ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA KNJIGA 34 Antropogeografska Ispitivanju

Uredili: AKADEMIK DRAGUTIN BORANIĆ i PROF. Dr. IVO RUBIĆ

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I U M J E T N O S T I U ZAGREBU

ZBORNIK
ZA NARODNI ŽIVOT I O B I Č A J E J U Ž N I H SLAVENA .

A

G R E 5 0

B

1 9

i

Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb, Fraakropanska 12

PREDGOVOR
Po Braču sam prikupljao podatke od god. 1930. do 1938. Obišao sam sva bračka naselja nekoliko puta. U mnogima sam bio u više mahova i sakupio mnoštvo različnih podataka o porijeklu stanovni­ štva, o mjesnoj predaji, lokalitetima, crkvištima, crkvicama, naselji­ ma, stvarima materijalne kulture, tipovima kuća, kućica, poljskih skloništa, torova, o zanimanju stanovništva, načinu života, vodama, vododerinama, djelovanju egzogenih sila, obradljivom i neobradljivom tlu, sastavu zemljišta i t. d. Posebnu sam pažnju posvetio istraživa­ nju porijekla stanovništva i razvoju naselja. U ovoj je knjizi govor o porijeklu porodica i na nekoliko- sažetih stranica o razvoju naselja. U vezi s istraživanjem Brača objavio sam različne članke u revi­ jama i u splitskim novinama, na pr. u splitskom listu »Novo' doba« : Bogomilstvo na Braču (Božić, 1930); Ruska okupacija Brača 1806./7. (Uskrs, 1931.); Ribarstvo na Šolti 1874. .(br. 20, 16. V. 1932.); Ru­ ski i francuski pisci o Rusima na Braču 1806.-7. (Uskrs, 1932.); Po­ buna pučana protiv plemstva na Braču 1797. (Božić, 1932.); Stare crkvice i naselja na Braču (br. 302, 30. XII. 1933.); Naseljavanje i razvitak naselja na Braču (br. 97, 25. IV. 1936.); Iz prošlosti Brača. Nekoliko podataka o kužnim bolestima na Braču (br. 214, 12. IX, 1936.); Novija istorija kroz sutivanske arhive (br. 305 od 31. XII. 1936.); Veliki Petak 1936. i 1937. na Braču (br. 83, 10. W. 1937.); Postanak Splitskih Vrata i Mrduje (br. 130, 8. VI. 1937.); Brački pjesnik Ivan Ivanisevic 1608.—1665. (Božić, 1937.); Splitski pjesnik \ Jerolim Kavanjin na Braču 1641.—1714. (Uskrs, 1938.); Na Viđovoj gori Ibr. 174, 27. VH. 1938.); U posjeti bračkoj starini (br. 185, 9. VIII. 1938.); Bratovštine u Sutivanu na Braču (br. 108, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti do 1642. (Božić, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti poslije 1642. (Uskrs, 1940); Bračka proza Vladimira Nazora (br. 284, 30. XII. 1940.); Pabirci iz bračke prošlosti (Božić, 1940.); Da li su neki dijelovi Brača pripadali split­ skoj diecezi? (br. 105 bilo napisano za uskrsni broj 1941.). Za podmirenje troškova prigodom mnogobrojnih pješačenja i pu­ tovanja paroibrodom, konjem i autobusom dužan sam zahvalnost upra­ vi »Austra^janske zadužbine za antropogeografiju, sociologiju i eko­ nomiju« (Beograd), što mi je u dva maha dala po 1.000.— din., i to g. 1930. i 1938. . 5

Zahvalan sam i mnogim Bračanima, napose onima, koji su mi najpripravnije omogućili, da sam mogao pregledati crkvene knjige bračkih župa, i to knjige krstenih, krizmanih, vjenčanih i umrlih, po­ negdje knjige bratovština (Sutivan, Donji Humac, Pražnice), anagrafe (Nerežišća, Milna, Pučišća, Sutivan, Sumartin) i bilješke o skonjidanu' (Sutivan, Supetar). "Km sam se knjigama u ovu svrhu prvi poslužio, i to obilno, kako se vidi iz podataka u knjizi. Premda bi neke matične knjige starih župa trebale sezati bar od g. 1579., ipak ih sada nema. Godine 1579. veronsiki biskup Augustin Valiero odnosno1 članovi njegove pratnje posjetili su sva bračka na­ selja. O tome imamo opširan izvještaj (Croatia sacra, for. 5. Zagreb 1933., str. 62—88). Izvještaj konstatira, da se u Dolu, Škripu, Do­ njem Humcu, Nerežišćima, Bolu, Pralžnicama i Pučišćima nalaze knji­ ge krstenih i vjenčanih, a u Gornjem Humcu> da ima listova, na ko­ jima se bilježi o krštenjima s kumovima i svjedocima. Prema, tome, sve ;su ondašnje bračke župske crkve vodile svoje matične knjige. Vizitator Valiero odredio je, da se uvedu i knjige za opis porodica i duša, i da se listovi u Gornjem Humcu uvezu. Na svojim putovanji­ ma po Braču našao sam samo.ove matične knjige: 1. Nerežišća imaju od g. 1655., 2. Dračevica nepotpune od g. 1768., 3. Mima od g. 1698., 4. Bobovišća od g. 1691., 5. Sutivan od g. 162'2., a za starije je u knji­ zi bratovštine zabilježeno, da su spaljene zbog kuge g. 1635., 6. Su­ petar ima fragmentarne knjige od g. 1747., a starije je uništio požar crkve g. 1729., 7. Škrip ima nepotpune, i to umrlih od g. 1628., a krstenih od g. 1630., 8. Postira od odcjepljenja od dolske župske crkve g. 1584., 9. Dol od g. 1677., 10. Pučišća od odcjepljenja od prazničke župske crkve g. 1566., 11. [Pražnice od g. 1590., 12. Gor­ nji Humac od g. 1770., 13. Selca od g. 1747., 14. Povija od g. 1723., 15. Sumartin od g. 1665. s prekidom g. 1683.—1777. i 16. Bol od g. 1603. Ostala župska središta imaju samo novije matične knjige iz XIX. ih XX. vijeka. Za Mirca se veli u bilješki župskog arhiva, da su crkvene knjige uništene od požara g. 1854. za župnikovanja Kargotićeva. O pučišćim matičnim knjigama govori bilješka u župskom arhivu svojedobnog župnika Andrije Ciccarellija, da, su se knjige bile izgubile god. 1723., i da ih je pronašao g. 1816. kod potomaka župnika,Jerka Tomicea. Služ;o sam se i drugim knjigama/ štampanim i rukopisnim, što navodim u noti na kraju svakoga odjelika. Moj je rukopis otipkan u srpotijui-g. 1939. i poslan Jugoslaven­ skoj akademiji znatnosti i umjetnosti na početku god. 1940., ali zbog ratnih dogođaja knjiga, nije mogla dosada izaći. Stoga treba uzeti u obzir, da su podaci predratni, te da se izmijenio broj porodica ti po­ jedinom naselju, jer su se neke porodice već iselile, povećale se ili izumrle. Gdje sam, došao 'do novijih podataka, iznio sam ih u bilješci, a nešto i u tekstu. Split, mjeseca lipnja 1948. ' Prof. Aiiiđire. Jutronoć 6

Splitska. Podsmrčevik. treći Brač (Vis) i četvrti Brač (Korčula). Obršje. spalili najveći dio kuća u Selcima. nedaleko od obale i u [unutrašnjosti. Donji Humac. grupa Bežmek. Varošice i sela nalaze se na morskoj obali. Štala. Dva pastirska stana Zala Glava iui grupi! Bežmeka utrnula su smrću staroga Gospodnetića-Bežmeka i. u unutrašnjosti su: Dračevica. Površina mu je 394. osim kod Bola1. na jugu prema otoku Hvaru Hvarski kanal. Supetar. Nakal. Blaca (eremitaža) i Sv. Planica. Rasotica i Oklad. Škrip. Pastirski su stani: Lirica. Zbog talijanskog i njemačkog paljenja raselilo se skoro posvema Podborje i Obršje. Današnja naselja na Braču možemo* podijeliti na varošice i sela. i Nijemci g. Za'gračišće. Selca i Novo selo. a donekle i Dragovođa. Gornji Humac. a naročito Splićani često nazivaju stanovnike sredinjodalmatinskih ili neretljanskih otoka imenom Bračani. Pražnice. Po popisu od god. Dol. dvojice njegovih sinova poginulih u NOB-i. a također znatan dio u Pučišćima. Suimartin. grupa Karavane. Toma (obitelj Gluščević). Pučišća. Poštara. kao: prvi Brač (Brač). Prijević.50 km 2 . Novom selu. Nagorinac. Na sjeveru između Šolte i Splita nalazi se Splitski kanal. Milna i Luka Bofoovišća. Zagvozd i Nasela. 1944. 1931. a na zapadu ga odva­ jaju od Šolte Splitska vrata. Diračevici i na Bolu. Diragovoda. Osritke. Povija. Bobovišća i Ložišća. Gornjem Huanlcu. Od bombardiranja su najviše stradali Sumartin i Su­ petar. Zaseoei nedaleko od: obale i unutrašnjosti jesu: Pothume. Smrki' i u bežmečkom stanu Pod Gažul. U bračkom su primorju: Sutivan. Susjedni primorci. jPražnicama. Jako je oštećena i planinarska kuća na Vidovoj gori. Nedaleko od mora nalaze se Mirca. Tu je i manji školj Mrduja. Podborje. Smrka. Kruška Stupa. Posebna su naselja s j..331 stanovnika 2 . # 7 . Uglavnom je vapnenačkog sa­ stava.edno'ni porodicom Dračevluka (obitelj Žuljević). 1943. Brizić. zaselke i pastirske stane. Požeženik. (Putvine. Osim toga su Ta­ lijani g. drugi Brač (Hvar). Prema tome nazivaju i otoke. Murvica. Nerežišća.. jedna se obitelj naselila u uvali Farska. PRVI DIO RAZVOJ NASELJA NA BRAČU Brač je najveći dalmatinski otok. Okladu. ima 17. Bol. na sjeveroistoku prema.omiškom kopnu Brački ka­ nal.

pa kod današnjeg Bola9 i »villa rustica« u predjelu Bunja 10 kod Novog sela. carskih i kršćanskih ima mnogo ruševina i ostataka.15 spominje se Dubravica (Dubrovica) i Mošuje (Mosuljica). dok je materijal slabih stočarskih sela i zaselaka rasut i nestao. vinograda. a drugi put Neretljani g. Mošuje).. a vjerojatno Pražnice i Humac 14 . kojemu se gro­ bište nalazilo kod današnje crkvice Sv. najstarije je naselje na Braču Škrip (Scripea). Haltstatskolatenskom vremenu pripadaju po­ znate gomile. da su ga osnovali Grci. od XVI. te su kuće vjerojatno bile građene »u mrtvo« (suhozidine). (Podgračišća. Ta je crkvica s gro­ bljem vjerojatno pripadala selu Pothumu. a kazuju nam. god. 8 . Hija. 548. Ostali su ponegdje kameni tragovi građevina. 8 Međutim. Donji Humac. Iz rimskih — republikanskih vre­ mena. kuće su se rušile same od sebe. znademo i iz drugih izvo­ ra. Godine 1111. A ipak je moralo biti naselja prije dolaska Neretljana. kroz više stotina godina. Gradac i Podgračišća. Prema predaji. Dubravica. Za naselja. Kako za Pothume. Mosul jica (Mosula. U istom povaljskom inventaru spominje se Gradac. Straževnik. Godine 1184. gdje su se mogla nalaziti i ostala gornja sela. Za Nerežišća se iznosi mišljenje. tako mo­ žemo-na osnovu različnih indicija odrediti položaj. spominje se benediktinski samostan u Povljjma i biskupska palača na Bolu13. Pothume i Straževnik danas ne postoje. 537. Grčki novci nađeni su na više mjesta na otoku 6 . ne znamo ništa o starim nase­ ljima na Braču. pa je lako bilo raznijeti njihovo kamenje. da je na Braču tada bilo 12 sela. i Rat kod Luke Bobovišća. 841 5 . Predaja govori. ili g. a Dol g. koje bi trebalo tražiti oko zapadnog podnožja Kumačaca (odnosno Pod Mehumace). Jurja 12 . Pošto' su sela bila napuštena. da je u »staro doba« između Selaca i Gornjega Humca bilo još i selo Razdajna. Ali seljaci iz Gornjega Brača vele. jer su to< bila uglavnom sto­ čarska naselja. Mosula. 1802. 938. koje je okolnim.. i 100011. Gradac. Gornji Humac. tako isto i drugi grčki predmeti iz ilirskih vremena 7 . i J. jer imamo mnogobrojnih osta­ taka. osim Škripa. I danas mnogi siromašniji Bračani imaju takve prizemne kuće (potleušice).Glavne štaci je prethistorijskog stanovništva 3 na Braču jesu: Sv. koji se nalazi deset minuta zapadno od Donjega Humca. 1337. Ne znamo im ni imena ni položaja. o bračkim naseljima štampao je Ciccarelli16 g. između god. spominje se Straževnik i Pražnice s crkvicom sv. Dol. Dubravica. da su rano postala glavno mje­ sto na otoku. 1388.345. do danas.15 Najstarije sačuvane podatke de Cranchiša (Hrankovića) iz g. a porušili prvi put Goti g. koje Bračani nazivaju »grčke gomile«4. Ta sela kroničar poimenično nabraja: Nerežišća (glavno mjesto). a i za gradnju pastirskih stana. Pothume. Pražnice. Mihovila. 1405. koja spominje Hranković. Škrip »olim civitas«. šuma. v. seljacima ili kasnijim pastirima moglo služiti za omeđivanje pašnjaka. Nije lako. groblje i crkva građena »u živo«. Kasnije.

porodice Hranković. Marie do gum'na. U spomenutom itinerari ju Giustinianovu god. Vrsalović 24 nalazi ova dva naselja u vezi s crkvicom u jednoj pergameni iz god.27. da su ruševine kuća Mošuja. 1288. To se može utvrditi po različnim bilješkama. i 1420. Val'er© god. 1415. među šest većih bračkih naselja (u kojima su središta mjesnih sudaca) ubrojena je Mosuljica. a prema sjeveroistoku. na kojemu se nalazi stara crkvica. Međutim. na zemljištu selačke župske crkve nalazi se crkvica Sv. na glavici udaljenoj oko sat hoda od Selaca. Oko crkvice je groblje s velikim nadgrobnim pločama. 1388. Dubravica se spominje i god. jPrema poda­ cima. za koju mi prisutni čobanin Trutanić reče. na pergameni iz g. Nedije. već spominje samo crkvicu Svih Svetih u gornjohumačkoj župi. M. naziva se imenom nestalog neretljanskog naselja: Gradac.u popisu fideikomisa Nižetića g. Izgleda da su u Gracu bile oko g. Dobrecom i Čeprnjom Prodanom — dosudio neku zemlju u Gracu18. koja je nekada bila poznata pod imenom Sv.'s ovećim vratnim kamenima. Brežuljak. Pred crkvenim pročeljem ima i lijepih grobova. Oko 5 km jugoistočno od Gornjega Humca nalazi se na pod­ nožju Birkate crkvica Svih Svetih u blizini starih nestalih naselja Mošuje (Mosuljice) i Dubravice.20. ne go­ vori ni o jednom ni drugom selu. 1553.19. Međutim. 1553. Na za­ padnoj strani i do obronka ima porušenih koliba. u predjelu Dubrava tragovi Dubravice. u Dubravitci je živjela poznata poirodica Petrulli-Nižetić. građene u živo. i . Marije. Bok. 1184. za koje vele. skupa sa suci­ ma i bračkim plemićima Heruzijem Obelganom. ubraja Gradac -među šest ve­ ćih naselja. negdje u predjelu Bun ja. biskup veronski Valiero' (koji nije lično pohodio otok. Sve je građeno u mrtvo.26 Danas je svud uokolo crkvice pro­ strano groblje s većim brojem dugačkih i debelih kamenih nadgrobnih "ploča. već samo crkvicu Sv. da je središte neret­ ljanskog Brača bilo oko Graca. Nekoliko stotina koračaja jugoza­ padno* vide se kameni ostaci. a u Mošujama vjerojatno MošićL Pođgračišća mislim da su se nalazila u blizini današnjih Selaca. U spisima opatije čita se. Marije od Gra­ ca u gornjo-humčanskbj župi22. u jednoj spomenici Nižet'Jćevoj25. (odnosno 1250. Možda je tako mislio i Ciccarelli god. na podnožju brda Gračišća. Vlasništvo je pastirske porodice Trutanić iz stana Nasela.itaciji. u kojoj1 opisuje sve crkve. 1415. crkvice i na­ selja. Miholić i Hropanić. 1482. »mirina«. 1802. da je mletački vikar g.): »selo i kapište crkve sv. na večerine grad'ca 17 . Ciccarelli drži. 1579. Giustiniani u svom itinerari ju god. gdje ima i rim­ skih tragova. jier su se tu sastajali u skupštine 23 . a isto tako 9 . Mjesto se spomi­ nje i u reformacijama bračkog statuta između g. ne spominje selo Gradac. Na samom vrhu fiznad crkvice primjećuju se temelji zgrade. 1415. nego članovi njegove pratnje) u svojoj viz. Gradačka se crkvica spominje u povaljskoj ispravi iz g. 1482. u kojima su središta mjesnih sudaca21. da je to bio »knežev dvor«.Između Gornjega Humca i Selaca.

brojnim bje­ guncima. 33 Bračko stanovništvo. Od kužnih bolesti stanovništvo je bilo uvelike prorijeđeno. v. 1434. XVX v. Vlatković i Kuščić. a crkva Sv. Jurja. naročito pošto je oko g. s t a n o v n i k a i mnogo životinja. v. 1467. 2 9 . kum kle­ rik Pojdanović i kum Garguričić. Iz ove prve periode. Straževnik se nalazio iznad Pučišća između Gornjega Humca i Pražnica kod crkvice Sv. raseljavanju i nestanku nekih naselja bračke unutrašnjosti. ali da ostane i nadalje isti župski distrikt sa dva župnika (u iPražnicama Juraj Drivodilić.—1427.. 1288. 1454. 34 da ga ima oko 6.misli i Ostojić28. Vladković. se seljaci iz Straževnika sve više preseljavali u Pučišća. crkve Sv. i XVII. prenio župsko središte u Pražnice31. pa kad se stanovništvo posve spustilo k moru. 1444. »filia Gregoria da Craina«. g. Klementa i Sv. v. v. Sto godina poslije. sastanu se pred­ stavnici Pučišća. uzalud nastoji odcijepiti. Klementa i Sv. kao na pr. God. opustjela Stipanska Luka. Straževnik se spo­ minje i god. 1411. da se Pučišća sa. 1580. god. 1576. župnik je Marin god. koja. obnovljeni povaljski ma-. da su ti događaji teško utjecali na ljude i da u tome treba tražiti početni uzrok slabljenju. Da je neko naselje i nastalo.. već i za ono stanovništvo koje se spu­ štalo k morskim uvalama u Pučiški Dolac i Stipahsku Luku. sve više opadao. 1461.. te napadali otoke i mletačku robu.32 Za druge kuge g. do god. Mjesto se spominje u jednoj ispravi god. Međutim su. prestrašeno 1 i obezglavljeno. bilo bi sigurno od gusara opljačkano. da se nalazilo najistočnije. 1579. 1425. pa se zbog toga Straževnik god. 1405. god. nije bilo nikada brojno1. Klementa. Pražnica i Straževnika. 1568. Straševnikom odijele od prazničke župe. koje je živjelo u unutrašnjosti i kojemu je glavno zanimanje bilo stočarstvo. što bi također moglo značiti. pop Joannes Mariani. 1566.30. Jurja ustupi pučiški župnik prazničkoj župnoj crkvi. Kuščić. koji su u Bračkom kanalu naslijedili neretljansku tradiciju. spominju se neka prezimena s napomenom »iz Straževnika«: g. god. te je napu­ štalo svoje kuće i svoja sela. I sam Hranković imenuje ovo naselje u svojjim frag­ mentima na posljednjem mjestu. te dogovorno odrede. Kako je Straževnik u XV. 31 U (pučiškim župskim knjigama u XVI. Stoga je Brač i mogao' dati sklonište u XV. t. v. ni jedno nam naselje nije poznato u bračkom primorju. a u Pučišćima Bernardin Brodić). Shvatljivo je. Straževnik je u početku bio župsko središte ne samo za Pražnice. Od kuge. Jurja. djevojka Garguričić prilikom udaje i Kuščić. Jurja bila je zajednička za sela Pražnice i Straževnik. veli Cranchis. Uzrok treba tražiti u gusarenju Omišana. umrlo je d v i ­ j e t r e ć i n e . kad je na njemu i onako ostalo malo staroga stanovništva.000. govori se o Straževniku s crkvama Sv. 10 . l i l i . Dvadesetih i tridesetih godina XV. ponovno je izginulo mnogo naroda i propalo' mnogo dokumenata. U blizini je i orkvica Sv. U inventaru od god.—1436. na Braču su jako harale kožne bolesti. je kosila g. njegovo1 pristanište. j .

koja su bila nastala u okolici današnjih Pučišća. Godine 1426. Do­ nji Humac. primorska sela Stipanska Luka i Bučiški Dolac.37 Prema tradiciji.42 Dakle.) prestaje gusarenje omiških gusara.35 a g*.. na Brač počeše dala&iti u većem broju i sta­ li . još su i sad važ­ nija mjesta — pored nečitljivog Bola! — samo u unutrašnjosti oto­ ka. i tako su mogla odsele da niču stalna naselja u brač­ kom primorju. Pošto su se stanovnici iz unutrašnjosti Brača počeli spuštati k moru i naseljavati morske uvale. a radi vina pristaju u bračkim morskim uvalama strani bro­ dovi. Na-nj navališe Omdšani g. te se ni početkom XVI. 1184.39 koja je mogla biti utvrđena. Stočari iz unutrašnjosti mogli su. za kratko vrijeme došao pod vlast Vene­ cije. u Donjem Humcu za Donji Humac. Škrip i Dol. i 1294.. Splitske. Giustinian spominje g. Supetra. te su oni iz Pučiškog Doca . povaljski benediktinci u drugoj polovici XIV. 1280. koji se tada nala. da na Braču ima 12 naselja MI unutrašnjosti i da je stanovništvo' rijetko naseljeno.000 stanovnika. Sutivana.40 Kako otok ne daje dovoljno živežnih namirnica. Kuga i raseljavanje porazno su djelovali na mnoga stara naselja. Ali zato ima stanovništvo' veliku^ korist od sto­ ke. i prve polovine XVI. sela u unutrašnjosti počeše sve više propadati. vijeku spalo na oko 2. 1350. veli. žito mu dostaje tek za nekoliko mjeseci. a seljaci iz Stipanske Duke u Straževnik. 1444. 41 Svi se mletački izaslanici druge polovine XV. brašno se može lakše nabavljati i dovoziti sa dalmatinskoga kopna. koji je stradao nekoliko puta. Razvila se ogorčena borba. u kojima su središta mjesnih sudaca: Nerežišća. ktomu. i negdje na istoku (Gra­ dac?) za ostala gornja naselja. v. 1325. bijaše od Primoraca i izbjeg^ih Omišana sasvim opustošen. za koje Giustinian veli da u njima ima nastavanih kuća. i neki morski hajduci. Međutim. OmišaniL nisu [mogli sami gusariti.. pa su stanovnici tih sela bježali u okolna brda. U njih se mogu sklanjati lađe. 38 U bračkom primorju spominje se u to doba jedino zgrada hvar­ skoga biskupa na Bolu g. Iako je stanovništvo zbog kuge u XV. Sedam uvala. (Postira. Pučišća i Povalja. ali samo u 7 od njih ama nastavanih kuća.36 Pošto su navale učestale. pravi su embrioni današnjih primorskih naselja na Braču: Bo­ la. Neretve napadali Brač. pa valjda i svojih ljudi. Kad je Omiš g. slažu u tome. težaci podizati primorske vinograde i bez straha se baviti ribarstvom. spominju se na Braču tri sjedišta mjesnih sudaca: u Nerežišćima za Nerežišća. nije jače namnožilo. napuštaju beneficij i samostam. 1462. Pražnice »Superior«. a njegovi stanovn'ici u borbama s Omišanima osiromašeni.. v. ali su zato Primorci nastanjeni između Cetine i. Brač.zio u venecijanskoj vlasti. Padom Omiša u mletačke ruke (god.nastir. 1240. jer je tu biiskiup imao imanja. v. Dol (Ciccarelli čita: Bol). 1553. jako su stradala. šest bračkih naselja.prešli u Pražnice. se s većom sigur­ nošću približavati moru. Veći broj plemića nabavlja svoje bro­ dove. v. Mosuljica i Gradac. ima 21 uvala.

1405. trebalo bi uzeti. Donji Humac. 1579. Bol i pustinjačke manastire na južnoj strani otoka. eremitaže. Od starih naselja. Gradac. nastojalo se odcijepiti od ma­ tične crkve i osnovati svoju posebnu župu. Iz preostalih starih naselja nije iselja­ vanje bilo jednako znatno. Postira. i to Sutivan. Gornji Humac 120.44 On spominje na Braču nova naselja i samo neka stara. kao i oni koji nisu bili primljeni u vijeće. Pučišća. morala su nazadovati. Kukretić-Č-karelović (1463. Dol. Bol i Milnu. Hrankoviću i god. Gornji Humac. Prema Valeriju. Donji Humac 70. Škrip 200. Škrip. Dol je imao god. doseljeni Čikarelovići iz Mošuja preko Gornjega Humca u Pučišća i t. Nerežišća. a možda i druga još manja. Stoga nije ni­ kakvo čudo.43 Mnogi »originalni« brački plemići. Postira oko 100. Sutivan je tada. Pražnice. da je na jače bilo iz Gornjega Humca. a nekoji su došli na Brač preko Poljica. hvarsku diecesu i poislao članove svoje pratnje na Brač. što su neka istočna sela posve opustjela i nestala. Već smo prije rekli da je veronski biskup Augustin Valiero po­ hodio'god. Jedini je izuzetak Gradac. te nam o tome ostavio izvještaj.— 1489!).. spominje Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo. iz istočnih naselja prema Bolu i Selcima. kao: Podgračišća. Gornjega Humca i Pražnica u Pučišća. 1553. Za ostala bračka naselja uzima broj stanovnika po pričesti. Pothume i Straževnik. Dok su se u bračkom primorju podizala nova primorska nase­ lja. Dubravica. jer. Supetar. Nekoji su iz Bosne i Hercegovine pre­ bjegli direktno na Brač. Gospodnetići u Dol. odakle odoše Vukovići u Selca. Da dobijemo približno točan broj. imao oko 150 sta­ novnika. 1184. Vrsaiovići u Povija i Selca. kao na pr. Stanovništvo se iz tih naselja selilo iz Donje­ ga Humca u Sutivan. iz Nerežišća u Supetar. Čim bi se novo naselje ojačalo. Mirca. Pučišća 250 i Bol 400 seljaka i se­ ljanki. te su Bosanci i Hercegovci bježali na mletački teritorij. Splitsku. Turska opasnost sve se više približavala Jadranskomu moru. d. Valiero zna samo za njihove crkvice. kojih je nestalo. sela u bračkoj unutrašnjosti. Mošuje (Mosuljica). kojemu su nestalom naselju te crkvice prije pripadale.novnici iz unutrašnjosti Balkanskog poluotoka. prorijeđena kugom i raseljavanjem. Spominje se u srednjem vijeku god. Bol je nastao u blizini staroga naselja. a Splitska 5 kuća. Mirca i Supetar. 1579. Pražnice 230. iz Dola u Postira. ali se čini. da se pričešćuje oko % stanovnika (osim djece). iz Škripa u Splitsku i Supe­ tar. u 12 . porijeklom su doseljenici. od pričesti 140. koja su vjerojatno opsto­ jala (kao na pr. Nerežišća 500. po njemu. Nažalost. on pritom nikako ne spominje. nabrajajući crkvice u gornjohumcanskoj župi. 872. a kasnije i preko Makarskog primorja. Supetar oko 60. a vjerojatno i u Gornji Humac. Mirca 12. Giustinijanu. Razdajna). a bila su poznata god. iz Straževriika. koji su s vre­ menom bili primljeni u bračko plemićko vijeće. koje su vjerojatno Sara­ ceni porušili god.

Posinkovići. U jednoj se ispravi govori jedino o razgraničenju s Nerežišćima.vezi sa sastankom predstavnika crkvenih i otočkih vlasti. Radojkovići. 1500. Na sastanku predstavnika JPučišća. Njima je brački rektor (knez) Mlečanin Zakarija dao god. Prije toga nema spomena o< naseljui. ukupno' 13 kula. Da bi ugušio hvarski piučki prevrat god. Sebastijan Zustinjan došao je na Bol. Ivan na Braču i 7 lokaliteta. Pučišća se kao luka nekoliko puta spominju m starijim isprava­ i ma. u jednoj ispravi.51 Pet 'go­ dina kasnije. 1217. da se Pučišća sa Straževnikom odcijepe od župske crkve u Pražnicama. Katkovići i Biletići. koja i danas stoji ii vlasništvo je porodice Eić. koji su obra­ đivali imanja biskupska i posjed bračke komune. 1487. Ciprijan Žuvetić sagradi god. 1205. 1512. tek u trećoj. iz god. točno i danas opstoje. 1543. Mlađinić. neke zemlje i poluotok Glavicu. U jednoj ispravi iz god. Bairzole. Pinešić. nije jasno. u ispravi porodice Ivano vić-Žuvić govori se o lokalitetu 13 . te se Sutivan (»Stivano«) spominje u vezi s parnicom. kojima su kuće u Pučiškom Docu bile podalje od mora. 46 To je i jasno. a koja je dokončana god.. Poslije njega i drugi su gradili kule. Novi je manastir podignut na ostacima stare biskup­ ske zgrade. v. U jednoj ispravi od g. Nekoje po­ rodice. 1566.Episcopatus«. Prema Bojaniću. Gornje porodice. 53 a god. 1475. koju su tom prigodom podigli' Zvanići. govori se i o selu »'actum in V i l l a Boli in Palatio. preko 100 Zadrana ii Šibenčana. pripala dominikancima. jer se u vrijeme omiškoga gusarenja nije ni moglo razviti naselje u brač­ kom primorju. osnovaše i naseliše današnja Pučišća.52 Go­ dine 1519. gdje mu se poklonilo bračko plemstvo. kao i one koje su kasnije sišle iz Straževnika i Pražnica. Čipičić i Bokanić. 48 — Pod koju je crkvenu župu spadalo u početku naselje Bol. Prodić. kulu. 1462. Ivana i oko crkvice. spominje se Sv. spominje se kao svjedok Katarinic iz Sutivana: »de Stivano«. Vjerojatno je bilo težaka. a u drugoj__iz god. 1934. koja je ka­ snije u XV. 1467. putujući u Svetu Zemlju zaustavio se god. koji. To su bili: Žuveitići. Anđrijević-Ivelić. Ivana) iz VIII. Bokanići. bi dogovorno određeno. Naselje je nastalo kod nekadašnjega Pučiškog Doca. i to: Aquila. 1325. na obalama Brača kod današnjega Bola. Pražnica i Straževnika god. dolaze Ivanovići iz Podgore. te 60 Trogirana. te ga opskrbilo vinom. 50 Godine 1477. 49 Sutivan se ^proteže zapadnije od današnje crkvice Sv. Caparnići. Prvi su redovnici bili fra Alberto iz Gornjega Humca i fra Dominik Pardić iz bračke unutrašnjosti.45 (hvarsko-bračko-viškog). stoji: »actum Boli in Palatio> Episcopatus«. gradi u uvali pri moru kuću-kulu Jakov Nadali-Božičević. u kojoj. Aquile.47 kralj Andrija II. Tu je sta­ jala zgrada otočkog biskupa. gdje je bilo sakupljeno 400 Poljičana. sagradiše kasnije stojne kuće pored morske obale. do svoje nove kuće na moru prvu. prema istom opisu. god. gdje je u predjelu Mostir god. pa ni manastir. iskopana stara troapsidna crkva (Sv. je riječ o mlinarskoj crkvici. v. 1505.: »in Boli in Episcopatu«. • uljem i drugim namirnicama. Davidović.

Mirca se nalaze između Sutivana i Supetra na udaljenosti od mora oko deset minuta. 1584. God. 1426.. Sv. 15J9. Prema predaji. vjerojatnih manastira Sy. Sadanji »kaštel« sagradio1 je Poljičanin Marjanoviić-Dražojević (konte Janko). te se spajaju sa sutivanskom župom.60. te dva Ivanovića iz Sutivana. Postira sii se odcijepila od matične župske crkve u Dolu god. Predjel Postira spominje se u doiskim ispravama god. Mjesto je nastalo od Doljana. bio zamoljen papa. koji su se približavali moru1. Mjesni je kasti! sagradio Lazanić-Lazaneo.64. Od matične župe u Donjem Humcu Su­ petar se odcijepio god. god.55. na Braču bila samo. ima ih jeda­ naest. te ujutro nia konju kreće u glavino mjesto otoka. od mora. Dol (Bol?). Postira su nastala u blizini nekadanjih. Škripa. Brković i Brtičević. kao: »portu Postire« i god. 1145. i to podalje. Zanimljivo je. 1579. središta su sudaca tada i u primorskim naseljima: u Bolu. Pražnice »superior«. 1553. 56 Postirski manastir kao da je nastradao (drugi put) od Omišana god. noći tu. god. u Nerežišća. na Braču su se po­ čela dizati i druga nova naselja. koji da su se iskrcali u uvalu Vela Bunta u blizini predjela Mostir. Donji Humac. Lovre u uvali Lovrečine i »Mirja« na Brigu iznad današnjih Postira. ma pr. 1637. Osim spomenutih važnijih i većih naselja. 1205. Predjel Merec spominje se još u srednjem vijeku. Mosuljica i Gradac). 'odvojio se Sutivan god. koja je služila kao nerežiška luka. ali bez uspjeha. te za vjerske potrebe dolazi kapelan iz Dola. Sutivanu. 1579... bilo ih je šest (Nerežišća. pa u okolna mjesta58. Ima također i priča o dolasku Poljičana. Supetar je nastao oko uvale. 1553. Donjeg Humca. gdje je vjerojatno bilo već dosta doseljenih [Polji­ čana. Tako na pr. Pored starih još postojećih naselja u unutrašnjosti: Nerežišća. i to u Postira i Sutivan. Postirima i Pučišćima63. tri mjesina suca61. Tada je u selu bilo 15 14 .Bistrica »in đistrictu Stivani«54. U vrijeme vizitacije god. u Supetru je dušobrižnik don Petar Ligutić (Iigušić) iz Poljica. 1596. Prane Ivanović. 1345. mletački izaslanik Giustinijan god. 1579. koji nije znao latinski. 1597. Od matične župske crkve u Donjem Humcu odvajaju se Mirca god. Od svoje matične župske crkve u Donjem Humcu. 1611. Prvu crkvu (današnjim sakristiju) uteme­ ljiše oko god. Od Sutivana se na­ stoje odcijepiti god. Pražnica i Gornjega Humca. prve su kuće »težačice« sagradili u Sutivanu seljaci iz Donjega Humca. Dok su god. kasnije postao prvi župnik Suti­ vana. Dola. ili 1604. i od [Poljičana. sve u unutrašnjosti! Brača 62 . da je za po­ moć pri osvajanju Klisa god.: »terre positos in Posterna« 57 . Marije. nemaju još poseb­ nog svećenika. od njih je jedan. da pošalje potrebno oružje i namirnice na Brač. pored morske obale i u unutraš­ njosti. 1337. Supetru. Nova primorska naselja i dalje su napredovala. god. 1589.59.

kuća i 66 stanovnika, od njih 45 od pričesti. Nezavisnom kuratijom postaju god. 1614., ali je kurat obično živio u Sutivanu. Godine 1825. postaju Mirca župom. Milna je postala u istoimenoj uvali, koja se spominje* u jednoj ispravi od god. 1333.65. U toj se uvali još god. 1519.66 nalazila beneficijalna crkvica Sv. Marije (danas sakristija), koju spominje god. 1579. također i Valiero67, i ubraja je među nerežiške crkve. Kad je pjesnik Petar Hektorović sredinom XVI. v. (oko god. 1556.) doplo­ vio s ribarima na Brač, *>>gdi s SuLetom Brač malo ča ne staje«, po­ slao je ribara Nikolu da kuji živežne namirnice. Ne kaže, da je ri­ bar pošao u Minu, jer vjerojatno nije tada još postojala Milna kao naselje. Ribar je Nikola naišao na pastire, te ono, što je mogao na­ baviti, donio mu je< na lađu pastir. Stoga bi se moglo uzeti, da su u okolici današnje Milne bili pastirski stanovi. Oko odcjepljenja od ne­ režiške župske crkve i inastoj© Malma, Bobovišća i Loižišća god. 1621. »radi strmoga i dugoga puta do Nerežišća, mnogobrojnog naroda na zapadu Brača i radi nekoliko naselja«. Do toga nije došlo, čini se zato, što se nisu mogli nagoditi ,gdje će biti župska crkva. U početku je pretezalo mišljenje, da to bude poljska crkvica Sv. Martina između Bobovišća i Milne. Tek god. 1646. stanovništvo se spomenutih nase­ lja sastalo i »vječnim« ugovorom utanačilo, zaslugom porodice Cerineo, da će nova župska crkva za sva tri naselja biti crkva Sv. Ma­ rije u Miini68. Interesantno je, da i danas crkva Sv. Martina i okol­ no zemljište sve do> u Bobovišku Luku pripada nerežičkom natpopu. B o r b O ' V i š ć a se u starijim ispravama obično' nazivlju Stanac Dolac, iz čega možemo zaključiti;, da je tu blio bar jedan pastirski stan ili više njih. Prema jednoj versiji, prvi su naseljenici Krstulovaći od roda Krstića, koji da su doselili preko Poljica iz bosanskoga Bobovca. Bobovlišća se od nerežiške župske crkve odvajaju s Ložišćima i Milnom god. 1646., ali sa središtem župe u Milni, koja je na moru, dok su Bobovišća udaljena oko četvrt sata od mora, gdje se u morskoj uvali kasnije razvilo naselje Bobovišća na Moru ili Luka. Nakon uporne borbe za odcjepljenje od Milne dobivaju Bobo­ višća god. 1687. kapelana, koji se od god. 1693. naziva uprav&telj (rectores), a oko god. 1750.S Ložišćima se potpunoi odvajaju od mlinarske župske crkve 68 . Iz akata o odcjepljenju izlazi, prema tvrdnji Bdbovišćaaia, da su Ložišća i Stanac Dolac imali god. 1674. skupa 220 stanovnika, a Milna. 110; zatim god. 1681. tvrde, da oba sela (Bobovišća .i Ložišća) imaju 240 stanovnika, a god. 1752. tri naselja skupa (Stanac Dolac, Ložišća i Pothume) 450 st., dok da Milna ima nešto preko 400 žitelja. L o ž i š ć a su — prema predaji — nastala od' bobovičke poro­ dice Krstuloyić^Lozić. Pošto' je jedan, dio sela nastao na suitivanskoim teritoriju, pri razgraničenju u XIX. v. doflazMo je između Suitivanjana i Lcižišoana do ozbiljnih sukoba69. Do god. 1687. veći je dio stainovnika 15

živio 'u Bobovi šćima. ali su se poslije te godine Lož'išća brže razvijala, te ih danas često zovu! Velo selo. Godine 1831. postaše u crkvenoj administraciji kapelanija, a 1909. župa, odcijepivši se od boboviške župske crkve. P o t h u m e je zaselak, udaljen po prilici tri četvrti sata od Milne, te spada pod mlinarsku crkvenu župu. Naselili su ga Marinovići iz Bobovišća. U spisima o odcjepljenju god. 1687. ne spominje se. Kasnije dolari pod imenom Humi, Pod Hume i Pothume. D r a č e v i c a 7 0 nije staro naselje. Prva porodica, koja se na­ selila i osnovaca naselje, zvala se Šimunović, a doselila se iz Poljica. Š'miunovAći su u početku zastali u predjelu Pod Nerezine, zatim su pošli u Nerežišća, a iz Nerežišća u Dračevicu. Lokalitet Pod Nerezine nalazi se južno od podnevne crte, koja vodi iz Nerežišća prema crkvici Stomorica, gdje su god. 1775. postojale ruševine stare na­ stambe porodice Šimunović, što dokazuje i latinski natpis na ovčjoj koži, koja se nalazila (god. 1775.) u pohrani kod Ivana Šimunovića pok. Mateja. Druga porodica, koja se naselila u Dračevici, zvala se Žuvić. Prema predaji, Žuvići su također Šimunovići; jednog Šimuno­ vića, koji se oženio nekom Žuvom iz Bola, prozvaše Žuvt'ćem po ženi, te njegovi nasljednici postaše Žuvići. |Prema istoj tradiciji, ione je sela došlo cd drače, kojom su doseljenici ograđivali svoje .vrtove i dvo­ rišta.- U vrijeme dolaska Šimunovića svud je po okolici bila gusta šuma. Za ostale dvije glavnije dračevičke porodice, Zorančiće i Ilice, veli naš rukopis, da su »awenticcj«. Dračevica je postala kapetanija god. 1705., a god. 1748. bilo je u mjestu samo 14 poirodica, i to pet Šimunovića, šest Žuvića, jedna Zorančića i dvije Hica. Godine 1760. bilo je u Dračevici oko 130 stanovnika. Dračevica se odcjepljuje od nerežiške župske crkve god. 1849. M u r v i c a. Kao predjel spominje se god. 1286.71, a kao naselje nastalo je od težaka, koji su obrađivali polja 'manastirska (naročito Dračevkuke), i porodice Fertilio (prije Obilinović). Kuratija za Murvicu i Planicu nalazi se u bivšoj eremitaži Dračevludi S e l c a su bila u početku pastiinsko naselje, malo selo, i potpa­ dala su pod crkvenu župu u Gornjem Humcu. Bit će da su postojala dosta rano, ali ih ne spominje ni Hranković (god. 1405.), ni Valaero (god. 1579.). Godine 1700. bilo je oko 240 stanovnika, a god. 1760.* oko 300. Od god. 1720. Selca su izložena kapelanija. Odcjep-juju se od župe u Gornjem Humcu god. 1815., ali je tek god. 1820. imenovan stalni župnik. Svoj napredak duguju Selca naročito razvitku kamenolomstva. v 72 P a v I j a su nastala oko bivše benediktinske opatije. Prvi ma­ nastir na Žalu bio je razoren sredinom XH. v. (god. 1145.), ali je oko god. 1184. novi sazidan na brijegu, na Lokvu. Kasnije, oko god. 1576., spominju se oko opatijskog beneficija opatijski eremiti sa 16

svojini porodicama. To su bili opatijski služiitelji, koji su nadzJnali beneficij, a stanovali su u bivšem manastiru. Do XVI. v. oko stare opatijske crkve osim eremita nije bilo drugog stanovništva. Najbliži stanoV.i! nalazili su se IV2 km jugozapadnije, a nazivali su ih Gornja Povija. U vrijeme opata Martinisa (1632—1653) ili nešto prije, po­ čela se naseljivati najbliža okolica. SeJo je nastalo od izbjeglica, što dob jegoše pred Turcima, u XVI. v. i XVII. v. i od doseljenih Bra­ čana, koji su se spuštali k moru iz unutrašnjosti otoka. :_Čini se, da je u Povljima omjer1 izbjeglica veći nego u zapadnim bračkim pri­ morskim naseljima. U XVII. v. (god. 1637.) spominju se porodična prezimena Knezić (Ostojić) i Vrsalovic. Knežići i Ostojaći dobjegli su na Brač poslije moorejskoga rata (1570—1573), a porijeklom su iz Bosne. Kasnije se spominje eremita Pavković-Jakovljeviić, kojega je otjerao opat MHiadineo god. 1673., zatim se spominje Hržic, »novi stanovnik«, kao svjedok god. 1688., a u jednoj parnici s^Vrsalovićima god. 1697. spominje se Litović. Povija su u početku potpadala pod crkvenu župu u Gornjem Humcu, ali su god. 1715. dobila posebnog dušobrižnika Pletikosića. Kad se • u Selcima osnovala nova župa, Povija su s Novim selom došla pod selačku župsku crkvu, od koje su se odcijepila god. 1915., aili tek od god. 1925. postoji zasebna povaljska župa. S p l i t s k a uvala služila je još u Dioklecijanovo doba kao izvozna luka za kamen. Međutim za Valierove vizitacije god. 1579. u njoj je samo 5 kuća i crkva »Ecclesia Annuntiationis' S.tae Mariae« bez upravitelja, a podređena je župniku u Škripu.73 Među tim kućama 'fe!Jt će da je jedna pripadala porodici Cerinić-Cerineo, jer natpis nad vratima veli, da je t a porodica i prije druge polovine XVI. v. imala kuću u luci74. Godine 1579. spominje Valiero u Splitskoj popa Matu Cerinića, »homo' in doc'trina Ecclca, et Granimatica pro loci qualitate ferendus.« S u m a r t i n je možda bio1 i nekada naseljen, ali sadanje naselje datira tek od početka kanđijskoga rata (god. 1645.). Ovdje su do­ seljenici našli1 porušenu crkvicu »fatta a la greca«75. Naziv Sumartin xi našem je jeziku novijega datuma (prema talij. San Martino). Inače je mjesto bilo1 poznato^ kao Vrhbrača, a tako ga mnogi Bračani i danas nazivlju. Osnovatelj je novoga naselja fratar Petar Kumbat ili Kumbatoviić, tajnik fra Pavla iz Rovinja, god. 1645. Novi naseljenici osnovaše župu, ali dotadanji vlasnik porušene crkvice, čija se jurisdikcija, prostirala do krajnjeg istoka bračkoga otoka, župnik u Gornjem Humcu, odlučno se usprotivio i protestirao. Stoga de­ kretom od god. 1693. (za uprave fratra doseljen'ika Mateja Juranovića) bi naređeno, da se sumartinski dušobrižnik ne smije potpisivati kao vicekurat, te da Vrhbračani. moraju davati desetinu svomu gornjohumčanskom župniku. Deset godina kasnije (god. 1703.) na; stoji Sumartin, da se spomenuti! dekret od god. 1693,. ukine.76
Zbornik za narodni život i oiiif-ajo 2

17

N o v o S e l o je nastalo vjerojatno u XVI. v., uglavnom od. Poljičana77. U početku je naselje potpadalo pod župu u Gornjem Huancu, ali je god. 1849. pridruženo .Selcima, pa se god. 1907. od­ cjepljuje. Pod Novo Selo potpadaju raseljene Prodole, gdje je -god. 1912. bilo 12 stanovnika (Trutamća), i zaselak Oklad. Sva ova naselja, o kojima smo: posebno govorili, navedena siu u jednom popisu iz god. 1718., koji se nalazi u sutivanskom opć. arhivu. Nabrojit ću ih poimenično. Pored mora: Sumartin, Povija, Pučišća, Postira, Splitska, Supetar, Mirca, Sutivan, Milna, Bol i Dračevluka, a u unutrašnjosti: Selca, Novo selo, Gornji Humac, Pražniee, Dol, Škrip, Donji Humac; Nerežišća (glavno mjesto), Dračevica, Pothume i Bobovišća. Brzo napredovanje primorskih naselja nije loše djelovalo samo na preostala stara manja sela bračke unutrašnjosti (Donji Humac, Škrip, Dol, Pražniee, Gornji Humac), već je utjecalo i na glavno> mjesto otoka Nerežišća, za koje Fortis god. 1774. kaže, da su se u vrijeme gusarenja vjerojatno jače isticala. »Zato su« —• veli Fortis — »i zadržala primat, jer su se u njih povukli prvaci otoka. Ali danas (god. 1774.), kada se naselja pored .morske obale mogu slo­ bodno razvijati1, Nerežišća su izgubila mnogo stanovnika, a prazne se kuće ruše na sve strane.« Za Bol veli, da je značajna! varošica, a Sutivan, Supetar i Pučišća da su velika sela, u kojima je stanov­ ništvo radišno i poslovno78. Cicarelli god. 1802. dijeli naselja u tri skupine: tere, kaštela i sela. Tere su: Milna, Bol, Nerežišća i Dol;, kaštela:-Sutivan, Supetar,"* Postira, Pučišća i Škrip; sela: Splitska, Povija, Sumartin, Bobovišća, Dračevica, Mirca, Donji Humac, Pražniee, Gornji Humac, Selca i Novo selo'. Nerežišća su još i tada bila glavno mjesto Brača. 79 Francuzi osnovaše u Supetru »Juge de pafrx«, a Austrija prenosi god. 1827. sudište i tim središte iz Nerežišća u Supetar. Organiza­ cijom dalmatinskih općina god. 1823., općinskim: središtem' postadoše: Supetar, Sutivan, Pastira, Pučišća, Milna, Bol i Nerežišća. Znači, da su osim tadanjega bračkog glavnog mjesta Nerežišća osno­ vana općinska središta jedino u naseljima pored morske obale. Tek god. 1885. podignuta! siu i Se?ca na rang općinskoga središta, a dotad su: pripadala pod pučišku općinu. God. 1870. osniva se u Supetru politička ekspozitura. U Supetru je od god. 1908. kotarsko pogla­ varstvo, a i danas; je središte bračkog kotara, te je tako od god. 1827. do danas Supetar glavno mjesto Brača. Administrativno nekoja matična mjesta potpadaju pod općinu primorskog mjesta, koje je „od njih postalo. To vrijedij za Donji Humac, Dol i Pražniee. Općinska podjela danas je ovakva (god. 1938.): Općinu Sutivan čine Sutivan i Donji Humac; općinu Milna čine Milna, Bobovišća, Ložišća, Bobovišće Luka i zaselak (Pothume; općinu Bol čine Bol i zaselak Podborje; općinu Se!*ca čine Selca, Sumartin, Novo selo i-Povija, te zaseoci Oklad, Rasotica, Nagorinac, Nakal, 18

Osritke i Podsmrčevik, nastamba Glušćević i zastirski stani Zagvozd i Nasela; općinu Puič:šća čine Pučišća, Pražnice i Gornji Humac, te pastirski stani Kruška Stupa, Šala, Brizić, Prijević i Kara­ vana ; općinu Postira čine Postira, Dol i pastirski, stami Bežmek; općinu Supetar čine Supetar, Mirca, Splitska i Škrip; općinu Nerežišća čine Nerežišća, Dračevica i Murvica, te zaseoci. Smrka, Dragovoda, Obršje, Planica i pastirski stani: Mihoj (Požeženik) i Lirica, te nastamba Dračevluka i eremitaž Blaca.
*

Dđiias, god. 1948., kotar Brač (Supetar) obuhvaća područja ovih mjesnih narodnih odbora i Bol, Ložišće, Milna, NerežiŠće, Postire, Povije, Pražnice, Pučišće, Selca, Splitska, Sumartisi, Sutivan i Šrip.80

LITERATURA I BILJEŠKE: Sohle N.: »Vorlaufiger Bericht liber die geologisch-palaentologischen. Verhaltnisse der Insel Brazza«, u Vehr. K. K. geolog. R. A., Beč, 1900, str. 185—187; Rik. Schubert: »Geologija Dalimacije«, Matica dalmatinska, Zagreb, 1909, str. 131—132; — Bor. ž. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva«, Srp. K. Akademija, Beograd, 1933, str. 248—257; — K. Abso.lon: »Bericht tiber eine naturwissenschaftliche Forschungsreise und biospeologische Erforschung der Insel Brač (Brazza)«, u Stuđien aus dem Gebrete der allgemeinen Kacrstfarschung, der Wissenschaftlichen Hohlenkunde, der Eiszeitforschung und den Nachbargebieten, Br. 16, Brno, 1942, str. 35—57. 2 Definitivni ^rezultati popisa stanovništva od 31. ožujka godine 1931. Knj. 1., Beograd, 1937, str. 8 i 80. 3< Bulić F r a n e : »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)«, u Bulletino di storia e archeologia daimata, br. 8. Split 1891, str. 117—120; — Bulić Fr.: »Ritrovamenti antichi a Bobovišće nell'Isola Brazza«, u Bullettino di arche­ ologia e storia daimata, br. 1—2. God. XXIII., Split, str. 23—30. 4 Bulić F . : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibiđ. str. 118. — šišić Ferdo: »Po­ vijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara«, Zagreb, str. 71. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske, Zagreb, 1929, str. 139; — M. Vrsalović: »Iz Bola na Vidovu goru«, separat iz Hrvatskog pla­ ninara, br.'lO, god. XXXIII, Zagreb, 1937, str. 12. 5 Ciccarelli Andrea: »Osservazioni sull'isola della Brazza e sopra quella nobilta, Venezia, 1802, str. 20—21, 22—24, 35—36, 43 i u fragmentarnoj^kronici, koju je napisao Dommus de Cranchis (Hranković). g. 1405. kao natpop u Nerežišćima: »Braciae insulae descriptlo«, a štampao Ciccarelli u »Osserva­ zioni . . . .« str. 91—94. Hrankovićeve historičke podatke našao je don Andrija Ciccarelli g. 1783. kod siromašnih nasljednika Jurja Kuzmanića, koji je u XVII. v. bio župnik u Pražnicama. Godine 1421. postao je Hranković biskup u Hvaru, ali je umro iste ili početkom iduće godine (Farlatti, »Illiricum sacrum«, IV., str. 254.). 6 Bojanić Angelo: »Bol, cenni storico đescritivi«, Kopar, 1908. — Bulić Frane: »Ritrovamenti a n t i c h i . . . « , ibid., str. 29. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, ibđ., str. 137. 7 Grga Novak: »Naše more«, .'Zagreb, 1932., str. 11—12. s Bulić F r a n e : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibid., str. 117—120. — Bulić F r a n e : »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguardanti il Palazzo di Di1

19

ocleziano«, u Bullettdno, br. 1—2, XXIII., Split, 1900-, str. 18—30. — Bulić Frane: »Un monumento romano presso la chiesa Idi S. Ella nell' villaggio di Humac Inferior sull'isola Brazza«, u Bullefctimo XXVII., Split, 1914. (publi. 1916.),. str. 105—106. — Bulić Prane: »Skrovište zlatnih novaca, našasto u Nerežišćima«, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, XLIII., Split, 1920., str. 199. — Bulić Frane: »Inscrizioni inedite«, u Bullettino, Split, I. 36, V. 3, VIII. 201, X- 105, XIV. 116, XV. 100, XX 54. — A. Ciccarelli, ibid., str. 22—40. — Doimo Savo: »Ripostiglio di denari romani a Dračevica«, u Bullettino supl. 131—132", Split, 1901. — C. I. L. (Corpus Inscriptionum Latinarum) III. 3102, 3105, 3106, 3107, 3108, 10110, 10114. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«, u Jadranskom dnevniku, br. 95, Split, 1938. 9 A. Bojanić, ibid. — A. Jutronić: »Oko Bola na Braču«, u Jadranskoj pošti, Split, božični broj 1930. — M. Vrsalović (Dr. V.): »Zanimivi starohrvat­ ski, natpis na Braču«, br. 202 (nastavak), Zagreb, 3. IX. 1930. Pisac tvrdi: Danas je naime po vreliraa utvrđeno, da'se je taj »grad Brač« nalazio na Bolu, i to na Glavici, gdje je u poznije doba bila »residentia comitis« i »palatium episco­ pate« i gdje se je 1185. držala narodna skupština kneza, vlastele te puka i bi­ skupa bračkoga i hvarskoga . . . Ali i bez obzira na novonađena, danas još neobjelodanjena vrela, krivo misle oni, koji tvrde, da se je »grad Brač «nalazio u unutrašnjosti otoka. — M. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«, u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 50, Split, 1932., str. 290. Pisac veli, da je prema rukopisnoj ostavštini Mateja Nižetića (1664.—1739.) »Meimoria deirAntichiita dell'Isola Braizza«, današnji Bol Urbs Braedensis Ivana Đakona.' Pisac "dalje kaže, da Matej opisuje utvrde do porušenja od Neretljana. — P. Skok: »Problem romanstva i siovenstva na našim ostrvima«, u Jadranskoj straži, br. 4. Split, 1939., str. 136—137. Pisac veli: Bol se doduše u mletačko doba razvio u jače mjesto- za trgovinu vinom, ali je istina, da -najstariji Bol nije bio n a obali, već dalje od nje, tamo gdje je danas Podborje, i da je bio zaštićen utvrđenjem na brdu, koje se zove i danas još Koštilo, od latinske riječi castellum. — A. Jutronić: »Primorska bračka naselja: Bol« u Jadranskoj straži, br. 4, 1941., str. 134—135. 10 Bulić Frane: »Trovamenti antichi a Selza dell'isola Brač u Bullettino di archeologia e storia đalmata, XXXVII., Split, 1914. (publ. 1916.), str. 105—106.. —u A. Ciccarelli, ibid., str. 25, i u pismu pjesnika Ivaniševića splitskom nadbi­ skupu Leonardu Condulmeru g. 1660., str. 101—102. —- Ivan Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima na Braču«, Split, 1934., str. 38. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici na Braču«, Brački zbornik, br. 1, Split, 1940., str. 25. n A. Ciccarelli, ibid., str. 47. —- Vj. Klaić: »Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, II.«, Zagreb, 1888., str. 148. — Fran. Madirazza: »Storia e constituzione dei comuni dalmati«, Split, 1911,, str. 218. 12 A. Ciccarelli, ibid., str. 105. — Lenel: »Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria«, Strassburg, 1897., str. 21. — Codex Dipl., II., list 18, Smičiklas, Jugosl. akad. zn. i umj., Zagreb, 1904., str. 21. is Fr. Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«, Starine XIII., Zagreb, 1881., str. 197—210. — Ivan Ostojić, ibid., str. 34—35. 14 I. Ostojić, ibid., str. 43—45, 47 i 48. 15 M. Vrsalović:" »Zanimivi starohrvatski natpis na Braču«, Obzor br. 201 i 202, Zagreb, 2. i 3. rujna 1930. 3 i a Cod. Dipl. Vol. X., 1912., str. 247—248, 346, 350; — Cod. Dipl. Vol. XI., 1913., str. 214 i«3 A. Ciccarelli, ibid., fragmenti de Cranchisa—Hrankovića iz god. 1405., str. 91—94. 1 7 I. Ostojić, ibid., str. 43. i« I. Ostojić, ibid,, str. 22. 19 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Communitatis Branchiae, Reformationes, lib. I., cap. XXX..' str. 97. 20 M. Vrsalović, ibid., u Obzoru, br. 201, Zagreb, 1930.

20

Zagreb. 282: »ser Matheus quodam Michaelis de Dubravice. str. 217—219. str. .. govoreći o ruševinama crkve Sv. akad. 27 A.. 1918. str.. Ciccarelli. Ostojić. Tako g. str.. akad. . dell'una nella Parrocchia di Selza alle rađici del monte Gracischia.. 50. come la tradizione parla. 1926.... Ostojić.. str.« u Croatia sacra. Ciccarelli: Osservazioni. « . .. ibid. Ljubio. ibid. opatu Ratku) to najvećim dijelom (t. 42 MSHSM. Rela­ tione del sindaco di Dalmatia et Albania nell'eccelentissimo senato per il magnifico messer Antonio Diedo. 3i A.. sv. ibid. ibid. 56.. 105. .quod iam annis tribus elapsis continuo regnavit pestis in Insula predicta. 13. Tctoius II. 1932.. • 40 MSHSM. str. VIII. Ciccarelli^ Oservazioni. Tu su. j . 85—86.« 24 M .. str. 85: »Ecclesia Omnium Sanctorum patens cuim altari nudo. .. 1325. povratiti nekadašnji benediktinski patrimonij) 1184. zn. travnja g. . Zagreb. 207. Vrsalović. str. 202: »actum ante portas Ecclesiae Omnium Sanctorum in villa Dubravizza et Mossulae«.... Kadlec: »Statut i reformacije otoka Brača«.. 1880. VIII. Commissiones et relationes venetae.: Actum Boli in Palatio Episcopatus. Dukala od 22. . Ostojić.. Fragmneti de Granchisa—Hrankovića.. str. 22 A. — Lenel: ibid. Ciccarelli. se i. 1579. 29 Codex Dipl. Ciccarelli. . Ostojić. 1877. 19. » . Ciccarelli. Cicca­ relli. privilegi et indulti.. ibid. 30 A. Zagreb. str. str. Relatione de noi Michiel Bon et Gaspare Erizzo gia sindici in Dalmatia 1559... 218.Vol. str. 26 Croatia sacra. 23. str. ibid. str. zn. 1933. ibid. XI. . j . 'ibid. Ciccarelli: Historički prikaz. str. ibid. i quali. ibid. Vjesnik za arheologijiu i hi­ storiju dalmatinsku. Itinerario di Giovanni Battista Giustiniano sindaco in'Dalmatia et Albania 1553. Starine XIII. si facevano allora in campagna aperta presso l'estinta Villa Gradaz o nel Borovicu . — K... Osservasioni.: In Bol in Episcopatu. ibid.« 28 I. ibid. ^ 35 I. et nuđa cum campanula«. Ostojić. 39 A. Osservazioni . ibid. 85: »Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo patens. br. Jurja Mu­ čenika. 12. str. 34 A. 91. 97. Preveo i izdao Hrvatski skup (Pučišća).. et in la mazor parte col nome Nisetich«. 21: »I uspjelo mu je (t. 200. 20. Na istom-polo­ žaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgracišće«. M H J S M . 1$—20. ov'era la Villa dello stesso nome . Ciccarelli. zn. XI.... ibid. Jutronić: »Apostolska vizitacija otoka Brača god. na obronku brda Gračišće. Ljubić. 20.ibiđ. str... — A. 46: » . str.. ibid. 1877.. str. Jugosl. — A. i uimj. Copia t r a t t a dalle informazioni -del N.. — I. ibid. i umj. str. Izd. Split. g. 37 I. . 25 M. »Obzor«. 1427. 38: »Bunje . . Ostolć. Vol. akad. 5.. 41... 21. 22. Jugosl. . str. str. str. similiter mortua etiam multa animalla dictae Insulae . Zagreb. 122. ibid. . veli: »esistono ancora le poche m u r a rovinate. i umj. Tomus HI. 12.. — A... godine 1462. Split. Ciccarelli: »Historički prikaz Pučišća«. et sine campana«.. 51. Sier Battista 21 . 10. . kad se nalazio na Bolu na vijećanju . Jugosl. 21. str. loro Comizi o Consigli. et quasi duae partes hominum et personarum mortue sunt. 2 » A.. Historički prikaz . str. . 1656. for. Ciccarelli. Udine. razvaline staroga grčkoga građa i kasnije vile (villa rustica). 4i MSHSM . Zagreb. .. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. ibid. str. 38 A.2i MSHSM.«. Tomus II. Vol. 33 I. ibid. Vol. — Rački. str. H... — A. terminazioni... str. 32 Diversi publici deereti.

49 A. e Privilegi infrascritti. Ostojić. str. Smičiklas. 1905.. str. Ciccarelli.. 116—117. ibid. 56 I. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. condizioni.. Na spoljašnjoj strani naknadno je napisano: S.): »Libro primo di diverse Ducali e Terminazioni intorno l'Armamento della Gallea della Brazza. 62—88. 1938. 52 A. — A. 248—249. 54 Obiteljski rukopisi obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu. r> o Codex Dipl. strana 37—39. str.. U svom pismu dužđu. str. Croatia sacra.. Glasnik Zemalj­ skog muzeja. Barade. 54 :Nikola Cezari kupuje od Dobronje i njegova sina Pobrata tri zemljišta na Braču »una que est sub Mereg. — Rukopisna knjiga u Arheološkom muzeju u Splitu bračkog soprakomita Jurja Mladinea (t 1651. str. sig. 1932. 47 Bojanić: »Bol. 19—25 i br. ibid. — Grga Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije u novom vijeku« u Jadranskoj straži. u t int. — Prema saopćenju dra. str. 1903. Bullettino.Giustinian fu di M. vijeku. Marin il K. 1888. s. — Viktor A. Parrochiale. Racolti per me Giogrio Mladineo qu.. str. 1938. 1934. 380—381: Copia de una lettera di S. ibid... 51 Rukopisi i isprave kod obitelji Ivanović—Žuvić u Sutivanu. et altri decreti. Split. veli: » . 46 A. itercia Rasoli Sa Tehstibreg. et atti concernenti la Carica rnedesima. 3—4. alloggiandone anco nelle proprie case«. — O. Paulo Cavotorta Sopraproveditor di Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premetemo di giurar feđelta con promissione reciproca di mantenersi e conservarsi li tpatti. str. 51. ibid. 1928. list. Ciccarelli. con un Rolo della stessa.. . Villaggi finitivi verso Narenta si portassero all'isole di Lešina. 85 i dalje.. Giacomo Cerineo qu. govoreći o dogođajima za kanđijskog rata. unitamente al Mag.sub Pocinala que est super sanctum Johannem«. 85—86. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)«. Babica na Bolu: » . . et ubbidienza della Serenissima Republika di Venezia. 10—13. A. Anzolo Diedo suo Collega. Osservazioni . 1444—148. data a Lešina adi 27 agosto 1512. conđucendone io medesimo con la Gallea sudetta intorno cinquencento anime in piu. 1909. str. ibid. 96—99. r>5 Rukopisna knjiga s ispravama o odcjepljenju Sutivana od Donjega Humca i o borbama oko odcjepljenja u arhivu opč. e sua Simeimbrazione della Parrochia di Humazzo inferiore e Controversie corse per dichiarazione di rispetivi Confini.. Sefoastiano X. Dušin: »Glasnik heraldike«. str. str. Antonio. 17.: fu del CI. for. sagradio je i obdario prior Petar. Ivana.«. 127. S. Zlatović: »Pranovei Države Presv. sopraeomitto«. 1908. — Frane Bulić: »Ritrovamenti antichi cristiani a Lovrešćina di Postire sull'isola Brač (Brazza).. Simon. Ciccarelli. Beograd. e Procuratore Sindaco del 1553. Jutronić: »Naseljavanje Poljičana i drugih Dinaraca na Braču«'. ureda u Sutivanu. Intenđendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Mararsca. Uisnoviga alia na Muruice Oclad Uecerine strane vode. Split. e versato in quelle Parti ch'anco li Popoli di Bachina e Pozza. e Brazza ad effetto di sotrarli alia tirrania e pericoli di Turchi. Sv. e Primorje. s. Split. Sebastian Zustignan ai Cavalier Proveditor general in Dalmatia. 347h-349. eđ Ecc. III. 91—94). str. str. Osservazioni. — Llbro a štampa kod I. str.. 1934. Otku­ pitelja i hrvatski puk u Dalmaciji«. najkasnije u VIII. Za­ greb. s. 99. . otteni colli mezzi e iteligenza che godevo come Nationale. akađ. — Jakša Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. Glasnik Geografskog društva. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. . Kopar.. Mr. e Craina renders! alia divozione. 21—23.. 452—453 (i separat). Fonđazione della Sn. crkvu Sv.. 1—2. 45 44 22 . . nel tempo dell Sopracomitato qu. Zagreb. 50.. 48 Sanudo. . Sarajevo. Vol. 53 Rukopis kod don Ivana Bonaccija u Jelsi. .. zn. Historički prikaz.... 48. Zuanne della Brazza. i umj. koja je otkopana god. L'anno 1643. 98. Split. cenni storico-đescritivi. str. Jugosl. 43 Alfons Pavić Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. 12. str. M. Zagreb. str.

Horvat. Joanne Marangunich Parocho de Milna. str.. str. str.. 1938. Izd. che sono 12 miglia. 4. zn. 72. j . pro Ineolas Stanaz Dolaz.. 97—98. 217. spominje jednu crkvu Sv. Akad. »Eccl. str. Jugosl. t. 71. 85. . str. R. 70 Rukopiiisna knjiga kod obitelji žuvič u Dračevici. Lozischie et Pod­ hume Pharens Diocesis. 4. str. Split.. Pars I.Codex Dipl. ibid. ove sta il Mag. List biskupije. br. a nekoliko i kod mene. Vol. Conte di detta Isola.. Obligatio nulle«.. Izd. One spominju: »Eccl.. XXXII.. l 1913. str. 96. Bonaccija u Jelsi iz g. S. VoL X. 347 i 214. 1939. contra A.. i umj.. Cap. 321—322.. 1910. 1938. Split.. str. — A. (Svojedobno crni ju je posudio pok. 57 23 . 48. arhivu u Sutivanu. Split.. 98: » . Ciccarelli. ibid. Zagreb. ibid. et Homines dicti Loci. Autore Reverendo Nicolao Simunovich cappellano... da je od latinske riječi pastura. župnik don Kuzma šimunović. Continens omnes. — Ivan Babarović: »Monografija svećenika Nikole šimunovića«. 1579. Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. 1519.. zn. ibid. Martina. ibid. che Sua Santita vogli per via d'Ancona soccorere qualla fortezza (t. R. 71 A.. Akad. Brač«. 79: »Ecclesia Stae Mariae Milnari de jurept.. 111—113. 5° MSHSM. Osservazioni. 132—133. 75 Valiero u Croatia sacra. os MSHSM. list.. Mariae de Milna«. i XI. D. Jadranski dnevnik. 67 Crotia Sacra. 1912. -str. 65 Petar Skok: »Prilozi k ispitivanju srpsko-hrvatskih imena mjesta«. 6. ibiđ. Ciccarelli. di Luglio partissimo da Spalato. Ciccarelll. pašnjak. et con questa provvisione de toiscotto che t r a li sacchi fossero qualche quantita di polvere fina et per artegliaria et tutta questa roba farla mandare nell'Isola Brazza ne porto di Postire e San loanni et in quei luoghi circumvicini«.54. Zagreb. Ivannem Marangunich Parochus de Milna. detto mese« (god. 89—90.orum. Ciccaressi. et ivi dimorassimo fino a disdotto del. 74 Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«.. Klis) con biseotti et legumi per il viver di soldati. 20. 1921.. et Horninibus . primoque Rectore Ecclesie Immaculate Conceptionis Posterum beneficio MDCCLXXV. quam privatas notas circa erectiones „•đuarurn Ecclesiarum ibi existentium. ad ore 21. 69 Različni dokumenti u opć. j . — A.. 1553. illorum de Natalibus cavat per Obitum N. . • 76 Fr. ibid.. Lozischie et Podhume Pharens Dioces. Mariae de Milna Brachiae« i »Capellanum et Rectorem S.Jadranski dnevnik«. 96—97: Alii 10. Splicica. br. Osservaizioni/'ibid. dicti Loci Contra Ineolas Stanaz Dolaz. Reditus sunt đucatorum duorum. Osservazioni. Zagreb. 131—132. 68 Rukopisi kod don Ivana Bonaccija: 1.. str. ibid. 6G U vezi s crkvicom postoje tri isprave kod don I. 95. str. str. Vol. III.ibid.: Diversarum Scripturaruon Collectio seu Historia Dragevice. i umj.). Split.. zn. Skok: »Problem romanstva i slovenstva na našim ostrvima. 73 Croatia Sacra. . 136—138. 5. Jugosl.. str. et siguias tam publicam. 56 i 86. nec non Communem. 91. 64 Codex Dipl. 7 2 i. Osservazioni. Mariae de Milna de Brachiae«. ibid. es A . kojega su Nijemci ubili u Gornjem Humcu g. J a d r a n s k a straža br. Monumenta Uscocch. ibid. akad. 61 Statuta municipalia ac reformationes . 2. Rad 224. XXX. 1936. nec non commuiii. str. D. . str.. 97.«. S. et andassimo alia Villa di Neresi. str. str. I. luogo principale dell'lsola. La m'attina prossima montassimo a cavallo. 217. andassimo a porto San Pietro delPIsola Brazza quella sera. Ref. i umj. 78. A"-ega"W° Juris et Facti.. str. lib. Ostojić. — P. 58 MSHSM. 1944. °o Croatia sacra'. na području Gornjega Humca god. Allegatio Juris et Facti Pro A. 99. Za naziv Posterna misli Skok.. Jug.

Coimmunita della Braizza. 23. Hrvatske. a u vezi čl. R. str. R. Venezia. Hrvatske od 22. Udine. R. istog zakona pro­ glasio je zakoin o adminaistrativno-teiriitoirijalnoj podjeli N.. II. 7... 5. Ciccarelli. . str. Hrvatske. Zagreb.. točke 7. 1656. Hrvatske 1 čl. privilegi et indulti a favor della Magnif. IV. str. od 9.. ^ 78 A. R.. dulkala od g. di voler accomođar un numero di Uschochi-su quel isola nostra .. U. 80 Predsjedništvo Prezidijuma Sabora N.: « . točke 6. ibid. accomodate 40 case di đetti Uschochi . 13. ... 24 . siječnja 1947. Osservazioni. Fortis: »Viaggio in Dalmaizia«. R. str. 184—185. koji je donio Sabor N. Vol. tenminationi. . 1774. .77 Diversi publici decreti. 104—105. 79 A. 126.broj 3. 1949. 1574.«. Ustava N. Zakona o Frezidijumu Sabora N. Narodne novine br. 74. Hrvatske na temelju čl. che ne capo superiore di essa haveva con assenso di quei fedeli nostri .

Retušić. Krstulović. Cvitković. Ružić. Bosnačić. Poljiicanin (ima više porodica). Pueđović. na narežiškom zemljištu g. Kazmanić. Kralj. Petrachi.. Šiittv&im. Popis pučana. Bolamić. Fauro (Favro). Banda. Lalinović. Basatić. Sukeila. Viđoš. de Fumati.' de Gandelli. Dukinović.ć. Probrasić. Bravčić Drivodilfć. Noniilić (SkocmiMlć?). Gramačić. Bairbirić. Mišina Banda. Gornji Dvori i. Zambotić. Kapsra. Donja Strana.). Barsetić. Belovnina. Avancanie. Lunardović. Pobraoić. VavY:čić. Stagauria' (?). Susalović. Jerčić. Pod Dolac. Livačić. Cerinić. Botnjem Humcu i Supetru 1 LLurnadović. 1574. Tironli. de Tomasi. Sibrtolović. Borsatić. Pekasović. Karifaić. Barbae. Vidošević.2 PhitiippfL. Čimatorija.. Glafoerić. Križ. jer se ista prezimena spominju. Kraljić. Benković. Benković. Marangun'ć. Ačeras. Grižica. Zurvainić. Stipčivić (Stipčević). po više puta. Kuljić Barbić. Malovanić. Luoković. (Bolančić?). Vukeljić. Restovića. Barišin Frane iz Splita. Vi'lić. Ivanović (3 porod. Pelegr^nić. siječnja g. Domazević. Lukinović. u Neffiežčšćinia. Deflorio. a djelomice na podnožju brda Gorice.. 25 . de Martinis. Miečević. Franieev : e. Bonaeić. Filisić.. Glusić. koja su dobivali sci 26.DRUGI DIO P O D R I J E T L O STANOVNIŠTVA BRAČA NEREŽIŠĆA Mjesto leži djelomice na pristranim. 1589.Mare. Get. Letnić. Levirić Milat. Basarić. Grascvić. Kraj Sv. Kirstulović. Diriivodiljić. Strane brda prema sjeveru spuštaju se u Nerežiško polje. S'iniovie. Bafoiblonovića kuće. Lampavčić. Jerčić.. Stojić. naslj. Obelinović. Dragičević Dragoze'tović. Ceriniić. Rupčić. Živić. Masarić. Popis vlasnika pašnjaka. Grasović. Vidll'ć. Benoević. Osim GorL'ce poznatiji su dijelovi mjesta: Gornja Strana. Kovasić. Ukupnp 306 popisanih. Forense. Bunić.

Juraj Gojnić. Ivan Ceri'inić. Nikola Bonačić. Vičenco CerinSi'ć |Petrov. Ivan Bonačić.!mfunović. Paofo Obiliinović. njegov brat Petar. njegov brat JPetar. Fervaća (?) Cerinić. Petar Masarić. Ivan Bosnačić Petrov. Nikola Ce­ rinić Jurjev. njegov otac Juraj. Šime. Nikola Karašić. Marin Cerinić Nikolin. Mihovlil Mazalić. Stefan Cerinić. Petar Bosnačić. Nikola Janković. Luke. Juraj Ćija^ić. njegov brat Stefan. Frane Dubravčić pk. Pavao Mairiinčič. Ivan Gunić pk. Petar Pberelič'ć (?). Ivan Lunardović. Jakov Marangunić Petrov. Nikola Obiliinović. mistro Ivan Dubravčić. njegov brat Frane. Ivan Krstulović Jurjev. Ivan Cerinić. Petar Bonačić pk. mistro Nikola Tironi. Jakov Baćulić. njegov brat Juraj i brat Marko. Nikoga Kuzmić. Stefan Bonačić pk. Frane Dubravčić Jurjev. 'Marko: Livačić. Petar Bonačić Matijev. Ivan Svirčić. Matio Bilovinović. Jerolini Petricijo pk. Juća. mistro. Jerolima. Šimun Krstulović. Jakšić. Matio Jadričić. Grgur Jurjević. Nikola Lunardović. misitro Juraj Dubravčić. Ivan Milovanić. Ivan Livačić. Ivan Pobratić. Luke. Ivan Gunić Nikolin. Buna iz Sutivana. Jurja. Frane Guić. Frane Barbirić. Detrico. Ivan Radmilić. Matio Živić. Petar Vidošević. Nikola Bonačić pk. Juraj Milovanić. Juraj Naranuca (?). Ante. Petar Garofilić. Frane Cerinić. Ivan Garofolić. Ivan Franičević. Luke. njegov brat Toma.Zuvanić. Valerij Cerinić. Ivan Krišćan. Arnerio1 Karašić. Jakov Avancanić. Nikola Guić Matijev. Tome. Toma Krstulović. 26 . Ivana. Juraj Livačić. Stef anin Kraljić. Stefan Vidoševićj" Stefan Radmilić. mistroi Nikola Dubravčić. Bbžo Babić. Nikola Marangunić. Juraj Bonačić Markov. Luke. misitro Jerolim Grasoviić. njegov sinčić Frane.g. Ivanović. Marko Kuzmanin. Nikola Krstulović Toniin. Juraj Dubravčić. Juraj Franičevfrć. Nikola Linardović. G a l e o t t i di N e r e s i 3 Jakov Toniba. Nikole. OPopIs (pučana) u v©zi s regruracijom za bračku galiju. Ivan Bonačić pk. Luka Bonačić pk. Ivan Krstulović. Nikola Šimunović. Nikola Sirotkoviić. Nikola Bezmalinović. Stefan iz Pelješca (Sabiončelo). miistro Ivan Tironi pk. Marin Obilinović pk. Petar Rašanić. Bernarđin Cerinić. Ivan Kavašić (Karašić?). Juraj Bonačić. Toma Pekasović. Ivan Plazinović. Ivan Marangunić. Nikola Kraljić. Frane Restovikuić (?). Stefan Sfirčić. njegov brait Stefan. Jakov Marangunić. Jakov Forenze-. Ante. Stefam Marangunić. Juraj Petricio Markov. Petra. Jerolim Bonačić. Šimun Gunić. Petiitio. Jerolim Š. Lonard Bonačić pk. Luka Bonačić pk. njegov sin Matio. Stefan Karmić. Matul Avancanić. Stefan Cerinić Jurjev. Nadali. Filip Manrtinović. Šimun Grasović. Ivan Dubravčić. Frane Grasović. Juraj Grego. Jerolim Gbiiinović. Radoević. Marin Cerinić Jurjev. Jakov Pobratić. Petar GrasoVić. Nikola Bonačić. Toma Ce­ rinić Petrov* Jerolim Avancanić. Anton Milovančić. Petar Bonačić Markov. Luka Bonačić pk. Nikola: Kreljić (Kraljić). Luka Dasenčić. 1625. Grgur Nosković. Ivan Mećavić.

Zembov. Pl'astieević iz Brela. Nadali iz Sutivana. mistro Satićo Sartor. Orsola Antićeva. Živić. Craigi. Ivan Satičević. Zuveteo. Radosavljević iz Tučepa. Prikačić. Grguričić iz Pučišća. Jurjević. Daničić. Maričević alias Stipanović. Jakov Baćulin. Radmiliie. mistro Corumelli. Cvitanić. Avancanić. Filippi. Šimunović. konkubina Svirčić. Sabićin. Nigojević. Fantović. ilegit. nego1 i na zapadna naselja. Jerčić. Petritk>. Ivam Aritičević. Petar Mratinčić. Obilinović. Poloitović. Krstulov iz Ložišća. Kuzmina. Ivan Janković. Kvarantinović. Dasenčić. Bariiić iz Bobovišća. Fiurentinović. Haraišić. Grgur Npsković. Retundić. konkubina Nego&ić. njegov brat Jakov. Martini. Tomađeli. Mairijanović. Polotov. Ivan Marinović. Kraljić. natpop Cerineo. Mazalić. Marangunić. Anton Maram'gunić. Lukšić iz Suitllvana. Kurčev. Toma Penđesić. Kargoivić iz Hvara. Jakšić iz Donjega Hume a. Cerinić. Anton Drlivodiljić. MirkoVić. Graaoević iz Kaštela. Jurić. Jerolim jPetricio. Tfomba. Nikola Ivanović. Grasović. Martinović iz Slimena. Linardović. Iz popisa. Ivan Marangunić. Cvitanovdć. . Kovačev iz Starigrada. Marko Šimunović. Querdn Dubravčić. Šćapanović. Ivan Ruidić (?). Ivan Ružić. Nižete o iz Bola. Vlahović. Franc Tironi. Stefan Sfirčić. Janković. Očito se ovaj1 popis1 ne odnosi samo na Nerežišća. za »schiera reale« god. Kovačević iz Starigrada. Martinović iz Slimena. Berošević. 1658: Martić. Kučić. njegov brat Nikola. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih knjiga 11 NerežišćDma i naseljima nerežiške župe 1655: Kapelan Ančić. Živić alias Selčanović. Dumaneo iz Splita. konkubinaKupičić. Milovanić. Marangunić rečeni Gore. Martinić. Machieni iz Venecije. Kevešić. 1656: konkubina Viiđaković. Ljubetić iz Sutivama. Garafulić. Franičić. Barbirić. Žuvič. Mihojev. Filiplć. . Dubravčić alias Marchiel. 1625. Dragičević. Justmiea iz Venecije. u NerežiiĆBna4 Jakov Pelišćanin. Retundić. Bonačić iz Milne. canceliere Boldu. Maroi. Maričević. Gučev »overo« Hananić. Martinis. NigiSević. magistri Obilinović. Koigačević. mistro' Ivan Sitipanov!:ć. > 1659: Maderni. Benkovie. Fantov. Retundo. Petar Satičević. MainchieiM. Franulić. Milović. pop Stipanović.Petar Bakulić. comes Alvise Dodo. Balarinova iz Supetra. 'ilegit. šimunović iz Dracevice. Žuvić iz Dracevice. comes Pizzamano. Daničić alias Hairašić. njegov brat Matk>>. Berčić iz Bola. Antpn Drivodilić. Berošević iz Brela. 1657: Zorančić. Marinović iz Omiša. Forensd iz Bola. 27 . Petričevie.

konkubina Tomić. Marinović iz Bobovišća. Spudičević. Jurković. IHiricius.: Grgurić. Gojdć iz Pražnica. Kevečić alias Bosnačić. 1663: Bartinelii'. 28 . Pelicev> Kar~ diičić iz Roi^oznice. 1671: Perkačić. Rendić iz Supetra. Benedeti iz Krete. Negreti-iz Venecije. Anić iz Bola. Krsitulović lieti Bradaši'ć. Mekjavić iz Bola. monahinja Dominika iz Pustinje. Skarmić. Kavančević iz Šibenika. Dorica. Živić alias Kenijac. 1666: Mihovilović iz Pražnica.. Cvitanov.: konkub'na Ljub'ć Lauirić alias Dragi čević. Marrčić. Tomić iz Bola. Perišić. Harašić seu Benčić. ilegt. Mabijević iz. fegi't. Petrović/ Rendić. Zuanić. "Vlaliović. Vuč'ć. "Pavešić iz Sp r ita. Grgurević. Dragičević iz Donjega Humca. Koljaitić. 1665. Bertičević iz Miraca. Radmilić iz Milne. Krstulović. Muhjić. pop Tironi. Petković iz Bola. Vulasinović iz Sutivana. Bersatić iz Supetra. Jerčić. Kuščević. 1672: Svetinović. Kozumel. 1667: Bakić. Lukini-Obilinović. Martinić iz Pražnica. Michieli. majka Vidoveva sa Stevanom !iiz Ma­ karske. 1674. Fiuiremtinović alias Jerčić. Saibičević. magister Bonačić alias Filipić. 1662: Slikanović. pop Nadal. Restoević. pop Radićević iz Donjega Humca. Cestari: iz Venecije. Roso iz Rogoznilce (nasitanjinie u Muirvici). comes Balbi. konkubina Andriijević. 1668: Bonjoto iz Venecije. Fe-uro. Jakš : ć. ilegit. Žigez. 1664: Cvitanić. Anić iz Omiša. comes. Krsitulović iz Ložisća. Mdlovančić. Kuzmić. Blaca. Gaspeirini (de Signago Villa Nogaro). Štipano vic seu Maričević. . Jakić. klerik Maltijević iz Blaca. Corner. Barišić iz Kctišine. Bosnačić. PuđišeMć iz Škripa. Vlahov aliais Forense. Forensis^ Grgurović alias. Simon Oagglievich Presb. Perišić. Magrešić. Rogozničić. Stipanić iz Omiša. »filius spurius« Simoneitti. Feri. Feirro. Filipvć. Kenijac. konkubina Simoneti. Šćapanović alias Semlović. Bomarjanović. Svatftalović. Sabicio. Lovretov iz Bobovišća. Barbirimuis. Gore.1660: Buljević iz Brela.: Cvitanić seu Poilotović. Suljanović iz Poljica. Jutrinjić alias Jerčić. Kap aro vic iz Korčule.: Fero. Marin PeHišćandm. Krstinić iz Hvara. Jurjević. Vlaliović alias Marelić. Guudencij. Boljić. Čaljević. Dasenčić. Janković. Jerković. Grasi. pop Milunović iz Slimena. Bersatie. Bučić. Matošević. 1669. Petričević iz Visa. Karuimuzić. ilegit. Pendić iz Krajine. Mihovilović. Boguljić. Plivatović iz Jelse. Beroš iz Brela. Sutorić fe Postira. Pragrić iz Zaostroga (nastanjen u Nerežišćima). Bagelić. [Piroman iz Hvara. Skaramuce. Petritij. Madja iz Pelješca (da Sabdoncelio).. Pekaisović. 1670. ' 1661: Petričević iz Brela. 1673: Cvitić dz Bola. šantić iz Škripa. Lalinović.

Kasnije dolazi u župskim knjigama nekoliko puta kao Berošević. kao kum iz Supeitra. došao kao bačvar u Donji Humac iz S p 1 i t a... U nerežiškoj matici javlja se od god. da su pripadali među privilegirane porodice. inače. kao Bezmainnović alias J u r č e v i ć . kao Bezamlinovi©-Dorić. Anton Balarin proeuratore del popolo. Gargu­ rević . kao Bezmaiin. koje je dobjegio na Brač pred Turcima posli­ je g. Grenfuter. 1747.. matici krštenih god. U nerežiškoj.. Kaiajure. kum. kapetan Gargurević. Ni­ kola Bezmali'nović. kao Berošević s napomenom.iz B r e l a . Sutivan. Grguričić. a 1827. da su pripadali među privilegirane. 1625. kao Avancanic i pod tim imenom dolaze do najnovijeg doba. 1825. Mattule i Giacomo Avanzanich.. B a k o v i ć (nadimci: Inamorant.popisu novog stanov­ ništva 6 ) od g. Inače dolazi pokadšto u matici kao Baukovi©. U nerežiškoj matici g. ka(Q: Babković. Kotleučić) 12 porodica. Spominju se odmah u početku matice god. 2. (za teritorij Nerežišća. 1695. U matici god. vU 'bolskoj maltici zabilježen je kum A. 1604. 1645. nalaze se braća Baković pdk. v. 1680. često kao Beiroš. 1655. B e z m a 1 i n o v i ć (nadimak: . 1669. nalaze se braća Beroš pk. Nadimak ozna.A n đ r e u z z i (nadimak: Furlan) 3 porodice. Tako i u popisu pučana od g. 1789:. U . i'dalje. Čini se. 1779. a jedan god.više Grgurevića: god. da su Bakovići došli u početku u Murvicu. god. Kasnije nekoliko* puta do novijeg doba kao kum se spominje god. Čini se. A v a n c a n i c (nadimak: Matulović) 1 porodica. i kasnije: Balarin-Grasi. kapetana Matija i Juraji Beroš. 29 . ponekada s napomenem: iz Planice. U Jurcima (Podsmrečevik) danas su svi Bezmalinovići. spominje se Paolo Balarin notarius publiciis. 1656.detto Guja. Supetar). 1668. kum Gairgurević god. 1787. Tramiuntanić Knez) 10 porodica. U popisu nerežiškoga * novog stanovništva od god. Dnnus S'imon Balarin.'Kaštelinac. 1755. te g. B e r o š 1 porodica.: Gerolamo. čuje porijeklo doseljenika. Među pučanima bračke galije iz Nerežišća naveden je god. 1798. Prvi je na početku XVIII. Jedna ženska Balarini spominje se u župskim knjigama god. 1791. a u Dračevluci (Murviee) g. 1747. 1574. Malić. (Prvi se put javlja Baković u nerežiškoj' matici krštenih' g.. kad'se" Baković iz Murvica oženio s nekom Frainuliićevom. 1664.Sadanje porođiioe5 1. 4. 1625. 1695. 1788. 1762. 5. i među pučanima bračke galije god. iz Nerežišća g. U Supetru je god. Luke i Ivan Baković. U župskim je knjigama zabilježeno. B a l a r i n (nadimak Grašević) 2 porodice.. Čini se.6 6. i 1658. Lacndver. i 1794. 3. Donji Humac. Bezmalinović alias Grgurević. v. U ispravama XVIII.

1726. Polotović (kum) god. 1625. Polotov 1659.. Čini se. i 1679. 1674. 1777. (kum) iz Milne. 1538. god. Sutivan i Supetar). starlimom su vjerojatno iz Poljica. Porodica Cviitanić zabilježena je u popisu bračkog plemstva god. 1574. Veselica) 7 porodica. ali ga nema među meorežišklm puča­ nima bračke galije god. Svetinović se spominje na Šolti god.. Spominje se gotovo od početka matice krštemih. 1764. spominje se Pietro Cvitanich god. — Prema tra­ diciji doselili su se iz Bcsne. (kum). Kao De Filipis prvi put u matici god. 1657. 1656.. 1436. Jedan se Dragičević krsti u 30 . ali nalazim u popisu pučana bračke galije god. (kum) Cvitanic seu Polotović. 8. da su Dragiičevići porijeklom iz D o n j e g a H u m c a. Porijeklom iz Gabele. 10. iz B o l a . Ovog prezimena nema w popisu pucama na Braču od god. u Dračevluci. 1766.. god'. prema obiteljskim bilješkama. Plemićka porodica. 1762. preko Poljica kao' FiHDOvići.. 9. 1782. 1727.. 1823. ali s napomenom god. (god. 1662. C v i t a n i c (nadimak: Baka) 7 porodica. U početku matice god. 1665. kasnije uvijek Cvitanic. god.. Prezime nastalo od plemićkog dodatka d e i Filipi.. 1765. gotovo od počeitka matice (god. 1754. Ovo je prezime navedemo u popi'su bračkoga plemstva god.. god.). i dalje (nobilis: 1797. Dasenčić iz Nerežišća. Nekoliko^ puta dolazi u maticama i kao Rcdlović (1719—1724) ili Bodović (god. kao Cvitanov. 12. CvitanićSvetinčić. god. 1698.. god. a god. 13. Porijeklo nepoznato..zabilježen je nekoliko' puta oko god. spominje se kao* kum. pop Polotović (kum) god. D r a g i č e v f i i ć (nadimci: Cumeta. 1776. 1574. Jedan je Brešković zabilježen u merežiškoj matici s napo­ menom: iz Murvice. Spornimje se od po­ četka matice god. 1657. 11. Godine 1662.). B u z o l i ć 1 porodica. D e f i 1 i p i s 5 porodica. D a s e n č i ć 1 porodica. (za teritorij Nerežišća. sela. Spo­ minje se u matici od god.) do god.7. U postirskoj matici spominje se god. 1625. Prezi­ me se malaizi u popisu7 bračkog plemstva od god. Godine 1786. 1615. — (Generalić je pori­ jeklom iz Poljica). Pop Generalić . 1657. B o 1 d O1 v i ć' 1 porodica. Prč) 7 porodica. 1655. U bolskoj: matici spominje se. 1660. 1810 Brešković iz Nerežišća. inače. 1657. B r e š k o v i ć (nadimci: Su ja. Čove. (kum) Cvitanic alias Generalić. Bezmalinovići su porijeklom iz Novoga. kao kum iz Supetra. 1807.). Mujić. (kum) redovito kao Boldović. vjenčan u Nerežišćima god. Svetinčić se često spo­ minje. 1930. Donji Humac. 1688. kao Brezcovich i Breseovich. odnosno latiniKiranc Filipis. 1682. Iz M i l n e . 1773. Ovo prezime dolazi u popčsu pučana god. zabilježen je magistri Dasenčić. Polotović junior god. od god. — Prvi se spomi­ nje Juraj god. kao> difensor comun.

kao Dubravčić— Mišćanić. god. 15. Dubravčić je isto što i prezime Silvio: braća PavaO' i Grgur Sil­ vio osnovali su eremitažu Silvio god. 1625. 1793. dalje: god. a tako isto 1724. (Galović se spominje u Nerežišćima god. 1731. 1716.. g. 1850. 17. 1811. i to svaki put s napomenom: iz Nerežišća. 1607. spominje se Dragičević alias Laurie. g. God. 1770. i često dalje. g. ponekada s nadimcima ili dvostrukim prezime: nam: god. Ovoga prezimžna nema u popisu pučana od g. ali se nalazi u popisu (pučana) u vezi s brač­ kom galijom god. Ektorović). Prč) 3 porodice. 1700. 1684. U anagrafi od god. Vjerojatno starinom iz Poljica. de Philippi. Po nekima.. Godine 1670. i 1820. u pučiškoj g. god. 1803. 1579. U nerežiškoj matici krštenih spominje se odmah u početku matice g. 1705. 1689. spominje se Dubravčić iz Obršja. g. 1656. 1708. spominje se u spisima »official Draghnich«.) Fertilić918. 16. i 1718. 1814. god. i g.a god. Branković. u Nerež'išćima je zabilježen kapelan Silvio. a u Postirama god. Ekterović alias Janković. g. U bolskoj matici zabilježen je god. i to nekolicina kao »mistri«. God. god. U Ostoj. Godine 1692. 1635. F e r t i l ' i ' o 2 porodice od Obilinovitća! (vidi Obilinović!). Buble. god. Menčevi. Spominje se odmah u početku matice kao kum god. Dubravčić alias Marcbieli.... Češće dolazi "u matici to prezime od god. 31 . Dubravčić. magistri Fertilio. 1632. F i L i p p i (nadimak Kbrder) 1 porodica.. 1790.. zabilježen je Dragičević s napomenom: iz " D o n j e g a H u m e a. E t e r o v i ć—G a 1 o v i ć 1 porodica iz D o n j e g a H u in­ ča. i 1766. do oko god. Tićica) 17 porodica.: Silvio alias Dubravčić. U spjevu Jerolima Kavanjina (oko.. i dalje. spominje se Pietro Fertilio lanibaseiatoir di popolo8. 1663. 1574. 1787. kao Dragnić sive Bračvić. 1706. 1700. Philippi. 1799. Dragnića je bilo i u (ŠlkiT(ipu' — prema župskim knjigama — od po­ četka škripske matice god. Jedan se Dragnić spominje god. 1823. kao Filipović10. a god. 1706. 1579. 1711. — Porijeklo nepoznato'. 1689. g.. 1763. D u b r a v č i ć (nadimci: Ku'kočin. U ma­ tici se spominje od god. 1684. Drag­ nić alias Darpić's napomenom: iz Škripa. 1806. pop Philippi. 1625. 1588. Dubravčić alias Kušćević. 1883.^ u Smrki. 1658. 1655. a g. a ni u popisu1 pučana bračke galije god. 1637. Vjenčan u Nerežišćima god. 1802.'ćevoj knjizi o Povliima god. D r a g n i ć (nadimci: Bračolie. 1497. Eremitaža Siivio1 naziva se god.. 1816. Godine 1728. Dragičević alias Stipinović. kao Dragičević sive Soltan. * 1736. u starijoj matici. 1574.. Dubrav­ čić sive Kuščević. Fertili kao kum. 1668. Fertiglio. zabilježen je Dragnić alias Buzolić. u prazničkoj g. 1814. Dubravčić u Dračeviei. 14. 1776. Fešte. g. ali god. Dragnića nema u popilsiu pučana god. . i 1806.Nerežišćima tek god.

Forense iz Krajine. Gardilčić—Blažević. Prezime dolazi u matici god.. s i n o v i ć (nadimak: Sladič) 1 porodica.. 20. kasnije često: g. Franuiić detto Obilinović. 1656. Kopač) 7 porodica. Spominje se u naj­ starijoj postojećoj matici krštenih u Nerežišćima od početka god. kao' magister u Dragovod:1. koji SUJ zabilježeni u pučiškim župskim knjigama. Možda :ima veze s gornjim prezime­ nom g. također god. 1801. Baje. 1747. 1788. magistri FJlippi. 1492. u nerežiškiim župskim knjigama dolazi od početka matice god. 24. Forensis. god. a Vulahović god. kao Garofolić. Gla. Strigo) 18 porodica. Kardilčić. kum u Milni god. i to prigodom udaje neke Karidilčićeve iz R o g o z n i c e za Jakova Pragrića. nobilis Filippi. 1659. O v o se prezime nalazi u popisu pučana god'. bračkoga plemstva god. 1579. g. 1651. god. U. 1606. 1710. Karđiši'ć ii god. Godine 1829. a također i među nerežiškirn pučanima bračke galije god. U svojoj knjizi.—1805. U prazničkoj matici zabilježen g. 1804. a g. U nerežiškoj matici: dolazi gotovo odmah u početku g. Kao Filippi i Filip­ pis spominje se u popisu plemića god. zabilježen je Jural. 1625. 32 . 1657. s napomenom: iz Nerežišća. (kao kum) iz B o l a : Foremziis. G a r a f u l i ć (riad'mci: Čavata.. U nenežiškcm popisu novoga stanovništva od god. Vlahović—Forense. 1720. g. U sutivanskoj matici zabilježen je Filippi g. Kordičić. kao brački plemić spominje se Nikola FJippi god. 1659. 21. i 1731. Samo Vlahović g. Forensic iz Ne­ režišća. Spominje se u matici od god. kao Kardijčić. 1802. i 1668. Konte. kao Gairofulić. 1574. Kraljević. U ispravama dolazi kao: Filippi. Mudri) 9 porodica. 1574.. Kao Franulich ili Stranulliich porodica je zabilježena u popiisu. Garofulin. 1775. NadaiKn. G a r d i l č i ć (nadimci: Murlak. Vlahov alias Forense. 22. porijeklom iz S p l i t a . i 1791. 1799. 1893. g. g. 1657.19. 1665. Filippis. g. Pučišćima se spominje god. Porijeklo vjerojatno iz Poljiea. Puška. 1625. 1670. Kardičić. 1795. u Murvici. u Nerežišćima 3 „plemićke porodice Obaljević ili Franuiić. G a s t o v i ć (nadimak: Kič) 2 porodice iz S r i n j f n a . 1669. F o r e n s e (nadimak Vlahović) 2 porodice. prvi oženjen god.. 1797. 1788. F r a n u i i ć (nadimci:" Graje. i dalje često'. Ovog prezimena neima u popisu pučana god.. 1757. Momić. Danac sive Kardišić iz RogO'zni'ce. 1657.. 1799. alise spominje među pučanima bračke galije god. a tako i1 dalje. 1662. 23. 1707. Felippi i philippovicli. To se pre­ zime spominje tek godi. 1820. koji se bio tad doselio'-u Nerežišća. o Povljima Ostojić10 spominje g. u župskim nerežiškim knjigama. Pušić. 1657. Diškul. Forerisis alias Vlahović. Vulin.

pop Harašić. se matici spominje Janković god.). i 1799. u vezi s biranjem povaljskog opata kao Jakšić ili Jakovljić. god. U nerežiškim župskim * knjigama od god.).7 27. . K e v e s i ć 4 porodice. 1717. 1665. Harašić—Lalinović.).1667. i 1705. 1669.akle je.. J u r u n 2 porodice. Ovo se prezime spominje u popisu nereži'škiih pučana (koji su primali sol) god. d. Prezime se nalazi u popisu pučana bračke galije g. zabilježen je Krstulović g. 28. 1668. Harašić seu Benčić. uvijek s napomenom: iz NerežJšća. U jednoj poljičkoj povelji od god. Paroleta) 2 porodice. a u prazničkoj. 1807. 1673. i 1804. g. Ovo se prezime spominje god. Prema tradiciji pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. na pr. 1574. 1760. 1797. kao Karašić. zabilježen je kao Jakić.. Daničić. Porijeklom iz B o s n e . nekoliko puta s napomenom: iz Bobovišća. Gabre. od. i dalje. da se nerežiška poirodiica Harašić— Filipi prima među poljičko plemstvo.u popisu brač­ koga plemstva od god. Bučić sive Daničić. J u r i š i ć (nadimak: Gluhi) 2 porodice... t . god. s napomenom: iz Nerežišća. (kum) Kevesić—Lalinović.. U nerežiškoj matici dolazi od početka (god. 1657. Arnirović. g... i t. god. 1774. Prema predaji'. nepotvrđenoj tradiciji doselili na Brač iz B o s n e od roda Krstića iz Bobovoa.11 26. v. veli' se. doselili u XV. 1795. Isto se prezime nalazi i . nekoliko puta. 1769. i u popisu pučana bračke galije god. J a k š i ć (nadimak: Žuvić) -2 porodice. Guđulin) 13 porodica. god. i to 6 plemićkih poro­ dica iz Donjega Humca 10 . 29. g. i. samo Daničić g. s napome­ nom: iz Donjega Humca. 1669. ii među pučanima u vezi s regrutacijom za bračku galiju '. 1798. 1667.). U sutivanskoj matici spominje se g. Harašić sive Daničić i Bučić sive Marčelić. i 1674.25. 1720. g. 1805. vrlo se često spominje Kevesdć alias Bosnačić fcg. 1656. dolazi1 kao Krstulović »lieti« Bradašiić.Zbornik za narodni život i običaje 3 33 . 1668. 1715. 1659. U matici je prezime gotovo1 od početka (kum) god. 1657. u boboviškoj g. 1671. J a n k o v i ć (nadimci: Poteštat. H a r a š i ć (nadimci: Bura. Prema. i 1660. Harašić—Gučević. 1658. Prezi­ me se nalazi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. Krstulov iz Ložišća. Daničić alias Harašić. 1779. 1745. K r s t u l o v i ć (madimci: Marcelović. U župskim knjigama: god. 1763. 1579. 1625. dolazi ponekađa i samo Bosinačić (na pr. g. 1656. g.. 1625. i 1663. 1574. bez napomene. god. prvi je put spomenut u župskim knjigama kao kum god.. U nerežiškoji matici kao Jašić od god. Surko. Spominje se od početka matice (g. iz I m o t s k o g a . u prazničkoj g. natpop Harašić. Mornar) 5 porodica. g. 1625. 1657. 1789. 1665. 31. Prezime Bosnačić nalazi se i u popisu pučana god. U milnarskoj. dalje dolazi) više puta kao Harašić alias. 1670. iz S e 1 cL C cl« 30. 1761.

1773. do 1671... porijeklom iz Bosne.a g. Neki tvrde. 1679. iz P r a ž n i c a . knjigama od g. Mislim. 1656. ali često s napomenom: iz Obrš ja. Kumpar) 2 porodice. Kao Smrtić dolazi. kao Lukin Obilinović. god. 1797. godi.). i 1735. da su pori­ jeklom. ali su tada i stanovnici zapaiđnih naselja (Ložišća. g. arromunskcga porijekla. a u početku XVII. samo Mirković g. kao Martini. U nerežiškim župskiim knjigama: g. 1736. da. također s napomenom: iz Nerežišća u sutivanskoj matici g.). 1716. U Murviciii se spominje Kuzmianić oko god. Prema nepotvrđenoj verziji. u Pražnicama je bio župnik Kuzmanić •Kuzmaneo. g.u matičnim. porijeklom iz Dalmatinske Zagore. u pučiškion god. 1607. Martinioa nema u starim nerežiškim popiscma bračkih pučana (g.7 Čini se. Bobovišća) potpadali pod Nerežišća. 1657.. 1657.. K u š ć i ć (nadimci:: Dedekalo. u škripsikim g. i to kao Nigoević i Nigojević. Cestar) 6 porcdica.). 1668. da su K.. dolaze kao Ni­ goević i kao Nigojevčić. Kuna) 11 porodica. od g.. (u knji­ zi vjenčanih) Dubravčić alias Kušćević. 1625. (Vidi Fertilio!). i 17941. 1655. . 1688. 1664. jz O b r š j a . 1650. 1721. 3 poro­ dice. Kušćići su bračka plemićka porodica.. 1625. ali ih nalazim u matici nerežiškoj ođ g. K u š ć e v i ć (nadimci:" PeMve. i dalje 1671. M a r t i n i ć (nadimci: Hulac. 35. Kušćević se spominje više puta. 1574. udala se u Nerežišćima neka Martinićeva iz jPražnica. Spominje se pri kuimovanju u miinarskim župskim knjigama g. Perjević. da su iz nestalog naselja Straževnika. 1791. 1852. Marijanović). a u prazničkoj: god. 37. Barbirić alias Kušćić. 1664. i ito svaki put s napomenom: iz Nerežišća. U popisu bračkoga plemstva 7 od g. Boban. 34. u matici nekoliko puta Đubravčić sive ili alias Kušćević (na pr. 1660. Visalo) 5 po­ rodica. Kršniak) iz P a s t i r a .god. Prema pričanju Gbršljana. godi. kao Barbircć vulgo Kušić. 33. U župskim se knjigama spominje od po• četka g. U postirskaj matici g. te se prezime.. 1699. a g~ 34 . N i g o e v i ć (nadimci: Smrtić. 1687.. spominje se Kušćić s napomenom: iz Nerežišća. Nigoeviić seu Mirković. u positilrskim g. O b i l i n o v i ć (naidimci: Popomcijom. Košćić. Špadir. Mirković..) i 1762.. Jedan Kušćić iz P r a z ­ n i c a oženio se u NerežišćJm.nalazi u popisu plemića od g. K u z m a n i ć (nadimci: Fulminant. su neki iz P u č i š ć a (god. (kum) i dalje. 2 porodice. kao Kušćić »o« Mihačić. 1658. 32. 1756. čini se. U nerežiškim župskim knjigama ovo prezime dolazi često od samog početka sačuvane matice god. 1656. U matici nerežiškoj spominje se od početka kao Kučić (1658. Puja. 1704. 1666. Osim toga dolazi god. Berica.. 1731. 1675. Obilinović vulgo Mariiijianović. iz D i k 1 i ć a-Poljica. v. 36. Noćina.

Oženjen u Nerežišćima god. 1673*-. g. 1736. a također i među pučanima bračke galije god. Pelisgarich. 38. U rierežiškiim. 39. 1761. 12 porodica.. g. 43. U maticama: g. Nicolai de Sabioeello. Obilinović dolazi u ćispravama na Braču od god.. P a v i š đ i e (nadimci: Paner. i t. g. 1710. 1780. Petricio. god. Restoević alias Servioa.. 1768. 42. 1723. g. god. 1780. 1714. iz M i r i o v i c a (Dalmatinska Zagora). mistro Obilinović. koji su primali sol s pučanima god. Peće. g. d.. Restović »da spiaggie meridionali di Neresi« (Restevići u Smrki potječu iz Nerežišća). Pavešić. 1676. 1660. Petricijo zabilježeni kao> neoriginalni brački plemići. Šabioinzeillo. 1661. stojL: Pavičić detto Plamuss. 1771. u Murvici. d. 1767. Pacifr'ici alias Restović. 35 . P e r i ć 1 porodica. Vjerojatno1 su porijeklom sa otoka H v a r a . oženjen u Neirežišćima go& 1905. 25 porodica. gdje se u anatici spominje g. 1625. P r e m e r u 1 porodica. 1625. Porijeklom iz Lož"šća. Pelišćanin. U maticama dolazi vrlo često. g. Sabiuncelo. od goiđ. Juraj. 1657. god. 1658. 1785. Luger. P u č e 1 porodica. — Porijeklom iz jPoljiica. P e t r đ c i j o' (Petrizio). Stropa. Restoević. Handrak).40. i to ili kao Restović ili kao Restoević ili Restojević. te g. 1656. 3 porodice. odluči. i 1788. 41. g. i 1660. posjed . 1705. Porodica Marijanović porijeklom je iz Poljica. a 1788.. 1724. 1894. Cvile. Prezime nastalo od Petričić. 1560. god. 1829. U matier nerežiiško j za­ bilježen je R. 1681. Porijeklom iz P e l j e š c a .1657. 1574. Među pučanima bračke galije god.. Kuzmin. Mačić). 1708. s napomenom: iz Nerežišća. g. 1772. Porijeklo nepoznato. Ušijer. iz D o n j e g a H u m e a. Sabioncelli. Zoge. . S a b b i o n c e l l o (nadimak: Truta). 1823. 1675. Mandinić. Pacific! vulgo Restović. Viška. cl. na pir. Pavišić.' Krstulović alias Perić. Godine 1625. Peitritio. 1692. iz K n i n a . 1715. 1677. g. 1691.: Giacom© Pelischitanin i Steffano da Sabioncello. U nerežiškim župskim knjigama: g. 3 porodice. Tica. Petritij ft t. da treba P. 1872. magistri Pelisganich. Brački konte Loredan g. Prezime Obilinović nalazi se i u popisu onih. g. Plamus. zabilježen je Petricijo među pučanima bračke ga­ lije. Surla. u dolskoj g. vjenčan g. U anagrafi od god. Kapelan Pavičić neki se put potpisuje i kao> Pavišić. Prema obiteljskim bilješkama imali su 1512. Poćuda. 1560. 1691. smatrati kao izvorne plemiće12. 1791. Stephana đe Sa­ bioncello i t. Krstulović—Perić.. R e s t o v i ć (nadimci: Karantanac. g. U škripsikoj matici g. Maturelo. v M a r n . U popisu od g. 1662. Padvanac. Pavičić iz Bola. g. maticama: g. 44. Samo Marijanović dolazi također u ma­ tici g. prvi došao na Brač oko god. 1712.

45. 1795. g. 1826. Ž u v i ć (nadimci: Tribucije.. 1923. Piš).. A l f i r e v i ć se spominje kao kum Alfirević g. kao Dragičević alias Stipinović.. S a p u n a r 1 porodica. zabilježen je u Pražnicania g. na pr. je bilješka.) Maninović dicti Žurnata. 1695. Doselio iz S r i n j l n a i oženio se u Nerežišćima god. đ. * 2. spominje se kao kum pop Alfieri (a g. 1723. 1815. 3 porodice iz D r a g o v o d e . 1657. 47. dalje Krstulović.. 1657. 1705. magi­ stri ŽUVLĆ. oko g. 1708. i 1797. 51. 1781. iz L o ž i š ć a . kao Vra­ njičić vulgo Roja god.. 1774. Marinčević 'iz B o b o ­ vi• š ć a. 1877. -1772. kao Vranjić. Krstulović vulgo Vranjčić. g. 1678. isto g. 1736.—1825. V r a n j č i ć (nadimak Roje) 8 porodica. Stipino­ vić alias Mujić. g. S o ć o (nadimak: Mijo). Maričević alias Žurnata. 1679. U bolskoj matici 1641. Vranjić s napomenom: iz Škripa. kao Vranjičić g. 1880. 1768. Alfirević 36 . U Su­ petru se spominje Vranjičić iz jPoljica god. Spomenuta dvostruka prezimena javljaju se u župskim knjigama i drugačije.. u Bobovišćima često Marinčević alias Cligo. porijeklom iz R o g o z n i c e. Ž u l j e v i ć (nadimak Prelas) 1 porodica. župskim knjigama za­ bilježen je god. Stipinović đicti Buckar. Oženjen u Nerežišćima god. g. S t a n i ć 1 porodica. Spo­ minje se u početku matice g. U dolskim. Stipinović— Maričević. g. U neireMškim žup•skiim knjigama nalazim ovo prevrne g. 48. A l i e g r i se spominje češće u maticama kao kum od godine 1754. 1761. 1716. naročito kao kum s napomenom: iz Nerež'šća. i t. Stipinović alias Ma­ ričević. alias Sapunar).. 1704. g. 1768. 1658. 1760. god. 49. S t i p i n o v i ć (nadimci: Meštre.) Žuvić—Butor. 1775. i 1681. Maffiičević) 2 porodice. (do g. Teratjerka) 3 porodice. 1804. 1808. 1747. 1787. 1733.—1775. Doselio iz S t a r i g r a d a i oženio se u Nerežišćima god. Stipinović i u Pastirima g. 50. g. U brač­ kim župskim knjigama. 1794. U narežiškim župskim knjigama češće se spominje ovo> prezime od po­ četka god. samo Maričević. (U bobovičkoj matici krštenih češće od g. samo Žurnata. 1776. O'sim toga ima i drugih dvostrukih prezimena. kao Maričević alias Stipino­ vić. g. g. više puta (1756. U boboviškoj matici] zabilježen je god.. da je Ra­ dovan nazvan Allegretti. 48. 2 porodice. g. 1816. ii 1809. 53. češće Dragičević. Izumrle ili iseljene porodice 1.. 1718. Porijeklom iz poljica. na pr. ponekada s napomenom: iz D r a č e v i c e . V r s a j k o 1 porodica. 52. na Bolu g. DoseM iz P r o l o s c a kod Imotskoga. 1697. S e n j k o v i ć (nadimci: Zečić.

1716. C e r i n i ć se češće spominje (Vjerojatno i kao Cerenić g. 1574. kao Barberino god.. B e r k o v i ć se spominje od god. 1709.6 kapelan u Dračevici. 1754. U popisu pučana. na pr. god. Barbarinus.6 3. 6. Kao Barberinus god.iz Obreja). 1694. Krstulović alias Bučić g. Bučić vulgo Loze g...). U boboškoj matici od početka g.1. 1708. kao Barbedni g. B a s s i iz R i j e k e . kojji su prdimali sol g. do 1690. H u m e a.3. d. 1795. koji su primali sol g. 1693. Ovo. 1707. 1677. 1660. do oko god.. 9. God. do oko 1822. Oko god. U jednom dodatku u vezi s brač­ kom galijom u »Schiera di Nobili« g. 1657. 1715. s napomenom: iz Nere­ žišea. a u fcobovišikoji g. i 1802.. 1632. 1802. 1661. 1589. 1629. 1664.—1722. 1657. a kao Bajanović g.) od g. Vjerojatno od Vrsalović . 10. 7. Barbirić. 4. spominje se. (na teritoriju Nerežišća. Krstulović vulgo ~ Lozić g. C a r e vate se spominje u matioaima od g. Bučić g. U bračkim župskim knjigama. 1728. do oko 1704.11. 1795. Do­ selili iz B o l a .—1663. koji su primal sol od g. 1749. kao Bojanović g. B a j a n o v i ć spominje se često. 1685. 1747. i t.. 5.ovo prezi­ me nekoliko puta. Donjeg Humca. do 1805. B a r b i r i ć u nerežiškim župskim knjigama spominje se od početka matice.. god. 1681.. Barbir i god... God. 1574. 1744. zabilježen je Barbirić 1 . 1655. Sutivana i Supetra) i u popisu vlasnika pašnjaka 2 od g. uglavnom pri kumovanju.se prezime nalazi i u popisu7 bračkih plemića g. do oko 1797. (ma­ gistri Berković 1715.. B o b u l j i ć spominje se u maticama od g. a tako' isto i pri regrutaciji za bračku galiju g. do oko 1793. a Barbirić alias Kuščić 1704.. kao' i 13 Cerimića pučana iz Nerežišća u popisu »Galeotti di Neresi« za bračku 37 . Ovo prezime dolazi i u po­ pisu pučana. i 1695. do 1778. dolazi Berković a . do oko 1802. a u Pučišćima g. 1574. spominje se u maticama od god. 1662.. 1693. s napomenom: iz Nerežišća. spominje se D. B e n k o v i ć dolazili u matici od god. dolazi u Nerežišćima s napomenom: iz Starigrada. i 1723. Dolazi i kao Bučiić sive Marčelić. 1791. U sutivanskoj matici kao kum zabilježen Ber­ ković g. oko g. i to kao Banjanović od god. Prezime se nalazi u popisu pu' čiškoga novog stanovništva od g. 1715. Bučić vulgo Galiot. AMirović kao' kum. a Barković god. kao Barbirić vulgo Kušić god. 1633. pop Barberi­ nus. 1701. B u č i ć se spominje od g.Carevića iz G o r . 1671. 1625. spominje se u Morcima Berković. 8. 17115. Kao kum iz Donjega Humca zabilježen je g. i dalje. i 1663. 1789. 1688. 1670. na Bolu g. 1579. Ovo se prezime nalazi u poipisu pučana 1 . — Vjerojatno porijeklom iz Poljica.

galiju3. God. 1658. zabilježen je mistro Ceariniić. U boboviškoj matici g. 1715. Cerinić aiiias Bavčević. 12. C v i t a n o v i ć se često spominje od početka matice g. 1657. do kraja starih župskih knjiga. U tim knjigama zabilježen je ponekada,. C. ©dvostrukim prezimenom i s ponekom opaskom, kao na pr. g. 1778. i 1782. Fionitni—Cvifcanović; g. 1790. 'Cvitanović—Bako; g. 1791. i 1794. C. kum iz Obršja, g. 1791. i 1794. Cvitanović—Tarmunitana, g. 1790. Glasinović—Cvitanović. Fiorini dolazi u nerežišfejm. župskim knjigama četiri puta od g. 1780. do 1786. U popisu poljičkoga plemstva 13 o Supetru goid. 1799. zabilježen je Fiorini, koji je, na ime Svitković, samovoljoim velikih poljičkih knezova (postigao plemićku titulu. Cvi­ tanović s napomenom: iz Nerežišća, naročito kao kum, zabilje­ žen je i u drugim bračkim župskim knjigama, kao na pr. u škripskoj matici god. 1773., u prazničkoj g. 1702., 1745., 1760. i 1778. u dofekoj god. 1745., a u sutivanskoj Fiorina god. 1782. iiiz Nerežišća. 13. Č i n č e v i ć se spominje u matici češće od god. 1676. do oko 1790.; Nikola Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1747. u Nerežišćima. 14. F e u r o se spominje u maticama god. 1663. i 1674.; mistro Feuro g. 1658.-; Ferro g. 1666.—1674.; Ferri g. 1667. i 1677.; mag'isiter Fer© god. 1658. Ovo se prezime nalazi u popisu pu­ čana, koji su primali sol g. 1574. 15. G r a s o v i ć se spominje često u župskim, knjigama, i to kao Grasović 1656., 1664., 1673., 1660., 1662., 1703. i t. d.; Grasojević iz K a š t e l a g. 1655.; kao Grasi g. 1673, 1669., 1756, 1766., 1802., 1810. i t. d.; kao magistri Grasi g. 1662. i 1710.; kao mistro Grasović g. 1662.; kao Krasi g. 1672., 1699., 1770., 1788.; od g. 1791. dalje češće se javlja kao Balarin—Grasi. U popisu pučana, koji su primali sol g. 1579., zabilježen je Gra­ sović, a tako isto i u vezii s regrutacijom za bračku galiju 1625.3 god. Grasović (i Grasi g. 1721.) spominje se u boboviškoj ma­ tici g. 1693., 1723. i t. d. :S napomenom: iz Nerežišća, kaoi kum, zabilježen je Grasi u mlinarskoj matici god. 1761., u Dračevici > g. 1808., a u škripskoj matici Grasović g. 1666. U Nerežišćima ise spominje god1. 1676. autorizirani notar Frano Grasi. Cimi! se, da su Grasoviići, odnosno Grasi pripadali među privilegirane porodice. 16. G o i ć >iz P r a z n i c a spominje se prvi put u starim nerežiš'kim župskim knjigama god. 1667. prigodom ženidbe u Nere­ žišćima. Kasnije je zabilježen više puta od god. 1708. do 1793. i to god. 172'3. s napomenom: iz Pražniea. U vezi s regrutacijom za bračku galrju god. 1625. spominju se o Nerežišćima dva n Guića3. U bolskim župskim knjigama zabilježen je g. 1718. jedan - Goić s napomenom: iz Nerežišća. 38

17. G i r a se spominje od god. 1765. do 1803., i to god, 1781. s na­ pomenom: iz B o l a . 18. G r i m a n se često' spominje od g. 1731. do oko> 1807.; zabi­ lježen je g. 1788. pop Griman; od g. 1805. do 1820. javlja se .kao Grimani; nekoliko puta gr (1688., 1696., 1702. iii 1708.) za­ bilježeno' je u.župskim knjigama Žuvić vulgo Griman i (god. 1693.) Žuvić alias Grimanović. Porijeklom i Vdčence (Italija); kasnije iselili-.u Makarsko Primorje 14 . 19. J e r č i ć se spominje 1673., 1689., 1691., 1658. (kao k u m ) ; godine 1675. i 1676. spominje se s napomenom: iz Krajine; god. 1669. kao Jutrinjić alias Jerčić, a g. 1669. i 1679 kao Fiurentinović alias Jerčić; samo Fiairentinović g. 1693., a Fiorentinović g. 1658. i 1663.; god. 1574. ovo se prezime.J. nalazi,u popisu pučana 1 koji su primali sol (na teritoriju Nerežišća, Donjeg Humca, Sutivana i Supetra), ali i u popisu bračkih plemića god. 1657.7; Ostojić 1Q spominje u Nerežišćima g. 1579. dvije ple­ mićke porodice: Šimunović ili Jerčić. U boboviškoj matici od g. 1724. dalje: Krstulović 'alias Jerčić. U pučiškoj matici: god. 1803. Jerčić »detto« Verborić iz Pražnica, a g. 1803. i 1809. Jer­ čić—Centa, također iz Pražnica. Prezime se nalazi u sumartinskom pop'iisu »novog stanovništva« od g. 1747. 20. J u r i č e v i ć se spominje češće od god. 1704. do 1801.; god. 1730. i 1731. magistri) Juričević. U vrijeme kandijskoga rata u Makarskom se primorju spominje Kačić—-Juričević. U supetarskoj se maticii više puta spominje J. od g. 1815.—1821.; u niilnarskoj matici g. 1812.; u idolskoj g. 1732. magistri J.; uvijek s napomenom,; iz Nerežišća. U nerežiškoj knjizi vjenčanih zabilježen je god. 1698. Juričević iz S p 1 i t a, a god. 1730. kao magistri Juričević. 21. J u r j e v i ć se spominje u žuskim knjigama od početka god. 1656. do oko: g. 1714.; god. 1665. zabilježeno je Grgurević alias Jurjević; samo Grgurević 1669., 1679.; god. 1675. spominje se kum Grgurević detto Guja. U bolskoj je maitici zabilježen god. 1631. J. s napomenoni: iz Nerežišća, 22. K r a l j i ć se spominje od g. 1656. do oko 1678. U župskim je knjigama prezime biiježeno kao Cragi (g. 1656., 1658.) i kao Cragli g. 1669. To se prezime nalazi u popisu pučana, koji su primali sol god. 1574. 1 ,! u popisu pučana za'bračku galiju god. 1625. God. 1615. spominje se-u Mini kao pučki prokuratar Kra­ ljić. U bolskim župskim knjigama dolazi K. g. 1641., a u po~ stirskimia Mujić sive Krajić 1750. s napomenom: iz Nerežišća. 23. L a l i n o v i ć se spominje od g. 1661. do oko 1733.; svećenik, ekonom crkve Laliruović oko god. 1788.; god. 1798. i 1799. spo­ minje se Kevešie—Lalinović; god. 1795. Harašić—Lalinović. 39

24. L i n a r d o v i ć se Često spominje od g. 1657. (početak mati­ ce) do oko> g. 1826., it. j do svršetka starih matica; magistri L. od g. 1795. do oko 1826.; god. 1781. zabilježen je Dinardović dicti Čubretović. Prezime Linardović nalazi se ui popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., kao Liuriarđović, a također i u po­ pisu pučana za bračku galiju kao Lunardović god. 1625. U bol­ skim župskim knjigama zabilježen je L. g. 1638. i 1661. s na­ pomenom: iz Nerežišća, a u boboviškoj matici g. 1780. i 1785. kao Lenardović. Čubretović iz Nerežišća zabilježen g. 1750. u boboviškoj matici. 25. M a r a n g u n i ć se spominje u nereziskim župskim knjigamaod početka matice god. 1655. do oko god. 1717. Kasnije, god. 1782., javlja se kao kum s napomenom: iz Milne. Prezime se nalazi u popisu pučana, koji su priimali sol god. 1574., i prigo­ dom regrutacije za bračku galiju god. 1625. Isto je prezime za­ bilježeno i u drugim bračkim župskim knjigama s napomenom: iz Nerežišća, i to god. 1655. u Pražnicasma i g. 1709. u Dolu. Po prazničkoj matici (1604.—1697.) vidi' se, da je i tamo bilo Mairangunića. Možda je prezime Marangunić došlo od prezimena Drivodilić. Ovo se prez:one (Drivo'dilić) nalazi u popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., i u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. 1625. Juraj Drivodilić15 bio je rektor i natpop u Nerežišćima god. 1579. U pučiškoj matici zabilježen je g. 1582. Dravodilić iz Nerežišća. 26. M a r i n o v i ć se spominjie od god. 1655. do oko 1813.; god. 1672. zabilježen je M. iz B o b o v i š ć a ; god. 1804. MariniovićŽurnata; 'god. 1805. i 1806. Marinović drJcti Žurnata; god. 1816. Marinović dictus Žurnata; god. 1795. samo Žurnata; god. 1815. Marinović dictus Griman; god. 1659. žena Marinović iz Omiša; god. 1768. Marinović kum iz Dračevice; među pučanima za bračku galmju god. 1625. nalazi se Ivan Marinović; jedna Marinovićeva iz Bobovišća udaje se za Nerežišćandna god. 1723. U . bolskoj matici god. 1655. zabilježen je Marinović iz Omiša, Go• dine 1672. spominje se Petar Marinović ambasciator Almissae.16 27. M a r o i se spominjie gotovo' od početka matice god. 1660. do oko 1697.; god. 1748. kao Maroinis; Ostojić u svojoj knjizi o povaljiskoj opatiji10 spominje u Nerežišćima jednu plemićku porodicu Marojević god. 1579.; Maroe Dominicus17 bio je sudac god. 1538.; u popisu bračkoga plemstva od god. 1657. nalazi se {norodlica Maroi.7 28. M a r i č e v i ć kao Maričević alias Stipinović spominje se u po­ četku matice god. 1657. Dolazi i kao Stipanović alias Maričević god. 1764.—1803.; god. 1679. samo Maričević, a ii kasnije od god. 1796. u župskim knjigama, te nailazimo na ovo prezime
40

. gotovo do kraja starije matice (god. 1823.); kao StipinovićMaričević od 1658. dalje spominje se pokatkađa do god. 1823., a možda i dalje; ovo se prezime3 nalazi među pučanima bračke galije god. 1625. (Vidi Stipinović). U škripskoj matici dolazi često od god. 1642. do 1692. prezime Maričević. U prazničkoj matici zabilježeno je prezime M. god. 1791. i 1795., a god. 1716. Stipanović alias Maričević s napomenom: iz Nerežišća; Mairinčević redotito u boboviiiškoj matici od početka god. 1693. s na­ dimcima Gligo, Popić i Bulišić. 29. M a n z o n i se spominje prvi put pri udaji god. 1822. s napo­ menom: iz B a k r a . Kasnije dolazi ui matici ovo prezime pri krštenju jednog Manzoinija god. 1825. 30. M i r k o v i ć se spominje u početku matice god. 1656.—1671.; Nigoević seu Mirković god. 1675. Među bjeguncima sa bračke galije spominje god. 1647. Tade Mirković. 3 ). U sutivansklm župskim, knjigama spominje :se Mirkov god. 1727., i god. 1784. Mirković s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Nigoević i Restović). Vjerojatno iz P o 1 j i e a. 31. M i l o v a n i ć se spominje u maticama od god. 1658. do oko - 1718.; god. 1657. Milović; god. 1658., 1660., Milovančić. U bolskoj matici zabilježen je kuim Milovančić god. 1700. iz Nerežišća. Ovo se prezime nalazi u,popisu pučana god. 1574.1 i među pučanima za bračku galiju god. 1625.3 Godine 1615. spominje se Luka Milovanić, »procuratore del popolo« u Nefežišćima.18 32. N a k i ć s napoimenoim: iz Splita, god. 1759.; da je iz S p l i t a , i kasnije se više puta u maticama napominje; iz »Suburbio« — •Split 1781.; maglister Nakić: god. 1761.—1791. Ovo je prezime bilježena do oko g. 1821., dakle do kraja starije matice. Godine 1775. spominje se Nakić alias Boljić (Boglich); samo Boljić god. 1664. i 1779.; Nakić alias Bioglić iz Splita god. 1758. — Godine ,1760. Roglić kao: »cancelarius episcop«. U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Nakić god. 1822. iz Nerežišća. 33. P a v u n o v i ć kao Pavan »famulus comitis« god. 1765. Kao Paunović spominje se često od god. 1757. do oko 1796.; kao Parunović nekoliko puta od god. 1754. do 1761.; kao Pavunović od god. 1765. do, oko 1769.; Frielli nobilis Pavan god. 1738, U dolskoj maiticiii zabilježen je god. 1775. "Parunov iz Nerežišća. U sutivanskoj matici zabilježen je god. 1676. Paunović »di mistro Zuanne eingano« iz Stona. Godine 1752. u Supetru je zabilježen Pavunović iz K o r č u l e . 34. R a d i č i ć u Dračeviiei god. 1777. i 1816.; iz Bola god. 1779.-i 1781.; magistri Radičić 1704. i 1723.; Radineie god. 1700., 1715., 1768.; rui popisu novog stanovništva od god. 1747. zabilježen je u Nerežišćitma Gregorio Radičić.6 .41

35. R a d m i l i ć se spominje u nerežiškim župskim knjigama od početka matice god. 1655. do oko 1677.; među napomenama god. 1662. dolazi R. kao kum iz Milne; oko god. 1667. zabilježen je pop Radunilie. Kao Radmili spominje se kasnije, od god. 1699. do oko 1801., a oko god. 1712. do 1723. magilstri Radmili. Među pučanima, koji su primali sol god. 1574.1, i u popisu regrutacije za bračku galiju god. 1625. nalazi se i prezime Radmilić.3 U nekim bračkim župskim knjigama kao kum, s napomenom: iz Nerežišća, dolazi ponekada, ovo prezime (Radmilić), na pr. na Bolu god. 1623. i u Sutivanu god. 1709. '36. R o t u n d i ć od početka nerežiške matice krštenih god. 1656. kao Retundić; tako i 1662.; inače cd. god. 1657. dalje vrio. se često spominje Rotundić do oko god. 1816.; god. 1656. Retundo, 37. S i m. i ć se spominje nekoliko puta iod god. 1765. do 1802. — Pori jeklona iz B o 1 a. •38. S v e t i n č i: ć često, gotovo od početka matice god. 1674 do 1807.; god. 1672., 1674., 1670. 1680. kao Svetomović;, god. 1722., 1802. kao Sfetinčić; god. 1823. dolazi kao. kum Svetinčić iz Su­ petra; god. 1737. »que provenuit« Svetinović. U nerežiškoj. ma­ stici god. 1671. zabilježen je Svetinović »filius spurius Simonetti«. U sutivanskoj se matici spominje S. god1. 1788. i 1812. s napo­ menom: iz Nerežišća. Svetinovića te bilo i m Dolu, gdje su zabi­ lježeni od god. 1691. do 1722, a god. 1704, i 1719. kao Sukelić alias Svetinović. U Pražnicama je Svetinović zabilježen u početku matice god. 1593. -39. S t i p i č i ć se spominje nekoliko pulta od god. 1734/ do oko 1806. 40. S t i p a n o v i ć počevši od god. 1660. u župskim knjigama dalje više puta do oko god. 1812.; god. 1664. spominje se kum Stipanić iz Omiša; god. 1764. i 824. Stipanović alias Maričević; to se prezime nalazi u popisu pučaaia (Nerežišća, Donji Hraiac, Supetar, Sutivan) god. 1574. U prazničkoj matici spominje se god. 1716. Stipanović alias Maričević; u bolskoj; god. 1733. Stipanović; u prazničkoj St. god. 1725.; uvijek s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Stipinović!) 41. S k a r n i o (dolazi i kao Skameo) od 1737. (doktor S. god. 1762, 1782. i t. d.) do oko god. 1809. Neki su kumovi Skameo, s napomenom: rjz Milne, na pr. god. 1805., 1820., 1821., 1825., a neki iz Splita, kao god. 1814., 1819., 1824.; Skarnio se spominje god. 1693. i 1768. U bolskoj matici zabilježen j,e god. 1720. Skairnić, god. 1813. Skarneo iz Supetra, a u Sutivanu god. 1793. i 1800. ;s napomenom: iz Nerež'šća. 42. š a .T i ć se god. 1764. kao kum. spominje u župskim, knjigama, a kasnije češće u matici cd god. 1766. do oko 1773.; god'. 1786. dolazi kao Zoranović- Šarić, a zatim samo Zoranović god. 1813.,
42

43.

