mačić. 45. 86. mj. nadimak 76 Luljini Obilinović 28. 97 Lukš ć-Nižetić Nikola 86 Lukš ć-Nižetić Matij. 34. 19. 80 Ložišća 7. 216. 40 Lunardović Dominik 34 Lunardović Ivan 26 Lunardović Nikola. 160." dominikanac 227 Lupi' sive Vuković 156 Lupiš 156 Lupiš de 156. 165 Lukinović-Jeneralić 165 Lukinović-Generalić 160 Lukinović Marko. konk. 177 Lukr ć. 92. 86 Ljubetić alias Marinelić 86 Ljubetić Jerić 82 Ljubetić Jerolim 82 Ljubetić Marko pok. 82. nadimak 221 Lukinović 25. 208 Lučić. 27. 57. Matije 82 Ljubetić Mate 133 Ljubetić seu Kusajin 86 Ljubetić seu Cozić 86 Ljubetić seu Marelovretovi 86 Ljubetić seu Matko 86 Ljubetić Toma 82 Ljubić 110 Ljubić (Gliubich) 220 Ljubić. 28 Ljubitovica 64.Lozischie 23. 165. 34 Lukinovi. 183 Lukš: ć. 205. 69. 15. 174. Luoković 25 Lupi 156 Lupi. 190. 77. 75. 145. 221 Macarsca 44.26 Lunjević 161 . 203. 107. 73—80. 82. 154. 92 Lukš ć alias Puciskić 87 Lukš: ć-Hmutalo 87 Lukš ć-Imbre 87 Lukš: ć-Ivanović 86 Lukš ć-Ivanović Anton dr. opat 165 Lukr 175. 207. 119. 83. 99. 124. 109. nadimak 166 Luvrić 215 L i Ljanković 158 Ljigović 229 Ljiković 229 Ljiković Ivan di 184 Ljiković Marijan 218 Ljiković Stefan 184 Ljubetić 27. 52. nadimak 35 Maciolli 229 Macola 56 Macolić 66.

221 Mamaje. 225. 27. 215. 44. 71 Marangunić Anton 27 Marangunić Ivan 26. 107. 216 Margitić sive Sare '229 Margitić Vinko 218 Mariani 96. conte colonel 96 Mariani Joanes pop 10 Marianovich 182 Marianovich Ante 96 Marianovich Francesco conte colonello 96 Marianovich Gianco 96 Marianovich Gianco. 204 Mala Bunta 81 Mala Slatina 164. 165 Maratinčić Juraj 121 Marcello 152 Marcello-Ostoja 152 Marconi 116 Marčelović 82 Marčelović. 208. nadimak 122 Malić. 40. 231 Makarska Krajina 46 Makarsko primorje 12. 158. famula 158 Magie 122 Maggis de 65 Magrešić 28 Maha. 45. Gore 27 Marangunić Stefan 26 Maraschini 107 Marasović 137. 68 Marangunić Jakov 26. nadimak 200 Majstorlija Ivan 214 Makar 44. gobernator 96 Marianovich Hieronimus Gianco 97 Marianovich Janco. 174. 27. 181 Marangunić. 212. 128 272 . nadimak 200 Manoli 217. nadimak 163 JVlaholić Juraj 216 Maić 131 Maić alias Mišetić 131 Maina. 180 Maneničić 49 Mangaze Radovan 149 Manjina. 229 Mandalinić 122 Mandalinić Jakov 133 Mandić 69. nadimak 29 Malovanić 25 Malvagia 92 Malvasija 92. 205. mistro 87 Manzoni Bernardi Kuzma. 200. 229 . 65. 214. conte 96 Marianovich Gianco. 170 Madjenović Ivan 174 Majić 129 Majko. 178. 40. nadimak 33 Marečetić 27 Marčić 28. 213. 64. nadimak 85 Marčetić 121 Marešić 191 Margarita. 170. 170. 27 Marangunić Jakov Petrov 26 Marangunić Nikola 26 Marangunić reč. 66. 41. nadimak 152 Mantielei. 130. 44. 170. nadimak 86 Malfei 107 Mali. 203. -Mačiće. 221 Mala Banda 73.ušić 47. 211 Margarita vocatur Cancera 222 Margetić 229 Marghitich 229 Marghitich Vincenzo 229 Margitić 46. nadimak 122 Mandić detto Babin Petar 212 Mandić detto Krančić 229 Mandić Petar 212. Mandinić. 39. 110 Manzoni. nadimak 220 Maine 224 Mainković 215 Majdenović 134. 61. 162. nadimak 62 Mali Viško. 214. magistri 133 Mantinčić 120 Manzoni 41. 55. 185 Marelić 28 Marelovretov. 206. 208. pop 61. 192. 226. 110. 173 Mala Vajca 51 Malenjaza. nadimak 163 Manchieli 27 Mandaković. 80 Maranigunić 25. mistro 87 Mapelović 191 Marangunich Joanne. 87. 170 Mariani Francesco. 204. co. 213. 78. 174. 153. 110. 228. nadimak 192 Mali Ive. 97 Marianovich Jo. 212. nadimak 74 Maderni 27 Madkovac 230 Madković 87 Magdalena. nadimak 54. nadimak 35 Manduhorovića Dvori 81 Mand. 71.Mandić. 159. 212. nadimak 186 Mali Pavini. 28. 96 Marica 65 Marić 122 Maričević 36. pop 23. 217. 214 Makarska 22.Mačelo. prosjakinja 205. 122. 229 Manović. nadimak 85 Major.

182. nadimak 219 Marinković 52. 78. 195. Frane 69 Marinčev ć Jerolim. pop 65 Marinčev ć-Halat 71 Marinčev ć Ivan Jerolimov 69 Marinčev ć Ivan pok. 191. 173 Marinar Vinko 218 Marincovich 222 • Marincovich detto Vuga o Vusio Zuane 222 Marincovich detto Vuga o Vusio Vincenzo 222 Marincovich-Vusich Nicolo. 199 Marijanić vulgo Bačkanin 229 Marijanović 27. 70. 41. ^avla 70 Marinčević sive Gligo 65. 188 " Marinkini. 154. 219. 182 Marijanović-Dražoević (conte Janko) 14. nadimak 36 Maričević alias Stipanović 27. 69. 137. 65. 79. 222 Marinkov detto Cvit 220 Marinkov detto Cvit e Kraljević 219 Marinkov detto Fabijanović 222 Marinkov detto Jurko 222 Marinkov detto Simić 222 Marinkov: detto Spada 222 Marinkov detto Tomić 222 Marinkov dictus Čubrelović 222 Marinkov dictus Spadić 222 Marinkov Donko 217 Marinkov Frane 217 Marinkov Ivan 87 Marinkov Jerolim 217 Marinkov: Juraj 217 Marinkov: •Luskar 61 Marinkov sive Tomić 216. 216. 188. 188. 128 Marinčević alias Qligo 36. capitaneo 191 Marinčić Jerolim. 61. 71. mistro 99. Ivana 70 Zbornih za narodni život 'i običaje 18 Marinčević Petar pok. pop 188 Marinkov •Spadić alias Franić 222 Marinkov •Spadić poi Franičac 222 Marinkov •Tomić. 71 Marinčev ć dicto Buliga 79 Marinčev ć dictus Gligorić 71 Marinčev ć-Gligo 65 Marinčev ć-Gligo Petar 68 Morinčev ć-Gligo. 222 Marinkov •Spadić. pop 71 Marinčević vulgo Gradno 69. 229. 36. 185. 220. 222. nadimak 34 Marijanović alias. pop 10. 233 235 nadimak 86 Marinkov Marinkov nauta 92 Marinkov alias Čubričević 222 Marinkov alias Cubritović 222 Marinkov alias Fabjanović 222 Marinkov alias Tomić 222 Marinkov alias Vuga 221. 190 Marijanović. 71. 190. 87. Ivana 69 Marinčev: ć Pavao 79 Marinčev ć Petar pok. 229Marinčević vocatus Buliga 79 Marinčević vulgo Buliga 79 Marinčević vulgo Bulisić 79 Marinčević vulgo Gligo 71 Marinečević vulgo Gligo. 96. nadimak 199 Marin. pop 221 Marinkov •Tomić alias Čubričević 222 Marinkov: •Tomić alias Lučić 222 Marinkov Tomić detto Turchetto 222. 47. 35. 96 Marijanović Marijan 46 Marijetić 66 Marijetić alias Spaleta 66 Marijetić dieti komižan 66 Marnijetić-Spaleta 66 Marin. 71 Maričević alias Stipinović 128 Maričević alias Zurnata 36 ' Maričević vocatus Buliga 69 Maričić 110. 185. 100. 170. nauta 79 Marinčević sive Trebotić 69 Marinčević-Tusa 79. 190 Maričić. 71 Marinčević sive Halat 71 Marinčević sive Popić 79 Marinčević sive Popić. 158. 88 Marijanović Janko 46. 80. 74. 224 ' Marinković •Tomić nunc Turchetto 222. 46. Tomasović 45. 193. 229. 69. pop 185 Maričić Ivan 68 Marija iz Pelješca 28 Marijančević 107. 107 Marinčev ć alias Halat 71 Marinčev ć alias Kenjac 69 Marinčev ć alias Sargo 69 Marinčev ć Anton pok. 221. 128. Ivana 69 Marinčev ć-Bulizić 79 Marinčev ć detto Halatović 69. 40. 224 Marinković Vinko 218 273 . 78 Marinčić alias Gligo 71 Marinčić. m istro 69 Marinčev ć Jerolim Petrov 70 Marinčev: ć Juraj Petrov 70 Marinčev ć Juraj pok.-Maričević. 93. 100 Marinkov: •Spadić. pop 222 Marinčević 36. 224 Marinkov alias Vužić 216 Marinkov -Cvit-Kraljević 222 Marinkov Cubre 217. pop 185 Marinelić 86. 224. 65.

107. 40. 229. 222 Martić alias Zuvić 124. 121 Martić Juraj 121 Martić Nikola 121 Martin da Solin 217 Martinac 208 Martinac. 122. 61. Marinić alias Kusanović 154. 68. 34. 176. 193. 214. ambasciator 40. 180. 96 Marjanović-Dražoević 14 Marjetić 217 Markaničić. 72. 217. nadimak 83 Marković alias Culin 180 Marković-Budva 230 Marković-Forenze 180 Marković dicti Čulinović 138 Marković Juraj 44 Marković sive Boskić 153 Marković sive Čulinović 138. 76. Ciprijana 79. 79 Marinović Ivan pok. 34. nadimak 85 Markić. 77 Marinović 16. 44. 72 Marinović vulgo Trebotić 63. 50. 61. 77. 28.. 110. 149. 55. 47. 176 Martinić alias Verbora 177 274 . sudac 40 Maroević 104. 28. 138. 99. 165 Maroi Juraj. 153. 154. nadimak 202 Markusović-Livačić 60 Maroe Dominicus. 230 Martinić alias Cezar 177 Martinić alias Grković 165 Martinić alias Jerčić 176 Martinić alias Kapularić 154 Martinić alias Kusanović 154. 215. 72 Marinović vulgo Vulasan 79 Marinović Zurnata 40 Marišić 138. 229. 177. nadimak 75 Markić Perina 96 Marko »filiu Antonij« 158 Markoni (Marconi) 116 Markov 87 Marković 52. 79. 216 Maritininović 230 Marjanović 46. 217. Maroi 105 Maroi 27. 69. 230 Martinica 215 Martinich Catharina Hieronymi 154 Martinić 27. 40.. 115. sudac 105 Maroić 99 Maroinis 40 Marojević 40 Marović 147 Martalović 216 Martelović 230 230 Martić 27. 165 Maroević Franjo 165 Maroević Vicko 165 . 234 Markuc.Marinković vulgo Kraljević 222 Marinković vulgo Spadić 222 Marinolić 55 Marinov 75. Martinčić 101 Martinčić Pavao 26 Martini 27. 40. 165. 61. 158. 180 Marković-Simunovjć (Simunić) 45 Marković vulgo Čulinović 180 Marković vulgo Skargulo 138 Markovinčić 61. 230 Marinović. 165. 106. Marinović-Kade 68 Marinović-Kenjac 61 Marinović Petar. 27. 120. 208. 230 Marković. 165 Marinović-Radić 72 Marinović sive Cupko 79 Marinović sive Radić 72 Marinović sive ^Rado 72 Marinović sive Trebotić 63. nadimak 63 Marinović alias Cuko 79 Marinović alias Dugohavić 79 Marinović alias Radić 72 Marinović alias Runko 61 Marinović alias Trebotić 73 Marinović alias Vlasanović 79 Marinović alias Zavalo 79 Marinović alias Zuvić 79 Marinović cognomine Cuko 69 Marinović cognonime Glugho 79 Marinović detto Čuko 79 Marinović dicti Vlasan 61 Marinović dicti Zurnata 36. 73 Marinović-Trebotić 63. 79 Marinović Pietro. 73 Marinović vocatus Kenjac 69 Marinović vulgo Anić 79 Marinović vulgo Buva 79 Marinović vulgo Kenjac 79 Marinoviš vulgo Pitalo 72 Marinović vulgo Rado 69. 185. 99. 138. 131. 40 Marinović dicto Gavletić 79 Marinović dictus Griman 40 % Marinović dictus Zurnata 40 Marinović Ivan 27. 176 Martinić alias Parjević 138. 124. indeks Almisae 79. 116. 71. nadimak 208 Martinčevi Dvori 204 Martinčević 204 Martinčević Martin 217. 126 Martić detto Zuvić 126 Martić dicti Zuvić 126 Martić Ivan 50.

Michaelis de Dubrovica 21 161 Matešić alias Gilić 205. 145. nadimak 113. 217. pop'53 Matijć Vinko 230 Martinović Filip 26 Matin. Matijević 28. 102. 110 Martinić detto Sukelić 177 -Maskarel 1 i0 Martinić dicti Kusanović 176. 201. rnagister 230 Matković Jakov 184 Marušić 61. 207 Martinić-Parjević detto Barkuj 161 Mateša. 165 Maškarin. 230 Matijević Dorin Martinović. 230 Martinović Vinko 217 Matkovac sive Matković 230 Marulina. prokurator puka 177 Matijašević-Trgić 87 Martinić vulgo Kusanović 176 Matijašević Vid 87 Martinis 27. 60. 145. 230 Martinić Ivan 174 Maslardić detto Novaković 208. opat 17 Matijć Vinko 231 Martinis Oktavijan de 230 Matijčević 128 Martinis Sivestar 68 Martinović 27. 183. 222. nadimak 64 Martinić-Kapularić detto Grgurovi 160 Masko. nadimak 186 Martinić-Parjević detto Mestrantić-Bile Matheus qu. 107. 165 Masarić 25 Martinić detto Perme 165 Masarić Petar 26 Martinić detto Prijemić 165 Mascarelli 110 Martinić detto Sepe 165 Mascarelei San Carlus de. 98. fra Maškulin. 165 Maslinica 64 Martinić Jakov 174 Mastorlija Ivan Martinić Juraj Franin 70 Maše. 194 Martinis. 217. 362. 99. nadimak 208 Martinić-Gusan 176 . 207 Martinić-Parjević detto Perme 161 Matias alias Popović 232 Martinić-Parjević-Kosirina 154 Matić 87. 110. nadimak 202 Martinović Frano 218 Mativčević 128 Martinović Marko 218 Matko 216. 177 Maslarda 190 Martinić Frane pok. 158. 101. 180. nadimak 119 Martinić-Martini-Martinis Valerio. 230 Matas 110 Martinić-Meštreatić 165 Mateanović Martinić-Metršantić detto Rosso 161. 99. Martinić-Kapularić 154. 209. 1-74. 208 Martinić Mihovil 174 Mateljan de Plame 208 Martinić-Parjević 161. 45. 165 Mateljan Luce 205 Martinić-Parjević-Debela 161 Matešina 205.Martinić-Cezar 173 Marušić alias Nikolić 181 Martinić detto Barkulj 165 Marušić Ivan 61 Martinić detto Kosina Vuk 165 Masalić 158 Martinić detto Mestrante 162. 217. 138. 216. 185.. nadimak 199. Ivana 70 Maslarda. Maruscij 230 230 Maruscio 230 Marussio 230 Matković Ivan 159. 230 Matijašić 45. 101. 230 Martinić Ivan Franin 70 Maslardić Mihovil 236 Martinić-Jerčić i Verborić detto Centa Maslardić-Novaković 230 . Mateanović detto Plamus 208 165 Mateljan 205. 165 Matisjević. 220 Martinić-Parjević detto Kopičin 160 Matešić 188 Martinić-Parjević detto Kosirina 160 Matešić. 230 Matijašević vulgo Trgić 87 Martinis de 25. Stevan 174 Matijašević 87 Martinić Stefan. 230 Marussio. 230 Matković Marin 184 275 . 230 Martinić-Parjević-Kosirina detto Vuk Matić alias Baćina 108 161 Matić Nikola 218 Martinić Pavao-Franin 70 Matičević 128 Martinić.162. 187.Maslardić 208. 87. pop (klerik) 28 216. nadimak 219 Mašotić 158 221. nadimak 150 Matković 61.

Micheli-Vitturi Simeone. nadimak 64 Meštrić. nadimak 74. 192. corhitis 145 Micheli-Vitturi. 82. . 81. nadimak 152. 222 Mekjavić dictus Vace 222 Mekjavić Nikola 217 Mekjavić sive Vace 222 Melo. tenente collonello comite. 124. 183.Anton 217 Meštrović Nikola 217 Meštrović Vinko 277 Metković 193 Metloguze. 202 Medić 87. 222.. 231 Meštrović. 201 Michaelis de 149 Michaelis dictus Bonomerić 145 Michel 145 Micheli 145 Micheli de 145 Michelovich 165 Michieli 28. 165. 185 t Mejo. 67.-pop 133 Mičilović. 159. 190 Matulić alias. 141 Mičilo. nadimak 36 Meštrevidin. 97.Matković Nikola 133. nadimak 35 Matušković 158 Macanović.• Michaelis 145. 215. 133. 230 Matošić 191. Jerka 145 Michieli Pavao 145 Michieli Vicko 145 Michieli-Vitturi 43. 154. 170 Medić Miće 87 Medin 107 Medišić 158 Medovdolac 101. capit. pop 107. Jerka 145 "Michieli Ivan p. proto 87 Mazor 59 Mazorkin.Perkačić 138 Matulić dicti Randić 138 Matulić dicti Pope 138 Matulić dicti Perkačić 138 Matulić dictus Alaburić (Halaburić) 138 Matulić-Sile 181 Matulić vulgo Bandić 138 Matulić vulgo Popić 138 Matulo'va Jerka 83 Matulović 190. 216.116. 154. 104. 167. 22. 230 Matulić 45. nadimak 124 Mićul. 188. 188. 157. 181. 145 Michieli Nikola p. proto 99 Mazalić 27 Mazalić Mihovil 26 Mazola 56 Mazolei 56 Mazolić 217 Mazon. 165. 181. 166. 166. nadimak 131 Metličić 82. nadimak 202 Miečević 25 Mihačić 160. nadimak 174 Metlica. 47. 222 Matulić. 148. 145. 152. 185 Michieli alias Mede 145 Michieli. 138. 118 Mesnović 215 Meštar. nadimak 29 Matunić Danijel 217 Maturclo. nadimak 194 Mićinica. 236 Micheli-Vitturi Nikola 145 . 145. nadimak 199 Meštrović 216. 149. 166 Mičeli-Tomić 185 Mečeli 154 Mičelović 145. 198 Matulović. nadimak 76 Mičeli 105. 106. 145 Matković Petar 184 Matošević 28. pop 131 Metličić alias Čardić 131 Michaeli 145 . 176 Mićini. nadimak 197 Meštrov. 124 Meštre. nadimak 58 Mek jar vić 215 Mekjavić 28. vicarij 133 Mičetić alias Bočeoković 133. nadimak 58. 223 Mekjavić alias Vace 222 Mekjavić Bartol 217 Mekjavić detto Kančević 222 Mekjavić dicti Vace 216. 172. 165 Mičilović. 166. 131 Metličić Ivan. pop 145 Michielovich (Mičelović) 166 Micoil Simonis 149 Mića. nadimak 52 Mazzola 66 Mazzoni. 165. nadimak 86 Merec 14. 145 Micheli-Vitturi. 152. Vicka 145 Michieli Jerolim 145 Michieli 'Jerolim dr. 166 ' Mihajević 122 276 .Arnerić 145 Michieli detto Barbić 166 Michieli Frane p. nadimak 199 Menčevi. magister 87 Mečavić Ivan 26 Mede. 180 Mihaić 138. 166. 116. 191. nadimak 200 Mengotović detto Hranotić 227 Meninica. nadimak 31 Mengić.

110. 71. nadimak 84 Milošovi. 208 Mijić alias Majbonić 204. nadimak 123 Mihović 205. 34. 177 Mihovilović alias Lukrić 175. nadimak 47. nadimak 221 Misirić. 101. 165. 174. 212 Miličević dr. 18. 77 Mihojić 66 Miholić 9 Miholjrat 149 Miholović 120. 41 Milovanić Ivan 26 Milovanić Juraj 26 Milovanić Luka. prokurator puka 41 Milović 27. nadimak 221 ' Mikačić 138. 108. nadimak 205 •-!• Mijarić. 137. nadimak 224 277 . 216. 188. 129. 102. 190. 62. 208' Mijić alias Rajo 208 Mijić Anton 214 Mijić dicti Majban 208 Mijić dicti Majbonić 208 Mijić dicti Toljaga 213 Mijić-Majbon 205 Mijić Martin 214 Mijić-Martinac 208 Mijić Mate 214 Mijić Stjepan 214 Mijo. 47. 15. 205. 173. nadimak 76. 176. 15. 41 . 117. 181 Mihoj 19 Mihoj. 112. selo 170 Minetovi. 14. nadimak 54 Mirca 7. nadimak 195 Mimica 166. 122. 177 Mihovilović Anton 174 Mihovilović dicti Kovač 177 Mihovilović Juraj. 26 Milovanić 27. 122. 107. 19. 19. 32. 53 Mrličić 61 Miljanović 120 Millich Nicolao 67. 55—67. 218. 89. 204. 149 Mirić alias Kozica 124 Mirić Jure 110 Mirić Marin 121 Mir je na Brigu 14 Mirkov 41 Mirković 27. 216 Mihovil iz Krajine 216 Minovilović 28. 18. 134. 12. 23. 229 Miloš 223 Milošavka. nadimak 195 Mikulić 170 Mikulić alias Kalilić 144 Mikuli alias Tenda 231 Milačić Tade 68 Milanović 204 Milašić 110 Milat 25 Milavić 87 Mile. 83. 166 Mihaljić detto -Sabe 160 Mihaljić detto Sabe-Biskup 160. 84.Mihaljić 159. 78. 30. 188 Mirković. 152. 123. 174. 124. 111. 101. 158. 166 Mihalo. 138. 119. 216. 83. Milesi 93 ' Milesi. 158. 214. nadimak 221 Mijić 61. 124. 114. 86. 102. 132. 62 Milović dictus Manjavin 62 Milozević 215 Milozetić 158. 185 Mirković Tade 41 Mirlović 35 Miscovich Vladigna 149 Misir. 41. 120. 37. 177 Mihojev 23. nadimak 84 Milovančić 28. 142. mistri (magistri) 124 Mihovilović magistri Fabri 124 Mihovilović. 82. 208 Mijić alias Breljak 205. 108. 219 . 68. 42. 134. nadimak 35 Mijotović. 205. pop 177 Mihovilović alias Haber 177 Mihovilović alias Kovačić 124. 45. prokurator puka 124. 85.Milovančlć Anton. 28. 226 Mirić 61. nadimak 202 Mihalović 121 Mihatović 215. 61. 210. 72 Mihojević 72. 177 Mihovilović. pop 28 Mirne. 41. 27. 39. 16. 177 ' Mihovilović Nikola 174 Mihovilović sive Kovačić 123 Mihovilović vulgo Haber 176 Mijačić 205 Mijajlo. 118. 12. nadimak 34. 180 Mikasinić 215 Mikolić 159 Mikolić overo Nikolorić overo Gira 231 Mikolorić 231 Mikšić 45. 80. 90. 231 Milunović. 28. rnistro. 149 Milna 7. 170 Mimica Ante 166 Mimice. 231 Mihoević 174. 40. 181 Mikulica. 103. naute 93 Miletić Nikola 214 Miličević 53. 174 Miholović.

nadimak 167 Mosor. 112. 109. 189. nadimak 119. 14. paron 93 Modro Joseph. 175. nadimak 89 Moro alias Pribišević 166 Moro detto Skargut 166 Moro-Litković 159. 186. opat 17. 231 Mošul ja 163 Mračić 108 Mrantinčić 120. mistro 93 Modro. 193. 81 Mlinar. 177 Mladinei alias Mladinić 45. 140. nadimak 84 Mlinić 163 Mljet 108 Mocenigo Alvise 45 Močila 81. 14. 170 Mladineo Sabić Sebastijan. 194 Missi 181. soprakomit 22. 195 Mise.Missetich Joannes Petri. 171 Mladineo Juraj. 160. 128 Mratinčić 120. nadimak 109 278 . 160. 166. 177 Mladineo 44. pop 131 Mišeti Pro 121 Mišetić -alias Matijašić 190. 183 Miš. 166. 166 Mladinović-Mladinić detto Kraljević detti Cotovi 166 Mleci 75. nadimak 110 Mišković 72 Mišlović olim Sotković 72 Mizerija. 174. 194 Mišetić. 47. 193 Mućanin. nadimak 192 Muco. 158. 194. 170 Mladineus. 62. 136. 166 Morosini 214 Morotuf 120 Morsinović 215 Mortigić 215 Mortorijo. 170 Mladineus 145. 145. 9. 81 Mosula (Mpsuljica) 21 Mošćenice*112 Mošić 9. soprakomit 22. 195 Mišetić 45. 123r 131. 189. 145. nadimak 75 Mizetić 62 Miždrak. 183. 75. sudac 131. 177 Mladineo Vicko. 200 Mošljić 194 Mošujić 189. nadimak 74 Mišina Banda 25 Miško 72 Miškota 62 Miškotovi. 145.avi 149 Mixich Radovano.. 121 Mravak. nadimak 74 Montagnano 134 Montan 202 Morlakija (Zagorje) 143 Mornar. U. 158. 145. abbas 145 Mladinić 13. 194 Mišetić Andrija 121 Mišetić-Filipović 131 Mišetić Mihovil 121 Mišetić sve Maić 131 Mišetić vulgo Matijašić 194 Mišetić vulgo Matašić 194 Mišić 122. 145. nadimak 166 Muć 84. 166 Moro. sudac 181 Mladi 82 Mladimir. pisac 170 Mladineo Trifun 171. 93 Mohorović 87. 118 Modisić 159 Modro 93 Modro. nadimak 207 Mladinei 62. 217 Mladinić alias Lisičini 166 Mladinić detto Jelinić 160. 121 Mratinčić Frane 159 Mratinčić Ivan 121 Mratinčić Marko 121 Mratiničić Matij 121 Mratinčić Petar 27. nadimak 84. 172 Mladineo Antonio (Antun) 170 Mladineo Giorgio. 231 Mosnjić-Mošić Mošuje (Mošuljica) 8. 62. can. 171. školj 7 Mrkonjić 204 Mrmere. nadimak . 133. 111. 183. 44 Mladineo Katarina 170. 129 Mišić. 185 Moro 89. 177. 107.163 Mravinca 87 Mrduja. 170. 135 Mlin 55. nadimak 32 Mompiani. 145. 166 Mladinić detto Kraljević 162 Mladinić detto Kraljević detto Cotovi 162 Mladinić Frane 166 Mladinić ovvero Mladinović detto Kra­ ljević 162. nadimak 33. nadimak 192 Momić. Insulae 107 Monče. nadimak 2D2 Mostir 13. 184. cancel. 194. 115 Mohorović-Kranjac 87 Molfetta 117 Momčić. 190. 12. 121. 190. nadimak 224 Mixe Raso'.

nadimak 32. 108. 68. nadimak 167 Muhjić 28 Muje. 18. 224 Murvicanin. 183. nadimak 194 Muzica. nadimak 75 Nado. 184 Munitić Juraj 187. 49. 191 Natalis 93 Natalis Jakov 93 Natalis Jerolim 93 Natalis Marci 67 Navijanje 104 Na Vlačicu 104 Na Zastine 157 Nazor 72. 218. magister 133 Mulačić 158. 226 Nadali (Božičević) 46 Nadali Alvise 93 Nadali Alviz di 81. 190. pitor mistro 94 Napoli Copas 94 Napoli Matteo. 178. pitor 94 Napula. nadimak 152. 183. 93. 19. 27. nadimak 56 Na Dolac 73 Nagorinac 7. nadimak 120 Muo 60. 200 Mutnik 81 Muto. 188 Munizić 120 Munjica. nadimak 138 Muse. nadimak 192 Nadal 93 Nadal. 93 Nadalovi. 181 Murlačić. N Na Boriće 73 Nabrezina 171 Nacari 138 Naćeša. nadimak 223 Mujić. 124 Mune.62 Na Obalu 215 Napoli 94 Napoli. nadimak. 9. nadimak 32 Muruice 22. 82. nadimak 88 Napiuli. 130. nadimak 120 Munjinja. nadimak 137 Mumalo. 189. 206 Mulanović 66 JAulendo. magister 41 Nakić alias Boljić 41 Naklice 46 Na Ložu 215 Na Mačić 73 Na Meju 73 Nane. 189. 80. 18.Much (Muć) 167 Mudri. 54. 29. nadimak 88 Mustra-Bilić 93 Mustarello 111 Mutarello Inocent 111 Mute. 97 Murvaci (Murvazzi) 145 Murvica 7. 76. 76. nadimak 199. nadimak 167. 194 Munitić Anton 184 Munitić Ivan. pop 118 Nadalić 93 Nadalin. 99. 83 Naranuca (?) Juraj 26 Nardelli 202 Narenta 22.. Narentani (Neretljani) 196 Nasela (Na Sela) 7. nadimak 32 Muhando. 43. 50. nadimak 108 Musa. 177. 1J1 Nazorovi Dvori 73 Neapoli Abraham 94 279 . 166 Murano Šimun. 191. 88 Nadalov Jerić 83. 191. pop 28 Nadal sin Marka. 93 Nadali Anibal 93 Nadali-Božičević Jakov 13 Nadali Jakov 81 Nadali Jerolim. 220. pop 93 Nadali Nadal 93 Nadali ValeTio. 45. 30. nadimak 200 Munjinac. 34. mistro 99 Nadali 25. 28. nadimak 118. 174. 16. 19. 166 Muskietić 122 Mustačin 120 Mustapić 194 Mustra 93 Mustra. pop 181 Murlak. 143 Murano 161. nadimak 30 Mujić sive Kraljić 39 Mujo. 163. mistro 94 Napulj 65. 35. nadimak 61 Mutić. nadimak 175. 197 Naimer-Modro 93 Naimer 93 Naimer. 189. mistro 121 Murarij 134 Murarij. 197 Nakari (Nacari) 138 Nakić 41 Nakić. pop 93 Naimer-Modro Josip Najmer-Modro Enrico 93 Nakal 7. nadimak 195 Nanetovi. nadimak 108 Munitić 187. 32. 192. 48.

180. 112. 173. 233 Neretljani 8. 107. 154. 12. Nikolić Petar 218 Nikolić-Petrić 223 Nikolić seu Marušić 230 Nikolić sive Halaburić 138 Nikolić Vinko 217 Nikolorić 66. 170. 70. 78. 200. 54. 65. 208. pop 149 Nikolić ovvero Marušić 230 . 110. 232 Nižetić. 80. 208. 64. 149. 158. 178. 179. 190. 181. 58. 194. pop 86 Nižetić alias Saić 194 Nižetić. 86. 216. nadimak 176 Nikulić 170. 16. 230 Novaković alias Perić 166 Novaković dicti Maslardić 208 Novaković Juraj 208. 152. 98. 111. 99. defens. 114. 103. 14. 101. 62. 98. 231 Nižetić 9. 82. 201. 62. 137. 155. 231 Niseteo-Gazić 194. 41 Nigojevčić 34 Nigojević 27. 150. 194 Niseteo Giacomo. 129. 51. 228 Nižetić-Stasić 86 Nižetić Toma 70 Nižetić vulgo Matašić 191 Noćina. nadimak 34 Nogalić 215 Noilić 25 Nomlić Frane 217 Nonveiller 88v Norpić 99 Nosković Grgur 26. 52. 34 Nigošić 217 Nigošić Oktavijan 218 Nigris 146 Nijemci 53. 135. 11. 95. 45.Neapoli Kornelija 94 Negotić 27. detto Sahić 160 Nižetić ili Petrić 215 Nižetić Matij 20. 19. 231 Nižetić Matij Tomin 70 Nižetić-Petrulli Matij 196. 66. 61. 166. 107. 146. 54. 166. nadimak 166 Neres 214 Neresi 23. 99. 71. 213 Niseteo Gerolimo. 86. 218 Novaković Mihovil 205 280 . 82. 128 Neretva 11. 49. 67. 195. 26. 83. ribar 15 Nikola iz Dubrovnika 218 Nikola iz Plame 216 Nikola di Ragusa 216. 216. 89. Novaković 47. 34. 194 Niseteo Jerolim. 41. 25—47. 74. 128 Nerežišća 7. 100. 70. 106. mj. 181. 146. 209. 109. 131. 102 Nigoević seu Mirković 34. 149. 227. 190. 138. 20. 120. 189. 183. 119. 183. 233 Nikolić 49. 15. 174. 217. 63. 60. 207. 231 Nisetheo 231 Nisetich 21 Nisetich Vincentius. 124. 233 Nerežiška. 196. defens. 146-. sudac 215. 77. 116. 116 Negri de 59 Negris de 59. 86. 133. 57. 87 Negreti (Negretti) 23. 158. 27 Nova Ceca 51 Novakovich Zorzi 230. 231 Nikolozić alias Gira (Ghirra) 231 Nikota. 108. 87 Nikola mistro boter 218 Nikola. 216. 231. 170 Nikolić alias Petrić 223 Nikoiić-Cučić 223 Nikolić detto Petrić 223 Nikolić Ivan 45 Nikolić Jakov. 50. 8. nadimak 151 Nerežiško polje 25 Nesić 215 Nevoda. 13. 35. 205. 146 Negro 116 Nejasnić 138 Nembrini-Gonzaga 168 Nenadić 216 Nenadić dicti Jaković 225 Nenadić Ivan 44 "Neorić 167 ' Nepost. 18. 144. 188. index 194 Niseteo 232 Nizeteo 200. 120. 191. nadimak 175 Niccolich ovvero Marussich 181 Nicolai de Sabioncello 35 Ničić 216 Nigoević 27. 232. 20. 214. 138. 115. 76. 79. 146 Negri 59. 223 Nikolić alias Marušić 45. 231 Nin 107 Ninčević 116 Ninčević Ante 106 Ninčević Nikola 44 Ninković 168 Ninković Bertuč 168 Ninković Luka 165 Nisetei 146 Nisetei ovvero Nisetich 231 Niseteo 27. 55. 181 • Nikulić detto Tenda nunc Gira 216 Nikulorić 216. 172. 229. 59. 62. 123.

200. capitaneus 146 Nova sela 88 Noveller Aloisius 88 Novelovi Dvori 81 Novi Put 81 Novo selo 7. 200. 200. 46. 191. nadimak. kapelan 202 Ostojić alias Colin 202 Ostojić alias Janković 202 Ostojić alias Knezić 202 Ostojić alias Taras 202 Ostojić-Knezić 202 Ostojić sive Knezić 202 Ostojić vulgo Knezić 190. 34. 46.' capitanei 146 Novaković Signiferi D. 89. 212 Oljdanović 204. kapetan 91 Pacifici alias (vulgo) Restović 35 Padalović. 152 Ostoja Pavao 152 Ostojić 10. 28. 192. 152 Ostoja Laurus dr. mistro boter 160.81 Obradić. 50. nadimak 166 Osejaj. nadimak 202 Oliverio 107 Oljdan 205. 107 Obršje 7. 27. 202.Novaković-Permić 45. 203 Okladine 184 Oko. 192. 146 Novaković Petri. 34. 18. 166> Orlandini Vincenzo. 199.. 53.. 90 Oblak 79 Obradić 1. nadimak 85 O Obaljević ili Franulić 32 Obelgan Heruzije 9 Obelinović 25 Obilinović 16. 107. 35 Obilinović. 202 Ostrovica 92. 90 Oblačinović 79. 85. 39. mistro tagliapietra 161. 223 Ostojić. 79. artefice 181 Obradić. 92. 188. 194 P Pace. 152. 197 Ostoja 109. 40. nadimak 166 Omišani 10. nadimak 235 Okrug 137 Oksurović 59 Oktavijan (Martinis?) 217 Olin. 234 Paguntij civitate 135 Pahalo 175 Pahor 166 . 203. 164. 107. 196. nadimak 85 Osić 46 Osmetović (?) 228 Osridke (Osritke) 7. 190.. 189. nadimak 119 Obučje 146 Oclad 27 Odrapić 205 Oglobljić 216 Oklad 7. 206. mistro 90 Oblačinov 79. 72. 82. 29 Omišanac. 189. 18. 110. 170 Orlandini. (mistro) magistri 27. nadimak 58 Ongaro Juraj 105 Opersić 215 Opud Ivela. 183. 65. nadimak 35 Padova 134 Pag 228. 17. 39 Obilinović Frane 26 Obilinović Jerolim 26 Obilinović Nikola 26 Obilinović Marin 26. citta di Narenta 163 Orašnjak 94 Orijez. 42. 119. mistro 99 Orlić 82 Or sola 221. 190. 88. 277 Ortolan.88 Padanac. 47. 134. 201. 191. 146 Novaković Thadeus. 8. 51. 38. crkvica 21 Orno. 149. 178. 11. 19. 17. 40. 32. 30. 148 Osurović 59 Ozrett'ć 62. 114 Obrška. 202. 192. 14 Omnium Sanctorum. 133. 90 Oblačina. 198—199. 190. 230. 203. 51. "37. 181 Obradić Ivan 68 Obrovac 57. 218 Obilinović Polo 26 Obilinović vulgo Marijanović 34 Oblacia 90 Oblach 90 ' Obalčin 82 Oblačina 79. 212 Omerić 111 Omerović 111 Omiš 11. 27.. 207. nadimak 219 Orlandini 166. 61. 19. 31. 140. 152. 31. 54. 210 Nuić Luka 217 Nukanić 82 Nj Njeze. 135.

107. 158 Parjević detto Topičić 165 Parofianović' 62 Parofianović alias Maričić 62 Parofijanović-Vidoš 62 Parofijanović-Vidošević 62 Paroleta. nadimak 19 Papić 50. 11. nadimak 174 Pantelić 111 Panielić Petar 111 Pantera 55 Papa. nadimak 186 Palladoclis 191 Palavršić 8S Palavršić.ić 182. 82. 133. nadimak 167 Pavišić 35. 223 Pavičić. capitanei 235 . 41 Pavunović 41. 1 200. nadimak 62 Pava. nadimak 175 Parunov 41 Parunović 41 Paruta 82 Paskvali (Pasquali) 146. nadimak 151 Paner. 94 Pavičić 35. 231 Parosianović 56 Parun Pjerovi. Pavlović Luka 11 Pavlović-Lučić 203 Pavlović Mate 44 Pavulović di Paulo 94 Pavun. famulus 41 Pavao. 50. 111 Parader. ciambeltans 163 Pavešić 28. nadimak 163 Panada. 234 Paštrovići 44 Paterni Vicenzo D. 205 Pavičić alias Franjola 75 Pavičić detto Plamus 35 Pavini. 62 Pavisović 183 Pavitović Petar 184 Pavković-Jakovljić. mistro 55 Panipić 99 Pan je. 82. 35 Pavica. kapetan 94 Pavić Ivan. 107 Palušić. nadimak 201 Pavišić-Berkuić 56. pop 35. nadimak 33 Parolić 231 Parolić Frano 219. 88 Palini. nadimak 194 Pavlinović 215 Pavlov 76. 94 Pavić. 111. 107 Pecaseo 62 Pecaseo Toma 62 Pecasseo 62 Pecassi 62 Pećar. nadimak 35 Panezović 215 Panfiović 215 Panić 121 Panigo. 62. nadimak 35 Pečnik 170 Pečnik Ante 170 Pegazzi 66 Peidešić 217 Pejković 219 Pekasović 25. 217 Pavišić. 199 Papić Nikola 50 Papiluga. eremita 17 Pavlak. farmuiu comit. nadimak 202 Pavle (Pavao). nadimak 152 Pavić 46. Zingano Pauzin.. nadimak 135 Pećarević 94 . 232 Pasqualovich 232 Paškanin 217. nadimak 208 Papica. 216 Paskvalinov. 176 Pančana. nadimak 150 Pajić 62 Pajinac. 116. 231 Pasqual Bata. 49. 55. 93. cancel. nadimak 152 Papin 107. nadimak 109 Pardić Dominik fra 13 Paramate. 194. 138. 28. 99 Paulović Pavao 82 Paunović 41 ' Paunović di mistro Zuanne. nadimak 138. 136. capitaneus 231 Pavlović. 135. 189. 216. nadimak 195 Parhajić 123 Parhajić sive Juričević 123 Parhaljić 99. 154 Pećarević seu Cvitanović 94. 231 Papić. 77 Pavlovica. 99. 107.'Paja. nadimak 152 Pavlina. 62 Pekasović Toma 26 Pelegrinić 25 Pelicev 28 282 . 231 Pavlović. pop. 216 Paskvalović 182. 94. pop 215 Pa van. nadimak 210 Pajton 107 Palac.218 ' Pasquali l'07. 201. pop 46. nadimak 164. fra iz Rovinja 17 Pavlić 131 Paviić. nadimak 86 Pavlović 76. 154 Pe carić 94 Peče.

68 Peruzović Juraj. 216. 62. nadimak 110 Pešutić 223 Pešutić. 181 Perdec 167 Perdec Josip 167 Perdić 188 Perdić alias Ferro et Fabretović 232 Perdić Juraj 121 Perdić sive Matulić 188 Perdijć 181 Perhacić 102 Perhajić Perhajić sive Juričević 123 Perhajić 102 Pehalić Vicko (Vicenco) 98. 216. nadimak 110 Penecić 216 Penizović 158 Penzo. nadimak 221 Petanović 127. 232 Petricio alias Dobrogostić 142 Petricio Alvise Michael 88 Petricio. 231 Pessa 88. magistri 35 Pelischianin Giacomo 35 Pelišćanin 35 Pelišćanin Jakov 27 Pelišćanin Marin 28 Pelisgarich 35 Pelive. nadimak 166 Perač. pop 88 Perišić alias Bilač 88 Perišić detto Dizdar 88 Perizović Anton 62. 232 Pendešić Toma 27. 186 Perić-Bandić 202 Perić-Befmalin 205 Perić-Novaković 161. 166 Perić-Novaković detto Muco 161. 77. nadimak 34. 139. 170 Peša. nadimak 208 Perak 181 Perak alias Sare 181 Perak-Salamunović 181 Peraković 160. 101. famulus 88 Pessa Mose Ebreo 124 Pesse 124 Pessi fra 125 Peša 124. 215. 194 Perišić. pop 138 Peruzović alias Junaković 62 Peruzović alias Vilović 152 Peruzović Georg. 97. 146 Petar. 146. 166 Perić-Novaković detto Talent 162 Perić ossia Novaković 166 Perić ovvero Novaković 166 Peričić 198 Perislavi Doimi 149 Perišić 28.Peličer 216 Peliscanich. 88. 62 Peruzović. 82. 232 Petrachi 25 Petri.Perko. 107. 52. 134. nadimak 34 Perkačić 28. 54 Pelješac 35 Pelli 124 Pendić 28 Pendilo. nadimak 165 . prior 22 Peternić Mihovil 120 Petkoević 232 Petković 28. 152 Peruzović. 138. 185. 138 Perkačić dicti Bandić 138 Pcrkaljić Nikola 121 Perkaljić Pavao 121 ^Perkaljić Vice 121 . nadimak 88 Peščić 216 Peškareša. 232 Pendešić detto Ferro 232 -Pendešić dictus Unković 232 Pendešić Dinko 218. 232 Pendešić-Ferro-Fabrović 232 Pendešić Jakov 232 Pendešić Juraj 217 Pendešić Matijević 232 Pendešić Nikola 217. 232 Pendijć 181 Pendilo. 125 Pessa Grgo. 216. nadimak.89. nadimak 110 Pendešić 215. Permozina 121 Permozina Frane 121 Permozina Petar 121 Permozina Romeo 121 Peruzović. 102 Perhaljić 123 Perić 35. 139. mistro 55. đakon 88 Petricio Jerolim 27 . magistri lapieide 158 Petrice 139 Petricci 139 Petricij 146 Petricijo (Petrizio) 35 Petricio 35. 67 Perizović braća 62. 199 Perić. nadimak 74 Perković 212 Perković Ljubica 96 Perković ora Berković 218 Perme. 217. 67 Perjević. pop 99 Peruzović-Karletović 65 Pervinich Cropani 187 Per volić 217. 165 Perić-Novaković detto Karneval 161. 76.

35. nadimak 220' •• Piroman 28 Piroman. 31 Philippi de 31 Philippi. 146. 119 Pićulin. pop 133 Philippovich 32 Piccoli 111 Č'icculo 111 Piccoli Matej 106 Picoli 111 Picolo Frane L05. 146 Petricius Hieronymus (Jerolim) pop 215. 62. 112 Petrić alias Rogozničić 146 Petrić detto Nikolić 223 ' . 77 Pit'«wić 158. 232 Petritio 25. 111. 232 Petričić 35. 27. 107. 190. Petričević 27. pop 98 Petritis Roko. 69. 226 Philippis de 226 Philippis. nadimak 221 Pipi. 204. naute 139 Petričić. 232 Petrizio detto Ursić 86 Petrolic 217 Petron Juraj-Lukin 184 Petrošić 66 Petro 166 Petrović 28. 99. 82. 58. 88. 139. nadimak 186 Pigrović 158 Pigazzi 66 Pijaca 215 Pijković 174. 47. 122.. 99. 102 Petrinović Mihovil 62 Petritij 28. 122. nadimak 185. 146. 174. 102. nadimak 175 Pilić-Hlap. nadimak 52. nadimak 76 Pinka. nadimak 151 Pistur. nadimak 100 Piš. 182 Pineze 215 Pinezić 171. nadimak 175 Pilat. pop 98 Petritius 146 Petrizio 88. 205. nadimak 220 Piković.ila. nadimak 62 'Pipica. nadimak 52. 203. 101. 175. 232 Petrić 107. 188.Petricio Jerolim. 224 Petrović alias Bašćanac 166 Petrović Andrija 166 Petrulli Michael 194 Petrulli Nikša (Nixa) 194. 195 Pivačić 54 . 133. 172 Petrović. 149. 111 Piculović 58 Piće. 183 Pinica. nadimak 199 Pikolo. nadimak 165 Pipić. pop 31 Philippis 133. 130 Pirula. 111 Pierotić-Skorco 102 Pierotović 106 Pifar. 171. 146. 182. 182 Pinesius 171. nadimak 30 Pičić 232 Pičić Anton 217. nadimak 218 Pijković Frane 174 Pikar. 175 Pitkov'ć. 231 Petrulli-Niseteo Mattio Petri 231 Petrulli-Nižetić 9 Petruša. nadimak 185 Pič. nadimak 85. . 200. 158. nadimak 175 Pitve 107. 146. 190 Pinesij 171 Pinesio 171. nadimak 218 Piscitelli 167 Pisenti. 47.nadimak 84 Peturić Snea 159 Pezoli 111 Pharal 50 Pharaličić (?) Petar 26 Phiiipi Philippi 25. nadimak 109 Pitak« 72. 28. 176. nadimak' 195 Piskara 133 Pišv. patron 139 Petrinović 45. 212. 232 Pičinović 216 Pičun. 139. nadimak 209 Piplica. pop 98 Petricio Jerolim pok. 158. nadimak 141 Pieritić 111 Pierotić 94. 133. magistri 129. mistro 99 Pisinović 216 Pislić. nadimak 151 Pinović 159 Pipeta. 119 Petrinović Marko 98. 103. 166. 232 Petričić.226 Pivac. 223 Petrić. 217. 109. 194 Piran 226 Pirčić. 111. 181. 35. nadimak 108 Pinesić (Pinešić) 13. 218. nadimak 101. nadimak 73 Piste. Ante 26 Petricio Juraj Markov 26 Petricius 47. 104. 116. 217. 45. 232 Petritio Jerolim. 219 Pijković.

140. 161. 117 Poljica 12. 225 Plamik 35 Plamus. 167 ' Pivo. 9. 121 Poklepović Jerolim 56 Pokršćenjak. 51. 202 Pivčević det'to Providur 161. 46. 154 Pod Baraku 81 Podbarje 235 Podbergrađe 206. 208 Pletikosić 17. 196 Pod Jamu 204 Podbježice 133 Pod Kaštil 81 Pod Nerezine 16 Pod Puntom 200 Podsmrčevik 7. 111. 216. 214 Podborje 7. 29. 18. 50. 32. 14. 31. 59. nadimak 118. 224 Podgračišća 8. 197.o. pop 171 Pojdenović 159 Pokališ 121 Poklepović 62. 194. 285 .Pi\ačić-Pušić 54 Pivalica 88 Pivalica Dinko 88 Pivalo. 94. 232 Politeo de 199 Politeo Anton 232 Politeo-Nisiteo 190. nadimak 125 Pizul 111 Pizzamano. nadimak 224 Poldo 76 Poldo Ante 76 Polenović 217 Politeo 190. 232 Pobrović 214. 191. 53. 110 Pod Gažul 7. 111 Pizzulo 111 Pjaca 133 Pjerotić 94. 194. 214 Pletikosić-Ivača 208 Pletikosić Simun 208. 20. 209. 214 Plijanić 215 Pliše. nadimak 174 Pletikosa 205. 51 Plastić 159. 219. 49. 46. 199. 81. 15. 208 ' Plančić 121. nadimak 73 Pierotović 105 Pfacarić 121 Placoić 121 Placonović 121 Plame 205. 223 Plančić-Cvitović 223 Planica. 224. 119 Pojarovi. 12 21. 16. 223. 28. 205. 107 Podšker 55 Podtargradic 206 Podgtavje 80 Poičanac. nadimak 87 Polac. 7. 22. nadimak 74 Pobračić 25 Pobrasić 25 Pobrat 22 Pobratić Ivan 26 Pobratić Jakov 26 Pobroević 174. 173 Poizza 46. 199. 80. 97 Poćuda. 208. 232 Pocischie Pocinala (Ročinala) 22. 19. 102 Pjerotić. 19. 190. nadimak 100. 182 Po jak 117 Po jaković 117 Pojar. nadimak 123 Pojdanović 159. 111 Pizzuli 106. 171 Pojdanović. 210. 167. 41. nadimak 35. 47. nadimak 63 Pob. 30. 116. 235 Podbreg 228 Pod Bunar 197 Pod Dolac 25 Podhume 23. 37. 223 Pletaja. 185 Pol jako 105. 157 Podgora 13. nadimak 76 Plivatović 28 Plivo. 189. 167 Plastic Jerolim 172 Plastičević 27 Plate 132 Plazinović Ivan 26 Plego 84 Pleho. nadimak 164. pop 94 Pjerotić alias Skorco 94 Pjerotić Ivan 106 Pjertovi. 36. nadimak 76 Plodin 122 Plodinić Frane 121 Pluto. 35. 44. nadimak 165 Plenković 182. 211. comes 27 Pizzoli 111 Pizzolo 106. nadimak 84 Pleić Ante 88 Plejić 88 Plemić. 202 Pivčević 160. 49. 219. 232 Politeo-Nizeteo 194. 110. 84. 198 Podstrana 91. 200. 106. 212. nadimak 35 Počivala 204 Podaca 4. 200 Poiiteus 232 Poljačić 117 Poljak 117. 141.

mistro 98 Posinković 13. 112. 80. 192. 61. 113. 62. 233 Polovinić Marko. 114. 138. 109. 113. 185. 213. 17.54. 19. 47. 165. nadimak 170 Prdić. nadimak 167. 20. nadimak 75 Poškini. 218. nadimak 122 Posupirja. 82 Pojican Jakov 47. 108. nadimak 112 Poteštat. 14. 18. 201. 173—183. 166. 18. 89. 40. 122. 19. nadimak 151 Posterna 14. 173 286 . 131. 116. nadimak 36 Prerheru 35 . nadimak 176 Posinelli Iseppo. 44. 153. 184 Poljican Marko 47 Poljican Petar 184 Poljicanin 25 Poljicanović 47. 224. 124. 133—148. 82 Poljicanin 46 Polotov 27. 109. 158. 82 Poljičani 13. nadimak 176 Postavar. 150. 200. 190. 188. 112. 111. 63. 100. 110. psokuraior puka' 215. 227. 124. 191. 134. 195. 42. 45. 36. 175 Prčimiko. 60. 202. 11. 199. 214. 81. 176. 76. 69.236 Porat 81. 150. 31 Prčanj 92 Prčić. 144. 218. 198. 165. 120. 213 Praščević-Jela. 12. 11. Petra 47. 104. 92. 169..• Prence 105 Preturić. 187. 170. 22. 232 Polovineo Josip 218 Polovineo Mihovil 217 Polovineus 217. 204 Poreč 64 Porobi ja 213 Porobija. 45. 100. 34. 191. 136. 19. 32. 16. 93. 18. 192 Potočnjak U l . 146 Potočnjak Vjekoslav 111 Povija 7. 167. 12. 48. 23 Postira 7. 168. nadimak 30. 190. 178. 163. 155. 167. 156. 182. 224. 232 Polovinić 215. nadimak 33 Pothume (Pot Hume) 7. 87. 77. nadimak 209. 177. 16. 205. nadimak 209 Pražnice 7. 155. 226. 202 Pragrić 28 Pragnć Jakov 32 Pranić Antonija 205 Praskalo. nadimak 165. 8. 8. 176. 151. 189. 13. 39. 28. 38. 195. 89. 102. 234 Pozza 22 Požeženik 7. 117. 125. 30 Polotović 27. 160. 203. 139. 170. 190. 12. 49. 156. nadimak 119. 166. 180. 28. 189. 19. 79. •97. 223 Postiranin. 219. 188. nadimak 209 Praščević-Sakuj. 144. 157. 181. 12. 141. nadimak 185 Postolarić 216. 142. 147. 200—204. 232 Popović Filip 111 Popović Petar. 149. 150. 22. 118. 60. nadimak 209 Praščević-Prazničani. 162. "101 Polotović junior 30 Pollovinich 232 Polovinei 233 Polovineo 154. 230 Prbači Dolac 118 Prč. 158 Poštar. 72. 34. 47. 119. 116. 104. pop 30. 36. 218. 232 Polovinio 232 Ponikve 107 Ponkoljić 122 Ponsichievich 226 Ponta di San Martino 214 Pontonijević Gregorij 159 Požičević 216 Pope. 123. 8. 194. 180 Praščević. 154. nadimak Prda. 15. 172. 68. 107. 88. nadimak 166 Prgomet 83 Pribačić 66 Pribošević 166 Pribošević alias Moro 166 Pri jević. 14. 154. 101 Polotović. 46. 10. 190. 175. 135. sudac 232 Polovini Vicko. nadimak 213 Portada-Zorzinka. 191. 133. 214. 152. 94. 208. 31. 82. 226. nadimak 192 Popić 79 Popić. nadimak 41 Poponicijc. 230 ••__ Poljican Ivan pok. nadimak 209 Praščević-Marinko. 166. 137. nadimak 53 Prelas. 182. nadimak 34 Popović 111. 170. 80. 216. 30. 47 Poxischie 214 Prag (Praga) 195. 18. 99 Potok 73 Potsmrčević 29. 114. 84. 96. 23. 150 Prdibobica. 65. 59. 101. 133. 229. 220. 164. 56. 149. 71. 225. 233 Postolarić Martin 217 Počćer. 158. nadimak 86 Prasnize 174. 157. 232. 14. 95. 18. 124. 11. 83. 57.

47. 135. 61. 233 Rade (Janović). 209. 146. 206. 137. 171 Prodić 13. 77. 223 Radić. 209. 186. 62. index 171 Prodi Georgij. 229. nadimak 77 Pulentin. 179. nadimak 177 Pušić. 79. 226. 197. nadimak 163 R Rab 11. nadimak 194 Pušibate. 171 Prodoli 18. nadimak 83 Puratić 205. 56. 62. 51.(remitaža) 28. 61. 13. pop 171 Prodis Triffon de. 27. 13. nadimak 178 Prodan 139 Prodan Ceprnja 9 Prodanić 216 Prodi 133. 125. 125 Pulišelić vulgo Batistić 223 Puliteo 200 Pulitović Jerolim 121 Puljak 167 Puljak Ivan 167 Puljizić 45. 215 Radačić 158 Radatović 49. 90. 99. nadimak 164 Pušilula. 112. 47. nadimak 221 Pustinja . mornar 207 Rade. 45 Primorje (Primorie) 44. 76. 131. 208 Purešković. 153. 213. nadimak 202 Pujiz. 211 Pučiški Dolac. nadimak 224 Puja. 195. 191. 173 Puzle. 34. 211. 158. 174. 123 Prugo 111 Prugovo 57. 61. 221. 185. 181. 66 Primorci 11. 221 Radesko. 208 Puratić alias Dorotić 207. 125 Pulismanin. nadimak 193. 88. 149. fabro 72 287. 130. 122. 193. nadimak 88. 171. faber 79 Radetić. 141 Račić 55. nadimak 84 Puhor. 21. 113. 173 Prikačić 27 Prilanić Frane 159 Primi 66 Primi dr. 164. . nadimak 76. 212. 158. 165. 61. 156. 208 Pušilo. 184. 177. 157 Puedović 25 Pugliseo 171 Puhalo. 229. 216 Puše. 208. 10. 226. 175. 45. 232 Pučišćanac. nadimak 84 Puška. nadimak. 109 Purić 125 Pusa. 233 Radatović Juraj 217. 185 Pujizina 161 Pula 164 Pule. 62. 171 Prodić Klimša 171 Prodić Marko. 171 Puljizić. 183. 100. 131" Radetić Srećko 112 Radetić 72. 208. 231. 209 Prodi alias Prodić 45. 122. 90. 32. 132. 152. 199. 217. 133. 22& Pulišelić alias Dujmović 132 Pulišelić alias Lovričević 125 Pulišelić Lovre 121. 171. stan 7. 143. 138. 61. 214. nadimak 62 Puićeva Vičenca 83 Puiz. nadimak 219 Pulišelić 28. 171 Puljizić detto Sasse 159.14. 217. 157—173. 217. 121. magistri 171 Puljizić detto Lustre 162.Prijević stan 7. 125 Pulišelić Nikola 121. 132. 37. 11. def ens. mistro (magistri) 79. 167. 198. 210 Prolog 206 Proložac 36. 135. 10. nadimak 219 Pulicijot. nadimak 32. 82. 171 Puljizović 215 Puntadura-Markovi. 178. 224. pop 174 Prodić Bernardin. 112. nadimak 34 Puje. 11. 171 Prodi Alosino. 158. nadimak 164 Pulisela 120. nadimak 89. 182. 154. 19. pop 10. 111. 90. 12. 123 Prutić alias Canaletto 83 Prvinić 187 Prvinić-Kragujević 45 Pucischia 159 Pucischie castro 154 Puče 35 Pučišća 7. 158. 131 Radetić. nadimak 194 Pulenta. 145. 144. 108 Radetić 79. 48. 216. 197. 232 Priskić 107 Prkačić. 190. nadimak 152 Prkeša. . pop 168 Prodi-Prodić 170 Prodich Francesco. 174 Prodić. 107. 19. nadimak 32 Pušković 217 Putešić 158 Putvine. 18. 180.

233 Radičić. 146. 215 Rad čevjć. pop 28 Rad čević aliaš Bolančić 91 Rad čević Mate. 28. 96 • Radoević. nadimak 112 Rajo 205 Rakela 76. 233 Raguseo pro 233 Ragusio 216 Raguzeo 155 Raguzeo Pro 217 Raguzeo Vicko sin Jakova 155 Raić 112. 50 Radovčić. 171 Radojković detto Čiveta 171 Radojković Vinko 159 Radosavljević 27 Radoslavić 182 Radoslavljić 158. 171 Radojković-Cikutić detto Furlan 159. 221 Raić Ante 112 Raić dictus Silo 220 Raić-Sopanović detto Karmeljić 220 Rajčević 112. 218 Radmiiić Stefan 26 Radmilli 112 Radmilli Ivan 112 Radmilli Stefan 106 Radmilović 88 Radmilović-Pess'a 88 Rado 146 Rado. 165 Radovan 174 Radovan. 133. 66. 44. 47. 125. 2 16. 171. 167 Rajčević detto Mujo 167 Rajčević detto Muse 161. nadimak 112 Radmiiić. 107 116. 77. 146 Radičić Grga (Gregorio) 41. 134. 233 Raguseo Anton 233 Raguseo Ivan Marka 218 Raguseo Marko sin Marka 217. kapetan 125 Radojković Bartol 159 Radojković-Cikutić 159. magistri 42 Radmili. 167 Rajević 112 Ra'jić 45 Rajković 112 Rajkotović. 216. procurator 66 Radmiiić 27. 207 Rado de 108. 101 Rakelić 76 Rakisić 288 . dijak 49 Radović 66 Radunica 84 Radutinić 233 Rafaelli 66 PCaglanin 215 • Ragusa 233 Raguseo 149. 158. magistri 41 Radičić Andrija 44. 99 Radmili. pop 98 Rad čević Matul. 66. nadimak 76 Radinčić 41 Radinković 215 Radinović 215 Radišić vulgo Pesse 125 Radmili 42. 233 Raguseo Nikola 155. Zakan 82. 47. 188 Radojković. 182 Radoš sin Pavla 163 Radošić Juraj 159 Radotilja (Radobilja) 158. magistri 55 Radoević dictus Bartulović 66 Radoević Nikola 159 Radoi Dobroslavo 149 Radojković 13. 146 Rado Juraj de 106 Radobilja 133 Radoević 25. 146 Rado Frane de. 66. pop 42 Radmilić Ivan 26. nadimak 174 Radovan detto Arbunić 174 Radovan nazvan Allegretti 36 Radovan sin Slavošev 149 Radovan vogarmente chiamato Allegreti 226 Radovanić 158 Radovčić 49. nadimak 201. na u ta 108. 220. 42. Radičić Ivan 174 Radičić Juraj 105 Radičić Miloš 66 Radićijen Juraj 82 ' Radin. 167 Rad detto Roko 167 Rad detto Tarasić 223 Rad dicti Porobić 208 Rad dictus Banovi 223 Rad Juraj 217 Rad ovvero Tarasić 223 Rad ć-Pada!ović 88 Rad ć-Pagari 59 Rad ć-Petrinac detto Roko 162 Rad ć-Porobi ja 205 Rad ć sive Tarasić 190. 209 Rad ć vulgo vocati Ban 223 Rad čević 133. paron 105 Rade de.Rad alias Ban 223 Rad alias Tarasić 223 Rad aliter Porobija 209 Rad detto Padallo 88 Rad detto Petrimac 162. 91 Rad čić 41. 112 Radmilić.

nadimak 202 Rariofeić 121 Rapo.Rako 76 Rako. kod Bola 196. nadimak 76 Remeta. 133 Repić. nadimak 59 Ratko. magistri 233 Rijeka 37. 148 Ravlijć 139 Ravlijić 139 Ravljić 139 s Ravonković 215 Razdajna 8. conc. 116 Ribarević 204 Riharević dicti Visković 205. episc. 192 . 111 Remetić alias Coljević 107. 177 ^ Ravan 163 Ravanović 183 Ravčić 217 Raviljić 139 Ravlić 139 Ravlić Toma 139. 42 Retundo 27. nadimak 84 Rad. opat 21 Raulijć 139 Raus. 188 Rendić braća pok. nadimak 163 Raus-Bigec. 63. 121. nadimak 152 Repuj. 219 Refuj. canc. nadimak 208 Rodolfi 88. Petra 106 Zbornik za narodni život i 'Običaje 19 Rendić alias Angel 107 Rendić alias Dujmović 112 Rendić alias Mikin 112 Rendić alias Ruso 107 Rendić Ante. 155 Restovića Banda 25 Restovikuić (?) Frane 26 Retundić 27. nadimak 61 Rararković Juraj 184 Rasol 107 Rasohe 132 Rasoli 22. 119. paron 105 Rendić-Bego 112 Rendić detto Lola 112 ' Rendić detto Lesandin 106 Rendić detto Ruso 106 Rendić-Dopodne 112 Rendić Gaje 88 Ru. 111 Remetić alias Omerović 107. 107 Rimini 224 Ripac 66 Ripjević 158 Riste. 215 Rat. 108. 42 Retušić 25 Reve-Budin.ić Ivan 99. 88. paron 105 Rendić Mihovil 106 Rendić Nikola 106 Rendić seu Inglez 112 Rendić Sime 106 Rendić Vicko.. nadimak 76 Rede. 97 Rasotica (Rasohatica) 7. nadimak 86 Redetić Stefan 106 Redezović dictus Skrozinović 216. nadimak 62. 12 Razmilić" 112. 35. nadimak 76 Ridolfi. 55. 119 Rebac. Jurja 105 Rendić braća pok. 105. mistro (arteficis) 88 Rodolfi.. 212 Ribarević Šimun fra 204 Ribarević Vinko 214 Ribarović 212 Ribarović Ivan 214 Rica. 214 Rašanin Petar 26 Rašćani 207 Račić alias Glavinić 135 Raško. 208 Remetić 105. 233 Rodolfi. 185. 105 Rendić Ivan. nadimak 163 Rezmilović detto Pessa 88 Režzo 106. Restoević 28. predjel kod Bobovišća 8. dio u Postirirna 132 Rat. nadimak 200 Remengo. nadimak 175. paron 106 Repanović. 155 Restoević alias Servica 35 Restojević 35 Restović 35. nadimak 113 Ročičić Ivan 217 Rodić. 112. 41 289 . nadimak 202 . 107. nadimak. 80 81 • Rat-Luke 158 Ratar. 106. 18. nadimak 201 Rakodić chiamaii Dobričić 232 Rama 163 Ramljak 88 • Ramljak Ivan 88 Ramljani 87 Ranamarić 216 Ramanković 215 Ran je. nauta 88 Rodovanić 158 Rogarić 49 Roglić 233 Roglić. 111 Remetić Ante 106 Remetić Ivan 106 Rendić 28. 213. 139. Ranjin. 41. paron 106 Rendić Juraj 105 Rendić Matej 106 Rendić Matej.

166. 164. 147 Rogoznica Pro Lukin (di Luča) gastal­ do Rogozničić 28. 176. 160. kapetan 125 Salamunic Zorni. 155. 193. 206. 126. 123. 125 Salamunčić 190 Salamunic 120. S Sabbioncello 35 Sabbo 117 Sabe. 158.125 Salamunovic sive Jerković 125 Salamunovic sive Jerković. 149. 201 Rottoloni 89 Rottoloni Ivan 89 Rotundić 42 Rovigo 135 Rovilo. nadimak 36. 116. 147. 147 Ružin. nadimak 109 Ružić Ivan 27 Ružičić 122. 219 Ružić. 141. 125. serg'ente maggior 125 Salamunovic 122. 126. nadimak 202 Riinko 61 Runko. 143. 167 Rovinjež. 216. nadimak 166 Salamandrija. 135. 149 Salamonis. 120 Salamoni 125. nadimak 202. nadimak 163. nadimak 112 Ružić 25. 181. 169. 109. 163. eomitis 126 Salamonović 121. dr. 165. nadimak 152 Sakreštan. nadimak 195 Rovinj 17. 182 Salamunovic. 125. nadimak 92 Salamon. 185. 233 Rokočić anco Dobričić (da Dobra) 233 Rokočić detto Dobričić 233 Rokočić Ivan 217 Rokočić Vinko 218 Rokotić 232 Rokotovi. 125 Salamunovic alias Taraportin 125 Salamunovic alias Sare 182 Salamunovic alias Šarić 182 Salamunovic ant. nadimak 173 Rokečić 233 Rokela. 202 Roguljić alias Zlatar 202 Roje. 130 Salamunovic alias Jerković 125 Salamunovic alias Jerković sive Fabi­ janović 123. nadimak 186. 36. 202 Rošin 194 Roško Polje 109. 44. 219 Rubić I. nadimak 61 Ruperclaria 147 Rupčić 25 Rus. 165. 195 Sabicio 28 Sabičević 28 Sabićin 28 SabioncelH Marin 35 Sabioncello 28 Sabionzelio 35 Sabiuncelo 35 Satlica (Devin) 165 Sadinović 191 Sajo. 161. 147 Roguić 94 Rogulić 94 Roguljić 189. nadimak 202 Ruso. Jerković 125 Salamunovic detto Jerković 139 Salamunovic dicti Jerković 125 Salamunovic Dujam 121 Salamunovic Ivan 121 Salamuriović-Jerković sive Fabijanović 123 Salamunovic Nikola 121 Salamunovic sive Fabijanović 123. 146. sin Andrije II. 125. pop 125 Salamoni Toma (Thomas) conte (comes) 126. 133. 207 Rogoznica Pro. 182 Salamunic alias Sarre Salamunic Toma. 139. 110. nadimak 166. magistri 139 290 . 198 Runiin. 218. 144. gastaldo 133. magistri 139 Salamunovic. 126 Salamoni. 145. 200. 190 Salamom*. 168. 80 Rude. 130. 122. 162. 119 Rojen.. eomitis 125. fratar 207 Rude. 207 Rogoznica Šibenska 90. mistro calzolaio 160 Salamunovic alias Fabijanović 123.Rogoznica 28. 32. nadimak 194 Rokotović 233 ' Romane 67 Romani 67 Romanus 67 Roso 28 Roščić 194. nadimak 108 Rokočić 216. 138. nadimak 186 Rude AJartin 214 Rudina 215 Rudolii 233 Ruidić Ivan 27 Ruidić Nikola 27 • ' Run je. 151.

163 Santi ovvero Santini. 202. 139. Jerković alias Fabijanović 123. 112 (Senković Andrija 54) (Senković Kuzma 54) Senković Luka. nadimak 176 Selapić 216 Selca 7. mistro 216 Sartor Satićo. 19. 214 291 . 230 Senjanin Matheus (Matošić) 230 Senjković 36 Senković 63. 106. 77. 214. 140. 97 Sapa. 20. 91 Saricti Joannis. 214 Saloma.. nadimak' 119.Sansir. 228 Salinović-Borovac Salinović dicti Boroević 206 Salinović detto Boroević 206. 125 Salamunović Vicko 120 Salapić 233 Salihović Ivan 105 Salihović Nikola 105 Salinović 206. mistro 98 S. 189—196. 224 . mistro 99 Scarpa Iseppo. 178. 105. 208. Selačić. nadimak lt>2 Senj 63. nadimak 166 Selza 196 • Senić-Krkanjerac. 204. 60. ortolano 160 Santi Venier 147 Santić 94. 156. 124 Sapunar. 236 Sardarević-Remetin 160 Sargo 69 Sarti 94 Sartinović Vinko 217 Sartor Lovre. 167. 128. 189. 63 Scarnio Prospero 63 Scarpa 103 Scarpa capt. 173. 176. 91. 12. 18. nadimak 150 Salva tić 121 Salvini 117 Samari 94 Samo grad 157 San Francisko 144 San Ioanni 23 San Martino 17. 146. 206. 140. 199. castro 125 Sancti Joannis de Stiuano 97 Sanetić Matej 121 . Cassiano di Aquillea 145 Scipioni-Cvitanić-Zelanović 47 Sćapanović alias Scipioni 45 Schiappanovieh alias Scipioni 185 Schintich Marćo 112 Scischich 147 Sciscich 147 Sorip 121. 72. 214. 8. 146. 141. 200 Santić. 94 Sebastijanović Sebastijan 94 Seget 58. 233 Sepić Jakov 217 Serbić 134 Serčić 210. nadimak 50. 107. 177. 127. 220. 216. 21. nadimak 177 Savojardo. 131. 211. nadimak 124 Sapunarić 76. prokurator 62 Scarnio 63 Scarnio dr. 77 * Saraceni 12. Ilia. nadimak 202 • Sapunar 36. 77. 196 Scripea 8 Scrivanich Joanne . 16. Sekulović Marko 203 Sela 166. 196. 162. 33. 75. 191 Scarpa Cosmo. nadimak 53 Sekul 63. 89.67 Sebastijanović 82. 190 Sejačić 67. 203 Sejačić 89 Sekretarij. 166. 148 Santrić 140 San Zuane 82. 113. mistro 106 (Senković Marko 54) (Senković Mladen 54) Senković (Sinkovi) -Siruć 45 Senković-Svarčić 54 Sepić 216. 77 Sekulov 72 Sekulović 72. 76. 140 Santi vulgo Maričić 139 Santić Stjepan (Stefan) 139.107.Salamunović Šimun 121 Salamunović vel. 231 Selce kod Sežane 167 S. 214 San Vito degli Abruzzi 89. 203 Sekulović. 131. 9. 147. crkvica 20 Selka. 214 San Pietro 23. 163. mistro 94 Santić alias Maričić 139 Santić dicti Maričić 139 Santić Juraj 139. nadimak 138 Scarfelini 147 Scarneo 63 Scarneo Doimo. nadimak 151 Salon Abraham 91 Saluta. 116. 148. 164. 201. 205. 110. mistro 27 Sartoris Laurentij 217 Sasunić Toma 68 Satičević Ivan 27 Satičević Petar 27 Satičević Satieijo 105 Savj. 209. 17. 107. 204.

103 Sfartalović Petar 82 Sferčić 63 Sfetinčić 42 Sfiličić 67 Sfirčić 56. romito e custode 162 Sesnić vulgo Gregušić 190 Sesnjić 158. 224 Servenli-Zvančić 67 Serventić 205 Sesejković 190 Sesnić 185. 101 Skargatić Antonio 99 Skargul 189 Skarmeta alias Dragičević 72Skarmić 63 Skarmić Dorica 28 Skarneo 42. Giovanni di Povglie 203 S. eremitaž 31. 147 Sirotković alias Bepov 147 Sirotković Ivan p. pop 182 Siginj (Sinj) 167 Signano Villa Nogaro 28 Sikalinović Mate 133 Sila. patron 99 Sinj 64. magistri lapicide 158 Simeonis Micoil 149 Simich 222 Simić 42. 103 Sfartalović Dominik 82 Sfartalović Kristofor 82. 233 Sesnić. 147 Sišić Šimun (Simon) 147 Sitnić 56 Sitno 64. 95 Sirotković Mihovil 82. 55. 196 Silvio. 204 Sinjanin Ivan 92 Sinobad Pavle fra 204 Sinovčić 119 Sinovčić-Baras 119 Sipić Juraj 217 Sirotković 47. 216. 188. Helene. 88. 107. 131 Setević 131 Sezonić 122 Sezunić 216 Sfarčić 63 Sfartalović 99. 233 Sesnjić Frane 105 Sesnjić Ivan 133. 27 Sfortolović 25 S. 109. 95 Sirotković Nikola 26. 88. nadimak 173 Skaramuce 28 Skarbić 120 Skarfelini (Scarfelini) 147 Skargatić 99. 112 Sinčić Ante 106 Sinčić Gregorij. paron 99. kapelan 31 Silvio alias Dubravčić. 95. 48 Silvio.' civitade 141 Sibiškin 216 Sicilija 137 Sićalina 120 Sičić 49. 63 Skarnio Dujam. 98. nadimak 76 Sinčić 106. 210 Skarebaje. nadimak 176 Sisović 122 Sišić 133. ilir. 82. 49 Silvio. Pavao 31.-220 Silović Meinour 184 Silvan 103. pop 23 Sinčevi. 114 Serventi 67. Mihovila 82. 42 Simović 25' Simunovich Nicolao. 103 Sfartalović. 196. 63 Skarnio 42. prokurator 56 Škarpa 103 Škarpa. 189. 42. 178. nadimak 223 Simoneti 28 Simonetti »filius spurius« 28. 63. mistro 103 Škarpa vulgo Lace 140 Skarpaca 140 292 . mistro 103 Škarpa Kuzma. 95 Sisgoreo 107 Sisich 147 Sisle. 48 Silvio Grgur 31. 216. 107 Skarneo. 222 Simić Ivan 217 Simić Nikola fra 205 Simičić. 117. 159. mistro (magistri) 103 Škarpa Izepo. 204 Skanči (Scanci) 190. 178 Simić dicti Marinković 217. nadimak 75 Silba 103 Siljindačić Nikola 105 Silović 122. 75. pop 182 Sesnić. 48. 182. 182 Sičić. 82 Sirotković Nikola Ivana 82 Sirotković Stefan Gregorija 82. 222 Smić alias Batković 45. 48 Simanović 159 Simeonis. pop 63 Skarnić 28. 109.Serdarević Marko 44 Serravallo 107. 96. 184 Sesnjić Juraj 105 Sesnjić Marin 184 Sesnjić Matij 184 Sesnjić Nikola 184 Sestranić de Hectore 164 Seteljić 122. 63 Sfirčić Stefan 26. 111. eremitaž 31.

216. 86. 46. 214 Sorancich 52 Sorić. 213 Slipac. 05. 141. 206. 25. 31. nadimak 51. mistro (magistri) 99. 163 Sorić-Gluho. 107. 197 . 88. nadimak 34 Sočo 36 Soditrić Petar 217 Sogiancich 89 Sogliancich 89 Soijančić 89 Sojačić 147 Sojančić 89. nadimak 208 Solin 185 Solinjanac. 47. nadimak 167 Siavoi 216 Slavotovi. 204. IQ9. nadimak 199 Skuše. naute 139 Slovinić Nikola. nadimak 202 Sokolić 106 Sokolić. nadimak 213 Splisca 98 Splićani 7. mj. nadimak 111 Sladić. 46. 41. 81. 28. 99 . 111. 90. 150 Skorić alias Bakić 122. 59. Smrdejina«. 39.Škarpi 103 Skender paša 46 Skina. magistri 101 Spalatensis Justina 48 Spalato 23. 101. 48 Split 7. 126. 115. 178 Spaleta 66 Spaleta. 57. 85. Mariae de Milna 23 S. 63. nadimak 87 Spence Radino 149 S. nadimak 51 Sotković 72 Sove. 122. 60. 60. zaselak 189. 155 Slovinić. nadimak 74 Sovičić alias Vulić 132 Spada 222 Spada. brdo 197 Smrcevik (Potsmrčevik). nadimak 86 Slavića Dvori 81 ' Slavo. 210 Solo Juraj 210. 29. Pietro 105. 89. 81 Smrka 7. nadimak 85 Slivno (Sempolaj) 130. 67. 117 Skoknić Nikola 106 Skoković 117 Skoković Nikola 117 Skoda. 126. 32. 140. 92. 89. 219 Skrozinović alias Bezerić 219 Skrozinović detto Bezerić 219 Skulanac.-28. nadimak 76 Slime 27. Soljačić Jakov 217 Soljačić vulgo Bumbić 224 Soijančić 45. nadimak 198 Skrozinović 216. 131 Slovi gne Vitco 149 'Slovinić 45. 112. 42. 74. 60. 90. nadimak 193 Soldo. 93 Soljičić 215 Soljihčić 89 Solo 204. 126 Skorić Mati] (Mate) 120. nadimak 90 Soljačić <67. 150 Skorić alias Penarolić 66 Skorić Dujam 218 Skorić Luka 121. nadimak 77 Smoljan 199 Smrcevik. nadimak 152 Smojčević Ivan 133 Smojčević Nikola 133 Smoko. nadimak 63 Sleško 191 Sleško. magistri 107 Solačić 216 Soldat. 53. Martino 206 Smiho. sudac 139 Slovinje Vitko 339 S. 139. nadimak 100 Slavic. 62. nadimak 166 Spadić 222 Spadić. 214 Solo Nikola 210. 63 N aSmrtić 35 > Smrtić. 117 Spilica 197 \ Splicica 23 Spiičanac. nadimak 75 Skrnić-Dujača. 210. 27. 149. 116. nadimak 32 Slatina 158 Slatine 79 Slave. nadimak 100 Skore 141. 136. 205. 126 Skorić sive Bakić 150 Skradin 57 bKrivanelo. 43. 65. nadimak 202 Solde. . nadimak 193 Slikanović 28 Slike. Sokačić 122 Sokačić-Gabiler 217 Sokol. 214 Soloević 210. 209. 64. 67. nadimak. Solović 205. 133. 63 Skoknić 106. 113 Sokolović 113 Sokolović. 87. 150 Skorić 63. 45.

169. 172. nadimak 84 Siampadu-Pizaica. nadimak . 19. nadimak 84 Stafčević detto Chirighin 85 Starcević-Roso. 42 Siipanić. 125. 107. 109. 95. 228. 140. 147 Spudičević alias Sabo 107 Spudičević alias Sabbo. 223. 134. 122 Stipaniević 122 Stipanovi Dvori 81 Stipanovica. nadimak 156 Stanišić 67. 114. 101. 131 S •panović. 205 Staničić alias Bartulović 178. nadimak 195 Spnce. 12. 195. nadimak 192 StenzoMĆ Marko 44 Stcpham de Sabioncello 35 Stipančev. 202. nadimak 52 Srdarević 167 Srdarević-Remetin 111. 209 Stančić-Plamus 209 Standelpergher detto Stambucco Anto­ nio 195 Stangauria 25 Stanić 36. 133. 145. nadimak-208 Si: sić 81 '4ate. kapetan 89 Stipanćić. 96. 190 Stanišić alias Šare 43 Stanišić alias Šarić 209 Stanišić detto Šare 209 • Stanišić Andrija fra 214 . 210. 35 Stefan iz Venecije 217 Stefić. 17. 142. 110. Stae Mariae. 124. 7t • Stipanovi vulgo Skorobaić 126 • Stipanska Luka 10. 80 Stancita 158 Stančari 68 Stančić 209. 127. 147 Staničić 174. nadimak 164 Stanoević'106. nadimak 89 Stenijo. nadimak 74 Stefan iz Pelješca (Steffano da Sabioncello) 26. 143. nadimak 91 Sceka. eremitaž (manastir) 48 Stipančić. 126 Stipanović seu Maričević 28. Stanišić Ivan 214 Stanišić Marko 182. 207. 126 Stipanović Nikola 121. crkva (Mirca) 120 Stae Mariae Milnari 23 Stafortić 158 Stampadur-Kampanara. 94. nadimak 76 Spudičević 28. 122. 120. nadimak 118 Stipanovi 42. 111. 23.108 Srijani 50 Srinjine 32. nadimak 84 Stari Dvori 73 Starigrad 27. rnistro 27. nadimak 89 Stipanić 28. 222. 224. 107. 233 . 132. 11. 117. 182. pop 46 Srbija 220 Srdar. nadimak 76 Sprtica. 220. 64. 131. 134. 182 Staničić alias Sare 209 Staničić alias Sarić 204 Staničić alias Stanić Staničić detto Šare 214 Staničić detto Sare Ivan 209 Staničić dictus Sare 204. 47. 132. 133. 127. 226 Split-Suburbio 41 Splitska 7. 11. 130. 108.. 142. nadimak 202 Stipančić 48. 225. 36 . 157 294 . 129. 219. 122. 213 Stančić Jerko 205 Stančić Marin 205. pop 27. Nikola 121 Supamčić 89. 18. 88. 220. 119. 215 Stipančić. 117.. 66. 167 Srdela. paron 105. 145 Splitska Vrata 7 Splitski kanal 7 Splizbanda 81 Sprta. 209 Stanini.93. 116. 135. 97. 123. 183 Stanišić detto Oreze Petar 204 Stan jaro. 107. 112. 36. 172. 192. 68. 42 Stipano\ić alias Mirić 126 Stipanović alias Skorobaić 126 Stipanović Ivan 120 Stipanović Ivan. 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević Frane. 110. nadimak 84 Stanac Dolac (Stanaz Dolaz) 15. 108. 144. 107 Stanoević detto Pistur 112 Stanoević seu Barišin 112 Stanojević 112 Stanušić 224 Stanušić alias Budva 224 Stanušić ora Budva 224 Starbić 122 Stara Kaniža 165 Stareević 82 StaiČević. 71 Stipanović alias Maričević 41. 117 Spudičević Marko. 208. 134. 71 Stipanović Marko 121. 194. 165. 37. 126. 52. Starograđanin. 130. 45. 125.

218 Sučić 77 Sućina 158 Sudac. nadimak 32 Striko. 41. 152. 107. 13. 185. 41 Stipuiinović 49 Stipulinović Ivan 82 Stipurina. 204—214. 48. 103. 128 Sumnić Ivan 106. 213. 65. 174. nadimak 202 Stropa. nadimak 109 Stupe 158 Stupi 157 Subaša. 13. 119. 19. 12. 25. 147. 100 Suceić alias Butor 58 Sućuraj 209. 37. 42. 131. nadimak 174 Strafortić 183 Stranulić 45. 201. 150. 102. 25. 78. 81—97. 205. 27. 146. 209 295 . 209 Suzičić alias Breljak 204. 89. 191. 192. 49. 40. 47. 102 Sutorić 28 Sutulin. 45. 28. 104—118. 104. 119 Stipinović alias Maričević 36. 99. 39. 118. 50. 34. 41 Stipinović alias Mujić 36 Stipinović dicti Bukar 36 Stipinović-Maričević 36. 141. 136. 37. 155 Sukelić detto Banić 177 •Suiet 15 x Sulianović 28 Sumartin 7. 67" Stjepan Dabiša 163 St. nadimak 192 Šula. mj. 14. 111. nadimak 165 Surlutović 217 Sušalović 25 bu^e. 148. 30. 30. nadimak 123. nadimak 35 Studenci 60 Stulla 213 Stupac. sudac 178 Stipinčić alias Mativčević 128 Stipčivić (Stipćević?) 25 Stipić 190. 229. 179. -169. 158. 10. 191. 23. 230. 61. 14. nadimak 194 Suhi Dolac 209 Suho. 18. 46. 142. nadimak 166 Supetar 7. 43. 12. 120. 18. 43. 186. 102. 99. 120. 119. 64. 14. 19.39 Suić Pavao 95 Su ja. 18. 158. 90. 43. nadimak 186 Stopić. 190. 11. 204. 171. 88. Straževnik (Straževnike) 7.. 190. 231 Supetranin. 117. 101. 153. 1. nadimak 195 Suić 95. 11. 155 Sumeić. 23. 155. 195 Stražišća 132 Stri go.--15. nadimak 30 Sukadar 204 Sukadarić 107 Sukela 25 Sukelić 149. 65 Stomorica. crkvica 16 Siomorska 147 Ston 41 Stopa. 233 Sutković 98. 101. magistri 147 Sumeić seu Vlašić 155 Sumejić 155 Sumejić alias Vlašić 155 Sumelić 155 Sumelić Juraj 147. 214. lapicide 155 Sumeić. 78. 128 Sumnić 105. Maria de Gradazzo 12. 41. nadimak 89 Sutivan 7. 29. nadimak 109 Stolivo 62. 124. 61. 232. 118. 177 Sukelić alias Svetinović 42. 216. 147. 49. 29.Stipasinović 174. 178. 117. 39. 22. 17. 26. 105. 228. nadimak 76_ Suvić 149 Suzan 63 Suzan Juraj 63 Suzičić 190. 21 Stobreč 119 " „ Stoji ć 25 Stojan. 77. 146. 214 Stipičević 63. 178 Stipetić Nikola. 229. 157. 111. 28. 95 Stipičić 42. magister 155 Sumerić 155 Sumić 128 Sumjić 122. 187. 214 Stipič Martin 213. 115. U. 103. 67. 205. nadimak 35Surlutović 217 Surlitan. 80. 38. 19. 182 Stipetić 45. 27. 128 Sumljić 121. 234 Sumeić 147. 193. 121 Sumnić Marko 121 Supa. 12. nadimak 53. 136 . 122. 73. 55. nadimak 152 Stiuano 97 Stivan 81 Stivano 13. 42. 220. 45. 168. 46. Sumeljić 155 Sumeljić. .164 Sudijć 133 Sudijić 47 Suđja. 173. 204. 188. 233 Stipinović 36. 188.

crkvica u Dolu 149 Sv. 189 Sajnana. Martin. Marija. crkvica u Pučišćima 170 Sv. 30. Antun Opat. 236 Saronja. nadimak 224 Satelić 130 Sćapanić 219 Šćapanić alias Kljunčević 219 Sćapanio 219 Sćapanović 27. Pothuma 8 Sv. Klement. 158. Marija. Petar. 197 Sv. 89. nadimak 194 Sartur. 219 Sćapanović detto Jurišić i Zelanović 161 Sćapanović detto Ružić 219 Sćapanović dicti Klunčević 185 Sćapanović in volgar Scipioni 219 Sćapanović-Jurišić 161 Sćapanović-Sekulović Dominike 49 . Vid. 45. lili ja. 174 Sv. Marija. u Bolu 215. 50. 81. ruševine 51 Sv. Humca 98. Marija. "crkva (crkvica) u Sutivanu 13. crkvica 98. crkvica u Sumartinu 204 Sv. Berošević Mihovil detto Breljak Sv. 155. 214 Suzičić Marko 209. nadimak 195 Samate. manastir 14 Sv. Nedija. crkvica Dubrovica i Mošuje ' 9. Ivan Krst. 173 Sv. crk.. 149. 67. Martin. Rok. 233 Svartalović Frane 217. 233 Sv. crkva u Boboviščima 68 Sv. crkva u Sutivanu 84 Svitić 108 Sv. 228 Š Sala. Toma. 12 Sv. 55. 97 Sv. 77 Svetinović 28. 214 Suzičić Jakov 209. Ivan. Eufemija 142 Svićarević 95 Svićarević seu Gabrić 95 Svi carić 95 Svićarović 120 Sv. 191. Svi Sveti. crkvica iznad Supetra 105 Sv. nadimak 150 Salta. crkva u Pražnicama 173 Sfarčić 63 Svainac 139 Svartalović 28. 204. 51. crkvica iznad Dola 149 Sv. 103. Martin. 103 Sv. Juraj. stan 7. crkvica kod D. 234 Svirčić 27. Jadre. crkva u Bračuti 162 Sv. crkvica na Gracu 9. 234 Sarić Jerolim 49. Vito Lanciano 60 Sv. Juraj. 19. bratovština 90 Sv. 67 Sv. 236 S. nadimak 167 Sala. crkva u Splitskoj 17 Sv. Križ. Lovre. 42. 185 Sćapanović alias Semlović 28 Sćapanović chiamato Jeneralić 161. 104 Sv. Juraj. 115 Sv. nadimak 193 Santić 28. predjel 8. 234 Sv. 219 Sćapanovi alias Scipioni (Sipioni) 155. 147. 214 Suzičić Mihovil 209. crkv. 185. Ciprijan. 10.. nadimak 73 Sandre. nadimak 75 Salte. Toma (Veber) 7. Teodor. Ilija. 183. 216. Zuanne della Brazza 22 Sybregh 83. Kuzma i Damjan. 46. Bernardin 232. Križ kod Trsta 125 Sv. 47. Mihovil. Rok. 195. 103. crkvica na Gracu 9 Sv. (Suburbio Split) 59 Sv. 155. 214 Suzičić detto Berošević Mihovil 214 Suzičić reč. 189 Svitković 38. 93. 149. 22. 177. Petar u Supetru 104 Sv. 173 Sv. 209 Suzičić detto Berošević detto Breljak Mihovil 209 Suzičić Ivan 209. 212 Svirče 190 Svirčević 216. Nikola 158 Sv. 98 Svinjišće 63. crkvica iznad Milne 15 Sv.Suzičić alias Šukadar 204. 188. Ante .manastir 14 Sv. u Dračevici 51 Sv. 202 Sarić 42. 133 Svirčić alias Senković 108 Svirčić Ivan 26 . 139 Sare. crkvica Straževnika 10. crkvica Straževnika 7. crkvica u Milni 15. Mihovil. 130. Rok. crkvica u Pražnicama 173 Svečević 191 Svela 165 Sveta Zemlja 13 Svetinčić 30. manastir 204 * Sv. 177. nadimak 164. 42.Sćapanović-Sekulović Mićelina 49 Sćapanović-Sekulović Vice 49 296 . 96. Rok. crkvica iznad Dola 149 S.crkva u Selcima 189 Sv. 182. brdo 197 Sv. 234. 56.

155. 142. nadimak 54 Sirković 131 Sišić 47 Sišić Simun 133 Siško. 20. 47. 109. 149. nadimak 164 . 103. 205. 102. 142. 113. 222. 166. 132. 110. 224 Simunović. 127. nadimak 73 Skrneta 72. 63. 7 0 / 7 7 . predjel 173 Škripjanin. 114. nadimak 192 Smiko. 226 Šibenik Suburbio 144 Šilo. 107. Jerolim 26 Simunović Kuzma. nadimak 56 Sćenzo. 185. 210 Skansi Bartul 205 Skansi Jakov 205 Skansi Petar 205 Skarabaje. 158. nadimak 202. 224 Simetović Ivan 217 Simetović alias Hreljić 224 Simetović sive Hreljin 216 Simić. 8. nadimak 167 Simatorija 81 Simetović 188. 12. 191. nadimak 164 Skore. 224 Sćimbić Petar 121 Šego. 229 Škrip. nadimak 108 Skica. 131. 68. nadimak 176 Smene. 23. 216. 60. 108. 216. 201. 76. 134. 131 Šibenčani 13 Šibenik 28. nadimak 152 Škare 89 Škare. nadimak 209 Serado. Mate ja 16 Simunović. 117. nadimak 202 Setelić 129. 77 Skrmetić 72 Skrnić. nadimak 195 Sćenzin. pop 53 Simunović Nikola Pavlov 70 Simunović Pavao pok. 19. pop 23. nadimak 175 Skurele. nadimak 166 Skfke. 113. 177. 188 Sćapanović Simun 49 Sćapanović vulgo Biskupović 185 Sćapanović vulgo Zelanović 183. 77 5intić 46 Sintić Marko 105 Sindik. 219. 112. 84. 62. 142. 56. 170. 183. 213 Serka Jerka 205 Serventić 210 Sesnić 185 Sešula. nadimak 195 Sćepanović 122. nadimak lij) Skopjar. 27. 223. 144. 147. 107. 112 Simunić alias Marković 52 Simunović 16. 190. 226. nadimak 221 Simunić 52. nadimak 100 Škare Mate 89 Skarić 140 Skarić dictus Cičić 140 Škarpa 140 Škarpa. 52. 185 Sćapanović-Zelanović 210 Sćedula (Schedula) 79 Sćenze. 208 Semanović 52 Semper. 226 Sore 119 Soše. nadimak 56 Serka 204. nadimak 63 Skrnić-Jeneralić 63 Skrpaca 199 Skun. 54. 185. 69. 215. 136. 297 . 14. nadimak 76 Skendre. 130. 131. 141. nadimak 109 Skaljić 82 Skampavija. 192. 18. 182. 64. Dinka 70 Simunović Ivan pok. nadimak 219 Sendek. 51 Simunović Marko 27 Simunović Nikola 26 Simunović Nikola. 188. nadimak 202 Skamparin. 158. 120—129. 31/36. 51. 224 Solo 210 Šolta 7. 209. 93. 153. nadimak 76 Skansi 205. 28. Dinka 70 Šimunović-Petrić 52. nadimak 113 Skembe-Lizar.Sćapanović-Sekulović Vicko 49 Sćapanović si chiamano Cvitanić 219 Sćapanović sive Biskupović 74. 7. 107. nadimak 165 Škrip. nadimak 221 Soljačić 224 Soljanović 183. nadimak 152 Simunović pop 52 Simunović alias Donković 77 Simunović-Butur 63 Simunović Dinko Pavlov 70 Simunović-Donković 77 Simunović ili Jerčić 39 Simunović Ivan pok. nadimak 197 Sjorpjerov. nadimak 202 Škrape 81 Skrgatić 101 Skrgutalo. nadimak 163 Skenderbag. nadimak 75 Skarpuncin.

202. de 215. Jurja. mistro 26 Tironi Jerolim 105 Tironi Jerolim. 189. nadimak 175 Targić '47 Targkić 82-. 105. nadimak 163. 106.. 118. 77 Tirola. 119 Terraferma 43. 204. 153 Terzić 43. 183 Thomaseo. nadimak 163 Svilo. 211 Terzi ja 211 Tesle. nadimak 50 Tadić or Ale o Vodanovich 224 Tadin 202 Tadin Mate 202 Tafra 140 Talijani 87. 195. nadimak 194 Tironi 25. nadimak 33 Šuška. magistro 195 Štambuk Ante 202 Štambuk Toma 202 Stefan. 89 Tavra Martin 89 Tehstibreg 22. nadimak 206 Stefanov. dr.Sukadar' 209 Sukadar. nadimak 35. 196. nadimak 176 Tavra 63. Srećka 105 Tironi Felice p. nadimak 202. 183 Thomaseus Joannes. 234 Thomassich 140 Thomaxich Draxoi 149 Thomiceo 171 Thomiceus 171 . pop 104 Tironi Joanne D. pop 155 Thomasis de 183. nadimak 177 Tarle. 183 Thomaseo 133. nadimak 31 Tihinić 190 Tijarica 64. 206 Tarković 160 Tarnopol 62 Tartanić 156 Taser. nadimak 108 Sušter. Ivana 105 Tironi' Frane (Franceskco) 27. nadimak 219 Taranto 85. subdjakon 133 Thomaseus 140. mistro 82 Tironi Ivan p. 140. 77 Špirini. 112 Tironi. 116 Taras 67. 157. 211 Terzić Matij 153. . 234 Tbomasis Bernardin D. 236 Tambaluk. nadimak 75. nadimak 36 Termić-Vladišević (Vladislavić) 45. magister 216 Tica. 54 Spaleta. 188. 112. 209 Sukadar Marko 209. 107 Tironi. 189. 131. 175 Tičica. UŠ Tironi Ivan.199. nadimak 199 Sušula. braća p. 194. 214 Šukadarić 209 Šumić 224 Sunkalo. nadimak 166 Tenda 231 Tendić 231 Tenzera 112 Teratjerka. nadimak 152 Tatarinac-Drago. nadimak 221. 227 Tadic 224 Tadić.'nadimak 194 . 113 298 . nadimak 210 Šuiić 167 Sulić Toma 167 Surko. 167. nadimak 100 Štopulo. 63. nadimak 199 Spadic. nadimak 167 Spacal Ante 167 Spada. pop 28. nadimak 195 Studij. nadimak 225 T Tabaković 204 Tadejna Margarita overo Dmitrović 216. 223 Tarasić-Ban-Radić 47 Tarasić Ivan 218 Tarasić Luka 218 Tarasić Nikola 218 Tare. nadimak 83 Štambuk 77. nadimak 176 Thadei de Thomasie 174 Thomasei 140. nadimak 118 Tambotić 158\ v Tamburin detto Balbiza 90 Tapunera. nadimak 219 Spire. 97 Tele. 102. 105. 87 Tarjanović 147 Tarjanović-Martičević 147 Tarla. 200. 190 Tarasić 216. 186.Soto. 174. 209 Štambuk. Thomicio 171 Tiberio. 107. 234 Terra Rubini 125 Terze 63 Terzi 43 Terzia 43. 235 Spadir. nadimak 34. nadimak 197 Su jak.

pop 188 Tomić alias Cubretović 222 Tomić alias Lučić 222 Tomić alias Turchetto 224 Tomić Cubre (Ciprijan) 216 Tomić de Cubre 222 Tomić detto. 224 Tomić. nadimak 202 Tocil. pop 190 Tonšić alias Marijančević 189. nadimak 74 Tramontana. 63. 199 Tonšić alias Marijašević 195 Tonšić (Tonsić) Matij 184 Tonšić (Tonsić) Mihovil 184 Tonšić (Tonsić) vulgo Marijančević 193 Torbica. pop 140 Tomaseo Ivan. 182 Tomassich Nicolao 155 Tomassis Bernardin di 215 Tomaš 199. 210 Tomašević 140. ekon. 234 Tomašić Marko 217. 167 Tomašić 82. 73. 206 Tonšić (Tonsić) nadimak 176 Tonšić (Tonsić). 156. 154. 158. 234 Tomašić Dražoj 155 Tomašić Jakov 217. pop 98. kapelan To'masei 200 Tomaseus 140 Tomaseus. nadimak 221 Tomić. 69. 155 Tomaseo 140. nadimak 100 Tolorović 216. 193. 171. Tomasei 45.Tironi. 193. Tomaseus Mattheus 155 Tomasi de 25. 221. 189. 149. nadimak 164 . Marinković e Lučić 222 Tomić detto Tuđin 161 Tomić Jerolim 217 Tcmić Petar 217 Tomić Šimun 217 Tomić Toma 217 Tomić Toma Ciprijanov 218 Tomić Toma. učitelj 167 Točilo 191 Toljaga 213. pn (paron) 98. Julije 105 Tironi Juraj 105 Tironi Juraj. 79. 189 Tomasović alias Dujmović 123 Tomasović alias Marijanović 46. 186. 77. nadimak 221 Tocilj 167 Tocilj Ivan. 155 Tonac. mistro 26 Tironi Zuanne. nadimak 119 Tomasović 182. nadimak 68 Tramuntanić. 188 Tomašević. nadimak 150 Trčola. 161 Tomini. 186 ' Tomić vulgo Turchetto 224 Tomičić 98. Marka 155 Tomašić Vinko 155 Tomazetović 190 Tomba 27 Tomba Jakov 26 Tomiceo 149. 176. 140. 158. 188. paron 106 Tironi Mate. 156. kapelan 171 •Tomich 222 Tomicij 171 Tomić 28. 183. pop 101 Tomičić Mihovil 159 Tomičić Petar Jurjev 159 lomičić-Vazulović 156. nadimak 29 Trapo. pop 53 Tomašević Stjepan. 188. 107. pop 156 Tomiceo Marko. 221 Tomadeli 27 Tomas 63 Tomas. 187. 216. 101. 234 Toma 48. prokurator 105 Tironi Nikola. 99. nadimak 167 Tomaseo 140. povjereniik puka 171 Tomičić Marko. nadimak 100 Trebotić 55. kralj 163 Tomašević detto Raguzel 161. (Matej) 105. mistro sartor 218 Tonšić (Tonsić) 89. 181 Tomičić alias Pertijić 181 Tomičić detto Vazulović-Tafre 171 Tomičić Ivan Markov 159 Tomičić Juraj. 100 Tita. 190. 183 Tomasich Nicolao 67 Tomasis de 216 Tomasovi. 156 Tomiceus. 156 Torniceo. crkve 156 Tomiceo Jakov. 149 Tomaseo. kapetan 140 Tomaseo Nikola. 195. 114-' Tironi Matej. 190. nadimak 178 Titulo. 151. 222. 174. sudac 184. pop 155. 156. 148. 234 Tomašić Vinko p. 167. nadimak 122 Tonadeli 149 Tonculo. kapetan 171 Tomičić'Juraj. pop 149 Tomaseo Matthei. nadimak 119 Torcelo (Torzello) 147 Tosti 89 ' Tosti Karmen £9 Tragetijer. 113. biskup 140 Tomaseo Nikola. 188 Trebotić alias Marinović 63 Tresić-Pavičić 89 299 . 45. 214 Tologa. mj. 216. 195.

44. 117 Uhanović 95 Uhanović alias (sive) Dezdir 95 Uhanović-Dizdar 95 Uisnoviga 22 Ujević 95. 54. 200 Trutas alias Pulković 190. Urban 64 Urlić. nadimak 195 Turko. 168. 234 Trutanić. nadimak 201 Tuhelj 170 Tumera. 116 Tripo. nadimak 35. nadimak 219. nadimak 100 Uganović 95 Ugorić. 195 Trutanić Gregorij 184 ' Trutanić Ivan 217. .Tresić-Pavičić Petar 89 Trešćenik 51 Trese 46 Trevisani 67 Trevisani-Buraniensis 67. 138. 134. nadimak 202 . 188. 158. nadimak 185 Tutolovići 52 Tutovac. 218. nadimak 194. 201. 85. 65. 216. 183. 182 Ture. 134. 227 Ursulić detto Zarković Mihovil 221. 224 Tušković 217. nadimak 220 Tuonać. 213. 18. 88. 215. 110. 91. 199 Truta. 235 Tunsić 216 Turci 29. 195. 53. 190 Trutanić alias Mengić 156. 46. 92. 200. 109. nadimak 76 Tutur.88 Tugor. 158. 109 Ugrinović 45. nadimak 87 Tribucije. nadimak 61 Trogir 46. 226. nadimak 150 Tudor 51 Tudorić 107 Tudorović 47. 210. 132. 82 Tugari 51 . 196 Ursić. 187. 156. 234 Trutanić sive Mengić 188 Trutanić vulgd Fortunić 189. nadimak 164 Trinfocai 102. 199. 195. 204 Unko. nadimak 163 Tučepi 27. nadimak 219 Tutić. 79. 167 Ujević Ante 95 Uladigne Matthaeo 215. 116. 1. 195. nadimak 177 Tuzla 208 Tvrdić 113 Tvrtko. 223. pop 183. 197. 44. 131. 224 Tušković Vinko 217 Tuteja. 236 300 . Trogir suburbio 141 Trogirani 13 Trohavčić 158. 73. 189. 195 Tubrija. 107. 86. 145. 188. 64. 94. . 124.07. 137. 188. 109. nadimak 194 Tripotovi. 72 Treviso (Trevizo) 160 Trevizan 72 Trevizan. 236 Ulica 200. 189. nadimak 36 Trier 88 Trifun. 184 Trutanić-Mengić-Žuvić 196 Trutanić Petar 217. 224 Tudesko. 99. nauta 72 • Trevizan Alban 70 TrevizanBunarello 72 Trevizan ""Martin 70 Trevizan Nikola 70 Trevizan Petar 70 Trevizan Vitorello 72 Trevizani Viktor 72 Trevizan 72 Trgić 85 Trgić. 186. nadimak 86 Ursić de Nichia 217 Ursić Jakov 98 Ursula 222 Ursulić 221. kralj 163 Tvrtković Šimun fra 204 U U Bok 73 Udine 159 Udinesi 133 Udovičić. nadimak 220 UgriČići 46 Ugrin 107. 234 Trutanić M. 144. Trumbun. 235 Trohavčić Ivan detto Radoš 159 Trohavčić Nikola 184 Tromba 167 Tromba Dominik 167 Trpanj 202 Trst 102. 116. 185 Trutaniić 9. nadimak 108 Turketo (Turchetto) 224 Turska 211 Turtonić 156 Tusa 216 Tuscor Pietro 223 Tuscovich si chiamano Bracussich 223 Tuskor. 216.. nadimak 206 Ursfć 43.

75. 47 . nadimak 30 Veseličić alias Bartulović 225 Veško polje 189 Vešković Nikola 44 Veštac 189 Vetin 83 Viasić 215 Vicenti 234 Vicenza 39.. 233 Venedig 20 Venetij dr.198. 48. 178 Veli. 216. nadimak 100 . 44. 173 Veieničić 160. 120. 122. 15. nadimak 164 Vela Gomila 158 Velančić 128 Velanpvić 122. 128. 27. 192 Veli Dolac 73 Veli Ive. 95. 147. 183 Valentinović 174. nadimak 77 Viculin 64 Vičja Luka 81 Vidaković 27. 99. nadimak 62 Veli Put 215 Velić 183 Velika voda 103 Veliko brdo 130. nadimak 206 Valentić 234 Valentić-Valoević 234 Valentineo 174. 200 Uscovitius 113 Ušković 107. Ivana 69 Versalković-Barišić 74 Versalović Petar 68 Veselica. 88. 171 Velo Brdo 162. 218 301 . 162 Versačević 74 Versajković 74 Versajković alias Barišić 74 Versa jković Ivan Pavlov 70 Versajković Matija Pavlov 69 Versajković Pavao pok. 106. 81 Velada. Verbora 177 Verbora. nadimak 74 Veli Mikula. 186. mistro 95 Vidošević alias Fiuman 95 Vidošević alias Markovinčić 234 Vidošević Ivan 121. 209. 183 Valerijev 77 Valerjeva Mande 82 Valerij. 107 Vidić 25 Vidić alias Anjić 216. 142. 16. 82. 107. nadimak 76 Veli Lošinj 60 Veli Pavini. 175. 214 Veliko polje 46 Velianović 158. veroneski biskup 9. 116. 215. 128. 106 Vasselli Casinensis 108 Vavličić 25 Veber 197 Veić 140 Vela Banda 200 Vela Bunta 14. 204. 146. 46. 227.. 95 V Vaji. nadimak 195 Vidković 147 Vidković alias Braskić 147 Vido de Gregorio 236 Vidoš 25 Vidošević 25. 147.Uršić 64 Uscochi 24. nadimak 186 Veli Jere. 158 TJšijer. Verić. 17. nadimak 35.. conte 147 Venier Santi 147 Ventula. nadimak 194 Vermolić 107. galija 195 Veneciija (Venezia) 11.93. 225. 213 Vaselović 56. 169. 22. nadimak 84 Valerius 132 Valić 140 Valerio August. 77. 234 Vidošević. nadimak 197 Venturini 224. 217. 67 Vason 77 Vasselli 67. 213 Veloević 216. 114. 225 Vidić-Anjić-Bailo 225 Vidić dettd Anjić 225 ' Vidini. pop 59. nadimak 177 -Vere. 62 Ušković 113 Utrobičić 140 Uvanović. 232. 107 Venetio 226 Venier 147 Venier Ivan. 234 Velo selo 16 Vendešić 216 Vendramin. 212. nadimak 208 Vale. 160 Vicin 77 Vicin. 81 Varolić 190 Varoš 104 Varvoljić 191 Varžina 204. 134. 64. 28. 171 Vela Slatina 163. 133. 217. nadimak 119.

120. 234 Vitnić Nikola 218. 217. 225 Vlastelić 43 Vlastelinović 43. artificis 64 Vlahović. 228 Vileničić. nadimak 32. 19 Vidoveva 28 Vidović 89. 119 Vladislavić-Pušić 89 Vladislavić-Stipančić 89 Vladišević 89. 70 Vlasović 158 Vlasteltea 49 Vlasteličić 43. 28. 101. 234 Vitnić Dinko. 119 Vladković 10 Vladnić 149. 221. 124. 113 Vitaić Vinko. 32 Vlahović 27. 234 Vltturi 145. nadimak 198 Vlahinić Marko 210. nadimak 85 Villa Ignani 107 Villa Mirciae 120 Viloević Nikola 217. 140. 107. 113 Vlahić. ^A Vilović 152 Vilović. 99. 216. 49. 158 Vlatohović 158 Vocetović. 147 Vitaić. Vlah 140 Vlah. 210 Vlahović-Forense 32 Vlahović Petar 205. 214 Vlahov alias Forense 28. 214 Viahinjić Ivan 210. 216. 210 Vlainić 204. 218. 217 Vidošević Petar 26 Vidošević Renat 121 Vidošević Stefan 26 Vidošević Tonculo 217 Vidošević vulgo Markovinčić 234 Vidov. 234 Vitnić Ivan 218. 224 Vilini. učitelj 147 Vitajić alias Sokolović. 28. 69. pop 53 Vitaić alias Sokolović. nadimak 85 Vidova gora (Sutvid) 7. nadimak 164 Viška. mistro 99 Vincenti 234 Vincenti Toma 68 Vinjević 158 Vinko de Calogero 218 Vinović 158 Violini 195 Viroević Petar 236 Vis 7. 61 Vlasanović 56. 210 Vlahović. pop 118. 158. 218 Vodanović Jakov 113 Vodanović Vinko 218 Vogcovich 123 ' Voinei 148 Voineo 148 Voineo. 215 Vlatković 10. magistri 108 Vitaić Ivan. 156 . nadimak 91. 210 Vlaković-Bukovac 80 Vlasan 56. 228. Vladislavić 89. 209. mistro 105. 95 Vlastić 149 Vlašić (Vlasić) 149. 107. 203. 95. 218. 12. 98 Voineus 148 302 . 229 Visalo. 236 Vodanović. nadimak 35 Vitaić 107. nadimak 235 Vodanović Def. 61. 87 Vlahović alias Forensis 28 Vlahović Florio 205. 155. 224. 113. nodaro 148 Voineo-Picunović 148 Voineo Zuanne D. 68. mistro 113 Vitarić 149 Viteo Slovigne 149 Vitina 234 Vitković Ivan 105 Vitnico 234 Vitnico Gaetano 234 Vitnić 188. 44 Vlastelinović seu Bukva 43. 64. 121. 148 Voineo Frane. 92. 121. nadimak 222 Vodanović 46. 87. 95. 167.Vidošević Marko 82. nadimak 34 Visić 119 Viškovi. 166 Vitturi Katerina 145 Vlačavić 159 Vladičić Ivan 133 Vladilo 113 Vladimir 207. nadimak 202 Vistević 134 Višanin 216 Višanin. 224 Vlastelinović detti Jakir o Jakirić 225 Vlastelinović Luka 43. 225. 114. 146. 204 Vidović-Fiuman 89 Vidović-Moro 89 Vidović-Moro Luka 89 Vidović seu Morotović 89 Vidović vulgo Gambara 89 Vileničić 178. 236 Vilić 25 Vilieić 217. dominikanac 228 Vileničić-Kovačević 228 Vileničić Matij (Mate) 228. 113. 109..

225. 234 Vojković Frane 217 Vojković Petar 218. 181. 228 . 149. 192. nadimak 32 Vunačić 216 . 43. 188. 200. 183 Vučić alias Pulišelić 132 Vučić Andrija 121. 202. 140. 171 Vranjican-Dobrenović 140. 191. 149. 17. 207. Vučić 28. 202 Vrsalović. 133. redovnik 234 Vojvodić 216. 216. pop 188. 234. nadimak 135 Vragniza 140 Vragnizan. 23. 49. pop 89 Vuladislavić detto Grdan 89 Vuladriić 156 Vulahović 32. 222. 190 Vuković Jakov. Vunić 120 Vunjodić 215 V'uodanović 215 Vuojković 216 Vuragniza 140 303 . Vukšić alias Pulišević 125 Vuladislavić Petar. 117. 172 Vrandečić detto Bolčin 162.. 235 Volosko 87 Voselei 130 Vošćica 196. 204 Vrhsela 200 Vrilo 133 Vrlika 148 Vrkuk 55 • Vrsajko 36 Vrsalović 12. 234 Vojnić 205. 158. 174. 196. 138. 229 Vrdol 204 Vrdolca 104 Vrdol jak 148 Vrgorac 206 Vrh 53 Vrhbrača (Vrh Brača) 17. 200.167 Vradečić detto Sarnohod 167Vranić 134. ' Vranizanus 140 v Vranjčić 36 Vranječić 89 Vranjican 107. 201. 195. 167 Vrandečić detto Briska 162 Vrandečić detto Crnac 161. 47. 207 Vojnović.'167 Vrandečić detto Moskej 160. 149. 202 Vrsalović alias Carević 190 Vrsalović-Carević 37 Vrsalović Frane 218 Vrsalović Ivan 184 Vrsalović Mirko B. 186. 175. pop 140 Vragnizani 140 Vragnizano 140 Vragnizanus 140 Vrančić 644 Vrandečić 161. 225 Vrboska 133. 125 Vučić Ivan 121. pop 211 Vranjican Jerolim pop 184 Vranjican Vičenco 171 vranjicanin 140 Vranjić 36 Vranjičić 36. 189. Vrsalović Matij 184. 132 Vulić alias Munita 107 Vulić Mihovil 121 Vulin. 174. 125 Vučić-Meštrović 231 Vučić seu Pujin 107 Vučić Šimun 121. 217 Vrsalović sive Carević 188 Vrtlić 200 Vukoseo 227 Vučevica 94 . 9. 107 Vranjičić vulgo Roja 36 Vranjoš Grga 236 Vrbanj 62. 216. 168. 158 . 195. 187. 167. 228. 158. 190. 110. 160. 158. 89. 217. 186. 125 Vučić vulgo Raguzel 183 Vučina 213 Vuga 222 Vugeša. 107. 125. 171 Vranjican Jakov. 'prokurator puka 184 Vuković vulgo Trifunović 195 Vukšić 125 . 183. 189. 227 Vuković. 121..Voviseto 107 Vragadinac. 223-. 140 Vulasinović 28 Vulasinović sive Bukva 43 Vulatović 80 Vulatović-Bukovac 80 Vulatović detto Sirotković 95 Vulić 52. 133. dr.Voinović 148 Vojković 123. famulus 156 Vuković alias Bajakin 190 Vuković alias Lupiš 156 Vuković alias Trifunović 189. 129. 231 . 156. nadimak 209 Vukanović 95 Vukasović alias Vukejić o Violini 195 Vukčić 125 Vuketjić 25 Vukić 183 " Vukić de Komaj 183 Vukomilović Vinko 188 Vukoseo (Vucoseo) 227 Vuković 12. 190.

69. 140. 19. nadimak 224 Zuvanić 25. nadimak 84 Zlatar 202 Zlatarić 122 Zlopolje 193 Zmaelo (Izmaelo) 171 Zmajiio. 172 Zuppaneo (Zupaneo) 47. 191. 210 Žele. nadimak 176 Zečić. 205 Zanchi Anton. 132. nadimak 122 Zuanne de Cosmo 215 Zuanić 28. nadimak 35 Zoje. 164. 52 Zoranović 42 Zoranović-Sarić 42. nadimak 218 Zared 73 Žaro 73. 141.Vuragnizan 140 Vurandečić 167 Vuranjican 107 Vusich detti Vusio 222 Vusio 189. nadimak 73 Zanetović 122 Zaniko. 99 Zuanić alias Marinović. nadimak 123 Zorzetić 217. 211. 1. 158. nadimak 83 Zrno. 208. 103 . 158. nadimak . ' 22 Zuvančić. 45. 190. 106. 137. 219 Zečak. 212 Zagvozd stan 7. 143. 190. 66.163 Zaninović 188 Zaostrog 28 Zaratin. 142. 52 Zoričić 158. 221. 117 Vuzičić 216 Vužić 216. nadimak 176 Zembov 27 Zeparnich 186 Zerno. nadimak 84. 224 Vusius 224 Vusj alias Vužić 45 VuSković 105. 143. 235 Zorzi da Makarska 235 Zorzić 235 Zorzić seu Lukrić 217. 141 Vušković alias Gundulaj 108. 167. 76. 113 Vušković Ivan 106. 117. mistro 113 Vušković alias Vlašić 107. zidar 89 Zaneto da Venetia 215 Zanetovl. 27. nadimak 61 Zmijanci 213 Zmojar. 235 Zorzin. 26. 77 Zastivanje 133 Zastražišća (Zastražišće) 56. 116 Zagvozd (Zagozd) 43. 207. 167. 224 Vužić alias Marinković 216 Vužić (Vusio) Ivan 224 Vužić Simun Vužić (Vusio) Vicko 224 W Wlich 132 Wragnizan-Dobrinovic 170 Wragnizan-Mladineo Nikola 17 Z Zaborović 110 Zaccaria (Zakaria). 157 Zala Glava istočna 157 Zambotić 25 Zanchi89. 113. nadimak 194 Zorotovi. nadimak 202 Zelenko. nadimak 194 Zelanović 151. 108 Zago 113 Zagomilje 207 Zagora dalmatinska 113 Zagorje 94. 221. 218 Zadrani 13 Zadvarje 136. 201. nadimak 36 Zeke ja. 189. nadimak 192 Zochnich 117 Zogačić Marko 121 Zoge. 172 Zuppaneo-Zupanie 170 Ziistinjani (Zustignan) Sebastijan 13. 233 Zavala 164 Zažablje 208 Zazubići 132 Zec. 200 Zala Glava 7. 113 Vtišković alias Sorinica. 180. 173. 148 Vušković Nikola 106. 117 Vušković Juraj 105. nadimak 64 Zudenigo 117 Zuić 113 Zuić Miho 113 Zulinovich 180 Zuppanei alias Zupanić 45. 218 Zaglievich 105. nadimak 86 Zovko 172 Zovko Štipan 172 Zrakovica. conte 13 Zadar 56. 98. nadimak 152 Zorančić 16. 208 Zagračišće 7 Zagreb 109. Zoričić-Kovačić 167 Zorini. 65. 197 Zakaria (Zaccaria) 171 Zakučac 46. 52.67. 183. 160. 139. mistro 89 Zubotovi. 59. 107.

nadimak 152 Zmirko. 27. 188 Zivogošće 213 Žiža. H l . 220 Zuvić alias Baloja 69 Zuvić alias Grimanović 39 Zuvić-Butor 36 Zuvić detto Baiogia 80 Zuvić-Kućin 64 Zuvić Kuzma 51. 153 Zuljević-Sleško 49 Župa 159 Zupanić 158. 27. pop 156 Zuvetei alias Zuvetić 45. 49. 149. 158. 235 Znve 16. 144. nadimak 167 Židov 92. nadimak 33.Zuvanić Fabijan. 68. 179 Zgorac. 90. 77. 214 Zepo. 113. 148. 205 Zuvančić. 111 Žiže. 64. 201. 205. 81. 213. 130 Zegez 28 Zilić 216 Zimraković 152 Zi-tković 90 Zitković-Arambašić Ivan 90 •' Živac. 2!4 Zarković Stjepan. 172 Zuvetei. 165. nadimak 175 Zrnovica 83 Zujelac. 209 Zuveteus 172 Zvančić 67 Zvanić 13. 172 Zura. nadimak 85 X Xupanovich de Xupagnaz 172 Xarcovich 228 Xarcovich Orsola 227 Xeneralich 63 Xlesevich Jurai 149 Xopanich 52 Xuvetich Michaelis 148 Xuvich Cosma 53 Zbornik zn nnrodni život i običaje 20 305 . 43 Zivić Mattio 26 Zivić vulgo Griman Zivić vulgo Vuk 43 Zivković 90. 227 Zarković dictus Ursulić 221 Zarković Nikola 213. 148 Zuveteo 27. 43 Zivić alias Pekasović 43 Zivić alias Selčanović 27. 82. 103. 170. nadimak 85 Zuvinić-Bakalarić. 23. pop 43 Zivić alias Grimanović 43 Zivić alias Kenjac 28. magistri 36 Zuvić. 222 Žalo 16. nadimak 199 Zuljević 7. nadimak 220. 179. pop 103 Zuvetei 148. nadimak 85 Zuvinić-Banat. 172 Zuvetić Jerolim. nadimak 202 Zarković 172. 51. 203. 183. nadimak 194 Zurnata' 36. 122 Zvanić alias Delijić 89 Zvanić alias Marinović 89 Zvanić alias Petrna 89 Zvanić-Ćipiko 89 Zvanić Frane 81 Zvanić detto Marinović 84 Zvanić Ivan 46 Zvanić-Krilo 116 Zvanić Sebastijan 81 Zvanić seu Krilo 89 Zvanić seu Perić 89 Zvečani 50. 50. 55 Zanić. pop 172 Zuvetić (Zuetić) Juraj 1/2 Zuvić 16. 149. 126. 217 Zuvetić Ciprijan 13. 99. nadimak 74 Zeževica 111. 156. nadimak 224 Zuvanin. 189 Zuvić. nadimak 219 Zivić 25. pop 213 Zarković Simun 213. 164. 172. 140. 53 Zuvetić 13. 36. 87. nadimak 84 Zuvića Dvori 81 Zuvičić 190 Zuvičić alias Kostrić 190 Zuvinić. nadimak 85 Zuvinić-Ture. 172. 89. 53 Zuvić sive Baloga 80 Zuvić sive Martić 126 Zuvić vulgo Griman 39 Zuvić-Zrinović. nadimak 62 Zanetić. 124. 84. 80. 92. 43 Zivić. 43. 139. 40 Zustin 190 Žute Nikola 214 Žutić 204. nadimak 75. 36.

bilješke 19 PORIJEKLO STANOVNIŠTVA . .SADRŽAJ Stranica Predgovor . . . 25 NEREŽIŠČA . . Ložišća i Luku 80 306 . . . . 47 MURVICA 48 Poznati svećenici upravitelji u Dradevluei i Silvij« — Murvica g. . — Popis vlasnika pašnja­ ka (g. 5 RAZVOJ NASELJA 7 Literatura i . . . . . . . . . 1760. . . . . . primali sol.. 1574. 25 Popis pučana koji su g. . u vezi s bračkom galijom 2 6 — Sehiera reale — Porodična prezimena prvih 20 godina ma­ tice 27 — Sađanje porodice 29 — Izuimrle ili iseljene porodice 36 — Literatura i bilješke 43 Lirica. . . . pastirski stan 47 Bilješke 47 Požeženik. — Stanovnici pustinjačMh (manastira u bračkim župskim knjigama 49 — Sadanje porodice — Izuimrle i iseljene porodice — Literatura i (bilješke — Diračevluka 50 PLANICA 51 DRAČEVICA 51 Sađanje porodice 51 — Literatura i bilješke 53 BLACA 53 Literatura i bilješke 53 OBRŠJE 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 DRAGOVODA ' . . 1941. 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 SMRKA 55 Sadanje porodice — Bilješke 55 MILNA 55 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 55 — Prezimena Milnarana u isrpavama prije matice — Sadanje porodite 56 — Izumrle ili iseljene porodice 64 — Literatura i bilješke 67 POTHUME 68 Sadanje porodice — Bilješke 68 BOBOVIŠĆA 68 Prezime prvih 20 godina matice — Popis bratima g. pastirski stan . 1589. 1625. . '• 73 Sadanje porodice 73 — Izuimrle ili iseljene porodice u Bobovišćima i Ložišćilma 77 LUKA BOBOVIŠĆA 80 Sadanje porodice — Literatura i bilješke za Bobovišća. . . < .) 25 — Popis pučana g. . . iz Bobovišća i Ložišća 69 — Sadanje porodice 70 LOŽIŠĆA . .

. prije početka matice 104 — Popis pu­ čana g.. . . 1795. birala župnika u Donjem Huimcu — Sadanje po­ rodice 99 — Izumrle ili iseljene porodice 101 — Literatura i ibilješke 103 SUPETAR 104 SupetranL u ispravaona i dr. 1729. 157 Bilješke 157 PUČIŠĆA ' 157 Porodična prezimena prvih 20 godina matice — Popis pučana g. . do 1747. . .Sadanje porodice 118 — Nedavno izu­ mrle ili iseljene porodice — Literatura i toilieške 120 < . 20 godina matice — Sadanje porodice 149 — Izumrle ili iseljene porodice 152 — Literatura i bilješke 156 BEŽMEK. 1723. pastirski stani . 1625. 129 Splitskarska prezimena u imatici škripa — Iz škripske knjige •mrtvih — Sadanje porodice 129 — Izumrle ili iseljene porodice — Literatura i bilješke 130 POSTIRA 133 Popis pučana g. iz knjige bratovštine 98 — Prezimena izbornika koja su g. u vezi s bračkom galijom — Schiiera real© — popis porodica g. 1625. . predstavnika porodica 105 — Iz knjige sikonjidana od 1729. privremeni stan 184 307 .ŠKRIP . . . 120 Popis pučana g. — Prezimena prvih 20 godina matice 106 — Sadanje porodice 108 — Izumrle ili iseljene porodice 113 — Literatura i 'bilješke 117 MIRCA 118 Mircanjani u' ispravama —. — škripi jani u ispravama prije matice — Porodična prezimena prvih 20 godina matice 121 — Sa­ danje porodice 122 — Iseljene ili izumrle porodice 126 Lite­ r a t u r a i bilješke 128 SPLITSKA . 1777.oko­ lice koje nisu stalno boravile u Sutivanu 95 — Literatura i bilje­ ške 97 DONJI HUMAC . — Popis od g. 1625. . 1625. 98 e Donjohuimčanjani u ispravama ili knjigama — Popis imena ofi g. 173 Pražničani u pučiškoj matici prije početka prazničke matice 173 — Prezimena prvih 20 godina matice — Popisi pučana ig. 1625. koji su primali sol 120 — Popis pučana g.Stranica SUTIVAN 81 iSutivanjani u ispravama i dr. u vezi s bračkoim galijom. do g. (anagrafa) 159 — Sadanje porodice — Iseljene ili izuimrle porodice 168 — Literatura i bilješke 172 Pastirski stani 173 Prijević — Putvine — Kruška Stupa — Karavana 173 PRAŽNICE . . u vezi regrutacije za bračku galijiu •— Porodična prezimena prvih 20 godina imatice 82 — Sadanje porodice 83 — * Iseljene ili iziumrle porodice 90 -— Izumrle porodice iz Splita i. 1-574. . . u vezi! a bračkom galijom — Prezilmena u knjizi skonjidana do g. koji su primali soJ 158 — Popis pučana g. 1790. 1625 u vezi s bračkom galijom — Prezimena <spoimenuta prvih 20 godina matice 133 — Sadanje porodice 134 — Izumrle ili iseljene porodice 141 — Literatura i bilješke 148 DOL 148 Prezimena iz Dola u ispravama prije imatice —• Porodična prezimena spomenuta prvih. . u vezi s bračkom galijom — Sadanje porodice 174 — Izumrle ili iseljene porodice 178 — Literatura i bilješke 183 Gomilica -— Zagračišće. prije sačuvane matice 81 — Popis pučana g. i729. . . 1574.

koji su primali soil na Bolu 215 — Prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina matice 216 — Popis pučana g. . . . a kojih nema u Selcima — Statistika od 1914. . pastirski stan 18& SELCA . đo 1916. . 1625. . . . . 215 Prezimena iz Bola u ispravama — Prezimena pučana g. . . u vezi s bračkom galijom 184 — Sadanje porodice 185 — Izumarle ili ise­ ljene porodice 186 — Literatura i bilješke 188 šala. 1574. pastirski stan 18& Brizić. 1625. -. u vezi s brač­ kom galijom 217 — Sadanje porodice 218 — Izumrle ili iseljene porodice 225 Podborje 235 Sadanje porodice — Literatura i bilješke 235 INDEKS 808 . . 19S Novcselačka prezi'mena prvi put spomenuta kroz 20 prvih godina selačke matice — Sadanje porodice 198 pklad . . • . 189 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 189 — Prezimena s napomenom iz Selaca iz drugih bračkih matica. 184 Gornjohumčanjani u ispravama.Stranica GORNJI HUMAC . g. iz Selaca i zalelaika 191 — Sadanje porodice 192 — Literatura i bilješke 196 ČOBANIJA 197 Zagvozđ -— Nagarinae — Nakal — Osriđci — Nasefla 197 Sv. .199 Preziimena prvi put spomenuta kroz prvih 20 godina selačke matice Prezimena Oklađana u povaljskoj matici 199 — Sadanje porodice — Literatura i bilješke 200 POVLJA 200 Preziimena prvih 20 godina matice 200 — Sadanje porodice 201 — Izumrle ili iseljene porodice -— Literatura i bilješke 203 SUMARTIN 204 Preziimena spomeniuta prvi put prvih 18 godina stare matice 204 — Suimartlnske anagrafe — Sadanje porodice 205 — Izumrle ili ise­ ljene porodice 210 Rasotica 213 Literatura i bilješke 214 BOL . — Popis pučana g. . Toma 197 Podsmrčevik 197 NOVO SELO . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful