P. 1
Jutronić, Andre - Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču (Zbornik za narodni život i običaje 34), Zagreb, 1950

Jutronić, Andre - Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču (Zbornik za narodni život i običaje 34), Zagreb, 1950

|Views: 7,363|Likes:
Published by juricaz

More info:

Published by: juricaz on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2015

pdf

text

original

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA KNJIGA 34 Antropogeografska Ispitivanju

Uredili: AKADEMIK DRAGUTIN BORANIĆ i PROF. Dr. IVO RUBIĆ

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I U M J E T N O S T I U ZAGREBU

ZBORNIK
ZA NARODNI ŽIVOT I O B I Č A J E J U Ž N I H SLAVENA .

A

G R E 5 0

B

1 9

i

Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb, Fraakropanska 12

PREDGOVOR
Po Braču sam prikupljao podatke od god. 1930. do 1938. Obišao sam sva bračka naselja nekoliko puta. U mnogima sam bio u više mahova i sakupio mnoštvo različnih podataka o porijeklu stanovni­ štva, o mjesnoj predaji, lokalitetima, crkvištima, crkvicama, naselji­ ma, stvarima materijalne kulture, tipovima kuća, kućica, poljskih skloništa, torova, o zanimanju stanovništva, načinu života, vodama, vododerinama, djelovanju egzogenih sila, obradljivom i neobradljivom tlu, sastavu zemljišta i t. d. Posebnu sam pažnju posvetio istraživa­ nju porijekla stanovništva i razvoju naselja. U ovoj je knjizi govor o porijeklu porodica i na nekoliko- sažetih stranica o razvoju naselja. U vezi s istraživanjem Brača objavio sam različne članke u revi­ jama i u splitskim novinama, na pr. u splitskom listu »Novo' doba« : Bogomilstvo na Braču (Božić, 1930); Ruska okupacija Brača 1806./7. (Uskrs, 1931.); Ribarstvo na Šolti 1874. .(br. 20, 16. V. 1932.); Ru­ ski i francuski pisci o Rusima na Braču 1806.-7. (Uskrs, 1932.); Po­ buna pučana protiv plemstva na Braču 1797. (Božić, 1932.); Stare crkvice i naselja na Braču (br. 302, 30. XII. 1933.); Naseljavanje i razvitak naselja na Braču (br. 97, 25. IV. 1936.); Iz prošlosti Brača. Nekoliko podataka o kužnim bolestima na Braču (br. 214, 12. IX, 1936.); Novija istorija kroz sutivanske arhive (br. 305 od 31. XII. 1936.); Veliki Petak 1936. i 1937. na Braču (br. 83, 10. W. 1937.); Postanak Splitskih Vrata i Mrduje (br. 130, 8. VI. 1937.); Brački pjesnik Ivan Ivanisevic 1608.—1665. (Božić, 1937.); Splitski pjesnik \ Jerolim Kavanjin na Braču 1641.—1714. (Uskrs, 1938.); Na Viđovoj gori Ibr. 174, 27. VH. 1938.); U posjeti bračkoj starini (br. 185, 9. VIII. 1938.); Bratovštine u Sutivanu na Braču (br. 108, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti do 1642. (Božić, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti poslije 1642. (Uskrs, 1940); Bračka proza Vladimira Nazora (br. 284, 30. XII. 1940.); Pabirci iz bračke prošlosti (Božić, 1940.); Da li su neki dijelovi Brača pripadali split­ skoj diecezi? (br. 105 bilo napisano za uskrsni broj 1941.). Za podmirenje troškova prigodom mnogobrojnih pješačenja i pu­ tovanja paroibrodom, konjem i autobusom dužan sam zahvalnost upra­ vi »Austra^janske zadužbine za antropogeografiju, sociologiju i eko­ nomiju« (Beograd), što mi je u dva maha dala po 1.000.— din., i to g. 1930. i 1938. . 5

Zahvalan sam i mnogim Bračanima, napose onima, koji su mi najpripravnije omogućili, da sam mogao pregledati crkvene knjige bračkih župa, i to knjige krstenih, krizmanih, vjenčanih i umrlih, po­ negdje knjige bratovština (Sutivan, Donji Humac, Pražnice), anagrafe (Nerežišća, Milna, Pučišća, Sutivan, Sumartin) i bilješke o skonjidanu' (Sutivan, Supetar). "Km sam se knjigama u ovu svrhu prvi poslužio, i to obilno, kako se vidi iz podataka u knjizi. Premda bi neke matične knjige starih župa trebale sezati bar od g. 1579., ipak ih sada nema. Godine 1579. veronsiki biskup Augustin Valiero odnosno1 članovi njegove pratnje posjetili su sva bračka na­ selja. O tome imamo opširan izvještaj (Croatia sacra, for. 5. Zagreb 1933., str. 62—88). Izvještaj konstatira, da se u Dolu, Škripu, Do­ njem Humcu, Nerežišćima, Bolu, Pralžnicama i Pučišćima nalaze knji­ ge krstenih i vjenčanih, a u Gornjem Humcu> da ima listova, na ko­ jima se bilježi o krštenjima s kumovima i svjedocima. Prema, tome, sve ;su ondašnje bračke župske crkve vodile svoje matične knjige. Vizitator Valiero odredio je, da se uvedu i knjige za opis porodica i duša, i da se listovi u Gornjem Humcu uvezu. Na svojim putovanji­ ma po Braču našao sam samo.ove matične knjige: 1. Nerežišća imaju od g. 1655., 2. Dračevica nepotpune od g. 1768., 3. Mima od g. 1698., 4. Bobovišća od g. 1691., 5. Sutivan od g. 162'2., a za starije je u knji­ zi bratovštine zabilježeno, da su spaljene zbog kuge g. 1635., 6. Su­ petar ima fragmentarne knjige od g. 1747., a starije je uništio požar crkve g. 1729., 7. Škrip ima nepotpune, i to umrlih od g. 1628., a krstenih od g. 1630., 8. Postira od odcjepljenja od dolske župske crkve g. 1584., 9. Dol od g. 1677., 10. Pučišća od odcjepljenja od prazničke župske crkve g. 1566., 11. [Pražnice od g. 1590., 12. Gor­ nji Humac od g. 1770., 13. Selca od g. 1747., 14. Povija od g. 1723., 15. Sumartin od g. 1665. s prekidom g. 1683.—1777. i 16. Bol od g. 1603. Ostala župska središta imaju samo novije matične knjige iz XIX. ih XX. vijeka. Za Mirca se veli u bilješki župskog arhiva, da su crkvene knjige uništene od požara g. 1854. za župnikovanja Kargotićeva. O pučišćim matičnim knjigama govori bilješka u župskom arhivu svojedobnog župnika Andrije Ciccarellija, da, su se knjige bile izgubile god. 1723., i da ih je pronašao g. 1816. kod potomaka župnika,Jerka Tomicea. Služ;o sam se i drugim knjigama/ štampanim i rukopisnim, što navodim u noti na kraju svakoga odjelika. Moj je rukopis otipkan u srpotijui-g. 1939. i poslan Jugoslaven­ skoj akademiji znatnosti i umjetnosti na početku god. 1940., ali zbog ratnih dogođaja knjiga, nije mogla dosada izaći. Stoga treba uzeti u obzir, da su podaci predratni, te da se izmijenio broj porodica ti po­ jedinom naselju, jer su se neke porodice već iselile, povećale se ili izumrle. Gdje sam, došao 'do novijih podataka, iznio sam ih u bilješci, a nešto i u tekstu. Split, mjeseca lipnja 1948. ' Prof. Aiiiđire. Jutronoć 6

Okladu. Blaca (eremitaža) i Sv. Pučišća.331 stanovnika 2 . Nerežišća. kao: prvi Brač (Brač). Zaseoei nedaleko od: obale i unutrašnjosti jesu: Pothume. grupa Bežmek. Zbog talijanskog i njemačkog paljenja raselilo se skoro posvema Podborje i Obršje. a donekle i Dragovođa. Posebna su naselja s j. Diračevici i na Bolu. nedaleko od obale i u [unutrašnjosti. dvojice njegovih sinova poginulih u NOB-i. Gornji Humac. Susjedni primorci. Povija. Novom selu. Prijević. Prema tome nazivaju i otoke. grupa Karavane.edno'ni porodicom Dračevluka (obitelj Žuljević). Podborje. Dol. Pražnice. Za'gračišće. Uglavnom je vapnenačkog sa­ stava. na sjeveroistoku prema. Poštara. Pastirski su stani: Lirica. zaselke i pastirske stane. ima 17. Osritke. Diragovoda. Kruška Stupa. 1944. Zagvozd i Nasela. Murvica. a na zapadu ga odva­ jaju od Šolte Splitska vrata. Smrka. Tu je i manji školj Mrduja. 1943. osim kod Bola1. Površina mu je 394. Splitska. # 7 . Požeženik. Obršje. Štala. Jako je oštećena i planinarska kuća na Vidovoj gori. Nedaleko od mora nalaze se Mirca. Rasotica i Oklad. Supetar. Planica. 1931. Gornjem Huanlcu.. Od bombardiranja su najviše stradali Sumartin i Su­ petar. Podsmrčevik. Nakal. treći Brač (Vis) i četvrti Brač (Korčula). (Putvine. Smrki' i u bežmečkom stanu Pod Gažul. Bobovišća i Ložišća. U bračkom su primorju: Sutivan. a naročito Splićani često nazivaju stanovnike sredinjodalmatinskih ili neretljanskih otoka imenom Bračani. Bol. Po popisu od god. Škrip. na jugu prema otoku Hvaru Hvarski kanal. Na sjeveru između Šolte i Splita nalazi se Splitski kanal. Brizić. i Nijemci g. Dva pastirska stana Zala Glava iui grupi! Bežmeka utrnula su smrću staroga Gospodnetića-Bežmeka i. jedna se obitelj naselila u uvali Farska. Varošice i sela nalaze se na morskoj obali. a također znatan dio u Pučišćima. Nagorinac. Suimartin. jPražnicama. spalili najveći dio kuća u Selcima. Selca i Novo selo. PRVI DIO RAZVOJ NASELJA NA BRAČU Brač je najveći dalmatinski otok.omiškom kopnu Brački ka­ nal. u unutrašnjosti su: Dračevica. Milna i Luka Bofoovišća. Današnja naselja na Braču možemo* podijeliti na varošice i sela. Toma (obitelj Gluščević).. drugi Brač (Hvar). Donji Humac. Osim toga su Ta­ lijani g.50 km 2 .

ili g. groblje i crkva građena »u živo«. Godine 1184. 1405. Ta je crkvica s gro­ bljem vjerojatno pripadala selu Pothumu. Ostali su ponegdje kameni tragovi građevina. da je na Braču tada bilo 12 sela. Pražnice. i Rat kod Luke Bobovišća. Dubravica. Hija. a Dol g. tako isto i drugi grčki predmeti iz ilirskih vremena 7 . Gradac i Podgračišća. Gornji Humac. Mošuje). Za naselja. do danas. spominje se benediktinski samostan u Povljjma i biskupska palača na Bolu13.. kroz više stotina godina. A ipak je moralo biti naselja prije dolaska Neretljana. najstarije je naselje na Braču Škrip (Scripea). gdje su se mogla nalaziti i ostala gornja sela. dok je materijal slabih stočarskih sela i zaselaka rasut i nestao. i J. koja spominje Hranković. I danas mnogi siromašniji Bračani imaju takve prizemne kuće (potleušice). Pothume. Straževnik. tako mo­ žemo-na osnovu različnih indicija odrediti položaj. 8 Međutim. Grčki novci nađeni su na više mjesta na otoku 6 . 8 . 1388. 548. Iz rimskih — republikanskih vre­ mena. 938. jer su to< bila uglavnom sto­ čarska naselja. Mihovila. Ne znamo im ni imena ni položaja. pa kod današnjeg Bola9 i »villa rustica« u predjelu Bunja 10 kod Novog sela. Ta sela kroničar poimenično nabraja: Nerežišća (glavno mjesto). a vjerojatno Pražnice i Humac 14 . carskih i kršćanskih ima mnogo ruševina i ostataka. Gradac. te su kuće vjerojatno bile građene »u mrtvo« (suhozidine).345. Prema predaji. spominje se Straževnik i Pražnice s crkvicom sv. da je u »staro doba« između Selaca i Gornjega Humca bilo još i selo Razdajna. o bračkim naseljima štampao je Ciccarelli16 g. ne znamo ništa o starim nase­ ljima na Braču. jer imamo mnogobrojnih osta­ taka.. vinograda.Glavne štaci je prethistorijskog stanovništva 3 na Braču jesu: Sv. 1802. (Podgračišća. U istom povaljskom inventaru spominje se Gradac. v. Mosula. Ali seljaci iz Gornjega Brača vele. od XVI. Kasnije. a porušili prvi put Goti g. Predaja govori. Donji Humac. kuće su se rušile same od sebe. šuma. Jurja 12 . Dol.15 Najstarije sačuvane podatke de Cranchiša (Hrankovića) iz g. znademo i iz drugih izvo­ ra. koje Bračani nazivaju »grčke gomile«4. Godine 1111. seljacima ili kasnijim pastirima moglo služiti za omeđivanje pašnjaka. Pošto' su sela bila napuštena. 841 5 . Kako za Pothume. a drugi put Neretljani g. god. između god. Pothume i Straževnik danas ne postoje. 537. koji se nalazi deset minuta zapadno od Donjega Humca. a kazuju nam. Škrip »olim civitas«. da su rano postala glavno mje­ sto na otoku. pa je lako bilo raznijeti njihovo kamenje. kojemu se gro­ bište nalazilo kod današnje crkvice Sv. 1337. osim Škripa. Mosul jica (Mosula. i 100011. Nije lako. koje bi trebalo tražiti oko zapadnog podnožja Kumačaca (odnosno Pod Mehumace). Dubravica.15 spominje se Dubravica (Dubrovica) i Mošuje (Mosuljica). Za Nerežišća se iznosi mišljenje. koje je okolnim. Haltstatskolatenskom vremenu pripadaju po­ znate gomile. da su ga osnovali Grci. a i za gradnju pastirskih stana.

Nedije. 1802. To se može utvrditi po različnim bilješkama. da je to bio »knežev dvor«. M. 1388. jPrema poda­ cima. gdje ima i rim­ skih tragova. Ciccarelli drži. 1553. Dobrecom i Čeprnjom Prodanom — dosudio neku zemlju u Gracu18. ubraja Gradac -među šest ve­ ćih naselja. 1415. Vrsalović 24 nalazi ova dva naselja u vezi s crkvicom u jednoj pergameni iz god. u jednoj spomenici Nižet'Jćevoj25. Val'er© god. na kojemu se nalazi stara crkvica. Izgleda da su u Gracu bile oko g. Mjesto se spomi­ nje i u reformacijama bračkog statuta između g. građene u živo. Brežuljak.19. Bok. Vlasništvo je pastirske porodice Trutanić iz stana Nasela. porodice Hranković. da je središte neret­ ljanskog Brača bilo oko Graca. (odnosno 1250.u popisu fideikomisa Nižetića g. U spisima opatije čita se. na glavici udaljenoj oko sat hoda od Selaca. koja je nekada bila poznata pod imenom Sv. Na samom vrhu fiznad crkvice primjećuju se temelji zgrade. 1288.27. 1415. i . naziva se imenom nestalog neretljanskog naselja: Gradac. a prema sjeveroistoku. u kojima su središta mjesnih sudaca21. Marije od Gra­ ca u gornjo-humčanskbj župi22. Na za­ padnoj strani i do obronka ima porušenih koliba. biskup veronski Valiero' (koji nije lično pohodio otok. ne spominje selo Gradac. 1482. »mirina«. 1482.): »selo i kapište crkve sv. već spominje samo crkvicu Svih Svetih u gornjohumačkoj župi. Pred crkvenim pročeljem ima i lijepih grobova. da su ruševine kuća Mošuja.itaciji. na večerine grad'ca 17 . za koje vele. Nekoliko stotina koračaja jugoza­ padno* vide se kameni ostaci. Međutim. Marie do gum'na. u predjelu Dubrava tragovi Dubravice. negdje u predjelu Bun ja. na podnožju brda Gračišća. Marije. na pergameni iz g. Dubravica se spominje i god. Sve je građeno u mrtvo. Oko 5 km jugoistočno od Gornjega Humca nalazi se na pod­ nožju Birkate crkvica Svih Svetih u blizini starih nestalih naselja Mošuje (Mosuljice) i Dubravice. u Dubravitci je živjela poznata poirodica Petrulli-Nižetić.26 Danas je svud uokolo crkvice pro­ strano groblje s većim brojem dugačkih i debelih kamenih nadgrobnih "ploča.Između Gornjega Humca i Selaca. ne go­ vori ni o jednom ni drugom selu.'s ovećim vratnim kamenima. 1553. Možda je tako mislio i Ciccarelli god. za koju mi prisutni čobanin Trutanić reče. među šest većih bračkih naselja (u kojima su središta mjesnih sudaca) ubrojena je Mosuljica. Oko crkvice je groblje s velikim nadgrobnim pločama. a u Mošujama vjerojatno MošićL Pođgračišća mislim da su se nalazila u blizini današnjih Selaca. Gradačka se crkvica spominje u povaljskoj ispravi iz g. skupa sa suci­ ma i bračkim plemićima Heruzijem Obelganom. nego članovi njegove pratnje) u svojoj viz. da je mletački vikar g. 1415. a isto tako 9 . Giustiniani u svom itinerari ju god. 1184. na zemljištu selačke župske crkve nalazi se crkvica Sv. već samo crkvicu Sv. Međutim. u kojoj1 opisuje sve crkve. 1579. jier su se tu sastajali u skupštine 23 . Miholić i Hropanić. i 1420. U spomenutom itinerari ju Giustinianovu god.20. crkvice i na­ selja.

Straževnik je u početku bio župsko središte ne samo za Pražnice. a crkva Sv. Jurja.misli i Ostojić28. te je napu­ štalo svoje kuće i svoja sela. Klementa i Sv. Kako je Straževnik u XV. l i l i . nije bilo nikada brojno1. do god.. kad je na njemu i onako ostalo malo staroga stanovništva. Uzrok treba tražiti u gusarenju Omišana. t. v. U blizini je i orkvica Sv. Straševnikom odijele od prazničke župe. Od kuge. koji su u Bračkom kanalu naslijedili neretljansku tradiciju.30. Kuščić. sastanu se pred­ stavnici Pučišća. »filia Gregoria da Craina«. v. Vlatković i Kuščić. 1467. već i za ono stanovništvo koje se spu­ štalo k morskim uvalama u Pučiški Dolac i Stipahsku Luku.—1436. Iz ove prve periode. ponovno je izginulo mnogo naroda i propalo' mnogo dokumenata. Shvatljivo je. naročito pošto je oko g. te dogovorno odrede. da su ti događaji teško utjecali na ljude i da u tome treba tražiti početni uzrok slabljenju. Mjesto se spominje u jednoj ispravi god. U inventaru od god. te napadali otoke i mletačku robu. brojnim bje­ guncima. koja. pa se zbog toga Straževnik god. XVX v. v. Jurja bila je zajednička za sela Pražnice i Straževnik. raseljavanju i nestanku nekih naselja bračke unutrašnjosti.—1427. prestrašeno 1 i obezglavljeno. 1566. opustjela Stipanska Luka. spominju se neka prezimena s napomenom »iz Straževnika«: g. Da je neko naselje i nastalo. 2 9 . 1576. kum kle­ rik Pojdanović i kum Garguričić. Od kužnih bolesti stanovništvo je bilo uvelike prorijeđeno. je kosila g. njegovo1 pristanište. 10 . djevojka Garguričić prilikom udaje i Kuščić. Straževnik se nalazio iznad Pučišća između Gornjega Humca i Pražnica kod crkvice Sv. bilo bi sigurno od gusara opljačkano. Međutim su. crkve Sv. 1461. god. g. 1454. v. 1580. a u Pučišćima Bernardin Brodić). Vladković. 1288. Stoga je Brač i mogao' dati sklonište u XV. Straževnik se spo­ minje i god. v. Pražnica i Straževnika. pa kad se stanovništvo posve spustilo k moru. i XVII. obnovljeni povaljski ma-. 1444. na Braču su jako harale kožne bolesti. 31 U (pučiškim župskim knjigama u XVI.. što bi također moglo značiti.. pop Joannes Mariani. Sto godina poslije. veli Cranchis. kao na pr. 1434. ni jedno nam naselje nije poznato u bračkom primorju. 1405. 33 Bračko stanovništvo. sve više opadao. Jurja ustupi pučiški župnik prazničkoj župnoj crkvi. 34 da ga ima oko 6. 1579. da se nalazilo najistočnije. 1568.000.32 Za druge kuge g. Klementa i Sv. koje je živjelo u unutrašnjosti i kojemu je glavno zanimanje bilo stočarstvo. umrlo je d v i ­ j e t r e ć i n e . župnik je Marin god. I sam Hranković imenuje ovo naselje u svojjim frag­ mentima na posljednjem mjestu. 1411. Jurja. j . god. se seljaci iz Straževnika sve više preseljavali u Pučišća. Dvadesetih i tridesetih godina XV. ali da ostane i nadalje isti župski distrikt sa dva župnika (u iPražnicama Juraj Drivodilić. God. 1425. govori se o Straževniku s crkvama Sv. s t a n o v n i k a i mnogo životinja. uzalud nastoji odcijepiti. god. prenio župsko središte u Pražnice31. Klementa. da se Pučišća sa.

Mosuljica i Gradac. Pučišća i Povalja. Dol (Ciccarelli čita: Bol).35 a g*. Iako je stanovništvo zbog kuge u XV.37 Prema tradiciji. Do­ nji Humac. te se ni početkom XVI. ali su zato Primorci nastanjeni između Cetine i. i negdje na istoku (Gra­ dac?) za ostala gornja naselja. pa valjda i svojih ljudi. i 1294. slažu u tome. Splitske. Sutivana.) prestaje gusarenje omiških gusara. jer je tu biiskiup imao imanja. Ali zato ima stanovništvo' veliku^ korist od sto­ ke. i neki morski hajduci. težaci podizati primorske vinograde i bez straha se baviti ribarstvom. Veći broj plemića nabavlja svoje bro­ dove. OmišaniL nisu [mogli sami gusariti.prešli u Pražnice.nastir. 1280. za kratko vrijeme došao pod vlast Vene­ cije. Godine 1426. da na Braču ima 12 naselja MI unutrašnjosti i da je stanovništvo' rijetko naseljeno. Kad je Omiš g. Brač. u kojima su središta mjesnih sudaca: Nerežišća. vijeku spalo na oko 2. veli. Pošto su se stanovnici iz unutrašnjosti Brača počeli spuštati k moru i naseljavati morske uvale. Škrip i Dol.. šest bračkih naselja. v. Stočari iz unutrašnjosti mogli su. Pražnice »Superior«. 1444. Na-nj navališe Omdšani g. (Postira. v. 1240. jako su stradala. brašno se može lakše nabavljati i dovoziti sa dalmatinskoga kopna.40 Kako otok ne daje dovoljno živežnih namirnica. 1462. pravi su embrioni današnjih primorskih naselja na Braču: Bo­ la.39 koja je mogla biti utvrđena. za koje Giustinian veli da u njima ima nastavanih kuća. se s većom sigur­ nošću približavati moru. ima 21 uvala. Kuga i raseljavanje porazno su djelovali na mnoga stara naselja. povaljski benediktinci u drugoj polovici XIV. i tako su mogla odsele da niču stalna naselja u brač­ kom primorju. napuštaju beneficij i samostam. 1553. Giustinian spominje g. a seljaci iz Stipanske Duke u Straževnik. 41 Svi se mletački izaslanici druge polovine XV. a njegovi stanovn'ici u borbama s Omišanima osiromašeni. Sedam uvala.. Razvila se ogorčena borba. 1350. koja su bila nastala u okolici današnjih Pučišća. bijaše od Primoraca i izbjeg^ih Omišana sasvim opustošen.36 Pošto su navale učestale.. a radi vina pristaju u bračkim morskim uvalama strani bro­ dovi. na Brač počeše dala&iti u većem broju i sta­ li . u Donjem Humcu za Donji Humac. 1325. ali samo u 7 od njih ama nastavanih kuća. žito mu dostaje tek za nekoliko mjeseci. pa su stanovnici tih sela bježali u okolna brda. još su i sad važ­ nija mjesta — pored nečitljivog Bola! — samo u unutrašnjosti oto­ ka. te su oni iz Pučiškog Doca . koji se tada nala. 38 U bračkom primorju spominje se u to doba jedino zgrada hvar­ skoga biskupa na Bolu g. i prve polovine XVI. v. Padom Omiša u mletačke ruke (god. Neretve napadali Brač. Supetra. Međutim. ktomu. spominju se na Braču tri sjedišta mjesnih sudaca: u Nerežišćima za Nerežišća. primorska sela Stipanska Luka i Bučiški Dolac. v.. 1184. U njih se mogu sklanjati lađe.zio u venecijanskoj vlasti. sela u unutrašnjosti počeše sve više propadati.000 stanovnika. nije jače namnožilo. koji je stradao nekoliko puta.42 Dakle.

da je na jače bilo iz Gornjega Humca. Mirca. 1579. Pražnice. iz Straževriika. u 12 . Splitsku. Giustinijanu. imao oko 150 sta­ novnika. sela u bračkoj unutrašnjosti. i to Sutivan. Postira. Nerežišća. Supetar. Mošuje (Mosuljica). Pothume i Straževnik. 1405. Da dobijemo približno točan broj. te nam o tome ostavio izvještaj. a možda i druga još manja. Hrankoviću i god. Stanovništvo se iz tih naselja selilo iz Donje­ ga Humca u Sutivan. Bol i pustinjačke manastire na južnoj strani otoka. kojemu su nestalom naselju te crkvice prije pripadale. 1579. Škrip. porijeklom su doseljenici.— 1489!). Donji Humac. 1184. a bila su poznata god. nastojalo se odcijepiti od ma­ tične crkve i osnovati svoju posebnu župu. iz Dola u Postira. Bol i Milnu. Čim bi se novo naselje ojačalo. Gornji Humac. Za ostala bračka naselja uzima broj stanovnika po pričesti. Valiero zna samo za njihove crkvice. Sutivan je tada. Nerežišća 500. Od starih naselja. Mirca i Supetar. Dol. a Splitska 5 kuća. te su Bosanci i Hercegovci bježali na mletački teritorij. on pritom nikako ne spominje. doseljeni Čikarelovići iz Mošuja preko Gornjega Humca u Pučišća i t. Vrsaiovići u Povija i Selca. Jedini je izuzetak Gradac. iz Škripa u Splitsku i Supe­ tar. Nažalost. Gradac. trebalo bi uzeti. iz istočnih naselja prema Bolu i Selcima. Spominje se u srednjem vijeku god. Postira oko 100. Donji Humac 70. ali se čini. 1553. Već smo prije rekli da je veronski biskup Augustin Valiero po­ hodio'god. a nekoji su došli na Brač preko Poljica. eremitaže. da se pričešćuje oko % stanovnika (osim djece). iz Nerežišća u Supetar. kao i oni koji nisu bili primljeni u vijeće. Dok su se u bračkom primorju podizala nova primorska nase­ lja. Pučišća 250 i Bol 400 seljaka i se­ ljanki. Kukretić-Č-karelović (1463. d.43 Mnogi »originalni« brački plemići. Gornjega Humca i Pražnica u Pučišća. hvarsku diecesu i poislao članove svoje pratnje na Brač. morala su nazadovati. Iz preostalih starih naselja nije iselja­ vanje bilo jednako znatno. spominje Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo. Razdajna). što su neka istočna sela posve opustjela i nestala.44 On spominje na Braču nova naselja i samo neka stara. Gornji Humac 120. Dol je imao god. kao na pr. nabrajajući crkvice u gornjohumcanskoj župi. koje su vjerojatno Sara­ ceni porušili god. koji su s vre­ menom bili primljeni u bračko plemićko vijeće. Turska opasnost sve se više približavala Jadranskomu moru. Dubravica.novnici iz unutrašnjosti Balkanskog poluotoka. po njemu. prorijeđena kugom i raseljavanjem. Škrip 200. kao: Podgračišća. 872. Stoga nije ni­ kakvo čudo. Supetar oko 60.. Bol je nastao u blizini staroga naselja. Prema Valeriju. koja su vjerojatno opsto­ jala (kao na pr. Nekoji su iz Bosne i Hercegovine pre­ bjegli direktno na Brač. a kasnije i preko Makarskog primorja. kojih je nestalo. Mirca 12. odakle odoše Vukovići u Selca. Pražnice 230. jer. od pričesti 140. Pučišća. a vjerojatno i u Gornji Humac. Gospodnetići u Dol.

dolaze Ivanovići iz Podgore. putujući u Svetu Zemlju zaustavio se god. 48 — Pod koju je crkvenu župu spadalo u početku naselje Bol. na obalama Brača kod današnjega Bola. Prema Bojaniću. v. 1205. Ivan na Braču i 7 lokaliteta. v. da se Pučišća sa Straževnikom odcijepe od župske crkve u Pražnicama. gdje je bilo sakupljeno 400 Poljičana. Njima je brački rektor (knez) Mlečanin Zakarija dao god. Vjerojatno je bilo težaka.51 Pet 'go­ dina kasnije. U jednoj ispravi od g.45 (hvarsko-bračko-viškog). Na sastanku predstavnika JPučišća. koju su tom prigodom podigli' Zvanići. U jednoj ispravi iz god. Caparnići. 1512. Sebastijan Zustinjan došao je na Bol. 49 Sutivan se ^proteže zapadnije od današnje crkvice Sv. Posinkovići. jer se u vrijeme omiškoga gusarenja nije ni moglo razviti naselje u brač­ kom primorju. je riječ o mlinarskoj crkvici. a u drugoj__iz god. preko 100 Zadrana ii Šibenčana.: »in Boli in Episcopatu«. Davidović. koja je ka­ snije u XV. a koja je dokončana god. Prvi su redovnici bili fra Alberto iz Gornjega Humca i fra Dominik Pardić iz bračke unutrašnjosti. 1325. Katkovići i Biletići. 1566. • uljem i drugim namirnicama. Prodić. bi dogovorno određeno. koji su obra­ đivali imanja biskupska i posjed bračke komune. Pinešić. nije jasno. stoji: »actum Boli in Palatio> Episcopatus«. u kojoj. 1934. ukupno' 13 kula. do svoje nove kuće na moru prvu. koja i danas stoji ii vlasništvo je porodice Eić. pa ni manastir.52 Go­ dine 1519. osnovaše i naseliše današnja Pučišća. Anđrijević-Ivelić. U jednoj se ispravi govori jedino o razgraničenju s Nerežišćima. Da bi ugušio hvarski piučki prevrat god. god. govori se i o selu »'actum in V i l l a Boli in Palatio. Gornje porodice. gdje je u predjelu Mostir god. Ivana i oko crkvice. Naselje je nastalo kod nekadašnjega Pučiškog Doca. Bokanići. Tu je sta­ jala zgrada otočkog biskupa. te ga opskrbilo vinom.vezi sa sastankom predstavnika crkvenih i otočkih vlasti. u ispravi porodice Ivano vić-Žuvić govori se o lokalitetu 13 . Čipičić i Bokanić. koji. gradi u uvali pri moru kuću-kulu Jakov Nadali-Božičević. i to: Aquila. prema istom opisu. Nekoje po­ rodice. 1543.. sagradiše kasnije stojne kuće pored morske obale. 1467. 1462. 1217. tek u trećoj. Pučišća se kao luka nekoliko puta spominju m starijim isprava­ i ma. 1475. To su bili: Žuveitići. te se Sutivan (»Stivano«) spominje u vezi s parnicom. Poslije njega i drugi su gradili kule. Bairzole. pripala dominikancima. Pražnica i Straževnika god. Mlađinić. Prije toga nema spomena o< naseljui. 1500.47 kralj Andrija II. gdje mu se poklonilo bračko plemstvo.Episcopatus«. 1505. točno i danas opstoje. 46 To je i jasno. kojima su kuće u Pučiškom Docu bile podalje od mora. 53 a god. Ciprijan Žuvetić sagradi god. u jednoj ispravi. spominje se kao svjedok Katarinic iz Sutivana: »de Stivano«. Ivana) iz VIII. kulu. te 60 Trogirana. spominje se Sv. neke zemlje i poluotok Glavicu. Novi je manastir podignut na ostacima stare biskup­ ske zgrade. 50 Godine 1477. Aquile. iskopana stara troapsidna crkva (Sv. kao i one koje su kasnije sišle iz Straževnika i Pražnica. 1487. iz god. Radojkovići.

Mosuljica i Gradac). te dva Ivanovića iz Sutivana. Prane Ivanović.59. sve u unutrašnjosti! Brača 62 .. 1611. i to u Postira i Sutivan. Škripa. koji nije znao latinski. Pražnice »superior«. gdje je vjerojatno bilo već dosta doseljenih [Polji­ čana. bilo ih je šest (Nerežišća. ma pr. 1579.55. Donji Humac. Pražnica i Gornjega Humca. 1579. Dola. od njih je jedan. Postira su nastala u blizini nekadanjih. Prvu crkvu (današnjim sakristiju) uteme­ ljiše oko god. Od matične župske crkve u Donjem Humcu odvajaju se Mirca god. da je za po­ moć pri osvajanju Klisa god. Ima također i priča o dolasku Poljičana. Sutivanu. u Supetru je dušobrižnik don Petar Ligutić (Iigušić) iz Poljica. mletački izaslanik Giustinijan god. da pošalje potrebno oružje i namirnice na Brač. pored morske obale i u unutraš­ njosti. 1584. 1579. Tako na pr. 15J9.: »terre positos in Posterna« 57 . te za vjerske potrebe dolazi kapelan iz Dola. Dol (Bol?). Prema predaji. tri mjesina suca61. Od Sutivana se na­ stoje odcijepiti god. 1596. vjerojatnih manastira Sy. Dok su god. Nova primorska naselja i dalje su napredovala. Od svoje matične župske crkve u Donjem Humcu. Sadanji »kaštel« sagradio1 je Poljičanin Marjanoviić-Dražojević (konte Janko). koji da su se iskrcali u uvalu Vela Bunta u blizini predjela Mostir.Bistrica »in đistrictu Stivani«54. koji su se približavali moru1. 1205. Predjel Postira spominje se u doiskim ispravama god. Postira sii se odcijepila od matične župske crkve u Dolu god. Donjeg Humca. prve su kuće »težačice« sagradili u Sutivanu seljaci iz Donjega Humca. i to podalje. bio zamoljen papa. kasnije postao prvi župnik Suti­ vana. 1637. nemaju još poseb­ nog svećenika. koja je služila kao nerežiška luka. Osim spomenutih važnijih i većih naselja. 1145. te ujutro nia konju kreće u glavino mjesto otoka. god. Brković i Brtičević. Mjesto je nastalo od Doljana. kao: »portu Postire« i god.. Sv. ili 1604. god. od mora. 1589.60. Postirima i Pučišćima63. God.64. U vrijeme vizitacije god. Mjesni je kasti! sagradio Lazanić-Lazaneo. Od matične župe u Donjem Humcu Su­ petar se odcijepio god. ali bez uspjeha. Lovre u uvali Lovrečine i »Mirja« na Brigu iznad današnjih Postira. u Nerežišća.. Tada je u selu bilo 15 14 . pa u okolna mjesta58. središta su sudaca tada i u primorskim naseljima: u Bolu. 'odvojio se Sutivan god. Marije. 1345. na Braču su se po­ čela dizati i druga nova naselja. 1426. Predjel Merec spominje se još u srednjem vijeku. ima ih jeda­ naest. i od [Poljičana. noći tu. 56 Postirski manastir kao da je nastradao (drugi put) od Omišana god. Supetar je nastao oko uvale. na Braču bila samo. Pored starih još postojećih naselja u unutrašnjosti: Nerežišća. god. 1597. Zanimljivo je. 1553. 1553. te se spajaju sa sutivanskom župom. Supetru. 1337. Mirca se nalaze između Sutivana i Supetra na udaljenosti od mora oko deset minuta.

kuća i 66 stanovnika, od njih 45 od pričesti. Nezavisnom kuratijom postaju god. 1614., ali je kurat obično živio u Sutivanu. Godine 1825. postaju Mirca župom. Milna je postala u istoimenoj uvali, koja se spominje* u jednoj ispravi od god. 1333.65. U toj se uvali još god. 1519.66 nalazila beneficijalna crkvica Sv. Marije (danas sakristija), koju spominje god. 1579. također i Valiero67, i ubraja je među nerežiške crkve. Kad je pjesnik Petar Hektorović sredinom XVI. v. (oko god. 1556.) doplo­ vio s ribarima na Brač, *>>gdi s SuLetom Brač malo ča ne staje«, po­ slao je ribara Nikolu da kuji živežne namirnice. Ne kaže, da je ri­ bar pošao u Minu, jer vjerojatno nije tada još postojala Milna kao naselje. Ribar je Nikola naišao na pastire, te ono, što je mogao na­ baviti, donio mu je< na lađu pastir. Stoga bi se moglo uzeti, da su u okolici današnje Milne bili pastirski stanovi. Oko odcjepljenja od ne­ režiške župske crkve i inastoj© Malma, Bobovišća i Loižišća god. 1621. »radi strmoga i dugoga puta do Nerežišća, mnogobrojnog naroda na zapadu Brača i radi nekoliko naselja«. Do toga nije došlo, čini se zato, što se nisu mogli nagoditi ,gdje će biti župska crkva. U početku je pretezalo mišljenje, da to bude poljska crkvica Sv. Martina između Bobovišća i Milne. Tek god. 1646. stanovništvo se spomenutih nase­ lja sastalo i »vječnim« ugovorom utanačilo, zaslugom porodice Cerineo, da će nova župska crkva za sva tri naselja biti crkva Sv. Ma­ rije u Miini68. Interesantno je, da i danas crkva Sv. Martina i okol­ no zemljište sve do> u Bobovišku Luku pripada nerežičkom natpopu. B o r b O ' V i š ć a se u starijim ispravama obično' nazivlju Stanac Dolac, iz čega možemo zaključiti;, da je tu blio bar jedan pastirski stan ili više njih. Prema jednoj versiji, prvi su naseljenici Krstulovaći od roda Krstića, koji da su doselili preko Poljica iz bosanskoga Bobovca. Bobovlišća se od nerežiške župske crkve odvajaju s Ložišćima i Milnom god. 1646., ali sa središtem župe u Milni, koja je na moru, dok su Bobovišća udaljena oko četvrt sata od mora, gdje se u morskoj uvali kasnije razvilo naselje Bobovišća na Moru ili Luka. Nakon uporne borbe za odcjepljenje od Milne dobivaju Bobo­ višća god. 1687. kapelana, koji se od god. 1693. naziva uprav&telj (rectores), a oko god. 1750.S Ložišćima se potpunoi odvajaju od mlinarske župske crkve 68 . Iz akata o odcjepljenju izlazi, prema tvrdnji Bdbovišćaaia, da su Ložišća i Stanac Dolac imali god. 1674. skupa 220 stanovnika, a Milna. 110; zatim god. 1681. tvrde, da oba sela (Bobovišća .i Ložišća) imaju 240 stanovnika, a god. 1752. tri naselja skupa (Stanac Dolac, Ložišća i Pothume) 450 st., dok da Milna ima nešto preko 400 žitelja. L o ž i š ć a su — prema predaji — nastala od' bobovičke poro­ dice Krstuloyić^Lozić. Pošto' je jedan, dio sela nastao na suitivanskoim teritoriju, pri razgraničenju u XIX. v. doflazMo je između Suitivanjana i Lcižišoana do ozbiljnih sukoba69. Do god. 1687. veći je dio stainovnika 15

živio 'u Bobovi šćima. ali su se poslije te godine Lož'išća brže razvijala, te ih danas često zovu! Velo selo. Godine 1831. postaše u crkvenoj administraciji kapelanija, a 1909. župa, odcijepivši se od boboviške župske crkve. P o t h u m e je zaselak, udaljen po prilici tri četvrti sata od Milne, te spada pod mlinarsku crkvenu župu. Naselili su ga Marinovići iz Bobovišća. U spisima o odcjepljenju god. 1687. ne spominje se. Kasnije dolari pod imenom Humi, Pod Hume i Pothume. D r a č e v i c a 7 0 nije staro naselje. Prva porodica, koja se na­ selila i osnovaca naselje, zvala se Šimunović, a doselila se iz Poljica. Š'miunovAći su u početku zastali u predjelu Pod Nerezine, zatim su pošli u Nerežišća, a iz Nerežišća u Dračevicu. Lokalitet Pod Nerezine nalazi se južno od podnevne crte, koja vodi iz Nerežišća prema crkvici Stomorica, gdje su god. 1775. postojale ruševine stare na­ stambe porodice Šimunović, što dokazuje i latinski natpis na ovčjoj koži, koja se nalazila (god. 1775.) u pohrani kod Ivana Šimunovića pok. Mateja. Druga porodica, koja se naselila u Dračevici, zvala se Žuvić. Prema predaji, Žuvići su također Šimunovići; jednog Šimuno­ vića, koji se oženio nekom Žuvom iz Bola, prozvaše Žuvt'ćem po ženi, te njegovi nasljednici postaše Žuvići. |Prema istoj tradiciji, ione je sela došlo cd drače, kojom su doseljenici ograđivali svoje .vrtove i dvo­ rišta.- U vrijeme dolaska Šimunovića svud je po okolici bila gusta šuma. Za ostale dvije glavnije dračevičke porodice, Zorančiće i Ilice, veli naš rukopis, da su »awenticcj«. Dračevica je postala kapetanija god. 1705., a god. 1748. bilo je u mjestu samo 14 poirodica, i to pet Šimunovića, šest Žuvića, jedna Zorančića i dvije Hica. Godine 1760. bilo je u Dračevici oko 130 stanovnika. Dračevica se odcjepljuje od nerežiške župske crkve god. 1849. M u r v i c a. Kao predjel spominje se god. 1286.71, a kao naselje nastalo je od težaka, koji su obrađivali polja 'manastirska (naročito Dračevkuke), i porodice Fertilio (prije Obilinović). Kuratija za Murvicu i Planicu nalazi se u bivšoj eremitaži Dračevludi S e l c a su bila u početku pastiinsko naselje, malo selo, i potpa­ dala su pod crkvenu župu u Gornjem Humcu. Bit će da su postojala dosta rano, ali ih ne spominje ni Hranković (god. 1405.), ni Valaero (god. 1579.). Godine 1700. bilo je oko 240 stanovnika, a god. 1760.* oko 300. Od god. 1720. Selca su izložena kapelanija. Odcjep-juju se od župe u Gornjem Humcu god. 1815., ali je tek god. 1820. imenovan stalni župnik. Svoj napredak duguju Selca naročito razvitku kamenolomstva. v 72 P a v I j a su nastala oko bivše benediktinske opatije. Prvi ma­ nastir na Žalu bio je razoren sredinom XH. v. (god. 1145.), ali je oko god. 1184. novi sazidan na brijegu, na Lokvu. Kasnije, oko god. 1576., spominju se oko opatijskog beneficija opatijski eremiti sa 16

svojini porodicama. To su bili opatijski služiitelji, koji su nadzJnali beneficij, a stanovali su u bivšem manastiru. Do XVI. v. oko stare opatijske crkve osim eremita nije bilo drugog stanovništva. Najbliži stanoV.i! nalazili su se IV2 km jugozapadnije, a nazivali su ih Gornja Povija. U vrijeme opata Martinisa (1632—1653) ili nešto prije, po­ čela se naseljivati najbliža okolica. SeJo je nastalo od izbjeglica, što dob jegoše pred Turcima, u XVI. v. i XVII. v. i od doseljenih Bra­ čana, koji su se spuštali k moru iz unutrašnjosti otoka. :_Čini se, da je u Povljima omjer1 izbjeglica veći nego u zapadnim bračkim pri­ morskim naseljima. U XVII. v. (god. 1637.) spominju se porodična prezimena Knezić (Ostojić) i Vrsalovic. Knežići i Ostojaći dobjegli su na Brač poslije moorejskoga rata (1570—1573), a porijeklom su iz Bosne. Kasnije se spominje eremita Pavković-Jakovljeviić, kojega je otjerao opat MHiadineo god. 1673., zatim se spominje Hržic, »novi stanovnik«, kao svjedok god. 1688., a u jednoj parnici s^Vrsalovićima god. 1697. spominje se Litović. Povija su u početku potpadala pod crkvenu župu u Gornjem Humcu, ali su god. 1715. dobila posebnog dušobrižnika Pletikosića. Kad se • u Selcima osnovala nova župa, Povija su s Novim selom došla pod selačku župsku crkvu, od koje su se odcijepila god. 1915., aili tek od god. 1925. postoji zasebna povaljska župa. S p l i t s k a uvala služila je još u Dioklecijanovo doba kao izvozna luka za kamen. Međutim za Valierove vizitacije god. 1579. u njoj je samo 5 kuća i crkva »Ecclesia Annuntiationis' S.tae Mariae« bez upravitelja, a podređena je župniku u Škripu.73 Među tim kućama 'fe!Jt će da je jedna pripadala porodici Cerinić-Cerineo, jer natpis nad vratima veli, da je t a porodica i prije druge polovine XVI. v. imala kuću u luci74. Godine 1579. spominje Valiero u Splitskoj popa Matu Cerinića, »homo' in doc'trina Ecclca, et Granimatica pro loci qualitate ferendus.« S u m a r t i n je možda bio1 i nekada naseljen, ali sadanje naselje datira tek od početka kanđijskoga rata (god. 1645.). Ovdje su do­ seljenici našli1 porušenu crkvicu »fatta a la greca«75. Naziv Sumartin xi našem je jeziku novijega datuma (prema talij. San Martino). Inače je mjesto bilo1 poznato^ kao Vrhbrača, a tako ga mnogi Bračani i danas nazivlju. Osnovatelj je novoga naselja fratar Petar Kumbat ili Kumbatoviić, tajnik fra Pavla iz Rovinja, god. 1645. Novi naseljenici osnovaše župu, ali dotadanji vlasnik porušene crkvice, čija se jurisdikcija, prostirala do krajnjeg istoka bračkoga otoka, župnik u Gornjem Humcu, odlučno se usprotivio i protestirao. Stoga de­ kretom od god. 1693. (za uprave fratra doseljen'ika Mateja Juranovića) bi naređeno, da se sumartinski dušobrižnik ne smije potpisivati kao vicekurat, te da Vrhbračani. moraju davati desetinu svomu gornjohumčanskom župniku. Deset godina kasnije (god. 1703.) na; stoji Sumartin, da se spomenuti! dekret od god. 1693,. ukine.76
Zbornik za narodni život i oiiif-ajo 2

17

N o v o S e l o je nastalo vjerojatno u XVI. v., uglavnom od. Poljičana77. U početku je naselje potpadalo pod župu u Gornjem Huancu, ali je god. 1849. pridruženo .Selcima, pa se god. 1907. od­ cjepljuje. Pod Novo Selo potpadaju raseljene Prodole, gdje je -god. 1912. bilo 12 stanovnika (Trutamća), i zaselak Oklad. Sva ova naselja, o kojima smo: posebno govorili, navedena siu u jednom popisu iz god. 1718., koji se nalazi u sutivanskom opć. arhivu. Nabrojit ću ih poimenično. Pored mora: Sumartin, Povija, Pučišća, Postira, Splitska, Supetar, Mirca, Sutivan, Milna, Bol i Dračevluka, a u unutrašnjosti: Selca, Novo selo, Gornji Humac, Pražniee, Dol, Škrip, Donji Humac; Nerežišća (glavno mjesto), Dračevica, Pothume i Bobovišća. Brzo napredovanje primorskih naselja nije loše djelovalo samo na preostala stara manja sela bračke unutrašnjosti (Donji Humac, Škrip, Dol, Pražniee, Gornji Humac), već je utjecalo i na glavno> mjesto otoka Nerežišća, za koje Fortis god. 1774. kaže, da su se u vrijeme gusarenja vjerojatno jače isticala. »Zato su« —• veli Fortis — »i zadržala primat, jer su se u njih povukli prvaci otoka. Ali danas (god. 1774.), kada se naselja pored .morske obale mogu slo­ bodno razvijati1, Nerežišća su izgubila mnogo stanovnika, a prazne se kuće ruše na sve strane.« Za Bol veli, da je značajna! varošica, a Sutivan, Supetar i Pučišća da su velika sela, u kojima je stanov­ ništvo radišno i poslovno78. Cicarelli god. 1802. dijeli naselja u tri skupine: tere, kaštela i sela. Tere su: Milna, Bol, Nerežišća i Dol;, kaštela:-Sutivan, Supetar,"* Postira, Pučišća i Škrip; sela: Splitska, Povija, Sumartin, Bobovišća, Dračevica, Mirca, Donji Humac, Pražniee, Gornji Humac, Selca i Novo selo'. Nerežišća su još i tada bila glavno mjesto Brača. 79 Francuzi osnovaše u Supetru »Juge de pafrx«, a Austrija prenosi god. 1827. sudište i tim središte iz Nerežišća u Supetar. Organiza­ cijom dalmatinskih općina god. 1823., općinskim: središtem' postadoše: Supetar, Sutivan, Pastira, Pučišća, Milna, Bol i Nerežišća. Znači, da su osim tadanjega bračkog glavnog mjesta Nerežišća osno­ vana općinska središta jedino u naseljima pored morske obale. Tek god. 1885. podignuta! siu i Se?ca na rang općinskoga središta, a dotad su: pripadala pod pučišku općinu. God. 1870. osniva se u Supetru politička ekspozitura. U Supetru je od god. 1908. kotarsko pogla­ varstvo, a i danas; je središte bračkog kotara, te je tako od god. 1827. do danas Supetar glavno mjesto Brača. Administrativno nekoja matična mjesta potpadaju pod općinu primorskog mjesta, koje je „od njih postalo. To vrijedij za Donji Humac, Dol i Pražniee. Općinska podjela danas je ovakva (god. 1938.): Općinu Sutivan čine Sutivan i Donji Humac; općinu Milna čine Milna, Bobovišća, Ložišća, Bobovišće Luka i zaselak (Pothume; općinu Bol čine Bol i zaselak Podborje; općinu Se!*ca čine Selca, Sumartin, Novo selo i-Povija, te zaseoci Oklad, Rasotica, Nagorinac, Nakal, 18

Osritke i Podsmrčevik, nastamba Glušćević i zastirski stani Zagvozd i Nasela; općinu Puič:šća čine Pučišća, Pražnice i Gornji Humac, te pastirski stani Kruška Stupa, Šala, Brizić, Prijević i Kara­ vana ; općinu Postira čine Postira, Dol i pastirski, stami Bežmek; općinu Supetar čine Supetar, Mirca, Splitska i Škrip; općinu Nerežišća čine Nerežišća, Dračevica i Murvica, te zaseoci. Smrka, Dragovoda, Obršje, Planica i pastirski stani: Mihoj (Požeženik) i Lirica, te nastamba Dračevluka i eremitaž Blaca.
*

Dđiias, god. 1948., kotar Brač (Supetar) obuhvaća područja ovih mjesnih narodnih odbora i Bol, Ložišće, Milna, NerežiŠće, Postire, Povije, Pražnice, Pučišće, Selca, Splitska, Sumartisi, Sutivan i Šrip.80

LITERATURA I BILJEŠKE: Sohle N.: »Vorlaufiger Bericht liber die geologisch-palaentologischen. Verhaltnisse der Insel Brazza«, u Vehr. K. K. geolog. R. A., Beč, 1900, str. 185—187; Rik. Schubert: »Geologija Dalimacije«, Matica dalmatinska, Zagreb, 1909, str. 131—132; — Bor. ž. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva«, Srp. K. Akademija, Beograd, 1933, str. 248—257; — K. Abso.lon: »Bericht tiber eine naturwissenschaftliche Forschungsreise und biospeologische Erforschung der Insel Brač (Brazza)«, u Stuđien aus dem Gebrete der allgemeinen Kacrstfarschung, der Wissenschaftlichen Hohlenkunde, der Eiszeitforschung und den Nachbargebieten, Br. 16, Brno, 1942, str. 35—57. 2 Definitivni ^rezultati popisa stanovništva od 31. ožujka godine 1931. Knj. 1., Beograd, 1937, str. 8 i 80. 3< Bulić F r a n e : »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)«, u Bulletino di storia e archeologia daimata, br. 8. Split 1891, str. 117—120; — Bulić Fr.: »Ritrovamenti antichi a Bobovišće nell'Isola Brazza«, u Bullettino di arche­ ologia e storia daimata, br. 1—2. God. XXIII., Split, str. 23—30. 4 Bulić F . : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibiđ. str. 118. — šišić Ferdo: »Po­ vijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara«, Zagreb, str. 71. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske, Zagreb, 1929, str. 139; — M. Vrsalović: »Iz Bola na Vidovu goru«, separat iz Hrvatskog pla­ ninara, br.'lO, god. XXXIII, Zagreb, 1937, str. 12. 5 Ciccarelli Andrea: »Osservazioni sull'isola della Brazza e sopra quella nobilta, Venezia, 1802, str. 20—21, 22—24, 35—36, 43 i u fragmentarnoj^kronici, koju je napisao Dommus de Cranchis (Hranković). g. 1405. kao natpop u Nerežišćima: »Braciae insulae descriptlo«, a štampao Ciccarelli u »Osserva­ zioni . . . .« str. 91—94. Hrankovićeve historičke podatke našao je don Andrija Ciccarelli g. 1783. kod siromašnih nasljednika Jurja Kuzmanića, koji je u XVII. v. bio župnik u Pražnicama. Godine 1421. postao je Hranković biskup u Hvaru, ali je umro iste ili početkom iduće godine (Farlatti, »Illiricum sacrum«, IV., str. 254.). 6 Bojanić Angelo: »Bol, cenni storico đescritivi«, Kopar, 1908. — Bulić Frane: »Ritrovamenti a n t i c h i . . . « , ibid., str. 29. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, ibđ., str. 137. 7 Grga Novak: »Naše more«, .'Zagreb, 1932., str. 11—12. s Bulić F r a n e : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibid., str. 117—120. — Bulić F r a n e : »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguardanti il Palazzo di Di1

19

ocleziano«, u Bullettdno, br. 1—2, XXIII., Split, 1900-, str. 18—30. — Bulić Frane: »Un monumento romano presso la chiesa Idi S. Ella nell' villaggio di Humac Inferior sull'isola Brazza«, u Bullefctimo XXVII., Split, 1914. (publi. 1916.),. str. 105—106. — Bulić Prane: »Skrovište zlatnih novaca, našasto u Nerežišćima«, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, XLIII., Split, 1920., str. 199. — Bulić Frane: »Inscrizioni inedite«, u Bullettino, Split, I. 36, V. 3, VIII. 201, X- 105, XIV. 116, XV. 100, XX 54. — A. Ciccarelli, ibid., str. 22—40. — Doimo Savo: »Ripostiglio di denari romani a Dračevica«, u Bullettino supl. 131—132", Split, 1901. — C. I. L. (Corpus Inscriptionum Latinarum) III. 3102, 3105, 3106, 3107, 3108, 10110, 10114. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«, u Jadranskom dnevniku, br. 95, Split, 1938. 9 A. Bojanić, ibid. — A. Jutronić: »Oko Bola na Braču«, u Jadranskoj pošti, Split, božični broj 1930. — M. Vrsalović (Dr. V.): »Zanimivi starohrvat­ ski, natpis na Braču«, br. 202 (nastavak), Zagreb, 3. IX. 1930. Pisac tvrdi: Danas je naime po vreliraa utvrđeno, da'se je taj »grad Brač« nalazio na Bolu, i to na Glavici, gdje je u poznije doba bila »residentia comitis« i »palatium episco­ pate« i gdje se je 1185. držala narodna skupština kneza, vlastele te puka i bi­ skupa bračkoga i hvarskoga . . . Ali i bez obzira na novonađena, danas još neobjelodanjena vrela, krivo misle oni, koji tvrde, da se je »grad Brač «nalazio u unutrašnjosti otoka. — M. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«, u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 50, Split, 1932., str. 290. Pisac veli, da je prema rukopisnoj ostavštini Mateja Nižetića (1664.—1739.) »Meimoria deirAntichiita dell'Isola Braizza«, današnji Bol Urbs Braedensis Ivana Đakona.' Pisac "dalje kaže, da Matej opisuje utvrde do porušenja od Neretljana. — P. Skok: »Problem romanstva i siovenstva na našim ostrvima«, u Jadranskoj straži, br. 4. Split, 1939., str. 136—137. Pisac veli: Bol se doduše u mletačko doba razvio u jače mjesto- za trgovinu vinom, ali je istina, da -najstariji Bol nije bio n a obali, već dalje od nje, tamo gdje je danas Podborje, i da je bio zaštićen utvrđenjem na brdu, koje se zove i danas još Koštilo, od latinske riječi castellum. — A. Jutronić: »Primorska bračka naselja: Bol« u Jadranskoj straži, br. 4, 1941., str. 134—135. 10 Bulić Frane: »Trovamenti antichi a Selza dell'isola Brač u Bullettino di archeologia e storia đalmata, XXXVII., Split, 1914. (publ. 1916.), str. 105—106.. —u A. Ciccarelli, ibid., str. 25, i u pismu pjesnika Ivaniševića splitskom nadbi­ skupu Leonardu Condulmeru g. 1660., str. 101—102. —- Ivan Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima na Braču«, Split, 1934., str. 38. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici na Braču«, Brački zbornik, br. 1, Split, 1940., str. 25. n A. Ciccarelli, ibid., str. 47. —- Vj. Klaić: »Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, II.«, Zagreb, 1888., str. 148. — Fran. Madirazza: »Storia e constituzione dei comuni dalmati«, Split, 1911,, str. 218. 12 A. Ciccarelli, ibid., str. 105. — Lenel: »Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria«, Strassburg, 1897., str. 21. — Codex Dipl., II., list 18, Smičiklas, Jugosl. akad. zn. i umj., Zagreb, 1904., str. 21. is Fr. Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«, Starine XIII., Zagreb, 1881., str. 197—210. — Ivan Ostojić, ibid., str. 34—35. 14 I. Ostojić, ibid., str. 43—45, 47 i 48. 15 M. Vrsalović:" »Zanimivi starohrvatski natpis na Braču«, Obzor br. 201 i 202, Zagreb, 2. i 3. rujna 1930. 3 i a Cod. Dipl. Vol. X., 1912., str. 247—248, 346, 350; — Cod. Dipl. Vol. XI., 1913., str. 214 i«3 A. Ciccarelli, ibid., fragmenti de Cranchisa—Hrankovića iz god. 1405., str. 91—94. 1 7 I. Ostojić, ibid., str. 43. i« I. Ostojić, ibid,, str. 22. 19 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Communitatis Branchiae, Reformationes, lib. I., cap. XXX..' str. 97. 20 M. Vrsalović, ibid., u Obzoru, br. 201, Zagreb, 1930.

20

str. 30 A. . Tako g. XI. Rela­ tione del sindaco di Dalmatia et Albania nell'eccelentissimo senato per il magnifico messer Antonio Diedo. Zagreb. 46: » . str.« 24 M . . Tu su. loro Comizi o Consigli. str. Vol. Tomus HI. 2 » A. Copia t r a t t a dalle informazioni -del N... 26 Croatia sacra.: In Bol in Episcopatu. 50. . Ljubio. str. . Zagreb. Osservasioni.. ibid... 1427.. . » . . et sine campana«. 33 I. 105. Zagreb. . . str. .Vol. Jugosl. — A. come la tradizione parla. zn. Dukala od 22.. Vol.. g.. str. 42 MSHSM. Split. 25 M. M H J S M . i uimj. « .. si facevano allora in campagna aperta presso l'estinta Villa Gradaz o nel Borovicu . Ciccarelli. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. str. Jutronić: »Apostolska vizitacija otoka Brača god. godine 1462. 51. privilegi et indulti. 21: »I uspjelo mu je (t.«. 38 A. . Jugosl. .. 217—219. 20. 85: »Ecclesia Omnium Sanctorum patens cuim altari nudo. Vjesnik za arheologijiu i hi­ storiju dalmatinsku. — A. 3i A. i umj. str. str. 122. ibid. Ciccarelli: Osservazioni. • 40 MSHSM. . na obronku brda Gračišće. similiter mortua etiam multa animalla dictae Insulae . 22 A. VIII. str. Ciccarelli.. ibid. Zagreb. govoreći o ruševinama crkve Sv. Udine. 12. Historički prikaz . 85—86. — Lenel: ibid.. ibid. 207. et quasi duae partes hominum et personarum mortue sunt.quod iam annis tribus elapsis continuo regnavit pestis in Insula predicta. Commissiones et relationes venetae. akad. . 19. 22. Ostojić. Ciccarelli^ Oservazioni. 5. razvaline staroga grčkoga građa i kasnije vile (villa rustica). — A.. ibid. ibid. Ostolć. 29 Codex Dipl. ibid... Ciccarelli. ibid. Starine XIII. sv. ibid. j . 12.. for. Tctoius II.ibiđ. — Rački. ^ 35 I. Ostojić. — K. str. Relatione de noi Michiel Bon et Gaspare Erizzo gia sindici in Dalmatia 1559. »Obzor«. 13.. 1880. str. 202: »actum ante portas Ecclesiae Omnium Sanctorum in villa Dubravizza et Mossulae«. 1579. 4i MSHSM . str. ibid. 1926.. — I. str. ibid. Ciccarelli: »Historički prikaz Pučišća«.« u Croatia sacra. . et in la mazor parte col nome Nisetich«. ibid.. 218. Itinerario di Giovanni Battista Giustiniano sindaco in'Dalmatia et Albania 1553.: Actum Boli in Palatio Episcopatus. akad. 21. 1$—20. str. str. 1918. ibid. ibid. kad se nalazio na Bolu na vijećanju . str.. str. ibid. ov'era la Villa dello stesso nome .. 10. Ciccarelli. Ostojić.. — A. 37 I.. Ostojić. terminazioni. 'ibid. str. Tomus II. H. str. VIII. 1877. ibid. Ciccarelli: Historički prikaz. j . 1877. str. Split. 41. se i. Ljubić. XI. str... ibid. . zn.. ibid.. Izd. 21. Vol. Ciccarelli. 200... 97.. 85: »Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo patens. 1933. i quali. 32 Diversi publici deereti.. opatu Ratku) to najvećim dijelom (t. travnja g. str. Fragmneti de Granchisa—Hrankovića. . Jurja Mu­ čenika. 39 A.2i MSHSM. Preveo i izdao Hrvatski skup (Pučišća). et nuđa cum campanula«. Ciccarelli.. str. povratiti nekadašnji benediktinski patrimonij) 1184. veli: »esistono ancora le poche m u r a rovinate. 56.« 28 I... i umj. str. Sier Battista 21 . 1932. 282: »ser Matheus quodam Michaelis de Dubravice.. str. Jugosl. 1656. Kadlec: »Statut i reformacije otoka Brača«. zn. Zagreb.. 34 A. 1325. dell'una nella Parrocchia di Selza alle rađici del monte Gracischia.... 38: »Bunje . Na istom-polo­ žaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgracišće«. 91. Ostojić....... 20. akad. 23. str. Vrsalović. br.. 27 A. Cicca­ relli. str. Osservazioni ..

. 10—13. 1938. e sua Simeimbrazione della Parrochia di Humazzo inferiore e Controversie corse per dichiarazione di rispetivi Confini. Paulo Cavotorta Sopraproveditor di Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premetemo di giurar feđelta con promissione reciproca di mantenersi e conservarsi li tpatti. Kopar. . Villaggi finitivi verso Narenta si portassero all'isole di Lešina. 62—88. koja je otkopana god. Otku­ pitelja i hrvatski puk u Dalmaciji«. Dušin: »Glasnik heraldike«. — A. — O. 1932. str. str. 46 A. — Viktor A. str. Na spoljašnjoj strani naknadno je napisano: S. — Rukopisna knjiga u Arheološkom muzeju u Splitu bračkog soprakomita Jurja Mladinea (t 1651. vijeku. ibid. 54 Obiteljski rukopisi obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu. 54 :Nikola Cezari kupuje od Dobronje i njegova sina Pobrata tri zemljišta na Braču »una que est sub Mereg.. str. .. unitamente al Mag. 52 A. Zuanne della Brazza. 50. Vol. str. ibid. 248—249. ureda u Sutivanu. s. — Grga Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije u novom vijeku« u Jadranskoj straži.. najkasnije u VIII. Marin il K.«. Historički prikaz. Split. A. for. str. Glasnik Zemalj­ skog muzeja. str. — Jakša Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. 380—381: Copia de una lettera di S. 96—99. sagradio je i obdario prior Petar. 1—2.. 1928. . nel tempo dell Sopracomitato qu.): »Libro primo di diverse Ducali e Terminazioni intorno l'Armamento della Gallea della Brazza. e Primorje.. govoreći o dogođajima za kanđijskog rata. s.. — Frane Bulić: »Ritrovamenti antichi cristiani a Lovrešćina di Postire sull'isola Brač (Brazza). conđucendone io medesimo con la Gallea sudetta intorno cinquencento anime in piu. str. Osservazioni. 1934. str. . Zagreb.. 85—86. III. Fonđazione della Sn.. Osservazioni . ibid.Giustinian fu di M. Anzolo Diedo suo Collega.. e Privilegi infrascritti. con un Rolo della stessa.. Simon. data a Lešina adi 27 agosto 1512. S. Jugosl. r> o Codex Dipl. 12. Ciccarelli. Jutronić: »Naseljavanje Poljičana i drugih Dinaraca na Braču«'. 45 44 22 .. 99. Bullettino. — Prema saopćenju dra. 19—25 i br. 17. sopraeomitto«. 91—94). 56 I. Uisnoviga alia na Muruice Oclad Uecerine strane vode. condizioni. str. Antonio.. e Craina renders! alia divozione. ibid. 1888. Mr. Split. et altri decreti. 347h-349. 1909. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. cenni storico-đescritivi. str. 1905.. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)«. s. eđ Ecc. otteni colli mezzi e iteligenza che godevo come Nationale.sub Pocinala que est super sanctum Johannem«. Glasnik Geografskog društva.. Ciccarelli. alloggiandone anco nelle proprie case«. ibid. u t int. Split. 47 Bojanić: »Bol.. Intenđendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Mararsca. 53 Rukopis kod don Ivana Bonaccija u Jelsi. Beograd. U svom pismu dužđu. str. e Procuratore Sindaco del 1553. Racolti per me Giogrio Mladineo qu. — Llbro a štampa kod I. strana 37—39. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. Sebastian Zustignan ai Cavalier Proveditor general in Dalmatia. L'anno 1643. Parrochiale. Zagreb. 116—117. str. Ostojić.. 51. . sig. . et ubbidienza della Serenissima Republika di Venezia. r>5 Rukopisna knjiga s ispravama o odcjepljenju Sutivana od Donjega Humca i o borbama oko odcjepljenja u arhivu opč. veli: » . 1908. itercia Rasoli Sa Tehstibreg. Sefoastiano X. 21—23. Smičiklas. akađ.. i umj. Ciccarelli. Sv. Zlatović: »Pranovei Države Presv. str. 48.. str. 1934. 49 A. M. 452—453 (i separat). Split. Za­ greb. 127. str.: fu del CI. 43 Alfons Pavić Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. 3—4. et atti concernenti la Carica rnedesima. Ivana.. Croatia sacra. list. e Brazza ad effetto di sotrarli alia tirrania e pericoli di Turchi. Sarajevo. . 1903. 98. crkvu Sv.. 85 i dalje. 51 Rukopisi i isprave kod obitelji Ivanović—Žuvić u Sutivanu. 48 Sanudo. str. Babica na Bolu: » . zn. Giacomo Cerineo qu. e versato in quelle Parti ch'anco li Popoli di Bachina e Pozza. 1938. Barade. 1444—148.

ibid. — P.. ibid. 67 Crotia Sacra. spominje jednu crkvu Sv. str.. Osservazioni. j . Conte di detta Isola. arhivu u Sutivanu. Mariae de Milna de Brachiae«. str. ibid.: Diversarum Scripturaruon Collectio seu Historia Dragevice.. župnik don Kuzma šimunović. primoque Rectore Ecclesie Immaculate Conceptionis Posterum beneficio MDCCLXXV. str. str.. ibid. — A. 85.. One spominju: »Eccl. et ivi dimorassimo fino a disdotto del. kojega su Nijemci ubili u Gornjem Humcu g. . ibid. zn. D. 96. i umj. 1938. Zagreb. lib. XXX. da je od latinske riječi pastura.. Akad. na području Gornjega Humca god. str. et con questa provvisione de toiscotto che t r a li sacchi fossero qualche quantita di polvere fina et per artegliaria et tutta questa roba farla mandare nell'Isola Brazza ne porto di Postire e San loanni et in quei luoghi circumvicini«. Ref. Za naziv Posterna misli Skok. str. 68 Rukopisi kod don Ivana Bonaccija: 1.Codex Dipl. J a d r a n s k a straža br. zn. Reditus sunt đucatorum duorum. 89—90.. et Homines dicti Loci. 71. zn. i XI. Osservazioni. 5. i umj. Continens omnes.54. List biskupije. 1910. Jugosl. i umj.. 1938. Obligatio nulle«. Jug. 111—113. che sono 12 miglia. 1936. es A . 61 Statuta municipalia ac reformationes .. D. 97. 74 Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«. str.. Ciccaressi.ibid. 321—322. 79: »Ecclesia Stae Mariae Milnari de jurept. Lozischie et Podhume Pharens Dioces. Ostojić. illorum de Natalibus cavat per Obitum N. str. 1944. et siguias tam publicam. 71 A. 6G U vezi s crkvicom postoje tri isprave kod don I. j . str. °o Croatia sacra'. t. 69 Različni dokumenti u opć. str.). Ciccarelli. »Eccl.. 217. — A. 96—97: Alii 10.. str. Ciccarelll. dicti Loci Contra Ineolas Stanaz Dolaz. 48. Izd. str. 65 Petar Skok: »Prilozi k ispitivanju srpsko-hrvatskih imena mjesta«. Jugosl. ibiđ. Jadranski dnevnik. -str. l 1913. ove sta il Mag. Split. R. a nekoliko i kod mene. str. et andassimo alia Villa di Neresi. R. Bonaccija u Jelsi iz g. br. nec non commuiii. ibid.. 217. Mariae de Milna Brachiae« i »Capellanum et Rectorem S. Ivannem Marangunich Parochus de Milna. 1579. VoL X. . .. et Horninibus ... 58 MSHSM. 1921. 1939. Horvat.. 97—98.. 5° MSHSM.. Monumenta Uscocch. 95. luogo principale dell'lsola. S. che Sua Santita vogli per via d'Ancona soccorere qualla fortezza (t. 98: » . Brač«. I. . 347 i 214. Joanne Marangunich Parocho de Milna. Klis) con biseotti et legumi per il viver di soldati. 57 23 . Autore Reverendo Nicolao Simunovich cappellano. 4. Rad 224.. 91. 99. 132—133.«.. Split. str.. Skok: »Problem romanstva i slovenstva na našim ostrvima.orum. 64 Codex Dipl. ibid. Zagreb.. Martina. ibid. S. di Luglio partissimo da Spalato. contra A.. Cap. os MSHSM. — Ivan Babarović: »Monografija svećenika Nikole šimunovića«. andassimo a porto San Pietro delPIsola Brazza quella sera. Split. XXXII. 75 Valiero u Croatia sacra. ad ore 21. Split. Vol. Lozischie et Pod­ hume Pharens Diocesis. 7 2 i. 2. str.Jadranski dnevnik«. 20. 72. Osservaizioni/'ibid. (Svojedobno crni ju je posudio pok. nec non Communem. 136—138.. akad. 73 Croatia Sacra. 131—132. • 76 Fr. Allegatio Juris et Facti Pro A. Ciccarelli. Izd. 1553.. str.. 78. Akad. quam privatas notas circa erectiones „•đuarurn Ecclesiarum ibi existentium. Splicica. Osservazioni. Zagreb. 56 i 86. 4. 6. Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. III. pro Ineolas Stanaz Dolaz. 1912. str.. Pars I. 70 Rukopiiisna knjiga kod obitelji žuvič u Dračevici. A"-ega"W° Juris et Facti. detto mese« (god. La m'attina prossima montassimo a cavallo. Mariae de Milna«. 1519.. pašnjak. ibid. list. br. Vol.

Fortis: »Viaggio in Dalmaizia«. 1574. str. accomodate 40 case di đetti Uschochi . Ustava N. 126. Hrvatske. 7. 5. Hrvatske na temelju čl. privilegi et indulti a favor della Magnif. di voler accomođar un numero di Uschochi-su quel isola nostra . Zakona o Frezidijumu Sabora N. R. Hrvatske. 104—105. . R. Zagreb.. str.. 13. ibid. 1774. Udine.broj 3. Vol. str. . str. tenminationi. II. ^ 78 A. 79 A. 184—185. Ciccarelli.77 Diversi publici decreti. U. Narodne novine br.. IV.«. Venezia. 1656. . Osservazioni. R. a u vezi čl..: « . Coimmunita della Braizza. 23. 74. R. che ne capo superiore di essa haveva con assenso di quei fedeli nostri . dulkala od g. Hrvatske od 22.. 1949. od 9. 80 Predsjedništvo Prezidijuma Sabora N. Hrvatske 1 čl. istog zakona pro­ glasio je zakoin o adminaistrativno-teiriitoirijalnoj podjeli N... koji je donio Sabor N. . siječnja 1947. točke 6.. 24 . točke 7. R..

Gornji Dvori i. Bonaeić. Jerčić. u Neffiežčšćinia. Lukinović. Basatić. Lunardović. Bunić. Bolamić. Križ. Kralj. jer se ista prezimena spominju. Sukeila. Avancanie. Noniilić (SkocmiMlć?). po više puta.Mare. Lalinović. Pelegr^nić. Grascvić. Marangun'ć. Ukupnp 306 popisanih. (Bolančić?). Ivanović (3 porod. Fauro (Favro). Luoković. Zambotić. Letnić. Grižica. na narežiškom zemljištu g. Vidošević. Živić. Deflorio. Popis pučana. 1589.. siječnja g. Rupčić. Filisić. Malovanić. Glusić. Benković. Franieev : e. Basarić. Bairbirić. Viđoš. Vi'lić. Popis vlasnika pašnjaka. Mišina Banda. VavY:čić. a djelomice na podnožju brda Gorice. Ceriniić. 25 . Ačeras. Obelinović. Susalović. Restovića. Stojić. Pekasović. Šiittv&im. Vidll'ć. naslj. Retušić. de Tomasi. Sibrtolović. Pueđović.. Barišin Frane iz Splita. Forense. Kovasić. Bosnačić.2 PhitiippfL. Stipčivić (Stipčević). de Fumati. Belovnina. Domazević. Donja Strana. S'iniovie. Miečević. Tironli. Cvitković. Kraj Sv. Probrasić. Stagauria' (?). Strane brda prema sjeveru spuštaju se u Nerežiško polje. de Martinis. Dukinović. Kuljić Barbić. Masarić. Banda. Dragičević Dragoze'tović. Kirstulović. Bafoiblonovića kuće. Lampavčić. Barsetić. Jerčić. Glafoerić. Poljiicanin (ima više porodica). koja su dobivali sci 26. Diriivodiljić. 1574. Botnjem Humcu i Supetru 1 LLurnadović. Karifaić. Benković. Livačić. Barbae. Borsatić. Krstulović.). Pobraoić. Pod Dolac... Kazmanić. Cerinić. Kapsra. Petrachi. Ružić. Kraljić. Zurvainić.' de Gandelli. Benoević. Gramačić. Levirić Milat.. Čimatorija.DRUGI DIO P O D R I J E T L O STANOVNIŠTVA BRAČA NEREŽIŠĆA Mjesto leži djelomice na pristranim. Get.ć. Osim GorL'ce poznatiji su dijelovi mjesta: Gornja Strana. Grasović. Bravčić Drivodilfć. Vukeljić.

Petar Bonačić Matijev. Juraj Livačić. Luke. Nikola Šimunović. Jakov Marangunić. 26 . Nikola Obiliinović. mistro Nikola Tironi. Tome. Petar Bonačić Markov.!mfunović. Frane Barbirić. Ivan Radmilić. Frane Guić. Luka Dasenčić. misitro Juraj Dubravčić. Detrico. Ivan Mećavić. Juraj Grego. mistroi Nikola Dubravčić. Nikola Lunardović. Ivan Milovanić. Frane Dubravčić Jurjev. Ivanović. Nikola Sirotkoviić.g. OPopIs (pučana) u v©zi s regruracijom za bračku galiju. njegov brait Stefan. Ivan Ceri'inić. Radoević. Nikola Kraljić. Stefan Karmić. Anton Milovančić. Matio Bilovinović. Jerolini Petricijo pk. Nikole. Jakov Pobratić. Stef anin Kraljić. Šime. Pavao Mairiinčič. Fervaća (?) Cerinić. mistro. Nadali. Ante. Frane Dubravčić pk. 'Marko: Livačić. Jakov Baćulić. Marko Kuzmanin. Paofo Obiliinović. Grgur Jurjević. Marin Obilinović pk. Stefam Marangunić. Nikola Bonačić. Ivan Dubravčić. Toma Pekasović. Valerij Cerinić. Šimun Krstulović. Jerolima. Jerolim Gbiiinović. Jakov Forenze-. Ivan Plazinović. Matio Jadričić. Frane Restovikuić (?). G a l e o t t i di N e r e s i 3 Jakov Toniba. Ivan Bonačić pk. Vičenco CerinSi'ć |Petrov. Grgur Nosković. Luke. Nikola Janković. Nikola Linardović. Nikola Guić Matijev. Jurja. Stefan iz Pelješca (Sabiončelo). Matio Živić. Nikola Ce­ rinić Jurjev. Ivan Bonačić. Ivan Bosnačić Petrov. Ivan Svirčić. Petar GrasoVić. Nikola: Kreljić (Kraljić). Juća. Juraj Bonačić Markov. Juraj Petricio Markov. Toma Krstulović. Ivan Garofolić. Juraj Bonačić. njegov brat Frane. Luka Bonačić pk. Ivan Livačić. Buna iz Sutivana. Marin Cerinić Nikolin. njegov brat Juraj i brat Marko. njegov brat JPetar. njegov brat Toma. 1625. Juraj Gojnić. Ivan Kavašić (Karašić?). Stefan Bonačić pk. Juraj Milovanić. Ivan Marangunić. Nikola Karašić. mistro Ivan Dubravčić. Nikola Krstulović Toniin. Jerolim Bonačić. Matul Avancanić. Petar Rašanić. Ivana. Luka Bonačić pk. Petar Bonačić pk. Mihovlil Mazalić. Petar Pberelič'ć (?). Frane Cerinić. Lonard Bonačić pk. Ivan Krstulović. Ivan Krišćan. njegov sin Matio. Ivan Gunić Nikolin. Juraj Naranuca (?). Luke. njegov brat Stefan. Petar Bosnačić. Petar Garofilić. Petar Vidošević. Juraj Franičevfrć. Luke. Ivan Cerinić. njegov sinčić Frane. njegov otac Juraj. Stefan Cerinić. Marin Cerinić Jurjev. Filip Manrtinović. Ivan Franičević. Stefan Vidoševićj" Stefan Radmilić. Stefan Cerinić Jurjev. Jakov Marangunić Petrov. Petra. Petiitio. Arnerio1 Karašić. Ivan Lunardović. Nikoga Kuzmić. Juraj Dubravčić. Nikola Bonačić pk. Ivan Krstulović Jurjev. Stefan Sfirčić. misitro Jerolim Grasoviić. Toma Ce­ rinić Petrov* Jerolim Avancanić. njegov brat Petar. miistro Ivan Tironi pk. Bernarđin Cerinić. Nikola Bezmalinović. Petar Masarić. Jakov Avancanić. Jerolim Š. Nikola Bonačić. Ivan Pobratić. Frane Grasović. Jakšić. Nikola Marangunić. Juraj Ćija^ić.Zuvanić. Ante. Ivan Gunić pk. Bbžo Babić. Šimun Gunić. Luka Bonačić pk. Šimun Grasović.

Fiurentinović. MirkoVić. Grguričić iz Pučišća. 1656: konkubina Viiđaković. Maričević. Justmiea iz Venecije. Mihojev. Petar Satičević. za »schiera reale« god. Filiplć. Avancanić. Graaoević iz Kaštela. Filippi. Martini.Petar Bakulić. Jakov Baćulin. 'ilegit. Ivan Janković. Bariiić iz Bobovišća. Daničić. comes Pizzamano. Zembov. Petar Mratinčić. Radmiliie. comes Alvise Dodo. Franulić. Kovačev iz Starigrada. Šćapanović. Kvarantinović. Haraišić. Janković. Stefan Sfirčić. Dubravčić alias Marchiel. u NerežiiĆBna4 Jakov Pelišćanin. Zuveteo. konkubinaKupičić. njegov brat Jakov. Vlahović. natpop Cerineo. Sabićin. Toma Penđesić. magistri Obilinović. Jakšić iz Donjega Hume a. Franc Tironi. Milović. Marangunić rečeni Gore. mistro Satićo Sartor. canceliere Boldu. Nižete o iz Bola. Querdn Dubravčić. Craigi. Radosavljević iz Tučepa. Kraljić. Mazalić. Kevešić. nego1 i na zapadna naselja. Mairijanović. Cvitanić. Tomađeli. Garafulić. Živić alias Selčanović. Poloitović. Martinić. Linardović. Šimunović. Orsola Antićeva. Marangunić. Retundo. Jerolim jPetricio. Polotov. ilegit. Jerčić. Nadali iz Sutivana. Retundić. Machieni iz Venecije. njegov brat Nikola. Balarinova iz Supetra. Cvitanovdć. Krstulov iz Ložišća. Jurjević. Petričevie. mistro Corumelli. Antpn Drivodilić. Franičić. Nigojević. Retundić. Kurčev. NigiSević. Nikola Ivanović. Lukšić iz Suitllvana. Živić. Marinović iz Omiša. Jurić. Martinović iz Slimena. Pl'astieević iz Brela. konkubina Nego&ić. Milovanić. Benkovie. Maričević alias Stipanović. Martinis. . Koigačević. Dragičević. Gučev »overo« Hananić. Daničić alias Hairašić. Dumaneo iz Splita. Grgur Npsković. šimunović iz Dracevice. Cerinić. Kovačević iz Starigrada. Kuzmina. Ljubetić iz Sutivama. Forensd iz Bola. > 1659: Maderni. Ivan Ružić. Ivan Marinović. Žuvič. Fantović. Kučić. 1658: Martić. 1625. Ivan Satičević. Marko Šimunović. Dasenčić. njegov brat Matk>>. Tfomba. Petritk>. Bonačić iz Milne. Grasović. Martinović iz Slimena. . pop Stipanović. Anton Drlivodiljić. 27 . mistro' Ivan Sitipanov!:ć. Iz popisa. Ivan Ruidić (?). 1657: Zorančić. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih knjiga 11 NerežišćDma i naseljima nerežiške župe 1655: Kapelan Ančić. Kargoivić iz Hvara. MainchieiM. Berošević. Ivam Aritičević. Fantov. Očito se ovaj1 popis1 ne odnosi samo na Nerežišća. Berošević iz Brela. Barbirić. konkubina Svirčić. Ivan Marangunić. Prikačić. Žuvić iz Dracevice. Maroi. Obilinović. Anton Maram'gunić. Berčić iz Bola.

Pendić iz Krajine. Bersatić iz Supetra. Barbirimuis. Čaljević. Jurković. 1665. Perišić. Kap aro vic iz Korčule. Petritij. Stipanić iz Omiša. 1672: Svetinović. Kozumel. Vulasinović iz Sutivana. Krstulović. Jutrinjić alias Jerčić. Jerčić. comes.: Grgurić. Marrčić. Kuščević. 1668: Bonjoto iz Venecije. Negreti-iz Venecije. Spudičević. 1674. monahinja Dominika iz Pustinje. fegi't. Roso iz Rogoznilce (nasitanjinie u Muirvici). Krsitulović iz Ložisća. Kevečić alias Bosnačić. Martinić iz Pražnica. Krsitulović lieti Bradaši'ć. 1669. Simon Oagglievich Presb. 1670. Bertičević iz Miraca. Rogozničić. Bersatie. Matošević. 1673: Cvitić dz Bola. Tomić iz Bola. Barišić iz Kctišine. ilegt. Jakić. Anić iz Omiša. »filius spurius« Simoneitti. Skarmić. ilegit. šantić iz Škripa. Feri. Lukini-Obilinović.: konkub'na Ljub'ć Lauirić alias Dragi čević. majka Vidoveva sa Stevanom !iiz Ma­ karske. Guudencij. Blaca. Petričević iz Visa.: Fero.. Anić iz Bola. IHiricius. Corner. Radmilić iz Milne. Vlahov aliais Forense. magister Bonačić alias Filipić. klerik Maltijević iz Blaca. 1663: Bartinelii'. Marinović iz Bobovišća. ' 1661: Petričević iz Brela. Rendić iz Supetra. Magrešić. Zuanić. Šćapanović alias Semlović. Mihovilović.: Cvitanić seu Poilotović. Dorica. Živić alias Kenijac. 1666: Mihovilović iz Pražnica. Kavančević iz Šibenika. Bagelić. PuđišeMć iz Škripa. Plivatović iz Jelse. konkubina Tomić. Grgurević. konkubina Andriijević. 1671: Perkačić.. Beroš iz Brela. Boguljić. Fiuiremtinović alias Jerčić. 1667: Bakić. Mekjavić iz Bola. pop Nadal. Jakš : ć. Pekaisović. Harašić seu Benčić. comes Balbi. [Piroman iz Hvara. 1662: Slikanović. Saibičević. Benedeti iz Krete. 1664: Cvitanić. Vuč'ć. Štipano vic seu Maričević. Kuzmić. Bosnačić. Janković. Perišić. Restoević. Jerković. Koljaitić. Bomarjanović. Madja iz Pelješca (da Sabdoncelio). Michieli. Lovretov iz Bobovišća. Cestari: iz Venecije. Svatftalović. Sabicio. Dragičević iz Donjega Humca. Gore. Fe-uro. Forensis^ Grgurović alias. Dasenčić. Gaspeirini (de Signago Villa Nogaro). Jurjević. Bučić. Cvitanov. Mabijević iz. Pragrić iz Zaostroga (nastanjen u Nerežišćima). Petrović/ Rendić. ilegit. Vlaliović alias Marelić. Marin PeHišćandm. Filipvć. konkubina Simoneti. . Petković iz Bola. Feirro. Lalinović. Skaramuce. "Pavešić iz Sp r ita. Gojdć iz Pražnica.1660: Buljević iz Brela. pop Radićević iz Donjega Humca. Boljić. Muhjić. "Vlaliović. pop Tironi. Suljanović iz Poljica. Žigez. Mdlovančić. Krstinić iz Hvara. 28 . Kenijac. pop Milunović iz Slimena. Grasi. Pelicev> Kar~ diičić iz Roi^oznice. Karuimuzić. Sutorić fe Postira.

iz B r e l a . kum Gairgurević god. Gargu­ rević . 2. v. 1787. 1680. Luke i Ivan Baković.. Dnnus S'imon Balarin. 1747. 1825. Nadimak ozna.: Gerolamo. Prvi je na početku XVIII. kao Bezmainnović alias J u r č e v i ć . 1645. 1655. kao Bezmaiin. Tramiuntanić Knez) 10 porodica. spominje se Paolo Balarin notarius publiciis. 1791.detto Guja. ka(Q: Babković. te g. 1574. Inače dolazi pokadšto u matici kao Baukovi©. da su pripadali među privilegirane. Grguričić. 1625. 1656.Sadanje porođiioe5 1. (za teritorij Nerežišća. U Supetru je god. Tako i u popisu pučana od g.više Grgurevića: god. U popisu nerežiškoga * novog stanovništva od god. i među pučanima bračke galije god. Kaiajure. da su pripadali među privilegirane porodice. Mattule i Giacomo Avanzanich. 1747. U matici god. Među pučanima bračke galije iz Nerežišća naveden je god. U . Kasnije dolazi u župskim knjigama nekoliko puta kao Berošević. (Prvi se put javlja Baković u nerežiškoj' matici krštenih' g. iz Nerežišća g. kad'se" Baković iz Murvica oženio s nekom Frainuliićevom. Čini se. 1762. 1668. god.. 29 . 1669. i 1794. Supetar). Bezmalinović alias Grgurević. 1664. Anton Balarin proeuratore del popolo. kao Bezamlinovi©-Dorić. kao kum iz Supeitra. kapetan Gargurević. 4. koje je dobjegio na Brač pred Turcima posli­ je g. a 1827. kao Berošević s napomenom. 1788.popisu novog stanov­ ništva 6 ) od g. U Jurcima (Podsmrečevik) danas su svi Bezmalinovići. Spominju se odmah u početku matice god. Čini se. 1695.. kum. 1789:. a jedan god. kapetana Matija i Juraji Beroš. B e z m a 1 i n o v i ć (nadimak: . U ispravama XVIII. 1625. 1695. ponekada s napomenem: iz Planice.A n đ r e u z z i (nadimak: Furlan) 3 porodice. kao Avancanic i pod tim imenom dolaze do najnovijeg doba.. 5. 1755. Grenfuter. B a k o v i ć (nadimci: Inamorant. U nerežiškoj matici javlja se od god. nalaze se braća Beroš pk. Lacndver. A v a n c a n i c (nadimak: Matulović) 1 porodica. U župskim je knjigama zabilježeno.6 6. Kasnije nekoliko* puta do novijeg doba kao kum se spominje god... inače. v.'Kaštelinac. matici krštenih god. U nerežiškoj matici g. došao kao bačvar u Donji Humac iz S p 1 i t a. Malić. 1798. B a l a r i n (nadimak Grašević) 2 porodice. Donji Humac. da su Bakovići došli u početku u Murvicu. 3. B e r o š 1 porodica. i'dalje. Jedna ženska Balarini spominje se u župskim knjigama god. i 1658. Kotleučić) 12 porodica. Čini se. čuje porijeklo doseljenika. često kao Beiroš. U nerežiškoj. 1604. vU 'bolskoj maltici zabilježen je kum A. Sutivan. nalaze se braća Baković pdk. 1779. a u Dračevluci (Murviee) g. Ni­ kola Bezmali'nović.. i kasnije: Balarin-Grasi.

Jedan je Brešković zabilježen u merežiškoj matici s napo­ menom: iz Murvice. Godine 1662. god. god. 8. a god. Nekoliko^ puta dolazi u maticama i kao Rcdlović (1719—1724) ili Bodović (god. odnosno latiniKiranc Filipis. Prezi­ me se malaizi u popisu7 bračkog plemstva od god. Prč) 7 porodica. C v i t a n i c (nadimak: Baka) 7 porodica. 1762. Porijeklo nepoznato. kasnije uvijek Cvitanic. 1657. kao kum iz Supetra. 1674. U početku matice god.. 1657. kao Brezcovich i Breseovich. preko Poljica kao' FiHDOvići. od god. god. kao Cvitanov. Čove. 1807. 1665. i dalje (nobilis: 1797. 1574. Spo­ minje se u matici od god. (za teritorij Nerežišća.. 13. 1655. Porijeklom iz Gabele. 10. 1656. 1625. Svetinović se spominje na Šolti god. Ovo je prezime navedemo u popi'su bračkoga plemstva god. B o 1 d O1 v i ć' 1 porodica. u Dračevluci. 1625. U bolskoj: matici spominje se.. god.. Mujić. 1766. 9. 1726. 1777. 1682. 1727. Iz M i l n e .. gotovo od počeitka matice (god. Porodica Cviitanić zabilježena je u popisu bračkog plemstva god. 1754. 1657. Ovog prezimena nema w popisu pucama na Braču od god. Plemićka porodica.... spominje se Pietro Cvitanich god. (kum) redovito kao Boldović. U postirskoj matici spominje se god.). (kum). 1698. Polotović (kum) god. inače. Čini se.). — Prvi se spomi­ nje Juraj god. Bezmalinovići su porijeklom iz Novoga. Jedan se Dragičević krsti u 30 . CvitanićSvetinčić. starlimom su vjerojatno iz Poljica. 1773. 1930. (god. Spornimje se od po­ četka matice god. Pop Generalić . 1688. 1765. Dasenčić iz Nerežišća. 12. Veselica) 7 porodica. ali s napomenom god. (kum) iz Milne. da su Dragiičevići porijeklom iz D o n j e g a H u m c a. zabilježen je magistri Dasenčić. Polotović junior god. 1657..). 1660. vjenčan u Nerežišćima god. B r e š k o v i ć (nadimci: Su ja. god. prema obiteljskim bilješkama. (kum) Cvitanic alias Generalić. Ovo prezime dolazi u popčsu pučana god. 1764. Donji Humac. god'. — Prema tra­ diciji doselili su se iz Bcsne. 1782. D a s e n č i ć 1 porodica. i 1679.7. pop Polotović (kum) god. spominje se kao* kum. ali ga nema među meorežišklm puča­ nima bračke galije god.) do god. Godine 1786. (kum) Cvitanic seu Polotović. Polotov 1659. B u z o l i ć 1 porodica. 1776. Kao De Filipis prvi put u matici god. Spominje se gotovo od početka matice krštemih.. iz B o l a . ali nalazim u popisu pučana bračke galije god. — (Generalić je pori­ jeklom iz Poljica). D e f i 1 i p i s 5 porodica. 1538. 1810 Brešković iz Nerežišća. sela. Sutivan i Supetar). 1574. D r a g i č e v f i i ć (nadimci: Cumeta. kao> difensor comun. Prezime nastalo od plemićkog dodatka d e i Filipi. 1436.zabilježen je nekoliko' puta oko god. 11. Svetinčić se često spo­ minje. 1823. 1615.. 1662.

Menčevi. g. 1850. Vjerojatno starinom iz Poljica. 1816. 1700. F i L i p p i (nadimak Kbrder) 1 porodica. do oko god. U bolskoj matici zabilježen je god. 1700. spominje se Dragičević alias Laurie. Jedan se Dragnić spominje god. 1731. god.. Tićica) 17 porodica. g. D u b r a v č i ć (nadimci: Ku'kočin. Ekterović alias Janković. Godine 1728. i 1766. 1770. 1579. Dubravčić. God. Vjenčan u Nerežišćima god. 1689. magistri Fertilio. i dalje. kao Dubravčić— Mišćanić. Dubravčić je isto što i prezime Silvio: braća PavaO' i Grgur Sil­ vio osnovali su eremitažu Silvio god. God. 1607. 1684. zabilježen je Dragičević s napomenom: iz " D o n j e g a H u m e a. god. 1655. 1684. 1574. Dubrav­ čić sive Kuščević. 1574. 1588. Godine 1670. ponekada s nadimcima ili dvostrukim prezime: nam: god. 31 . Dubravčić u Dračeviei. god.. 1656. 1790. 1706. a g. i često dalje. U spjevu Jerolima Kavanjina (oko. a u Postirama god. u starijoj matici. a tako isto 1724. ali god. g. kao Dragnić sive Bračvić. Fešte. kao Filipović10. dalje: god. u prazničkoj g. g. E t e r o v i ć—G a 1 o v i ć 1 porodica iz D o n j e g a H u in­ ča. 14. i g. Dragičević alias Stipinović. 1811. 1716. U nerežiškoj matici krštenih spominje se odmah u početku matice g.. 1814. i 1718. 1579. D r a g n i ć (nadimci: Bračolie. a ni u popisu1 pučana bračke galije god. de Philippi. Dragnića je bilo i u (ŠlkiT(ipu' — prema župskim knjigama — od po­ četka škripske matice god. 1814. 17. Philippi. U Ostoj. pop Philippi. 1705.a god. u pučiškoj g. i 1820. i to svaki put s napomenom: iz Nerežišća. F e r t i l ' i ' o 2 porodice od Obilinovitća! (vidi Obilinović!).^ u Smrki. 15.: Silvio alias Dubravčić. 16. g. Spominje se odmah u početku matice kao kum god. i to nekolicina kao »mistri«. 1708. Ektorović). . spominje se u spisima »official Draghnich«. Drag­ nić alias Darpić's napomenom: iz Škripa.) Fertilić918. 1802.Nerežišćima tek god. u Nerež'išćima je zabilježen kapelan Silvio. Po nekima. Dubravčić alias Marcbieli. ali se nalazi u popisu (pučana) u vezi s brač­ kom galijom god. Češće dolazi "u matici to prezime od god. 1883. g. 1635.'ćevoj knjizi o Povliima god.. 1689. Eremitaža Siivio1 naziva se god. 1497. spominje se Dubravčić iz Obršja. Godine 1692. 1625. 1711. 1658. Fertili kao kum. 1763. Branković. U ma­ tici se spominje od god. 1823. * 1736. (Galović se spominje u Nerežišćima god. 1632. 1806. 1637. i 1806.. god.. 1799. g. U anagrafi od god. Dragnića nema u popilsiu pučana god. zabilježen je Dragnić alias Buzolić.. 1787.. Prč) 3 porodice. 1706. — Porijeklo nepoznato'. Fertiglio. 1625. spominje se Pietro Fertilio lanibaseiatoir di popolo8. 1668. 1803. 1663. 1793. Dubravčić alias Kušćević.. god. Buble. Ovoga prezimžna nema u popisu pučana od g. 1776... a god. kao Dragičević sive Soltan.

U sutivanskoj matici zabilježen je Filippi g. s i n o v i ć (nadimak: Sladič) 1 porodica. 1710. 1625. U nerežiškoj matici: dolazi gotovo odmah u početku g. To se pre­ zime spominje tek godi. 1659. g. Konte. a Vulahović god. s napomenom: iz Nerežišća. 1799. nobilis Filippi. i to prigodom udaje neke Karidilčićeve iz R o g o z n i c e za Jakova Pragrića. Pučišćima se spominje god. F r a n u i i ć (nadimci:" Graje. 1669. 1657. 1720. 1657. g. i 1668. u Murvici. Ovog prezimena neima u popisu pučana god. 1665. G a r a f u l i ć (riad'mci: Čavata. i 1791. porijeklom iz S p l i t a . Gardilčić—Blažević. 1707. Kao Filippi i Filip­ pis spominje se u popisu plemića god. Spominje se u matici od god. koji SUJ zabilježeni u pučiškim župskim knjigama. U. F o r e n s e (nadimak Vlahović) 2 porodice. O v o se prezime nalazi u popisu pučana god'. a također i među nerežiškirn pučanima bračke galije god.19. Pušić.. 22. Franuiić detto Obilinović. 1747. g. Kardičić. prvi oženjen god. u župskim nerežiškim knjigama. G a r d i l č i ć (nadimci: Murlak. NadaiKn. Baje. kao Kardijčić. kao Gairofulić. 1492. Karđiši'ć ii god. Kraljević. u Nerežišćima 3 „plemićke porodice Obaljević ili Franuiić. Diškul. Vlahović—Forense. g. Kopač) 7 porodica. Puška. 1657. g. Porijeklo vjerojatno iz Poljiea. Gla. 1574. Garofulin. 1797. Felippi i philippovicli... 1651. a g. Spominje se u naj­ starijoj postojećoj matici krštenih u Nerežišćima od početka god. 1606. 1802. 20. (kao kum) iz B o l a : Foremziis. Momić. alise spominje među pučanima bračke galije god. 1788. i 1731. koji se bio tad doselio'-u Nerežišća. 1657. 1662. 1775.. U svojoj knjizi.. 23. Možda :ima veze s gornjim prezime­ nom g. Samo Vlahović g. i dalje često'. 1579. Mudri) 9 porodica. Kao Franulich ili Stranulliich porodica je zabilježena u popiisu. god. Forensis. 1801. kum u Milni god. 1893. 1757. Godine 1829. Forerisis alias Vlahović. 32 . 1574. također god. u nerežiškiim župskim knjigama dolazi od početka matice god. zabilježen je Jural.. Kordičić. 21. kao Garofolić. magistri FJlippi. Filippis. 1799.. 1670. Danac sive Kardišić iz RogO'zni'ce. U ispravama dolazi kao: Filippi. kao' magister u Dragovod:1. 1788. Prezime dolazi u matici god. Strigo) 18 porodica. 1804. 1656. G a s t o v i ć (nadimak: Kič) 2 porodice iz S r i n j f n a . Forense iz Krajine. 1795. bračkoga plemstva god. a tako i1 dalje. U prazničkoj matici zabilježen g. kasnije često: g. Forensic iz Ne­ režišća. 24. kao brački plemić spominje se Nikola FJippi god. Vlahov alias Forense. god. U nenežiškcm popisu novoga stanovništva od god. 1820. o Povljima Ostojić10 spominje g. Vulin. 1625.—1805. 1659. Kardilčić.

1761.. 1656. iz S e 1 cL C cl« 30. U župskim knjigama: god. nekoliko puta.Zbornik za narodni život i običaje 3 33 . pop Harašić. 1625. Prema predaji'. 1798. 1669. Prezime Bosnačić nalazi se i u popisu pučana god. 1574. Isto se prezime nalazi i . g. Mornar) 5 porodica. 1673.. K e v e s i ć 4 porodice. 1795. i to 6 plemićkih poro­ dica iz Donjega Humca 10 .. Ovo se prezime spominje u popisu nereži'škiih pučana (koji su primali sol) god. i u popisu pučana bračke galije god. 1657. J u r i š i ć (nadimak: Gluhi) 2 porodice.. i 1660. s napome­ nom: iz Donjega Humca. 1789.7 27.. nepotvrđenoj tradiciji doselili na Brač iz B o s n e od roda Krstića iz Bobovoa. 1715. dolazi ponekađa i samo Bosinačić (na pr. dalje dolazi) više puta kao Harašić alias. H a r a š i ć (nadimci: Bura. u prazničkoj g. 1774. i 1663. g. Arnirović. i 1804. 1669. god.. bez napomene.). 1656. 28. od. Harašić seu Benčić. 1657. kao Karašić. veli' se. Harašić sive Daničić i Bučić sive Marčelić. Gabre. g. d. U sutivanskoj matici spominje se g. i. zabilježen je Krstulović g. u vezi s biranjem povaljskog opata kao Jakšić ili Jakovljić.). 1760. Krstulov iz Ložišća. samo Daničić g. Surko. Bučić sive Daničić. J u r u n 2 porodice.). 1579. i t. 1667. U matici je prezime gotovo1 od početka (kum) god. 1657. J a n k o v i ć (nadimci: Poteštat.1667. god. 1625. god.u popisu brač­ koga plemstva od god. 1745. g. s napomenom: iz Nerežišća. Paroleta) 2 porodice. U nerežiškoj matici dolazi od početka (god. g. zabilježen je kao Jakić. Guđulin) 13 porodica. Daničić alias Harašić. 29. 1807. na pr. v. i dalje.). J a k š i ć (nadimak: Žuvić) -2 porodice. ii među pučanima u vezi s regrutacijom za bračku galiju '.. 1797. g. Daničić. (kum) Kevesić—Lalinović. god. Harašić—Lalinović. 1659. 1805. doselili u XV. U nerežiškim župskim * knjigama od god. 1574. iz I m o t s k o g a . 1670. Prezime se nalazi u popisu pučana bračke galije g. 1769. 1665. 1625. 1720. U nerežiškoji matici kao Jašić od god. 1665.25. a u prazničkoj. natpop Harašić. Porijeklom iz B o s n e . Prezi­ me se nalazi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. 1779. . uvijek s napomenom: iz NerežJšća. 1717. 1668. Spominje se od početka matice (g.akle je. 1671. Harašić—Gučević.11 26. vrlo se često spominje Kevesdć alias Bosnačić fcg. god. i 1705. U jednoj poljičkoj povelji od god. se matici spominje Janković god. i 1799. 1658. Ovo se prezime spominje god.. U milnarskoj. g. 1763. K r s t u l o v i ć (madimci: Marcelović. prvi je put spomenut u župskim knjigama kao kum god. da se nerežiška poirodiica Harašić— Filipi prima među poljičko plemstvo. Prema. Prema tradiciji pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. i 1674. u boboviškoj g. 31.. t . dolazi1 kao Krstulović »lieti« Bradašiić. nekoliko puta s napomenom: iz Bobovišća. 1668.

u positilrskim g. god. godi. ali često s napomenom: iz Obrš ja. 36. samo Mirković g. Jedan Kušćić iz P r a z ­ n i c a oženio se u NerežišćJm. g. Osim toga dolazi god. 1687.god. 33. M a r t i n i ć (nadimci: Hulac. 32... 1656. 3 poro­ dice. 1655. 1699. (kum) i dalje. godi. 1664.). knjigama od g. 34. 1664. a u prazničkoj: god. 1657. čini se. Visalo) 5 po­ rodica.u matičnim. 1797. K u š ć e v i ć (nadimci:" PeMve. Prema pričanju Gbršljana. ali su tada i stanovnici zapaiđnih naselja (Ložišća. Perjević. udala se u Nerežišćima neka Martinićeva iz jPražnica. a g~ 34 .. Kušćević se spominje više puta. u škripsikim g. također s napomenom: iz Nerežišća u sutivanskoj matici g.a g. 1675. 1852.) i 1762. K u š ć i ć (nadimci:: Dedekalo. do 1671. Kao Smrtić dolazi. 1660. Martinioa nema u starim nerežiškim popiscma bračkih pučana (g. dolaze kao Ni­ goević i kao Nigojevčić. kao Martini.. Marijanović). v. U nerežiškim župskiim knjigama: g. U Murviciii se spominje Kuzmianić oko god.). Košćić. U nerežiškim župskim knjigama ovo prezime dolazi često od samog početka sačuvane matice god. Kušćići su bračka plemićka porodica. jz O b r š j a . 1736.. 1791. g. 1756. Nigoeviić seu Mirković. 1574. i 1735. . u Pražnicama je bio župnik Kuzmanić •Kuzmaneo. 1625. su neki iz P u č i š ć a (god. iz D i k 1 i ć a-Poljica. Puja. 1704. kao Barbircć vulgo Kušić. kao Lukin Obilinović. 1731.. porijeklom iz Dalmatinske Zagore. u matici nekoliko puta Đubravčić sive ili alias Kušćević (na pr. 1650.. 1656. 35.. Kršniak) iz P a s t i r a .. Mislim. da su pori­ jeklom.. O b i l i n o v i ć (naidimci: Popomcijom. Cestar) 6 porcdica. Kumpar) 2 porodice.nalazi u popisu plemića od g. Boban. Mirković. U župskim se knjigama spominje od po• četka g. 1625. 1773. i 17941.. porijeklom iz Bosne. ali ih nalazim u matici nerežiškoj ođ g. da su K. Barbirić alias Kušćić. K u z m a n i ć (nadimci: Fulminant. 1666. Obilinović vulgo Mariiijianović. U postirskaj matici g. da. 1668. a u početku XVII. i to kao Nigoević i Nigojević. 1716. iz P r a ž n i c a . Prema nepotvrđenoj verziji. Noćina. arromunskcga porijekla. spominje se Kušćić s napomenom: iz Nerežišća. 37. 1688. u pučiškion god. Kuna) 11 porodica. U popisu bračkoga plemstva 7 od g. U matici nerežiškoj spominje se od početka kao Kučić (1658. 2 porodice. N i g o e v i ć (nadimci: Smrtić.7 Čini se. Bobovišća) potpadali pod Nerežišća. Berica. 1607. kao Kušćić »o« Mihačić. (u knji­ zi vjenčanih) Dubravčić alias Kušćević. 1657. Špadir. 1679. i dalje 1671.). Neki tvrde. od g.. te se prezime. 1658. Spominje se pri kuimovanju u miinarskim župskim knjigama g. 1721. i ito svaki put s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Fertilio!). da su iz nestalog naselja Straževnika.

iz K n i n a . 1780. d. u Murvici. i t. Restoević.. g. U škripsikoj matici g. g.. g. 43. Krstulović—Perić. i 1788. na pir. U maticama: g. 42. Pavičić iz Bola. P r e m e r u 1 porodica. 1767. Pelišćanin. d. Kuzmin. 12 porodica. Restović »da spiaggie meridionali di Neresi« (Restevići u Smrki potječu iz Nerežišća). odluči. Porijeklom iz P e l j e š c a . Surla. Porodica Marijanović porijeklom je iz Poljica. U popisu od g. 3 porodice. Kapelan Pavičić neki se put potpisuje i kao> Pavišić. 1780. koji su primali sol s pučanima god. god. gdje se u anatici spominje g. da treba P. P a v i š đ i e (nadimci: Paner. magistri Pelisganich. a također i među pučanima bračke galije god. Oženjen u Nerežišćima god. 1660. Pavišić. u dolskoj g. g. Plamus. Sabioncelli. Viška. Samo Marijanović dolazi također u ma­ tici g. 1625. Brački konte Loredan g. 1560. U anagrafi od god. 1574. god. 1723. S a b b i o n c e l l o (nadimak: Truta). g. 1772. Pavešić. 1712. U rierežiškiim. Sabiuncelo.40. 1656. Vjerojatno1 su porijeklom sa otoka H v a r a . Zoge. Padvanac. — Porijeklom iz jPoljiica. 1710. U nerežiškim župskim knjigama: g. Nicolai de Sabioeello. a 1788. Obilinović dolazi u ćispravama na Braču od god. 1677.. R e s t o v i ć (nadimci: Karantanac. 1785. 1768. smatrati kao izvorne plemiće12. 35 . Prema obiteljskim bilješkama imali su 1512. Porijeklo nepoznato. Pacific! vulgo Restović. P u č e 1 porodica. 1705. 1681. 38. 1823. posjed . 1657. 25 porodica. zabilježen je Petricijo među pučanima bračke ga­ lije. Stephana đe Sa­ bioncello i t.: Giacom© Pelischitanin i Steffano da Sabioncello. Maturelo. vjenčan g. 1791. g. Petricio. god. god. 1662. 1724. 1761. cl. P e t r đ c i j o' (Petrizio). Restoević alias Servioa. g. iz D o n j e g a H u m e a. Petritij ft t. g. 1661. Luger. P e r i ć 1 porodica. Prezime Obilinović nalazi se i u popisu onih. maticama: g. 1675. Handrak). Šabioinzeillo.. od goiđ.. Tica. 3 porodice. 1715. i 1660. g. g. 1872. 41. Među pučanima bračke galije god. Pelisgarich. 1894. U matier nerežiiško j za­ bilježen je R.1657. prvi došao na Brač oko god. i to ili kao Restović ili kao Restoević ili Restojević. Pacifr'ici alias Restović. Godine 1625. Juraj. Mandinić. g. te g. Mačić). iz M i r i o v i c a (Dalmatinska Zagora). 39. 1736. U maticama dolazi vrlo često. Poćuda. Porijeklom iz Lož"šća. v M a r n . 1691. 1560. 1673*-. 1714. 1676. stojL: Pavičić detto Plamuss.. 1829. 1708. Peitritio. s napomenom: iz Nerežišća. Stropa. mistro Obilinović. . g. 1771. 1625. Peće. Cvile. Prezime nastalo od Petričić. 1692. 44. Ušijer. Petricijo zabilježeni kao> neoriginalni brački plemići. oženjen u Neirežišćima go& 1905. 1658.' Krstulović alias Perić.. 1691.

2 porodice.. spominje se kao kum pop Alfieri (a g. g. g. kao Vranjić. Porijeklom iz poljica. alias Sapunar). O'sim toga ima i drugih dvostrukih prezimena. češće Dragičević.. Teratjerka) 3 porodice. V r s a j k o 1 porodica. Izumrle ili iseljene porodice 1. da je Ra­ dovan nazvan Allegretti. samo Maričević. 48. na pr. 49. 1794.45. 1760. 1795. 1880. Spo­ minje se u početku matice g. 1923. 1733. Stipinović alias Ma­ ričević. ponekada s napomenom: iz D r a č e v i c e . 1718. Stipino­ vić alias Mujić. kao Maričević alias Stipino­ vić. 3 porodice iz D r a g o v o d e . 1657. samo Žurnata. 1816. Piš). 1716. S o ć o (nadimak: Mijo). Alfirević 36 . U boboviškoj matici] zabilježen je god. 1826. župskim knjigama za­ bilježen je god. Ž u l j e v i ć (nadimak Prelas) 1 porodica. g. U narežiškim župskim knjigama češće se spominje ovo> prezime od po­ četka god. (do g. g. Marinčević 'iz B o b o ­ vi• š ć a. u Bobovišćima često Marinčević alias Cligo. 47. 1657. (U bobovičkoj matici krštenih češće od g.. i 1681. g. kao Dragičević alias Stipinović. DoseM iz P r o l o s c a kod Imotskoga. Oženjen u Nerežišćima god. naročito kao kum s napomenom: iz Nerež'šća. g. 1736. A l f i r e v i ć se spominje kao kum Alfirević g. 1815. 53. ii 1809. dalje Krstulović. U dolskim. Stipinović đicti Buckar. 1708. g. 1776. g. 1658.. je bilješka. 1761... zabilježen je u Pražnicania g. 1774. 1787.) Žuvić—Butor. 51. Vranjić s napomenom: iz Škripa. porijeklom iz R o g o z n i c e. 1679. god. S a p u n a r 1 porodica. Stipinović— Maričević. 1781. 52. na Bolu g.. U neireMškim žup•skiim knjigama nalazim ovo prevrne g. * 2. 1768. S t a n i ć 1 porodica. 1804. Krstulović vulgo Vranjčić. U bolskoj matici 1641. 1678. 1768. Doselio iz S t a r i g r a d a i oženio se u Nerežišćima god.—1825. đ. 1697. 1705. A l i e g r i se spominje češće u maticama kao kum od godine 1754. Stipinović i u Pastirima g. 1775. kao Vranjičić g. Doselio iz S r i n j l n a i oženio se u Nerežišćima god. i 1797. 50. S e n j k o v i ć (nadimci: Zečić. iz L o ž i š ć a . U Su­ petru se spominje Vranjičić iz jPoljica god. V r a n j č i ć (nadimak Roje) 8 porodica. Spomenuta dvostruka prezimena javljaju se u župskim knjigama i drugačije. 1704. 48. 1723. U brač­ kim župskim knjigama. isto g. -1772..—1775. Maffiičević) 2 porodice. i t. 1808. 1747. 1695. g. više puta (1756. na pr. S t i p i n o v i ć (nadimci: Meštre.. Ž u v i ć (nadimci: Tribucije. oko g.) Maninović dicti Žurnata. 1877. Maričević alias Žurnata. magi­ stri ŽUVLĆ. kao Vra­ njičić vulgo Roja god. g.

1693. 6. 4. Ovo se prezime nalazi u poipisu pučana 1 .. a kao Bajanović g. s napomenom: iz Nere­ žišea. — Vjerojatno porijeklom iz Poljica. 1707. 1574. 1657. kao Bojanović g.. i dalje. Kao kum iz Donjega Humca zabilježen je g. B o b u l j i ć spominje se u maticama od g. U jednom dodatku u vezi s brač­ kom galijom u »Schiera di Nobili« g.. U sutivanskoj matici kao kum zabilježen Ber­ ković g.. 1716. do 1805. 1685. B a r b i r i ć u nerežiškim župskim knjigama spominje se od početka matice. koji su primal sol od g. pop Barberi­ nus.—1722. 1625. spominje se u Morcima Berković. do oko 1797. spominje se D. Oko god.11. 1694. AMirović kao' kum.se prezime nalazi i u popisu7 bračkih plemića g. do oko god. 1715. na pr. U bračkim župskim knjigama. Vjerojatno od Vrsalović . C a r e vate se spominje u matioaima od g. Barbarinus.. Sutivana i Supetra) i u popisu vlasnika pašnjaka 2 od g. 1789. uglavnom pri kumovanju.6 kapelan u Dračevici.6 3. 9. 1728. B e r k o v i ć se spominje od god. a u fcobovišikoji g. Donjeg Humca. oko g.). 5. Krstulović vulgo ~ Lozić g. Dolazi i kao Bučiić sive Marčelić. 1574. a tako' isto i pri regrutaciji za bračku galiju g. 1671. Bučić vulgo Loze g. 1747. 1655. Barbirić. i t. 1661. 1754. god.1. god. i 1695.3.. 1632.—1663. God. do oko 1822. Kao Barberinus god. kao Barbedni g. God. i 1723. na Bolu g. 1662. do 1690. koji su primali sol g. 1701. 1574. 10. a u Pučišćima g. 1791.. 1693. U popisu pučana. 8. d. a Barković god.ovo prezi­ me nekoliko puta. zabilježen je Barbirić 1 . (ma­ gistri Berković 1715. 1579. 1681. do oko 1802. U boboškoj matici od početka g. B a s s i iz R i j e k e . (na teritoriju Nerežišća.. 1677. 17115. do 1778. 1744. C e r i n i ć se češće spominje (Vjerojatno i kao Cerenić g. H u m e a. 1670. 1660. i 1802. B u č i ć se spominje od g. 1709. 1633.) od g. a Barbirić alias Kuščić 1704. 1708. Do­ selili iz B o l a . 1657. Prezime se nalazi u popisu pu' čiškoga novog stanovništva od g...iz Obreja). Ovo. 1664.. 1688. B e n k o v i ć dolazili u matici od god. dolazi u Nerežišćima s napomenom: iz Starigrada. do oko 1793. 1629. 1795. Bučić vulgo Galiot. kao Barberino god. B a j a n o v i ć spominje se često. Bučić g. Barbir i god. kojji su prdimali sol g. Ovo prezime dolazi i u po­ pisu pučana. s napomenom: iz Nerežišća.Carevića iz G o r . 1589. kao' i 13 Cerimića pučana iz Nerežišća u popisu »Galeotti di Neresi« za bračku 37 . spominje se. kao Barbirić vulgo Kušić god. do oko 1704. 1749... i 1663. 1802. 1715. spominje se u maticama od god. Krstulović alias Bučić g. 1795. 7. dolazi Berković a . i to kao Banjanović od god.

galiju3. God. 1658. zabilježen je mistro Ceariniić. U boboviškoj matici g. 1715. Cerinić aiiias Bavčević. 12. C v i t a n o v i ć se često spominje od početka matice g. 1657. do kraja starih župskih knjiga. U tim knjigama zabilježen je ponekada,. C. ©dvostrukim prezimenom i s ponekom opaskom, kao na pr. g. 1778. i 1782. Fionitni—Cvifcanović; g. 1790. 'Cvitanović—Bako; g. 1791. i 1794. C. kum iz Obršja, g. 1791. i 1794. Cvitanović—Tarmunitana, g. 1790. Glasinović—Cvitanović. Fiorini dolazi u nerežišfejm. župskim knjigama četiri puta od g. 1780. do 1786. U popisu poljičkoga plemstva 13 o Supetru goid. 1799. zabilježen je Fiorini, koji je, na ime Svitković, samovoljoim velikih poljičkih knezova (postigao plemićku titulu. Cvi­ tanović s napomenom: iz Nerežišća, naročito kao kum, zabilje­ žen je i u drugim bračkim župskim knjigama, kao na pr. u škripskoj matici god. 1773., u prazničkoj g. 1702., 1745., 1760. i 1778. u dofekoj god. 1745., a u sutivanskoj Fiorina god. 1782. iiiz Nerežišća. 13. Č i n č e v i ć se spominje u matici češće od god. 1676. do oko 1790.; Nikola Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1747. u Nerežišćima. 14. F e u r o se spominje u maticama god. 1663. i 1674.; mistro Feuro g. 1658.-; Ferro g. 1666.—1674.; Ferri g. 1667. i 1677.; mag'isiter Fer© god. 1658. Ovo se prezime nalazi u popisu pu­ čana, koji su primali sol g. 1574. 15. G r a s o v i ć se spominje često u župskim, knjigama, i to kao Grasović 1656., 1664., 1673., 1660., 1662., 1703. i t. d.; Grasojević iz K a š t e l a g. 1655.; kao Grasi g. 1673, 1669., 1756, 1766., 1802., 1810. i t. d.; kao magistri Grasi g. 1662. i 1710.; kao mistro Grasović g. 1662.; kao Krasi g. 1672., 1699., 1770., 1788.; od g. 1791. dalje češće se javlja kao Balarin—Grasi. U popisu pučana, koji su primali sol g. 1579., zabilježen je Gra­ sović, a tako isto i u vezii s regrutacijom za bračku galiju 1625.3 god. Grasović (i Grasi g. 1721.) spominje se u boboviškoj ma­ tici g. 1693., 1723. i t. d. :S napomenom: iz Nerežišća, kaoi kum, zabilježen je Grasi u mlinarskoj matici god. 1761., u Dračevici > g. 1808., a u škripskoj matici Grasović g. 1666. U Nerežišćima ise spominje god1. 1676. autorizirani notar Frano Grasi. Cimi! se, da su Grasoviići, odnosno Grasi pripadali među privilegirane porodice. 16. G o i ć >iz P r a z n i c a spominje se prvi put u starim nerežiš'kim župskim knjigama god. 1667. prigodom ženidbe u Nere­ žišćima. Kasnije je zabilježen više puta od god. 1708. do 1793. i to god. 172'3. s napomenom: iz Pražniea. U vezi s regrutacijom za bračku galrju god. 1625. spominju se o Nerežišćima dva n Guića3. U bolskim župskim knjigama zabilježen je g. 1718. jedan - Goić s napomenom: iz Nerežišća. 38

17. G i r a se spominje od god. 1765. do 1803., i to god, 1781. s na­ pomenom: iz B o l a . 18. G r i m a n se često' spominje od g. 1731. do oko> 1807.; zabi­ lježen je g. 1788. pop Griman; od g. 1805. do 1820. javlja se .kao Grimani; nekoliko puta gr (1688., 1696., 1702. iii 1708.) za­ bilježeno' je u.župskim knjigama Žuvić vulgo Griman i (god. 1693.) Žuvić alias Grimanović. Porijeklom i Vdčence (Italija); kasnije iselili-.u Makarsko Primorje 14 . 19. J e r č i ć se spominje 1673., 1689., 1691., 1658. (kao k u m ) ; godine 1675. i 1676. spominje se s napomenom: iz Krajine; god. 1669. kao Jutrinjić alias Jerčić, a g. 1669. i 1679 kao Fiurentinović alias Jerčić; samo Fiairentinović g. 1693., a Fiorentinović g. 1658. i 1663.; god. 1574. ovo se prezime.J. nalazi,u popisu pučana 1 koji su primali sol (na teritoriju Nerežišća, Donjeg Humca, Sutivana i Supetra), ali i u popisu bračkih plemića god. 1657.7; Ostojić 1Q spominje u Nerežišćima g. 1579. dvije ple­ mićke porodice: Šimunović ili Jerčić. U boboviškoj matici od g. 1724. dalje: Krstulović 'alias Jerčić. U pučiškoj matici: god. 1803. Jerčić »detto« Verborić iz Pražnica, a g. 1803. i 1809. Jer­ čić—Centa, također iz Pražnica. Prezime se nalazi u sumartinskom pop'iisu »novog stanovništva« od g. 1747. 20. J u r i č e v i ć se spominje češće od god. 1704. do 1801.; god. 1730. i 1731. magistri) Juričević. U vrijeme kandijskoga rata u Makarskom se primorju spominje Kačić—-Juričević. U supetarskoj se maticii više puta spominje J. od g. 1815.—1821.; u niilnarskoj matici g. 1812.; u idolskoj g. 1732. magistri J.; uvijek s napomenom,; iz Nerežišća. U nerežiškoj knjizi vjenčanih zabilježen je god. 1698. Juričević iz S p 1 i t a, a god. 1730. kao magistri Juričević. 21. J u r j e v i ć se spominje u žuskim knjigama od početka god. 1656. do oko: g. 1714.; god. 1665. zabilježeno je Grgurević alias Jurjević; samo Grgurević 1669., 1679.; god. 1675. spominje se kum Grgurević detto Guja. U bolskoj je maitici zabilježen god. 1631. J. s napomenoni: iz Nerežišća, 22. K r a l j i ć se spominje od g. 1656. do oko 1678. U župskim je knjigama prezime biiježeno kao Cragi (g. 1656., 1658.) i kao Cragli g. 1669. To se prezime nalazi u popisu pučana, koji su primali sol god. 1574. 1 ,! u popisu pučana za'bračku galiju god. 1625. God. 1615. spominje se-u Mini kao pučki prokuratar Kra­ ljić. U bolskim župskim knjigama dolazi K. g. 1641., a u po~ stirskimia Mujić sive Krajić 1750. s napomenom: iz Nerežišća. 23. L a l i n o v i ć se spominje od g. 1661. do oko 1733.; svećenik, ekonom crkve Laliruović oko god. 1788.; god. 1798. i 1799. spo­ minje se Kevešie—Lalinović; god. 1795. Harašić—Lalinović. 39

24. L i n a r d o v i ć se Često spominje od g. 1657. (početak mati­ ce) do oko> g. 1826., it. j do svršetka starih matica; magistri L. od g. 1795. do oko 1826.; god. 1781. zabilježen je Dinardović dicti Čubretović. Prezime Linardović nalazi se ui popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., kao Liuriarđović, a također i u po­ pisu pučana za bračku galiju kao Lunardović god. 1625. U bol­ skim župskim knjigama zabilježen je L. g. 1638. i 1661. s na­ pomenom: iz Nerežišća, a u boboviškoj matici g. 1780. i 1785. kao Lenardović. Čubretović iz Nerežišća zabilježen g. 1750. u boboviškoj matici. 25. M a r a n g u n i ć se spominje u nereziskim župskim knjigamaod početka matice god. 1655. do oko god. 1717. Kasnije, god. 1782., javlja se kao kum s napomenom: iz Milne. Prezime se nalazi u popisu pučana, koji su priimali sol god. 1574., i prigo­ dom regrutacije za bračku galiju god. 1625. Isto je prezime za­ bilježeno i u drugim bračkim župskim knjigama s napomenom: iz Nerežišća, i to god. 1655. u Pražnicasma i g. 1709. u Dolu. Po prazničkoj matici (1604.—1697.) vidi' se, da je i tamo bilo Mairangunića. Možda je prezime Marangunić došlo od prezimena Drivodilić. Ovo se prez:one (Drivo'dilić) nalazi u popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., i u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. 1625. Juraj Drivodilić15 bio je rektor i natpop u Nerežišćima god. 1579. U pučiškoj matici zabilježen je g. 1582. Dravodilić iz Nerežišća. 26. M a r i n o v i ć se spominjie od god. 1655. do oko 1813.; god. 1672. zabilježen je M. iz B o b o v i š ć a ; god. 1804. MariniovićŽurnata; 'god. 1805. i 1806. Marinović drJcti Žurnata; god. 1816. Marinović dictus Žurnata; god. 1795. samo Žurnata; god. 1815. Marinović dictus Griman; god. 1659. žena Marinović iz Omiša; god. 1768. Marinović kum iz Dračevice; među pučanima za bračku galmju god. 1625. nalazi se Ivan Marinović; jedna Marinovićeva iz Bobovišća udaje se za Nerežišćandna god. 1723. U . bolskoj matici god. 1655. zabilježen je Marinović iz Omiša, Go• dine 1672. spominje se Petar Marinović ambasciator Almissae.16 27. M a r o i se spominjie gotovo' od početka matice god. 1660. do oko 1697.; god. 1748. kao Maroinis; Ostojić u svojoj knjizi o povaljiskoj opatiji10 spominje u Nerežišćima jednu plemićku porodicu Marojević god. 1579.; Maroe Dominicus17 bio je sudac god. 1538.; u popisu bračkoga plemstva od god. 1657. nalazi se {norodlica Maroi.7 28. M a r i č e v i ć kao Maričević alias Stipinović spominje se u po­ četku matice god. 1657. Dolazi i kao Stipanović alias Maričević god. 1764.—1803.; god. 1679. samo Maričević, a ii kasnije od god. 1796. u župskim knjigama, te nailazimo na ovo prezime
40

. gotovo do kraja starije matice (god. 1823.); kao StipinovićMaričević od 1658. dalje spominje se pokatkađa do god. 1823., a možda i dalje; ovo se prezime3 nalazi među pučanima bračke galije god. 1625. (Vidi Stipinović). U škripskoj matici dolazi često od god. 1642. do 1692. prezime Maričević. U prazničkoj matici zabilježeno je prezime M. god. 1791. i 1795., a god. 1716. Stipanović alias Maričević s napomenom: iz Nerežišća; Mairinčević redotito u boboviiiškoj matici od početka god. 1693. s na­ dimcima Gligo, Popić i Bulišić. 29. M a n z o n i se spominje prvi put pri udaji god. 1822. s napo­ menom: iz B a k r a . Kasnije dolazi ui matici ovo prezime pri krštenju jednog Manzoinija god. 1825. 30. M i r k o v i ć se spominje u početku matice god. 1656.—1671.; Nigoević seu Mirković god. 1675. Među bjeguncima sa bračke galije spominje god. 1647. Tade Mirković. 3 ). U sutivansklm župskim, knjigama spominje :se Mirkov god. 1727., i god. 1784. Mirković s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Nigoević i Restović). Vjerojatno iz P o 1 j i e a. 31. M i l o v a n i ć se spominje u maticama od god. 1658. do oko - 1718.; god. 1657. Milović; god. 1658., 1660., Milovančić. U bolskoj matici zabilježen je kuim Milovančić god. 1700. iz Nerežišća. Ovo se prezime nalazi u,popisu pučana god. 1574.1 i među pučanima za bračku galiju god. 1625.3 Godine 1615. spominje se Luka Milovanić, »procuratore del popolo« u Nefežišćima.18 32. N a k i ć s napoimenoim: iz Splita, god. 1759.; da je iz S p l i t a , i kasnije se više puta u maticama napominje; iz »Suburbio« — •Split 1781.; maglister Nakić: god. 1761.—1791. Ovo je prezime bilježena do oko g. 1821., dakle do kraja starije matice. Godine 1775. spominje se Nakić alias Boljić (Boglich); samo Boljić god. 1664. i 1779.; Nakić alias Bioglić iz Splita god. 1758. — Godine ,1760. Roglić kao: »cancelarius episcop«. U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Nakić god. 1822. iz Nerežišća. 33. P a v u n o v i ć kao Pavan »famulus comitis« god. 1765. Kao Paunović spominje se često od god. 1757. do oko 1796.; kao Parunović nekoliko puta od god. 1754. do 1761.; kao Pavunović od god. 1765. do, oko 1769.; Frielli nobilis Pavan god. 1738, U dolskoj maiticiii zabilježen je god. 1775. "Parunov iz Nerežišća. U sutivanskoj matici zabilježen je god. 1676. Paunović »di mistro Zuanne eingano« iz Stona. Godine 1752. u Supetru je zabilježen Pavunović iz K o r č u l e . 34. R a d i č i ć u Dračeviiei god. 1777. i 1816.; iz Bola god. 1779.-i 1781.; magistri Radičić 1704. i 1723.; Radineie god. 1700., 1715., 1768.; rui popisu novog stanovništva od god. 1747. zabilježen je u Nerežišćitma Gregorio Radičić.6 .41

35. R a d m i l i ć se spominje u nerežiškim župskim knjigama od početka matice god. 1655. do oko 1677.; među napomenama god. 1662. dolazi R. kao kum iz Milne; oko god. 1667. zabilježen je pop Radunilie. Kao Radmili spominje se kasnije, od god. 1699. do oko 1801., a oko god. 1712. do 1723. magilstri Radmili. Među pučanima, koji su primali sol god. 1574.1, i u popisu regrutacije za bračku galiju god. 1625. nalazi se i prezime Radmilić.3 U nekim bračkim župskim knjigama kao kum, s napomenom: iz Nerežišća, dolazi ponekada, ovo prezime (Radmilić), na pr. na Bolu god. 1623. i u Sutivanu god. 1709. '36. R o t u n d i ć od početka nerežiške matice krštenih god. 1656. kao Retundić; tako i 1662.; inače cd. god. 1657. dalje vrio. se često spominje Rotundić do oko god. 1816.; god. 1656. Retundo, 37. S i m. i ć se spominje nekoliko puta iod god. 1765. do 1802. — Pori jeklona iz B o 1 a. •38. S v e t i n č i: ć često, gotovo od početka matice god. 1674 do 1807.; god. 1672., 1674., 1670. 1680. kao Svetomović;, god. 1722., 1802. kao Sfetinčić; god. 1823. dolazi kao. kum Svetinčić iz Su­ petra; god. 1737. »que provenuit« Svetinović. U nerežiškoj. ma­ stici god. 1671. zabilježen je Svetinović »filius spurius Simonetti«. U sutivanskoj se matici spominje S. god1. 1788. i 1812. s napo­ menom: iz Nerežišća. Svetinovića te bilo i m Dolu, gdje su zabi­ lježeni od god. 1691. do 1722, a god. 1704, i 1719. kao Sukelić alias Svetinović. U Pražnicama je Svetinović zabilježen u početku matice god. 1593. -39. S t i p i č i ć se spominje nekoliko pulta od god. 1734/ do oko 1806. 40. S t i p a n o v i ć počevši od god. 1660. u župskim knjigama dalje više puta do oko god. 1812.; god. 1664. spominje se kum Stipanić iz Omiša; god. 1764. i 824. Stipanović alias Maričević; to se prezime nalazi u popisu pučaaia (Nerežišća, Donji Hraiac, Supetar, Sutivan) god. 1574. U prazničkoj matici spominje se god. 1716. Stipanović alias Maričević; u bolskoj; god. 1733. Stipanović; u prazničkoj St. god. 1725.; uvijek s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Stipinović!) 41. S k a r n i o (dolazi i kao Skameo) od 1737. (doktor S. god. 1762, 1782. i t. d.) do oko god. 1809. Neki su kumovi Skameo, s napomenom: rjz Milne, na pr. god. 1805., 1820., 1821., 1825., a neki iz Splita, kao god. 1814., 1819., 1824.; Skarnio se spominje god. 1693. i 1768. U bolskoj matici zabilježen j,e god. 1720. Skairnić, god. 1813. Skarneo iz Supetra, a u Sutivanu god. 1793. i 1800. ;s napomenom: iz Nerež'šća. 42. š a .T i ć se god. 1764. kao kum. spominje u župskim, knjigama, a kasnije češće u matici cd god. 1766. do oko 1773.; god'. 1786. dolazi kao Zoranović- Šarić, a zatim samo Zoranović god. 1813.,
42

43.

44.

45.

46.

47.

1814., 1816. U popisu novog stanovništva od god. 1747.-na Bolu Jeronim »Šlarić, a u Sumartrinu kao braća Staniš:ć 'alias Šare 6 ; li povaljskoj matici Šarić je iz Slimena, a u bolskoj g. 1703. »da Perra Ferma(. T e r z i ć od god. 1763. do oko god. 1790.; zatim 'god. 1796., 1826. Terzia; god. 1799., 1801. i 1803. Terzi. U Sumartinu je zabilježen T. god. 1675. s napomenom: iz Zagvozda. U prazničkoj se matici spominje god. i860. Terzić s napomenom: iz Nerežišća. U r s i ć se spominje prvi put IUI nerežiškim, 'župskima, knjigama . pri udaji dviju ženskih Ursić iz Gornjega Brača god. 1672. Ka­ snije, god. 1700. zabilježen je Dragičević alias Ursić,' a nekoliko godina zatim, od god. 1764. do oko god. 1820., dolazi to prezime više puta u župskim knjigama. U selčanskom popisu novog sta­ novništva od god. 1747. nalaze se braća Ursić.6 V l a s t e l i n o v i ć s napomenom iz B l a c a , g. 1762., a iz Dračevlufke (Murvice) god. 1791.; VTastelić g. 1760. (kum), a tako isto kao kum i Vlasteličić g. 1762. i 1766. Možda amo ide i Vulastiinović sive Bukva g. 1709. i 1716. U sutivamskoj matici zabilježen je V. g. 1769., 1780. i 1782.; a g. 1781. Vlastelinović seu. Bukva, uvijek ,s napomenom: iz Nerežišća. U nerežrškim župskim knjigama samo Bukva g. 1702., 1704., 1705. i 1712. U popisu novog stanovništva dobjeglog na Brač poslije god. 1645. zabilježen je u Nerežišćima Luka Vlastelinović.6 U bolboškoj maticji g. 1785.: Vlastelinović iz Nerežišća »domicilium« Sutivan. Ž i v i ć od početka matice god., 1650. dalje ido oko g. 1685.; kapelan Živić u Dračevici oko god. 1765.; Živić alias Grimanović g. 1693. do oko g. 1696.; Živić vulgo Grtiman g. 1688. do oko g. 1704.; Živić alias Pekaoović g. 1672. i 1679.; Griman god. 1731., i Živić alias Selčanović g. 1658.; Živić atfias Kenjac g. 1669.; Ži­ vić vuigo Vuk ig. 1684. U papism pučana od god. 1574. (na teritorliju Nerežišća, Donji Humac, Supetar, Sutivan) dolazi i pre­ zime Živić1, a tako isto i među pučanima 3 bračke galije g. 1625. (»Galeotti di Neresi«). _ . _ Ž u v e t i ć spominje se prije početka matice • u početku matice kao Zuv^teo 1656., 1659. (kum).
LITERATURA I BILJEŠKE:

Popis se nalazi kod I. Babica na Bolu, a u prijepisu kod dra. M/ B. Vrsalovića, koji je umro 31. siječnja 1938., a svoje arhivalije ostavio Jugosla­ venskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 2 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli-Vitturi u Kaštel-Lukšiću. Na hrptu knjige piše: »Brazza-Dućali e Terminazioni etc. Manoscritto«. U ovoj ru­ kopisnoj knjizi uvezano je i 5 štampanih strana. Zatim slijede rukopisne strane istoga formata, 2 0 x 1 5 om. Svi su listovi redovito numerirani, od 1 do 250, osim 90 i 171, koji — prema sadržaju stvarno ne fale — i strane 148, koja je dva puta redom numerirana. P r e m a tome, ova knjiga ima 498 rukopisnih strana.

1

43

. 5 Podaci uglavnom po nerežiškim župskim knjigama. Split. ibid. sig. 1669. ali i po drugim knjigama župskoga arhiva (na pr. list 21. Pod vodstvom biskupa P e t r a Kačića ode deputa­ cija 'U Veneciju. e Privilegi infrascritti. kakve su uživali Paštrovići. . hajdučija i ubistva trajala su u Krajini kroz cijelo vrijeme kandijskoga rata. 127). L'anno 1643. Hvar i Korčulu. Juraj Beroš. e conservarsi li patti. Dorotich mio Colega. da omogući naseljenje njiho­ vim porodicama na otoke i da im se dodijele zemljišta. Babica na Bolu. 99). naročito u Makarskom primorju. str. župa. Rolo delle novi famiglie del Primorie di Macarsca ricoverate sopra l'isola Brazza il quale e stato mandato a Venezia all'Ill. Jadranska straža. braća Baković pok. mo et Eccel. Kotišinu. a 1663.. 1646. Popis veslača u knjizi za Nerežišća. lo Zorzi Ivulich Giudice di Novi Habitanti dell'Isola Brazza Privileggiati ha scritto il sudetto Rolo mano propria et mi sottoscrivo p. Međutim se u Krajini razvila borba. a trajao je do god. a nešto i po knjigama drugih bračkih crkv. Giacomo Cerineo qu. knez Marko Stenzović iz Rogoznice. Na. 1938. . Mate-Bakoviić. unitarhente . mo Sig. 1655. Nalazi se u Arheološkom muzeju u Splitu. . Mihovil Buljević. Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije«. te dok se oni budu borili protiv Turaka. . Split. i bježanje na otoke. b) U travnju god. da se dopusti njihovoj djeci i ženama prijelaz na Brač. da se pokloni i da isposluje privilegije. knez Ivan Kačić iz Makarske. i to u prvom redu po knjizi krštenih.. Ivan Baiković. predstav­ nici Krajine odlučili prijeći pod vlast Venecije. da je rukopis svojedobno .knez Juraj Marković iz Kotišine. 1645. što očito znači. Giovanni Antonio Balbi Sig. non saper lui scrivere et tanto affermamo et sigigliamo col nostro sigilo della Nostra Comunita. Babica na Bolu: » . Kao po­ sljedica toga ratovanja nastalo je veliko komešanje stanovništva. e Craina rendersi alia divozione. Podgoru. Antonio. Venecija naloži Foscolu g. Andrija Radičić. nome e t . knez Mihovil Kačić iz Lazacanja. Juraj' Kardičić. . Antonio.. 4 Mladineo. to«. s. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. pa se rat. dva mjesta poznija je ruka napisala: Zuppaneo eređe Mladineo. Co: — U toma se popisu spominju u Nerežišćiana ovi novi stanovnici: braća Beroš pok. G a) Popis kod I. (Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. ed Ecc. Turci su provaljivali i pljačkali Pri­ morje. soprac. knez Marko Serđarović iz Končice i pop don Marko Kađić iz Končice. condizioni. Igranei Drašnice. (G. str. s. do deU'Ecc. knez Ivan Nenadić iz Makarske. Ponudu i uvjete potpisali su: knez Mate Pavlović iž Makarske. Intendendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Macarsca. knez Juraj Kačić iz Baćine. Obostrana četovanja.. et altri decreti. s. Nicolo Nostro Procurator sotto suo. knez Nikola Vešković iz Podaca. knez Ivan Bartulović iz Lazacanja. (Libro a štampa kod g. Duke. et atti concernenti la Carrica medesima. knez Juraj Baranović iz Makra.naslijedio Zuppaneo (županić) od obitelji Mla­ dineo. con un Rolo della stessa nel tempo del Soprocomitato qu. koja će privesti kulturi. Racolti per me Georgio Mladineo qu. Tučepe. Tadija Buljević. kapetana Mate. nalazi se na listu 11—14.3 Georgio Mladineo: »Libro primo di diverse Ducali e Terminazione intornol'Armamento della Gallea della Brazsza. odnosno 206 strana sadržaja. Juraj Buljević. — Knjiga zaprema 103 lista.. 1648. Fu legalizzato sotto Regim. koji je tada planuo i koji se vodio također i uzduž naše obale. a sigurno i za mjesta. nazivlje obično kandijskim ratom. p. i to s dokumentima do 1648. knjigama vjenčanih i umrlih). God. ..«). Juraj Barkulić.. 1934. Nikola Ninčević. Adi 16 Gennaro 1747. koja se počinje g. Zatražiše privilegije. tursko brodovlje krene prema Kreti. e Pri­ morie. Paulo Cavotorta Sopraproveditor de Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premettemo di giurar fedelta con promissione reciproca di mantenersi.. ed ubbidienza della Serenissima Republica di Venezia. Simon.. knez Pavao Kovačević iz Kotišine . Taj se otok zove još i Kandija. koja su spa­ dala pod Nerežišća. 44 . zapališe Makarsku. 1647. U Makarskoj su god. ali da se time ne ošteti ni država ni komuna. Grga Radičić i Luka Vlastelinović. mo Antonio Barbaro.

da se unaprijed među »nove stanovnike« ne će primati nikakve nove porodice. Marijanović alias Tomasović. (Vjerojatno samo one. 1934. Sarajevo. 442. Filippis. (Novak ibid. Coikrić. str. tako da se danas ničim ne razaznaje. u Pučišćima Kovačić. što doseljenici nisu" htjeli da snose nikakvih tereta ni da plaćaju daće. Capković. ibid.. 453—455.. Bresković. Glavinić. . Njihove je privilegije po­ tvrdio god. 1861. Gutunić. estinta Pinesić. akadem. Benković. Nikolić ovvero Marušić. Dctminis alias Gospodnetić. str. estinta Lasanei alias Lazanić. novi stanovnici. 9 I. Dobrogostić. 99). Većem broju novoga bračkog stanovništva Makarsko je primorje bilo samo jedna etapa njihova kretanja. Kubrijanović-Buje- 45 . Cvitanić. estinta Giovannizij alias Ivanissević. a dodani su Hranoević i Stipetić. u Mircima Termić-Vladišević (Vladislavić). i umj. Lukšić. 1799. »si aggiungono«. ali od francuske ere.. che godono et hanno goduto sempre il privilegio dela Nofoilita Originaria: Anđrels alias Andrijević. Zagreb. estinta Simić alias Batković. u Glasniku Ze­ maljskog muzeja. Nisetei alias Nižetić.Matijašić i Lozić. rano isu se počeli stapati s a sta­ rincima. Katić. U rat su odla­ zili na poziv vlasti pod svojim kapetanom i činili su posebno tijelo. izjednačeni u svomu s ostalim Bračanima.. ni da rade javne poslove. Stranulić u Hranulić i Batković u Baturić. j . Lukinović. to više. estinta Dujmović. Stari su ih Bračani obično zvali dogonima i nisu ih rado gledali. 1903. Zuanić. Koljatić. 1702.. Pavich-Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. koji su stari a koji novi stanovnici Brača. i« a) A. a pridolazili su sve noviji bjegunci sa dal­ matinskoga kopna. »segue una famiglia ch'e stata aggregata dal Consiglio«: Vusj alias Vužić. Tommasei. 150.. ibid. starih Primoraca. ali kad je t a potreba prošla. Barkovć. ščapanovič alias Scipioni. Arnarić. str. lako su se doseljenici i dalje njih držali i za njih se borili sve do propasti Republike. pa i za vrijeme prve austrijske vladavine. Grubišić. Međutim. Klinsić. Kranković. Zuppanei alias županić. Macalić. rje­ šenje. Stipičić. estinta Bokanić. Berković. Nigoević. Bertičević. s t r .. pošto su njihovi privilegiji bili veliki. Kavanjin: »Bogatstvo i ubožtvo«.. § A. ona im oduzima mnoge povlastice. str. Soljančić. Zuvetei alias žuvetić. Petrinović. 12 Andrea Ciccarelli. Jerčić. god. estinta Broda alias Prodi ć. Baloević. Na istom su dokumentu dodane. Ciccarelli. U mjestima. Ivellj alias Andrijević. ibid. !0 Ivan Ostojić: »Benediktinska opatija u Povljima na Braču«. Baturić. Antonijević.Ovi doseljenici s posebnim privilegijima nazivaju se u ispravama nuovi abitanti. estinta Mikšić. u Splitskoj Arnočić-Filipović i Mišetić. u Postirima Novaković-Permić. generalni providur Dalmacije Alvise Mocenigo. 1913. premda je među njima bilo. Martinis. Matulić. Antičević. str. Grguričić. Ivanisevic. 1757. Jakšić. Pobilježene su poljičke plemićke porodice na Braču g.—257. 7 A.. koje nisu prije bile izjedna­ čene s bračkim plemićima i primljene u vijeće): u Supetru Ugrinović. Slovinić. Jugosl. Osim toga u različnim mjestima Brača: Prvinić-Kragujević. jer je dosta njih porijeklom iz Imotskog kađiluika i dalje iz Herce­ govine. estinta Covgliahei. Mladinei alias Mladinić. 1714. Franulić o Stranulić. «• Starine. Nadali. Kuščić o Mihačić. koje je potvrdio senat. U ispravama se ovi doseljenici nekada nazivaju Primorcima. estinta Maroi. Split. generalni providur Dalmacije Emo donio je god. XXXIV. Zatim slijedi obitelj. dok ih je trebala u ratovima. alias Baloi. 62. Rajić. u Dračevici Marković-šimunić (šimunović) i Senković-Sirčić (Svirčić). Puljizić. Na primjerku Ciccarelliejve knjige u Arheolo­ škom muzeju u Splitu crnilom je ispravljeno Arnarić u Arnerić. Zagreb. U borbi za svoje privilegije sa starincima uspi­ jevali su kod mletačke vlasti. 255—256: »Seguono li nomi delle famiglie de Nobili Originari dell'Isola della Brazza.. t. Ciccarelli. 84. u Povljima Dražinović-Božić. zabo­ ravljaju nekadanje povlastice. str. gdje ih je bilo manje. dok nisu Francuzi ukinuli i plemstvo i privilegirane staleže.. Nigojevčić. Krepić. koja je bila pridružena. čikarelović overo Ciccarelli. što nije uvijek točno. Tomić. 256. zn.

nović, Beljić-Perončić, Alfirović i Krišković-Beović. Od porodica, koje su imale »značaj i biljeg« poljičkih plemića, spominju se Dujmovići u Supetru. Od po­ rodica, koje su samovoljom velikih knezova postigle plemićku titulu: Fiorinl u Supetru, i to na ime Svitković. b) Pad Bosne u turske ruke uslijedi god. 1463., pad Blagaja g. 1465., pad Hercegovine god. 1481. Na t a j su način Turci došli u susjedstvo Makarskoj Krajini, Poljicima i Klisu, pa su, stanovnici tih krajeva, bojeći se prijeteće opasnosti, u početku pojedinačno, počeli seliti na otoke, koji se nalaze pred Splitom i Trogirom. Tako god. 1477. sele na Brač braća Ivanovići iz Podgore. Godine 1499. bosanski Skenđer-paša provaljuje i zauzima Krajinu, pa zbog toga narod bježi u većem broju na otoke. Poljički bjegunci učestaše 1530., 1537., 1570., 1596. za borbe kod Klisa. Tom je prigodom došlo na Brač i nešto sta­ novnika, iz kaštelanskoga »Velikog polja«. (M. Perojević: »Postanak Kaštela«, Sarajevo, 1934., izd. »Bihać«, Split, str. 33). — I. Pivčević: Povijest Poljiea, Split 1921., str. 61—68; 72—73. — , A . Jutronić: »Bračka naselja i podrijetlo njegovog stanovništva«. Brački zbornik br. 1, Split, str. 11. Gođne 1570. plane t. zv. ciparski rat, jer su Turci nastojali oteti Veneciji Cipar. Sandžak u Klisu spremi se da napadne mletački Split, Poljičanin Marijanović javi to u Split, te Splićani s Poljičanima odbiše Turke. Pošto su Poljiea potpadala pod tursku vlast, Turci se počeše svetiti Poljičanima. Stoga se PbIjičani .kojima su zapovijedali. Marjanović, Jelić i Antonović, isele iz Naklica, Zakučca, Trese, Osića i Cvrčića. Molbu Poljičana potpisali su: Janko Marja­ nović, Petar Jelić, Ivan Zvanić, Ivan Nikolić, Jure Antunović, Nikola Antunović i Marijan Marjanović. Kao zaslužni »pri ovoj radnji« spominju se don Marko Spudičević i don Petar Ligutić, te knezovi Ivan Jurjević i Pavao Jurišić. Tad se iselilo ispred turske osvete 350 poljičkih porodica. Venecija dopusti Poljiča­ nima, da se mogu trajno naselit iu Omišu, u Splitu, na Braču ili gdje im se svidi, dade im traženu pripomoć i nadali vođe: oslobodi ih od daća i obeća, da će biti nakon pet godina plemići izjednačeni s plemićima, a pučani-s puča­ nima u mjestu doseljenja. (Alfons Pavić pl. Pfaunethal: »Prinosi povijesti Polji­ ea«, separat iz Glasnika Zemaljskog muzeja za Bosnu i eHrcegovinu«, Sarajevo, 1903., str. 248—249). — Prema izvještaju biskupa veronskoga Valiera u Su­ petru je 1579. bio pop Petar Ligusić (» . . . celebrat Missam Illyrico sermone Prbr. Petrus Ligusich de Poizza homo annorum 35, ignarus omnimo idiomatis et eharaceris latini, sed in Eccl. ca doctrina non rudis, et optimae vitae«, Croatia sacra, br. 5, Zagreb, 1933., str. 71). Godine 1574. naseljuje Venecija oko 40 poljičkih porodica na Braču. (»Diversi publici decreti, terminationi, privilegi et indulti«. Udine, 1656.., str. 104-105). Tom prigodom bi vjerojatno osnovano Novo selo. Proučavajući postojeće stare matice bračkih župa, često se susrećemo s Poljičanima, koji su dolazili na Brač bilo u grupama bilo pojedinačno, sve do najnovijih vremena. Ako pak uspore­ dimo prezimena poljičkoga plemstva s izumrlim, iseljenim ilii sadanjim poro­ dičnim prezimenima bračkoga stanovništva, doći ćemo do zaključka, da su mnogi poljičkoga porijekla bilo od bosanske gospode ili od Ugričića. Inače ne znamo točno, koje su starije bračke porodice poljičkoga porijekla, jer nemamo starih matica. Poljičani su se naselili u stara naselja u unutrašnjosti otoka, ali još više u nova primorska sela, što je uvelike doprinijelo bržem razvoju tih naselja. Pošto su mnogi bili izjednačeni sa starincima, lasno su se izmiješali i asimili­ rali s Bračanima u unutrašnjosti, i s Bračanima, koji su se spuštali k moru. Osim poljičkih plemićkih porodica iz Pavićeva popisa, može se i za neke druge bračke porodice utvrditi ili pretpostaviti ,da su se doselile iz Poljiea prije dolaska t. zv. novog stanovništva, t. j . g. 1645., i to: 1. Iz popisa pučana, koji su primali sol g. 1574.: Dujimović, Goić, Vođanović i Margitic, te veći broj prezimena Poljican n a teritoriju Nerežišća, Suitlivana, Donjeg Humca i Superta; 2. iz bračkih dokumenata : oko g. 1622.—1636. župnik u Sutivanu Ivan Pavić i obitelj Nadali (Božičević); 3. u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku

46

galiju g. 1625.: Garofolić, Sirotković, Dragičević, Domjanovi'ć, Radičić, Banić r Šintić, Rađoević, Mandušić, Novaković (u Bolu: »iz Poljica«), Banović (TarasićBan-Radić), te u Sutivanu Jakov Poljican i Ivan pokojnog Petra Poljicana; 4. prema tradiciji, i s obzirom na najstarije mjesne matice za prvih 20 godina: na Bolu šcapanović (Scipionit-7-Cvitanović—Zelanović) g. 1603., Borovinčić god. 1616., Petričević g. 1613.; u Pražnicama: Lučić g. 1590., Vučić g. 1591., Jurinović g. 1592., Tomašević alias Marijanović g. 1600., Kovačić g. 1600., Sujić g. 1600.; u Pučišćima: Marijanović g. 1576.; u škripu: Martić g. 1635.; u Postiriima: -šišić (»iz Duća«) g. 1595., Novaković g. 1585., Mišetić g. 1585., Ivani­ sevic g. 1585., Sudijić g. 1588., Jurjević g. 1590., Petricius (Petričić) g. 1592., Jurinović (»iz Duća«) g. 1600., Garđatović (»iz Poljica«) g. 1594.; u Sutivanu: Baović g. 1623., Bašić g. 1626., Grubišić g. 1626., Sirotković g. 1626., Božić g. 1629., Tuđorović g. 1627., Bartičević g. 1627., Targić g. 1634., Petričević g. 1635., Jurinović g. 1624.; u Gornjem Humcu: šcapanović g. 1567. i Marija­ nović 1635. g. ; 5. na osnovu prezimena po porijeklu u matičnim knjigama Brača: u Pučišćima: Bariša »da Poglica« g. 1596. i Marko Poljican g. 1603., a u Sutivanu Poljican g. 1644.; 6. prema mjesnoj ili obiteljskoj tradiciji ili si.: Spudičević (Pastire,-.g. 1617.), Bezimalinović (Novo selo i Gornji Huimac g. 1625.), Poljicanović (Sutivan g. 1635.) i Antonijević (Novo selo od Antunović ? ) ; 7. u spisima se spominju više puta »Useochi di poglice«. U rukopisnoj knjizi: »Brazza, Ducali, Terminationi« (vlasništvo obitelji Michieli-Viitturi) str. 128 stiče Trifun de Prods, da je g. 1547. doselilo na Brač 40 kuća uskoka. To. se isto veli i u »Diversi publici decreti privilegi et indulti« (Udine, 1656., str. 104—105). V. A. Duišin: »Zbornik plemstva« I. Zagreb, 1938., str. 293. Croatia sacra, ibid., str. 77. 16 A. Ciccarelli, ibid., str. 453, 457, 4*58. " A. Ciccarelli, ibid., str. 179 (1538). is A. Ciccarelli, ibid., str. 339.
15 14

PASTIRSKI STAN LIRICA 1 Jedna porodica J e r k o v i ć, koja se zimi ©pušta u Snurku. Ima oko 300 glava svoje i tuđe stoke. Porijeklom iz S ni r k e; vjerojatno sa otoka Hvara.
LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Okupator je opljačkao stan i odnio mnogo ovaca.

PASTIRSKI STAN POŽEŽENIK Jedna porodica J a n k o v i ć (nadimak Mihoj) od 6 članova. Po pričanju, porijeklom sa dalmatinskog kopna. U početku pastirčobanin iz Nerežišea bez stalna naselja, a i&anas dobar pastirski stan. Napasuje oko 350 glava vunača (ovce), te nešto konja i kobila. Pre­ zime Janković spominje ,se n nerežiškim župskim, knjigama od po­ n četka stare matice (god. 1656.), a Mihojev god. 1657. 47

MURVICA Nailazi se na južnim gorskim obroncima oko 1 sat hoda zapadno od Bola, i to u bllizini napuštenih pustinjaekih manastira (eremitaža) Dračevluke i Dutića. Iznad Mjurvica nalaze se još dvije napuštene eremitaže, Silvio i Stipančić. U blizini gornjih eremitaža pećina je s fantastičnim životinjskim lisklesanim reljefima. Crkva za Murvicu (dušobrižnička stanica, koju odnedavno vode bolski dominikanci) nalazi se u bivšoj eremlitaži Dračevluci, a to> je 10 minuta istočnije od Murvice. Po V. Lagiui,1 Dračevluka je osno­ vana g. 1512., Stipančić g. 1416., Duitić g. 1512., Silvio g. 1497. Na crkVici pieokara Stipančić ukliesana je godina 1477. Ovi su manastiri imali dosta zemlje, koju su dali osnivači ili kasniji darovatelji. Tako se zna, ,đa je god. 1540. manastiru Stipančiću načinio darovnicu Stje­ pan Jurinlković »od gornji ispila na lug Dubovoga Dolca«. Posljednje dvije picokare nedavno su preseljene u jedan ženski manastir u Su­ petar, a nove se ne primaju. Sva četirti navedena manastira poznata su na Braču pod zajedničkim imenom Pustinje. Muški manastir Dračevlukii osnovali su, prema bili ješkama, Poljičani Tdma i Luka, koji su. se, prodavši sve svoje imanje, nastanili u predjelu zvanom Dragonjdina Špilja, a tek kasnije mu nadjenuše ime Dračevluka, po nedalekoj morskoj uvali. Muški manastir Silvio osnovali su Pavao i Gregorij Silvio (Dubravčić?). Zadnji je »pustinjak« umro god. 1840., te su posjedi pri­ druženi Dračevluci. U neirežiškoj anagrafi od god. 1787. manastir je zabilježen kao^ SiUvio alias Dubravčić. Ženski manastir Dutić nalazi se nedaleko od manastira Drače­ vluke. Dutić je kako< neki misle, osnovan od Poljičana Bobelića, ali, po Lagu, vjerojatno od Splićanina Kapitanei, t e su njegova sestra i nećakinja prve u nj doselile. To potvrđuje i Valijerov izvještaj god. 1579.2 Ženski manastir Stipančić nalazi se u blizinii manastira SiiLvia. U Valierovu izvještajtui god". 1579. spominju se u vezi s pustinjačkiim manastirima ova imena: Senior nominata Justina Spalatensiis septuagenaria caeberes regit, Prbr. Joannes Crassovichia, Prbro Mairino de Capitaneis, Senior vocaitur soror Victoria Aidrievichia«, te ». . . Abhinc 120 annos loca haec onmia condidit Prbr. Georgius Dubravich Eremita, et ea moriens testamento suo ireliquit ipsis Pizzocheris.. .«, »Senior caeteras regens est Thomasina Juricouvich annorum 65, Stephans Juricouvich fratre dictae Thomasinae«. 3 Muirvica se prvi put spominje god.. 1286.,4 jer je u tom predjelu bračko plemlićko vijeće dodijelilo neke zemlje zajedničkom bračkohvarskom knezu (comes, rektor).
48

Pozanati svećenici upravliitelji u DraeevlucJi i SEviju 1. Žuljević god. 1662., 2. Rogarić god. 1665., 3. Dagelić god. 1685,. 4. Bolbetić god, 1699., 5. Kardilčić god. 1712., 6. Kuvačić god. 1744., 7. Uvanović god. 1761., 8. Sičić god. 1763., 9. Jeneralić (u Silviju) god. 1793., 10. Kuvačić god. 1763., 11. Kuvačić god. 1764., 12. Stipulinović god. 1782., 13. Radovčić dijak god. 1802., 14. Radovčfiić god. 1812., 15. Sičić god. 1814., 16. Katušić god. 1816., 17. Sičić god. 1816., 18. Sičlić god. 1821., 19. Grubišić god. 1823., 20. Uvanović god. 1823., 21. Grubišić god. 1824., 22. Radovčić god. 1833., 23. Pavišić god. 1846., 24^ Radovčić god. 1864., 25. Radovčić god. 1866. Svi su porijeklom iz Poljica. Morvica god. 1841.5 U Murvici je bilo god. 1841. isvega 16 porodica a ukupno 86 stanovmika, zajedno © Planicom i manastirom. Iste godine 1841. selo je Murvica brojilo 11 kuća, i to: 1 kuća Fertilio, 1 kuća za sve Bakoviće, 1 za porodicu Ante Glasinovića, 1 manja kuća za sve Barhanoviće, 1 ma kat za sve jPavišiće, 1 za tri porodice: Kuzmatnić, Žuljević-Sleško i Kuščević-Dlijanac, 1 kuća za porodicu Šimuma Šćapanovića, 1 kuća Nikole Kraljevića i žene mu Vice Šćapanović-SeikuloviLĆ (sada kiuća porodice Martić), 1 kuća Mićelina ŠćapanovUća-Sekulovića, 1 Doininka iŠIćapanovića-Sekulovića i 1 Vicka Šćapanovića~Sekulovića. Stanovnici pusttiinjačkih manastira u bračkim župskim knjigama XVII. vijek

U S u t i v a n u se spominju: god. 1654. reverendia Deandreis, god. 1655. reverenda Kačić, god. 1680. Alfirević; na B o l u god. 1612. monacalis, Fiiipis; u N e r e ž i š ć i m a: pop Bobetić god. 1695., picokara Dominika god. 1662. XVIII. vijek

U N e r e ž i š ć i m a iz Dračevluke: pop Kuvačić god. 1731., Kuhačić 'god. 1749., Vfestelicic god. 1749., pop Sičić god. 1788., pop Grubišić god. 1790., pop Katlufšić god. 1791., VLastelica god. 1791., Uvanović god. 1797.; u B o b o v i š ć i m a : Nilkolić god. 1716.; u P r a ž n i c a m a : Vuković god. 1719., pop Stipulinović god. 1760., Radovčić god, 1768., 1782., 1785., klerik Uvanoviić god. 1783., Maneničić god. 1785., pop Katušić god. 1787., 1788. i 1796., pop Uvanović češće od god. 1789. do kraja XVHI. v.; u; S u m a r t i n u: svora Radatović god. 1777.
^Zbornik za narodni život i običaje 4

49

Sadanj© porodice 1. B a k o v i ć (nadimci: Ajunt, Bambo) 12 porodica. Prezime se nalazi, u popisu nerežiškog stanovništva 6 od god. 1747. Prema tradiciji, doselili u Murvicu oko god. 1650. 2. B a i r h a n o v i ć (nadimci: Baćulin, Bamlbo) 5 porodica. U pučiškoj matici zabilježen je god. 1799. Barhanović rečeni Bakulin iz Bofla. Prezime se spominje u popisu ibolsikih pučana, koji su primali sol god. 1574. 3. G l a s i n o v i c 3 porodice. Doseljeni-iz Nerežišća god. 1820., a porijeklom iz S p l i t a . 4. K u š č e v i ć (nadimak: Dijianac) 1 porodica. Doselio se Jure iz Obršja i oženio god. 1862. Vjerojatno porijeklo sa kopnene Dalmacije., 5. P a p i ć 6 porodica. Doselio iz Supetra i oženio se god. 1863. Porijeklom iz D r a š n i c a . 6. P a v i š i ć 5 porodica. Doselili iz N e r e ž i š ć a god. 1802. 7. Š ć a p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 5 porodica. Doselili iz G o r n j e g a H u m c a oko god. 1690. • 8. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 8 porodica. Doselili iz D o l c a (Polj'ica) goid. 1818. . Izumrle ili iseljene porodice iz Murvice U drugoj polovici XIX. v. i u XX. v. izujmrle su ili' se iselile ove porodiice: Kuzmanić, Leksić (doselio se Ivan i oženio se god. 1882. iz Donjeg Doca u Poljicama), Martić (doselio se Ivan iz Zvečanja i oženio god. 1846. i Radovčić (doselio se Ivan iz Srinjana u Poljicima i oženio se god. 1875. U Americi ima 88 murviičkih iseljenika.
LITERATURA I BILJEŠKE: - '-1 V. Lago: »Memorie sulla Dalmazia«, II. Venezia, 1870., .str. 270—271. 2 Croatia sacra, ibid., str. 80: »Hujus loci auctor fuit Prbr. Marinus de Capitaneis sacerdos Spalatensis.« 3 »Croatia sacra«, ibid., str. 80, 81, 82. 4 A. Ciccarelli, ibid., str. 56 i 86: »Die 12. Augusti 1286. Potestas Pharae sit et Potestas Bracias cum assegnatrone facta a Communitate Braciensi procentus territorii Boli et Murvizza'e, qui debeat tenere in Bracia unum Vicarium. ađ complacentiam. illius Consilii*. (Decretum aliud Reip. Ven.).« 5 Prema podacima i bilješkama obitelji Fertilio. 6 Prema popisu I. Babica na Bolu (ibid.).

DRAČEVLUKA 1. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 1 porodica. Doselili iz D o c a . (Poljica) god. 1818. u Murvicu, a kasnije se spustila porodica. Žuljević bliže moru u uvalu Dračevluku. 50

PLANICA Planica ima 5 kuća. U AmerUci je iseljenih 36 Beiroša iz Planice. 1. B e r o š 8 porodica. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Porijeklom su iz B r e 1 a. Porodica ovog prezimena osnovala je zaselak. Godine 1841. bila je samo jedna kuća, na južnim bračkim, obroncima.

DRAČEViCA Nedaleko od Dračevice idućii prema Sv. Iliji, u predjelu Trešćenik, nalazi se pokrov sarkofaga, koji je okrenut naopačke, te se u nj skuplja kišnica za stoku, koja u blizini pase. Izvana je na tom po­ krovu urezan križ. Donedavno se tu nalazio i sarkofag. Između Nerež'šća i Draeeviče nalaze se ruševiine neke zgrade, očito crkvice. Kako' se predjeili nazivlje Tudor, vjerojatno je cr-kva tela posvećena sv. Teodoru. Prvi je doseljenik Šimunović. U početku su vjernici zbog vjerskih potreba odlazili u Nerežišća, jer u Dračevici nije bilo crkve. Oko god. 1670. Kuzma Žuvić nađe novaca kopajući u predjelu. Karkenjeno Brdo, zatraži!) dopuštenje od venecijanskog senata za gradnju crkve i dobije ga 26. siječnja 1674. To je današnja crkva Sv. Kuzme i Damjana. 1 Nad vratima .je natpis i godina 1678*2 Nasljednici Žuvića darivaju crkvi god. 1683. zemlje u predjelima Borov Dolac, Laptić, Mala Vajca i Nova Čeca. Druga je crkva građena god. 1770. Pred glavnim oltarom župske crkve nalazi se nadgrobna ploča svećeničkog groba od godine 1795. Prema izjavi župnika don Kuzme Šimunovliića (god. 1937.), mjesto ima 305 stanovnika. 3 Sađanje porodice4 1. B e z m a 1 i n o v i ć 1 porodica, iz Ne r e ž i š ć a. Porijeklom iz Novog sela, a starinom vjerojatno iz Poljica. 2. B u j e v i ć 1 porodica, iz N e r e ž i š ć a . Prezime se nalazi u popisnu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Doselili iz B r e l a : god. 1660. »da. Brehgle«, u Nerežišća: U supetarskoj matici spom.mje.se god. 1843. Bujević s napomenom: iz Drače­ vice. U Dračevicu su došli iz Oforšja, 3. B u l i ć 3 porodice, iz T u g ^ a r a . U boboviškoj matici spominje se kao kumi Bulić god. 1824. s napomenom: iz Dračevice. 4. E t e r o v i ć (nadimci: Sorić 3 por., Sorić-Gluho 2 por., Fanat 1 por.) 6 porodica. Doseljeni iz N e r e ž i š ć a , a porijeklom iz Pučišća. 51

1820. 1749. U nerežiškoj maitidi krštenih |ŠI. 1662. što je u mjesnim spisima zabilježenno god. Mazorkin. V u 1 i ć 2 porodice. prema predaji. u boboviškima često od god. M a r i n k o y li ć 2 porodice. u dolskoj god. bio u Grabiju. 10. u prazničkima god. prema predaji. 52 . 1736.. U nerežiškoj maitidi od početka (god. Jedan je đračevdčki Š. Graibljanin). Stari Grgić nosi naušnicu na desnom uhu. dolazi često od početka (god. iz Kotlenice. 7. 1793.N Prema tradiciji. 12'. kao Ifigich i Elijch. Duda. G r g i ć 5 porodica. kao kum s napomenom: fe Donjega Humca. 1757. u sutivangkoj matici god. Bažin. porijeklom iz Ložišća.. iz Bola. ali god. i dalje s napomenom: iz Drače­ vice. bilo je u Dračevici 5 porodica Šimunovića. 1776. 1775. a god. u suitivanskoj god. kao Bolčin. 1760. 1657. 1691. popisana su 3 Šimunovića. u bobo­ viskoj god. uvijek s napomenom: iz Dračevice. 1774.. 1719. zabilježen je kao kum M. a inače god. Porijeklom kao: Šimunić (i Šimunović. a god. a god. Šiimunović se spominje u sutivanskim župskliim knjjgama kao pop god.. 1742. 1701. KrstuHović sive Šimunović. Kuratov. Jereić. i to. u Dračevici su po­ stojale 2 porodice Bijić »kao awentitij«. Među pučanima bračke galije sa nerežiškog teritorija god. ali toga prezimena nema u nerežiškoj matici.. Porijeklo nepoznato. utemeljitelji naselja. iz S p 1 i t s k e.. 1659. Čaretin. nekada su se zvali Tutolovići. 1722. Bolčić.. U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se Hijć iz Humca god. porijeklom iz K r a p n j a.. porijeklom iz Zakučca. kao Šimunović-Petrić. Dujin. Krstulović »coignomine« Šiimu­ nović. i 1782. ZoranovićŠarić. a od god. Godine 1748.. Đinov. 11. 1735. s napo­ menom: iz Dračevice. pop Š. 1777. God. Bukeš. 8. Prema pričanju staraca. i 1793. 1785.. i alias Marković) iz P o 1 j i c a. u mlinarskima više puta od god. 1625. i 1800. 1870. i dalje s napomenom: iz Dračevice. U Nerežćima se spominje god. 1692.. 1786. P e r i ć 2 porodice. 1785. također s mapomenom: iz Dračevice. 1784. 1748. i 1728. Srdar.) dalje kao Soramcnich i Xorancich. 1793. također s napomenom: iz Dračevice. u postirskima god. Posljednja doseljena porodica Šimunić iz Donjega Doca naziva se također danas Šiimunović. Pilvac. [u škripsko^j god. Perici su od roda Krstulovića. iz B o l a . Š e m a n o v i ć 1 porodica. 1686.. 1693. U nerežiškoj matici zabilježen od god. U nerežiškoj matici god.) pa dalje. 1737. iz D o n j e g a H u m c a . Dorin. U boboviškoj matici zabilježen je god. 6. ali god. 1735.5. iz K a t u n s k o g a K r e š e v a. u isupetarsklima god.. 1656. Š i m u n o v i ć 42 porodice (nadimci: Petrić. 11 i j i ć 6 porodica. 9. Šimunovići su najstariji doseljenici i. Z o r a n č i ć 1 porodica.

223. Blago. a s napomenom »iz Dračevice« češće od god. M i l i f r e v i ć : »Pravilnici skupna življenja pustinjačkih uđružaba na Braču. koja je zatražio da gradi crkvu. Sekre­ tarij. LITERATURA I BILJEŠKE: Rukopisna knjiga svećenika Nikole šimunovića od g. Stara đračevička porodica.. građene »u mrtvo«. uvijek . str. 1723.13. Opći šematizaim katoličke crkve u Jugoslaviji. 1670. t. Rukopis kod porodice žuvić u Drače vici. 1912. o đoiskoj god.. 1757. (25. 1555. 1796. j . 1780. Sarajevo 1931. također MHličević. ~ 2 3 53 . župnik iz P o l j i c a . 1674. bilo je u Diračevici 6 porodica Žuvića. od početka god. svojih vrtova i dvorišta. što se jedan Šimunović iz Dračevice oženio nekom Žuvom iz Bola i prema njenu toienu prozvaše ih Žuvići. Prezime nastailo — prema tradiciji — po tome. u štampariji pustinje Blaca. Eremitaža se nalazi oko 2 km od morske uvale. Smrku i zapadni Vrh. Obršje d Dragoi vodu. te ga je i dobio god. u kojoj je sasm štampao historijat eremistaže. u sutivanskoj god. Tiskano 1907. sa ukupno 282 stanovnika god. u škripskoj god. da je selo dobilo ime od drače. glasi: HOC TEMPLUM COSMAS XUVICH FUNDAVIT E T IDEM HEREDES DOMINOS POST SUA FATA FACIT MDCLXXVIH 3 Godine 1944..1 Po nekima pak. i 1725.2 Bredšasnik današnjeg svećennftka. 1775. 1756. God.. Ž u v i ć 15 porodica (nadimci: Prdić. Subaša). Sjshematismus Cleri Diocesiš Pharensis Trident. imao je štampanju.. kojom su stanovnici ograđivali zidove. Eremitaža je stradala god. 1937: 1 BLACA Eremitažu su osnovali poljički svećenici Martinović i Tomašević bježeći pred Turcima god. sa dodatkom«. i po kazivanju sta­ raca Grgića i Bulića god.. — Iz spomnute knjige izlazi. 1657. u boboviškoj god. 1588. str.. LITERATURA I BILJEŠKE: i posluga. Nijemci su ga ubili kao župnika u Gornjem Humcu. u jednoj rukopisnoj knjizi Kuzma Žuvić. Fomat 19/12. 1550.3 Sadanji se svećenik bavi meteoroloigijoim i astronomijom. 1662. te ima vlastiti teleskop. i 1804. 1748. tu je kuratija za Bfoaca. Od god. osnovali su svcenici Vitaić i Martinović na osnovu inventure od naitpopa Drivodilića god. 4 Na osnovu knjige umrlih Liber morthorium ab 1768. Kiselica.) kao kum. spominje se u D. 1855. sifcuđennoga) od požara. M i l i č e v i ć 1 Niko. U nerežiškoj matici rođenih spominje se ž. 1658. god... 2 Natpis nad crkvenim vratima.1 1. 1775.. 1912.s napomenom: iz Dračeviice.. 1—25. 1722. Crkva je sagrađena god. ibid.

siječnja 1935. iz D ir a č e v i c e. gdje se oženio i ostao. Pelive. da. LITERATURA I BILJEŠKE: Zaselak su Nijemci spalili g. t e se najveći dio stanovnika iselio. Starinom iz Bosne. (Brač). Glavno im je zanimanje stočarstvo. P i v a e i ć . koji su se doselili iz Poljoca. a Kuzma u Supetar. međutim — prema Sehematisnus Cleri — god.). Prema pričanju seljaka.OtBRjŠUE1Naselje je nastalo od nerežiških pastira. S e n k o v i e ~ S v a r č i ć 1 porodica. - 54 . K u š č e v i ć (naidimci: Bace. Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. a drugi — Marko — doselio se na Brač god. Doselili g. Naselje su osnovali — prema domaćim podacima — Senkovići (Svirčići). priženili se (domazeti) u porodice Senikoviie-Svarčie. i osnovao Dragovodu. siječnja 1935. JPredak da im je Mladen Senković (god. naselje ima stalno izvorske vode. Danas ima 18 porodica sa oko 70 stanovnika.. Jedan seljak — Pivačić — reče mi.. a bave se i drvarstvom1 (sječa drva za gorivo).. su Kušeevići porijeklom iz Daflmaitinske Zagore i da su bili pastiri. U po­ četku se doselio u Muirvicu ili Bol. 3. da su miui pričali. 1944. Porijeklom iz P o l j i c a. š i m u n o v ii e 1 porodica. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Zaselak sii Nijemci spalili g.P u š i ć 2 porodice sa dalmatinskoga kopna. 1579. te se stanovništvo skoro posvema raselilo. Sadanje porodice 2 1. 2. bilo je 136 stanovnika. Jedan je njegov potomak ostao u Poljicima. iz D r a č e v i c e . Špodir) 10 poro­ dica. 4. Andrija ode fui Milnu (Svarčići). U r s i ć (nadimak: Šindik) 3 porodice. Š i m u n o v i ć 1 porodica. K l a r i ć 2 porodice. 3. Glavno je zani­ manje stanovnika stočarstvo. a u Obršje pred tridesetak go­ dina kao sluga. 1912. Nekoji Markovi potomci iseliše se !iz Dragovode. n k o v i ć (nadimak Minetovi) 2 porodice. 1425. 5. 2 Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. Doseljeni' i z ' N e r e ž i š ć a. 1579. Sadanje porodice2 1. J a . 1944. Porijeklom sa dalmatin­ skoga kopna. Maćelo. iz Dalmatinske Z a g o r e . 2. 1 DRAGOVODA3 . a porijekPom su iz Bosne.

55 . nemamo nikakvih dokaza. Tu je tvornica za konzervi­ ranje riba. Marije (g. Žalo.: Krstulović. R e s t o v i ć 7 porodica. Pantera. Brižak. 1579. Mariji. Marinovdć. Milna je malo industrijsko središte. de MLiipis. MILNA O nasielju Milni do XVI. Bonačić. Galicija. Kozžn. Vrkuk. gradila se sadanja župska crkva.. Oko god. 2. 1646. Kanarija.. Vjerojatno porijeklom iz N e r e ž i š ć a. Hranoki. 1699. Pilijpić. U njoj je prestalo -pokapanje mrtvaca između god. 1700. Pekasović. OBluizolić. Cvitanić. Podšker. Mlin. Blacarska Riva. Sadanje porođilce2 1. 1830.). Stara crkvica % nova župska crkva bijahu popločane nadgrobnim 'plo­ čama. a pro­ velo se g. Ta crkvica odgovara današnjoj sakristiji. tvornica eteričnih ulja »Trava« i radionica za popravlja­ nje manjih lađa. siječnja 1935. Tu je jedanaest kamenih Icu'ća. samo je 'bila nešto manja. Poroiđična prezimena prvi pnt spomenuta za prvih 20 godina stare matice 2 1698. Mlinarska električna centrala daje rasvjetu Bofooviiišćima. Luki Bobovišća i| Sutivanu. magistri Radoević iz Korčule. 1621. Bazelović. mistiro Panigo. mistro Botar iz Korčule.: Janković. Iza Orikve. Današnja mlinarska župska crkva bijaše u početku crkvica po­ svećena sv.. Vjerojatno porijeklom sa otoka H v a r a.ovi Milne jesu: Račić. DijeP. osim nešto u vezi s crkvicama 1 Sv. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Selo je jako stradalo od okupatora.: Skarnio. J e r k o v i ć 3 porodice. Ložišćima. Marinolić. Marangunić. Bervaldi. Trebotić. 1519. 1 kuća. v. mistro Peruzović. Bonačie alias Košić. Prema podacima sakupljenim u mjestu 5. i 1834. 1783.SMRKA1 Naselje se nalazi na kamenitoj kosini. a niže kod mora u uvali oko četvrt sata od sela. Odcjepljenje Milne oiđ nerežiške župske crkve trebalo je da se izvrši god. Koniteta Riva. Došicina.

g.. Đragičević. U miiltnarsko. Jerolim KraJliji. spominje se Berkutić. 1801. kao Haraš. Maieolei. 3.: 1704. Macola. U nerežiškim župskim knjigama spominje se g. 1682. i 1793. Kadeto) 15 porodica.: 1716.: 1717. 1701.: Jerolimj sin Nikole Poklepovića. U popisu nerežiškoga novog stanovništva zabilježen je g.. 1823. 1771.1701. A v i a'n i (nadimak: Glenda) 11 porodica iz B r i n d i s i.: 1712. Livačić.3 Frano Biliceo kurat u Milni.: 1710.j matici od god. Vlasan ig Pustinje. Sfirčić. Duibravčić. — U Bdboviškoj matici zabilježen je Berkuić g. »procorator delli comuni di Milna e Bobovischie«. Berković.: 1705. u matici krštenin spominju se od g. 6. 1777. komitis Bonačić. 1815. Vaselović.: 1707. a odsad po ne­ kada Bonaci. i Dujan Skarnio.5 Sadanje porod&ce6 1. neofibi Karmelić. Prezimena MHmarana iz različiiiih isprava (prije maitice) 1635. Bonačić dicti Kresić. 1781. GarmJć. a g. Porijeklom iz Š o l t e .: 1711.: 1708. g. Doseljen iz Z a d r a i oženio se u Milni 1887. župnik Bonaeci (dotad se potpisivao Bonačić.% 4. 1820.4 Frano cfe Mlipis. »procuratore del fPopolo«. Šćenzin) 12 poirodiica. Čekalović.: 1713. zidari. spominju se u matici kiršitenih god. mjesni sudac u Milni.: 1615. Brakuljić iz Brela. Parosiianović. Svirčić. a po nekada Bonačić). B o r z a t i 1 porodica. 56 . A r a č i ć (nadimci: Šbrado.: 1695. A r a s 7 porodica. Kaličević. Gujić. SAbnać. a g. Pavišić—Brkuljić.: 1656. doseljeni iz Z a s t r a ž i š ć a. 1808. u sta­ roj milnarskoj matici krštenih g.. pokopan u župskoj crkvi. g. Vlasanović. »offi­ cial diii Milna«. U neirežiskoj matici g. Bonačić-^Berkuić. Juraj Barkulić. Polotović. 1772.. B a b a r o v i ć (nadimak: Nado. artificis Aviani.: Babarović. Toma Kaličević. 1747. Barišić—Berkuić. Barkuljić. 2. B r k u l j i ć 8 porodica. 1675. dakle gotovo od po5.

eomitis Bonačić. 1716. (ali" kadgod i po dotadašnjem običaju. iiste godine 1762. v. god. župnik Petar B. 1824.. g. 1698. 1824. s napomenom: iz P o l j i c a . Bonačić pok. 1823. 57 . B o n a č i ć .7. i početkom XVIII. t. g. B o n a c c i 3 porodice. Bo­ načić—Berkuljić. Bonačić—'Gazilo.: iz M n e . a u postiirskoj g. spominje se kapetan Bonacci. Bonačić aMas Pilipić zabilježen je u Nerežišćima god. Prema nedokazanoj tradicijji. 1816. i 1670.C i v r a n 2 porodice. 1829. 1790. koji su primali sol godine 1574. spominje se u matici god. Bonačić dieto Komito. B o n a č i ć . Kao •magistri!. Bonačić— Criveliari. Komita.) daJlje Bonacci. lU'bobovličkoj se matici spominje g. Prema predaji. a od te godine (1711.D o r i: ć 9 iporodlica. s napomenom. »nobilis« Bonacci iz Milne. u mli­ narskoj maticli krštenih 1766. u matici kršte­ nih g. 10. (Nedavno iselili u Split). g. 1739.. Dra­ gičević se spominje u matici krajem XVTI. Dragičević alias Biskiuipović iz L o ž i š ć a. U nerežiškim župskim knjigama Bonačić se spominje god. matpop Bo­ načić i Bonacci. 1712. God. spominje se u matici god. Bonačić—Guić. Imaju sličan grb kao Bučići na Hva­ ru. 12. Ponekada dolazi ui boboviškim župskim knji­ gama kao Krstulović alias Bonačić. ali je razlika u broju izvrjezđa. ' 9. Bonačić-—-Libičić (g. Bo­ nacci iGrivellari Civitade Siceni. comitis Joannis Bonacich.10 U mlinarskoj matici krštenih dolaze pod Bonačići s različnim titulama i s dvostrukim prezimenom. U Milni je zabilježen od god. iz S k r a d i n a . g. 1662. (Nedavno iselillii). 1870. samo Libičić). 1863. Dva siu Bonačiea primljena g. 1666. j . 1625. Samo Doric g. ali također. 1836. Plemlić Klimse Dobranić spominje se na Bracu g. 1805.. 1737. 1816. 1727. i 1826. i Krstulović alias Bučić7. 11. 1762. 1825. i početkom XVIIv. Bonačić—Peškaraja i Bonačić— Krešić—Kenjac. 1866. B o b a n 4 porodice.G a r đ!e 1 i n 1 porodica. kao na pr. Ivan se doselio iz P r u g o v a i ože­ nio g.9. 1746. 1734. potpi­ suje se kao Bonačić. 1805. 1655. Crivelari. g. B & s k u p o v i ć (nadimak: Bužija) 1 porodica. 1820. 1662. 1288 s Prezime se nalazi u popisu pučana. Bonačić—Pagari.. 1813. 1721. 13. 1825. god. 1741. nekoć su se nazivali Dobranić. g. B o n a č i ć. ig. Doseljen iz O b r o v c a i oženio1 se u Milni g. • . g.. Bonačić). u Dolu. u popisu regrutiranja za bračku galiju god. a tako isto g. 8. B o n a č i ć 10 porodica. (Vidi1 Bonačić!) U Nerežišćima g. B o l i š 1 porodica.—1711. a g. 1699. 14. v. u matici krštenih od god. u skradinsko plemićko vijeće. g.

i 1752. do oko god. g. B u t u r o v i ć (nadimci: Orno. d. Bonačić vulgo Proto..M a t i j a j u r j e v i ć 1 porodica. 21. B o n a č i ć . 1816. B o n a č i ć . 17. C v i t a n i ć 2 porodice.L u d o c o r e 3 porodice. Bo­ načić vulgo Losić. 1806. 25. Sargo.K r e s i ć (nadimak: Kenjac) 13 porodica. Vjerojatno doseljeni: iz N e r e ž i š ć a . Pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od god. Sučele al'ias Butor. 19..P e t r i č i ć 3 . a za kandijskoga rata dobjegli na Brač. 1747. 1821.god.). s napomenom: iz Milne. g. 1721. samo Lovreitović. 1789. u matici krstenih Bonačić alis Losić g.P i c u l o v i ć 3 porodice. 1803. i 1824. U mlinarskoj! matici krstenih od po­ četka god. 1657. g.. god.. 1772.S a 1 a t i ć 2 porodice. 1700. u staroj ma­ tici od početka (god. 1822.. 1808. 1798. 58 .. Bonačić dicti Sargo i Bonačić alias Sargo. 1836. a tako i u sutivanskim god.15. B o n a č i ć . g. B o n a č i ć . 1795. mistro Botar iz Korčule. Mejo) 12 porodica. samo Piculović ig. 1700. 1823. 1834. i t. u matici krste­ nih g. i matici krstenih od g. U sluitivanskoj matici spominje se Botunović iz Segeta g. g. Bonačlć-Salatić. g. u ma­ tici kirštenih Bonačić dictli Kresić g.11 Prema porodičnoj tradiciji. u matici krstenih od g.S a r g o 3 porodice. B o n a č i ć . 1747. 27. 1724. i u boboviškima.porodice. 1829. B o n a č i ć . B o n a č i ć . 24.. g. u matici 'krstenih. 1807. 16.12 29.V i č i ć 5 porodica.L o v r e t o v U 3 porodice. 1806. Beze) 8 porodica. Bonačić alias Mandinić. 1742. 1707.. Bonačić-Jurjević. 1804. U Sumartinu među novim stanovništvom spominje se Antulović " rečeni Vičić iz Basta. Butor. u matici krstenih od g. 1809.1821.13 TJ prazničkim župskim knjigama spominje se Cvitanić kao kum g. 1698. u matici krstenih od godine 1834. B o n a c i ć . 26. 18. u matici krstenih g.M a n d i n i ć 3 porodice. 1698. Bonačić-Mati ja jurjević. Bonačić vuligd nominat. samo Petričić g. 23. B u z o l i ć (nadimci: Meštar. 1822. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva Milne od g. 20. u nerežaškim župskim knjigama g. 28. u matici krstenih god. U matici krstenih %od god. i to češće od god. najprije u Bilitnju Glavicu podalje oiđ mora.L o s i ć 7 porodica. B o n a č i ć . Losić owero Bonačić. B o n a č i ć . Bonačić-S alata 1 porodica. 22.P r o t i 3 porodice. a kasnije k moru u Dračevoi! Lučicu. 1836. u matici krstenih od g. S istom napomenom dolazi i u nerežskim župskim knjigama god. 1710. m 1805. u matici kirštenih od g. doselili iz H e r c e g o v : n e (Gabela) u Brela na podnožju Biokova.. B o n a č i ć . B o n a č i ć .

iz Milne. 32. U . doselio Vjekoslav iz L o ž i š ć a i oženio se g. 1878. 1809.. 1662. 1811. 1921. Cvitanić alias Polotović iz Milne. U mlinarskoj matici Polotović dolazi godine 1716. u boboviškoj matici g. s napomenom: iz Milne. (Živi u Splitu).. 1822. D e & p a 1 a t o v i ć (nadimak: Ratar) 1 porodica. samo Filipić od početkamatice (g. 31. 1700. De Negri g. de Negris g. F i l i p i ć . i 1822. 1716. 1819. 39. 36. kao Negri g. Filipić-Mazor u matici g. i 1818. Križa. kao nobilis Cvitanić g. kao Gigo alias Filipić.G i g o~ 3 porodice. 1765. 41. 1834.). Doselio Josip iz B o b o v i š ć a i ože­ nio se god. g... -59 . U nerežiškini župskim knijgaima spominje se g.30. 1832. G r a s s i 1 porodica. 1792. ma­ gistri Bonačić alias Filipić. 34. 1809. 1802. 1775. porijeklom iz Donjega Humca. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . G a r a f u l i ć 2 porodice. ii drugo prezime: Polotović. g. Bonačić-Pagari. — U merežiškim župskim knjigama Galović se spominje g. danas kao Elterović-Galović. Denegri Genovesis g. 1817. D e a n 1 porodica. F i l i p i ć . 1821. Doselio Josip iz Z a d r a kao kovač. F i 1 i p i ć . Filipić.P a g a r i 1 porodica. 1779.O z u ir o v i ć (nadimak: Bule) 22 porodice\< u ma­ tici kršten'ih god. D a v e r i o 1 porodica. 1790 i 1794. 1812. a samo Po­ lotović god.sindicus. Prezime F. g. F i l i p i ć .. Vjerojatno doselili kao pomorci. 1921. 1821. 1820. kao tan iz splitskog »sufourbio« Sv. Doselio iz S p l i t a Mate i oženio se g. nalazi se u staroj matici od početka god. 1793. D e n e g r i 4 porodice. 1821. — U matici krštenih kao kum od >g. i 1822.. — U Siutivaaiskim župskim knjigama spomi­ nje se Polotović g. Radić-Pagari. kao Filipić alias Mazor od g. G e l d i u i n 1 porodica. 43.M a z o r 2 porodice. 1780. g. g. doselio Marijan iz P o d g o r e i oženio se god. 40. kao Oksurović. Filipić-Pagari. U nerežiškim knjigama Cvitanić-Svetinčić g. Filipić-Pagari-Sindaci. 1700. F a b r i s 1 porodica. 1831. 33. 1824. na pir. P i 1 i p i ć 1 porodica. 1799.. 1859.• vić. U jnatftci krštenih D. 38. g. 1819. samo Mazor g.. 1713. matici krštenih g. 1815. 37. 35.. Međutim Cvitanići ponekada imaju.. 42. g. Osurović. — U matici krštenih od g.. Filipić alias Gigo. g. i 1806.. a g. — U matici kršte­ nih od god. Filipić-Oskuro. 1830. G a l o v i ć (nadimak: Belmate) 4 porodice. 1741. u matici krštenih od g.

iz N e r e ž i š ć a . Mlartlinović iz Slhnena. K o r d i ć . 57. Doselili oko 1796. .' K u 1 j i š 2 porodice. g. Janković-Lepurin g.11 Prema obiteljskoj tradiciji. a zatim u Milnu. 1793. Prezime se nalazi ui popisu pučana (Nerežišća i okolica). i. [Prezime se nalazi u popisu mli­ narskoga novog stanovništva od god. 48. 52. K u z m a n i ć 1 • porodica. 1823.. 62. Prezime dolazi još IU staroj matici od g. iz hercegovačkog sela S t u d e n e i. 1754. L e p u r i n 2 porodice. 47. Doselio se Antun iz K o m i ž e u Pothrane. iz K o m i ž e. koji su primali sol g. God. 1817. L i v a c i ć 2 porodice. 1822. kao: Krstulović-Buzolić. 1880. 55. iz V e 1 o g L o š in j a. J e r k o v i ć 1 porodica. 53. iz P o l j i c a. 1701. — U sta­ roj matici krštenih od g. U staroj nerežiškoj matici spominje se g. g. 1913. kao kum Martinović iz Dola. L e n t i ć (Lenti) 1 porodica. oženio se u Mini god. 59. J a r 1 o r i 1 porodica. 1723. iz K o m i ž e .. magistri Lenti 58. s napomenom: iz Splita. . kao Kozulović.. 6 0 . u matici krštenih g. L a s i c i porodica. 1625. 1813. i 1757. zabilježen' u matici krštenih g. I v i c a 1 porodica. g. 1834. 1698. kao Jamković alias Lepurin g. i 1794. Doselio se Ivan oko g. L i v a č i ć . 60 . samo Kostrinčić u matici krštenih g. G u i ć (nadimci: Korkutović i Beljure) 9 porodica. L i v a č i ć . 1864. Oženio se g. V i t o L a n c i a n o " ' (Italija). iz Š e g e t a . u matici krštenih od g. K r s t u l o v i ć (nadimak: Gibin) 1 porodica. 1700.. ali i! prije toga kaO kum god.. U matici krštenih kaoi »i! mistro« g. 1726. iz Mula. iz Ercegnovog. u matici krštenih g. iz Splita.9 i iui popfeui pučana bračke galije god. 61. 1832. 54. 50. Porijeklom iz B o b o v i š ć a .44. L i v a č i ć . 1574. H a r a š i ć 9 porodica. 1830. 1658. 1814.T r a m o n t a n a 1 porodica. Labetić-Kazabijanka. 1836. iz S. " . 46.K o is t r i n č i ć 3 porodice. iiz S m r k e . — U staroj matici krštenih od god. 1717. 1814. 1819. 1914. 1795. I v č e v i ć 3 porodice.M a r t i n o v i ć 2 porodice. 56. 1590. Doselio Karlo iz G r o h o J t a (Šol­ ta) i oženio se u Milni god. u staroj matici od početka g. Zabilježeni su kao kumovi Jankovići u Milni g.. • 51. a g. L a b e t ' i ć 5 porodica. Markusović-Livačić. samo Janković od početka matice g. K o z u 1 i ć 1 porodica. 1828. Lepuirin 'alia® Janković g. 45.10 Isto se prezime spominje u početku prazničke matice g. 49. 1747. 1793.M a r k u s o v i ć 6 porodica.

M ' i l o v i ć (nadimak: Bago) 1 porodica. Doselio se Mate iz P r u g o v a i oženio se god. 73. 1717. 1742. g. iz S u t i v a n a . U nerežiškoj matici također od početka (god.9 i među pučanima za bračku ga­ liju gđ&. g. . samo Runko g. 1731. 66. 1707. 1831. 1820. 1902.) bili su iz Nerežišća. 72. M a r k o v i n č i ć 1 porodica. :s napomenom: iz P u č i š ć a. i 1830. 1603. g. koji su primali sol. 1655. koji se također spominje među pučanima. vice-žiipnik M. u matici krštenih Lozić iz Primorja. Mute. 64. 162'5. > dicti Via san.. lović alias Marinović. 1805.. U matici krštenih od g.. iz Poštara. U »ischiera reale« na Braču zabilježen je u nerežiškoim di~ 'striktu g. g. u prazničkoj od god.. iz S IUI p e t r a. 1698. 1819. Učitelj Ivan M. 1574. 1625. U nerežiškim župskim knjigama: od g. Istoj porodici pripada i milnarski župnik. » U boboviškoj matici krštenih g. M. g. 1741. M a r t i n i ć 3 porodice. samo Vlasan god. alias Runko. 1813. kapeilaii M. Spominje se u staroj matici od početka g. 1701. M i j i e (nadimak: Rapo) 1 porodica. Marinović.. 1792. U matici krštenih odi g.10 Praznički Marangumći (g. M a t ^ k o v i ć 4 porodice. 1813. g. 1762. 1726. 1603. 1655. Krpica.. 65. 1927. M a r u š i l ć 2 porodice.. 67. 1625.9 i među pučanima na bračkoj galija god. hozić (nadimak: Tripotovi) 12 porodica. 61 . 1750. Kao MarinkovićLuskar 1 porodica. Prezime se nalazi ui popisu pučana. a 1749. a kasnije župnik. do oko g. koji saii primali' sol god. Ma­ rinović iz Omiša. i z ^ B o l a . 1697. za Nerežišća i okolicu. M i l i č i ć (nadimak: KanđaČa) 1 porodica. M a r a n g u n i ć (nadimci: Giiričie) 2 porodice. Porijeklom iz B o ­ bov! i š ć a od roda Krsitulovića. M. 1659. s nadimkom Kenjac god. M.10 Možda isto što i Drivodilić. 70. 1736.13. Prezime se spominje u staroj matici kršteinili od g. g..14 68. Ivan Marinović. (Iselil Iz Po stir a). Mariinović iz Bobovišća. god. spominje s© Krstu. Zmajilo) 20 porodica. u Milni od g. iz B r u s j a .. s napomenom: m Bobovišća. 1698. g.) do oko g. M a r i n o v i ć (nadimgi: Runko. God. 69. do oko g. M a r i n k o v i ć 4 porodice. 1775. . Vlasanović iz Pustinje. u milnarskoj matici krštenih od g. 71.

Iz Š k r i p a. 1878. U mat'ici krštenih od g. s napomenom: iz Vrh a n j a. U matic'L krštenih. u matici kao kum g. Pavišić-Berkuić. 1589.11 P e t r i n o v i ć 1 porodica. Pauziin) 7 po­ rodica. 1574. 75. 9 P u l i s e l i ć 1 porodica. dolazi i kao Pecaše© ili. Prema jednoj ibilješci dra. 85. 1896. 79. P e k a s o v i ć 1 porodica. g. 1713. Prezime se nalazi i u popise pučana.. Porijeklom iz N e r e ž i š ć a. Mladineo. 1825. 78. 62 U fooboviškoj matici Milović se spominje kao kum g.. 1730.. 1723. 1914. Doselio se financ iz T a r n o p o l a (Poljska-Galicija) i oženio se g. Žanić. fafoer Peruzović alias Junaković.10 U boboviškoj matici spominje se g. Doselio se Mihovil iz M i r cl C cl 1 oženio se 1905. g. g. O z r e t i ć 1 porodica. 1698. Stj. 82. Parofijanović alias Maričić.15 Prezime Pekasović nalazi se u popisu vlasnika. U popisu neorig'inalnih bračkih plemićkih porodica od g. Buzolića u mfnarskoj matici umrlih spominjao se P. pašnjaka od god. Parafijanović-Vidošević. 76. doseljenik se oženio g.. g. 1655. g. Krajnji) 19 porodica. 1635. i 1807. U staroj matici krštenih od početka. 1812. g: 1820. P a j i ć 1 porodica. M i Š k o t a 1 porodica. zabilježen je" Juraj Pecaseo pok. 1912. s napomenom: iz Sutivana. (isto kao kum) Milović diotus Manjavin iz Stoliva. s napomenom: iz Milrie. 87. god. (g.74. koji su primali sol g. 1730. Porijeklom iz P u č i š ć a . 1698. g. P o k l e p o v i ć (nadimak: Veli Pavini.. Pecassi s na­ pomenom: iz Mi^ne. Brčić. 80.Pecasseo. 86. 77. vjenčan u Milni g. U popisu novog stanovništva. N i ž e t i ć 1 porodica. 1763.16 P e r u z o v i ć (nadimci: Nanetovi. 1731. 1796. 84. Mladinei. Parafijanović-Vidoš. 1828.). g. na te­ ritoriju Postira—Dol—Škrip. 1736. je zabilježen g. 1780. Oženjen u Milni g. 1804. 1888. Tome i Toma Pecaseo. prezfme se nalazi u popisu pučana regrutiranih za bračku galiju godine 1625. U boboviškoj matici P. Pipi. Mali Pavini) 19 porod'ca. 1804.dobjeglo na Brač za kanđijskoga rata. —. ali g. M l a d i n i ć (nadimci: Bate. 1775. mistro' Pe­ ruzović) . g. N i g o e v i ć (nadimci: Puhor. M i r i ć 1 porodica. 83. koje je. . U mlinarskoj matici krštenih od g. iz S p l i t a : P a r o f i j a n o v i ć (nadimak: Uš jer) 2 porodice. P a v i š i ć (nadimak: Remeta) 1 porodica. iz S p 1 i t a. 1745. Pušić) 2 porodice. spominje se od g. iz Š k r i p a . U staroj matici od g. od g. nalaze se u Milni: braća Perizović i Ante Perizović. U nerežiškim župskim knjigama od početka matice g. 81. 1657. U matici krštenih od početka (g. 1768.

g. U boboviškoj matici g.J e n e r a l i ć i S k a r m i ć 4 porodice. g„ 1722. 1691. 1885. R e s t o v i c 1 porodica.. 1819. g. 1579. U milnarskoj matici kršten'ih kao Sfirčić od god. 97. 1707. Terze. Svarčić. S k o r i ć 2 porodice. 1694. (Šl!munović-Butur. spominje se Scarneo Doimo5 »procurator delli coniunli. U milnarskoj matici kršitemih od g. U milnarskoj matici krštemih g. 1865.88. 63: . g. 1791. U milnarskoj matici krštenih g. g. doseljenik se oženio g. s napomenom iz Milne. g. i 1831. 1807. T r e b o t i ć (nadimci: Pluto. kao Svarčić g. 1834. 94. kao kum spomenut g. T o m a s 1 porodica. Trebotić alias Marinović. 1796. u matici kmštemih rektor Skarneo. 90. 1806. mobil. i 1815.. 1884. Prezime Skarnio nalazilo se i u Nerežišćima.. 1806. g. doselili se kao mesari iz S p l i t a . iz D o l a . Marinović vulgo Trebotić. Doselio se Juraj iz S e n j a i oženio se g. 1720. s napomenom iz Dragovode. Sferčić iz Dragovode. Š i m u n o v i ć 3 porodice. 1767. do 1801. S k a r n e o (nadimak: Škrnić) 2 porodice. s napomenom iz D r a g o v o & e. U milnarskoj matici kršteinili g. porijeklom Senkovići iz ^ P o 1 j i c a. »presentate alt illmo. S e k u 1 1 porodica. 1913. iz S v i n j i š ć a . često Skar­ nić. Sf a r r č i ć (nadimci: Kosirima. Osim toga spominje se g. g. 1730. 1807. 1834. . od g. U mlinar­ skoj matici kao Generalić-Skiarnić od g. i 1768. 1827. doseljenik se oženio •g. 89. Scarnio. viceeonte dal sig. 100. Mairinović sive Trebotić. Skarmić. a g. U staroj matici kao Skarnio (Scarnio) od pečetka g. . di Milna e Bobovischie«. Skorio alias Penarolić.). u bolskoj Scarneo g. S t i p i č e v i ć (nad'mak Skina) 3 porodice. 1699. Terzić. Kosirić) 5 porodica. billo je šest porodica. Doseljenik se oženio g. S u z a n (nadimak: Slavotovi) 1 porodica. Scarneo.. 91. 1796. U ispravama se spominje g. U milnarskoj matici krštenih od početka (g. u fcoboviškoj od g. doselili se na Brač u Dragovodu g. T a v r a 1 porodica. MarinoVić) 6 porodica.17. 1762. g. jPrezime je Jeneralić vjernojatno porijeklom iz Poljica. Prema tradi­ ciji. 95. 96. 1833." 99. 1698. Xeneralich. iz B o b o v i š ć a . 98. spominje se i u Nerežišćima g. 92. a g. sig. Marinović-Trebotić. iz S n i m k e . 1751. SL g. 1823. Š k r n i ć . dr. 1665. iz J e s e n i c a. 1914. 1737. 1657. 1695. T e r z i ć 1 porodica.. 1693. 1725. 93. g.. iz B o b o v i š ć a. Prospero Scarnio«. U nerežiškoj matici zabilježen je Scarnio g.

U r b a n (nadimak: Kanetovi) 1 poirodica. V l a h o v i c (nadimak: Borin) 4 porodice. iz V e n e c i j e ..) i u prvoj polovini xvm. B e r o š 1 porodica iz iN e r e ž i š ć a. iz Bola (Karmeljić alias Žu­ vić) . B a s i c doselio se iz S p l i t a i oženiose g. doselio i oženio se Zakarija g. 3. v. 1728. (g.. v. Isuimrle i Iseljen© porodice 1. donedavno. 1937. B a z e l o v i ć u početku matice (g. . A l o j (nadimak: Fatoro).. Doselio se iz T i j a r i c e kod Sinja. U boboviškoj matici g. v. donedavno. Ž u v i ć (nadimak: Zuboitovi) 5 porodica. U r š i ć 3 porodice. 1698. Kao kumovi spominju se g.. 1856. B a n sredinom XIX. U matici krštenlih od g.101. 102. iz trogirske L j u b i t o v i c e. 1829. 1806. A n j i ć u matici krstenih od g. s napomenom:: iz S i t n o g (Poljica). g. A n d r i u z z i u prvoj polovini XVIII. 1763. a dlriuga iz M a k a rsfee u prvoj polovici XXX. 106. i 1753. 1848. U miatiici krstenih od g. B u r i ć u prvoj polovici XIX. iz N e r e ž i š ć a . 1730. prezime postojalo donedavno.. g. i početkom XIX. U mlinarskoj matici krstenih od g. spominje se Vlahovic iz Maslinice na Šolti kao kum). 1825. iz K a š t e 1 . v. 4. 1914. donedavno. doselio i oženio se Stjepan g. 5. 8. 6. V r a n č i ć (nadimak: Meštrevidin) 2 porodice. s napomenom: iz B o l a . 11.. B o t t e r i ui prvoj polovici XIX.. do g. a jg. kao Aliogi iz { P o r e č a . 2. iz S p l ' i t a . u Milnu se doselili iz Splita. Žuvić-Kućin. 1823. 1844. 105. v. ' (Vjerojatno živi još udovica). 1822. 107. dvije porodice. g. 1827. s napomenom »iz Mirne« kao kum. g. 1914. v. 1750. g. B r e s k o v i c u matici krstenih od g. v. do­ nedavno. U g r i n o v i ć (nadimak: Maškinić) 3 porodice. 103. 1806. magister A. ' ' . • 9. iz S t a r i g r a d a . Doseljenik i se oženio god. g. 64 . 1825. 1884. kao kum iz Supetra i kao doseljenik iz V e n e c i j e. bilježeni su i dinugoj polovici XIX.. postolar. iz Š o l t e . g. U matici krstenih od god. A1 e s . 104. magistri Andriuzzi. * U matici krstenih od g. 1769. s napomenom: iz H v a ­ r a .s a n d r i Krajem XVIII. v.L u k š i ć a. 1701. v. 10. 1810. iz Dračevjee.če­ tiri porodice. kao artificis V. V o c u 1 i n 1 porodica. 7. 1808.

. iselili se u Gruž. Felix Kislev. 19. nobilis ide Maggis iz Mi3ne. v. 28. do oko god. kao' Fabić-Karletović. 1719. Karmel'ić »neophiti«. jedna porodica. 24. . god. 1914. ood. do prve polovine XIX. s napomenom: iz P o l j i c a .. »giudice di Milna« Fnancesco de Filipis.. 1791. Jurišić diktus Marica. god. F r a n j a s o v i ć u milnarskoj matici od god. i 1823. v. 1766. 1773.. vij. iz Z a g v o z d a . 1791. god. v. Marinčević sive Gligo. 1762. D e f l l i p i s li milnarsko j matici krštenih od početka god. 1744. 1821. s napomenom: iz S p l i t a . do oko god. 17. U boboviškoj matici god. 1754. 1862. 1785. 1836. 1834. (mi matici od god. Doselio i oženio se Mate god. 1822. U XVIH. 23. god. v. 1809J. god. (god. god. v. više puta kumovi iz Botoovišća Gligo i MariričevićGligo ili samo Marinčevć. i kasnije češće s istom napomenom. Marinčević alias Gligo. Karmelić-Cezar. D a m j a n o v i ć Anite se doselio' iz S u p e t r a g. 1914. prezime postojalo donedavno. Č o g l i j a sredinom XIX. 1797. z b o r n i k za narodni život i običaje 5 65 .. 26. D e y i ć ai drugoj polovini XIX. 1861.5 15. s napomenom: iz T r o g i r a .21. 1702. 1711. 1789. prezime postojalo donedavno. D e l f i n o u prvoj polovici XIX. Doselilj se u Milnu iz B o l a . 1862. (s napomenom: iz Omiša) i god. 1753. u matičnim knjiigama od god. U bo'boviškoj matici: god. 1826. 16. kao Fralisovie. god. G l a v i ć Ante> se doselio iz S p l i t a i oženio se god. 14.20. 1730. oženio se god. G l i g o doselio se iz B o b o v i š ć a Vicko i oženio se god. 1756. D o g a n e l l o doselio se Dujan iiz <Komiže i oženio se god. god. 1695. god. i kroz XVIII. god. god. F a b i ć u matici od god. pre­ zime je postojalo donedavno. G i o v a n e 1 i i u mfilnarskoj matici od god. pop Marinčević Gligo. 18. 22.. bilježen do oko god. god. v.. 1694. 1856. doselio se Jakov. Peruzović-Karletović !). 25. i 1829. 1821. Elizabet Kislev. s napomenom: iz S t o l i v a . god. do druge polovice XVTJI. ^ . god. postojalo prezime donedavno.12. Karmeljić. J u r i š i ć . 1698. 1829.. jedna porodica. s napomenom: iz M a k a r s k e . 27. 1828. (s napomenom: iz Bola). samo Marica. 1914. 1849. v. J e l č i ć ~ u župskim knjigama od god. donedavno. 1840... — Spominje se kao postolar. 13. . 1801. 1801. jedna porodica. God. iz D r v e n i k a . Porodica je bila — prema tradiciji — engleskog porijekla. s napomenom: iz N a p u l j a . i 1742. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1730. K a r m e l i ć u staroj milnarsko j matici krštenih god. 1769. ' • . F r a n k o v i c u matici od god. do druge polovine XIX.. K i s l e v se spominje u matici samo kao kum od god. D e m a g i si i De Magis u matici od god. i 1770. god.

1711. s napomenom: iz H v a r a .29. s napomenom: iz Bola. Postojalo je i prezime Radović od god. god. 1770.. 1700. do druge polovtine XEX. M i h o j i ć . god. god. P i g a z z i u matici krštenih kao kum. K r'i z n i ć u matičnim knjigama od. 1796. vanbračianU 66 . iz Z a d r a . ali se opet vraća. ' Marjetić d'Loti Komižan. 43. 1914. 1745. do . s napomenom: iz G o n o v e (Italija). od *g. god. 39. P r i m i u matici sredinom pirrve polovice XIX. 1823.. do sredine XIX. kao kum doktor Primi. god.. Krstuilcv'ić vulgo Mihojtvić. 1827. M a r i j e t i ć u matici krštenih od god'. Marijetić alias Spaleta. ima Macolić. 1806. R a d m i 1 i u matici ikršitenih u prvoj polovini XVHl. 42. god.. U boboviškoj: matici god. — Bartulović se spominje i u drugim bračkim župskim knjigama. v. Marijetić-Spaleita. kao kum iz B o l a i kasnije do prve polovine XIX. 1822. s napomenom: iz H v a r a . 1731. jer se spominje god. 1704) do druge polovine XIX. bila je jedna porodica. god. god. god. 1819. do prve polovice XIX. miliibis Kriznić. Krstulović alias Mihojev. Radoević dictus Bartulović iz Milne. R i p a c I I matici krštenih od god. 1777. do oko god. 36.. 1764. oko gotd. 41. v. U boboviškoj matici <goid. v. 1736. P e t r o š i ć u ma^ci krštenih od g. god. 1836. v. s napomenom: iz B o b o v i š ć a.. »procurator« Radmili. R a d o e v i i ć u početku matice krštenih god. v. 1866. 1756. 1812.. U popisu pučana-•»Galectti di Neresi« god. 1625. s napomenom: iz B o l a . 38. dvije porodice Radoević. ' ( U milnarskoj matici krštenih Bartulović se spominje god. P r i b a č i ć od sredine XIX. R a d i ć kao kum od god. 34. 1788. do druge polovice XVIII. 37. . mistro Ra­ doević iz K o r č u l e . v. god. 1703. 44. v. 1745. ili iz Makarskoig primorja ili s otoka Hvara. 35. 1834. i to god. M u ' l a n o v i ć u matici krštenih cd g. N i k o l o r i ć <u matici krštenih od god. 40. do oko god. 1725. kasnije većinom kao kum. donedavno. god. samo Spaleta god. 33. god. R a f a e 1 i u matici krštenih od g. 1812. 1834. 1760. R a d i č i ć početkom: XVHL v. v. kasnije se porodica iseljava. 30.... Pegazzi. v.10 32. M a z z o l a u matici krštenih od početka (god. v. i 1810. 31. 1730. 1756. s napomenom: iz S ' t a r i g r a d a . s napomenom: »iz K o m i ž e « do prve1 polovine XIX. 1734. 1806. v.sredinom XIX. s napomenom: iz K o m i ž e. 1784. kao kum Miloš Radičić.

. is Ciccarelli. kum Vasiselli. Vol. Anton Perizović. Ante Buzolića u Splitu. prema milnarskoj anagrafi od g. 1519. god.).—1912. »Presbyterm Petrum Albinum Spalatensem in corporalem tenutam et possessionem Eccl... str. » . io Mladineo. S t a n i š i ć u mastici kršitenih se spominje sredinom XVIII. do 1834. ibid. 1914. list 11—14. 2 Za ove sam se podatke služio sa »Liber Baptizatorum Parochiae Milna 1698. 339—340. iz S u t i v a n a. spominje Gardellija. 610. iz S p l i t a . ui prvoj polovici XIX. god. samo Zvančić kao kuni. t* Mladineo... str. Petrus Albius Spalatensis. 49. 1O 67 . LITERATURA I BILJEŠKE: U vezi s crkvicom poznate su mi tri isprave iz g.. 1841. treća isprava spominje »rev.« •3 Ciccarelli. »D. str.« 1821. v. Bonaccija u Jelsi. . VI. Nicolao Tomasich.. 47. D. str. 191 i 274. 1866. str. ibid. izdata u Nerežišćima. « . 6 Radio saan uglavnom. jedna porodica. god. 5UT Š a n t i c .. 1756. R o m a n i u matici krstenih kroz XVIII. (v.: prva isprava. S. . 4 Ciccarelli. god. is Ciccarelli. 9 Rukopis kod I.. iz N e r e ž i š ć a .-. druga. 7 Duišin. 343. v. 255—256. 48.. 1775.« Nalazi se kod dra. iz B u r a n a. str. 52. T a r a s sredinom XIX. i« Rukopis kod Michelli Vitturija. Babica. 46. Marci Natalis Metropolitan! Spalatensis«... vSf i 1 i č i ć u matici krstenih od god. god. 256. Trevisani »Burianasis«.. od" 1698. Romane. . »capellanum et Rectorem S. V a s e l o v i ć u matici u prvoj polovini XVIII. 1754. Romano. 1833. 303. »actum in Villa Doli«. god. god. str. iz ' B o l a . god. I. Novi stanovnici g. u isutivanskoj matici god. ibid. . n Podaci kod I. U Sutivanu žive porodice Soljančić. braća Buzolić pok. Rukopis kod dom I. ibid. Petri Lucari Notarij et Cancellarij«. Zagreb. Jugl.. is Rukopis: »Origine e memorie delle famiglie Buzolić scritte per cura del dott.45. Vasselli iz Milne. str.«. Presentibus ad omnia suprađicta Cattarinich de Štivano. s napomenom. 1753. 1747. Stjepan Buzolić. ... 87. Joanne Scrivanich. Nicolao Angelo benemerito Vicario P h a r e n s e . i ' Ciccarelli. izdata u Dolu.' postojale su 2 porodice. v. posto jala je jedna porodica. ibiđ. ibid. u dnugoj polovici XIX.«. Serventi-Zvančić. Babića^ibid.1914. akad. jedna porodica. 1711. v. 1836. ibid. v. 1738. ibid. prema maticama krstenih.. ibid. 1793. Nerežišća ad 2). Stefano Buzolić qu. 51. zn. Romanus. bili su u Mirni: braća Perizović. god.: iz K o m i ž e. v.. Antonio (1890.. 1736. T r e v i s a n i u prvoj polovini XVIII. S e r v e n t i . Stjepana i braća Guić. 21. s napomenom: iz Bola. v. Mariae de Milna« i »testibus rogatis Jacobo Gospodnetich et Nicolao Millich«. ibid.—1813. 8 Codex Diplomaticus. 1721. ibid. Rdo D. i umjet. 1714. god. 5 Ciccarelli. str. Marie de Milna Brachae.god. 53. spominje »Venerabilis D. u supetarskoj matici god. S o j a č i ć u matici krstenih cd god. i po prikupljenim podacima. . sv. Sejačić iz Milne. — U boboviško j miatici g. .

1656. 3. Georg. 1 Marinović-Kade i 3 Marinović. Godine 1687. Biskupskom odlukom1 od 17. Luka Jurjević (1713. Rektori su: Mate loanicius (1693. Oktavijan Koviljaneo (1697. Luka Biličić. Ž u v i ć 1 porodica. BOBOVIŠĆA Naselje ili dio naselja se u prvo vrijeme nazivalo Stanac Dolac. Bonačić.). U mlinarskoj anagrafii god. Toma Vincenti. God.—1696. kolovoza 1687. Pothrane je nastalo ipri kraju XVII. a već god. siječnja 1936. Peruzović. kojega je uzdržavao zajednički župnik u Milni (30 dukata na godinu). 2. Sađlamje porodice 1 1. Jurja u Bobovišćima dano je god.—1713. u »casali« Pothume spominje se 5 porodica. Anton. Ivan Lazanja. ne spominje se. Ivan Maričić. Nikola Gverieri.podnožju dva brežuljka Huma. v. 1694. jedan Marinović iz Pothuma kumuje u Bobovišćima.). Ivan Marangunić. Ivan Duboković. Od god. kok> voza 1750. Ivan-Pavao Cemfeius. Toma Sasiunić. Silvestar Martinis (1713. Još i danas ponekada Bobovišćane nazivlju iStaneari Dopuštenje 1 za gradnju crkve Sv. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Prema podacima prikupljenim u mjestu 5.POTHUME Zaselak se nalazi u ravnici na. Bresanini. iz K o m i ž e na Visu. Ivan Jakasovic.—1716. 1693. L e s i ć 1 porodica. — Marinovići su došli iz Bobovišća i osnovali Pothume.. ' 4. odcjepljuju se Bobovišća ai Ložišća od mlinarske župske crkve.). D. Feliks Dragičević.). i to: 1 Bonacić-Piculović. Prvi 'stui stanovnici naselja Marinovići iz Bobovišća. Ivan Obradić. Petar Marinčević-Gligo. ' 68 . M a r i n o v i ć 11 porodica. 1836. Jerolim Kevešić i Petar Versalović. iz M u r v i c e . Ukupno 14 porodica. K o r d i ć.(nadimak: Tramontana) 1 porodica. dobiju Bobovišćani kapelana. t e središte nove župe postaju Bobovišća 3. Petar Marinčev&ć-Gligo. iz Š k r i p a . Vice Dujmović. Tade Milačić. 1749. u Bobovišćima je rektor (upra­ vitelj crkve).

Ivan Krstulović pok. Grasović. Ivan Krstu­ lović Jurjev. 46. Zuanić. 34. 6. * 1703. 17. 1698. Ivan Krstulović 69 . 29. Marinčević sive . 26. Ivana. 39.: Krstulović sive Barišić. Stjepana. Pavao Versajković pok. 14.-Stjepan Krstulović Antin. Nikole. • Popis bratlma iz Bobovišća i Ložišea god. Nikola Krstulović Antin. Krstulović pok. 2. Nikole. 7. Bučić.' Nikola Krstulović Jurjev. -1694. 9. Frane. -. Marina. Petričević. Ivan Marinčević Jerolionov. Stjepan Buzolić kao nasljednik pok. mistro Jerolim Marinčević pok. Anton Krstulović pok. Stjepan Krstulović pok. 5. 4. Frane Krstulović pok. Marko Krstulović pok.. Žuvić alias Baloja. Frane. Petra. 40. Ive. Jurja. 30. Nikole. 48. Jurja.: Lovretović. Krstulović sive Čepkalović. Fabri. 1695. 20.: Marinčević.ć pok. 12. 8. Josljp Krstulović Antin. Juraj Krstulović pok. 28. Ivan Krstu» lović pok.: Biličić.: Marinović vu^go Rado.: ipop-rektor Koviljaneo. 1702. Frane.2 1. " 1701. Nikole. 42. Ante. Ivan Krstulović pok. 36. 1712. Marinčević detto Halatović. Matij Versajković Pavlov. Krstulović sive Bradašić. Marinčević pok. Anton Krstu­ lović Sfjepanov. Juraj Krstulović Ivanov. 41. 25. Juraj Krstulović pok. Krstulović alias Lovretov. 32.: Bavčević. Ante Krstu­ lović. 44. Leopold Krstulović pok. Šimiunović. 37. Dinko Juriša' kao nasljednik pok. Nikole. Stjepan Krstulović pok. Mandić. 1696. Ivan Krstulović pok. 43. 13. 19. Krstulović vocatus Sapunar. Trebotić. Marinović iz Pothuma. Marinčević alias Kenjac. Dragičević sive Čačičić. 15.: Marinčević alias Sargo. Nikole. Lovre Krstulović Jurjev. 38. . 22. Toma Krstulović Jurjev. Petar Krstulović pok. Maričević vocatus Baliga. Ivan Krstulović Lovrin. Marimčević vulgo Popile. 21. Prezimena prvi put spomenuta kroz prvih'20 gođlnla boboviške matice 1693.Krstulović. 33. Marinović »cognionime« Čuko. 23. Ivan Krstulović Stjepanov. 3. Marinović vocatus Kenjac. 11. Luka Krstulović pok. 35. Ivana. Lovre. Ivan Krstulović pok. Marko. Juoraj Krstulović Lukin. 10. Anton Marinčević pok. Ivan Krstulović pok. Trebotić. Krstulović »cognionime« Simunović. Ivan Marmčević pok. Ivana. Stjepan Krstulov'i'. Filipi. Čepkalović. Marka. Frane.. Jurja. Anton Krstulović pok.Nikole Bonačića. Juraj. 24. Petar Krstulović Jurjev. Frane. Antona. Marinčević vulgo Gramdo. Nikola Krstulović pok. 16. Luke. Marinčević alias Gligo. 47. Juraj Krstulović pok. Juraj Krstulović pok. Stjepan Krstulović pok. Juraj Krstulović pok.: svećenik Mateus Joanicius. 45. 27. 18. Stjepan Krstulović pok. 31. Bučić vulgo Loze. Sargo. Petar Krstulović Ivanov.: Marinović iz Pot Hume. 49. 1697. Krstulović alias Mandić. Krstulović sive Sefcuil. Nikole. Bučić vulg6 Gatoot. Bradašić.. 1760. Stjepana. 1699. Ivana.: Vlasanović. Lovre.

Petar Marinčević pok. 90. Stjepana. Sadanje porodice 3 1. Juraj Krstulovic Stjepanov. 66. 102. Juraj Krstulovic Nikolin. Petar Dragičević pok. C »e Castellis«. Nikola Šimunović Pavlov. Jurja.) kao Marinčević alias Gligo. 87. Matije. Lovre Krstulovic pok. Ivan Krstulovic pok. god. Matij Krstuljović Ivanov. 63. Juraj. Marpinčević Petrov. Frane. Anton Krstulovic pok. 98. Jurja. slično dolaze i kasnije često piurta. Pavao Krstujlović pok. Petar Krstulovic pok. 68. Jurja. U matici krštenih od god. 85. Ivana. Frane Martinić pok. U matici krštenih od početka (god. 62. 76. 72. Jurja. samo Bavčević is napomenom: iz Bobovišća. Ivan Krstulovic pok.4 2. popisano je 13 Cerinića. Frane Dragičević pok. Nikola Krstulovic. Luka Krstulovic pok. Nikola Trevizan. 65. 1765. 1758. 94. Frane Dragi­ čević Petrov. Luka Krstulovic pok. Martin TreViizan. Cerinić sive . Matij Krstulovic Stjepanov. Nikole. 61. Dinko išimunović Pavlov. Ivan. Jerolim. Dinka. Šinie Krstulovic pok. 60. 70 . Jurja. 69. 73. 92. 108. G1 i g o 1 porodica. Ivan Versa jković Pavlov. 109. 1777.Bavčević. 59. Frane. Dinka. 88." Matij Nizetić Tomin. Anton Krstulovic pok. 71. 81. 107. Ivana. Ivana. 86. 79. Petar Marinčević pok. Toma Krstulovic „pok. 64. Jurja. 96. i 1741. Ivan Krstulovic ipok. i 1727. Ivana. Nikola Krstulovic Ivanov.. Ivana.Ivana. Ivan Krstulovic pok. Jurja. Cerinić seu Bavčević. 55. 106. 1562. 104. god. Petar Trevizan. Tpnia Nizetić. 93. Među »galeotti di Neresi« za bračku galiju god.). 58. 74.pok. 1694. i 1721. Nikola Krstulovic Juirjev. Bavčević-Oerinić. Anton Krstulovic Jurjev. 103. Juraj Marinčev-'ć pok. 1695. 105. 57. Nikole. Anton Krstulovic poik. 110. Šime Krstulovic pok. god. Viktorija). Pavla. naute Cerinić. 1720. pok. Jurja. 67. 53. Juraj Krstulovic Petrov. u nerežiškoj matici god. 1752.^70. god. Lovre Krstulovic Ivanov. Marina. Valerija. Petar Krsitunović pok. god. 77. i 1717. Pavao (sinovi Frane Martinića). 78. Cerinić iz Botoovišća. C e r i n i ć 3 porodice. i to uz vulgd ili sive. 101. Petra. samo Bavčević god. Stjepan Krstulo'vić Ivanov. Juraj Krstulovic pok. Na Šolti se spominje Cerinov god. Jerolim Krstulovic Ivanov. Marina. kao kum Bavčević iz Šolte. Jurja'. 89. Stjepana. 50. Juraj Krsitulovic pok. Nikola Krstulovic pok. god. CerinićBavčević. Ivana. 54. Jurja. Cerimo alias Bavčević. 1721. 1715.. Ivana. jPavao Šimumović pok. U staroj matici u Nerežišćima ima Cerinića od početka (g. 1657. 75. a god. 80. 1625. 95. 51. Juraj Marinčević Petrov. Don Petar Grassi pok. Petar Draigičević pok. U sutivanskoj matici kao kum god. god. Alban Tre­ vizan (braća pok. Ivan Šimiunović pok. 52. Petar Krstulovic pok. 1714. Frame. Matija. 97. 1824. 1776.. Nikola Krstulovie pok. Pavla. 91. 100. 84. 99. 1814. Frane Krstulovic pok. Nikola Krstu­ lovic Ivanov. Ivan Krstulovic pok. 56.

1729. 5 Prezime se Grasović nalazi među nerežiškim vlasnicima pašnjaka gpd. 1775. 1733.. 1744. U staroj matici u Nerežišćima ima Grasovića od početka matice (god. U staroj matici u Nerežiš&ma ima Marinčevića i Maričevića alias Stipanović od početka (god. Marincić alias Gligo. i 1733. Marinčević dictus Gligorić. G r a s s i 2 porodice. 1721. 1625. 1728. kao kum iz P r a ž n i c a . 1625. 1744. Među »galeotti di Neresi« god.. god. Grassi. "7. pop M. pop M. M a r a n g u n i ć 3 porodice.egiranim obiteljima. U napeižiškoj matici spominje se god. artifex Grassi. pop Marangumić iz s Bobovišća.). god. magistri Grasoević. a god. lapicida Grassft. nauta M. Stipanović ©eu Maričević.7 U nerežiškoj matici god. 5 • ° 3. 1655. god.. fabri Grassi. alias G. 1589. 1656. 1665. M . zabilježena je jedna ženska M. Porodica je pripadala privdF. U matici krštenih od početka kao Grasović (god. i 1788 Marinčević-Halat-.a r t i n i ć 1 porodica. lapicida Grassi. magistri Grassi. U bobov'iiškoj.6 Prezime Grasović nalazi se i u popisu pučana. 5. matici bez gornje napomene god. nalazi se mistro Ivan Stipanović. jednako i god. vulgo Gligo. god. 1794. god. 1657.. 1774. 71 . 1725. i 1746. Grassi. 1717. U matici krštenih od god. 1725. U popJsu »galeotti di Neresi« od god.). kao Krstudović vulgo Lebedin. god. Marinčević »detto« Halatović. 6. 1746. 1724. god. H a l a t 2 porodice. 1702. a god. god. 1741.god. 1728. . u dolskoj god. 172'3.1761. Marin­ čević sive Halat. 1719.). sive G. v god. i 1727. 1762. Krstulović alias Lebedina*. U merežiškoj matici zabilježen je kao kum god. 4. »rector et econonius« M. 1799. U'mat'ici god. 1693.1792. 1719. god. pop Stipanović i god. za bračku galiju bila su 3 Grasovića. god. zabilježen je Gnasoevtc iz Kaštela. magistri Grassi-. 1767. god. god. 1774. koji su primali sol god. i 1711. a god. god.. Od početka matice (god. 1574. fabri Gnasović. 1804. porijekloim: iz B o s n e . 1717. god. god.) kao Marinčević alias Halat. 1696. i . i 1721. jednako i god. pop Marangunić. 1798. ' -U sutivanskoj matici god. iz (Pražnica. .. 1659. Grassi iz nerežiške župe. naute Gligo. L e b e d i n a 3 porodice. god.. 1734. 1767.. Prema još nepotvrđenoj predaji. god. 1724. 1766. 1733. U matici od god. god. 1746/Krstulović vulgo Lebedinov. kao kum iz M i I n e . -1718.

god.. jednako god. Trevizan iz B u r a n a. Krstulović sive Sekulović. 1773. 9. 72 . 'god. 1834. god. 1719. god. 1734. 1736. 1732. god. 1722. Marinović sive Radić. a god.. i 1716. Marinović alias Radić. jednako god. Krstulović alias Sekul. 1750. Dragičević alias Šare. 1727. god. 1724. god.. god. Mišković »olim« Sotković. d. 1834. Škrmetie iz Bobovišća. god. 1717naute Albani Burianensis. samo Mihojević god. god. spominje se kao Krstulović alias Pitalo. i 1729. god. 1727. kao Krstulović vulgo Mihojević. fabro Radić iz. U matici od god. U bobo viškoj matici krštenih od god.. i 1734. 1728. Krstulović alias Mihojev. god.).. . 1745. 1738. 1725. 1730. 1657. god. R a d i ć 2 porodice. Dragičević vulgo Skarmetić. god. 1733. 1724. 1721. god. "i 1733 Krstulović sive Pitalo. Trevizan. god. 1734. samo Sotković god. 15. kao Trevizan'i Burianensis. N a z o r 2 porodice. 1753. 1749. Krstulović vulgo Sekul. • i 1727. god. dalje više puta s napomenom: iz J e s e n i c a (Poljica). Marinović-Radić. 1715. U matic'ii kirfštennih spominje se od god.. god... Radić. T r e v i z a n 6 porodica. 1715. U staroj matici u Nerežišćima zabilježlh je Mihojev od početka (god. i 1752.. Sekulov. i 1793. nauta Trevizan. U matici od god. * >' • U matici od god. 1777. 13. god. 1694. Trevizan Buranello. god. kao Dragičević vulgo Skarmeta.. Skarmetić alias Dragičević. god. Trevizan-Vitorello. 1725. Dragičevići su vjerojatno iz Poljica. naknadno dodano Trevizan. god.. 1782. god. 1752.1728. 1719.. i t. Miško. P i t a l o 3 porodice. 11. M i h o j e v i ć 5 porodica. Od početka matice krštenih (god. U boboviškoj matici krštenih zabilježen. spominje se kao Markiović vulgo Rado.. 1724 i 1727 Krstulović vulgo Piitalović i Marino vic vulgo Pitalo. »god..14'. Marinoviić sive Rado. i 1746. 1703. 12. 1714. 1825. god. 10.. 1725. 1830. god. je god. Viktor T^revizani. Marinoviići su vjerojatno iz Poljica ili iz Omiša. 1792. 1741. 1719. 1728. Sekulović. 1752. Krstulović vuilgd Pitalo. 1726. 1768.) kao Krstulović sive Sekul.. Bola kao kum. kao Mišković. Skarmeta alias Šare. i 1728. jednako god. M i š k o 1 porodica. 1747.v 8. U matici od god. 1717. 1809.. 1729. S e k u 1 8 porodica. samo Mihojev god. U milnarskoj se matici spominje kao kum god. 1714. god. samo pitalo.. god. Š k r m e t a 4 porodice. god. Dragičević alias Skarmeta. 1751.

1717. Marinović-Trebotić. i S. U boboviškoj matici krštenih od god.. Mala Banda. Pjerotovi. Krstulović alias Žaro. god. Pojedini dijelovi sela imaju svoja posebna imena. T r e b o t i ć 3 porodice. razoružana.god. Burian Vittorello s napomenom: iz Bobovišća. kao kum ( Žaro iz Trogira. 2 Prema predaji. a stanovnike kao Bobovišćane. ' .. 1896. Ž a r o 2 porodice. Nešto 'sjevernije od sela nalazi se dosta velika vododerina zvana Juras Potok ili Veli Dolac. Šama-tep Pislić) 19 porodica.Tako je na pr. koji je za kandijskoga rata bio zapovjednik plaćeničkih četa u Trogiru. i 1753.. Gubno. Marinović sive Tre­ botić. isto god. samo Trebofać god. Na'Me ju. Sadanje porodice 1. A n t i č e v i ć (nadimci: Zanetovi. 1750. 1900. Zared.. Krstulović sive Antičević. ožujka 1884. god. kao kum Krstulović alias Žaro.. god. Nazorovi Dvori. spomenuta je Orsola Anitiićeva. prvi su stanovnici bili |£rstufović-Lozići iz Bobovišća. U početku nerežiške matice god.. Novi je most sagrađen gd. 1725. 1791. 1791.. 1716. U boboviškoj matici od god. U sutivanskoj matici spominje se god. kao Krstulović vulgd Anti­ čević. * . Ajmitov. Na Boriće. 1776. 1724. 1695. god. Od početka matice krštenih (god. Ovo prezime podsjeća na rapskog plemića Žaro. Na Dolac. 1774. i 1719. Za jakih kiša poteče kadgod mnogo vode. a i Ložišćani česito nazivlju ovo naselje Velo selo. i 1724. Kore. i 1727. 1750. U Bok. Antičević sive Krstulović. 1702.) kao Marinović alias Trebotić. Marinović vulgd Trebotić. koji je spajao dvije suprotne obale Potoka. 1699. 1774. 1783. 1724. u nerežiškoj. Kanaja. e 17. 1738. Čelca. LOŽIŠCA Bobovi šćani. • . Krstulović detti Žaro s napo­ menom: iz Bobovišća. i 1721. god. 1727. i 1727. kao Krstu­ lović vulgd Žaro. 16. Siuitivanjani i mnegi drugi Bračani identificiraju oba naselja pod imenom Bobov:' sca. ^ 73: . samo Antičević g. 1725.. naiuta. god. Stari Dvori. U postirskim župskim knjigama spominje se god. 1656.) bila su 24. Škrke.•r U sutivanskoj matidi zabilježen je kao kum god. samo Žaro god. . 1724.. kao na pr. te je o tome postavljen natpis. Radi oštre borbe za razgraničenje sa Sutivanom oba mjesta (L. god. za proloma oblaka vođa odnijela most.

Krstulović sive Čepkalović vulgo Lažanjiv. 1698. i 1730. Bradašić iz Ložišca. kao' Drag^čević alias Bisku. god. d." B a l i ć (nadimak: Dugopojac) 4 porodice. Monče. 7. Krstulović vulgo Bradašić. U sutivanskoj maitici) spominje se kum iz Bobovišća Čepkalović g. i 1728. god. . Krstulović sive Čepkalović. 1745. doselili sa otoka Hvara.. jednako god. U popisan vlasnika pašnjaka spominje se Barišin Mate iz Splita. jednako god. iednakO' god.. 1693.. 1665. 1781.. god. Binda.. samo Berkuić god. 1774. 3. 1725. 1740. Među »galeotti di Neiresi« za bračku galija u popisu od god. god.-Delija. g. 1716. 5. Šćapanović sive Biskupović iz Gornjega Humca. BiskupovićKrstulović. Mačiće. 1716. zabilježen je Barišić iz Bobovišća. U bciboviškoj matici od god. Mede. 1702. Versalković-Bariški god. 1656. 1588.' 1818. oženio se god.'Perko. 6. a g. 1889. 1791. Barišić iz Ko tišine. Baćulin. Bradašić sive Krstulović. 1815. 1727. 1727. 1727. C e r v o n e 1 porodica. Krstulović alias Biskupović. Baiifšić-Berkuić. J844. Tragetijer. 1657. 1721. 1718.. U boboviškoj maitici od god. God. U boboviškoj-matici krštenih cd g. 1697. iz Bobovišća Krstulović alias Čepkalović.. g. 6 B i s k u p o v i ć (nadimci: Mišić. 1698. U nerežiškoj matici god. . Dragičević vulgo Bisikupović. spominje se prva B. u nerežiškoj "matici g. 1719..spomlim'je se god. i 1730. i 1793. U postirskiim župskim knjigama . 1725. Krstulović-Čepkalović. U bciboviiiškoj matici cd god. 1720. Doselio kamenar Arkanđel iz G i o v i f i a z z o /(Italija). Č e k a l o v i ć (nadimci: Grižun. jedna ženska god. Krs£ulović sive Badšić. B a r i š i ć 5 porodica. Bradašić-Krstulović. 1700. i 1726. Od početka matice (god.. Versa jković alias Barišić.. 1770. Bikar. g. U sutiivansko j matici zabilježen je god. 1696.pović. jedna ženska Versajković »relicta ex nauta« Marinčević. god.. 1722. Veli Jere. i 1727. Krstulović vulgo Čepkalović. god. g. a god. god. 1733. 4. „ B r a d a š i ć (nadimci: Pobo. 1778. god. god. Krstulović seu Čepkalović. nalazi se Ivan Aiitičeviić. 1728.. Juinko. "Ćirilo.. (ženska) iz D u g o p o 1 j a. g.. Krstulović detto Oepkialo. Kjakini) 11 porodica.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva oid god. Krstulović alias Bradašić.. god.. Lako) 20 porodica. 1727.2. Antunac. Sove. 1745 i 1782. 1721.) kao Krstulović sive Bradašić. i t. u postirskoj se matici spominje god. 1781. 1676. 1625. Loširuka. 1727. Versačević god. 1723. jednako g. 1715. Žepo) 6 porodica. samo Versa jković god. 1730. State. ' Prema jednoj verziji.

75 . 1833. 1728. J u r a š i n 3 porodice. . J u r a s (nadimci: Krunin. Bile. jednako g.. 1800. 17. U" boboviškoj matici krštenih od g. doselio J. Krstulović dictus' Juras. 1825.. jednako g. 1724/i 1728. Krstuk> vić-Marinov. g. 1865. Škarpa. M a r i n o v 3 porodice. Krstulović vulgo Domić. 15. Grgica) 11 porodica. 2 porodice. s napomenom. Dujinica. Krstulović alias Marinov. g. 1748. U sutivansko j matici spominje ~se kao kum iz Bobovišća g. 1790.nšuil!. 1836. 1795. Skrivanello. g. g. U matici rođenih u Bolbovišćima od g. L u č i ć 4 porodice. 1748. Krstulović sive Domić. Krstulović-Jurin. islalta. K r i v i ć 1 porodica.8.11. I v k o (nadimci: Brsata. 1891. 1721. 16. na pr.. kao Jurać-Lučić. 1752. samo Ivko g. Markić Lončić) 28 porodica. J u r i l i (nadimci: Kele. 1739. U boboviškoj -matici -krštenih cd g. 1731. jednako g. 9. g. g. 1774. i 1830. g. 1723. i oženio se postolar Ante g. 1791. Jurać-Lučić. g. D o m i ć (nadimci: Sila. 1810. Krstulović alias Franjola. 1742. Krstulović vulgo Jurać. Košić. i to jedna ženska kao Krstulović alias Ivko. g. Krstulović alias Jurin. i. Kasnije se spominje više puta. iz V e n e c i j e (Mleci) kao Lombardi. 1728. 1775. 1771. U istoj matici g. 1776. Fratrov. 1804. Nadalovi. 1820. 1726. 1752. Krstulović-Jurać heres Juras. 1820. L o m b a r d i ć (nadimak: Pošćer) 8 porodica. Kacotov) 8 porodica] . U boboviškoj niatici rođenih" ig. g. g. 1762. kao Krstulović vullgo Franjola. 1782. 18. kao Krstulović vuilgo Juras. Krstulović alias Marinović. kao> Krstulović alias ' Jurini. U boboviškoj matici krštenih od g. 1778. doselio iz S i n j a oko> g. g. Mizerija) 13 porodica. 1807. . F r a n j o l a ' ' (nadimak: Bilin) 11 porodica. 1800.'i 1804..: kao Krsibulović alias Jurać.. 1782. Krstu­ lović sive Jurać. Krsibulović alias Domić. g. 1753. 12. Krstulović-Domić. U boboviškoj matici od g.. 14. 10. s napomenom iz S e l a c a . KrstuBvić dictus Domić. 13. samo Franjola g. Krstulović alias Juras. g. 1804. U bobovnškoj matici krštenih g. Krstulović dictus Juraeević. Špire. Žiža. g. 1821. U boboviškoj matici krštenih od g.• U boboviškoj maitici krštenih od g. Brkin) 9 porodica. M i š e t i ć .. 1775. 19.. Jaje. U boboviškoj matici od g. iz K a š t e l K a m b e l o v c a i oženio se g. — Mišetići u Splitskoj potječu iz Poljica. 1803. J u r a ć (nadimci: Jurela. 1734. g. Ko. g. g. Kr­ stulović alias Domic. 1774. g.. Pavičić alias Franjola.

Mile. 24. s napomenom: iz.. U boboviškoj matici g. i 1728. Mićul. 1721. Buratin.20. g. Krstulović vulgo Rakela. Lomom) 18 porodica. 1882. Krstulović alks Rakela. P o l d o 1 porodica. Plivo^ Rica. i 1816. U boboviškoj matici krštenih g. 1774. 1753. Gluho. 1722. dictus« Perin. Saponar. Govorela... Lošin) 19 porodica. g.. g. 1781. 1693. i 1722. 25. 1726. Krstulović alias Perić. 1774. g. U boboviškoj matici cd početka g. U boboviškoj matici irođenih N. R a d i ć 1 porodica. Beljure. 1719. 1774. i 1751. Rade. Pavlov. Pliše. . g„ 1724'. do g. S a p u n a r i ć 6 porodica. g. Krstulović alias Mićul. 1701. SimiMiović s napomenom: iz Nerež'šća. 76 . U boboviškoj matici rođenih od g. R a k e l a (nadimci: Brnić. i 1777. iz | P o l j i c a -(Jesenice)-. g. g. 1771 i 1778.. Nadalin. 1727. 1744. g. i 1776. Lukinac.l Porijeklom od roda Marinović iz B o b o v i š ć a . i 1744. ' U boboviškoj mat : ci od "g. g. iz D r a č e v i c e . 1830. g. 1755. jednako g. g. Kacotovi. 1714. Beje. 1695. kao kum s napomenom. 21. P a v l o v (nadimci: SutulM. jednako g. Lemo. Krstulović vulgd. R a k o 1 porodica. Franićev.) kao Krstulo­ vić »vocatus« Sapunar.. 1749. spominje se jedna ženska Sapu­ narić iz Bobovišća. Pinica.. Krove. 1711. 1727. 1753.. g. Krstulović đicti Sapu­ nar..Pavlović. g. Krstulović coghomrne Š ! munović. P e r i ć (nadimci: Glušić. Krstulo. pored prezimena Krstu­ lović naknadna dodano Rakelić. oženio se Ante g. "U boboviškoj matici g. Krstulović sive Simunović. Sprta. 1721.1802. samo Sapunar god. g. U boboviškoj matici krštenih od početka (g. Radin.. Bogcimoja. Krstulović vulgo Rakelić. Čiča. KrstulovićPerić. g. Krstulović dictus Mićul. g. Skenđerbeg. Remengo. 23.. 28. doselio se i oženio Ante iz Z a g v o z d a g. 1793. Leko. 1752. Krstulović vulgo Sapunarov. 22. Krstulović detto Sapunar. i 1819. Banđirica. Buortin. vrlo često od g. 1842. 26. Boso. Krstulović-Perić g. 1776. Sinčevi. 1734. vić-Mićul. 1855. jednako g. 1797. Lešandrov. N a z o r 9 porodica. Krstulović dictus . . Tutovac. kao Krstulović vulgo. samo Perić g. S a p u n a r (nadimci: Lukini. 1848. Škampavija. 1767. g. 1812. g. 1779. 1727.. Cirkul) 50 porodica. kao Krstulović alias Pavlov. Katuše. Lolin. jednako g. ReJbac. 29: Š i m u n o v i ć (nadimci: Lose. 1753. Spuce) 30 porodica. Veli Mikula. 27. g. Slike) 2 porodice. Krsibulović alias Sapuna­ rić. Gueić. Getov. 1768. Pavlović. 1723. 1717. iz Poljica.

U boboviškoj matici od početka g. 1885. 1808. g. Dragičević iz Donjega Humca. 37. 1816. Simunović alias Donković. Sapunane. Prezime se nalazi u popisu pučana.) Dragičević sive Čavičić. Valerijev. 35. kum Dragičević iz Gornjeg Sela na Šolti. Perić. G a l o v i ć u boboviškoj matici krštenih od g. 1765. Jvko. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1775. 1802. i 1768. s napome­ nom iz P u č i š ć a . V i c i n (nadimci: Bace. Jurin. D r a g i ć e v i c (pored postojećih porodica Biskupović i Škrmeta). U nerežiškim župskim knjigama g. g. 32. K r s t u l o v i ć (pored postojećih porodica: Lebedina. V a s o ^ n 1 porodica. Sapunar. s istom napomenom g. . g. g. 1820. . 1774:. 4. . Krstulović alias Lukrejurjeva s kasnije-nadodanim nadimkom Vicin. iz S i u t i vana. Čekalović Domić. 34. 1778. 1793. Simninović-Donković. U nereži:|koj matici g. 1787. K a t a m i ć u boboviškoj matici kum g. 1891. 1746. koji su primali sol g. 1794. U boboviškoj matici krštenih od g. Prema tradiciji.. Krstu­ lović-Vicin. Krstulović alias Valerin. kao Krstulović alias Valerijevi. 1774. 1733. rektor Felix Dragičević. 1574. 1716. porijeklom iz Poljica. 1694. 1760. Pitalo. 31. 1895. do oko-g. 1783. Krstulović-Valerijev. 33.. Pulenta) 4 porodice. Kapologo. doseljenik iz S e l a c a umro je g. 1758. S v e t i n č i ć 2 porodice. g. doselio kao drvodjelac iz V e n e c i j e i oženio se g. 3. ' " Z v a n i ć 1 -porodica. Rakela. Simunović-Petrić iz Dračevice. 1678. Krstulović iz Ložišća. U početku boboviške matice krštenih zabilježen je (g. kao Cattani s na­ pomenom: iz B a k r a . . 36. Krstulović-Dragičević. g'. zabilježen je kledk Dragičević. Žaro.. U matici od g. Smoko) 14 porodica. Marinov. 1884.* Dračevice. . 1693. samo Vicin g. Lučić. i 1763. g. 1762. Mihojević. 77 30.« Dragičević. š t a m b u k 2 porodice. Krstulović alias Lukrejurjeva. s istom napomenom C. doselio i oženio se Ivan iz T i j a r i c e g. Valerijev. g. 1795 i 1801. Franjola. S u č i ć (nadimak: Ti jarica) 1 porodica.. g. g. kao (kum. T r e b o t i ć 1 porodica. Pavlov. Sekiul. . Juras. Bradašić. kao Katanić g. V a l e r i j e v (nadimci: Špire. Vicin). Antičević. . g. 1777. 1703. 1819. U -boboviškoj: matici krštenih od g. od roda Marinovića. g. Jurać. g. 1658. Izuimrle ili iseljene porodiice u Bobovišćunlai i Ložišćima 1.7 2. Krive. Krstulović »ceres hered. 1788. jednako g. g. doselio* kao postolar g.

za bračku galiju popisana su četiri Krstulovića. 177. Krstulovic vulgo Vranjčić. g. g. g. g. 1574.. Krsitulović vulgo. 1755. i 1753. Krstulovic s napomenom: iz Supetra g. g. Krstulovic-Jirč'ć. 1800. 1718. 1802. Krstulovic »olim« Stipičević. 1710. 1787. g. i 1729. samo Lovretović. 1728. Krstulovic alias. Jerčić. 1774.5 Prema neprovjerenoj verziji. 1770. 1800. 1658. Krstulovic đictus Olimpijin. Krstulovic vulgo Loze.. 1724. 1802. 1731. 1716. samo Hire g. i 1711. g. 1751. Krstulovic sive Lovretov. 1756. 1701. 1730. g.. i 1733. 1702. samo Jura g. Od početka boboviške matice (g. 1774. g. g. Bučić vulgo Galiot.. g.. Krstulovic »co'gnom. 1742... 1804. Dragun. i 1730. 1715. 1821. Krstulovic alias Stipičević. 1749. g.vulgo Jura.. g.. 1775. g. samo Dragun-g. u početku nerežiške matice g.. samo Dundo g. 1727. M a r i n č e v i ć (pored postojeće porodice jGligo). 1728. 1779. Krstulovic alis Bučić. Krstulovic detto Bučić. g. i kasnije.ine« Šimunović g. 1695. 1673. u nerežiškim knjigama s napo­ menom »iz Bobovišća« g. g. 1745.6 5. g. 1701. Olimpić. jednako g.1693. 1729.i 1753. Krstulovic vulgo Lozić.. Krstulović-Dragičević. 1738. Krstulovic sive Biutčić. Krstulovic alias Mandić. Kifs.. samo Mandić. ' g..7 Prezime Jerčić nalazi se u popisu bračkoga plemstva od g. 1771. od g. 1787. g. 1698. 1774. g. Krstulovic-Jura. i 1815. 1824.. Krstulovic sive Simunović g.U boboviškoj matici g. 1694. 1776.. g. iz Milne (kum) .. Prezimena Krstulovic i Jerčić nalaze se u popisu pučana. g. 1811. 1723. g.. g. 1625.. 1782. Krstići. spominje se Jerčjć.. 1735. g. Krstulovic sive Bučić vulgo Loze. Krstulovic vulgo Jurko.. 1719. g. 1778. 1653. 1757. 1726. i 1675. 1734. g. g. g. 1777. 1746. 1733. 1696. g. i 1734.9 Prezime se nalazi i u popisu vlasnika pašnjaka g. mistro Krstulovic. s Među »galeotti di Neresi« g. 1780.4.. samo Bučić g. 1699. 1725.. 1728.. samo Krstu­ lovic g. g.. 1773.. g. g. 1724. 1716.) kao Marinčević vulgo Grando. g. 1819. 1711. Krstulovic vulgo Svočera. koji su primali sol g. Bučić vulgo Loze..tulovićJerčić. g. 1800. i 1776. iStipičevJć. Krstulovic vocato Bučić. Krstulovic vulgo Jerčić. 1693.. do g. 1772. Krstu­ lovic alias Jurko. češće Marin•» I O . Stipičin. 1746. g.. 'Krstulovic . i 1715. 1727. Lozić g. 1788. Krstulović-Čepkalov:ć\Hire. s napomenom iz Ložošća g.. Krstulovic vulgo Pećina. Krstulovic alias Likoitovi. Krstulovic s've Dragun. 1761. 1777.. 1774. i dalje. 1727. Krstulovic alias Lqzie. Krstulovic alias Loze... g. 1820. 1589... Krstulovic-Jurjević. porijeklom iz Bobovca u Bosni kao . 1660. 1657. g. U suitivanskoj matici i župskim knjigama Krstulovic s napo­ menem: iz Bobovišća g. 1725. 1703. 1831. a iz Ložlšća g. 1747.. 1729. i 1702.. g. 1694..8 i u popisu siumartinskoga novog stanovništva od g. Krstulovic alias Dundo.

čević vulgo Popić; g. 1728. Marinčević »sive« Popić; g. 1750. nauta Marinčević sive Popić; g. 1771. samo Popić; g. 1817, zabi­ lježen je jedan Popić iz Slatina; g. 1694. Marinčević »vocatus« Buliga; g. 1718. Marinčević »dicto« Buliga; g. 1727. Marinčević vulgo Bulišić; g. 1758. Marinčević vulgo Buliga; g. 1777. i 1788. Marinčević-Bulizićf g. 1702. ©amo Marinčević. U nerežiškoj matici Marinčević iz Bobovišća spomenut g. 1737. i 1751.; u dolsko j g. 1726.; kao Marinčević u škrjpskim župskim knjigama od g. 1642.; u početku bolske imatiee g. 1604. spominje se Marinčević-Tusa, ia samo Marinčević g. 1609., 1&15., 1701. U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. nalazi se Pavao Marinčević,5 6. M a r i n o v i ć (pored postojećih porodica 'Radić i Treibotić). Od početka matice krštenih g. 1693. do g. 1815. vrlo često s -napomenom: iz Pothuma; samo Marinović g. 1699., 1731., 1734.; g. 1696. Mariraović vuigd Kenjac; g. 1702. Mairinović »cognomine« Glugko; g. 1711. Marinović detto Čuko; g. 1723. Marinović alias Čuko; g. 1731. Marinović sive Čupko; g. 1714. samo Čuko; g. ~^, 1722. Marinović alias Vulasinović; g. 1701. i 1723. Vlasanović; g. 1728. Marinović vulgo Viulasan; g. 1722. Marinović dicto Gavletić; g. 1725. Marinović alias Zavalo; g. 1725. Marinović vulgo A'nić; g. 1725. Marinović alias' Žuvić; g. 1730. Marinović alias Dugohavić g. 1728. Marinović vulgo Buva. U nerežiškiim župskim knjigama Marinović iz Bobovišća spo­ menut g. 1672. i 1723/; tu prazničkima s istom napomenom g. 1721. i 1728.; u nerežiškoj matici g. 1661. 'zabilježen je Kenjac i Marinović. U bolskoj g. 1655, M. s napomenom: iz Omiša. Prezime Marinović dolazi u nerežiškoj matici od početka g. 1655. God. 1672. spo­ minje se Petar Marinović »iudex et ambasciator Almissae«.10 U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. (schiera rea!le) popisan je Ivajn Marinović, a u »galeotti di Bol« Ivan Marinović pok. Ciprijana.7 7. O b i a č i n o v i ć od g. 1750. u boboviškoj matici krštenih s .napomenom: iz K o i m i j s e ; izatim. g. 1753.; g. 1790. JurišićO'blaoinov'ić; jednako g. 1794. i 1802. U sutivanskoj matici prezime Oiblačina, Oblak i Ofolačinov često od g. 1696. do g. 1654., ali g. 1652. kao misttro Barsatić over Oblačina. 8. R a d e t i'ć u tobo viškoj matici krštenih g. 1738. i 1739. s na­ pomenom: iz T r o g i r a ; g. 1740. faber Radetić iz Trog'ra; spominje se g. 1744. i 1769.; g. 1751. fabro Radetić; g. 1776. i 1792. magistri Radetić. 9. i š l ć e d u l a (Schedula) dko g. 1805. u matici spomenuto neko­ liko puta: nametnuto prezime nezakonitom djetetu. 79

10. V i u i i a t o v i ć u bofooviškoj] matici krštenih. kao VulatovićBukavac g. 1799.; g. 1804. Vulatović s napomenom: iz M i l n e ; g. 1805. Vlaković-Bukavac. 11. Ž u v i ć gotovo od početka matice krštenih (g. 1696.) kao Žuvić sive Balpga; jednako g. 1702.; g. 1752. Žuvić »detto« Balogia; g. 1730. samo Žuvić; g. 1725. Marinović alias Žuvić; Žuvić iz D r a č e v i c e od g. 1723. do g. 1796. kao kum više puta; g. 1777. kao kum iz Nerežišća; g. ,1780. kum iz Sutivana. Prezime se spominje u početku nerežiške matice (g. 1656.), kasnije s napomenom:~ iz Dračevice. BOBOVIŠCA LUKA Novije naselje u morskoj uvali; kao pristanište za Bobovišća i LfOŽišća nastalo od ma'gazina boboviških a ložiških. Prema sjeveru u predjelu Rat bilo je prethistorijsko naselje.11 Na više mjesta pri. obrađivanju zermje nailazi se ma terakotu, komade olova, urne, metalne dijelove i čr. Više ljudskih kostiju nađeno je g. 1899. Dosta se terakote našlo na sjevernom podnožju Gornjega Dolca i južnoga Pogravja. Kuće su se smjestile pored desne i lijeve morske obale; one, ikoje su pored desne obale (gledajući s bračkog kopna !), potpadaju pod ložišku župsku crkvu, a one pored lijeve obale pod bobovišku crkvenu župu. Sadknj© porođicfe Desna obala: N a z o r 2 porodice; porijeklom iz P o 1 j i c a (Jesenice). Č e p u l o 1 porodica financa u penziji!: sa z a d a r s k o g otočja. Lijeva obala: N a z o r 1 porodica; porijeklom iz P o l j i c a . G l i g o 1 porodica;-u staroj matici krštenih Marinčević alias Gligo (g. 1694.)
LITERATURA I BILJEŠKE: a) Allegatio Juris et Facti Pro A. R. D. Joanne Marangunićh Parocho de Milna, nec nom eommuni, et Hominibus dicti Loci Contra Incolas Stanaz Dolaz, Lozischie et Podhume Pharens Dioces. — Rukopis kod don I. Bonaccija. b) Allegatio Juris et Facti, pro Incolas Stanaz Dolaz, Ložischiiie, et PodImme Pharens. Diocesis, contra A* R. D. Joannem Marangunićh Parochus de Milna, nec non Communem et Homines dicti Loci. — Rukopis kod don I. Do­ nacija. 2 prijepis rukopisa kod mene. Rukopis se nalazi u sklopu spisa u vezi borbe o granici između Sutivana i Ložišća ti drugoj polovici XIX. v. 3 P r e m a knjizi krštenih od g. 1693. 4 P r e m a saopćenju prof. đra. I. Rubića. s Mladineo; ibid., listali—14.
1

1. 2. 1. 2.

SO

Rukopis kod porodice Michieli—Vitturi, ibid, (vidi Nerežišća ad 2). Rsukopis kod I. Babica, ibid. (v. Nerežišća ad 1 i Bol ad 9). s Ciccarelli, ibid'., str. 255—256. 9 Popis kod I. Babica, ibid. (v. Sumartin ad 5). !° Ciccarelli, ibid., str. 452. 11 Don F . Bulić »Ritrovamenti antichi a Bobovišće dell'Isola Brazza«, u Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split, br. 1—2, god. XXIII., 1900., str. 23—30. — Traigovi iz bronzamog doba nađeni u Vičjoj Luci, Krugu i Ratu: grčki šljemovi i potkoljenice. (G. Novak: »Naše more«, Zagreb, str. 33).

6 7

SUTIVAN Sutivan (Stivan) je bračko naselje najbrže Splitu. Udaljenost od splitskog do sutivaniskog lukobrana iznosi 13 km i 200 m. Na položaj današnjeg Sutivana zasigurno se odnosi jedna isprava iz god. 1205.1 u kojoj1 se spominju lokaliteti, koji i danas postoje »super sanctum Johannem«. Prema tomu, i prije Valierove vizitacije2 stajala je crkva Sv. Ivana, koja je dala ime mjestu (1579.). Nju spominju i obiteljski dokumenti obitelji Ivanoviić-Žuvić od g. 1500.3 Pri, razgraničenju između Sutivana i Donjega Humca,, prema dokumentima o odcjepljenju od g. 1579. i dalje, Sutivan jani smatraju, da granr'oe njihove župe idu od oiivaile: Mutoik na istoku preko bez­ vodnog potoka prema Močilima i kuće Cvitić do uvale Boibovišća na zapadu. 4 Oko g. 1700. sagradio je u Sutivanu dvorac pjesnik dr. Jerolim Kavanjin iz Splita, koji nadograđen i danas postoji. jPri ipopločenju župske crkve g. 1909. povađene su stare nad­ grobne ploče. Jedan je čio tih ploča upotrebljen za novi pločnik oko crkve. Na najstarijoj sačuvanoj ploči uklesana je godina 1594., druge su dvije ispisane hrvatskim jezikom, jedna iz g. 1633., a druga iz Cg. 1634. Dijelovi ISiutivana jesu: Spojizbanda, Bunta 'i Lučica. Svaki-se od ovih đ< jelova dije"i u manje dijelove: Mlin, Mositir, Vela Bunta, Mala Bunta (prije Pod Baraku), Novelovli Dvori, Stipanovi Dvori, Žuv'ća Dvori, Porat, Pod. Kas til, Jarnkov Dvor, Novi Put, Stasić, Smrdejina, Škrape, Maflduhorovića Dvori, Kancilir, Šimatorija, Slavića Dvori i Biskupija., Sutivanjaul u ispravama prije početka, sačuvane matice (g. 1622.) Birača Ivanović g. 1500. (1477.—1499.) iz Podgore 3 , Zvanić g. 1500.,3 Jakov Nadali g. 1505. (prema sačuvanom natpisu na kući), Katarinić g. 1519.,5 svećenik Frano Ivanović g. 1579.,2 Matej Andrijašević g. 1585. kurat iz Poljica, Alvk di Nadalii, Frane Žvanić i Sebastijan Zvanić prokuraitoir crkve g. 1585. ,4 Frane Bolanćić procu­ rator piulka.6
"Zbornik za narodni život i običaje 6

81

Popis pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1625. Galeotti/ di San Zuane.* Mihovil Dragičević, Marko pok. Mihovila Dragičevića, Nikola Dragičević, Juraj Comtuze (?), Ivan Dragičević, Jakov'Mate ja Dragi­ čevića, Jakov Poljican, Jerolim Ljubetić, njegov brat Toma, Pavao Paulović, Ivan pok. Petra Poljicana, Ivan Stipulinović, Gregorij Bidić, njegov brat Mihovil, Stjepan pok. Marka Bilovina, Petar Franje Bolančića, gastaldo Ivan Bilovina, Marko Ivana Bilovine, Juraj Jutronić, njegov brat Ivan, Nikola-Stjepana Krstulovića, Toma Kablarović, Matij Nižetić, Juraj Bolančić, Marko Ljubetić pok. Matije, Mihovil Sirotković, njegov brat Nikola, Marko> Pavla Viđoševića, Stefan pok. Teodora Bilovinčića, Marko Ljubetić pok. M., Ivan Sirotković pok. Mihovila, Kristof oir Sfartalović, njegoy brat Dominik, mis tro Matij Tironi, njegov sin mistro Ivan, gastaldo Petar Sf arta­ lović, Ivan pok. Matija Bakulića, Stefan Gregorija Sirotkovića, Je­ rolim pok. Grigorija Ivanovića »natual«, Nikola Sirotković Ivanov, Marko Mati je Dragičevića, August Berković Nikolin »natual«, Ivan Ivamović pok. Petra. U popisu »schiere areali di S. Zuanne e Huanazzo« zabilježeni su: Bile iz Miraea bolestan, Juraj: Radićijen ili Bolančić, Bilovina, |PoIjican, Ljubetić, Dragičević i Harbalović. Očito je, da se ovi posisi ne odnose samo na Sutivan, već i na Donji Humac, a vjerojatno i na Mirca. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih ..knjiga u Sužavanu 1622.: kurat Ivan Pavić, Žuvić, Božičević; 1623.: Nadali, Petricio, Nižetić, Justić, Baović, Lukšić; 1624.: Kršćanin, Jurinović, Tomašić, Bersatić, Belavijić, Del'ijina; 1625.: Balarinović; 1626.: Kablarović, Benković, Bašić, Ljubetić, Dragoman, Jakšić, Grubš'ć, Starčević, Sebastijanović, Vidošević, Prodić, Pavlović, Obiačin, Sirotković, Ivanović; ' . • 1627.: Linčanić, Tudorović, Bolančić, Bartičević, Marčelović, Matošević, Guerinr; 1628.: Jutarajić, Orlić, Činkanić, Dražić, Mare Alvizova; 1629.: Božić, meštar Jakov iz Omiša; 1630.: Liviiin, Piličić; v • 1631.: Alvizev, Deiijić; 1632.: ČO'Zić, Manđe Valerijeva; 1633.: Paruta, Jerie Doret f ć; 1634.: Jerić Ljubetić, Grupšić, Mladi, Targkić; . . 1635.: -škaljić, Matul žakan. Radičević, Petričević, Poljicanovc, Halađov, Nukanić (sa ženom: »Gate a Castellito«), Metličić, Hrane di Gverin;' ' " , 82

1636.: 1637.: 1638.: 1639.: 1640.:

Vetln, Jerić Niadalov; Delia Pace; Jutronić, Vičenca Puićeva; Jerka Matulova, Bidić, Biloviinić; klerik Delia Pace, mi stro Antonio. Sadamje .porodice

1. A n i b a l o v i ć 1 porodica. Spominje. se u župskim, knjigama g. 1777. Petar Anibalović iz K o m i ž e , g. 1783. Vice A.-iz Komiže. U knjizi umrlih' zabilježena je g. 1807. smrt A. iz K o m i ž e . 2. • B a b a r o v i ć 1 porodica; župnikova majka i sestra iz - M i 1 n e. . (Iselili u Nerežišća). ' . , t. 3. B e o v i ć 1 porodica. Ivan B. iz G a t a oženio se u Stitivanu. 4. B i s k u p o v i ć (nadimci: Zrakavica, Milošavka). 3 porodice. God. 1781. -spominje-se B. iz B o b o V i š ć a , a g. 1787. i 1802. 'Krstulović iz B o b o v i š ć a , g. 1820. Dragičević vulgo Bisku-_ pović, g. 1788., 1794. i 1801. Krstulović seti Biskupović. 5. B l a ž e v i ć (nadimci: Čoka) 1 porodica, doseljen prvi B. iz Ž r n o v i c e . . 6. B r m b o l i ć 2 porodice; Emil pravoslavac iz L i k e i njegov brat sa ženom rimokatoličke vjere. 7. B r k o v i ć (nadimak: špirini); Mate B. iz M i r a c a ženi se g. 1871. . 8. Č o v i ć 1 porodica; Josip Č. iz Č a p o v i c e ženi se g\ 1856. 9. D e f i n i s 2 porodice;' De Finis Andrija iz Giovaniiizia N a p u 1 j s k e k r a l j e v i n e spominje se g„ 1750. — U boboviškoj matici zabilježen je g. 1766. kao kum iz Sutivana »medicus« Definis. God. 1742. ženi se na:. Bolu De Finis iz Napulja s Kosovićevoni , * iz Sybregha (?). ' 10. D e l b o e 1 porodica; Šimun D. nahod iz H v a r a oženio se g. 1903. 11. D o m i c 1 porodica; Luka D. iz L o ž i š ć a oženio se g. 1925. Ložiški Domići potječu od Krstulovica. 12. D i d a k 1 porodica; od g. 1833. iz D o n j e g a D i c m a . 13. D u j m o v i ć (nadimak: Labjanac) 1 porodica. Spominje se g. 1789. D. iz P r g o m e t a , g. 1811. D. vulgo Labinjanin, g. 1821. samo Labinjanin, g. 1793. i 1810. D. iz Labina. 14. G r a n i ć (nadimak: Budalo), 1 porodica; nahod iz P o 1 j i e a. 15. G r u b š i ć (nadimci: Košta, Marković, Bafr'na, Kanaleto, Puntaducra = Markovi, Fanto) 8 porodica. — U staroj matici krštenih, koja se počinje od g. 1622., spominje se G. već g. 1626. Od g. 1708. vrlo se često spominje Canaletto, ali g. 1718. i dalje Grubšić alias Canaletto, g. 1784. pisar bratovštine Canaletto, g. 83

16.

17.

18.

19. 20. 21.

22.

1776. Prutić alias Canaletto, g. 1777. Grubšić seu Canaletto, g. 1833. Grubšić-Markovi, Grubšić-Gospodar, Grubšlć-Matko, Gruitašić-Smoje; g. 1692. Grubišić, g. 1693. Giubxich, g. 1782. i 1810. Grussich, g. 1783. naute Grabs'ć-Kosta, g. 1782. nobil Grubšić i Anton Grubšić »atuale hujus Loci Judice«, g. 1793. Gruxieh, g^ „.1796. Grubšić seu Canaleitto, g. 179&. i 1801. pop Grubšić Toma, g. 1806. Grubšić vulgo Marinelić, g. 1821. Grubšić Bačiće, g. 1779. [Pesti Pogbaldus Canaletto. Prema tradiciji , iz Poljica. G v o z d a n o v i ć (nadimak: Gvena, Gverinac) 4 porodice. U župskim se knjigama spominje g. 179.4 kao Ferro sa Š o l t e , kasnije kao Gvozdanović, a g. 1854. Gvozdanović vungo Abas iz Grohota; g. 1781. Petar G. j;e manoval pri nadogradnji crkve Sv. Roka. U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. 1747. Dolarius Ivan Gvozdanović, a g. 1688. Helena Gvozđenović sa Šolte. , I I i ć (nadimci: Milcšovi, KJendikac, Glavar, Mlinar, Pušilula) 8 porodica. U staroj matici dolazi:: g. 1628. Kablarović, a g. 1651. kao Ilijić, g. 1691. spominje se kao kum Ilijić iz Donjega Humca. Među pučanima bračke galije nalazi se u popisu g. 1625. Tomaso Cablarovich. —- Kablarović između g. 1626. i 1653. dolazila ma­ tici nekoliko puta, ali g. 1657. Hić overo Kablarović, a g. 1658. mistiro Ilijić, g. 1781. klerik Ilijić; kao Ilijć prezime se od g. 1656. do novijeg doba često spominje; g. 1792. kapetan Petar Ilijć. I v a n o v i ć (nadimci: Zermo, Starčević, (-Roso), Stamp adur (-Kampanara i Pizdica), Valerij, Mise, Farč'ć, Fisko (-Kostoca), Zec, Lolo, Raško, Kravanista, Dujić (-Surla-), Blaževica, Bakarela, Fratar, Žuvić (-Zr'nović-), Puhalo)-. 36 porodica. Prebjegli na Brač između g. 1477. i 1499. iz P o d g o r e , te od biračkog kneza tom prigodom zbog zasluga dobili privilegije.3 Inače se nalaze u popisu pučana, koji su primali soil g. 1574.8 i u popisu pučana bračke galije g. 1625.7 U početku matice spominju se Ivanovićevi nadimci: Žuvić, Starčević i Bašić. J a k š i ć (nadimak: Krpeša-Humcanjanin) 1 porodica iz D o ­ n j e g a H u m c a . Doselio i ženio se J. g. 1870. J i i k i ć 1 porodica; Juraj J. iz R a d u n i c e kod Muca oženio se (u S. g. 1871. J u r j e v i ć (nadimak: Pleho) 6 porodica. U župskim knjigama kao kum spominje se g. 1632. J. iz Mi 1 n e. U maticama dolazi redovito od g. 1775.; često i kao Giurgevich alias: Plego, ali i samo Plego (g. 1779., 1809.). Pok. župnik T. Ivanovi© držao je, da su Jurjevići porijeklom iz K o m i ž e. Možda isu porijeklom iz Poljica, od roda Grgurevića. J i i t r o n i ć (nadimci: Cicalo (-Pojar, Andrrpca, Francez, Mumailo, Jurko i Bokoirica-), Bule, Petruiša, (-Papi jaja-), Gluhinr'ca, Anzulin (-Bolmet i Buble-), Jiuikić, Kuzmić, Kršćan (-Crlkvica,

84

prema bilješki u bolskoj miatici od g. Vilini) 30 porodica. K e g e v i ć (nadimaik: Babica. g. 1667. U staroj sutivanskoj matici Ikrštenih. 1802. 1748. a češće se počinje spominjati K. 1666.. 1777. Bakalarić-)) 28 porodica.. Fabro. 1782. a kao Jutarnić g.. i dalje. kao Jutarnjić ^. K u k o e 1 porodica. 23." .. Blum. 1663. God. Čoizić.. Jutoirinić.. i 1634. spominju se Vido' Chegilevich i Mattio Cbeglievich. Bučić-iMajko. i 1804.. 1808. 1733. označen kao f aber. 1669. 1632. 1753. Duje iz S p l i t a oženio se god. 1652. 1753. spominje se Starčević detto Chirighin. i t. Osim toga. 1639. a g. u Smitivanu za žmpnikovanja 'Kirigin-Ivano-vića g. 1664. L j u b e t i ć (nadimci: Kapotar. Jutrinić -alias Cicaliović. 25. Steka. 1684. Jutrinić uiz. u sutivanskim župskim knjigama g.7 U nerežiškoj matici spominje se g. 1635. K u l j i š 1 porodica. 28. 1772. 1884.4 K r i m f o k a i ili Crinfocai (nadimci1: Njeze. Osejaj. iz Omiša.. i t. iiz Donjega Huimea... 29. koje je svojedobno dobjieglo pred Turcima u Sutivan.. g. Biba. Doselio Andrija oko g. kasnije često alias. ali je poro­ dica poirijeklom iz T a r a n t a u Italiji. zabilježen je u Sutivanu Onorando Lorenzo Jutronić » procurator e di Castel San Zuanne«. 1630. Slipac. L a u r i ć 1 porodica. 1633. a u sutivanskoj g. Krstoiil. ali g. Krstić. Jutruihić iz Sutivana. Prvi se spominje kao kum K. g. 1665.. ima Kršćanin. Jerolo. 1732. 1821.K.Jutronić alias Doriin.—1807.. Jutaronić.. 1800. 1778.. 1682.. Ture.. Kristian. 1680.- . 1700. kao Jutronjić g. a g. Žuvinić (-Banat. 1649. koja se 85 . 1798.. Piće. g. K i r i g i n 4 porodice. iz Mir a c a g. 1650. Letuin. koja se počinje od g. U popisu novoga stanovništva od g. Kapologo.. 1624. Jutronić vulgo Kriatijanović. 1875. Vidov) 2 porodice. 1785.10 U sutivanskim se župskim knjigama kao Keljević spominje od g. 1807. spominje se Jutronić seu Oisejaj (i Ossegia). Luka iz. U jednoj ispravi o borbi za ^granice Sutivana i Ložišća. K o m i ž e oženio se g. g. 1659. U staroj matici. kao Kegević seu vulgo Vidov..g. detto.9 U boboviškoj matici zabilježen je g. — Mircanski su. Benedeto-). 1763. 1747. seu Cicalo.. d. 1736. 27... Artista (-Pin-Kotica. g.. Kovač-). iz D o n j e g a H u m c a . U sutivanskoj matici ponekada kao g. porijeklom. 1625. Markanićić. 1776. i dalje. Kutlica. 1704.D o n j e g a H u m c a . 1767. . i 1667. Jutrinjić alias Jerčić. 1756.. a g. d. 24. kao Juitroljić g. Marelovretov. Kalabrež) 3 poro­ dice. 1645. 26. Jutronić se nalazi u popisu veslača bračke galije g. iz Miraca. Donko.. 1638. Jutronić alias Žuvinić od g. organist Laurie iz Donjega Humca. 1628... 1825. ali i Jutronić . spomiinje se Jutarnjić g.. Kao Jutrinić: g. 1622.

Lokvičić vtulgd Lovrić. 1658. . 1783. g... (-. 1820. (i kasnije) Lukšić alias Jerko i prema tome g.1703. odmah u početku god. i dalje! ali i često kao Lokvičić seu Ursić g.. U staroj: sutivanskoj.. Lukšić-Ivanovic. u. i 1729. Niseteo. koja se počinje. a g. g.1731. Ovx> prezime dolazi u popisu bračkoga plemstva g. (g. Lokvičić alias Vojić. 1623. Pavlo. U boboviškoj matici g. Ovamo pripada i Marinelić od g. i 1798. Ursić se spominje kao župan bratovštine g. spominje se L. 1800. 1689. U sutivanskim župskim knjigama spominje se: god. i dalje Ljubetić seu Kusajjn. kumuje Ligaević sive Lukšić iz Sutivana. a g. g. 1803: i t.. • Lokvičić -dolazi tek od g. 1783. 1753. 1753. posljednji muški potomak porodice Lukšić. Tri su Ljufoetića zabilježena g. zatim g.. d. kao član. g. . 1719. u vezi s regrutacijom za bračku galiju.počinje od g. L u k š i ć (nadimci: Carić. Meninica. 1682 s napomenom: iz Miraca.nadimcima. (nadimci:-Ursić. 1790. i dalje Jubetić dictus Škabić. 1755. Praskalo g. Spominje se kao župan bratovštine g. (i dalie) Lukšić alias Jerković. u matici od g. 1776. 1694.vica g. 1833. 1724. često i kao Jubetić. nobil. Slavic. Marinković. ali dolazi i samo Oozie. 1574. Bosonogo) 30 porodica. Lukšić. Prezime Nižetić u Suitivamu staro je prezime. mjesni je sudac u Sutivaiiu Matij Lukšić-Nižetić. Lukšić-Iva-86 . 1798. 1833. 1800.. 1622. . 1696. možda se Gabetić (prema Giubetieh) odnosi na Ljubetiće. 1783. i dalje Ljubetić seu Marelavretovi.. 1625. . 1696.. odnosno dvostrukim prezimenom. 1716. — Ljubetić kao župan bratovštine spominje se g. na pr. 1645. g. 1735. Petrizi© detto Ursić. 1816.. matici (rođenih. a g. 1736. 1622. d. 1691. 1788.) u Splitu po povratku. jer kasnije mnogo puta dolazi kao Ljubetip alias Marinelić.. Nižetić-Stasdć. 1623. Imbre. 1626. 1788. g.. Rede. 1833. U popisu pučana. L o k v i č i ć . 31. pop Nižetić. a g. 1857. g.7 30. kao pop g. i 1791. 1625. te g.. Spominju se i drugi izumrli nadimci: Čuko g. Bekalo. nobil. g. U istim knjigama dolazi i s nadimkom Ivanović: g. kao »precuratore del Popolo« g. u popisu pučana bračke galije. 1798. zabilježen je kao kum iz Sutivaa Kokoitić sive Stasić. 1777.. 1776. g.Lj. od g. 1775. 1708. (Marko) i g.. 1787.. Nižetić i Korić. Koor-ić.iz Hamburga (Nikola). samo Jerko. g. g. Zorzin. Porijeklom iz L o k v i č i e a kao Ursić. mistro Jerković detto Lukšić. 1798. ali g. Nižetić živi (1938. mistro Lukšić. i t.. Nižetić).11 U župskim knjigama prezime Lukšić češće dolazi s . i dalje Ljubetić seu Čožić. Malenjaza) 6 porodica. 1632. spominje se. dočim g. tako na pr. Kafetijer. 1665. i redovito dalje. a <g. 1648. dalje Ljubetić seu Madko. 1758.. koji su primali sol g. Kalebić. Jedan se Nižetić spominje LI popisu od g.. 1723.Sćetina-). nobil. Prezime Lukšić javlja se u vezi i s drugim prezimenima. Nerežišćima g. Vlah g.

LukšićKalebić od g. M a t k o v i ć (nadimak Vlahović) 4 porodice. Justlnijanović-Negodić iseu vulgo Spaleta.) 33. ia g. N e g p d i ć (nadimak: Spaleta) 2 porodice. sa otoka H v a r a . 1710. 1833. 38. (Nijemci su ga ubili g.Petrović.Trgić iz Poljica god. g. Lukšić seu Carić. Mate Drnas »dieti« Matić. u XV. 1944. iz V o l Ps k o g a (Istra). Doselio se Ivan. g. 1776.ašević. Samo Marinković se javlja g.S u ć u r c a. (Strijeljan je od Talijana g. Lukšić alias Čueanić. kao kum magđster Mazzoni iz Trogira.. Lukšić vulgo Čarinin. doselili iz K a š t e 1 . 1806. ali g. 1798. 1793. 1707. 1922. g. L u 1 i ć 1 porodica. 1804.L u kš i ć a. 1691. • • • • . 1911. bio je krojač. M a n z o n i 4 porodice. 1802. U Nerežišćima pre­ zime zabilježeno samo g.. 1776. M a c r i n k o v i ć 1 porodica. U matici se spominje g. a kao Vlahović g. te g. 1789. 1782. 1807. ^Vjerojatno porijeklom iz Splita. s napomenom: iz Komiže.nović. Oženio se u Suti. iz J e s e n i c a (Poljica). 34.. i Matijašević. kao Lukšić alias Marinković. M a r k o v 1 porodica. Lukšić-Kitara i Lukšić-Manduhororović. 41. g. g. 1782. dr..Trgić g. a' od g. 1776. iz K a š t e l . Doselio iz M r a v i ­ n a c a i oženio se u Suitivanu g. od g. 1793. M a t i j a š e v i ć (nadimak: Trgić) 2 porodice. Anton Lukšić-Ivanović »actual judice assessore«. 1755. Često je u župskim knjigama i Lukšić alias Puciskićod g.) 39. Matij. Matijašević vulgo Targić g. M i l a v i ć l porodica. i g. 1723. iz K o m i ž e . • ••• •87 .. vijeku. 37. — (Jedan se Targkić spominje u župskim knjigama još g. Godine 1833. g.. M a t i ć (nadimak: Drnas) 1 porodica.12 32.) 40. Prema jednoj obiteljskoj bilješci.vanu Miće iz R a m 1 j a n a kod Knina i sa pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru god. Lukšić-Imbre. Prema jednoj verziji. a g. nobil. 1821. 1833. 1795. Oženio se u Sutivanu Vid g. Lukšić. 1799. Doselio iz Č i o v a i oženio se Andrija L. 1788 dalje. 1792. g. 1805. više puta Kuzma Barnardi ' Manzon ili Manzoni iz S p l i t a . nekoliko puta sa »mistro« ispred imena. u Sutivanu g. 1656. Kao Mađković spominje se od g. Oženio se M. Lukšić-Hmutalo. 1819. 1634. a od g. iz Z v e č a a j a . 42. God. Lukšić-Vitorin. i 1806. U boboviškoj se matici spominje g. Justinijanović ' vulgo Spaleta iz SpPiita. M e d i ć (nadimak: Pokršćenjak) 1 porodica. 1821. M o h o r o v i ć (nadimak: Kranjac) 1 porodica.. 1740. 1787. 1758. Lukšić vulgo Cairinić. Dominius Lukšić seu Korić. Spominje se: Trgić iz Jesenica g. postojale siui tri porodice Mohorović-Kranjac. spominje se »proto« \Mazon iz S p 1 i t a kao kum. 36. 1943. 35.

. 1780. ^ 51. Radić detto Padailo g. Doselio iz G o r ­ n j e g a K . zabilježen je đakom Petricio iz Sutivana. iz S u p e t r a . 1765. iz okolice T r i e r a . 1787. do oko g.. U Sutivan došli iz Splita kao na­ sljednici — prema pričanju — Stipančića (g..43. 1800. zar tim: g. 46. 1776. 1777. 1797. 1785. i to: g. 1796.. pop Perišić g. P l e j i ć 2 porodice. • . Bilać je od g. i t. Kao RadmilovićPessa spominje se od g. R a m i j a k (nadimak: Krnjaca) 1 porodica. Doseljen Ante g. 1699. s napomenom: iz teritorija trogirske biskuptje.. iz N o v i h S e l a (Omiš).«. 1670. nauita Rodolfi. U boboviškoj matici g. g. Oženjen u Sutivanu g. P i v đ l i c a 3 porodice. d. g. R a d i ć (nadimak: Padalpvic) 2 porodice. P e r i š i ć (nadimak: Mustra) 3 porodice. Prema obiteljskoj piredaji. iz Sinja. 1791. 1774. R o t t o l o n i 1 porodica. U Sutivanu oženjen Dinko g. 1762. kao stranac u bratovštini Biljaktušić detto Pessa. 1879. 1858. 1623. 45. 1739. kao Pessa: g. Perišić »detto« Dizdar g. Pessa iz »Oltremontanus Dioces. 1782. Napula) 4 porodice. a kao takav biva i pokopan u Sutivanu g. 1746. iz S i t n o g a . 1880.. 1789.—1781. Grgo Pessa »famulus comitis Petri Capogrosso« iz Oltremontanus Diocez. N o n v e i l L e r 1-porodica. . 1756.'... "mistro Rodolfi. Ranije porijeklo: vjerojatno iz Venecije. . javlja kao kapetan.. i l o v i ć (nadimak: Peša) 5 porodica. 1720. 47.. 48. 1833. g. g. iz J e 1 s e. 1780.. nadimak: Dorini) 1 porodica. Spominje se u Sutivanu od g. 1787. s napomenom iz B o 1 a. 1747. Doselio iz A n e o m e (Italija) i oženio se u Sutivanu pekar Ivan g.. g.' Alvise Michael Petricio i njegov rođak oslobođeni od pučanskih daća g.) i Marjahović-Dražoevića (Jauka). Purešković.. Doselio Gaje R. — Prezime se nalazVu popisu novoga... P a l a v r š i ć 2 porodice. 52.. 1770. P e t r i c i o (Petrizio. U župskim' knjigama bilježen od g. 1787.o p r i v n a i oženio se u Sutivanu Ivan g. 1794. Rezmilović detto Pessa. Tragur. zbog zasluga protiv Turaka. 44. R o d o l f i (nadimci: Nadalin. Perišić alias Bilać. Radić-Padalović g. g. U župskim knjigama od početka matice god. 50. g. 1594. g. veljače 1866. 1793. 1793. dobjeglog pred Turcima. 54. često pre­ zime u maticama. 1846.. R e n d i ć 1 porodica. 1711. 1720. iz T u g a r a (Poljica). 1795. . stanovništva iz g.. U matici je kao kum zabilježen Dnni Aloisius Noveller g.14 49. koji se g. R a d m . iSpominje se u župskim knji­ gama Radić de Poglize g. Doselili se za župnikovanjia Palavršića god. Tragur. 1804. 53. gdje se rodio 28. -artef'iicis Rodolfi. 1743. 13 Prezime nastalo od Petričić.

Bajilo. Jeriko. 1648. Zvanić seu Perić. g. f 62. Viadislavić-Pušić g. Karmen. 1689. nedavno je umro. te se u Sutivanu oženio1 g. Doselio se iz V r b a n j a Petar T. 1795. spomi­ nje se Vidović iz Klisa.. 1833. a. 61. Moro. zatim: g. 1676. 59.. ali g. Spominju se u knjigama: kapetan Stipančić iz Omiša g. iz N e r e ž i š ć a g. Lala) 12 porodica. 65.. Zvanić-Cipiko. 1700. General) 4 porodice. Vladislavić-'Stipančić g. g. 58. 1648. . 1798. Zvanić alias Petrna. 60. 1687. 1657. 1876. Doselio i u Sutivanu se oženio Ivan 89 . iz S v i n j i š ć a . g. 57. Vidović vulgo Gambara.. 1764. 1648. Soglianćich. Suše. ~ "s U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g.. Z a n c h ' i : 1 porodica. 56. 1808. Spominje se u inatici krštenih od g. 1703. Vidović seu Morotović.. koji su primali sol. 1657. g.. Krilo iz ISupetsra. Primljen u bratovštinu g. n U župsk : m knji­ gama dolazi kao: Sogiancicn. g. Lovro župan bratovšti­ ne g. za­ bilježen: Vladišević. Ovo se prezime nalazi i u popisu bračkoga plemstva od g. T r e s i ć .8 66. 1656. naute Kacaiović iz Postira. 1781. 1695.. Š k a r e 3 porodice*Doselio m L i v n a Mate. God. U maticama krštenih spominje se Soljančić od g. Z v a n i ć (nadimci: Krilo. 1777. Dobjegao iz S a n V i t o d e g 1 i A b r u z z i (Italija). 1631. g. Kao Vidović *' Fiuman dolazi u župskim. 1783. Delijina. Stipančić) 4 poro­ dice.iz S e l a c a . s V i d o v a ć (nadimci: Moro. Buhovac) 4 porodice. iz Splita. g. mistro Zuanić alias Marinovbć. g. Porijeklom iz D o n j e g a H u m e a.. a g. Doselio zidar Anton iz K o m i ž e u XIX. Perić. 64. Do­ selio oko g.li i u popisu pučana * od g. Zvanić alias Ddijić. T a v r a 2 porodice. vijeku. g.. S o l j a n č i ć (nadimci: Mačak. zabilježeno je mobil. 1779. VLadislavić iz Sutivana. Sojančić. Vuladislavić detto Grdan g. (»non sapeva scrivere italiano«). 1798 i'1799. 1894. Zvanić seu Krilo. s napomenom mietro. 1787. Brko) 2 porodice. Doselili u Sutivan iz M ir a c a . VidovićMoro. Kacaiović. U župskim knjigama od g. g. Zvanić detto Marinović. Soijaneich. 1788. 1694.. 1753. pop Don Petar Vuladislavić g. T o s t i (nadimak: Pu jiz) 1 porodica. Kravica. 1574. T o n s i c (nadimci: Ekolo. 1779. Deliji-ć. 1656. Porijeklom iz P o l j i c a . Doselio i u Siutivanu se oženio Martin g. knjigama g. 1793. 1885. g.55. 1799. Sejančić i Soljinčić. 63. g. 1666. V r a n j e č i ć 1 porodica.|P a v i č i ć 1 porodica. 1658.. liuka Viđović-Moro.11. P. 1725. 1885. 1811. g. 1831. te se u Sutivanu oženio g. Ž i t k o v i ć 2 porodice. _ g.. 1624. V1 a d i s 1 a v i ć (nadimci: Glavančić. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. i 1632.

iiz P r u g o v a kod Dioma doselio Duje i oženio se g. Roka Iseppo Gavaldi. 1697. 4. 1665. 1835. do g. 1738. koja. 8. ploča je nedavno zazidana uz vanjski crkveni zid. Iselili u Ame­ riku. 1652. 1671. kao Bilovina g. 1833. s napomenom: iz C o i t u s e i n C a r r s i . do 1714. zabilježen je g. naveden je Belovina. naveden je kao-kum iz Supetra. g. B a r s a t i ć često se spominje u maticama od g. Gavaldi dolazi prvi put g. Teodora Bilovinčića. 1639. g. 1652. 1624. 1780.. B i l o v i n o v i ć u maticama od g. B a r t a doselio Josip postolar. kao Balbiza seu Isepin. a g.. Oženio se g. zabilježen je Nadal Boloniević. 1627. kao Jurišić-Oblačinović. 1639.. 6. Nadimak: Solinjanac. 1668. Marko Iva­ na Billovina i Stefan pok. 90 . Roka Tamburin detto Balbiza. 3.. U boboviškoi matici krštenih. 'iz R o g o z n i c e kao Živković. i624. Prezime se nailazi u popisu novoga stanovništva od g. 1626. nezako­ nito dijete Bilovinović. dolazi kao mistro Barsatić.: kao Belavijić od g. B a r t i č e v i ć u sutivanskim maticama od g. 7. Kao Gabaldi spomenut je prvi put kao kum g. 1737. kao Bilovinović od g.: Stefan pok.Žitković-Arambašić g. do g. 1 porodica. g.. kao župan bratovštine Sv. 5. s napomenom: iz S p l i t a . 1625. 1654. 1708 dolazi. * . 1657.B a š i ć II. Nedavno iselili i izumrli. 1696. a g. 1821. i 1802. ali 1. 1833. do! oko g. kao župan bratovštine sv. U anagrafi od g.. 1713. U XDopisu pučana. kad se spominje kao Ivanović alias Basic. 1747. Oblačinović iz Komiže. 1731. koji su primili sol g. B a l b i z z a spominje se u župskim knjigama prvi put g. u maticama dola'zi od g. 1633. od g. 1574. Oblach. 1657. do oko g. B i d i ć u maticama od g. do 1661. g. Gavaldi seu Balbiza. Izumrli. 1888. 1750. B a b i ć spominje se > maticama gd g. Prezime Ohlačina. 9. a š i ć . 1790.. I. postojale su u Sutivanu 2 porodice Balbizza. g.30. B a š i ć III. kad se kao kum spominje. do 1679. 1645. 1793.7 Na nadgrobnoj ploči g.. s napomenom: iz M i r a c a. 1626. spomi­ ! nje se mistro Oblačina. takođe 1 porodica. 1788. B . 1656..' Oblacia i Oblačinov često je ii maticama od g. 1811. do oko g. B e g o od g. 11. 1768. 1794. 10. Marka Bi'llovina. 1625. god. Prema Iknjilizi krštenih u jPučišćima spominje se g.. Izumrle'i iseljene porodice (Šibenik). s napomenom: iz u S l i m e n a . 1821. U popisu momčadi bračke galije spominje se Gregorij Biđić g.kao Garbolđi. rečeni Božić iz Zvečanja.'u anagrafi od^g. kao: mistro Barsa­ tić over'Oiblačona. oženio se Bartul g. God. do g. 1613.. 2. je ispisana našim jezikom.8 U popisu momčadi bračke galije spomenuti su g.

1667. Godine 1728. 1628. g. zabilježen je s napomenoni: iz Splita. kao pop g. * .8. do oko 1647. zabilježio sam u Suti­ < vanu 3 porodice. do oko 1681. Prema anagrafi.. Izumrli nedavno. 1635. U anagrafi od g.) i Gicanich g. D r a g o m a n spominje se u sutivanskim maticama od g. 1927. 1658.Bolančić.) dolazi kao Bofcta. Najčešći je nadimak Stefić. do 1670. (Iselili). 1811. 1625. 1694. spominje se iui Sutivanu kao kum Filipović iz Bobovišća. ' U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. g.: 1 porodica. 1791. 1635.. g. 1833. B o l a n č i ć u maticama od g. — G o d .. 1625. te dofoio ime Ivan Delia Pace. G i a n a n d r e a dobjegao iz S a n V i t o< degli A b r u Zr z i g. 1648. do prve polovice XIX. Inače.spominje pri kumovanju: picokar Filipović g. 1637. 1778.. Pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. 1627. B o t u n o v i ć ' spominje se u maticama od g. D r a g i č e v i ć u sutivanskim maticama od god. klerik Delia Pace. Kao Bola:nč'ć„ idolazi u popisu pučana.) Čikanić seu Markov. i 1716. 1630. 21. koji su primali sol g. U popisu ox vezi s bračkom galijom god. 1804. 14. 22.. 1752.. a . i među momčadi bračke galije g. 23. puta (g. ii dalje Guerin Guerini. u Donjem Humcu g. G e l i d (Ghelich u maticama od g. do oko^ god. Radičević dolazi po župskim knjigama nekoliko puta od g. Nekoliko puta g(g. 1640. Prema s p l i t s k i m ispravama. 15. a g. 1821. 1676. kapetan Pace. 16. 1704. 1611. 1626. F i l i p o v i ć se prvi put . 1632.7 13. Francesco di Guerin. Karmen. zabilježena je samo 1 porodica Botta. do oko 1649. Zakan Matul spominje se g. D e j a n k o v i ć u maticama kao magistri Deanković od g. * 20. prešao Abraham Salon iz židovske vjere na katoličku 27.12. 1626. spominje se kao zamjenik jednoga' plemića galeot Bilančić iz Koirčule. Nedavno . Prema anagrafi. 1646. C i k a n i ć u maticama od g. ponekađa bi se moglo i drugačije čitati ovo prezime. kad dolazi kao Radičević alias . Nekoliko. Radičević ' iz Podstrane. u Sutivanu jedna porodica Fiflipović. 1671. 1866. do 1651. vijeka. 1782. bila je g. 91 .15 18. kao linkanlć (1660. jedna porodica g. 1637.se iselili i izumrli. . iz T r o g i r " . Još g. g. 1821.. " D e l i a P a c e u maticama od god. G u e r i n u maticama često od g. s napome­ nom: iz S e g e t a. Fi­ lipović je u Sutivanu župan bratovštine. 19.7. 17. 1681. Međutim. —1664. 1645. kad se spominje s na­ pomenom: iz K l i s a . III. na pr. 1927.. " 1893. g. Kasnije je ovo prezime cesto* u suitivanskim župskim knjigama od g. 1658. B u l j a n (nadimak: Vlah) Mate iz P r o l o š c a oženjen g. 1574.

1821. Ivan). Od g. da je čsim te poro92 . s napomenom: iz B e r g a m a. 1788. M a r i n k o v i ć dolazi u maticama od g.. v. 35. 1740. nekoliko puta kao nauta Castelli.) 34. do oko god..: 1 porodica. 1661.. 1927. 1708. 1785. i to često s na­ pomenom: iz Splita. G. 1737. I v e 1 i ć Doselio se iz P'r a ž n i c a i oženio s% g. 1782. i. 1645. 1927. 1777. 27.: 1 porodica. 1741. ne~ tLavno iselili. 37.. do< oko 1633. M a l v a s i j a dolazi po matičnim knjigama od g. K o v a č i ć spominje se u maticama cid g. 32. 1703. 29. a tako i g. Ivanu Juroviću. K r s t u 1 o v i ć u sutivanskim maticama od g. 1850. = ali'dolazi i kao Kragujac od g. C a n c h i t. 1799. 1749. 30.. (kao^ mistro) do oko god. 1789. H a r a m b a š i ć u maticama cd g. 1656. 1821.. 1661. god. 1802'. dalje i kao Lukšić alias Marinković. često je prezime u sutivanskim maticama do g. Jurović alias Pavelić. 1706. i 1833. 36.. 1802. 1793. Juranie. ali od g.K o c e i e dolazi u župskim knjigama od g.. 1799. do oko g. u anagrafi g. g. Kovačić s napo­ menom: iz Splita.). do oko g. u siutivanskim župskima knjigama od god. ali i samo Sinjanin (g. do oko g. s napo­ menom iz L o ž i š ć a. Ursula Castelli udata Solitro. I kasnije dolaze Krstuloviei ponekada s napomenom: iz Ložišća ili iz Bobovi šća do oko g. kao Malvagia s napomenom: iz T r o g i r a . 26.. kao magister Bartolomej. K r a g u j u mafti'caima od g. 33. (U Puč'išćimia su. 1785. Z v e e a n j a (do oko g.15 28. ali. 1801.). 31. 1717. 1781. U amagrafama g. 1693. 25. i to u početku s napomenom: iz S p l i t a . (fabri L. 1624. 1732. a god. 1817.24. Čini se. Posljednji je nedavno umro s nadimkom Salamandrija. J u r i n o v i ć u maticama od g. s napomenom: iz V i s a. C a s t e 11 i u maticama od god. Kasnije se spominje od g. i z O m iSci ZcL župnikovanja župnika Harambašića. zabilježen s napomenom: iz . i 1804. da je nekada bio Židov. j . 1791. Od g. za koga se tu veli. kao Krstulovie seu Biskupović.g. Klopanovići od roda .. da u splitskima ispravama postoji dozvola za -prodaju ribe od 26. s napomenom: iz poljičke Ostrovice (do g. U župskim knjigama postoji i prezime Juravić alias Sinjanin (g. Kanki.Sutivanu kao kumi iz P r č u j a . 1802.) više puta do oko g. do oko 1679. 1735. 1649. krajem XVTH. iz S p l i t a g. kada izumiru. 1678. K1 a p a n č i ć u maticama od g. 1870. VII. zabilježena 1 porodica. g. Zanimljivo je. L i s i č i ć prva se spominje služavka L. J u r O ' V i ć spominje'se u . Čiccarellija).

1657. g. 1800. na­ pomenom: iz Splita. 1638. 1805. kad se opet javlja Coviglianeo kao »curato eletto«. 1632'. Joannis«. 1726. a do početka XIX. Dosai&a je bilježio' župnik i don Ivan Pavić iz Poijica.11 — God. g. Božičević. 1766. 16 Prema matičnim knjigama čini se. kad Mustra Bilić 1 porodica a g. 1635. koji točno zamjenjuje don Jericu Božičevića od g. U anagraf ama od g. g. Jakov Natalis. rekonstruira crkvicu Sv. kao što Alvise Nadali. Anifoal Nadali. ipluće godine 1623.. 39. Kao Naimeir od g. 1645. Mare Alv'izova i Bo­ žičević. 1821. 1623. i tako dalje samo Nadali. Bo!žičevi. Alviz Božlčević i don Jerica Bcižičević. 1625. 1780. paron Modro. M u s t r a u maticama od g. 1630. g. pop Nai­ mer. 1655. 93 . 16 — God. 1740. i g. 1650. U boiboviškoj matici g. g. Porijeklom iz Poijica. izumire porodica. g. do loko 1808. Božičević. malo zatim samo don Jerica. 1638. 3 porodice. 1646. ig. 1629. 1802. j . 1749. mjesni sudac je u Sutivanu plemić Nadal Nadali. 1656. a Nadal Nadali od g. naime: god. do oko' g. 1626.. g.. oko g. 1637. 1747. 1743. g. u nastavku i dalje pop Ooviglianeo (t. 1631. 1624.. Božičević 'i Mare Alvizova.38. Alvise Nadali. Ivana u Sutivanu splitski svećenik Jerolim Natalis. Albert sin Alvizev i Božičević. 1645. mistro Modro iz S p l i t a i kasnije nekoliko' puta s.. zabilježen kum Naimer s naipomenom: iz Spilita »hora habitat 'Castro S. g.. dolazi pesto Nadali. Nadal Božičević. 1632. opet pop Jerolim Nadali. — Ovo se prezime nalazi i u po­ pisu bračkoga plemstva g. 41. koju su Sutivanjani zvali Nadalić. nazivao* i Božicević. M i l e . zatim je prekid u matici do god. g. 1636. g.. Alviz Božičević. Nadal i pop Jerolim Nadali. zabilježena je samo jedna porodica Natalis. koja se spomi­ nje od g. g. s i ' u župskim knjigama od g. 1761. a od g. s napomenom: iz K a š t e l K a m b e 1 o v c a. 1644.. g. God. te njegova siina i žene Mare. - dice postojala i jedna druga iz K o m i ž e . Na­ da^ Nadali. dolazi mjesto Alviiza Božičevića iz g. 1626. »cancelarius« Joseph Modro. 1628. već g..ć. g. 1636. 1636. sigurno' j. 1622. g. Enrico Najmer Modro. Nadali. To' sli­ jedi ovako: g. N a d a'l i u imatičnim knjigama odi početka g. g. g. g. s napome­ nom: iz V e n e c i j e a naseljen u Sutivanu. 1634. naute Milesi. Time nestaje i prezime­ na Božičević. posljednje Naimerove udale su se za Soljančića i Crinfocaja. dolazi Božičević. 1627. 1505. 1623."1821. U anagraf i od g. da se je N. 1833. 1633. v.e isto što i Nadal Božičević g. g. Na­ dali. 40. ali i tada često kao Naimer Modro. 1629. te opet nema Božičevića. Božičević. 1639. g. kao nauta Marinković. g. 1786. 1644. Prvu kulu gradi g. g. Božlčević isin Alviza » Jerić Nadalov. Koviljanić iz škripa). 1632. M o d r o u maticama od g. Božičević. opet Božičević. g. g. 1762.

1684. 1 porodica. 1803. Ma/tteo Napoli pitor«. Nestaju prije anagrafe od g. služavka kod conta Bergel?ća rodom iz Zagorja... 1 porodica i u anagrafi od g. S a m a r i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knji­ gama prigodom pokrštenja g. 1674. a g. g. g. s napomenom: iz S p l i t a . 50. 1776. prešli na kršćanstvo Abraham i Kornelija »natam Neapoli«.od g. kao kum »sig. 1636.42. v. Iselili koncem XIX. g. 1674. i 1777. 1740. Među novim izbornicima-plemićima. U splitskim židovskim ispravama 15 nalazim. 1644. S a r t i u maticama cd g. v.. do oko g. O r a š n j a k u maticama od g. 1833. Izumire u XIX.—1743. S e b a s t i j a n o v i e gotovo od početka^matiee g. također iz Podaca kao Pećarević seu Cvitanović^ 47. 1780. 49. 1659. zabilježen je kao Pavulović di Paulo. 48. U boboviškoj matici g. 1781. g. 1690. 1648. 46. nestaju iz Sutivana prije anagrafeod g. i mistro Napuli. 1667. P e ć a i r e v i ć u maticama. 1793. U dolskoj. matici spominje se Pećarević g. 44. Oko g. a u boboviškoj matici g.. 1668. R o g u i ć prema župskim knjigama od g. U prvoj po­ lovini XIX. 1774. N a p o l i spominje se u župskim knjigama od g. 1821. U maticama se spominju i kao Pjerotić alias Skorco (g. 1674. U anagrafi g. 1678. 52. s napomenom: iz K o m i ž e . a talijanskom ortografijom do g. 1776. P a v i ć župnik od početka matice. Kasnije se spominje g. koju vodi bosančicom f na našem jeziku. P a v 1 o v i ć se javlja u župskim knjigama gotovo od početka g. Možda treba u ovome tražiti vezu. koji su birali povaljskoga opata.) iz Donjega Humca. kao kum iz Sutivana Copas Napoli. g. kapetan Pavić. Porodica u Suti•vanu izomire oko godine 1800. g. 1626..lfl Porijeklom iz Poljica. iz V u č e v i c e (Tro­ gir) . 51. 1821. isto tako i g. 1739. g. 1601. mistro Santić. da su 30. IX.. nekoliko1 puta -• s napomenom: iz J e l s e . spominje se g. 1723. • Sebastijanović. dz'Pođaca. 1626. 1634. 1640. zabilježen je kum pitor Napoli mistro. 1782. zabilježena je jedna ženska Pierotić iz Koniiže.. 1700. 1807. Sačuvana je župnik ova nad­ grobna ploča ispisana našim jezikom iz g. ženi se Rogiudić iz K u č i n a . v. Nedavno se iselili. 45. Jedan Napoli je zabilje­ žen i g. samo Napoli.. kao Sebastijan Sebastijanović. nestaju. 1664.) Stalno se naselili u Sutivanu oko god. 1631. 1821. P j e r o t i'ć dolazili iz D o n j e g a H u m c a za župnikovanja Pjerotića (1698. »tufca fatto christiano pre­ so per schiavo quando furono prese Duare«.... 1777. S a n t i ć u sutivanskim maticama od g. 43. 1792. Spominje se i kao Pećarić. 1778.17 94 .

Vlastelinović seu Bukva iz Nerežišća. g. 55. 56. g.mustro Fiuiman. Kasnije se ponovno javlja g. Ivan Mihovilov i Stefan. primljen u bratovštinu g. 1762. nema mu spomena u matici. Pres zime je zabilježeno i kao Uganović (župan bratovštine g.) i cap'tanei (g.. Česte su plemićke titule: nobil. 1799. 1664. miistro Vidošević. radi zasluga po­ staje g. nekoliko puta zap : san s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . Samo Dezdir dolazi također više puta od g. a također i vojirii nasloviroolonello (g. 1730'. 1699. s napomenom: iz K o m i ž e . 1788. i u popisu momčadi bračke galije god. v.. V l a s t e l i n o v i ć zabilježen u matičnim knjigama od god. 1744. v. . Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. Oko g] 1785. i 1749. 1746. koji su primali sol g. B e r g e l i ć (i Bergeljć) kao kumovi ui Sutivanu spominju se ui župskim knjigama od g. God.) s napo­ menom: . S t i p i ć e v i ć spominje se u župskim knjigama od g. 1790. prije anagrafe od g. Pri regrutaciji u vezi s bračkom galijom g. kasnije Pavao (g. Petar Bergelić. — Izumiru oko g. 1903. kasnije češće s napo­ menom: iz V i s a . 1761. conte. vrlo Često se spominje Uhanović alias.. S v i c a r o v i ć u maticama odjg. đe comitibus. 1769. Nedavno se iselio s porodicom u Split.7 Iznmrle splitske porodice ili okolice. 1791. porijeklom iz Poljica. Nedavno izumrli. 1750. i g. zabilježena su tri Sirotkovića: Mihovil. i to vrlo često.. ali često i kap UhanovićDizdar. 1625..10 60. 1781.. 1811.. Vidošević aliasFiuman. 1776.. V i d^o š e v i e spominje se gotovo od početka' matice g.iz V i s a . ili seu Dezdir. Signor Co: Pavao 95" . Poslije g. 1626. Ovo se prezimenalazi u popisu pučana. Svićarević seu Gabrić.) i kao Vukanović g. ne­ staje ovog prezimena iz Sutivana. 1749. g. g. 1747. Kao pisar bratovštine spominje se Petar Berghegl'ich g. samo Fiuman g. 1762. 7 Vjerojatno porijeklom iz Poljica.U j e v i ć oženio se g. S i r o t k o v i ć u siuitivanskim župskim knjigama zabilježen je gotovo od početka g. 1663. 1657. spomenut je kao Vulaitinović detto'Sirotkovic. eo:. Ante iz P o l j i c a .). — U Dračevluei je bio pop Uvanović oko g. 1821. . 1790. 1626.. gubemataris (g.53.. -Nestaje početkom XIX. 1753. coines i Ote. 1782. Nekoliko puta i kao Svićarićl Nedavno izumrli. Nestaju u prvoj polovini XIX.). _ 58. 1719. od g. počasni član bratovštine nobil.* više puta s 'napomenom: iz S p l i t a .v • 59. 57. S u i ć spominje se g. 1785.8. 1714.. 1746. 1740. 1574. koje misu živjele stalno u Sutivanu' 1. U h a n o v i ć u župskim knjigama od g. 1771.. 54. kao gastalđus kod Jeronima Capogrosso1. 1625.

Governator Gianco Marianoviich. d. g. U jednoj ispravi iz Sutivana spominje se"g. 1664. 1710. co:. 1682. 1679. 1679. 1665. te su se nedavno obje (Petronila i Marija) udale za talijanske oficire.. Perković (iz Sinja) za Italiju. kao uspomena jedan tijesak za ulje nosi ime »makina Bergelića«.)..-^-1679. 1693.).. Dianas. 1668. Marietta Cavagini i Cavagnini. 1678. Lorenzo Capogrosso. 1699. 1656. 1708.).touB Berghe^ich u 74. klerik Simon Cavagnini (1667. Bortolo Capo­ grosso. Cte. naime . i to Marko Cavagini (g.) i Jeronim Cavagnini.). udaje se kćerka pjesnika dra. izumrla je ova porodica. zabilježena je u Sutivanu 1 porodica. Bergeljiić iz Splita.. g... 1696. 1699. kršiti se i umire novorođenče Ante sin Hl-mi Jo: Marianovich iz s p l i t s k e d i e c e z e . te se nasljednici nazvaše Capogrosso-Cavagnini. 1684.). 1696. Frano sin Marka Cavagini 1655. g. 4. 3. 1648. Elisabeta kći' Jeronima Cavagnini (1704. 1700..).. g. jer je Capogrosso naslijedio imanje Cava­ gnini. 1583. 1667.2. g.. ... 1709. koiih je godina kumovao: 1661. nobil. 1662. comes. od g. i 1652. zabilježena je samo jedna porodica. Sig.. 1728. riobil Co:.. Melchioris d© comit.' 1695. (1657.). 1728. 1702. Simcin Cavagnini (1665.. 1704.. 1648. g.Capo­ grosso i Cavagnini.gn. 1830... koji je sagrađivši dvorac spjevao velepjesan »Bogatstvo i ubošitvo«. 1652.. comitis.. i t.. 96 . 1702.. perima Cavagnin (1723. Ana Cavagnini (1681. Hl-mus. U maticama dolazi često < sa dva prezimena i sa samim i jednim prezimenom Capogrosso. 1718. J o : Marianovich. U anagrafi od g.. 1663. 1833. nalazi: se nadgrobna ploča: JONNES NOBXLIS DEOAPOGROSS CAVGINI Q C a v a g n i n i u maticama spominju se kao> kiuanovi od g. pokopan je u Sutivanu Ivan B. 1779. te smrću njegove žene Perine rođene Markić i:z SpBta g.mus. 1694. Bartolomeo Capogrosso i g.18 Na sutivanskom groblju od oko g. Dominus Petrus qu. S. M a r i j a n o v i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knjigama g. 1694. (1701. spominju se u suitivanskim župskim knjigama samo tri puta kao> kumovi.). g. 1674. 1714. U anagrafi od g. Česte su im titule: de comitibus.. 1805. 1709. oonte colonello Francesco Marianovich... kao kum signor Glanca Marianovich.. i to g. Posljednjte dvije Capogrosso-Cavagniiini optirale su s majkom pok.. 1709. 1709. 1821. God. a g. Mariani.. Njegovom smrću (g. 1684.. g. udajom njegove kćerke Elizabete za Capogrosso. 1682. iSpetabil. Njihovi nasljednici nose oba prezimena. 1664. eonte colonel Francesco Mariani. 1696. Sig. godini. Ljubicom: rođ. 1696. Jerolima Cavagninija* Elizabeta za Nikolu Capogros^a u svojoj kući u Siuitivanu. oonte Gainco Mariianovich. Ill. 'Zabilježio' sam.. Bartul Capo­ grosso. C a p o g r o s s o do g.) Perina Cavagnini žena Jeronima C.. i 167^. 1691v 1692. d. g.. 1690. i t . 1670. g.

Split. 1747.1802.. Izd.—« 5 Rukopis kod don I. 80. T Mladineo. Vol. Novo Doba. u popisu bratima godine 1738. br. Prema jednoj. 1736. tercia Rasoli s a Tehstibreg sub Pocinala que est super sanctum Johannem. — Andre Jutronić: »Da li je Brač podpadao pod splitsku diecezu?«. g. župan je bratovšti­ ne Co: Gianco. 13 Libro a štampa kod VI. nalaze se i plemići Marjanovići.«. III. ibid. g. 1747. 1932. Split. Dipl. e sua Smembrazione dalla Parrochia di Humazzo Inferiore e Controversie corse per dichiarazione de Rispetivi confini. str.. Petrus Hieronymus Janco. do 1784.) < (bračanin?) pod naslovom »Iskopana b starokršćanska bazilika u Sutivanu«. 18 Libro a štampa u arhivu sutivanske općine. Naslov: »S. Barade crkvicu je Sv. OO:) Hieronymus Gianco. 2 Croatia sacra. akad. comes Janco. svibnja 1939.. sv... ibid. 1731. co:) Hieronymiuis G'iianco Marianovich. str.« 4 Rukopisi o odcjepljenju i razgraničenju u arhivu sutivanske općine. kojeg prezimena ne nalazim u sutivanskoim župskim knjigama. 15 Isprava se nalazi (1938.. g. a čini se da -stui Marjanovići baš od roda Dražoevića. 16 A.. Zagreb. •— nx splitskom Jadranskom dnevniku (br . u obiteljskoj biblioteci Lukšić—Nižetić u Sutivanu. Bonaccija (Jelsa). Vid Kegević. Ostojić. Marjanovići (odnosna Dražaevići) naslijedili su zemlje od Radoevića. 1934. comitis Janco. Babica. Kaštil su prema sutivansko j tradiciji gradili Dražoeviei iz Poljica. Kod mene u prijepisu. .XI. 8 Popis kod I. od g. ibid. una que est sub Merec de Uismovica. 14 Krštenica u sutivanskom župskom uredu. — O crkvi Sv. Zuanne đella Brazza. 347—349. Babica. Često se nailazi *-na comes (comite. :Zbornik za narodni život i običaje 7 1 97 .) u arhivu židovske bogoštovne općine u Splitu. splitski prior Petar. i umj. ovi novi sta­ novnici: braća Perišić. 17 I. 3 Rukopisni spisi kod obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu » .. comes (čamite. 1747. n Ciccarelli. 1905. str. g. Split. 255—256. list 17 i 19.. 10 Popis kod I. U Sutivanu se spominju g. g. Kuljiša u Sutivanu. koji se nazivlje Janikov dvor. ibid. Co: Janco Marianovich prisma neki novac od bratovštine. 1746. . 1732. 284. Jugosl. Ivana sagradio i obdario naj­ kasnije u VIII. Marjanovići su porijeklom iz Poljica. circum circa ecclesiam Sancti Joanis de Stiuano . ibid. do g. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)« u Vjesniku za arheologiju i historrju dalmatinsku. ibid. . 50. g. vrlo se često: spominje. ibid. 1716. 70—71. • 6 Ciccarelli. M. uz ime Co: Gianco sitoj! napomena »absente«. U popisu bračkoga plemstva od g. 54: » . bilješci. godine 1738. . Ivana u Sutivanu piše u splitskom Novom Doba (br. Jutronić: »Bratovštine u Sutivanu« u Novom Doba.do g. . br. 1657. 12 Prepisao sa korica jedne knjige iz godine . 1726. 105. 1734. 1934. str. š A. str. 106 od 6. dolazi i kao comes (co:) Gianco. ut int. alia Na Murvize Uecerine stane vode. zna. i 1756. 340. Mate Kegević i Mihovil Babić. Hieronymi Janco. 1941. Fondazione đella Parrochiale. LITERATURA I BILJEŠKE: Cod. 203 od 15. str.17 U Sutivanu je ostala uspomena na ovu porodicu u terenu iza Kaštila. v. P r e m a saopćenju dra.) s (sutivanjanin?) pod naslovom »Iskopani temelji stare crkve i groblja u Sutivanu na Braču«..

Niseteo. Bers?. " 1725. opat Monsignor Cvitanić. Također i oko crkve pobacano je nekoliko ko­ mada većih tesanih kamenova i dijelova ornamentike. : 3 plemići birači povaljskog opata 3 porodice Zuanić.: Ivan Cvitanić-Poletović. 1585. :4 kurat Jerolim Petricio i Jerko' Cerinić. Jadre.: Dr. gastaldo Marko Petir'nović. 'župnik. Kristofor Sfartalov:ć. Hije i Sv. D. župnik.: Tomlčić. 98 2 . Dragić. zatim Dragičević -detto Piureškovrć. 1790.: Janković. 5 1656. Ilije sagrađena je od velikog i manjeg tesanog ka-. 1579. Osim toga Donjohumčanjani tvrde. da je njihovo mjesto starije od nedalekih Nerežišća. menja. ispunjen kršjem. : rektor crkve pop Roko Petritio.6 1701. Pred crkvicom: na zapadnoj strani ističe se antikni grob većih dimen' zija. Popis imena sakupifeniili iz knjige -bratovštine cd g« 1723.7 1723.: Mate Radičević. Križa Zuanić. Nadgrobna je ploča prepolovljena i probušena. 1732.DONJI HUMAC Na teritoriju 1 Donjega Humca nalaze se prethistorijski odnosno-' rimski ostaci kod Sv.: Kr štulo vi ć. pop Marko Tomieić.1724. 1733.: Vičenco Perhalić.. Jakšić. 1731. 1726. Kevešić.: Andrija Jutronić. 1637. Đ'Onjohumčanjj'ani. »livello di« Jakov Uršić. 1728.. mistro Simon Andriuzzi (bačvar).: de Flliplis (»vino alli marinari a Splisca«). Crkvica Sv. da oni tu crkviau nazivlju »grčka crikva«.: Cvitanović. kapelan pop Jerolim Petricio i jurepatron crkve Sv.t:ć.:" Jakov Bertieević. Laiuirić (»fondo di Pri Zuanne Tironi«). 1730. koja' je i sagrađena kamenim materijalom starije zgrade. mjesni sudac. Uzidano je više fragmenata ornamentike i natpisa. pa i — prema pričanju mje­ štana — rimski kamenolom. đ * >) g. Vin. djelomično inkartana žbukom. u starijim Ispravama ili knjigama 1579. Seljaci su mi kaza1!. jer je na njima južni zid današnje crkvice. mistro Iseppo Posinelli. mistro Dragičević. Zuanne Vcineo.: procurator! delia chiesa: Toma Jadrijev"ć i Jakov Crinfocai. mistro Iseppo Scarpa. 6 porodica Jakšić ili Jakovljiq i 6 porodica Sutković ili Matijević ili Bartičević-Cvitanić. Sačuvani su temelji čvrste stare zgrade.

Jutronić. Depensić.. 'župnik Cerinić. 1751. Bakulić. Ni­ kola Ferro. mistro Pisenti. "1795. Paolo Balarin. Boroević (kao nasljednik Nižetića).: mistro Cosmo Scarpa. JuričeviČ (kao nasljednik Martinisa). D.: R. 1766. Karlibimjamin (kao nasljednik Nižetića). Karazić. mistro Vilović.: Skargatić Antonio. Zuanić. 99 . Ivanović. Jakšić.: Ivanović. Skargatić (kao nasljednik Petrinovića). g. mistro Nadal sin Marka. Jubetić. Fiorini (kao nasljednik Jakšića i Maroića). 1777.ao nasljednik . Jurišie. 1796.Dragičevića). Nigoević. Cerinić. 1752. D. Nižetić. — U boboviškoj matici dolazi kao Ceiriaruć sive Bavčević. Berković.: Marinović 'iz Podhuma.1734. Sadanje porodice 1. 1777.1777. Partialjić ('nasljednice kćeri). Dasenčić. s napomenom: iz Donjega: Humca. Juraj Peruzović. Juanipenić. Žuvić (kao nasljednik Dragičevića).: mistro Vičenco OrlandM. Cvitanović. Baldović (kao nasljednik Sfartalovića). Vicenzo Paterni (»per aggiustar la banidiera«). Bertičevie. 1739. Gerinić. Stipinović (k. 1791.: mistro Marinković-Spadić. Grubiš : ć. Ivan Rendić. koji su birali u Donjemu Humcii župnika god.: mi'stro Sokolić. u nerežiškoj. Ivan Dubravčić. Ilić. Nadali. Alfircvić.. Pan/pić (kao nasljednik Nigoevića. U sutivan. 1756. Hairapić. Laurić.). Stipičić iz Gornjega Humca.župnika g. Krstulović. Norpić. Harašić.s Jadrijević. Gruibšić (kao nasljednik Zuanića). 1781. paron Sfartalović. Petrinovic.. Martinić. Dragnić. 1767. Lukšić.: Boldović. Tomičić.: ć.: pop D. . Pierotić. Laibanović. Haraš . Gususić. u mtfnarskoj g. Jurišić. 1745. Sojančić. Radmili. Bertičević (kao nasljednik Jadrijevica). a g. Babić. 1736. Mairtinović. 1738. Cerinić. Crinfocai. Baloević. Prezime se nalazi u popisu birača. Vidošević. Prezimena Izbornika' (»svojta«).: Caglević. Anđriuzzi (kao nasljednik Dragičevića). Vladislavić (kao naisljednik Ivanovića). Filipovie. 1761. 1765. Pavišić (kao na­ sljednik Nigoevića). i 1802.. mistro Francesco Andriuzzi.sikoj se matici spominje god. mistro Radetić. Hranovetf'i! 1790. 1771. C e r i n i ć 2 porodice. Vladi­ slavić. Dragičević.: patron Gregorij Sinčić.: proto Macanović iz Trogira (»per il restauro< di Campanile«).

i na početku knjige ^bratovštine g. Koteć) 42 porodice. 1703. u popisu plemića izaborrika povaljskoga.10 u popisu birača župnika u Donjem Humcu g. 1722. 1790. Slave. 9. 1670. — Prezime se nalazi među bira­ čima đonjohumčanskog župnika g. oko g. doseljeni kao rodbina župnika.12 6. J a k š i ć (nadimci: Čokrić. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. Geo­ metar. 1591. u nerežiškoj g. i g. 7. Šltefanov.11 U početku knjige donjohuuoičanske bratovštine »procurajtiore della chiesa« Toma Jandriević.. 1680. 1870. u postirsikoj g. 1777. 4. 1726. 1738. opta kao Jakšić ili Jakovljić iz Donjega Humca. 5. u dolskoj g. i 17776. 1625. i to 6 porodica. Bilina. u knjizi bratovštine g. — U 100 . uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. u škripskoj g. Dira g u n 1 porodica. 1589... Trćola. u supetarskoj u početku XIX. 15 Jakšić je i među biračima đonjohumčanskog župnika g. U Pražnicama-. 1752'. 1771. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1576. i to kao Jaxich. Domantić. 1723..33 Isto se prešane nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1782. 1758. u nerežiškoj g. D r a g i č e v i ć (nadimci: Šuibaša. Dragičević se spominje u Donjem Humcu g.11 U ispravama se spominju Giassich Gieronimo nuncius g. Belalija. Ćifut. Giaxich Geronimo ambasciator. oko g. Kulive) 10 porodica. g. 1723. 1681.2. kao Dragičević-ilužić. Bentoko. 1751. — U sutivanskoj se matici spominje g. Jazić i Jašić.. u boboviškoj g.. iz P u č i ^ ć a . 1700. ali g. kao Andreis »alias« Andriević (ali je ova grana izumrla) i kao Ivelj alias Andriević. U sutivanskoj matici spominje se g.. Krpeša. 1882. oi dolskoj. Gamfoelot. iz L o k v i č i ć a . kao mistro Marinković-Spadić iz Bola. E t e r o v i c (nadimak: Galović) 1 porodica. iz N e r e ž i ć a.. 1777. Prezime se nalazi g.14 li g. te g. 1724. 1725. Škare) 39 porodica. i 1784. 1657.. *1790. Tologa.. 1579. U sutivanskoj se matici spominje g. 1788. 1758. s napomenom: iz Donjega Humca. J a d r i j e v i ć (nadimci: Ereinita. Galović. U postiorskoj matici spominje se g. 1683. u nerežiškoj g... 1707... Bilać. Uđovič'ić.. Bašo. kao Laurić dictus Delija i g. 1738. L a u r i ć (nadimci: Pivalo. Skoda) 10 poro­ dica. Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka od g. Jakšić alias Sadaimunčić.. Pistur. 1657. Prema tradi­ ciji.9 u popisu pučana »galeota« g.. koji su dobivali sol g. 1790. a u supetarskoj g. 1574. J u g o v i ć 1 porodica.zabilježen je g. U boboviškoj matici kirštenih zabilježen je g. ' .. 3. tu povaliskoj g.. 1827. 1782. M a r ^ n k o v i ć 3 porodice. detto Puresković Vjerojatno porijeklom iz jP o 1 j i c a. 1737.. 1723. 8.. ail s napoimeno'm na »fondo di Pri Zuanne Tiromi«. v. Vere. 1777. 1783. xi uvijek s napomenom: iz Donjega Humca.. Prezime dolazi u knjizi bratovštine g. iz B o l a . kao gastaldo Luka D.. Kopito. — U knjizi bratovštine g. također iz Pučišća.. Fermo. 1657.

sutivanskoj matici g.) Vjerojatno je Cvitanić isto što i Polotović. spominje se mjesni sudac u Donjem Humcu Jakov Bertičević. 18^4. 1728. — U supetarskoj matici spo­ minje se g. Godine 1781. u knjizi donjohumčansike bratovštine g. Izumrle ili iseljen© porodice 1.. zabilježen je mistro Anđriuzzi u Supetrui. u sutivanskoj matici. P e r i ć 3 porodice. 1807. s napomenom: iz S I i m e n a . među biračima povaljskog opata bilo je 6 porodica iz Donjega Humca Sutković ili Matijević ili Bertičević-Cvitanić. T o m i č i ć 2 porodice. Prezime se spominje u knjizi donjohumčanske bratovštine. 1658. 1871. 16.D o c a oko g. u supetarskoj s napomenom: iz Donjega Humca. M a r t i n o v i ć 34 porodice. g. u Nerežišćima. pop Cvitanić. Među plemićima. 1726. spominje se ui Donjemu Humcu pop Marko Tomičić. 1643. pri glasovanju za župnika. — Pori­ jeklom iz P o l j i c a. spominje se 'A. 1625. i š i k r g a t i ć 1 porodica. 1833.. B e r t i č e v i ć God. s napomenom: iz Splita. 1699.10. 18 god. — U Milni je zabilježen magister Andriuzizi: g. 11. i 1762. k tomu u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 13. koji su birali povaljskog opata (upravitelja). iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica. zabilježen je u knjizi bratovštine kao bačvar mistro Simon Anđriuzzi. 1579. God. 1724. C v i t a n i ć se spominje s napomenom: iz Donjega Humca g. Prezime se spominje g. 1701. iz Donjega Huraica. 1775. a kao Martinović g. 15. 1815.17 te u staroj nerežiškoj. iz M i r a c a oko g. Skargatić je spomenut s napomenom: kao na­ sljednik (Petrinovića. g. abbatte Monsagnoi" Cvitanić. Spominje se u ' knjizi đonjohumčanske bratovštine ig.—1733. 1637. tu istoj matici g. 2. u Sutivanu. 'God. 1777. A n d r i u z z i. P i p l i c a 1 porodica.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. matici g. 1724. zabilježen je Petar Bertičević. iz M ' e d o v . iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica oko g. župnik Polotović iz Donjega Humca zabilježen g. u sutivanskoj 'matici g. među biračima donjohumčanskog župnika. 1723. U Nere­ žišćima pastoji ovo prezime s nadimkom Furlan. — Prezime se nalazi u popisu birača donjohumčansikog župnika g. a g. 1777.11 3. g. 12. 1810. i 1801. i 1820. magistri Spađić ' s napomenom iz Donjega Humca. 1723. 1777. Među biračima donjoliLimčanskog župnika g. 1703. bilo 101 . spominje se u spi­ sima župnik (Ivan Cvitanić. on je bio upravitelj povaljske opa­ tije 1710. 1767. i 1719. 1657. 1777. g. V1 a d i s 1 a v i ć 1 porodica. 14.. R a k e i a 3 porodice.. Martinčić. 1861. 1817. 1701.

C. i među pu­ čanima za regrutaciju u Škripu g. Prezime je zabilježeno u popisu bračkoga „plemstva g.17 J u t r o n i ć God. g. 1684. porijeklom iz Bosne. (za Škrip. 5. N i g o e v i ć je zabilježen u škripskim župskim knjigama g. P j e r o t i ć je zabilježen u sutivanskoj matici od g. 1777.matici češće od g. 1733. Dol. 6. 8. i 1696. cd g. u popisu izbornika donjo­ humčanskog župnika.Nigoević se nalazi u popisu bračkoga. Prezime je zabilježeno.. 1777.11 U boboviškoj matici g. u dolskoj matici. gdje-su po­ stojali i Trinfoeai iz Trsta." koji su primali sol g. originalnog plemstva od g. Prezime se spominje u popisu birača donjohumčanskoga žup­ nika g. u supetarskoj.4. 1777. Možda je C. 11. u istoj knjizi kao Dragić. a 1743. 1796. 1723. Neki su pošli u Supetar. g. 162'5. do g.11 i u popisu izbornika doniohumčansikoga župnika g. 1657. Oko g. D r a g n i ć . zabilježene su samo dvije ženske jPerhalić. God. C v i t a n o v i c u sutivanskoj matici zabilježen g. Cvitanić alias Polotović iz Milne. župnik u Mircima. 7. u sutivanskoj matici s napomenom: iz Donjega Humca kao Juitrinić. g. 1777. 1713. 9.—1799. !Aindrija Criinfocai i pop Tomaso Grinfocai. 1745. 1779. porodica se preselila u Sutivan. Ovo se prezime nalazi među pučanima. 1738. K r i n f o k a i (Grinfocai). 102 je 6 porodica iz Donjega Humeri g. U nerežiškiiHi župskim knjigama g. 1800. 10. kao Vicko > Perhalie. 1781. U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. 1694. 1632. a porijeklom je iz T a r a n t a u Italiji. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. kao Pierotić Skorco s napomenom: iz Do- . kao Sutković alias Matijević alias Bertičević-Cvitanić. 1723. Postire). n Prema tradiciji. 1657. u fenjjzi bratovštine. (Dnus C. a g. 1726. u Donjemu "Humcu. 1764. 1745. 1777. 1800. U popisu birača donjohumčanskojga župnika g. 1661. Duhomzović alias Parhaljić. 1728. U sutivanskoj . P e t r i n o v i ć g. do g. isto što i Cvitanić. koji je bio oko g. u donjohumčanskoj knjizi bratov­ štine g. Andrija Jutronić. i u popisu izbornika donjohumčanskog župnika g. zabilježen kao Kririfokaić. 1779. 1777. P e ir h a 1 i ć je zabilježen u knjizi bratovštine g. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. Prezime se spominje g. s napomenom: iz Donjega Humca.) s napomenom: iz Donjega Humca. 1579. »gastaldo« u Donjem Humcu je Marko Petrinovle. 1657.. 1671.spominje se g. prokurator je crkve u Donjem Hurniou Jakov Krinfokai (Jakov Crinf ocai). spominje se Perhačić. 1574.

. a g. U Dračevici gradi Ve­ liku Vodu g. Cvito Fisković. 1891. Ovdje su nađene srebrne starohrvatske nauš­ nice od IX. mistro Kuzma Škarpa.. 1781. do oko g. kao Škarpa uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 1574.22 Prezime se spominje u popisu izbornika đonjohumčanskoga župnika g. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. nalazi se prezime iSfairtalović. u sutivanskoj matici. Jedna se grana preselila u Sutivan g.. Prezime se spominje g. koji su dobivali sol. nalazi u popisu pu­ čana. i to u Donjem Humcu gornji komad sjekire od diorita. u škripskoj g. Ilije nalazi se rimski sarkofag . U Sutivanu je župnik P.njega Huniea. Tu je kraj porušene crkvice. 1770. — U knjizi donjobiumeaniske bratovštine g. g. i 1781.10 Spominje se g. 1739. Oko 80 m zapadnije od Sv. Oko crkvice Sv. 1780. Donjem. do g. bilo naselje koje je i kasnije u srednjem. 1703. raznih kostiju i spuževa. Humcu i škripu. Ovo se prezime g. 14. 1688. Jadre nađen je relijef muza.21 Godine 1579. 117—200: U špilji Kopačini pod brdom Gračišće između Supetra i Donjega Humca. od g. a kraj crkvice još se vide fragmenti žrtvenika posvećena Silvanu. 8. 1751. 1625. . . 1. mistro' Kuzma Škarpa iz Donjega Humca. više komada konglomerata od ugljevlja. spo­ minje se Kristosor Sfartalović. 1808. a. 1786. Ta se crkvica nalazi na podstavku stare rimske zgrade. str. U bračkoj »schiera di Nofoili« od 10. gornji komad sjekire od serpentina i preko 30 komadića noževa od kremena. Pre­ zime se spominje g. 1489. U svom članku »Historijski i umjetnički spomenici na Braču«. 1698. 1723. 24 i 25 veli: »Kod sv. u popisu galeota. kao mistro IzepO' Škarpa. zabilježene su u Donjem Humcu 3 porodice Zuvanića. Z v a n i ć (i Zuvanić). iz Komiže. u nerežiškoj. Doseljeni Škarpa bio je kaimenair i zidar. 1940. str. S f a r t a 1 o v i ć. 1684. u popisu izbor­ nika donjohumčainskoga župnika. paron Sfartalović. 1777. noge koze. . < U Rerežišikoj matici kao kum zabilježen je Škarpa iz Silibe. — Prije II. su­ deći po kamenim fragmentima i rimskim opekama. Kod porušene crkvice Sv. 1748. zatim zlatni novac bizantinskog vladara Romana IV. vijeku bilo napučeno.. svjetskog rata posjetio je predjele ovih crkvica dr.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Frane Bulić: »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)« u Bullettino di archeologia e storia dalmata.9 i g. Čini se da su Sfartalovići spadali među privilegirane porodice. u dubini o. više komadića nožića od kremena . veljače 1629.. br. 1743. Split 1891. 12. u bolskoj g. a druga u Supetar. Spcminje se pop Fabijan Zuvanie kao luipravitelj povaljsfee opatije od g. Jadre često se na­ laze ostaci iz rimskog doba. Ilije Bulić je primijetio g. matici kao magiister Škarpa. do X. 1777. koji je štampan u Bračkom zborniku. Š k a r p a (Scarpa) je zabilježen u knjizi bratovštine g.-1739. Četiri komadića obične prethistoričke zemljane žare i dva komadića kamenog noža. 1723. U Milni je zabilježen mistro Škarpa g. a g.20 13. Bulić je nabavio više prethistorijskih predmeta u Nerežišćima.d 50—60 cm Bulić je iskopao komad lijevog roga jelena.. stoljeća. 1891. — U bobovisfcoj matici spominje se jedna ženska Pierotić g. br. g. God. 1725.. u sutivanskoj matici kao Svartalović. 1 103 . koje igraju kolo. 1483.

Stara isupetarska erkva Sv. Navijanje i t. i XIV. ibid. Marco.. a sada središte (bračkoga kotara. 2 Croatia sacra.. 255—256. 2 i Ostojić. . muzeju u Splitu. Porat. 11 Cicearelli. str. 6 Cicearelli.: Bertičević . str. 1827. U njenoj' apsidi. 8 Libro a štampa u župskom ui'edu u Donjem Humcu: Per li Jusabenti di Humazzo Inferior della Brazza contro Valerio qu. Bilo je izbornika i u drugim mjestima. ibid. Na Vlačicu. 5 Cicearelli. str. i 67 Cicearelli . list 11—14. 84. ibid. s t r . str.ibiđ. str.Jadrijević. 9 Popis kod I.. Jakšić. 84..iz IX. 17. Varoš. terminazioni. vijeku bila popravljena . zatim od g.« i » . 3 Ostojić. SUPETAR Supetar je danas (glavno mjesto Brača. list 10—19. str. ibid. Petra izgonila je g.1589.«. a s njom i arhiv. 73—74. ibiđ.. 321. 15 ibid. jer je u njemu od g. 13 Ostojić. . a naišao sam i na romanički akroterij u obliku poliedra. ibid. te se taksi­ rali radi 'gradnje nove župske crkve. ibid. vide se ukrasni fragmenti. »Uz crkvicu sv. 1729. Udine 1656.... ibid. 19 Mladineo. u kojoj je profilirana velika baza. 303. 84. kao i u jednoj kući u Donjem Humcu. To je nadgrobni spomenik koji Abramić datira u I. 329. 108. : pop Petar ligutić iz jPoljica 1604.: župnik Jerolim Tiironi 1615. . str. ibid. d. ibid. str. Rukopisna knjiga u Arheol. 22 Ostojić. 14 Diversi publici decreti. 1903. . str. a koji upućuje da je stara crkvica sv. List. 75—76. Vrdolca. Jadre u XIII.— Vitturi u Kaštel-Lukšiću). Maroević i Benković. a od g. str. siudište. 106... . 84. Krstulović. 1870. 18 Mladineo ibid... list 14—16..ibid. kotarsko poglavarstvo. Pietro Giaxich. koji je nekoć stajao na krovu crkve. — Rukopisi u arhivu sutivanske općine i kod mene u prijepisu.. Stoga su se iste godine sakupili glavari porodica. P e tritio. Get. i Ostojić.. privilegi et indulti. 4 U rukopisnim aktima o odcjepljenju i razgraničenju Sutivana i Donjega Humca. : 3 Ivan Bersatić. Ilije kraj Donjeg" Humca opaža se tloris rimske zgrade. Supetrani u ispravamlai prije početka matace 1579. str. 7 Ime je zabilježeno samo kad je prvi put spomenuto. politička ekspozitura. 12 U popisu su ovi vlasnici pašnjaka g. prokuirator puka 104 2 .. 10 Mladineo . (Rukopis kod obitelji Michieli. Giovani qu. Elezione del Paroco d'Humazzo Inferiore.. Spomenik je srušen i njegovim kamenjem sazidana je djelomično crkvica. Babica (ibid. 20 Mladineo.. ibid.. 1 Supetarski dijelovi varošice jesu: Glavica. . stoljeće. stoljeća. ibid.). koji vjerovatno po­ tječu iz tog najljepšeg rimskog spomenika na otoku .

Frane Picolo. 1680. Ligutić. 13.. Šime Bersatic pok. Tad su bila u Supetru 53 doma. mistro Petar Kalafa. Marko Grego. Ivan Krsitulović 21. Jucrja Pavao Bersatic pok.1629. Poljako g.. 8. prokurator puka pop Jerolim Jakšić. 1695. 11. 1729. Jerolim Bersatic. 1729. Frane Franjasović gasttaldo.. Bersatic g. 4. Ivan Franjasović/ Fra. Nikola Siljimdeči:ć. Haržić i Franjasović g. Jerolima.. 1625. Jakov Dujmović Ivanov.1 Nakon požara župske crkve sastali su se predstavnici domova g. Popi® pređstavniika porodica god. 1685. 17. Mičeli g. Jerolima. Mi­ hovil Bersatic pok. Petar Kaman. Ivan Rendić. 1728. kurat Pavao Bersatic kapetan Frane Bersatic sudac Juraj Marod Matej Tironi Julije Tironi Pavao Balarin kapetan Frane Kralji Birača Baniović paron Luka Dujmović paron Frane de Rado Ivan Marogi 12. paron Matej Rendić braći. Ivan Dujmović pok. 1721. 1667. Vušković g. Frane Bersatic pok. Ivan Bersatic pok. Ivana.no Sesnjić. J u r a j Radičić. 1693. Pjerotović g. 18. njegov brat Nikola.... Tironi g. 14.. Summić g. 1729. Kaljević (kasnije Caglievich i Zaglievich) g.. 3. 9. Juraj Rendić.: M-atij Tironi.^ Roka). August Bersatic pok. Marko Šintić. 1677. Frane. Porodična prezfmeoa: Supetrana iz knjige »skonjiđana« đo g. Mihovila. :6 1682. 1683. Ivan Vitković. Frane Tironi. 1729. Popis (pučana) n vezi\$ regriitacijiooi za bračku galiju g. Dujmović paron Ante Rendić braća Tironi pok. Dujmović g. 5. Jerolima. radi gradnje nove župske crkve. 1692. :4 1656. Ivain Sahhović. Seriković g. 1650. Piefcro7 Ml stro Franjo Kralji. V. Frane Bersatic pok. kurat svjedoci Jerolim Tironi i Feliče Tironi pok. 1716.. Srećka Juraj Vušković mistro Ivan Vitajić braća Rendić pok. Osim predstavnika prisustvovali su i drugi članovi porodica: 1. Ivana Juraj Tironi (natpis na crkvici Sv.. 7. paron Cagliević 105 . 19. Dno Mati ja 20. njegov brat Dujam Bersatic. Kralji g. Vida. Ivan Bersatic pok.. Juraj sin Mate Sesnjića. 15.. Jakšić g. Paviao Beinsatić. 6. Rendić g. : 5 1665. 10.. Mihovil Dujmović. 1703. Bat Dujmović. Satičio Satičević.đMarko Ongaro. Banović g. 2. Remetić i Prence g. Galeotti idi S. Pro -Bersatic. Ivan Brakušić. 1709. Marka. 16.. 1646.

Ivan Rendić pok. Ivan Rendić pok. Petra 69 paron Juraj Tironi 46. Ante 47. Maroi i Jakovčić detto Bukarin god. Dr. Jakova 36 Matej Rendić 60 kapetan Juraj Barković . Ante Remetić 67 paron Vickoi Rendić 44. 1748. Nikole . . 106 . Petar Jakšić pok.. prezimena iz knjige »skonjidana« od god. Cagljević. 1735. Mate Baćina nija (muž ma putovanju) 24 . Jelena di Constantin od Tiro23. Pierotović. Vasselli. Krstuilović. Ivan Franjasović 61" braća Bersatić pok. Rendić. Kralji.38. Petar Grego 26 . pop Jovanelli. Nikola Vušković 48. Banović. Hanoević. do početka 'matice god. braća Rendić pok. Derado god./ prviih 20 (18) godiina miatice krštenih 1747.-37. Franjasović alias Remetin. Remetić i Balarin god. parah Frane Spudieević 50 .. Šime 41. pairon Marko Jaksic 51. Grgur Cagljević 52 . Dome 57 Nikola Skoknić 33 Stefan Remetić 58 Frančeskina Bučić (muž 34 parom Frane Franjasović odsutan) OQ •braća [Poljaiko 59 Juraj de Rado pck. Petra 70 . Bersatić alias Paulina. Pizzuli.22 .Ante 49 . Juraj i Jerolim Bersatić 64. 1742.: Dujmović. paron Juraj Jakšić 71. Nižetić iz Selaca i Sinčić god.. Dieirado. Jakšić. Sinčić. Sokolić..: misitro Georgius de Oomstantin. Stefan Radmilli 28 Ivan Summić 54 rnistro JeroUm Jeričević 29 Ante Sinčić 55 Jelena udova pok. Andreis. Juraj de Rado 62. ć detto Russo god. Pizzolo1 i Rend . Ante Ninčević 68 Šimie Rendić 45.: Mičeli. Stanoević. Rezzo iz Venecije. Ivan' Remetić 53 . Petra 43. Skoknić.. Bersatić. 1749. Po­ ljake. 1743. 1747. Imena prvi put spomenu!!!?. Ivan Pjerotić 72 Udova Franjasov'ć pok. mistro Luka Semković 39 Ivan Jakšić 63 Matej Piccoli 40.. Juraj Haržić 25 . Frančeskina Leventi (muž na 73 Ante Jakšić putovanju) 'Popis supatatrskih. Tirani". 1734. 1740. Bersatić.. Ivan Vuišković 65 paron Petar Dujimović 42. kapena 30 Nikola Rendić Bersaitića 31 Matej Hanoević 56 Petar Haržić (Hržić) 32 Ivan Jakšić pok. Vušković. Rendić detto Lesandrin i Skoknić god. 1741. 1729. Balarin. Ivan Caljević 66 Mihovil Rendić pok.

Buttor iz Bobovišća.: Galatović iz Visa. Marmčević alias Gligo iz Bobovišća.Selaca.: Sikarneo iz Nerežišća.: Harašić iz Nerežišća. Stanoević. Remetić alias Coijević. Vučić seu Puin. Voviseto iz Venecije. Jakšić. :• Matšć. Bellavita iz Venecije'. Margarita Bolognes. Oliverio (Villa Ignani Diocesis aquilensis). zlatar Ferro iz Korčule. Haržić. Insulae. Mompiani cancel. Golubović iz Duća. Pasquali iz Starigrada. Bilančiić iz Trogira. Danielović iz Novog sela. Vranjičić iz Poljica. Hatoer. Petrie iz Komiže. Bologna. Pajton iz Trogira. subdiakon Litković iz Pueišća. Bernardi iz Splita. 1759. 1753. Remetić alias Omerović. Bresković iz PoIjica. Ugrin iz Sitnoga. pop Balarin. Jeričević alias Damiani.: Dobrunić iz jPiitava. Pavunović iz Korčule. kapelan Dujmović. Medin. Pavišić. 1754. Hetin iz Podstrane. Garafulić iz Nerežišća. Mariančević iz Selaca. Brizić iz Gornjega Humea. 1756. Vidaković. Pretorij. Boljić iz Obrovca. Venetij. (Ajndrić iz Visa. . Vitaić iz Komiže. Ugrinović iz Sitna. 1752. Mišetić iz Splitske. Seget. Franjasović đićti Remetin. Lučić iz Ponikva kod Dubrovnika. Nižetić. Rendić alias Alngel. Barozzi. Rendić alias Ruso. Kuparić iz Grohota. Batoš iz Sumartina. 1751. Barberigo iz Venecije. Andreas sa Šolte. magistiri Barozzi. I>amiani ailias Jeričević. Vladislavić iz Miraca. 1758. Dr. coadj.1750.' Taras iz . pop Matulić. Uškovrć.: Agregoni iz Splita. Biličić iz Omiša. jPalini iz Nina. Fiorini iz Seravala (Seravallo). 1760. Bresciani alias Santo. Vuranjican. Franjasović. Ivellio. Hiržić. Bernardis (Diocesis Podinensis in Liburnia). 1755. Papin. Bergeljjć iz Splita.bri Marasehini iz Verone. Perišić iz Sitnoga. Maroi. Fiochi (Split). Dragazzo. Bojanić. Senković.: pop Tironi. Gelineo. Jakšić iz škripa. Habair iz' Karlobaga.: Bulić. Vučić alias Munita. Bulić iz PoIjica. Boroević iz Karlobaga. Bassanesis. Radičić. Domjanović iz Splitske. Priskić iz Rijeke. magistri Krstulović. Jakšić alias Salamunović. Tudorić. Hektorović iz Pučišća.: Jakšić iz Donjega Humca. comes Barbaro. Bellavita.: Rasol. Jurišić. Toimičić iz Dola.: Vulić iz Siplitske. Sukadarić iz Siuimartkia. Pierotić. 1757. magistri Sokolić.: iicbil. Malfei. Vranjican iz Dola. Vušković alias Vlašić. Spudičević alias Saibo. kancelarij. natpop Juvilleo iz Trogira. Bresciani. magisitri Sokolović. Jeričević. Papić. 1781. Priskić iz Lovrane. magistri fa. ^dr. Cvitanić. Kuličić iz splitske dijeceze. Mandić iz Zakučca. župnik Bersaltić. Remetić. 107 . Sisgoreo iz Šibenika. Kastrupilović. Gerardi iz Venecije.

knjigama od g. 1684. iz S p l i t a . B o r i ć. Vasselli Casinensis. "u Milni kao doseljenik iz Splita. a iz Splitske (kum) g. U staroj nereži'škoj matici zabilježen je Simon Cagglievich presbyter Hliricus g. Alberti. U Bobovišćima se spominje g. pop Caljević. 4. 1816. U popisu za gradnju crkve g. i 1690.8 5. U župskim. U žup­ skim se knjigama spominje: iz Š k r i p a oko g. Mune) 8 porodica. U Pastirima je zabilježen g. Rokela.. kao Caglievich. 14. — U župskim knjigama od god. slična napomena g. B a r h a n o v i ć (Murvicaniin) 1 porodica. Vuskovic alias Gundulaj. Dolazi u popisu novoga stanovništva od g. Svirčić alias Senković. nauta de Rado. a g.: Krstulović alias Bepimjafc. 1814. God. i 1824. zabilježeno je Remetić adias Coljević. (Duje). g. 182J0. U župskim knjigama od g. 1834.— Hlap) 2 porodice. 1763. 1657. 1764. D e r a d o (Šuška. B e r t i č e v i ć 1 porodica. 1729. 10. Sadanje porodice 1. 1815. dalje. iz M i r a c a . 1777. doselili iz D o n j e g HUJ Hi­ c a oko g. B e o v i ć 5 porodica.: Ostoja iz Dola. 108 & . B o r t i č e v i ć 2 porodice. te Zaglievich od toga danas Caglević. Svitić iz Komiže. iz K o n j s k o g a doselio Josip oko g. Bačvar) 8 porodica. 12. zatim i kao Caglievich. 1801. 9. 2. 1771. 1774. B j a ž e v i ć 2 porodice..9 Tako i u župskim knjigama (knjiga skonjidana) od g. izumrli nadimci: Turko. B r k l j a č a 1 porodica. i 1709. iz K o m i ž e oko g. iz S p l i t a . 1843. (nadimak Srdela) 4 porodice.. iz C a t a prekoi Sutivana. Krstulović iz Bobovišća. 1759.— U Postirima g. 1664. 7. Prezime se spominje u Nerežišćiima. s napomenom: iz K o m i ž e . Caljević iz Zagvozda. 1667. A n d r e u z i (Furlan) 2 (porodice. spominje se kao De Rado.1762. kum Borić iz P o1 j i c a. iberado alias Suska. Č u l i ć 1 porodica. 1752. C a g l e v i ć (nadimak: Rađesko. — Prezime se spo­ minje u popisu bračkoga plemstva g. 1853. Pilić . 13. 1747.: Bakarin. Mračić sa Mljeta. C u l i ć 4 porodice. Matić alias Baćina. 1670. Vje­ rojatno iz B o k e K o t o r s k e . — U župskim knjigama od g. D a m j a n o v i ć (Škendre. 1758. g.. iz Dračevice. Doselio zlatar Ivan. 1648. 8. u škripskoj matici Coljević g. iz B o l a . 1820. 11.. kao magister Culich g. 6. B r o n z o v i ć (nadimak: Bronzo) 1 porodica. doselio: iz M u r v i c a oko g. 1851. magistri Vitajić alias Sokolović. 3. 1833. 1686.

1752. D r a g i č e v i ć (Purešković. Bandurić. G o i ć 1 porodica.15. 1750. da porodica Dujmović ima »biljeg i značaj poljičkog plemstva«. Doselio iz S i n j a Grgur oko g. 17. G o 1 e š 1 porodica.porodice. ali g. 1759. 19. 22. I v k o 1 porodica. — U župskim knjigama od g. 10 Prema podacima. Stare i umrle bračke Dujmoviće naslijedili isu. U župskim knjigama g. Dragićević-Ružić iz Donjega Humca. 1812. ^ ^ 25. 1816. a napomenom: iz |Škripa. Na Bolu je Hržić nadimak porodice Vodanović. 1799. 18. Povaljski Hržići — prema predaji — porijeklom iz Roškog Po­ lja u Bosni. Michiel Giaxich mjesni' sudac 11 . mesar. 1815. g. D u j m . D u k a 1 porodica. Dragiče­ vić »detto« KJastelanac. Pokojni Niko Hržić (umro pred 14 g. Doselio — prema matici — oko god. 20. 1888. a kao Ugrin g. 1637. Dni capitanei Dujmovich. iz I m o t s k i h P o l j i c a doselio Đ. imao nadimak Jordan. — U popisu pučana za bračku galiju g.8 U Supetru se spominje: Jakšić-Krstić iz Donjega Humca 109 . Cvancik. iz N e r e ž i š ć a. oko g. Dni coimitis Joannes Diujimovich. te je do g. 28. Gabelot.. 1657. iz L o ž i š ć a. Škamparin) 9 porodica. 1880. porijeklom Ugrinovići iz }P o 1 j i c a. otprilike). U župskim knjigama (skonjadan) od god. 1625. 1808. Stojan. H r ž i ć 6 porodica. 1656. Kao Ugrinovi'ć zabilježen g. ' v 23. 1680. 1760. 16. J a d r i ć 1 porodica. Ružić. Pietro«. D r a g a š 1 porodica. Ima ih u Dubrovniku i Trstu. g. F a d i ć (nadimak Komižanin) 4 porodice. g. g. J a k š i ć (nadimci: Ćuimeta. 1840. d. iz S p l i t a doselio oko g. 1677.o v i ć (nadimak: Lukin za jednu porodicu. 1757.5 Prezime se nalazi' u popisu bračkoga plemstva od g. i 1820.. doselio Ante iz Muć a oko g. Girgo iz omiške R o g o z n i c e doselio oko g. oko g. Stupac. 1751. jedan put s napomenom: iz Bobovišća. iz P r a ž n i c a. kurat Gerolamo Giaxich. Co: medicus Joannes Duj­ movich i t. U poljičkom izvještaju g.. s napomenom: iz P i t a v a (Dobrunich). 1819. s napome­ nom: iz Sitnoga. D u k i ć 1 porodica. iz K o m i ž e oko g. 27. 1869. kao Duchich. 1758. God. 7 Supetarsfeih Dujmovića ima u Spli­ tu i u Zagrebu. 29. 1827. U župskim knjigama dolazi od g. nofoilis Dr..) 16 porodica. a za drugu • Pistola iz Bola) 2 poro>đice. D o b r o n i ć 2 . 21. 24. kao »galeottd di S. zabilježeno je. — U župskim knjigama od g. g. Parađer. 1856. G r a n i ć (nadiimak Mućanin) 2 porodice. poljički Dujmovići. 1849. g. J a n k o v i ć 1 porodica. 1843. 26.

g. Kair 1 o v a c 1 porodica. 1882.god. U župskim.: naiuita Karlovac. — U sutivauskoj matici kao kum g. a:li uvijek kao Kulimbat i Kolimbatović. M a n z o n i 1 porodica. iz Škripa. oko g. Porijeklom iz |P o 1 j i c a. Kao magister Krstulović zabilježen g. Cimara. • 43. 1760. oko g. g.. 1821. J u r e t i ć 2 porodice. 1823. Masca. Humca. iz P o d g o r e kod Ma­ karske. 48. 1812.g. oko g. M a r č i ć (Maričić) 3 porodice. Jaikšić alias Salamunić iz Škripa.. 1841. Doselio Luka oko' g. iz .. 1764. 1852. g. •45. knjigama cd g. K o l i m b a t o v i ć (Kulimbat) 5 porodica. 1760. Kirstuiović alias Loše. 4 porodice. M a š k a r e 1 1 porodica:. -1840. Doselio Jure iz Š k r i p a oko g. M a t k o v i ć 1 porodica. 1818. iz G o r n j e g a Humca. 1818. 1850..rsk'in knjiga­ ma od g. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. oko. 42. M a t a s 2 porodice. 37. s napomenom. K o r 1 a e t 1 porodica. J. oko g. Doseljen oko g. 32.skim knjigama od g. iz S t a r i g r a d a oko g. iz omiške R o g oz nice. K r s t u l o v i ć (nadimci: Bofcoška. 34. J. i to kao: ncbiL Dnus Comes Carlus San de Mascarefei.S p 1 i t a. M i r i ć 3 porodice. 1697.:' iz Nerežišća. K u r t e . L j u b i ć 1 porodica. Peškareša) 3 po­ rodice. 47. — Prema tradiciji doselili iz K a r l o v c a . 1729..supetarskim žup. 1715. i 1761. i 1774.." 1848. s napome­ nom: iz Bobovišća. 1752. doselio u prvoj polovici' XIX. a nazivali se Zaborović. god. 38.. 31. 1807. Spominje se u župskim knygama od g. K u r t i ć 4 porodice.reFi iz S p l i t a . 1815. iz V r b a n j a. 36. iz D.. iz P o d g o r e .ć (Pendilo) 3 porodice. u žu. u popisu supetarskih porodica. 1738. U auipetarsikc'i matici zabilježen god. kao činovnik iz K a r 1 o b a g a. 1817. 1888. Prezime se spominje g. K l j e n a k 1 porodica. J u n u š i ć (nadimak: Miškotovi) 2 porodice. Doselio Martin iz I m o t s k i h P o 1 j i c a oko g. 1742. 40. 1851. 46. i dalje. 1800. 44. 41. g. M a r i n o v i c 3 porodice. iz P o 1 j i c a. 1790. 30. god. 1768. 1762. K u z m a n i ć 4 "porodice. — U boboviškoi matici kao kum iz Supetra Krstulović je zabilježen: g. 35. :s napomenom: iz S e n j a . 110 . 39.. i to s naipomenom: iz P o t h u m a. iz Os t r o v i c e . 49. Doselio iz okol'ce T r o g i r a . 1752. v. g. K r z u l o v i . — U fragmentarnim . Krstulović alias Bapinjak. 33. M i l a š i ć 1 porodica. 1786. doselio oko g.

1729. 1856. 1784. 1729. 1775. iz N e r e ž i• s ć a. P a v l o v i ć 2 porodice. P r u g o 6 porodica. 1746. i 1750. — Prezime se nalazi u popisu supetar­ skih porodica g. g. jedan pučiški Srdarević—Remetin živio u. zabilježen je Reme­ tić alias Coljević. zapisano je Remetić alias Omerović. Pizul..M u t a ir e 11 o 1 porodica. 1822. g. . :— Živa samo jedina udovica. ali porijeklom iz Raba. 1703. g. 1809.. porijeklom iz Senja. Kmivonja. —• Prezime se nalaz| u popisu bračkoga plemstva od g. 1747. i 1734. u postirskoj g. sa H v a r a . tradiciji. N a z o r 1 porodica. tako i dalje često. Picoli.7 P o p e v i ć 3 porodice. O m e r e v i ć (nadimak: Žiža) 3 porodice. g. Remetić dolazi u župskim knjigama od g. < 1889. Oko g. — U župskim knjigama od g.. jer ide na ruke i noge (bolestan uzetošću). zabilježen je Omerić iz Poljica. 1922. • U popisu pučana za bračku galiju kao »galeotti di S. u nerežiškoj g. v. Porijeklom iz D r a š n i c a . 1758. u bebo viškoj Pezoli g. 1912. Pieritić. iz P uč i š ć a. Pizzcii. P l e t i i k o s i ć 1 porodica. Dolu). 1815. 1749. 1813. Doselio Ino cent iz S p l i t a oko g. 1727. Franjasović alias Remetili. a Pizzuili g. što liže po zemlji. 1727. P e t r i n o v i ć 1 porodica. — Vjerojatno do­ selili iz D o n j e g a H u m e a. 1758 i 1760. a kao Papić g. l porodica. tt ( P a p i ć (Filomena. — Doseljen Filip oko g. P a n t e l i ć 1 porodica... porijeklom iz S u t i v a n a . 1764. 1735. a g. Doselio Luka oko g. — U popisu novoga stanovništva (g. ma­ tici spominje se kao kum g. Doseljen Vjekoislav g. 111 . — Nadimak »Lisko«. 1759. < ali nekoliko puta s napomenom: iz M i r a c a. — U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Papin g. vijeka. iz L o ž i š ć a . dolazi' od toga. Godine 1764. Pročulo g. Pizzulo. vjenčan u Supetru g. kum iz Su­ petra u Bobovišćima: Picoli »cancelarius hujus Insule«. Skuše) 8 porodica. — (U PučiŠćima postoji porodica Srdarević—Remetin iz okolice Sinja-Muć. ali. Pizzclo. 1818. Pierotović. — Doselio Petar oko g. 1853. — Vje­ rojatno. 1625 Fna. 1753. 1818. i kroz drugu polovinu XVIII.ne P'colo. prema. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. 1793. Omerović s napomenom: iz Supetra.8 P e t r i z i o . — Spominje se češće < u župskim knjigama od g. a. P i e r o t i c 1 pcirodica. i 1754. 1795. do sredine XLX.. oko g. iz Ž ež e v i c e. iz Poreča. porijeklom iz Poljica. God. Pietro« g. g.. dolazi kao Pierotic. U popisu supetarskih porodica g. 1820. 1730.) u Sumartirm. Piot o č n j a k 1 porodica.' P i z z o I i 1 porodica. iz I g r a n a. Pizzuilo. 1759. 1657. kao Piccoli. g. g. — U škripskoi.

porije­ klom iz Splita. Lesandrinčić) 15 porodica. T e . R. i redovito dalje. Roka iz g. Bariša alias Stanoević. Prema tradiciji. 65. R a j k o v i ć (Rajkotović) 1 porodica. magistri Rendić alias Mikin. Nalazi se u popisu supetarskih porodica g. Ruso.n z e r a 1 porodica. 75. od g. 1716. 68. 1682. Rendić je na teritoriju Postira — Dol — Škrip.. 1819. Vje­ rojatno iz dubrovačke okolice. U popisu »galeotti di S. 1620. 1826. 1884.tradiciji — pomorska je obitelj. Prema porodičnim zapisima doselili god. 66. Natpis Taronija s grbom na crkvici Sv.) 67. R a z m i l i ć (Radmilić) 5 porodica. 73. U župskim knjigama češće dolazi od g. što su svi bili crni). 1876. Drimalo. Bego. 1813. g. U župskim knji­ gama (škonjidani) zabilježen g. T i r o n i 1 porodica. 1729. u nerežiškoj Rendić zabilježen g. 1751. 69.. 70. U splitskoj mar tici spominje se Sinčić iz Mošćenice g. 74. alias Dujmović. 1625. 1819. zvao se Tiro112 . S t a n o j e v i ć 1 porodica. U popisu »Galeotti di S.. Vjerojatno iz N e r e ž i š ć a. g. iz B e r g a m a.12 U sutivanskoj matici kao kum g. Petrić. 1812. Pietro« g. S e n k o v i ć 2 porodice. Sa dalmatinskoga kopna. koji su primali sol g. vjerojatno iz P o 1 j i c a. 1604. i dalje R. 1776. R a d e t i ć 1 p o r o d i c a . na Braču je »nodaro publico« Ivan Radmilli. iz D r a č e v i c e . 71. T e r z i ć 2 porodice. 1754. Pošupirja. v. 72. Doselili iz M i 1 n e oko g. 1509. 1667. 1812. a k tomu: g. S i n č i ć 4 porodice. Pietro« g. dosielio Srećko oko g. Dopodne. Stanoević detto Pistur. — Župnik u Supetru oko g. porijeklom iz Pbljica. iz P r o l o š c a. Š i m u n o v i ć 4 porodice. s napomenom: iz Su­ petra. 1625. (U. Prema porodičnoj 'tradiciji porijeklom iz Istre. Često u maticama dolaze gornji nadimci.. RadmilM. 1787. Doselio Ante oko g. iz S p l i t a.. R. Nadimak Moro (valjda sitoga.64.7 — U popisu pučana. 76. — U popisu porodica god. Rendić seu Inglez. 1574. Ima ih u Supetru i u Splitu. 1894. 1729.'detto Lola. Radmilić. i 1673. 'zabilježena so 3 Rendića. Dicin. a u nerežiškoj matici g. U Sutivanu se spominje kao1 kum iz Supetra god.Ciccarellijevu popisu novoga stanovništva u Pučišćima spo­ minje se Rajčević.7 Duišin13 spominje prezime Sinčića među poljičkim plemićima. 1777. R e n d i ć (nadimci: Anđelović. do­ seljeni iz D r a g o v o d e. Zanimanjem drvodjelci i ribari. porijeklom iz Poljica kao Šimunić. 1813. 1683. Stanoević seu Barišin. g. g. g. R a j e v i ć 4 porodice. R. Dorin. g. spominje se Marco Schintich. R a i ć 1 porodica. — Porodica itendić — prema. Krajem XVIII. U župskim knjigama od g.

A n d r e i s od g. U Dolu se spominje g. do pred nekoliko desetljeća često se spo­ minje u suipetarskimi župskim knjigama. 1817. — U supetarskim župskim knjigama (skonjiđan) zabilježen je od god. imaju nadimak Gi­ rica. magistri Vušković alias Šorinica. s na­ pomenom: iz D o l a . iz Postira. kao Usković s napomenom: iz Supetra. 2. s na­ pomenom: iz P o l j i c ist.77.. T v r d i ć 1 porodica. B a l a r i n od početka župsikih knjiga g. nalazi se Firanr cesco Tironi. Nadimak Vlah. kao kum Dr. 1729. 1765. Vuišković alias Gundulaj. 1685. — Iseljeni u Šibenik. 1701. jar je došao iz dalmatinskog Za­ gorja. 1748. od g. 1836. Ant. jedna ženska V. Kon­ turo) 7 porodica. 79. Doselio Jakov iz B o l a oko god. V o d a n o v i ć 3 porodice. 7 — Kao »proeuratore del Popolo« spominje se god. i 1795. U župskim se knjigama spominje od god. 1782. 80. Doselio Miho oko g. 1779. 1885. 78. U Pučišćima oko g. 84. proIZbornik za narodni život i običaje 8 113 . zbog malena rasta.. U popisu »Galeotti di San Pietro« iz g. magistri Vitaić alias Sokolić. 1747. 1813. 1763. 1763. D. 1715. Maše* Cinkvantin. U župskim knji­ gama od g. 81. ni. Z u d ć (nadimak: Vlah) 1 porodica. — Prezime se nalazi u popisu bolskoga novog stanovni­ štva od g. Frane Ballarin. 1821. T o ni i č i ć 3 porodice. ali više puta s. g. V u š k o v i ć (nadimci: Cuparđa. i 1820. U župskim fenjigama dolazi prezime od g. mistro Ivan Vitaić. g. — Nalazi ise u popisu novoga stanovništva 9 u Supetru (popis od g. s napomenom: iz K o m i ž e . Mate Tironi. — U nerežiškoj matici kao kum magister Vušković g. i 1812. napo­ menom : iz Š o l t e . spominje se1 pop Uscovitius. 1753. 1763. 1754. U župskim knjigama g. ali g. iz P o l j i c a. 1625. Ballarin. 1818.. — U Supe'tru se spominje g.. 1747. 1629. 83. 1729. do nedavnih desetljeća.. V1 a d i 1 o 3 porodice. ali i u knjizi »skonjidana« g. i 1757. a g. 1821. 1681. Spominje se u župskim knjigama od god. Riste. Ž u v i ć 1 porodica. 1721. -85. s napomenom: iz D r a č e v i c e .) Vjerojatno iz Baške Vode. . 82. 1747. U župskim knjigama od g. a u boboviškoj g.-g: 1753. Posljednja Andreis—Defilipis umrla otpri­ like pred 8 godina. 1664. g. Joanne Tironi. Magistri So­ kolić i Sokolović dolazi češće u matici od g. često kao Vušković alias Vlašić. Iseljene ili izumrle porodice 1.4 U Postiir&ma je zabilježen g. Z a g o 3 porodice. V i t a i ć (nadimak: Škarpunein) 2 porodice.

B e r s a t i ć se spominje u fragmentarnim župskim knjigama od g. u bilješkama u vezi sa sikonji&anom g. 1625. a g. B a n od g. dalje donedavno. često s napomenom: iz S e r r a v a l l a . do prve polovine XIX. 1813. do prve polovine XIX. v. đr. 1751. u početku matice g. 1615. v. kroz XVIII.. s napomenom: iz K a r l o b a g a .. s napomenem: iz O b r š j a (Buljević). za bračku galiju zabi­ lježeno je g.. 175(j>. Toma »de comitibus« Bersatić.. — U dračevičkoj matici kao kum iz Supetra g.-1840. kao Barsatić.. 1816. 1813. dalje s napomenom: iz V e r o n e . Balarinović. 1702. 4. 9. od g.. 1748. 1729. i 1731. Od­ selio u Split početkom XX. često s napo­ menom: iz K o r č u l e . kurat jPavao Bersatić. dalje. 8. pisar je na preturi u Supetru D. u Postirdma g. 1665. 1659. B o j a n i ć od g. 7. 1704. g. 1786. 1721. 12 Bersatića. g. a u Škripu g. sa otoka Hvara. 1662.. F i o r i n i od g.. Bersatić de Salentić. 1754.kuratoir. do oko prve polovice XIX. Spo­ minje se donedavno. 1749. Otselili u Mirca. 114 . 1712. 10. 1752... 5.. kao^ Bersatić. u prazničkoj g. B o r o e v i ć u fragmentarnim župskim knjigama dolazi od g. 1661. uvijek s napomenom: iz Supetra. v. U popisu (pučana) u vezi s regrutacijom. 3.. s napomenom: iz V i s a .. Vjerojatno porijeklom iz Polijica. 1642. Bersatić alias Paulina. magister Bersatić. 1766. g. i 1753. v.1731. u mlinarskoj g. »orificis« Ferro iz Korčule. -1757. kao Barsatić. i 1793. kao kum u Nerežišćima Balarin iz Supetra g. neki put s napomenom: iz K o m i ž e . samo Bersatić g. a g. Bonetti. F e r r o od g. i u knjizi »skonjidana« g. 1815. 1819. i 1763. g. nobilis Bersatić. 12.. jednom g. i 1712. 1690. u pastir­ skoj g. 1750. 1729. 1724. 1750. 7 6.15 U siutivanskoj matici spominje se kao kum g. 1729. 11.. i 1629. iz Dračevice. 1804. 1812. 1646. nerežiškoj g. a g. B o n e t t i od g. J. 1812. 1795.: ljekarnik. u bolskoj g. 1805. kape­ tan Bersatić Frane. i . 1784.. u. God. g. U popisu poiljičkoga plemstva na Braču od g. spominje se u Supetru Zuanne Bersatich »procurator del po'polo«.. medicus. g. — Spominje se kao kum Banović iz Supetra u Doku g. v. 1729.. nobil. 1843. B u j e v i ć od g. u župskim knjigama g. — Gcd. u bebo viškoj g. Dr. 1737. 1814. D e š k o v i ć od g. 1812. u Nerežišćima g. Borsatić. B a n o v i c u početku župskih knjiga g.

H a n o e v i ć od početka župskih knjiga g. g. (mistro) do prve polovine XIX. i 1760. kao parom Frane Franjasović.—1762. 1727. u Sutivanuj po­ stoji sličan nadimak (Kranjac) za porodicu Mohorović. 1717. 1729. Damiani alias Jeričević. — U sutivanskoji matici J. 17. u mlinarskoj kao' Damiani g.7 115 . 1790.-9. s napomenom^: iz Splita. 1799. matici Jeričević g. v. zabilježen kao mistro. v. 1818. K o n t a n t i n od početka matice g. Prezime se nalazi u bilješkama o skonjidanu g. do prve polovine XIX. g. Nikole.sredine > XIX. — U popisu pučana za bračku galiju »galeotti di S. 16. 1660. te u po­ pisu sastavljenom u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. Možda isto -što i Juričević. i 1782. do 1808.) do sredine XVTU.. Kao »ncdaro publico« idjelovao je u Supetru oko 1777. F r a n a s o v i ć spominje se. v. — God. 1680. i to Ivan Franjasović i gastaldo Franjo Franjasović. dolazi kao' Jeričević alias Da­ miani. God. Pred desetak godina umro posljednji poto­ mak. — U đolskoj. J e r i č e v i ć od početka župskih knjiga g. 1758. 18. više puta (g„ 1749... God... u boboviškoj J. 1782. 14. Međutim. Vjerojatno kao Hranoević <Hranuelli) iz Dola. 1729. K o l u m b i s (t. 1843.13. uvijek s napomenom: iz Su­ petra. 1698.10 U Nerežišćima zabilježeno je u župskim knjigama. bio je vrlo ugledna ličnost i dugogodišnji općinski načelnik. Ante Kolumbis. U kasnijim župskim knjigama često dolaze Franjasovići. 19. Fiorini—Cvitanović. Zadnji . Columfois) doselili na Brač sa C r e s a -pred 150 godina otprilike. v. u XIX. 1799. Pietro« mistro Francesco Cragli g. (kapetan Frane K. U Nerežišćima je kršten jedan Franjasović iz Supetra g. Vicko Damiani. s napomenom: iz Nerežišća.. g. 1625. 1729. advokat dr. -— U Sutivanu je zabilježen Fioirini g. 1808..muški potomaK supetarskih Franasovića umro je pred 20 godina otprilike.g. K r a l j i od početka župskih knjiga g. 1625. kao kum iz Supetra g. u Supetra je »niotagk) publico« Marko Cvitanić detto Fiorini pok.) Franjasović alias Remetin. god. 15. Ostavio je znatno nepokretno' imanje u dobro­ tvorne svrhe. i dalje u XIX.' v. od g. 1729. v.. conte Damiani. koji je zabilježen ui Nerežišćima g. s napomenom: iz S u t i v a n a . ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . K a r a n j a c . s napomenom: iz Nerežišća. 1755. samo Damiani. spominje se u Supetru'porodica Fiorini na ime Svitković.. 1749. do. U Škripu je član bratovštine g. 1778.spominje se. 1759. koja da je samovoljom velikih knezova postigla plemićki na­ slov.od početka fragmentarnih supetarskih župskih knjiga g.. 1753. j. 1729.

1830. a u Postire iz Rogoznice.: iz Sutivana. N i ž e t i ć od g. do­ nedavno. 1695. 1778. R e z z P . Ako je Hinčević. Vjerojatno nečiji nadimak. jednom g. 1776. s napomenom..Često s na­ pomenom: iz Starigrada. v. 1657. g. 1729. prvoj polovini XIX. s napomenom: iz Trsta.20. j . 27. 1818. v. 33. iz V e n e c i j e . 1814. 1833. Doselili iz P o s t i r a . 1804. i 1817. (u početku župskih knjiga) Hinčević. 1729. 1748. — U sutivanskoj matici kao 116 . M i č e l i ( t . kao mistro Košćina. nauta Krilo alias Sabaron s napomenom: iz Supetra. Vjerojatno' iz Tro­ gira. v. 1755. j . iz Ancone (tlalija). g. na­ pomenom i g. — U milnarskpj matici kap kum P. do sredine XIX. 1755. siamo Krilo. 1788. K o š ć i n a od g. Marconi) od g. 23. 31. i u. — Porijeklom iz P o 1 j i c a.. a g. Često dolazi i kao Trinfokai. s napomenom: iz D o n j e g a H u m e a. 1729. Jednom. 1813. a porijeklom su iz Taranita u Italiji. God.) . Michieli) od "početka župskih knjiga g. Prezime se nalazi i u bilješkama sikoniiđana g. ' j . R a đ i č i ć u župskim knjigama od g. M a r o i od početka župskih knjiga g. Nedavno iselili u Zagreb. Negro. v. 24. 1625. (Košćina—Tigliadi). 1693. do posljednjih desetak godina XIX. — U sutivanskoji matici kao kum. do prve polovine XIX. u bilješkama skonjidana g. v. koji su doselili iz Donjega Huimca. do sredine XIX. V. u Sutivanu nema Trinfocai. g. 1816. Postirski P. 1729. 26. Maroi8 kap »estinta« porodica. K r i l o spominje se krajem XVIII.. 1818. 30. 22. 1793. P a s q u a l i od g. < . već Crinfocai (Krinfokaj). — U Sutivanu postoji porodica Zvanić— Krilo. 1764. 25. M a r k o n i (t. do druge polovine XVIH. 1816. 32.. 29. s napomenom: iz P o s t i r a . Vjerojatno pripada među novo sta­ novništvo. (kao mjesni su­ dac) i dalje do druge polovine XVIII. dalje. 1833. 1741. Sa istom. 2L K r i n f o k a j (t. s napomenom: iz Selaca. N i n č e v i 6 od g. onda je iz B r e 1 a. Nekoliko puta. Crinfocai) od g. — do druge polovine XVIII. u po­ pisu »galeotti đi S. (U popisu plemića g.. v. kao Denegri. 28. Međutim. Isto što i Maroević. Često s napomenom: iz V e n e ­ c i j e . donedavno. Pietro« 7 . a g. s napomenom: iz Supetra. v. v. 1751. „ali i g. 1803.iui maticama od g. su po­ rijeklom iz Rogoznice. P e t r i c i ć od g. g. a g.. N e g r i cd g. kao Bošković alias Henčević u Selcima. P o l j a k o u maticama od početka g. g.

S u n a n i ć se spominje od početka župnih knjiga g. Petar Cagljević.. kao nobil. list 18—19. 23. br.. and. 1799. • . IH. 5 Ciccarelli. stabilirono col comune consenso la seguente contribuzione . str. Izgleda vjerojatno. Ivanića. 1764. dicti Sabbo i g. 35. 186. ibiđ. ibid. 1938. 12 Vjerojatno u vezi s poljičfeom porodicom Dujmović. zabilježen kao magister. str. do novijib de­ cenija XIX. v. do druge polovine XIX. samo Sabbo. LITERATURA I BILJEŠKE: Libro de antichi atti della Parrochia 1729. 1729. (paron Frane'S. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. . str. U Supetru su bili ovi novi stanovnici g. 12 Popis kod I. ibid. kroz XIX. 453—455. v.. str.. et alia sua P. 1817. str. s Ciccarelli. 1747. 111. ibid. me..«. Rukopis u župskom uredu u Supetru. Ivan Vušković. 71. 1744. 9 Popis kod I. 40. 1729. 198. 439. 1815. la redif icazione della nuova Chiesa. 1812. 274. 360. v. 37. ibid. Poljak. g.is Duišin. 1755. Babica. a g. kutni iz Supetra g. Nerežišća pod 6). v. JPoljačić. • • : U g r i n o v i ć cd g. 1799. Glas Heraldike. Zagreb. do kraja XVIII. god. 1741. 1814. coimpreso la persona di iS. S k o k n i ć od početka župskih knjiga g. me. 'che compongono iil ectmmuii di C. Pojak. Nikola Vušković. maloljetnik pok. Pojak. ibiđ. u boboviškoj. Pietro al numero di 53. 8 Ciccarelli. str.. Nikola Skoković i maloljetnik pok. 38. Jurja Cagljevića..) do druge polovine XIX. u popisu novoga stanovništva 9 kao' Skoković..: Congragato l'ordine di S. S a l v i n i od g. 1747. . ibiđ. 4 Ciccarelli. naza capi di Famiglie. Jurja Vuškovića. Pojaković i g. 1750. v. 255—256. S... spominje se porodica Ugrinović u Supetru. ibiđ. s napomenom: iz M o l f e t t e . li quali p. ' 7 Mladineo. 3—4.34. 1938. str. ibid. 10 Pavić. str. 6 Ciccarelli. a porijeklom iz P o 1 j i c a. 186.: Grga Cagljević. stante l'acidentale incandio sucesso nella vecchia. god.. 1 117 . te g. S p u d i č e v i ć od početka župskih knjiga g. is Ciccarelli. 1759. 321. S t i p e t i ć se spominje od g. 39.. do novijih decenija. često dolazi kao Spudićević alias Sabbo. Babica. (V. str. str... 36. Zochnich iz Donjega Humca. ibid. < — Doselili iz PoiS'tira. iz Dola ili Škripa. S. U Milni je zabilježen kum Spudičević dicti Sabbo iz Supetra god. kao.Dragiičević-Skoiknić s obitelju). 303. str. jed­ nom s napomenom: iz V r b a n j a . 1725. Zuđenigo iz S t a r i g r a d a. često s napo­ menom: iz S i t n o g a . 1729. i* Ciccarelli. 340. ibiđ. ibid. S. 11 Ciccarelli. Z u đ e n i g o od g. (Živi g. 2 Croatia sacra. 1751. ibid. g. . g. 346.

MIRiCA Selo se nalazi između. B u r a i z i n (nadimak: Kuital) 1 poinođ^ca. 1857. Jerega. u bolskoj g. pri gradnji crkve i među prvim doseljenicima iz Do­ njega Humca. 1747. Mircanjanl u ispravama.1894. 1799. 1679. 1656. Kasnije su se spustile prema moru i deset minuta od morske obale osnovale današnje naselje u predjelu Merec.. 1679. B a k u l i ć (naidimci: Fulkan. za župnikovanja Kargotićeva. u Dolu s napomenom: -iz Miraca. 1662. Barković i Barković. Barković. ali su se u početku naselile iznad današnjih Miraca. Bakulić. 1659. u Bo— bovišćima i g. 1579. Borković iz Poljica. oženio g. i to u predjelima Močilo i Prbači Dolac. god. Pojar. Prvi oženjen god. i 1725. 1852.6 — Prezime se spominje u sutivanskoj matici' g. Jakšić. 1711. 1735. 1579. Stipanovica. s napomenom: iz Miraca. Prezime se nalazi u nerežiškom pop'isu novoga stanovništva.: Termić—Vladišević iz Poljica. 3. 1657. s napomenom: iz Miraca. 4. Prezime se spomi­ nje g. Gobo) 8 porodidica. B r k o v i ć (nadimak: Gobo) 2 porodice. Prvi se B. 1683. A r ž i ć 1 porodica doselila iz S u p e t r a. B u i j e v i ć 1 porodica. Stipičić 3 . Spominju se u Mircima oko g. 1770. i 1700. đoselivši se iz I m o t s k o g a . kurat 2 . 1657. Bole. 1747. u nerežćškoj g.:(?) pop Voineo. Spominju se u Mircima oko g. u bolskoj g.6 U sutivainskoj matici g. — U sutivanskoim župskim knjigama zabilježen je g.. — Prezime se spominje g. 1702—1736.. Mumalo.4 * Sađanje poroiđice 1. 1667. Tambaluk) 6 po­ rodica.u postirskoj g. Godine 1579.: Valerio Nadali. i 1697. Prve dvije porodice Brković i Bertičević doselile iz Donjega Humca. U popisu bračkoga plemstva g. Bertičević. Berković. U popisu nerežiškoga novog stanovništva od g. Sutivana i Supetra. . u vezi s gradnjom crkve i među prvim do­ seljenicima iz Donjega Humca. 1751. 118 . • 6. bilo je oko 12 stanovnika. u supetarskoj g. . 5 _ Prezime zabilježeno (kum) g. 1726. B r t i č e v i ć (Čuća. 17£7. 5. zabilježen je Juraj Barkulić.5 Doselili iz S u p e t r a. U popisu bračkoga plemstva g. a kao Barkoević g. 1579.. 2. 1 Mnoge crkvene knjige uništene su Oid požara god.

1786. D o m a n č i ć (nadimak: Kove) 2 porodice porijeklom sa otoka Hvara. Carin. po­ rijeklom iz P o l j i c a . je Vladišević i Vladislavić isto prezime.. J a k š i ć (nadimak: Obrška) 2 porodice. 1780. Jerić. Prvi se posolio iz L j u b i t o v i c e i . Linčanić) 5 po­ rodica. V l a d i s l a v i ć (nadimci: Delija. S t i p i n o v i ć 1 porodica. 1657. Doselio se kao zidar iz S p l i t a. 9. Piće) 14 porodica. Dojtrina) 17 porodica. 1771. 19. iz N e r e ž i š ć a oženio' se oko g. 1657. S i n o v č i ć (nadimci: Bar as. L a u r i ć 1 porodica. L u k š i ć (nadimci: Roje. 15. I v a n o v i ć 1 porodica. Sko­ re. 20. P e t r i . uvijek.ože­ nio g. 1683. U bolskim župskim knjigama spominje se kum mistro> Chiriehi.. i 1788. Bučica.. i to baš u Miroima iz god. 13. 1751. 119 . 1787. 1793. u dolskoji g. U sutivanskoj matici g. 1799. • . Doseljeni C. 17. iz Miraca »oriundo« iz O m i š a .6 Spominje se u poistirskoj matici g. 1919. Pojar. Tor­ bica. C v i t a n o v i ć (nadimci: Masko. i 1749. Doselio se iz S u p e t r a i oženio se g. K i r i g i n (nadimci: Veli. Pretpostavijam r da. Lukšić se spominje u sutivanskoj matici s napomenom: iz Mira­ ca. Fibrica) 6 porodica. s napomenom: iz Miraca. u suti­ vanskoj g. 1853. Lola. Bakalar. u škripskoj ^g. 1748. 1822. Glavar. i 1774.. nalazi se Petrinović. Doselili iz D o n j e g < H u m c a za kua ratovanja (župnikovanja) Laurića oko god. ^ Prezime se spominje u postirskoj matici g.4 Dakle. Borin. 1700. porodica. 1761. 1781. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Prezime se spominje u supetaruskoj matici g. U supetarsikoj matici Spominje se g. n o v i ć (nadimci: Delegat. U popisu bračkoga plemstva g... Kirigin—Ivanović iz Miiraca. 1825. Prda) 20 porodica. g. Gvozdanović. 1814. 1779. Kroj. Bura. Porijeklom 'iz S u t i v a n ia. U popisu polijčkih porodica na Biraču.s napomenom: iz Mi­ raca. Š o r e 1. 6 Vjerojatno porijeklom1 iz D o n j e g a H u m e a. Tomiasovi. 1762.• ni^ g. iz S u t i v a n a. "Sinovčić-^Baras s napomenom: iz Miraca. 1793.. 10. U sutivanskoj matici g. porijeklom. Bile.. uvijek • s napomenom: iz Miraca. a u bolskoj: g. i g. 18. Sansir. Delija. Prvi se doselio' iz S t o b r e č a i oženio g. 1787. Termić—Vladišević. 1763. Miš) 3 porodice. Jakobina. župnik Lauirić s na­ pomenom: iz Miraca. Remeta. 12. V i s i 6 1 porodica. 16.. 14. JJ-. a u boboviškoj g. Porijeklom iz P o l j i c a .7. 1727. Porijeklom iz Do­ n j e g a H u m c a. 8. R a z m i l ' i i ć 1 porodica. u dolskoj g.

groblja. 4. de jurepatronatus anteđicti Prbri^ Francisci (t. str. Vidoševic. Liomoizina. koji su još Grci osnovali. !feo|i su primali isol M Škripu. LITERATURA I BILJEŠKE: Valerio. 1866.. vrata i kaštila naziva se Gornji Škrip ili Grad Škrip.Nedavno imouie Mi iseljene porodice 1. Batrtul. j u b i t o v i c e. Ciccarelli3 govori i o natpisu iz god. 1909.t. str.« 2 Ciccarelli. {Prvi M. Martić. subjecta est Parocho antedicto Cumatti. Porijeklom sa V i s a . Mihovilović. VI. 1881. fi Ciccarelli. 1849. Salamunić. ibid.—1880. Sumnie. str. Polu i Poštarima 27. Ameriku. tae Mariae..posljednji se iselili u Split. 3. vijeku od Gota. 4 Pavić. J u t r o n i ć iselili u Ameriku.-Pulisela. Popis pučana. vijeku od Neretljana. K a r g o t i ć iselili u Split. a u LX. j . od Sutivana). 120 . Morotuf. Mantinčić. Mratinčić.4. j .). Vunić. Frane Ivanović iz Sutivana) qui est etiam illius Rector . U Mircima se oženio god. starih zidina. Butinić. u predjelu Birče. j . Sta­ ra bračka porodica.. Nešto poda­ lje nalaze se rimski (Dioklecijanovi) kamenolomi. gdje se nepoznat bavio< stočarstvom. Permoziina. koji da podsjeća na dobjeglog Salamona. u. 71: »Villa Mirciae distans a supraspta per duo milliaria (t. kod mene. ibid. N i ž e t i ć . .. Prije brojno prezime. sina kralja Andrije U. ibid. Porijeklom iz L. Dragnić. Babica na Bolu (ibid. 1682. Lakšić. 5. se oženio god. Skarbić. 1095. 453—455. ostataka. Miljanović. Salamon da se povukao na Brač kod Škripa. 255—256. str. Porodica župnikova nećaka.. et habet circa duođecim anrmas tantum. 3 Libro a štampa.. zapadnije se nalazi drugi dio. S v i ć a r e v i ć izumrli god. Škrip se danas dijeli u dvije grupe kuća: dio oko crkve. 2. M u n i z i ć (nadimak: Munjinac i Munjica) iselili u... Donji škrip. ibiđ. 5 Popis kod I. fornicata. rodom iz S u t i v a n a . U blizini sela nalazi se jedan manji izvor vode. Doselili se iz S u t i v a n a . Župnik je služio god. U suMvanskoj matici g.' Mustačin. 1 ŠKFJp Prema Hranikoviću1 i Ciccarelliju2 Škrip se nalazi na mjestu sta­ roga bračnog grada. Kasnije je bio razo­ ren. Mrantičić. Sičaliina. siječnja 1574. spominje ~se kao kum s napome­ nom: iz Miraca. Ibi visa est 'Eccla S. 303.

Ante. Ivan Martić Matin. Mihovil Mišetić. Romeo Permozina Petrov. Pa­ nic. Vice Perkaljic. Kvarantunšić. Kovljanić. U »schiera reale«: Mate Čikalinović. Pulišelić. Juraj Donijanović. Ivan Vidošević. Petar Permozinai pok. Simun Salamunovic Jurjev. Mihovil Vulić (Vu­ čić?). Kormonić. Nikola -Krtstinić. Gelineo. Frane Plodinić. Matij Sanetić. Nikola Perkaljic. Marko Mra­ tinčić Jurjev. Pavaio Perkaljic. Radetić. Nikola Stipanić. za prvfih 20 godina 1628. Dujam Salamuno­ vic. Mate Danijelović. Florio de Ragusa. Jurja. Kartolović. -' Škrip!janii n ispravama do matice 1570. Toma Dujmović. Biakofeić. Marko Stipanović. Nikola Stipanović. Radetić. Marka.: Cerinić. Placoić. Fauro. Placonović. Bošćić. Juraj Perdić. Gregorij Kovljanić. Ivan Vučić Matin. Iva. Placarić. 1625. Gucić. Salamonović. Matij Mratinčić. Mihovil Peternić. ' Ukupno oko 84 porodice. 1579. Juraj Maratinčić. Jerolim Pulitović. Marčetić. Jerolim Benčić. Marko Zogačić. 1629. Benke de Bog sa nećakom. Pokalić. Nikola. Ivan Gargić. Mišetić. Nikola Boninčić. Miholović.6 Porodična prezimena u žiipsMm :knjlgama prvi put spomenuta. Ma­ rin Mirić. Popis (pučana) u vezi! s regrutacijom !$> bračku galiju god. Vlatković. Buvić. Vice Grego. Ivan Stipanović.: paroik'piop rektor crkve dominikanac Pavao Bocičić i kapelan pop Nikola Koviljanić. Plančić. Matij Krstinić. Matij Skoric. Ivan Salamunovic p'ok Fabijana. Renat Viđiošević. Salvatić. Petar Babić. Pro Mišetić. Vlahović. Anton Domjanović. Andrija Mišetić. Ivan Salamunovic. Galeotti di Scrip5 _ Šimun Vučić Matin. Frane Permozina.. Liunardović. Ivan Cerinić pok. Nikola Salamunovic Tomin. jPetar Mratinčić. Bratinsić. Luka Skoric. Dujam Dujmović. Ivan Mratinčić Matin. Ivan Domjanović. Kunić. Marko Sumnić.: Dujmiović. Rendić. Ranofeić. Nikola Kalkaneo.n Salamunovic Franjin. 1630.Dujmović. Petar Šćimbić. Andrija Vučić. Nikola Martić Ivanov. »nofoili sottcposti alia Gallea«: Vicko Cerinić iz Škripa. Fantazia. Juraj: Martić pok. Juraj Boninčić.: Siuimljić. 121 . natp's na škrips'kom kaštilu Cerinić. Lovre Puliseiić. Vicko Salamunovic i Ivan Sumnić. Galatunović. v Među plemićima. Poklepović. mistr© Šimun Murano iz Dubrovnika. Šimun Salamunovic.

Šćepanović. 1799. Barholjica. Duhomzović sive Parhaljić. Francesco da Arbe.: Zvanić. Jakubinić. u sutivanskima je zabilježen g. Marić.: Mirić.4 U pučiškim župskim knjigama Benčić iz Škripa zabilježen je god. Bebosić. i dalje. Stipaničić. pop Koviljanić. Mandić) 5 porodica. 1734.-1632. Sisović. Velanović. Zanetović. Starbić. Sađsanje porodice 7 1. ali uvijek kao Domjanovic. Petricius. Ružić. 1625. Toma. U župskim knjigama spoiminje se od početka g. Petričević. (kao kum) i dalje do.: Domjanovic. ' 1642. Sokačić.: Banić. 'Draghić. Kao Domjanovic alias Mandić zabilježen je u knjigama g. Benčić. . Plodim. Parhaljić.: Vučić. Balancanović. kapelan Dragišić. Stipanovic. 1634. Cerineo. n e m a BenČića. Poškini) 7 po­ rodica. Mratinčić. Mandalinić.: Covglianeo. 1643.. U pop'su pučana cd g.. ui popisu pučana od g. Prezime se spominje od početka matice g. Antičević.. 1625. koji su u Škripu primali sol.dolazi više Domianovića. porijeklom iz Poljica. Martić. Benčić »đetto« Ašić. Krstinic... Mali Viško..c.^Vidošević. zabilježen je Domjanjović iz Škripa. Ponkoljić. kapitan Koviljanić. 1574. a g. Drnanelo. Skorić. Grivić sive Mandalinić. 1798. Među pučanima bračke galije g. Lazanao. Surnjić. 1633. danas.1631. 1637 : Božičević. Zlatarić. 1647:: Skorić alias Bakić. 1782. Greko. 2. 1791. i 1788. 1639. Sumnić. Mišić.. Mihajević. pop Nikola Domianović. Bukovinović. 1786. g. zabilježen je iz Škripa Jerolim Benčić5. B e n č i ć (nadimci: Zrno. Sezonić. Ružičić. 122 . n e m a Damjanovića.. Među pu­ čanima bračke galije g. U bolskim župskim knjigama g. Seteljić. 1640. Mairičević. 1644. Bašković. 1780. koji su u Škripu primali sol.: pop Biličić. Benčić alias Senjić. Pulišelić. 1632. Silović. Calcaneo.: Magie. Salamunović. već Benke de Bog.: Mihovilović. Mihaljević. 1788. Kalajure. Fabri. 1799.: Stipaniević. god. 1645. 1574. i 1795. 1633. 1635. Petrović.: Glasinović. — Prema nepotvrđenoj! verziji. dolazi kao Benčić alias Naherčić. 1690. D atmi j a n o v i ć (nadimci: Ćile. 1638. Jakuminić. 1634. Domjanovic iz Splitske spo­ minje ise g. 1788. Biličić. Calianeo overo Fantasia. 1641.: Muskietlć.

samo Guerieri g. 1632. g... g.. 1686. 1750. 1660.. 1786. dalje. Saliamunović sive Fabijanović god... 1681. 1811. 1789. 1640. a god.. 1690. 1706.. Kovačić dicti Cesarović g.. ' 4.. i 1781. 1796. iz Škripa.. 1661. god." 1785. 1574. đ. J u r i č e v i ć (nadimci: Sudac. nalazi se Miholović. Spominje se od početka matice g.—1787. Kovačić alias Cesarović g. Kristinić. koji su dobivali sol4. Parhajić sive Jurićević g. 1772. 1657.. 1787. u Splitskoj: Salamunović ialias Fabijano­ vić g.. iz Ć o n j e g a H u m c a . Cristoforo Guerieri. iz Donjega Humca. u maticama dclaizi: Salamunović »vel« Jerković alias Fabijano­ vić g. i među pučanima bračke galije g. 1712... 1731. 1683.. 1661. do oko g.4 Godine 1625. 1755.. Ovo prezime dolazi među pučanima g. iz Pragova. 1574. 1781. U matici dolazi od početka. God. F a b i j a n o v i ć (nadimci: Bandunovi. spominje se na Braču »ooadiutore de mandato« Guerin Guerini8. Dukomzović sive Parhaljić g.... pop Guerieri oko god. Ovoga prezimena nema u popisima među pučanima g. i Salamunović alias Jerković sive Fabijanović god.5 8.. Prezime je prevedeno od starijeg prezimena Bojković ili Vojković. i 1738.. 1795. Kusanović dicti Kovačić g.. 1777. Zorotovj) 8 porodica. 1682. Prezime iParhajić spominje se u župskim knjigama dđ g. 1760.. 1792.. kao Ttomasović alias Dujmović.. 1778. Cesarović alias . D u j m o v i ć 5 porodica.alias Miholović. vjenčava se D. 1715. Fabijanović—Žuvić.) udaje se u Škripu i jedna Dragičevićeva iz Bobovišća. 1782. K e v e š i ć 1 porodica iz N e r e ž i š ć a . 1786. Vjerojatno1 iz P o 1 j i c a. kao Guerieri mistro g. Komeli) 3 porodice. Spominje se g.3. J. \ 9. 1574. 6. 1717. Jurićević sive Pulišelić g.. spouninje se 123 . Kristinić sive Mihajlović.. a iste godine (1822. zatim ponekada u Škripu g.5 5. 1810.. ni g. 1800. 1782. 1765. D r a g i č e v i č (nadimak: Krtolčovi) 3 porodice. god. 1663. Jerković alias Fabijanović g. g. 1625. 9 7.. g. koji su dobi­ vali soT g. i 1764. a kao »procurator dell universita« god. 1632. Salamunović alias Fa­ bijanović g. G u e r i e r i (nadimci: Pojarovi. Jurićević »vel.' Među pučanima bra. koje dolazi češće u župskim knjigama Škripa od g. 1777. Medu'pučanima. 1783. 1625. i t. (Vogcovich) do g. U postirskim župskim 'knjigama spominje se D. 1780. 1681.. Jurićević g. Kirčovi) 4 porodice. Fabijanović alias Pulišelić.« Ce­ sarović g. 1714. a g. 1625. Salamunović-Jerković sive Fabijanović g. Današnji župnik s rodbinom. 1673. 1822. god.čke galije bila su tri Perhaljića g. . magistri Bojković. Koškini.. Spominje se od g.. 1806. 1769. 1771. Prezime je postalo od nadimka porodice Salamunović. K r i s t i n i ć (nadimak: Miholović) 2 porodice.

U župskim knjigama u Škripu spominje se od. 1681. god.10 U župskim maticama dolazi: g. 16. 1788. 1615. Kristinić iz Škripa. nicama. i u popisu pučana bračke galije g.: P e s s e »tune Centuria Veneta Instructor nunc vera đomicilium tenens in Ca124 ..-MhnmaJo. • 13. U maticama dolazi često kao Martić alias Žuvić od g. 1707. i 1768. i 1796. 1774. 15. P e š a 2 porodice. u [Praž-. M e t l i č i ć 6 porodica. Mirić alias Ko' žica.« Mihovilović. ali su po tradiciji porije­ klom sa dalmatinskoga kopna (Zvečanj?). a g. _a pori­ jeklom ©u iz Poljica. 1786. te 1811. mistro Mihovilović. g. 1780. U župskim knjigama spominje se Mirić od početka u Škripu (g.5 12. g. Lipanović alias Mirić. Hačinović-Nikolić. koji su dobivali sol4. Kočim) 14 porodica. 1780. N i k o l i ć 1 porodica. 1778. g. 1735. zabilježeni su: braća Nikolić. g.11 14. 1772.. koje je zbog kanđijskoga rata ili kasni­ je đobjeglo u Škrip. 1709. 17. vjenčan iAnte god. U bilješkama matice Sutivana oko g. M i r i ć (nadimci: Meštar. dai je talijanskoga porijekla.. i 1676. g. M a r t i ć (nadimci: Mićinica. zabilježen je Čudić alias Metlici ć. Hanoi) 11 porodica. 1625. 1574. g. 1676. i 1802. 1668. Kovačić. God. P e l l i 1 porodica. »vel. .5 . U Splitsku su se doselili iz Kaštel-Novoga kod Trogira.. magistri. 1791. Čudina. 1574. iz L o ž iš ć a . više puta samo Nikolić. ^/Tihovilović. g.Nikola Krstinfć i Miatij Krstinić u vezi s regrutacijom za bračku galiju. Mihovilović sive Kovačić. M i h o v i l o v i ć 5 porodica. Prema tradiciji. kasnije redo­ vito s napomenom: iz Splitske. 1788.Popolo« u P r a ž n i c a m a. Ovo se prezime nalazi među pučanima bračke galije g. 1751.porijeklom sa V i s a. . 1681. g. 1773.). Misli se. 1634. kao magistri fabri Mihovilović. g.zabilježen je u ispravama Juraj Mihovilović »procurator del. 1675. Niko­ lić je zabilježen u dolskim knjigama g. K r s t u 1 o v i ć (nadimak: Sapunar) 3 porodice. .. U dolskoj matici spominje se g. Hačimović s napomenom »iz Škripa« zabilježen je u dolskim župskim 'knjigama g. U zajedničkoj župskoj matici (škripSplitska) ovo se prezime spominje od god. Kusanović »dicti« Kovačić. 1625. 11. 1780. t. Spo­ minje se od početka matice g. . 1643. 1837. Mihovilović alias Kovačić. Ovo se prezime nalazi među pučanima g. 1767. Prezime jie zabilježeno među pučani­ ma (za Škrip. i među Škripijanima bračke galije (pučani) g.. Hačinović alias Niko­ lić. do oko g. 1779.. s napomenom: izŠkripa. koji su primali sol4. Hačinović od g. onih. 10. g. j . Ovo se prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g.12 U župskim knjigama. dolazi prezime: g. i u bolskima %. 1625. i 1740. 1777. Doli Postire) u popisu od g. 1635. 1747.

žena i kći od »qn. 1675. 1793. 1675. Viukšić. Vučića je bilo i u Pražnicama. g. g. Baka) 6 porodica. u boliskima g. 21. g. 20.. 1625. 1774. Vukšić alias Pulišelić u Splitskoj. s napoimenom: iz Škripa. Lovre Pulišelić.. R a d o j k o v i ' ć 5 porodica. ex Co125 .. g.« Jerković alias Fabjanović.. Fa.. 1675. 1811. . Salamunović »vel. i 1802. i t. 1649. Među pučanima. Salamunović sive Jerković. 1778. Salaimunić i Salamunović nalaze se među pučanima koji su g.. g. 1787. 1683. g. šimun Vučić. ime Pessa iz Terra Rubini. do g. g. iz Sv. 1635...stro Sancti Joannis«. 1692. Salamunović sive Fabjainović. od g. Salamunović alias Fabjanović. 1674. a također i u veži s regruta­ cijom za bračku galiju u popisu5 od? g. U župskim se knjigama. 1787.Humca.. 1632. 1715. bogoštovne općine u Splitu u ispravi Grimani od 18. više puta dolazi (1631. Ovo se prezime spominje u župskim. g. 1812... 1756.. Jurićević alias Pulišelić. Salamunoviić alias Jerković. i 1796. i 1677. đ. 1805. g. 1637. 1710. U nerežiškoj matici spominje se kao kum. spornim je prvi put kao kum g. 1625.13 U Škripu umire g.. . g. Salamunović-Jerković sive Fabjanović. Lovrićević. spo­ minje se Mose Pessa Ebreo. 1674. 1781. 1663. a i pois'fcirskima g: 1698. 1810. U župskim knjigama spominje se od početka.5 U dolskim žuipskim. 19. 1788. da je iz P uč i š ć a .. 1787. maticama od početka g. g. v. 1679.•bjam-ović alias Pulišelić. Vukčić. 1789. 1778. Salamoaii) izjednačuje brački knez Loredan god. g. 1771. umire šfcripski tourat Salamoni.. 1704. Salamunović »dicti« Jerković. P u l i š e l i ć (nadimci: Adrnac. i 1799. IX. 1677. 1776.. nalazi se Pulisela4. u mlinarski­ ma g. 1783.« Jerković. u Škripu dobivali sol4. 1667.) Salaimoini. 1668. jer sui mletačko plemstvo dobili kapetan Toma i »isargente maggior« Zorzi Salamunić god. 1574. Neke porodice Sa­ lamunić (t. U arhivu jevr.. i 1703.. 1785. više -puta Salamunoviić alias Taraportin.iz Škripa. fratar Pessi g. . g. gdje je porodica zabilježena od početka prazničke matice (g. s napomenom: iz Škripa. 1798.. s ostalim bračkim plemićima. i 1772. g. 1792. g.. 1789. g. 1670. 1686.. 1719. Pivo. S a l a m u n o v i ć 1 porodica. — Vjerojatno talijanskoga porijekla.1591. g. 1782. magistri Lovrićević. Puli­ m šelić se spominje u nerežiškim knjigama g. 'g.). također no'biles comitis Salamoni (1673. i 1799. U postirskoj matici g. 1786. g. a u postirskima g. a među pučanima bračke galije g.knjigama Vučić se spominje g. 1574. Salamunić. kapetan Radojković.s napomenom. u Bobovišcima: Radišić vulgo Pesse.. 1776. 1782. 1789. ' 18.) do prve polovice XVII. j . Salamunić iz . 1758. god. 1632. 1788. Pre­ zimena. ili g.. (iz Škripa) Nikola pulišelić. U sutivanskim župskim knjigama spominje se Radojković god... g.. 1673. 1789. 1694.. koji su u Škripu pri­ mali sol g. 1663.. Salamunović »amt. P u r i ć 1 porodica. Ivan Vučić Matin i Andrija Vučić. Pulišelić alias Lovrićević. s napomenom:. K r i ž a kod Trsta. 1782. 1782.

dolazi g. 23.. 2. B i 1 i č i ć se spominje g. 1647. 1760. 1770. 1774. 1625. 1651. 1793. g. 1637.. župnik Bi­ ličić iz Škripa. uvijek s napomenom: iz Škripa. Martić alias Žuvić. sol4. 1621. Žuvić sive Martić. g. do g. 1710. ' 2 2 . u milnar'skima g. menom: m Dola..).. 1794.. Thomas conte Salamoni. a g. g.. 1782. 1775. Jakšić alias Salamunić.14 Vjerojatno su od roda Krstu^cvića iz Bobo-višća. 1771. 1659.—1798. 1625. 1670. 1788. Iseljene ili izaimrle porodice 1. župnik u Škripu od g. 1738. s napo-. 4.. Skorić g.su-. Prezime se nalazi u popi. dcčim u vezi s regrutacijom za bračku galiju zabilježe! su g.. 1635..5 3. Božičević alias IVEaidretić. a u pučiškima pop Biličić g. 1685. (dakle gotovo ođ početka matice). U popisu »galeotti di Scrip« od g. 1788. a. Biličić. nalazi se Luka Skorić. do oko g. 1778. 1773. Gornje se prezime ne spominje u popisu među puča­ nima. a g. Salamoni. 1818. g. 1630. 1769.mitiibus Salamoni«. g. Stipanović alias Mirić. koji su primali g. Skorić alias Bakić g. Stipičević alias Skorobaić. 1788. g. 1794. n-o'bil.--zatim. u praz­ ničkima Salamunić g. pak do_ g.. g. i 1780. Mate Skorić i Petar Bahić.. i 1777. 1635. Biliceo. 1709. bračkoga plemstva od g. i 1798. 1653. Marko Stipanović i Nikola -Stipanović. 1803. 1649. često s dvostrukim prezime­ nom. 1662.-1634. A n t i č e v i ć spominje se prvi put god.. g. u nerežiškima g.. i 1653. Božičević al'as Falarzović. 1824. 1672.. a g. U suitivanskim župskim knjigama A. g. g. g. 1747. opet kao kum g. 1781. Paulo Bili ceo »curato vicaro foraneo«. Ž u v i ć 3 porodice. i 1797. 1738. U supetarskim župskim knjigama dolazi g. 1786. vjenčava se u Škri­ pu iedan Žuvić iz Dračevice. 1796. u bolskima god. osim toga u maticama dolaze: g.. B a k i ć se spominje g. Bilo je A. — Vjerojatno porijeklom iz Š i b e n i k a. i to svaki put s napomenom: iz Škripa.. 1651. 1784. S t i p a n o v i ć (nadimak: Grgucričovi) 4 poirodice. Antiče'vić. 1625. samo Žuvić. i 1785. i t. B o ž i č e v i ć se spominje u pregledanim škripskim župskim knjigama g. a g. zatim kao kum g. 1683. u dolskima g. kao kum s napomenom: iz D o 1 a. 1657. d. u pučiškima g. Martić đicti Žuvić. U •pos'itirski'm župnim knjigama spominje se g. i 1799. Salamunić. Godine 1656. co'mitis Salamonis. 1804. Bakić alias Skore od g. do oko g. Samo Falarzović više puta od 126 . u Škripu cio pred desetak godina. iz D r a č e v i c e .. i g. Stipanović vulgo Skorobaić. 1636. U župskim knjigama od početka (g. u nerežiškima g. g. g. 1663.. Salamunović. Martić detto Žuvić. 1574. 1777. U župskim knjigamia spominje'se prvi put kao kum g. nai pr. 5 . 1795. 1795. 1795. Salaimunović. i 1714. saimo Salamunić. 1796.

1489. 1631. 1631.. a g. 1702. Fantasia g. i 1824. C a l c a n e o spominje se u župskim.. kao. 1632. 1657.overo Fantasia spominje se u maticama g.. g. Calcaneus. 1641. Calcanei s napomenom: iz Škripa.) do oko g.4 Čini . U positirskoj matici spominje se g. kao Cerineo (»Cerineum«). do g. do smrti g. Covglianei. U Po&tirima se u župskim knjigama spominje g. 1685. g. u postirskima g..5 D r a g n i ć spominje se u župskim knjigama od početka (g..buis Brachiae« je Niccolo Covglianich. 1634. Ovo je prezime zabilježeno' g. Caglani g. 1674. g1.6 U pučiškim župskim knjigama spominje se g. 127 . 1650. i 1675. 1625. u dolskima Coviiglianeo g.) do g. koji. do­ lazi prezime Covglianei14. Među pučanima bračke galije iz Škripa nalazio se u po­ pisu d d g. 1741. do g. Ivan Gargić.g. do oko g. 1738.5 U đclskoj matici spominje se g.. 1634. a među »nob ili sottoposti. 1628. 1792. Godine 1579.. kapitan Kovljanic od g. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. Koviljanić. 1574. Petanović..1G G r g i ć se spominje u župskim knjigama od g. alia Galea« Vicko* Cerinić. 1639. 1599. Calcanei. C e r i n i ć se spominje u župskim knjigama g.17 Među pučanima bračke galije iz Škripa je zabi­ lježen Gregorij Kovljanic. 1679. nalazi se Ivan Ceri­ nić5. 1632. U Škripu se jedan lokalitet naziva Gumno Petanovića Hi Gumno Kalkanea.. 1570. C a l i a n e o . g.—1625. Ovo se prezime nalazi u Škripu među pučanima. i 1637. do oko g. 1616. 1667. Božičević se spominje u Splitskoj g. Nikola Kovilijanić u Škrlipu. 1637. i 1649. Na kuli Ce­ rineo u Škripu nalazi se natpis pod imenom Cerinić god. Porodica ovog prezimena živi u Splitskoj. — Vjerojatno porijeklom iz okolice Š i b e n i k a . 1634. 1786. 1629. uvijek s napo­ menom: iz Škripa. da su se preselili u Nerež:išća ili Donji Humac.'1793. 1579. 1632. 1632. Covlianeo dolazi nekoliko puta od g. Župnik Nikola Cerineo bio je povaljski opat g. zabilježen je u Škripu parok dominikanac Pavao Božičić.. 1684. 1786. knjigama od početka (g.se. Dragnić alias Darpić iz Škripa. do g. 1656. 1640.su primali sol g. Zuan Cerinich g. 1671. Nadgrobni natpis u Škripu iz g. U popisu bračkoga plemstva g. 1661. »sinđJ. 1642.15 Primljen je o bračko plemičko vijeće Michiel fiol del qu. 1707. spominje se kao kum magistri Galoamei. 1692. 1688.6 C e r i n e o spominje se od početka matice g. K o v l j a n i c spominje se u župskim knjigama od početka (g. i Coviglianeus g. 1625.' Dragnić sive Bračvić. 1816. 1660. Koviljanić i g. pop Kovljanic oko o. 1625.5 Kaio kapelan se spominje g. (Vidi Cerineo u Splitskoj!) Među pučanima »galeotti di Scrip« g.

a. Kao Marinčević od početka iboboviške matice g.18 15. 1676.) do oko' g. 1793. 5 Mladineo (ibid. 1625. Prema Ciccarelliju. 36. g. ali. 1631. nestaje ovog prezimena u škripskim župskim knjigama. str. koji su primali sol g. 19. str. 1631. 1631. Babica (ibiđ. 20. V e l a n o v i ć se spominje u župskim knjigama od početka (g.5 16.) do oko g.. 17. Oko g. pjesnik Ivan Ivanisevic poslao je splitskom nadbiskupu Leonađu Condulmeru petnaest komada starog novca iz škripa i pismo (v. 1811.) do oko g. Ovo prezime kao Maričević alias Sitipinović spominje se od po­ četka g. 1634. K v a r a n t u č i ć se u župskim knjigama spominje od po­ četka (g/ 1628. 6 Croatia sacra. 14. ibid. b) Godine 1660. 1697. 1625. i među pučanima bračke galije g. ibid. 1692. 1 Popis kod I. do oko g. 2 A. »Braciae insulae descriptio«. Ciccarelli. do . Dva se Sumnića nalaze među pučanima bračke galije g.) do oko god. iz Bosne.% Ciccarelli. ibid. Kao Marinčevič-Tusa zabilježeno je prezime od po­ četka bolske matice g.4. 91—94. M a r i č e v i ć se spominje (u župskima knjigama od g. 1786.. 1681. "20. Mativčević od g. 1625. iz Škripa g. str. 1712. Sumjić. Sblpčinić alias Mativčević g. str. . do oko g. 1657. 1 128 . 1691. s napomenom: Lukačić de Drinoval iz Škripa. iz Škripa g.đo oko g. Prezime Marinčević nalazi se u popisu »galeotti di Neresi« od g. 101—102). koji su primali sol u Škripu g.4.).. 1632. 1625. u nerežiškim župskim knjigama do oko g. pre­ r ma predaji. 1690. Sumić. g. list 14—16. 1685. g.). 49...5 U. . M a t i j č e v i ć se spominje u maticama od god. 74—75. 1642'. 1655. str. i među pučanima bračke galije (»galeotti di Scrip«) g. Matieević od g. Sumljić.. 21. str. 1574. do g.. 1797. 3 A.. L u k a č i ć spominje se u prazničkim župskim knjigama oko g. 13. 1604.pučiškim župskim knjigama spominje se V. Ovo se prezime nalazi među pučanima. 1574. 1693.. Š u m n i ć spominje se u matici od početka (g. 1630.. 1405.) ibid. Ovo se prezime nalazi među pučanima. a Neretljani 841 g. 23. u post. 1811.) . 1791. 1823. ibid. n č i ć se spominje u župskim knjigama od g.5 LITERATURA I BILJEŠKE: a) Ciccarelli (fragmenti Domnusa de Cranchisa ili Hrankovića iz g. 1631. župskim knjigama zabilježen je V.. 19. 27. 18. Ciccarelli. do g. M r a t i n č d i ć se spominje u župskim knjigama-od početka (g.. oko g. 1709. 1621. 43. 1683.12. V e 1 a. 1682. brački grad škrip porušili su Goti 537—548.:rskim. V i d o š e v i ć se u župskim knjigama spominje od početka (g.

is Ciccarelli.. 1760. Šetelie. 255—256. ibid. . ibid. str.: Lineircinić. str. Spominje se u Splitskoj g. 171-—173. iz Milne ženi se g. is Mladineo (ibid. 1628. : 1779. 1630. idrugi B.i-bid. 373. str. * • i° Mladineo.. : 1784.: Mišić. : Božičević alias Falarzovtić. is Mladineo. ibid. Babica.7 Prema matici krštenih od g. Iz škrip'ske jknjigo mrtvih: spltekaj-ska prezimena prvih (napose označenih) 20 godina 1750. 162. str. 189.. ibid.. Vulić. Vulić. " pop Liinčir. 1758. i prema knjizi umrlih od g. Piroman malgistri iz Hvara. Saiđanje porodice 1. 1788. 8 Ciccarelli.. pop Uinčir iz Splitske zabilježen je u škripskim žup~ 35borni-k za narodni život i običaje 9 129 . 1768. : 1780. 1579. 2 Spl&fcskarska porodična prezimena prvi put sposmemitia sa prvih 20 gocflima matice krštemih. ibid. i? Ciccarelli. n Ciccarelli.. str. 1757. 12 Popis kod I. Majić.Darpić. ibid.. Ba­ barović iz Milne ženi se u Splitskoj g. B a b a r o v i ć (nadimak: Iinčir) 6 porodica. "is Ciccarelli. Čepamić. 20. ibid. : 1781. list 12—14. : 1782. dušobrižnik je bio pop Mate Cerinić za pet kuća malog splitskarskog naselja. u Škripu 1776.. 1747. ovi novi sta­ novnici: braća NikoMć i Mihovil Linčirević. str. 1777. :i po drugim podacima. U škripu su zabilježeni g. 9 Ciccarelli.1 God..). list 19..: Iiničir. SPLITSKA Naselje je nastalo kao pristanište Škripa u uvali. Domjanović. 15&—160. 352. : 1785. ibid. i* Ciccarelli. iz M i l n e . (Linčir se spominje u Splitskoj S škripu više puta od g. iz koje se izvažao u doba Dioklee&jana brački kamen za 'gradnju njegove spliitske palače.. str. 340. str. s napomenom: iz Milne.. ibid..

1899. 3. i 1770. Kao Cerineo i kao Cerinić spominju se od početka u škripskim župskim knjigama. oženio se oi Splitskoj god. 1711. Jedan se D. C e r i n e o 2 porodice. 1881. 1824. Spomiinje se god. U nereziškoj matici spo­ minje se pop Linčirević god. 1794. 4. Berhanović dicto Betet. u škripskoj župskoj crkvi. iz M u r v i c e . 13. U Splitskoj se spominje g.skim knjigama g. 1781. škripskoga novog stanovništva: Linčirević. 2. 1747. 1747. Stara škripska i splitskarska porodica. koji se spominje u Škripu i Splitskoj oko g. Brahanović alias Striraiba. U bračko plemićko vijeće primljen je Mićel Cerinić.4 11. J u r a ' s 1 porodica. oženio se u Splitskoj god*. 7. ka­ menar. u Splitskoj je pop Mate Cerinić. Slovenac. iz G r a b o v c a . 14. B r h a n o v i ć 2 porodice. Drpići ili Darpići su po porijeklu novo stanovništvo. iz S l i v n a (Šempolaj). iz L o ž f i š ć a . 1821. fiol del qn. B a š k o v i ć 4 porodice. iz V e l o g B r d a kod Makarske. prema po­ pisu od g. Čeparnić alias Petričin. B e r k i č 1 porodica. Pri pokršten ju g. 1931. 1781. D u n d i ć 1 porodica. g. a g. kumovali »nobil. . 1810. iz filkripa. Antičević. Prema tradiciji porijeklom iz Engleske kao Voselei. 1757. . Splitske. B a 1 i ć 1 porodica. Linčir. 1802. Cerini.e Brehanović iz. Porijeklom iz gornjega Brača. Ž i d o v pokršten g. C e r i n i 1 porodica. B a l d a s a r 1 porodica.2 8.. od roda Salamunovića.. U knjizi mrtvih zabilježen je g. liz š k r i p a . s napomenom: iz Splitske^ 9. 1776. 1786. 1784. 1761. Zuan« god. 5. 1894. 1570. iz S p l i t a (Lučac). 1784. g. u supetarskoj kao kum Cirini g. 1750. Salamunović alias1 Fabjanović. u škripskoj matici zabilježen j. Abas« Cerineo i nobil.3 Na kaštelu Cerineo u škripu uklesan je natpis s prezimenom Cerinić g. 1784. Oženio se kćerkom magistra Piromana iz Hvara. Linčlrnić. oženio se u Splitskoj g. Č e p r n i ć 2 porodice. 1784. God. U škripskoj župskoj crkvi oženio. D u j m o v i ć 1 porodica. 1579. oženio se u Splitskoj g. 1775. F a b j a n o v i ć 3 porodice. iz S v i n j i š ć a . U popisu od god. 12. D r p i ć 5 porodica. se Čeprnić god. oženio se u Splitskoj g. 6.). god. oženilo Šatelićevom u Splitskoj g. 10. U škripskoj matici spominje se g. a drugi Drpić iz Pučišća ženi se u Splitskoj g. 1489.

1784. 19) spominje se od g. vjenčan g.. a u Splitskoj g. 1635. cap. bez oznake porijekla. u prazničkima g. S t i p a n o v i ć 1 porodica. 1788. 1778. 1762. pop Mišetić.. U Reformacijama (L : b. Co: Filipović-Mišetić. 1654. 1794. V u 1 i ć 2 porodice.—1420.. u postirskima g. iz š k r i p a . u Nerežišćizna je natpop Ivan Metličić. Misetić-Filipović. »iz Splitske« od g. s napomenom iz Splitske zabilježen je 131 .). 1787. 1630. iz S l i v n a (Šempolaj). 1691. 1791. uvijek s napo" imenom: iz Splitske. 1734. čini se. Šetelić. 16. R a d e t i ć 1 porodica. g. 1648. i 1794.791. g. i 1772.. kame­ nar. 1744. Filipovićevu.. 1804. Pučiški ištambuci također so porijeklom iz S e l a c a .. Š i r k o v i ć 2 porodice.). zabilježeno je ovo prezime u maticama u Škripu i Splitskoi kao: Mišet'ć sive Maić g. 24. iz Š k r i p a . U Sutivanu se spominje kum Metličić god. g. a sadanje prezime dobili po na­ dimku Metlica). a poslije g. 20. 1784.. 1415. u Škripu se spominje od početka matice (g. u bol­ skima g. čudić alias Metličić. Setević.. M e t l i č i ć 6 porodica. 17. K o r a l j 2 porodice. oženio se u Splitskoj g. (Prije se nazivali Pavlić. 22. M a r t i ć 1 porodica. 19. U škripskim župskim . 23. v.: Ser Joanne Ser Petri Missetich kao sudac. g. god.. i dalje. kao Maić u dolskim žup­ skim knjigama g. starinom iz P o l j ic a. I. alias Čardić. Slovenac. Maić u Škripu: god. 1771. 1707^. 1879. Š t a m b u k 3 porodice. liiz š k r i p a . 1645. u sutivanskima M. nobll. 1802. Filipović alias Maić seu Mišetić. •21. knjigama dolazi ovo prezime gotovo od početka matice kao Seteljić (g. da su neki iz Selaca. g. 1774. među pučanimia »galeotti di Scrip«. 1798 i 1802. g. oko g. FilipovićMišetić. M. Maić alias Mišetić g. vjenčan mistro Rađetfć g. 1625. 18. 1768. 1698. 1. 1811.. Mišetić ženi mobil. U škripskim župskim knjigama spominje se M. s napomenom: iz Splitske. iz Š i b e n i k a . U škripskim župskim knjigama spominje se Vulić od god.. a u škripskima g. Doselili se iz Kaštel-Novoga kod Trogira. M i š e t i ć 6 porodica. 1786. 1790.15. 1663. Porijeklom iz Poljica.. s na­ pomenom. Stari brački Mišetiići i novi poljički očito misu isti. U Splitskoj se spominju g.. Mišetić se prvi put spominje s napomenom »iz Splitske« g. Jedan je Mišetić zapisan god. 1805. g. u đolskima često od g. g.. 1914. U povaljskim župskim knji­ gama g. 1848. iz • š k r i p a. krajem XVIII. u Splitskoj. 1783. nobil. a neki iz Pučišća. Š e t e 1 i ć 4 porodice. 1808. 1770. 1716.

U Rasohaima je u hridi uklesan relijef poluboga Hetralkla. Zagreb. 1 132 . B o ž i c e v i c sui škripskim župskim knjigama apomiimje se god. u dolskima često od g. 1768. 1735. 1690.prvi put g. u milnarskima g. 1820.. 1780. u škripskima od g. 6 Podatke sam crpao uglavnom iz drugih bračkih župskih knjiga. kao Sox . kao Falargović-Božičević g. Falardović. u dolskoj matidii.. svaki put s napomenom: iz Splitske. u prazničkima g. 1770.. Prema dračevičkoj tradiciji. 1776. 6. u pastirskima g. s napomenom: iz T u č e p a. a g. s na­ pomenom : iz S p l i t s k e .. 2 Croatia sacra. Split.. i 1861. Matice Hr­ vatske. (i bilješka br. 1777. u Škripu je iob župnik Pavao Bošičić. 1752... D o g a n č i ć oko g. 1824. str. Doselili se iz Škripa. 1772. 1813. s napomenom: iz P u č i š ć a . 92. str. g. 1933. 162. u počast Heraklu od nadzornika Valeriusa.. str. 1809. P u l i š e l i ć zabilježen g. bili bi porijeklom iz Z a k u č c ia. — Dioklecijanovi siu kamenolomi u predjelima Stražišča. 7. J u r j e v i ć (ili Juoračević) zabilježen je u sutivanskoj matici g. God. 1—2. svaki put s napomenom: iz Splitske (ponekada. Izumrle porodice6 1. LITERATURA I BILJEŠKE: Bulić—Kararaan: »Palača cara Dioklecijana u Splitu«. 1860. Bullettino. 2..vlčić alias Vulić. 4. 5 Statuta municipalia ac reformationes magnif. 1799... 1789.. ibid. Bulić: »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguarđanti il Palazzo di Diokleziano«. 1755. 1673. 1785. 3. i arhitekta.. kao Domjanović). 20. 1776. iste godine u škripskoj kao Pulišelić alias Dujmović iz Splitske. Božičević alias Falarzović. u dolskim žup­ skim knjigama g. Babica. v. —• F. br. D r a-g i č e v i ć oko g. 1736. str. 90. 1822.. str. str. s napomenosm: iz S p l i t s k e . uvijek s napomenom: iz Splitske. 1788. Vučić alias Pulišelić. ibid. 165. a u Plati je žrtvenik iz III. 9 za Pučišća). 1712. Communitatis Brachiae. 18. izd. 1757. U bolskim župskim knjigama zabilježen je Vulić g. Utini. 3 Ciccarelli. U "Splitskoj se spominje g. 1679. Rasohe i Plate. 72. gdje ima splitiskarskih Vulića (Bulića). U Splitskoj se spominje g. — Ljubo Karaman: »Arheologija osobitim obzirom na solinske ruševine i Dioklecijanovu palatu u Splitu«.. ibid. dolazi kao Wtoch. 4 Popis kod I. D a m j a n o v i ć u supetarskoj matici g. pop Damjanovi'ć. u sutivanskim knji. Dalmacija u izdanju sekcije inž.. i u postirskoj g.. M i h o v i l o v i ć zabilježen je u dolskoj matici g. 1900.. u nerežiškima g. 5.gamia g. a kao Dujmović g. 1841.

Prodli. Glavica. Dubičević iz Vrbanja. Petričić. Hairambašić iz Omiša.: Borić. Kristulović. Stanišić. 1590. Petričić iz Rcgoznice. na kojoj su se sačuvale puškarnice. KUnsić. Thomiaseo. Mate. Rat. 1588. magistri Murarij iz Klisa. Podježice. i pojedini dijelovi u Poštarima imaju svoje posebne nadive.njegov brat Alvize. gastaldo Pro RogO'znica Dukin.za bračku galiju g.: magistri Mantilei. da je nekadanja arkva služila i kao kula. Mičelović »ad) pireceps Vicar&j Brachiae«. LozM.: Benkovie. Hovarčlć iz Radofoilja. Gaspari. Svirčić. Dulibattć iz Vrboske.: Cerimei. 133 . 1625. Poput ostalih bračkih naselja. Najstariji je dio kao lučna apsida. Balatura.: Udinesi iz Omiša.: Petricius. klerik Mičelović. Slovinić. Jurjević. Marka. 1592. odinosno* utvrda. De Dominis. Ivan Sesnjić pok.: Bila Ploča.: Jelinei. Popis (pučana) u veza js regrutacijom . Dragičević iz Omiša. Dominik Linardović. Alviza Gospodnetića. njegov sin Nikola. 1589.tvornice za konzerviranje ribe.: Spuđičevil'ć. Marko pok. kao na pr. Gospodnetić.POSTTRA Lijepo priimiorisko naselje. 1596. Ivani­ sevic . Porodična preaimeircia ispranieimta prvi' put za prvih 20 goidana župskih knjiga . Znači. Mate Sikalihović. Matulić. pop Pavišić iz Omiša. Sudijjć. Jelinić. Zaziubići. Frano Bilanić. 1586. Mate Ljdbeitić pok. 1591.(1584. Arnerić. pop Gutunić. Mičetie alias Boceokiović. Philippis iz Omiša. Šimun Sišić. Zastivanje. pop Philippis. 1595. Novaković. Arbisani. pop Mičelović. Radovan Arbunić. Brubrigović. subdjakon Thoimaseo. Radičević.: Jurišević.: Kristolović.) 1584. Radojfcović iz Pučišća. Ivan Gospodhetić Markov. Mate Grego. 1594. Jakov Mandalinić.: Lasaneo. Galeotti idi!/ Dol e Postire 1 Ivan Vladičić. Juraj Galušić. 1587. Jeirolim dalli CastelM. Mišetić. Marko Krstulovilć. Nikola Matković. Arbizario. 1585. Pjaca. ' U Postiriima su .: Lazari iz Venecije. Silšić iz Duća. Klimsić. Piškera. Vraniiican. Ivan Smojčević. Vrilo i Porat. 1598. 1593. Čičićevi Dvori. Župna crkva građena je u tri maha.: Gardatović iz Poljica.—1604. konkuibina Repanović.

i 1799. s napo­ menom »nastanjena u Škripu«. vjerojatno starinom iz Bobovišća. 1790. 2. dolazi A. 1773. 1772. 1822. U popisu bračkoga plemstva od g. 5. Radičić iz Jelse. 1818. 1699. Krilović.: 1602. A n t u n o v i ć 5 porodica.. 1691. početka (g. Radi pomaganja Klišana u barbi protiv Turaka bio je 3. Italija). Posljednja ženska Margarita i ostali se iselili u Split i Trogir. spominje se Arnarić. 1765. 1713. 1776. Dvije porodice Antunovića preselile su se na Bol. g. 2 4. doselio se kao postolar.. Murariji (iz Omiša.. i 1809. 1745. 1784. B a l i o t t o 1 porodica. prema tradiciji. Spominje se u župskim knjigama ođ <g. oženio se g. Od g.: 1604. g. 8. doselio se kao 'drvodjelac i oženio se g. i 1711. (Antonović).. iz M i r a c a . 1740. B i o č i n a 7 porodica. 1741. porijeklom iz D o l a . A n t i č e v i ć 1 porodica. nobil." 3. 1722. iz S p l i t s k e . Spominje se u župskim knjigama g. 1692. Vranić. . i 1762. do oko g. Porodica ima talijansko državljanstvo. jednako je zabilježno g.»iz S p l i t a « pod imenom Bizzaza. Arnerić. veljače 1583. kao Bisazza češće od g. 9. pokopana je u Pastirima picckara A. B r t i č e v i ć 3 porodice. te kadgod kao Arnerić.: Petanović. Spominje se u župskim knjigama češće kao kum od g. s napomenom: iz Dola. oženio se g. (ženska) Antunović vulgo Jurašin. iz M o n t a g n a n a (padova. B e r n a r d i s 2 porodice.. Kokrić. i 1769. U župskim knjigama ođ g.. A r n e r i ć 1 porodica. s napomenom: . g. spominje se više puta capitanei Petri Arnirić. Vistević. s napomenom: iz Kaštel-Lukšiića. Sađianje porodice 1. 1723. porijeklom iz I t a l i j e . 1878. 1818. U dolskoj matici (kum) g. 1601. Majdenović iz Duća. B a b a r o v i ć 2 porodice. g.. 7. ucijenjen od Venecije sa 200 dukata Dimitar Arnerić. 1675. porijeklom iz Miilne. porijeklom iz Škripa. kao Bizzaoe g. Serbić.. U župskoj je crkvi grob »generala« America. Jurinović iz Duća.).. 1700. B i ž a c a 10 porodica. 1807. g„ 1800. 1747.. 6. kao 134 . iz Bola. ArnerićHranoelli. Radostin Jurišević.: 1600.1599. 1657. kao Bazzaca g. 1857. tenente Arnerić s napomenom: • (iz Postira. . nobil. g. Porijeklom iz P o l j i c a . iz D o l a. 1586. do g. iz B r a z z a n a kod Gorice. U župskim knjigama od.

ka­ snije se u župskim knjigama ponovno spominje g. 1741. D u n d i ć 1 porodica. Prezime se spominje u postirskim župskim knjigama od početka (de Dominis g. prema predajo. 1845. g. F r > n c e s c h i 2 porodice. iz O m i š a.Dola. 19. g. i 1764.. g. Cvitanović dicti Pećarević. B u l j e v i d 2 porodice. 1727. 1721. 1657. Krajem XIX. 1783. Glavinić s napomenom »divitate Paguntij«. oženio se g. 20. . 1802. da su se neki Dominisi doselili iz Raba krajem XVI. nauta Bisazza s napomenom: iz Postira. udaje se jedna D. 17. U matici g. iz R o v i g a (Mleci). D o m i n i s (nadimak: Fisković) 4 porodice (od toga 1 p. 13. bez oznake porijekla. D u h o v i ć 2 porodice. i 1800.. B u č i ć 1 porodica. 14. Vragadinac) 7 porodica iz P o d a c a. lali i kao Galatović. > 18. G. Dolski D. g. (g.. oženjen g. 1873. 1781. 1742. 1742. frz S t a r i g r a d a . 1797. g. kao kum). g. v. 1808. 22. vijeka zabilježen je više puta. dolazi kao Cvitanović alia© Pećarević. kao Bizazza g. 11. Cvitanić vulgo Pećar. 1776. 1844. porijeklom iz D o 1 a. 21. porijeklom iz P o 1 j i c a. i dalje ali bez oznake porijekla. 1833. Cvitanić alias Pećar. U matici se spominje prvi put kao kum iz Omiša g. 12. . i 1722. U župskim knjigama od g. se 'g'. 1888. G l a v i n i ć 5 porodica.2 135 . oko g. g. iz Nerežišća). magistara Bisazza g. samo Pećarević. 1598. 1812. C v i t a n l i ć . a U matici od g. 10. zabilježena je neka Duhačić (!) alias Huore iz Brusja (Hvar). 1745.. 1804. God. iz makarskoga G r a c a . 1744. 1802. U župskim knjigama od g. i 1709. G a l e t o v i ć 1 porodica..Bizzazza g. g... Cvitanović alias Pećar. G i r o t t o 2 porodice. 1903. oženjen g. nobilis Gla­ vinić alias Rašić. optirala za Italiju). g> 1724. U mat'ci je zabilježen g . 1847.(nadimci: Pećar. 1708. 15. U đols'koj matici (kum) g. oženjen g. '16. nalazi se prezime Glavinić. iz .1780. Postoji mišljenje. oženio se g. (U župskim se knjigama govori o vjenčanju dvaju C. iz Nerežišća). 1594. iz G o r n j e g a H u m e a. D r a g i č e v i ć 3 porodice. magistri Biazza g. Rašić alias Glavinić. i 1698. i 1789. 1670. g. oženio . iz S p l i t s k e . Gospodnetić sive Dominis. iz P u č i š ć a . iz R o g o z n i c e (omiške). iz Donjega Himca. 1617. v. C e r i n e o 1 porodica. 1702. U popisu bračkoga plemstva od g."l696. 1831. 1804. 1785. C e p r n i ć (Čeprnić) 5 porodica. magistri F. Hi početkom XVII. i 1810. g. isto siui što i Gospadnetić.

. i to kao Hranoević do oko g. 1766. U ipostirskoj matici od' g.1 i u popisu bračkoga plemstva od g. K T a r i ć 3 porodice. U postirskoj maticft od g. Hranoeffi. rjeđe Hranulić. G©• s p o d n e t i ć 5 porodica. 1823. oko g. 1800. J e l i n č i ć 26 porodica. Prezime se nalazi i u popisu pučana bračke galije g.. 32. i 1752.2 24. Katunarić »đicti« Čin­ čević s napomenom: iz Postira. doselio se oko g. 1689. samo Činčević često od g. a drugi put Hrepiitć-Gospodnetić iz Dola. 29. Zuanne i Zuanne Hranoevich qu. 1750. 1671. U dolskoj matici zabilježen (kum) g. 1657. Niccolo Hra­ noevich. plemićka porodica. K a l a š i ć 3 porodice. nobil. i dalje. 28. iz Nerežišća zabilje­ žene su u Postirima g. L Gaicomo. H r i a n u e l l i 3 porodice.. 1813. J e l a v i c 3 porodice. ženske J. 1747. 1699. iz Nerežišća g. kao Crepich. i 1773. Porijeklom iz Imotskoga. u XVIII. porijeklom iz D o l a . 1771. 1657. ali se možda FranuMć i Stranulić odnosi na njih. 1877.. jer g.. 1670. 1635. s napomenom: iz P o s t i r a. ' U popisu bračkoga plemstva g. 1657. nala­ zimo u bračkome plemićkom vijeću: Zorzi qu. 1775. i 1797. U postirskoj matici od g. i 1816. 31. vijeka. g. kao Katunarić diicti Činčevićg. 1637. jedna ženidba J.2 26. nema ovog®. 136 . 1763.3 25. J a n j i š 1 porodica. 1816. 1753.. U matici od početka.. i Hranuelli. 30.. kasnije kao Hrainuellus. prigodom udaje. Hrepić iz Dola g. 1808. oženio se g.. Prezime Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1754. J u r i š i ć 1 porodica. 27. iz S l i m e n a kod Zadvarja.zatim g. a .. nobil. 1769. iz N e r e ž i š ć a . prezimena. 1732. K a i t u n a i r i ć 1 porodica. Zorzi Hranoevich qu. 1852. zabilježena je jedan put ženska HrepićHranoelli. porijeklom iz D o l a . 1674.4 U pova'ljskoj se mastici spominje g. (porijeklom iz D o 1 a. i 1782. U postirskoj matici od g. iz M u c a . H r e p i ć 1 porodica. se početkom XIX. samo Katunarić g. 1650. kao Katunarić sive Činičević. kao Katunarić sive Činčević g. doselio.. ali već g. iz J e s e n i c a . dolazi kao Hranoelli. Hranuelie i Hranoelli.. 1625.23. (U nekim ispravama spoaninjie se Kalajczić iz Poljica i sa Šolte). plemićka porodica. 1696. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. v.

40. s napomenom: iz B l a t a na Korčuli. 1924. 1789.) 6 U XVI.2 U prazničkoj matici g. 1639. U postirskoj matici od g. M a r a s o v i ć. nauta L. oženio se g. i 1820. j . 1 porodica. U popisu bračkoga plemstva 2 nalazi se prezime: Lasanei alias Lasanić (g. g. 1629. Biočina. oženjen g.. 41. u Rimu.) »ouratus« L. Doselio se Toma iz M i r a c a i vjenčao se g. g.'(1658. 34.. Doselio se Pavao oko g.). K u š ć i č 2 porodice. 162'4.. g. iklerik L. 1884. 1756. Porijeklom iz Z a g o r j a . 1715. 1766. K r a l j e v i ć 1 porodica. udala se jedna ženska Mairasović u Postirima^ iz poljičkog D o l c a . jednako i g. još je na životu udovica rođ. 1629. s napo­ menom: iz Nerežišća. 1744. 1657. Lisaineus i Lasaneo. (kao kum) Kuščić s napomenom: iz Postira. 1780. 35. Curzola«. s napo­ menom: iz IPražnica. L a s a n e o 3 porodice. 43. docim g. g.lija-Italija).. iz C e r e a 1 a (Siei. Lasaneo alias Fioirić. 1637. K o š t a n c o (t. < Od početka matice (g. 38. g. L o l i ć 2 porodice. doseljenik je postolar. g. God. parok L. Colomba) 1 porodioa. 1598.. 1743. zv. novoga stanovništva. 1618. Costanzo) 1 porodica. L u k š i ć 1 porodica. 1909.) i Lasaneo Alvivae (g. 1826.. Lasanei.. bilježen kao Lasaneus. 1820. 1796. 1887. U postirskim župskim 'knjigama spominje se od g. 1759. kao Cuschieh o Michacich. lija).. 1786. 1587. 1878. djelovao' je kipar Lasaneo1 Nikola. U sutivainskoj je mati cl j zabilježen (kum) g. n o v i ć 3 porodice.). Brachiae« spominju se Jerolim Lasaneo 5 (g. koji je pokopan. g. s napo­ menom: iz Postira^ 137 . g. 1657.. nauta Lazaneo alias Makarunić.Bailo. . oženio se o. M a r i n k o v i ć 1 porodica. Kao »defensor com. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. j . iz P u č i š ć a . 1809. Pori­ jeklom od t. (kum) ^M.K l i c i . iz C h i o g g i e (Ita. 1715. zabilježen je kao Kuščić alias . God. U prazničkoj je matici zabilježen g. Imali isu/ pastirski stan kod uvale Konopijikove. 37.33. iz B o l a . 42. Prvi kaštil u Postirima sagradio je Lazanić. pop L. 39. 1725. v. do smrti (g. patrone L. »curatus« IM Dolu. K o l o m b a (t.. iz O k r u g a kod Trogira (Čiovo).. M a r 6 v i c (nadimak: Mulendb) 2 porodice. »casali Blatta Dioces. s napomenioim: iz Postira. 36. g. 1643.) nekoliko puta »abtoas« (i ka­ nonik) Valerius Lasaneo'.

50. 47. g. M i h a i ć 1 porodica. 1849. i dalje do oko g. g. Matulić dicti Pope. 52. oko g. (vjenčanje). Nacari) 1 porodica. U župskim knjigama od g. Halaburić mora da je bila zasebna porodica. više puta Matulić dicti (ili vulgo) Bandić. 1696. g. samo Perkačić više puta u drugoj polovici XVII. Porijeklom iz D o l a . 1769. a kasnije nekoliko puta kao pop. 1759. iz M i I n e . 1795. Gluho. iz Pražniea (ženiidba). 1775. 46. g. U dolskoj matici g. kum) Halaburić. M a t u l i ć (nadimci: pPapić.2 U župskim knj'garna od početka (g. 174. i 1817. Matulić vulgo Popić. 1774. u početku kao kapelan. 1720.. 53. g. ali porijeklom iz Bola. i to. i 1754. s istom napomenom g. 1670. g. 1586:). porijeklom iz . s napomenom: iz K o r u n c a kod Trogira. iz P u č i š ć a oko g. samo Nikolić od g. s napomenom: iz Rogoznice. 1740. cd g. doselio) se oko g1. od g.. N e j a s m i ć 1 porodica. od g. 1815. Marković sive Čulinović iz Pražniea. 1746. r u š i ć (nadimak: Savojardo) 2 porodice. 45. 1761. od g. 1775. iz K a t u n a . doselilo se oko g. M a r k o v i c * 5 porodica. M. 1656. 1889. Marković vulgo Skargulo. U Pučišćima su 3 obitelji Hala&urić. g. 1813.. 1750. U župskim knj'gama zabilježeni su: M. prema tradidiji. iz Rosne. s napomenom: iz Postira. 1764. pop ekonom Peruzović. iz J e 1 s e. N a k a r i (t. g. 1846. Marković dicti Čulinović. u župskim knji­ gama bilježena je od g. i 1775. M i k a č i ć 1 porodica. Perkačić dicti Bandić g. nekoliko puta Matulić dictus Alaburić (ili Halaburić). 1819. 1657. iz V r b a n j a . 1615. (vjenčanje). g. Porijeklom od »novoga« stanovništva. 1682. do g. 1772.. v. iz C h i o g g i a (Italija). (vjenčanje). Jedan P.. 138 . (kao. 1739.. 48. s napomenom: iz P r a ž n i i e a . Kao kovač doselio se oko g. Martinić alias Parj'ević iz Pučišća (ženidba). 51. 1774. P a v i č i ć 1 porodica. M a . 184S. Musa) 12 porodica.. često Matulić alias (ili dicti) Perkačić. iz Milne ženio se u Portirima g. 1783.3 i 1749. g. U postirskoj matici kao Čulinović g. 1681. j . doselio se oko g.44. iz P u č i š ć a . doselio se oko g. 49. 1776. više puta kao Nikolić sive Halaburić li Halaburić sive Nikolić. P e r u z o v i ć 1 porodica. M a r t i n i ć (nadimak: Fortunić) 3 porodice. iz Nerežišća (ženidba). omiške Rogoznice. samo Bandić g.. 1831. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.

Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva.. 1789. Santić alias Maričić.—1779. zabilježeni su Stefan.) od g. doselio se oko g. oko g. S a n t i ć 21 porodica. u Dolu Vitko • iSlovinje ima veze s . U župskim knjigama od g. 1745. g. g. 1782. (vjenčanje) s napo­ menom. 64. U župskim knjigama od početka (g. 55. i dalje kao Ravljić. 1670. 58. U positirskim župskim knjigama od g.. doselio se oko g. doselio se oko g. g. 65. 1820.porodicom' Slovinić. g. 1666. patroni Petričić. 1691. U popisu novoga stanovništva od g. i 1676. g. Slovinić Nikola imjesni je sudac. magistri Salamunović. iz Ž e ž e v i c e . doselk> se oko g. s napomenom: iz D o l a .Sala­ munović g. iz J e s e . Raviljić. RavKjć. 1774. • _ ' U župskim knjigama od g.. i 1770. g. pop Petričić. 1840. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Toma Ravlić) od g. ali g. g. 1909. 1859.n i e a . 1741.i n a c 2 porodice. magistri Salamunović sive Jerković. 56. 1718. Vol.' g. 139 . 1677. i 1775. do 1733.). 59. naute Petričić. (vjenčanje). g. P e t r i ć 1 porodica. 1747. 1894. Vjerojatno u vezi sa Petricio. 1699. g. 1337. 1750. • i U župskim knjigama g. j P e t k o v i ć 1 porodica. 1657. Salamunović detto Jerković. 1736. 1642'. Santić dicti Maričić. 1819.4 . doselio se iz D o l a oko g. S u i ć 3 porodice. g. iz K o t o r a . iz Z a g v o z d a . (vjenčanje). Raulijć i Ra60. 1747.2 Cods:ne 1637. (vjenčanje). g. X. samo Jerković od g.. -61. s napomenom: iz omiške R og o z n i c e . magistri Jerković sive . Santić vu%6 Maričić. (vjenčanje). 1595. g. Jurja Santić. Petricei. Petricci. nobilis Slovhfć. »maute« Slovinić. 1825.54. 1734. od g. 1766. 7 možda u ispravi (Codex Dipl. P r o d a n 1 porodica. S a l a m u n o v i ć 1 porodica. g. s napomenom: iz B r e l a . 1781. Jerković sive Salamunović. S l o v i n i ć 2 porodice. g. (vjenčanje). (smrt) s napomenom: iz Z a ­ g v o z d a . 63. braća Santić i »pupili« pok. Zagreb". 1645. 1742. 1912. 1659. P o p o v i ć »1 porodica. 62. 1716.4 U župskim kniigama od g. 1584. U župskim knjigama spomi'nje se od g. 57. S v a . R a v 1 i ć 1 porodica. fe D i c m a . P e t r i č i ć 2 porodice. s napomenom: iz J e s e n i c a . R e s t o v i ć 2 porodice..

kurat u Dolu Tomaseo. V a l i ć 1 porodica. U popisu bračkoga pelmstva od g. (kum) Vraignizanus s napo­ menom: iz Postira. g.mu Koimijić. Vranizanus. 1724. U škripskoj matici (kum) g. U t r o b i č i ć 1 porod : ca. doselio se iz S e l a c a oko g. 1690. g. Vulahovie. g. iz S 1 i m e n a kod Zaiđvarja. i žena. u postirskim župskim knjigama od g. 1811. g. 1637.2 T o m a š e v i ć 3. 1769. 73. diakoii Duća kapelan Thomasea. 1693. Škarić đictus Čičić. u XVIII. 1815. 71. 1632. 1799. 1600. V r a n j i c a n 1 porodica. Brački Vraniican-Dobrenovići bili su iz Bosne. 1816. vjenčao se g. Vragnizani. kao Bilinić sive Tomašević iz J e s e n i c a . 1589. 70. Tommasei. T b m m a s e o 2 porodice. g. Vragniza. 1584. pop Vragmlizan. 1663. U župskim knjigama od g. 75. Optirali za Italiju. Vlahović iz Senja.) kao Vranjicanin . 1814. 1684. 1912. g. porodice. 1747. (vjenčanje). 1665. 1635. Vlah iz biskupije šibenske. 1817. 1814. 1819. 1648. i 1733. knjigama od g.66. financ u penziji<> oženjen u Postirima. a g. Vlahović iz S t a r li g r a d a. 74. Skarpaca iz Selaca. 1737. vjenčao se g. vienoao se g. smrt skradinskog biskupa Nikole Tomaseo. g. capitanei Matthei Tomaseo. 1828. 1613. Tomaseo i Thomasei. 1810. župnik Vragnizaai u Gornjem Humou. koja je iz Podgore. g. nobil. (kao kum).4 U supetarskoj matici Cičić alias Škarica g. ili 1788. g. 69. g. pop Tomaseus. V l a h o v i ć (nadimak jednih Kranjac) 14 porodica. U 'župskim knjigama g. u prazničkoj matici Cičić s napomenom: iz Postira. U matici g. iz Splita.-1732. T. U ipuičiškoj matici zabilježen je jedan Čičić g. i š l k a r i ć (nadimak: Čičić) 13 porodica. U župskim. g. g. 1587. g. 1825. g. 1773. Bililnčić. Škarpa vulgo Lače. i 1685. 1819. 1635. g. Sanibrić iz Žeževice. 67.. više puta Vuragnizan. a tako često i kasnije. g. U dolskoj. 72. U popisu novoga stanovništva cd g. 1771. g. iz O m i š a . matici spominje se g. 68. V e i ć 1 porodica. g." U župskim knjigama od početka (g. 1816. Tadea Čičić. 1657. 1820. 1778. v. g. g. Vragnizano. Santric s napomenom: iz Postira. subdiaconus Thomaseus. . 1877. 1584. Thomssich.. iz L o v r a n a . 1727. Vuragniza.. T a f s r a 1 porodica. U postirskim župskim knjigama od početka. nobil. g. U dolskoj matici g. g. i 1639. (g. Porijeklom iz D o l a .). Š k a r p a 1 porodica. !lz M u c a .

B e l o u matici od g. Arbensis. Benedictis) u matici u prvoj polovici XVII. 1737. V u š k o v i ć 1 porodica. B i l i č l i i ć spominje se u župskim knjigama u prvoj polovini XVTU. v. Arbesani. 11. 1764. (vjenčanje) s napo­ menom: iz D o l a . God. spominje Be i u početku XDC. doinedavno s napomenom: iz Š k r i p a . vleario foraneo«. zabilježen je kao Biličić kurat iz Škripa. B e r n a r \d i spominje se u župskim knjigama između -g. 6. 9. . 1682. 1734.) i počtekom XVII. A r b i s a n i oid početka matice (g. (vjenčanje) s napomenom: iz Š i b en i k a (»snibuirfoio«). 7. 1735. 3. 1774.76. s napomenom: iz Dola. ikao Skorić. 1642'. v. s napomenom: iz R o g o z n i c e . Porijeklom iz Podgore. B e n č i ć u XVTU.. Ž n i j e v i c 1 porodica. dakle od Batoevi'ća.. 141 . (Brachiae)«. 1795. B e n k o v i ć spominje se u početku matice (g. — Posljednji Bakić s nadimkom Pičum i imeneim. v. (matica krštenih) s napiomenom: iz K r a j i n e . i po­ četkom XIX. Dakle. 1651. g. s napomenom: iz P o 1 j i c a. Porijeklom ođ roda Kačića. Josip imao trii sina. 10. g. B e č e k o v i ć se spomLinje kroz cijeli XVTI. znači iz D o l a . s napomenom: iz V e n e c i j e . A n d r l i j a š e v i ć u župskim knjigama se spominje od g. Bakić alias Skorić. samo Bakić u XIX. U župskim knjigama od g.): »ab Imperio Mtaseovie Civitate S. 1747. v. 1689. v. vijeka. ali g. 1699. do oko g. 1880. i XIX. Helene«. v. 1757. v. 1804.4 77. vjenčao se g. kao de Benedictis. 4. te je umro poslije djece. g. 1810. 1598.. 8 13. 12. Mičetić alias Bečeoković. B a t a l j a (t. v. v. Prez. vjerojatno sa R a b a .) do oko g. A If i r e v i c u župskim knjigama g. g. spominje se Benković Matthaeus »defensor com. koji se inače potpisuje Paulo Biliceo »ouirato di Scrip-. 1662. s napomenom: iz T r o g i r a («suburbio«). B e l a m a r i ć početkom XIX. s napomenom (g. 8. 5. 1728. v. kao Benković alias Baloi. j . Izumrle iM iseljeae porodice 1. 1737. 1567. 1657. kao Skore više puta od g. i zatim dalje do oko g. i 1764. 1729. 2. 1586. Prezime se nalazi u popliisu novoga stanovništva od g.. s napomenom: iz Dola. Battaglia) spominje se krajem XVIII. B a t o š oko g. tako isto g. B e n e d i k t i s (t. do oko g. j . samo1 Skorić često 'kroz XV111. 1584. g. g.ni!e se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. B a k i ć u župskim knjigama od g. 1637. 14. 1730. 1731. YZ S u m a r t i n a. Bakić g. iz Z a g v o z d a . iz Š l i b e n i k a (»suburbio«).

—1775. Gornje se prezime nalazi u ipopiisiui supetarskoga novog stanov­ ništva od g. Dimarchi) spominje se oko g. 24. C e s a r i oko g. do oko g. 15. 1770. s napomenom: »civitatem Dentarium«. 1798. g. 1810. Bresciani) od oko g. s napomenom: iz Š k r i p a . 1702. ? 19. i kroz XVII. 1728. 1757. B i o n d i n i krajem XVIII.4 21. g. 1766. 20. 1738. donedavno. Vjerojatno iz Gornjega Humca. kao Grecus. kao Greci. 1802. 1788. 1814. liječnik. g. 1657. j . s napo­ menom: izs z a d a r s k e b i s k u p i j e .. s napomenom: iz Š k r i p a .. Iselili u Split pred godinu dana. B o n a č i ć doselio se iz M i I n e kao brodograditelj (kalaft) i oženio se u Postirima g. 1727. Dobrogostić-Petricio (ženska). 1745.. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1747. i 1761. 1715. Pustinjak na otoku sv. D o b r o ' g ' o s t i ć spominje se često u župskim knjigama od g. 1653. g. Među pučanima za bračku galiju g.. g. vijeka. 1824. D a m o v i ć spominje se u župskim knjjgama oko g. bio je Bračanki Ivaniš Dobrogostić. u nerežiškoj matici je zabilježen god. C v i t i ć spominje se u župskim knjigama oko g. me se spominje do oko g. v. (oko g. v. s napomenom: iz S t a r i g r a d a . porijeklom iz Grčke (Kandije). Prez . Eufemije 1472. B i s k u p o v i ć oko g. kao doktor (liječnik). D i m a r k i (t. j .. g. 1632. 18. 28. Mattio Grego.. 29. C a l j e v i ć u župskim knjigama-od g. C a r e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 27. • B r e š i a n i (t. Biličić s napomenom »iz Po&tira« kao kum. 1757. (g. G r e g o u župskim knjigama u XVII. pop D. 142 . 25. B u v i n i ć spominje se u drugoj poloviiiii XVIII. Vierojatno porijeklom iz Šibeniika. D u j m o v i ć u župskim knjigama oko g. 17. v..). 1625. 1690. prigodom (smrti !) s napomenom: iz Z a g v o z d a . 1606. 1655. 1738. 1806.. G a l i n o v i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XIX. 22. 1625. a tako i u prvoj polovini XIX. v.2 Pred 60 godina otprilike crkvena klupa s limenom Dobrogostić prodana na dražbi. do oko g. Petricio alias Dobrogostić iz Postira. v. Bovinić. kao Sćapanović sive Biskupović s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. s napomenom: iz Supetra). g. 23. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1778. dalje do prve polovine XDC. a g. i 1657. v.U boboviškoj matici spominje se g. 16. 1776. s napo­ menom : iz V e n e c i j e / 26.

1591. 1657. v. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. a g. zabilježen je s napomenom: iz Zagvozda. i 1649. 1610. dolazi u crkvenim knjigama kao Juretić sive Franjlna. Gelineo Zorzi »defensor«.. 32. nedavno iseljeni u Split. 1620. j . rad'o je kao (nadglednik limara kcd tvor­ nice sardina »Wiarhanek Wien«. 1701. 1593. 1792. J u r e t i ć spominje se u župskim knjigama od g. ali već g.. pored gornjeg prezimena dolazili Gelinei. 1587. kao Kadijić zabiljtelježen g. g. Ivanitius. vijek (oko*g. U pučiškilm knjigama crkvene župe dolazi I. J e 1 u š i ć spominje se u župskim knjigama od g. U postirskoj knjizi mrtvih g. vjenčao seu Postirima g.. do 1665. 1695. Godine 1734. Poznati pjesnik. J o p doseWo se 'kao kalaisar iz F a z a n a . Hielinich. dolazi prezime ispisano kao Jelinić. s napo­ menom: iz P r i m o r j a . U Škripu se spominje g. 1657. do o'ko g. 37. Jelineo.1 ' • • 35. J o v a n o v i ć porijeklom iz B o k e K o t © r s k e (Muo). Zorzi suo fratello i Francesco figlio qu. Joanitius. 1587. kao pop Gutunić i zatim u župskim knjigama kroz XVII. iz Zagorja). 143 . do oko g... 11 34.9 God. K a č i ć u župskim knjigama se spominje od g.) do u XVIII. 1581. U prazničkim župskim knjigama g. loannicei..).) izmijenio je prezime oko g. Gioanitio. Gelinei. ali is napomenom: iz Rogo>znice. Niccolo alias Gelinich. 1895. G u i u u i ć spominje se u početku matice g. a spominje se u postirskim župskim knjigama od druge polovice XVII.2 Vjero­ jatno iz P o l j i c . g. s napomenom: iz D o l a . • •. i prvu polovinu XVIII. a . 1632. f inane. Zan Francesco Gelineo.30. bračkim plemićima spominju se g. 1649. Među neoriginalnim. v. v. 1670. Jerolim Ivanisevic. Zorzi Gelineo. 31. do . I v a n i s e v i c se spominje gotovo od početka postirske matice (g. 1914. 38. ista je napomena upotrebi jena i g. 1601. u loanitius i otada pored Ivanisevic dolaze i druge inačice: Juanitij. v. g. 1763. 1647. Ivanicij i Gioanitius. s napomenom: iz Postira. kraja XVIII. 1625. Ivanitij. J a k š i ć nedavno czumarla porodica. Vjerojatno isto što i Galušić (pirema Gellussich: Gallussich) u popisu pučana u vezi s regrutacijom. qu. J e l i n i ć spominje se od početka matice (g. 1617. 1743. -' kanonik-župnik. s napo­ menom: iz M o r i a k i j e (t.. 1743. Gelineus i Gielineus. i 1649. 1614. Ivan Ivanisevic (1608. a tako isto i g. 1688. 1702. a g. 1584>). vjenčao' se u Positirima Dinko g. i 1633.10 Prezime se spominje u popisu dolskih pašnjaka g. inače od početka XVII. vikar i povaljski opat dr. 1657. za bračku galiju g.. 1630. 1590. spominje • se Ivanisevic iz Gornjega Humca. 36. * 33. v. i dalje dolazi bao Gielineo. iz D o n j e g a H u m c a .

do oko g. j . i 1802. 1768. 49. koji su priimali sol g. j . 40. 1732. K a l i l i ć li župskim knjigama od g. 1719. v. K r s t u l o v i ć od početka matice (g. a tako kroz cijelu prvu polovinu XIX.) do oko g. 1708. 41. 1625.1 52. u prvoj polovici XVII. 1770. s napomenom: i z . K a 1 e b o t a (t. 11 47. g. vjenčan g. v. 1632. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . Corti) doselio se Zakarija kao krojač sa C r e ­ s a . 1657. U sutovanskoj. 45. s napomenom: iz Š k r i p a . s napomenom: iz Pražnica. 1590. K r ž e 1 j iz Z e ž e v i c e . v. K e v e š i ć b župskim knjigama od g.) do oko g. g. kao: Coviglianeo. Stipe Krželji je nadglednik zapuštenog rudokopa u Škrtipu.39. 1775. 1820. U popisu pučana. matici zabilježen je g. kao magistri Ke­ vešić dio oko g. s napomenom: iz id u b r o v a č k e b i s k u p i j e . do oko g. s napomenom: iz T r o g i r a . 1789. Kastelanić. 44. 1659. 1801. s na­ pomenom »iz Starigrada« do prve polovine XIX. 1889.1771.. 1645. 46. 1574. 1769. Vjerojatno iz B o b o v i š ć a . K a t i č i ć u župskim knjigama od g. K o m i (t. 1584. K o v l j a n i ć u župsikim knjigama od g. 1734. s napomenom: iz P u č i š ć a .. Kristulović. 1875. kasnije do oko g. 1721. 1737. Co'mi) su župskim knjigama od g.).2 Kao Olinsich Christinus plemić spominje se godine 1375. 1734. zime se spominje u popisu vlasnika dolskih pašnjaka. vjenčan g. K o r t i (t. 1773. K a l ' a f a t i ć u. Jedan ogranak živio u Dolui. s napomenom: iz C r e s a do oko g. s napoanenom: iz omiške v R o g o z n i c e. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. (oko god. 1801. Kristilović.13 U pop'siui pučana na galiji g... 1820. 1766. umro u San Franeisku. Coviglianeus. Karstul (g. g. 42. 51.'župsikim se knjigama spominje od g. 43. 1657. spominje se parok Kavešić. K e k e z iz K a t u n a . K u z m a n i ć u matici zabilježen od g. 144 . 1723.» T r o g i r a do početka XIX. 1804. g. K1 i n s i ć (Klinčić i Klimsić) u župskim knjigama od početka (g.. (Postira—Dol) Marko Carstulovich. Calebotta) spominje se u župskim knjigama od g. U župskim knjigama dolazi kao: Krfetolović. 1778. 53. 1885. Ćovglaneus i Covglianel Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Charstolovich.) 48. Mikuliić alias Kalilić. K o s i č e v i ć u župskim: knjigama. s napomenom: iz Pastira. — Doselio se kao postolar Eustahij. v.2 50. l2 pre-. K a š t e l a n u župskim knjigama od g. g. (Postira—Dol— Škrip). Karsitulović i Krstoević. vjenčalo se g. j . g.

1622. Vicka. g. neoriginaln'm plemićima na Braču g. g.. koji je baštinio cijelo imanje Vittuirija. Michieli-Vitturi g. 1 _ _ . 56. L u k i n o v i ć u župskim knjigama od g. i njihov sin Nikola. 1657. 1584. 1764.—1700. s napomenom: iz S.) do oko g. 1781. inače: de Michaelis. Među. od g.: Nikola Michie­ li pok. g. 1770.. Mieheli. ranije iz Stare Kaniže. 1725.. 1763. iz Bosne. tenente colonello co'mite Simon M:chieliVitturiii. Porodiqa se doselila na Brač iz omiške R o g o z n i c e . 1675.. kao Mladineo do oko g.. capitanei comiitis Simone ' Michieli-Vitturi. 1749.. 1760.. g. do oko god. kao Mičelović do g. M. Jerka. U popisu bračkoga plemstva g. s na­ pomenom »iz P u č .14 Jerolim Michieli iz Postira oženio se god. 58.: Ni­ kola Matković. L u k e t a u župskim knjigama od g. 1605. 1749. 1715. na jednome je mjestu u matici Mladinović kasnije ispravljeno u Mladineo. prozva se Michieli-Vit­ turi.) do oko g.. takođe Mladinei i Mladineus. Murvazzi) u župskim "knjigama u prvoj polo­ vini XVTII. M a t k c v i ć u župskim se knjigama spominje od g. iz P u č i š ć a. 1650. 1628. v. 1644. 55. 1593. Ivan Michieli pok. • •59. 1657. Istog je porijekla Mladinović češće od g. g. C a s s i a n o d i A ci u i I l e a . 1799. Jerolim Michieli i njegov sin Vicko. 1783. (ženska) Ivellio-Vitturi. a prema tradiciji. .60. Michaeli. do oko-g. 1737. i 1754. 1740. 1784. g. Michieli alias' Mede. 1756. g. 1724. M i š e t i ć od početka matice (g. 1677. 1784. .9 Izjedna­ čeni. dr. de Mi­ chel. posljednjom Vit­ turijevom (Katarinom) iz Kaštel-Lukšića... 1584. do oko* igod. 1592. Michel i Michieli.. spominje se sudac ser loanne Ser Petri Missetich. U XV.16 '61. 1619.. >»ad precepš Vicarij Brachiae«. 1729. s napomenom: iz T r o g i r a . i š ć a « skoro do XX. god. g. M1 a d i n e o u matici od god. U popisu pučana za bračku galiju g. 1634. do 1771. . g. g.15 U popisu poljičkih plemića od g. 1756. takođe i Mlađhfć od g.2 62. U Kaštelima još ima nasljednika. 57. M i č e l o v i ć (Michielii) od početka matice (g. nekoliko puta abbas Mladineus. Michael's dictus Bonomerić.'s napomenom: iz S p l i t a . klerik Mi­ čelović. Pavao Michieli-. do oko g. 1610. do 1776. Zbornik za narodni život i običaje 10 145 .s bračkim plemstvom god.. g. 1706. v. »vicarius Brachiae«. g.54. 1745. L u c i d o u župskim knj'gama od g. M a r t i n o v i ć ut župskim knjigama od g. 1632. 1675. g. 1625. njegov brat Frane. M u r v a c i (t. v. na Braču u Splitskoj za­ bilježena je porodica Mišetić. 1754. Michaelis. (kao k u m ) . g. 1641. (ženska) Michieli-Arnerić. pop nobil. i 1766. 1735. j . • Mich'e'i-Vitturi.—1634. 1674. Mladinei' aliias Mladinić.

. 1639. P o t o č n j a k doselio' se kao bačvair iz Senja i vjenčao se g. iP e t a n o v i ć u župskim knjigama od god. do prve polovine XIX. 1735.. 1640. 1634. najčešće Petricio. R a d i č i ć u župskim knjigama od g. 1747. vjerojatno iz S e 1 a c a. t. 1746. P a s q u a li) an župskim knjigama od g.16 U prazničkoj1 matici spominje se (kum) g. 1725. 1632. 65.. 1740. 1746. s napomenom: »ad pfesens habitat in hoc Logo« do prve polovine XIX. Petriziqi g. Petrić alias Rogoizničić. 1702. s napomenom »iz J e l s e « do oko god.. 1641. Novaković s na­ pomenom: iz Po stir a. do 1642. takođe 1733. g. 1731. od g. 1624. 1590. Vlahovićevom.—1723. (vjenčanje) do oko g. (Nisetei) do g. 4 U bolskoj matici g. i 1754. 1816. i to Petricij više puta od g. R a d o kao Derado u župskim knjigama od g. j . 1754 i 1817. do 1816. Petricius g. zabilježeno je 15 muškaraca Petrizio. 68. Petnitio češće od g." N i s e t e o u župskim knjigama od 'god. 73. 1748. Petritius od g. 1657. R a d a t o v i ć u župskim knjigama od g. s napomenom: iz V e n e c i j e . g. na Braču u Postirima se nalazi porodica Novaković-Permić.. kao Calcanei. 1604.. 1585. D. 1645.63. Andrija Radičić je if Nersž'šćima. 1751. 1717. 66. 1615. 1621. 72. de Rado. g. 1741. g. s napome­ nom: iz S u p e t r a .. N o v a k c v i ć u župskim knjigama od početka matice g. 1592. j .. 71. capitaneus Thadeus Novaković. s napomenom iz Bola.. N e g r e t i (t. 1747. 1859. Petricij od g. R o g o z n i č i ć iu župskim knjigama od g. naiuta de Rado. udaja u Postirima jedne Petiritij iz Sutivana. U popisu novoga stanovništva od g. f a s k V a l i (t. 1744. g.. 1599. s napomenom: iz PGstiera. 1714. Prezime se spominje u župskim knfgatma do oko-god. SigniferiNovaković. Umro u Supetru-u vrijeme svjetskoga rata. 1758. do g. g. 1601. U popisu neoriginalnih 'bračkih plemića od g. v. Negretti) spominje se u župskim knjigama od god. 146 . 69. Spominju se: capitanei Petri Novaković od g. kao de Negris i Nigris do god. 1632. Novaković-Permić. P e t r i c io kao Petricius u župskim knjigama g. 1616. U popisu poljičkih plemića od g. g. 1635. 1696. v.. g. do1 1668. & naipomenom: iz Obučja.. 70. 67. od g. zabilježen je R. i 1729.. g. te od g. j . 1880.. 1674.9 Prezime je vjerojatno nastale od Petrič'ić. 64. kao Calcaneus. s napomenem: iz Obruč ja (dubrovačke bisku­ pije) . do 1625. 1799. kasnije g. 1719. (udaja).

i to kao Tarja. 88. zvao se Venier Ivan. s.. 1802. 1595.. g. 1813. V e n i e r u župskim. 1757. 77. iz Verone. (vjenčanje) « napomenom: iz Škripa. knjigama od g. g. 1721. 1764. v. do oko g. 1760. 147 . iselili u XX. 1727. Sirotković alias B e p o v . S i r o t k o v i ć u župskim knjigama od g. 1800. kao Santi Venier do oko g.. 1769. 17 V i d k o v i c krajem XVIII.: iz S t o m o r s k e . 1625.4 Š a r i ć u župskim knjigama od g. bez napomene.) s na­ pomenom »iz D o 1-a« do oko g.' 1761. spominje se Vidković alias Braskić s napocmenom. g. j . 83. i 1729. do oko g. v. -1747. 1625. Scarf elini) u matici u prvoj polovici XVII. S p u i d i č e v i ć u župskim knjigama češće od početka matice (g. 1804. 1634.V i t a i ć porijeklom iz K ^ m i ž e . Torzello) u župskim knjigama g. 84. za bračku galiju g. 75. g. . 1585. 81.. U Postirima je živio Vinko Vital ć.. Među pučanima u vezi s regrutacijom. s napomenom: iz Sutivana. (udaja) do oko god. g. . knjigama ocL g. 85.: Pro di Luka Rogcznica gastaldo.. 1781. vjerojatno plemić.nović'Mart-'nčević. Brački knez (comes) g. s napomenom: 'iz D u b r o v n i k a . U pučiškoj matici g.titulom »dominus«. g: 1707.. 79. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Jural Sumelić) od god. 1696. »de Ruperclaria«. T a r j . (kum) s napome­ nom: iz Jeseaiica zatim g. S i š i ć u niatici oića g. Porijeklom iz P o 1 j i c a. g. Prezime se nalazi u popisu »galeotti di Scrip« g. 1755. S u m e i ć u župskim knjigama od g. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). 1749. 1625. spominje se u župskim knjigama do oko g. 1808. (magistri S. 1 Vjerojatno iz omiške R o g o z n:ii e e. samo Tarjanović g. V i d o š e v i ć u. _ • • • ' 76. g. župskim knjigama g. 1709. 78. „nakon toga do oko god. S t a n i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XVIII. s napomenom: '••% D o l a . v. 1744. Liburnije — Istra. — Porijeklom iz P o l j i e a . a n o v i c u župskim. 1632. . 1678.) do oko god. j . • S o j a č i ć u župsikiim knjigama češće g. 1741.. 1689. s napomenom: iz D u ć a . Arnerić-Sumeić. i 1763.1 S k a r f e 1 i n i (t.' Preselili u Supetar i (izumrli. g. v. doseljen iz B o l a . 1670. v.U popisu pučana za bračku galiju g. 74. 1616. nalazio se Simon Sišić. 1723. RogOizničić s napomenom: iz Postira.. 82. (knjiga mrtvih) s napomenom. 1637.. 87. 86. 1612. god. R u z i č i ć u župskim knjigama kroz prvu polovinu XVII. 80. T o r ć e l o (t. bilje­ žeći je kao Sciscich. 1793. učite'Tj iz Supetra. Sciscbieh/ Sisich.: iz.

Cotnmunitatis Brachiae. ibiđ.. bračkoga plemstva od g. str. 257. 1565. ibiđ. Voinović.. Ref.-. str. do oko god. Communitatis Brachie. 1708. 148 . Hranoević. 329. Voineo-Picunović. str.. str. vjenčao1 se u Postirima g. ibid. d. ibiđ. 320. Toma Ravlić. str. ibid. (knjiga mrtvih). V r d o l j a k iiz O s t r o v i c e . str. dolazi i kao Zuvetei. 1647. str..89. str. 90i6 pavich. Stjepan Santić. braća činčević. 8 Ciccarelli. • *' 9 Ciccarelli. str. 1747.. 3 Ciccarelli. 5 Ciccarelli. God. ibid. 321. Tađija Čičić. 11 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. ibid. str. V o i n e o u župskim knjigama redovito od g.2 . 1 DOL Dolina. ibiđ.. 1860. g. 378—379. list 17—18. Juraj Sumelić. III. pop Voineo. i završuje se u Postirima.. 91. koja prolazi kroz selo Dol.—1720. Utini. 1769. možda g.. 13 Popis -kod I.. 90. ibid. ibid.. str. . 19. Jurja Santića. . Janković. 7 Ciccarelli. 4 Popis kod I. 1781.. 15 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. 255—256. sa »doniinus« (dakle plemić) do g. 45. XLVII. . nalazi se ovo prezime. ibid. 123). 198.1 Prema pričanju seljaka. koji su napadali primor­ ske naseobine. cap. Gutunić. 1657.. Lib. 453 (sep. « Ciccarelli. 259—260. 10 Ciccarelli. u popisu vlasnika pašnjaka u Dolu' god. 1848. g. ' ' -„ 92. Frane Voineo »nodaro publico« službovao je u Postirima od g. i to kao Zuvetei alias Zuvetić. 214 i 317. 6 Ciccarelli.).. spominje se Michaelis Xuvetich 12 na Braču. str.. 2 Ciccarelli. Babica i t. koje su slojevite. 1589.. 1656. Utini. Z u v e t e o ' se spominje u poistirskim župskim knjigama od g. (ibid. 357. ispunjena je debelim plavinama i plazmama. maloljetnik pok. U popisu novih stanovnika od g. 1676. Tomašić i Gospodnetić. Lib.. 1722. Babica. str. češće Voineus i Voinei..1700. mjesto je nastalo u vrhu doline i po­ dalje od mora kao 'zbj'ežttšte pred gusarima.: Klinsić. nave­ deni su u Postirima: braća Santić... 1375. I. Cap. Lasaneo. vjenčan g. Jelinić.. 14 Ciccarelli. 1718. str. LITERATURA I BILJEŠKE: Mladineo. U popisu. ibid. ibid. ibid. V r l i k a doselio se iz L e ć e v i c e . Juraj Vušković. 12 Statuta municipalia ac reformationes Magnif.

1680. Torničić. Vuković. Toniaseo iz Postira. A r n e r i ć 14 porodica. kod crkvice Sv. Ostoja.. Hrepić. Mladinović. Spominje se odmah u početku posto­ jeće matice krštenih i kasnije kao Arnirić (g. Saidanje porodice 1.4 . Halafurić iz Postira. Vida i Sv.: Jelinei iz Postira. te Doimi Perisiavii.: ŠćapanoVić. kapelan Bobetić. « > 1693. ' -' 1345. počinje dolaziti naizmjenično Arnerić i Arnirić.: Suvić. 1337. Salamunović. Nicole Descovich.: pop de Dominis. 1695.6 1515. •'VLastić. Nieolao Milltah. Goić iz PražnU'ca. Petritij iz«Postira. de Doimimis.: Svetinović. Staro je groblje također iznad sela. Vitco Slovigne. Jakšić iz Donjega Humca. 1677. 1678. Zuvetei iz Pučišća. Toma comes SaTamoni iz Škripa. Gutunić. Vranjican-iz Postira. Skorić. Micoil" Simonis.5 . Arnirić. Vučić i z~ Škripa.: Tonadeli iz Škripa. 1692. Mixe Dragoslavi.: Calcanei iz Škripa. 1681. Lasaneo iz Postira. Glavinović.).: Tomiceo. Georgii 3 Cranchi »Braze iudicum« 2 .: Viitarić.: kurat Ivan Toimaseo. Dobroslavo Rađoi. Cušmaneo. Nlkolić. Postira. Nalazi se 149 .: Sukelić. Novaković iz Postira. 1696. Gospodnetić. Marino vic. Oko g. Bakić. Gospodnetić dicti Civile. J«urai Xlesevich.: Bafeević. Mihovila (Miholjrat). Radino Spence . Luce Corser. Hranoelli. (Petra. 1678. 1683.: Belli filius Radovani.vlaima prije-početka matice od god. Antičević.Iznad sela (prema jugu) nalaze se ostaci dviju starih crkvica.8 Porodična prezimena prvi piiit spomenuta za prvih 20 godina miatiee 1677. Hranoelli iz Postira. Zuveteo.: Ivelić iz Pražnica. Rađovano Mangaze. Vladigna Miscovich.: Vladnić..: Arnirić iz (Postira. pop Jakov. Miri 6. Kroz mjesto — za kiša i poslije kiša — teče potočić. de Domihis iz Postira. 1731. Sv. u ispra. 1689. Glavinić. Prezimena K Bola ('ili u jvežt s Bolom).. Vlasić. 1691. 1685.: pop Geor. Raguseo. 1694.:' Niseteo iz Bola. 1682. Rado­ van sšn Slavošev. 1485. 1679. 1688. Jacppo Gospodnetieh. Matulić.: Draxoi Thomaxich. de Mihaelis iz .7 1579. plemić Klimpsić. 1684.

a kao takva javlja se i jedna porodica Balojević g. Dolazi gotovo od početka.. Inače je to stara dolska plemićka porodica. Beat. . U Dolu je u matici zabilježen kao kum g. Arnerić-Pavisiić 4 por. 1737. Gnjave. 1689. g. put s napomenom: iz Dola. 1767. 2.. U popisu bračkoga plemstva od g. Ka. 1824.z Dola.. u Dolu je kurat de Dominis Dominik. 1680 do oko g. 1483. 1785. a kao Skorić g. pokatoličeni pravo­ slavac. 1750.. 1680.. Prezime Arnerić spominje se u sutivanskini župskim knjigama g. 1712. spo­ minje se Baloevich dicti. matice. g. i t. 1790. u prazničkima g.. g. i dalje redovito i često. samo Skorić često-od g. Kampuir. i t. 1713.. 1780. ali. g. g.. Dolazi pokadšto i kao de Dominis. Shimon Fratres de Baloi izbornik je opata * u Povljima. 1719. zabilježeno je: Gospodnetić sive Dominis. B a l o e v i ć 6 porodica (nadimci: Kralj. 1738.u pop:su bračkih plemićkih porodica od g. 1713.. dalje.. 1708. Baloi. Čante. i 1776. 3. 1624. Skorio alias Bakić.g. i redovito dalje. g. 1798.. 8 1579. i 1699. 4. 1642. 1689. 1753. U matici dolazi od početka . 1766. a Skore g.9 God. 1743. 1782. Skorić sive Bakić. B a k i ć (nadimci: Šajnana. Paja) 3 prodice. U Pražnicama se spominje kao kum De Dominis g. Babak. g. Livača.. -Baloević dicti Kosović. 1691. U škripskim župskim knjigama dolazi Bakić kao kucm. Guze. 1678. 1628. Maruli-na. Bakić »dicti« Skorić. g. 1681. iz Nerežišća. plemić mis. spominje se Domliinis sive Semiuto.9 God. 1725. a g. Godine 172'3. 1810.. i kasnije se često spoimiinje.9 Danas postoje: Arnerić-Vlašić 2 por. 1771. u nerežiškima g. de Dominis vulgo Gospodnetić.. i 1725. Tudesko.. de Domimis s napomenom: iz Dola. župskim knjigama dolazi B. g. -Kosović). a Do­ minis alias Gospodnetić g. 1657. te se nalazi i u popisu ple­ mića g. Faralo.. i 1774. d. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić.. svaki. spominje se Bakić alias Skorić. 1682. 1742. U dolskim župnim knjigama zabilježeni su postirski Americi i lArnirići kao kumovi mnogo puta od g. čilo. Trapp i Kontus.. U postirskim žup­ skim knjigama zabilježen je župnik de Dominis g. prvi se put spominje g.. po jedna A. 1771. u milnarskima Jančić g. d.10 . B o r o e v i ć 1 porodica iz L e ć e v i c e. -'Slično je i u Postirima. U škripskim. i u vezi s vjenčanjem g. 1656. u postirskima često (g. God. u postirskima češće od g. i 1782. 1733. u postirskoj matici od g.. uvijek s napomeno'm: ii. 1733.. 1802. i t o također s napomenom: iz 150 . Baloević je plemićka bračka porodica. Prda. 1657. uvijek s na­ pomenom: iz Dola. se u tom popisu nalazi i Benković alias Baloi. God.. 1657..). samo Ančić u nerežiškima g. kao ruobil Baloević g. 1811. D o m i n i s 1 porodica (Saluta).' a kao Baloević sive Ančić g. " ' 5. 1628.

1770. 1673. 1685. Među pučanima za bračku galiju g. 1799. 1699. g. Pan­ dana. 1692.) kao: Gutunić i Gutinić (na pr. 1789. 1772.12 U jednoj. s napomenom: iz Dola. 7. 11. 1770... iui dolsko jj je 'matici zabilježen Gospodnetić dicti Zelan. zabilježen je: Gospodnetić dticti Civile g. 1802: i 1822. iz Rogoznice oko g.'' God. Gospodnetić alias Dominis. dolskoj matici krštenih dolazi . ovo prezime odmah u početku (g. Vijeka kao nasljednici porodice Tomiceo. 1796. U dolsko j matici ima ih odmah u početku (g. 1637. mlinarskoj ispravi iz god. (Vidi Gospodnetić pod br. g.) Prezime se nalazi u popisu biračkoga plemstva od g. 1678.) i kasnije se često ja­ vlja. 10. 1725. spominje se de Dominis sive Gospodnetić. 1765. 151 . 7 ) 9. 1810.) jedna je žena Gospo'deetić iz Gornjega Humca (g. 1625. Mar­ kov. ali kako ne­ ma.) iz Gornjega Humca.. i 1710. 1628. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić.. dalje. 6. Alviza Gospodnetić i Ivan Gospodnetić.. 1677. nalazii se kao svjedok Jakov Gospodnetić iz Dola. Prema jad­ noj verziji porijeklom iz G o r n j e g a H u. starih matica i ostalih potrebitih rukopisa u Gornjem Humcu.. kapetan Pavao Gospodnetić. 1789. 1519. 1628. U dolskim župskim knjigama dolaze nekoliko: puta žene Gospodnetić (g. 1679. Po­ stira:) Mairko pok. 1709.7 8.. i g. 1762. 1607. u postirsk'ima često od g. 1671. Doselili se iz J e s e n i c a krajem XVTII.. god.). zabilježeno je Gospodnetić sive Dominis. G o s p o d n e t i ć-Z e l a n o v i ć 6 porodica (od toga 3 por. 1604. a također i u prazničkoj ženidbenoj knjizi (koja se počinje od g. F r a i s 1 porodica. 1712. 1679.. 1798. Nerežiška).. G u t u n i ć (nadimak: Hajdić) 2 porodice. spominju se (Dol. U dolskim župskim knjigama. G r g a t 1 porodica. 1657. Gospodnetić. plemić Jerolim Gospodnetić sui&ac je u Dolu.11 U sutivanskoj matici zabilježen je kao kum g. 1799. u škripskim župskim knjrgama dolari g. u bolskma g. g. 1670. God. m c a. u prazničkim župskim knjigama često cd g. optirali za Ita­ liju (Vidi Gospodnetić pod br. U dolskim župskim knjigama česti su Dominisi! kao kumovi iz Postira od g. a u prazničkima g. i 1714. Piste.. 1776-. U popisu brač­ koga plemstva g.. Evangelista.Dola. 1713. a g. 7 ) U prazničkim župskim knjigama zabilježen je Zelanović iz Dola g. uvijek s napomenom: iz Dola. Postavar.. u pučiškima g.9 U škripskim župskim knjigama đolaiziii g. G o s p o d n e t i ć 13 porodica (nadimci: Gluho. 1657. Salama. God. nisam mogao utvrditi.: Franc'iskovi). (ženska) Hrepić-Gospodnetić. G o s p o id n e t i ć-M a r t i n o v i ć 1 porodica. Pinka. nobiil.

Oženjen prvi Fortu~ nićevom liz jPučišća g. 1711. U popisu bračkoga plemstva od g. Senić-Krkanjerae. 1779. 1714. 19. i 1711. Smiho. God. D e r u ž o v i ć 2 porodice. Prezime Hranoević nalazi se u popisu vlasnika pašnjaka god. iz O m i š a . 1682.. kao Ostojić. Beatović.9 Prema •tradiciji. porijeklom iz Bosne kao i Gospo'dnetić od Žimrakovića. 1742.11 U postirskim župskim knjigama dolazi češće od g. uvijek s napomenom: iz Dola. Juras se doselio osam­ desetih godina prošlog XIX. Prezirne Matulić spominje se u dolskoj matici gotovo odmah u početku (g. dicti Beat. Zoje. God. 1703. 1828. 1678. Koćica. Prkačić. Beat. Postojalo je u Dolu i pre­ zime Marcelle g.. Braganja. 1727. iz N e r e ž i š ć a . te se. Hranoević. Šimunović. 13.) i često-kasnije. 1788".12. Doselio se učitelj. 1719. Marcello-Ostoja.C u k r i ć 1 . (Škarabaje. 20. 1733. Pavao Ostoja. Ostojić. 1710. godini »in area Dni Nicolai De Dominis«.13 H r e p i ć 8 porodica (nadimci: Muse. Stipurina. 1862. 1702. Filižio. a . da je Peruzović iz M i l n e . u Bobovišćima kumuje notoilis Ostoja. porijeklom iz Bosne. 1709. J u ir a s 1 porodica. . g. Papiluga. dr. 1790. 1708. Peruzović alias Vilović.ože­ nio u Dolu god. 1777. 18. u prazničkim župskim knjigama g. Druže.9 God. Pavlić. notoil. zabilježeno je prez : me kao Krepić. Laurus Ostoja. (Ostojića ima na Braču u Povljima. 1778. O s t o j a 8 p o r o d i c a (nadimci: Pavica. Vilović iz Donjega Humca. G u t u n i ć . zabilježen je Matij Krepić sudac u Dolu. Feđeriko. . Manović. Hrepić s (napomenom:'iz Dola. g. Žiže. Na drugom je mjestu u Dolu zabilježeno god. g.porodica (Vidi Gutunič pod tor. Prema jednoj verziji. i kasnije često. Hranuelli dicti. Prezime se nalazi u pozisui bračkoga plemstva od g. pak se i kasnije često javlja. iz N e r e ž i š ć . đz Korčule. 11!) H a r a š i ć 1 porodica. 1657. a g. Hranoelli dicti Zamaria. 152 . H r a n u e l l i (nadimak: Kekić) 1 porodica.Papica. Hranuelli alias Pavlić. 14. a g. g. 1657. 1715. 15. 1637. Spo'minje se odmah u početku matice kao Hranoelli. Cole). Mića. Bobe. Kroculinac. Prezime je zabilježeno odmah u početku dolske matice g. Kad je umro g. g. Dujić. spomenuto je u dolskoj P matici. 16« 17. pokopan je u 75. Repić. 1678. u Sutivanu se spo'minje g. 1589. Taser. Porijeklom iz Ložišća. Milnarski Peruzovići došli snu na Brač kao novo stanovništvo poslije god. 1797. vijeka.) God. g. Hranoevie vulgo Beatović. Ostoja. g. g. Burazinović). Spominje se odmah u po­ četku dolske matice g. 1645. J e 14ć 1 porodica. a g. 1725. Sajo). 1778. M a t u l i ć 20 porodica. 1756. g.

* Vjerojatno porijeklom od roda Krstić kao i Krstulpvići iz Bosne. 8. s. 1681. kao bračka plemićka obitelj. s napomenom iz D o n j e g a H t m c a .) do novijih dana. — Kao Glavino vić zabilježen je g. 1757.9 Prezime Antičević s napomenom »iz Dola« spominje se u škripskim župskim knjigama g. F T a n i Č e V i Ć se češće spomineje u dolskim župskim knjiga­ ma u drugoj polovini XVIII. U postirskim župskim knjigama zabilježen je Galetović g. U nerežiškim. 1681. i kasnije kao Glavinić više puta u prvoj polovini XVHI. 1776. Ž u l j e v i ć 1 porodica. 1772/Marković sive Boskić. vijeka s napomenom: iz H v a r a . 6. Porodica je zabilježena u popisu od * :g. 3. »duxerensis«. 1804. Marković. 2. B o s k i ć se spominje više puta u dolskim župskim knjigama u drugoj polovini XVIII.napomenom: iz Škripa. s napomenom. prvi put god. g. a g. kao Heremita Glavinić. župskim knjigama zabilježen je g. . u mli­ narskima g„ 1798. . i to gotovo uvijek s napome­ nem. g. tako i prigodom smrti jednog Jakšića god.. 1771. G l a v i n i ć se spominje prvi put god. u postirskima 1773. iz' M a k a r s k o g a P r i m o r j a oko god.. 1678. vijeka. iz poljičkog D o l c a . J a k š i ć se nekoliko puta spominje u župskim knjigama.. sredinom XVIII. vijeka.. K a s t e 1 a n češće se spominje u dolskim 'župskim knjigama. 1638.. prigodom smrti s pripomenom »Georgius films qu. A n t i č e v i ć se spominje od prvih godina dolske matice kršte-nih (1682. 5. Iselili u Postira. Philippi Castellan Chersonensis«. T e r z i a 1 porodica.: iz Dola. samo jeđamput. i to nekoliko puta s napomenoim: iz Škripa. 1781. 1764. i 1784.21. Vijeka. U Sumartinu j. 22. 1727. v. vijeka i u početku XIX.'Izumrl© iM iseljene porodice 1. Terzić zabilježen kao novi sta­ novnik. U postirskim župskim knjigama zabilježen je g.: iz P u č i š ć a. s napome­ nom iiz (lornjega Humca. g. Marković iz Dola. 1657.. s napomenom. i to g... " 7. kasni­ je više puta s istom napomenom do početka XDC vijeka. u prazničkima g.e Matij. 1755. 1760. G a l e t o v i ć se češće spominje u dolskim • župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. 1776. 153 . s napo­ menom: iz Dola. v. 4. C e p u r n i ć se spominje u župskim knjigama u drugoj polo­ vini XVIII. 1776. g. i 1780. i 1681.

li 1772. 1798. . u bolskima god. da se Martinić-Kapularić nalazi u Dolu. (kao Mičelić) i dalje kroz drugu po­ lovinu XVII.. vijeka. i to g. 1765.. i to god. zabilježeno je: . N o v a k p v i ć u Dolu se spominje krajem XVII. 19.. 1654. v. Inače prije i poslije s napomenom: iz Postira. 11. 154 . U splitskarskoj matici zabilježen je M..»Catharina Hieronymi qu. 1803.. da se Martinić-Parjević-Kosirina nalazi u Dolu na paši. 13. Nekoliko puta de M. iz P o d i a c a . 1777. 1684. 1795. Če­ sto je -zabilježeno ovo prezime u župskim knjigama krajem XVni. 1772. 1773. s napo~» menom iz Pražniica. Čini se. vijeka. iz Dola g. 1743. 1764. 1768. a jedan put (g. Martinić iz Dola." 18. v. U praizniičkim župskim knjigama zabilježen je g. i 1774. P o l o v i n e o u dolskim župskim knjigama od g. iz Do^a god. i kroz XVIII. 1703.knjigama u dru­ goj polovini XV111.... M l a d i n o v i ć se često spominje krajem XVII. kao Pečarević seu Cvitanović iz Podaca. P e c a r e v i ć se spominje u dolskim župskim. 1738. v. 1778. i početkom * XVIII. Iselili u Postira. U prazničkim župskim knjigama zabilježen je K.^ iz B o b o v i š ć a. 1766. a Kapularić alias Martinić g. i to kao< Martinić alias Kusanović. tri puta s napiomenom: iz Pražnica. U pučiškoj anagrafi zabilježeno jie god. jPrigodom smrti g. v. god. i 1773. 12. M ' i c h a e l i s (od Mičelović i Mičeli) se spominje u dolskim župskim knjigama g. kasnije više puta do oko god. L i č i n i se spominje nekoliko puta u XVIII. Joannis Martinich e Castro Pucischie«. v. 1702. i 1770.. M a r i j a n o v i ć dolazi kroz dolske župske knjige više puta u drugoj polovini XVHI. v. 14. vijek do oko god. kao Mar­ tinić iz Pučišća g. i to dva puta s napomenom. ikoje se spominje g. s napomenom'. i 1789. vijeka. L u č i ć se spominje u župsklian knjigama u drugoj polovini XVIH. v. najčešće kao kum. 1772. i 1735. s napomenom: iz P o s t i r a ... 1769. v. da j/e u vezi s prezimenom Tomašević. • 16. v. 15. i to s napo­ menom: iz B o l a . 1792. L a z a n e o se spominje iu prvoj polovini XVTH. s napo­ menom: iz B o l a . 1789. g. K r s t u lo v i c se spominje često u knjigama dolske crkvene župe kroz cijeli XVUX vijek. a god. Martinić alias Ka­ pularić g. 1771. i prvu polovinu XVIII.) s napomenom: iz Gornjega Humca. Jedampiit dolazi samo Kapularić. dva puta s napomenom .: iz P r a z n i c a . 10. u istoj je ana­ grafi zabilježeno. i početkom XV111. 1772. M a r t i n i ć u župskim knjigama kao kum god. ekonom Lazaneo.9. 17. (ili slično) kao kum iz Postira.

primali sol na teritoriju Škrip-Dol-Postira. R a g 1 u z e o se spominje g.. a od g.. 1732. 1754. u postirskim žup­ skim knjiigama dolazi magister Sumeljić god. i 1728. Godine 1714.14 U pcstirskim župskim knjigama zabilježen je S. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1739.20. do u XIX. s napomenom: iz Gornjega Humca.. U postiirskim . 1519. tako je bilježen više puta do oko -god... i Sumeić god. kao kum. u praz­ ničkim knjigama s istom napomenom dolazi Sumejić god. 25.—1715. 1796. 1574.. 1687. . kao Sumejić dolazi god. vijek. 1772. i 1748. s napomenom: iz Dola. i 1775. s napomenom. a kao Sumeić seu Vlašić god.. 1729. 1780. kao Sumeljić. 23. Š ć a p a n o v i ć se spominje često od prvih godina matice g. S l o v i n i c s e spominje u idolskim župskim knjiigama godine 1731.7 Kao vlasnici pašnjaka god. * 1718. U milnarsikoj ispravi spomi­ nje se g. 1706. 1795. u Dolu 15 : Dražoj Thomašić. 1738.. 1677. a kao Sumejić alias Vlašić god.. Marka. s napomenom: iz Pražnica.alias Šipioni. g. ' S a l a m u a o v i ć se spominje u dolskoj matici od početka god. 1762. 1696.:: iz Dola. T o m m a s e o spominje se u jednoj ispravi god..župskim knjigama zabilježen je g. Osim toga dolazi s napomenom »iz P o s t i r a« g. 1676. kao magistri Sumeić god. vijek. 1657. i 1704. 1761. kao lapicide Sumeić god. 21. U sutivanskim knjigama s napomenom »iz Dola« zabilježen je Siuimeić 'god. do oko 1733. a g. 1678. 1679. S u m e i ć se spominje u dciskrn župskim knjigama od god. 1657/' dolazi i prezime Tommasei.v iz Bola. nekoliko puta dolazi kao kum iz Škripa. 1738. 1711. 1805.. i 1745. 26. i 1774. a god. u popisu bračkoga plemstva cd god. 1665. 1696. koji su g. a kao Sumeić cd g. dva puta . 1741. samo Svetinovdć god.' 1710. te g.. Porodica Sumelić ^pripada među novo stanovništvo. i 1722. 1799. Porodica je postojala kroz XIX. 27. spominjan se Vinko Tomašić i Viško Tomašić pok.. 1764. i 1818. Nicolao Tomassich. 1345. 1774. 1691... dolski je župnik Joannes Thomaseus. 1637. 1725. i to g. kao Sumejić zabilježeno je prezime god. Nikola Raguseo. S u k e 1 i ć se spominje ui dolskim župskim knjigama od god. cd g. 1736. Česti su u Dolu kumovi iz Postira. Prez : me Vlasac dolazi u dolskim župskim knjigama od g. kao Restbević oženjen u Dolu g. Sumerić god. kao Vicko s'in Jakova. dolazi kao Sukelić alias Svetinović. župnik Tomaseus iz Dola. Prezime se nalazi: u popisu 'bračkoga plemstva9 od g.. vijek. zabilježeni je s napomenom: . i 1766. više puta do u XIX. kao Šćapanović. 24. dio'oko g. 1677.. i 1800. 1681.—1704. 13 155 . U maticamia Dola dolazi više puta T. 1772.. MattHenus Tomaseus. 1732. (kao kum) i 1735. 1589. 1744. R e s t o v i ć iz N e r e ž i š ć a ..22. 1768.

Dolazi odmah u početku matice g. 1770.. 1751. 1678. 73. g. Vol. str.. Lupiš. kod don Ivana Bonaccija (Jelsa)'. 1741. LITERATURA I BILJEŠKE: Borivoje Ž. 251. 4 Codex Dipl. ibid. 3 Codex Dipl. 1721. zabilježen je jedan Vuković iz K o n a v i j a . g. 1933. nestaje u Dolu. 1725. 1912. 1719. 1719. T r u t a n i ć javlja se češće od g. Srpska kralj. do u XIX. a god. nekoliko puta (g. str. 1801. X. God. 7 U jednoj milnarskoj ispravi od g.. gama često od god. do u XIX. 29.. do oko> god. V1 a d n i ć se često spominje u dolskim župskim knjigama od početka matice g. ii 1732. 1786. akademija. s na­ pomenom: iz Dola. 1715. do oko god. 1709. 1796. s / Tomičić s napomenom »iz Dola« zabiHežen je u Pražricama god. 30. 1703.. 350. Izđ.. »famulus« kod porodice Antičević. i 1727.. ibid. g.. T o n š i ć se spominje od god. 1747. s na­ pomenom: iz Dola. str. 1702. 1701. 1519. ekonom Tomiceo god. 32. 1776.... T o ni i c e o se spominje u dolskim župskim kn jf.. napomenom: iz Selaca. 1780. "1745. g. Z u v e t e o dolazi više puta u dolskim župskim knjigama od početka matice god. zatim g. str. str. ibid. str. i 1798.'. Dolazi i kao' Vuladnie g. 1782. zabilježen je Turtonić. ibid. 1678. vijek. vijek. 5 Codex Dipl. 1680. X.. ote Lupiš. Tartaric iz Gornjega Humca. 1585. g. 1699. 1703. 1720. Prezime Tomiceo dolazi (kum) u Pražnicama god. 347—348... spominju se pastir Tomačić-Vazulović iz Pučišća. g.28. i 1754. 31. Lupi. ii 1707.. 1738. XI. 33. 1694.. 1738. god.). 1913. ido oko god. župnik Zuvetei. 1795.... 1789. 214. 1784. kao kapelan. 1740. 1636. 74. Vol. s napomenom: iz Po stir a. i pod tim se imenom spominje do god. vije­ ka ove porodice.. 1719. 1730. i 1787.. pop Ja­ kov Tomiceo god. X. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva u našoj Kraljevini«. 2 Codex Dipl. 1776. (1712. Prezime Tom'ić dolazi u prazničkim župskim knjigama god: 1629.. V u ko v i ć se često spominje. i 1789.. ali u prvoj polovini XVIII.. Vol.. 1912. 1682. -Lupi sive Vuković. 1801. iz Gornjega Humca. dobiva nadimak Vuk'ović alias Lupiš. do oko god. Beograd. 346. u žup­ skim knjigama zabilježene su dvije ženske god. a na Bokf god. ibid. a g. 1738.. 1682. Vol. jer se i ovo-prezime javlja u Dolu od početka matice g. god. Vjerojatno je s porodicom Tomiceo u vezi porodica Tomičić.. Prezime Tomičić spominje se u Pučišćima od početka matice god.. 1912. 6 Ostojić. pop Marko Tomiceo od g. Godine 1718. Trutanić alias Mengić iz selačke župe.) Tartanić. 1697. 1 156 .

list 17—18.. ibid. te bjegunci sa kopnene Dalmacije. N a Z a s t i n e 1 istočnije od Stupi i sjeverno od ceste pa­ stirski stan starijeg sina staroga Be'žmeka. ibid. str. 15. Ruševine miješam primijetio. uglav­ nom vunača. da je kuća njihova stana bila ne­ kada — pri gradnji ceste — nastamba radnika. 1483. Vele. ' ' " " ' . str. 157 . ibid.214. ibdi. Ostojić.. III. ~' 11 Ciccarelli. posjedujem Libro a štampa. str... Ciccarelli. pueisčA jPučišća su nastala od Pučiškog Doca. II. Za travarinu plaćaju pastirskoj opći­ ni 3. Priča se.. Babica (ibid. otvoreni. pori­ jeklom iz D o i1 a. ibid. 255—256. Imaju oko 500 glava. doseljenici iz Pražnica i Gornjega Humea. obično okrugli. BILJEŠKE: 1 2 3 4 U posljednje vrijeme premjestio se bliže cesti. XI. koji siu gradili cestu. br.. stan u jakom opadanju..). P o d G a ž u l ('ili>Brusje) pastirski stan na jugu od držav­ ne ceste? 3 porodice Gospodnetić iz D o l a . 3 ' IV. I s t o č n a Z a l a G l a v a stan 2 neožen jehih sinova sta­ roga Gospođnetića-Bežmeka. Braća su poginula u NOB. doselili su se stanovnici nekadanjih naselja Strazevnika i Stipanske Luke. is Mladineo. Poslije staroga Bežmeka (Gospodnetića) stan je napušten. Vol. !3 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. (Vidi Postira bi­ lješka 1 1 ) . 163. — O izbornicima iz g. Codex Dipl. str.50 din. !4 Rukopis kod I. Djelomično spaljen* od Talijana. 8 9 10 PASTIRSKI STANI BEŽMEK I.4 * • * ' Nemaju vlastitih pašnjaka. da je u blizini stajao takozvani Samograđ. Osim toga. na godinu po ovci. Na­ lazi se sjevernije od 'Brusja. str.. 84. ibid. Z a l a G l a v a stan starog Bežmeka-'Gospodnetića. . 321. 1 porodica Gospodnetić iz D o l a . ibid. 73.. Nakon ubojstva žene.. te je stan utrnuo.Croatia sacra. zatim su silazili. 1913. ograđeni kamenom suhozidinoni. kao i po ostalom Braču. Torovi su im.

Petrovie. Stafortić. 1578. Matušković.'ć. Kuščić iz Straže vnika. magistri Petri lapicide iz Korčule. Marko »filiu Antoiiij« iz Baska. Vuković.: Bertučević. Mladinei. Imrnović. Šimunić iz Krajine. Bizaević sa Hvara. Vučić.: Kupičić. Nikola 6.: Njjkolie. Šćapanoviić iz Gornjega ga Humca. 1568. Goić. Posinkiovie. anagister Andrea iz Korčule. 1573. siječnja 1574. Goić. Kliminović. Mikšić iz Pražnica. Gajelić. Juirinković.: Radić iz Zadra.Prema Scheniatismus Cleri pučiška župa 1 je godine 1912'. Liščević. Blažević iz P^ogoznice. Livačić.2 Vranić. Stipetić.: Davidović iz Rogoznice. Bovinić. Vlatković.: Čikarelović. magistri Bckanić. Pražnilca. Ljanković. Prodi. Rat-Luke 12. Slatine 12. na teritoriju PučliŠća. Vlatković iz iStraževnika. Botoar. 1579. Fau." Kviščević.: Zuppaneo. Buz. Radoslavlj. Sesnjić.: Bilavić. 1585. Kliminović. Pemrzović. 1571. Trutanić. Gruibačić. Putešić. IveTjić. 1575. Vrsalović.: Radojković. Karamanović iz Trogira. Bilorovčić. Vinjević. »filia« Gregoria iz Krajine. Kufić iz Šibenika. Pitković. 1574. Radačić.Humca. Juković.953 stanovnika. Popis puča&a. Doibrić iz Doila. Ceparnić. Lasaneo. Vinović.: Martinić iz Nerežišća.ć. Ripjević. Martinić. Puljizić.: Darpić. Fuitvine 6. 1567.. 1572.: magistri Graecius lapicida. Aqutfia. Matjjević iz Radotilja. Gornjega Humca i Straževnika. Jučović. Magdalena »famula Mla­ dinei« iz Krajine.: Stancita iz Dola.: Klimpsić. Tomaš'ić. Kupinovo 6 i Sv. 1576. Poidanović. Vranić iz Gornjega Hiuimea. Ceparnić. Pinesić. 1584. Vela Gomila 5.ć. llioić.: Ušković. Tomić iz Gornjega .'ć. Parhaljić. Zorioić iz Pražnica.ro. Boljić. Grguričić. Kušćić. Županić. koji su primali sol 26. Veljanović. Osim mjesta (Pučišća) ovamo su ubrojeni: Stupe sa 36 stanovnika.: Mariani. 1570. Gospodnetić. 1577. >' . Pigrović. Vlasovi iz Šolte. Žuvetić. 1582. Tambotić iz Supetra.. Porodičnia prezimena spomenutk prvi put za 'prvih 20 godina župskih knjiga 1566. Rođovanić. Vlatothović. Vodanović. 158 . Vuković.: Belić. 1580. Masalič. Milozetić. Mladimć.: Sucina iz Hvara. Murlaeić. ma­ gistri Simeonis lapicide iz Šibenika. Radojković. 1581. Jelinić. Trohavčić. imala 2. Međišić. Marijanović iz Poljica. Boljesić. Bartučević. Gargoević. Mihovilović. Grguričić iz Straževnika. Mašotić. Tvelj.

Frane Grego. 1 porodica PLASTIĆ. pučanin. Pojdenović. 1625. čia.Simanović. Frane Kurcolan. Kurcolaii. iz R o g o z n i č e . Nikola Kovačić. " Popis (pučana) u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. g. Bartol Radojković. Vlačavić. 1 porodica 159 . plemić.ETEROVIC-HRŽIC-BOKANIC. plemić. Bobarić. • ScMera đi Puclschia4 Ivan Bobarić. 2 ponodice DOMINIS. 1 porodica pop LODE iz B o l a . Juraj Radciš'ć. Grego. novi stanovnik. Mandušić. Jakov Belić^ Nikola Fauro. Nikola Čenčević. pučanin. plemić. Kuipičić. Buzolić.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 GALETOVIC-VIŠANIN. Snea Peturić. Ivan Biloborović. pfemić. 2 porodice CICOARELLI. 3 porodice MIHALJIĆ (samo žena). Vinko R&dojković. plemić. Ivan Sesnjić pok. nov? stanovnik. Frane Mratinčić. pučanin. Modisić. 3 porodice KUŠelC detto PAULIN. 1 porodica DANIČEiVIĆ-DANAC. Belavić. Toma Besrama. Mikolić. Juraj Grego Mihovilov. Jeličić. Jurjev. Marko Grego. Frane Prilanić. Korculan. Ivan Čenetvić (?). plemić. 4 porodice RADOJKOVIČ iČIKlUTIČ. Beiić. Toma Beisrama. Ivan Bcbarić. Juraj Kalilić. Fr. Matij Kalilić. 2 porodice RADOJKOVIĆ-ČIKUTIĆ dto FURL AN. Ivan Trohavčić »detto« Radost Gregorij Pontonievic. 1 porodica MIČBLI. pučanin mistro CIKUTA iz U d i n a. 1 porodica FRANIČIĆ-KADČie dti KORINI. Ivan Matković. Ivan Tomičić Markov. 3 porodice MORO-LJTKOVIC. pučanin. Mati ja. 3 potodiice LUKINOVIĆ. Oaleot'ta dj Pucischja3 "Nikola Dupić. ' novi stanovnik. 6 porodica LOVRIČEVIĆ iz Župe. privilegiran . pučanin. 1 porodica KNEZOVIĆ. pučanin. 4 porodice IVELJIC-LUKRIĆ. Pojdanović. Mihovil Tomičić. novi stanovnik. Popis porodica. . 2 porodice KOVAČIC. 1795. plemić. Petar Tomičić. novi stanovnik. 1 porodica P^JLJIŽIĆ detto SASŠE. Vinko Čenković (?). 2 porodice KOROVIĆ-SO'RIĆ. Nikola Radoević. privilegiran. (Pinović. privilegiran.

2 porodice 41..NI. BOBARIĆ. 25.ETOROVIC dto ŠKEMBE. novi stanovnik. 2 porodice • PIVČEVIĆ. pučanin. 2 porodice * 55. 1 porodica 43. NIZETIĆ detto SAHIĆ. FILIjPPI. iz M u c a . 6 porodica . iz R o g o z n i c e . novi stanovnik. 1 porodica . 31. 2 porodice 63. privilegiran. 2 porodice 62. novi stanovnik. TARKOVIĆ. 1 porodica DRAGIČEVIĆ. 1 porodica 44. iz V i c e n z e (Vicenza). . pučanin. . novi stanovnik. 1 porodica 36. . plemić.. pučanin. plemić. MORO. 2 porodice 45. MARTINIČ-PARJEVIC dto KOPIČIN. pučanin. 1 porodica 48. 3 porodice 52." plemić. pučanin.29. 1 porodica 38. plemić. novi stanovnik. 1 porodica 54. plemić. 4 porodice 56. 1 porodica 35. pučanin. 1 porodica 47. 28. privilegiran. 2 porodice. pučanin. p'emić. 1 porodica PERAKOVIĆ. plemić. MIHALJIĆ d-to SABE-BISKUP. dto MOSKEJ. ETOROVIC REMETA. PLAME. BATURIĆ d-tti SERBIĆ. j z K a š t e l a 53. a sin u Dolu) 160 23. FTLIPPI. novi stanovnik (otac već više "godina u vojsci. novi stanovnik. plemić.. ALBA. pučanin. pučanin. BUJEVrč-LOVRINICA. 1 porodica •33. DOMINIS-MIČELI detto BARBIĆ. rVELLIO. 1 porodica 59. 1 porodica 60. KAiLILIĆ dto KOZULOVIČ. 1 porodica 34. SARDAREVIC-REMETIN. iz D u b r o v n i k a . 1 porodica 42. 1 porodica 37. 1 porodica 50. pučanin (živi na paši _u Dolu) 46. 1 porodica ZUPPANEO.š(EVTČ dto. 'ALBERT1 pop s bratom iz T r e v i z a (Italija). OBRADIO »miistro boter« pučanin iz P r a z n i c a . plemić. pučanin. iz ' R o g o z n i c e . 1 porodica 58. SAJLAMUNOVTĆ »mistro calzolajo«. . »mistro calzolajo«. 40. LUKINOVTĆ-GENERALIĆ. 27. 1 porodica 61. 1 porodica 57. 49. 1 porodica VELENIČIĆ (sluga kod Litkovića) iz B o 1 a VRANDBČIĆ. 26. 32. KRAOLJEVlC dto TOMIN. 24. ETOROVIČ-SORIĆ. novi stanovnik. 1 porodica 39. plemić. 1 porodica LITKOVIĆ. MARTINie-KAPURALie dto GRGUROVI. 30. ETOROVTĆ-FARAUNIĆ. MIHALJIĆ dto iSABE. 1 porodica •* 51. novi stanovnik/ iz s p l i t s k o g L u č e a. MLADINIĆ dto JELINIC. SANTI ovvero SANTINI »ortolano«. privilegiran. KOVAČEVTĆ alias ANDRIJA. 1 porodica . MARTINIČ-PARJEVIC detto KOSIRINA.VRANJICAN.. GREGO. KOVAČIĆ pop.*pučanin.pučanin. MIHAČIĆ.

pučanin. 1 porodica ^Zbornik za narodni život i običaje 11 161 . plemić. novi stanovnik 1 porodica MARTTNIĆ-PARJEVIĆ-DEBELA. pučanin. novi stanovnik. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto KARLIN. 1 porodica TOMIĆ detto TUNDIN iz G o r n j e g a H u m e a. 1 porodica PIVČEVIĆ dto PROVIDUR. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto ALE. novi stanovnik. plemić. pučanin. iz B o l a . 1 porodica PERIČ-NOVAKOVIČ dto MUCO. 1 porodica 100. 2 porodice KALILIĆ detto KOZULOVIĆ SOSE. pučanin. 1 porodica TOMIČIĆ-VAZULOVIĆ. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dto BUMBA. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto BARKUJ. 1 porodica ORLANDINI. 1 porodica DRPIĆ detto BURATTN. pučanin. plemić. novi stanovnik. 1 porodica ŠČAPANOVIĆ detto JURIŠIĆ i ZELANOVIĆ iz G o r n j e g a H u m e a. novi stanovnik. 1 porodica VRANDEČIC dto CRNAC. 1 porodica LUNJEVTĆ. 1 porodica TOMAŠEVIĆ detto DAGTJZEL. novi stanovnik. 1 porodica PUJIZINA.PERIĆ NOVAKOVIČ. pučanin. pučanin. pučanin. pučanin. pučanin. 1 porodica RAJČEVTČ detto MUSE. pučanin. CAPKOVIĆ detto MEŠTRIČEVIĆ-BAKALERA. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ. novi stanovnik. pučanin. pučanin. 1 porodica KALILIĆ. »mistro tagliapietra« iz M u r a n a . pučanin. 2 porodice LUKINOVTĆ dto TUTIN . pučanin. 1 porodica HRANOTIĆ-MASARINA. iz P o d g o r e . 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto PERME. pučanin. iz R o g o z n i c e . pučanin. iz s p 1 i t s k o g L u č c a. novi stanovnik. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVEĆ dto KARNEVAL. plemić. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto MISTRANČIĆ-BILE. 1 porodica GRGURIČIĆ detto ŠJULE. pučanin. plemić. 1 porodica VRANDEČIC. 3 porodice ETOROVIĆ-FORTUNIĆ detto PRUŽIREP. pučanin. pučanin. 2 porodice MARTINIĆ-MESTRANTIĆ detto ROSO. pučanin. 1 porodica GALETOVIĆ VIŠANIN dto SCUPPER. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KOTARAC. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KEKOVI. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dtti BUMBXNX ANTICA. novi stanovnik. 1 porodica MARTINIĆ PARJEVIĆ KOSIRINA detto VUK. novi stanovnik. pučanin.

106. novi stanovnik. prezime je zabi­ lježeno H popisu bračkoga plemstva g. 115. s napomenom: iz R o g o z n i c e . plemić. 117. g. RADIĆ detto PETRIMAC. novi stanovnik. B a t u r i ć 2 porodice. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ detto GOTOVI. 105. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVIĆ detto TELENT. pučanin. 5. 1609. 1830. 3. iz P r a ž n i c a . 102. 1816. novi stanovnik. 1 porodica DRPIĆ detto PUSLE. B a u k (nadimci: Fincol. 1 porodica ETOROVIĆ-BUHA detto URSIN. novi stanovnik. 116. iz V e l o g B r d a kod Makarske oko g. L dolazi kao Baturić delti Serbić. plemić. 1 porodica DOGANČEVIĆ-DOGANAC iz S e l a c a . 1 porodica DRPIĆ. 1 porodica U Bračnti kod crkve Sv. plemić. 1 porodica. spominje se kao sluga. 1799. B a š k o v i ć l porodica. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 4. g. novi stanovnik. 3 porodice RADIĆ-PETRINAC detto ROKO. 1 porodica DRPIĆ-KOKECA. A n t i č e v i ć 4 porodice. iz Gornjega Humca Sadainje porodice 1. novi stanovnik. 2 porodice ŠĆAPANOVIĆ-JURIŠIĆ. piemić. 103. B u v i n i ć 1 porodica. 1 porodica KALEGARIC »mistro sartor« iz V e r o n e . pučanin. 1657-6 U . pučanin. a g. 113. 114. »romito e custode«. SESNIĆ. 1 porodica MLADINIĆ oweno MLADINOVIĆ »detto« KRALJEVIĆ.101. 1 porodica MARTINIĆ detto MESTRANTE. 108. Juraic) 6 porodica. 118. pučanin. 1 porodica MARTINIĆ-KAPULARIĆ. spominjiu1 se u župskim knjigama Krstulović alias Antičević iz B o b o v i § i ć a g. 107. u matici krštenih spominje se od god. 119. pučanin. 121. novi stanovnik. pučanin. 112. Delija. 2 porodice ETOROVIĆ-PALUŠIĆ. 1658. 1 porodica MARTINIĆ-JERČIĆ i VERBORIČ dettp CENTA. 2. 1795. 111.anagrafi g. 104. plemić.' plemić. Jnrja 122.. 1 porodica VRANDEČIČ detto Briska. 162 . novi stanovnik. 3 porodice PULJIZIČ detto LUSTRE. 1 porodica VRANDEČIČ detto BOLČIN. 1812. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ. iz P r a ž n i c a . 110. Kao De'Iija u pastirskom stanu na Crnom Ratu. 109. 120. CAPKOVIĆ detto MESTRIĆEVIĆ. novi stanovnik.

Stjepan Dabiša imenuje Dimibrija »Coppiere«. do početka XIX. [Prezime se nalazi zabilježeno' u popisu selačkoga novog stanovništva od 'g. 15. a g. Faraunić. Ka'lajure-Škembre. 1651. kao alias Živić. Liščevića ima u staroj matici u P r a ž n i c a m a (g. a sinove mu Grgura i Pavla »ciambellani«. Sansir. 7.. detto Buratin s napomenom: iz Rogoznice. pri­ mljeni siu u bračko plemstvo kao »nobili originarii«. Tarle. Doselili se iz S e ­ l a c a . 1579.8 i u popisu bračkih plemića g. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. 1747. Tubrija. iz K a t u n a . 14. Mamaje. 9 U matici se spominje g. samo Mlinić. Šušula. Dolaze u matici lod g. God. iz S e l a c a . Dugnačić. 1795. C i c a r e l l i 3 porodice. Babus. Lovac.M e s t r i č e v i ć 3 porodice. Karavana. Prezime se nalazi g. 1489. C a p k o v i ć . inače Liščević dolazi od prvih godina matice (g. Buha-Gluho. Gun je. 1590. Bile. D o g a n a c 1 porodica. 1653. vijeka bilježeno je prezime u župskim knjigama kao Čikarelović alias čikarelić. Kao Darpić detto Buratić i Darpić detto Kokeca detto Puzle-zabilježeni su g. Dogančević-Doganac. kao Čikarelović. 1463. Reve-Budin. 1589. Granić. C a p k o v i ć . vjerojatno sa otoka Hvara. oženio se. 1462. U župskim knjigama dolazi g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. g. zatim u Mošulju(-icu). a također i s dodatkom: Bakalera. E t e r o v i ć (nadimci: Haje. Paluščić. Bija. 9. a pori­ jeklom i z O p u d I v e l a C i t t a d i N a r e n t a. 1747. Derado) 30 porodica. (Sestranić 163 . pa dalje). alias Mlinić. Liščević alias Barbirot. 1579. a kasnije i kao Ciccarelli. a kao D. D e š k o v i ć 1 porodica. a Nikola na Brač. kralj Tvrtko podjeljuje im zemlje oko Duvna i u Rami.6. g. Gero. Škembire-Lizar) 50 porodica. Prezime se sve češće pojavljuje od g. Humac i Pueišća. D i d o 1 ić 1 porodica.6 10. 1628. sina Pavlova. God. a g.B r a g a d i n a c 1 porodica. Sorić. Kan je. Mravak. vojvodom. Longo. Stjepan Tomašević imenuje Radoša. 1641. B'gula. i to prvih godina matice (1578. nakon pada . Doselili se na Ravan. 1583. pa u G. Kavo. Maha. 1795. 1392. g. među novim stanovništvom. Doselili se kao nasljed­ nici porodice Ivelio u XIX. vijeku. stanu m Veloj Slatini. 7 od roda su Kukretića. 11. 13.) i dalje do g. Raus. u maticama se spominje od g.. Obje porodice žive i danas. God. ovakva se prezime spominje g.. Prema porodičnim ispravama. 1691. kao Ciccarellovich overo Ciccarelli. 1691. 1918. C a p k o v i ć . 12. D r p i ć (nadimci-: Puzle. 8. alias Klopanović. Košta. D o b r o n i ć 3 porodice. 1657. 1605. Godine 1389.Bosne bježe sinovi vojvode Radoša: Dominik u papinsku države. Zaniko.D r o z g e j 1 porodica. i dalje). 1795. 1634. Kao Dobronić-Skarabaje žive u past. Katrida.q Dolazi u matici i kao Liščević alias Capković g-. u anagrafi. Runje.

23. K a š t e l a n (nadimak: Poičamac) 5 porodica.). K e k e z 1 porodica. de Hectore). Šoše) 5 porodica. Karlin. Mihovil došao u prvoj polovini XIX. s napomenom: iz Bola. 25. 26. 1790. Bulat) 28 porodica. Sudac. 1589. U maticama od g.) i t. Pbezime je zabilježeno fix popisu novoga stanovništva. 1778. 164 . 17. Šare. Eterović-Palušić.16. 1727. 1688. K a l a j z i ć 1 porodica. K a č i ć (nadimci: Pušilo. kasnije dolazi kao Ektordvić (g. kao Alaburić iz R o g o z n i c e. Kalilić detto Trifunović. 1588. 1795. U prazničkoj se matici spo­ minje g. Balarin. 1896. 1669. 8 F a b i j a n o v i e 6 porodica.. doseljenik se oženio g. 1635. 1657. Eterović detto Paluskić. EterovićHaržić. U župskim se knjjgama spominje od g. 1778. 1698. 27. g. Eterović-Sorić. 1795.. 1795. 1705. H a l a b u r i ć 3 porodice. u maticama opaska: u Selcima odselio E. Kalinić iz Karlobaga. 1688. Skica) 9 poro­ dica. 18. doseljenik se vjenčao na Bolu g.) i Etorović (g. g. s napomenom: sa Primorja. Jerolim de Hektore. prema tradiciji.. sa V i s a . iz Ž e ž e v i c e .. 1698.. God. spominje se u župskim knjigama od g. 21. Eterović-Fortunić »detto« Pružirep. Kačić alias Franičić. Franičić.. ali i dva puta prije toga. v 1865. Eterović detto Buha-Škembe. u matici dolazi g. 24. Franci ć-Kadčić. iz O m i š a . 1590. Sterklić. Pa­ nada. porijeklom iz B o s a n s k e D r a g e . Prezime je zabilježeno u popisu novoga stanovništva. d. 1778. 1812. g.. g. 1821. God. J o r d a n 1 porodica. iz Z a k u č c a . G a l e t o v i ć (nadimci: Višanin. Kadčić-Franičić detto Buaniba i Kadčić-Franić detto Karlin. g. 1660. 1900. Calilgich. K r a l j e v i ć (nadimci: Tomini. g. Pulicijot. doselili se iz K a š t e l S t a r o g a oko g. doseljenik Ante oženio se u Pučišćima g. 1795. U župskim knji­ gama g: 1660. Franičić. 19. K ne zov 16 1 porodica. spominje se kao Eterović-Fairaunić. 20. g. 1868. došao u prvoj polovini XIX. Eterović-HaržieBokanić. K a l i r i i ć (nadimci: Trifun. 22. slično g.-Faraunić reč. vijeka. Kalilić detto Kozjulović. Žive i na stanu u Luci i Maloj Slatini. iz K a s t v a . Kalilić je zabilježen gotovo od početka matice (g. Kalilić. Sitan jaro. 1722. kao Lučijani Eturević. Samo Haržić dolazi u matici g. Velada) 25 porodica. i 1778. da sw Kraljevići iz Poljica. 1825. u maticama g. 28. Postoji verzija. iz B r e l a . pop Hektore Hektoreo. 1821. U popisu gamjoselskih vlasnika pašnjaka (pašnjak u Zavali) zabilježen je g. Bumba. i to g. a g. vijeka. g. s napomenom: iz R o g o z n i c e. g. 1617.g. 1586. iz B a š k e . J a k i r 2 porodice. kao Eturević. Eterović-Ramuza. K o n č a n i 1 porodica.

sin Vicko. 36. oženio se Vicom. M. 1679. M a t i j e v i ć 8 porodica. Plemić. * 32. 1905. 1699. a ra­ nije iz Stare Kaniže. 1607. pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. K r č i ć 1 porodica. Pietro »index Almissae«. Prezime je zabilježeno' u popisu plemstva od g. doselili se iz [Po s t i r a god. 1727. P o s t i r a. M i č e l i (Michieli) 5 porodica. 1908. Fukar. M a r t i n i c (nadimci: Cezar. iz S a b l i c a (Devin). iz P u l e . . U župskim se knjigama spominje od g. doseljeni Ante oženio se u Pučišćima g. 1790. oženjenu P. Vele. M.1663. 1778. . M. da su bivši Maroi. Prezime dolazi i u staroj matici u Pražnicama g. Izjednačeni s bračkim plemstvom g. g.10 U maticama postirskim i kao Michelovich (Mičelović) g. dočim u P r a ž n i c a m a od početka matice (g. M a t u l i ć 2 porodice. 1912. 30. Jerčić. opat povaljski. u Pučišćima se spominje od g. detto Mestreante.-Kapuralić. Gavran) 7 porodica. Parjević detto Topičić. kao kum zabilježen g. M. 35. Martinic detto Priević. i 1830. detto Barkuj. Spominju se u župskim knjigama g. Nasljednici siu starije porodice Bokanić. [Pipica) 50 porodica. Kapularić-Deve. iz M i 1 n e. 1843. Ante g. M a r a s o v i ć 1 porodica.. oženjenu P. Matej rođen g. detto Sepe. Martinic alias Grković. iz S v e l a .: iz Nerežišća. i dalje.. 38. 1599. porijeklom iz Bosne. g. g. Kapularić-Visilo. M a r i n o v i ć (Surlitan) 2 porodice. 1647. 37. Curri) 1 porodica. 1637. Došli na Brač iz R og o z n i c e.Meštreantić detto Roso. 1581. Franjo rođen g. Debela. Kapularić-Piše. iz P o s t i r a. 1723. iz . Gad. K r m o l j 1 porodica. Vicko g. detto Perme. 1795. 1600. M a r o e v i c 1 porodica. udala se u Pučišćima jedna Martinićeva iz P r a ž n i c a . 1677. Brkulj. 1672. 31.-Meštreantić. M. 33. detto Kozima-Vuk. 1591. Spominje se u Pučišćima i kasnije: g. I860. K u r i (t. Base. 41. 1726. 1816. kao nasljednici Grguričića g.. L u k i n o v i ć (nadimci: Klimentovi. u maticama s napomenom: iz R a d ot i 1 j a.29. Marko Lukinović. 39. L o n g o 1 porodica. iz Ž e ž e v i c e . Pri jević. 1817. Kosirina. j . M.6 u pučiškyj matici dolazi' od g. M. iz S p l i t a . Cicarellijevom. K o j n e 1 porodica. rođen je u Pučišćima g. 1687. 34.. oženio se Federik •g. doseljeni iz R o v i n j a . M. kao Lukinović-Jeneralić i Lukinović detto Tutin. . Bolodrobac.: M. s napomenom. Bedrica.-Perjević. M. 1657. Perme. 40. oko g. 1721. 1788. vKao Cezar žive u Putvini i Kruškoj Stupi. a drugi (također u Pučišćima) g... Škrgutalo. bez napomene. kao: Martinic-Jerčić Verborić detto Cento iz Pražnica. jedan M. g. i 165 . 1795. Prema tradiciji.).

(kao kum). 1883. 1747. Supa. 1699. Penzo. kamenar. iz S e l a c a . spominje se u ispravi Mladinić Frane. Petrović alias Bašćanac. kadgod Michie-ovich. prezime se nalazi u popisu pučiškoga novog stanovništva od g. 1876. Perić-Novaković detto Karneval. Prezime se nalazi i u popisu novoga stanovništva od g. 1795. Perić-Novaković detto Muco. 1647. 1602. 1636. 1654. a g. Ml a d i n i ć (nadimci: Selka. kao Mihaljić. 1795. Michaelis od g.. Doselio se Andrija'' oko g. i dalje. g. iz R o g o z n i c e . M o r o 3 porodice. 50.. g. Michieli detto Barbić. l) matici dolazi od g. g. 1803. a g. g. 1699. Kapologo.9 166 . dalje. spominje se g. Mladinić . 1795. 1795. oženjen g. U popisu bračkoga plemstva g. 49. Ćore) 14 porodica. 47. u matici g. dalje. Buje. prvi se oženio u Pučišćima g. Dobro jutro). 1747. P a h o r 1 porodi S e l a . 51. Muco. 45.alias Lisičini. 44. iz Š k r i p a . u pučiškim maticama od g.. i tako: Micjiieli-Vitturi. 1651. O r l a n d i n i (nadimci: Spada.6 M i h a i ć (nadimci: Lustre. Kuščić alias Mihačić. Omišanac) 4 poro­ dice. od g. U posljednje vrijeme pišu se Mladineo. Jandra. Sakreštan. a jedna obitelj prešla u Pražnice (Kokić).. 1582. 1655. 1795. Muse) 8 porodica. g. Konana. u matici zabilježen prvi put g. kao Pribošević alias Moro.: Perić overo Novaković i Perić osisia Novaković. 1795. Nepost. staro jfe prezime Pribošević. 43. g. 1883. u pučiškim maticama od g. Sabe.9 U anagrafi se spominje g. Jedan Mičeli iz Poistira oženjen zadnjpm Vitturijevom iz Kaštel-Lukšića.. Michieli g.' porijeklu s današnjom poro­ dicom Mladineo: M l a d i n e o II 2 porodice (nadimci: Stanini. Ortolan.: Perić-Novaković. 48. Porodica je pripadala među povlaštene (privilegiate). doseljeni Ante oženio s-e g. detto Jelinčić. kao Moro detto Skargut. 1809. M i h a č i ć (nadimak: Škripijanin) 2 porodice. Mihaljić detto Sabe-Biskup. Spominju se kao Mladinović-Mladinić detto Krajević detti Zottovi. Kuiinac. 52. kao »mistro tagliapietra« iz M ur a n a . M i m i c a 5 porodica. 1731. g. Moro-Litković. Kao Mladinovići porijeklom iz Poljica. 1850. N o v a k o v i ć (nadimci: Tele*. 46. Bačića. Petrovića je bilo i prije u P. g. Novaković alias |l?erić. 1578. Moro alias Pribišević. 1658. 1657.42. P e t r o v i ć 3 porodice. Furio) 32 porodice. N i ž e t i ć 4 poroidice. Mladinić owero Mladinović detto Krajević. iz P o 1 j i c a. Penzo. Ove su porodice istovetne po svom. Preturić. Prema tradiciji. 1696. a neki iz Brescie (Italija). Petrov iz Rogoznice.

š t a m b u k 4 porodice. T r o m b a 1 porodica. Lima. Bene. iz Z a g v o z d a . Jureša) 29 porodica. prezime se spominje u popisu novoga stanovništva od g. Tomas. iz imotskih P o 1 j i c a. Vurandečić. Vrandečić detto Crnac. Krmejan. u maticama se nalazi od g.9 U matici zabilježeni od g. R a d i ć (nadimci: Pilat. 1734-. V l a h o v i ć 4 porodice. Slilo. 1747. g. P i s c a t e l l i 1 porodica. 67. 1799. doseljeni Toma oženjen oko g. 1679. Prčić. u CiccareHijevoj anagrafi među novim sta­ novništvom. g. 66. Kvinto. Žgorac. 1795. '59. 1795. Tomašević detto Ragusel. spominje se Zoričić iz Pražnica. 57. P u 1 j a k 1 porodica. Š u l i ć 1 porodica. 1795. pirezime se nalazi zabilježeno g. Porijeklom iz P o 1 j i c a. 1795. Langver. 68.. iz M e đ o v d o c a . Šala) 29 porodica. God. porodice. 167 . 1885. doseljen Josip. iz S e l a c a . g. T o č i Ij 2 porodice. zabilježen je PivČević alias Proviđur. iz R o v i n j a . Booelo. 1795. 1579. Longo. g. R a j č e v i ć (nadimak: Mujo) 5 porodica.. Rajčević detto Mujo.9 56. Slavo. 1701. Jirašol. Pavini. iz K o s t a n j e v i c e .53. 54. doseljeni učitelj Ivan oženjen g. iz N e o r i ć a . 1906. 62. S r d a r e v i ć 2 porodice. 1778. Lola. Radić detto Roka i Radić detto Petrimac. 1708. 70. iz S e l a c a kod Sežane. Ban) 19 porodica. a g. U maticama dolazi od g. P l a s t i ć (nadimci: Jubo. doseljeni Dominik oženjen g. g. u matici je zabilje­ ženo Sardarović-Remetin »da Much del territorio di Sign«. doseljeni Ivan oženjen g. Blažijo. prigodom udaje: Zoričić-Kovačić. g. Prezime se spominje u popisi!) novoga stanovništva u Ciccarellijevoj anagrafi od g. iz P o s t i r a . Bolčin. U pučiškoj matici se spomi­ nje od 1616. Baćulin. 1907. g. U j e v i ć 2 porodice. 1674. V r a n d e č i ć (nadimci: Mortorijo. 1634. Samo Kovačić do­ lazi od g. 60. 1795. sa H v a r a .. K o v a č i ć . 1795.pripadaju među novo stanovništvo. Vrandečić detto Bolčin. 65. Loje. Rajčević detto Muse. 58. Šoto. Vrandečić detto Samohod. Doseljeni iz J a s e n i c a. 64. 69. T o m a š e v i ć 1 porodica. 1579. 55. u matici dolazi od g. P i v č e v i ć 2 porodice. Muhanđo. 63. spo­ minje se jedan Radić iz Zadra. P e r d e c 1 porodica. doseljeni Ante oženjen g. 61. 1890. 1747. g. 5 porodica: iz Poljica. 1902. Glamac. iz G i o v i n a z z a (Italija). Ivanac. u maticama s napo­ menom : iz B o l a . prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. Vrandečić detto Mosikej. Š p a c a l 1 porodica.

1747. 1659. a nalazi se i u popisu novog stanovništva g.6 God. 1669. i to: g.2 4. B i l o b o r o v i ć u pučiškim župskim knjigama dolazi od g. spo­ minje se prezime Bilorovčić. i 1586. U popisu plem­ stva cd g. 1623. B o k a n i ć spominje se od početka matice daTje do oko g.. nedavno izumrli. 1812. 1639.) i dalje — naročito — do oko g. 1657. g. 1672. Bokanić dičiti Skargut.9 2. God. 6. Godine 1573. 1736.. kao Beirtučević alias Susković (ili Sutkovdć). God.-A. do 1602. 1621. samo Kapetanić. koji su primali sol g. g. Boccareus se u matici spominje g. Gornji Humac i Straževnik). do oko g. 1536. za godinu 1795.. (Zorzi).Iseljen© Ili -šzumirle porodice 1. koji su primali sol g. i 1799. 1624. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. ali i kao Ceparneo 168 . 1566. 1580. B u r a t o v i ć doselili1 se iz V r b a n j a oko g. 8. B o b a r i ć se spominje. pop Boccaneus. 1645..) do oko g. od g. živi u Trog'iru kao Buccareo-Aquila. kad ju Ciccarelli sptominje kao pučansku porodicu. 1625. 1625. do 1795. [Pražnica.) prozvani SILE Bertučević. među povlaštene. magistri Bokanić. 1571. A l f i r e v i ć detto Kovačić iz R o g o z n i c e . Ciccarelli ubraja porodicu B. g. God. 1574. Boccaneus.s Ivan Biloborović. spo. 1609. nalazi se i porodica Bokanić. (za teritorij Pučišća. 1571. Među galeotima iz Pučišća nalazi se g. 1668. koji su dobivali sol g. Kao Bertičević dolazi u pop'isu bračkoga plemstva od g. spominje se kao konkubina popa Georgija Prođi. u župskim knjigama od g.2 5. Cicarelli ubraja. 1597. 1574. 1551. Među pučanima. se nalazi u popisu pučana. do 1659. 1714. A q u i 1 a češće se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka matice (g.3 7. Među pučanima. 1589. Bo­ kanić alias Kapitanić. g. Juraj Bokanić je opat povaliski. B i 1 a v č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. 1661. 1615.. Bertucius.8 3. do oko g. 1799. Nicolo mjesni je sudac u Donjem Humcu. do 1625. 2. g. od g.11 Izumrli u Nembrini — Gonzaga (Italija) i u Egiptu. A. da A. C e p a r n i ć . 1575. 1566. i 1668. B. zabilježeno je.2 i u vezi s re­ grutacijom za bračku galiju g.12 Ovo je stara obitelj: Ninković. Prezime tako dolazi od g. 1574.. Bertichevich Ciacomo qu. 1657.. minje se Belavić. 1567. (ili Ceparnić) se spominje u župskim knjigama od početka matice g. 6 Od ove je porodice graditelj trogirskog zvonika Trifun Bokanić. porodicu među novo stanovništvo g. 1637. B e r t u č e v i ć se spominje ui župskim knjigama Pučišća go­ tovo od početka (g. a po Bertuču Ninkoviću (umro 1603. kao lapicida Bokanić.uila se spominju kao brački plemići. (Girolamo) i g. 1628.

Prezime se spominje i među pučanima. kao Ceparneo u Pučišćima je zabilježen g. 10. spominje se više puta u matičnim knjigama kao Davidis. Bettini moglie del qu. od g. 1650. D e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. udatom za Deškovića (Katuni).) do oko g. da se plemićka porodica Dominis nalazi u Veneciji. s napomenom: iz Straževnika ili• ii S t r a ž e v n i k u . Ivelić g. kad se spominje plemićka porodica Grguričić detto Šjule. 1687. iz Splita. 'izumrla je ova. 1657. g. 1617. 1626.) do prvih godina XIX. 1795. 1570. 1795. Među pučiškim galeotima g. Cavalier Antonio Callinich d-o Cosulovich. 1688. .2 K u š č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka (g.. 15. i 1721.3 Kasnije se spominje kapitan Matej Davidović. Iveglio) se spominje u župskim knjigama g. zabilježen je Triff& Davigliovich. prvi put g. do oko g. a Ivelić (isti Radoš) g. g. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). 1795.2 Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašjnika g.. Pre­ zime je zabilježeno među gomjohumčanskim galeotima g. 11. 16. 1649. spominje se jedna ženska Grguričić s napomenom: iz S t r a ž e v n i k a . Porodica G.. G r g u i r i č i ć u maticama gotovo od početka (g. g. 1614. (Calilcich) do novijih dana. 1710.. 169 . 14. koji su dobivali sol g. god. Ivelij g. g1.. 1799. 1581. kad dolazi kao Dominis alias Barbie i dalje kao Dominis do g. s napomenom: iz P o l j i c a . 1652. 1576.Giuseppa Callinich da Carlobago.3 K u p i č i ć spominje se u župskim knjigama od početka (god. 1625.8 P o m i n i s se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. Ivelio (Radoš) g. Posljednjom nasljednicom Mičelinom... zabilježen je u Pučišćima Iveljić kao pučanin.. 1576. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od ga. 1795. vijeka. kao Ivelij alias Andriević. 1790. 1657. Kalilić detto Kozulović. 1579. ali g.9. 1580. Kalilić'Kozulović detto Kotarac. 1580. Sa.6 God. Prezime dolazi i u prazničkoj matici. (Calilgich) i 1634. 13. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 1795. 1625.6 I v e 1 j o (t.8 D a v i d o v i ć se spominje često u maticama do oko g. 1776. K a 1 i 1i ć u maticama od g. 1641. kao Iveljić i tako do oko g. 1596. 1628. nalazi se u popisu foarčkoga plemstva od g. Zorzi Calilich. do 1640. porodica. Kalilić detto Trifunović. 1825.) do oko g. 1567.. 12. koji su dobivali sol g. j . a Ivellio kao plemić. Župnik Oiccarelli zabilježio je g. Među pučiškim galeotima (veslačima na bračkoj galiji) zabi­ lježen je g. 1607.. 1574. 1658. g. g.. 1625. i 1657. 1589. g. 1589.3 i među pučanima. 1647. 1574. 1567. Ivelm g. 1645.

) do oko g. dalje do oko g. P e š a iz Š k r i p a . nedavno iselili.Sv. kao Mikulić. 1574. kao Mariani. iz P o l j i c a . u popisu galeota iz P r a ž n i c a . 27. 5 1644. 22. 1795... oženio se u Pučišćima g. g. God. hrv. 1607. M a r č i ć doselili se oko g. a njegov sin Juraj bio je soprakomit bračke gal'je. iz Mimice. a pišu se i Mladineus. 17. nasljednici izumrle plemenite porodice Prođi-Prodić: g. M a n d u š i ć spominje se skoro od početka župskih knjiga (g.) do oko g. 1579. pa do> početka XIX. 1566.Ova porodica izumire u XVIII. g. M air'i j a n o v i ć se spominje g. 1816. Roka & dobiva juspatronat. 1634. L o d e iz B o l a . 1625. 1572. 1697. 1657. koji su doselili iz Bosne. gradi crkvu . 170 .i 1667. 1566. (Porodica iizumrla nedavno. P e č n i k iz T u h e ! j a u Hrvatskoj. isenili. 1615. L i t k o• v i 6 spominje se u župskim knjigama od g. spominje se češće. doselio se Ante oko g. s na­ pomenom iz G o r n j e g a H u m c a . Sebastijan M. iselili nedavno u Ameriku. jedna kći s većim dijelom imanja i juspatronatom crkve Sv. v. . kasnije ne­ koliko puta oiko g. 18. Kao Litović zabilježen prezime u Povlj'ma g. 1589. 1605. Posljednja je živa udata Orlandini.13 Antonio Mladineo »ambasciatore«. Ivana u Povljjma. i 1568. N i k o l i ć se spominje od početka matice (g. u Pučišćima kanonik. iselio. 1657. M a j d e n o v i ć spominje se u župskim knjigama od g. 1576. 1678. -plemićku porodični Kuščić detto Saulin. Ivan. 1680. U popisu bračkoga plemstva dolazi (g. s napomenom: iz P r a ž n i c a . i 1803. 26. 19. I860. Krajem XVIII. s napomenom: iz P o ­ l j i c a (i to jedna ženska). 23. primali sol.6 Pučiški župnik Ciccarelli bilježi g. iselio. 28. 1655. iz Z v e č a n j a. M l a d i n e o I . kao liščević alias Capković. 30. Roka udala se za Zuppaneo-Županić.od po­ četka (g. 1621. Antun g. Sabič. M e d i ć ' i z M i m i c e . 20. 1644 s napomenom: iz B o l a . L i š č e v i ć dolazi u župskim knjigama Pučišća'skoro. nedavno iselili..). od početka g. spominje se M. 1579. a druga kći Kata­ rina u Wragnizan-Dobrinovic porijeklom iz Bosne. L e g i š a doselili se iz I s t r e . g. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. g1. Vicko mitronosni opat sv. između g.) Nikolić alias Marušić. 1624. 25.2 Vjerojatno porijeklom 5z P o 1 j i c a. umro g.) dolazi kao Kuščić alias Mihačić. 1574. 1592.8 29. ali nedavno iselili..' v. stoljeću. koji su g. u maticama. 1567. M a n d a l i n i ć (rečeni Prđibobica). U popisu (bračkoga plemstva (g. 3 24.. 21. 1885. Prezime se nalazi među pučanima. pisac.

40. 34. kao (Prodić. 1680. g. vijeka. 1624. 1795. 1893. Thomiceo. 1657. kao Prodi. P i n e z i ć (ili Pinesić) spimneje se u župskim knjigama od po­ četka (g. Pinesio. 1657. koji su dobivali sol g. i 1657. 1722. Tomičić detto Vazufović—Tafre. 1647.) do> prve polovine XIX. 1615.6 Posljed­ nje ženske udate u obitelji Mladineo i Vragnizan-Dobrmović. 1875. v. 1607. »airibasciator« Triffon de Prodis 16 . Rado jković detto Čiveta g... Pinesić. 1579i spominje se klerik Pojdanović (kum) u S t r a ž e v n i k u. Prezime se nalazi i u popisu bračkoga plemstva g. Rado jković detto Čikutić—Furlan god. Izumrla porodica (u Kovačić). Vinčenco uzima za ženu Katarinu Trifuna Mladineo i postaje dionikom baštine izumrlih Mlađinea. zabilježena je i porodica »estinta« Prodi alias Prodić. 1611. 1566. Z ak a r i a (t. g. g. 1496. g. U ispravama: g.) do početka XIX.. 1582. iudex Aloisius Prođi. 1567.2 God. V e l a n o v i 6 se spominje od g. Pučjišćima g. 1638. 171 . klerik Pugiiseo. 1585. oženio se u . 1556. i 1631. kapetan Juraj Tomičić. 39. Ova porodica izumire s Nikolom g. g. 1799. 17 U popisu bračkoga plemstva od g. i 1585. od g. v. g. 38. 1574. Puljizić detto^ Sase i Puljizić detto Lustre. P r o d i se spominje od početka pučiške matice g. Z m a e 1 o ili Izmaelo doseljenik sa K o tr č u 1 e. vijeka.' g. izumrli. 1566. g. 1637. 1566. 1584. g. Tomicij. 1628.. 1574. »defensor« Franciscus Prodich 15 . 1566. Thomiceus. Radojković— Čikutić g. 1607. pop Marko Prodić/ 4 Potječu od Klimše Prodića iz S t r až e v n i k a . i 1573. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god.. 36. P u l j i z i ć se spominje od početka pučiške matice (g. g. njegov unuk Klimša. 1633. kao Pinesij.) do početka XVII. 1566..31. Prvi u Pučišćima g. kapelan Tomiceus.) do oko g. i g. 1628.. 1634.—1589. 1663. g. 1654. T o m i č i ć se spominje u poiičiškim župskim knjigama skoro od početka (g. Zaccaria) iz N a b r e z i n e. 1621.6 53. Tomičić Juraj je pučki povjerenik god. 1582. g. g. i sa kćerima IU Kraljević-Lukinović i Grego. g. 1631. izumrli. V ir a n j i c a n starinom bosanski plemići roda Dobrinovića. P o j d a n o v i ć se spominje od početka matice (g. magistri PuiTjizf:ć. Ciccarelli bilježi ovu porodicu među priVilegiranimia. Bernards. 1589. kao Veljamović.. Prezime se nalazi: medu • pučanima. g.18 37.—1661. 1795. prvi župnik. g.6 32.. j . 1657. nekoliko puta kao Pinesius. 1570. a pišu se g. vijeka. 1552. Njegov sin Nikola piše se Wragnizan-Mladineo. (kao kum) do kraja XVII. 1616..' g. 1803.. g. g. 1574. 33. 1655. 1459. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjalka g. ido 1642. investiran u Biloj Njivi g.. Thomicio.. R a d o j k o v i ć se u pučiškim župskim knjigama spominje od g. do* po­ lovice XVII.

braća žarković.. str.. Mladineo.6 Zupanei su naslijedili) imanje i juspatronat izumrle porodice Mladineo. šimun Knezović. bilješka 4). 1589. Udine 1656!.. 1912. 1579. 13 Diversi publici decreti. kao Xupanovich de Xupagnaz 19 iz Dubna (Duviio).. Pavao Dević. 1598. Mladineo. Porodica Z. 22.). ibid. kao Zuvetei alias Žuvetić. str. Babica (ibid. ibid. 1940. braća Kraljević. 357. Ovu anagrafu sastavio je g. 255—256. ibid.. i to kao Zuppanei alias Županić. 148.. 6 A. 43. ibid. 1700.Spominj.20 rektor pop Jerolim Žuvetić i Juraj Žuvetić (Zuetich). 11 Ciccarelli.. Ref. 1612. 40—42). 1 65 Ciccarelli. v. (Vidi Pražnica. Prezime se 'nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 2. 1795. 1657. do oko god. 9 U popisu kod I. Sagradio je Kaštii u Pučišćima Ciprijan Zuvetić god. kao Zuveteo. 1574. 1 4 Ciccarelli. Communitatis Brachiae. 8 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. list 16 i 20. terminazioni. Trident. od g.u se: g. preroa vje­ rodostojnom obavještenju. d. 1657. 321. Lib. str. ibid. . župnik đon Andrija Ciccarelli. ibiđ.. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. Petar Granac ( ? ) . 1467. str. braća Petrović.). više puta kao Zuvetei. ibid. 1879. 1 7 Statuta Municipalia ac Reformationes magnif. Antun Alf irović. ali najčešće kao Županić g. str. Isto se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1566.-je izumrla pred pedeset godina. 1568. i° Ciccarelli. porijeklom iž B o s n e . str. Od g. 42... 95. 12 Ciccarelli. 1 Diversi publici decreti i t. 259. 118. 1581. .®* Iselili u Starigrađ. do kraja XVTH. Split. 281.. Jerolim Plastić i braća Novaković (g. Cap. Utini 1656. 1442. su limali juspatronat Gospe na Ratku. Ž. u Pučišćima: braća Vranđečić. 1.). str. Nalazi se U župskom uredu u Pučišćima. nekoliko puta kao Zuveteus..8 LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. 1 2 3 4 5 172 . d. 1635.. ibid.. Zuppaneo. (Neke sam štampao^ u »Bračkom zborniku« br. ibid.. privilegi et indulti. Z o v k © doselioi se Štipan iz L o ' k v i č i ć a i oženi© se u Pu­ čišćima g.. do oko g. 1747. od g. iselili. str. braća Darpić. U pučiškim župskim knjigama spominje se pre­ zime od početka (g. 1632. Babica. 104... ali češće od g. 7 Isprave kod Dušana Kraljevića u Pučišćima. list 9—10.. 1570. Z u p a n e o (i Zuppaneo).. Rukopis kod I. Ciccarelli: »Osservazioni«.41. Ž u v e t i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od po­ četka g. i t. ibid. str. str. ibid. 1568. i t o : od g.

340.:Miikšić 1582. -žive najčešće u stanu..: Zorričić 1567. d) C r n i R a t .. 2Q Croatia sacra. Na osnovu informacija Dušana Kraljevića u Pučišćima. ibid. vijaka spominje se crkvica Sv. te se tom zgodom župnik Marin preselio iz Straževnika u •Pražnice. D-ebronić (Skarabaje) 1 porodica.is Ciccarelli.stan Prijevića Ovaj se stan nalazi zapadnije od Pučišća. U početku XV.. 4. Klementa nalazi kip pape Sv. P r i j e v i ć i žive Često u Pučišćima. Ciprijana. Lijepi reljef iz oko god. Interesantan je basreljef iz g. Na­ lazi se na putu. b) M a l a S l a t i n a K a š t e l a n (Rojen). ibid. 1461. Pražračani ti pnčišiđni župskim knjigama prije početka malic© god. Jurja dok se u crkvici Sv. 2. Vele da posjeduje oko 500 glava vunača. PRAŽNICB Pražnice pripadaju među najstarija hrvatska naselja ma Braču. M a r t i n i ć .: Nikulić 173 1. 1534. koji vođi iz Selaca u Pučišća .• B a u k (Delija). 3. Antuna Opata selo -je sagradilo g. Gornja Greda i Donja Greda. ima bivša straževnička crkvica Sv. c) L u k a K a š t e l a n (Poičanac). Klementa iz god. a) V e l a S l a t i n a E t e r o v i ć 2 porodice. str. PastJlrsM s'faani Karavana Svi imaju kuće i u Pučišćima.C e z a r 3 porodice. koja još postoji na prazničkom groblju. Pastirski stan Pnitvine Nalazi se južnije od Pučišća. Važniji su dijelovi ®ela: Škrip. .1 Prazničku župsku crkvu Sv. 1467. 1590. 88. 1500. str. 19 Pastirski.C e z a r 1 porodica. 1567. Pastirski stan Kruška Stopa M a i r t i n i ć . 5.

PreMniena prvih dvadeset godina (matice prvi put' spomenuta' 1590. U matici se spominje prvi A. Ivan Rad'čić.: Mihovilovic. 1601. pop Čepa/rnić. 1634.: svećenik Ivan Deskoveo-Dešković. Aquilla. Pletaja. Stefan Martinić pok. Lukinović. Murlačić. s napomenom: iz D o l a . Ivana.: Davidović. dalje prezime dolazi u župskim knjigama redovito. Nikola Mihovilovic. Livačić.: Nikolić. CJaleoti di Prasnice 2 Nikola Goić. 1608. g. kasnije Buvinić. Stipetić. 1593. i 1778. B i u v i n i ć (nadimci: Benjavin. Stefana. 1603. Frane Pijkovic. 1855.) U boboviškoj matici zabilježen kum iz Pražnica g. JeroBim Jurišević. Lučića Pobroević.: Stipasimović. 177i.: Biloborović. 1625. 1851. Martinić. Klinsić (ili Klinčić). pop Bokanić. od g.: Ivelić. 1591. iSujić. Arbunić alias Radovan. 1762. Mikšić iz Pučišća. u đolskima Buvinić g. Stančić. u bolskima g. 1646. Ivan Majdenović..: Prodić. Baturić. Ivan Goc'ć. v 1598.: Mladinić. 1644. 1602. Radovan detto Arbu­ nić s napomenom: iz Pučišća. Lišćević đe Bojano. Kušćić. Matijašić. Juraj Goić. g. Anton Mihovilovic. Metloguze. Valentineo. Jurinović. 1839. Svetinović. Stefan Martinić Franjin. 1600. 174 . Koiljatič. u pučiškim župskim knjigama Arbunić iz Pražmca zabilježen g. Lovrinković. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je Bovinić iz Pražnica g. od g. Mihoević iz Vrboske. ponekada samo Radovan (god. Gospodnetić. Iveljić. Pijkovic.: Marangnnić.: pop Ivanović. Mijić.:-Radovan Arbunić. Mihovil Martinić. 1592. 1733. Valentinović. Sadanje porodice A r b u n i ć (nadimci: Radovan. Arbunić alias Radovan. Ivan Lučić. Jakov Martinić. Pinesić.: Klimsić. Panje) 8 porodica. 1609. 1622. Ivan Martinić. 1625. Stopio. U matici od g. Kovačić. Mandušić. U postirskom popisu u vezi s galijom g. 1605. 1594. pop Prodić. Vučić.: Tomaseus. Buje. Thadei de Thamasie.. Boljesić. 1668. Tomašić. kao' Bovinić. Kliminović. Popis (pucama) pa vezi s regrutacijom zsa bračku galije g. Marko Klimiinović. Jakov Martinić pok. Betinac) 8 porodica.

1744. pored Iveljić dolazi Ivelio ai!i Ivellio. 7. i g. 4. Mužića. 1667.2 U nerežiškoj matici zabilježen je Goić g. Ivelić vulgo Lukrić.. i u mizuraciji g. 1625. 1721.3 U popisu »galeoti di Prasnice« g. 1574. Radoš Ivelić... Kučada. Ivelić alias Lukrić do u XIX. 1824. u pastirskima Lukrić g. vijek. 1657.). Jerolim suprakomit 6 . 1705. 1666. s napomenom:. g. nobil de Ivellio. ima Goijch. 1694. v. U popisu pučana. Piković. u povaljskoj g. 1738. 1750. u postirskoj g. 1740. Žmirko) 6 porodica. 1676. a g. kao Ivellio alias Andrijević. s napomenom: iz M a ­ k a r s k e .. dolazi više polta Mihovilović alias Lukrić. 1723. 1574. koje su primale sol g.. U XIX. s napomenom: iz V r b a n j a . god. više puta samo Pahalo. 1747. 1683. 10 175 ..—1657. 1650.4 E k t e r o v i c (nadimci: Harle. u pučiškoj g. u pučiškima g. U popisu novoga stanovništva g. J a k a s o v i ć (nadimci: Kuna. a tako isto više puta kasnije. 3 f God. nailazi se Iveljić. F r e d o t o v i ć 1 porodica. . u bolskoj g. »difensor« Radoš Ivellio. uvijek ^napomenom: iz Pražnica. Škum. koja je u matici bilježena i kao Pitković od po­ četka matice do oko g. Tica) 11 porodica. Parun Pjerovi. s napomenom: iz Gornjega Humca.—1670. Ran je) 2 porodice.. i 1699. 1611. 1649. de Ivel­ lio. 1654. samo Lukrić..3 Prezime dolazi u popisu vlasnika pašnjaka g. Među porodicama. Bortulovi. Bofoić. Etorović i Ekterovic. U matici cd g. koji su primali sol g. 1688. a g. 1493. a. Goić-Soldari. U popisu pučana. 1589.7 Jerolim Ivellio. Tare. U prvoj polovici XIX.iz P u č i š ć a. 1694. Od g.. zabilježena su tri Goića. Prcimiko. Lučić. Ivellij alias Kunić. Mise. U matici skoro od poretka (g. 5. alias Gariful i Kuna. po­ javljuju se različni nadimci: alias i vulgo Pahalo. alias Pitković. i to često od g. 1688. v. klerik Goić g.8 (Prez'me se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.. U matici zabilježeno prezime g. 1657. g. I v e l i ć (nadimci: Ajunt. G o i ć (nadimci: Dračevka. i 1746. 9 U dolsk'm župskim knjigama zabilježen je Ivelić g. uvijek s napomenom: iz Pražnica.) kao Iveljić. koji su dobivali sol g. 6. i 1660. a jednom g. s ovim se prezimenom češće sretamo. 1637.. spominje se »defensor« Juraj Ivellio5. u dolskoj g. spominje se Bovinić. U matici prvi Ekterovic zabilježen je g.. U matici od početka (g. 1772. 1636. 1747.—1680. i to kao Eterović. 1888. g. Nevoda. a tako redovito i dalje. Veli) 14 porodica. g. u Pražnicama se nalaze tri Jakasovića. 1642. g. 1837. 1590. 1796. g.. 1664. 1850. u XIX.v. od g. Fraturčić alias Jakasović. 1574.3. Nadimak Pitković očfto je od izumrle po­ rodice Pijković.

u Statutu se spominje Clmsich Christinus. 1683. L u k i n o v i c 1 porodica. 1771. 1715. g. U bolskim župskim knjigama Pijković se spominje g. God. dakle.) 24 porodice.. 1681. U matici (g. pop Tonsić iz Pražnica. Tonsić je zabilježen u matici g. g. v. K l i n č i ć (nadimak Juistinić) 3 porodice. samo Justinić od g. 1657. a u puč'škim župskim knjigama zabilježen je Koljatić iz Pražnica g.. Kanana 1 por.). i 1724. 1788. Curik 1 por.. kurat Cusmaneo. iškurele 1 por.^ Panada 1 por.) 5 porodica. Guslić 1 por. 12.9 Još prije. Ditlć. alias. 11 K o l j a t i e (nadimci: Mića 1 p. 14.. 1657. U dolskoj matici zabilježen je g.. Tonsić 4. dakle oba prezimena istodobno. u matici Kuzmanić iz Rogoznice. J e r č i ć (nadimci: Bačić. U dolskoj matici zabilježen g. Ladro 1 por. Čule 2 por.anović iz Pražnica. mnogo puta Martinić vulgo. 1653. od g.. Tesle. 1860.9 Prema nepotvrđenoj verziji. U matici često od g. 1777.9 176 . Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva od g.. Martinić dicti Kus. 1683. g.. Bukalo 1 por. više puta J. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. a a u pučiškisna g. 1681. 1675. porijeklom iz Poljica. g. i 1791. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemistva od g. Veli 3 por.. Jurac 1 por.. v. Sisle l p . g.) 9 porodica. vrlo često Maritime alias Jerčić.) rektor Cusmaneo. Demon 3 por. od g. Gusanović. K u s a n o v i c (nadimci: Barišin 1 porodica. Kao Klinsić nalazi se u popisu bračkoga plemstva g.. 9.. 1849. nalazi se prezime Koljatić.8. Nifcota. 1647. 10. iz P o s t i r a.. 1657.. Martinić-Gusan. 1697. Gungo. Portada-Zorzinka 2 por. 1708. Kao Kuzmanić oid g. Kovač 2 por.XIX. 1717. klerik Cosmanei. 1772. dalje. 1375. 1682. dolazi često i kao Klinčić vulgo Justinić.. 1704. 1781.. 1684. Samo Tonsić često od g. 1685. i kroz XVIII. do sredine... Hula. alias Verbora. L a z a n eo 1 porodica. Zečak 2 p. Koljatić-Tonsić. K u z m a n i ć (nadimci: Jakovac 2 porodice. oženjen g.d g.9 ^Porodica Tonsić izumrla je u noviie doba. Prezime se spominje u nerežiškom popisu vlasnika pašnjaka g. U matici od početka (g. 1620. 1600. i 1854. samo Martinić od početka matice. 1589.. a o. s napomenom: iz Selaca. 1591. U prazničkoj matici od početka (g. 1768. U popisu bračkoga plemstva g.. Ovakvo prezirne dolazi do oko g. U matici g. 1591. Selačić 2 por.. 11.. Mlhoj 1 por.. u matici je često zabilježeno Klinsić... g. 1709. kasnije od g. 1657. 1893. i 1695. 13. i 1782.). Bilie 1 por. Zelenko) 8 porodica.. g. 1743. 1657. skoro od početka do danas.. g. . 1725. 1773. s napomenom: iz Pražnica. Poštar 1 par. đetto Kusanovic. U matici često od g. Tatarinac-Brago 1 p.

Maškiarin 1 p. u postirskima g. bilo je 8 porodica Mladimić iz Pražnica. s nadimkom Jerčić. Murvički Sekulovići porijeklom su od' roda Šćapanovića.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. spominje se Stefan Mart. a jednom g. 1625. samo Verbora g.. Savj 2 p. Kusanović. God. i 1672.13 Mihovilovića ima u Škripu.) 17 porodica..4 S e k u l o v i ć 3 porodice. 1589. 1790. 1613. 1629. 1664.. detto Sukelić g. 1816. 1615. M l a d i n e o 2 porodice.1* U nerežiškim župskim knjigama spominje se Martinić g. spominje se Mihovilović Juraj procurator del popolo di fPrasnize... 1685. kao Mladinić. s napomenom: iz Gorjega Humca. v. 1772.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g.—1657.. 1579.nić procurator del populo. Mihovilović alias Lukrić od g.. 1666. 1745. $ nadimkom.. 1833. (Jedna je porodica — Kokić — dose­ lila iz Pučišća). u bolskima Mar­ tinić g. samo Banić često više puta od g. u postirskima g. u sutivanskima g... uvijek s napomenom: iz Pražnica. 1682. od god. 1625. Lukrić 2 p.. 1655. M i h o v i l o v i ć (nadimci: Colo 1 porodica.. s napomenom: iz Pučišća. U matici od početka (g. 1593. u dolskima Martinić dicti Kusanović g. g. 1643. 1574. nalazi se porodica Mradinei alias Mladinić. u idolskima g.. 1616. v. Trifom Mladineo g.9 Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka g. U nerežiškim župskim knjigama spominje se Mihovilović g. 1644. Mihoj 1 p. i 1602. i 1876. Pušibate 2 p.2 Od g. 1682.. ukopano je 14 Mihoviliovića u crkvici Svih Svetih. 1679. koji su priznali sol g. 1594.. 1796. iz Pučišća.. Prezime se nalazi u popisu pučana.. do druge polovine XIX. U popisu plemića. Francin 1 p. Kukovac 1 p.) 3 poro­ dice. 1688.2 God. 1574.-Parjević od g.. u boboviškima g.. koju je u mjestu sagradio pop Mihovilović.. a g.. koji sai dobivali1 sol g. U matici od g... Sukelić detto Banić.. 1721. M."1683.). M... v. 1736. 1642. kao Mihovilović alias Kovačić. 1775. Raus-Biigec 1 p. s napomenom: iz M u r v i c a .. Jakovjev 1 p. samo Sukelić kroz XVII. i 1648.. 1794. U matici g. pop Mladineo spominje se g. i IUI pirvom početku XIX. a od g.M a r t i n i ć (nadimci: Vrbora 2 p. 1742.. M. alias Verboora od g. U matici od početka g. 1810. 1646. Mlađinei i Mladineo. klerik Mihovilović. . 1657.. nik za narodni život i običaje 12 177 . a g.. Hajo 1 p.. Kusanović dicti Kovačić.od g. Tuttur 1 p. samo1 Lukrić od g. Haber 1 p. Mihovilović vulgo ili alias Haber god. 1825. M.. 1591. 1738. u pučiškinia Martinić g. do 1802. 14 U popisu bračkoga plemstva od g. 1683.. 1788. 1705. Tarla 1 p. U župskim je knjigama ponekada zabilježen u XV111. koja su birali povaljskoga opata g. i XVIII. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1703... i potpisali konvenciju. alias Cezar od g. i 1705. v. i 1794. uvijeik s napomenom: iz Pražnica.

B e z m a l i n o v i ć u župskim knjigama u drugoj polovici XVII. samo Simić više pulta od g. nobiii della Br&zza. U knjizi vjenčanja s napomenom: iz Selaca (g. 1683. s napomenom. U puč. ali g. v.19= S t i p e t i c (nadimci: Pirtkeša. i 1851.). 1536. 8. i kasnije dosta često1. 1801. A n i č i ć u početku XIX. 1637.. s napomenom: iz S u m a r t i n a.1808.. i 1677. i u prvoj polovici XVIII. B a t u r i ć u matici od početka (g.. s istom napomenom god. 4.. Kralo) 2 porodice.. 1664. jedna ženska Staničić alias Bartulović. B a l o j e v i ć u matici se spominje u prvoj polovini XIX.. 1576. 1590. i 1826. 1822. g. 13 7. 1791. . 1844. 1826.9 God. U Nerežišćima pripadaju među novo stanovništvo. a preostali su izumrli. v. a g.škoj se matici spominje g. U matici od g. a također i Simić: kao Simiić alias Batković. 1863. s napo­ menom: iz P o l j i c a . v. Tita) 2 porodice. spominje se Nikola Stipetic sudac u Pražnicama.. s napo­ menom: liiz M u r v i ca.. i788. 1658. 1820. Posljednji Umro g. i u prvoj polovini XIX. U početku su se zvali Cvitanić po Cvitanu. 1833. 1707. 3..). Nekoliko puta zapisano je Veleničić (god. B i l e t i ć u prvoj polovici XIX. v. 17 Preselili iz Pražnica u Pučišća. 2. A k v i l a (Aquilla) spominje se u pražniškoj matici g. 9 Porijeklom iz Bosne. i 1793. 1591.. »messer GiroHamo Aquila et frateUi. i 1820. v. 1805. Stipetic. a u dolskoj g. 1784. g. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a. 1740. 1721. 6..: iz D o l a . 1680. B a k o v i ć se spominje u matici u drugoj polovini XV111. i to g. ponoidice 1. Porodica se preselila u (Pučišća. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. spominje se pop Bartulović. Bolski su Vileničići od t / z v . Prezime Baturić nalazi se u popisu bračkoga pHemstva g.. v. i 1802.) i Novog sela (g. do 1744.). 1657. U pražniškoj matici od početka (g. Izumrle iB ćteeljeotie. 1712. i to nekoliko puta s napo­ menom: iz " župe G o r n j e g a H u m c a. 1731. B a r t u l l ' o v i ć u matici zabilježen prvi put g.. g. 1780. 1551. g. s napomenom: iz Pražnica. 5.. i to g. 1681. 1800. 15 20. 1783. s napomenom: iz B o l a . 1657. U ispravama se spominje stanovnik Splita Juraj Aquila brački plemić g. Porijeklom je porodica iz M a k a r s k o g a p r i m o r j a. 1594. abitanti a Spalato«..) dio danas. Posljednji put u župskim knjjgama g. novog stanovništva. U puč'Jškim župskim knjigama zabilježen je Baturić iz Pražnica g. i 1801. v. Baturić alias iSimić. V i l e n i č i ć (nadimci: Boljanac. 1803. 1792. posljednji put g.16 a g. 178 .

1594. J u r i n č e v i ć (ili Jurinović ili Jurinković: nije dovoljno čit­ ljivo u matici !) spominje se g. J u d i ć i prvoj polovici XVII. 1852. 1694. 13.): iz Gornjega Humca. s napomenom: iz Pucisca. 1644. G o s p o d l n e t i ć od početka prazničke matice (g. m 20. v. g. 1593. XVHL. i to u početku s napomenom. B r i o b o r o v i c od početka matice (g. koji su primali sol g.. do oko g.: iz Ž e ž e v i c e . v. kroz XIX.) i u početku XVII. pučana. popovi i jedan klerik (g. 1574. v. 19.. nekoliko puta s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . a često i: iz Dola. ido oko g. 23. Prezime Jiuriniković nalazi se u popisu pučana. 21. v. v. 1574. (kao kum).).) iz pustinjskog manastira Dračevluke. 15. K a p u l a r i ć u prazničkim župskim knjigama zabilježen je više puta u prvoj polovini XIX. Pored toga. Jiuirinović iz Pražndea. 1628. U XIX. kasnije u matici kao kum češće kroz XVII. 1592. kroz XVII.: iz G o r ­ njega Humca. do oko g. i u prvoj. vijek. kao Jurinković u XVTL v. izumire oko g. 1802..).. XIX. D e v i ć ui matici se spominje više puta krajem XVIII. Posljednji put u župskim knjigama zapisano prezime g. 1592. i početkom XIX. do oko g. 1843. zabilježena je smrt žene Hranotić rođene Vacetović g. više je puta zabilježeno ovo prezime bar kao kum.. 1702.9. 1872. polovini XIX. J e 1 u š i ć u matici od g. K a r ž e j od g.). v. y. 1809. 179 . H r a n o t i ć u matici krajem XVHI. v..3 10! B o l j e s i ć od početka prazničke matice (g. 18. 1807. B o k a n i ć u matici g. 1823. i u prvoj polovici XIX. dobivali sol.. vijeku više je puta spomenut u prazničkim župskim knjigama. 22. iz Sumartina. 14. 12. v. pop Bokanić.. 1783. koji su dobivali sol g. 1645. 1592. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . C v i t a n o v i ć nekoliko se puta spominje u matici sredinom XV111. isto je prezime zabilježeno u /popisu. B o 1 d o v i ć (i Bodiović) u matici sredinom XIX. (Vidi! pučiške porodice !). ali g. U Gornjem Humcu pripadala je porodica novom stanovništvu. U popisu pučana. s napomenom. 1593. D u i ć u matici krajem XVIII. 1596. vijek češće se u župskim knjigama spominju Katušići iz Zvečanja. K a t u š i ć !od g.3 11.. v. 17. koji su g. 1611. 1602. 1574. v. možda v kao Boljiić. a tako i g. s napomenom iz B o l a .. 16. s napomenom: iz Gornjega Humca. ponekada s napomenom: (g. 1634. kao Jurinović češće od početka matice (g.. v.3 U bofekoj je matici zabilježeni g. 1636. kao Biloborovčić.

1851. koji su dobivali sol god. Prezime se. do prve polovine XIX. 1641..9 Prezime Mihačić spominje se u prazničkoj mati'ci g. 1789. do oko g. 1625. 1780. L i š ć e v i ć od početka matice (g. 35. g.im župskim knjigama zabilježen je (ikao kum) Dujmović iz Pražnica g. 1821. 1668. 1657.2 U pučišk. 1779. L i t k o v i ć u matici kroz XVIII. vijek. 1593. g. (smrt) s napomenom: Iz Postira. kao Kušćić alias Miohacich. 27. često Markoivić vulgo Čulinović (Culinovich i Zulinovich). do oko g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. s napomenom: iz P u č i š ć a . M a t i j a š i ć spominje se u početku matice (g. 29. oko g. 1715. M a r k o v i ć u matici od g...) do kraja XVI. g. od g. i 1667. 1620. v.3 i u popisu pučana »galeoti di Prasmiice« g. vijek. g. Marković alias Ouilin. 34. K n e z o v i ć u matici u prvoj polovini XIX. 1590. do prvih godina XIX. s napomenom: iz Postira. 1693. L i v a č i ć u početku matice (g. 1574.) više puta samo Čulinović. Prezime se nalazi u popisu pučana. Marković iz Z a g v o z d a . 1796. koji su dobivali sol g. v. g. 1710. 30. g. ali g: 1689. . 1574.. 26. 1600.9 180 . 28.s . 25. (g. s napomenom: iz P i u č i š ć a . v. 1701. U pučiškini župskim knjigama zabilježen je Kušćić iz Pražnica g. 1741. 1574 primali sol. s istom napomenom te kroz XIX. vijeka nekoliko puta. v.nalazi u popisui pučana.32. 1591. K u š ć i ć od početka matice g. K o v a č i ć u matici se spominje prvi put g. L i n a r d o v i ć u prazničkoj matici kroz XVII. od g. 1758. Dujmović alias Kliminović. Marković-Forense. v. žena Mikačić s napomenom »ovdje nastanjena«. Lešćević de Doimo) i kroz XVII. 1664. 1747. 1698.. kapelan Litković iz Pučišća. L o v r i n č e v i ć u matici dvadesetih godina XIX. zatim god. koji su g. Marković sive Čulinović. 1657. dalje parok Ditković. s napomenom: iz Pražnica. se nalazi u popisu pučana. s napomenom: iz Krajine.) i početkom XVTL v. . a u doiskima Čulinović g. U postirskitm župskim knjigama zabilježen je (kao kum) god.. 1874. g. 1593. 1668. Prezime K. Vjerojatno iz Nerežišća. M a n d u š i ć se spominje u početku prazničke matice g. 1788. vijek do oko g. K l i m a n o v i ć od početka matice g. s napo­ menom: iz D u b r o v n i k a . Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Godine 1864. 1826. zabilježen je jedan Kušćić s napomenom: iz jPostira. 31. s napomenom: iz B o l a . 1593. Kao Mikačić g. 1591. 33. Kasnije. 1623.2*4. 1641.

a god. 1833. 1603. N i k o l i ć u matici od g. g. Tomičić ailias Perdijć. i 1826.. nalazi se ovo prezime kao: Niccolich o w e r o Marussich. iz Gornjega Humca (g. da mistro boter Obradić živi u Pražnicama.. 1756. g. iste godine (1717. 1782. 1642. 1830. Missi. spominje se do oko g. i 1724. 181 . P e r d i j ć u matici od g.36. do1 oko g. 1589. zabilježen kao kum iz Pučišća. zabilježen je Matulić-Sile. g. samo Tomičio g.9 Porijeklom iz Omiške R o g o z n i c e . 1657. Posljednji put Perak < matici spomenut g. 1636. Mixich Radovano. 1638. 1676. g. P e r a k o v i c u matici od g.. Postiranin. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva g. 1697. v. a tako> isto g. s napomenom: iz V r b o s k e . 1738. 41. kroz XVII. spominje u župskim knji­ gama i do druge polovice XIX. God. a u pučiškoj matici g.3 U pučiškim žuopsikim knjigama zabilježen je g. Mikšić. g. P a s k v a l o v i ć (:i Pasikvaiinović) u matici od g. 1605. v.). te kroz XDC v. g. Murlačić. i 1872. vijek. 1830. 1782. Tbmičić alias Perdufc iz Pražnica.. 1715. Nikulić iz Pražnica. 1819. 1720. 1807. 1632. P e t r i č i ć se spominje u matici od g. M u r l a č i ć od početka matice g. ponekada s napomenom: iz Selaca (g. g. 1375.. M a r a n g u n i ć spominje se u matici često od o. sol g. 42. Ovo se prezime mnogo puta. mistro Obrad'ć. Perak iz Rogoznice. U puč'škim župskim knjigama zabilježeno je g. koji su primali. 1657.. 1567. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva od g. 1646. 1844. iz Pražnica. iz Dola. 1693. M i h o e v i ć u matici cd g: 1593. 1641. 1590. M a t u l i ć u matici dolazi često od g. do oko g. sudac. 1717. U. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . do oko g.. Marušić alias Nikolić.9 U Statutu se spominje g. XVIII. U praz­ ničkim župskim knjjgama dolazi više puta. i 1807. Prezime se nalazi u popisu pučana. s napomenom: iz P o s t i r a. 1655. 1642. nekoliko puta g. iselio. 1582. s napomenom: iz Bola. M i k š i ć u matici od početka (1591. 43. 1693.. 1738. 1723. 1656. 1859. a g.) u Pražnicama je pairok MaturiLIe. 1657. s napo­ menom: iz Postira. 1795. 1574. artefice Obradić. 11 U popisu vil'asnika pašnjaka zabilježen je g. 1665. do 1826. kapelan Murlačić.paičiiškoj matici zabiliježen je g. do oko g. U pučiškoj matici g. Perak alias Šare. 40. g. 37. Kasnije se O. 1822. g. s napomenom: iz P u ­ c i š ć a. s napomenom iz R o g o znice-. u 46.). 1782. umire kurat Murlačić. 1861. Perak-Salamunović.9 38. O b r a d i ć u matici od g. 44. s napomenom: iz Dola.4 39. 1806. jeir je g. a g. 1689. 1784. ekonom Murlačić. U popisu bračkoga plemstva g. pop Murlačić s napomenom: iz Pražnica. ali g. ali g. do početka.. i 1787. 45.. 1687..

kao ba­ bica. vijeka.3 50. spornije' se jedna ženska kao Staničić alias Bartulović. Godine 1789. 1832. g. 1590. S t i p a s i n o v i ć od početka matice g. Prezime prestaje oko g. 1630. 53. U dolskoj matici g. s napo­ menom : riz P o 1 j i c a. spominje prvi put g.. R a d o s l a v č i ć (i Radosllavić) u matici od g. Pinesio. 182 . Prezime se spominje do druge polovice XIX. g. spominje se »ilirski« pop Sičić. & 1842. 1754. 1839. S e s n i ć u matici od g. 1814. g. vijeka. g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. spominje se Marko Stanišić u Pražnicama. P l ' f e n k o v i c se spominje u prazničkim župskim knjigama od g. s napo­ menom »estinta«. 56. g. 1685. 1741. i u toku pirve polovine XVII. možda isto što i Salamiunić. s istom napomenom i kasnije više puta. Marjanović iz Pražnica. 1765. 1758. s napomenom. 1747. 1640. s napomenom iz Postira. Godine 1740. U pučiškim župskim knjigama spominje se g. Prezime u Pražnicama nestaje oko g. samo Marjanović više puta od g/1670. 1822. 1618. 1827 spominje se jedna žena Tomasović iz Pučišća. vijeka. 1814. 10 55. U popisu pučana.. 1692. pop iz bračkog manastira Dračevluke. U popisu bračkoga pltemstva od g. 1591. 1576. 1600. 1657. v. Pinesius. 1815. 1574. s napomenom »iz B o 1 a« do XX. S a n t i ć u 'matici od g. koji su primali sol g. i 1763. 1833. P i n e s i c se spominje od (početka matice g. g. U popisu novoga stanovništva od g. U Postirima porodica pripada među ovo stanovništvo.1744. do okO' g.. »iz P o s t i r a« do sredine XIX.: iz G o r n j e g a H u m e a. S a l a m u n o v i ć u matici od g. do oko g. koje je dobjeglo pred Turcima. S t a n i č i ć u matici od g. s napomenom: iz Š k r i p a .47. Oba prezimena prestaju u matici šezdesetih godina prošlog XIX.9 Spominje se u popisu vlasnika pašnjaka g. a g. 1682. 1856. Radoslavljić. 1657. 49.4 48. 1635. S i č i ć u matici kao kum od g. i to g. Mariano vich de Poiza. Porijeklom iz Poljica. pop Sesnić. zabilježen je Salamunović alias Šare. ali g. 1807. s napomenom: iz P o l j i c a . do 1820. Salamunić alias Sarre. samo Šairić g.. 1669. Posljednji se put spominje g. T i o m a s o v a ć u matici od g. Mariianovic alias Tomasović. g . 1589. više puta od g. Salamunović aFias Šariić. s napomenom. 52. 54. koji se.. v. i 1709. dio 1740. 1719. 1698. 50.. Tomasović alias Marjanović. 1695. ® napomenom :iz Gornjega Humca. 1635.

Vučić vulgo Raguzel. Ravanović. 1632. 198. 281. 1616. i 1819. samo Zelanović s napomenom: iz Dola. <g. ali g. 1765. čikarelović. do druge polovine XIX. ibM. 1598.. 188. str. 1772. 302.. 436. do početka XVII. 1635. 45. Nadali. 2 Mlađineo. nasljednici Jurja đe Cranchis. 13 Ciccarelli. 321. 9 Ciccarelli. 59. & napomenom: iz Murviee.. s napomenom: iz O m i š a . 58. 1593. 370. g. izdala Matica Hrvatska. str. zabi­ lježen je u Pražnicama ekonom-pop Trutanic. 84. 332. i 1636. Vuković. Iveljiić. 340. 1758. Miissi'. Pinezić. LITERATURA I BILJEŠKE: Ljubo Karaxnan: »Umjetnost u Dalmaciji XV.. str. 321.. ibid. Ceprnjić. * Ciccarelli.57. Jeričević. Kuzmić.. 4 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. 6 Ciccarelli. . Co. 299. list 10. str. Thomaaeo. 10 Popis kod I. ibid. 1602. str. Marko Stanišić i Marko Jakasovic pok.. Davidovie. ibid. g.. ibid. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. str. g.. T o m a š i ć u početku matice g. 1656. 254. Jakšić.. g. i 1686. str. Communitatis Brachiae. Thomasei. V u č i ć I u početku matice g. str. 1933. Frane.. str.. V a l e n t i n o v i ć u početku matice g. g. Pavisović. str. g. (Vidi Pučišća ad 2). 63. 281. Vjerojatno od Vukić. 1811. 1718. i u prvoj polovini XVII.. i 1617. Prodi. ibid. ibid. vijeka«. ibid. 18 Dišin.ić u prvoj polovici XIX.. 15 Ciccarelli. Nikolić. 317. 51. 202. 12 Ciccarelli.. Strafortić. s Ciccarelli. Nižetić. 1591. i 1860. ibid. ali g. a oko g. Q2.. Zagreb. Mišetić. Utini. 1659.. 1593.. Babica. Ivan Jakasovic. kao Vukić ide Komaj iz K o n a v a 1 a. šoljanović. 413. v. 259. 1 183 . U Pražnicama se spomniju g. 3 Popiis kod I. 1620. Bartučević. 172. str. Lib. ovi novi stanovnici: braća ( ? ) . IV. ibid. . 142.. Thomaseiuis. Kasnije. 14 Ostojić. g. 1855. ibid.Pražnica i gornja sela u popisu su g. de Hettore. 255. Jaikov Jakasovic. v. Bovinić. Babica. Kandija. đe Andreiis. is Ciccarelli. 399. 61. i? Ciccarelli. T r u t a n i c u maitici kao kum g.. 1817. str. 1747. Bartuzzi. g. v. Mladiiniić. ibid. v. 227. s Ciccarelli. str. đe Thomasis. ovi vlasnici pašnjaka: De Tomasi. Žuvetić. 1589. od g. 1777. 1777. i XVI. ibid. str. s napomenom: iz Goirnjega Hiuimca. koji se spominje g. kao Valentineo. V u č i ć II u matici od g. Š ć a p a n o v i ć prvi put se spominje u matici g. ibid. ibid. 60. s napo­ menom: iz Škripa. Za. 1683. 1591. 11 Statuta municipalia ac reformationes magnif. 1851. 143. ibid. J-iUkšić. Ve3!. do 1815.Šlćapanović vulgo Zelanović. 1802... 336. de Martinis.

1 crkv. Ivan di Ljiković. Vinko> Kevešić. Stefan Ljiković. da je privremeni pastirski. Petar Pavitović. Trifa Daviljović. Juraj Litkovič.J u s t i n i ć imaju stalno 'boravište u Pražnicama. župa je u Gornjem Humcu od g. Petar Poljican. Dominik Lunardović. Nikola Trohavčić.s registracijom za bračku galjii g.. stan.GOMILICA — ZAGRAČIŠĆE Pastirski stan Porodice K l i n č i ć . 1625. Juraj Brizić. sva istočna bračka naselja. Ivan Vrsalović Matin. Matij Sesnjić pok. Nikola Jurišić (zamjenik). 1570. v. Melhior Silović. prema pričanju mještana. U blizini su. vijeku iselilo se više porodica prema Bolu. Trutanić. Marin Sesnjić. Galeotti di Cumatio Superior6 Juraj Cvitanić. U okolici je. Marijan Tonsić. Ivana. Jerolim Ceparnič. Gregorij Trutanić. Ivan Juričević. U XV. Juraj Rarartković. G o r n j O'hu m č a n j a n i u 1579: 1615: 1637: 1656: štampanim ispravama svećenik i rektor Jerolim. te bi se moglo smatrati. a povećao se doseljenicima iz Mošuja i Dubraviee. Marijan Tonsić Mihovifov. Matij Tonsićr Nikola Juković Ivanov. mjesni sudac 4 kurat Jerolim Vranjican 5 Popis (pučana) o vera . Jakov Matković. pored vinogradarstva. jako razvijeno stočarstvo. 184 . postojali stani Bolno čelo i Okladine. Marin Matković (zamjenik plemiću).i Pučišćima. Ivan Muniitić pok. Stefan Brakusić. Prema Schematiismus Cleri. Ivan Bezmalinovic. Petar Matković. Anton Munitić pok. GORNJI HUMAC Prema tradaciji. Dolu . aprilično sječa šume i pčelarstvo. M. Cepernić2 Jakov Vuković. prcikurator puka 3 Toma Tomić. te su pod nju potpadaFJa do XVIII. Nikola sin Ivana Sesniiica. Matij Vrsa­ lović Petrov. Petar Bezmalinovic. Petar Juković. plemić. Ivana. Nikola Bezmalinovic. Matija. nastao je od pastira. Ivan Vrsalović Vickov. njegov sin Jakov. Juraj Petron Lukin. Mihovil Tonsić. Toma Besrama (zamjenik). Ivan Sesnjpć.

1752. a kao Šćapanović vulgo Biskupovic g. j . 7. iz S o l i n a .D o c a doseljen oko g. B r i z i ć (nadimci: Perić. 1777. Tutić. God. a g. doseljena iz jP u č i š ć a. Colo) 40 porodica. 3.. Beg. 1574. a g. 1710. i 1698. livoguz. D r p i ć 1 porodica. M i č e 1 i . 1625. iz M e d o v . 4. M a r t i n i ć 1 porodica. g. spo­ minje se Juraj Brizić. Ćuk) 6 poro­ dica. š ć e p a n o v i ć (nadimci: Biskupovic. Klunčević. kaoi Šćapanović dicti Klunčević iz Gor. Fratar) 5 porodica.Bolski su Martinisi od Martinića iz Gornjega Humca. a doselio se u Pastira).T o m i ć IX (t. Pujiz.6 U Postiriima (u matici) zabilježen je g. B r s t i l o 1 porodica. 1782. Firo. M a r č i ć (nadimci: Moirnar.. P o l j a k 1 porodica. u dolskoj matici iz Gor. 6. 1773. iz Gor. U popisu pučana među galeotima Gornjega Humca g. Humca. 1625. M i) č e 1 i . Prema nepotvrđenoj tradiiciji. koji su dobivali sol g. U škripskoj matici zabilježen je g. 1745.. 1857. 1754. Pićulin. u selaekoj matici dolazii g. 10. pop Maričić iz Gor­ njega Humca. M a r i n e l i ć (nadimci: Gvaridjan. Zelanovic. Huhnić) 8 porodica. Remeta. Postiranin. Michiieli) 1 porodica. (Michieli je porijeklom iz Rogoznice. 9.. E t e r o v i c 1 porodica. 1764. Š.. 1733. Mirkovle. š. zabilježen je Maričić iz -Gornjega Humca. Marinelić iz Gor.8 U Škripskoj matici zabilježen je g." i u popisu pučana galeota od g. 1747. 1765. Humca. u Sutivanu g. 1756. 11. g. Miichieli) 1 porodica. 5. 1686. 12. 185 . šćapanović iz Gornjega Humca. Humca u prazničkoj matici.Sadamje porodice7 1.T o m i ć I (t. U prazničkoj matici zabilježen je g. u poisb-lrskoj matici šeapanović sive Biskupovic iz G. porijeklom iz C r n e G o r e. g. pop Brizić iz Gornjega Humca. j . 2. Lukaš. Šeapanović vuFigd Zelanovic. 1818.. 1686. g. 1657.. 8. a samo Š. pop Briizić iz Gornjega Humca. Humca. iz P u č i š ć a. spominje se pop Jerolim Marinčić iz Gornjega Humca. Prez : me kaoi Schiappanovich alias Scipioni nalazi se u popiisu bračkoga plemstva od g. Humca zabilježen je u prazničkoj matici g. u bolskoj. . Humca za­ bilježen je u bolskoj matici g. iz P u č i š ć a.6 Sesnić iz Gor. Prezime se nalazi u popisu pučana. U suipetarskoj matieii g. Truta) 5 porodica. doseljeni iz P u č i š ć a . S e s n i ć (nadimeii: Petrović. 1698. 1753. gdje se ovo prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. 1581. i 1820.

1574.. Desislav Čeprnja brački je sudac (od hvarskog roda Gjivića). 1575. 1929. T r u t a m ii ć 2 porodice.? Spominje se Toma Tomić g. 1637. 15. koji su primali sol g. 1580. Gobac. 1625. kao »index in Humazzo Sup. Prezime se spominile u popisu gornjoiselskih vlasnika. 1288. T o m i ć (nadimiak: Palac) 1 porodica.'azi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. Humca g. Prezime se nalazi IUI popisu pučana. Barbun.. 16..) ukupno 13 porodica. 186 .6 U mlinarskoj. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1574. 1625.9 i u popisu pučana galeota g. da pripadaju među najstarije useljene rodove na Braču. U bolskoj matici zabilježen je g. 1755 i 1762. Mali Ive) 4 porodice. a u škniipskoj g. U Gornji su se Humac preselili iz Mošuljice (Mošuja). Čikerelović iz Gornjega Humca. Carević sa podna&imeiilma Pifar.8 14. 1657. je matici zabilježen Cvitan'ć iz Gornjega Humca g. dr. Rude) 8 porodica. 1625.13. župan Čeprenić spominje se u povaljskoj listini g. 10 Izumrlie ili iseljene porodice11 1. pop rektor crkve u Gor. Č i k a r e l o v i i ć kao Kukretić bosansko-hercegovačka plemićka porodica. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1657.. t.13 2. 1589.6 Za Vrsalovića veli g.14 Iselili u Pučišća. Ovo se prezime nalazi ui popisu bračkoga plemstva od g.« U pučišikoj matici Tomić iz Gor. U goirnjiohumčanskoj matici od početka..6 17. Stopa i Veli 5 por. Prezime je zabilježeno u popisu pučana. T a i r a s (nadimak: Veli Ive. 1820. 1862.2 U dolskoj matici zabilježeno je prezime Čeparnić iz Gornjega Humca g. C v i t a n i ć se naf. V r s a l o v i ć (nadimci: Matešić 2 porodice. 1574.9 i u popisu galeota Gornjega Humca god. .6 God. koji su dobivali sol g. Longo. i 1803. pašnjaka g. koji su dobivali sol g. U prazničkoj matici zabilježen je Taras iz Gor.8 3. 1657. 1625. Humca zabilježen je g.. 1792. [Perić. C e p a r n j i ć (ili Čeparnić). Rovimjež 6 par.12 g. a IU selačkoj g. j . 1776. Mirko Vrsalović. 1184. Ovo prezime kao Zeparnich nalazi se u popiisu pučana. S t i p i č i ć (nadimci: Bile. 1605. Humcu jest Jerolim Cepernić. 1829. Bilan.9 i u popisu pučana gornjohumanslkih galeota g. od o.

6 U bolskoj matici spominje se Matković iz Gor. kao Giovamiizj allias Ivaniissevich i kao Ivanissevich. 1798. i G o s p o d n e t i ć prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Humca. Humca g. 1820.15 U dolskoj matici zabilježen je Dević iz Gornjega Humca g. Humca. zabilježena je porodica Prvinlć-Kragujević. Humca. 14. 7. 1437. Humca g. 1817. 1633. Vrsalović spominje16 oko g. Upopisu bračkoga plemstva g.4. 1655.—1439. L i t ' k o v i ć nalazi se u popisu pučana gornjohumčanskih galeota g. 1747. Pre­ zime se spominje u nerežiškoj matici g.13 D e v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g.. 13. s napomenom: iz Gor. u praz­ ničkima g. 1625. I v a n i s e v i c prezime se spominje u prazničkoj matici g. P r v i n i ć dr. i 1818. M u n i t i ć Juraj Munitić na'l'azi se g. 1574. te u supetarskoj g.. 1628. 1747. samo Dominate iz Gor. I l i j e u nerežiškoj matici © napomenom »iz Gornjega Humca« * g. 9. 1625. Humlca g. Iselili u Supetar.7 U bolskoj matici zabilježen je Trohavcić iz Gor. M a t k o v i ć nalazi se u popisu pučana gaieota g. 1752. 1762. »Cropani Pervinich de Bracia villae Culmatiji Superioris«. a u boboviškoj g. 12. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. d 1797.6 Prezime dolazi u škripskim župskian knjigama g. 1750. Prezime is© spominje u poposu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 1589. T r o h a v c i ć prezime se nalazi u popisu pučana. i 1754. Humca. 8 Porijeklo porodice vjerojatno iz Poljđca. 1747. K a e i• ć nalazi se u popisu novoga stanovništva od' g. 1686. Humcu do oko g. 10. 1620. s napomenom: iz Gor.9 i u popisu pučana galteota iz Gor. u popisu gornjohumčansfcoga novog stanovništva. Humca g. Litković iz Gor. 1803.8 U 'bolskoj matici zabilježen je g. matici zabilježen je Kačić iiz Gor. 11. 1657. 1812. Dominis sive Gospodnetić. 8.*5 U positarskoj. 1673. 5. i 1688. 17 T o n s i ć se spominje u popisu pučana u vezi s regrutacijom za biračku galiju g. u prazničkoj matici zabilježen je pop Gospodnetić iz G. 1799. 1657... 15 U bolskoj matici spominje se g. 6. i kao zamjenik jednog plemića. Humca g. 1625..7 U pučiškoj matici spominje se g. Munitić iz Gornjega Humca. 1715.. 187 . kao Dominis alias Gospodnetić. s napomenom: iz Gor. 1772. a u prazničkoj g. a g. U matici G. Humca. koji su do­ bivali sol g. 1716. 1782. 1625. 1746.

Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. Matulić. šćapanović. bilježio sam g. Matešić. Tonsić. Ciccarelli. Jurišić. 7 Pošto sam naknadno. Lučić iz Bola. (Vidi Pražnice. Bezmalinović o. 1782.to tek 16. 1772—1783. Rađojković iz škripa. Trebotić iz Milne...: Perdić. strl 253—255. Maričić. 8 Ciccarelli. 340. Croatia sacra. 50. 1785. donosim prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina u ovoj bi­ lješki: 1770. 322.: Eterović-Paraon. Babica ibid. str. Zaninović. str. 1778. Split. 1777. Hančević. Zagreb-. 9 Popis kod I. Babica. odnosno čikarelović. 58. živković. ibid.: Ostojić. Renđić iz Supetra. Stipičić. 10 M. Glušević sive Tambić.. str. i? A. treba da dometnem još ove izumrle porodice: Matulić (oko g. ibid.: pop Trutanić. 1755. 1776. Biličić-Petričić iz Postira. 1772. 1789. Marijančević. Ciccarelli. 1938.: Jurunović. Nikola Jakasovic. is M.. 1783. Bošković.. Petrić iz Bola. Perdić sive Matulić. ibid. ibid... str. Karmelić iz Bola. 1775—1867. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. 13 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. Pavich. LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensi. 1912. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. (Vidi Pučišća. 1939. Toma Jakasovic. i. Vrsalović. pre­ zimena izumrlih ili iseljenih porodica Gornjega Humca po bilješkama iz drugih bračkih župskih knjiga i isprava.: Krstulović iz Nerežišća. Vrsalović sive Ca­ rević. 15 Popis kod I. 1771.: Vitnić. Pošto sam naknadno došao do gornjohumčanskih knjiga. nalazili su se u Gornjem Humcu ovi novi stanovnici: Vinko Vukomilović.sive Biskupović. 1774. str. braća Tomašević. 1747..: Gospodnetić. Trident. godine 1747. str. vidi: Pučišća. pop). 11 Ne imajući svojedobno starih župskih knjiga. župnik Marinković-Spađić iz Bola. Sv. bilješka ad 4). Ceparnić. 1770—1789. Trutanić. Bricić. 1 2 3 4 3 188 . Taras. živković o. 302. V u k o m i l o v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanov­ ništva od g.: Dević..15. 1718. 1775. Trutanić sive Mengić. 12 Ostojić. 1774—1821.. 1779. Vitnić o. 1784.: Ivanisevic. 1770—1780. Jakasovic iz Pražnica.. Bošković o. pop Vrsalović. premda je selo staro. Cvitović.17 U bolskoj matici zabilježen je Vukomilović iz Gornjega Humca g. 14 Za porodicu Ciccarelli. Sesnić. Jakov Jakasovic. Marinelić. Krstulović iz Bobovišća. ibid. Ciccarelli.: Trohavčić. mogao pregledati župske knjige. Jurišić o.. 84. Biskupović sive šćapanović. ibid. Starijih župskih knjiga nema. ibid. ibid. 1932. Šća­ panović .: Tomić. list 10—11. Luketa iz Postira. 287. Bezmalinović.. 1773. 255—256. Juraj Munitić i Jerolim Dević. ibiđ. ibid. veljače 1941. Dujmović iz Supetra.: Kačić.: Filipić iz Milne. bilješka 2). pop Tomić. str. Mate Kačić. Buvinić iz Pražnica.: šimetović iz Bola. 143. Petrić. Jerkulović iz škripa. fi Mladineo. str. Mirković.

stanov. prezimljuje u Gornjem Humou. Ursić. Sesnić. Bezmalić. Bezmalinović iz Novog sela. iz G o r n j e g a H u m c a. 1 porodica. Trutanić vulgo Fortunić. što je i danas vrlo važna privredna grana. njega Humca. naro­ čito zbog kamenolomstva i industrije kamena. Dogančić. 1716): Nagorinac 47. su možda M a u početku pastirsko naselje pod jurisdik­ cijom Gornjega Humca. ukupno 1893 stanovnika.: Taras. Osritke 33.: pop Pavičić. 1748. Dubraviee (Nižetić) i Mošuja (Mošnjić-Moišić).Pastirski stan Šala Na jugoistočnom podnožju Vešca nad Veškim poljem nalazi se pastirski stan porodice E t e r o v i ć iz Nakla. Čubretović vulgo Musičić iz Bola. r Porodična prezimena prvih 20 gciđiina matice krštenih 1747. Vrsalović. Jurunović. Bezmali­ nović vulgo Juirjević. U tom su broju i ova manja naselja i zaseoci (Selca. U XIX. Tonsić alias Marijančev'ić. PastirsM stian Brizić Nalazi se u blizini crkvice Svih" Svetih. Didolić. Cokrić iz Novog sela.1 bilo je u selačkoj župi god. Santić iz Postira. Danijelović iz Novog sela. Žuvič. Prema Schematismus Cleri. Nižetić. aHii sagradivši nedavno kiuću u Gornjem Humou. Selca. Domjanović. Trutanić alias Mengić. Vuković. Vrsalović iz Povalja. SkargimC Bezmalinović. Glušćević iz Novog sela. B r i z i ć . Živio je prije redovito u stanu. Glušćev'ić vulgo Tambić. Antonijević. Vusio. Gospoicinetić. 189 . Vuković alias Trifunović. 1912. Gradac 3. Roguljić. Hajduk iz Gdinja na Hvaru. Tonsić. Nakal 34. Doganac. Kornelić. Vjerojatno je — osim u nedalekom predjelu Bunja — i ovdje stajalo starije naselje. vijeku Selca su naglo napiredovala. Henčević. Jakšić alias Cokrić. Glušćević vulgo Slečić. SELCA Današnja su Selca uglavnom nastala od stanovnika nekadanjih nestailih naselja: Podgračišća. Tad je postojala u naselju1 crkvica Sv. jer se kopajući nailazi na stare (rimske) predmete. Nasela 26. Danijelović. Glušćević vulgo Vuilin. Jurun. Tbmasović iz GOT. Smrčevik 20 i Zagvozd 12 stanovnika. Ante. pop Dido'lić. u kojoj je mog^b stati tek oko 20 osoba. Štambuk. Graca.

Pinesić iz Pučišća. Trutanić alias Pulković. 'Antonijević vulgo Kuluz. Bilin alias Coknić. Coknić vulgo Bilin. Mišetić alias Matijašić.: Antonijević vulgo Jurašinović. Salamučić iz Šripa. Žuvičić alias Kostrić. Dorotić iz Sumartina. Bezmalinović alias Korneljić. Coknić alias Bilin. Bezmalinović alias Vlahić iz Novog sela. Skanči iz Bergama. Tonsić iz Pražnica. pop Gospodnetić. pop Borčić-Buko iz Komiže. Bulišić iz Povalja. 1763. Bezmali­ nović iz Podsimrčeviika. Bezerić iz Bola. Pavišić iz Povalja.: Bošković. Marijaniović iz Gornjega ' Buimca. Antonijević iz Oklada. Kuzmić. Domjanoviić alias Pavlicić.: Lučić iz Sumartina. 1753. Ostojjć iz Povalja. Bezmalinović alias Kornelić iz Novog sela. 1756. Vrsalović iz Gornjega Humca. Bersatić iz Supetra. Cokrić. Cokrić iz Novoga sela. Batošie aiz Sumartina. Trutanić iz Gornjega Humica. Žurvieić. PoliteoNisiteo. Hektorović iz Pučišća. *4750. pop Matulić. Radić sive Tarasić iz Bola. Henčević vulgo Bošković.: pop Jakasović. 1760. Marijane ević. 1754. Tomazetović iz Zagorja. Jakšić vulgo Coknić iz Novog sela. Mijić iz Sumartina. Konjić iz Sumartina. Skanči iz Sumartina.1749. Antonijević vulgo Peričić iz Oklada. Antonijević iz Novog sela. 1758. Coknić. de Domrinis iz Postira. de Dorninis. Mošić. Tihinić iz Zastražišća na Hvaru. Vrsalović alias Carević iz Gornjega Humca.: Stanišić iz Sumartina. Mišetić.lć. Suziičić.: Bezmalinović alias Juirčević iz Podsrnrčevika. Aiitulović iz Sumartina.: Vrsalović iz Povalja. Nikolić Kulišić iz Segeta. Coknić iz Novog sela. Henčević alias Boš­ ković. 1759.: Jerković iz Zastražišća na Hvaru.: Jakšić vuflgo Coknić-Biiin. 1751. 190 . Maslarda iz Bola. Politeo. Tomić iz Gor­ njega Humca.: Giušćević iz Novog sela. Franečić. Žustin iz Bola. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. Kuzmić.: Maričić iz Gornjega Humca. Ositojić vulgo Knežić iz Povalja. Kačić. Bezmaliniović vulgo Petrasović iz Novog sela. Henčević alias Bošković.: Dragnić. Babić iz Sumartina. Skanči. 1761. Duić iz Suimartina. Bezmalinović alias Jiirčević.: Damjanović iz Povalja. Vuko­ vić alias Bajakin. 1755. Sesnić vulgo Gregušić. Huljić iz Pitava. pop Božić. Bezmalinović vulgo Matulović iz Novog sela. 1757. Susejković iiz Vrboske. N'iseteo iz Sviraca na Hvaru. pop Tonsić. Giušćević dicti Jurun. Coknić iz Novog sela. Bezmalinović iz Gornjega Humca. Salamoni iz Škripa. 1762. Varolić iz Povalja. pop Trutanić. Matulović. Juirčević alias Bezmalinović.: Bezmalinović vulgo Galijotović iz Novog sela. Božić iz Poljica. Sesejjković iz Vrboske. Hektorović alias Faraunić iz Pučišća. Munitić. Vuković alias Trif-unov. Ostbjić. Stipić iz Suimartina.

a kojih nema među današnjim porodicama U Supetru1: g. 1783. Gasparović. 1820. 1938. 1790. g. 1788.: Matulović iz Novog sela. 1742.—1916. Matošić. Statistika stanovnika god. 1914.). Nižetić vufjgd Matašić. Kraljević. 1673. 191 . 1723. 1798. Palladoclis. 1765. SePJca Nagorinac Nakal Gsridei * Nasela Gradac Pćdsmrčevik Zagvozd 1931. g.1764. u . 1814. Varvoljić iz Povalja. capitanus Scarpa. i 1807.: Mariniković iz Bola. Svečević. Dragnić. g. u Nerežišćima: g. g. DomMs. Ostojić. Maresić. Šćapamović iz Gornjega Humca. 1752. 1830. ukupno 2296 god. 46 40 40 28 2 36 9 g. 1763. / u Bobovišćima: g. 44 38 37 25 2 34 9 uračunato sa Točilo. Dogančić. Točilo i Lokanjac u neposrednoj su blizini Selaca. g. 1914. 1766. i zato nji­ hove porodice spajam s<a selačkiim porodicama. Mapelović. Radić iz Bola. g. Bdisnivić. g. g. Karaić. ukupno 2316. 1735. 1927. 1795. u Škripu: g. 50 53 42 28 2 36 9 g. Dobrunić. 1712.: Beroš iz Nerežišća. u Doku: g. Ciokrić. Taras. u jPovljima: g. 1915. Selcima i zaselcima prema župskim knjigama: g. KroIjanović. 1767. Vermolić. 1782. (i g. u Pražnicama: g. Matulović. g. 1926. 1801. 1916. Lokanjac i Selcima: god. g. 1783. u Posltirima: g. u Bolu: g. 1790. Kuzmić. capitaneo ManJnčić. pop Vrisaloviic iz Povalja. Prezimena navedena u župskim knjigama bračkih župa s napomenom: ix Selaca. g. Sleško. g. 1753. Sadinović. g. 1765. 1820. 1808. 1940. u Sumartinu: g.

u matici od početka (g. 1762. 1750.a samo Matulović g. iz G r a b o v e a. Sup« g. žena-udovica s l o v a č k o g književni­ ka i. Bukeš. B r a j k o 1 porodica iz B u j a (Istra). iz D o li a. 1747. D i d o l i ć (nadimci: Veli. Stenjalo) 36 porodica. (Iseilila). C a r e v i ć bivši alias Vrsalović (nadimci: Zrno jar. 1675. Doseljeni iz S u p e t r a . 1763. spomi­ nje se Henčević. te Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić g. 1777. nalaze se tri Bezmalinovića. A n t o n i j e v i ć (nadimak: Šrnene) 1 porodica. Čorko.. liječnika. 1675.). i Bezmalinović vulgo Matulović g. 1911. U selačkoj matici od početka g. B a r h a n o v i ć (nadi'mak: Supetranin) 2 porodice. Henčević. D e s p o t 2 porodice. 1748. B e z m a l i n o v i ć 1 porodica iz Potsirirčevika. 9. 1766. 16. Kroio) 5 porodi.. 8. iz M a k a r s k e . 1749. iz B r e 1 a. o k o g. 1762. vjerojatno iz S p l i t a! 13. 1900. 1762. U sumartinskoj matici g. 1755. Bubara) 5 porodica.) Heneević alias Bošković. 12. U popisu pu­ čana »galeotti di Cumat. Bezmialinović dicti Jurac. 5. 2. i 1763.. U početku selačke matice spominju se u Novom selu.. 14. 4. Dido192 . vulgo Ku&uz. 10. 11. Gvardijan. doseljen kao postolair iz Š i b e n i k a oko g. B e n c u i r 1 porodica. porijeklom iz Murvice. Filuga. oko god. A. 17. Košće. Momčić. s napomenom: iz Selaca. i 1764. 7.. doseljeni oko god. iz O m i š a . 15. 1625. iz G o r n j e g a H u m c a . 1747. 8.). Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a . doseljeni iz S u p e t r a. 1843. Mrmere) 4 porodice. D e š k o v i ć 5 porodica. Bezmalinović vulgo Jurčević. B a l e t a 1 porodica iz G r a b o v c a oko g. B u 1 i ć 3 porodice. Mali. U sumartinskoj matici spo­ minje se iz Selaca g. 1892. pok. B r o n z o v i ć 3 porodice. 1763. inače češće s anpomenom iz Podsmrčevika. Osim toga dolazi i kao Bezmalinović alias Kornelić g.. Garđelin. C a r e v i ć II (nadimci: Pope.Siadanje porodice3 1. Antonijević vulgo Jurašinović. ca. B u i j i m b a š i ć 3 porodice. 1753. jednako g. Vjerojatno porijeklom iz B r e 1 a. 1778. B o š k o v a č (nadimeft: Načeša. Bore. 1747. 1657. a g. 3. B e n u š i ć 1 porodica. oko g. . Spominje se u početku selačke matice (g.. Ranje. 1892. 1891. Prezime se nalazi m popisu originalnoga i bračkog plemstva g. 1748. (prema obavještenju župnika). U matici više puta s napomenom: iz Oklada. i 1766. g. U po­ četku selačke matice (g.4 U selačkoj matici g. oko g. A n č i e 1 porodica.. 1765.

. g. 1765. 1771. 1879. G a š p e r 2 porodice. 1763.). g. g. Solde. oko g. Glušćević detti Jurun. Glušćević detti Jurun. D u j m o v i ć 1 porodica. 1762. popisana su tri Tonšića. 28. s na­ pomenom: iz Selaca. u postirskima g. 22. 1763. 1770. g.. 21. U selačkoj matici krštenih od početka (g. iz P u č i š ć a. samo Coknić i Jakšić alias Coknić vulgo Biiin.. i 1753. 19. iz B a s t a . F i s t o n i ć 3 porodice. G l u š ć e v i ć (nadimak: Sleško) 4 porodice. g.. i 1800. 1781. 1910. 1755. samo Coknić (ili Cokrić) g. a g. 6 — U župskim knjigama u Bolu g. (Možda iz Metkovića). J u r u n (naidimoi: Lander. iz S u p e t r a . Jakšić alias Coknić. Coknić alias Bilin. 1762. kao Tonšić alias Marijančević iz Se­ laca. g. & napomenom: iz Selaca. Prezime se spominje u početku matice (g. 27. 26. g. 1625. iz omiške R o g o z n i c e. IUI piražničkima Jakšić vulgo Cokrić. U povaljskoj matici spominje se iz Selaca Jurun g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g.. Glušćević vulgo Tambić. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. 1747. a u bolskoj g. F r a n a s o v i ć 3 porodice.. u nerežiškoj g„ 1806. god. Doselio bačvar Frane god. oko god. lie. 193 Zbornik za -navodni život i običaje 13 . Prezime se spominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. u sumartinskoj matici g. Šandre) 10 porodica. U bolskoj matici spominje se ig. Kaizer. H a j d e r 1 porodica. U supetarskoj matici zabilježen je g. 1780..). 1750. 1749.4. 20. doseljena iz D o n j e S t u b i e e (Hrv. U gornjohumčanskom popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g.. Biilin alias Coknić. Jakšić vulgo Ooknić-Bilin. 1748. Longo. Giaxich Geronimo amibaisciator Brachiae. Jurunović. 1754. iz G r a b o v c a . g. Glušćević alias Mošić. samo Mošić. u početku matice god.18. 1767. g. 1747. Zagorje). 1749.. 1736. g. 1748. 1820. 1747. 1747. 1762. Ciokrić g/1766. Glunčević iz Selaca. 1887. oko g. Marijančević iz Se­ laca. 1657. 1591. Gluiščevdć vulgo Vulin. i 1766. 1765. Brachiae 5 . 1762. u matici g. 1745. spominje se Gfiassieh Gieronimo nuncius com. 1762.. 1747. 1888. uvijek s napomenom: iz Selaca. i 1765. Coknić vulgo Bi­ lin. Gušćević vulgo Sfečić. a. oko g. 1589. 24. g. 1749. 25. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin.. 1757. J a k š i ć (nadimak: Biliin) 13 porodica. a u povaljskoj g. a u prazničkoj g. 1753. 1751. 1748. 23. spominje se Jakšić. 1762. M a r t a n i ć {nadimak: Pučišćanac) 2 porodice.. GnJušćević alias Sličić. g. 1682. L a b a š 1 porodica. g. g. iz Z l o p o l j a kod Muca.) kao Tomšić alias Marijančević iflft Tonsić vulgo Marijančević (g. 1576. Glušćević alias Slečić. 1781.

Piplica) 32 porodice. 1425. Zakeja. 35. a u povaljskoj g. a g. U Reformacijama bračkog statuta g. Verić. 11 U supetarskoj se matici N. 1764. N i ž e t i ć (nadimci: Siuidja.. Jogo. Prezime N. 1398. Njegov siin Matij (g. 1732. 1786. 1772. Niseteo Giacomo defensor 9 . 32. Prema tradiciji. išluljak. spominje se u popisu vlasnika gornjoselskih paš­ njaka god. 1833. Tripo. 33. također s na­ pomenom: iz Selaca. R o š č i ć 1 porodica. Pavlina. M u n i t i ć 1 porodica. 1647. 30. porijeklom iz Poljiea. oko g. (za bo­ sanske vlade) Nixa Petrulli iz nestaloga bračkog naselja Dubravice. 1778. Nižetić alias Saić. M i š e t i ć (nadimci: Kumica. Nisetei alias Nižetić. O z r e t i ć 1 porodica. M o š i ć (nadimci: Tirola. Vjerojatno talijanskoga porijekla. iz S t a r i g r a d a . Papić. tako isto IUI Povljiima g. 1888. u povaljskoj g. Kalifarnez. 1637. oko god. Fratar) 12 porodica. 1589. Muto. 1762. Mišetić vulgo Matijašić. g. da se prvi počeo potpisivati patronimikom Nižetić. P e r i š i ć 1 porodica. 1420. spominje g. Šaranja. Mošić. u suraartinskoj g. samo Politeo. 1885. 1790. Baćulmac. Niseteo Gerolimo defensor.29. Vjerojatno u vezi s porodicom Glušćević ili nestalim bračkim na­ seljem Mošuje (Mosuljica).. Trusmbuin. a g. 1390. Huhnić. 1789. R o š i n 8 porodica. 1902. Nisetich Vincentius 8 . Žura. g. 1899. 7 U popisu bračkoga plemstva od god. Puše. Bolkimi.). U selačkoj matici krštenih spominje se Politeo-Nisiteo i samo Po­ liteo g. Isti Nixa spominje se g. iz G r a b o v e a. 1770.). spominje se sudac Missetich Joannes Petri. koji je preživio kugu (g. Mićini. 1403. 36. Mišetić vulgo Matašić. U popisu bračkoga plem­ stva od g.—1427. iz G r a b o v e a. 34. oko god. U selačkoj matici krštenih g. 31. U povaljskoj matici spomiinje se g.. U seFiačkoj matici krštenih spominje se od g.10 God. 1615. 1763. 1896. 1589. 1753.. on se latinski pisao* Michael Petrulli »ehiamato in S l a w Mixa o Nixa et da alcuni altri fu detto e soritto Nixe«. Rokotovi. oko god. 194 .—1487. 1817. 38. 1657. Čiča. spo­ minje se Mišetić iz Selaca. uvijek s na-' pomenoni: iz Selaca. Fatori. u svojjm zapisima ističe. Prezime se opominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. Š t a m b u k (nadimci: Zorini. M u š t a p i ć 2 porodice. Politeo-Niseteo. 1657. Kure. oko g. zabilježen je Matijašić. a g. Pule. iz S p l i t a . iz C r a b o v e a. Mošljić iz Selaca.4 U postirskoj matici g. 1566. Porodice Niseteoi-Gazić iselile su se. Erceg. i 1762.. 4 Spominju se: siusdac god. Glušević) 17 porodica. 37.

1775. i 1798. Vukasović a:ldas Vukejić e Violini' iz Povalja. 46. Jakovic. u supetarskoj Mariančević g. 1796. Kole. i . U sumartinsikoj se matici spominje Ursić iz Selaca g. a u bolskoj g. u dolskoj g. 1777. 1782. u sumairtinskoj g. 40. U popisu pučana »galeota« điz Gornjega Humca g. Sabe. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je g.. 1907. 1750. U matici g. 1787. Z r n č e v i ć . 1865. iz B r e l a . 1767. U r s i ć (nadimci: Piše. Pražnice. 1 porodica. Mirne. Jurlina. 1625. V i o l i n i (nadimak: Štopulo) 1 porodica. 1788. Boćineto) 3 po­ rodice. Miš. 1747. 1574. (za jPučišća. Ovo se prezime nalazi u popisiui pučana. V. 1768. 1793. Vjerovatno porijeklom iz Gornjega. 1710. Doselio se iz P o v a l j a kao sin babice iz Pučišća oko god. — U prazničkoj matici spominje se Tonšić iz Selaca god. 1865. Žuviainin) 60 porodica. »mistro Antonio Standelfpergher detto Stambucco quodanr An­ drea del Stato di Boemia dalla Citta di iPraga« od Matije' Nižetića. V r s a l o v i ć (nadimci: Pairamate.. 1789.. 39.. Rovik>. spominje se V.) babica. a tu povaljskoj g. Dujini. Šare. Trutanić -alias Mengić. koji su dobivali sol g. U dolskoj ma­ tici spominje se iz Selaca g.. 41. 1741. dofojeglog za kandijskoga rata u Selca: braća Ursić 12 iz makarske krajine. 44. 1776. 195 . 1724. 1777. Trutanić alias Pulković. Doveden u Selca oko g. Trutanić. Vjerojatno u vezi s porodicom Marijančević. T o n š i ć (nadimci: Sprtica. a g. u v i j e k s na­ pomenom: iz Selaca. u dolskoj g. Karlin. i 1757. i 1791.. 43. oko g. 1745. Štambuk. Pivac. a g. Šćenze) 20 porodica. magistro Štaimbuk. Kovač. 45.) Vuković alias Tri­ funović. Gornji Humac i Straževniik).. u foolsikotf god. Suho. 1768. T o m i ć 1 porodica.. 1754. 1809. U popisu (g. zabilježena su tri Vrsalovića. uvijek s napomenom: iz Selaca. u sutivanskoj g. iz Selaca... Jadire.Šalte.. Kokić.. Bazeta) 9 porodica. i 1781. koji ga je oslobodio od galere »Galera Generalicia Vendramin«. 1625. 1747. Lala. g. 1788. Tonšić alias Marijašević. U početku matice (g. 1747. Ture. 1777. 1771. iz S p l i t a . Vidini. g.. Barahul) 12 porodica.. T r u t a n i ć nadimci: Cvitić. U početku seiliačke matice (g. Kumejoža. oko god. U postirskoj matici spominje se Vuković iz Selaca g. Trutanić vulgo Fortunić i Trutanić alias Mengić. Mise. Vjerojatno porijeklom iz Gornjega Humca. m povaljskoj. iz Povalja. Mikulica) 3 porodice. Vuković vulgo Trifunović. 1752. 42. 1780. 1747. i među pučanima »galeotti« iz Gornjega Humca g. i 1781. a Trifunović se spominje u župskim knjigama u Povljima iz Se­ laca g..) 'novoga stanovništva. u povaljskoj.. 1796. 1746. Humca. V u k o v i ć (nadimici: Nane. 11 U prazničkoj maticu spominje se iz Selaca g.

Split. što znači Dionizije a ne Mihovil. di volti e sotterahei.« (Brački zbornik. Ref. — Ciccarelli. J.. ibid.in Bol e in. Sesnić. Communita della Brazza.. . Una in Bol alia m a r i n a . Utini. Utvrda naseobine bila je na Gračišću.196 . 1747. 108. 1932. . Kažu.. Presvođeni bunar. (v. str. Mate Domijanović. 1943. kameni stup sa urezanom kozom. M. str.«. eđ alcune grandi e belle Urne sepolcrali. U Selcima su g.«.). reljefnih uresa i prelom­ ljenih stupova. Lib. 340. str. Bulić: »Tromaventi antichi a Selza dell'Isola Brač«. 2 1 . 19. str. ibid. 50... e l'altra nelle parti superiodi dell'Isola un miglio circa lungi dal mare nel sito chiamato Bugne alle radici del monte Cracischie presso una bella Caimpagnuala. Jalcov Domijanović. 5 Diversi publici decreti. I. Vrsalović: »Prinosi iz bračkih starina«. a luka u Vošćici.LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. .. str. terminationi. Ipak se može utvrditi.. god. Dragnić. je sred vinograda u zaklonu od bure stajalo nekoć rimsko imanje. '... Babica. 1656. 101—102) zapisano je: » . str. — Najveći dio kuća u mjestu spalili su Talijani u kolovozu g. P.. 7 Statuta municipalia ac reformationes magnif. (publ. 1912. 1753.. inema ni u Gornj'em Huincu starijih knjiga. Po gro­ bovima nađeno je raznih kovnih predmeta i novca. 105—106. str. . I. veliki okrugli mlinski kamen sa udubinama i tragovima mozaika još se tu nalaze. . villa rustica. 90. Split. ženici i udavače iz Selaca. ali sam nedavno našao tragove poganskog vremena. 11 Dr. ibid. . 9 Ciccarelli.-— Međutim. e Britanide l'altra: e quindi deriv6 forse. 148. Ima porazbacano nešto izrađena kamena i dosta krhotina.« Cvito Fisković: »Sličnu piscinu — (kao na Bolu iznad R a t a — opaska A. 1914. zabilježeni ovi »novi stanovnici«: braća Uralć. privilegi et indulti a favor della magnif. Mihovil Domijanović i još jedan Jakov Domijanović. e Saraceni . da se tu iskopalo i starohrišćanskih znakova.. str. 1660. valjda podignu­ tim u čast Silvanu.). 106. valjda kakav hram. iznutra obložena mozaikom.. Među ruševinama strši nekoliko sarkofaga. očito je. Sv. e Ibid. e la distruzione. Trident. che si supongono distrutte dalli detti Narentani. da je Nižetić moralo postati od Niže (Nixe). esistono tuttoira le fondamenta di mura. come in Scrip. ibid. Cicca­ relli. Još je u komadu i velika kamenica mlina za masline. 12 Popis kod I. str. Gasparović (g. Sebbene ignorasii til suo principio. Ranije su nađeni tu starokršćanski sarkofazi. Dragaš. a u drugim bračkim župskim knjigama rijetko se spominju kumovi. 3 Ne vodim rubriku »Izumrle ili iseljene porodice«. Domjanović. Na istom položaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgračišće. come si disse sia s t a t a chiamata e scritta con tali nomi. ibiđ. da su nestale ove porodice: Dogančić (Doganac) iz Brotnja kod Imotskoga. 255—256. 25). str. s Ibid. Ovdje. Gospodnetić. str. XXXVII. ibid. u Vjesniku za arheolo­ giju i historiju dalmatinsku. Forse.. jer se matične knjige počinju dosta kasno.. a Selca su spadala pod gornjohumčansku župsku crkvu.) — vidio sam i u Bunjama kraj Novog Sela. 1656. Bullettino di archeologia e storia dalmata«. queste due Cittadelle sono state denominate Elafusa Tuna.« U pismu pjesnika Ivaniševića (povaljskog opata) od god. zem­ ljanih predmeta. Od zgrada dobrano se razabire posvođena kuća. che l'lsola. Osim toga. 38: »Tu su na obronku brda Gračišće razvaline staroga grčkoga grada i kasnije rimske ville (»villa rustica«). Cap.. 4 ciccarelli. Bugne della mia abbazi'al giuristizione si attrovano vestiggi di cittadelle. str. veđendosene finora le vestigia. 274—278. . ibid. communitatis Brachiae. Ivan Kursić. Ostojić »Benediktinska opatija . 1916.. 25: pored škripa »Due altri murati Luoghi ossian Cittadelle erano nell'Isola. Udine.

Bola. POreMRČETvTK Stanovnici ovog zaseoka bave se uglavnom vinogradarstvom i sječom šume. Haber. God. Anteša) oko desetak paV: NA SELA T r u t a n i ć (nadimci: Meštrić. naročito u okoiaci brda Smrčevika (Sv. IV. Nastanjeni na sjevernom obronku brda Sv. u v i ć . Nedije). 1762. Jakovac) oko 10 pastirskih porodica.). ZAGVOZD Oko 10 stanovnika pastirskah porodica od dva brata T r n t an i ć . 197 . Ventula) oko 8 pastirskih poro­ dica. sagradili su priličan put do ce­ ste. U selačkoj matici krštenih zabilježeni su u početku kao Hektorovići (g.M e n g i ć . NAGORINAC T r u t a n i ć (nadimci: Ćepe.Ž . H. Stan se nalazi jugozapadno od Graca (Sv. Kuzma i Damjan). SV. Kitonja. Tome IUI predjelu Pod Bunar. a bave se uglavnom ratarstvom. Izvozna je luka za goirivo drvo Spilica i Hrvaska. Studij) 3 pastirske po­ rodice. OSRIDCI Trutanić stmrskih kuća. 1938. TOMA (VEBER) G l u š ć e v i ć 1 porodica. kamo dolaze bračke i talijianske lađe. porijeklom iz P u c i š ć a . Kranjac. 2 porodice. Stan se nalazi na jugu od cesite ui jednoj vrtači. (nadimci: Pušić.ČOBANIJA Sastoji se od' nekoliko pastirskih zaselaka i stana. te su nabavili teretni auto za prijevoz svojih proizvoda. I. I H NAKAL E t e r o v i c (nadimci: Šiško.

Bezmialinović vulgo Matulović 1757. Koko) 11 poro­ dica. Prezime se nalazi u popisu! bračkoga plemstva od 13. (nadimak: sela. Flratar. Danijelović 1749 Jakšić vulgo Coknić. Bakota. od takozvanih »uscocchi« (iz Poljiica). A n t o n i j e v i ć (nadimci: Bandur. Bezmalinović de Podsmrčevik. B e z m a l i n o v i ć (nadimci: Babin. Bezmalinović alias Jurčević. Runje. srp­ nja 1657. Jurci) 4 porodice.). 3 Prezimena prvi pult spomenuta za prvih 20 godina selačke matice krštenih (g.: Matulović. 1741. Beg. prvi naseljenici sela. Jurčević alias Bezmalinović. na pr. 1771. 198 . Vlahić. da je nastalo od poljičkih bjegunaca u idrugoj polovini XVI. 1753. a u povaljskoj Peričić iz Novog sela g. koje je naselila mletačka vlada. Sadanje porodice 1. 1747. Antonijević 1752 Bezmalinović vulgo Korneljić 1755 Bezmalinović vuiligo Galiotović.Bezmalinović 1748 Glušćević. 1766. Bezmalinović vulgo Petrasović.—1766. j . 2 Prema »Schematismus cleri«. Justić. 1912.: 1754.: 1763.U selackoj matici kršitenih skoro od početka spominju se sta­ novnici ovog zaseofca. a navedena s napomenom: iz Novoga sela 1747 Coknić.: Bezmalinović alias Vlahić 1762.: Cokrić 1764. Prema tradiciji. Antonijević vulgo Peričić.: 1762. 1574. Ban.: Bezmalinović alias Galijotović 1766. u nedalekom ra­ seljenom ipastiirskom stanu (Prodoli 12 stanovnika. bilo je god. 2.) — t. U selackoj matici dolazi od početka g. U prazničkoj matici zabilježen je kao kum m Novog sella god.: Bezmalinović. Vjerojatno Bezmalinović porijeklom iz N o v o g NOVO SELO 1 Pretpostavlja se. Skrnić-Dujača) 22 porodice. vijeka (oko g. Sitoga vjerojatno porijeklom oz P o 1 j i c a.

14. Prema tradiciji u zaselku su se prvi naselili Antonijevići.: Antonijević alias Peričić. 1798. Grandeša. 1777. 1777. 199 . 10. G l u š ć e v i ć 1 porodica. Meštrov. S m o l j a n 1 porodica. 1780. porijeklom. 3.—1766. 1805. porijeklom iz S e l a c a .. 11.elac) 9 porodica. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Antonijević vulgo Peričić. kao Politeo-Nizeteo. Si k r p a c < (nadimak: Lace) 1 porodica.. 9. T r u t a n i ć (nadimak: Mutić) 1 porodicia. Lonđin) 8 porodica. Žuj. . U ipovaljiskoj ie matici zabilježen de iPoliteo iz Novoiga sela god. Noviji doseljenik iz D a l m a t i n s k o Z a ' g o r e. U selačkoj matici krštenih od početka kao Jakšić s različnim nadimcima kao Coknić (Cokrić) i Bilin. Farao aMas Hkterović. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. J a š i ć ('nadimci: Baje. iz S e l a c a .. Mateša. Spada. i 1811.4 7. ' 6. 1752. U ma­ ticama kao Tonšić alias Marijančević. E t e r o v i ć (nadimci': Gać. T o m a š 4 porodice. P e r i ć (nadimci: Bunlian. Šunja. Marim. 8. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a. OKLAD Naselje spada pod kuratordju u Novom selu. Šušter.Antonijević g. sa dalmatinskog kopna. Kuje. Car. Po­ rijeklom iz P u č i š e a .. 1770.) 1752. 1803. Prezamena Okladama u povaljskoj matici XVTII. Melo. Faraon g. 13. 1747. . a 12. Skulanac) 5 porodica. U selačkoj matici krštenih od g. početak XIX vijeka: Vrsalović g.. Š t a n i b f u k (nadimak: Trummm) 1 porodica. Anto­ nijević . vijek: Antonijević alias Peričić g. 1796. 4. P o l i t e o (nadimci: Aintonovi." 1784..U povaljskoj matici Bezmalinović iz Novog sela zabilježen je g. Porijeklom! iz S e l a c a . D e l i ć 1 porodica. 5. Papić) 5 porodica.. Vjerojatno' porije­ klom iz G o r n j e g a H u m c a . Pirezamema prvi put spomenuta za prvlili 20 godina selačke r matice fcnšteniili s nap^meiMOTi: iz Oklada (g. 1657. Pikar.

Haržić. Vela Banda. 3. Vrhsela. Bezmalinović. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Boja. (Nizeteo. Tomasei. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od 13. Prezimena prvi put spomenuta za pa'vih 20 godina povaljske iniiatice 1723. privilegi et Indulti.«. Klišćar. Čep. Antonijević alias Peričić s napomenom: iz Oklada. Ostojić. 1 POVLJA Naselje se nalazi oko nekadanje povaljske benediktinske opa­ tije. Koko. Politeo-Nizeteo.. Viti Dilia. 4 Ciccarelli. opat Cvitanić. Roguljić.: Pavisić. Ivardelić(?). Vrsalović. Pod (Puntom. j . 1730. 1943.: iSantić. Lokva. Iza Doca. ibid. Vrtlić. 'Antonijević. 1726.Saclaiije porodice 1. 255—256. Major.: Mošić. 1752.nel capo superiore di essa« (T. 1798. accommodate 40 case di detti Uschochi. 1725.: Petričević. . Refuj. 1728.: Gulić. spominje se Trutanić alias Mengić.1656. Za Kasti! i Brdanjak. 1 Važniji su dijelovi mjesta: Mala Banda. 2. 200 . 1912. Mutić) 5 porodica.: Dragićević đz Donjega Humca. T r u t a n i ć (nadimci: Mengić. Ulica. 3 Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. 1777. litovićr 1724. Udine . Kaliger.. . .) U povaljskoj je matici zabilježen de Puiliteo iz Novoga sella god. srpnja 1657. » . terminationi.. Barić. Trident.. Manjinja) 13 porodica. 1770.4 U povaljskoj matici g. 1747. odnosno Nižetić. 104—105: » . 2 Diversi publici decreti. U staroj selačkoj matici g. Porat.. isola della Brazza-Brač) . . a g. str. . .: pop Vrsalović. 1731. Damjanovic. LITERATURA I BILJEŠKE: Novo Selo i Oklad bili su velikim dijelom spaljeni od Talijana u kolo­ vozu god. U selačko j matici krštenili spominje se g. Keke. Porodica Trutanić stara je bračka pučanska porodica. stara je bračka plemićka porodica. P o l i t e o 1 porodica.

. L i t o v i ć (nadimci: Franko. a u bolskoj g. 1730. 4. Didolić... 1724. kapelan Martinović. u selačkoj matici dolazi D. Haja). 1697. 1758.. iz P r a z n i c a. D r a g i č e v i ć (nadimci: Pavišić. Prema predaji iz R o š k o g p o l j a u Boismli2 U sumiartinsikoj: matici g..: 1742. 1765. oko g. Č u r k o v i ć 1 porodica. 1631. god.. Ivanac. 201 . iste godine spominnje se i jedan Dragičević kao kum iz Donjega Humca. 6. 1777. Prezi­ me se spominje odmah u početku latinske matice krštenih god. s napomie/nom »iz [Povalja zabilježen je Aržić i Haržić. D u j m o v i ć (nadimak: Rado) 1 porodica. s napomenom: iz P o l j i c a . pop Michaelis. Dragičević g. 1655.. Spominje se u Povljima od početka matice. 1777. 2. 5. 1751. Luka. g.. Porijeklo iz Poljica. Danijelović iz Novog sela. spominje se Mate Da­ nijelović iz Škripa. pop Božić iz Zvečanja. i 1735. Prezime je zabilježeno u Povljima god. Jedan Danielović kao kuim spominje se U prazničkoj matici D g. U pučiškoj matici spominje ise god. . i 1781. kao Hržić detto Bošnjak. 1772. 8. Starije porijeklo: Poljica. spornimje se prvi put u matici god. vjenčan god.. kao Kostoević alias Pavišić spominje se g. Vrsalović iz Selaca. spomi­ nje se u Povljima u početku matice. 1782.: 1741. 1736. vjenčan g. opat Bokanić. 1775. kum g. Lučić. 1788. 12 porodica. odmah u početku god. iz T r o g i r a . H r ž i ć (nadimci: Bošnjak..: 1740. god. 1783. Rako. iz G r a b o v c a .: 1735. isto g. (vulgo). Brko. Pavišić ©e spominje taJkođer gotovo u početku matice g.: Niseteo. D a n i j e l o v i ć (nadimak: Lakoš) 1 porodica.porodice. 1897. G l a v i n o v i c (nadimak: Ituigo-r) 2 porodice. 1782. 1751. Donko) 5 porodica. Dragičević alias Pavišić.. 1887.1732. Blašić.: 1733. Litković s napomenom: iz Gornjega Humca. 3. 1746. Kutleša) 8 porodica. Hržić je zabilježen u Povljima kao novi stanovnik g.. Sadanje porodice 1. a samo Kostoević g. 1810. B e o v i ć 2 . Tripo.".. Gluho. 1746. 1886. Litović alias Pavelić. 1688. 7. 1625.. Dudan. 1747. 1748. U popisu veslača bračke galije g. mornar Beović aiz S u p e t r >a. 1803. 1767. Kralj. u supetarskoj matici zabilježen je kao kum o.

V r s a l o v i ć (nadimci: Blaževi. Gobo. spominje se prvi put g. Baškiii.. šukadair. kao kum.skoga rata (g. Ružin. Jogić.9. 12. Kao Ostojić alias Knežić javlja se u povaljskoji matici od god. 1725.. 1637. jednako g. Kiko.). 1776. Barišin. J'uirić. 1778. 1769. 1756. na Braču od morejskooa rata. Prezime dokazi od1 početka matice. vjenčan g. spominje se Štambuk kao kum iz Selaca u Povljima g. ištego.. M o n t a n 1 porodica. Porijeklom iz P r a g a . Viškovi. a u prazničkoj Ostojić kao kum god. 1777. 1769. Mičilo. Jelinin. 1777. Spominje se kao Ostojić alias Taraš g. Mede. 202 . Unko. Andrijin. 15.... Mosor) 40 porodica. Šjorpjerov. Olin. BaguMna.. i 1796. Juirčev. Striko. Ostojić dicti Knežić g.. Koirneliić. Z l a t a r (nadimci: Juirac. Ostojić vulgo Knežić god. a kao Zlatair dolazi prvi put (kum) g. Pavlak.). Ostojić alias Knežić iz Povalja. Sapa. 1789. Cipe. Ranjin. livaj. 1889. JoKiin. (Najstariju povaljsku latinsku maticu krštenih vod'io je pop Vrsalović (g.. 13. 1758. O s t o j i ć . Šešula. iz N o v o g s e l a . 1786. god. 14. Žele. P i v č e v i ć 1 porodica. 1570. 17. 1783. Đorđin. Batej. T a d i n 3 porodice.1790. Fabe. 1761. 1780. kao Ostojić alias Janković g. O s t o j i ć (nadimci: Titulo. Za Vrsaloviće veli pak. doselio u XIX. 1766. M. 1793... Porijeklom iz Bosne. 18. 1782.. Ante Š.. 1771. financ doselio.. Vrsalović da pripadaju među naj­ starije useljene bračke rodove. Ostojić alias Colin god. 1749. Ostojić sive Knežić god. P e r i ć .. Cokulo. Knežić alias Ostojić g. Žanetić. Repuj. iz G r a b o v c a. Mate vjenčan god. š t a m b i u k (nadimci: Bajamonti. 1786. Kamin. Mihalo. kapelan Ostojić. U sumartinskoj matici spominje se g. iz T r p n j a. Porijeklom iz P o 1 j i c a. 3 10. Runjin. Kuran. Glavarac) 30 porodica. 1723.) U Povljima se spominju g. Harafoov. R o š ć i ć 1 porodica. Šare. 1765. dr. Colo. Đinđin) 26 porodica. dolazi u početku latinske matice kao Roguljić (g. Colic. St^pančev. Lovrin. Rus. vjenčan1 god. Janlković. 4 Vjerojatno porijeklo iz Gornjega Hutmca.K n e ž i ć (nadimci: Dolkin. Jakovljev.. Roguljić alias Zlatar. Škopjar. zatim g.. i dalje. 1880. iz S e l a c a . 19.K a m b e l o v c a . iz S p l i t a .B a n d i ć 1 porodica. iz K a š t e 1.. U sumartinskoj matici zabilježen je god. Ostojići (Knežići) đobjegli su na Brač 3 za morei. Matin) 6 porodica. Porijeklom iz K u č i n a . 1769. P u p . s napomenom: iz Povalja. 1774. Soldat. 16. 1777. 1768. Jovin. 1883. Sokol. vijeku. 11. N a r d e 11 i 1 porodica.—1573.. Antončev. 1796. 1814. Markuc. Bivalo) 7 porodica. Lanlterni'štiin.

D a m i j a n o v i ć se u matici sipominje g. Južnoslavenski filolog. L (u č i ć u matici je zabilježen god. 1798. 1742. 75—77. 1798. Split. Rukopisni svesci u arhivu biskupije u Hvaru. 4. 2. vijeka«. Knin—Zagreb. ibid. Anto­ nijević alias Peričić iz Oklada. . Ostojić: »Benediktinska apatija u Povljima na otoku Braču«. 1779.. S e j a č i ć (nadimak Bojamac) spominje se sredinom XIX. inače je -Božić zabilje­ žen <g. 3. br. Prezime Vidović nalazi se u popisu povaljsikoga novog stanovni­ štva od god. d.. — VI.. d. 1934. P e t r i e e v i ć se spominje u matici g. vijeka. str. 1772. Često se spominje od g. 1747. 1790.. 1771. 1786. 197—210. A n t o n i č i ć spominje se u povaljskoj matici krštenih god. 322—323. Lučić iz Omiša. i 1747. B o ž i ć se spominje više puta u matici: g.g. i 1792.. str. 1796. Beograd. J u r i š i ć doseljen sredinom XIX. 1. kao kum... Skoplje. 18—22. Starine XIII. Ciccarelli. 1921:. Zagreb. 1899.. 1746. 1895. Ljubljana—-Zagreb—Beograd. 1767... Ostojić: »Još o čitanju povaljskog natpisa« Jugoslavenski istorijski časopis.. — Abbazia di S. — Petar Kolendić: »Stihovi n a povaljskom natpisu iz XII. Split. a g. 46s—47. 1725.. 1787.. 1780. 1771. zatim god. 1743.. 1 203 . 33—35.' LITERATURA I BILJEŠKE: Ivan Ostojiić: »Povaljslka opatija« u Narodnoj starini. str. Pavlović-Lučić. 1746. možda isto što i Antonijević. 1754.. str. Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima«. 1767. s ibid. 1781. ibid. 1763. kao kum Antonijević iz Oklada spominje ise g. pop Heldanović afes Božić. sv. 1747. vijeka.. 123—126. v... 1760.Izaurle ili iseljene porodice • 1. Porodica je od selačkoga novog stanovništva. ćirilicom pisani nadpis iz Povija na otoku Braču«.. pop Božić iz Z v e č a n j a . str. — F r a n e Radić: »Staro­ hrvatski. 2 Ostojić. isto tako g. . i 1798. 1881. g... str. do oko g. 1778. Južna Srbija. 1742. kao Lučić aliais Vidović. Jelena Božić iz Zveča­ li1 ja. 1940. str... 8... — I. Starohrvatska pro­ svjeta. — I. 1774. — I.. Antonijević je bilježen g. Antonijević dictus Jurašin g. 91. i 1777. g„ 1789. i 1791. 1774. Zagreb. 1733. do g. — A. samo Lučić do­ lazi više puta od g. čorović: »Povalj'ski natpis na Braču«. Antonijević dicti Juresina g. [Porijeklom iz M a k a r s k e . 1739. Antonijević iz Novog sela g. zatim dosta če­ sto: g. S e k u l o v i ć doselio Marko iz P r a ž n i c a i vjenčao* se god. 92. 1924.. Brački zbornik br. 1754. str. 22. a iseljen početkom XX... Giovani di Povglie. 1762... 1930.5 6. 1938. 1760. . i t. i 1744. 1774. g. i t. . 7. 1758. 1777. — Frano Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«. 1780...' 5.. Inače se Antonijević često spo­ minje u povaljskoj matici: g. 1742.. 103—108. str. iz B o l a . 1782.

Šerka iz Brela. Henčević. Milicević iz Svinjr'šća. fra Pavle S . Dogančić. Kao sigurno možemo reći samo to. 1747. Suz'č : e alias Šukadar. teško je sa sigurnošću utvrditi. Tabaiković. Mala Banda.: Maiitinčević iz Velikog Brda.ć alias Majbonić. Glavica. Žutić. Dolac.: Dorotić. 1665. koji su osnovali đobjegfti franjevci za kandijskoga rata. Fra Petar Kumbat. Varžina. Terz . Dfuiić. ida je u ovom. Sukadar. nobađ.4 M. Petričević iz Makarske. Bračani nazivlju to mjesto Vrhhrač. i to naročito' od uvedenja mjesnoga poštanskog prometa oko god.. 1671. 1890.: Suzičić iz Brela. Ime Sumartin prošireno je prema talijanskom San Martiino.: Boroević. 1783. Čimaz. bi god. da se današnja luka prije zvala Sitno. kad je kuga poharala veliki iđio stanovnika. Porat. Duić iz Basta. 1666. Staničić »dictus« Šare. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. Hulovi Dvori. koji je naziv više puta potvrđen u franjevačkom arhivu. 204 . Ačić. ali je u posljednje vrijeme -iščezao1 i ustupio mjesto drugom starom nazivu: Pod Jamu. Mij. Kula. SUMARTIN Da ili je nekada'prije kandijskoga irata Cg. Staničić a^iaiS Šarić. matice (Stara matica g. 1674.2 Manastir. Aničić.: Solo. Dočina i Pod Jamu. Martinčević. 5 Popis kod I.: Vlainić iz Brela.: Antulović iz Basta. Stipić. 4 Važnija su dijelovi mjesta: Kopita. Oljdanović iz Velog Brda. 1645. fra Šimun Ribarević. Ivačini Dvori. 1738. Stalno je. 1668. 1669. Suzičić alias Breljak. iy Velikog Brda. Počivale.—1683. Babica. 1673.) stajalo na po­ ložaju današnjega sela neko naselje. str. Martinčevi Dvori. Ribarević. 1 Taj se na­ ziv održao donedavno. Martina na Vrhbrača) proglašen za pravi manastir.) 1665. 1672.: Babić dicti Konje iz Slimena. 143. 1671.-84. Terzić iz Zagvozda. u Sumaritiimi prvih 18 god. predjelu bila crkvi­ ca (možda posvećena Sv. fra Š'mun Tvrtković. živjeli su u Povljima ovi novi sta­ novnici: Petar Stanišic detto Oreze i maloljetnik Viđović s bratom. Martinu). God.: Gukselović iz Selaca. ibid. koju su nowi stanovnici našli u ruševnoim stanju. na redovničkom zboru u Sinju (manastir Sv. Zagreb. ć. 1667. 3 Velika je nesreća zadesila mjesto oko god.. 1929.: Markonjić iz Vrdofta. Pr«2ameiiia prvi put spomenute. Ulica. Činčević iz Zagvozda. Jurić-Kačić. MJlanović.

1785. Florio (rod. 1836. a kao nove obitelji dolaze: Mijačić.) i Krajina (3 osobe). 1811. Konjić. P e t a je anagraf a od god. 1838. g. g.) i Petar Vlahović (rođ. Mateljan. Nova je obitelj Granić (4 osobe). 1796. Perić-Bezmaliin. Oljdan. S e d m a je anagraf a od g. 1680. posjedničke 2 (Mate Boroević i Mihovil Novaković). 1833. Jakov. g. 1779. Nova poro­ dica Serventić (5 osoba). Stipić. Mihovil Novaković (rođen 13. Carić (samo Antonija od 18 god. A n i č i ć 4 porodice (nadimci: Balarin i Mjaljo). U popisu novoga stanovništva zabilježeno je više doseljenika s prezimenom Aničić. Gilić. Jugović. ističe se »capitani« Josip Dorotić i »judicis« Matej Boroević. Aničić. Matešić alias Gilić iz Vojnića. Antulović dicti Vicić. Sadanje porodice 1. B'iilia su 64 doma i 273 sta­ novnika.čić. Ante Arstin Cvitanović iz Baške Vode (rod. oba š'z Milne. više puta u matici: Aničić-Balarin. Od g. 1679. Suz. Ivan Arstić Cvitanović (rod. Komar. je anagraf a od g. Tad su postojale ove porodice: Ančić. Zanchi i Radić-Porobija. Š e s t a je anagraf a od g. Šerka. s napomenama.) iz Bola. Mijić alias Breljak.: Žarković. Ukupno domova 70. Novaković. Petričević.). bacvarske 2 (Florio i Petar Vlahović) i prosjačke 3 (Antonija Praomiić. j . da je Granić iz Baške Vode. Arstić. Domova 65. Matesina. Gvozdanović. Devčić. D r u g a je anagrafa datirana 20. Čimaz. 1823. fra Nikola Šimić. zidarskih 3 (tri škansa: Petar..: Boroizan.: Diidolić iz Selaca. Pavičić. fra Bernard Kunić. Mijić. muškaraca 119. i bilježi 44 doma sa 139 muškaraca i 124 ženskih. posjednik.5 i to iz 205 . Mandić. ožujka 1758. Ančić iz Imotskoga. Jakov Jugović iz Podgore.) iz Plame. ali su zabilježene isamo 4 porodice.. Domova 50.j?ca. 1800. otok Hvar). O s m a je anagraf a od g. Staničić. Puratić. Stančić Marin iz Plame (t. travnja 1815. te Margarita iz Korčule). Mijić' Majbon.: Solović. Solo. Žutić iz Imotskoga. Mihović i Jerka Šerka. Busatto. Plet'ikosa.) oženio se Lučom Mateljan (rorđena g. a onda prekinuto.) iz Baške Vode. Rajo. (muž i že­ na). Č e t v r t a je anagraf a od g. 1681. 1682. Bo>roević (i »oonsiglderi« Toma Boroević). Janović. a ženskih 94. g. Sumiartamske anagrafe N a j s t a r i j a a n a g r a f a počinje se godinom 1777. T r e ć a.. Kuzmanić. te Mihovil Guljezin (1 osoba) rođ. ist. Batošić iz Podgoire. g. Lučić. Bartul). 1834. Škansi.: Ribarević dicti Visković. težačkih porodica 60. Jerko Stančić iz Plame. 1770. te Pranić Antonija od 61 go­ dine. Tad su bila 54 doma i 226 stanovnika. Odrapić.. iz Poi1.1678. Duić. 1826. 1826. Dorotić (i »capitani« Josip Dorotić). Antulović. Nova obitelj Gojsalić-Bašić Miho (1 osoba).

A n t u l o v i ć .5 U inatici se g. U početku se nastanio kod Jakova eHnčevića detto Bošković u Selcima. ali i Ančić-Tunguiz. Antu.iz Basta za kandijskoga rata braća Antulović detti Vicići. D o r o t i c 4 porodice (nadimak: rštefan). 4. 1796. 1827. 7 Prezime u matici zabilježeno od g. U popistu novoga stanovništva od g.. zabilježen j e . gdje se Mate Aničić i oženio i na kraju se stalno naselio u Suniartinu. zatim u Selcima kod porodice Tonsić.omiške R o g o z a i c e za kandijskoga rata. 1807. i 1893. samo Konjić. Kasnije češće kao Babić alias Konjić. Mate i Mihovil Aničić u početku u fPučišćima. 1828. B a b i ć 4 porodice (nadimci: Konjić 2 p. 1799.5 U matici je prezirne A. Babić dicti Konje iz Slimena. i to u Podtargnadie koid poroidice Tome Kuzimića. Prezimie u matici zabilježeno od g. U samostanskim ispravama za njega je zapisano: 6 ». zabilježen je Toma Boroević. Isprava 6 veli »aiuto a sachegiar la 206 . u matici često Cvitanić-Brstić. zatim Podbergrađe. spominju se 2 Antulovića. . U početku se naselio u Gornjem Humou. spominju se Aničić-Mihajjo. U popisu novoga stanovništva od g. 1666. i 1851.5 U maJdci je zabilježen g.) Doselio za kandijskoga inata iz S 1 i m e n a kod Omiša Pavao Babić detto Konje. Urlić). 1667. samo Arstić. Doselio se Mate za kandijskoga rata iz Breflia.lović dicti Vicić. God. zabilježeni su: braća i Juraj Babić. piše i Salinović dicti Boroević. Martino dopo che face tanti Sualeggi per le Case di Vechi abbitanti«. God. ima samo Salinović. i Mujo 2 p. 1817. 1747. 2. Antulović-Ektorović. 6. Tarle. pojedini: Arvana-Arvaninac i Bufcalo)..-. 1884. U popisu novoga stanovništva od g. bilježeno od g. a zatim se naselili u Sumartin. Prema tradiciji. 1672. questo era Ajduco e soleva per forza«. 1669. a kasnije se preselio u Sumartin. 5. 1853. 1682. e poi ando star a S. . 1747. B o r o e v i ć 8 porodica (nadimak: za sve Boroevice »Borovac«. God. 3. Doselili se iz P sr o 1 o g a kod Vrgorca fbraća Salinović idetto Boroević. Od g.V i j c i ć 2 porodice. 1666. isprava veli: » . C v i t a n o v i c 7 porodica (nadimci: Arstić/Vale.. porijeklom iz B a s t a ili Baške Vode kod Makarske. God. 1747.—1805. Bocman. a onda u Sumartin. Doselili . 6 Po drugoj verziji: Salinović je otišao u početku na Hvar. ali od g.—1806.6 Prezime je u inatici 'zabilježeo od g. Od g.

1777. 1777.7. Prema tradiciji. K n e ž e v i ć 1 porodica (nadimak: Mladimir od Vladimir)..7 U matičnim knjigama od g.5 U niatic'i se često spominje od g. 1747. 1747. Doselio se iz B a š k e V o d e. Spominje se u početku druge matice g. K u z m a n i ć 1 porodica. Komarovom. U matici se spominje god. 1645. oženio se god. J a n o v i ć 6 porodica (nadimak: Rado). Sajcha Greca a Bol col Fratte idi Macarsca certo Rude«. 1866. J u r i ć 1 porodica (nadimak po zvanju: Laik). da se doselio Križan Gilić i Mate Gilić. 207: . K o v a č i ć 1 porodica. Kristofor Gilić. u župskim knjigama dolazi g. 14. Mate detto Mateša Gilić iz K o z i c e doselio se oko g. 11. Pored prezimena Gilić. a g. U popisu novoga stanovništva od g. U matici od g. Doselio se iz Rašoaaia. 1691. 1674. zaljubio se i oženio u Sumiartinu. 1904. . G i l i ć 4 porodice (nadimak: Križanović).. 1873. U popisu novoga stanovništva od g. Doselio se iz K o r č u l e (kao brodograditelji). 13. zatim u Novo selo kod Naisetea. g. Dorotić-Muto. i to u Zagomilje. ima zabilježeno' više Doirotića. . zaljubio' se. a onda u Sumartin. 8. 1679. također Puratić aliajs Dorotić. Godine 1858. 1813. U Suanartiinu je bio još jedan Jurić. * K l i s u r a 1 porodica. Došao pred oko 30 godina iz R o g o z n i c e (šibenske) u sumartinski samo­ stan. U matici od g. 6 Druga isprava veli. 1816. Doselio se iz Rogoznice oko g. K a ž u l i n 4 porodice. 1774. a kupivši kuću Rude prijeđe u Sumjantin. Diklić-Kuzmanić. iz B o k e K o t o r s k e došao brodom mornar Rade. L u č i ć 6 porodica (nadimak: Gač). 15. Doselio se iz V r b o s k e. Prezime >D. Ma-tešina . Jurić kao svjedok na vjenčanju 1 drugi put iste godine iz Zagorja. kao Janović-Rađo. God. 1674.. 9. Gilić alias Križanović. dolazi u matici od g.—1781. kao Matešić alias Gilić iz Voj­ nića. Ivan Casolini se oženio god. 10. O njemu piše »questo era assassino e traditore di piu fini che si poteva trovare«. s pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru i oženio se. 12.. kao Casolini. Doselio se kao drvodjelac. 1866. 1925. Porijeklom iz S p ili i t a.

Martinac). 1747. zabilježen Mateljian de piame. g. 1811. Mijić dicti Majibonić. 1675. Doselio se iz S e l a c a . 1787. 19.7 U matičnim knjigama g. P 1 e t i Ko s i ć 2 porodice (nadimak: Ivača). Puratić alias Dorotić. Perač. U matici g. 5 N i k o 1 'i ć I 1 porodica. u Siuimairtinu. Doselio se Šimun Pletikosić u vrijeme morejskoga rata iz P o 1 j i c a. 18.—1782. g. v.. Radić 208 . Cvitonja. Mijić alias Majbonić. oženio se g. ali — prema obi­ teljskoj tradiciji — starinom iz Z a ž a b l j a . Radić dicti Porobić. 1851. 22. 1745. 1925. M a r t i n i ć i porodica (nadimak: Rodić). 1840.—1778. 1791. 1794. u matici (Bola) u početku XVIII. g. U popisu bolskoga novog stanovnišva od g. a >g. Jedina je porodica iz S t a r i g r a d a . BreljacLučić. Na Brač se doselili iz Makarskog primorja. Pletikosa. 24. kao zamjenik na galiji neki Juraj Novaković iz Poljica. 1777.. 21. Lučić alias Julkić. Maslardić detto Novaković. 1779. 1786.. M a t e 1 j a n 1 porodica (nadimak: Piamus). g. M i j i ć 3 porodice (nadimci: Remeta.. MijićMartinac. 1777. spominje se [Puratić alias Dorotić. Doselio se iz Bre. v. 1625.. 1776. 1813. Mijić dicti Majfoan. Poje­ dine porodice Soldo. Lučić s napomenom: iz M a k a r s k e .—1797. s napomenom: iz Bola. kao Mijić zabilježeno je 5. 1777. Papa i Vaji). 1781. 1878. 17. jer je u maticama XVIII. i 1812. 1747. 1830. 1900. a u bolskoj g. 1796. Mijić alias Rajo. Šego. 1811. R a d i ć 6 porodica (nadimci: Starograđanin.8 U sumartinskim maticama g. porijeklom iz Pučišća. Doselio se iz Z a d r a g.muškaraca. g. 1789. Blaganjer). N i k o l i ć II 1 porodica. u povaljskoj matici kao kum g. U popisu novoga stanovništva od g. i 1831. v.16. u prazničkoj matici kao kum iz Sumartina g. U popisu novoga stanovništva od g. U matici g. U matici g. g. Doselio se iz T u z l e . vjenčan u. U matici je kao kum zabilježen g. N o v a k o v i ć 5 porodica (nadimci: Maslarđa.5 U Gilićevu popisu Simon Pletikosić u XVII. 20. i 1811. P u r a t i ć 7 porodica (nadimak za sve Puratiće: Pušić. Mateljan de Plame s napomenom: iz Sumartina. ttoselio se sa istočnog dijela otoka H v a r a . g. 1777. g. Mijić alias Breljak.: Masftarđlć. 1777. 23. Mateanović detto Piamus. 1747. Novaković dicti Maslardić. drvodjelac oženjen god. Grinja). u popisu »schiera đi Bol« g. Sumartinu g. zabilježeni su:" braća Pletikosić.La. 1777.

spominje se Suzič'ć iz Brela. 1669. 5 U popisu novoga stanov­ ništva na Boiiu Jerolim Šarić. kao kum -z Sumartina: Šukadarić. U matici g. Š e r k a 13 porodica (nadimci: Maše. 2'8. a kasnije se doseIk> u Sumartin.. Marko i Mihovil) g. Kunac. zat-m u Nerežiišća kod Zuvetea. U matici se Itaikadar spominje od g. aliiter Porobi1ja. Šarić s napomenom: iz Vđog Brda. 1747. ali g. Marinko). 1763. Suzičić alias Šukadar. onda u Pučišćima kod po­ rodice Prodi. 1673. 1829.. a kasnije se doselio u Sumartin. 1758. Š t a in b u k 2 porodice. Girica. i 1779. 1773. Vugeša). U matici od g. S t a n č i ć 9 porodica. zabilježena su braća Stanišić »detto« . Pipić. 1667. koji se bio u početku nastanio' u Norež : šćima kod porodice de Filippis. godine 1673. U navedemoj ispravi 6 za kandijskoga rata spomenut je doseljenik Ivan Staničić detto Šare iz Basta. Staarčić alias Šarić. Staničić dictus šare. g. koji je također pošao u Nerežišća.5 U ispravi 6 spominje se Mihovil Suzičić detto Berošević detto Breljak iz Brela. U nerežšikoj maJtici spominje se g. 1671. a g. Zatim Ivan Suzičić iz Brefta. :26. Nadimci za poje­ dine porodice: Jela. Sakuj.. 1905. Suzičić alias Breljak. a onda u Sumartin. U supetarskoj nriaifrci g. Radić iz Basta. 27.. U matici g. aStaniČić alias Šare s napomenom: iz Basta. Sponiinje se i Marko Šukadar iz Birela. 1787. oženio se g. Šeindek. Prema spomenutoj ispravi6 kao Šerka doselio se iz S i i m e n a oko g. S u z i č i ć 2 porodice (nadimak: Šukadar).. U popisu novoga stanovništva od g. 1666. U selačkoj je matici zabilježn god. 1669. 1778. 1764. Spominje se u matici Sumartina <g. U novijoj matici spominje se g. U popisu novoga stanovništva u Sumartinu nalaze se zabilježena 3 Suzičića (Jakov. a zatim a* Sumartkiu. Doselio se Toma iz Selaca. a onda U Sumartin. 1645. 1821.. koji se u početku nastanio u Sućurju. koji se u početku naselio u Gornjem Humcu. U anagrafi g.Šare u Sumartinu. (Nadimak: Prašćevići. Pražničanin. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata Luka Breljak overo Suzičić doselio se iz B r e l a . Carić-Stančić. 1675. iz Bola Radić sive Tarašić. 1838. Marin Stančić iz Plame. U početku pošao na Vis. Radić iz Zagorja »de Villa Suhi dolaz«. fcamenarski poduzetnik. i 1676.25.. i 1837. 1747. Stančić-Plam-us. 209 Zbornik za narodni život i običaje 14 . g.

T r u t a n i ć 1 porodica (nadimak: Mengić). 34.ći. Za pojedine porodice: Pretur. ali g. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata iz I g r a n a doselio se Juraj Solo.6 U popisu novoga stanovništva u Sucmiartinu od g. kao Vlainić iz B r e l a . od g. U matici cd g. U "matici od početka 'druge knjige (1777. Doselili se kao zidari. i 1693.). Š k a n s i 5 porodica (nadimci: PajJnac. do 1835. Z e l a n o v i ć 3 porodice (nadimak: Hulo). 1747. 33. oženio se g. U selačkoj matici zabilježen g. Doselio se iz B r e l a g. Sadanja. U popisu novoga stanovništva. U matici Šerka od g. A z i ć doseli o se Ivan.29.—1795. B a t o š doselio se za kandi jskoga rata iz P o d g o r e : Luka Batoš. zabilježeni su bačvari iz M i 1 n e Fbrio i Petar Vlahović. Hamber. kao Soloević. Mištak).5 V I a h o v i c 2 porodice ( nadimak: Florence).—1794. U popisu novoga stanovništva od g. 1747. ali pori jeklo'm iz Italije. 35. (Generalni nadimak: Donkovi. Doselio se iz B o 1 a. Doselio se iz G o r n j e g a H u m c a . On je bio pokršteni musliman. s aaapoimenom: iz B o l a . U župskim knjigama g.5 S e r v e n t i ć 5 porodica. 1668. a g. kao ŠćapanovićZelanović s napomenom: iz Gornjega Humea. 1858. zabilježen je Juraj Hazić.5 U maticama g. 31. zabilježen je: Ivan Vlahinjić. 1645. aJli 1678. iz B r e 1 a. 1838. Kasnije češće kao Zelanović. Guljičin »o« Hazić za kandijskoga rata. 1747. 1675. 1916. kao i postirski Vlaho« vi. U sumartinskoj se matici spominje od g. 32. U spomenutoj ispravi 6 Marko Vlahinić oko g. 1747. i 1753. 1750. T o m a š 1 porodica (nadimak: Birejanac). Iznmrl©. kao Serčić. 30. 1919. iz B r e 1 a. 6 2*10 . Doselio se 'iz N o v o g s e l a (iz jProdola). cd g. Štankalo). U popisu novoga stanovništva od g. On pripada među prve doseljenike u Sumairtinu. ili iseljene porodice 1. i oženio se u Sumartinu. 2.. 1671. 1777.9 U matici Solo zabilježen od g. kao Scanci (Skanči) s napomenom: iz B e r g a m a (Italija). Biškupušae. Solović.—1792. 1671. s o l o 3 porodice.: Nikola Solo i braća Solović.5 U anagrafi od g. ima Ačić." 1782. je porodica iz S t a r i g r a d a . 1884.: braća Serčić. 1831.

D e v i ć spominje se u matici od oko g. Oženjen u Sumartinu. Č i m a z (nadimak: Čimak) doselili se-u'vrijeme mira nakon kandijskoga rata. prema matici.. D o m i n o v i ć u maticama od oko g. Prema Božitkovioevu članku6. Ivan. U povaljskoj se matici spominje kum Dujić g. 1842. 1678. 1896. U popisu novoga stanovništva od g. 1777.. do oko g. ' U popisu novoga stanovništva od g. a drugi iz Selaca u Pučišća. 8. Nazivao se Torzija.) živjela kod pok. i 1860. 1771. 1672. U poisitirskoj se matici spominje Činčević alias Katunarić. Poslije sklopljenog mira naselio se u Sumartinu. 5. 1779. 1799.). 1672. s napomenom: iz B a s t a. 1838. 6. 1820. da je prosjakirija Margarita iz Korčule (rođena g. 6 U sumartinskoj matici g. 1817. 1675. dio oko g. do oko g. U sumartinskoj matici spominje se Dogančić g. 9. Čimaz dicti Kovao. dva rođaka Ivana Čimaz. j . -Stjepan. i to za samog rata. U matici do oko g. 5 Porodica je nedavno izumrla. 1747.. s napomenom: iz B a s t a . U popisu novoga stanovništva od g. kao Batošić liiz P o đ g o < r e . t. 1785.U sumartinskoj matici g. 1778. s napomenom: iz P o d g o r e. 7. 5 3. u anagrafi od g. uvijek s napomenom: iz Sumartina. veli se. 1762. ali nije imao djece. G a r ž a 1 o v i ć doselio se za kainđijskoga rata iz Z a g o z d a . 1838. s napomenom: iz Baške Vode.. 1747. nadimak Kovač (g. a i u novoj matici od početka. zabilježeni su Mihovil i Ivan čimčević. G r a n i ć u maticama od g. zabilježen je Mate Terzić. -a u prazničkoj god. 4. i 1779. 211 . Jedni su iz Selaca došli u Sumartin. zabilježeno' Čimaz-Činčević.. ima Franić. Nikola i Mihovil Dujić. U matici g. 1860. 1808. i 1681. 1792. 1777. 1747. možda isto što i Činčević. 1675. ali'se kasnije % ponovno vratio u Tursku. Jedan je doveo sa sobom oca iz Z a g v o z d a .. Grge. U popisu novoga stanovništva od g. i 1826. D o g a n č i ć Fran© s nadimkom Franić.. jer je g. D u j i ć u matici g. PavBia Dujića. od g. do oko g. 1769. 1789.: Marko Batoš i braća Batoš pok. posljednji se put spominje u matici g. U Sel­ cima su bili kod popa Jakova Vranjicana. a 'imala je. Č i n č e v i ć doselili se iz Z a g o z d a.5 (zabilježeni su Jakov. spominje se Terzić iz Zagozda. ali doselivši se iz Pučišća dobio nadimak Pučišćanac. 1747. i 1673.5 10. 1779. prema matici od g. doselili se za kandijskoga rata »assassini e traditori« u Selca iz Brojtna kod Imotskoga.

1853. U početku služio Ikod Jurja Ciccarelli detto Živić u Pučišćima. s napomenom: iz V r d o 1 a. do oko g. t. j . 1845. 1671. 1672. Kadčić iz Makarske. g.matičnih knjiga. P e r k o v i ć došaci kao f inanc. s napo­ menom: iz B a s t a . 1807. možda kao Ivan Alandić. 1830. 1747. ido oko g. zabilježen Jakirev'čVlastelinović iz Bola. do oko g. 1854. s napomenom: iz jPodgore. 1792. do oko g. ponekada piše: Gvozdenović. 6 U staroj sumiartinskoj matici g. U XIX. godine 1835. j . 1833. v.. g. 1777.6 K o m a r spominje se od početka novih matičnih župskih knjiga. 1817. g. ali je ubrzo umro. spominje se'često kao Oljdan.. 1842. s napomenom: iz V e l o g B r d a . U matici se spo­ minje g. i 1668. O i j d a n o v i ć u staroj matici g. M. 1868. U popisu novoga stanovništva od g. t .G v o z d a n o v i ć u matici se spominje od g. dio oko g.. Kačić (kum). 9 M r k o n j i ć u matici oko g. 1666. od g. 1887. 1909. J u r i š i ć u matiGium. u župskim matičnim knjigama do g. 1798.. J a k i r u matičnim knjigama od g. kao kum nofoil. 1808.) i Akčić (g. U Gilićevu popisu7 zabilježeno je Petar Mandić. 1877.. Gvozdainovie-Mistrić. K r a j i n a u matičnim župskim knjigama cd oko g. 1860. iselili. . s napomenom: iz S v i n i š ć a. donedavno. M a r t i n č e v i ć Martin se doselio sa četiri sina za kandijskoga rata. do oko g. s napomeiom: iz B r e l a . Jurić-<Kačić.). J u g o v i ć u matičnim župskim knjigama od oko g. Ponekada kao Jurišić-Akčić (g. J u r i ć II iz M a k a r s k o g p r i m o r j a. godine 1859.. od početka novih . 1665. ali se kasnije za kanidjskog rata preseMo u Sumartin. do oko g. oženio se g. iz K r a p n j a do oko g. J u r e t i ć u matičnim župskim knjigamia od oko g. t. s napomenom: iz P o d g o r e . ' j . a s t o r 1 i j a Ivan se doselio za kandijsikoga rata. 1787. M a -n td i ć došetao se Petar detto Babin iz o m i š k e okolice. 1777. župskim knjigama od g. s napomenoim: iz P o d g o r e . 1777. i to od početka novih matica. 1777. ali g. K n e z o v i ć detto Vangelić. 1838. 1845. 1666.5 Kasnije se spominje vjerojatno drugi Mandić.. M'iiliče v i ć u staroj matici oko g. i svojim kuću ostavio fratru Petru Kumbatu. s napomenom: iz V e l i k o g Brda. Doselio se za morejskoga rata Ivan iz Z a g o z d a.

ali porijeklom od novoga stanovništva iz Rasta. s napomenom1: iz Ž i v o g o š ć a . R a d i i ć (nadimak: Porobija) 2 porodice. Na austrijskoj 1 specijalkarti naselje se naziva Porobija. S t u 11 a u župskim knjigama od početka novih knjiga g. S t a n e i ć (nadimak: Piraščević) 8 porodica. 1885.. 1874. R ASOTJCA Zaselak Rasotica (nekada Rasohatica) ima danas 15 kuća. P e t r i č e v i ć u staroj matici g. 28. Osim Radića. ali g. 1802. Pot­ pada pod sumartinsku župsku crkvu.: iz V e l o g B r đ a . 1779. Doselio se prvi Radić u Rasioticu iz S u m a r t i n a pred 150 godina otprilike kao čuvar i obrađivač zemalja porodice Niseteo-Gazić.: iz !Povaija. koji su težaci.početku se naselio u Gornjem Humcu. u matici s napomenom. do oko g. V a r ž ' i n a g. 1874. 1680. 1815. 28. U matici do g. s napomenom: iz M ak a r i9 k e. Godine 1820. 1673. doseljeni oko g. J i u k i ć 1 porodica. A r k o v i ć (nadimak: Splićanac) 1 porodica. 1794. iz T u č e p a. S t i p i\ ć doselio se Martin za ikandijiskoga rata iz M 3/ JS. 1879.27. T o 1 j a g a idva brata doseliili u Sumartin za kandijskoga rata iz B a s t a.. 1790. Doselili su se u vrijeme potpisivanja mira nakon kandijskoga rata (ŠtLmuri7 i brat mu pop Stjepan iz Zmijavaca kod' Imotskoga. V u č i n a u župskim knjigama od oko g. r a. u novim župskim knjigama spominje se do okio g. 3. a g. Š e r k a 3 porodice. kao Ribarovi ć dicti Visković. kao Mijić dicti Toljaga. 1672. 33. 1747. (Postojalo je u Sumartinu prezime Jarko vic ili Žarković. Doselili se iz S u m a r t i n a . zatim u Povljima. 6 U popisu5 novoga stanovništva od g. 1747. Arković-Rodić. 4. Karković iz H v a r a . iz D r v e n i k a. g. U . zabilježen je u Sumartinu Nikola Žarković). ali pori­ jeklom od novoga stanovništva iz Slimena. 1777. starac od 70 godina. po nadimku prvih stanoivnika Radića* 1. a g. sve se ostale porodice bave i ribarstvom. umire Petričević. 31. 1665.. 1867. 6 U staroj matici od g. U sumartinskoj matici' od g. U popisui novoga stanovništva od g. do oko g. 5. 1783. U župskim matičnim knjigama Sumartina spominje se g. 32. do oko g. 213 . Doselili iz S um a r t i n a. a onda u Sumartinu. 30. R i b a r o v i ć doselio se za kandijskoga rata iz B i a s t a . 2.5 spominju se braća Stipić. 1667.

zatim u Podbergrade. Jurja. Ai-^on Mijić.. Nikola Miletić. 1766. Križan Gilić. 9 U dokumentu iz Velog Brda. . sei delle quali in tale ocasione restarono estinte«. 1. Mihovil Suzičić detto Berošević. Salinovića piše. . Ivan Ribarović. Venezia. str. »r 4 Dr. 292. Marko Vlahinić. Niko žute. Humazzo. Ivan Stanišić. a kasnije se na­ seli u Sumartinu. Jakov Dorotić pok. fratar u Su­ martinu. Ivan Suzičić. Neres. 36—39. il che e ben molto in una villa che contiene appena settanta case. na Braču se zaklonilo 110 obitelji. Babica . Anton Dorotić pok. i to: Mate Dorotić. Vj. br. ibiđ. Marko Šukadar. 3 St. Jakov Dujić. Martin Mijić. Giulio Bajamonti: »Storia della peste che regn 0 in Dalmazia negli anni 1783—1784«. braća Aničić. list 6—9. Ivan je umro prije kandijskoga rata. Ciccarelli. dva brata Toljaga. braća Jalošić. 50. Ivana.« u Jadranskom dnevniku. zabilježeni su u Sumartinu ovi novi stanovnici: fratri. Za. braća Solović. u Bol. Poxischie. Ivan čimčević. braća Aničić pok. Vida. Perka i Mate Dujić. Ivan Dujić. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina« u Vjesniku za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. Vinko Ribarević. Postire.« 8 Mladineo. 185—286.. 5 i 6 od 7. žarković. — Dr. ovaj ostavlja kuću.: »I morti di San Martino furono oltre ad un čentinaio e mezzo. braća Stanišić detto šare. spomenuto 230 dobjeglih porodica: ». Mate Mijić. Petar Mandić. u Selca. Nikola Dujić. braća Stipić.. Anton Komar i Nikola Solo. Mar­ tino«: Martin Rude i gotovo istodobno s njim stiže Ivan Majstorlija. šimun Pletikosić i šimun Žarković. braća Salinović detti Boroević. ibid. Grge. Bol. Pavao Đujić. 1668. braća Dogančić. u Sućuraj. Zlatović: »Franovci Države Presv. Zagreb 1888. koji mi je prepisao fra Ante Gilić. 7 Iz jednoga dokumenta. br. Stjepan Mijić. Stjepan Dujić. Ivan Knezović. 214 . dok je g. Ivan Alandić. Ivan Guljičin pokršteni Turčin. str. Deserto. Mihovil Suzičić.. Marko Batoš. Split. Sv. Martin Martinčević.LITERATURA I BILJEŠKE ZA SUMARTIN I RASOTICU: i Rukopisni Ljetopis franjevačkog samostana u arhivu franjevačkog sa­ mostana u Sumartinu pisao franjevac Andrija Stanišić iz Sumartina oko god. Mi­ hovil Dujić. braća Serčić. ibid. što su dobjegli na Brač i naselili »Ponta di S. F. Mate Antulović.detto Suzičić. Kristofor Gilić. Otkupitelja i hrvatski puk u Dal­ maciji«. 1940.. Za druge piše: ode u Humac. što su se doselile u Sumartin prije morejskoga rata i za vrijeme rata. . 1672. Mihovil "čimčević. 1747.. u Nerežišća. Slovinić: »Kuga na Braču 1784« u Bračkom zborniku.ibid.. sia permesso a coltivare nei luoghi Comuni . Juraj Gorsatović. — A. Ivan Vlahinjić. siječnja 1938. Luka Breljak . braća Jerčie. Split. drugi Ivan čimaz rođak prvoga. braća Babić. i 8. Mihovil Branjić. Mihovil Batoš. str. Luka Batoš. braća Dorotić pok. zatim Martin Stipić iz Makra kod Makarske i Juraj Solo iz Igrana: »queste quatro famiglie furone quali venero prima da abbitare nella detta Ponta«. 2 M. Ivan čimaz. 1786. Toma Boroević. U drugoj inačici istog dokumenta spominju se još Luka Batoš. g. 64: Prema povlastici Morosinija od 9. braća Antulović detti Vičić. . Ivan Antulović. a onda u Sumartin. San Pietro e Milna sopra l'isola Brazza ricoverate s'attrovano. Mate Aničić. fratru Petru Kumbatu. Mate Gilić. Mihovil Aničić. str. 1932. God. 6 Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. 9 juni 1672 a tutte le rimanenti famiglie. Juraj Babić. spominju se porodice.. Juraj Hazić. Jakov Suzičić. braća Pletikosić. 5 Popis kod I. Marka. in numero di 110 a San Martin. braća Batoš pok. Nikola. Madirazza: »Storia di comuni dalmati«. VI. ode u Pučišća: u Povija. a zatim se nastani u Sumartinu. navedena su prva četiri doseljenika. Marko Suzičić. Pavao Babić detto Konje. Mihovil Batoš. da je otišao na Hvar. koju je sam sagradio. koji -ma je prepisao fra Ante Gilić.

Bjenačica. Maionlkiovic. Radinković. te su mi poznata na pr. Zaneto da Venetia sa dva sina. Bernardin de Thomasis de hac Villa. Vunjodić. Konavić. siječnja 1574. Radičević. Margi&ić. kažu da su se opažali na •plitkom 'morskom dnu tragovi nekih zidina. da ih je nekada bilo više. Barhahovića Dvori.: Jeirolim Niseteo. Radinović.BOL Dominikanac Angelo Bojanie u svojoj raspravi 1 o Bolu veli: a) Na zapadu od sela nalazila se kao neka akropola. Pineze. Nogalić. rektor crkve Jeronim Petriciiuis. Puliizović. Morsinović. Bisković.: Vinko Polovinić. Petković. Viasić. \ Prema podacima. Pijaca. Rakisić. Prezimena iiž BioSia u ispravama 1325. 1 Na zapadu od Bola. Plijanić. Nesić. 215 . Karaieljić. Kalafatovi Dvori. Polovinić. Anjijć. Mekjavić. Pojedini dijelovi Bola imaju svoja zasebna imena. Vele. Kuzmić. mjesna sudac. Barb*ć. Truitanić. Opersić. Vuković. Kod Šarturovih. Martinica. 7 Prezimena. koje je miore opet prekrilo. Ivana Krstitelja. Babić. V e i Put. Dutić. tamo' se nalazio stari grad Elafuza. Kusović. Jokisić.4 Nižetić ili Petrić (2 porodice) i Stipančić (1 por. Na Ložu. Kusanić. Rokević. Raglanin. Dobretza Bersoi. a kao župska crkva služila je crkvica Sv. Kod Bakraninovih. koje posjeduje G. Pavlinovic. Babić. Soljičić. Pendesić. bjegunci se skloniše pored južne bračke obale u predjelu Martinica. Račić. ova: Rudina. Volcasio Catich 8 1465. Mhatiović. pučana.2 b) Nakon razoren ja bračkoga grada (Škripa). Milozević. U luci kod' općinske česme nalaze se pokrovi dvaju sarkofaga. Bertonović. u blizini današ­ njega dominikanskog samostana. Po' predaji. Kieljić.e na Bolu osnovana g. [Panfiović.: kurat Pava 1579. kad su. Nedaleko od dominikanskog manastira u predjelu Martinice vele da se nailazi na stare grobove. Antović. Božidarić. ć. Duvić. Florio. I. gdje se nailazi na rimsku i etrursku terakotu i lonce i stari novac. Berhanović.: D. Oubretić. Donč . Boranvić.: Matthaeo Ulađigae. Ravonković.. Pred oko pedeset godina za jedne oluje. Mesnović. Karinčić. župa j. Vuoda-" nović. Marinković. Nešto slično pričaju da su primijetili i između Borka i Rata. prokurator puka 6 1637. Rananković. kao i ostala -bračka mjesta. Mačadivić. boji su prfjiroli sol na Bolu 26. Panezević. Morgitić. Bori'čio. valovi odnijeli pijesak i žalo. Mikasinić.) 5 1615. Berčanović.8 Marinović. 1462. Koorinčić. Cvitovića Dvori. kod Rata nalazi se ruševina rimske piscine. Vidošević.

Marušić.ro iz Trogira. Filizić. Vojlković. Šćapanović. Ružić. Venđesie. Božidarić. spomenuta za /prvih 20 gođlina 1603. Nikola iz Plame.: Višanin. Polovinić. Kozmačić. 1607. Hvarzić alias Nikolić. Pešći'ć. Filipis. Silović iz Donjega Hiuimca. Petr&c'o iz Nerežišća. Tarašić. 1610. Čubret : ć. Biodanić. 1605.: Kaistonović. Lalić. Šoljanović. Petricio. Buseni. Rokoeić. Jagodić. Georgij iz Krajine. 1612. Vuojković. Solačić. Lovrineić. de bubre Tomić (Ciprijan). Matić. Tofhorović. Kmetović. Tomašić. Božičević. 1604.Vuzieić. Simić. Margitić. di Ragusa. Stipičić. Bi ković. . Sibiškin. Kančerić.: Baričević.: mistro Lovro Sartor iz Šibenika. Brešković. Radić. Dutić. Vidić alias Anjić. Tuskor. Radičić. Nenadić. Skrozinović. . fPaisquall iz Venecije. Filipis iz Pustinje. Caltesi. Mihaitiović. Toniić. magister Grima. Gojić. Žilić. Kuzanić. 1609. Jagodić.: Melkjavić. Penecić. Fabiricij iz Tro'gira. Karmeljlić. Nižetić. Barniić-Ma. Baibalić. Garbini. Čubret'OV. Bivadiović. Garbinović. »novizio« Raić. Ranamarić. Matkovac. Avancanie \z Nerežišća..: monacalis.. Barcić. de Lupiš. Nikulić detto Tenda »nunc« Gira (Ghirra). Petković. Ve7 ioević. N'kola. Pasikvalinović Vužić. Ukupno 265 popisanih. Petar Fra. Pendesić. Nikolić iz Hvara. Brakuiš'ć. Marinković sive Tomić. Salinović. Meštrović. Vitnić. Di Filipis. Barbić. DlAndreis. Ferenčić.: Selapić iz Krajine. Glušić. Krajine. Raić.Svirčević. •Šimetoiv'ić . 1611.ć dti Vase. 1608. Coilović. Bcrie'o. Krajinić. Peiličer. Raguisio. Hranotić ex Vukošev. Martinović. Tunsić. Furlan. Paskvalovie. Mar'niković alias Vuzić. Juraj iz Mak a irske.tić. Gioni. Soljačić. mgstr. 216 .sive Hreljin. Redezović dietus Skrozinović iz Plame. Frano. Nikulorić. de Andreis. Vitnić. Ka. Anjjć.fcković.. Sezunić. de Tomasis. jPonžičević. Vojvcdić.: Sepie. iz. Hranotić. -M-ihiović. Slavoi. Harašić. Buišiković. Margareta Tadejna overo -Dmitrović. Čikarelović iz Gornjega Humca. Donkov. Biondović.: Miilozetić. Marišić. Ničić. Prodanić. Mihovil iz Krajine. Ni'seteo. Vukjović. Maitko iz Dubrovnika. Lalić detto Piero. Postolarić. Martaliović. Bračetić. Oglobljić iz Nerežišća. Tomašić. Pičinović. Vcdanović. magister Tiberito. Prezimena u bolskoj mistici prvi put. Franis \2 Venecije. Mekjav. Ivan iz Paga. Tusa. Pisinović. Gubričavić.: ser Zuanne de Cosmo.Vuuačić. 1606. Marineević-Tuisa. Vuzić alias Mariniković. Nikoli ć.

Marko sin Marka Raguisea. Zorzetić. Zorzić seu Lukrić.: magister Hranota.: Hičić (Iličić ?. DuškiOfvJć. Antić-Pičić. Juraj Batulić. Mazolić. Vinko N ikolie. Petrolic. Ivan Banovic.ć. Babić iz Visar 1619. Ivan Bcžidarić.: Donko Marinkov'e. Nikola Pendesić. 1620. Vinko Nifeolić pok. Marko Vidošević. Petritij. d'L' Doraiinis. 1617. 1625. Niseteo. Tušković. de Filipis. Nikoila Kuzmić.: Stefan iz Venecije.no. Juraj Batina. Tonculo Vido­ šević. i. Toma Franković. Surtulović. Marjetić.: Oktavi jan. Justiniani iz Venecije. Polovineus. Jerolim Marinlković Ciprij'ana. 217" . Vinko Marthiović. Ivan Anjić s bratom Vinkom. Radatović. Nikole.jković. Jakov Sepić. Frano* Parolić. Šimun Tomić. Fredešić. 1621.ć. Mladinić. Ivan iz Šibenika. Jakov Soljačić. Nikola Bračetović. Viličić iz Vrboske (»acrilegio«). Luka Nuić.: Martić. Pavišić. Martin Postolarić. Pro Babi'ć. Per volić. Ivan Brizić. Ciprijana. Brarkušić. Vidošević. Anton Hranotić. Dinko iz Venecije." Matij Vrsialov. Jerolim Marinković. Ivan Matković. Kranković. Juraj Marinković pok.: Hrilić. Juraj MahoHć. Toime. Ursić »de Ni eha«. Vinko Benić i sin Jerolim. Nigosić. Covaeheus iz Hvara. Mihovil jPolovineo. Lodetović. 1614. sinom Jakovom. Ivan Ročičić. 1622. Toma Toraiić. 1615. Vinko Tušković. Vinikb Lalić. Daniel Matunić. Jakov Tomašić i sin Marko. Jerolim Tomie pok. Ivan TriuJtanić i brat Petar. Vinko Lalići sin. P. faber mag'lster Fra. Petar Soditrić. Frane Vojković. Marko Karmiljić. Juraj Radatović.1613. Frane Svairtalović.. Dojić. Koimgričić.. Bethia..9 Anton Pieić. Kragačić. Ciprijana.: Matković iz Gornjega Bumca. Jakov Pendesić. Nikola Liovrinčić. Ivan Marinovie pok. 8rmić dicti Marinković. Petar Tomić.. 1616. Manoli iz Vrboske. Polenović. Radić i sin. R o 1 o d e 11 a G e n t i B o l. Pašfeanim. Martin da Solin. Griman. Cueić. Biorovineić. Frano Nomlić. Peiidešić. So~ kačić^Gabiler. Anton Mestrovic. Ivan Rokočić. JeMnić. Bračetović. Juraj Sipić. Se h i e r ia d i B o l . Ravčić. Jakov Kuzmić. Nikoga Mestrovic Markov. real Nikola Jagodić. Pobrowc. Bavčić detto Panceta. Bratić iz Vrboske. Nikola Viloević.ć. Pušković.: natpop Ivam iz Nerežvšća. Guhr:e Marinković. Juraj Radić. Laurentij Sartoris. Nikola Jurlšić. Nikola. Jakov Luiević. Toma Pen­ desić. Vinko Sairtinov. Ivan Šimetović. Jerolim Karmi neić. 1618. Sleč'ć ?). de Martinis. Bartol Mekjavi'ć. Ivan Simić. Buchia. Ivan Đu!t.: Žuvetić iz Pučišća. Vinko Anjić i brat Matij. Vinko Lovrinčić. Andrija iz Paga. Popis (pučana) u vezi sia regrutacijom za bračku gfsiliju g. Franio Marlnkiovlć. Komoričić iz Makarske. Marko Avancanović. Vinko Mestrovic. Mekjavić. Cviteović. Beloević. Pro Raguzeo.

Vinko di Calogero. Mate Banić. 2.— Od iziuimrlih Babica spominje se g. Barhanović se nalazi u bolskim župskim knji­ gama od g. Def. Juraj sin Ivana Jur jeviea. Prema tradiciji. Jakov mistra sartora Toncula. B a r h a n o v i ć (nadimci: Gazda. Bata. Dujani Sikorić. Frane Vrsalović. Nikola Komoričić. s naipoHienom: Berković zvahu se prije (»si ehiamavano«) Pijković. Doselio se iz Z a d r a g. 1618. 6. A d u l i m a r (nadimak: Zaratin) 2 porodice. 1634. Porijeklom cd novoga stanovništva. porijeklom iz Bosne. Nikole. mistro sartor Ton ćulo. Vinko Marinković. 1832. Oktavijan Nigosie. g. Jerolim Barhanović.8 i g. iz Miraca.. 1928. Marko. Ivan Vidošević. koji su primali sol g. 7. 1646. Doselio se oko g. njegov sin Nikola. B ' a č i c 1 porodica. Josip Polovineo. Toma Tornić Ciprijanov. Vinko Marinar. u vezi s bračkom galijom. 1856.Martinovic. kao kum sa Visa. 5. 1624. Petar Nikolić. koji su primali-sol. zamjenik Juraj Novaković iz Poljica. Ivan Trutanić. Porijekuoni iz Poljica. Ivan Avancanić. Dinko Pendešić. Jakov Kandić. Pasqual. Ivan Radmilić. Dinko Vitnić. 1574. B a b i c i porodica. Čami. Nikola Vitnic. zabilježen je Barhanović iz Sućurja. i 1629.9 •4. Luka Dundatović. Ivan Matrka Ragusea. Kao Barbirić spominje se iz Nerež'šea g. g. Ivan Krstulovie. doselio se oko 6. Prezime se nalazi g. Petar Krainić. B a k o v i e 2 porodice iz M u r v i c e od g. B. bitke kod Zadvarja sa 150 porodica g. Mairiko' Kiuzmić i Bin Ivan. Ivan Ta­ rašić. Marin Obilinović. među gale otima. Perković »ora« Berković.Marko Karmeljić pok. Prezrme se nalazi među pučanima. Marijan Ljiković. Ciprijan Jurja Čubretića. 1774. 1679. Dinko Barha­ nović. Nikola iz Dubrovnika. Vinko Čiflo. rnlstro. 1725. g. Luka Tarašić. Cekmor-Oikinor. iz D i c m a . 1888. Dinko Brakušić. Vlaho Ivanović iz Dubrovnika. Nikola Karmelić. iz Murv'ce. Ivan Dutić Matin. 10 dobjegli na Brač poslije. 1625. Rovinjež. Ivan Viitnić. Ivana. Doselili se Baćulini oko g. 1625. u popisu novoga stanovništva. Petar Vonković. Ivan Lalić. Jakov Banović. Juraj Bizeric. 1574. Teina. iz P o s t i r a . zamjenik Marko Gutunić. Vinko Rokočić.tić. Steđaiife porodice 1. 1747.Petar Brakušić.no vi ć. boter Nikola. A n t u n oi v i ć (nadimak: Jurašin) 3 porodice. Pirula. Frano* Martinovic.. B. Matij An j e . Juraj Buzanović. Vinko Vcda. 8 te g. Karnieljić. zamjenik Marin Banić iz Praznica. Nikola Ma. među pučanima. 3. 1633. Juraj Brešković. 218 .. 1930. B e r k o v i ć (nadimci: Barbirić i Pijković) 2 porodice. Vođanović. Baćulin) 10 porodica. Vinko Karme'ić pok. Vinko Brakušić.9 God. g. Vinko Margitić. Nikola Ta­ rašić.

Golub. Falbijan Ber­ ković iz Starigrada. 15. 12.lx ali ju nalazim g. oko g. porijeklom iz S t a r i g r a d a .. Cvitković »chiamato« Dundo. Šćapanić. g. 1641. 1657. C v i t o v i ć (nadimci: Babinovi. 1724. Krokala. Prezime B. porijeklom iz S t a r i g r a d a. češće Skrozinović alias Bezerić (ili detto Bezerić). prije samo Skrozinović. oko g. da porodice Barbaric i Pijković nisu istog porijekla. porijeklom iz Š k r i p a . g. 9. 1686. 1612. 1834.8. Porodica ise nalazi u popisu bračkoga plemstva g. g. Ređezović dičtus Skrozinović da Plame. God.B r e š k o v i ć (nadimci: Maškulin. Šćapanović detto Ružić oi 1709. Prije su se nazivali Marinković. D e v i a n o v i c (nadimak: Rovimjež) 2 porodice.F a b j a n o v i ć (nadimci: Zec. Cvitanić i Šćapanović alias Scipioni. Tuonać. U bolskim župskim knjigama cd g. Jeneralić. Pijković. 1686.. 11. U bolskim župskim knjigama od g. g. Čini se. 1870. 1657. oko g. g. 1606. koji su primali sol. 1840.« Kasnije redovito samo Berković. 1834. D u b r a v č i ć (nadimak: špaleta) 2 porodice. u početku g. 1683. 1713. 1688. U župskim knjigama: Šćapanović »si chiamano« Cvitanić g. 1717.. 16. Pulentin) 5 porodica. između pučana.8 C v i t a n i ć (nadimci: Borovina. Č u b r e t o v i ć (nadimak: Tuiteja) 2 porodice. se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. g. Gućor. Kraljević alias Cvit g. g. 1603. 1715. 1694. porijeklom iz N e r e ž i š ć a . Cvitanić alias Jeneralić. B e z e r i ć 2 porodice. Cvitković. 1725. porijekliom iz bračkog D o 1 a. 219 . Marin­ ković detto Cvit »e« Kraljević. Pejković. g. 1753. 1619. 1621.. — Vjero­ jatno doselili iz N e r e ž i š ć a . 1606.11 Za­ sebno prezime Ružić dolazi u početku matice od g. 1685. Orijez. 1617. Šćapanović »chiamato« Jeneralić. B o d i o v i ć (nadimci: Šemper. . god. Šćapan'io. 1605. . i 1756. Pulism'anin) 10 porodica. oko g. 1574. Kokosica) 6 porodica. Marinkini. Dakle. 14. 13. Od oko g.r a ž n i c a . Busalo. Mile. sa otoka Hvara. 17. D o m i n i s (nadimak: Tapunera) 1 porodica. 1686. 10. Grubi. g. Živac. Benika. i dalje Cvitović-Marinković. Fajka) 3 porodice. Godine 1690.. Kokotić. spominje se s napomenom: iz Podborja. 1753. 1657. Šćapanić alias Kljunčević iz Gornjega Humca. oko g. g.—1617. Cipal. Šćapanović »in volgar« Scipioni. g. (kao kum) Cuvitović. zabilježen je u Pražnicama fratar Bezerić. Gargurić) 14 porodica. U popisu bračkoga plemstva od g. g. Pijković iz P . 1858. 1631. U župskim knjigama g. Barsata. 1621.11 U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se g. samo Šćapanović od po­ četka matice g. Bokotovi.

Raiić-Sopanović detto Karmeljić. oko g. Ikoji su primali sol. J u r i ć 1 porodica. g. Porijeklom iz M aik a r s k o g p r i m o r j a. 1869. L j u b i ć (Gliubich) 1 porodica. J o s i p o v i ć 1 porodica. i dalje Karmeljić dicto. porijeklom iz S t a r i g r a d a. vijeka. vijek i početkom XVIII. G l a s i n o v i ć 1 porodica. 1735. 1694. iste g. 1672. 1717. g. često aia Bolu od početka župskih knjiga (g. Prezime Lalić zasebno je iui XVII. J u g o v i ć (nadimci: Tumora. Pirčić. Bairbosić) 26 porodica. Hajduk.18. God. prije iz S p 1 i t a. 1626. 1584. 1574. Prije su se na­ zivali Marinković. porijeklom iz B a š k e V o d e . 1694. iz Gornjega 220 . 1872. kroz XVII. porijeklom. 1603. 1772. 1700. 1625. 22. g.. G r e g o 1 porodica. oko g. među pučanima. 1694. K a r e i o v i o . g. 1723.) kroz XVII. 1673. porijeklom iz S t a r i g r a d a . oko g.. 29.9 među bolskim galeo1t. 1603. Pika!©. češće se spominje u župskim knjiigaima Karelović. (g. vijeka. ali kao Silo vic dolazi g. Ugorić. Jelin'ć] se spominju i u Postirima u matici od početka t. ali g. 20. g. i dalje Karmeljić detto Žuvić. F r a n u l i ć 1 porodica. 1924. Lalić detto Jelinić. 23. F l o r i o (nadimak: Jairanundović) 2 porodice. također i Raić dolazi zasebno od početka (g. g. vijek i početka XVIII. 1851. 21. 1623. 26. dolajzi kao L alio detto * Piero. 1606 dalje). U žup­ skim knjigama od g. g. Lalić sive Jeliinić. 1606. "Žuvanović. od g.8 19. g. Jagodić. Samo Jagodić dosta je često od početka (g. 1675. od g. 1645. god. oko 28. doseljeni poslije g. Ma­ ri nlković detto Cvit). Inglez) 6 porodica.često od g.(nadimak: Jelinić) 3 porodice. po nekada: g. I v u i l i ć (nadimci: Mateša.). 1610. i to dosta . i g. 1604. g. iz „ K r u š e v a u 25. g. 1688. 1681. Često dolazi u knji­ gama s nadimcima: g. Karmeljić-Žuvanović. Lalić W g d Jelinić. a g. a kasnija je ruka nadodala u 'župskoj knjizi »ora Carelovich«. ima i Kalerović. iz makarskog G r a c a. 1694 i dalje Karmeliić" detto Hajduk i detto Barbošić (g. doselili se iz S u p e t r a oko g. kao novi stanovnici. Florio u žiuipskim knjigama o$ g. 24. J a k š i ć (nadimak: Čokrić) 2 porodice. j . 1625. porijeklom iz S e l a c a . udala se Kaluerović. Karmeljić »or« Pirka. Žuvić. 1670). dicti ili alias Jagodić.mia. Joana vulgo Žuva »figlia di Carmeglich detto Xuvich«. Vjerojatno' prema nadimku Cvit. Baitelo. porijeklom iiz Murvica. K a r m e l i c (nadimci: Bjeninovi. kao: Karmeljić. nalazim Marin­ ković i Florio zasebno. Buortolovi) 6 porodica. v. 27. 1752. Lalić alias Jelinić.. U župskim knjigama od početka g. 1876. Prema predaji. Maina. Sađanji nadimak Je­ linić dolazi u župskim knjigama zasebno. imamo Raić dictus Silo. 1703.

. Rade jPipeta. Kurilo. zatim Vuž'ć. BelotoviLipinovi. Tomić od Ciprijana i od Tome. 1700. Bak. U popisu pučana.zivajui starim prezimenom Marin­ ković alias Vuga.:i su prim'oi ol g. Bilić. M a 1 v-a s i j a . Nekoje se na. Tocil. Mijarić.8 nalazim prezirno Karmo: ć (Cairincich). iz D u g op o l j a (oko g. U popisu novoga stanovništva od g. postojala je porodica Žarković dictus Ursulić po Ursuil'i.9 K a t i ć 1 porodica. g. 37. iz P u č i š ć a . iz K o m i ž e. Od g. 1699. Misir. K.30. koja je 'bila baba Ursulićeva »fu< di časa« Žarković t. il qua! Pre Mai> 221 . Čubretić. 1740. a sad Vužio (Vusio). (oko g. 1845. 1643. 32. 1574. Amerikan. Marinkovići su svi. išlpadić. porijeklom iz T i u č e p a (oko< g. j ..1747.). 1625. 1696. porijeklom iz s p l i t s k e o k o l i c e . dalje. 1625. Tomić. a idoseliio se. g. 1681.). Kulišić) 2 porodice. 1606. K u z m a n i ć (nadimak: Pešutić) 1 porodica. g. Porijeklom cd novoga stanovništva iz Bosanske Drage. n i n č i ć (nadimci: Kalafat.). Cvitković i Kraljević. 1625.9 K a r . Guljermo. Čubrićević. 36. s nadimcima: g. iz L o v r e č a . 38. L a l i ć 2 porodice.g. U popisu pučana. što izlazi po krštenj'ma vršen. .8 i među galeiotima g. knjigama spominje se od g. M a c a n o v i ć (nadimiak: Mijotovi) 1 porodica. boiski župnik Marinković-Totmić zabilježio je: »Od Marinkov'ći proizašle su mnoge porodice. 1859. 1724. ali ovo prezime nalazim na Braču u popisu pučana. 39. 1843.. koji su primali sol g. 1908. Huimca . porijefelom iz Sp 1 i t a (oko g. Gierolamo Carnincich. M a r i n k o v i ć (nadimci: jšimić. 1362. a među galeotima g. Hrape. 1885. koji se nazivaju Tomić. Možda — prema tradiciji — sa otoka Hvara ili Visa. 1671. Kačić. koji su primali sol. KarničićBile. 1820. a tako isto i Jagodić.im od mojih predšasnikia: molbo ireverendo Maestro Fra Sisto Filippi curato e molto reverendo Pre BaviMere Fra Valerio Maitinich Martini MaHinis.. U sačuvanim župskim. Karničić detto Kalafat. 31. 1574.). i 1747. K r a l j e v i ć (nadimak: Balarin) 3 porodice. prema tradiciji. I Žuvanović je nekoliko puta zasebno zabilježen g. iz' M a k a r s k o g p r i m o r ja. dolazi Cairimeglich i Carmelich u popisu foalslkih galeota. spoiminje se u manastiru »novizio« Raić. oko g. Šmiko.9 Godine 1755.10 spominje se Mihovil Ursulić detto Žairković. Lukinovi/ Dcmišjat) 14 porodica. Cvit. alias B:'le. ima Co^meglich i Jagodich. 8 God. 33.-1574. K u i š (nadimci: Franković. već g. porijeklom. ko. 2 porodice. 35. Karničić »ora Ursulich da sua mai&re Or sola«. koje opet imaju svoje nove nadimke. K u k o č (nadimak: Bafkranin) 1 porodica. g. Pusa) 20 porodica. 34.

... i 1757. Čubre Marinković g. 40... Nicolo Marine•ovieh Vusich. 1670.. 1603. 1610. Marinković detto Spada g. knjigama ovo se prezime (Mairiinković) nalazi odmah na prvim stranama.. Marinković alias Čubričević g.. e il sopra Cognome e Radoppiato. Marinlković-Spadić »poi« Franičac g. Marinković sive Tomić g. Li šimich sono Marincovicli. 1629. Marinković-Spadić alias Franić g. Marinković dietus Spadić g. .. 1662. 1731... 1624. che sono il Signori Vusich detti Vusio. Marinković-Tomić alias Čubričević g.. 1611. come il Cog­ nome Marincovieh aquisto in 360 Anni il sopracognome di Cviitovich.. Čubrefcić g... U župskim knji­ gama od početka kao Mekjavić detti Vace g.skoj tradiciji. M e k j a v i ć (nadimak: Vocetović) 3 porodice. che :si leggono nei nostri liibri del Convento e in particolare nei Libri idi Battezzati... 1 por.. porijeklom iz Š k r i p a . '1619. 1730. 1608. Oancera (Kančera) »mi pare« iz V r b a n j a g. Marinković-Cvit-Kraljević g: 1725. 1606... 1611. 1744. Marinković detto Simić g.. 1656. porijeklom iz Zvečanja. 1713. Fabjanović g. Mekjavić idictus Vace g. Čubretović sive Marinković g... 1625... ora mo. 1684. M a r t i ć 1 porodica. 1631.•tinis gia 150 i piu fu Parente col.n vi isono piu. 1698.. 1755 i dalje. e anco triplicato. Tomić alias Lučić g. M a t u l i ć (nadimak: Dobro Jutro. 1619. i quali sono stati aggregati al Consiglio di. Simić ig..... di Tomich.. Kančević g. Marinković-Tomić detto Turchetto g. U popisu pučana. Marinković alias Čubritović g.... 1683.1723. Marinković alias Fabjanović o. 1616. 1727. 1611.) 2 porodice. 41. Marinković detto Fabjanović god. 1688. i dalje. Marin­ ković detto Jurko g.... 1753. 1744. i dalje.. 1736. 1605.. 1604. Tomić detto Marinković le« Lučić g. Čubre Marinković g. koji su primali 222 . Marinković alias ču'bretović g.. Vicenzo e Zuanne Marincovieh detto Vuga o Vusiio. Marinković-Tomić »nunc« Turchetto g. Mekjavić g. Spadić g. ecc.. 1729... a prema tradiciji. 1611. i 1618. 1703. Mekjavić detto Kančević g.: Marinković sive Tlomić ' g. 1703. 1605. Čubretov g. — »Molti di quest! Cogncmi. iz Bosne. Mekjavić sive Vace g. Simić dieti Marinković g. 1653.. ali prema škrip. 1751... 1614.. 1697. i 1743. 1729... 1747.. Čubričević g. 1610. 1735. vjerojatnio iz D o l a . 1669. 1604. 1755.. Marin­ ković detto Tomić g. Tomić g. Marinković-Tomić alias Lučić god.. 1743. 1639. 1629. 1699.. na pr. 1611. Tomić de Čuifore g. 1732.« U župskim. Tomić aiKas Čuibretović g.. 1756.. 1669.. 1735.. Marin­ ković alias Tomić g.. Marinković vulgo Kraljević g... ora cosi ehiamati. 1721. 1614. porijeklom. 42... rev. 1674... Marinković »idictus« Čuibretović g. Marga­ rita »vocatur Cancera« g. Čubretović g. 1745. 1739. Spada g. 1699. or a sono estinte le Famiglie di tal Cognome. questa Isola«. 1751. idi Vuga. 1719. Marinković vulgo Spadić g... e diii molte Famiglie il CJognome. 1603. Mekjavić alias Vace g.

R a d i ć (nadimci: Simičić. 1635. ( P e t r i ć II. iz D o l a n a H v a r u. Radić vulgo Ban. P a . 1882. 49. P l e n k o v i ć (nadimak: Bortić) A. i t. samo Nikolić od g . Radić alias Ban. 1878. 1608. oko g. i dalje Ban. [Prezime Nikolić na­ lazi se i u popisu bolskih galeota g. Pulišelić vulgo Batistić. 1631. g. 1622. M i l o š 4 porodice. Božji Čovik) 6 porodica. iz Š k r i p a . 1625. samo Čučić g. Nikolić-Petrić gč 1641. 1699. Kasnije. iz K o m i ž e. 1626. 1708.9 48. 1738. i dalje često i s nadimcima: Nikolić »detto« Petrić g. g. i 1734. ali g. 1733.. s napomenom: iz Škripa. 1625.. 1656. Radić »overd« Tarašić. nalazi se prezime Mekjavića.8. te 1699. 1669. (nadimci: Boćineto. 1744... 1728. 1604. dolaze zasebno prezimena Radić... 1609.. đ. Radić dictus Banović. Kao Plenković spominju se od g. U žup­ skim knjigama od početka g.). 44.. ku­ muje jedan Radić iz Dubrovnika. 1625. 1678. d. 1755: Franković detto Radić.. Piero Tuscor si era maritato o meglio ammogliato 'con Maria Bracussich«. 1746. 1735. Tarasić.sol g. Petrić »detto« Ni­ kolić g. . g. 47.. Godine 1725. 9 50. 1735. P e t r i ć 1 porodica... U popisu bolskih galeota.. također i u popisu bolskih galeota g. U župskim knji­ gama od početka matice (g. doselili se u XVIII.1603. 1611. s napo­ menom: iz H v a r a . Postojao je naidimak Plančić-Cvitović. Radić vulgo vocati Ban. oko g. 52. 1625. 1607. 1681. g. iz B u d v e (Maine). Petrić g... 46. 1688. g. 1701. g. Ba­ nović i Franković. i tako su 'zabilježeni od početka matice (g. 1754. g. iz S t a r i g r a d a na Hvaru. Ali imamo i samo Tarasić g. Braktušić vulgo Plenković i t. vijeku. 1655. 1672.9 43. 1574. 1610. iz V r b a n j a na Hvaru. oko' g. Zabi­ lježeno je g. Čučić (Nikolić). Brakušić se nalazi g. 1724. Nikolić Čučić g. 1851. spominje se kasnije: g. O s t o j i ć 3 porodice. Brakušić detto Plenković. Radić alias Tarasić. g. Prije se zvahu Brakušić. 1655. Vjerojatno sa otoka H v 51. u župskim je knjigama ovakva bilješka: »Tuscovich si chiamano Bracussich perche sig. s napomenom: iz Zastražišća (Piame).. oko god. 1625. ali g. P e š iu t i ć 2 porodice. 1678. 45. prema tome g. Osim toga. v i č i ć 1 porodica. g.). P u l i š e l i ć (naidimak: Batistić) 2 porodice. 3 porodice. P l a n č i ć (nadimak: Muje) 2 porodice. Nikolić alias Petrić god. Radić detto Tarašić.. Pored prezimena Radić poja­ vljuju se ubrzo nadimci: g.. 9 223 . 1756. g. prezime Banović. 1737. g. S time u vezi. 1815. 1741. 1672. 1686. U župskim knjigama g. Intra) 8 porodica. 1757.. Nešto kasnije. u popisu bolskih galeota. Banovac.

i 1701. zabilježen iu Podborju. 1574. Spominje se prvih godina matice (g. g. oko g. Haržić. God. 1614. a 65. g. g. God. oko g.12 Isto prezime (Šoljanović) u bolskoj matici g. V i 1 i č i ć (nadimak:' Šartur) 3 porodice. 1688 Marinković-Tomie detto Turchetto. 1606. 1742.čić vulgo Bumbić. U maticama g. Braća. 56. . 1719. oiko g. 1589. 1704. 1729.1 i dalje. Viciko i Ivan primljeni su u bračko^ plemićko vijeće g. (Kao Haržić od g. 1735. koji su primali sol. 1747. g. H. s napomenom: iz Rim'ini. 59.) kao Tuskor.koji su primali sol. T u š k o v i ć 1 porodica. U maticama od početka (g. Tomić alias Turchetto. Serventi (sin) g. 1630. Vužić (Vusio).53. 1625.9 U župskim knjigama g.9 . T u r k e t o 2 porodice. g. God. i 1729. V u s i o 1 pioirodica. 1736. Š i m e t c v i ć (na'dimak: Petrović) 3 porodice. U maticama g. iz D r a č e v i c e . 1625. U popisu gornjoselskih vlasn'ika pašnjaka g. U početku matice g. nalazim Š. iz M u rv i c e . 1612. 1727. v. V e n t u r i n i (nadimak: Puiz) 1 porodica. 1753. porijeklom od prezrmeoia Marinkovic i Tomić. S e r v e n t i (nadimak: Zuvančić) 4 porodice.. g. Š ć e p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 4 porodice. Stanušić »ora« Budva iz . 1745.10 U miaticama cd g. 1694. 61. 64. Haržić alias Nlikiolić.ll j. 1574.).. 1603. Spominje se prvih godina matice (g. Solja.8 i među galeotima g. iz S t > r i g r a d a. Prezime se nalazi u popisu dobjegloga novog stanovništva od g. d.) Vodanović . Base) 6 poro­ dica. 1921. a tako i kasnije. 1713. Porijeklom iz G o r n j e g a H u m e a. Tušković. ali g. Šiiimetović alias Hreljić. Bumbić-Soiljačić. Maorinković-Tomlć »nunc« Turchetto i t. g.13 63. spominje se Šoljanović.? 55. Prez'iime Hreljin dbliaizi u maticama od g. a g. s kasnijom napo­ menom: »or Ale o Vodanovich«. g.i U miaticama od g. iz ' P o d g ©ire. 1623. Vusio. Tadić iz Tuičepa. 62. V o d a n o v i ć (nadimci: Bon. Serventi de Fano R i m i n i . 1888. 1669. i dalje Hrelić. i dalje Vusius. jPolac) 6 porodica. 1727. s napomenom: iz Povalja. 1712.. Š i m u n o v i ć 1 porodica. Š o l j a č i ć (nadimci: Misirić. 1606. 1655. 1731. 1753. 58. 1699. s napomenom: iz P r i m o r j a . 1630.se nalaz: u popisu pučana. g.M a i n e. porijeklom od prezimena Marinkovic. Š u i m i e 1 porodica. Stanuš'ć alias Budva. . a kasnije redovito. g. 1606.. 57. samo Budva. 1603. iz F e r m a u Ita. U maticama se spominje: g. g.. a g. 1687. S t a n u š i ć (nadimak: Budvinovi) 2 porodice. 224 . Hreljianović. Serventi-da Rimini. Vužić. Miždrak. često u XVIII. Tomić vu'go Turchetto. 1875. Samo Buanibić g. 1745. 1708. Pori­ jeklom iz Po'ljiica. g. 1633. Prezime se natezi i u [popisu pfučana od g. 54. među galeotima. jedna bilješka veli: »djed je bio Marinkov'ć a l i a s Vuga«. : 60.

J=P .

.

^ v OTO U 3RAG fi/tnfo (Vanctsfxya. J.^ 4 .r " r-f .ZOOOOO n<*se£/a) *- V ry *'*^ V ^ v T^*^ > . . .* " . < c » X •• *y*+ f ) — e^* 0ao«««"it4fof&UfHr * Sr^ " « Jk issda'** © w&cer/ca Q»«meznca *«"*«* * • • " PUC /se * • ^^^vT^V VĆVLJ*.P****v^—Y.. L. **•«/* * / <.• ^•"N>7 7 ~ o v * OMfCroo* fl efcte* O0*«s/e Mamca. -<^ *w/»»4. ^\_^^ . « * > > * .mimo* {qalut) i n * /oQstHrž*vi(% ^ ^ \ // K A ^ R T^ &• # r QBCL _/ • t~*+-* K AM A. .

.

66. (jedno vjen­ čanje). su Vodanovići od novoga stanovništva. Vidić detto Anjić. kasnije samo Bartulović. A v a n c a n i ć od g. 1728. Hailadić. 1729. Nenadić dicti Jaković. g. 1606. B a r t u l o v i ć u bolsikim maticama od g. V l a s t e l i č i ć (nadimak: Jakirić) 1 porodica. 1574.11 ali i u popisu^ novoga stanovništva 10 Baliogevich (g. ali i alias Ivellii. g. U bolskim župskim knjigama od g.Zbornik za narodni život i običaj« 15 2T25< . 1653. 7. klerik Bartu­ lović. Andreis alias Andrijević. V u k o v i ć 1 porodica. 1665. s napomenom: da P l a m e t.). — U popisu sumartiriskoga.8. .14 u popisu bračkoga plemstva od g.) Baloević. zabilježen je u BlaJcima Bartulović-Puović iz Makarske. ali su neki došli na Brač i prije kandijskoga rata. U sumartinskim se župskim knjigama spo­ minje^ g. s -napomenom: iz N e r e ž i š ć a .. 1620. 1625. Beriković alias Baloi i Baloević. N e r e ž i š ć a. A1 a d i ć u bolskim župskim knjigama g. i kroz XVII.' vijek. 1747. kao Beloević. 1752. 2. g. A n d r e i s u bolskim župskim knjigama od početka (g. Ivan Alandić. i dalje Jakirić. g. 1835. 1748. g. i 1747. 1603. 68. g. kao Hodžić g. g. Jaković-Jakirić (Vlastelinović). 1698. zatim" Aljadić. 1657. kao Bakulic-Oxich (Hodžić). ' • 6. 1718. 1734. Anjić iz Bola. U maticama zabilježeni od g. . Anjić viulgd Bailo. Nenadić u bolskim maticama od g. novog stanovništva od g. B a l o e v i ć zabilježen u maticama g. 1747. koji su pri­ mali sol g*. nalazi se to prezime među bolskim galeotima. 1724. 1657. u ispravama Baloy Climpsa g.) Vidić alias Anjić. g. 1747.dijela Hvara).9 U Dolu kumuje g. God. Prezime se nailazi1 i u popisu pučana. • . 1375. 67. 1605.) kao Barfculić. a HJođžić-Bakulić g. g. a u Bnažnicama g. 1636. iz S p 1 i t a. vijek. s istom napomenom i g. oko g. 1752. 1788. Kao Avancanović i Avancanić •g. inače (na pr. 4.) kao D'Andreis i De Andreis. 1878. 1625." . g. U popisu bračkoga plemstva od g. 1908. 1704. . g.). 1716. iz V r b a n j a .11 ' 3. od g. i među galeotima g. 1688. Baloiević. 1604. 1702. 9 5.Neki. Jakirić-Vlastelinić s napomenom: iz Bola. a tako1 i dalje kroz XVII. kao Veseličić alias Bartulović. Doselili se kao novi 'stanovnici. 1746. Vlastelinović detti Jakir »o« JaJkirić. B a k u 1 i ć u popisni novoga stanovništva u N e r e ž i š ć i m a Cg. Anjić alias Vidić. j .iz: . Izmnrle ili iseljene porođjice 1. A n j i ć od početka. 1748. s istočnog .V i d o š e v i ć (nadimak: Svilo) 1 porodica. 1756. g. 1674. g. Vidić-Anjić-Bailo. 1717. bolske matice (g. (i 1669. 1748.

). g. 1615. s napomenom: iz M a k a r s k e i s bilješkom: »naque 1641 sposo Radovan Volgarmente chiamato Allegretti«. 15. sa Šolte. magistri Joanis idicti Furlan. iz S p il i t a. v. 24. 1603. 17. 1750. B r a č e t i ć od g. 1625. 1678. (oko g. da su izumrli. Di Filipis.. oko g. 22. Prezime se na­ lazi i u popisu bolskih galeota g. v. v. g. 13. iz T r o g i r a .! God. 1629. Samo kroz XVII..).. 1612. C e r e n e ' o spominje se u početku XVII. 21. g. v. 1623. 1603.8 a kao Bračetović g. god.. g. 1611.).8 Sutivanski Nadali također su od porodice Božičević iz Poljica. de Filippi i Philipipis. spominje se Garbinović iz Makarske. s napomenom.. 1619. 1603. udaje se G. koji su pri­ mali sol g. ali možda i kao Boričević (?) (g. v.). v. g. 1614.. a g . 1709. 1666. D u r a k o v i ć sredinom XV1H. D o b r u n i ć u drugoj polovini XVII. F u r l a n u početku matice (g. 1604.) do sredine XVIIL v. i prvoj polovini XVIII.8.) ili Bonsichievich (g. Kao Borichio u popisu pučana.. v. 1765.) s napomenom: iz Š i b e n i k a. v. Dufcić vulgo Goja.. 1606. v. B o ž i č e v i ć od početka matice g. u popisu galeota. udaje se Garbinović iz Pri­ morja. iz M a k a r s k e.9 18. Garbino iz Bola. U popisu veslača za bračku galiju g. Č a i č e v i ć se spominje početkom XVII. 1606.. Furlani. F r a n i s de Venetio u početku matice oko (g.. B o z i d a r i ć od početka matice (g. 1699.) iz [Pirana. 1688. v. Vjerojatno isto što i Cerineo u Škripu. iz N e r e ž i š ć a . koji su primali ©ol g. 1724. 1664. kao BuntulićBude. magistri Garbinović. God.9 11. 226 .) ili Borichio (g. U Pučišćima kumuje g. a u Pražnicama g. G a r b i n u maticama od početka XVII. Prezime se nalazi i u popisu pu­ čana. s napo­ menom: iz Miraca. v. v. ali i Bračetović od g. 1625. 12. Garbini. 1603. ali više puta i kao Božeđarić. D v e r d i k o v i ć u početku XVIII. D a p r e t o u prvoj polovini XVIII.). i XVIII. U Dolu kumuje iz Bola Furlani g. nestaju početkom XIX. i dalje češće u župskim knjigama kroz1-XVIII..). 1606. g. 1608. 1699. 1574..) dalje kroz XVII. (oko g. D u t i ć spominje se od početka u župskim maticama (g. (oko g. 1603. Garbinović. v. 1574. inače Filipović. F r a r o magistri. 1706. (oko g. 1694. v. B u n t u 1 i c prvi put prigoidioan vjenčanja g. 9 19. D u t o v i ć u prvoj polovini XVII. g. često De Philipipis. 23. 1606. 9. (oko g. Dundatović. 10. 1629. iz P i t a v a. F i l i p i s od početka matice (g. 1721.) kroz cio XVII. 16. 14. 1716. 20.. 1628. 1670.

jer se g. 1616. g. s napo­ menom »ex Vucosev«. 1665. Hranotić detto Vuković. s napomenom: iz V e n e c i j e . K a n d i ć se spominje u XVII. Kranotić. pored kuma Ursulića nalazi opaska: »fii nome di sua madre Or sola qasail fu figlia di Cacich detto Xarcovich. Jedna Kačićka spo­ minje se 'g. Žarković dictus Ursulić. gubernator Gaspari. ženi se jedan Goić iz P r a ž n i c a . Hranotić detto Kika. i 1721. 1719. Orsola fu di. U prvoj polovini XVHI. Griman. spominje se g. 1622. 9 '. g. g. dalje. Vu­ ković. v. Gasparo i g.. K a č i ć se spominje u maticaima kao kum g. koja se porodica i. g. časa Xarcovich«. 1603. 1626. iz G o r n j e g a Huica. a kum Dmitrović g. 1625. g. J u s t i n i a n i oko g. udaje se Mengotović detto Hranotić. g. 1688. napomenjom: iz N e r e t v e (Galešić »fu da Narenta«). g. kumuje »Zorzi Cacich conte di Ba. g. prezime se nalazi i u popisu bolskih galeota g. 1625. 1612.„ g.). 1740. 1751. g.25. H r a n o t i e spominju se u matici od početka. jer g. 1631. Hra­ notić vulgd Kika seu Kikić. 1744. 31. 1618. I n j u 1 o v i ć u prvoj polovini XVII. 1646. kao kum Margareta Tadejna overo Dmitrović. dakle iz B a ć i n e kod Graca. 1610. udaje se Hraruoitić detto Kika. g.. udaje se HranotićGrimanović sive Jiurice. i 1725. 1674. g. Vukoseo (Vueoseo). Griman s ^kasnijom opaskom: »anco Grimanovich o Hranotich«. 1668. nalazim Gubernatorius Gaspari Dmi­ trović. i 1680. v.. "g. (»Gaspari capitanei Gacich«). Hranović.. Gaspari Cacich«. god. 1610. i 1751 Hranotić alias Vuković. Hranotić detto Masavina (Moglavina ?). udaje se Hranotić detto Mengo. g. 1609. g. 29.. Kikić. g. 1712. g.prije javlja na Bolu: g. g. na pr. Prezime se spominje do sredine XVIII. Ursulića nalazim i kasnije. 1707. 1745. 162*8. g. 1711. i 1632. samo Hranotić često od g. iZatim porodica Žarković i Ursulić. magistri Griman. te u popisu bolskih galeota g. 1624. Vjerojatno stara bračka porodica iz Gornjega Brača. kad kumuje g. 1606. G l u n č e v i c se „spominje oko g. a 1674. 1716. G o i ć spominje se u početku matice (g.). g. 1632.—1607. 1632.9 227 . 1718. 1715. 1606. 1625. 1706. i 1638. često do g. g. a g. Capt. 1649: Anica »dr eonte Zorzi Cacich«. (oko g. 1744. 32.pri udaji g.). 1625. Jurišić-Gajlešić s kasnijom.) Justianović.. v. 1654. udaje se »filia D. 1654.china«. 27. *** 26.Dmitrović. Vuković od početka matice g. (g. 1Q12. Kranotić. Vjerojatno je s ovim u vezi i prezime . 1631. 1628. da se na porodicu (porodice) Kačić odnose i druge 'bilješke. de Lupiš. 1705. jedan Kačić je prior. g.. (g. domini­ kanac Lrtipi. 16l3. 30. 1674. 1626. među bolskim galeoitima g.. g. . Čini se. 1735. 28. J u r i š i ć prvi put zabilježeno prezime u matici . v. 1603.

Gsmetović ?) više piita u početku ma­ tice od g. Kovačević alias Lolotović iz Starigrada. a g. u popisu novoga sta­ novništva od g. 1742% i 174. K o s a l i ć detto Banjol oko g. u matici na Bolu kao Cranco g. 1405. u popisu pučana g. Konigričić ?). (g. 1751. v. 1574. 1715. 1754. U Bobovišćima kumuju iz Bosa.). 1742. 1722. dominikanac Vileničić g.. 1734.. Fabri iz Bola. 9 40. K o v a č e v i ć ženi se g. de Granico Tomas orator 1455. Vileničić Kovačević g. g.3 iz P o d b r e g a . 1615.—1732. 1610. • 1752. s nadimkom Bergomensis. v. Kovačević dicti Loloitović iz Starigrada.). K u z m i ć u maticama u početku XVIII. K a m o r i č i e (g. (g. K r a j n i ć početkom XVII. 1672.): »ser Michel o Michoi Cranco da Gradaz sopra isola stessa«. g. 1625.). (oko g. 1421. 1629. 44. 1753. 1735. K r a g a č i ć početkom XVII..)..33.. 1694. po­ staje biskup u Hvaru. 39.spominje se nasljednici Jurja de Cranchis (pašnjak Vošćića).8 42. i 1636..9 i u popisu pučana. 1628. K o s o v i ć zabilježeno u vezi sa dvije udaje g. nobili di Spalato e della Brazza. Komovčić ?) oko g. 1703. magistri Ličini. 1605. 1585. iz S t a i r i g r a d a (otok »Hvar). Fabri. v. ženi se K. t e g. »figlio batezato Vicentiius Cranco vich«) u početku XVH.). na Boilu Matij Vileničić.8 Definis. 228 .anchis g.. 1774. 1574. u matici (g. 1614. K m e t o v i ć (g. 1738. sa P a g a . 1589.16 i 1466. 1619. (g. Komovičić. K u r t e l a č i ć alias Tomić sredinom XVIII.18 Vrsalović spominje kao skrbnika maloljetnom Matiji Nižetiću-Petrulli (g. pašnjaka. 1701. f42015. 34. 1610. oženio se g. natpop nerežiški opisuje Brač. g.1. 1398.% koji su na Bolu pri­ mali sol: Gusovieh. 1751." magistri Ličini. od g-. Petar Krajnić. koji su primali sol g. v. 1628. 41. 19 U popisu gornješelsfcih vlasnika. u popisu bračkoga plemstva 11 Crancovich (de Cranchis) . 1723. 1625. 1715. g. s napo­ menom: iz M a k a r s k e . L i č i n i (Ličini) krajem XVII. (udaja). koji se nastanio u Sutivanu. god. iz IStarigrada.17 messer Pompeo e Geremia frate^li Cranco. 36. g. 1625. udaje se g.-^-1611. L a l i n o v i ć (ili Sailinović ?) u početku matice (oko g. 43. 1619. u popisu bolskih galeota g. g. s napomenom: iz B e r g a m a . g. 1747. 1608.—1487. v. v.10 U Dolu kumuje g.) mistro L. K ir a n k o v i ć ili Hranković (g. jednom Kosovićevom iz Sybregha. (g. u popisu •bolskih' galeota g. Porijeklom ' i z V i s a . 37. 1754. faber Ličini. kćerka magistera Fabriio sive Kovačević sive Viculinović. ajli umire iste godiine. abitaniti a L e š i n a g. 35. g. i 1742. 1608. Domnus de Cr. 1689. ali također u popisu bolskih galeota g. Michael Crancovich orator g. g. 38. Porijeklom iz bračkoga G r a c a . samo Vileničić g.

.) . koji su. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a. M a r i j a n i ć vulgo Bačkanin zabilježen u župskim knjigama oko g. 1732. 1707. i 1704. U boboviškoj matici g. više puta u župskim knjigama do druge polovine XVIII.1751. 9 Marinovića je bilo i u Bobovjšćima. s napomenom: iz O m i š a . 1725. g.. 1616. g. Lode iz Bola.. u popisu •bolskih galeota g. 1702. (g. 1813.ć zabilježen je kao Margitich g„ 1574. g. dakle iz B a š k e V o d e ... 51. 53. 46. s napomenom!: iz V r ­ te o s ke. u popisu bolskih galeota g. — Možda slično g. 1604. a naročito do g. do sredine XVIII. u Milni kumuje -dr. g. više puta samo Lode g. 1714. u Škripu L. 1791. Lovrinčić i Lovinčie. ' 48..: Vicenzo Marghitich. 1631. 1705. M a n d a k o v i ć spominje se g.. 1630. 1625. U Sumartinu se spominje kao kum Lode iz Bola g.45. 1659. primali sol.8 U popisu galeota za bračku ga­ liju kao »sehiera di Bok g. Margifcie sive Šare. s napomenom: sa V i s a . . 1610. i 1809. Lode iz Bola. vijeka. g. 54. kao-pop više puta od g. 1747. 1625. u Supetru magistri L. nalazi se Ivan Marinović pok.. U Gornjem Humcu spominje se g. Ljiković. 1603. 1609. Tusa u vezi sa Marinković g.g. 1691. i t. v. 49. 1616.. artifex Ličini. talijanizirano Maciolli. U popistui pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju (»sehiera di' Bol«) f*. 1799. 47. M a n d i ć spominje se u maticama Mandić detto Krančić. 57. L o v r i č i ć od početka matice (g. 1789. (žena) g. 1628.. d.. spominje se Krstuliović alias Mandić. iseljeni.. 1655. 1688. samo Marinčević fg. do 1815.. 9 U žup­ skim knjigama skoro od "početka do oko g.. L j ii g o v i ć u maticama iz prve polovine XVII.• v.. na Boltu među pučanima. v. . 1615.'v. M a r i n o v i ć u bolskim' župskim knjigama zabilježen je od g. 1830. fratar Litković. samo Mandić ođ.. U Bobovišćima dolazi Marin­ čević kao staro prezime piorodice Gligo. M a r i m č e v i ć je zabilježen u početku matice (g. 1615. spominje se s napomeom: iz I P u č i š ć a . L i n a r d o v i ć ženi se g.) dalje kroz XVII. v. God. spominje se pop Lode iz Bola s napomenom. 1822. 1625. 1695. Lodotović. i 1706. M a n o l i je zabilježen oko" g. da pripada među privilegirane porodice u Pučišćima. M a C i o l i ć spominje se u matici g. 1801. a g. te 229 . M a r g e t i. u Pražniicama g>. 1628. L i o đ e t o v i ć od početka XVII. God. s napo­ menom: iz Primorja.) kao Marinčević Tusa (Tussa). 1795.. 1625. (g® 1631. Ciprijana. 56.) često do XIX. 1634.9 L i t k o v i ć se udaje g. 52. 1625.. 50. g. 55..

< g.11 64. M a r k o v i c zabilježen je u matici od g. Valerib Martinić Martini Martinis (redovnik). g. Madkovac iz Bola. i dalje: g.. iz a Bobovišća. U Dolu kumuje Marascij iz Bola g. a prije toga u Neirežišćkna g. 1672. jedna žena zabilježena g.. 1747. i 1638. g. 60. a Martelović g. 1744-. 1606. s napo­ menom »iz Bakra« 1 g . 1609.. jedna žena M. Nikolić seu Marušić. 1603. 1626. ali g. 66. 58.) kao Bamić-Matković. 1631. M a t o š i ć u bolskim maticama zabilježen kao Matlieus Senjanin (Matošić) g.. 1610. 1620. U popisu pučana »schiera di Bol« gf 1625. a g.. 1723. Dflimarković. v. II Povljima su zabilježeni g. 1621. M a s l a r đ i e zabilježen u maticama od početka XVHI. galijom Ivan Matković... 1630. 1750-. Maruscio... 10 koje je dobjeglo za kahđijskoga rata (popis g. M a r t i n i s od Martinić. g.. 1697. Zabilježen je i u popisu novoga stanovništva. (U popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka spoimnje se g.. Matkovac g. v. kao zamjenik na galiji: Zorzi Novacovich iz Pioljica. 1717. 1624. 65. M a t k o v i ć zabilježen od početka matice (g. Martini. 1626.9 U sutivanskoj matici se spominje g. 1767. 61.. M. 1638. 1744.. M a r t i n i ć sredinom XVII. iz Omiša.) do sredine XVII. 1729.Marussiio'g. 1625. kao Marković-Budva.).. koji se spominje g. magister . 59. g.9 Znači.schiera di Bol« g„ 1625. Novaković iz Bola. 1751. v. M a r u š i ć u bolskim maticama og početka (g.9 63.. i to s nadimkom detto Novaković.) do XDC. u maticama od početka g. 67. 1746. 1659. bez napomene. i Maislarđić-Novaković novoga stanovništva nisu od iste poro­ dice. dalje do novijih vremena (XIX. kao Matković iz G o r n j e g a H u m c a g. 1721. . 1747.. a g. (žena) s napomenom: »pori­ jeklom iz S e n j a Vjerojatno isto i Matošević. 1720. v. 1609. 62. 1747..). Maritinovie. v. 1701. Čubretović alias Marušić g. 1764. 1748. u vezi s bračkom.1789. 1624.Marussio g.U popisu pučana ». nalaze se dva Martinovića. 1657. 1646.. s napomenom: iz P r a ž n i c a . vijeka. Nikolić owero Marušić.. 1765. 1643. (žena) i Matkovac sive Matković g. 1589. 1600. M a r t e 1 o v i 6 zabilježen u matici Mairtalović g. i dalje g..Oktavijan de Martinis. Matko iz Du b r o v n i k a. 1625. i g.. . Iselili u Sumartin u drugoj polovici XVTH. M a t i ć u bolskim maticama zabilježen g. M a r t i n o v i ć u bolskim maticama od početka (g* 1603. 1603. da Novaković iz g. 1672. U po230 .se spominju od početka matice g. 1737. U popisu »schiera di Bol« g. 1693. g. samo Matković g. de Martinis). 1605. U popisu bračkoga plemstva od g.

1637. spominje u svojim zapisima. možda je porijeklom iz nestaloga bračkog naselja Mc'šuje (Moisuljica. Nižetić iz Bola. N i z e t e o bilježen od početka matice (g. i 1730. 1605. sam.) kroz prvu polovinu. koji su dobivali sol. Nikoloric. v. Prezime. g. istoga spominje i g..iz J e 1 s e. 1603.. N i k o l o r i c u bolskim maticama bilježen često od početka (g. 73. Porijeklom iz napuštenoga bračkog naselja Diuforavica. zabilježen kao Nižetić.. Mi k u l i ć alias Tenda u matici g. Ovo se prezime nalazi g. 1657. 1729. God. Nisetheo) do druge polovine XVII.. 1635. 1610.9 69. g.. U Supetru se spominje Tendić iz Bola g. da su. Nikšu (Nixa. v-. g. i dalje. 1629. 1750...pišu pučana »scihera di Bol« g. nalazi se napomena. M e š t r o v i ć spominje se od prvih godina bolske matice (g. U popisu« pučana »schiera di Bol« g. 1715. ali gradio kuće i po ostalom Braču). kad kumuje eapiitaneus Pavlović iz M a . 1632. Možda isto Pervolić g. Mikolorić. 1743. da porodice M. 1724. samo Tenda g.. do oko g. M i l o z e t i ć spominje se u početku matice (g. 1701. i 1689. 1725.8 72.. Pre­ zime se nalazi g. što. Jedan kasniji Mati ja pisao se: Mattio1 Petri PetruilliNisiteio (živio u Selcima. 1731. g. v. ima napomena. 1403. 1699. g. 1390. 1718.k a r ' i s k e . 1628. Mikolić ovveno Nikoloric Gira. Mixa.9 68. «'i 231 . 1625. Kapitaneo se spominje g. 1706. Vrsalović20 spominje g. 1574. 1757. udaje se g. među bolskim pučanima. i 1635. P a v l o v i ć oda g. 71.8 70. 1767. Mo š n j i ć u matici g. koji su dobivali sol. 1574. P a r o l i ć u maticama g. mjesni je sudac Bola Jerolim Niseteo-21 75.XVII. U popisu pučana u »schiera di Bol« g. 1635. 1625. g.).) donedavno. 1711. 1616. i 1635. i 1733. g. Prvi se počeo pisali gornjim prezimenom (Nižetić) sin mu Matij. 1613. g. M i h a t o v i ć spominje se od početka matice (g.). 1628. s napomenom:. samo Gira. P a p i ć u maticama oko g. se nagazi u popisu pučana g. Prema prezimenu. i 1688. 1725. 1828. 1611. 76. 1630.9 77. 1702. g. Jedna grana dubrovičkih Nižetića latinizirala je tokom XVII.se M. Nixe) Petrulli iz Dubravice. spominje se kao Nikulorić. Vučić-Meštrović. 1603. Pa­ vlović s napomenom »iz Primorja« g. preselili u Pag. u vezi s bračkom galijom > Vinko Matijć. i 1723. 74. svoje prezime u . 1603.). Nikoloric alias Gira (Ghira).nema više (estinta).Ntseteo. Slično Kapitanei (Capitanei) od g. u vezi s bračkom galijom zabilježena su tri Meštrovića. gv 1740. 1628. ženi se P. God. 1603... 1625. za bračku galiju zabilježen je Frano Parolić. s {napomenom: iz D r a šn i c a.. U Dolu kumuje g. u popisu11 originalnoga bračkog plemstva (Nisetei ovvero Nisetich).

P o 1 i t e o kao Politeus u bolskim župskim knjigama od g. i kao Pobroević g.. U. 1670. 1708. Polovineo g. izginula je dubravička grana Nižetića. Pučišćiima kumuje P. koji su primali sol g. 1605. prima sol.78. 1609. P r i m o r j a . g.) s napomenom: iz V e n e c i j e g. P o p o v i ć u maticama kao kum spomenut g. do druge polovine XVIXX..Fabretović. 79. g. saimo Popović. Dinko: i Jakov). P o l o v i n i ć u maticama Bola od početka (g. P e t r i z i o „od početka matice (g.. Pendesić detto Ferro. 1623. 85. i . g. 1665. 1574."8 a također i u popisu pučana g. God. 1579. 1604... 1615-. zabilježen je kao Petkoević. Osim toga spominje se g. 1632. 1677. U popisu »schiera di Bol« g.9 »schiera đi Bol« (bračka galija). 1611. 1749. Polovimo g. 23 83. 1612.. 1614.. P a s q u a l i . 1631. u mati­ cama ofeo g. 1604. 1613. v. 1717. P i č i . Nikoga. Vicko Poloviinić je bio »procurator« pučana na Bolu g. 1709. 1739. jest D. 1625. kao Antić-Pičić. 1643. U Nerežišćima je zabilježen kao kum Petković iz Bola g. Hieronimus Petricius. 82.. samo Ferro. te se počeo nazivati! Politeo-JNisiteo. . Pendesić-Ferro^Fa. U popisu pučana.1610. 1574. 1625. vijeka. iz Bola g. 1657. P o b r o v L ć u maticama g. 1815.. a ostav­ štinu je naslijedio Anton Politeo (g. u početku matice (g. 1747. Petritij g. 1609.. 1616...Prezime se nalazi u popisu (g. v.) često dalje do druge polovice XVII.) s napomenom: iz Nerežišća. ali g. g.) do druge polovine XVIII. 80. u vezi s regrutacijam za bračku galiju zabilježen je Ante Pičić. God. P e t r i č e v i c se udaje g.. 1712. vijeka.1633. Perdić alias Ferro »et« . Petricio g.' Ime latmiz'ran-o i talijanizirano od Petričić. 1620. nalazi se i Poilovinich.. i 1668. 1610.) novoga stanovništva dobjeglog na Brač. Petritio g. 1746. kad je prevladalo Nisiteo.—1758. 1609.) i idailje kroz prvu polovinu XVII..8 a također 'i u popisu pučana »schiera di Bol« god. 1603. 1778.. 81. 1617. P e t k o v i ć se spominje u bolskim župskim knjigama od po­ četka matice (g. kao kum g. 1623. Ovo se prezime nalazi u popisu neori­ ginalnoga bračkog pelmstva g. 1670. 1625. 1617.9 84..).tako je ostalo do oko g.22 Rektor crkve Sv.9 za bračku galiju (Toma. v. g. Pasquali g. kao Matias alias Popović. ć je zabilježen od početka bolskih župskih knjiga (g. Pendesić »dictus« Uvković. 1606. kao Paskvalović (Pasqualovieh) g... 1734. Beirnardina g. s napomenom: iz. 1621-. i 1711. 1603.24 86.25 ali je zabilježen i jedan Polovinić (Marko) g. i 1624..).-koji su g... 232 ... »Prezime se nalazi u popisu pučana.brović. P a n d e š i ć oid početka bolske matice (g. u Sumaartinu g.. 1681. Petrizio g. 1620. Polovineus g. žena Pendesić-Matijević. 1668.) do1 sredine XVIII. 1619. 1643.. 1618. 10 87. 1739.

kao Radutinić s napomenom: sa H v a r a. n U Doilu kumuje V 1703. v. 1405. s napomenom: iz N e r e t v e . s napo­ menom : iz P o s t i r a. 9 233 . a'g. v. g. R o g l i ć u maticama Bola u prvoj polovini XVHL v. 1605. 9 R o d o l f i u maticama krajem XVII. g. vijek. R a g u s e o u bolskim župskim knjigama skoro od početka (g. zabilježena su dva iSepića. 1688. Dni Svartalović. Rokočić đetto Dobričić. a u Postirima g. i dalje. Sesnjić. 1657.9 »schiera.) do u XIX. a g. P lo s t o 1 a r i ć u maticama u prvoj polovici1 XVII. 9192. g.magistri Ridoilfi. 1616. ali g.. (Mislim. 1652. zatim g. . v. U župskim knjigama spoimin je se u prvoj polovini XVIII. Rokotić. s napomeno'm :iz K r a j i n e . Rokečić. U Nerežišćima g„ 1678. 1753.. 1625. 1610. 1733. 1722. 1625. 94. 1604. g. Rokočić »anco!« Dobričić (»da Dobra«). 1607. 98. 1650. (kum). 1606. 1688. Ovo se ipirezime nalazi u popisu bračkoga plemstva g. g.. a g. U popisu pučana g. 93.11 S v a r t a l o v i ć u matici g. ima Rokotović. 1625. 89.U popisu pučana koji su dobivali sol g. S t i p i č i ć u matici spomenut g. Franjo Svartalović. g. 1737. U popisu pučana »schiera di Bol« g. s napomenom: iz D o n j e g a H u m c a . a 1733. u vezi' s bračkom galijom nalaze se Pro Raguseo. i početkom XVIII. 1625. 1700 s napomenom: preseljen u Starigiraid. 1688.. 1657. 1714. Rodolfi iz Bola. 1625. R a d i č i ć u boilskim maticama od g.8 u popisu pučana »schiera di Bol« od g.. U Sutivanu g. 1671.) kroz XVII.).. i dalje spominje se pogdjekada do sredine XVHL v-. 90. 1711 s napomenom: sa kopna (»terraf erma«). g. R o k o č i ć u bolskim maticama od početka (g. Rudolfi iz V e n e c i j e . kad se spominje Nikola R. (bračka oailija) zabilježena su tri Rokočića. 1614. 26 Polovinie se ne nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1631. zabilježeno Rakodić »chiamati« Dobričić...9 S e s n i ć od g. S e p i ć od početka. ^ R a d a t o v i ć u bolskim maticama od g. 1746. 1625. matioe (g.9 S a l a p i ć spominje se u početku XVII. 1655. »schiera di Bol« nailazi se Jutraj Radatović. kao sudac. 99. 1574.đi Đol« (bračka galija).1639. 95. ali g. Anton iz Dubrov­ nika" (da-Ragusa). v. 1635.. Marko sin Marka Ragiuseo i Nikola di Ragusa. g.. da još živi posljednja sitarica od 80 godina).. g. Polovinei iz Bola. i 1750. 1706. s napo­ menom : iz G o r n j e g a H u an c a. 1622. v.: iz G o r n j e g a H u m e a. i to g.. 97. 9 Jedan se Radatović iz Bola spominje u Nerežišćima g. U popisu pučana »schiera di Bol« g. U popisu »schiera di Bol« g.88.. Prezime se nalazi u popisu pučana g. God. 1603. v. a g. 96. s napomenom. 1626.

Bernardina jest Berniardin di Thomassis. v. do g. Valentić. i-XVIII. samo Paškanin g. V i t n i ć u početku matice. v. T r u t a n i ć zabilježen više puta u matici o dg. 1751. V e l e e v i ć . 1625. i XVIIIv. 1606.10 102.-8 i u popisu pučana »schiera di Bol« g.»Rolo delle Genti Bol«) g. U popisu pučana »schiera di Bol« g. 1625. 1703. Po tradiciji i Kačiću (»Korabijica«). 1625. Šarić. vijek. s napomenom: s kopna (»da Terraferma«). Vitnić iz.s napomenom: iz G o r ­ n j e g a H u m c a . Vidošević vulgo Markovinčić. i u prvoj polovini XVH. U popisu pučana »schiera di Bol« g. g. spominje • se Vitnico.(g . Bola. 1747. God.9 107. na Balu je »ricevitore đoganale« Gaetano Vitnico. V i c e n t i' . popisana su dva Vido'ševića. U popisu pučana »schiera di. -(bračka galija) za­ bilježen je Nikola Viloević. V o j k o v i 6 u počeitku nnatice do prve polovice XVHI. 1603.u matici u prvoj. koji su dobivali sol g.). Boljanin g. 1624. 110. Bol« g. 1603.9 109. podovi ci XVII. i zato Paškanin.100. g.9 108. v. 9 105. 1751. iz V i t i nje (Hercego­ vina).. i š l a r i ć u matici kroz XVIII. 1615/. s napomenom:' iz P a g a.S v i r č e v i ć od početka matice g. 1632. 1625.° (bračka galija) zabilježeni su Ivan Trutanić i sin Petar i Ivan Trutanić. U popisu pučana bračke galije »schiera di Bol« g. 108.zabilježen je neki Andrea. Porodica izumrla početkom XX. 1625. g. 1717. da Pa'go. V i d o š e v i ć skoro od početka matice kroz XVII. g. Vidošević alias Markovinčić. 1745. U popisu pučana »schiera di Bol« odnosno.. s napomenom: iz Dola. vijeka \g. g. i XVIII. vijeka. g. •».). V o j v o d i ' c u početku matice (g. u matici kroz XVIIIL i XIX.sredinom XVIII. Oko g."De Thoimasis. U popisu pučana.27 103. 1690.) pa kroz XVII.spominje se redovnik Viojnović. U ispravama često Vkicenti. U Suimartinu se spominje Vicenti iz Bola od g. — U popisu novoga stanovništva od g. ) > 101.: Nikola Vitnić.1574.. Valentić-Valoević. Ivan Vitnić i Dinko Vitnić. i 1605. 1628.schiera di Bol« g. samo Markovinčić g. T o m a š i ć IUI početku matice . 104. 1625. T o l o c r o v i ć u početku matice (g. 183Y. 1753. v. 1604. 1777. v. 1607. V a 1 e n t i ć u matici g.9' U Povljima se spominje g. 'nalazi se Petar Vojković. g. v. 1859. (bračka galija) zabilježeni su Jakov Toimašić sa sinom Markom. i 1755. 234 . 1579. 1770. vijek... krioz XVII. Prezime Vitnić nalazi se u popisu pučana. zabilježen je Jerolim. kroz XVIII.9 Jure•patron crkve Sv.1608. 9 111. te je možda istog porijekla uz potaMjsnčeno1 prezime. 1625.

8—10. glasniku. Zadar. Žuvanović) 3 porodice. iz B o i n. s napomenom: iz B l a t a . t.. te se doselio iz Bola. Možda je u vezi sa Zorzetić (1616.i ć (nadimak: Bilić) 1 porodica-. 8. Nazivi za Brač: Britanide i Brattia izvedeni su od brentos. ' Poneki.. aili Vodanović je vjerojatno starijega porijekla. LITERATURA I BILJEŠKE ZA BOL I PODBQRJE: A. Kopar. geor. aili dok su ovi bili imućni. Z o r z i ć u matici u prvoj. 5.) grčki naziv Elafuza za Brač bio bi prijevod prema Elafos. Zorzi da M a k a r s k a . a to znači jelen. — P.T r o h a v e i ć (nadimak: Humčamovi) 5 porodica. A.. Mayer u Hrv. 7. ima Zorzic seu Lukarić. str. C v i t a n . đi Dalmazia. 71—75. Tuonac) 3 porodice.) 2 poro•' die. A.1743. 1609. i— Latina1 235 . iz B o l a .M a r i n k o v i ć (nadimci: Špadić. cenni storico-descritivi«.o v i ć 1 porodica. jelen. 2. Baelović) iz . g. Nekadanje staro bolsko. 1716. U b o l s k i m maticama od g.naselje bilo je valjda u blizini Bodborja-29 ' Pošto je zaselak spaljen od okupatora živi samo 1 porodica Marinko-vić-Spadić. 1 por. iz Bola. 6.. polovini XVII. 2 • . v. K ia r m e 1 i e (nadimci: Brbošić.. 41—42. Bojanić: »Bol. blizini Bola. Vodanović 1 por. 145 drži. K r a l j e v i ć (nadimci: Oko. Badanj© poroiđlice. od roda Marinković.—1635. ali g. Elafusa se ne bi odnosila na neki stari grad kod Bola. 3. Zagreb. 1876. v. Bojanić: »Bol« u Manuale del Reg. Vjerojatno od porodice Pavlović-Capitanei. U bolskim maticama zabilježeno pre­ zime od god. Jaje. 1908. K e l i ć (nadimci: Cimbar. E 1 e z. s napomenom: iz Gornjega Humca. B o l a . VI—VII. br.. prema talijanskome. God. Prema tomu. B o"d 1 o v i ć (nadimci: Futre. — Za stara naselja kod Bola i toolske starine: Ostojich: »Sepolcri amtichi nella t e r r a Bol«. god.. u Gazzeta di Žara.)« FODGBORJE28 U neposrednoj. nazivlju zaselak Podbarje. 1838. j . 1620. Elezov:ć-—FinčulovićV 4. 1709. da je ime otoka Brača postalo od ilirske donjoitalske riječi brentos. i to ui udaljenosti oko 10 minuta. 1704. Zadar. iz B o l a. str. iz I m o t s k o g a . 1713. Vojvodići su bili siromašni. Kasniji (V.. br.. 112. • 1. Gulermo) 12 porodi­ ca. 1939. iz G o r ­ n j e g a H u m c a. g.

2i > P. B a b i c a . 274—278. libr. U d i n e . P e t a r P o p o v i ć . L. s t r .. 28 Z a s e l a k su Talijani spalili u k o l o v o z u '1943. V. br. — F . s t r . 45. R a d i ć : » N a t p i s i u Bolu u c r k v i B l a ž e n e Gospe od M i l o s r đ a « . Split. P e t a r Viroević. 4. Split. ibid.. ' ' 22 Ciccarelli.. i i Ciccarelli. ibid. Mihovil Košić. Đ a k o n I v a n : S e g u e n t i v e r o a n n o (872) m e n s e Madii i t e m S a r a c e n i C r e t a i n s u l a e g r e d i e n t e s . g o d i n e 1747. 1656. b r . X I I I . Z a g r e b . 45—46.) I H . s t r . ibid. I v a n a K r s t i t e l j a n a Bolu n a o t o k u B r a ­ ču«. J u t r o n i ć : » P r i m o r s k a b r a č k a naselja. ibid. 1932. 56. str. 82. 322. .. p o p i s a n i su n a Bolu ovi novi s t a n o v n i c i : b r a ć a Vodanović. spalili su i k u ć u I . J a k o v a . 92. J u r a j Baloević. 20 ibid. — D r . M a t e Vileničić. 2(! Ciccarelli—đe C r a n c h i s ( H r a n k o v i ć ) ... ibid. 1943. I. ibid. 256—257. 6427. 84.. ibid. 322. privilegi et inđulti. 137. — D o c u m e n t a H i s t o r i a C h r o a t i c a e P e r i o d u m A n t i q u a < m v I l l u s t r a n t i a . Ciccarelli ibid.. S t a r o h r v a t s k a p r o s v j e t a . l i s t ^ — 9 . 255—256. k a ­ p e t a n J u r a j Ivulić s a sinovima.. 3 Ostojić. Vido de G r e g o r i o . Skok: »Problem romanstva i slovenstva n a našim ostrvima — Brač«.. • 21 c i c c a r e l l i . q u o s d a m D a l m a t i a r u m u r b e s d e p o p u l a t i s u n t p a r i t e r q u e etisa'm B r a c i e n s e m eiusdexrx p r o v i n c i e u r b e m i n v a s e r u n t . 1565. 1901. c o m m u n i t a t i s TBrachie.. V r s a l o v i ć : »Prinosi iz b r a č k i h s t a r i n a « u V j e s n i k u z a arheologiju i h i s t o r i j u d a l m a t i n s k u . Sv. 202 ( n a s t a v a k ) . ibid.. 24 Vrsalović. et Volcasio Catich. 4. s t r . ibid. 1 9 M. b r .. s t r . 4. ibid. 170—171. i ° P o p i s k o d I . ibid. ibid. G r g a V r a n j o š . 236 . b r . B a r t o l Ivulić. ) . ibid.).' J a d r a n s k a s t r a ž a . s t r . 3 A ... — A. 5 1 D i v e r s i publici đecreti. I. s t r . 1930. s t r . 8 P o p i s kod I. .. 2T C r o a t i a s a c r a . s t r . b r a ć a Vodanovi'ć p o k . s t r . s t r . s t r . Bol«. A c t u m Boli in P a l a t i o E p i s c o p a t u s B r a c i e n s i s P h a r e n s i s . • . 274. .. ibid. u J a d r a n s k o j s t r a ž i . ibiđ.: »Zanimivi s t a r o h r v a t s k i -natpis n a B r a č u « .. J e r o l i m š a r i ć . 23 C r o a t i a s a c r a . — F r a n e R a d i ć : »Sredovječna c r k v i c a sv.. B u l l e t t i n o . t e r m i n a t i o n i .. 8. B a b i c a (ibid. I X . — A . 339. s t r . Vinko Ivulić. Split. i'2 R u k o p i s n a k n j i g a kod obitelji M i c h i e l l i — V i t t u r i ( i b i d . 82. s t r . b r a ć a Ivulić pok. K n i n — Z a g r e b . 16 Ibid. 10110.. s t r . B a b i c a . 3105. — K a d s u T a l i j a n i u' kolovozu g. 3106. s t r .. s t r . 25 Ciccarelli. Mi­ hovil U r s u l i ć detto %arković. i4 S t a t u t a m u n i c i p a l i a ac r e f o r m a t i o n e s m a g n i f . ibid. M a r k a . Split. s t r .r u m (C. l i 2. is Ciccarelli.. ( > Ciccarelli. 50. 28Qf—282. ibid. Ciccarelli: Oservazioni. 157.' D o b r e t z a Bersoi. ~ O b z o r .« ( A n n o Domini 1325. t e se raselio. Mihovil M a s l a r i ć . 8 5 — # 6 : » E x i s t e n t i b u s J u d i c i b u s in B r a c i a Nobilibus Viriš M a t t h a e o Uladigae. 69... str. s t r . s t r . dje­ lomično spalili Bol. 131. • • 4 C r o a t i a s a c r a . 275—276. 24—25. is Ciccarelli. 1939. 3. " 7 Ciccarelli. s t r . s t r . 82. Utini. 339. die 4 D e c e m b r i s ) .. 1941. " Ibid. 9 Mladineo. . P e t a r B a b i ć đ e t t o M a r t i n o v i ć .

A. 101 Anđelović. 99. 214 Anjić 64. nadimak 221 Ancona 23. 99 Alfirović Antun 172 Ailegretti 226 Allegri 36 Allogi 64 Aloj 64 Alvizev 82 Alvizova Mare 82. 160 . 225 Andreis alias Ivcllii 225 Andreis de 183.Defilipis 113 Andreuzzi 29. 116 Ančić 150. 141 ' Alfirović 37. pop 36 Alfierović detto Kovačić 168 Alfirević 36. 72 Albania 21 Alberti 108. 178 Ančić 204. nadimak 202 Andriuzzi 64. 89. nadimak 197 Antić-Picić 217. Abramić M. 47. 28 . 23 . 216. . 107. 225 Albani 160 ' Albani Burianensis Trevizan. nadimak 73 Akčić 212 Akvila (Aquilla) 178" Alaburić 164 Aladić 225 Alandić i van 212. 67 Alessandri 64 Alfieri. 205. 100. 120. 218 Anjić Vinko 217 Aniić vulgo Bailo 225 \ Anteša.INDEX . 214 Aničić-Mihajlo 206 Aničić Mihovil 206. 175 Ajuntov. dr. 214. 93 Amerika 50. 225 Anjić alias Vidić 225 Anjić Ivan '217 Anjić Jakov 2-17 Aniić Matij 217. 101 Andriuzzi Simon. 215.Petrus D. _. magister 158 Andrea da Pago 234 Andreis 106. 214 Aničić-Balarin 205 Aničić Mate 206. 108 Andrić 107 Andrievich Victoria 48 Andrija II 13. 51. pop 81 Andrijević. ^nadimak 125 Adulmaf 218 Agregoni 107 Ajduco 206 Ajunt. 101 Andriuzzi Francesco. 120 Andrija iz Paga 217 Andrijašević 141 Andrijašević Ma'tej. 90. 232 . 205 Ančić. mistro 98. 225 Andreis-. kapelan 27 Ančić-Tunguz 205 Andrea. 192. Alberto. fra 13 Albins . 225 Andreis alias Andrijević 45. conc. 101 Andriuzzi. 204. mistro 98. 104 Ačerasić 25 Ačić 210 Adria 20 Adrnac. Andrijević-Ivelić 13 Andrijin. nadimak 50.113. 216. 46. (mistro) magistri 64. nadimak 112 Angelo Nicola 67 Anibalović 83 Anibalović Petar 83 Anibalović Vice 83 Anić 28. 170 Amerikan.

148. nadimak 74 Antunović 47. 215. 149. general 134 Arnerić. artificis 56 Azić 118. 236 Babić Juraj 206. 206 Arstić. 174. 203 v Antonijević dicti Jurešina 203 Antonijević dictus Jurašin 203 Antonijević vulgo Jurašinović 190. mistro 83 Antonovi. 128. 112. Arnarić 45. 50. nadimak 198 Babinovi. 189. 129. 27. 204. 206 Antulović detti Vicić 206. nadimak 84 Anzulin-Buble. 73. 174 Arković 213 Arković-Rpdić 213. 104. 126. 214 Babić Petar detto Martinović 236 Babić Pro 217 Babin. nadimak 206 Arstić-Cvitanović Ante 205 Arstić-Cvitanović Ivan 205 Artista-Pin-Kotica. 29 Avancanić Jerolim (Avanzanich Gerolamo) 26. 134. 29. 81. 83. nadimak 85 Artista-. 203* Antonijević alias Peričić 199. 99. Vicić 58 Antulović-Vicić 206 Antunac. 74 Antičević Margarita 134 Antičević sive Krstulović 73 Antočev. 134 Arnerić 45. 134 Antović 215 Antulović 190. tenente 134 Arnerić-Babak 150 Arnerić-Hranoelli 134 Arnerić Dimitar 134 • Arnerić-Gnjave 150 Arnerić-Guže 150 Arnerić-Kačilo 150 Arnerić-Kontus 150 Arnerić-Kampur 150 Arnerić-Pavisić 150 Arnerić-Sumeić 147 Arnerić-Trapo 157 Arnerić-Tud'esko 150 Arnerić-Vlašić 150 Arnirić 149 Arnirić Petar. 214 Babić Mihovil 97 Babić Pavao detto Konje 206. 122. nadimak 84 Aquila 13. 214 Antulović Ivan 214 Antulović Mate 214 Antulovi reč. 198. nadimak 85 Artista-Benedeto. 199 Antonio. 178 Aquila Girolamo 167. 156. 158. 200. 44. kapetan 134 Arniović.Blum. 157. 178 Aquila Juraj 178 Aquila. 329. nadimak 150 Babalić 216 Babarović 56. 43. 199. 168. 134. 130. 47. 218 Antunović Jure 46 Antunović Nikola 46 Antunović vulgo Jurašin 134 Anzulin-Boimet. 67. 134 Babibkovića kuće 25 Babić 90. 224 Avancanić Ivan 218 Avancanić Jakov. 206 Antulović-Ektorović 206 Antulović dicti Vicić 205. nadimak 202 Antoničić 203 Antonijević 45. 133. 162 Antičević Ivan 27. nadimak 199 Antonović 46. 97. 29 Avancanović 225 Avancanović Marko 217 Aviani 56 Aviani. nadimak 33 ArnočićFilipović 45 Arstić 205. (Avanzanich Giacomo) 26. 214. 202. Zorzi 168 Aračić 56 Aras 56 Arbensis 141 Arbesanl 241 . 183. 215. 132. 205. nadimak 85 Arvana-Arvarinac. 153. 216. nadimak 219 238 ." 196. 206. 73 Antičević 45. 77. 214. 134. 188. 192. 198. 218 Babić alias Konjić 206 Babić Bozo 26 Babić dicti Konje 204 Babić I. 172. 204. 210 B Babak. 192 Antonijević vulgo Peričić 190. 192 Antonijević vulgo Kuluz 190. 201 Austrija 18 Avancanić 25.Antićeva Orsola 27. 217. nadimak 206 Aržić 118. 149 Arnerić. 141 Arbizario 133 ' Arbunić 174 Arbunić alias Radovan 174 Arbunić Radovan 133. Arbisani 133. 29 Avancanić Matul (Avanzanich Mattule) 26.

nadimak 168 _ Bace. 178. 221 Balarin pop 107 Balarin Anton 29 Balarin-Grassi 29. nadimak 30. nadimak 194 Bačić 218 Bačić nadimak 176 Bačvar. Juraj 226 Baloević sive Ančić 150 Balogevich 225 Baloi 150 Baloi Simon de 150 Halojević 150. 225 ' Ba!oy Clipsa 225 Bambo. 230 Bakarela. Balarini 29 Balarinova 27 Balarinović 82. 27. comes 44. 114. 141. 37. Luke 29. 225 Bakulić Ivan p. nadimak 61 Bagulina. 141 Bakić alias Skorić 141.Babković 29 Babus. 77. 219 Barbirić.nadimak 109 Bandirica. 218 Baćulin Jakov 27 Baćulinac. nadimak 108 Baelović. 149. nadimak 164. nadimak 220 239 . Bak. 38 Balarin Pavao 29. nadimak 50. 141. nadimak 32. 190. 105 Balarin Simon 29 . 39 Barbirić Frane 26 Barbirić vulgo Kuščić 34. 178. 228 Banović Ivan 217 Banović Jakov 218 Baović 47. 99. nadimak 109 Bandurovi. 227 Baćina Mato 106 Baćulić Jakov 26 Baćulin. 74. 223 Ban. 150 Bakić alias. 114. 99. 108 Bakić 28. nadimak 235 Bagelić 28 Bago. 37 Barbirinus 28 Barbosić. 82 Barada Miho dr. nadimak 54. nadimak 221 Bakulić 99. 107 Barbarinus 37 Barberigo 107 Barberini 37 Barberino 37 Barberinus 37 Barbić 25.Skore 126. nadimak 202 Bajanović 37 Baje. Balić 74. 44 Baković Mate 44 Bakranin. 44 Baković Ivan 29. nadimak 76 Bandur. nadimak 119 Bakalera 163 Bakar '41. nadimak 202 Bahić Petar 121 Bajamonti. nadimak 198 Ban Stjepan 64 Bandić 133' Bandić . 50. 114 Balatura 132 Balbi comes 28 Balbi Antonio 44 Balbizza 90 Balbiza seu Isepin 90 Baldasar 130Baldović 99 Baleta 192. Matije 82 Bakulić-Hodžić (Oxich) 225 Bakulić Petar 27 Balancanović 122 Balarin 29. 113. nadimak 195 Bandurić. 118. prokuratur 13 Ballarin Frane 113 Baloević 45. nadimak 61 Bago. 166. nadimak 50 Ban 64. 215. 177 Banić Marin 218 Banić Mate 218 Banjanović**37 Banovac 223 Banović 47. 106. 49. nadimak 198 Baković 29. 125 Bakalar. 218 Baković braća pok. 150. 114 Balarin. nadimak 221 Baka. 199 Baj'lo. 167. 77 Baćina (Bachina) 22. 105. 150 Bakić dicti Skorić 150 Bakić Josip 441 Bakota. nadimak 195 Baranović Juraj 44 Baras. 218. 130 Baliotto 134 Balkanski poluotok 12 Ballarin Ante. 122. 205. 126. 216 Barbir 37 Barbirić 25. 149. 225 Baloević dicti Beat 150 Baloević dicti Kosović 150 Baloević. 97 Barakul. 106. nadimak 218 Barbirić alias Kuščić 34. nadimak 89 . nadimak 84 Bakarin. nadimak 119 Barbaro. nadimak 123 Banić 47. 44.

Battaglia 141 Batulić Juraj 217 Baturić 45. kapetan 106 Barkulić 225 Barkulić 'Juraj 44. nadimak 176. 76 Bellavita. 214 Batoš Luka 210. 175. 218 Barhanovića Dvori 215 / Barhanović Dinko 218 Barhanović Jerolim 218 Barhanović reč.Belić 158. 217. nadimak 202 Batelo. 118 Barti. 90 Bašić. 74^ Barišić iz Kotišine . 141. mistro 90 Barsatić over Oblačina mistro 90 Barsatić over Oblačinović. 225 Bartulović. 178. 173 Bauković 29 Bavčević 69. Božić 90 Bašić Duje 90 Baška 164 Baškavoda 113. nadimak 60. nadimak 202 Bašković 122. mistro 79 Barsetić 25 Barta 90 Bar ta Josip 90 Bartičević 14. nadimak 186 Barčić 216 Barhanović 49. 214 Batoš Mihovil 214 Batošić 190. 229 Baškin. filitis Radovani 149 Belmate. 47. nadimak 185. 162 Bašo. 50r 108. . nadimak 83 Batina Juraj 217 Batistić. nadimak 90 Bekalo. 205. 211. 210 Batoš Grp-o 211. 74 Barišić-Berkuić 56. 214 .52 > Beat 152 Beatović 152 Bebosić 122 Bečeković 141 Bedrica. 130. nadimak 62 Batelj. nadimak 100 Batalja (Battaglia) 141 Bate. 82. nadimak 86 Belali ja. 114 Barsatić. 158. 74 Barišin. nadimak 165 Beg. nadimak 219 Barsatić 90.Bakulin 50 Barholjica 122 Barić. coad. pretorij 107 Bellavita Bassansis 107 Bello 141 Belli. 206. co:' 183 Barzole 13 Basarić 25 Basatić 25 Bassi 57 Bast 58. 118 Barku!jić 55 Barnić-Matković 216. 109 Bertinelli 28 Bertučević 158. 214 Batoš Marko 211.'nadimak 100. nadimak 195 s Bažin.28. 229 Bašić 47. 159 Belivinić 191 Beljić-Perončić 46 Beljure. 207. magistri 107 ^ Barsata. 162. nadimak 84 Bašić Barttil reč. 162 Bauk 162. 183 Bartulović 66. 64. 82. 220. 213 Base. Belovnina 25 Bencur 192 Benčie 122.čević-Cvitanić 98. 168 Belavijić 82.Barbun. 178 Baturić alias Sirnić 171 Baturić detti Sertić 160. 90 . nadimak 200 Baričević"216 Bariša alias Stanoević 112 Bariša da Pogliza 47 Barišić 27. 206. 70 Bavčević-Cerinić 70 Bavšić detto Panceta 217 Bazatić 25 Bazelović 55. 204. nadimak 223 Bafković 45 • Batoš 107. 118' Barković Juraj. 211. nadimak 22h Belovina 90 . 193. 205. nadimak 220 Batina. 209. pop 178. Belamarić 141 Beiavić 159. 45. 212. 141 240 . 64 Bazeta. nadimak 59 Beloević. 192. 56. 225 Bartulović-Ivan 44 Bartulović-Puović 225 Bartuzzi. 202 Barišin Frane 25 Barišin Mate 74 Barkoević 118 Barković 37. "230 Barozzi 107 Barozzi. 198 Beje-Bego. 225 Belotovi-Lipinovi. nadimak 165. nadimak . 90.

198 Bezmalinović dicti Jurac 192 Bezmalinovtć. magister 114 Bersatić. 99. 219 Bezerić. medicus 114. 236 Bertičević 28. 178. difensor 141 •Benušić 192 Bentoko. 168 Bertučević. 107 Bergeljić Pavao 95. dr. 114 Bersatić Pavao. 44 Beroš Juraj 29. . 99. 192 241 . conte 94 Bergelića makina 96 Bergelić Ivan 96 Bergelić Petar 95 Bergeljić 95. 192 Bezmalinović alias Korneljić 19*0.1 Benediktis (Benedictis) 141 Benić Jerolim 217 Benić Vinko 217 Benika. 190. fra 219 Bezmalić 189 Bezmalin 29 Bezmalinović 29. 45. 51. Ivan 83 Bercanović 215 .101 Bertičević Petar 101 Bertonović 215 Bertucius 168 Bertučević 158.' 198 Bezmalinović alias Vlanić 190. 106 Bersa'tić Mihovil 105 Bersatić over Oblačina. 37. mistro Bersatić Pavao 105.' braća 106 Zbornik za narodni aivot i običaje 16 Bersatić alias Paulina 106. 188. de Comitubis 1. nadimak 174 Benke de Bog 121. 219 Berković. 114 Bersatić Ivan 104. 190. 30. 44 Berošević 27. 189. 104. 198 Bezmalinović alias Kprnelić 190. magistri 37 Berković August Nikolin 82 Berković Fabijan 219 Berkuić 56. 27. 112. 82. 192. 105 Bersatić Jelena. 184 Bezmalinović Petar 184 Bezmalinović vulgo Galijotović 192..168 Bertuchevich Giacomo. 104M08. 105. 29. 96 Berghelich Petrus qu. 198 Bezmalinović vulgo Jurčević 189. 45. 168 Bertičević-Cvitanić 102 ^ Bertičević Jakov. 150. 74 Berkutić 56 Bernardi 141 Berhardi dr. nadimak 100 Beović 83. 190. mj. 210. Melchioris 96 Bergheglich Petar 95 Bergomensis (mjesto nadimka) 228" Berhanović 215' Berhanović dicto Betet 130 Berica. 201 Beović. Mati je 29. pop-107 Bersatić. 190 Bersatić. 184 Bethia 217 Betinac. 198. 82. 29. 59. Bersatić Dujan 105 Bersatić Frane 105 Bersatić Frane. Matije 105 Bersatić Pro 105 Bersatić Šime 105 Bersatić Toma dr. nadimak 167 Benedeti 28 Benedictis de 14. 225 Benković Mathaeus. alias Susković (Sutković) . 114. nadimak 219 Benjavin. 118. udova 106 ' Bersatić Jerolim 105. 56.14 Bersatić Vm. 199. mj. 98 Bersoi Dobretza 215. 106. 122 Benković 25. 190. 191 ' Beroš braća pok. pop 105 ^ Bersatić Pavao p. nadimak 58 Bezerić.Benčić alias Naherčić 122 Benčić alias Senjić 122 Benčić detto Asić 122 Benčić Jerolim 121. 133. 200 Bezmalinović alias Galijotović 118 Bezmalinović alias Grgurević 29 Bezmalinović allias Jurčević 29. 228 Bergelić 95 Bergelić. nadimak 34 Berkić 130 Berković 37. 29 Bersatich Zuane 114 Bersatić 28. 122 Bene. Berčić 27 Bergamo 92. 141. sudac 168 Bervaldi 55 Besrama Toma 159. sudac 98. 44 Berošević 27. 64.. 101. 107 Bernardi-Manzon Kuzma 87 Bernadis 107. 106 Bersatić Juraj'. 114 * Bersatić dr. nadimak 174 Beze. 218. 106 Bersatić August 105 Bersatić de Salentić 114 ' Bersatić dr.Dorić 29 Bezmalinović Ivan 184 Bezmalinović Nikola 26. kapetan 105. kap. 141 Benković alias Baloi 45. 47. 134 Beroević 25 Beroš 28. 108.

magistri 135 Biba. 19. 40. 108. 34. 141 Bifić. nadimak 175 Boboška. 126. 55. Bobovišća 7. 107 Bilanić Frane 133 Bila Njiva 171 Bila Ploča 133 Bilavčić 168 Bilavić 158 Bile 82 Bile. 90 Bilovinić 83 Bilovinović 90 Bilovinović Matio 26 Binda. 107.. 49. 186 Biletić 178 Bilevič 13 Biliceo 126 Biliceo Frane. 33. nadimak 84 Blažević 83. 28. 160. 163. Bobarić Ivan 159 . 142 Biskupović. Tudora 82. 109. 53. 141 Biličić. 199 Bilinčic 140 .ace 134 Bizzaza 134 Bizzazza 135 Bižaca 134 Bjažević 108 Bjeninovi. Bobetić.Bilinić siye Tomašević 140' Bilitnja Glavica 58 Bi'ljakušić detto Pessa 88 Biloborovčić 179 Biloborović 168. 158 Blažijo. 43. 179 Biloborović Ivan 159. nadimak 185 Biskupović-Krstulović 74 Biskupović sive Sćapanović 188 Biskupušac. 83. 168 Bilorovčić 158. 198 Bežmek 7. 68-81. 192. 60. 162. 15. nadimak 163 Bi ja. nadimak 75. 193 Bilin alias Coknić 190. 159.• Bobe. magistri 135 Bisazza. 49 . nadimak 202 Blaževića. -nadimak 186 Bilančić 91. 122. 198 Bezmalinović vulgo Petrasović 190. 66. nadimak 208 BlagB. 64. nadimak 167 Boban 57 Boban. 90 Bidić Mihovil 82 Bigula. 19. nadimak 74 Bilač 88 Bilač. 168 Bilovina 82. 36. nadimah 100. 137 Biodanić 216 Biokovo 58 Biondini 142 Birče 120 Bisazza 134 Bisazza. nanta 135 Biskupija 81 Bisković 215 Biskupović 57. 119. 126. pop 56 Biliceo Paulo. 134. Dop 122. nadimak 85 Bibica. 123. Marka "82. 144. nadimak 152 Bobelić 48 Bobetić 48. 157 Bežmek-Gospodnetić 157 Erakofeić 121 Biazza. 63. pop 126. nadimak 100 Bilan. 18. 141 / Biličić Luka 68 Biličić-Petričić 188 Bilin. nadimak 85 Bidić 83. 90 Bidić Gregorij 82. pop 49. nadimak 110 Bobovac 15." 110. 154. 125. 174. 27. nadimak 53 BlaŠić 201 Blata 225 Blato 137 Blažena Gospe od Milosrdja. 107. 126.nadimak 176. 61. 91.Bezmalinović vulgo Jurjević 189 Bezmalinović vulgo Matulovic 190. 188. 225 Blacarska Riva 55 Blagaj 46 Blaganjer. 149 Bobić. 83. '16.. 90 Bilovinčić Stefan p. 90 Bilovina Ivan 82 -. 111. 19. nadimak 25. nadimak 40 Bistrica 14 Bivadović 216 Bizaević 158 Bizazza 135' Bizerić Juraj 218 Bizzaca 134 Bizz. 221. nadimak 220 Bjenaeiea 215 Blaca 7.Bilovina Marko Ivana 82. 33. nadimak Bobarić 158. 28. 77. 181/228. 74. 235 Biličić 69. 229. nadimak 74 Biočina 134. 193 Bilina. 65. 78 . 230 242 . 168 . 59. 92. crkva 236 Blaževi. nadimak 163 Bikar. 90 Billovina Stefan p.

66. 36. 181. 57 Bonacci Crivellari 57 Bonacci Ivan. 56. 180. 109. comitis. 164. 142 Bonačić. 59 Bonačić alias Košić 55 Bonačić alias Lozić 58 Bonačić alias Mandinić 58 Bonačić alias Sargo 58 Bonačić Ariton 68 Bonačić-Berkuić Bonačić-Berkuljić 56. sindaco 21 Bonacci 56. 208. 158. canceliere 27 Bole. 27. 147. Petra 26 Bonačić-Mandinić 58 Bonačić Marko . nadimak 195. nadimak 197 Bolanić (Bolančić?). Ante 26 Bonačić Luka pok. 44. 54. 23. 113. 48. magistri 123 Boka Kotorska 108. Luke 26 243 . 39. 203. 68. nadpop 57 Bonačić alias Filipi. 47.132 Bocman. 13. 161. 114. 205. 12. 18. 57. nadimak 167 Boldović 30. Bolčin. 215-236 Bola. 179. 49.' 137.Bobovišća Luka (Bobovišća na moru) 7. 179 Bolkini. 54 Bobuljić 37 Boccaneus 168 Boccaneus. 80. 52 .opat -201 Bokanić. 25 Bolančić 82. 179 Boldu. nadimak 178 Boljesić 158. 55. Bolno Ćelo 184 Bolodrobac. pop 174 Bokanić alias Kapitanić 168 Bokanić dicti Skargus 168 Bokanić Juraj. 138. 18. opat 168 Bokanić Trifun 168 Bokotovi. 214.. 155. 61. 209. Luke 26 Bonačić Jerolim 26 Bonačić Juraj 26 . 182. 42. 108. 30. nadimak 224 Bon Michiel. 14. 15. nadimak 76 Boguljić 28 Bohan. 196.. 159. pop 168 Boccareus 168 Bocelo.««« Bonačić-Juraj Markov 26 Bonačić-Jurjcvić 58 Bonačić-Kresrć 58 Bonačić-Kresić-Kcnjac 57 Bonačić Leonard pok. 19. 58 Bonačić dicti Sargo 58 Bonačić dicti Komito 57 Bonačić-Dorić 57 Bonačić-Gardelin 57 «-"• Bonačić-Gazilo 57 Bonačić-Guić 57 Bonačić Ivan 26 Bonačić Ivan pok. 22. 179>c Boljić 28. nadimak 194 ' . 21. nadimak 118 Boliš 57 Boljanac (Bojanac). 190. 41. 57. pop 121. 215 Bojanović 37 Bojković 123 Bojkbvić. 32. magistri 27. 27. 97. 67. nadimak 34 Boja. 88. 143. comitis 56. 72.'165. 64. 41. nadimak 194. 57 Bonačić-Civran 57 Bonačić Crivellari 57 Bonačić dicti Kresić 56. 134. 57 Bonaci 56 Bonačić 25. 20.26 Bonačić-Matijajurjević 58 Bonačić Nikola 26. 100. 8. 52. 53. 11. 50. 184. 37. magistri 158. 178. * 149. 107. nadimak 200 Bojanac. 91 Bolančić Frane 81 Bolančić Juraj 82 Bolančić Petar Franjin 82 Boičić. nadimak 206 Bočineto. 43. 189. Luke 26 ' Bonačić-Libičić 57 Bonačić-Losić 58 Bonačić-Lovretović 58 Bonačić-Ludććore 58 Bonačić Luka pok. nadimak 167 Bocičić Pavao. 146. 168 Bokanić. 207 Bokanić 13. 193. 35. lapicida 168 " Bokanić. 179. 212. 219. pop '2£. nadimak 52 Bolčin. pop" 57 Bonacich Joannis. 28. 69 Bonačić Nikola pok. 57 Bonačić. "65. 235 Bodović 30 Boemia 195 Boglich 41 Bogomoja. 67. 157 Bonacci Petar. 191. 188.45. 174. nadimak 219 Bol 7. 167. 154. . 107. Jerolima 26 Bonačić Luka pok. Bologna 107 Bolognes Margarita 107 Boloniević Nadal 90 Bomarjanović 28 Bon. 99. nadimak 203 Bojanić 13. 223 Bodlović 30. 210.168 Bokanić. 170.

133 Boričević 226 Boričio 215. 9. pop 93 Božičević Nadal 93 BožičevićJNfadali Jakov 13 Božidarić 215. 218. 203 Božić Jelena 203 Božičević 82. 222 Bosnačić 25. pop 190. 109. 132 Božičević alias Maidretović 126 Božičević Alviz 93 Božičević Jerica. 236 Bračetić 216. 13. 172. 33." nadimak 86 Boščić 121 Bošković 188. 71. 12. 46. i 12. 214. 157. 228. 74. 30. 87. 132. 47. 165. 165. 8. 33 BosnaČić Ivan Petrov 26 Bosnačić Petar 26 Boso. 196. nadimak 152 Brahanović alias Strumba 130 Brajko 192 Brakuljić 56 Brakušić 217. 68 Botta 91 Botteri 64 Botteri Zakarija 64 Botunović 58. 61. naclimak 192 Borichič 226 * Borić 108. 28. 221 Boskić 153 Bosna 12. 123. 170. 19. 173. 148.•' Borđević 99. 232. 148. 204. 201. 129. 200. 117. 120. nadimak 64 Borković 118 . 186. 216. 59 Bonačić-Peškaraja 57 Bonačić Petar. 163. 10. nadimak 201 Botar. 14. 192 Bošković alias Henčević 116 Bošnjak. nadimak 76 Bosonogo. 187 Bracussich Maria 223 Brač 7. 120. 115. Božidarić Ivan 217 Božitković 211 Božji čovik. 202. 223 " Brakušić detto'flenković 223 • Brakušić Dinko 218 244 . nadimak 31 Bračuta 162 Bradašić 69. 21. 102. 206. 203 Božić. 53. 56. 91 Bovinić 142.'163. 18. 57. 11. 231. 153. 203. 93. 54. 226 . 20. 44. 206 Boroević Matej 205 Boroević Toma 205. vulgo Lozić 58 Bonačić vulgo nominat Sargo 58 Bonačić vulgo Proto 58 Bonetti 114 Bonetti D.. nadimak 175 Borzati 56 Bosanci 12 Bosanska Draga 164. pop "190 Bore. 137. 174/175. 178. 122. 107. 205. 114 Boninčić Juraj 121 Boninčić Nikola 121 Bonjolo 28 Borak 215 Boranović 215 Borčić Buko. 235. 152. 183. 218. 10 Bracolić. 183 Božedarić 226 Božić 47. 97. 22. 84. 43. 77 Bradašić-Krstulović 74 Bradašić sive Krstulović 74 Braganja. 158. 114. 33. 103. 114. Božičević alias Palarzović 126. 115 Bortić. 138. 172. Komita 57 BonaČić-Proti 58 Bonačić-Salata 58 Bonačić-Salatić 58 Bonačić-Sargo 58 Bonačić Stefan pok. 68 Bonačić pok. nadimak 223 Bortičević 108 Bortulovi. 193. 29. 214 Borovac. 201. 236 Bracia 50. 226 Bračetović 217. 48. Tome 26 Bonačić-Petričić 58 Bonačić-Piculović 58. 58. 188. 78. 46. pop 57 Bonačić Petar Markov 26 Bonačić Petar Matijev 26 Bonačić-Petar pok. 150. nadimak 223 Brachia 23. 217: Borozan 205 Borsatić 25.Bonačić overo Lozić 58 Bonačić-Pagari 57. 132. -127. 17. 45. 62. 15. 196. 152. 225. 226. 23. nadimak 206 Borov Dolac 51 Borovich 21 Borovina. 140. 130. 67. Luke 26 Bonačić Toma 26 Bonačić-Vicić 58 Bonačić. 208. 216 Borin. 30. 104. 63. 204. mistro 55. 226 Bračetović Nikola 217 Brački kanal 7.. 216. 146. 34. 190. nadimak 219 Borovinčić 47. 145. 190. 126.

nadimak 164 Bule. 44. 212 Breljac-Lučić 208 Breljak detto Suzičić Luka 214 Breljak Luka overo Suzičić 209 Breljanović-Lučić 208 Bresani D. 224 Budvinovi. 134 Brubrtgović 133 Brus je (Hvar) 61. 135 Bučić Franceskina 106 Bučić-Majko. 210. 200. Buha . 107. 69 Bučić vulgo Loze 37. pop 185 Brizić. 208. 56. nadimak 31 Buccareo-Aquila 168 Buchia 217 Bučica. 69. 135 Brtisje. 45. 214 Brazzano 134 Brbošić. nadimak 89 Buje (Istra) 192 Buje. 196 Bunta 81 -Buntulić 226 Buntulić-Bude" 226- 245 . 209. 115 Buljević Juraj 44 Buljević Mihovil 44 Buljević Tadija 44 Buljimbašić 192 Bumba. nadimak 235 Brčić. 37 Bučić vulg6' Galiot 37. 216. 20. nadimak 62 Brdanjak 200 Brehanović 130 Brehglie 51 Brejanac. -stan. 142 Bresciani alias Santo 107 Brescovich 30 Brešiani (Bresciani) 143 Brešković-Bresković 30. 174 Bujević 51. 201 Brković 14. 205. nadimak 176 Bubara.. 192 Bulišić 190 Buljan 91 Buljan'Mate 91 Buljević 28. nadimak 52. 28. nadimak 85 Bučić sive Diničić 33 Bučić sive Marčelić 33. 78. nadimak 75 Brkljača 108 Brkljača Josip 108 Brković Mate 83 Brko. nadimak 210 Brela 27. 51. 53. nadimak 192 Buble. 206 Bukeš. 107. 189 Brizić Ivan 217 Brizić Juraj 184. 69. nadimak 76 Broćno (Brojtno. . nadimak 176.47. 189 Brizić. 118 Brkulj. 103. 204. nadimak 83 Budva (Maine) 223. 21/189. 185. 192 Brsata. 157 Buba. 192. nadimak 164 Bumbić 224 Bumbić-Soljačić ^224 Buna 26 ^Bunić 25 Bun je 8.122 Bukva 43 Bulat. 68 Brescia 166 Bresciani 107. 139. • Brakušić Stefan 184 Brakušić vulgd Plenković 223 Branković. nadimak 84 Bulić 51. nadimak 89. 132. 104. stani 19. 164.Brakušić Ivan 105 Brakušić Petar 218 . nadimak 108 Bronzović 108. nadimak 166. 185 Brižak 55 Brkata 9 Brkin. nadimak"" 224 Bugne 96 . 9. 206. 45. 118 Bujević-Lovrinica 160 Bukalo. nadimak 163 Buhovac. nadimak 31 Branjić Mihovil 214 Bratić 217 . 114. 211 Bronzo. Brotnjo) 196. 54. 196. 219 BreškoVić Juraj 218 Brezcovich 30 Bričić 188 Brhanović 130 Brig 14 Brindisi 56 Britanide 196 Brizić 107. 24. 22. Buha-Gluho. 23. 178. 57. 132. 37. nadimak 75 Brstilo 185 Brtičević 118. 29. 192 Bukdvinović . nadimak 119 Bučić 28. 114. nadimak 165 Brkuljić 56 _• Brmbolić 83 Brmbolić Emil 83 Brnić. 116. pastir. Bratinsić 121 Brattia 19 Bravčič 25 Brazza 19. 78 Budalo. 97. 83. 58.

nadimak 186 Carević-Longo. 163 Capković detto Mestričević-Bakalera 161 Capković-Drozgej 163 Ćapković-Mestričević 163 Car. 174. 127 < Cagliani 127 Calilcich 169 Calilgich 169 Caljević 108. 159 Buzolić Ante dr. pop 108 Caljević Ivan 106 Calilcich 169 Calilgich 164 Calilich Zorzi 169 Callinich detto Cosulovich Betina 169 Callinich Giuseppa 169 Caltesi 216' Canaletto 83 Canaletto Pesti Pogbaldno 84 Gancera (Kančera) 222 Canchi 92 Canchi Bartolomej. 119 Burano 67 72 Buratin. nadimak 186 Carević alias Vrsalović Carević-Bilan. 67. nadimak 152 Burić 64 Burian-Vitorelo. nadimak 199 Busalo. nadimak 110 Carinich 221 Carlobago (Karlobag. 149 Calcanei. nadimak 186 Carević-Pifar. 188 Buzanović Juraj 218 Buzić 158 Buzolić 30. magistri 127 Calcaneus 127. nadimak 57 Cablarovich Tomaso 84 Cacich Anica 227 Cacich detto Xarcovich Orsola 227 Cacich Caspari. nadimak 199 Carelovich 222 Carević 37. nadimak 186' Carević-Rovinjež. nadimak 76 Buortolovi> nadimak 220 Bura. naata 92 Castelli (dalli) Jerolim 133 . 108 Caglievich 105. 62. Carmeglich detto Xuvich 220 Carmelich 221 Carnincich Gierolamo 221 Carstulovich Marco 144 Casolini 207 Casolini Ivan 207 Castellan Chersonensis Georgius 153 Castelli 92 Castelli. 231 Capitaneis Marino de 48. 107 Buturović 58 Buvić 121 Buvinić 142. 67 Buzolić Stjepan 67. paron 105 Cagljević 106 Cagljević Grga 106. 127 Calcanei 127. 146 Calebotta 144 Calianeo 127 Calianeso overo Fantasia 122. presb. nadimak 76 Buratović 168 Burazin 118 Burazinović. nadimak 33. 108 Caglević 99. 146. magistri 92 Capitanei (Kapitanei) 48. nauta 73 Burlan. Casteli Ursula udata Solitro 92 Castro Pucischie 154 246 . 142 Carević. 58. 55. 108 Caglievich. 50 Capogross Cagvini Joannes 96 Capogrosso 96 Capogrosso Bartul (Bartolomeo) 96 Capogrosso Bartolo 96 Capogrosso-Cavagnini Mariia 96 Capogrosso-Cavagnini Peironila 96 Capogrosso Jerolim 95 Capogrosso Lorenco 96 Copogrosso Nikola 96 Capogrosso Petri 88Capković 45 Capković-Bragadinac 163 Capković detto Meštričević 162. 117 Cagljević Ivan 106 Cagliević Juraj 117 Cagljević Petar 117 Calcaneo 122. iilir 28.Buortin. 69 Bužija. nadimak 186 Carić Antonija 205 Carić-Stančić 209 Carin. 162. Bag) 169 Carmeglich 221 . nadimak 219 Busatto 205 Buschi 216 Bušković 216 Butinić 120 Butor (Buttor) 58. capitanei 227 Cacich Zorzi 227 Cagglievich Simon. 67 Buzolić braća 67 Buzolić Steffano dr. 142 Caljević.

70 Cerinić Bernardin 26 Cerini-Bavčević 70 Cerinić Fervaća 26 Cerinić Frane 26 Cerinić Ivan 26. 176 Coilović 216 Coituse in Carsi 90 Coknić 190. 130. 130 Cerinić Mićel t130 Cerinić Nikola *Jur je v 26 Cerinić Petar 26 . 158. 120. nadimak 76 Clinsich Christinus 144. 121. opat 127 Cerini 130 Cerinich Michiel 127 Cerinić 25. 169 Ceparnić 13. nadimak 113 Cipal. Cinkvantin. 168. nadimak 199 247 "V . 193 Coknic. pjesnik 96 Cavagnini Marietta 96 Cavagnini Perina 96 Cavagnini Simon 96 Cavagnini Simon. Cepurnić 153 Cereale 137 Cereneo 137 Cerenić 37 Cerinei 133 Cerineo 15. 167. 121. nadimak 218 Cemissius Ivan-Pavao 68 Ceparneo 168.nadimak 219. Cipar 46 ~Ciprijan 221 Ciriiii 130 Cirkul. 163. nadimak 84 Cicalo-Jurko. naute\70 Cerinić alias Bavčević 37.Castro Santi Joannis 93 Cate a Castelellito 82 Catich Volcasio 215. nadimak 84 Cicalo-Mumalo 84 Cicalo:. nadimak 84 Cicalo-Francez. pop 17. 122. pop 184. 170. 169.Pojar 84 Cicalo-Pokorica 84 Cicarelli 8. 99. 99 ~ Cerinić Stefan 26 1 Cerinić Toma Pertov 26 \ Cer-inić Valerij 26 Cerinić Vicko 121. nadimak 84 Cicalo-Andrijica. 226 • Cerineo. soprakomit 22. 159. 236 Cattani 77 Cattarinich 67' Cavagini Frane Marka 96 Cavagini Marietta 96 Cavagini Marko 96 Cavagnin Perina 96 Cavagnini 96 Cavagnini Ana 96 Cavagnini Elizabeta 96 Cavagnini Jerolim 96 Cavagnini Jerolim dr. 128. 130 Cerineo Giacomo. 44 Cekino-Cikinor. 44 Cerineo Nikola. 11. mistro 38 Cerinić. 127. 138 Chirichini. 92. 188 Ceparnić Jerolim 184 Ceparnjić 186 Cepernić Jerolim. nadimak 110 Cimbar. 70. Cerinić seu Bavčević 70 Cerinić sive Bavčević 70. liječnik 142 Cešarović alias Juričević 123 Cestar.. 168. 188 Ciccarelli alias Klopanović 163 Ciccarelli alias Mlinic 163 Ciccarelii alias 2uvić 163 Ciccareiu Andrea (Andrija). mistro 159 Cimara. sopraproveditor 22. nadpop 27. klerik 96 Cavatoria Paulo. 130 Cerinić e Castellis 70 Cerinić. 193. 174.rin Nikclln 26 Cerinić Mate. nadimak 165 Cezari Nikola 22 Chastulovich 144 » Cheglievich Vido 85 Cheglievich Mattio 85 Chioggia 137. 127 Cerinić Vičenco Petrov 26 Cerinov 70 Cervone 74 Cervone Arkanđer 74 Cesar i. 27. nadimak 34 Cestari 28 Cetina 11 Cezar. 9. 186. nadimak 235 Ćiokrić 191. 135. pop 172 Ciccarelli Grgur 163 Ciccarelli Dimitrije 163 Ciccarelli Juraj (detto Zivić) 211 Ciccarelli Nikola 163 Ciccarelli Pavao 163 Ciccarelli Radoš 163 Ciccarelli Vice 165 Ciccarellovich overo Ciccarelli 163 Cićić 140 Cičić alias Škarica 140 Cikuta. 127.. 129. mistro 119 Cicalo. 186 Ceprnić 135 Ceprnjić 183 . 127 Cerinić Jerko 98 Cerinić M'irin Jurjt ^ 26 Cerinić M .

orator 228 Cranchovich Vicentius 228 Crassovich Joannes 48 Crepich 136 Cres 115. orator 228 Crancovich (de Cranchi) 228 Cranchovich Mihael. 219 Cvitanović alias Pećar 135 Cvitanović-Arstić 206 Cvitanovic-Bako 38 Cvitanović die i Pećarević 135 Cvitanović-Tramuntana 38 Cvietović 217 Cvitić 28. nadimak 208 Cvitovich 22 Cvitović 188. 119. nadimak 220 Cvitan 179 Cvitanich Pietro 30 Cvitanić 27. 219 Cvitanić alias Pećar 135 Cvitanić alias Polotović 59.• Cvitanić Juraj 184 Cvitanić-Poletović Ivan. -mistro 106 Contuze Juraj 82 Cormeglich 221 Corner comes 28 Corser Luce 149 Cor ti.• Crinfocai Andrija 102 Crinfocai Jakov 98 Crinfocai Toma. 189. 102 Cvitanić detto Fiorini Marko 115 ' Cvitanić-Brstić 206 Cvitanić Ivan. nadimak 176 Curri 165 Curri Federik 165 Cuscich o Michacich 176 Cosmanei. 128 Constantin Georgius de.. nadimak 30 Cuparda. 219.ć-Marinković 219 Cvrčić 46 248 • . 142 Cvitić. 30 Cvitanić-Svetinčić 30. 144 Covlianeo 127 Cragi 27. 193 Cokrić 45. pop 101 . 187. 144 Coviglianeo 127. 38. 144 Creta 236 Crinfocai 93. Covglaneus 144 Covglianei 45. pop 93 Covglianich Nicolo 127 Coviglianeus 127. pop 200 Cvitanić al(as Generalić (Jeneralić) 30. opat 98. nadimak 35 Cvit 221 Cvit. sudac 149 Granchis-Hranković 8. 10 f 107. 116 . 55. 58. 185. mistro 137 Covacheus 217 . 144 Covigliarieo. 173 Cučić 217 Culich. 30. 44 Cranchis Dorrinus de natpop. 30 Cvitanoviić 27. nadimak 199 Cole. nadimak 195 Cvitković 25. pop 176 Cusmaneo Georg. pop 149. 193 Coknjć Bazmalinović 198 Coknić vulgo Bilin 190. J86. 127. 219 Cvitovića Dvori 215 Cvitovi. 98. 198 Cokrić. 28. 102.' klerik 176 Ćusmaneo. Cusovich 228 Cuvitović 219 Cvancik. 221 Cvitković ehiamato Dundo 219 Cvitonja. magistri 108 Culić 108 Culinovich 180 Cumatio Superior 184. 178.-144 Corumelli. nadimak 109 Cvile. 228 Cranchis Georgii. 206. 228 Craneo 228 Cranco Michel' o Michoi 228' Craneo Pompeo e Germania 228 Cranco Tomas de. biskup 19. pop 98 Cvitanić seu Polotović 28. 59 Cvitani-vulgo Pećar 135 Cvitanov 28. 179. 59. 219. 99. nadimak 152 Colić. 45. 128. 99. . 135. nadimak 113 Curik. 190. 202 Colomba 137 Columbis 115 Comi 144 » Condulmer Leonard 20. 39 Cragli 39 Cragli Francesco.Coknić alias Bilin 190. 101 Cvitanić. mistro 115 ': Craina 22. 235 Cvitanić. mistro 27 Costanzo.192 Cumatti 120 Cumeta. nadimak 202 Ccljević 108 Colo. 81. nadimak 177. 10 Crachis Juraj de 183. pop 102 Crivelari 57 Crna Gora 185 Crni Rak 162.

190. 50. Vinko 218 Cikalinović Mate 121 Cikanić. 50. nadimak 124 Gule. 219. 214 Čimčević Mihovil 211. 74 Ceprenie. nadimak 202 Čipičić 13 Čobani ja 197 Čoglija 65 Čoka.c Čaljević 28 Cante. 22.-214 Cinčević 38. pop 174 Ceparnić alias Petričin 130 Cepkalović 69. nadimak 52 Carić. 194 Cičić. 225 Dagelić 49 Dalmacija 19. nadimak 32 Čekaloviić 56. nadimak 100. 86 Gozić. 157. 199 Dalmazia 21. 222 Cučević 226 Čučić 223 Cučić (Nikolić) 223 Cudić alias Metličić 124. 186-' Ceparnić. župan 186 Ceprnić 130. 163. 148 Čičićevi Dvori 132. nadimak 109 D D'Andreis 216. nadimak 185 Čuko 79 Čuko. 188. nadimak 198 " Ceparnić 129. 1. 137 r. 222 Cubretović 40. nadimak 140 Čičić Tadija (Tadea) . 186. 35. 131 Čudina. nadimak 118 Cuk. nadimak 211 \ Cimatorija 25 Cimaz 204. 211 Čimaz-Činčević 211 Čimaz. nadimak 30 • Cović 83 Cović Josip 83 Cozić 82. 45. nadimak 150 Capovica 83 Čarni. Ciflo. 168. 221. nadimak Cimaz Ivan 211. 148. 91 Čikanić seu Markov 91 Cikarelović 158. nadimak 166 Čuća. nadimak 76. 122. nadimak 218 Čavata. 214 Čimaz dicti • Kovač 211 Čimčević Ivan 210. nadimak 86 Cumeta. zlatar 108 Culinović 138. 132. 54. 216 Cikarelović alias Cikarelrć 163 Cikarelović overo Ciccarelli 45 Cikerelović 196 Čile. 214 Dalmatia 21 Dalmatinska Zagora 34. nadimak 74 Core. 204. 200 Damjanović Ante 65 . nadimak 86 Cesarović alias Juričević 123 Cifut. 74.80 Čuko 79 Curković 201 C Caretin. 222 Čubretovi6 alias Marušić 230 Cubretović sive Marinkoviić 222 Čubretovi vulgo Musičić 189 Čubričević 216. nadimak 202 Čorko. 222 Cubretić Ciprijan Jurja 218 Cubretov 216. 211 Činčević alias Katunarić 211 Cinčević Nikola 38 Cinkanić 82 Čiovo 87. nadimak 83 Čokrić. nadimak 122 Cimak. 140 Cičić. 77 Čelca 73 Cencević Nikola 159 Cenetvić Ivan 159 Cenković Vinko 159 Čep. 203 Damjanović 108. Cipe. nadimak 85 .Cubretić 215.140. 135 Ceprnja Desislav 186 Ceprnja prodan 9 Cepulo 80 Ciča. 183. nadimak 192 Čove. 115 Damiani Vicko" 115 G Damjanović 65. nidimak 100 Cijalić Juraj 26 Cirilo. nadimak 200 Cape. 220 Cokulo. 216. 205. 214 Damiani 115 Damiani alias Juričević 107. nadimak 176 Čulić 108 Culić Ivan. 221.

klerik 83. nadimak 165 Dedekalo. 30. kapetan 169 Davigliovich Trilfa 169. 173 Dobrojiić 109.158 Dobrinović 171 t Dobrogostić 45. 189 Dogančić 132. 183 Davidović Matej. 184 Dean 59 Dean Marijan 59 Deadreis 49 Deanković. Denegri Genovensis 59 Depensić 99 Derado 106. 108.22 Dobroslao Radoi 149 -Dobrunić (Dobrunich) 107. 89 * Delia Pace 83. 169. nadimak 32 Dmitrović 227 Dmitrović Gaspari. 162. 201. nadimak 119 Dell'ino 65 Delić 199 Delija. 174. nadimak 163 Derado alias Suska 108 Descoveo-Dešković Ivan. nadimak 50 Diklići 34 Diklić-Kuzmanić 207 Dilia Viti 200 Dimarchi (Dimarki) 142 Dimitrije. 187. 119. 173 Delijić 82. coppiere 163 Dinarci 22 Dinko iz Venecije 127 Dinov. Alvize. 170 Darpić detto Buritin 163 Darpić detto Kokeca detto Puzle 163 Dasenčić 27. 158. 120. nadimak 34 Defilipis 30. 130. 33 Daničić alias Harašić 27. 192 Dešković Mićelina rođ. Dogančić-Doganac 162. 89 Delijina 82. medicus 83 De Finis 83. 201 • Dapreto 286 Darpić 129. nadimak 176 Diškul. 163 Dobronja. 99 Dasenčić. nadimak 52 Dioklecijan 17. 228 Definis. 193. 19. ccfhes 27 Dogančević-Doganac 163 Doganac 163. 169. Ivellio 169 Devčić 205 Dević 65. 201. nadimak 166. 189. 65 Definis 83. 196 Dogančić Frane 211 Doganello 65 250 . 33 Danielović 107. 218 Didak 83 Didolić 163. 222 Dobronić-Skarabaje 163. 198. 142 Dobrogostić Ivaniš 142 Dobrogostić-Petricio 142 Dobro jutro.. 205 Didolić. 116 De Negri 59 . magistri 30 Dasenčić Luka 26 Daverio 59 Daverio Vjekoslav 59 Davidis 169 Davidoviić 13. pop 189 Diedo Anzolo 22 Dijanac. 188. nadimak 111 Dicmo 90. 211 Dević Jakov 65 Dević Jerolim 188 Dević Pavao 172 Devlahović 219 Detrico 25 Dezdir 95 Dicin.Damjanović Duje 108 Damović 142 Danac sive Kardišić 32 Dančević-Danac 159 Daničić 27. 169. 201 Danijelović Mate 121. De Finis Andrija 83' Deflorio 25 ^ Dejanković 91 Delboe 83 Delegat. 189. i09. pop 174 Descovich Nicole 149 Deserto 214 Despulatović 59 Despalatović Mate 59 Despot 193 Dešković 114. 1 226 Dočina 204 Dodo. gubernator 227 Dobranić 57 Dobranić Klimse 57 Dobrec 9 Dobrić. 132 Dioklecijanova palača 132 Ditić. 146 ' Derado. 91 Delia Pace. magistri 91 Debela. 28. 204. 192. 158. 179. nadimak 24. 129. 163. 120 Danijelović 189. 211. 91 Delia Pace Ivan 91 Delimarković 230 Delagis 65 De Magis 65 Deme^ nadimak 176 Denegri 59. 139.

50. 150. 89. 14. pop 122 Dončić 215 Donja Greda 173 Donja Strana 25 Donja Stubica 193 Donje Dicmo 83 Donji Dolac 50. 214 Dorotić Anton 214 Dorotić Jakov 214 Dorotić Josip. 149. 114. 30. 140. 47. 153. 20. 191. 35. 23. 134. 111. 143. 62. 196 Dragaš Grgur 109 Dragazzo 107 Draghnich. 129. 123. 219. 184. nadimak 210 Donkovi-Mištak. 27. 95 Dračevluka. 12. nadimak 210 Donkovi-Pretur. 141. 153. nadimak 210 Donkovi-Hamber. 98—104. pop 1. 116. 123. 27. 182 Dragaš 109. 46. 91. 19. 64. 127. Domančić 119 Domantić. 147. 12. 83 Domić Luka 83 Domijanović Jakov 196 Domijanović Mate 196 Domijanović Mihovil 196 Dominik 163 Dominiika. 190 Dominis de. nadimak 202 . 126. nadimak 119 Dol (Brač) 7. 36. 54. 200. 31. 149. 36 Dragičević alias Sare 72 Dragičević alias Ursić 43 Dragičević detto Kaštelanac 109 Dragičević detto Purešković 98. 36. 89. 38. 51—53. 200. 57. pop. 233 Donji Škrip 120 Donko. 107. 112. 29. 192. 19. picokara 28. 133. nadimak 52. 206. 100 Dragičević Feliks 68. 111. 22. 43. 168. 135. 30. 37. 27. 148—157. 159. 63. 18. 204 Dolkin. 11. 85. . eremitaž 48. 59.. 137. 149 Dominis di 217 Dominis Dominik de. 219 Dominis alias Barbie 169 Dominis alias Gospodnetić 45. 126. 222. 207. 102 Dragičević 25. 226. capt. 112 Docotich Antonio '44 Dorotić 190. klerik 77 Dragičević. 205 Dorotić Mate 206. 110. 14. 50. 40. 42. 16. Dragičević Frane pok. 39. 160. 183. 11. 33.50 x Dominis-Mičeli detto Barbie 160 Dominis Nicolai de 152 Dominis sive Gospodnetić 151. nadimak 210 Doretić Jerić 82 Dorica 28 Dorić 56 Dorini. 42. nadimak 221 Domjanović 47. official 31 Dragić 98. 117. 60. 138. 113. 100. 25. 135. . 133. 151.158. 201. 120. 18. 28. 144. 135. 108. 77 Dragičević Frane Petrov 70 . 43. 152. nadimak 100 Domazević 25 Domić 75. 124. 91. 49 Dominis 135/ 150. 196 Domjanovi alias Mandić 122 Domjanović alias Pavličić 190 Domjanović Anton 121 Domjanović Ivan 121 Domjanović Juraj 121 Domjanović Nikola. 181. 189. 201 •Donkov 216 Donkovi. 187. 139. 114. 77. 30. 143. 29. 18.. 115. 109. 233 234 Dor (Hvar) 223 Dolac 50. 88. 160. 204. 52. mistro 98 Dragičević alias Biskupović 57. nadimak 85. 174.-179. 179. 76. 107. 226 Dračevka. 18. 230. 8. 118|i 119. 19. 108. 52 Donji Humac 7. 132. 214 Dorotić-Muto 207 Došicina 55 Dračeva Lučica 58 Dračevica 7. 190.Doganello Dujam 65 Dojić 217 Dojtrna. 72. Mihovila 82 Dragičević Mihovil 82 Dragičević Nikola 82 251 . 16. 102. 49. 186 Dominiis de 133. 77. 135. 103. nadimak 175 Dračevluka 7. 187 Dominis sive Semuto 150 Dominis de vulgo Gospodnetić 150 Dominović 211 Domišjat. 122. 81. 56. 99. 109. 45. 137. 43. 74 Dragičević alias Laurić 31 Dragičević alias Pavišić 201 Dragičević alias Skarmeta 72 Dragičević alias Stipinović 31. 189. 228. 94. 118. 136. 84. 28. 77. 40. 82. 108. 150. Ivana 70 Dragičević Ivan 82 Dragičević Jakov Matiije 82 Dragičević Marko Matije 82 Dragičević Marko pok. . 151. 178. 205. 169. 37. 216. 82. 41. 117. 201 Dragičević. 31. 77. 67. 8.

100 Drašnice 44. paron 106 ' Dujmović Toma 121 Dujmović Vicko 68 Dujmović vulgo Labinjanin 83 Dukić 109 Dukomzović sive Perhaljić 123 Dulibatić 133. Dubravčić -31. 133. 106. pop 122 •1 Dragnić 31. 46. ćmerita (pop) 48 Dubrovnik 107. 48. 109 Dragičević sive Čavičić 69. 122. Dragnić alias Buzolić 31 Dragnić alias Darpić 31. 216. 121. 9. 147. Dujić Mihovil 211. nadimak 195 Dujinica. medicus 109 Dujmović 45. nadimak 112 Drivodili 25. 194 ' . Frane 70 Dragičević-Ružić 100. nadimak 75 Dujmovich. $1 Dragonjina Spilja 48 Dragovoda 7. 102. mistro 26 Dubravčić Juraj 26 Dubravčić Juraj. 19. . 107. ' * Dugopojac. pop 10. 214 Dujić Pavao 211. 162. 83. 127 Dragnić sive Bračvić 31. 61 Drivodilić. 180. 230. alias Kuščević 31. 12. 83 Dragičević. 163 . 190. 205 Duišin 112 Dujić 211 Dujić. 231 Dražič 82 Dražinović-rBožić 45 Dražoevići 97 Drimalo. 56. 188. nadimak 74 Dugopolje 74. 189. 40. comitis 109 Dujmovich Joannes de.226 Dundatović Luka 218 Dundić 130. 163. 194. 214 Dujić Jakov 214 Dujić Mate 214 . 127. 213 Duare 94 Dubičević 133 Dubno (Duvno) 172 Dubov Dolac 48 Duboković Ivan 68 Dubrava 9 . 123. 201 Dujmović kapelan 107 Dujmoviić alias KHminović 180 Dujmović Bat 105 Dujmović Dujam 121 Dujmović Ivan 105 Dujmović Jakov 105 Dujmović' Luka 105 Dujmović Mihovil 105 Dujmović Petar. 221 Duhačić alias Hure 135 Duhomzović alias Perhaljiić 102. 34 Dubravčić alias Marchieli 27. 121. 123 Duhomzović sive Perhaljić 122 Duhović 135 Duić 179. mistro 26 Dubravčić-Miščanić 31 Dubravčić Nikola. Ivana 70 Dragičević Petar pok. 190. 63. 112 ' Dragozetović 25 -Dragun 78. capitanei. nadimak 84 Dujić Ivan 211. 218. 105. 21. 127 Dragoman 82.. 109. 40 Drivodiljić 25 Drivodiljić Antom 27 Drnanelo. 50. 109 Dujmovich Joannes. 233 Duchich 109 Duće 47. 184. 99. Ivana 26 Dubravčić Frane Jurjev 26 Dubravčić Ivan 26. 32. 231 Dubravić Georgius. 185 Drpić detto Buratin 161 Drpić detto Pusle 162 Drpić-Kokeca 162 Drpić Nikola 159 Druže. nadpop 53 Drivodilić Anton 27 Drivodilić Juraj. Dumaneo 27 Dundatović . nadimak 122 Drnas. vulgo Skarmeta 72 Dragičević vulgo Skarmetić 72 Dragišić. 169. 109. 204. 135 252 . 219 Dubravčić. 223. 31 Dubravčić Frane pok. 214 Dujić Perka 214 DUjić Stjepan 211. mistro 26 Dubravčić Querin 27 Dubravčić siive Kuščević 31. 99 ' Dubravčić Ivan. nadimak 52 Dudan 201 Dugnačić.Dragičević Petar pok. 214 Dujin. nadimak 152 Dujić-Surla. 36. nadimak 152 Drvenik 65. 120. 117. 134. nadimak 52 Dujini. 34 Dubravica (Dubrovica) 8. 214 Dujić Nikola 211. nadimak 87 Drnas Mate dicti Matić 87 Drpić 130. 53. 77 Dragičević sive Šoltan 31 Dragičević-Skoknić Ivanića 117 Dragičević vulgo Biskupović 74. 142. 193. 147 Duda. 130.

59 -Fabro. 130. magister 38 Ferri. 121. 164 Etorović-Remeta 160 Eturević 164 Eturević-Lučijani ^164 Evangelista. 235 * Elezović 235 Elezović-Pinčulović 235 Emo. Eterović-Ramuza 164 Etorović 164 * Etorović-Buha detto Ursin 162 Etorović detto Skembe 160 Etorović-Faraunić 164 Etorović-Firaunić detto Pružiret 161. 164. Ektorpvić alias Janković 31 Ektorović 31 Elafuza (Elafusa) 196. nadimak 163 Farčić. nadirnak 151 F Fabe. nadimak 83 Fantov 27 Fantović 27 Farao alias Ektorović 199 Faraon 199 Farilo. Fajka. 218 Diitić vulgo Goja 226 Dutović 226 Duvno 163 Dverdiković 226 f) Đakon Ivan 20 Đindin. • _ . 226 Dutić Ivan 2-17.. sindakb 21 Eterović 51. . nadimak 202 Duka 109 E Egipat 168 Ekolo. 114 Ferro Nikola 99 Fešte. 175. 185. nadimak 100 Fero 28 Fero. nadimak 31 Fertiglib 31 $ 25o . nadimak 57 Đordin. nadimak 202 Đinov. _ . 100. Fermo 224 Fermo.Dundo 78 Dupić Nikola 159 Duraković 226 Dušković 217 Dutić 48. nadimak 51 Fano (Rimini) 274 Fantazia 121. nadimak 64 Fario sive Kovačević sive Viculović. 84„ 116. nadimak 152 Felippi 32 Ferenčić 216 Feri 28 ' . 173. magistri 228 Fadić 109 . 164 Etorović-Sorić 160. nadimak 100 Erizzo Gaspar. 232 Ferro. providur 45 Engleska 130 Erceg. 215. 125 Fabijanović-2uvić 123 Fabjanović 219 Fabri 69. 216.222 Fabijanović alias Pulišelić 123. nadimak 194 Fauro (Favro) 25. nadimak 150 Faraunić. nadimak 219 Falardović 132 Fabargović-Božičević 132 Falarović 126 -• Fanat.38 Ferro 28. 197. 164 Etorović-Paluskić 164 c Etorović-Palušić 162. 158 Fauro Nikola 159 Federiko. orificis (zlatar) 107. Sterklić 164 Eterović-Galović 31. nadimak 202 v Fabić 65 Fabić-Karlotović 65 Fabijanović (Fabjanović) 123. 199 Eterović detto Bufea-Skembe 164 Eterović detto Paluskić 164 Eterović-Faraon 188 Eterović-Faraunić 160. 228 Fabricij 216 Fabris 59 Fabris Josip . 59 Eterović-Haržić 141. nadimak 194 Ercegnovi 60 Eremita. nadimak 84 Farska 7 Fasano (Fazano) 143 Fatori. 164 Eterović-Faraunić detto Sterklić Eterović-Faraunić reč. 164 Eterović-Haržić-Bokanić 159. 163. 189. 164. 174 . 127 Fanto. 164. 215. nadimak 89 Ektorović 164.

160 Filippi Nikola 32 Filippi Sisto fra . nadimak 151 Frančić-Kadčić 164 Franečić 190 -Franić 211 Franić. sudac 56 Filippi 27. mistro "95 Fiurentinović 2 7 39 Fiurentinović 39 Fiurentinović alias Jerčić 28. nadimak 152 Filomena. nadimak 138 Foscolo 44 . nadimak 211 Franičević 25. mistro 38 * . 55. picokara 49. 215. 103 Fistonić 193 F. magistri 226 Fraro Petar. 226 Filipis Frane de. mj. 50 Fertilio. 91. 31. 115 Fiorini-Svitković 46 Firo. 115 Fiorini-Cvitanović 38. 28. sindici 59 Filipis 30. 106. 216 Filipis de 30. 107. 32. nadimak 221 Franković detto Radić 223 • Franković Maj. udova 106 Franjasović alias Remetin 106.e 65 Franković Toma 217 Frano iz Krajine 216 Frano. Filippi. 98. 49. Fraro. Franciskovi. 59. 45. 123 Francesco da Arbe 122 Franceschi 135 Franceschi.221 Filippis 32 Filippis de 209 Filipović 30. Fibrica. nadimak 84 Fisković. 131. nadimak 76 Francin. magistri 32 Filipić 27. 226 Filipis. picokara 91 Filipović alias Maić seu Mišetić 131 Filipović-Missetić 131 Filizić 216 Filižijo. 226 Filipović. nadimak 210 Fiorentinović 39 Fiorina 38 Fiorini 38. 99. nadimak 164 Franičić-Kadčić detti I\orini 159 Franis 216 Franjasović 65. 99. 115 Franjasović Franjo 105 Franjasović Ivan 105. nadimak 177.Frais 151 Fraisović 65 Franasović 115. magistri 216 254 . 38 Feuro. 220 Franulić detto -Obilinovic 32 Franulić o Stranulić 45 . 77 Franko. 32 Filippi. nadimak 162 Fiochi 107 Fiorenco. 32. 160 Filippi. 153 Franičević Frane 26 Franičević Ivan 26 Franičević Juraj 26 Franičević Matio 26 Franičić 27. 223 Franković. magistri . 114. 115 Franjola 75. nadimak 192 Finco!.uman 95 Fiuman. 188 Filipić. nadimak 119 JFiličić 82 FiJUpi 30 69 Filippi 31. • 46. 31. nadimak 111. magistri 135 Francuzi 18. 105. Franjasović dicti Remetin 107 Franjasović Frane. 107 Franjasović. Gigo 59 Filipić-Gigo 59 Filipić-Mazor 59 Filipić-Oskurović 59 Filipić-Ozurović 59 Filipić-Pagari 59 Filipić-Pagari.Fertili 31 Fertilić 31 Fertilio 16. 45 Franićev. 34. 111. 217 Filipis di 216. nadimak 135 Fiskovič Cvito dr. sindicus 59 Filipić alias. magister faber 217 Franulich (Stranulich) 32 Franulić 27. 31. nadimak 201 Franković 65. 3'> Florio 215. Filuga. 55. 164 Franičić. paron 106. 29. nadimak 185 Fisco-Kostoca. 136. 32 Forense Jakov 26 Forensi 27 Forensic 32 Forensic alias Vlahović 32 Forensis (Forenzis) 32 Fortis 18 Fortunić 152 Fortunić. 220 Florio da Ragusa 121 Forense 25. magistri 31 Fertilio Pietro 31 ' ' Feufo 28. mistfo calzolaio .

nadimak 89 . 108 Gaudencij 28 Gavaldi 90 Gavaldi Iseppo Gavaldi seu Balbiza 90 Gavran. Get 25. nadimak 165 Gazda. Generalić 30 V Generalić. comes 97 Giassich Gierdnimo 193 Giaxich Geronimo. 191 Gasperini 28 Gašper 193 Gata 83. 47 Garofolić Ivan 26 Garofolić Petar 26 Garofulić 27.Fratar. Giaxich Gerolamo. 67 Gardilčić 32 Gardilčić-Blažević 32 Gargić (Grgit^ Ivan 121. (nuncius) 100. 62 . nadimak 100 Georgij iz Krajine 216 Georgius de Constantin. 58 Gabelot. 100 Gaiović. 77. nadimak 109 Gabetić 86 Gabre. nob. . 135. Pietro 104 Giaxich M'ichiel 109 Giaxich Valerio qu. Galinović 143 Galović 31. magistri 226 Garboldi 90 Gardatović 47. nadimak 76 Ghelich 91 Gianandrea Karmen 91Gianco conte 96. 108 Furlani 226 Futre. 193 . 104 * . mistro 106 Gerardi 107 Gero.gurević) 29 Gargurević detto Guja 29 Gargurić. nadimak 166 Furlan 216. ' Getov. 185. nadimak 218 Gdinj 189 »Geldun 59 Geldun 59 Galešić 227 Gelić 91 . 100.-59. nadimak 192 Gardelli 25. . nadimak 235 Gabaldi 90 Gabela 30. nadimak' 100 Garafulić 59 Garbin 226 • Gar. 153. pop 109 Giaxich Giovanni qu. nadimak 34 Fumati de 25 Furio. Gelinei 143 Gelineo 107. nadimak 100 Galušić 143 Galušić Juraj 133 Gallusich 143 Gambelot. nadimak 33 Gač\ nadimak 199. 207 Gajelić 158 ' Gaiatović 135 Galatunović 121 Galešić 227 GeJetović 107. 226 Furlan. nadimak 29. nadimak 118 Fulminant. defensor 143 Gelineo Zorzi alias Gelinić 43 Gelineo Zuan Francesco alias Gelinich 143 Gelineus 143 Gellusich 143 General. 194.bini 216. 127 Gargoević (Grgoević) 158 Gargurević (Gi. 97 Gianco Hieronymus. gubernator 227 Gasparo. Zorzi 143 Gelineo Zorzi. 226 Garbinović. 107 Garofulin 32 Garzalović 211 Gaspari 133 Gaspari. nadimak 219 . 121 Gelineo Francesco qu. nadimak 165 Fulkan. pop 30 Generalić-Skarmić 63 Genova 66 Geometar. ambasciat. nadimak 163 . capt 227 Gasparović 191 Gastović 32. Garguričić 10 Garmić 56 Garofolić 32. Marco 104 255-. 133 Gardelin. 226 Garbino 226 Garbinović 216. nadimak 75 Fratufjčić alias Jakasović 175 Fredešić 217 Fredotović 175 Frieri Pavan. 32. 164 Galetović-Višanin 159 Galetović-Višanin detto Sćuper 161 Galicija 55. nadiipak 84. 198 Fratroy. 41 Fukar.

39. 187 Gioni 216 Giovanelli 65 Giovinazzo 74. 148. nadimak 84. nadimak 33" Gluhinica. nadimak 41 Gligo.Glušćević vulgo Vulin 189. 194. 176. 158. 207 Gilić alias Križanović 207 Gilić Antfe. 17. 195. 199 Glušćević alias Slečić 193 Glušćević ^aliaš Mošić 193 Glušćević alias Sličić Glušćević detti Jurun 193 Glušćević sive Tambić 188. 161. 192. 20. 133. 182. Gornja Greda 173 Gornja Povija 17 Gornja Strana 25 Gornje Koprivno 88 Gornje Selo 77 Gornji Brač 8. 219. nadimak 167 Glasinavić 32. nadimak 89 Glavar. 231 Girica. 214 Guić Mate 207. 140. 13. 175. . 189. 214 Gilić Križan 207. nadimak 202 Glavica 13. 228 Gornji Dolac 80 Gornji Dvori 55 Gornji Humac 7. 151. 136. 209. 14 Giustinian Giovanni Batista. . 193 Glušćević vulgo Tambić 189 -. naute 71 Gligo Vicko 65 Gluhi. 178. nadimak 186 GOJJO. 80. 214 Gilić detto Mateša Mate 207 Gilić Kristofor 207. 179. nadimak 113. 187. 109. 12. Gojnić Juraj 26 Gojsalić-Bašić Miho 205 Goleš 109 Goleš Grgo 109 Golub. 229 Gligo. 153. 16. 18. 158. 133. 151. 43. 193. 99. 143. 216 . 104. 143 . 175. 163. 167 Gira. 174. nadimak 56 Gligo 65. 157 Gospodnetić dicti Civile 149. 220. 189. 227. 19. 70. 46. 135. . fra 212. nadimak 84 Gluho. 50. 134. 196 Gospodnetić. 234. 179. 107. 8.Gibin. Gioannizj alias Ivanisevic 45. 74. 217. 201Glenda. 47. Goić 38. nadimak 194 Glušić 25. 210. 199. nadimak 76. 142. 198. nadimak 61 Girotto 135 Giubetich 86 Giubxich 84 Giurgevich alias Plego 84 Giustinian 9. 151 Gospodnetić dicti Zelan 151 2S6 ^ . 149. 197. 152. nadimak 150 Gobac. 206. 227 Gluščević 7. heremita 153 Glavinić alias Rašić 135 Glavinović 149. 157. 153. 202. 53. 190. 201. 78. 214 Gioanitio 143 Gioanitius. 196. 190. nadimak 118. 154. 204 Glavić . 156. nadimak 60 Gicanich 91 Gielineo 143 Gielineus 143 Gigo alias Filipić 59 Gilić 205. 193 Glušević. 162. 37. siadaco 21 Gjivić 186 Glaberić 25 Glamac. 227 Goić. 12. 177. 134 . 151. 233. 83. 201 Glunčević 193. 184—188. 10. 23. 193 Glušćević dicti Jurun 190 Glušćević vulgo Selčić 189.65 Glavić Ante 65 Glavinić 45. 181. nadimak 219 Golubovi 107 Gomilica-Zagračišće 184 Gore 28 Gorica 25. 122. 190_ Gospodnetić alias Dominis"l51 Gospodnetić Alvize 133 Gospodnetić-Bežmak 7. 183. 229. 110. 209 Giričić. 157. . 230. 202. 153 Glavinić. 171. 188. 155. 216 Glušić. 216. 9. 19. klerik 175 Goić Ivan 174 Goić Juraj 174 Goić Nikola 174 Goić-Soldari 175 Goijch 175 Gojić 28. 135. 168. 235 Gornji Srip 120 Gorsatović Juraj 214 Gospa na Balku 172 Gospodnetich Jacopo 67. 220 Glasinović Ante 49 Glasinović-Cvitanović 38 Glavančić. pop 187. 149 Gospodnetić 12. 191. 50. 149. 224. 119 Glavarac. 213. 189. 11. nadimak 76 Gnjave. 138. 158.

magistri 71 Grassi Josip 59 Grassi Petar pok. 201. 159. kapetan 151 Gospodnetić sive Dominis 135. fabri 71 Grassi. Marina. magistri 227 Griman. 217 Grimanović o Hranotich 227 Grinja. nadimak 29 Grguričić detto Šjule 161. 135. 49. nadimak 74 Grohote 60. 71 Grasović 71 Grasović. Guerini Guerin 91. 128 Govoreia. magistri 38 Grasi Frano 38 Grasoević 27 •Grasoević. 103. 205. 84 Grgurević alias Jurjević 28. nadimak 33 Guerin 91 Guerin Francesco di 91 Guerini 82 . i23 257 . 194. nadimak 199 Granfuter. 196 Gračišće 9. nadimak 219 Grubissich 84 Grubišić 45. lapicida 71 Grassi. 71 Grassi. 12. 47. 189. 38. 151 Gospodnetič Jakov 151 Gospodnetić Jerolim. 220 Grego Frane 159 Grego Juraj 26. 29. 158. 45. nadimak 163 Granić Ante 109 Gtssi 28. pop 70 Grašević. 21. nadimak 219 Gučev overo Hanarić 27 Gudulin. 99 Grubšić alias Canaletto 83 Grubšić Anton. mistro 26 Grasović Petar 26 Grasović Simun 26 Grassi 59. 171. nadimak 29 Granić 83.'Gospodnetić Ivan 133. 14. 227. 84. 220. 150. nadimak 208 Grivić sive Mandalinić 122 Grižica 25 Grižun. nadimak 75 Grgur. 39 Grgurević detto Guja 39 Grgurić 28 Grguričić 27. sudac 84 Grubšić-Bačiće 84 Grubšić-Gospodar 84 Grubšić-Kosta 84 Grubšić-Markovi 84 Grubšić-Matko 84 Grubšić-Smoje 84 Grubši Toma. 202 Gracischia (Gracischie) 21. 196 Gradac 8. 53. Vice 121 Gregoria (iz Krajine. 169 Grguričovi. 38 Girsi. 99 Grubšić 82. magistri lapicida 158 Gramačić 25 Granau (?) Petar 172 Grandeša. ciambelano 163 Grgurević 28. 193. 83. 69. 43. mj. nadimak 29 Grci 8. 120 Grčka 142 Graeci 142 Grecus 142 Grego 142. nadimak 76 Grabjanin. 159 Grego Marko 105. nadimak 52 Grablje 52 Grabovac 130. 151 Gospodetić-Martinović 151 Gospodnetić Pavao. 159 Grego Mate (Mattio) 133. 191. d l . 27. 192. mistro 38 Grasović Frane 26 Grasović Jerolim. 211 Granić. pop 84 Grubšić seu Caneletto 84 Grubšić vulgo Marinelić 84 Gruje. 227 Griman. nadimak 76 Gućor. 158 Greko 122 Grgat 151 Grgić 52. artifex 71 Grassi. nadimak 126 Griman 39. da Craina) 10. 127 Grgica. 9. nadimak 32 Grupšić 82 Grušić (Grussich) 84 Gruž 65 Gruxich 84 Gubno 73 Gucić 121 Gucić. 169 Grguričić. 228 Gradaz 21. sudac 151 Gospodnetić Marko 133. 84. pop 39 Griman anco Grimanović-Horanotić 227 Grimani 39. 151 Gospodetić-Zelanović 151 Goti 8. 107 Grubačić 158 Grubi. mj. 228 Grad Skrib 120 Graecus. 39. 125. 160. 142 Grego Petar 106 Zbornik za narodni život i običaje 17 Grego. magistri 71 Grasojević 38 Grasović 25. 109.

nadimak 124 Haržić 105. 192 G'vera. nadimak 176 Gususić 99 Gutinić 151 Gutunić 45. nadimak 151 Hajduk 189 Hajduk. 190. nadimak 177. nadimak 163 Hajo. 214 Hektore (Hettore) Jerolim de 164 Hektoroe Hektore. nadimak 201 Hajder 193 Hajdić. 164. pop 92 Harapić 99 Harbalović Harašić 27. pop 164 Hektorović 107. pop 123 Guerieri Cristoforo 123 Guić 38. 197 Hačinović 124 Hačinović alias Nikolić 124 Hačinović-Nikolić 124 Haja. nadimak 176 Gunić Ivan 26 Gunić Petar 26 Gunić Simun 26 Gun je. 164 Halaburić sive Nikolić 138 Haladov 82 Halaiurić 149 Halat 71 Hančević 188 Handrak. 235 Gulić 200 Guljezin Mihovil 205 Guljičić o Hazić Ivan 210 Guljizin Ivan 214 Gumno Kalkanea 127 Gumno Petanovića 127 Gungo. nadimak 119 Gvozdanović Ivan Dolarius 84 Gvozdanović-Mistrić 212 Gvozdanović Petar 84 Gvozdanović vulgo Abas 84 Gvozdenović 212 Gvozdenovi Helena 84 H Habar 107 Haber 107 Haber. 133 Harambašić Ivan. 212 Gvozdanović. 60 Guić braća 67 Guić Frane 26 Guić Nikola Matijev 26 ' Gujić 56 Gukselović (Guželović) 204 Gulermo. 152. 45. nadimak 177 Halaburić 138. nadimak 35 Hančević 106. nadimak 220 Haje. mistro 123 Guerieri. nadimak 163 Gusanović 176 Guslić. 60. nadimak 175 Harol. D. 107. 192. 234 Hetin 107 Hettore de 182 Hierobimus Gianco 97 Hieronymi Janco 97 Hihalo. 99. nadimak 202 Harambašić 92. 197 Hektrorović alias Faraunić 190 Hektorović Petar. 204 Henčević detto Bošković Jakov 206' Henčević vulgo Bošković 190 Herakle 132 Hercegovci 12 Hercegovina 12. 205. 149. 152 Gutunić-Cukrić 152 Gutunić Marko 218 Guze. 33. nadimak 185. pop 33 Harašić seu Benčić 28. Pičić?) 217 Hielinich 143 Hire 78 Hiržić 107 Hodžić 225 Hodžić-Bakulić 225 258 . 200. nadimak 224 Haržić alias Nikolić 224 Haržić Juraj 106 Haržić Petar 106 Hazić Juraj 210. pop 203 Henčević 189. nadimak 22. nadimak 150 Gvardijan. 58. nadimak 202 Hinčević 116 Hičić (Slečić?. nadimak 84 Gvozdanović 84. nadimak 84 Gverieri Nikola 68 Gverin Frane di 82 Gverinac. 143. 201. 224 Haržić. 151.Guerieri 123 Guerieri. 39 Harašić R. 33 Harašić sive Daničić 33 Harbalović 82 Harle. 115 Hanoević Matej 106 Harakov. 216 Harašić alias Daničić 33 Harašić-Filipi 33 Harašić-Gušević 33 Harašić-Lalinović 33. 107. pjesnik 15 Haldanović alias Božić.

Jerolim 143 Ivanitij 143 . 143. 83. 147. 188. 221. 201 Hržić. 224 Ivača. 109. pjesnik 20. nadimak 185.. 190. 219. 187. 216. 16. 130. 111. 153. 187 Ilijč. 55. 134. nadimak 109 Hržić detto Božnjak 201 Hržić Niko 109 Huhnić. 84. 22. nadimak 167. 208. 66. 149. 227 Hranotić detto Kika 227 Hranotić detto Masavina 227 Hranotić detto Mengo 227 Hranotić detto Vuković 227 Hranotić-Grimanovi sive Jurica 227 Hranotić-Masarina 161 Hranotić rođ. 106. 27. nadimak 223 Ioannicei 143 Ioanitius 143 loanitius Mate. 84 Ilijić. nadimak 34 Huljić 190 Hulo. 188 Ivanisevic Ivan dr. 87. 163. 115. nadimak 86 Imbre-Šćetina. 217. 120. 160. 47. nadimak 208 Iva čini Dvori 204 Ivan. 136. 116. 167. 16. 210. 96. 211. 28. 74. magister 217 Hranotić 179. Vacetović 179 Hranotić vulgo Kika seu Kikić 227 Hranovelli 99 Hranović 227 Hranuelić 45. 213. 203. 201 Ivanicij 143 I. 136. 194 Hula. 66. 74. 57. 189. nadimak 220 Intra. 44. nadimak 210 Hulovi Dvori 204 Humac 8. 216. nadfmak 221 Hrelić 224 Hrepić-Gospodnetić 136. 151. 111.ranissevich 187 Ivanisevic 45. 115. 119.Hovarčić 133 Hranković 8. 60. nadimak 86 Imotska Poljica 109. 12. 9. 235 Imotski kadiluk 45 Inamorat. 89. 196 Ivanisevic. 99 Ilić overo Kablarović 84 liičić 158 Ilijć 84. 223. 114. 167. 228. 35. 64. 170. 214 Humazzo 82. 125. 227 Hranotić alias Vuković 227 Hranotić Antun 217 Hranotić ex Vukošev (Vucosev) 216. nadimak 29 In julovi ć 227 Inglez. 19. 206. 136 Hranuelli 152 Hranuelli alias Pavlić 152 Hranuelli dicti Beat 152 „ Hranuelli. 225. 138.' nadimak 176 Hulac. 205. 214 Humazzo Inferior 20. 129. 152 Hrepić-Hranolli 136 Hrilić 217 Hn »panić 9 Hrvaska 97 Hrvatska 19. 47. 85. Ivanitius 143 259 . 186 Humčanovi. 128 143. 166. 135. 102. 196. nadpop 217 Ivan iz Paga 216 Ivan iz Šibenika 217 Ivanac. 148. 136. 167 Imotski 33. 151 Hreljanović 224 Hreljin 224 Hrepić 135. 112. 128. 133. kapetan 84 Uijić 52. 210. 170 Italija 39. 233 Hvarski kanal 7 Hvaržić alias Nikoli ć 216 Igrane 44. 140. 36. 137. 214. mistro 84 Illigich 52 Mijeh 52 Imbre. 118. 152 Hranoević vulgo Beatović 152 Hranoki 55 Hranota. 204 Hrvatsko Zagorje 193 Hržić 17. 110. 168. klerik 84 JJijč Petar. pop 68 Uminović 158 Istra* 87. 152 Hranuelli dicti Papica 152 Hranuelli dicti Zamarija 152 Hranuellus 136 Hranulić 136 Hrape. 68 Hvar 7. 52. 228 Hranoelli 136. 158. nadimak 235 Humi 16. 214 Ilić 13. 149 Hranoelli dicti Zamaria 152 Hranoevich Zorzi 136 Hranoevich Zuane 136 Hranoević 45. 97. 104. 205.

169. 99. 175. Jakir Mihovil 164 Jakirević-Vlastelinović 212 Jakirić '225 Jakirić. 175 Ivelić alias Lukrić 175 Ivelić Radoš 169. 97 Ivardelić (?) 200 Ivčević 60 Ivelić 92. 25. 169. 100 Jakšić'Ivan 106 -<f:'. Grigorija 82 Ivanović Nikola 27 Ivanović Matio 27 Ivanović Toma. 28.kšić Jerolim. mistra sartora Toncula 218 Jakovac. 96 260 . 82. defensor 175 • Ivellio-Vitturi 145 Ivica 60 Ivko 75. 175 Ivelio Radoš 169 Ivelj alias Andriević 45. 84. nadimak 166 Janjić 136 Jankov Dvor 81. 100. 143. 149. 14. 33.. 45. nadimak 119 Jakov. 81. 106. 193 Jakšić vulgo Coknić alias Bilin 190. paron 106 Jakšić Petar 106 Jakšić vulgo Coknić 190. 212. 77.. 99. 100.. nadimak 176. 175 Ivelić vulgo Lukrić 175 I veli j 169 Ivelin 169 Ivelio 163. 188 Jakasović Marko 183 Jakasović Nikola 188 Jakasović Toma 188 Jakič 28.49. 98. 153. 202 Jakšić 26. 46.. 119. 193 Jakšić alias Coknić vulgo oilin 193 Jakšić alias Jakovljić 100 Jakšić alias Salamunčić 100 Jakšić alias Salamunić 11U. nadimak 75. 169. 104 Jadrijević Mate Jadrijević Toma 98. 193 Jakšić vulgo Cokrić 193 Jakubinić 122 Jakuminić 122 Jalošić 214 Janco. paron 106 Jakšić-Krstić 109 Jakšić Marko. 174. nadimak 220 Jagodić Nikola 217 Jaje. 169. kapetan 236 Ivulić Vinko 236 Iza Doca 200 Iza Crivke 55 J Jadransko More 12 Jadre. 107. 183 Jakasović Jakov 183. nadimak 86 Ivanović. 160. 26. 33 Jakir 164. Ivanović.Ivanović 13. 120 Ivanović Ivan.. 126 Jakšić alias Salamunović 107 Jakšić Ante 106 Jakšić ili Jakovljić 33. 82. nadimak 225 Jakirić-Vlastelinović 225 Jakobina. 68. 109 Ivulich Zorzi 44 Ivulić 20 Ivulić Bartol 236 Ivulić Juraj. nadimak 195 Jadrić 109 Jadričić Matio 26 Jadrijević 99. 98. nadimak 195 Jaković-Jakirić (Vlastelinović) 225 Jakovjev. 193. pop 190 Jakasović alias Gariful 175 Jakasović alias Kuna 175 Jakasović alias (vulgo) Pahalo 175 Jakasović alias Pitković 175 Jakasović Ivan. 81. 100 Jagodić (Jagodich) 216. nadimak 177. 174. 220. 183 Ivelji-Lukrić 159 -Iveljo (Iveglio) 169 Ivellij alias Kunić 175 Ivellio 107. 22. 100. 220 Jakšić alias Coknić 189. 105. 183. 175 Iveljić 158. pop 105 Jakšić Juraj. pop 174 Ivanović alias Basic 90 Ivanović Frane. 119 . meštar 82 Jakov. comes (comitis) 97 Janco Hieronymi 97 Janco Hieronymus Petrus 97 Jančić 150 Jandra. Petra 8z Ivanović Jerolim p. 81. 197 Jakovčić detib Bukarin 106 Jakovic. 235 Jakasović 175. p. 188 Jakasović. 175 Ivellio de 175 Ivellio Juraj 175 Ivellio Jerolim 175 Ivellio Mičelina 169 Ivellio Radoš. 84. 109. 221 Jagodić. 198 Jakši vulgo Coknić-Bilin 190. 118. pop 84 Ivanović Vlaho 218 Ivanović-2uvić 13. 199. J. 27. pop 14.

33. nadimak 220 Jašić 33. 165. nadimak 209 Jelavić 136 Jelčić 65 Jelena di Constantin od Tironija 106 Jelić 46. 55. 99 Jubetić alias Škabić 86 Jubo. nadimak 85 Jesenke-63. fratar 17 Juras Potok 73 Jurašin 75""Jurasin. 220 Jelinić. 100.. 115. 176. 157. Jogić. 23. 60. 148. 98. nadimak 202 Juanipenić 99 Juanitij 143 Jubetić 86.Janković 27. 78. 143. nadimak 167 261 . pop 69 Joanis dicti Furlan. nadimak 202 Jelsa 22. 231 Jelušić 143. 72. 47. 198 Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić 192 Jurela. nadimak 220 Jelinin. nadimak 202 Jurčević 132 Jurčević alias Bezmalinović 190. 136. 77. mistro 86 Jerković sive Salamunić 139 Jerković sive Salamunić. nadimak 218 Juravić aliac Sinjanin 92 Jurci 29 Jurci. 152 Jelić Petar 46 Jeličić Čia 159 Jelinčić 136 Jelinei (Geiinei) 133. nadimak 89 Jerko 86 Jerković 28. 214 Jerčić. 88. 148 Janković. 202 Jurać 75. nadimak 84 Jukić Jura] 84 Juković 158 • Juković iMkola 184 Juković Petar 184 Junušić 110 Jura 78 Jurac. 149 Jelineo 143 Jelinić 133. magistri 226 Joanitms 143 . 152 Juranović Matej. 213 Jukić. 77 Jurač-Lučić 75 Juraj iz Makarske 216 Juranić'92 Juras 75. 94. 207 Janović Rade. nadimak 202 Janković. 67. Jučović 158 Judić 179 Jugoslavija 53 Jugović 100. 47. nadimak 220 Jerolim dalli Castelli Je'-olim de Hettore 164 Jerolo. mornar . 97. nadimak 162. 205. 134. 167 Jirašol. nadimak 118 Jerica don 93 Jenć. nadimak 167 Juča 26 . 45. 176. 60. 115 Jeričević Jerolim. 28 Janković alias Lepurin 60 Janković Ivan 27 Janković Nikola 26 Janković-Lepurin 60 Janović 205. 158. nadimak 75 Jureša. pop 106 Jovanović 143 Jovin. 217. 207 Janović-Rado 207 Jarlori 60 Jarković 213 Jarmundović. nadimak 194 Jokisić 215 Jop 143 Jop Dinko 143 Jordan 164 Jordan. 212. 151. nadimak 219 Jerčić 25. 109. 177 Jerčić alias Verbora 176 Jerčić-Centa 39 Jerčić detto Verborić 39 Jerega. magister 139 Jerkulinović 188 Jerniundović.147. 55. 87. 27. 199 Jazić 100 Jaxich 100 Jela. nadimak 167 ' Joana vulgo^Zuva 220 Joanicius Mateus. mistro 106 Jeriko. 39. nadimak 198 Jurčev. 140. 139. nadimak 202 Jozin. 139. nadimak 52. nadimak 119 Jeričević 108. 76. illeg. 220 Jugović Jakov 205 Jukić 84. 179 Jeneralić. 146. 28. nadimak 202 Jogo. 130. 190 Jerković alias Fabjanović 123 Jerković detto Lukšić. mistro 115 Jeričević alias Domiani 107. 138. nadimak 109 Josipović 220 Jovanelli. 54. 28. 183 Jeričević. 80.

227 Kačić alias Franičić 164 Kačić Ivan 44 Kačić Juraj 44 Kačić-Juričević 39 Kačić Mate 188 Kačić Mihović 44 Kačić Petri. 141. 189. 227 Justinica iz Venecije 27 Justinić 176 Justinić. 227 Jurišić-Akčić 212 Jurišić dictus Marica 65 Jurišić-Galešić 227 Jurišić Nikola 184. mistro 105 Kalafat.. 84. 136. 179 Juriša Dinko 69 Jurišević 133. nadimak 150 Kadčić 212 Kadčić-Franičić 161 Kadčić-Franičić detto Ale 161 Kadčić-Franičić detti Bumbina Antica 161 Kadčić-Franičić detto Bumba 161. 92.Juretić 110. nante 89 Kacatov. 227. 188. 143. pop 44 Kadjić 143 Kafetijer. nadimak 176 Justinijanović-Negodić seu vulgo Spaleta 87 Justinijanović vulgo Spaleta 87 Jutarnić 82. biskup 44 Kačilo. 212. 212 Juretić sive Franjina 143 Juricouvich Stephanus 48 Juricouvich Thomasina 48 Jurić 27. 203. 107. 99. 39. Jurjević Ivan 46 Jurjević Juraj sin Ivana 218 Jurjević Luka 68 Jurko. 134. nadimak 74 Jurković 28 Jurlina. magistri 39 Juričević alias Pulišelić 125 Juričević sive Pulišelić 123 Juričević Ivan 184 Juričević vel.. nadimak 76 Kačić49. Kačić. nadimak 202 Jurić-Kačić 204. 82. 173. 189. 102. 115. 234. nadimak 89 Kacalović. 120 Jutronić alias Dorin 85 Jutronić alias Zuvinić 85 Jutronić Andrija 98. 217 Jurišić-Oblačinović 79. 84 Kablarovi Toma 82 Kacalović. 179 Jurinković Stjepan 48 Jurinović 41. nadimak 85 Kalafa Petar. 85. 193 Justianović 227 Justić 82 Justić. 187. 212 Juričević-Jerolim 174 Jurišević Radotin 134 Jurišić 33. 221. 132 Juričević. 39. Cesarović 123 Jurilleo. 193 Jurunović 188. 143. 77 Jurinčević 179 Jurinković 158. prior . 190. nadimak 75 Kacatovi. 164 Kadeto. 102 Jutronić Bartul 120 Jutronić Ivan 82 Jutronić Juraj 82 Jutronić Lorenzo Onoradno prokurator 85 Jutronić seu OsejŠ|? 85 Jutronić seu Ossegia 85 Jutronić vulgo Kristijanović 85 Jutronjić 85 Jutrunić 85 Juvilleo 107 K Kablarović 82. 90 Jurišić Pavao 46 Jurjević 27. 133 Jurjević Grgur 26 . 85 Jutroljić 85 Jutronić 83. nadpop Jurin 75. 164 Kadčić-Franičić detto Karlin 161. 84. 47. nadimak 195 Jurović 92 Jurović alias Pavelić 92 Jurović Ivan 92 Jurun 33. 212 Juričević 39. 85 Jutranjić 85 Jutaronić 85 Jutornić 85 Jutrinić 85. 220 Jurić. nadimak 193 Kalabrež. 207. nadimak 221 262 . 164. nadimak 86 Kaizer. 212. nadimak 198 Justiniani 217. 132. 123. 99. 188. 65. 92. nadimak 56 Kadić Marko. 102 Jutrinić alias Cicalović 85 Jutrinić alias Cicalo 85 Jutrinić detto Cicalo 85 Jutrinić seu Cicalo 85 Jutrinjić alias Jerčić 28.

nadimak 35 Karašić 33 Karašić. 85. 166 Kapotar. nadimak 150 Kanana. nadimak 85 Kapularić 154. Ivana 218 Karmeljić 65. 169 Karlovac 110 Karlovac. 32. nadimak 165 Kapularić-Visilo. 195 Karlobag 107. 183 Kanetovi. nadimak 61 Kandić 164. nadimak 122 Kala jure-Skembe. 114. nadimak 202 Kaparović 28 Kapera 25 Kapetanić 168 Kapitanei (Capitanei) 48. 227 Kandić Jakov 218 & Kandija 44. 169 Kalilić detto Kozulović Sose 161 Kalilić detto Trifunović 164. 169 Kalilić detto Kozulović 160. nadimak 163 Kanki 92 Kanun.Kalafatić 144 "Kalafatić Eustahij. 173 Kardičić 32 Kardičić Juraj 44 Kardijčić 32 Kardilčić 28. stani 7. nadimak 64 Kanje. 220 Karmeliić alias Jagodić 220 Karmeljić alias 2uvić 64 Karmeljić detto Barbošić 220 Karmeljić detto Zuvić' 220 Karmeljić. nadimak 163 Karavana. 164 Kalašić 136 Kalebić. nadimak 194 Kalilić 144. pop 118. 164. 110. 161. 65 Karmelić-Cezar 65 Karmelić Nikola 218 Karmelić Vinko. neophiti 56. 231 Kapitaneo 231 Kapologo. 142. 19.dicti Jagodić 220 Karmeljić dicto Jagodić 220 Karmeljić Marko p. nadimak 86 Kalebota (Calebotta) 144 Kalegarić. nadimak 73 Kanaleto. nadimak 165 Karaić 191 Karamanović 158 Karamuzić 28 ' Karan jac 115 Karantanac. 49 Kardišić 32 Karelović 220 Kargoivić 27 Kargotić 120 Kargotić. 188. 235 Karmelić. 179 Kapularić alias Martinić 154 Kapularić-Deve. naute 110 Karmelić 65. 169 Kalilić Juraj 159 Kalilić Matej 159 Kalinić 164 Kaljević 105 Kalkanec (Calcaneo) Nikola 121 Kaluerović 220 Kaman Petar 105 Kamijić 140 Kampuf. nadimak 77. 215. 120 Karifaić 25 Karinčic 215. grad 110 Karlovac. 169 "Kalilić detto Kozulović Kekovi 161 Kalilić detto Kozulović Kotarac 16. 216. cipelar 144 Kalafatovi Dvori 215 Kalajure. 221 Karkanjeno Brdo 15 Karlibunjamin 99 Karlin. p. 164. nadimak 163 Kalaizić 136. Arnerić 26 Karašić Nikola 26 Karašić Stjepan 26 Karazić 99 Karavana. nadimak 164. nadimak 83 Kanarija 55 Kancilir 81 Kančerić 216 Kančević 22 Kandača. nadimak 165 Kapularić-Piše. nadimak 176 Kanaja. 220. Nikole 218 Karmeliić Nikola 218 Karmeljić or Pirka 220 Karmeljić Toma 218 Karmeljić-Žuvanović 220 Karmić Stefan 26 Karmiljić Marko 217 Karničić alias Bile 221 Karničić-Bile 221 Karničić detto Kalafat 221 Karničić ora Ursulić 221 Karninčić 221 Karninčić Jerolim 217 Karstul 144 Karstulović 144 Kartolović 121 Karželj 179 * 263 . mistro sartor 162 Kalerović 220 Kaličević 56 Kaličević Toma 56 Kalifornez.

131 Kaštel Stari 164 Kaštel Sućurac 87 Kaštil 97 Katanić 77 Katarinić 13. 177. nadimak 165 Kliminović 158. 104. nadimak 75 Kelić 235 Keljević 85 Kendikac. nadimak 195 264 . 163. nadimak 219 Kokotić sive Stazić 86 Kokrić 134 Kole. 200 Kokošica. 172. 144 Kavešić. 71. 93. 180 Knezović detto Vangelić 212 Knezović Ivan 212. 174.Kaštelan 144. nadimak 53 Kislev 65 Kislev Elizabet 65 Kislev Felix 65 Kitonja. 144. 38. nadimak 29 Knezić 17 Knezić (Ostojić) 17. 202 Knezić alias Ostojić 202 Knezović 159. 179 Kavančević 28 Kavanjin Jerolim. 228 Knez. 180 Kliminović Marko 174 Klimpisć 149. 98. 216. ' 166 Kaštel Novi 124. 81 Kavašić Ivan (Karašić?) 26 Kavo. 144. nadimak 32 Kieljić 215 Kikić 227 Kiko. 33 Kavešić Jerolim 68 Kavešić-Lalinović 33. 176 Klirninović 158 Klis 14. 169 Katunsko Kreševo 52 Katuše. pjesnik 31. 87. 158' Klimsić 133. 33. 202 Kaštel Lukšić 43. 119 Kirigin-Ivanović 85. 195 Kcko. 221 Katičić 144 Katković 13 Katrida. nadimak 123 Kirikini. nadimak 74 Klapančić 92 Klarić '54. nadimak 200 Kekić. 87 Koceić 92 Kočica. 39 Kavešić Vinko 184. pop 123 Kavešić alias Bosnačić 28. nadimak 166. 46. 64. 173 Kaštelinac. 133 Klisura 207 KHšani 134 Kliščar. pop Kiselica. 160 Kaštelan 164. nadimak 185 Kmetović 216. 134. nadimak 163 Kazmanić 25 Kažulin 207 Kegević 85 Kegević Mate 98 Kegević Vid 97 Kegević. 123. 214 Knezović Simun 172 Knežević 207 Knin 35. 174 Klinčić 144. nadimak 76 Katušić 49. 148. magister Kirigin. nadimak 219 Kokotić. 145. nadimak 152 Kele. nadimak 202 Kirčovi. 174. 118 Kirigin-Ivanović. 136 Klement. 133. 91. seu vulgo Vidov 95 Kekez 147. 141. 176 Klinčić-Justinić 184 Klinčić vulgo Justinić 176 Klinsić 45. nadimak 84 Kenjac 28. 174. 145. 164 Kekez Ante 164 Keke. papa 173 KHčinović 137 KHmentovi. nadimak 200 Kljenak 110 Kljenak Martin 110 Klopanović 92 Klunčević. 81 Katić 45. 85. nadimak 124 Kod Bakraninovih 215 Kod Sarturovih 215 Kojne 165 K< ne Ante 165 Kokić. 153 Kastelanić 144 Kastav 164 Kastonović 216 Kastrupilović 107 Kaštela 27. . 164. nadimak 197 Kjakini. 89. 33. magistri 144 Kavešić. Kič. nadimak 152 Kočini. nadimak 198. nadimak 163 Katunarić 136 • Katunarić dicti Cinčević 136 Katunarić sive Cinčević 136 Katuni-138. 79 Kavešić 27. nadimak 29 Kaštel Kambelovac 75.

nadimak 150 Kopač. 58. 211 " Korder. nadimak 73 Korić 86 Korić. mistro 116 Košćina-Tigliadi 116 Košić. 107. 174. ' Končica 44 Konjić 190. 115 Komar 205 r 207. pop 69 Koviljaneo Ivan. nadimak 75 Konte. 206 Konjić nadimak 206 Konjsko 108 Konopljikova. 83. nadimak 31 Kordić 68 Kordić-Tramontana 60 Kordić-Tramontana Ante 60 Koidičić Juraj 32 Kore. pop 68 Koviljanić Nikola. nadimak 123 Komi (Comi) 144 Komiža 60. 79. nadimak 32 Kopa čina 103 Kopita 204 KOJ ito. mistro 115 Konšul. 205. 103. 195.Kolimbatović 110 Koljatić 28. pop Koviljaneo Oktavijan. 95. pop 122 Koviljanić Nikola. Kourinčić 215 Kovač. nadimak 60 Korlaet 110 Kormonić 121 Kornelić 189 Korneiić. nadimak 163 v Koštilo 20 ' Koteć. nadimak 202 Koro vic-Sorić 159 Korti (Corti) 144 Korti (Corti) Zakarija 144 Korunca 138 Kosalić detto Banjol 228 Košić Mihovil 236 Kosičev. 84. Mihovilović 124 Kovašić 25 Kove. uvala 137 Konstantin 115 Konstantin. 190. 174.c 144 Kosirić. 228 Komižanin. nadimak 100 Kotlenica 52 Kotlenčić. 113. 41. 158. 160. pop 160 Kovačić alias Česarović 123 Kovačić dicti Česarović 123 Kovačić Nikola 159 Kovačić vel. 114. 211 Kovačev '27 Kovačević 27. 67. 87. 114. 65. 28. pop 127 Koviljanić 93. nadimak 63 Kosir ina. 47. nadimak 113 Kontus. 171. nadimak 119 Koviljaneo. 207 Kovačić. 107. 90. 183 Končani 164 . 171.. nadimak 83 Kostanec (Costanzo) 137 Koštan jevica 167 Kostbevic 201 Kostoević alias Pavišić 201 Kosti lučić 60 Košće. nadimak 109 Komoričić 217. 159. nadimak 100 Kciculan 159 K'rtulen Frane 159 » Korčula 7. 92. 66. 45. 221. nadimak 32 Konteta Riva 55 Konturo. 55. 176 Koljatić-Tonšić 176 Kolomba (Colomba) 137 Kolumbis (Columbis) 115 Kolumbis Ante dr. 127 Koviljanić. 207. 180. 127 Koviljanić. 89. 228 • Komoričić Nikola 218 Komovčić (?) 228 Komovičić 228 Konana. 85. 212 Komar Ante 2T4 Komeli. pop 127 Kovljaneo (Covgh'aneo) 265 . 44. 91. 205. kapetan 122. nadimak 176. 109. nadimak 166 Konavić 215 Konavlje 156. 68. 66. 223 Komgričić 217. nadimak 75 Koškini. 92. 152. nadimak 123 Košta. 165 Kosović 83f 228 Kosović. nadimak 63. nadimak 29 Kotišina 44 Kotar 139. nadimak 192 Koš čić 34 Koščina 116 Koščina. nadimak 150 Ko?ta. nadimak 86 Korkutović. 94. 228 Kovačević alias Andrijašević detto Plame 160 Kovačević alias Lolotović 228 Kovačević dicti Lolotović 229 Kovačević Pavao' 44 Kovačić 45. 147. 108. 137.

kapetan 105. 60. 212 Kravanista. 101. prokurator 56 Kraljić 25. 152 Krepić Matej. 44 Krilo 116 Krilo. nadimak 207 Krmejan. nadimak 192 Krove. 124 Kristinić alias Miholović 123 Kristinić sive Mihajlović 123 Kristolović 133. nadimak 62 Kraj sv. 191. nadimak 61 Krstić. 127 Kozica 207 e Kozim 55 Kozmačić 216 Kozulić 60 Kozulović 60 Kozumel 28 Kragačić 217. 25. 55. rod 15". 76. 216. nadimak 89. Jakov 102 Krinfokaić 102 Krinfokaj 116 Kristian 85 Kristilović 144 Kristinić 123. 111. 127. nadimak 167 Krmolj 165 Krmolj Vicko 165 Krnjaca. 158. 126. nadimak 111 Kriznić 66 Križ 25 Križanović. Krišćan Ivan 26 Krišković-Beović 46 Krive. 188 Krstulovi. 44. 173 Kraljević-Lukinović 17 Kraljević Nikola 49 Kralji 105. prokurator 39 Kraljić Nikola 26 Kraljić Stefanin 26 Kranjac. nadimak 89 Krčić 165 Krčić Ante 165 Kreljić Nikola 26 Krepić 45. nadimak 84. nadimak 76 Krpeša. 140. 164. 110. 124 Krstinić Matij 120. 77. nadimak 119 Krokala. 131 Kralj. 106. Krstulović alias Domic 75 Krstulović alias Dundo 78 * Krstulović alias Franjola 75 Krstulović alias Ivko 75 Krstulović alias Jerčić -39 Krstulović alias Jurać 75 Krstulović alias Jurin 75 Krstulović alias Jurini 75 266 . 124 Krstoević 144 Krstul.. 180. pop 127 Kovljanić Gregorij. 110 Krstulović alias Antičević 162 Krstulović alias Bapinjak 110 Krstulović alias Bepinjak 108 Krstulović alias Biskupović 74 Krstulović alias hSonačić 57 / Krstulović alias Bradašić 74 Krstulović alias Bučić 37. 221. 178 Krilo alias Sabaron. mj. 52. nadimak 32 Kraljević alias Cvit 219 Kraljević detto Tomin 160 Kraljević Dušan 172. 235 Kraljević. 144 . 154. 201 Kraljević 137. nadimak 77 Krivić 75 Krivić Ante 75 Krivonja. 33. 228 Kragaj 92 Kragujac 92 Krajina 28.121. nadimak 87. nadimak 150. 39 Kraljić. 228 Krajnji. 33 Krstulović 15. nadimak 152 Kroj. 69. 99. 61. 98. nadimak 84 Krasi 38 Kravica. 144 Kristulović 133. nadimak 85 Krstulov 27. 205. 102 Krinfokai Andrija 85 Krinfokai. 172. Mare 25 Kralj 25. 153. 144 Kovljanić.Kovljanić 121. mistro 105 Kralji Jerolim. nadimak 85. 108. 83. 46. 212. 107. 124. 115 Kralji Frano. 228 Krajnić Petar 216. sudac 152 Kreševo (Katunsko) 52 Kreta 28. nanta 116 Krilović 134 Krinfokai (Crinfocai) 85. nadimak 88 Kroculinac. nadimak 219 Kroljanović 191 Krolok. 115 Kralji Frano. 100 Krpica. 217. 104. 232 Krajinić 216. 197 Kranković 45. 34. 28. 32. 141. mistro (magistri) 78. 115. 78 Krstinić 28 122 Krstinić Nikola 121. 33. 153 Krstić. 228 Kranotić 227 Krapanj 52. 92. 57 Krstulović alias Čepkalović 74 . 106.

Jurja 70 Krstulov .Ksrtulov ć Juraj 26 Krstulovi ć Juraj Ivanov 69 Krstulov ć Juraj Lukin 69 Krstulov ć Juraj Nikolin 70 Krstulov ć Juraj Petrov 70 Krstulovi ć Juraj pok. Frane 69 Krstulov: ć Nikola pok Ivana 70 Kustulov ć Nikola pok. 76 Krstulov ć Petar Ivanov 69 Krstulov ć Petar Jurjev 69 Krstulov ć Petar pok. 69 Krstulov ć Ivan Lovrin 69 Krstulovi ć Ivan pok.Krstulov: alias Jurko 78 Krstulovi alias Lebedina 71 Krstulov alias Likotovi 78 Krstulov alias Lukrejurjeva 77 Krstulov. 124 Krstulov Anton Jurjev 70 Krstulov: Anton pok Ivana 70 Krstulov Anton pok. Frane 69. 70 Krstulov. 105. Nikole 69 Krstulov Anton pok. Lovre 69 Krstulov ć Juraj pok. Jurja 69 Krstulovi Frane pok. Matjje 70 Krstulovi ć Juraj pok. Petra 70 Krstulov Anton pok. Dragičević 77 Krstulovič cognomirie Simuriovlć 52. alias Lukrejurjeva-Vicin 77 Krstulovi alias Loše 110 Krstulov! alias Lovretov 69 Krstulov alias Loze 78 Krstulov^ alias Lozić 78 Krstulov alias Mandić 69. 69. Frane 70 Krstulov ć Petar pok. 75 Krstinovi alias Mićul 76 Krstulovi alias Mihojev 66. Petra 69 Krstulov ć Ivan Stjepanov 69 f . 33 Krstulov ć Leopold pok. 70 ć Krstulov ć Nikola pok. Stjepana 69.. ć Jurin 75 Krstulovi ć-Jurjević 78 Krstulov ć lieti Bradašić 28. Ivana 70 Krstulov ć Juraj pok. Jurja 69. Lovre 69 Krstulovi ć Ivan pok. 70 Krstulovi ć Ivan pok. Marka 69 Krstulov: ć Juraj pok. Frane 69 Krstulov ć Juraj pok. 76 Krstulov alias Pitalo 72 " Krstulov: alias Rakela 76 Krstulov alias Sapunar 36 Krstulovi alias Sapunari 76 Krstulov alias Sekul 71 Krstulov alias Stipčević 78 Krstulov alias Valerin 77 Krstulov alias Valerijev 77 Krstulov: alias Valerijevi 77 Krstulov alias Zaro 71 ' Krstulov Ante 69. Stjepana 70 Krstulov ć-Marinov 75 133 . ć Ivan pok. 218 Ivan Jurjev 26. 73 Krstulov ć Luka pok. ć-Lozić 15. 70 Krstulov Anton Stjepanov 69 Krstulovi -Buzolić 60 Krstulov Ceres hered. 78. Nikole 69 Krstulov ć Juraj Stjepanov 70 Krstulov. Krstulov ć Marko pok.Krstulov ć-Jerčić 78 Krstulovi ć Jerolim Ivanov 70 Krstulovi ć-Jirčić 78 Krstulov ć Josip Antin 69 Krstulov ć-Jura 78 Krstulovi ć-Juras heres Juraj 75 . Jurja 69 Krstulov Matij Ivanov 70 Krstulov ć Matij Stjepanov 70 ć Krstulov ć-Mićul 76 Krstulov Nikola Antin Krstulov: ć Nikola Ivanov 69 70 Krstulov ć Nikola Jurjev 69. Valerija Krstulov -Ivan 26. Jurja 70 Krstulov. Nikole 69. 229 Krstulov alias Marinov 75 " Krstulov alias Marinović 61. Ivana 70 Krstulov ć-Perić 35. Nikole 69 Krstulovi ć Lovre Ivanov 70 Krstulov ć Lovre Jurjev 69 Krstulov ć Lovre pok. Marina 69 Krstulov ć Luka pok. 78 Krstulov Frane pok. 76 ' Krstulov Krstulovi •Čepkalović 74 Krstulov: •Čepkalović-Hire 78 Krstulov detti Zaro 73 Krstulov detto Bučić 78 Krstulov detto Cepkalo 74 Krstulov detto Sapunar 76 Krstulov dicti Sapunar 76 Krstulov dictus Juračevič 75 Krstulov: dictus Domić 75 Krstulov dictus Juras 75 Krstulov dictus Mićul 76 Krstulov dictus Olimpijin 78 dictus Pavlov 70 Krstulov Krstulov dictus Pavlović 76 Krstulov •Domić 75 Krstulov •Dragičević 77. 70 Krstulov ć Ivan pok. Jurja 70 Krstulovi ć Luka pok. Jurja 70 Krstulov ć Nikola Stjepana 82 Krstulov ć Nikola Tomin 26 Krstulov ć olim Stipičević 78 Krstulov ć Pavao pok. Ivana 69 Marko Krstulov ć Marko pok. 72 Krstulov alias Olimpić 78 Krstulov alias Pavlov 76 * Krstulovi alias Perić 35.

205 Kunić Bernard fra 205 Kuparić 107 Kupičić 158. 76. 209 Kunić 121. 190 Kulišić. 19. stan 7. Nikole 69 Krstulović Šime pok. 169 Kupičić. 158 Kuhačić 49 Kuiš 221 Kuje. nadimak 85 Kršćanin 82. 92 Krstulović seu Cepkalović 69. nadimak 85 Kršćan-Kovač. nadimak 123 Krug 81 Krunin. nadimak 175. 78 Krstulović vulgo Mihojević 66. nadimak 100 Kuličić 107. 85 Kuljiš VI. 97 Kumačac (Pod Mehumace) 8 Kumbat Petar fra 17. nadimak 75 Kruševo 220 Kruška Stupa. 34 Kučine 94. 72 Krstulović vulgo Pećina 78 Krstulović vulgo Pitalo 72 Krstulović vulgo Pitalović 72 Krstulović vulgo Rakela 76 Krstulović vulgo Rakelić 76 Krstulović vulgo Sapunar 76 Krstulović vulgo Sapunarov 76 Krstulović vulgo Sekul 72 Krstulović vulgo Stipičin 78 Krstulović vulgo Svočera 78 Krstulović vulgo Vranjčić 36. Stjepana 69 Krstulović seu Biskupović 83. 27 Kupinovo 158 268 . nadimak 34 Kumejure. nadimak 194 Kumpar. 85 Kršnjak. 74 Krstulović sive Bučić 78 Krstulović sive Bučić vulgo Loze 78 Krstulović sive Cepkalović 74 Krstulović sive Cepkalović vulgo Lazanjiv 74 Krstulović sive Domić 75 Krstulović sive Dragun 78 Krstulović sive Jurać 75 Krstulović sive Lovretov 78 Krstulović sive Pitalo 72 Krstulović sive Sekul 69. nadimak Kuna. nadimak 34 Krtolčovi. 165. 78 Krstulović vulgo Žaro 73 Kršćan-Crikvica. nadimak 85 Kršćan-Kutlica. nadimak 195 Kumica. Kućada. 186 Kukretić-Čikarelović 12 Kula 204 Kulimbat 110 Kulimbat. nadimak 221 Kuljiš 60. 76 Krstulović vulgo Antičević 73 Krstulović vulgo Bradašić 74 Krstulović vulgo Cepkalović 74 Krstulović vulgo dictus' Pavlov Krstulović vulgo dictus Perin 76 Krstulović vulgo Domić 75 Krstulović vulgo Franjola 75 Krstulović vulgo Galijot 78 Krstulović vulgo Jerčić 78 Krstulović vulgo Jura 78 Krstulović vulgo Jurać 75 Krstulović vulgo Juras 75 Krstulović vulgo Jurko 78 Krstulović vulgo Lebedina 71 Krstulović vulgo Lebedinov 71 Krstulović vulgo Lozić 37. 221. Kukoč Duje 85 Kukočin. nadimak 34 Kunac. nadimak 177 Kukretić J63. nadimak 175 Kučić 27. 159. 173 Krzulović 110 Krželj 144 Krželj Stjepan (Stipe) 144 Kubrijanović-Bujenovi 45. 74 Krstulović sive Bradašić 69.Krstulović Petar pok. conc. 202 Kufić 25. Frane 69 Krstulović Stjepan pok. 72 Krstulović sive Sekulović 72 Krstulović sive Simunović 52. 204. Jurja 70 Krstulović-Valerijev 77 Krstulović-Vicin 77 Krstulović vocato Bučić 78 Krstulović vocatus Sapunar 69. Marina 70 Krstulovi Sime pok. 214 Kumbatović 17 Kumejoža. nadimak 199 Kukoč 85. 74 Krstulović sive Antičević 73 Krstulović sive Barišić 69. 78 Krstulović Stjepan Antin 69 Krstulović Stjepan Ivanov 70 Krstulović Stjepan pok. Antona 69 Krstulović Stjepan pok. nadimak 31 Kukovac. nadimak 166 Kulive. Matije 70 Krstulović Simun 26 Krstulović Toma 26 Krstulović Toma Jurjev 69 Krstulović Toma pok. nadimak 110 Kulimbatovič 110 Kulinać. nadimak 84 Kršćan-Fabro.

nadimak 201 Lakšić 120 Lala. abbas 137 Lasaneus 137 Lasić 60 Lasić Ivan 60 Laurić 85. 183. difensor 137 Lasaneo Nikola. nadimak 177 Kusanović dicti Kovačić 123. 158. 176. 119 Laurić. pop 34 Kuzmanin Marko 26 Kuzmić 28. 76 Leksić 50 Lemo. 221 Lalić alias Jelinić 220 Lalić detto Jelinić 220 Lalić detto Piero 216. 28. nadimak 207 Lakoš. patrone 137 Lasaneo. 220 Lalić Ivan 218 Lalić sive Jelinić.'nadimak 84 Kuzmić Ivan 218 Kuzmić Jakov 217 Kuzmić Nikola 26. 176 Lazaneo. nadimak 202 Kurilo. pop 39 Lampavčić 25 Landver. 50. 144. 50. nadimak 201 Kuvačić 49 Kuzmanić 34. nadimak 52 Kurcolan Petar Kurcolan Frane 159 Kure. nadimak 202 Laptić 51 Lasanei 137 Lasanei alias Lazanić 45. 100. nadimak 29 Lander. nanta 137 Lasaneo Alvize 137 Lasaneo Jerolim. nadimak 176 Lago V. 170 Kuščić detto Paulin 159 Kuščić detto Saulin 170 Kuščić o (aliter) Mihačić 34. 195 Lalić 216. 169. nadimak 89. 174. nadimak 167 Lanterništin. 54 Kuščević-Dijanac 49 Kuščić 10. kipar 137 Lasaneo Valerius. 207. 190. 217 Kuzmić Marko 218 Kuzmić Toma 206 Kuzmin. 205. pop 199 Laurić alias Dragičević 28 Laurić dictus Delija 100 Lazacanj 44 Lazaneo 122. 49. 228 Kuzmić. 137. "99. 215.Kuratov. 220. 154. 44. 34. 216. 60. 98. nadimak 35 Kuzmina 27 Kvarantinović 27 Kvarantušić 121. 191. 34. nadimak 194 Kurčev 27 Kuri (Curri) 165 Kuriri. 110. 158. 180 Kuščić alias Bailo 137 Kuščić alias Mihačić 166. 137. 150 Legiša 170 Leko. 137 Lazaneo 133. 228 Lalinović. 128 Kviščević 158 Kvinto. 77 Lece vica 148. 220 Lalić Vinko 217 Lalić vulgo Jelinić 220 Lalinović 25. nadimak 167 L Labaš 193 Labaš Franjo 193 Labetić 60 Labetić-Kazabjanka 60 Lalin 82 Labjanac. pop 137 Lasaneo. nadimak 199 Ladro. 180 Kutal. nadimak 83 Labjanin 83 v Lace. nadimak 193 Languer. pop. nadimak 76 Lenardović 40 269 . nauta 137 Lasaneo alias Fiorić 137 Lasaneo alias Makarunić. 221 Kuzmanić Juraj 19 Kuzmanić Luka 110 Kuzmanić-Cusmaneo. 149 Lazaneo. nadimak 221 Kursić Ivan 196 Kurte 110 Kurtelačić alias Tomić 228 Kurtić 110 Kusanić 215 Kusanović 176 Kusanović. nadimak 118 Kutleša. nadimak 74. 47 Laibanović 99 •-• Laik. 148. 39. 124 Kusović 215 Kuščević 28. ekonom crkve 154 Lazanić 137 Lazanić-Lasaneo 14 Lazanja Ivan 68 Lazar in 133 Lebedina 71.

artifex 229 Ličini. 229 Lodotović 229 Loje. 159 Lovričević. 172 Lola. nadimak 76 Losić ovvero Bonačić 58 Lošin. nadimak 76 Lomozina 120 Lončić. 19. 201. nadimak 163 Lovinčić 229 Lovrana 107. nadimak 119 Linčir 129. 78 Lovričević 125. 229 Lode. 47 Lisaneus 137 Lisičić 92 Lisičić. nadimak 84 Lombardi 75 Lombardić 75 Lomono. fabri 92 Lisko. magistri 39 Linardović dicti Čubretović 40 Linardović Nikola 26 Linčanić 82 Linčanić. 170. 170. 200 Lokvićić 86 Lokvičić alias Vojić 86 Lokvičić seu Urskić 86 Lokvičić vulgo Lovrić 86 Lokvičići 86. 121 Liumardović Dominik 133 Livača. 40. nadimak 129 Linčir. nadimak 85 Leventi Frančeskina 106 Levirić 25 Libičić 57 Liburnija (Liburnia) 107. nadimak 119. nadimak 76 Lolo. nadimak 202 Livijin 82 Livno 89 Livoguz. 100. 78. 56. 186. 60. 125 Lose. 167 Lolić 137 Lolin. 180 Liščević alias Barbirot 163 Lišćević alias Capković 163. nadimak 167 Lokanjac 191 Lokva 16. 133 270 . 229 Lovrin. 180. 187. conte 35. 229 Lode dr. nadimak 75 Lonđin. 46. 163. 170 Lišćević de Dojmo 174. nadimak 76 Lošinka. 130 Linčir. nadimak 185 Lode 170. magistri 228. nadimak 74 . nadimak 112 Lesić 60. 68 ' Lešina 22. faber 229 '• Ličini.Lenti. pop 170 Lodetović 217. 228 Lešandrov. 229 Ličini. pop 129 Linčirinić 129 Linčirević 130 Linčirević • Mihovil 129 Linčirnić 130 Linkanić 91 Lipanović alias Mirić 124 Litrica 7. 229 Ličini 228 Ligaević sive Lukšić 86 Ligusić (Ligutić) Petar. 229 Lode Ivan. 174 Livačić Ivan 26 Livačić Juraj 26 Livačić-Kostrinčić 60 Livačić-Marko 26 Livačić-Markusović 60 Livačić-Martinović 60 Livaj. nadimak 76 Letnić 25 Letun. subdiakon 107 Litković Juraj 184 "Litković 17. magistri 60 Lentić 60 Lepurin 60 Lepurin alias Janković 60 Lesandrinčić. 1( Ligutić V. 147 Ličini 154. 228. 61. 40. nadimak 199 Longo 165 Longo. nadimak 163. 105 Lika '83 Lima. 229 Litković (pop) 180. 180 Litković 160. nadimak 202 Lovrinčević 180 Lovrinčić 229 Lovrinčić Nikola 217 Lovrinčić Vinko 217 Lovrinković 174 Lozić 45. 170. nadimak 111 Liščević 158. 140 Lovreč 221 Lovrečina (Lovrešćina) 22 Lovretov 28 Lovretović 58. 200. magistri 125Lovričić 216. pop 159. nadimak 167 Linardović 27. Lovac. 158. pop 14. 167. 229 Linardović. 180. 229 Litković. nadimak 150 Livačić 25. 201 Litović alias (vulgo) Pavelić 201 Liunardović 25. 68. 193 Loredan.

34 Lukinovi.Lozischie 23. 69. 190. 97 Lukš ć-Nižetić Nikola 86 Lukš ć-Nižetić Matij. 33. 201. 130. nadimak 89 Macalić 45 Macanović 99. 137. 28. 34. 154. 216. 19. 159. 28 Ljubitovica 64. 177 Lukr ć. 80 Ložišća 7. 83. 15. 99. 27. 124. 111. nadimak 35 Maciolli 229 Macola 56 Macolić 66. 152 Lucari Petri 67 Lucido 145 Lučac 130. 107. 188 Lukin. 173 Luka Bobovišća 8 Lukačić 128 Lukačić da Drinoval 128 Lukaš. nadimak 109 Lukinac. 45. nadimak 221 Lukinović 25. 188. nadimak 76 Lukini. Matije 82 Ljubetić Mate 133 Ljubetić seu Kusajin 86 Ljubetić seu Cozić 86 Ljubetić seu Marelovretovi 86 Ljubetić seu Matko 86 Ljubetić Toma 82 Ljubić 110 Ljubić (Gliubich) 220 Ljubić. 85. 82. 165. 77. mj. 86 Ljubetić alias Marinelić 86 Ljubetić Jerić 82 Ljubetić Jerolim 82 Ljubetić Marko pok. 205. 183 Lukš: ć. 229 Mačalović 215 271 . 119. 85.^59. 92 Lukš ć alias Puciskić 87 Lukš: ć-Hmutalo 87 Lukš ć-Imbre 87 Lukš: ć-Ivanović 86 Lukš ć-Ivanović Anton dr. 160. 145. 227 Lustre. nadimak 185 Luketa 145. sudac 86 Lukš ć-Petrović 87 Lukš ć seu Carić 87 Lukš ć seu Korić 87 Lukš: ć Toma 137 Lukšić-Vitorin 87 Lukšić vulgo Carinić 87 Lukšić vulgo Ćarinin 87 Lulić 87 Lulić Andrija 87 Lunardović 25. 40 Lunardović Dominik 34 Lunardović Ivan 26 Lunardović Nikola. 92. 57. 207 Machieli 27 Machieni 27 Mačić. 174. 221 Macarsca 44. 207.26 Lunjević 161 . Luoković 25 Lupi 156 Lupi. nadimak 76 Luljini Obilinović 28. 164. 161 Lučica 81 Lučić 47. nadimak 177 Lukš ć 27. 165 Lukinović-Jeneralić 165 Lukinović-Generalić 160 Lukinović Marko. 75. 82. opat 165 Lukr 175. 36. 109. nadimak 35 Luka 48." dominikanac 227 Lupi' sive Vuković 156 Lupiš 156 Lupiš de 156. 87 Lukš: ć-Kalebić 87 Lukš ć-Kitara 87 Lukš: ć-Korić 86 Lukš ć-Manduhorović 87 Lukš ć-Nižetić 86. 208 Lučić. 86. nadimak 175 Lučić alias Jukić 208 Lučić alias Vidović 203 Lučić Ivan 174 Lučijani Eturević 164 Luević Jakov 217 Luger. konk. mistro 86 Lukš ć alias Čučanić 87 Lukš ć alias Jerko 86 Lukš ć alias Jerković 86 Lukš ć alias Marinković 87. 176 Lukinović detto Tutin 161. 101. 174. nadimak 166 Luvrić 215 L i Ljanković 158 Ljigović 229 Ljiković 229 Ljiković Ivan di 184 Ljiković Marijan 218 Ljiković Stefan 184 Ljubetić 27. 45. 52. 119. 68. 35. 120 M Mačak. 73—80. 16. 203.

magistri 133 Mantinčić 120 Manzoni 41. 96 Marica 65 Marić 122 Maričević 36. 66. mistro 87 Mapelović 191 Marangunich Joanne. 185 Marelić 28 Marelovretov. 226. 178. nadimak 163 Manchieli 27 Mandaković. mistro 87 Manzoni Bernardi Kuzma. nadimak 200 Majstorlija Ivan 214 Makar 44. 80 Maranigunić 25. 208. 211 Margarita vocatur Cancera 222 Margetić 229 Marghitich 229 Marghitich Vincenzo 229 Margitić 46. 208. 28. 170 Mariani Francesco. 165 Maratinčić Juraj 121 Marcello 152 Marcello-Ostoja 152 Marconi 116 Marčelović 82 Marčelović. 110. 122. 221 Mamaje. 40. pop 61. 173 Mala Vajca 51 Malenjaza. 170 Madjenović Ivan 174 Majić 129 Majko. nadimak 192 Mali Ive. 205. 68 Marangunić Jakov 26. 212. 229 Mandalinić 122 Mandalinić Jakov 133 Mandić 69. 78. 204 Mala Bunta 81 Mala Slatina 164. 214 Makarska 22. 229 Manović. nadimak 85 Major. nadimak 86 Malfei 107 Mali. 158.ušić 47. nadimak 122 Mandić detto Babin Petar 212 Mandić detto Krančić 229 Mandić Petar 212. 128 272 . 214. nadimak 200 Manoli 217. 107. 206. 174. 39. 229 . 97 Marianovich Jo. gobernator 96 Marianovich Hieronimus Gianco 97 Marianovich Janco. 221 Mala Banda 73. nadimak 35 Manduhorovića Dvori 81 Mand. 212. 174. 87. Mandinić. nadimak 74 Maderni 27 Madkovac 230 Madković 87 Magdalena. 27. nadimak 152 Mantielei. nadimak 54. nadimak 122 Malić. 203. 64. conte colonel 96 Mariani Joanes pop 10 Marianovich 182 Marianovich Ante 96 Marianovich Francesco conte colonello 96 Marianovich Gianco 96 Marianovich Gianco. nadimak 33 Marečetić 27 Marčić 28. nadimak 85 Marčetić 121 Marešić 191 Margarita. pop 23. Gore 27 Marangunić Stefan 26 Maraschini 107 Marasović 137. -Mačiće. 170. 213. 192. 44. 212.Mačelo. 61. 214. 204. 45. prosjakinja 205. 180 Maneničić 49 Mangaze Radovan 149 Manjina. 153. 65. 110. 71. 200. 231 Makarska Krajina 46 Makarsko primorje 12. 216 Margitić sive Sare '229 Margitić Vinko 218 Mariani 96. famula 158 Magie 122 Maggis de 65 Magrešić 28 Maha. 130. nadimak 163 JVlaholić Juraj 216 Maić 131 Maić alias Mišetić 131 Maina. 159. 217. co. 71 Marangunić Anton 27 Marangunić Ivan 26. nadimak 62 Mali Viško. 170. 40. 181 Marangunić. 213. 44. 228. 27 Marangunić Jakov Petrov 26 Marangunić Nikola 26 Marangunić reč. 162. 170.Mandić. nadimak 29 Malovanić 25 Malvagia 92 Malvasija 92. conte 96 Marianovich Gianco. 27. 215. nadimak 186 Mali Pavini. 110 Manzoni. 55. nadimak 220 Maine 224 Mainković 215 Majdenović 134. 225. 41.

229Marinčević vocatus Buliga 79 Marinčević vulgo Buliga 79 Marinčević vulgo Bulisić 79 Marinčević vulgo Gligo 71 Marinečević vulgo Gligo. 71 Marinčević sive Halat 71 Marinčević sive Popić 79 Marinčević sive Popić. 224. 193. capitaneo 191 Marinčić Jerolim. 170. 221. 128. 71 Maričević alias Stipinović 128 Maričević alias Zurnata 36 ' Maričević vocatus Buliga 69 Maričić 110. pop 185 Marinelić 86. 35. pop 221 Marinkov •Tomić alias Čubričević 222 Marinkov: •Tomić alias Lučić 222 Marinkov Tomić detto Turchetto 222. 216. 219. 190 Maričić. pop 71 Marinčević vulgo Gradno 69. nauta 79 Marinčević sive Trebotić 69 Marinčević-Tusa 79. 190. 96. 190 Marijanović. nadimak 199 Marin. 229. 46. 61.-Maričević. 182. pop 10. 107 Marinčev ć alias Halat 71 Marinčev ć alias Kenjac 69 Marinčev ć alias Sargo 69 Marinčev ć Anton pok. 74. nadimak 219 Marinković 52. 222. Frane 69 Marinčev ć Jerolim. 224 ' Marinković •Tomić nunc Turchetto 222. 40. pop 185 Maričić Ivan 68 Marija iz Pelješca 28 Marijančević 107. 100 Marinkov: •Spadić. 100. 71 Marinčev ć dicto Buliga 79 Marinčev ć dictus Gligorić 71 Marinčev ć-Gligo 65 Marinčev ć-Gligo Petar 68 Morinčev ć-Gligo. 47. pop 222 Marinčević 36. 41. 188 " Marinkini. Ivana 69 Marinčev: ć Pavao 79 Marinčev ć Petar pok. ^avla 70 Marinčević sive Gligo 65. pop 188 Marinkov •Spadić alias Franić 222 Marinkov •Spadić poi Franičac 222 Marinkov •Tomić. 69. 195. 191. 222 Marinkov detto Cvit 220 Marinkov detto Cvit e Kraljević 219 Marinkov detto Fabijanović 222 Marinkov detto Jurko 222 Marinkov detto Simić 222 Marinkov: detto Spada 222 Marinkov detto Tomić 222 Marinkov dictus Čubrelović 222 Marinkov dictus Spadić 222 Marinkov Donko 217 Marinkov Frane 217 Marinkov Ivan 87 Marinkov Jerolim 217 Marinkov: Juraj 217 Marinkov: •Luskar 61 Marinkov sive Tomić 216. 199 Marijanić vulgo Bačkanin 229 Marijanović 27. 173 Marinar Vinko 218 Marincovich 222 • Marincovich detto Vuga o Vusio Zuane 222 Marincovich detto Vuga o Vusio Vincenzo 222 Marincovich-Vusich Nicolo. 78 Marinčić alias Gligo 71 Marinčić. 79. m istro 69 Marinčev ć Jerolim Petrov 70 Marinčev: ć Juraj Petrov 70 Marinčev ć Juraj pok. 96 Marijanović Marijan 46 Marijetić 66 Marijetić alias Spaleta 66 Marijetić dieti komižan 66 Marnijetić-Spaleta 66 Marin. 69. 65. 137. nadimak 34 Marijanović alias. mistro 99. 222 Marinkov •Spadić. 78. 233 235 nadimak 86 Marinkov Marinkov nauta 92 Marinkov alias Čubričević 222 Marinkov alias Cubritović 222 Marinkov alias Fabjanović 222 Marinkov alias Tomić 222 Marinkov alias Vuga 221. Ivana 70 Zbornih za narodni život 'i običaje 18 Marinčević Petar pok. 65. 220. 182 Marijanović-Dražoević (conte Janko) 14. pop 65 Marinčev ć-Halat 71 Marinčev ć Ivan Jerolimov 69 Marinčev ć Ivan pok. 93. 185. 36. 229. 224 Marinković Vinko 218 273 . 87. 188. 128 Marinčević alias Qligo 36. 154. nadimak 36 Maričević alias Stipanović 27. 188. 70. 88 Marijanović Janko 46. 71. 224 Marinkov alias Vužić 216 Marinkov -Cvit-Kraljević 222 Marinkov Cubre 217. 185. 71. Tomasović 45. 80. Ivana 69 Marinčev ć-Bulizić 79 Marinčev ć detto Halatović 69. 158.

69. sudac 105 Maroić 99 Maroinis 40 Marojević 40 Marović 147 Martalović 216 Martelović 230 230 Martić 27. 79. 165 Maroi Juraj. nadimak 85 Markić. Martinčić 101 Martinčić Pavao 26 Martini 27. 165 Marinović-Radić 72 Marinović sive Cupko 79 Marinović sive Radić 72 Marinović sive ^Rado 72 Marinović sive Trebotić 63. 180. sudac 40 Maroević 104. nadimak 75 Markić Perina 96 Marko »filiu Antonij« 158 Markoni (Marconi) 116 Markov 87 Marković 52. 79 Marinović Ivan pok.. 72 Marinović vulgo Trebotić 63. 115. 28. 138. 229. 99. 76. 34. Maroi 105 Maroi 27. 73 Marinović vocatus Kenjac 69 Marinović vulgo Anić 79 Marinović vulgo Buva 79 Marinović vulgo Kenjac 79 Marinoviš vulgo Pitalo 72 Marinović vulgo Rado 69.. 216 Maritininović 230 Marjanović 46. 124. 72. nadimak 83 Marković alias Culin 180 Marković-Budva 230 Marković-Forenze 180 Marković dicti Čulinović 138 Marković Juraj 44 Marković sive Boskić 153 Marković sive Čulinović 138. 96 Marjanović-Dražoević 14 Marjetić 217 Markaničić. nadimak 63 Marinović alias Cuko 79 Marinović alias Dugohavić 79 Marinović alias Radić 72 Marinović alias Runko 61 Marinović alias Trebotić 73 Marinović alias Vlasanović 79 Marinović alias Zavalo 79 Marinović alias Zuvić 79 Marinović cognomine Cuko 69 Marinović cognonime Glugho 79 Marinović detto Čuko 79 Marinović dicti Vlasan 61 Marinović dicti Zurnata 36. 68. 107. 230 Martinić alias Cezar 177 Martinić alias Grković 165 Martinić alias Jerčić 176 Martinić alias Kapularić 154 Martinić alias Kusanović 154. 44. nadimak 208 Martinčevi Dvori 204 Martinčević 204 Martinčević Martin 217. 176. 34.Marinković vulgo Kraljević 222 Marinković vulgo Spadić 222 Marinolić 55 Marinov 75. 193. 40. Ciprijana 79. 121 Martić Juraj 121 Martić Nikola 121 Martin da Solin 217 Martinac 208 Martinac. 158. 208. 153. 71. 177. 106. 99. 28. 40. 149. 122. 229. 165. 47. 40 Marinović dicto Gavletić 79 Marinović dictus Griman 40 % Marinović dictus Zurnata 40 Marinović Ivan 27. 214. 165 Maroević Franjo 165 Maroević Vicko 165 . 222 Martić alias Zuvić 124. 234 Markuc. indeks Almisae 79. nadimak 202 Markusović-Livačić 60 Maroe Dominicus. 154. 138. 116. 120. 230 Marinović. 61. 79 Marinović Pietro. 217. 230 Marković. 77 Marinović 16. 77. 61. 215. 165. 73 Marinović-Trebotić 63. 131. ambasciator 40. Marinić alias Kusanović 154. 50. 180 Marković-Simunovjć (Simunić) 45 Marković vulgo Čulinović 180 Marković vulgo Skargulo 138 Markovinčić 61. 176 Martinić alias Parjević 138. 27. 185. 55. 217. Marinović-Kade 68 Marinović-Kenjac 61 Marinović Petar. 72 Marinović vulgo Vulasan 79 Marinović Zurnata 40 Marišić 138. 230 Martinica 215 Martinich Catharina Hieronymi 154 Martinić 27. 110. 126 Martić detto Zuvić 126 Martić dicti Zuvić 126 Martić Ivan 50. 40. 61. 176 Martinić alias Verbora 177 274 .

145. 99. 194 Martinis. 165 Matisjević. 220 Martinić-Parjević detto Kopičin 160 Matešić 188 Martinić-Parjević detto Kosirina 160 Matešić. 217. nadimak 113. Ivana 70 Maslarda. nadimak 208 Martinić-Gusan 176 . nadimak 219 Mašotić 158 221. rnagister 230 Matković Jakov 184 Marušić 61. 102. 183. 185. 60. 207 Martinić-Parjević detto Perme 161 Matias alias Popović 232 Martinić-Parjević-Kosirina 154 Matić 87. nadimak 186 Martinić-Parjević detto Mestrantić-Bile Matheus qu. 165 Masarić 25 Martinić detto Perme 165 Masarić Petar 26 Martinić detto Prijemić 165 Mascarelli 110 Martinić detto Sepe 165 Mascarelei San Carlus de.Martinić-Cezar 173 Marušić alias Nikolić 181 Martinić detto Barkulj 165 Marušić Ivan 61 Martinić detto Kosina Vuk 165 Masalić 158 Martinić detto Mestrante 162. 45. 145. 230 Martinić Ivan 174 Maslardić detto Novaković 208. 230 Marussio. 230 Martinić-Parjević-Kosirina detto Vuk Matić alias Baćina 108 161 Matić Nikola 218 Martinić Pavao-Franin 70 Matičević 128 Martinić. 180. 107. 165 Maškarin. 101. Michaelis de Dubrovica 21 161 Matešić alias Gilić 205.162. nadimak 150 Matković 61. 110 Martinić detto Sukelić 177 -Maskarel 1 i0 Martinić dicti Kusanović 176. 207 Martinić-Parjević detto Barkuj 161 Mateša. 165 Mateljan Luce 205 Martinić-Parjević-Debela 161 Matešina 205. 110. nadimak 64 Martinić-Kapularić detto Grgurovi 160 Masko. Maruscij 230 230 Maruscio 230 Marussio 230 Matković Ivan 159. Matijević 28. 138. 222. opat 17 Matijć Vinko 231 Martinis Oktavijan de 230 Matijčević 128 Martinis Sivestar 68 Martinović 27.. 217. nadimak 119 Martinić-Martini-Martinis Valerio. Stevan 174 Matijašević 87 Martinić Stefan. pop (klerik) 28 216. 87. 230 Matijašević vulgo Trgić 87 Martinis de 25. 98. 177 Maslarda 190 Martinić Frane pok. 230 Matas 110 Martinić-Meštreatić 165 Mateanović Martinić-Metršantić detto Rosso 161. 209. 230 Matijević Dorin Martinović. pop'53 Matijć Vinko 230 Martinović Filip 26 Matin. 165 Maslinica 64 Martinić Jakov 174 Mastorlija Ivan Martinić Juraj Franin 70 Maše.Maslardić 208. prokurator puka 177 Matijašević-Trgić 87 Martinić vulgo Kusanović 176 Matijašević Vid 87 Martinis 27. Mateanović detto Plamus 208 165 Mateljan 205. 101. 1-74. 158. 230 Matković Marin 184 275 . 216. 230 Martinić Ivan Franin 70 Maslardić Mihovil 236 Martinić-Jerčić i Verborić detto Centa Maslardić-Novaković 230 . Martinić-Kapularić 154. 217. 230 Matijašić 45. nadimak 199. 362. 99. fra Maškulin. 208 Martinić Mihovil 174 Mateljan de Plame 208 Martinić-Parjević 161. 201. 187. 230 Martinović Vinko 217 Matkovac sive Matković 230 Marulina. nadimak 202 Martinović Frano 218 Mativčević 128 Martinović Marko 218 Matko 216.

nadimak 152. nadimak 124 Mićul. 176 Mićini. 216. nadimak 35 Matušković 158 Macanović.. 157. 166 Mičeli-Tomić 185 Mečeli 154 Mičelović 145. nadimak 131 Metličić 82. vicarij 133 Mičetić alias Bočeoković 133. nadimak 197 Meštrov. Jerka 145 Michieli Pavao 145 Michieli Vicko 145 Michieli-Vitturi 43. 170 Medić Miće 87 Medin 107 Medišić 158 Medovdolac 101. 124 Meštre. 154. nadimak 199 Meštrović 216. 181. pop 107. corhitis 145 Micheli-Vitturi.Arnerić 145 Michieli detto Barbić 166 Michieli Frane p. 222 Mekjavić dictus Vace 222 Mekjavić Nikola 217 Mekjavić sive Vace 222 Melo. nadimak 174 Metlica. 104. capit. 183. proto 99 Mazalić 27 Mazalić Mihovil 26 Mazola 56 Mazolei 56 Mazolić 217 Mazon. 145 Michieli Nikola p. 149. 141 Mičilo. 145. 185 Michieli alias Mede 145 Michieli. 230 Matulić 45. 165 Mičilović. 185 t Mejo. magister 87 Mečavić Ivan 26 Mede. 133. nadimak 29 Matunić Danijel 217 Maturclo. 124.Anton 217 Meštrović Nikola 217 Meštrović Vinko 277 Metković 193 Metloguze. 230 Matošić 191. 191. 172. nadimak 64 Meštrić. 67. 165. Micheli-Vitturi Simeone. 198 Matulović. nadimak 199 Menčevi. . 180 Mihaić 138. 22. Vicka 145 Michieli Jerolim 145 Michieli 'Jerolim dr. 201 Michaelis de 149 Michaelis dictus Bonomerić 145 Michel 145 Micheli 145 Micheli de 145 Michelovich 165 Michieli 28. 188.-pop 133 Mičilović. 118 Mesnović 215 Meštar. 145 Matković Petar 184 Matošević 28. tenente collonello comite. nadimak 52 Mazzola 66 Mazzoni. pop 145 Michielovich (Mičelović) 166 Micoil Simonis 149 Mića. 222. 181. 192. 223 Mekjavić alias Vace 222 Mekjavić Bartol 217 Mekjavić detto Kančević 222 Mekjavić dicti Vace 216. 190 Matulić alias. 166. 145. 81. nadimak 58.Matković Nikola 133. nadimak 36 Meštrevidin. pop 131 Metličić alias Čardić 131 Michaeli 145 . nadimak 194 Mićinica. 106. nadimak 74. 165. 145 Micheli-Vitturi. 152. 152. nadimak 58 Mek jar vić 215 Mekjavić 28. 82. 167. 148. 166 ' Mihajević 122 276 . Jerka 145 "Michieli Ivan p.Perkačić 138 Matulić dicti Randić 138 Matulić dicti Pope 138 Matulić dicti Perkačić 138 Matulić dictus Alaburić (Halaburić) 138 Matulić-Sile 181 Matulić vulgo Bandić 138 Matulić vulgo Popić 138 Matulo'va Jerka 83 Matulović 190. 166. 97. 47. nadimak 76 Mičeli 105. nadimak 31 Mengić. 154. 202 Medić 87. 159. 215.116.• Michaelis 145. 166. 131 Metličić Ivan. 222 Matulić. 165. nadimak 202 Miečević 25 Mihačić 160. 188. 138. nadimak 200 Mengotović detto Hranotić 227 Meninica. 231 Meštrović. nadimak 86 Merec 14. proto 87 Mazor 59 Mazorkin. 116. 166. 236 Micheli-Vitturi Nikola 145 .

190. 226 Mirić 61. pop 28 Mirne. 34. 40. nadimak 47. nadimak 84 Milošovi. pop 177 Mihovilović alias Haber 177 Mihovilović alias Kovačić 124. 42. 177 Mihojev 23. 216. 124. rnistro. 53 Mrličić 61 Miljanović 120 Millich Nicolao 67. 107. 102. Milesi 93 ' Milesi. 41. 208' Mijić alias Rajo 208 Mijić Anton 214 Mijić dicti Majban 208 Mijić dicti Majbonić 208 Mijić dicti Toljaga 213 Mijić-Majbon 205 Mijić Martin 214 Mijić-Martinac 208 Mijić Mate 214 Mijić Stjepan 214 Mijo. 84. 231 Mihoević 174. 72 Mihojević 72. 134. 102. 177 Mihovilović alias Lukrić 175. 152. 120. selo 170 Minetovi. 27. 138. nadimak 221 Misirić. 47. 62 Milović dictus Manjavin 62 Milozević 215 Milozetić 158. 108. mistri (magistri) 124 Mihovilović magistri Fabri 124 Mihovilović. 177 Mihovilović Anton 174 Mihovilović dicti Kovač 177 Mihovilović Juraj. 78. 101. 216. nadimak 35 Mijotović. 101. 165. 174. 118. nadimak 224 277 . 61. 188. 205. 158. 114. 12. 15.Milovančlć Anton. 77 Mihojić 66 Miholić 9 Miholjrat 149 Miholović 120. prokurator puka 124. nadimak 202 Mihalović 121 Mihatović 215. 188 Mirković. 82. 208 Mijić alias Majbonić 204. 170 Mimica Ante 166 Mimice. nadimak 76. 37. 132. 149 Milna 7. 110. 62. 174. 181 Mihoj 19 Mihoj. 26 Milovanić 27. 103. 112. 181 Mikulica. 45. 208 Mijić alias Breljak 205. 117. 124. 166 Mihalo. 23. 28. 19.Mihaljić 159. 174 Miholović. 210. 177 ' Mihovilović Nikola 174 Mihovilović sive Kovačić 123 Mihovilović vulgo Haber 176 Mijačić 205 Mijajlo. 185 Mirković Tade 41 Mirlović 35 Miscovich Vladigna 149 Misir. 204. 137. 14. 41 Milovanić Ivan 26 Milovanić Juraj 26 Milovanić Luka. nadimak 54 Mirca 7. 19. 28. 216 Mihovil iz Krajine 216 Minovilović 28. nadimak 195 Mikulić 170 Mikulić alias Kalilić 144 Mikuli alias Tenda 231 Milačić Tade 68 Milanović 204 Milašić 110 Milat 25 Milavić 87 Mile. 39. 218. 18. naute 93 Miletić Nikola 214 Miličević 53. 176. 214. nadimak 84 Milovančić 28. 229 Miloš 223 Milošavka. 219 . 158. prokurator puka 41 Milović 27. 32. nadimak 195 Mimica 166. 41 . nadimak 123 Mihović 205. 71. 90. 205. 119. 111. 12. 15. 85. 55—67. 30. 80. 83. 89. 180 Mikasinić 215 Mikolić 159 Mikolić overo Nikolorić overo Gira 231 Mikolorić 231 Mikšić 45. nadimak 205 •-!• Mijarić. 83. 122. nadimak 221 Mijić 61. 108. 173. 231 Milunović. 123. 212 Miličević dr. nadimak 34. 68. 166 Mihaljić detto -Sabe 160 Mihaljić detto Sabe-Biskup 160. 134. nadimak 221 ' Mikačić 138. 149 Mirić alias Kozica 124 Mirić Jure 110 Mirić Marin 121 Mir je na Brigu 14 Mirkov 41 Mirković 27. 142. 177 Mihovilović. 129. 18. 86. 16. 122. 41.

nadimak 2D2 Mostir 13. 170 Mladineus. 75. 62. nadimak 224 Mixe Raso'. 183 Miš. 166. mistro 93 Modro.Missetich Joannes Petri. 172 Mladineo Antonio (Antun) 170 Mladineo Giorgio. 231 Mosnjić-Mošić Mošuje (Mošuljica) 8. 200 Mošljić 194 Mošujić 189. 170 Mladineo Sabić Sebastijan. U. 121 Mratinčić Frane 159 Mratinčić Ivan 121 Mratinčić Marko 121 Mratiničić Matij 121 Mratinčić Petar 27. can. 166. nadimak 207 Mladinei 62. nadimak 166 Muć 84. 81 Mlinar. 109. 9. 166 Moro. nadimak 192 Momić.avi 149 Mixich Radovano. 47. 81 Mosula (Mpsuljica) 21 Mošćenice*112 Mošić 9. nadimak 75 Mizetić 62 Miždrak. 189. 185 Moro 89. 140. 128 Mratinčić 120. 193 Mućanin. pisac 170 Mladineo Trifun 171. 112. nadimak 89 Moro alias Pribišević 166 Moro detto Skargut 166 Moro-Litković 159. 145. 174. soprakomit 22. 177 Mladineo Vicko. nadimak 119. 177. nadimak 74 Montagnano 134 Montan 202 Morlakija (Zagorje) 143 Mornar. 133. 189. školj 7 Mrkonjić 204 Mrmere. Insulae 107 Monče. 145. 171. 170 Mladineus 145. 44 Mladineo Katarina 170. 145. 183. 193.. 177 Mladinei alias Mladinić 45. nadimak 84. 145. 184. 170. 121 Mravak. 121. paron 93 Modro Joseph. nadimak 33. 194 Mišetić. 111. 175. nadimak . 135 Mlin 55. nadimak 32 Mompiani. 158. 183. 115 Mohorović-Kranjac 87 Molfetta 117 Momčić. 177 Mladineo 44. 129 Mišić. 14. 158. 145. 62. 93 Mohorović 87. sudac 131. nadimak 110 Mišković 72 Mišlović olim Sotković 72 Mizerija. nadimak 167 Mosor. 194 Missi 181. nadimak 84 Mlinić 163 Mljet 108 Mocenigo Alvise 45 Močila 81. pop 131 Mišeti Pro 121 Mišetić -alias Matijašić 190. 231 Mošul ja 163 Mračić 108 Mrantinčić 120. 186. opat 17. 195 Mišetić 45. 217 Mladinić alias Lisičini 166 Mladinić detto Jelinić 160. cancel. nadimak 109 278 . 166 Morosini 214 Morotuf 120 Morsinović 215 Mortigić 215 Mortorijo. 195 Mise. 190. sudac 181 Mladi 82 Mladimir. 14. 166 Mladinić detto Kraljević 162 Mladinić detto Kraljević detto Cotovi 162 Mladinić Frane 166 Mladinić ovvero Mladinović detto Kra­ ljević 162. 166 Mladinović-Mladinić detto Kraljević detti Cotovi 166 Mleci 75. 194 Mišetić Andrija 121 Mišetić-Filipović 131 Mišetić Mihovil 121 Mišetić sve Maić 131 Mišetić vulgo Matijašić 194 Mišetić vulgo Matašić 194 Mišić 122. 194.163 Mravinca 87 Mrduja. 160. 136. 107. 145. soprakomit 22. abbas 145 Mladinić 13. 123r 131. 118 Modisić 159 Modro 93 Modro. 12. 171 Mladineo Juraj. nadimak 74 Mišina Banda 25 Miško 72 Miškota 62 Miškotovi. 160. 194. 190. nadimak 192 Muco.

pop 181 Murlak. nadimak 75 Nado. nadimak 61 Mutić. 97 Murvaci (Murvazzi) 145 Murvica 7. 189. mistro 99 Nadali 25. nadimak 118. 19. 76. 166 Muskietić 122 Mustačin 120 Mustapić 194 Mustra 93 Mustra. nadimak 88 Mustra-Bilić 93 Mustarello 111 Mutarello Inocent 111 Mute. 83 Naranuca (?) Juraj 26 Nardelli 202 Narenta 22. pop 93 Nadali Nadal 93 Nadali ValeTio. 32. 130. 27. 194 Munitić Anton 184 Munitić Ivan. nadimak 32 Muhando. 226 Nadali (Božičević) 46 Nadali Alvise 93 Nadali Alviz di 81. 177. 30. pop 93 Naimer-Modro Josip Najmer-Modro Enrico 93 Nakal 7. 197 Nakari (Nacari) 138 Nakić 41 Nakić. nadimak 120 Muo 60. Narentani (Neretljani) 196 Nasela (Na Sela) 7. pop 28 Nadal sin Marka. nadimak 152. 181 Murlačić. pop 118 Nadalić 93 Nadalin. 43. nadimak 120 Munjinja. 166 Murano Šimun. 189. nadimak 199. 68. 163. pitor 94 Napula. 178. 48. 200 Mutnik 81 Muto. 183. 93. 28. nadimak 88 Napiuli. 49. N Na Boriće 73 Nabrezina 171 Nacari 138 Naćeša. 16. nadimak 56 Na Dolac 73 Nagorinac 7. 99. nadimak 175. nadimak 192 Nadal 93 Nadal. 190. nadimak 32 Muruice 22. 82. nadimak 200 Munjinac. 1J1 Nazorovi Dvori 73 Neapoli Abraham 94 279 . nadimak 167. 191. nadimak 30 Mujić sive Kraljić 39 Mujo. 80. nadimak 138 Muse. 108. 88 Nadalov Jerić 83. nadimak 194 Muzica. magister 41 Nakić alias Boljić 41 Naklice 46 Na Ložu 215 Na Mačić 73 Na Meju 73 Nane.. 143 Murano 161. 183. 50. nadimak 32. 35. 184 Munitić Juraj 187. 54. nadimak 167 Muhjić 28 Muje. nadimak 108 Musa. 197 Naimer-Modro 93 Naimer 93 Naimer. magister 133 Mulačić 158. 18. 224 Murvicanin. 93 Nadalovi. 189. 45. 218. 206 Mulanović 66 JAulendo. nadimak 108 Munitić 187. 18. 191 Natalis 93 Natalis Jakov 93 Natalis Jerolim 93 Natalis Marci 67 Navijanje 104 Na Vlačicu 104 Na Zastine 157 Nazor 72. pitor mistro 94 Napoli Copas 94 Napoli Matteo.62 Na Obalu 215 Napoli 94 Napoli. 220. nadimak. nadimak 195 Nanetovi. 174. 34. 192. 29. nadimak 223 Mujić. 124 Mune. 76. 9. 191. 93 Nadali Anibal 93 Nadali-Božičević Jakov 13 Nadali Jakov 81 Nadali Jerolim. mistro 94 Napulj 65.Much (Muć) 167 Mudri. nadimak 137 Mumalo. 188 Munizić 120 Munjica. 19. mistro 121 Murarij 134 Murarij.

25—47. 216. 103. 188. 82. 124. 26. 194. 15. 62. 86. 207. 34. 214. 108. 216. 61. sudac 215. 20. 146-. 166. 62. nadimak 166 Neres 214 Neresi 23. 223 Nikolić alias Marušić 45. 62. 178. ribar 15 Nikola iz Dubrovnika 218 Nikola iz Plame 216 Nikola di Ragusa 216. 213 Niseteo Gerolimo. 144. 99. 231. 57. 209. 158. 11. 27 Nova Ceca 51 Novakovich Zorzi 230. 120. 78. 101. 83. 231 Niseteo-Gazić 194. 18. 107. 60. 112. pop 86 Nižetić alias Saić 194 Nižetić. 181. 231 Nikolozić alias Gira (Ghirra) 231 Nikota. pop 149 Nikolić ovvero Marušić 230 . 233 Nerežiška. 208. 98. 218 Novaković Mihovil 205 280 . 64. 45. 109. 233 Nikolić 49. 229. 14. 74. 155. defens. 86.Neapoli Kornelija 94 Negotić 27. 51. index 194 Niseteo 232 Nizeteo 200. 195. 99. 20. 120. 194 Niseteo Jerolim. 189. 116 Negri de 59 Negris de 59. detto Sahić 160 Nižetić ili Petrić 215 Nižetić Matij 20. 138. 35. 146. 191. nadimak 176 Nikulić 170. 149. 135. 138. 231 Nin 107 Ninčević 116 Ninčević Ante 106 Ninčević Nikola 44 Ninković 168 Ninković Bertuč 168 Ninković Luka 165 Nisetei 146 Nisetei ovvero Nisetich 231 Niseteo 27. 231 Nižetić 9. 227. 119. 89. 98. 115. 205. 41. 152. 116. 200. 154. 70. 19. Nikolić Petar 218 Nikolić-Petrić 223 Nikolić seu Marušić 230 Nikolić sive Halaburić 138 Nikolić Vinko 217 Nikolorić 66. 181 • Nikulić detto Tenda nunc Gira 216 Nikulorić 216. 149. 183. 50. 70. defens. 172. 129. 146 Negro 116 Nejasnić 138 Nembrini-Gonzaga 168 Nenadić 216 Nenadić dicti Jaković 225 Nenadić Ivan 44 "Neorić 167 ' Nepost. 52. 59. 174. nadimak 151 Nerežiško polje 25 Nesić 215 Nevoda. 87 Negreti (Negretti) 23. 41 Nigojevčić 34 Nigojević 27. 128 Nerežišća 7. 54. 194 Niseteo Giacomo. 228 Nižetić-Stasić 86 Nižetić Toma 70 Nižetić vulgo Matašić 191 Noćina. 34 Nigošić 217 Nigošić Oktavijan 218 Nigris 146 Nijemci 53. 190. 110. 77. 196. 231 Nisetheo 231 Nisetich 21 Nisetich Vincentius. 183. 55. 128 Neretva 11. 216. 201. 232. 146 Negri 59. 146. 181. 67. 233 Neretljani 8. 49. 12. 54. 16. 170 Nikolić alias Petrić 223 Nikoiić-Cučić 223 Nikolić detto Petrić 223 Nikolić Ivan 45 Nikolić Jakov. 111. 232 Nižetić. 173. 102 Nigoević seu Mirković 34. 79. 100. 95. 65. 106. 82. 179. 137. 66. nadimak 34 Nogalić 215 Noilić 25 Nomlić Frane 217 Nonveiller 88v Norpić 99 Nosković Grgur 26. 71. 114. 86. 13. 180. 208. 170. 133. 217. 230 Novaković alias Perić 166 Novaković dicti Maslardić 208 Novaković Juraj 208. 158. 123. 107. 63. 58. 87 Nikola mistro boter 218 Nikola. 166. mj. 190. nadimak 175 Niccolich ovvero Marussich 181 Nicolai de Sabioncello 35 Ničić 216 Nigoević 27. 8. 231 Nižetić Matij Tomin 70 Nižetić-Petrulli Matij 196. 131. 80. 76. 150. Novaković 47.

277 Ortolan. 40. 134. 27. 35 Obilinović.. 17. mistro boter 160. 200. 212 Oljdanović 204. nadimak 85 O Obaljević ili Franulić 32 Obelgan Heruzije 9 Obelinović 25 Obilinović 16. 54. artefice 181 Obradić. 88. 210 Nuić Luka 217 Nukanić 82 Nj Njeze. 199. 152 Ostoja Laurus dr. nadimak 235 Okrug 137 Oksurović 59 Oktavijan (Martinis?) 217 Olin. mistro 99 Orlić 82 Or sola 221. 107. 19. nadimak 58 Ongaro Juraj 105 Opersić 215 Opud Ivela. 39 Obilinović Frane 26 Obilinović Jerolim 26 Obilinović Nikola 26 Obilinović Marin 26. 34. 152. (mistro) magistri 27. 47. kapetan 91 Pacifici alias (vulgo) Restović 35 Padalović. 194 P Pace. 146 Novaković Thadeus. nadimak 85 Osić 46 Osmetović (?) 228 Osridke (Osritke) 7. 149.' capitanei 146 Novaković Signiferi D. 11.81 Obradić. 234 Paguntij civitate 135 Pahalo 175 Pahor 166 . 192. 189.. 107. capitaneus 146 Nova sela 88 Noveller Aloisius 88 Novelovi Dvori 81 Novi Put 81 Novo selo 7. 82. 166> Orlandini Vincenzo. 50. 189. 203.Novaković-Permić 45. 190. 32. 218 Obilinović Polo 26 Obilinović vulgo Marijanović 34 Oblacia 90 Oblach 90 ' Obalčin 82 Oblačina 79. 223 Ostojić. nadimak 202 Oliverio 107 Oljdan 205. 192. crkvica 21 Orno. 19.. 196. 27. 188. 31. 89. 191. 183. 38. 178. 200. 28. 39. 119. 85. 170 Orlandini. 203. nadimak 35 Padova 134 Pag 228. 200. 18. 212 Omerić 111 Omerović 111 Omiš 11. 90 Oblačinović 79. nadimak 119 Obučje 146 Oclad 27 Odrapić 205 Oglobljić 216 Oklad 7. 51. "37. 198—199. 40. 148 Osurović 59 Ozrett'ć 62. 17. mistro 90 Oblačinov 79. 29 Omišanac.. 46. 18. 152 Ostoja Pavao 152 Ostojić 10. 230. 14 Omnium Sanctorum. 110. 107 Obršje 7. nadimak 166 Omišani 10. nadimak. kapelan 202 Ostojić alias Colin 202 Ostojić alias Janković 202 Ostojić alias Knezić 202 Ostojić alias Taras 202 Ostojić-Knezić 202 Ostojić sive Knezić 202 Ostojić vulgo Knezić 190. 197 Ostoja 109. 65. 114 Obrška. 51. 133. 146 Novaković Petri. 202. 90 Oblačina. 34. nadimak 166 Osejaj. 61. 31. 53. 92. 206. 140. 30. 42. 191. 190. nadimak 219 Orlandini 166. 90 Oblak 79 Obradić 1. 135. 46. 152. 207. 201. 8. 202. mistro tagliapietra 161. 79.88 Padanac. 202 Ostrovica 92. 72. 192. 164. 181 Obradić Ivan 68 Obrovac 57. 190. 203 Okladine 184 Oko. citta di Narenta 163 Orašnjak 94 Orijez.

136. 77 Pavlovica. nadimak 151 Paner. 62 Pekasović Toma 26 Pelegrinić 25 Pelicev 28 282 . nadimak 194 Pavlinović 215 Pavlov 76. nadimak 62 Pava. 205 Pavičić alias Franjola 75 Pavičić detto Plamus 35 Pavini. nadimak 19 Papić 50. nadimak 33 Parolić 231 Parolić Frano 219. nadimak 164. 28. 158 Parjević detto Topičić 165 Parofianović' 62 Parofianović alias Maričić 62 Parofijanović-Vidoš 62 Parofijanović-Vidošević 62 Paroleta. capitanei 235 . nadimak 35 Pečnik 170 Pečnik Ante 170 Pegazzi 66 Peidešić 217 Pejković 219 Pekasović 25. nadimak 163 Panada. cancel. nadimak 210 Pajton 107 Palac. nadimak 186 Palladoclis 191 Palavršić 8S Palavršić.. nadimak 167 Pavišić 35. 50. nadimak 202 Pavle (Pavao). 55. 217 Pavišić. nadimak 152 Pavlina. pop 215 Pa van. nadimak 152 Pavić 46. famulus 41 Pavao. 231 Papić. nadimak 208 Papica. 94 Pavić. 94 Pavičić 35. fra iz Rovinja 17 Pavlić 131 Paviić. 154 Pe carić 94 Peče. 216 Paskvalović 182. nadimak 109 Pardić Dominik fra 13 Paramate. 133. nadimak 174 Pantelić 111 Panielić Petar 111 Pantera 55 Papa. nadimak 86 Pavlović 76. Zingano Pauzin. 116. 234 Paštrovići 44 Paterni Vicenzo D.'Paja. nadimak 138. 176 Pančana. mistro 55 Panipić 99 Pan je. 94. 216. 11. 99. kapetan 94 Pavić Ivan. 107 Pecaseo 62 Pecaseo Toma 62 Pecasseo 62 Pecassi 62 Pećar. 199 Papić Nikola 50 Papiluga. 1 200. 231 Parosianović 56 Parun Pjerovi. 189. 62. 49. ciambeltans 163 Pavešić 28. nadimak 175 Parunov 41 Parunović 41 Paruta 82 Paskvali (Pasquali) 146. 231 Pavlović. 107. 62 Pavisović 183 Pavitović Petar 184 Pavković-Jakovljić.218 ' Pasquali l'07. 88 Palini. 194. eremita 17 Pavlak. pop 46. 93. farmuiu comit.ić 182. 107 Palušić. nadimak 201 Pavišić-Berkuić 56. 135. 138. 111 Parader. Pavlović Luka 11 Pavlović-Lučić 203 Pavlović Mate 44 Pavulović di Paulo 94 Pavun. nadimak 195 Parhajić 123 Parhajić sive Juričević 123 Parhaljić 99. 201. pop. 232 Pasqualovich 232 Paškanin 217. nadimak 135 Pećarević 94 . capitaneus 231 Pavlović. 216 Paskvalinov. 35 Pavica. 82. 154 Pećarević seu Cvitanović 94. 111. 223 Pavičić. 41 Pavunović 41. pop 35. 99 Paulović Pavao 82 Paunović 41 ' Paunović di mistro Zuanne. nadimak 150 Pajić 62 Pajinac. 107. 231 Pasqual Bata. nadimak 152 Papin 107. 82. nadimak 35 Panezović 215 Panfiović 215 Panić 121 Panigo.

pop 138 Peruzović alias Junaković 62 Peruzović alias Vilović 152 Peruzović Georg. 67 Perjević. 125 Pessa Grgo.Peličer 216 Peliscanich. nadimak 165 . 199 Perić. 232 Pendešić detto Ferro 232 -Pendešić dictus Unković 232 Pendešić Dinko 218. 232 Petrachi 25 Petri. 77. 138 Perkačić dicti Bandić 138 Pcrkaljić Nikola 121 Perkaljić Pavao 121 ^Perkaljić Vice 121 . 82. 181 Perdec 167 Perdec Josip 167 Perdić 188 Perdić alias Ferro et Fabretović 232 Perdić Juraj 121 Perdić sive Matulić 188 Perdijć 181 Perhacić 102 Perhajić Perhajić sive Juričević 123 Perhajić 102 Pehalić Vicko (Vicenco) 98. 185. 152 Peruzović. 232 Pendešić Toma 27. 139. nadimak 110 Penecić 216 Penizović 158 Penzo. 62 Peruzović. magistri lapieide 158 Petrice 139 Petricci 139 Petricij 146 Petricijo (Petrizio) 35 Petricio 35. 97. nadimak 221 Petanović 127. 215. 194 Perišić. 138. nadimak 88 Peščić 216 Peškareša. nadimak. 216.89. mistro 55. nadimak 34. 232 Petricio alias Dobrogostić 142 Petricio Alvise Michael 88 Petricio. nadimak 110 Pešutić 223 Pešutić. nadimak 208 Perak 181 Perak alias Sare 181 Perak-Salamunović 181 Peraković 160. Permozina 121 Permozina Frane 121 Permozina Petar 121 Permozina Romeo 121 Peruzović. 166 Perić-Novaković detto Muco 161. magistri 35 Pelischianin Giacomo 35 Pelišćanin 35 Pelišćanin Jakov 27 Pelišćanin Marin 28 Pelisgarich 35 Pelive. pop 88 Perišić alias Bilač 88 Perišić detto Dizdar 88 Perizović Anton 62. 102 Perhaljić 123 Perić 35. 76. 232 Pendijć 181 Pendilo. 146. 88. 101. 67 Perizović braća 62. 146 Petar. nadimak 74 Perković 212 Perković Ljubica 96 Perković ora Berković 218 Perme. 134. 216.Perko. prior 22 Peternić Mihovil 120 Petkoević 232 Petković 28. 170 Peša. 54 Pelješac 35 Pelli 124 Pendić 28 Pendilo. 52. 217. đakon 88 Petricio Jerolim 27 . nadimak 34 Perkačić 28. 166 Perić-Novaković detto Talent 162 Perić ossia Novaković 166 Perić ovvero Novaković 166 Peričić 198 Perislavi Doimi 149 Perišić 28. 232 Pendešić-Ferro-Fabrović 232 Pendešić Jakov 232 Pendešić Juraj 217 Pendešić Matijević 232 Pendešić Nikola 217. 186 Perić-Bandić 202 Perić-Befmalin 205 Perić-Novaković 161. nadimak 110 Pendešić 215. pop 99 Peruzović-Karletović 65 Pervinich Cropani 187 Per volić 217. 139. 231 Pessa 88. 216. 68 Peruzović Juraj. nadimak 166 Perač. famulus 88 Pessa Mose Ebreo 124 Pesse 124 Pessi fra 125 Peša 124. 165 Perić-Novaković detto Karneval 161. 107. 62.

107. 102 Petrinović Mihovil 62 Petritij 28. 174. nadimak 62 'Pipica. nadimak 109 Pitak« 72. 226 Philippis de 226 Philippis. nadimak 220 Piković. nadimak 100 Piš. 231 Petrulli-Niseteo Mattio Petri 231 Petrulli-Nižetić 9 Petruša. 116. 122. 47. 146 Petricius Hieronymus (Jerolim) pop 215. 172 Petrović. 203. nadimak 52. 101. 149. mistro 99 Pisinović 216 Pislić. 133. 232 Pičinović 216 Pičun. 103. 232 Petričić. 99. 182 Pineze 215 Pinezić 171. pop 98 Petritis Roko. 158. nadimak 220' •• Piroman 28 Piroman. 146..Petricio Jerolim. 31 Philippi de 31 Philippi. pop 98 Petricio Jerolim pok. 188. 77 Pit'«wić 158. 109.ila. 195 Pivačić 54 . nadimak 209 Piplica. 146. 104. nadimak 76 Pinka. 102. 217. 212. 181. 130 Pirula. 47. patron 139 Petrinović 45. 232 Petritio Jerolim. 194 Piran 226 Pirčić. 28. 27. nadimak 175 Pilić-Hlap. nadimak 221 Pipi. 171. 62. nadimak 186 Pigrović 158 Pigazzi 66 Pijaca 215 Pijković 174. 35. nadimak 218 Pijković Frane 174 Pikar. 88. nadimak 101. Petričević 27. 232 Petrizio detto Ursić 86 Petrolic 217 Petron Juraj-Lukin 184 Petrošić 66 Petro 166 Petrović 28. magistri 129. 224 Petrović alias Bašćanac 166 Petrović Andrija 166 Petrulli Michael 194 Petrulli Nikša (Nixa) 194. 190 Pinesij 171 Pinesio 171. naute 139 Petričić. 139. 182 Pinesius 171. 111 Piculović 58 Piće. nadimak 73 Piste. nadimak 141 Pieritić 111 Pierotić 94. 111. 205. 200. 232 Petritio 25. 112 Petrić alias Rogozničić 146 Petrić detto Nikolić 223 ' . 175 Pitkov'ć. 218. 111. pop 133 Philippovich 32 Piccoli 111 Č'icculo 111 Piccoli Matej 106 Picoli 111 Picolo Frane L05. nadimak 165 Pipić. nadimak 199 Pikolo. Ante 26 Petricio Juraj Markov 26 Petricius 47. 183 Pinica. 45.nadimak 84 Peturić Snea 159 Pezoli 111 Pharal 50 Pharaličić (?) Petar 26 Phiiipi Philippi 25. 176. nadimak 218 Piscitelli 167 Pisenti. nadimak 108 Pinesić (Pinešić) 13. 119 Petrinović Marko 98. 111 Pierotić-Skorco 102 Pierotović 106 Pifar. pop 98 Petritius 146 Petrizio 88. 119 Pićulin. nadimak 185 Pič. 58. 122. 175. 190. 99. 146. nadimak 52. nadimak 185. 232 Petričić 35. . nadimak 175 Pilat. nadimak 85. nadimak 30 Pičić 232 Pičić Anton 217. 223 Petrić. 219 Pijković. nadimak 151 Pistur. 82. 217. nadimak 151 Pinović 159 Pipeta. 158. 133. pop 31 Philippis 133. nadimak 175 Pitve 107. 69. 139. 182.226 Pivac. 204. 146. 35. 166. 232 Petrić 107. nadimak' 195 Piskara 133 Pišv.

nadimak 100. 167. 202 Pivčević det'to Providur 161. 53. 200 Poiiteus 232 Poljačić 117 Poljak 117. pop 94 Pjerotić alias Skorco 94 Pjerotić Ivan 106 Pjertovi. 16. 232 Politeo de 199 Politeo Anton 232 Politeo-Nisiteo 190. 116. 22. 50. 15. 223 Pletaja. nadimak 164. 214 Podborje 7. 31. nadimak 174 Pletikosa 205. 235 Podbreg 228 Pod Bunar 197 Pod Dolac 25 Podhume 23. 210. nadimak 118. 167 Plastic Jerolim 172 Plastičević 27 Plate 132 Plazinović Ivan 26 Plego 84 Pleho. 80. 37. nadimak 224 Poldo 76 Poldo Ante 76 Polenović 217 Politeo 190. 94. 199. 212. 47. 32. 232 Pocischie Pocinala (Ročinala) 22. 106. pop 171 Pojdenović 159 Pokališ 121 Poklepović 62. 167 ' Pivo. 141. 20. 111. 216. 110. nadimak 87 Polac. 117 Poljica 12. 19. nadimak 35 Počivala 204 Podaca 4. 219. 189. 97 Poćuda. 84. 191. 211. 36. 200. 59. 232 Politeo-Nizeteo 194. 28. 208 ' Plančić 121. 49. 194. 119 Pojarovi. 171 Pojdanović. 111 Pizzulo 111 Pjaca 133 Pjerotić 94. nadimak 125 Pizul 111 Pizzamano. 214 Pletikosić-Ivača 208 Pletikosić Simun 208. 225 Plamik 35 Plamus.Pi\ačić-Pušić 54 Pivalica 88 Pivalica Dinko 88 Pivalo.o. 223 Plančić-Cvitović 223 Planica. 214 Plijanić 215 Pliše. 173 Poizza 46. 208. nadimak 165 Plenković 182. 182 Po jak 117 Po jaković 117 Pojar. 140. 121 Poklepović Jerolim 56 Pokršćenjak. 110 Pod Gažul 7. nadimak 35. 7. 19. 209. 223. 41. 35. nadimak 74 Pobračić 25 Pobrasić 25 Pobrat 22 Pobratić Ivan 26 Pobratić Jakov 26 Pobroević 174. 194. 224. 154 Pod Baraku 81 Podbarje 235 Podbergrađe 206. 51. comes 27 Pizzoli 111 Pizzolo 106. 30. nadimak 76 Plodin 122 Plodinić Frane 121 Pluto. nadimak 84 Pleić Ante 88 Plejić 88 Plemić. 46. 111 Pizzuli 106. 29. 49. 81. nadimak 76 Plivatović 28 Plivo. 102 Pjerotić. 190. 224 Podgračišća 8. nadimak 73 Pierotović 105 Pfacarić 121 Placoić 121 Placonović 121 Plame 205. 44. 157 Podgora 13. 14. 197. 196 Pod Jamu 204 Podbježice 133 Pod Kaštil 81 Pod Nerezine 16 Pod Puntom 200 Podsmrčevik 7. 9. nadimak 123 Pojdanović 159. 198 Podstrana 91. 46. 107 Podšker 55 Podtargradic 206 Podgtavje 80 Poičanac. 185 Pol jako 105. 285 . 161. nadimak 63 Pob. 12 21. 18. 51 Plastić 159. 219. 232 Pobrović 214. 205. 202 Pivčević 160. 199. 208 Pletikosić 17.

31. 225. 12. nadimak 30. 11.. 8. 208. 223 Postiranin. 170.236 Porat 81. 30. 95. nadimak 33 Pothume (Pot Hume) 7. 13. 61. 149. 57. 87. 34. 181. 83. 14. 149. 62. 8. 133. 112. 80. 88. 165. 69. 77. 218. 165. 109. 150. 101 Polotović. 166. nadimak 75 Poškini. 14. 156. 184 Poljican Marko 47 Poljican Petar 184 Poljicanin 25 Poljicanović 47. 11. 118. 191. 142. nadimak 86 Prasnize 174. 151. nadimak 41 Poponicijc. 173—183. 141. 162. 167. 191. 224. 157. 176. 125. 218. 230 Prbači Dolac 118 Prč. nadimak 209 Pražnice 7. 230 ••__ Poljican Ivan pok. nadimak 122 Posupirja. 80. 82. 104. 36. 36. nadimak 119. 123. 205. 23 Postira 7. 63. nadimak 176 Postavar. 16. 60. 22. 100. 219. 107. 72. 164. 226. 170. 200. 113. 190. 204 Poreč 64 Porobi ja 213 Porobija. 124. 11. 213 Praščević-Jela. 59. 112. 138. 28. 177. 14. mistro 98 Posinković 13. 189. 163. 92. 167. 190. 213. 203. 46. 47. 152. 232 Polovineo Josip 218 Polovineo Mihovil 217 Polovineus 217. 89. 199. 20. nadimak 36 Prerheru 35 . nadimak 53 Prelas.• Prence 105 Preturić. 48. 18. 28. 30 Polotović 27. 16. 173 286 . nadimak 151 Posterna 14. 232 Polovinić 215. nadimak 185 Postolarić 216. 120. "101 Polotović junior 30 Pollovinich 232 Polovinei 233 Polovineo 154. nadimak 112 Poteštat. 93. 232 Polovinio 232 Ponikve 107 Ponkoljić 122 Ponsichievich 226 Ponta di San Martino 214 Pontonijević Gregorij 159 Požičević 216 Pope. 172. 194. 15. 216. 131. nadimak 166 Prgomet 83 Pribačić 66 Pribošević 166 Pribošević alias Moro 166 Pri jević. 157. 19. 214. 119. 218. 23. 114. 180. 82 Poljicanin 46 Polotov 27. psokuraior puka' 215. 160. 195. 191. 202 Pragrić 28 Pragnć Jakov 32 Pranić Antonija 205 Praskalo. 187. 99 Potok 73 Potsmrčević 29. 200—204. 189. pop 30. nadimak 170 Prdić. 182. 198. 154. 124. 71. 18. 139. 180 Praščević. 156. 166. 234 Pozza 22 Požeženik 7. 65. 178. 82 Poljičani 13. 104. nadimak Prda. 188. 170. 44. 188. 42. 19. 10. 19. 124. •97. 185. 192. 176. nadimak 192 Popić 79 Popić. 76. 113. 233 Polovinić Marko. 108.54. 17. nadimak 213 Portada-Zorzinka. 45. 110. 111. 8. 133. 150 Prdibobica. 135. sudac 232 Polovini Vicko. 214. 19. nadimak 209. 137. 96. 32. 79. 146 Potočnjak Vjekoslav 111 Povija 7. 158. 39. 227. 47. 56. 155. 166. 153. 195. 232. 109. Petra 47. 82 Pojican Jakov 47. 158 Poštar. 175. nadimak 209 Praščević-Prazničani. 202. nadimak 176 Posinelli Iseppo. 136. 94. 60. 220. 18. 49. 89. nadimak 209 Praščević-Marinko. 154. 22. 155. 40. 12. nadimak 209 Praščević-Sakuj. 190. 169. 12. 47 Poxischie 214 Prag (Praga) 195. 150. 232 Popović Filip 111 Popović Petar. 101. 226. 134. 182. 31 Prčanj 92 Prčić. 224. 175 Prčimiko. 147. 150. 116. 102. 122. 45. 201. 133—148. 144. 192 Potočnjak U l . 12. 81. 84. 190. 168. 18. 114. 229. 233 Postolarić Martin 217 Počćer. 68. 144. 117. 18. 116. nadimak 34 Popović 111. 100. 38. nadimak 165. 34. nadimak 167. 158.

nadimak 62 Puićeva Vičenca 83 Puiz. index 171 Prodi Georgij. . 173 Puzle. 21. 13. 13. nadimak 164 Pušilula.47. 10. . 90. 51. 34. 47. 123 Prutić alias Canaletto 83 Prvinić 187 Prvinić-Kragujević 45 Pucischia 159 Pucischie castro 154 Puče 35 Pučišća 7. 193. stan 7. 61. 233 Rade (Janović). 211 Pučiški Dolac. 99. pop 168 Prodi-Prodić 170 Prodich Francesco. 198. 135. 138. 154. 121. 11. 131 Radetić. 153. 125 Pulišelić vulgo Batistić 223 Puliteo 200 Pulitović Jerolim 121 Puljak 167 Puljak Ivan 167 Puljizić 45. nadimak 163 R Rab 11. 141 Račić 55. 61. 171 Puljizić. 131. 199. 62. 185 Pujizina 161 Pula 164 Pule. 82. 125 Pulismanin. 209 Prodi alias Prodić 45. 77. 113. 171 Prodić Klimša 171 Prodić Marko. 135. 208 Pušilo. nadimak 89. 171. 209. 12. 56. nadimak 34 Puje. 217. 157—173. pop 174 Prodić Bernardin. 184. 108 Radetić 79. 145. 90. 19. nadimak 88. nadimak 77 Pulentin. 123 Prugo 111 Prugovo 57. 217. 76. 208. 224. 229. 158. nadimak 219 Pulišelić 28. 208 Purešković. 132. 100. 32. 18. 191. 164. 229. pop 171 Prodis Triffon de. 177. 157 Puedović 25 Pugliseo 171 Puhalo. 195. nadimak 83 Puratić 205. 171 Puljizić detto Sasse 159. 182. 216 Puše. nadimak 76. pop 10. faber 79 Radetić. 223 Radić. 112. 158. 211. 210 Prolog 206 Proložac 36. 214. nadimak 202 Pujiz. nadimak 32. magistri 171 Puljizić detto Lustre 162. 226. 112. 122. 215 Radačić 158 Radatović 49. 213. 90. nadimak 164 Pulisela 120. nadimak.Prijević stan 7. 208. 48. mistro (magistri) 79. 190. nadimak 177 Pušić. nadimak 32 Pušković 217 Putešić 158 Putvine. 171. 233 Radatović Juraj 217. nadimak 178 Prodan 139 Prodan Ceprnja 9 Prodanić 216 Prodi 133. 165. 10. nadimak 193. 130. 212. 232 Pučišćanac. 221 Radesko. 185. fabro 72 287. nadimak 224 Puja. 19. nadimak 194 Pušibate. 181.14. nadimak 84 Puhor. 133. 174. nadimak 84 Puška. 62. 167. 27. 174 Prodić. 156. 109 Purić 125 Pusa. 66 Primorci 11. 186. 178. 131" Radetić Srećko 112 Radetić 72. 206. nadimak 194 Pulenta. 171 Prodi Alosino. 173 Prikačić 27 Prilanić Frane 159 Primi 66 Primi dr.(remitaža) 28. 11. 231. 22& Pulišelić alias Dujmović 132 Pulišelić alias Lovričević 125 Pulišelić Lovre 121. 197. 232 Priskić 107 Prkačić. 143. 208 Puratić alias Dorotić 207. 217. 149. 158. 62. 209. 61. 146. 45. 171 Puljizović 215 Puntadura-Markovi. 216. nadimak 221 Pustinja . 197. 125. def ens. 61. 137. 221. 122. 61. 180. 45 Primorje (Primorie) 44. 144. 88. 125 Pulišelić Nikola 121. 179. 175. 183. 226. 171 Prodić 13. 79. 152. 37. 107. nadimak 152 Prkeša. 111. 158. mornar 207 Rade. 171 Prodoli 18. 132. nadimak 219 Pulicijot.

233 Raguseo Anton 233 Raguseo Ivan Marka 218 Raguseo Marko sin Marka 217. dijak 49 Radović 66 Radunica 84 Radutinić 233 Rafaelli 66 PCaglanin 215 • Ragusa 233 Raguseo 149. 107 116. 44. 91 Rad čić 41. 221 Raić Ante 112 Raić dictus Silo 220 Raić-Sopanović detto Karmeljić 220 Rajčević 112. 112 Radmilić. 171 Radojković detto Čiveta 171 Radojković Vinko 159 Radosavljević 27 Radoslavić 182 Radoslavljić 158. 233 Raguseo pro 233 Ragusio 216 Raguzeo 155 Raguzeo Pro 217 Raguzeo Vicko sin Jakova 155 Raić 112. 66. 171. 167 Rajčević detto Mujo 167 Rajčević detto Muse 161. magistri 42 Radmili. 66. 158. 77. Radičić Ivan 174 Radičić Juraj 105 Radičić Miloš 66 Radićijen Juraj 82 ' Radin. 207 Rado de 108. 146 Rado Frane de. 233 Radičić. Zakan 82. kapetan 125 Radojković Bartol 159 Radojković-Cikutić 159. 133. pop 42 Radmilić Ivan 26. 99 Radmili. 47. 218 Radmiiić Stefan 26 Radmilli 112 Radmilli Ivan 112 Radmilli Stefan 106 Radmilović 88 Radmilović-Pess'a 88 Rado 146 Rado. 215 Rad čevjć. na u ta 108. paron 105 Rade de. 209 Rad ć vulgo vocati Ban 223 Rad čević 133. 165 Radovan 174 Radovan. 146 Rado Juraj de 106 Radobilja 133 Radoević 25. 2 16. 171 Radojković-Cikutić detto Furlan 159. 66. magistri 55 Radoević dictus Bartulović 66 Radoević Nikola 159 Radoi Dobroslavo 149 Radojković 13. 182 Radoš sin Pavla 163 Radošić Juraj 159 Radotilja (Radobilja) 158. pop 98 Rad čević Matul. nadimak 112 Radmiiić. nadimak 174 Radovan detto Arbunić 174 Radovan nazvan Allegretti 36 Radovan sin Slavošev 149 Radovan vogarmente chiamato Allegreti 226 Radovanić 158 Radovčić 49. 96 • Radoević. pop 28 Rad čević aliaš Bolančić 91 Rad čević Mate. nadimak 112 Rajo 205 Rakela 76. 146. 188 Radojković. 125. 134.Rad alias Ban 223 Rad alias Tarasić 223 Rad aliter Porobija 209 Rad detto Padallo 88 Rad detto Petrimac 162. 146 Radičić Grga (Gregorio) 41. 220. 216. 28. 42. 167 Rad detto Roko 167 Rad detto Tarasić 223 Rad dicti Porobić 208 Rad dictus Banovi 223 Rad Juraj 217 Rad ovvero Tarasić 223 Rad ć-Pada!ović 88 Rad ć-Pagari 59 Rad ć-Petrinac detto Roko 162 Rad ć-Porobi ja 205 Rad ć sive Tarasić 190. 167 Rajević 112 Ra'jić 45 Rajković 112 Rajkotović. nadimak 201. nadimak 76 Radinčić 41 Radinković 215 Radinović 215 Radišić vulgo Pesse 125 Radmili 42. magistri 41 Radičić Andrija 44. 50 Radovčić. 101 Rakelić 76 Rakisić 288 . procurator 66 Radmiiić 27. 47. 233 Raguseo Nikola 155.

88. nauta 88 Rodovanić 158 Rogarić 49 Roglić 233 Roglić. nadimak 61 Rararković Juraj 184 Rasol 107 Rasohe 132 Rasoli 22. 107 Rimini 224 Ripac 66 Ripjević 158 Riste. episc. nadimak 76 Remeta. 139. 148 Ravlijć 139 Ravlijić 139 Ravljić 139 s Ravonković 215 Razdajna 8.ić Ivan 99. 116 Ribarević 204 Riharević dicti Visković 205. nadimak 76 Rede. 177 ^ Ravan 163 Ravanović 183 Ravčić 217 Raviljić 139 Ravlić 139 Ravlić Toma 139. Restoević 28. 63. paron 105 Rendić-Bego 112 Rendić detto Lola 112 ' Rendić detto Lesandin 106 Rendić detto Ruso 106 Rendić-Dopodne 112 Rendić Gaje 88 Ru. predjel kod Bobovišća 8. 12 Razmilić" 112. nadimak 84 Rad. 208 Remetić 105. nadimak 163 Rezmilović detto Pessa 88 Režzo 106. nadimak 200 Remengo. 108. 55. 97 Rasotica (Rasohatica) 7. 111 Remetić alias Omerović 107.. Ranjin. nadimak 202 Rariofeić 121 Rapo. 212 Ribarević Šimun fra 204 Ribarević Vinko 214 Ribarović 212 Ribarović Ivan 214 Rica. nadimak 201 Rakodić chiamaii Dobričić 232 Rama 163 Ramljak 88 • Ramljak Ivan 88 Ramljani 87 Ranamarić 216 Ramanković 215 Ran je. nadimak 202 . 105. 111 Remetić Ante 106 Remetić Ivan 106 Rendić 28. 111 Remetić alias Coljević 107. 213. nadimak 86 Redetić Stefan 106 Redezović dictus Skrozinović 216. 188 Rendić braća pok. nadimak 152 Repuj. nadimak 76 Ridolfi. opat 21 Raulijć 139 Raus. Jurja 105 Rendić braća pok. 133 Repić. nadimak 62. 106. paron 105 Rendić Mihovil 106 Rendić Nikola 106 Rendić seu Inglez 112 Rendić Sime 106 Rendić Vicko. nadimak 59 Ratko. Petra 106 Zbornik za narodni život i 'Običaje 19 Rendić alias Angel 107 Rendić alias Dujmović 112 Rendić alias Mikin 112 Rendić alias Ruso 107 Rendić Ante. dio u Postirirna 132 Rat. 105 Rendić Ivan. 185. 42 Retušić 25 Reve-Budin. conc. 214 Rašanin Petar 26 Rašćani 207 Račić alias Glavinić 135 Raško. 18. 41. 119. paron 106 Rendić Juraj 105 Rendić Matej 106 Rendić Matej. 233 Rodolfi. 155 Restovića Banda 25 Restovikuić (?) Frane 26 Retundić 27. 80 81 • Rat-Luke 158 Ratar. nadimak 208 Rodolfi 88. 192 .. 42 Retundo 27.Rako 76 Rako. 107. nadimak. canc. 155 Restoević alias Servica 35 Restojević 35 Restović 35. kod Bola 196. 35. 215 Rat. nadimak 175. nadimak 113 Ročičić Ivan 217 Rodić. paron 106 Repanović. 119 Rebac. 112. 41 289 . magistri 233 Rijeka 37. 219 Refuj. nadimak 163 Raus-Bigec. mistro (arteficis) 88 Rodolfi. 121.

nadimak 166. 169. Jerković 125 Salamunovic detto Jerković 139 Salamunovic dicti Jerković 125 Salamunovic Dujam 121 Salamunovic Ivan 121 Salamuriović-Jerković sive Fabijanović 123 Salamunovic Nikola 121 Salamunovic sive Fabijanović 123. 207 Rogoznica Pro.Rogoznica 28. 201 Rottoloni 89 Rottoloni Ivan 89 Rotundić 42 Rovigo 135 Rovilo. 168. 122. 126. kapetan 125 Salamunic Zorni. nadimak 152 Sakreštan. 158. nadimak 92 Salamon. 130 Salamunovic alias Jerković 125 Salamunovic alias Jerković sive Fabi­ janović 123. 138.. 216. nadimak 109 Ružić Ivan 27 Ružičić 122. 147 Ružin. 147 Roguić 94 Rogulić 94 Roguljić 189. 120 Salamoni 125. 130. 149. nadimak 186 Rude AJartin 214 Rudina 215 Rudolii 233 Ruidić Ivan 27 Ruidić Nikola 27 • ' Run je. 182 Salamunovic. 109. nadimak 112 Ružić 25. 125 Salamunčić 190 Salamunic 120. sin Andrije II. 165. 164. eomitis 126 Salamonović 121. nadimak 108 Rokočić 216. 167 Rovinjež. 195 Sabicio 28 Sabičević 28 Sabićin 28 SabioncelH Marin 35 Sabioncello 28 Sabionzelio 35 Sabiuncelo 35 Satlica (Devin) 165 Sadinović 191 Sajo. dr. 125 Salamunovic alias Taraportin 125 Salamunovic alias Sare 182 Salamunovic alias Šarić 182 Salamunovic ant.125 Salamunovic sive Jerković 125 Salamunovic sive Jerković. 126. 190 Salamom*. 200. 144. nadimak 166 Salamandrija. 207 Rogoznica Šibenska 90. 116. 163. 126 Salamoni. serg'ente maggior 125 Salamunovic 122. 198 Runiin. gastaldo 133. pop 125 Salamoni Toma (Thomas) conte (comes) 126. 206. 145. 147 Rogoznica Pro Lukin (di Luča) gastal­ do Rogozničić 28. 185. 36. 155. S Sabbioncello 35 Sabbo 117 Sabe. nadimak 202 Ruso. nadimak 195 Rovinj 17. 135. 151. 162. 133. nadimak 163. nadimak 202. 161. 165. magistri 139 290 . eomitis 125. 32. mistro calzolaio 160 Salamunovic alias Fabijanović 123. 202 Roguljić alias Zlatar 202 Roje. 80 Rude. nadimak 194 Rokotović 233 ' Romane 67 Romani 67 Romanus 67 Roso 28 Roščić 194. magistri 139 Salamunovic. 146. 147. 44. 233 Rokočić anco Dobričić (da Dobra) 233 Rokočić detto Dobričić 233 Rokočić Ivan 217 Rokočić Vinko 218 Rokotić 232 Rokotovi. nadimak 173 Rokečić 233 Rokela. 123. 181. 202 Rošin 194 Roško Polje 109. nadimak 61 Ruperclaria 147 Rupčić 25 Rus. 176. 149 Salamonis. 219 Ružić. 160. nadimak 186. 110. 119 Rojen. nadimak 202 Riinko 61 Runko. 166. nadimak 36. 125. 139. fratar 207 Rude. 141. 125. 125. 218. 193. 219 Rubić I. 182 Salamunic alias Sarre Salamunic Toma. 143.

199. 178. Jerković alias Fabijanović 123. 214. 224 . 17. 77. castro 125 Sancti Joannis de Stiuano 97 Sanetić Matej 121 . 214. 205. 125 Salamunović Vicko 120 Salapić 233 Salihović Ivan 105 Salihović Nikola 105 Salinović 206. 211. 189—196. nadimak 202 • Sapunar 36. 203 Sekulović. 128. 201. 146. 231 Selce kod Sežane 167 S. 204. 72. 209. 190 Sejačić 67. nadimak' 119. 220. 8. 233 Sepić Jakov 217 Serbić 134 Serčić 210. 75. 200 Santić. nadimak 53 Sekul 63. 110. ortolano 160 Santi Venier 147 Santić 94. 97 Sapa. 116. 140. 77 Sekulov 72 Sekulović 72. nadimak lt>2 Senj 63. mistro 99 Scarpa Iseppo. 236 Sardarević-Remetin 160 Sargo 69 Sarti 94 Sartinović Vinko 217 Sartor Lovre. 177. 173. 63 Scarnio Prospero 63 Scarpa 103 Scarpa capt. 112 (Senković Andrija 54) (Senković Kuzma 54) Senković Luka. 94 Sebastijanović Sebastijan 94 Seget 58. mistro 27 Sartoris Laurentij 217 Sasunić Toma 68 Satičević Ivan 27 Satičević Petar 27 Satičević Satieijo 105 Savj. 140 Santi vulgo Maričić 139 Santić Stjepan (Stefan) 139. 113. 196 Scripea 8 Scrivanich Joanne . 214 San Vito degli Abruzzi 89.Salamunović Šimun 121 Salamunović vel. 191 Scarpa Cosmo. 203 Sejačić 89 Sekretarij. Sekulović Marko 203 Sela 166. 89. 148 Santrić 140 San Zuane 82. 196. Selačić. 18. Cassiano di Aquillea 145 Scipioni-Cvitanić-Zelanović 47 Sćapanović alias Scipioni 45 Schiappanovieh alias Scipioni 185 Schintich Marćo 112 Scischich 147 Sciscich 147 Sorip 121. 141. 176. 16. nadimak 138 Scarfelini 147 Scarneo 63 Scarneo Doimo. 131. 163. 139.107. 106. 107. 76.67 Sebastijanović 82. 21. 214 291 . 216. 206. crkvica 20 Selka. 204. Ilia. 147. mistro 106 (Senković Marko 54) (Senković Mladen 54) Senković (Sinkovi) -Siruć 45 Senković-Svarčić 54 Sepić 216. 228 Salinović-Borovac Salinović dicti Boroević 206 Salinović detto Boroević 206. 20. 214 Saloma. 166. 91 Saricti Joannis. 12. mistro 216 Sartor Satićo. mistro 94 Santić alias Maričić 139 Santić dicti Maričić 139 Santić Juraj 139. nadimak 150 Salva tić 121 Salvini 117 Samari 94 Samo grad 157 San Francisko 144 San Ioanni 23 San Martino 17. 202. 19. 107. 164. nadimak 176 Selapić 216 Selca 7. 60. 208. 124 Sapunar. mistro 98 S. 9. 127. 77. 156. 91. 163 Santi ovvero Santini. 167. 230 Senjanin Matheus (Matošić) 230 Senjković 36 Senković 63. 140. prokurator 62 Scarnio 63 Scarnio dr. 77 * Saraceni 12. nadimak 151 Salon Abraham 91 Saluta. 33. nadimak 177 Savojardo..Sansir. 131. nadimak 124 Sapunarić 76. nadimak 166 Selza 196 • Senić-Krkanjerac. 162. 189. nadimak 50. 214 San Pietro 23. 146. 105. 148.

233 Sesnjić Frane 105 Sesnjić Ivan 133. 48 Silvio Grgur 31. 109.-220 Silović Meinour 184 Silvan 103. 103 Sfartalović. 182 Sičić. 114 Serventi 67. pop 63 Skarnić 28. pop 23 Sinčevi. 48 Simanović 159 Simeonis. 95 Sisgoreo 107 Sisich 147 Sisle. nadimak 176 Sisović 122 Sišić 133. ilir. patron 99 Sinj 64. 196. 55. 63 Skarnio 42. nadimak 75 Silba 103 Siljindačić Nikola 105 Silović 122. prokurator 56 Škarpa 103 Škarpa. 107 Skarneo. 48. 98. Pavao 31. 188. eremitaž 31. nadimak 223 Simoneti 28 Simonetti »filius spurius« 28. 88. pop 182 Siginj (Sinj) 167 Signano Villa Nogaro 28 Sikalinović Mate 133 Sila. 189. 111. 48 Silvio. 75. 112 Sinčić Ante 106 Sinčić Gregorij. 216. 210 Skarebaje. 224 Servenli-Zvančić 67 Serventić 205 Sesejković 190 Sesnić 185. 184 Sesnjić Juraj 105 Sesnjić Marin 184 Sesnjić Matij 184 Sesnjić Nikola 184 Sestranić de Hectore 164 Seteljić 122. 42. 204 Skanči (Scanci) 190. 147 Sišić Šimun (Simon) 147 Sitnić 56 Sitno 64. 95 Sirotković Nikola 26. 82 Sirotković Nikola Ivana 82 Sirotković Stefan Gregorija 82. magistri lapicide 158 Simeonis Micoil 149 Simich 222 Simić 42. 233 Sesnić. 222 Simić Ivan 217 Simić Nikola fra 205 Simičić. 95 Sirotković Mihovil 82. eremitaž 31. 103 Sfartalović Dominik 82 Sfartalović Kristofor 82. paron 99. 63. 101 Skargatić Antonio 99 Skargul 189 Skarmeta alias Dragičević 72Skarmić 63 Skarmić Dorica 28 Skarneo 42. 182. 178 Simić dicti Marinković 217. pop 182 Sesnić.' civitade 141 Sibiškin 216 Sicilija 137 Sićalina 120 Sičić 49. 82. 178. 222 Smić alias Batković 45. 107. mistro 103 Škarpa vulgo Lace 140 Skarpaca 140 292 . kapelan 31 Silvio alias Dubravčić. Mihovila 82. 88. 131 Setević 131 Sezonić 122 Sezunić 216 Sfarčić 63 Sfartalović 99. nadimak 76 Sinčić 106. nadimak 173 Skaramuce 28 Skarbić 120 Skarfelini (Scarfelini) 147 Skargatić 99. 96. 196 Silvio. 147 Sirotković alias Bepov 147 Sirotković Ivan p. mistro (magistri) 103 Škarpa Izepo. 63 Skarnio Dujam. romito e custode 162 Sesnić vulgo Gregušić 190 Sesnjić 158. 204 Sinjanin Ivan 92 Sinobad Pavle fra 204 Sinovčić 119 Sinovčić-Baras 119 Sipić Juraj 217 Sirotković 47. 109. 27 Sfortolović 25 S. Giovanni di Povglie 203 S. 63 Sfirčić Stefan 26. mistro 103 Škarpa Kuzma. 159. 42 Simović 25' Simunovich Nicolao. Helene. 117.Serdarević Marko 44 Serravallo 107. 216. 103 Sfartalović Petar 82 Sferčić 63 Sfetinčić 42 Sfiličić 67 Sfirčić 56. 49 Silvio. 95.

141. nadimak 199 Skuše. 28. 112. 46. nadimak 202 Sokolić 106 Sokolić. 214 Soloević 210. nadimak 198 Skrozinović 216. 206. 99 . 25. nadimak 75 Skrnić-Dujača. 116. 213 Slipac. 53. 39. 89. 81. 92. 178 Spaleta 66 Spaleta. magistri 101 Spalatensis Justina 48 Spalato 23. 88. 43. nadimak 77 Smoljan 199 Smrcevik. Pietro 105. 32. 117 Spilica 197 \ Splicica 23 Spiičanac. nadimak 213 Splisca 98 Splićani 7. 126 Skorić sive Bakić 150 Skradin 57 bKrivanelo. nadimak 100 Skore 141. 131 Slovi gne Vitco 149 'Slovinić 45. 63 N aSmrtić 35 > Smrtić. 67. nadimak 152 Smojčević Ivan 133 Smojčević Nikola 133 Smoko. 197 . 122. 107. sudac 139 Slovinje Vitko 339 S. nadimak 202 Solde. 205. 60. nadimak. nadimak 90 Soljačić <67. 59. 86. 113 Sokolović 113 Sokolović. 126 Skorić Mati] (Mate) 120. 126. nadimak 74 Sovičić alias Vulić 132 Spada 222 Spada. 204. nadimak 111 Sladić. Smrdejina«. 64. 163 Sorić-Gluho. 57. 45. nadimak 193 Slikanović 28 Slike. 150 Skorić alias Bakić 122. Solović 205. nadimak 32 Slatina 158 Slatine 79 Slave. 31. 149. 05. nadimak 51. Soljačić Jakov 217 Soljačić vulgo Bumbić 224 Soijančić 45. 67. 63 Skoknić 106. nadimak 85 Slivno (Sempolaj) 130. 150 Skorić 63. 27. 155 Slovinić. 46. mj. 210. nadimak 63 Sleško 191 Sleško. nadimak 166 Spadić 222 Spadić. 219 Skrozinović alias Bezerić 219 Skrozinović detto Bezerić 219 Skulanac. nadimak 76 Slime 27. 139. 60. mistro (magistri) 99. 74. nadimak 167 Siavoi 216 Slavotovi. 133. 136. 111. 48 Split 7. brdo 197 Smrcevik (Potsmrčevik). nadimak 86 Slavića Dvori 81 ' Slavo. 140. 60. nadimak 208 Solin 185 Solinjanac. Mariae de Milna 23 S. magistri 107 Solačić 216 Soldat. Martino 206 Smiho. 62. 85. 209. nadimak 87 Spence Radino 149 S. zaselak 189. 41. 42. 150 Skorić alias Penarolić 66 Skorić Dujam 218 Skorić Luka 121. Sokačić 122 Sokačić-Gabiler 217 Sokol. 216. 214 Solo Nikola 210. 90. 65. nadimak 100 Slavic. 126. naute 139 Slovinić Nikola. nadimak 193 Soldo. nadimak 51 Sotković 72 Sove.-28. 29. 63.Škarpi 103 Skender paša 46 Skina. 210 Solo Juraj 210. . nadimak 34 Sočo 36 Soditrić Petar 217 Sogiancich 89 Sogliancich 89 Soijančić 89 Sojačić 147 Sojančić 89. 214 Sorancich 52 Sorić. 89. 81 Smrka 7. 93 Soljičić 215 Soljihčić 89 Solo 204. IQ9. 90. 115. 87. 101. 47. 117 Skoknić Nikola 106 Skoković 117 Skoković Nikola 117 Skoda.

142. 165. 107. 182. 172. 131. 213 Stančić Jerko 205 Stančić Marin 205. 109. 223. 126 Stipanović Nikola 121. Nikola 121 Supamčić 89. 7t • Stipanovi vulgo Skorobaić 126 • Stipanska Luka 10. 228. nadimak 164 Stanoević'106. 47. 225. Starograđanin. nadimak 156 Stanišić 67. 208. 172. nadimak 89 Stipanić 28. 88. 95. 147 Spudičević alias Sabo 107 Spudičević alias Sabbo.. pop 46 Srbija 220 Srdar. 194. 23. 37. 116. nadimak 84 Stanac Dolac (Stanaz Dolaz) 15. 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević Frane. 96. 210. 107 Stanoević detto Pistur 112 Stanoević seu Barišin 112 Stanojević 112 Stanušić 224 Stanušić alias Budva 224 Stanušić ora Budva 224 Starbić 122 Stara Kaniža 165 Stareević 82 StaiČević. nadimak 74 Stefan iz Pelješca (Steffano da Sabioncello) 26. 145 Splitska Vrata 7 Splitski kanal 7 Splizbanda 81 Sprta. 169. 35 Stefan iz Venecije 217 Stefić. 42 Stipano\ić alias Mirić 126 Stipanović alias Skorobaić 126 Stipanović Ivan 120 Stipanović Ivan. 64. 52. 224. 202. nadimak-208 Si: sić 81 '4ate. nadimak 76 Spudičević 28. 140. 107. 209 Stanini. 114. 122. 111.108 Srijani 50 Srinjine 32. 131 S •panović. 122 Stipaniević 122 Stipanovi Dvori 81 Stipanovica. 71 Stipanović alias Maričević 41. 120. kapetan 89 Stipanćić. 11. nadimak 202 Stipančić 48. 215 Stipančić. 97. 192.. 167 Srdela. 42 Siipanić. 123. 45. 226 Split-Suburbio 41 Splitska 7. 68. 132. 209 Stančić-Plamus 209 Standelpergher detto Stambucco Anto­ nio 195 Stangauria 25 Stanić 36. 112. 157 294 . 130. 134. 233 . 135. nadimak 118 Stipanovi 42. 127. 207. 17. 110. nadimak 76 Sprtica. 80 Stancita 158 Stančari 68 Stančić 209. 134. 190 Stanišić alias Šare 43 Stanišić alias Šarić 209 Stanišić detto Šare 209 • Stanišić Andrija fra 214 . 110. pop 27. 220. 127. 126. Stanišić Ivan 214 Stanišić Marko 182. 94. 101. 133. 143. 126 Stipanović seu Maričević 28. 117 Spudičević Marko. 132. nadimak 84 Stafčević detto Chirighin 85 Starcević-Roso. 195. 219. 129. 107. 66. 117. 36 . 220. 182 Staničić alias Sare 209 Staničić alias Sarić 204 Staničić alias Stanić Staničić detto Šare 214 Staničić detto Sare Ivan 209 Staničić dictus Sare 204. crkva (Mirca) 120 Stae Mariae Milnari 23 Stafortić 158 Stampadur-Kampanara. nadimak . 124. Stae Mariae. nadimak 52 Srdarević 167 Srdarević-Remetin 111. 183 Stanišić detto Oreze Petar 204 Stan jaro. rnistro 27.93. nadimak 89 Stenijo. 36. 134. 11. nadimak 84 Stari Dvori 73 Starigrad 27. nadimak 192 StenzoMĆ Marko 44 Stcpham de Sabioncello 35 Stipančev. nadimak 195 Spnce. 125. 147 Staničić 174. paron 105. 133. 12. 222. 108. nadimak 91 Sceka. 142. 205 Staničić alias Bartulović 178. 122. 71 Stipanović Marko 121. 119. 130. 125. 19. 108. nadimak 84 Siampadu-Pizaica. 144. 117. eremitaž (manastir) 48 Stipančić. 18. 145.

nadimak 35 Studenci 60 Stulla 213 Stupac. 188. 29. 153. 95 Stipičić 42. 99. 13. 120.164 Sudijć 133 Sudijić 47 Suđja. 136. nadimak 152 Stiuano 97 Stivan 81 Stivano 13. nadimak 194 Suhi Dolac 209 Suho. 23. 12. 122. 29. 64. 42. 43. 150. 214 Stipič Martin 213. 205. 14. 147. nadimak 186 Stopić. 157. 209 Suzičić alias Breljak 204. 136 . 18. 99. 89. lapicide 155 Sumeić. 220. 188. nadimak 174 Strafortić 183 Stranulić 45. 142. 1. 26. nadimak 202 Stropa. 190. 147. 230. 233 Sutković 98. 19. 195 Stražišća 132 Stri go. 119 Stipinović alias Maričević 36. 118. 124. 101. 182 Stipetić 45. 214. 61. 39. 119. 42. Straževnik (Straževnike) 7. 46. nadimak 35Surlutović 217 Surlitan. nadimak 195 Suić 95. 11. sudac 178 Stipinčić alias Mativčević 128 Stipčivić (Stipćević?) 25 Stipić 190. 173. 102 Sutorić 28 Sutulin. 155 Sukelić detto Banić 177 •Suiet 15 x Sulianović 28 Sumartin 7. 146. 232. 234 Sumeić 147. 43. 179. 158. 229. 27. nadimak 165 Surlutović 217 Sušalović 25 bu^e. 185. 13. 21 Stobreč 119 " „ Stoji ć 25 Stojan. 11. 45. 178 Stipetić Nikola. 18. 22. -169. 111. 90. 231 Supetranin. 102. 104. 39. mj. 209 295 . 187. . nadimak 109 Stolivo 62. magister 155 Sumerić 155 Sumić 128 Sumjić 122. nadimak 109 Stupe 158 Stupi 157 Subaša. 216. 30. Sumeljić 155 Sumeljić. 117. 61. 146.--15. 81—97. 67. 117. nadimak 30 Sukadar 204 Sukadarić 107 Sukela 25 Sukelić 149. 49. crkvica 16 Siomorska 147 Ston 41 Stopa. 37. 28. 65. nadimak 32 Striko. 88.39 Suić Pavao 95 Su ja. 218 Sučić 77 Sućina 158 Sudac. 178.Stipasinović 174. 41. 65 Stomorica. 73. 103. 105. 17. 37. 103. 228. 10. 50. 14. 102. 30. 192. 191. 28. 205. 78. 34. 233 Stipinović 36. 229. 25. nadimak 166 Supetar 7. 43. nadimak 53. 171. 190. 14. 128 Sumljić 121. 118. 55. 155 Sumeić. 193. 107. 46. 49. nadimak 76_ Suvić 149 Suzan 63 Suzan Juraj 63 Suzičić 190. 23. 77. 204—214. 41 Stipuiinović 49 Stipulinović Ivan 82 Stipurina. 19. 168. 201. 18. 38. 158. 41 Stipinović alias Mujić 36 Stipinović dicti Bukar 36 Stipinović-Maričević 36. 78. 191. 128 Sumnić 105. nadimak 89 Sutivan 7. 80. 152. 19.. 45. 120. 27. 204. 48. 111. 25. Maria de Gradazzo 12. 41. 47. 128 Sumnić Ivan 106. 12. 104—118. 141. 101. nadimak 192 Šula. 131. magistri 147 Sumeić seu Vlašić 155 Sumejić 155 Sumejić alias Vlašić 155 Sumelić 155 Sumelić Juraj 147. 148. U. 119. 174. nadimak 123. 204. 177 Sukelić alias Svetinović 42. 12. 40. 214 Stipičević 63. 115. 100 Suceić alias Butor 58 Sućuraj 209. 67" Stjepan Dabiša 163 St. 213. 121 Sumnić Marko 121 Supa. 155. 186.

189 Svitković 38. 10. lili ja. 212 Svirče 190 Svirčević 216. Vito Lanciano 60 Sv. (Suburbio Split) 59 Sv. 183. 97 Sv. Rok. Juraj. crkvica kod D. 158. Klement. crkva u Boboviščima 68 Sv. Marija. Zuanne della Brazza 22 Sybregh 83. Lovre. 228 Š Sala. 219 Sćapanović detto Jurišić i Zelanović 161 Sćapanović detto Ružić 219 Sćapanović dicti Klunčević 185 Sćapanović in volgar Scipioni 219 Sćapanović-Jurišić 161 Sćapanović-Sekulović Dominike 49 . 236 Saronja. Ivan. Svi Sveti. Rok. Ivan Krst. Juraj. nadimak 164.manastir 14 Sv. crkvica u Milni 15. crkvica iznad Milne 15 Sv. Martin. 51. 47. nadimak 73 Sandre. nadimak 195 Samate. 149. 77 Svetinović 28. crkvica u Pražnicama 173 Svečević 191 Svela 165 Sveta Zemlja 13 Svetinčić 30. 45. 42. 234 Sv. 149. 93.. 130. Nedija. 103. 67 Sv. Bernardin 232. Mihovil. 219 Sćapanovi alias Scipioni (Sipioni) 155. 234 Sarić Jerolim 49. "crkva (crkvica) u Sutivanu 13. 177. Vid. Juraj. nadimak 167 Sala. 216. Kuzma i Damjan. 236 S. 46. Nikola 158 Sv. predjel 8. crkvica Straževnika 10. Petar u Supetru 104 Sv. Marija. 214 Suzičić Mihovil 209. crkva u Pražnicama 173 Sfarčić 63 Svainac 139 Svartalović 28. 188. 195. 173 Sv. bratovština 90 Sv. Humca 98. 96. crkvica u Sumartinu 204 Sv.Sćapanović-Sekulović Mićelina 49 Sćapanović-Sekulović Vice 49 296 . 139 Sare. crkva u Bračuti 162 Sv. 177. 197 Sv. brdo 197 Sv. nadimak 224 Satelić 130 Sćapanić 219 Šćapanić alias Kljunčević 219 Sćapanio 219 Sćapanović 27. 67. 42. manastir 14 Sv. Marija. 234. 204. 19. 50. manastir 204 * Sv. u Bolu 215. 182. Eufemija 142 Svićarević 95 Svićarević seu Gabrić 95 Svi carić 95 Svićarović 120 Sv. 89. Ciprijan. Rok. 233 Sv. crkva u Splitskoj 17 Sv. 30. crkvica Dubrovica i Mošuje ' 9. 234 Svirčić 27. Rok. Martin.. stan 7. 155. nadimak 194 Sartur. 214 Suzičić detto Berošević Mihovil 214 Suzičić reč. 214 Suzičić Jakov 209. 209 Suzičić detto Berošević detto Breljak Mihovil 209 Suzičić Ivan 209.Suzičić alias Šukadar 204. 55. Toma (Veber) 7. crk. Berošević Mihovil detto Breljak Sv. 56. crkvica iznad Supetra 105 Sv. 233 Svartalović Frane 217. crkv. 173 Sv. 147. 98 Svinjišće 63. 104 Sv. crkva u Sutivanu 84 Svitić 108 Sv.crkva u Selcima 189 Sv. Martin. Pothuma 8 Sv. Jadre. 189 Sajnana. 202 Sarić 42. Marija. Antun Opat. 155. crkvica na Gracu 9. crkvica u Pučišćima 170 Sv. crkvica iznad Dola 149 S. Mihovil. 22. Toma. 185 Sćapanović alias Semlović 28 Sćapanović chiamato Jeneralić 161. crkvica Straževnika 7. u Dračevici 51 Sv. 81. 214 Suzičić Marko 209. 174 Sv. nadimak 75 Salte. 191. Petar. crkvica iznad Dola 149 Sv. Teodor. ruševine 51 Sv. Ilija. 103. crkvica u Dolu 149 Sv. 115 Sv. Križ. nadimak 150 Salta. 185. Križ kod Trsta 125 Sv. nadimak 193 Santić 28. 133 Svirčić alias Senković 108 Svirčić Ivan 26 . crkvica 98. Ante . 103 Sv. 12 Sv. crkvica na Gracu 9 Sv.

183. 107. 76. nadimak 221 Soljačić 224 Soljanović 183. 223. nadimak 54 Sirković 131 Sišić 47 Sišić Simun 133 Siško. 166. nadimak 56 Serka 204. 215. 120—129. nadimak lij) Skopjar. nadimak 73 Skrneta 72. 12. nadimak 202 Škrape 81 Skrgatić 101 Skrgutalo. pop 23. 51 Simunović Marko 27 Simunović Nikola 26 Simunović Nikola. 170. 192. 114. 20. nadimak 63 Skrnić-Jeneralić 63 Skrpaca 199 Skun. 110. 205. 142. 47. 31/36. 131. 14. 68. nadimak 192 Smiko. 222. 188. 51. 107. nadimak 202 Skamparin. 158. 224 Simunović. nadimak 166 Skfke. 113. 102. 177. 208 Semanović 52 Semper. 132. nadimak 165 Škrip. 77 5intić 46 Sintić Marko 105 Sindik. 297 . 134. 136. 141. 131. nadimak 76 Skansi 205. 112. 112 Simunić alias Marković 52 Simunović 16. 52. 224 Solo 210 Šolta 7. nadimak 100 Škare Mate 89 Skarić 140 Skarić dictus Cičić 140 Škarpa 140 Škarpa. 149. nadimak 197 Sjorpjerov. Jerolim 26 Simunović Kuzma. 84. 224 Sćimbić Petar 121 Šego. 188 Sćapanović Simun 49 Sćapanović vulgo Biskupović 185 Sćapanović vulgo Zelanović 183. 7. 229 Škrip. 27. nadimak 56 Sćenzo. nadimak 152 Simunović pop 52 Simunović alias Donković 77 Simunović-Butur 63 Simunović Dinko Pavlov 70 Simunović-Donković 77 Simunović ili Jerčić 39 Simunović Ivan pok.Sćapanović-Sekulović Vicko 49 Sćapanović si chiamano Cvitanić 219 Sćapanović sive Biskupović 74. 226 Šibenik Suburbio 144 Šilo. 117. 185 Sćapanović-Zelanović 210 Sćedula (Schedula) 79 Sćenze. nadimak 202 Setelić 129. 155. 185. 142. 185. 210 Skansi Bartul 205 Skansi Jakov 205 Skansi Petar 205 Skarabaje. 224 Simetović Ivan 217 Simetović alias Hreljić 224 Simetović sive Hreljin 216 Simić. 226 Sore 119 Soše. 209. nadimak 164 . nadimak 163 Skenderbag. pop 53 Simunović Nikola Pavlov 70 Simunović Pavao pok. 8. nadimak 164 Skore. 62. nadimak 209 Serado. nadimak 152 Škare 89 Škare. nadimak 219 Sendek. nadimak 176 Smene. 23. nadimak 195 Sćepanović 122. 54. 201. 226. nadimak 75 Skarpuncin. 18. 191. 144. 77 Skrmetić 72 Skrnić. nadimak 175 Skurele. 7 0 / 7 7 . nadimak 108 Skica. 103. nadimak 167 Simatorija 81 Simetović 188. 109. 107. 63. 64. 213 Serka Jerka 205 Serventić 210 Sesnić 185 Sešula. 147. nadimak 109 Skaljić 82 Skampavija. 182. 158. nadimak 113 Skembe-Lizar. 142. 93. nadimak 202. 108. 130. 69. 127. 131 Šibenčani 13 Šibenik 28. 19. 219. 216. 60. 113. Mate ja 16 Simunović. 216. 190. 56. nadimak 195 Sćenzin. 153. nadimak 221 Simunić 52. Dinka 70 Simunović Ivan pok. predjel 173 Škripjanin. Dinka 70 Šimunović-Petrić 52. nadimak 76 Skendre. 28.

dr. 106. subdjakon 133 Thomaseus 140.'nadimak 194 . nadimak 199 Sušula. 214 Šukadarić 209 Šumić 224 Sunkalo.Soto. Srećka 105 Tironi Felice p. nadimak 176 Thadei de Thomasie 174 Thomasei 140. 153 Terzić 43. nadimak 219 Spire. nadimak 199 Spadic. nadimak 100 Štopulo. 105. 77 Tirola. 223 Tarasić-Ban-Radić 47 Tarasić Ivan 218 Tarasić Luka 218 Tarasić Nikola 218 Tare. 234 Tbomasis Bernardin D. nadimak 163 Svilo. nadimak 197 Su jak. 234 Terra Rubini 125 Terze 63 Terzi 43 Terzia 43. 140. 174. 157. pop 28. 202. 189. de 215. 183 Thomaseo 133. 113 298 . 105. nadimak 118 Tambotić 158\ v Tamburin detto Balbiza 90 Tapunera. Ivana 105 Tironi' Frane (Franceskco) 27. nadimak 194 Tironi 25. 206 Tarković 160 Tarnopol 62 Tartanić 156 Taser. 116 Taras 67. 211 Terzi ja 211 Tesle. 195. magistro 195 Štambuk Ante 202 Štambuk Toma 202 Stefan. 77 Špirini. nadimak 75. 107 Tironi. 196. 119 Terraferma 43. 102. nadimak 31 Tihinić 190 Tijarica 64. 211 Terzić Matij 153.Sukadar' 209 Sukadar. 87 Tarjanović 147 Tarjanović-Martičević 147 Tarla. 194. nadimak 83 Štambuk 77. Thomicio 171 Tiberio. nadimak 33 Šuška. nadimak 202. 236 Tambaluk. nadimak 210 Šuiić 167 Sulić Toma 167 Surko. mistro 82 Tironi Ivan p. nadimak 219 Taranto 85. 167. pop 155 Thomasis de 183. 227 Tadic 224 Tadić. 97 Tele. nadimak 225 T Tabaković 204 Tadejna Margarita overo Dmitrović 216. 234 Thomassich 140 Thomaxich Draxoi 149 Thomiceo 171 Thomiceus 171 . . UŠ Tironi Ivan. 131. pop 104 Tironi Joanne D. 190 Tarasić 216. 175 Tičica. 235 Spadir. 209 Štambuk. 189. nadimak 163. 112 Tironi. 204. nadimak 50 Tadić or Ale o Vodanovich 224 Tadin 202 Tadin Mate 202 Tafra 140 Talijani 87. magister 216 Tica. Jurja. 63. mistro 26 Tironi Jerolim 105 Tironi Jerolim. 209 Sukadar Marko 209. nadimak 152 Tatarinac-Drago. nadimak 176 Tavra 63. nadimak 167 Spacal Ante 167 Spada. 107. nadimak 36 Termić-Vladišević (Vladislavić) 45.199. nadimak 108 Sušter. nadimak 34. nadimak 177 Tarle. 200. 186. braća p. nadimak 166 Tenda 231 Tendić 231 Tenzera 112 Teratjerka. nadimak 206 Stefanov. 89 Tavra Martin 89 Tehstibreg 22. 54 Spaleta. 118. nadimak 195 Studij. 183 Thomaseus Joannes. nadimak 175 Targić '47 Targkić 82-. 188. nadimak 35. 112. 183 Thomaseo. nadimak 221..

nadimak 29 Trapo. 188. pop 190 Tonšić alias Marijančević 189. nadimak 202 Tocil. nadimak 178 Titulo.Tironi. sudac 184. 149. 222. 221. 156. 156 Torniceo. nadimak 150 Trčola. 158. kapetan 140 Tomaseo Nikola. pop 149 Tomaseo Matthei. 148. pop 53 Tomašević Stjepan. 216. 155 Tomaseo 140. nadimak 100 Tolorović 216. 234 Tomašić Vinko p. mj. pop 155. pop 140 Tomaseo Ivan. 114-' Tironi Matej. 190. 193. 155 Tonac. 186 ' Tomić vulgo Turchetto 224 Tomičić 98. 187. nadimak 119 Torcelo (Torzello) 147 Tosti 89 ' Tosti Karmen £9 Tragetijer. 176. 189 Tomasović alias Dujmović 123 Tomasović alias Marijanović 46. Marinković e Lučić 222 Tomić detto Tuđin 161 Tomić Jerolim 217 Tcmić Petar 217 Tomić Šimun 217 Tomić Toma 217 Tomić Toma Ciprijanov 218 Tomić Toma. pop 98. nadimak 100 Trebotić 55. 182 Tomassich Nicolao 155 Tomassis Bernardin di 215 Tomaš 199. 186. 79. 190. 156. 77. 174. povjereniik puka 171 Tomičić Marko. Tomaseus Mattheus 155 Tomasi de 25. pop 156 Tomiceo Marko. mistro 26 Tironi Zuanne. 188 Trebotić alias Marinović 63 Tresić-Pavičić 89 299 . nadimak 221 Tomić. 99. 69. pop 101 Tomičić Mihovil 159 Tomičić Petar Jurjev 159 lomičić-Vazulović 156. (Matej) 105. 158. nadimak 119 Tomasović 182. 171. Julije 105 Tironi Juraj 105 Tironi Juraj. kralj 163 Tomašević detto Raguzel 161. 195. 216. 199 Tonšić alias Marijašević 195 Tonšić (Tonsić) Matij 184 Tonšić (Tonsić) Mihovil 184 Tonšić (Tonsić) vulgo Marijančević 193 Torbica. 101. Marka 155 Tomašić Vinko 155 Tomazetović 190 Tomba 27 Tomba Jakov 26 Tomiceo 149. prokurator 105 Tironi Nikola. 167. 45. crkve 156 Tomiceo Jakov. nadimak 68 Tramuntanić. 224 Tomić. kapelan To'masei 200 Tomaseus 140 Tomaseus. nadimak 164 . nadimak 122 Tonadeli 149 Tonculo. 63. 221 Tomadeli 27 Tomas 63 Tomas. 107. 234 Tomašić Dražoj 155 Tomašić Jakov 217. 140. ekon. 154. pn (paron) 98. kapelan 171 •Tomich 222 Tomicij 171 Tomić 28. 234 Tomašić Marko 217. 181 Tomičić alias Pertijić 181 Tomičić detto Vazulović-Tafre 171 Tomičić Ivan Markov 159 Tomičić Juraj. 161 Tomini. 151. nadimak 74 Tramontana. 149 Tomaseo. 206 Tonšić (Tonsić) nadimak 176 Tonšić (Tonsić). 195. 73. 183. 214 Tologa. biskup 140 Tomaseo Nikola. 188 Tomašević. 156. nadimak 167 Tomaseo 140. 156 Tomiceus. 183 Tomasich Nicolao 67 Tomasis de 216 Tomasovi. 188. kapetan 171 Tomičić'Juraj. mistro sartor 218 Tonšić (Tonsić) 89. paron 106 Tironi Mate. 167 Tomašić 82. Tomasei 45. 113. 210 Tomašević 140. nadimak 221 Tocilj 167 Tocilj Ivan. pop 188 Tomić alias Cubretović 222 Tomić alias Lučić 222 Tomić alias Turchetto 224 Tomić Cubre (Ciprijan) 216 Tomić de Cubre 222 Tomić detto. 100 Tita. 234 Toma 48. 193. 189. učitelj 167 Točilo 191 Toljaga 213.

110. 44. nadimak 220 UgriČići 46 Ugrin 107. nadimak 220 Tuonać. 109 Ugrinović 45. nadimak 206 Ursfć 43. 234 Trutanić sive Mengić 188 Trutanić vulgd Fortunić 189. 188. 53. nadimak 201 Tuhelj 170 Tumera. 195. 116. nadimak 185 Tutolovići 52 Tutovac. Urban 64 Urlić.07. 158.88 Tugor. 215. 73. 167 Ujević Ante 95 Uladigne Matthaeo 215. 189. nadimak 86 Ursić de Nichia 217 Ursić Jakov 98 Ursula 222 Ursulić 221. nadimak 150 Tudor 51 Tudorić 107 Tudorović 47. 236 Ulica 200. 1. 235 Trohavčić Ivan detto Radoš 159 Trohavčić Nikola 184 Tromba 167 Tromba Dominik 167 Trpanj 202 Trst 102. 132. 109. 65. 235 Tunsić 216 Turci 29. nadimak 87 Tribucije. 109. Trumbun. 227 Ursulić detto Zarković Mihovil 221. 195.. 188. 234 Trutanić M. nadimak 219 Tutić. nauta 72 • Trevizan Alban 70 TrevizanBunarello 72 Trevizan ""Martin 70 Trevizan Nikola 70 Trevizan Petar 70 Trevizan Vitorello 72 Trevizani Viktor 72 Trevizan 72 Trgić 85 Trgić. nadimak 219. nadimak 163 Tučepi 27. nadimak 177 Tuzla 208 Tvrdić 113 Tvrtko. 182 Ture. nadimak 194. 216. kralj 163 Tvrtković Šimun fra 204 U U Bok 73 Udine 159 Udinesi 133 Udovičić. 190 Trutanić alias Mengić 156. 216. 204 Unko. 218. 131. nadimak 36 Trier 88 Trifun. 195 Tubrija. . 224 Tudesko. 200. 236 300 . 156.Tresić-Pavičić Petar 89 Trešćenik 51 Trese 46 Trevisani 67 Trevisani-Buraniensis 67. 99. 144. 134. 184 Trutanić-Mengić-Žuvić 196 Trutanić Petar 217. 92. nadimak 108 Turketo (Turchetto) 224 Turska 211 Turtonić 156 Tusa 216 Tuscor Pietro 223 Tuscovich si chiamano Bracussich 223 Tuskor. 94. 54. 72 Treviso (Trevizo) 160 Trevizan 72 Trevizan. 44. 224 Tušković 217. 85. 185 Trutaniić 9. 137. 199 Truta. 224 Tušković Vinko 217 Tuteja. nadimak 194 Tripotovi. 79. 88. 138. 200 Trutas alias Pulković 190. nadimak 35. 188. nadimak 195 Turko. 187. 210. 46. 91. 107. nadimak 202 . 223. 158. 226. 82 Tugari 51 . pop 183. 134. nadimak 61 Trogir 46. 213. 145. 183. 168. 195 Trutanić Gregorij 184 ' Trutanić Ivan 217. 116 Tripo. nadimak 100 Uganović 95 Ugorić. 234 Trutanić. 86. . 117 Uhanović 95 Uhanović alias (sive) Dezdir 95 Uhanović-Dizdar 95 Uisnoviga 22 Ujević 95. Trogir suburbio 141 Trogirani 13 Trohavčić 158. 189. 116. 196 Ursić. nadimak 164 Trinfocai 102. nadimak 76 Tutur. 199. 124. 18. 64. 195. 197. 201. 186.

171 Velo Brdo 162. 15. nadimak 84 Valerius 132 Valić 140 Valerio August. nadimak 194 Vermolić 107. nadimak 186 Veli Jere. nadimak 164 Vela Gomila 158 Velančić 128 Velanpvić 122. 27. 134. 81 Varolić 190 Varoš 104 Varvoljić 191 Varžina 204. nadimak 74 Veli Mikula. 225 Vidić-Anjić-Bailo 225 Vidić dettd Anjić 225 ' Vidini. 175.. 122. nadimak 30 Veseličić alias Bartulović 225 Veško polje 189 Vešković Nikola 44 Veštac 189 Vetin 83 Viasić 215 Vicenti 234 Vicenza 39. 95 V Vaji. 146. 77. 217. 82. 227. 47 . 128. nadimak 119. 46. 192 Veli Dolac 73 Veli Ive. galija 195 Veneciija (Venezia) 11. 107 Venetio 226 Venier 147 Venier Ivan. 142. 95. 106. 209. 88.93. 62 Ušković 113 Utrobičić 140 Uvanović. 16. mistro 95 Vidošević alias Fiuman 95 Vidošević alias Markovinčić 234 Vidošević Ivan 121. 218 301 . 81 Velada. Verbora 177 Verbora. 147. nadimak 195 Vidković 147 Vidković alias Braskić 147 Vido de Gregorio 236 Vidoš 25 Vidošević 25. nadimak 77 Viculin 64 Vičja Luka 81 Vidaković 27. 147. 128.198. 158 TJšijer. 17. 233 Venedig 20 Venetij dr. 217. 67 Vason 77 Vasselli 67. 64. 186. 215. 232. 200 Uscovitius 113 Ušković 107. 204. 133. 114. 234 Vidošević.. 213 Vaselović 56. 116. 183 Valerijev 77 Valerjeva Mande 82 Valerij. 171 Vela Slatina 163. nadimak 76 Veli Lošinj 60 Veli Pavini. nadimak 197 Venturini 224. 160 Vicin 77 Vicin. 48. 183 Valentinović 174. 178 Veli. 169. 75.Uršić 64 Uscochi 24. nadimak 100 . 212. 216. conte 147 Venier Santi 147 Ventula. nadimak 208 Vale. nadimak 62 Veli Put 215 Velić 183 Velika voda 103 Veliko brdo 130. 28. nadimak 35. 99. veroneski biskup 9. 214 Veliko polje 46 Velianović 158. nadimak 177 -Vere. 234 Velo selo 16 Vendešić 216 Vendramin. Verić. nadimak 206 Valentić 234 Valentić-Valoević 234 Valentineo 174. 44. 106 Vasselli Casinensis 108 Vavličić 25 Veber 197 Veić 140 Vela Banda 200 Vela Bunta 14. Ivana 69 Versalković-Barišić 74 Versalović Petar 68 Veselica. 120. pop 59. 107 Vidić 25 Vidić alias Anjić 216. 213 Veloević 216. 22. 173 Veieničić 160.. 162 Versačević 74 Versajković 74 Versajković alias Barišić 74 Versa jković Ivan Pavlov 70 Versajković Matija Pavlov 69 Versajković Pavao pok. 225. 107.

nodaro 148 Voineo-Picunović 148 Voineo Zuanne D. 95. 214 Vlahov alias Forense 28. 109. 216. 70 Vlasović 158 Vlasteltea 49 Vlasteličić 43. 101. 234 Vitnić Nikola 218. nadimak 91. 224. 113. 209. 210 Vlahović. 224 Vlastelinović detti Jakir o Jakirić 225 Vlastelinović Luka 43.. 158.Vidošević Marko 82. 140. 225. 113 Vitaić Vinko. 19 Vidoveva 28 Vidović 89. 218 Vodanović Jakov 113 Vodanović Vinko 218 Vogcovich 123 ' Voinei 148 Voineo 148 Voineo. 166 Vitturi Katerina 145 Vlačavić 159 Vladičić Ivan 133 Vladilo 113 Vladimir 207. mistro 105. artificis 64 Vlahović. 68. 234 Vltturi 145. 113. nadimak 35 Vitaić 107. 228 Vileničić. 114. 236 Vilić 25 Vilieić 217. 61 Vlasanović 56. 155. magistri 108 Vitaić Ivan. 210 Vlahović-Forense 32 Vlahović Petar 205. 216. 99. 210 Vlainić 204. nadimak 34 Visić 119 Viškovi. 218. Vladislavić 89. 146. nadimak 235 Vodanović Def. 69. pop 118. 217. 107. dominikanac 228 Vileničić-Kovačević 228 Vileničić Matij (Mate) 228. 229 Visalo. 215 Vlatković 10. 95 Vlastić 149 Vlašić (Vlasić) 149. mistro 113 Vitarić 149 Viteo Slovigne 149 Vitina 234 Vitković Ivan 105 Vitnico 234 Vitnico Gaetano 234 Vitnić 188. 113 Vlahić. 28. 228. Vlah 140 Vlah. 87. 221. nadimak 164 Viška. 120. 121. 224 Vilini. 203. nadimak 85 Vidova gora (Sutvid) 7. 64. mistro 99 Vincenti 234 Vincenti Toma 68 Vinjević 158 Vinko de Calogero 218 Vinović 158 Violini 195 Viroević Petar 236 Vis 7. nadimak 32. pop 53 Vitaić alias Sokolović. 119 Vladković 10 Vladnić 149. 236 Vodanović. 124. nadimak 198 Vlahinić Marko 210. 217 Vidošević Petar 26 Vidošević Renat 121 Vidošević Stefan 26 Vidošević Tonculo 217 Vidošević vulgo Markovinčić 234 Vidov. nadimak 85 Villa Ignani 107 Villa Mirciae 120 Viloević Nikola 217. 234 Vitnić Dinko. 12. 32 Vlahović 27. 218. 234 Vitnić Ivan 218. 158 Vlatohović 158 Vocetović. 148 Voineo Frane. ^A Vilović 152 Vilović. 44 Vlastelinović seu Bukva 43. 92. 225 Vlastelić 43 Vlastelinović 43. učitelj 147 Vitajić alias Sokolović. 119 Vladislavić-Pušić 89 Vladislavić-Stipančić 89 Vladišević 89. 87 Vlahović alias Forensis 28 Vlahović Florio 205. nadimak 222 Vodanović 46. 156 . 61. 95. 28. 49. 210 Vlaković-Bukovac 80 Vlasan 56. 214 Viahinjić Ivan 210. nadimak 202 Vistević 134 Višanin 216 Višanin. 167. 98 Voineus 148 302 . 121. 204 Vidović-Fiuman 89 Vidović-Moro 89 Vidović-Moro Luka 89 Vidović seu Morotović 89 Vidović vulgo Gambara 89 Vileničić 178. 147 Vitaić. 107.

117. 172 Vrandečić detto Bolčin 162. ' Vranizanus 140 v Vranjčić 36 Vranječić 89 Vranjican 107.Voviseto 107 Vragadinac. 195. Vučić 28. 125 Vučić Ivan 121. 171 Vranjican-Dobrenović 140. 190. 133. 190. 222. nadimak 32 Vunačić 216 . 171 Vranjican Jakov. dr.Voinović 148 Vojković 123. 149. 168. 47. 192. 133. 125 Vučić-Meštrović 231 Vučić seu Pujin 107 Vučić Šimun 121. 191. 167 Vrandečić detto Briska 162 Vrandečić detto Crnac 161. 189. 228 . 140 Vulasinović 28 Vulasinović sive Bukva 43 Vulatović 80 Vulatović-Bukovac 80 Vulatović detto Sirotković 95 Vulić 52. 225. 140. nadimak 135 Vragniza 140 Vragnizan. 158. 234 Vojković Frane 217 Vojković Petar 218. 110. 202. 207. 229 Vrdol 204 Vrdolca 104 Vrdol jak 148 Vrgorac 206 Vrh 53 Vrhbrača (Vrh Brača) 17. pop 89 Vuladislavić detto Grdan 89 Vuladriić 156 Vulahović 32. 149. 186.'167 Vrandečić detto Moskej 160. Vunić 120 Vunjodić 215 V'uodanović 215 Vuojković 216 Vuragniza 140 303 . 149. 181. 190 Vuković Jakov. pop 188. 234. 174. nadimak 209 Vukanović 95 Vukasović alias Vukejić o Violini 195 Vukčić 125 Vuketjić 25 Vukić 183 " Vukić de Komaj 183 Vukomilović Vinko 188 Vukoseo (Vucoseo) 227 Vuković 12. 43. 167. 160. pop 140 Vragnizani 140 Vragnizano 140 Vragnizanus 140 Vrančić 644 Vrandečić 161. 223-. 235 Volosko 87 Voselei 130 Vošćica 196. 196. 9. 158 . 216. 202 Vrsalović. 129. 23. 121. 234 Vojnić 205. 217. 125. 174. 231 . 195. Vrsalović Matij 184. 175. pop 211 Vranjican Jerolim pop 184 Vranjican Vičenco 171 vranjicanin 140 Vranjić 36 Vranjičić 36. 89.. 217 Vrsalović sive Carević 188 Vrtlić 200 Vukoseo 227 Vučevica 94 . 'prokurator puka 184 Vuković vulgo Trifunović 195 Vukšić 125 . 189.167 Vradečić detto Sarnohod 167Vranić 134. 200. 138. 158. Vukšić alias Pulišević 125 Vuladislavić Petar. 202 Vrsalović alias Carević 190 Vrsalović-Carević 37 Vrsalović Frane 218 Vrsalović Ivan 184 Vrsalović Mirko B. 156. 107. 188. 17. 207 Vojnović. 227 Vuković.. 183 Vučić alias Pulišelić 132 Vučić Andrija 121. 216. 201. 49. 187. 132 Vulić alias Munita 107 Vulić Mihovil 121 Vulin. 183. 200. 228. 186. 107 Vranjičić vulgo Roja 36 Vranjoš Grga 236 Vrbanj 62. 204 Vrhsela 200 Vrilo 133 Vrlika 148 Vrkuk 55 • Vrsajko 36 Vrsalović 12. 225 Vrboska 133. 125 Vučić vulgo Raguzel 183 Vučina 213 Vuga 222 Vugeša. famulus 156 Vuković alias Bajakin 190 Vuković alias Lupiš 156 Vuković alias Trifunović 189. redovnik 234 Vojvodić 216. 158.

nadimak 152 Zorančić 16. 172 Zuppaneo (Zupaneo) 47. nadimak 194 Zelanović 151. 221.67.163 Zaninović 188 Zaostrog 28 Zaratin. 19. Zoričić-Kovačić 167 Zorini. 235 Zorzi da Makarska 235 Zorzić 235 Zorzić seu Lukrić 217. 158. 132. nadimak 84 Zlatar 202 Zlatarić 122 Zlopolje 193 Zmaelo (Izmaelo) 171 Zmajiio. 190. 52 Zoričić 158. 190. 142. nadimak 64 Zudenigo 117 Zuić 113 Zuić Miho 113 Zulinovich 180 Zuppanei alias Zupanić 45. ' 22 Zuvančić. 143. 26. 113 Vušković Ivan 106. 180. nadimak . 191. 167. nadimak 176 Zečić. 218 Zaglievich 105. 160. mistro 113 Vušković alias Vlašić 107. 69. 76. nadimak 122 Zuanne de Cosmo 215 Zuanić 28.Vuragnizan 140 Vurandečić 167 Vuranjican 107 Vusich detti Vusio 222 Vusio 189. nadimak 83 Zrno. nadimak 36 Zeke ja. 158. 211. 210 Žele. 200 Zala Glava 7. 183. 98. 208. 208 Zagračišće 7 Zagreb 109. 235 Zorzin. nadimak 202 Zelenko. 172 Zuppaneo-Zupanie 170 Ziistinjani (Zustignan) Sebastijan 13. zidar 89 Zaneto da Venetia 215 Zanetovl. 205 Zanchi Anton. nadimak 61 Zmijanci 213 Zmojar. 103 . 59. 224 Vusius 224 Vusj alias Vužić 45 VuSković 105. 164. 45. 27. 1. 143. 65. 139. 107. nadimak 84. 197 Zakaria (Zaccaria) 171 Zakučac 46. nadimak 86 Zovko 172 Zovko Štipan 172 Zrakovica. 141 Vušković alias Gundulaj 108. 52 Zoranović 42 Zoranović-Sarić 42. 207. 66. 113. 113 Vtišković alias Sorinica. 77 Zastivanje 133 Zastražišća (Zastražišće) 56. nadimak 123 Zorzetić 217. 189. 212 Zagvozd stan 7. 52. 140. 224 Vužić alias Marinković 216 Vužić (Vusio) Ivan 224 Vužić Simun Vužić (Vusio) Vicko 224 W Wlich 132 Wragnizan-Dobrinovic 170 Wragnizan-Mladineo Nikola 17 Z Zaborović 110 Zaccaria (Zakaria). nadimak 73 Zanetović 122 Zaniko. 108 Zago 113 Zagomilje 207 Zagora dalmatinska 113 Zagorje 94. 219 Zečak. 117. 167. 201. 148 Vušković Nikola 106. 218 Zadrani 13 Zadvarje 136. nadimak 176 Zembov 27 Zeparnich 186 Zerno. 117 Vuzičić 216 Vužić 216. nadimak 218 Zared 73 Žaro 73. 141. nadimak 192 Zochnich 117 Zogačić Marko 121 Zoge. conte 13 Zadar 56. 99 Zuanić alias Marinović. 157 Zala Glava istočna 157 Zambotić 25 Zanchi89. nadimak 194 Zorotovi. 221. mistro 89 Zubotovi. 106. 233 Zavala 164 Zažablje 208 Zazubići 132 Zec. 116 Zagvozd (Zagozd) 43. nadimak 35 Zoje. 137. nadimak 224 Zuvanić 25. 173. 117 Vušković Juraj 105.

nadimak 62 Zanetić. 103. 201. 122 Zvanić alias Delijić 89 Zvanić alias Marinović 89 Zvanić alias Petrna 89 Zvanić-Ćipiko 89 Zvanić Frane 81 Zvanić detto Marinović 84 Zvanić Ivan 46 Zvanić-Krilo 116 Zvanić Sebastijan 81 Zvanić seu Krilo 89 Zvanić seu Perić 89 Zvečani 50. 51. 220 Zuvić alias Baloja 69 Zuvić alias Grimanović 39 Zuvić-Butor 36 Zuvić detto Baiogia 80 Zuvić-Kućin 64 Zuvić Kuzma 51. 172. 139. 144. 53 Zuvetić 13. nadimak 85 Zuvinić-Banat. 113. nadimak 85 X Xupanovich de Xupagnaz 172 Xarcovich 228 Xarcovich Orsola 227 Xeneralich 63 Xlesevich Jurai 149 Xopanich 52 Xuvetich Michaelis 148 Xuvich Cosma 53 Zbornik zn nnrodni život i običaje 20 305 . 172 Zuvetei. 213. 188 Zivogošće 213 Žiža. pop 103 Zuvetei 148. 68. 77. nadimak 74 Zeževica 111. 36. nadimak 85 Zuvinić-Bakalarić. 153 Zuljević-Sleško 49 Župa 159 Zupanić 158. 222 Žalo 16. 158. 64. 148 Zuveteo 27. 217 Zuvetić Ciprijan 13. 43 Zivić. 87. 179. nadimak 202 Zarković 172. 27. 49. 55 Zanić. H l . 81. 89. pop 156 Zuvetei alias Zuvetić 45. 214 Zepo. 90. 23. 36. 189 Zuvić. pop 172 Zuvetić (Zuetić) Juraj 1/2 Zuvić 16. 126. 165. 130 Zegez 28 Zilić 216 Zimraković 152 Zi-tković 90 Zitković-Arambašić Ivan 90 •' Živac. 172 Zura. nadimak 85 Zuvinić-Ture. 235 Znve 16. 149. pop 43 Zivić alias Grimanović 43 Zivić alias Kenjac 28. 92. magistri 36 Zuvić. 209 Zuveteus 172 Zvančić 67 Zvanić 13. nadimak 175 Zrnovica 83 Zujelac. 2!4 Zarković Stjepan. 43 Zivić Mattio 26 Zivić vulgo Griman Zivić vulgo Vuk 43 Zivković 90. 84. nadimak 224 Zuvanin. 40 Zustin 190 Žute Nikola 214 Žutić 204. 156. 183. 82. 172 Zuvetić Jerolim. 179 Zgorac. 203. 53 Zuvić sive Baloga 80 Zuvić sive Martić 126 Zuvić vulgo Griman 39 Zuvić-Zrinović. 205. 80. 43 Zivić alias Pekasović 43 Zivić alias Selčanović 27. nadimak 75. 111 Žiže. 170. nadimak 84 Zuvića Dvori 81 Zuvičić 190 Zuvičić alias Kostrić 190 Zuvinić. 205 Zuvančić. 50. 148. nadimak 167 Židov 92. 149. nadimak 194 Zurnata' 36. 140. 27. pop 213 Zarković Simun 213. nadimak 219 Zivić 25. 124.Zuvanić Fabijan. 99. nadimak 220. nadimak 33. 227 Zarković dictus Ursulić 221 Zarković Nikola 213. 43. 164. nadimak 199 Zuljević 7. nadimak 152 Zmirko. 172.

. . Ložišća i Luku 80 306 . . pastirski stan . — Stanovnici pustinjačMh (manastira u bračkim župskim knjigama 49 — Sadanje porodice — Izuimrle i iseljene porodice — Literatura i (bilješke — Diračevluka 50 PLANICA 51 DRAČEVICA 51 Sađanje porodice 51 — Literatura i bilješke 53 BLACA 53 Literatura i bilješke 53 OBRŠJE 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 DRAGOVODA ' . . . 25 NEREŽIŠČA . iz Bobovišća i Ložišća 69 — Sadanje porodice 70 LOŽIŠĆA . 47 MURVICA 48 Poznati svećenici upravitelji u Dradevluei i Silvij« — Murvica g. 5 RAZVOJ NASELJA 7 Literatura i . .SADRŽAJ Stranica Predgovor . u vezi s bračkom galijom 2 6 — Sehiera reale — Porodična prezimena prvih 20 godina ma­ tice 27 — Sađanje porodice 29 — Izuimrle ili iseljene porodice 36 — Literatura i bilješke 43 Lirica. .) 25 — Popis pučana g. . . .. . . 1941. . primali sol. . '• 73 Sadanje porodice 73 — Izuimrle ili iseljene porodice u Bobovišćima i Ložišćilma 77 LUKA BOBOVIŠĆA 80 Sadanje porodice — Literatura i bilješke za Bobovišća. 1760. . . . . 1574. . . .bilješke 19 PORIJEKLO STANOVNIŠTVA . . . — Popis vlasnika pašnja­ ka (g. 25 Popis pučana koji su g. . . . . pastirski stan 47 Bilješke 47 Požeženik. 1625. . . 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 SMRKA 55 Sadanje porodice — Bilješke 55 MILNA 55 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 55 — Prezimena Milnarana u isrpavama prije matice — Sadanje porodite 56 — Izumrle ili iseljene porodice 64 — Literatura i bilješke 67 POTHUME 68 Sadanje porodice — Bilješke 68 BOBOVIŠĆA 68 Prezime prvih 20 godina matice — Popis bratima g. . 1589. . < . .

. . — Popis od g. . u vezi s bračkoim galijom. . 173 Pražničani u pučiškoj matici prije početka prazničke matice 173 — Prezimena prvih 20 godina matice — Popisi pučana ig. prije sačuvane matice 81 — Popis pučana g.ŠKRIP . 1574. koji su primali sol 120 — Popis pučana g. . 1-574. 1625. i729. 157 Bilješke 157 PUČIŠĆA ' 157 Porodična prezimena prvih 20 godina matice — Popis pučana g. 1790. . iz knjige bratovštine 98 — Prezimena izbornika koja su g. . predstavnika porodica 105 — Iz knjige sikonjidana od 1729. 1625. . koji su primali soJ 158 — Popis pučana g.Stranica SUTIVAN 81 iSutivanjani u ispravama i dr. . privremeni stan 184 307 . . 98 e Donjohuimčanjani u ispravama ili knjigama — Popis imena ofi g. . 1777. 1625.oko­ lice koje nisu stalno boravile u Sutivanu 95 — Literatura i bilje­ ške 97 DONJI HUMAC .. — škripi jani u ispravama prije matice — Porodična prezimena prvih 20 godina matice 121 — Sa­ danje porodice 122 — Iseljene ili izumrle porodice 126 Lite­ r a t u r a i bilješke 128 SPLITSKA . 129 Splitskarska prezimena u imatici škripa — Iz škripske knjige •mrtvih — Sadanje porodice 129 — Izumrle ili iseljene porodice — Literatura i bilješke 130 POSTIRA 133 Popis pučana g. 1729. . pastirski stani . . (anagrafa) 159 — Sadanje porodice — Iseljene ili izuimrle porodice 168 — Literatura i bilješke 172 Pastirski stani 173 Prijević — Putvine — Kruška Stupa — Karavana 173 PRAŽNICE . 1625 u vezi s bračkom galijom — Prezimena <spoimenuta prvih 20 godina matice 133 — Sadanje porodice 134 — Izumrle ili iseljene porodice 141 — Literatura i bilješke 148 DOL 148 Prezimena iz Dola u ispravama prije imatice —• Porodična prezimena spomenuta prvih. do g. birala župnika u Donjem Huimcu — Sadanje po­ rodice 99 — Izumrle ili iseljene porodice 101 — Literatura i ibilješke 103 SUPETAR 104 SupetranL u ispravaona i dr. do 1747. 120 Popis pučana g. 20 godina matice — Sadanje porodice 149 — Izumrle ili iseljene porodice 152 — Literatura i bilješke 156 BEŽMEK.Sadanje porodice 118 — Nedavno izu­ mrle ili iseljene porodice — Literatura i toilieške 120 < . u vezi! a bračkom galijom — Prezilmena u knjizi skonjidana do g. u vezi s bračkom galijom — Schiiera real© — popis porodica g. . u vezi regrutacije za bračku galijiu •— Porodična prezimena prvih 20 godina imatice 82 — Sadanje porodice 83 — * Iseljene ili iziumrle porodice 90 -— Izumrle porodice iz Splita i. . 1723. prije početka matice 104 — Popis pu­ čana g. . u vezi s bračkom galijom — Sadanje porodice 174 — Izumrle ili iseljene porodice 178 — Literatura i bilješke 183 Gomilica -— Zagračišće. 1625. 1625. — Prezimena prvih 20 godina matice 106 — Sadanje porodice 108 — Izumrle ili iseljene porodice 113 — Literatura i 'bilješke 117 MIRCA 118 Mircanjani u' ispravama —. 1795.

189 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 189 — Prezimena s napomenom iz Selaca iz drugih bračkih matica. . 1574. 19S Novcselačka prezi'mena prvi put spomenuta kroz 20 prvih godina selačke matice — Sadanje porodice 198 pklad . 1625. . . pastirski stan 18& Brizić. . pastirski stan 18& SELCA . — Popis pučana g. . 215 Prezimena iz Bola u ispravama — Prezimena pučana g. . .Stranica GORNJI HUMAC . -. . . . • . koji su primali soil na Bolu 215 — Prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina matice 216 — Popis pučana g. . . 1625. . . Toma 197 Podsmrčevik 197 NOVO SELO . u vezi s brač­ kom galijom 217 — Sadanje porodice 218 — Izumrle ili iseljene porodice 225 Podborje 235 Sadanje porodice — Literatura i bilješke 235 INDEKS 808 . . a kojih nema u Selcima — Statistika od 1914.199 Preziimena prvi put spomenuta kroz prvih 20 godina selačke matice Prezimena Oklađana u povaljskoj matici 199 — Sadanje porodice — Literatura i bilješke 200 POVLJA 200 Preziimena prvih 20 godina matice 200 — Sadanje porodice 201 — Izumrle ili iseljene porodice -— Literatura i bilješke 203 SUMARTIN 204 Preziimena spomeniuta prvi put prvih 18 godina stare matice 204 — Suimartlnske anagrafe — Sadanje porodice 205 — Izumrle ili ise­ ljene porodice 210 Rasotica 213 Literatura i bilješke 214 BOL . . iz Selaca i zalelaika 191 — Sadanje porodice 192 — Literatura i bilješke 196 ČOBANIJA 197 Zagvozđ -— Nagarinae — Nakal — Osriđci — Nasefla 197 Sv. g. đo 1916. u vezi s bračkom galijom 184 — Sadanje porodice 185 — Izumarle ili ise­ ljene porodice 186 — Literatura i bilješke 188 šala. 184 Gornjohumčanjani u ispravama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->