44.

45.

46.

47.

1814., 1816. U popisu novog stanovništva od god. 1747.-na Bolu Jeronim »Šlarić, a u Sumartrinu kao braća Staniš:ć 'alias Šare 6 ; li povaljskoj matici Šarić je iz Slimena, a u bolskoj g. 1703. »da Perra Ferma(. T e r z i ć od god. 1763. do oko god. 1790.; zatim 'god. 1796., 1826. Terzia; god. 1799., 1801. i 1803. Terzi. U Sumartinu je zabilježen T. god. 1675. s napomenom: iz Zagvozda. U prazničkoj se matici spominje god. i860. Terzić s napomenom: iz Nerežišća. U r s i ć se spominje prvi put IUI nerežiškim, 'župskima, knjigama . pri udaji dviju ženskih Ursić iz Gornjega Brača god. 1672. Ka­ snije, god. 1700. zabilježen je Dragičević alias Ursić,' a nekoliko godina zatim, od god. 1764. do oko god. 1820., dolazi to prezime više puta u župskim knjigama. U selčanskom popisu novog sta­ novništva od god. 1747. nalaze se braća Ursić.6 V l a s t e l i n o v i ć s napomenom iz B l a c a , g. 1762., a iz Dračevlufke (Murvice) god. 1791.; VTastelić g. 1760. (kum), a tako isto kao kum i Vlasteličić g. 1762. i 1766. Možda amo ide i Vulastiinović sive Bukva g. 1709. i 1716. U sutivamskoj matici zabilježen je V. g. 1769., 1780. i 1782.; a g. 1781. Vlastelinović seu. Bukva, uvijek ,s napomenom: iz Nerežišća. U nerežrškim župskim knjigama samo Bukva g. 1702., 1704., 1705. i 1712. U popisu novog stanovništva dobjeglog na Brač poslije god. 1645. zabilježen je u Nerežišćima Luka Vlastelinović.6 U bolboškoj maticji g. 1785.: Vlastelinović iz Nerežišća »domicilium« Sutivan. Ž i v i ć od početka matice god., 1650. dalje ido oko g. 1685.; kapelan Živić u Dračevici oko god. 1765.; Živić alias Grimanović g. 1693. do oko g. 1696.; Živić vulgo Grtiman g. 1688. do oko g. 1704.; Živić alias Pekaoović g. 1672. i 1679.; Griman god. 1731., i Živić alias Selčanović g. 1658.; Živić atfias Kenjac g. 1669.; Ži­ vić vuigo Vuk ig. 1684. U papism pučana od god. 1574. (na teritorliju Nerežišća, Donji Humac, Supetar, Sutivan) dolazi i pre­ zime Živić1, a tako isto i među pučanima 3 bračke galije g. 1625. (»Galeotti di Neresi«). _ . _ Ž u v e t i ć spominje se prije početka matice • u početku matice kao Zuv^teo 1656., 1659. (kum).
LITERATURA I BILJEŠKE:

Popis se nalazi kod I. Babica na Bolu, a u prijepisu kod dra. M/ B. Vrsalovića, koji je umro 31. siječnja 1938., a svoje arhivalije ostavio Jugosla­ venskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 2 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli-Vitturi u Kaštel-Lukšiću. Na hrptu knjige piše: »Brazza-Dućali e Terminazioni etc. Manoscritto«. U ovoj ru­ kopisnoj knjizi uvezano je i 5 štampanih strana. Zatim slijede rukopisne strane istoga formata, 2 0 x 1 5 om. Svi su listovi redovito numerirani, od 1 do 250, osim 90 i 171, koji — prema sadržaju stvarno ne fale — i strane 148, koja je dva puta redom numerirana. P r e m a tome, ova knjiga ima 498 rukopisnih strana.

1

43

Split. i to s dokumentima do 1648. ibid.. kapetana Mate. knez Marko Stenzović iz Rogoznice. Intendendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Macarsca. Igranei Drašnice.naslijedio Zuppaneo (županić) od obitelji Mla­ dineo. condizioni. — Knjiga zaprema 103 lista. soprac. 1646. Co: — U toma se popisu spominju u Nerežišćiana ovi novi stanovnici: braća Beroš pok. do deU'Ecc. i bježanje na otoke.3 Georgio Mladineo: »Libro primo di diverse Ducali e Terminazione intornol'Armamento della Gallea della Brazsza. Venecija naloži Foscolu g. te dok se oni budu borili protiv Turaka. nazivlje obično kandijskim ratom. knez Pavao Kovačević iz Kotišine . e Pri­ morie. knez Mihovil Kačić iz Lazacanja. ali da se time ne ošteti ni država ni komuna. Nalazi se u Arheološkom muzeju u Splitu. to«. (G. knez Nikola Vešković iz Podaca. et atti concernenti la Carrica medesima. Taj se otok zove još i Kandija. . Na. ali i po drugim knjigama župskoga arhiva (na pr. Obostrana četovanja.. Dorotich mio Colega. župa. s.. ricevendo per nome di quella Dall'Ill.. Nikola Ninčević. dva mjesta poznija je ruka napisala: Zuppaneo eređe Mladineo. list 21. kakve su uživali Paštrovići.. Pod vodstvom biskupa P e t r a Kačića ode deputa­ cija 'U Veneciju. Babica na Bolu. 1647. da se dopusti njihovoj djeci i ženama prijelaz na Brač. ed Ecc. e Privilegi infrascritti. zapališe Makarsku. knez Marko Serđarović iz Končice i pop don Marko Kađić iz Končice.knez Juraj Marković iz Kotišine. . Rolo delle novi famiglie del Primorie di Macarsca ricoverate sopra l'isola Brazza il quale e stato mandato a Venezia all'Ill. a trajao je do god. Hvar i Korčulu. Giacomo Cerineo qu. Adi 16 Gennaro 1747. Tučepe. . 1648. pa se rat. . Juraj Beroš. 127). (Libro a štampa kod g. str. e Craina rendersi alia divozione. nome e t . Tadija Buljević. i to u prvom redu po knjizi krštenih. predstav­ nici Krajine odlučili prijeći pod vlast Venecije. Duke. Babica na Bolu: » . G a) Popis kod I. sig. Turci su provaljivali i pljačkali Pri­ morje. 44 .. knez Juraj Baranović iz Makra. knez Ivan Bartulović iz Lazacanja. da omogući naseljenje njiho­ vim porodicama na otoke i da im se dodijele zemljišta. Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije«.«). b) U travnju god. Zatražiše privilegije. Antonio. koja će privesti kulturi. 1655. koja se počinje g. Andrija Radičić. Simon. Juraj Buljević. non saper lui scrivere et tanto affermamo et sigigliamo col nostro sigilo della Nostra Comunita. p. Antonio. L'anno 1643. Kao po­ sljedica toga ratovanja nastalo je veliko komešanje stanovništva.. Jadranska straža. 1669. a 1663. et altri decreti. Nicolo Nostro Procurator sotto suo. unitarhente . Mate-Bakoviić.. braća Baković pok. koji je tada planuo i koji se vodio također i uzduž naše obale. tursko brodovlje krene prema Kreti. nalazi se na listu 11—14. Fu legalizzato sotto Regim. 99). Giovanni Antonio Balbi Sig. a sigurno i za mjesta. 1934. (Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. ed ubbidienza della Serenissima Republica di Venezia. knez Ivan Kačić iz Makarske. . Međutim se u Krajini razvila borba. mo et Eccel. Grga Radičić i Luka Vlastelinović. Ponudu i uvjete potpisali su: knez Mate Pavlović iž Makarske. Racolti per me Georgio Mladineo qu. Split. U Makarskoj su god. 1645. knjigama vjenčanih i umrlih). s. da se pokloni i da isposluje privilegije.. 5 Podaci uglavnom po nerežiškim župskim knjigama. naročito u Makarskom primorju. hajdučija i ubistva trajala su u Krajini kroz cijelo vrijeme kandijskoga rata. Ivan Baiković. 1938. mo Antonio Barbaro. da je rukopis svojedobno .. koja su spa­ dala pod Nerežišća. knez Juraj Kačić iz Baćine. knez Ivan Nenadić iz Makarske. lo Zorzi Ivulich Giudice di Novi Habitanti dell'Isola Brazza Privileggiati ha scritto il sudetto Rolo mano propria et mi sottoscrivo p. 4 Mladineo. što očito znači. Juraj' Kardičić. Juraj Barkulić. mo Sig. Kotišinu. con un Rolo della stessa nel tempo del Soprocomitato qu. God. e conservarsi li patti. a nešto i po knjigama drugih bračkih crkv. Popis veslača u knjizi za Nerežišća. Paulo Cavotorta Sopraproveditor de Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premettemo di giurar fedelta con promissione reciproca di mantenersi. odnosno 206 strana sadržaja. Podgoru. str. s. . Mihovil Buljević.

premda je među njima bilo. ali od francuske ere. 1913. str. (Vjerojatno samo one. dok ih je trebala u ratovima. Matulić. Glavinić. koje nisu prije bile izjedna­ čene s bračkim plemićima i primljene u vijeće): u Supetru Ugrinović. estinta Simić alias Batković. U borbi za svoje privilegije sa starincima uspi­ jevali su kod mletačke vlasti. Stranulić u Hranulić i Batković u Baturić. »segue una famiglia ch'e stata aggregata dal Consiglio«: Vusj alias Vužić. Koljatić. ni da rade javne poslove. Barkovć. rano isu se počeli stapati s a sta­ rincima. koje je potvrdio senat. Macalić. Stari su ih Bračani obično zvali dogonima i nisu ih rado gledali. rje­ šenje. Klinsić. s t r . Jakšić. str. ibid. zn. Jerčić. estinta Covgliahei. Benković. ali kad je t a potreba prošla. u Pučišćima Kovačić. i« a) A. Mladinei alias Mladinić. lako su se doseljenici i dalje njih držali i za njih se borili sve do propasti Republike. što nije uvijek točno. Split. U mjestima. a pridolazili su sve noviji bjegunci sa dal­ matinskoga kopna. 1757.—257. Nisetei alias Nižetić. 256. § A. Antičević. Na primjerku Ciccarelliejve knjige u Arheolo­ škom muzeju u Splitu crnilom je ispravljeno Arnarić u Arnerić. ibid. 1903. generalni providur Dalmacije Alvise Mocenigo. u Dračevici Marković-šimunić (šimunović) i Senković-Sirčić (Svirčić). j .. Zuppanei alias županić. starih Primoraca. Puljizić. Nadali. Kranković. Petrinović. i umj. da se unaprijed među »nove stanovnike« ne će primati nikakve nove porodice. Gutunić. u Povljima Dražinović-Božić. Ivellj alias Andrijević. koji su stari a koji novi stanovnici Brača. 150.Ovi doseljenici s posebnim privilegijima nazivaju se u ispravama nuovi abitanti. Zuvetei alias žuvetić. ona im oduzima mnoge povlastice.. pošto su njihovi privilegiji bili veliki. Dctminis alias Gospodnetić. Bresković. estinta Giovannizij alias Ivanissević. Arnarić. izjednačeni u svomu s ostalim Bračanima. estinta Bokanić. estinta Broda alias Prodi ć. Berković. Kubrijanović-Buje- 45 . Nigoević. akadem. 84. Bertičević. Pavich-Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. Zuanić.. 1934. novi stanovnici. 9 I. str. Tomić. Zagreb. Krepić. god. Stipičić. Tommasei.. Međutim. 442. XXXIV. Antonijević.. estinta Mikšić. u Glasniku Ze­ maljskog muzeja.. Ciccarelli. jer je dosta njih porijeklom iz Imotskog kađiluika i dalje iz Herce­ govine. alias Baloi. Zatim slijedi obitelj. Marijanović alias Tomasović. 255—256: »Seguono li nomi delle famiglie de Nobili Originari dell'Isola della Brazza. Njihove je privilegije po­ tvrdio god. Slovinić. Pobilježene su poljičke plemićke porodice na Braču g. 1799. 1702. 12 Andrea Ciccarelli. što doseljenici nisu" htjeli da snose nikakvih tereta ni da plaćaju daće. Nikolić ovvero Marušić. to više. «• Starine. Rajić. Ivanisevic. Jugosl. Sarajevo. !0 Ivan Ostojić: »Benediktinska opatija u Povljima na Braču«.. Osim toga u različnim mjestima Brača: Prvinić-Kragujević. Grubišić.. Dobrogostić. Nigojevčić. ščapanovič alias Scipioni. estinta Maroi. generalni providur Dalmacije Emo donio je god. Martinis. che godono et hanno goduto sempre il privilegio dela Nofoilita Originaria: Anđrels alias Andrijević. u Splitskoj Arnočić-Filipović i Mišetić. Katić. Soljančić. Na istom su dokumentu dodane. Cvitanić. Baturić. u Postirima Novaković-Permić. tako da se danas ničim ne razaznaje. Kavanjin: »Bogatstvo i ubožtvo«. 1861. čikarelović overo Ciccarelli. gdje ih je bilo manje. 99). a dodani su Hranoević i Stipetić. str. 1714. Lukšić. str.. t. U ispravama se ovi doseljenici nekada nazivaju Primorcima. Većem broju novoga bračkog stanovništva Makarsko je primorje bilo samo jedna etapa njihova kretanja. 62.Matijašić i Lozić. 453—455. Coikrić. Kuščić o Mihačić. Zagreb. dok nisu Francuzi ukinuli i plemstvo i privilegirane staleže. Ciccarelli. pa i za vrijeme prve austrijske vladavine.. estinta Dujmović. . Grguričić. Baloević. ibid. Lukinović. U rat su odla­ zili na poziv vlasti pod svojim kapetanom i činili su posebno tijelo. str. (Novak ibid. estinta Lasanei alias Lazanić. zabo­ ravljaju nekadanje povlastice. u Mircima Termić-Vladišević (Vladislavić). Capković. »si aggiungono«. estinta Pinesić. Franulić o Stranulić. koja je bila pridružena.. Filippis. 7 A.

nović, Beljić-Perončić, Alfirović i Krišković-Beović. Od porodica, koje su imale »značaj i biljeg« poljičkih plemića, spominju se Dujmovići u Supetru. Od po­ rodica, koje su samovoljom velikih knezova postigle plemićku titulu: Fiorinl u Supetru, i to na ime Svitković. b) Pad Bosne u turske ruke uslijedi god. 1463., pad Blagaja g. 1465., pad Hercegovine god. 1481. Na t a j su način Turci došli u susjedstvo Makarskoj Krajini, Poljicima i Klisu, pa su, stanovnici tih krajeva, bojeći se prijeteće opasnosti, u početku pojedinačno, počeli seliti na otoke, koji se nalaze pred Splitom i Trogirom. Tako god. 1477. sele na Brač braća Ivanovići iz Podgore. Godine 1499. bosanski Skenđer-paša provaljuje i zauzima Krajinu, pa zbog toga narod bježi u većem broju na otoke. Poljički bjegunci učestaše 1530., 1537., 1570., 1596. za borbe kod Klisa. Tom je prigodom došlo na Brač i nešto sta­ novnika, iz kaštelanskoga »Velikog polja«. (M. Perojević: »Postanak Kaštela«, Sarajevo, 1934., izd. »Bihać«, Split, str. 33). — I. Pivčević: Povijest Poljiea, Split 1921., str. 61—68; 72—73. — , A . Jutronić: »Bračka naselja i podrijetlo njegovog stanovništva«. Brački zbornik br. 1, Split, str. 11. Gođne 1570. plane t. zv. ciparski rat, jer su Turci nastojali oteti Veneciji Cipar. Sandžak u Klisu spremi se da napadne mletački Split, Poljičanin Marijanović javi to u Split, te Splićani s Poljičanima odbiše Turke. Pošto su Poljiea potpadala pod tursku vlast, Turci se počeše svetiti Poljičanima. Stoga se PbIjičani .kojima su zapovijedali. Marjanović, Jelić i Antonović, isele iz Naklica, Zakučca, Trese, Osića i Cvrčića. Molbu Poljičana potpisali su: Janko Marja­ nović, Petar Jelić, Ivan Zvanić, Ivan Nikolić, Jure Antunović, Nikola Antunović i Marijan Marjanović. Kao zaslužni »pri ovoj radnji« spominju se don Marko Spudičević i don Petar Ligutić, te knezovi Ivan Jurjević i Pavao Jurišić. Tad se iselilo ispred turske osvete 350 poljičkih porodica. Venecija dopusti Poljiča­ nima, da se mogu trajno naselit iu Omišu, u Splitu, na Braču ili gdje im se svidi, dade im traženu pripomoć i nadali vođe: oslobodi ih od daća i obeća, da će biti nakon pet godina plemići izjednačeni s plemićima, a pučani-s puča­ nima u mjestu doseljenja. (Alfons Pavić pl. Pfaunethal: »Prinosi povijesti Polji­ ea«, separat iz Glasnika Zemaljskog muzeja za Bosnu i eHrcegovinu«, Sarajevo, 1903., str. 248—249). — Prema izvještaju biskupa veronskoga Valiera u Su­ petru je 1579. bio pop Petar Ligusić (» . . . celebrat Missam Illyrico sermone Prbr. Petrus Ligusich de Poizza homo annorum 35, ignarus omnimo idiomatis et eharaceris latini, sed in Eccl. ca doctrina non rudis, et optimae vitae«, Croatia sacra, br. 5, Zagreb, 1933., str. 71). Godine 1574. naseljuje Venecija oko 40 poljičkih porodica na Braču. (»Diversi publici decreti, terminationi, privilegi et indulti«. Udine, 1656.., str. 104-105). Tom prigodom bi vjerojatno osnovano Novo selo. Proučavajući postojeće stare matice bračkih župa, često se susrećemo s Poljičanima, koji su dolazili na Brač bilo u grupama bilo pojedinačno, sve do najnovijih vremena. Ako pak uspore­ dimo prezimena poljičkoga plemstva s izumrlim, iseljenim ilii sadanjim poro­ dičnim prezimenima bračkoga stanovništva, doći ćemo do zaključka, da su mnogi poljičkoga porijekla bilo od bosanske gospode ili od Ugričića. Inače ne znamo točno, koje su starije bračke porodice poljičkoga porijekla, jer nemamo starih matica. Poljičani su se naselili u stara naselja u unutrašnjosti otoka, ali još više u nova primorska sela, što je uvelike doprinijelo bržem razvoju tih naselja. Pošto su mnogi bili izjednačeni sa starincima, lasno su se izmiješali i asimili­ rali s Bračanima u unutrašnjosti, i s Bračanima, koji su se spuštali k moru. Osim poljičkih plemićkih porodica iz Pavićeva popisa, može se i za neke druge bračke porodice utvrditi ili pretpostaviti ,da su se doselile iz Poljiea prije dolaska t. zv. novog stanovništva, t. j . g. 1645., i to: 1. Iz popisa pučana, koji su primali sol g. 1574.: Dujimović, Goić, Vođanović i Margitic, te veći broj prezimena Poljican n a teritoriju Nerežišća, Suitlivana, Donjeg Humca i Superta; 2. iz bračkih dokumenata : oko g. 1622.—1636. župnik u Sutivanu Ivan Pavić i obitelj Nadali (Božičević); 3. u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku

46

galiju g. 1625.: Garofolić, Sirotković, Dragičević, Domjanovi'ć, Radičić, Banić r Šintić, Rađoević, Mandušić, Novaković (u Bolu: »iz Poljica«), Banović (TarasićBan-Radić), te u Sutivanu Jakov Poljican i Ivan pokojnog Petra Poljicana; 4. prema tradiciji, i s obzirom na najstarije mjesne matice za prvih 20 godina: na Bolu šcapanović (Scipionit-7-Cvitanović—Zelanović) g. 1603., Borovinčić god. 1616., Petričević g. 1613.; u Pražnicama: Lučić g. 1590., Vučić g. 1591., Jurinović g. 1592., Tomašević alias Marijanović g. 1600., Kovačić g. 1600., Sujić g. 1600.; u Pučišćima: Marijanović g. 1576.; u škripu: Martić g. 1635.; u Postiriima: -šišić (»iz Duća«) g. 1595., Novaković g. 1585., Mišetić g. 1585., Ivani­ sevic g. 1585., Sudijić g. 1588., Jurjević g. 1590., Petricius (Petričić) g. 1592., Jurinović (»iz Duća«) g. 1600., Garđatović (»iz Poljica«) g. 1594.; u Sutivanu: Baović g. 1623., Bašić g. 1626., Grubišić g. 1626., Sirotković g. 1626., Božić g. 1629., Tuđorović g. 1627., Bartičević g. 1627., Targić g. 1634., Petričević g. 1635., Jurinović g. 1624.; u Gornjem Humcu: šcapanović g. 1567. i Marija­ nović 1635. g. ; 5. na osnovu prezimena po porijeklu u matičnim knjigama Brača: u Pučišćima: Bariša »da Poglica« g. 1596. i Marko Poljican g. 1603., a u Sutivanu Poljican g. 1644.; 6. prema mjesnoj ili obiteljskoj tradiciji ili si.: Spudičević (Pastire,-.g. 1617.), Bezimalinović (Novo selo i Gornji Huimac g. 1625.), Poljicanović (Sutivan g. 1635.) i Antonijević (Novo selo od Antunović ? ) ; 7. u spisima se spominju više puta »Useochi di poglice«. U rukopisnoj knjizi: »Brazza, Ducali, Terminationi« (vlasništvo obitelji Michieli-Viitturi) str. 128 stiče Trifun de Prods, da je g. 1547. doselilo na Brač 40 kuća uskoka. To. se isto veli i u »Diversi publici decreti privilegi et indulti« (Udine, 1656., str. 104—105). V. A. Duišin: »Zbornik plemstva« I. Zagreb, 1938., str. 293. Croatia sacra, ibid., str. 77. 16 A. Ciccarelli, ibid., str. 453, 457, 4*58. " A. Ciccarelli, ibid., str. 179 (1538). is A. Ciccarelli, ibid., str. 339.
15 14

PASTIRSKI STAN LIRICA 1 Jedna porodica J e r k o v i ć, koja se zimi ©pušta u Snurku. Ima oko 300 glava svoje i tuđe stoke. Porijeklom iz S ni r k e; vjerojatno sa otoka Hvara.
LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Okupator je opljačkao stan i odnio mnogo ovaca.

PASTIRSKI STAN POŽEŽENIK Jedna porodica J a n k o v i ć (nadimak Mihoj) od 6 članova. Po pričanju, porijeklom sa dalmatinskog kopna. U početku pastirčobanin iz Nerežišea bez stalna naselja, a i&anas dobar pastirski stan. Napasuje oko 350 glava vunača (ovce), te nešto konja i kobila. Pre­ zime Janković spominje ,se n nerežiškim župskim, knjigama od po­ n četka stare matice (god. 1656.), a Mihojev god. 1657. 47

MURVICA Nailazi se na južnim gorskim obroncima oko 1 sat hoda zapadno od Bola, i to u bllizini napuštenih pustinjaekih manastira (eremitaža) Dračevluke i Dutića. Iznad Mjurvica nalaze se još dvije napuštene eremitaže, Silvio i Stipančić. U blizini gornjih eremitaža pećina je s fantastičnim životinjskim lisklesanim reljefima. Crkva za Murvicu (dušobrižnička stanica, koju odnedavno vode bolski dominikanci) nalazi se u bivšoj eremlitaži Dračevluci, a to> je 10 minuta istočnije od Murvice. Po V. Lagiui,1 Dračevluka je osno­ vana g. 1512., Stipančić g. 1416., Duitić g. 1512., Silvio g. 1497. Na crkVici pieokara Stipančić ukliesana je godina 1477. Ovi su manastiri imali dosta zemlje, koju su dali osnivači ili kasniji darovatelji. Tako se zna, ,đa je god. 1540. manastiru Stipančiću načinio darovnicu Stje­ pan Jurinlković »od gornji ispila na lug Dubovoga Dolca«. Posljednje dvije picokare nedavno su preseljene u jedan ženski manastir u Su­ petar, a nove se ne primaju. Sva četirti navedena manastira poznata su na Braču pod zajedničkim imenom Pustinje. Muški manastir Dračevlukii osnovali su, prema bili ješkama, Poljičani Tdma i Luka, koji su. se, prodavši sve svoje imanje, nastanili u predjelu zvanom Dragonjdina Špilja, a tek kasnije mu nadjenuše ime Dračevluka, po nedalekoj morskoj uvali. Muški manastir Silvio osnovali su Pavao i Gregorij Silvio (Dubravčić?). Zadnji je »pustinjak« umro god. 1840., te su posjedi pri­ druženi Dračevluci. U neirežiškoj anagrafi od god. 1787. manastir je zabilježen kao^ SiUvio alias Dubravčić. Ženski manastir Dutić nalazi se nedaleko od manastira Drače­ vluke. Dutić je kako< neki misle, osnovan od Poljičana Bobelića, ali, po Lagu, vjerojatno od Splićanina Kapitanei, t e su njegova sestra i nećakinja prve u nj doselile. To potvrđuje i Valijerov izvještaj god. 1579.2 Ženski manastir Stipančić nalazi se u blizinii manastira SiiLvia. U Valierovu izvještajtui god". 1579. spominju se u vezi s pustinjačkiim manastirima ova imena: Senior nominata Justina Spalatensiis septuagenaria caeberes regit, Prbr. Joannes Crassovichia, Prbro Mairino de Capitaneis, Senior vocaitur soror Victoria Aidrievichia«, te ». . . Abhinc 120 annos loca haec onmia condidit Prbr. Georgius Dubravich Eremita, et ea moriens testamento suo ireliquit ipsis Pizzocheris.. .«, »Senior caeteras regens est Thomasina Juricouvich annorum 65, Stephans Juricouvich fratre dictae Thomasinae«. 3 Muirvica se prvi put spominje god.. 1286.,4 jer je u tom predjelu bračko plemlićko vijeće dodijelilo neke zemlje zajedničkom bračkohvarskom knezu (comes, rektor).
48

Pozanati svećenici upravliitelji u DraeevlucJi i SEviju 1. Žuljević god. 1662., 2. Rogarić god. 1665., 3. Dagelić god. 1685,. 4. Bolbetić god, 1699., 5. Kardilčić god. 1712., 6. Kuvačić god. 1744., 7. Uvanović god. 1761., 8. Sičić god. 1763., 9. Jeneralić (u Silviju) god. 1793., 10. Kuvačić god. 1763., 11. Kuvačić god. 1764., 12. Stipulinović god. 1782., 13. Radovčić dijak god. 1802., 14. Radovčfiić god. 1812., 15. Sičić god. 1814., 16. Katušić god. 1816., 17. Sičić god. 1816., 18. Sičlić god. 1821., 19. Grubišić god. 1823., 20. Uvanović god. 1823., 21. Grubišić god. 1824., 22. Radovčić god. 1833., 23. Pavišić god. 1846., 24^ Radovčić god. 1864., 25. Radovčić god. 1866. Svi su porijeklom iz Poljica. Morvica god. 1841.5 U Murvici je bilo god. 1841. isvega 16 porodica a ukupno 86 stanovmika, zajedno © Planicom i manastirom. Iste godine 1841. selo je Murvica brojilo 11 kuća, i to: 1 kuća Fertilio, 1 kuća za sve Bakoviće, 1 za porodicu Ante Glasinovića, 1 manja kuća za sve Barhanoviće, 1 ma kat za sve jPavišiće, 1 za tri porodice: Kuzmatnić, Žuljević-Sleško i Kuščević-Dlijanac, 1 kuća za porodicu Šimuma Šćapanovića, 1 kuća Nikole Kraljevića i žene mu Vice Šćapanović-SeikuloviLĆ (sada kiuća porodice Martić), 1 kuća Mićelina ŠćapanovUća-Sekulovića, 1 Doininka iŠIćapanovića-Sekulovića i 1 Vicka Šćapanovića~Sekulovića. Stanovnici pusttiinjačkih manastira u bračkim župskim knjigama XVII. vijek

U S u t i v a n u se spominju: god. 1654. reverendia Deandreis, god. 1655. reverenda Kačić, god. 1680. Alfirević; na B o l u god. 1612. monacalis, Fiiipis; u N e r e ž i š ć i m a: pop Bobetić god. 1695., picokara Dominika god. 1662. XVIII. vijek

U N e r e ž i š ć i m a iz Dračevluke: pop Kuvačić god. 1731., Kuhačić 'god. 1749., Vfestelicic god. 1749., pop Sičić god. 1788., pop Grubišić god. 1790., pop Katlufšić god. 1791., VLastelica god. 1791., Uvanović god. 1797.; u B o b o v i š ć i m a : Nilkolić god. 1716.; u P r a ž n i c a m a : Vuković god. 1719., pop Stipulinović god. 1760., Radovčić god, 1768., 1782., 1785., klerik Uvanoviić god. 1783., Maneničić god. 1785., pop Katušić god. 1787., 1788. i 1796., pop Uvanović češće od god. 1789. do kraja XVHI. v.; u; S u m a r t i n u: svora Radatović god. 1777.
^Zbornik za narodni život i običaje 4

49

Sadanj© porodice 1. B a k o v i ć (nadimci: Ajunt, Bambo) 12 porodica. Prezime se nalazi, u popisu nerežiškog stanovništva 6 od god. 1747. Prema tradiciji, doselili u Murvicu oko god. 1650. 2. B a i r h a n o v i ć (nadimci: Baćulin, Bamlbo) 5 porodica. U pučiškoj matici zabilježen je god. 1799. Barhanović rečeni Bakulin iz Bofla. Prezime se spominje u popisu ibolsikih pučana, koji su primali sol god. 1574. 3. G l a s i n o v i c 3 porodice. Doseljeni-iz Nerežišća god. 1820., a porijeklom iz S p l i t a . 4. K u š č e v i ć (nadimak: Dijianac) 1 porodica. Doselio se Jure iz Obršja i oženio god. 1862. Vjerojatno porijeklo sa kopnene Dalmacije., 5. P a p i ć 6 porodica. Doselio iz Supetra i oženio se god. 1863. Porijeklom iz D r a š n i c a . 6. P a v i š i ć 5 porodica. Doselili iz N e r e ž i š ć a god. 1802. 7. Š ć a p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 5 porodica. Doselili iz G o r n j e g a H u m c a oko god. 1690. • 8. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 8 porodica. Doselili iz D o l c a (Polj'ica) goid. 1818. . Izumrle ili iseljene porodice iz Murvice U drugoj polovici XIX. v. i u XX. v. izujmrle su ili' se iselile ove porodiice: Kuzmanić, Leksić (doselio se Ivan i oženio se god. 1882. iz Donjeg Doca u Poljicama), Martić (doselio se Ivan iz Zvečanja i oženio god. 1846. i Radovčić (doselio se Ivan iz Srinjana u Poljicima i oženio se god. 1875. U Americi ima 88 murviičkih iseljenika.
LITERATURA I BILJEŠKE: - '-1 V. Lago: »Memorie sulla Dalmazia«, II. Venezia, 1870., .str. 270—271. 2 Croatia sacra, ibid., str. 80: »Hujus loci auctor fuit Prbr. Marinus de Capitaneis sacerdos Spalatensis.« 3 »Croatia sacra«, ibid., str. 80, 81, 82. 4 A. Ciccarelli, ibid., str. 56 i 86: »Die 12. Augusti 1286. Potestas Pharae sit et Potestas Bracias cum assegnatrone facta a Communitate Braciensi procentus territorii Boli et Murvizza'e, qui debeat tenere in Bracia unum Vicarium. ađ complacentiam. illius Consilii*. (Decretum aliud Reip. Ven.).« 5 Prema podacima i bilješkama obitelji Fertilio. 6 Prema popisu I. Babica na Bolu (ibid.).

DRAČEVLUKA 1. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 1 porodica. Doselili iz D o c a . (Poljica) god. 1818. u Murvicu, a kasnije se spustila porodica. Žuljević bliže moru u uvalu Dračevluku. 50

PLANICA Planica ima 5 kuća. U AmerUci je iseljenih 36 Beiroša iz Planice. 1. B e r o š 8 porodica. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Porijeklom su iz B r e 1 a. Porodica ovog prezimena osnovala je zaselak. Godine 1841. bila je samo jedna kuća, na južnim bračkim, obroncima.

DRAČEViCA Nedaleko od Dračevice idućii prema Sv. Iliji, u predjelu Trešćenik, nalazi se pokrov sarkofaga, koji je okrenut naopačke, te se u nj skuplja kišnica za stoku, koja u blizini pase. Izvana je na tom po­ krovu urezan križ. Donedavno se tu nalazio i sarkofag. Između Nerež'šća i Draeeviče nalaze se ruševiine neke zgrade, očito crkvice. Kako' se predjeili nazivlje Tudor, vjerojatno je cr-kva tela posvećena sv. Teodoru. Prvi je doseljenik Šimunović. U početku su vjernici zbog vjerskih potreba odlazili u Nerežišća, jer u Dračevici nije bilo crkve. Oko god. 1670. Kuzma Žuvić nađe novaca kopajući u predjelu. Karkenjeno Brdo, zatraži!) dopuštenje od venecijanskog senata za gradnju crkve i dobije ga 26. siječnja 1674. To je današnja crkva Sv. Kuzme i Damjana. 1 Nad vratima .je natpis i godina 1678*2 Nasljednici Žuvića darivaju crkvi god. 1683. zemlje u predjelima Borov Dolac, Laptić, Mala Vajca i Nova Čeca. Druga je crkva građena god. 1770. Pred glavnim oltarom župske crkve nalazi se nadgrobna ploča svećeničkog groba od godine 1795. Prema izjavi župnika don Kuzme Šimunovliića (god. 1937.), mjesto ima 305 stanovnika. 3 Sađanje porodice4 1. B e z m a 1 i n o v i ć 1 porodica, iz Ne r e ž i š ć a. Porijeklom iz Novog sela, a starinom vjerojatno iz Poljica. 2. B u j e v i ć 1 porodica, iz N e r e ž i š ć a . Prezime se nalazi u popisnu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Doselili iz B r e l a : god. 1660. »da. Brehgle«, u Nerežišća: U supetarskoj matici spom.mje.se god. 1843. Bujević s napomenom: iz Drače­ vice. U Dračevicu su došli iz Oforšja, 3. B u l i ć 3 porodice, iz T u g ^ a r a . U boboviškoj matici spominje se kao kumi Bulić god. 1824. s napomenom: iz Dračevice. 4. E t e r o v i ć (nadimci: Sorić 3 por., Sorić-Gluho 2 por., Fanat 1 por.) 6 porodica. Doseljeni iz N e r e ž i š ć a , a porijeklom iz Pučišća. 51

1659. i 1800. 1793.. i 1782. ali toga prezimena nema u nerežiškoj matici. 8. što je u mjesnim spisima zabilježenno god. i alias Marković) iz P o 1 j i c a. iz B o l a . iz S p 1 i t s k e. U nerežiškoj matici god. kao kum s napomenom: fe Donjega Humca. 1737. 1785.. 1656. 1760. ali god. ali god. Šiimunović se spominje u sutivanskim župskliim knjjgama kao pop god. i dalje s napomenom: iz Dračevice. U Nerežćima se spominje god. također s napomenom: iz Dračevice.. U nerežiškoj maitidi krštenih |ŠI. Pilvac. uvijek s napomenom: iz Dračevice. u postirskima god. također s mapomenom: iz Dračevice. Đinov. 1719. Šimunovići su najstariji doseljenici i. ZoranovićŠarić. 1657. Š e m a n o v i ć 1 porodica. u dolskoj god. 1870. 1793. u Dračevici su po­ stojale 2 porodice Bijić »kao awentitij«. KrstuHović sive Šimunović. [u škripsko^j god. 1735... U nerežiškoj maitidi od početka (god. 11.. u isupetarsklima god.. Dorin. i dalje s napomenom: iz Drače­ vice. Jedan je đračevdčki Š. Perici su od roda Krstulovića. a inače god. iz Kotlenice. 1784. 6. Jereić. Dujin.. a od god. Godine 1748. kao Šimunović-Petrić.. 7. Mazorkin. Š i m u n o v i ć 42 porodice (nadimci: Petrić. utemeljitelji naselja. u bobo­ viskoj god. 1785. Stari Grgić nosi naušnicu na desnom uhu. kao Ifigich i Elijch. Među pučanima bračke galije sa nerežiškog teritorija god. zabilježen je kao kum M. 9. Bolčić. 1777. U nerežiškoj matici zabilježen od god. 1749.. 1625. 1693. 1748. u suitivanskoj god. 1757. i to. 52 . i 1728. Porijeklo nepoznato. bio u Grabiju. u mlinarskima više puta od god.) pa dalje. 10. a god. u prazničkima god. G r g i ć 5 porodica.5. a god. Bažin. a god.N Prema tradiciji. Posljednja doseljena porodica Šimunić iz Donjega Doca naziva se također danas Šiimunović. iz D o n j e g a H u m c a . 1701. popisana su 3 Šimunovića. porijeklom iz Ložišća. V u 1 i ć 2 porodice. kao Bolčin. 1776. Kuratov. 1820. u boboviškima često od god. u sutivangkoj matici god. dolazi često od početka (god. porijeklom iz Zakučca. 1691. 1742. iz K a t u n s k o g a K r e š e v a. nekada su se zvali Tutolovići. God. prema predaji. 1662. s napo­ menom: iz Dračevice. porijeklom iz K r a p n j a. Srdar. 1775. Bukeš. 11 i j i ć 6 porodica. 1722.) dalje kao Soramcnich i Xorancich. 1736. 12'.. 1692. Graibljanin). U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se Hijć iz Humca god.. 1735. iz Bola. Čaretin. 1786.. P e r i ć 2 porodice. Prema pričanju staraca. bilo je u Dračevici 5 porodica Šimunovića. 1686. pop Š. Z o r a n č i ć 1 porodica. U boboviškoj matici zabilježen je god. Duda. prema predaji. 1774. Krstulović »coignomine« Šiimu­ nović. M a r i n k o y li ć 2 porodice. i 1793. Porijeklom kao: Šimunić (i Šimunović.

Opći šematizaim katoličke crkve u Jugoslaviji. — Iz spomnute knjige izlazi. Sjshematismus Cleri Diocesiš Pharensis Trident. god. 1775. Kiselica. 1670. u škripskoj god. 1775. 1937: 1 BLACA Eremitažu su osnovali poljički svećenici Martinović i Tomašević bježeći pred Turcima god. tu je kuratija za Bfoaca. 1912. M i l i č e v i ć 1 Niko.. sifcuđennoga) od požara. Ž u v i ć 15 porodica (nadimci: Prdić.3 Sadanji se svećenik bavi meteoroloigijoim i astronomijom. U nerežiškoj matici rođenih spominje se ž. 223. 1550. građene »u mrtvo«. što se jedan Šimunović iz Dračevice oženio nekom Žuvom iz Bola i prema njenu toienu prozvaše ih Žuvići. također MHličević. Blago.1 Po nekima pak. u jednoj rukopisnoj knjizi Kuzma Žuvić.. Subaša).. svojih vrtova i dvorišta. i po kazivanju sta­ raca Grgića i Bulića god. te ima vlastiti teleskop. 1723. 1658. ~ 2 3 53 . Fomat 19/12. i 1725. župnik iz P o l j i c a . a s napomenom »iz Dračevice« češće od god.. Eremitaža je stradala god.1 1. Sarajevo 1931. 1674. 1748. u štampariji pustinje Blaca. 1555. u kojoj je sasm štampao historijat eremistaže. Prezime nastailo — prema tradiciji — po tome. 1—25. ibid. osnovali su svcenici Vitaić i Martinović na osnovu inventure od naitpopa Drivodilića god. spominje se u D. imao je štampanju. LITERATURA I BILJEŠKE: Rukopisna knjiga svećenika Nikole šimunovića od g. Od god. 4 Na osnovu knjige umrlih Liber morthorium ab 1768.13. sa ukupno 282 stanovnika god. M i l i f r e v i ć : »Pravilnici skupna življenja pustinjačkih uđružaba na Braču. i 1804. 1588. da je selo dobilo ime od drače. 1657. Tiskano 1907.. Obršje d Dragoi vodu. str. Rukopis kod porodice žuvić u Drače vici. Eremitaža se nalazi oko 2 km od morske uvale. j . 1662.. od početka god. te ga je i dobio god. u boboviškoj god. uvijek . 1756. Crkva je sagrađena god. LITERATURA I BILJEŠKE: i posluga. 1757. 1722. Nijemci su ga ubili kao župnika u Gornjem Humcu.. (25.. sa dodatkom«. o đoiskoj god. str.. bilo je u Diračevici 6 porodica Žuvića. 1912. Stara đračevička porodica. 1780. 1855.2 Bredšasnik današnjeg svećennftka. t.s napomenom: iz Dračeviice. 2 Natpis nad crkvenim vratima. u sutivanskoj god.. Sekre­ tarij..) kao kum. glasi: HOC TEMPLUM COSMAS XUVICH FUNDAVIT E T IDEM HEREDES DOMINOS POST SUA FATA FACIT MDCLXXVIH 3 Godine 1944. Smrku i zapadni Vrh. 1796. koja je zatražio da gradi crkvu. God. kojom su stanovnici ograđivali zidove.

Starinom iz Bosne.OtBRjŠUE1Naselje je nastalo od nerežiških pastira. U r s i ć (nadimak: Šindik) 3 porodice. S e n k o v i e ~ S v a r č i ć 1 porodica. 2 Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. 1425.. a porijekPom su iz Bosne. Naselje su osnovali — prema domaćim podacima — Senkovići (Svirčići). Prema pričanju seljaka. Andrija ode fui Milnu (Svarčići). a drugi — Marko — doselio se na Brač god. 3. Sadanje porodice2 1. Glavno im je zanimanje stočarstvo. n k o v i ć (nadimak Minetovi) 2 porodice. 2. iz D ir a č e v i c e. Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. 1912.. Maćelo. su Kušeevići porijeklom iz Daflmaitinske Zagore i da su bili pastiri. JPredak da im je Mladen Senković (god. 1944. a bave se i drvarstvom1 (sječa drva za gorivo). te se stanovništvo skoro posvema raselilo. 1579. Nekoji Markovi potomci iseliše se !iz Dragovode. U po­ četku se doselio u Muirvicu ili Bol. Glavno je zani­ manje stanovnika stočarstvo. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Zaselak sii Nijemci spalili g. K l a r i ć 2 porodice. iz D r a č e v i c e . gdje se oženio i ostao. naselje ima stalno izvorske vode. koji su se doselili iz Poljoca. LITERATURA I BILJEŠKE: Zaselak su Nijemci spalili g. da su miui pričali. Doselili g. P i v a e i ć . 2. Jedan je njegov potomak ostao u Poljicima. t e se najveći dio stanovnika iselio. 1944. iz Dalmatinske Z a g o r e . Sadanje porodice 2 1. J a . 1 DRAGOVODA3 . priženili se (domazeti) u porodice Senikoviie-Svarčie. siječnja 1935. š i m u n o v ii e 1 porodica. K u š č e v i ć (naidimci: Bace. Doseljeni' i z ' N e r e ž i š ć a. 5. Š i m u n o v i ć 1 porodica. Špodir) 10 poro­ dica. Porijeklom iz P o l j i c a. Jedan seljak — Pivačić — reče mi. da. siječnja 1935. - 54 . (Brač).. Pelive. a Kuzma u Supetar. 4. bilo je 136 stanovnika.P u š i ć 2 porodice sa dalmatinskoga kopna. Danas ima 18 porodica sa oko 70 stanovnika.). međutim — prema Sehematisnus Cleri — god. 3. Porijeklom sa dalmatin­ skoga kopna. a u Obršje pred tridesetak go­ dina kao sluga. i osnovao Dragovodu. 1579.

1700. Bonačie alias Košić. Žalo. Trebotić. Ložišćima. 55 . Vjerojatno porijeklom sa otoka H v a r a. i 1834.). nemamo nikakvih dokaza. 1699. mistro Botar iz Korčule. DijeP. Pantera. Marinolić. a niže kod mora u uvali oko četvrt sata od sela. de MLiipis. Marije (g.. Došicina. samo je 'bila nešto manja. Poroiđična prezimena prvi pnt spomenuta za prvih 20 godina stare matice 2 1698. Kanarija. Galicija. Mlinarska električna centrala daje rasvjetu Bofooviiišćima. magistri Radoević iz Korčule. v. Bazelović. Blacarska Riva. Ta crkvica odgovara današnjoj sakristiji. Vrkuk. Cvitanić. OBluizolić. 1 kuća.: Skarnio. 1830. Luki Bobovišća i| Sutivanu. Pilijpić. Odcjepljenje Milne oiđ nerežiške župske crkve trebalo je da se izvrši god. 1579.. Tu je jedanaest kamenih Icu'ća.ovi Milne jesu: Račić. Hranoki. tvornica eteričnih ulja »Trava« i radionica za popravlja­ nje manjih lađa.. mistiro Panigo. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Selo je jako stradalo od okupatora. Vjerojatno porijeklom iz N e r e ž i š ć a. 2. Mariji. Oko god. Sadanje porođilce2 1. Današnja mlinarska župska crkva bijaše u početku crkvica po­ svećena sv. Brižak. Prema podacima sakupljenim u mjestu 5. Stara crkvica % nova župska crkva bijahu popločane nadgrobnim 'plo­ čama. mistro Peruzović. Marangunić. Tu je tvornica za konzervi­ ranje riba. 1519. Milna je malo industrijsko središte. Kozžn. siječnja 1935. Koniteta Riva. Podšker.: Janković. 1646. a pro­ velo se g. U njoj je prestalo -pokapanje mrtvaca između god. Pekasović. Mlin. gradila se sadanja župska crkva.SMRKA1 Naselje se nalazi na kamenitoj kosini. Marinovdć. Bervaldi. MILNA O nasielju Milni do XVI. 1783. R e s t o v i ć 7 porodica. Bonačić. Iza Orikve. osim nešto u vezi s crkvicama 1 Sv.: Krstulović. J e r k o v i ć 3 porodice. 1621.

1801.. 3. U popisu nerežiškoga novog stanovništva zabilježen je g.. Vlasan ig Pustinje.: 1710.: Babarović.: 1717.: 1712. i 1793.1701.. Svirčić. Macola. a po nekada Bonačić). spominju se u matici kiršitenih god. župnik Bonaeci (dotad se potpisivao Bonačić. Bonačić dicti Kresić. B r k u l j i ć 8 porodica. Pavišić—Brkuljić. 1675. 1701. u matici krštenin spominju se od g. zidari. Đragičević. GarmJć. Čekalović. 2. B a b a r o v i ć (nadimak: Nado. spominje se Berkutić. 1771. Bonačić-^Berkuić. Duibravčić. Juraj Barkulić.4 Frano cfe Mlipis. A r a č i ć (nadimci: Šbrado. Vlasanović. Gujić. doseljeni iz Z a s t r a ž i š ć a. B o r z a t i 1 porodica.: 1711. mjesni sudac u Milni. artificis Aviani. »offi­ cial diii Milna«. Polotović. g. a g. Vaselović.j matici od god. Barišić—Berkuić. 1747.. Prezimena MHmarana iz različiiiih isprava (prije maitice) 1635. Kaličević. g. 6. i Dujan Skarnio.: 1695.: 1716.: 1713.: 1708. 1820. 1772. SAbnać. 1808. Livačić.: 1707. 1781. Berković. a g. U neirežiskoj matici g.5 Sadanje porod&ce6 1.% 4. A v i a'n i (nadimak: Glenda) 11 porodica iz B r i n d i s i. U nerežiškim župskim knjigama spominje se g. 1815. Kadeto) 15 porodica. pokopan u župskoj crkvi. U miiltnarsko. 1823. a odsad po ne­ kada Bonaci.: 1656. A r a s 7 porodica. Porijeklom iz Š o l t e . — U Bdboviškoj matici zabilježen je Berkuić g. Maieolei.: Jerolimj sin Nikole Poklepovića. Toma Kaličević. »procuratore del fPopolo«. kao Haraš. Doseljen iz Z a d r a i oženio se u Milni 1887.: 1615. u sta­ roj milnarskoj matici krštenih g. Šćenzin) 12 poirodiica. g. Sfirčić. Jerolim KraJliji. »procorator delli comuni di Milna e Bobovischie«. neofibi Karmelić.: 1704. Barkuljić.3 Frano Biliceo kurat u Milni. Brakuljić iz Brela. 1777.: 1705. dakle gotovo od po5. Parosiianović. komitis Bonačić. 1682. 56 .

god. Ivan se doselio iz P r u g o v a i ože­ nio g. koji su primali sol godine 1574. v. 1698.. Bo­ načić—Berkuljić. kao na pr.9. g. 13. 1824. 1805.) daJlje Bonacci. 1870. iiste godine 1762. Ponekada dolazi ui boboviškim župskim knji­ gama kao Krstulović alias Bonačić. Bonačić—'Gazilo. u skradinsko plemićko vijeće. Bonačić aMas Pilipić zabilježen je u Nerežišćima god. (Vidi1 Bonačić!) U Nerežišćima g. i 1826. 14. 12.C i v r a n 2 porodice. B o n a č i ć . Bo­ nacci iGrivellari Civitade Siceni. g. 1734. ig. 1863. a u postiirskoj g. Prema nedokazanoj tradicijji. Samo Doric g. iz S k r a d i n a . samo Libičić).: iz M n e . 1737. g. g. 1823. 1625. Crivelari. 1662. Bonačić—Guić. 1746. u Dolu. s napomenom: iz P o l j i c a . Imaju sličan grb kao Bučići na Hva­ ru. 1288 s Prezime se nalazi u popisu pučana. i početkom XVIIv. Kao •magistri!. nekoć su se nazivali Dobranić. 57 . lU'bobovličkoj se matici spominje g. 1825. a od te godine (1711. Dra­ gičević se spominje u matici krajem XVTI. 1820.. Bonačić— Criveliari. spominje se u matici god. g. 11. (Nedavno iselili u Split). U nerežiškim župskim knjigama Bonačić se spominje god. potpi­ suje se kao Bonačić. Bonačić dieto Komito. 1805. spominje se u matici god. ali također. (Nedavno iselillii). 8.G a r đ!e 1 i n 1 porodica. Komita. 1824. U Milni je zabilježen od god. god. »nobilis« Bonacci iz Milne. B o n a č i ć 10 porodica. g. 1712. 1790.. i 1670. matpop Bo­ načić i Bonacci. ali je razlika u broju izvrjezđa.7. u matici kršte­ nih g. 10. • . 1716. comitis Joannis Bonacich. B o l i š 1 porodica. 1866. 1813. g. Doseljen iz O b r o v c a i oženio1 se u Milni g. B o n a č i ć . Prema predaji. u mli­ narskoj maticli krštenih 1766. t. u matici krštenih od god. Dva siu Bonačiea primljena g. 1721. (ali" kadgod i po dotadašnjem običaju. God. g. spominje se kapetan Bonacci. Bonačić pok.10 U mlinarskoj matici krštenih dolaze pod Bonačići s različnim titulama i s dvostrukim prezimenom. 1825. B & s k u p o v i ć (nadimak: Bužija) 1 porodica. Bonačić—Peškaraja i Bonačić— Krešić—Kenjac. 1741. župnik Petar B. 1816. i Krstulović alias Bučić7. Plemlić Klimse Dobranić spominje se na Bracu g.—1711. 1739. j . 1829. 1666.. ' 9. Bonačić-—-Libičić (g. v. eomitis Bonačić. 1762. i početkom XVIII. a tako isto g. B o n a c c i 3 porodice. s napomenom. 1655. a g. Bonačić)..D o r i: ć 9 iporodlica. Dragičević alias Biskiuipović iz L o ž i š ć a. Bonačić—Pagari. B o n a č i ć. B o b a n 4 porodice. 1727. 1816. 1662. 1836. 1699. u popisu regrutiranja za bračku galiju god.

a tako i u sutivanskim god. B o n a č i ć . Losić owero Bonačić. 1823. u matici krstenih od g...M a t i j a j u r j e v i ć 1 porodica.15.). 1795. samo Petričić g. Sargo.L o v r e t o v U 3 porodice. 22. 1698. Bonačić vuligd nominat. 1816. 1657. 1836.P e t r i č i ć 3 . U sluitivanskoj matici spominje se Botunović iz Segeta g. i matici krstenih od g. 24. u matici krste­ nih g. u staroj ma­ tici od početka (god.S a 1 a t i ć 2 porodice. 1721. Vjerojatno doseljeni: iz N e r e ž i š ć a . 1707.. mistro Botar iz Korčule. s napomenom: iz Milne. Bonačić-Mati ja jurjević.god.P r o t i 3 porodice. 1747.L u d o c o r e 3 porodice. B o n a č i ć .L o s i ć 7 porodica. u matici 'krstenih.13 TJ prazničkim župskim knjigama spominje se Cvitanić kao kum g. Mejo) 12 porodica. B o n a č i ć . S istom napomenom dolazi i u nerežskim župskim knjigama god. m 1805. d.. U mlinarskoj! matici krstenih od po­ četka god. 25.1821.K r e s i ć (nadimak: Kenjac) 13 porodica. i u boboviškima. i 1752. u matici krstenih od godine 1834. Bonačić-Jurjević. Pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od god. 1700. 1789. B o n a č i ć . 23. 1804. i 1824. i to češće od god. 1772. 1821. Bonačić vulgo Proto. u nerežaškim župskim knjigama g. 1742. do oko god. g. u matici krstenih od g. Butor. u matici krstenih Bonačić alis Losić g.. g. a za kandijskoga rata dobjegli na Brač. 17.. 18. B o n a č i ć . B u z o l i ć (nadimci: Meštar. 1807.S a r g o 3 porodice. Sučele al'ias Butor. Bonačić-S alata 1 porodica. U Sumartinu među novim stanovništvom spominje se Antulović " rečeni Vičić iz Basta. 1809. 20. doselili iz H e r c e g o v : n e (Gabela) u Brela na podnožju Biokova. B o n a č i ć . samo Lovreitović. B o n a č i ć . B o n a č i ć . B o n a č i ć . i t.12 29. 1806. g.. B o n a c i ć . u ma­ tici kirštenih Bonačić dictli Kresić g. 1836. u matici krstenih od g. 1822. najprije u Bilitnju Glavicu podalje oiđ mora.porodice. Bonačić dicti Sargo i Bonačić alias Sargo. 27. samo Piculović ig. g. g. B o n a č i ć . 1724.11 Prema porodičnoj tradiciji. 58 .. 1798.V i č i ć 5 porodica. 1808. 1834. g.. u matici krstenih god. U matici krstenih %od god. Beze) 8 porodica. 1803. Bo­ načić vulgo Losić.P i c u l o v i ć 3 porodice. 1700. 1698. u matici krstenih g. 1710. g. 19.M a n d i n i ć 3 porodice. 28. 1747. B u t u r o v i ć (nadimci: Orno. Bonačlć-Salatić. 16. 1829. 21. 1806. u matici kirštenih od g. C v i t a n i ć 2 porodice. 1822. a kasnije k moru u Dračevoi! Lučicu. 26. B o n a č i ć . Bonačić alias Mandinić. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva Milne od g. god.

i 1822. a g.. kao tan iz splitskog »sufourbio« Sv.. G a l o v i ć (nadimak: Belmate) 4 porodice. G r a s s i 1 porodica. 1765. 1834. g. 1716. F i l i p i ć . Osurović. D e n e g r i 4 porodice. g. 1713. Filipić-Oskuro. 1793. 1811. Križa. 1921.. 1921. Doselio iz S p l i t a Mate i oženio se g.. porijeklom iz Donjega Humca. U jnatftci krštenih D. 1821. U nerežiškini župskim knijgaima spominje se g. 1821. g. P i 1 i p i ć 1 porodica. 1822. D e & p a 1 a t o v i ć (nadimak: Ratar) 1 porodica. U mlinarskoj matici Polotović dolazi godine 1716. i 1822. Bonačić-Pagari. kao nobilis Cvitanić g.. g. — U matici krštenih od g. kao Oksurović. iz Milne.G i g o~ 3 porodice. 1799. s napomenom: iz Milne. 1878. 1819. 39. nalazi se u staroj matici od početka god. 1790 i 1794. 1809. g.M a z o r 2 porodice. D e a n 1 porodica. 1830. 33. — U merežiškim župskim knjigama Galović se spominje g. 1820.. 1819. (Živi u Splitu). Vjerojatno doselili kao pomorci.. 34. Prezime F. Doselio Josip iz B o b o v i š ć a i ože­ nio se god. danas kao Elterović-Galović. 32. a samo Po­ lotović god. — U matici krštenih kao kum od >g. 1802. G e l d i u i n 1 porodica. F i 1 i p i ć .. g. matici krštenih g. ii drugo prezime: Polotović. F i l i p i ć . Međutim Cvitanići ponekada imaju. 31. 1815. Cvitanić alias Polotović iz Milne. Doselio Josip iz Z a d r a kao kovač. 1832. g. 36. 1662. 1831. 1817. u boboviškoj matici g. 1809. F a b r i s 1 porodica. U nerežiškim knjigama Cvitanić-Svetinčić g. 1700. Denegri Genovesis g. doselio Marijan iz P o d g o r e i oženio se god. 1741. Filipić. 1824. 42. 37. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . ma­ gistri Bonačić alias Filipić. de Negris g. D a v e r i o 1 porodica.30. doselio Vjekoslav iz L o ž i š ć a i oženio se g. kao Negri g. G a r a f u l i ć 2 porodice.O z u ir o v i ć (nadimak: Bule) 22 porodice\< u ma­ tici kršten'ih god.). De Negri g. Filipić-Pagari-Sindaci. 1780.sindicus. kao Filipić alias Mazor od g. 1859. 38. g. 1700. 1821. i 1818.. 1792. -59 . — U matici kršte­ nih od god. samo Filipić od početkamatice (g.. — U Siutivaaiskim župskim knjigama spomi­ nje se Polotović g. samo Mazor g. Radić-Pagari. F i l i p i ć . 1779.. 40. 35. 1812. i 1806. kao Gigo alias Filipić.• vić. na pir. Filipić-Mazor u matici g. U . 43. 1775..P a g a r i 1 porodica. Filipić alias Gigo. 41. Filipić-Pagari. u matici krštenih od g.

45. Zabilježeni su kao kumovi Jankovići u Milni g. iz V e 1 o g L o š in j a. 6 0 . iiz S m r k e . 1830. L e p u r i n 2 porodice.44. Prezime dolazi još IU staroj matici od g. 1819. G u i ć (nadimci: Korkutović i Beljure) 9 porodica. 1834. Doselio se Ivan oko g. Porijeklom iz B o b o v i š ć a . koji su primali sol g. 59. L i v a č i ć . 1914. 1880. ali i! prije toga kaO kum god.' K u 1 j i š 2 porodice. 1747. K u z m a n i ć 1 • porodica. Mlartlinović iz Slhnena. 1913. [Prezime se nalazi u popisu mli­ narskoga novog stanovništva od god. u matici krštenih od g.. V i t o L a n c i a n o " ' (Italija). K r s t u l o v i ć (nadimak: Gibin) 1 porodica. 1625. iz P o l j i c a. 1817. g. 1590. 47.. 55. 1814. L e n t i ć (Lenti) 1 porodica. s napomenom: iz Splita. — U sta­ roj matici krštenih od g. 50. magistri Lenti 58. 1822. 49.K o is t r i n č i ć 3 porodice. 1726. 1574. 1700. 1823. L i v a č i ć . 1828. U staroj nerežiškoj matici spominje se g. iz S. 1658. K o r d i ć . I v č e v i ć 3 porodice.. 1836.9 i iui popfeui pučana bračke galije god. 53. L i v a č i ć . 1754. 1864. iz Mula. J a r 1 o r i 1 porodica. 46. iz K o m i ž e . Oženio se g. Lepuirin 'alia® Janković g. oženio se u Mini god. 61. 1832. " . Doselili oko 1796. kao Kozulović. kao Jamković alias Lepurin g. g.M a r k u s o v i ć 6 porodica. Labetić-Kazabijanka. a g. iz Ercegnovog. . i 1757. 52. K o z u 1 i ć 1 porodica. 1814. zabilježen' u matici krštenih g. U matici krštenih kaoi »i! mistro« g. 1813.. 1723. samo Janković od početka matice g. . 60 . u matici krštenih g. Doselio se Antun iz K o m i ž e u Pothrane. Janković-Lepurin g. i. 54. God.M a r t i n o v i ć 2 porodice.10 Isto se prezime spominje u početku prazničke matice g. 1698. kao: Krstulović-Buzolić. 48. • 51. u staroj matici od početka g. samo Kostrinčić u matici krštenih g. L i v a c i ć 2 porodice. kao kum Martinović iz Dola.T r a m o n t a n a 1 porodica. 56. 1793. Prezime se nalazi ui popisu pučana (Nerežišća i okolica). 57. iz Splita. iz N e r e ž i š ć a .11 Prema obiteljskoj tradiciji. 62. 1795.. L a s i c i porodica. g. u matici krštenih g. Doselio Karlo iz G r o h o J t a (Šol­ ta) i oženio se u Milni god. J e r k o v i ć 1 porodica.. iz Š e g e t a . Markusović-Livačić. 1793. L a b e t ' i ć 5 porodica. H a r a š i ć 9 porodica. iz hercegovačkog sela S t u d e n e i. I v i c a 1 porodica. a zatim u Milnu. i 1794. 1717. iz K o m i ž e. 1701. — U staroj matici krštenih od god.

koji su primali sol. g. s nadimkom Kenjac god. 1697. g.9 i među pučanima na bračkoj galija god. u Milni od g. do oko g.. Ma­ rinović iz Omiša.) bili su iz Nerežišća.. 1655. 1813. 1659. kapeilaii M. Učitelj Ivan M. M a r i n k o v i ć 4 porodice.. God. 1701. do oko g. g. 1574. 73. alias Runko. .. 1717. 1902. Doselio se Mate iz P r u g o v a i oženio se god.10 Možda isto što i Drivodilić. vice-žiipnik M. 1792. :s napomenom: iz P u č i š ć a. 1736. 1742. 1813.10 Praznički Marangumći (g. s napomenom: m Bobovišća. 1805. lović alias Marinović. koji saii primali' sol god. 1831. 64. god. M.13. 70. a kasnije župnik. Ivan Marinović. 1750. Zmajilo) 20 porodica. Mute. koji se također spominje među pučanima. 1655. 1625. Spominje se u staroj matici od početka g. 1820. 1726. 67. i z ^ B o l a . Porijeklom iz B o ­ bov! i š ć a od roda Krsitulovića. M a r k o v i n č i ć 1 porodica.. u matici krštenih Lozić iz Primorja. Istoj porodici pripada i milnarski župnik. M a r i n o v i ć (nadimgi: Runko. Prezime se spominje u staroj matici kršteinili od g. U nerežiškoj matici također od početka (god. 1819. 1741. Vlasanović iz Pustinje.) do oko g. 61 . samo Vlasan god. Kao MarinkovićLuskar 1 porodica. . U nerežiškim župskim knjigama: od g. u milnarskoj matici krštenih od g. g. 162'5. g. M ' i l o v i ć (nadimak: Bago) 1 porodica. 1731. 65. M a r u š i l ć 2 porodice. g. U »ischiera reale« na Braču zabilježen je u nerežiškoim di~ 'striktu g.9 i među pučanima za bračku ga­ liju gđ&. » U boboviškoj matici krštenih g. M a r t i n i ć 3 porodice. 72. M.. U matici krštenih od g. a 1749. 1762.. 1603. iz Poštara. 1775. Prezime se nalazi ui popisu pučana. 66. M. spominje s© Krstu. iz S IUI p e t r a.14 68. M a r a n g u n i ć (nadimci: Giiričie) 2 porodice. iz S u t i v a n a . 1698. 1603. Krpica. (Iselil Iz Po stir a). g. i 1830. 1707. M a t ^ k o v i ć 4 porodice. M i j i e (nadimak: Rapo) 1 porodica. > dicti Via san. g.. Mariinović iz Bobovišća. Marinović. samo Runko g. iz B r u s j a . 1625. 71. U matici krštenih odi g.. za Nerežišća i okolicu. 1927. M i l i č i ć (nadimak: KanđaČa) 1 porodica. 69. hozić (nadimak: Tripotovi) 12 porodica. 1698. u prazničkoj od god.

1775. Žanić. god. 1713. Stj. 1698. U popisu neorig'inalnih bračkih plemićkih porodica od g. Parafijanović-Vidošević. 1736. mistro' Pe­ ruzović) .16 P e r u z o v i ć (nadimci: Nanetovi. Prema jednoj ibilješci dra.10 U boboviškoj matici spominje se g. 1635. 1745.Pecasseo. 1589. 1574. i 1807. 1804. 1878.. Mladinei. 1804. 78. U mat'ici krštenih od g. g. prezfme se nalazi u popisu pučana regrutiranih za bračku galiju godine 1625. U nerežiškim župskim knjigama od početka matice g. (g. 1812. 1912. 81. g.. U staroj matici krštenih od početka. U popisu novog stanovništva. pašnjaka od god. U boboviškoj matici P. P o k l e p o v i ć (nadimak: Veli Pavini.74. 1730. 1731. Pecassi s na­ pomenom: iz Mi^ne. 1796. 1698. Porijeklom iz N e r e ž i š ć a. s napomenom: iz Milrie. M i Š k o t a 1 porodica.dobjeglo na Brač za kanđijskoga rata.11 P e t r i n o v i ć 1 porodica. 1655. U staroj matici od g. 1914. 80. U matici krštenih od početka (g. 62 U fooboviškoj matici Milović se spominje kao kum g. fafoer Peruzović alias Junaković. M l a d i n i ć (nadimci: Bate. 77. Tome i Toma Pecaseo. 86. ali g.. 1763. s napomenom: iz Sutivana. doseljenik se oženio g. Iz Š k r i p a. g. 85. zabilježen je" Juraj Pecaseo pok. U matic'L krštenih. s napomenom: iz Vrh a n j a. je zabilježen g. iz Š k r i p a . na te­ ritoriju Postira—Dol—Škrip. 1768. Brčić. Doselio se Mihovil iz M i r cl C cl 1 oženio se 1905. Prezime se nalazi i u popise pučana. P a j i ć 1 porodica. Mali Pavini) 19 porod'ca. U mlinarskoj matici krštenih od g. nalaze se u Milni: braća Perizović i Ante Perizović. 1780. vjenčan u Milni g. P a v i š i ć (nadimak: Remeta) 1 porodica. N i g o e v i ć (nadimci: Puhor. P e k a s o v i ć 1 porodica. 83.15 Prezime Pekasović nalazi se u popisu vlasnika. Porijeklom iz P u č i š ć a . Pauziin) 7 po­ rodica. Parafijanović-Vidoš. koje je. od g. dolazi i kao Pecaše© ili.. Buzolića u mfnarskoj matici umrlih spominjao se P. iz S p l i t a : P a r o f i j a n o v i ć (nadimak: Uš jer) 2 porodice. 82. Krajnji) 19 porodica. g. —. g: 1820. 1730. O z r e t i ć 1 porodica. 1825.). koji su primali sol g. M i r i ć 1 porodica.. Pušić) 2 porodice. 84. N i ž e t i ć 1 porodica. 1723. spominje se od g. 1828. 1896. 76. g. Oženjen u Milni g. (isto kao kum) Milović diotus Manjavin iz Stoliva. g. 75. 79. Doselio se financ iz T a r n o p o l a (Poljska-Galicija) i oženio se g. 87. 9 P u l i s e l i ć 1 porodica. Pipi. iz S p 1 i t a. u matici kao kum g. 1888. g. 1657. Mladineo. Pavišić-Berkuić. . g. Parofijanović alias Maričić.

di Milna e Bobovischie«. 100. (Šl!munović-Butur. . U nerežiškoj matici zabilježen je Scarnio g. 1833. 1791. Osim toga spominje se g. 1579. 1913..17. Sferčić iz Dragovode. 1751. R e s t o v i c 1 porodica. mobil. u matici kmštemih rektor Skarneo. g. g. često Skar­ nić. »presentate alt illmo. 1807. 1796. Mairinović sive Trebotić. do 1801. S u z a n (nadimak: Slavotovi) 1 porodica. 96. Š i m u n o v i ć 3 porodice. i 1831. 1720. 1725. Prezime Skarnio nalazilo se i u Nerežišćima.. g„ 1722. 1665. 91. i 1768. 90. g. 1767. 1707. iz D o l a . u bolskoj Scarneo g. dr. 1657. Š k r n i ć . Marinović-Trebotić. 63: . 93. Skorio alias Penarolić. 94. U mlinar­ skoj matici kao Generalić-Skiarnić od g.J e n e r a l i ć i S k a r m i ć 4 porodice. porijeklom Senkovići iz ^ P o 1 j i c a. Terze. doselili se na Brač u Dragovodu g. 1695. 1762. a g. U staroj matici kao Skarnio (Scarnio) od pečetka g. Prospero Scarnio«. g. 1885.. g. 1827.. 1807. iz S n i m k e . jPrezime je Jeneralić vjernojatno porijeklom iz Poljica. 92. a g. Scarnio. U milnarskoj matici kršitemih od g. s napomenom iz Milne. 1730. 89." 99. U milnarskoj matici krštenih g. Marinović vulgo Trebotić. U boboviškoj matici g. 1796. U milnarskoj matici krštenih od početka (g. S t i p i č e v i ć (nad'mak Skina) 3 porodice. 1819. T o m a s 1 porodica. 1698. iz B o b o v i š ć a. 1914. s napomenom iz D r a g o v o & e. MarinoVić) 6 porodica. kao kum spomenut g. doseljenik se oženio g. g. viceeonte dal sig. sig. 1806. 1694. 1691. Scarneo.. Kosirić) 5 porodica. spominje se i u Nerežišćima g.88. U milnarskoj matici kršten'ih kao Sfirčić od god. T a v r a 1 porodica. g. S k o r i ć 2 porodice. Svarčić. 1884. doseljenik se oženio •g. Doselio se Juraj iz S e n j a i oženio se g. 1806. Doseljenik se oženio g. Prema tradi­ ciji. s napomenom iz Dragovode. spominje se Scarneo Doimo5 »procurator delli coniunli. 1693. S k a r n e o (nadimak: Škrnić) 2 porodice. g. T r e b o t i ć (nadimci: Pluto. iz S v i n j i š ć a . i 1815. g. od g. U milnarskoj matici kršteinili g. kao Svarčić g. . u fcoboviškoj od g. Sf a r r č i ć (nadimci: Kosirima. Terzić. 1834.. 98. 1834. T e r z i ć 1 porodica. 1865. 1823. SL g. 95. S e k u 1 1 porodica. doselili se kao mesari iz S p l i t a .). iz B o b o v i š ć a . U milnarskoj matici krštemih g. Trebotić alias Marinović. 1699. billo je šest porodica. Xeneralich. Skarmić. U ispravama se spominje g. 97. 1737. iz J e s e n i c a.

g. 1698. 1825. magister A.s a n d r i Krajem XVIII. V r a n č i ć (nadimak: Meštrevidin) 2 porodice. u Milnu se doselili iz Splita. 10. 8. v. v. bilježeni su i dinugoj polovici XIX. U matici krštenlih od g. a jg.. g. iz V e n e c i j e . 7. 4. 6. Doselio se iz T i j a r i c e kod Sinja. 1808. Isuimrle i Iseljen© porodice 1. g. iz N e r e ž i š ć a . 1825. kao Aliogi iz { P o r e č a . v. Kao kumovi spominju se g. 1914. U miatiici krstenih od g. 1822. 64 . 11. 1750. spominje se Vlahovic iz Maslinice na Šolti kao kum). V o c u 1 i n 1 porodica.če­ tiri porodice. kao kum iz Supetra i kao doseljenik iz V e n e c i j e. g. * U matici krstenih od g. s napomenom: iz H v a ­ r a . g. v. 103. 1856. 1730. 1823. 5. 102. do g. do­ nedavno. donedavno. ' (Vjerojatno živi još udovica). 1848. 1728. U mlinarskoj matici krstenih od g. iz S p l ' i t a . i početkom XIX. B a n sredinom XIX. 106... v. iz K a š t e 1 . donedavno. dvije porodice. A n j i ć u matici krstenih od g. B r e s k o v i c u matici krstenih od g. iz Bola (Karmeljić alias Žu­ vić) . 2.. v. 3. postolar. Žuvić-Kućin. s napomenom: iz B o l a . iz trogirske L j u b i t o v i c e. U boboviškoj matici g. B a s i c doselio se iz S p l i t a i oženiose g. a dlriuga iz M a k a rsfee u prvoj polovici XXX. v. . 104. 107. 1844. iz Š o l t e . U r š i ć 3 porodice. B u r i ć u prvoj polovici XIX.. iz S t a r i g r a d a . v. Ž u v i ć (nadimak: Zuboitovi) 5 porodica. g.101. prezime postojalo donedavno. 1829. 1810. 1769. (g. iz Dračevjee. i 1753. magistri Andriuzzi. g.. 1806. • 9.L u k š i ć a. 105. Doseljenik i se oženio god. 1884. 1806. kao artificis V. A n d r i u z z i u prvoj polovini XVIII. U r b a n (nadimak: Kanetovi) 1 poirodica. A l o j (nadimak: Fatoro). s napomenom:: iz S i t n o g (Poljica). doselio i oženio se Stjepan g. 1701.) i u prvoj polovini xvm. 1763. U matici krstenih od god. 1827.. donedavno. v. s napomenom »iz Mirne« kao kum. B e r o š 1 porodica iz iN e r e ž i š ć a. ' ' . doselio i oženio se Zakarija g.. 1937. 1914. A1 e s . B a z e l o v i ć u početku matice (g. U g r i n o v i ć (nadimak: Maškinić) 3 porodice. B o t t e r i ui prvoj polovici XIX. V l a h o v i c (nadimak: Borin) 4 porodice.

1744.. iz Z a g v o z d a . ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1769. jedna porodica. F r a n k o v i c u matici od god. i kroz XVIII. 17. prezime postojalo donedavno. i 1829. Marinčević alias Gligo. 1828. Doselio i oženio se Mate god. jedna porodica.. Elizabet Kislev. 1702. F a b i ć u matici od god.. god. G l a v i ć Ante> se doselio iz S p l i t a i oženio se god.21. u matičnim knjiigama od god. 24. god. G i o v a n e 1 i i u mfilnarskoj matici od god.. 1791. 1862. Karmeljić. 25. s napomenom: iz S p l i t a . do druge polovine XIX. Felix Kislev. s napomenom: iz S t o l i v a . 1849. 1840. (mi matici od god. 27. jedna porodica. 1730. god. v. U XVIH. 1821. J e l č i ć ~ u župskim knjigama od god. 1801. 1753.. 1914. 1791. . 19. do prve polovine XIX. 1801. samo Marica. v. 1821. do oko god. više puta kumovi iz Botoovišća Gligo i MariričevićGligo ili samo Marinčevć. 1711. (s napomenom: iz Omiša) i god. D e y i ć ai drugoj polovini XIX. s napomenom: iz M a k a r s k e . 1797. iz D r v e n i k a .. 1914. kao' Fabić-Karletović. iselili se u Gruž. 1695. oženio se god. 1773. 1766. 1862. god. K a r m e l i ć u staroj milnarsko j matici krštenih god. s napomenom: iz T r o g i r a . Doselilj se u Milnu iz B o l a .5 15. Porodica je bila — prema tradiciji — engleskog porijekla. 1836. ^ . 1822. 1861.. i kasnije češće s istom napomenom. Jurišić diktus Marica. 1785. 1754. Marinčević sive Gligo. doselio se Jakov. 18. G l i g o doselio se iz B o b o v i š ć a Vicko i oženio se god. 1914. — Spominje se kao postolar. Karmelić-Cezar. 1829.. F r a n j a s o v i ć u milnarskoj matici od god... prezime postojalo donedavno. i 1742.12. god. nobilis ide Maggis iz Mi3ne. (god. v. v. 1826. 28.20. D e f l l i p i s li milnarsko j matici krštenih od početka god. God. donedavno. K i s l e v se spominje u matici samo kao kum od god. 22. god. god. 23. god. ood. 1719. 16. god. 1694. 1834. god. U boboviškoj matici god. do oko god. s napomenom: iz P o l j i c a . kao Fralisovie. do druge polovice XVTJI. ' • . 1698. god. 1789. (s napomenom: iz Bola). 1756. v. D e m a g i si i De Magis u matici od god. U bo'boviškoj matici: god. . god. 1856. god.. D o g a n e l l o doselio se Dujan iiz <Komiže i oženio se god. Karmel'ić »neophiti«. god. v. v. D e l f i n o u prvoj polovici XIX. pre­ zime je postojalo donedavno. z b o r n i k za narodni život i običaje 5 65 . »giudice di Milna« Fnancesco de Filipis. 1809J. D a m j a n o v i ć Anite se doselio' iz S u p e t r a g. J u r i š i ć . god. postojalo prezime donedavno. Č o g l i j a sredinom XIX. 1730. i 1770. bilježen do oko god. Peruzović-Karletović !). 26. s napomenom: iz N a p u l j a . pop Marinčević Gligo. 13. 14. 1762. vij. i 1823.

.. s napomenom: iz H v a r a . god. K r'i z n i ć u matičnim knjigama od. 1770. 1764. P i g a z z i u matici krštenih kao kum. P e t r o š i ć u ma^ci krštenih od g. 42. 39. i to god. M a z z o l a u matici krštenih od početka (god. 38. god. v. bila je jedna porodica. god. 30. v. kao kum Miloš Radičić. 1760. 1812. do prve polovice XIX. 1823. R i p a c I I matici krštenih od god. od *g. miliibis Kriznić. v. 1796.. N i k o l o r i ć <u matici krštenih od god.sredinom XIX. Postojalo je i prezime Radović od god. s napomenom: iz S ' t a r i g r a d a . dvije porodice Radoević. Marijetić alias Spaleta. M u ' l a n o v i ć u matici krštenih cd g. »procurator« Radmili. 1745. ' ( U milnarskoj matici krštenih Bartulović se spominje god. do oko god. god. Krstuilcv'ić vulgo Mihojtvić. 34. 1711. ' Marjetić d'Loti Komižan. ali se opet vraća. v. . v. 1784. god. god. Krstulović alias Mihojev. s napomenom: iz G o n o v e (Italija). 1704) do druge polovine XIX.. 1725. Pegazzi. Marijetić-Spaleita. 1812. god. 1806. s napomenom: iz B o b o v i š ć a. — Bartulović se spominje i u drugim bračkim župskim knjigama. Radoević dictus Bartulović iz Milne. U popisu pučana-•»Galectti di Neresi« god. 1734. mistro Ra­ doević iz K o r č u l e . kasnije se porodica iseljava. 1822. do druge polovtine XEX. vanbračianU 66 .29. kao kum iz B o l a i kasnije do prve polovine XIX. 1834. v. 1756. 1806. i 1810. 1819. 1866. 1834. 1745. R a d m i 1 i u matici ikršitenih u prvoj polovini XVHl. 43. 36. iz Z a d r a . 35. god. 1700. 1736. s napomenom: iz B o l a . god. god. 1703. 1731. R a d i č i ć početkom: XVHL v. R a d i ć kao kum od god. 1730. 1756. R a d o e v i i ć u početku matice krštenih god. s napomenom: iz H v a r a . s napomenom: iz Bola. R a f a e 1 i u matici krštenih od g. s napomenom: »iz K o m i ž e « do prve1 polovine XIX. do . v. v. 1788.. god.10 32. 1777. 41. 33. 1836. s napomenom: iz K o m i ž e. god. P r i b a č i ć od sredine XIX. do oko god. jer se spominje god. do druge polovice XVIII. P r i m i u matici sredinom pirrve polovice XIX.. donedavno. 1827. do sredine XIX. 44.. v. v. ili iz Makarskoig primorja ili s otoka Hvara. v. U boboviškoj matici <goid. kao kum doktor Primi. 40. kasnije većinom kao kum.. 31. god. 1914. ima Macolić... M i h o j i ć . samo Spaleta god. U boboviškoj: matici god. oko gotd. 37. M a r i j e t i ć u matici krštenih od god'. 1625.

. 191 i 274. Babića^ibid.1914. 1775. 1753.. spominje »Venerabilis D. list 11—14. 1914.—1813. samo Zvančić kao kuni. 49. ibiđ. R o m a n i u matici krstenih kroz XVIII. 343. Bonaccija u Jelsi. 46. 52.. ibid. Romanus. . S t a n i š i ć u mastici kršitenih se spominje sredinom XVIII. 48. god. » . Rdo D. »actum in Villa Doli«. 53. jedna porodica. Romane. god. posto jala je jedna porodica. u dnugoj polovici XIX.-. god.. str. prema milnarskoj anagrafi od g. ibid. Mariae de Milna« i »testibus rogatis Jacobo Gospodnetich et Nicolao Millich«. 21. . str. 2 Za ove sam se podatke služio sa »Liber Baptizatorum Parochiae Milna 1698. od" 1698. v.. i umjet. 1836. ibid. ui prvoj polovici XIX. 1841..' postojale su 2 porodice. 7 Duišin. V a s e l o v i ć u matici u prvoj polovini XVIII.. .—1912. D. (v. Antonio (1890. Zagreb. 1721. Anton Perizović. LITERATURA I BILJEŠKE: U vezi s crkvicom poznate su mi tri isprave iz g. u supetarskoj matici god. 1519. Nerežišća ad 2). 610. v. T r e v i s a n i u prvoj polovini XVIII. 1756. v. iz S u t i v a n a.« •3 Ciccarelli. akad. 51. v. s napomenom. io Mladineo.. god. v. 1738.god.. 5 Ciccarelli. 47. iz N e r e ž i š ć a . 1793. i« Rukopis kod Michelli Vitturija. . 1754. Petri Lucari Notarij et Cancellarij«. druga. u isutivanskoj matici god. 1736. god. 1O 67 ..45..« 1821. Marci Natalis Metropolitan! Spalatensis«.: iz K o m i ž e. iz B u r a n a. ibid. zn. s napomenom: iz Bola. Nicolao Tomasich. 1833. izdata u Nerežišćima. str. god. god. do 1834. 9 Rukopis kod I. Novi stanovnici g. Joanne Scrivanich. ibid. 87. — U boboviško j miatici g. 4 Ciccarelli. vSf i 1 i č i ć u matici krstenih od god.. bili su u Mirni: braća Perizović. Marie de Milna Brachae. 255—256. Vasselli iz Milne. »D. izdata u Dolu. Petrus Albius Spalatensis. str. kum Vasiselli.: prva isprava. god. ibid. 1714. str. n Podaci kod I. Sejačić iz Milne. Babica. i ' Ciccarelli. jedna porodica. braća Buzolić pok. 256. i po prikupljenim podacima. S e r v e n t i . is Ciccarelli. 8 Codex Diplomaticus. Stefano Buzolić qu. Presentibus ad omnia suprađicta Cattarinich de Štivano. sv. iz S p l i t a . iz ' B o l a . Serventi-Zvančić. »Presbyterm Petrum Albinum Spalatensem in corporalem tenutam et possessionem Eccl.).. 1866.. . god. 1711.« Nalazi se kod dra. U Sutivanu žive porodice Soljančić. VI.. ibid. ibid. I. Nicolao Angelo benemerito Vicario P h a r e n s e . Stjepan Buzolić. . S o j a č i ć u matici krstenih cd god. Trevisani »Burianasis«. 339—340.. t* Mladineo. str. str. is Ciccarelli.. str. T a r a s sredinom XIX. ibid. god. is Rukopis: »Origine e memorie delle famiglie Buzolić scritte per cura del dott. « . treća isprava spominje »rev. Rukopis kod dom I. »capellanum et Rectorem S. S. ibid. 1747.. spominje Gardellija. 5UT Š a n t i c . . Stjepana i braća Guić. Vol. 303. prema maticama krstenih. 6 Radio saan uglavnom.«. str. v. v. Ante Buzolića u Splitu. Romano. . Jugl.«.

Tade Milačić. Sađlamje porodice 1 1. M a r i n o v i ć 11 porodica. Ivan Marangunić. dobiju Bobovišćani kapelana. Petar Marinčević-Gligo. Ivan Lazanja.). Peruzović. — Marinovići su došli iz Bobovišća i osnovali Pothume. Od god. iz Š k r i p a .—1713. ' 68 . 1656. Još i danas ponekada Bobovišćane nazivlju iStaneari Dopuštenje 1 za gradnju crkve Sv. Rektori su: Mate loanicius (1693. Ivan Maričić. Biskupskom odlukom1 od 17. Silvestar Martinis (1713. 3. ' 4. Luka Biličić. iz M u r v i c e .(nadimak: Tramontana) 1 porodica.). 1694. 1693. Georg. Pothrane je nastalo ipri kraju XVII. U mlinarskoj anagrafii god.—1716. Prvi 'stui stanovnici naselja Marinovići iz Bobovišća. Petar Marinčev&ć-Gligo. Ivan-Pavao Cemfeius. 1836. L e s i ć 1 porodica. God. Godine 1687. 2. i to: 1 Bonacić-Piculović. v. a već god. Ivan Duboković. Feliks Dragičević. Jurja u Bobovišćima dano je god. Anton. Toma Vincenti. kolovoza 1687. t e središte nove župe postaju Bobovišća 3. D. siječnja 1936. iz K o m i ž e na Visu. 1 Marinović-Kade i 3 Marinović. 1749.). u »casali« Pothume spominje se 5 porodica. Nikola Gverieri. Ivan Jakasovic.podnožju dva brežuljka Huma. Toma Sasiunić.. u Bobovišćima je rektor (upra­ vitelj crkve).POTHUME Zaselak se nalazi u ravnici na. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Prema podacima prikupljenim u mjestu 5. ne spominje se. Bresanini. Oktavijan Koviljaneo (1697. kok> voza 1750. K o r d i ć.).—1696. Ukupno 14 porodica. jedan Marinović iz Pothuma kumuje u Bobovišćima. Ivan Obradić. Luka Jurjević (1713. Ž u v i ć 1 porodica. BOBOVIŠĆA Naselje ili dio naselja se u prvo vrijeme nazivalo Stanac Dolac. odcjepljuju se Bobovišća ai Ložišća od mlinarske župske crkve. Jerolim Kevešić i Petar Versalović. kojega je uzdržavao zajednički župnik u Milni (30 dukata na godinu). Bonačić. Vice Dujmović.

6. Krstulović sive Sefcuil. 36. Marinčević alias Kenjac. 47. 23. Čepkalović. 1695. 44. Krstulović alias Mandić. Petar Krstulović Ivanov. 33.: ipop-rektor Koviljaneo. Ivana.: Marinčević alias Sargo.: Biličić.: Lovretović. Marinović vocatus Kenjac. Marinčević sive . Maričević vocatus Baliga. mistro Jerolim Marinčević pok. Nikola Krstulović Antin. 3. Sargo. 1696.: Marinčević. 19. 30. Stjepan Krstulović pok. Krstulović pok. Lovre. Toma Krstulović Jurjev. -. Pavao Versajković pok. Leopold Krstulović pok. Šimiunović. Stjepan Krstulović pok. Ivan Krstu­ lović Jurjev. Ivana.Krstulović. Trebotić. Krstulović vocatus Sapunar. Nikole. Marinović »cognionime« Čuko. Trebotić. Ivana. Luke. Dragičević sive Čačičić. Marko Krstulović pok.: Bavčević. Krstulović »cognionime« Simunović. 43. 46. 4. Stjepana. 21. Nikole. 14. 15. Mandić. 38. 26. Ivana. " 1701. Stjepan Krstulov'i'. Ivan Krstu» lović pok. 34.: Krstulović sive Barišić. 25. Petar Krstulović pok. 9. Ivan Krstulović pok. 35. Jurja. 1712. Marimčević vulgo Popile. Nikole. 29. Anton Krstulović pok. Bučić vulg6 Gatoot. Stjepan Krstulović pok. Juraj Krstulović Ivanov. 12. 13. * 1703. 1699. 45. Marinović iz Pothuma.: Marinović iz Pot Hume. 27. 16. Ivan Krstulović pok. Stjepan Krstulović pok. Anton Marinčević pok. • Popis bratlma iz Bobovišća i Ložišea god. 42. Filipi. Bučić vulgo Loze. Juraj Krstulović pok. Ivan Krstulović 69 .. Luka Krstulović pok. Petra. Krstulović sive Bradašić.' Nikola Krstulović Jurjev. Lovre. Marina. Juoraj Krstulović Lukin. Ive. 39. 18.. Stjepana. 49. Nikole. Ivan Krstulović pok. 5. 20. 31. Juraj Krstulović pok. Juraj Krstulović pok. 2. Jurja. Frane. Nikole. Lovre Krstulović Jurjev.ć pok.. 41. Stjepan Buzolić kao nasljednik pok. Frane. 1698.Nikole Bonačića. 17.2 1. Ivan Krstulović Stjepanov. 32. Juraj. Frane.: Vlasanović. 48. Frane.: svećenik Mateus Joanicius. 11. 24. Krstulović alias Lovretov. Žuvić alias Baloja. Bradašić. . 1697. Marinčević detto Halatović. 22. 1702. Prezimena prvi put spomenuta kroz prvih'20 gođlnla boboviške matice 1693. Nikole. Grasović. Ivan Krstulović pok. 8. Anton Krstu­ lović Sfjepanov. 37. Zuanić. Ivan Marmčević pok. Ante. Frane. Antona. Nikola Krstulović pok. Marinčević alias Gligo. 1760. Nikole. Juraj Krstulović pok. Juraj Krstulović pok. Josljp Krstulović Antin. 28. Matij Versajković Pavlov. Petričević. Ante Krstu­ lović. Jurja. Marinčević vulgo Gramdo. Marko. Anton Krstulović pok. 40.-Stjepan Krstulović Antin. -1694. Ivan Krstulović pok. Dinko Juriša' kao nasljednik pok. Marka. 7. Bučić. Ivan Krstulović Lovrin. 10. Petar Krstulović Jurjev. Marinčević pok.: Marinović vu^go Rado. Ivan Marinčević Jerolionov. Fabri. Krstulović sive Čepkalović. Frane Krstulović pok.

a god. 1715. 52. Stjepan Krstulo'vić Ivanov. 1824. Petar Draigičević pok. 105.. Petar Marinčević pok. i to uz vulgd ili sive. Petar Dragičević pok. 57. Viktorija). Bavčević-Oerinić. Jerolim Krstulovic Ivanov. Pavla. 70 . 71. Lovre Krstulovic Ivanov. Anton Krstulovic Jurjev. 109. 110. Jerolim. U sutivanskoj matici kao kum god. Tpnia Nizetić. 65. Alban Tre­ vizan (braća pok. Toma Krstulovic „pok.). Juraj Krstulovic Nikolin. Ivan Krstulovic pok. 79. Ivana. C e r i n i ć 3 porodice. 103. Ivana. Sadanje porodice 3 1. god. Nikola Krstulovic Juirjev. 50. 69. Nikola Trevizan. 73. Juraj. 1765. 89. 92." Matij Nizetić Tomin. Don Petar Grassi pok. 93. Pavao Krstujlović pok. 84. 1776. 67. Nikola Krstulovic. 107. 91. Valerija. Pavla. Stjepana. Ivan. Ivan Krstulovic pok. 101. 1562. 55. 75. 54. 1752. 97. 76. 94. god. Juraj Krstulovic pok. god. god. Nikole. Ivan Versa jković Pavlov. 68. Jurja. 104. CerinićBavčević. Šime Krstulovic pok. Petar Krsitunović pok. 95. god. 1694. 64. 62. 61. Među »galeotti di Neresi« za bračku galiju god. 80. Šinie Krstulovic pok. Nikola Krstulovic Ivanov. Pavao (sinovi Frane Martinića). 106. 58. 78.) kao Marinčević alias Gligo. Frane. 102. Ivan Krstulovic pok. 86. 108. 1777. Nikola Krstulovic pok. Frame. Ivana. U matici krštenih od početka (god. 1657. Jurja. Nikola Krstulovie pok. Luka Krstulovic pok. Anton Krstulovic poik. Ivan Krstulovic ipok. god. Jurja. Ivana. 85. Matij Krstuljović Ivanov. 1721. Juraj Krstulovic Stjepanov. slično dolaze i kasnije često piurta. Marina. Jurja. Petar Krstulovic pok. Ivana. 66. 1758. Ivan Krstulovic pok. samo Bavčević is napomenom: iz Bobovišća. 60. 1714. 72. god. G1 i g o 1 porodica. Ivana. Cerinić sive . popisano je 13 Cerinića. Jurja. Nikola Krstu­ lovic Ivanov. naute Cerinić. i 1721. Petar Krstulovic pok. Dinka.Ivana. Cerimo alias Bavčević. Jurja'. Anton Krstulovic pok. Jurja. Juraj Krsitulovic pok. Anton Krstulovic pok. Frane Krstulovic pok. 81. Nikole. 88. 53. Jurja. Lovre Krstulovic pok. pok. 1625. 74. U staroj matici u Nerežišćima ima Cerinića od početka (g. Jurja. Juraj Marinčev-'ć pok. Dinko išimunović Pavlov. Petar Trevizan. i 1717. C »e Castellis«. 96. Frane Dragičević pok. Frane. Matije. Marpinčević Petrov.Bavčević. Petar Marinčević pok. 56. kao kum Bavčević iz Šolte. Marina. Jurja. 77. u nerežiškoj matici god. i 1741. 59. Juraj Krstulovic Petrov.pok. 87. Martin TreViizan. U matici krštenih od god. Na Šolti se spominje Cerinov god. 99.4 2.. Ivan Šimiunović pok. Juraj Marinčević Petrov. jPavao Šimumović pok. Ivana. 90. Stjepana. Frane Martinić pok. Dinka.. 98. Cerinić seu Bavčević. Frane Dragi­ čević Petrov. 100. Matij Krstulovic Stjepanov. Matija. 1695. 1814. 51. 1720. i 1727.^70. Luka Krstulovic pok. Nikola Šimunović Pavlov. 63. Petra. samo Bavčević god. Cerinić iz Botoovišća.

. god. god. magistri Grassi-. sive G. v god. -1718.. pop Stipanović i god. 1767. zabilježena je jedna ženska M. 1729. i 1788 Marinčević-Halat-. 1696. U napeižiškoj matici spominje se god. Od početka matice (god. U staroj matici u Nerežišćima ima Grasovića od početka matice (god. 1655. zabilježen je Gnasoevtc iz Kaštela. 1656. magistri Grasoević. »rector et econonius« M. 1719.). 1775. za bračku galiju bila su 3 Grasovića. jednako i god. 1762. i 1733. Marin­ čević sive Halat. god. 4. U staroj matici u Nerežiš&ma ima Marinčevića i Maričevića alias Stipanović od početka (god. Marinčević dictus Gligorić. koji su primali sol god. M a r a n g u n i ć 3 porodice.). 5 Prezime se Grasović nalazi među nerežiškim vlasnicima pašnjaka gpd. 1798. 1733. 1693. god. god. Grassi.a r t i n i ć 1 porodica. pop Marangunić. i 1727. U popJsu »galeotti di Neresi« od god. G r a s s i 2 porodice. 1725. U bobov'iiškoj. Krstulović alias Lebedina*.. god. 1734. Porodica je pripadala privdF. a god.). god. Prema još nepotvrđenoj predaji.. 1794.6 Prezime Grasović nalazi se i u popisu pučana. 1719.. god. Grassi iz nerežiške župe. 1728. 172'3. god. god. 1657. 1799.1792. 5 • ° 3. pop Marangumić iz s Bobovišća.7 U nerežiškoj matici god.. 1717. U matici od god. 1625. porijekloim: iz B o s n e . 1725. M . 1741. U'mat'ici god. 1721. kao kum iz M i I n e . . fabri Grassi. U matici krštenih od god. artifex Grassi.1761. kao kum iz P r a ž n i c a . Među »galeotti di Neresi« god. Marincić alias Gligo. Stipanović ©eu Maričević. matici bez gornje napomene god. i 1721. 1625. god. i 1711. iz (Pražnica. 1724. god. a god. alias G. ' -U sutivanskoj matici god. fabri Gnasović. L e b e d i n a 3 porodice. god. 1767. 5. U matici krštenih od početka kao Grasović (god. 1574. lapicida Grassft. U merežiškoj matici zabilježen je kao kum god. i . Marinčević »detto« Halatović. 1746. pop M. 1728. 1717.god. god. 1774. i 1746. 1746/Krstulović vulgo Lebedinov. a god. god. Grassi.. 1744. god. nauta M. lapicida Grassi. 1589. god.) kao Marinčević alias Halat. vulgo Gligo. H a l a t 2 porodice. 1744. kao Krstudović vulgo Lebedin. jednako i god. 1766. 1774. god. pop M. 1724. . nalazi se mistro Ivan Stipanović. "7. u dolskoj god. 1659.egiranim obiteljima. 1702. magistri Grassi. 1804. 71 .. naute Gligo. 1665. 1733. 6.

god. 1714. 1727. Krstulović sive Sekulović. 1733. god. god. god. Dragičevići su vjerojatno iz Poljica. 1717naute Albani Burianensis. Marinović sive Radić. Marinović-Radić. 1732.. 1752. 1725. 1694. 10. 1730. Krstulović alias Mihojev. Marinović alias Radić. god.. M i h o j e v i ć 5 porodica. Bola kao kum. »god.. 1747. 1751. N a z o r 2 porodice. i 1716. M i š k o 1 porodica. Viktor T^revizani. dalje više puta s napomenom: iz J e s e n i c a (Poljica). Dragičević vulgo Skarmetić. Marinoviići su vjerojatno iz Poljica ili iz Omiša. 1773. god. 1719. i 1734. 1809.. 1728. Krstulović vulgo Sekul.. god. Sekulović. Mišković »olim« Sotković. god. 1724 i 1727 Krstulović vulgo Piitalović i Marino vic vulgo Pitalo. 13. 1752. 1734. 1725. T r e v i z a n 6 porodica.. U staroj matici u Nerežišćima zabilježlh je Mihojev od početka (god. 1777. Marinoviić sive Rado. U milnarskoj se matici spominje kao kum god. 1782. 1734. 1738. spominje se kao Markiović vulgo Rado. kao Mišković. 1749. 1745. nauta Trevizan. 1657. 1729.. * >' • U matici od god. god. 1834. 1703. je god. U matici od god. Trevizan Buranello. U bobo viškoj matici krštenih od god. samo Mihojević god.. 1741. "i 1733 Krstulović sive Pitalo. 1834. 1721. god. Sekulov. god. 1825. kao Dragičević vulgo Skarmeta. U boboviškoj matici krštenih zabilježen. jednako god. 1750. 'god. R a d i ć 2 porodice. 1724. god.v 8.14'. 1792. 1736.. kao Krstulović vulgo Mihojević. . jednako god. i 1746. 1768. 1753. 1719. 9. god. god. 1715.. • i 1727. 1728. god. Miško. 1722. i t. U matic'ii kirfštennih spominje se od god. 15.) kao Krstulović sive Sekul.. 1727. fabro Radić iz... god. Skarmetić alias Dragičević. god. U matici od god. Š k r m e t a 4 porodice.. i 1728. god. samo pitalo. 72 . i 1793. 1719. Trevizan iz B u r a n a. S e k u 1 8 porodica. god. spominje se kao Krstulović alias Pitalo. 1725. U matici od god. god. god. 1724. Dragičević alias Šare. d.. god. Radić. kao Trevizan'i Burianensis. Škrmetie iz Bobovišća. 1830. jednako god. god. 1717. P i t a l o 3 porodice. Trevizan-Vitorello.1728.). 11. Dragičević alias Skarmeta. Skarmeta alias Šare. Trevizan.. 1714. Od početka matice krštenih (god. 1715. Krstulović alias Sekul. god. samo Mihojev god. i 1752. 12. i 1729. Krstulović vuilgd Pitalo. god. god. naknadno dodano Trevizan. god.. 1726. samo Sotković god.. a god.

^ 73: . Nešto 'sjevernije od sela nalazi se dosta velika vododerina zvana Juras Potok ili Veli Dolac. 1702. kao Krstu­ lović vulgd Žaro. god. 1900.. god. god. A n t i č e v i ć (nadimci: Zanetovi. 1774. kao kum Krstulović alias Žaro. Burian Vittorello s napomenom: iz Bobovišća. U boboviškoj matici od god. 1791. e 17. i 1727. koji je spajao dvije suprotne obale Potoka. Marinović sive Tre­ botić. Kore. U Bok. Marinović vulgd Trebotić. ' . • . 1783.•r U sutivanskoj matidi zabilježen je kao kum god. 1750. 16. Siuitivanjani i mnegi drugi Bračani identificiraju oba naselja pod imenom Bobov:' sca. 1724. Pjerotovi. i 1727.. U sutivanskoj matici spominje se god. kao na pr. 1896. 1717.) kao Marinović alias Trebotić.) bila su 24. god. 1724. za proloma oblaka vođa odnijela most. * .. Ž a r o 2 porodice. a stanovnike kao Bobovišćane. god. i 1753. 1725. Novi je most sagrađen gd. Od početka matice krštenih (god. Na Boriće. Mala Banda. naiuta. Sadanje porodice 1. 1774. LOŽIŠCA Bobovi šćani. u nerežiškoj.. Šama-tep Pislić) 19 porodica. . 1727. te je o tome postavljen natpis.Tako je na pr. koji je za kandijskoga rata bio zapovjednik plaćeničkih četa u Trogiru. 1791.. 1716. 1776. 1738. T r e b o t i ć 3 porodice.. Škrke.. kao Krstulović vulgd Anti­ čević. 1725. a i Ložišćani česito nazivlju ovo naselje Velo selo. Krstulović alias Žaro. kao kum ( Žaro iz Trogira. Za jakih kiša poteče kadgod mnogo vode.god. samo Trebofać god. Radi oštre borbe za razgraničenje sa Sutivanom oba mjesta (L. Čelca. 1695. Zared. Ovo prezime podsjeća na rapskog plemića Žaro. Ajmitov. 1724. Marinović-Trebotić. Antičević sive Krstulović. Pojedini dijelovi sela imaju svoja posebna imena. 1656. i 1719. Nazorovi Dvori. Na'Me ju. 2 Prema predaji. U postirskim župskim knjigama spominje se god. Krstulović detti Žaro s napo­ menom: iz Bobovišća. Kanaja. spomenuta je Orsola Anitiićeva.. Krstulović sive Antičević. Na Dolac. isto god. samo Antičević g. 1750. god. i 1724. i S. razoružana. 1699. samo Žaro god. U početku nerežiške matice god.. i 1721. prvi su stanovnici bili |£rstufović-Lozići iz Bobovišća. god. Gubno. Stari Dvori. ožujka 1884. U boboviškoj matici krštenih od god.

g. i t. Veli Jere.-Delija. „ B r a d a š i ć (nadimci: Pobo. 1665. B a r i š i ć 5 porodica. Krstulović vulgo Čepkalović.. 1656. g. god. 1725. oženio se god. 1730. samo Versa jković god. god. U popisan vlasnika pašnjaka spominje se Barišin Mate iz Splita. Versa jković alias Barišić. Loširuka.. Krstulović-Čepkalović.. 1716. 1676. Lako) 20 porodica. g. doselili sa otoka Hvara. 1721. Krstulović detto Oepkialo. kao' Drag^čević alias Bisku. Sove. J844. 1745 i 1782.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva oid god. 1702.. U bciboviškoj matici od god. 1721. U postirskiim župskim knjigama . 1791. g. 1727.spomlim'je se god. Žepo) 6 porodica. 6. 1625. d. 1778. Krstulović sive Čepkalović vulgo Lažanjiv. a g. Kjakini) 11 porodica. Krstulović seu Čepkalović. God. . Doselio kamenar Arkanđel iz G i o v i f i a z z o /(Italija).. spominje se prva B. 1781. 1725. jedna ženska Versajković »relicta ex nauta« Marinčević. Bradašić iz Ložišca. Od početka matice (god. iednakO' god. 6 B i s k u p o v i ć (nadimci: Mišić. 1698.. 1733. god. U boboviškoj maitici od god. 7. god. nalazi se Ivan Aiitičeviić. Bradašić-Krstulović. U boboviškoj-matici krštenih cd g.. U sutivanskoj maitici) spominje se kum iz Bobovišća Čepkalović g. Versalković-Bariški god. god. jednako god. U bciboviiiškoj matici cd god.' 1818. u postirskoj se matici spominje god. ' Prema jednoj verziji. 3. 1781. Baćulin. Krstulović alias Bradašić. 1774. u nerežiškoj "matici g. 4. 1815. i 1726. . 1715." B a l i ć (nadimak: Dugopojac) 4 porodice. 1693. 1720. Antunac. Monče. i 1730.. jedna ženska god. i 1793. (ženska) iz D u g o p o 1 j a. 1696. 1740. Juinko. g. 1698. Šćapanović sive Biskupović iz Gornjega Humca. Č e k a l o v i ć (nadimci: Grižun. 1722. god. Među »galeotti di Neiresi« za bračku galija u popisu od god.pović. 1727.. BiskupovićKrstulović.) kao Krstulović sive Bradašić. god. 1588. 1700.'Perko. Bradašić sive Krstulović. C e r v o n e 1 porodica. Binda. 1723. 1745. Baiifšić-Berkuić. U sutiivansko j matici zabilježen je god. 5.. U nerežiškoj matici god. god. Mačiće.2. 1718. 1770. Krs£ulović sive Badšić. i 1728. Mede.. god. Tragetijer. samo Berkuić god. Bikar. i 1727. 1716. Dragičević vulgo Bisikupović.. jednako god. 1727. Versačević god.. "Ćirilo. 1697. 1657. Krstulović sive Čepkalović. i 1730.. zabilježen je Barišić iz Bobovišća. iz Bobovišća Krstulović alias Čepkalović. 1889. 1728.. State. Barišić iz Ko tišine. 1727. Krstulović vulgo Bradašić. Krstulović alias Biskupović.. 1719. jednako g. 1727. a god. god.

g. L o m b a r d i ć (nadimak: Pošćer) 8 porodica. kao> Krstulović alias ' Jurini. 1776. 1762. M i š e t i ć . Krstulović vulgo Jurać. 1782.nšuil!. Krstulović alias Marinović. U boboviškoj matici od g. g. J u r a ć (nadimci: Jurela. . U boboviškoj matici krštenih od g. Bile. 16. g. J u r i l i (nadimci: Kele. 10. L u č i ć 4 porodice.. g. U" boboviškoj matici krštenih od g. 12. Kr­ stulović alias Domic. Škarpa. g. 2 porodice. . g. g. g. 1807.. Krstulović alias Marinov. U boboviškoj matici od g. Žiža. Krstulović alias Juras. islalta. 1778. 1742.'i 1804. s napomenom. J u r a š i n 3 porodice. Kacotov) 8 porodica] . 1728. 1734. doselio J. Fratrov. jednako g. Skrivanello. 13. 15. Krstuk> vić-Marinov. U sutivansko j matici spominje ~se kao kum iz Bobovišća g. Grgica) 11 porodica. iz V e n e c i j e (Mleci) kao Lombardi. g. Krsibulović alias Domić. 1821. 19. 1748. U boboviškoj -matici -krštenih cd g. Krstulović alias Jurin. kao Jurać-Lučić. 1820. g. samo Ivko g. M a r i n o v 3 porodice. 1728. 1804. 18. kao Krstulović vuilgo Juras. F r a n j o l a ' ' (nadimak: Bilin) 11 porodica. 1739. Krstu­ lović sive Jurać. U boboviškoj matici krštenih od g. 1721. 14. K r i v i ć 1 porodica. 1803.. g. jednako g. 1791. 17. 1724/i 1728. 75 . U matici rođenih u Bolbovišćima od g. 1891.11. Špire. J u r a s (nadimci: Krunin. Pavičić alias Franjola. 1790. 1804. Kasnije se spominje više puta. U boboviškoj niatici rođenih" ig. 1800. Krstulović-Domić. samo Franjola g. Krstulović sive Domić. 1795. i. Krstulović-Jurać heres Juras. na pr. 1865. 1775. U bobovnškoj matici krštenih g. 1800. jednako g. 1731. — Mišetići u Splitskoj potječu iz Poljica. 1833. g. i oženio se postolar Ante g. g. 1836. KrstuBvić dictus Domić. 1782. 1726.. kao Krstulović vullgo Franjola. Dujinica. g. 9. Krstulović-Jurin. 1748. Krstulović vulgo Domić. 1753. 1820.. 1774. 1771. 1752. Nadalovi. doselio iz S i n j a oko> g. I v k o (nadimci: Brsata. U istoj matici g. 1825.. g. 1752.. i 1830. 1775. Krstulović dictus Juraeević.• U boboviškoj maitici krštenih od g. Brkin) 9 porodica.8. Jurać-Lučić. Krstulović alias Franjola. 1774. Jaje. Mizerija) 13 porodica. g.: kao Krsibulović alias Jurać. g. iz K a š t e l K a m b e l o v c a i oženio se g. g. 1723. Markić Lončić) 28 porodica.. D o m i ć (nadimci: Sila. Krstulović dictus' Juras. Ko. g. 1810.. s napomenom iz S e l a c a . i to jedna ženska kao Krstulović alias Ivko. Košić.

g. jednako g. "U boboviškoj matici g. g. jednako g. Leko. Banđirica. iz D r a č e v i c e . spominje se jedna ženska Sapu­ narić iz Bobovišća. Pliše. 1721. Krstulović detto Sapunar. .. Krstulović vulgd. g. 25.l Porijeklom od roda Marinović iz B o b o v i š ć a . 26. kao kum s napomenom. i 1819. g. iz | P o l j i c a -(Jesenice)-.) kao Krstulo­ vić »vocatus« Sapunar. Skenđerbeg. Krsibulović alias Sapuna­ rić. 1848. 1855.. 1727. vrlo često od g. 1830. jednako g. Krstulović đicti Sapu­ nar. g. 1793. Mile. i 1722. Krstulović vulgo Sapunarov. Krstulović coghomrne Š ! munović. g. Krstulović alks Rakela. Tutovac. doselio se i oženio Ante iz Z a g v o z d a g. Bogcimoja. g. Pavlov. Lomom) 18 porodica. 28. Saponar. Lešandrov. Getov. Pinica. ReJbac. Plivo^ Rica. oženio se Ante g. g. samo Perić g. 1771 i 1778. Škampavija. 27. 1695. Lolin.. 1779. s napomenom: iz. dictus« Perin. Lukinac. Krstulović vulgo Rakelić. 1842. 1797.. 1723.. 1774. do g.. g. i 1744. 1734.. Krstulović dictus Mićul. Gluho. g. Franićev. . i 1816. 1717. samo Sapunar god. 1711. R a d i ć 1 porodica. Slike) 2 porodice. Nadalin. U boboviškoj matici g. Boso. S a p u n a r (nadimci: Lukini. Čiča. jednako g. 1721. P e r i ć (nadimci: Glušić. i 1776. Pavlović. Radin. SimiMiović s napomenom: iz Nerež'šća. g. Gueić.Pavlović. Sprta. 76 . g. i 1777. U boboviškoj matici cd početka g. 1727. Rade. U boboviškoj matici irođenih N. N a z o r 9 porodica. 1753. 1768. Buratin. pored prezimena Krstu­ lović naknadna dodano Rakelić. 1774. i 1728. 1812. Cirkul) 50 porodica. Krstulović-Perić g. Govorela. Buortin. U boboviškoj matici rođenih od g. 1882. 1744. 1701. 1722. R a k o 1 porodica. g. Sinčevi. Krstulović vulgo Rakela. 1693. Katuše. 22. Krstulović alias Mićul. g. 1776. 1781. KrstulovićPerić. vić-Mićul. Mićul. 1774. i 1751.. g. Krstulović dictus . g.. ' U boboviškoj mat : ci od "g. Veli Mikula.. Lemo.. U boboviškoj matici krštenih od početka (g.20. 1753. Krove. 1726. kao Krstulović vulgo. 1752. 1749. R a k e l a (nadimci: Brnić. g„ 1724'. g. 1753.1802. g. P a v l o v (nadimci: SutulM. Kacotovi. g. Lošin) 19 porodica. 1727. 23. Krstulović sive Simunović. Spuce) 30 porodica. U boboviškoj matici krštenih g. 21. 1714. P o l d o 1 porodica. Krstulović alias Perić. 1755. S a p u n a r i ć 6 porodica. Remengo. iz Poljica. Beljure. 24. Krstulo.. 29: Š i m u n o v i ć (nadimci: Lose. 1767. kao Krstulović alias Pavlov. 1719. Beje.

1746. kao (kum. 1774:. T r e b o t i ć 1 porodica. 1778. Sapunane. g. 1891. Perić. 1765. 3. 1885. 1678. iz S i u t i vana. do oko-g. Izuimrle ili iseljene porodiice u Bobovišćunlai i Ložišćima 1. . V a s o ^ n 1 porodica. U nereži:|koj matici g. K r s t u l o v i ć (pored postojećih porodica: Lebedina. Sekiul. . Simninović-Donković. 1895. Prezime se nalazi u popisu pučana. Jvko. 1693. .« Dragičević. g. 1716. od roda Marinovića. s napome­ nom iz P u č i š ć a .. g. Kapologo. Dragičević iz Donjega Humca. . 1808. 1762. š t a m b u k 2 porodice. . Sapunar. samo Vicin g. zabilježen je kledk Dragičević. U boboviškoj matici krštenih od g.7 2. K a t a m i ć u boboviškoj matici kum g. Mihojević. i 1768. 1777. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . s istom napomenom C. Pavlov. Rakela. 1694. 1574. kao Katanić g. g. Krstulović-Valerijev. kum Dragičević iz Gornjeg Sela na Šolti. 1658. 35. 1775. kao Cattani s na­ pomenom: iz B a k r a . V a l e r i j e v (nadimci: Špire. Smoko) 14 porodica. 1758. g. U -boboviškoj: matici krštenih od g. 1795 i 1801. 1820. 1819. rektor Felix Dragičević. 4. jednako g. Čekalović Domić. 77 30. 33. Marinov. S u č i ć (nadimak: Ti jarica) 1 porodica. V i c i n (nadimci: Bace. g. Antičević. 1760. kao Krstulović alias Valerijevi. 1884. 1787. Valerijev. Lučić. Krive. Krstulović-Dragičević. Prema tradiciji. Krstulović alias Lukrejurjeva. Jurać. 32. Pulenta) 4 porodice. U nerežiškim župskim knjigama g. doselio i oženio se Ivan iz T i j a r i c e g. 1774.* Dračevice. 1783.. 37. Juras. doselio kao drvodjelac iz V e n e c i j e i oženio se g. Krstulović »ceres hered.. g. 1703. Krstulović alias Lukrejurjeva s kasnije-nadodanim nadimkom Vicin. 34. doselio* kao postolar g.. g. Simunović-Petrić iz Dračevice. 31. G a l o v i ć u boboviškoj matici krštenih od g. porijeklom iz Poljica. doseljenik iz S e l a c a umro je g. Vicin). 1802. Simunović alias Donković. Žaro. Bradašić. i 1763. g'. U matici od g. g. Pitalo. g. U boboviškoj matici od početka g. D r a g i ć e v i c (pored postojećih porodica Biskupović i Škrmeta). 36. . ' " Z v a n i ć 1 -porodica. 1788. 1733. Krstu­ lović-Vicin. koji su primali sol g. Jurin. Valerijev. g. 1794. 1816. Franjola. 1793. S v e t i n č i ć 2 porodice. Krstulović alias Valerin. . U početku boboviške matice krštenih zabilježen je (g. Krstulović iz Ložišća.) Dragičević sive Čavičić. s istom napomenom g. g. g.

1802. 1574.. iStipičevJć. g. Krstulovic vulgo Loze. 1775. 1589. 1724. u početku nerežiške matice g. do g. Krstulovic vulgo Pećina. 1821. 1811.1693. 1658. Krstulovic s napomenom: iz Supetra g.. porijeklom iz Bobovca u Bosni kao . s napomenom iz Ložošća g. Krstulovic alias Loze. 1787.. Krstulovic alias Dundo. Krstulovic detto Bučić. 1673. g. i 1715..7 Prezime Jerčić nalazi se u popisu bračkoga plemstva od g. Krstulović-Dragičević. Krstulovic vulgo Jurko. Krstulović-Čepkalov:ć\Hire.. g. Krstulovic-Jurjević. g. Krstulovic vulgo Lozić. samo Dundo g... 1702. Krstulovic vulgo Jerčić. 1779. 1703. g.. mistro Krstulovic. samo Hire g. 1777. g. 1727. 1749. 1729. samo Dragun-g.6 5. 1701. 1751. i 1702.. 1735. 1693. od g. g. Krstu­ lovic alias Jurko. 1701. 1718. 1774. 1716.. g. 1800. samo Jura g. Krstulovic »olim« Stipičević. Krstulovic alias Lqzie. 177. g. g. 1774. g. Krstulovic vulgo Vranjčić.. i 1711. 1730. Krsitulović vulgo. 1724. 'Krstulovic ... 1726. 1695. i kasnije.. 1804. Krstulovic đictus Olimpijin. 1723.. Olimpić. g. g. g. Krstulovic sive Lovretov. g. 1773. 1777. Krstulovic-Jirč'ć. g. 1725. g. g. g. 1780.i 1753.. 1729. 1756. i 1730.. češće Marin•» I O . 1734. Od početka boboviške matice (g. Dragun.U boboviškoj matici g. 1625. 1660. i 1815. 1746.. iz Milne (kum) .. 1699. samo Bučić g. a iz Ložlšća g. g. s Među »galeotti di Neresi« g. 1657. koji su primali sol g. i 1776. g. 1738.ine« Šimunović g.. 1782. Lozić g. Krstulovic alias. Krstulovic vulgo Svočera. 1802. g. 1787. Krstići. 1770.) kao Marinčević vulgo Grando. 1761. Krstulovic sive Biutčić. jednako g. 1653. 1696. 1819. g... samo Krstu­ lovic g. 1831. Stipičin. 1745. ' g. Bučić vulgo Galiot. 1820. za bračku galiju popisana su četiri Krstulovića. 1710. 1746. 1778. i 1753. 1694. g. g. 1772. samo Lovretović. 1742. 1776. Krstulovic sive Simunović g... Krstulovic-Jura. g.. g.8 i u popisu siumartinskoga novog stanovništva od g.. 1728. i 1675. 1824. g. samo Mandić. 1771. g. 1728. Bučić vulgo Loze.. i 1734. g. g. Prezimena Krstulovic i Jerčić nalaze se u popisu pučana. 1757. 1715. u nerežiškim knjigama s napo­ menom »iz Bobovišća« g. 1774. i 1733. 1719...4. Krstulovic s've Dragun. i dalje. g.vulgo Jura.5 Prema neprovjerenoj verziji.. g.. 1731. Krstulovic alias Likoitovi. i 1729. 1728. 1774. 1733. Krstulovic alias Stipičević. 1711. 1725. 1716. spominje se Jerčjć... g. 1694. Krstulovic alis Bučić.9 Prezime se nalazi i u popisu vlasnika pašnjaka g... Kifs. Krstulovic sive Bučić vulgo Loze. g. M a r i n č e v i ć (pored postojeće porodice jGligo). g. 1800. g. 1727. 1747.. g. 1788. 1698.tulovićJerčić. Krstulovic »co'gnom. 1727. Krstulovic vocato Bučić. Jerčić.. Krstulovic alias Mandić. U suitivanskoj matici i župskim knjigama Krstulovic s napo­ menem: iz Bobovišća g. 1800. 1755.

čević vulgo Popić; g. 1728. Marinčević »sive« Popić; g. 1750. nauta Marinčević sive Popić; g. 1771. samo Popić; g. 1817, zabi­ lježen je jedan Popić iz Slatina; g. 1694. Marinčević »vocatus« Buliga; g. 1718. Marinčević »dicto« Buliga; g. 1727. Marinčević vulgo Bulišić; g. 1758. Marinčević vulgo Buliga; g. 1777. i 1788. Marinčević-Bulizićf g. 1702. ©amo Marinčević. U nerežiškoj matici Marinčević iz Bobovišća spomenut g. 1737. i 1751.; u dolsko j g. 1726.; kao Marinčević u škrjpskim župskim knjigama od g. 1642.; u početku bolske imatiee g. 1604. spominje se Marinčević-Tusa, ia samo Marinčević g. 1609., 1&15., 1701. U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. nalazi se Pavao Marinčević,5 6. M a r i n o v i ć (pored postojećih porodica 'Radić i Treibotić). Od početka matice krštenih g. 1693. do g. 1815. vrlo često s -napomenom: iz Pothuma; samo Marinović g. 1699., 1731., 1734.; g. 1696. Mariraović vuigd Kenjac; g. 1702. Mairinović »cognomine« Glugko; g. 1711. Marinović detto Čuko; g. 1723. Marinović alias Čuko; g. 1731. Marinović sive Čupko; g. 1714. samo Čuko; g. ~^, 1722. Marinović alias Vulasinović; g. 1701. i 1723. Vlasanović; g. 1728. Marinović vulgo Viulasan; g. 1722. Marinović dicto Gavletić; g. 1725. Marinović alias Zavalo; g. 1725. Marinović vulgo A'nić; g. 1725. Marinović alias' Žuvić; g. 1730. Marinović alias Dugohavić g. 1728. Marinović vulgo Buva. U nerežiškiim župskim knjigama Marinović iz Bobovišća spo­ menut g. 1672. i 1723/; tu prazničkima s istom napomenom g. 1721. i 1728.; u nerežiškoj matici g. 1661. 'zabilježen je Kenjac i Marinović. U bolskoj g. 1655, M. s napomenom: iz Omiša. Prezime Marinović dolazi u nerežiškoj matici od početka g. 1655. God. 1672. spo­ minje se Petar Marinović »iudex et ambasciator Almissae«.10 U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. (schiera rea!le) popisan je Ivajn Marinović, a u »galeotti di Bol« Ivan Marinović pok. Ciprijana.7 7. O b i a č i n o v i ć od g. 1750. u boboviškoj matici krštenih s .napomenom: iz K o i m i j s e ; izatim. g. 1753.; g. 1790. JurišićO'blaoinov'ić; jednako g. 1794. i 1802. U sutivanskoj matici prezime Oiblačina, Oblak i Ofolačinov često od g. 1696. do g. 1654., ali g. 1652. kao misttro Barsatić over Oblačina. 8. R a d e t i'ć u tobo viškoj matici krštenih g. 1738. i 1739. s na­ pomenom: iz T r o g i r a ; g. 1740. faber Radetić iz Trog'ra; spominje se g. 1744. i 1769.; g. 1751. fabro Radetić; g. 1776. i 1792. magistri Radetić. 9. i š l ć e d u l a (Schedula) dko g. 1805. u matici spomenuto neko­ liko puta: nametnuto prezime nezakonitom djetetu. 79

10. V i u i i a t o v i ć u bofooviškoj] matici krštenih. kao VulatovićBukavac g. 1799.; g. 1804. Vulatović s napomenom: iz M i l n e ; g. 1805. Vlaković-Bukavac. 11. Ž u v i ć gotovo od početka matice krštenih (g. 1696.) kao Žuvić sive Balpga; jednako g. 1702.; g. 1752. Žuvić »detto« Balogia; g. 1730. samo Žuvić; g. 1725. Marinović alias Žuvić; Žuvić iz D r a č e v i c e od g. 1723. do g. 1796. kao kum više puta; g. 1777. kao kum iz Nerežišća; g. ,1780. kum iz Sutivana. Prezime se spominje u početku nerežiške matice (g. 1656.), kasnije s napomenom:~ iz Dračevice. BOBOVIŠCA LUKA Novije naselje u morskoj uvali; kao pristanište za Bobovišća i LfOŽišća nastalo od ma'gazina boboviških a ložiških. Prema sjeveru u predjelu Rat bilo je prethistorijsko naselje.11 Na više mjesta pri. obrađivanju zermje nailazi se ma terakotu, komade olova, urne, metalne dijelove i čr. Više ljudskih kostiju nađeno je g. 1899. Dosta se terakote našlo na sjevernom podnožju Gornjega Dolca i južnoga Pogravja. Kuće su se smjestile pored desne i lijeve morske obale; one, ikoje su pored desne obale (gledajući s bračkog kopna !), potpadaju pod ložišku župsku crkvu, a one pored lijeve obale pod bobovišku crkvenu župu. Sadknj© porođicfe Desna obala: N a z o r 2 porodice; porijeklom iz P o 1 j i c a (Jesenice). Č e p u l o 1 porodica financa u penziji!: sa z a d a r s k o g otočja. Lijeva obala: N a z o r 1 porodica; porijeklom iz P o l j i c a . G l i g o 1 porodica;-u staroj matici krštenih Marinčević alias Gligo (g. 1694.)
LITERATURA I BILJEŠKE: a) Allegatio Juris et Facti Pro A. R. D. Joanne Marangunićh Parocho de Milna, nec nom eommuni, et Hominibus dicti Loci Contra Incolas Stanaz Dolaz, Lozischie et Podhume Pharens Dioces. — Rukopis kod don I. Bonaccija. b) Allegatio Juris et Facti, pro Incolas Stanaz Dolaz, Ložischiiie, et PodImme Pharens. Diocesis, contra A* R. D. Joannem Marangunićh Parochus de Milna, nec non Communem et Homines dicti Loci. — Rukopis kod don I. Do­ nacija. 2 prijepis rukopisa kod mene. Rukopis se nalazi u sklopu spisa u vezi borbe o granici između Sutivana i Ložišća ti drugoj polovici XIX. v. 3 P r e m a knjizi krštenih od g. 1693. 4 P r e m a saopćenju prof. đra. I. Rubića. s Mladineo; ibid., listali—14.
1

1. 2. 1. 2.

SO

Rukopis kod porodice Michieli—Vitturi, ibid, (vidi Nerežišća ad 2). Rsukopis kod I. Babica, ibid. (v. Nerežišća ad 1 i Bol ad 9). s Ciccarelli, ibid'., str. 255—256. 9 Popis kod I. Babica, ibid. (v. Sumartin ad 5). !° Ciccarelli, ibid., str. 452. 11 Don F . Bulić »Ritrovamenti antichi a Bobovišće dell'Isola Brazza«, u Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split, br. 1—2, god. XXIII., 1900., str. 23—30. — Traigovi iz bronzamog doba nađeni u Vičjoj Luci, Krugu i Ratu: grčki šljemovi i potkoljenice. (G. Novak: »Naše more«, Zagreb, str. 33).

6 7

SUTIVAN Sutivan (Stivan) je bračko naselje najbrže Splitu. Udaljenost od splitskog do sutivaniskog lukobrana iznosi 13 km i 200 m. Na položaj današnjeg Sutivana zasigurno se odnosi jedna isprava iz god. 1205.1 u kojoj1 se spominju lokaliteti, koji i danas postoje »super sanctum Johannem«. Prema tomu, i prije Valierove vizitacije2 stajala je crkva Sv. Ivana, koja je dala ime mjestu (1579.). Nju spominju i obiteljski dokumenti obitelji Ivanoviić-Žuvić od g. 1500.3 Pri, razgraničenju između Sutivana i Donjega Humca,, prema dokumentima o odcjepljenju od g. 1579. i dalje, Sutivan jani smatraju, da granr'oe njihove župe idu od oiivaile: Mutoik na istoku preko bez­ vodnog potoka prema Močilima i kuće Cvitić do uvale Boibovišća na zapadu. 4 Oko g. 1700. sagradio je u Sutivanu dvorac pjesnik dr. Jerolim Kavanjin iz Splita, koji nadograđen i danas postoji. jPri ipopločenju župske crkve g. 1909. povađene su stare nad­ grobne ploče. Jedan je čio tih ploča upotrebljen za novi pločnik oko crkve. Na najstarijoj sačuvanoj ploči uklesana je godina 1594., druge su dvije ispisane hrvatskim jezikom, jedna iz g. 1633., a druga iz Cg. 1634. Dijelovi ISiutivana jesu: Spojizbanda, Bunta 'i Lučica. Svaki-se od ovih đ< jelova dije"i u manje dijelove: Mlin, Mositir, Vela Bunta, Mala Bunta (prije Pod Baraku), Novelovli Dvori, Stipanovi Dvori, Žuv'ća Dvori, Porat, Pod. Kas til, Jarnkov Dvor, Novi Put, Stasić, Smrdejina, Škrape, Maflduhorovića Dvori, Kancilir, Šimatorija, Slavića Dvori i Biskupija., Sutivanjaul u ispravama prije početka, sačuvane matice (g. 1622.) Birača Ivanović g. 1500. (1477.—1499.) iz Podgore 3 , Zvanić g. 1500.,3 Jakov Nadali g. 1505. (prema sačuvanom natpisu na kući), Katarinić g. 1519.,5 svećenik Frano Ivanović g. 1579.,2 Matej Andrijašević g. 1585. kurat iz Poljica, Alvk di Nadalii, Frane Žvanić i Sebastijan Zvanić prokuraitoir crkve g. 1585. ,4 Frane Bolanćić procu­ rator piulka.6
"Zbornik za narodni život i običaje 6

81

Popis pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1625. Galeotti/ di San Zuane.* Mihovil Dragičević, Marko pok. Mihovila Dragičevića, Nikola Dragičević, Juraj Comtuze (?), Ivan Dragičević, Jakov'Mate ja Dragi­ čevića, Jakov Poljican, Jerolim Ljubetić, njegov brat Toma, Pavao Paulović, Ivan pok. Petra Poljicana, Ivan Stipulinović, Gregorij Bidić, njegov brat Mihovil, Stjepan pok. Marka Bilovina, Petar Franje Bolančića, gastaldo Ivan Bilovina, Marko Ivana Bilovine, Juraj Jutronić, njegov brat Ivan, Nikola-Stjepana Krstulovića, Toma Kablarović, Matij Nižetić, Juraj Bolančić, Marko Ljubetić pok. Matije, Mihovil Sirotković, njegov brat Nikola, Marko> Pavla Viđoševića, Stefan pok. Teodora Bilovinčića, Marko Ljubetić pok. M., Ivan Sirotković pok. Mihovila, Kristof oir Sfartalović, njegoy brat Dominik, mis tro Matij Tironi, njegov sin mistro Ivan, gastaldo Petar Sf arta­ lović, Ivan pok. Matija Bakulića, Stefan Gregorija Sirotkovića, Je­ rolim pok. Grigorija Ivanovića »natual«, Nikola Sirotković Ivanov, Marko Mati je Dragičevića, August Berković Nikolin »natual«, Ivan Ivamović pok. Petra. U popisu »schiere areali di S. Zuanne e Huanazzo« zabilježeni su: Bile iz Miraea bolestan, Juraj: Radićijen ili Bolančić, Bilovina, |PoIjican, Ljubetić, Dragičević i Harbalović. Očito je, da se ovi posisi ne odnose samo na Sutivan, već i na Donji Humac, a vjerojatno i na Mirca. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih ..knjiga u Sužavanu 1622.: kurat Ivan Pavić, Žuvić, Božičević; 1623.: Nadali, Petricio, Nižetić, Justić, Baović, Lukšić; 1624.: Kršćanin, Jurinović, Tomašić, Bersatić, Belavijić, Del'ijina; 1625.: Balarinović; 1626.: Kablarović, Benković, Bašić, Ljubetić, Dragoman, Jakšić, Grubš'ć, Starčević, Sebastijanović, Vidošević, Prodić, Pavlović, Obiačin, Sirotković, Ivanović; ' . • 1627.: Linčanić, Tudorović, Bolančić, Bartičević, Marčelović, Matošević, Guerinr; 1628.: Jutarajić, Orlić, Činkanić, Dražić, Mare Alvizova; 1629.: Božić, meštar Jakov iz Omiša; 1630.: Liviiin, Piličić; v • 1631.: Alvizev, Deiijić; 1632.: ČO'Zić, Manđe Valerijeva; 1633.: Paruta, Jerie Doret f ć; 1634.: Jerić Ljubetić, Grupšić, Mladi, Targkić; . . 1635.: -škaljić, Matul žakan. Radičević, Petričević, Poljicanovc, Halađov, Nukanić (sa ženom: »Gate a Castellito«), Metličić, Hrane di Gverin;' ' " , 82

1636.: 1637.: 1638.: 1639.: 1640.:

Vetln, Jerić Niadalov; Delia Pace; Jutronić, Vičenca Puićeva; Jerka Matulova, Bidić, Biloviinić; klerik Delia Pace, mi stro Antonio. Sadamje .porodice

1. A n i b a l o v i ć 1 porodica. Spominje. se u župskim, knjigama g. 1777. Petar Anibalović iz K o m i ž e , g. 1783. Vice A.-iz Komiže. U knjizi umrlih' zabilježena je g. 1807. smrt A. iz K o m i ž e . 2. • B a b a r o v i ć 1 porodica; župnikova majka i sestra iz - M i 1 n e. . (Iselili u Nerežišća). ' . , t. 3. B e o v i ć 1 porodica. Ivan B. iz G a t a oženio se u Stitivanu. 4. B i s k u p o v i ć (nadimci: Zrakavica, Milošavka). 3 porodice. God. 1781. -spominje-se B. iz B o b o V i š ć a , a g. 1787. i 1802. 'Krstulović iz B o b o v i š ć a , g. 1820. Dragičević vulgo Bisku-_ pović, g. 1788., 1794. i 1801. Krstulović seti Biskupović. 5. B l a ž e v i ć (nadimci: Čoka) 1 porodica, doseljen prvi B. iz Ž r n o v i c e . . 6. B r m b o l i ć 2 porodice; Emil pravoslavac iz L i k e i njegov brat sa ženom rimokatoličke vjere. 7. B r k o v i ć (nadimak: špirini); Mate B. iz M i r a c a ženi se g. 1871. . 8. Č o v i ć 1 porodica; Josip Č. iz Č a p o v i c e ženi se g\ 1856. 9. D e f i n i s 2 porodice;' De Finis Andrija iz Giovaniiizia N a p u 1 j s k e k r a l j e v i n e spominje se g„ 1750. — U boboviškoj matici zabilježen je g. 1766. kao kum iz Sutivana »medicus« Definis. God. 1742. ženi se na:. Bolu De Finis iz Napulja s Kosovićevoni , * iz Sybregha (?). ' 10. D e l b o e 1 porodica; Šimun D. nahod iz H v a r a oženio se g. 1903. 11. D o m i c 1 porodica; Luka D. iz L o ž i š ć a oženio se g. 1925. Ložiški Domići potječu od Krstulovica. 12. D i d a k 1 porodica; od g. 1833. iz D o n j e g a D i c m a . 13. D u j m o v i ć (nadimak: Labjanac) 1 porodica. Spominje se g. 1789. D. iz P r g o m e t a , g. 1811. D. vulgo Labinjanin, g. 1821. samo Labinjanin, g. 1793. i 1810. D. iz Labina. 14. G r a n i ć (nadimak: Budalo), 1 porodica; nahod iz P o 1 j i e a. 15. G r u b š i ć (nadimci: Košta, Marković, Bafr'na, Kanaleto, Puntaducra = Markovi, Fanto) 8 porodica. — U staroj matici krštenih, koja se počinje od g. 1622., spominje se G. već g. 1626. Od g. 1708. vrlo se često spominje Canaletto, ali g. 1718. i dalje Grubšić alias Canaletto, g. 1784. pisar bratovštine Canaletto, g. 83

16.

17.

18.

19. 20. 21.

22.

1776. Prutić alias Canaletto, g. 1777. Grubšić seu Canaletto, g. 1833. Grubšić-Markovi, Grubšić-Gospodar, Grubšlć-Matko, Gruitašić-Smoje; g. 1692. Grubišić, g. 1693. Giubxich, g. 1782. i 1810. Grussich, g. 1783. naute Grabs'ć-Kosta, g. 1782. nobil Grubšić i Anton Grubšić »atuale hujus Loci Judice«, g. 1793. Gruxieh, g^ „.1796. Grubšić seu Canaleitto, g. 179&. i 1801. pop Grubšić Toma, g. 1806. Grubšić vulgo Marinelić, g. 1821. Grubšić Bačiće, g. 1779. [Pesti Pogbaldus Canaletto. Prema tradiciji , iz Poljica. G v o z d a n o v i ć (nadimak: Gvena, Gverinac) 4 porodice. U župskim se knjigama spominje g. 179.4 kao Ferro sa Š o l t e , kasnije kao Gvozdanović, a g. 1854. Gvozdanović vungo Abas iz Grohota; g. 1781. Petar G. j;e manoval pri nadogradnji crkve Sv. Roka. U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. 1747. Dolarius Ivan Gvozdanović, a g. 1688. Helena Gvozđenović sa Šolte. , I I i ć (nadimci: Milcšovi, KJendikac, Glavar, Mlinar, Pušilula) 8 porodica. U staroj matici dolazi:: g. 1628. Kablarović, a g. 1651. kao Ilijić, g. 1691. spominje se kao kum Ilijić iz Donjega Humca. Među pučanima bračke galije nalazi se u popisu g. 1625. Tomaso Cablarovich. —- Kablarović između g. 1626. i 1653. dolazila ma­ tici nekoliko puta, ali g. 1657. Hić overo Kablarović, a g. 1658. mistiro Ilijić, g. 1781. klerik Ilijić; kao Ilijć prezime se od g. 1656. do novijeg doba često spominje; g. 1792. kapetan Petar Ilijć. I v a n o v i ć (nadimci: Zermo, Starčević, (-Roso), Stamp adur (-Kampanara i Pizdica), Valerij, Mise, Farč'ć, Fisko (-Kostoca), Zec, Lolo, Raško, Kravanista, Dujić (-Surla-), Blaževica, Bakarela, Fratar, Žuvić (-Zr'nović-), Puhalo)-. 36 porodica. Prebjegli na Brač između g. 1477. i 1499. iz P o d g o r e , te od biračkog kneza tom prigodom zbog zasluga dobili privilegije.3 Inače se nalaze u popisu pučana, koji su primali soil g. 1574.8 i u popisu pučana bračke galije g. 1625.7 U početku matice spominju se Ivanovićevi nadimci: Žuvić, Starčević i Bašić. J a k š i ć (nadimak: Krpeša-Humcanjanin) 1 porodica iz D o ­ n j e g a H u m c a . Doselio i ženio se J. g. 1870. J i i k i ć 1 porodica; Juraj J. iz R a d u n i c e kod Muca oženio se (u S. g. 1871. J u r j e v i ć (nadimak: Pleho) 6 porodica. U župskim knjigama kao kum spominje se g. 1632. J. iz Mi 1 n e. U maticama dolazi redovito od g. 1775.; često i kao Giurgevich alias: Plego, ali i samo Plego (g. 1779., 1809.). Pok. župnik T. Ivanovi© držao je, da su Jurjevići porijeklom iz K o m i ž e. Možda isu porijeklom iz Poljica, od roda Grgurevića. J i i t r o n i ć (nadimci: Cicalo (-Pojar, Andrrpca, Francez, Mumailo, Jurko i Bokoirica-), Bule, Petruiša, (-Papi jaja-), Gluhinr'ca, Anzulin (-Bolmet i Buble-), Jiuikić, Kuzmić, Kršćan (-Crlkvica,

84

1785. i 1667. — Mircanski su. g. 1767.- . Slipac. 1733. Marelovretov. Biba. i t. 1753. seu Cicalo. U sutivanskoj matici ponekada kao g. iz Miraca. 1630. Kristian. a g. 1652. Jutronić vulgo Kriatijanović. detto. g.. spominje se Jutronić seu Oisejaj (i Ossegia). 24. 1700. 1776. U staroj sutivanskoj matici Ikrštenih. 1666. Jutronić alias Žuvinić od g. ali i Jutronić . u sutivanskim župskim knjigama g. organist Laurie iz Donjega Humca.g. a češće se počinje spominjati K. Kapologo.. 1747.. a g. K u l j i š 1 porodica.. Donko... i dalje. Fabro. 1682. Ture. kao Jutronjić g. 28. Markanićić. kao Jutarnjić ^. Kutlica. Žuvinić (-Banat.. 1632. . 1884. i t. 1825.4 K r i m f o k a i ili Crinfocai (nadimci1: Njeze. prema bilješki u bolskoj miatici od g.. ali je poro­ dica poirijeklom iz T a r a n t a u Italiji. 1684.7 U nerežiškoj matici spominje se g. 1807. Jutoirinić. 26. Osejaj.. koja se počinje od g. 1638... 27. u Smitivanu za žmpnikovanja 'Kirigin-Ivano-vića g. 1732. Osim toga. 1635. 1798. iz Omiša. g. iiz Donjega Huimea. a g. Benedeto-). God.. U popisu novoga stanovništva od g. 1650. i 1804. Jutronić se nalazi u popisu veslača bračke galije g. kao Kegević seu vulgo Vidov. spominje se Starčević detto Chirighin. koje je svojedobno dobjieglo pred Turcima u Sutivan. Kao Jutrinić: g. 25. 29. 1821. Prvi se spominje kao kum K.. Duje iz S p l i t a oženio se god. 1753.. L a u r i ć 1 porodica. Vilini) 30 porodica.10 U sutivanskim se župskim knjigama kao Keljević spominje od g. porijeklom. Jutruihić iz Sutivana. Blum. 1756. d.D o n j e g a H u m c a . Bučić-iMajko. Krstoiil. K u k o e 1 porodica. 1633. a kao Jutarnić g.. ali g. 1778. 1680. 1736. Letuin. Jerolo.. 1704. 1628. Steka.. 1624. g. Jutrinjić alias Jerčić. L j u b e t i ć (nadimci: Kapotar..9 U boboviškoj matici zabilježen je g. K i r i g i n 4 porodice. 1665. spomiinje se Jutarnjić g. iz D o n j e g a H u m c a .. zabilježen je u Sutivanu Onorando Lorenzo Jutronić » procurator e di Castel San Zuanne«. Jutrinić -alias Cicaliović. kasnije često alias..K. Kovač-). 1777. g. Bakalarić-)) 28 porodica. Jutaronić. a u sutivanskoj g.. Čoizić. ima Kršćanin. Artista (-Pin-Kotica. i 1634. koja se 85 . iz Mir a c a g. Vidov) 2 porodice. 1808. K o m i ž e oženio se g.. Kalabrež) 3 poro­ dice.. Piće. K e g e v i ć (nadimaik: Babica." . 1802. Krstić.. i dalje. 1663. 1748. g. 1649. d. 1664. 1645. 1669. 1763. Luka iz. označen kao f aber. 1772.. 1625..—1807. Doselio Andrija oko g. 1659.Jutronić alias Doriin.. 1800. Jutrinić uiz. 1782.. 1622. 23. U staroj matici.. 1875. 1667. 1639. U jednoj ispravi o borbi za ^granice Sutivana i Ložišća. kao Juitroljić g. spominju se Vido' Chegilevich i Mattio Cbeglievich.

i dalje Ljubetić seu Kusajjn. 1735. Bekalo. dočim g. 1798. 1622. kao »precuratore del Popolo« g. g. (g. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. koji su primali sol g. i 1798. (Marko) i g. kumuje Ligaević sive Lukšić iz Sutivana. 1689. kao član. i redovito dalje.. posljednji muški potomak porodice Lukšić.. Lokvičić alias Vojić.. g. Meninica. Slavic. u popisu pučana bračke galije. matici (rođenih.. Kalebić. Ovx> prezime dolazi u popisu bračkoga plemstva g. 1625. 1816. g. . spominje se L. nobil. 1626. zatim g.. 1798.. Nižetić). i 1791. 31. Prezime Nižetić u Suitivamu staro je prezime. 1857. i dalje Jubetić dictus Škabić. 1719. Rede. 1788. 1708. 1658. a <g. mjesni je sudac u Sutivaiiu Matij Lukšić-Nižetić. 1775. a g. 1724. d. Niseteo. i t. Malenjaza) 6 porodica.7 30. 1783.1703. U istim knjigama dolazi i s nadimkom Ivanović: g. g.nadimcima. Praskalo g.. Zorzin. g.. 1622. Lokvičić vtulgd Lovrić. 1755. Vlah g. Porijeklom iz L o k v i č i e a kao Ursić. Nižetić i Korić. Nižetić-Stasdć. U popisu pučana. 1716... g.. 1632. 1783.Sćetina-). mistro Jerković detto Lukšić. L u k š i ć (nadimci: Carić. 1623. g. u. od g. 1800. Pavlo. odnosno dvostrukim prezimenom. 1648. samo Jerko. 1696. . jer kasnije mnogo puta dolazi kao Ljubetip alias Marinelić. 1625. — Ljubetić kao župan bratovštine spominje se g. 1753. ali dolazi i samo Oozie. g. često i kao Jubetić. 1798. nobil. Koor-ić. Kafetijer. 1790. U staroj: sutivanskoj. 1682 s napomenom: iz Miraca.. g. 1783. tako na pr. 1696. i dalje Ljubetić seu Marelavretovi. Jedan se Nižetić spominje LI popisu od g.1731. i 1729. Bosonogo) 30 porodica. 1833. spominje se. 1803: i t. 1691. Prezime Lukšić javlja se u vezi i s drugim prezimenima. pop Nižetić. L o k v i č i ć . kao pop g. nobil. 1753. a g.. 1776. odmah u početku god. 1736. i dalje! ali i često kao Lokvičić seu Ursić g. Tri su Ljufoetića zabilježena g. i dalje Ljubetić seu Čožić. g. Marinković. Ursić se spominje kao župan bratovštine g. Lukšić-Ivanovic. ali g. U boboviškoj matici g. (i dalie) Lukšić alias Jerković. Spominje se kao župan bratovštine g. Petrizi© detto Ursić. g. . a g. . 1694. Ovamo pripada i Marinelić od g. Spominju se i drugi izumrli nadimci: Čuko g.počinje od g. Imbre. koja se počinje. mistro Lukšić.. te g. 1777. 1665. 1723.Lj. Lukšić. (i kasnije) Lukšić alias Jerko i prema tome g. 1800. (-. 1833.) u Splitu po povratku. 1833. d..iz Hamburga (Nikola). a g.11 U župskim knjigama prezime Lukšić češće dolazi s .. U sutivanskim župskim knjigama spominje se: god. dalje Ljubetić seu Madko. 1787. 1574.vica g. Nerežišćima g. • Lokvičić -dolazi tek od g. 1623. 1776. 1820. možda se Gabetić (prema Giubetieh) odnosi na Ljubetiće.. 1758. zabilježen je kao kum iz Sutivaa Kokoitić sive Stasić. (nadimci:-Ursić.. 1645.. na pr. u matici od g. Lukšić-Iva-86 . Nižetić živi (1938. 1788.

nekoliko puta sa »mistro« ispred imena. iz K o m i ž e . 35..) 40. 1806. 1776. 1807. iz Z v e č a a j a . g. — (Jedan se Targkić spominje u župskim knjigama još g. i 1806. g. U boboviškoj se matici spominje g. 1710. 1758. Prema jednoj verziji. bio je krojač. 36.S u ć u r c a. 1821. ^Vjerojatno porijeklom iz Splita. • ••• •87 .vanu Miće iz R a m 1 j a n a kod Knina i sa pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru god. Oženio se u Suti. Lukšić-Hmutalo. Doselio iz Č i o v a i oženio se Andrija L.ašević. 1787. s napomenom: iz Komiže. 1789. u XV. Često je u župskim knjigama i Lukšić alias Puciskićod g. Spominje se: Trgić iz Jesenica g. 41. 1740.nović. 1795. Lukšić alias Čueanić. a kao Vlahović g. Lukšić-Imbre. M o h o r o v i ć (nadimak: Kranjac) 1 porodica. M a r k o v 1 porodica. Lukšić vulgo Čarinin.. dr. 1819. M a n z o n i 4 porodice. Kao Mađković spominje se od g. 1776. Oženio se M. Anton Lukšić-Ivanović »actual judice assessore«. 1944. Prema jednoj obiteljskoj bilješci.Trgić g.) 33. God. Lukšić-Kitara i Lukšić-Manduhororović. N e g p d i ć (nadimak: Spaleta) 2 porodice. spominje se »proto« \Mazon iz S p 1 i t a kao kum. Justinijanović ' vulgo Spaleta iz SpPiita. nobil. Doselio iz M r a v i ­ n a c a i oženio se u Suitivanu g. 1833. 1799.Trgić iz Poljica god. 1821. 1943. iz J e s e n i c a (Poljica). 1798. doselili iz K a š t e 1 . 1782. 1804. Mate Drnas »dieti« Matić. Justlnijanović-Negodić iseu vulgo Spaleta. 1788 dalje. a' od g. (Nijemci su ga ubili g. i Matijašević. sa otoka H v a r a . 1776. M a c r i n k o v i ć 1 porodica. u Sutivanu g. g. • • • • . iz V o l Ps k o g a (Istra). Doselio se Ivan.L u kš i ć a. Lukšić seu Carić. 37. Lukšić vulgo Cairinić. te g. M i l a v i ć l porodica. 1805. 1755. Lukšić-Vitorin. 1723. iz K a š t e l . 34. 1793. g. M e d i ć (nadimak: Pokršćenjak) 1 porodica. g. 1922. 1792. (Strijeljan je od Talijana g. Lukšić. 1911. LukšićKalebić od g. Dominius Lukšić seu Korić. M a t k o v i ć (nadimak Vlahović) 4 porodice. Matij. Samo Marinković se javlja g. kao Lukšić alias Marinković. ali g...) 39. i g.. 1634.12 32. od g. 1691. 1793. Matijašević vulgo Targić g. g.Petrović. L u 1 i ć 1 porodica. Oženio se u Sutivanu Vid g. 42. postojale siui tri porodice Mohorović-Kranjac. vijeku. 1802. 1656. 1707. M a t i ć (nadimak: Drnas) 1 porodica. više puta Kuzma Barnardi ' Manzon ili Manzoni iz S p l i t a . U Nerežišćima pre­ zime zabilježeno samo g. M a t i j a š e v i ć (nadimak: Trgić) 2 porodice. 38. U matici se spominje g. Godine 1833. 1833. 1782.. a od g.. g. a g. kao kum magđster Mazzoni iz Trogira. ia g.

Perišić alias Bilać. 53. veljače 1866. R e n d i ć 1 porodica. 1833. Spominje se u Sutivanu od g. Grgo Pessa »famulus comitis Petri Capogrosso« iz Oltremontanus Diocez. 1787. Ranije porijeklo: vjerojatno iz Venecije. nauita Rodolfi. iz T u g a r a (Poljica). 13 Prezime nastalo od Petričić. Doseljen Ante g...«.. U matici je kao kum zabilježen Dnni Aloisius Noveller g. g. 50. 1791. Doselio Gaje R.. 52. Bilać je od g.43. Purešković.. 1793. 48. R a m i j a k (nadimak: Krnjaca) 1 porodica. -artef'iicis Rodolfi.. 45. 1765. Pessa iz »Oltremontanus Dioces. 1623. 1787. 1770. 1800.) i Marjahović-Dražoevića (Jauka). i t... P l e j i ć 2 porodice. 1776. Tragur. 1880. zabilježen je đakom Petricio iz Sutivana. Kao RadmilovićPessa spominje se od g. i to: g. 1720. a kao takav biva i pokopan u Sutivanu g. 1796. 1746. 1780..'.. iz N o v i h S e l a (Omiš). Napula) 4 porodice. pop Perišić g. Doselio iz G o r ­ n j e g a K . iz S u p e t r a . gdje se rodio 28. — Prezime se nalazVu popisu novoga. iz okolice T r i e r a . do oko g. stanovništva iz g. 1594. 1756. Oženjen u Sutivanu g. i l o v i ć (nadimak: Peša) 5 porodica. R a d m . 46. Radić detto Padailo g.. Tragur. P e r i š i ć (nadimak: Mustra) 3 porodice. 1699. kao Pessa: g. P i v đ l i c a 3 porodice.. • . 1846. d. 1879. P a l a v r š i ć 2 porodice. U župskim knjigama od početka matice god. 1739.' Alvise Michael Petricio i njegov rođak oslobođeni od pučanskih daća g. 44.o p r i v n a i oženio se u Sutivanu Ivan g. U Sutivanu oženjen Dinko g. 1804. 1720. R o d o l f i (nadimci: Nadalin.—1781. 1711. iz J e 1 s e. Doselio iz A n e o m e (Italija) i oženio se u Sutivanu pekar Ivan g. 1777. g. 1670. g. . 1787. 1797. 1780.. Radić-Padalović g. Prema obiteljskoj piredaji.. P e t r i c i o (Petrizio. 1789. kao stranac u bratovštini Biljaktušić detto Pessa. 1782. R o t t o l o n i 1 porodica.. s napomenom iz B o 1 a. g. 47. Rezmilović detto Pessa. 1794. N o n v e i l L e r 1-porodica. s napomenom: iz teritorija trogirske biskuptje. 1762. zbog zasluga protiv Turaka. ^ 51. javlja kao kapetan. 1793. R a d i ć (nadimak: Padalpvic) 2 porodice. U Sutivan došli iz Splita kao na­ sljednici — prema pričanju — Stipančića (g. "mistro Rodolfi. Doselili se za župnikovanjia Palavršića god.. koji se g. g. iz Sinja. g. . . 1774. g.. iz S i t n o g a . U boboviškoj matici g. 1795. g. 1747. nadimak: Dorini) 1 porodica. dobjeglog pred Turcima. često pre­ zime u maticama.14 49. Perišić »detto« Dizdar g. 54. 1858. 1785.. zar tim: g. 1743. iSpominje se u župskim knji­ gama Radić de Poglize g. U župskim' knjigama bilježen od g.

koji su primali sol. g. iz Splita. Doselio i u Sutivanu se oženio Ivan 89 . V1 a d i s 1 a v i ć (nadimci: Glavančić. mistro Zuanić alias Marinovbć. Zvanić alias Ddijić. 63. 1666. Bajilo. Š k a r e 3 porodice*Doselio m L i v n a Mate. Do­ selio oko g. 1779. 57. za­ bilježen: Vladišević..8 66. g. 1657. s napomenom mietro. nedavno je umro. 1574. te se u Sutivanu oženio1 g. Kravica. Doselio i u Siutivanu se oženio Martin g. 1687. 61. zatim: g. Viadislavić-Pušić g. knjigama g.. 1833. S o l j a n č i ć (nadimci: Mačak. iz N e r e ž i š ć a g. 1793. Vidović seu Morotović. a g. Jeriko.11. 1648. General) 4 porodice.. T o s t i (nadimak: Pu jiz) 1 porodica. g.. g. liuka Viđović-Moro.55. Kacaiović.li i u popisu pučana * od g. g. 65. T o n s i c (nadimci: Ekolo. naute Kacaiović iz Postira. 1725.. 60. _ g. Lala) 12 porodica. 1811. Zvanić-Cipiko. Stipančić) 4 poro­ dice. g. ali g. 64. 1787. Krilo iz ISupetsra. Z v a n i ć (nadimci: Krilo.|P a v i č i ć 1 porodica. 1694. Vuladislavić detto Grdan g. g. 1676. Sojančić.iz S e l a c a . vijeku. 1808. VidovićMoro. Soglianćich. Doselio se iz V r b a n j a Petar T. 1885. 1753. Spominju se u knjigama: kapetan Stipančić iz Omiša g. n U župsk : m knji­ gama dolazi kao: Sogiancicn. Suše.. 1799. T r e s i ć . 56. Primljen u bratovštinu g. i 1632.. Porijeklom iz D o n j e g a H u m e a. 59. te se u Sutivanu oženio g. 1798 i'1799. 1631. Spominje se u inatici krštenih od g. Zvanić seu Perić.. Soijaneich. 1783. g. spomi­ nje se Vidović iz Klisa. Moro. V r a n j e č i ć 1 porodica. Doselio zidar Anton iz K o m i ž e u XIX. 1788. Doselili u Sutivan iz M ir a c a . Kao Vidović *' Fiuman dolazi u župskim. Z a n c h ' i : 1 porodica. Dobjegao iz S a n V i t o d e g 1 i A b r u z z i (Italija). ~ "s U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. a. Karmen. g. 1656. Ž i t k o v i ć 2 porodice. 1648. U župskim knjigama od g. 1657. (»non sapeva scrivere italiano«). Vladislavić-'Stipančić g. 1648. Vidović vulgo Gambara. f 62. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.. Sejančić i Soljinčić. 1695. 1656. iz S v i n j i š ć a . Perić. 1764. 1703.. 1689. Buhovac) 4 porodice. 1779. 1624. g. . God. s V i d o v a ć (nadimci: Moro. Brko) 2 porodice. T a v r a 2 porodice. g. pop Don Petar Vuladislavić g. g. Delijina. Zvanić alias Petrna. 1700. 1777. 58. 1781. P. Ovo se prezime nalazi i u popisu bračkoga plemstva od g. zabilježeno je mobil. 1894. Deliji-ć. 1798. 1885. Porijeklom iz P o l j i c a . g. U maticama krštenih spominje se Soljančić od g. Lovro župan bratovšti­ ne g.. VLadislavić iz Sutivana. Zvanić detto Marinović. 1831. 1876. Zvanić seu Krilo. 1658. 1795...

1821. Oblačinović iz Komiže. 1737. 1738.Žitković-Arambašić g. Iselili u Ame­ riku. 5.. kao Bilovinović od g. 1627. 1639.. nezako­ nito dijete Bilovinović. B i l o v i n o v i ć u maticama od g. 1768. Oblach. do g. B a r t i č e v i ć u sutivanskim maticama od g. 1625. B a l b i z z a spominje se u župskim knjigama prvi put g. 7. 4. 1652. Prezime Ohlačina. 1668. od g. 1626. 9.'u anagrafi od^g. Izumrle'i iseljene porodice (Šibenik). 3. B i d i ć u maticama od g. 1671. 1656. * . do g. s napomenom: iz u S l i m e n a . kao: mistro Barsa­ tić over'Oiblačona. naveden je kao-kum iz Supetra. 1713. 90 . kao župan bratovštine Sv. Nadimak: Solinjanac. g. do oko g. B e g o od g. U XDopisu pučana. dolazi kao mistro Barsatić. iiz P r u g o v a kod Dioma doselio Duje i oženio se g. ploča je nedavno zazidana uz vanjski crkveni zid. 1652. 1625. i 1802. spomi­ ! nje se mistro Oblačina.B a š i ć II. B a r s a t i ć često se spominje u maticama od g.. 1833. do g. 1790. s napomenom: iz C o i t u s e i n C a r r s i . 1788.7 Na nadgrobnoj ploči g. 8. 1665. 1626. 1697. kad se kao kum spominje. B a š i ć III.. zabilježen je Nadal Boloniević. Marka Bi'llovina. 2. je ispisana našim jezikom. s napomenom: iz S p l i t a . postojale su u Sutivanu 2 porodice Balbizza.' Oblacia i Oblačinov često je ii maticama od g. g. 1780. Gavaldi seu Balbiza.. g. Prema Iknjilizi krštenih u jPučišćima spominje se g. kad se spominje kao Ivanović alias Basic. g. i624. do! oko g. Marko Iva­ na Billovina i Stefan pok. U boboviškoi matici krštenih. 11.. s napomenom: iz M i r a c a. a g. 1696. do 1679. kao Jurišić-Oblačinović. 1657. I. 1833. 1657. Oženio se g. Roka Iseppo Gavaldi. 1793.8 U popisu momčadi bračke galije spomenuti su g. God. a š i ć . kao Bilovina g. Gavaldi dolazi prvi put g. 1888. oženio se Bartul g. 1708 dolazi. Nedavno iselili i izumrli. ali 1. 10. Teodora Bilovinčića. u maticama dola'zi od g. B a r t a doselio Josip postolar. kao župan bratovštine sv.: kao Belavijić od g. 1821.. koja. 'iz R o g o z n i c e kao Živković. 1750. 1654. g. Kao Gabaldi spomenut je prvi put kao kum g. koji su primili sol g. do oko g. a g. 1794.. B .. U popisu momčadi bračke galije spominje se Gregorij Biđić g. 1574.. 1835. Roka Tamburin detto Balbiza. 1811. B a b i ć spominje se > maticama gd g. god. zabilježen je g. U anagrafi od g.30. 1633.kao Garbolđi. 1747. 1731. do 1661. kao Balbiza seu Isepin. naveden je Belovina.: Stefan pok.. do 1714. Prezime se nailazi u popisu novoga stanovništva od g. 1 porodica. 1645. Izumrli. 1639. takođe 1 porodica. rečeni Božić iz Zvečanja. 1613. 6. 1624.

1611. * . 1625. Kao Bola:nč'ć„ idolazi u popisu pučana. B u l j a n (nadimak: Vlah) Mate iz P r o l o š c a oženjen g.) i Gicanich g. 1752. 1635. kad se spominje s na­ pomenom: iz K l i s a . 1626. kao linkanlć (1660. jedna porodica g. s napome­ nom: iz S e g e t a. g. U anagrafi od g.) dolazi kao Bofcta.. vijeka. 1667. 1628. 14. 1681. 1648. Inače. Prema anagrafi. do oko 1681. Nekoliko. 1778.. 1791. 17. 1676. Zakan Matul spominje se g. G i a n a n d r e a dobjegao iz S a n V i t o< degli A b r u Zr z i g. spominje se iui Sutivanu kao kum Filipović iz Bobovišća. do oko^ god. zabilježio sam u Suti­ < vanu 3 porodice. te dofoio ime Ivan Delia Pace. . Prema s p l i t s k i m ispravama. u Donjem Humcu g. do prve polovice XIX. * 20. 1821. prešao Abraham Salon iz židovske vjere na katoličku 27.7. C i k a n i ć u maticama od g. zabilježena je samo 1 porodica Botta. 1626. iz T r o g i r " . B o l a n č i ć u maticama od g. — G o d . G e l i d (Ghelich u maticama od g. a g. 1821. 22. do 1651. do 1670.. 1927. na pr.7 13. —1664. 1640. 1574. " 1893.15 18. 1866. g. 1637. U popisu ox vezi s bračkom galijom god. 1646.Bolančić.12. 91 .. 1645. Kasnije je ovo prezime cesto* u suitivanskim župskim knjigama od g. 1671. kapetan Pace. 15. (Iselili). Godine 1728.. 1637.spominje pri kumovanju: picokar Filipović g. bila je g. Nekoliko puta g(g. Prema anagrafi. kad dolazi kao Radičević alias . 1635. Karmen. do oko 1647. D r a g i č e v i ć u sutivanskim maticama od god. 23. Međutim. spominje se kao zamjenik jednoga' plemića galeot Bilančić iz Koirčule. 1625. Pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. 1630. 21. 1833.. puta (g. klerik Delia Pace.. Najčešći je nadimak Stefić. F i l i p o v i ć se prvi put . Nedavno ..se iselili i izumrli. g.8. 1694. ' U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. g. G u e r i n u maticama često od g.: 1 porodica. i 1716. 1658. B o t u n o v i ć ' spominje se u maticama od g. 1658. a . D r a g o m a n spominje se u sutivanskim maticama od g. 1704. 1782. Radičević dolazi po župskim knjigama nekoliko puta od g. Francesco di Guerin. " D e l i a P a c e u maticama od god. kao pop g. zabilježen je s napomenoni: iz Splita. koji su primali sol g. g. III. 1927. ii dalje Guerin Guerini. 19. Fi­ lipović je u Sutivanu župan bratovštine. do oko 1649. 1811.) Čikanić seu Markov. i među momčadi bračke galije g. D e j a n k o v i ć u maticama kao magistri Deanković od g. 1632. Još g. 1804. Izumrli nedavno. Radičević ' iz Podstrane. ponekađa bi se moglo i drugačije čitati ovo prezime. 16. u Sutivanu jedna porodica Fiflipović. 1627.

). Zanimljivo je. 1703.. kao Krstulovie seu Biskupović. i.15 28. Z v e e a n j a (do oko g. do oko g. I kasnije dolaze Krstuloviei ponekada s napomenom: iz Ložišća ili iz Bobovi šća do oko g. god. kao Malvagia s napomenom: iz T r o g i r a . g.g. K r s t u 1 o v i ć u sutivanskim maticama od g. 1793. H a r a m b a š i ć u maticama cd g.. 1802'. 1708. Od g. C a n c h i t. krajem XVTH. 1661. 1821.) više puta do oko g. 1781. 1802. Ursula Castelli udata Solitro. 30. 1649. 1656.. U župskim knjigama postoji i prezime Juravić alias Sinjanin (g. U amagrafama g. 1693. nekoliko puta kao nauta Castelli. 1661. i 1833.: 1 porodica. često je prezime u sutivanskim maticama do g. 36. do oko g. K1 a p a n č i ć u maticama od g. 1821. M a r i n k o v i ć dolazi u maticama od g.. da je nekada bio Židov. Ivanu Juroviću. ali. 26. u anagrafi g. 27.) 34. 1735. 1645.. Jurović alias Pavelić. 1740. 29. s napo­ menom iz L o ž i š ć a. 1791. 1801. zabilježen s napomenom: iz . 25. 1782. da je čsim te poro92 . 1788. 1870. G.). dalje i kao Lukšić alias Marinković. i to u početku s napomenom: iz S p l i t a . zabilježena 1 porodica.. Kovačić s napo­ menom: iz Splita. C a s t e 11 i u maticama od god. = ali'dolazi i kao Kragujac od g. do oko 1679. 1741. 1817. 1678. a tako i g. s napomenom: iz V i s a. za koga se tu veli. g.Sutivanu kao kumi iz P r č u j a . kao magister Bartolomej. i z O m iSci ZcL župnikovanja župnika Harambašića. 1624. 35. I v e 1 i ć Doselio se iz P'r a ž n i c a i oženio s% g. s napomenom: iz poljičke Ostrovice (do g.K o c e i e dolazi u župskim knjigama od g. a god. u siutivanskim župskima knjigama od god. 1789. v. J u r O ' V i ć spominje'se u .. iz S p l i t a g. ali i samo Sinjanin (g. Čini se.: 1 porodica. i to često s na­ pomenom: iz Splita. ali od g. do oko god. 1802. K r a g u j u mafti'caima od g. 1785. Posljednji je nedavno umro s nadimkom Salamandrija. 33. 1850. 1785. 1927. do oko g.24. (U Puč'išćimia su. VII.. j . 1927. Juranie. s napomenom: iz B e r g a m a. Kasnije se spominje od g. 1799. L i s i č i ć prva se spominje služavka L.. Čiccarellija). i 1804. 1732. Klopanovići od roda . do< oko 1633. Od g. 1777. ne~ tLavno iselili. da u splitskima ispravama postoji dozvola za -prodaju ribe od 26. 1706. Kanki. Ivan). (kao^ mistro) do oko god.. K o v a č i ć spominje se u maticama cid g. 1749. M a l v a s i j a dolazi po matičnim knjigama od g. J u r i n o v i ć u maticama od g. (fabri L. 37. 32. 1799. 31. kada izumiru. 1737. 1717.

Nadal i pop Jerolim Nadali. Koviljanić iz škripa).11 — God. g. U anagraf ama od g.. kao nauta Marinković. Božičević. koji točno zamjenjuje don Jericu Božičevića od g. Albert sin Alvizev i Božičević.. g. j . s napomenom: iz K a š t e l K a m b e 1 o v c a. Božičević. 1632. već g. te njegova siina i žene Mare. 1747. dolazi mjesto Alviiza Božičevića iz g. g. na­ pomenom: iz Splita.. To' sli­ jedi ovako: g. g. 1630. izumire porodica. U anagraf i od g. rekonstruira crkvicu Sv. 1780. g. Ivana u Sutivanu splitski svećenik Jerolim Natalis. 1645. »cancelarius« Joseph Modro. malo zatim samo don Jerica. g. Enrico Najmer Modro. Prvu kulu gradi g. a do početka XIX. paron Modro. 1637. 1629. 1626. M i l e . 93 . 1644. i tako dalje samo Nadali. oko g. 1625. g. Božičević. naime: god. 1786. g. N a d a'l i u imatičnim knjigama odi početka g. - dice postojala i jedna druga iz K o m i ž e . 16 — God. 1626. Božičević. 1505. dolazi Božičević. 1636. g. Anifoal Nadali. 1636. Nadali. g. nazivao* i Božicević. posljednje Naimerove udale su se za Soljančića i Crinfocaja. 1635. ali i tada često kao Naimer Modro. M o d r o u maticama od g. g. 1632. 1802. 1644. pop Nai­ mer. 1632'. dolazi pesto Nadali. Dosai&a je bilježio' župnik i don Ivan Pavić iz Poijica. 40. Bo!žičevi.. — Ovo se prezime nalazi i u po­ pisu bračkoga plemstva g. 1638. 1726.. g. 1645. U boiboviškoj matici g. mistro Modro iz S p l i t a i kasnije nekoliko' puta s. g.ć. 1743. kao što Alvise Nadali. u nastavku i dalje pop Ooviglianeo (t. Alvise Nadali..e isto što i Nadal Božičević g. 1805. 1633. Božlčević isin Alviza » Jerić Nadalov. Alviz Božičević. 1627. s i ' u župskim knjigama od g. M u s t r a u maticama od g. g. g. g. Mare Alv'izova i Bo­ žičević. kad Mustra Bilić 1 porodica a g. 1740. 1639. sigurno' j. g. Na­ da^ Nadali. i g. da se je N.. s napome­ nom: iz V e n e c i j e a naseljen u Sutivanu. Time nestaje i prezime­ na Božičević. a od g. zabilježen kum Naimer s naipomenom: iz Spilita »hora habitat 'Castro S. 1624. 1657. Alviz Božlčević i don Jerica Bcižičević.. Jakov Natalis. 1631. ig. 1833. Joannis«. ipluće godine 1623. g. g. mjesni sudac je u Sutivanu plemić Nadal Nadali. opet pop Jerolim Nadali. 1749. 3 porodice. 1762. g. g. 1766. 1800. 16 Prema matičnim knjigama čini se."1821. Nadal Božičević. Porijeklom iz Poijica. 41. 1623. kad se opet javlja Coviglianeo kao »curato eletto«.. Na­ dali. 1821. 1656. 1634. v. 1650. God. koja se spomi­ nje od g. g. koju su Sutivanjani zvali Nadalić.38. naute Milesi. 1623. 39. a Nadal Nadali od g. do oko' g. opet Božičević. g. zatim je prekid u matici do god. 1622. 1646. zabilježena je samo jedna porodica Natalis. 1636. 1628. 1761. te opet nema Božičevića. do loko 1808. Božičević 'i Mare Alvizova. 1629. 1655. g. 1638. Kao Naimeir od g.

isto tako i g. 45.od g. Oko g... 1780. g.42. P a v 1 o v i ć se javlja u župskim knjigama gotovo od početka g. nestaju iz Sutivana prije anagrafeod g. do oko g. Možda treba u ovome tražiti vezu. 1668. 1 porodica i u anagrafi od g. O r a š n j a k u maticama od g. kao kum iz Sutivana Copas Napoli. dz'Pođaca. 1640. v. 1626. Iselili koncem XIX. nekoliko1 puta -• s napomenom: iz J e l s e . R o g u i ć prema župskim knjigama od g. 1781. kao kum »sig. 1793. S e b a s t i j a n o v i e gotovo od početka^matiee g.—1743. 1674. 44. samo Napoli. 1634..lfl Porijeklom iz Poljica. IX. koji su birali povaljskoga opata. 1776. nestaju. N a p o l i spominje se u župskim knjigama od g. 1740. »tufca fatto christiano pre­ so per schiavo quando furono prese Duare«. 1626. 51. 1723. 1821. da su 30. matici spominje se Pećarević g. spominje se g. 1792. S a r t i u maticama cd g. 1659. Jedan Napoli je zabilje­ žen i g. 46. a u boboviškoj matici g. 1821. 1821. 1684. zabilježen je kao Pavulović di Paulo. 48. zabilježena je jedna ženska Pierotić iz Koniiže. U anagrafi g. iz V u č e v i c e (Tro­ gir) . P a v i ć župnik od početka matice. 1774. U dolskoj. g.17 94 . • Sebastijanović.... v. U boboviškoj matici g. 1674. 1807. ženi se Rogiudić iz K u č i n a . i mistro Napuli. 1833. S a m a r i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knji­ gama prigodom pokrštenja g. P e ć a i r e v i ć u maticama. 1648. 49. 1777. zabilježen je kum pitor Napoli mistro. 1644. U maticama se spominju i kao Pjerotić alias Skorco (g. 43. 1674. P j e r o t i'ć dolazili iz D o n j e g a H u m c a za župnikovanja Pjerotića (1698. a g. g. s napomenom: iz K o m i ž e .) Stalno se naselili u Sutivanu oko god.. 1601. g. Spominje se i kao Pećarić. 52. 1664. Izumire u XIX. 1803. prešli na kršćanstvo Abraham i Kornelija »natam Neapoli«.. 1778. Nedavno se iselili. 1700. i 1777. g. 1678. 1782. v. Ma/tteo Napoli pitor«. 1739. S a n t i ć u sutivanskim maticama od g. Porodica u Suti•vanu izomire oko godine 1800.. također iz Podaca kao Pećarević seu Cvitanović^ 47. 1690. Kasnije se spominje g. 1631.) iz Donjega Humca. U splitskim židovskim ispravama 15 nalazim. 1 porodica. s napomenom: iz S p l i t a . g. Sačuvana je župnik ova nad­ grobna ploča ispisana našim jezikom iz g.. 50. 1776. U prvoj po­ lovini XIX. a talijanskom ortografijom do g. g. kapetan Pavić.. Među novim izbornicima-plemićima. kao Sebastijan Sebastijanović. 1667. služavka kod conta Bergel?ća rodom iz Zagorja. koju vodi bosančicom f na našem jeziku. 1636. mistro Santić. Nestaju prije anagrafe od g.

1791. 1799.53. samo Fiuman g.. đe comitibus. eo:.U j e v i ć oženio se g. Vlastelinović seu Bukva iz Nerežišća. i 1749. miistro Vidošević. 1753. V l a s t e l i n o v i ć zabilježen u matičnim knjigama od god. U h a n o v i ć u župskim knjigama od g. Nedavno se iselio s porodicom u Split. Signor Co: Pavao 95" . kasnije Pavao (g. B e r g e l i ć (i Bergeljć) kao kumovi ui Sutivanu spominju se ui župskim knjigama od g. 1761. 1574. S i r o t k o v i ć u siuitivanskim župskim knjigama zabilježen je gotovo od početka g. 1663. 1657. 1626. g. 1762. 1811. 56. v. spomenut je kao Vulaitinović detto'Sirotkovic. Kasnije se ponovno javlja g. Ante iz P o l j i c a . prije anagrafe od g. i u popisu momčadi bračke galije god.) s napo­ menom: . 1625. 1790. S v i c a r o v i ć u maticama odjg. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god.) i cap'tanei (g. primljen u bratovštinu g. conte. koje misu živjele stalno u Sutivanu' 1. 1747. — Izumiru oko g. Česte su plemićke titule: nobil.* više puta s 'napomenom: iz S p l i t a . Poslije g. počasni član bratovštine nobil. S u i ć spominje se g..).iz V i s a . zabilježena su tri Sirotkovića: Mihovil. 1740. 1771. 1744. 1782. 1781. coines i Ote. vrlo Često se spominje Uhanović alias. — U Dračevluei je bio pop Uvanović oko g. 1699. 7 Vjerojatno porijeklom iz Poljica. 57. . kasnije češće s napo­ menom: iz V i s a . 1626. ne­ staje ovog prezimena iz Sutivana. 1790. _ 58.. i to vrlo često. 1776. Vidošević aliasFiuman. Petar Bergelić. 1903. Svićarević seu Gabrić. 1746. 1749. 1714. . nema mu spomena u matici. -Nestaje početkom XIX. Kao pisar bratovštine spominje se Petar Berghegl'ich g.. a također i vojirii nasloviroolonello (g.10 60. 1719.mustro Fiuiman..) i kao Vukanović g. Pri regrutaciji u vezi s bračkom galijom g. Nekoliko puta i kao Svićarićl Nedavno izumrli. 1625. 1821. g. 1762. v. 1664. V i d^o š e v i e spominje se gotovo od početka' matice g. nekoliko puta zap : san s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . g. Ivan Mihovilov i Stefan...8. porijeklom iz Poljica.7 Iznmrle splitske porodice ili okolice. kao gastalđus kod Jeronima Capogrosso1. Nestaju u prvoj polovini XIX.v • 59. ili seu Dezdir. koji su primali sol g...). radi zasluga po­ staje g. Oko g] 1785. g. S t i p i ć e v i ć spominje se u župskim knjigama od g. Nedavno izumrli.. 55. s napomenom: iz K o m i ž e . gubemataris (g.. God. Pres zime je zabilježeno i kao Uganović (župan bratovštine g. 1788.. i g. ali često i kap UhanovićDizdar. 1769. 1746. 1750. Samo Dezdir dolazi također više puta od g. 1785. Ovo se prezimenalazi u popisu pučana. 1730'. od g. 54.

1830.. pokopan je u Sutivanu Ivan B. 1583. g..mus. J o : Marianovich. g. 1700. Simcin Cavagnini (1665.2.). Ljubicom: rođ. Hl-mus. i t . kršiti se i umire novorođenče Ante sin Hl-mi Jo: Marianovich iz s p l i t s k e d i e c e z e . Dianas. 'Zabilježio' sam. g.. g.. 1682. God. 1679. 1674. g. 1663. 4.) i Jeronim Cavagnini... Sig. 1664. riobil Co:.. 1665. 1702. zabilježena je samo jedna porodica.touB Berghe^ich u 74. godini. spominju se u suitivanskim župskim knjigama samo tri puta kao> kumovi.. 1718. 1694. comes. klerik Simon Cavagnini (1667. 1670. 1679. 96 .). udajom njegove kćerke Elizabete za Capogrosso.. Lorenzo Capogrosso. 1648... oonte colonello Francesco Marianovich. d. kao kum signor Glanca Marianovich. 1656. koji je sagrađivši dvorac spjevao velepjesan »Bogatstvo i ubošitvo«. 1652.18 Na sutivanskom groblju od oko g.. i 167^.). Jerolima Cavagninija* Elizabeta za Nikolu Capogros^a u svojoj kući u Siuitivanu. 1694. eonte colonel Francesco Mariani. S.. g.' 1695. g. Ana Cavagnini (1681. Bergeljiić iz Splita.) Perina Cavagnini žena Jeronima C. 1696. (1657. 1709.. te se nasljednici nazvaše Capogrosso-Cavagnini. Cte. g. 1690. 1682... Dominus Petrus qu. 1691v 1692. 1664. Sig. d. naime .). oonte Gainco Mariianovich. 1728..-^-1679.. zabilježena je u Sutivanu 1 porodica. Perković (iz Sinja) za Italiju.gn. i to g. 1696. Njihovi nasljednici nose oba prezimena. kao uspomena jedan tijesak za ulje nosi ime »makina Bergelića«. Njegovom smrću (g. 1709. 1710. 1699. 1704. 3. 1714.. 1696. (1701. i t.Capo­ grosso i Cavagnini. 1708. g. te smrću njegove žene Perine rođene Markić i:z SpBta g. g. 1684.. C a p o g r o s s o do g. 1678.). izumrla je ova porodica. comitis. a g.). i 1652. iSpetabil.. . 1805. co:. 1684. koiih je godina kumovao: 1661.. U maticama dolazi često < sa dva prezimena i sa samim i jednim prezimenom Capogrosso. nobil... M a r i j a n o v i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knjigama g. Melchioris d© comit.. Posljednjte dvije Capogrosso-Cavagniiini optirale su s majkom pok. U anagrafi od g. udaje se kćerka pjesnika dra.. 1699... 1702. te su se nedavno obje (Petronila i Marija) udale za talijanske oficire. Česte su im titule: de comitibus. 1779.. 1667. Bartul Capo­ grosso. 1648. od g. 1833. Elisabeta kći' Jeronima Cavagnini (1704. 1662. Marietta Cavagini i Cavagnini. 1709. 1821. 1693. jer je Capogrosso naslijedio imanje Cava­ gnini. 1709. 1668. Governator Gianco Marianoviich. 1696. Ill. 1728.. Bortolo Capo­ grosso.. i to Marko Cavagini (g. Frano sin Marka Cavagini 1655.. U anagrafi od g. Mariani. U jednoj ispravi iz Sutivana spominje se"g. nalazi: se nadgrobna ploča: JONNES NOBXLIS DEOAPOGROSS CAVGINI Q C a v a g n i n i u maticama spominju se kao> kiuanovi od g. perima Cavagnin (1723.).). Bartolomeo Capogrosso i g.

Co: Janco Marianovich prisma neki novac od bratovštine. — O crkvi Sv. circum circa ecclesiam Sancti Joanis de Stiuano . dolazi i kao comes (co:) Gianco. vrlo se često: spominje. una que est sub Merec de Uismovica. Kaštil su prema sutivansko j tradiciji gradili Dražoeviei iz Poljica. Vol. š A. 17 I.. 50.. Dipl. g. str. Naslov: »S. n Ciccarelli. 105. Zuanne đella Brazza. 80. v. Marjanovići (odnosna Dražaevići) naslijedili su zemlje od Radoevića. e sua Smembrazione dalla Parrochia di Humazzo Inferiore e Controversie corse per dichiarazione de Rispetivi confini.. 1747. 1746. do 1784. 106 od 6. 255—256. Split. Babica. zna.17 U Sutivanu je ostala uspomena na ovu porodicu u terenu iza Kaštila. sv. u obiteljskoj biblioteci Lukšić—Nižetić u Sutivanu. M. ibid. Hieronymi Janco. str. — Andre Jutronić: »Da li je Brač podpadao pod splitsku diecezu?«. Često se nailazi *-na comes (comite.) < (bračanin?) pod naslovom »Iskopana b starokršćanska bazilika u Sutivanu«. . . . Kuljiša u Sutivanu. comitis Janco. g. 1934. ibid. br. ibid.do g. Vid Kegević. OO:) Hieronymus Gianco. akad. Barade crkvicu je Sv. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)« u Vjesniku za arheologiju i historrju dalmatinsku. Babica.. uz ime Co: Gianco sitoj! napomena »absente«. svibnja 1939. godine 1738. 340. U Sutivanu se spominju g. tercia Rasoli s a Tehstibreg sub Pocinala que est super sanctum Johannem. str. list 17 i 19.) s (sutivanjanin?) pod naslovom »Iskopani temelji stare crkve i groblja u Sutivanu na Braču«. 16 A. Marjanovići su porijeklom iz Poljica. Ivana sagradio i obdario naj­ kasnije u VIII. 1734.1802. Prema jednoj. koji se nazivlje Janikov dvor. :Zbornik za narodni život i običaje 7 1 97 . . do g. U popisu bračkoga plemstva od g. comes Janco. u popisu bratima godine 1738. 1747. Zagreb. splitski prior Petar.« 4 Rukopisi o odcjepljenju i razgraničenju u arhivu sutivanske općine. Ivana u Sutivanu piše u splitskom Novom Doba (br. 10 Popis kod I. 1934. 1747. 1932. •— nx splitskom Jadranskom dnevniku (br . T Mladineo. i 1756. ibid. 1726. 1905. 14 Krštenica u sutivanskom župskom uredu. 70—71.) u arhivu židovske bogoštovne općine u Splitu. str. g. ibid. od g. bilješci. g. 12 Prepisao sa korica jedne knjige iz godine . nalaze se i plemići Marjanovići. a čini se da -stui Marjanovići baš od roda Dražoevića. 1941. i umj. Novo Doba. Petrus Hieronymus Janco. alia Na Murvize Uecerine stane vode. Fondazione đella Parrochiale. . 8 Popis kod I. Split. 54: » . • 6 Ciccarelli. 203 od 15.. 18 Libro a štampa u arhivu sutivanske općine.. 1732. Izd. Mate Kegević i Mihovil Babić. ibid. 1736. 13 Libro a štampa kod VI.. LITERATURA I BILJEŠKE: Cod. ibid. Jutronić: »Bratovštine u Sutivanu« u Novom Doba. comes (čamite. str. Split. 3 Rukopisni spisi kod obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu » . Jugosl. 347—349. 2 Croatia sacra. g. 1716. kojeg prezimena ne nalazim u sutivanskoim župskim knjigama. Bonaccija (Jelsa).XI. P r e m a saopćenju dra.. župan je bratovšti­ ne Co: Gianco. III. ut int..—« 5 Rukopis kod don I. br. ovi novi sta­ novnici: braća Perišić.. 1657. 284. g. 15 Isprava se nalazi (1938. co:) Hieronymiuis G'iianco Marianovich. 1731. Kod mene u prijepisu. str. Ostojić.«.

1733.: Andrija Jutronić. D. 6 porodica Jakšić ili Jakovljiq i 6 porodica Sutković ili Matijević ili Bartičević-Cvitanić. u starijim Ispravama ili knjigama 1579.: Dr. mistro Simon Andriuzzi (bačvar).: de Flliplis (»vino alli marinari a Splisca«).: Tomlčić. 1730.6 1701.7 1723.: Mate Radičević. " 1725.: Ivan Cvitanić-Poletović. »livello di« Jakov Uršić. menja. ispunjen kršjem. pa i — prema pričanju mje­ štana — rimski kamenolom. da je njihovo mjesto starije od nedalekih Nerežišća.1724. Niseteo. đ * >) g. gastaldo Marko Petir'nović. Seljaci su mi kaza1!. Jadre. Đ'Onjohumčanjj'ani. Popis imena sakupifeniili iz knjige -bratovštine cd g« 1723. mjesni sudac. 1726. Također i oko crkve pobacano je nekoliko ko­ mada većih tesanih kamenova i dijelova ornamentike. mistro Dragičević. 1731. Pred crkvicom: na zapadnoj strani ističe se antikni grob većih dimen' zija. da oni tu crkviau nazivlju »grčka crikva«.:" Jakov Bertieević. Križa Zuanić.DONJI HUMAC Na teritoriju 1 Donjega Humca nalaze se prethistorijski odnosno-' rimski ostaci kod Sv. opat Monsignor Cvitanić.: Cvitanović. Bers?. Ilije sagrađena je od velikog i manjeg tesanog ka-.t:ć. djelomično inkartana žbukom. zatim Dragičević -detto Piureškovrć. Sačuvani su temelji čvrste stare zgrade. 1790. 1728.. 'župnik. jer je na njima južni zid današnje crkvice. Kevešić. pop Marko Tomieić. 98 2 . mistro Iseppo Scarpa. 1637. Uzidano je više fragmenata ornamentike i natpisa. 1732. : rektor crkve pop Roko Petritio.: procurator! delia chiesa: Toma Jadrijev"ć i Jakov Crinfocai.. kapelan pop Jerolim Petricio i jurepatron crkve Sv. Crkvica Sv. :4 kurat Jerolim Petricio i Jerko' Cerinić. Nadgrobna je ploča prepolovljena i probušena. mistro Iseppo Posinelli. 1579. : 3 plemići birači povaljskog opata 3 porodice Zuanić. Jakšić. Hije i Sv. Osim toga Donjohumčanjani tvrde. župnik. Dragić. Zuanne Vcineo. Laiuirić (»fondo di Pri Zuanne Tironi«).: Vičenco Perhalić. Vin.: Kr štulo vi ć. 5 1656. koja' je i sagrađena kamenim materijalom starije zgrade. Kristofor Sfartalov:ć.: Janković. 1585.

Bertičevie. Juraj Peruzović.: mistro Marinković-Spadić. 'župnik Cerinić. Nadali. Gerinić. Prezimena Izbornika' (»svojta«). Paolo Balarin. . 1777.. 1767. 1761.. Dasenčić. Hranovetf'i! 1790. 1756. Ilić. Baloević. Stipinović (k. Pavišić (kao na­ sljednik Nigoevića). Bertičević (kao nasljednik Jadrijevica). Sadanje porodice 1.. Hairapić. mistro Nadal sin Marka. — U boboviškoj matici dolazi kao Ceiriaruć sive Bavčević. Ivan Dubravčić. 1771. Lukšić. Prezime se nalazi u popisu birača. Baldović (kao nasljednik Sfartalovića). i 1802. Krstulović. 1751. mistro Vilović. C e r i n i ć 2 porodice. 1765. Anđriuzzi (kao nasljednik Dragičevića). Stipičić iz Gornjega Humca. Vladislavić (kao naisljednik Ivanovića). u nerežiškoj. Juanipenić. mistro Francesco Andriuzzi.s Jadrijević. Dragnić. 1766.: patron Gregorij Sinčić. Berković. 1777.Dragičevića). "1795. D. Haraš . Petrinovic. Jakšić. 1781.ao nasljednik .župnika g. Laurić.). Skargatić (kao nasljednik Petrinovića). mistro Pisenti.: mistro Vičenco OrlandM. Cvitanović.1734. a g. Zuanić. Jutronić.: Skargatić Antonio. Nigoević.: proto Macanović iz Trogira (»per il restauro< di Campanile«). Babić. Dragičević. 1796. JuričeviČ (kao nasljednik Martinisa). Vladi­ slavić. Mairtinović. Harašić. Vidošević. 1745. D. Ivanović. koji su birali u Donjemu Humcii župnika god.: ć. Laibanović. 1738. Boroević (kao nasljednik Nižetića). Depensić. Jurišie. u mtfnarskoj g. g. Bakulić. paron Sfartalović. 1791. Gruibšić (kao nasljednik Zuanića). 1739. s napomenom: iz Donjega: Humca. Karazić. Radmili. 1752.: pop D.. mistro Radetić. Partialjić ('nasljednice kćeri). Vicenzo Paterni (»per aggiustar la banidiera«). Nižetić. Karlibimjamin (kao nasljednik Nižetića). Crinfocai.: Caglević.1777.: mistro Cosmo Scarpa. Žuvić (kao nasljednik Dragičevića). Cerinić. Gususić. Fiorini (kao nasljednik Jakšića i Maroića). Jurišić. Martinić. Cerinić.sikoj se matici spominje god. 1736. Pierotić.: mi'stro Sokolić. Norpić. 99 .: R. Tomičić. Filipovie.: Boldović.: Ivanović. Jubetić. Alfircvić. Ni­ kola Ferro. U sutivan. Sojančić. Ivan Rendić. Grubiš : ć. Pan/pić (kao nasljednik Nigoevića.: Marinović 'iz Podhuma.

1576. 1738. 1737. iz N e r e ž i ć a. Dira g u n 1 porodica. i 1784. 1783. Dragičević se spominje u Donjem Humcu g. 1882. Bilać.11 U početku knjige donjohuuoičanske bratovštine »procurajtiore della chiesa« Toma Jandriević. 1752'. Vere. a u supetarskoj g. Koteć) 42 porodice.. Gamfoelot.. — U knjizi bratovštine g. opta kao Jakšić ili Jakovljić iz Donjega Humca.33 Isto se prešane nalazi u popisu bračkoga plemstva g. xi uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 1788. 1777.. U sutivanskoj se matici spominje g. 1758.11 U ispravama se spominju Giassich Gieronimo nuncius g. oko g. Giaxich Geronimo ambasciator. Geo­ metar. 3. kao Andreis »alias« Andriević (ali je ova grana izumrla) i kao Ivelj alias Andriević. Prezime dolazi u knjizi bratovštine g. u nerežiškoj g. te g.. Škare) 39 porodica. kao Dragičević-ilužić. *1790. 1758. 1591. g. Prezime se nalazi g. 1790. Galović. 1722. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. ail s napoimeno'm na »fondo di Pri Zuanne Tiromi«.9 u popisu pučana »galeota« g. 1681.zabilježen je g. 1723.10 u popisu birača župnika u Donjem Humcu g. 1589.. 1574. — U sutivanskoj se matici spominje g. 1683. 8.. 4. 1782.. u knjizi bratovštine g. U postiorskoj matici spominje se g. Ćifut. L a u r i ć (nadimci: Pivalo. 1707. Jazić i Jašić.. 1777. kao mistro Marinković-Spadić iz Bola. 1738. 1625. Uđovič'ić. Bilina. 1657. — U 100 . 1726. iz L o k v i č i ć a . i 17776.. Pistur. U Pražnicama-. 1870. Prezime se nalazi u popisu pučana. iz P u č i ^ ć a . 1777.12 6. oko g.. 9. J u g o v i ć 1 porodica. iz B o l a . 1723. 1771. Slave. u popisu plemića izaborrika povaljskoga. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. 1680.. u škripskoj g.. 1724. U boboviškoj matici kirštenih zabilježen je g. Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka od g. 1579. detto Puresković Vjerojatno porijeklom iz jP o 1 j i c a. Kulive) 10 porodica. — Prezime se nalazi među bira­ čima đonjohumčanskog župnika g. s napomenom: iz Donjega Humca. ali g. koji su dobivali sol g. tu povaliskoj g.. 1657. oi dolskoj. Kopito. E t e r o v i c (nadimak: Galović) 1 porodica. Jakšić alias Sadaimunčić. u supetarskoj u početku XIX.. ' . Krpeša. u dolskoj g. v.. Tologa. i g. Bentoko. 1725. u postirsikoj g. kao Laurić dictus Delija i g. 1700. U sutivanskoj matici spominje se g. J a d r i j e v i ć (nadimci: Ereinita... također iz Pučišća. u nerežiškoj g.. D r a g i č e v i ć (nadimci: Šuibaša. 1790. Šltefanov. Fermo. 1657. Domantić.. Belalija.2. 1703. u boboviškoj g. 1751. 15 Jakšić je i među biračima đonjohumčanskog župnika g.. kao gastaldo Luka D. Skoda) 10 poro­ dica. J a k š i ć (nadimci: Čokrić. M a r ^ n k o v i ć 3 porodice..... Prema tradi­ ciji. doseljeni kao rodbina župnika. Bašo. i na početku knjige ^bratovštine g. u nerežiškoj g. i to kao Jaxich. 1723. 1670. 7. 1827. Trćola. i to 6 porodica. 1782. 5.14 li g.

18 god. 1817. i 1801. i 1762. — Pori­ jeklom iz P o l j i c a. spominje se mjesni sudac u Donjem Humcu Jakov Bertičević. 1637. 12. 11. iz Donjega Huraica. 14. 13. T o m i č i ć 2 porodice. 1723. matici g. 1703.. 1724. A n d r i u z z i. iz M i r a c a oko g.D o c a oko g. V1 a d i s 1 a v i ć 1 porodica. Izumrle ili iseljen© porodice 1. zabilježen je u knjizi bratovštine kao bačvar mistro Simon Anđriuzzi.17 te u staroj nerežiškoj. spominje se u spi­ sima župnik (Ivan Cvitanić. pri glasovanju za župnika. 1701. zabilježen je mistro Anđriuzzi u Supetrui. 1807. U Nere­ žišćima pastoji ovo prezime s nadimkom Furlan. Prezime se spominje g. M a r t i n o v i ć 34 porodice. iz M ' e d o v . sutivanskoj matici g. tu istoj matici g. P i p l i c a 1 porodica. i 1719. a g. 'God. k tomu u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1701. — U Milni je zabilježen magister Andriuzizi: g. 18^4. abbatte Monsagnoi" Cvitanić. 1815. Prezime se spominje u knjizi donjohumčanske bratovštine. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica. — U supetarskoj matici spo­ minje se g. među biračima donjohumčanskog župnika. koji su birali povaljskog opata (upravitelja). pop Cvitanić.—1733. on je bio upravitelj povaljske opa­ tije 1710. 1625. među biračima povaljskog opata bilo je 6 porodica iz Donjega Humca Sutković ili Matijević ili Bertičević-Cvitanić.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. C v i t a n i ć se spominje s napomenom: iz Donjega Humca g. Među plemićima. 1810. 1777... zabilježen je Petar Bertičević. 1728. 1777. 1861. 1871. u Sutivanu. s napomenom: iz S I i m e n a . u knjizi donjohumčansike bratovštine g. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica oko g. 1657. župnik Polotović iz Donjega Humca zabilježen g.11 3. 1777. spominje se 'A. g. 1579. R a k e i a 3 porodice.10.) Vjerojatno je Cvitanić isto što i Polotović. Spominje se u ' knjizi đonjohumčanske bratovštine ig. u sutivanskoj matici. P e r i ć 3 porodice. God. B e r t i č e v i ć God. 1833. s napomenom: iz Splita. 1658. 15. u sutivanskoj 'matici g. 1767. Martinčić. spominje se ui Donjemu Humcu pop Marko Tomičić. 1723. 1777. 16. 1775. u Nerežišćima. Godine 1781. Skargatić je spomenut s napomenom: kao na­ sljednik (Petrinovića. 1724. — Prezime se nalazi u popisu birača donjohumčansikog župnika g. u supetarskoj s napomenom: iz Donjega Humca. a kao Martinović g. magistri Spađić ' s napomenom iz Donjega Humca. g. 1643. 2.. 1726. 1699. Među biračima donjoliLimčanskog župnika g. i š i k r g a t i ć 1 porodica. g. g. i 1820. bilo 101 .

5. 1777. 1777. g. 1800. 7. 1574. g. 1728. u istoj knjizi kao Dragić. 1777. 1579. porijeklom iz Bosne. P e t r i n o v i ć g. gdje-su po­ stojali i Trinfoeai iz Trsta. porodica se preselila u Sutivan. u dolskoj matici. U nerežiškiiHi župskim knjigama g. spominje se Perhačić. (Dnus C. 1657. 162'5. zabilježen kao Kririfokaić. Oko g. U popisu birača donjohumčanskojga župnika g. 8. i u popisu izbornika donjohumčanskog župnika g. i 1696. i među pu­ čanima za regrutaciju u Škripu g. Prezime se spominje g.spominje se g. 1694. Cvitanić alias Polotović iz Milne. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1745. D r a g n i ć . God. originalnog plemstva od g.11 i u popisu izbornika doniohumčansikoga župnika g. a 1743. 1796. cd g. 1777. kao Sutković alias Matijević alias Bertičević-Cvitanić. 1657. 1738. u fenjjzi bratovštine. 1777. Duhomzović alias Parhaljić. Andrija Jutronić. zabilježene su samo dvije ženske jPerhalić. u popisu izbornika donjo­ humčanskog župnika. U sutivanskoj ." koji su primali sol g. a g. 10. 102 je 6 porodica iz Donjega Humeri g. 1800. 9.. Ovo se prezime nalazi među pučanima. kao Vicko > Perhalie. C.—1799. s napomenom: iz Donjega Humca. do g. K r i n f o k a i (Grinfocai). Neki su pošli u Supetar. 1657. 1777. 1632. U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. župnik u Mircima. u Donjemu "Humcu. g.11 U boboviškoj matici g. 6. 1779. Postire). 1661. u donjohumčanskoj knjizi bratov­ štine g. Možda je C. 1723. P e ir h a 1 i ć je zabilježen u knjizi bratovštine g.matici češće od g. 1713. P j e r o t i ć je zabilježen u sutivanskoj matici od g. 1671. Dol. 1779. 1733. 1726. C v i t a n o v i c u sutivanskoj matici zabilježen g. a porijeklom je iz T a r a n t a u Italiji. »gastaldo« u Donjem Humcu je Marko Petrinovle. isto što i Cvitanić. u sutivanskoj matici s napomenom: iz Donjega Humca kao Juitrinić. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. N i g o e v i ć je zabilježen u škripskim župskim knjigama g. 1745. 1684. n Prema tradiciji. u supetarskoj. 1723. Prezime se spominje u popisu birača donjohumčanskoga žup­ nika g. kao Pierotić Skorco s napomenom: iz Do- .17 J u t r o n i ć God. Prezime je zabilježeno u popisu bračkoga „plemstva g. do g.4. koji je bio oko g. 1781. !Aindrija Criinfocai i pop Tomaso Grinfocai. 11.) s napomenom: iz Donjega Humca.Nigoević se nalazi u popisu bračkoga. (za Škrip. 1764. Prezime je zabilježeno.. prokurator je crkve u Donjem Hurniou Jakov Krinfokai (Jakov Crinf ocai).

9 i g. Cvito Fisković. 1940.21 Godine 1579. Ilije nalazi se rimski sarkofag . 1688. 8.. 1703. u sutivanskoj matici kao Svartalović. a druga u Supetar. 1891. g. 1777. 1770. 1751. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. i 1781. bilo naselje koje je i kasnije u srednjem. Kod porušene crkvice Sv. zatim zlatni novac bizantinskog vladara Romana IV. Spcminje se pop Fabijan Zuvanie kao luipravitelj povaljsfee opatije od g. kao mistro IzepO' Škarpa. paron Sfartalović. mistro Kuzma Škarpa. 1743. 1684. 1574. 1786. br. u nerežiškoj. 12.22 Prezime se spominje u popisu izbornika đonjohumčanskoga župnika g. iz Komiže. 1625. U svom članku »Historijski i umjetnički spomenici na Braču«. u sutivanskoj matici. 1723. Ta se crkvica nalazi na podstavku stare rimske zgrade. 14. Jedna se grana preselila u Sutivan g.d 50—60 cm Bulić je iskopao komad lijevog roga jelena. 1489. 1808. više komadića nožića od kremena . Oko 80 m zapadnije od Sv. spo­ minje se Kristosor Sfartalović. Jadre nađen je relijef muza.. . Tu je kraj porušene crkvice. vijeku bilo napučeno. nalazi se prezime iSfairtalović. Doseljeni Škarpa bio je kaimenair i zidar. i to u Donjem Humcu gornji komad sjekire od diorita. 1777. Z v a n i ć (i Zuvanić). Prezime se spominje g. Pre­ zime se spominje g. koji su dobivali sol. svjetskog rata posjetio je predjele ovih crkvica dr. 1780. su­ deći po kamenim fragmentima i rimskim opekama. Čini se da su Sfartalovići spadali među privilegirane porodice. raznih kostiju i spuževa. do oko g. gornji komad sjekire od serpentina i preko 30 komadića noževa od kremena. 1483.njega Huniea.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Frane Bulić: »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)« u Bullettino di archeologia e storia dalmata. a g. noge koze. . — U bobovisfcoj matici spominje se jedna ženska Pierotić g. Četiri komadića obične prethistoričke zemljane žare i dva komadića kamenog noža. U Milni je zabilježen mistro Škarpa g. 1739. — Prije II. nalazi u popisu pu­ čana. stoljeća. str. g. 1748. U Sutivanu je župnik P. koje igraju kolo. < U Rerežišikoj matici kao kum zabilježen je Škarpa iz Silibe. 1725. Jadre često se na­ laze ostaci iz rimskog doba. Ovo se prezime g. 1781. u popisu galeota. 117—200: U špilji Kopačini pod brdom Gračišće između Supetra i Donjega Humca. Oko crkvice Sv. 1723. . Donjem. 1. kao Škarpa uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. više komada konglomerata od ugljevlja. a g.. mistro' Kuzma Škarpa iz Donjega Humca.. 1 103 . U bračkoj »schiera di Nofoili« od 10. Split 1891. matici kao magiister Škarpa. br. a kraj crkvice još se vide fragmenti žrtvenika posvećena Silvanu. — U knjizi donjobiumeaniske bratovštine g. do g. S f a r t a 1 o v i ć. od g. a. 24 i 25 veli: »Kod sv.. Bulić je nabavio više prethistorijskih predmeta u Nerežišćima. u popisu izbor­ nika donjohumčainskoga župnika.10 Spominje se g. veljače 1629. U Dračevici gradi Ve­ liku Vodu g. Ovdje su nađene srebrne starohrvatske nauš­ nice od IX. Humcu i škripu. u škripskoj g. u bolskoj g. God. do X. zabilježene su u Donjem Humcu 3 porodice Zuvanića... 1891. u dubini o. str. koji je štampan u Bračkom zborniku.-1739. Ilije Bulić je primijetio g. Š k a r p a (Scarpa) je zabilježen u knjizi bratovštine g. 1698.20 13.

84. 9 Popis kod I. SUPETAR Supetar je danas (glavno mjesto Brača. Ilije kraj Donjeg" Humca opaža se tloris rimske zgrade. privilegi et indulti. prokuirator puka 104 2 . str. 7 Ime je zabilježeno samo kad je prvi put spomenuto. ibid. str. koji vjerovatno po­ tječu iz tog najljepšeg rimskog spomenika na otoku . . 20 Mladineo. ibid. te se taksi­ rali radi 'gradnje nove župske crkve. Varoš. Jadre u XIII.. : 3 Ivan Bersatić.. »Uz crkvicu sv. : pop Petar ligutić iz jPoljica 1604. 15 ibid. 13 Ostojić. kotarsko poglavarstvo. . U njenoj' apsidi. Vrdolca. 84. 84. d. i Ostojić.: Bertičević . 2 Croatia sacra. a sada središte (bračkoga kotara. muzeju u Splitu. Babica (ibid. siudište.« i » .. Porat. list 10—19. 255—256. 73—74. s t r . 1827. Bilo je izbornika i u drugim mjestima.. 19 Mladineo. ibid. 108. str. 5 Cicearelli. List. ibid. ibiđ. To je nadgrobni spomenik koji Abramić datira u I.iz IX. zatim od g. Stoga su se iste godine sakupili glavari porodica. Elezione del Paroco d'Humazzo Inferiore. Jakšić.. 1729. str.. Pietro Giaxich..Jadrijević. 329. i 67 Cicearelli .. 17.. 11 Cicearelli.— Vitturi u Kaštel-Lukšiću). . 1870. str. Get. Udine 1656. u kojoj je profilirana velika baza. 75—76. 303.. ibid. kao i u jednoj kući u Donjem Humcu.. 84. 6 Cicearelli. a naišao sam i na romanički akroterij u obliku poliedra. ibid. str. . Krstulović. 1903. vide se ukrasni fragmenti. 1 Supetarski dijelovi varošice jesu: Glavica. stoljeće. ibid. politička ekspozitura.1589. Stara isupetarska erkva Sv.ibiđ. Spomenik je srušen i njegovim kamenjem sazidana je djelomično crkvica. a s njom i arhiv. 321. 18 Mladineo ibid. ibid... 8 Libro a štampa u župskom ui'edu u Donjem Humcu: Per li Jusabenti di Humazzo Inferior della Brazza contro Valerio qu.). a od g. Supetrani u ispravamlai prije početka matace 1579. — Rukopisi u arhivu sutivanske općine i kod mene u prijepisu. 14 Diversi publici decreti. 12 U popisu su ovi vlasnici pašnjaka g. jer je u njemu od g. ibid. terminazioni. ibid. . i XIV. 10 Mladineo . a koji upućuje da je stara crkvica sv. str. 22 Ostojić. Giovani qu. 4 U rukopisnim aktima o odcjepljenju i razgraničenju Sutivana i Donjega Humca.. Maroević i Benković. Marco.. 3 Ostojić.: župnik Jerolim Tiironi 1615. list 14—16. 106.ibid. Petra izgonila je g. . str. Rukopisna knjiga u Arheol. Navijanje i t. stoljeća.. str. P e tritio. koji je nekoć stajao na krovu crkve. list 11—14. (Rukopis kod obitelji Michieli. str.. ibid. Na Vlačicu... str. 2 i Ostojić. vijeku bila popravljena .«.

prokurator puka pop Jerolim Jakšić. Haržić i Franjasović g. Frane Franjasović gasttaldo. Kaljević (kasnije Caglievich i Zaglievich) g. Rendić g.. Marka. Ivain Sahhović.. 1680. mistro Petar Kalafa. 1646. Ivan Bersatic pok. Marko Grego. August Bersatic pok. 9. Ivan Brakušić. 15. 4. Petar Kaman. 2. 1728. :6 1682.. Ivan Dujmović pok.. 7. paron Cagliević 105 . Paviao Beinsatić. Vida. Popis (pučana) n vezi\$ regriitacijiooi za bračku galiju g. Ivan Vitković. Jakšić g. Nikola Siljimdeči:ć.1629. Marko Šintić. Srećka Juraj Vušković mistro Ivan Vitajić braća Rendić pok. 1683. 1703. njegov brat Dujam Bersatic. 8. 1709. 14. Jucrja Pavao Bersatic pok. 16. Piefcro7 Ml stro Franjo Kralji. 1692. 3. :4 1656. Ivan Krsitulović 21. Mihovil Dujmović. Poljako g. Mi­ hovil Bersatic pok. 11. Tironi g.. Frane. Jerolim Bersatic. Jerolima. Šime Bersatic pok.đMarko Ongaro. Ivan Bersatic pok..1 Nakon požara župske crkve sastali su se predstavnici domova g. Pro -Bersatic.. 1729. 13. Bat Dujmović. Bersatic g. Banović g. Frane Bersatic pok. Ivan Franjasović/ Fra. Ivana. Mičeli g. paron Matej Rendić braći. Frane Picolo.. J u r a j Radičić. 10. 1716. Juraj Rendić. Jerolima.. Galeotti idi S. Dujmović g. Kralji g. Satičio Satičević. Ligutić. Pjerotović g. 1677. 1695. 1729..: M-atij Tironi. Ivana Juraj Tironi (natpis na crkvici Sv.. Osim predstavnika prisustvovali su i drugi članovi porodica: 1. 17.no Sesnjić... Ivan Rendić. Dujmović paron Ante Rendić braća Tironi pok. 6. 1729. 1729. Seriković g. 1650. Juraj sin Mate Sesnjića. Mihovila. Dno Mati ja 20. Frane Bersatic pok. 1667. 1693..^ Roka). Frane Tironi. Vušković g. kurat Pavao Bersatic kapetan Frane Bersatic sudac Juraj Marod Matej Tironi Julije Tironi Pavao Balarin kapetan Frane Kralji Birača Baniović paron Luka Dujmović paron Frane de Rado Ivan Marogi 12. Popi® pređstavniika porodica god. 1685. Remetić i Prence g. kurat svjedoci Jerolim Tironi i Feliče Tironi pok. : 5 1665. 1625. Summić g. Jakov Dujmović Ivanov. 5. 1721. V. radi gradnje nove župske crkve. Porodična prezfmeoa: Supetrana iz knjige »skonjiđana« đo g. 19.. Jerolima. njegov brat Nikola. 18. Tad su bila u Supetru 53 doma.

1748..: misitro Georgius de Oomstantin. Andreis. Petra 43.. Rendić. Rezzo iz Venecije. Imena prvi put spomenu!!!?. Ivan Rendić pok. Franjasović alias Remetin. mistro Luka Semković 39 Ivan Jakšić 63 Matej Piccoli 40.Ante 49 . Dieirado. Stefan Radmilli 28 Ivan Summić 54 rnistro JeroUm Jeričević 29 Ante Sinčić 55 Jelena udova pok. paron Juraj Jakšić 71. ć detto Russo god. 1734. Juraj de Rado 62. 1743. Juraj Haržić 25 . Ante 47. 1729. Ante Ninčević 68 Šimie Rendić 45. Pizzuli. Ivan Caljević 66 Mihovil Rendić pok. Sokolić. Ivan Vuišković 65 paron Petar Dujimović 42. do početka 'matice god. . Remetić i Balarin god. Vasselli. 106 . Jelena di Constantin od Tiro23.. Banović. Nikola Vušković 48. kapena 30 Nikola Rendić Bersaitića 31 Matej Hanoević 56 Petar Haržić (Hržić) 32 Ivan Jakšić pok. prezimena iz knjige »skonjidana« od god. Ivan Rendić pok. Petra 69 paron Juraj Tironi 46. Vušković. Krstuilović. Kralji. Grgur Cagljević 52 . 1735. Ivan Pjerotić 72 Udova Franjasov'ć pok. Po­ ljake. Pierotović. Pizzolo1 i Rend . Šime 41. Derado god. Jakšić.-37.. 1741. pairon Marko Jaksic 51. pop Jovanelli. 1742. Nikole . Bersatić. Petra 70 . Dome 57 Nikola Skoknić 33 Stefan Remetić 58 Frančeskina Bučić (muž 34 parom Frane Franjasović odsutan) OQ •braća [Poljaiko 59 Juraj de Rado pck.22 . Bersatić alias Paulina.38.. Tirani". 1749. Petar Jakšić pok. Skoknić. 1747. Stanoević.: Dujmović. Rendić detto Lesandrin i Skoknić god. Ante Remetić 67 paron Vickoi Rendić 44.. 1740. Balarin. Petar Grego 26 . Cagljević. parah Frane Spudieević 50 . Hanoević. Maroi i Jakovčić detto Bukarin god. Nižetić iz Selaca i Sinčić god. Mate Baćina nija (muž ma putovanju) 24 . Frančeskina Leventi (muž na 73 Ante Jakšić putovanju) 'Popis supatatrskih. Ivan' Remetić 53 . Ivan Franjasović 61" braća Bersatić pok./ prviih 20 (18) godiina miatice krštenih 1747. Dr. Sinčić. Juraj i Jerolim Bersatić 64.: Mičeli. Jakova 36 Matej Rendić 60 kapetan Juraj Barković . Bersatić. braća Rendić pok..

Dragazzo. Pretorij. Gerardi iz Venecije. Habair iz' Karlobaga. Domjanović iz Splitske. Jeričević.1750. Voviseto iz Venecije. zlatar Ferro iz Korčule. 1756. Radičić. Remetić alias Omerović. Haržić. Vidaković. Boroević iz Karlobaga.: Sikarneo iz Nerežišća. natpop Juvilleo iz Trogira. ^dr. Andreas sa Šolte. jPalini iz Nina. Vladislavić iz Miraca. 1753. Jakšić. Pavunović iz Korčule. Jakšić alias Salamunović. . Hatoer. Bresciani. Bergeljjć iz Splita.: Galatović iz Visa. Pasquali iz Starigrada. Barberigo iz Venecije. Mišetić iz Splitske. Papić. Pierotić.: Rasol. 1760. Bassanesis. Mariančević iz Selaca. Franjasović đićti Remetin. subdiakon Litković iz Pueišća. 1758.: Jakšić iz Donjega Humca. Petrie iz Komiže. Pajton iz Trogira. Priskić iz Rijeke. Priskić iz Lovrane. 107 . 1752.: Dobrunić iz jPiitava. Rendić alias Alngel. Bilančiić iz Trogira. 1751. magistri Sokolić. magistri fa. Franjasović.: Vulić iz Siplitske. magisitri Sokolović. Bellavita iz Venecije'. Gelineo.: Harašić iz Nerežišća. Boljić iz Obrovca. Barozzi. Bernardis (Diocesis Podinensis in Liburnia). Hetin iz Podstrane.' Taras iz . Bernardi iz Splita.bri Marasehini iz Verone. Ugrinović iz Sitna. Sukadarić iz Siuimartkia. 1755. Tudorić. Seget. Kastrupilović. Marmčević alias Gligo iz Bobovišća. Ivellio.: Bulić. Papin. Batoš iz Sumartina. Toimičić iz Dola. I>amiani ailias Jeričević. Rendić alias Ruso. pop Balarin. pop Matulić. Bulić iz PoIjica. (Ajndrić iz Visa. comes Barbaro. Mompiani cancel. Garafulić iz Nerežišća. Pavišić. župnik Bersaltić. Stanoević. Fiochi (Split). Vranjican iz Dola. Nižetić. Perišić iz Sitnoga. Golubović iz Duća. Brizić iz Gornjega Humea. Bellavita. Vučić alias Munita. :• Matšć. Fiorini iz Seravala (Seravallo). Lučić iz Ponikva kod Dubrovnika. Kuparić iz Grohota. Medin. Cvitanić. 1754. Vučić seu Puin. Vušković alias Vlašić. Bresciani alias Santo.Selaca. Jurišić. Mandić iz Zakučca. Maroi. Jeričević alias Damiani. Remetić. magistri Krstulović. Spudičević alias Saibo. Bologna. kapelan Dujmović. 1759. Vitaić iz Komiže. Buttor iz Bobovišća. Senković. Hektorović iz Pučišća. Malfei. Hiržić. Insulae.: pop Tironi. magistiri Barozzi. Ugrin iz Sitnoga. Dr. Vranjičić iz Poljica. Bojanić. Bresković iz PoIjica. kancelarij. 1757.: iicbil. 1781. Vuranjican. Oliverio (Villa Ignani Diocesis aquilensis). Sisgoreo iz Šibenika. Uškovrć. coadj. Kuličić iz splitske dijeceze. Jakšić iz škripa. Remetić alias Coijević. Margarita Bolognes. Biličić iz Omiša.: Agregoni iz Splita. Danielović iz Novog sela. Venetij.

1843. 2. A n d r e u z i (Furlan) 2 (porodice. 1729. 1684. Č u l i ć 1 porodica. D a m j a n o v i ć (Škendre. B j a ž e v i ć 2 porodice. 12. — Prezime se spo­ minje u popisu bračkoga plemstva g. zabilježeno je Remetić adias Coljević. (Duje). B e o v i ć 5 porodica. doselili iz D o n j e g HUJ Hi­ c a oko g. Bačvar) 8 porodica. 1752. Pilić . 1747. — U župskim knjigama od g. 1686. Mune) 8 porodica. U staroj nereži'škoj matici zabilježen je Simon Cagglievich presbyter Hliricus g.: Ostoja iz Dola. 1774. i 1690. 1816. 6. u škripskoj matici Coljević g. knjigama od g. (nadimak Srdela) 4 porodice. zatim i kao Caglievich. 1667. nauta de Rado. iz S p l i t a . 1820. iz B o l a . kum Borić iz P o1 j i c a. iz C a t a prekoi Sutivana. 1664. Alberti. Dolazi u popisu novoga stanovništva od g. 10. U popisu za gradnju crkve g. 3. C u l i ć 4 porodice. 4. Vuskovic alias Gundulaj.. kao magister Culich g. Caljević iz Zagvozda. 182J0. Vasselli Casinensis. C a g l e v i ć (nadimak: Rađesko. a g. 14. U župskim knjigama od g. 1763. Matić alias Baćina. B r o n z o v i ć (nadimak: Bronzo) 1 porodica. iz K o m i ž e oko g. 108 & . 11. spominje se kao De Rado. iberado alias Suska. kao Caglievich. magistri Vitajić alias Sokolović. slična napomena g.. 1815. B r k l j a č a 1 porodica. s napomenom: iz K o m i ž e . 1833. 1759. Rokela. — U župskim knjigama od god. g. 1801. 1758. 9. doselio: iz M u r v i c a oko g.9 Tako i u župskim knjigama (knjiga skonjidana) od g.. U Bobovišćima se spominje g. iz K o n j s k o g a doselio Josip oko g. 7. Mračić sa Mljeta.. 13. B o r i ć. Doselio zlatar Ivan. B e r t i č e v i ć 1 porodica. dalje. i 1709.8 5. D e r a d o (Šuška. Svitić iz Komiže. Sadanje porodice 1. 1648. a iz Splitske (kum) g.: Bakarin. iz M i r a c a . 1777. B o r t i č e v i ć 2 porodice.1762.— Hlap) 2 porodice. U Pastirima je zabilježen g.: Krstulović alias Bepimjafc. g. pop Caljević. 1670. 1834. 1764. i 1824. U žup­ skim se knjigama spominje: iz Š k r i p a oko g. 1814. 1771. 1657. iz Dračevice. izumrli nadimci: Turko.— U Postirima g. Prezime se spominje u Nerežišćiima. Svirčić alias Senković. U župskim.. Krstulović iz Bobovišća. te Zaglievich od toga danas Caglević. "u Milni kao doseljenik iz Splita. God. iz S p l i t a . Vje­ rojatno iz B o k e K o t o r s k e . 1853. 1851. 8. B a r h a n o v i ć (Murvicaniin) 1 porodica.

nofoilis Dr. 1657. d. 1760. 1799. 1843. God. Pietro«. Girgo iz omiške R o g o z n i c e doselio oko g. F a d i ć (nadimak Komižanin) 4 porodice. 1888. iz L o ž i š ć a.. Doselio — prema matici — oko god. J a n k o v i ć 1 porodica. g. porijeklom Ugrinovići iz }P o 1 j i c a.8 U Supetru se spominje: Jakšić-Krstić iz Donjega Humca 109 . iz S p l i t a doselio oko g. otprilike). Parađer. 18. G o i ć 1 porodica. 1625. G o 1 e š 1 porodica. J a d r i ć 1 porodica. — U popisu pučana za bračku galiju g. D u k a 1 porodica. 28. g. Na Bolu je Hržić nadimak porodice Vodanović. s napomenom: iz P i t a v a (Dobrunich). 1656. Gabelot. 10 Prema podacima. 1880. Škamparin) 9 porodica. 1750. a napomenom: iz |Škripa. 1849. — U župskim knjigama od g. iz I m o t s k i h P o l j i c a doselio Đ. oko g. 1816. kurat Gerolamo Giaxich. imao nadimak Jordan. Michiel Giaxich mjesni' sudac 11 . Dni capitanei Dujmovich. mesar. g. 1812. jedan put s napomenom: iz Bobovišća. 16. da porodica Dujmović ima »biljeg i značaj poljičkog plemstva«. 1680. poljički Dujmovići. 29. Dragićević-Ružić iz Donjega Humca. 1759. U župskim knjigama g. iz P r a ž n i c a. 1856. 1815. D o b r o n i ć 2 . 1819. 1869. kao Duchich. ^ ^ 25. s napome­ nom: iz Sitnoga. Cvancik.porodice. 17. D r a g a š 1 porodica. 1677.15. 24. 21. a kao Ugrin g. 27. 1757. 1752. a za drugu • Pistola iz Bola) 2 poro>đice. ali g. D u k i ć 1 porodica. g. U poljičkom izvještaju g. 20. U župskim knjigama dolazi od g. 1827. D u j m . doselio Ante iz Muć a oko g. Kao Ugrinovi'ć zabilježen g.. zabilježeno je. 19. kao »galeottd di S. — U župskim knjigama od g. J a k š i ć (nadimci: Ćuimeta. D r a g i č e v i ć (Purešković. 26. Povaljski Hržići — prema predaji — porijeklom iz Roškog Po­ lja u Bosni. g. Doselio iz S i n j a Grgur oko g. U župskim knjigama (skonjadan) od god. Dni coimitis Joannes Diujimovich. iz K o m i ž e oko g. Bandurić. 1840. Ima ih u Dubrovniku i Trstu.) 16 porodica.5 Prezime se nalazi' u popisu bračkoga plemstva od g. G r a n i ć (nadiimak Mućanin) 2 porodice. 22. ' v 23. i 1820. Co: medicus Joannes Duj­ movich i t. iz N e r e ž i š ć a. 1751. 1758. Stojan. Ružić. 1637. Stupac.. g. Dragiče­ vić »detto« KJastelanac. oko g. Stare i umrle bračke Dujmoviće naslijedili isu. I v k o 1 porodica. Pokojni Niko Hržić (umro pred 14 g.o v i ć (nadimak: Lukin za jednu porodicu. te je do g. H r ž i ć 6 porodica. 7 Supetarsfeih Dujmovića ima u Spli­ tu i u Zagrebu.. 1808.

. 1764. 32. 34. •45.skim knjigama od g. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g.. M a š k a r e 1 1 porodica:. 1882. iz . 1823. K l j e n a k 1 porodica. 1888. i 1774. M a t k o v i ć 1 porodica. — Prema tradiciji doselili iz K a r l o v c a .: naiuita Karlovac. 44. K u r t i ć 4 porodice. M a r č i ć (Maričić) 3 porodice. 41. — U boboviškoi matici kao kum iz Supetra Krstulović je zabilježen: g. 38. 39. g. u popisu supetarskih porodica. g. g. U župskim. Kirstuiović alias Loše. iz V r b a n j a.g. :s napomenom: iz S e n j a ... 1818. doselio u prvoj polovici' XIX." 1848. i to kao: ncbiL Dnus Comes Carlus San de Mascarefei. 37. 1760.. 1752. g. 4 porodice. K o l i m b a t o v i ć (Kulimbat) 5 porodica.S p 1 i t a. — U fragmentarnim . god. 1841. Prezime se spominje g. Krstulović alias Bapinjak. J. M a t a s 2 porodice. K u r t e . Doselio Jure iz Š k r i p a oko g. M i l a š i ć 1 porodica. 1821. 1852. U auipetarsikc'i matici zabilježen god. Kair 1 o v a c 1 porodica... 48. Doselio Martin iz I m o t s k i h P o 1 j i c a oko g. iz G o r n j e g a Humca. s napomenom. iz S t a r i g r a d a oko g. 35. oko g. 30. 1815. Jaikšić alias Salamunić iz Škripa. 1786. 1851. 49. K r s t u l o v i ć (nadimci: Bofcoška. 1818. i dalje. 1850. • 43. 110 . iz P o d g o r e kod Ma­ karske. 1790. a nazivali se Zaborović. J u r e t i ć 2 porodice. doselio oko g. v. 1807. knjigama cd g. 40. K r z u l o v i . M a r i n o v i c 3 porodice. Peškareša) 3 po­ rodice. oko. 42. kao činovnik iz K a r 1 o b a g a. 1697. J. K o r 1 a e t 1 porodica. 1729. J u n u š i ć (nadimak: Miškotovi) 2 porodice. M a n z o n i 1 porodica. oko g. i 1761. 46..reFi iz S p l i t a . K u z m a n i ć 4 "porodice. Cimara. Humca. 1742. 36. u žu. 1800. Doselio Luka oko' g. -1840. iz P o 1 j i c a.god. 33.. 1768. 1812. 1817. i to s naipomenom: iz P o t h u m a. g. oko g. 1715. Porijeklom iz |P o 1 j i c a.supetarskim žup.rsk'in knjiga­ ma od g. iz Os t r o v i c e . 1752. s napome­ nom: iz Bobovišća. Doselio iz okol'ce T r o g i r a . Kao magister Krstulović zabilježen g. iz omiške R o g oz nice. Spominje se u župskim knygama od g. 31. a:li uvijek kao Kulimbat i Kolimbatović. — U sutivauskoj matici kao kum g. Doseljen oko g. 1738. god.ć (Pendilo) 3 porodice. 1760. iz D. 1762. iz Škripa. iz P o d g o r e . 47. oko g. L j u b i ć 1 porodica. M i r i ć 3 porodice. Masca.:' iz Nerežišća.

iz I g r a n a. 1922. v. < ali nekoliko puta s napomenom: iz M i r a c a. God. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. Pierotović. Pizzclo. — U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Papin g. Pizzulo. do sredine XLX. N a z o r 1 porodica. g. 1822. 1856.. i kroz drugu polovinu XVIII. Remetić dolazi u župskim knjigama od g. ali.. 1775. 1818.. — Prezime se nalazi u popisu supetar­ skih porodica g. i 1750. 1746. 1758 i 1760. 1759. • U popisu pučana za bračku galiju kao »galeotti di S. zapisano je Remetić alias Omerović. zabilježen je Reme­ tić alias Coljević. prema. porijeklom iz Senja. — Vje­ rojatno.M u t a ir e 11 o 1 porodica. g. — U popisu novoga stanovništva (g. 1795. Oko g. 1759.. 1747. a Pizzuili g. Doseljen Vjekoislav g. ali porijeklom iz Raba. Pizzcii. 1735. 1815. u nerežiškoj g. porijeklom iz Poljica. — U škripskoi. O m e r e v i ć (nadimak: Žiža) 3 porodice. — Doselio Petar oko g. dolazi' od toga. Pročulo g. 1912.7 P o p e v i ć 3 porodice. i 1754. 1727. — U župskim knjigama od g.' P i z z o I i 1 porodica.) u Sumartirm. Pizzuilo. dolazi kao Pierotic. 1758. g. sa H v a r a . Kmivonja. a. vjenčan u Supetru g. i 1734. Pieritić. 1809.. Franjasović alias Remetili. g. U popisu supetarskih porodica g. P e t r i n o v i ć 1 porodica. l porodica. . 1813. 1853. P i e r o t i c 1 pcirodica. Godine 1764. 1820.. Pietro« g.. što liže po zemlji. 1703. — (U PučiŠćima postoji porodica Srdarević—Remetin iz okolice Sinja-Muć. u bebo viškoj Pezoli g. porijeklom iz S u t i v a n a . tt ( P a p i ć (Filomena. kao Piccoli. iz Poreča. 1793.ne P'colo. 1729. :— Živa samo jedina udovica. oko g. Picoli. jer ide na ruke i noge (bolestan uzetošću). P a n t e l i ć 1 porodica. 1727. 1818. iz Ž ež e v i c e. Skuše) 8 porodica. ma­ tici spominje se kao kum g. < 1889. 1764. g. 1730. —• Prezime se nalaz| u popisu bračkoga plemstva od g.8 P e t r i z i o . Porijeklom iz D r a š n i c a . Omerović s napomenom: iz Supetra. u postirskoj g. Piot o č n j a k 1 porodica. iz L o ž i š ć a . a g. iz N e r e ž i• s ć a. — Spominje se češće < u župskim knjigama od g. kum iz Su­ petra u Bobovišćima: Picoli »cancelarius hujus Insule«. 1784. Dolu). jedan pučiški Srdarević—Remetin živio u. zabilježen je Omerić iz Poljica. iz P uč i š ć a. tradiciji. P r u g o 6 porodica. g. 1749. — Vjerojatno do­ selili iz D o n j e g a H u m e a. 1753. Doselio Luka oko g. a kao Papić g. — Doseljen Filip oko g. 111 . Pizul. Doselio Ino cent iz S p l i t a oko g. P l e t i i k o s i ć 1 porodica. 1625 Fna. 1657. — Nadimak »Lisko«. vijeka. g. 1729. tako i dalje često. P a v l o v i ć 2 porodice.

1777.. Dicin. 1729. T e . 1876. 1776. U popisu »Galeotti di S. R a z m i l i ć (Radmilić) 5 porodica. Prema porodičnoj 'tradiciji porijeklom iz Istre. 1787. Pietro« g. Bego. porijeklom iz Pbljica. 71. S e n k o v i ć 2 porodice. U popisu »galeotti di S. R. 1682. Nalazi se u popisu supetarskih porodica g. 75. Stanoević seu Barišin. 1604. 72. Stanoević detto Pistur. vjerojatno iz P o 1 j i c a. g. R a d e t i ć 1 p o r o d i c a .tradiciji — pomorska je obitelj. Doselio Ante oko g.Ciccarellijevu popisu novoga stanovništva u Pučišćima spo­ minje se Rajčević. Bariša alias Stanoević. Prema tradiciji.'detto Lola. U splitskoj mar tici spominje se Sinčić iz Mošćenice g. na Braču je »nodaro publico« Ivan Radmilli. zvao se Tiro112 . Zanimanjem drvodjelci i ribari. u nerežiškoj Rendić zabilježen g. R e n d i ć (nadimci: Anđelović. 1819.. g. Često u maticama dolaze gornji nadimci. 65. T e r z i ć 2 porodice. Ruso. R.7 Duišin13 spominje prezime Sinčića među poljičkim plemićima.12 U sutivanskoj matici kao kum g. U župskim knjigama češće dolazi od g. 1812. 1812. R a j e v i ć 4 porodice. Radmilić. 1813. 1509. Doselili iz M i 1 n e oko g. v. do­ seljeni iz D r a g o v o d e. Krajem XVIII. i redovito dalje. 1729. 73. S i n č i ć 4 porodice. Prema porodičnim zapisima doselili god. 1574. U župskim knjigama od g. 1826. koji su primali sol g. g. alias Dujmović. Pošupirja. 1625. 1751. 1884. 1813. Lesandrinčić) 15 porodica. porije­ klom iz Splita. 66. s napomenom: iz Su­ petra. a k tomu: g. g. 70. Nadimak Moro (valjda sitoga. S t a n o j e v i ć 1 porodica. — Porodica itendić — prema. dosielio Srećko oko g. Drimalo. Roka iz g. — Župnik u Supetru oko g. iz D r a č e v i c e .) 67. 1894.. što su svi bili crni)..n z e r a 1 porodica. od g. U Sutivanu se spominje kao1 kum iz Supetra god. Rendić seu Inglez.7 — U popisu pučana. iz S p l i t a. — U popisu porodica god. 1667. a u nerežiškoj matici g. 1683. i dalje R. g. Dopodne. spominje se Marco Schintich. 69. Vje­ rojatno iz dubrovačke okolice. T i r o n i 1 porodica.64. 1716. Vjerojatno iz N e r e ž i š ć a. Pietro« g. porijeklom iz Poljica kao Šimunić. Rendić je na teritoriju Postira — Dol — Škrip. 1625. 76. Natpis Taronija s grbom na crkvici Sv. U župskim knji­ gama (škonjidani) zabilježen g. 68.. i 1673. R a i ć 1 porodica. Dorin. R. (U. magistri Rendić alias Mikin. Ima ih u Supetru i u Splitu. R a j k o v i ć (Rajkotović) 1 porodica. Petrić. 1754. 74. 1819. Sa dalmatinskoga kopna. Š i m u n o v i ć 4 porodice. 'zabilježena so 3 Rendića. 1620. iz B e r g a m a. iz P r o l o š c a. RadmilM. g.

1779. U Dolu se spominje g. Iseljene ili izumrle porodice 1. s napomenom: iz K o m i ž e . 1701. U župskim knjigama od g. V o d a n o v i ć 3 porodice. 1748. 1664. 1721.. i 1812. i 1757. 1729. 7 — Kao »proeuratore del Popolo« spominje se god. napo­ menom : iz Š o l t e . 1817. 80. Doselio Miho oko g. B a l a r i n od početka župsikih knjiga g. 1625. 1821. 1729. ali i u knjizi »skonjidana« g. Joanne Tironi. i 1820. Vuišković alias Gundulaj. Doselio Jakov iz B o l a oko god. g. V i t a i ć (nadimak: Škarpunein) 2 porodice. do nedavnih desetljeća. Magistri So­ kolić i Sokolović dolazi češće u matici od g. Posljednja Andreis—Defilipis umrla otpri­ like pred 8 godina. jedna ženska V. Z u d ć (nadimak: Vlah) 1 porodica. — Prezime se nalazi u popisu bolskoga novog stanovni­ štva od g.. — U Supe'tru se spominje g. 79. . A n d r e i s od g. U Pučišćima oko g. Spominje se u župskim knjigama od god. — U supetarskim župskim knjigama (skonjiđan) zabilježen je od god. s na­ pomenom: iz P o l j i c ist. 1813. 1782. U župskim knjigama g. 1818. Frane Ballarin. ni. kao kum Dr. U župskim fenjigama dolazi prezime od g. Z a g o 3 porodice. ali više puta s. Ballarin. Nadimak Vlah. 81. 1763. proIZbornik za narodni život i običaje 8 113 . imaju nadimak Gi­ rica.) Vjerojatno iz Baške Vode. 1747. s na­ pomenom: iz D o l a . U popisu »Galeotti di San Pietro« iz g. Maše* Cinkvantin.. 83. s napomenom: iz D r a č e v i c e . magistri Vušković alias Šorinica. često kao Vušković alias Vlašić. 78. Ant. 1753. 84. — Iseljeni u Šibenik. nalazi se Firanr cesco Tironi. — U nerežiškoj matici kao kum magister Vušković g. spominje se1 pop Uscovitius.77.. Mate Tironi. ali g. g. 1685. iz P o l j i c a. Ž u v i ć 1 porodica. U župskim se knjigama spominje od god. 1765.4 U Postiir&ma je zabilježen g. 1821. T v r d i ć 1 porodica. zbog malena rasta. V u š k o v i ć (nadimci: Cuparđa. od g. kao Usković s napomenom: iz Supetra. 1763. Kon­ turo) 7 porodica. jar je došao iz dalmatinskog Za­ gorja. 1754. g. 1747. Riste. 1885. iz Postira. 1629. T o ni i č i ć 3 porodice. U župskim knji­ gama od g. magistri Vitaić alias Sokolić. -85. a g.. do pred nekoliko desetljeća često se spo­ minje u suipetarskimi župskim knjigama. 1747. 1836.-g: 1753. i 1795. a u boboviškoj g. D. 1681. 82. 1715. mistro Ivan Vitaić. V1 a d i 1 o 3 porodice. 1763. 2. — Nalazi ise u popisu novoga stanovništva 9 u Supetru (popis od g.

1729. F i o r i n i od g. i 1731. Borsatić. v. u bilješkama u vezi sa sikonji&anom g. »orificis« Ferro iz Korčule. dalje s napomenom: iz V e r o n e . i 1712. i 1763. 1662. do prve polovine XIX. u bebo viškoj g. u početku matice g. 11. a g. 1805. — Spominje se kao kum Banović iz Supetra u Doku g.-1840.1731. 1784. 1766. 1813. u mlinarskoj g. — U dračevičkoj matici kao kum iz Supetra g. 1659.. 1642. 1751. 1843. 1786. kao kum u Nerežišćima Balarin iz Supetra g.. Vjerojatno porijeklom iz Polijica. kape­ tan Bersatić Frane. u Postirdma g.. 1812. 1646.. 8. B o j a n i ć od g. 1661... 175(j>. jednom g. u prazničkoj g. B o r o e v i ć u fragmentarnim župskim knjigama dolazi od g. medicus. dalje donedavno. uvijek s napomenom: iz Supetra. i 1793. Balarinović. 5. često s napomenom: iz S e r r a v a l l a . Otselili u Mirca... a u Škripu g. đr. i 1753. B a n od g. B e r s a t i ć se spominje u fragmentarnim župskim knjigama od g. 1748. 1737. često s napo­ menom: iz K o r č u l e . U popisu (pučana) u vezi s regrutacijom. Bonetti. B o n e t t i od g. F e r r o od g. s napomenem: iz O b r š j a (Buljević). 1754. 1795. 1804.. i 1629. u župskim knjigama g. Bersatić de Salentić.. 1749. do oko prve polovice XIX. 12 Bersatića. 1750. a g. 1816. nobilis Bersatić. 1712. 4. u. 7 6.. 1690. g. i u knjizi »skonjidana« g. kao Barsatić.: ljekarnik. v. a g. g. 1812. 1813. g. s napomenom: iz V i s a . 1815. 1702.. s napomenom: iz K a r l o b a g a . kurat jPavao Bersatić. 1724. 1752. u Nerežišćima g. 1625. -1757.. u bolskoj g. Spo­ minje se donedavno. dalje.. v. 10. 9. neki put s napomenom: iz K o m i ž e . 1819. u pastir­ skoj g. 1704. 1729. iz Dračevice. v. spominje se u Supetru Zuanne Bersatich »procurator del po'polo«. sa otoka Hvara. D e š k o v i ć od g.kuratoir. Bersatić alias Paulina. 7. g. za bračku galiju zabi­ lježeno je g. Od­ selio u Split početkom XX.. kroz XVIII. 1729. 1665. 12.. J. 1729. kao^ Bersatić.. v. Dr. samo Bersatić g. 3. B a n o v i c u početku župskih knjiga g. nerežiškoj g. — Gcd. od g. i . 1814. nobil. g.15 U siutivanskoj matici spominje se kao kum g. 1615. God. 1721. B u j e v i ć od g. 1812.. Toma »de comitibus« Bersatić. pisar je na preturi u Supetru D. do prve polovine XIX. U popisu poiljičkoga plemstva na Braču od g. 1750. g. magister Bersatić. kao Barsatić. 114 .

U Nerežišćima je kršten jedan Franjasović iz Supetra g. v. Damiani alias Jeričević. U Škripu je član bratovštine g. spominje se u Supetru'porodica Fiorini na ime Svitković. 1625. i 1760. s napomenom: iz Nerežišća.sredine > XIX. 1729. u XIX. u mlinarskoj kao' Damiani g. Fiorini—Cvitanović. 18. kao parom Frane Franjasović. Vjerojatno kao Hranoević <Hranuelli) iz Dola.. 1790. g. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1749. s napomenom: iz Nerežišća. s napomenom: iz S u t i v a n a . 1818. više puta (g„ 1749. 1717.. v. Vicko Damiani. 1729. 1727.—1762. matici Jeričević g. conte Damiani. God. v. Pred desetak godina umro posljednji poto­ mak. koji je zabilježen ui Nerežišćima g.. u Sutivanuj po­ stoji sličan nadimak (Kranjac) za porodicu Mohorović. dolazi kao' Jeričević alias Da­ miani. Međutim.. uvijek s napomenom: iz Su­ petra. 1660. F r a n a s o v i ć spominje se.. 1753. K o l u m b i s (t. Ante Kolumbis. God. — God. K a r a n j a c . koja da je samovoljom velikih knezova postigla plemićki na­ slov. 14. v. s napomenom^: iz Splita. j.-9.. Kao »ncdaro publico« idjelovao je u Supetru oko 1777. advokat dr. od g. u boboviškoj J. 1808. 1625. v... 1778.7 115 . — U đolskoj. 1755. U kasnijim župskim knjigama često dolaze Franjasovići. 1729. Možda isto -što i Juričević. 1729. 1799. 19. J e r i č e v i ć od početka župskih knjiga g. kao kum iz Supetra g. i dalje u XIX. 1782. 1759. do. K r a l j i od početka župskih knjiga g. — U sutivanskoji matici J. g.. do 1808. K o n t a n t i n od početka matice g. 17. bio je vrlo ugledna ličnost i dugogodišnji općinski načelnik. Pietro« mistro Francesco Cragli g. 1843. — U popisu pučana za bračku galiju »galeotti di S. -— U Sutivanu je zabilježen Fioirini g.10 U Nerežišćima zabilježeno je u župskim knjigama. god. Ostavio je znatno nepokretno' imanje u dobro­ tvorne svrhe.g. (mistro) do prve polovine XIX. i to Ivan Franjasović i gastaldo Franjo Franjasović. Prezime se nalazi u bilješkama o skonjidanu g. zabilježen kao mistro.' v. Columfois) doselili na Brač sa C r e s a -pred 150 godina otprilike.) do sredine XVTU.spominje se. H a n o e v i ć od početka župskih knjiga g.13.muški potomaK supetarskih Franasovića umro je pred 20 godina otprilike. 1698. 16. 1680. g.) Franjasović alias Remetin.od početka fragmentarnih supetarskih župskih knjiga g. 1758. u Supetra je »niotagk) publico« Marko Cvitanić detto Fiorini pok. i 1782. 15. 1729. (kapetan Frane K. samo Damiani. 1799. do prve polovine XIX. Nikole. te u po­ pisu sastavljenom u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. Zadnji ..

— U milnarskpj matici kap kum P. 1625. Marconi) od g. Nekoliko puta. Međutim.Često s na­ pomenom: iz Starigrada.) . a u Postire iz Rogoznice. u bilješkama skonjidana g. dalje. 1814. v. 1764. 1729. iz Ancone (tlalija). Često s napomenom: iz V e n e ­ c i j e . R a đ i č i ć u župskim knjigama od g. 1818. 25. do­ nedavno. kao Bošković alias Henčević u Selcima. s napomenom: iz Supetra. iz V e n e c i j e . Pietro« 7 . g. g. 23. 1729. Vjerojatno nečiji nadimak. v. 1776. M a r k o n i (t.20. g. do posljednjih desetak godina XIX. 1816. Maroi8 kap »estinta« porodica. a porijeklom su iz Taranita u Italiji. — U Sutivanu postoji porodica Zvanić— Krilo. (u početku župskih knjiga) Hinčević. 32. (kao mjesni su­ dac) i dalje do druge polovine XVIII. već Crinfocai (Krinfokaj). K o š ć i n a od g. (U popisu plemića g. v. Postirski P. 1804. do druge polovine XVIH. 1830. koji su doselili iz Donjega Huimca. Nedavno iselili u Zagreb. onda je iz B r e 1 a. Michieli) od "početka župskih knjiga g. 1788. 1816. K r i l o spominje se krajem XVIII. 1729. < . v. M a r o i od početka župskih knjiga g. 2L K r i n f o k a j (t. s napomenom: iz D o n j e g a H u m e a. M i č e l i ( t . v. — Porijeklom iz P o 1 j i c a. jednom g. (Košćina—Tigliadi). na­ pomenom i g. P o l j a k o u maticama od početka g.. 1813. nauta Krilo alias Sabaron s napomenom: iz Supetra. God. 1755. do prve polovine XIX. V. N e g r i cd g. — U sutivanskoj matici kao 116 ...iui maticama od g. a g. Prezime se nalazi i u bilješkama sikoniiđana g. u Sutivanu nema Trinfocai. Isto što i Maroević. v. v. Crinfocai) od g. 24. 33. P e t r i c i ć od g. kao Denegri. donedavno. Sa istom. Vjerojatno' iz Tro­ gira. 1695. 22.. 1793. siamo Krilo. P a s q u a l i od g. v. 1657.: iz Sutivana. Doselili iz P o s t i r a . su po­ rijeklom iz Rogoznice. kao mistro Košćina. 1778. g. — do druge polovine XVIII. s napomenom: iz Selaca. j . prvoj polovini XIX. i 1817. 1833. 1741. g. ' j . 1729. i u. „ali i g. — U sutivanskoji matici kao kum. R e z z P . N i n č e v i 6 od g. 27. 28. 1803. 1751. a g. s napomenom. j . 26. 1693. Negro. 31. s napomenom: iz Trsta. do sredine XIX. 1833. Vjerojatno pripada među novo sta­ novništvo... do sredine XIX. a g. u po­ pisu »galeotti đi S. s napomenom: iz P o s t i r a . 1755. N i ž e t i ć od g. 29. 1748. Jednom. 1818. Ako je Hinčević. 30. Često dolazi i kao Trinfokai.

Glas Heraldike. str. kutni iz Supetra g. JPoljačić.. 186. str. (V. v. Rukopis u župskom uredu u Supetru. stante l'acidentale incandio sucesso nella vecchia. 4 Ciccarelli. S k o k n i ć od početka župskih knjiga g.. Jurja Vuškovića. 1744. 35.. 2 Croatia sacra.. S. S a l v i n i od g. 1729. 1747. 9 Popis kod I. S. et alia sua P. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. 1747. s Ciccarelli. • • : U g r i n o v i ć cd g. god. str... Ivanića. 1725. 340. ibiđ. v. 1741. me. 1812. ibiđ. 3—4. str. 40. Zochnich iz Donjega Humca. a porijeklom iz P o 1 j i c a. 37. 12 Vjerojatno u vezi s poljičfeom porodicom Dujmović.34. str. ' 7 Mladineo. ibid. a g. 360. Pojaković i g. ibid. 1729.. Pietro al numero di 53. br. ibid. 1815. često dolazi kao Spudićević alias Sabbo.. 71. and. ibiđ. 1799. g. često s napo­ menom: iz S i t n o g a . Babica. 453—455. 274. do kraja XVIII. u boboviškoj. v. Jurja Cagljevića. Zagreb. 23... ibiđ. 12 Popis kod I. ibid. 1751. spominje se porodica Ugrinović u Supetru. ibid. jed­ nom s napomenom: iz V r b a n j a . U Supetru su bili ovi novi stanovnici g. coimpreso la persona di iS. Petar Cagljević. 1814. v. v. 1755.«. 1729. do druge polovine XIX. la redif icazione della nuova Chiesa. 1759. S t i p e t i ć se spominje od g. is Ciccarelli. 1817. g. kroz XIX. 321. kao nobil. 11 Ciccarelli.. 186. < — Doselili iz PoiS'tira. str. 303. S p u d i č e v i ć od početka župskih knjiga g. • . (Živi g. 255—256.. 1750. Nerežišća pod 6). S u n a n i ć se spominje od početka župnih knjiga g. Ivan Vušković. str. Z u đ e n i g o od g. naza capi di Famiglie. samo Sabbo.) do druge polovine XIX. dicti Sabbo i g. 10 Pavić. Izgleda vjerojatno. 'che compongono iil ectmmuii di C. str.Dragiičević-Skoiknić s obitelju). LITERATURA I BILJEŠKE: Libro de antichi atti della Parrochia 1729. me. 1938. ibid. Nikola Vušković.. (paron Frane'S. 5 Ciccarelli. 346. Pojak. U Milni je zabilježen kum Spudičević dicti Sabbo iz Supetra god. IH. Zuđenigo iz S t a r i g r a d a. li quali p. 8 Ciccarelli. s napomenom: iz M o l f e t t e . Poljak. 38. ibiđ. str. iz Dola ili Škripa. 111. te g. str. str. u popisu novoga stanovništva 9 kao' Skoković. Nikola Skoković i maloljetnik pok. ibid. maloljetnik pok. 439. i* Ciccarelli. god. list 18—19. stabilirono col comune consenso la seguente contribuzione . zabilježen kao magister. kao. 1764. 1 117 . 39. . g. 1799. 36. 1938. Babica. . S. .: Congragato l'ordine di S.: Grga Cagljević.is Duišin.. 198. do novijih decenija. ibid. 6 Ciccarelli. Pojak. do novijib de­ cenija XIX.

B a k u l i ć (naidimci: Fulkan. kurat 2 . 1852. Barković i Barković. u Dolu s napomenom: -iz Miraca. 1679. 1657. 1 Mnoge crkvene knjige uništene su Oid požara god.6 — Prezime se spominje u sutivanskoj matici' g. 1726. 1747. 1657. 1683. Mumalo. Tambaluk) 6 po­ rodica. 1751. 1667.4 * Sađanje poroiđice 1. — U sutivanskoim župskim knjigama zabilježen je g. 1579. Borković iz Poljica. 1579. A r ž i ć 1 porodica doselila iz S u p e t r a. a kao Barkoević g. B u i j e v i ć 1 porodica. Mircanjanl u ispravama. Barković. Bertičević. 1735.6 U sutivainskoj matici g. ali su se u početku naselile iznad današnjih Miraca.. Spominju se u Mircima oko g. u vezi s gradnjom crkve i među prvim do­ seljenicima iz Donjega Humca. 2. 5.MIRiCA Selo se nalazi između. Jakšić. oženio g. 1662. Godine 1579. Bole. u supetarskoj g. B r k o v i ć (nadimak: Gobo) 2 porodice. Stipanovica. u nerežćškoj g. 1659. 1656. za župnikovanja Kargotićeva. u Bo— bovišćima i g. 3. i to u predjelima Močilo i Prbači Dolac. Jerega.. 4. Prvi oženjen god. 1702—1736. god. Bakulić. U popisu bračkoga plemstva g. 17£7. • 6. — Prezime se spominje g. Gobo) 8 porodidica.:(?) pop Voineo. B u r a i z i n (nadimak: Kuital) 1 poinođ^ca. 1857. U popisu nerežiškoga novog stanovništva od g. u bolskoj g. 5 _ Prezime zabilježeno (kum) g.5 Doselili iz S u p e t r a. s napomenom: iz Miraca. Pojar. B r t i č e v i ć (Čuća.1894. 1770. 1679. U popisu bračkoga plemstva g.: Termić—Vladišević iz Poljica. s napomenom: iz Miraca. 118 . pri gradnji crkve i među prvim doseljenicima iz Do­ njega Humca. bilo je oko 12 stanovnika. Prvi se B. Stipičić 3 . u bolskoj g. Spominju se u Mircima oko g. . zabilježen je Juraj Barkulić. Kasnije su se spustile prema moru i deset minuta od morske obale osnovale današnje naselje u predjelu Merec. Prezime se spomi­ nje g.. Prve dvije porodice Brković i Bertičević doselile iz Donjega Humca. 1799. Berković. i 1725. 1711.: Valerio Nadali. i 1700. 1747. Prezime se nalazi u nerežiškom pop'isu novoga stanovništva. 1579.u postirskoj g.. đoselivši se iz I m o t s k o g a . . i 1697. Sutivana i Supetra.

porijeklom. iz S u t i v a n a..• ni^ g. 1799. Bučica. I v a n o v i ć 1 porodica. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Sansir. u suti­ vanskoj g. U popisu polijčkih porodica na Biraču. Doselio se kao zidar iz S p l i t a. 15. Linčanić) 5 po­ rodica. Jakobina. po­ rijeklom iz P o l j i c a .. 6 Vjerojatno porijeklom1 iz D o n j e g a H u m e a. Doselili iz D o n j e g < H u m c a za kua ratovanja (župnikovanja) Laurića oko god. Glavar. 1761. Carin. 20. 16. U bolskim župskim knjigama spominje se kum mistro> Chiriehi. Š o r e 1. 1771. 1700. g. Borin. iz N e r e ž i š ć a oženio' se oko g. • . L u k š i ć (nadimci: Roje. 1853. Dojtrina) 17 porodica. 19. V l a d i s l a v i ć (nadimci: Delija. 1683. uvijek • s napomenom: iz Miraca. i g. 1727.7. s napomenom: iz Miraca. nalazi se Petrinović. 18. 1780. J a k š i ć (nadimak: Obrška) 2 porodice. C v i t a n o v i ć (nadimci: Masko. K i r i g i n (nadimci: Veli. Porijeklom 'iz S u t i v a n ia. 1779. Kirigin—Ivanović iz Miiraca. Delija. Prezime se spominje u supetaruskoj matici g.s napomenom: iz Mi­ raca. 1786. Bakalar. 1763. 1787. S i n o v č i ć (nadimci: Bar as. Jerić. Pretpostavijam r da. a u boboviškoj g.. u dolskoj g. 1762. 1814. 1748. 1781. n o v i ć (nadimci: Delegat. 1657. 1793. Tor­ bica. župnik Lauirić s na­ pomenom: iz Miraca.4 Dakle. Porijeklom iz P o l j i c a . 1919. 1822. 13. Doselio se iz S u p e t r a i oženio se g. Remeta. uvijek. 17. V i s i 6 1 porodica.. Piće) 14 porodica. U popisu bračkoga plemstva g. U sutivanskoj matici g. i 1774. 1787. Bura. 119 . Lola. 1825. a u bolskoj: g.6 Spominje se u poistirskoj matici g. Miš) 3 porodice.. "Sinovčić-^Baras s napomenom: iz Miraca.. R a z m i l ' i i ć 1 porodica. JJ-. Sko­ re. U supetarsikoj matici Spominje se g. i to baš u Miroima iz god.. i 1749. Pojar. 12. ^ Prezime se spominje u postirskoj matici g. u škripskoj ^g. Kroj. je Vladišević i Vladislavić isto prezime. i 1788. iz Miraca »oriundo« iz O m i š a . Tomiasovi. L a u r i ć 1 porodica. 10. 1751. Doseljeni C. 9. Fibrica) 6 porodica. P e t r i .ože­ nio g. Bile. Gvozdanović.. 14.. Prda) 20 porodica. Termić—Vladišević. Prvi se doselio' iz S t o b r e č a i oženio g. D o m a n č i ć (nadimak: Kove) 2 porodice porijeklom sa otoka Hvara. U sutivanskoj matici g. Lukšić se spominje u sutivanskoj matici s napomenom: iz Mira­ ca. 8. Porijeklom iz Do­ n j e g a H u m c a. 1793. u dolskoji g. S t i p i n o v i ć 1 porodica. 1657. porodica. Prvi se posolio iz L j u b i t o v i c e i .

5. Martić. 1849.. U blizini sela nalazi se jedan manji izvor vode. 1 ŠKFJp Prema Hranikoviću1 i Ciccarelliju2 Škrip se nalazi na mjestu sta­ roga bračnog grada. 5 Popis kod I. LITERATURA I BILJEŠKE: Valerio. Porijeklom iz L. Ameriku. Nešto poda­ lje nalaze se rimski (Dioklecijanovi) kamenolomi. ibid. str. 2.posljednji se iselili u Split. Skarbić. 1866. gdje se nepoznat bavio< stočarstvom. koji su još Grci osnovali. j u b i t o v i c e. tae Mariae. a u LX. Butinić. fi Ciccarelli. j . Škrip se danas dijeli u dvije grupe kuća: dio oko crkve. str. Dragnić. str. Batrtul. u.« 2 Ciccarelli. Frane Ivanović iz Sutivana) qui est etiam illius Rector .' Mustačin.Nedavno imouie Mi iseljene porodice 1. 4 Pavić. Polu i Poštarima 27. Permoziina. Mrantičić. VI. U Mircima se oženio god. koji da podsjeća na dobjeglog Salamona. 3. 255—256. Popis pučana. S v i ć a r e v i ć izumrli god. 303. Mihovilović. fornicata. se oženio god. ibid. Liomoizina. U suMvanskoj matici g. 1909. j . kod mene.. Lakšić. str. Mratinčić. 1881.. rodom iz S u t i v a n a . Babica na Bolu (ibid. ibid. Miljanović. Donji škrip. Vidoševic.)..-Pulisela. Kasnije je bio razo­ ren. Vunić. 71: »Villa Mirciae distans a supraspta per duo milliaria (t. 1682.4. 1095. K a r g o t i ć iselili u Split.. . ibiđ. j . vijeku od Neretljana.—1880. groblja. Sumnie. M u n i z i ć (nadimak: Munjinac i Munjica) iselili u. de jurepatronatus anteđicti Prbri^ Francisci (t. vijeku od Gota. Doselili se iz S u t i v a n a . 120 . Salamon da se povukao na Brač kod Škripa. 453—455. {Prvi M. zapadnije se nalazi drugi dio. Prije brojno prezime. sina kralja Andrije U. Salamunić. et habet circa duođecim anrmas tantum. spominje ~se kao kum s napome­ nom: iz Miraca. subjecta est Parocho antedicto Cumatti. Morotuf. ostataka.. starih zidina. siječnja 1574. od Sutivana). Mantinčić. !feo|i su primali isol M Škripu. u predjelu Birče. Župnik je služio god. 3 Libro a štampa.. 4. Sičaliina. Ciccarelli3 govori i o natpisu iz god. N i ž e t i ć . vrata i kaštila naziva se Gornji Škrip ili Grad Škrip.t. Porodica župnikova nećaka.. Sta­ ra bračka porodica. J u t r o n i ć iselili u Ameriku. Ibi visa est 'Eccla S. Porijeklom sa V i s a .

Radetić. Buvić. Ivan Cerinić pok. Simun Salamunovic Jurjev. Vicko Salamunovic i Ivan Sumnić. Pokalić. Dujam Salamuno­ vic.: Cerinić.: Dujmiović. Ivan Stipanović. Salamonović.n Salamunovic Franjin. Pro Mišetić. Matij Skoric. Marko Mra­ tinčić Jurjev. Ivan Vučić Matin. Juraj Perdić. Frane Plodinić. Nikola Kalkaneo. Marko Stipanović. Kartolović. Iva. Ma­ rin Mirić. Vlatković. Popis (pučana) u vezi! s regrutacijom !$> bračku galiju god. Juraj Boninčić. Nikola Stipanović.: Siuimljić. Mišetić. Jerolim Benčić. Bošćić. Vice Perkaljic. 121 . 1625. Fantazia. Kormonić. Vice Grego. Andrija Vučić. natp's na škrips'kom kaštilu Cerinić. Marka. mistr© Šimun Murano iz Dubrovnika. Gregorij Kovljanić. jPetar Mratinčić. Rendić. Ivan Salamunovic p'ok Fabijana. Salvatić. Mate Danijelović. »nofoili sottcposti alia Gallea«: Vicko Cerinić iz Škripa. Poklepović. Nikola -Krtstinić. Radetić. Nikola Stipanić. Bratinsić. Gelineo. Ivan Martić Matin. Dujam Dujmović. Petar Babić. Ante. Jurja. Lovre Puliseiić. Vlahović. Fauro. Pa­ nic. Nikola Boninčić. Ivan Gargić. Nikola Perkaljic. Kunić. Pulišelić. 1630. Matij Krstinić. Ivan Mratinčić Matin. Petar Permozinai pok. Marčetić. 1579. -' Škrip!janii n ispravama do matice 1570. Pavaio Perkaljic. Juraj: Martić pok. Mihovil Peternić. v Među plemićima.6 Porodična prezimena u žiipsMm :knjlgama prvi put spomenuta. Placoić. Gucić. Galeotti di Scrip5 _ Šimun Vučić Matin. Juraj Maratinčić. Matij Mratinčić. Ivan Vidošević. Mihovil Vulić (Vu­ čić?). Ranofeić. ' Ukupno oko 84 porodice. Renat Viđiošević. Plančić. Andrija Mišetić. Marko Sumnić. Placarić. Petar Šćimbić. Florio de Ragusa. Mihovil Mišetić. Placonović. Romeo Permozina Petrov. Nikola Martić Ivanov. Ivan Domjanović. Galatunović. Nikola Salamunovic Tomin. Nikola. U »schiera reale«: Mate Čikalinović. Juraj Donijanović. Benke de Bog sa nećakom. 1629. za prvfih 20 godina 1628. Biakofeić. Matij Sanetić. Jerolim Pulitović. Frane Permozina. Ivan Salamunovic. Liunardović. Toma Dujmović. Anton Domjanović.. Marko Zogačić.Dujmović.: paroik'piop rektor crkve dominikanac Pavao Bocičić i kapelan pop Nikola Koviljanić. Kvarantunšić. Miholović. Luka Skoric. Šimun Salamunovic. Kovljanić.

Poškini) 7 po­ rodica.: Banić.: Mihovilović. B e n č i ć (nadimci: Zrno. Balancanović.. (kao kum) i dalje do. ' 1642. Kao Domjanovic alias Mandić zabilježen je u knjigama g.: Magie. Sezonić. 1645. n e m a BenČića. Prezime se spominje od početka matice g. 1634. ui popisu pučana od g. kapitan Koviljanić. Mihaljević. 1799. Duhomzović sive Parhaljić. Benčić »đetto« Ašić. Domjanovic iz Splitske spo­ minje ise g. 1791. 1644. 1647:: Skorić alias Bakić. Silović. Bašković.1631. Plodim. Salamunović. Stipaničić. Zlatarić.: Vučić. 1643. Stipanovic.: pop Biličić. . 'Draghić. i dalje.: Stipaniević. Starbić... Calianeo overo Fantasia. Velanović. Petricius.. 1574. Ružičić.dolazi više Domianovića. U bolskim župskim knjigama g. ali uvijek kao Domjanovic. pop Nikola Domianović. Sisović. Martić. 1734.4 U pučiškim župskim knjigama Benčić iz Škripa zabilježen je god. Benčić. Benčić alias Senjić. Ponkoljić. Mihajević. Među pučanima bračke galije g. 1635. Toma. Krstinic. Kalajure. koji su u Škripu primali sol. Petrović. 1625.: Glasinović.: Domjanovic. 1690. Bukovinović.: Zvanić. Mratinčić. Drnanelo. Greko. Zanetović. 1788. a g. već Benke de Bog. Pulišelić. Mandalinić. U pop'su pučana cd g. Lazanao. Sumnić. 1574.. Jakubinić. Biličić. 2. dolazi kao Benčić alias Naherčić. 1625.: Mirić. n e m a Damjanovića. 1786. Parhaljić. 1632. Petričević.: Covglianeo. Skorić. Bebosić. Mairičević. u sutivanskima je zabilježen g.c. 122 .^Vidošević. zabilježen je Domjanjović iz Škripa. god. porijeklom iz Poljica. Francesco da Arbe. 1638. koji su u Škripu primali sol. 1782. 1780. Mišić. kapelan Dragišić. 1633. g. Barholjica. Šćepanović. Među pu­ čanima bračke galije g... Cerineo. Antičević. 1640. Mali Viško. 1798. i 1788. zabilježen je iz Škripa Jerolim Benčić5. Sokačić. 1788. Calcaneo.-1632. Jakuminić. Mandić) 5 porodica. Sađsanje porodice 7 1. Grivić sive Mandalinić. 1637 : Božičević. Seteljić. 1634. Fabri. 1633. U župskim knjigama spoiminje se od početka g. Surnjić. 1799.. 1639. i 1795. Ružić. 1641. D atmi j a n o v i ć (nadimci: Ćile. danas.: Muskietlć. — Prema nepotvrđenoj! verziji. Marić. pop Koviljanić.

. 1778. J. 1661. 1769.) udaje se u Škripu i jedna Dragičevićeva iz Bobovišća. a god. 1782. koji su dobi­ vali soT g. Prezime je postalo od nadimka porodice Salamunović... dalje. 1731.. 6. 1780. a iste godine (1822. 1683. 1786. 1795. kao Ttomasović alias Dujmović. Kristinić sive Mihajlović. god.. Jurićević »vel.. Dukomzović sive Parhaljić g.. a kao »procurator dell universita« god. 1787. g.čke galije bila su tri Perhaljića g. 1796. 1715. Komeli) 3 porodice. Današnji župnik s rodbinom. 1811. K r i s t i n i ć (nadimak: Miholović) 2 porodice. 1660. Spominje se g. 1706. Cesarović alias . đ. do oko g.. god.. g. 1681. Ovo prezime dolazi među pučanima g. 1786...' Među pučanima bra. 1783. 1760. Parhajić sive Jurićević g. F a b i j a n o v i ć (nadimci: Bandunovi. 1789.. Salamunović-Jerković sive Fabijanović g. 1717. Saliamunović sive Fabijanović god. nalazi se Miholović. kao Guerieri mistro g. 9 7. 1574. Fabijanović alias Pulišelić. 1714. ni g. God. 1822. Kirčovi) 4 porodice. Kristinić.. Jerković alias Fabijanović g. 1777. 1771. koji su dobivali sol4. 1673. g. Spominje se od početka matice g.—1787. 1625. Medu'pučanima.... Jurićević sive Pulišelić g. Ovoga prezimena nema u popisima među pučanima g. 1682. 1574. 1657. samo Guerieri g. 1782. 1806.« Ce­ sarović g.alias Miholović. 1750. 1574..4 Godine 1625. pop Guerieri oko god.. 1765. \ 9. 1625... . 1640. i 1764. D r a g i č e v i č (nadimak: Krtolčovi) 3 porodice.. 1632. i 1781. U postirskim župskim 'knjigama spominje se D. Kusanović dicti Kovačić g.. god.." 1785. vjenčava se D.. Prezime iParhajić spominje se u župskim knjigama dđ g. a g. i 1738. koje dolazi češće u župskim knjigama Škripa od g. Salamunović alias Fa­ bijanović g. Fabijanović—Žuvić. 1632. g. 1800. i t. u maticama dclaizi: Salamunović »vel« Jerković alias Fabijano­ vić g. 1777. magistri Bojković. 1781. 1661. spominje se na Braču »ooadiutore de mandato« Guerin Guerini8. D u j m o v i ć 5 porodica. Zorotovj) 8 porodica.3. 1810..5 5. spouninje se 123 . 1755.. K e v e š i ć 1 porodica iz N e r e ž i š ć a . Prezime je prevedeno od starijeg prezimena Bojković ili Vojković. iz Škripa. i među pučanima bračke galije g. iz Ć o n j e g a H u m c a . u Splitskoj: Salamunović ialias Fabijano­ vić g... Jurićević g. ' 4. Kovačić alias Cesarović g.. Koškini. 1663.. 1690.. J u r i č e v i ć (nadimci: Sudac. 1686.. Vjerojatno1 iz P o 1 j i c a.5 8. 1625. (Vogcovich) do g. Kovačić dicti Cesarović g. G u e r i e r i (nadimci: Pojarovi. Cristoforo Guerieri. 1792. 1681. U matici dolazi od početka. iz Pragova. iz Donjega Humca. Spominje se od g. i Salamunović alias Jerković sive Fabijanović god.. 1712. 1772. zatim ponekada u Škripu g.

i 1796. Niko­ lić je zabilježen u dolskim knjigama g. Hačimović s napomenom »iz Škripa« zabilježen je u dolskim župskim 'knjigama g. Ovo se prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. g. Prezime jie zabilježeno među pučani­ ma (za Škrip. N i k o l i ć 1 porodica. U Splitsku su se doselili iz Kaštel-Novoga kod Trogira. 1625. 1767. j . g... 1574.porijeklom sa V i s a. 1837.« Mihovilović.). Ovo se prezime nalazi među pučanima bračke galije g. ali su po tradiciji porije­ klom sa dalmatinskoga kopna (Zvečanj?). nicama. _a pori­ jeklom ©u iz Poljica. U maticama dolazi često kao Martić alias Žuvić od g. »vel. g. Kočim) 14 porodica. U zajedničkoj župskoj matici (škripSplitska) ovo se prezime spominje od god. Lipanović alias Mirić. onih. g. i 1676. 1681. Mihovilović alias Kovačić. koji su dobivali sol4. Hačinović alias Niko­ lić. Hačinović od g. 1668. zabilježen je Čudić alias Metlici ć. M a r t i ć (nadimci: Mićinica. Mihovilović sive Kovačić. . do oko g. g. 1774. M e t l i č i ć 6 porodica. Hačinović-Nikolić. U župskim knjigama u Škripu spominje se od. 1778. 10. g. 1747. . te 1811. 1779..10 U župskim maticama dolazi: g. 1788. magistri. koji su primali sol4. koje je zbog kanđijskoga rata ili kasni­ je đobjeglo u Škrip.. g. 1780. Čudina. Misli se. 1625.Nikola Krstinfć i Miatij Krstinić u vezi s regrutacijom za bračku galiju. ^/Tihovilović. 1574. 1634. 1777. 17. a g. U dolskoj matici spominje se g. 1751. 1635. 1772.zabilježen je u ispravama Juraj Mihovilović »procurator del. kasnije redo­ vito s napomenom: iz Splitske. i u bolskima %. Mirić alias Ko' žica. 16. 1675.5 12. 1780. Doli Postire) u popisu od g. 1791.. Kovačić. Ovo se prezime nalazi među pučanima g. dolazi prezime: g. P e l l i 1 porodica. dai je talijanskoga porijekla. M i h o v i l o v i ć 5 porodica. mistro Mihovilović.: P e s s e »tune Centuria Veneta Instructor nunc vera đomicilium tenens in Ca124 . • 13. i među Škripijanima bračke galije (pučani) g. u [Praž-. U bilješkama matice Sutivana oko g. kao magistri fabri Mihovilović. 1735. Spo­ minje se od početka matice g. vjenčan iAnte god.-MhnmaJo. više puta samo Nikolić. 1709. P e š a 2 porodice. 1681.Popolo« u P r a ž n i c a m a. iz L o ž iš ć a . g.. t.. Prema tradiciji. 1625. 15. s napomenom: izŠkripa. 1643. i 1802. 1615.11 14. g.12 U župskim knjigama. 1780. M i r i ć (nadimci: Meštar. . 1676. 11. Kristinić iz Škripa. 1786. 1773. . zabilježeni su: braća Nikolić. g. K r s t u 1 o v i ć (nadimak: Sapunar) 3 porodice. Hanoi) 11 porodica. i 1740. God. 1788. U župskim knjigama spominje se Mirić od početka u Škripu (g. Kusanović »dicti« Kovačić. god. i 1768. 1707. i u popisu pučana bračke galije g.5 .

. Salamunović »vel.. 19. 1787. 1635. 1686.. S a l a m u n o v i ć 1 porodica. 1776. 1774. ili g. 1812.. 1787. Puli­ m šelić se spominje u nerežiškim knjigama g. Baka) 6 porodica. u boliskima g. 1782. Ivan Vučić Matin i Andrija Vučić. a među pučanima bračke galije g. g. 1788. također no'biles comitis Salamoni (1673. 1805... 1668. Salamunović »amt. R a d o j k o v i ' ć 5 porodica. s napomenom: iz Škripa. i 1703. Viukšić. Salamunović »dicti« Jerković. Jurićević alias Pulišelić. Fa. 1663. 1663. spo­ minje se Mose Pessa Ebreo. g. Salamunić. 1783. Pivo.. 1793. Neke porodice Sa­ lamunić (t.. g. s napomenom:. maticama od početka g. U sutivanskim župskim knjigama spominje se Radojković god. gdje je porodica zabilježena od početka prazničke matice (g.. U arhivu jevr. 20.. 1675. g. Pre­ zimena. a u postirskima g. 1574. v. god. Salamunić iz . g. — Vjerojatno talijanskoga porijekla. 1788.) Salaimoini.knjigama Vučić se spominje g. g. g.. 21. 1625. 1673. nalazi se Pulisela4. .iz Škripa.« Jerković alias Fabjanović. 1675. i 1802.. 1778.13 U Škripu umire g. bogoštovne općine u Splitu u ispravi Grimani od 18. Vukčić. koji su u Škripu pri­ mali sol g. s ostalim bračkim plemićima.. i 1796. Ovo se prezime spominje u župskim. magistri Lovrićević.Humca. kapetan Radojković.•bjam-ović alias Pulišelić. 1679. Salamunović-Jerković sive Fabjanović.stro Sancti Joannis«. Salaimunić i Salamunović nalaze se među pučanima koji su g. g. 1670. 1785.. 1810. g. Salamunović sive Jerković.. 1637. K r i ž a kod Trsta.. do g. više puta dolazi (1631. P u r i ć 1 porodica. 1683.. 1789.. U nerežiškoj matici spominje se kao kum. 1692.. g. (iz Škripa) Nikola pulišelić. 1694. Vukšić alias Pulišelić u Splitskoj.1591. 1758. 1632. đ. 1789.. g. 1787. g.. umire šfcripski tourat Salamoni. 1574. 1789. i t. 1789. g. žena i kći od »qn. jer sui mletačko plemstvo dobili kapetan Toma i »isargente maggior« Zorzi Salamunić god. j . šimun Vučić. Među pučanima. i 1677. g. 'g. spornim je prvi put kao kum g. ' 18. 1715. 1771. Salamunović alias Fabjanović. . fratar Pessi g.« Jerković. P u l i š e l i ć (nadimci: Adrnac. . 1632.. Pulišelić alias Lovrićević. g. ex Co125 . ime Pessa iz Terra Rubini. Salamunoviić alias Jerković.. g. 1786. 1782. 1674. 1674. 1782. više -puta Salamunoviić alias Taraportin. IX. Lovre Pulišelić. U župskim knjigama spominje se od početka. i 1799. u Škripu dobivali sol4. od g. 1667. 1792.) do prve polovice XVII. 1782. 1719. a također i u veži s regruta­ cijom za bračku galiju u popisu5 od? g. Salamunović sive Fabjainović. 1649. g. 1710. 1756..s napomenom. i 1772. 1675. g. Vučića je bilo i u Pražnicama. U župskim se knjigama. i 1799. 1625. a i pois'fcirskima g: 1698. U postirskoj matici g. u mlinarski­ ma g. 1781..5 U dolskim žuipskim. g... 1704. 1776. s napoimenom: iz Škripa. 1778. da je iz P uč i š ć a . Salamoaii) izjednačuje brački knez Loredan god. u Bobovišcima: Radišić vulgo Pesse. 1677. 1798. 1811.). iz Sv.. Lovrićević.

1794. osim toga u maticama dolaze: g. Paulo Bili ceo »curato vicaro foraneo«. ' 2 2 . 1796. dcčim u vezi s regrutacijom za bračku galiju zabilježe! su g. U supetarskim župskim knjigama dolazi g. u milnar'skima g.-1634. Ž u v i ć 3 porodice.—1798. Antiče'vić. g. Gornje se prezime ne spominje u popisu među puča­ nima. g. Božičević al'as Falarzović. 1781.--zatim. 1574.14 Vjerojatno su od roda Krstu^cvića iz Bobo-višća. do oko g.. 1796. 1782. župnik u Škripu od g.. 4. do oko g. Prezime se nalazi u popi. 1635. Martić alias Žuvić. Stipanović alias Mirić. 1795. g. Božičević alias IVEaidretić. Samo Falarzović više puta od 126 . u nerežiškima g. g. 1747. i g. saimo Salamunić.5 3. 1795. i 1785. iz D r a č e v i c e . Jakšić alias Salamunić. U župskim knjigamia spominje'se prvi put kao kum g. i to svaki put s napomenom: iz Škripa. s napo-. 23. Biliceo. g.. 1770. U suitivanskim župskim knjigama A.). nalazi se Luka Skorić. 1793. 1774. g. 1803. a u pučiškima pop Biličić g. 1625. Iseljene ili izaimrle porodice 1. 1659. Salamoni. 5 . Skorić alias Bakić g. kao kum s napomenom: iz D o 1 a. u praz­ ničkima Salamunić g. 1662. 1788. u bolskima god.. i 1798. 1784. 1709. i 1799. g.. 1651. menom: m Dola. Marko Stipanović i Nikola -Stipanović. d. Godine 1656. Salamunić. Biličić. često s dvostrukim prezime­ nom. 1778. i t. 1683. Skorić g. a g. župnik Bi­ ličić iz Škripa.. Thomas conte Salamoni. n-o'bil.mitiibus Salamoni«. 1636. 1670. 1672. 1795. dolazi g.. u Škripu cio pred desetak godina. 1777. a g. 1824. Martić detto Žuvić. 1788. g. 1788. 1775. i 1780. 1769. Stipičević alias Skorobaić. Bilo je A. zatim kao kum g... 1649. co'mitis Salamonis... g. (dakle gotovo ođ početka matice). 1773. U •pos'itirski'm župnim knjigama spominje se g.. uvijek s napomenom: iz Škripa. sol4. u pučiškima g. a. bračkoga plemstva od g. samo Žuvić. i 1777. a g. 1625. 1651. Žuvić sive Martić. 1647. 1760. 1635. g. U župskim knjigama od početka (g. i 1653. g. B o ž i č e v i ć se spominje u pregledanim škripskim župskim knjigama g. S t i p a n o v i ć (nadimak: Grgucričovi) 4 poirodice. Mate Skorić i Petar Bahić.. Martić đicti Žuvić. 1630. 1653. 2. opet kao kum g. 1818. 1738. Salaimunović. 1625. Stipanović vulgo Skorobaić. 1663. 1794. 1738. 1710. U popisu »galeotti di Scrip« od g. 1657. i 1797. g. — Vjerojatno porijeklom iz Š i b e n i k a... koji su primali g. B i 1 i č i ć se spominje g. nai pr. 1637. u nerežiškima g. 1621.. Bakić alias Skore od g. a g.. u dolskima g. pak do_ g. B a k i ć se spominje g. vjenčava se u Škri­ pu iedan Žuvić iz Dračevice. g. do g. i 1714. A n t i č e v i ć spominje se prvi put god. 1804.su-. 1786. 1685. Salamunović.. 1771.

'1793. Porodica ovog prezimena živi u Splitskoj. K o v l j a n i c spominje se u župskim knjigama od početka (g. 1634. 1661. 1741. uvijek s napo­ menom: iz Škripa. Covlianeo dolazi nekoliko puta od g. 1625. 1631. 1634. 1671.—1625. i 1637. Zuan Cerinich g. Župnik Nikola Cerineo bio je povaljski opat g. C a l c a n e o spominje se u župskim. 1625. Covglianei. do g. Dragnić alias Darpić iz Škripa. 1574. C e r i n i ć se spominje u župskim knjigama g. 127 .su primali sol g. 1660.5 Kaio kapelan se spominje g. i Coviglianeus g. Među pučanima bračke galije iz Škripa nalazio se u po­ pisu d d g.1G G r g i ć se spominje u župskim knjigama od g.5 D r a g n i ć spominje se u župskim knjigama od početka (g.4 Čini . 1657. 1684. knjigama od početka (g. spominje se kao kum magistri Galoamei. do­ lazi prezime Covglianei14. 1707. (Vidi Cerineo u Splitskoj!) Među pučanima »galeotti di Scrip« g. »sinđJ.. U popisu bračkoga plemstva g.17 Među pučanima bračke galije iz Škripa je zabi­ lježen Gregorij Kovljanic. 1786. kao Cerineo (»Cerineum«). Calcanei s napomenom: iz Škripa.. pop Kovljanic oko o. 1692. 1599.se. 1650. 1738. u vezi s regrutacijom za bračku galiju.. Koviljanić. Calcanei. 1632. i 1824. 1642. do smrti g.. 1629..) do oko g. 1637. a među »nob ili sottoposti..5 U đclskoj matici spominje se g.6 C e r i n e o spominje se od početka matice g. 1679. U Škripu se jedan lokalitet naziva Gumno Petanovića Hi Gumno Kalkanea. do oko g. g. u dolskima Coviiglianeo g. 1816. Nadgrobni natpis u Škripu iz g.overo Fantasia spominje se u maticama g. i 1649. Fantasia g. a g. U Po&tirima se u župskim knjigama spominje g. do g. Koviljanić i g. Caglani g. Petanović. zabilježen je u Škripu parok dominikanac Pavao Božičić. g1. Ovo je prezime zabilježeno' g. 1786. do g. 1674. 1641. i 1675. 1688. Božičević se spominje u Splitskoj g. 1685. koji.. 1632. 1625. alia Galea« Vicko* Cerinić. Nikola Kovilijanić u Škrlipu..) do g.g. Na kuli Ce­ rineo u Škripu nalazi se natpis pod imenom Cerinić god. U positirskoj matici spominje se g. 1634. g. 1579. do oko g. 1792. 1632.. — Vjerojatno porijeklom iz okolice Š i b e n i k a . 1667. Calcaneus. 1616. Ivan Gargić.6 U pučiškim župskim knjigama spominje se g. Godine 1579. 1639. u postirskima g.buis Brachiae« je Niccolo Covglianich. 1631. 1656. 1570. C a l i a n e o . 1628. nalazi se Ivan Ceri­ nić5. 1640. kao. 1702. 1632. kapitan Kovljanic od g. Ovo se prezime nalazi u Škripu među pučanima.' Dragnić sive Bračvić. da su se preselili u Nerež:išća ili Donji Humac.. 1489. g.15 Primljen je o bračko plemičko vijeće Michiel fiol del qu.

ibid.) do oko' g. 1634. a Neretljani 841 g. a. 1574.5 U. Ovo prezime kao Maričević alias Sitipinović spominje se od po­ četka g. Kao Marinčević od početka iboboviške matice g. 1697. M a r i č e v i ć se spominje (u župskima knjigama od g. i među pučanima bračke galije (»galeotti di Scrip«) g.% Ciccarelli.4.đo oko g. V e 1 a.. Kao Marinčevič-Tusa zabilježeno je prezime od po­ četka bolske matice g. Š u m n i ć spominje se u matici od početka (g. 1691. V e l a n o v i ć se spominje u župskim knjigama od početka (g. i među pučanima bračke galije g. str. Sumljić. 19. 1 Popis kod I. ibid. str. K v a r a n t u č i ć se u župskim knjigama spominje od po­ četka (g/ 1628.. M a t i j č e v i ć se spominje u maticama od god. 2 A. Sumić. 13. pre­ r ma predaji.. 1823. Sumjić. g. 1657. 1683. 3 A. ali.) do oko g. 1786. 19. n č i ć se spominje u župskim knjigama od g.. 1791. 1621. Oko g. župskim knjigama zabilježen je V. 1793. 23.. 1625. 17. Babica (ibiđ.12. 1709. 1631. do g. 1 128 .) do oko god. 1631. 1630. 1690. Prezime Marinčević nalazi se u popisu »galeotti di Neresi« od g. 1681. do oko g. 14.pučiškim župskim knjigama spominje se V. 1625.). brački grad škrip porušili su Goti 537—548. 1631. 74—75. M r a t i n č d i ć se spominje u župskim knjigama-od početka (g. Sblpčinić alias Mativčević g. 91—94..4. 1642'.. koji su primali sol g. oko g. 1797. u nerežiškim župskim knjigama do oko g. 1405. . str.. nestaje ovog prezimena u škripskim župskim knjigama. Ovo se prezime nalazi među pučanima.:rskim. .. 1625. str. Mativčević od g. 6 Croatia sacra.. 1631. u post. Matieević od g. g. 1692. 5 Mladineo (ibid. koji su primali sol u Škripu g. 1676. 1574. 1625. 101—102). 1682. iz Škripa g. L u k a č i ć spominje se u prazničkim župskim knjigama oko g.5 16.18 15. b) Godine 1660. 1712. list 14—16.) do oko g. Dva se Sumnića nalaze među pučanima bračke galije g. pjesnik Ivan Ivanisevic poslao je splitskom nadbiskupu Leonađu Condulmeru petnaest komada starog novca iz škripa i pismo (v. do oko g. 27. 36. 20. do . iz Bosne. str. s napomenom: Lukačić de Drinoval iz Škripa.) .5 LITERATURA I BILJEŠKE: a) Ciccarelli (fragmenti Domnusa de Cranchisa ili Hrankovića iz g. g. ibid. 1655. Prema Ciccarelliju. Ciccarelli. "20.. 1811. iz Škripa g. V i d o š e v i ć se u župskim knjigama spominje od početka (g. 18. »Braciae insulae descriptio«. 1632.. 1811. 1685. do g. 21. 1604. ibid. 1693. str. 43. 49.). Ovo se prezime nalazi među pučanima.) ibid. Ciccarelli.

i* Ciccarelli. str. str. Vulić.. Spominje se u Splitskoj g. : 1784.7 Prema matici krštenih od g. ibid. str. 20.. u Škripu 1776. Ba­ barović iz Milne ženi se u Splitskoj g.. 1747.. pop Uinčir iz Splitske zabilježen je u škripskim žup~ 35borni-k za narodni život i običaje 9 129 . iz M i l n e . ibid.. 8 Ciccarelli. 1757. 1579. (Linčir se spominje u Splitskoj S škripu više puta od g. i? Ciccarelli. is Mladineo (ibid. : 1780. 1630. ibid. Babica. ibid. 352. str. 1777. B a b a r o v i ć (nadimak: Iinčir) 6 porodica..: Lineircinić. str. ovi novi sta­ novnici: braća NikoMć i Mihovil Linčirević. 1758. ibid. Domjanović. ibid. : 1779. Čepamić. 189. str. ibid. idrugi B. "is Ciccarelli. Vulić. 1788. 255—256.i-bid. is Ciccarelli. U škripu su zabilježeni g. str.. s napomenom: iz Milne. . SPLITSKA Naselje je nastalo kao pristanište Škripa u uvali. * • i° Mladineo. Šetelie. iz koje se izvažao u doba Dioklee&jana brački kamen za 'gradnju njegove spliitske palače. : 1785. : Božičević alias Falarzovtić. Majić. Iz škrip'ske jknjigo mrtvih: spltekaj-ska prezimena prvih (napose označenih) 20 godina 1750. : 1782. is Mladineo.: Iiničir. 2 Spl&fcskarska porodična prezimena prvi put sposmemitia sa prvih 20 gocflima matice krštemih. iz Milne ženi se g. dušobrižnik je bio pop Mate Cerinić za pet kuća malog splitskarskog naselja. Saiđanje porodice 1. 373. 1628.. ibid. n Ciccarelli. 340. " pop Liinčir..Darpić.: Mišić.. : 1781. 15&—160. i prema knjizi umrlih od g. 1760. list 19. 162. list 12—14. 1768.. :i po drugim podacima.1 God. 12 Popis kod I. str. 9 Ciccarelli. 171-—173.)... Piroman malgistri iz Hvara. ibid.

1824. 1781. 14. 13. U Splitskoj se spominje g. u škripskoj župskoj crkvi. iz G r a b o v c a . oženio se u Splitskoj g. 1784. 1776. oženio se u Splitskoj g. Linčlrnić. 1784. od roda Salamunovića. Čeparnić alias Petričin. Porijeklom iz gornjega Brača. Prema tradiciji porijeklom iz Engleske kao Voselei. U bračko plemićko vijeće primljen je Mićel Cerinić. 1750. 5. se Čeprnić god. U škripskoj matici spominje se g. oženio se u Splitskoj god*. B r h a n o v i ć 2 porodice. Salamunović alias1 Fabjanović. 12. god. Ž i d o v pokršten g. Spomiinje se god. 1747. škripskoga novog stanovništva: Linčirević. 1784. Cerini. Stara škripska i splitskarska porodica.3 Na kaštelu Cerineo u škripu uklesan je natpis s prezimenom Cerinić g. s napomenom: iz Splitske^ 9. u škripskoj matici zabilježen j. C e r i n i 1 porodica. Slovenac. B a 1 i ć 1 porodica. 3.2 8. Č e p r n i ć 2 porodice. 1570. 1786. U popisu od god. a g. D u j m o v i ć 1 porodica. iz V e l o g B r d a kod Makarske. . C e r i n e o 2 porodice. 7. B a š k o v i ć 4 porodice. ka­ menar. 1899. koji se spominje u Škripu i Splitskoj oko g. Antičević. kumovali »nobil. 10. fiol del qn. 1794. Pri pokršten ju g. J u r a ' s 1 porodica.skim knjigama g. Linčir. 1894. liz š k r i p a . B e r k i č 1 porodica. 1489. 1821.). U škripskoj župskoj crkvi oženio. 1810. 1802. 1775. 1881. Drpići ili Darpići su po porijeklu novo stanovništvo. D r p i ć 5 porodica. 1931. 1757. 2. i 1770. g. a drugi Drpić iz Pučišća ženi se u Splitskoj g. U knjizi mrtvih zabilježen je g. . Oženio se kćerkom magistra Piromana iz Hvara. God. Abas« Cerineo i nobil. prema po­ pisu od g. Berhanović dicto Betet. Splitske. oženio se u Splitskoj g. oženilo Šatelićevom u Splitskoj g. oženio se oi Splitskoj god.4 11. iz filkripa. D u n d i ć 1 porodica.. F a b j a n o v i ć 3 porodice.e Brehanović iz. 1747. 1711. Jedan se D. iz S p l i t a (Lučac). u supetarskoj kao kum Cirini g. 4. U nereziškoj matici spo­ minje se pop Linčirević god. iz L o ž f i š ć a . 1579. u Splitskoj je pop Mate Cerinić. Kao Cerineo i kao Cerinić spominju se od početka u škripskim župskim knjigama.. g. iz M u r v i c e . 1761. Brahanović alias Striraiba. iz S l i v n a (Šempolaj). iz S v i n j i š ć a . 1784. B a l d a s a r 1 porodica. 1781. 6. Zuan« god.

oženio se u Splitskoj g. 1783. nobll. s napomenom: iz Splitske. U povaljskim župskim knji­ gama g. 1879. 16. I. g. bez oznake porijekla. S t i p a n o v i ć 1 porodica. •21. g. 19. 1625. 1787. Mišetić se prvi put spominje s napomenom »iz Splitske« g. liiz š k r i p a . 1630. U Reformacijama (L : b. alias Čardić. (Prije se nazivali Pavlić.. K o r a l j 2 porodice. s na­ pomenom. krajem XVIII. Š t a m b u k 3 porodice. g. među pučanimia »galeotti di Scrip«.. 1808. U Sutivanu se spominje kum Metličić god. u postirskima g. Maić alias Mišetić g. g. 23. 1648. 1762. 1802. vjenčan mistro Rađetfć g. pop Mišetić. u prazničkima g. »iz Splitske« od g. god. a u škripskima g... da su neki iz Selaca. a poslije g. 1774. Doselili se iz Kaštel-Novoga kod Trogira.: Ser Joanne Ser Petri Missetich kao sudac. 17. Š e t e 1 i ć 4 porodice. 1415. 1788. u Škripu se spominje od početka matice (g. FilipovićMišetić. iz • š k r i p a. u bol­ skima g.. Pučiški ištambuci također so porijeklom iz S e l a c a . U škripskim župskim knjigama spominje se Vulić od god. u đolskima često od g. cap. U škripskim župskim .. R a d e t i ć 1 porodica. Jedan je Mišetić zapisan god. M a r t i ć 1 porodica. knjigama dolazi ovo prezime gotovo od početka matice kao Seteljić (g. uvijek s napo" imenom: iz Splitske. 1654. 1. oko g. 1805. g. i 1794. kao Maić u dolskim žup­ skim knjigama g. a u Splitskoj g. iz Š k r i p a . M. U Splitskoj se spominju g.. u sutivanskima M. g. 1645. 1663. iz Š i b e n i k a . Mišetić ženi mobil. i dalje. 1791. a sadanje prezime dobili po na­ dimku Metlica). Setević. 1786. čudić alias Metličić. Misetić-Filipović.. a neki iz Pučišća... g. 1848. 1811. U škripskim župskim knjigama spominje se M. 1691. vjenčan g. V u 1 i ć 2 porodice. M i š e t i ć 6 porodica. Slovenac. iz š k r i p a . zabilježeno je ovo prezime u maticama u Škripu i Splitskoi kao: Mišet'ć sive Maić g.. v. Filipovićevu. 24. 1798 i 1802.. 1914. nobil. 1734. 1784. 1794. 18. starinom iz P o l j ic a. 19) spominje se od g. u Nerežišćizna je natpop Ivan Metličić. 1778. s napomenom iz Splitske zabilježen je 131 . u Splitskoj..). 1744. čini se. 1790. Maić u Škripu: god.15.. 1707^. M e t l i č i ć 6 porodica. 1770. Š i r k o v i ć 2 porodice. Filipović alias Maić seu Mišetić. g.—1420. 1716. 1635. 1771. Co: Filipović-Mišetić. Porijeklom iz Poljica. kame­ nar. 22. 1784. 20. Šetelić. iz S l i v n a (Šempolaj). Stari brački Mišetiići i novi poljički očito misu isti.791.). i 1772. 1804. 1768. 1698.

svaki put s napomenom: iz Splitske (ponekada. 2. str.. 1776.. g.. 1820. a g. Babica. M i h o v i l o v i ć zabilježen je u dolskoj matici g. 1788. s na­ pomenom : iz S p l i t s k e .. 1809. u Škripu je iob župnik Pavao Bošičić. u pastirskima g. B o ž i c e v i c sui škripskim župskim knjigama apomiimje se god. str. 1900. 5. ibid. 1690. 92. U Splitskoj se spominje g. 6 Podatke sam crpao uglavnom iz drugih bračkih župskih knjiga. 1822.. a kao Dujmović g.. 7. v. gdje ima splitiskarskih Vulića (Bulića). 18. 5 Statuta municipalia ac reformationes magnif. s napomenosm: iz S p l i t s k e . 1 132 . Communitatis Brachiae. Zagreb. s napomenom: iz T u č e p a. kao Sox .. u prazničkima g. 1776. (i bilješka br. Utini. u nerežiškima g. i arhitekta. 1679. P u l i š e l i ć zabilježen g. u dolskima često od g. 1780. u sutivanskim knji. D r a-g i č e v i ć oko g. i 1861. 2 Croatia sacra. D a m j a n o v i ć u supetarskoj matici g. Split. 1736. 1752. 4. 1755. 162. Rasohe i Plate. Dalmacija u izdanju sekcije inž.. i u postirskoj g.. U "Splitskoj se spominje g. kao Domjanović). str. 3. 1772. 1860. 1770. God. 72. uvijek s napomenom: iz Splitske. Vučić alias Pulišelić. 9 za Pučišća). kao Falargović-Božičević g. Božičević alias Falarzović. a u Plati je žrtvenik iz III. bili bi porijeklom iz Z a k u č c ia.prvi put g. U bolskim župskim knjigama zabilježen je Vulić g. Matice Hr­ vatske.. izd. 1757. 1789. u škripskima od g.vlčić alias Vulić. svaki put s napomenom: iz Splitske. 3 Ciccarelli. Bulić: »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguarđanti il Palazzo di Diokleziano«. 1712. — Dioklecijanovi siu kamenolomi u predjelima Stražišča. str. —• F. ibid. 1933. br... u milnarskima g.. 1673. 1—2. Prema dračevičkoj tradiciji. ibid.. s napomenom: iz P u č i š ć a . Falardović. u dolskim žup­ skim knjigama g. — Ljubo Karaman: »Arheologija osobitim obzirom na solinske ruševine i Dioklecijanovu palatu u Splitu«. pop Damjanovi'ć. 90. 1735. 1824. u počast Heraklu od nadzornika Valeriusa. 20.gamia g. Izumrle porodice6 1. 1768. Doselili se iz Škripa... Bullettino. dolazi kao Wtoch. str. str. 6. 1777. LITERATURA I BILJEŠKE: Bulić—Kararaan: »Palača cara Dioklecijana u Splitu«. 1785. D o g a n č i ć oko g. iste godine u škripskoj kao Pulišelić alias Dujmović iz Splitske. U Rasohaima je u hridi uklesan relijef poluboga Hetralkla.. 165. 1841. J u r j e v i ć (ili Juoračević) zabilježen je u sutivanskoj matici g.. u dolskoj matidii. 1813. 4 Popis kod I. 1799.

Mate Ljdbeitić pok. 1591. 133 .: Lazari iz Venecije.: Benkovie. gastaldo Pro RogO'znica Dukin. magistri Murarij iz Klisa. Jurjević. 1592. 1593. da je nekadanja arkva služila i kao kula.za bračku galiju g. Mišetić. Vraniiican. Ivan Gospodhetić Markov.: Gardatović iz Poljica. Gospodnetić. pop Mičelović. Pjaca. Župna crkva građena je u tri maha. Novaković. Marka. Galeotti idi!/ Dol e Postire 1 Ivan Vladičić.: Kristolović.POSTTRA Lijepo priimiorisko naselje. 1596. konkuibina Repanović. Gaspari. Thomiaseo. Hovarčlć iz Radofoilja. Mičelović »ad) pireceps Vicar&j Brachiae«. odinosno* utvrda.: Petricius. Poput ostalih bračkih naselja.) 1584. Podježice. Petričić iz Rcgoznice. De Dominis. 1586.(1584. Zastivanje. Petričić. Prodli.: Jurišević. Kristulović. 1587. Vrilo i Porat. Brubrigović. Popis (pučana) u veza js regrutacijom .tvornice za konzerviranje ribe. subdjakon Thoimaseo. Dragičević iz Omiša. Philippis iz Omiša. Alviza Gospodnetića. 1594. Klimsić. pop Pavišić iz Omiša. Glavica. 1625. Ivani­ sevic . Rat. LozM. Marko pok. 1589. Marko Krstulovilć. Šimun Sišić. Slovinić. Ivan Sesnjić pok. Dulibattć iz Vrboske. 1590. Juraj Galušić. Znači. KUnsić. Svirčić. Arbisani. Mate Grego. Hairambašić iz Omiša. klerik Mičelović. Nikola Matković. 1595. Balatura.: Lasaneo. Mičetie alias Boceokiović. Zaziubići. Radičević. Arnerić. Silšić iz Duća.njegov brat Alvize.: Borić. Jeirolim dalli CastelM. 1598. Sudijjć. kao na pr.: Cerimei. na kojoj su se sačuvale puškarnice. Čičićevi Dvori. Frano Bilanić.: Bila Ploča. Radojfcović iz Pučišća. Matulić. Dominik Linardović. ' U Postiriima su . 1585.: Jelinei. Jakov Mandalinić. Stanišić. Mate Sikalihović. 1588.: Udinesi iz Omiša. i pojedini dijelovi u Poštarima imaju svoje posebne nadive. Mate.: magistri Mantilei.: Spuđičevil'ć. pop Gutunić. Dubičević iz Vrbanja. Piškera. Ivan Smojčević. pop Philippis.—1604. Arbizario. Porodična preaimeircia ispranieimta prvi' put za prvih 20 goidana župskih knjiga . Radovan Arbunić. Jelinić. Najstariji je dio kao lučna apsida. njegov sin Nikola.

B e r n a r d i s 2 porodice. 1773.»iz S p l i t a « pod imenom Bizzaza. B a l i o t t o 1 porodica. A n t u n o v i ć 5 porodica. B i o č i n a 7 porodica.. Spominje se u župskim knjigama ođ <g.). 2 4. s napomenom: iz Kaštel-Lukšiića. 1675.. kao Bazzaca g. U župskoj je crkvi grob »generala« America. g. s napomenom: . 1818. 1745. ucijenjen od Venecije sa 200 dukata Dimitar Arnerić. 1878.. 7. Majdenović iz Duća. (Antonović). U popisu bračkoga plemstva od g.. oženio se g. 1857. 1807. do g. Italija). jednako je zabilježno g. Kokrić. 6. Radostin Jurišević. g. porijeklom iz Škripa. 1822. U župskim knjigama od. Sađianje porodice 1. iz Bola. do oko g. veljače 1583. iz S p l i t s k e . dolazi A. ArnerićHranoelli. i 1762. 1790. i 1799. 1776. (ženska) Antunović vulgo Jurašin. 1772. Dvije porodice Antunovića preselile su se na Bol. 1765. 1586.: Petanović..: 1602. g. Radičić iz Jelse. B a b a r o v i ć 2 porodice. U župskim knjigama ođ g. 1691. porijeklom iz D o l a . nobil. Murariji (iz Omiša. B r t i č e v i ć 3 porodice. A n t i č e v i ć 1 porodica. Porijeklom iz P o l j i c a .. 2. porijeklom iz I t a l i j e . Vranić.: 1604. 1700. 1741. 1740.. i 1769. 1692. Jurinović iz Duća. s napo­ menom »nastanjena u Škripu«. Krilović. . 1722. 5. i 1809. g„ 1800. oženio se g. A r n e r i ć 1 porodica. i 1711. 1657. 1723. Posljednja ženska Margarita i ostali se iselili u Split i Trogir.. . iz M i r a c a ." 3. iz D o l a. početka (g. nobil. Porodica ima talijansko državljanstvo. 1818. spominje se više puta capitanei Petri Arnirić. 1601. iz B r a z z a n a kod Gorice. iz M o n t a g n a n a (padova.. 9. Od g. prema tradiciji.1599. s napomenom: iz Dola. 1747. 1699. 1713. Spominje se u župskim knjigama g. kao 134 . pokopana je u Pastirima picckara A. Radi pomaganja Klišana u barbi protiv Turaka bio je 3. 8. Serbić.. Arnerić. kao Bizzaoe g. 1784. B i ž a c a 10 porodica. te kadgod kao Arnerić.: 1600. spominje se Arnarić. tenente Arnerić s napomenom: • (iz Postira. Spominje se u župskim knjigama češće kao kum od g. doselio se kao 'drvodjelac i oženio se g. U dolskoj matici (kum) g. kao Bisazza češće od g. Vistević. g. porijeklom iz Miilne. g. doselio se kao postolar. vjerojatno starinom iz Bobovišća.

. nauta Bisazza s napomenom: iz Postira. oženio se g. dolazi kao Cvitanović alia© Pećarević. 1598. udaje se jedna D. F r > n c e s c h i 2 porodice. g. 14. g. G a l e t o v i ć 1 porodica. kao kum). Cvitanović dicti Pećarević. Postoji mišljenje. i 1800. 1727. 1802. samo Pećarević.. 11. '16.1780. D r a g i č e v i ć 3 porodice. 10. 1721. g. kao Bizazza g. Krajem XIX.. iz Nerežišća). i 1789. i 1722. porijeklom iz P o 1 j i c a. 1702. 17. 1708. Cvitanić alias Pećar. 21. 1742. prema predajo. .. 19. 1742. magistri Biazza g. 1804. Dolski D. > 18. i 1709. zabilježena je neka Duhačić (!) alias Huore iz Brusja (Hvar)."l696. 1741. iz Nerežišća). i dalje ali bez oznake porijekla. oženjen g. 1831. 1781. g. 20... frz S t a r i g r a d a . iz Donjega Himca. God. 1812. lali i kao Galatović. Cvitanović alias Pećar. 1804. C e r i n e o 1 porodica. U župskim knjigama od g.Bizzazza g. optirala za Italiju). G l a v i n i ć 5 porodica. oženjen g. 1617. iz S p l i t s k e .Dola. i 1764. isto siui što i Gospadnetić. 1594. vijeka zabilježen je više puta. iz G o r n j e g a H u m e a. g. C v i t a n l i ć . iz P u č i š ć a . i 1810. iz R o g o z n i c e (omiške). oženio . g> 1724. . nalazi se prezime Glavinić. 1845. g. a U matici od g.. 1888. bez oznake porijekla. U župskim knjigama od g. g. Glavinić s napomenom »divitate Paguntij«. 15. 1903. 1873. 1744. C e p r n i ć (Čeprnić) 5 porodica. D o m i n i s (nadimak: Fisković) 4 porodice (od toga 1 p.2 135 . 1847. 13. iz R o v i g a (Mleci). (U župskim se knjigama govori o vjenčanju dvaju C. Gospodnetić sive Dominis. magistara Bisazza g. Cvitanić vulgo Pećar. oženio se g. 1802. magistri F. 1808. U matici g. iz . i 1698. nobilis Gla­ vinić alias Rašić. v. 1776. iz O m i š a. U popisu bračkoga plemstva od g. U đols'koj matici (kum) g. 1745. g. da su se neki Dominisi doselili iz Raba krajem XVI. g. B u č i ć 1 porodica. se 'g'. v. Hi početkom XVII. 1833. Vragadinac) 7 porodica iz P o d a c a. g. porijeklom iz D o 1 a. D u n d i ć 1 porodica. D u h o v i ć 2 porodice. G i r o t t o 2 porodice. 1783. oženjen g. 22. U mat'ci je zabilježen g . 1785. 1797. (g. G. 1844. B u l j e v i d 2 porodice. iz makarskoga G r a c a . 1657. oko g. Rašić alias Glavinić. ka­ snije se u župskim knjigama ponovno spominje g. 1670. 12. U matici se spominje prvi put kao kum iz Omiša g.(nadimci: Pećar. Prezime se spominje u postirskim župskim knjigama od početka (de Dominis g.

1823. 1689. U postirskoj maticft od g. dolazi kao Hranoelli. 1877. 1637. L Gaicomo.. zabilježena je jedan put ženska HrepićHranoelli. i 1782.23. i 1797. s napomenom: iz P o s t i r a. kao Katunarić sive Činčević g. ' U popisu bračkoga plemstva g. 31. ali se možda FranuMć i Stranulić odnosi na njih. plemićka porodica. iz S l i m e n a kod Zadvarja. 1670. oženio se g.. doselio. 1657. iz Nerežišća zabilje­ žene su u Postirima g. jer g. 1816. 29.1 i u popisu bračkoga plemstva od g. oko g.. K a l a š i ć 3 porodice. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1635. J a n j i š 1 porodica. 1657. 1696. Niccolo Hra­ noevich. 1750. iz M u c a . U postirskoj matici od g. ali već g. vijeka. i 1752. U ipostirskoj matici od' g. i 1816. U dolskoj matici zabilježen (kum) g. G©• s p o d n e t i ć 5 porodica. a drugi put Hrepiitć-Gospodnetić iz Dola. 1657. 30. g. J e l a v i c 3 porodice. 1650. 1813. K a i t u n a i r i ć 1 porodica. se početkom XIX. kao Katunarić sive Činičević.. nema ovog®. 1800.zatim g. 1763. doselio se oko g. K T a r i ć 3 porodice.. Hranuelie i Hranoelli. i dalje. J e l i n č i ć 26 porodica. 1625. samo Katunarić g. a .. ženske J. 28. u XVIII.. 1753. (porijeklom iz D o 1 a. H r e p i ć 1 porodica. H r i a n u e l l i 3 porodice. 1775. porijeklom iz D o l a . rjeđe Hranulić. prigodom udaje. J u r i š i ć 1 porodica. nobil. 1771. 1766. Zorzi Hranoevich qu.4 U pova'ljskoj se mastici spominje g. iz Nerežišća g.3 25. nala­ zimo u bračkome plemićkom vijeću: Zorzi qu.. Prezime se nalazi i u popisu pučana bračke galije g. nobil.. 1754. i 1773. iz J e s e n i c a . jedna ženidba J. Porijeklom iz Imotskoga.. i Hranuelli. Katunarić »đicti« Čin­ čević s napomenom: iz Postira. U postirskoj matici od g. U matici od početka. porijeklom iz D o l a . 1732. 1674. i to kao Hranoević do oko g. kasnije kao Hrainuellus. 32. 1769.. kao Katunarić diicti Činčevićg. 1699. 136 . Hranoeffi.2 26.. 1808. 1852. Zuanne i Zuanne Hranoevich qu. plemićka porodica. kao Crepich.2 24. v. iz N e r e ž i š ć a . Prezime Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. Hrepić iz Dola g. prezimena. 1747. samo Činčević često od g. (U nekim ispravama spoaninjie se Kalajczić iz Poljica i sa Šolte). 1671. 27.

K u š ć i č 2 porodice. Lasaneo alias Fioirić. g. 36. iz P u č i š ć a . g. udala se jedna ženska Mairasović u Postirima^ iz poljičkog D o l c a . »casali Blatta Dioces. 1629. 1756. Doselio se Pavao oko g. M a r i n k o v i ć 1 porodica. jednako i g. s napo­ menom: iz Nerežišća. iklerik L.) i Lasaneo Alvivae (g.. 1637. 43. g. 1766.lija-Italija). doseljenik je postolar. g. s napo­ menom: iz IPražnica. (kum) ^M..'(1658. novoga stanovništva. nauta L. g. nauta Lazaneo alias Makarunić. 1909. 1887... »curatus« IM Dolu. 1618. God.) 6 U XVI.. Lasanei. djelovao' je kipar Lasaneo1 Nikola. 1820. 1924. K o š t a n c o (t. M a r a s o v i ć. 1789.Bailo. Porijeklom iz Z a g o r j a . g. s napomenom: iz B l a t a na Korčuli. 1657.) nekoliko puta »abtoas« (i ka­ nonik) Valerius Lasaneo'. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. Kao »defensor com. oženio se g. U popisu bračkoga plemstva 2 nalazi se prezime: Lasanei alias Lasanić (g. iz B o l a . Curzola«. 1780. Brachiae« spominju se Jerolim Lasaneo 5 (g. zabilježen je kao Kuščić alias . U postirskoj matici od g. lija). Lisaineus i Lasaneo. 1743. 35. iz C e r e a 1 a (Siei. Pori­ jeklom od t. M a r 6 v i c (nadimak: Mulendb) 2 porodice. 162'4. 1796. 39.) »ouratus« L.. 1759.. Colomba) 1 porodioa. s napomenioim: iz Postira. God... 38. oženjen g. docim g. 1884.. 1786. 1643. < Od početka matice (g. 1587. g.). n o v i ć 3 porodice. L o l i ć 2 porodice. 1629. 1809.. još je na životu udovica rođ. Costanzo) 1 porodica. bilježen kao Lasaneus. 1598. 41. U postirskim župskim 'knjigama spominje se od g.K l i c i . koji je pokopan. v. (kao kum) Kuščić s napomenom: iz Postira. 34. i 1820. iz C h i o g g i e (Ita. 42. j . do smrti (g. 1715. g. u Rimu. 1 porodica.). 1878. . zv. s napo­ menom: iz Postira^ 137 . 37. kao Cuschieh o Michacich. 40. Prvi kaštil u Postirima sagradio je Lazanić. 1826. 1715. L u k š i ć 1 porodica. parok L. 1657. Doselio se Toma iz M i r a c a i vjenčao se g.33. patrone L. Imali isu/ pastirski stan kod uvale Konopijikove. j . 1725. L a s a n e o 3 porodice. U prazničkoj je matici zabilježen g. pop L. g. U sutivainskoj je mati cl j zabilježen (kum) g. Biočina. oženio se o. K r a l j e v i ć 1 porodica.2 U prazničkoj matici g. K o l o m b a (t. 1639. 1744. iz O k r u g a kod Trogira (Čiovo).

iz Nerežišća (ženidba). P a v i č i ć 1 porodica. 1815.. doselio) se oko g1. Gluho. kum) Halaburić. 1657. g. porijeklom iz . od g. M a . g. 46. iz Rosne. g. U dolskoj matici g. u župskim knji­ gama bilježena je od g. 1720. cd g. (vjenčanje). 138 .. iz V r b a n j a . doselio se oko g. s istom napomenom g. prema tradidiji. Nacari) 1 porodica. r u š i ć (nadimak: Savojardo) 2 porodice. s napomenom: iz K o r u n c a kod Trogira. Perkačić dicti Bandić g. 1746. v. Marković dicti Čulinović. 1769. 174.. 1795.2 U župskim knj'garna od početka (g. 1761. g. g. 184S. 1889. M i h a i ć 1 porodica. 51. (kao. Porijeklom od »novoga« stanovništva. a kasnije nekoliko puta kao pop. 1774. s napomenom: iz P r a ž n i i e a . 1819. 1776. samo Perkačić više puta u drugoj polovici XVII.3 i 1749. do g. oko g. U Pučišćima su 3 obitelji Hala&urić. iz J e 1 s e. od g... iz K a t u n a .44. i to. 1656. g. g. Kao kovač doselio se oko g. doselio se oko g. (vjenčanje). 1775. više puta kao Nikolić sive Halaburić li Halaburić sive Nikolić. 1759. 1772. više puta Matulić dicti (ili vulgo) Bandić. Marković sive Čulinović iz Pražniea. M i k a č i ć 1 porodica. 49. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. iz Milne ženio se u Portirima g. 50. 1586:). g. omiške Rogoznice. U župskim knjigama od g. doselilo se oko g. g.. u početku kao kapelan. Matulić vulgo Popić. s napomenom: iz Postira. Musa) 12 porodica. 1740. 1670. Marković vulgo Skargulo. M a t u l i ć (nadimci: pPapić. M a r k o v i c * 5 porodica. 1849. i dalje do oko g. N a k a r i (t. Martinić alias Parj'ević iz Pučišća (ženidba). 1750. iz P u č i š ć a oko g. 1775. iz C h i o g g i a (Italija). iz Pražniea (ženiidba). Halaburić mora da je bila zasebna porodica. s napomenom: iz Rogoznice. 1739. 1696. nekoliko puta Matulić dictus Alaburić (ili Halaburić). 1846. 52. j . g. iz M i I n e . i 1754. 1682. 1783. 48.. U župskim knj'gama zabilježeni su: M. i 1775. (vjenčanje). 1831. 45. P e r u z o v i ć 1 porodica. i 1817.. pop ekonom Peruzović. od g. 1774. ali porijeklom iz Bola. Jedan P. samo Bandić g. M. Matulić dicti Pope. 1813. 1764. 1615. U postirskoj matici kao Čulinović g. 1681. 47. Porijeklom iz D o l a . M a r t i n i ć (nadimak: Fortunić) 3 porodice. N e j a s m i ć 1 porodica. samo Nikolić od g. iz P u č i š ć a . 53. često Matulić alias (ili dicti) Perkačić.

s napomenom: iz B r e l a . 64. Slovinić Nikola imjesni je sudac. 1657. Santić dicti Maričić.. i 1676. Vjerojatno u vezi sa Petricio. • _ ' U župskim knjigama od g. Jurja Santić. patroni Petričić. samo Jerković od g.. Raulijć i Ra60. g. g. g.Sala­ munović g. g. U positirskim župskim knjigama od g. (vjenčanje). Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva. zabilježeni su Stefan. doselio se oko g.4 . S a l a m u n o v i ć 1 porodica. 1741. 1742. R e s t o v i ć 2 porodice.) od g. 1912. 1699. g. Vol. P r o d a n 1 porodica. od g. S l o v i n i ć 2 porodice.. RavKjć. 1691.—1779. 1819. oko g.4 U župskim kniigama od g. Salamunović detto Jerković. 1840. »maute« Slovinić. 62. iz K o t o r a . g. (vjenčanje). iz Z a g v o z d a . g. 1747. g. 1747. 1677. 1659.. nobilis Slovhfć. (smrt) s napomenom: iz Z a ­ g v o z d a . doselio se iz D o l a oko g. 58. (vjenčanje).. 1750. P e t r i ć 1 porodica. s napomenom: iz J e s e n i c a . 1894. naute Petričić. 1670. i 1770. 1909.). S v a . Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Toma Ravlić) od g. U župskim knjigama od g. g. (vjenčanje). Raviljić.' g. 1337. pop Petričić. 1782. 1825. (vjenčanje). S u i ć 3 porodice. magistri Jerković sive . iz J e s e . 139 . 1820. do 1733.i n a c 2 porodice. braća Santić i »pupili« pok. X. u Dolu Vitko • iSlovinje ima veze s . doselio se oko g. 57. 1736. Santić vu%6 Maričić. i 1775. U župskim knjigama od početka (g. -61. magistri Salamunović sive Jerković. Zagreb". 1745. s napomenom: iz omiške R og o z n i c e . P o p o v i ć »1 porodica. (vjenčanje) s napo­ menom. 59. 56. 1584. 1734. Jerković sive Salamunović. ali g. fe D i c m a .54. 1789. 1716. 63.porodicom' Slovinić. g. g. U popisu novoga stanovništva od g.2 Cods:ne 1637. 1666. 1642'. doselio se oko g. 7 možda u ispravi (Codex Dipl. g. 55. magistri Salamunović. iz Ž e ž e v i c e . Petricci. • i U župskim knjigama g. Santić alias Maričić. 1781. P e t r i č i ć 2 porodice. S a n t i ć 21 porodica. 1718. 65. j P e t k o v i ć 1 porodica.n i e a . 1645. i dalje kao Ravljić. doselk> se oko g. 1774. g. s napomenom: iz D o l a . 1859. 1766. 1595. g. U župskim knjigama spomi'nje se od g. Petricei. R a v 1 i ć 1 porodica.

1773. vjenčao se g. U dolskoj matici g. Vranizanus. U 'župskim knjigama g. u XVIII. U ipuičiškoj matici zabilježen je jedan Čičić g. 70. V e i ć 1 porodica. 1690. U župskim. 1816. Škarpa vulgo Lače. g. g. 73. u postirskim župskim knjigama od g. 1815. Thomssich. Tadea Čičić. g. 1693. 1584. i 1639. Vlahović iz S t a r li g r a d a. 1600. Tommasei. T a f s r a 1 porodica. 72. 1877. g. 1819. 1819. 1814. Vragnizani. koja je iz Podgore. 1663. (kum) Vraignizanus s napo­ menom: iz Postira. 1810.. Porijeklom iz D o l a . doselio se iz S e l a c a oko g. 1817. T b m m a s e o 2 porodice. iz L o v r a n a . Optirali za Italiju. 1747. matici spominje se g. 1769. v. vjenčao se g.) kao Vranjicanin . 1657. porodice. i žena. g. !lz M u c a .-1732. smrt skradinskog biskupa Nikole Tomaseo. 1778. 1811. (g. a g. Škarić đictus Čičić. iz S 1 i m e n a kod Zaiđvarja. g. g. i š l k a r i ć (nadimak: Čičić) 13 porodica. g. diakoii Duća kapelan Thomasea. 1635. U popisu novoga stanovništva cd g. 1632. g. Vuragniza. Vulahovie. 68. 1912. 1737. 1816. Bililnčić. 1828. 75. 1587. iz Splita. iz O m i š a . 1635. Š k a r p a 1 porodica. Vlahović iz Senja. 1589. Vragnizano. V r a n j i c a n 1 porodica. 1684. 1825. i 1685. U matici g. g.mu Koimijić. knjigama od g. capitanei Matthei Tomaseo. g. i 1733. T. vienoao se g. U škripskoj matici (kum) g. 1771. g. a tako često i kasnije. g. 1727. kao Bilinić sive Tomašević iz J e s e n i c a . g. Brački Vraniican-Dobrenovići bili su iz Bosne. (kao kum). Vlah iz biskupije šibenske. g. g. 71. 1724. 67.. Sanibrić iz Žeževice. nobil. Skarpaca iz Selaca.4 U supetarskoj matici Cičić alias Škarica g. 1637. župnik Vragnizaai u Gornjem Humou. financ u penziji<> oženjen u Postirima. V l a h o v i ć (nadimak jednih Kranjac) 14 porodica. . pop Vragmlizan. (vjenčanje). g. 1665. 69. više puta Vuragnizan. U župskim knjigama od g. 1584. U t r o b i č i ć 1 porod : ca. kurat u Dolu Tomaseo. g. 1613. 74. U postirskim župskim knjigama od početka. g. 1814.). g.66. pop Tomaseus. ili 1788. g. U popisu bračkoga pelmstva od g. subdiaconus Thomaseus. U dolskoj. 1648. u prazničkoj matici Cičić s napomenom: iz Postira. nobil. 1799. Santric s napomenom: iz Postira. V a l i ć 1 porodica. 1820.2 T o m a š e v i ć 3.. g. Vragniza." U župskim knjigama od početka (g. Tomaseo i Thomasei.

B a k i ć u župskim knjigama od g. v.) do oko g. do oko g. samo Bakić u XIX. g. YZ S u m a r t i n a. Izumrle iM iseljeae porodice 1. B e l o u matici od g. 11. iz Z a g v o z d a . A n d r l i j a š e v i ć u župskim knjigama se spominje od g. 1737. v. 1689. g. Mičetić alias Bečeoković. v. g. kao Benković alias Baloi. s napomenom: iz V e n e c i j e . do oko g. U župskim knjigama od g. Ž n i j e v i c 1 porodica. Benedictis) u matici u prvoj polovici XVII. (Brachiae)«. B a t a l j a (t. znači iz D o l a . 9..4 77. 1584. 141 . 1662. Arbesani. s napomenom: iz Dola. 1637. Helene«. vjenčao se g. Bakić g.): »ab Imperio Mtaseovie Civitate S. — Posljednji Bakić s nadimkom Pičum i imeneim. 1757.. 1810. 1795. ikao Skorić. vijeka. Battaglia) spominje se krajem XVIII. 1731. Josip imao trii sina. 1728. 10. 1734.76. i po­ četkom XIX.. 1586. 12. 1804. zabilježen je kao Biličić kurat iz Škripa. 7. 1699.) i počtekom XVII. vjerojatno sa R a b a . spominje se Benković Matthaeus »defensor com. 1729. s napomenom: iz Dola.ni!e se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1682. Porijeklom ođ roda Kačića. v. 6. s napomenom: iz P o 1 j i c a. v. Dakle. s napomenom: iz R o g o z n i c e . s napomenom (g. .. 1764. 3. Porijeklom iz Podgore. B e r n a r \d i spominje se u župskim knjigama između -g. kao de Benedictis. B e l a m a r i ć početkom XIX. Bakić alias Skorić. spominje Be i u početku XDC. God. 1598. 8. 1735. v. kao Skore više puta od g. (vjenčanje) s napo­ menom: iz D o l a . j . i zatim dalje do oko g. 1730. ali g. B e č e k o v i ć se spomLinje kroz cijeli XVTI. (matica krštenih) s napiomenom: iz K r a j i n e . A r b i s a n i oid početka matice (g. (vjenčanje) s napomenom: iz Š i b en i k a (»snibuirfoio«). 1642'. g. A If i r e v i c u župskim knjigama g. v. i XIX. doinedavno s napomenom: iz Š k r i p a . 8 13. v. Prezime se nalazi u popliisu novoga stanovništva od g. koji se inače potpisuje Paulo Biliceo »ouirato di Scrip-. B e n č i ć u XVTU. iz Š l i b e n i k a (»suburbio«). i 1764. 1880. Arbensis. Prez. te je umro poslije djece. v. 1651. B e n k o v i ć spominje se u početku matice (g. 1657. 14. dakle od Batoevi'ća. 1737. 1747. vleario foraneo«. 4. j . samo1 Skorić često 'kroz XV111. 1567. tako isto g. 1774. V u š k o v i ć 1 porodica. 2. B a t o š oko g. g. B i l i č l i i ć spominje se u župskim knjigama u prvoj polovini XVTU. B e n e d i k t i s (t. s napomenom: iz T r o g i r a («suburbio«). v. 5. g.

1625. i 1657. D i m a r k i (t. • B r e š i a n i (t.. 1824. kao Greci. 142 . 1766. g. s napomenom: »civitatem Dentarium«. do oko g. s napomenom: iz Supetra). 1806. Petricio alias Dobrogostić iz Postira. 1810. kao Sćapanović sive Biskupović s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. 1727. D u j m o v i ć u župskim knjigama oko g. ? 19. 29. j . g. 1625. 17. 1802. (oko g.U boboviškoj matici spominje se g. 18. Pustinjak na otoku sv. 1702. i kroz XVII. C e s a r i oko g. i 1761. vijeka. prigodom (smrti !) s napomenom: iz Z a g v o z d a . s napo­ menom: izs z a d a r s k e b i s k u p i j e . g. 1798. me se spominje do oko g. v. a g. Prez . 20. dalje do prve polovine XDC. D a m o v i ć spominje se u župskim knjjgama oko g. s napomenom: iz Š k r i p a . g.. 24. Među pučanima za bračku galiju g. 1778... B i s k u p o v i ć oko g. 1745. Dimarchi) spominje se oko g. G r e g o u župskim knjigama u XVII. B u v i n i ć spominje se u drugoj poloviiiii XVIII. 1757. Iselili u Split pred godinu dana. u nerežiškoj matici je zabilježen god. B o n a č i ć doselio se iz M i I n e kao brodograditelj (kalaft) i oženio se u Postirima g. 1715. C v i t i ć spominje se u župskim knjigama oko g.2 Pred 60 godina otprilike crkvena klupa s limenom Dobrogostić prodana na dražbi... s napomenom: iz Š k r i p a . 1653. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Mattio Grego. C a l j e v i ć u župskim knjigama-od g. Bovinić. pop D. liječnik. v. do oko g. v. g. B i o n d i n i krajem XVIII.. 1738.. Biličić s napomenom »iz Po&tira« kao kum. 23. porijeklom iz Grčke (Kandije). g. a tako i u prvoj polovini XIX. Vjerojatno iz Gornjega Humca. kao Grecus. 1655. s napomenom: iz S t a r i g r a d a . 1728.). v. j . Vierojatno porijeklom iz Šibeniika. Gornje se prezime nalazi u ipopiisiui supetarskoga novog stanov­ ništva od g. 1738. G a l i n o v i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XIX. 1747. kao doktor (liječnik). donedavno. 1657. 1814. v. v. 25. 1770. 22. 1690. Dobrogostić-Petricio (ženska). 15. 16. bio je Bračanki Ivaniš Dobrogostić. Eufemije 1472. Bresciani) od oko g. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1757. D o b r o ' g ' o s t i ć spominje se često u župskim knjigama od g. 1606. 1788. C a r e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 28. 1632. s napo­ menom : iz V e n e c i j e / 26.—1775.4 21. (g. g. 1776. 27.

10 Prezime se spominje u popisu dolskih pašnjaka g. 1657. Zorzi suo fratello i Francesco figlio qu. Ivanicij i Gioanitius. u loanitius i otada pored Ivanisevic dolaze i druge inačice: Juanitij. Jerolim Ivanisevic. Godine 1734. Hielinich.. a g.. J a k š i ć nedavno czumarla porodica. -' kanonik-župnik. do o'ko g. iz D o n j e g a H u m c a . vjenčao' se u Positirima Dinko g. i prvu polovinu XVIII. J e 1 u š i ć spominje se u župskim knjigama od g. 38. 1657. 1914. a tako isto i g. do . vikar i povaljski opat dr. i dalje dolazi bao Gielineo.2 Vjero­ jatno iz P o l j i c . 31. 1670. kraja XVIII. kao pop Gutunić i zatim u župskim knjigama kroz XVII.) izmijenio je prezime oko g. i 1633. J o p doseWo se 'kao kalaisar iz F a z a n a .. do 1665. Gioanitio. Među neoriginalnim. g. 1581. G u i u u i ć spominje se u početku matice g. Vjerojatno isto što i Galušić (pirema Gellussich: Gallussich) u popisu pučana u vezi s regrutacijom. 11 34. za bračku galiju g. 1632. 1792. iz Zagorja). 1763. Ivanitij. U prazničkim župskim knjigama g. v. 1647. 1614. ista je napomena upotrebi jena i g. Gelineus i Gielineus. 143 . 1895. U postirskoj knjizi mrtvih g. a spominje se u postirskim župskim knjigama od druge polovice XVII. * 33. 1587. Poznati pjesnik.9 God.). 1657.. a g. f inane. Ivanitius. vijek (oko*g. 1590.. J u r e t i ć spominje se u župskim knjigama od g.. K a č i ć u župskim knjigama se spominje od g. nedavno iseljeni u Split. Ivan Ivanisevic (1608. Jelineo. 1593.. 1620. 1610. loannicei. 1702. ali is napomenom: iz Rogo>znice. 32. i 1649. g. kao Kadijić zabiljtelježen g. v. 1701. • •. 1630. v. rad'o je kao (nadglednik limara kcd tvor­ nice sardina »Wiarhanek Wien«. 1649. 36. J o v a n o v i ć porijeklom iz B o k e K o t © r s k e (Muo). 1695. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. i 1649.1 ' • • 35. g.. 1587. 37. vjenčao seu Postirima g. s napo­ menom: iz P r i m o r j a . Gelineo Zorzi »defensor«. 1617. bračkim plemićima spominju se g. v. Zan Francesco Gelineo. 1743. zabilježen je s napomenom: iz Zagvozda. 1584>). spominje • se Ivanisevic iz Gornjega Humca. v. pored gornjeg prezimena dolazili Gelinei. Joanitius. s napomenom: iz D o l a . U Škripu se spominje g. do oko g.30. I v a n i s e v i c se spominje gotovo od početka postirske matice (g. j . J e l i n i ć spominje se od početka matice (g. a . Niccolo alias Gelinich. qu. dolazi prezime ispisano kao Jelinić. s napo­ menom: iz M o r i a k i j e (t. 1743.) do u XVIII. ali već g. 1688. s napomenom: iz Postira. U pučiškilm knjigama crkvene župe dolazi I. Zorzi Gelineo. Gelinei. dolazi u crkvenim knjigama kao Juretić sive Franjlna. 1601. 1591. 1625. inače od početka XVII.

U sutovanskoj. s napomenom: iz T r o g i r a . kao: Coviglianeo. K a l ' a f a t i ć u. 53. 1632. 1645. Kristulović. j . U župskim knjigama dolazi kao: Krfetolović. K r s t u l o v i ć od početka matice (g. s napomenom: iz Pražnica.2 Kao Olinsich Christinus plemić spominje se godine 1375. g. (Postira—Dol— Škrip). K a l i l i ć li župskim knjigama od g. s napomenom: iz Pastira. K a 1 e b o t a (t. 1885. v. g. K r ž e 1 j iz Z e ž e v i c e .. 1574. 1719. 1875. 1789. K o s i č e v i ć u župskim: knjigama. 1708. s napomenom: iz Š k r i p a . Ćovglaneus i Covglianel Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 49. vjenčalo se g. K o m i (t. kasnije do oko g. Stipe Krželji je nadglednik zapuštenog rudokopa u Škrtipu. 1768.) do oko g. 46. Co'mi) su župskim knjigama od g. spominje se parok Kavešić. U popisu pučana. 1775. s napomenom: i z . K a t i č i ć u župskim knjigama od g.1771.13 U pop'siui pučana na galiji g. 1659. j . 44. K o v l j a n i ć u župsikim knjigama od g. g. Corti) doselio se Zakarija kao krojač sa C r e ­ s a . zime se spominje u popisu vlasnika dolskih pašnjaka.'župsikim se knjigama spominje od g. 42. matici zabilježen je g. — Doselio se kao postolar Eustahij. 1770. Mikuliić alias Kalilić.. K a š t e l a n u župskim knjigama od g. K1 i n s i ć (Klinčić i Klimsić) u župskim knjigama od početka (g. 1889. 1801. 1778. vjenčan g. 1732. K u z m a n i ć u matici zabilježen od g. s napomenom: iz id u b r o v a č k e b i s k u p i j e . 1590. K e v e š i ć b župskim knjigama od g. l2 pre-. Kastelanić. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . K o r t i (t. 1584. 1769. 1820.) do oko g. Charstolovich. 144 . 1723. 1766. v. 1820. 1657. v. koji su priimali sol g. s na­ pomenom »iz Starigrada« do prve polovine XIX. 41. 1657. Karsitulović i Krstoević. 1804.1 52. K e k e z iz K a t u n a ..2 50. s napomenom: iz C r e s a do oko g. a tako kroz cijelu prvu polovinu XIX. 1734. g. 51. Vjerojatno iz B o b o v i š ć a . Calebotta) spominje se u župskim knjigama od g. Kristilović. 45. g. 43. u prvoj polovici XVII. Jedan ogranak živio u Dolui. (oko god. vjenčan g. 1721. s napoanenom: iz omiške v R o g o z n i c e.39. 1773. umro u San Franeisku. g. kao magistri Ke­ vešić dio oko g. (Postira—Dol) Marko Carstulovich. Karstul (g..). i 1802. 1734. 1625. s napomenom: iz P u č i š ć a . do oko g. 11 47. v. j . 1737. do oko g. 40.) 48. 1801. Coviglianeus.» T r o g i r a do početka XIX..

1622.) do oko g. do oko g. 1715. g. capitanei comiitis Simone ' Michieli-Vitturi. od g. do oko god. spominje se sudac ser loanne Ser Petri Missetich. i š ć a « skoro do XX. U Kaštelima još ima nasljednika. neoriginaln'm plemićima na Braču g. 1760.. >»ad precepš Vicarij Brachiae«.. g. g. Istog je porijekla Mladinović češće od g. 1784. L u c i d o u župskim knj'gama od g. 1644.. dr. 55. s na­ pomenom »iz P u č . M1 a d i n e o u matici od god. U popisu bračkoga plemstva g. 1675. (ženska) Ivellio-Vitturi.2 62. kao Mladineo do oko g. 1745. ranije iz Stare Kaniže. 56. s napomenom: iz T r o g i r a .. g. U popisu pučana za bračku galiju g.) do oko g.—1634. inače: de Michaelis. Vicka. 1657. 1592. 1619. 1675. 1724. g. Ivan Michieli pok. • Mich'e'i-Vitturi. 1756.. 1584. 1749. 1735. takođe Mladinei i Mladineus. M a r t i n o v i ć ut župskim knjigama od g. 1650. koji je baštinio cijelo imanje Vittuirija.. na Braču u Splitskoj za­ bilježena je porodica Mišetić. g. de Mi­ chel. 1674. Michieli alias' Mede. . Mladinei' aliias Mladinić. C a s s i a n o d i A ci u i I l e a . j .: Ni­ kola Matković. Mieheli. M i č e l o v i ć (Michielii) od početka matice (g.. 1740.: Nikola Michie­ li pok. 1584. • •59. na jednome je mjestu u matici Mladinović kasnije ispravljeno u Mladineo. klerik Mi­ čelović. do 1776. g. v. 1754. Michaeli. L u k i n o v i ć u župskim knjigama od g. 1677. Michaelis. 1737. . (kao k u m ) . v. 57. Pavao Michieli-. takođe i Mlađhfć od g. pop nobil. L u k e t a u župskim knjigama od g. 1632. (ženska) Michieli-Arnerić. iz P u č i š ć a. i 1754. Među. nekoliko puta abbas Mladineus. prozva se Michieli-Vit­ turi. do oko-g. 1628. posljednjom Vit­ turijevom (Katarinom) iz Kaštel-Lukšića. Murvazzi) u župskim "knjigama u prvoj polo­ vini XVTII. 1725.9 Izjedna­ čeni.14 Jerolim Michieli iz Postira oženio se god.16 '61. v.15 U popisu poljičkih plemića od g. 1784. g. 1610. 1783. 1756. i 1766.s bračkim plemstvom god. Zbornik za narodni život i običaje 10 145 . »vicarius Brachiae«.. g. g. Jerka. 1593.54.. Porodiqa se doselila na Brač iz omiške R o g o z n i c e . s napomenom: iz S. 1764. kao Mičelović do g. iz Bosne... Michieli-Vitturi g. 1625. 1605. g. 1799. a prema tradiciji. M. 58.. 1749. M i š e t i ć od početka matice (g. do oko* igod. . 1634. 1729. U XV. do 1771.60. g. 1763. 1 _ _ . god. M u r v a c i (t..'s napomenom: iz S p l i t a . Jerolim Michieli i njegov sin Vicko. g. Michel i Michieli. tenente colonello co'mite Simon M:chieliVitturiii. M a t k c v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 1706. njegov brat Frane. 1657. 1770. 1641. g. 1781.—1700. i njihov sin Nikola. Michael's dictus Bonomerić.

kao Calcanei. g. R a d a t o v i ć u župskim knjigama od g. de Rado. s napomenem: iz Obruč ja (dubrovačke bisku­ pije) . te od g. g. (vjenčanje) do oko g.. g. 1639. 1731. g. v. 70.. 1758. Petricij od g. Petricius g. 65. 1880. 1719. 69. 1799... Petritius od g. P e t r i c io kao Petricius u župskim knjigama g. (Nisetei) do g. iP e t a n o v i ć u župskim knjigama od god. 1735.. 1746. kao Calcaneus. 1859. s napomenom »iz J e l s e « do oko god. 1740. 1640. 1751. 1632. 66. kao de Negris i Nigris do god. i 1729. s napomenom: iz PGstiera. j .. 1641. 1741. s napome­ nom: iz S u p e t r a . od g. SigniferiNovaković. vjerojatno iz S e 1 a c a. 72.. U popisu poljičkih plemića od g. 1616. Spominju se: capitanei Petri Novaković od g. 1592.. 1696. udaja u Postirima jedne Petiritij iz Sutivana. P a s q u a li) an župskim knjigama od g. od g. s napomenom: iz V e n e c i j e .. (udaja). Petriziqi g. 146 . 1674.63. do 1642. D. i to Petricij više puta od g. na Braču u Postirima se nalazi porodica Novaković-Permić. zabilježeno je 15 muškaraca Petrizio. 71. g. 1621.—1723. Petnitio češće od g. najčešće Petricio. s napomenom: »ad pfesens habitat in hoc Logo« do prve polovine XIX. Andrija Radičić je if Nersž'šćima.. 1645. 1702. U popisu neoriginalnih 'bračkih plemića od g. 1635. 1599. 73. R o g o z n i č i ć iu župskim knjigama od g. 1601. Novaković s na­ pomenom: iz Po stir a. Negretti) spominje se u župskim knjigama od god. 1746. g. t.9 Prezime je vjerojatno nastale od Petrič'ić. zabilježen je R. 1816. Umro u Supetru-u vrijeme svjetskoga rata. do g. 1604. R a d i č i ć u župskim knjigama od g. takođe 1733. v." N i s e t e o u župskim knjigama od 'god. 1632. 1744. 68. 1717. j . 1615. N o v a k c v i ć u župskim knjigama od početka matice g. 1714. capitaneus Thadeus Novaković. kasnije g. 4 U bolskoj matici g. 64. N e g r e t i (t. 1624. 1754 i 1817.16 U prazničkoj1 matici spominje se (kum) g. do 1816. R a d o kao Derado u župskim knjigama od g. 67... do 1625. 1585. 1590. do1 1668. g. U popisu novoga stanovništva od g. P o t o č n j a k doselio' se kao bačvair iz Senja i vjenčao se g. g... Novaković-Permić. 1748. j . 1747. s napomenom iz Bola. 1725. Vlahovićevom. 1634. & naipomenom: iz Obučja. naiuta de Rado. do prve polovine XIX. 1657. f a s k V a l i (t. i 1754. 1747. Petrić alias Rogoizničić. g. Prezime se spominje u župskim knfgatma do oko-god.

. 86.U popisu pučana za bračku galiju g. v. 74. 17 V i d k o v i c krajem XVIII. nalazio se Simon Sišić. v. 78. 1808.: Pro di Luka Rogcznica gastaldo. 87. 1757. S t a n i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XVIII. (kum) s napome­ nom: iz Jeseaiica zatim g. Prezime se nalazi u popisu »galeotti di Scrip« g.) do oko god. v. 75. g. 1689. 1670. s napomenom: iz Sutivana. 1804.. 81. 1637. v.' 1761.nović'Mart-'nčević. do oko g. (knjiga mrtvih) s napomenom. Brački knez (comes) g. g. 1793. 1 Vjerojatno iz omiške R o g o z n:ii e e. 1625. iz Verone. a n o v i c u župskim. 82. (vjenčanje) « napomenom: iz Škripa. 1696. 80. g.titulom »dominus«. s. Arnerić-Sumeić. 1800. 1634. — Porijeklom iz P o l j i e a . 1764. Liburnije — Istra. V i d o š e v i ć u. 1678. T a r j . 1625. 1585. i to kao Tarja. 79. s napomenom: 'iz D u b r o v n i k a . spominje se Vidković alias Braskić s napocmenom. 1813. „nakon toga do oko god. g. s napomenom: iz D u ć a . -1747. R u z i č i ć u župskim knjigama kroz prvu polovinu XVII. i 1763.. S i r o t k o v i ć u župskim knjigama od g. V e n i e r u župskim. 1616. 88. .. S u m e i ć u župskim knjigama od g. kao Santi Venier do oko g. 1727. s napomenom: '••% D o l a . s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške).: iz. 1723. bilje­ žeći je kao Sciscich.) s na­ pomenom »iz D o 1-a« do oko g.. 85. . g. 1625. 1595. Scarf elini) u matici u prvoj polovici XVII. zvao se Venier Ivan.. g: 1707. iselili u XX. 83. knjigama od g. Porijeklom iz P o 1 j i c a. g. 1741. T o r ć e l o (t. _ • • • ' 76. U Postirima je živio Vinko Vital ć. j .1 S k a r f e 1 i n i (t. doseljen iz B o l a . g. 84. »de Ruperclaria«. Među pučanima u vezi s regrutacijom. knjigama ocL g.. (udaja) do oko god. vjerojatno plemić. 1612. 1749. • S o j a č i ć u župsikiim knjigama češće g. spominje se u župskim knjigama do oko g. za bračku galiju g. 1760. god. 1781.. i 1729. S i š i ć u niatici oića g. 1709. j . 147 .' Preselili u Supetar i (izumrli. Sirotković alias B e p o v . do oko g. bez napomene. 1632. Sciscbieh/ Sisich. 1755.V i t a i ć porijeklom iz K ^ m i ž e .: iz S t o m o r s k e . Torzello) u župskim knjigama g. RogOizničić s napomenom: iz Postira. 1802. 1721. . samo Tarjanović g. župskim knjigama g. 1744. 77. 1769. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Jural Sumelić) od god. g.4 Š a r i ć u župskim knjigama od g. v... U pučiškoj matici g. (magistri S. S p u i d i č e v i ć u župskim knjigama češće od početka matice (g. učite'Tj iz Supetra.

89. V o i n e o u župskim knjigama redovito od g. koji su napadali primor­ ske naseobine. ibid. 2 Ciccarelli. 3 Ciccarelli. koja prolazi kroz selo Dol. Gutunić. ibiđ. str. V r l i k a doselio se iz L e ć e v i c e . • *' 9 Ciccarelli. i završuje se u Postirima. Voineo-Picunović. spominje se Michaelis Xuvetich 12 na Braču. V r d o l j a k iiz O s t r o v i c e . Cotnmunitatis Brachiae.. str.. 259—260. Hranoević. Babica i t. Juraj Sumelić. nave­ deni su u Postirima: braća Santić. str.—1720.. ibid. ibiđ.. 90i6 pavich. maloljetnik pok. koje su slojevite. 1848. LITERATURA I BILJEŠKE: Mladineo. možda g.. g.1700.. Utini.. 1722. str. 1647. ibiđ. 11 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. I. 257. sa »doniinus« (dakle plemić) do g. 12 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. ' ' -„ 92. ibid. 91. str. Cap.: Klinsić. ibid. « Ciccarelli.. cap. U popisu.. 1860. 329. str.. do oko god. u popisu vlasnika pašnjaka u Dolu' god.. 255—256. Toma Ravlić. str. Babica. g. 1565. str. 13 Popis -kod I. ibid. Communitatis Brachie. 378—379.2 . mjesto je nastalo u vrhu doline i po­ dalje od mora kao 'zbj'ežttšte pred gusarima. pop Voineo. Tađija Čičić. str. 15 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. (knjiga mrtvih). 1589. Lib.1 Prema pričanju seljaka. U popisu novih stanovnika od g. Juraj Vušković. (ibid. list 17—18. 148 . str. ibiđ. 1769. 6 Ciccarelli. ibid. str. vjenčao1 se u Postirima g. bračkoga plemstva od g. 214 i 317. str.. Frane Voineo »nodaro publico« službovao je u Postirima od g. 45.. .. str. 4 Popis kod I. 14 Ciccarelli. 1 DOL Dolina. Jelinić. God.. str. Tomašić i Gospodnetić. 1657. češće Voineus i Voinei. Z u v e t e o ' se spominje u poistirskim župskim knjigama od g. ibid. Ref. Stjepan Santić. 123). 5 Ciccarelli. Jurja Santića. 1781.. 7 Ciccarelli. 320. ibid. 1747. ispunjena je debelim plavinama i plazmama. 357.. 90.. Janković. III. ibid. i to kao Zuvetei alias Zuvetić. dolazi i kao Zuvetei. Voinović. nalazi se ovo prezime. ibid. 1708. . vjenčan g. 1375. 10 Ciccarelli. 8 Ciccarelli. braća činčević.. . 1676. 198. d.-.. 1718.). 321. Lasaneo. 1656. XLVII. Lib. 453 (sep. 19. Utini.

1677. Rado­ van sšn Slavošev. kapelan Bobetić. Glavinić. kod crkvice Sv. Novaković iz Postira.: Calcanei iz Škripa.: Belli filius Radovani. 1695. 1680. 1731. ' -' 1345. Goić iz PražnU'ca. Mladinović. Jakšić iz Donjega Humca.5 . 1682.: Jelinei iz Postira.: Viitarić. Zuvetei iz Pučišća. Lasaneo iz Postira. 1685. Matulić. 1683. Nlkolić. Salamunović. Vida i Sv. Gospodnetić dicti Civile. de Doimimis. Radino Spence .8 Porodična prezimena prvi piiit spomenuta za prvih 20 godina miatiee 1677. Jacppo Gospodnetieh. de Domihis iz Postira. Dobroslavo Rađoi. Marino vic. plemić Klimpsić. Vranjican-iz Postira..: Suvić.: pop Geor. 1691.: Bafeević. te Doimi Perisiavii. Hranoelli. Saidanje porodice 1. Rađovano Mangaze.vlaima prije-početka matice od god. « > 1693.Iznad sela (prema jugu) nalaze se ostaci dviju starih crkvica.: kurat Ivan Toimaseo. 1485. Mixe Dragoslavi. 1692. Glavinović. Prezimena K Bola ('ili u jvežt s Bolom). Raguseo.: Vladnić. počinje dolaziti naizmjenično Arnerić i Arnirić. 1679.). Vitco Slovigne. Nicole Descovich.. Bakić. pop Jakov. Georgii 3 Cranchi »Braze iudicum« 2 . Zuveteo. Gospodnetić. Vučić i z~ Škripa.: Sukelić.. Toma comes SaTamoni iz Škripa. Vladigna Miscovich. Nalazi se 149 . 1678. 1337. Ostoja.: Svetinović. Miri 6.: Draxoi Thomaxich. (Petra. Halafurić iz Postira. Oko g. Sv. Arnirić. Vuković. Vlasić. de Mihaelis iz . Mihovila (Miholjrat). Toniaseo iz Postira. 1696.: ŠćapanoVić. Staro je groblje također iznad sela. Micoil" Simonis. Kroz mjesto — za kiša i poslije kiša — teče potočić. Gutunić.: pop de Dominis. Nieolao Milltah. 1688. Postira. A r n e r i ć 14 porodica.4 .:' Niseteo iz Bola. Hranoelli iz Postira. Spominje se odmah u početku posto­ jeće matice krštenih i kasnije kao Arnirić (g. Torničić.: Arnirić iz (Postira. •'VLastić.7 1579. Luce Corser. J«urai Xlesevich. Skorić. Cušmaneo.: Tomiceo. u ispra.: Tonadeli iz Škripa. 1694. Hrepić.6 1515. 1681. 1678. 1684. Petritij iz«Postira. 1689. Antičević.: Ivelić iz Pražnica.

1790. 1810. u postirskima češće od g. kao ruobil Baloević g. Dolazi pokadšto i kao de Dominis. " ' 5. spominje se Domliinis sive Semiuto.. 1628. zabilježeno je: Gospodnetić sive Dominis. B a l o e v i ć 6 porodica (nadimci: Kralj.. i t o također s napomenom: iz 150 . 1733. 8 1579. 1742. Livača. g. u nerežiškima g. 1713.. 1743..10 . 1766.). 1689. Guze. i 1776. g.9 Danas postoje: Arnerić-Vlašić 2 por. 1680 do oko g. g. dalje. d. i redovito dalje. 1738. 1681. 1780.. plemić mis. čilo. Kampuir.' a kao Baloević sive Ančić g. de Domimis s napomenom: iz Dola. 1642. 1802. samo Skorić često-od g. 1771. -Kosović). 1678. Trapp i Kontus. g.u pop:su bračkih plemićkih porodica od g. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. 1725.. ali. Paja) 3 prodice. -'Slično je i u Postirima. Shimon Fratres de Baloi izbornik je opata * u Povljima. po jedna A. 4. -Baloević dicti Kosović. 1733.. pokatoličeni pravo­ slavac. u milnarskima Jančić g.. 1785.z Dola. i 1774.. Čante. Inače je to stara dolska plemićka porodica. samo Ančić u nerežiškima g. 1656. i 1782. g. i kasnije se često spoimiinje. . 3. U Pražnicama se spominje kao kum De Dominis g. u postirskima često (g. 1753. Arnerić-Pavisiić 4 por.9 God. župskim knjigama dolazi B. Ka. 1737. g. a Skore g. 1750. de Dominis vulgo Gospodnetić. i 1725. 1483. U Dolu je u matici zabilježen kao kum g. Skorio alias Bakić. 1657. uvijek s na­ pomenom: iz Dola. svaki. U dolskim župnim knjigama zabilježeni su postirski Americi i lArnirići kao kumovi mnogo puta od g. i t. i 1699. 1798. U postirskim žup­ skim knjigama zabilježen je župnik de Dominis g. 1657. Prezime Arnerić spominje se u sutivanskini župskim knjigama g. te se nalazi i u popisu ple­ mića g. spominje se Bakić alias Skorić. Godine 172'3. U škripskim. d.. God. 1712. a kao takva javlja se i jedna porodica Balojević g. Gnjave. u Dolu je kurat de Dominis Dominik. B a k i ć (nadimci: Šajnana. Tudesko. matice.. g. i t. 1657.. 1680. g.. Baloi. B o r o e v i ć 1 porodica iz L e ć e v i c e. 1824.. se u tom popisu nalazi i Benković alias Baloi.. U matici dolazi od početka . iz Nerežišća. D o m i n i s 1 porodica (Saluta). 1691. God. spo­ minje se Baloevich dicti. 1811. U škripskim župskim knjigama dolazi Bakić kao kucm. Beat.. 2. i dalje redovito i često. i u vezi s vjenčanjem g. Dolazi gotovo od početka. g. 1719. 1624. prvi se put spominje g.. 1782. 1628. u prazničkima g.. Skorić sive Bakić. put s napomenom: iz Dola.. Faralo.. 1767. Babak.g. U popisu bračkoga plemstva od g. 1682. u postirskoj matici od g. a g..9 God. 1689. Prda.. a kao Skorić g. Maruli-na. Baloević je plemićka bračka porodica. 1708. 1713. a Do­ minis alias Gospodnetić g. 1771.. Bakić »dicti« Skorić. uvijek s napomeno'm: ii.

u pučiškima g. i 1710. 1799. 1799. i g. Po­ stira:) Mairko pok. 1673. God. 1685. 1671. Gospodnetić alias Dominis. nobiil. 1776-. spominju se (Dol. 1709.. 1796. U dolsko j matici ima ih odmah u početku (g. god.) jedna je žena Gospo'deetić iz Gornjega Humca (g.7 8. 1628. Vijeka kao nasljednici porodice Tomiceo. G o s p o id n e t i ć-M a r t i n o v i ć 1 porodica. 1637. G o s p o d n e t i ć 13 porodica (nadimci: Gluho. nalazii se kao svjedok Jakov Gospodnetić iz Dola. 1679. uvijek s napomenom: iz Dola. 1810. 1772. Među pučanima za bračku galiju g.'' God. 1607. 7 ) U prazničkim župskim knjigama zabilježen je Zelanović iz Dola g. iz Rogoznice oko g.) Prezime se nalazi u popisu biračkoga plemstva od g.. Pinka. Prema jad­ noj verziji porijeklom iz G o r n j e g a H u. F r a i s 1 porodica. 1604. m c a. 1657.: Franc'iskovi). 1519. 1699. U dolskim župskim knjigama dolaze nekoliko: puta žene Gospodnetić (g. a također i u prazničkoj ženidbenoj knjizi (koja se počinje od g. s napomenom: iz Dola. 151 .. dolskoj matici krštenih dolazi . 1770. u postirsk'ima često od g..Dola. nisam mogao utvrditi. 6.. u bolskma g. Pan­ dana.. 1789. 11. spominje se de Dominis sive Gospodnetić. iui dolsko jj je 'matici zabilježen Gospodnetić dicti Zelan. optirali za Ita­ liju (Vidi Gospodnetić pod br. U dolskim župskim knjigama česti su Dominisi! kao kumovi iz Postira od g. 1657. a u prazničkima g. (ženska) Hrepić-Gospodnetić. ovo prezime odmah u početku (g. Alviza Gospodnetić i Ivan Gospodnetić.. a g. 1628. plemić Jerolim Gospodnetić sui&ac je u Dolu. starih matica i ostalih potrebitih rukopisa u Gornjem Humcu.) kao: Gutunić i Gutinić (na pr. u škripskim župskim knjrgama dolari g... 10..11 U sutivanskoj matici zabilježen je kao kum g.. G o s p o d n e t i ć-Z e l a n o v i ć 6 porodica (od toga 3 por. 1798. Postavar. Salama. Doselili se iz J e s e n i c a krajem XVTII. 1692. g. i 1714. zabilježen je: Gospodnetić dticti Civile g. kapetan Pavao Gospodnetić. 1679. 1789. G u t u n i ć (nadimak: Hajdić) 2 porodice. 1802: i 1822. 1712. 1725. zabilježeno je Gospodnetić sive Dominis. dalje. 1765... (Vidi Gospodnetić pod br. 7 ) 9.) i kasnije se često ja­ vlja. g. Piste. ali kako ne­ ma. u prazničkim župskim knjigama često cd g. G r g a t 1 porodica.9 U škripskim župskim knjigama đolaiziii g. U popisu brač­ koga plemstva g. 1770.) iz Gornjega Humca. God. Nerežiška). 7. 1670. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. 1625. 1677.12 U jednoj. 1713. mlinarskoj ispravi iz god. 1678. U dolskim župskim knjigama.). Evangelista. 1762. Gospodnetić. Mar­ kov. g.

g. Prezime je zabilježeno odmah u početku dolske matice g. Ostoja. Hranuelli dicti. Pavao Ostoja. Porijeklom iz Ložišća. Juras se doselio osam­ desetih godina prošlog XIX. Laurus Ostoja. 1682. 19. g. godini »in area Dni Nicolai De Dominis«. Stipurina. Sajo). . Prezirne Matulić spominje se u dolskoj matici gotovo odmah u početku (g. Milnarski Peruzovići došli snu na Brač kao novo stanovništvo poslije god. g. Filižio. Doselio se učitelj. g. 1727. u Bobovišćima kumuje notoilis Ostoja. O s t o j a 8 p o r o d i c a (nadimci: Pavica. J u ir a s 1 porodica. Spominje se odmah u po­ četku dolske matice g.. 152 . Oženjen prvi Fortu~ nićevom liz jPučišća g. 20. i 1711. Marcello-Ostoja. 1714. pak se i kasnije često javlja. 1708. Senić-Krkanjerae. (Škarabaje. Ostojić. zabilježen je Matij Krepić sudac u Dolu.. iz N e r e ž i š ć a . Taser. Hranoević. Manović.porodica (Vidi Gutunič pod tor. 1725. G u t u n i ć . g. Papiluga. (Ostojića ima na Braču u Povljima.ože­ nio u Dolu god. H r a n u e l l i (nadimak: Kekić) 1 porodica. u prazničkim župskim knjigama g. 1710. Prkačić. da je Peruzović iz M i l n e . Zoje. 1779. dicti Beat. Repić. 13. g. D e r u ž o v i ć 2 porodice. Mića. 1797. 1777. a g. 14. 1788". iz N e r e ž i š ć . kao Ostojić. iz O m i š a . zabilježeno je prez : me kao Krepić. g. Na drugom je mjestu u Dolu zabilježeno god.) i često-kasnije. Koćica. Druže.12.Papica. 1709. 1778. 1657. Bobe. Kroculinac. Vilović iz Donjega Humca. 1589. Braganja. U popisu bračkoga plemstva od g. 1711. 1703. 1678. Peruzović alias Vilović. 1790. J e 14ć 1 porodica.11 U postirskim župskim knjigama dolazi češće od g. 1862. đz Korčule. Prema jednoj verziji. God. Feđeriko.9 Prema •tradiciji. Smiho. 18. Prezime Hranoević nalazi se u popisu vlasnika pašnjaka god. 1756. 1742. Hranoelli dicti Zamaria.) God. a g. Postojalo je u Dolu i pre­ zime Marcelle g. uvijek s napomenom: iz Dola. dr. spomenuto je u dolskoj P matici. Spo'minje se odmah u početku matice kao Hranoelli. Žiže. 15. 1733. Pavlić. Beatović. 1715. Hranuelli alias Pavlić. g. 16« 17. Beat. porijeklom iz Bosne. i kasnije često. pokopan je u 75. Kad je umro g. 1778. 1645. g. porijeklom iz Bosne kao i Gospo'dnetić od Žimrakovića. Prezime se nalazi u pozisui bračkoga plemstva od g. vijeka. Hrepić s (napomenom:'iz Dola. te se. Burazinović). .C u k r i ć 1 . Hranoevie vulgo Beatović. M a t u l i ć 20 porodica. 1637. a g. 1702.13 H r e p i ć 8 porodica (nadimci: Muse. u Sutivanu se spo'minje g. notoil. 11!) H a r a š i ć 1 porodica. Šimunović. 1828. Cole). a .9 God. Dujić. 1678. 1657. 1719. God.

. Marković.. 3. s napomenom iz D o n j e g a H t m c a . i to gotovo uvijek s napome­ nem.napomenom: iz Škripa.. i 1780. a g. 1727. . U Sumartinu j. vijeka s napomenom: iz H v a r a .) do novijih dana. s. prvi put god.9 Prezime Antičević s napomenom »iz Dola« spominje se u škripskim župskim knjigama g. 1681. v. prigodom smrti s pripomenom »Georgius films qu... 1771. g.. J a k š i ć se nekoliko puta spominje u župskim knjigama. 5. župskim knjigama zabilježen je g. 1657. F T a n i Č e V i Ć se češće spomineje u dolskim župskim knjiga­ ma u drugoj polovini XVIII. i to nekoliko puta s napomenoim: iz Škripa. Vijeka. g. i 1784. 8. " 7. 1638. i to g. s napo­ menom: iz Dola. 1678. B o s k i ć se spominje više puta u dolskim župskim knjigama u drugoj polovini XVIII.'Izumrl© iM iseljene porodice 1. iz poljičkog D o l c a .21. Iselili u Postira. U nerežiškim. kasni­ je više puta s istom napomenom do početka XDC vijeka. i kasnije kao Glavinić više puta u prvoj polovini XVHI. Ž u l j e v i ć 1 porodica. 1755. 1681. g. 1781. vijeka.. sredinom XVIII. 1757.: iz Dola. 1776. C e p u r n i ć se spominje u župskim knjigama u drugoj polo­ vini XVIII. i 1681. kao Heremita Glavinić. 1776.e Matij. u prazničkima g. . U postirskim župskim knjigama zabilježen je g. Philippi Castellan Chersonensis«. * Vjerojatno porijeklom od roda Krstić kao i Krstulpvići iz Bosne. — Kao Glavino vić zabilježen je g. 2. 22. v. kao bračka plemićka obitelj. s napome­ nom iiz (lornjega Humca. u mli­ narskima g„ 1798. 1772/Marković sive Boskić. vijeka i u početku XIX. A n t i č e v i ć se spominje od prvih godina dolske matice kršte-nih (1682. 1804.: iz P u č i š ć a. s napomenom. T e r z i a 1 porodica. 1764. Porodica je zabilježena u popisu od * :g. 1776. K a s t e 1 a n češće se spominje u dolskim 'župskim knjigama. U postirskim župskim knjigama zabilježen je Galetović g. G a l e t o v i ć se češće spominje u dolskim • župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. 1760. 4. samo jeđamput. 6. g. G l a v i n i ć se spominje prvi put god. 153 . s napomenom. vijeka. tako i prigodom smrti jednog Jakšića god. iz' M a k a r s k o g a P r i m o r j a oko god.. u postirskima 1773. »duxerensis«. Marković iz Dola. Terzić zabilježen kao novi sta­ novnik.

U praizniičkim župskim knjigama zabilježen je g. 12. ikoje se spominje g. 1738. i 1735. iz P o d i a c a . M a r i j a n o v i ć dolazi kroz dolske župske knjige više puta u drugoj polovini XVHI. L i č i n i se spominje nekoliko puta u XVIII. kao Mar­ tinić iz Pučišća g. s napomenom: iz P o s t i r a . god. v. 1772. P o l o v i n e o u dolskim župskim knjigama od g.) s napomenom: iz Gornjega Humca. v. da j/e u vezi s prezimenom Tomašević. 1789. i 1770. v. P e c a r e v i ć se spominje u dolskim župskim. (ili slično) kao kum iz Postira. 1702.. 154 . L a z a n e o se spominje iu prvoj polovini XVTH. 1764. L u č i ć se spominje u župsklian knjigama u drugoj polovini XVIH. s napo~» menom iz Pražniica. U splitskarskoj matici zabilježen je M. 1771. 1772. v. 1803. M ' i c h a e l i s (od Mičelović i Mičeli) se spominje u dolskim župskim knjigama g. i 1774. i 1789. Martinić alias Ka­ pularić g. a Kapularić alias Martinić g. iz Dola g. u istoj je ana­ grafi zabilježeno.knjigama u dru­ goj polovini XV111. najčešće kao kum. 1768. 1778. i to s napo­ menom: iz B o l a .. i to kao< Martinić alias Kusanović.9. i to dva puta s napomenom. 1777. • 16. i to g. Jedampiit dolazi samo Kapularić. 13. da se Martinić-Parjević-Kosirina nalazi u Dolu na paši. ekonom Lazaneo... tri puta s napiomenom: iz Pražnica. g. s napo­ menom: iz B o l a . Čini se. Martinić iz Dola. 17. 1743. U prazničkim župskim knjigama zabilježen je K. v. u bolskima god. 1795. Joannis Martinich e Castro Pucischie«. i prvu polovinu XVIII. jPrigodom smrti g. 10. 1684.. 1765. M a r t i n i ć u župskim knjigama kao kum god. a god. 1798. N o v a k p v i ć u Dolu se spominje krajem XVII. li 1772. s napomenom'.. M l a d i n o v i ć se često spominje krajem XVII. 14.. 1703. vijeka. i kroz XVIII. 1766.: iz P r a z n i c a . kao Pečarević seu Cvitanović iz Podaca. v. v. Iselili u Postira.^ iz B o b o v i š ć a. 19. Če­ sto je -zabilježeno ovo prezime u župskim knjigama krajem XVni.. vijeka. . 1769. i 1773. 1654. 1792.. i početkom XV111. v. 15. i to god. zabilježeno je: . (kao Mičelić) i dalje kroz drugu po­ lovinu XVII. i početkom * XVIII. 1773. kasnije više puta do oko god. iz Do^a god. U pučiškoj anagrafi zabilježeno jie god. 11. Inače prije i poslije s napomenom: iz Postira. Nekoliko puta de M. 1772. K r s t u lo v i c se spominje često u knjigama dolske crkvene župe kroz cijeli XVUX vijek. a jedan put (g. vijeka.. v. da se Martinić-Kapularić nalazi u Dolu.. vijek do oko god. dva puta s napomenom .»Catharina Hieronymi qu." 18.

Prez : me Vlasac dolazi u dolskim župskim knjigama od g. i to g. 1696. 1687. 1772. kao Vicko s'in Jakova. 1739. 1676. do oko 1733. vijek. 1805. 27. Š ć a p a n o v i ć se spominje često od prvih godina matice g.. 1732. 1774. S u k e 1 i ć se spominje ui dolskim župskim knjigama od god.—1704.22. 1589. i 1722. S l o v i n i c s e spominje u idolskim župskim knjiigama godine 1731. Porodica Sumelić ^pripada među novo stanovništvo. 1738. 1768. 1764.—1715. R e s t o v i ć iz N e r e ž i š ć a . koji su g. zabilježeni je s napomenom: . a od g.. i 1774. nekoliko puta dolazi kao kum iz Škripa. samo Svetinovdć god. u popisu bračkoga plemstva cd god.. s napomenom: iz Pražnica. dio'oko g.. dva puta . i Sumeić god. 1696. spominjan se Vinko Tomašić i Viško Tomašić pok. i 1748. 1637.. i 1800. i 1728. 1780. i 1775. a kao Sumeić cd g. primali sol na teritoriju Škrip-Dol-Postira. župnik Tomaseus iz Dola. 1677. 13 155 .. te g. kao Šćapanović. 1732. Sumerić god. a god.alias Šipioni. Prezime se nalazi: u popisu 'bračkoga plemstva9 od g... s napomenom: iz Gornjega Humca. više puta do u XIX. 1736. Marka.14 U pcstirskim župskim knjigama zabilježen je S. 24.. 1741. 26. Nicolao Tomassich. U sutivanskim knjigama s napomenom »iz Dola« zabilježen je Siuimeić 'god. kao lapicide Sumeić god. ' S a l a m u a o v i ć se spominje u dolskoj matici od početka god. 1681. Česti su u Dolu kumovi iz Postira.20. i 1704.' 1710. 1706. vijek. 1665. MattHenus Tomaseus. Porodica je postojala kroz XIX. Osim toga dolazi s napomenom »iz P o s t i r a« g. 25.. dolazi kao Sukelić alias Svetinović. 1738.. 1796. 1657/' dolazi i prezime Tommasei.7 Kao vlasnici pašnjaka god.. 1574. 1678. 1519. T o m m a s e o spominje se u jednoj ispravi god. 1744. 1795. kao kum. kao Sumeljić. kao Sumejić zabilježeno je prezime god. 1799. Nikola Raguseo.. 1762.. vijek. 1711. R a g 1 u z e o se spominje g.v iz Bola. U postiirskim . i 1818. s napomenom. U milnarsikoj ispravi spomi­ nje se g. . U maticamia Dola dolazi više puta T. 1691.. Godine 1714. 1754. 1657. kao Restbević oženjen u Dolu g. 1761. do u XIX. 1729. cd g. tako je bilježen više puta do oko -god.. (kao kum) i 1735. u Dolu 15 : Dražoj Thomašić. 1345. 23.:: iz Dola. s napomenom: iz Dola. dolski je župnik Joannes Thomaseus. g. S u m e i ć se spominje u dciskrn župskim knjigama od god. 21. 1679. i 1766. kao magistri Sumeić god.. 1677..župskim knjigama zabilježen je g. a g. u praz­ ničkim knjigama s istom napomenom dolazi Sumejić god. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1772.. * 1718. 1725. kao Sumejić dolazi god. i 1745. u postirskim žup­ skim knjiigama dolazi magister Sumeljić god. a kao Sumejić alias Vlašić god. a kao Sumeić seu Vlašić god.

Prezime Tomiceo dolazi (kum) u Pražnicama god. Vol. Z u v e t e o dolazi više puta u dolskim župskim knjigama od početka matice god. 1719. str. 1912. 1738. "1745. g. pop Ja­ kov Tomiceo god. ibid. T r u t a n i ć javlja se češće od g. ibid. dobiva nadimak Vuk'ović alias Lupiš. 1719... 1715. Vol. i pod tim se imenom spominje do god. X. ibid. LITERATURA I BILJEŠKE: Borivoje Ž. V1 a d n i ć se često spominje u dolskim župskim knjigama od početka matice g. ekonom Tomiceo god. s / Tomičić s napomenom »iz Dola« zabiHežen je u Pražricama god. 1678. 30. 1751.. vijek. do u XIX.. Vol. 1776. 32. 1703. 1776. do oko> god. ibid. 1585. 346. 1795. 1636. str. ii 1732. 1702. God. 1740.. XI.. str. 1719. kod don Ivana Bonaccija (Jelsa)'. -Lupi sive Vuković. Prezime Tom'ić dolazi u prazničkim župskim knjigama god: 1629. 1801. gama često od god. g... pop Marko Tomiceo od g... zatim g.. T o n š i ć se spominje od god.28.. str. g. napomenom: iz Selaca... 350. župnik Zuvetei. 1680. god. Srpska kralj. Lupi. Vol. nekoliko puta (g. 33. Vjerojatno je s porodicom Tomiceo u vezi porodica Tomičić. 1796. 1770.. 1789.. 1786.. iz Gornjega Humca. zabilježen je jedan Vuković iz K o n a v i j a . i 1798. 1703. jer se i ovo-prezime javlja u Dolu od početka matice g.. i 1727. do oko god. akademija. vije­ ka ove porodice. 1678. ido oko god. 1738. 1694. 1519. do u XIX. 1933. ote Lupiš. ii 1707... nestaje u Dolu. 1784. g. str. 1738. 2 Codex Dipl.. 5 Codex Dipl. i 1787. u žup­ skim knjigama zabilježene su dvije ženske god. 347—348. T o ni i c e o se spominje u dolskim župskim kn jf. »famulus« kod porodice Antičević. do oko god. V u ko v i ć se često spominje. 1699. 1682. ibid. 1782. 1725. X. vijek. s na­ pomenom: iz Dola.. 4 Codex Dipl. zabilježen je Turtonić. s na­ pomenom: iz Dola. Trutanić alias Mengić iz selačke župe. Beograd. 31. 1720. 6 Ostojić. 3 Codex Dipl. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva u našoj Kraljevini«. s napomenom: iz Po stir a. 1 156 . 74. 1682.. god. a god. 1701. X.) Tartanić.. ali u prvoj polovini XVIII. Tartaric iz Gornjega Humca. i 1754. str.. 1741. 1697. 1721. 1709..'. Prezime Tomičić spominje se u Pučišćima od početka matice god. 29. 73. 1913.. 1912. kao kapelan. g. g. 1747. (1712. a g.. a na Bokf god. Dolazi odmah u početku matice g.). i 1789. Izđ.. 1912. 251. spominju se pastir Tomačić-Vazulović iz Pučišća. 1730. 1780. 7 U jednoj milnarskoj ispravi od g. Lupiš. Dolazi i kao' Vuladnie g. 214. Godine 1718. 1801.

1 porodica Gospodnetić iz D o l a . Poslije staroga Bežmeka (Gospodnetića) stan je napušten. Priča se..Croatia sacra. 3 ' IV. 321. I s t o č n a Z a l a G l a v a stan 2 neožen jehih sinova sta­ roga Gospođnetića-Bežmeka. 73. BILJEŠKE: 1 2 3 4 U posljednje vrijeme premjestio se bliže cesti.. str. da je u blizini stajao takozvani Samograđ. N a Z a s t i n e 1 istočnije od Stupi i sjeverno od ceste pa­ stirski stan starijeg sina staroga Be'žmeka.214. str. br. da je kuća njihova stana bila ne­ kada — pri gradnji ceste — nastamba radnika. . str. 163. doselili su se stanovnici nekadanjih naselja Strazevnika i Stipanske Luke.. ibid. ibid. Z a l a G l a v a stan starog Bežmeka-'Gospodnetića. koji siu gradili cestu.. doseljenici iz Pražnica i Gornjega Humea.. str. ~' 11 Ciccarelli. (Vidi Postira bi­ lješka 1 1 ) . Babica (ibid. otvoreni. Codex Dipl. 157 . posjedujem Libro a štampa. Na­ lazi se sjevernije od 'Brusja. ograđeni kamenom suhozidinoni. !4 Rukopis kod I. Vele. — O izbornicima iz g. ' ' " " ' . Imaju oko 500 glava. Torovi su im. Djelomično spaljen* od Talijana.50 din. zatim su silazili. 8 9 10 PASTIRSKI STANI BEŽMEK I.. XI.). 1483.. ibid. str.. pueisčA jPučišća su nastala od Pučiškog Doca. pori­ jeklom iz D o i1 a. Nakon ubojstva žene. obično okrugli. ibid. Ruševine miješam primijetio.4 * • * ' Nemaju vlastitih pašnjaka. stan u jakom opadanju. 84. ibid. kao i po ostalom Braču.. te je stan utrnuo. ibid. Osim toga. Ostojić. Braća su poginula u NOB. na godinu po ovci. is Mladineo. ibdi. te bjegunci sa kopnene Dalmacije. !3 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. III. list 17—18. 255—256. Za travarinu plaćaju pastirskoj opći­ ni 3. Vol. P o d G a ž u l ('ili>Brusje) pastirski stan na jugu od držav­ ne ceste? 3 porodice Gospodnetić iz D o l a . uglav­ nom vunača. Ciccarelli. II. 1913. 15..

158 . Bilorovčić. 1582.: Belić. 1581. Popis puča&a. anagister Andrea iz Korčule. Radoslavlj.: Njjkolie. Ljanković. Vrsalović. Mihovilović. Matjjević iz Radotilja. Vlatothović. Vučić." Kviščević.'ć. Botoar. Posinkiovie. Vinović. siječnja 1574. Livačić. Mladinei. Radojković. Gargoević. Boljesić. Doibrić iz Doila.. ma­ gistri Simeonis lapicide iz Šibenika. Kušćić.Prema Scheniatismus Cleri pučiška župa 1 je godine 1912'. Jučović. Županić. Marko »filiu Antoiiij« iz Baska. Radačić.2 Vranić. Tomaš'ić. Fuitvine 6. Petrovie.: Martinić iz Nerežišća. imala 2. 1580. Masalič. 1574. Martinić. Trutanić.: Ušković. Rođovanić. Kufić iz Šibenika. Vlatković iz iStraževnika. 1570. Aqutfia. 1572. Mikšić iz Pražnica.953 stanovnika. Trohavčić. Karamanović iz Trogira.: Klimpsić. Gruibačić.'ć.: Zuppaneo. Ceparnić. Gajelić. Blažević iz P^ogoznice.: Kupičić. Murlaeić. Nikola 6. Vuković. Kupinovo 6 i Sv. Tvelj. Sesnjić. Marijanović iz Poljica. 1577. Goić. Tomić iz Gornjega .: Čikarelović. Parhaljić. Grguričić iz Straževnika. Vela Gomila 5. Poidanović.: Sucina iz Hvara. Kliminović. 1584. Pražnilca. Juirinković. Bizaević sa Hvara. koji su primali sol 26. Putešić. Boljić. magistri Petri lapicide iz Korčule. 1576. Ripjević. »filia« Gregoria iz Krajine.Humca. 1579. Mladimć. Vlatković.: Davidović iz Rogoznice. Pigrović. Međišić. llioić. Stafortić. Lasaneo. Imrnović. Juković. Pemrzović. 1571. magistri Bckanić. Bartučević. Slatine 12. Vinjević. IveTjić.: Radojković. Magdalena »famula Mla­ dinei« iz Krajine. Mašotić.: Stancita iz Dola. 1585. Ceparnić. Bovinić. Goić. Veljanović.: Bilavić. 1573. 1567.: Darpić.: magistri Graecius lapicida. Grguričić. Osim mjesta (Pučišća) ovamo su ubrojeni: Stupe sa 36 stanovnika. Gospodnetić. Stipetić. Buz. >' . 1578. Fau. Vodanović. Prodi. Pitković. Rat-Luke 12. 1568. Vuković. Šćapanoviić iz Gornjega ga Humca. Liščević.: Mariani.ć.ro. Zorioić iz Pražnica. Šimunić iz Krajine.: Bertučević. Tambotić iz Supetra. 1575. Porodičnia prezimena spomenutk prvi put za 'prvih 20 godina župskih knjiga 1566. na teritoriju PučliŠća. Kuščić iz Straže vnika. Žuvetić. Pinesić. Milozetić. Vlasovi iz Šolte. Jelinić.ć.: Radić iz Zadra.. Matušković. Puljizić. Kliminović. Vranić iz Gornjega Hiuimea. Gornjega Humca i Straževnika.

pfemić. Nikola Čenčević. Frane Mratinčić. čia. Mandušić. nov? stanovnik. Mihovil Tomičić. 1 porodica DANIČEiVIĆ-DANAC. Snea Peturić. Modisić. novi stanovnik. Mati ja. 2 porodice KOROVIĆ-SO'RIĆ. g. Frane Prilanić. 3 porodice MIHALJIĆ (samo žena). Korculan. Grego. Juraj Grego Mihovilov. Frane Kurcolan.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 GALETOVIC-VIŠANIN. iz R o g o z n i č e . 1 porodica FRANIČIĆ-KADČie dti KORINI. Popis porodica. plemić. 2 porodice KOVAČIC. Juraj Kalilić. 1795. Buzolić. 3 potodiice LUKINOVIĆ. 3 porodice KUŠelC detto PAULIN. Ivan Čenetvić (?).Simanović. Kurcolaii. Bartol Radojković. Nikola Kovačić. • ScMera đi Puclschia4 Ivan Bobarić. pučanin. plemić. . Ivan Matković. 1 porodica KNEZOVIĆ. privilegiran. Belavić. Marko Grego. novi stanovnik. Jakov Belić^ Nikola Fauro. ' novi stanovnik. Ivan Sesnjić pok. Beiić. pučanin mistro CIKUTA iz U d i n a. 1 porodica PLASTIĆ. 1 porodica MIČBLI. 1 porodica pop LODE iz B o l a . Vinko R&dojković. 3 porodice MORO-LJTKOVIC. Ivan Biloborović. Ivan Trohavčić »detto« Radost Gregorij Pontonievic. privilegiran. Toma Beisrama. privilegiran . Jurjev. Jeličić. pučanin. Pojdanović. plemić. 2 porodice RADOJKOVIĆ-ČIKUTIĆ dto FURL AN. pučanin. Frane Grego. plemić. Fr. Bobarić.ETEROVIC-HRŽIC-BOKANIC. Ivan Bcbarić. " Popis (pučana) u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1 porodica 159 . Matij Kalilić. Vlačavić. Vinko Čenković (?). Ivan Tomičić Markov. Kuipičić. Mikolić. 2 ponodice DOMINIS. 6 porodica LOVRIČEVIĆ iz Župe. Juraj Radciš'ć. 4 porodice RADOJKOVIČ iČIKlUTIČ. pučanin. 2 porodice CICOARELLI. Pojdenović. 4 porodice IVELJIC-LUKRIĆ. novi stanovnik. Toma Besrama. 1625. pučanin. Nikola Radoević. plemić. (Pinović. Petar Tomičić. Oaleot'ta dj Pucischja3 "Nikola Dupić. plemić. pučanin. 1 porodica P^JLJIŽIĆ detto SASŠE.

1 porodica 36. 3 porodice 52. novi stanovnik/ iz s p l i t s k o g L u č e a. 6 porodica . plemić. 1 porodica 39. novi stanovnik. MARTINIČ-PARJEVIC dto KOPIČIN. PLAME. 25. iz V i c e n z e (Vicenza). ALBA. 40. novi stanovnik. pučanin (živi na paši _u Dolu) 46. pučanin. FILIjPPI.29. BUJEVrč-LOVRINICA. 1 porodica LITKOVIĆ. novi stanovnik (otac već više "godina u vojsci. MORO. 1 porodica PERAKOVIĆ. 27. SARDAREVIC-REMETIN. pučanin. 1 porodica 38. 49.pučanin. . MIHALJIĆ dto iSABE. MARTINIČ-PARJEVIC detto KOSIRINA. TARKOVIĆ. 2 porodice * 55. . 1 porodica 42. DOMINIS-MIČELI detto BARBIĆ.. pučanin. dto MOSKEJ. 1 porodica . pučanin. 2 porodice 45. 30. 1 porodica 43. 1 porodica DRAGIČEVIĆ. »mistro calzolajo«. pučanin. KOVAČEVTĆ alias ANDRIJA. 2 porodice 62. pučanin. pučanin. BOBARIĆ. KAiLILIĆ dto KOZULOVIČ. 1 porodica •* 51. 1 porodica 37. iz D u b r o v n i k a .ETOROVIC dto ŠKEMBE. 2 porodice 63. NIZETIĆ detto SAHIĆ. plemić. 1 porodica 44. 24. . 1 porodica 35. novi stanovnik. 1 porodica 58. 4 porodice 56.. pučanin. 1 porodica 48. 1 porodica ZUPPANEO. MIHAČIĆ. 'ALBERT1 pop s bratom iz T r e v i z a (Italija). pučanin. 31. KOVAČIĆ pop. ETOROVIČ-SORIĆ. BATURIĆ d-tti SERBIĆ. 2 porodice • PIVČEVIĆ. plemić.NI. ETOROVIC REMETA. . FTLIPPI. 1 porodica 50. j z K a š t e l a 53. SANTI ovvero SANTINI »ortolano«. 1 porodica 59. iz ' R o g o z n i c e . 1 porodica 57. 32. p'emić. plemić. privilegiran. 26.VRANJICAN. iz M u c a . novi stanovnik. novi stanovnik. privilegiran. pučanin. novi stanovnik. GREGO. iz R o g o z n i c e .. SAJLAMUNOVTĆ »mistro calzolajo«. 2 porodice 41." plemić. MIHALJIĆ d-to SABE-BISKUP. ETOROVTĆ-FARAUNIĆ. a sin u Dolu) 160 23.*pučanin. plemić. MLADINIĆ dto JELINIC. plemić. 1 porodica 54. 2 porodice. LUKINOVTĆ-GENERALIĆ. 1 porodica 34. novi stanovnik. 1 porodica 61. 1 porodica . 1 porodica •33. 28. 1 porodica 60. KRAOLJEVlC dto TOMIN.. 1 porodica VELENIČIĆ (sluga kod Litkovića) iz B o 1 a VRANDBČIĆ. privilegiran. plemić.š(EVTČ dto. rVELLIO. plemić. 1 porodica 47. OBRADIO »miistro boter« pučanin iz P r a z n i c a . MARTINie-KAPURALie dto GRGUROVI.

novi stanovnik. 1 porodica VRANDEČIC dto CRNAC. CAPKOVIĆ detto MEŠTRIČEVIĆ-BAKALERA. novi stanovnik. pučanin. novi stanovnik 1 porodica MARTTNIĆ-PARJEVIĆ-DEBELA. 1 porodica TOMAŠEVIĆ detto DAGTJZEL. 3 porodice ETOROVIĆ-FORTUNIĆ detto PRUŽIREP. novi stanovnik. iz s p 1 i t s k o g L u č c a. pučanin. pučanin. pučanin. iz B o l a . novi stanovnik. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto KARLIN. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto ALE. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dtti BUMBXNX ANTICA. 1 porodica ORLANDINI. pučanin. novi stanovnik. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dto BUMBA. pučanin. plemić. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto PERME. pučanin. pučanin. 1 porodica ^Zbornik za narodni život i običaje 11 161 . 1 porodica KALILIĆ. pučanin. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto BARKUJ. 1 porodica MARTINIĆ PARJEVIĆ KOSIRINA detto VUK. pučanin. pučanin. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto MISTRANČIĆ-BILE. pučanin. plemić. pučanin. 1 porodica RAJČEVTČ detto MUSE. pučanin. 2 porodice MARTINIĆ-MESTRANTIĆ detto ROSO.PERIĆ NOVAKOVIČ. 1 porodica GRGURIČIĆ detto ŠJULE. pučanin. 1 porodica TOMIĆ detto TUNDIN iz G o r n j e g a H u m e a. »mistro tagliapietra« iz M u r a n a . novi stanovnik. 1 porodica TOMIČIĆ-VAZULOVIĆ. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVEĆ dto KARNEVAL. plemić. pučanin. pučanin. 1 porodica HRANOTIĆ-MASARINA. plemić. 1 porodica PERIČ-NOVAKOVIČ dto MUCO. 1 porodica LUNJEVTĆ. 1 porodica VRANDEČIC. iz R o g o z n i c e . 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KOTARAC. 1 porodica ŠČAPANOVIĆ detto JURIŠIĆ i ZELANOVIĆ iz G o r n j e g a H u m e a. iz P o d g o r e . 1 porodica DRPIĆ detto BURATTN. novi stanovnik. plemić. pučanin. 1 porodica 100. novi stanovnik. pučanin. 1 porodica PIVČEVIĆ dto PROVIDUR. novi stanovnik. pučanin. 1 porodica GALETOVIĆ VIŠANIN dto SCUPPER. pučanin. 2 porodice LUKINOVTĆ dto TUTIN . 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KEKOVI. 1 porodica PUJIZINA. pučanin. 2 porodice KALILIĆ detto KOZULOVIĆ SOSE. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ.

1 porodica DOGANČEVIĆ-DOGANAC iz S e l a c a . iz Gornjega Humca Sadainje porodice 1. novi stanovnik. s napomenom: iz R o g o z n i c e . 1816. 1 porodica VRANDEČIČ detto Briska. 106. plemić. a g. B a t u r i ć 2 porodice. pučanin. RADIĆ detto PETRIMAC. 118. novi stanovnik. SESNIĆ. 2 porodice ŠĆAPANOVIĆ-JURIŠIĆ. 1 porodica VRANDEČIČ detto BOLČIN. novi stanovnik. 121. 111. u matici krštenih spominje se od god. plemić. 1 porodica MARTINIĆ-KAPULARIĆ. 115.. 117. pučanin. Kao De'Iija u pastirskom stanu na Crnom Ratu. g. 1 porodica. 1 porodica DRPIĆ-KOKECA. pučanin. novi stanovnik. iz P r a ž n i c a . 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVIĆ detto TELENT. 105. plemić. 4. 2. 102. spominjiu1 se u župskim knjigama Krstulović alias Antičević iz B o b o v i § i ć a g. spominje se kao sluga. B u v i n i ć 1 porodica. piemić. novi stanovnik. 119.101. pučanin. 1830. 116. 162 . 1795. novi stanovnik. 3. 5. novi stanovnik. 1 porodica DRPIĆ. L dolazi kao Baturić delti Serbić. 104. pučanin. Delija. 114. plemić. Jnrja 122. 1 porodica MARTINIĆ detto MESTRANTE. A n t i č e v i ć 4 porodice. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ. 1 porodica U Bračnti kod crkve Sv. g. novi stanovnik. 108. B a u k (nadimci: Fincol. 1 porodica MLADINIĆ oweno MLADINOVIĆ »detto« KRALJEVIĆ. 120. 1 porodica DRPIĆ detto PUSLE.' plemić. 109. 1799. Juraic) 6 porodica. 107. iz P r a ž n i c a . 110. 1609. iz V e l o g B r d a kod Makarske oko g. 1 porodica KALEGARIC »mistro sartor« iz V e r o n e . s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1657-6 U . 3 porodice PULJIZIČ detto LUSTRE. prezime je zabi­ lježeno H popisu bračkoga plemstva g. 1658.anagrafi g. 3 porodice RADIĆ-PETRINAC detto ROKO. 113. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ detto GOTOVI. 2 porodice ETOROVIĆ-PALUŠIĆ. B a š k o v i ć l porodica. pučanin. »romito e custode«. 1812. 103. 1 porodica ETOROVIĆ-BUHA detto URSIN. CAPKOVIĆ detto MESTRIĆEVIĆ. 112. 1 porodica MARTINIĆ-JERČIĆ i VERBORIČ dettp CENTA. novi stanovnik.

Karavana.) i dalje do g. 1589. Ka'lajure-Škembre.. Liščević alias Barbirot. pa u G. pri­ mljeni siu u bračko plemstvo kao »nobili originarii«. 7 od roda su Kukretića. u anagrafi. 1463. 1691. vijeka bilježeno je prezime u župskim knjigama kao Čikarelović alias čikarelić. pa dalje). Runje. 14. 12. među novim stanovništvom. Dogančević-Doganac. vojvodom. Paluščić. kralj Tvrtko podjeljuje im zemlje oko Duvna i u Rami. samo Mlinić. Tarle. 1579. Humac i Pueišća. Gero. God. C i c a r e l l i 3 porodice. 1651.B r a g a d i n a c 1 porodica. B'gula. (Sestranić 163 .M e s t r i č e v i ć 3 porodice. 11. 1590. Prema porodičnim ispravama. Doselili se na Ravan.q Dolazi u matici i kao Liščević alias Capković g-. 1653. 1605. iz K a t u n a . Kan je. alias Klopanović. Kao Darpić detto Buratić i Darpić detto Kokeca detto Puzle-zabilježeni su g. E t e r o v i ć (nadimci: Haje. 15.D r o z g e j 1 porodica. Liščevića ima u staroj matici u P r a ž n i c a m a (g. 1392. oženio se. Dolaze u matici lod g. God. do početka XIX. alias Mlinić. Godine 1389. sina Pavlova. 1691. Reve-Budin. C a p k o v i ć . i to prvih godina matice (1578. Zaniko. C a p k o v i ć . Kao Dobronić-Skarabaje žive u past.Bosne bježe sinovi vojvode Radoša: Dominik u papinsku države. Derado) 30 porodica. g. Prezime se nalazi g. Bile. Prezime se sve češće pojavljuje od g. nakon pada . U župskim knjigama dolazi g. Babus. Lovac. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. ovakva se prezime spominje g. D r p i ć (nadimci-: Puzle. a kasnije i kao Ciccarelli. 13. Škembire-Lizar) 50 porodica. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. God. 9. a kao D.. 1634. 7. zatim u Mošulju(-icu). 1795. Dugnačić. Gun je. 8. kao alias Živić. 9 U matici se spominje g. Stjepan Dabiša imenuje Dimibrija »Coppiere«. 1795. 1462. iz S e l a c a . Doselili se iz S e ­ l a c a . [Prezime se nalazi zabilježeno' u popisu selačkoga novog stanovništva od 'g. Košta. Doselili se kao nasljed­ nici porodice Ivelio u XIX.6. Longo. Faraunić. inače Liščević dolazi od prvih godina matice (g. a pori­ jeklom i z O p u d I v e l a C i t t a d i N a r e n t a. Mamaje. 1641. 1747. a g. Šušula.6 10. stanu m Veloj Slatini. C a p k o v i ć . 1795.8 i u popisu bračkih plemića g. vjerojatno sa otoka Hvara. D o g a n a c 1 porodica. Raus. 1628. Granić. a Nikola na Brač. Buha-Gluho. 1579. Kavo. 1657. detto Buratin s napomenom: iz Rogoznice. D o b r o n i ć 3 porodice. vijeku. Bija. a također i s dodatkom: Bakalera. 1489. Katrida. Tubrija. a g. 1918. Maha. u maticama se spominje od g. 1583. g.. kao Čikarelović. Mravak. 1747. Sorić. Sansir. Stjepan Tomašević imenuje Radoša. D e š k o v i ć 1 porodica. Obje porodice žive i danas. g. i dalje). kao Ciccarellovich overo Ciccarelli. D i d o 1 ić 1 porodica. a sinove mu Grgura i Pavla »ciambellani«.

Žive i na stanu u Luci i Maloj Slatini. 1660.. kao Lučijani Eturević. 1778. 8 F a b i j a n o v i e 6 porodica. 1669. kao Alaburić iz R o g o z n i c e. Sterklić. g. K r a l j e v i ć (nadimci: Tomini.. Pbezime je zabilježeno fix popisu novoga stanovništva. 24. 23. a g. Eterović-Sorić. 25. da sw Kraljevići iz Poljica. Velada) 25 porodica. 1588. 1590. iz K a s t v a . doselili se iz K a š t e l S t a r o g a oko g. Pa­ nada.) i t. 1896. iz B r e l a . prema tradiciji. i to g. 18.. Eterović detto Paluskić. doseljenik Ante oženio se u Pučišćima g. Kalilić. Skica) 9 poro­ dica. Eterović detto Buha-Škembe. Šoše) 5 porodica. Karlin. U župskim se knjjgama spominje od g. Sudac. 1795. 1688. 1821. K ne zov 16 1 porodica. Mihovil došao u prvoj polovini XIX. spominje se kao Eterović-Fairaunić. u matici dolazi g. kasnije dolazi kao Ektordvić (g.. 1589. 1586. g. v 1865. Kačić alias Franičić. 1635.16. Kalilić je zabilježen gotovo od početka matice (g. doseljenik se oženio g. de Hectore). kao Eturević.) i Etorović (g. spominje se u župskim knjigama od g. 27. Calilgich. 1795. 1812. 1698. 19. Eterović-Ramuza. 21. EterovićHaržić.. g. iz B a š k e . Franičić. g. K a l i r i i ć (nadimci: Trifun. H a l a b u r i ć 3 porodice. vijeka. Kadčić-Franičić detto Buaniba i Kadčić-Franić detto Karlin. Postoji verzija. 28. g.g. 1727. 164 . K e k e z 1 porodica. Kalilić detto Kozjulović. U maticama od g. Bulat) 28 porodica. 1617. 1795. 1795. K a l a j z i ć 1 porodica. 1778. u maticama opaska: u Selcima odselio E. 1790. God. 1722. s napomenom: iz R o g o z n i c e. iz Z a k u č c a . Franičić.. 1688. s napomenom: sa Primorja. doseljenik se vjenčao na Bolu g. Bumba. U župskim knji­ gama g: 1660. G a l e t o v i ć (nadimci: Višanin. porijeklom iz B o s a n s k e D r a g e . J a k i r 2 porodice. Eterović-HaržieBokanić. Samo Haržić dolazi u matici g. Eterović-Fortunić »detto« Pružirep. 1705. g.). Sitan jaro. pop Hektore Hektoreo.. Balarin. 26. U prazničkoj se matici spo­ minje g. ali i dva puta prije toga.-Faraunić reč. 1868. 1821. 1657. vijeka. s napomenom: iz Bola. U popisu gamjoselskih vlasnika pašnjaka (pašnjak u Zavali) zabilježen je g. g. sa V i s a . 1825. J o r d a n 1 porodica. 1698. Kalilić detto Trifunović. iz Ž e ž e v i c e . K a č i ć (nadimci: Pušilo. došao u prvoj polovini XIX. d. Šare. Pulicijot. slično g. Franci ć-Kadčić. 22. g. K a š t e l a n (nadimak: Poičamac) 5 porodica. K o n č a n i 1 porodica. God. iz O m i š a . Eterović-Palušić. i 1778. Jerolim de Hektore. 1778. g. 17. 20. 1900. Prezime je zabilježeno u popisu novoga stanovništva. u maticama g. Kalinić iz Karlobaga.

1727. 1600. a ra­ nije iz Stare Kaniže. Marko Lukinović. Kapularić-Piše. udala se u Pučišćima jedna Martinićeva iz P r a ž n i c a . M. 1581. M a r a s o v i ć 1 porodica. 37. s napomenom. M. g. 35. iz S p l i t a . Bedrica. Pri jević. Kapularić-Visilo. M. 1817. 1788. 41.6 u pučiškyj matici dolazi' od g. oženio se Vicom. Prezime dolazi i u staroj matici u Pražnicama g. P o s t i r a. doseljeni Ante oženio se u Pučišćima g. Prema tradiciji. L o n g o 1 porodica.). 31. 1795.29. M. iz . Martinic alias Grković. detto Kozima-Vuk.. Bolodrobac. Perme. M a t i j e v i ć 8 porodica.Meštreantić detto Roso. Spominju se u župskim knjigama g. 1843. 1672. iz P o s t i r a. doseljeni iz R o v i n j a . Kosirina. 1912. oženio se Federik •g. Base. 1687. a drugi (također u Pučišćima) g. doselili se iz [Po s t i r a god. vKao Cezar žive u Putvini i Kruškoj Stupi. Martinic detto Priević.-Meštreantić. oko g. . M a r o e v i c 1 porodica. Nasljednici siu starije porodice Bokanić.-Kapuralić. Škrgutalo.-Perjević.: M.. i 1830. i dalje. Gad. M. porijeklom iz Bosne. 1816. Brkulj.: iz Nerežišća. iz M i 1 n e. opat povaljski. kao: Martinic-Jerčić Verborić detto Cento iz Pražnica. 1679. 40. 30. Fukar... * 32. detto Perme. K r m o l j 1 porodica. bez napomene. Jerčić. detto Mestreante. u Pučišćima se spominje od g. Pietro »index Almissae«. 1790. 1657. kao Lukinović-Jeneralić i Lukinović detto Tutin. 1647. Došli na Brač iz R og o z n i c e. M. [Pipica) 50 porodica. Franjo rođen g. 1723. Vele. pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g.1663. j . Gavran) 7 porodica. M a r t i n i c (nadimci: Cezar.. 39. M. Kapularić-Deve. i 165 . M i č e l i (Michieli) 5 porodica.10 U maticama postirskim i kao Michelovich (Mičelović) g. Plemić. M. 1778. 1905. 33. L u k i n o v i ć (nadimci: Klimentovi. 1591. Parjević detto Topičić. 1677. da su bivši Maroi. . detto Barkuj. jedan M. oženjenu P. M. M a r i n o v i ć (Surlitan) 2 porodice. 1699. Izjednačeni s bračkim plemstvom g. iz P u l e . oženjenu P. u maticama s napomenom: iz R a d ot i 1 j a. . M a t u l i ć 2 porodice. Debela. dočim u P r a ž n i c a m a od početka matice (g. Curri) 1 porodica. iz S a b l i c a (Devin). Vicko g. K u r i (t. Matej rođen g. rođen je u Pučišćima g. K r č i ć 1 porodica. 36. Ante g. 34. 1726. 38. Spominje se u Pučišćima i kasnije: g. g. 1599. iz Ž e ž e v i c e . Prezime je zabilježeno' u popisu plemstva od g. sin Vicko. kao kum zabilježen g. g. 1721. U župskim se knjigama spominje od g. Cicarellijevom. g. iz S v e l a . 1908. 1607. 1637.. kao nasljednici Grguričića g. detto Sepe. I860. 1795. K o j n e 1 porodica.

1747. prvi se oženio u Pučišćima g.. spominje se u ispravi Mladinić Frane. g. 1651. g. Mladinić . g. 1803. od g. Moro-Litković.. l) matici dolazi od g.: Perić overo Novaković i Perić osisia Novaković. N o v a k o v i ć (nadimci: Tele*. iz P o 1 j i c a. Buje. Moro alias Pribišević. Michieli g. O r l a n d i n i (nadimci: Spada. 1582. Furio) 32 porodice. iz Š k r i p a . kadgod Michie-ovich. spominje se g. M o r o 3 porodice. 1699. 1657. 48. Muco. kao Moro detto Skargut.' porijeklu s današnjom poro­ dicom Mladineo: M l a d i n e o II 2 porodice (nadimci: Stanini. prezime se nalazi u popisu pučiškoga novog stanovništva od g. iz S e l a c a .. Doselio se Andrija'' oko g. Ortolan. kao Mihaljić. 1809. Mihaljić detto Sabe-Biskup. Ćore) 14 porodica. Omišanac) 4 poro­ dice. iz R o g o z n i c e .9 166 . Novaković alias |l?erić. g. 1658. a neki iz Brescie (Italija). a jedna obitelj prešla u Pražnice (Kokić). kao »mistro tagliapietra« iz M ur a n a . i dalje. P e t r o v i ć 3 porodice. Mladinić owero Mladinović detto Krajević. Muse) 8 porodica. 1602. Kuščić alias Mihačić. Supa. 49.42. dalje. Kao Mladinovići porijeklom iz Poljica. Perić-Novaković detto Karneval.6 M i h a i ć (nadimci: Lustre. oženjen g. g. 1795. M i h a č i ć (nadimak: Škripijanin) 2 porodice.alias Lisičini. Jandra. Prema tradiciji. a g. u matici zabilježen prvi put g. 1876. 43. Michieli detto Barbić. 1654. Dobro jutro). 1578. Kuiinac. Michaelis od g. 1850. N i ž e t i ć 4 poroidice. Ml a d i n i ć (nadimci: Selka. 1795. 1883. kao Pribošević alias Moro. U posljednje vrijeme pišu se Mladineo. M i m i c a 5 porodica. 1795. u pučiškim maticama od g.. detto Jelinčić. 1883. 1699. Petrovića je bilo i prije u P. 1696. 1795. U popisu bračkoga plemstva g. (kao kum). Konana. a g. 45. 1655. Prezime se nalazi i u popisu novoga stanovništva od g. Ove su porodice istovetne po svom. Penzo. Sakreštan. doseljeni Ante oženio s-e g. dalje. Nepost. Kapologo. 1795. Perić-Novaković detto Muco. 1731.. Petrov iz Rogoznice. 46. staro jfe prezime Pribošević. g. 1647. 1747.: Perić-Novaković. Preturić. i tako: Micjiieli-Vitturi. g. kamenar. 50. Sabe. Penzo. Bačića. u pučiškim maticama od g. 44. u matici g. 1795. g. 1636. 51. 52. Petrović alias Bašćanac. P a h o r 1 porodi S e l a . Porodica je pripadala među povlaštene (privilegiate).9 U anagrafi se spominje g. 47. Spominju se kao Mladinović-Mladinić detto Krajević detti Zottovi. Jedan Mičeli iz Poistira oženjen zadnjpm Vitturijevom iz Kaštel-Lukšića.

1708. 69. Šoto. Rajčević detto Muse. š t a m b u k 4 porodice. 62. u maticama se nalazi od g.. iz S e l a c a kod Sežane. P e r d e c 1 porodica. Samo Kovačić do­ lazi od g. doseljen Josip. spo­ minje se jedan Radić iz Zadra. 60. Vrandečić detto Samohod. 68. g. Vrandečić detto Mosikej. Vrandečić detto Bolčin. 1795. 1795. P i v č e v i ć 2 porodice. iz M e đ o v d o c a . g. 58.pripadaju među novo stanovništvo. S r d a r e v i ć 2 porodice.. Doseljeni iz J a s e n i c a. 1734-. g.53. Šala) 29 porodica. iz G i o v i n a z z a (Italija).. Slavo. K o v a č i ć . R a j č e v i ć (nadimak: Mujo) 5 porodica. Krmejan. 1579. Ivanac. Vurandečić. 65. 54. P u 1 j a k 1 porodica. 5 porodica: iz Poljica. Pavini. 1795. iz S e l a c a . Lima. R a d i ć (nadimci: Pilat. Radić detto Roka i Radić detto Petrimac. 1795. Bolčin. P l a s t i ć (nadimci: Jubo. 1902. doseljeni Dominik oženjen g. 1747. V r a n d e č i ć (nadimci: Mortorijo.9 56. 61. g. iz imotskih P o 1 j i c a. Booelo. Loje. sa H v a r a . T r o m b a 1 porodica. V l a h o v i ć 4 porodice. 67. Bene. Kvinto. Glamac. P i s c a t e l l i 1 porodica. spominje se Zoričić iz Pražnica. 1907. 1795. God. 1674. T o č i Ij 2 porodice. u CiccareHijevoj anagrafi među novim sta­ novništvom. Langver. Jureša) 29 porodica. prezime se spominje u popisu novoga stanovništva od g. Muhanđo. Tomas. U pučiškoj matici se spomi­ nje od 1616. 1579. Tomašević detto Ragusel. g. iz K o s t a n j e v i c e . Prčić. pirezime se nalazi zabilježeno g. 66. Vrandečić detto Crnac. Rajčević detto Mujo. u matici dolazi od g. 1795. 1795. 1890. Slilo. Prezime se spominje u popisi!) novoga stanovništva u Ciccarellijevoj anagrafi od g. u matici je zabilje­ ženo Sardarović-Remetin »da Much del territorio di Sign«. U j e v i ć 2 porodice. T o m a š e v i ć 1 porodica. iz N e o r i ć a . 1634. iz P o s t i r a . doseljeni Toma oženjen oko g. g. Jirašol. 1885. iz Z a g v o z d a . Š p a c a l 1 porodica. a g. g. Porijeklom iz P o 1 j i c a. g. Š u l i ć 1 porodica. doseljeni učitelj Ivan oženjen g. doseljeni Ante oženjen g. 70. 1906.9 U matici zabilježeni od g. doseljeni Ivan oženjen g. 1778. Blažijo. 57. Baćulin. 1701. 167 . Žgorac. Longo. 64. porodice. 1679. Ban) 19 porodica. 63. 1799. Lola. prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. zabilježen je PivČević alias Proviđur. U maticama dolazi od g. prigodom udaje: Zoričić-Kovačić. '59. 1747. iz R o v i n j a . 55. u maticama s napo­ menom : iz B o l a .

1615. 2. samo Kapetanić. 1574. nalazi se i porodica Bokanić. 1566. 1575. koji su primali sol g. 6. (Zorzi). B i l o b o r o v i ć u pučiškim župskim knjigama dolazi od g. (za teritorij Pučišća. se nalazi u popisu pučana. 1574. do 1795. u župskim knjigama od g.2 5. God. među povlaštene. A l f i r e v i ć detto Kovačić iz R o g o z n i c e . 1625. Bertichevich Ciacomo qu.3 7. nedavno izumrli. (Girolamo) i g. kao Beirtučević alias Susković (ili Sutkovdć). Bo­ kanić alias Kapitanić. Boccaneus. g. pop Boccaneus.) prozvani SILE Bertučević. za godinu 1795. 1623.. koji su dobivali sol g. B o k a n i ć spominje se od početka matice daTje do oko g. 1637.6 God. kad ju Ciccarelli sptominje kao pučansku porodicu. 1657. a nalazi se i u popisu novog stanovništva g. 1659.2 4.) do oko g. a po Bertuču Ninkoviću (umro 1603. 1609. Prezime tako dolazi od g. 1567. Među pučanima. zabilježeno je. B u r a t o v i ć doselili1 se iz V r b a n j a oko g. 8.-A.. 6 Od ove je porodice graditelj trogirskog zvonika Trifun Bokanić. 1661. 1625. 1668. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. do oko g. Ciccarelli ubraja porodicu B. Bokanić dičiti Skargut. A q u i 1 a češće se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka matice (g. God. (ili Ceparnić) se spominje u župskim knjigama od početka matice g.. 1571. C e p a r n i ć . do 1602. od g. da A. 1621.11 Izumrli u Nembrini — Gonzaga (Italija) i u Egiptu.uila se spominju kao brački plemići. 1645. Kao Bertičević dolazi u pop'isu bračkoga plemstva od g. God. 1580..8 3. Cicarelli ubraja. ali i kao Ceparneo 168 . g. g. 1574. porodicu među novo stanovništvo g. spominje se kao konkubina popa Georgija Prođi. živi u Trog'iru kao Buccareo-Aquila. 1624. B e r t u č e v i ć se spominje ui župskim knjigama Pučišća go­ tovo od početka (g. Nicolo mjesni je sudac u Donjem Humcu. 1747. koji su primali sol g. B o b a r i ć se spominje. minje se Belavić. 1672. od g.2 i u vezi s re­ grutacijom za bračku galiju g.12 Ovo je stara obitelj: Ninković. 1597. 1812. 1639.Iseljen© Ili -šzumirle porodice 1. do 1659.9 2. 1536. i 1799. Bertucius. 1736. do 1625. Među pučanima. 1589.) i dalje — naročito — do oko g. 1571. Juraj Bokanić je opat povaliski. 1657. [Pražnica. Gornji Humac i Straževnik). 1551. Boccareus se u matici spominje g. kao lapicida Bokanić.. g. do oko g. spo.. i to: g. Među galeotima iz Pučišća nalazi se g. Godine 1573. 1566. i 1586. g. A. 1714. spo­ minje se prezime Bilorovčić. magistri Bokanić. 1628. 1669. B. B i 1 a v č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od g.. U popisu plem­ stva cd g.s Ivan Biloborović. 1799. i 1668.

1790. Prezime dolazi i u prazničkoj matici. ali g. 1574. g. 1658. kad dolazi kao Dominis alias Barbie i dalje kao Dominis do g. 1580. da se plemićka porodica Dominis nalazi u Veneciji. 1799. 1617. 1614.. (Calilgich) i 1634. Ivelij g..6 I v e 1 j o (t. 1650. D e v i ć u župskim se knjigama spominje od g.8 P o m i n i s se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. Kalilić'Kozulović detto Kotarac. 1607. kao Iveljić i tako do oko g. 1652.. kao Ceparneo u Pučišćima je zabilježen g. 1570. 1589. 1795. 1795. 1576. 1567. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. spominje se jedna ženska Grguričić s napomenom: iz S t r a ž e v n i k a .Giuseppa Callinich da Carlobago. i 1721.) do prvih godina XIX.6 God.9.3 i među pučanima. zabilježen je u Pučišćima Iveljić kao pučanin. Posljednjom nasljednicom Mičelinom. 14. 1596.. a Ivelić (isti Radoš) g. 1795. 1825. Zorzi Calilich. s napomenom: iz P o l j i c a . zabilježen je Triff& Davigliovich. 1647. Ivelić g. 1795. 1688.. j .) do oko g. Kalilić detto Trifunović. od g. 1657. 15.3 K u p i č i ć spominje se u župskim knjigama od početka (god. 1589. 1576. kao Ivelij alias Andriević. 10. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). 12.. prvi put g.8 D a v i d o v i ć se spominje često u maticama do oko g. 1641. spominje se više puta u matičnim knjigama kao Davidis.. iz Splita.2 Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašjnika g. g.. do 1640. G r g u i r i č i ć u maticama gotovo od početka (g. god.. 1687. 1795.. a Ivellio kao plemić. Među pučiškim galeotima g. g1.3 Kasnije se spominje kapitan Matej Davidović. porodica. 1625.2 K u š č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka (g. g. Ivelm g. 1579. 1625. do oko g. 1657. i 1657. 1625. s napomenom: iz Straževnika ili• ii S t r a ž e v n i k u . kad se spominje plemićka porodica Grguričić detto Šjule. g. 16. 1567. g. 'izumrla je ova. 1776. 1645.. 1581. 13.) do oko g. K a 1 i 1i ć u maticama od g. vijeka. g. Prezime se spominje i među pučanima. udatom za Deškovića (Katuni). koji su dobivali sol g. Porodica G. . Iveglio) se spominje u župskim knjigama g. Ivelio (Radoš) g. (Calilcich) do novijih dana. 1628. 1574. 1710. 11. 1580. Sa. Župnik Oiccarelli zabilježio je g. 1626. koji su dobivali sol g. Cavalier Antonio Callinich d-o Cosulovich. 1649. Pre­ zime je zabilježeno među gomjohumčanskim galeotima g. Bettini moglie del qu. Među pučiškim galeotima (veslačima na bračkoj galiji) zabi­ lježen je g. Kalilić detto Kozulović. 169 . nalazi se u popisu foarčkoga plemstva od g. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od ga.

) do oko g. spominje se češće. 1655. Sebastijan M. kao Mariani. N i k o l i ć se spominje od početka matice (g. pa do> početka XIX. (Porodica iizumrla nedavno. 1657. hrv. 3 24. M a n d u š i ć spominje se skoro od početka župskih knjiga (g. iz Mimice. L e g i š a doselili se iz I s t r e . isenili. 1572. od početka g. 1566. 5 1644. Antun g. 27. nasljednici izumrle plemenite porodice Prođi-Prodić: g. M air'i j a n o v i ć se spominje g. umro g. M a j d e n o v i ć spominje se u župskim knjigama od g. U popisu bračkoga plemstva dolazi (g. M a r č i ć doselili se oko g. kao liščević alias Capković. 17. v. pisac. 18. s na­ pomenom iz G o r n j e g a H u m c a . 1625. 1579.' v. s napomenom: iz P r a ž n i c a .. jedna kći s većim dijelom imanja i juspatronatom crkve Sv. M a n d a l i n i ć (rečeni Prđibobica). 1885.) dolazi kao Kuščić alias Mihačić. oženio se u Pučišćima g. 1566. Vicko mitronosni opat sv. koji su g. 1607.8 29. 1621. u maticama. 30. L o d e iz B o l a . Roka udala se za Zuppaneo-Županić. 1592. M l a d i n e o I .2 Vjerojatno porijeklom 5z P o 1 j i c a. 170 . Ivana u Povljjma.. između g. kasnije ne­ koliko puta oiko g. Kao Litović zabilježen prezime u Povlj'ma g. M e d i ć ' i z M i m i c e . primali sol. God. 1678. u popisu galeota iz P r a ž n i c a . iselio. iz P o l j i c a .. 1574. ali nedavno iselili. a njegov sin Juraj bio je soprakomit bračke gal'je. 1795. Ivan. g.Ova porodica izumire u XVIII. L i t k o• v i 6 spominje se u župskim knjigama od g. 1697. Posljednja je živa udata Orlandini. iselio. Krajem XVIII. 1644 s napomenom: iz B o l a . 23. 1589. 1605. doselio se Ante oko g. 22. 1576. L i š č e v i ć dolazi u župskim knjigama Pučišća'skoro. a druga kći Kata­ rina u Wragnizan-Dobrinovic porijeklom iz Bosne. u Pučišćima kanonik. 25. gradi crkvu .). 1579.od po­ četka (g. 26. g. a pišu se i Mladineus. dalje do oko g.i 1667. g1. koji su doselili iz Bosne. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 1816. I860. 1615. nedavno iselili. 21. -plemićku porodični Kuščić detto Saulin. stoljeću. 1624. spominje se M. iz Z v e č a n j a.. i 1803. Roka & dobiva juspatronat. 1574. 28. nedavno iselili. kao Mikulić. s napomenom: iz P o ­ l j i c a (i to jedna ženska). 20.. 1680. 1657. 1634.6 Pučiški župnik Ciccarelli bilježi g. g.13 Antonio Mladineo »ambasciatore«. 1567.Sv. iselili nedavno u Ameriku.) do oko g. i 1568. Prezime se nalazi među pučanima.) Nikolić alias Marušić. . P e š a iz Š k r i p a . P e č n i k iz T u h e ! j a u Hrvatskoj. U popisu (bračkoga plemstva (g. Sabič. 19.

j .. kao Prodi. 1607. i 1631. 1680. 1628.. Ciccarelli bilježi ovu porodicu među priVilegiranimia. kapetan Juraj Tomičić. Thomiceus. Radojković— Čikutić g. Prvi u Pučišćima g. 38. 1607. 1624. 33. 1655.. Prezime se nalazi i u popisu bračkoga plemstva g. P u l j i z i ć se spominje od početka pučiške matice (g. g. 1566. 1585. Puljizić detto^ Sase i Puljizić detto Lustre. kao (Prodić. 1582.' g. P o j d a n o v i ć se spominje od početka matice (g.) do početka XVII. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjalka g. 1803. g. a pišu se g. 1633. 1875. v. 1634. zabilježena je i porodica »estinta« Prodi alias Prodić. Pinesio.. nekoliko puta kao Pinesius. vijeka. 17 U popisu bračkoga plemstva od g. ido 1642. g. Thomicio. 36. 1584.) do početka XIX. g. kao Pinesij. prvi župnik. kapelan Tomiceus. g. T o m i č i ć se spominje u poiičiškim župskim knjigama skoro od početka (g. g.. g. Z ak a r i a (t. Izumrla porodica (u Kovačić). pop Marko Prodić/ 4 Potječu od Klimše Prodića iz S t r až e v n i k a . 1459. Prezime se nalazi: medu • pučanima. 1611. 1657.. njegov unuk Klimša. od g.' g. 1552.31. g. do* po­ lovice XVII. 1647. 1621.. 1574. 1574. vijeka.18 37. 1570. i g. U ispravama: g. i 1573. R a d o j k o v i ć se u pučiškim župskim knjigama spominje od g. investiran u Biloj Njivi g. 1628. klerik Pugiiseo. kao Veljamović. 1574. izumrli. 40. 1795. Rado jković detto Čikutić—Furlan god. 1496. 1657.6 Posljed­ nje ženske udate u obitelji Mladineo i Vragnizan-Dobrmović.. 1567. Vinčenco uzima za ženu Katarinu Trifuna Mladineo i postaje dionikom baštine izumrlih Mlađinea. 1631. P i n e z i ć (ili Pinesić) spimneje se u župskim knjigama od po­ četka (g. g. vijeka. 1589. koji su dobivali sol g. 171 . oženio se u . Tomičić detto Vazufović—Tafre. 39. Zaccaria) iz N a b r e z i n e. V ir a n j i c a n starinom bosanski plemići roda Dobrinovića. iudex Aloisius Prođi. i 1657. izumrli. 1654. Tomicij. P r o d i se spominje od početka pučiške matice g.6 32. g.—1589. g. magistri PuiTjizf:ć.) do> prve polovine XIX.2 God. 1638. Tomičić Juraj je pučki povjerenik god. 1582. 1795. g. Ova porodica izumire s Nikolom g.. 1556. g. »airibasciator« Triffon de Prodis 16 . 1566. 1637. 1663. 1657. 1616. 1722. v. 1579i spominje se klerik Pojdanović (kum) u S t r a ž e v n i k u.. 1566. g. 1893. Pučjišćima g. g. i sa kćerima IU Kraljević-Lukinović i Grego. 1566. (kao kum) do kraja XVII. g.—1661. 1566. Njegov sin Nikola piše se Wragnizan-Mladineo. Z m a e 1 o ili Izmaelo doseljenik sa K o tr č u 1 e. g.. i 1585. V e l a n o v i 6 se spominje od g.. Pinesić. 34.. Bernards. Thomiceo. 1615.6 53. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god.) do oko g. Rado jković detto Čiveta g. 1799. »defensor« Franciscus Prodich 15 .

1632. braća Petrović. d. 104. i° Ciccarelli.. . 22.41. braća žarković. 1 Diversi publici decreti i t... 1574. ibid. 1589. (Vidi Pražnica. 1581.). šimun Knezović. bilješka 4). u Pučišćima: braća Vranđečić. 11 Ciccarelli.®* Iselili u Starigrađ.. list 16 i 20. Udine 1656!. Prezime se 'nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Isto se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Ref. ibid.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis.. župnik đon Andrija Ciccarelli. 1598. 1657.. ali češće od g. Communitatis Brachiae.. 7 Isprave kod Dušana Kraljevića u Pučišćima. više puta kao Zuvetei.. Z o v k © doselioi se Štipan iz L o ' k v i č i ć a i oženi© se u Pu­ čišćima g. do kraja XVTH.. 13 Diversi publici decreti. 42. 281. . Z u p a n e o (i Zuppaneo). 43. str.. 1442. Zuppaneo.. do oko god.u se: g. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 95. 1579. i t o : od g.). v. terminazioni.. str. Mladineo. 1 2 3 4 5 172 . 357. preroa vje­ rodostojnom obavještenju.-je izumrla pred pedeset godina. ali najčešće kao Županić g. str. nekoliko puta kao Zuveteus. braća Darpić. 255—256. do oko g. Lib. 12 Ciccarelli. 148. 9 U popisu kod I. braća Kraljević. 1 4 Ciccarelli. 1 65 Ciccarelli. kao Zuveteo. 321. i to kao Zuppanei alias Županić. Babica. Antun Alf irović. 1. Trident. Utini 1656. 1747.. 1795. 1700. 1940.. od g.. Nalazi se U župskom uredu u Pučišćima. Rukopis kod I.). 8 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. Cap. Petar Granac ( ? ) . kao Xupanovich de Xupagnaz 19 iz Dubna (Duviio).6 Zupanei su naslijedili) imanje i juspatronat izumrle porodice Mladineo. porijeklom iž B o s n e . ibiđ. Sagradio je Kaštii u Pučišćima Ciprijan Zuvetić god. 259. ibid. Babica (ibid. Porodica Z. 2. Ciccarelli: »Osservazioni«. su limali juspatronat Gospe na Ratku. str. ibid. d. 1879.. Split.. iselili. 1568. od g.20 rektor pop Jerolim Žuvetić i Juraj Žuvetić (Zuetich). ibid. Mladineo. Ovu anagrafu sastavio je g. str.. ibid. str. kao Zuvetei alias Žuvetić. Od g. 1612.. str. ibid. Ž. 1566.Spominj. 1635. Jerolim Plastić i braća Novaković (g. (Neke sam štampao^ u »Bračkom zborniku« br. 1912. U pučiškim župskim knjigama spominje se pre­ zime od početka (g. str. 1570.. list 9—10. str. Ž u v e t i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od po­ četka g. ibid. 1568. 1657. 40—42). 1 7 Statuta Municipalia ac Reformationes magnif. Pavao Dević. str. privilegi et indulti. ibid. 1467. ibid. 6 A. 118. i t.

Važniji su dijelovi ®ela: Škrip. D-ebronić (Skarabaje) 1 porodica. -žive najčešće u stanu.C e z a r 1 porodica. 3.• B a u k (Delija). Antuna Opata selo -je sagradilo g. 19 Pastirski. 1461. ima bivša straževnička crkvica Sv. . 1590. Na­ lazi se na putu. M a r t i n i ć .C e z a r 3 porodice. 88. Gornja Greda i Donja Greda. Pastirski stan Pnitvine Nalazi se južnije od Pučišća. 2Q Croatia sacra..: Zorričić 1567. a) V e l a S l a t i n a E t e r o v i ć 2 porodice.. PRAŽNICB Pražnice pripadaju među najstarija hrvatska naselja ma Braču. Vele da posjeduje oko 500 glava vunača. 1500. 2. Jurja dok se u crkvici Sv. Klementa nalazi kip pape Sv. 4. vijaka spominje se crkvica Sv. te se tom zgodom župnik Marin preselio iz Straževnika u •Pražnice. 1567. P r i j e v i ć i žive Često u Pučišćima. 1467. Lijepi reljef iz oko god. Interesantan je basreljef iz g. U početku XV. Pražračani ti pnčišiđni župskim knjigama prije početka malic© god. ibid. ibid. c) L u k a K a š t e l a n (Poičanac).stan Prijevića Ovaj se stan nalazi zapadnije od Pučišća. Pastirski stan Kruška Stopa M a i r t i n i ć . str. 340. Klementa iz god. koja još postoji na prazničkom groblju. koji vođi iz Selaca u Pučišća .1 Prazničku župsku crkvu Sv. Ciprijana.is Ciccarelli. PastJlrsM s'faani Karavana Svi imaju kuće i u Pučišćima. str. 5. b) M a l a S l a t i n a K a š t e l a n (Rojen). Na osnovu informacija Dušana Kraljevića u Pučišćima.:Miikšić 1582.: Nikulić 173 1.. 1534. d) C r n i R a t .

Mikšić iz Pučišća. Radovan detto Arbu­ nić s napomenom: iz Pučišća. Arbunić alias Radovan. Pinesić.: Stipasimović. u bolskima g. Klinsić (ili Klinčić). Iveljić. i 1778. Murlačić. 1605. 1855. Panje) 8 porodica. 1603. Gospodnetić. Stefan Martinić Franjin. Anton Mihovilovic. Stančić. 1644. 1601.: svećenik Ivan Deskoveo-Dešković. Thadei de Thamasie.: Davidović. Jurinović. Betinac) 8 porodica. 1593. Mijić. 177i. Ivan Lučić. 1609. Ivan Majdenović. 1762. Sadanje porodice A r b u n i ć (nadimci: Radovan. U matici od g.PreMniena prvih dvadeset godina (matice prvi put' spomenuta' 1590. Juraj Goić. Mihovil Martinić. ponekada samo Radovan (god.: pop Ivanović. Valentineo. Ivan Rad'čić. Lovrinković. CJaleoti di Prasnice 2 Nikola Goić. U postirskom popisu u vezi s galijom g. v 1598.. Kliminović. Tomašić. U matici se spominje prvi A.: Ivelić. Stefan Martinić pok. Pletaja. JeroBim Jurišević.: Tomaseus. iSujić. od g. 1668.: Prodić. 1634.. 1625. 1591. B i u v i n i ć (nadimci: Benjavin. Kušćić. Valentinović. 1592. g. od g. s napomenom: iz D o l a . Buje.:-Radovan Arbunić. 1851. Marko Klimiinović. 1839. 1594. Pijkovic.) U boboviškoj matici zabilježen kum iz Pražnica g. Ivan Martinić. g.: Biloborović. 1646. kao' Bovinić. Metloguze. Boljesić. Stopio. Mandušić. Lišćević đe Bojano.: Mladinić. Ivan Goc'ć. kasnije Buvinić.: Mihovilovic. Kovačić. 1625. 1600. 1733. Svetinović. Livačić.: Nikolić. Popis (pucama) pa vezi s regrutacijom zsa bračku galije g. Stefana. Vučić. Arbunić alias Radovan. Nikola Mihovilovic. Frane Pijkovic. Mihoević iz Vrboske.: Klimsić. Koiljatič. 1602. Stipetić. Ivana. dalje prezime dolazi u župskim knjigama redovito. pop Čepa/rnić. Martinić. Jakov Martinić pok. 174 . Lukinović. pop Prodić. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je Bovinić iz Pražnica g. Matijašić. Lučića Pobroević. Jakov Martinić. Aquilla.: Marangnnić. u đolskima Buvinić g. u pučiškim župskim knjigama Arbunić iz Pražmca zabilježen g. 1622. Baturić. pop Bokanić. 1608.

1590. 1676. 1738. a g. 1636.). Ivelić alias Lukrić do u XIX.3 U popisu »galeoti di Prasnice« g. U popisu pučana. Od g.. »difensor« Radoš Ivellio. po­ javljuju se različni nadimci: alias i vulgo Pahalo. u pučiškoj g... Veli) 14 porodica. s napomenom:.. 1688.—1657. 1666. U matici skoro od poretka (g. g. god. u dolskoj g. Žmirko) 6 porodica. 1705. Ran je) 2 porodice. 1824.. u povaljskoj g. 10 175 . Parun Pjerovi. vijek. 1837. 1750. alias Pitković. spominje se »defensor« Juraj Ivellio5. 1650. 1683. nailazi se Iveljić. U prvoj polovici XIX.. g.7 Jerolim Ivellio. Mise. 1747. U popisu pučana. 3 f God. u pastirskima Lukrić g. 1574. g. uvijek ^napomenom: iz Pražnica. Mužića. Prcimiko. 1649.8 (Prez'me se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. U XIX. g. koji su dobivali sol g. 1664..3 Prezime dolazi u popisu vlasnika pašnjaka g. klerik Goić g. Nadimak Pitković očfto je od izumrle po­ rodice Pijković. uvijek s napomenom: iz Pražnica. koji su primali sol g. 5. 1694. v. spominje se Bovinić. v. a. zabilježena su tri Goića. s napomenom: iz V r b a n j a . 1657. s napomenom: iz Gornjega Humca. koja je u matici bilježena i kao Pitković od po­ četka matice do oko g. g. i 1699.iz P u č i š ć a. u bolskoj g. g. J a k a s o v i ć (nadimci: Kuna. i 1660. Ivellij alias Kunić. samo Lukrić.3. 1744. U matici cd g. Tica) 11 porodica. 1493. u XIX. Etorović i Ekterovic. F r e d o t o v i ć 1 porodica. U popisu novoga stanovništva g. više puta samo Pahalo.) kao Iveljić. alias Gariful i Kuna. Goić-Soldari. s ovim se prezimenom češće sretamo.. 4. u Pražnicama se nalaze tri Jakasovića. u pučiškima g. Fraturčić alias Jakasović. U matici od početka (g. Među porodicama. 1740.—1670. 1772. 1642.. 1589. I v e l i ć (nadimci: Ajunt.v. de Ivel­ lio. 9 U dolsk'm župskim knjigama zabilježen je Ivelić g. 1747. pored Iveljić dolazi Ivelio ai!i Ivellio. i u mizuraciji g. 1694. 1574.4 E k t e r o v i c (nadimci: Harle. dolazi više polta Mihovilović alias Lukrić. kao Ivellio alias Andrijević. i to kao Eterović. G o i ć (nadimci: Dračevka. 1667. U matici zabilježeno prezime g. Tare. a jednom g.. . nobil de Ivellio.. Škum.—1680. 1796.. a g. 1723. u postirskoj g. Piković. 7. 1688. U matici prvi Ekterovic zabilježen je g. koje su primale sol g. Bofoić. Ivelić vulgo Lukrić. 1611. 1625. s napomenom: iz M a ­ k a r s k e . i g. Bortulovi. Jerolim suprakomit 6 . 1637. Kučada. 1574. 6. i to često od g. ima Goijch. 1657. Radoš Ivelić. Lučić. od g. 1850. 1721. 1654.. a tako redovito i dalje. a tako isto više puta kasnije. 1888. Nevoda.2 U nerežiškoj matici zabilježen je Goić g. i 1746.

Ladro 1 por. Jurac 1 por. 1704. a a u pučiškisna g. 1683.) 5 porodica. alias. 1681. U popisu bračkoga plemstva g..9 Prema nepotvrđenoj verziji. samo Justinić od g.. i 1782. 9..... U prazničkoj matici od početka (g.d g. Tonsić je zabilježen u matici g. 1708. 1675. 1743. K u z m a n i ć (nadimci: Jakovac 2 porodice. 1682. 1768. Ovakvo prezirne dolazi do oko g. Selačić 2 por. 1657. iz P o s t i r a. dakle oba prezimena istodobno. 1647. nalazi se prezime Koljatić. v. g. J e r č i ć (nadimci: Bačić. 14. klerik Cosmanei. kasnije od g. Bilie 1 por.8. 1772. L u k i n o v i c 1 porodica. i 1791. 1777. 1849.. U dolskoj matici zabilježen je g. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. Koljatić-Tonsić..) rektor Cusmaneo. Tesle.. 1697. 1860.. kurat Cusmaneo.. Guslić 1 por. oženjen g. do sredine.9 Još prije. Curik 1 por. K l i n č i ć (nadimak Juistinić) 3 porodice.. 10. 1600. 12. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemistva od g. više puta J. Kao Kuzmanić oid g. Mlhoj 1 por. iškurele 1 por. 1591. L a z a n eo 1 porodica. Martinić dicti Kus. dolazi često i kao Klinčić vulgo Justinić. Portada-Zorzinka 2 por. Tonsić 4. skoro od početka do danas. i kroz XVIII.. g.^ Panada 1 por.9 ^Porodica Tonsić izumrla je u noviie doba. pop Tonsić iz Pražnica. Kanana 1 por. g. đetto Kusanovic. g.. Tatarinac-Brago 1 p. U dolskoj matici zabilježen g. 1653. a o. U matici često od g.anović iz Pražnica. 1683.. od g. u Statutu se spominje Clmsich Christinus. 11 K o l j a t i e (nadimci: Mića 1 p. U matici od početka (g. 1589. i 1724. i 1695. Samo Tonsić često od g. v. 1620. 11. 1685. u matici je često zabilježeno Klinsić.. g. 1657. 1681. a u puč'škim župskim knjigama zabilježen je Koljatić iz Pražnica g. 1893. u matici Kuzmanić iz Rogoznice. Ditlć. . porijeklom iz Poljica. Kovač 2 por.. 1684. 1591. g. U matici (g.. g. s napomenom: iz Selaca... U matici g. 1773. 1781.. alias Verbora. 1725.. Veli 3 por. 1709. od g. Zelenko) 8 porodica. mnogo puta Martinić vulgo. 1657.. Gusanović. Sisle l p . 1715. i 1854.) 24 porodice. U matici često od g. Prezime se spominje u nerežiškom popisu vlasnika pašnjaka g. vrlo često Maritime alias Jerčić. God. Poštar 1 par. Zečak 2 p. 1788. 1771. Kao Klinsić nalazi se u popisu bračkoga plemstva g.9 176 .)...XIX. K u s a n o v i c (nadimci: Barišin 1 porodica.. 1375. s napomenom: iz Pražnica. Čule 2 por. Gungo. dalje.). Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva od g. Martinić-Gusan. U bolskim župskim knjigama Pijković se spominje g. dakle..) 9 porodica. Demon 3 por. 1657. Nifcota. Bukalo 1 por. 1717. 13. 1657. g. samo Martinić od početka matice. Hula.

u bolskima Mar­ tinić g. U matici od početka g..3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. ukopano je 14 Mihoviliovića u crkvici Svih Svetih. u sutivanskima g.. i XVIII. Mlađinei i Mladineo. 1629. 1796. Savj 2 p. koji sai dobivali1 sol g."1683. u boboviškima g. 1615. 1593. spominje se Stefan Mart... U nerežiškim župskim knjigama spominje se Mihovilović g. Trifom Mladineo g. nik za narodni život i običaje 12 177 . 1738. Kukovac 1 p. v. u dolskima Martinić dicti Kusanović g... M l a d i n e o 2 porodice. 1589. Maškiarin 1 p. Prezime se nalazi u popisu pučana. bilo je 8 porodica Mladimić iz Pražnica. i 1648.1* U nerežiškim župskim knjigama spominje se Martinić g. u postirskima g. 1625... 1616. 1685. s napomenom: iz Pučišća. . uvijeik s napomenom: iz Pražnica. Pušibate 2 p. i 1602. 1679. Raus-Biigec 1 p. Jakovjev 1 p. 1816. 1682. 1643.-Parjević od g. 1825. 1657..od g. 1790. M.. 1833. i potpisali konvenciju. u postirskima g. uvijek s napomenom: iz Pražnica.—1657. (Jedna je porodica — Kokić — dose­ lila iz Pučišća). 1666. Tuttur 1 p. samo Sukelić kroz XVII. od god. 1574. Murvički Sekulovići porijeklom su od' roda Šćapanovića. U popisu plemića. s napomenom: iz M u r v i c a . 1655.. v. 1642. Mihoj 1 p. Tarla 1 p. M. M. 1721. koju je u mjestu sagradio pop Mihovilović. a g. Kusanović dicti Kovačić. iz Pučišća. Sukelić detto Banić. u pučiškinia Martinić g.. a od g. 1742.. u idolskima g.13 Mihovilovića ima u Škripu.2 God. v. 1810. detto Sukelić g.. koji su priznali sol g. 1664.. Hajo 1 p. i 1876.. U matici od početka (g.M a r t i n i ć (nadimci: Vrbora 2 p. Mihovilović vulgo ili alias Haber god... a jednom g. kao Mihovilović alias Kovačić. s nadimkom Jerčić. 1788. 1703. 1625. 1591. 1579.. do druge polovine XIX.. g.).) 17 porodica..) 3 poro­ dice. 1644. 1683.. 1736.. M. Haber 1 p. 1745. 1688. 1613.. Kusanović. Francin 1 p. do 1802. klerik Mihovilović.... 1705. Prezime se nalazi u popisu pučana. i 1672. samo1 Lukrić od g. samo Banić često više puta od g. $ nadimkom. U matici g. 1594. U župskim je knjigama ponekada zabilježen u XV111. a g.. U matici od g.2 Od g. Lukrić 2 p. alias Verboora od g. God. kao Mladinić... 14 U popisu bračkoga plemstva od g. Mihovilović alias Lukrić od g... nalazi se porodica Mradinei alias Mladinić. i 1794. s napomenom: iz Gorjega Humca. v. i IUI pirvom početku XIX. 1772.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. 1775. 1682. spominje se Mihovilović Juraj procurator del popolo di fPrasnize. samo Verbora g. alias Cezar od g..4 S e k u l o v i ć 3 porodice.. i 1705.9 Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka g. 1646. 1794. M i h o v i l o v i ć (nadimci: Colo 1 porodica.nić procurator del populo. pop Mladineo spominje se g... koja su birali povaljskoga opata g. 1574.

i 1820. U matici od g. novog stanovništva... i kasnije dosta često1. 1712.: iz D o l a . s napomenom: iz S u m a r t i n a. v. Izumrle iB ćteeljeotie. 1721. v.. 1783. V i l e n i č i ć (nadimci: Boljanac. 1707. s napo­ menom: iz P o l j i c a . 1590. i 1851. v. 1657. 1820. 178 . i to nekoliko puta s napo­ menom: iz " župe G o r n j e g a H u m c a... i788. B a k o v i ć se spominje u matici u drugoj polovini XV111. 1792.. 1683. A k v i l a (Aquilla) spominje se u pražniškoj matici g.) dio danas. g. U Nerežišćima pripadaju među novo stanovništvo. g.). Baturić alias iSimić. 1791. a preostali su izumrli. s napomenom: iz Pražnica.). Posljednji Umro g. i u prvoj polovini XIX. i to g.) i Novog sela (g. B a r t u l l ' o v i ć u matici zabilježen prvi put g.. 1681. 8. 1551. U početku su se zvali Cvitanić po Cvitanu. 1863. B e z m a l i n o v i ć u župskim knjigama u drugoj polovici XVII.. v. 17 Preselili iz Pražnica u Pučišća.. B i l e t i ć u prvoj polovici XIX. Bolski su Vileničići od t / z v . 1536. 1594. ponoidice 1. 1780. 1731. 1680.. nobiii della Br&zza. B a l o j e v i ć u matici se spominje u prvoj polovini XIX. 13 7. g. 1740. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a. 1576. s napomenom: iz B o l a . spominje se pop Bartulović. 1822. Porodica se preselila u (Pučišća. 1784. i 1793. i 1801. 1801. 1803. do 1744. U puč. . jedna ženska Staničić alias Bartulović. i 1826. i u prvoj polovici XVIII.. B a t u r i ć u matici od početka (g. s istom napomenom god. Nekoliko puta zapisano je Veleničić (god. 1844. a u dolskoj g. Prezime Baturić nalazi se u popisu bračkoga pHemstva g. U pražniškoj matici od početka (g. 1637. g. Posljednji put u župskim knjjgama g.škoj se matici spominje g. 1664.. s napo­ menom: liiz M u r v i ca. 2. v. U puč'Jškim župskim knjigama zabilježen je Baturić iz Pražnica g. i 1802. 4. i to g.16 a g. 15 20. U ispravama se spominje stanovnik Splita Juraj Aquila brački plemić g.1808. samo Simić više pulta od g. 1658. i 1677. 6. ali g. 1591.. U knjizi vjenčanja s napomenom: iz Selaca (g. s napomenom. 1805.19= S t i p e t i c (nadimci: Pirtkeša. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 9 Porijeklom iz Bosne. Kralo) 2 porodice. 1826. v. 1800. 1657. A n i č i ć u početku XIX.. spominje se Nikola Stipetic sudac u Pražnicama. Tita) 2 porodice. Porijeklom je porodica iz M a k a r s k o g a p r i m o r j a. 3. a također i Simić: kao Simiić alias Batković.9 God. posljednji put g.). 5. a g. Stipetic. v. abitanti a Spalato«. 1833.. »messer GiroHamo Aquila et frateUi.

1596. H r a n o t i ć u matici krajem XVHI.. do oko g. koji su dobivali sol g. koji su g. vijeku više je puta spomenut u prazničkim župskim knjigama.). kroz XIX. g. G o s p o d l n e t i ć od početka prazničke matice (g. XIX. do oko g.. kao Biloborovčić. Posljednji put u župskim knjigama zapisano prezime g. 13. K a t u š i ć !od g. 1872. vijek. koji su primali sol g. XVHL.9.. 12. 1592. J u d i ć i prvoj polovici XVII. 1592.: iz G o r ­ njega Humca. v. 1592. a često i: iz Dola. (Vidi! pučiške porodice !). 1644. v. kao Jurinković u XVTL v. D u i ć u matici krajem XVIII. y.). 1694. ido oko g. 1634.. Prezime Jiuriniković nalazi se u popisu pučana.). v. 19. v. isto je prezime zabilježeno u /popisu. 1702. a tako i g. 179 . 16. popovi i jedan klerik (g. 22. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 18. K a p u l a r i ć u prazničkim župskim knjigama zabilježen je više puta u prvoj polovini XIX. vijek češće se u župskim knjigama spominju Katušići iz Zvečanja. 1783. ponekada s napomenom: (g. 1574. 1593. polovini XIX. m 20. Pored toga.. v. K a r ž e j od g.. 1594. D e v i ć ui matici se spominje više puta krajem XVIII. pučana. kao Jurinović češće od početka matice (g. (kao kum). v..) iz pustinjskog manastira Dračevluke. s napomenom: iz Gornjega Humca. v. više je puta zabilježeno ovo prezime bar kao kum... B o 1 d o v i ć (i Bodiović) u matici sredinom XIX. 1593. B o k a n i ć u matici g. s napomenom. možda v kao Boljiić. J u r i n č e v i ć (ili Jurinović ili Jurinković: nije dovoljno čit­ ljivo u matici !) spominje se g. Jiuirinović iz Pražndea. 14. iz Sumartina. 1574. kroz XVII. 1602. i u prvoj polovici XIX. 1852. 17.3 U bofekoj je matici zabilježeni g. v. 1574. 23. i početkom XIX. nekoliko puta s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1802. 1636. i u prvoj.3 10! B o l j e s i ć od početka prazničke matice (g. izumire oko g.. ali g. do oko g. v. 1611. 15. 1823. 1807. J e 1 u š i ć u matici od g. U XIX. v.): iz Gornjega Humca. 1628. s napomenom iz B o l a . 1645. U popisu pučana.3 11. B r i o b o r o v i c od početka matice (g. U Gornjem Humcu pripadala je porodica novom stanovništvu. s napomenom: iz Pucisca. kasnije u matici kao kum češće kroz XVII. dobivali sol.) i u početku XVII. v.. 1843. 21. C v i t a n o v i ć nekoliko se puta spominje u matici sredinom XV111.: iz Ž e ž e v i c e . zabilježena je smrt žene Hranotić rođene Vacetović g. pop Bokanić. 1809. i to u početku s napomenom.

3 i u popisu pučana »galeoti di Prasmiice« g. U pučiškini župskim knjigama zabilježen je Kušćić iz Pražnica g. Marković sive Čulinović. 1591. 1657. v. 1821. g. 1600. do prvih godina XIX. 1668. 1788. Marković alias Ouilin. 31. 1796. 1625. 1693.. Lešćević de Doimo) i kroz XVII. Godine 1864. v. 1780. 1623. M a t i j a š i ć spominje se u početku matice (g. 1715. s istom napomenom te kroz XIX.2 U pučišk.9 Prezime Mihačić spominje se u prazničkoj mati'ci g. g. od g. 1789. koji su dobivali sol god. K u š ć i ć od početka matice g. M a r k o v i ć u matici od g. M a n d u š i ć se spominje u početku prazničke matice g. s napomenom: iz P i u č i š ć a . Prezime se nalazi u popisu pučana.) do kraja XVI.. 1826.s .. zabilježen je jedan Kušćić s napomenom: iz jPostira. 1574 primali sol. K l i m a n o v i ć od početka matice g. 1641. 1874. g. L i v a č i ć u početku matice (g. se nalazi u popisu pučana. v. v. 26. od g. L o v r i n č e v i ć u matici dvadesetih godina XIX.. (g. . s napo­ menom: iz D u b r o v n i k a . oko g. žena Mikačić s napomenom »ovdje nastanjena«. Kasnije. zatim god. 1591. dalje parok Ditković. s napomenom: iz P u č i š ć a . 1758. 1741. do oko g. s napomenom: iz B o l a . Dujmović alias Kliminović. do prve polovine XIX. 34. 1664. 1574.32. K o v a č i ć u matici se spominje prvi put g. 1851. 1698. vijek do oko g. kao Kušćić alias Miohacich. s napomenom: iz Krajine.nalazi u popisui pučana. do oko g. L i t k o v i ć u matici kroz XVIII. 1593. 1574. s napomenom: iz Postira. 1779.. 25. 29. Vjerojatno iz Nerežišća. 1641. L i n a r d o v i ć u prazničkoj matici kroz XVII.2*4. vijek. v..) i početkom XVTL v. Marković iz Z a g v o z d a . 1657. 27. g. U postirskitm župskim knjigama zabilježen je (kao kum) god. ali g: 1689. 1710.) više puta samo Čulinović. 33. 30. 1668. 1747. g. Marković-Forense. s napomenom: iz Pražnica. 1620. Prezime K. 1590. vijeka nekoliko puta. 1593.9 180 . koji su dobivali sol g. i 1667. g. a u doiskima Čulinović g. 1701. 1593. kapelan Litković iz Pučišća. koji su g. Kao Mikačić g. 35. 28. K n e z o v i ć u matici u prvoj polovini XIX. Prezime se. često Markoivić vulgo Čulinović (Culinovich i Zulinovich). Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. vijek. L i š ć e v i ć od početka matice (g.im župskim knjigama zabilježen je (ikao kum) Dujmović iz Pražnica g. . g. (smrt) s napomenom: Iz Postira.

vijek. 37. ali g.. 1795. a g. M a t u l i ć u matici dolazi često od g.. iz Gornjega Humca (g. sol g. XVIII. 44. v. 41. 1687.. s napomenom: iz V r b o s k e . 1782. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1665. 1715. s napomenom iz R o g o znice-. iz Dola. u 46. U. 42. 1756. Nikulić iz Pražnica.9 Porijeklom iz Omiške R o g o z n i c e . 1655.. 1567. 1717. 1822. M i h o e v i ć u matici cd g: 1593. 1589. P e t r i č i ć se spominje u matici od g. 1697. P a s k v a l o v i ć (:i Pasikvaiinović) u matici od g. i 1872. 1819. Prezime se nalazi u popisu pučana. iselio. Mixich Radovano.. 1582. a g. g. g. ali g. 1859. 1636. P e r a k o v i c u matici od g. 43. s napomenom: iz P o s t i r a. samo Tomičio g. 1656. artefice Obradić. mistro Obrad'ć. jeir je g. pop Murlačić s napomenom: iz Pražnica. spominje se do oko g. 1844. Tomičić ailias Perdijć. 1830. 1574. 1723. Ovo se prezime mnogo puta. 1689. 1806. 1738. 1375.. nalazi se ovo prezime kao: Niccolich o w e r o Marussich. 1603. Kasnije se O.paičiiškoj matici zabiliježen je g.. te kroz XDC v. g. do oko g. 1784.4 39. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva g. Posljednji put Perak < matici spomenut g. g. Perak alias Šare. Perak-Salamunović. 1782. zabilježen je Matulić-Sile.9 U Statutu se spominje g.. P e r d i j ć u matici od g. ponekada s napomenom: iz Selaca (g. i 1826. 1720. a u pučiškoj matici g. 11 U popisu vil'asnika pašnjaka zabilježen je g. 1641. sudac. do oko g. U puč'škim župskim knjigama zabilježeno je g. Perak iz Rogoznice. Mikšić. 1738. s napomenom: iz P u ­ c i š ć a. 1693. iste godine (1717. a god. 1782. s napomenom: iz Dola. g. s napo­ menom: iz Postira. 1861. 1807. N i k o l i ć u matici od g.. ekonom Murlačić. kapelan Murlačić. i 1724. kroz XVII. 1657. g. 181 .36. 1642. 1693. do oko g. O b r a d i ć u matici od g. U popisu bračkoga plemstva g. Postiranin. M i k š i ć u matici od početka (1591. M a r a n g u n i ć spominje se u matici često od o. 1676. do 1826. g. s napomenom: iz Bola. a tako> isto g. U pučiškoj matici g. 45. 1833. 1657. iz Pražnica. 1590. spominje u župskim knji­ gama i do druge polovice XIX.9 38. 1657. g.. 1638. i 1807. 1642. 40. g.. zabilježen kao kum iz Pučišća. da mistro boter Obradić živi u Pražnicama. Murlačić. koji su primali.). Tbmičić alias Perdufc iz Pražnica. Marušić alias Nikolić. 1632. U praz­ ničkim župskim knjjgama dolazi više puta. 1830. 1646. do1 oko g. M u r l a č i ć od početka matice g.3 U pučiškim žuopsikim knjigama zabilježen je g. God.). 1605. umire kurat Murlačić. v. Missi.) u Pražnicama je pairok MaturiLIe. do početka. nekoliko puta g. i 1787. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva od g.

1719. g. koji su primali sol g. i u toku pirve polovine XVII. S i č i ć u matici kao kum od g. pop iz bračkog manastira Dračevluke. Prezime prestaje oko g. 1669.: iz G o r n j e g a H u m e a. 1692. 1856. samo Šairić g. g. ali g. v.1744. 1589. g. 1839. U popisu bračkoga pltemstva od g. 1635. 53. 1682. T i o m a s o v a ć u matici od g. i to g.. i 1763. Marjanović iz Pražnica. samo Marjanović više puta od g/1670. 1814. s napomenom: iz P o l j i c a . 1600. s napo­ menom »estinta«.. do oko g.4 48. do 1820. 1630. 1635. 1657. P l ' f e n k o v i c se spominje u prazničkim župskim knjigama od g. Prezime se spominje do druge polovice XIX. g. g . U pučiškim župskim knjigama spominje se g. v. S t i p a s i n o v i ć od početka matice g. g.. 1833. 1765. 1576. Oba prezimena prestaju u matici šezdesetih godina prošlog XIX.. 1747. R a d o s l a v č i ć (i Radosllavić) u matici od g. 1815. 54. 1698. spominje prvi put g. s napomenom. 1754. 1590. 182 . 1685. 1618. vijeka. 56. 1640. Godine 1740. Mariianovic alias Tomasović. Prezime u Pražnicama nestaje oko g. vijeka. koje je dobjeglo pred Turcima. »iz P o s t i r a« do sredine XIX. vijeka. 1695. 1822. 1657. s istom napomenom i kasnije više puta. koji se. g. više puta od g. U popisu novoga stanovništva od g. S t a n i č i ć u matici od g. S a l a m u n o v i ć u matici od g. spornije' se jedna ženska kao Staničić alias Bartulović. s napomenom iz Postira. i 1709. 1814. s napomenom »iz B o 1 a« do XX. pop Sesnić. Salamunić alias Sarre. Radoslavljić. zabilježen je Salamunović alias Šare. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. U popisu pučana. Pinesio. dio 1740. s napomenom: iz Š k r i p a . kao ba­ bica. 49.3 50. Godine 1789.. 1807. 52. s napo­ menom : riz P o 1 j i c a. & 1842. 50. 10 55. do okO' g. spominje se Marko Stanišić u Pražnicama. ® napomenom :iz Gornjega Humca.9 Spominje se u popisu vlasnika pašnjaka g. Pinesius. 1827 spominje se jedna žena Tomasović iz Pučišća. Salamunović aFias Šariić. možda isto što i Salamiunić. Porijeklom iz Poljica. 1741. spominje se »ilirski« pop Sičić. 1758. 1574. Mariano vich de Poiza. S a n t i ć u 'matici od g. Tomasović alias Marjanović. P i n e s i c se spominje od (početka matice g. Posljednji se put spominje g.47. U Postirima porodica pripada među ovo stanovništvo. U dolskoj matici g. s napomenom. 1832.. 1591. S e s n i ć u matici od g. a g.

1598.ić u prvoj polovici XIX. 1591. đe Andreiis. Ceprnjić. v. 1616. kao Valentineo. s Ciccarelli. str. 1683. Davidovie. Mladiiniić. Ve3!. 340. 18 Dišin. U Pražnicama se spomniju g. ibid. 3 Popiis kod I. Za. Nižetić. ibid... Kuzmić. Ivan Jakasovic.. * Ciccarelli. str.. v.. 370. Š ć a p a n o v i ć prvi put se spominje u matici g. 399. ali g. Zagreb. 1635. 1620. ibid. 172. 321. koji se spominje g. 9 Ciccarelli. ibid. 1 183 .Pražnica i gornja sela u popisu su g. šoljanović. de Martinis. 436. IV. (Vidi Pučišća ad 2). đe Thomasis.. 14 Ostojić. 13 Ciccarelli. str. 4 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. 188. Kandija. Jaikov Jakasovic. . Frane. 1593. 58. <g.. str. str. Bartučević. g. 281. Lib. 227. 60. Jakšić.. V a l e n t i n o v i ć u početku matice g. ibM. 1659. Nadali.. 1758. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. s napomenom: iz Goirnjega Hiuimca. ovi vlasnici pašnjaka: De Tomasi. g. 61. i? Ciccarelli. 51. 142.. 254. Bartuzzi. 299. 317. list 10. i 1636. 11 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Jeričević. Ravanović. 1718. izdala Matica Hrvatska. 255. T o m a š i ć u početku matice g. J-iUkšić. Bovinić. 15 Ciccarelli. ibid. Kasnije. is Ciccarelli.. Vjerojatno od Vukić. 12 Ciccarelli. Pinezić. 413.. vijeka«. Miissi'. 1851. V u č i ć I u početku matice g. str. i 1617.. str. 1811. Vuković. str. 336. Marko Stanišić i Marko Jakasovic pok. 1777. 202. str.. do početka XVII. Iveljiić. ibid. Communitatis Brachiae.. ali g. ibid. Thomasei. str. Co. 59. i u prvoj polovini XVII. 84. 1802. 63. i 1686. 259. kao Vukić ide Komaj iz K o n a v a 1 a...57. 1656. str. ovi novi stanovnici: braća ( ? ) . ibid. str.Šlćapanović vulgo Zelanović. 332. 1747.. . s napo­ menom: iz Škripa. Nikolić. ibid. str. g. i XVI.. g. 1817. i 1819. 10 Popis kod I. Vučić vulgo Raguzel. 6 Ciccarelli. g. zabi­ lježen je u Pražnicama ekonom-pop Trutanic... 1602. 198. V u č i ć II u matici od g. 1632. 2 Mlađineo. str. s Ciccarelli.. Pavisović. g. ibid. ibid. 1777. Prodi. s napomenom: iz O m i š a . 1855. 45. 321. v. čikarelović. 281. nasljednici Jurja đe Cranchis. Utini. do 1815. 1765. g. ibid. v. Babica. Thomaaeo. de Hettore. Babica. a oko g. 1933. 143. 1589. Q2. Strafortić. Žuvetić. Mišetić. & napomenom: iz Murviee. ibid. 1772. ibid. od g. Thomaseiuis. do druge polovine XIX. g. T r u t a n i c u maitici kao kum g. LITERATURA I BILJEŠKE: Ljubo Karaxnan: »Umjetnost u Dalmaciji XV. samo Zelanović s napomenom: iz Dola. i 1860. 1591. ibid. 302. 1593.

Matij Tonsićr Nikola Juković Ivanov. Trutanić. Juraj Brizić. mjesni sudac 4 kurat Jerolim Vranjican 5 Popis (pučana) o vera . te su pod nju potpadaFJa do XVIII. Petar Juković. Anton Munitić pok. Jerolim Ceparnič. Trifa Daviljović. Ivan Muniitić pok. postojali stani Bolno čelo i Okladine. Ivan Vrsalović Matin. G o r n j O'hu m č a n j a n i u 1579: 1615: 1637: 1656: štampanim ispravama svećenik i rektor Jerolim. njegov sin Jakov. Melhior Silović. GORNJI HUMAC Prema tradaciji. Ivan Juričević. M. Nikola Bezmalinovic. 1625. Marijan Tonsić. Mihovil Tonsić. sva istočna bračka naselja. te bi se moglo smatrati. Juraj Petron Lukin. plemić. da je privremeni pastirski. Dolu . župa je u Gornjem Humcu od g. U XV. Ivan Sesnjpć. pored vinogradarstva. Nikola Jurišić (zamjenik). Nikola sin Ivana Sesniiica. a povećao se doseljenicima iz Mošuja i Dubraviee. prema pričanju mještana.i Pučišćima. Cepernić2 Jakov Vuković. Matij Vrsa­ lović Petrov. Nikola Trohavčić. 184 . Marin Sesnjić. Ivan Vrsalović Vickov. vijeku iselilo se više porodica prema Bolu. Galeotti di Cumatio Superior6 Juraj Cvitanić. Marin Matković (zamjenik plemiću). 1570. aprilično sječa šume i pčelarstvo. Ivana. Ivana. Vinko> Kevešić. Marijan Tonsić Mihovifov. Ivan Bezmalinovic. nastao je od pastira. Matija..1 crkv.GOMILICA — ZAGRAČIŠĆE Pastirski stan Porodice K l i n č i ć . Toma Besrama (zamjenik). Dominik Lunardović. U blizini su. prcikurator puka 3 Toma Tomić. Prema Schematiismus Cleri.J u s t i n i ć imaju stalno 'boravište u Pražnicama. Petar Matković. Juraj Litkovič. Petar Pavitović. Matij Sesnjić pok. Jakov Matković. Stefan Brakusić.s registracijom za bračku galjii g. Stefan Ljiković. U okolici je. v. Petar Bezmalinovic. Petar Poljican. jako razvijeno stočarstvo. Juraj Rarartković. Gregorij Trutanić. stan. Ivan di Ljiković.

a doselio se u Pastira). u dolskoj matici iz Gor. P o l j a k 1 porodica. Michiieli) 1 porodica. 1574. 12. 4. M a r i n e l i ć (nadimci: Gvaridjan. Marinelić iz Gor. Prez : me kaoi Schiappanovich alias Scipioni nalazi se u popiisu bračkoga plemstva od g. 1818. livoguz.6 Sesnić iz Gor. a g. U škripskoj matici zabilježen je g. u Sutivanu g. 7. 5. a g. U prazničkoj matici zabilježen je g. 1625. 1745. 1753. pop Brizić iz Gornjega Humca. U popisu pučana među galeotima Gornjega Humca g.6 U Postiriima (u matici) zabilježen je g. Miichieli) 1 porodica. Prema nepotvrđenoj tradiiciji. u bolskoj.. Humca. 1777.T o m i ć I (t.D o c a doseljen oko g. Zelanovic. Humca u prazničkoj matici. spo­ minje se Juraj Brizić. Humca zabilježen je u prazničkoj matici g.. iz P u č i š ć a.. 1752. M a r t i n i ć 1 porodica. Tutić. gdje se ovo prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. 1686. 9. š ć e p a n o v i ć (nadimci: Biskupovic. 1857. Lukaš. 1698. g. U suipetarskoj matieii g. 1686.Sadamje porodice7 1.. 1657. Pujiz. Klunčević.. Pićulin. Truta) 5 porodica.8 U Škripskoj matici zabilježen je g. 1747. Humca. Šeapanović vuFigd Zelanovic. šćapanović iz Gornjega Humca. i 1698. iz Gor. M i) č e 1 i . M i č e 1 i . B r i z i ć (nadimci: Perić. Ćuk) 6 poro­ dica. g. u selaekoj matici dolazii g. koji su dobivali sol g. a kao Šćapanović vulgo Biskupovic g. iz M e d o v . B r s t i l o 1 porodica. doseljena iz jP u č i š ć a. S e s n i ć (nadimeii: Petrović. 6. Humca za­ bilježen je u bolskoj matici g. Colo) 40 porodica. 185 .T o m i ć IX (t. i 1820. kaoi Šćapanović dicti Klunčević iz Gor. 1765. g." i u popisu pučana galeota od g. Mirkovle. . 1754. 11. u poisb-lrskoj matici šeapanović sive Biskupovic iz G. porijeklom iz C r n e G o r e. 8. God. Humca. 1581. š. Š. 1733. 1773. M a r č i ć (nadimci: Moirnar. Huhnić) 8 porodica. Prezime se nalazi u popisu pučana. 3. Beg. pop Maričić iz Gor­ njega Humca. j . 1756. a samo Š. Firo. 1782.Bolski su Martinisi od Martinića iz Gornjega Humca. 1625. j . Fratar) 5 porodica. iz S o l i n a . 1710. Postiranin.. g. zabilježen je Maričić iz -Gornjega Humca. E t e r o v i c 1 porodica. iz P u č i š ć a. 1764. spominje se pop Jerolim Marinčić iz Gornjega Humca. pop Briizić iz Gornjega Humca. doseljeni iz P u č i š ć a . (Michieli je porijeklom iz Rogoznice. Remeta. D r p i ć 1 porodica. 2. 10..

S t i p i č i ć (nadimci: Bile. 1657. Prezime je zabilježeno u popisu pučana.. i 1803. pop rektor crkve u Gor. Longo. 186 . T a i r a s (nadimak: Veli Ive. 1288. 1184. župan Čeprenić spominje se u povaljskoj listini g. 1657. koji su dobivali sol g. j . Prezime se nalazi IUI popisu pučana. 1580. 1862. V r s a l o v i ć (nadimci: Matešić 2 porodice.. 10 Izumrlie ili iseljene porodice11 1. 1637.13 2. U prazničkoj matici zabilježen je Taras iz Gor. 1929. Carević sa podna&imeiilma Pifar. Mirko Vrsalović.) ukupno 13 porodica. 1575.? Spominje se Toma Tomić g. U Gornji su se Humac preselili iz Mošuljice (Mošuja).8 3. 1574. . 1589. 1792. T o m i ć (nadimiak: Palac) 1 porodica. dr. Ovo prezime kao Zeparnich nalazi se u popiisu pučana. Humcu jest Jerolim Cepernić.2 U dolskoj matici zabilježeno je prezime Čeparnić iz Gornjega Humca g.. 1625. Stopa i Veli 5 por.12 g. C v i t a n i ć se naf. Č i k a r e l o v i i ć kao Kukretić bosansko-hercegovačka plemićka porodica. U goirnjiohumčanskoj matici od početka. t. 1625. T r u t a m ii ć 2 porodice. da pripadaju među najstarije useljene rodove na Braču. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1829. Rovimjež 6 par. Desislav Čeprnja brački je sudac (od hvarskog roda Gjivića). koji su dobivali sol g. 1820. 1776. 1574. 1625. je matici zabilježen Cvitan'ć iz Gornjega Humca g. Mali Ive) 4 porodice.14 Iselili u Pučišća.8 14.6 17.. 1574. Prezime se spominile u popisu gornjoiselskih vlasnika. C e p a r n j i ć (ili Čeparnić).« U pučišikoj matici Tomić iz Gor.. Barbun. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1605.'azi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g.13. Humca g.6 U mlinarskoj. Rude) 8 porodica.6 Za Vrsalovića veli g.9 i u popisu pučana gornjohumanslkih galeota g. a IU selačkoj g.6 God. 15.. 1657.9 i u popisu galeota Gornjega Humca god. od o. pašnjaka g. Ovo se prezime nalazi ui popisu bračkoga plemstva od g. 16. 1625. [Perić. Humca zabilježen je g. Bilan. koji su primali sol g. U bolskoj matici zabilježen je g. a u škniipskoj g. kao »index in Humazzo Sup.9 i u popisu pučana galeota g. Čikerelović iz Gornjega Humca. 1755 i 1762. Gobac.

13. 1620. »Cropani Pervinich de Bracia villae Culmatiji Superioris«. te u supetarskoj g. u popisu gornjohumčansfcoga novog stanovništva.. Humca g. 1574. i 1688. Vrsalović spominje16 oko g. Humca g. 8 Porijeklo porodice vjerojatno iz Poljđca. 12. Prezime is© spominje u poposu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 1782. s napomenom: iz Gor. u praz­ ničkima g. 6. matici zabilježen je Kačić iiz Gor. 1589. Pre­ zime se spominje u nerežiškoj matici g. 8. Humca. 1820. i kao zamjenik jednog plemića. u prazničkoj matici zabilježen je pop Gospodnetić iz G. 17 T o n s i ć se spominje u popisu pučana u vezi s regrutacijom za biračku galiju g. a u boboviškoj g.7 U bolskoj matici zabilježen je Trohavcić iz Gor. L i t ' k o v i ć nalazi se u popisu pučana gornjohumčanskih galeota g.6 Prezime dolazi u škripskim župskian knjigama g.. 1762. Humca. kao Dominis alias Gospodnetić. 187 . 1716.. koji su do­ bivali sol g.4. s napomenom: iz Gor. Humca. 1715.6 U bolskoj matici spominje se Matković iz Gor.. 1747. 1686. i 1818. 1628. Iselili u Supetar. 1673.. 1655. Munitić iz Gornjega Humca. Humlca g. P r v i n i ć dr. M u n i t i ć Juraj Munitić na'l'azi se g. Humca. 7. 1747. 1625. s napomenom: iz Gor. K a e i• ć nalazi se u popisu novoga stanovništva od' g. 1817. 1625. 1625. 1803. 5.13 D e v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g.9 i u popisu pučana galteota iz Gor. a u prazničkoj g. 1752. I l i j e u nerežiškoj matici © napomenom »iz Gornjega Humca« * g.15 U dolskoj matici zabilježen je Dević iz Gornjega Humca g. a g. Humcu do oko g.. d 1797. 1747. Humca g. I v a n i s e v i c prezime se spominje u prazničkoj matici g. 14. kao Giovamiizj allias Ivaniissevich i kao Ivanissevich.8 U 'bolskoj matici zabilježen je g. 15 U bolskoj matici spominje se g. 1746. Humca g. zabilježena je porodica Prvinlć-Kragujević. 1750. 1625. 1812. 1799. 11.—1439. U matici G. 1437. 9.*5 U positarskoj. i 1754. T r o h a v c i ć prezime se nalazi u popisu pučana. 1657. 1633. M a t k o v i ć nalazi se u popisu pučana gaieota g. Upopisu bračkoga plemstva g. Humca.7 U pučiškoj matici spominje se g. 10. samo Dominate iz Gor. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. 1657. 1772. Litković iz Gor. 1798. i G o s p o d n e t i ć prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Dominis sive Gospodnetić.

str. Jerkulović iz škripa. 1772—1783. 1770—1789. Toma Jakasovic.: Trohavčić. 1778. 255—256. Krstulović iz Bobovišća. Petrić. Marijančević. Bošković. Zaninović. Zagreb-. bilješka 2). Jakasovic iz Pražnica. 1755.: Perdić. 10 M.. V u k o m i l o v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanov­ ništva od g. 58. 15 Popis kod I.. ibid. Luketa iz Postira. Sesnić. 1773. Starijih župskih knjiga nema. str. odnosno čikarelović. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. šćapanović. 1932. Trutanić sive Mengić.. Croatia sacra.: Vitnić. 1779. 143. 1777.: Ivanisevic. Maričić. 1747.. župnik Marinković-Spađić iz Bola. Ciccarelli. vidi: Pučišća. premda je selo staro. 1771. Pošto sam naknadno došao do gornjohumčanskih knjiga. Jakov Jakasovic. 1774—1821. Taras. treba da dometnem još ove izumrle porodice: Matulić (oko g. pop Vrsalović.: Gospodnetić. Marinelić.: Krstulović iz Nerežišća. bilježio sam g. Vrsalović sive Ca­ rević.. Šća­ panović . 1770—1780. 302. Petrić iz Bola. list 10—11.. pop).: šimetović iz Bola. 1783. Mirković. 1775. 7 Pošto sam naknadno. fi Mladineo. donosim prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina u ovoj bi­ lješki: 1770.sive Biskupović. ibid. živković o. (Vidi Pražnice. 1939. Ciccarelli. Nikola Jakasovic. Rađojković iz škripa.: Eterović-Paraon. Vitnić o. 14 Za porodicu Ciccarelli. str. Jurišić o. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. str. 322. 1 2 3 4 3 188 . str. 1789. Lučić iz Bola.: Kačić.: Tomić. godine 1747. LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensi. Split. Matulić.: Jurunović. Renđić iz Supetra.: Filipić iz Milne. Cvitović.to tek 16. ibid. 9 Popis kod I. 340. 1785. 1774.: pop Trutanić.. ibid. Tonsić. Ceparnić. 1775—1867. Bricić. Buvinić iz Pražnica. Karmelić iz Bola. str. Trebotić iz Milne. ibid. Sv. 1782. Babica ibid. pop Tomić. veljače 1941. Bezmalinović. 1938. ibid. Bezmalinović o. ibid. nalazili su se u Gornjem Humcu ovi novi stanovnici: Vinko Vukomilović. Juraj Munitić i Jerolim Dević. 13 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. Trident. Ciccarelli. Biskupović sive šćapanović. 1772. 11 Ne imajući svojedobno starih župskih knjiga. 287. Perdić sive Matulić. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. 1776.. 84. 8 Ciccarelli. ibiđ. bilješka ad 4). braća Tomašević.: Dević. 1912. 1718. Dujmović iz Supetra. i.. Pavich.15. strl 253—255. 50. 1784. ibid. i? A. Hančević. 12 Ostojić. is M. pre­ zimena izumrlih ili iseljenih porodica Gornjega Humca po bilješkama iz drugih bračkih župskih knjiga i isprava. Babica. str. Matešić.. Mate Kačić. Stipičić.17 U bolskoj matici zabilježen je Vukomilović iz Gornjega Humca g. Trutanić. (Vidi Pučišća. str. Biličić-Petričić iz Postira. Vrsalović... Glušević sive Tambić. mogao pregledati župske knjige..: Ostojić. ibid. Jurišić. Bošković o. živković.

Dogančić. Tonsić alias Marijančev'ić. Gospoicinetić. Vrsalović iz Povalja. Roguljić. Gradac 3. U tom su broju i ova manja naselja i zaseoci (Selca. Dubraviee (Nižetić) i Mošuja (Mošnjić-Moišić). 1912. naro­ čito zbog kamenolomstva i industrije kamena. Domjanović. 189 . Glušćev'ić vulgo Tambić. r Porodična prezimena prvih 20 gciđiina matice krštenih 1747. Bezmali­ nović vulgo Juirjević. Sesnić. Žuvič. Hajduk iz Gdinja na Hvaru. Prema Schematismus Cleri. su možda M a u početku pastirsko naselje pod jurisdik­ cijom Gornjega Humca.Pastirski stan Šala Na jugoistočnom podnožju Vešca nad Veškim poljem nalazi se pastirski stan porodice E t e r o v i ć iz Nakla. Henčević. Tonsić. 1716): Nagorinac 47. jer se kopajući nailazi na stare (rimske) predmete. Glušćević vulgo Slečić. Cokrić iz Novog sela. Jurunović. B r i z i ć . Živio je prije redovito u stanu.: pop Pavičić. Bezmalić. Graca. Glušćević iz Novog sela. Danijelović. Santić iz Postira. Glušćević vulgo Vuilin. Ursić. Osritke 33. prezimljuje u Gornjem Humou. pop Dido'lić. Čubretović vulgo Musičić iz Bola. iz G o r n j e g a H u m c a. Nižetić. Tbmasović iz GOT. Doganac. Tad je postojala u naselju1 crkvica Sv. Danijelović iz Novog sela. Jurun. PastirsM stian Brizić Nalazi se u blizini crkvice Svih" Svetih. Vusio. SELCA Današnja su Selca uglavnom nastala od stanovnika nekadanjih nestailih naselja: Podgračišća. Vrsalović.: Taras. Smrčevik 20 i Zagvozd 12 stanovnika. Štambuk. Jakšić alias Cokrić. Kornelić. ukupno 1893 stanovnika. Nasela 26. Vuković. Antonijević. 1 porodica. Trutanić vulgo Fortunić. što je i danas vrlo važna privredna grana. Selca. Bezmalinović iz Novog sela. Trutanić alias Mengić. Didolić. njega Humca. SkargimC Bezmalinović. vijeku Selca su naglo napiredovala. Vuković alias Trifunović. Nakal 34. Ante. U XIX. Vjerojatno je — osim u nedalekom predjelu Bunja — i ovdje stajalo starije naselje. u kojoj je mog^b stati tek oko 20 osoba. 1748. aHii sagradivši nedavno kiuću u Gornjem Humou. stanov.1 bilo je u selačkoj župi god.

Tonsić iz Pražnica. Stipić iz Suimartina. Bezerić iz Bola. pop Gospodnetić. pop Trutanić.: Maričić iz Gornjega Humca. *4750. 1763. Bezmaliniović vulgo Petrasović iz Novog sela. Antonijević iz Oklada. Mišetić alias Matijašić. Nikolić Kulišić iz Segeta. Bezmalinović alias Korneljić. Trutanić alias Pulković.: Damjanović iz Povalja. Huljić iz Pitava. 1759.: Lučić iz Sumartina. Coknić alias Bilin. 'Antonijević vulgo Kuluz. Bezmalinović alias Jiirčević.: Bezmalinović vulgo Galijotović iz Novog sela. Bersatić iz Supetra. 1758. Duić iz Suimartina. Ostbjić. Ositojić vulgo Knežić iz Povalja. Mošić. Susejković iiz Vrboske. Kuzmić.: Stanišić iz Sumartina. Coknić vulgo Bilin. 1754. Žustin iz Bola. Pavišić iz Povalja. Sesnić vulgo Gregušić. Tomazetović iz Zagorja. Bulišić iz Povalja. N'iseteo iz Sviraca na Hvaru. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. Radić sive Tarasić iz Bola. Tihinić iz Zastražišća na Hvaru.: Vrsalović iz Povalja. Coknić iz Novog sela. 1755. 1761. Sesejjković iz Vrboske. Franečić. Domjanoviić alias Pavlicić.: Bošković. Henčević alias Bošković. Bezmali­ nović iz Podsimrčeviika. Hektorović alias Faraunić iz Pučišća. Konjić iz Sumartina.: Giušćević iz Novog sela. Skanči. Dorotić iz Sumartina. Hektorović iz Pučišća. 1757. Varolić iz Povalja. Bezmalinović vulgo Matulović iz Novog sela. Politeo. Skanči iz Sumartina. Aiitulović iz Sumartina. Matulović. pop Božić. Žuvičić alias Kostrić.: Jakšić vuflgo Coknić-Biiin. Žurvieić. Maslarda iz Bola. Coknić iz Novog sela. Tomić iz Gor­ njega Humca. pop Tonsić. Vuko­ vić alias Bajakin. 1751. Božić iz Poljica. Marijaniović iz Gornjega ' Buimca.: Bezmalinović alias Juirčević iz Podsrnrčevika.: pop Jakasović. Antonijević vulgo Peričić iz Oklada. Bezmalinović alias Vlahić iz Novog sela. PoliteoNisiteo. Vrsalović iz Gornjega Humca. Bilin alias Coknić. Henčević vulgo Bošković. 1762. Kačić. Trutanić iz Gornjega Humica. Pinesić iz Pučišća. de Domrinis iz Postira. Batošie aiz Sumartina. Jakšić vulgo Coknić iz Novog sela. Cokrić. 1753. 190 . Juirčević alias Bezmalinović. pop Matulić. de Dorninis. Bezmalinović alias Kornelić iz Novog sela. 1760. Marijane ević. Mijić iz Sumartina.: Jerković iz Zastražišća na Hvaru. Vuković alias Trif-unov. Munitić. Giušćević dicti Jurun. Antonijević iz Novog sela. Coknić. Ostojjć iz Povalja. Skanči iz Bergama. Mišetić. 1756. pop Borčić-Buko iz Komiže.lć. Henčević alias Boš­ ković. Bezmalinović iz Gornjega Humca. Kuzmić. Salamučić iz Šripa.: Dragnić. Vrsalović alias Carević iz Gornjega Humca.1749. Suziičić. Cokrić iz Novoga sela. Salamoni iz Škripa.: Antonijević vulgo Jurašinović. Babić iz Sumartina.

Svečević. Ostojić. u Sumartinu: g. Vermolić. Kuzmić. KroIjanović. Prezimena navedena u župskim knjigama bračkih župa s napomenom: ix Selaca. Selcima i zaselcima prema župskim knjigama: g. 44 38 37 25 2 34 9 uračunato sa Točilo. Mapelović. 1914. 1782. 1820. g. u jPovljima: g. ukupno 2296 god. 1830. Točilo i Lokanjac u neposrednoj su blizini Selaca. 1927. 1798. g. DomMs. u Nerežišćima: g. Lokanjac i Selcima: god. Dobrunić. (i g. 1820. Maresić. 1763. Kraljević. 1742. 1940. a kojih nema među današnjim porodicama U Supetru1: g. g.: Beroš iz Nerežišća. g. 1752. g. ukupno 2316. g. i 1807. SePJca Nagorinac Nakal Gsridei * Nasela Gradac Pćdsmrčevik Zagvozd 1931. 1808. u Pražnicama: g. u Doku: g. Dragnić. capitaneo ManJnčić. 1765. u Posltirima: g. capitanus Scarpa. 1795. Statistika stanovnika god. g. Matulović. 1926. 1790. 1735.: Matulović iz Novog sela. 50 53 42 28 2 36 9 g. 191 . i zato nji­ hove porodice spajam s<a selačkiim porodicama. 1788.—1916. pop Vrisaloviic iz Povalja. 1783. Gasparović. Matošić.: Mariniković iz Bola. 1790. / u Bobovišćima: g. 1766. 1801. 1938. 1916.). Bdisnivić. 46 40 40 28 2 36 9 g. 1783. Šćapamović iz Gornjega Humca. g. Dogančić. Karaić. u Bolu: g. u Škripu: g. 1915. Sleško. g. Palladoclis. 1914. Varvoljić iz Povalja. 1814. Radić iz Bola. 1767. g.1764. Ciokrić. g. g. Nižetić vufjgd Matašić. u . 1765. g. 1712. 1753. 1723. 1673. Taras. Sadinović.

(prema obavještenju župnika). 8. 1625. 1749. 1892. D e s p o t 2 porodice. 1748. ca. B e n u š i ć 1 porodica. 17. jednako g. Spominje se u početku selačke matice (g. B r a j k o 1 porodica iz B u j a (Istra). 8. Antonijević vulgo Jurašinović. o k o g. spomi­ nje se Henčević. D i d o l i ć (nadimci: Veli.). Stenjalo) 36 porodica. U po­ četku selačke matice (g. porijeklom iz Murvice. te Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić g.. 1675. doseljen kao postolair iz Š i b e n i k a oko g. 1763.. pok. U sumartinskoj matici spo­ minje se iz Selaca g. 9. U matici više puta s napomenom: iz Oklada. B r o n z o v i ć 3 porodice.a samo Matulović g. 1892. inače češće s anpomenom iz Podsmrčevika. 1747. 1778. C a r e v i ć II (nadimci: Pope. oko g. iz B r e 1 a. B o š k o v a č (nadimeft: Načeša. iz G o r n j e g a H u m c a . Dido192 . g. B e n c u i r 1 porodica. Vjerojatno porijeklom iz B r e 1 a. Košće. Bore. 10. Bubara) 5 porodica. 1911. oko god.. (Iseilila). 1763. vjerojatno iz S p l i t a! 13. 1900. A n č i e 1 porodica. A. Bezmialinović dicti Jurac. 2. vulgo Ku&uz. liječnika. 1762. i Bezmalinović vulgo Matulović g. 1657. Filuga. u matici od početka (g. oko g. 14. i 1766. iz G r a b o v e a. 3. 12.Siadanje porodice3 1. 1762. 16. Bezmalinović vulgo Jurčević. doseljeni iz S u p e t r a. D e š k o v i ć 5 porodica. B a r h a n o v i ć (nadi'mak: Supetranin) 2 porodice. 1755. 1766. doseljeni oko god. Momčić. 1675. C a r e v i ć bivši alias Vrsalović (nadimci: Zrno jar. Mali. B u 1 i ć 3 porodice.. Kroio) 5 porodi. 15. Čorko.. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a . 5. 1747. iz D o li a. 1777.. s napomenom: iz Selaca. 1747. Mrmere) 4 porodice. U početku selačke matice spominju se u Novom selu. Osim toga dolazi i kao Bezmalinović alias Kornelić g. 1750. B u i j i m b a š i ć 3 porodice. B a l e t a 1 porodica iz G r a b o v c a oko g. Henčević. iz M a k a r s k e . 11. 1843. 4. Doseljeni iz S u p e t r a .. Sup« g. nalaze se tri Bezmalinovića. i 1764. 1762. 1748. 1891. žena-udovica s l o v a č k o g književni­ ka i. 1753. A n t o n i j e v i ć (nadimak: Šrnene) 1 porodica.. Gvardijan. U sumartinskoj matici g.4 U selačkoj matici g. B e z m a l i n o v i ć 1 porodica iz Potsirirčevika. Garđelin.) Heneević alias Bošković. iz O m i š a . Bukeš. Prezime se nalazi m popisu originalnoga i bračkog plemstva g. U selačkoj matici od početka g. Ranje. 7.). a g. i 1763. . U popisu pu­ čana »galeotti di Cumat. 1765.

i 1753. M a r t a n i ć {nadimak: Pučišćanac) 2 porodice. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. Longo. g. Zagorje). oko g. Glušćević vulgo Tambić. 21. H a j d e r 1 porodica. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. g... 1755. iz G r a b o v c a . Glušćević alias Mošić. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1879. 26. i 1765. a g. 1781. Jurunović. F r a n a s o v i ć 3 porodice. 1762. 25. 1747. g. Coknić vulgo Bi­ lin. Prezime se spominje u početku matice (g. 1762. (Možda iz Metkovića). 1781. U supetarskoj matici zabilježen je g. 1767. 1747. 1762. 1754. G l u š ć e v i ć (nadimak: Sleško) 4 porodice. GnJušćević alias Sličić. 1749. lie. U povaljskoj matici spominje se iz Selaca Jurun g. 1748. 193 Zbornik za -navodni život i običaje 13 . uvijek s napomenom: iz Selaca. 19.. iz omiške R o g o z n i c e. 1748.. 1763... a u bolskoj g.. Jakšić vulgo Ooknić-Bilin. J a k š i ć (nadimak: Biliin) 13 porodica. U selačkoj matici krštenih od početka (g. u matici g. 1751. spominje se Gfiassieh Gieronimo nuncius com. g. a. 1747. g. u postirskima g. Glušćević detti Jurun. Solde. 1757.. u početku matice god. god. samo Coknić i Jakšić alias Coknić vulgo Biiin. 1771. 27. Kaizer.). s na­ pomenom: iz Selaca. 1780. 1770. D u j m o v i ć 1 porodica. g. i 1766. 1910. Biilin alias Coknić. 1589. oko god. u nerežiškoj g„ 1806. G a š p e r 2 porodice. U bolskoj matici spominje se ig. 1765. Brachiae 5 . Prezime se spominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g.). 1657.. Glunčević iz Selaca.) kao Tomšić alias Marijančević iflft Tonsić vulgo Marijančević (g. g.4. 1682. 1747. 1820. Gluiščevdć vulgo Vulin. L a b a š 1 porodica. 1591. kao Tonšić alias Marijančević iz Se­ laca. U gornjohumčanskom popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. Doselio bačvar Frane god. samo Coknić (ili Cokrić) g. iz P u č i š ć a. i 1800.. Glušćević detti Jurun. 1887. iz B a s t a . 1762. 1747. 1745. J u r u n (naidimoi: Lander. a u povaljskoj g. g. u sumartinskoj matici g. 1750. 6 — U župskim knjigama u Bolu g. Gušćević vulgo Sfečić. samo Mošić. popisana su tri Tonšića. 1576.18.. g. 1762. 1765. Šandre) 10 porodica. Glušćević alias Slečić. & napomenom: iz Selaca. Jakšić alias Coknić. g. 1625. 1749. 1736. oko g. g. spominje se Jakšić. 1888. iz Z l o p o l j a kod Muca. IUI piražničkima Jakšić vulgo Cokrić. iz S u p e t r a . 1753.. Coknić alias Bilin. 1748. 28. g. Marijančević iz Se­ laca. 23. doseljena iz D o n j e S t u b i e e (Hrv. 1763. 1749. 24. F i s t o n i ć 3 porodice. Giaxich Geronimo amibaisciator Brachiae. a u prazničkoj g. Ciokrić g/1766. g. 1762. 20. g. oko g. 22.

Čiča. Mišetić vulgo Matašić. Piplica) 32 porodice. 1770. 1657. oko g. U selačkoj matici krštenih g. 35. 37. tako isto IUI Povljiima g. 33. 32. M u n i t i ć 1 porodica. M i š e t i ć (nadimci: Kumica. također s na­ pomenom: iz Selaca. Trusmbuin. U popisu bračkoga plem­ stva od g. Erceg. spominje g. 1420. Mošić. 1763.. g. Nisetei alias Nižetić. on se latinski pisao* Michael Petrulli »ehiamato in S l a w Mixa o Nixa et da alcuni altri fu detto e soritto Nixe«. 1888. 34. Šaranja. Prema tradiciji. 194 . Muto. 1657. iz G r a b o v e a. iz C r a b o v e a. Zakeja. iz S p l i t a . 31. Glušević) 17 porodica. zabilježen je Matijašić. Prezime N. 1817. iz G r a b o v e a. Bolkimi. 1789.. Š t a m b u k (nadimci: Zorini. U seFiačkoj matici krštenih spominje se od g. 1637. Papić. 7 U popisu bračkoga plemstva od god. P e r i š i ć 1 porodica. a g. U povaljskoj matici spomiinje se g. 1764. Politeo-Niseteo. U Reformacijama bračkog statuta g. Niseteo Gerolimo defensor. g. i 1762.). spominje se sudac Missetich Joannes Petri. 1589. Fratar) 12 porodica. Baćulmac. Fatori. oko god. 1425. 1647. Kure. Verić. 1390.. 1772. 1790. 1398. Nisetich Vincentius 8 . 1885. a g. da se prvi počeo potpisivati patronimikom Nižetić. Niseteo Giacomo defensor 9 . Rokotovi. Porodice Niseteoi-Gazić iselile su se. Pavlina. 1778. uvijek s na-' pomenoni: iz Selaca. Njegov siin Matij (g.). Žura.10 God. Isti Nixa spominje se g. Vjerojatno u vezi s porodicom Glušćević ili nestalim bračkim na­ seljem Mošuje (Mosuljica). Mošljić iz Selaca. oko g. 1786. Mišetić vulgo Matijašić. spo­ minje se Mišetić iz Selaca. spominje se u popisu vlasnika gornjoselskih paš­ njaka god. Puše. Jogo. oko god. 1732. Tripo. R o š i n 8 porodica. R o š č i ć 1 porodica. Prezime se opominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. 1902. Pule. 1615. 1762. u povaljskoj g. Mićini. 1833. U selačkoj matici krštenih spominje se Politeo-Nisiteo i samo Po­ liteo g. u svojjm zapisima ističe. 1896. išluljak. M o š i ć (nadimci: Tirola. 38. 1753. u suraartinskoj g.29. Vjerojatno talijanskoga porijekla. N i ž e t i ć (nadimci: Siuidja. 11 U supetarskoj se matici N. Kalifarnez. samo Politeo. O z r e t i ć 1 porodica. 30. koji je preživio kugu (g. iz S t a r i g r a d a . 1566. porijeklom iz Poljiea. Nižetić alias Saić. 36. 1899. 4 Spominju se: siusdac god.4 U postirskoj matici g. (za bo­ sanske vlade) Nixa Petrulli iz nestaloga bračkog naselja Dubravice. 1589. Huhnić... a u povaljskoj g. M u š t a p i ć 2 porodice. 1403.—1427.—1487. a g. oko god.

.) babica. uvijek s napomenom: iz Selaca. 1625.. 42. 1776. 1768. 44. 1 porodica.. — U prazničkoj matici spominje se Tonšić iz Selaca god. T o n š i ć (nadimci: Sprtica. U r s i ć (nadimci: Piše.) 'novoga stanovništva. Boćineto) 3 po­ rodice.. 1747. U početku seiliačke matice (g. 1789. oko g. V. Suho. 1771. Jakovic. i 1781. 43. Kole. Tonšić alias Marijašević. 1777. Vuković vulgo Trifunović. i među pučanima »galeotti« iz Gornjega Humca g. i 1791. iz Selaca. u v i j e k s na­ pomenom: iz Selaca. Trutanić alias Pulković. 41. 40. koji su dobivali sol g. 1782.. u povaljskoj. Štambuk. i 1757.. U dolskoj ma­ tici spominje se iz Selaca g. 1747. 1865. oko god. 1796. u sumairtinskoj g. 1752. Jurlina.. 39. Trutanić. Kokić. Pražnice. Šare. Doselio se iz P o v a l j a kao sin babice iz Pučišća oko god.. Bazeta) 9 porodica. V u k o v i ć (nadimici: Nane.. »mistro Antonio Standelfpergher detto Stambucco quodanr An­ drea del Stato di Boemia dalla Citta di iPraga« od Matije' Nižetića.. 11 U prazničkoj maticu spominje se iz Selaca g. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je g. u foolsikotf god. 1724. Sabe. 1750. Ovo se prezime nalazi u popisiui pučana. Žuviainin) 60 porodica. 45. Trutanić -alias Mengić. u sutivanskoj g. U početku matice (g. a g. 1796. Doveden u Selca oko g. Trutanić vulgo Fortunić i Trutanić alias Mengić. Mise. Vjerojatno u vezi s porodicom Marijančević.. Kovač. V r s a l o v i ć (nadimci: Pairamate. 195 .. iz S p l i t a . u supetarskoj Mariančević g. 1777. i 1781. m povaljskoj. a tu povaljskoj g. V i o l i n i (nadimak: Štopulo) 1 porodica.Šalte. 1907. 1768. 1767. Jadire. Z r n č e v i ć . spominje se V. a g. zabilježena su tri Vrsalovića. a u bolskoj g. Mirne. 1746. u dolskoj g. dofojeglog za kandijskoga rata u Selca: braća Ursić 12 iz makarske krajine. i . iz B r e l a ... iz Povalja. 1625. Vjerovatno porijeklom iz Gornjega. 1865. T o m i ć 1 porodica. Gornji Humac i Straževniik). 1710. 1793. Vjerojatno porijeklom iz Gornjega Humca. U sumartinsikoj se matici spominje Ursić iz Selaca g. 1809. magistro Štaimbuk. 1775. U matici g. a Trifunović se spominje u župskim knjigama u Povljima iz Se­ laca g. Vukasović a:ldas Vukejić e Violini' iz Povalja. 1788. U popisu pučana »galeota« điz Gornjega Humca g. Vidini.. Humca. Mikulica) 3 porodice. U postirskoj matici spominje se Vuković iz Selaca g. 46. U popisu (g. T r u t a n i ć nadimci: Cvitić. Miš. 1754. 1741. g. 1747. Pivac. u dolskoj g. 1788. 1780. koji ga je oslobodio od galere »Galera Generalicia Vendramin«. g. 1745. Dujini. 1777. 1574. Rovik>. i 1798. Barahul) 12 porodica. Ture.) Vuković alias Tri­ funović. Kumejoža. 1747.. Karlin. Lala. (za jPučišća. 1787. Šćenze) 20 porodica.

«. 25). J. Ivan Kursić. queste due Cittadelle sono state denominate Elafusa Tuna. ibiđ.-— Međutim. privilegi et indulti a favor della magnif. 108. str. ženici i udavače iz Selaca. Ima porazbacano nešto izrađena kamena i dosta krhotina. . 1656. 9 Ciccarelli. ibid. Ranije su nađeni tu starokršćanski sarkofazi. Bullettino di archeologia e storia dalmata«.« (Brački zbornik. Sv.in Bol e in. eđ alcune grandi e belle Urne sepolcrali. e Saraceni . I. 25: pored škripa »Due altri murati Luoghi ossian Cittadelle erano nell'Isola. str. Dragaš.. očito je. Udine.). '. 1656. M. 101—102) zapisano je: » . u Vjesniku za arheolo­ giju i historiju dalmatinsku... jer se matične knjige počinju dosta kasno. ali sam nedavno našao tragove poganskog vremena. — Najveći dio kuća u mjestu spalili su Talijani u kolovozu g. a Selca su spadala pod gornjohumčansku župsku crkvu. 106.. ibid. ibid. a luka u Vošćici. P. Po gro­ bovima nađeno je raznih kovnih predmeta i novca..LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. 12 Popis kod I. Kažu. ibid. 7 Statuta municipalia ac reformationes magnif. da se tu iskopalo i starohrišćanskih znakova.) — vidio sam i u Bunjama kraj Novog Sela. s Ibid. str. 19. 11 Dr. ibid.. Među ruševinama strši nekoliko sarkofaga. Ipak se može utvrditi. 1747. valjda kakav hram. ibid. Sesnić. a u drugim bračkim župskim knjigama rijetko se spominju kumovi. Na istom položaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgračišće. valjda podignu­ tim u čast Silvanu..« U pismu pjesnika Ivaniševića (povaljskog opata) od god. zabilježeni ovi »novi stanovnici«: braća Uralć.. Babica. Ref. Od zgrada dobrano se razabire posvođena kuća. Trident. I. . di volti e sotterahei.. da je Nižetić moralo postati od Niže (Nixe). U Selcima su g... Bulić: »Tromaventi antichi a Selza dell'Isola Brač«. e l'altra nelle parti superiodi dell'Isola un miglio circa lungi dal mare nel sito chiamato Bugne alle radici del monte Cracischie presso una bella Caimpagnuala. str. — Ciccarelli. 1914. str. 1916. Una in Bol alia m a r i n a . Cap. Ostojić »Benediktinska opatija . e la distruzione. Split. Vrsalović: »Prinosi iz bračkih starina«. Dragnić. kameni stup sa urezanom kozom. Split.. 2 1 . str. str.. da su nestale ove porodice: Dogančić (Doganac) iz Brotnja kod Imotskoga. 5 Diversi publici decreti. Sebbene ignorasii til suo principio. Gasparović (g. 255—256. che l'lsola. .196 . zem­ ljanih predmeta. e Ibid. Utvrda naseobine bila je na Gračišću.«. Ovdje. 4 ciccarelli. 38: »Tu su na obronku brda Gračišće razvaline staroga grčkoga grada i kasnije rimske ville (»villa rustica«).. 1943.. Domjanović. veliki okrugli mlinski kamen sa udubinama i tragovima mozaika još se tu nalaze. . 340. Još je u komadu i velika kamenica mlina za masline. terminationi. 3 Ne vodim rubriku »Izumrle ili iseljene porodice«. 1932. communitatis Brachiae. Osim toga. villa rustica. come si disse sia s t a t a chiamata e scritta con tali nomi. reljefnih uresa i prelom­ ljenih stupova. što znači Dionizije a ne Mihovil. veđendosene finora le vestigia. str. god. . 50. Gospodnetić. je sred vinograda u zaklonu od bure stajalo nekoć rimsko imanje. str. e Britanide l'altra: e quindi deriv6 forse. 274—278. che si supongono distrutte dalli detti Narentani. str. 1660. . Jalcov Domijanović.. Mihovil Domijanović i još jedan Jakov Domijanović.« Cvito Fisković: »Sličnu piscinu — (kao na Bolu iznad R a t a — opaska A. Lib. Utini. . 1912. (v. iznutra obložena mozaikom. Communita della Brazza. 148. Presvođeni bunar. 90. 1753. XXXVII. Cicca­ relli. (publ. inema ni u Gornj'em Huincu starijih knjiga. str. str.. Mate Domijanović. come in Scrip. 105—106.). Bugne della mia abbazi'al giuristizione si attrovano vestiggi di cittadelle. esistono tuttoira le fondamenta di mura. Forse.

Haber. sagradili su priličan put do ce­ ste. Tome IUI predjelu Pod Bunar. 1762. IV. SV. Ventula) oko 8 pastirskih poro­ dica. I H NAKAL E t e r o v i c (nadimci: Šiško. U selačkoj matici krštenih zabilježeni su u početku kao Hektorovići (g. Studij) 3 pastirske po­ rodice. Nastanjeni na sjevernom obronku brda Sv.ČOBANIJA Sastoji se od' nekoliko pastirskih zaselaka i stana.Ž .). Anteša) oko desetak paV: NA SELA T r u t a n i ć (nadimci: Meštrić. I. H. 2 porodice. a bave se uglavnom ratarstvom. Kitonja. Nedije). Bola. NAGORINAC T r u t a n i ć (nadimci: Ćepe. Stan se nalazi na jugu od cesite ui jednoj vrtači. kamo dolaze bračke i talijianske lađe. Kuzma i Damjan). Jakovac) oko 10 pastirskih porodica.M e n g i ć . ZAGVOZD Oko 10 stanovnika pastirskah porodica od dva brata T r n t an i ć . Kranjac. 197 . te su nabavili teretni auto za prijevoz svojih proizvoda. TOMA (VEBER) G l u š ć e v i ć 1 porodica. Stan se nalazi jugozapadno od Graca (Sv. God. OSRIDCI Trutanić stmrskih kuća. Izvozna je luka za goirivo drvo Spilica i Hrvaska. POreMRČETvTK Stanovnici ovog zaseoka bave se uglavnom vinogradarstvom i sječom šume. naročito u okoiaci brda Smrčevika (Sv. u v i ć . 1938. porijeklom iz P u c i š ć a . (nadimci: Pušić.

Antonijević vulgo Peričić. 1574.) — t.: 1762. Bakota.—1766. 1912. Bezmialinović vulgo Matulović 1757.: Matulović. da je nastalo od poljičkih bjegunaca u idrugoj polovini XVI. U selackoj matici dolazi od početka g. vijeka (oko g. 198 . 2 Prema »Schematismus cleri«. Runje. Bezmalinović alias Jurčević. Danijelović 1749 Jakšić vulgo Coknić. Beg. 1753.: Bezmalinović alias Galijotović 1766. 2. Sadanje porodice 1.U selackoj matici kršitenih skoro od početka spominju se sta­ novnici ovog zaseofca. 1747.: Bezmalinović. Flratar. 3 Prezimena prvi pult spomenuta za prvih 20 godina selačke matice krštenih (g. 1771. Vlahić. a u povaljskoj Peričić iz Novog sela g. Prema tradiciji.: Cokrić 1764.: 1763. Koko) 11 poro­ dica. Skrnić-Dujača) 22 porodice.Bezmalinović 1748 Glušćević. Prezime se nalazi u popisu! bračkoga plemstva od 13. j . Ban.: Bezmalinović alias Vlahić 1762. 1741. Antonijević 1752 Bezmalinović vulgo Korneljić 1755 Bezmalinović vuiligo Galiotović. 1766.: 1754. Jurčević alias Bezmalinović. U prazničkoj matici zabilježen je kao kum m Novog sella god. u nedalekom ra­ seljenom ipastiirskom stanu (Prodoli 12 stanovnika. (nadimak: sela. Sitoga vjerojatno porijeklom oz P o 1 j i c a. Bezmalinović vulgo Petrasović.). na pr. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Bandur. Jurci) 4 porodice. prvi naseljenici sela. Justić. Bezmalinović de Podsmrčevik. od takozvanih »uscocchi« (iz Poljiica). koje je naselila mletačka vlada. a navedena s napomenom: iz Novoga sela 1747 Coknić. bilo je god. Vjerojatno Bezmalinović porijeklom iz N o v o g NOVO SELO 1 Pretpostavlja se. B e z m a l i n o v i ć (nadimci: Babin. srp­ nja 1657.

Faraon g. U selačkoj matici krštenih od početka kao Jakšić s različnim nadimcima kao Coknić (Cokrić) i Bilin. . P e r i ć (nadimci: Bunlian. Car. OKLAD Naselje spada pod kuratordju u Novom selu." 1784. Antonijević vulgo Peričić. porijeklom iz S e l a c a . U ipovaljiskoj ie matici zabilježen de iPoliteo iz Novoiga sela god. sa dalmatinskog kopna. 1777. 8.U povaljskoj matici Bezmalinović iz Novog sela zabilježen je g. Prezamena Okladama u povaljskoj matici XVTII. 1803. Marim. Spada. 11. 1657. 1798.. Farao aMas Hkterović. a 12. Pirezamema prvi put spomenuta za prvlili 20 godina selačke r matice fcnšteniili s nap^meiMOTi: iz Oklada (g. Šunja. E t e r o v i ć (nadimci': Gać. 4.. kao Politeo-Nizeteo. 1747.Antonijević g. 1796.—1766. P o l i t e o (nadimci: Aintonovi. Papić) 5 porodica. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a. Mateša. Noviji doseljenik iz D a l m a t i n s k o Z a ' g o r e. Skulanac) 5 porodica. 5. 199 .elac) 9 porodica.4 7.. Vjerojatno' porije­ klom iz G o r n j e g a H u m c a . G l u š ć e v i ć 1 porodica.. Š t a n i b f u k (nadimak: Trummm) 1 porodica. Melo. Anto­ nijević .. 1780. 1752. Po­ rijeklom iz P u č i š e a . Pikar. i 1811. J a š i ć ('nadimci: Baje. Meštrov. Grandeša. Kuje. 1777. 3. Lonđin) 8 porodica. vijek: Antonijević alias Peričić g. Porijeklom! iz S e l a c a . 10. 14. 1770. početak XIX vijeka: Vrsalović g. U selačkoj matici krštenih od g. ' 6. 9. T r u t a n i ć (nadimak: Mutić) 1 porodicia. 1805. Šušter. 13.: Antonijević alias Peričić.. porijeklom. Si k r p a c < (nadimak: Lace) 1 porodica. iz S e l a c a . . U ma­ ticama kao Tonšić alias Marijančević. D e l i ć 1 porodica. Prema tradiciji u zaselku su se prvi naselili Antonijevići. Žuj.. S m o l j a n 1 porodica. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. T o m a š 4 porodice.) 1752.

3 Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. spominje se Trutanić alias Mengić.: Petričević. Lokva. j .. str. 1728. . . Trident. 1725. Politeo-Nizeteo. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od 13.) U povaljskoj je matici zabilježen de Puiliteo iz Novoga sella god.: iSantić. Porat. 1943. U selačko j matici krštenili spominje se g. Vela Banda. .: pop Vrsalović. 1798. srpnja 1657. 1777. accommodate 40 case di detti Uschochi.: Gulić. 1752. . Haržić.1656. stara je bračka plemićka porodica. 1 POVLJA Naselje se nalazi oko nekadanje povaljske benediktinske opa­ tije. P o l i t e o 1 porodica. Tomasei. Roguljić.4 U povaljskoj matici g. Damjanovic. 2 Diversi publici decreti. privilegi et Indulti.. T r u t a n i ć (nadimci: Mengić. (Nizeteo. Pod (Puntom. Udine . 1726. Major. Za Kasti! i Brdanjak. Keke. Klišćar. . 3.. 4 Ciccarelli.: Dragićević đz Donjega Humca. . Refuj. Ivardelić(?). Ostojić.. 1912. U staroj selačkoj matici g. Viti Dilia. Koko. 1731. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Boja. litovićr 1724. Ulica. Bezmalinović. 'Antonijević. 1730. 1 Važniji su dijelovi mjesta: Mala Banda. 2.. terminationi.«. 104—105: » . Vrtlić. 1770. ibid. isola della Brazza-Brač) . Čep. LITERATURA I BILJEŠKE: Novo Selo i Oklad bili su velikim dijelom spaljeni od Talijana u kolo­ vozu god. Barić. Vrsalović.Saclaiije porodice 1.: Mošić. Kaliger.nel capo superiore di essa« (T. 200 . Manjinja) 13 porodica. Mutić) 5 porodica. 1747. odnosno Nižetić. Porodica Trutanić stara je bračka pučanska porodica. a g. opat Cvitanić. Vrhsela.: Pavisić. Prezimena prvi put spomenuta za pa'vih 20 godina povaljske iniiatice 1723. » . Iza Doca. 255—256. Antonijević alias Peričić s napomenom: iz Oklada.

Hržić je zabilježen u Povljima kao novi stanovnik g. u selačkoj matici dolazi D. 1803.. Jedan Danielović kao kuim spominje se U prazničkoj matici D g. kao Hržić detto Bošnjak. 1783. isto g.porodice. 1631. Starije porijeklo: Poljica. i 1735. mornar Beović aiz S u p e t r >a. 1765. D r a g i č e v i ć (nadimci: Pavišić. Litković s napomenom: iz Gornjega Humca.. oko g. 4.: 1733. 1897. L i t o v i ć (nadimci: Franko. 1748.. Č u r k o v i ć 1 porodica. 12 porodica.. 1688. 1751. Dragičević alias Pavišić. Dudan. a samo Kostoević g.. 1767. . Porijeklo iz Poljica. Haja). Rako. kao Kostoević alias Pavišić spominje se g. Luka. Prezi­ me se spominje odmah u početku latinske matice krštenih god. iz P r a z n i c a. G l a v i n o v i c (nadimak: Ituigo-r) 2 porodice. 1655.. D a n i j e l o v i ć (nadimak: Lakoš) 1 porodica. Kralj. 8. spominje se Mate Da­ nijelović iz Škripa. kapelan Martinović. (vulgo). spomi­ nje se u Povljima u početku matice. 1730. 1747. Prema predaji iz R o š k o g p o l j a u Boismli2 U sumiartinsikoj: matici g. 1746. Pavišić ©e spominje taJkođer gotovo u početku matice g. iz T r o g i r a .. Donko) 5 porodica.. s napomie/nom »iz [Povalja zabilježen je Aržić i Haržić. 3. a u bolskoj g. 1751. Kutleša) 8 porodica. 1724. 1775. Vrsalović iz Selaca. Ivanac. god. Litović alias Pavelić.. Danijelović iz Novog sela. pop Michaelis. Lučić. 2. 1782. Spominje se u Povljima od početka matice. Blašić. spornimje se prvi put u matici god. Prezime je zabilježeno u Povljima god. 1777. 1758. i 1781. Didolić. 1772. 1886. Gluho.. odmah u početku god.: Niseteo.". vjenčan g. 1697. 1625. g. iste godine spominnje se i jedan Dragičević kao kum iz Donjega Humca. vjenčan god. B e o v i ć 2 . 1746. 1887. 5. 1777.: 1741.. H r ž i ć (nadimci: Bošnjak. 1736.1732. 6.: 1742.: 1735. U pučiškoj matici spominje ise god. Sadanje porodice 1... 1810. iz G r a b o v c a . 1782. Dragičević g. D u j m o v i ć (nadimak: Rado) 1 porodica. pop Božić iz Zvečanja. 7. u supetarskoj matici zabilježen je kao kum o. U popisu veslača bračke galije g. s napomenom: iz P o l j i c a . god. Tripo.: 1740. kum g. 1788. Brko.. opat Bokanić. 201 .

Juirčev. Mede. 16. vjenčan1 god. zatim g. R o š ć i ć 1 porodica. financ doselio. P i v č e v i ć 1 porodica. Knežić alias Ostojić g. (Najstariju povaljsku latinsku maticu krštenih vod'io je pop Vrsalović (g. 1786. Pavlak. 1761. Colic. Z l a t a r (nadimci: Juirac. 17. Jakovljev. dr. 1769. 1880. Viškovi. Sokol. Mosor) 40 porodica. 1796. 202 . J'uirić.). 1793. N a r d e 11 i 1 porodica. 3 10.skoga rata (g. P u p . vjenčan g. 1814. 1756. Bivalo) 7 porodica. 1723. Matin) 6 porodica. 15.) U Povljima se spominju g. Ostojići (Knežići) đobjegli su na Brač 3 za morei. kapelan Ostojić. Ranjin. i 1796.. Kao Ostojić alias Knežić javlja se u povaljskoji matici od god. na Braču od morejskooa rata. O s t o j i ć (nadimci: Titulo. kao kum. Soldat.B a n d i ć 1 porodica. Batej. a kao Zlatair dolazi prvi put (kum) g. Ante Š. Glavarac) 30 porodica. Porijeklom iz P r a g a . Janlković. Repuj. Porijeklom iz K u č i n a . Jogić. Ostojić vulgo Knežić god. Andrijin. Mate vjenčan god. M.1790.. Kiko. V r s a l o v i ć (nadimci: Blaževi. i dalje. Kuran.. a u prazničkoj Ostojić kao kum god. 4 Vjerojatno porijeklo iz Gornjega Hutmca. Olin. Ostojić dicti Knežić g. Lanlterni'štiin. Šešula. Ostojić alias Knežić iz Povalja. Cokulo. Rus. Cipe. Đinđin) 26 porodica. Fabe. Ostojić alias Colin god. dolazi u početku latinske matice kao Roguljić (g.—1573. šukadair.. š t a m b i u k (nadimci: Bajamonti. Baškiii.. ištego. 1786. U sumartinskoj matici zabilježen je god. Mihalo. 1765.. 1758.. 1783. 1776.. Gobo. Antončev. T a d i n 3 porodice. Žanetić. 1766.K n e ž i ć (nadimci: Dolkin. Prezime dokazi od1 početka matice. Striko. Kamin. 1777. jednako g. 14. Spominje se kao Ostojić alias Taraš g. Lovrin. Šjorpjerov.. Porijeklom iz Bosne.. 12. 1782.9. Colo. 1774... 1771. 1749. 1725. spominje se Štambuk kao kum iz Selaca u Povljima g. Mičilo. s napomenom: iz Povalja.. iz N o v o g s e l a . 13. 1778. 1777. Roguljić alias Zlatar. Žele. Ostojić sive Knežić god. M o n t a n 1 porodica.). 1570. 18. 1883. O s t o j i ć . U sumartinskoj matici spominje se g. Jovin. iz S e l a c a . Barišin.. iz G r a b o v c a. Za Vrsaloviće veli pak. 19..K a m b e l o v c a . 1789.. doselio u XIX. JoKiin. 11. 1769. vijeku. Harafoov. Unko. 1780. P e r i ć . 1769. iz K a š t e 1. Sapa. Markuc. god... Vrsalović da pripadaju među naj­ starije useljene bračke rodove. Ružin. St^pančev.. 1889. 1777. Runjin. Šare. Jelinin. 1637. spominje se prvi put g. BaguMna. iz S p l i t a . Koirneliić. iz T r p n j a. Đorđin. 1768. Škopjar. livaj. kao Ostojić alias Janković g. Porijeklom iz P o 1 j i c a.

ibid. . i 1791. 1930. i 1777. 18—22. sv. — Petar Kolendić: »Stihovi n a povaljskom natpisu iz XII. S e k u l o v i ć doselio Marko iz P r a ž n i c a i vjenčao* se god. 1762. 1924. — I. 75—77. inače je -Božić zabilje­ žen <g. Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima«. Antonijević dicti Juresina g. 1771. 1772. Rukopisni svesci u arhivu biskupije u Hvaru... str.Izaurle ili iseljene porodice • 1.. 1760. 22. 322—323. d..g. 1780. — F r a n e Radić: »Staro­ hrvatski. Brački zbornik br. Južna Srbija. Ostojić: »Još o čitanju povaljskog natpisa« Jugoslavenski istorijski časopis. 1739. i 1798. v.. Starohrvatska pro­ svjeta. 1938.. 1767. 123—126.. 1725. i t.. 1895. 3. 7. Često se spominje od g. 33—35. 1771. 1763. 1796. 1790. Jelena Božić iz Zveča­ li1 ja... i 1747.. Porodica je od selačkoga novog stanovništva. samo Lučić do­ lazi više puta od g.. S e j a č i ć (nadimak Bojamac) spominje se sredinom XIX. Antonijević iz Novog sela g. 1781. str. 197—210.' LITERATURA I BILJEŠKE: Ivan Ostojiić: »Povaljslka opatija« u Narodnoj starini. J u r i š i ć doseljen sredinom XIX. 1742. 1746.' 5. vijeka. Split. — I. Pavlović-Lučić. čorović: »Povalj'ski natpis na Braču«. — I. str. i 1792... Lučić iz Omiša.. B o ž i ć se spominje više puta u matici: g.. Prezime Vidović nalazi se u popisu povaljsikoga novog stanovni­ štva od god. Ostojić: »Benediktinska apatija u Povljima na otoku Braču«. 1786. 1747. L (u č i ć u matici je zabilježen god. — Frano Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«. 1746.. 1742. kao kum. A n t o n i č i ć spominje se u povaljskoj matici krštenih god. 1779. — A. 1747. kao Lučić aliais Vidović. 1798. 103—108.... s ibid. 1787. 4. ibid.. Beograd. 1921:. 1934. 1881. možda isto što i Antonijević. g. str. iz B o l a .. g„ 1789... 1774. [Porijeklom iz M a k a r s k e . Zagreb. 1798. 1754. Ljubljana—-Zagreb—Beograd. Split. 2. Inače se Antonijević često spo­ minje u povaljskoj matici: g. vijeka. str. 1774. Ciccarelli.. 1. Knin—Zagreb. Anto­ nijević alias Peričić iz Oklada. 1733. 1760. 1774. Antonijević dictus Jurašin g. . 1742. str. 1940. 8. i t. 1767. 1782.. 46s—47.. .. a iseljen početkom XX. 1780. pop Božić iz Z v e č a n j a . i 1744. isto tako g. g. 1778. do oko g. — VI. Južnoslavenski filolog. zatim god. Giovani di Povglie.. Antonijević je bilježen g. D a m i j a n o v i ć se u matici sipominje g. 1743.. do g.. Starine XIII. 2 Ostojić.5 6. ćirilicom pisani nadpis iz Povija na otoku Braču«.. 1777.. a g. . pop Heldanović afes Božić. Skoplje. str. br.. 1 203 . kao kum Antonijević iz Oklada spominje ise g. vijeka«. 91. 1754. 1899. d. 92. zatim dosta če­ sto: g.. str. P e t r i e e v i ć se spominje u matici g. — Abbazia di S. str. Zagreb. 1758.

Staničić »dictus« Šare. ida je u ovom. na redovničkom zboru u Sinju (manastir Sv. iy Velikog Brda. teško je sa sigurnošću utvrditi.. 1666. i to naročito' od uvedenja mjesnoga poštanskog prometa oko god. Oljdanović iz Velog Brda. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. Staničić a^iaiS Šarić.. Martinu). Mala Banda.: Maiitinčević iz Velikog Brda. da se današnja luka prije zvala Sitno. Kula. 1671. ć. Martina na Vrhbrača) proglašen za pravi manastir.: Suzičić iz Brela. 4 Važnija su dijelovi mjesta: Kopita. Počivale. Dogančić. SUMARTIN Da ili je nekada'prije kandijskoga irata Cg. 3 Velika je nesreća zadesila mjesto oko god. matice (Stara matica g. Sukadar. Činčević iz Zagvozda. Suz'č : e alias Šukadar.) 1665. str. God. 1645. ali je u posljednje vrijeme -iščezao1 i ustupio mjesto drugom starom nazivu: Pod Jamu.: Antulović iz Basta. Porat. Suzičić alias Breljak.: Vlainić iz Brela. 1667. Bračani nazivlju to mjesto Vrhhrač.: Boroević. Žutić. Dočina i Pod Jamu. fra Pavle S . Šerka iz Brela.-84. 1672. Čimaz. ibid. Tabaiković. Glavica. 1668. Martinčević. koju su nowi stanovnici našli u ruševnoim stanju. Zagreb. u Sumaritiimi prvih 18 god. Fra Petar Kumbat. Dfuiić. Stipić. 1738. 1673.: Gukselović iz Selaca. fra Š'mun Tvrtković. Petričević iz Makarske. Ulica. Terzić iz Zagvozda. Terz . Duić iz Basta. 204 .—1683. koji su osnovali đobjegfti franjevci za kandijskoga rata. Stalno je. 1674.: Dorotić. Milicević iz Svinjr'šća.: Solo. Pr«2ameiiia prvi put spomenute. Martinčevi Dvori. Varžina. 1929. Ribarević. Kao sigurno možemo reći samo to. bi god.ć alias Majbonić. Babica. Henčević. Ivačini Dvori. 1671. Dolac. 1 Taj se na­ ziv održao donedavno. 1747. Aničić.: Babić dicti Konje iz Slimena.2 Manastir. nobađ. 143. Ačić. 1665.: Markonjić iz Vrdofta. koji je naziv više puta potvrđen u franjevačkom arhivu. MJlanović. kad je kuga poharala veliki iđio stanovnika. predjelu bila crkvi­ ca (možda posvećena Sv.4 M.) stajalo na po­ ložaju današnjega sela neko naselje. 5 Popis kod I. živjeli su u Povljima ovi novi sta­ novnici: Petar Stanišic detto Oreze i maloljetnik Viđović s bratom. Hulovi Dvori. 1783. fra Šimun Ribarević. 1669. Ime Sumartin prošireno je prema talijanskom San Martiino. 1890. Jurić-Kačić. Mij.

otok Hvar). Devčić. oba š'z Milne. 1838. Ivan Arstić Cvitanović (rod. Mijić. O s m a je anagraf a od g. 1833.) i Krajina (3 osobe).5 i to iz 205 . Gilić. ožujka 1758. g. 1836. Mandić. Domova 50. muškaraca 119. S e d m a je anagraf a od g. Jakov. Batošić iz Podgoire. Kuzmanić.) i Petar Vlahović (rođ. Š e s t a je anagraf a od g. 1681. 1826. ističe se »capitani« Josip Dorotić i »judicis« Matej Boroević.čić. Č e t v r t a je anagraf a od g.1678. 1770. Mihovil Novaković (rođen 13. i bilježi 44 doma sa 139 muškaraca i 124 ženskih.: Žarković. Žutić iz Imotskoga. Domova 65. U popisu novoga stanovništva zabilježeno je više doseljenika s prezimenom Aničić. Konjić.. Nova obitelj Gojsalić-Bašić Miho (1 osoba). a onda prekinuto. a kao nove obitelji dolaze: Mijačić. Dorotić (i »capitani« Josip Dorotić). B'iilia su 64 doma i 273 sta­ novnika. Jugović. 1800. Duić. Zanchi i Radić-Porobija. fra Bernard Kunić. je anagraf a od g. Jakov Jugović iz Podgore. Matesina. zidarskih 3 (tri škansa: Petar. (muž i že­ na). Čimaz. posjedničke 2 (Mate Boroević i Mihovil Novaković). iz Poi1. Sadanje porodice 1.). te Mihovil Guljezin (1 osoba) rođ.) iz Baške Vode. A n i č i ć 4 porodice (nadimci: Balarin i Mjaljo). Florio (rod. a ženskih 94. Ančić iz Imotskoga. Oljdan. Busatto. j . posjednik. 1834. Mijić alias Breljak. T r e ć a. Bartul). Petričević.) iz Bola.) oženio se Lučom Mateljan (rorđena g. Odrapić. Plet'ikosa. Mateljan.: Solović. Novaković. Šerka. Matešić alias Gilić iz Vojnića. Mijić' Majbon. ali su zabilježene isamo 4 porodice. Stančić Marin iz Plame (t. g. g. Bo>roević (i »oonsiglderi« Toma Boroević).: Diidolić iz Selaca. Nova poro­ dica Serventić (5 osoba). Arstić.. 1682. Lučić. Staničić.: Boroizan. 1779. više puta u matici: Aničić-Balarin.: Ribarević dicti Visković. ist. Aničić. Ante Arstin Cvitanović iz Baške Vode (rod.) iz Plame. s napomenama. 1826. Perić-Bezmaliin. te Margarita iz Korčule). Solo. g. Janović.. 1796. Antulović dicti Vicić. g.. Tad su bila 54 doma i 226 stanovnika. Škansi. Komar. te Pranić Antonija od 61 go­ dine. D r u g a je anagrafa datirana 20. Tad su postojale ove porodice: Ančić.j?ca. Gvozdanović. da je Granić iz Baške Vode. P e t a je anagraf a od god. Puratić. 1785. 1811. Suz. Pavičić. bacvarske 2 (Florio i Petar Vlahović) i prosjačke 3 (Antonija Praomiić. travnja 1815. Jerko Stančić iz Plame. Antulović. težačkih porodica 60. Ukupno domova 70. Mihović i Jerka Šerka. Rajo. 1679. Od g. Sumiartamske anagrafe N a j s t a r i j a a n a g r a f a počinje se godinom 1777. Carić (samo Antonija od 18 god. fra Nikola Šimić. Nova je obitelj Granić (4 osobe). 1680. Stipić. 1823.

Kasnije češće kao Babić alias Konjić. zabilježen j e . 6. 1828. 1666. God. Antulović-Ektorović. Od g. 3. porijeklom iz B a s t a ili Baške Vode kod Makarske. God. 7 Prezime u matici zabilježeno od g.—1805. piše i Salinović dicti Boroević. pojedini: Arvana-Arvaninac i Bufcalo). Doselili se iz P sr o 1 o g a kod Vrgorca fbraća Salinović idetto Boroević. samo Konjić..V i j c i ć 2 porodice. 1682. Doselio se Mate za kandijskoga rata iz Breflia.-. 1853. zatim u Selcima kod porodice Tonsić. 2. Doselili . Urlić). Mate i Mihovil Aničić u početku u fPučišćima. i to u Podtargnadie koid poroidice Tome Kuzimića. zabilježen je Toma Boroević. a onda u Sumartin. God.5 U maJdci je zabilježen g. D o r o t i c 4 porodice (nadimak: rštefan). U popisu novoga stanovništva od g. zabilježeni su: braća i Juraj Babić. ali i Ančić-Tunguiz. Martino dopo che face tanti Sualeggi per le Case di Vechi abbitanti«. Isprava 6 veli »aiuto a sachegiar la 206 .lović dicti Vicić. 6 Po drugoj verziji: Salinović je otišao u početku na Hvar. a zatim se naselili u Sumartin. 1817. spominju se Aničić-Mihajjo. 5. Prema tradiciji. zatim Podbergrađe. 1884. i 1851. e poi ando star a S. ima samo Salinović. U popistu novoga stanovništva od g. A n t u l o v i ć . i Mujo 2 p. B o r o e v i ć 8 porodica (nadimak: za sve Boroevice »Borovac«.5 U matici je prezirne A. 1796.—1806. 1666. ali od g. 1799. . bilježeno od g. U početku se nastanio kod Jakova eHnčevića detto Bošković u Selcima.. .) Doselio za kandijskoga inata iz S 1 i m e n a kod Omiša Pavao Babić detto Konje. God. Tarle. B a b i ć 4 porodice (nadimci: Konjić 2 p. C v i t a n o v i c 7 porodica (nadimci: Arstić/Vale.6 Prezime je u inatici 'zabilježeo od g. 1667. 1747.iz Basta za kandijskoga rata braća Antulović detti Vicići. U početku se naselio u Gornjem Humou. 1672. U popisu novoga stanovništva od g. gdje se Mate Aničić i oženio i na kraju se stalno naselio u Suniartinu. Prezimie u matici zabilježeno od g. questo era Ajduco e soleva per forza«. isprava veli: » . i 1893. 4. u matici često Cvitanić-Brstić. Babić dicti Konje iz Slimena. a kasnije se preselio u Sumartin. spominju se 2 Antulovića. Antu. U samostanskim ispravama za njega je zapisano: 6 ».5 U inatici se g. 1747. 1827. samo Arstić. Bocman.. 1807. 1747. Od g. 1669.omiške R o g o z a i c e za kandijskoga rata.

15. U matici od g. L u č i ć 6 porodica (nadimak: Gač). 1674. Doselio se iz K o r č u l e (kao brodograditelji). također Puratić aliajs Dorotić. 1866. 1679. Došao pred oko 30 godina iz R o g o z n i c e (šibenske) u sumartinski samo­ stan. a onda u Sumartin.—1781. 1777. J a n o v i ć 6 porodica (nadimak: Rado). 1777. a g. g. Kristofor Gilić. Diklić-Kuzmanić. da se doselio Križan Gilić i Mate Gilić. Doselio se iz B a š k e V o d e.. J u r i ć 1 porodica (nadimak po zvanju: Laik). 1691. Sajcha Greca a Bol col Fratte idi Macarsca certo Rude«. Doselio se iz Rogoznice oko g. dolazi u matici od g. Godine 1858. O njemu piše »questo era assassino e traditore di piu fini che si poteva trovare«. 11. 1747. Pored prezimena Gilić. U matici se spominje god. Doselio se iz V r b o s k e. . 1813. 12. 14.7 U matičnim knjigama od g. K u z m a n i ć 1 porodica.7. 1866. i to u Zagomilje. U popisu novoga stanovništva od g. 207: . oženio se god. s pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru i oženio se. Doselio se kao drvodjelac. * K l i s u r a 1 porodica. Spominje se u početku druge matice g.. kao Casolini. 1747.. 13. iz B o k e K o t o r s k e došao brodom mornar Rade. u župskim knjigama dolazi g. Gilić alias Križanović. 1645. Komarovom. 1873. Dorotić-Muto. 1816. 1925. 6 Druga isprava veli. kao Matešić alias Gilić iz Voj­ nića. kao Janović-Rađo. Ivan Casolini se oženio god. Porijeklom iz S p ili i t a. U matici od g. U popisu novoga stanovništva od g.5 U niatic'i se često spominje od g. zaljubio se i oženio u Sumiartinu. K a ž u l i n 4 porodice. 1774. K o v a č i ć 1 porodica. K n e ž e v i ć 1 porodica (nadimak: Mladimir od Vladimir). zaljubio' se. . U Suanartiinu je bio još jedan Jurić. Prezime >D.. God. 10. Ma-tešina . 9. 8. Mate detto Mateša Gilić iz K o z i c e doselio se oko g. 1904. Prema tradiciji. Jurić kao svjedok na vjenčanju 1 drugi put iste godine iz Zagorja. G i l i ć 4 porodice (nadimak: Križanović). 1674. ima zabilježeno' više Doirotića. Doselio se iz Rašoaaia. a kupivši kuću Rude prijeđe u Sumjantin. zatim u Novo selo kod Naisetea.

22. u Siuimairtinu. U matici g. Poje­ dine porodice Soldo. 1777. Novaković dicti Maslardić. Mijić alias Rajo. oženio se g. 23. 1777. Papa i Vaji). zabilježeni su:" braća Pletikosić. Radić 208 . 1813. g. spominje se [Puratić alias Dorotić.: Masftarđlć. Lučić alias Julkić. 1789. 1791. 1900. 1625. 20. N i k o l i ć II 1 porodica. M i j i ć 3 porodice (nadimci: Remeta. Perač.. Sumartinu g. Pletikosa. 1745. Šego. g. kao zamjenik na galiji neki Juraj Novaković iz Poljica. BreljacLučić. Doselio se iz Bre. g. ali — prema obi­ teljskoj tradiciji — starinom iz Z a ž a b l j a . U matici g. Blaganjer). 1878. 5 N i k o 1 'i ć I 1 porodica. Doselio se Šimun Pletikosić u vrijeme morejskoga rata iz P o 1 j i c a. U popisu novoga stanovništva od g. Mijić alias Majbonić. v. 1675. Mateljan de Plame s napomenom: iz Sumartina. 1925. Maslardić detto Novaković. 1779. i 1812.—1797. u prazničkoj matici kao kum iz Sumartina g. MijićMartinac. 1786. Na Brač se doselili iz Makarskog primorja. 1830. 1777. zabilježen Mateljian de piame. 19. i 1811. 1747. g. 1777. 1840. Mijić dicti Majfoan. 1747. 1851. jer je u maticama XVIII. v. ttoselio se sa istočnog dijela otoka H v a r a . 1747.16. 1776.. Cvitonja. a >g. M a t e 1 j a n 1 porodica (nadimak: Piamus). 1777. g.—1778. Doselio se iz S e l a c a . Mijić alias Breljak.. 1794. N o v a k o v i ć 5 porodica (nadimci: Maslarđa. vjenčan u. 1787. g.. U popisu bolskoga novog stanovnišva od g. 1796. porijeklom iz Pučišća. 17. U matici je kao kum zabilježen g. 21. Mateanović detto Piamus. g. 1777.8 U sumartinskim maticama g. drvodjelac oženjen god. 1781. u povaljskoj matici kao kum g. Martinac). Jedina je porodica iz S t a r i g r a d a . R a d i ć 6 porodica (nadimci: Starograđanin. 1811.—1782. a u bolskoj g. Lučić s napomenom: iz M a k a r s k e . 18. u popisu »schiera đi Bol« g. s napomenom: iz Bola. P 1 e t i Ko s i ć 2 porodice (nadimak: Ivača). kao Mijić zabilježeno je 5. M a r t i n i ć i porodica (nadimak: Rodić).muškaraca. Doselio se iz Z a d r a g. u matici (Bola) u početku XVIII. U matici g.La. Radić dicti Porobić. i 1831. P u r a t i ć 7 porodica (nadimak za sve Puratiće: Pušić. g. Mijić dicti Majibonić. U popisu novoga stanovništva od g. Puratić alias Dorotić. v.7 U matičnim knjigama g. Grinja). 24.. Doselio se iz T u z l e . 1811.5 U Gilićevu popisu Simon Pletikosić u XVII.

i 1837. Spominje se u matici Sumartina <g. a kasnije se doselio u Sumartin. onda u Pučišćima kod po­ rodice Prodi. 1747. Marinko).. i 1676. U selačkoj je matici zabilježn god. 1675. 209 Zbornik za narodni život i običaje 14 . 1764. Radić iz Zagorja »de Villa Suhi dolaz«. koji se u početku nastanio u Sućurju. 1666. Sponiinje se i Marko Šukadar iz Birela. S t a n č i ć 9 porodica. U anagrafi g. a onda u Sumartin.. 1821. Suzičić alias Breljak. aStaniČić alias Šare s napomenom: iz Basta. 5 U popisu novoga stanov­ ništva na Boiiu Jerolim Šarić. 2'8. U matici se Itaikadar spominje od g.Šare u Sumartinu. U početku pošao na Vis. 1747. 1778. :26. Kunac. Š t a in b u k 2 porodice. 1645.. g. spominje se Suzič'ć iz Brela. U navedemoj ispravi 6 za kandijskoga rata spomenut je doseljenik Ivan Staničić detto Šare iz Basta. Marko i Mihovil) g. (Nadimak: Prašćevići. Doselio se Toma iz Selaca. a g. U nerežšikoj maJtici spominje se g.. U matici g. S u z i č i ć 2 porodice (nadimak: Šukadar). i 1779.. iz Bola Radić sive Tarašić. Zatim Ivan Suzičić iz Brefta. Stančić-Plam-us. Staarčić alias Šarić. U matici g. 1669. kao kum -z Sumartina: Šukadarić. 1667. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata Luka Breljak overo Suzičić doselio se iz B r e l a . 1905.. Šarić s napomenom: iz Vđog Brda. U popisu novoga stanovništva od g. aliiter Porobi1ja. Pražničanin. Pipić.. koji se bio u početku nastanio' u Norež : šćima kod porodice de Filippis. Vugeša). Marin Stančić iz Plame. a kasnije se doseIk> u Sumartin. 1838. g.5 U ispravi 6 spominje se Mihovil Suzičić detto Berošević detto Breljak iz Brela. koji se u početku naselio u Gornjem Humcu. Šeindek. Radić iz Basta. U novijoj matici spominje se g. U popisu novoga stanovništva u Sumartinu nalaze se zabilježena 3 Suzičića (Jakov. U matici od g. Carić-Stančić. 1787. koji je također pošao u Nerežišća.25. 1773. zat-m u Nerežiišća kod Zuvetea. oženio se g. fcamenarski poduzetnik. Girica. Suzičić alias Šukadar. U supetarskoj nriaifrci g. 1669. godine 1673. 1829. a onda U Sumartin. a zatim a* Sumartkiu. Nadimci za poje­ dine porodice: Jela. Staničić dictus šare. zabilježena su braća Stanišić »detto« . Š e r k a 13 porodica (nadimci: Maše. 1763. 27. 1671. Prema spomenutoj ispravi6 kao Šerka doselio se iz S i i m e n a oko g. 1673. ali g. 1758. Sakuj.

1747. 32.—1794. 1777. Sadanja. iz B r e 1 a. 1747. Š k a n s i 5 porodica (nadimci: PajJnac. Doselio se iz B o 1 a. 6 2*10 . Doselili se kao zidari. do 1835. B a t o š doselio se za kandi jskoga rata iz P o d g o r e : Luka Batoš. 1645. A z i ć doseli o se Ivan. 1916. U "matici od početka 'druge knjige (1777. Hamber. 1747. 2. Doselio se iz B r e l a g. Kasnije češće kao Zelanović. 1671. Solović. Iznmrl©.—1792. Mištak). kao Vlainić iz B r e l a .—1795. On je bio pokršteni musliman.5 U maticama g. Štankalo). 1838. je porodica iz S t a r i g r a d a . U selačkoj matici zabilježen g. zabilježen je: Ivan Vlahinjić. kao Scanci (Skanči) s napomenom: iz B e r g a m a (Italija). Z e l a n o v i ć 3 porodice (nadimak: Hulo). ali g.5 U anagrafi od g. cd g.: Nikola Solo i braća Solović. s o l o 3 porodice.6 U popisu novoga stanovništva u Sucmiartinu od g.9 U matici Solo zabilježen od g. 1919. T o m a š 1 porodica (nadimak: Birejanac).. 1750.5 V I a h o v i c 2 porodice ( nadimak: Florence). U sumartinskoj se matici spominje od g. 31. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata iz I g r a n a doselio se Juraj Solo. 1675.: braća Serčić. zabilježeni su bačvari iz M i 1 n e Fbrio i Petar Vlahović. kao i postirski Vlaho« vi. 34. 1831. 30. iz B r e 1 a. U spomenutoj ispravi 6 Marko Vlahinić oko g. 35. i oženio se u Sumartinu. ima Ačić.5 S e r v e n t i ć 5 porodica. ali pori jeklo'm iz Italije. Doselio se 'iz N o v o g s e l a (iz jProdola). U popisu novoga stanovništva.29. U popisu novoga stanovništva od g. zabilježen je Juraj Hazić. U matici Šerka od g. 33. 1668.). (Generalni nadimak: Donkovi.ći. i 1753. aJli 1678. Za pojedine porodice: Pretur. i 1693. kao ŠćapanovićZelanović s napomenom: iz Gornjega Humea. Doselio se iz G o r n j e g a H u m c a . oženio se g. On pripada među prve doseljenike u Sumairtinu." 1782. U popisu novoga stanovništva od g. kao Serčić. a g. 1671. od g. Guljičin »o« Hazić za kandijskoga rata. 1884. U župskim knjigama g. T r u t a n i ć 1 porodica (nadimak: Mengić). s aaapoimenom: iz B o l a . 1858. ili iseljene porodice 1. 1747. U matici cd g. Biškupušae. kao Soloević.

a 'imala je. do oko g. dio oko g. 1672. U popisu novoga stanovništva od g. U poisitirskoj se matici spominje Činčević alias Katunarić. U matici do oko g. -a u prazničkoj god. 1779.). 1777. dva rođaka Ivana Čimaz. D u j i ć u matici g. jer je g. j . 6. -Stjepan. ali doselivši se iz Pučišća dobio nadimak Pučišćanac. G a r ž a 1 o v i ć doselio se za kainđijskoga rata iz Z a g o z d a . Oženjen u Sumartinu. zabilježeno' Čimaz-Činčević. 1762.. D o g a n č i ć Fran© s nadimkom Franić. 1779. Grge. 1769. U popisu novoga stanovništva od g. 1672. Prema Božitkovioevu članku6. i 1673. do oko g. t. G r a n i ć u maticama od g. Ivan. U sumartinskoj matici spominje se Dogančić g. 1771. ima Franić. doselili se za kandijskoga rata »assassini e traditori« u Selca iz Brojtna kod Imotskoga. 1785. 211 . i 1826. s napomenom: iz Baške Vode. 1838. 1675. 1838. 1747.. i 1779. do oko g. U povaljskoj se matici spominje kum Dujić g. U Sel­ cima su bili kod popa Jakova Vranjicana. 1820. 1860. Nikola i Mihovil Dujić.5 (zabilježeni su Jakov. 1747. Poslije sklopljenog mira naselio se u Sumartinu. 1792. 1817. od g. ' U popisu novoga stanovništva od g. 1678. 1808. 1778. a drugi iz Selaca u Pučišća. 9. Jedan je doveo sa sobom oca iz Z a g v o z d a . i 1860. s napomenom: iz P o d g o r e. da je prosjakirija Margarita iz Korčule (rođena g. 1747. prema matici od g. u anagrafi od g.. 1896. kao Batošić liiz P o đ g o < r e . Čimaz dicti Kovao. a i u novoj matici od početka. ali nije imao djece. 1842. prema matici. spominje se Terzić iz Zagozda. D o m i n o v i ć u maticama od oko g.. 5 Porodica je nedavno izumrla. Č i m a z (nadimak: Čimak) doselili se-u'vrijeme mira nakon kandijskoga rata. veli se. 8.. 5. Č i n č e v i ć doselili se iz Z a g o z d a. 1789. ali'se kasnije % ponovno vratio u Tursku. U matici g. s napomenom: iz B a s t a . 1747. i 1681. zabilježeni su Mihovil i Ivan čimčević.: Marko Batoš i braća Batoš pok.5 10. 7. Jedni su iz Selaca došli u Sumartin. D e v i ć spominje se u matici od oko g. Nazivao se Torzija.. 4. 1799. možda isto što i Činčević. zabilježen je Mate Terzić..) živjela kod pok.U sumartinskoj matici g. U popisu novoga stanovništva od g. 5 3. uvijek s napomenom: iz Sumartina. 1675. i to za samog rata. 6 U sumartinskoj matici g. 1777. s napomenom: iz B a s t a. PavBia Dujića. posljednji se put spominje u matici g. nadimak Kovač (g.

U popisu novoga stanovništva od g. s napomenoim: iz P o d g o r e . J a k i r u matičnim knjigama od g. godine 1859.) i Akčić (g. g. s napomenom: iz P o d g o r e . 1853. J u r i ć II iz M a k a r s k o g p r i m o r j a. 1787. M a r t i n č e v i ć Martin se doselio sa četiri sina za kandijskoga rata.. župskim knjigama od g. u župskim matičnim knjigama do g. 1830. J u r e t i ć u matičnim župskim knjigamia od oko g. 6 U staroj sumiartinskoj matici g. i 1668. g.. J u g o v i ć u matičnim župskim knjigama od oko g.). P e r k o v i ć došaci kao f inanc. Ponekada kao Jurišić-Akčić (g. ponekada piše: Gvozdenović. s napomenom: iz V r d o 1 a. 1792. U početku služio Ikod Jurja Ciccarelli detto Živić u Pučišćima. donedavno. 1845. možda kao Ivan Alandić. do oko g. od početka novih .. K n e z o v i ć detto Vangelić. K r a j i n a u matičnim župskim knjigama cd oko g. 1671. i svojim kuću ostavio fratru Petru Kumbatu. Jurić-<Kačić. 1747. Kadčić iz Makarske. 1777. j . spominje se'često kao Oljdan. ali je ubrzo umro. t. s napo­ menom: iz B a s t a . M a -n td i ć došetao se Petar detto Babin iz o m i š k e okolice. 1842. 1838. do oko g. M. oženio se g. godine 1835. 1666. a s t o r 1 i j a Ivan se doselio za kandijsikoga rata.6 K o m a r spominje se od početka novih matičnih župskih knjiga. 1860. 1777.matičnih knjiga. iz K r a p n j a do oko g. zabilježen Jakirev'čVlastelinović iz Bola. 1665. v. ido oko g. 1877. Doselio se za morejskoga rata Ivan iz Z a g o z d a. t. Kačić (kum). s napomenom: iz V e l i k o g Brda. . O i j d a n o v i ć u staroj matici g. s napomenom: iz V e l o g B r d a . 1845. s napomeiom: iz B r e l a . do oko g. g. 1808. ' j . s napomenom: iz jPodgore... 1777.. U Gilićevu popisu7 zabilježeno je Petar Mandić. Gvozdainovie-Mistrić.. M'iiliče v i ć u staroj matici oko g. 1854. 9 M r k o n j i ć u matici oko g. j . 1909. dio oko g. do oko g. 1672. iselili. od g. i to od početka novih matica. U XIX. 1868. 1807. 1833. ali se kasnije za kanidjskog rata preseMo u Sumartin. do oko g. U matici se spo­ minje g. kao kum nofoil. 1817. J u r i š i ć u matiGium. ali g.5 Kasnije se spominje vjerojatno drugi Mandić.G v o z d a n o v i ć u matici se spominje od g. s napomenom: iz S v i n i š ć a. 1887. 1666. t . 1777. 1798.

J i u k i ć 1 porodica. s napomenom: iz M ak a r i9 k e. R ASOTJCA Zaselak Rasotica (nekada Rasohatica) ima danas 15 kuća. 5. doseljeni oko g. Karković iz H v a r a . 1672. V u č i n a u župskim knjigama od oko g. Godine 1820. 1815. U . 1777. po nadimku prvih stanoivnika Radića* 1. kao Mijić dicti Toljaga. g. V a r ž ' i n a g. P e t r i č e v i ć u staroj matici g. (Postojalo je u Sumartinu prezime Jarko vic ili Žarković. U sumartinskoj matici' od g. 1874. 4. Pot­ pada pod sumartinsku župsku crkvu. 3. a onda u Sumartinu. 1790. 1802. ali porijeklom od novoga stanovništva iz Rasta. R i b a r o v i ć doselio se za kandijskoga rata iz B i a s t a . ali g. a g. do oko g. S t u 11 a u župskim knjigama od početka novih knjiga g. Arković-Rodić. 6 U popisu5 novoga stanovništva od g. 33. zabilježen je u Sumartinu Nikola Žarković). 28. starac od 70 godina. sve se ostale porodice bave i ribarstvom. 1779. 1794. koji su težaci.: iz V e l o g B r đ a . iz D r v e n i k a. T o 1 j a g a idva brata doseliili u Sumartin za kandijskoga rata iz B a s t a. 1874. U popisui novoga stanovništva od g.. S t a n e i ć (nadimak: Piraščević) 8 porodica. do oko g.5 spominju se braća Stipić. iz T u č e p a. 1747. 1879. U matici do g. ali pori­ jeklom od novoga stanovništva iz Slimena. 28. u matici s napomenom. R a d i i ć (nadimak: Porobija) 2 porodice. Na austrijskoj 1 specijalkarti naselje se naziva Porobija. kao Ribarovi ć dicti Visković. 213 . 6 U staroj matici od g. Doselili se iz S u m a r t i n a . 1867. Doselili su se u vrijeme potpisivanja mira nakon kandijskoga rata (ŠtLmuri7 i brat mu pop Stjepan iz Zmijavaca kod' Imotskoga. Š e r k a 3 porodice. umire Petričević. zatim u Povljima..27. 2. 1747. do oko g. 1673. r a. A r k o v i ć (nadimak: Splićanac) 1 porodica. s napomenom1: iz Ž i v o g o š ć a . 1665. 1783. Doselio se prvi Radić u Rasioticu iz S u m a r t i n a pred 150 godina otprilike kao čuvar i obrađivač zemalja porodice Niseteo-Gazić.početku se naselio u Gornjem Humcu. Doselili iz S um a r t i n a. U župskim matičnim knjigama Sumartina spominje se g. 30. Osim Radića. 32. 1667.: iz !Povaija.. 1885. u novim župskim knjigama spominje se do okio g. a g. 31. S t i p i\ ć doselio se Martin za ikandijiskoga rata iz M 3/ JS. 1680.

Juraj Babić.. F. Ivan Suzičić. Marko Vlahinić. 1672. Grge. ovaj ostavlja kuću. Za.: »I morti di San Martino furono oltre ad un čentinaio e mezzo. u Sućuraj. 1786. braća Dogančić. Ivan Stanišić. VI. Mihovil Suzičić detto Berošević. San Pietro e Milna sopra l'isola Brazza ricoverate s'attrovano. Luka Breljak . da je otišao na Hvar. 1940. 2 M. 6 Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. drugi Ivan čimaz rođak prvoga. 3 St. Marka. Babica . braća Batoš pok. braća Aničić. sia permesso a coltivare nei luoghi Comuni . br. Marko Šukadar. braća Dorotić pok. Ivan Antulović. Marko Batoš. a kasnije se na­ seli u Sumartinu. šimun Pletikosić i šimun Žarković. braća Babić. Nikola Dujić. Giulio Bajamonti: »Storia della peste che regn 0 in Dalmazia negli anni 1783—1784«. Mar­ tino«: Martin Rude i gotovo istodobno s njim stiže Ivan Majstorlija. braća Stipić. Vj. 1932. spomenuto 230 dobjeglih porodica: ». . . Bol. koji -ma je prepisao fra Ante Gilić. . br. Anton Komar i Nikola Solo. sei delle quali in tale ocasione restarono estinte«. fratar u Su­ martinu. dok je g. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina« u Vjesniku za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. Martin Mijić. Ivan je umro prije kandijskoga rata. 292. — Dr. Marko Suzičić. Stjepan Dujić. Ivan čimčević. Toma Boroević... i 8. siječnja 1938. »r 4 Dr. U drugoj inačici istog dokumenta spominju se još Luka Batoš. braća Pletikosić. Juraj Gorsatović. Mate Aničić.« 8 Mladineo. braća Jerčie. Mihovil Suzičić. 1.ibid. što su se doselile u Sumartin prije morejskoga rata i za vrijeme rata. str. Nikola Miletić. Juraj Hazić. braća Stanišić detto šare. Split. Zlatović: »Franovci Države Presv. 5 i 6 od 7. ode u Pučišća: u Povija. braća Antulović detti Vičić.. 214 .. 50. 7 Iz jednoga dokumenta. Kristofor Gilić. Otkupitelja i hrvatski puk u Dal­ maciji«. a zatim se nastani u Sumartinu. Deserto. braća Jalošić. Jakov Dujić. Ivan Dujić. zabilježeni su u Sumartinu ovi novi stanovnici: fratri. 64: Prema povlastici Morosinija od 9. Mihovil "čimčević. str. Slovinić: »Kuga na Braču 1784« u Bračkom zborniku. list 6—9. zatim u Podbergrade. 1668. Vinko Ribarević. zatim Martin Stipić iz Makra kod Makarske i Juraj Solo iz Igrana: »queste quatro famiglie furone quali venero prima da abbitare nella detta Ponta«. Mihovil Aničić. Za druge piše: ode u Humac. i to: Mate Dorotić. Ciccarelli. braća Solović. Neres. ibid. Mihovil Branjić. Ivana.detto Suzičić. Jakov Dorotić pok. 185—286. ibid. str. a onda u Sumartin. 9 juni 1672 a tutte le rimanenti famiglie. Venezia. Anton Dorotić pok. Mihovil Batoš. 5 Popis kod I. Luka Batoš. Madirazza: »Storia di comuni dalmati«. na Braču se zaklonilo 110 obitelji. Jurja. Mihovil Batoš.. spominju se porodice. Ivan Alandić. Ivan Guljičin pokršteni Turčin. fratru Petru Kumbatu. Zagreb 1888. braća Aničić pok. Martin Martinčević. Niko žute. .. 1766. Mi­ hovil Dujić. navedena su prva četiri doseljenika. Ai-^on Mijić. in numero di 110 a San Martin. Jakov Suzičić. Sv. u Bol. Pavao Đujić. u Nerežišća. Ivan Knezović. Stjepan Mijić. što su dobjegli na Brač i naselili »Ponta di S. žarković. koju je sam sagradio. 36—39. Pavao Babić detto Konje. God.« u Jadranskom dnevniku. Ivan čimaz. braća Salinović detti Boroević. koji mi je prepisao fra Ante Gilić. Mate Mijić. — A. g. Nikola. 1747. Poxischie. Postire. 9 U dokumentu iz Velog Brda. Križan Gilić. Ivan Ribarović. Perka i Mate Dujić. dva brata Toljaga. braća Serčić. Ivan Vlahinjić..LITERATURA I BILJEŠKE ZA SUMARTIN I RASOTICU: i Rukopisni Ljetopis franjevačkog samostana u arhivu franjevačkog sa­ mostana u Sumartinu pisao franjevac Andrija Stanišić iz Sumartina oko god. Mate Gilić. Split. il che e ben molto in una villa che contiene appena settanta case. u Selca. Mate Antulović. Vida. Petar Mandić. Humazzo. ibiđ. str. Salinovića piše.

Rakisić. Vunjodić. Koorinčić. rektor crkve Jeronim Petriciiuis. Barhahovića Dvori. Petković. Karaieljić. Berčanović. koje posjeduje G. ć. Panezević. ova: Rudina. 215 . Kalafatovi Dvori. Mekjavić. kod Rata nalazi se ruševina rimske piscine. kad su. Ravonković. valovi odnijeli pijesak i žalo. Mikasinić. Pendesić. Kusanić. Bertonović.: Jeirolim Niseteo. Nešto slično pričaju da su primijetili i između Borka i Rata. Vuoda-" nović. Oubretić. Prezimena iiž BioSia u ispravama 1325. da ih je nekada bilo više. 1462. Soljičić. Puliizović. Viasić. Morsinović. Božidarić. Volcasio Catich 8 1465. V e i Put.2 b) Nakon razoren ja bračkoga grada (Škripa). Mhatiović.: D. Maionlkiovic. Pineze.8 Marinović. Milozević.: Vinko Polovinić. Margi&ić. Antović. Babić. te su mi poznata na pr. Boranvić. Pred oko pedeset godina za jedne oluje. Po' predaji. Pavlinovic. 1 Na zapadu od Bola. gdje se nailazi na rimsku i etrursku terakotu i lonce i stari novac. I. Barb*ć. Radinović. tamo' se nalazio stari grad Elafuza. Na Ložu. Marinković. siječnja 1574. prokurator puka 6 1637. Dobretza Bersoi. Martinica. Vuković. Florio. Duvić. U luci kod' općinske česme nalaze se pokrovi dvaju sarkofaga. Kieljić. Kod Šarturovih. Mesnović. Dutić. Zaneto da Venetia sa dva sina. Bisković. pučana. Mačadivić. Radičević.e na Bolu osnovana g. u blizini današ­ njega dominikanskog samostana. kao i ostala -bračka mjesta. Morgitić. bjegunci se skloniše pored južne bračke obale u predjelu Martinica. Jokisić. boji su prfjiroli sol na Bolu 26. Bernardin de Thomasis de hac Villa. Nogalić. Truitanić. Pijaca. Raglanin. Radinković. Pojedini dijelovi Bola imaju svoja zasebna imena. Babić. Vele. Konavić. Kuzmić.. Berhanović. Rananković. Plijanić. \ Prema podacima. Karinčić. Rokević. 7 Prezimena. Kusović. Nedaleko od dominikanskog manastira u predjelu Martinice vele da se nailazi na stare grobove. mjesna sudac. koje je miore opet prekrilo.) 5 1615. Bori'čio. Bjenačica. Kod Bakraninovih.BOL Dominikanac Angelo Bojanie u svojoj raspravi 1 o Bolu veli: a) Na zapadu od sela nalazila se kao neka akropola. Nesić. a kao župska crkva služila je crkvica Sv. Anjijć. Opersić. Polovinić. Donč . Račić. Cvitovića Dvori.: Matthaeo Ulađigae. Ivana Krstitelja.4 Nižetić ili Petrić (2 porodice) i Stipančić (1 por. župa j. kažu da su se opažali na •plitkom 'morskom dnu tragovi nekih zidina. Vidošević. [Panfiović.: kurat Pava 1579.

. Vitnić. Vuojković. Anjjć. Glušić. Baibalić. Tunsić. . Filizić. de Andreis. Nižetić. Vitnić. Marušić.tić. 1607. Božičević. Fabiricij iz Tro'gira. Marišić. Oglobljić iz Nerežišća. Martaliović. spomenuta za /prvih 20 gođlina 1603. Prodanić. Čubret : ć. Martinović. Di Filipis. Vuzić alias Mariniković. Tofhorović. mgstr. Bivadiović. 1611. Jagodić. Prezimena u bolskoj mistici prvi put.ro iz Trogira.: Melkjavić.: Kaistonović. Biodanić. Filipis. fPaisquall iz Venecije. Kmetović. Žilić. Garbini. Čubret'OV. -M-ihiović.: mistro Lovro Sartor iz Šibenika.. 1610. Vidić alias Anjić. Harašić. Petr&c'o iz Nerežišća. Postolarić. Meštrović.Vuzieić.: Baričević. Pasikvalinović Vužić. Mihaitiović. Sezunić. Pešći'ć. Nikoli ć. Ružić. Peiličer. Salinović. Gioni. Skrozinović. Hranotić ex Vukošev. 1605. Donkov. Hvarzić alias Nikolić. iz. Matkovac. Buseni. Avancanie \z Nerežišća. Caltesi. Petricio. Božidarić. Nikola iz Plame.: ser Zuanne de Cosmo. Mekjav. Ukupno 265 popisanih. Filipis iz Pustinje. Lovrineić. Matić. Čikarelović iz Gornjega Humca. Venđesie. Margareta Tadejna overo -Dmitrović.sive Hreljin. Ferenčić. Slavoi. Juraj iz Mak a irske. Mar'niković alias Vuzić. Stipičić. Pisinović. Tarašić. Sibiškin. 1606. Šćapanović. Silović iz Donjega Hiuimca. Furlan. Petković.: Miilozetić. Vojlković. de Tomasis. Rokoeić. Pičinović. Paskvalovie. Ni'seteo. Tusa. Tuskor. DlAndreis. Marineević-Tuisa. Nikulorić. Šoljanović. Garbinović. Margitić. Marinković sive Tomić.: monacalis. Ve7 ioević. Vukjović. Pendesić. Gubričavić.fcković. Polovinić. 1608. •Šimetoiv'ić . Soljačić.: Sepie. Ničić. 1604. Hranotić. Kuzanić. Jagodić.Svirčević. Maitko iz Dubrovnika.Vuuačić. »novizio« Raić. Ka. Lalić. Ranamarić. Biondović. Buišiković. Frano. Bcrie'o. Coilović. de bubre Tomić (Ciprijan). Dutić. Radić. Raić. Nikolić iz Hvara.. Kozmačić. Nikulić detto Tenda »nunc« Gira (Ghirra).: Višanin. Lalić detto Piero. Toniić. Raguisio. Brakuiš'ć. Petar Fra. Redezović dietus Skrozinović iz Plame. Penecić. Krajine. N'kola. magister Tiberito. de Lupiš. Simić. Krajinić. magister Grima. 1612. Franis \2 Venecije. Gojić.. Mihovil iz Krajine.: Selapić iz Krajine. Brešković.ć dti Vase. Karmeljlić. di Ragusa. Ivan iz Paga. Georgij iz Krajine. Bračetić. Vojvcdić. Tomašić. Barniić-Ma. Barbić. Tomašić. 216 . jPonžičević. 1609. Kančerić. Nenadić. Radičić. Vcdanović. Bi ković. Barcić. Solačić.

. Nikola Liovrinčić. Petritij. Antić-Pičić. Petar Soditrić. Petar Tomić. Nikola Bračetović. Nikole. Pobrowc. Jakov Tomašić i sin Marko. Ivan Đu!t. Polovineus. Toma Franković. Marjetić.9 Anton Pieić. Toime. Jerolim Karmi neić. Jakov Kuzmić. 1618. Ivan TriuJtanić i brat Petar. Ciprijana. R o 1 o d e 11 a G e n t i B o l.: Oktavi jan.: natpop Ivam iz Nerežvšća. Martin Postolarić. Bračetović. Polenović. Cueić. Marko Karmiljić. Jakov Sepić. Nikoila Kuzmić. Bethia. Juraj Marinković pok. Ivan Marinovie pok." Matij Vrsialov. Mekjavić. Juraj Batina. Vinko N ikolie. So~ kačić^Gabiler. Daniel Matunić. Vinko Mestrovic. Jerolim Tomie pok.: Hičić (Iličić ?.ć. 1615. Radić i sin.no. P. Brarkušić. de Filipis. Surtulović. Nikola Pendesić. Ivan iz Šibenika. Ivan Banovic. Vinko Sairtinov. 1621. Justiniani iz Venecije. 1616. Ivan Šimetović. JeMnić. Marko sin Marka Raguisea. Buchia. d'L' Doraiinis. Pušković. Toma Toraiić. Ravčić.: magister Hranota. 1614. Marko Avancanović. Fredešić. Lodetović. 8rmić dicti Marinković. Beloević.. Ivan Anjić s bratom Vinkom. Covaeheus iz Hvara. Petrolic. Peiidešić. Pavišić.1613. Jakov Luiević. Luka Nuić.ć.. Ivan Simić. Tušković. Manoli iz Vrboske. Guhr:e Marinković.. Se h i e r ia d i B o l . Bavčić detto Panceta. Dinko iz Venecije. Jakov Soljačić. Pro Babi'ć. sinom Jakovom. Ursić »de Ni eha«. Jakov Pendesić. Sleč'ć ?).jković. Mladinić. Frane Vojković. Šimun Tomić. Vinko Marthiović. Koimgričić.: Stefan iz Venecije. Nigosić. DuškiOfvJć. Vinko Tušković. real Nikola Jagodić. Vinko Benić i sin Jerolim. Juraj MahoHć. Biorovineić. Per volić. Mihovil jPolovineo. Vinko Nifeolić pok. Vinikb Lalić. 1622. Ciprijana.: Donko Marinkov'e. Juraj Sipić. Ivan Bcžidarić. i.: Hrilić. Nikola. Martin da Solin.: Martić. 217" . Vinko Lalići sin. Vinko Anjić i brat Matij. Vidošević. Zorzić seu Lukrić. 1620. Popis (pučana) u vezi sia regrutacijom za bračku gfsiliju g. Laurentij Sartoris. Ivan Brizić.: Matković iz Gornjega Bumca. Juraj Radatović. Kranković. Ivan Matković. Nikola Jurlšić. Cviteović. faber mag'lster Fra. Niseteo. Bartol Mekjavi'ć. Marko Vidošević. Frane Svairtalović. Nikola Viloević. Frano Nomlić. Bratić iz Vrboske. Pašfeanim. Franio Marlnkiovlć. Andrija iz Paga. Frano* Parolić.: Žuvetić iz Pučišća. Komoričić iz Makarske. 1625. Juraj Radić. Ivan Rokočić. Anton Mestrovic. Radatović. Pro Raguzeo. 1617. Viličić iz Vrboske (»acrilegio«). Toma Pen­ desić. Kragačić. Jerolim Marinković. Tonculo Vido­ šević. Anton Hranotić. Babić iz Visar 1619. Zorzetić. Juraj Batulić. Griman. Dojić.ć. Ivan Ročičić. Mazolić. Jerolim Marinlković Ciprij'ana. Vinko Lovrinčić. de Martinis. Nikoga Mestrovic Markov.

218 . rnlstro. Juraj Buzanović. Nikola iz Dubrovnika. Cekmor-Oikinor.. 1618. Doselio se oko g. Toma Tornić Ciprijanov. među gale otima. 1832. u vezi s bračkom galijom. B a r h a n o v i ć (nadimci: Gazda. iz Miraca. B e r k o v i ć (nadimci: Barbirić i Pijković) 2 porodice. Petar Vonković. Frane Vrsalović. Dinko Barha­ nović. porijeklom iz Bosne. B. bitke kod Zadvarja sa 150 porodica g. Ivan Viitnić. mistro sartor Ton ćulo. 8 te g. Pasqual. Josip Polovineo. iz Murv'ce. B ' a č i c 1 porodica. Jerolim Barhanović. Steđaiife porodice 1. kao kum sa Visa. u popisu novoga stanovništva. 2. 1625. Nikola Karmelić.tić. Juraj Bizeric. Čami. Vinko di Calogero. 3. Matij An j e . 1747. Ivan Matrka Ragusea. Barhanović se nalazi u bolskim župskim knji­ gama od g. Vinko Margitić. Doselio se iz Z a d r a g. Porijeklom cd novoga stanovništva. Dinko Pendešić. boter Nikola. Karnieljić. Juraj Brešković.Marko Karmeljić pok. 1930. Mate Banić.8 i g. Dinko Brakušić. Baćulin) 10 porodica.— Od iziuimrlih Babica spominje se g. Marin Obilinović. Ivan Avancanić. doselio se oko 6. 5. koji su primali sol g. B. Rovinjež. B a k o v i e 2 porodice iz M u r v i c e od g. Doselili se Baćulini oko g.9 •4. Ivan Radmilić. Ivana. 1856. 1928. Ciprijan Jurja Čubretića. Marko. zamjenik Juraj Novaković iz Poljica. Ivan Dutić Matin. iz P o s t i r a . Prema tradiciji... Prezime se nalazi g. 10 dobjegli na Brač poslije. Vinko Karme'ić pok. Ivan Lalić.no vi ć.Petar Brakušić. g. Vinko Marinar. Vlaho Ivanović iz Dubrovnika. Vinko Čiflo. Vinko Brakušić. Luka Dundatović.9 God. 1888. g. Vođanović. Nikole. Perković »ora« Berković. 1679. koji su primali-sol. Jakov mistra sartora Toncula. Bata. Nikola Vitnic. s naipoHienom: Berković zvahu se prije (»si ehiamavano«) Pijković. 1625. Luka Tarašić. 1646. Vinko Rokočić. Vinko Marinković. Ivan Trutanić. Ivan Ta­ rašić. Pirula. Frano* Martinovic. među pučanima. 1634. Nikola Ta­ rašić. 1774. Nikola Komoričić. 6. Nikola Ma. Kao Barbirić spominje se iz Nerež'šea g. 1574. i 1629. Petar Nikolić.Martinovic. g. Teina. Oktavijan Nigosie. B a b i c i porodica. zamjenik Marko Gutunić. iz D i c m a . Petar Krainić. njegov sin Nikola. 1624. 1633. 7. g. Juraj sin Ivana Jur jeviea. 1574. Ivan Vidošević. zabilježen je Barhanović iz Sućurja. A d u l i m a r (nadimak: Zaratin) 2 porodice. zamjenik Marin Banić iz Praznica. Vinko Vcda. Dinko Vitnić. Ivan Krstulovie. Porijekuoni iz Poljica. Dujani Sikorić. Jakov Kandić. Jakov Banović. Prezrme se nalazi među pučanima. A n t u n oi v i ć (nadimak: Jurašin) 3 porodice. 1725. Marijan Ljiković. Def. Mairiko' Kiuzmić i Bin Ivan.

se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1641. g. U bolskim župskim knjigama cd g. Prezime B. 1724.F a b j a n o v i ć (nadimci: Zec. 1686.lx ali ju nalazim g. Jeneralić.8.—1617. Šćapanović »in volgar« Scipioni. God. Godine 1690. sa otoka Hvara. Cvitanić alias Jeneralić. Šćapanović detto Ružić oi 1709. u početku g. Pulentin) 5 porodica. Grubi. oko g.« Kasnije redovito samo Berković.11 Za­ sebno prezime Ružić dolazi u početku matice od g. 1715. Cvitković »chiamato« Dundo. Mile. Fajka) 3 porodice. 1657. B e z e r i ć 2 porodice. 11. 1753. oko g. Orijez.8 C v i t a n i ć (nadimci: Borovina. Čini se. Pulism'anin) 10 porodica. između pučana.11 U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se g. 1621. D o m i n i s (nadimak: Tapunera) 1 porodica. . C v i t o v i ć (nadimci: Babinovi. Gargurić) 14 porodica. Busalo. D e v i a n o v i c (nadimak: Rovimjež) 2 porodice. Falbijan Ber­ ković iz Starigrada. g. 1694. 1612. koji su primali sol. 1631. porijeklom iz S t a r i g r a d a . Porodica ise nalazi u popisu bračkoga plemstva g. porijekliom iz bračkog D o 1 a. 1685. Šćapanović »chiamato« Jeneralić. g. Šćapan'io. i 1756. 10. Šćapanić. 1870. g. 16. 1686. 1713. g. 1617. — Vjero­ jatno doselili iz N e r e ž i š ć a . spominje se s napomenom: iz Podborja. zabilježen je u Pražnicama fratar Bezerić. 1686. 17. Od oko g. god. Barsata. Marin­ ković detto Cvit »e« Kraljević.. Marinkini. Pejković. 12. Č u b r e t o v i ć (nadimak: Tuiteja) 2 porodice. 1840. 15. Živac. 1574.B r e š k o v i ć (nadimci: Maškulin. oko g. 14. Tuonać. Kokotić. Cipal.. porijeklom iz N e r e ž i š ć a . Benika. Šćapanić alias Kljunčević iz Gornjega Humca. oko g. Pijković. g. 1683. g. 1858. 1619. Gućor. g. prije samo Skrozinović. da porodice Barbaric i Pijković nisu istog porijekla. 1753. porijeklom iz S t a r i g r a d a. 9. 1717. 1657.. g. češće Skrozinović alias Bezerić (ili detto Bezerić). 1725. Pijković iz P . U bolskim župskim knjigama od g. g. Dakle. B o d i o v i ć (nadimci: Šemper. 13. Prije su se nazivali Marinković. 1688. Cvitković. (kao kum) Cuvitović.. 219 . Krokala. 1606. i dalje Cvitović-Marinković. 1834.r a ž n i c a . U popisu bračkoga plemstva od g. U župskim knjigama: Šćapanović »si chiamano« Cvitanić g. Ređezović dičtus Skrozinović da Plame. Golub. 1657. 1606. 1603. oko g. Kokosica) 6 porodica. samo Šćapanović od po­ četka matice g. Kraljević alias Cvit g. . D u b r a v č i ć (nadimak: špaleta) 2 porodice. 1621. Cvitanić i Šćapanović alias Scipioni. Bokotovi.. g. 1605. 1834. g. U župskim knjigama g. porijeklom iz Š k r i p a .

i dalje Karmeljić dicto. porijeklom iz S t a r i g r a d a. prije iz S p 1 i t a. dolajzi kao L alio detto * Piero. 24. vijeka. Jagodić. doselili se iz S u p e t r a oko g. ali kao Silo vic dolazi g. Vjerojatno' prema nadimku Cvit. 1606 dalje). udala se Kaluerović. 1610. i to dosta .9 među bolskim galeo1t.). 1872. F r a n u l i ć 1 porodica. 1673. Joana vulgo Žuva »figlia di Carmeglich detto Xuvich«. 1723. ima i Kalerović. 23. iz „ K r u š e v a u 25. a kasnija je ruka nadodala u 'župskoj knjizi »ora Carelovich«. Pika!©. 1604. 20. oko g. 1772. Hajduk. od g. J a k š i ć (nadimak: Čokrić) 2 porodice. Jelin'ć] se spominju i u Postirima u matici od početka t. 1735. 1672. v. 1869.mia. 1625. K a r e i o v i o . Karmeljić-Žuvanović. 1623. J o s i p o v i ć 1 porodica.često od g. F l o r i o (nadimak: Jairanundović) 2 porodice. J u r i ć 1 porodica. porijeklom iz B a š k e V o d e . 1851. Ma­ ri nlković detto Cvit). U žup­ skim knjigama od g. 1675. Florio u žiuipskim knjigama o$ g. 1694. po nekada: g. Bairbosić) 26 porodica. 1645. (g. I v u i l i ć (nadimci: Mateša. Sađanji nadimak Je­ linić dolazi u župskim knjigama zasebno. 1717. Ugorić. 1876. često aia Bolu od početka župskih knjiga (g. K a r m e l i c (nadimci: Bjeninovi. G l a s i n o v i ć 1 porodica. 29. 1752. iz Gornjega 220 . porijeklom. doseljeni poslije g. L j u b i ć (Gliubich) 1 porodica. među pučanima. porijeklom iz S t a r i g r a d a . 21. J u g o v i ć (nadimci: Tumora. porijeklom iz S e l a c a . 1703. vijeka. j . Lalić alias Jelinić. iste g. g. nalazim Marin­ ković i Florio zasebno. God. oko g. a g. 1606. 1700. Samo Jagodić dosta je često od početka (g. dicti ili alias Jagodić. G r e g o 1 porodica. 1681. Buortolovi) 6 porodica. Lalić W g d Jelinić.. i g. g. Maina. Pirčić. 1603. Prije su se na­ zivali Marinković. g. kao novi stanovnici. 1625. i dalje Karmeljić detto Žuvić. kao: Karmeljić. Baitelo.(nadimak: Jelinić) 3 porodice. g.. g. Inglez) 6 porodica. Ikoji su primali sol. "Žuvanović. iz makarskog G r a c a. 26. oko g. također i Raić dolazi zasebno od početka (g. 1603. Lalić detto Jelinić. vijek i početkom XVIII. 1694 i dalje Karmeliić" detto Hajduk i detto Barbošić (g. oko 28. 27. 1924. ali g. 1574.8 19. U župskim knjigama od početka g. g. 22.) kroz XVII. Karmeljić »or« Pirka. god. g. porijeklom iiz Murvica.18. 1694. 1694. kroz XVII. češće se spominje u župskim knjiigaima Karelović. Često dolazi u knji­ gama s nadimcima: g. Lalić sive Jeliinić. Prezime Lalić zasebno je iui XVII. imamo Raić dictus Silo. Prema predaji.. g. Raiić-Sopanović detto Karmeljić. 1688. od g. 1670). vijek i početka XVIII. 1584. g. Porijeklom iz M aik a r s k o g p r i m o r j a. Žuvić. 1626. g.

a idoseliio se. 1574. 31. boiski župnik Marinković-Totmić zabilježio je: »Od Marinkov'ći proizašle su mnoge porodice. 36. 1885. 1740. M a 1 v-a s i j a . Guljermo. već g. Kurilo. koji su primali sol g. Bak.). U popisu pučana. 1908. prema tradiciji.9 Godine 1755. ima Co^meglich i Jagodich. Rade jPipeta. Cvit. Cvitković i Kraljević. Marinkovići su svi. iz K o m i ž e. Tomić od Ciprijana i od Tome.8 i među galeiotima g. zatim Vuž'ć. 1681. koji se nazivaju Tomić. Šmiko. koje opet imaju svoje nove nadimke. ko. 1700. a tako isto i Jagodić. spoiminje se u manastiru »novizio« Raić. a sad Vužio (Vusio). 1362. iz D u g op o l j a (oko g.1747. Mijarić.9 K a r .. K u z m a n i ć (nadimak: Pešutić) 1 porodica. 1859.-1574. Kulišić) 2 porodice. što izlazi po krštenj'ma vršen. iz P u č i š ć a . 35.9 K a t i ć 1 porodica. (oko g. iz L o v r e č a . 1643. Tomić. Porijeklom cd novoga stanovništva iz Bosanske Drage. ali ovo prezime nalazim na Braču u popisu pučana. 1625. s nadimcima: g. Od g.. 1625. U sačuvanim župskim. porijefelom iz Sp 1 i t a (oko g. Amerikan. knjigama spominje se od g. 34. dalje. g. U popisu novoga stanovništva od g. 1724. porijeklom. Čubretić. KarničićBile. Čubrićević. 1843. K u i š (nadimci: Franković. g. koja je 'bila baba Ursulićeva »fu< di časa« Žarković t.30. Tocil. K r a l j e v i ć (nadimak: Balarin) 3 porodice. 39.10 spominje se Mihovil Ursulić detto Žairković. 38. Lukinovi/ Dcmišjat) 14 porodica. M a c a n o v i ć (nadimiak: Mijotovi) 1 porodica. i 1747. porijeklom iz s p l i t s k e o k o l i c e . dolazi Cairimeglich i Carmelich u popisu foalslkih galeota. 1671. porijeklom iz T i u č e p a (oko< g. Misir. 8 God. L a l i ć 2 porodice. M a r i n k o v i ć (nadimci: jšimić. 1699. g. Hrape. g. I Žuvanović je nekoliko puta zasebno zabilježen g. Pusa) 20 porodica. postojala je porodica Žarković dictus Ursulić po Ursuil'i. Kačić. 1696. 1625.). j . Možda — prema tradiciji — sa otoka Hvara ili Visa. Karničić detto Kalafat. Huimca .).:i su prim'oi ol g. 1606. 1574. Karničić »ora Ursulich da sua mai&re Or sola«. 1820.8 nalazim prezirno Karmo: ć (Cairincich). koji su primali sol. Nekoje se na. oko g.. išlpadić..g.). n i n č i ć (nadimci: Kalafat. 37. . 33. il qua! Pre Mai> 221 . BelotoviLipinovi. K u k o č (nadimak: Bafkranin) 1 porodica. 2 porodice. iz' M a k a r s k o g p r i m o r ja. alias B:'le. Gierolamo Carnincich. Bilić. a među galeotima g. 32. K. 1845.zivajui starim prezimenom Marin­ ković alias Vuga. U popisu pučana.im od mojih predšasnikia: molbo ireverendo Maestro Fra Sisto Filippi curato e molto reverendo Pre BaviMere Fra Valerio Maitinich Martini MaHinis.

1611. Čubre Marinković g.. 1729.. M e k j a v i ć (nadimak: Vocetović) 3 porodice. 1729. 1669. Fabjanović g. Čubretović sive Marinković g.. Mekjavić idictus Vace g. 1614.) 2 porodice. Marinković alias ču'bretović g....... a prema tradiciji. Čubretov g. 1745. 1744.. 1611. 1 por. 1625. 1610. iz Bosne. Marin­ ković detto Jurko g. 1653. 1669. 1604. 1656. i dalje. 1703. Nicolo Marine•ovieh Vusich. 1605. 1744. 1662. Mekjavić sive Vace g.. Vicenzo e Zuanne Marincovieh detto Vuga o Vusiio. che sono il Signori Vusich detti Vusio. 1755 i dalje.. Oancera (Kančera) »mi pare« iz V r b a n j a g. Tomić aiKas Čuibretović g. Tomić g. Marinković-Spadić alias Franić g.. 1611. Kančević g. porijeklom iz Š k r i p a . 1735. 1751.. Tomić alias Lučić g. 1614. come il Cog­ nome Marincovieh aquisto in 360 Anni il sopracognome di Cviitovich. i quali sono stati aggregati al Consiglio di... 41.. e anco triplicato. knjigama ovo se prezime (Mairiinković) nalazi odmah na prvim stranama. 1604. ecc. Marinković alias Fabjanović o..n vi isono piu... 1727. 1606... Čubričević g. ora cosi ehiamati. Marin­ ković alias Tomić g. idi Vuga. Marinković dietus Spadić g.. 1603.•tinis gia 150 i piu fu Parente col. 1610... 1616. 1684. 1735. Tomić de Čuifore g. i 1743. 1721. Marinković-Tomić alias Čubričević g.. 1743... i dalje... Čubretović g. 1611... 42. di Tomich. 1698..skoj tradiciji. Marga­ rita »vocatur Cancera« g. Marinlković-Spadić »poi« Franičac g. i 1757. 1732. 1629... 1755. Simić ig. 1731. 1699. rev.... che :si leggono nei nostri liibri del Convento e in particolare nei Libri idi Battezzati.. Marinković-Cvit-Kraljević g: 1725. Marinković-Tomić detto Turchetto g. porijeklom iz Zvečanja. e diii molte Famiglie il CJognome. koji su primali 222 . 1688.. — »Molti di quest! Cogncmi. 1629. Marinković detto Spada g. 40. 1713. Marinković detto Fabjanović god... 1670.. Tomić detto Marinković le« Lučić g. 1605. Marinković vulgo Spadić g. Marin­ ković detto Tomić g. 1736. Marinković-Tomić alias Lučić god.« U župskim...: Marinković sive Tlomić ' g... vjerojatnio iz D o l a . 1611. 1739. 1751. Marinković alias Čubričević g. Marinković-Tomić »nunc« Turchetto g... Mekjavić g. 1683. .. U župskim knji­ gama od početka kao Mekjavić detti Vace g. 1674. Simić dieti Marinković g. ora mo. 1608. 1756. Čubrefcić g. i 1618.. Marinković vulgo Kraljević g. 1619. 1719.... 1631. Mekjavić detto Kančević g. 1697. M a t u l i ć (nadimak: Dobro Jutro. na pr. or a sono estinte le Famiglie di tal Cognome... Marinković detto Simić g..1723.. Spada g.. porijeklom. 1747. Čubre Marinković g. Li šimich sono Marincovicli. questa Isola«. e il sopra Cognome e Radoppiato.... M a r t i ć 1 porodica. 1730. Marinković »idictus« Čuibretović g.. Marinković alias Čubritović g. 1639. 1624. '1619. U popisu pučana. Spadić g.. 1603. 1753. Mekjavić alias Vace g... Marinković sive Tomić g. 1703. 1699. ali prema škrip.

1610. oko g.. U žup­ skim knjigama od početka g. 1735. Radić dictus Banović.. s napo­ menom: iz H v a r a . 1655. 1672. g. Nešto kasnije. Čučić (Nikolić).. Brakušić se nalazi g.. iz K o m i ž e. i t.. 1681. Banovac. Brakušić detto Plenković. 1754. v i č i ć 1 porodica... Radić »overd« Tarašić. 1686. g. S time u vezi. Radić detto Tarašić. g. 1625. 1744. samo Nikolić od g . Radić vulgo Ban. Postojao je naidimak Plančić-Cvitović. U popisu bolskih galeota. Nikolić-Petrić gč 1641. U župskim knji­ gama od početka matice (g. ku­ muje jedan Radić iz Dubrovnika..sol g. Petrić g. 3 porodice. g. 1733. Godine 1725. 52.. 1701. i 1734. 1882. g. 1708. također i u popisu bolskih galeota g. g. R a d i ć (nadimci: Simičić.9 43. samo Čučić g.. 1728.). U župskim knjigama g. 46. 1669. Piero Tuscor si era maritato o meglio ammogliato 'con Maria Bracussich«. (nadimci: Boćineto.... 1724. 1746.. 1608. g. 1655. iz S t a r i g r a d a na Hvaru. Petrić »detto« Ni­ kolić g. M i l o š 4 porodice. Intra) 8 porodica. 1757. 1851. P l e n k o v i ć (nadimak: Bortić) A. ali g.. ( P e t r i ć II. Braktušić vulgo Plenković i t. 1741. Tarasić. P a . nalazi se prezime Mekjavića. 1737. O s t o j i ć 3 porodice. te 1699. P u l i š e l i ć (naidimak: Batistić) 2 porodice. Nikolić alias Petrić god. g. 1631. 1678. 1625. 1625. Ba­ nović i Franković. i tako su 'zabilježeni od početka matice (g. g. P l a n č i ć (nadimak: Muje) 2 porodice.9 48. Radić alias Ban. 1607. đ. iz Š k r i p a . P e t r i ć 1 porodica. 9 223 . 1878. 1688. Zabi­ lježeno je g. 1656. 1755: Franković detto Radić. Radić alias Tarasić. oko' g. 1678. 1756. 47. Nikolić Čučić g. Pulišelić vulgo Batistić. 1611. s napomenom: iz Zastražišća (Piame). 1815. Ali imamo i samo Tarasić g. 1672. 1738. iz V r b a n j a na Hvaru. oko god. d. 1625. 1625. . Prije se zvahu Brakušić. 1604. oko g. 1609. spominje se kasnije: g. g.. doselili se u XVIII. [Prezime Nikolić na­ lazi se i u popisu bolskih galeota g. iz D o l a n a H v a r u.8. Osim toga. 45. g. P e š iu t i ć 2 porodice.. i dalje često i s nadimcima: Nikolić »detto« Petrić g. Radić vulgo vocati Ban.1603. i dalje Ban.). Pored prezimena Radić poja­ vljuju se ubrzo nadimci: g. Vjerojatno sa otoka H v 51. Božji Čovik) 6 porodica. 1574. u popisu bolskih galeota. prema tome g. s napomenom: iz Škripa. 1735. dolaze zasebno prezimena Radić. 1699.. 1622. ali g. u župskim je knjigama ovakva bilješka: »Tuscovich si chiamano Bracussich perche sig. vijeku. 9 50. prezime Banović. 1635.. Kasnije. 49. Kao Plenković spominju se od g. 44. 1626. iz B u d v e (Maine).

1603. Haržić. 1625. God. V e n t u r i n i (nadimak: Puiz) 1 porodica. 1704.9 U župskim knjigama g. Braća. Serventi de Fano R i m i n i . 1742. 57. 1630.12 Isto prezime (Šoljanović) u bolskoj matici g. ali g. Haržić alias Nlikiolić. 1589.se nalaz: u popisu pučana. s napomenom: iz Povalja. Tomić vu'go Turchetto. spominje se Šoljanović. Maorinković-Tomlć »nunc« Turchetto i t. S e r v e n t i (nadimak: Zuvančić) 4 porodice. 58. 1694. porijeklom od prezimena Marinkovic. 1753. T u r k e t o 2 porodice. oko g. i 1729. Š u i m i e 1 porodica.). oko g. U početku matice g.1 i dalje. Š i m e t c v i ć (na'dimak: Petrović) 3 porodice.i U miaticama od g. nalazim Š. V i 1 i č i ć (nadimak:' Šartur) 3 porodice.8 i među galeotima g. U maticama se spominje: g. 1614. porijeklom od prezrmeoia Marinkovic i Tomić.. i dalje Vusius. . .53. V o d a n o v i ć (nadimci: Bon. 1727. Viciko i Ivan primljeni su u bračko^ plemićko vijeće g. Vužić (Vusio). među galeotima. g. Tomić alias Turchetto. Tušković. jPolac) 6 porodica. 1921. g. 1745. 56. 1699. g. 1606. Š o l j a č i ć (nadimci: Misirić. God. 1623. 1753. Pori­ jeklom iz Po'ljiica. 1687. a kasnije redovito. 62. 1745. 1606. 1719. 1688 Marinković-Tomie detto Turchetto. s napomenom: iz P r i m o r j a . g. koji su primali sol.? 55. v. Base) 6 poro­ dica. 1606. 1574. Prezime se natezi i u [popisu pfučana od g. iz D r a č e v i c e .. Spominje se prvih godina matice (g. 1574. Hreljianović. 1612. 224 .13 63. samo Budva. 1727. 1669. g. 1713. 1712. 1888. 1708. a g. God. iz M u rv i c e . 59. i 1701. S t a n u š i ć (nadimak: Budvinovi) 2 porodice..koji su primali sol. U maticama g. oiko g. 1735. Šiiimetović alias Hreljić. Stanuš'ć alias Budva. H.ll j. Spominje se prvih godina matice (g. U maticama od početka (g. zabilježen iu Podborju. s napomenom: iz Rim'ini. Serventi-da Rimini. a 65. Miždrak. g. Samo Buanibić g. g.čić vulgo Bumbić. Prez'iime Hreljin dbliaizi u maticama od g. 1736.. 1731. : 60. jedna bilješka veli: »djed je bio Marinkov'ć a l i a s Vuga«. g. Š i m u n o v i ć 1 porodica. d. g. Serventi (sin) g. 61.9 . T u š k o v i ć 1 porodica. g. 1729. Vužić. Porijeklom iz G o r n j e g a H u m e a. 1633. iz F e r m a u Ita. U maticama g. iz ' P o d g ©ire. U popisu gornjoselskih vlasn'ika pašnjaka g. (Kao Haržić od g.) Vodanović . a g. često u XVIII. Tadić iz Tuičepa. a tako i kasnije. 1875. Vusio. Stanušić »ora« Budva iz . iz S t > r i g r a d a.10 U miaticama cd g. Prezime se nalazi u popisu dobjegloga novog stanovništva od g. 1747. i dalje Hrelić. 54.) kao Tuskor. 1655. 64. 1630. 1625. g. s kasnijom napo­ menom: »or Ale o Vodanovich«. 1603. g. Solja.. Š ć e p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 4 porodice. Bumbić-Soiljačić. V u s i o 1 pioirodica.M a i n e.

J=P .

.

. « * > > * . .• ^•"N>7 7 ~ o v * OMfCroo* fl efcte* O0*«s/e Mamca.^ v OTO U 3RAG fi/tnfo (Vanctsfxya. L. J. < c » X •• *y*+ f ) — e^* 0ao«««"it4fof&UfHr * Sr^ " « Jk issda'** © w&cer/ca Q»«meznca *«"*«* * • • " PUC /se * • ^^^vT^V VĆVLJ*. -<^ *w/»»4.P****v^—Y.^ 4 . ^\_^^ . .ZOOOOO n<*se£/a) *- V ry *'*^ V ^ v T^*^ > . . **•«/* * / <.mimo* {qalut) i n * /oQstHrž*vi(% ^ ^ \ // K A ^ R T^ &• # r QBCL _/ • t~*+-* K AM A.r " r-f .* " .

.

B a l o e v i ć zabilježen u maticama g. 1657. inače (na pr. Nenadić dicti Jaković. 1746. vijek.dijela Hvara).14 u popisu bračkoga plemstva od g. zabilježen je u BlaJcima Bartulović-Puović iz Makarske. 1748. V l a s t e l i č i ć (nadimak: Jakirić) 1 porodica. g.11 ali i u popisu^ novoga stanovništva 10 Baliogevich (g." . Baloiević. 1702. 1574. — U popisu sumartiriskoga. Nenadić u bolskim maticama od g. kao Hodžić g.Neki. 1748.' vijek. a u Bnažnicama g. . A v a n c a n i ć od g.) Vidić alias Anjić.. V u k o v i ć 1 porodica. 1718. i dalje Jakirić. 1717. 1657. Kao Avancanović i Avancanić •g. g.) Baloević.) kao Barfculić. 4. 1688. Anjić iz Bola. s napomenom: da P l a m e t.9 U Dolu kumuje g. (i 1669.).iz: . kasnije samo Bartulović. 1716. 1653. a HJođžić-Bakulić g. 68. Prezime se nailazi1 i u popisu pučana. Vidić-Anjić-Bailo. kao Beloević. U popisu bračkoga plemstva od g. su Vodanovići od novoga stanovništva. g. nalazi se to prezime među bolskim galeotima. Hailadić. Andreis alias Andrijević. A n j i ć od početka. j . 9 5. g. g. 1747. s -napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 7. od g. 1756. 1606. 1748. N e r e ž i š ć a. koji su pri­ mali sol g*. B a r t u l o v i ć u bolsikim maticama od g. s istom napomenom i g. B a k u 1 i ć u popisni novoga stanovništva u N e r e ž i š ć i m a Cg.Zbornik za narodni život i običaj« 15 2T25< . . u ispravama Baloy Climpsa g.8. Doselili se kao novi 'stanovnici. 1724. 1604. kao Veseličić alias Bartulović. ' • 6. 1747. 1636. i 1747. 1674. (jedno vjen­ čanje). 1605. g. g. U sumartinskim se župskim knjigama spo­ minje^ g. iz V r b a n j a . Jaković-Jakirić (Vlastelinović).). g. 1704. A n d r e i s u bolskim župskim knjigama od početka (g.11 ' 3. . iz S p 1 i t a. 1878. g. Beriković alias Baloi i Baloević. • . ali su neki došli na Brač i prije kandijskoga rata. g. 1728.V i d o š e v i ć (nadimak: Svilo) 1 porodica. A1 a d i ć u bolskim župskim knjigama g. klerik Bartu­ lović. Vidić detto Anjić. 1908.) kao D'Andreis i De Andreis. 1752. oko g. 1752. Jakirić-Vlastelinić s napomenom: iz Bola. 66. 1835. g. 1788. 1747. God. 67. Vlastelinović detti Jakir »o« JaJkirić. a tako1 i dalje kroz XVII. Anjić alias Vidić. kao Bakulic-Oxich (Hodžić). 2. 1729. U bolskim župskim knjigama od g. 1698. 1603. i među galeotima g. 1734. i kroz XVII. g. Izmnrle ili iseljene porođjice 1. zatim" Aljadić. Anjić viulgd Bailo. U maticama zabilježeni od g. 1375. 1620. 1625. 1625. g. 1665. bolske matice (g. Ivan Alandić. novog stanovništva od g. s istočnog . ali i alias Ivellii.

22.) dalje kroz XVII. ali i Bračetović od g. B o ž i č e v i ć od početka matice g..8. koji su primali ©ol g. F r a n i s de Venetio u početku matice oko (g. 9. B r a č e t i ć od g. u popisu galeota. D a p r e t o u prvoj polovini XVIII. s napomenom. 1606.. 24. 1615. ali možda i kao Boričević (?) (g. 1670. 1606.) s napomenom: iz Š i b e n i k a.). i dalje češće u župskim knjigama kroz1-XVIII. s napomenom: iz M a k a r s k e i s bilješkom: »naque 1641 sposo Radovan Volgarmente chiamato Allegretti«. D u t o v i ć u prvoj polovini XVII.. B u n t u 1 i c prvi put prigoidioan vjenčanja g.8 a kao Bračetović g. Prezime se nalazi i u popisu pu­ čana. F u r l a n u početku matice (g. iz M a k a r s k e. Č a i č e v i ć se spominje početkom XVII. i prvoj polovini XVIII..).) ili Borichio (g. de Filippi i Philipipis. 1678. v. magistri Garbinović. 1606. 1765. Garbino iz Bola. a g . 1629. v. 17. 1629. v. spominje se Garbinović iz Makarske. 1619. sa Šolte.. iz P i t a v a. D u r a k o v i ć sredinom XV1H. v. a u Pražnicama g. g. 16. g. C e r e n e ' o spominje se u početku XVII. v. 1699. 1612. često De Philipipis. 1724. 14. v. s napo­ menom: iz Miraca. 9 19. U popisu veslača za bračku galiju g. 1608. 1625. Garbinović. (oko g. 1603. 1688. 226 . iz T r o g i r a . inače Filipović. God. ali više puta i kao Božeđarić. g. (oko g. Di Filipis.). 1603. U Pučišćima kumuje g.. 1611.. (oko g. v. 1574. iz N e r e ž i š ć a . (oko g. oko g. 20. 1706. 1606. 1694. Dufcić vulgo Goja. 1750..) iz [Pirana.9 18. 1614.. 1699. g. v.) do sredine XVIIL v.! God.8 Sutivanski Nadali također su od porodice Božičević iz Poljica. 1623. udaje se G. D o b r u n i ć u drugoj polovini XVII. Prezime se na­ lazi i u popisu bolskih galeota g. g.. Garbini. Kao Borichio u popisu pučana. g. iz S p il i t a. udaje se Garbinović iz Pri­ morja. 1628.. 1625. v. 1574. v. kao BuntulićBude. 13. Dundatović.) kroz cio XVII. F i l i p i s od početka matice (g. Vjerojatno isto što i Cerineo u Škripu. v. 1664. D u t i ć spominje se od početka u župskim maticama (g. i XVIII. v. F r a r o magistri. 1716. D v e r d i k o v i ć u početku XVIII. g. god. v. 15.. Samo kroz XVII. 1709. U Dolu kumuje iz Bola Furlani g. Furlani.9 11.).). 1603. v.). 1604. 1666. 23..) ili Bonsichievich (g. (oko g. 1603. 21. nestaju početkom XIX. G a r b i n u maticama od početka XVII. B o z i d a r i ć od početka matice (g. koji su pri­ mali sol g. da su izumrli. 10. 12. magistri Joanis idicti Furlan. 1603. 1721.

god. samo Hranotić često od g. 1618. Hranotić detto Masavina (Moglavina ?). dalje. 32.). (oko g. i 1725. v. jedan Kačić je prior. i 1638. često do g.prije javlja na Bolu: g. kumuje »Zorzi Cacich conte di Ba. (»Gaspari capitanei Gacich«). 1744. g. g. 1706. de Lupiš. 1711. g. 1649: Anica »dr eonte Zorzi Cacich«. nalazim Gubernatorius Gaspari Dmi­ trović. G l u n č e v i c se „spominje oko g. g. 1Q12. 1625. iZatim porodica Žarković i Ursulić. 1622. 1632. Vjerojatno stara bračka porodica iz Gornjega Brača. kad kumuje g. I n j u 1 o v i ć u prvoj polovini XVII. udaje se Hraruoitić detto Kika.„ g. U prvoj polovini XVHI. udaje se Hranotić detto Mengo. g. 1707.). g. g. 1712. 27. 1612. 1668. 1624.china«. Ursulića nalazim i kasnije. a 1674. G o i ć spominje se u početku matice (g. napomenjom: iz N e r e t v e (Galešić »fu da Narenta«). časa Xarcovich«. a kum Dmitrović g. ženi se jedan Goić iz P r a ž n i c a . 1745. Hra­ notić vulgd Kika seu Kikić. 1716. 28. Kikić. Vukoseo (Vueoseo). g. 31. 1718. jer g. 1609. te u popisu bolskih galeota g.pri udaji g. 1606. prezime se nalazi i u popisu bolskih galeota g.. Jedna Kačićka spo­ minje se 'g. 30. "g. 1719. pored kuma Ursulića nalazi opaska: »fii nome di sua madre Or sola qasail fu figlia di Cacich detto Xarcovich. i 1721. a g. jer se g. Gasparo i g. Gaspari Cacich«. 1626.) Justianović. g. Griman s ^kasnijom opaskom: »anco Grimanovich o Hranotich«. . 1751. g. Prezime se spominje do sredine XVIII. Hranotić detto Vuković. Capt. Hranović. K a č i ć se spominje u maticaima kao kum g. domini­ kanac Lrtipi. među bolskim galeoitima g.. 1610. 1628. da se na porodicu (porodice) Kačić odnose i druge 'bilješke. v. H r a n o t i e spominju se u matici od početka. 1610.). Čini se. 1603. g. na pr. udaje se Mengotović detto Hranotić.. 16l3. s napomenom: iz V e n e c i j e . dakle iz B a ć i n e kod Graca. Vu­ ković. 1603. 1688. 1631. g. Griman. i 1751 Hranotić alias Vuković. Jurišić-Gajlešić s kasnijom. i 1632. magistri Griman. 29. Hranotić detto Kika..9 227 . Vjerojatno je s ovim u vezi i prezime . J u s t i n i a n i oko g. 1744. 1616. g. 1654. *** 26. (g. 1646. g. g. Vuković od početka matice g. 1715. 1740. (g. udaje se HranotićGrimanović sive Jiurice. g. g. v. 1631. g. 162*8. g. Kranotić.. 1735. 1632. udaje se »filia D. 1665. 9 '. i 1680. 1674.. g. Žarković dictus Ursulić. 1625. 1654. 1626. spominje se g. gubernator Gaspari. J u r i š i ć prvi put zabilježeno prezime u matici .Dmitrović.25. iz G o r n j e g a Huica. v. g. koja se porodica i. 1625. Orsola fu di.—1607. 1606. Kranotić. K a n d i ć se spominje u XVII. 1625. 1674. kao kum Margareta Tadejna overo Dmitrović. s napo­ menom »ex Vucosev«. 1705...

). (g. 1738. Komovičić. 36. sa P a g a . s nadimkom Bergomensis. 1753.-^-1611.. v. 1619. 1694. abitaniti a L e š i n a g. Kovačević alias Lolotović iz Starigrada. iz S t a i r i g r a d a (otok »Hvar).% koji su na Bolu pri­ mali sol: Gusovieh.).17 messer Pompeo e Geremia frate^li Cranco. K ir a n k o v i ć ili Hranković (g.). 1723. 1615.. v. v.—1487. u matici (g. natpop nerežiški opisuje Brač. 37. jednom Kosovićevom iz Sybregha.. koji se nastanio u Sutivanu.). magistri Ličini. K o s a l i ć detto Banjol oko g. u popisu bračkoga plemstva 11 Crancovich (de Cranchis) . v. u popisu pučana g. 1608.. Michael Crancovich orator g.. u popisu •bolskih' galeota g.). faber Ličini. (g. 1398. t e g. K u z m i ć u maticama u početku XVIII. u matici na Bolu kao Cranco g. 1605. 1628.9 i u popisu pučana. samo Vileničić g. s napomenom: iz B e r g a m a . Fabri iz Bola. Gsmetović ?) više piita u početku ma­ tice od g.1. de Granico Tomas orator 1455. pašnjaka. K o s o v i ć zabilježeno u vezi sa dvije udaje g. Komovčić ?) oko g. Petar Krajnić.18 Vrsalović spominje kao skrbnika maloljetnom Matiji Nižetiću-Petrulli (g. ženi se K. K u r t e l a č i ć alias Tomić sredinom XVIII. 1735. 1751. g. i 1636. 228 . 1701. od g-.3 iz P o d b r e g a . g. 1774. 41. 1608. 39. 35. 1625. 1742% i 174. i 1742. (g. 19 U popisu gornješelsfcih vlasnika.spominje se nasljednici Jurja de Cranchis (pašnjak Vošćića). f42015. ajli umire iste godiine. Porijeklom iz bračkoga G r a c a . g.—1732. dominikanac Vileničić g. v. 34. g. 1703. 1689. 38. 1610.8 Definis. K o v a č e v i ć ženi se g. K m e t o v i ć (g. s napo­ menom: iz M a k a r s k e . v. god. 1625.16 i 1466. Vileničić Kovačević g. 1747. 1589. u popisu bolskih galeota g. g. 1614. po­ staje biskup u Hvaru.. 1585. 1722. (udaja). Domnus de Cr. (g. 1751. 1421. Kovačević dicti Loloitović iz Starigrada. (oko g. Fabri. 1754. 1405.): »ser Michel o Michoi Cranco da Gradaz sopra isola stessa«. 1574. 9 40.10 U Dolu kumuje g. K r a j n i ć početkom XVII. 43. iz IStarigrada. g. Konigričić ?).. • 1752. 1574. 1734. g.) mistro L.anchis g. udaje se g. L a l i n o v i ć (ili Sailinović ?) u početku matice (oko g. K r a g a č i ć početkom XVII.8 42. koji su primali sol g. 44." magistri Ličini. kćerka magistera Fabriio sive Kovačević sive Viculinović. 1610. 1672. 1742. g. 1754. oženio se g. ali također u popisu bolskih galeota g. u popisu novoga sta­ novništva od g. nobili di Spalato e della Brazza. 1715. U Bobovišćima kumuju iz Bosa. 1715. 1629. 1625. L i č i n i (Ličini) krajem XVII. »figlio batezato Vicentiius Cranco vich«) u početku XVH. na Boilu Matij Vileničić. g. K a m o r i č i e (g. 1628.33. a g. Porijeklom ' i z V i s a . 1619.

. 1659. (g® 1631. spominje se Krstuliović alias Mandić. vijeka. 53.8 U popisu galeota za bračku ga­ liju kao »sehiera di Bok g. iseljeni.) dalje kroz XVII. g. U boboviškoj matici g. spominje se s napomeom: iz I P u č i š ć a . 1609. s napo­ menom: iz Primorja. 1747. L j ii g o v i ć u maticama iz prve polovine XVII. d. 1628. u popisu •bolskih galeota g. U Bobovišćima dolazi Marin­ čević kao staro prezime piorodice Gligo. M a r i m č e v i ć je zabilježen u početku matice (g. 9 U žup­ skim knjigama skoro od "početka do oko g. dakle iz B a š k e V o d e . te 229 .. 55. više puta samo Lode g..45.. 1830. M a r i n o v i ć u bolskim' župskim knjigama zabilježen je od g. do 1815. 1625. spominje se pop Lode iz Bola s napomenom. 1714. 1631. 9 Marinovića je bilo i u Bobovjšćima.'v. M a r g e t i. 1615.. u Škripu L.. 1603. 1691. na Boltu među pučanima.: Vicenzo Marghitich. 1630. 46. 1616. 47. 1795. kao-pop više puta od g. 1732. 1725. 1625. 1799. 1791. M a C i o l i ć spominje se u matici g. Ciprijana. Ljiković.. God. koji su. M a n d a k o v i ć spominje se g. Lode iz Bola. u popisu bolskih galeota g. 1822. nalazi se Ivan Marinović pok. v. g. 1695.. 1625. da pripada među privilegirane porodice u Pučišćima. samo Marinčević fg. 50. U popistui pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju (»sehiera di' Bol«) f*. v. M a n d i ć spominje se u maticama Mandić detto Krančić. Lodotović.g. g.) često do XIX. u Milni kumuje -dr. U Sumartinu se spominje kao kum Lode iz Bola g. 56. a naročito do g. a g. 1615. ' 48. — Možda slično g.• v.. M a r i j a n i ć vulgo Bačkanin zabilježen u župskim knjigama oko g. 1625. s napomenom!: iz V r ­ te o s ke. L i n a r d o v i ć ženi se g. v. g. s napomenom: sa V i s a .1751. 1616. i 1706. Lovrinčić i Lovinčie. 1813. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a.. 1801.. i t.. Lode iz Bola. samo Mandić ođ.9 L i t k o v i ć se udaje g. do sredine XVIII. (g. talijanizirano Maciolli.ć zabilježen je kao Margitich g„ 1574. U Gornjem Humcu spominje se g.) kao Marinčević Tusa (Tussa). 1688. 54. s napomenom: iz O m i š a . God.. 49. Tusa u vezi sa Marinković g. 1655. fratar Litković.. L i o đ e t o v i ć od početka XVII. g. L o v r i č i ć od početka matice (g. 52. primali sol. 1707. (žena) g. g. 1604. 1634.. 1610.) . 1702. 51. 1789. u Supetru magistri L.. i 1704... artifex Ličini. . 1705. 57. M a n o l i je zabilježen oko" g. i 1809.. u Pražniicama g>.. Margifcie sive Šare. 1628. više puta u župskim knjigama do druge polovine XVIII. 1625.

a g. 66.1789..) do XDC. Maritinovie. 1723.Oktavijan de Martinis.) kao Bamić-Matković. koji se spominje g. kao Marković-Budva.. Matko iz Du b r o v n i k a. Zabilježen je i u popisu novoga stanovništva..). 1620. samo Matković g. 1626. 1747. a Martelović g. 1693. da Novaković iz g.U popisu pučana ». 1765. Madkovac iz Bola.. M. U popisu bračkoga plemstva od g. II Povljima su zabilježeni g. u vezi s bračkom.Marussio g.. i 1638. M a r t i n o v i ć u bolskim maticama od početka (g* 1603. a g. galijom Ivan Matković.. 1603.9 63.11 64.. 1747. 1626.. M a t o š i ć u bolskim maticama zabilježen kao Matlieus Senjanin (Matošić) g. 1672.. M a t i ć u bolskim maticama zabilježen g. 1657.) do sredine XVII. vijeka.. 1746. bez napomene. Iselili u Sumartin u drugoj polovici XVTH.9 U sutivanskoj matici se spominje g. kao Matković iz G o r n j e g a H u m c a g. 1750-. v. 1606. 58. 1603. M a r t i n i s od Martinić. iz a Bobovišća. M a r t e 1 o v i 6 zabilježen u matici Mairtalović g. kao zamjenik na galiji: Zorzi Novacovich iz Pioljica. 1625.. . 1767. 60. M a r t i n i ć sredinom XVII. s napo­ menom »iz Bakra« 1 g . Valerib Martinić Martini Martinis (redovnik).Marussiio'g. 1744-. Martini. nalaze se dva Martinovića. magister . jedna žena M. 1764. Dflimarković. i g. 1630. ali g. U popisu »schiera di Bol« g. 1737. Čubretović alias Marušić g. g.. U popisu pučana »schiera di Bol« gf 1625. < g. 67. Maruscio. (žena) i Matkovac sive Matković g. g. Novaković iz Bola.schiera di Bol« g„ 1625. 10 koje je dobjeglo za kahđijskoga rata (popis g. 65. v. 1717. 1659.. iz Omiša... 1672. g.. 1720. 1748. 1638. g. g. 1643. 1624. v. de Martinis). jedna žena zabilježena g. . 1631. 1751.9 Znači. 1646. 1621. Matkovac g. 59. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1697. 1747. M a t k o v i ć zabilježen od početka matice (g. u maticama od početka g. 1609. (U popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka spoimnje se g.se spominju od početka matice g. 1625. M a r k o v i c zabilježen je u matici od g. i to s nadimkom detto Novaković. 1605. U po230 . M a s l a r đ i e zabilježen u maticama od početka XVHI. Nikolić seu Marušić.). i dalje: g. U Dolu kumuje Marascij iz Bola g. 1744.. 1609.. 62. 1721. 1729. 61. Nikolić owero Marušić.. 1610. 1600.. 1589. 1701. M a r u š i ć u bolskim maticama og početka (g.. v. 1624. i Maislarđić-Novaković novoga stanovništva nisu od iste poro­ dice. a prije toga u Neirežišćkna g. (žena) s napomenom: »pori­ jeklom iz S e n j a Vjerojatno isto i Matošević. v. i dalje g. dalje do novijih vremena (XIX.

Pre­ zime se nalazi g. mjesni je sudac Bola Jerolim Niseteo-21 75. Prvi se počeo pisali gornjim prezimenom (Nižetić) sin mu Matij. Prema prezimenu. koji su dobivali sol.8 70. svoje prezime u . ima napomena. 1603. Mikolić ovveno Nikoloric Gira. 1706. i 1723. samo Tenda g. v. spominje u svojim zapisima. g. koji su dobivali sol. 1625. 76.. Vučić-Meštrović.k a r ' i s k e . 1625. 1725. Nikoloric. 1574. M e š t r o v i ć spominje se od prvih godina bolske matice (g. spominje se kao Nikulorić..). 1611. 1757. 1635.. 1729. g. se nagazi u popisu pučana g. 1628. Porijeklom iz napuštenoga bračkog naselja Diuforavica. 1718.. Jedan kasniji Mati ja pisao se: Mattio1 Petri PetruilliNisiteio (živio u Selcima. zabilježen kao Nižetić. g. 1605. 71. s {napomenom: iz D r a šn i c a. P a v l o v i ć oda g.8 72. N i z e t e o bilježen od početka matice (g. Nisetheo) do druge polovine XVII. Možda isto Pervolić g..9 69.. preselili u Pag. 1613. ženi se P. sam. što.nema više (estinta). 1657. kad kumuje eapiitaneus Pavlović iz M a . 1699. U popisu« pučana »schiera di Bol« g. Nixe) Petrulli iz Dubravice.. u vezi s bračkom galijom > Vinko Matijć. U Dolu kumuje g. g. u vezi s bračkom galijom zabilježena su tri Meštrovića. 1610. i 1689.) kroz prvu polovinu. M i l o z e t i ć spominje se u početku matice (g. g. i 1635.XVII. Nikoloric alias Gira (Ghira). Mixa. 1711. 1632. do oko g. 1625. M i h a t o v i ć spominje se od početka matice (g. ali gradio kuće i po ostalom Braču). 1616. God. samo Gira. 1628. Nižetić iz Bola. 1702. gv 1740. 1603. g. Slično Kapitanei (Capitanei) od g. 1731. N i k o l o r i c u bolskim maticama bilježen često od početka (g. 1750. Mi k u l i ć alias Tenda u matici g.) donedavno. 1403. P a r o l i ć u maticama g. s napomenom:.. Prezime. i 1688.se M.).. da su. među bolskim pučanima. i 1733. 1603.9 77. 1629. g. 1724. za bračku galiju zabilježen je Frano Parolić. 1630. U Supetru se spominje Tendić iz Bola g.. da porodice M. 1603. «'i 231 .iz J e 1 s e. možda je porijeklom iz nestaloga bračkog naselja Mc'šuje (Moisuljica.. Kapitaneo se spominje g. Vrsalović20 spominje g. nalazi se napomena. 73. 74. Ovo se prezime nalazi g. i 1730. U popisu pučana u »schiera di Bol« g. Jedna grana dubrovičkih Nižetića latinizirala je tokom XVII. 1635. 1828. v.pišu pučana »scihera di Bol« g. udaje se g. 1715. Nikšu (Nixa. Mo š n j i ć u matici g. Mikolorić. i 1635.. 1628. Pa­ vlović s napomenom »iz Primorja« g.9 68. 1743. 1390. i dalje. 1701. g.Ntseteo. God. g. 1637. P a p i ć u maticama oko g. 1767. 1574.). istoga spominje i g. v-. u popisu11 originalnoga bračkog plemstva (Nisetei ovvero Nisetich). 1725.

P r i m o r j a . i 1668.1633. 1612. P e t r i z i o „od početka matice (g. samo Ferro.. kao Matias alias Popović.Fabretović... 1614. 1621-. i 1711. v. Osim toga spominje se g. zabilježen je kao Petkoević. 1708. izginula je dubravička grana Nižetića. U popisu »schiera di Bol« g. 1670.) i idailje kroz prvu polovinu XVII. 79. Pendesić »dictus« Uvković. g. 1712. 1709.. Pendesić-Ferro^Fa. 1747. koji su primali sol g. 1605.1610. 1632. kao Antić-Pičić. Petrizio g. 1620.tako je ostalo do oko g. 85. nalazi se i Poilovinich. U popisu pučana.22 Rektor crkve Sv. v. Dinko: i Jakov).. Petritij g.9 za bračku galiju (Toma. kad je prevladalo Nisiteo. 1681. 1717. P a s q u a l i .24 86.8 a također 'i u popisu pučana »schiera di Bol« god. 1739. 1631. Hieronimus Petricius. saimo Popović. 1618..—1758. .. Vicko Poloviinić je bio »procurator« pučana na Bolu g. 1623.. 1734. 1604.-koji su g.). Beirnardina g.). g.9 »schiera đi Bol« (bračka galija). 1625. 1619.) novoga stanovništva dobjeglog na Brač.. Pasquali g."8 a također i u popisu pučana g. 1610. i .. 1739. God. 1665. 81. Polovineo g.25 ali je zabilježen i jedan Polovinić (Marko) g. te se počeo nazivati! Politeo-JNisiteo.. 1574. kao Paskvalović (Pasqualovieh) g. U Nerežišćima je zabilježen kao kum Petković iz Bola g. 1643. 1617. U. 1603. 80. 1620.. Polovineus g. v. 1609. Pučišćiima kumuje P. 1609. 1574.) do druge polovine XVIII. jest D... g.) s napomenom: iz Nerežišća. Polovimo g. a ostav­ štinu je naslijedio Anton Politeo (g. iz Bola g..) često dalje do druge polovice XVII. 1749.Prezime se nalazi u popisu (g. u Sumaartinu g. Nikoga.. vijeka. s napomenom: iz. 23 83.' Ime latmiz'ran-o i talijanizirano od Petričić. ć je zabilježen od početka bolskih župskih knjiga (g. P o 1 i t e o kao Politeus u bolskim župskim knjigama od g. 1625.brović. »Prezime se nalazi u popisu pučana. Petricio g.78. Pendesić detto Ferro. 232 . prima sol. 1606. vijeka. i 1624. 1613. 1668. 1603. 1617. 1616. P o p o v i ć u maticama kao kum spomenut g.) s napomenom: iz V e n e c i j e g. 1615-. P o b r o v L ć u maticama g. 1609.. 1643.. kao kum g. Petritio g.. g. g. 1746. 10 87. 1604. u mati­ cama ofeo g. 82. žena Pendesić-Matijević. 1677. 1625.9 84. P i č i . ali g.) do1 sredine XVIII. P o l o v i n i ć u maticama Bola od početka (g.. P e t r i č e v i c se udaje g.. u vezi s regrutacijam za bračku galiju zabilježen je Ante Pičić.. i kao Pobroević g.. Perdić alias Ferro »et« . God... P a n d e š i ć oid početka bolske matice (g. 1579. 1670. 1778. 1611. Ovo se prezime nalazi u popisu neori­ ginalnoga bračkog pelmstva g.. u početku matice (g. P e t k o v i ć se spominje u bolskim župskim knjigama od po­ četka matice (g. 1623. do druge polovine XVIXX. 1815. 1657.

) kroz XVII. ali g. R o k o č i ć u bolskim maticama od početka (g. 1614. R o g l i ć u maticama Bola u prvoj polovini XVHL v. U Nerežišćima g„ 1678. 97. 1714. (bračka oailija) zabilježena su tri Rokočića. U Sutivanu g. Rokotić.. Prezime se nalazi u popisu pučana g. zabilježena su dva iSepića. g. Ovo se ipirezime nalazi u popisu bračkoga plemstva g. i 1750. i dalje spominje se pogdjekada do sredine XVHL v-. 1574. U popisu »schiera di Bol« g. U popisu pučana »schiera di Bol« g... 9 R o d o l f i u maticama krajem XVII. ali g. (kum). g. 1733. 1625. da još živi posljednja sitarica od 80 godina).. s napomenom.9 »schiera. s napo­ menom : iz G o r n j e g a H u an c a. Rokočić đetto Dobričić. Rokočić »anco!« Dobričić (»da Dobra«). U župskim knjigama spoimin je se u prvoj polovini XVIII. 95. g. 1625.88. 1657.. Rokečić. 1671. »schiera di Bol« nailazi se Jutraj Radatović. Rodolfi iz Bola. U popisu pučana »schiera di Bol« g.. 1603.. g. 9 Jedan se Radatović iz Bola spominje u Nerežišćima g. U popisu pučana g. zatim g. ima Rokotović. i dalje. 1657. kad se spominje Nikola R. 96. u vezi' s bračkom galijom nalaze se Pro Raguseo. a 1733. 1616. i početkom XVIII. Marko sin Marka Ragiuseo i Nikola di Ragusa. 1635.. s napo­ menom : iz P o s t i r a. v.) do u XIX. g. 1631. 90. v. g. 1625. 1688. Sesnjić. 1604. (Mislim.. S t i p i č i ć u matici spomenut g.đi Đol« (bračka galija). 1652.magistri Ridoilfi. S e p i ć od početka. 1737. 89. 1405.9 S e s n i ć od g. 1700 s napomenom: preseljen u Starigiraid. kao sudac. Rudolfi iz V e n e c i j e . 1610. matioe (g. . vijek. 1753. v. n U Doilu kumuje V 1703. s napomenom: iz N e r e t v e . 26 Polovinie se ne nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. s napomenom: iz D o n j e g a H u m c a . 1606. Polovinei iz Bola. Anton iz Dubrov­ nika" (da-Ragusa). 1625. 1688. kao Radutinić s napomenom: sa H v a r a. 1625.. R a g u s e o u bolskim župskim knjigama skoro od početka (g. ^ R a d a t o v i ć u bolskim maticama od g. a g. a g. g. s napomeno'm :iz K r a j i n e . God.. v. 1622.1639.: iz G o r n j e g a H u m e a. v. 1722.U popisu pučana koji su dobivali sol g..8 u popisu pučana »schiera di Bol« od g. 94. 1625. 93. 1605. 1607. Dni Svartalović. 1655. g. 1746. 1626. 98. a'g.). 1650. P lo s t o 1 a r i ć u maticama u prvoj polovici1 XVII. R a d i č i ć u boilskim maticama od g. zabilježeno Rakodić »chiamati« Dobričić. Franjo Svartalović.. a g. 9 233 . i to g.9 S a l a p i ć spominje se u početku XVII. g.11 S v a r t a l o v i ć u matici g. 1711 s napomenom: sa kopna (»terraf erma«). 1706. 1688. a u Postirima g. 9192. v. 99.

1745. •».zabilježen je neki Andrea. U popisu pučana »schiera di Bol« g. -(bračka galija) za­ bilježen je Nikola Viloević.schiera di Bol« g. vijeka \g. Bernardina jest Berniardin di Thomassis. 1751.sredinom XVIII. Oko g. 1603. 1628. 1625. 1747. 1625.. U popisu pučana bračke galije »schiera di Bol« g.). 1753. g. 9 111. kroz XVIII. i 1755. spominje • se Vitnico..1574. Valentić-Valoević.(g .-8 i u popisu pučana »schiera di Bol« g.9' U Povljima se spominje g. V i d o š e v i ć skoro od početka matice kroz XVII. 1604. T o l o c r o v i ć u početku matice (g. v. v. 1625. popisana su dva Vido'ševića. i-XVIII. Vidošević vulgo Markovinčić. i XVIIIv. vijeka. iz V i t i nje (Hercego­ vina).1608. g. samo Markovinčić g.9 107. Vidošević alias Markovinčić. U popisu pučana »schiera di Bol« g. U ispravama često Vkicenti. 1632. God. g. V o j k o v i 6 u počeitku nnatice do prve polovice XVHI. 1625..: Nikola Vitnić. 104... Ivan Vitnić i Dinko Vitnić. krioz XVII.° (bračka galija) zabilježeni su Ivan Trutanić i sin Petar i Ivan Trutanić. g.u matici u prvoj. v. na Balu je »ricevitore đoganale« Gaetano Vitnico. U Suimartinu se spominje Vicenti iz Bola od g. i u prvoj polovini XVH. i 1605.) pa kroz XVII. Po tradiciji i Kačiću (»Korabijica«). i zato Paškanin. 1770. 108. do g. podovi ci XVII. (bračka galija) zabilježeni su Jakov Toimašić sa sinom Markom. u matici kroz XVIIIL i XIX.S v i r č e v i ć od početka matice g. g. samo Paškanin g.s napomenom: iz G o r ­ n j e g a H u m c a . Valentić. s napomenom: s kopna (»da Terraferma«). 1607.10 102. V i c e n t i' . 'nalazi se Petar Vojković. T r u t a n i ć zabilježen više puta u matici o dg.9 109.spominje se redovnik Viojnović. 9 105.100. 1690.9 Jure•patron crkve Sv. 1625. 1859. zabilježen je Jerolim. V a 1 e n t i ć u matici g. Porodica izumrla početkom XX. 1606. vijek. koji su dobivali sol g. s napomenom: iz Dola. V i t n i ć u početku matice. 110. 1625. 1703. V e l e e v i ć .27 103. U popisu pučana »schiera di. 1603. 1717. V o j v o d i ' c u početku matice (g. 1615/. g. 183Y. 1751. te je možda istog porijekla uz potaMjsnčeno1 prezime. vijek.). da Pa'go. Šarić. v. v. U popisu pučana »schiera di Bol« odnosno."De Thoimasis. 234 . T o m a š i ć IUI početku matice . v.9 108. Vitnić iz. 1624.»Rolo delle Genti Bol«) g. Bol« g. i š l a r i ć u matici kroz XVIII. Boljanin g. ) > 101. s napomenom:' iz P a g a. U popisu pučana. 1777. g. Prezime Vitnić nalazi se u popisu pučana. 1625. Bola. 1579. i XVIII. — U popisu novoga stanovništva od g.

Nekadanje staro bolsko. str. 1939. Baelović) iz ..) 2 poro•' die. cenni storico-descritivi«. a to znači jelen. LITERATURA I BILJEŠKE ZA BOL I PODBQRJE: A. g. Vjerojatno od porodice Pavlović-Capitanei. VI—VII.T r o h a v e i ć (nadimak: Humčamovi) 5 porodica. ima Zorzic seu Lukarić.o v i ć 1 porodica. Badanj© poroiđlice. nazivlju zaselak Podbarje. 3. Z o r z i ć u matici u prvoj. Kopar. 145 drži. Gulermo) 12 porodi­ ca. — Za stara naselja kod Bola i toolske starine: Ostojich: »Sepolcri amtichi nella t e r r a Bol«. str. God. 1709. i to ui udaljenosti oko 10 minuta. iz I m o t s k o g a . Prema tomu.1743. C v i t a n . ' Poneki. 1620. 8. 1876.. Kasniji (V. 1908. B o"d 1 o v i ć (nadimci: Futre. s napomenom: iz Gornjega Humca.. 7. 8—10. i— Latina1 235 . 1609. glasniku. Zorzi da M a k a r s k a . 2 • .i ć (nadimak: Bilić) 1 porodica-. ali g.)« FODGBORJE28 U neposrednoj. Možda je u vezi sa Zorzetić (1616. U bolskim maticama zabilježeno pre­ zime od god. Žuvanović) 3 porodice. te se doselio iz Bola. br. jelen. aili dok su ovi bili imućni. br. iz B o l a .naselje bilo je valjda u blizini Bodborja-29 ' Pošto je zaselak spaljen od okupatora živi samo 1 porodica Marinko-vić-Spadić. K r a l j e v i ć (nadimci: Oko. Zadar. 2.. Nazivi za Brač: Britanide i Brattia izvedeni su od brentos. E 1 e z... 1716. 6. geor. Jaje. 1713. A. v. Tuonac) 3 porodice. iz G o r ­ n j e g a H u m c a. K ia r m e 1 i e (nadimci: Brbošić. K e l i ć (nadimci: Cimbar. — P. od roda Marinković. v. 1 por. 71—75.) grčki naziv Elafuza za Brač bio bi prijevod prema Elafos. iz B o i n. iz Bola. polovini XVII. 5. 1838. Zagreb. t. aili Vodanović je vjerojatno starijega porijekla.. Elafusa se ne bi odnosila na neki stari grad kod Bola. Mayer u Hrv. đi Dalmazia. s napomenom: iz B l a t a .M a r i n k o v i ć (nadimci: Špadić. j . A. Vojvodići su bili siromašni. 1704.—1635. da je ime otoka Brača postalo od ilirske donjoitalske riječi brentos. u Gazzeta di Žara. B o l a . Vodanović 1 por. god. Elezov:ć-—FinčulovićV 4. Bojanić: »Bol« u Manuale del Reg. 41—42... prema talijanskome. 112. • 1. iz B o l a. g. U b o l s k i m maticama od g. blizini Bola. Zadar. Bojanić: »Bol.

s t r . i ° P o p i s k o d I . 339. 322. 50. 4. 82. Ciccarelli ibid. . ibid. Mihovil M a s l a r i ć . 1 9 M. s t r .. I. P e t a r Viroević. 8 P o p i s kod I. i i Ciccarelli. 202 ( n a s t a v a k ) . 1932. 92. s t r . 20 ibid. — D r . ~ O b z o r . " Ibid. I v a n a K r s t i t e l j a n a Bolu n a o t o k u B r a ­ ču«. b r .. s t r . B a b i c a . ) . q u o s d a m D a l m a t i a r u m u r b e s d e p o p u l a t i s u n t p a r i t e r q u e etisa'm B r a c i e n s e m eiusdexrx p r o v i n c i e u r b e m i n v a s e r u n t . c o m m u n i t a t i s TBrachie. A c t u m Boli in P a l a t i o E p i s c o p a t u s B r a c i e n s i s P h a r e n s i s . s t r . Bol«. 256—257. B u l l e t t i n o . ibid. ibid. 9 Mladineo.. libr. " 7 Ciccarelli. Split. s t r .. Mihovil Košić. 56. 1939.). 28Qf—282. ibiđ.' D o b r e t z a Bersoi. 1656. privilegi et inđulti. 2(! Ciccarelli—đe C r a n c h i s ( H r a n k o v i ć ) . 236 . l i s t ^ — 9 . M a t e Vileničić. s t r . b r a ć a Ivulić pok. 8. br. Skok: »Problem romanstva i slovenstva n a našim ostrvima — Brač«.. et Volcasio Catich. s t r . B a r t o l Ivulić.. 322. 3 Ostojić.. s t r . K n i n — Z a g r e b . B a b i c a (ibid.. s t r . 25 Ciccarelli. 1943. ibid. 82. s t r . is Ciccarelli. Split. 2T C r o a t i a s a c r a . 84. ibid. s t r . ibid. Split. 4. X I I I . str.. 3106... s t r . . t e r m i n a t i o n i .. 24 Vrsalović. .. • . 3105. die 4 D e c e m b r i s ) . ibid. M a r k a . 339.« ( A n n o Domini 1325. 274. G r g a V r a n j o š . g o d i n e 1747.. s t r . 2i > P. I X .: »Zanimivi s t a r o h r v a t s k i -natpis n a B r a č u « . Vinko Ivulić. 157. s t r . • 21 c i c c a r e l l i . V r s a l o v i ć : »Prinosi iz b r a č k i h s t a r i n a « u V j e s n i k u z a arheologiju i h i s t o r i j u d a l m a t i n s k u . s t r . ibid. 23 C r o a t i a s a c r a . 28 Z a s e l a k su Talijani spalili u k o l o v o z u '1943. Split. s t r . ibid. Ciccarelli: Oservazioni. B a b i c a . J u r a j Baloević. R a d i ć : » N a t p i s i u Bolu u c r k v i B l a ž e n e Gospe od M i l o s r đ a « . 45—46. is Ciccarelli...' J a d r a n s k a s t r a ž a . s t r . I.. ( > Ciccarelli. u J a d r a n s k o j s t r a ž i . ibid. 170—171. s t r . dje­ lomično spalili Bol. p o p i s a n i su n a Bolu ovi novi s t a n o v n i c i : b r a ć a Vodanović. k a ­ p e t a n J u r a j Ivulić s a sinovima. U d i n e . l i 2.. J u t r o n i ć : » P r i m o r s k a b r a č k a naselja. i4 S t a t u t a m u n i c i p a l i a ac r e f o r m a t i o n e s m a g n i f .. s t r . 5 1 D i v e r s i publici đecreti. spalili su i k u ć u I . 6427. 275—276. — A. ibid. 131. Mi­ hovil U r s u l i ć detto %arković. 1901. 1941. t e se raselio. 3 A . 69. Utini. ibid. 16 Ibid. ibid. i'2 R u k o p i s n a k n j i g a kod obitelji M i c h i e l l i — V i t t u r i ( i b i d . — D o c u m e n t a H i s t o r i a C h r o a t i c a e P e r i o d u m A n t i q u a < m v I l l u s t r a n t i a . . ibid. Vido de G r e g o r i o . — F . 10110. ' ' 22 Ciccarelli. b r .. 137. b r a ć a Vodanovi'ć p o k . 3. 1930.. P e t a r B a b i ć đ e t t o M a r t i n o v i ć . J e r o l i m š a r i ć . 4. — A . s t r . 24—25. • • 4 C r o a t i a s a c r a .. — K a d s u T a l i j a n i u' kolovozu g. 45. — F r a n e R a d i ć : »Sredovječna c r k v i c a sv. 274—278. Z a g r e b . P e t a r P o p o v i ć .. J a k o v a . 82. s t r . Sv. 1565... ibid.r u m (C.) I H . S t a r o h r v a t s k a p r o s v j e t a . ibid. Đ a k o n I v a n : S e g u e n t i v e r o a n n o (872) m e n s e Madii i t e m S a r a c e n i C r e t a i n s u l a e g r e d i e n t e s . str. 8 5 — # 6 : » E x i s t e n t i b u s J u d i c i b u s in B r a c i a Nobilibus Viriš M a t t h a e o Uladigae. V.. 255—256. L. b r .

_. 67 Alessandri 64 Alfieri.Defilipis 113 Andreuzzi 29. (mistro) magistri 64. pop 81 Andrijević. conc. 214 Aničić-Mihajlo 206 Aničić Mihovil 206. 204. nadimak 50. 141 ' Alfirović 37. nadimak 202 Andriuzzi 64. nadimak 197 Antić-Picić 217. 89. dr. 192. 46. ^nadimak 125 Adulmaf 218 Agregoni 107 Ajduco 206 Ajunt. 101 Andriuzzi. 99 Alfirović Antun 172 Ailegretti 226 Allegri 36 Allogi 64 Aloj 64 Alvizev 82 Alvizova Mare 82. 215. mistro 98. Alberto. 116 Ančić 150. 90. 101 Anđelović. 47. 101 Andriuzzi Francesco. nadimak 221 Ancona 23. 216.Petrus D. 175 Ajuntov. 101 Andriuzzi Simon. 214 Anjić 64. 232 .113. fra 13 Albins . nadimak 112 Angelo Nicola 67 Anibalović 83 Anibalović Petar 83 Anibalović Vice 83 Anić 28. 225 Albani 160 ' Albani Burianensis Trevizan. mistro 98. 107.INDEX . 205. 108 Andrić 107 Andrievich Victoria 48 Andrija II 13. 225 Andreis alias Ivcllii 225 Andreis de 183. kapelan 27 Ančić-Tunguz 205 Andrea. 216. 100. 218 Anjić Vinko 217 Aniić vulgo Bailo 225 \ Anteša. magister 158 Andrea da Pago 234 Andreis 106. 178 Ančić 204. 23 . 225 Andreis alias Andrijević 45. Andrijević-Ivelić 13 Andrijin. 93 Amerika 50. 214. 225 Anjić alias Vidić 225 Anjić Ivan '217 Anjić Jakov 2-17 Aniić Matij 217. 28 . Abramić M. 205 Ančić. 160 . . A. 104 Ačerasić 25 Ačić 210 Adria 20 Adrnac. 72 Albania 21 Alberti 108. 225 Andreis-. pop 36 Alfierović detto Kovačić 168 Alfirević 36. nadimak 73 Akčić 212 Akvila (Aquilla) 178" Alaburić 164 Aladić 225 Alandić i van 212. 170 Amerikan. 51. 120. 120 Andrija iz Paga 217 Andrijašević 141 Andrijašević Ma'tej. 99. 214 Aničić-Balarin 205 Aničić Mate 206.

206 Antulović-Ektorović 206 Antulović dicti Vicić 205. 214 Babić Petar detto Martinović 236 Babić Pro 217 Babin. 134 Antović 215 Antulović 190. 67. 44. 204. 218 Antunović Jure 46 Antunović Nikola 46 Antunović vulgo Jurašin 134 Anzulin-Boimet. 214 Antulović Ivan 214 Antulović Mate 214 Antulovi reč. 126. 27. 77. 199. 206. 217. 236 Babić Juraj 206. 134. 83. 203* Antonijević alias Peričić 199. 29 Avancanić Matul (Avanzanich Mattule) 26. 214. 210 B Babak. 329. nadimak 85 Artista-Benedeto. 183. nadimak 206 Aržić 118. nadimak 84 Aquila 13. 188. tenente 134 Arnerić-Babak 150 Arnerić-Hranoelli 134 Arnerić Dimitar 134 • Arnerić-Gnjave 150 Arnerić-Guže 150 Arnerić-Kačilo 150 Arnerić-Kontus 150 Arnerić-Kampur 150 Arnerić-Pavisić 150 Arnerić-Sumeić 147 Arnerić-Trapo 157 Arnerić-Tud'esko 150 Arnerić-Vlašić 150 Arnirić 149 Arnirić Petar. (Avanzanich Giacomo) 26. 215. 203 v Antonijević dicti Jurešina 203 Antonijević dictus Jurašin 203 Antonijević vulgo Jurašinović 190. 204. 202. 198. 134 Babibkovića kuće 25 Babić 90. 174. Arbisani 133. 149. 97. nadimak 85 Artista-. 141 Arbizario 133 ' Arbunić 174 Arbunić alias Radovan 174 Arbunić Radovan 133. kapetan 134 Arniović. 112. 130. 153. 178 Aquila Juraj 178 Aquila. 218 Babić alias Konjić 206 Babić Bozo 26 Babić dicti Konje 204 Babić I. 198. nadimak 74 Antunović 47. 132. nadimak 85 Arvana-Arvarinac. 214. 192 Antonijević vulgo Kuluz 190.Blum. 134. 81. 133. mistro 83 Antonovi. 192. 224 Avancanić Ivan 218 Avancanić Jakov. nadimak 199 Antonović 46." 196. 168. 206 Antulović detti Vicić 206. 174 Arković 213 Arković-Rpdić 213. 50. nadimak 198 Babinovi. 157. 199 Antonio. 178 Aquila Girolamo 167. 47. nadimak 202 Antoničić 203 Antonijević 45. 74 Antičević Margarita 134 Antičević sive Krstulović 73 Antočev. 29. 206 Arstić. 149 Arnerić. 73. 162 Antičević Ivan 27. nadimak 33 ArnočićFilipović 45 Arstić 205. 99. 122. 200. Vicić 58 Antulović-Vicić 206 Antunac. 148. 129. nadimak 150 Babalić 216 Babarović 56. 201 Austrija 18 Avancanić 25. 205. 216. Zorzi 168 Aračić 56 Aras 56 Arbensis 141 Arbesanl 241 . Arnarić 45.Antićeva Orsola 27. general 134 Arnerić. 192 Antonijević vulgo Peričić 190. 29 Avancanić Jerolim (Avanzanich Gerolamo) 26. artificis 56 Azić 118. 134 Arnerić 45. 158. 172. 128. 214 Babić Mihovil 97 Babić Pavao detto Konje 206. nadimak 219 238 . 156. 134. 43. 73 Antičević 45. nadimak 84 Anzulin-Buble. 104. 189. 29 Avancanović 225 Avancanović Marko 217 Aviani 56 Aviani. nadimak 206 Arstić-Cvitanović Ante 205 Arstić-Cvitanović Ivan 205 Artista-Pin-Kotica. 215.

106. 228 Banović Ivan 217 Banović Jakov 218 Baović 47. 114 Balatura 132 Balbi comes 28 Balbi Antonio 44 Balbizza 90 Balbiza seu Isepin 90 Baldasar 130Baldović 99 Baleta 192. nadimak 108 Baelović. 27. 108 Bakić 28. 141 Bakić alias Skorić 141. 218. nadimak 50. 199 Baj'lo. 50. nadimak 109 Bandurovi. nadimak 123 Banić 47. 149. Balić 74. Balarini 29 Balarinova 27 Balarinović 82. nadimak 221 Baka. nadimak 235 Bagelić 28 Bago. 141. nadimak 168 _ Bace. 114. 74. 130 Baliotto 134 Balkanski poluotok 12 Ballarin Ante. 118. 190. nadimak 61 Bagulina. 44 Baković Mate 44 Bakranin.Babković 29 Babus. 126. nadimak 89 . 230 Bakarela. 122. nadimak 164. 107 Barbarinus 37 Barberigo 107 Barberini 37 Barberino 37 Barberinus 37 Barbić 25. nadimak 119 Barbaro. nadimak 54. 44 Baković Ivan 29. 39 Barbirić Frane 26 Barbirić vulgo Kuščić 34. 106. 141. nadimak 195 Bandurić.nadimak 109 Bandirica. 219 Barbirić. 38 Balarin Pavao 29. 221 Balarin pop 107 Balarin Anton 29 Balarin-Grassi 29. nadimak 119 Bakalera 163 Bakar '41. nadimak 198 Ban Stjepan 64 Bandić 133' Bandić . 125 Bakalar. 99. Luke 29. 99. 37. 178. Matije 82 Bakulić-Hodžić (Oxich) 225 Bakulić Petar 27 Balancanović 122 Balarin 29. 150. nadimak 220 239 . 223 Ban. 225 Baloević dicti Beat 150 Baloević dicti Kosović 150 Baloević. 215. 166. 150 Bakić alias. 216 Barbir 37 Barbirić 25. nadimak 218 Barbirić alias Kuščić 34. 105 Balarin Simon 29 . 114 Balarin. 178. 77. nadimak 202 Bajanović 37 Baje. nadimak 76 Bandur. 82 Barada Miho dr. 37 Barbirinus 28 Barbosić. 44. 77 Baćina (Bachina) 22. Juraj 226 Baloević sive Ančić 150 Balogevich 225 Baloi 150 Baloi Simon de 150 Halojević 150.Skore 126. 113. 49. 225 Bakulić Ivan p. nadimak 32. comes 44. 225 ' Ba!oy Clipsa 225 Bambo. 105. 150 Bakić dicti Skorić 150 Bakić Josip 441 Bakota. nadimak 61 Bago. 167. nadimak 84 Bakarin. Bak. nadimak 30. nadimak 194 Bačić 218 Bačić nadimak 176 Bačvar. nadimak 221 Bakulić 99. 149. 218 Baćulin Jakov 27 Baćulinac. prokuratur 13 Ballarin Frane 113 Baloević 45. nadimak 198 Baković 29. 218 Baković braća pok. 97 Barakul. 227 Baćina Mato 106 Baćulić Jakov 26 Baćulin. nadimak 202 Bahić Petar 121 Bajamonti. nadimak 195 Baranović Juraj 44 Baras. nadimak 50 Ban 64. 177 Banić Marin 218 Banić Mate 218 Banjanović**37 Banovac 223 Banović 47. 114. 205.

175. 225 Bartulović-Ivan 44 Bartulović-Puović 225 Bartuzzi. nadimak 22h Belovina 90 . 178 Baturić alias Sirnić 171 Baturić detti Sertić 160. 159 Belivinić 191 Beljić-Perončić 46 Beljure. nadimak 100 Batalja (Battaglia) 141 Bate. 229 Bašić 47. 229 Baškin. magistri 107 ^ Barsata. 205. 209. 214 Batoš Mihovil 214 Batošić 190. 225 Bartulović. nadimak 220 Batina. 114 Barsatić. 198 Beje-Bego. 162 Bauk 162. nadimak 165 Beg. 74 Barišić-Berkuić 56. nadimak 84 Bašić Barttil reč. nadimak 86 Belali ja. nadimak 202 Bašković 122. nadimak 223 Bafković 45 • Batoš 107. . 193. "230 Barozzi 107 Barozzi. 118 Barti. mistro 90 Barsatić over Oblačina mistro 90 Barsatić over Oblačinović. 56. Belovnina 25 Bencur 192 Benčie 122. 76 Bellavita. nadimak 165. nadimak 186 Barčić 216 Barhanović 49. 214 Batoš Marko 211. nadimak 200 Baričević"216 Bariša alias Stanoević 112 Bariša da Pogliza 47 Barišić 27. 206. nadimak 83 Batina Juraj 217 Batistić. 74^ Barišić iz Kotišine . 90 Bašić. 218 Barhanovića Dvori 215 / Barhanović Dinko 218 Barhanović Jerolim 218 Barhanović reč. 211. 211. Božić 90 Bašić Duje 90 Baška 164 Baškavoda 113. nadimak 62 Batelj. 205. nadimak 195 s Bažin. pretorij 107 Bellavita Bassansis 107 Bello 141 Belli. 90 . 192. 70 Bavčević-Cerinić 70 Bavšić detto Panceta 217 Bazatić 25 Bazelović 55. 183 Bartulović 66. 141.Belić 158. 213 Base. 141 240 . 90. nadimak 185. nadimak 59 Beloević.52 > Beat 152 Beatović 152 Bebosić 122 Bečeković 141 Bedrica. co:' 183 Barzole 13 Basarić 25 Basatić 25 Bassi 57 Bast 58. 82. 162. 74 Barišin. 214 . 64 Bazeta. coad. 210 Batoš Grp-o 211. nadimak 60. 202 Barišin Frane 25 Barišin Mate 74 Barkoević 118 Barković 37. 47.28. 206. pop 178. mistro 79 Barsetić 25 Barta 90 Bar ta Josip 90 Bartičević 14.Bakulin 50 Barholjica 122 Barić. kapetan 106 Barkulić 225 Barkulić 'Juraj 44. 162 Bašo.Barbun. 225 Belotovi-Lipinovi. nadimak 219 Barsatić 90. 214 Batoš Luka 210. 118 Barku!jić 55 Barnić-Matković 216. nadimak 202 Batelo. 64. 118' Barković Juraj. 207. Battaglia 141 Batulić Juraj 217 Baturić 45. 82. 168 Belavijić 82. filitis Radovani 149 Belmate. 109 Bertinelli 28 Bertučević 158. nadimak 176.čević-Cvitanić 98. 130. nadimak . 204. 217. 45.'nadimak 100. nadimak 90 Bekalo. Belamarić 141 Beiavić 159. 158. 173 Bauković 29 Bavčević 69. 50r 108. 220. 212. 178.

alias Susković (Sutković) . 106. 114. 82. 122 Benković 25. mj. medicus 114. 37. nadimak 219 Benjavin. 190 Bersatić. 29. 198 Bezmalinović alias Kprnelić 190. kapetan 105. sudac 168 Bervaldi 55 Besrama Toma 159. 51. magistri 37 Berković August Nikolin 82 Berković Fabijan 219 Berkuić 56. nadimak 100 Beović 83. 105 Bersatić Jelena. 114 * Bersatić dr. pop 105 ^ Bersatić Pavao p. mj.1 Benediktis (Benedictis) 141 Benić Jerolim 217 Benić Vinko 217 Benika. 134 Beroević 25 Beroš 28. dr. 44 Berošević 27. 47. 199. 108.14 Bersatić Vm. 188. 99. 198 Bezmalinović vulgo Jurčević 189.Dorić 29 Bezmalinović Ivan 184 Bezmalinović Nikola 26. 106 Bersa'tić Mihovil 105 Bersatić over Oblačina. 106 Bersatić August 105 Bersatić de Salentić 114 ' Bersatić dr. nadimak 34 Berkić 130 Berković 37. . 45. 190. 201 Beović. 150. 200 Bezmalinović alias Galijotović 118 Bezmalinović alias Grgurević 29 Bezmalinović allias Jurčević 29. 236 Bertičević 28.' braća 106 Zbornik za narodni aivot i običaje 16 Bersatić alias Paulina 106. 27. 112. 168 Bertičević-Cvitanić 102 ^ Bertičević Jakov. 44 Beroš Juraj 29. 198. 189. 44 Berošević 27.. kap. 141 Benković alias Baloi 45. nadimak 58 Bezerić. 45. 178. 29 Bersatich Zuane 114 Bersatić 28. 59. 114 Bersatić Ivan 104. Berčić 27 Bergamo 92. udova 106 ' Bersatić Jerolim 105. 225 Benković Mathaeus. 64. 192 241 .. Mati je 29. sudac 98. 184 Bethia 217 Betinac. 29. 104. 96 Berghelich Petrus qu. 101. 192 Bezmalinović alias Korneljić 19*0. 141. nadimak 167 Benedeti 28 Benedictis de 14. 104M08. 228 Bergelić 95 Bergelić. 118. mistro Bersatić Pavao 105. Matije 105 Bersatić Pro 105 Bersatić Šime 105 Bersatić Toma dr. 168 Bertučević. 98 Bersoi Dobretza 215. 210. 198 Bezmalinović dicti Jurac 192 Bezmalinovtć. magister 114 Bersatić. 192. 184 Bezmalinović Petar 184 Bezmalinović vulgo Galijotović 192.Benčić alias Naherčić 122 Benčić alias Senjić 122 Benčić detto Asić 122 Benčić Jerolim 121. 105. 191 ' Beroš braća pok. Bersatić Dujan 105 Bersatić Frane 105 Bersatić Frane. 133. pop-107 Bersatić. 190. 190. 190. 114 Bersatić Pavao. Melchioris 96 Bergheglich Petar 95 Bergomensis (mjesto nadimka) 228" Berhanović 215' Berhanović dicto Betet 130 Berica.168 Bertuchevich Giacomo. 74 Berkutić 56 Bernardi 141 Berhardi dr.101 Bertičević Petar 101 Bertonović 215 Bertucius 168 Bertučević 158. 219 Bezerić. nadimak 174 Beze. difensor 141 •Benušić 192 Bentoko. 219 Berković. 107 Bergeljić Pavao 95. 122 Bene. 218. 56. 106 Bersatić Juraj'. conte 94 Bergelića makina 96 Bergelić Ivan 96 Bergelić Petar 95 Bergeljić 95. 107 Bernardi-Manzon Kuzma 87 Bernadis 107. fra 219 Bezmalić 189 Bezmalin 29 Bezmalinović 29. 30.' 198 Bezmalinović alias Vlanić 190. 82. de Comitubis 1. Ivan 83 Bercanović 215 . nadimak 174 Benke de Bog 121. 99.

nadimak 176. 107 Bilanić Frane 133 Bila Njiva 171 Bila Ploča 133 Bilavčić 168 Bilavić 158 Bile 82 Bile.• Bobe. 90 Bidić Mihovil 82 Bigula. 64. nadimak 185 Biskupović-Krstulović 74 Biskupović sive Sćapanović 188 Biskupušac. nadimak 202 Blaževića. 154. nadimak 220 Bjenaeiea 215 Blaca 7. nadimah 100. 15. 157 Bežmek-Gospodnetić 157 Erakofeić 121 Biazza. nadimak 208 BlagB. nadimak Bobarić 158. 141 Biličić. 33. 90 Bilovinić 83 Bilovinović 90 Bilovinović Matio 26 Binda.Bilinić siye Tomašević 140' Bilitnja Glavica 58 Bi'ljakušić detto Pessa 88 Biloborovčić 179 Biloborović 168. magistri 135 Biba. 126.ace 134 Bizzaza 134 Bizzazza 135 Bižaca 134 Bjažević 108 Bjeninovi. 83. 137 Biodanić 216 Biokovo 58 Biondini 142 Birče 120 Bisazza 134 Bisazza. 193 Bilin alias Coknić 190. 119. pop 56 Biliceo Paulo. 174. 126. 78 . 108. 90 Billovina Stefan p. pop 126. nadimak 85 Bidić 83. 179 Biloborović Ivan 159. crkva 236 Blaževi. 235 Biličić 69. nadimak 40 Bistrica 14 Bivadović 216 Bizaević 158 Bizazza 135' Bizerić Juraj 218 Bizzaca 134 Bizz. 19. 149 Bobić. nadimak 167 Boban 57 Boban. 162. nadimak 163 Bikar. Bobetić. 83. 90 Bilovina Ivan 82 -. 181/228. 229. 90 Bidić Gregorij 82. 33." 110. 160. 91. 49. 141 / Biličić Luka 68 Biličić-Petričić 188 Bilin. magistri 135 Bisazza. 221. 92. 123. 109. 159. 43. 141 Bifić. 144. nadimak 163 Bi ja. 125.. 126. 168 Bilovina 82. 77. Dop 122. 68-81. -nadimak 186 Bilančić 91. 107.Bezmalinović vulgo Jurjević 189 Bezmalinović vulgo Matulovic 190. Bobovišća 7. 186 Biletić 178 Bilevič 13 Biliceo 126 Biliceo Frane. 122. nadimak 74 Bilač 88 Bilač. 134. 49 .. 107. 66. 61. 168 . 198 Bežmek 7. nadimak 100 Bilan. 28. 188. nadimak 152 Bobelić 48 Bobetić 48. 63. 142 Biskupović. 193 Bilina. pop 49. nadimak 75. nadimak 84 Blažević 83. 19. 36. 111. 40. 60. 198 Bezmalinović vulgo Petrasović 190. 163. '16. 192. 74. 18. nadimak 25. 158 Blažijo. Marka "82. nanta 135 Biskupija 81 Bisković 215 Biskupović 57. nadimak 175 Boboška. 55. nadimak 85 Bibica. 90 Bilovinčić Stefan p. Bobarić Ivan 159 . 230 242 . 34. Tudora 82. 53. 28. 199 Bilinčic 140 . 225 Blacarska Riva 55 Blagaj 46 Blaganjer. 27.Bilovina Marko Ivana 82. 65. nadimak 74 Biočina 134. 19. 59. nadimak 53 BlaŠić 201 Blata 225 Blato 137 Blažena Gospe od Milosrdja. 168 Bilorovčić 158. nadimak 110 Bobovac 15.

nadimak 118 Boliš 57 Boljanac (Bojanac). 48. "65. 52. 188. 157 Bonacci Petar. 41. nadimak 206 Bočineto. Bologna 107 Bolognes Margarita 107 Boloniević Nadal 90 Bomarjanović 28 Bon. 154. 57. 57 Bonačić-Civran 57 Bonačić Crivellari 57 Bonačić dicti Kresić 56. * 149. 44. 11. 35. nadimak 52 Bolčin. 19.'165. 8. 181. 170. 56. comitis. 27. nadimak 197 Bolanić (Bolančić?). 15. opat 168 Bokanić Trifun 168 Bokotovi. 189. 159. 18. 64. 66. nadimak 167 Boldović 30. 179. 215-236 Bola. 164.26 Bonačić-Matijajurjević 58 Bonačić Nikola 26. 207 Bokanić 13. 36. 182.168 Bokanić. nadimak 200 Bojanac. 179 Bolkini. 54. .««« Bonačić-Juraj Markov 26 Bonačić-Jurjcvić 58 Bonačić-Kresrć 58 Bonačić-Kresić-Kcnjac 57 Bonačić Leonard pok. 113. nadimak 194. 99. 179. 28. magistri 123 Boka Kotorska 108. 58 Bonačić dicti Sargo 58 Bonačić dicti Komito 57 Bonačić-Dorić 57 Bonačić-Gardelin 57 «-"• Bonačić-Gazilo 57 Bonačić-Guić 57 Bonačić Ivan 26 Bonačić Ivan pok. 91 Bolančić Frane 81 Bolančić Juraj 82 Bolančić Petar Franjin 82 Boičić. 57 Bonaci 56 Bonačić 25. 12.Bobovišća Luka (Bobovišća na moru) 7.. Jerolima 26 Bonačić Luka pok. magistri 27. 138. Ante 26 Bonačić Luka pok. 57. 190. 108. 100.opat -201 Bokanić. nadimak 203 Bojanić 13. 143. 235 Bodović 30 Boemia 195 Boglich 41 Bogomoja. 158. nadimak 34 Boja. 14. sindaco 21 Bonacci 56. 88. 25 Bolančić 82. 146. 134. 37. 178. 184. magistri 158. nadimak 76 Boguljić 28 Bohan. nadimak 195. 18. nadimak 224 Bon Michiel. nadimak 219 Bol 7. 214. nadimak 167 Bocičić Pavao. 23. 97. 47. 174. 52 . 69 Bonačić Nikola pok. 142 Bonačić. 53. 109. 67. nadpop 57 Bonačić alias Filipi. 20. 179>c Boljić 28. 161. 205. pop 121. 43. Bolčin. 191. 155. canceliere 27 Bole. pop 168 Boccareus 168 Bocelo. 219. 147. 49. 107. 27. 21.132 Bocman. 80. pop" 57 Bonacich Joannis. 180. Luke 26 ' Bonačić-Libičić 57 Bonačić-Losić 58 Bonačić-Lovretović 58 Bonačić-Ludććore 58 Bonačić Luka pok. 54 Bobuljić 37 Boccaneus 168 Boccaneus. 210. 114. 61. 22. 215 Bojanović 37 Bojković 123 Bojkbvić. pop 174 Bokanić alias Kapitanić 168 Bokanić dicti Skargus 168 Bokanić Juraj. nadimak 194 ' . 57 Bonačić. 223 Bodlović 30. 41. comitis 56. 42. 107. 208. 13. Luke 26 243 . 209. lapicida 168 " Bokanić. 196.45. 72. Petra 26 Bonačić-Mandinić 58 Bonačić Marko . 30. 179 Boldu. pop '2£. 57 Bonacci Crivellari 57 Bonacci Ivan. 168 Bokanić. 50. 68. 212.. 167. 203. 59 Bonačić alias Košić 55 Bonačić alias Lozić 58 Bonačić alias Mandinić 58 Bonačić alias Sargo 58 Bonačić Ariton 68 Bonačić-Berkuić Bonačić-Berkuljić 56. 193. 67.' 137. 55. 39. Bolno Ćelo 184 Bolodrobac. nadimak 178 Boljesić 158. Luke 26 Bonačić Jerolim 26 Bonačić Juraj 26 . 32.

202. nadimak 76 Bosonogo. 10 Bracolić. 148. 109. 204. pop 190. 71. 53. vulgo Lozić 58 Bonačić vulgo nominat Sargo 58 Bonačić vulgo Proto 58 Bonetti 114 Bonetti D. 196. Tome 26 Bonačić-Petričić 58 Bonačić-Piculović 58. 205. 190. 17. 214 Borovac. 103. 193. 22. 231. 23. 120.. 203 Božić. 19. 47. 122. Luke 26 Bonačić Toma 26 Bonačić-Vicić 58 Bonačić. 218. 114. 44. 187 Bracussich Maria 223 Brač 7. -127. 214. 223 " Brakušić detto'flenković 223 • Brakušić Dinko 218 244 . 165. i 12. 18. naclimak 192 Borichič 226 * Borić 108. nadimak 219 Borovinčić 47. 91 Bovinić 142. 33 BosnaČić Ivan Petrov 26 Bosnačić Petar 26 Boso. 208. 192 Bošković alias Henčević 116 Bošnjak. 84. nadimak 152 Brahanović alias Strumba 130 Brajko 192 Brakuljić 56 Brakušić 217. 186. 20. Božičević alias Palarzović 126. 67. 129. 120. 196. 174/175. 87. 33. 172. 165. 201. 46. 61. 226 Bračetović Nikola 217 Brački kanal 7. 56. 132. 130. 228. 226 . 183 Božedarić 226 Božić 47. 173. 226. 133 Boričević 226 Boričio 215. Božidarić Ivan 217 Božitković 211 Božji čovik. 68 Bonačić pok. 28. 104. 150. 21. 30. 216 Borin. 102. 145. 138. 188. 152. 216. 158. 146. 97. 10. 8. 236 Bracia 50.'163. 58. 117. 30. 222 Bosnačić 25. pop 57 Bonačić Petar Markov 26 Bonačić Petar Matijev 26 Bonačić-Petar pok. 140. 221 Boskić 153 Bosna 12. 107. 148. 132 Božičević alias Maidretović 126 Božičević Alviz 93 Božičević Jerica. 48.•' Borđević 99. nadimak 31 Bračuta 162 Bradašić 69. nadimak 175 Borzati 56 Bosanci 12 Bosanska Draga 164. 232. 62. 78. 235. 216. 11. 115 Bortić. 132. mistro 55. 57. 204. 114. 190. 183. 54. 137. nadimak 206 Borov Dolac 51 Borovich 21 Borovina.Bonačić overo Lozić 58 Bonačić-Pagari 57. 172. 123. 9. nadimak 223 Bortičević 108 Bortulovi. nadimak 201 Botar. 206. 217: Borozan 205 Borsatić 25. pop 93 Božičević Nadal 93 BožičevićJNfadali Jakov 13 Božidarić 215. 93. 178. 170. 33. 13. 34. 225. 59 Bonačić-Peškaraja 57 Bonačić Petar. 46. 45. 200. 157.. 115. 114 Boninčić Juraj 121 Boninčić Nikola 121 Bonjolo 28 Borak 215 Boranović 215 Borčić Buko. 218. 153. 12. 29. 74. nadimak 64 Borković 118 . 68 Botta 91 Botteri 64 Botteri Zakarija 64 Botunović 58. 203. 163. nadimak 223 Brachia 23. 152. 43. 77 Bradašić-Krstulović 74 Bradašić sive Krstulović 74 Braganja." nadimak 86 Boščić 121 Bošković 188. 126. 63. pop "190 Bore. 14. 201. Komita 57 BonaČić-Proti 58 Bonačić-Salata 58 Bonačić-Salatić 58 Bonačić-Sargo 58 Bonačić Stefan pok. 15. 226 Bračetović 217. 206 Boroević Matej 205 Boroević Toma 205. 203 Božić Jelena 203 Božičević 82. 236 Bračetić 216.

.122 Bukva 43 Bulat. pop 185 Brizić. 28. nadimak 83 Budva (Maine) 223. nadimak 75 Brkljača 108 Brkljača Josip 108 Brković Mate 83 Brko. nadimak 176. 21/189. nadimak 62 Brdanjak 200 Brehanović 130 Brehglie 51 Brejanac. 69 Bučić vulgo Loze 37. 192 Bukdvinović . 192 Brsata. 139. 69. nadimak 210 Brela 27. nadimak 165 Brkuljić 56 _• Brmbolić 83 Brmbolić Emil 83 Brnić. 29. 69. 178. 83. nadimak 119 Bučić 28. 185. nadimak 84 Bulić 51. 78. 97. nadimak 89. 107. 20. 135 Brtisje. nadimak 108 Bronzović 108. nadimak 164 Bumbić 224 Bumbić-Soljačić ^224 Buna 26 ^Bunić 25 Bun je 8. 196. 54. 206. 196 Bunta 81 -Buntulić 226 Buntulić-Bude" 226- 245 . 78 Budalo. 53. 211 Bronzo. 24. 23. 104. nadimak 31 Branjić Mihovil 214 Bratić 217 . • Brakušić Stefan 184 Brakušić vulgd Plenković 223 Branković. 205. 45. 208. 114. 57. Buha . 204. 9. 51.47. 118 Bujević-Lovrinica 160 Bukalo. nadimak 31 Buccareo-Aquila 168 Buchia 217 Bučica. 192 Bulišić 190 Buljan 91 Buljan'Mate 91 Buljević 28. Brotnjo) 196. Buha-Gluho. 37 Bučić vulg6' Galiot 37. nadimak 76 Broćno (Brojtno. pastir. 209. nadimak 176 Bubara. nadimak 235 Brčić. nadimak 164 Bule. 58. 103. 214 Brazzano 134 Brbošić. nadimak"" 224 Bugne 96 . 118 Brkulj. 22. 219 BreškoVić Juraj 218 Brezcovich 30 Bričić 188 Brhanović 130 Brig 14 Brindisi 56 Britanide 196 Brizić 107. 200. 157 Buba.. 68 Brescia 166 Bresciani 107. stani 19. 135 Bučić Franceskina 106 Bučić-Majko. nadimak 75 Brstilo 185 Brtičević 118. 189 Brizić. nadimak 166. 115 Buljević Juraj 44 Buljević Mihovil 44 Buljević Tadija 44 Buljimbašić 192 Bumba. nadimak 85 Bučić sive Diničić 33 Bučić sive Marčelić 33. 210. 132. 164. nadimak 163 Buhovac. 185 Brižak 55 Brkata 9 Brkin. Bratinsić 121 Brattia 19 Bravčič 25 Brazza 19.Brakušić Ivan 105 Brakušić Petar 218 . 134 Brubrtgović 133 Brus je (Hvar) 61. 192. 44. nadimak 52. 212 Breljac-Lučić 208 Breljak detto Suzičić Luka 214 Breljak Luka overo Suzičić 209 Breljanović-Lučić 208 Bresani D. 56. 174 Bujević 51. nadimak 89 Buje (Istra) 192 Buje. 116. nadimak 192 Buble. 189 Brizić Ivan 217 Brizić Juraj 184. 132. 114. 45. -stan. 201 Brković 14. 37. 206 Bukeš. 107. 224 Budvinovi. 216. 142 Bresciani alias Santo 107 Brescovich 30 Brešiani (Bresciani) 143 Brešković-Bresković 30.

nauta 73 Burlan. paron 105 Cagljević 106 Cagljević Grga 106. nadimak 219 Busatto 205 Buschi 216 Bušković 216 Butinić 120 Butor (Buttor) 58. 119 Burano 67 72 Buratin. nadimak 152 Burić 64 Burian-Vitorelo. 107 Buturović 58 Buvić 121 Buvinić 142. 108 Caglievich 105. nadimak 33. 231 Capitaneis Marino de 48. naata 92 Castelli (dalli) Jerolim 133 . 55. nadimak 199 Carelovich 222 Carević 37. 162. 142 Caljević. nadimak 186' Carević-Rovinjež. magistri 92 Capitanei (Kapitanei) 48. Casteli Ursula udata Solitro 92 Castro Pucischie 154 246 . Bag) 169 Carmeglich 221 . 163 Capković detto Mestričević-Bakalera 161 Capković-Drozgej 163 Ćapković-Mestričević 163 Car. nadimak 57 Cablarovich Tomaso 84 Cacich Anica 227 Cacich detto Xarcovich Orsola 227 Cacich Caspari. 108 Caglević 99. 67 Buzolić Stjepan 67. 58. 127 < Cagliani 127 Calilcich 169 Calilgich 169 Caljević 108. nadimak 76 Buortolovi> nadimak 220 Bura. 188 Buzanović Juraj 218 Buzić 158 Buzolić 30. nadimak 186 Carević-Longo. Carmeglich detto Xuvich 220 Carmelich 221 Carnincich Gierolamo 221 Carstulovich Marco 144 Casolini 207 Casolini Ivan 207 Castellan Chersonensis Georgius 153 Castelli 92 Castelli. 62. 146. nadimak 199 Busalo. 159 Buzolić Ante dr. 142 Carević. presb. nadimak 76 Buratović 168 Burazin 118 Burazinović. 174. magistri 127 Calcaneus 127. 67. nadimak 186 Carević-Pifar. 149 Calcanei. pop 108 Caljević Ivan 106 Calilcich 169 Calilgich 164 Calilich Zorzi 169 Callinich detto Cosulovich Betina 169 Callinich Giuseppa 169 Caltesi 216' Canaletto 83 Canaletto Pesti Pogbaldno 84 Gancera (Kančera) 222 Canchi 92 Canchi Bartolomej. nadimak 110 Carinich 221 Carlobago (Karlobag. 69 Bužija. iilir 28. 146 Calebotta 144 Calianeo 127 Calianeso overo Fantasia 122. 117 Cagljević Ivan 106 Cagliević Juraj 117 Cagljević Petar 117 Calcaneo 122. nadimak 186 Carević alias Vrsalović Carević-Bilan. 50 Capogross Cagvini Joannes 96 Capogrosso 96 Capogrosso Bartul (Bartolomeo) 96 Capogrosso Bartolo 96 Capogrosso-Cavagnini Mariia 96 Capogrosso-Cavagnini Peironila 96 Capogrosso Jerolim 95 Capogrosso Lorenco 96 Copogrosso Nikola 96 Capogrosso Petri 88Capković 45 Capković-Bragadinac 163 Capković detto Meštričević 162.Buortin. 108 Caglievich. 67 Buzolić braća 67 Buzolić Steffano dr. nadimak 186 Carić Antonija 205 Carić-Stančić 209 Carin. capitanei 227 Cacich Zorzi 227 Cagglievich Simon. 127 Calcanei 127.

mistro 159 Cimara. pjesnik 96 Cavagnini Marietta 96 Cavagnini Perina 96 Cavagnini Simon 96 Cavagnini Simon. 174. nadimak 76 Clinsich Christinus 144. 128. 168. Cinkvantin. Cepurnić 153 Cereale 137 Cereneo 137 Cerenić 37 Cerinei 133 Cerineo 15. 121. nadimak 113 Cipal. mistro 119 Cicalo. 176 Coilović 216 Coituse in Carsi 90 Coknić 190. 129. 168. nadpop 27. 130 Cerinić e Castellis 70 Cerinić. 135. nadimak 199 247 "V . nadimak 84 Cicalo-Jurko. 130. 127 Cerinić Jerko 98 Cerinić M'irin Jurjt ^ 26 Cerinić M . 159. nadimak 84 Cicalo-Andrijica. 188 Ciccarelli alias Klopanović 163 Ciccarelli alias Mlinic 163 Ciccarelii alias 2uvić 163 Ciccareiu Andrea (Andrija). 122. 99 ~ Cerinić Stefan 26 1 Cerinić Toma Pertov 26 \ Cer-inić Valerij 26 Cerinić Vicko 121.rin Nikclln 26 Cerinić Mate. pop 17. 186 Ceprnić 135 Ceprnjić 183 . 169 Ceparnić 13. 138 Chirichini. 236 Cattani 77 Cattarinich 67' Cavagini Frane Marka 96 Cavagini Marietta 96 Cavagini Marko 96 Cavagnin Perina 96 Cavagnini 96 Cavagnini Ana 96 Cavagnini Elizabeta 96 Cavagnini Jerolim 96 Cavagnini Jerolim dr. Cipar 46 ~Ciprijan 221 Ciriiii 130 Cirkul.Castro Santi Joannis 93 Cate a Castelellito 82 Catich Volcasio 215. mistro 38 Cerinić. nadimak 34 Cestari 28 Cetina 11 Cezar. 226 • Cerineo. naute\70 Cerinić alias Bavčević 37. 163. 186. nadimak 235 Ćiokrić 191. 9. pop 172 Ciccarelli Grgur 163 Ciccarelli Dimitrije 163 Ciccarelli Juraj (detto Zivić) 211 Ciccarelli Nikola 163 Ciccarelli Pavao 163 Ciccarelli Radoš 163 Ciccarelli Vice 165 Ciccarellovich overo Ciccarelli 163 Cićić 140 Cičić alias Škarica 140 Cikuta.Pojar 84 Cicalo-Pokorica 84 Cicarelli 8. 27. 193. opat 127 Cerini 130 Cerinich Michiel 127 Cerinić 25. 127. nadimak 165 Cezari Nikola 22 Chastulovich 144 » Cheglievich Vido 85 Cheglievich Mattio 85 Chioggia 137. 188 Ceparnić Jerolim 184 Ceparnjić 186 Cepernić Jerolim. liječnik 142 Cešarović alias Juričević 123 Cestar. nadimak 110 Cimbar. soprakomit 22. 70. 121. nadimak 84 Cicalo-Francez. 158. 127. 169. nadimak 84 Cicalo-Mumalo 84 Cicalo:. 44 Cerineo Nikola.nadimak 219. 167.. Cerinić seu Bavčević 70 Cerinić sive Bavčević 70. 120. 193 Coknic.. 130 Cerineo Giacomo. 170. 70 Cerinić Bernardin 26 Cerini-Bavčević 70 Cerinić Fervaća 26 Cerinić Frane 26 Cerinić Ivan 26. 11. 44 Cekino-Cikinor. pop 184. nadimak 218 Cemissius Ivan-Pavao 68 Ceparneo 168. sopraproveditor 22. 92. klerik 96 Cavatoria Paulo. 127 Cerinić Vičenco Petrov 26 Cerinov 70 Cervone 74 Cervone Arkanđer 74 Cesar i. 99. 130 Cerinić Mićel t130 Cerinić Nikola *Jur je v 26 Cerinić Petar 26 .

pop 200 Cvitanić al(as Generalić (Jeneralić) 30. 178. 128 Constantin Georgius de. 190. 30 Cvitanoviić 27. 187. 128. 45. nadimak 30 Cuparda. nadimak 177. nadimak 176 Curri 165 Curri Federik 165 Cuscich o Michacich 176 Cosmanei. 30.-144 Corumelli. 219 Cvitanović alias Pećar 135 Cvitanović-Arstić 206 Cvitanovic-Bako 38 Cvitanović die i Pećarević 135 Cvitanović-Tramuntana 38 Cvietović 217 Cvitić 28. 144 Creta 236 Crinfocai 93. 81. 102. 221 Cvitković ehiamato Dundo 219 Cvitonja. nadimak 109 Cvile. 185. biskup 19. 58. 10 Crachis Juraj de 183. opat 98. 116 . Covglaneus 144 Covglianei 45. 228 Craneo 228 Cranco Michel' o Michoi 228' Craneo Pompeo e Germania 228 Cranco Tomas de. 142 Cvitić. pop 176 Cusmaneo Georg. nadimak 35 Cvit 221 Cvit. J86. nadimak 202 Ccljević 108 Colo. 101 Cvitanić. 59 Cvitani-vulgo Pećar 135 Cvitanov 28. 10 f 107. 99. 98. mistro 115 ': Craina 22.• Crinfocai Andrija 102 Crinfocai Jakov 98 Crinfocai Toma. orator 228 Crancovich (de Cranchi) 228 Cranchovich Mihael. 206. pop 102 Crivelari 57 Crna Gora 185 Crni Rak 162. 198 Cokrić.ć-Marinković 219 Cvrčić 46 248 • . nadimak 220 Cvitan 179 Cvitanich Pietro 30 Cvitanić 27. -mistro 106 Contuze Juraj 82 Cormeglich 221 Corner comes 28 Corser Luce 149 Cor ti. 38. nadimak 113 Curik. 135. 28. Cusovich 228 Cuvitović 219 Cvancik. 219. 144 Covigliarieo. mistro 27 Costanzo. sudac 149 Granchis-Hranković 8. pop 98 Cvitanić seu Polotović 28.' klerik 176 Ćusmaneo. orator 228 Cranchovich Vicentius 228 Crassovich Joannes 48 Crepich 136 Cres 115. 144 Covlianeo 127 Cragi 27. 179. 39 Cragli 39 Cragli Francesco. 219 Cvitanić alias Pećar 135 Cvitanić alias Polotović 59. 235 Cvitanić. 219. 144 Coviglianeo 127. 127. nadimak 199 Cole. 99. nadimak 195 Cvitković 25. 55.• Cvitanić Juraj 184 Cvitanić-Poletović Ivan.Coknić alias Bilin 190. pop 93 Covglianich Nicolo 127 Coviglianeus 127. 202 Colomba 137 Columbis 115 Comi 144 » Condulmer Leonard 20. 193 Coknjć Bazmalinović 198 Coknić vulgo Bilin 190. nadimak 208 Cvitovich 22 Cvitović 188. magistri 108 Culić 108 Culinovich 180 Cumatio Superior 184. mistro 137 Covacheus 217 . pop 149. 193 Cokrić 45. 228 Cranchis Georgii..192 Cumatti 120 Cumeta. . 102 Cvitanić detto Fiorini Marko 115 ' Cvitanić-Brstić 206 Cvitanić Ivan. 119. 59. 30 Cvitanić-Svetinčić 30. nadimak 152 Colić. 173 Cučić 217 Culich. 189. 219 Cvitovića Dvori 215 Cvitovi. 44 Cranchis Dorrinus de natpop. pop 101 .

211 Čimaz-Činčević 211 Čimaz. 54. 225 Dagelić 49 Dalmacija 19. 50. 77 Čelca 73 Cencević Nikola 159 Cenetvić Ivan 159 Cenković Vinko 159 Čep. 186. 91 Čikanić seu Markov 91 Cikarelović 158. 214 Damiani 115 Damiani alias Juričević 107. 74. 200 Damjanović Ante 65 . 86 Gozić. 45. Vinko 218 Cikalinović Mate 121 Cikanić. nadimak 85 . 216. nadimak 86 Cumeta. nadimak 32 Čekaloviić 56. 219. 216 Cikarelović alias Cikarelrć 163 Cikarelović overo Ciccarelli 45 Cikerelović 196 Čile. 157. 204. 183. 222 Cučević 226 Čučić 223 Cučić (Nikolić) 223 Cudić alias Metličić 124. nadimak 202 Čipičić 13 Čobani ja 197 Čoglija 65 Čoka. 214 Čimčević Mihovil 211. zlatar 108 Culinović 138. 148 Čičićevi Dvori 132. 74 Ceprenie. nadimak 109 D D'Andreis 216.140. 132. nadimak 52 Carić. nadimak 211 \ Cimatorija 25 Cimaz 204. 137 r. 221.c Čaljević 28 Cante. nadimak 124 Gule. 186-' Ceparnić. Ciflo.80 Čuko 79 Curković 201 C Caretin.Cubretić 215. 214 Dalmatia 21 Dalmatinska Zagora 34. nadimak 86 Cesarović alias Juričević 123 Cifut. 131 Čudina. 122. župan 186 Ceprnić 130. 194 Cičić. 163. 190. nadimak 185 Čuko 79 Čuko. 22. nadimak 166 Čuća. 211 Činčević alias Katunarić 211 Cinčević Nikola 38 Cinkanić 82 Čiovo 87. 214 Čimaz dicti • Kovač 211 Čimčević Ivan 210. nadimak 140 Čičić Tadija (Tadea) . 205. nadimak 176 Čulić 108 Culić Ivan. 50. nadimak 200 Cape. 222 Cubretović 40. 188. 135 Ceprnja Desislav 186 Ceprnja prodan 9 Cepulo 80 Ciča. nadimak 30 • Cović 83 Cović Josip 83 Cozić 82. pop 174 Ceparnić alias Petričin 130 Cepkalović 69. nadimak 218 Čavata. nadimak 198 " Ceparnić 129. 168. 221. nadimak 192 Čove. 203 Damjanović 108. nadimak 202 Čorko. 222 Cubretić Ciprijan Jurja 218 Cubretov 216. 115 Damiani Vicko" 115 G Damjanović 65. nadimak 100. 220 Cokulo. nadimak Cimaz Ivan 211. nidimak 100 Cijalić Juraj 26 Cirilo. Cipe. nadimak 118 Cuk. 199 Dalmazia 21. 222 Čubretovi6 alias Marušić 230 Cubretović sive Marinkoviić 222 Čubretovi vulgo Musičić 189 Čubričević 216. nadimak 150 Capovica 83 Čarni. nadimak 74 Core.-214 Cinčević 38. 1. 35. 140 Cičić. 148. nadimak 83 Čokrić. nadimak 76. nadimak 122 Cimak.

169. medicus 83 De Finis 83. 184 Dean 59 Dean Marijan 59 Deadreis 49 Deanković. 91 Delia Pace. magistri 30 Dasenčić Luka 26 Daverio 59 Daverio Vjekoslav 59 Davidis 169 Davidoviić 13. nadimak 165 Dedekalo. 132 Dioklecijanova palača 132 Ditić. 228 Definis. 33 Danielović 107. 179. 119. 162. 189. nadimak 50 Diklići 34 Diklić-Kuzmanić 207 Dilia Viti 200 Dimarchi (Dimarki) 142 Dimitrije. Ivellio 169 Devčić 205 Dević 65. 19. 28. Dogančić-Doganac 162.22 Dobroslao Radoi 149 -Dobrunić (Dobrunich) 107. 222 Dobronić-Skarabaje 163. 33 Daničić alias Harašić 27. 201. 201 Danijelović Mate 121. 89 * Delia Pace 83. 193. 204. 163. 201. 91 Delia Pace Ivan 91 Delimarković 230 Delagis 65 De Magis 65 Deme^ nadimak 176 Denegri 59. 192. 189. Alvize.158 Dobrinović 171 t Dobrogostić 45. i09. 173 Delijić 82. 187. nadimak 166. 146 ' Derado. 183 Davidović Matej. 205 Didolić. 1 226 Dočina 204 Dodo. 116 De Negri 59 . Denegri Genovensis 59 Depensić 99 Derado 106. 139. nadimak 119 Dell'ino 65 Delić 199 Delija. De Finis Andrija 83' Deflorio 25 ^ Dejanković 91 Delboe 83 Delegat. pop 189 Diedo Anzolo 22 Dijanac. 120 Danijelović 189. 129. klerik 83. 189 Dogančić 132. 120.. 89 Delijina 82. 30. 218 Didak 83 Didolić 163. gubernator 227 Dobranić 57 Dobranić Klimse 57 Dobrec 9 Dobrić. 169. 99 Dasenčić. nadimak 24. 142 Dobrogostić Ivaniš 142 Dobrogostić-Petricio 142 Dobro jutro. 163 Dobronja. nadimak 52 Dioklecijan 17. nadimak 111 Dicmo 90. 130. 211 Dević Jakov 65 Dević Jerolim 188 Dević Pavao 172 Devlahović 219 Detrico 25 Dezdir 95 Dicin. 211. 192 Dešković Mićelina rođ. 158.Damjanović Duje 108 Damović 142 Danac sive Kardišić 32 Dančević-Danac 159 Daničić 27. 173 Dobrojiić 109. 196 Dogančić Frane 211 Doganello 65 250 . kapetan 169 Davigliovich Trilfa 169. 169. nadimak 163 Derado alias Suska 108 Descoveo-Dešković Ivan. 65 Definis 83. 198. nadimak 34 Defilipis 30. 188. 201 • Dapreto 286 Darpić 129. 170 Darpić detto Buritin 163 Darpić detto Kokeca detto Puzle 163 Dasenčić 27. pop 174 Descovich Nicole 149 Deserto 214 Despulatović 59 Despalatović Mate 59 Despot 193 Dešković 114. 174. 158. 108. nadimak 176 Diškul. ccfhes 27 Dogančević-Doganac 163 Doganac 163. nadimak 32 Dmitrović 227 Dmitrović Gaspari. coppiere 163 Dinarci 22 Dinko iz Venecije 127 Dinov. magistri 91 Debela.

187 Dominis sive Semuto 150 Dominis de vulgo Gospodnetić 150 Dominović 211 Domišjat. 18. 140. 39. 111. 19. 190 Dominis de. pop 122 Dončić 215 Donja Greda 173 Donja Strana 25 Donja Stubica 193 Donje Dicmo 83 Donji Dolac 50. official 31 Dragić 98. 49. 134. 57. 95 Dračevluka. 135. 36. 151. 18. eremitaž 48. 94. 138. 52 Donji Humac 7. 109. 132. 11. 117. 135. 30. 43.158. 35. nadimak 210 Donkovi-Pretur. 149. 29. 204. nadimak 210 Doretić Jerić 82 Dorica 28 Dorić 56 Dorini. 150. 152. 102 Dragičević 25. 14. 127. 14. 41. 91. 186 Dominiis de 133. Dragičević Frane pok. nadimak 210 Donkovi-Mištak. nadimak 100 Domazević 25 Domić 75. 27. 60. 114. 151. 42. 182 Dragaš 109. 108. 216. 118. 169. 43. 29. 133. 88. 83 Domić Luka 83 Domijanović Jakov 196 Domijanović Mate 196 Domijanović Mihovil 196 Dominik 163 Dominiika. 100 Dragičević Feliks 68. 74 Dragičević alias Laurić 31 Dragičević alias Pavišić 201 Dragičević alias Skarmeta 72 Dragičević alias Stipinović 31. 37. 11. 179. 36 Dragičević alias Sare 72 Dragičević alias Ursić 43 Dragičević detto Kaštelanac 109 Dragičević detto Purešković 98. 27. 112. Mihovila 82 Dragičević Mihovil 82 Dragičević Nikola 82 251 . 228. 233 Donji Škrip 120 Donko. 141. 77 Dragičević Frane Petrov 70 . nadimak 202 . 149 Dominis di 217 Dominis Dominik de. 8. 51—53. 189. 84. 107. 137. 153. nadimak 175 Dračevluka 7. 18. 103. 82. 12. 126.. picokara 28. 25. 47. 102. 137. 126. 31. 64. 114. 108. 192. 38. 129. 112 Docotich Antonio '44 Dorotić 190. 19. 136. 200. 201. 8. 230. 45. . 91. 76.. 37. 143. 187. 67. 28. 20. 22. 59. 30. 77. 77. 107. 72. 206. 147. 18. 50. 143. 98—104. 160. 222. 28. 118|i 119. 116. 36. Ivana 70 Dragičević Ivan 82 Dragičević Jakov Matiije 82 Dragičević Marko Matije 82 Dragičević Marko pok. 124. 77. 49 Dominis 135/ 150. pop 1. 82. 16. 110. 200. 189. 54. 183. 19. . nadimak 221 Domjanović 47. 81. 122. 16. 115. 201 •Donkov 216 Donkovi. 196 Domjanovi alias Mandić 122 Domjanović alias Pavličić 190 Domjanović Anton 121 Domjanović Ivan 121 Domjanović Juraj 121 Domjanović Nikola. 52. 207. 181. 85. 63. 168. 120. 233 234 Dor (Hvar) 223 Dolac 50. 214 Dorotić Anton 214 Dorotić Jakov 214 Dorotić Josip. 30. 226 Dračevka. 190. 201 Dragičević. 23. 160. 99. 150. 89.-179. 139. 135. . 123. nadimak 52. 31. 219 Dominis alias Barbie 169 Dominis alias Gospodnetić 45. 108. 204 Dolkin. 144. 113. 40. 77. 149. 111. 43. 153. 205. 12. 205 Dorotić Mate 206. capt. 33. 117. 40. 196 Dragaš Grgur 109 Dragazzo 107 Draghnich. 191. 46. 184. 89. 42. 148—157. 133. pop.Doganello Dujam 65 Dojić 217 Dojtrna. 214 Dorotić-Muto 207 Došicina 55 Dračeva Lučica 58 Dračevica 7. 226. 174. 50. 135. 178. 62. 109. mistro 98 Dragičević alias Biskupović 57.50 x Dominis-Mičeli detto Barbie 160 Dominis Nicolai de 152 Dominis sive Gospodnetić 151. klerik 77 Dragičević. 56. 27. 100. 123. nadimak 210 Donkovi-Hamber. 159. nadimak 119 Dol (Brač) 7. nadimak 85. Domančić 119 Domantić. 219.

231 Dubravić Georgius. 83 Dragičević. 46. ' * Dugopojac. 214 Dujić Nikola 211. 190.226 Dundatović Luka 218 Dundić 130. 31 Dubravčić Frane pok. Ivana 26 Dubravčić Frane Jurjev 26 Dubravčić Ivan 26. vulgo Skarmeta 72 Dragičević vulgo Skarmetić 72 Dragišić. 189. 105. Dumaneo 27 Dundatović . 194 ' . Dragnić alias Buzolić 31 Dragnić alias Darpić 31. 9. nadimak 112 Drivodili 25. . 127 Dragnić sive Bračvić 31. 180. 214 Dujić Jakov 214 Dujić Mate 214 . 214 Dujić Perka 214 DUjić Stjepan 211. 163. 123 Duhomzović sive Perhaljić 122 Duhović 135 Duić 179. 134. capitanei. nadpop 53 Drivodilić Anton 27 Drivodilić Juraj. 102. 121. 223. 99. 40. 122. 112 ' Dragozetović 25 -Dragun 78. 107. 169. 127 Dragoman 82. $1 Dragonjina Spilja 48 Dragovoda 7. mistro 26 Dubravčić-Miščanić 31 Dubravčić Nikola. comitis 109 Dujmovich Joannes de. nadimak 75 Dujmovich. 109. 214 Dujin. 63. 61 Drivodilić. 50. 19. 12. mistro 26 Dubravčić Juraj 26 Dubravčić Juraj. ćmerita (pop) 48 Dubrovnik 107. Ivana 70 Dragičević Petar pok. 184.. paron 106 ' Dujmović Toma 121 Dujmović Vicko 68 Dujmović vulgo Labinjanin 83 Dukić 109 Dukomzović sive Perhaljić 123 Dulibatić 133. 219 Dubravčić. 221 Duhačić alias Hure 135 Duhomzović alias Perhaljiić 102. 32. 230. nadimak 87 Drnas Mate dicti Matić 87 Drpić 130. 53. 21. 83. 135 252 . 109. nadimak 152 Dujić-Surla. 133. 147. nadimak 52 Dudan 201 Dugnačić. 34 Dubravica (Dubrovica) 8. 163 . nadimak 74 Dugopolje 74. nadimak 122 Drnas. 121. medicus 109 Dujmović 45.Dragičević Petar pok. 117. 56. nadimak 195 Dujinica. Dubravčić -31. 142. 147 Duda. 130. 233 Duchich 109 Duće 47. 188. alias Kuščević 31. pop 10. 77 Dragičević sive Šoltan 31 Dragičević-Skoknić Ivanića 117 Dragičević vulgo Biskupović 74. 109 Dujmovich Joannes. 162. 216. 204. 40 Drivodiljić 25 Drivodiljić Antom 27 Drnanelo. 34 Dubravčić alias Marchieli 27. 214 Dujić Pavao 211. 190. 194. 127. Dujić Mihovil 211. 231 Dražič 82 Dražinović-rBožić 45 Dražoevići 97 Drimalo. nadimak 52 Dujini. 99 ' Dubravčić Ivan. 48. mistro 26 Dubravčić Querin 27 Dubravčić siive Kuščević 31. pop 122 •1 Dragnić 31. 201 Dujmović kapelan 107 Dujmoviić alias KHminović 180 Dujmović Bat 105 Dujmović Dujam 121 Dujmović Ivan 105 Dujmović Jakov 105 Dujmović' Luka 105 Dujmović Mihovil 105 Dujmović Petar. 36. 120. 100 Drašnice 44. 123. nadimak 152 Drvenik 65. 213 Duare 94 Dubičević 133 Dubno (Duvno) 172 Dubov Dolac 48 Duboković Ivan 68 Dubrava 9 . 193. 218. 109 Dragičević sive Čavičić 69. nadimak 84 Dujić Ivan 211. 185 Drpić detto Buratin 161 Drpić detto Pusle 162 Drpić-Kokeca 162 Drpić Nikola 159 Druže. 205 Duišin 112 Dujić 211 Dujić. Frane 70 Dragičević-Ružić 100. 106.

providur 45 Engleska 130 Erceg. nadimak 31 Fertiglib 31 $ 25o . 164 Eterović-Haržić-Bokanić 159. nadirnak 151 F Fabe. Eterović-Ramuza 164 Etorović 164 * Etorović-Buha detto Ursin 162 Etorović detto Skembe 160 Etorović-Faraunić 164 Etorović-Firaunić detto Pružiret 161. 158 Fauro Nikola 159 Federiko. 175. 218 Diitić vulgo Goja 226 Dutović 226 Duvno 163 Dverdiković 226 f) Đakon Ivan 20 Đindin. nadimak 89 Ektorović 164. magistri 228 Fadić 109 . nadimak 194 Fauro (Favro) 25. 235 * Elezović 235 Elezović-Pinčulović 235 Emo.59 -Fabro. 114 Ferro Nikola 99 Fešte.222 Fabijanović alias Pulišelić 123. orificis (zlatar) 107. 164. Fermo 224 Fermo. 130. nadimak 64 Fario sive Kovačević sive Viculović. magister 38 Ferri. 185.. 228 Fabricij 216 Fabris 59 Fabris Josip .38 Ferro 28. Fajka. 164 Etorović-Remeta 160 Eturević 164 Eturević-Lučijani ^164 Evangelista. 163. 216. 199 Eterović detto Bufea-Skembe 164 Eterović detto Paluskić 164 Eterović-Faraon 188 Eterović-Faraunić 160. Ektorpvić alias Janković 31 Ektorović 31 Elafuza (Elafusa) 196. 121. 232 Ferro. nadimak 83 Fantov 27 Fantović 27 Farao alias Ektorović 199 Faraon 199 Farilo. 164 Etorović-Paluskić 164 c Etorović-Palušić 162. 164. 215. nadimak 100 Fero 28 Fero. 189. • _ . 84„ 116. 127 Fanto. nadimak 152 Felippi 32 Ferenčić 216 Feri 28 ' . sindakb 21 Eterović 51. 59 Eterović-Haržić 141. 173. nadimak 163 Farčić. nadimak 202 v Fabić 65 Fabić-Karlotović 65 Fabijanović (Fabjanović) 123. nadimak 202 Duka 109 E Egipat 168 Ekolo. nadimak 202 Đinov. nadimak 84 Farska 7 Fasano (Fazano) 143 Fatori. nadimak 219 Falardović 132 Fabargović-Božičević 132 Falarović 126 -• Fanat. 197. _ . 164 Eterović-Faraunić detto Sterklić Eterović-Faraunić reč. 125 Fabijanović-2uvić 123 Fabjanović 219 Fabri 69. Sterklić 164 Eterović-Galović 31. nadimak 150 Faraunić. 215. nadimak 51 Fano (Rimini) 274 Fantazia 121. 174 . nadimak 57 Đordin. nadimak 194 Ercegnovi 60 Eremita.Dundo 78 Dupić Nikola 159 Duraković 226 Dušković 217 Dutić 48. 164. 164 Etorović-Sorić 160. nadimak 100 Erizzo Gaspar. 100. . 226 Dutić Ivan 2-17.

29. mistfo calzolaio .160 Filippi Nikola 32 Filippi Sisto fra . nadimak 164 Franičić-Kadčić detti I\orini 159 Franis 216 Franjasović 65. 106. 153 Franičević Frane 26 Franičević Ivan 26 Franičević Juraj 26 Franičević Matio 26 Franičić 27. picokara 49. nadimak 152 Filomena. 28. 32. nadimak 177. 160 Filippi. 220 Franulić detto -Obilinovic 32 Franulić o Stranulić 45 . 220 Florio da Ragusa 121 Forense 25. 31. magistri 135 Francuzi 18. Gigo 59 Filipić-Gigo 59 Filipić-Mazor 59 Filipić-Oskurović 59 Filipić-Ozurović 59 Filipić-Pagari 59 Filipić-Pagari. paron 106. 99. 164 Franičić. Franciskovi. 98.Fertili 31 Fertilić 31 Fertilio 16. 55. 59. nadimak 135 Fiskovič Cvito dr. 45 Franićev. sudac 56 Filippi 27. 49.uman 95 Fiuman. 226 Filipović. 131. nadimak 185 Fisco-Kostoca. Fraro. Fibrica. nadimak 151 Frančić-Kadčić 164 Franečić 190 -Franić 211 Franić. Filippi. 32 Filippi. magistri 32 Filipić 27. nadimak 162 Fiochi 107 Fiorenco.221 Filippis 32 Filippis de 209 Filipović 30.Frais 151 Fraisović 65 Franasović 115. sindicus 59 Filipić alias. 115 Franjasović Franjo 105 Franjasović Ivan 105. 136. 215.e 65 Franković Toma 217 Frano iz Krajine 216 Frano. picokara 91 Filipović alias Maić seu Mišetić 131 Filipović-Missetić 131 Filizić 216 Filižijo. 77 Franko. sindici 59 Filipis 30. mistro "95 Fiurentinović 2 7 39 Fiurentinović 39 Fiurentinović alias Jerčić 28. 3'> Florio 215. mistro 38 * . 38 Feuro. 103 Fistonić 193 F. 115 Franjola 75. 32 Forense Jakov 26 Forensi 27 Forensic 32 Forensic alias Vlahović 32 Forensis (Forenzis) 32 Fortis 18 Fortunić 152 Fortunić. 55. 115 Fiorini-Cvitanović 38. nadimak 211 Franičević 25. 99. 111. 31. magistri . • 46. 45. 188 Filipić. 217 Filipis di 216. 223 Franković. 123 Francesco da Arbe 122 Franceschi 135 Franceschi. 105. nadimak 201 Franković 65. 107. nadimak 210 Fiorentinović 39 Fiorina 38 Fiorini 38. magistri 226 Fraro Petar. 107 Franjasović. 226 Filipis Frane de. nadimak 192 Finco!. 32. nadimak 111. udova 106 Franjasović alias Remetin 106. 115 Fiorini-Svitković 46 Firo. nadimak 221 Franković detto Radić 223 • Franković Maj. 226 Filipis. nadimak 84 Fisković. magister faber 217 Franulich (Stranulich) 32 Franulić 27. nadimak 138 Foscolo 44 . 216 Filipis de 30. 34. 50 Fertilio. magistri 216 254 . Franjasović dicti Remetin 107 Franjasović Frane. mj. 114. Filuga. 91. nadimak 119 JFiličić 82 FiJUpi 30 69 Filippi 31. nadimak 76 Francin. magistri 31 Fertilio Pietro 31 ' ' Feufo 28. 31.

Get 25. nadimak 100 Georgij iz Krajine 216 Georgius de Constantin. 58 Gabelot. 191 Gasperini 28 Gašper 193 Gata 83. ' Getov. nadimak 118 Fulminant. nadimak 166 Furlan 216. Gelinei 143 Gelineo 107.-59. . Generalić 30 V Generalić. Pietro 104 Giaxich M'ichiel 109 Giaxich Valerio qu. (nuncius) 100. pop 109 Giaxich Giovanni qu. 108 Gaudencij 28 Gavaldi 90 Gavaldi Iseppo Gavaldi seu Balbiza 90 Gavran. nadimak 165 Fulkan. nadimak 89 . 133 Gardelin. defensor 143 Gelineo Zorzi alias Gelinić 43 Gelineo Zuan Francesco alias Gelinich 143 Gelineus 143 Gellusich 143 General. nadimak 163 . Garguričić 10 Garmić 56 Garofolić 32. nadimak 34 Fumati de 25 Furio. 97 Gianco Hieronymus. 100. 47 Garofolić Ivan 26 Garofolić Petar 26 Garofulić 27. capt 227 Gasparović 191 Gastović 32. 41 Fukar. ambasciat. 194. pop 30 Generalić-Skarmić 63 Genova 66 Geometar. Giaxich Gerolamo. nadimak' 100 Garafulić 59 Garbin 226 • Gar. nadimak 192 Gardelli 25. 108 Furlani 226 Futre. 198 Fratroy. nadimak 100 Galušić 143 Galušić Juraj 133 Gallusich 143 Gambelot. 185. 32. 67 Gardilčić 32 Gardilčić-Blažević 32 Gargić (Grgit^ Ivan 121. 207 Gajelić 158 ' Gaiatović 135 Galatunović 121 Galešić 227 GeJetović 107. 193 . nadimak 109 Gabetić 86 Gabre. nadimak 219 . 226 Garbinović. nadimak 75 Fratufjčić alias Jakasović 175 Fredešić 217 Fredotović 175 Frieri Pavan. 100 Gaiović. 62 . comes 97 Giassich Gierdnimo 193 Giaxich Geronimo. 164 Galetović-Višanin 159 Galetović-Višanin detto Sćuper 161 Galicija 55.bini 216. Galinović 143 Galović 31. nadimak 76 Ghelich 91 Gianandrea Karmen 91Gianco conte 96. mistro 106 Gerardi 107 Gero. nadimak 218 Gdinj 189 »Geldun 59 Geldun 59 Galešić 227 Gelić 91 . magistri 226 Garboldi 90 Gardatović 47. Zorzi 143 Gelineo Zorzi. 77. 121 Gelineo Francesco qu. 226 Garbino 226 Garbinović 216. nadimak 235 Gabaldi 90 Gabela 30. Marco 104 255-.Fratar. 153. . 226 Furlan. nadimak 29. gubernator 227 Gasparo. 104 * . 135. nadimak 33 Gač\ nadimak 199.gurević) 29 Gargurević detto Guja 29 Gargurić. nob. nadiipak 84. 127 Gargoević (Grgoević) 158 Gargurević (Gi. 107 Garofulin 32 Garzalović 211 Gaspari 133 Gaspari. nadimak 165 Gazda.

nadimak 113. 134 . 107. 135. 70. 175. 74. 12. 201 Glunčević 193. 140. Gioannizj alias Ivanisevic 45. 194. nadimak 89 Glavar. 37. 156. 214 Gioanitio 143 Gioanitius. 190. 227. 196 Gospodnetić. nadimak 33" Gluhinica. 142. 195. 138. 153. 12. 11. 209 Giričić. 193. . 8. . 204 Glavić . 197. nadimak 76. 163.65 Glavić Ante 65 Glavinić 45. 198. 104. 53. fra 212. 210. 214 Gilić Križan 207. 209. 151. 158. nadimak 219 Golubovi 107 Gomilica-Zagračišće 184 Gore 28 Gorica 25. 188. 227 Goić. nadimak 84 Gluho. nadimak 76 Gnjave.Gibin. 154. 13. heremita 153 Glavinić alias Rašić 135 Glavinović 149. siadaco 21 Gjivić 186 Glaberić 25 Glamac. 214 Gilić detto Mateša Mate 207 Gilić Kristofor 207. 155. 189. 182. 20. 158. 50. 148. nadimak 41 Gligo. 152. 224. nadimak 202 Glavica 13. 168. 234. 151 Gospodnetić dicti Zelan 151 2S6 ^ . 149 Gospodnetić 12. 157 Gospodnetić dicti Civile 149. Goić 38. 233. 220. 178. 199. 157.Glušćević vulgo Vulin 189. nadimak 61 Girotto 135 Giubetich 86 Giubxich 84 Giurgevich alias Plego 84 Giustinian 9. 181. 80. 158. 187. 229 Gligo. 227 Gluščević 7. 235 Gornji Srip 120 Gorsatović Juraj 214 Gospa na Balku 172 Gospodnetich Jacopo 67. 183. klerik 175 Goić Ivan 174 Goić Juraj 174 Goić Nikola 174 Goić-Soldari 175 Goijch 175 Gojić 28. 174. 135. 206. 202. 196. 217. 177. 201Glenda. nadimak 56 Gligo 65. 199 Glušćević alias Slečić 193 Glušćević ^aliaš Mošić 193 Glušćević alias Sličić Glušćević detti Jurun 193 Glušćević sive Tambić 188. 14 Giustinian Giovanni Batista. nadimak 118. 133. 229. 161. . 143 . 202. 10. 99. 184—188. 179. 136. 193 Glušević. 214 Guić Mate 207. Gojnić Juraj 26 Gojsalić-Bašić Miho 205 Goleš 109 Goleš Grgo 109 Golub. 23. 190. 83. 231 Girica. . 213. 176. 175. 16. 119 Glavarac. 167 Gira. nadimak 194 Glušić 25. 151. 190_ Gospodnetić alias Dominis"l51 Gospodnetić Alvize 133 Gospodnetić-Bežmak 7. 151. 19. naute 71 Gligo Vicko 65 Gluhi. 216. 46. 43. 110. 9. Gornja Greda 173 Gornja Povija 17 Gornja Strana 25 Gornje Koprivno 88 Gornje Selo 77 Gornji Brač 8. 187 Gioni 216 Giovanelli 65 Giovinazzo 74. 122. 153 Glavinić. 193 Glušćević dicti Jurun 190 Glušćević vulgo Selčić 189. 216 Glušić. 18. 191. 189. nadimak 60 Gicanich 91 Gielineo 143 Gielineus 143 Gigo alias Filipić 59 Gilić 205. 17. 171. nadimak 150 Gobac. 230. 133. 193 Glušćević vulgo Tambić 189 -. 228 Gornji Dolac 80 Gornji Dvori 55 Gornji Humac 7. 192. nadimak 186 GOJJO. 207 Gilić alias Križanović 207 Gilić Antfe. 39. 149. 149. 47. 78. 179. 153. 19. 50. 157. 220 Glasinović Ante 49 Glasinović-Cvitanović 38 Glavančić. 219. 134. pop 187. 201. 109. nadimak 167 Glasinavić 32. 143. 162. 216 . 189. nadimak 84.

158 Greko 122 Grgat 151 Grgić 52. 109. lapicida 71 Grassi. kapetan 151 Gospodnetić sive Dominis 135. 69. 220 Grego Frane 159 Grego Juraj 26. nadimak 74 Grohote 60. artifex 71 Grassi. 99 Grubšić 82. nadimak 126 Griman 39. d l . pop 84 Grubšić seu Caneletto 84 Grubšić vulgo Marinelić 84 Gruje. 227 Griman. 151 Gospodetić-Zelanović 151 Goti 8. 38 Girsi. 84. mistro 26 Grasović Petar 26 Grasović Simun 26 Grassi 59. nadimak 29 Granić 83. Guerini Guerin 91. 39 Grgurević detto Guja 39 Grgurić 28 Grguričić 27. 171. pop 70 Grašević. magistri 71 Grasojević 38 Grasović 25. 151 Gospodnetič Jakov 151 Gospodnetić Jerolim. 135. 142 Grego Petar 106 Zbornik za narodni život i običaje 17 Grego. 217 Grimanović o Hranotich 227 Grinja. 83. 9. mj. 84. nadimak 32 Grupšić 82 Grušić (Grussich) 84 Gruž 65 Gruxich 84 Gubno 73 Gucić 121 Gucić. 43. mj. nadimak 29 Grci 8. magistri 38 Grasi Frano 38 Grasoević 27 •Grasoević. 39. 47. 71 Grassi. Marina. 202 Gracischia (Gracischie) 21. 228 Gradaz 21. magistri lapicida 158 Gramačić 25 Granau (?) Petar 172 Grandeša. 196 Gračišće 9. 127 Grgica. 193. nadimak 199 Granfuter. 120 Grčka 142 Graeci 142 Grecus 142 Grego 142. 192. 71 Grasović 71 Grasović. nadimak 208 Grivić sive Mandalinić 122 Grižica 25 Grižun. 159 Grego Marko 105. 228 Grad Skrib 120 Graecus. 103. 205. 125. da Craina) 10. nadimak 76 Gućor. 12. 150. magistri 71 Grassi Josip 59 Grassi Petar pok. ciambelano 163 Grgurević 28. nadimak 219 Gučev overo Hanarić 27 Gudulin. 158. 53. 45. nadimak 52 Grablje 52 Grabovac 130. 151 Gospodetić-Martinović 151 Gospodnetić Pavao. 220. 201. 189. 99 Grubšić alias Canaletto 83 Grubšić Anton. nadimak 33 Guerin 91 Guerin Francesco di 91 Guerini 82 . sudac 151 Gospodnetić Marko 133. 21. 169 Grguričovi. 27. 211 Granić. pop 39 Griman anco Grimanović-Horanotić 227 Grimani 39. 196 Gradac 8. 49. 29. 159. i23 257 . fabri 71 Grassi. 84 Grgurević alias Jurjević 28. nadimak 76 Grabjanin. 169 Grguričić. nadimak 29 Grguričić detto Šjule 161. 128 Govoreia. 227. 160. sudac 84 Grubšić-Bačiće 84 Grubšić-Gospodar 84 Grubšić-Kosta 84 Grubšić-Markovi 84 Grubšić-Matko 84 Grubšić-Smoje 84 Grubši Toma. mistro 38 Grasović Frane 26 Grasović Jerolim. 191. nadimak 75 Grgur. magistri 227 Griman. 194. Vice 121 Gregoria (iz Krajine. 159 Grego Mate (Mattio) 133.'Gospodnetić Ivan 133. 107 Grubačić 158 Grubi. 14. nadimak 163 Granić Ante 109 Gtssi 28. 38. nadimak 219 Grubissich 84 Grubišić 45.

33 Harašić sive Daničić 33 Harbalović 82 Harle. 192 G'vera. nadimak 175 Harol. 216 Harašić alias Daničić 33 Harašić-Filipi 33 Harašić-Gušević 33 Harašić-Lalinović 33. 107. 234 Hetin 107 Hettore de 182 Hierobimus Gianco 97 Hieronymi Janco 97 Hihalo. 151. pop 203 Henčević 189. Pičić?) 217 Hielinich 143 Hire 78 Hiržić 107 Hodžić 225 Hodžić-Bakulić 225 258 . nadimak 176 Gususić 99 Gutinić 151 Gutunić 45. 214 Hektore (Hettore) Jerolim de 164 Hektoroe Hektore. 99. nadimak 84 Gverieri Nikola 68 Gverin Frane di 82 Gverinac. nadimak 176 Gunić Ivan 26 Gunić Petar 26 Gunić Simun 26 Gun je. 205. nadimak 163 Gusanović 176 Guslić. 201. 152 Gutunić-Cukrić 152 Gutunić Marko 218 Guze. nadimak 119 Gvozdanović Ivan Dolarius 84 Gvozdanović-Mistrić 212 Gvozdanović Petar 84 Gvozdanović vulgo Abas 84 Gvozdenović 212 Gvozdenovi Helena 84 H Habar 107 Haber 107 Haber. mistro 123 Guerieri. nadimak 150 Gvardijan. 192. 164. 107. 164 Halaburić sive Nikolić 138 Haladov 82 Halaiurić 149 Halat 71 Hančević 188 Handrak.Guerieri 123 Guerieri. nadimak 35 Hančević 106. pop 92 Harapić 99 Harbalović Harašić 27. 200. pjesnik 15 Haldanović alias Božić. 143. nadimak 151 Hajduk 189 Hajduk. nadimak 124 Haržić 105. nadimak 201 Hajder 193 Hajdić. pop 123 Guerieri Cristoforo 123 Guić 38. 197 Hačinović 124 Hačinović alias Nikolić 124 Hačinović-Nikolić 124 Haja. nadimak 22. nadimak 185. pop 33 Harašić seu Benčić 28. nadimak 163 Hajo. 115 Hanoević Matej 106 Harakov. 190. nadimak 202 Harambašić 92. 212 Gvozdanović. 33. 60. nadimak 202 Hinčević 116 Hičić (Slečić?. 152. 149. 60 Guić braća 67 Guić Frane 26 Guić Nikola Matijev 26 ' Gujić 56 Gukselović (Guželović) 204 Gulermo. D. nadimak 84 Gvozdanović 84. nadimak 224 Haržić alias Nikolić 224 Haržić Juraj 106 Haržić Petar 106 Hazić Juraj 210. nadimak 177 Halaburić 138. 204 Henčević detto Bošković Jakov 206' Henčević vulgo Bošković 190 Herakle 132 Hercegovci 12 Hercegovina 12. nadimak 177. 45. 197 Hektrorović alias Faraunić 190 Hektorović Petar. pop 164 Hektorović 107. 224 Haržić. 58. 133 Harambašić Ivan. nadimak 220 Haje. 39 Harašić R. 235 Gulić 200 Guljezin Mihovil 205 Guljičić o Hazić Ivan 210 Guljizin Ivan 214 Gumno Kalkanea 127 Gumno Petanovića 127 Gungo.

84 Ilijić. 186 Humčanovi. 9. 167 Imotski 33. 140. 214 Ilić 13. 151 Hreljanović 224 Hreljin 224 Hrepić 135. 223. 163. 135. 167. pjesnik 20. 227 Hranotić alias Vuković 227 Hranotić Antun 217 Hranotić ex Vukošev (Vucosev) 216. 134. 166. 189. 149. 160. nadimak 235 Humi 16. 119. 114. 111. 47. 125. 12. 83. 96. 129. 206. 55. nadimak 29 In julovi ć 227 Inglez. 120. 115. 167. 35. 36. 106. mistro 84 Illigich 52 Mijeh 52 Imbre. 118. 233 Hvarski kanal 7 Hvaržić alias Nikoli ć 216 Igrane 44. Ivanitius 143 259 . 22. 205. 152 Hrepić-Hranolli 136 Hrilić 217 Hn »panić 9 Hrvaska 97 Hrvatska 19. 201 Ivanicij 143 I..ranissevich 187 Ivanisevic 45. nadimak 167. Jerolim 143 Ivanitij 143 . 214 Humazzo Inferior 20. 151. 47. 128. 68 Hvar 7. nadimak 86 Imbre-Šćetina. 187 Ilijč. 89. nadfmak 221 Hrelić 224 Hrepić-Gospodnetić 136. 204 Hrvatsko Zagorje 193 Hržić 17. 188 Ivanisevic Ivan dr. 227 Hranotić detto Kika 227 Hranotić detto Masavina 227 Hranotić detto Mengo 227 Hranotić detto Vuković 227 Hranotić-Grimanovi sive Jurica 227 Hranotić-Masarina 161 Hranotić rođ. 16. nadimak 223 Ioannicei 143 Ioanitius 143 loanitius Mate. kapetan 84 Uijić 52. 203. pop 68 Uminović 158 Istra* 87. 158. 136. 216. nadimak 210 Hulovi Dvori 204 Humac 8. 137. 112. 168. 143.' nadimak 176 Hulac. Vacetović 179 Hranotić vulgo Kika seu Kikić 227 Hranovelli 99 Hranović 227 Hranuelić 45. 28. 133. nadimak 185. 224 Ivača. nadimak 34 Huljić 190 Hulo. 213. 170 Italija 39. klerik 84 JJijč Petar. 66. 128 143. 210. 84. 208. 136. nadimak 220 Intra. 74. 97. 44. 188. 109. 221. 27. 210. 60. 87. 214. nadpop 217 Ivan iz Paga 216 Ivan iz Šibenika 217 Ivanac. 219. 187. 149 Hranoelli dicti Zamaria 152 Hranoevich Zorzi 136 Hranoevich Zuane 136 Hranoević 45. 152 Hranuelli dicti Papica 152 Hranuelli dicti Zamarija 152 Hranuellus 136 Hranulić 136 Hrape. 170. 99 Ilić overo Kablarović 84 liičić 158 Ilijć 84. 225. 148. 205. nadimak 109 Hržić detto Božnjak 201 Hržić Niko 109 Huhnić. 19. 190. 102. nadimak 86 Imotska Poljica 109. 211. 66. 57. 85. 152 Hranoević vulgo Beatović 152 Hranoki 55 Hranota. magister 217 Hranotić 179. 201 Hržić. 64. 104. 196. 147. 216. 196 Ivanisevic. 194 Hula. 138. 235 Imotski kadiluk 45 Inamorat. 136. 136 Hranuelli 152 Hranuelli alias Pavlić 152 Hranuelli dicti Beat 152 „ Hranuelli. 217. 116. 214 Humazzo 82. 74. 115. 228. 52. 130. nadimak 208 Iva čini Dvori 204 Ivan. 153. 111. 110. 228 Hranoelli 136.Hovarčić 133 Hranković 8. 16.

198 Jakši vulgo Coknić-Bilin 190. nadimak 195 Jaković-Jakirić (Vlastelinović) 225 Jakovjev. 68. paron 106 Jakšić Petar 106 Jakšić vulgo Coknić 190. 98.. kapetan 236 Ivulić Vinko 236 Iza Doca 200 Iza Crivke 55 J Jadransko More 12 Jadre. 77. 82. 183 Ivelji-Lukrić 159 -Iveljo (Iveglio) 169 Ivellij alias Kunić 175 Ivellio 107. 169. 188 Jakasović. nadimak 220 Jagodić Nikola 217 Jaje. J. defensor 175 • Ivellio-Vitturi 145 Ivica 60 Ivko 75. 100 Jagodić (Jagodich) 216.. 105. nadimak 119 Jakov. 45. 25. 119 . nadimak 166 Janjić 136 Jankov Dvor 81. p. 81. 14. 193 Jakšić vulgo Coknić alias Bilin 190. 119. 183. paron 106 Jakšić-Krstić 109 Jakšić Marko..49. 100 Jakšić'Ivan 106 -<f:'. nadimak 177. 220 Jakšić alias Coknić 189. 143. 28. nadimak 195 Jadrić 109 Jadričić Matio 26 Jadrijević 99. 153. 199.kšić Jerolim.Ivanović 13. 84. 96 260 . 109 Ivulich Zorzi 44 Ivulić 20 Ivulić Bartol 236 Ivulić Juraj. 100. 120 Ivanović Ivan. 174. Ivanović. 118. 221 Jagodić. 202 Jakšić 26. 169. 193 Jakšić vulgo Cokrić 193 Jakubinić 122 Jakuminić 122 Jalošić 214 Janco. 33 Jakir 164. 100. nadimak 225 Jakirić-Vlastelinović 225 Jakobina. 175 Ivelio Radoš 169 Ivelj alias Andriević 45. 169.. 26.. 175 Ivellio de 175 Ivellio Juraj 175 Ivellio Jerolim 175 Ivellio Mičelina 169 Ivellio Radoš. 27. pop 14. 175 Ivelić alias Lukrić 175 Ivelić Radoš 169. 212. nadimak 86 Ivanović. Jakir Mihovil 164 Jakirević-Vlastelinović 212 Jakirić '225 Jakirić. 183 Jakasović Jakov 183. 81. 220. pop 84 Ivanović Vlaho 218 Ivanović-2uvić 13. 235 Jakasović 175. 175. meštar 82 Jakov. pop 190 Jakasović alias Gariful 175 Jakasović alias Kuna 175 Jakasović alias (vulgo) Pahalo 175 Jakasović alias Pitković 175 Jakasović Ivan. 46. 149. nadimak 176. 175 Ivelić vulgo Lukrić 175 I veli j 169 Ivelin 169 Ivelio 163. Grigorija 82 Ivanović Nikola 27 Ivanović Matio 27 Ivanović Toma. mistra sartora Toncula 218 Jakovac. 100. 193 Jakšić alias Coknić vulgo oilin 193 Jakšić alias Jakovljić 100 Jakšić alias Salamunčić 100 Jakšić alias Salamunić 11U. 99. 97 Ivardelić (?) 200 Ivčević 60 Ivelić 92. 197 Jakovčić detib Bukarin 106 Jakovic. 22. 84. 175 Iveljić 158. 106. 174. 160. 169. 98. 107. 33. 104 Jadrijević Mate Jadrijević Toma 98. comes (comitis) 97 Janco Hieronymi 97 Janco Hieronymus Petrus 97 Jančić 150 Jandra. Petra 8z Ivanović Jerolim p. 193. 126 Jakšić alias Salamunović 107 Jakšić Ante 106 Jakšić ili Jakovljić 33. 81. 188 Jakasović Marko 183 Jakasović Nikola 188 Jakasović Toma 188 Jakič 28. pop 174 Ivanović alias Basic 90 Ivanović Frane. 99. 82. nadimak 75. pop 105 Jakšić Juraj. 109.

152 Juranović Matej. 109. 39. 136. 190 Jerković alias Fabjanović 123 Jerković detto Lukšić. 220 Jelinić. 134. 149 Jelineo 143 Jelinić 133. nadimak 202 Jozin. nadimak 167 261 . 47. 213 Jukić. nadimak 194 Jokisić 215 Jop 143 Jop Dinko 143 Jordan 164 Jordan. pop 106 Jovanović 143 Jovin. nadimak 198 Jurčev. 212. 205. 158. 99 Jubetić alias Škabić 86 Jubo. fratar 17 Juras Potok 73 Jurašin 75""Jurasin. nadimak 202 Jurčević 132 Jurčević alias Bezmalinović 190.. 94. 214 Jerčić. nadimak 89 Jerko 86 Jerković 28. 130. 72. 217. 176. 60. nadimak 85 Jesenke-63. 115 Jeričević Jerolim. nadimak 219 Jerčić 25. illeg. nadimak 218 Juravić aliac Sinjanin 92 Jurci 29 Jurci. 148.Janković 27. 165. 146. nadimak 167 Juča 26 . magister 139 Jerkulinović 188 Jerniundović. nadimak 202 Jogo. 77. nadimak 220 Jerolim dalli Castelli Je'-olim de Hettore 164 Jerolo. mistro 106 Jeriko. nadimak 202 Juanipenić 99 Juanitij 143 Jubetić 86. nadimak 202 Janković. 54. 28 Janković alias Lepurin 60 Janković Ivan 27 Janković Nikola 26 Janković-Lepurin 60 Janović 205. nadimak 220 Jašić 33. 199 Jazić 100 Jaxich 100 Jela. 207 Janović Rade. 28. 176. 77 Jurač-Lučić 75 Juraj iz Makarske 216 Juranić'92 Juras 75. 55. nadimak 119 Jeričević 108. 179 Jeneralić. 23. 60. 28. 139. 140. 80. 148 Janković. 157. 98. mornar . Jogić. 88. 167 Jirašol. 33. nadimak 118 Jerica don 93 Jenć. 76. magistri 226 Joanitms 143 . nadimak 162. nadimak 209 Jelavić 136 Jelčić 65 Jelena di Constantin od Tironija 106 Jelić 46. 139. nadimak 75 Jureša. 151. nadimak 84 Jukić Jura] 84 Juković 158 • Juković iMkola 184 Juković Petar 184 Junušić 110 Jura 78 Jurac. 143. pop 69 Joanis dicti Furlan. nadimak 109 Josipović 220 Jovanelli. 152 Jelić Petar 46 Jeličić Čia 159 Jelinčić 136 Jelinei (Geiinei) 133. 202 Jurać 75. 78. 115. 27. 67. 87. mistro 115 Jeričević alias Domiani 107. nadimak 202 Jelsa 22.147. 138. nadimak 52. 207 Janović-Rado 207 Jarlori 60 Jarković 213 Jarmundović. Jučović 158 Judić 179 Jugoslavija 53 Jugović 100. 220 Jugović Jakov 205 Jukić 84. 100. nadimak 167 ' Joana vulgo^Zuva 220 Joanicius Mateus. 177 Jerčić alias Verbora 176 Jerčić-Centa 39 Jerčić detto Verborić 39 Jerega. nadimak 220 Jelinin. 55. 231 Jelušić 143. 97. 47. 198 Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić 192 Jurela. 45. 183 Jeričević. mistro 86 Jerković sive Salamunić 139 Jerković sive Salamunić.

212 Juričević-Jerolim 174 Jurišević Radotin 134 Jurišić 33. 134. 141. 39. 47. nadimak 76 Kačić49. 92. 85 Jutranjić 85 Jutaronić 85 Jutornić 85 Jutrinić 85. nadimak 85 Kalafa Petar. 84. nadimak 150 Kadčić 212 Kadčić-Franičić 161 Kadčić-Franičić detto Ale 161 Kadčić-Franičić detti Bumbina Antica 161 Kadčić-Franičić detto Bumba 161. 189. 187. nadimak 198 Justiniani 217. 164 Kadčić-Franičić detto Karlin 161. prior . nadimak 221 262 . nadimak 89 Kacalović. Jurjević Ivan 46 Jurjević Juraj sin Ivana 218 Jurjević Luka 68 Jurko. 212 Juretić sive Franjina 143 Juricouvich Stephanus 48 Juricouvich Thomasina 48 Jurić 27. 188. 77 Jurinčević 179 Jurinković 158. 85 Jutroljić 85 Jutronić 83. 90 Jurišić Pavao 46 Jurjević 27. pop 44 Kadjić 143 Kafetijer. 207. nadimak 86 Kaizer. 212 Juričević 39. 136. nadimak 202 Jurić-Kačić 204. nadimak 56 Kadić Marko. 217 Jurišić-Oblačinović 79. biskup 44 Kačilo. mistro 105 Kalafat. nadimak 75 Kacatovi. 39. 227. 85.Juretić 110.. nante 89 Kacatov. 120 Jutronić alias Dorin 85 Jutronić alias Zuvinić 85 Jutronić Andrija 98. 99.. 221. 143. 132 Juričević. 132. 179 Jurinković Stjepan 48 Jurinović 41. nadimak 193 Kalabrež. 65. Kačić. 123. 102 Jutrinić alias Cicalović 85 Jutrinić alias Cicalo 85 Jutrinić detto Cicalo 85 Jutrinić seu Cicalo 85 Jutrinjić alias Jerčić 28. nadimak 74 Jurković 28 Jurlina. 164. 173. 92. 179 Juriša Dinko 69 Jurišević 133.227 Kačić alias Franičić 164 Kačić Ivan 44 Kačić Juraj 44 Kačić-Juričević 39 Kačić Mate 188 Kačić Mihović 44 Kačić Petri. 102. nadpop Jurin 75. 84 Kablarovi Toma 82 Kacalović. 82. 220 Jurić. nadimak 195 Jurović 92 Jurović alias Pavelić 92 Jurović Ivan 92 Jurun 33. 188. 84. 99. 115. 102 Jutronić Bartul 120 Jutronić Ivan 82 Jutronić Juraj 82 Jutronić Lorenzo Onoradno prokurator 85 Jutronić seu OsejŠ|? 85 Jutronić seu Ossegia 85 Jutronić vulgo Kristijanović 85 Jutronjić 85 Jutrunić 85 Juvilleo 107 K Kablarović 82. Cesarović 123 Jurilleo. 190. nadimak 176 Justinijanović-Negodić seu vulgo Spaleta 87 Justinijanović vulgo Spaleta 87 Jutarnić 82. 189. 164 Kadeto. 203. 234. 227 Justinica iz Venecije 27 Justinić 176 Justinić. 193 Jurunović 188. 133 Jurjević Grgur 26 . 143. magistri 39 Juričević alias Pulišelić 125 Juričević sive Pulišelić 123 Juričević Ivan 184 Juričević vel. 212. 193 Justianović 227 Justić 82 Justić. 227 Jurišić-Akčić 212 Jurišić dictus Marica 65 Jurišić-Galešić 227 Jurišić Nikola 184. 107. 212.

32. naute 110 Karmelić 65. 169 Karlovac 110 Karlovac. 164. 164 Kalašić 136 Kalebić. 195 Karlobag 107. 85. nadimak 122 Kala jure-Skembe. 65 Karmelić-Cezar 65 Karmelić Nikola 218 Karmelić Vinko. 227 Kandić Jakov 218 & Kandija 44. 142.Kalafatić 144 "Kalafatić Eustahij. 169 "Kalilić detto Kozulović Kekovi 161 Kalilić detto Kozulović Kotarac 16. nadimak 202 Kaparović 28 Kapera 25 Kapetanić 168 Kapitanei (Capitanei) 48. 169 Kalilić detto Kozulović 160. nadimak 163 Karavana. nadimak 165 Kapularić-Visilo. 110. pop 118. Ivana 218 Karmeljić 65. nadimak 165 Karaić 191 Karamanović 158 Karamuzić 28 ' Karan jac 115 Karantanac. nadimak 73 Kanaleto. 221 Karkanjeno Brdo 15 Karlibunjamin 99 Karlin. nadimak 83 Kanarija 55 Kancilir 81 Kančerić 216 Kančević 22 Kandača. nadimak 86 Kalebota (Calebotta) 144 Kalegarić. p. nadimak 163 Kalaizić 136. 169 Kalilić detto Kozulović Sose 161 Kalilić detto Trifunović 164. nadimak 194 Kalilić 144. nadimak 176 Kanaja. 169 Kalilić Juraj 159 Kalilić Matej 159 Kalinić 164 Kaljević 105 Kalkanec (Calcaneo) Nikola 121 Kaluerović 220 Kaman Petar 105 Kamijić 140 Kampuf. 216. neophiti 56.dicti Jagodić 220 Karmeljić dicto Jagodić 220 Karmeljić Marko p. nadimak 163 Kanki 92 Kanun. nadimak 61 Kandić 164. 19. 220. 49 Kardišić 32 Karelović 220 Kargoivić 27 Kargotić 120 Kargotić. nadimak 150 Kanana. nadimak 165 Kapularić-Piše. cipelar 144 Kalafatovi Dvori 215 Kalajure. nadimak 35 Karašić 33 Karašić. 220 Karmeliić alias Jagodić 220 Karmeljić alias 2uvić 64 Karmeljić detto Barbošić 220 Karmeljić detto Zuvić' 220 Karmeljić. 120 Karifaić 25 Karinčic 215. nadimak 64 Kanje. 173 Kardičić 32 Kardičić Juraj 44 Kardijčić 32 Kardilčić 28. 179 Kapularić alias Martinić 154 Kapularić-Deve. 183 Kanetovi. 114. nadimak 164. Nikole 218 Karmeliić Nikola 218 Karmeljić or Pirka 220 Karmeljić Toma 218 Karmeljić-Žuvanović 220 Karmić Stefan 26 Karmiljić Marko 217 Karničić alias Bile 221 Karničić-Bile 221 Karničić detto Kalafat 221 Karničić ora Ursulić 221 Karninčić 221 Karninčić Jerolim 217 Karstul 144 Karstulović 144 Kartolović 121 Karželj 179 * 263 . 231 Kapitaneo 231 Kapologo. 188. Arnerić 26 Karašić Nikola 26 Karašić Stjepan 26 Karazić 99 Karavana. stani 7. mistro sartor 162 Kalerović 220 Kaličević 56 Kaličević Toma 56 Kalifornez. 161. grad 110 Karlovac. nadimak 77. nadimak 85 Kapularić 154. 164. 215. 235 Karmelić. 166 Kapotar.

134. nadimak 166. 46. 85. pop Kiselica. nadimak 165 Kliminović 158. 39 Kavešić Vinko 184. 38. 169 Katunsko Kreševo 52 Katuše. 87 Koceić 92 Kočica. nadimak 200 Kljenak 110 Kljenak Martin 110 Klopanović 92 Klunčević. nadimak 202 Kirčovi. 145. 214 Knezović Simun 172 Knežević 207 Knin 35. 177. 176 Klirninović 158 Klis 14. nadimak 74 Klapančić 92 Klarić '54. nadimak 219 Kokotić. nadimak 75 Kelić 235 Keljević 85 Kendikac. 221 Katičić 144 Katković 13 Katrida. seu vulgo Vidov 95 Kekez 147. 176 Klinčić-Justinić 184 Klinčić vulgo Justinić 176 Klinsić 45. nadimak 185 Kmetović 216. 160 Kaštelan 164. nadimak 163 Katunarić 136 • Katunarić dicti Cinčević 136 Katunarić sive Cinčević 136 Katuni-138. 87. pop 123 Kavešić alias Bosnačić 28. nadimak 152 Kele. 91. 163. 173 Kaštelinac. ' 166 Kaštel Novi 124. 33 Kavešić Jerolim 68 Kavešić-Lalinović 33. 180 Knezović detto Vangelić 212 Knezović Ivan 212. 123. nadimak 53 Kislev 65 Kislev Elizabet 65 Kislev Felix 65 Kitonja. 174. 141. 158' Klimsić 133. 174. magistri 144 Kavešić. 64. 118 Kirigin-Ivanović. 33. 144. 145. 216. 144 Kavešić. 153 Kastelanić 144 Kastav 164 Kastonović 216 Kastrupilović 107 Kaštela 27. 202 Kaštel Lukšić 43. nadimak 29 Knezić 17 Knezić (Ostojić) 17. 71. 148. 33. Kič. 79 Kavešić 27. magister Kirigin. nadimak 32 Kieljić 215 Kikić 227 Kiko. 133 Klisura 207 KHšani 134 Kliščar. nadimak 195 264 . . 136 Klement.Kaštelan 144. nadimak 29 Kaštel Kambelovac 75. 174. 144. 202 Knezić alias Ostojić 202 Knezović 159. 180 Kliminović Marko 174 Klimpisć 149. 133. papa 173 KHčinović 137 KHmentovi. nadimak 198. nadimak 124 Kod Bakraninovih 215 Kod Sarturovih 215 Kojne 165 K< ne Ante 165 Kokić. nadimak 197 Kjakini. 179 Kavančević 28 Kavanjin Jerolim. 93. nadimak 152 Kočini. 228 Knez. pjesnik 31. 172. nadimak 84 Kenjac 28. 164 Kekez Ante 164 Keke. 104. 174 Klinčić 144. nadimak 200 Kekić. 131 Kaštel Stari 164 Kaštel Sućurac 87 Kaštil 97 Katanić 77 Katarinić 13. 119 Kirigin-Ivanović 85. 81 Kavašić Ivan (Karašić?) 26 Kavo. 98. nadimak 123 Kirikini. 164. nadimak 163 Kazmanić 25 Kažulin 207 Kegević 85 Kegević Mate 98 Kegević Vid 97 Kegević. 195 Kcko. nadimak 219 Kokotić sive Stazić 86 Kokrić 134 Kole. 89. 81 Katić 45. nadimak 76 Katušić 49. 200 Kokošica.

108. 221. 211 " Korder. 28. 114. nadimak 31 Kordić 68 Kordić-Tramontana 60 Kordić-Tramontana Ante 60 Koidičić Juraj 32 Kore. nadimak 83 Kostanec (Costanzo) 137 Koštan jevica 167 Kostbevic 201 Kostoević alias Pavišić 201 Kosti lučić 60 Košće. nadimak 63 Kosir ina. pop 127 Kovljaneo (Covgh'aneo) 265 . 41. nadimak 32 Konteta Riva 55 Konturo. nadimak 32 Kopa čina 103 Kopita 204 KOJ ito. nadimak 100 Kciculan 159 K'rtulen Frane 159 » Korčula 7. 55. pop 122 Koviljanić Nikola. nadimak 113 Kontus. nadimak 119 Koviljaneo. Mihovilović 124 Kovašić 25 Kove. nadimak 176. 92. 91. 183 Končani 164 . 44. 109. 180.c 144 Kosirić. 66. 165 Kosović 83f 228 Kosović. nadimak 123 Komi (Comi) 144 Komiža 60. 95. nadimak 109 Komoričić 217. 83. 171. pop 68 Koviljanić Nikola. 67. 207. mistro 116 Košćina-Tigliadi 116 Košić. 207 Kovačić. 176 Koljatić-Tonšić 176 Kolomba (Colomba) 137 Kolumbis (Columbis) 115 Kolumbis Ante dr. 66. nadimak 150 Ko?ta. nadimak 29 Kotišina 44 Kotar 139. nadimak 63. 205. nadimak 163 v Koštilo 20 ' Koteć. 212 Komar Ante 2T4 Komeli. nadimak 60 Korlaet 110 Kormonić 121 Kornelić 189 Korneiić. kapetan 122. 174. 158. 228 Kovačević alias Andrijašević detto Plame 160 Kovačević alias Lolotović 228 Kovačević dicti Lolotović 229 Kovačević Pavao' 44 Kovačić 45. nadimak 202 Koro vic-Sorić 159 Korti (Corti) 144 Korti (Corti) Zakarija 144 Korunca 138 Kosalić detto Banjol 228 Košić Mihovil 236 Kosičev. 103. 228 • Komoričić Nikola 218 Komovčić (?) 228 Komovičić 228 Konana. 211 Kovačev '27 Kovačević 27. pop Koviljaneo Oktavijan. 84. pop 160 Kovačić alias Česarović 123 Kovačić dicti Česarović 123 Kovačić Nikola 159 Kovačić vel. 160. 114. ' Končica 44 Konjić 190. 159. 87. nadimak 166 Konavić 215 Konavlje 156. 147. 206 Konjić nadimak 206 Konjsko 108 Konopljikova. 174.Kolimbatović 110 Koljatić 28. nadimak 73 Korić 86 Korić. 107. 171. 113. 45. mistro 115 Konšul. nadimak 123 Košta. Kourinčić 215 Kovač. 137.. 47. 127 Koviljanić. 89. 190. pop 69 Koviljaneo Ivan. 65. nadimak 150 Kopač. 90. nadimak 192 Koš čić 34 Koščina 116 Koščina. pop 127 Koviljanić 93. 94. 79. 107. nadimak 86 Korkutović. 127 Koviljanić. 228 Komižanin. 85. 58. 205. 195. 115 Komar 205 r 207. nadimak 75 Konte. nadimak 100 Kotlenica 52 Kotlenčić. nadimak 75 Koškini. uvala 137 Konstantin 115 Konstantin. 92. 152. 68. 223 Komgričić 217.

201 Kraljević 137. 154. 124 Krstinić Matij 120. 101. 144 Kovljanić. 212 Kravanista. 124 Krstoević 144 Krstul. 33 Krstulović 15. pop 127 Kovljanić Gregorij. 228 Kragaj 92 Kragujac 92 Krajina 28. 32. 69. prokurator 39 Kraljić Nikola 26 Kraljić Stefanin 26 Kranjac. 44. mistro 105 Kralji Jerolim. 46. 153. 39 Kraljić. 106. Jakov 102 Krinfokaić 102 Krinfokaj 116 Kristian 85 Kristilović 144 Kristinić 123. nadimak 84. nadimak 119 Krokala. 92. 108. 83. 106. 153 Krstić. nadimak 207 Krmejan. 217. 110. mj. 52. 228 Krajnić Petar 216. nadimak 167 Krmolj 165 Krmolj Vicko 165 Krnjaca. 144 . 205. nadimak 85 Krstulov 27. nadimak 111 Kriznić 66 Križ 25 Križanović. 173 Kraljević-Lukinović 17 Kraljević Nikola 49 Kralji 105. 144 Kristulović 133. 55. 127. 172. nanta 116 Krilović 134 Krinfokai (Crinfocai) 85. 28. nadimak 150. nadimak 84 Krasi 38 Kravica. nadimak 32 Kraljević alias Cvit 219 Kraljević detto Tomin 160 Kraljević Dušan 172. rod 15". nadimak 61 Krstić. mistro (magistri) 78. nadimak 219 Kroljanović 191 Krolok. prokurator 56 Kraljić 25. 178 Krilo alias Sabaron. 60. 57 Krstulović alias Čepkalović 74 . 25.Kovljanić 121. 102 Krinfokai Andrija 85 Krinfokai. 99.121. 140. 152 Krepić Matej. nadimak 88 Kroculinac. nadimak 77 Krivić 75 Krivić Ante 75 Krivonja. nadimak 62 Kraj sv. 232 Krajinić 216. 228 Kranotić 227 Krapanj 52. 98. 158. 115. 228 Krajnji. 78 Krstinić 28 122 Krstinić Nikola 121. 188 Krstulovi. nadimak 87. nadimak 76 Krpeša. 44 Krilo 116 Krilo. nadimak 89 Krčić 165 Krčić Ante 165 Kreljić Nikola 26 Krepić 45.. Mare 25 Kralj 25. 107. 191. 221. 124. 216. 115 Kralji Frano. 115 Kralji Frano. 33. 110 Krstulović alias Antičević 162 Krstulović alias Bapinjak 110 Krstulović alias Bepinjak 108 Krstulović alias Biskupović 74 Krstulović alias hSonačić 57 / Krstulović alias Bradašić 74 Krstulović alias Bučić 37. 127 Kozica 207 e Kozim 55 Kozmačić 216 Kozulić 60 Kozulović 60 Kozumel 28 Kragačić 217. 104. 141. 212. 34. nadimak 152 Kroj. 111. 180. nadimak 89. 235 Kraljević. 76. Krstulović alias Domic 75 Krstulović alias Dundo 78 * Krstulović alias Franjola 75 Krstulović alias Ivko 75 Krstulović alias Jerčić -39 Krstulović alias Jurać 75 Krstulović alias Jurin 75 Krstulović alias Jurini 75 266 . kapetan 105. 100 Krpica. 33. nadimak 192 Krove. 131 Kralj. 164. 126. 197 Kranković 45. 77. 61. nadimak 85. sudac 152 Kreševo (Katunsko) 52 Kreta 28. 124 Kristinić alias Miholović 123 Kristinić sive Mihajlović 123 Kristolović 133. Krišćan Ivan 26 Krišković-Beović 46 Krive.

Ivana 70 Krstulov ć-Perić 35. Frane 69 Krstulov: ć Nikola pok Ivana 70 Kustulov ć Nikola pok. Marka 69 Krstulov: ć Juraj pok. 105. Petra 69 Krstulov ć Ivan Stjepanov 69 f . Jurja 70 Krstulov ć Nikola Stjepana 82 Krstulov ć Nikola Tomin 26 Krstulov ć olim Stipičević 78 Krstulov ć Pavao pok. alias Lukrejurjeva-Vicin 77 Krstulovi alias Loše 110 Krstulov! alias Lovretov 69 Krstulov alias Loze 78 Krstulov^ alias Lozić 78 Krstulov alias Mandić 69. 76 Krstulov alias Pitalo 72 " Krstulov: alias Rakela 76 Krstulov alias Sapunar 36 Krstulovi alias Sapunari 76 Krstulov alias Sekul 71 Krstulov alias Stipčević 78 Krstulov alias Valerin 77 Krstulov alias Valerijev 77 Krstulov: alias Valerijevi 77 Krstulov alias Zaro 71 ' Krstulov Ante 69. Frane 70 Krstulov ć Petar pok. 73 Krstulov ć Luka pok. Krstulov ć Marko pok.Krstulov: alias Jurko 78 Krstulovi alias Lebedina 71 Krstulov alias Likotovi 78 Krstulov alias Lukrejurjeva 77 Krstulov. 229 Krstulov alias Marinov 75 " Krstulov alias Marinović 61. Jurja 69 Krstulovi Frane pok.Ksrtulov ć Juraj 26 Krstulovi ć Juraj Ivanov 69 Krstulov ć Juraj Lukin 69 Krstulov ć Juraj Nikolin 70 Krstulov ć Juraj Petrov 70 Krstulovi ć Juraj pok. Ivana 70 Krstulov ć Juraj pok. Jurja 70 Krstulov.Krstulov ć-Jerčić 78 Krstulovi ć Jerolim Ivanov 70 Krstulovi ć-Jirčić 78 Krstulov ć Josip Antin 69 Krstulov ć-Jura 78 Krstulovi ć-Juras heres Juraj 75 . Valerija Krstulov -Ivan 26. Frane 69 Krstulov ć Juraj pok. Nikole 69 Krstulov ć Juraj Stjepanov 70 Krstulov. 124 Krstulov Anton Jurjev 70 Krstulov: Anton pok Ivana 70 Krstulov Anton pok. Stjepana 70 Krstulov ć-Marinov 75 133 . ć Ivan pok. Dragičević 77 Krstulovič cognomirie Simuriovlć 52. 70 Krstulov Anton Stjepanov 69 Krstulovi -Buzolić 60 Krstulov Ceres hered. Lovre 69 Krstulovi ć Ivan pok. ć Jurin 75 Krstulovi ć-Jurjević 78 Krstulov ć lieti Bradašić 28. Nikole 69 Krstulov Anton pok. 78 Krstulov Frane pok. 75 Krstinovi alias Mićul 76 Krstulovi alias Mihojev 66. 218 Ivan Jurjev 26. Lovre 69 Krstulov ć Juraj pok. Frane 69. Jurja 69. Nikole 69. Stjepana 69. 69. 78. 70 Krstulovi ć Ivan pok. Matjje 70 Krstulovi ć Juraj pok. 69 Krstulov ć Ivan Lovrin 69 Krstulovi ć Ivan pok. Nikole 69 Krstulovi ć Lovre Ivanov 70 Krstulov ć Lovre Jurjev 69 Krstulov ć Lovre pok. Jurja 69 Krstulov Matij Ivanov 70 Krstulov ć Matij Stjepanov 70 ć Krstulov ć-Mićul 76 Krstulov Nikola Antin Krstulov: ć Nikola Ivanov 69 70 Krstulov ć Nikola Jurjev 69. 72 Krstulov alias Olimpić 78 Krstulov alias Pavlov 76 * Krstulovi alias Perić 35. Ivana 69 Marko Krstulov ć Marko pok. Marina 69 Krstulov ć Luka pok. 70 Krstulov ć Ivan pok. 70 ć Krstulov ć Nikola pok. Petra 70 Krstulov Anton pok.. Jurja 70 Krstulov . ć-Lozić 15. 70 Krstulov. 76 ' Krstulov Krstulovi •Čepkalović 74 Krstulov: •Čepkalović-Hire 78 Krstulov detti Zaro 73 Krstulov detto Bučić 78 Krstulov detto Cepkalo 74 Krstulov detto Sapunar 76 Krstulov dicti Sapunar 76 Krstulov dictus Juračevič 75 Krstulov: dictus Domić 75 Krstulov dictus Juras 75 Krstulov dictus Mićul 76 Krstulov dictus Olimpijin 78 dictus Pavlov 70 Krstulov Krstulov dictus Pavlović 76 Krstulov •Domić 75 Krstulov •Dragičević 77. 76 Krstulov ć Petar Ivanov 69 Krstulov ć Petar Jurjev 69 Krstulov ć Petar pok. Jurja 70 Krstulovi ć Luka pok. 33 Krstulov ć Leopold pok.

159. 173 Krzulović 110 Krželj 144 Krželj Stjepan (Stipe) 144 Kubrijanović-Bujenovi 45. 158 Kuhačić 49 Kuiš 221 Kuje. nadimak 166 Kulive. nadimak 34 Krtolčovi. nadimak 31 Kukovac. Jurja 70 Krstulović-Valerijev 77 Krstulović-Vicin 77 Krstulović vocato Bučić 78 Krstulović vocatus Sapunar 69. nadimak 195 Kumica. 205 Kunić Bernard fra 205 Kuparić 107 Kupičić 158. 76 Krstulović vulgo Antičević 73 Krstulović vulgo Bradašić 74 Krstulović vulgo Cepkalović 74 Krstulović vulgo dictus' Pavlov Krstulović vulgo dictus Perin 76 Krstulović vulgo Domić 75 Krstulović vulgo Franjola 75 Krstulović vulgo Galijot 78 Krstulović vulgo Jerčić 78 Krstulović vulgo Jura 78 Krstulović vulgo Jurać 75 Krstulović vulgo Juras 75 Krstulović vulgo Jurko 78 Krstulović vulgo Lebedina 71 Krstulović vulgo Lebedinov 71 Krstulović vulgo Lozić 37. Matije 70 Krstulović Simun 26 Krstulović Toma 26 Krstulović Toma Jurjev 69 Krstulović Toma pok. 169 Kupičić. nadimak 221 Kuljiš 60.Krstulović Petar pok. 209 Kunić 121. nadimak 34 Kumejure. 78 Krstulović vulgo Žaro 73 Kršćan-Crikvica. nadimak 194 Kumpar. nadimak 85 Kršćan-Kutlica. 74 Krstulović sive Bučić 78 Krstulović sive Bučić vulgo Loze 78 Krstulović sive Cepkalović 74 Krstulović sive Cepkalović vulgo Lazanjiv 74 Krstulović sive Domić 75 Krstulović sive Dragun 78 Krstulović sive Jurać 75 Krstulović sive Lovretov 78 Krstulović sive Pitalo 72 Krstulović sive Sekul 69. nadimak 110 Kulimbatovič 110 Kulinać. 72 Krstulović vulgo Pećina 78 Krstulović vulgo Pitalo 72 Krstulović vulgo Pitalović 72 Krstulović vulgo Rakela 76 Krstulović vulgo Rakelić 76 Krstulović vulgo Sapunar 76 Krstulović vulgo Sapunarov 76 Krstulović vulgo Sekul 72 Krstulović vulgo Stipičin 78 Krstulović vulgo Svočera 78 Krstulović vulgo Vranjčić 36. 186 Kukretić-Čikarelović 12 Kula 204 Kulimbat 110 Kulimbat. nadimak 34 Kunac. Stjepana 69 Krstulović seu Biskupović 83. nadimak 177 Kukretić J63. 204. 202 Kufić 25. 190 Kulišić. 76. nadimak 175. 92 Krstulović seu Cepkalović 69. Antona 69 Krstulović Stjepan pok. 97 Kumačac (Pod Mehumace) 8 Kumbat Petar fra 17. 85 Kršnjak. nadimak Kuna. 165. Nikole 69 Krstulović Šime pok. 34 Kučine 94. nadimak 75 Kruševo 220 Kruška Stupa. 78 Krstulović Stjepan Antin 69 Krstulović Stjepan Ivanov 70 Krstulović Stjepan pok. 19. Marina 70 Krstulovi Sime pok. 85 Kuljiš VI. nadimak 85 Kršćanin 82. nadimak 100 Kuličić 107. 78 Krstulović vulgo Mihojević 66. Frane 69 Krstulović Stjepan pok. 72 Krstulović sive Sekulović 72 Krstulović sive Simunović 52. nadimak 175 Kučić 27. 74 Krstulović sive Bradašić 69. nadimak 84 Kršćan-Fabro. nadimak 123 Krug 81 Krunin. conc. Kukoč Duje 85 Kukočin. stan 7. 74 Krstulović sive Antičević 73 Krstulović sive Barišić 69. nadimak 85 Kršćan-Kovač. 214 Kumbatović 17 Kumejoža. 27 Kupinovo 158 268 . 221. Kućada. nadimak 199 Kukoč 85.

124 Kusović 215 Kuščević 28. 183. 60. 195 Lalić 216. 50. 207. 128 Kviščević 158 Kvinto. nadimak 167 L Labaš 193 Labaš Franjo 193 Labetić 60 Labetić-Kazabjanka 60 Lalin 82 Labjanac. nadimak 194 Kurčev 27 Kuri (Curri) 165 Kuriri. 137 Lazaneo 133. 158. 174. 76 Leksić 50 Lemo. 137. 149 Lazaneo. nadimak 202 Kurilo. 215. nauta 137 Lasaneo alias Fiorić 137 Lasaneo alias Makarunić. 228 Lalinović. difensor 137 Lasaneo Nikola. patrone 137 Lasaneo. nadimak 167 Lanterništin. 190. 220. 170 Kuščić detto Paulin 159 Kuščić detto Saulin 170 Kuščić o (aliter) Mihačić 34. nadimak 193 Languer. nadimak 177 Kusanović dicti Kovačić 123. 98. 221 Lalić alias Jelinić 220 Lalić detto Jelinić 220 Lalić detto Piero 216. pop 34 Kuzmanin Marko 26 Kuzmić 28. 148. nadimak 118 Kutleša. nadimak 176 Lago V. 47 Laibanović 99 •-• Laik.'nadimak 84 Kuzmić Ivan 218 Kuzmić Jakov 217 Kuzmić Nikola 26. 144. nadimak 201 Lakšić 120 Lala. 54 Kuščević-Dijanac 49 Kuščić 10. nanta 137 Lasaneo Alvize 137 Lasaneo Jerolim. 191. nadimak 201 Kuvačić 49 Kuzmanić 34. 158. pop 137 Lasaneo. nadimak 74. 137. 77 Lece vica 148. pop. 50. 100. nadimak 29 Lander. 110. 220 Lalić Vinko 217 Lalić vulgo Jelinić 220 Lalinović 25. 44.Kuratov. "99. 119 Laurić. 220 Lalić Ivan 218 Lalić sive Jelinić. 221 Kuzmanić Juraj 19 Kuzmanić Luka 110 Kuzmanić-Cusmaneo. pop 199 Laurić alias Dragičević 28 Laurić dictus Delija 100 Lazacanj 44 Lazaneo 122. 28. 39. nadimak 76 Lenardović 40 269 . 216. nadimak 221 Kursić Ivan 196 Kurte 110 Kurtelačić alias Tomić 228 Kurtić 110 Kusanić 215 Kusanović 176 Kusanović. nadimak 35 Kuzmina 27 Kvarantinović 27 Kvarantušić 121. 217 Kuzmić Marko 218 Kuzmić Toma 206 Kuzmin. nadimak 89. 49. nadimak 207 Lakoš. nadimak 199 Ladro. 228 Kuzmić. nadimak 52 Kurcolan Petar Kurcolan Frane 159 Kure. 176. nadimak 202 Laptić 51 Lasanei 137 Lasanei alias Lazanić 45. nadimak 83 Labjanin 83 v Lace. 205. 176 Lazaneo. 34. 180 Kutal. 34. 180 Kuščić alias Bailo 137 Kuščić alias Mihačić 166. 150 Legiša 170 Leko. pop 39 Lampavčić 25 Landver. ekonom crkve 154 Lazanić 137 Lazanić-Lasaneo 14 Lazanja Ivan 68 Lazar in 133 Lebedina 71. 154. kipar 137 Lasaneo Valerius. abbas 137 Lasaneus 137 Lasić 60 Lasić Ivan 60 Laurić 85. 169.

pop 170 Lodetović 217. 229 Litković. 1( Ligutić V. 229 Lode dr. 228 Lešandrov. 180. Lovac. 147 Ličini 154. nadimak 76 Lošinka. nadimak 85 Leventi Frančeskina 106 Levirić 25 Libičić 57 Liburnija (Liburnia) 107. nadimak 75 Lonđin. 228. faber 229 '• Ličini. nadimak 119 Linčir 129. 167.Lenti. nadimak 119. 170. 40. 46. nadimak 76 Letnić 25 Letun. nadimak 163 Lovinčić 229 Lovrana 107. 180 Litković 160. 201. conte 35. artifex 229 Ličini. 174 Livačić Ivan 26 Livačić Juraj 26 Livačić-Kostrinčić 60 Livačić-Marko 26 Livačić-Markusović 60 Livačić-Martinović 60 Livaj. 40. nadimak 199 Longo 165 Longo. 78 Lovričević 125. 201 Litović alias (vulgo) Pavelić 201 Liunardović 25. 121 Liumardović Dominik 133 Livača. nadimak 185 Lode 170. pop 129 Linčirinić 129 Linčirević 130 Linčirević • Mihovil 129 Linčirnić 130 Linkanić 91 Lipanović alias Mirić 124 Litrica 7. 186. nadimak 111 Liščević 158. 78. nadimak 167 Linardović 27. 229 Linardović. 170 Lišćević de Dojmo 174. nadimak 202 Livijin 82 Livno 89 Livoguz. 125 Lose. 229 Lode Ivan. 170. 68 ' Lešina 22. magistri 125Lovričić 216. 229 Lodotović 229 Loje. nadimak 202 Lovrinčević 180 Lovrinčić 229 Lovrinčić Nikola 217 Lovrinčić Vinko 217 Lovrinković 174 Lozić 45. 130 Linčir. 200 Lokvićić 86 Lokvičić alias Vojić 86 Lokvičić seu Urskić 86 Lokvičić vulgo Lovrić 86 Lokvičići 86. magistri 228. 163. magistri 60 Lentić 60 Lepurin 60 Lepurin alias Janković 60 Lesandrinčić. pop 159. 60. 105 Lika '83 Lima. nadimak 112 Lesić 60. 56. 19. subdiakon 107 Litković Juraj 184 "Litković 17. 229 Ličini. 172 Lola. nadimak 76 Lolo. 100. 180. 229 Ličini 228 Ligaević sive Lukšić 86 Ligusić (Ligutić) Petar. 167 Lolić 137 Lolin. nadimak 74 . fabri 92 Lisko. 133 270 . nadimak 129 Linčir. 140 Lovreč 221 Lovrečina (Lovrešćina) 22 Lovretov 28 Lovretović 58. 170. nadimak 163. 229 Lode. 61. 159 Lovričević. nadimak 76 Losić ovvero Bonačić 58 Lošin. 229 Litković (pop) 180. 229 Lovrin. 158. pop 14. 68. 180 Liščević alias Barbirot 163 Lišćević alias Capković 163. 187. 200. nadimak 84 Lombardi 75 Lombardić 75 Lomono. nadimak 167 Lokanjac 191 Lokva 16. 193 Loredan. 47 Lisaneus 137 Lisičić 92 Lisičić. nadimak 76 Lomozina 120 Lončić. magistri 39 Linardović dicti Čubretović 40 Linardović Nikola 26 Linčanić 82 Linčanić. nadimak 150 Livačić 25.

92. 107. 177 Lukr ć. Luoković 25 Lupi 156 Lupi. nadimak 221 Lukinović 25. 201. 33. nadimak 89 Macalić 45 Macanović 99. 188. nadimak 166 Luvrić 215 L i Ljanković 158 Ljigović 229 Ljiković 229 Ljiković Ivan di 184 Ljiković Marijan 218 Ljiković Stefan 184 Ljubetić 27. 82. sudac 86 Lukš ć-Petrović 87 Lukš ć seu Carić 87 Lukš ć seu Korić 87 Lukš: ć Toma 137 Lukšić-Vitorin 87 Lukšić vulgo Carinić 87 Lukšić vulgo Ćarinin 87 Lulić 87 Lulić Andrija 87 Lunardović 25. 205. 75. 120 M Mačak. 101. 27. 45. 52. 207. 36. 97 Lukš ć-Nižetić Nikola 86 Lukš ć-Nižetić Matij. 124. 221 Macarsca 44. 176 Lukinović detto Tutin 161. nadimak 35 Maciolli 229 Macola 56 Macolić 66. 183 Lukš: ć. nadimak 177 Lukš ć 27. 152 Lucari Petri 67 Lucido 145 Lučac 130. 57. 109. 85. 86. mj." dominikanac 227 Lupi' sive Vuković 156 Lupiš 156 Lupiš de 156. 203. 130. 190. 19. 83. 92 Lukš ć alias Puciskić 87 Lukš: ć-Hmutalo 87 Lukš ć-Imbre 87 Lukš: ć-Ivanović 86 Lukš ć-Ivanović Anton dr. 207 Machieli 27 Machieni 27 Mačić. 216. nadimak 76 Lukini. 137.^59. 159. 119. 86 Ljubetić alias Marinelić 86 Ljubetić Jerić 82 Ljubetić Jerolim 82 Ljubetić Marko pok. 85. nadimak 109 Lukinac. Matije 82 Ljubetić Mate 133 Ljubetić seu Kusajin 86 Ljubetić seu Cozić 86 Ljubetić seu Marelovretovi 86 Ljubetić seu Matko 86 Ljubetić Toma 82 Ljubić 110 Ljubić (Gliubich) 220 Ljubić. 229 Mačalović 215 271 . 69. 68. 34. 34 Lukinovi. opat 165 Lukr 175. 161 Lučica 81 Lučić 47. nadimak 35 Luka 48. 45. 188 Lukin.26 Lunjević 161 . 82. 99. 77. 73—80. konk. 208 Lučić. nadimak 76 Luljini Obilinović 28. 35. 165. 165 Lukinović-Jeneralić 165 Lukinović-Generalić 160 Lukinović Marko. 28 Ljubitovica 64. 227 Lustre. 15. 28. mistro 86 Lukš ć alias Čučanić 87 Lukš ć alias Jerko 86 Lukš ć alias Jerković 86 Lukš ć alias Marinković 87. nadimak 175 Lučić alias Jukić 208 Lučić alias Vidović 203 Lučić Ivan 174 Lučijani Eturević 164 Luević Jakov 217 Luger.Lozischie 23. 173 Luka Bobovišća 8 Lukačić 128 Lukačić da Drinoval 128 Lukaš. 80 Ložišća 7. 164. 119. 111. 154. 87 Lukš: ć-Kalebić 87 Lukš ć-Kitara 87 Lukš: ć-Korić 86 Lukš ć-Manduhorović 87 Lukš ć-Nižetić 86. 160. nadimak 185 Luketa 145. 16. 145. 174. 40 Lunardović Dominik 34 Lunardović Ivan 26 Lunardović Nikola. 174.

28. nadimak 33 Marečetić 27 Marčić 28. nadimak 35 Manduhorovića Dvori 81 Mand. 71 Marangunić Anton 27 Marangunić Ivan 26. 122. nadimak 163 JVlaholić Juraj 216 Maić 131 Maić alias Mišetić 131 Maina. magistri 133 Mantinčić 120 Manzoni 41.Mačelo. 192. nadimak 85 Marčetić 121 Marešić 191 Margarita. nadimak 74 Maderni 27 Madkovac 230 Madković 87 Magdalena. 66. nadimak 192 Mali Ive. 204 Mala Bunta 81 Mala Slatina 164. 78. 174. 208. 61.Mandić. conte colonel 96 Mariani Joanes pop 10 Marianovich 182 Marianovich Ante 96 Marianovich Francesco conte colonello 96 Marianovich Gianco 96 Marianovich Gianco.ušić 47. pop 61. conte 96 Marianovich Gianco. 213. 208. 71. 170. 229 . 211 Margarita vocatur Cancera 222 Margetić 229 Marghitich 229 Marghitich Vincenzo 229 Margitić 46. 170. 214 Makarska 22. 68 Marangunić Jakov 26. mistro 87 Mapelović 191 Marangunich Joanne. -Mačiće. 64. 206. 216 Margitić sive Sare '229 Margitić Vinko 218 Mariani 96. 130. 97 Marianovich Jo. 226. 158. 228. 215. 27. 173 Mala Vajca 51 Malenjaza. 205. mistro 87 Manzoni Bernardi Kuzma. 65. 107. nadimak 54. 55. 203. 40. 221 Mamaje. nadimak 122 Mandić detto Babin Petar 212 Mandić detto Krančić 229 Mandić Petar 212. 39. 44. 178. 45. 174. 87. 110 Manzoni. nadimak 86 Malfei 107 Mali. 159. gobernator 96 Marianovich Hieronimus Gianco 97 Marianovich Janco. 170 Mariani Francesco. 185 Marelić 28 Marelovretov. 229 Mandalinić 122 Mandalinić Jakov 133 Mandić 69. 231 Makarska Krajina 46 Makarsko primorje 12. co. nadimak 62 Mali Viško. nadimak 122 Malić. Mandinić. nadimak 85 Major. 200. 225. 153. 229 Manović. nadimak 186 Mali Pavini. 27 Marangunić Jakov Petrov 26 Marangunić Nikola 26 Marangunić reč. 162. 110. nadimak 29 Malovanić 25 Malvagia 92 Malvasija 92. 214. 41. nadimak 220 Maine 224 Mainković 215 Majdenović 134. famula 158 Magie 122 Maggis de 65 Magrešić 28 Maha. 180 Maneničić 49 Mangaze Radovan 149 Manjina. 221 Mala Banda 73. 212. 27. 128 272 . 170 Madjenović Ivan 174 Majić 129 Majko. pop 23. prosjakinja 205. nadimak 200 Manoli 217. nadimak 152 Mantielei. 80 Maranigunić 25. Gore 27 Marangunić Stefan 26 Maraschini 107 Marasović 137. 217. 181 Marangunić. 170. 165 Maratinčić Juraj 121 Marcello 152 Marcello-Ostoja 152 Marconi 116 Marčelović 82 Marčelović. 204. nadimak 163 Manchieli 27 Mandaković. 44. 214. 96 Marica 65 Marić 122 Maričević 36. 110. nadimak 200 Majstorlija Ivan 214 Makar 44. 213. 40. 212. 212.

190 Maričić. nadimak 36 Maričević alias Stipanović 27. pop 71 Marinčević vulgo Gradno 69. nadimak 219 Marinković 52. 224 Marinkov alias Vužić 216 Marinkov -Cvit-Kraljević 222 Marinkov Cubre 217. 182. 74. 61. 93. 154. 100 Marinkov: •Spadić. 71 Marinčev ć dicto Buliga 79 Marinčev ć dictus Gligorić 71 Marinčev ć-Gligo 65 Marinčev ć-Gligo Petar 68 Morinčev ć-Gligo. 233 235 nadimak 86 Marinkov Marinkov nauta 92 Marinkov alias Čubričević 222 Marinkov alias Cubritović 222 Marinkov alias Fabjanović 222 Marinkov alias Tomić 222 Marinkov alias Vuga 221. 222. nauta 79 Marinčević sive Trebotić 69 Marinčević-Tusa 79. 71 Marinčević sive Halat 71 Marinčević sive Popić 79 Marinčević sive Popić. pop 188 Marinkov •Spadić alias Franić 222 Marinkov •Spadić poi Franičac 222 Marinkov •Tomić. 222 Marinkov detto Cvit 220 Marinkov detto Cvit e Kraljević 219 Marinkov detto Fabijanović 222 Marinkov detto Jurko 222 Marinkov detto Simić 222 Marinkov: detto Spada 222 Marinkov detto Tomić 222 Marinkov dictus Čubrelović 222 Marinkov dictus Spadić 222 Marinkov Donko 217 Marinkov Frane 217 Marinkov Ivan 87 Marinkov Jerolim 217 Marinkov: Juraj 217 Marinkov: •Luskar 61 Marinkov sive Tomić 216. 185. 128 Marinčević alias Qligo 36. 70. 193. 69. Frane 69 Marinčev ć Jerolim. pop 221 Marinkov •Tomić alias Čubričević 222 Marinkov: •Tomić alias Lučić 222 Marinkov Tomić detto Turchetto 222. 100. 87. 222 Marinkov •Spadić. 229Marinčević vocatus Buliga 79 Marinčević vulgo Buliga 79 Marinčević vulgo Bulisić 79 Marinčević vulgo Gligo 71 Marinečević vulgo Gligo. 173 Marinar Vinko 218 Marincovich 222 • Marincovich detto Vuga o Vusio Zuane 222 Marincovich detto Vuga o Vusio Vincenzo 222 Marincovich-Vusich Nicolo. 137. 188. ^avla 70 Marinčević sive Gligo 65. 195. 190 Marijanović. 40. Ivana 69 Marinčev: ć Pavao 79 Marinčev ć Petar pok. pop 222 Marinčević 36. 220.-Maričević. Ivana 69 Marinčev ć-Bulizić 79 Marinčev ć detto Halatović 69. 216. 224 Marinković Vinko 218 273 . 71 Maričević alias Stipinović 128 Maričević alias Zurnata 36 ' Maričević vocatus Buliga 69 Maričić 110. 78 Marinčić alias Gligo 71 Marinčić. 199 Marijanić vulgo Bačkanin 229 Marijanović 27. 41. 47. 158. 219. 190. 182 Marijanović-Dražoević (conte Janko) 14. 188. 191. 96 Marijanović Marijan 46 Marijetić 66 Marijetić alias Spaleta 66 Marijetić dieti komižan 66 Marnijetić-Spaleta 66 Marin. 224. pop 185 Marinelić 86. 65. 107 Marinčev ć alias Halat 71 Marinčev ć alias Kenjac 69 Marinčev ć alias Sargo 69 Marinčev ć Anton pok. 69. 65. 78. 71. nadimak 34 Marijanović alias. pop 65 Marinčev ć-Halat 71 Marinčev ć Ivan Jerolimov 69 Marinčev ć Ivan pok. pop 185 Maričić Ivan 68 Marija iz Pelješca 28 Marijančević 107. 88 Marijanović Janko 46. 79. 229. pop 10. mistro 99. 96. 46. 229. 36. Tomasović 45. 80. 35. 128. Ivana 70 Zbornih za narodni život 'i običaje 18 Marinčević Petar pok. nadimak 199 Marin. capitaneo 191 Marinčić Jerolim. 71. 224 ' Marinković •Tomić nunc Turchetto 222. 170. m istro 69 Marinčev ć Jerolim Petrov 70 Marinčev: ć Juraj Petrov 70 Marinčev ć Juraj pok. 221. 185. 188 " Marinkini.

149. 110. 50. 107. 34. nadimak 85 Markić. 154. 34. 77. 217. 73 Marinović-Trebotić 63. sudac 40 Maroević 104. 208. 27. 121 Martić Juraj 121 Martić Nikola 121 Martin da Solin 217 Martinac 208 Martinac. indeks Almisae 79. 40 Marinović dicto Gavletić 79 Marinović dictus Griman 40 % Marinović dictus Zurnata 40 Marinović Ivan 27. 230 Martinica 215 Martinich Catharina Hieronymi 154 Martinić 27. 165 Marinović-Radić 72 Marinović sive Cupko 79 Marinović sive Radić 72 Marinović sive ^Rado 72 Marinović sive Trebotić 63. 99. nadimak 63 Marinović alias Cuko 79 Marinović alias Dugohavić 79 Marinović alias Radić 72 Marinović alias Runko 61 Marinović alias Trebotić 73 Marinović alias Vlasanović 79 Marinović alias Zavalo 79 Marinović alias Zuvić 79 Marinović cognomine Cuko 69 Marinović cognonime Glugho 79 Marinović detto Čuko 79 Marinović dicti Vlasan 61 Marinović dicti Zurnata 36. 61. 230 Marković. 61. 96 Marjanović-Dražoević 14 Marjetić 217 Markaničić. 47. 176 Martinić alias Verbora 177 274 . 131. 124. 44. sudac 105 Maroić 99 Maroinis 40 Marojević 40 Marović 147 Martalović 216 Martelović 230 230 Martić 27. 99. 40. 165.Marinković vulgo Kraljević 222 Marinković vulgo Spadić 222 Marinolić 55 Marinov 75. 120. Marinić alias Kusanović 154. Ciprijana 79. 76. nadimak 208 Martinčevi Dvori 204 Martinčević 204 Martinčević Martin 217. 68. 229. 126 Martić detto Zuvić 126 Martić dicti Zuvić 126 Martić Ivan 50. 79. 106. 115. 177. 193. 116. 214. ambasciator 40. 28. 215. 222 Martić alias Zuvić 124.. 165 Maroević Franjo 165 Maroević Vicko 165 . nadimak 75 Markić Perina 96 Marko »filiu Antonij« 158 Markoni (Marconi) 116 Markov 87 Marković 52. 79 Marinović Ivan pok. 55. 40. Martinčić 101 Martinčić Pavao 26 Martini 27. 165 Maroi Juraj. 180 Marković-Simunovjć (Simunić) 45 Marković vulgo Čulinović 180 Marković vulgo Skargulo 138 Markovinčić 61. 69. 72 Marinović vulgo Vulasan 79 Marinović Zurnata 40 Marišić 138. 230 Martinić alias Cezar 177 Martinić alias Grković 165 Martinić alias Jerčić 176 Martinić alias Kapularić 154 Martinić alias Kusanović 154. 229. 71. 158. 77 Marinović 16. 61. Maroi 105 Maroi 27. Marinović-Kade 68 Marinović-Kenjac 61 Marinović Petar. 40. 180. 138. 79 Marinović Pietro. 230 Marinović. 72 Marinović vulgo Trebotić 63. nadimak 202 Markusović-Livačić 60 Maroe Dominicus. 176. 138. 176 Martinić alias Parjević 138. 217. 153. nadimak 83 Marković alias Culin 180 Marković-Budva 230 Marković-Forenze 180 Marković dicti Čulinović 138 Marković Juraj 44 Marković sive Boskić 153 Marković sive Čulinović 138. 185. 234 Markuc. 216 Maritininović 230 Marjanović 46. 122. 73 Marinović vocatus Kenjac 69 Marinović vulgo Anić 79 Marinović vulgo Buva 79 Marinović vulgo Kenjac 79 Marinoviš vulgo Pitalo 72 Marinović vulgo Rado 69.. 28. 165. 72.

201. 230 Martinić Ivan Franin 70 Maslardić Mihovil 236 Martinić-Jerčić i Verborić detto Centa Maslardić-Novaković 230 . Maruscij 230 230 Maruscio 230 Marussio 230 Matković Ivan 159. 87. 99. 187. rnagister 230 Matković Jakov 184 Marušić 61. 110 Martinić detto Sukelić 177 -Maskarel 1 i0 Martinić dicti Kusanović 176. pop (klerik) 28 216. 217. 209. nadimak 150 Matković 61. 180.. 208 Martinić Mihovil 174 Mateljan de Plame 208 Martinić-Parjević 161. opat 17 Matijć Vinko 231 Martinis Oktavijan de 230 Matijčević 128 Martinis Sivestar 68 Martinović 27. 165 Maslinica 64 Martinić Jakov 174 Mastorlija Ivan Martinić Juraj Franin 70 Maše. 60. nadimak 202 Martinović Frano 218 Mativčević 128 Martinović Marko 218 Matko 216. 177 Maslarda 190 Martinić Frane pok. 207 Martinić-Parjević detto Perme 161 Matias alias Popović 232 Martinić-Parjević-Kosirina 154 Matić 87.162. 165 Matisjević. 45. 165 Maškarin. Stevan 174 Matijašević 87 Martinić Stefan. 145. 102. Matijević 28. nadimak 199. nadimak 208 Martinić-Gusan 176 . 217. 230 Matas 110 Martinić-Meštreatić 165 Mateanović Martinić-Metršantić detto Rosso 161. 230 Matijašić 45. 220 Martinić-Parjević detto Kopičin 160 Matešić 188 Martinić-Parjević detto Kosirina 160 Matešić. nadimak 219 Mašotić 158 221.Martinić-Cezar 173 Marušić alias Nikolić 181 Martinić detto Barkulj 165 Marušić Ivan 61 Martinić detto Kosina Vuk 165 Masalić 158 Martinić detto Mestrante 162. 138. 230 Matković Marin 184 275 . 1-74. 183. nadimak 119 Martinić-Martini-Martinis Valerio. 217. 216. prokurator puka 177 Matijašević-Trgić 87 Martinić vulgo Kusanović 176 Matijašević Vid 87 Martinis 27. 107. 207 Martinić-Parjević detto Barkuj 161 Mateša. 230 Martinović Vinko 217 Matkovac sive Matković 230 Marulina. 98. 158. 165 Masarić 25 Martinić detto Perme 165 Masarić Petar 26 Martinić detto Prijemić 165 Mascarelli 110 Martinić detto Sepe 165 Mascarelei San Carlus de. nadimak 186 Martinić-Parjević detto Mestrantić-Bile Matheus qu. 110. 185.Maslardić 208. 230 Martinić-Parjević-Kosirina detto Vuk Matić alias Baćina 108 161 Matić Nikola 218 Martinić Pavao-Franin 70 Matičević 128 Martinić. nadimak 64 Martinić-Kapularić detto Grgurovi 160 Masko. Michaelis de Dubrovica 21 161 Matešić alias Gilić 205. 194 Martinis. 230 Martinić Ivan 174 Maslardić detto Novaković 208. 165 Mateljan Luce 205 Martinić-Parjević-Debela 161 Matešina 205. Mateanović detto Plamus 208 165 Mateljan 205. 99. Ivana 70 Maslarda. 362. 101. nadimak 113. 222. 230 Matijević Dorin Martinović. pop'53 Matijć Vinko 230 Martinović Filip 26 Matin. 230 Marussio. fra Maškulin. 145. 230 Matijašević vulgo Trgić 87 Martinis de 25. 101. Martinić-Kapularić 154.

pop 145 Michielovich (Mičelović) 166 Micoil Simonis 149 Mića. 170 Medić Miće 87 Medin 107 Medišić 158 Medovdolac 101. Jerka 145 "Michieli Ivan p. proto 99 Mazalić 27 Mazalić Mihovil 26 Mazola 56 Mazolei 56 Mazolić 217 Mazon. 215. 157. 165.Arnerić 145 Michieli detto Barbić 166 Michieli Frane p. 183. nadimak 194 Mićinica. nadimak 174 Metlica. nadimak 35 Matušković 158 Macanović. 166. 116. 81. 166. 166 ' Mihajević 122 276 . 67. magister 87 Mečavić Ivan 26 Mede. nadimak 74. 131 Metličić Ivan. 222 Matulić. 223 Mekjavić alias Vace 222 Mekjavić Bartol 217 Mekjavić detto Kančević 222 Mekjavić dicti Vace 216. 106. 145 Micheli-Vitturi. 202 Medić 87. 47.Anton 217 Meštrović Nikola 217 Meštrović Vinko 277 Metković 193 Metloguze. nadimak 76 Mičeli 105. nadimak 58. 230 Matulić 45.. 152.-pop 133 Mičilović. nadimak 199 Meštrović 216. 222 Mekjavić dictus Vace 222 Mekjavić Nikola 217 Mekjavić sive Vace 222 Melo. 181. 166 Mičeli-Tomić 185 Mečeli 154 Mičelović 145. 172. 181. nadimak 31 Mengić. nadimak 64 Meštrić. nadimak 197 Meštrov. 145 Michieli Nikola p. 159. 167. nadimak 202 Miečević 25 Mihačić 160. 176 Mićini. 138. 198 Matulović. pop 131 Metličić alias Čardić 131 Michaeli 145 . 190 Matulić alias. 124 Meštre. tenente collonello comite. 192. 124. 165. nadimak 52 Mazzola 66 Mazzoni. nadimak 200 Mengotović detto Hranotić 227 Meninica. 230 Matošić 191. proto 87 Mazor 59 Mazorkin. 185 t Mejo. 154. 188. 165 Mičilović. nadimak 86 Merec 14. 180 Mihaić 138. nadimak 58 Mek jar vić 215 Mekjavić 28.• Michaelis 145. vicarij 133 Mičetić alias Bočeoković 133. nadimak 131 Metličić 82. pop 107.Perkačić 138 Matulić dicti Randić 138 Matulić dicti Pope 138 Matulić dicti Perkačić 138 Matulić dictus Alaburić (Halaburić) 138 Matulić-Sile 181 Matulić vulgo Bandić 138 Matulić vulgo Popić 138 Matulo'va Jerka 83 Matulović 190. 82. 133.116. nadimak 152. 165. 97. nadimak 124 Mićul. 222. 154. 201 Michaelis de 149 Michaelis dictus Bonomerić 145 Michel 145 Micheli 145 Micheli de 145 Michelovich 165 Michieli 28. 216. 148. 191. Vicka 145 Michieli Jerolim 145 Michieli 'Jerolim dr. nadimak 36 Meštrevidin.Matković Nikola 133. capit. 104. 166. 22. Micheli-Vitturi Simeone. 152. . Jerka 145 Michieli Pavao 145 Michieli Vicko 145 Michieli-Vitturi 43. 145. nadimak 199 Menčevi. 141 Mičilo. 118 Mesnović 215 Meštar. 231 Meštrović. 188. 236 Micheli-Vitturi Nikola 145 . nadimak 29 Matunić Danijel 217 Maturclo. 149. corhitis 145 Micheli-Vitturi. 185 Michieli alias Mede 145 Michieli. 145. 145 Matković Petar 184 Matošević 28. 166.

158. 14. 205. nadimak 84 Milošovi. 103. 181 Mihoj 19 Mihoj. 26 Milovanić 27. 188 Mirković. 119. 108. 83. 226 Mirić 61. naute 93 Miletić Nikola 214 Miličević 53. nadimak 224 277 . 123. 158. 149 Milna 7. 89. Milesi 93 ' Milesi. 78. 107. 170 Mimica Ante 166 Mimice. 129. 18. nadimak 76. nadimak 221 Mijić 61. 188. 216. 30. 15. 39. 132. nadimak 47. 166 Mihaljić detto -Sabe 160 Mihaljić detto Sabe-Biskup 160. 40. 142. 134. mistri (magistri) 124 Mihovilović magistri Fabri 124 Mihovilović. 83. 205. 174. 102. 214. 12. 174 Miholović. 16.Mihaljić 159. 18. 80. 110. 231 Milunović. 208 Mijić alias Majbonić 204. nadimak 195 Mikulić 170 Mikulić alias Kalilić 144 Mikuli alias Tenda 231 Milačić Tade 68 Milanović 204 Milašić 110 Milat 25 Milavić 87 Mile. 45. 138. 114. 177 Mihovilović alias Lukrić 175. 28. 15. 108. 216. 41 Milovanić Ivan 26 Milovanić Juraj 26 Milovanić Luka. nadimak 221 Misirić. nadimak 221 ' Mikačić 138. 177 Mihovilović Anton 174 Mihovilović dicti Kovač 177 Mihovilović Juraj. 37. nadimak 202 Mihalović 121 Mihatović 215.Milovančlć Anton. 112. 53 Mrličić 61 Miljanović 120 Millich Nicolao 67. 77 Mihojić 66 Miholić 9 Miholjrat 149 Miholović 120. 84. 149 Mirić alias Kozica 124 Mirić Jure 110 Mirić Marin 121 Mir je na Brigu 14 Mirkov 41 Mirković 27. pop 177 Mihovilović alias Haber 177 Mihovilović alias Kovačić 124. 118. 32. 68. 111. 210. 219 . 180 Mikasinić 215 Mikolić 159 Mikolić overo Nikolorić overo Gira 231 Mikolorić 231 Mikšić 45. 101. 19. 165. 27. 212 Miličević dr. 85. 185 Mirković Tade 41 Mirlović 35 Miscovich Vladigna 149 Misir. 117. 41. nadimak 84 Milovančić 28. 174. prokurator puka 41 Milović 27. 134. 34. nadimak 54 Mirca 7. nadimak 205 •-!• Mijarić. 72 Mihojević 72. selo 170 Minetovi. 12. 55—67. 41. nadimak 195 Mimica 166. 216 Mihovil iz Krajine 216 Minovilović 28. 137. 124. 23. 41 . 204. 90. 181 Mikulica. 101. 62. 71. 122. 122. prokurator puka 124. rnistro. 120. 19. 166 Mihalo. 208' Mijić alias Rajo 208 Mijić Anton 214 Mijić dicti Majban 208 Mijić dicti Majbonić 208 Mijić dicti Toljaga 213 Mijić-Majbon 205 Mijić Martin 214 Mijić-Martinac 208 Mijić Mate 214 Mijić Stjepan 214 Mijo. 124. 28. nadimak 34. 231 Mihoević 174. 229 Miloš 223 Milošavka. pop 28 Mirne. 102. 190. 47. 152. 177 Mihojev 23. nadimak 123 Mihović 205. 62 Milović dictus Manjavin 62 Milozević 215 Milozetić 158. 176. 177 ' Mihovilović Nikola 174 Mihovilović sive Kovačić 123 Mihovilović vulgo Haber 176 Mijačić 205 Mijajlo. 82. 42. 173. 86. nadimak 35 Mijotović. 208 Mijić alias Breljak 205. 177 Mihovilović. 218. 61.

177 Mladineo Vicko. 145. 14. 170 Mladineus. sudac 131. 81 Mosula (Mpsuljica) 21 Mošćenice*112 Mošić 9. 81 Mlinar. 136. nadimak 110 Mišković 72 Mišlović olim Sotković 72 Mizerija. abbas 145 Mladinić 13. 133. 121. 166 Mladinić detto Kraljević 162 Mladinić detto Kraljević detto Cotovi 162 Mladinić Frane 166 Mladinić ovvero Mladinović detto Kra­ ljević 162. 194. sudac 181 Mladi 82 Mladimir. 145. nadimak 224 Mixe Raso'. nadimak 84 Mlinić 163 Mljet 108 Mocenigo Alvise 45 Močila 81. nadimak 192 Muco. 135 Mlin 55. 121 Mravak. nadimak 75 Mizetić 62 Miždrak. nadimak 167 Mosor. 193. 183 Miš. nadimak 166 Muć 84. 195 Mise. cancel. 166. pop 131 Mišeti Pro 121 Mišetić -alias Matijašić 190. 171 Mladineo Juraj. 183.Missetich Joannes Petri. 44 Mladineo Katarina 170. 172 Mladineo Antonio (Antun) 170 Mladineo Giorgio. 9. 194. 175.. paron 93 Modro Joseph. 62. 14. 200 Mošljić 194 Mošujić 189. 217 Mladinić alias Lisičini 166 Mladinić detto Jelinić 160. 12. nadimak 32 Mompiani. 121 Mratinčić Frane 159 Mratinčić Ivan 121 Mratinčić Marko 121 Mratiničić Matij 121 Mratinčić Petar 27. nadimak 74 Mišina Banda 25 Miško 72 Miškota 62 Miškotovi. 158. 190. 177 Mladineo 44. mistro 93 Modro. 166 Morosini 214 Morotuf 120 Morsinović 215 Mortigić 215 Mortorijo. 166 Mladinović-Mladinić detto Kraljević detti Cotovi 166 Mleci 75. 185 Moro 89. 111. 115 Mohorović-Kranjac 87 Molfetta 117 Momčić. nadimak 74 Montagnano 134 Montan 202 Morlakija (Zagorje) 143 Mornar. 93 Mohorović 87. Insulae 107 Monče. 231 Mosnjić-Mošić Mošuje (Mošuljica) 8. nadimak 119. 145. 171. 174. 129 Mišić. 145. 195 Mišetić 45. can. soprakomit 22. 193 Mućanin. 140. nadimak 207 Mladinei 62. nadimak 109 278 . 123r 131. 145. 194 Missi 181. 112. 166 Moro. nadimak 33. opat 17. 170 Mladineus 145. 160. 184. soprakomit 22. 177 Mladinei alias Mladinić 45. 158. 189. 160. 109. 166. 107. 231 Mošul ja 163 Mračić 108 Mrantinčić 120. 47. nadimak 84. pisac 170 Mladineo Trifun 171.avi 149 Mixich Radovano. nadimak . školj 7 Mrkonjić 204 Mrmere. nadimak 89 Moro alias Pribišević 166 Moro detto Skargut 166 Moro-Litković 159. 170 Mladineo Sabić Sebastijan. 62. 194 Mišetić.163 Mravinca 87 Mrduja. 128 Mratinčić 120. 183. 194 Mišetić Andrija 121 Mišetić-Filipović 131 Mišetić Mihovil 121 Mišetić sve Maić 131 Mišetić vulgo Matijašić 194 Mišetić vulgo Matašić 194 Mišić 122. nadimak 2D2 Mostir 13. 75. 170. 177. 118 Modisić 159 Modro 93 Modro. 190. nadimak 192 Momić. 145. U. 189. 186.

pop 118 Nadalić 93 Nadalin. nadimak 175. nadimak 138 Muse. 49. 93 Nadalovi. 130. 166 Muskietić 122 Mustačin 120 Mustapić 194 Mustra 93 Mustra.62 Na Obalu 215 Napoli 94 Napoli. 189. 191.Much (Muć) 167 Mudri. 88 Nadalov Jerić 83. 191. 174. nadimak 108 Musa. pitor mistro 94 Napoli Copas 94 Napoli Matteo. 18. nadimak 195 Nanetovi. nadimak 200 Munjinac. pitor 94 Napula. nadimak 88 Napiuli. magister 41 Nakić alias Boljić 41 Naklice 46 Na Ložu 215 Na Mačić 73 Na Meju 73 Nane. 99. pop 93 Naimer-Modro Josip Najmer-Modro Enrico 93 Nakal 7. 76. 189. nadimak 108 Munitić 187. pop 28 Nadal sin Marka. mistro 94 Napulj 65. 68. nadimak 61 Mutić. nadimak 194 Muzica. 206 Mulanović 66 JAulendo. nadimak 118. 48. nadimak 120 Muo 60. 188 Munizić 120 Munjica. 108. 80. 166 Murano Šimun. 93 Nadali Anibal 93 Nadali-Božičević Jakov 13 Nadali Jakov 81 Nadali Jerolim. 43. 220. 16. 189. nadimak 32 Muruice 22. 163. 97 Murvaci (Murvazzi) 145 Murvica 7. magister 133 Mulačić 158. nadimak 152. 191 Natalis 93 Natalis Jakov 93 Natalis Jerolim 93 Natalis Marci 67 Navijanje 104 Na Vlačicu 104 Na Zastine 157 Nazor 72. 19. 32. mistro 99 Nadali 25. 54. nadimak 223 Mujić. 29. 93. 18. 27. nadimak 32 Muhando. 190. 1J1 Nazorovi Dvori 73 Neapoli Abraham 94 279 . N Na Boriće 73 Nabrezina 171 Nacari 138 Naćeša. 124 Mune. nadimak 88 Mustra-Bilić 93 Mustarello 111 Mutarello Inocent 111 Mute. nadimak 30 Mujić sive Kraljić 39 Mujo. nadimak 32. 28. 178. 143 Murano 161. 35. nadimak 56 Na Dolac 73 Nagorinac 7. nadimak 120 Munjinja. 197 Naimer-Modro 93 Naimer 93 Naimer. nadimak 199. 19. 177. nadimak 75 Nado. 82. nadimak 137 Mumalo. 76. 45. Narentani (Neretljani) 196 Nasela (Na Sela) 7. 197 Nakari (Nacari) 138 Nakić 41 Nakić. nadimak 192 Nadal 93 Nadal. 194 Munitić Anton 184 Munitić Ivan. nadimak 167 Muhjić 28 Muje. 181 Murlačić. 192. 200 Mutnik 81 Muto. 183. 9. pop 93 Nadali Nadal 93 Nadali ValeTio. 226 Nadali (Božičević) 46 Nadali Alvise 93 Nadali Alviz di 81. 30. nadimak 167. 224 Murvicanin. 34. 50. 184 Munitić Juraj 187.. pop 181 Murlak. 83 Naranuca (?) Juraj 26 Nardelli 202 Narenta 22. 183. nadimak. mistro 121 Murarij 134 Murarij. 218.

59. 194. 11. 191. 60. 14. 115. 146 Negro 116 Nejasnić 138 Nembrini-Gonzaga 168 Nenadić 216 Nenadić dicti Jaković 225 Nenadić Ivan 44 "Neorić 167 ' Nepost. 54. 180. 138. 71. 62. 54. 200. 82. pop 149 Nikolić ovvero Marušić 230 . 146. 15. 181 • Nikulić detto Tenda nunc Gira 216 Nikulorić 216. 70. 124. 166. Nikolić Petar 218 Nikolić-Petrić 223 Nikolić seu Marušić 230 Nikolić sive Halaburić 138 Nikolić Vinko 217 Nikolorić 66. 231 Nižetić Matij Tomin 70 Nižetić-Petrulli Matij 196. 158. 65. defens. 63. 174. 154. 223 Nikolić alias Marušić 45. 194 Niseteo Giacomo. 86. 45. 231 Nikolozić alias Gira (Ghirra) 231 Nikota. 213 Niseteo Gerolimo. 95. 183. 172. 231 Nin 107 Ninčević 116 Ninčević Ante 106 Ninčević Nikola 44 Ninković 168 Ninković Bertuč 168 Ninković Luka 165 Nisetei 146 Nisetei ovvero Nisetich 231 Niseteo 27. 108. 231 Nisetheo 231 Nisetich 21 Nisetich Vincentius. 189. 107. 179. 166. 8. 86. 89. 79. 58. 138. 135. 70. 217. mj. 49. 116. 144. 233 Nerežiška. 149. 227. 137. nadimak 175 Niccolich ovvero Marussich 181 Nicolai de Sabioncello 35 Ničić 216 Nigoević 27. 19. 110. 66. 26. 209. 216. 16. 208. 107. 181. 120. 55. 76. 170. ribar 15 Nikola iz Dubrovnika 218 Nikola iz Plame 216 Nikola di Ragusa 216. nadimak 151 Nerežiško polje 25 Nesić 215 Nevoda. 173. 131. 228 Nižetić-Stasić 86 Nižetić Toma 70 Nižetić vulgo Matašić 191 Noćina. 181. defens. 178. 34 Nigošić 217 Nigošić Oktavijan 218 Nigris 146 Nijemci 53. 18. 80. 233 Nikolić 49. 57. 41 Nigojevčić 34 Nigojević 27. 230 Novaković alias Perić 166 Novaković dicti Maslardić 208 Novaković Juraj 208. 52. nadimak 176 Nikulić 170. 232 Nižetić. 116 Negri de 59 Negris de 59. 216. 99. 149. 188. 34. 218 Novaković Mihovil 205 280 . 190. 109. 112. 196. nadimak 166 Neres 214 Neresi 23. 62. 150. 129. 114. 195. 201. index 194 Niseteo 232 Nizeteo 200. 67. 98. 27 Nova Ceca 51 Novakovich Zorzi 230. 183. 103. 146. 170 Nikolić alias Petrić 223 Nikoiić-Cučić 223 Nikolić detto Petrić 223 Nikolić Ivan 45 Nikolić Jakov.Neapoli Kornelija 94 Negotić 27. 128 Neretva 11. 216. 51. 190. 208. 123. pop 86 Nižetić alias Saić 194 Nižetić. 77. sudac 215. nadimak 34 Nogalić 215 Noilić 25 Nomlić Frane 217 Nonveiller 88v Norpić 99 Nosković Grgur 26. 101. 158. 133. 78. 152. 13. 12. 194 Niseteo Jerolim. 106. 229. 87 Nikola mistro boter 218 Nikola. 87 Negreti (Negretti) 23. 20. 50. 86. 146-. 20. 205. 231. 100. 233 Neretljani 8. 231 Niseteo-Gazić 194. 82. 98. 74. 35. detto Sahić 160 Nižetić ili Petrić 215 Nižetić Matij 20. 41. 146 Negri 59. 64. 111. 155. 62. 119. 207. Novaković 47. 61. 232. 83. 102 Nigoević seu Mirković 34. 128 Nerežišća 7. 25—47. 231 Nižetić 9. 214. 120. 99.

82. mistro 90 Oblačinov 79. 19. 189. 203 Okladine 184 Oko. 40. 79. 11. 202 Ostrovica 92. 133. nadimak 35 Padova 134 Pag 228. 191. 223 Ostojić. 29 Omišanac. 183. 164. mistro tagliapietra 161.81 Obradić. 65. 191. 61. 27. 152 Ostoja Laurus dr. 88. 210 Nuić Luka 217 Nukanić 82 Nj Njeze.88 Padanac. 152 Ostoja Pavao 152 Ostojić 10. 32. 149. 110. 166> Orlandini Vincenzo. 230. 90 Oblačinović 79. 85. 200. 181 Obradić Ivan 68 Obrovac 57. 190. mistro boter 160. 152. 194 P Pace. 196. 146 Novaković Petri. 192. nadimak 219 Orlandini 166.. 46. 18. 199. nadimak. 107. 89..' capitanei 146 Novaković Signiferi D. 190. 90 Oblačina. 107. capitaneus 146 Nova sela 88 Noveller Aloisius 88 Novelovi Dvori 81 Novi Put 81 Novo selo 7. 212 Omerić 111 Omerović 111 Omiš 11. citta di Narenta 163 Orašnjak 94 Orijez. 42. 38. 90 Oblak 79 Obradić 1. 202. 207. 114 Obrška. 206. 31. nadimak 85 O Obaljević ili Franulić 32 Obelgan Heruzije 9 Obelinović 25 Obilinović 16. 35 Obilinović. 277 Ortolan. 188. 189. nadimak 235 Okrug 137 Oksurović 59 Oktavijan (Martinis?) 217 Olin.. 18. (mistro) magistri 27. 39. 152. 190. 51. nadimak 119 Obučje 146 Oclad 27 Odrapić 205 Oglobljić 216 Oklad 7. 34. 200. 178. 8. 14 Omnium Sanctorum. 17. 47. 201. kapelan 202 Ostojić alias Colin 202 Ostojić alias Janković 202 Ostojić alias Knezić 202 Ostojić alias Taras 202 Ostojić-Knezić 202 Ostojić sive Knezić 202 Ostojić vulgo Knezić 190. 72. nadimak 58 Ongaro Juraj 105 Opersić 215 Opud Ivela. 134. 146 Novaković Thadeus. 31. 50. 27. 46. 148 Osurović 59 Ozrett'ć 62. "37.Novaković-Permić 45. nadimak 166 Omišani 10. 234 Paguntij civitate 135 Pahalo 175 Pahor 166 . 19. 39 Obilinović Frane 26 Obilinović Jerolim 26 Obilinović Nikola 26 Obilinović Marin 26. 170 Orlandini. 202. 197 Ostoja 109. 212 Oljdanović 204. 17. 200. 51. 40. crkvica 21 Orno. 92. nadimak 166 Osejaj. 34. 30. nadimak 202 Oliverio 107 Oljdan 205. 203.. 119. mistro 99 Orlić 82 Or sola 221. 198—199. artefice 181 Obradić. 218 Obilinović Polo 26 Obilinović vulgo Marijanović 34 Oblacia 90 Oblach 90 ' Obalčin 82 Oblačina 79. kapetan 91 Pacifici alias (vulgo) Restović 35 Padalović. 28. 192. 107 Obršje 7. 53. 203. 54. 192. 140. nadimak 85 Osić 46 Osmetović (?) 228 Osridke (Osritke) 7. 135.

50. 111. nadimak 152 Pavlina. nadimak 138. nadimak 150 Pajić 62 Pajinac. 154 Pećarević seu Cvitanović 94. nadimak 202 Pavle (Pavao). nadimak 35 Pečnik 170 Pečnik Ante 170 Pegazzi 66 Peidešić 217 Pejković 219 Pekasović 25. 194. 231 Papić. 107 Palušić. nadimak 164. 11. 94 Pavičić 35. famulus 41 Pavao. 154 Pe carić 94 Peče. 231 Pasqual Bata. 158 Parjević detto Topičić 165 Parofianović' 62 Parofianović alias Maričić 62 Parofijanović-Vidoš 62 Parofijanović-Vidošević 62 Paroleta. 111 Parader. 133. nadimak 194 Pavlinović 215 Pavlov 76. nadimak 151 Paner. 77 Pavlovica. 62. 116. Pavlović Luka 11 Pavlović-Lučić 203 Pavlović Mate 44 Pavulović di Paulo 94 Pavun. nadimak 109 Pardić Dominik fra 13 Paramate. pop. 138. 28. 136. nadimak 186 Palladoclis 191 Palavršić 8S Palavršić. nadimak 33 Parolić 231 Parolić Frano 219. 199 Papić Nikola 50 Papiluga. nadimak 210 Pajton 107 Palac. 216 Paskvalinov.'Paja. nadimak 35 Panezović 215 Panfiović 215 Panić 121 Panigo. 135. 1 200. nadimak 195 Parhajić 123 Parhajić sive Juričević 123 Parhaljić 99. nadimak 62 Pava. 217 Pavišić. Zingano Pauzin. 107. 88 Palini. 49. nadimak 175 Parunov 41 Parunović 41 Paruta 82 Paskvali (Pasquali) 146. nadimak 86 Pavlović 76. 216. 223 Pavičić. nadimak 174 Pantelić 111 Panielić Petar 111 Pantera 55 Papa. 62 Pavisović 183 Pavitović Petar 184 Pavković-Jakovljić. 107. capitanei 235 . fra iz Rovinja 17 Pavlić 131 Paviić. 107 Pecaseo 62 Pecaseo Toma 62 Pecasseo 62 Pecassi 62 Pećar. 62 Pekasović Toma 26 Pelegrinić 25 Pelicev 28 282 . 35 Pavica. nadimak 163 Panada. 94 Pavić. nadimak 208 Papica. kapetan 94 Pavić Ivan. pop 35. 234 Paštrovići 44 Paterni Vicenzo D. 82. farmuiu comit. 231 Parosianović 56 Parun Pjerovi. 94. 93. 201. 99. 55. cancel. pop 46.ić 182.. capitaneus 231 Pavlović. 189. nadimak 152 Pavić 46. mistro 55 Panipić 99 Pan je. 176 Pančana. pop 215 Pa van.218 ' Pasquali l'07. 205 Pavičić alias Franjola 75 Pavičić detto Plamus 35 Pavini. eremita 17 Pavlak. 232 Pasqualovich 232 Paškanin 217. nadimak 201 Pavišić-Berkuić 56. nadimak 152 Papin 107. nadimak 19 Papić 50. 99 Paulović Pavao 82 Paunović 41 ' Paunović di mistro Zuanne. nadimak 135 Pećarević 94 . 231 Pavlović. ciambeltans 163 Pavešić 28. 216 Paskvalović 182. 41 Pavunović 41. nadimak 167 Pavišić 35. 82.

68 Peruzović Juraj.89. 216. pop 99 Peruzović-Karletović 65 Pervinich Cropani 187 Per volić 217. 67 Perizović braća 62. 152 Peruzović. nadimak 110 Pešutić 223 Pešutić. 216. nadimak 221 Petanović 127. 146 Petar. 138 Perkačić dicti Bandić 138 Pcrkaljić Nikola 121 Perkaljić Pavao 121 ^Perkaljić Vice 121 . nadimak 74 Perković 212 Perković Ljubica 96 Perković ora Berković 218 Perme. 232 Pendešić Toma 27. 62 Peruzović. 138. nadimak 110 Pendešić 215. 102 Perhaljić 123 Perić 35. đakon 88 Petricio Jerolim 27 . 107. 194 Perišić. 216. 101. 166 Perić-Novaković detto Talent 162 Perić ossia Novaković 166 Perić ovvero Novaković 166 Peričić 198 Perislavi Doimi 149 Perišić 28. nadimak 110 Penecić 216 Penizović 158 Penzo. 231 Pessa 88. nadimak 208 Perak 181 Perak alias Sare 181 Perak-Salamunović 181 Peraković 160. 232 Petricio alias Dobrogostić 142 Petricio Alvise Michael 88 Petricio. nadimak. 54 Pelješac 35 Pelli 124 Pendić 28 Pendilo. pop 88 Perišić alias Bilač 88 Perišić detto Dizdar 88 Perizović Anton 62. 67 Perjević. 146. 165 Perić-Novaković detto Karneval 161. 215. 166 Perić-Novaković detto Muco 161. Permozina 121 Permozina Frane 121 Permozina Petar 121 Permozina Romeo 121 Peruzović. 139. 52. 134.Perko. 88. 185. pop 138 Peruzović alias Junaković 62 Peruzović alias Vilović 152 Peruzović Georg. magistri 35 Pelischianin Giacomo 35 Pelišćanin 35 Pelišćanin Jakov 27 Pelišćanin Marin 28 Pelisgarich 35 Pelive. prior 22 Peternić Mihovil 120 Petkoević 232 Petković 28. 217. mistro 55. 232 Petrachi 25 Petri. nadimak 165 . famulus 88 Pessa Mose Ebreo 124 Pesse 124 Pessi fra 125 Peša 124. 181 Perdec 167 Perdec Josip 167 Perdić 188 Perdić alias Ferro et Fabretović 232 Perdić Juraj 121 Perdić sive Matulić 188 Perdijć 181 Perhacić 102 Perhajić Perhajić sive Juričević 123 Perhajić 102 Pehalić Vicko (Vicenco) 98. nadimak 166 Perač. nadimak 34 Perkačić 28. nadimak 88 Peščić 216 Peškareša. nadimak 34. 82. 170 Peša.Peličer 216 Peliscanich. 199 Perić. 232 Pendijć 181 Pendilo. 139. 97. 186 Perić-Bandić 202 Perić-Befmalin 205 Perić-Novaković 161. magistri lapieide 158 Petrice 139 Petricci 139 Petricij 146 Petricijo (Petrizio) 35 Petricio 35. 76. 232 Pendešić detto Ferro 232 -Pendešić dictus Unković 232 Pendešić Dinko 218. 62. 77. 232 Pendešić-Ferro-Fabrović 232 Pendešić Jakov 232 Pendešić Juraj 217 Pendešić Matijević 232 Pendešić Nikola 217. 125 Pessa Grgo.

104. 232 Petričić 35. 158. 232 Petrić 107. nadimak 52. 107. 188. 133. 190 Pinesij 171 Pinesio 171.nadimak 84 Peturić Snea 159 Pezoli 111 Pharal 50 Pharaličić (?) Petar 26 Phiiipi Philippi 25. 175 Pitkov'ć. 99. 195 Pivačić 54 . nadimak 73 Piste. 232 Petrizio detto Ursić 86 Petrolic 217 Petron Juraj-Lukin 184 Petrošić 66 Petro 166 Petrović 28. nadimak 151 Pinović 159 Pipeta. 99. 122. nadimak 62 'Pipica. 232 Petritio 25. nadimak 199 Pikolo. 226 Philippis de 226 Philippis. 47. 139. 119 Pićulin. 200. 58. 218. 77 Pit'«wić 158. nadimak 151 Pistur. Petričević 27. 112 Petrić alias Rogozničić 146 Petrić detto Nikolić 223 ' . nadimak 30 Pičić 232 Pičić Anton 217. 212. 146. 101. nadimak' 195 Piskara 133 Pišv. nadimak 100 Piš. 146 Petricius Hieronymus (Jerolim) pop 215. nadimak 108 Pinesić (Pinešić) 13. pop 98 Petricio Jerolim pok. 217. pop 98 Petritius 146 Petrizio 88. nadimak 218 Pijković Frane 174 Pikar. 82. 88. 69. mistro 99 Pisinović 216 Pislić. 116.Petricio Jerolim. 111.ila.. 45. nadimak 186 Pigrović 158 Pigazzi 66 Pijaca 215 Pijković 174. nadimak 185 Pič. 231 Petrulli-Niseteo Mattio Petri 231 Petrulli-Nižetić 9 Petruša. 182 Pineze 215 Pinezić 171. nadimak 220' •• Piroman 28 Piroman. 232 Petritio Jerolim. 111 Pierotić-Skorco 102 Pierotović 106 Pifar. pop 98 Petritis Roko. nadimak 175 Pilić-Hlap. . 232 Pičinović 216 Pičun. nadimak 141 Pieritić 111 Pierotić 94. 176. 146. 171. nadimak 218 Piscitelli 167 Pisenti. magistri 129. 119 Petrinović Marko 98. 223 Petrić. nadimak 220 Piković. 146. 130 Pirula.226 Pivac. 190. 103. 217. nadimak 185. 102 Petrinović Mihovil 62 Petritij 28. 111. pop 133 Philippovich 32 Piccoli 111 Č'icculo 111 Piccoli Matej 106 Picoli 111 Picolo Frane L05. 149. nadimak 76 Pinka. 62. nadimak 209 Piplica. 203. 146. naute 139 Petričić. patron 139 Petrinović 45. Ante 26 Petricio Juraj Markov 26 Petricius 47. 28. nadimak 175 Pilat. 232 Petričić. 224 Petrović alias Bašćanac 166 Petrović Andrija 166 Petrulli Michael 194 Petrulli Nikša (Nixa) 194. nadimak 101. 122. 47. 183 Pinica. 194 Piran 226 Pirčić. 205. 27. 158. 111 Piculović 58 Piće. 174. nadimak 165 Pipić. nadimak 85. 181. nadimak 175 Pitve 107. 109. 172 Petrović. 166. 182. 102. 31 Philippi de 31 Philippi. nadimak 109 Pitak« 72. 35. 139. nadimak 221 Pipi. 175. 35. 219 Pijković. pop 31 Philippis 133. 182 Pinesius 171. 133. 204. nadimak 52.

208. 191. 285 . 41. 154 Pod Baraku 81 Podbarje 235 Podbergrađe 206. 29. 106. nadimak 87 Polac. comes 27 Pizzoli 111 Pizzolo 106. 117 Poljica 12. 219. pop 171 Pojdenović 159 Pokališ 121 Poklepović 62. 200 Poiiteus 232 Poljačić 117 Poljak 117. 31. 202 Pivčević det'to Providur 161. nadimak 84 Pleić Ante 88 Plejić 88 Plemić. 9. 197. 235 Podbreg 228 Pod Bunar 197 Pod Dolac 25 Podhume 23. nadimak 35 Počivala 204 Podaca 4. 223. 171 Pojdanović. 214 Pletikosić-Ivača 208 Pletikosić Simun 208. 208 ' Plančić 121. 51 Plastić 159. 46. 111 Pizzulo 111 Pjaca 133 Pjerotić 94. nadimak 174 Pletikosa 205. 35. 140. nadimak 76 Plodin 122 Plodinić Frane 121 Pluto. 190. 47. 182 Po jak 117 Po jaković 117 Pojar. 167 Plastic Jerolim 172 Plastičević 27 Plate 132 Plazinović Ivan 26 Plego 84 Pleho.o. 232 Pobrović 214. nadimak 73 Pierotović 105 Pfacarić 121 Placoić 121 Placonović 121 Plame 205. 185 Pol jako 105. 111 Pizzuli 106. 53. 14. 194. nadimak 164. 189. 157 Podgora 13. 111. pop 94 Pjerotić alias Skorco 94 Pjerotić Ivan 106 Pjertovi. 81. 37. 194. 214 Plijanić 215 Pliše. 116. 232 Politeo-Nizeteo 194. nadimak 165 Plenković 182. nadimak 76 Plivatović 28 Plivo. 36. nadimak 63 Pob. 19. 94. 212. 16. 80. 225 Plamik 35 Plamus. 15. 107 Podšker 55 Podtargradic 206 Podgtavje 80 Poičanac. 12 21. 110 Pod Gažul 7. 20. 97 Poćuda. nadimak 123 Pojdanović 159. 210. 51. 209. 216. 84. 196 Pod Jamu 204 Podbježice 133 Pod Kaštil 81 Pod Nerezine 16 Pod Puntom 200 Podsmrčevik 7. 119 Pojarovi. 32. 18. 141. 208 Pletikosić 17. 102 Pjerotić. 202 Pivčević 160. 173 Poizza 46. 30.Pi\ačić-Pušić 54 Pivalica 88 Pivalica Dinko 88 Pivalo. 200. 50. 59. 199. 22. 167 ' Pivo. 7. 199. 205. 214 Podborje 7. nadimak 74 Pobračić 25 Pobrasić 25 Pobrat 22 Pobratić Ivan 26 Pobratić Jakov 26 Pobroević 174. nadimak 118. 167. 223 Pletaja. 28. nadimak 100. 49. 232 Pocischie Pocinala (Ročinala) 22. 198 Podstrana 91. 219. nadimak 224 Poldo 76 Poldo Ante 76 Polenović 217 Politeo 190. 19. nadimak 125 Pizul 111 Pizzamano. nadimak 35. 211. 224 Podgračišća 8. 110. 232 Politeo de 199 Politeo Anton 232 Politeo-Nisiteo 190. 224. 121 Poklepović Jerolim 56 Pokršćenjak. 49. 46. 161. 223 Plančić-Cvitović 223 Planica. 44.

218. •97. 141. 157. 14. 172. 10. 12. 195. 191. 63. 19. 101. nadimak 209 Praščević-Marinko. 150. 213. 153. 31. 155.54.236 Porat 81. 120. 170. 177. 14. 18. 138. 149. 19. 76. 123. 36. 155. 208. 203. 62. 40. nadimak 30. 110. nadimak 119. 224. 154. 134. 149. 227. 131. 154. 23. 176. nadimak 170 Prdić. 224. 173—183. 178. Petra 47. nadimak 41 Poponicijc. 22. 49. 233 Polovinić Marko. 69. 142. 38. 8. 12. 109. 156. 15. 36. 94. 42. nadimak 209 Pražnice 7. 114. 181. 214. 229. 104. 23 Postira 7. 195. 232 Polovineo Josip 218 Polovineo Mihovil 217 Polovineus 217. 187. 230 Prbači Dolac 118 Prč. 168. 205. 47. 80. 204 Poreč 64 Porobi ja 213 Porobija. 189. 190. 150. 60. 166. 116. 16. 167. 72. 144. 45. 18. 30. 34. nadimak 36 Prerheru 35 . 188. 163. 232 Popović Filip 111 Popović Petar. 213 Praščević-Jela. 60. 28. 116. 59. 11. 118. 113. 119. pop 30. 83. 199. nadimak 209 Praščević-Sakuj. sudac 232 Polovini Vicko. 191. 150 Prdibobica. 136. nadimak 75 Poškini. 234 Pozza 22 Požeženik 7. 18. 151. 77. 102. nadimak 192 Popić 79 Popić. 82 Poljicanin 46 Polotov 27. 39. 89. 185. 124. 182. 31 Prčanj 92 Prčić. 191. 226. 214. 108. 81. 92. 158 Poštar. 87. 57. 160. 133. 200. 117. 11. 144. nadimak 33 Pothume (Pot Hume) 7. 169. 133. nadimak 86 Prasnize 174. 48. 139. 225. 232 Polovinio 232 Ponikve 107 Ponkoljić 122 Ponsichievich 226 Ponta di San Martino 214 Pontonijević Gregorij 159 Požičević 216 Pope. 166. nadimak 213 Portada-Zorzinka. 96.. mistro 98 Posinković 13. 17. 12. 11. 114. nadimak 151 Posterna 14. 111. 93. 158. 180 Praščević. 107. 135. 182. 18. 200—204. nadimak 166 Prgomet 83 Pribačić 66 Pribošević 166 Pribošević alias Moro 166 Pri jević. 68. psokuraior puka' 215. "101 Polotović junior 30 Pollovinich 232 Polovinei 233 Polovineo 154. 89. 188. 8. 44. nadimak 53 Prelas. 137. 46. 157. 173 286 . nadimak 34 Popović 111. nadimak 167. 192 Potočnjak U l . 216. 146 Potočnjak Vjekoslav 111 Povija 7. 112. 170. 13. 175. 65. 100. 20. 45. 28. 218. 164. nadimak 209 Praščević-Prazničani. 88. 14. 99 Potok 73 Potsmrčević 29. 30 Polotović 27. 192. 61. 122. 80. 56. 124. nadimak 209. 233 Postolarić Martin 217 Počćer. 18. 124. 16. 201. 162. 109. 180. 226. nadimak 165. 34. 230 ••__ Poljican Ivan pok. 22. nadimak 112 Poteštat. 175 Prčimiko. 82 Poljičani 13. 156. 219. nadimak 176 Postavar. nadimak 185 Postolarić 216. 198. 47. 190. 220. 84. 165. 232. 223 Postiranin. 71. 190. 152. 82. 125. 113. 218. 8. 184 Poljican Marko 47 Poljican Petar 184 Poljicanin 25 Poljicanović 47. 167. 104. 202 Pragrić 28 Pragnć Jakov 32 Pranić Antonija 205 Praskalo. 32. 232 Polovinić 215. 165. 95. 202. 176. 101 Polotović. 150. 133—148.• Prence 105 Preturić. 112. 19. 190. 82 Pojican Jakov 47. 166. 189. 147. 47 Poxischie 214 Prag (Praga) 195. nadimak Prda. nadimak 176 Posinelli Iseppo. 19. 194. 158. 100. nadimak 122 Posupirja. 170. 79. 12.

77. 45 Primorje (Primorie) 44. 226. 154. 164. 171 Prodoli 18. 76. 123 Prugo 111 Prugovo 57. 61. 171. mistro (magistri) 79. 19. 231. 221. 158. 217. 173 Puzle. 107. 199. 217. 149. nadimak 34 Puje. 62.Prijević stan 7. 171 Puljizović 215 Puntadura-Markovi. 61. 135. 173 Prikačić 27 Prilanić Frane 159 Primi 66 Primi dr. 156. 61. 108 Radetić 79. 208 Puratić alias Dorotić 207. 47. 171. nadimak 32. nadimak 89. index 171 Prodi Georgij. 56. 211. 137. 177. 99. 122. 211 Pučiški Dolac. 183. 209. stan 7. 146. 135. 90. 195. 11. faber 79 Radetić. 100. 10. nadimak 194 Pušibate. 158. nadimak 163 R Rab 11. nadimak 164 Pušilula. 11. 133. 185. 182. nadimak 76. 233 Radatović Juraj 217. 32. 130. pop 10. fabro 72 287. 111. 216 Puše. 123 Prutić alias Canaletto 83 Prvinić 187 Prvinić-Kragujević 45 Pucischia 159 Pucischie castro 154 Puče 35 Pučišća 7. 45. 19. 179. def ens. 141 Račić 55. 174. 61. nadimak 221 Pustinja . 61. 143. 226.14. 208. 184. 90. 232 Priskić 107 Prkačić. 51. nadimak. nadimak 164 Pulisela 120. 157 Puedović 25 Pugliseo 171 Puhalo. 197. 13. 10. 232 Pučišćanac. 181. 233 Rade (Janović). 158. nadimak 224 Puja. 174 Prodić. 152. 209. 144. 213. 171 Prodić Klimša 171 Prodić Marko. nadimak 32 Pušković 217 Putešić 158 Putvine. 145. 229. 208 Purešković. mornar 207 Rade. 48. 178. 131" Radetić Srećko 112 Radetić 72. 22& Pulišelić alias Dujmović 132 Pulišelić alias Lovričević 125 Pulišelić Lovre 121. 212. 125 Pulišelić vulgo Batistić 223 Puliteo 200 Pulitović Jerolim 121 Puljak 167 Puljak Ivan 167 Puljizić 45. 223 Radić. pop 171 Prodis Triffon de. 88. 121. 175. 113. 125 Pulismanin. 224. nadimak 219 Pulicijot. 190. 206. nadimak 77 Pulentin. 198. nadimak 83 Puratić 205. 158. 62. 153. 217. . 216. 79. . 180.47. 186. 215 Radačić 158 Radatović 49. 193. 12. nadimak 84 Puhor. 132. nadimak 152 Prkeša. 112. 171 Prodić 13. 165. nadimak 194 Pulenta. nadimak 193. pop 168 Prodi-Prodić 170 Prodich Francesco. 167. 208 Pušilo. 131. 37. 221 Radesko. 191. 197. 132. nadimak 177 Pušić. 214. magistri 171 Puljizić detto Lustre 162. nadimak 178 Prodan 139 Prodan Ceprnja 9 Prodanić 216 Prodi 133. 66 Primorci 11. nadimak 62 Puićeva Vičenca 83 Puiz. nadimak 88. 171 Puljizić. nadimak 84 Puška. pop 174 Prodić Bernardin. 21. 90. 209 Prodi alias Prodić 45. 157—173. 171 Puljizić detto Sasse 159. 27. nadimak 202 Pujiz. 18. 34. 62. 208. 210 Prolog 206 Proložac 36. 82. 131 Radetić. 171 Prodi Alosino. 125. 125 Pulišelić Nikola 121. 112. 122. 229. 138.(remitaža) 28. 13. nadimak 219 Pulišelić 28. 185 Pujizina 161 Pula 164 Pule. 109 Purić 125 Pusa.

171. 165 Radovan 174 Radovan. 146 Rado Frane de. 134. magistri 42 Radmili. pop 28 Rad čević aliaš Bolančić 91 Rad čević Mate. 107 116. nadimak 112 Radmiiić. 233 Raguseo pro 233 Ragusio 216 Raguzeo 155 Raguzeo Pro 217 Raguzeo Vicko sin Jakova 155 Raić 112. 146. na u ta 108. 216. nadimak 174 Radovan detto Arbunić 174 Radovan nazvan Allegretti 36 Radovan sin Slavošev 149 Radovan vogarmente chiamato Allegreti 226 Radovanić 158 Radovčić 49. 188 Radojković. 171 Radojković-Cikutić detto Furlan 159. 2 16. 209 Rad ć vulgo vocati Ban 223 Rad čević 133. 146 Rado Juraj de 106 Radobilja 133 Radoević 25. 133. 28. pop 42 Radmilić Ivan 26. 125. 233 Raguseo Nikola 155. paron 105 Rade de. 77.Rad alias Ban 223 Rad alias Tarasić 223 Rad aliter Porobija 209 Rad detto Padallo 88 Rad detto Petrimac 162. 215 Rad čevjć. Zakan 82. 101 Rakelić 76 Rakisić 288 . 233 Radičić. pop 98 Rad čević Matul. magistri 55 Radoević dictus Bartulović 66 Radoević Nikola 159 Radoi Dobroslavo 149 Radojković 13. 66. 221 Raić Ante 112 Raić dictus Silo 220 Raić-Sopanović detto Karmeljić 220 Rajčević 112. 47. 66. 146 Radičić Grga (Gregorio) 41. 66. 167 Rajčević detto Mujo 167 Rajčević detto Muse 161. procurator 66 Radmiiić 27. 158. 50 Radovčić. nadimak 201. nadimak 112 Rajo 205 Rakela 76. 171 Radojković detto Čiveta 171 Radojković Vinko 159 Radosavljević 27 Radoslavić 182 Radoslavljić 158. Radičić Ivan 174 Radičić Juraj 105 Radičić Miloš 66 Radićijen Juraj 82 ' Radin. 233 Raguseo Anton 233 Raguseo Ivan Marka 218 Raguseo Marko sin Marka 217. 91 Rad čić 41. 220. 112 Radmilić. nadimak 76 Radinčić 41 Radinković 215 Radinović 215 Radišić vulgo Pesse 125 Radmili 42. 47. dijak 49 Radović 66 Radunica 84 Radutinić 233 Rafaelli 66 PCaglanin 215 • Ragusa 233 Raguseo 149. kapetan 125 Radojković Bartol 159 Radojković-Cikutić 159. 182 Radoš sin Pavla 163 Radošić Juraj 159 Radotilja (Radobilja) 158. 167 Rad detto Roko 167 Rad detto Tarasić 223 Rad dicti Porobić 208 Rad dictus Banovi 223 Rad Juraj 217 Rad ovvero Tarasić 223 Rad ć-Pada!ović 88 Rad ć-Pagari 59 Rad ć-Petrinac detto Roko 162 Rad ć-Porobi ja 205 Rad ć sive Tarasić 190. 207 Rado de 108. 44. 96 • Radoević. 99 Radmili. 218 Radmiiić Stefan 26 Radmilli 112 Radmilli Ivan 112 Radmilli Stefan 106 Radmilović 88 Radmilović-Pess'a 88 Rado 146 Rado. magistri 41 Radičić Andrija 44. 42. 167 Rajević 112 Ra'jić 45 Rajković 112 Rajkotović.

nadimak 208 Rodolfi 88. predjel kod Bobovišća 8. 233 Rodolfi. 177 ^ Ravan 163 Ravanović 183 Ravčić 217 Raviljić 139 Ravlić 139 Ravlić Toma 139. nadimak 76 Ridolfi. 88. 55. 215 Rat. nadimak 202 Rariofeić 121 Rapo. 213. 214 Rašanin Petar 26 Rašćani 207 Račić alias Glavinić 135 Raško. paron 106 Repanović. 119 Rebac. kod Bola 196. 148 Ravlijć 139 Ravlijić 139 Ravljić 139 s Ravonković 215 Razdajna 8. nadimak. Petra 106 Zbornik za narodni život i 'Običaje 19 Rendić alias Angel 107 Rendić alias Dujmović 112 Rendić alias Mikin 112 Rendić alias Ruso 107 Rendić Ante. 212 Ribarević Šimun fra 204 Ribarević Vinko 214 Ribarović 212 Ribarović Ivan 214 Rica. nadimak 152 Repuj.. 119. magistri 233 Rijeka 37.Rako 76 Rako. 42 Retundo 27. nadimak 59 Ratko. nadimak 62. conc. 107.ić Ivan 99. 208 Remetić 105.. paron 105 Rendić Mihovil 106 Rendić Nikola 106 Rendić seu Inglez 112 Rendić Sime 106 Rendić Vicko. 188 Rendić braća pok. paron 106 Rendić Juraj 105 Rendić Matej 106 Rendić Matej. 133 Repić. 219 Refuj. 41 289 . mistro (arteficis) 88 Rodolfi. 155 Restoević alias Servica 35 Restojević 35 Restović 35. Restoević 28. nadimak 200 Remengo. 105. nadimak 163 Raus-Bigec. 185. nauta 88 Rodovanić 158 Rogarić 49 Roglić 233 Roglić. Jurja 105 Rendić braća pok. 111 Remetić alias Coljević 107. 97 Rasotica (Rasohatica) 7. 80 81 • Rat-Luke 158 Ratar. canc. 155 Restovića Banda 25 Restovikuić (?) Frane 26 Retundić 27. opat 21 Raulijć 139 Raus. nadimak 76 Remeta. 116 Ribarević 204 Riharević dicti Visković 205. 192 . 121. 35. 108. 111 Remetić alias Omerović 107. 139. nadimak 163 Rezmilović detto Pessa 88 Režzo 106. 41. nadimak 175. nadimak 113 Ročičić Ivan 217 Rodić. 63. 107 Rimini 224 Ripac 66 Ripjević 158 Riste. paron 105 Rendić-Bego 112 Rendić detto Lola 112 ' Rendić detto Lesandin 106 Rendić detto Ruso 106 Rendić-Dopodne 112 Rendić Gaje 88 Ru. 12 Razmilić" 112. 105 Rendić Ivan. 106. nadimak 201 Rakodić chiamaii Dobričić 232 Rama 163 Ramljak 88 • Ramljak Ivan 88 Ramljani 87 Ranamarić 216 Ramanković 215 Ran je. nadimak 61 Rararković Juraj 184 Rasol 107 Rasohe 132 Rasoli 22. 112. nadimak 76 Rede. episc. 18. dio u Postirirna 132 Rat. nadimak 84 Rad. 42 Retušić 25 Reve-Budin. 111 Remetić Ante 106 Remetić Ivan 106 Rendić 28. nadimak 86 Redetić Stefan 106 Redezović dictus Skrozinović 216. Ranjin. nadimak 202 .

109. nadimak 152 Sakreštan. 200. 155. 125. nadimak 109 Ružić Ivan 27 Ružičić 122. 202 Rošin 194 Roško Polje 109. 162. 149. 126. 185. 135. nadimak 36.125 Salamunovic sive Jerković 125 Salamunovic sive Jerković. fratar 207 Rude. 143. 151. nadimak 166 Salamandrija. 125. 195 Sabicio 28 Sabičević 28 Sabićin 28 SabioncelH Marin 35 Sabioncello 28 Sabionzelio 35 Sabiuncelo 35 Satlica (Devin) 165 Sadinović 191 Sajo. 207 Rogoznica Šibenska 90. nadimak 194 Rokotović 233 ' Romane 67 Romani 67 Romanus 67 Roso 28 Roščić 194. 125 Salamunovic alias Taraportin 125 Salamunovic alias Sare 182 Salamunovic alias Šarić 182 Salamunovic ant. nadimak 202 Riinko 61 Runko. 80 Rude. 130. 219 Rubić I. 166. dr. 201 Rottoloni 89 Rottoloni Ivan 89 Rotundić 42 Rovigo 135 Rovilo. 218. magistri 139 290 . 144. 32. 145. 158. 44. 122. 139. serg'ente maggior 125 Salamunovic 122. 165. 161. S Sabbioncello 35 Sabbo 117 Sabe. 207 Rogoznica Pro. 147. sin Andrije II. 130 Salamunovic alias Jerković 125 Salamunovic alias Jerković sive Fabi­ janović 123. 160. 169. 147 Roguić 94 Rogulić 94 Roguljić 189. nadimak 163. 141. mistro calzolaio 160 Salamunovic alias Fabijanović 123. 125. 198 Runiin.Rogoznica 28. nadimak 195 Rovinj 17. 146. 147 Ružin. nadimak 112 Ružić 25. kapetan 125 Salamunic Zorni. magistri 139 Salamunovic. gastaldo 133. 123. pop 125 Salamoni Toma (Thomas) conte (comes) 126. 206. nadimak 202 Ruso. 167 Rovinjež. 219 Ružić. 165. nadimak 173 Rokečić 233 Rokela. 125 Salamunčić 190 Salamunic 120. 133. 119 Rojen. eomitis 125. 168. 176. eomitis 126 Salamonović 121. 147 Rogoznica Pro Lukin (di Luča) gastal­ do Rogozničić 28. 164. nadimak 186. nadimak 61 Ruperclaria 147 Rupčić 25 Rus. Jerković 125 Salamunovic detto Jerković 139 Salamunovic dicti Jerković 125 Salamunovic Dujam 121 Salamunovic Ivan 121 Salamuriović-Jerković sive Fabijanović 123 Salamunovic Nikola 121 Salamunovic sive Fabijanović 123. 163. 36.. 126 Salamoni. 182 Salamunic alias Sarre Salamunic Toma. 149 Salamonis. nadimak 186 Rude AJartin 214 Rudina 215 Rudolii 233 Ruidić Ivan 27 Ruidić Nikola 27 • ' Run je. 193. 233 Rokočić anco Dobričić (da Dobra) 233 Rokočić detto Dobričić 233 Rokočić Ivan 217 Rokočić Vinko 218 Rokotić 232 Rokotovi. 110. 126. 182 Salamunovic. 116. nadimak 166. 138. 202 Roguljić alias Zlatar 202 Roje. nadimak 202. nadimak 92 Salamon. 120 Salamoni 125. 190 Salamom*. 216. nadimak 108 Rokočić 216. 181.

214 291 . 204. 233 Sepić Jakov 217 Serbić 134 Serčić 210. 125 Salamunović Vicko 120 Salapić 233 Salihović Ivan 105 Salihović Nikola 105 Salinović 206. 230 Senjanin Matheus (Matošić) 230 Senjković 36 Senković 63. 131. 19. 124 Sapunar. 140 Santi vulgo Maričić 139 Santić Stjepan (Stefan) 139. nadimak lt>2 Senj 63. mistro 27 Sartoris Laurentij 217 Sasunić Toma 68 Satičević Ivan 27 Satičević Petar 27 Satičević Satieijo 105 Savj. nadimak' 119. 173. 205. 214 San Pietro 23. nadimak 124 Sapunarić 76. 91 Saricti Joannis. 106. 33. mistro 216 Sartor Satićo. 139. castro 125 Sancti Joannis de Stiuano 97 Sanetić Matej 121 . 146. 20. 214. 63 Scarnio Prospero 63 Scarpa 103 Scarpa capt. 200 Santić. 72. nadimak 150 Salva tić 121 Salvini 117 Samari 94 Samo grad 157 San Francisko 144 San Ioanni 23 San Martino 17. Ilia. 105. 202. 113. 214.107. 214 San Vito degli Abruzzi 89. 176. 228 Salinović-Borovac Salinović dicti Boroević 206 Salinović detto Boroević 206. 148. 178. 224 . 201. 146. 9. 162. Cassiano di Aquillea 145 Scipioni-Cvitanić-Zelanović 47 Sćapanović alias Scipioni 45 Schiappanovieh alias Scipioni 185 Schintich Marćo 112 Scischich 147 Sciscich 147 Sorip 121. 94 Sebastijanović Sebastijan 94 Seget 58. 203 Sejačić 89 Sekretarij. 156. nadimak 53 Sekul 63. 107. 8.67 Sebastijanović 82. 189—196. 75. 167. 127. Jerković alias Fabijanović 123. 77 * Saraceni 12. 77. Sekulović Marko 203 Sela 166. 196 Scripea 8 Scrivanich Joanne .Salamunović Šimun 121 Salamunović vel. ortolano 160 Santi Venier 147 Santić 94. prokurator 62 Scarnio 63 Scarnio dr. 199. nadimak 50. 60. 131. 220. 140. 236 Sardarević-Remetin 160 Sargo 69 Sarti 94 Sartinović Vinko 217 Sartor Lovre. 16. 164. 89. nadimak 202 • Sapunar 36. nadimak 166 Selza 196 • Senić-Krkanjerac. mistro 98 S. 211. 17. 21. 141. nadimak 151 Salon Abraham 91 Saluta. 209. 208. 18. 77. nadimak 176 Selapić 216 Selca 7. 91. mistro 94 Santić alias Maričić 139 Santić dicti Maričić 139 Santić Juraj 139. 163 Santi ovvero Santini. 196.Sansir. 204. Selačić. nadimak 138 Scarfelini 147 Scarneo 63 Scarneo Doimo. 190 Sejačić 67. 148 Santrić 140 San Zuane 82. 97 Sapa. mistro 106 (Senković Marko 54) (Senković Mladen 54) Senković (Sinkovi) -Siruć 45 Senković-Svarčić 54 Sepić 216. 214 Saloma. 110. 77 Sekulov 72 Sekulović 72. 76. crkvica 20 Selka. 231 Selce kod Sežane 167 S. 166. 147. 216. 107. nadimak 177 Savojardo. 163. 191 Scarpa Cosmo. mistro 99 Scarpa Iseppo.. 128. 189. 177. 112 (Senković Andrija 54) (Senković Kuzma 54) Senković Luka. 12. 140. 116. 206. 203 Sekulović.

189. 182 Sičić. pop 23 Sinčevi. 55. 196 Silvio. 96. 147 Sirotković alias Bepov 147 Sirotković Ivan p. 222 Smić alias Batković 45. 75. 204 Sinjanin Ivan 92 Sinobad Pavle fra 204 Sinovčić 119 Sinovčić-Baras 119 Sipić Juraj 217 Sirotković 47. nadimak 173 Skaramuce 28 Skarbić 120 Skarfelini (Scarfelini) 147 Skargatić 99. mistro (magistri) 103 Škarpa Izepo. Giovanni di Povglie 203 S. 42. 48 Simanović 159 Simeonis. 42 Simović 25' Simunovich Nicolao. 216. 178 Simić dicti Marinković 217. 88. 95 Sirotković Mihovil 82. 210 Skarebaje. 111. prokurator 56 Škarpa 103 Škarpa. Mihovila 82. 109. 147 Sišić Šimun (Simon) 147 Sitnić 56 Sitno 64. eremitaž 31. 233 Sesnjić Frane 105 Sesnjić Ivan 133. 103 Sfartalović Dominik 82 Sfartalović Kristofor 82. 204 Skanči (Scanci) 190. 48. 224 Servenli-Zvančić 67 Serventić 205 Sesejković 190 Sesnić 185. 107. 188. pop 182 Sesnić. 103 Sfartalović. Helene. 98. kapelan 31 Silvio alias Dubravčić. 82 Sirotković Nikola Ivana 82 Sirotković Stefan Gregorija 82. 63. 159.-220 Silović Meinour 184 Silvan 103. nadimak 223 Simoneti 28 Simonetti »filius spurius« 28. 196. 103 Sfartalović Petar 82 Sferčić 63 Sfetinčić 42 Sfiličić 67 Sfirčić 56. 48 Silvio Grgur 31. paron 99. 88. 182. pop 182 Siginj (Sinj) 167 Signano Villa Nogaro 28 Sikalinović Mate 133 Sila. 233 Sesnić. 112 Sinčić Ante 106 Sinčić Gregorij. 95 Sisgoreo 107 Sisich 147 Sisle. mistro 103 Škarpa Kuzma. romito e custode 162 Sesnić vulgo Gregušić 190 Sesnjić 158. 63 Skarnio 42. patron 99 Sinj 64. 95 Sirotković Nikola 26.' civitade 141 Sibiškin 216 Sicilija 137 Sićalina 120 Sičić 49. 184 Sesnjić Juraj 105 Sesnjić Marin 184 Sesnjić Matij 184 Sesnjić Nikola 184 Sestranić de Hectore 164 Seteljić 122. 117. Pavao 31. nadimak 75 Silba 103 Siljindačić Nikola 105 Silović 122.Serdarević Marko 44 Serravallo 107. 216. nadimak 176 Sisović 122 Sišić 133. 222 Simić Ivan 217 Simić Nikola fra 205 Simičić. 82. mistro 103 Škarpa vulgo Lace 140 Skarpaca 140 292 . 131 Setević 131 Sezonić 122 Sezunić 216 Sfarčić 63 Sfartalović 99. 95. 48 Silvio. 109. 49 Silvio. 63 Sfirčić Stefan 26. 107 Skarneo. 63 Skarnio Dujam. ilir. 27 Sfortolović 25 S. pop 63 Skarnić 28. 101 Skargatić Antonio 99 Skargul 189 Skarmeta alias Dragičević 72Skarmić 63 Skarmić Dorica 28 Skarneo 42. magistri lapicide 158 Simeonis Micoil 149 Simich 222 Simić 42. 114 Serventi 67. 178. nadimak 76 Sinčić 106. eremitaž 31.

nadimak 77 Smoljan 199 Smrcevik. 116. nadimak 193 Soldo. 39. nadimak 208 Solin 185 Solinjanac. . nadimak 193 Slikanović 28 Slike. 92. nadimak 111 Sladić. 89. 210. 133. brdo 197 Smrcevik (Potsmrčevik). 60. 117 Skoknić Nikola 106 Skoković 117 Skoković Nikola 117 Skoda. 115. 64. 205. 213 Slipac.Škarpi 103 Skender paša 46 Skina. 204. nadimak 199 Skuše. Soljačić Jakov 217 Soljačić vulgo Bumbić 224 Soijančić 45. nadimak 86 Slavića Dvori 81 ' Slavo. nadimak 213 Splisca 98 Splićani 7. 126. 29. 32. 126. nadimak 85 Slivno (Sempolaj) 130. 206. nadimak 167 Siavoi 216 Slavotovi. nadimak 100 Skore 141. 25. 139. 113 Sokolović 113 Sokolović. 149. 63. 111. 214 Solo Nikola 210. nadimak 202 Sokolić 106 Sokolić. 126 Skorić Mati] (Mate) 120. 59. Pietro 105. 87. 214 Soloević 210. 150 Skorić alias Bakić 122. 90. 88. nadimak 87 Spence Radino 149 S. 62. 112. 214 Sorancich 52 Sorić. 63 Skoknić 106. 210 Solo Juraj 210. Solović 205. mistro (magistri) 99. IQ9. 63 N aSmrtić 35 > Smrtić. 131 Slovi gne Vitco 149 'Slovinić 45. mj. nadimak 100 Slavic. 74. nadimak 90 Soljačić <67. 42. nadimak 152 Smojčević Ivan 133 Smojčević Nikola 133 Smoko. 93 Soljičić 215 Soljihčić 89 Solo 204. 89. 216. 86. 46. 48 Split 7. 28. 141. Martino 206 Smiho. 163 Sorić-Gluho. 45. 81 Smrka 7. 99 . 140. nadimak 51. Mariae de Milna 23 S. nadimak 202 Solde. sudac 139 Slovinje Vitko 339 S. 101. 05. 65. 155 Slovinić. Sokačić 122 Sokačić-Gabiler 217 Sokol. nadimak 34 Sočo 36 Soditrić Petar 217 Sogiancich 89 Sogliancich 89 Soijančić 89 Sojačić 147 Sojančić 89. 150 Skorić alias Penarolić 66 Skorić Dujam 218 Skorić Luka 121. nadimak 166 Spadić 222 Spadić. nadimak. 81. 150 Skorić 63. 90. 107. magistri 107 Solačić 216 Soldat. nadimak 51 Sotković 72 Sove. 27. 117 Spilica 197 \ Splicica 23 Spiičanac. 47. naute 139 Slovinić Nikola. Smrdejina«. nadimak 32 Slatina 158 Slatine 79 Slave. 178 Spaleta 66 Spaleta. nadimak 63 Sleško 191 Sleško. magistri 101 Spalatensis Justina 48 Spalato 23. 46. 197 . 122. 60. 41. 31. 126 Skorić sive Bakić 150 Skradin 57 bKrivanelo. 67. nadimak 74 Sovičić alias Vulić 132 Spada 222 Spada.-28. 67. 60. 53. 219 Skrozinović alias Bezerić 219 Skrozinović detto Bezerić 219 Skulanac. 85. 43. zaselak 189. 209. 57. nadimak 198 Skrozinović 216. nadimak 75 Skrnić-Dujača. 136. nadimak 76 Slime 27.

145. nadimak 84 Siampadu-Pizaica. 226 Split-Suburbio 41 Splitska 7. 120. 142. 42 Siipanić. 123. 219. 7t • Stipanovi vulgo Skorobaić 126 • Stipanska Luka 10. 114. 143. nadimak-208 Si: sić 81 '4ate. 172. 52. 224. 127. 101. 134. 126 Stipanović seu Maričević 28. 130. nadimak 84 Stafčević detto Chirighin 85 Starcević-Roso. 127. 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević Frane. 134. 190 Stanišić alias Šare 43 Stanišić alias Šarić 209 Stanišić detto Šare 209 • Stanišić Andrija fra 214 . Starograđanin. 108. 96. 12. 19. 147 Staničić 174. 223. 11. 207. 129. 71 Stipanović alias Maričević 41. 135. kapetan 89 Stipanćić. pop 27. 80 Stancita 158 Stančari 68 Stančić 209. 122. 144. 209 Stančić-Plamus 209 Standelpergher detto Stambucco Anto­ nio 195 Stangauria 25 Stanić 36. 107. 110. 112. 125. 116. 172.. 119. 117. 124. nadimak 156 Stanišić 67. nadimak 84 Stari Dvori 73 Starigrad 27. 107. 117. 220. 126. 95. 194. 132. 233 . nadimak 164 Stanoević'106. 133. 192. 195. 45. pop 46 Srbija 220 Srdar. Stanišić Ivan 214 Stanišić Marko 182. 134. 145 Splitska Vrata 7 Splitski kanal 7 Splizbanda 81 Sprta. 208. 71 Stipanović Marko 121. 17. nadimak 192 StenzoMĆ Marko 44 Stcpham de Sabioncello 35 Stipančev. 64. 222. 220. 11. 126 Stipanović Nikola 121. 107. nadimak 52 Srdarević 167 Srdarević-Remetin 111. nadimak 76 Spudičević 28. 122 Stipaniević 122 Stipanovi Dvori 81 Stipanovica. 97. 37. 228. nadimak 74 Stefan iz Pelješca (Steffano da Sabioncello) 26. 225. 182. 66. Nikola 121 Supamčić 89. 94. 213 Stančić Jerko 205 Stančić Marin 205. 36 . paron 105. 140. nadimak 91 Sceka. 183 Stanišić detto Oreze Petar 204 Stan jaro. 210. 142. 68. Stae Mariae. nadimak 202 Stipančić 48. 111. 157 294 . 202. nadimak 89 Stipanić 28. crkva (Mirca) 120 Stae Mariae Milnari 23 Stafortić 158 Stampadur-Kampanara. 209 Stanini. nadimak 76 Sprtica. 165. 36. 147 Spudičević alias Sabo 107 Spudičević alias Sabbo. 109.93. 107 Stanoević detto Pistur 112 Stanoević seu Barišin 112 Stanojević 112 Stanušić 224 Stanušić alias Budva 224 Stanušić ora Budva 224 Starbić 122 Stara Kaniža 165 Stareević 82 StaiČević. nadimak 84 Stanac Dolac (Stanaz Dolaz) 15. 131. 133. 47. 110. 130. nadimak 195 Spnce. 108. 169. 215 Stipančić. 88. rnistro 27.. 125. 42 Stipano\ić alias Mirić 126 Stipanović alias Skorobaić 126 Stipanović Ivan 120 Stipanović Ivan.108 Srijani 50 Srinjine 32. 122. nadimak . 23. nadimak 89 Stenijo. 18. 167 Srdela. nadimak 118 Stipanovi 42. eremitaž (manastir) 48 Stipančić. 132. 205 Staničić alias Bartulović 178. 131 S •panović. 35 Stefan iz Venecije 217 Stefić. 182 Staničić alias Sare 209 Staničić alias Sarić 204 Staničić alias Stanić Staničić detto Šare 214 Staničić detto Sare Ivan 209 Staničić dictus Sare 204. 117 Spudičević Marko.

178. 13. 128 Sumljić 121. 13. sudac 178 Stipinčić alias Mativčević 128 Stipčivić (Stipćević?) 25 Stipić 190. 99. 173. 188. nadimak 76_ Suvić 149 Suzan 63 Suzan Juraj 63 Suzičić 190. nadimak 89 Sutivan 7. 40. 128 Sumnić 105. 107. 99. nadimak 166 Supetar 7. 205. 103. 102. 231 Supetranin. 43. 42. 155 Sumeić. 12. 232. 41. 80. nadimak 109 Stupe 158 Stupi 157 Subaša. 37. 43. 61.--15. 204—214. 81—97. 26. magister 155 Sumerić 155 Sumić 128 Sumjić 122. 11. 14. 178 Stipetić Nikola. 102 Sutorić 28 Sutulin. 43. nadimak 186 Stopić.164 Sudijć 133 Sudijić 47 Suđja. 34. nadimak 109 Stolivo 62. 50. Sumeljić 155 Sumeljić. 218 Sučić 77 Sućina 158 Sudac. 78. 14. 67. 146. 105. 25. 29. 190. 111. 188. nadimak 202 Stropa. 128 Sumnić Ivan 106. 78. Straževnik (Straževnike) 7. 152. 136 . 88. 193. 25. 204. 121 Sumnić Marko 121 Supa. 136. 124. 182 Stipetić 45. 22. 168. 45. 191. 46. 64. 38. 101. 95 Stipičić 42. nadimak 195 Suić 95. 73. 142. 234 Sumeić 147. 233 Sutković 98. 18. 61. 100 Suceić alias Butor 58 Sućuraj 209. 42. nadimak 174 Strafortić 183 Stranulić 45. 213. 101. 21 Stobreč 119 " „ Stoji ć 25 Stojan. 150. nadimak 192 Šula. 147. 11. 90. 119 Stipinović alias Maričević 36. 39. 230. nadimak 123. 30. 102. 19. 41 Stipuiinović 49 Stipulinović Ivan 82 Stipurina. lapicide 155 Sumeić. 148. 47. 157. 46. 10. 28. 131. 1. 205. 147. 192. 187. 214 Stipičević 63. 23. 14. mj. 29. 174. 111. 104. 41 Stipinović alias Mujić 36 Stipinović dicti Bukar 36 Stipinović-Maričević 36. 39. nadimak 194 Suhi Dolac 209 Suho. 120. 158. 117.Stipasinović 174. 195 Stražišća 132 Stri go. 119. 65 Stomorica.. 186. 19. 119. 45. 209 Suzičić alias Breljak 204. . nadimak 35 Studenci 60 Stulla 213 Stupac. 233 Stipinović 36. 103. 155 Sukelić detto Banić 177 •Suiet 15 x Sulianović 28 Sumartin 7. nadimak 32 Striko. 104—118. 41. 228. 158. 77. 201. 214. 12. 48. 30. 204.39 Suić Pavao 95 Su ja. 27. 115. nadimak 152 Stiuano 97 Stivan 81 Stivano 13. Maria de Gradazzo 12. 65. 49. 185. 214 Stipič Martin 213. 118. nadimak 53. 191. 209 295 . 171. -169. 190. 23. 12. 177 Sukelić alias Svetinović 42. crkvica 16 Siomorska 147 Ston 41 Stopa. 18. 120. 229. nadimak 165 Surlutović 217 Sušalović 25 bu^e. 37. 27. 49. 153. nadimak 35Surlutović 217 Surlitan. U. 19. magistri 147 Sumeić seu Vlašić 155 Sumejić 155 Sumejić alias Vlašić 155 Sumelić 155 Sumelić Juraj 147. nadimak 30 Sukadar 204 Sukadarić 107 Sukela 25 Sukelić 149. 118. 179. 89. 28. 146. 18. 229. 155. 216. 122. 17. 67" Stjepan Dabiša 163 St. 55. 141. 220. 117.

Bernardin 232. predjel 8. Jadre. 219 Sćapanovi alias Scipioni (Sipioni) 155. Križ kod Trsta 125 Sv. Nikola 158 Sv. (Suburbio Split) 59 Sv. 173 Sv. 197 Sv. Toma. 42. manastir 204 * Sv. 183. nadimak 195 Samate. 130. 185. 214 Suzičić Marko 209. Ivan Krst. 233 Sv. Rok. Juraj. 228 Š Sala. Marija. crkva u Boboviščima 68 Sv. 97 Sv. crkvica iznad Dola 149 Sv. nadimak 75 Salte. Ante . 47. 182.. 216. 177. Berošević Mihovil detto Breljak Sv. crkva u Splitskoj 17 Sv. crkvica na Gracu 9. Rok. 67 Sv. 174 Sv. Martin. 191. Marija. 195. 93. Humca 98. 236 Saronja. 214 Suzičić Jakov 209. Vid. 149. Rok. 155. crkva u Sutivanu 84 Svitić 108 Sv. Mihovil. Eufemija 142 Svićarević 95 Svićarević seu Gabrić 95 Svi carić 95 Svićarović 120 Sv. Marija. 10. 98 Svinjišće 63. Zuanne della Brazza 22 Sybregh 83. 67. 214 Suzičić Mihovil 209. 185 Sćapanović alias Semlović 28 Sćapanović chiamato Jeneralić 161. nadimak 150 Salta. crkv. "crkva (crkvica) u Sutivanu 13. 236 S. crkvica Straževnika 10. 158. crkvica iznad Milne 15 Sv. Križ. Lovre. 234 Sv. 234 Svirčić 27. crkvica Dubrovica i Mošuje ' 9. 204. 139 Sare. nadimak 224 Satelić 130 Sćapanić 219 Šćapanić alias Kljunčević 219 Sćapanio 219 Sćapanović 27. u Bolu 215. Ivan. crkvica u Dolu 149 Sv. 149. Teodor. nadimak 73 Sandre. 81. nadimak 167 Sala. 173 Sv. Ilija. Nedija.Sćapanović-Sekulović Mićelina 49 Sćapanović-Sekulović Vice 49 296 . Rok. 155. 30. 189 Sajnana. 50. Klement. brdo 197 Sv. 115 Sv. 219 Sćapanović detto Jurišić i Zelanović 161 Sćapanović detto Ružić 219 Sćapanović dicti Klunčević 185 Sćapanović in volgar Scipioni 219 Sćapanović-Jurišić 161 Sćapanović-Sekulović Dominike 49 . crk. nadimak 194 Sartur. Toma (Veber) 7. crkvica na Gracu 9 Sv. u Dračevici 51 Sv. crkva u Bračuti 162 Sv. crkvica u Milni 15. crkvica u Pučišćima 170 Sv. nadimak 193 Santić 28. 212 Svirče 190 Svirčević 216. ruševine 51 Sv. crkva u Pražnicama 173 Sfarčić 63 Svainac 139 Svartalović 28. Petar. 189 Svitković 38. manastir 14 Sv. 103. Pothuma 8 Sv. stan 7. Vito Lanciano 60 Sv. Kuzma i Damjan. 103. 103 Sv. 233 Svartalović Frane 217. 202 Sarić 42. 77 Svetinović 28. 42. 147. Martin. Svi Sveti. 209 Suzičić detto Berošević detto Breljak Mihovil 209 Suzičić Ivan 209. 19. 234. 104 Sv.manastir 14 Sv. Petar u Supetru 104 Sv. Martin. lili ja. 133 Svirčić alias Senković 108 Svirčić Ivan 26 . Ciprijan. nadimak 164. crkvica iznad Dola 149 S. 12 Sv. 55.crkva u Selcima 189 Sv. Mihovil. 89. 214 Suzičić detto Berošević Mihovil 214 Suzičić reč. bratovština 90 Sv. 22. 45. 96. crkvica u Pražnicama 173 Svečević 191 Svela 165 Sveta Zemlja 13 Svetinčić 30. Marija.Suzičić alias Šukadar 204. 46.. crkvica 98. Juraj. crkvica u Sumartinu 204 Sv. crkvica kod D. 56. Antun Opat. 234 Sarić Jerolim 49. 51. crkvica iznad Supetra 105 Sv. 177. Juraj. 188. crkvica Straževnika 7.

nadimak lij) Skopjar. 216. 52. 84. nadimak 192 Smiko. 158. 69. 229 Škrip. 136. nadimak 56 Serka 204. 113. 219. 141. 117. nadimak 176 Smene. 77 5intić 46 Sintić Marko 105 Sindik. 185 Sćapanović-Zelanović 210 Sćedula (Schedula) 79 Sćenze. 188 Sćapanović Simun 49 Sćapanović vulgo Biskupović 185 Sćapanović vulgo Zelanović 183. 107. 147. 130. nadimak 165 Škrip. 190. nadimak 164 . 205. 20. 120—129. 8. 18. nadimak 195 Sćenzin. predjel 173 Škripjanin. 93. 131. 224 Simetović Ivan 217 Simetović alias Hreljić 224 Simetović sive Hreljin 216 Simić. 127. 224 Simunović. nadimak 202 Setelić 129. nadimak 63 Skrnić-Jeneralić 63 Skrpaca 199 Skun. nadimak 152 Simunović pop 52 Simunović alias Donković 77 Simunović-Butur 63 Simunović Dinko Pavlov 70 Simunović-Donković 77 Simunović ili Jerčić 39 Simunović Ivan pok. 107. 142. 31/36. 223. 297 . 191. 166. 183. 62. 177. 208 Semanović 52 Semper. 224 Sćimbić Petar 121 Šego. nadimak 109 Skaljić 82 Skampavija. 192. nadimak 197 Sjorpjerov. Jerolim 26 Simunović Kuzma. 7. 142. 142. pop 23. 158. 149. 155. 226 Sore 119 Soše. 226 Šibenik Suburbio 144 Šilo. 56. nadimak 221 Simunić 52. 110. 216. 114.Sćapanović-Sekulović Vicko 49 Sćapanović si chiamano Cvitanić 219 Sćapanović sive Biskupović 74. 134. nadimak 209 Serado. 7 0 / 7 7 . nadimak 219 Sendek. nadimak 221 Soljačić 224 Soljanović 183. nadimak 76 Skendre. nadimak 167 Simatorija 81 Simetović 188. nadimak 202 Škrape 81 Skrgatić 101 Skrgutalo. Dinka 70 Simunović Ivan pok. nadimak 73 Skrneta 72. nadimak 166 Skfke. 112 Simunić alias Marković 52 Simunović 16. 210 Skansi Bartul 205 Skansi Jakov 205 Skansi Petar 205 Skarabaje. 68. Mate ja 16 Simunović. 27. Dinka 70 Šimunović-Petrić 52. 131 Šibenčani 13 Šibenik 28. 77 Skrmetić 72 Skrnić. nadimak 202 Skamparin. nadimak 113 Skembe-Lizar. 23. 153. 170. 182. 63. 113. 185. 102. 19. 109. nadimak 75 Skarpuncin. 51. nadimak 195 Sćepanović 122. 28. nadimak 108 Skica. 222. nadimak 175 Skurele. 47. 224 Solo 210 Šolta 7. nadimak 100 Škare Mate 89 Skarić 140 Skarić dictus Cičić 140 Škarpa 140 Škarpa. 103. pop 53 Simunović Nikola Pavlov 70 Simunović Pavao pok. 76. nadimak 56 Sćenzo. 54. nadimak 164 Skore. nadimak 152 Škare 89 Škare. nadimak 202. 188. 12. 209. 213 Serka Jerka 205 Serventić 210 Sesnić 185 Sešula. 215. 108. 132. 201. nadimak 163 Skenderbag. 64. 226. 144. 112. 185. 51 Simunović Marko 27 Simunović Nikola 26 Simunović Nikola. nadimak 54 Sirković 131 Sišić 47 Sišić Simun 133 Siško. 107. 131. 60. nadimak 76 Skansi 205. 14.

234 Thomassich 140 Thomaxich Draxoi 149 Thomiceo 171 Thomiceus 171 . 186. nadimak 195 Studij. nadimak 206 Stefanov. nadimak 50 Tadić or Ale o Vodanovich 224 Tadin 202 Tadin Mate 202 Tafra 140 Talijani 87. Ivana 105 Tironi' Frane (Franceskco) 27. nadimak 225 T Tabaković 204 Tadejna Margarita overo Dmitrović 216. nadimak 152 Tatarinac-Drago. 77 Špirini. 113 298 . de 215. 223 Tarasić-Ban-Radić 47 Tarasić Ivan 218 Tarasić Luka 218 Tarasić Nikola 218 Tare. 112 Tironi.'nadimak 194 . nadimak 194 Tironi 25. nadimak 210 Šuiić 167 Sulić Toma 167 Surko. magistro 195 Štambuk Ante 202 Štambuk Toma 202 Stefan. nadimak 176 Thadei de Thomasie 174 Thomasei 140. 183 Thomaseus Joannes. 119 Terraferma 43. . 175 Tičica. pop 104 Tironi Joanne D. 167. 183 Thomaseo 133. nadimak 33 Šuška. nadimak 175 Targić '47 Targkić 82-. 140. nadimak 35. 209 Sukadar Marko 209. nadimak 100 Štopulo. 97 Tele. 234 Terra Rubini 125 Terze 63 Terzi 43 Terzia 43. 107 Tironi. 234 Tbomasis Bernardin D. 77 Tirola. pop 155 Thomasis de 183. 131. 236 Tambaluk. pop 28. 116 Taras 67. nadimak 219 Spire. 195. 235 Spadir. nadimak 167 Spacal Ante 167 Spada.Sukadar' 209 Sukadar. 211 Terzi ja 211 Tesle. 190 Tarasić 216. nadimak 163 Svilo. 196. nadimak 34. nadimak 166 Tenda 231 Tendić 231 Tenzera 112 Teratjerka. nadimak 199 Sušula. 188. braća p. nadimak 31 Tihinić 190 Tijarica 64. mistro 82 Tironi Ivan p. nadimak 221. 87 Tarjanović 147 Tarjanović-Martičević 147 Tarla. nadimak 75. 227 Tadic 224 Tadić. magister 216 Tica.Soto. 214 Šukadarić 209 Šumić 224 Sunkalo. Jurja. nadimak 197 Su jak. 202. 206 Tarković 160 Tarnopol 62 Tartanić 156 Taser. 118. UŠ Tironi Ivan. 189. nadimak 163. nadimak 177 Tarle. 89 Tavra Martin 89 Tehstibreg 22. 153 Terzić 43. nadimak 36 Termić-Vladišević (Vladislavić) 45. 112. 54 Spaleta.199. 106.. dr. Thomicio 171 Tiberio. 107. nadimak 108 Sušter. Srećka 105 Tironi Felice p. 200. 105. 157. 102. mistro 26 Tironi Jerolim 105 Tironi Jerolim. nadimak 83 Štambuk 77. 63. 183 Thomaseo. nadimak 219 Taranto 85. nadimak 118 Tambotić 158\ v Tamburin detto Balbiza 90 Tapunera. 189. 204. 105. 209 Štambuk. 194. nadimak 202. 174. nadimak 199 Spadic. subdjakon 133 Thomaseus 140. 211 Terzić Matij 153. nadimak 176 Tavra 63.

234 Tomašić Vinko p. 100 Tita. pop 98. nadimak 68 Tramuntanić. nadimak 167 Tomaseo 140. 189. kapelan 171 •Tomich 222 Tomicij 171 Tomić 28. nadimak 178 Titulo. 158. 114-' Tironi Matej. 101. 195. 193. 73. 155 Tomaseo 140. crkve 156 Tomiceo Jakov. biskup 140 Tomaseo Nikola. Marinković e Lučić 222 Tomić detto Tuđin 161 Tomić Jerolim 217 Tcmić Petar 217 Tomić Šimun 217 Tomić Toma 217 Tomić Toma Ciprijanov 218 Tomić Toma. 77. 186 ' Tomić vulgo Turchetto 224 Tomičić 98. mistro 26 Tironi Zuanne. 69. paron 106 Tironi Mate. 45. 161 Tomini. 189 Tomasović alias Dujmović 123 Tomasović alias Marijanović 46. mj. Tomaseus Mattheus 155 Tomasi de 25. 195. 148. 171. nadimak 119 Torcelo (Torzello) 147 Tosti 89 ' Tosti Karmen £9 Tragetijer. pop 188 Tomić alias Cubretović 222 Tomić alias Lučić 222 Tomić alias Turchetto 224 Tomić Cubre (Ciprijan) 216 Tomić de Cubre 222 Tomić detto. pop 140 Tomaseo Ivan. kapelan To'masei 200 Tomaseus 140 Tomaseus. 181 Tomičić alias Pertijić 181 Tomičić detto Vazulović-Tafre 171 Tomičić Ivan Markov 159 Tomičić Juraj. 206 Tonšić (Tonsić) nadimak 176 Tonšić (Tonsić). 183. 107. 156 Tomiceus. 183 Tomasich Nicolao 67 Tomasis de 216 Tomasovi. 176. 149. 155 Tonac. 214 Tologa. nadimak 221 Tomić. 79. 167 Tomašić 82. 224 Tomić. 167. nadimak 100 Tolorović 216. 156. 149 Tomaseo. 199 Tonšić alias Marijašević 195 Tonšić (Tonsić) Matij 184 Tonšić (Tonsić) Mihovil 184 Tonšić (Tonsić) vulgo Marijančević 193 Torbica. mistro sartor 218 Tonšić (Tonsić) 89. 113. 188. 156 Torniceo. 216. 154. Julije 105 Tironi Juraj 105 Tironi Juraj. 190. 188 Trebotić alias Marinović 63 Tresić-Pavičić 89 299 . pop 53 Tomašević Stjepan. ekon. 222. nadimak 74 Tramontana. 182 Tomassich Nicolao 155 Tomassis Bernardin di 215 Tomaš 199. 210 Tomašević 140.Tironi. 158. 140. učitelj 167 Točilo 191 Toljaga 213. pop 101 Tomičić Mihovil 159 Tomičić Petar Jurjev 159 lomičić-Vazulović 156. nadimak 202 Tocil. 193. kapetan 171 Tomičić'Juraj. pop 190 Tonšić alias Marijančević 189. nadimak 150 Trčola. nadimak 164 . 234 Toma 48. pn (paron) 98. 99. 216. 190. 156. 221 Tomadeli 27 Tomas 63 Tomas. povjereniik puka 171 Tomičić Marko. sudac 184. 151. 234 Tomašić Dražoj 155 Tomašić Jakov 217. nadimak 100 Trebotić 55. 174. 63. kapetan 140 Tomaseo Nikola. pop 155. nadimak 221 Tocilj 167 Tocilj Ivan. nadimak 122 Tonadeli 149 Tonculo. 234 Tomašić Marko 217. 187. 188 Tomašević. nadimak 29 Trapo. 156. Marka 155 Tomašić Vinko 155 Tomazetović 190 Tomba 27 Tomba Jakov 26 Tomiceo 149. nadimak 119 Tomasović 182. 188. prokurator 105 Tironi Nikola. pop 149 Tomaseo Matthei. pop 156 Tomiceo Marko. kralj 163 Tomašević detto Raguzel 161. Tomasei 45. 186. (Matej) 105. 221.

nadimak 36 Trier 88 Trifun. 200. 168. 94. 64. 188. nauta 72 • Trevizan Alban 70 TrevizanBunarello 72 Trevizan ""Martin 70 Trevizan Nikola 70 Trevizan Petar 70 Trevizan Vitorello 72 Trevizani Viktor 72 Trevizan 72 Trgić 85 Trgić. 54. nadimak 185 Tutolovići 52 Tutovac. 189. 218.07. nadimak 206 Ursfć 43. 183.Tresić-Pavičić Petar 89 Trešćenik 51 Trese 46 Trevisani 67 Trevisani-Buraniensis 67. 224 Tudesko. 18. 216. 224 Tušković Vinko 217 Tuteja. 195. 204 Unko. Trumbun. Trogir suburbio 141 Trogirani 13 Trohavčić 158. 65. nadimak 35. 107. 213. 187. 195. nadimak 76 Tutur. 188. nadimak 202 . nadimak 164 Trinfocai 102. Urban 64 Urlić. 196 Ursić. 44. 195 Tubrija. 116. 109 Ugrinović 45. nadimak 86 Ursić de Nichia 217 Ursić Jakov 98 Ursula 222 Ursulić 221. nadimak 194. 116. 182 Ture. 189. nadimak 163 Tučepi 27.. 109. . 109. 92. 224 Tušković 217. 73. 195 Trutanić Gregorij 184 ' Trutanić Ivan 217. nadimak 108 Turketo (Turchetto) 224 Turska 211 Turtonić 156 Tusa 216 Tuscor Pietro 223 Tuscovich si chiamano Bracussich 223 Tuskor. 131. nadimak 61 Trogir 46. 82 Tugari 51 . nadimak 150 Tudor 51 Tudorić 107 Tudorović 47. 158. nadimak 220 Tuonać. 190 Trutanić alias Mengić 156. 199. nadimak 87 Tribucije. 88. 134. 167 Ujević Ante 95 Uladigne Matthaeo 215.88 Tugor. 226. 201. 236 300 . 110. 132. 124. 186. 235 Trohavčić Ivan detto Radoš 159 Trohavčić Nikola 184 Tromba 167 Tromba Dominik 167 Trpanj 202 Trst 102. 236 Ulica 200. 235 Tunsić 216 Turci 29. 138. 137. 79. 227 Ursulić detto Zarković Mihovil 221. 234 Trutanić sive Mengić 188 Trutanić vulgd Fortunić 189. nadimak 177 Tuzla 208 Tvrdić 113 Tvrtko. 234 Trutanić. . nadimak 100 Uganović 95 Ugorić. nadimak 195 Turko. pop 183. nadimak 220 UgriČići 46 Ugrin 107. 199 Truta. 234 Trutanić M. kralj 163 Tvrtković Šimun fra 204 U U Bok 73 Udine 159 Udinesi 133 Udovičić. 46. 156. 184 Trutanić-Mengić-Žuvić 196 Trutanić Petar 217. 86. 99. nadimak 201 Tuhelj 170 Tumera. 116 Tripo. 200 Trutas alias Pulković 190. 91. 195. 210. 188. 145. nadimak 219. 158. 117 Uhanović 95 Uhanović alias (sive) Dezdir 95 Uhanović-Dizdar 95 Uisnoviga 22 Ujević 95. 215. 144. nadimak 194 Tripotovi. 134. 1. 53. 197. 72 Treviso (Trevizo) 160 Trevizan 72 Trevizan. 85. 185 Trutaniić 9. 44. 223. nadimak 219 Tutić. 216.

nadimak 77 Viculin 64 Vičja Luka 81 Vidaković 27. 212. 217. 233 Venedig 20 Venetij dr. 209. 134. 160 Vicin 77 Vicin. 215. nadimak 76 Veli Lošinj 60 Veli Pavini. conte 147 Venier Santi 147 Ventula. Ivana 69 Versalković-Barišić 74 Versalović Petar 68 Veselica.Uršić 64 Uscochi 24. 214 Veliko polje 46 Velianović 158. 75. 16. 67 Vason 77 Vasselli 67. 178 Veli. 62 Ušković 113 Utrobičić 140 Uvanović. 147. 128.. 81 Velada. 122. 116. 114. nadimak 164 Vela Gomila 158 Velančić 128 Velanpvić 122. 232. 64.. Verbora 177 Verbora. 175. 192 Veli Dolac 73 Veli Ive. 95. 227. 48. galija 195 Veneciija (Venezia) 11.. nadimak 177 -Vere. 95 V Vaji. 171 Velo Brdo 162. nadimak 208 Vale. 146. 106 Vasselli Casinensis 108 Vavličić 25 Veber 197 Veić 140 Vela Banda 200 Vela Bunta 14. nadimak 186 Veli Jere. nadimak 62 Veli Put 215 Velić 183 Velika voda 103 Veliko brdo 130. pop 59. veroneski biskup 9. 234 Vidošević. 107. mistro 95 Vidošević alias Fiuman 95 Vidošević alias Markovinčić 234 Vidošević Ivan 121. 107 Venetio 226 Venier 147 Venier Ivan. nadimak 100 . 106. 217. 142. 216. nadimak 194 Vermolić 107.93. 158 TJšijer. 128. 44. 147. nadimak 30 Veseličić alias Bartulović 225 Veško polje 189 Vešković Nikola 44 Veštac 189 Vetin 83 Viasić 215 Vicenti 234 Vicenza 39. 162 Versačević 74 Versajković 74 Versajković alias Barišić 74 Versa jković Ivan Pavlov 70 Versajković Matija Pavlov 69 Versajković Pavao pok. 81 Varolić 190 Varoš 104 Varvoljić 191 Varžina 204. 99. 213 Vaselović 56. 183 Valentinović 174. 47 . 200 Uscovitius 113 Ušković 107. 169. 218 301 . 213 Veloević 216. 88. 173 Veieničić 160. 186. nadimak 197 Venturini 224. 15. nadimak 84 Valerius 132 Valić 140 Valerio August. 225 Vidić-Anjić-Bailo 225 Vidić dettd Anjić 225 ' Vidini. 17. nadimak 35. 46. 28.198. 225. 204. 183 Valerijev 77 Valerjeva Mande 82 Valerij. 120. 82. 77. nadimak 74 Veli Mikula. 171 Vela Slatina 163. Verić. nadimak 119. 107 Vidić 25 Vidić alias Anjić 216. 133. nadimak 195 Vidković 147 Vidković alias Braskić 147 Vido de Gregorio 236 Vidoš 25 Vidošević 25. 27. nadimak 206 Valentić 234 Valentić-Valoević 234 Valentineo 174. 234 Velo selo 16 Vendešić 216 Vendramin. 22.

109. 214 Viahinjić Ivan 210. 49. 95. 61 Vlasanović 56. 221. 124. 216. 44 Vlastelinović seu Bukva 43. 158. nadimak 32. 209. 12. 158 Vlatohović 158 Vocetović. 69. 95. 87. 166 Vitturi Katerina 145 Vlačavić 159 Vladičić Ivan 133 Vladilo 113 Vladimir 207. 114.. 228 Vileničić. dominikanac 228 Vileničić-Kovačević 228 Vileničić Matij (Mate) 228. 217. 234 Vitnić Ivan 218. nadimak 34 Visić 119 Viškovi. nadimak 235 Vodanović Def. 99. 167. 95 Vlastić 149 Vlašić (Vlasić) 149. 225 Vlastelić 43 Vlastelinović 43. pop 118. nadimak 222 Vodanović 46. 68. učitelj 147 Vitajić alias Sokolović. 28. 210 Vlahović. 140. 218 Vodanović Jakov 113 Vodanović Vinko 218 Vogcovich 123 ' Voinei 148 Voineo 148 Voineo. 229 Visalo. 217 Vidošević Petar 26 Vidošević Renat 121 Vidošević Stefan 26 Vidošević Tonculo 217 Vidošević vulgo Markovinčić 234 Vidov.Vidošević Marko 82. mistro 99 Vincenti 234 Vincenti Toma 68 Vinjević 158 Vinko de Calogero 218 Vinović 158 Violini 195 Viroević Petar 236 Vis 7. 119 Vladković 10 Vladnić 149. 218. magistri 108 Vitaić Ivan. artificis 64 Vlahović. 113. 216. 107. pop 53 Vitaić alias Sokolović. Vladislavić 89. 92. nadimak 85 Vidova gora (Sutvid) 7. 101. 107. 224 Vlastelinović detti Jakir o Jakirić 225 Vlastelinović Luka 43. ^A Vilović 152 Vilović. 224 Vilini. mistro 105. nadimak 35 Vitaić 107. 210 Vlaković-Bukovac 80 Vlasan 56. mistro 113 Vitarić 149 Viteo Slovigne 149 Vitina 234 Vitković Ivan 105 Vitnico 234 Vitnico Gaetano 234 Vitnić 188. 215 Vlatković 10. 228. 155. 146. 32 Vlahović 27. nadimak 164 Viška. 218. 113 Vitaić Vinko. 87 Vlahović alias Forensis 28 Vlahović Florio 205. nadimak 85 Villa Ignani 107 Villa Mirciae 120 Viloević Nikola 217. 210 Vlahović-Forense 32 Vlahović Petar 205. 148 Voineo Frane. 236 Vodanović. 224. 156 . 98 Voineus 148 302 . 19 Vidoveva 28 Vidović 89. 120. 28. 64. Vlah 140 Vlah. 234 Vltturi 145. 234 Vitnić Nikola 218. 204 Vidović-Fiuman 89 Vidović-Moro 89 Vidović-Moro Luka 89 Vidović seu Morotović 89 Vidović vulgo Gambara 89 Vileničić 178. 210 Vlainić 204. 61. 70 Vlasović 158 Vlasteltea 49 Vlasteličić 43. 147 Vitaić. nadimak 198 Vlahinić Marko 210. 225. 236 Vilić 25 Vilieić 217. 234 Vitnić Dinko. 119 Vladislavić-Pušić 89 Vladislavić-Stipančić 89 Vladišević 89. 121. nadimak 202 Vistević 134 Višanin 216 Višanin. 113 Vlahić. 113. nodaro 148 Voineo-Picunović 148 Voineo Zuanne D. nadimak 91. 203. 121. 214 Vlahov alias Forense 28.

227 Vuković. 200. 183. 207 Vojnović. 228. 107 Vranjičić vulgo Roja 36 Vranjoš Grga 236 Vrbanj 62. Vrsalović Matij 184. 189. 190. 186. 216.Voviseto 107 Vragadinac. 175. 231 . Vučić 28. 172 Vrandečić detto Bolčin 162. 222. 9. 133. 225 Vrboska 133. 121. 133. pop 140 Vragnizani 140 Vragnizano 140 Vragnizanus 140 Vrančić 644 Vrandečić 161. 158. 158. 195. 196. Vunić 120 Vunjodić 215 V'uodanović 215 Vuojković 216 Vuragniza 140 303 . 158 . 125. 140 Vulasinović 28 Vulasinović sive Bukva 43 Vulatović 80 Vulatović-Bukovac 80 Vulatović detto Sirotković 95 Vulić 52. 201. 158. 110. 189. Vukšić alias Pulišević 125 Vuladislavić Petar. 190. 43. pop 89 Vuladislavić detto Grdan 89 Vuladriić 156 Vulahović 32. 125 Vučić Ivan 121. 207. 223-.. 149.'167 Vrandečić detto Moskej 160. 17.. 149. 192. 195. 138. 125 Vučić-Meštrović 231 Vučić seu Pujin 107 Vučić Šimun 121. 234. 171 Vranjican-Dobrenović 140. 140. 216. nadimak 32 Vunačić 216 . 49. 125 Vučić vulgo Raguzel 183 Vučina 213 Vuga 222 Vugeša. 132 Vulić alias Munita 107 Vulić Mihovil 121 Vulin. 149. nadimak 209 Vukanović 95 Vukasović alias Vukejić o Violini 195 Vukčić 125 Vuketjić 25 Vukić 183 " Vukić de Komaj 183 Vukomilović Vinko 188 Vukoseo (Vucoseo) 227 Vuković 12. 117. 107.167 Vradečić detto Sarnohod 167Vranić 134. 156. 186. ' Vranizanus 140 v Vranjčić 36 Vranječić 89 Vranjican 107. 174. 234 Vojnić 205. 234 Vojković Frane 217 Vojković Petar 218. 202 Vrsalović alias Carević 190 Vrsalović-Carević 37 Vrsalović Frane 218 Vrsalović Ivan 184 Vrsalović Mirko B. 202. 181. 229 Vrdol 204 Vrdolca 104 Vrdol jak 148 Vrgorac 206 Vrh 53 Vrhbrača (Vrh Brača) 17. dr. 23. 191. 188. 190 Vuković Jakov. 47. pop 211 Vranjican Jerolim pop 184 Vranjican Vičenco 171 vranjicanin 140 Vranjić 36 Vranjičić 36. nadimak 135 Vragniza 140 Vragnizan. 168. 217. 228 . 174.Voinović 148 Vojković 123. 167. 160. 'prokurator puka 184 Vuković vulgo Trifunović 195 Vukšić 125 . 204 Vrhsela 200 Vrilo 133 Vrlika 148 Vrkuk 55 • Vrsajko 36 Vrsalović 12. 235 Volosko 87 Voselei 130 Vošćica 196. 187. 225. famulus 156 Vuković alias Bajakin 190 Vuković alias Lupiš 156 Vuković alias Trifunović 189. 171 Vranjican Jakov. 200. 129. 167 Vrandečić detto Briska 162 Vrandečić detto Crnac 161. pop 188. 202 Vrsalović. 89. redovnik 234 Vojvodić 216. 183 Vučić alias Pulišelić 132 Vučić Andrija 121. 217 Vrsalović sive Carević 188 Vrtlić 200 Vukoseo 227 Vučevica 94 .

218 Zaglievich 105. 191. 189. nadimak 192 Zochnich 117 Zogačić Marko 121 Zoge. 172 Zuppaneo-Zupanie 170 Ziistinjani (Zustignan) Sebastijan 13. 224 Vužić alias Marinković 216 Vužić (Vusio) Ivan 224 Vužić Simun Vužić (Vusio) Vicko 224 W Wlich 132 Wragnizan-Dobrinovic 170 Wragnizan-Mladineo Nikola 17 Z Zaborović 110 Zaccaria (Zakaria). 221. 106. nadimak 73 Zanetović 122 Zaniko. Zoričić-Kovačić 167 Zorini. 235 Zorzin. 180. 69. 113 Vtišković alias Sorinica. nadimak 35 Zoje. 65. 76. 52 Zoričić 158. 52. 224 Vusius 224 Vusj alias Vužić 45 VuSković 105. 212 Zagvozd stan 7. 117 Vušković Juraj 105. 107. 197 Zakaria (Zaccaria) 171 Zakučac 46. 141 Vušković alias Gundulaj 108. 221. 190. 117. 45. 219 Zečak. ' 22 Zuvančić. 201. 173. nadimak 152 Zorančić 16. 164. 116 Zagvozd (Zagozd) 43. 59. nadimak 194 Zelanović 151. nadimak 84 Zlatar 202 Zlatarić 122 Zlopolje 193 Zmaelo (Izmaelo) 171 Zmajiio. 26. 117 Vuzičić 216 Vužić 216. 211. mistro 89 Zubotovi.163 Zaninović 188 Zaostrog 28 Zaratin. mistro 113 Vušković alias Vlašić 107. nadimak 64 Zudenigo 117 Zuić 113 Zuić Miho 113 Zulinovich 180 Zuppanei alias Zupanić 45. 167. 52 Zoranović 42 Zoranović-Sarić 42. 190. nadimak 84. nadimak 86 Zovko 172 Zovko Štipan 172 Zrakovica. 160. 137. 235 Zorzi da Makarska 235 Zorzić 235 Zorzić seu Lukrić 217. zidar 89 Zaneto da Venetia 215 Zanetovl. conte 13 Zadar 56. 98. nadimak 61 Zmijanci 213 Zmojar.Vuragnizan 140 Vurandečić 167 Vuranjican 107 Vusich detti Vusio 222 Vusio 189. 99 Zuanić alias Marinović. nadimak 194 Zorotovi. 218 Zadrani 13 Zadvarje 136. nadimak . 142. nadimak 176 Zembov 27 Zeparnich 186 Zerno. 143. 183. 1. 108 Zago 113 Zagomilje 207 Zagora dalmatinska 113 Zagorje 94. 139. 140. 167. 158. 141. 210 Žele. 66. nadimak 123 Zorzetić 217. 19.67. 158. 113. nadimak 218 Zared 73 Žaro 73. 27. nadimak 176 Zečić. 172 Zuppaneo (Zupaneo) 47. nadimak 224 Zuvanić 25. 208. 132. 143. nadimak 122 Zuanne de Cosmo 215 Zuanić 28. 103 . 148 Vušković Nikola 106. 208 Zagračišće 7 Zagreb 109. 233 Zavala 164 Zažablje 208 Zazubići 132 Zec. 207. 77 Zastivanje 133 Zastražišća (Zastražišće) 56. nadimak 83 Zrno. 205 Zanchi Anton. 200 Zala Glava 7. nadimak 202 Zelenko. 157 Zala Glava istočna 157 Zambotić 25 Zanchi89. 113 Vušković Ivan 106. nadimak 36 Zeke ja.

43 Zivić Mattio 26 Zivić vulgo Griman Zivić vulgo Vuk 43 Zivković 90. pop 172 Zuvetić (Zuetić) Juraj 1/2 Zuvić 16. 23. 2!4 Zarković Stjepan. pop 213 Zarković Simun 213. 87. nadimak 202 Zarković 172. 27. 53 Zuvić sive Baloga 80 Zuvić sive Martić 126 Zuvić vulgo Griman 39 Zuvić-Zrinović. 158. nadimak 85 X Xupanovich de Xupagnaz 172 Xarcovich 228 Xarcovich Orsola 227 Xeneralich 63 Xlesevich Jurai 149 Xopanich 52 Xuvetich Michaelis 148 Xuvich Cosma 53 Zbornik zn nnrodni život i običaje 20 305 . 122 Zvanić alias Delijić 89 Zvanić alias Marinović 89 Zvanić alias Petrna 89 Zvanić-Ćipiko 89 Zvanić Frane 81 Zvanić detto Marinović 84 Zvanić Ivan 46 Zvanić-Krilo 116 Zvanić Sebastijan 81 Zvanić seu Krilo 89 Zvanić seu Perić 89 Zvečani 50. 153 Zuljević-Sleško 49 Župa 159 Zupanić 158. 50. 53 Zuvetić 13. nadimak 62 Zanetić. 164. 92. 144. nadimak 74 Zeževica 111. 179. 40 Zustin 190 Žute Nikola 214 Žutić 204. 113. 43 Zivić. 36. pop 43 Zivić alias Grimanović 43 Zivić alias Kenjac 28. 179 Zgorac. 77. H l . nadimak 85 Zuvinić-Bakalarić. 214 Zepo. 172.Zuvanić Fabijan. 89. 149. 55 Zanić. 148. 227 Zarković dictus Ursulić 221 Zarković Nikola 213. 205 Zuvančić. 90. 188 Zivogošće 213 Žiža. 213. 165. 148 Zuveteo 27. 103. nadimak 194 Zurnata' 36. nadimak 224 Zuvanin. 51. nadimak 219 Zivić 25. 217 Zuvetić Ciprijan 13. 235 Znve 16. 130 Zegez 28 Zilić 216 Zimraković 152 Zi-tković 90 Zitković-Arambašić Ivan 90 •' Živac. 201. 64. nadimak 85 Zuvinić-Ture. 183. nadimak 175 Zrnovica 83 Zujelac. 124. 172 Zura. 43 Zivić alias Pekasović 43 Zivić alias Selčanović 27. 27. 80. 209 Zuveteus 172 Zvančić 67 Zvanić 13. pop 156 Zuvetei alias Zuvetić 45. nadimak 33. 220 Zuvić alias Baloja 69 Zuvić alias Grimanović 39 Zuvić-Butor 36 Zuvić detto Baiogia 80 Zuvić-Kućin 64 Zuvić Kuzma 51. 156. nadimak 152 Zmirko. 172. 222 Žalo 16. nadimak 75. 170. magistri 36 Zuvić. 172 Zuvetei. 205. nadimak 167 Židov 92. nadimak 199 Zuljević 7. 84. 36. 49. 82. 43. 68. 203. 99. nadimak 85 Zuvinić-Banat. pop 103 Zuvetei 148. nadimak 220. 126. 189 Zuvić. 140. 149. 81. 172 Zuvetić Jerolim. 111 Žiže. 139. nadimak 84 Zuvića Dvori 81 Zuvičić 190 Zuvičić alias Kostrić 190 Zuvinić.

. primali sol. . — Stanovnici pustinjačMh (manastira u bračkim župskim knjigama 49 — Sadanje porodice — Izuimrle i iseljene porodice — Literatura i (bilješke — Diračevluka 50 PLANICA 51 DRAČEVICA 51 Sađanje porodice 51 — Literatura i bilješke 53 BLACA 53 Literatura i bilješke 53 OBRŠJE 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 DRAGOVODA ' . < . . u vezi s bračkom galijom 2 6 — Sehiera reale — Porodična prezimena prvih 20 godina ma­ tice 27 — Sađanje porodice 29 — Izuimrle ili iseljene porodice 36 — Literatura i bilješke 43 Lirica. 1625. 5 RAZVOJ NASELJA 7 Literatura i . . . 47 MURVICA 48 Poznati svećenici upravitelji u Dradevluei i Silvij« — Murvica g. . . . . . . 25 NEREŽIŠČA . 1574.bilješke 19 PORIJEKLO STANOVNIŠTVA . . . 25 Popis pučana koji su g. . . . Ložišća i Luku 80 306 . 1760. . . pastirski stan . pastirski stan 47 Bilješke 47 Požeženik. . 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 SMRKA 55 Sadanje porodice — Bilješke 55 MILNA 55 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 55 — Prezimena Milnarana u isrpavama prije matice — Sadanje porodite 56 — Izumrle ili iseljene porodice 64 — Literatura i bilješke 67 POTHUME 68 Sadanje porodice — Bilješke 68 BOBOVIŠĆA 68 Prezime prvih 20 godina matice — Popis bratima g. . 1589. — Popis vlasnika pašnja­ ka (g. '• 73 Sadanje porodice 73 — Izuimrle ili iseljene porodice u Bobovišćima i Ložišćilma 77 LUKA BOBOVIŠĆA 80 Sadanje porodice — Literatura i bilješke za Bobovišća. . . .SADRŽAJ Stranica Predgovor . .) 25 — Popis pučana g. .. iz Bobovišća i Ložišća 69 — Sadanje porodice 70 LOŽIŠĆA . . . . . . 1941. . .

— Prezimena prvih 20 godina matice 106 — Sadanje porodice 108 — Izumrle ili iseljene porodice 113 — Literatura i 'bilješke 117 MIRCA 118 Mircanjani u' ispravama —. 173 Pražničani u pučiškoj matici prije početka prazničke matice 173 — Prezimena prvih 20 godina matice — Popisi pučana ig. . . koji su primali sol 120 — Popis pučana g. 1625. 1625. u vezi s bračkom galijom — Sadanje porodice 174 — Izumrle ili iseljene porodice 178 — Literatura i bilješke 183 Gomilica -— Zagračišće. 129 Splitskarska prezimena u imatici škripa — Iz škripske knjige •mrtvih — Sadanje porodice 129 — Izumrle ili iseljene porodice — Literatura i bilješke 130 POSTIRA 133 Popis pučana g. — škripi jani u ispravama prije matice — Porodična prezimena prvih 20 godina matice 121 — Sa­ danje porodice 122 — Iseljene ili izumrle porodice 126 Lite­ r a t u r a i bilješke 128 SPLITSKA . 1625. pastirski stani . i729.oko­ lice koje nisu stalno boravile u Sutivanu 95 — Literatura i bilje­ ške 97 DONJI HUMAC . prije početka matice 104 — Popis pu­ čana g. 1795. 20 godina matice — Sadanje porodice 149 — Izumrle ili iseljene porodice 152 — Literatura i bilješke 156 BEŽMEK.Stranica SUTIVAN 81 iSutivanjani u ispravama i dr. . birala župnika u Donjem Huimcu — Sadanje po­ rodice 99 — Izumrle ili iseljene porodice 101 — Literatura i ibilješke 103 SUPETAR 104 SupetranL u ispravaona i dr. . 1625. 98 e Donjohuimčanjani u ispravama ili knjigama — Popis imena ofi g. u vezi s bračkoim galijom. . 1723. 120 Popis pučana g. 1574. 1729. (anagrafa) 159 — Sadanje porodice — Iseljene ili izuimrle porodice 168 — Literatura i bilješke 172 Pastirski stani 173 Prijević — Putvine — Kruška Stupa — Karavana 173 PRAŽNICE . u vezi! a bračkom galijom — Prezilmena u knjizi skonjidana do g. . iz knjige bratovštine 98 — Prezimena izbornika koja su g. . . prije sačuvane matice 81 — Popis pučana g. predstavnika porodica 105 — Iz knjige sikonjidana od 1729. u vezi s bračkom galijom — Schiiera real© — popis porodica g. do 1747. . . 1-574. do g. .Sadanje porodice 118 — Nedavno izu­ mrle ili iseljene porodice — Literatura i toilieške 120 < . u vezi regrutacije za bračku galijiu •— Porodična prezimena prvih 20 godina imatice 82 — Sadanje porodice 83 — * Iseljene ili iziumrle porodice 90 -— Izumrle porodice iz Splita i. . 157 Bilješke 157 PUČIŠĆA ' 157 Porodična prezimena prvih 20 godina matice — Popis pučana g.. privremeni stan 184 307 . . 1777. — Popis od g.ŠKRIP . 1790. . 1625 u vezi s bračkom galijom — Prezimena <spoimenuta prvih 20 godina matice 133 — Sadanje porodice 134 — Izumrle ili iseljene porodice 141 — Literatura i bilješke 148 DOL 148 Prezimena iz Dola u ispravama prije imatice —• Porodična prezimena spomenuta prvih. . koji su primali soJ 158 — Popis pučana g. 1625. .

199 Preziimena prvi put spomenuta kroz prvih 20 godina selačke matice Prezimena Oklađana u povaljskoj matici 199 — Sadanje porodice — Literatura i bilješke 200 POVLJA 200 Preziimena prvih 20 godina matice 200 — Sadanje porodice 201 — Izumrle ili iseljene porodice -— Literatura i bilješke 203 SUMARTIN 204 Preziimena spomeniuta prvi put prvih 18 godina stare matice 204 — Suimartlnske anagrafe — Sadanje porodice 205 — Izumrle ili ise­ ljene porodice 210 Rasotica 213 Literatura i bilješke 214 BOL . . . Toma 197 Podsmrčevik 197 NOVO SELO . 1574. • .Stranica GORNJI HUMAC . . . . 184 Gornjohumčanjani u ispravama. — Popis pučana g. 1625. koji su primali soil na Bolu 215 — Prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina matice 216 — Popis pučana g. u vezi s brač­ kom galijom 217 — Sadanje porodice 218 — Izumrle ili iseljene porodice 225 Podborje 235 Sadanje porodice — Literatura i bilješke 235 INDEKS 808 . . g. . đo 1916. pastirski stan 18& SELCA . 215 Prezimena iz Bola u ispravama — Prezimena pučana g. iz Selaca i zalelaika 191 — Sadanje porodice 192 — Literatura i bilješke 196 ČOBANIJA 197 Zagvozđ -— Nagarinae — Nakal — Osriđci — Nasefla 197 Sv. . 189 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 189 — Prezimena s napomenom iz Selaca iz drugih bračkih matica. . . . . 19S Novcselačka prezi'mena prvi put spomenuta kroz 20 prvih godina selačke matice — Sadanje porodice 198 pklad . a kojih nema u Selcima — Statistika od 1914. u vezi s bračkom galijom 184 — Sadanje porodice 185 — Izumarle ili ise­ ljene porodice 186 — Literatura i bilješke 188 šala. . 1625. . . . pastirski stan 18& Brizić. -.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful