ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA KNJIGA 34 Antropogeografska Ispitivanju

Uredili: AKADEMIK DRAGUTIN BORANIĆ i PROF. Dr. IVO RUBIĆ

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I U M J E T N O S T I U ZAGREBU

ZBORNIK
ZA NARODNI ŽIVOT I O B I Č A J E J U Ž N I H SLAVENA .

A

G R E 5 0

B

1 9

i

Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb, Fraakropanska 12

PREDGOVOR
Po Braču sam prikupljao podatke od god. 1930. do 1938. Obišao sam sva bračka naselja nekoliko puta. U mnogima sam bio u više mahova i sakupio mnoštvo različnih podataka o porijeklu stanovni­ štva, o mjesnoj predaji, lokalitetima, crkvištima, crkvicama, naselji­ ma, stvarima materijalne kulture, tipovima kuća, kućica, poljskih skloništa, torova, o zanimanju stanovništva, načinu života, vodama, vododerinama, djelovanju egzogenih sila, obradljivom i neobradljivom tlu, sastavu zemljišta i t. d. Posebnu sam pažnju posvetio istraživa­ nju porijekla stanovništva i razvoju naselja. U ovoj je knjizi govor o porijeklu porodica i na nekoliko- sažetih stranica o razvoju naselja. U vezi s istraživanjem Brača objavio sam različne članke u revi­ jama i u splitskim novinama, na pr. u splitskom listu »Novo' doba« : Bogomilstvo na Braču (Božić, 1930); Ruska okupacija Brača 1806./7. (Uskrs, 1931.); Ribarstvo na Šolti 1874. .(br. 20, 16. V. 1932.); Ru­ ski i francuski pisci o Rusima na Braču 1806.-7. (Uskrs, 1932.); Po­ buna pučana protiv plemstva na Braču 1797. (Božić, 1932.); Stare crkvice i naselja na Braču (br. 302, 30. XII. 1933.); Naseljavanje i razvitak naselja na Braču (br. 97, 25. IV. 1936.); Iz prošlosti Brača. Nekoliko podataka o kužnim bolestima na Braču (br. 214, 12. IX, 1936.); Novija istorija kroz sutivanske arhive (br. 305 od 31. XII. 1936.); Veliki Petak 1936. i 1937. na Braču (br. 83, 10. W. 1937.); Postanak Splitskih Vrata i Mrduje (br. 130, 8. VI. 1937.); Brački pjesnik Ivan Ivanisevic 1608.—1665. (Božić, 1937.); Splitski pjesnik \ Jerolim Kavanjin na Braču 1641.—1714. (Uskrs, 1938.); Na Viđovoj gori Ibr. 174, 27. VH. 1938.); U posjeti bračkoj starini (br. 185, 9. VIII. 1938.); Bratovštine u Sutivanu na Braču (br. 108, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti do 1642. (Božić, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti poslije 1642. (Uskrs, 1940); Bračka proza Vladimira Nazora (br. 284, 30. XII. 1940.); Pabirci iz bračke prošlosti (Božić, 1940.); Da li su neki dijelovi Brača pripadali split­ skoj diecezi? (br. 105 bilo napisano za uskrsni broj 1941.). Za podmirenje troškova prigodom mnogobrojnih pješačenja i pu­ tovanja paroibrodom, konjem i autobusom dužan sam zahvalnost upra­ vi »Austra^janske zadužbine za antropogeografiju, sociologiju i eko­ nomiju« (Beograd), što mi je u dva maha dala po 1.000.— din., i to g. 1930. i 1938. . 5

Zahvalan sam i mnogim Bračanima, napose onima, koji su mi najpripravnije omogućili, da sam mogao pregledati crkvene knjige bračkih župa, i to knjige krstenih, krizmanih, vjenčanih i umrlih, po­ negdje knjige bratovština (Sutivan, Donji Humac, Pražnice), anagrafe (Nerežišća, Milna, Pučišća, Sutivan, Sumartin) i bilješke o skonjidanu' (Sutivan, Supetar). "Km sam se knjigama u ovu svrhu prvi poslužio, i to obilno, kako se vidi iz podataka u knjizi. Premda bi neke matične knjige starih župa trebale sezati bar od g. 1579., ipak ih sada nema. Godine 1579. veronsiki biskup Augustin Valiero odnosno1 članovi njegove pratnje posjetili su sva bračka na­ selja. O tome imamo opširan izvještaj (Croatia sacra, for. 5. Zagreb 1933., str. 62—88). Izvještaj konstatira, da se u Dolu, Škripu, Do­ njem Humcu, Nerežišćima, Bolu, Pralžnicama i Pučišćima nalaze knji­ ge krstenih i vjenčanih, a u Gornjem Humcu> da ima listova, na ko­ jima se bilježi o krštenjima s kumovima i svjedocima. Prema, tome, sve ;su ondašnje bračke župske crkve vodile svoje matične knjige. Vizitator Valiero odredio je, da se uvedu i knjige za opis porodica i duša, i da se listovi u Gornjem Humcu uvezu. Na svojim putovanji­ ma po Braču našao sam samo.ove matične knjige: 1. Nerežišća imaju od g. 1655., 2. Dračevica nepotpune od g. 1768., 3. Mima od g. 1698., 4. Bobovišća od g. 1691., 5. Sutivan od g. 162'2., a za starije je u knji­ zi bratovštine zabilježeno, da su spaljene zbog kuge g. 1635., 6. Su­ petar ima fragmentarne knjige od g. 1747., a starije je uništio požar crkve g. 1729., 7. Škrip ima nepotpune, i to umrlih od g. 1628., a krstenih od g. 1630., 8. Postira od odcjepljenja od dolske župske crkve g. 1584., 9. Dol od g. 1677., 10. Pučišća od odcjepljenja od prazničke župske crkve g. 1566., 11. [Pražnice od g. 1590., 12. Gor­ nji Humac od g. 1770., 13. Selca od g. 1747., 14. Povija od g. 1723., 15. Sumartin od g. 1665. s prekidom g. 1683.—1777. i 16. Bol od g. 1603. Ostala župska središta imaju samo novije matične knjige iz XIX. ih XX. vijeka. Za Mirca se veli u bilješki župskog arhiva, da su crkvene knjige uništene od požara g. 1854. za župnikovanja Kargotićeva. O pučišćim matičnim knjigama govori bilješka u župskom arhivu svojedobnog župnika Andrije Ciccarellija, da, su se knjige bile izgubile god. 1723., i da ih je pronašao g. 1816. kod potomaka župnika,Jerka Tomicea. Služ;o sam se i drugim knjigama/ štampanim i rukopisnim, što navodim u noti na kraju svakoga odjelika. Moj je rukopis otipkan u srpotijui-g. 1939. i poslan Jugoslaven­ skoj akademiji znatnosti i umjetnosti na početku god. 1940., ali zbog ratnih dogođaja knjiga, nije mogla dosada izaći. Stoga treba uzeti u obzir, da su podaci predratni, te da se izmijenio broj porodica ti po­ jedinom naselju, jer su se neke porodice već iselile, povećale se ili izumrle. Gdje sam, došao 'do novijih podataka, iznio sam ih u bilješci, a nešto i u tekstu. Split, mjeseca lipnja 1948. ' Prof. Aiiiđire. Jutronoć 6

Dol. osim kod Bola1. Dva pastirska stana Zala Glava iui grupi! Bežmeka utrnula su smrću staroga Gospodnetića-Bežmeka i. kao: prvi Brač (Brač). Zaseoei nedaleko od: obale i unutrašnjosti jesu: Pothume. ima 17. Supetar. Štala. a donekle i Dragovođa. Podborje. Prema tome nazivaju i otoke. Obršje. Na sjeveru između Šolte i Splita nalazi se Splitski kanal. Od bombardiranja su najviše stradali Sumartin i Su­ petar. Posebna su naselja s j.. grupa Bežmek. na jugu prema otoku Hvaru Hvarski kanal. dvojice njegovih sinova poginulih u NOB-i.331 stanovnika 2 . Rasotica i Oklad. Površina mu je 394. Poštara. Selca i Novo selo. u unutrašnjosti su: Dračevica. Varošice i sela nalaze se na morskoj obali. Murvica. Diračevici i na Bolu. Bol. 1931. 1944. Susjedni primorci. nedaleko od obale i u [unutrašnjosti. U bračkom su primorju: Sutivan. zaselke i pastirske stane.edno'ni porodicom Dračevluka (obitelj Žuljević). Za'gračišće.omiškom kopnu Brački ka­ nal. Smrka. Pastirski su stani: Lirica. i Nijemci g. Jako je oštećena i planinarska kuća na Vidovoj gori. Zbog talijanskog i njemačkog paljenja raselilo se skoro posvema Podborje i Obršje. Novom selu. Današnja naselja na Braču možemo* podijeliti na varošice i sela. Uglavnom je vapnenačkog sa­ stava.. Gornji Humac. Blaca (eremitaža) i Sv. (Putvine. Diragovoda. Prijević. a također znatan dio u Pučišćima. PRVI DIO RAZVOJ NASELJA NA BRAČU Brač je najveći dalmatinski otok. Okladu. Osim toga su Ta­ lijani g. jPražnicama. Nakal. Po popisu od god. Škrip. Brizić. Planica. # 7 . Milna i Luka Bofoovišća. Podsmrčevik. grupa Karavane. Nerežišća. Bobovišća i Ložišća. 1943. Tu je i manji školj Mrduja. Pučišća. Splitska. treći Brač (Vis) i četvrti Brač (Korčula). jedna se obitelj naselila u uvali Farska. Pražnice. Zagvozd i Nasela. Nedaleko od mora nalaze se Mirca. Nagorinac. na sjeveroistoku prema. Gornjem Huanlcu. Suimartin. Osritke. Donji Humac.50 km 2 . a naročito Splićani često nazivaju stanovnike sredinjodalmatinskih ili neretljanskih otoka imenom Bračani. Povija. spalili najveći dio kuća u Selcima. Smrki' i u bežmečkom stanu Pod Gažul. drugi Brač (Hvar). Toma (obitelj Gluščević). Kruška Stupa. a na zapadu ga odva­ jaju od Šolte Splitska vrata. Požeženik.

Pošto' su sela bila napuštena. jer su to< bila uglavnom sto­ čarska naselja. gdje su se mogla nalaziti i ostala gornja sela. koje Bračani nazivaju »grčke gomile«4. jer imamo mnogobrojnih osta­ taka. spominje se benediktinski samostan u Povljjma i biskupska palača na Bolu13. dok je materijal slabih stočarskih sela i zaselaka rasut i nestao. 841 5 . Mošuje). Kasnije. Gradac. Godine 1184. 1388. o bračkim naseljima štampao je Ciccarelli16 g. Dubravica. kojemu se gro­ bište nalazilo kod današnje crkvice Sv. a porušili prvi put Goti g. osim Škripa. v. a Dol g. i 100011. (Podgračišća. Za Nerežišća se iznosi mišljenje. pa kod današnjeg Bola9 i »villa rustica« u predjelu Bunja 10 kod Novog sela. kroz više stotina godina.15 Najstarije sačuvane podatke de Cranchiša (Hrankovića) iz g. A ipak je moralo biti naselja prije dolaska Neretljana. ili g. da su rano postala glavno mje­ sto na otoku. 938. 548. Kako za Pothume. spominje se Straževnik i Pražnice s crkvicom sv. koji se nalazi deset minuta zapadno od Donjega Humca. 1802. te su kuće vjerojatno bile građene »u mrtvo« (suhozidine). Dol. Škrip »olim civitas«. tako mo­ žemo-na osnovu različnih indicija odrediti položaj. Gradac i Podgračišća. 8 Međutim. Gornji Humac. 537. Ostali su ponegdje kameni tragovi građevina. god. šuma.345. Za naselja. znademo i iz drugih izvo­ ra. Dubravica. Ne znamo im ni imena ni položaja. 1337. Godine 1111. a vjerojatno Pražnice i Humac 14 . koja spominje Hranković. da su ga osnovali Grci. i Rat kod Luke Bobovišća. U istom povaljskom inventaru spominje se Gradac. koje je okolnim. Iz rimskih — republikanskih vre­ mena. Pražnice. da je u »staro doba« između Selaca i Gornjega Humca bilo još i selo Razdajna. Pothume i Straževnik danas ne postoje. I danas mnogi siromašniji Bračani imaju takve prizemne kuće (potleušice). a kazuju nam.. Donji Humac. a i za gradnju pastirskih stana. Haltstatskolatenskom vremenu pripadaju po­ znate gomile. Mosul jica (Mosula. 8 .Glavne štaci je prethistorijskog stanovništva 3 na Braču jesu: Sv. 1405. Ta sela kroničar poimenično nabraja: Nerežišća (glavno mjesto). kuće su se rušile same od sebe. a drugi put Neretljani g. Hija. Straževnik. između god. Nije lako. pa je lako bilo raznijeti njihovo kamenje. Grčki novci nađeni su na više mjesta na otoku 6 . i J. carskih i kršćanskih ima mnogo ruševina i ostataka. Ta je crkvica s gro­ bljem vjerojatno pripadala selu Pothumu. Mosula. do danas.15 spominje se Dubravica (Dubrovica) i Mošuje (Mosuljica). Ali seljaci iz Gornjega Brača vele. od XVI. tako isto i drugi grčki predmeti iz ilirskih vremena 7 .. groblje i crkva građena »u živo«. Jurja 12 . Predaja govori. koje bi trebalo tražiti oko zapadnog podnožja Kumačaca (odnosno Pod Mehumace). ne znamo ništa o starim nase­ ljima na Braču. da je na Braču tada bilo 12 sela. najstarije je naselje na Braču Škrip (Scripea). Mihovila. Pothume. vinograda. Prema predaji. seljacima ili kasnijim pastirima moglo služiti za omeđivanje pašnjaka.

Na za­ padnoj strani i do obronka ima porušenih koliba. Giustiniani u svom itinerari ju god. biskup veronski Valiero' (koji nije lično pohodio otok. na pergameni iz g. u kojoj1 opisuje sve crkve. Pred crkvenim pročeljem ima i lijepih grobova. ne go­ vori ni o jednom ni drugom selu. 1553. a u Mošujama vjerojatno MošićL Pođgračišća mislim da su se nalazila u blizini današnjih Selaca.26 Danas je svud uokolo crkvice pro­ strano groblje s većim brojem dugačkih i debelih kamenih nadgrobnih "ploča. Nekoliko stotina koračaja jugoza­ padno* vide se kameni ostaci. U spomenutom itinerari ju Giustinianovu god. Međutim. već spominje samo crkvicu Svih Svetih u gornjohumačkoj župi. Ciccarelli drži. i 1420. Oko 5 km jugoistočno od Gornjega Humca nalazi se na pod­ nožju Birkate crkvica Svih Svetih u blizini starih nestalih naselja Mošuje (Mosuljice) i Dubravice.27. ne spominje selo Gradac. U spisima opatije čita se.20. skupa sa suci­ ma i bračkim plemićima Heruzijem Obelganom. i . Na samom vrhu fiznad crkvice primjećuju se temelji zgrade. Brežuljak. 1288. Izgleda da su u Gracu bile oko g. Mjesto se spomi­ nje i u reformacijama bračkog statuta između g.u popisu fideikomisa Nižetića g. da je mletački vikar g. 1415. Marije od Gra­ ca u gornjo-humčanskbj župi22. 1553.itaciji. na večerine grad'ca 17 . Vlasništvo je pastirske porodice Trutanić iz stana Nasela. za koje vele. M. na podnožju brda Gračišća. porodice Hranković. na zemljištu selačke župske crkve nalazi se crkvica Sv. Vrsalović 24 nalazi ova dva naselja u vezi s crkvicom u jednoj pergameni iz god. »mirina«. crkvice i na­ selja. Oko crkvice je groblje s velikim nadgrobnim pločama. u kojima su središta mjesnih sudaca21. 1482. Marie do gum'na. ubraja Gradac -među šest ve­ ćih naselja.'s ovećim vratnim kamenima. Dubravica se spominje i god.19. Sve je građeno u mrtvo. u jednoj spomenici Nižet'Jćevoj25. Gradačka se crkvica spominje u povaljskoj ispravi iz g. za koju mi prisutni čobanin Trutanić reče. već samo crkvicu Sv. jier su se tu sastajali u skupštine 23 . 1415.): »selo i kapište crkve sv. To se može utvrditi po različnim bilješkama. gdje ima i rim­ skih tragova. da su ruševine kuća Mošuja.Između Gornjega Humca i Selaca. 1184. a prema sjeveroistoku. Dobrecom i Čeprnjom Prodanom — dosudio neku zemlju u Gracu18. u predjelu Dubrava tragovi Dubravice. a isto tako 9 . Nedije. 1415. (odnosno 1250. u Dubravitci je živjela poznata poirodica Petrulli-Nižetić. jPrema poda­ cima. Međutim. Marije. 1579. nego članovi njegove pratnje) u svojoj viz. 1388. 1802. Možda je tako mislio i Ciccarelli god. među šest većih bračkih naselja (u kojima su središta mjesnih sudaca) ubrojena je Mosuljica. naziva se imenom nestalog neretljanskog naselja: Gradac. na glavici udaljenoj oko sat hoda od Selaca. Bok. Miholić i Hropanić. Val'er© god. da je središte neret­ ljanskog Brača bilo oko Graca. koja je nekada bila poznata pod imenom Sv. da je to bio »knežev dvor«. građene u živo. na kojemu se nalazi stara crkvica. 1482. negdje u predjelu Bun ja.

ni jedno nam naselje nije poznato u bračkom primorju. Jurja. opustjela Stipanska Luka. sve više opadao. 1580. župnik je Marin god. v. t. Straževnik je u početku bio župsko središte ne samo za Pražnice. U blizini je i orkvica Sv. već i za ono stanovništvo koje se spu­ štalo k morskim uvalama u Pučiški Dolac i Stipahsku Luku.000. Jurja. Mjesto se spominje u jednoj ispravi god. na Braču su jako harale kožne bolesti. Sto godina poslije. god. Vlatković i Kuščić. Dvadesetih i tridesetih godina XV. Shvatljivo je. 1576. 1288. Klementa i Sv. 34 da ga ima oko 6. ali da ostane i nadalje isti župski distrikt sa dva župnika (u iPražnicama Juraj Drivodilić. i XVII. god. naročito pošto je oko g. kum kle­ rik Pojdanović i kum Garguričić. brojnim bje­ guncima. 1444. g.30. v. Kuščić. kad je na njemu i onako ostalo malo staroga stanovništva. XVX v. umrlo je d v i ­ j e t r e ć i n e . što bi također moglo značiti. Jurja ustupi pučiški župnik prazničkoj župnoj crkvi. pa se zbog toga Straževnik god. 2 9 . Stoga je Brač i mogao' dati sklonište u XV. crkve Sv.. nije bilo nikada brojno1. God. Međutim su. 1461. U inventaru od god. v. njegovo1 pristanište. prenio župsko središte u Pražnice31. 1405. 10 .. Kako je Straževnik u XV. kao na pr. veli Cranchis. Uzrok treba tražiti u gusarenju Omišana. I sam Hranković imenuje ovo naselje u svojjim frag­ mentima na posljednjem mjestu. prestrašeno 1 i obezglavljeno. v. te je napu­ štalo svoje kuće i svoja sela. god. govori se o Straževniku s crkvama Sv. spominju se neka prezimena s napomenom »iz Straževnika«: g. Jurja bila je zajednička za sela Pražnice i Straževnik. Iz ove prve periode. te napadali otoke i mletačku robu. djevojka Garguričić prilikom udaje i Kuščić. Klementa i Sv. s t a n o v n i k a i mnogo životinja. 1434. koji su u Bračkom kanalu naslijedili neretljansku tradiciju.misli i Ostojić28. koja. pa kad se stanovništvo posve spustilo k moru. 1467. se seljaci iz Straževnika sve više preseljavali u Pučišća. da se Pučišća sa.. Klementa. 33 Bračko stanovništvo. j . koje je živjelo u unutrašnjosti i kojemu je glavno zanimanje bilo stočarstvo. pop Joannes Mariani. Da je neko naselje i nastalo.—1427. Od kuge. uzalud nastoji odcijepiti. Pražnica i Straževnika. 1425. Straževnik se nalazio iznad Pučišća između Gornjega Humca i Pražnica kod crkvice Sv. obnovljeni povaljski ma-. a u Pučišćima Bernardin Brodić).32 Za druge kuge g. 1411.—1436. a crkva Sv. Vladković. v. sastanu se pred­ stavnici Pučišća. 1454. 1579. da su ti događaji teško utjecali na ljude i da u tome treba tražiti početni uzrok slabljenju. 31 U (pučiškim župskim knjigama u XVI. bilo bi sigurno od gusara opljačkano. Od kužnih bolesti stanovništvo je bilo uvelike prorijeđeno. do god. l i l i . je kosila g. raseljavanju i nestanku nekih naselja bračke unutrašnjosti. »filia Gregoria da Craina«. te dogovorno odrede. 1568. Straževnik se spo­ minje i god. ponovno je izginulo mnogo naroda i propalo' mnogo dokumenata. Straševnikom odijele od prazničke župe. da se nalazilo najistočnije. 1566.

veli. te su oni iz Pučiškog Doca . pravi su embrioni današnjih primorskih naselja na Braču: Bo­ la. i prve polovine XVI.. Brač.42 Dakle. 1325. jer je tu biiskiup imao imanja. 1462. težaci podizati primorske vinograde i bez straha se baviti ribarstvom. OmišaniL nisu [mogli sami gusariti. Međutim.40 Kako otok ne daje dovoljno živežnih namirnica. Pučišća i Povalja. 1553. v. U njih se mogu sklanjati lađe. te se ni početkom XVI. slažu u tome. i tako su mogla odsele da niču stalna naselja u brač­ kom primorju. pa valjda i svojih ljudi. za koje Giustinian veli da u njima ima nastavanih kuća. Ali zato ima stanovništvo' veliku^ korist od sto­ ke. Stočari iz unutrašnjosti mogli su. a radi vina pristaju u bračkim morskim uvalama strani bro­ dovi.000 stanovnika. 1444. a seljaci iz Stipanske Duke u Straževnik. ima 21 uvala. Godine 1426. vijeku spalo na oko 2.zio u venecijanskoj vlasti. Supetra. Neretve napadali Brač. 41 Svi se mletački izaslanici druge polovine XV. i negdje na istoku (Gra­ dac?) za ostala gornja naselja. Veći broj plemića nabavlja svoje bro­ dove. šest bračkih naselja. 1240. koja su bila nastala u okolici današnjih Pučišća. 38 U bračkom primorju spominje se u to doba jedino zgrada hvar­ skoga biskupa na Bolu g.. u Donjem Humcu za Donji Humac. za kratko vrijeme došao pod vlast Vene­ cije. i 1294. Do­ nji Humac. ali su zato Primorci nastanjeni između Cetine i. Dol (Ciccarelli čita: Bol). v. 1280.36 Pošto su navale učestale.. v. Padom Omiša u mletačke ruke (god. se s većom sigur­ nošću približavati moru. Pražnice »Superior«. još su i sad važ­ nija mjesta — pored nečitljivog Bola! — samo u unutrašnjosti oto­ ka. brašno se može lakše nabavljati i dovoziti sa dalmatinskoga kopna. a njegovi stanovn'ici u borbama s Omišanima osiromašeni. Škrip i Dol. primorska sela Stipanska Luka i Bučiški Dolac. Splitske.35 a g*. (Postira. Iako je stanovništvo zbog kuge u XV. Sutivana. povaljski benediktinci u drugoj polovici XIV. pa su stanovnici tih sela bježali u okolna brda.37 Prema tradiciji. Kuga i raseljavanje porazno su djelovali na mnoga stara naselja.nastir.prešli u Pražnice. Razvila se ogorčena borba. Mosuljica i Gradac. Pošto su se stanovnici iz unutrašnjosti Brača počeli spuštati k moru i naseljavati morske uvale.39 koja je mogla biti utvrđena. da na Braču ima 12 naselja MI unutrašnjosti i da je stanovništvo' rijetko naseljeno. Giustinian spominje g. Na-nj navališe Omdšani g. koji je stradao nekoliko puta. sela u unutrašnjosti počeše sve više propadati. v. 1184.) prestaje gusarenje omiških gusara. 1350. jako su stradala. koji se tada nala. napuštaju beneficij i samostam. Kad je Omiš g. i neki morski hajduci. spominju se na Braču tri sjedišta mjesnih sudaca: u Nerežišćima za Nerežišća.. na Brač počeše dala&iti u većem broju i sta­ li . Sedam uvala. nije jače namnožilo. ktomu. žito mu dostaje tek za nekoliko mjeseci. ali samo u 7 od njih ama nastavanih kuća. bijaše od Primoraca i izbjeg^ih Omišana sasvim opustošen. u kojima su središta mjesnih sudaca: Nerežišća.

Pučišća 250 i Bol 400 seljaka i se­ ljanki. nabrajajući crkvice u gornjohumcanskoj župi. Postira oko 100. Spominje se u srednjem vijeku god. Mirca. trebalo bi uzeti. Pražnice 230. Donji Humac 70. Valiero zna samo za njihove crkvice. Pražnice. Već smo prije rekli da je veronski biskup Augustin Valiero po­ hodio'god. 872.. te su Bosanci i Hercegovci bježali na mletački teritorij. Gornjega Humca i Pražnica u Pučišća. Donji Humac. Nerežišća. što su neka istočna sela posve opustjela i nestala.— 1489!). koji su s vre­ menom bili primljeni u bračko plemićko vijeće. a možda i druga još manja. Mošuje (Mosuljica). 1579. kojih je nestalo. ali se čini. jer. 1184. d. Postira. Iz preostalih starih naselja nije iselja­ vanje bilo jednako znatno. Škrip. Gornji Humac. Vrsaiovići u Povija i Selca. Prema Valeriju. Mirca i Supetar. a bila su poznata god. Da dobijemo približno točan broj. iz istočnih naselja prema Bolu i Selcima. i to Sutivan. Hrankoviću i god. Sutivan je tada. Nekoji su iz Bosne i Hercegovine pre­ bjegli direktno na Brač. morala su nazadovati. od pričesti 140. 1405. Mirca 12. Gornji Humac 120. kao na pr. Dol je imao god. Splitsku. Stoga nije ni­ kakvo čudo. nastojalo se odcijepiti od ma­ tične crkve i osnovati svoju posebnu župu. kao: Podgračišća. Nažalost. koje su vjerojatno Sara­ ceni porušili god. Čim bi se novo naselje ojačalo. spominje Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo. 1579.novnici iz unutrašnjosti Balkanskog poluotoka. odakle odoše Vukovići u Selca. po njemu. Dok su se u bračkom primorju podizala nova primorska nase­ lja. imao oko 150 sta­ novnika. kojemu su nestalom naselju te crkvice prije pripadale. da se pričešćuje oko % stanovnika (osim djece). iz Straževriika. iz Dola u Postira. kao i oni koji nisu bili primljeni u vijeće. on pritom nikako ne spominje. Bol i Milnu.44 On spominje na Braču nova naselja i samo neka stara. Jedini je izuzetak Gradac. Supetar. Škrip 200.43 Mnogi »originalni« brački plemići. iz Nerežišća u Supetar. eremitaže. prorijeđena kugom i raseljavanjem. Za ostala bračka naselja uzima broj stanovnika po pričesti. da je na jače bilo iz Gornjega Humca. doseljeni Čikarelovići iz Mošuja preko Gornjega Humca u Pučišća i t. a kasnije i preko Makarskog primorja. a Splitska 5 kuća. te nam o tome ostavio izvještaj. Razdajna). sela u bračkoj unutrašnjosti. porijeklom su doseljenici. Dol. Nerežišća 500. Giustinijanu. 1553. koja su vjerojatno opsto­ jala (kao na pr. Gradac. Bol i pustinjačke manastire na južnoj strani otoka. Pothume i Straževnik. Od starih naselja. u 12 . a nekoji su došli na Brač preko Poljica. iz Škripa u Splitsku i Supe­ tar. hvarsku diecesu i poislao članove svoje pratnje na Brač. Dubravica. Kukretić-Č-karelović (1463. Bol je nastao u blizini staroga naselja. Stanovništvo se iz tih naselja selilo iz Donje­ ga Humca u Sutivan. Supetar oko 60. Pučišća. a vjerojatno i u Gornji Humac. Turska opasnost sve se više približavala Jadranskomu moru. Gospodnetići u Dol.

pa ni manastir. 1217. U jednoj se ispravi govori jedino o razgraničenju s Nerežišćima. koja i danas stoji ii vlasništvo je porodice Eić. 1505. Prije toga nema spomena o< naseljui. Na sastanku predstavnika JPučišća. koji. do svoje nove kuće na moru prvu. kao i one koje su kasnije sišle iz Straževnika i Pražnica. te 60 Trogirana. Posinkovići. Prvi su redovnici bili fra Alberto iz Gornjega Humca i fra Dominik Pardić iz bračke unutrašnjosti. 1475. Ivan na Braču i 7 lokaliteta.: »in Boli in Episcopatu«. v. koji su obra­ đivali imanja biskupska i posjed bračke komune. u ispravi porodice Ivano vić-Žuvić govori se o lokalitetu 13 . Njima je brački rektor (knez) Mlečanin Zakarija dao god. Nekoje po­ rodice. da se Pučišća sa Straževnikom odcijepe od župske crkve u Pražnicama. jer se u vrijeme omiškoga gusarenja nije ni moglo razviti naselje u brač­ kom primorju. i to: Aquila. stoji: »actum Boli in Palatio> Episcopatus«. gdje je u predjelu Mostir god. iskopana stara troapsidna crkva (Sv. Vjerojatno je bilo težaka. v. U jednoj ispravi od g. bi dogovorno određeno. gradi u uvali pri moru kuću-kulu Jakov Nadali-Božičević.45 (hvarsko-bračko-viškog). 1934. U jednoj ispravi iz god. gdje je bilo sakupljeno 400 Poljičana. Katkovići i Biletići. iz god. u kojoj. a koja je dokončana god. Naselje je nastalo kod nekadašnjega Pučiškog Doca. 1325. preko 100 Zadrana ii Šibenčana. • uljem i drugim namirnicama. te ga opskrbilo vinom. Caparnići. Poslije njega i drugi su gradili kule. Novi je manastir podignut na ostacima stare biskup­ ske zgrade. Čipičić i Bokanić. točno i danas opstoje.vezi sa sastankom predstavnika crkvenih i otočkih vlasti.51 Pet 'go­ dina kasnije. kojima su kuće u Pučiškom Docu bile podalje od mora. dolaze Ivanovići iz Podgore. 50 Godine 1477. 1467. putujući u Svetu Zemlju zaustavio se god.. 1543. 46 To je i jasno. kulu. Pinešić. Pučišća se kao luka nekoliko puta spominju m starijim isprava­ i ma. 48 — Pod koju je crkvenu župu spadalo u početku naselje Bol. osnovaše i naseliše današnja Pučišća. prema istom opisu. god. Mlađinić. Ivana) iz VIII. Radojkovići. Sebastijan Zustinjan došao je na Bol. 1500. spominje se Sv. 53 a god. Ivana i oko crkvice. 1462. 1566. Tu je sta­ jala zgrada otočkog biskupa. sagradiše kasnije stojne kuće pored morske obale. 49 Sutivan se ^proteže zapadnije od današnje crkvice Sv. Bairzole. neke zemlje i poluotok Glavicu. Ciprijan Žuvetić sagradi god. Pražnica i Straževnika god. nije jasno. a u drugoj__iz god. je riječ o mlinarskoj crkvici. Gornje porodice. Prodić. u jednoj ispravi. spominje se kao svjedok Katarinic iz Sutivana: »de Stivano«. pripala dominikancima. na obalama Brača kod današnjega Bola.47 kralj Andrija II. Davidović. koju su tom prigodom podigli' Zvanići. ukupno' 13 kula. To su bili: Žuveitići. gdje mu se poklonilo bračko plemstvo. Aquile. govori se i o selu »'actum in V i l l a Boli in Palatio.Episcopatus«. tek u trećoj. 1487. Da bi ugušio hvarski piučki prevrat god. koja je ka­ snije u XV. Bokanići. te se Sutivan (»Stivano«) spominje u vezi s parnicom. Prema Bojaniću. 1512. Anđrijević-Ivelić.52 Go­ dine 1519. 1205.

ili 1604.. Ima također i priča o dolasku Poljičana. 1337. mletački izaslanik Giustinijan god. Škripa. 1205.55. u Nerežišća.Bistrica »in đistrictu Stivani«54. Osim spomenutih važnijih i većih naselja. prve su kuće »težačice« sagradili u Sutivanu seljaci iz Donjega Humca. te dva Ivanovića iz Sutivana. središta su sudaca tada i u primorskim naseljima: u Bolu. te se spajaju sa sutivanskom župom. Mirca se nalaze između Sutivana i Supetra na udaljenosti od mora oko deset minuta. koja je služila kao nerežiška luka. ali bez uspjeha. Brković i Brtičević. 1597. Supetru. 1145. koji nije znao latinski. Marije. 1579. 1426. ima ih jeda­ naest. Dok su god. Predjel Postira spominje se u doiskim ispravama god.. Mosuljica i Gradac). Nova primorska naselja i dalje su napredovala.60. Prema predaji. nemaju još poseb­ nog svećenika. Sv. i od [Poljičana. Mjesto je nastalo od Doljana. da pošalje potrebno oružje i namirnice na Brač. Dola. 1345. na Braču su se po­ čela dizati i druga nova naselja. koji su se približavali moru1. Donji Humac. Zanimljivo je. Postira su nastala u blizini nekadanjih. sve u unutrašnjosti! Brača 62 . te za vjerske potrebe dolazi kapelan iz Dola. Lovre u uvali Lovrečine i »Mirja« na Brigu iznad današnjih Postira. i to u Postira i Sutivan. god. Postirima i Pučišćima63. Od Sutivana se na­ stoje odcijepiti god.. kasnije postao prvi župnik Suti­ vana. 1596. god. 1637. Predjel Merec spominje se još u srednjem vijeku. Mjesni je kasti! sagradio Lazanić-Lazaneo. 56 Postirski manastir kao da je nastradao (drugi put) od Omišana god. 1579.59. Sutivanu. pored morske obale i u unutraš­ njosti. Postira sii se odcijepila od matične župske crkve u Dolu god. Tada je u selu bilo 15 14 . od njih je jedan. na Braču bila samo. kao: »portu Postire« i god. 'odvojio se Sutivan god. U vrijeme vizitacije god. Pored starih još postojećih naselja u unutrašnjosti: Nerežišća. Sadanji »kaštel« sagradio1 je Poljičanin Marjanoviić-Dražojević (konte Janko). Donjeg Humca. bilo ih je šest (Nerežišća.: »terre positos in Posterna« 57 . da je za po­ moć pri osvajanju Klisa god. tri mjesina suca61.64. Od matične župske crkve u Donjem Humcu odvajaju se Mirca god. i to podalje. 1579. te ujutro nia konju kreće u glavino mjesto otoka. Tako na pr. u Supetru je dušobrižnik don Petar Ligutić (Iigušić) iz Poljica. 1611. Dol (Bol?). god. koji da su se iskrcali u uvalu Vela Bunta u blizini predjela Mostir. 1589. bio zamoljen papa. Pražnica i Gornjega Humca. Od matične župe u Donjem Humcu Su­ petar se odcijepio god. noći tu. pa u okolna mjesta58. ma pr. Pražnice »superior«. Od svoje matične župske crkve u Donjem Humcu. Prvu crkvu (današnjim sakristiju) uteme­ ljiše oko god. Prane Ivanović. 1553. 1553. vjerojatnih manastira Sy. 1584. 15J9. Supetar je nastao oko uvale. gdje je vjerojatno bilo već dosta doseljenih [Polji­ čana. od mora. God.

kuća i 66 stanovnika, od njih 45 od pričesti. Nezavisnom kuratijom postaju god. 1614., ali je kurat obično živio u Sutivanu. Godine 1825. postaju Mirca župom. Milna je postala u istoimenoj uvali, koja se spominje* u jednoj ispravi od god. 1333.65. U toj se uvali još god. 1519.66 nalazila beneficijalna crkvica Sv. Marije (danas sakristija), koju spominje god. 1579. također i Valiero67, i ubraja je među nerežiške crkve. Kad je pjesnik Petar Hektorović sredinom XVI. v. (oko god. 1556.) doplo­ vio s ribarima na Brač, *>>gdi s SuLetom Brač malo ča ne staje«, po­ slao je ribara Nikolu da kuji živežne namirnice. Ne kaže, da je ri­ bar pošao u Minu, jer vjerojatno nije tada još postojala Milna kao naselje. Ribar je Nikola naišao na pastire, te ono, što je mogao na­ baviti, donio mu je< na lađu pastir. Stoga bi se moglo uzeti, da su u okolici današnje Milne bili pastirski stanovi. Oko odcjepljenja od ne­ režiške župske crkve i inastoj© Malma, Bobovišća i Loižišća god. 1621. »radi strmoga i dugoga puta do Nerežišća, mnogobrojnog naroda na zapadu Brača i radi nekoliko naselja«. Do toga nije došlo, čini se zato, što se nisu mogli nagoditi ,gdje će biti župska crkva. U početku je pretezalo mišljenje, da to bude poljska crkvica Sv. Martina između Bobovišća i Milne. Tek god. 1646. stanovništvo se spomenutih nase­ lja sastalo i »vječnim« ugovorom utanačilo, zaslugom porodice Cerineo, da će nova župska crkva za sva tri naselja biti crkva Sv. Ma­ rije u Miini68. Interesantno je, da i danas crkva Sv. Martina i okol­ no zemljište sve do> u Bobovišku Luku pripada nerežičkom natpopu. B o r b O ' V i š ć a se u starijim ispravama obično' nazivlju Stanac Dolac, iz čega možemo zaključiti;, da je tu blio bar jedan pastirski stan ili više njih. Prema jednoj versiji, prvi su naseljenici Krstulovaći od roda Krstića, koji da su doselili preko Poljica iz bosanskoga Bobovca. Bobovlišća se od nerežiške župske crkve odvajaju s Ložišćima i Milnom god. 1646., ali sa središtem župe u Milni, koja je na moru, dok su Bobovišća udaljena oko četvrt sata od mora, gdje se u morskoj uvali kasnije razvilo naselje Bobovišća na Moru ili Luka. Nakon uporne borbe za odcjepljenje od Milne dobivaju Bobo­ višća god. 1687. kapelana, koji se od god. 1693. naziva uprav&telj (rectores), a oko god. 1750.S Ložišćima se potpunoi odvajaju od mlinarske župske crkve 68 . Iz akata o odcjepljenju izlazi, prema tvrdnji Bdbovišćaaia, da su Ložišća i Stanac Dolac imali god. 1674. skupa 220 stanovnika, a Milna. 110; zatim god. 1681. tvrde, da oba sela (Bobovišća .i Ložišća) imaju 240 stanovnika, a god. 1752. tri naselja skupa (Stanac Dolac, Ložišća i Pothume) 450 st., dok da Milna ima nešto preko 400 žitelja. L o ž i š ć a su — prema predaji — nastala od' bobovičke poro­ dice Krstuloyić^Lozić. Pošto' je jedan, dio sela nastao na suitivanskoim teritoriju, pri razgraničenju u XIX. v. doflazMo je između Suitivanjana i Lcižišoana do ozbiljnih sukoba69. Do god. 1687. veći je dio stainovnika 15

živio 'u Bobovi šćima. ali su se poslije te godine Lož'išća brže razvijala, te ih danas često zovu! Velo selo. Godine 1831. postaše u crkvenoj administraciji kapelanija, a 1909. župa, odcijepivši se od boboviške župske crkve. P o t h u m e je zaselak, udaljen po prilici tri četvrti sata od Milne, te spada pod mlinarsku crkvenu župu. Naselili su ga Marinovići iz Bobovišća. U spisima o odcjepljenju god. 1687. ne spominje se. Kasnije dolari pod imenom Humi, Pod Hume i Pothume. D r a č e v i c a 7 0 nije staro naselje. Prva porodica, koja se na­ selila i osnovaca naselje, zvala se Šimunović, a doselila se iz Poljica. Š'miunovAći su u početku zastali u predjelu Pod Nerezine, zatim su pošli u Nerežišća, a iz Nerežišća u Dračevicu. Lokalitet Pod Nerezine nalazi se južno od podnevne crte, koja vodi iz Nerežišća prema crkvici Stomorica, gdje su god. 1775. postojale ruševine stare na­ stambe porodice Šimunović, što dokazuje i latinski natpis na ovčjoj koži, koja se nalazila (god. 1775.) u pohrani kod Ivana Šimunovića pok. Mateja. Druga porodica, koja se naselila u Dračevici, zvala se Žuvić. Prema predaji, Žuvići su također Šimunovići; jednog Šimuno­ vića, koji se oženio nekom Žuvom iz Bola, prozvaše Žuvt'ćem po ženi, te njegovi nasljednici postaše Žuvići. |Prema istoj tradiciji, ione je sela došlo cd drače, kojom su doseljenici ograđivali svoje .vrtove i dvo­ rišta.- U vrijeme dolaska Šimunovića svud je po okolici bila gusta šuma. Za ostale dvije glavnije dračevičke porodice, Zorančiće i Ilice, veli naš rukopis, da su »awenticcj«. Dračevica je postala kapetanija god. 1705., a god. 1748. bilo je u mjestu samo 14 poirodica, i to pet Šimunovića, šest Žuvića, jedna Zorančića i dvije Hica. Godine 1760. bilo je u Dračevici oko 130 stanovnika. Dračevica se odcjepljuje od nerežiške župske crkve god. 1849. M u r v i c a. Kao predjel spominje se god. 1286.71, a kao naselje nastalo je od težaka, koji su obrađivali polja 'manastirska (naročito Dračevkuke), i porodice Fertilio (prije Obilinović). Kuratija za Murvicu i Planicu nalazi se u bivšoj eremitaži Dračevludi S e l c a su bila u početku pastiinsko naselje, malo selo, i potpa­ dala su pod crkvenu župu u Gornjem Humcu. Bit će da su postojala dosta rano, ali ih ne spominje ni Hranković (god. 1405.), ni Valaero (god. 1579.). Godine 1700. bilo je oko 240 stanovnika, a god. 1760.* oko 300. Od god. 1720. Selca su izložena kapelanija. Odcjep-juju se od župe u Gornjem Humcu god. 1815., ali je tek god. 1820. imenovan stalni župnik. Svoj napredak duguju Selca naročito razvitku kamenolomstva. v 72 P a v I j a su nastala oko bivše benediktinske opatije. Prvi ma­ nastir na Žalu bio je razoren sredinom XH. v. (god. 1145.), ali je oko god. 1184. novi sazidan na brijegu, na Lokvu. Kasnije, oko god. 1576., spominju se oko opatijskog beneficija opatijski eremiti sa 16

svojini porodicama. To su bili opatijski služiitelji, koji su nadzJnali beneficij, a stanovali su u bivšem manastiru. Do XVI. v. oko stare opatijske crkve osim eremita nije bilo drugog stanovništva. Najbliži stanoV.i! nalazili su se IV2 km jugozapadnije, a nazivali su ih Gornja Povija. U vrijeme opata Martinisa (1632—1653) ili nešto prije, po­ čela se naseljivati najbliža okolica. SeJo je nastalo od izbjeglica, što dob jegoše pred Turcima, u XVI. v. i XVII. v. i od doseljenih Bra­ čana, koji su se spuštali k moru iz unutrašnjosti otoka. :_Čini se, da je u Povljima omjer1 izbjeglica veći nego u zapadnim bračkim pri­ morskim naseljima. U XVII. v. (god. 1637.) spominju se porodična prezimena Knezić (Ostojić) i Vrsalovic. Knežići i Ostojaći dobjegli su na Brač poslije moorejskoga rata (1570—1573), a porijeklom su iz Bosne. Kasnije se spominje eremita Pavković-Jakovljeviić, kojega je otjerao opat MHiadineo god. 1673., zatim se spominje Hržic, »novi stanovnik«, kao svjedok god. 1688., a u jednoj parnici s^Vrsalovićima god. 1697. spominje se Litović. Povija su u početku potpadala pod crkvenu župu u Gornjem Humcu, ali su god. 1715. dobila posebnog dušobrižnika Pletikosića. Kad se • u Selcima osnovala nova župa, Povija su s Novim selom došla pod selačku župsku crkvu, od koje su se odcijepila god. 1915., aili tek od god. 1925. postoji zasebna povaljska župa. S p l i t s k a uvala služila je još u Dioklecijanovo doba kao izvozna luka za kamen. Međutim za Valierove vizitacije god. 1579. u njoj je samo 5 kuća i crkva »Ecclesia Annuntiationis' S.tae Mariae« bez upravitelja, a podređena je župniku u Škripu.73 Među tim kućama 'fe!Jt će da je jedna pripadala porodici Cerinić-Cerineo, jer natpis nad vratima veli, da je t a porodica i prije druge polovine XVI. v. imala kuću u luci74. Godine 1579. spominje Valiero u Splitskoj popa Matu Cerinića, »homo' in doc'trina Ecclca, et Granimatica pro loci qualitate ferendus.« S u m a r t i n je možda bio1 i nekada naseljen, ali sadanje naselje datira tek od početka kanđijskoga rata (god. 1645.). Ovdje su do­ seljenici našli1 porušenu crkvicu »fatta a la greca«75. Naziv Sumartin xi našem je jeziku novijega datuma (prema talij. San Martino). Inače je mjesto bilo1 poznato^ kao Vrhbrača, a tako ga mnogi Bračani i danas nazivlju. Osnovatelj je novoga naselja fratar Petar Kumbat ili Kumbatoviić, tajnik fra Pavla iz Rovinja, god. 1645. Novi naseljenici osnovaše župu, ali dotadanji vlasnik porušene crkvice, čija se jurisdikcija, prostirala do krajnjeg istoka bračkoga otoka, župnik u Gornjem Humcu, odlučno se usprotivio i protestirao. Stoga de­ kretom od god. 1693. (za uprave fratra doseljen'ika Mateja Juranovića) bi naređeno, da se sumartinski dušobrižnik ne smije potpisivati kao vicekurat, te da Vrhbračani. moraju davati desetinu svomu gornjohumčanskom župniku. Deset godina kasnije (god. 1703.) na; stoji Sumartin, da se spomenuti! dekret od god. 1693,. ukine.76
Zbornik za narodni život i oiiif-ajo 2

17

N o v o S e l o je nastalo vjerojatno u XVI. v., uglavnom od. Poljičana77. U početku je naselje potpadalo pod župu u Gornjem Huancu, ali je god. 1849. pridruženo .Selcima, pa se god. 1907. od­ cjepljuje. Pod Novo Selo potpadaju raseljene Prodole, gdje je -god. 1912. bilo 12 stanovnika (Trutamća), i zaselak Oklad. Sva ova naselja, o kojima smo: posebno govorili, navedena siu u jednom popisu iz god. 1718., koji se nalazi u sutivanskom opć. arhivu. Nabrojit ću ih poimenično. Pored mora: Sumartin, Povija, Pučišća, Postira, Splitska, Supetar, Mirca, Sutivan, Milna, Bol i Dračevluka, a u unutrašnjosti: Selca, Novo selo, Gornji Humac, Pražniee, Dol, Škrip, Donji Humac; Nerežišća (glavno mjesto), Dračevica, Pothume i Bobovišća. Brzo napredovanje primorskih naselja nije loše djelovalo samo na preostala stara manja sela bračke unutrašnjosti (Donji Humac, Škrip, Dol, Pražniee, Gornji Humac), već je utjecalo i na glavno> mjesto otoka Nerežišća, za koje Fortis god. 1774. kaže, da su se u vrijeme gusarenja vjerojatno jače isticala. »Zato su« —• veli Fortis — »i zadržala primat, jer su se u njih povukli prvaci otoka. Ali danas (god. 1774.), kada se naselja pored .morske obale mogu slo­ bodno razvijati1, Nerežišća su izgubila mnogo stanovnika, a prazne se kuće ruše na sve strane.« Za Bol veli, da je značajna! varošica, a Sutivan, Supetar i Pučišća da su velika sela, u kojima je stanov­ ništvo radišno i poslovno78. Cicarelli god. 1802. dijeli naselja u tri skupine: tere, kaštela i sela. Tere su: Milna, Bol, Nerežišća i Dol;, kaštela:-Sutivan, Supetar,"* Postira, Pučišća i Škrip; sela: Splitska, Povija, Sumartin, Bobovišća, Dračevica, Mirca, Donji Humac, Pražniee, Gornji Humac, Selca i Novo selo'. Nerežišća su još i tada bila glavno mjesto Brača. 79 Francuzi osnovaše u Supetru »Juge de pafrx«, a Austrija prenosi god. 1827. sudište i tim središte iz Nerežišća u Supetar. Organiza­ cijom dalmatinskih općina god. 1823., općinskim: središtem' postadoše: Supetar, Sutivan, Pastira, Pučišća, Milna, Bol i Nerežišća. Znači, da su osim tadanjega bračkog glavnog mjesta Nerežišća osno­ vana općinska središta jedino u naseljima pored morske obale. Tek god. 1885. podignuta! siu i Se?ca na rang općinskoga središta, a dotad su: pripadala pod pučišku općinu. God. 1870. osniva se u Supetru politička ekspozitura. U Supetru je od god. 1908. kotarsko pogla­ varstvo, a i danas; je središte bračkog kotara, te je tako od god. 1827. do danas Supetar glavno mjesto Brača. Administrativno nekoja matična mjesta potpadaju pod općinu primorskog mjesta, koje je „od njih postalo. To vrijedij za Donji Humac, Dol i Pražniee. Općinska podjela danas je ovakva (god. 1938.): Općinu Sutivan čine Sutivan i Donji Humac; općinu Milna čine Milna, Bobovišća, Ložišća, Bobovišće Luka i zaselak (Pothume; općinu Bol čine Bol i zaselak Podborje; općinu Se!*ca čine Selca, Sumartin, Novo selo i-Povija, te zaseoci Oklad, Rasotica, Nagorinac, Nakal, 18

Osritke i Podsmrčevik, nastamba Glušćević i zastirski stani Zagvozd i Nasela; općinu Puič:šća čine Pučišća, Pražnice i Gornji Humac, te pastirski stani Kruška Stupa, Šala, Brizić, Prijević i Kara­ vana ; općinu Postira čine Postira, Dol i pastirski, stami Bežmek; općinu Supetar čine Supetar, Mirca, Splitska i Škrip; općinu Nerežišća čine Nerežišća, Dračevica i Murvica, te zaseoci. Smrka, Dragovoda, Obršje, Planica i pastirski stani: Mihoj (Požeženik) i Lirica, te nastamba Dračevluka i eremitaž Blaca.
*

Dđiias, god. 1948., kotar Brač (Supetar) obuhvaća područja ovih mjesnih narodnih odbora i Bol, Ložišće, Milna, NerežiŠće, Postire, Povije, Pražnice, Pučišće, Selca, Splitska, Sumartisi, Sutivan i Šrip.80

LITERATURA I BILJEŠKE: Sohle N.: »Vorlaufiger Bericht liber die geologisch-palaentologischen. Verhaltnisse der Insel Brazza«, u Vehr. K. K. geolog. R. A., Beč, 1900, str. 185—187; Rik. Schubert: »Geologija Dalimacije«, Matica dalmatinska, Zagreb, 1909, str. 131—132; — Bor. ž. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva«, Srp. K. Akademija, Beograd, 1933, str. 248—257; — K. Abso.lon: »Bericht tiber eine naturwissenschaftliche Forschungsreise und biospeologische Erforschung der Insel Brač (Brazza)«, u Stuđien aus dem Gebrete der allgemeinen Kacrstfarschung, der Wissenschaftlichen Hohlenkunde, der Eiszeitforschung und den Nachbargebieten, Br. 16, Brno, 1942, str. 35—57. 2 Definitivni ^rezultati popisa stanovništva od 31. ožujka godine 1931. Knj. 1., Beograd, 1937, str. 8 i 80. 3< Bulić F r a n e : »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)«, u Bulletino di storia e archeologia daimata, br. 8. Split 1891, str. 117—120; — Bulić Fr.: »Ritrovamenti antichi a Bobovišće nell'Isola Brazza«, u Bullettino di arche­ ologia e storia daimata, br. 1—2. God. XXIII., Split, str. 23—30. 4 Bulić F . : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibiđ. str. 118. — šišić Ferdo: »Po­ vijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara«, Zagreb, str. 71. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske, Zagreb, 1929, str. 139; — M. Vrsalović: »Iz Bola na Vidovu goru«, separat iz Hrvatskog pla­ ninara, br.'lO, god. XXXIII, Zagreb, 1937, str. 12. 5 Ciccarelli Andrea: »Osservazioni sull'isola della Brazza e sopra quella nobilta, Venezia, 1802, str. 20—21, 22—24, 35—36, 43 i u fragmentarnoj^kronici, koju je napisao Dommus de Cranchis (Hranković). g. 1405. kao natpop u Nerežišćima: »Braciae insulae descriptlo«, a štampao Ciccarelli u »Osserva­ zioni . . . .« str. 91—94. Hrankovićeve historičke podatke našao je don Andrija Ciccarelli g. 1783. kod siromašnih nasljednika Jurja Kuzmanića, koji je u XVII. v. bio župnik u Pražnicama. Godine 1421. postao je Hranković biskup u Hvaru, ali je umro iste ili početkom iduće godine (Farlatti, »Illiricum sacrum«, IV., str. 254.). 6 Bojanić Angelo: »Bol, cenni storico đescritivi«, Kopar, 1908. — Bulić Frane: »Ritrovamenti a n t i c h i . . . « , ibid., str. 29. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, ibđ., str. 137. 7 Grga Novak: »Naše more«, .'Zagreb, 1932., str. 11—12. s Bulić F r a n e : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibid., str. 117—120. — Bulić F r a n e : »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguardanti il Palazzo di Di1

19

ocleziano«, u Bullettdno, br. 1—2, XXIII., Split, 1900-, str. 18—30. — Bulić Frane: »Un monumento romano presso la chiesa Idi S. Ella nell' villaggio di Humac Inferior sull'isola Brazza«, u Bullefctimo XXVII., Split, 1914. (publi. 1916.),. str. 105—106. — Bulić Prane: »Skrovište zlatnih novaca, našasto u Nerežišćima«, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, XLIII., Split, 1920., str. 199. — Bulić Frane: »Inscrizioni inedite«, u Bullettino, Split, I. 36, V. 3, VIII. 201, X- 105, XIV. 116, XV. 100, XX 54. — A. Ciccarelli, ibid., str. 22—40. — Doimo Savo: »Ripostiglio di denari romani a Dračevica«, u Bullettino supl. 131—132", Split, 1901. — C. I. L. (Corpus Inscriptionum Latinarum) III. 3102, 3105, 3106, 3107, 3108, 10110, 10114. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«, u Jadranskom dnevniku, br. 95, Split, 1938. 9 A. Bojanić, ibid. — A. Jutronić: »Oko Bola na Braču«, u Jadranskoj pošti, Split, božični broj 1930. — M. Vrsalović (Dr. V.): »Zanimivi starohrvat­ ski, natpis na Braču«, br. 202 (nastavak), Zagreb, 3. IX. 1930. Pisac tvrdi: Danas je naime po vreliraa utvrđeno, da'se je taj »grad Brač« nalazio na Bolu, i to na Glavici, gdje je u poznije doba bila »residentia comitis« i »palatium episco­ pate« i gdje se je 1185. držala narodna skupština kneza, vlastele te puka i bi­ skupa bračkoga i hvarskoga . . . Ali i bez obzira na novonađena, danas još neobjelodanjena vrela, krivo misle oni, koji tvrde, da se je »grad Brač «nalazio u unutrašnjosti otoka. — M. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«, u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 50, Split, 1932., str. 290. Pisac veli, da je prema rukopisnoj ostavštini Mateja Nižetića (1664.—1739.) »Meimoria deirAntichiita dell'Isola Braizza«, današnji Bol Urbs Braedensis Ivana Đakona.' Pisac "dalje kaže, da Matej opisuje utvrde do porušenja od Neretljana. — P. Skok: »Problem romanstva i siovenstva na našim ostrvima«, u Jadranskoj straži, br. 4. Split, 1939., str. 136—137. Pisac veli: Bol se doduše u mletačko doba razvio u jače mjesto- za trgovinu vinom, ali je istina, da -najstariji Bol nije bio n a obali, već dalje od nje, tamo gdje je danas Podborje, i da je bio zaštićen utvrđenjem na brdu, koje se zove i danas još Koštilo, od latinske riječi castellum. — A. Jutronić: »Primorska bračka naselja: Bol« u Jadranskoj straži, br. 4, 1941., str. 134—135. 10 Bulić Frane: »Trovamenti antichi a Selza dell'isola Brač u Bullettino di archeologia e storia đalmata, XXXVII., Split, 1914. (publ. 1916.), str. 105—106.. —u A. Ciccarelli, ibid., str. 25, i u pismu pjesnika Ivaniševića splitskom nadbi­ skupu Leonardu Condulmeru g. 1660., str. 101—102. —- Ivan Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima na Braču«, Split, 1934., str. 38. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici na Braču«, Brački zbornik, br. 1, Split, 1940., str. 25. n A. Ciccarelli, ibid., str. 47. —- Vj. Klaić: »Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, II.«, Zagreb, 1888., str. 148. — Fran. Madirazza: »Storia e constituzione dei comuni dalmati«, Split, 1911,, str. 218. 12 A. Ciccarelli, ibid., str. 105. — Lenel: »Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria«, Strassburg, 1897., str. 21. — Codex Dipl., II., list 18, Smičiklas, Jugosl. akad. zn. i umj., Zagreb, 1904., str. 21. is Fr. Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«, Starine XIII., Zagreb, 1881., str. 197—210. — Ivan Ostojić, ibid., str. 34—35. 14 I. Ostojić, ibid., str. 43—45, 47 i 48. 15 M. Vrsalović:" »Zanimivi starohrvatski natpis na Braču«, Obzor br. 201 i 202, Zagreb, 2. i 3. rujna 1930. 3 i a Cod. Dipl. Vol. X., 1912., str. 247—248, 346, 350; — Cod. Dipl. Vol. XI., 1913., str. 214 i«3 A. Ciccarelli, ibid., fragmenti de Cranchisa—Hrankovića iz god. 1405., str. 91—94. 1 7 I. Ostojić, ibid., str. 43. i« I. Ostojić, ibid,, str. 22. 19 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Communitatis Branchiae, Reformationes, lib. I., cap. XXX..' str. 97. 20 M. Vrsalović, ibid., u Obzoru, br. 201, Zagreb, 1930.

20

22 A. — A. 32 Diversi publici deereti. j . Relatione de noi Michiel Bon et Gaspare Erizzo gia sindici in Dalmatia 1559. Kadlec: »Statut i reformacije otoka Brača«. ov'era la Villa dello stesso nome . 1933. Ostojić. Ostolć. ibid. Zagreb.. 200. . et in la mazor parte col nome Nisetich«. str. govoreći o ruševinama crkve Sv. povratiti nekadašnji benediktinski patrimonij) 1184. 1918. Vol. — A. et quasi duae partes hominum et personarum mortue sunt. 51.. for. Fragmneti de Granchisa—Hrankovića. 85—86. • 40 MSHSM. str.. dell'una nella Parrocchia di Selza alle rađici del monte Gracischia. Ostojić. come la tradizione parla. i umj. — A. Commissiones et relationes venetae. 4i MSHSM . 217—219.. — Lenel: ibid. Tu su. . loro Comizi o Consigli.« 28 I. 21. godine 1462.. sv.. 1325. str. Vol. 2 » A. Preveo i izdao Hrvatski skup (Pučišća). str. ibid. ibid. 20. 105. 97. Jugosl. Ciccarelli. str. . — A. str. 282: »ser Matheus quodam Michaelis de Dubravice. ibid. akad. opatu Ratku) to najvećim dijelom (t. Ciccarelli. str. str. 12. .... Starine XIII.. Zagreb. 5. 85: »Ecclesia Omnium Sanctorum patens cuim altari nudo. . Ciccarelli: Historički prikaz. Ciccarelli.: In Bol in Episcopatu. Jugosl. 38: »Bunje .. akad. Osservazioni . 1427. 85: »Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo patens.. ibid. Ciccarelli: Osservazioni. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«.. zn.Vol.. ibid. ibid.. 10. 37 I. Ciccarelli.. ^ 35 I. str. . veli: »esistono ancora le poche m u r a rovinate.«. str. 42 MSHSM. Osservasioni... br. se i. 218. . Tctoius II. Vrsalović. Vol. akad. VIII. 56. 1579. 27 A. H. 33 I. 50. 30 A. 46: » . str. . kad se nalazio na Bolu na vijećanju . Zagreb. zn. Tako g. . str. str. 26 Croatia sacra. 1877. Jutronić: »Apostolska vizitacija otoka Brača god. str. str.. Ciccarelli: »Historički prikaz Pučišća«. 91. 21: »I uspjelo mu je (t. similiter mortua etiam multa animalla dictae Insulae . 1932. razvaline staroga grčkoga građa i kasnije vile (villa rustica). 23... ibid. ibid. str. i uimj. . ibid. 'ibid. 34 A. M H J S M . zn. . Ostojić. ibid. travnja g. ibid.... 25 M. et sine campana«. 3i A. ibid. ibid. 1880. Vjesnik za arheologijiu i hi­ storiju dalmatinsku.. . str. i umj.. j .. .: Actum Boli in Palatio Episcopatus.. Na istom-polo­ žaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgracišće«. 38 A. Udine.. Historički prikaz . 39 A..« 24 M . 122. Ljubić.. »Obzor«. 29 Codex Dipl. Jugosl. Rela­ tione del sindaco di Dalmatia et Albania nell'eccelentissimo senato per il magnifico messer Antonio Diedo. str. 41.. ibid. 19... ibid. ibid. Sier Battista 21 .. Ljubio.quod iam annis tribus elapsis continuo regnavit pestis in Insula predicta. 20. . str. privilegi et indulti... . 13. VIII. str.. g. 21.. Split. 1$—20... str. Ciccarelli. Jurja Mu­ čenika. Itinerario di Giovanni Battista Giustiniano sindaco in'Dalmatia et Albania 1553. 202: »actum ante portas Ecclesiae Omnium Sanctorum in villa Dubravizza et Mossulae«. na obronku brda Gračišće. 1926. Zagreb. str. Ciccarelli^ Oservazioni.. Cicca­ relli. Ciccarelli.« u Croatia sacra. str. Split.ibiđ.. str. si facevano allora in campagna aperta presso l'estinta Villa Gradaz o nel Borovicu . « . Zagreb. terminazioni. Dukala od 22. 207. str. XI. Izd.. — Rački. .. ibid. » . et nuđa cum campanula«. 12.. str. Tomus HI. Copia t r a t t a dalle informazioni -del N. 22. str.. str. Ostojić. Tomus II. i quali. — I. — K.2i MSHSM.. 1656. 1877. Ostojić. XI.

. koja je otkopana god. Ciccarelli. s. str.. Kopar. 452—453 (i separat). — Llbro a štampa kod I. 1444—148. 1938. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. Smičiklas. 51. Jugosl. Barade. Sarajevo. Ciccarelli. Sv. 46 A. 10—13. Uisnoviga alia na Muruice Oclad Uecerine strane vode. sig. itercia Rasoli Sa Tehstibreg. Osservazioni. Sefoastiano X. Giacomo Cerineo qu. Split. str.«. Paulo Cavotorta Sopraproveditor di Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premetemo di giurar feđelta con promissione reciproca di mantenersi e conservarsi li tpatti. et ubbidienza della Serenissima Republika di Venezia. list. str. Na spoljašnjoj strani naknadno je napisano: S. Racolti per me Giogrio Mladineo qu. Beograd.. sopraeomitto«. unitamente al Mag. str. e Craina renders! alia divozione. 62—88. str. 347h-349. — Jakša Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. Jutronić: »Naseljavanje Poljičana i drugih Dinaraca na Braču«'. 47 Bojanić: »Bol. alloggiandone anco nelle proprie case«. akađ. ibid. vijeku. strana 37—39. III. 116—117. 1—2. U svom pismu dužđu. 1909. 91—94).. u t int. . 49 A. Mr. et atti concernenti la Carica rnedesima. 43 Alfons Pavić Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. 96—99. 1908. Babica na Bolu: » . 98. 99. 21—23. ibid. veli: » . 3—4. e Procuratore Sindaco del 1553. s. L'anno 1643.. e Primorje. govoreći o dogođajima za kanđijskog rata. 51 Rukopisi i isprave kod obitelji Ivanović—Žuvić u Sutivanu. 48. data a Lešina adi 27 agosto 1512.. str.. Anzolo Diedo suo Collega. e Brazza ad effetto di sotrarli alia tirrania e pericoli di Turchi. str. S. 1934. Zlatović: »Pranovei Države Presv. i umj. Split. A. 17. s. Ostojić. r> o Codex Dipl. Otku­ pitelja i hrvatski puk u Dalmaciji«. najkasnije u VIII. str. e Privilegi infrascritti.Giustinian fu di M. condizioni. Split. 50.): »Libro primo di diverse Ducali e Terminazioni intorno l'Armamento della Gallea della Brazza. crkvu Sv.: fu del CI. str. ibid. Intenđendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Mararsca. . Dušin: »Glasnik heraldike«. e versato in quelle Parti ch'anco li Popoli di Bachina e Pozza. e sua Simeimbrazione della Parrochia di Humazzo inferiore e Controversie corse per dichiarazione di rispetivi Confini. str. 1905. 380—381: Copia de una lettera di S. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. conđucendone io medesimo con la Gallea sudetta intorno cinquencento anime in piu. — O.. Za­ greb. Parrochiale. Antonio.. cenni storico-đescritivi.. 48 Sanudo.. 248—249.. Ciccarelli. Zuanne della Brazza. 127. ibid. Glasnik Geografskog društva.. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)«.. Vol. str. 85 i dalje. . 53 Rukopis kod don Ivana Bonaccija u Jelsi.. r>5 Rukopisna knjiga s ispravama o odcjepljenju Sutivana od Donjega Humca i o borbama oko odcjepljenja u arhivu opč. — A.. — Prema saopćenju dra. 54 Obiteljski rukopisi obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu. M. ibid. Villaggi finitivi verso Narenta si portassero all'isole di Lešina. eđ Ecc. . — Grga Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije u novom vijeku« u Jadranskoj straži. nel tempo dell Sopracomitato qu. 19—25 i br. Ivana. 54 :Nikola Cezari kupuje od Dobronje i njegova sina Pobrata tri zemljišta na Braču »una que est sub Mereg. — Frane Bulić: »Ritrovamenti antichi cristiani a Lovrešćina di Postire sull'isola Brač (Brazza).. . Split. et altri decreti. str. Marin il K. str. 1934. 12. otteni colli mezzi e iteligenza che godevo come Nationale. — Rukopisna knjiga u Arheološkom muzeju u Splitu bračkog soprakomita Jurja Mladinea (t 1651. str. Glasnik Zemalj­ skog muzeja.. 85—86. con un Rolo della stessa. 52 A. str. Sebastian Zustignan ai Cavalier Proveditor general in Dalmatia. Croatia sacra. ureda u Sutivanu. 1903. 1932. — Viktor A. for. str.. Fonđazione della Sn.. 1888. Historički prikaz. . Zagreb. 56 I. Simon. Bullettino. Osservazioni . zn. 45 44 22 . 1938. str. sagradio je i obdario prior Petar... Zagreb.sub Pocinala que est super sanctum Johannem«. 1928.

.ibid. 71 A.. zn. 91. Splicica. str. os MSHSM. Cap. 67 Crotia Sacra. 1938. Ostojić. str. i umj. Akad. 68 Rukopisi kod don Ivana Bonaccija: 1. ove sta il Mag. pro Ineolas Stanaz Dolaz. illorum de Natalibus cavat per Obitum N. 74 Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«.. • 76 Fr. S. — P. 1912. Zagreb. °o Croatia sacra'. 217. 64 Codex Dipl. 75 Valiero u Croatia sacra.: Diversarum Scripturaruon Collectio seu Historia Dragevice. Osservazioni. 58 MSHSM. str. 131—132. Mariae de Milna Brachiae« i »Capellanum et Rectorem S. XXX. 70 Rukopiiisna knjiga kod obitelji žuvič u Dračevici. 78. ibid.. 347 i 214. XXXII. Vol. Zagreb. 1936.. detto mese« (god. Monumenta Uscocch. Skok: »Problem romanstva i slovenstva na našim ostrvima.orum. 1519. 73 Croatia Sacra. Reditus sunt đucatorum duorum. Lozischie et Pod­ hume Pharens Diocesis. l 1913. j . primoque Rectore Ecclesie Immaculate Conceptionis Posterum beneficio MDCCLXXV. contra A. 5. R. str. nec non Communem.. Vol. Ref. str. Izd. S. 89—90. — Ivan Babarović: »Monografija svećenika Nikole šimunovića«. i umj.. . D. 98: » . 85... Horvat. Klis) con biseotti et legumi per il viver di soldati. Conte di detta Isola. 97—98. 4. 79: »Ecclesia Stae Mariae Milnari de jurept. 57 23 . A"-ega"W° Juris et Facti.. Rad 224. Split. 69 Različni dokumenti u opć. 56 i 86.. str. 1910.. 2. t. 72. str. di Luglio partissimo da Spalato. — A. . ibid. župnik don Kuzma šimunović. ibiđ. Pars I. ad ore 21. Za naziv Posterna misli Skok. ibid. et ivi dimorassimo fino a disdotto del. zn. str. 65 Petar Skok: »Prilozi k ispitivanju srpsko-hrvatskih imena mjesta«. ibid. et Homines dicti Loci. .. Mariae de Milna de Brachiae«. Continens omnes. List biskupije. 1939.. Izd.. Allegatio Juris et Facti Pro A.. br. Autore Reverendo Nicolao Simunovich cappellano. kojega su Nijemci ubili u Gornjem Humcu g. Osservaizioni/'ibid.. che sono 12 miglia. i umj.Jadranski dnevnik«. ibid.. J a d r a n s k a straža br. 1579. Split. quam privatas notas circa erectiones „•đuarurn Ecclesiarum ibi existentium. ibid. 4. 96. str. 1553. — A. Jugosl. 136—138.). a nekoliko i kod mene. -str. D.. ibid. es A ... br. Akad. Osservazioni. 5° MSHSM. Zagreb. 321—322. dicti Loci Contra Ineolas Stanaz Dolaz. da je od latinske riječi pastura. 1944. et Horninibus .. La m'attina prossima montassimo a cavallo. R.. Osservazioni. 217.. str.. ibid. ibid. Jugosl. andassimo a porto San Pietro delPIsola Brazza quella sera. VoL X. str. Bonaccija u Jelsi iz g. i XI. j . Split. Joanne Marangunich Parocho de Milna. 6. str. 7 2 i. Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. luogo principale dell'lsola. I. »Eccl. str. One spominju: »Eccl. spominje jednu crkvu Sv. 20.«. arhivu u Sutivanu.Codex Dipl. et andassimo alia Villa di Neresi. str. str. zn. 99. Ciccarelli.. 132—133. Jug. pašnjak. Martina. 71. et siguias tam publicam. et con questa provvisione de toiscotto che t r a li sacchi fossero qualche quantita di polvere fina et per artegliaria et tutta questa roba farla mandare nell'Isola Brazza ne porto di Postire e San loanni et in quei luoghi circumvicini«.. Split. 61 Statuta municipalia ac reformationes . 1921. 111—113. list. str. Ciccarelll. 1938. Jadranski dnevnik.. Lozischie et Podhume Pharens Dioces. III. 97. na području Gornjega Humca god. che Sua Santita vogli per via d'Ancona soccorere qualla fortezza (t. Ciccaressi. lib. str. . Mariae de Milna«. Brač«. Ciccarelli. Ivannem Marangunich Parochus de Milna. 48. 6G U vezi s crkvicom postoje tri isprave kod don I.54. 96—97: Alii 10. Obligatio nulle«. nec non commuiii.. akad. (Svojedobno crni ju je posudio pok. 95.

R. che ne capo superiore di essa haveva con assenso di quei fedeli nostri . istog zakona pro­ glasio je zakoin o adminaistrativno-teiriitoirijalnoj podjeli N. str. 7. 24 . Udine. Vol. str. accomodate 40 case di đetti Uschochi . točke 6. ibid. 1774. Fortis: »Viaggio in Dalmaizia«. Hrvatske na temelju čl. R..«. 74. Zagreb. koji je donio Sabor N. Hrvatske. siječnja 1947. Venezia. U. . 1574. Hrvatske od 22. 23. Hrvatske.broj 3. IV. 5. 104—105. II. Ciccarelli.. R. ^ 78 A. . 1949. od 9.. 13. R.. di voler accomođar un numero di Uschochi-su quel isola nostra . str. Hrvatske 1 čl. Osservazioni. 79 A. R. Ustava N. 126. Narodne novine br.. tenminationi.77 Diversi publici decreti. privilegi et indulti a favor della Magnif.. Zakona o Frezidijumu Sabora N. 184—185. . dulkala od g. 1656.. a u vezi čl.: « .. str. Coimmunita della Braizza. točke 7. .. 80 Predsjedništvo Prezidijuma Sabora N.

Vidll'ć. Stagauria' (?). Jerčić. Botnjem Humcu i Supetru 1 LLurnadović. Kuljić Barbić. Malovanić. Letnić. Kapsra. Šiittv&im. VavY:čić. Mišina Banda. Marangun'ć. Pod Dolac. Zurvainić. Kirstulović. naslj. Obelinović. Kovasić. Dukinović. Sukeila. Pelegr^nić. (Bolančić?). Donja Strana. Levirić Milat. de Fumati. 1589. Stojić. Get. Grižica. u Neffiežčšćinia. Poljiicanin (ima više porodica). Živić. Lalinović. Vukeljić. Noniilić (SkocmiMlć?). Stipčivić (Stipčević). Ceriniić. Jerčić. Tironli. Barsetić. po više puta. Lunardović. Livačić. Bolamić. Benoević. de Martinis.' de Gandelli. Benković. Pekasović. Osim GorL'ce poznatiji su dijelovi mjesta: Gornja Strana. Fauro (Favro). Franieev : e. Kraljić. Retušić. 25 . Gramačić. Bravčić Drivodilfć. koja su dobivali sci 26. Zambotić.). Bairbirić. Avancanie. Viđoš.. Vi'lić. Kraj Sv. a djelomice na podnožju brda Gorice. Pueđović. jer se ista prezimena spominju.ć. Strane brda prema sjeveru spuštaju se u Nerežiško polje. 1574. Vidošević.. Rupčić. Križ.2 PhitiippfL. Grascvić.DRUGI DIO P O D R I J E T L O STANOVNIŠTVA BRAČA NEREŽIŠĆA Mjesto leži djelomice na pristranim. Kazmanić. Glusić. Krstulović. Belovnina. Čimatorija. Banda. Ukupnp 306 popisanih. Diriivodiljić. Bosnačić. siječnja g.Mare. Domazević. Borsatić. Cerinić. Lampavčić. na narežiškom zemljištu g. Dragičević Dragoze'tović. Lukinović. Bafoiblonovića kuće. Luoković. Bonaeić. Glafoerić. Gornji Dvori i. Forense. Popis pučana. Miečević. Barbae. Deflorio. Basarić. Masarić. Pobraoić. Petrachi. Cvitković. Ivanović (3 porod. Susalović. Restovića.. Barišin Frane iz Splita. Sibrtolović. S'iniovie. Bunić. Basatić. Filisić. Ružić.. Popis vlasnika pašnjaka. Benković.. Probrasić. Karifaić. Grasović. Ačeras. Kralj. de Tomasi.

Stefan Vidoševićj" Stefan Radmilić. mistroi Nikola Dubravčić. 1625. Jakšić. Petar Bosnačić. Stefan Cerinić. Ivan Radmilić. Nikola Linardović. Ivan Gunić pk. Juraj Petricio Markov. Ivan Krišćan. Ivan Cerinić. Ivan Livačić. Lonard Bonačić pk. Ivan Ceri'inić. Stefan Karmić. Frane Grasović. Ivan Marangunić. Juraj Naranuca (?). Ivan Pobratić. Frane Dubravčić Jurjev. Petar Vidošević. Stefan Cerinić Jurjev. njegov brat Toma. Ivan Franičević. Nikola Karašić. Mihovlil Mazalić. Jerolim Gbiiinović. Jerolim Š. Luka Bonačić pk. Nikole. Nikola Krstulović Toniin. njegov brat Petar. Nikola Bonačić. Nikola Obiliinović. G a l e o t t i di N e r e s i 3 Jakov Toniba. Fervaća (?) Cerinić. Juća. Nikola Janković. njegov sinčić Frane. misitro Jerolim Grasoviić. Stef anin Kraljić. Filip Manrtinović. Ivan Dubravčić. Ante. Valerij Cerinić. Juraj Bonačić. Petra. Nikola Sirotkoviić.!mfunović. njegov brait Stefan.g. Grgur Jurjević. Nikola Kraljić. njegov brat JPetar. Jurja. njegov brat Stefan. mistro. Frane Guić. Ivan Bonačić pk. Luka Dasenčić. miistro Ivan Tironi pk. Marko Kuzmanin. Petar Bonačić Markov. Šimun Krstulović. Frane Restovikuić (?). Bbžo Babić. Toma Pekasović. Ivan Gunić Nikolin. njegov brat Juraj i brat Marko. Nikola Lunardović. Luke. OPopIs (pučana) u v©zi s regruracijom za bračku galiju. Ivan Mećavić. Nikola Bonačić pk. Toma Krstulović. Ivan Kavašić (Karašić?). Radoević. Ivanović. Jerolima. Šime. Marin Obilinović pk. Jakov Baćulić. Jerolini Petricijo pk. Toma Ce­ rinić Petrov* Jerolim Avancanić. Ivan Bonačić. Frane Dubravčić pk. Stefan iz Pelješca (Sabiončelo). Petar Bonačić Matijev. Ivan Bosnačić Petrov. Petar Rašanić. Matio Bilovinović. Nikola Marangunić. Petar Masarić. Frane Barbirić. Juraj Milovanić. Luka Bonačić pk. Ante. Petiitio. Petar GrasoVić. Ivan Garofolić. Jakov Forenze-. Ivana. Nadali. Matul Avancanić. Ivan Milovanić. Stefan Sfirčić. Jerolim Bonačić. Pavao Mairiinčič. misitro Juraj Dubravčić. Juraj Ćija^ić. Juraj Grego. Nikola Bonačić. njegov otac Juraj. mistro Nikola Tironi. Juraj Franičevfrć. Bernarđin Cerinić. Jakov Avancanić. Jakov Marangunić. 26 . Vičenco CerinSi'ć |Petrov. Stefan Bonačić pk. Nikola Ce­ rinić Jurjev. Petar Pberelič'ć (?). Luke. Ivan Lunardović. Paofo Obiliinović. Ivan Svirčić. Juraj Gojnić. Nikola: Kreljić (Kraljić). Tome. Jakov Marangunić Petrov. Frane Cerinić. Juraj Dubravčić. Ivan Krstulović Jurjev. Nikola Bezmalinović. njegov brat Frane.Zuvanić. Luke. Arnerio1 Karašić. Marin Cerinić Nikolin. Šimun Grasović. Grgur Nosković. 'Marko: Livačić. Matio Jadričić. Šimun Gunić. Nikoga Kuzmić. Buna iz Sutivana. Luke. Ivan Plazinović. Nikola Guić Matijev. Juraj Bonačić Markov. Marin Cerinić Jurjev. Luka Bonačić pk. Petar Garofilić. Ivan Krstulović. Juraj Livačić. Matio Živić. mistro Ivan Dubravčić. Petar Bonačić pk. Stefam Marangunić. Jakov Pobratić. Anton Milovančić. Nikola Šimunović. Detrico. njegov sin Matio.

Jakšić iz Donjega Hume a. canceliere Boldu. Obilinović. Petričevie. Ivam Aritičević. Grguričić iz Pučišća. NigiSević. 'ilegit. Tomađeli. Ivan Marinović. Graaoević iz Kaštela. 1625. Fiurentinović. Ivan Ružić. Berošević iz Brela. Bariiić iz Bobovišća. Filiplć. Kovačević iz Starigrada. Retundo. Jerolim jPetricio. njegov brat Matk>>. Jerčić. Antpn Drivodilić. Očito se ovaj1 popis1 ne odnosi samo na Nerežišća. Kevešić. šimunović iz Dracevice. Stefan Sfirčić. Maričević alias Stipanović. konkubina Svirčić. Sabićin. Kovačev iz Starigrada. Garafulić. > 1659: Maderni. Querdn Dubravčić. Barbirić. Zembov. Cvitanić. Fantović. Forensd iz Bola. natpop Cerineo. Marangunić. Petar Satičević.Petar Bakulić. Ljubetić iz Sutivama. Nadali iz Sutivana. Kraljić. njegov brat Jakov. mistro Satićo Sartor. Iz popisa. Žuvić iz Dracevice. Lukšić iz Suitllvana. konkubina Nego&ić. za »schiera reale« god. Petritk>. Franulić. Živić. Marko Šimunović. Koigačević. Gučev »overo« Hananić. Daničić. Ivan Marangunić. 1657: Zorančić. . Avancanić. Kuzmina. comes Pizzamano. Toma Penđesić. Jurić. Radosavljević iz Tučepa. Berošević. Franc Tironi. Machieni iz Venecije. Berčić iz Bola. Fantov. Šimunović. Jurjević. Bonačić iz Milne. Mihojev. Filippi. Haraišić. Kurčev. Daničić alias Hairašić. Šćapanović. Craigi. Dumaneo iz Splita. Maričević. Justmiea iz Venecije. Retundić. Janković. Anton Maram'gunić. ilegit. Poloitović. Benkovie. u NerežiiĆBna4 Jakov Pelišćanin. Jakov Baćulin. Maroi. 27 . Tfomba. Linardović. Martinis. Cvitanovdć. Prikačić. njegov brat Nikola. Dragičević. Milovanić. nego1 i na zapadna naselja. Zuveteo. Ivan Ruidić (?). Dubravčić alias Marchiel. Nižete o iz Bola. Ivan Janković. 1656: konkubina Viiđaković. Anton Drlivodiljić. Cerinić. Radmiliie. Nigojević. Pl'astieević iz Brela. Martini. Polotov. Dasenčić. Balarinova iz Supetra. Franičić. Ivan Satičević. Kargoivić iz Hvara. Kvarantinović. Žuvič. Marangunić rečeni Gore. MirkoVić. Vlahović. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih knjiga 11 NerežišćDma i naseljima nerežiške župe 1655: Kapelan Ančić. 1658: Martić. Krstulov iz Ložišća. Martinović iz Slimena. mistro Corumelli. magistri Obilinović. pop Stipanović. MainchieiM. Grasović. Kučić. . Martinić. Milović. Mairijanović. mistro' Ivan Sitipanov!:ć. Martinović iz Slimena. konkubinaKupičić. comes Alvise Dodo. Petar Mratinčić. Mazalić. Marinović iz Omiša. Nikola Ivanović. Orsola Antićeva. Živić alias Selčanović. Retundić. Grgur Npsković.

»filius spurius« Simoneitti. Kavančević iz Šibenika. Vlaliović alias Marelić. Krstulović. Krsitulović iz Ložisća. ilegit. Magrešić. konkubina Simoneti. Kevečić alias Bosnačić. Filipvć. Kap aro vic iz Korčule. Beroš iz Brela. Mabijević iz. 1673: Cvitić dz Bola. pop Milunović iz Slimena. Cestari: iz Venecije. Lalinović. magister Bonačić alias Filipić. Bertičević iz Miraca. 1662: Slikanović. Blaca. 1670. "Pavešić iz Sp r ita. Dorica. Vulasinović iz Sutivana. IHiricius. 1674. Dasenčić.: Grgurić. Jakić. Marinović iz Bobovišća. Mekjavić iz Bola. [Piroman iz Hvara. ilegit. Kozumel. Marrčić. Čaljević. Gojdć iz Pražnica. Restoević. PuđišeMć iz Škripa. Lovretov iz Bobovišća. Janković. Feri. klerik Maltijević iz Blaca. 1663: Bartinelii'.: konkub'na Ljub'ć Lauirić alias Dragi čević. Negreti-iz Venecije. Boljić. Lukini-Obilinović. Simon Oagglievich Presb.1660: Buljević iz Brela. konkubina Andriijević. Barbirimuis. Kenijac. Guudencij. Skarmić. 1668: Bonjoto iz Venecije. Jerković. Jurković. majka Vidoveva sa Stevanom !iiz Ma­ karske. Mihovilović.: Cvitanić seu Poilotović. fegi't.. Krstinić iz Hvara. Živić alias Kenijac. Skaramuce. Forensis^ Grgurović alias. pop Radićević iz Donjega Humca. Koljaitić. Michieli. Perišić. Feirro. comes. Karuimuzić. Muhjić. 1666: Mihovilović iz Pražnica. Vuč'ć. Šćapanović alias Semlović. Harašić seu Benčić. Stipanić iz Omiša. Sutorić fe Postira. Radmilić iz Milne. pop Tironi. Perišić. ilegt. Jutrinjić alias Jerčić. Dragičević iz Donjega Humca. Jakš : ć. Anić iz Omiša. . 1664: Cvitanić. Pendić iz Krajine. Štipano vic seu Maričević. Spudičević. Grgurević. Suljanović iz Poljica.: Fero. Gaspeirini (de Signago Villa Nogaro). konkubina Tomić. 1671: Perkačić. Cvitanov. Martinić iz Pražnica. Bučić. Boguljić. Pragrić iz Zaostroga (nastanjen u Nerežišćima). Pelicev> Kar~ diičić iz Roi^oznice. Bagelić. šantić iz Škripa. Saibičević. Corner. Bersatić iz Supetra. Jerčić. Vlahov aliais Forense. Petković iz Bola. Jurjević. Mdlovančić. Bersatie. Plivatović iz Jelse. Barišić iz Kctišine. Petritij. Anić iz Bola. 1665. Petrović/ Rendić. Kuzmić.. Fiuiremtinović alias Jerčić. Sabicio. monahinja Dominika iz Pustinje. 1672: Svetinović. Grasi. Krsitulović lieti Bradaši'ć. Rendić iz Supetra. Petričević iz Visa. comes Balbi. 1669. Tomić iz Bola. 1667: Bakić. Svatftalović. Pekaisović. "Vlaliović. Žigez. Matošević. Madja iz Pelješca (da Sabdoncelio). Benedeti iz Krete. 28 . Fe-uro. Marin PeHišćandm. Roso iz Rogoznilce (nasitanjinie u Muirvici). Kuščević. Gore. pop Nadal. Bomarjanović. ' 1661: Petričević iz Brela. Zuanić. Rogozničić. Bosnačić.

3. 1655. 1664. 1645. 1668. spominje se Paolo Balarin notarius publiciis. Gargu­ rević . iz Nerežišća g. Tramiuntanić Knez) 10 porodica. B e z m a 1 i n o v i ć (nadimak: .. a u Dračevluci (Murviee) g. Malić. Čini se. 1695. Lacndver. B a k o v i ć (nadimci: Inamorant. 1789:. Čini se.. 1747.popisu novog stanov­ ništva 6 ) od g. 1779. došao kao bačvar u Donji Humac iz S p 1 i t a. kum. 1695. da su pripadali među privilegirane porodice. i 1658. 1747. Nadimak ozna.6 6. i 1794. da su pripadali među privilegirane. v. Mattule i Giacomo Avanzanich. U nerežiškoj.. U nerežiškoj matici javlja se od god. U popisu nerežiškoga * novog stanovništva od god. i među pučanima bračke galije god. 1625. Spominju se odmah u početku matice god. Kasnije nekoliko* puta do novijeg doba kao kum se spominje god. Inače dolazi pokadšto u matici kao Baukovi©. matici krštenih god. 2. 1825. koje je dobjegio na Brač pred Turcima posli­ je g. kad'se" Baković iz Murvica oženio s nekom Frainuliićevom. Među pučanima bračke galije iz Nerežišća naveden je god. kao Berošević s napomenom. U Jurcima (Podsmrečevik) danas su svi Bezmalinovići. U Supetru je god. kapetan Gargurević.više Grgurevića: god. nalaze se braća Baković pdk. te g.'Kaštelinac. 4. Kotleučić) 12 porodica. kao Bezmaiin. Čini se.detto Guja. Grenfuter. kum Gairgurević god. U . B e r o š 1 porodica. B a l a r i n (nadimak Grašević) 2 porodice. 1574. vU 'bolskoj maltici zabilježen je kum A. 1604. Sutivan.iz B r e l a .. često kao Beiroš. 1656. kao Bezmainnović alias J u r č e v i ć . Donji Humac. 29 . Kaiajure. 1762. 1788. Anton Balarin proeuratore del popolo. kao kum iz Supeitra. 1755. Tako i u popisu pučana od g. a jedan god.Sadanje porođiioe5 1. 1798. čuje porijeklo doseljenika. v. kapetana Matija i Juraji Beroš. Supetar). U nerežiškoj matici g. Ni­ kola Bezmali'nović. (za teritorij Nerežišća. inače. U matici god. Luke i Ivan Baković. Prvi je na početku XVIII. Bezmalinović alias Grgurević. (Prvi se put javlja Baković u nerežiškoj' matici krštenih' g. U župskim je knjigama zabilježeno. ka(Q: Babković.A n đ r e u z z i (nadimak: Furlan) 3 porodice. god. Grguričić.. i'dalje. 1787. 5. 1680. da su Bakovići došli u početku u Murvicu. 1669. Dnnus S'imon Balarin. kao Avancanic i pod tim imenom dolaze do najnovijeg doba. nalaze se braća Beroš pk.. 1625. Jedna ženska Balarini spominje se u župskim knjigama god.. 1791. A v a n c a n i c (nadimak: Matulović) 1 porodica. Kasnije dolazi u župskim knjigama nekoliko puta kao Berošević. ponekada s napomenem: iz Planice. a 1827.: Gerolamo. U ispravama XVIII. i kasnije: Balarin-Grasi. kao Bezamlinovi©-Dorić.

(kum). vjenčan u Nerežišćima god. 1776. Polotović junior god. kasnije uvijek Cvitanic. D e f i 1 i p i s 5 porodica. 13. god. da su Dragiičevići porijeklom iz D o n j e g a H u m c a. Spornimje se od po­ četka matice god. (kum) iz Milne. odnosno latiniKiranc Filipis. — Prvi se spomi­ nje Juraj god. Porijeklom iz Gabele. 1773. Donji Humac.. 8. Spominje se gotovo od početka matice krštemih.. Dasenčić iz Nerežišća. 1688. 1810 Brešković iz Nerežišća. Čini se. Porijeklo nepoznato. 1930. Godine 1662.. Čove. 1625. 1657. 10. prema obiteljskim bilješkama. kao Cvitanov. preko Poljica kao' FiHDOvići. 1625. 1682. god. ali s napomenom god. 1655. Prč) 7 porodica. kao kum iz Supetra. D a s e n č i ć 1 porodica. 1436. — (Generalić je pori­ jeklom iz Poljica). 1657. Pop Generalić . ali nalazim u popisu pučana bračke galije god. 1765.).. Iz M i l n e . kao Brezcovich i Breseovich. pop Polotović (kum) god. 1823. 1764. 1766. starlimom su vjerojatno iz Poljica. 1807. Plemićka porodica. 1574. spominje se Pietro Cvitanich god. Veselica) 7 porodica. god'. Ovo je prezime navedemo u popi'su bračkoga plemstva god.7. 1754. gotovo od počeitka matice (god. 1574.. 1665. ali ga nema među meorežišklm puča­ nima bračke galije god. 1662. Polotović (kum) god.zabilježen je nekoliko' puta oko god. — Prema tra­ diciji doselili su se iz Bcsne. Godine 1786.. god. U bolskoj: matici spominje se. 1538. Svetinčić se često spo­ minje.). D r a g i č e v f i i ć (nadimci: Cumeta. Svetinović se spominje na Šolti god. U početku matice god.. 1727.) do god. a god. god. Sutivan i Supetar). C v i t a n i c (nadimak: Baka) 7 porodica. Prezi­ me se malaizi u popisu7 bračkog plemstva od god. 1782. Ovog prezimena nema w popisu pucama na Braču od god. 1777. (god. B o 1 d O1 v i ć' 1 porodica. kao> difensor comun. Polotov 1659.. sela. zabilježen je magistri Dasenčić. inače. u Dračevluci. Porodica Cviitanić zabilježena je u popisu bračkog plemstva god. B u z o l i ć 1 porodica. Spo­ minje se u matici od god.. Jedan se Dragičević krsti u 30 . Jedan je Brešković zabilježen u merežiškoj matici s napo­ menom: iz Murvice. spominje se kao* kum. 1726. od god.). 1656. 1615.. Prezime nastalo od plemićkog dodatka d e i Filipi. 1698. Nekoliko^ puta dolazi u maticama i kao Rcdlović (1719—1724) ili Bodović (god. god. Bezmalinovići su porijeklom iz Novoga. i dalje (nobilis: 1797. 11. (kum) Cvitanic seu Polotović.. 1657. 1762. (kum) redovito kao Boldović. iz B o l a . 9. i 1679. 1657. Ovo prezime dolazi u popčsu pučana god. B r e š k o v i ć (nadimci: Su ja. Kao De Filipis prvi put u matici god. (kum) Cvitanic alias Generalić. Mujić. 12. U postirskoj matici spominje se god. 1674. CvitanićSvetinčić. 1660. (za teritorij Nerežišća.

1716. 1637. spominje se Dragičević alias Laurie. u pučiškoj g. 1776. i 1718. 1708. Vjerojatno starinom iz Poljica.. zabilježen je Dragičević s napomenom: iz " D o n j e g a H u m e a. God. 1579. a god.'ćevoj knjizi o Povliima god. 1816. g. 1706. Vjenčan u Nerežišćima god. Prč) 3 porodice. Drag­ nić alias Darpić's napomenom: iz Škripa. god. 1883. U bolskoj matici zabilježen je god. u prazničkoj g. 1635. 1655. 14. Dragnića nema u popilsiu pučana god. god. Dubravčić. i dalje. i to svaki put s napomenom: iz Nerežišća. 1803. 1706. i 1820. a g. 1790. 1579. 1658. Dubravčić alias Marcbieli. 1731. magistri Fertilio. g. g. Dragnića je bilo i u (ŠlkiT(ipu' — prema župskim knjigama — od po­ četka škripske matice god.. dalje: god.. i 1766.Nerežišćima tek god. god. Fertili kao kum. Ekterović alias Janković. 1632. 16. 1663. 1574. Tićica) 17 porodica. i 1806. zabilježen je Dragnić alias Buzolić. g.) Fertilić918. ponekada s nadimcima ili dvostrukim prezime: nam: god. Dubravčić alias Kušćević. 1689. 1793. god. g. g. 1850. u starijoj matici. Spominje se odmah u početku matice kao kum god.. Dubravčić u Dračeviei. ali se nalazi u popisu (pučana) u vezi s brač­ kom galijom god.^ u Smrki. F i L i p p i (nadimak Kbrder) 1 porodica. Dragičević alias Stipinović. u Nerež'išćima je zabilježen kapelan Silvio. 1787. 1668. Branković. Fertiglio. D r a g n i ć (nadimci: Bračolie.a god. 1574. spominje se Dubravčić iz Obršja. 1625.. .. U nerežiškoj matici krštenih spominje se odmah u početku matice g. kao Dubravčić— Mišćanić. kao Filipović10.. 1814. God. Fešte. Buble. 1763. spominje se Pietro Fertilio lanibaseiatoir di popolo8. de Philippi. a ni u popisu1 pučana bračke galije god. i to nekolicina kao »mistri«. god. E t e r o v i ć—G a 1 o v i ć 1 porodica iz D o n j e g a H u in­ ča. U spjevu Jerolima Kavanjina (oko. 1497. i često dalje. ali god.. Godine 1670. 1814. kao Dragnić sive Bračvić. 1588. U Ostoj. pop Philippi. Godine 1728. 1684. 1689. Češće dolazi "u matici to prezime od god. Godine 1692. U anagrafi od god. do oko god.. U ma­ tici se spominje od god. 1700. Jedan se Dragnić spominje god. 17. 1770. Po nekima. Dubrav­ čić sive Kuščević. 1711. spominje se u spisima »official Draghnich«. (Galović se spominje u Nerežišćima god. 1625.: Silvio alias Dubravčić. kao Dragičević sive Soltan. i g. 1700. * 1736. Ektorović). Dubravčić je isto što i prezime Silvio: braća PavaO' i Grgur Sil­ vio osnovali su eremitažu Silvio god. 1802. — Porijeklo nepoznato'. 1799.. 1607. 1684. 1705. 1656. F e r t i l ' i ' o 2 porodice od Obilinovitća! (vidi Obilinović!). 31 . 15. 1806.. 1823. a u Postirama god. Ovoga prezimžna nema u popisu pučana od g. 1811. D u b r a v č i ć (nadimci: Ku'kočin. g. a tako isto 1724. Eremitaža Siivio1 naziva se god. Philippi. Menčevi.

Forerisis alias Vlahović. 1606. Danac sive Kardišić iz RogO'zni'ce. 1710. Filippis. g. 1795. Porijeklo vjerojatno iz Poljiea.. 1651. Strigo) 18 porodica. također god. F o r e n s e (nadimak Vlahović) 2 porodice. G a r a f u l i ć (riad'mci: Čavata. Forensis.19. 1657.. 1574. kao brački plemić spominje se Nikola FJippi god. kao Garofolić. Spominje se u matici od god. Pušić. magistri FJlippi. Možda :ima veze s gornjim prezime­ nom g. 1492. a također i među nerežiškirn pučanima bračke galije god. 1657.. 1799. 21. Pučišćima se spominje god. prvi oženjen god.. Samo Vlahović g. Karđiši'ć ii god. 1625. Momić. U svojoj knjizi. 1820. 1656.. 1747. kao' magister u Dragovod:1. Kao Franulich ili Stranulliich porodica je zabilježena u popiisu. Baje. 1788. Vulin. 1801. kasnije često: g. (kao kum) iz B o l a : Foremziis. 1757. Kardilčić. Spominje se u naj­ starijoj postojećoj matici krštenih u Nerežišćima od početka god. i 1791. Garofulin. 1720. Ovog prezimena neima u popisu pučana god. G a r d i l č i ć (nadimci: Murlak. Godine 1829. Puška. a g. F r a n u i i ć (nadimci:" Graje. i 1731. a Vulahović god. 1625. Vlahov alias Forense. g. god. 1659. 24. 22. 1574. 1670. 1665. bračkoga plemstva god. u nerežiškiim župskim knjigama dolazi od početka matice god. god. alise spominje među pučanima bračke galije god. 1669. 32 . G a s t o v i ć (nadimak: Kič) 2 porodice iz S r i n j f n a . Kardičić. 1797. u Nerežišćima 3 „plemićke porodice Obaljević ili Franuiić. kao Gairofulić. Forensic iz Ne­ režišća. 23.. U nerežiškoj matici: dolazi gotovo odmah u početku g. porijeklom iz S p l i t a . Kordičić. Forense iz Krajine. i dalje često'. 1802. 1804. Kopač) 7 porodica. u Murvici. Konte. 1579. 1893. NadaiKn. To se pre­ zime spominje tek godi. Gla. s napomenom: iz Nerežišća. 1775. 1662. 1659.. a tako i1 dalje. Kraljević. kum u Milni god. koji SUJ zabilježeni u pučiškim župskim knjigama. Franuiić detto Obilinović. 1707. 1657. Prezime dolazi u matici god. Mudri) 9 porodica. i 1668. i to prigodom udaje neke Karidilčićeve iz R o g o z n i c e za Jakova Pragrića. U. zabilježen je Jural. nobilis Filippi. g. U prazničkoj matici zabilježen g. g. U sutivanskoj matici zabilježen je Filippi g. 1657. O v o se prezime nalazi u popisu pučana god'. Vlahović—Forense. Felippi i philippovicli. U ispravama dolazi kao: Filippi. Gardilčić—Blažević. U nenežiškcm popisu novoga stanovništva od god. kao Kardijčić.—1805. 1788. 20. 1799. koji se bio tad doselio'-u Nerežišća. Kao Filippi i Filip­ pis spominje se u popisu plemića god. s i n o v i ć (nadimak: Sladič) 1 porodica. Diškul. g. o Povljima Ostojić10 spominje g. u župskim nerežiškim knjigama.

dolazi1 kao Krstulović »lieti« Bradašiić. 1574. 1745.Zbornik za narodni život i običaje 3 33 . g. U jednoj poljičkoj povelji od god. H a r a š i ć (nadimci: Bura. Prema.akle je. 1669. kao Karašić. 1673.). god. da se nerežiška poirodiica Harašić— Filipi prima među poljičko plemstvo.). Prema predaji'. dalje dolazi) više puta kao Harašić alias. Harašić sive Daničić i Bučić sive Marčelić. Ovo se prezime spominje god. i 1674. Daničić alias Harašić. 1668. Prezi­ me se nalazi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. iz I m o t s k o g a . g. 1665. (kum) Kevesić—Lalinović. 1574. Spominje se od početka matice (g. g.. nekoliko puta s napomenom: iz Bobovišća. U sutivanskoj matici spominje se g. god. 1807. U milnarskoj.11 26. god. 1717. 1668. 1797. 1658.. 1657. iz S e 1 cL C cl« 30.. v. 1671. 31. Prezime Bosnačić nalazi se i u popisu pučana god. 1670. 1579.. 1798. god. Harašić seu Benčić. 1805. a u prazničkoj. dolazi ponekađa i samo Bosinačić (na pr. 1763. Prezime se nalazi u popisu pučana bračke galije g. Paroleta) 2 porodice. 1720. 1779. Porijeklom iz B o s n e . u boboviškoj g. 1669. Gabre. god. doselili u XV.. Bučić sive Daničić. i 1799. t . i dalje. od. 1667. K r s t u l o v i ć (madimci: Marcelović. Prema tradiciji pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. 28. Isto se prezime nalazi i . vrlo se često spominje Kevesdć alias Bosnačić fcg.1667. U nerežiškoj matici dolazi od početka (god.. 29. U nerežiškim župskim * knjigama od god. nepotvrđenoj tradiciji doselili na Brač iz B o s n e od roda Krstića iz Bobovoa.. 1789. samo Daničić g. s napome­ nom: iz Donjega Humca. natpop Harašić. i 1663. U matici je prezime gotovo1 od početka (kum) god. Arnirović. 1657. s napomenom: iz Nerežišća. na pr.25. g.u popisu brač­ koga plemstva od god. . d. veli' se. Daničić. 1625. 1659. prvi je put spomenut u župskim knjigama kao kum god.. g. Harašić—Gučević. K e v e s i ć 4 porodice. ii među pučanima u vezi s regrutacijom za bračku galiju '. u prazničkoj g. zabilježen je Krstulović g. 1769. i 1705. Mornar) 5 porodica. u vezi s biranjem povaljskog opata kao Jakšić ili Jakovljić. 1795. pop Harašić.). U župskim knjigama: god. i 1804. i.. J u r i š i ć (nadimak: Gluhi) 2 porodice. J a k š i ć (nadimak: Žuvić) -2 porodice. i u popisu pučana bračke galije god. Surko. 1665.). 1625. i t. 1774. bez napomene. Guđulin) 13 porodica. 1715. zabilježen je kao Jakić.7 27. 1760. uvijek s napomenom: iz NerežJšća. J u r u n 2 porodice. i to 6 plemićkih poro­ dica iz Donjega Humca 10 . 1761. nekoliko puta. 1656. J a n k o v i ć (nadimci: Poteštat. U nerežiškoji matici kao Jašić od god. 1625. Harašić—Lalinović. 1656. i 1660. se matici spominje Janković god. Krstulov iz Ložišća. 1657. g. Ovo se prezime spominje u popisu nereži'škiih pučana (koji su primali sol) god. g.

i to kao Nigoević i Nigojević. Nigoeviić seu Mirković. u pučiškion god. Prema nepotvrđenoj verziji. Kršniak) iz P a s t i r a .a g. u positilrskim g. 1660. 35.. U Murviciii se spominje Kuzmianić oko god. Bobovišća) potpadali pod Nerežišća. 1650. 1688. iz D i k 1 i ć a-Poljica. 36. Kušćići su bračka plemićka porodica. K u z m a n i ć (nadimci: Fulminant. 32. 1655. su neki iz P u č i š ć a (god. dolaze kao Ni­ goević i kao Nigojevčić. 1704. 1699. U matici nerežiškoj spominje se od početka kao Kučić (1658. 2 porodice. kao Lukin Obilinović. (kum) i dalje. u Pražnicama je bio župnik Kuzmanić •Kuzmaneo. 1657. Visalo) 5 po­ rodica. 1797. i ito svaki put s napomenom: iz Nerežišća. . Kušćević se spominje više puta. 1675. porijeklom iz Dalmatinske Zagore. udala se u Nerežišćima neka Martinićeva iz jPražnica. 1731. Marijanović). Mirković. 3 poro­ dice. 1756. 1656. Košćić. iz P r a ž n i c a . god. U nerežiškim župskiim knjigama: g. Kao Smrtić dolazi. Spominje se pri kuimovanju u miinarskim župskim knjigama g.).. 37.). Puja.god. 1656.. Cestar) 6 porcdica. ali često s napomenom: iz Obrš ja. Kumpar) 2 porodice. 1657. i dalje 1671. Osim toga dolazi god. a u prazničkoj: god.. da su iz nestalog naselja Straževnika. Jedan Kušćić iz P r a z ­ n i c a oženio se u NerežišćJm. da su K. kao Kušćić »o« Mihačić. 1607. U popisu bračkoga plemstva 7 od g. g. 1625.. porijeklom iz Bosne. Mislim. U nerežiškim župskim knjigama ovo prezime dolazi često od samog početka sačuvane matice god. kao Martini.. 1664. 1574. 1668.u matičnim. Noćina. Perjević. i 1735.. a u početku XVII. K u š ć e v i ć (nadimci:" PeMve. (u knji­ zi vjenčanih) Dubravčić alias Kušćević. 1721. 1736. u škripsikim g. do 1671. Barbirić alias Kušćić. 1852. arromunskcga porijekla. godi.. 1666. kao Barbircć vulgo Kušić. Berica. v. 1773.nalazi u popisu plemića od g. te se prezime. 1625.. godi. M a r t i n i ć (nadimci: Hulac.7 Čini se. jz O b r š j a . 1658..). Prema pričanju Gbršljana. 34. 1687. 33.. Obilinović vulgo Mariiijianović. i 17941. 1679. 1716. a g~ 34 . O b i l i n o v i ć (naidimci: Popomcijom. čini se. Martinioa nema u starim nerežiškim popiscma bračkih pučana (g. knjigama od g.) i 1762. da. Špadir. spominje se Kušćić s napomenom: iz Nerežišća. također s napomenom: iz Nerežišća u sutivanskoj matici g. K u š ć i ć (nadimci:: Dedekalo. g. u matici nekoliko puta Đubravčić sive ili alias Kušćević (na pr. 1664. Kuna) 11 porodica. ali su tada i stanovnici zapaiđnih naselja (Ložišća. od g.. U župskim se knjigama spominje od po• četka g. ali ih nalazim u matici nerežiškoj ođ g. Neki tvrde. U postirskaj matici g. N i g o e v i ć (nadimci: Smrtić. da su pori­ jeklom. Boban. samo Mirković g. (Vidi Fertilio!). 1791.

. 1894. iz K n i n a . 1656. g. Stephana đe Sa­ bioncello i t. 1780. prvi došao na Brač oko god. 1829.. . P r e m e r u 1 porodica. Šabioinzeillo. Prema obiteljskim bilješkama imali su 1512. 3 porodice.. 1708. magistri Pelisganich. Restoević. Mandinić. 44.: Giacom© Pelischitanin i Steffano da Sabioncello. 1560. Sabiuncelo. Juraj. Petritij ft t. i 1788. U nerežiškim župskim knjigama: g. maticama: g. Ušijer. Pacifr'ici alias Restović. Viška. P e r i ć 1 porodica. gdje se u anatici spominje g. Surla. Padvanac. g. Stropa. Porijeklo nepoznato. Petricio. a 1788. Porijeklom iz P e l j e š c a . 1691.. Zoge. 1657. 38. 1677. 1715. 12 porodica. Prezime nastalo od Petričić. U škripsikoj matici g. u dolskoj g. 43. 1705. 1767. 1736. — Porijeklom iz jPoljiica. 1771.1657. 1724. g. Među pučanima bračke galije god. 1772. 1662. 35 . v M a r n . 41. Sabioncelli. 1768. g. U maticama dolazi vrlo često. na pir. g. mistro Obilinović. g. 1692. Kapelan Pavičić neki se put potpisuje i kao> Pavišić. Prezime Obilinović nalazi se i u popisu onih. u Murvici. god. g. Luger. da treba P. i to ili kao Restović ili kao Restoević ili Restojević. odluči. god. posjed . Plamus. Porijeklom iz Lož"šća. 3 porodice. Oženjen u Nerežišćima god. g. 1872. od goiđ. 1723. Handrak). 1791. g. iz D o n j e g a H u m e a. 1625. a također i među pučanima bračke galije god. Tica.. R e s t o v i ć (nadimci: Karantanac. Kuzmin. vjenčan g. cl. U popisu od g. 1625. 1780. zabilježen je Petricijo među pučanima bračke ga­ lije. Pelišćanin. P a v i š đ i e (nadimci: Paner. Pavičić iz Bola. 1691. god. g. te g.. Samo Marijanović dolazi također u ma­ tici g. i t. 1673*-.. Cvile. Vjerojatno1 su porijeklom sa otoka H v a r a . 1661. 1574. g. 1676. d. Poćuda. d. i 1660. Porodica Marijanović porijeklom je iz Poljica. U rierežiškiim. Krstulović—Perić.' Krstulović alias Perić. 1675. g. P u č e 1 porodica. stojL: Pavičić detto Plamuss. Obilinović dolazi u ćispravama na Braču od god. Peitritio. 1714. 39. 1681. 25 porodica.40. 1823. oženjen u Neirežišćima go& 1905. 1712. 1560. 1761. Pavišić. Godine 1625. U anagrafi od god. koji su primali sol s pučanima god. smatrati kao izvorne plemiće12. U maticama: g. s napomenom: iz Nerežišća. 1785. Pelisgarich. god. S a b b i o n c e l l o (nadimak: Truta). Petricijo zabilježeni kao> neoriginalni brački plemići. Maturelo. Pavešić. Mačić). U matier nerežiiško j za­ bilježen je R. 42. Brački konte Loredan g. Restoević alias Servioa. iz M i r i o v i c a (Dalmatinska Zagora). Nicolai de Sabioeello. Restović »da spiaggie meridionali di Neresi« (Restevići u Smrki potječu iz Nerežišća). P e t r đ c i j o' (Petrizio). 1658. 1660. 1710. Pacific! vulgo Restović. Peće.

A l i e g r i se spominje češće u maticama kao kum od godine 1754. V r a n j č i ć (nadimak Roje) 8 porodica. 48. 48.. Stipino­ vić alias Mujić. Stipinović i u Pastirima g. 1678. Doselio iz S t a r i g r a d a i oženio se u Nerežišćima god. 1794. U neireMškim žup•skiim knjigama nalazim ovo prevrne g. 1679. 1658.45. Maričević alias Žurnata. Alfirević 36 . 1815. O'sim toga ima i drugih dvostrukih prezimena. 1705. 1781. Vranjić s napomenom: iz Škripa.. 1795. 1880. S t a n i ć 1 porodica. alias Sapunar). kao Vranjičić g. 49. samo Žurnata. i 1681. * 2. g.. U Su­ petru se spominje Vranjičić iz jPoljica god. magi­ stri ŽUVLĆ. Maffiičević) 2 porodice. Ž u v i ć (nadimci: Tribucije. S a p u n a r 1 porodica. 1760. 1718. (do g. đ. 1704. na pr. i 1797. Porijeklom iz poljica.) Žuvić—Butor. kao Dragičević alias Stipinović. 1768. U bolskoj matici 1641. g. g. 52. spominje se kao kum pop Alfieri (a g. kao Vranjić. Stipinović— Maričević. g. župskim knjigama za­ bilježen je god. Doselio iz S r i n j l n a i oženio se u Nerežišćima god. 1775. DoseM iz P r o l o s c a kod Imotskoga. Teratjerka) 3 porodice. 1774.. Stipinović alias Ma­ ričević. 1877. S o ć o (nadimak: Mijo).. Krstulović vulgo Vranjčić. S e n j k o v i ć (nadimci: Zečić. U brač­ kim župskim knjigama.) Maninović dicti Žurnata. 3 porodice iz D r a g o v o d e . 1826. 2 porodice. 1716. g. ii 1809. g. Stipinović đicti Buckar. 1808. 1657. U dolskim. 1708. U boboviškoj matici] zabilježen je god.. zabilježen je u Pražnicania g. 1776. ponekada s napomenom: iz D r a č e v i c e . samo Maričević. da je Ra­ dovan nazvan Allegretti. 1657. Oženjen u Nerežišćima god. Piš). 1761. V r s a j k o 1 porodica. dalje Krstulović. 1736. kao Maričević alias Stipino­ vić. 1816. Spo­ minje se u početku matice g. Ž u l j e v i ć (nadimak Prelas) 1 porodica. U narežiškim župskim knjigama češće se spominje ovo> prezime od po­ četka god. na pr. g. 1733. naročito kao kum s napomenom: iz Nerež'šća.—1825. (U bobovičkoj matici krštenih češće od g. 1768. S t i p i n o v i ć (nadimci: Meštre. više puta (1756.—1775. Marinčević 'iz B o b o ­ vi• š ć a. porijeklom iz R o g o z n i c e. A l f i r e v i ć se spominje kao kum Alfirević g. 1697. god. isto g. g. i t. 1695. češće Dragičević.. Izumrle ili iseljene porodice 1. je bilješka. g. 51. 1723. 47. kao Vra­ njičić vulgo Roja god. 53. na Bolu g.. oko g. g. -1772. u Bobovišćima često Marinčević alias Cligo. 1787. 1923. 1804. Spomenuta dvostruka prezimena javljaju se u župskim knjigama i drugačije. iz L o ž i š ć a . 50.. 1747.

U sutivanskoj matici kao kum zabilježen Ber­ ković g. Oko god... (ma­ gistri Berković 1715. 1715. 1657. do 1690. 1661. Do­ selili iz B o l a . B u č i ć se spominje od g. 1662. koji su primal sol od g.Carevića iz G o r . do oko 1704. Vjerojatno od Vrsalović . God. 5.—1663. 1574.3. Kao kum iz Donjega Humca zabilježen je g. Barbarinus. 1664. Ovo prezime dolazi i u po­ pisu pučana. 1716. 1660. do oko 1793. kao Barberino god. U jednom dodatku u vezi s brač­ kom galijom u »Schiera di Nobili« g. na Bolu g. s napomenom: iz Nere­ žišea. B a s s i iz R i j e k e . — Vjerojatno porijeklom iz Poljica. 1694. i 1663. god. Krstulović vulgo ~ Lozić g. Bučić vulgo Galiot. 1754..6 3.—1722. do oko god. kao Barbedni g. 6. i to kao Banjanović od god. do oko 1822. 1629. 1693.. 4. Kao Barberinus god. 1708. 1795.. 1789. 1802. 17115. Dolazi i kao Bučiić sive Marčelić. (na teritoriju Nerežišća.. d.ovo prezi­ me nekoliko puta. i 1723. do 1805. U boboškoj matici od početka g. H u m e a. 1791. 1688. uglavnom pri kumovanju. Sutivana i Supetra) i u popisu vlasnika pašnjaka 2 od g. Barbirić. Bučić g. Donjeg Humca. na pr. a Barbirić alias Kuščić 1704.11. 1685. do oko 1802. 1693. do oko 1797. spominje se D. 8.. Prezime se nalazi u popisu pu' čiškoga novog stanovništva od g. 1579. zabilježen je Barbirić 1 . 1589. 1715. oko g. a u fcobovišikoji g. 1670. 1747. 9.1. kao Bojanović g. 1574. B o b u l j i ć spominje se u maticama od g. 1744. 1574. 1749. 1655. s napomenom: iz Nerežišća. 1707. dolazi Berković a . a kao Bajanović g.) od g. 1625.. kojji su prdimali sol g.).iz Obreja). 1728. God. i 1802. U popisu pučana.. spominje se. kao' i 13 Cerimića pučana iz Nerežišća u popisu »Galeotti di Neresi« za bračku 37 . B a r b i r i ć u nerežiškim župskim knjigama spominje se od početka matice. B e r k o v i ć se spominje od god. 1633. C e r i n i ć se češće spominje (Vjerojatno i kao Cerenić g... dolazi u Nerežišćima s napomenom: iz Starigrada. a tako' isto i pri regrutaciji za bračku galiju g. C a r e vate se spominje u matioaima od g. 10. koji su primali sol g. Ovo. i t. 1657. god. AMirović kao' kum. kao Barbirić vulgo Kušić god.se prezime nalazi i u popisu7 bračkih plemića g. 1701.6 kapelan u Dračevici. 7. 1709. Bučić vulgo Loze g.. 1795. spominje se u Morcima Berković. B e n k o v i ć dolazili u matici od god. U bračkim župskim knjigama. 1677. i dalje.. 1671. spominje se u maticama od god. B a j a n o v i ć spominje se često. pop Barberi­ nus. i 1695. Ovo se prezime nalazi u poipisu pučana 1 . 1681. a u Pučišćima g. Barbir i god. Krstulović alias Bučić g. do 1778. a Barković god. 1632.

galiju3. God. 1658. zabilježen je mistro Ceariniić. U boboviškoj matici g. 1715. Cerinić aiiias Bavčević. 12. C v i t a n o v i ć se često spominje od početka matice g. 1657. do kraja starih župskih knjiga. U tim knjigama zabilježen je ponekada,. C. ©dvostrukim prezimenom i s ponekom opaskom, kao na pr. g. 1778. i 1782. Fionitni—Cvifcanović; g. 1790. 'Cvitanović—Bako; g. 1791. i 1794. C. kum iz Obršja, g. 1791. i 1794. Cvitanović—Tarmunitana, g. 1790. Glasinović—Cvitanović. Fiorini dolazi u nerežišfejm. župskim knjigama četiri puta od g. 1780. do 1786. U popisu poljičkoga plemstva 13 o Supetru goid. 1799. zabilježen je Fiorini, koji je, na ime Svitković, samovoljoim velikih poljičkih knezova (postigao plemićku titulu. Cvi­ tanović s napomenom: iz Nerežišća, naročito kao kum, zabilje­ žen je i u drugim bračkim župskim knjigama, kao na pr. u škripskoj matici god. 1773., u prazničkoj g. 1702., 1745., 1760. i 1778. u dofekoj god. 1745., a u sutivanskoj Fiorina god. 1782. iiiz Nerežišća. 13. Č i n č e v i ć se spominje u matici češće od god. 1676. do oko 1790.; Nikola Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1747. u Nerežišćima. 14. F e u r o se spominje u maticama god. 1663. i 1674.; mistro Feuro g. 1658.-; Ferro g. 1666.—1674.; Ferri g. 1667. i 1677.; mag'isiter Fer© god. 1658. Ovo se prezime nalazi u popisu pu­ čana, koji su primali sol g. 1574. 15. G r a s o v i ć se spominje često u župskim, knjigama, i to kao Grasović 1656., 1664., 1673., 1660., 1662., 1703. i t. d.; Grasojević iz K a š t e l a g. 1655.; kao Grasi g. 1673, 1669., 1756, 1766., 1802., 1810. i t. d.; kao magistri Grasi g. 1662. i 1710.; kao mistro Grasović g. 1662.; kao Krasi g. 1672., 1699., 1770., 1788.; od g. 1791. dalje češće se javlja kao Balarin—Grasi. U popisu pučana, koji su primali sol g. 1579., zabilježen je Gra­ sović, a tako isto i u vezii s regrutacijom za bračku galiju 1625.3 god. Grasović (i Grasi g. 1721.) spominje se u boboviškoj ma­ tici g. 1693., 1723. i t. d. :S napomenom: iz Nerežišća, kaoi kum, zabilježen je Grasi u mlinarskoj matici god. 1761., u Dračevici > g. 1808., a u škripskoj matici Grasović g. 1666. U Nerežišćima ise spominje god1. 1676. autorizirani notar Frano Grasi. Cimi! se, da su Grasoviići, odnosno Grasi pripadali među privilegirane porodice. 16. G o i ć >iz P r a z n i c a spominje se prvi put u starim nerežiš'kim župskim knjigama god. 1667. prigodom ženidbe u Nere­ žišćima. Kasnije je zabilježen više puta od god. 1708. do 1793. i to god. 172'3. s napomenom: iz Pražniea. U vezi s regrutacijom za bračku galrju god. 1625. spominju se o Nerežišćima dva n Guića3. U bolskim župskim knjigama zabilježen je g. 1718. jedan - Goić s napomenom: iz Nerežišća. 38

17. G i r a se spominje od god. 1765. do 1803., i to god, 1781. s na­ pomenom: iz B o l a . 18. G r i m a n se često' spominje od g. 1731. do oko> 1807.; zabi­ lježen je g. 1788. pop Griman; od g. 1805. do 1820. javlja se .kao Grimani; nekoliko puta gr (1688., 1696., 1702. iii 1708.) za­ bilježeno' je u.župskim knjigama Žuvić vulgo Griman i (god. 1693.) Žuvić alias Grimanović. Porijeklom i Vdčence (Italija); kasnije iselili-.u Makarsko Primorje 14 . 19. J e r č i ć se spominje 1673., 1689., 1691., 1658. (kao k u m ) ; godine 1675. i 1676. spominje se s napomenom: iz Krajine; god. 1669. kao Jutrinjić alias Jerčić, a g. 1669. i 1679 kao Fiurentinović alias Jerčić; samo Fiairentinović g. 1693., a Fiorentinović g. 1658. i 1663.; god. 1574. ovo se prezime.J. nalazi,u popisu pučana 1 koji su primali sol (na teritoriju Nerežišća, Donjeg Humca, Sutivana i Supetra), ali i u popisu bračkih plemića god. 1657.7; Ostojić 1Q spominje u Nerežišćima g. 1579. dvije ple­ mićke porodice: Šimunović ili Jerčić. U boboviškoj matici od g. 1724. dalje: Krstulović 'alias Jerčić. U pučiškoj matici: god. 1803. Jerčić »detto« Verborić iz Pražnica, a g. 1803. i 1809. Jer­ čić—Centa, također iz Pražnica. Prezime se nalazi u sumartinskom pop'iisu »novog stanovništva« od g. 1747. 20. J u r i č e v i ć se spominje češće od god. 1704. do 1801.; god. 1730. i 1731. magistri) Juričević. U vrijeme kandijskoga rata u Makarskom se primorju spominje Kačić—-Juričević. U supetarskoj se maticii više puta spominje J. od g. 1815.—1821.; u niilnarskoj matici g. 1812.; u idolskoj g. 1732. magistri J.; uvijek s napomenom,; iz Nerežišća. U nerežiškoj knjizi vjenčanih zabilježen je god. 1698. Juričević iz S p 1 i t a, a god. 1730. kao magistri Juričević. 21. J u r j e v i ć se spominje u žuskim knjigama od početka god. 1656. do oko: g. 1714.; god. 1665. zabilježeno je Grgurević alias Jurjević; samo Grgurević 1669., 1679.; god. 1675. spominje se kum Grgurević detto Guja. U bolskoj je maitici zabilježen god. 1631. J. s napomenoni: iz Nerežišća, 22. K r a l j i ć se spominje od g. 1656. do oko 1678. U župskim je knjigama prezime biiježeno kao Cragi (g. 1656., 1658.) i kao Cragli g. 1669. To se prezime nalazi u popisu pučana, koji su primali sol god. 1574. 1 ,! u popisu pučana za'bračku galiju god. 1625. God. 1615. spominje se-u Mini kao pučki prokuratar Kra­ ljić. U bolskim župskim knjigama dolazi K. g. 1641., a u po~ stirskimia Mujić sive Krajić 1750. s napomenom: iz Nerežišća. 23. L a l i n o v i ć se spominje od g. 1661. do oko 1733.; svećenik, ekonom crkve Laliruović oko god. 1788.; god. 1798. i 1799. spo­ minje se Kevešie—Lalinović; god. 1795. Harašić—Lalinović. 39

24. L i n a r d o v i ć se Često spominje od g. 1657. (početak mati­ ce) do oko> g. 1826., it. j do svršetka starih matica; magistri L. od g. 1795. do oko 1826.; god. 1781. zabilježen je Dinardović dicti Čubretović. Prezime Linardović nalazi se ui popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., kao Liuriarđović, a također i u po­ pisu pučana za bračku galiju kao Lunardović god. 1625. U bol­ skim župskim knjigama zabilježen je L. g. 1638. i 1661. s na­ pomenom: iz Nerežišća, a u boboviškoj matici g. 1780. i 1785. kao Lenardović. Čubretović iz Nerežišća zabilježen g. 1750. u boboviškoj matici. 25. M a r a n g u n i ć se spominje u nereziskim župskim knjigamaod početka matice god. 1655. do oko god. 1717. Kasnije, god. 1782., javlja se kao kum s napomenom: iz Milne. Prezime se nalazi u popisu pučana, koji su priimali sol god. 1574., i prigo­ dom regrutacije za bračku galiju god. 1625. Isto je prezime za­ bilježeno i u drugim bračkim župskim knjigama s napomenom: iz Nerežišća, i to god. 1655. u Pražnicasma i g. 1709. u Dolu. Po prazničkoj matici (1604.—1697.) vidi' se, da je i tamo bilo Mairangunića. Možda je prezime Marangunić došlo od prezimena Drivodilić. Ovo se prez:one (Drivo'dilić) nalazi u popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., i u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. 1625. Juraj Drivodilić15 bio je rektor i natpop u Nerežišćima god. 1579. U pučiškoj matici zabilježen je g. 1582. Dravodilić iz Nerežišća. 26. M a r i n o v i ć se spominjie od god. 1655. do oko 1813.; god. 1672. zabilježen je M. iz B o b o v i š ć a ; god. 1804. MariniovićŽurnata; 'god. 1805. i 1806. Marinović drJcti Žurnata; god. 1816. Marinović dictus Žurnata; god. 1795. samo Žurnata; god. 1815. Marinović dictus Griman; god. 1659. žena Marinović iz Omiša; god. 1768. Marinović kum iz Dračevice; među pučanima za bračku galmju god. 1625. nalazi se Ivan Marinović; jedna Marinovićeva iz Bobovišća udaje se za Nerežišćandna god. 1723. U . bolskoj matici god. 1655. zabilježen je Marinović iz Omiša, Go• dine 1672. spominje se Petar Marinović ambasciator Almissae.16 27. M a r o i se spominjie gotovo' od početka matice god. 1660. do oko 1697.; god. 1748. kao Maroinis; Ostojić u svojoj knjizi o povaljiskoj opatiji10 spominje u Nerežišćima jednu plemićku porodicu Marojević god. 1579.; Maroe Dominicus17 bio je sudac god. 1538.; u popisu bračkoga plemstva od god. 1657. nalazi se {norodlica Maroi.7 28. M a r i č e v i ć kao Maričević alias Stipinović spominje se u po­ četku matice god. 1657. Dolazi i kao Stipanović alias Maričević god. 1764.—1803.; god. 1679. samo Maričević, a ii kasnije od god. 1796. u župskim knjigama, te nailazimo na ovo prezime
40

. gotovo do kraja starije matice (god. 1823.); kao StipinovićMaričević od 1658. dalje spominje se pokatkađa do god. 1823., a možda i dalje; ovo se prezime3 nalazi među pučanima bračke galije god. 1625. (Vidi Stipinović). U škripskoj matici dolazi često od god. 1642. do 1692. prezime Maričević. U prazničkoj matici zabilježeno je prezime M. god. 1791. i 1795., a god. 1716. Stipanović alias Maričević s napomenom: iz Nerežišća; Mairinčević redotito u boboviiiškoj matici od početka god. 1693. s na­ dimcima Gligo, Popić i Bulišić. 29. M a n z o n i se spominje prvi put pri udaji god. 1822. s napo­ menom: iz B a k r a . Kasnije dolazi ui matici ovo prezime pri krštenju jednog Manzoinija god. 1825. 30. M i r k o v i ć se spominje u početku matice god. 1656.—1671.; Nigoević seu Mirković god. 1675. Među bjeguncima sa bračke galije spominje god. 1647. Tade Mirković. 3 ). U sutivansklm župskim, knjigama spominje :se Mirkov god. 1727., i god. 1784. Mirković s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Nigoević i Restović). Vjerojatno iz P o 1 j i e a. 31. M i l o v a n i ć se spominje u maticama od god. 1658. do oko - 1718.; god. 1657. Milović; god. 1658., 1660., Milovančić. U bolskoj matici zabilježen je kuim Milovančić god. 1700. iz Nerežišća. Ovo se prezime nalazi u,popisu pučana god. 1574.1 i među pučanima za bračku galiju god. 1625.3 Godine 1615. spominje se Luka Milovanić, »procuratore del popolo« u Nefežišćima.18 32. N a k i ć s napoimenoim: iz Splita, god. 1759.; da je iz S p l i t a , i kasnije se više puta u maticama napominje; iz »Suburbio« — •Split 1781.; maglister Nakić: god. 1761.—1791. Ovo je prezime bilježena do oko g. 1821., dakle do kraja starije matice. Godine 1775. spominje se Nakić alias Boljić (Boglich); samo Boljić god. 1664. i 1779.; Nakić alias Bioglić iz Splita god. 1758. — Godine ,1760. Roglić kao: »cancelarius episcop«. U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Nakić god. 1822. iz Nerežišća. 33. P a v u n o v i ć kao Pavan »famulus comitis« god. 1765. Kao Paunović spominje se često od god. 1757. do oko 1796.; kao Parunović nekoliko puta od god. 1754. do 1761.; kao Pavunović od god. 1765. do, oko 1769.; Frielli nobilis Pavan god. 1738, U dolskoj maiticiii zabilježen je god. 1775. "Parunov iz Nerežišća. U sutivanskoj matici zabilježen je god. 1676. Paunović »di mistro Zuanne eingano« iz Stona. Godine 1752. u Supetru je zabilježen Pavunović iz K o r č u l e . 34. R a d i č i ć u Dračeviiei god. 1777. i 1816.; iz Bola god. 1779.-i 1781.; magistri Radičić 1704. i 1723.; Radineie god. 1700., 1715., 1768.; rui popisu novog stanovništva od god. 1747. zabilježen je u Nerežišćitma Gregorio Radičić.6 .41

35. R a d m i l i ć se spominje u nerežiškim župskim knjigama od početka matice god. 1655. do oko 1677.; među napomenama god. 1662. dolazi R. kao kum iz Milne; oko god. 1667. zabilježen je pop Radunilie. Kao Radmili spominje se kasnije, od god. 1699. do oko 1801., a oko god. 1712. do 1723. magilstri Radmili. Među pučanima, koji su primali sol god. 1574.1, i u popisu regrutacije za bračku galiju god. 1625. nalazi se i prezime Radmilić.3 U nekim bračkim župskim knjigama kao kum, s napomenom: iz Nerežišća, dolazi ponekada, ovo prezime (Radmilić), na pr. na Bolu god. 1623. i u Sutivanu god. 1709. '36. R o t u n d i ć od početka nerežiške matice krštenih god. 1656. kao Retundić; tako i 1662.; inače cd. god. 1657. dalje vrio. se često spominje Rotundić do oko god. 1816.; god. 1656. Retundo, 37. S i m. i ć se spominje nekoliko puta iod god. 1765. do 1802. — Pori jeklona iz B o 1 a. •38. S v e t i n č i: ć često, gotovo od početka matice god. 1674 do 1807.; god. 1672., 1674., 1670. 1680. kao Svetomović;, god. 1722., 1802. kao Sfetinčić; god. 1823. dolazi kao. kum Svetinčić iz Su­ petra; god. 1737. »que provenuit« Svetinović. U nerežiškoj. ma­ stici god. 1671. zabilježen je Svetinović »filius spurius Simonetti«. U sutivanskoj se matici spominje S. god1. 1788. i 1812. s napo­ menom: iz Nerežišća. Svetinovića te bilo i m Dolu, gdje su zabi­ lježeni od god. 1691. do 1722, a god. 1704, i 1719. kao Sukelić alias Svetinović. U Pražnicama je Svetinović zabilježen u početku matice god. 1593. -39. S t i p i č i ć se spominje nekoliko pulta od god. 1734/ do oko 1806. 40. S t i p a n o v i ć počevši od god. 1660. u župskim knjigama dalje više puta do oko god. 1812.; god. 1664. spominje se kum Stipanić iz Omiša; god. 1764. i 824. Stipanović alias Maričević; to se prezime nalazi u popisu pučaaia (Nerežišća, Donji Hraiac, Supetar, Sutivan) god. 1574. U prazničkoj matici spominje se god. 1716. Stipanović alias Maričević; u bolskoj; god. 1733. Stipanović; u prazničkoj St. god. 1725.; uvijek s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Stipinović!) 41. S k a r n i o (dolazi i kao Skameo) od 1737. (doktor S. god. 1762, 1782. i t. d.) do oko god. 1809. Neki su kumovi Skameo, s napomenom: rjz Milne, na pr. god. 1805., 1820., 1821., 1825., a neki iz Splita, kao god. 1814., 1819., 1824.; Skarnio se spominje god. 1693. i 1768. U bolskoj matici zabilježen j,e god. 1720. Skairnić, god. 1813. Skarneo iz Supetra, a u Sutivanu god. 1793. i 1800. ;s napomenom: iz Nerež'šća. 42. š a .T i ć se god. 1764. kao kum. spominje u župskim, knjigama, a kasnije češće u matici cd god. 1766. do oko 1773.; god'. 1786. dolazi kao Zoranović- Šarić, a zatim samo Zoranović god. 1813.,
42

43.

44.

45.

46.

47.

1814., 1816. U popisu novog stanovništva od god. 1747.-na Bolu Jeronim »Šlarić, a u Sumartrinu kao braća Staniš:ć 'alias Šare 6 ; li povaljskoj matici Šarić je iz Slimena, a u bolskoj g. 1703. »da Perra Ferma(. T e r z i ć od god. 1763. do oko god. 1790.; zatim 'god. 1796., 1826. Terzia; god. 1799., 1801. i 1803. Terzi. U Sumartinu je zabilježen T. god. 1675. s napomenom: iz Zagvozda. U prazničkoj se matici spominje god. i860. Terzić s napomenom: iz Nerežišća. U r s i ć se spominje prvi put IUI nerežiškim, 'župskima, knjigama . pri udaji dviju ženskih Ursić iz Gornjega Brača god. 1672. Ka­ snije, god. 1700. zabilježen je Dragičević alias Ursić,' a nekoliko godina zatim, od god. 1764. do oko god. 1820., dolazi to prezime više puta u župskim knjigama. U selčanskom popisu novog sta­ novništva od god. 1747. nalaze se braća Ursić.6 V l a s t e l i n o v i ć s napomenom iz B l a c a , g. 1762., a iz Dračevlufke (Murvice) god. 1791.; VTastelić g. 1760. (kum), a tako isto kao kum i Vlasteličić g. 1762. i 1766. Možda amo ide i Vulastiinović sive Bukva g. 1709. i 1716. U sutivamskoj matici zabilježen je V. g. 1769., 1780. i 1782.; a g. 1781. Vlastelinović seu. Bukva, uvijek ,s napomenom: iz Nerežišća. U nerežrškim župskim knjigama samo Bukva g. 1702., 1704., 1705. i 1712. U popisu novog stanovništva dobjeglog na Brač poslije god. 1645. zabilježen je u Nerežišćima Luka Vlastelinović.6 U bolboškoj maticji g. 1785.: Vlastelinović iz Nerežišća »domicilium« Sutivan. Ž i v i ć od početka matice god., 1650. dalje ido oko g. 1685.; kapelan Živić u Dračevici oko god. 1765.; Živić alias Grimanović g. 1693. do oko g. 1696.; Živić vulgo Grtiman g. 1688. do oko g. 1704.; Živić alias Pekaoović g. 1672. i 1679.; Griman god. 1731., i Živić alias Selčanović g. 1658.; Živić atfias Kenjac g. 1669.; Ži­ vić vuigo Vuk ig. 1684. U papism pučana od god. 1574. (na teritorliju Nerežišća, Donji Humac, Supetar, Sutivan) dolazi i pre­ zime Živić1, a tako isto i među pučanima 3 bračke galije g. 1625. (»Galeotti di Neresi«). _ . _ Ž u v e t i ć spominje se prije početka matice • u početku matice kao Zuv^teo 1656., 1659. (kum).
LITERATURA I BILJEŠKE:

Popis se nalazi kod I. Babica na Bolu, a u prijepisu kod dra. M/ B. Vrsalovića, koji je umro 31. siječnja 1938., a svoje arhivalije ostavio Jugosla­ venskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 2 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli-Vitturi u Kaštel-Lukšiću. Na hrptu knjige piše: »Brazza-Dućali e Terminazioni etc. Manoscritto«. U ovoj ru­ kopisnoj knjizi uvezano je i 5 štampanih strana. Zatim slijede rukopisne strane istoga formata, 2 0 x 1 5 om. Svi su listovi redovito numerirani, od 1 do 250, osim 90 i 171, koji — prema sadržaju stvarno ne fale — i strane 148, koja je dva puta redom numerirana. P r e m a tome, ova knjiga ima 498 rukopisnih strana.

1

43

knez Pavao Kovačević iz Kotišine . Međutim se u Krajini razvila borba. koja su spa­ dala pod Nerežišća. dva mjesta poznija je ruka napisala: Zuppaneo eređe Mladineo. Split. Juraj Buljević. tursko brodovlje krene prema Kreti.. Igranei Drašnice. knez Mihovil Kačić iz Lazacanja. lo Zorzi Ivulich Giudice di Novi Habitanti dell'Isola Brazza Privileggiati ha scritto il sudetto Rolo mano propria et mi sottoscrivo p. 4 Mladineo. 1647. 1934. 1655.. Intendendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Macarsca... . Split. Nicolo Nostro Procurator sotto suo. Turci su provaljivali i pljačkali Pri­ morje. e Pri­ morie. (G. Mate-Bakoviić. Ivan Baiković. Juraj Beroš. Giacomo Cerineo qu. mo Antonio Barbaro. Nalazi se u Arheološkom muzeju u Splitu. da se dopusti njihovoj djeci i ženama prijelaz na Brač. knez Juraj Kačić iz Baćine. Andrija Radičić. to«. — Knjiga zaprema 103 lista. s. p. Racolti per me Georgio Mladineo qu. a trajao je do god. kapetana Mate. da je rukopis svojedobno . kakve su uživali Paštrovići. knez Juraj Baranović iz Makra. Popis veslača u knjizi za Nerežišća. Antonio. naročito u Makarskom primorju. Babica na Bolu. Babica na Bolu: » . . nazivlje obično kandijskim ratom. koja se počinje g. Jadranska straža. . list 21. Juraj' Kardičić.. Podgoru. Adi 16 Gennaro 1747. Duke.«). Tučepe.. 99). Zatražiše privilegije. 1646. 44 . Taj se otok zove još i Kandija. L'anno 1643. do deU'Ecc. 1669. Pod vodstvom biskupa P e t r a Kačića ode deputa­ cija 'U Veneciju. pa se rat. mo Sig. Kao po­ sljedica toga ratovanja nastalo je veliko komešanje stanovništva. e Privilegi infrascritti. . 127).naslijedio Zuppaneo (županić) od obitelji Mla­ dineo. Tadija Buljević. sig. 1648. ed Ecc. soprac. unitarhente . Simon. župa. a 1663. God. et altri decreti. s. Obostrana četovanja. s. koji je tada planuo i koji se vodio također i uzduž naše obale. Dorotich mio Colega. Giovanni Antonio Balbi Sig. Ponudu i uvjete potpisali su: knez Mate Pavlović iž Makarske. zapališe Makarsku.. condizioni. Na. nome e t . ali da se time ne ošteti ni država ni komuna. braća Baković pok. non saper lui scrivere et tanto affermamo et sigigliamo col nostro sigilo della Nostra Comunita. Rolo delle novi famiglie del Primorie di Macarsca ricoverate sopra l'isola Brazza il quale e stato mandato a Venezia all'Ill. mo et Eccel. nalazi se na listu 11—14. knez Ivan Nenadić iz Makarske. G a) Popis kod I. da se pokloni i da isposluje privilegije. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. Nikola Ninčević.. Venecija naloži Foscolu g. Mihovil Buljević. knjigama vjenčanih i umrlih). .. e conservarsi li patti. str. predstav­ nici Krajine odlučili prijeći pod vlast Venecije. Grga Radičić i Luka Vlastelinović. str. Kotišinu. 1645. knez Ivan Bartulović iz Lazacanja. te dok se oni budu borili protiv Turaka. knez Marko Stenzović iz Rogoznice. ed ubbidienza della Serenissima Republica di Venezia. (Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. ibid. i to u prvom redu po knjizi krštenih. Antonio. Co: — U toma se popisu spominju u Nerežišćiana ovi novi stanovnici: braća Beroš pok. (Libro a štampa kod g. što očito znači. ali i po drugim knjigama župskoga arhiva (na pr. i to s dokumentima do 1648. Juraj Barkulić. con un Rolo della stessa nel tempo del Soprocomitato qu. Hvar i Korčulu. a nešto i po knjigama drugih bračkih crkv. hajdučija i ubistva trajala su u Krajini kroz cijelo vrijeme kandijskoga rata. Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije«. . e Craina rendersi alia divozione. i bježanje na otoke. a sigurno i za mjesta. knez Nikola Vešković iz Podaca. U Makarskoj su god.3 Georgio Mladineo: »Libro primo di diverse Ducali e Terminazione intornol'Armamento della Gallea della Brazsza. Fu legalizzato sotto Regim. et atti concernenti la Carrica medesima. koja će privesti kulturi.knez Juraj Marković iz Kotišine. Paulo Cavotorta Sopraproveditor de Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premettemo di giurar fedelta con promissione reciproca di mantenersi. knez Ivan Kačić iz Makarske. 1938.. b) U travnju god. knez Marko Serđarović iz Končice i pop don Marko Kađić iz Končice. odnosno 206 strana sadržaja. da omogući naseljenje njiho­ vim porodicama na otoke i da im se dodijele zemljišta. 5 Podaci uglavnom po nerežiškim župskim knjigama.

starih Primoraca. u Postirima Novaković-Permić. Petrinović. 255—256: »Seguono li nomi delle famiglie de Nobili Originari dell'Isola della Brazza. Puljizić.. god. zn. rano isu se počeli stapati s a sta­ rincima. a pridolazili su sve noviji bjegunci sa dal­ matinskoga kopna. generalni providur Dalmacije Emo donio je god. U borbi za svoje privilegije sa starincima uspi­ jevali su kod mletačke vlasti. estinta Simić alias Batković. 150. u Povljima Dražinović-Božić. akadem. U rat su odla­ zili na poziv vlasti pod svojim kapetanom i činili su posebno tijelo. Zatim slijedi obitelj. Pobilježene su poljičke plemićke porodice na Braču g. Antonijević. Tomić. str. Kubrijanović-Buje- 45 . Capković. estinta Lasanei alias Lazanić. XXXIV. gdje ih je bilo manje. u Dračevici Marković-šimunić (šimunović) i Senković-Sirčić (Svirčić). Soljančić. 12 Andrea Ciccarelli. Zuppanei alias županić.. koje nisu prije bile izjedna­ čene s bračkim plemićima i primljene u vijeće): u Supetru Ugrinović. Lukšić. str. Na istom su dokumentu dodane. Pavich-Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. estinta Bokanić. Rajić.. 1861. Nisetei alias Nižetić. . generalni providur Dalmacije Alvise Mocenigo. Katić. u Mircima Termić-Vladišević (Vladislavić). Ivanisevic. str. estinta Mikšić. Ciccarelli. u Splitskoj Arnočić-Filipović i Mišetić. Jerčić. Sarajevo. Franulić o Stranulić. Slovinić. Grguričić. Nigoević. Baloević. a dodani su Hranoević i Stipetić. Antičević. izjednačeni u svomu s ostalim Bračanima. Split. Cvitanić. što doseljenici nisu" htjeli da snose nikakvih tereta ni da plaćaju daće. Ivellj alias Andrijević. 1903. 442. Stipičić. Ciccarelli. u Glasniku Ze­ maljskog muzeja.. tako da se danas ničim ne razaznaje. estinta Pinesić. 1702. što nije uvijek točno. Nikolić ovvero Marušić. § A. estinta Giovannizij alias Ivanissević. ni da rade javne poslove. 84. Arnarić. Martinis. str. Zuanić. estinta Maroi. 256. Većem broju novoga bračkog stanovništva Makarsko je primorje bilo samo jedna etapa njihova kretanja. Matulić. !0 Ivan Ostojić: »Benediktinska opatija u Povljima na Braču«. Koljatić. rje­ šenje. Lukinović. Jugosl. Bertičević. Benković. čikarelović overo Ciccarelli. 7 A. »segue una famiglia ch'e stata aggregata dal Consiglio«: Vusj alias Vužić. Filippis. alias Baloi. pošto su njihovi privilegiji bili veliki. 1714. Dobrogostić. U mjestima. s t r . ibid. Nigojevčić. (Vjerojatno samo one. Glavinić. 1913. ibid. Dctminis alias Gospodnetić. Bresković. to više. ščapanovič alias Scipioni. zabo­ ravljaju nekadanje povlastice. i umj. (Novak ibid. Macalić. Zagreb. lako su se doseljenici i dalje njih držali i za njih se borili sve do propasti Republike. ona im oduzima mnoge povlastice. novi stanovnici. U ispravama se ovi doseljenici nekada nazivaju Primorcima. ali od francuske ere. t.. Mladinei alias Mladinić. Stranulić u Hranulić i Batković u Baturić. Stari su ih Bračani obično zvali dogonima i nisu ih rado gledali.. Berković. Njihove je privilegije po­ tvrdio god. ibid. j . Baturić. 1799. estinta Covgliahei. Na primjerku Ciccarelliejve knjige u Arheolo­ škom muzeju u Splitu crnilom je ispravljeno Arnarić u Arnerić. str. 9 I. Coikrić. estinta Dujmović. dok ih je trebala u ratovima. 99). »si aggiungono«. 1757. i« a) A. Kuščić o Mihačić.. estinta Broda alias Prodi ć. Kranković. koje je potvrdio senat. che godono et hanno goduto sempre il privilegio dela Nofoilita Originaria: Anđrels alias Andrijević. koja je bila pridružena. Grubišić. pa i za vrijeme prve austrijske vladavine.Ovi doseljenici s posebnim privilegijima nazivaju se u ispravama nuovi abitanti. Zuvetei alias žuvetić. u Pučišćima Kovačić.. Jakšić. premda je među njima bilo. da se unaprijed među »nove stanovnike« ne će primati nikakve nove porodice. Klinsić. jer je dosta njih porijeklom iz Imotskog kađiluika i dalje iz Herce­ govine. str.Matijašić i Lozić. Kavanjin: »Bogatstvo i ubožtvo«. ali kad je t a potreba prošla.. Marijanović alias Tomasović. 62. Međutim. Barkovć.. «• Starine. 453—455. Krepić.—257. 1934.. Tommasei. Nadali. Gutunić. dok nisu Francuzi ukinuli i plemstvo i privilegirane staleže. Zagreb. Osim toga u različnim mjestima Brača: Prvinić-Kragujević. koji su stari a koji novi stanovnici Brača.

nović, Beljić-Perončić, Alfirović i Krišković-Beović. Od porodica, koje su imale »značaj i biljeg« poljičkih plemića, spominju se Dujmovići u Supetru. Od po­ rodica, koje su samovoljom velikih knezova postigle plemićku titulu: Fiorinl u Supetru, i to na ime Svitković. b) Pad Bosne u turske ruke uslijedi god. 1463., pad Blagaja g. 1465., pad Hercegovine god. 1481. Na t a j su način Turci došli u susjedstvo Makarskoj Krajini, Poljicima i Klisu, pa su, stanovnici tih krajeva, bojeći se prijeteće opasnosti, u početku pojedinačno, počeli seliti na otoke, koji se nalaze pred Splitom i Trogirom. Tako god. 1477. sele na Brač braća Ivanovići iz Podgore. Godine 1499. bosanski Skenđer-paša provaljuje i zauzima Krajinu, pa zbog toga narod bježi u većem broju na otoke. Poljički bjegunci učestaše 1530., 1537., 1570., 1596. za borbe kod Klisa. Tom je prigodom došlo na Brač i nešto sta­ novnika, iz kaštelanskoga »Velikog polja«. (M. Perojević: »Postanak Kaštela«, Sarajevo, 1934., izd. »Bihać«, Split, str. 33). — I. Pivčević: Povijest Poljiea, Split 1921., str. 61—68; 72—73. — , A . Jutronić: »Bračka naselja i podrijetlo njegovog stanovništva«. Brački zbornik br. 1, Split, str. 11. Gođne 1570. plane t. zv. ciparski rat, jer su Turci nastojali oteti Veneciji Cipar. Sandžak u Klisu spremi se da napadne mletački Split, Poljičanin Marijanović javi to u Split, te Splićani s Poljičanima odbiše Turke. Pošto su Poljiea potpadala pod tursku vlast, Turci se počeše svetiti Poljičanima. Stoga se PbIjičani .kojima su zapovijedali. Marjanović, Jelić i Antonović, isele iz Naklica, Zakučca, Trese, Osića i Cvrčića. Molbu Poljičana potpisali su: Janko Marja­ nović, Petar Jelić, Ivan Zvanić, Ivan Nikolić, Jure Antunović, Nikola Antunović i Marijan Marjanović. Kao zaslužni »pri ovoj radnji« spominju se don Marko Spudičević i don Petar Ligutić, te knezovi Ivan Jurjević i Pavao Jurišić. Tad se iselilo ispred turske osvete 350 poljičkih porodica. Venecija dopusti Poljiča­ nima, da se mogu trajno naselit iu Omišu, u Splitu, na Braču ili gdje im se svidi, dade im traženu pripomoć i nadali vođe: oslobodi ih od daća i obeća, da će biti nakon pet godina plemići izjednačeni s plemićima, a pučani-s puča­ nima u mjestu doseljenja. (Alfons Pavić pl. Pfaunethal: »Prinosi povijesti Polji­ ea«, separat iz Glasnika Zemaljskog muzeja za Bosnu i eHrcegovinu«, Sarajevo, 1903., str. 248—249). — Prema izvještaju biskupa veronskoga Valiera u Su­ petru je 1579. bio pop Petar Ligusić (» . . . celebrat Missam Illyrico sermone Prbr. Petrus Ligusich de Poizza homo annorum 35, ignarus omnimo idiomatis et eharaceris latini, sed in Eccl. ca doctrina non rudis, et optimae vitae«, Croatia sacra, br. 5, Zagreb, 1933., str. 71). Godine 1574. naseljuje Venecija oko 40 poljičkih porodica na Braču. (»Diversi publici decreti, terminationi, privilegi et indulti«. Udine, 1656.., str. 104-105). Tom prigodom bi vjerojatno osnovano Novo selo. Proučavajući postojeće stare matice bračkih župa, često se susrećemo s Poljičanima, koji su dolazili na Brač bilo u grupama bilo pojedinačno, sve do najnovijih vremena. Ako pak uspore­ dimo prezimena poljičkoga plemstva s izumrlim, iseljenim ilii sadanjim poro­ dičnim prezimenima bračkoga stanovništva, doći ćemo do zaključka, da su mnogi poljičkoga porijekla bilo od bosanske gospode ili od Ugričića. Inače ne znamo točno, koje su starije bračke porodice poljičkoga porijekla, jer nemamo starih matica. Poljičani su se naselili u stara naselja u unutrašnjosti otoka, ali još više u nova primorska sela, što je uvelike doprinijelo bržem razvoju tih naselja. Pošto su mnogi bili izjednačeni sa starincima, lasno su se izmiješali i asimili­ rali s Bračanima u unutrašnjosti, i s Bračanima, koji su se spuštali k moru. Osim poljičkih plemićkih porodica iz Pavićeva popisa, može se i za neke druge bračke porodice utvrditi ili pretpostaviti ,da su se doselile iz Poljiea prije dolaska t. zv. novog stanovništva, t. j . g. 1645., i to: 1. Iz popisa pučana, koji su primali sol g. 1574.: Dujimović, Goić, Vođanović i Margitic, te veći broj prezimena Poljican n a teritoriju Nerežišća, Suitlivana, Donjeg Humca i Superta; 2. iz bračkih dokumenata : oko g. 1622.—1636. župnik u Sutivanu Ivan Pavić i obitelj Nadali (Božičević); 3. u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku

46

galiju g. 1625.: Garofolić, Sirotković, Dragičević, Domjanovi'ć, Radičić, Banić r Šintić, Rađoević, Mandušić, Novaković (u Bolu: »iz Poljica«), Banović (TarasićBan-Radić), te u Sutivanu Jakov Poljican i Ivan pokojnog Petra Poljicana; 4. prema tradiciji, i s obzirom na najstarije mjesne matice za prvih 20 godina: na Bolu šcapanović (Scipionit-7-Cvitanović—Zelanović) g. 1603., Borovinčić god. 1616., Petričević g. 1613.; u Pražnicama: Lučić g. 1590., Vučić g. 1591., Jurinović g. 1592., Tomašević alias Marijanović g. 1600., Kovačić g. 1600., Sujić g. 1600.; u Pučišćima: Marijanović g. 1576.; u škripu: Martić g. 1635.; u Postiriima: -šišić (»iz Duća«) g. 1595., Novaković g. 1585., Mišetić g. 1585., Ivani­ sevic g. 1585., Sudijić g. 1588., Jurjević g. 1590., Petricius (Petričić) g. 1592., Jurinović (»iz Duća«) g. 1600., Garđatović (»iz Poljica«) g. 1594.; u Sutivanu: Baović g. 1623., Bašić g. 1626., Grubišić g. 1626., Sirotković g. 1626., Božić g. 1629., Tuđorović g. 1627., Bartičević g. 1627., Targić g. 1634., Petričević g. 1635., Jurinović g. 1624.; u Gornjem Humcu: šcapanović g. 1567. i Marija­ nović 1635. g. ; 5. na osnovu prezimena po porijeklu u matičnim knjigama Brača: u Pučišćima: Bariša »da Poglica« g. 1596. i Marko Poljican g. 1603., a u Sutivanu Poljican g. 1644.; 6. prema mjesnoj ili obiteljskoj tradiciji ili si.: Spudičević (Pastire,-.g. 1617.), Bezimalinović (Novo selo i Gornji Huimac g. 1625.), Poljicanović (Sutivan g. 1635.) i Antonijević (Novo selo od Antunović ? ) ; 7. u spisima se spominju više puta »Useochi di poglice«. U rukopisnoj knjizi: »Brazza, Ducali, Terminationi« (vlasništvo obitelji Michieli-Viitturi) str. 128 stiče Trifun de Prods, da je g. 1547. doselilo na Brač 40 kuća uskoka. To. se isto veli i u »Diversi publici decreti privilegi et indulti« (Udine, 1656., str. 104—105). V. A. Duišin: »Zbornik plemstva« I. Zagreb, 1938., str. 293. Croatia sacra, ibid., str. 77. 16 A. Ciccarelli, ibid., str. 453, 457, 4*58. " A. Ciccarelli, ibid., str. 179 (1538). is A. Ciccarelli, ibid., str. 339.
15 14

PASTIRSKI STAN LIRICA 1 Jedna porodica J e r k o v i ć, koja se zimi ©pušta u Snurku. Ima oko 300 glava svoje i tuđe stoke. Porijeklom iz S ni r k e; vjerojatno sa otoka Hvara.
LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Okupator je opljačkao stan i odnio mnogo ovaca.

PASTIRSKI STAN POŽEŽENIK Jedna porodica J a n k o v i ć (nadimak Mihoj) od 6 članova. Po pričanju, porijeklom sa dalmatinskog kopna. U početku pastirčobanin iz Nerežišea bez stalna naselja, a i&anas dobar pastirski stan. Napasuje oko 350 glava vunača (ovce), te nešto konja i kobila. Pre­ zime Janković spominje ,se n nerežiškim župskim, knjigama od po­ n četka stare matice (god. 1656.), a Mihojev god. 1657. 47

MURVICA Nailazi se na južnim gorskim obroncima oko 1 sat hoda zapadno od Bola, i to u bllizini napuštenih pustinjaekih manastira (eremitaža) Dračevluke i Dutića. Iznad Mjurvica nalaze se još dvije napuštene eremitaže, Silvio i Stipančić. U blizini gornjih eremitaža pećina je s fantastičnim životinjskim lisklesanim reljefima. Crkva za Murvicu (dušobrižnička stanica, koju odnedavno vode bolski dominikanci) nalazi se u bivšoj eremlitaži Dračevluci, a to> je 10 minuta istočnije od Murvice. Po V. Lagiui,1 Dračevluka je osno­ vana g. 1512., Stipančić g. 1416., Duitić g. 1512., Silvio g. 1497. Na crkVici pieokara Stipančić ukliesana je godina 1477. Ovi su manastiri imali dosta zemlje, koju su dali osnivači ili kasniji darovatelji. Tako se zna, ,đa je god. 1540. manastiru Stipančiću načinio darovnicu Stje­ pan Jurinlković »od gornji ispila na lug Dubovoga Dolca«. Posljednje dvije picokare nedavno su preseljene u jedan ženski manastir u Su­ petar, a nove se ne primaju. Sva četirti navedena manastira poznata su na Braču pod zajedničkim imenom Pustinje. Muški manastir Dračevlukii osnovali su, prema bili ješkama, Poljičani Tdma i Luka, koji su. se, prodavši sve svoje imanje, nastanili u predjelu zvanom Dragonjdina Špilja, a tek kasnije mu nadjenuše ime Dračevluka, po nedalekoj morskoj uvali. Muški manastir Silvio osnovali su Pavao i Gregorij Silvio (Dubravčić?). Zadnji je »pustinjak« umro god. 1840., te su posjedi pri­ druženi Dračevluci. U neirežiškoj anagrafi od god. 1787. manastir je zabilježen kao^ SiUvio alias Dubravčić. Ženski manastir Dutić nalazi se nedaleko od manastira Drače­ vluke. Dutić je kako< neki misle, osnovan od Poljičana Bobelića, ali, po Lagu, vjerojatno od Splićanina Kapitanei, t e su njegova sestra i nećakinja prve u nj doselile. To potvrđuje i Valijerov izvještaj god. 1579.2 Ženski manastir Stipančić nalazi se u blizinii manastira SiiLvia. U Valierovu izvještajtui god". 1579. spominju se u vezi s pustinjačkiim manastirima ova imena: Senior nominata Justina Spalatensiis septuagenaria caeberes regit, Prbr. Joannes Crassovichia, Prbro Mairino de Capitaneis, Senior vocaitur soror Victoria Aidrievichia«, te ». . . Abhinc 120 annos loca haec onmia condidit Prbr. Georgius Dubravich Eremita, et ea moriens testamento suo ireliquit ipsis Pizzocheris.. .«, »Senior caeteras regens est Thomasina Juricouvich annorum 65, Stephans Juricouvich fratre dictae Thomasinae«. 3 Muirvica se prvi put spominje god.. 1286.,4 jer je u tom predjelu bračko plemlićko vijeće dodijelilo neke zemlje zajedničkom bračkohvarskom knezu (comes, rektor).
48

Pozanati svećenici upravliitelji u DraeevlucJi i SEviju 1. Žuljević god. 1662., 2. Rogarić god. 1665., 3. Dagelić god. 1685,. 4. Bolbetić god, 1699., 5. Kardilčić god. 1712., 6. Kuvačić god. 1744., 7. Uvanović god. 1761., 8. Sičić god. 1763., 9. Jeneralić (u Silviju) god. 1793., 10. Kuvačić god. 1763., 11. Kuvačić god. 1764., 12. Stipulinović god. 1782., 13. Radovčić dijak god. 1802., 14. Radovčfiić god. 1812., 15. Sičić god. 1814., 16. Katušić god. 1816., 17. Sičić god. 1816., 18. Sičlić god. 1821., 19. Grubišić god. 1823., 20. Uvanović god. 1823., 21. Grubišić god. 1824., 22. Radovčić god. 1833., 23. Pavišić god. 1846., 24^ Radovčić god. 1864., 25. Radovčić god. 1866. Svi su porijeklom iz Poljica. Morvica god. 1841.5 U Murvici je bilo god. 1841. isvega 16 porodica a ukupno 86 stanovmika, zajedno © Planicom i manastirom. Iste godine 1841. selo je Murvica brojilo 11 kuća, i to: 1 kuća Fertilio, 1 kuća za sve Bakoviće, 1 za porodicu Ante Glasinovića, 1 manja kuća za sve Barhanoviće, 1 ma kat za sve jPavišiće, 1 za tri porodice: Kuzmatnić, Žuljević-Sleško i Kuščević-Dlijanac, 1 kuća za porodicu Šimuma Šćapanovića, 1 kuća Nikole Kraljevića i žene mu Vice Šćapanović-SeikuloviLĆ (sada kiuća porodice Martić), 1 kuća Mićelina ŠćapanovUća-Sekulovića, 1 Doininka iŠIćapanovića-Sekulovića i 1 Vicka Šćapanovića~Sekulovića. Stanovnici pusttiinjačkih manastira u bračkim župskim knjigama XVII. vijek

U S u t i v a n u se spominju: god. 1654. reverendia Deandreis, god. 1655. reverenda Kačić, god. 1680. Alfirević; na B o l u god. 1612. monacalis, Fiiipis; u N e r e ž i š ć i m a: pop Bobetić god. 1695., picokara Dominika god. 1662. XVIII. vijek

U N e r e ž i š ć i m a iz Dračevluke: pop Kuvačić god. 1731., Kuhačić 'god. 1749., Vfestelicic god. 1749., pop Sičić god. 1788., pop Grubišić god. 1790., pop Katlufšić god. 1791., VLastelica god. 1791., Uvanović god. 1797.; u B o b o v i š ć i m a : Nilkolić god. 1716.; u P r a ž n i c a m a : Vuković god. 1719., pop Stipulinović god. 1760., Radovčić god, 1768., 1782., 1785., klerik Uvanoviić god. 1783., Maneničić god. 1785., pop Katušić god. 1787., 1788. i 1796., pop Uvanović češće od god. 1789. do kraja XVHI. v.; u; S u m a r t i n u: svora Radatović god. 1777.
^Zbornik za narodni život i običaje 4

49

Sadanj© porodice 1. B a k o v i ć (nadimci: Ajunt, Bambo) 12 porodica. Prezime se nalazi, u popisu nerežiškog stanovništva 6 od god. 1747. Prema tradiciji, doselili u Murvicu oko god. 1650. 2. B a i r h a n o v i ć (nadimci: Baćulin, Bamlbo) 5 porodica. U pučiškoj matici zabilježen je god. 1799. Barhanović rečeni Bakulin iz Bofla. Prezime se spominje u popisu ibolsikih pučana, koji su primali sol god. 1574. 3. G l a s i n o v i c 3 porodice. Doseljeni-iz Nerežišća god. 1820., a porijeklom iz S p l i t a . 4. K u š č e v i ć (nadimak: Dijianac) 1 porodica. Doselio se Jure iz Obršja i oženio god. 1862. Vjerojatno porijeklo sa kopnene Dalmacije., 5. P a p i ć 6 porodica. Doselio iz Supetra i oženio se god. 1863. Porijeklom iz D r a š n i c a . 6. P a v i š i ć 5 porodica. Doselili iz N e r e ž i š ć a god. 1802. 7. Š ć a p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 5 porodica. Doselili iz G o r n j e g a H u m c a oko god. 1690. • 8. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 8 porodica. Doselili iz D o l c a (Polj'ica) goid. 1818. . Izumrle ili iseljene porodice iz Murvice U drugoj polovici XIX. v. i u XX. v. izujmrle su ili' se iselile ove porodiice: Kuzmanić, Leksić (doselio se Ivan i oženio se god. 1882. iz Donjeg Doca u Poljicama), Martić (doselio se Ivan iz Zvečanja i oženio god. 1846. i Radovčić (doselio se Ivan iz Srinjana u Poljicima i oženio se god. 1875. U Americi ima 88 murviičkih iseljenika.
LITERATURA I BILJEŠKE: - '-1 V. Lago: »Memorie sulla Dalmazia«, II. Venezia, 1870., .str. 270—271. 2 Croatia sacra, ibid., str. 80: »Hujus loci auctor fuit Prbr. Marinus de Capitaneis sacerdos Spalatensis.« 3 »Croatia sacra«, ibid., str. 80, 81, 82. 4 A. Ciccarelli, ibid., str. 56 i 86: »Die 12. Augusti 1286. Potestas Pharae sit et Potestas Bracias cum assegnatrone facta a Communitate Braciensi procentus territorii Boli et Murvizza'e, qui debeat tenere in Bracia unum Vicarium. ađ complacentiam. illius Consilii*. (Decretum aliud Reip. Ven.).« 5 Prema podacima i bilješkama obitelji Fertilio. 6 Prema popisu I. Babica na Bolu (ibid.).

DRAČEVLUKA 1. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 1 porodica. Doselili iz D o c a . (Poljica) god. 1818. u Murvicu, a kasnije se spustila porodica. Žuljević bliže moru u uvalu Dračevluku. 50

PLANICA Planica ima 5 kuća. U AmerUci je iseljenih 36 Beiroša iz Planice. 1. B e r o š 8 porodica. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Porijeklom su iz B r e 1 a. Porodica ovog prezimena osnovala je zaselak. Godine 1841. bila je samo jedna kuća, na južnim bračkim, obroncima.

DRAČEViCA Nedaleko od Dračevice idućii prema Sv. Iliji, u predjelu Trešćenik, nalazi se pokrov sarkofaga, koji je okrenut naopačke, te se u nj skuplja kišnica za stoku, koja u blizini pase. Izvana je na tom po­ krovu urezan križ. Donedavno se tu nalazio i sarkofag. Između Nerež'šća i Draeeviče nalaze se ruševiine neke zgrade, očito crkvice. Kako' se predjeili nazivlje Tudor, vjerojatno je cr-kva tela posvećena sv. Teodoru. Prvi je doseljenik Šimunović. U početku su vjernici zbog vjerskih potreba odlazili u Nerežišća, jer u Dračevici nije bilo crkve. Oko god. 1670. Kuzma Žuvić nađe novaca kopajući u predjelu. Karkenjeno Brdo, zatraži!) dopuštenje od venecijanskog senata za gradnju crkve i dobije ga 26. siječnja 1674. To je današnja crkva Sv. Kuzme i Damjana. 1 Nad vratima .je natpis i godina 1678*2 Nasljednici Žuvića darivaju crkvi god. 1683. zemlje u predjelima Borov Dolac, Laptić, Mala Vajca i Nova Čeca. Druga je crkva građena god. 1770. Pred glavnim oltarom župske crkve nalazi se nadgrobna ploča svećeničkog groba od godine 1795. Prema izjavi župnika don Kuzme Šimunovliića (god. 1937.), mjesto ima 305 stanovnika. 3 Sađanje porodice4 1. B e z m a 1 i n o v i ć 1 porodica, iz Ne r e ž i š ć a. Porijeklom iz Novog sela, a starinom vjerojatno iz Poljica. 2. B u j e v i ć 1 porodica, iz N e r e ž i š ć a . Prezime se nalazi u popisnu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Doselili iz B r e l a : god. 1660. »da. Brehgle«, u Nerežišća: U supetarskoj matici spom.mje.se god. 1843. Bujević s napomenom: iz Drače­ vice. U Dračevicu su došli iz Oforšja, 3. B u l i ć 3 porodice, iz T u g ^ a r a . U boboviškoj matici spominje se kao kumi Bulić god. 1824. s napomenom: iz Dračevice. 4. E t e r o v i ć (nadimci: Sorić 3 por., Sorić-Gluho 2 por., Fanat 1 por.) 6 porodica. Doseljeni iz N e r e ž i š ć a , a porijeklom iz Pučišća. 51

bilo je u Dračevici 5 porodica Šimunovića. U nerežiškoj maitidi krštenih |ŠI. Među pučanima bračke galije sa nerežiškog teritorija god. ali god.. 1625. i dalje s napomenom: iz Drače­ vice. 1786. 1657.) pa dalje. u suitivanskoj god.. također s napomenom: iz Dračevice. 1692. U Nerežćima se spominje god. 1737. 1719. iz Bola. 52 . 1774. 1693. 1735. M a r i n k o y li ć 2 porodice. u dolskoj god. Stari Grgić nosi naušnicu na desnom uhu. u isupetarsklima god. iz D o n j e g a H u m c a . 1686. 12'. Mazorkin.. 1777. V u 1 i ć 2 porodice. zabilježen je kao kum M. Perici su od roda Krstulovića.. 1760. Čaretin. Godine 1748. prema predaji. a god. G r g i ć 5 porodica. a god. i 1782. a inače god. 1785.. [u škripsko^j god. Jereić. porijeklom iz Zakučca. 1775. 1748. 1736. Posljednja doseljena porodica Šimunić iz Donjega Doca naziva se također danas Šiimunović. 1784. 1742. i 1800. nekada su se zvali Tutolovići. iz B o l a . 6. 7. a od god. U boboviškoj matici zabilježen je god. 1793. Porijeklo nepoznato. U nerežiškoj matici zabilježen od god. 1722. 1701. 11. 1659. 11 i j i ć 6 porodica. u mlinarskima više puta od god. prema predaji. Srdar. iz Kotlenice. God. P e r i ć 2 porodice. i alias Marković) iz P o 1 j i c a. Šiimunović se spominje u sutivanskim župskliim knjjgama kao pop god. 1820. u bobo­ viskoj god. Porijeklom kao: Šimunić (i Šimunović. i 1728.. Prema pričanju staraca. 1793. Bolčić. Bažin. Jedan je đračevdčki Š. bio u Grabiju.N Prema tradiciji. porijeklom iz Ložišća. utemeljitelji naselja. uvijek s napomenom: iz Dračevice. ali toga prezimena nema u nerežiškoj matici. s napo­ menom: iz Dračevice. u boboviškima često od god. pop Š. iz S p 1 i t s k e.. Š e m a n o v i ć 1 porodica. Pilvac. Krstulović »coignomine« Šiimu­ nović. Z o r a n č i ć 1 porodica. KrstuHović sive Šimunović. 1749. iz K a t u n s k o g a K r e š e v a. kao Bolčin.5. 1735. U nerežiškoj maitidi od početka (god. u Dračevici su po­ stojale 2 porodice Bijić »kao awentitij«. kao kum s napomenom: fe Donjega Humca. a god. porijeklom iz K r a p n j a. U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se Hijć iz Humca god. popisana su 3 Šimunovića. kao Ifigich i Elijch. Kuratov. Đinov.. 1662. 1870. i 1793. također s mapomenom: iz Dračevice. 10. Duda. 9. Graibljanin). Dorin. dolazi često od početka (god. Š i m u n o v i ć 42 porodice (nadimci: Petrić. U nerežiškoj matici god. u prazničkima god. 1785. Šimunovići su najstariji doseljenici i. 8.... i dalje s napomenom: iz Dračevice.. ZoranovićŠarić. u sutivangkoj matici god. Dujin.) dalje kao Soramcnich i Xorancich. kao Šimunović-Petrić.. što je u mjesnim spisima zabilježenno god. 1691. u postirskima god. Bukeš. i to. 1776. 1757. ali god. 1656.

1 Po nekima pak. 1555. 1756. Sekre­ tarij. 1775. 1912. u boboviškoj god. 1722. 1780. Od god.. Fomat 19/12. uvijek . Tiskano 1907.. sifcuđennoga) od požara.s napomenom: iz Dračeviice. kojom su stanovnici ograđivali zidove. Eremitaža je stradala god. 1588. str.) kao kum. 1912. (25. spominje se u D. God. u sutivanskoj god..1 1. Obršje d Dragoi vodu. što se jedan Šimunović iz Dračevice oženio nekom Žuvom iz Bola i prema njenu toienu prozvaše ih Žuvići.. Prezime nastailo — prema tradiciji — po tome. 223. glasi: HOC TEMPLUM COSMAS XUVICH FUNDAVIT E T IDEM HEREDES DOMINOS POST SUA FATA FACIT MDCLXXVIH 3 Godine 1944. LITERATURA I BILJEŠKE: i posluga. od početka god. Sarajevo 1931. 1796.. 1550. 2 Natpis nad crkvenim vratima.. Kiselica. str. Rukopis kod porodice žuvić u Drače vici. sa ukupno 282 stanovnika god. u škripskoj god. M i l i č e v i ć 1 Niko. 1674. Nijemci su ga ubili kao župnika u Gornjem Humcu. Smrku i zapadni Vrh..3 Sadanji se svećenik bavi meteoroloigijoim i astronomijom. te ima vlastiti teleskop. ~ 2 3 53 . bilo je u Diračevici 6 porodica Žuvića. 1662. 1723. a s napomenom »iz Dračevice« češće od god. 1—25. osnovali su svcenici Vitaić i Martinović na osnovu inventure od naitpopa Drivodilića god. građene »u mrtvo«. koja je zatražio da gradi crkvu. u jednoj rukopisnoj knjizi Kuzma Žuvić. Eremitaža se nalazi oko 2 km od morske uvale. u kojoj je sasm štampao historijat eremistaže.. M i l i f r e v i ć : »Pravilnici skupna življenja pustinjačkih uđružaba na Braču. Subaša).. da je selo dobilo ime od drače.2 Bredšasnik današnjeg svećennftka. i 1804.13. i po kazivanju sta­ raca Grgića i Bulića god. — Iz spomnute knjige izlazi. Crkva je sagrađena god. LITERATURA I BILJEŠKE: Rukopisna knjiga svećenika Nikole šimunovića od g. 1937: 1 BLACA Eremitažu su osnovali poljički svećenici Martinović i Tomašević bježeći pred Turcima god. U nerežiškoj matici rođenih spominje se ž. o đoiskoj god. i 1725. Blago. t. Opći šematizaim katoličke crkve u Jugoslaviji. Ž u v i ć 15 porodica (nadimci: Prdić. 1658. sa dodatkom«. tu je kuratija za Bfoaca. Sjshematismus Cleri Diocesiš Pharensis Trident. 1657. 1670. Stara đračevička porodica. 1775. imao je štampanju. također MHličević.. župnik iz P o l j i c a . 1855. god. 1757.. ibid. 4 Na osnovu knjige umrlih Liber morthorium ab 1768. svojih vrtova i dvorišta. u štampariji pustinje Blaca. te ga je i dobio god. 1748. j .

3. priženili se (domazeti) u porodice Senikoviie-Svarčie. 4. Doseljeni' i z ' N e r e ž i š ć a. LITERATURA I BILJEŠKE: Zaselak su Nijemci spalili g. iz D ir a č e v i c e. gdje se oženio i ostao. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Zaselak sii Nijemci spalili g. Doselili g. Naselje su osnovali — prema domaćim podacima — Senkovići (Svirčići). 5.. Pelive. U po­ četku se doselio u Muirvicu ili Bol. te se stanovništvo skoro posvema raselilo. 1579. iz Dalmatinske Z a g o r e . iz D r a č e v i c e . Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. Maćelo. Glavno im je zanimanje stočarstvo. a u Obršje pred tridesetak go­ dina kao sluga.). U r s i ć (nadimak: Šindik) 3 porodice. Danas ima 18 porodica sa oko 70 stanovnika. Porijeklom sa dalmatin­ skoga kopna.P u š i ć 2 porodice sa dalmatinskoga kopna. Jedan seljak — Pivačić — reče mi. 1944. 1 DRAGOVODA3 . a drugi — Marko — doselio se na Brač god. a bave se i drvarstvom1 (sječa drva za gorivo). JPredak da im je Mladen Senković (god. siječnja 1935. 2. t e se najveći dio stanovnika iselio.OtBRjŠUE1Naselje je nastalo od nerežiških pastira. naselje ima stalno izvorske vode. Nekoji Markovi potomci iseliše se !iz Dragovode. međutim — prema Sehematisnus Cleri — god. J a . siječnja 1935. Jedan je njegov potomak ostao u Poljicima.. K u š č e v i ć (naidimci: Bace. S e n k o v i e ~ S v a r č i ć 1 porodica. 1425. Glavno je zani­ manje stanovnika stočarstvo. da. n k o v i ć (nadimak Minetovi) 2 porodice. Š i m u n o v i ć 1 porodica. i osnovao Dragovodu. - 54 . 1944. bilo je 136 stanovnika. Sadanje porodice 2 1. P i v a e i ć . 1912. K l a r i ć 2 porodice. Sadanje porodice2 1. 1579. š i m u n o v ii e 1 porodica. Starinom iz Bosne. koji su se doselili iz Poljoca. 2. Andrija ode fui Milnu (Svarčići). Prema pričanju seljaka. 2 Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. su Kušeevići porijeklom iz Daflmaitinske Zagore i da su bili pastiri. Špodir) 10 poro­ dica. a porijekPom su iz Bosne.. a Kuzma u Supetar. da su miui pričali. Porijeklom iz P o l j i c a. (Brač). 3.

DijeP. a pro­ velo se g. Poroiđična prezimena prvi pnt spomenuta za prvih 20 godina stare matice 2 1698. 1700. Vjerojatno porijeklom sa otoka H v a r a. Galicija. i 1834. tvornica eteričnih ulja »Trava« i radionica za popravlja­ nje manjih lađa. Kozžn. Sadanje porođilce2 1.ovi Milne jesu: Račić. Marinovdć. 1621.. Podšker.). samo je 'bila nešto manja. de MLiipis. Ta crkvica odgovara današnjoj sakristiji. 1 kuća. Bazelović. osim nešto u vezi s crkvicama 1 Sv. Pilijpić. Ložišćima. 1579. Žalo. Marinolić.: Janković. 1699. Pekasović. MILNA O nasielju Milni do XVI. Vrkuk. a niže kod mora u uvali oko četvrt sata od sela. Cvitanić.: Skarnio. Hranoki. Milna je malo industrijsko središte. Prema podacima sakupljenim u mjestu 5. Vjerojatno porijeklom iz N e r e ž i š ć a. Odcjepljenje Milne oiđ nerežiške župske crkve trebalo je da se izvrši god. Iza Orikve.SMRKA1 Naselje se nalazi na kamenitoj kosini. mistiro Panigo. Kanarija.. 55 . Tu je jedanaest kamenih Icu'ća. mistro Peruzović. nemamo nikakvih dokaza. Koniteta Riva. gradila se sadanja župska crkva. siječnja 1935.. mistro Botar iz Korčule. Bonačie alias Košić. Bonačić. Blacarska Riva. U njoj je prestalo -pokapanje mrtvaca između god. Trebotić. Bervaldi. 1783. Marije (g. magistri Radoević iz Korčule. OBluizolić. 1519. Došicina. Mlinarska električna centrala daje rasvjetu Bofooviiišćima. Stara crkvica % nova župska crkva bijahu popločane nadgrobnim 'plo­ čama. Pantera. Marangunić.: Krstulović. Današnja mlinarska župska crkva bijaše u početku crkvica po­ svećena sv. Luki Bobovišća i| Sutivanu. J e r k o v i ć 3 porodice. Oko god. v. Mlin. 2. Mariji. Brižak. 1646. R e s t o v i ć 7 porodica. Tu je tvornica za konzervi­ ranje riba. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Selo je jako stradalo od okupatora. 1830.

: 1615. 1808. 56 .3 Frano Biliceo kurat u Milni.4 Frano cfe Mlipis.. B a b a r o v i ć (nadimak: Nado. spominje se Berkutić. Barišić—Berkuić. 1772. SAbnać. 1823. Bonačić-^Berkuić. g. Bonačić dicti Kresić. U miiltnarsko. Prezimena MHmarana iz različiiiih isprava (prije maitice) 1635.: 1705. Đragičević. Svirčić. 1771. Maieolei. župnik Bonaeci (dotad se potpisivao Bonačić. g. u sta­ roj milnarskoj matici krštenih g.: 1716..: Babarović.: 1656. 1781. B o r z a t i 1 porodica. Toma Kaličević.: 1704. mjesni sudac u Milni. Livačić. 1701. B r k u l j i ć 8 porodica. pokopan u župskoj crkvi. — U Bdboviškoj matici zabilježen je Berkuić g. GarmJć. u matici krštenin spominju se od g. komitis Bonačić.: 1717. Pavišić—Brkuljić. 2.: 1711. g. 1675.: 1713. »offi­ cial diii Milna«. i 1793.: Jerolimj sin Nikole Poklepovića. Vaselović. U neirežiskoj matici g. U nerežiškim župskim knjigama spominje se g. Doseljen iz Z a d r a i oženio se u Milni 1887. neofibi Karmelić.% 4. spominju se u matici kiršitenih god.1701. Šćenzin) 12 poirodiica.5 Sadanje porod&ce6 1.. »procuratore del fPopolo«. Kadeto) 15 porodica. zidari. a odsad po ne­ kada Bonaci. Vlasanović. a g. 1815. Vlasan ig Pustinje. Brakuljić iz Brela. doseljeni iz Z a s t r a ž i š ć a. 3. A r a č i ć (nadimci: Šbrado. 1820. dakle gotovo od po5.. Gujić. Juraj Barkulić. Macola. Jerolim KraJliji. 1801.: 1695. U popisu nerežiškoga novog stanovništva zabilježen je g. i Dujan Skarnio. a po nekada Bonačić). Parosiianović.j matici od god.: 1707. 1682. Čekalović. A r a s 7 porodica. Sfirčić. Duibravčić. 1747. kao Haraš. Polotović. Kaličević. Barkuljić. 6.: 1710. artificis Aviani. Berković. Porijeklom iz Š o l t e .: 1712.: 1708. »procorator delli comuni di Milna e Bobovischie«. a g. 1777. A v i a'n i (nadimak: Glenda) 11 porodica iz B r i n d i s i.

i 1670. g. B & s k u p o v i ć (nadimak: Bužija) 1 porodica. Dra­ gičević se spominje u matici krajem XVTI. Dva siu Bonačiea primljena g.C i v r a n 2 porodice. i Krstulović alias Bučić7.: iz M n e . Bonačić—Peškaraja i Bonačić— Krešić—Kenjac. B o n a č i ć. 1870. God.9. Ponekada dolazi ui boboviškim župskim knji­ gama kao Krstulović alias Bonačić. (Vidi1 Bonačić!) U Nerežišćima g. 1716. Doseljen iz O b r o v c a i oženio1 se u Milni g. spominje se u matici god. 1737. 1666. kao na pr. B o n a č i ć . B o n a c c i 3 porodice. a od te godine (1711. ali također. 1655. 1836. Imaju sličan grb kao Bučići na Hva­ ru. i 1826. Bonačić pok. Prema nedokazanoj tradicijji. Ivan se doselio iz P r u g o v a i ože­ nio g. spominje se u matici god. 10. 57 . s napomenom. Bonačić dieto Komito. Bonačić—Guić.7. u matici krštenih od god. Komita. »nobilis« Bonacci iz Milne. u popisu regrutiranja za bračku galiju god. Bo­ načić—Berkuljić. 1863. lU'bobovličkoj se matici spominje g. 1625. 1820..) daJlje Bonacci. 1805. u mli­ narskoj maticli krštenih 1766. a g. a tako isto g. Prema predaji. 1816. g. god. u skradinsko plemićko vijeće. Dragičević alias Biskiuipović iz L o ž i š ć a. župnik Petar B. U nerežiškim župskim knjigama Bonačić se spominje god. 1699. 1824. iiste godine 1762. 1734. comitis Joannis Bonacich. koji su primali sol godine 1574. 1712. i početkom XVIIv. u matici kršte­ nih g. (ali" kadgod i po dotadašnjem običaju. Bonačić aMas Pilipić zabilježen je u Nerežišćima god. eomitis Bonačić. matpop Bo­ načić i Bonacci. B o n a č i ć 10 porodica. Bo­ nacci iGrivellari Civitade Siceni. g. 8. a u postiirskoj g. Samo Doric g. 11. Bonačić—Pagari. Bonačić— Criveliari.. v. v. 14. Bonačić). spominje se kapetan Bonacci. U Milni je zabilježen od god. god. g. 13. g. ' 9.. Crivelari. 1866. Kao •magistri!. 12. 1825.—1711. 1288 s Prezime se nalazi u popisu pučana. 1741. iz S k r a d i n a . 1813. • . B o n a č i ć . 1829. 1698. 1824. B o b a n 4 porodice. 1727. 1805. potpi­ suje se kao Bonačić. (Nedavno iselili u Split).D o r i: ć 9 iporodlica. u Dolu. Plemlić Klimse Dobranić spominje se na Bracu g. g. 1662. B o l i š 1 porodica. samo Libičić)..G a r đ!e 1 i n 1 porodica.. 1825. 1721.10 U mlinarskoj matici krštenih dolaze pod Bonačići s različnim titulama i s dvostrukim prezimenom. i početkom XVIII. g. t. 1790. Bonačić—'Gazilo. g. 1739. Bonačić-—-Libičić (g. nekoć su se nazivali Dobranić. s napomenom: iz P o l j i c a . j . ig. (Nedavno iselillii). ali je razlika u broju izvrjezđa. 1823. 1762. 1746. 1816. 1662.

. C v i t a n i ć 2 porodice. g. i u boboviškima. 28. u matici krstenih od g..K r e s i ć (nadimak: Kenjac) 13 porodica.11 Prema porodičnoj tradiciji. mistro Botar iz Korčule. Bo­ načić vulgo Losić. u matici 'krstenih. Bonačić vulgo Proto.). a kasnije k moru u Dračevoi! Lučicu.. B o n a č i ć . 1829. do oko god. samo Piculović ig. najprije u Bilitnju Glavicu podalje oiđ mora. u matici krstenih Bonačić alis Losić g. u matici kirštenih od g. B o n a č i ć . 1823. a za kandijskoga rata dobjegli na Brač. 1806. 19. i to češće od god. Beze) 8 porodica. Bonačić vuligd nominat.L u d o c o r e 3 porodice. 1798. B o n a c i ć .P i c u l o v i ć 3 porodice. samo Petričić g. 16. 1747. 1698. U sluitivanskoj matici spominje se Botunović iz Segeta g.. 1804. 1742. d. 1808.15. 1806. 26. Vjerojatno doseljeni: iz N e r e ž i š ć a . g.M a t i j a j u r j e v i ć 1 porodica. B o n a č i ć . 1822..S a 1 a t i ć 2 porodice. m 1805. Sučele al'ias Butor. 58 .M a n d i n i ć 3 porodice. 1809. i 1752. doselili iz H e r c e g o v : n e (Gabela) u Brela na podnožju Biokova. i matici krstenih od g. Pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od god. B o n a č i ć . 1724. Sargo.1821. 1816.12 29. 1803. U matici krstenih %od god. u matici krstenih god. u matici krstenih od g. 22. U Sumartinu među novim stanovništvom spominje se Antulović " rečeni Vičić iz Basta..L o s i ć 7 porodica. 21. 18. g. Bonačić-Jurjević. a tako i u sutivanskim god. g. 1710. B o n a č i ć . u matici krstenih od g. 1795. U mlinarskoj! matici krstenih od po­ četka god. 1807. g. 25. Bonačić alias Mandinić. 1700.P e t r i č i ć 3 . B o n a č i ć . i t. 1721. u nerežaškim župskim knjigama g. B o n a č i ć . 1698. u matici krstenih g.V i č i ć 5 porodica. u staroj ma­ tici od početka (god. 1700. 1747. g.P r o t i 3 porodice. Bonačić-Mati ja jurjević. u matici krste­ nih g.. s napomenom: iz Milne. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva Milne od g. i 1824.13 TJ prazničkim župskim knjigama spominje se Cvitanić kao kum g. B o n a č i ć . 1822.porodice.S a r g o 3 porodice. Bonačić dicti Sargo i Bonačić alias Sargo. 23.. Bonačlć-Salatić. S istom napomenom dolazi i u nerežskim župskim knjigama god.god. 1657. 1707. Bonačić-S alata 1 porodica. g. 17. 24. 1789. B o n a č i ć . god. B o n a č i ć . 1772. u ma­ tici kirštenih Bonačić dictli Kresić g. B u z o l i ć (nadimci: Meštar. B u t u r o v i ć (nadimci: Orno. 1836. samo Lovreitović. 20. 1821. Mejo) 12 porodica. B o n a č i ć . 27. Losić owero Bonačić. 1834. Butor. 1836. u matici krstenih od godine 1834.L o v r e t o v U 3 porodice..

31.30. D e a n 1 porodica. 1832... danas kao Elterović-Galović. kao Filipić alias Mazor od g. 1830.. Filipić-Pagari-Sindaci. samo Mazor g. 1819. 40. nalazi se u staroj matici od početka god.. na pir. 33. 1859. G a r a f u l i ć 2 porodice. 1821. -59 . 1812. 1802. 1834.G i g o~ 3 porodice. 1921. 38. matici krštenih g. kao nobilis Cvitanić g. 1713. — U merežiškim župskim knjigama Galović se spominje g. G r a s s i 1 porodica. Filipić-Pagari. 1792. 1824. U mlinarskoj matici Polotović dolazi godine 1716. U nerežiškim knjigama Cvitanić-Svetinčić g. 1822. Međutim Cvitanići ponekada imaju. (Živi u Splitu). 39. ma­ gistri Bonačić alias Filipić. Filipić-Mazor u matici g. g. ii drugo prezime: Polotović. 1820. Osurović. g. 37. 1811. Cvitanić alias Polotović iz Milne. i 1822. — U matici krštenih od g.sindicus... F i l i p i ć . F a b r i s 1 porodica. 42. D a v e r i o 1 porodica. 43. Radić-Pagari. 1790 i 1794. P i 1 i p i ć 1 porodica. 1821. Doselio iz S p l i t a Mate i oženio se g. 1700. G e l d i u i n 1 porodica. 1662. Doselio Josip iz Z a d r a kao kovač. Filipić. Doselio Josip iz B o b o v i š ć a i ože­ nio se god.. 1716. G a l o v i ć (nadimak: Belmate) 4 porodice.. U nerežiškini župskim knijgaima spominje se g. 1819. 1793. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1817. 1809.M a z o r 2 porodice. F i l i p i ć . 41. s napomenom: iz Milne. Prezime F.. g. g. i 1818. 1821. u boboviškoj matici g. Denegri Genovesis g.P a g a r i 1 porodica. — U matici kršte­ nih od god. Bonačić-Pagari. iz Milne. 35. g. i 1806. u matici krštenih od g.. 1775. 1741. 1700. a samo Po­ lotović god. F i l i p i ć . 36. porijeklom iz Donjega Humca. i 1822. g. Filipić-Oskuro. — U matici krštenih kao kum od >g. 1799. de Negris g. Križa. kao Negri g. g. De Negri g. samo Filipić od početkamatice (g.. 1765. D e & p a 1 a t o v i ć (nadimak: Ratar) 1 porodica.). 1780. D e n e g r i 4 porodice. 1831. g. 1809. kao Gigo alias Filipić. 1779. a g. doselio Marijan iz P o d g o r e i oženio se god.O z u ir o v i ć (nadimak: Bule) 22 porodice\< u ma­ tici kršten'ih god. U jnatftci krštenih D. kao Oksurović. 1878. kao tan iz splitskog »sufourbio« Sv. Filipić alias Gigo. U . — U Siutivaaiskim župskim knjigama spomi­ nje se Polotović g. 34. 1921. 1815. F i 1 i p i ć .• vić. doselio Vjekoslav iz L o ž i š ć a i oženio se g. 32.. Vjerojatno doselili kao pomorci.

. 1590. kao Jamković alias Lepurin g. Prezime se nalazi ui popisu pučana (Nerežišća i okolica). 1864. kao: Krstulović-Buzolić. 1793. L e n t i ć (Lenti) 1 porodica. 60 . K o r d i ć . iz P o l j i c a. 1830. iz Splita. 1814. 54. L i v a c i ć 2 porodice. i 1794. 59. Markusović-Livačić. — U sta­ roj matici krštenih od g.M a r t i n o v i ć 2 porodice. oženio se u Mini god. [Prezime se nalazi u popisu mli­ narskoga novog stanovništva od god. 1834. " . 1700. koji su primali sol g. H a r a š i ć 9 porodica. U staroj nerežiškoj matici spominje se g. 6 0 . Labetić-Kazabijanka. 1726. Porijeklom iz B o b o v i š ć a . iz N e r e ž i š ć a .T r a m o n t a n a 1 porodica. magistri Lenti 58. 50. . L i v a č i ć . 1574. 1823. 55. kao Kozulović. u matici krštenih g. Janković-Lepurin g. u matici krštenih g. L i v a č i ć .10 Isto se prezime spominje u početku prazničke matice g. 1914. iz Š e g e t a . K u z m a n i ć 1 • porodica. 1913. 1819. 1828. iiz S m r k e . 1698. iz K o m i ž e. 1701.M a r k u s o v i ć 6 porodica. 52. g. 56. G u i ć (nadimci: Korkutović i Beljure) 9 porodica. 46. a zatim u Milnu. 1795. 1754.. V i t o L a n c i a n o " ' (Italija). i. 1813. J e r k o v i ć 1 porodica. K r s t u l o v i ć (nadimak: Gibin) 1 porodica. 61. g. Zabilježeni su kao kumovi Jankovići u Milni g. . 1747.. iz hercegovačkog sela S t u d e n e i. 1832.. Lepuirin 'alia® Janković g. 45. iz K o m i ž e . U matici krštenih kaoi »i! mistro« g. ali i! prije toga kaO kum god. Mlartlinović iz Slhnena. Prezime dolazi još IU staroj matici od g. samo Janković od početka matice g.9 i iui popfeui pučana bračke galije god. Doselio se Antun iz K o m i ž e u Pothrane. iz S.' K u 1 j i š 2 porodice. 57. 1814. iz V e 1 o g L o š in j a. J a r 1 o r i 1 porodica. L e p u r i n 2 porodice. God. 1817. 48. a g. u matici krštenih od g.. Doselio se Ivan oko g. I v i c a 1 porodica. 49. Oženio se g. — U staroj matici krštenih od god. iz Mula. 62. kao kum Martinović iz Dola. 1625.. samo Kostrinčić u matici krštenih g. 1793. iz Ercegnovog. zabilježen' u matici krštenih g. 1880. i 1757. 1658. K o z u 1 i ć 1 porodica. • 51. 1822. s napomenom: iz Splita.11 Prema obiteljskoj tradiciji. 53. L i v a č i ć . 1717.44. 1723. 1836. 47. L a s i c i porodica. u staroj matici od početka g. Doselio Karlo iz G r o h o J t a (Šol­ ta) i oženio se u Milni god. L a b e t ' i ć 5 porodica. I v č e v i ć 3 porodice. g. Doselili oko 1796.K o is t r i n č i ć 3 porodice.

do oko g. Marinović. 61 . Spominje se u staroj matici od početka g. U »ischiera reale« na Braču zabilježen je u nerežiškoim di~ 'striktu g. g. U matici krštenih odi g.9 i među pučanima na bračkoj galija god. 73. 64. M. iz S IUI p e t r a. 1717. U nerežiškoj matici također od početka (god. 1659. » U boboviškoj matici krštenih g. iz Poštara. g. . (Iselil Iz Po stir a). 67. 1698. lović alias Marinović. 1701. 1574. M a r k o v i n č i ć 1 porodica. 72. Ivan Marinović. samo Runko g. Istoj porodici pripada i milnarski župnik. vice-žiipnik M. g. iz B r u s j a . koji se također spominje među pučanima. M. iz S u t i v a n a . g. 1820. :s napomenom: iz P u č i š ć a. M. 1819. 1750. M ' i l o v i ć (nadimak: Bago) 1 porodica. samo Vlasan god. Ma­ rinović iz Omiša. 1625. Mute. 1902. g. s napomenom: m Bobovišća. i 1830. u Milni od g. 1655. M a r i n o v i ć (nadimgi: Runko. M a t ^ k o v i ć 4 porodice. 1741. Zmajilo) 20 porodica. 1731. a kasnije župnik. 1762. Prezime se spominje u staroj matici kršteinili od g. 1792.. . spominje s© Krstu. 1603. U nerežiškim župskim knjigama: od g.13. koji saii primali' sol god. u milnarskoj matici krštenih od g. Vlasanović iz Pustinje.. kapeilaii M. 162'5. 1742. M i l i č i ć (nadimak: KanđaČa) 1 porodica.. 1726. 1603.10 Možda isto što i Drivodilić. Porijeklom iz B o ­ bov! i š ć a od roda Krsitulovića. 1927. M a r a n g u n i ć (nadimci: Giiričie) 2 porodice.. god. Doselio se Mate iz P r u g o v a i oženio se god. 71. 1775. 69. 70. 66. koji su primali sol. 1697. za Nerežišća i okolicu.. M i j i e (nadimak: Rapo) 1 porodica. 1813. Krpica. do oko g. 1736. M a r t i n i ć 3 porodice.. hozić (nadimak: Tripotovi) 12 porodica. 65. 1813. s nadimkom Kenjac god. a 1749. u prazničkoj od god. i z ^ B o l a .9 i među pučanima za bračku ga­ liju gđ&.. 1625. g. M a r i n k o v i ć 4 porodice..14 68. Mariinović iz Bobovišća.. alias Runko. 1805. God.10 Praznički Marangumći (g. g.) do oko g. Kao MarinkovićLuskar 1 porodica. Učitelj Ivan M.) bili su iz Nerežišća. 1698. g. > dicti Via san. Prezime se nalazi ui popisu pučana. 1707. M a r u š i l ć 2 porodice. 1831. 1655. U matici krštenih od g. u matici krštenih Lozić iz Primorja.

1914. g. 1888. Doselio se Mihovil iz M i r cl C cl 1 oženio se 1905. g. god. s napomenom: iz Vrh a n j a. Mladinei. U popisu novog stanovništva. Mladineo. M i r i ć 1 porodica. U mlinarskoj matici krštenih od g. na te­ ritoriju Postira—Dol—Škrip. g. 1698. vjenčan u Milni g.. . Pauziin) 7 po­ rodica. N i ž e t i ć 1 porodica. 1825. 87. U matici krštenih od početka (g.). 1723. M i Š k o t a 1 porodica. 1878. 1574. 81. —. Oženjen u Milni g.dobjeglo na Brač za kanđijskoga rata. Prema jednoj ibilješci dra. g: 1820. iz S p l i t a : P a r o f i j a n o v i ć (nadimak: Uš jer) 2 porodice.Pecasseo. 1730. 1731. spominje se od g. Pušić) 2 porodice. od g. 1730. Mali Pavini) 19 porod'ca. pašnjaka od god. P e k a s o v i ć 1 porodica. doseljenik se oženio g. (g. U staroj matici od g. Pipi. g. U mat'ici krštenih od g. 1768. 78. Parafijanović-Vidošević. mistro' Pe­ ruzović) . u matici kao kum g. Pavišić-Berkuić. Prezime se nalazi i u popise pučana. 1655. U staroj matici krštenih od početka. Tome i Toma Pecaseo. U popisu neorig'inalnih bračkih plemićkih porodica od g. 77. Krajnji) 19 porodica. 84. 1828. O z r e t i ć 1 porodica. M l a d i n i ć (nadimci: Bate. 1896. 1763. Žanić. Brčić. U boboviškoj matici P. N i g o e v i ć (nadimci: Puhor. koje je. 62 U fooboviškoj matici Milović se spominje kao kum g. iz Š k r i p a . 9 P u l i s e l i ć 1 porodica. ali g. Doselio se financ iz T a r n o p o l a (Poljska-Galicija) i oženio se g.. g.10 U boboviškoj matici spominje se g. i 1807. P o k l e p o v i ć (nadimak: Veli Pavini. 82. 1775. Parofijanović alias Maričić. U matic'L krštenih. Porijeklom iz P u č i š ć a . 1812. 79. 1804. Iz Š k r i p a. 1912. Parafijanović-Vidoš. g. zabilježen je" Juraj Pecaseo pok. Pecassi s na­ pomenom: iz Mi^ne. P a j i ć 1 porodica. P a v i š i ć (nadimak: Remeta) 1 porodica. 1736. 1796. 1713. 1698. 1635... s napomenom: iz Milrie. nalaze se u Milni: braća Perizović i Ante Perizović. 83. koji su primali sol g. g.. 1745. iz S p 1 i t a. Stj. 1589. Porijeklom iz N e r e ž i š ć a. prezfme se nalazi u popisu pučana regrutiranih za bračku galiju godine 1625.11 P e t r i n o v i ć 1 porodica. 86. je zabilježen g. fafoer Peruzović alias Junaković. 1780.15 Prezime Pekasović nalazi se u popisu vlasnika. U nerežiškim župskim knjigama od početka matice g. 80.16 P e r u z o v i ć (nadimci: Nanetovi. g. 85. dolazi i kao Pecaše© ili. 1804.74. 76. (isto kao kum) Milović diotus Manjavin iz Stoliva. Buzolića u mfnarskoj matici umrlih spominjao se P. s napomenom: iz Sutivana. 1657. 75.

T a v r a 1 porodica. spominje se i u Nerežišćima g. iz D o l a . 95. iz B o b o v i š ć a. i 1831. 1796. R e s t o v i c 1 porodica. g. iz B o b o v i š ć a . s napomenom iz Milne. 97. di Milna e Bobovischie«. g.). 63: . Terzić. . 1884. 1720. Š k r n i ć . 96. g. Scarnio.. 1807. i 1768. (Šl!munović-Butur. 1665. 1806.. 92. U staroj matici kao Skarnio (Scarnio) od pečetka g. 1579. 1913. 1819. Xeneralich. kao kum spomenut g. doseljenik se oženio •g. viceeonte dal sig. iz J e s e n i c a. Terze. Trebotić alias Marinović. doselili se kao mesari iz S p l i t a .. Svarčić. 94. porijeklom Senkovići iz ^ P o 1 j i c a.. Sf a r r č i ć (nadimci: Kosirima. 1823. 1737. 1865. Doseljenik se oženio g. i 1815. 1767. jPrezime je Jeneralić vjernojatno porijeklom iz Poljica. sig. 1707. g. U nerežiškoj matici zabilježen je Scarnio g.88. 1657. doselili se na Brač u Dragovodu g. Prema tradi­ ciji. U milnarskoj matici krštenih od početka (g. 1796. S t i p i č e v i ć (nad'mak Skina) 3 porodice. g. 98. 1834.17. 93. U milnarskoj matici kršteinili g. U milnarskoj matici kršitemih od g.J e n e r a l i ć i S k a r m i ć 4 porodice. od g.. T r e b o t i ć (nadimci: Pluto. Scarneo. Š i m u n o v i ć 3 porodice. do 1801. 1791. S u z a n (nadimak: Slavotovi) 1 porodica. U ispravama se spominje g. U boboviškoj matici g. 1725. billo je šest porodica. s napomenom iz D r a g o v o & e. 90. 1730. 1691. 1698. 1699. doseljenik se oženio g. Skorio alias Penarolić. s napomenom iz Dragovode. Prezime Skarnio nalazilo se i u Nerežišćima. Kosirić) 5 porodica. 100. Prospero Scarnio«. često Skar­ nić. T o m a s 1 porodica. Skarmić. 91. SL g. spominje se Scarneo Doimo5 »procurator delli coniunli. g. Mairinović sive Trebotić. 1885.. g. U milnarskoj matici kršten'ih kao Sfirčić od god. S k o r i ć 2 porodice. a g. g. Marinović-Trebotić. 1827. g„ 1722. u fcoboviškoj od g. S k a r n e o (nadimak: Škrnić) 2 porodice. Marinović vulgo Trebotić. 1833. 1695. u bolskoj Scarneo g. 1693. kao Svarčić g. a g. T e r z i ć 1 porodica. Osim toga spominje se g. u matici kmštemih rektor Skarneo. mobil." 99. 1762. Doselio se Juraj iz S e n j a i oženio se g. »presentate alt illmo. 1914. iz S v i n j i š ć a . 89. Sferčić iz Dragovode. iz S n i m k e . U mlinar­ skoj matici kao Generalić-Skiarnić od g. U milnarskoj matici krštemih g. 1834. MarinoVić) 6 porodica. S e k u 1 1 porodica. g. U milnarskoj matici krštenih g. . 1806. dr. 1694. 1751. 1807.

' (Vjerojatno živi još udovica). iz K a š t e 1 . kao kum iz Supetra i kao doseljenik iz V e n e c i j e. 4. ' ' . U r b a n (nadimak: Kanetovi) 1 poirodica. g. g.L u k š i ć a.. 1763. 1914. A n j i ć u matici krstenih od g. v. kao Aliogi iz { P o r e č a . B e r o š 1 porodica iz iN e r e ž i š ć a. B o t t e r i ui prvoj polovici XIX. A1 e s . 102. doselio i oženio se Stjepan g. g. v.. 3. B a s i c doselio se iz S p l i t a i oženiose g. U boboviškoj matici g. 1808. 1827. s napomenom »iz Mirne« kao kum. Isuimrle i Iseljen© porodice 1. prezime postojalo donedavno. U g r i n o v i ć (nadimak: Maškinić) 3 porodice. A n d r i u z z i u prvoj polovini XVIII. v.. A l o j (nadimak: Fatoro). iz Bola (Karmeljić alias Žu­ vić) . 5. Kao kumovi spominju se g. 1701. 103. dvije porodice. 1825. i početkom XIX. spominje se Vlahovic iz Maslinice na Šolti kao kum). 1856. i 1753. iz N e r e ž i š ć a .. V l a h o v i c (nadimak: Borin) 4 porodice. donedavno. iz Dračevjee. * U matici krstenih od g. v. U matici krštenlih od g.. 1829. do­ nedavno. 106. 105. a dlriuga iz M a k a rsfee u prvoj polovici XXX. U miatiici krstenih od g. v. U mlinarskoj matici krstenih od g. v. 7. U r š i ć 3 porodice. Doseljenik i se oženio god. B u r i ć u prvoj polovici XIX. 1728. v. 1844. U matici krstenih od god. 1769. 1914. 10. s napomenom: iz H v a ­ r a .. iz S p l ' i t a . u Milnu se doselili iz Splita. iz trogirske L j u b i t o v i c e. iz S t a r i g r a d a . iz Š o l t e . 1806. B r e s k o v i c u matici krstenih od g. 1698. v. 1810. V r a n č i ć (nadimak: Meštrevidin) 2 porodice. g. s napomenom: iz B o l a . donedavno.. 1884. (g. magistri Andriuzzi. iz V e n e c i j e . 1823. donedavno. 104. . B a n sredinom XIX. 64 . 1825. do g. g. V o c u 1 i n 1 porodica. 6. postolar. 107. g. • 9. magister A. 8. 1750. 1848. Doselio se iz T i j a r i c e kod Sinja. bilježeni su i dinugoj polovici XIX. 2. 1937. kao artificis V. g.) i u prvoj polovini xvm. 11. s napomenom:: iz S i t n o g (Poljica). a jg. B a z e l o v i ć u početku matice (g. 1730. Žuvić-Kućin.. 1822.če­ tiri porodice. doselio i oženio se Zakarija g. v.101. Ž u v i ć (nadimak: Zuboitovi) 5 porodica.s a n d r i Krajem XVIII. 1806.

D a m j a n o v i ć Anite se doselio' iz S u p e t r a g.21. 27. jedna porodica. vij. Porodica je bila — prema tradiciji — engleskog porijekla. ^ . U XVIH. god. samo Marica. 1801. Č o g l i j a sredinom XIX. do druge polovine XIX. 1773. 1753. Doselio i oženio se Mate god. bilježen do oko god.. oženio se god. Peruzović-Karletović !). 1914. iz Z a g v o z d a . 1789. 1836. do oko god.. U boboviškoj matici god. 1856. god. kao' Fabić-Karletović. god. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . v. 1791. 1754. Felix Kislev. v. 1861.. 1785. 1822. 1826. J e l č i ć ~ u župskim knjigama od god. (god. kao Fralisovie. — Spominje se kao postolar. v. do druge polovice XVTJI. god. F r a n j a s o v i ć u milnarskoj matici od god. Marinčević alias Gligo. 1762. 24. i kroz XVIII. 1829. 1797.5 15. ood. do oko god. i 1770. Karmeljić. God. jedna porodica. 1769. (mi matici od god. 1695. s napomenom: iz P o l j i c a . z b o r n i k za narodni život i običaje 5 65 . v. G i o v a n e 1 i i u mfilnarskoj matici od god. v. god. s napomenom: iz N a p u l j a . 1711. Doselilj se u Milnu iz B o l a . 1914. 1849. 1828. god. K i s l e v se spominje u matici samo kao kum od god. god. god. 1766. god. 28. D e m a g i si i De Magis u matici od god. 1862. D o g a n e l l o doselio se Dujan iiz <Komiže i oženio se god. 1862. god. (s napomenom: iz Bola). pop Marinčević Gligo. . J u r i š i ć . G l a v i ć Ante> se doselio iz S p l i t a i oženio se god. 1730. god. D e y i ć ai drugoj polovini XIX. pre­ zime je postojalo donedavno. do prve polovine XIX. i kasnije češće s istom napomenom. 1719.. doselio se Jakov. u matičnim knjiigama od god. donedavno. 1821.... iz D r v e n i k a . 1914. jedna porodica. v. god. nobilis ide Maggis iz Mi3ne.12. 1791. 1744.. 22. 19. v. s napomenom: iz S t o l i v a . 18. prezime postojalo donedavno. 14. Jurišić diktus Marica. 1698. 23. Marinčević sive Gligo. i 1742. i 1823. »giudice di Milna« Fnancesco de Filipis. D e f l l i p i s li milnarsko j matici krštenih od početka god. više puta kumovi iz Botoovišća Gligo i MariričevićGligo ili samo Marinčevć. s napomenom: iz S p l i t a . Elizabet Kislev. 1756.. (s napomenom: iz Omiša) i god. F r a n k o v i c u matici od god. prezime postojalo donedavno. Karmel'ić »neophiti«. 1834. . s napomenom: iz T r o g i r a . 1702. D e l f i n o u prvoj polovici XIX. K a r m e l i ć u staroj milnarsko j matici krštenih god. iselili se u Gruž.20. 1801. 26. 25. s napomenom: iz M a k a r s k e . i 1829. 17. 1809J.. U bo'boviškoj matici: god. god. 1840. 13. 1821. G l i g o doselio se iz B o b o v i š ć a Vicko i oženio se god. 1730.. Karmelić-Cezar. 16. 1694. postojalo prezime donedavno. god. F a b i ć u matici od god. god. ' • .

god. god. P e t r o š i ć u ma^ci krštenih od g. 1784. M a z z o l a u matici krštenih od početka (god. bila je jedna porodica. god. Pegazzi. M i h o j i ć . s napomenom: iz B o b o v i š ć a. v. god. Marijetić alias Spaleta. god. do oko god. Marijetić-Spaleita. 34. s napomenom: iz K o m i ž e. do druge polovice XVIII. v. v. 41... 1819. 1834. Krstuilcv'ić vulgo Mihojtvić. 1711. 42. ima Macolić. s napomenom: iz H v a r a . s napomenom: iz Bola. ali se opet vraća. v. god. kao kum iz B o l a i kasnije do prve polovine XIX.sredinom XIX. R a d m i 1 i u matici ikršitenih u prvoj polovini XVHl. P i g a z z i u matici krštenih kao kum.. do sredine XIX. do prve polovice XIX. N i k o l o r i ć <u matici krštenih od god. 1812. dvije porodice Radoević. Radoević dictus Bartulović iz Milne. 1812. P r i m i u matici sredinom pirrve polovice XIX. od *g. iz Z a d r a . v. god.29. 39. K r'i z n i ć u matičnim knjigama od.10 32.. 43. 38. 35. s napomenom: iz H v a r a . god. 1745. 1836. . s napomenom: iz G o n o v e (Italija). v. P r i b a č i ć od sredine XIX. R a d i ć kao kum od god. god. M u ' l a n o v i ć u matici krštenih cd g. U boboviškoj: matici god. 1704) do druge polovine XIX. Krstulović alias Mihojev. miliibis Kriznić. god.. s napomenom: »iz K o m i ž e « do prve1 polovine XIX. 1745. 1736. U boboviškoj matici <goid. samo Spaleta god. 1764. do . 1730. kasnije se porodica iseljava. Postojalo je i prezime Radović od god. 1914. 1788. 1806.. ' ( U milnarskoj matici krštenih Bartulović se spominje god.. 1734. R a d i č i ć početkom: XVHL v. 1822. ili iz Makarskoig primorja ili s otoka Hvara. 1725. M a r i j e t i ć u matici krštenih od god'.. 1760. ' Marjetić d'Loti Komižan. — Bartulović se spominje i u drugim bračkim župskim knjigama. 30. 1770. kao kum Miloš Radičić. 44.. 1756. god. 1823.. v. do oko god. v. 1625. do druge polovtine XEX. v. 1777. i to god. R a f a e 1 i u matici krštenih od g. »procurator« Radmili. 1834. kasnije većinom kao kum. 1866. v. 33. 1700. 1703. kao kum doktor Primi. 1756. R i p a c I I matici krštenih od god. U popisu pučana-•»Galectti di Neresi« god. 1796. 1827. mistro Ra­ doević iz K o r č u l e . 36. 40. 1806. 31. s napomenom: iz B o l a . donedavno. oko gotd. god. jer se spominje god. i 1810. R a d o e v i i ć u početku matice krštenih god. s napomenom: iz S ' t a r i g r a d a . god. vanbračianU 66 . 37. v. 1731.

i umjet. t* Mladineo. Nicolao Tomasich. god. iz S p l i t a . ibid. R o m a n i u matici krstenih kroz XVIII. Trevisani »Burianasis«. str. god. ui prvoj polovici XIX. (v. Nerežišća ad 2). do 1834. Marci Natalis Metropolitan! Spalatensis«. Novi stanovnici g. spominje Gardellija. ibid. 1747. VI... god. Stjepan Buzolić. god.. 1738. Jugl. izdata u Nerežišćima.: prva isprava. samo Zvančić kao kuni. Marie de Milna Brachae. ibid. 53. Romane. 1836. sv. T r e v i s a n i u prvoj polovini XVIII. s napomenom. god. i po prikupljenim podacima. 87. ibiđ. god. 5 Ciccarelli.: iz K o m i ž e. god. bili su u Mirni: braća Perizović. ibid. »capellanum et Rectorem S.god. S. str. izdata u Dolu.« •3 Ciccarelli. 1914. Zagreb.. treća isprava spominje »rev. iz N e r e ž i š ć a . Serventi-Zvančić... S t a n i š i ć u mastici kršitenih se spominje sredinom XVIII. V a s e l o v i ć u matici u prvoj polovini XVIII. . 48. I. jedna porodica. 255—256.-. akad. Ante Buzolića u Splitu. Presentibus ad omnia suprađicta Cattarinich de Štivano.« 1821. 49.).. . u supetarskoj matici god. prema milnarskoj anagrafi od g. god. 1793. 339—340.. 7 Duišin. god. D. iz ' B o l a .' postojale su 2 porodice. 1711. iz B u r a n a. » . list 11—14. 1O 67 .—1912. i ' Ciccarelli. 51. ibid.45. posto jala je jedna porodica. 52.. Petri Lucari Notarij et Cancellarij«. str. 1756. 343. Antonio (1890. ibid. 1753. 2 Za ove sam se podatke služio sa »Liber Baptizatorum Parochiae Milna 1698. 1841. Stjepana i braća Guić. str.. od" 1698.. 4 Ciccarelli. 47. str. zn. 610. Sejačić iz Milne. 1833. str. . v. — U boboviško j miatici g... 1714. is Ciccarelli. 46. ibid. iz S u t i v a n a. 8 Codex Diplomaticus. Rdo D. v. is Rukopis: »Origine e memorie delle famiglie Buzolić scritte per cura del dott. Romanus. ibid. Romano. v.. v. »D. »Presbyterm Petrum Albinum Spalatensem in corporalem tenutam et possessionem Eccl. i« Rukopis kod Michelli Vitturija. str. io Mladineo. 191 i 274. T a r a s sredinom XIX.—1813. 303. . druga. u isutivanskoj matici god. v. Nicolao Angelo benemerito Vicario P h a r e n s e . Stefano Buzolić qu. 21. 1866. Joanne Scrivanich. ibid. Mariae de Milna« i »testibus rogatis Jacobo Gospodnetich et Nicolao Millich«. 256. n Podaci kod I. 1519. « . Vasselli iz Milne. v. Vol. Bonaccija u Jelsi. kum Vasiselli. . 6 Radio saan uglavnom. 1775.«. s napomenom: iz Bola. 1754. .. Babica. str. Rukopis kod dom I. 1721. Anton Perizović. braća Buzolić pok. »actum in Villa Doli«. spominje »Venerabilis D.«. 5UT Š a n t i c . . U Sutivanu žive porodice Soljančić. . 9 Rukopis kod I. v. LITERATURA I BILJEŠKE: U vezi s crkvicom poznate su mi tri isprave iz g. prema maticama krstenih. ibid. S e r v e n t i . str. u dnugoj polovici XIX. god. 1736.. Petrus Albius Spalatensis.« Nalazi se kod dra.1914. Babića^ibid.. vSf i 1 i č i ć u matici krstenih od god. jedna porodica. is Ciccarelli.. S o j a č i ć u matici krstenih cd god.

Toma Sasiunić. Bresanini. kok> voza 1750. Toma Vincenti. Od god. K o r d i ć. Ivan-Pavao Cemfeius. Petar Marinčević-Gligo. Silvestar Martinis (1713. Ivan Maričić. kolovoza 1687. U mlinarskoj anagrafii god. Rektori su: Mate loanicius (1693. L e s i ć 1 porodica. 3. Prvi 'stui stanovnici naselja Marinovići iz Bobovišća. Oktavijan Koviljaneo (1697. u Bobovišćima je rektor (upra­ vitelj crkve). Nikola Gverieri. 1 Marinović-Kade i 3 Marinović.—1716. iz M u r v i c e .—1696. Petar Marinčev&ć-Gligo. kojega je uzdržavao zajednički župnik u Milni (30 dukata na godinu). Ž u v i ć 1 porodica. 2. — Marinovići su došli iz Bobovišća i osnovali Pothume. Ivan Marangunić. Jurja u Bobovišćima dano je god. Godine 1687. Jerolim Kevešić i Petar Versalović. Vice Dujmović. Bonačić.—1713. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Prema podacima prikupljenim u mjestu 5. BOBOVIŠĆA Naselje ili dio naselja se u prvo vrijeme nazivalo Stanac Dolac. 1694.(nadimak: Tramontana) 1 porodica. Luka Jurjević (1713. Luka Biličić. a već god. u »casali« Pothume spominje se 5 porodica. Ivan Duboković.podnožju dva brežuljka Huma. ' 68 . ' 4. Tade Milačić. ne spominje se. v. iz Š k r i p a . Pothrane je nastalo ipri kraju XVII.. M a r i n o v i ć 11 porodica. 1749. Ukupno 14 porodica.).). Sađlamje porodice 1 1. 1656. 1836. odcjepljuju se Bobovišća ai Ložišća od mlinarske župske crkve. Georg. God. Feliks Dragičević.). i to: 1 Bonacić-Piculović. iz K o m i ž e na Visu. Još i danas ponekada Bobovišćane nazivlju iStaneari Dopuštenje 1 za gradnju crkve Sv. Anton. jedan Marinović iz Pothuma kumuje u Bobovišćima. Biskupskom odlukom1 od 17. siječnja 1936. dobiju Bobovišćani kapelana. t e središte nove župe postaju Bobovišća 3. 1693. Ivan Jakasovic. D. Ivan Lazanja. Ivan Obradić.POTHUME Zaselak se nalazi u ravnici na. Peruzović.).

1712. Petričević. Anton Krstulović pok. Bučić vulg6 Gatoot. 45. Marinčević vulgo Gramdo. Bradašić.: Bavčević. Ivan Krstulović Stjepanov. Nikola Krstulović Antin.: ipop-rektor Koviljaneo. Fabri. Petar Krstulović Jurjev. 7. Juraj Krstulović pok. Petra. Jurja. 15.. 32. Nikole. Grasović. Žuvić alias Baloja. Ante Krstu­ lović. 34. Dinko Juriša' kao nasljednik pok. Marka. Marinčević sive . Ivan Krstulović pok. Krstulović vocatus Sapunar. 49. Juraj. 29. Ivan Krstu» lović pok.: Marinčević alias Sargo. Marinović »cognionime« Čuko. 4. Lovre Krstulović Jurjev. Nikole. Marinović iz Pothuma. 1702. Stjepana. Josljp Krstulović Antin. Ivan Krstu­ lović Jurjev. Marinović vocatus Kenjac. Ivan Krstulović pok. Anton Marinčević pok. 43. 42. 1695. Krstulović sive Sefcuil. Ivan Krstulović pok. Marko.: Marinčević. 46. Antona. 1699. 17. 14. 38. Dragičević sive Čačičić. Krstulović »cognionime« Simunović. Ivan Krstulović pok. 37. Marina. Prezimena prvi put spomenuta kroz prvih'20 gođlnla boboviške matice 1693. Marinčević detto Halatović. 6. 16. 48.: Vlasanović.: Marinović iz Pot Hume. Anton Krstulović pok. Jurja. Ante. Krstulović pok. 8. Nikole. Nikole.-Stjepan Krstulović Antin. Juraj Krstulović pok. Stjepan Krstulov'i'. Luke. 9. Maričević vocatus Baliga. Frane. Filipi. Krstulović sive Bradašić. Frane Krstulović pok. • Popis bratlma iz Bobovišća i Ložišea god. 40. Ivana. Šimiunović. 19. Nikole. 3. Luka Krstulović pok. Petar Krstulović pok. Ivan Marmčević pok. Stjepan Krstulović pok. 39. Anton Krstu­ lović Sfjepanov. 1697. Krstulović alias Lovretov. Juraj Krstulović pok.: Lovretović. " 1701. Čepkalović. 30. Bučić vulgo Loze. Stjepana. 22. 36. 44. Nikole. Ivana. Stjepan Krstulović pok.Nikole Bonačića. -. 5. 25. * 1703. 27. -1694. Sargo.2 1. Stjepan Krstulović pok. 23. Frane. 18. Frane. 12. Ivana.Krstulović. 11. Ivana.: Marinović vu^go Rado. Marinčević alias Gligo. 33. Juraj Krstulović pok.' Nikola Krstulović Jurjev.. Krstulović alias Mandić. 31. . Lovre. mistro Jerolim Marinčević pok. Marinčević pok. Pavao Versajković pok. 26. Mandić. 35. 24. 1698. 21. Juraj Krstulović pok. Krstulović sive Čepkalović. Jurja. Ivan Krstulović 69 . Frane. Matij Versajković Pavlov. 28.: Biličić. 10.. 2. Bučić. Marko Krstulović pok. 1696. Juoraj Krstulović Lukin. Trebotić.: svećenik Mateus Joanicius. Frane. Ivan Krstulović pok. Lovre. Petar Krstulović Ivanov. Juraj Krstulović Ivanov. Stjepan Krstulović pok. 41.ć pok. Zuanić. Toma Krstulović Jurjev. Ivan Krstulović Lovrin. 13. Nikola Krstulović pok. Nikole. 47.: Krstulović sive Barišić. Marinčević alias Kenjac. Trebotić. Marimčević vulgo Popile. Leopold Krstulović pok. Ivan Marinčević Jerolionov. Ive. 20. 1760. Stjepan Buzolić kao nasljednik pok.

55. 87. 1720. 106. Bavčević-Oerinić. 1695. 75. god. 65. god. G1 i g o 1 porodica. Cerinić seu Bavčević. Ivan Krstulovic pok. 68. i 1717. 73. Cerinić iz Botoovišća. Pavao (sinovi Frane Martinića). 60. Jerolim. Ivan Krstulovic ipok. i 1727. Frane Dragi­ čević Petrov. Juraj Marinčev-'ć pok. 86. 99. Jurja. 101. Ivan Krstulovic pok. 89. Ivan. Nikola Trevizan. Toma Krstulovic „pok. U matici krštenih od god. Petar Trevizan. 52. Frane. Frane Dragičević pok. god. Šinie Krstulovic pok. 91. Šime Krstulovic pok. 95. 57. Anton Krstulovic Jurjev. Juraj Marinčević Petrov. Cerinić sive . 72. Petar Draigičević pok. god. naute Cerinić. 59. Petar Krstulovic pok. Frame. Frane Krstulovic pok. 62.Ivana. Stjepana. 1765. Nikola Krstulovic. 84. Jurja. 56. 109. Ivana. Marina. Nikola Krstulovic Ivanov. Lovre Krstulovic pok. Luka Krstulovic pok. Ivana. Dinko išimunović Pavlov. Dinka. Jurja. slično dolaze i kasnije često piurta. jPavao Šimumović pok. U matici krštenih od početka (god. 102.4 2. Juraj Krsitulovic pok. 96. Cerimo alias Bavčević. C e r i n i ć 3 porodice. Jerolim Krstulovic Ivanov. 77. popisano je 13 Cerinića. Nikola Krstulovie pok. Petar Marinčević pok. god. kao kum Bavčević iz Šolte. 85. U staroj matici u Nerežišćima ima Cerinića od početka (g. 93.. Ivana. Jurja. i to uz vulgd ili sive.. Valerija. u nerežiškoj matici god. 1562. 98. 108. 103. 51. Luka Krstulovic pok.) kao Marinčević alias Gligo. Petar Krstulovic pok. Juraj Krstulovic Petrov. Matij Krstulovic Stjepanov. Matije. Ivana. 74. Nikola Krstulovic pok. Stjepana. Jurja. 1777. 78. 94. 107. 64. Jurja. Pavla. Ivana. 92. Nikole. Juraj Krstulovic pok. Marina. Don Petar Grassi pok. god. Jurja. U sutivanskoj matici kao kum god. Nikole. Ivan Krstulovic pok. Ivan Šimiunović pok. Ivan Krstulovic pok. Juraj. Petar Dragičević pok. Anton Krstulovic pok. Petar Marinčević pok. Anton Krstulovic pok. Jurja. 76. 58. Viktorija). samo Bavčević is napomenom: iz Bobovišća. Frane. CerinićBavčević. 1752. 1814. 1694. Dinka. samo Bavčević god. 63. Jurja'. Stjepan Krstulo'vić Ivanov. pok. 61. Među »galeotti di Neresi« za bračku galiju god. 1758.). Sadanje porodice 3 1. Nikola Šimunović Pavlov. 105. i 1721. Anton Krstulovic poik. 90. Petra. Juraj Krstulovic Nikolin. Nikola Krstu­ lovic Ivanov.Bavčević. 1721. 80. 70 . Ivan Versa jković Pavlov. a god. 79. Matij Krstuljović Ivanov. 1657. C »e Castellis«.^70. 81. 53. Marpinčević Petrov.pok. 88. 67. Petar Krsitunović pok. 110. Pavao Krstujlović pok. Pavla. Jurja. 1715. 69. 1714. 1625. Alban Tre­ vizan (braća pok. 71. Juraj Krstulovic Stjepanov. 1776. i 1741. 66. 104. 100. Tpnia Nizetić. Frane Martinić pok. 50." Matij Nizetić Tomin. god. Nikola Krstulovic Juirjev. Ivana. Ivana.. Lovre Krstulovic Ivanov. Martin TreViizan. Matija. 1824. 54. Na Šolti se spominje Cerinov god. 97.

Marinčević »detto« Halatović. 1719. alias G. 1766. Krstulović alias Lebedina*.. 1798.egiranim obiteljima.god. 1734. U matici krštenih od početka kao Grasović (god. jednako i god. god. 1767. iz (Pražnica. a god. "7. i 1788 Marinčević-Halat-. 1744. Stipanović ©eu Maričević. M .). nalazi se mistro Ivan Stipanović. koji su primali sol god. i 1733. god.1761. 1625. i 1721. 1728. jednako i god. U'mat'ici god.. naute Gligo. lapicida Grassi. i 1711.. god. god. 1733. 1775. 1696. Grassi. zabilježen je Gnasoevtc iz Kaštela. god. porijekloim: iz B o s n e . pop Marangunić. 1794. 1659.) kao Marinčević alias Halat. 1741. Među »galeotti di Neresi« god. 1728. 1589. a god. 1719. 172'3. 1656. god. Marincić alias Gligo. i 1746. god. . 1725.1792. u dolskoj god. Marinčević dictus Gligorić. god. magistri Grassi-. sive G. H a l a t 2 porodice. U napeižiškoj matici spominje se god.. M a r a n g u n i ć 3 porodice. pop M. v god. pop Stipanović i god. 1767.7 U nerežiškoj matici god. Grassi iz nerežiške župe. -1718. 1702. 5 • ° 3. a god. matici bez gornje napomene god. 5.. god. 6.. kao kum iz M i I n e . 1717. Od početka matice (god. . i . fabri Gnasović. U staroj matici u Nerežišćima ima Grasovića od početka matice (god. pop M. G r a s s i 2 porodice. 1799. 5 Prezime se Grasović nalazi među nerežiškim vlasnicima pašnjaka gpd. 4. 1655.. »rector et econonius« M. artifex Grassi. za bračku galiju bila su 3 Grasovića. 1746/Krstulović vulgo Lebedinov. ' -U sutivanskoj matici god. magistri Grassi. kao Krstudović vulgo Lebedin.. 1729. Grassi. god. god. kao kum iz P r a ž n i c a . U staroj matici u Nerežiš&ma ima Marinčevića i Maričevića alias Stipanović od početka (god. magistri Grasoević. 1625. god. 1574. god. U matici od god. Porodica je pripadala privdF. god. 71 . 1717. god. 1725. god. 1762. 1724. 1774.6 Prezime Grasović nalazi se i u popisu pučana. 1733.). 1665. Prema još nepotvrđenoj predaji. fabri Grassi. zabilježena je jedna ženska M. L e b e d i n a 3 porodice. 1657. Marin­ čević sive Halat. 1774. 1804. i 1727. god. god. vulgo Gligo. 1744. U bobov'iiškoj. 1693. U popJsu »galeotti di Neresi« od god. 1721. U matici krštenih od god.a r t i n i ć 1 porodica. U merežiškoj matici zabilježen je kao kum god. 1724. pop Marangumić iz s Bobovišća. lapicida Grassft. nauta M. 1746.).

kao Trevizan'i Burianensis. Krstulović alias Sekul. Marinoviići su vjerojatno iz Poljica ili iz Omiša. 1730. god. S e k u 1 8 porodica. god. god.). god. 1714. 9.. Dragičević alias Skarmeta. • i 1727. 1727. 1749. U bobo viškoj matici krštenih od god. i t. spominje se kao Markiović vulgo Rado. fabro Radić iz. 1719. P i t a l o 3 porodice. Marinović alias Radić. T r e v i z a n 6 porodica. U matici od god. 1724.. 1736. Trevizan. 1715. "i 1733 Krstulović sive Pitalo.. 1834. d. Skarmeta alias Šare. god. 1733. god. Š k r m e t a 4 porodice.14'. * >' • U matici od god. god. god. Dragičević vulgo Skarmetić. 1727. jednako god. Marinović sive Radić. 1725. 1703. 1768. kao Dragičević vulgo Skarmeta. 1719. Skarmetić alias Dragičević. 1734. 1725. 1751. god. Trevizan Buranello. kao Krstulović vulgo Mihojević. i 1752. jednako god. 1834. 1728. Radić. N a z o r 2 porodice. M i h o j e v i ć 5 porodica. U matic'ii kirfštennih spominje se od god. 1747. 1694. 1724 i 1727 Krstulović vulgo Piitalović i Marino vic vulgo Pitalo.. 1752. Od početka matice krštenih (god. samo Mihojev god. god. »god. 1732. Marinović-Radić. 1753. i 1729. 1738. 1728. samo pitalo. god. god. 1729. Trevizan iz B u r a n a. Viktor T^revizani.1728. 1777. god. 1825. Sekulov. U staroj matici u Nerežišćima zabilježlh je Mihojev od početka (god. 1830. 12. god. dalje više puta s napomenom: iz J e s e n i c a (Poljica). i 1716. Krstulović sive Sekulović. 1734. god.. god. i 1746. U matici od god. Mišković »olim« Sotković. 1657. U matici od god. Marinoviić sive Rado. M i š k o 1 porodica. Bola kao kum. U milnarskoj se matici spominje kao kum god. 13.. 1809. god. i 1793. 15.. 1714. i 1728. 10. je god. a god.. god. nauta Trevizan. 'god.. . i 1734.. god. 1725. 1745. Miško. Dragičevići su vjerojatno iz Poljica. god. 1722. kao Mišković. Trevizan-Vitorello..) kao Krstulović sive Sekul. god. Sekulović. 1717naute Albani Burianensis. samo Sotković god. 72 . 1721. 11. U boboviškoj matici krštenih zabilježen. 1719. 1752. naknadno dodano Trevizan. 1724. 1726. R a d i ć 2 porodice. jednako god. spominje se kao Krstulović alias Pitalo.. god. samo Mihojević god.. Škrmetie iz Bobovišća... Krstulović vuilgd Pitalo. 1741. Dragičević alias Šare. god. 1782. Krstulović vulgo Sekul. god.. 1717. god. 1715. 1773. god. 1792.. 1750. god.v 8. Krstulović alias Mihojev..

Tako je na pr. kao Krstu­ lović vulgd Žaro. Sadanje porodice 1. ' . U Bok. 1724. Od početka matice krštenih (god. U sutivanskoj matici spominje se god. i S. Ajmitov. U postirskim župskim knjigama spominje se god. * .god. samo Žaro god. Radi oštre borbe za razgraničenje sa Sutivanom oba mjesta (L. za proloma oblaka vođa odnijela most. god. 2 Prema predaji. 1774. 1900. Kore. 16... Siuitivanjani i mnegi drugi Bračani identificiraju oba naselja pod imenom Bobov:' sca. Ž a r o 2 porodice. naiuta. • . Za jakih kiša poteče kadgod mnogo vode. Stari Dvori. Na Boriće. 1724. Na Dolac. 1727. Kanaja. i 1719. god. a i Ložišćani česito nazivlju ovo naselje Velo selo. Krstulović alias Žaro. 1717.. Burian Vittorello s napomenom: iz Bobovišća.. 1774.. i 1721. spomenuta je Orsola Anitiićeva. te je o tome postavljen natpis. samo Antičević g. 1699. a stanovnike kao Bobovišćane. Škrke. Pjerotovi. Gubno. Marinović-Trebotić. 1724. 1716. kao na pr. Na'Me ju. 1725. razoružana. god. samo Trebofać god. ^ 73: . 1791. Antičević sive Krstulović. Nazorovi Dvori. Marinović sive Tre­ botić. god. U boboviškoj matici krštenih od god. Krstulović sive Antičević. 1656. LOŽIŠCA Bobovi šćani. kao kum Krstulović alias Žaro. Marinović vulgd Trebotić. 1776. i 1753. koji je za kandijskoga rata bio zapovjednik plaćeničkih četa u Trogiru. 1783. i 1727. 1750. 1738. 1695. isto god.. kao kum ( Žaro iz Trogira.) bila su 24. Čelca. Pojedini dijelovi sela imaju svoja posebna imena. T r e b o t i ć 3 porodice. U boboviškoj matici od god. god. god. i 1727. i 1724. U početku nerežiške matice god.. Ovo prezime podsjeća na rapskog plemića Žaro. Krstulović detti Žaro s napo­ menom: iz Bobovišća.. kao Krstulović vulgd Anti­ čević. u nerežiškoj. prvi su stanovnici bili |£rstufović-Lozići iz Bobovišća. ožujka 1884..) kao Marinović alias Trebotić. Novi je most sagrađen gd. Zared. koji je spajao dvije suprotne obale Potoka. 1702. Nešto 'sjevernije od sela nalazi se dosta velika vododerina zvana Juras Potok ili Veli Dolac. 1791. e 17. 1725. 1750. A n t i č e v i ć (nadimci: Zanetovi. Šama-tep Pislić) 19 porodica. . 1896.•r U sutivanskoj matidi zabilježen je kao kum god. god. Mala Banda.

1719. 1721. 1727. U popisan vlasnika pašnjaka spominje se Barišin Mate iz Splita. 1693. 1774. Juinko. 1733. god. Mačiće. "Ćirilo. god. U bciboviškoj matici od god. jednako god.. 3. 1702. 1676. jedna ženska god. i t.. u nerežiškoj "matici g. J844. 7. 1698. 1727.'Perko. Lako) 20 porodica. 1698. Bradašić-Krstulović. Krs£ulović sive Badšić. Versalković-Bariški god. Među »galeotti di Neiresi« za bračku galija u popisu od god. g. god. 1727. Bradašić sive Krstulović. jedna ženska Versajković »relicta ex nauta« Marinčević. Šćapanović sive Biskupović iz Gornjega Humca. spominje se prva B. g. Loširuka. (ženska) iz D u g o p o 1 j a. 6. a god. i 1730. U boboviškoj maitici od god. Krstulović vulgo Bradašić. 1727. g. 1656. iednakO' god.. 1720. BiskupovićKrstulović. god. Kjakini) 11 porodica. a g. .. god. nalazi se Ivan Aiitičeviić..pović. Od početka matice (god. 5.) kao Krstulović sive Bradašić. u postirskoj se matici spominje god. g. 1781. 1721.. Krstulović-Čepkalović. 1778. U bciboviiiškoj matici cd god. Monče. Antunac. 1725.. 1715. 4. Žepo) 6 porodica. 1696. Krstulović seu Čepkalović. 1815. 1740. Bradašić iz Ložišca. 1889. U sutivanskoj maitici) spominje se kum iz Bobovišća Čepkalović g. U postirskiim župskim knjigama . god. 1718. Doselio kamenar Arkanđel iz G i o v i f i a z z o /(Italija). 1727. doselili sa otoka Hvara. i 1793. i 1727.. god. i 1728. Krstulović alias Bradašić. U nerežiškoj matici god.. 1665. 1791. Sove.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva oid god. 1625. C e r v o n e 1 porodica. State. Versa jković alias Barišić. 1697. Č e k a l o v i ć (nadimci: Grižun. 1728. 1700. Krstulović sive Čepkalović vulgo Lažanjiv..spomlim'je se god. 1725. Krstulović sive Čepkalović. i 1726. Baiifšić-Berkuić. zabilježen je Barišić iz Bobovišća. samo Versa jković god. Veli Jere. 1781. Versačević god. 1770. kao' Drag^čević alias Bisku. U boboviškoj-matici krštenih cd g. 1723... Bikar. 6 B i s k u p o v i ć (nadimci: Mišić. ' Prema jednoj verziji. 1588. jednako g. god. 1722. Krstulović alias Biskupović. Dragičević vulgo Bisikupović. U sutiivansko j matici zabilježen je god. 1716. i 1730. samo Berkuić god.' 1818." B a l i ć (nadimak: Dugopojac) 4 porodice. Baćulin. Krstulović detto Oepkialo. Tragetijer. god.. . 1745. God.. 1657. g.2. Binda.-Delija. „ B r a d a š i ć (nadimci: Pobo. B a r i š i ć 5 porodica. oženio se god.. 1745 i 1782. 1716. jednako god. Krstulović vulgo Čepkalović. iz Bobovišća Krstulović alias Čepkalović. 1730. Mede. d. god.. Barišić iz Ko tišine.

doselio J. D o m i ć (nadimci: Sila. g. 14. 75 . 1726. jednako g. 1742. iz V e n e c i j e (Mleci) kao Lombardi. M a r i n o v 3 porodice. 19.. 9.'i 1804.. 1820. 1825. 1776. 1810. 15. 1865. U boboviškoj matici od g. kao> Krstulović alias ' Jurini. g. 1728. M i š e t i ć . 18. Krstulović alias Marinović.. g. 1762.. samo Ivko g. g. 1782. J u r a ć (nadimci: Jurela. L u č i ć 4 porodice. Žiža. Kacotov) 8 porodica] . Fratrov. Mizerija) 13 porodica. 1891. g. 1774. U boboviškoj matici krštenih od g. — Mišetići u Splitskoj potječu iz Poljica. U bobovnškoj matici krštenih g.. 1724/i 1728. Brkin) 9 porodica. Krstulović dictus' Juras. g. g. 1778. g. 1800. L o m b a r d i ć (nadimak: Pošćer) 8 porodica. i 1830. Košić. 1820. Nadalovi. kao Jurać-Lučić. J u r i l i (nadimci: Kele. Skrivanello. 1800. U boboviškoj matici od g. 1782. s napomenom iz S e l a c a . 1721. Krstuk> vić-Marinov.11. U boboviškoj matici krštenih od g. U boboviškoj niatici rođenih" ig. g. Krstulović alias Jurin. KrstuBvić dictus Domić. g. g.. 1752. 1804. Pavičić alias Franjola. Markić Lončić) 28 porodica. i to jedna ženska kao Krstulović alias Ivko. 1795. 1723. 12. Krstulović alias Marinov. 1836.. . 17. 1803. 1728. 1821. 1790. 1753. g. 1774. kao Krstulović vullgo Franjola. Krstulović sive Domić. 1775. U" boboviškoj matici krštenih od g. F r a n j o l a ' ' (nadimak: Bilin) 11 porodica. Grgica) 11 porodica. doselio iz S i n j a oko> g. Krstulović vulgo Domić. Krsibulović alias Domić. 16. jednako g. J u r a š i n 3 porodice. islalta. 10. 1775. Kasnije se spominje više puta. i oženio se postolar Ante g. Dujinica. kao Krstulović vuilgo Juras. g. Jaje. Krstulović-Jurać heres Juras. 1807. U istoj matici g. 1804. I v k o (nadimci: Brsata. g.8. s napomenom. Krstulović alias Franjola. Krstulović-Jurin. U boboviškoj -matici -krštenih cd g. Krstulović vulgo Jurać. samo Franjola g. Krstulović dictus Juraeević. J u r a s (nadimci: Krunin. Ko. Jurać-Lučić. i. Bile.. 1791. 1748. U matici rođenih u Bolbovišćima od g. K r i v i ć 1 porodica. Krstulović-Domić. Špire. 1752. g. na pr..: kao Krsibulović alias Jurać. 1771. g.nšuil!. g. Škarpa. 13. Krstu­ lović sive Jurać. . 1833. 1748. U sutivansko j matici spominje ~se kao kum iz Bobovišća g. g. iz K a š t e l K a m b e l o v c a i oženio se g. Krstulović alias Juras. 2 porodice. jednako g.• U boboviškoj maitici krštenih od g. 1734. Kr­ stulović alias Domic. g. 1731. 1739.

. kao kum s napomenom.. g. samo Sapunar god. 1882.) kao Krstulo­ vić »vocatus« Sapunar. Pavlov. 1721. doselio se i oženio Ante iz Z a g v o z d a g. Kacotovi. 1768.20. U boboviškoj matici g. Mićul. Franićev. 26. Buortin. 1774. iz | P o l j i c a -(Jesenice)-. kao Krstulović alias Pavlov. Banđirica. jednako g. ' U boboviškoj mat : ci od "g. Lukinac. g. g„ 1724'. 1749. P a v l o v (nadimci: SutulM. 1695. Krstulović vulgo Rakelić. 1727. 1781. 1779. Mile. Rade. Krstulović vulgo Sapunarov. 29: Š i m u n o v i ć (nadimci: Lose. jednako g. pored prezimena Krstu­ lović naknadna dodano Rakelić. 1771 i 1778.. Pinica. KrstulovićPerić. Govorela. Beje. Čiča. oženio se Ante g. g. U boboviškoj matici irođenih N.. Skenđerbeg. 1693. ReJbac. S a p u n a r (nadimci: Lukini. vrlo često od g. Bogcimoja. 24. SimiMiović s napomenom: iz Nerež'šća. Beljure. Lošin) 19 porodica. i 1777. 1755. P o l d o 1 porodica. g.Pavlović. 1767. 1753. 1776. Krstulović alias Perić. 25. . 1774. Krstulović sive Simunović. g. Gueić. 1717. 1744.l Porijeklom od roda Marinović iz B o b o v i š ć a .. Sinčevi. g.. Krstulo. g. 1727. 28. iz D r a č e v i c e . i 1751. 27. i 1728. 1722. Slike) 2 porodice. . 1812. g. N a z o r 9 porodica. 23. Veli Mikula. g. S a p u n a r i ć 6 porodica.. i 1722. g. 1723. Krove. Nadalin. R a d i ć 1 porodica. vić-Mićul. Krstulović alks Rakela. g. P e r i ć (nadimci: Glušić. Krstulović đicti Sapu­ nar. Pavlović. "U boboviškoj matici g.. Gluho. samo Perić g. s napomenom: iz. Leko. i 1816.. Škampavija. 1752. U boboviškoj matici krštenih od početka (g. 1714. spominje se jedna ženska Sapu­ narić iz Bobovišća. g. dictus« Perin. Lomom) 18 porodica. 1855. Krsibulović alias Sapuna­ rić.. U boboviškoj matici cd početka g. g.. Lešandrov. R a k o 1 porodica. g. 1719. Getov. i 1776. Plivo^ Rica. iz Poljica. Spuce) 30 porodica. 76 . Remengo. Krstulović vulgd. 22. U boboviškoj matici rođenih od g. Radin. Tutovac. 1842. Sprta. R a k e l a (nadimci: Brnić. jednako g. 1753. Krstulović coghomrne Š ! munović. Lemo. 1774. 1721. Katuše. 1793. Krstulović detto Sapunar. 1848. 1734. Krstulović-Perić g. 1753. i 1744. g. i 1819. g. 1711. Cirkul) 50 porodica. 1797.1802. Krstulović dictus . g. Pliše. kao Krstulović vulgo. U boboviškoj matici krštenih g. 1830. Buratin. 1726. g. Krstulović dictus Mićul. Krstulović vulgo Rakela. jednako g. do g. Lolin. Krstulović alias Mićul.. 1701. 1727. 21. Saponar. g. Boso.

1765. Krstulović-Dragičević. 1783. S v e t i n č i ć 2 porodice. doseljenik iz S e l a c a umro je g. 1762. 1884. Valerijev. Smoko) 14 porodica. . Valerijev. g. š t a m b u k 2 porodice. 1658. s istom napomenom C. g. K r s t u l o v i ć (pored postojećih porodica: Lebedina. 4. Simunović-Petrić iz Dračevice. 1788. Lučić. 35. 1778. iz S i u t i vana. kao (kum. g. . kao Katanić g. Prezime se nalazi u popisu pučana. kao Cattani s na­ pomenom: iz B a k r a . g. Krstulović »ceres hered. V a s o ^ n 1 porodica. V i c i n (nadimci: Bace. g. koji su primali sol g. Sapunane. 1895. Krive. 1693. 1794. U -boboviškoj: matici krštenih od g.) Dragičević sive Čavičić. 1774:. U matici od g.. 1703. zabilježen je kledk Dragičević. Marinov. . Izuimrle ili iseljene porodiice u Bobovišćunlai i Ložišćima 1. Jurin. doselio i oženio se Ivan iz T i j a r i c e g. 34. g. V a l e r i j e v (nadimci: Špire. 1808.« Dragičević. 31. Krstulović iz Ložišća. i 1768. Mihojević. s napome­ nom iz P u č i š ć a . 3. g. Kapologo. . .. doselio* kao postolar g. do oko-g. g. Jvko. U boboviškoj matici od početka g. Antičević. g'. Simninović-Donković. 1775. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . jednako g. 1816. Krstu­ lović-Vicin. kao Krstulović alias Valerijevi. 1891. 1787. 77 30. Prema tradiciji. 32. ' " Z v a n i ć 1 -porodica. Pavlov. U početku boboviške matice krštenih zabilježen je (g. Rakela. 1885.* Dračevice. U nerežiškim župskim knjigama g. 1795 i 1801. Sapunar. 1820. Čekalović Domić. 1777. doselio kao drvodjelac iz V e n e c i j e i oženio se g.7 2. Krstulović-Valerijev. Žaro. 1774. 36. . . 1758. Dragičević iz Donjega Humca. kum Dragičević iz Gornjeg Sela na Šolti. s istom napomenom g. Simunović alias Donković. 1793. Pitalo. 1733. g. Pulenta) 4 porodice... U boboviškoj matici krštenih od g. 1716. Franjola. 1760. Juras. Vicin). g. 1574. samo Vicin g. g. S u č i ć (nadimak: Ti jarica) 1 porodica. 37. rektor Felix Dragičević. Perić. Krstulović alias Lukrejurjeva. g. 1678. Krstulović alias Valerin. T r e b o t i ć 1 porodica. Jurać. porijeklom iz Poljica. 33. K a t a m i ć u boboviškoj matici kum g. Bradašić. i 1763. D r a g i ć e v i c (pored postojećih porodica Biskupović i Škrmeta). Krstulović alias Lukrejurjeva s kasnije-nadodanim nadimkom Vicin. G a l o v i ć u boboviškoj matici krštenih od g. 1694. od roda Marinovića. 1746. U nereži:|koj matici g. 1802. Sekiul. g. 1819.

tulovićJerčić. g. 1747. 1724.. 1738. g. 1728. 1782. Krstulovic detto Bučić. g... samo Dragun-g. g. g. 1811. 1589. Krstulovic alias Stipičević.. Krstulovic alis Bučić.7 Prezime Jerčić nalazi se u popisu bračkoga plemstva od g. jednako g. Krstići.. g. češće Marin•» I O . s napomenom iz Ložošća g. Krstulovic s napomenom: iz Supetra g. 1775. 1749.. Krstulovic »olim« Stipičević. 1831. koji su primali sol g. 1725. g. 1729. Krstulovic-Jura. 1774. spominje se Jerčjć. g. g. 1701. 1755. Krstulovic alias. g. Kifs. 1625. 1735. i 1702.. g. g. samo Bučić g.6 5. g. Bučić vulgo Loze.. 1776. 1772. 1751. Krstulovic vulgo Svočera. 1694. 1703. 1734. Lozić g. samo Jura g. Krstulovic sive Bučić vulgo Loze. 1800. Stipičin. g.1693.. Dragun. samo Dundo g. 1698. Olimpić.) kao Marinčević vulgo Grando. i 1675. g. i 1753.4. 1693. 1821. 1723. Krstulovic sive Lovretov. 1574. 1695.. M a r i n č e v i ć (pored postojeće porodice jGligo). g. 1730. s Među »galeotti di Neresi« g.. g. 1800. Krstulovic alias Lqzie. 1771. Krstulovic »co'gnom.. u nerežiškim knjigama s napo­ menom »iz Bobovišća« g. 1787.i 1753.. porijeklom iz Bobovca u Bosni kao . od g. 1746... 1820. 1699. do g. 1701. 1788.. 1779. Krstu­ lovic alias Jurko. Krstulovic-Jirč'ć. g. U suitivanskoj matici i župskim knjigama Krstulovic s napo­ menem: iz Bobovišća g.. iStipičevJć. 1774..... g. i 1734. 1728. Krstulović-Čepkalov:ć\Hire. g.. 1718... 1780. 1800. Krstulovic alias Loze. Krstulovic sive Simunović g. Krstulović-Dragičević. Krstulovic vocato Bučić. g.. samo Krstu­ lovic g. 1727. 1710. 1774. 1726. Jerčić. 1777. 1660. ' g. samo Hire g. 1742. 1727. 1745.. 1802. g. Od početka boboviške matice (g. 1778. Krstulovic vulgo Loze.ine« Šimunović g. i 1715. g. g. 1819. 1757.. i 1815. Krstulovic s've Dragun... Krsitulović vulgo. g. samo Lovretović. i 1733. iz Milne (kum) . g..U boboviškoj matici g. 1673. g. 1702. g. 1728. 1802. i 1776. 1658. g. Krstulovic vulgo Pećina. Krstulovic alias Mandić. i 1729. 1725. 1731. 1756. 1716. Krstulovic alias Likoitovi. 1727. 1804. 1824. u početku nerežiške matice g... 1716. 1770. 1657. g. g. Krstulovic vulgo Lozić. i 1711. samo Mandić. Krstulovic vulgo Jerčić. g. 1773. 1746. 1774. i kasnije. i 1730. 1694. 1777. Krstulovic sive Biutčić.. Krstulovic đictus Olimpijin. g. 1733. 1711. g. a iz Ložlšća g. 1787. Prezimena Krstulovic i Jerčić nalaze se u popisu pučana. 1715. 1653. g. g. 1729. 1724. 'Krstulovic .. za bračku galiju popisana su četiri Krstulovića. Bučić vulgo Galiot..9 Prezime se nalazi i u popisu vlasnika pašnjaka g. i dalje. g..5 Prema neprovjerenoj verziji. Krstulovic-Jurjević. mistro Krstulovic. Krstulovic alias Dundo. 1696. 1719. 177. Krstulovic vulgo Vranjčić.. g. Krstulovic vulgo Jurko. 1761.8 i u popisu siumartinskoga novog stanovništva od g.vulgo Jura.

čević vulgo Popić; g. 1728. Marinčević »sive« Popić; g. 1750. nauta Marinčević sive Popić; g. 1771. samo Popić; g. 1817, zabi­ lježen je jedan Popić iz Slatina; g. 1694. Marinčević »vocatus« Buliga; g. 1718. Marinčević »dicto« Buliga; g. 1727. Marinčević vulgo Bulišić; g. 1758. Marinčević vulgo Buliga; g. 1777. i 1788. Marinčević-Bulizićf g. 1702. ©amo Marinčević. U nerežiškoj matici Marinčević iz Bobovišća spomenut g. 1737. i 1751.; u dolsko j g. 1726.; kao Marinčević u škrjpskim župskim knjigama od g. 1642.; u početku bolske imatiee g. 1604. spominje se Marinčević-Tusa, ia samo Marinčević g. 1609., 1&15., 1701. U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. nalazi se Pavao Marinčević,5 6. M a r i n o v i ć (pored postojećih porodica 'Radić i Treibotić). Od početka matice krštenih g. 1693. do g. 1815. vrlo često s -napomenom: iz Pothuma; samo Marinović g. 1699., 1731., 1734.; g. 1696. Mariraović vuigd Kenjac; g. 1702. Mairinović »cognomine« Glugko; g. 1711. Marinović detto Čuko; g. 1723. Marinović alias Čuko; g. 1731. Marinović sive Čupko; g. 1714. samo Čuko; g. ~^, 1722. Marinović alias Vulasinović; g. 1701. i 1723. Vlasanović; g. 1728. Marinović vulgo Viulasan; g. 1722. Marinović dicto Gavletić; g. 1725. Marinović alias Zavalo; g. 1725. Marinović vulgo A'nić; g. 1725. Marinović alias' Žuvić; g. 1730. Marinović alias Dugohavić g. 1728. Marinović vulgo Buva. U nerežiškiim župskim knjigama Marinović iz Bobovišća spo­ menut g. 1672. i 1723/; tu prazničkima s istom napomenom g. 1721. i 1728.; u nerežiškoj matici g. 1661. 'zabilježen je Kenjac i Marinović. U bolskoj g. 1655, M. s napomenom: iz Omiša. Prezime Marinović dolazi u nerežiškoj matici od početka g. 1655. God. 1672. spo­ minje se Petar Marinović »iudex et ambasciator Almissae«.10 U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. (schiera rea!le) popisan je Ivajn Marinović, a u »galeotti di Bol« Ivan Marinović pok. Ciprijana.7 7. O b i a č i n o v i ć od g. 1750. u boboviškoj matici krštenih s .napomenom: iz K o i m i j s e ; izatim. g. 1753.; g. 1790. JurišićO'blaoinov'ić; jednako g. 1794. i 1802. U sutivanskoj matici prezime Oiblačina, Oblak i Ofolačinov često od g. 1696. do g. 1654., ali g. 1652. kao misttro Barsatić over Oblačina. 8. R a d e t i'ć u tobo viškoj matici krštenih g. 1738. i 1739. s na­ pomenom: iz T r o g i r a ; g. 1740. faber Radetić iz Trog'ra; spominje se g. 1744. i 1769.; g. 1751. fabro Radetić; g. 1776. i 1792. magistri Radetić. 9. i š l ć e d u l a (Schedula) dko g. 1805. u matici spomenuto neko­ liko puta: nametnuto prezime nezakonitom djetetu. 79

10. V i u i i a t o v i ć u bofooviškoj] matici krštenih. kao VulatovićBukavac g. 1799.; g. 1804. Vulatović s napomenom: iz M i l n e ; g. 1805. Vlaković-Bukavac. 11. Ž u v i ć gotovo od početka matice krštenih (g. 1696.) kao Žuvić sive Balpga; jednako g. 1702.; g. 1752. Žuvić »detto« Balogia; g. 1730. samo Žuvić; g. 1725. Marinović alias Žuvić; Žuvić iz D r a č e v i c e od g. 1723. do g. 1796. kao kum više puta; g. 1777. kao kum iz Nerežišća; g. ,1780. kum iz Sutivana. Prezime se spominje u početku nerežiške matice (g. 1656.), kasnije s napomenom:~ iz Dračevice. BOBOVIŠCA LUKA Novije naselje u morskoj uvali; kao pristanište za Bobovišća i LfOŽišća nastalo od ma'gazina boboviških a ložiških. Prema sjeveru u predjelu Rat bilo je prethistorijsko naselje.11 Na više mjesta pri. obrađivanju zermje nailazi se ma terakotu, komade olova, urne, metalne dijelove i čr. Više ljudskih kostiju nađeno je g. 1899. Dosta se terakote našlo na sjevernom podnožju Gornjega Dolca i južnoga Pogravja. Kuće su se smjestile pored desne i lijeve morske obale; one, ikoje su pored desne obale (gledajući s bračkog kopna !), potpadaju pod ložišku župsku crkvu, a one pored lijeve obale pod bobovišku crkvenu župu. Sadknj© porođicfe Desna obala: N a z o r 2 porodice; porijeklom iz P o 1 j i c a (Jesenice). Č e p u l o 1 porodica financa u penziji!: sa z a d a r s k o g otočja. Lijeva obala: N a z o r 1 porodica; porijeklom iz P o l j i c a . G l i g o 1 porodica;-u staroj matici krštenih Marinčević alias Gligo (g. 1694.)
LITERATURA I BILJEŠKE: a) Allegatio Juris et Facti Pro A. R. D. Joanne Marangunićh Parocho de Milna, nec nom eommuni, et Hominibus dicti Loci Contra Incolas Stanaz Dolaz, Lozischie et Podhume Pharens Dioces. — Rukopis kod don I. Bonaccija. b) Allegatio Juris et Facti, pro Incolas Stanaz Dolaz, Ložischiiie, et PodImme Pharens. Diocesis, contra A* R. D. Joannem Marangunićh Parochus de Milna, nec non Communem et Homines dicti Loci. — Rukopis kod don I. Do­ nacija. 2 prijepis rukopisa kod mene. Rukopis se nalazi u sklopu spisa u vezi borbe o granici između Sutivana i Ložišća ti drugoj polovici XIX. v. 3 P r e m a knjizi krštenih od g. 1693. 4 P r e m a saopćenju prof. đra. I. Rubića. s Mladineo; ibid., listali—14.
1

1. 2. 1. 2.

SO

Rukopis kod porodice Michieli—Vitturi, ibid, (vidi Nerežišća ad 2). Rsukopis kod I. Babica, ibid. (v. Nerežišća ad 1 i Bol ad 9). s Ciccarelli, ibid'., str. 255—256. 9 Popis kod I. Babica, ibid. (v. Sumartin ad 5). !° Ciccarelli, ibid., str. 452. 11 Don F . Bulić »Ritrovamenti antichi a Bobovišće dell'Isola Brazza«, u Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split, br. 1—2, god. XXIII., 1900., str. 23—30. — Traigovi iz bronzamog doba nađeni u Vičjoj Luci, Krugu i Ratu: grčki šljemovi i potkoljenice. (G. Novak: »Naše more«, Zagreb, str. 33).

6 7

SUTIVAN Sutivan (Stivan) je bračko naselje najbrže Splitu. Udaljenost od splitskog do sutivaniskog lukobrana iznosi 13 km i 200 m. Na položaj današnjeg Sutivana zasigurno se odnosi jedna isprava iz god. 1205.1 u kojoj1 se spominju lokaliteti, koji i danas postoje »super sanctum Johannem«. Prema tomu, i prije Valierove vizitacije2 stajala je crkva Sv. Ivana, koja je dala ime mjestu (1579.). Nju spominju i obiteljski dokumenti obitelji Ivanoviić-Žuvić od g. 1500.3 Pri, razgraničenju između Sutivana i Donjega Humca,, prema dokumentima o odcjepljenju od g. 1579. i dalje, Sutivan jani smatraju, da granr'oe njihove župe idu od oiivaile: Mutoik na istoku preko bez­ vodnog potoka prema Močilima i kuće Cvitić do uvale Boibovišća na zapadu. 4 Oko g. 1700. sagradio je u Sutivanu dvorac pjesnik dr. Jerolim Kavanjin iz Splita, koji nadograđen i danas postoji. jPri ipopločenju župske crkve g. 1909. povađene su stare nad­ grobne ploče. Jedan je čio tih ploča upotrebljen za novi pločnik oko crkve. Na najstarijoj sačuvanoj ploči uklesana je godina 1594., druge su dvije ispisane hrvatskim jezikom, jedna iz g. 1633., a druga iz Cg. 1634. Dijelovi ISiutivana jesu: Spojizbanda, Bunta 'i Lučica. Svaki-se od ovih đ< jelova dije"i u manje dijelove: Mlin, Mositir, Vela Bunta, Mala Bunta (prije Pod Baraku), Novelovli Dvori, Stipanovi Dvori, Žuv'ća Dvori, Porat, Pod. Kas til, Jarnkov Dvor, Novi Put, Stasić, Smrdejina, Škrape, Maflduhorovića Dvori, Kancilir, Šimatorija, Slavića Dvori i Biskupija., Sutivanjaul u ispravama prije početka, sačuvane matice (g. 1622.) Birača Ivanović g. 1500. (1477.—1499.) iz Podgore 3 , Zvanić g. 1500.,3 Jakov Nadali g. 1505. (prema sačuvanom natpisu na kući), Katarinić g. 1519.,5 svećenik Frano Ivanović g. 1579.,2 Matej Andrijašević g. 1585. kurat iz Poljica, Alvk di Nadalii, Frane Žvanić i Sebastijan Zvanić prokuraitoir crkve g. 1585. ,4 Frane Bolanćić procu­ rator piulka.6
"Zbornik za narodni život i običaje 6

81

Popis pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1625. Galeotti/ di San Zuane.* Mihovil Dragičević, Marko pok. Mihovila Dragičevića, Nikola Dragičević, Juraj Comtuze (?), Ivan Dragičević, Jakov'Mate ja Dragi­ čevića, Jakov Poljican, Jerolim Ljubetić, njegov brat Toma, Pavao Paulović, Ivan pok. Petra Poljicana, Ivan Stipulinović, Gregorij Bidić, njegov brat Mihovil, Stjepan pok. Marka Bilovina, Petar Franje Bolančića, gastaldo Ivan Bilovina, Marko Ivana Bilovine, Juraj Jutronić, njegov brat Ivan, Nikola-Stjepana Krstulovića, Toma Kablarović, Matij Nižetić, Juraj Bolančić, Marko Ljubetić pok. Matije, Mihovil Sirotković, njegov brat Nikola, Marko> Pavla Viđoševića, Stefan pok. Teodora Bilovinčića, Marko Ljubetić pok. M., Ivan Sirotković pok. Mihovila, Kristof oir Sfartalović, njegoy brat Dominik, mis tro Matij Tironi, njegov sin mistro Ivan, gastaldo Petar Sf arta­ lović, Ivan pok. Matija Bakulića, Stefan Gregorija Sirotkovića, Je­ rolim pok. Grigorija Ivanovića »natual«, Nikola Sirotković Ivanov, Marko Mati je Dragičevića, August Berković Nikolin »natual«, Ivan Ivamović pok. Petra. U popisu »schiere areali di S. Zuanne e Huanazzo« zabilježeni su: Bile iz Miraea bolestan, Juraj: Radićijen ili Bolančić, Bilovina, |PoIjican, Ljubetić, Dragičević i Harbalović. Očito je, da se ovi posisi ne odnose samo na Sutivan, već i na Donji Humac, a vjerojatno i na Mirca. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih ..knjiga u Sužavanu 1622.: kurat Ivan Pavić, Žuvić, Božičević; 1623.: Nadali, Petricio, Nižetić, Justić, Baović, Lukšić; 1624.: Kršćanin, Jurinović, Tomašić, Bersatić, Belavijić, Del'ijina; 1625.: Balarinović; 1626.: Kablarović, Benković, Bašić, Ljubetić, Dragoman, Jakšić, Grubš'ć, Starčević, Sebastijanović, Vidošević, Prodić, Pavlović, Obiačin, Sirotković, Ivanović; ' . • 1627.: Linčanić, Tudorović, Bolančić, Bartičević, Marčelović, Matošević, Guerinr; 1628.: Jutarajić, Orlić, Činkanić, Dražić, Mare Alvizova; 1629.: Božić, meštar Jakov iz Omiša; 1630.: Liviiin, Piličić; v • 1631.: Alvizev, Deiijić; 1632.: ČO'Zić, Manđe Valerijeva; 1633.: Paruta, Jerie Doret f ć; 1634.: Jerić Ljubetić, Grupšić, Mladi, Targkić; . . 1635.: -škaljić, Matul žakan. Radičević, Petričević, Poljicanovc, Halađov, Nukanić (sa ženom: »Gate a Castellito«), Metličić, Hrane di Gverin;' ' " , 82

1636.: 1637.: 1638.: 1639.: 1640.:

Vetln, Jerić Niadalov; Delia Pace; Jutronić, Vičenca Puićeva; Jerka Matulova, Bidić, Biloviinić; klerik Delia Pace, mi stro Antonio. Sadamje .porodice

1. A n i b a l o v i ć 1 porodica. Spominje. se u župskim, knjigama g. 1777. Petar Anibalović iz K o m i ž e , g. 1783. Vice A.-iz Komiže. U knjizi umrlih' zabilježena je g. 1807. smrt A. iz K o m i ž e . 2. • B a b a r o v i ć 1 porodica; župnikova majka i sestra iz - M i 1 n e. . (Iselili u Nerežišća). ' . , t. 3. B e o v i ć 1 porodica. Ivan B. iz G a t a oženio se u Stitivanu. 4. B i s k u p o v i ć (nadimci: Zrakavica, Milošavka). 3 porodice. God. 1781. -spominje-se B. iz B o b o V i š ć a , a g. 1787. i 1802. 'Krstulović iz B o b o v i š ć a , g. 1820. Dragičević vulgo Bisku-_ pović, g. 1788., 1794. i 1801. Krstulović seti Biskupović. 5. B l a ž e v i ć (nadimci: Čoka) 1 porodica, doseljen prvi B. iz Ž r n o v i c e . . 6. B r m b o l i ć 2 porodice; Emil pravoslavac iz L i k e i njegov brat sa ženom rimokatoličke vjere. 7. B r k o v i ć (nadimak: špirini); Mate B. iz M i r a c a ženi se g. 1871. . 8. Č o v i ć 1 porodica; Josip Č. iz Č a p o v i c e ženi se g\ 1856. 9. D e f i n i s 2 porodice;' De Finis Andrija iz Giovaniiizia N a p u 1 j s k e k r a l j e v i n e spominje se g„ 1750. — U boboviškoj matici zabilježen je g. 1766. kao kum iz Sutivana »medicus« Definis. God. 1742. ženi se na:. Bolu De Finis iz Napulja s Kosovićevoni , * iz Sybregha (?). ' 10. D e l b o e 1 porodica; Šimun D. nahod iz H v a r a oženio se g. 1903. 11. D o m i c 1 porodica; Luka D. iz L o ž i š ć a oženio se g. 1925. Ložiški Domići potječu od Krstulovica. 12. D i d a k 1 porodica; od g. 1833. iz D o n j e g a D i c m a . 13. D u j m o v i ć (nadimak: Labjanac) 1 porodica. Spominje se g. 1789. D. iz P r g o m e t a , g. 1811. D. vulgo Labinjanin, g. 1821. samo Labinjanin, g. 1793. i 1810. D. iz Labina. 14. G r a n i ć (nadimak: Budalo), 1 porodica; nahod iz P o 1 j i e a. 15. G r u b š i ć (nadimci: Košta, Marković, Bafr'na, Kanaleto, Puntaducra = Markovi, Fanto) 8 porodica. — U staroj matici krštenih, koja se počinje od g. 1622., spominje se G. već g. 1626. Od g. 1708. vrlo se često spominje Canaletto, ali g. 1718. i dalje Grubšić alias Canaletto, g. 1784. pisar bratovštine Canaletto, g. 83

16.

17.

18.

19. 20. 21.

22.

1776. Prutić alias Canaletto, g. 1777. Grubšić seu Canaletto, g. 1833. Grubšić-Markovi, Grubšić-Gospodar, Grubšlć-Matko, Gruitašić-Smoje; g. 1692. Grubišić, g. 1693. Giubxich, g. 1782. i 1810. Grussich, g. 1783. naute Grabs'ć-Kosta, g. 1782. nobil Grubšić i Anton Grubšić »atuale hujus Loci Judice«, g. 1793. Gruxieh, g^ „.1796. Grubšić seu Canaleitto, g. 179&. i 1801. pop Grubšić Toma, g. 1806. Grubšić vulgo Marinelić, g. 1821. Grubšić Bačiće, g. 1779. [Pesti Pogbaldus Canaletto. Prema tradiciji , iz Poljica. G v o z d a n o v i ć (nadimak: Gvena, Gverinac) 4 porodice. U župskim se knjigama spominje g. 179.4 kao Ferro sa Š o l t e , kasnije kao Gvozdanović, a g. 1854. Gvozdanović vungo Abas iz Grohota; g. 1781. Petar G. j;e manoval pri nadogradnji crkve Sv. Roka. U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. 1747. Dolarius Ivan Gvozdanović, a g. 1688. Helena Gvozđenović sa Šolte. , I I i ć (nadimci: Milcšovi, KJendikac, Glavar, Mlinar, Pušilula) 8 porodica. U staroj matici dolazi:: g. 1628. Kablarović, a g. 1651. kao Ilijić, g. 1691. spominje se kao kum Ilijić iz Donjega Humca. Među pučanima bračke galije nalazi se u popisu g. 1625. Tomaso Cablarovich. —- Kablarović između g. 1626. i 1653. dolazila ma­ tici nekoliko puta, ali g. 1657. Hić overo Kablarović, a g. 1658. mistiro Ilijić, g. 1781. klerik Ilijić; kao Ilijć prezime se od g. 1656. do novijeg doba često spominje; g. 1792. kapetan Petar Ilijć. I v a n o v i ć (nadimci: Zermo, Starčević, (-Roso), Stamp adur (-Kampanara i Pizdica), Valerij, Mise, Farč'ć, Fisko (-Kostoca), Zec, Lolo, Raško, Kravanista, Dujić (-Surla-), Blaževica, Bakarela, Fratar, Žuvić (-Zr'nović-), Puhalo)-. 36 porodica. Prebjegli na Brač između g. 1477. i 1499. iz P o d g o r e , te od biračkog kneza tom prigodom zbog zasluga dobili privilegije.3 Inače se nalaze u popisu pučana, koji su primali soil g. 1574.8 i u popisu pučana bračke galije g. 1625.7 U početku matice spominju se Ivanovićevi nadimci: Žuvić, Starčević i Bašić. J a k š i ć (nadimak: Krpeša-Humcanjanin) 1 porodica iz D o ­ n j e g a H u m c a . Doselio i ženio se J. g. 1870. J i i k i ć 1 porodica; Juraj J. iz R a d u n i c e kod Muca oženio se (u S. g. 1871. J u r j e v i ć (nadimak: Pleho) 6 porodica. U župskim knjigama kao kum spominje se g. 1632. J. iz Mi 1 n e. U maticama dolazi redovito od g. 1775.; često i kao Giurgevich alias: Plego, ali i samo Plego (g. 1779., 1809.). Pok. župnik T. Ivanovi© držao je, da su Jurjevići porijeklom iz K o m i ž e. Možda isu porijeklom iz Poljica, od roda Grgurevića. J i i t r o n i ć (nadimci: Cicalo (-Pojar, Andrrpca, Francez, Mumailo, Jurko i Bokoirica-), Bule, Petruiša, (-Papi jaja-), Gluhinr'ca, Anzulin (-Bolmet i Buble-), Jiuikić, Kuzmić, Kršćan (-Crlkvica,

84

K u k o e 1 porodica. kao Juitroljić g. Žuvinić (-Banat. Jutaronić. d.g. 1808. ali g. 1753. 1800. U jednoj ispravi o borbi za ^granice Sutivana i Ložišća. 1767. iz Mir a c a g.D o n j e g a H u m c a . 1875. 1622. Kao Jutrinić: g.. spominje se Starčević detto Chirighin. 1753. i 1804. 1777. Benedeto-). zabilježen je u Sutivanu Onorando Lorenzo Jutronić » procurator e di Castel San Zuanne«. Biba. 1682. K e g e v i ć (nadimaik: Babica. 1669.. Markanićić. Osim toga. koja se 85 . 1666. u sutivanskim župskim knjigama g. Jutrinić uiz. 1736.. 1665. 1649. u Smitivanu za žmpnikovanja 'Kirigin-Ivano-vića g. 1778. i t. 1704...Jutronić alias Doriin.. a češće se počinje spominjati K. kasnije često alias. 1782.. Kristian.. 1652. Duje iz S p l i t a oženio se god. 1756. g. 29. Piće. i dalje. i dalje. organist Laurie iz Donjega Humca. ima Kršćanin. 1772. detto. iz Omiša. 1680. 1667. K i r i g i n 4 porodice. 1821.. Čoizić. kao Kegević seu vulgo Vidov. U sutivanskoj matici ponekada kao g. spomiinje se Jutarnjić g. Jutronić vulgo Kriatijanović.. Marelovretov. i 1667.7 U nerežiškoj matici spominje se g. a g. ... iiz Donjega Huimea. 1733. označen kao f aber. L j u b e t i ć (nadimci: Kapotar. iz Miraca. 26. 1659.- . 1884. 1802. 1732. Slipac. 1645. Prvi se spominje kao kum K. 1625. God.9 U boboviškoj matici zabilježen je g. iz D o n j e g a H u m c a .. Blum. Jutoirinić. Letuin. Vidov) 2 porodice. a u sutivanskoj g. spominju se Vido' Chegilevich i Mattio Cbeglievich. koja se počinje od g.. 27. d. U staroj matici. g. prema bilješki u bolskoj miatici od g. i 1634. ali i Jutronić . 1664. 1633. 1785. Artista (-Pin-Kotica. 1624. 1798. 1632. Krstoiil. Bakalarić-)) 28 porodica. kao Jutronjić g. a g.. ali je poro­ dica poirijeklom iz T a r a n t a u Italiji. 1639. Jutrinić -alias Cicaliović. 1825. 1700. 1650. Bučić-iMajko. spominje se Jutronić seu Oisejaj (i Ossegia). K u l j i š 1 porodica. Kalabrež) 3 poro­ dice. a kao Jutarnić g.4 K r i m f o k a i ili Crinfocai (nadimci1: Njeze. a g. Kovač-).. 28. Osejaj. g. koje je svojedobno dobjieglo pred Turcima u Sutivan. K o m i ž e oženio se g. porijeklom. Krstić.. 1748. 1684. Fabro. Kutlica. 1763. 1663. Jutrinjić alias Jerčić." . Jutruihić iz Sutivana.. i t. Steka. 1635. 1776. 1638.. Luka iz. U popisu novoga stanovništva od g. Jutronić alias Žuvinić od g. seu Cicalo. Donko..—1807. — Mircanski su. Jutronić se nalazi u popisu veslača bračke galije g.. g.. g. 24. Kapologo. Doselio Andrija oko g. Vilini) 30 porodica. U staroj sutivanskoj matici Ikrštenih. 23. kao Jutarnjić ^. 1747.. 1628. 1630. 1807. 25. Ture.. g.. L a u r i ć 1 porodica....K..10 U sutivanskim se župskim knjigama kao Keljević spominje od g. Jerolo.

g. na pr. 1753. 1689. 1833. i 1729. L u k š i ć (nadimci: Carić.. Spominju se i drugi izumrli nadimci: Čuko g. jer kasnije mnogo puta dolazi kao Ljubetip alias Marinelić. mistro Jerković detto Lukšić. 1574.1731. Nižetić-Stasdć. 1833. 1776.nadimcima. Ovamo pripada i Marinelić od g. d. Ursić se spominje kao župan bratovštine g. 1857. (nadimci:-Ursić.. kao »precuratore del Popolo« g.. mistro Lukšić. kumuje Ligaević sive Lukšić iz Sutivana.. Porijeklom iz L o k v i č i e a kao Ursić. zabilježen je kao kum iz Sutivaa Kokoitić sive Stasić. 1783. (Marko) i g. a g. 1788. 1658. . L o k v i č i ć . Bosonogo) 30 porodica. ali dolazi i samo Oozie. Malenjaza) 6 porodica. dalje Ljubetić seu Madko. 1694. 1682 s napomenom: iz Miraca. g. 1790. Pavlo. Marinković.. Rede. Petrizi© detto Ursić. (i kasnije) Lukšić alias Jerko i prema tome g. 1696. 1803: i t.počinje od g. . Lukšić-Ivanovic. Lokvičić alias Vojić. 31. nobil. g. 1736. te g. Vlah g. i 1791. odnosno dvostrukim prezimenom.. nobil. g. (-. spominje se L. i dalje Ljubetić seu Čožić. 1776. 1800.1703. samo Jerko. i t. Imbre. 1800. g. 1632.. Zorzin. Prezime Nižetić u Suitivamu staro je prezime. kao pop g. Meninica. 1753. Kalebić. mjesni je sudac u Sutivaiiu Matij Lukšić-Nižetić. 1777. Prezime Lukšić javlja se u vezi i s drugim prezimenima. . 1622.vica g. • Lokvičić -dolazi tek od g. spominje se.) u Splitu po povratku. nobil. Lokvičić vtulgd Lovrić. u popisu pučana bračke galije. 1755.. od g. 1716. posljednji muški potomak porodice Lukšić.iz Hamburga (Nikola). (g. matici (rođenih. Bekalo. 1775. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. tako na pr. 1798. Niseteo. g. 1622. — Ljubetić kao župan bratovštine spominje se g. kao član. 1788. U boboviškoj matici g. 1735.. možda se Gabetić (prema Giubetieh) odnosi na Ljubetiće. a <g. i dalje Ljubetić seu Marelavretovi. 1820. ali g. koji su primali sol g. U popisu pučana. Jedan se Nižetić spominje LI popisu od g. 1798.Sćetina-). Tri su Ljufoetića zabilježena g. 1833. g. Praskalo g. U istim knjigama dolazi i s nadimkom Ivanović: g. i dalje! ali i često kao Lokvičić seu Ursić g. 1723. Kafetijer. 1625... 1645. pop Nižetić. i dalje Jubetić dictus Škabić.. (i dalie) Lukšić alias Jerković. a g. 1783. g. Lukšić. u. 1783.. 1625. 1724. 1787. Ovx> prezime dolazi u popisu bračkoga plemstva g. 1691. g. Nižetić i Korić. a g. i redovito dalje. U staroj: sutivanskoj. zatim g. Lukšić-Iva-86 .. g. 1623.7 30. 1648.. Nižetić živi (1938. a g. 1758. odmah u početku god. 1719. U sutivanskim župskim knjigama spominje se: god. 1626. . 1665. Nižetić).11 U župskim knjigama prezime Lukšić češće dolazi s . dočim g. d. g... Koor-ić.. Nerežišćima g. 1623. u matici od g. Spominje se kao župan bratovštine g. često i kao Jubetić. 1708. 1696. i dalje Ljubetić seu Kusajjn. 1798. koja se počinje. i 1798.. Slavic.Lj. 1816.

g. Godine 1833. 1710. više puta Kuzma Barnardi ' Manzon ili Manzoni iz S p l i t a . kao kum magđster Mazzoni iz Trogira. 1804. Mate Drnas »dieti« Matić.Trgić iz Poljica god. 34... M a t i j a š e v i ć (nadimak: Trgić) 2 porodice. L u 1 i ć 1 porodica. 35. 1798. Anton Lukšić-Ivanović »actual judice assessore«. • • • • . LukšićKalebić od g. Često je u župskim knjigama i Lukšić alias Puciskićod g. bio je krojač. 1782. 1833. sa otoka H v a r a . (Strijeljan je od Talijana g. 1805. g. M a t k o v i ć (nadimak Vlahović) 4 porodice.) 39. Lukšić-Vitorin. 1944. 38. nekoliko puta sa »mistro« ispred imena. i g. 1634. U boboviškoj se matici spominje g. M a n z o n i 4 porodice. M a t i ć (nadimak: Drnas) 1 porodica. 1793. Lukšić-Hmutalo. Matijašević vulgo Targić g. Lukšić vulgo Cairinić. 37. 1776. g.. postojale siui tri porodice Mohorović-Kranjac. doselili iz K a š t e 1 . kao Lukšić alias Marinković. 1807. 1792. 1788 dalje. Lukšić-Kitara i Lukšić-Manduhororović. 1691. Oženio se M.L u kš i ć a.nović. Lukšić alias Čueanić. g. M a r k o v 1 porodica. 1943. iz V o l Ps k o g a (Istra). Samo Marinković se javlja g. — (Jedan se Targkić spominje u župskim knjigama još g. 1911. Lukšić-Imbre. i Matijašević. 1656. M e d i ć (nadimak: Pokršćenjak) 1 porodica.) 33. M a c r i n k o v i ć 1 porodica. 1787. 41. iz K o m i ž e . Doselio se Ivan.S u ć u r c a.. M i l a v i ć l porodica. 1776. 1789. Doselio iz M r a v i ­ n a c a i oženio se u Suitivanu g. spominje se »proto« \Mazon iz S p 1 i t a kao kum. 1723. 1776. Dominius Lukšić seu Korić. 1833. g. Matij. Oženio se u Sutivanu Vid g. u XV. Kao Mađković spominje se od g. Prema jednoj obiteljskoj bilješci. nobil. • ••• •87 . a od g.Petrović. Prema jednoj verziji. Lukšić. 1740..Trgić g. 1802. 1922..) 40. U matici se spominje g. 1795. 1782. a g.. Spominje se: Trgić iz Jesenica g. 1793.ašević. 1755. 1758. iz K a š t e l . ia g. iz J e s e n i c a (Poljica). Lukšić seu Carić. vijeku. iz Z v e č a a j a .12 32. Lukšić vulgo Čarinin. 1821. dr. 1799. 42. g. N e g p d i ć (nadimak: Spaleta) 2 porodice.vanu Miće iz R a m 1 j a n a kod Knina i sa pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru god. te g. U Nerežišćima pre­ zime zabilježeno samo g. M o h o r o v i ć (nadimak: Kranjac) 1 porodica. Justlnijanović-Negodić iseu vulgo Spaleta. Justinijanović ' vulgo Spaleta iz SpPiita. 36. 1821. Oženio se u Suti. 1806. i 1806. 1819. ali g. a' od g. u Sutivanu g. Doselio iz Č i o v a i oženio se Andrija L. God. s napomenom: iz Komiže. ^Vjerojatno porijeklom iz Splita. (Nijemci su ga ubili g. a kao Vlahović g. g. 1707. od g.

zar tim: g. Pessa iz »Oltremontanus Dioces. 1777. 1711. 1743. U Sutivanu oženjen Dinko g. 1793. 46.o p r i v n a i oženio se u Sutivanu Ivan g. g. do oko g. U matici je kao kum zabilježen Dnni Aloisius Noveller g. 1880. 1793.. d. 1787. 1787.. • .. 1720. gdje se rodio 28. 1796.' Alvise Michael Petricio i njegov rođak oslobođeni od pučanskih daća g. dobjeglog pred Turcima. R a m i j a k (nadimak: Krnjaca) 1 porodica. P l e j i ć 2 porodice.. nauita Rodolfi. U župskim' knjigama bilježen od g. . veljače 1866. iz S u p e t r a .. iz T u g a r a (Poljica). 1780. i t. 44. 54. P e t r i c i o (Petrizio. 1623. 1746... 1594. R o t t o l o n i 1 porodica. U Sutivan došli iz Splita kao na­ sljednici — prema pričanju — Stipančića (g. Perišić alias Bilać. 1780. 1756. zbog zasluga protiv Turaka. P e r i š i ć (nadimak: Mustra) 3 porodice. Grgo Pessa »famulus comitis Petri Capogrosso« iz Oltremontanus Diocez. 1879. . nadimak: Dorini) 1 porodica. 1765. 1833. i l o v i ć (nadimak: Peša) 5 porodica. kao Pessa: g. 1791. Radić-Padalović g. 52. Radić detto Padailo g. 1789. Kao RadmilovićPessa spominje se od g. s napomenom iz B o 1 a.. P i v đ l i c a 3 porodice. g. 1785. Oženjen u Sutivanu g.—1781. 1797. Doselio Gaje R. 1670.'. 45. -artef'iicis Rodolfi... Napula) 4 porodice.«.. Rezmilović detto Pessa. iz S i t n o g a . javlja kao kapetan. — Prezime se nalazVu popisu novoga. g. iz Sinja. s napomenom: iz teritorija trogirske biskuptje. g. 1846.) i Marjahović-Dražoevića (Jauka). iz N o v i h S e l a (Omiš). 1800. Doselio iz G o r ­ n j e g a K .. Perišić »detto« Dizdar g. Doseljen Ante g.43. 1770.. iz okolice T r i e r a .. 1739. U boboviškoj matici g.14 49. a kao takav biva i pokopan u Sutivanu g. 1720. 1747. "mistro Rodolfi. i to: g. g. Doselili se za župnikovanjia Palavršića god. iSpominje se u župskim knji­ gama Radić de Poglize g. 1794. R a d i ć (nadimak: Padalpvic) 2 porodice. R o d o l f i (nadimci: Nadalin. ^ 51. 1782. Tragur. Spominje se u Sutivanu od g. 53. g. Prema obiteljskoj piredaji. 1762. Tragur. pop Perišić g. 47. često pre­ zime u maticama. 1795. R e n d i ć 1 porodica. Bilać je od g. g. kao stranac u bratovštini Biljaktušić detto Pessa. N o n v e i l L e r 1-porodica. P a l a v r š i ć 2 porodice. 50. 1804. 1776. 13 Prezime nastalo od Petričić.. 1787. R a d m . . 1774. 1699. zabilježen je đakom Petricio iz Sutivana... koji se g. Ranije porijeklo: vjerojatno iz Venecije. Doselio iz A n e o m e (Italija) i oženio se u Sutivanu pekar Ivan g. g. iz J e 1 s e. Purešković. 48. U župskim knjigama od početka matice god. stanovništva iz g.. 1858.

Karmen. g. iz Splita. Moro. U maticama krštenih spominje se Soljančić od g.iz S e l a c a . Zvanić alias Ddijić. Deliji-ć. 1876. Primljen u bratovštinu g. 1658. koji su primali sol. g. Ovo se prezime nalazi i u popisu bračkoga plemstva od g.|P a v i č i ć 1 porodica. Zvanić seu Krilo. 1783. Kravica. Do­ selio oko g. 65.. iz N e r e ž i š ć a g. 1779. Stipančić) 4 poro­ dice. Krilo iz ISupetsra. g. Dobjegao iz S a n V i t o d e g 1 i A b r u z z i (Italija). Perić. pop Don Petar Vuladislavić g. zabilježeno je mobil. g. 1885. Kao Vidović *' Fiuman dolazi u župskim. Soglianćich.8 66. 1788. 1798 i'1799. 1753. Spominju se u knjigama: kapetan Stipančić iz Omiša g. Š k a r e 3 porodice*Doselio m L i v n a Mate. 1631. 1703. 1648. 1833. 1894.. 1885. 1781. 1689. T o s t i (nadimak: Pu jiz) 1 porodica. g. 1574.. 1648.. Zvanić alias Petrna. g. U župskim knjigama od g. Soijaneich. 1694. T r e s i ć . General) 4 porodice. Zvanić-Cipiko. knjigama g. n U župsk : m knji­ gama dolazi kao: Sogiancicn. 64. 1798. 56. Sejančić i Soljinčić. 1666.. te se u Sutivanu oženio1 g.. g. Doselio se iz V r b a n j a Petar T. Doselili u Sutivan iz M ir a c a . g. S o l j a n č i ć (nadimci: Mačak. Zvanić seu Perić. mistro Zuanić alias Marinovbć. 1695. za­ bilježen: Vladišević.. Zvanić detto Marinović. Buhovac) 4 porodice. Vidović vulgo Gambara. VidovićMoro. ~ "s U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. a.55. 60.. 1808. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. VLadislavić iz Sutivana. _ g. Jeriko. 58. Doselio zidar Anton iz K o m i ž e u XIX. P. Suše. 1777. Brko) 2 porodice. g.. 1656. Kacaiović. nedavno je umro. 1799. T a v r a 2 porodice. V1 a d i s 1 a v i ć (nadimci: Glavančić. 57. Vidović seu Morotović. Doselio i u Sutivanu se oženio Ivan 89 . spomi­ nje se Vidović iz Klisa. Delijina. Vladislavić-'Stipančić g.. 1648. 1657.. zatim: g. 1725.11. s V i d o v a ć (nadimci: Moro. (»non sapeva scrivere italiano«). ali g. T o n s i c (nadimci: Ekolo. Vuladislavić detto Grdan g. 1656. 1831. g. vijeku. naute Kacaiović iz Postira. Sojančić. Porijeklom iz D o n j e g a H u m e a.. g. 1779. 1624. 1811. 1700.. Spominje se u inatici krštenih od g. Z v a n i ć (nadimci: Krilo. 1787. God.li i u popisu pučana * od g. g. 1676. Z a n c h ' i : 1 porodica. s napomenom mietro. 59. i 1632. te se u Sutivanu oženio g. a g. 63. 1657. 61. Ž i t k o v i ć 2 porodice. Lala) 12 porodica. Lovro župan bratovšti­ ne g. Bajilo. 1795. Viadislavić-Pušić g. Porijeklom iz P o l j i c a . g. liuka Viđović-Moro. 1764. Doselio i u Siutivanu se oženio Martin g. 1687. V r a n j e č i ć 1 porodica. iz S v i n j i š ć a . f 62. 1793. .

1738. Oblačinović iz Komiže. 1627.kao Garbolđi. kad se spominje kao Ivanović alias Basic. B a š i ć III. B i l o v i n o v i ć u maticama od g. B a r t a doselio Josip postolar. iiz P r u g o v a kod Dioma doselio Duje i oženio se g. 5... Gavaldi seu Balbiza. I. 1652. 1626. g. Nadimak: Solinjanac. u maticama dola'zi od g. 1 porodica.. koja. zabilježen je g. 1657. Marko Iva­ na Billovina i Stefan pok. 1888.. 9. Prema Iknjilizi krštenih u jPučišćima spominje se g. U boboviškoi matici krštenih. 1811. 1768. kao župan bratovštine Sv. U popisu momčadi bračke galije spominje se Gregorij Biđić g. do g. a š i ć . g. kao župan bratovštine sv. 1665. 1833. s napomenom: iz M i r a c a. do oko g. rečeni Božić iz Zvečanja. ploča je nedavno zazidana uz vanjski crkveni zid. zabilježen je Nadal Boloniević. 4. kao Bilovinović od g. Prezime se nailazi u popisu novoga stanovništva od g. oženio se Bartul g. 1657. g. 1626. s napomenom: iz C o i t u s e i n C a r r s i .. Kao Gabaldi spomenut je prvi put kao kum g. * . 6. kad se kao kum spominje. 11. B e g o od g. Prezime Ohlačina. Roka Tamburin detto Balbiza. 1613. 1708 dolazi. a g. 2. Gavaldi dolazi prvi put g. do 1679. kao Balbiza seu Isepin. 90 . Marka Bi'llovina. 7. 10. spomi­ ! nje se mistro Oblačina. 1633. 1750. je ispisana našim jezikom.8 U popisu momčadi bračke galije spomenuti su g.30. U anagrafi od g. U XDopisu pučana. kao Bilovina g. takođe 1 porodica. kao: mistro Barsa­ tić over'Oiblačona. B a r s a t i ć često se spominje u maticama od g.7 Na nadgrobnoj ploči g. dolazi kao mistro Barsatić. 1737. naveden je Belovina. 1788. kao Jurišić-Oblačinović. 1652. od g. B . 1625. do! oko g. 3.' Oblacia i Oblačinov često je ii maticama od g.. 8.. B i d i ć u maticama od g. do g. 1794. God. Roka Iseppo Gavaldi. a g. g. g. B a r t i č e v i ć u sutivanskim maticama od g. do g. naveden je kao-kum iz Supetra. 1780. i624. 1639. Izumrli. 1747. Izumrle'i iseljene porodice (Šibenik). 1624. do 1661. 1697.. 1654. 1793. 1656. 1574. Teodora Bilovinčića. 1668. nezako­ nito dijete Bilovinović..'u anagrafi od^g.: kao Belavijić od g. 1731. 1625. 1645. Iselili u Ame­ riku. 1821. postojale su u Sutivanu 2 porodice Balbizza. B a b i ć spominje se > maticama gd g. s napomenom: iz u S l i m e n a .B a š i ć II. s napomenom: iz S p l i t a . Oblach.. 1835. do 1714. koji su primili sol g. 1821. do oko g. 1713. 'iz R o g o z n i c e kao Živković.. Oženio se g. 1833.Žitković-Arambašić g. B a l b i z z a spominje se u župskim knjigama prvi put g. 1671. Nedavno iselili i izumrli. i 1802. 1696. 1790. god. 1639. ali 1.: Stefan pok.

te dofoio ime Ivan Delia Pace. zabilježen je s napomenoni: iz Splita. zabilježio sam u Suti­ < vanu 3 porodice. Nekoliko puta g(g.spominje pri kumovanju: picokar Filipović g. jedna porodica g. 1635. 1791. 91 . iz T r o g i r " . 1628. Kao Bola:nč'ć„ idolazi u popisu pučana. U popisu ox vezi s bračkom galijom god. 1833.) dolazi kao Bofcta. g. Nekoliko. Pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. spominje se iui Sutivanu kao kum Filipović iz Bobovišća. 1626.7 13. Nedavno . ' U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. bila je g. ponekađa bi se moglo i drugačije čitati ovo prezime. do oko 1647. zabilježena je samo 1 porodica Botta. 1821. 17. 23. Karmen. 1811. 15. B u l j a n (nadimak: Vlah) Mate iz P r o l o š c a oženjen g. D r a g o m a n spominje se u sutivanskim maticama od g. 1778. Izumrli nedavno. 1637. g. 1658. ii dalje Guerin Guerini.. do prve polovice XIX.: 1 porodica.8. Prema s p l i t s k i m ispravama. C i k a n i ć u maticama od g. 22. 1681. 1704. . Fi­ lipović je u Sutivanu župan bratovštine. s napome­ nom: iz S e g e t a. 1645. 1646. U anagrafi od g. 1635. i 1716. —1664. i među momčadi bračke galije g. G u e r i n u maticama često od g. Najčešći je nadimak Stefić. III. Zakan Matul spominje se g. u Donjem Humcu g. 1658.. koji su primali sol g. 1625. " D e l i a P a c e u maticama od god. prešao Abraham Salon iz židovske vjere na katoličku 27. 1927. klerik Delia Pace. 1927. 16. D e j a n k o v i ć u maticama kao magistri Deanković od g. 1574.15 18. Radičević dolazi po župskim knjigama nekoliko puta od g. g.. 1752. do 1670. do 1651.. 1640. 21. kao pop g.12. * .) Čikanić seu Markov. 14. 1611. spominje se kao zamjenik jednoga' plemića galeot Bilančić iz Koirčule. Inače. 1667. 1637. 1648. Prema anagrafi. " 1893. G i a n a n d r e a dobjegao iz S a n V i t o< degli A b r u Zr z i g. Još g. u Sutivanu jedna porodica Fiflipović. — G o d . 1866. 19. kapetan Pace. na pr. * 20. kad dolazi kao Radičević alias . 1821. Međutim. 1630. 1676. kao linkanlć (1660. do oko^ god. 1626. B o l a n č i ć u maticama od g. Francesco di Guerin. kad se spominje s na­ pomenom: iz K l i s a . do oko 1649. 1804. g. a g.) i Gicanich g. g.7.se iselili i izumrli. a . Radičević ' iz Podstrane. (Iselili). vijeka. 1782.Bolančić. 1625. Godine 1728. 1632. F i l i p o v i ć se prvi put . Kasnije je ovo prezime cesto* u suitivanskim župskim knjigama od g. G e l i d (Ghelich u maticama od g.. 1671. D r a g i č e v i ć u sutivanskim maticama od god. 1694. 1627. B o t u n o v i ć ' spominje se u maticama od g.. Prema anagrafi.. puta (g.. do oko 1681.

Kasnije se spominje od g. 1703. do< oko 1633. i to često s na­ pomenom: iz Splita. nekoliko puta kao nauta Castelli. a god. 32. 1927. 1793. g.) 34. s napomenom: iz V i s a. 1802. I v e 1 i ć Doselio se iz P'r a ž n i c a i oženio s% g. M a l v a s i j a dolazi po matičnim knjigama od g. 1645. v. 1749. Kovačić s napo­ menom: iz Splita. j . za koga se tu veli. ali. 1708. 1741. kao magister Bartolomej. (kao^ mistro) do oko god. 1693. dalje i kao Lukšić alias Marinković. do oko g.15 28. M a r i n k o v i ć dolazi u maticama od g. K1 a p a n č i ć u maticama od g. 37. Čini se. 35. i. Z v e e a n j a (do oko g. do oko god.. 1850. 1656. krajem XVTH. J u r i n o v i ć u maticama od g. U amagrafama g. 26. 1661.. 33. s napomenom: iz poljičke Ostrovice (do g. 1821. 1735. Jurović alias Pavelić. Ivanu Juroviću. 1821. ali i samo Sinjanin (g. ne~ tLavno iselili. 25. (U Puč'išćimia su. i 1833. J u r O ' V i ć spominje'se u .).. Zanimljivo je. 1788. da je čsim te poro92 . 1785.24. u siutivanskim župskima knjigama od god. da je nekada bio Židov.. 1717. da u splitskima ispravama postoji dozvola za -prodaju ribe od 26. 1624. Kanki. (fabri L. ali od g. U župskim knjigama postoji i prezime Juravić alias Sinjanin (g.g. 1927. Od g. do oko 1679. u anagrafi g. do oko g. Posljednji je nedavno umro s nadimkom Salamandrija. 1661. 31. god. K r a g u j u mafti'caima od g.). 1737. i z O m iSci ZcL župnikovanja župnika Harambašića. G. kao Malvagia s napomenom: iz T r o g i r a . 1678. često je prezime u sutivanskim maticama do g. zabilježena 1 porodica. i to u početku s napomenom: iz S p l i t a . 36.K o c e i e dolazi u župskim knjigama od g. kao Krstulovie seu Biskupović. 1817.) više puta do oko g. = ali'dolazi i kao Kragujac od g.Sutivanu kao kumi iz P r č u j a .. kada izumiru. VII. 1799. 1802'. 1785. K o v a č i ć spominje se u maticama cid g. L i s i č i ć prva se spominje služavka L. 1706. zabilježen s napomenom: iz . do oko g. C a n c h i t. Klopanovići od roda . 30. Juranie. 1791. 1870. 1781.. i 1804. Čiccarellija). Ursula Castelli udata Solitro. H a r a m b a š i ć u maticama cd g. 1801. Od g. 1789.. 1649. g. K r s t u 1 o v i ć u sutivanskim maticama od g. s napomenom: iz B e r g a m a. s napo­ menom iz L o ž i š ć a. a tako i g. 1732.. Ivan). 27. 29. 1799. C a s t e 11 i u maticama od god... I kasnije dolaze Krstuloviei ponekada s napomenom: iz Ložišća ili iz Bobovi šća do oko g.: 1 porodica. 1740. 1782. iz S p l i t a g. 1802.: 1 porodica. 1777.

naute Milesi. 1636. g.. g. kad Mustra Bilić 1 porodica a g. oko g. U boiboviškoj matici g. Mare Alv'izova i Bo­ žičević. 1623. U anagraf i od g. 1628. 1740. posljednje Naimerove udale su se za Soljančića i Crinfocaja.. 1632. do oko' g. dolazi mjesto Alviiza Božičevića iz g. zabilježena je samo jedna porodica Natalis. j . 16 — God.. kao nauta Marinković. N a d a'l i u imatičnim knjigama odi početka g. 1632. do loko 1808. opet Božičević.ć. g. M o d r o u maticama od g. Time nestaje i prezime­ na Božičević. 1657. 1747. na­ pomenom: iz Splita. Božičević. g. g. Enrico Najmer Modro. »cancelarius« Joseph Modro. 1761. 1626. nazivao* i Božicević. 1646. 41. Alvise Nadali. 1638. Božičević. 1627. naime: god. 1639. već g. Koviljanić iz škripa). 1636. M i l e . Na­ da^ Nadali. a Nadal Nadali od g. 1622. 1805. dolazi pesto Nadali. Joannis«. g. Porijeklom iz Poijica. s napome­ nom: iz V e n e c i j e a naseljen u Sutivanu. 1786. 1505. Božlčević isin Alviza » Jerić Nadalov. Nadal i pop Jerolim Nadali. Anifoal Nadali. God. g. 3 porodice. ipluće godine 1623. 1626. 1780. mistro Modro iz S p l i t a i kasnije nekoliko' puta s. 1625. Kao Naimeir od g. g. koja se spomi­ nje od g. 1637. da se je N. te njegova siina i žene Mare. kao što Alvise Nadali. 1631. 1749. 1624. u nastavku i dalje pop Ooviglianeo (t. To' sli­ jedi ovako: g. g. g. dolazi Božičević. 1766. Albert sin Alvizev i Božičević. Ivana u Sutivanu splitski svećenik Jerolim Natalis. g.. g. 1743. sigurno' j. s napomenom: iz K a š t e l K a m b e 1 o v c a. a do početka XIX. 1623.. Božičević. - dice postojala i jedna druga iz K o m i ž e . a od g. U anagraf ama od g. g. Prvu kulu gradi g.. 93 . M u s t r a u maticama od g. paron Modro.. izumire porodica. 1633. v. Nadal Božičević. 1636. 1800. ig. 1634. 1644. i tako dalje samo Nadali. 1650. Jakov Natalis.11 — God. 1644. Božičević. g. g. 1638. g. mjesni sudac je u Sutivanu plemić Nadal Nadali.e isto što i Nadal Božičević g. 1632'. ali i tada često kao Naimer Modro. Božičević 'i Mare Alvizova. g. g. koju su Sutivanjani zvali Nadalić. koji točno zamjenjuje don Jericu Božičevića od g. te opet nema Božičevića. 1630. g. 1629. i g. rekonstruira crkvicu Sv."1821. kad se opet javlja Coviglianeo kao »curato eletto«. pop Nai­ mer. g. Na­ dali. 1635. 1645. g. 1645. g. 40. s i ' u župskim knjigama od g.. Bo!žičevi. 1833. 1726. 1629. zatim je prekid u matici do god. g. — Ovo se prezime nalazi i u po­ pisu bračkoga plemstva g. Nadali. zabilježen kum Naimer s naipomenom: iz Spilita »hora habitat 'Castro S. Alviz Božlčević i don Jerica Bcižičević. malo zatim samo don Jerica. 1821. 39.38. 1656. 1762. Dosai&a je bilježio' župnik i don Ivan Pavić iz Poijica. g.. 16 Prema matičnim knjigama čini se. 1802. 1655. opet pop Jerolim Nadali. Alviz Božičević.

Među novim izbornicima-plemićima. Spominje se i kao Pećarić.. Nedavno se iselili.. Nestaju prije anagrafe od g. R o g u i ć prema župskim knjigama od g. spominje se g. »tufca fatto christiano pre­ so per schiavo quando furono prese Duare«. 1780. U prvoj po­ lovini XIX. 1821. Kasnije se spominje g. 1674. 1740. 1648. kapetan Pavić. 1690. g. g. 1807. P a v i ć župnik od početka matice. v.. g. prešli na kršćanstvo Abraham i Kornelija »natam Neapoli«.. nestaju iz Sutivana prije anagrafeod g. i mistro Napuli. kao kum »sig. Sačuvana je župnik ova nad­ grobna ploča ispisana našim jezikom iz g. kao kum iz Sutivana Copas Napoli. Jedan Napoli je zabilje­ žen i g. s napomenom: iz S p l i t a . 45. 50. g. 1664. 1 porodica i u anagrafi od g. a u boboviškoj matici g. 1723. 1793. 1700. 51.. nestaju. S a m a r i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knji­ gama prigodom pokrštenja g. 1792.. 1774. zabilježena je jedna ženska Pierotić iz Koniiže.17 94 . 1678. IX. U maticama se spominju i kao Pjerotić alias Skorco (g. 1803. g.od g. 1634. Porodica u Suti•vanu izomire oko godine 1800. 1821. 1636. 1674. 52. 1659. 1601. dz'Pođaca. g. U anagrafi g. O r a š n j a k u maticama od g. Ma/tteo Napoli pitor«. 1777. 46.lfl Porijeklom iz Poljica. 1 porodica. do oko g. 1668. služavka kod conta Bergel?ća rodom iz Zagorja. 1644. 44.. S e b a s t i j a n o v i e gotovo od početka^matiee g. a g. S a r t i u maticama cd g. P j e r o t i'ć dolazili iz D o n j e g a H u m c a za župnikovanja Pjerotića (1698. ženi se Rogiudić iz K u č i n a . 1776.42. 1684. 1833. 1821. s napomenom: iz K o m i ž e . zabilježen je kum pitor Napoli mistro. S a n t i ć u sutivanskim maticama od g. P e ć a i r e v i ć u maticama. 1776. 1739.—1743. samo Napoli. zabilježen je kao Pavulović di Paulo. 1781. Iselili koncem XIX. 43. v. 1782. 1674. iz V u č e v i c e (Tro­ gir) . N a p o l i spominje se u župskim knjigama od g. koju vodi bosančicom f na našem jeziku.) iz Donjega Humca. U splitskim židovskim ispravama 15 nalazim. Izumire u XIX.. a talijanskom ortografijom do g. i 1777. P a v 1 o v i ć se javlja u župskim knjigama gotovo od početka g. 1667. matici spominje se Pećarević g. nekoliko1 puta -• s napomenom: iz J e l s e . Oko g. da su 30. mistro Santić. U boboviškoj matici g. Možda treba u ovome tražiti vezu. • Sebastijanović. isto tako i g. 1631. 1626. koji su birali povaljskoga opata. g. U dolskoj. također iz Podaca kao Pećarević seu Cvitanović^ 47. v. 49.) Stalno se naselili u Sutivanu oko god.. 48. 1778. 1626.. 1640.. kao Sebastijan Sebastijanović.

g. 1657. koje misu živjele stalno u Sutivanu' 1. Vidošević aliasFiuman. conte. Kasnije se ponovno javlja g. U h a n o v i ć u župskim knjigama od g. 55. gubemataris (g. prije anagrafe od g. S v i c a r o v i ć u maticama odjg. 1788. Nekoliko puta i kao Svićarićl Nedavno izumrli. 1744. S u i ć spominje se g. Petar Bergelić. _ 58. — U Dračevluei je bio pop Uvanović oko g. porijeklom iz Poljica. s napomenom: iz K o m i ž e . 1626..U j e v i ć oženio se g..v • 59. 1776. kao gastalđus kod Jeronima Capogrosso1.) i cap'tanei (g. Kao pisar bratovštine spominje se Petar Berghegl'ich g. nema mu spomena u matici. ili seu Dezdir. 1740.. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. vrlo Često se spominje Uhanović alias. Ivan Mihovilov i Stefan.. 1663. ali često i kap UhanovićDizdar. zabilježena su tri Sirotkovića: Mihovil. nekoliko puta zap : san s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .8. coines i Ote. Ante iz P o l j i c a . God. 1625. 1714. V i d^o š e v i e spominje se gotovo od početka' matice g.) s napo­ menom: . . Nedavno se iselio s porodicom u Split. Nestaju u prvoj polovini XIX. i g. Signor Co: Pavao 95" .).10 60. 1746. — Izumiru oko g. 1781. 1747. 1626. 57.53.iz V i s a . 1903.mustro Fiuiman. 1625. 1746.. radi zasluga po­ staje g.. od g.. g. 1782. 1699. Poslije g. ne­ staje ovog prezimena iz Sutivana. 1749. Česte su plemićke titule: nobil. i 1749. počasni član bratovštine nobil.) i kao Vukanović g. 1785. 1790. Svićarević seu Gabrić. 1664. g.. a također i vojirii nasloviroolonello (g. 1799. spomenut je kao Vulaitinović detto'Sirotkovic. 1762. 1574. Pres zime je zabilježeno i kao Uganović (župan bratovštine g. S t i p i ć e v i ć spominje se u župskim knjigama od g. Pri regrutaciji u vezi s bračkom galijom g. B e r g e l i ć (i Bergeljć) kao kumovi ui Sutivanu spominju se ui župskim knjigama od g. 1811. -Nestaje početkom XIX. 7 Vjerojatno porijeklom iz Poljica. samo Fiuman g. i u popisu momčadi bračke galije god. 1753.. kasnije češće s napo­ menom: iz V i s a . primljen u bratovštinu g. Oko g] 1785. 1769. 54. v. đe comitibus. koji su primali sol g. S i r o t k o v i ć u siuitivanskim župskim knjigama zabilježen je gotovo od početka g. 1719. V l a s t e l i n o v i ć zabilježen u matičnim knjigama od god. miistro Vidošević. 56..). 1761. Nedavno izumrli. 1790.7 Iznmrle splitske porodice ili okolice. 1771. i to vrlo često. . Vlastelinović seu Bukva iz Nerežišća... 1791.* više puta s 'napomenom: iz S p l i t a . 1821. Samo Dezdir dolazi također više puta od g. v. kasnije Pavao (g. Ovo se prezimenalazi u popisu pučana. g. 1730'. eo:. 1750. 1762.

1702. Ana Cavagnini (1681. 1700. g. 1714. 1662.-^-1679.. zabilježena je u Sutivanu 1 porodica. jer je Capogrosso naslijedio imanje Cava­ gnini. 1664.). i t .) i Jeronim Cavagnini. 1667. 1693. Simcin Cavagnini (1665... U maticama dolazi često < sa dva prezimena i sa samim i jednim prezimenom Capogrosso. Bartolomeo Capogrosso i g.. 1652. 1684. . koji je sagrađivši dvorac spjevao velepjesan »Bogatstvo i ubošitvo«. Governator Gianco Marianoviich. spominju se u suitivanskim župskim knjigama samo tri puta kao> kumovi. te se nasljednici nazvaše Capogrosso-Cavagnini. 1702. 1699. 1805. 1709. 1696. 1708. iSpetabil.) Perina Cavagnini žena Jeronima C. Sig. 1833. Perković (iz Sinja) za Italiju. Dianas. 96 . nobil. 1670. g. klerik Simon Cavagnini (1667.. kao kum signor Glanca Marianovich. (1657.. zabilježena je samo jedna porodica. te smrću njegove žene Perine rođene Markić i:z SpBta g. udajom njegove kćerke Elizabete za Capogrosso. 3.. Bartul Capo­ grosso. 1682... 1718. C a p o g r o s s o do g. i 167^. God.. 1710. Njegovom smrću (g. 1674. 1691v 1692. Lorenzo Capogrosso. koiih je godina kumovao: 1661.Capo­ grosso i Cavagnini. 1679.). riobil Co:.. izumrla je ova porodica.. eonte colonel Francesco Mariani.18 Na sutivanskom groblju od oko g. i to Marko Cavagini (g. 1696. oonte Gainco Mariianovich... 1694. te su se nedavno obje (Petronila i Marija) udale za talijanske oficire.. 1684. 1728... S. U jednoj ispravi iz Sutivana spominje se"g. od g. comes. 1665. 'Zabilježio' sam. g. g. 1830. g. Ljubicom: rođ. Jerolima Cavagninija* Elizabeta za Nikolu Capogros^a u svojoj kući u Siuitivanu. 1696. 1821. 1699. 1704... d. 1709.).. 1664.). 1690.' 1695..2. M a r i j a n o v i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knjigama g. 1728... 1709.). Dominus Petrus qu. Česte su im titule: de comitibus. 1694. Elisabeta kći' Jeronima Cavagnini (1704.. i 1652.. nalazi: se nadgrobna ploča: JONNES NOBXLIS DEOAPOGROSS CAVGINI Q C a v a g n i n i u maticama spominju se kao> kiuanovi od g.. Frano sin Marka Cavagini 1655.). 1709.gn. Ill. 1663. co:. g. 1678. Njihovi nasljednici nose oba prezimena. 1682.). i to g. (1701..touB Berghe^ich u 74. g.. a g. Bergeljiić iz Splita. g. 1648. naime . oonte colonello Francesco Marianovich. i t. godini. pokopan je u Sutivanu Ivan B.. 1656. U anagrafi od g. 1779. J o : Marianovich. Mariani. 1696. g. udaje se kćerka pjesnika dra. Cte. g. comitis. Melchioris d© comit.mus. 1648.. Hl-mus. 1583. kršiti se i umire novorođenče Ante sin Hl-mi Jo: Marianovich iz s p l i t s k e d i e c e z e ..). Bortolo Capo­ grosso. Posljednjte dvije Capogrosso-Cavagniiini optirale su s majkom pok. U anagrafi od g. 4. 1668. kao uspomena jedan tijesak za ulje nosi ime »makina Bergelića«. perima Cavagnin (1723. Sig. 1679. Marietta Cavagini i Cavagnini. d..

Dipl. 340. Kuljiša u Sutivanu. župan je bratovšti­ ne Co: Gianco. ibid. svibnja 1939. ibid. Split. 1747. ut int. do g. . — O crkvi Sv. 1941. g. • 6 Ciccarelli. alia Na Murvize Uecerine stane vode. M.) u arhivu židovske bogoštovne općine u Splitu. U popisu bračkoga plemstva od g. 347—349. splitski prior Petar. g. P r e m a saopćenju dra. 1726. 2 Croatia sacra. •— nx splitskom Jadranskom dnevniku (br . 13 Libro a štampa kod VI.do g. Kaštil su prema sutivansko j tradiciji gradili Dražoeviei iz Poljica. do 1784.. 1731. str. Vol. Jugosl. 284. Split. 255—256. comes (čamite. tercia Rasoli s a Tehstibreg sub Pocinala que est super sanctum Johannem. Barade crkvicu je Sv. una que est sub Merec de Uismovica. g. Naslov: »S. š A. Često se nailazi *-na comes (comite. 18 Libro a štampa u arhivu sutivanske općine. ibid.. 1934. zna. Jutronić: »Bratovštine u Sutivanu« u Novom Doba.. ibid. 8 Popis kod I. u obiteljskoj biblioteci Lukšić—Nižetić u Sutivanu. 1746. ibid.« 4 Rukopisi o odcjepljenju i razgraničenju u arhivu sutivanske općine. Zuanne đella Brazza. Vid Kegević. n Ciccarelli. str. Marjanovići (odnosna Dražaevići) naslijedili su zemlje od Radoevića. 17 I. 3 Rukopisni spisi kod obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu » . Prema jednoj. 1747. 70—71. uz ime Co: Gianco sitoj! napomena »absente«. 1747.1802. i umj. . . br. 203 od 15. III.. Ivana u Sutivanu piše u splitskom Novom Doba (br.. :Zbornik za narodni život i običaje 7 1 97 .. Bonaccija (Jelsa). comitis Janco. 106 od 6. Co: Janco Marianovich prisma neki novac od bratovštine. str. i 1756. Fondazione đella Parrochiale. Mate Kegević i Mihovil Babić. u popisu bratima godine 1738. Kod mene u prijepisu. 14 Krštenica u sutivanskom župskom uredu. 1932. 1736. 15 Isprava se nalazi (1938. ibid. str. 1734. . OO:) Hieronymus Gianco. godine 1738. ovi novi sta­ novnici: braća Perišić. koji se nazivlje Janikov dvor. — Andre Jutronić: »Da li je Brač podpadao pod splitsku diecezu?«. sv. Novo Doba. Petrus Hieronymus Janco. circum circa ecclesiam Sancti Joanis de Stiuano . a čini se da -stui Marjanovići baš od roda Dražoevića.17 U Sutivanu je ostala uspomena na ovu porodicu u terenu iza Kaštila. 1716. 54: » .. 50. bilješci. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)« u Vjesniku za arheologiju i historrju dalmatinsku. Ostojić. str. list 17 i 19. od g. LITERATURA I BILJEŠKE: Cod. br. Babica. g. kojeg prezimena ne nalazim u sutivanskoim župskim knjigama. Zagreb.—« 5 Rukopis kod don I.«. nalaze se i plemići Marjanovići. akad. 10 Popis kod I. co:) Hieronymiuis G'iianco Marianovich. 1657. 80.XI. dolazi i kao comes (co:) Gianco. 1934. ibid. 105.. str. v.. Marjanovići su porijeklom iz Poljica. vrlo se često: spominje. Izd. T Mladineo.) s (sutivanjanin?) pod naslovom »Iskopani temelji stare crkve i groblja u Sutivanu na Braču«.. g. . Split. comes Janco. Ivana sagradio i obdario naj­ kasnije u VIII. Babica.) < (bračanin?) pod naslovom »Iskopana b starokršćanska bazilika u Sutivanu«. 1732. U Sutivanu se spominju g. e sua Smembrazione dalla Parrochia di Humazzo Inferiore e Controversie corse per dichiarazione de Rispetivi confini. 12 Prepisao sa korica jedne knjige iz godine . g. 1905. 16 A. Hieronymi Janco.

: de Flliplis (»vino alli marinari a Splisca«). kapelan pop Jerolim Petricio i jurepatron crkve Sv.: Kr štulo vi ć.6 1701. mjesni sudac. župnik.: Andrija Jutronić.: Janković. 1585. zatim Dragičević -detto Piureškovrć.: Tomlčić. Đ'Onjohumčanjj'ani. mistro Iseppo Posinelli. :4 kurat Jerolim Petricio i Jerko' Cerinić. Nadgrobna je ploča prepolovljena i probušena. da je njihovo mjesto starije od nedalekih Nerežišća. 1733.: Dr. 98 2 . »livello di« Jakov Uršić. jer je na njima južni zid današnje crkvice. Crkvica Sv. Kristofor Sfartalov:ć. : rektor crkve pop Roko Petritio.DONJI HUMAC Na teritoriju 1 Donjega Humca nalaze se prethistorijski odnosno-' rimski ostaci kod Sv.: Ivan Cvitanić-Poletović. Bers?. Jakšić. Kevešić. Laiuirić (»fondo di Pri Zuanne Tironi«). 1579. da oni tu crkviau nazivlju »grčka crikva«. Vin. Ilije sagrađena je od velikog i manjeg tesanog ka-. 1726. Pred crkvicom: na zapadnoj strani ističe se antikni grob većih dimen' zija. koja' je i sagrađena kamenim materijalom starije zgrade. Hije i Sv. djelomično inkartana žbukom. 1732. đ * >) g. 1790. 1637. 'župnik.. Dragić.: procurator! delia chiesa: Toma Jadrijev"ć i Jakov Crinfocai. mistro Simon Andriuzzi (bačvar).: Mate Radičević. menja. Jadre. pop Marko Tomieić. Sačuvani su temelji čvrste stare zgrade. Križa Zuanić. u starijim Ispravama ili knjigama 1579. Popis imena sakupifeniili iz knjige -bratovštine cd g« 1723.t:ć. 1728. Niseteo. 6 porodica Jakšić ili Jakovljiq i 6 porodica Sutković ili Matijević ili Bartičević-Cvitanić. gastaldo Marko Petir'nović. " 1725. Osim toga Donjohumčanjani tvrde.:" Jakov Bertieević. mistro Dragičević. D.. Seljaci su mi kaza1!. Uzidano je više fragmenata ornamentike i natpisa.: Cvitanović.: Vičenco Perhalić. Također i oko crkve pobacano je nekoliko ko­ mada većih tesanih kamenova i dijelova ornamentike. 1730.1724.7 1723. 1731. ispunjen kršjem. pa i — prema pričanju mje­ štana — rimski kamenolom. mistro Iseppo Scarpa. 5 1656. opat Monsignor Cvitanić. : 3 plemići birači povaljskog opata 3 porodice Zuanić. Zuanne Vcineo.

Žuvić (kao nasljednik Dragičevića). U sutivan. — U boboviškoj matici dolazi kao Ceiriaruć sive Bavčević. 1765.: Ivanović. Babić. Norpić. paron Sfartalović. Bertičević (kao nasljednik Jadrijevica). Dragnić. Hairapić. Gerinić. 1752. Zuanić. Crinfocai.. C e r i n i ć 2 porodice. 1781.župnika g. Juraj Peruzović. Stipinović (k. Skargatić (kao nasljednik Petrinovića). Jurišie. Harašić. Pierotić. Martinić. Nigoević. Partialjić ('nasljednice kćeri).Dragičevića). 1751. Baldović (kao nasljednik Sfartalovića)..: Marinović 'iz Podhuma.s Jadrijević. 1791. 1777. Laurić.: mistro Marinković-Spadić.: mistro Cosmo Scarpa. 1796. Bertičevie. Ilić. Depensić. Tomičić.: pop D. D. Petrinovic. koji su birali u Donjemu Humcii župnika god.: proto Macanović iz Trogira (»per il restauro< di Campanile«). Fiorini (kao nasljednik Jakšića i Maroića). Jurišić. 'župnik Cerinić.sikoj se matici spominje god. 1745. Mairtinović. Nadali. Lukšić. Gruibšić (kao nasljednik Zuanića).).: Skargatić Antonio. Sadanje porodice 1. Pan/pić (kao nasljednik Nigoevića. 1766. g. Hranovetf'i! 1790. Baloević. mistro Vilović. a g. Bakulić. "1795. Dragičević. Stipičić iz Gornjega Humca. Radmili. Ni­ kola Ferro. Jakšić. Vladi­ slavić.1734. mistro Radetić. 1767. i 1802. u mtfnarskoj g. Sojančić. Juanipenić. Krstulović. Cvitanović.ao nasljednik . mistro Francesco Andriuzzi. Alfircvić. Prezime se nalazi u popisu birača. Karazić. Ivan Rendić.: mistro Vičenco OrlandM. Haraš . Laibanović. 1777. Dasenčić. u nerežiškoj. Jubetić. Filipovie. 99 . Paolo Balarin. 1771. mistro Pisenti. JuričeviČ (kao nasljednik Martinisa).: Boldović. Boroević (kao nasljednik Nižetića). mistro Nadal sin Marka. Cerinić.: ć.. .: patron Gregorij Sinčić. Anđriuzzi (kao nasljednik Dragičevića). Karlibimjamin (kao nasljednik Nižetića).: R. Vidošević. 1756. s napomenom: iz Donjega: Humca. Vladislavić (kao naisljednik Ivanovića).: mi'stro Sokolić. Berković. 1738. Cerinić. Gususić. Nižetić.. Jutronić. Pavišić (kao na­ sljednik Nigoevića). D. 1739. Ivan Dubravčić. Grubiš : ć. 1761. Prezimena Izbornika' (»svojta«). 1736.1777. Vicenzo Paterni (»per aggiustar la banidiera«). Ivanović.: Caglević.

— U knjizi bratovštine g. i to kao Jaxich.. Jakšić alias Sadaimunčić.2. 1579. D r a g i č e v i ć (nadimci: Šuibaša.. a u supetarskoj g. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. Slave. Skoda) 10 poro­ dica. 1670. 1657. Pistur. 1625.12 6... Vere.. 1788.. i to 6 porodica. 1882. kao Laurić dictus Delija i g. 4. J u g o v i ć 1 porodica. i g. Škare) 39 porodica. kao gastaldo Luka D. 1576. Trćola. 1827. s napomenom: iz Donjega Humca. Bašo. 1725.11 U ispravama se spominju Giassich Gieronimo nuncius g. 9. 1738... 1771. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 1657. 1777.10 u popisu birača župnika u Donjem Humcu g. Prezime dolazi u knjizi bratovštine g. J a d r i j e v i ć (nadimci: Ereinita. 1790. detto Puresković Vjerojatno porijeklom iz jP o 1 j i c a. u škripskoj g. i 1784.. Domantić. iz N e r e ž i ć a. 3. opta kao Jakšić ili Jakovljić iz Donjega Humca. — U sutivanskoj se matici spominje g. U sutivanskoj se matici spominje g.. Dragičević se spominje u Donjem Humcu g. v. *1790. oi dolskoj. doseljeni kao rodbina župnika. 1700. u nerežiškoj g. u popisu plemića izaborrika povaljskoga. 1790. 1783. 1683. Bentoko. oko g... — U 100 . Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka od g. Fermo. 1782. Galović. Prezime se nalazi g. 7. 1680. 1751. 1777.14 li g.11 U početku knjige donjohuuoičanske bratovštine »procurajtiore della chiesa« Toma Jandriević. Uđovič'ić. U boboviškoj matici kirštenih zabilježen je g. 1589. Geo­ metar. ail s napoimeno'm na »fondo di Pri Zuanne Tiromi«. U Pražnicama-. Bilina.33 Isto se prešane nalazi u popisu bračkoga plemstva g. u boboviškoj g.. 1724. tu povaliskoj g. 1726.. u postirsikoj g. u nerežiškoj g. xi uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 1758. u nerežiškoj g. Gamfoelot. 1722. Tologa. iz L o k v i č i ć a . i na početku knjige ^bratovštine g. i 17776. Šltefanov. Jazić i Jašić. 15 Jakšić je i među biračima đonjohumčanskog župnika g. 1870. 1723..9 u popisu pučana »galeota« g. iz P u č i ^ ć a . 1723. 8. 1752'. 1591. iz B o l a . 1657. kao Andreis »alias« Andriević (ali je ova grana izumrla) i kao Ivelj alias Andriević. te g. — Prezime se nalazi među bira­ čima đonjohumčanskog župnika g.. 1782. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1723. 1777. oko g. Koteć) 42 porodice. U sutivanskoj matici spominje se g. M a r ^ n k o v i ć 3 porodice. u dolskoj g. također iz Pučišća. U postiorskoj matici spominje se g. E t e r o v i c (nadimak: Galović) 1 porodica. 1681. L a u r i ć (nadimci: Pivalo. 1738. 1707. Ćifut..... kao mistro Marinković-Spadić iz Bola.zabilježen je g.. J a k š i ć (nadimci: Čokrić.. Giaxich Geronimo ambasciator. u knjizi bratovštine g. 5. Krpeša. Bilać. ' . Kopito. u supetarskoj u početku XIX.. g. 1703. 1574. 1758. Belalija. ali g. koji su dobivali sol g. kao Dragičević-ilužić. Kulive) 10 porodica. Dira g u n 1 porodica.. 1737. Prema tradi­ ciji.

1767. B e r t i č e v i ć God. abbatte Monsagnoi" Cvitanić. V1 a d i s 1 a v i ć 1 porodica. i š i k r g a t i ć 1 porodica.17 te u staroj nerežiškoj. 1657. u Nerežišćima. 1777. spominje se ui Donjemu Humcu pop Marko Tomičić. 'God. 12. 1701. Izumrle ili iseljen© porodice 1. iz Donjega Huraica. 1699. među biračima povaljskog opata bilo je 6 porodica iz Donjega Humca Sutković ili Matijević ili Bertičević-Cvitanić. zabilježen je mistro Anđriuzzi u Supetrui. 1728. bilo 101 . g. Prezime se spominje g. i 1820. zabilježen je Petar Bertičević. tu istoj matici g. 2. 1815. Prezime se spominje u knjizi donjohumčanske bratovštine. 11. 1625. s napomenom: iz S I i m e n a . 18^4. C v i t a n i ć se spominje s napomenom: iz Donjega Humca g. g. 1726. spominje se 'A. u sutivanskoj matici..11 3. God.. 14. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica. Godine 1781. k tomu u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. Skargatić je spomenut s napomenom: kao na­ sljednik (Petrinovića.) Vjerojatno je Cvitanić isto što i Polotović. — Pori­ jeklom iz P o l j i c a. 1643. iz M ' e d o v . g. R a k e i a 3 porodice. sutivanskoj matici g. 1833. 1723. matici g. 1724... 1777. 1775. u knjizi donjohumčansike bratovštine g. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica oko g. spominje se u spi­ sima župnik (Ivan Cvitanić. Među plemićima. 1723. 1724. Martinčić. Među biračima donjoliLimčanskog župnika g. u supetarskoj s napomenom: iz Donjega Humca. — U supetarskoj matici spo­ minje se g. 1658.—1733. među biračima donjohumčanskog župnika. pop Cvitanić. u Sutivanu. župnik Polotović iz Donjega Humca zabilježen g.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. i 1801. 1701. 1703. 18 god. — U Milni je zabilježen magister Andriuzizi: g. 1871. u sutivanskoj 'matici g. pri glasovanju za župnika. 1861.D o c a oko g. a g. 1637. i 1719. a kao Martinović g. 1579. 1810. 15. 1817. Spominje se u ' knjizi đonjohumčanske bratovštine ig. 1777. iz M i r a c a oko g. koji su birali povaljskog opata (upravitelja). U Nere­ žišćima pastoji ovo prezime s nadimkom Furlan. magistri Spađić ' s napomenom iz Donjega Humca. i 1762. M a r t i n o v i ć 34 porodice. s napomenom: iz Splita. on je bio upravitelj povaljske opa­ tije 1710. g. 1807. P i p l i c a 1 porodica. T o m i č i ć 2 porodice. 1777. 13. P e r i ć 3 porodice.10. A n d r i u z z i. zabilježen je u knjizi bratovštine kao bačvar mistro Simon Anđriuzzi. spominje se mjesni sudac u Donjem Humcu Jakov Bertičević. 16. — Prezime se nalazi u popisu birača donjohumčansikog župnika g.

Andrija Jutronić. (Dnus C. 10. 1781. 1661. do g. (za Škrip. u sutivanskoj matici s napomenom: iz Donjega Humca kao Juitrinić. gdje-su po­ stojali i Trinfoeai iz Trsta. C. U nerežiškiiHi župskim knjigama g. 1800. porijeklom iz Bosne. 1723. Prezime je zabilježeno u popisu bračkoga „plemstva g.) s napomenom: iz Donjega Humca. 1728. U sutivanskoj . g. 1657. 1777. a 1743. župnik u Mircima. 1777.11 U boboviškoj matici g. 1632. 1733.—1799. 7. 1723. 9. zabilježene su samo dvije ženske jPerhalić. cd g. u fenjjzi bratovštine. 1777. Duhomzović alias Parhaljić. u popisu izbornika donjo­ humčanskog župnika. s napomenom: iz Donjega Humca. 11. 162'5. g.. 5. i među pu­ čanima za regrutaciju u Škripu g.4. 1738.17 J u t r o n i ć God. 1657. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1764. Prezime se spominje u popisu birača donjohumčanskoga žup­ nika g. originalnog plemstva od g. K r i n f o k a i (Grinfocai). Ovo se prezime nalazi među pučanima. Prezime je zabilježeno. N i g o e v i ć je zabilježen u škripskim župskim knjigama g. spominje se Perhačić. Postire). 1579. 1671. 6. 1713. kao Vicko > Perhalie. i u popisu izbornika donjohumčanskog župnika g. isto što i Cvitanić. Dol.. P j e r o t i ć je zabilježen u sutivanskoj matici od g. 1684. prokurator je crkve u Donjem Hurniou Jakov Krinfokai (Jakov Crinf ocai). 1777. God.11 i u popisu izbornika doniohumčansikoga župnika g. 1657. 102 je 6 porodica iz Donjega Humeri g. Cvitanić alias Polotović iz Milne. u donjohumčanskoj knjizi bratov­ štine g. g. 1694.Nigoević se nalazi u popisu bračkoga. »gastaldo« u Donjem Humcu je Marko Petrinovle. zabilježen kao Kririfokaić. 8. Neki su pošli u Supetar. 1777. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. a g. u dolskoj matici. D r a g n i ć . kao Sutković alias Matijević alias Bertičević-Cvitanić. 1745. P e t r i n o v i ć g. P e ir h a 1 i ć je zabilježen u knjizi bratovštine g." koji su primali sol g. do g. kao Pierotić Skorco s napomenom: iz Do- .spominje se g. Prezime se spominje g. 1726. 1796. Oko g. 1779. C v i t a n o v i c u sutivanskoj matici zabilježen g. u supetarskoj. u Donjemu "Humcu. 1777. n Prema tradiciji. porodica se preselila u Sutivan. U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. 1779. 1800. koji je bio oko g. 1574. U popisu birača donjohumčanskojga župnika g. Možda je C. 1745. u istoj knjizi kao Dragić. i 1696. a porijeklom je iz T a r a n t a u Italiji.matici češće od g. !Aindrija Criinfocai i pop Tomaso Grinfocai.

Ta se crkvica nalazi na podstavku stare rimske zgrade. Jadre često se na­ laze ostaci iz rimskog doba. Četiri komadića obične prethistoričke zemljane žare i dva komadića kamenog noža. Bulić je nabavio više prethistorijskih predmeta u Nerežišćima. raznih kostiju i spuževa. U svom članku »Historijski i umjetnički spomenici na Braču«. Oko 80 m zapadnije od Sv. 1748. 1698. Jedna se grana preselila u Sutivan g. Ovo se prezime g. paron Sfartalović. br. 1891. koji su dobivali sol. . str. a kraj crkvice još se vide fragmenti žrtvenika posvećena Silvanu. g. 8.njega Huniea. 1 103 . u sutivanskoj matici kao Svartalović. spo­ minje se Kristosor Sfartalović. — U bobovisfcoj matici spominje se jedna ženska Pierotić g. 1781. Čini se da su Sfartalovići spadali među privilegirane porodice.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Frane Bulić: »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)« u Bullettino di archeologia e storia dalmata. Ovdje su nađene srebrne starohrvatske nauš­ nice od IX.20 13. a.. Tu je kraj porušene crkvice. nalazi u popisu pu­ čana. 1725. mistro' Kuzma Škarpa iz Donjega Humca. 1891. više komada konglomerata od ugljevlja. matici kao magiister Škarpa. 1483. kao Škarpa uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 1703. 1688. 1940. Jadre nađen je relijef muza. 24 i 25 veli: »Kod sv. U Sutivanu je župnik P. u popisu izbor­ nika donjohumčainskoga župnika. S f a r t a 1 o v i ć. do X. Ilije Bulić je primijetio g. veljače 1629. 1489. u nerežiškoj. koje igraju kolo. br. koji je štampan u Bračkom zborniku. 1684. — U knjizi donjobiumeaniske bratovštine g. 1777.. Kod porušene crkvice Sv. U Dračevici gradi Ve­ liku Vodu g. — Prije II. stoljeća. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. God. nalazi se prezime iSfairtalović. Donjem. . 1723. kao mistro IzepO' Škarpa. 12. 1. zatim zlatni novac bizantinskog vladara Romana IV.22 Prezime se spominje u popisu izbornika đonjohumčanskoga župnika g. 1574. 1770. 1780. 1751. mistro Kuzma Škarpa. noge koze. Pre­ zime se spominje g. 1743. bilo naselje koje je i kasnije u srednjem. Cvito Fisković.. . vijeku bilo napučeno. 1625. Prezime se spominje g. do oko g. 14. Split 1891.. i to u Donjem Humcu gornji komad sjekire od diorita. U bračkoj »schiera di Nofoili« od 10. zabilježene su u Donjem Humcu 3 porodice Zuvanića. str. < U Rerežišikoj matici kao kum zabilježen je Škarpa iz Silibe. od g.21 Godine 1579.d 50—60 cm Bulić je iskopao komad lijevog roga jelena. a druga u Supetar. 1808. 117—200: U špilji Kopačini pod brdom Gračišće između Supetra i Donjega Humca. svjetskog rata posjetio je predjele ovih crkvica dr.. Z v a n i ć (i Zuvanić). i 1781. u sutivanskoj matici. U Milni je zabilježen mistro Škarpa g.10 Spominje se g. u popisu galeota. do g. Oko crkvice Sv. Spcminje se pop Fabijan Zuvanie kao luipravitelj povaljsfee opatije od g. više komadića nožića od kremena .-1739. g. a g.. gornji komad sjekire od serpentina i preko 30 komadića noževa od kremena. 1739. Š k a r p a (Scarpa) je zabilježen u knjizi bratovštine g. 1777. u dubini o. iz Komiže. 1723. Doseljeni Škarpa bio je kaimenair i zidar. Ilije nalazi se rimski sarkofag . Humcu i škripu. 1786. u škripskoj g. a g. su­ deći po kamenim fragmentima i rimskim opekama. u bolskoj g..9 i g.

Stoga su se iste godine sakupili glavari porodica. Porat. 2 i Ostojić. Babica (ibid. muzeju u Splitu. list 14—16. 1827. Elezione del Paroco d'Humazzo Inferiore.. kao i u jednoj kući u Donjem Humcu. koji je nekoć stajao na krovu crkve. ibiđ. 329. (Rukopis kod obitelji Michieli. 84. str.ibiđ. str. vijeku bila popravljena . i 67 Cicearelli . str. str..: župnik Jerolim Tiironi 1615. Rukopisna knjiga u Arheol. — Rukopisi u arhivu sutivanske općine i kod mene u prijepisu. s t r . Krstulović. jer je u njemu od g. str. Supetrani u ispravamlai prije početka matace 1579.. 14 Diversi publici decreti. 10 Mladineo . Udine 1656. 3 Ostojić. Maroević i Benković. »Uz crkvicu sv. str. P e tritio. Bilo je izbornika i u drugim mjestima. ibid. : pop Petar ligutić iz jPoljica 1604. 73—74. Jakšić. 84. 303. Vrdolca.. 4 U rukopisnim aktima o odcjepljenju i razgraničenju Sutivana i Donjega Humca. str. List. 13 Ostojić. str.iz IX. Get. list 11—14. 2 Croatia sacra. a naišao sam i na romanički akroterij u obliku poliedra. kotarsko poglavarstvo.. ibid. Petra izgonila je g. terminazioni. ibid.ibid.1589. . SUPETAR Supetar je danas (glavno mjesto Brača. . . 11 Cicearelli. . 17. a od g. a koji upućuje da je stara crkvica sv. ibid. Stara isupetarska erkva Sv. a s njom i arhiv. Navijanje i t. zatim od g. str. 5 Cicearelli. 8 Libro a štampa u župskom ui'edu u Donjem Humcu: Per li Jusabenti di Humazzo Inferior della Brazza contro Valerio qu. 15 ibid. .. list 10—19. 108. 22 Ostojić. 255—256. Marco. 12 U popisu su ovi vlasnici pašnjaka g. Pietro Giaxich. ibid.. U njenoj' apsidi. d. 84. Giovani qu. stoljeća. str. str.. 75—76. ibid. .— Vitturi u Kaštel-Lukšiću). 1870. koji vjerovatno po­ tječu iz tog najljepšeg rimskog spomenika na otoku . 84.. vide se ukrasni fragmenti. 1 Supetarski dijelovi varošice jesu: Glavica. stoljeće.).... Varoš.«. te se taksi­ rali radi 'gradnje nove župske crkve. siudište. 106. u kojoj je profilirana velika baza. 7 Ime je zabilježeno samo kad je prvi put spomenuto.. a sada središte (bračkoga kotara. Jadre u XIII.. ibid. 9 Popis kod I. Spomenik je srušen i njegovim kamenjem sazidana je djelomično crkvica. 1729.. To je nadgrobni spomenik koji Abramić datira u I.: Bertičević . 18 Mladineo ibid. i XIV. ibid. i Ostojić... 19 Mladineo. ibid. Na Vlačicu. privilegi et indulti. ibid.Jadrijević. prokuirator puka 104 2 . politička ekspozitura.. 1903. 20 Mladineo. : 3 Ivan Bersatić..« i » . ibid. 6 Cicearelli. Ilije kraj Donjeg" Humca opaža se tloris rimske zgrade. 321.

. Pjerotović g. 4. Dujmović paron Ante Rendić braća Tironi pok. Marko Grego. 7. Jucrja Pavao Bersatic pok. 1646. prokurator puka pop Jerolim Jakšić. 1692.1 Nakon požara župske crkve sastali su se predstavnici domova g. Paviao Beinsatić. Tironi g. Frane Bersatic pok. 1729.đMarko Ongaro.. Ivan Dujmović pok. V. 1683. Osim predstavnika prisustvovali su i drugi članovi porodica: 1. Popi® pređstavniika porodica god.. Juraj sin Mate Sesnjića. paron Matej Rendić braći.. Pro -Bersatic. Ivana Juraj Tironi (natpis na crkvici Sv. Rendić g. Mičeli g. Tad su bila u Supetru 53 doma. Haržić i Franjasović g. 16. mistro Petar Kalafa. 1693. Satičio Satičević. Poljako g. 1667. Ivan Bersatic pok. 1695. Seriković g.. Jerolima.. Banović g. 6. Dno Mati ja 20. Frane.. Vida. Jakov Dujmović Ivanov.. Jerolima. Kaljević (kasnije Caglievich i Zaglievich) g. Frane Picolo. :4 1656. Ivan Brakušić. Ivan Vitković. 8. 1729. 1677. Mihovila. Mi­ hovil Bersatic pok. Ivain Sahhović. Frane Tironi. paron Cagliević 105 . njegov brat Nikola. 17. Ivan Franjasović/ Fra. 1650. Kralji g. 1728. njegov brat Dujam Bersatic. 1716. Ivana. 1729. kurat svjedoci Jerolim Tironi i Feliče Tironi pok. Vušković g. radi gradnje nove župske crkve. Popis (pučana) n vezi\$ regriitacijiooi za bračku galiju g.^ Roka). Srećka Juraj Vušković mistro Ivan Vitajić braća Rendić pok. Ivan Bersatic pok. Petar Kaman. Marka. 1729. Bat Dujmović. Ivan Krsitulović 21. Bersatic g. : 5 1665. Juraj Rendić. 18.. Jerolima. Marko Šintić. 1703. 1721. 15. Piefcro7 Ml stro Franjo Kralji. 10. Šime Bersatic pok. :6 1682. 13. Remetić i Prence g. 1709. Galeotti idi S.1629. Ivan Rendić.. 1680. 14..no Sesnjić.. Mihovil Dujmović. 1625. Jakšić g.. kurat Pavao Bersatic kapetan Frane Bersatic sudac Juraj Marod Matej Tironi Julije Tironi Pavao Balarin kapetan Frane Kralji Birača Baniović paron Luka Dujmović paron Frane de Rado Ivan Marogi 12.. J u r a j Radičić. 2. 1685. Nikola Siljimdeči:ć. 5. 9. 19. 3.. Porodična prezfmeoa: Supetrana iz knjige »skonjiđana« đo g. Frane Bersatic pok. Frane Franjasović gasttaldo.: M-atij Tironi. August Bersatic pok. Summić g. Jerolim Bersatic. Dujmović g. 11. Ligutić.

Petra 70 . Kralji.22 . Bersatić. Petra 69 paron Juraj Tironi 46. Dr. Juraj de Rado 62. Grgur Cagljević 52 . Stanoević. Derado god. Rendić detto Lesandrin i Skoknić god. 1734. 106 . Nikole . Po­ ljake. parah Frane Spudieević 50 . Jakova 36 Matej Rendić 60 kapetan Juraj Barković . Ante 47.. Franjasović alias Remetin. Frančeskina Leventi (muž na 73 Ante Jakšić putovanju) 'Popis supatatrskih. Ivan Pjerotić 72 Udova Franjasov'ć pok. Cagljević. Nižetić iz Selaca i Sinčić god. 1740. Nikola Vušković 48. prezimena iz knjige »skonjidana« od god. Petra 43. Jakšić. Ivan Rendić pok. Skoknić. Petar Jakšić pok. Ivan' Remetić 53 . Juraj i Jerolim Bersatić 64..Ante 49 . Stefan Radmilli 28 Ivan Summić 54 rnistro JeroUm Jeričević 29 Ante Sinčić 55 Jelena udova pok. Imena prvi put spomenu!!!?.: misitro Georgius de Oomstantin.. 1749.: Mičeli. Banović. Pierotović. 1742.. Vušković. 1747. Ante Ninčević 68 Šimie Rendić 45. Maroi i Jakovčić detto Bukarin god. Remetić i Balarin god. 1743. pairon Marko Jaksic 51. Hanoević. Pizzolo1 i Rend . 1748. Šime 41. ć detto Russo god. Balarin. Jelena di Constantin od Tiro23.38. kapena 30 Nikola Rendić Bersaitića 31 Matej Hanoević 56 Petar Haržić (Hržić) 32 Ivan Jakšić pok.-37. Bersatić alias Paulina. Vasselli. Andreis. Sinčić. Ante Remetić 67 paron Vickoi Rendić 44.. Bersatić. pop Jovanelli. Tirani". Ivan Caljević 66 Mihovil Rendić pok. 1735. Juraj Haržić 25 . . Mate Baćina nija (muž ma putovanju) 24 . Dome 57 Nikola Skoknić 33 Stefan Remetić 58 Frančeskina Bučić (muž 34 parom Frane Franjasović odsutan) OQ •braća [Poljaiko 59 Juraj de Rado pck. 1741. mistro Luka Semković 39 Ivan Jakšić 63 Matej Piccoli 40. Krstuilović.. braća Rendić pok. do početka 'matice god./ prviih 20 (18) godiina miatice krštenih 1747. Petar Grego 26 . Sokolić. Ivan Rendić pok. Dieirado. Rezzo iz Venecije. Rendić. 1729. paron Juraj Jakšić 71. Pizzuli.. Ivan Franjasović 61" braća Bersatić pok. Ivan Vuišković 65 paron Petar Dujimović 42.: Dujmović.

Bilančiić iz Trogira. Bresciani alias Santo.: Harašić iz Nerežišća. comes Barbaro. 1759. (Ajndrić iz Visa. Domjanović iz Splitske.' Taras iz . Rendić alias Alngel. Bojanić. Jakšić. Barberigo iz Venecije. Jakšić iz škripa. Venetij. Fiorini iz Seravala (Seravallo). Bellavita iz Venecije'. Margarita Bolognes. Perišić iz Sitnoga. Vušković alias Vlašić.: Jakšić iz Donjega Humca. Nižetić. Bergeljjć iz Splita. natpop Juvilleo iz Trogira. Hetin iz Podstrane. Cvitanić. coadj. Kuličić iz splitske dijeceze. 1753. Batoš iz Sumartina. magistri fa. Pavišić.: Agregoni iz Splita. 1781. Bassanesis. Vranjičić iz Poljica. Lučić iz Ponikva kod Dubrovnika. Jakšić alias Salamunović. Mariančević iz Selaca. . Bresković iz PoIjica. Remetić. 1757. Jurišić. Gelineo. 1751. Rendić alias Ruso.: Galatović iz Visa. Dr. Mandić iz Zakučca. Medin. Jeričević. Pretorij.1750. Priskić iz Rijeke. Malfei. Maroi. Toimičić iz Dola. 1758. Pajton iz Trogira. Barozzi. Uškovrć. Vitaić iz Komiže. magistri Krstulović. Vuranjican. Haržić.bri Marasehini iz Verone. Kuparić iz Grohota. 107 . Biličić iz Omiša. župnik Bersaltić. Papić. Priskić iz Lovrane. Pavunović iz Korčule. Sisgoreo iz Šibenika. :• Matšć. Voviseto iz Venecije.: iicbil.: pop Tironi. ^dr. magisitri Sokolović. Tudorić. kapelan Dujmović. Petrie iz Komiže. Gerardi iz Venecije. Papin. Franjasović. Vidaković. Spudičević alias Saibo. Hektorović iz Pučišća. Buttor iz Bobovišća. Dragazzo. zlatar Ferro iz Korčule. Bernardi iz Splita. Bellavita. Boljić iz Obrovca. 1752. subdiakon Litković iz Pueišća. magistiri Barozzi. pop Matulić. jPalini iz Nina. Andreas sa Šolte. Habair iz' Karlobaga. Kastrupilović. Garafulić iz Nerežišća. Pierotić. Jeričević alias Damiani. Stanoević. Bulić iz PoIjica.: Dobrunić iz jPiitava. Vučić alias Munita.: Vulić iz Siplitske. Pasquali iz Starigrada. Bologna. Golubović iz Duća.: Rasol. Senković. Ivellio. Boroević iz Karlobaga. Oliverio (Villa Ignani Diocesis aquilensis). 1754. magistri Sokolić. Ugrin iz Sitnoga. Vranjican iz Dola. Marmčević alias Gligo iz Bobovišća. Remetić alias Coijević. Mompiani cancel. Brizić iz Gornjega Humea. pop Balarin. Franjasović đićti Remetin. Fiochi (Split). Bernardis (Diocesis Podinensis in Liburnia). I>amiani ailias Jeričević.Selaca. Mišetić iz Splitske.: Bulić. Bresciani. Ugrinović iz Sitna. Radičić. 1760. Insulae. Vučić seu Puin. Seget. Danielović iz Novog sela.: Sikarneo iz Nerežišća. Sukadarić iz Siuimartkia. Remetić alias Omerović. Hatoer. 1755. kancelarij. Hiržić. 1756. Vladislavić iz Miraca.

D e r a d o (Šuška. B a r h a n o v i ć (Murvicaniin) 1 porodica. 1764. te Zaglievich od toga danas Caglević.: Bakarin. Caljević iz Zagvozda. doselili iz D o n j e g HUJ Hi­ c a oko g. 1816. U popisu za gradnju crkve g. 1684. Bačvar) 8 porodica. iz B o l a . i 1709. God. U Pastirima je zabilježen g. — U župskim knjigama od g. iz M i r a c a . u škripskoj matici Coljević g. 1657. 13. iz K o m i ž e oko g. s napomenom: iz K o m i ž e . zatim i kao Caglievich. B r k l j a č a 1 porodica. Pilić . iz C a t a prekoi Sutivana. U Bobovišćima se spominje g.. Svitić iz Komiže. 1820. Rokela. g. kao Caglievich. Dolazi u popisu novoga stanovništva od g. magistri Vitajić alias Sokolović. 1667. 1815. Krstulović iz Bobovišća. 1670. Mune) 8 porodica.— Hlap) 2 porodice. 1774. 1777. B e o v i ć 5 porodica. dalje. 6. 1752. spominje se kao De Rado.9 Tako i u župskim knjigama (knjiga skonjidana) od g. 1771. (Duje). "u Milni kao doseljenik iz Splita. iz S p l i t a . C u l i ć 4 porodice. 1814. i 1690. i 1824. 1843. (nadimak Srdela) 4 porodice. Vasselli Casinensis. 108 & . doselio: iz M u r v i c a oko g. 1851. B j a ž e v i ć 2 porodice. Doselio zlatar Ivan.. 1834. 1686. kao magister Culich g. D a m j a n o v i ć (Škendre. 1747. slična napomena g.8 5. Prezime se spominje u Nerežišćiima. 1758.. 1664. 1801. 9. 1853. A n d r e u z i (Furlan) 2 (porodice. 1763.— U Postirima g. iberado alias Suska. B o r i ć. Mračić sa Mljeta. Sadanje porodice 1. Vje­ rojatno iz B o k e K o t o r s k e . iz K o n j s k o g a doselio Josip oko g. 11. Alberti. a g. g. 1648. 14. iz S p l i t a . 7. a iz Splitske (kum) g. B r o n z o v i ć (nadimak: Bronzo) 1 porodica. kum Borić iz P o1 j i c a. U župskim knjigama od g. 182J0. C a g l e v i ć (nadimak: Rađesko. pop Caljević.. Matić alias Baćina. B e r t i č e v i ć 1 porodica. knjigama od g. 1729. izumrli nadimci: Turko.. B o r t i č e v i ć 2 porodice. U župskim.: Ostoja iz Dola. — Prezime se spo­ minje u popisu bračkoga plemstva g. 8. Č u l i ć 1 porodica. nauta de Rado. zabilježeno je Remetić adias Coljević. Svirčić alias Senković. 10. iz Dračevice. U žup­ skim se knjigama spominje: iz Š k r i p a oko g. Vuskovic alias Gundulaj. 4.: Krstulović alias Bepimjafc. — U župskim knjigama od god. 1759. 3. U staroj nereži'škoj matici zabilježen je Simon Cagglievich presbyter Hliricus g. 1833. 12.1762. 2.

Povaljski Hržići — prema predaji — porijeklom iz Roškog Po­ lja u Bosni. God. 1680. 1758. 10 Prema podacima. 1625. Pietro«.8 U Supetru se spominje: Jakšić-Krstić iz Donjega Humca 109 . 1751. Gabelot. 24. 1757. porijeklom Ugrinovići iz }P o 1 j i c a. iz S p l i t a doselio oko g. D r a g a š 1 porodica. J a n k o v i ć 1 porodica. G o 1 e š 1 porodica. jedan put s napomenom: iz Bobovišća. Dragićević-Ružić iz Donjega Humca. 16. s napomenom: iz P i t a v a (Dobrunich). iz K o m i ž e oko g. 17. U župskim knjigama g. Dragiče­ vić »detto« KJastelanac. mesar. U poljičkom izvještaju g. g. a kao Ugrin g. Doselio iz S i n j a Grgur oko g. 1815. 1760. 20. Bandurić.15. 27. — U popisu pučana za bračku galiju g. iz N e r e ž i š ć a. ali g. Parađer. Dni coimitis Joannes Diujimovich. 26. 1880. D r a g i č e v i ć (Purešković. Doselio — prema matici — oko god. 22. Stojan. D u k a 1 porodica. D u j m . Na Bolu je Hržić nadimak porodice Vodanović. ' v 23. G r a n i ć (nadiimak Mućanin) 2 porodice... 1656. g. imao nadimak Jordan. 1843. 21. 1759. J a d r i ć 1 porodica.5 Prezime se nalazi' u popisu bračkoga plemstva od g. 19. — U župskim knjigama od g. 1808. g. 28. oko g. 1816. 1869. U župskim knjigama dolazi od g. Ima ih u Dubrovniku i Trstu. iz L o ž i š ć a. 1752. 1888.porodice. d. nofoilis Dr. D o b r o n i ć 2 . Co: medicus Joannes Duj­ movich i t. 7 Supetarsfeih Dujmovića ima u Spli­ tu i u Zagrebu. g. 18.. Kao Ugrinovi'ć zabilježen g. Girgo iz omiške R o g o z n i c e doselio oko g. kao Duchich. oko g. doselio Ante iz Muć a oko g. J a k š i ć (nadimci: Ćuimeta. — U župskim knjigama od g. g. poljički Dujmovići. Škamparin) 9 porodica. iz P r a ž n i c a. kao »galeottd di S. Pokojni Niko Hržić (umro pred 14 g. 1819. I v k o 1 porodica. s napome­ nom: iz Sitnoga. 1856. 29. a napomenom: iz |Škripa. 1849. a za drugu • Pistola iz Bola) 2 poro>đice. H r ž i ć 6 porodica. 1812. 1750. 1840. Cvancik. U župskim knjigama (skonjadan) od god. Ružić. da porodica Dujmović ima »biljeg i značaj poljičkog plemstva«. 1799. 1637. F a d i ć (nadimak Komižanin) 4 porodice. zabilježeno je. i 1820. Stupac.. Dni capitanei Dujmovich. te je do g. 1657.o v i ć (nadimak: Lukin za jednu porodicu. D u k i ć 1 porodica. kurat Gerolamo Giaxich.) 16 porodica. otprilike). iz I m o t s k i h P o l j i c a doselio Đ. Michiel Giaxich mjesni' sudac 11 . g. Stare i umrle bračke Dujmoviće naslijedili isu. ^ ^ 25. 1677. 1827. G o i ć 1 porodica.

i dalje. 49. 1752. J. Masca. 34. Humca. J. a:li uvijek kao Kulimbat i Kolimbatović. — Prema tradiciji doselili iz K a r l o v c a . Doselio iz okol'ce T r o g i r a . Jaikšić alias Salamunić iz Škripa. 47. 4 porodice. 1817. K r s t u l o v i ć (nadimci: Bofcoška. oko g. g.supetarskim žup. knjigama cd g. 1812. iz V r b a n j a.. god. 33. K u z m a n i ć 4 "porodice.. i to s naipomenom: iz P o t h u m a. J u r e t i ć 2 porodice. U župskim. oko g. K o r 1 a e t 1 porodica. 1850.reFi iz S p l i t a . 1852. 1729. J u n u š i ć (nadimak: Miškotovi) 2 porodice. K l j e n a k 1 porodica. oko g. 1790. iz Os t r o v i c e ." 1848. K u r t i ć 4 porodice. Cimara. Spominje se u župskim knygama od g. u popisu supetarskih porodica. 1823. god. 1760. iz S t a r i g r a d a oko g. •45. iz P o d g o r e .. 1742. U auipetarsikc'i matici zabilježen god. 42. 35. iz P o d g o r e kod Ma­ karske. 1800. g. M a š k a r e 1 1 porodica:. 1762. Prezime se spominje g. K o l i m b a t o v i ć (Kulimbat) 5 porodica. M a n z o n i 1 porodica.S p 1 i t a. 40. 32.. Peškareša) 3 po­ rodice. Kair 1 o v a c 1 porodica. Porijeklom iz |P o 1 j i c a. g. 46. s napome­ nom: iz Bobovišća. iz D.. 30. 1821. 1764. 1768. 44. M a r i n o v i c 3 porodice. K r z u l o v i . 1738.. oko. Kirstuiović alias Loše. Doselio Martin iz I m o t s k i h P o 1 j i c a oko g. doselio u prvoj polovici' XIX. Doseljen oko g. 48.g. 39. 41. 1697. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. a nazivali se Zaborović. oko g. 1851.rsk'in knjiga­ ma od g. i 1774. 1888. 1807. iz P o 1 j i c a. iz . v. iz Škripa. -1840. 1815. — U boboviškoi matici kao kum iz Supetra Krstulović je zabilježen: g. :s napomenom: iz S e n j a . M i l a š i ć 1 porodica. 1715. kao činovnik iz K a r 1 o b a g a. 1760. M a t a s 2 porodice. M a t k o v i ć 1 porodica. L j u b i ć 1 porodica. 110 ..god.skim knjigama od g.:' iz Nerežišća. M i r i ć 3 porodice. Doselio Luka oko' g. g.ć (Pendilo) 3 porodice.. iz omiške R o g oz nice. doselio oko g. — U fragmentarnim . • 43. Kao magister Krstulović zabilježen g. i 1761. 36. iz G o r n j e g a Humca. s napomenom. 1786. M a r č i ć (Maričić) 3 porodice. Krstulović alias Bapinjak.. — U sutivauskoj matici kao kum g. 1818. g. 38. 1841. i to kao: ncbiL Dnus Comes Carlus San de Mascarefei.: naiuita Karlovac. 37. u žu. 1818. 1882. 1752. Doselio Jure iz Š k r i p a oko g. 31. K u r t e .

g. vjenčan u Supetru g. 1625 Fna. porijeklom iz Poljica. Oko g. i 1750. 1746. O m e r e v i ć (nadimak: Žiža) 3 porodice. 1809. Pietro« g.) u Sumartirm. — Doselio Petar oko g. P a v l o v i ć 2 porodice. porijeklom iz S u t i v a n a . i kroz drugu polovinu XVIII. Godine 1764. P i e r o t i c 1 pcirodica. 1853. a g. Omerović s napomenom: iz Supetra. sa H v a r a . jedan pučiški Srdarević—Remetin živio u. U popisu supetarskih porodica g. Kmivonja. iz I g r a n a. 1813. iz N e r e ž i• s ć a. kum iz Su­ petra u Bobovišćima: Picoli »cancelarius hujus Insule«. g.. Doselio Ino cent iz S p l i t a oko g. v. iz Ž ež e v i c e. 1822. P l e t i i k o s i ć 1 porodica.. < 1889.' P i z z o I i 1 porodica. :— Živa samo jedina udovica. Dolu). ali. — U župskim knjigama od g.. 1818. iz P uč i š ć a. 1912. Pizzclo. ma­ tici spominje se kao kum g. iz Poreča. — Doseljen Filip oko g. do sredine XLX. 1793. 1815. P r u g o 6 porodica. u postirskoj g. oko g. 1730. u bebo viškoj Pezoli g. u nerežiškoj g. tradiciji. a. • U popisu pučana za bračku galiju kao »galeotti di S.8 P e t r i z i o . 1657. kao Piccoli. Pierotović. — Vje­ rojatno. — Vjerojatno do­ selili iz D o n j e g a H u m e a. Pizzuilo.M u t a ir e 11 o 1 porodica. zabilježen je Reme­ tić alias Coljević. 1727.. tako i dalje često. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g.7 P o p e v i ć 3 porodice. 1818. jer ide na ruke i noge (bolestan uzetošću). zabilježen je Omerić iz Poljica. — Nadimak »Lisko«.ne P'colo.. 1749. 1795. 111 . vijeka. Pizul. 1759. prema. 1784. Remetić dolazi u župskim knjigama od g. —• Prezime se nalaz| u popisu bračkoga plemstva od g. g. g. g. i 1734. dolazi' od toga. ali porijeklom iz Raba. 1922. 1729. — Spominje se češće < u župskim knjigama od g. l porodica. 1753. 1735. g. 1747. Doseljen Vjekoislav g. tt ( P a p i ć (Filomena. 1759. — Prezime se nalazi u popisu supetar­ skih porodica g. 1758 i 1760. 1758. Porijeklom iz D r a š n i c a . Skuše) 8 porodica. Franjasović alias Remetili. i 1754. Piot o č n j a k 1 porodica. God. a Pizzuili g. g. 1856. . 1820. — U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Papin g. Pieritić. Pizzulo. Pročulo g. zapisano je Remetić alias Omerović. 1727. 1729.. 1703. dolazi kao Pierotic. < ali nekoliko puta s napomenom: iz M i r a c a. što liže po zemlji. N a z o r 1 porodica. 1775. — (U PučiŠćima postoji porodica Srdarević—Remetin iz okolice Sinja-Muć. 1764. Pizzcii. — U škripskoi. iz L o ž i š ć a . a kao Papić g. P a n t e l i ć 1 porodica. — U popisu novoga stanovništva (g. Doselio Luka oko g. Picoli. P e t r i n o v i ć 1 porodica.. porijeklom iz Senja.

1776. i redovito dalje. Doselili iz M i 1 n e oko g.'detto Lola. Vjerojatno iz N e r e ž i š ć a. U popisu »galeotti di S. 1787. 69. porijeklom iz Poljica kao Šimunić. 1667. 1813. 1826.) 67. Dopodne.. iz D r a č e v i c e . T e r z i ć 2 porodice. 70. g. 68. 1620. Pietro« g. Bariša alias Stanoević. Lesandrinčić) 15 porodica. Vje­ rojatno iz dubrovačke okolice. koji su primali sol g. v. Rendić seu Inglez. 'zabilježena so 3 Rendića.. 1625. R a z m i l i ć (Radmilić) 5 porodica. 66. — U popisu porodica god. 1509. R a j e v i ć 4 porodice. Drimalo. alias Dujmović. 1716. RadmilM. 1682. T e . 1751. 71. Stanoević detto Pistur. R a d e t i ć 1 p o r o d i c a . Nalazi se u popisu supetarskih porodica g. Doselio Ante oko g. 74. 65. porijeklom iz Pbljica. Petrić. 76. 1894. Prema tradiciji. 1876. Nadimak Moro (valjda sitoga. porije­ klom iz Splita. do­ seljeni iz D r a g o v o d e. iz B e r g a m a..64. Š i m u n o v i ć 4 porodice. i 1673.7 Duišin13 spominje prezime Sinčića među poljičkim plemićima. a u nerežiškoj matici g. spominje se Marco Schintich. R a j k o v i ć (Rajkotović) 1 porodica. g.. S i n č i ć 4 porodice. vjerojatno iz P o 1 j i c a. Rendić je na teritoriju Postira — Dol — Škrip. 1574. Često u maticama dolaze gornji nadimci. 72.n z e r a 1 porodica. 1683. — Porodica itendić — prema. 1729. U Sutivanu se spominje kao1 kum iz Supetra god. 1813. Ruso. Ima ih u Supetru i u Splitu. Zanimanjem drvodjelci i ribari. (U. Krajem XVIII. R. Radmilić. 1884. S t a n o j e v i ć 1 porodica. Pietro« g. g. g. S e n k o v i ć 2 porodice. 1819. U župskim knji­ gama (škonjidani) zabilježen g. — Župnik u Supetru oko g. g. R e n d i ć (nadimci: Anđelović. 1754. R. R. Prema porodičnim zapisima doselili god. u nerežiškoj Rendić zabilježen g. Prema porodičnoj 'tradiciji porijeklom iz Istre. 1819. U župskim knjigama od g. R a i ć 1 porodica. Natpis Taronija s grbom na crkvici Sv. Sa dalmatinskoga kopna.tradiciji — pomorska je obitelj. 1812. a k tomu: g.Ciccarellijevu popisu novoga stanovništva u Pučišćima spo­ minje se Rajčević. 75. i dalje R. Dicin.. od g. g. 73. 1777. zvao se Tiro112 . U župskim knjigama češće dolazi od g. Bego. dosielio Srećko oko g. 1604.12 U sutivanskoj matici kao kum g. 1812. 1625. iz P r o l o š c a. iz S p l i t a. T i r o n i 1 porodica. na Braču je »nodaro publico« Ivan Radmilli. Stanoević seu Barišin. Dorin. U popisu »Galeotti di S.7 — U popisu pučana. s napomenom: iz Su­ petra. U splitskoj mar tici spominje se Sinčić iz Mošćenice g. što su svi bili crni). Roka iz g. 1729. magistri Rendić alias Mikin. Pošupirja.

— U supetarskim župskim knjigama (skonjiđan) zabilježen je od god. Vuišković alias Gundulaj. mistro Ivan Vitaić. U župskim knjigama g. 80. — U nerežiškoj matici kao kum magister Vušković g. A n d r e i s od g. imaju nadimak Gi­ rica. jar je došao iz dalmatinskog Za­ gorja. zbog malena rasta. 1753. ali i u knjizi »skonjidana« g. U župskim knjigama od g. s napomenom: iz K o m i ž e . napo­ menom : iz Š o l t e . s na­ pomenom: iz P o l j i c ist. 81. U župskim knji­ gama od g. 1763. Ballarin. Maše* Cinkvantin.. a u boboviškoj g. V o d a n o v i ć 3 porodice.) Vjerojatno iz Baške Vode. Spominje se u župskim knjigama od god. od g. Doselio Jakov iz B o l a oko god. iz P o l j i c a. — U Supe'tru se spominje g. 79. 1779. i 1795. 1664.. Nadimak Vlah. -85. U popisu »Galeotti di San Pietro« iz g. Iseljene ili izumrle porodice 1. Z u d ć (nadimak: Vlah) 1 porodica. 1729. 83. 2. g. s na­ pomenom: iz D o l a . V1 a d i 1 o 3 porodice. do nedavnih desetljeća. 1701.4 U Postiir&ma je zabilježen g. Joanne Tironi. i 1820. 82.77. 1821. T v r d i ć 1 porodica. ali g. 1817. 1754.-g: 1753. 1681.. 1763. 1747. T o ni i č i ć 3 porodice. ali više puta s. i 1812. — Iseljeni u Šibenik. 1685.. Frane Ballarin. V u š k o v i ć (nadimci: Cuparđa.. V i t a i ć (nadimak: Škarpunein) 2 porodice. 1782. 1813. proIZbornik za narodni život i običaje 8 113 . 1821. Doselio Miho oko g. 1715. Magistri So­ kolić i Sokolović dolazi češće u matici od g. U Dolu se spominje g. 1747. kao kum Dr. s napomenom: iz D r a č e v i c e . magistri Vitaić alias Sokolić. 78. a g. — Prezime se nalazi u popisu bolskoga novog stanovni­ štva od g. Kon­ turo) 7 porodica. 84. U župskim fenjigama dolazi prezime od g. 1885. 1836. g. Posljednja Andreis—Defilipis umrla otpri­ like pred 8 godina. Mate Tironi. B a l a r i n od početka župsikih knjiga g. 1747. D. 1625. 7 — Kao »proeuratore del Popolo« spominje se god. . 1721. U župskim se knjigama spominje od god. 1818. ni. — Nalazi ise u popisu novoga stanovništva 9 u Supetru (popis od g. 1629. 1748. jedna ženska V. često kao Vušković alias Vlašić. spominje se1 pop Uscovitius. 1729. Ant. do pred nekoliko desetljeća često se spo­ minje u suipetarskimi župskim knjigama. 1765. kao Usković s napomenom: iz Supetra. nalazi se Firanr cesco Tironi. Riste. iz Postira. Ž u v i ć 1 porodica. i 1757. U Pučišćima oko g. Z a g o 3 porodice. 1763. magistri Vušković alias Šorinica. g.

v. B e r s a t i ć se spominje u fragmentarnim župskim knjigama od g. 1766. kurat jPavao Bersatić. -1757. nobil. Od­ selio u Split početkom XX. u bilješkama u vezi sa sikonji&anom g. kroz XVIII.. s napomenom: iz K a r l o b a g a . kao kum u Nerežišćima Balarin iz Supetra g. često s napo­ menom: iz K o r č u l e .. 1659. 1813. B a n od g. 1784. 1804. kao^ Bersatić.. v. jednom g.15 U siutivanskoj matici spominje se kao kum g. 1752. B o j a n i ć od g. 1690. a g. 7. 1662. v. često s napomenom: iz S e r r a v a l l a . uvijek s napomenom: iz Supetra. i 1753. 1712. J. za bračku galiju zabi­ lježeno je g. 1843. B o r o e v i ć u fragmentarnim župskim knjigama dolazi od g. i 1629. 9. u početku matice g. u mlinarskoj g.. Otselili u Mirca. 1749. u prazničkoj g.. 1813. Bersatić alias Paulina. 1814. g.. U popisu (pučana) u vezi s regrutacijom. 4. 1724. 1729. spominje se u Supetru Zuanne Bersatich »procurator del po'polo«. i . Toma »de comitibus« Bersatić. 7 6. medicus. i 1793. do prve polovine XIX. od g. samo Bersatić g. Balarinović. 1751. 5.. v. B o n e t t i od g.. 1815.. Vjerojatno porijeklom iz Polijica.. u. — Gcd. neki put s napomenom: iz K o m i ž e . — Spominje se kao kum Banović iz Supetra u Doku g.1731. 1805. 12 Bersatića. a u Škripu g. 1812. g. magister Bersatić. Bersatić de Salentić. sa otoka Hvara. 1729. 10. dalje. iz Dračevice.: ljekarnik. g. 3. 1642. kape­ tan Bersatić Frane. 1625. g. v.-1840. 1661. u Postirdma g. 1795. 175(j>. 1812. dalje s napomenom: iz V e r o n e . u bolskoj g. 1819. i 1712.. g. s napomenom: iz V i s a . Bonetti. u pastir­ skoj g. 1750. 1615. 1754. 1704. kao Barsatić. 1729. D e š k o v i ć od g. Borsatić. nerežiškoj g. do prve polovine XIX. B a n o v i c u početku župskih knjiga g. nobilis Bersatić. i 1763. s napomenem: iz O b r š j a (Buljević). »orificis« Ferro iz Korčule. 1665.. F i o r i n i od g. F e r r o od g.. 1750.kuratoir. Dr.. a g. i 1731. 1646. u Nerežišćima g. 114 . 1812.. 1786. a g. u župskim knjigama g. i u knjizi »skonjidana« g. 1729. 8.. 1737. 1816. God. U popisu poiljičkoga plemstva na Braču od g. 1748. do oko prve polovice XIX. 12. đr. kao Barsatić. — U dračevičkoj matici kao kum iz Supetra g. u bebo viškoj g. Spo­ minje se donedavno. B u j e v i ć od g.. 1702. g. 11. dalje donedavno. 1721. pisar je na preturi u Supetru D..

koji je zabilježen ui Nerežišćima g. v. 1808. zabilježen kao mistro..) Franjasović alias Remetin. 17. g. v. (kapetan Frane K.sredine > XIX. 1680... Pietro« mistro Francesco Cragli g. K o l u m b i s (t. i 1782. g. Nikole. — God. te u po­ pisu sastavljenom u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. U Nerežišćima je kršten jedan Franjasović iz Supetra g. K a r a n j a c . F r a n a s o v i ć spominje se. do prve polovine XIX.7 115 . 1729. U Škripu je član bratovštine g. u boboviškoj J. J e r i č e v i ć od početka župskih knjiga g. v. 1729. — U sutivanskoji matici J. i 1760. s napomenom: iz Nerežišća.. v. Prezime se nalazi u bilješkama o skonjidanu g. 1729. kao kum iz Supetra g. koja da je samovoljom velikih knezova postigla plemićki na­ slov. 1758. 1717. spominje se u Supetru'porodica Fiorini na ime Svitković... Kao »ncdaro publico« idjelovao je u Supetru oko 1777. v. 1753.muški potomaK supetarskih Franasovića umro je pred 20 godina otprilike. 1782.. bio je vrlo ugledna ličnost i dugogodišnji općinski načelnik. 16. 1799. K r a l j i od početka župskih knjiga g.—1762.g. 1729. i to Ivan Franjasović i gastaldo Franjo Franjasović. (mistro) do prve polovine XIX.' v. s napomenom: iz S u t i v a n a . u Sutivanuj po­ stoji sličan nadimak (Kranjac) za porodicu Mohorović. U kasnijim župskim knjigama često dolaze Franjasovići. Ostavio je znatno nepokretno' imanje u dobro­ tvorne svrhe. Možda isto -što i Juričević. — U popisu pučana za bračku galiju »galeotti di S. H a n o e v i ć od početka župskih knjiga g. više puta (g„ 1749. samo Damiani.od početka fragmentarnih supetarskih župskih knjiga g. Vicko Damiani. g. 1749. 1625. 1759. conte Damiani.10 U Nerežišćima zabilježeno je u župskim knjigama. -— U Sutivanu je zabilježen Fioirini g. god. Međutim. Zadnji . 1755. uvijek s napomenom: iz Su­ petra. 1727. u mlinarskoj kao' Damiani g.13. — U đolskoj. i dalje u XIX. Fiorini—Cvitanović. 18. u XIX. dolazi kao' Jeričević alias Da­ miani. do. Columfois) doselili na Brač sa C r e s a -pred 150 godina otprilike.. 1729. u Supetra je »niotagk) publico« Marko Cvitanić detto Fiorini pok. 1843. od g. matici Jeričević g. 1625. 15. K o n t a n t i n od početka matice g.) do sredine XVTU. do 1808. 1790. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . God. 1799. advokat dr. j. 14. 19.. s napomenom^: iz Splita. Vjerojatno kao Hranoević <Hranuelli) iz Dola.. Pred desetak godina umro posljednji poto­ mak.spominje se. 1698. kao parom Frane Franjasović. Ante Kolumbis. 1778. s napomenom: iz Nerežišća. 1818. Damiani alias Jeričević. 1660.-9. God.

a g. 1729. 1625. 33. 1693. dalje. P a s q u a l i od g.. 1830. do prve polovine XIX. 23. K r i l o spominje se krajem XVIII. siamo Krilo. v. Vjerojatno pripada među novo sta­ novništvo. v.) . do­ nedavno. P o l j a k o u maticama od početka g. N e g r i cd g. — U milnarskpj matici kap kum P. g. 1755. V. K o š ć i n a od g. 1814. 28. jednom g. 1751. 1816. — U Sutivanu postoji porodica Zvanić— Krilo. kao Bošković alias Henčević u Selcima. 1729. 1793. 1818. prvoj polovini XIX. već Crinfocai (Krinfokaj). iz V e n e c i j e . v. 1803. v. Nedavno iselili u Zagreb.: iz Sutivana. koji su doselili iz Donjega Huimca. Negro. 1748. kao mistro Košćina. 1818.Često s na­ pomenom: iz Starigrada. u po­ pisu »galeotti đi S. 29. ' j .. M i č e l i ( t . j . Sa istom. Prezime se nalazi i u bilješkama sikoniiđana g.. do druge polovine XVIH. i u. 1813. — U sutivanskoji matici kao kum. g. Postirski P. (U popisu plemića g. (Košćina—Tigliadi). 1778. Vjerojatno nečiji nadimak. v. — Porijeklom iz P o 1 j i c a. 1741. s napomenom: iz Supetra. 26. 1657. Ako je Hinčević. 1816. < . Doselili iz P o s t i r a . 25. Nekoliko puta. s napomenom. 30. kao Denegri. M a r k o n i (t. 22.. (kao mjesni su­ dac) i dalje do druge polovine XVIII. a g. 2L K r i n f o k a j (t. Jednom. Marconi) od g. 27. R e z z P . nauta Krilo alias Sabaron s napomenom: iz Supetra. 32. Pietro« 7 . s napomenom: iz P o s t i r a . s napomenom: iz Trsta. (u početku župskih knjiga) Hinčević. onda je iz B r e 1 a. N i n č e v i 6 od g. 1804.. P e t r i c i ć od g. g. 1833. su po­ rijeklom iz Rogoznice. Maroi8 kap »estinta« porodica. R a đ i č i ć u župskim knjigama od g. u Sutivanu nema Trinfocai. g. a g. M a r o i od početka župskih knjiga g. 1729. — U sutivanskoj matici kao 116 . v. s napomenom: iz Selaca. na­ pomenom i g. Michieli) od "početka župskih knjiga g. Međutim. 31. s napomenom: iz D o n j e g a H u m e a. 1764. — do druge polovine XVIII. 1788. a porijeklom su iz Taranita u Italiji. j . a u Postire iz Rogoznice. g. Isto što i Maroević. do sredine XIX. 1729. God. N i ž e t i ć od g. Vjerojatno' iz Tro­ gira. 1833. „ali i g. u bilješkama skonjidana g. Crinfocai) od g.20. iz Ancone (tlalija). v. 1695. Često dolazi i kao Trinfokai. Često s napomenom: iz V e n e ­ c i j e . do posljednjih desetak godina XIX. do sredine XIX. donedavno. 24.. 1776. 1755. i 1817.iui maticama od g. v.

S. g. 198. 1759. 1815. 1755. do novijih decenija. Nerežišća pod 6). 346. Poljak.. 6 Ciccarelli. Zagreb. 71. S u n a n i ć se spominje od početka župnih knjiga g. 1729. Ivanića. ibid. a porijeklom iz P o 1 j i c a. ibiđ. ibid. S a l v i n i od g. 35. str. do druge polovine XIX. do kraja XVIII. (Živi g. često dolazi kao Spudićević alias Sabbo. 36. 439. samo Sabbo. S k o k n i ć od početka župskih knjiga g.Dragiičević-Skoiknić s obitelju). 1 117 . Pietro al numero di 53. 1725. U Supetru su bili ovi novi stanovnici g. 274. U Milni je zabilježen kum Spudičević dicti Sabbo iz Supetra god. . (paron Frane'S. 4 Ciccarelli. br. ibiđ. g. JPoljačić.. .. et alia sua P. kao. stante l'acidentale incandio sucesso nella vecchia. iz Dola ili Škripa. 1938. S. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. 8 Ciccarelli. spominje se porodica Ugrinović u Supetru. kutni iz Supetra g. str. 1799. i* Ciccarelli. li quali p. Ivan Vušković. ibid. 1817. 111. S. 38. 10 Pavić. 1729. jed­ nom s napomenom: iz V r b a n j a . Pojak. (V. dicti Sabbo i g. Babica.. is Ciccarelli.) do druge polovine XIX.is Duišin. Jurja Vuškovića. ' 7 Mladineo. Glas Heraldike. Nikola Skoković i maloljetnik pok. . Nikola Vušković. 23.: Grga Cagljević. 37. 1729. list 18—19. u popisu novoga stanovništva 9 kao' Skoković. str. g.. 1747. Zuđenigo iz S t a r i g r a d a. ibid.. kao nobil. LITERATURA I BILJEŠKE: Libro de antichi atti della Parrochia 1729. 9 Popis kod I. a g. v. 453—455. 40. ibid. str. god. ibid. me. Babica.. 12 Vjerojatno u vezi s poljičfeom porodicom Dujmović.. 1812. S p u d i č e v i ć od početka župskih knjiga g. 11 Ciccarelli. str. 303. str. 5 Ciccarelli. 1750. Z u đ e n i g o od g. u boboviškoj. kroz XIX. 1814. 186. 360. coimpreso la persona di iS. str. IH. god. v. zabilježen kao magister. 340. ibiđ. 1747. maloljetnik pok. 1938. v. v. • • : U g r i n o v i ć cd g.. 1741.. v.: Congragato l'ordine di S. str. 2 Croatia sacra. ibiđ.34. ibiđ.. str.. 1799. s Ciccarelli. naza capi di Famiglie. str. Jurja Cagljevića. Zochnich iz Donjega Humca. ibid. and. ibid. 3—4. Izgleda vjerojatno. 1764. 39. str. 1751. Petar Cagljević. Pojaković i g. s napomenom: iz M o l f e t t e . Pojak. 1744. 186. la redif icazione della nuova Chiesa.«. S t i p e t i ć se spominje od g. Rukopis u župskom uredu u Supetru. 12 Popis kod I. stabilirono col comune consenso la seguente contribuzione .. 255—256. < — Doselili iz PoiS'tira. do novijib de­ cenija XIX. često s napo­ menom: iz S i t n o g a .. 'che compongono iil ectmmuii di C. te g. me. 321. • .

. A r ž i ć 1 porodica doselila iz S u p e t r a. Stipanovica. 1657... 1683. 1799.. god. Bertičević. Sutivana i Supetra. Barković i Barković. 118 . đoselivši se iz I m o t s k o g a . Prvi se B. oženio g. za župnikovanja Kargotićeva. pri gradnji crkve i među prvim doseljenicima iz Do­ njega Humca. 5 _ Prezime zabilježeno (kum) g. U popisu bračkoga plemstva g. Stipičić 3 . 1770. 1662.. 1702—1736. Bakulić. s napomenom: iz Miraca. B r t i č e v i ć (Čuća.u postirskoj g. 1747. i 1700. • 6. 3. Mircanjanl u ispravama. Borković iz Poljica. u Bo— bovišćima i g. Mumalo. — U sutivanskoim župskim knjigama zabilježen je g. u Dolu s napomenom: -iz Miraca. 1751. ali su se u početku naselile iznad današnjih Miraca. 1726. Gobo) 8 porodidica. B r k o v i ć (nadimak: Gobo) 2 porodice. Prezime se nalazi u nerežiškom pop'isu novoga stanovništva. — Prezime se spominje g. 1711.4 * Sađanje poroiđice 1. 1656. Bole. u vezi s gradnjom crkve i među prvim do­ seljenicima iz Donjega Humca. 1579. 1679. 4. . u bolskoj g. kurat 2 . 1667. 1735. i 1725. Spominju se u Mircima oko g. 17£7. Jerega. zabilježen je Juraj Barkulić. u supetarskoj g. u nerežćškoj g.:(?) pop Voineo. B u r a i z i n (nadimak: Kuital) 1 poinođ^ca.1894. Prve dvije porodice Brković i Bertičević doselile iz Donjega Humca. 1679. 1 Mnoge crkvene knjige uništene su Oid požara god. 1657. Kasnije su se spustile prema moru i deset minuta od morske obale osnovale današnje naselje u predjelu Merec. Berković. a kao Barkoević g. Prezime se spomi­ nje g. i 1697. Pojar.MIRiCA Selo se nalazi između. s napomenom: iz Miraca. Godine 1579. 1659. Spominju se u Mircima oko g. 1857. Jakšić. 5. B a k u l i ć (naidimci: Fulkan. 1747. 2. Tambaluk) 6 po­ rodica. Prvi oženjen god.5 Doselili iz S u p e t r a.: Valerio Nadali.6 — Prezime se spominje u sutivanskoj matici' g. U popisu nerežiškoga novog stanovništva od g.6 U sutivainskoj matici g. 1579. 1579. 1852. U popisu bračkoga plemstva g.: Termić—Vladišević iz Poljica. bilo je oko 12 stanovnika. u bolskoj g. Barković. i to u predjelima Močilo i Prbači Dolac. B u i j e v i ć 1 porodica.

I v a n o v i ć 1 porodica. Bakalar.. porijeklom. uvijek • s napomenom: iz Miraca. Dojtrina) 17 porodica. 1727. 1787. Lola. g. K i r i g i n (nadimci: Veli. Doseljeni C. U bolskim župskim knjigama spominje se kum mistro> Chiriehi. 8. Prvi se posolio iz L j u b i t o v i c e i .• ni^ g. Borin. ^ Prezime se spominje u postirskoj matici g. Doselili iz D o n j e g < H u m c a za kua ratovanja (župnikovanja) Laurića oko god. 1787. S t i p i n o v i ć 1 porodica. 1814. Š o r e 1. 14. P e t r i . Porijeklom 'iz S u t i v a n ia. Termić—Vladišević. U popisu polijčkih porodica na Biraču. D o m a n č i ć (nadimak: Kove) 2 porodice porijeklom sa otoka Hvara. Jakobina. Bile. J a k š i ć (nadimak: Obrška) 2 porodice. "Sinovčić-^Baras s napomenom: iz Miraca. 10. V l a d i s l a v i ć (nadimci: Delija. 1657.ože­ nio g. Remeta.6 Spominje se u poistirskoj matici g. 1700. Tor­ bica. i 1774.. 1786. Bučica. 17.. Kroj.. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. iz Miraca »oriundo« iz O m i š a . 15. V i s i 6 1 porodica. Kirigin—Ivanović iz Miiraca. uvijek.7.. 18. 1825. Prezime se spominje u supetaruskoj matici g. po­ rijeklom iz P o l j i c a . a u boboviškoj g. Linčanić) 5 po­ rodica. 1761. L u k š i ć (nadimci: Roje. U supetarsikoj matici Spominje se g. U popisu bračkoga plemstva g. • .. Bura. n o v i ć (nadimci: Delegat. Doselio se iz S u p e t r a i oženio se g. 1799. 1683. Piće) 14 porodica. Tomiasovi. i g.. 19. 1763. 13. 12. 1748. JJ-. 1919. 16. Miš) 3 porodice. 1853. 1781. je Vladišević i Vladislavić isto prezime. a u bolskoj: g. 6 Vjerojatno porijeklom1 iz D o n j e g a H u m e a. Delija. 1822. 1751. Pretpostavijam r da. C v i t a n o v i ć (nadimci: Masko. 9. 1771.4 Dakle. 1779. u dolskoji g. R a z m i l ' i i ć 1 porodica. L a u r i ć 1 porodica. U sutivanskoj matici g. 119 . Prvi se doselio' iz S t o b r e č a i oženio g. Porijeklom iz P o l j i c a . Pojar. Carin. Gvozdanović.s napomenom: iz Mi­ raca. iz N e r e ž i š ć a oženio' se oko g. i to baš u Miroima iz god. i 1749. Sansir. Doselio se kao zidar iz S p l i t a. Jerić. 1793. 1780. 1657. s napomenom: iz Miraca. u suti­ vanskoj g. župnik Lauirić s na­ pomenom: iz Miraca. u dolskoj g.. u škripskoj ^g. Fibrica) 6 porodica. Lukšić se spominje u sutivanskoj matici s napomenom: iz Mira­ ca. i 1788. nalazi se Petrinović. iz S u t i v a n a. U sutivanskoj matici g. 20. Porijeklom iz Do­ n j e g a H u m c a. Glavar. Sko­ re. Prda) 20 porodica. 1793.. porodica. 1762. S i n o v č i ć (nadimci: Bar as.

Dragnić. Mratinčić.t. od Sutivana). U blizini sela nalazi se jedan manji izvor vode. Porijeklom sa V i s a . 1909. Ibi visa est 'Eccla S.Nedavno imouie Mi iseljene porodice 1. Vidoševic. siječnja 1574. Salamon da se povukao na Brač kod Škripa. Liomoizina. koji da podsjeća na dobjeglog Salamona. str.« 2 Ciccarelli. a u LX. 1881. 3.4. 4 Pavić.. rodom iz S u t i v a n a . vijeku od Gota. ibid. Kasnije je bio razo­ ren. !feo|i su primali isol M Škripu. ibid. u. kod mene. j . gdje se nepoznat bavio< stočarstvom.-Pulisela. Nešto poda­ lje nalaze se rimski (Dioklecijanovi) kamenolomi. Mantinčić. Ameriku. zapadnije se nalazi drugi dio. Morotuf. K a r g o t i ć iselili u Split. N i ž e t i ć . de jurepatronatus anteđicti Prbri^ Francisci (t. Sumnie. 1 ŠKFJp Prema Hranikoviću1 i Ciccarelliju2 Škrip se nalazi na mjestu sta­ roga bračnog grada. Batrtul. S v i ć a r e v i ć izumrli god. {Prvi M. Butinić.. . Martić. j . Polu i Poštarima 27. Sta­ ra bračka porodica. str. subjecta est Parocho antedicto Cumatti. Skarbić. Vunić. Babica na Bolu (ibid. sina kralja Andrije U. ostataka. 1682. tae Mariae. 5. groblja. fi Ciccarelli. vijeku od Neretljana. Doselili se iz S u t i v a n a . 4. J u t r o n i ć iselili u Ameriku. starih zidina. Škrip se danas dijeli u dvije grupe kuća: dio oko crkve. Ciccarelli3 govori i o natpisu iz god. 453—455. U Mircima se oženio god. Prije brojno prezime.. 3 Libro a štampa. Mrantičić. fornicata. j u b i t o v i c e... Permoziina. str. 71: »Villa Mirciae distans a supraspta per duo milliaria (t.posljednji se iselili u Split. 1095. ibiđ. U suMvanskoj matici g. Salamunić. vrata i kaštila naziva se Gornji Škrip ili Grad Škrip. Sičaliina. 1849. Župnik je služio god. Frane Ivanović iz Sutivana) qui est etiam illius Rector . M u n i z i ć (nadimak: Munjinac i Munjica) iselili u. Mihovilović. VI. Popis pučana. Porodica župnikova nećaka.—1880. u predjelu Birče.). Porijeklom iz L... 120 . 2. 1866. Lakšić. 303. j . Donji škrip. Miljanović. se oženio god. 255—256.' Mustačin. str. et habet circa duođecim anrmas tantum. 5 Popis kod I. spominje ~se kao kum s napome­ nom: iz Miraca.. LITERATURA I BILJEŠKE: Valerio. ibid. koji su još Grci osnovali.

Matij Sanetić. Nikola Boninčić. Ivan Mratinčić Matin. Kvarantunšić. Dujam Salamuno­ vic. Marčetić. Fauro. Radetić. 1629. Marka. Pavaio Perkaljic. Ivan Martić Matin. Rendić. za prvfih 20 godina 1628. 1579. Iva. Vlatković. Gucić. Juraj Donijanović. Petar Permozinai pok. v Među plemićima.: Siuimljić. Miholović. Ivan Vučić Matin.. Vice Perkaljic. Ranofeić.: paroik'piop rektor crkve dominikanac Pavao Bocičić i kapelan pop Nikola Koviljanić. Kormonić. Galeotti di Scrip5 _ Šimun Vučić Matin. Salvatić. Simun Salamunovic Jurjev. Pokalić. Ivan Salamunovic.: Dujmiović. Placonović. natp's na škrips'kom kaštilu Cerinić. Ivan Salamunovic p'ok Fabijana. Bratinsić. Matij Skoric. Pa­ nic. Kunić. Nikola. »nofoili sottcposti alia Gallea«: Vicko Cerinić iz Škripa. Nikola Stipanović. Benke de Bog sa nećakom. Jerolim Pulitović. Biakofeić. Frane Permozina. Ma­ rin Mirić. Mate Danijelović. Liunardović. Fantazia. 121 . Juraj Perdić. Nikola Perkaljic. Mišetić. Nikola -Krtstinić. Vicko Salamunovic i Ivan Sumnić. Florio de Ragusa. Toma Dujmović. Andrija Vučić. 1630. Lovre Puliseiić. Nikola Kalkaneo. Vice Grego. Salamonović. Dujam Dujmović. Renat Viđiošević. jPetar Mratinčić. Nikola Martić Ivanov. Romeo Permozina Petrov. U »schiera reale«: Mate Čikalinović. Plančić. Mihovil Mišetić. mistr© Šimun Murano iz Dubrovnika.6 Porodična prezimena u žiipsMm :knjlgama prvi put spomenuta. Pulišelić.Dujmović. Nikola Salamunovic Tomin. Juraj: Martić pok. Matij Krstinić. ' Ukupno oko 84 porodice. Ivan Gargić. Gregorij Kovljanić. Juraj Boninčić. Šimun Salamunovic. Marko Stipanović. Ivan Stipanović. Poklepović. Placoić.n Salamunovic Franjin. Radetić. Gelineo. Petar Šćimbić. Ante. 1625. Ivan Vidošević. Nikola Stipanić. Petar Babić. Matij Mratinčić. Andrija Mišetić. Marko Zogačić. Kovljanić. Bošćić. Ivan Domjanović. Juraj Maratinčić. Galatunović. Vlahović. Mihovil Vulić (Vu­ čić?). Marko Sumnić. Marko Mra­ tinčić Jurjev. Anton Domjanović. Ivan Cerinić pok. Luka Skoric. Buvić. Mihovil Peternić.: Cerinić. Kartolović. Placarić. Popis (pučana) u vezi! s regrutacijom !$> bračku galiju god. Jerolim Benčić. Jurja. Frane Plodinić. -' Škrip!janii n ispravama do matice 1570. Pro Mišetić.

Salamunović. Jakubinić. 1788. već Benke de Bog. Balancanović. pop Koviljanić. Duhomzović sive Parhaljić.. Stipaničić. Sumnić. D atmi j a n o v i ć (nadimci: Ćile..: Glasinović. Šćepanović. Drnanelo. i 1795. n e m a Damjanovića. Zanetović. a g. Mratinčić.4 U pučiškim župskim knjigama Benčić iz Škripa zabilježen je god. Plodim. Ponkoljić. Marić. Kao Domjanovic alias Mandić zabilježen je u knjigama g. i 1788. porijeklom iz Poljica. 1647:: Skorić alias Bakić. Poškini) 7 po­ rodica. 1625. Antičević. Mihaljević. 1625. Mandalinić. Silović. Mišić. Seteljić. 122 . Starbić. ui popisu pučana od g. 1634. 1640. U župskim knjigama spoiminje se od početka g. Benčić alias Senjić.c. Sađsanje porodice 7 1. danas. Ružičić. Martić.1631.dolazi više Domianovića. Prezime se spominje od početka matice g. Petričević. Grivić sive Mandalinić. Toma. 1799. Surnjić. god. Barholjica. Skorić.. Krstinic. Kalajure.. Mali Viško.. 1639. pop Nikola Domianović. 1643. kapelan Dragišić. Velanović. Zlatarić. Bebosić. .: Zvanić.: Covglianeo. Stipanovic. zabilježen je Domjanjović iz Škripa. Sezonić. 1782. koji su u Škripu primali sol. zabilježen je iz Škripa Jerolim Benčić5. Mihajević. 1734.: pop Biličić. 1635.: Domjanovic. 1798. Petricius. koji su u Škripu primali sol. 1637 : Božičević. Sisović. U pop'su pučana cd g. — Prema nepotvrđenoj! verziji. Greko. B e n č i ć (nadimci: Zrno. 1574. (kao kum) i dalje do. Petrović.: Vučić. Među pu­ čanima bračke galije g. 1786.: Banić. 1788. Pulišelić. 1799. ' 1642. Cerineo. 1634. kapitan Koviljanić. u sutivanskima je zabilježen g. Sokačić. 1574. Francesco da Arbe. Parhaljić.-1632. ali uvijek kao Domjanovic. Domjanovic iz Splitske spo­ minje ise g. 1633. Benčić. Mandić) 5 porodica. Bašković. Benčić »đetto« Ašić. Jakuminić. Bukovinović. Fabri.: Magie.^Vidošević. Calcaneo..: Muskietlć. n e m a BenČića.: Stipaniević.. Među pučanima bračke galije g. 1641.: Mirić. Lazanao. i dalje.: Mihovilović. 1638. U bolskim župskim knjigama g.. 1632. 1645. Calianeo overo Fantasia. 1633. dolazi kao Benčić alias Naherčić. Ružić. Mairičević. 1780. 'Draghić. g. 2. 1644. Biličić. 1690. 1791.

iz Donjega Humca. do oko g. U matici dolazi od početka. K e v e š i ć 1 porodica iz N e r e ž i š ć a .. Salamunović alias Fa­ bijanović g. Vjerojatno1 iz P o 1 j i c a. 1574.5 5. 1800. Dukomzović sive Parhaljić g. Salamunović-Jerković sive Fabijanović g. 1690. i 1781. koje dolazi češće u župskim knjigama Škripa od g. 1673.. i među pučanima bračke galije g... Kovačić dicti Cesarović g. Kusanović dicti Kovačić g.. (Vogcovich) do g.. 1755. 1632. F a b i j a n o v i ć (nadimci: Bandunovi. 1782. Fabijanović—Žuvić. 1681..) udaje se u Škripu i jedna Dragičevićeva iz Bobovišća. Zorotovj) 8 porodica... 1786. Kirčovi) 4 porodice. 6. 1811. koji su dobivali sol4... a god. Jurićević sive Pulišelić g. 1806. spouninje se 123 . 1625. 1780. pop Guerieri oko god. 1712.3. 1795. Ovoga prezimena nema u popisima među pučanima g. zatim ponekada u Škripu g.čke galije bila su tri Perhaljića g. i 1738.' Među pučanima bra. dalje. i Salamunović alias Jerković sive Fabijanović god. g. Parhajić sive Jurićević g. 1657. D r a g i č e v i č (nadimak: Krtolčovi) 3 porodice. magistri Bojković.. iz Ć o n j e g a H u m c a . i 1764. 1789. koji su dobi­ vali soT g. 1731. 1783. 1769. 1663. God. Kristinić sive Mihajlović. đ.. Prezime iParhajić spominje se u župskim knjigama dđ g..4 Godine 1625.. 1787. iz Pragova. g. 1765. iz Škripa. 1750. god. 1786." 1785. Ovo prezime dolazi među pučanima g. g... spominje se na Braču »ooadiutore de mandato« Guerin Guerini8.. 1778. 1706. kao Ttomasović alias Dujmović.... 1632. 1782. Cesarović alias . U postirskim župskim 'knjigama spominje se D. 1717. . a kao »procurator dell universita« god. Jurićević »vel. 1810. kao Guerieri mistro g. D u j m o v i ć 5 porodica. Kristinić.. 1574. Spominje se od početka matice g. samo Guerieri g. Jurićević g. 1682. Saliamunović sive Fabijanović god. god.alias Miholović. J u r i č e v i ć (nadimci: Sudac. Spominje se g. Prezime je postalo od nadimka porodice Salamunović. Spominje se od g. 1625...5 8.. 1781. g. K r i s t i n i ć (nadimak: Miholović) 2 porodice. 1772.. 1660. 1681. 1686... 1683.. 1661. 1661. u maticama dclaizi: Salamunović »vel« Jerković alias Fabijano­ vić g. 1715. 1822. ni g. Jerković alias Fabijanović g. a g.. ' 4.. Koškini. god. Današnji župnik s rodbinom.« Ce­ sarović g. 9 7. 1760. 1574. 1771. nalazi se Miholović. G u e r i e r i (nadimci: Pojarovi. vjenčava se D. 1640. Cristoforo Guerieri. u Splitskoj: Salamunović ialias Fabijano­ vić g. Komeli) 3 porodice.. J. Medu'pučanima. a iste godine (1822. \ 9. Fabijanović alias Pulišelić. 1625. Kovačić alias Cesarović g.—1787. 1796. i t. Prezime je prevedeno od starijeg prezimena Bojković ili Vojković. 1777. 1714.. 1792. 1777.

iz L o ž iš ć a .Popolo« u P r a ž n i c a m a. U zajedničkoj župskoj matici (škripSplitska) ovo se prezime spominje od god.« Mihovilović. Prezime jie zabilježeno među pučani­ ma (za Škrip. Spo­ minje se od početka matice g. . kao magistri fabri Mihovilović.11 14. Misli se. 1709. g. 1747. . vjenčan iAnte god.. N i k o l i ć 1 porodica. Mihovilović sive Kovačić. Ovo se prezime nalazi među pučanima bračke galije g. U župskim knjigama u Škripu spominje se od. g. 10. mistro Mihovilović. Hanoi) 11 porodica. onih. i 1676.-MhnmaJo. 1773.. 1777. 1574. • 13. 1778. i 1796. te 1811.5 . Mirić alias Ko' žica. i među Škripijanima bračke galije (pučani) g. 1675. Lipanović alias Mirić. Prema tradiciji. . kasnije redo­ vito s napomenom: iz Splitske. g. Hačinović-Nikolić. 1791. 1788. 1574. dolazi prezime: g. 1707..porijeklom sa V i s a. K r s t u 1 o v i ć (nadimak: Sapunar) 3 porodice. Kristinić iz Škripa. zabilježeni su: braća Nikolić. i u bolskima %. g. Niko­ lić je zabilježen u dolskim knjigama g. . God. Ovo se prezime nalazi među pučanima g. g. 1735. U bilješkama matice Sutivana oko g. 1635. koji su dobivali sol4. i 1768.zabilježen je u ispravama Juraj Mihovilović »procurator del. U maticama dolazi često kao Martić alias Žuvić od g. »vel. t. do oko g. ^/Tihovilović. Mihovilović alias Kovačić. 1779. 1676.. P e l l i 1 porodica. 1767. koji su primali sol4.10 U župskim maticama dolazi: g. j .). 1837.5 12. P e š a 2 porodice. 16. M a r t i ć (nadimci: Mićinica. i 1802. i 1740. Hačimović s napomenom »iz Škripa« zabilježen je u dolskim župskim 'knjigama g. U Splitsku su se doselili iz Kaštel-Novoga kod Trogira. 11. 1780. 1615. Čudina.. Ovo se prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. 1774. zabilježen je Čudić alias Metlici ć.12 U župskim knjigama. 1788.. 1668. M i r i ć (nadimci: Meštar. s napomenom: izŠkripa. 17. dai je talijanskoga porijekla. 15. 1634. M e t l i č i ć 6 porodica. 1643. 1751. 1786. U župskim knjigama spominje se Mirić od početka u Škripu (g. Doli Postire) u popisu od g. 1625. magistri. g..: P e s s e »tune Centuria Veneta Instructor nunc vera đomicilium tenens in Ca124 . g. 1772. 1681. 1681. Kočim) 14 porodica. 1625. a g. 1780. 1625. Hačinović alias Niko­ lić. _a pori­ jeklom ©u iz Poljica. god. Kovačić. U dolskoj matici spominje se g. i u popisu pučana bračke galije g. g. koje je zbog kanđijskoga rata ili kasni­ je đobjeglo u Škrip. Kusanović »dicti« Kovačić. M i h o v i l o v i ć 5 porodica. 1780. g. u [Praž-.Nikola Krstinfć i Miatij Krstinić u vezi s regrutacijom za bračku galiju. više puta samo Nikolić. g. ali su po tradiciji porije­ klom sa dalmatinskoga kopna (Zvečanj?). Hačinović od g. nicama.

.. Vučića je bilo i u Pražnicama. 1778. 1788. 1574. U župskim se knjigama.. Salamunović »vel. 1756. R a d o j k o v i ' ć 5 porodica.. 1805. od g. 1675... 1787. Lovre Pulišelić. g. maticama od početka g. i 1802. 1812. u boliskima g.. v. 1686.. 1810. g.. 1782. 1788. 1782. i 1772. Salamunović-Jerković sive Fabjanović.... 1649. U nerežiškoj matici spominje se kao kum. g. nalazi se Pulisela4.. 1632. Salamunoviić alias Jerković.. Ivan Vučić Matin i Andrija Vučić. Salamunić iz . a i pois'fcirskima g: 1698. g. g. 1792.. 1811. g.Humca. 1776. 1776.) Salaimoini. 1771. 1663.1591. g. Pre­ zimena. da je iz P uč i š ć a . 1789. S a l a m u n o v i ć 1 porodica..•bjam-ović alias Pulišelić. umire šfcripski tourat Salamoni. j . (iz Škripa) Nikola pulišelić. ex Co125 . 1715. 20. god. . P u r i ć 1 porodica. 1782. više -puta Salamunoviić alias Taraportin.. i 1799. i 1799. s ostalim bračkim plemićima. Neke porodice Sa­ lamunić (t. Salamunić. Salamunović sive Jerković.). jer sui mletačko plemstvo dobili kapetan Toma i »isargente maggior« Zorzi Salamunić god. Vukšić alias Pulišelić u Splitskoj. Jurićević alias Pulišelić. ' 18. Salaimunić i Salamunović nalaze se među pučanima koji su g. . spornim je prvi put kao kum g. Salamunović alias Fabjanović. Među pučanima. 1679. u Škripu dobivali sol4. bogoštovne općine u Splitu u ispravi Grimani od 18. s napomenom:. đ. a također i u veži s regruta­ cijom za bračku galiju u popisu5 od? g. Salamunović sive Fabjainović. 1668. 1783. U arhivu jevr.s napomenom. i 1703. gdje je porodica zabilježena od početka prazničke matice (g. 1778. g. Salamunović »amt. g. g. kapetan Radojković. g. P u l i š e l i ć (nadimci: Adrnac. — Vjerojatno talijanskoga porijekla. 19. 1719. 1785. 1635. 1667.. 1692. u Bobovišcima: Radišić vulgo Pesse.) do prve polovice XVII. 1637. 1673. U postirskoj matici g.. 1675. a među pučanima bračke galije g. 1675. fratar Pessi g. iz Sv. K r i ž a kod Trsta. Fa. s napomenom: iz Škripa. 21. 1632. žena i kći od »qn.knjigama Vučić se spominje g. g. Puli­ m šelić se spominje u nerežiškim knjigama g. 1758. 1789.iz Škripa. U sutivanskim župskim knjigama spominje se Radojković god. 1782. g.. magistri Lovrićević. ime Pessa iz Terra Rubini. g. 1683. Baka) 6 porodica. do g. koji su u Škripu pri­ mali sol g. i t. 1694. 1793. 1625. g.. više puta dolazi (1631. Lovrićević. g. 'g. Pulišelić alias Lovrićević. 1674. a u postirskima g.. Salamoaii) izjednačuje brački knez Loredan god. s napoimenom: iz Škripa. ili g.5 U dolskim žuipskim. Viukšić. također no'biles comitis Salamoni (1673..« Jerković. 1677. 1574. i 1677.. 1625. 1774. g. i 1796. Vukčić. Salamunović »dicti« Jerković. 1781. spo­ minje se Mose Pessa Ebreo. g. 1787. 1789. .. 1663.stro Sancti Joannis«. 1704. 1786. Pivo. 1674. 1787. U župskim knjigama spominje se od početka. 1710. 1789. IX. g. u mlinarski­ ma g. Ovo se prezime spominje u župskim...13 U Škripu umire g. šimun Vučić.. 1670. 1798.« Jerković alias Fabjanović.

1818. Skorić alias Bakić g. 1683. Prezime se nalazi u popi. 1775. g. 1649. 1636. Salamunić. Bakić alias Skore od g. i 1777. i 1714.5 3. 1653. 1773. g. 1670. B o ž i č e v i ć se spominje u pregledanim škripskim župskim knjigama g. a. 1788. n-o'bil. Martić detto Žuvić.-1634. A n t i č e v i ć spominje se prvi put god.14 Vjerojatno su od roda Krstu^cvića iz Bobo-višća. i 1798. osim toga u maticama dolaze: g. — Vjerojatno porijeklom iz Š i b e n i k a. 1738. Antiče'vić. Jakšić alias Salamunić. 1647. često s dvostrukim prezime­ nom.. u pučiškima g. 1788. u milnar'skima g. 1738. 1794.--zatim. g. g. župnik u Škripu od g. i 1780. Stipanović alias Mirić. g. 1630. u nerežiškima g. co'mitis Salamonis. nai pr. Stipičević alias Skorobaić.. u praz­ ničkima Salamunić g. g. nalazi se Luka Skorić. u dolskima g... 5 .su-. 1625. pak do_ g. 1778. a g. g. B a k i ć se spominje g. 1621. 1784.. koji su primali g. 1651. 1793. sol4. 1771. Marko Stipanović i Nikola -Stipanović. Salamoni. 2. 1625. 1709. i 1653. Iseljene ili izaimrle porodice 1. U župskim knjigamia spominje'se prvi put kao kum g. Skorić g. 1795.. bračkoga plemstva od g. Paulo Bili ceo »curato vicaro foraneo«. dcčim u vezi s regrutacijom za bračku galiju zabilježe! su g. U supetarskim župskim knjigama dolazi g. kao kum s napomenom: iz D o 1 a. u Škripu cio pred desetak godina. U •pos'itirski'm župnim knjigama spominje se g.. župnik Bi­ ličić iz Škripa. Bilo je A. g. Martić alias Žuvić. Samo Falarzović više puta od 126 . do oko g.. i to svaki put s napomenom: iz Škripa. i 1785. 1635.. 1804. 1672. dolazi g. 1781. 23. 1685. i 1797. g. Ž u v i ć 3 porodice. 1637. samo Žuvić. zatim kao kum g. a g. 1786.mitiibus Salamoni«. 1795. iz D r a č e v i c e . 1794. 1782. 1659. 1824. U popisu »galeotti di Scrip« od g. Žuvić sive Martić. a u pučiškima pop Biličić g. 1796. menom: m Dola.). do oko g.. 4. do g. 1796. 1795.. Biliceo. 1710. u bolskima god. i 1799. 1760. 1625. a g. Stipanović vulgo Skorobaić. d. Biličić.—1798... 1657. Martić đicti Žuvić. a g. 1774.. Gornje se prezime ne spominje u popisu među puča­ nima. 1747. saimo Salamunić. 1803. Mate Skorić i Petar Bahić. i t. s napo-.. g. S t i p a n o v i ć (nadimak: Grgucričovi) 4 poirodice. ' 2 2 . 1663. u nerežiškima g. opet kao kum g. 1788. Salamunović. uvijek s napomenom: iz Škripa.. Božičević alias IVEaidretić. vjenčava se u Škri­ pu iedan Žuvić iz Dračevice. 1651. 1574. 1770. B i 1 i č i ć se spominje g. 1769. (dakle gotovo ođ početka matice). g. U župskim knjigama od početka (g.. 1662. U suitivanskim župskim knjigama A.. 1635. g. 1777. Božičević al'as Falarzović. Godine 1656. Salaimunović. Thomas conte Salamoni. i g. g.

1632. 1632. a među »nob ili sottoposti. Caglani g.1G G r g i ć se spominje u župskim knjigama od g. 1667.6 C e r i n e o spominje se od početka matice g.. U Škripu se jedan lokalitet naziva Gumno Petanovića Hi Gumno Kalkanea. 1634. 1634.4 Čini . 1631.. 1650. 1679. Calcanei. 1657.. 1640. 1656. C a l i a n e o . Župnik Nikola Cerineo bio je povaljski opat g. da su se preselili u Nerež:išća ili Donji Humac. i 1649. »sinđJ. U positirskoj matici spominje se g.. a g. 1628. Zuan Cerinich g. 1684. Među pučanima bračke galije iz Škripa nalazio se u po­ pisu d d g. 1688.buis Brachiae« je Niccolo Covglianich. Koviljanić i g. Fantasia g. spominje se kao kum magistri Galoamei.5 Kaio kapelan se spominje g. C e r i n i ć se spominje u župskim knjigama g. 1661. alia Galea« Vicko* Cerinić. 1702. do oko g. Porodica ovog prezimena živi u Splitskoj. 1639. 1674. 1692. 1625.—1625.15 Primljen je o bračko plemičko vijeće Michiel fiol del qu. 1816.g.17 Među pučanima bračke galije iz Škripa je zabi­ lježen Gregorij Kovljanic. knjigama od početka (g.) do g. Calcanei s napomenom: iz Škripa. Covglianei.5 U đclskoj matici spominje se g. i 1637. 1738.su primali sol g.) do oko g. 1574. 127 . 1631. 1634. 1632. 1629. i 1675.'1793. 1786. K o v l j a n i c spominje se u župskim knjigama od početka (g. do smrti g. 1599. 1685. Ovo je prezime zabilježeno' g. 1671. Ivan Gargić. C a l c a n e o spominje se u župskim.' Dragnić sive Bračvić.. Božičević se spominje u Splitskoj g. do g. kao. 1641. do­ lazi prezime Covglianei14. nalazi se Ivan Ceri­ nić5. 1637. U popisu bračkoga plemstva g. Nadgrobni natpis u Škripu iz g. Koviljanić. kao Cerineo (»Cerineum«). kapitan Kovljanic od g. u vezi s regrutacijom za bračku galiju.se. 1625. 1660. 1786. 1632..5 D r a g n i ć spominje se u župskim knjigama od početka (g. 1570. pop Kovljanic oko o. i 1824. 1707. Godine 1579.. g.. koji. Petanović. u dolskima Coviiglianeo g.. (Vidi Cerineo u Splitskoj!) Među pučanima »galeotti di Scrip« g. g. do g. u postirskima g. 1625. i Coviglianeus g. do g.. Covlianeo dolazi nekoliko puta od g. uvijek s napo­ menom: iz Škripa. zabilježen je u Škripu parok dominikanac Pavao Božičić. Nikola Kovilijanić u Škrlipu. Dragnić alias Darpić iz Škripa. 1741. 1489. g. 1579. Calcaneus. Na kuli Ce­ rineo u Škripu nalazi se natpis pod imenom Cerinić god. g1.6 U pučiškim župskim knjigama spominje se g. 1642. U Po&tirima se u župskim knjigama spominje g. do oko g. 1792.overo Fantasia spominje se u maticama g. 1616. — Vjerojatno porijeklom iz okolice Š i b e n i k a . Ovo se prezime nalazi u Škripu među pučanima.

1709. 1811. 1697.. Prezime Marinčević nalazi se u popisu »galeotti di Neresi« od g. 1604. n č i ć se spominje u župskim knjigama od g. Ovo prezime kao Maričević alias Sitipinović spominje se od po­ četka g. str... Sumljić. 1691. M r a t i n č d i ć se spominje u župskim knjigama-od početka (g. 18. 1574.18 15.) do oko' g. a Neretljani 841 g. 1405. 1676. M a r i č e v i ć se spominje (u župskima knjigama od g. brački grad škrip porušili su Goti 537—548.) do oko god. iz Škripa g. do g.5 LITERATURA I BILJEŠKE: a) Ciccarelli (fragmenti Domnusa de Cranchisa ili Hrankovića iz g. do . 1631. do g. nestaje ovog prezimena u škripskim župskim knjigama. 2 A.12..). 1 Popis kod I. V e 1 a. »Braciae insulae descriptio«. Sumjić. 101—102).).) do oko g. list 14—16. L u k a č i ć spominje se u prazničkim župskim knjigama oko g. Ovo se prezime nalazi među pučanima.5 16. . Ciccarelli. 20. 1683. 1625. a. 1630. Oko g. Mativčević od g. ibid. 1690. 1811. 43. "20. Sumić. 1681. b) Godine 1660. 23. 3 A.) . Kao Marinčevič-Tusa zabilježeno je prezime od po­ četka bolske matice g. g. 27. 1625. str. 1685. 1693. Ciccarelli. str. . 36. 1797. ibid. 1621. 1642'. 1712. ibid. Matieević od g. 1791. 6 Croatia sacra. K v a r a n t u č i ć se u župskim knjigama spominje od po­ četka (g/ 1628. Babica (ibiđ. i među pučanima bračke galije (»galeotti di Scrip«) g.. 74—75. do oko g. Sblpčinić alias Mativčević g.... str. 1631.. u post. Dva se Sumnića nalaze među pučanima bračke galije g. i među pučanima bračke galije g.) do oko g. Prema Ciccarelliju. 1625.4. 14.pučiškim župskim knjigama spominje se V. 19. župskim knjigama zabilježen je V. 1634. 19. str. iz Škripa g. koji su primali sol g. 1682. 1823. V i d o š e v i ć se u župskim knjigama spominje od početka (g. 1655.:rskim. 21. 1657. 1632. 1574. pre­ r ma predaji.. s napomenom: Lukačić de Drinoval iz Škripa. 1631. pjesnik Ivan Ivanisevic poslao je splitskom nadbiskupu Leonađu Condulmeru petnaest komada starog novca iz škripa i pismo (v. 1625.đo oko g. oko g. iz Bosne. Ovo se prezime nalazi među pučanima. 1631. str. g. ibid.. 1793.5 U. 1692. do oko g. 49. Kao Marinčević od početka iboboviške matice g. 13. u nerežiškim župskim knjigama do oko g. g. 1 128 .) ibid.% Ciccarelli. koji su primali sol u Škripu g. ali. M a t i j č e v i ć se spominje u maticama od god.. 17. 1786. Š u m n i ć spominje se u matici od početka (g. 91—94. 5 Mladineo (ibid. V e l a n o v i ć se spominje u župskim knjigama od početka (g.4.

iz M i l n e . ibid. dušobrižnik je bio pop Mate Cerinić za pet kuća malog splitskarskog naselja.. 20. Domjanović. is Mladineo..... iz koje se izvažao u doba Dioklee&jana brački kamen za 'gradnju njegove spliitske palače. str. i* Ciccarelli.7 Prema matici krštenih od g. ibid. 1747.. str. : 1780.. str. 1788.). : 1785.Darpić. 1757. i prema knjizi umrlih od g. (Linčir se spominje u Splitskoj S škripu više puta od g. : Božičević alias Falarzovtić.. Majić. Šetelie. iz Milne ženi se g. str. Ba­ barović iz Milne ženi se u Splitskoj g. Saiđanje porodice 1. 12 Popis kod I. Vulić. 171-—173.: Mišić. : 1784. 1628. Vulić. B a b a r o v i ć (nadimak: Iinčir) 6 porodica..: Lineircinić. i? Ciccarelli. 373. SPLITSKA Naselje je nastalo kao pristanište Škripa u uvali. * • i° Mladineo. str. ibid. 352. :i po drugim podacima. str... 1579. ibid. ovi novi sta­ novnici: braća NikoMć i Mihovil Linčirević. ibid. 1630. ibid. ibid. 8 Ciccarelli. s napomenom: iz Milne. ibid. 340. list 19. U škripu su zabilježeni g. 9 Ciccarelli. " pop Liinčir. 15&—160. : 1779.i-bid. 189. pop Uinčir iz Splitske zabilježen je u škripskim žup~ 35borni-k za narodni život i običaje 9 129 . str.1 God. 255—256. 2 Spl&fcskarska porodična prezimena prvi put sposmemitia sa prvih 20 gocflima matice krštemih. 1758. list 12—14. idrugi B. .. is Mladineo (ibid. ibid. Spominje se u Splitskoj g. Iz škrip'ske jknjigo mrtvih: spltekaj-ska prezimena prvih (napose označenih) 20 godina 1750. u Škripu 1776. str. Čepamić. 162. : 1782.. 1768. n Ciccarelli. Piroman malgistri iz Hvara. Babica. 1777. "is Ciccarelli.: Iiničir. is Ciccarelli. : 1781. 1760.

iz S v i n j i š ć a . Prema tradiciji porijeklom iz Engleske kao Voselei. 1747. 1821. Drpići ili Darpići su po porijeklu novo stanovništvo. Slovenac. U nereziškoj matici spo­ minje se pop Linčirević god. God. 1824. prema po­ pisu od g. 1810. C e r i n i 1 porodica. B a l d a s a r 1 porodica. 4. Pri pokršten ju g. a g. 1750. Brahanović alias Striraiba. . Linčir. oženio se u Splitskoj g. 14. iz L o ž f i š ć a . 1781. 1757. 1489. fiol del qn.). 1711.3 Na kaštelu Cerineo u škripu uklesan je natpis s prezimenom Cerinić g. s napomenom: iz Splitske^ 9. U knjizi mrtvih zabilježen je g. iz S p l i t a (Lučac). Antičević. 1579. Č e p r n i ć 2 porodice. . 1784. 1931. iz V e l o g B r d a kod Makarske. 1747. oženilo Šatelićevom u Splitskoj g. 1775. Salamunović alias1 Fabjanović.4 11. 1776. 7. 1881. U popisu od god. u škripskoj župskoj crkvi. 1784. 1761. iz G r a b o v c a . F a b j a n o v i ć 3 porodice. Jedan se D. u supetarskoj kao kum Cirini g. Oženio se kćerkom magistra Piromana iz Hvara. iz filkripa.. Abas« Cerineo i nobil. 6. g.e Brehanović iz.. oženio se oi Splitskoj god. u škripskoj matici zabilježen j. Splitske. U škripskoj župskoj crkvi oženio. B a 1 i ć 1 porodica. 1802. D u j m o v i ć 1 porodica. U bračko plemićko vijeće primljen je Mićel Cerinić. 1899. Kao Cerineo i kao Cerinić spominju se od početka u škripskim župskim knjigama.skim knjigama g. 1784. ka­ menar. se Čeprnić god. Porijeklom iz gornjega Brača. iz M u r v i c e . god. Linčlrnić. U škripskoj matici spominje se g. a drugi Drpić iz Pučišća ženi se u Splitskoj g. od roda Salamunovića. B e r k i č 1 porodica. 1794. J u r a ' s 1 porodica.2 8. liz š k r i p a . Stara škripska i splitskarska porodica. 1570. Cerini. škripskoga novog stanovništva: Linčirević. 5. oženio se u Splitskoj god*. 1786. C e r i n e o 2 porodice. 1781. oženio se u Splitskoj g. U Splitskoj se spominje g. Čeparnić alias Petričin. 10. 12. i 1770. Spomiinje se god. D r p i ć 5 porodica. koji se spominje u Škripu i Splitskoj oko g. D u n d i ć 1 porodica. B a š k o v i ć 4 porodice. Zuan« god. iz S l i v n a (Šempolaj). B r h a n o v i ć 2 porodice. g. Ž i d o v pokršten g. oženio se u Splitskoj g. 2. 13. 1784. u Splitskoj je pop Mate Cerinić. kumovali »nobil. Berhanović dicto Betet. 3. 1894.

. 1914.: Ser Joanne Ser Petri Missetich kao sudac. 1788. u Škripu se spominje od početka matice (g. Stari brački Mišetiići i novi poljički očito misu isti. M i š e t i ć 6 porodica. 1808. 17. M. kao Maić u dolskim žup­ skim knjigama g. g. 1744. 1635. U Sutivanu se spominje kum Metličić god. g. 1784. Maić u Škripu: god. 1734. a u škripskima g. 1716. među pučanimia »galeotti di Scrip«. 1787. 22. Filipovićevu.. Maić alias Mišetić g. M a r t i ć 1 porodica. Š e t e 1 i ć 4 porodice. Co: Filipović-Mišetić. 24. 1698. 1791. iz Š i b e n i k a . g. 1798 i 1802. U škripskim župskim knjigama spominje se Vulić od god. g. u Nerežišćizna je natpop Ivan Metličić. starinom iz P o l j ic a. kame­ nar.. 1805. Mišetić ženi mobil. s napomenom iz Splitske zabilježen je 131 . i 1772. s napomenom: iz Splitske. »iz Splitske« od g. Filipović alias Maić seu Mišetić. 23. čudić alias Metličić. 16. FilipovićMišetić. Mišetić se prvi put spominje s napomenom »iz Splitske« g. Slovenac. pop Mišetić.. 19. Jedan je Mišetić zapisan god. 1415... (Prije se nazivali Pavlić. 1663. Š t a m b u k 3 porodice. 1778. 1802. 18. Setević. zabilježeno je ovo prezime u maticama u Škripu i Splitskoi kao: Mišet'ć sive Maić g.). a poslije g. Misetić-Filipović. Porijeklom iz Poljica. 1784. R a d e t i ć 1 porodica. 1691. I. 1879.. Š i r k o v i ć 2 porodice. g. i 1794. 1774.. nobil. K o r a l j 2 porodice. U Splitskoj se spominju g. iz S l i v n a (Šempolaj). 1770. 1786. M e t l i č i ć 6 porodica. liiz š k r i p a . g. 1783. oženio se u Splitskoj g. a neki iz Pučišća. s na­ pomenom. 1768. god.. U škripskim župskim knjigama spominje se M. 1. 1848. U povaljskim župskim knji­ gama g. 1654. Pučiški ištambuci također so porijeklom iz S e l a c a .. 1707^. u prazničkima g. cap. 1811.791.). krajem XVIII. iz Š k r i p a . 20. da su neki iz Selaca. u đolskima često od g. 1794. vjenčan g. u sutivanskima M. Šetelić. S t i p a n o v i ć 1 porodica. 1804. 1645. knjigama dolazi ovo prezime gotovo od početka matice kao Seteljić (g. •21.15. g. vjenčan mistro Rađetfć g.. u Splitskoj.. nobll. 1790. bez oznake porijekla. u postirskima g. 1771. U Reformacijama (L : b. u bol­ skima g.. Doselili se iz Kaštel-Novoga kod Trogira. V u 1 i ć 2 porodice. g. 19) spominje se od g. U škripskim župskim . i dalje. oko g. 1625. a u Splitskoj g. čini se. iz • š k r i p a. uvijek s napo" imenom: iz Splitske. iz š k r i p a . v. alias Čardić.—1420. 1762.. 1648. 1630. a sadanje prezime dobili po na­ dimku Metlica).

gdje ima splitiskarskih Vulića (Bulića). Communitatis Brachiae.... kao Domjanović). 1780. 1772. 1785. 1799. 1860. Babica.. —• F. 1788. u sutivanskim knji. u dolskoj matidii. B o ž i c e v i c sui škripskim župskim knjigama apomiimje se god. 4 Popis kod I. 6 Podatke sam crpao uglavnom iz drugih bračkih župskih knjiga. U "Splitskoj se spominje g. 90. u nerežiškima g. 1712. u Škripu je iob župnik Pavao Bošičić. D r a-g i č e v i ć oko g.vlčić alias Vulić. J u r j e v i ć (ili Juoračević) zabilježen je u sutivanskoj matici g. 162. LITERATURA I BILJEŠKE: Bulić—Kararaan: »Palača cara Dioklecijana u Splitu«. Izumrle porodice6 1. ibid. Bullettino. Božičević alias Falarzović.. 6.. s napomenom: iz T u č e p a... 165. 1777. kao Sox . 1735. 2 Croatia sacra. kao Falargović-Božičević g. u pastirskima g. U bolskim župskim knjigama zabilježen je Vulić g.. 1776. 1—2. 72. u dolskima često od g. Split.. pop Damjanovi'ć. u dolskim žup­ skim knjigama g. ibid. 9 za Pučišća). 1809. i arhitekta. 3. D a m j a n o v i ć u supetarskoj matici g. 2. svaki put s napomenom: iz Splitske. dolazi kao Wtoch. 5. a u Plati je žrtvenik iz III. 1824. 1820. — Dioklecijanovi siu kamenolomi u predjelima Stražišča. — Ljubo Karaman: »Arheologija osobitim obzirom na solinske ruševine i Dioklecijanovu palatu u Splitu«. 3 Ciccarelli. str... Prema dračevičkoj tradiciji. 1822. 1690. s napomenosm: iz S p l i t s k e . 20.. br. M i h o v i l o v i ć zabilježen je u dolskoj matici g. i u postirskoj g. Bulić: »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguarđanti il Palazzo di Diokleziano«. str. 1813. a kao Dujmović g. 1900. Matice Hr­ vatske. str. s na­ pomenom : iz S p l i t s k e . u prazničkima g. str. str. Falardović. g. 18. 4. 1736.. u milnarskima g.. u počast Heraklu od nadzornika Valeriusa. 1679. iste godine u škripskoj kao Pulišelić alias Dujmović iz Splitske. 1933.. 7. str. God. Vučić alias Pulišelić.prvi put g. 1 132 . 1776. Utini. bili bi porijeklom iz Z a k u č c ia. u škripskima od g. Rasohe i Plate. 1755. 1841. Dalmacija u izdanju sekcije inž. (i bilješka br. U Rasohaima je u hridi uklesan relijef poluboga Hetralkla. 5 Statuta municipalia ac reformationes magnif. s napomenom: iz P u č i š ć a . 1673. D o g a n č i ć oko g. 1770. i 1861. 92. 1789. ibid. 1768.. 1757. U Splitskoj se spominje g. 1752. izd. uvijek s napomenom: iz Splitske. Doselili se iz Škripa.. svaki put s napomenom: iz Splitske (ponekada.gamia g. v. P u l i š e l i ć zabilježen g. a g. Zagreb.

Hairambašić iz Omiša. Kristulović. Porodična preaimeircia ispranieimta prvi' put za prvih 20 goidana župskih knjiga . Mate Ljdbeitić pok. 1589. Svirčić.: Lasaneo. gastaldo Pro RogO'znica Dukin. Dragičević iz Omiša. Pjaca. 1592. Najstariji je dio kao lučna apsida. Župna crkva građena je u tri maha. Zaziubići. Mičelović »ad) pireceps Vicar&j Brachiae«. Dubičević iz Vrbanja.: Gardatović iz Poljica. magistri Murarij iz Klisa. pop Philippis. Marko pok. 1594.: Jelinei. njegov sin Nikola. 1588. Slovinić. Mate Sikalihović.(1584. da je nekadanja arkva služila i kao kula. Prodli.: Jurišević. Petričić iz Rcgoznice. 1625. Radovan Arbunić. Gospodnetić. subdjakon Thoimaseo. Zastivanje. Ivan Sesnjić pok. Frano Bilanić.POSTTRA Lijepo priimiorisko naselje. Silšić iz Duća. Glavica.tvornice za konzerviranje ribe.: Spuđičevil'ć. Mate. Philippis iz Omiša. konkuibina Repanović. pop Pavišić iz Omiša. Arnerić. Stanišić. Čičićevi Dvori. Vraniiican. na kojoj su se sačuvale puškarnice. 1586. 1585. Piškera. Petričić. 133 . 1595. 1591. 1598. Marka. odinosno* utvrda. Hovarčlć iz Radofoilja. Mičetie alias Boceokiović. Matulić. Poput ostalih bračkih naselja. Dominik Linardović. Arbisani. Podježice. pop Gutunić. Jurjević. De Dominis. Rat. Jakov Mandalinić. 1587.: Lazari iz Venecije. Galeotti idi!/ Dol e Postire 1 Ivan Vladičić. 1596. Alviza Gospodnetića. Radičević.: magistri Mantilei. Šimun Sišić. Juraj Galušić.: Benkovie. Znači. Gaspari. Mate Grego. Ivani­ sevic . Arbizario. Vrilo i Porat. Novaković. Brubrigović.: Kristolović. Klimsić.) 1584.: Petricius. Marko Krstulovilć. KUnsić. 1590. Thomiaseo. klerik Mičelović.: Udinesi iz Omiša.: Bila Ploča. Nikola Matković.za bračku galiju g. Radojfcović iz Pučišća. pop Mičelović.: Cerimei. LozM. Mišetić. Sudijjć. kao na pr.—1604. Ivan Gospodhetić Markov. Jeirolim dalli CastelM. Balatura. i pojedini dijelovi u Poštarima imaju svoje posebne nadive. 1593. Dulibattć iz Vrboske. Jelinić. ' U Postiriima su .: Borić. Ivan Smojčević.njegov brat Alvize. Popis (pučana) u veza js regrutacijom .

i 1762. 7. s napomenom: iz Dola. Spominje se u župskim knjigama g. Italija).. iz M o n t a g n a n a (padova. 1740. 1878. g„ 1800. vjerojatno starinom iz Bobovišća. s napomenom: iz Kaštel-Lukšiića. Majdenović iz Duća. Spominje se u župskim knjigama ođ <g. Murariji (iz Omiša. 8. Krilović. pokopana je u Pastirima picckara A. i 1711. porijeklom iz I t a l i j e . 6. 1586. kao Bisazza češće od g. 1692. Jurinović iz Duća. Dvije porodice Antunovića preselile su se na Bol. B a b a r o v i ć 2 porodice. 1657. g. Radostin Jurišević. ArnerićHranoelli. 1691. Kokrić. iz S p l i t s k e . nobil. s napomenom: . iz B r a z z a n a kod Gorice. početka (g. 1818. Posljednja ženska Margarita i ostali se iselili u Split i Trogir. 1818. 1784.: 1600. g. 1700. Radičić iz Jelse. iz D o l a. te kadgod kao Arnerić.. 1790. kao Bazzaca g. 1772. Arnerić. Vranić.. 1722. do oko g. doselio se kao 'drvodjelac i oženio se g. nobil. B e r n a r d i s 2 porodice. 1773. 2 4.: Petanović. porijeklom iz D o l a . 2. oženio se g. 5... 1675. 1745. Radi pomaganja Klišana u barbi protiv Turaka bio je 3. g. 1601. iz Bola.. B i o č i n a 7 porodica.. 1822. B a l i o t t o 1 porodica. 1857. veljače 1583. kao Bizzaoe g. U popisu bračkoga plemstva od g. U dolskoj matici (kum) g. ucijenjen od Venecije sa 200 dukata Dimitar Arnerić. i 1769. tenente Arnerić s napomenom: • (iz Postira. spominje se Arnarić. 1723. .1599. (Antonović). 1807. Porijeklom iz P o l j i c a . do g. U župskim knjigama ođ g. Vistević. kao 134 . i 1799. (ženska) Antunović vulgo Jurašin. dolazi A. 1699." 3. g.. B r t i č e v i ć 3 porodice. Spominje se u župskim knjigama češće kao kum od g. 1747. doselio se kao postolar. porijeklom iz Škripa. iz M i r a c a . porijeklom iz Miilne. prema tradiciji. 1741. Sađianje porodice 1. jednako je zabilježno g. spominje se više puta capitanei Petri Arnirić. B i ž a c a 10 porodica. 1713.: 1604. s napo­ menom »nastanjena u Škripu«. Porodica ima talijansko državljanstvo. g. A n t u n o v i ć 5 porodica. i 1809.: 1602. . 1776. U župskoj je crkvi grob »generala« America. 9. A r n e r i ć 1 porodica. Od g. U župskim knjigama od. oženio se g. 1765.)..»iz S p l i t a « pod imenom Bizzaza. Serbić. A n t i č e v i ć 1 porodica..

da su se neki Dominisi doselili iz Raba krajem XVI. iz Nerežišća). 1776. 1702. 12.1780. 1783. 14. oženio se g. porijeklom iz D o 1 a. 1781. kao kum).. i 1800. frz S t a r i g r a d a .. 1744. 1745. G. v. vijeka zabilježen je više puta. U matici se spominje prvi put kao kum iz Omiša g. 1670. G l a v i n i ć 5 porodica. 10. D u h o v i ć 2 porodice. 1873. 13. g. 1741. 1808.(nadimci: Pećar. Rašić alias Glavinić. Dolski D. 1831. i 1789. 1804. . iz P u č i š ć a .."l696. . lali i kao Galatović. oženio se g. magistri F. optirala za Italiju). 1802. B u l j e v i d 2 porodice.Bizzazza g. g. v. iz makarskoga G r a c a .. bez oznake porijekla. iz R o v i g a (Mleci). magistara Bisazza g. D o m i n i s (nadimak: Fisković) 4 porodice (od toga 1 p. 1845. magistri Biazza g. > 18. Postoji mišljenje. 1721. i 1722. g. a U matici od g. 1708. oženio . C v i t a n l i ć . 17. B u č i ć 1 porodica. Hi početkom XVII. 1742. U župskim knjigama od g. g> 1724. se 'g'. (U župskim se knjigama govori o vjenčanju dvaju C. i 1764.. Gospodnetić sive Dominis. i 1709. udaje se jedna D. g. U popisu bračkoga plemstva od g. 1785. G i r o t t o 2 porodice. iz S p l i t s k e . g. oženjen g. iz Donjega Himca. ka­ snije se u župskim knjigama ponovno spominje g.Dola. g. 22. nauta Bisazza s napomenom: iz Postira. Cvitanić alias Pećar. U župskim knjigama od g. oženjen g. God. nalazi se prezime Glavinić. 1797. i 1810. 1802. 20. kao Bizazza g. U đols'koj matici (kum) g. F r > n c e s c h i 2 porodice. Krajem XIX. Cvitanović alias Pećar. U mat'ci je zabilježen g . C e r i n e o 1 porodica. zabilježena je neka Duhačić (!) alias Huore iz Brusja (Hvar). 1742. oženjen g. g. 1598. 1888. 1833. 1594. 1617. i 1698. 21. g. nobilis Gla­ vinić alias Rašić. 1812. (g. dolazi kao Cvitanović alia© Pećarević. iz G o r n j e g a H u m e a. 19. iz R o g o z n i c e (omiške). Cvitanović dicti Pećarević. 1847. iz . G a l e t o v i ć 1 porodica. 1657. prema predajo. 1727. U matici g. g. 1844. D u n d i ć 1 porodica. '16. samo Pećarević. 1804. Cvitanić vulgo Pećar..2 135 . isto siui što i Gospadnetić. Vragadinac) 7 porodica iz P o d a c a. g. C e p r n i ć (Čeprnić) 5 porodica. oko g. 1903. 15. i dalje ali bez oznake porijekla. D r a g i č e v i ć 3 porodice. porijeklom iz P o 1 j i c a. 11. iz Nerežišća).. iz O m i š a. Glavinić s napomenom »divitate Paguntij«. Prezime se spominje u postirskim župskim knjigama od početka (de Dominis g.

1808. samo Činčević često od g. kasnije kao Hrainuellus. i 1782. J e l i n č i ć 26 porodica.. plemićka porodica. nobil. J u r i š i ć 1 porodica. U postirskoj maticft od g. 1877. 1769. 1771. J a n j i š 1 porodica. plemićka porodica. nala­ zimo u bračkome plemićkom vijeću: Zorzi qu. 30. a . U postirskoj matici od g. 1754. i Hranuelli. 1816. 1657. jer g.1 i u popisu bračkoga plemstva od g. i 1816. 136 . H r e p i ć 1 porodica. U matici od početka. doselio. iz S l i m e n a kod Zadvarja. 1699.. Katunarić »đicti« Čin­ čević s napomenom: iz Postira. Zorzi Hranoevich qu. doselio se oko g. L Gaicomo. oko g. 1750. kao Katunarić diicti Činčevićg. 1671. (U nekim ispravama spoaninjie se Kalajczić iz Poljica i sa Šolte). U postirskoj matici od g. a drugi put Hrepiitć-Gospodnetić iz Dola. 31. samo Katunarić g. kao Katunarić sive Činičević. u XVIII. Hranuelie i Hranoelli. 27. se početkom XIX. K T a r i ć 3 porodice. prigodom udaje...4 U pova'ljskoj se mastici spominje g.. jedna ženidba J. iz M u c a . vijeka.3 25. 1650. Hrepić iz Dola g. 29.. kao Crepich. Niccolo Hra­ noevich. 28. 1813. i to kao Hranoević do oko g. 1657. 1674. zabilježena je jedan put ženska HrepićHranoelli. 1852. Prezime Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. i dalje. oženio se g. Prezime se nalazi i u popisu pučana bračke galije g. U dolskoj matici zabilježen (kum) g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. i 1797. 1775. 32.. rjeđe Hranulić. 1732. 1800. dolazi kao Hranoelli. 1747. 1823. (porijeklom iz D o 1 a. G©• s p o d n e t i ć 5 porodica. i 1773. nobil. i 1752. porijeklom iz D o l a . U ipostirskoj matici od' g. Porijeklom iz Imotskoga. 1670. ali se možda FranuMć i Stranulić odnosi na njih. 1635. ' U popisu bračkoga plemstva g.. v. K a i t u n a i r i ć 1 porodica. 1625.23. iz Nerežišća zabilje­ žene su u Postirima g. 1753. J e l a v i c 3 porodice. iz J e s e n i c a . Hranoeffi. Zuanne i Zuanne Hranoevich qu.2 24. K a l a š i ć 3 porodice. g.zatim g.. H r i a n u e l l i 3 porodice. 1696.. 1689. iz Nerežišća g. kao Katunarić sive Činčević g. s napomenom: iz P o s t i r a. ali već g. prezimena.. iz N e r e ž i š ć a .. 1763. 1637.2 26. ženske J. 1766. nema ovog®. 1657. porijeklom iz D o l a .

33. novoga stanovništva. g. oženio se g. g. n o v i ć 3 porodice. 37. j . 1789.Bailo. 1786. Porijeklom iz Z a g o r j a . Curzola«. Colomba) 1 porodioa. 1909. iz B o l a . K r a l j e v i ć 1 porodica. 1756. 1820. »casali Blatta Dioces.) 6 U XVI. 162'4. M a r a s o v i ć. 1657. s napo­ menom: iz IPražnica. 1826. do smrti (g. g. iz P u č i š ć a . 1809..). Lasanei. docim g. Brachiae« spominju se Jerolim Lasaneo 5 (g. God. L o l i ć 2 porodice. iz O k r u g a kod Trogira (Čiovo). 40. 1637. 1744. 35. 34. K o l o m b a (t. oženjen g. 1 porodica.. .2 U prazničkoj matici g. koji je pokopan. j . zabilježen je kao Kuščić alias . nauta Lazaneo alias Makarunić... 1796. s napomenioim: iz Postira. Doselio se Toma iz M i r a c a i vjenčao se g. 1766. g. M a r i n k o v i ć 1 porodica.) nekoliko puta »abtoas« (i ka­ nonik) Valerius Lasaneo'.) »ouratus« L. 1884. 41. < Od početka matice (g.). (kum) ^M. U prazničkoj je matici zabilježen g. iklerik L. K u š ć i č 2 porodice. 1725. 1924. 1657. M a r 6 v i c (nadimak: Mulendb) 2 porodice. U popisu bračkoga plemstva 2 nalazi se prezime: Lasanei alias Lasanić (g.. lija). (kao kum) Kuščić s napomenom: iz Postira.. L u k š i ć 1 porodica. Lasaneo alias Fioirić. K o š t a n c o (t. 36. Lisaineus i Lasaneo. pop L. i 1820.) i Lasaneo Alvivae (g. 1639. s napomenom: iz B l a t a na Korčuli. još je na životu udovica rođ. 1629. U postirskoj matici od g.. L a s a n e o 3 porodice. 1887. iz C e r e a 1 a (Siei. g. 1643. 1618. iz C h i o g g i e (Ita. 1715. g. v.K l i c i . udala se jedna ženska Mairasović u Postirima^ iz poljičkog D o l c a . s napo­ menom: iz Nerežišća.'(1658. 1715. 39. 1878. zv. Pori­ jeklom od t. Biočina. kao Cuschieh o Michacich. doseljenik je postolar. djelovao' je kipar Lasaneo1 Nikola. U sutivainskoj je mati cl j zabilježen (kum) g.. 1629. 1587. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. U postirskim župskim 'knjigama spominje se od g. Doselio se Pavao oko g. 1598. Kao »defensor com. nauta L.. 38. 42. bilježen kao Lasaneus. 1759. g. »curatus« IM Dolu. God.lija-Italija). Costanzo) 1 porodica. oženio se o. g. 43. jednako i g.. Imali isu/ pastirski stan kod uvale Konopijikove. 1743. parok L. s napo­ menom: iz Postira^ 137 . patrone L. 1780. Prvi kaštil u Postirima sagradio je Lazanić. u Rimu. g..

Jedan P. g. 1849. g. 1739. cd g. samo Perkačić više puta u drugoj polovici XVII. često Matulić alias (ili dicti) Perkačić. Perkačić dicti Bandić g. s istom napomenom g. i dalje do oko g. 1795. (vjenčanje). g. i 1754. Porijeklom od »novoga« stanovništva. 46. 1615. Nacari) 1 porodica. P a v i č i ć 1 porodica. 1682.. (vjenčanje). Matulić dicti Pope. iz V r b a n j a . u župskim knji­ gama bilježena je od g. g. U postirskoj matici kao Čulinović g. od g.. M i h a i ć 1 porodica. 1670. 1681. g. 1815. s napomenom: iz K o r u n c a kod Trogira.2 U župskim knj'garna od početka (g. 1774. iz Nerežišća (ženidba). M a t u l i ć (nadimci: pPapić. 1775. Marković sive Čulinović iz Pražniea. 1769. 52. iz M i I n e . iz P u č i š ć a . M a r t i n i ć (nadimak: Fortunić) 3 porodice. Musa) 12 porodica. nekoliko puta Matulić dictus Alaburić (ili Halaburić). v.. Matulić vulgo Popić. M a r k o v i c * 5 porodica. M i k a č i ć 1 porodica. i 1817. iz C h i o g g i a (Italija). N e j a s m i ć 1 porodica. 1783. samo Bandić g. Gluho. doselio se oko g. u početku kao kapelan. (kao. 1831. Marković dicti Čulinović. Martinić alias Parj'ević iz Pučišća (ženidba). Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. U župskim knj'gama zabilježeni su: M.3 i 1749. više puta kao Nikolić sive Halaburić li Halaburić sive Nikolić. g. 1776.. samo Nikolić od g. 53. ali porijeklom iz Bola. pop ekonom Peruzović. s napomenom: iz P r a ž n i i e a . Halaburić mora da je bila zasebna porodica. porijeklom iz . 1775. M a . od g. iz P u č i š ć a oko g.. iz Rosne. od g. 1846. 1720. i to. 1813. g. Marković vulgo Skargulo.. kum) Halaburić. 1656. N a k a r i (t. P e r u z o v i ć 1 porodica. 48. 51. 1761. iz J e 1 s e. U dolskoj matici g. iz Milne ženio se u Portirima g. 1772. 1657. j . 174. 1746. 1586:). 1740. doselio) se oko g1. g. iz Pražniea (ženiidba).. 138 . (vjenčanje). 1819. 184S. s napomenom: iz Rogoznice. 49. iz K a t u n a . 1750. omiške Rogoznice. 1696. Porijeklom iz D o l a . 1889. g.44. doselio se oko g. s napomenom: iz Postira. oko g. 1774. i 1775. M. g.. 1759. U Pučišćima su 3 obitelji Hala&urić. više puta Matulić dicti (ili vulgo) Bandić. U župskim knjigama od g. doselilo se oko g. 47. Kao kovač doselio se oko g. prema tradidiji. 1764. r u š i ć (nadimak: Savojardo) 2 porodice. do g. 45. 50. a kasnije nekoliko puta kao pop.

j P e t k o v i ć 1 porodica. iz J e s e . Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Toma Ravlić) od g. 1716. 1894. Vol. g. iz K o t o r a . 1766. Jurja Santić. doselio se oko g. g. samo Jerković od g. 7 možda u ispravi (Codex Dipl. 1734. (vjenčanje). S a l a m u n o v i ć 1 porodica. S v a . (vjenčanje). Salamunović detto Jerković. s napomenom: iz J e s e n i c a . 1595. doselk> se oko g. 1642'. Vjerojatno u vezi sa Petricio. -61. nobilis Slovhfć. R e s t o v i ć 2 porodice. Slovinić Nikola imjesni je sudac. u Dolu Vitko • iSlovinje ima veze s .porodicom' Slovinić.) od g. g. s napomenom: iz omiške R og o z n i c e . 1718. 58. 55. P r o d a n 1 porodica. (smrt) s napomenom: iz Z a ­ g v o z d a . 1859. g. do 1733. 1645. g. 1781. 59. 1782. od g.4 U župskim kniigama od g. i 1676. g. oko g. 64. 1820. Zagreb". 1774.2 Cods:ne 1637. R a v 1 i ć 1 porodica. Santić alias Maričić. 1666. S a n t i ć 21 porodica. g. 1789. U župskim knjigama spomi'nje se od g. patroni Petričić. (vjenčanje) s napo­ menom. s napomenom: iz B r e l a . naute Petričić.. 1750. braća Santić i »pupili« pok.. g. 1747. 1840. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva. (vjenčanje). doselio se iz D o l a oko g. 1699. U župskim knjigama od početka (g. 1657. 1677. ali g.i n a c 2 porodice. g. Santić dicti Maričić. pop Petričić.' g. g. Jerković sive Salamunović. (vjenčanje). • i U župskim knjigama g. 1747. 1670. 63. »maute« Slovinić. doselio se oko g. X. 1337. P e t r i č i ć 2 porodice. Raulijć i Ra60. RavKjć. • _ ' U župskim knjigama od g. 1912. i dalje kao Ravljić. U popisu novoga stanovništva od g. fe D i c m a . 57. g. 139 . S u i ć 3 porodice.. 1736. 65. P o p o v i ć »1 porodica. magistri Salamunović.). iz Ž e ž e v i c e . U positirskim župskim knjigama od g. 1741. 56. i 1770.. s napomenom: iz D o l a . g.n i e a .. S l o v i n i ć 2 porodice. zabilježeni su Stefan. (vjenčanje). g.Sala­ munović g. P e t r i ć 1 porodica. Petricei. Petricci. 1584. g. Raviljić. 1909. 1742. 62. 1659. doselio se oko g. U župskim knjigama od g. 1745. Santić vu%6 Maričić. i 1775.54. iz Z a g v o z d a . magistri Salamunović sive Jerković. 1691.4 . 1819.—1779. 1825. magistri Jerković sive .

73. vjenčao se g. Bililnčić. Skarpaca iz Selaca. U 'župskim knjigama g. Vuragniza. 1769. . Vragniza.-1732. U popisu bračkoga pelmstva od g. T. g. U popisu novoga stanovništva cd g. 1737. U dolskoj. Vlah iz biskupije šibenske. iz Splita. V l a h o v i ć (nadimak jednih Kranjac) 14 porodica. 69. 1724. 1600. g. 67. a g. g. 1820. 75. (kao kum). g. 1584. župnik Vragnizaai u Gornjem Humou. g. 1877. g. g. iz S 1 i m e n a kod Zaiđvarja. 1663. subdiaconus Thomaseus.) kao Vranjicanin . g. T a f s r a 1 porodica. 1816. 1814. U ipuičiškoj matici zabilježen je jedan Čičić g.). g. 71. u postirskim župskim knjigama od g. Tomaseo i Thomasei. 1814. iz L o v r a n a . 1613. ili 1788. U t r o b i č i ć 1 porod : ca. 1584. 1828. g. više puta Vuragnizan. 1825. g. 1727. pop Vragmlizan. g. Škarić đictus Čičić. nobil. v. 1816. matici spominje se g. Tommasei. 1815. 1690. 1665. 1811. iz O m i š a . 70. 1810.66. i 1639. Vulahovie. i 1685. 1819. i žena. Optirali za Italiju. i š l k a r i ć (nadimak: Čičić) 13 porodica.. Vranizanus. g. 1635. 1657. 1637. vjenčao se g. 1773. 1684. g. i 1733. Tadea Čičić. smrt skradinskog biskupa Nikole Tomaseo. a tako često i kasnije. V a l i ć 1 porodica. 1648. (kum) Vraignizanus s napo­ menom: iz Postira. Sanibrić iz Žeževice..4 U supetarskoj matici Cičić alias Škarica g. 1912. g. u prazničkoj matici Cičić s napomenom: iz Postira. kurat u Dolu Tomaseo. porodice. diakoii Duća kapelan Thomasea. 1632. nobil. Brački Vraniican-Dobrenovići bili su iz Bosne. koja je iz Podgore. Škarpa vulgo Lače. 1747. Vragnizani. U škripskoj matici (kum) g. g. u XVIII. (g. !lz M u c a . U župskim knjigama od g. knjigama od g. g. U dolskoj matici g. 72. U postirskim župskim knjigama od početka. kao Bilinić sive Tomašević iz J e s e n i c a . 68. financ u penziji<> oženjen u Postirima.2 T o m a š e v i ć 3. Vragnizano. g. doselio se iz S e l a c a oko g. 1635. Porijeklom iz D o l a . g. Vlahović iz S t a r li g r a d a. pop Tomaseus. 1693. 1819. Š k a r p a 1 porodica. 1799. 1589. vienoao se g. U župskim.mu Koimijić. g. 1587. 1771. capitanei Matthei Tomaseo. Vlahović iz Senja." U župskim knjigama od početka (g. g. V e i ć 1 porodica. T b m m a s e o 2 porodice. U matici g. Santric s napomenom: iz Postira. 1817. Thomssich. V r a n j i c a n 1 porodica. (vjenčanje). 74. g. 1778..

U župskim knjigama od g. 1662. kao Benković alias Baloi. 141 . i 1764. koji se inače potpisuje Paulo Biliceo »ouirato di Scrip-. 6. Bakić alias Skorić.. do oko g. Mičetić alias Bečeoković.. 1734. 10. B e n e d i k t i s (t. 1731. God. Ž n i j e v i c 1 porodica. B e r n a r \d i spominje se u župskim knjigama između -g. Battaglia) spominje se krajem XVIII. Porijeklom ođ roda Kačića. g. j . Arbesani. 1737. v. vijeka. samo1 Skorić često 'kroz XV111. s napomenom: iz P o 1 j i c a. Helene«.4 77. iz Š l i b e n i k a (»suburbio«). A r b i s a n i oid početka matice (g. g. (vjenčanje) s napomenom: iz Š i b en i k a (»snibuirfoio«). (vjenčanje) s napo­ menom: iz D o l a . zabilježen je kao Biličić kurat iz Škripa. 1651. 1774. Prezime se nalazi u popliisu novoga stanovništva od g. 1880. s napomenom: iz Dola. s napomenom: iz Dola. s napomenom: iz R o g o z n i c e . 8 13. 1804. kao Skore više puta od g. 1699. g. 1737. 1598.. B e l o u matici od g.): »ab Imperio Mtaseovie Civitate S. v. 1730. 1795.) do oko g. 9. A If i r e v i c u župskim knjigama g. 1747. 7. 1735. 4. 1657. 1729.) i počtekom XVII. B e n k o v i ć spominje se u početku matice (g. B i l i č l i i ć spominje se u župskim knjigama u prvoj polovini XVTU.. Benedictis) u matici u prvoj polovici XVII. v. B a k i ć u župskim knjigama od g. . Porijeklom iz Podgore. j . 12. v. 1642'. s napomenom: iz V e n e c i j e . (matica krštenih) s napiomenom: iz K r a j i n e . kao de Benedictis. do oko g. 1637. i po­ četkom XIX. Dakle. znači iz D o l a . 8. iz Z a g v o z d a . 14. Arbensis. 1586. 2. doinedavno s napomenom: iz Š k r i p a . spominje se Benković Matthaeus »defensor com. 5. (Brachiae)«. g. samo Bakić u XIX. B a t a l j a (t. 1567. s napomenom (g. te je umro poslije djece. dakle od Batoevi'ća. vleario foraneo«. g. YZ S u m a r t i n a. v. 1757. g. B e n č i ć u XVTU. ikao Skorić. v. vjenčao se g. v. Josip imao trii sina. 1584. Izumrle iM iseljeae porodice 1. i XIX. v. B e l a m a r i ć početkom XIX. B a t o š oko g. v. 1764.ni!e se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. spominje Be i u početku XDC. ali g. 11. 1689. s napomenom: iz T r o g i r a («suburbio«). i zatim dalje do oko g. vjerojatno sa R a b a . B e č e k o v i ć se spomLinje kroz cijeli XVTI. tako isto g.76. Prez. V u š k o v i ć 1 porodica. v. 1682. 1810. 1728. — Posljednji Bakić s nadimkom Pičum i imeneim. Bakić g. 3. A n d r l i j a š e v i ć u župskim knjigama se spominje od g.

v. kao Greci. Dimarchi) spominje se oko g. Gornje se prezime nalazi u ipopiisiui supetarskoga novog stanov­ ništva od g. 1715. 18. Dobrogostić-Petricio (ženska). 1632. 1757. Biličić s napomenom »iz Po&tira« kao kum. 1738.U boboviškoj matici spominje se g. • B r e š i a n i (t. i 1761. donedavno. B o n a č i ć doselio se iz M i I n e kao brodograditelj (kalaft) i oženio se u Postirima g. v. 1802. g. 1776. prigodom (smrti !) s napomenom: iz Z a g v o z d a . i kroz XVII. 17. 1814. j . s napomenom: iz Supetra). 1766. G a l i n o v i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XIX. kao doktor (liječnik).4 21. j . v... 25. 1798. Eufemije 1472. C a l j e v i ć u župskim knjigama-od g. C a r e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 1657. kao Grecus... s napomenom: iz S t a r i g r a d a . u nerežiškoj matici je zabilježen god. 1770. 16. me se spominje do oko g. 1788. g. g. G r e g o u župskim knjigama u XVII. g. 1690. v. vijeka. Bovinić. s napomenom: iz Š k r i p a . pop D. B u v i n i ć spominje se u drugoj poloviiiii XVIII. liječnik. D o b r o ' g ' o s t i ć spominje se često u župskim knjigama od g. g. s napomenom: iz Š k r i p a . dalje do prve polovine XDC. do oko g. C e s a r i oko g. s napomenom: »civitatem Dentarium«. Prez . 1606. Iselili u Split pred godinu dana. (g.. 1757. 23. v. D i m a r k i (t. 20.2 Pred 60 godina otprilike crkvena klupa s limenom Dobrogostić prodana na dražbi. 1728. kao Sćapanović sive Biskupović s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. 142 . s napo­ menom : iz V e n e c i j e / 26. D a m o v i ć spominje se u župskim knjjgama oko g. 1625. 1747. 28. 1806. 1824.—1775. ? 19. g. 1655.. C v i t i ć spominje se u župskim knjigama oko g. do oko g. Pustinjak na otoku sv. a tako i u prvoj polovini XIX. 1702.. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1745. bio je Bračanki Ivaniš Dobrogostić. B i o n d i n i krajem XVIII. D u j m o v i ć u župskim knjigama oko g. 27. Bresciani) od oko g. Vierojatno porijeklom iz Šibeniika. s napo­ menom: izs z a d a r s k e b i s k u p i j e . g. 1625. 24. Petricio alias Dobrogostić iz Postira. Mattio Grego. Vjerojatno iz Gornjega Humca. (oko g. 15. 1810.). B i s k u p o v i ć oko g. s napomenom: iz P r a ž n i c a . porijeklom iz Grčke (Kandije). 1727. 1653.. v. 22. 29. Među pučanima za bračku galiju g. 1778. i 1657. a g. 1738.

U Škripu se spominje g. s napo­ menom: iz P r i m o r j a . qu.10 Prezime se spominje u popisu dolskih pašnjaka g. ali već g. 1632. Gelineo Zorzi »defensor«. Gelineus i Gielineus. i 1633. vjenčao seu Postirima g. j . Ivanitij. Zorzi suo fratello i Francesco figlio qu. i dalje dolazi bao Gielineo. ista je napomena upotrebi jena i g. i 1649. rad'o je kao (nadglednik limara kcd tvor­ nice sardina »Wiarhanek Wien«. vjenčao' se u Positirima Dinko g. f inane. loannicei. g. 1657. v. 37. • •. inače od početka XVII. vijek (oko*g. 38. s napomenom: iz Postira.30. dolazi prezime ispisano kao Jelinić. Ivanitius. U prazničkim župskim knjigama g. 1743. do o'ko g.. 1647. * 33. a spominje se u postirskim župskim knjigama od druge polovice XVII. Ivanicij i Gioanitius.2 Vjero­ jatno iz P o l j i c .. 1657. Gelinei. 11 34. 1743. 1701. 1702. Vjerojatno isto što i Galušić (pirema Gellussich: Gallussich) u popisu pučana u vezi s regrutacijom. do 1665. Zan Francesco Gelineo. J o p doseWo se 'kao kalaisar iz F a z a n a . 1630. iz Zagorja). 1649. Zorzi Gelineo. v. 1590.. 1657. a g. 1895. do .). vikar i povaljski opat dr. G u i u u i ć spominje se u početku matice g.. J o v a n o v i ć porijeklom iz B o k e K o t © r s k e (Muo). J a k š i ć nedavno czumarla porodica. spominje • se Ivanisevic iz Gornjega Humca. i 1649. -' kanonik-župnik. 1587. U postirskoj knjizi mrtvih g. iz D o n j e g a H u m c a . kraja XVIII.) do u XVIII. i prvu polovinu XVIII. Niccolo alias Gelinich. v. v. 36. 1610. Među neoriginalnim. 1587. bračkim plemićima spominju se g. 1695. 1670. do oko g. Joanitius. s napomenom: iz D o l a . J e 1 u š i ć spominje se u župskim knjigama od g. I v a n i s e v i c se spominje gotovo od početka postirske matice (g. Godine 1734. J e l i n i ć spominje se od početka matice (g. v. zabilježen je s napomenom: iz Zagvozda.. Poznati pjesnik. kao Kadijić zabiljtelježen g. u loanitius i otada pored Ivanisevic dolaze i druge inačice: Juanitij. g. 1763. pored gornjeg prezimena dolazili Gelinei. K a č i ć u župskim knjigama se spominje od g.9 God. Gioanitio. Ivan Ivanisevic (1608. 1792.. 1614. U pučiškilm knjigama crkvene župe dolazi I. s napo­ menom: iz M o r i a k i j e (t. za bračku galiju g. 1625. kao pop Gutunić i zatim u župskim knjigama kroz XVII. dolazi u crkvenim knjigama kao Juretić sive Franjlna. 1617. 1601. 1914. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Jelineo. 1593. a tako isto i g. J u r e t i ć spominje se u župskim knjigama od g. a g.. Jerolim Ivanisevic. 1584>).1 ' • • 35. a . 31. g. nedavno iseljeni u Split. 1688. 1620. 1591. 32. 1581. ali is napomenom: iz Rogo>znice. 143 .) izmijenio je prezime oko g.. Hielinich.

(Postira—Dol) Marko Carstulovich. K a t i č i ć u župskim knjigama od g.. Kristulović. g. Coviglianeus. 1820. s na­ pomenom »iz Starigrada« do prve polovine XIX. 1721. kao: Coviglianeo. 1801. K e v e š i ć b župskim knjigama od g. U sutovanskoj. 1584. 1574. 43. 1766. s napomenom: iz Pastira. spominje se parok Kavešić. zime se spominje u popisu vlasnika dolskih pašnjaka. 1789. v. vjenčan g. 45. 1657. 1801. vjenčalo se g. Ćovglaneus i Covglianel Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1778. Charstolovich. K a l i l i ć li župskim knjigama od g. s napomenom: iz Pražnica. j . 1732. 1708.. 1804. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1820. 53.) 48.2 50. Kristilović. K a 1 e b o t a (t. g.) do oko g. 46. s napomenom: iz Š k r i p a . 51. K o m i (t. v.13 U pop'siui pučana na galiji g. K1 i n s i ć (Klinčić i Klimsić) u župskim knjigama od početka (g. 144 .. (oko god. kao magistri Ke­ vešić dio oko g. 1769.» T r o g i r a do početka XIX. 11 47. 40. Vjerojatno iz B o b o v i š ć a . g. s napomenom: iz id u b r o v a č k e b i s k u p i j e . 1632. l2 pre-. Kastelanić. K o v l j a n i ć u župsikim knjigama od g.. Calebotta) spominje se u župskim knjigama od g. 1737. K r ž e 1 j iz Z e ž e v i c e .1 52.). umro u San Franeisku. 1768. Stipe Krželji je nadglednik zapuštenog rudokopa u Škrtipu. 1889. do oko g. 41. 1875. v. 49. g. s napoanenom: iz omiške v R o g o z n i c e. Co'mi) su župskim knjigama od g. koji su priimali sol g. 1770.1771.2 Kao Olinsich Christinus plemić spominje se godine 1375. (Postira—Dol— Škrip). 1659. Karstul (g. 44. Karsitulović i Krstoević. Corti) doselio se Zakarija kao krojač sa C r e ­ s a . Mikuliić alias Kalilić. K o r t i (t. Jedan ogranak živio u Dolui. 1657. s napomenom: iz C r e s a do oko g. matici zabilježen je g. 1734. — Doselio se kao postolar Eustahij. a tako kroz cijelu prvu polovinu XIX. 1885. U župskim knjigama dolazi kao: Krfetolović. s napomenom: i z .39. j . g. K a š t e l a n u župskim knjigama od g. K e k e z iz K a t u n a .) do oko g. 1775. 1645. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. K u z m a n i ć u matici zabilježen od g. s napomenom: iz T r o g i r a . 1773. vjenčan g. 1734. j . K o s i č e v i ć u župskim: knjigama.. v. 1625. g.'župsikim se knjigama spominje od g. 1590. u prvoj polovici XVII. 1719. 42. do oko g. i 1802. 1723. s napomenom: iz P u č i š ć a . kasnije do oko g. K r s t u l o v i ć od početka matice (g. K a l ' a f a t i ć u. U popisu pučana.

. 1641. (ženska) Michieli-Arnerić. M i š e t i ć od početka matice (g. 1756. 1592. iz Bosne. s napomenom: iz S. 1725. U popisu bračkoga plemstva g. Michieli-Vitturi g. . tenente colonello co'mite Simon M:chieliVitturiii. kao Mičelović do g. Vicka.. U popisu pučana za bračku galiju g. 1634.2 62. god. 1760. g. koji je baštinio cijelo imanje Vittuirija. posljednjom Vit­ turijevom (Katarinom) iz Kaštel-Lukšića.: Nikola Michie­ li pok. 1784. g. Murvazzi) u župskim "knjigama u prvoj polo­ vini XVTII.. v. v. 1749. j . Michel i Michieli. 1 _ _ .. 1749. 55. U XV.—1700...—1634. Michaelis. dr. Michieli alias' Mede. M i č e l o v i ć (Michielii) od početka matice (g.. neoriginaln'm plemićima na Braču g. nekoliko puta abbas Mladineus. kao Mladineo do oko g. takođe i Mlađhfć od g. do oko* igod. g. 1729. U Kaštelima još ima nasljednika.. 1584. 1783. 57. do 1776. 1650. 1584. Istog je porijekla Mladinović češće od g. s napomenom: iz T r o g i r a . iz P u č i š ć a. Porodiqa se doselila na Brač iz omiške R o g o z n i c e . »vicarius Brachiae«. 1781.. ranije iz Stare Kaniže. 1593. Mieheli. 1610. do 1771. na Braču u Splitskoj za­ bilježena je porodica Mišetić.) do oko g. M u r v a c i (t. a prema tradiciji.16 '61. 1628. 1735.. 1784. 1674. 1706. Jerka. M.14 Jerolim Michieli iz Postira oženio se god. g. i 1766. Michaeli. 1745. 1724.) do oko g. 1740. njegov brat Frane. >»ad precepš Vicarij Brachiae«. g. 1605. 1763.: Ni­ kola Matković. 1625. g. od g. 56. Mladinei' aliias Mladinić. g. de Mi­ chel. 1622. M a r t i n o v i ć ut župskim knjigama od g. Ivan Michieli pok.15 U popisu poljičkih plemića od g. 1675.s bračkim plemstvom god. • Mich'e'i-Vitturi. g. Među. s na­ pomenom »iz P u č . g. 1715. g. do oko-g. L u k i n o v i ć u župskim knjigama od g. 1644. 1675. Pavao Michieli-. 1764. i njihov sin Nikola. Zbornik za narodni život i običaje 10 145 .54.. prozva se Michieli-Vit­ turi.9 Izjedna­ čeni. M1 a d i n e o u matici od god. i 1754. 1619.60. do oko god. g. v. klerik Mi­ čelović. capitanei comiitis Simone ' Michieli-Vitturi. 1799. • •59. pop nobil.. 1756. (kao k u m ) . 1737. g. 1754. 1657.'s napomenom: iz S p l i t a . inače: de Michaelis. i š ć a « skoro do XX. g. . g. (ženska) Ivellio-Vitturi. spominje se sudac ser loanne Ser Petri Missetich. do oko g. M a t k c v i ć u župskim se knjigama spominje od g. takođe Mladinei i Mladineus. L u k e t a u župskim knjigama od g. na jednome je mjestu u matici Mladinović kasnije ispravljeno u Mladineo. Michael's dictus Bonomerić.. L u c i d o u župskim knj'gama od g. 1632. C a s s i a n o d i A ci u i I l e a . 1657. 1770. . 1677. Jerolim Michieli i njegov sin Vicko. 58.

v. U popisu poljičkih plemića od g. 67. 1754 i 1817. 1740. f a s k V a l i (t.. i 1754. najčešće Petricio. naiuta de Rado. N e g r e t i (t. 72. g. od g. 4 U bolskoj matici g. 64. 1621. 1719. 1746. R o g o z n i č i ć iu župskim knjigama od g. g. 1635. j . 1632. Petnitio češće od g. do prve polovine XIX. 1590. 1816. R a d i č i ć u župskim knjigama od g. SigniferiNovaković. 146 ... te od g. & naipomenom: iz Obučja. g. 1604. g. s napomenom: iz PGstiera. Andrija Radičić je if Nersž'šćima. s napomenom iz Bola. 1640. U popisu neoriginalnih 'bračkih plemića od g. 65. 1731. 1725. s napomenom: iz V e n e c i j e . Umro u Supetru-u vrijeme svjetskoga rata. 1645. do g. s napomenom: »ad pfesens habitat in hoc Logo« do prve polovine XIX. od g.—1723. 1615. P e t r i c io kao Petricius u župskim knjigama g. (udaja). P o t o č n j a k doselio' se kao bačvair iz Senja i vjenčao se g. do 1816. Prezime se spominje u župskim knfgatma do oko-god. g. 1599. j . 69. s napomenem: iz Obruč ja (dubrovačke bisku­ pije) ... 1624.. 1674. 1747. N o v a k c v i ć u župskim knjigama od početka matice g. vjerojatno iz S e 1 a c a. 1741. 1632. 1585. 68. 70. 73. 1717. 1859." N i s e t e o u župskim knjigama od 'god. na Braču u Postirima se nalazi porodica Novaković-Permić. 1880. R a d o kao Derado u župskim knjigama od g. t.. g. s napome­ nom: iz S u p e t r a .. g. Negretti) spominje se u župskim knjigama od god. g. udaja u Postirima jedne Petiritij iz Sutivana. 1714. P a s q u a li) an župskim knjigama od g. kao de Negris i Nigris do god. kasnije g. 1601. 71. Petricius g. 66.. Petricij od g.63. R a d a t o v i ć u župskim knjigama od g. 1799. 1657.. Petrić alias Rogoizničić. D. (vjenčanje) do oko g. 1616. takođe 1733. 1641. s napomenom »iz J e l s e « do oko god. Spominju se: capitanei Petri Novaković od g. do 1642. Vlahovićevom. 1634. 1592. Petritius od g.. 1702. 1744.9 Prezime je vjerojatno nastale od Petrič'ić. i 1729. 1639. 1747. kao Calcanei. de Rado. 1735. U popisu novoga stanovništva od g. g. capitaneus Thadeus Novaković. 1746. kao Calcaneus.. 1751. do1 1668. i to Petricij više puta od g. Novaković-Permić.. (Nisetei) do g. iP e t a n o v i ć u župskim knjigama od god. 1696.. Petriziqi g. zabilježen je R. j . Novaković s na­ pomenom: iz Po stir a. do 1625.16 U prazničkoj1 matici spominje se (kum) g. 1748. v. zabilježeno je 15 muškaraca Petrizio. 1758.

. 1634.1 S k a r f e 1 i n i (t. • S o j a č i ć u župsikiim knjigama češće g. 147 . R u z i č i ć u župskim knjigama kroz prvu polovinu XVII.. iz Verone.. 87. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Jural Sumelić) od god. Porijeklom iz P o 1 j i c a. zvao se Venier Ivan. vjerojatno plemić.) do oko god. g. 85. v. 81. 1 Vjerojatno iz omiške R o g o z n:ii e e. 1670. spominje se u župskim knjigama do oko g. Brački knez (comes) g. 1727. 1585. bilje­ žeći je kao Sciscich. iselili u XX. 1793. g. 1755. Arnerić-Sumeić. 1757. učite'Tj iz Supetra. (udaja) do oko god. g. . j . „nakon toga do oko god. 77. 1612.titulom »dominus«. U Postirima je živio Vinko Vital ć. U pučiškoj matici g. knjigama od g. 1625. 1804. _ • • • ' 76. S i š i ć u niatici oića g. knjigama ocL g. 17 V i d k o v i c krajem XVIII. i 1729. 78.. v. 82. 1625. i 1763. 1802. s napomenom: 'iz D u b r o v n i k a . 83. a n o v i c u župskim. 1760. S u m e i ć u župskim knjigama od g.' 1761. 1595. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške).) s na­ pomenom »iz D o 1-a« do oko g. -1747.. župskim knjigama g. S p u i d i č e v i ć u župskim knjigama češće od početka matice (g. Među pučanima u vezi s regrutacijom. 1764.. Liburnije — Istra. 1709.' Preselili u Supetar i (izumrli. 1696. 79.U popisu pučana za bračku galiju g. 1769. 74. S t a n i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XVIII. kao Santi Venier do oko g. s napomenom: '••% D o l a . 1637. (kum) s napome­ nom: iz Jeseaiica zatim g. — Porijeklom iz P o l j i e a . . 1616. 1632. v. 84.. do oko g. g. 1625. nalazio se Simon Sišić. god. g. V e n i e r u župskim. 1813. doseljen iz B o l a .4 Š a r i ć u župskim knjigama od g. 1723. s.V i t a i ć porijeklom iz K ^ m i ž e . T a r j . 1781. i to kao Tarja. RogOizničić s napomenom: iz Postira. 1800. . Sciscbieh/ Sisich.: iz S t o m o r s k e . bez napomene. 75. 1808. v. Torzello) u župskim knjigama g. (magistri S. s napomenom: iz D u ć a . 1678. »de Ruperclaria«. g: 1707. 88. 1741. Sirotković alias B e p o v . 1721. 1744. g. 86. 1749. spominje se Vidković alias Braskić s napocmenom. v. s napomenom: iz Sutivana. samo Tarjanović g. za bračku galiju g. V i d o š e v i ć u. g.: iz..nović'Mart-'nčević. S i r o t k o v i ć u župskim knjigama od g. 80. g. j .. T o r ć e l o (t. (knjiga mrtvih) s napomenom. Prezime se nalazi u popisu »galeotti di Scrip« g. 1689. (vjenčanje) « napomenom: iz Škripa. do oko g.: Pro di Luka Rogcznica gastaldo. Scarf elini) u matici u prvoj polovici XVII..

i završuje se u Postirima. maloljetnik pok. Communitatis Brachie. ibiđ. 1375. 1708. (ibid. ibid.. list 17—18. Tomašić i Gospodnetić. (knjiga mrtvih). ibid. Juraj Vušković. 1676. str.. ibid. str. možda g. 148 . Juraj Sumelić. češće Voineus i Voinei. dolazi i kao Zuvetei. koje su slojevite.1700. 7 Ciccarelli. 453 (sep. 321. Tađija Čičić. 320. Voineo-Picunović. XLVII. spominje se Michaelis Xuvetich 12 na Braču. ibiđ. 198. 214 i 317. bračkoga plemstva od g.. 6 Ciccarelli. 1781.: Klinsić. 1565.. 259—260.—1720. Voinović. str. 123). ' ' -„ 92. Janković. « Ciccarelli. str. cap. V r d o l j a k iiz O s t r o v i c e . 1656. ibid. 1589. Z u v e t e o ' se spominje u poistirskim župskim knjigama od g. 329.. I. nalazi se ovo prezime. Jelinić. Hranoević. 378—379. 5 Ciccarelli. Lib. 255—256.. Utini. str. ibiđ.. Jurja Santića. 1 DOL Dolina.. koja prolazi kroz selo Dol. ibid. 1718. Ref. 357. Utini. 2 Ciccarelli. God. 1647..).. V r l i k a doselio se iz L e ć e v i c e . 4 Popis kod I. ispunjena je debelim plavinama i plazmama. vjenčan g. • *' 9 Ciccarelli. str. str. str. sa »doniinus« (dakle plemić) do g. str. ibid. 10 Ciccarelli. g. 15 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. ibid.. 90. ibiđ. 1722. ibid. 1860. V o i n e o u župskim knjigama redovito od g... Frane Voineo »nodaro publico« službovao je u Postirima od g. U popisu. koji su napadali primor­ ske naseobine. 14 Ciccarelli.2 . braća činčević. 19.. vjenčao1 se u Postirima g. 13 Popis -kod I. 1747. 1769.1 Prema pričanju seljaka. . 45. Lasaneo. . mjesto je nastalo u vrhu doline i po­ dalje od mora kao 'zbj'ežttšte pred gusarima. d. str. Stjepan Santić. 12 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. str. str. LITERATURA I BILJEŠKE: Mladineo. Cap. u popisu vlasnika pašnjaka u Dolu' god. g. Babica. U popisu novih stanovnika od g. . Lib. 1848.89. Toma Ravlić... str. i to kao Zuvetei alias Zuvetić. str. 1657. Gutunić. nave­ deni su u Postirima: braća Santić. 257. III. ibid. 3 Ciccarelli. Babica i t. pop Voineo. Cotnmunitatis Brachiae.. 90i6 pavich.-. ibid... 91. 8 Ciccarelli. do oko god.. 11 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi.

1678. « > 1693. Oko g.: Viitarić. Hranoelli iz Postira. Toniaseo iz Postira. 1683. Lasaneo iz Postira. Rađovano Mangaze.. 1688. 1337. de Mihaelis iz . Halafurić iz Postira.Iznad sela (prema jugu) nalaze se ostaci dviju starih crkvica. Dobroslavo Rađoi. Sv. Novaković iz Postira. Postira. Vida i Sv.. 1679.: Tonadeli iz Škripa. 1485. Hranoelli. Radino Spence . Glavinović.vlaima prije-početka matice od god.). Gutunić. Nieolao Milltah.. Vladigna Miscovich. Salamunović.: Sukelić. ' -' 1345. Prezimena K Bola ('ili u jvežt s Bolom). A r n e r i ć 14 porodica. kod crkvice Sv. Kroz mjesto — za kiša i poslije kiša — teče potočić. Rado­ van sšn Slavošev. Saidanje porodice 1. Torničić. 1689. Jacppo Gospodnetieh. de Doimimis. Skorić. 1696. 1694. Arnirić.: pop de Dominis.: Suvić. Jakšić iz Donjega Humca.: Belli filius Radovani. kapelan Bobetić. 1684. počinje dolaziti naizmjenično Arnerić i Arnirić.: Arnirić iz (Postira. 1677. 1691. Antičević.: Jelinei iz Postira.8 Porodična prezimena prvi piiit spomenuta za prvih 20 godina miatiee 1677. Nlkolić. Vranjican-iz Postira. 1692. 1695. 1731. Spominje se odmah u početku posto­ jeće matice krštenih i kasnije kao Arnirić (g.: Calcanei iz Škripa. Matulić. 1685. Gospodnetić.6 1515. Raguseo. J«urai Xlesevich.: ŠćapanoVić. Cušmaneo. Zuvetei iz Pučišća.: Svetinović. Vlasić. Mixe Dragoslavi. u ispra.7 1579. te Doimi Perisiavii.: pop Geor. Miri 6. Glavinić. (Petra. Mladinović. Gospodnetić dicti Civile.: Vladnić. Ostoja. Vuković. Hrepić. plemić Klimpsić.: kurat Ivan Toimaseo. Marino vic. Micoil" Simonis.: Bafeević. 1678. Vučić i z~ Škripa. Nicole Descovich.: Tomiceo. 1681. Goić iz PražnU'ca. 1682. Luce Corser. pop Jakov. Toma comes SaTamoni iz Škripa.:' Niseteo iz Bola. Nalazi se 149 . Mihovila (Miholjrat).4 . Zuveteo. •'VLastić. Vitco Slovigne.: Ivelić iz Pražnica. Bakić.: Draxoi Thomaxich. Georgii 3 Cranchi »Braze iudicum« 2 . Staro je groblje također iznad sela. Petritij iz«Postira.5 . de Domihis iz Postira. 1680.

g. 1725. de Domimis s napomenom: iz Dola. -'Slično je i u Postirima. se u tom popisu nalazi i Benković alias Baloi. " ' 5. Ka. čilo. God. u nerežiškima g. Tudesko. 1657. Baloević je plemićka bračka porodica.. g.. 1798. Livača. a kao Skorić g. Faralo. 1771. i 1782. u postirskima češće od g.. g. B o r o e v i ć 1 porodica iz L e ć e v i c e. 1733.' a kao Baloević sive Ančić g. 1624. a Skore g. 1708. pokatoličeni pravo­ slavac. 1628. 1790. put s napomenom: iz Dola. u milnarskima Jančić g.9 Danas postoje: Arnerić-Vlašić 2 por. i t.9 God. g. 1824.. samo Ančić u nerežiškima g. D o m i n i s 1 porodica (Saluta). 1712.. uvijek s napomeno'm: ii. kao ruobil Baloević g.. i dalje redovito i često. Shimon Fratres de Baloi izbornik je opata * u Povljima. plemić mis. Prda. 1628. 1810. d. matice. po jedna A. zabilježeno je: Gospodnetić sive Dominis. 1750.. i t. U dolskim župnim knjigama zabilježeni su postirski Americi i lArnirići kao kumovi mnogo puta od g. Skorić sive Bakić. spominje se Domliinis sive Semiuto. Baloi.u pop:su bračkih plemićkih porodica od g. u prazničkima g. 1682... 1680 do oko g. Kampuir.z Dola. 1689. Babak. Godine 172'3. -Baloević dicti Kosović. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. g. 1766. 1689. 1753. spo­ minje se Baloevich dicti. 1743. U Dolu je u matici zabilježen kao kum g.. spominje se Bakić alias Skorić. 1811. i 1725. Dolazi pokadšto i kao de Dominis. Paja) 3 prodice. i 1776. 1657. Dolazi gotovo od početka. 1656.. samo Skorić često-od g. U matici dolazi od početka ... 1657. u postirskima često (g. a kao takva javlja se i jedna porodica Balojević g. te se nalazi i u popisu ple­ mića g.... Bakić »dicti« Skorić. u Dolu je kurat de Dominis Dominik. Maruli-na. 1681. i 1699. svaki.). iz Nerežišća. U škripskim. 1678.. a Do­ minis alias Gospodnetić g. g. i kasnije se često spoimiinje. prvi se put spominje g.. 1785. Skorio alias Bakić. 1733. 1780. U Pražnicama se spominje kao kum De Dominis g.. 1771. 1691. 1680. 1713. i u vezi s vjenčanjem g. B a l o e v i ć 6 porodica (nadimci: Kralj. g. 1642. 1737. 4. 1738. i 1774. U škripskim župskim knjigama dolazi Bakić kao kucm. 1767. 8 1579. de Dominis vulgo Gospodnetić. Inače je to stara dolska plemićka porodica. . g. 2. -Kosović). i t o također s napomenom: iz 150 .9 God. 1782. ali. Beat. d.. Gnjave. Čante.. g. Arnerić-Pavisiić 4 por. župskim knjigama dolazi B. U popisu bračkoga plemstva od g. 3. uvijek s na­ pomenom: iz Dola. 1802... a g. g. God. Prezime Arnerić spominje se u sutivanskini župskim knjigama g. 1713. 1742. U postirskim žup­ skim knjigama zabilježen je župnik de Dominis g. i redovito dalje. Trapp i Kontus. Guze. 1483. 1719. B a k i ć (nadimci: Šajnana. dalje.10 . u postirskoj matici od g.

7 ) U prazničkim župskim knjigama zabilježen je Zelanović iz Dola g. i g. 1725. 1770. U dolskim župskim knjigama dolaze nekoliko: puta žene Gospodnetić (g. u bolskma g. G r g a t 1 porodica. spominje se de Dominis sive Gospodnetić. 1765.: Franc'iskovi). 1678.12 U jednoj. 1679.) kao: Gutunić i Gutinić (na pr. 1798. iui dolsko jj je 'matici zabilježen Gospodnetić dicti Zelan. 1810. U dolskim župskim knjigama česti su Dominisi! kao kumovi iz Postira od g. 1789. i 1710. spominju se (Dol. 1607. 1657. 7. 11. 1776-. nobiil. Po­ stira:) Mairko pok. U dolskim župskim knjigama.). zabilježeno je Gospodnetić sive Dominis. God. 1673. God.'' God. Salama.. Među pučanima za bračku galiju g. 1685. 1625. i 1714. 1796. Gospodnetić alias Dominis. Piste.9 U škripskim župskim knjigama đolaiziii g. zabilježen je: Gospodnetić dticti Civile g.) i kasnije se često ja­ vlja. Prema jad­ noj verziji porijeklom iz G o r n j e g a H u. 6. u škripskim župskim knjrgama dolari g..Dola. Gospodnetić. m c a. kapetan Pavao Gospodnetić. 1519. Postavar. mlinarskoj ispravi iz god. G o s p o id n e t i ć-M a r t i n o v i ć 1 porodica. a također i u prazničkoj ženidbenoj knjizi (koja se počinje od g.. 1709. G u t u n i ć (nadimak: Hajdić) 2 porodice... nalazii se kao svjedok Jakov Gospodnetić iz Dola. ovo prezime odmah u početku (g. 1799. F r a i s 1 porodica. dalje. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. G o s p o d n e t i ć 13 porodica (nadimci: Gluho. (ženska) Hrepić-Gospodnetić. a u prazničkima g. plemić Jerolim Gospodnetić sui&ac je u Dolu. 1802: i 1822. Alviza Gospodnetić i Ivan Gospodnetić. 1712. Doselili se iz J e s e n i c a krajem XVTII. 7 ) 9. ali kako ne­ ma. u prazničkim župskim knjigama često cd g. 1762. Vijeka kao nasljednici porodice Tomiceo. 1789. Evangelista. 1670. a g. 1628. 1699. Pinka. 151 . 1657..) Prezime se nalazi u popisu biračkoga plemstva od g. starih matica i ostalih potrebitih rukopisa u Gornjem Humcu. god. 1713..) jedna je žena Gospo'deetić iz Gornjega Humca (g... iz Rogoznice oko g.. Pan­ dana. s napomenom: iz Dola. 1770. dolskoj matici krštenih dolazi . g. (Vidi Gospodnetić pod br. 1679... g.. 1604. U popisu brač­ koga plemstva g. G o s p o d n e t i ć-Z e l a n o v i ć 6 porodica (od toga 3 por. Nerežiška). 1637. u postirsk'ima često od g. Mar­ kov. g.11 U sutivanskoj matici zabilježen je kao kum g. 1772. 1692. 1799. uvijek s napomenom: iz Dola.) iz Gornjega Humca. U dolsko j matici ima ih odmah u početku (g.7 8. 10. 1671. u pučiškima g. 1677. nisam mogao utvrditi. optirali za Ita­ liju (Vidi Gospodnetić pod br. 1628.

9 God. u prazničkim župskim knjigama g. . D e r u ž o v i ć 2 porodice. vijeka.11 U postirskim župskim knjigama dolazi češće od g. zabilježeno je prez : me kao Krepić.. Beat. 20. Na drugom je mjestu u Dolu zabilježeno god. . O s t o j a 8 p o r o d i c a (nadimci: Pavica. g.13 H r e p i ć 8 porodica (nadimci: Muse.. Burazinović). 1645. Oženjen prvi Fortu~ nićevom liz jPučišća g. 1779.porodica (Vidi Gutunič pod tor. 1637. Šimunović. godini »in area Dni Nicolai De Dominis«. 1702.C u k r i ć 1 . kao Ostojić. (Škarabaje. Pavao Ostoja. Milnarski Peruzovići došli snu na Brač kao novo stanovništvo poslije god. God. 1777. Porijeklom iz Ložišća. 14. 13. đz Korčule. Prkačić. 1778. 1678. Hranoević. 1756. Juras se doselio osam­ desetih godina prošlog XIX. Beatović. Manović. Filižio. 1657. Cole). Vilović iz Donjega Humca. g. Kad je umro g. iz N e r e ž i š ć a . Spominje se odmah u po­ četku dolske matice g. u Sutivanu se spo'minje g. Laurus Ostoja. 1678. Koćica. iz O m i š a . Hranoevie vulgo Beatović. 15. a g.ože­ nio u Dolu god. 1715. spomenuto je u dolskoj P matici. g. 1727. Druže. g. da je Peruzović iz M i l n e . God. 1589. 1828.) God.Papica. Repić. 1657. 1682. Sajo). 1742. 1790. dr. i kasnije često. Prezime je zabilježeno odmah u početku dolske matice g. 1862. Prezirne Matulić spominje se u dolskoj matici gotovo odmah u početku (g. Pavlić. Hranuelli alias Pavlić. Senić-Krkanjerae. Braganja. 1725. 16« 17. Ostoja. Bobe. 1733. 18. Zoje. 1703. 1788". J e 14ć 1 porodica. Feđeriko. M a t u l i ć 20 porodica. Taser. pokopan je u 75. Ostojić. Prema jednoj verziji. 11!) H a r a š i ć 1 porodica. iz N e r e ž i š ć . u Bobovišćima kumuje notoilis Ostoja. 19. Marcello-Ostoja. Papiluga. porijeklom iz Bosne. 1710. 1719. dicti Beat. porijeklom iz Bosne kao i Gospo'dnetić od Žimrakovića. H r a n u e l l i (nadimak: Kekić) 1 porodica. 1709. Stipurina. Hranoelli dicti Zamaria. Žiže. Kroculinac. 1711. g. zabilježen je Matij Krepić sudac u Dolu. Prezime se nalazi u pozisui bračkoga plemstva od g. g. Doselio se učitelj. g. a . J u ir a s 1 porodica. 1708. 1714. notoil. g. Prezime Hranoević nalazi se u popisu vlasnika pašnjaka god. Smiho. U popisu bračkoga plemstva od g. a g. Spo'minje se odmah u početku matice kao Hranoelli. a g. 1797. Postojalo je u Dolu i pre­ zime Marcelle g. Hrepić s (napomenom:'iz Dola. Mića. (Ostojića ima na Braču u Povljima.) i često-kasnije. Hranuelli dicti. te se. 1778. i 1711. Dujić. uvijek s napomenom: iz Dola. Peruzović alias Vilović. 152 . g. G u t u n i ć .9 Prema •tradiciji.12. pak se i kasnije često javlja.

a g. vijeka. i kasnije kao Glavinić više puta u prvoj polovini XVHI. Marković iz Dola. 1757. . 2. i to g. 1755. kasni­ je više puta s istom napomenom do početka XDC vijeka. kao Heremita Glavinić.. C e p u r n i ć se spominje u župskim knjigama u drugoj polo­ vini XVIII. vijeka s napomenom: iz H v a r a . U postirskim župskim knjigama zabilježen je g. Marković. " 7. U postirskim župskim knjigama zabilježen je Galetović g.. 1776. 1760. — Kao Glavino vić zabilježen je g.. iz poljičkog D o l c a . 8. i to nekoliko puta s napomenoim: iz Škripa. 1638. u mli­ narskima g„ 1798. g. 1776. K a s t e 1 a n češće se spominje u dolskim 'župskim knjigama. kao bračka plemićka obitelj.: iz P u č i š ć a. sredinom XVIII. 3. 1771.. 153 . »duxerensis«. U Sumartinu j. Vijeka. U nerežiškim.21.. s napome­ nom iiz (lornjega Humca. B o s k i ć se spominje više puta u dolskim župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. vijeka i u početku XIX. samo jeđamput.. Philippi Castellan Chersonensis«. iz' M a k a r s k o g a P r i m o r j a oko god. J a k š i ć se nekoliko puta spominje u župskim knjigama. 1727. T e r z i a 1 porodica. 22. v. g. 5. prvi put god. s. Terzić zabilježen kao novi sta­ novnik. 6. 1678. i to gotovo uvijek s napome­ nem.. i 1784.. . vijeka. s napo­ menom: iz Dola. 1681. 4. prigodom smrti s pripomenom »Georgius films qu. * Vjerojatno porijeklom od roda Krstić kao i Krstulpvići iz Bosne. Porodica je zabilježena u popisu od * :g. 1764. Iselili u Postira. u postirskima 1773. i 1681. 1657. s napomenom. g. 1681. Ž u l j e v i ć 1 porodica.: iz Dola. F T a n i Č e V i Ć se češće spomineje u dolskim župskim knjiga­ ma u drugoj polovini XVIII. tako i prigodom smrti jednog Jakšića god. 1772/Marković sive Boskić. i 1780. 1804. u prazničkima g.'Izumrl© iM iseljene porodice 1. v.9 Prezime Antičević s napomenom »iz Dola« spominje se u škripskim župskim knjigama g. s napomenom iz D o n j e g a H t m c a . 1781. G a l e t o v i ć se češće spominje u dolskim • župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. 1776. s napomenom. g. A n t i č e v i ć se spominje od prvih godina dolske matice kršte-nih (1682.e Matij. župskim knjigama zabilježen je g.napomenom: iz Škripa.) do novijih dana. G l a v i n i ć se spominje prvi put god.

1792. i to kao< Martinić alias Kusanović. v. vijeka. ekonom Lazaneo. dva puta s napomenom . u istoj je ana­ grafi zabilježeno. v. g. iz Dola g. Nekoliko puta de M. 1766. 1773.. 1743. 1803. a Kapularić alias Martinić g. jPrigodom smrti g. Inače prije i poslije s napomenom: iz Postira. i 1773. da j/e u vezi s prezimenom Tomašević." 18. i početkom XV111. U praizniičkim župskim knjigama zabilježen je g. vijek do oko god..: iz P r a z n i c a . kasnije više puta do oko god. v. 1703. P o l o v i n e o u dolskim župskim knjigama od g. najčešće kao kum.. s napo­ menom: iz B o l a .. U splitskarskoj matici zabilježen je M. v. Jedampiit dolazi samo Kapularić. 1768. (kao Mičelić) i dalje kroz drugu po­ lovinu XVII. i 1789. s napo~» menom iz Pražniica. 1772. • 16. 1772. a jedan put (g. 1778. Če­ sto je -zabilježeno ovo prezime u župskim knjigama krajem XVni. i to dva puta s napomenom. Martinić alias Ka­ pularić g. 154 . M l a d i n o v i ć se često spominje krajem XVII. iz Do^a god. 10. god. v.) s napomenom: iz Gornjega Humca. 1777.knjigama u dru­ goj polovini XV111. L i č i n i se spominje nekoliko puta u XVIII. 1798. Iselili u Postira. zabilježeno je: .. 1795. u bolskima god. 1772. kao Pečarević seu Cvitanović iz Podaca. 19.. s napomenom: iz P o s t i r a . i početkom * XVIII. 1769. P e c a r e v i ć se spominje u dolskim župskim. i kroz XVIII. da se Martinić-Kapularić nalazi u Dolu.. U prazničkim župskim knjigama zabilježen je K. 13.. Joannis Martinich e Castro Pucischie«. i 1774. kao Mar­ tinić iz Pučišća g. vijeka. 1654. 1789. 17. i to g. 1764. Martinić iz Dola.»Catharina Hieronymi qu. v. N o v a k p v i ć u Dolu se spominje krajem XVII. iz P o d i a c a .. v. 12. i prvu polovinu XVIII. 1738. 15. i to s napo­ menom: iz B o l a . 1765. 1771. i to god. a god. M a r t i n i ć u župskim knjigama kao kum god. ikoje se spominje g. s napomenom'.. 1684. vijeka. L u č i ć se spominje u župsklian knjigama u drugoj polovini XVIH.9. i 1770.. da se Martinić-Parjević-Kosirina nalazi u Dolu na paši.^ iz B o b o v i š ć a. . (ili slično) kao kum iz Postira. 11. tri puta s napiomenom: iz Pražnica. 1702. li 1772. v. K r s t u lo v i c se spominje često u knjigama dolske crkvene župe kroz cijeli XVUX vijek. M ' i c h a e l i s (od Mičelović i Mičeli) se spominje u dolskim župskim knjigama g. v. L a z a n e o se spominje iu prvoj polovini XVTH. i 1735. M a r i j a n o v i ć dolazi kroz dolske župske knjige više puta u drugoj polovini XVHI. 14. Čini se. U pučiškoj anagrafi zabilježeno jie god.

27. vijek. tako je bilježen više puta do oko -god. i 1704. 1744. u Dolu 15 : Dražoj Thomašić. do u XIX. 1738. 21. 1762. i 1774. 1637. kao Sumejić dolazi god. 1665. kao kum. primali sol na teritoriju Škrip-Dol-Postira.. s napomenom: iz Pražnica. s napomenom. 1677. 1706. Sumerić god. 1732.14 U pcstirskim župskim knjigama zabilježen je S. i to g. (kao kum) i 1735.. 1796. 1729..—1704. s napomenom: iz Dola. i 1722. kao Restbević oženjen u Dolu g. a g. S u m e i ć se spominje u dciskrn župskim knjigama od god..župskim knjigama zabilježen je g. S u k e 1 i ć se spominje ui dolskim župskim knjigama od god. 1741. do oko 1733. cd g. 1805. T o m m a s e o spominje se u jednoj ispravi god. i 1818. Osim toga dolazi s napomenom »iz P o s t i r a« g. 24. Porodica Sumelić ^pripada među novo stanovništvo.. 1345. vijek. 1681. 1696. spominjan se Vinko Tomašić i Viško Tomašić pok... dva puta . Prezime se nalazi u popisu pučana. 1795. kao lapicide Sumeić god. koji su g.. župnik Tomaseus iz Dola. a kao Sumeić seu Vlašić god. U sutivanskim knjigama s napomenom »iz Dola« zabilježen je Siuimeić 'god. 1774.—1715. 1677. 1772. nekoliko puta dolazi kao kum iz Škripa. a od g. Prezime se nalazi: u popisu 'bračkoga plemstva9 od g. 1780.alias Šipioni. kao Vicko s'in Jakova. u popisu bračkoga plemstva cd god. u praz­ ničkim knjigama s istom napomenom dolazi Sumejić god. 1679. Nicolao Tomassich. Česti su u Dolu kumovi iz Postira. a kao Sumejić alias Vlašić god. dolazi kao Sukelić alias Svetinović. 1676. U milnarsikoj ispravi spomi­ nje se g. Nikola Raguseo. R e s t o v i ć iz N e r e ž i š ć a ..v iz Bola. s napomenom: iz Gornjega Humca. a god. i 1748. a kao Sumeić cd g. Š ć a p a n o v i ć se spominje često od prvih godina matice g. i 1800.. * 1718. 1761. 1589. kao Sumejić zabilježeno je prezime god. g. te g.22. 1691. 1519. kao Sumeljić. 1687... u postirskim žup­ skim knjiigama dolazi magister Sumeljić god. i 1745. U maticamia Dola dolazi više puta T. kao Šćapanović. 23. 1725. 1657. 25.' 1710. 1754. 1764.20.. S l o v i n i c s e spominje u idolskim župskim knjiigama godine 1731. Marka. 13 155 ... 1657/' dolazi i prezime Tommasei.:: iz Dola. zabilježeni je s napomenom: . R a g 1 u z e o se spominje g. i 1728. 1738. i Sumeić god. dolski je župnik Joannes Thomaseus. vijek. Prez : me Vlasac dolazi u dolskim župskim knjigama od g. više puta do u XIX. 1696. 1711. i 1766.. 1799. 1678. Godine 1714. 1768. Porodica je postojala kroz XIX. 26. dio'oko g.. kao magistri Sumeić god. 1772.. 1574.. . 1732. i 1775. samo Svetinovdć god. 1739. MattHenus Tomaseus. ' S a l a m u a o v i ć se spominje u dolskoj matici od početka god. U postiirskim . 1736.7 Kao vlasnici pašnjaka god.

do oko> god. s / Tomičić s napomenom »iz Dola« zabiHežen je u Pražricama god.. g. 1694.. ibid. 1702. 1699.. ii 1732. 1780. Dolazi i kao' Vuladnie g. 1725. kao kapelan. ii 1707. 1738. Lupiš. 1720. g. 1776. X. 1801. 1680. 74. 1747. V u ko v i ć se često spominje. nekoliko puta (g. iz Gornjega Humca. pop Ja­ kov Tomiceo god. i 1798... 347—348. 1519. i 1754. 1715. akademija. Dolazi odmah u početku matice g. T o n š i ć se spominje od god. X. str. ibid. 1730. str. Trutanić alias Mengić iz selačke župe. s napomenom: iz Po stir a. 1721. 346... kod don Ivana Bonaccija (Jelsa)'. pop Marko Tomiceo od g. i 1727. 1801. ibid.28.. s na­ pomenom: iz Dola.. 29. 1 156 . 1913. vijek. 1697. napomenom: iz Selaca. 5 Codex Dipl. Lupi. 6 Ostojić. 1796.. g. -Lupi sive Vuković. 1703. »famulus« kod porodice Antičević. 1789. 7 U jednoj milnarskoj ispravi od g. XI. g. 251. 1782. 1709. Prezime Tomičić spominje se u Pučišćima od početka matice god. 2 Codex Dipl.. i 1789. 1701.. 1682. 1719. 1770... Vol.. g. a god. 73. 1933. Vjerojatno je s porodicom Tomiceo u vezi porodica Tomičić. 1740. 1738. str. župnik Zuvetei. nestaje u Dolu. s na­ pomenom: iz Dola. gama često od god. ekonom Tomiceo god... 350. Vol. vijek.... 3 Codex Dipl. 1703. zabilježen je jedan Vuković iz K o n a v i j a . 1682. a g.. 1719.'. 1636.. Prezime Tom'ić dolazi u prazničkim župskim knjigama god: 1629. Vol. a na Bokf god. dobiva nadimak Vuk'ović alias Lupiš. god. vije­ ka ove porodice.) Tartanić. 1795. ibid. str. ibid. 1741.. do u XIX. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva u našoj Kraljevini«. 1719. do oko god. X. zatim g. Beograd. LITERATURA I BILJEŠKE: Borivoje Ž.). V1 a d n i ć se često spominje u dolskim župskim knjigama od početka matice g. zabilježen je Turtonić. 33. spominju se pastir Tomačić-Vazulović iz Pučišća. 1912. T o ni i c e o se spominje u dolskim župskim kn jf. 1912.. Z u v e t e o dolazi više puta u dolskim župskim knjigama od početka matice god. str. 30. 1776. g. Izđ. jer se i ovo-prezime javlja u Dolu od početka matice g. ote Lupiš. 1786. do u XIX. i pod tim se imenom spominje do god. 31. do oko god. 32. 1738. 1751. ali u prvoj polovini XVIII. u žup­ skim knjigama zabilježene su dvije ženske god. 1678. str. 214. i 1787. 1784. Tartaric iz Gornjega Humca. 4 Codex Dipl. God. ido oko god. T r u t a n i ć javlja se češće od g. Godine 1718. Vol.. 1585. (1712. "1745.. 1912. 1678. Prezime Tomiceo dolazi (kum) u Pražnicama god... god. Srpska kralj..

8 9 10 PASTIRSKI STANI BEŽMEK I. Ciccarelli. ' ' " " ' . Nakon ubojstva žene. 321. doseljenici iz Pražnica i Gornjega Humea. br. N a Z a s t i n e 1 istočnije od Stupi i sjeverno od ceste pa­ stirski stan starijeg sina staroga Be'žmeka. Vele. Codex Dipl.4 * • * ' Nemaju vlastitih pašnjaka.. pueisčA jPučišća su nastala od Pučiškog Doca. II. . ibid. — O izbornicima iz g. !4 Rukopis kod I... list 17—18. 73.. Djelomično spaljen* od Talijana. (Vidi Postira bi­ lješka 1 1 ) . 163. str. str. 157 .. BILJEŠKE: 1 2 3 4 U posljednje vrijeme premjestio se bliže cesti. Poslije staroga Bežmeka (Gospodnetića) stan je napušten. te bjegunci sa kopnene Dalmacije. 84. ibid. 1 porodica Gospodnetić iz D o l a . kao i po ostalom Braču. ibdi. stan u jakom opadanju. I s t o č n a Z a l a G l a v a stan 2 neožen jehih sinova sta­ roga Gospođnetića-Bežmeka. III. Vol. ~' 11 Ciccarelli. 15. Ostojić. posjedujem Libro a štampa. Imaju oko 500 glava. XI. 3 ' IV. Z a l a G l a v a stan starog Bežmeka-'Gospodnetića. Osim toga. Ruševine miješam primijetio. pori­ jeklom iz D o i1 a.. Torovi su im. str.Croatia sacra. da je kuća njihova stana bila ne­ kada — pri gradnji ceste — nastamba radnika. str. Braća su poginula u NOB. is Mladineo. uglav­ nom vunača... zatim su silazili. da je u blizini stajao takozvani Samograđ. Za travarinu plaćaju pastirskoj opći­ ni 3.50 din. ibid. koji siu gradili cestu. 1913. te je stan utrnuo. Na­ lazi se sjevernije od 'Brusja. !3 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi.214. doselili su se stanovnici nekadanjih naselja Strazevnika i Stipanske Luke.). otvoreni. Babica (ibid.. str. ibid. na godinu po ovci. P o d G a ž u l ('ili>Brusje) pastirski stan na jugu od držav­ ne ceste? 3 porodice Gospodnetić iz D o l a . ibid. ibid. 255—256. 1483. ograđeni kamenom suhozidinoni.. obično okrugli. Priča se.

Tambotić iz Supetra. Lasaneo. Imrnović. 1570.ć. Pražnilca.2 Vranić. Županić. Mikšić iz Pražnica. Martinić. Botoar. 1574. Vučić. 1573. Vlatković iz iStraževnika.: Mariani. ma­ gistri Simeonis lapicide iz Šibenika.: Kupičić. Doibrić iz Doila. Boljić. 1571.: magistri Graecius lapicida. Ceparnić. Veljanović.: Ušković.: Belić.: Martinić iz Nerežišća. Gospodnetić. Prodi. Milozetić. Zorioić iz Pražnica. Aqutfia. Kupinovo 6 i Sv. imala 2. Grguričić.: Radić iz Zadra. Mašotić.: Čikarelović. Matušković. Radačić. Boljesić. Karamanović iz Trogira. na teritoriju PučliŠća. Šimunić iz Krajine. Slatine 12. Mladimć. Marijanović iz Poljica. 1582.ro. Sesnjić.: Radojković. Stafortić. Masalič. Međišić. Šćapanoviić iz Gornjega ga Humca. Ljanković. 1580. 1581. Vuković.: Zuppaneo. Kušćić. Puljizić. Stipetić. anagister Andrea iz Korčule. Ceparnić. Juković.: Stancita iz Dola.Prema Scheniatismus Cleri pučiška župa 1 je godine 1912'. Blažević iz P^ogoznice.: Sucina iz Hvara. Goić. Ripjević. Pemrzović. 1577." Kviščević. Pigrović. Fau. Liščević. Vlatothović. Magdalena »famula Mla­ dinei« iz Krajine. Radojković. 1572. Pitković. Juirinković. Jelinić. Kliminović. Popis puča&a. Vodanović. Tvelj. siječnja 1574. Grguričić iz Straževnika. Radoslavlj. Vela Gomila 5. Pinesić. Poidanović.ć. Kliminović. >' . Osim mjesta (Pučišća) ovamo su ubrojeni: Stupe sa 36 stanovnika. Gruibačić. Goić. Vlasovi iz Šolte. Trutanić. 1579. magistri Bckanić. Putešić.: Bertučević. llioić.: Njjkolie. 1575. Vinjević. Rođovanić. Mladinei. Gargoević. 1576. Vuković. Tomaš'ić. Buz.'ć. koji su primali sol 26. Gajelić.: Darpić. magistri Petri lapicide iz Korčule. Fuitvine 6. Gornjega Humca i Straževnika. Bovinić.: Bilavić. 1567. 158 . 1584. Parhaljić. Žuvetić. Porodičnia prezimena spomenutk prvi put za 'prvih 20 godina župskih knjiga 1566. Posinkiovie. Mihovilović. Kufić iz Šibenika. Vinović. Vranić iz Gornjega Hiuimea.. Rat-Luke 12. Livačić. Bartučević. Bizaević sa Hvara. Vlatković. Jučović.'ć.Humca. 1578. Bilorovčić. IveTjić. Matjjević iz Radotilja. Vrsalović.: Klimpsić. Kuščić iz Straže vnika. Nikola 6.. Tomić iz Gornjega .953 stanovnika. 1585. »filia« Gregoria iz Krajine. Trohavčić. Murlaeić. 1568. Petrovie.: Davidović iz Rogoznice. Marko »filiu Antoiiij« iz Baska.

g. Frane Kurcolan. Ivan Matković. Frane Grego. Matij Kalilić. Toma Besrama. Ivan Sesnjić pok. 1 porodica PLASTIĆ. Grego. 4 porodice RADOJKOVIČ iČIKlUTIČ. privilegiran . Juraj Kalilić. 1625. Kurcolaii. plemić. Vinko Čenković (?). • ScMera đi Puclschia4 Ivan Bobarić. (Pinović. Modisić. 1 porodica 159 . Korculan. 2 porodice CICOARELLI. 1 porodica MIČBLI. novi stanovnik. iz R o g o z n i č e . Mati ja. Belavić. pučanin. Fr. Mikolić. Vlačavić. Juraj Radciš'ć. plemić. pučanin. pučanin. Pojdenović. 2 ponodice DOMINIS. Bartol Radojković. 1 porodica pop LODE iz B o l a . 2 porodice RADOJKOVIĆ-ČIKUTIĆ dto FURL AN. Beiić. plemić. pučanin. Nikola Kovačić. Mihovil Tomičić. 3 porodice KUŠelC detto PAULIN. Ivan Tomičić Markov. privilegiran. 1 porodica FRANIČIĆ-KADČie dti KORINI. pfemić. Nikola Radoević. 3 porodice MORO-LJTKOVIC. Jakov Belić^ Nikola Fauro. 1 porodica KNEZOVIĆ.Simanović. Ivan Čenetvić (?).5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 GALETOVIC-VIŠANIN. Vinko R&dojković. Bobarić. Petar Tomičić. pučanin. Ivan Trohavčić »detto« Radost Gregorij Pontonievic. 2 porodice KOROVIĆ-SO'RIĆ. novi stanovnik. ' novi stanovnik. Kuipičić. Buzolić. 4 porodice IVELJIC-LUKRIĆ. plemić. nov? stanovnik. " Popis (pučana) u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. Ivan Bcbarić. 1 porodica P^JLJIŽIĆ detto SASŠE. Juraj Grego Mihovilov. Frane Mratinčić. Pojdanović. Ivan Biloborović. 6 porodica LOVRIČEVIĆ iz Župe. 1795. Jurjev. Oaleot'ta dj Pucischja3 "Nikola Dupić. 1 porodica DANIČEiVIĆ-DANAC. Snea Peturić. Toma Beisrama. Nikola Čenčević. novi stanovnik. Frane Prilanić. 3 potodiice LUKINOVIĆ. 3 porodice MIHALJIĆ (samo žena). 2 porodice KOVAČIC. Mandušić. Jeličić. plemić. plemić. Popis porodica. Marko Grego. čia.ETEROVIC-HRŽIC-BOKANIC. pučanin. privilegiran. . pučanin mistro CIKUTA iz U d i n a.

. FTLIPPI. pučanin. plemić. 1 porodica 43. ETOROVIC REMETA. pučanin. pučanin. TARKOVIĆ. 1 porodica 44. 27. . 1 porodica 59. MIHAČIĆ. rVELLIO. 28. pučanin. novi stanovnik. MLADINIĆ dto JELINIC. . 1 porodica 61. novi stanovnik. plemić.NI. ETOROVIČ-SORIĆ. MIHALJIĆ d-to SABE-BISKUP. MIHALJIĆ dto iSABE. 1 porodica 50. NIZETIĆ detto SAHIĆ. KAiLILIĆ dto KOZULOVIČ. 6 porodica . novi stanovnik. 3 porodice 52. 2 porodice 45.š(EVTČ dto. 24. MARTINIČ-PARJEVIC detto KOSIRINA. 1 porodica 54. 1 porodica 35. 'ALBERT1 pop s bratom iz T r e v i z a (Italija). plemić. BOBARIĆ. 1 porodica 60. 25. iz R o g o z n i c e ." plemić. PLAME. SAJLAMUNOVTĆ »mistro calzolajo«. LUKINOVTĆ-GENERALIĆ. 31. privilegiran. 1 porodica DRAGIČEVIĆ.ETOROVIC dto ŠKEMBE. iz V i c e n z e (Vicenza). a sin u Dolu) 160 23. novi stanovnik. 32. dto MOSKEJ. pučanin. plemić. pučanin. 1 porodica •33. SARDAREVIC-REMETIN. 30. ETOROVTĆ-FARAUNIĆ. iz ' R o g o z n i c e . pučanin. iz D u b r o v n i k a . 1 porodica LITKOVIĆ. 1 porodica VELENIČIĆ (sluga kod Litkovića) iz B o 1 a VRANDBČIĆ. 40. DOMINIS-MIČELI detto BARBIĆ. 1 porodica .VRANJICAN. 2 porodice. MARTINie-KAPURALie dto GRGUROVI. 26. 1 porodica 36. FILIjPPI. novi stanovnik. novi stanovnik. 1 porodica PERAKOVIĆ. 2 porodice * 55. p'emić. 1 porodica 39. . plemić. j z K a š t e l a 53. 1 porodica ZUPPANEO. 49.. 1 porodica 34. KRAOLJEVlC dto TOMIN. pučanin. 1 porodica 42. iz M u c a . 2 porodice 62. SANTI ovvero SANTINI »ortolano«. 2 porodice • PIVČEVIĆ. MARTINIČ-PARJEVIC dto KOPIČIN. plemić. plemić. 2 porodice 63. »mistro calzolajo«. pučanin. OBRADIO »miistro boter« pučanin iz P r a z n i c a . privilegiran.29. BATURIĆ d-tti SERBIĆ. ALBA. privilegiran.. . 1 porodica 57.. KOVAČEVTĆ alias ANDRIJA. 4 porodice 56. 2 porodice 41. 1 porodica •* 51. 1 porodica 37. pučanin (živi na paši _u Dolu) 46.*pučanin. BUJEVrč-LOVRINICA. 1 porodica 48. novi stanovnik (otac već više "godina u vojsci. 1 porodica . MORO. 1 porodica 58. GREGO. plemić. novi stanovnik.pučanin. 1 porodica 47. 1 porodica 38. pučanin. novi stanovnik/ iz s p l i t s k o g L u č e a. KOVAČIĆ pop.

1 porodica GALETOVIĆ VIŠANIN dto SCUPPER. 1 porodica ^Zbornik za narodni život i običaje 11 161 . pučanin. novi stanovnik. 1 porodica TOMAŠEVIĆ detto DAGTJZEL. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto ALE. pučanin. pučanin. pučanin. 1 porodica VRANDEČIC. 1 porodica TOMIČIĆ-VAZULOVIĆ. plemić. pučanin. pučanin. 1 porodica VRANDEČIC dto CRNAC. pučanin. novi stanovnik. pučanin. 3 porodice ETOROVIĆ-FORTUNIĆ detto PRUŽIREP. pučanin. 1 porodica MARTINIĆ PARJEVIĆ KOSIRINA detto VUK. pučanin. novi stanovnik. plemić. novi stanovnik. novi stanovnik. novi stanovnik 1 porodica MARTTNIĆ-PARJEVIĆ-DEBELA. iz P o d g o r e . iz s p 1 i t s k o g L u č c a. novi stanovnik. 2 porodice LUKINOVTĆ dto TUTIN . novi stanovnik. pučanin. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto PERME. pučanin. iz R o g o z n i c e . 1 porodica PUJIZINA. pučanin. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dto BUMBA. pučanin. 1 porodica TOMIĆ detto TUNDIN iz G o r n j e g a H u m e a. plemić. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KEKOVI. CAPKOVIĆ detto MEŠTRIČEVIĆ-BAKALERA. pučanin. 2 porodice MARTINIĆ-MESTRANTIĆ detto ROSO. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto BARKUJ. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto MISTRANČIĆ-BILE. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KOTARAC. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dtti BUMBXNX ANTICA. 1 porodica RAJČEVTČ detto MUSE. 1 porodica GRGURIČIĆ detto ŠJULE. pučanin. 1 porodica DRPIĆ detto BURATTN.PERIĆ NOVAKOVIČ. »mistro tagliapietra« iz M u r a n a . 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVEĆ dto KARNEVAL. pučanin. 1 porodica PERIČ-NOVAKOVIČ dto MUCO. pučanin. 1 porodica ŠČAPANOVIĆ detto JURIŠIĆ i ZELANOVIĆ iz G o r n j e g a H u m e a. 1 porodica 100. pučanin. 1 porodica HRANOTIĆ-MASARINA. novi stanovnik. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ. 1 porodica LUNJEVTĆ. iz B o l a . 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto KARLIN. novi stanovnik. pučanin. 1 porodica PIVČEVIĆ dto PROVIDUR. 1 porodica ORLANDINI. plemić. 2 porodice KALILIĆ detto KOZULOVIĆ SOSE. pučanin. 1 porodica KALILIĆ. pučanin. plemić.

' plemić. 1 porodica KALEGARIC »mistro sartor« iz V e r o n e . 1 porodica ETOROVIĆ-BUHA detto URSIN. pučanin. plemić. novi stanovnik. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1 porodica MARTINIĆ-JERČIĆ i VERBORIČ dettp CENTA. pučanin. 3 porodice RADIĆ-PETRINAC detto ROKO. »romito e custode«. prezime je zabi­ lježeno H popisu bračkoga plemstva g. a g. 105. 112. 1 porodica VRANDEČIČ detto BOLČIN. Juraic) 6 porodica. g. piemić. B u v i n i ć 1 porodica. 113. 5. 2. 1 porodica MLADINIĆ oweno MLADINOVIĆ »detto« KRALJEVIĆ. spominje se kao sluga. 111.101. s napomenom: iz R o g o z n i c e . RADIĆ detto PETRIMAC. 1 porodica. 3 porodice PULJIZIČ detto LUSTRE. 1 porodica U Bračnti kod crkve Sv. 118. novi stanovnik. novi stanovnik. plemić. 102. plemić. 2 porodice ETOROVIĆ-PALUŠIĆ. iz Gornjega Humca Sadainje porodice 1. B a u k (nadimci: Fincol. u matici krštenih spominje se od god. 103. 1799. 104. 109. 107. spominjiu1 se u župskim knjigama Krstulović alias Antičević iz B o b o v i § i ć a g. Kao De'Iija u pastirskom stanu na Crnom Ratu. A n t i č e v i ć 4 porodice. pučanin. 106. 116. 108. iz P r a ž n i c a . L dolazi kao Baturić delti Serbić. 1812. 1795. 110. novi stanovnik. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ detto GOTOVI.anagrafi g. 1 porodica MARTINIĆ detto MESTRANTE. pučanin. pučanin. iz V e l o g B r d a kod Makarske oko g. 162 . 4. 120. Jnrja 122. 119. 1 porodica DRPIĆ detto PUSLE. 117. novi stanovnik. B a t u r i ć 2 porodice. 1609. 1 porodica DOGANČEVIĆ-DOGANAC iz S e l a c a . 3. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVIĆ detto TELENT. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ. 2 porodice ŠĆAPANOVIĆ-JURIŠIĆ. 1 porodica DRPIĆ. novi stanovnik. 1658. 114. 1830. CAPKOVIĆ detto MESTRIĆEVIĆ. novi stanovnik.. 1 porodica VRANDEČIČ detto Briska. plemić. 115. SESNIĆ. 121. 1657-6 U . B a š k o v i ć l porodica. 1 porodica MARTINIĆ-KAPULARIĆ. iz P r a ž n i c a . pučanin. Delija. novi stanovnik. 1816. g. 1 porodica DRPIĆ-KOKECA. novi stanovnik.

Zaniko. oženio se. God. Buha-Gluho. 1918. D r p i ć (nadimci-: Puzle. Doselili se na Ravan.6 10. 1747. 1747. 1628. Derado) 30 porodica. 9 U matici se spominje g. Liščević alias Barbirot. God. (Sestranić 163 . alias Mlinić. 12. 1589. Mamaje. vojvodom. 1795. [Prezime se nalazi zabilježeno' u popisu selačkoga novog stanovništva od 'g.. g. a kao D. Ka'lajure-Škembre. Paluščić. Stjepan Dabiša imenuje Dimibrija »Coppiere«. kao Čikarelović. C i c a r e l l i 3 porodice.8 i u popisu bračkih plemića g. D e š k o v i ć 1 porodica. E t e r o v i ć (nadimci: Haje. Faraunić. 1691. Tarle.q Dolazi u matici i kao Liščević alias Capković g-. u maticama se spominje od g. pri­ mljeni siu u bračko plemstvo kao »nobili originarii«. vjerojatno sa otoka Hvara. Prema porodičnim ispravama. 9. 1651. Mravak. 1795. D i d o 1 ić 1 porodica.D r o z g e j 1 porodica. Maha. Reve-Budin. nakon pada . i dalje). stanu m Veloj Slatini. 1489. kralj Tvrtko podjeljuje im zemlje oko Duvna i u Rami. Raus. Longo. 7 od roda su Kukretića. Škembire-Lizar) 50 porodica. Tubrija. detto Buratin s napomenom: iz Rogoznice. C a p k o v i ć . kao alias Živić. Kao Darpić detto Buratić i Darpić detto Kokeca detto Puzle-zabilježeni su g. i to prvih godina matice (1578. a pori­ jeklom i z O p u d I v e l a C i t t a d i N a r e n t a. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. Kan je. 1583. Stjepan Tomašević imenuje Radoša. 1579. 11. inače Liščević dolazi od prvih godina matice (g. 1641. g. 15. 1634. samo Mlinić. do početka XIX. 14. Prezime se nalazi g. Prezime se sve češće pojavljuje od g. g. U župskim knjigama dolazi g. pa u G.Bosne bježe sinovi vojvode Radoša: Dominik u papinsku države. 1691. Babus. 1463. Gero. sina Pavlova. Karavana. ovakva se prezime spominje g. a g. 13. Dolaze u matici lod g. Lovac. 1462. Doselili se kao nasljed­ nici porodice Ivelio u XIX.. u anagrafi. Godine 1389. a kasnije i kao Ciccarelli. 1590. 7. D o b r o n i ć 3 porodice. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. B'gula. Šušula. D o g a n a c 1 porodica. 8. C a p k o v i ć . vijeka bilježeno je prezime u župskim knjigama kao Čikarelović alias čikarelić. 1579. Liščevića ima u staroj matici u P r a ž n i c a m a (g. među novim stanovništvom.) i dalje do g. 1392. zatim u Mošulju(-icu). Obje porodice žive i danas. Humac i Pueišća. alias Klopanović.M e s t r i č e v i ć 3 porodice. Košta.6. iz K a t u n a . Gun je. a Nikola na Brač. Runje.. iz S e l a c a . 1657. Kavo. Granić. a sinove mu Grgura i Pavla »ciambellani«. Katrida. pa dalje). Sansir. 1795. Doselili se iz S e ­ l a c a . a g. Kao Dobronić-Skarabaje žive u past. kao Ciccarellovich overo Ciccarelli. a također i s dodatkom: Bakalera. Sorić. Dugnačić. C a p k o v i ć . Bile. God. Bija. vijeku.B r a g a d i n a c 1 porodica. 1605. Dogančević-Doganac. 1653.

Eterović-Sorić. ali i dva puta prije toga. Sitan jaro. 1778. g. 27. g. 1795. 1688. Kalilić detto Trifunović. došao u prvoj polovini XIX. g. 1727. G a l e t o v i ć (nadimci: Višanin. U maticama od g. iz Z a k u č c a . g. u maticama g.. Žive i na stanu u Luci i Maloj Slatini. Eterović detto Paluskić. Kadčić-Franičić detto Buaniba i Kadčić-Franić detto Karlin. doseljenik Ante oženio se u Pučišćima g. 1589. vijeka. iz Ž e ž e v i c e . 1821. prema tradiciji. Eterović-Palušić. K e k e z 1 porodica. Jerolim de Hektore. vijeka. U župskim knji­ gama g: 1660. 24. U popisu gamjoselskih vlasnika pašnjaka (pašnjak u Zavali) zabilježen je g. Mihovil došao u prvoj polovini XIX. K a š t e l a n (nadimak: Poičamac) 5 porodica. J o r d a n 1 porodica. kao Lučijani Eturević. iz O m i š a . Kalinić iz Karlobaga. da sw Kraljevići iz Poljica. 1617.). J a k i r 2 porodice. 1825. Pulicijot. spominje se u župskim knjigama od g. Bumba. EterovićHaržić. 1812. v 1865. 1795. kao Alaburić iz R o g o z n i c e. Bulat) 28 porodica. pop Hektore Hektoreo.g. doselili se iz K a š t e l S t a r o g a oko g. 1635. 18. K ne zov 16 1 porodica. 1795. s napomenom: sa Primorja. iz B a š k e .. 1900. 28. de Hectore). Eterović-Fortunić »detto« Pružirep. 20. spominje se kao Eterović-Fairaunić. porijeklom iz B o s a n s k e D r a g e . Kalilić je zabilježen gotovo od početka matice (g. s napomenom: iz R o g o z n i c e. 1698. Eterović detto Buha-Škembe. Calilgich. Balarin. i to g. 8 F a b i j a n o v i e 6 porodica. u maticama opaska: u Selcima odselio E. kasnije dolazi kao Ektordvić (g.-Faraunić reč. Pa­ nada. i 1778. Sterklić.) i Etorović (g. kao Eturević. K o n č a n i 1 porodica. 19. 23. 1669. Samo Haržić dolazi u matici g. u matici dolazi g. g. iz K a s t v a . 1790.. K r a l j e v i ć (nadimci: Tomini. Prezime je zabilježeno u popisu novoga stanovništva.16. Franičić. 1698. 1778. 17. Postoji verzija. Franci ć-Kadčić.. 1705. Franičić. 164 .. Eterović-HaržieBokanić. 26. Šare. 1795. Pbezime je zabilježeno fix popisu novoga stanovništva. 1660. g. slično g.. 21. g. g. U prazničkoj se matici spo­ minje g. 1590. U župskim se knjjgama spominje od g. a g. 22. iz B r e l a . 1896. Eterović-Ramuza. s napomenom: iz Bola. 1722.) i t. 25. Kalilić detto Kozjulović. d. Šoše) 5 porodica. doseljenik se oženio g. sa V i s a . Skica) 9 poro­ dica. K a l i r i i ć (nadimci: Trifun. Kačić alias Franičić. 1657.. God. Karlin. God. Velada) 25 porodica. Sudac. 1821. 1778. Kalilić. g. 1588. 1868. K a č i ć (nadimci: Pušilo. K a l a j z i ć 1 porodica. H a l a b u r i ć 3 porodice. 1688. doseljenik se vjenčao na Bolu g. 1586.

Vicko g. L o n g o 1 porodica. 1591. porijeklom iz Bosne. Spominju se u župskim knjigama g. M.: M..-Perjević. 1726. * 32.. Kapularić-Piše. pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. doselili se iz [Po s t i r a god. 1679. Bolodrobac. L u k i n o v i ć (nadimci: Klimentovi.-Kapuralić. Gavran) 7 porodica.: iz Nerežišća. Plemić. M a r t i n i c (nadimci: Cezar. 34. Jerčić. Kosirina. 1677. Kapularić-Deve. a ra­ nije iz Stare Kaniže. da su bivši Maroi. a drugi (također u Pučišćima) g. Debela.. 1657.-Meštreantić. 40. Cicarellijevom. 1721. Perme. iz P o s t i r a. M. 1816. sin Vicko. 35. Izjednačeni s bračkim plemstvom g. [Pipica) 50 porodica. M. 1581. g. 1912. Ante g. 1599. i dalje. g. . 1795. Franjo rođen g. Matej rođen g. K r č i ć 1 porodica. Fukar. Brkulj. kao Lukinović-Jeneralić i Lukinović detto Tutin. 36. M a r a s o v i ć 1 porodica. iz M i 1 n e.29. Vele. M. kao nasljednici Grguričića g. 1600. 41. Curri) 1 porodica. Pri jević. M a r i n o v i ć (Surlitan) 2 porodice. Kapularić-Visilo.). Prema tradiciji. Prezime je zabilježeno' u popisu plemstva od g. Marko Lukinović. 1672.. i 165 . detto Sepe. I860. M a r o e v i c 1 porodica. iz S a b l i c a (Devin). 1790. doseljeni Ante oženio se u Pučišćima g.10 U maticama postirskim i kao Michelovich (Mičelović) g. oženio se Federik •g. detto Perme. oženjenu P. 1788. Prezime dolazi i u staroj matici u Pražnicama g. 1647. kao: Martinic-Jerčić Verborić detto Cento iz Pražnica. iz S p l i t a . doseljeni iz R o v i n j a . M i č e l i (Michieli) 5 porodica. K u r i (t. oženio se Vicom. s napomenom. iz Ž e ž e v i c e . i 1830. kao kum zabilježen g. opat povaljski. Spominje se u Pučišćima i kasnije: g. Škrgutalo. Parjević detto Topičić. Pietro »index Almissae«. U župskim se knjigama spominje od g. iz . 31. 37.1663. M. oko g. rođen je u Pučišćima g. oženjenu P.Meštreantić detto Roso. 1817. u Pučišćima se spominje od g. 1607. 38. iz S v e l a . 1687. M. g. . . Base. bez napomene. j . 1723. M. Martinic alias Grković. Martinic detto Priević. K o j n e 1 porodica. 1843. 1908.. M a t u l i ć 2 porodice. M. 1905. 1727. M. 1795.. 1699. dočim u P r a ž n i c a m a od početka matice (g. u maticama s napomenom: iz R a d ot i 1 j a. K r m o l j 1 porodica. detto Barkuj. Bedrica. 1637. udala se u Pučišćima jedna Martinićeva iz P r a ž n i c a . jedan M. iz P u l e . Gad. Nasljednici siu starije porodice Bokanić. P o s t i r a. M a t i j e v i ć 8 porodica. 1778. 30. 33. detto Mestreante.6 u pučiškyj matici dolazi' od g. Došli na Brač iz R og o z n i c e. g. 39. vKao Cezar žive u Putvini i Kruškoj Stupi. detto Kozima-Vuk.

Spominju se kao Mladinović-Mladinić detto Krajević detti Zottovi. u pučiškim maticama od g. Preturić. 47.: Perić-Novaković. Perić-Novaković detto Karneval. Ćore) 14 porodica. 1651. Jedan Mičeli iz Poistira oženjen zadnjpm Vitturijevom iz Kaštel-Lukšića. 1795. 46. P a h o r 1 porodi S e l a . 1696. Michieli detto Barbić. Omišanac) 4 poro­ dice. Moro-Litković. Nepost. 1654. a jedna obitelj prešla u Pražnice (Kokić).. 51. kamenar. 50. Porodica je pripadala među povlaštene (privilegiate). kao Pribošević alias Moro. Michieli g. (kao kum). Ml a d i n i ć (nadimci: Selka. 1699. 1850. M o r o 3 porodice.. 48. iz P o 1 j i c a. kao Mihaljić. N i ž e t i ć 4 poroidice. Penzo. Penzo. 1747. 1699. Kuiinac. 49. Novaković alias |l?erić. 52. od g. g. prezime se nalazi u popisu pučiškoga novog stanovništva od g.42. iz S e l a c a . g. 1883.. Kuščić alias Mihačić. g. Buje. Prezime se nalazi i u popisu novoga stanovništva od g. 1747. O r l a n d i n i (nadimci: Spada. M i h a č i ć (nadimak: Škripijanin) 2 porodice. Doselio se Andrija'' oko g. i tako: Micjiieli-Vitturi. Ortolan. 1582. doseljeni Ante oženio s-e g. g. Jandra.' porijeklu s današnjom poro­ dicom Mladineo: M l a d i n e o II 2 porodice (nadimci: Stanini. spominje se g. 1658. U popisu bračkoga plemstva g. a neki iz Brescie (Italija). Ove su porodice istovetne po svom. g. u pučiškim maticama od g. g. 1876. iz Š k r i p a . Mladinić owero Mladinović detto Krajević.. detto Jelinčić. Bačića. 1803. Furio) 32 porodice. 1795. i dalje. Sakreštan. kadgod Michie-ovich. Moro alias Pribišević. 1795. u matici zabilježen prvi put g. 1602. prvi se oženio u Pučišćima g. P e t r o v i ć 3 porodice. 1657. 43. oženjen g. Dobro jutro). 44. iz R o g o z n i c e . 1795. 1809. u matici g. l) matici dolazi od g. U posljednje vrijeme pišu se Mladineo. staro jfe prezime Pribošević.: Perić overo Novaković i Perić osisia Novaković. kao Moro detto Skargut. Sabe. a g. dalje. Mladinić . Kapologo. M i m i c a 5 porodica. 1636.9 U anagrafi se spominje g. g.alias Lisičini. spominje se u ispravi Mladinić Frane. Petrovića je bilo i prije u P. Michaelis od g. N o v a k o v i ć (nadimci: Tele*. Kao Mladinovići porijeklom iz Poljica. Petrov iz Rogoznice. Mihaljić detto Sabe-Biskup.. a g. 1731. Konana. 1578. 1795. Petrović alias Bašćanac. 45. 1883. Muco.9 166 . g. Supa. Muse) 8 porodica. Prema tradiciji. kao »mistro tagliapietra« iz M ur a n a . 1655. 1647. Perić-Novaković detto Muco.6 M i h a i ć (nadimci: Lustre. dalje. 1795.

a g. Radić detto Roka i Radić detto Petrimac. doseljeni učitelj Ivan oženjen g. Vurandečić. iz S e l a c a kod Sežane. P u 1 j a k 1 porodica. Tomas.9 56. Bene. Rajčević detto Mujo. porodice. Vrandečić detto Mosikej. 1734-. spominje se Zoričić iz Pražnica. 64. 1679. Pavini. Jureša) 29 porodica. 167 . 70.. Vrandečić detto Crnac. U pučiškoj matici se spomi­ nje od 1616. pirezime se nalazi zabilježeno g. God. T r o m b a 1 porodica. Žgorac. Lola. 1795. Blažijo. g. Krmejan.. 67. 1885. iz S e l a c a . 1795. U j e v i ć 2 porodice. Rajčević detto Muse. doseljeni Toma oženjen oko g. iz imotskih P o 1 j i c a. g. 60. u CiccareHijevoj anagrafi među novim sta­ novništvom. Tomašević detto Ragusel. 69. 1902. Booelo. iz G i o v i n a z z a (Italija). Vrandečić detto Bolčin. 1701. P i s c a t e l l i 1 porodica. '59. T o č i Ij 2 porodice. Longo. Slavo. 58. iz P o s t i r a . spo­ minje se jedan Radić iz Zadra. 1674. sa H v a r a . 1579. P e r d e c 1 porodica. 1708. Porijeklom iz P o 1 j i c a. Doseljeni iz J a s e n i c a. S r d a r e v i ć 2 porodice. Baćulin. 5 porodica: iz Poljica. iz N e o r i ć a . doseljen Josip. 66. Šala) 29 porodica. g. š t a m b u k 4 porodice. prezime se spominje u popisu novoga stanovništva od g. V l a h o v i ć 4 porodice. 65. 1906. doseljeni Ante oženjen g.pripadaju među novo stanovništvo. 1747. Muhanđo. R a j č e v i ć (nadimak: Mujo) 5 porodica. iz M e đ o v d o c a . T o m a š e v i ć 1 porodica. u maticama se nalazi od g. u matici dolazi od g. Langver. 55. 1890. 1795. 62. Slilo. 1795. u maticama s napo­ menom : iz B o l a . iz Z a g v o z d a . 57. iz R o v i n j a . Vrandečić detto Samohod. doseljeni Ivan oženjen g. doseljeni Dominik oženjen g. g. Š p a c a l 1 porodica. Lima. K o v a č i ć . 1799. Ban) 19 porodica. R a d i ć (nadimci: Pilat. Loje. 61. Ivanac. U maticama dolazi od g. prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. 68. 1579. 1795. Prezime se spominje u popisi!) novoga stanovništva u Ciccarellijevoj anagrafi od g. Šoto.9 U matici zabilježeni od g.53. 1778. Kvinto. Jirašol. 1747. Prčić. prigodom udaje: Zoričić-Kovačić. g. Glamac. Bolčin. u matici je zabilje­ ženo Sardarović-Remetin »da Much del territorio di Sign«. V r a n d e č i ć (nadimci: Mortorijo. g. Samo Kovačić do­ lazi od g. 1634. g. g. 1907. Š u l i ć 1 porodica. P l a s t i ć (nadimci: Jubo. 63. 1795. 54.. 1795. zabilježen je PivČević alias Proviđur. iz K o s t a n j e v i c e . P i v č e v i ć 2 porodice.

1672. a po Bertuču Ninkoviću (umro 1603... spominje se kao konkubina popa Georgija Prođi. Kao Bertičević dolazi u pop'isu bračkoga plemstva od g.s Ivan Biloborović.9 2. 1575. Boccareus se u matici spominje g. 1669. porodicu među novo stanovništvo g. 1668. g. Nicolo mjesni je sudac u Donjem Humcu. Gornji Humac i Straževnik). A.. B. Ciccarelli ubraja porodicu B. A l f i r e v i ć detto Kovačić iz R o g o z n i c e . minje se Belavić. 1799. Među galeotima iz Pučišća nalazi se g. (Zorzi). 1624. g. C e p a r n i ć . 1625. B o k a n i ć spominje se od početka matice daTje do oko g. 1536. 1621.) do oko g.8 3. zabilježeno je. od g.12 Ovo je stara obitelj: Ninković. God. 1645. ali i kao Ceparneo 168 . pop Boccaneus. da A. spo.3 7.) prozvani SILE Bertučević. U popisu plem­ stva cd g. g. Među pučanima. i 1799. God. kao Beirtučević alias Susković (ili Sutkovdć). Godine 1573. 1589. koji su dobivali sol g. samo Kapetanić. i 1668. koji su primali sol g. spo­ minje se prezime Bilorovčić. i 1586.. među povlaštene. 1747. 1736. 1609. [Pražnica. A q u i 1 a češće se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka matice (g. 2. koji su primali sol g. magistri Bokanić. do 1795. Prezime tako dolazi od g.. 1661. i to: g. u župskim knjigama od g. 1597. God.2 4. 1714. g. 1574. 1574. 1628. B e r t u č e v i ć se spominje ui župskim knjigama Pučišća go­ tovo od početka (g. 1639. 1657. (Girolamo) i g. Bo­ kanić alias Kapitanić.-A. B u r a t o v i ć doselili1 se iz V r b a n j a oko g..2 i u vezi s re­ grutacijom za bračku galiju g. B o b a r i ć se spominje. 6 Od ove je porodice graditelj trogirskog zvonika Trifun Bokanić.6 God. se nalazi u popisu pučana. kad ju Ciccarelli sptominje kao pučansku porodicu. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. do 1602. 1812.Iseljen© Ili -šzumirle porodice 1. 1657. nedavno izumrli. 1567. 1571. do 1625. 1615. Bokanić dičiti Skargut. 1551.uila se spominju kao brački plemići. 1659. do oko g. Juraj Bokanić je opat povaliski. živi u Trog'iru kao Buccareo-Aquila. Bertucius.) i dalje — naročito — do oko g. B i 1 a v č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. 1566. 1580.. do oko g. nalazi se i porodica Bokanić. Bertichevich Ciacomo qu. od g. 1637. (za teritorij Pučišća. Cicarelli ubraja.2 5. 8. a nalazi se i u popisu novog stanovništva g. do 1659.11 Izumrli u Nembrini — Gonzaga (Italija) i u Egiptu. (ili Ceparnić) se spominje u župskim knjigama od početka matice g. 1625. 1566. g. 6. 1571. kao lapicida Bokanić. 1574. 1623. za godinu 1795. B i l o b o r o v i ć u pučiškim župskim knjigama dolazi od g. Među pučanima. Boccaneus.

a Ivelić (isti Radoš) g. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). 1625. (Calilgich) i 1634.9. g. zabilježen je Triff& Davigliovich. 1799. 1579. 1776. 1581. 14. 1625. kao Ivelij alias Andriević. 1567. koji su dobivali sol g. iz Splita. Posljednjom nasljednicom Mičelinom.) do oko g. s napomenom: iz Straževnika ili• ii S t r a ž e v n i k u . g. kao Ceparneo u Pučišćima je zabilježen g. god.. 1795. 169 . 1628.) do prvih godina XIX. kao Iveljić i tako do oko g. 1795. 1795. ali g. Kalilić detto Kozulović. Ivelm g. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od ga. vijeka. Bettini moglie del qu. 1795. Ivelij g.. 15. kad dolazi kao Dominis alias Barbie i dalje kao Dominis do g. 1580.6 I v e 1 j o (t. 1617. Prezime dolazi i u prazničkoj matici. 1570. Porodica G. 1658.3 i među pučanima. Župnik Oiccarelli zabilježio je g.) do oko g. 16. 1657. 10. 1687.. 11. K a 1 i 1i ć u maticama od g. Među pučiškim galeotima (veslačima na bračkoj galiji) zabi­ lježen je g. 1645. 1580. 1825. 1607. 'izumrla je ova. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 1657.8 P o m i n i s se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. a Ivellio kao plemić. . 1790. 1576.Giuseppa Callinich da Carlobago. i 1657. 1710. s napomenom: iz P o l j i c a . G r g u i r i č i ć u maticama gotovo od početka (g. 12. j . kad se spominje plemićka porodica Grguričić detto Šjule.. g.8 D a v i d o v i ć se spominje često u maticama do oko g. Kalilić detto Trifunović.. 1647. Prezime se spominje i među pučanima... nalazi se u popisu foarčkoga plemstva od g.. 1650. 1652. (Calilcich) do novijih dana. Iveglio) se spominje u župskim knjigama g. 1795.3 Kasnije se spominje kapitan Matej Davidović. do oko g. porodica. 13. Sa. g. 1614. 1649. spominje se jedna ženska Grguričić s napomenom: iz S t r a ž e v n i k a . udatom za Deškovića (Katuni). 1567. 1574. od g. 1574. Zorzi Calilich. 1589. zabilježen je u Pučišćima Iveljić kao pučanin.. prvi put g.. g1.3 K u p i č i ć spominje se u župskim knjigama od početka (god. Pre­ zime je zabilježeno među gomjohumčanskim galeotima g. Među pučiškim galeotima g. spominje se više puta u matičnim knjigama kao Davidis.6 God. Kalilić'Kozulović detto Kotarac. da se plemićka porodica Dominis nalazi u Veneciji. 1641. 1626. do 1640. Ivelio (Radoš) g. 1589. g. i 1721. Cavalier Antonio Callinich d-o Cosulovich.2 K u š č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka (g. D e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. koji su dobivali sol g. 1596. Ivelić g. 1688. 1576. 1625. g.2 Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašjnika g..

' v. u Pučišćima kanonik. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 27. 1657. iz P o l j i c a . 25. Sebastijan M. L i t k o• v i 6 spominje se u župskim knjigama od g. dalje do oko g. 1579. gradi crkvu . s napomenom: iz P o ­ l j i c a (i to jedna ženska). (Porodica iizumrla nedavno. 5 1644. doselio se Ante oko g. spominje se M.2 Vjerojatno porijeklom 5z P o 1 j i c a. L i š č e v i ć dolazi u župskim knjigama Pučišća'skoro. 3 24. 1680. God.. M l a d i n e o I . nasljednici izumrle plemenite porodice Prođi-Prodić: g. v. 18. nedavno iselili. Ivana u Povljjma. isenili. 1566. a njegov sin Juraj bio je soprakomit bračke gal'je. 1592. -plemićku porodični Kuščić detto Saulin.. 1795. 170 . 1605. 1697. 1574. nedavno iselili. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. Antun g. 26. od početka g. i 1803. oženio se u Pučišćima g.8 29. L o d e iz B o l a . g. g. 1579. iselili nedavno u Ameriku. 17.i 1667. iz Z v e č a n j a. Ivan. 1589. 1615. Krajem XVIII. M e d i ć ' i z M i m i c e . P e č n i k iz T u h e ! j a u Hrvatskoj. spominje se češće. 1625. 1634.Ova porodica izumire u XVIII. U popisu bračkoga plemstva dolazi (g. . Prezime se nalazi među pučanima. 1574.) do oko g. umro g.. 1816. 1624. kao Mikulić. 21. 1576. M a n d a l i n i ć (rečeni Prđibobica). a pišu se i Mladineus. 20. koji su doselili iz Bosne. pa do> početka XIX. 30.Sv. iz Mimice. iselio. M air'i j a n o v i ć se spominje g. Sabič. I860. hrv. 19. 1885. Kao Litović zabilježen prezime u Povlj'ma g. pisac. Roka & dobiva juspatronat. 1621. N i k o l i ć se spominje od početka matice (g. M a n d u š i ć spominje se skoro od početka župskih knjiga (g. i 1568. 1607. Roka udala se za Zuppaneo-Županić.) Nikolić alias Marušić. iselio.. 23.) do oko g. u maticama. kao liščević alias Capković.13 Antonio Mladineo »ambasciatore«. primali sol. M a j d e n o v i ć spominje se u župskim knjigama od g. P e š a iz Š k r i p a . 1657. jedna kći s većim dijelom imanja i juspatronatom crkve Sv. u popisu galeota iz P r a ž n i c a . 1655. Vicko mitronosni opat sv. a druga kći Kata­ rina u Wragnizan-Dobrinovic porijeklom iz Bosne. Posljednja je živa udata Orlandini. koji su g. g1. 28. kao Mariani. s na­ pomenom iz G o r n j e g a H u m c a . g. M a r č i ć doselili se oko g. 22. ali nedavno iselili. L e g i š a doselili se iz I s t r e . 1644 s napomenom: iz B o l a . između g. 1566.6 Pučiški župnik Ciccarelli bilježi g. kasnije ne­ koliko puta oiko g. U popisu (bračkoga plemstva (g. stoljeću. 1567.) dolazi kao Kuščić alias Mihačić. 1678.).od po­ četka (g.. 1572.

. i 1631. 1638. g.) do početka XIX.31. 1631. 1570. Pinesić. »airibasciator« Triffon de Prodis 16 .. g. 1654.. 36. 1566. »defensor« Franciscus Prodich 15 . 1633. Thomicio. 40. 1566. Tomičić detto Vazufović—Tafre. 1584. Prvi u Pučišćima g. 1616. 38.. a pišu se g. pop Marko Prodić/ 4 Potječu od Klimše Prodića iz S t r až e v n i k a . 1566. 1607. do* po­ lovice XVII. 17 U popisu bračkoga plemstva od g. g. prvi župnik. 1680. 1795. 1722. vijeka. Tomicij. i sa kćerima IU Kraljević-Lukinović i Grego. P i n e z i ć (ili Pinesić) spimneje se u župskim knjigama od po­ četka (g. nekoliko puta kao Pinesius. kao Prodi.' g. Prezime se nalazi i u popisu bračkoga plemstva g.—1661.. g. izumrli. 1621. 1567. kao Pinesij. (kao kum) do kraja XVII. 1799. 1875. kao (Prodić. 1657. 34..) do oko g. g. 1634.' g. vijeka. 1803. kao Veljamović. 1496. Ciccarelli bilježi ovu porodicu među priVilegiranimia.... i 1657. Ova porodica izumire s Nikolom g.. zabilježena je i porodica »estinta« Prodi alias Prodić. 1585. izumrli. Tomičić Juraj je pučki povjerenik god. v. 1582. 1615. kapelan Tomiceus. 1556. Vinčenco uzima za ženu Katarinu Trifuna Mladineo i postaje dionikom baštine izumrlih Mlađinea. P r o d i se spominje od početka pučiške matice g. magistri PuiTjizf:ć. Puljizić detto^ Sase i Puljizić detto Lustre. 1655. 1893. Rado jković detto Čiveta g. 1647.6 53. Prezime se nalazi: medu • pučanima. investiran u Biloj Njivi g. V ir a n j i c a n starinom bosanski plemići roda Dobrinovića. 1574.. 1628.2 God.6 Posljed­ nje ženske udate u obitelji Mladineo i Vragnizan-Dobrmović. P o j d a n o v i ć se spominje od početka matice (g.) do> prve polovine XIX. g. g. g. od g. koji su dobivali sol g. Pučjišćima g. 1607. 1589. kapetan Juraj Tomičić. Z m a e 1 o ili Izmaelo doseljenik sa K o tr č u 1 e. 1579i spominje se klerik Pojdanović (kum) u S t r a ž e v n i k u. njegov unuk Klimša. 1611. 1552. g. Pinesio. 1663. Thomiceus. Izumrla porodica (u Kovačić). 1582.6 32. i g. T o m i č i ć se spominje u poiičiškim župskim knjigama skoro od početka (g.—1589. 1566. ido 1642. klerik Pugiiseo. V e l a n o v i 6 se spominje od g. 171 . oženio se u . g. Bernards. Radojković— Čikutić g. P u l j i z i ć se spominje od početka pučiške matice (g. Njegov sin Nikola piše se Wragnizan-Mladineo. j . g. 1628. 33. Z ak a r i a (t. g. 1566. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjalka g. 1574.) do početka XVII. v. i 1585. iudex Aloisius Prođi. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. i 1573.. Rado jković detto Čikutić—Furlan god. g. 1657. 1637. g. g. Thomiceo. g.18 37. 39. 1459. g. 1624.. U ispravama: g. 1574. vijeka. R a d o j k o v i ć se u pučiškim župskim knjigama spominje od g. 1795. 1657. Zaccaria) iz N a b r e z i n e.

Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. Communitatis Brachiae. Udine 1656!. 8 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi.. v. ibid. Ovu anagrafu sastavio je g. Lib. Pavao Dević. Od g. ibid.. Babica. župnik đon Andrija Ciccarelli. Rukopis kod I. braća Petrović. 42. Zuppaneo. d. od g. terminazioni. kao Xupanovich de Xupagnaz 19 iz Dubna (Duviio). Trident. 95. str.-je izumrla pred pedeset godina. 1747.. Mladineo. 321. 1700. str. 1568. U pučiškim župskim knjigama spominje se pre­ zime od početka (g.. 1581. 40—42). privilegi et indulti. ali najčešće kao Županić g.. iselili.6 Zupanei su naslijedili) imanje i juspatronat izumrle porodice Mladineo. 104.. Utini 1656. 1 Diversi publici decreti i t. preroa vje­ rodostojnom obavještenju.. i° Ciccarelli. Antun Alf irović. 13 Diversi publici decreti. su limali juspatronat Gospe na Ratku. 1442. 1612. Z o v k © doselioi se Štipan iz L o ' k v i č i ć a i oženi© se u Pu­ čišćima g. 1.. 1635. 357. 1568. Babica (ibid.. i t. 12 Ciccarelli. Cap. Mladineo. 1589.20 rektor pop Jerolim Žuvetić i Juraj Žuvetić (Zuetich). i t o : od g. 148. 1632. str. 1879..u se: g.). 7 Isprave kod Dušana Kraljevića u Pučišćima.. bilješka 4). 1912.. nekoliko puta kao Zuveteus. ali češće od g. . 255—256. list 9—10.. 1570.. i to kao Zuppanei alias Županić. d. Ref. 9 U popisu kod I. 6 A. Ciccarelli: »Osservazioni«.. 1566. 11 Ciccarelli.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. (Vidi Pražnica. 1598. braća Kraljević. Split. Z u p a n e o (i Zuppaneo). Prezime se 'nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. . str. od g. Ž. Jerolim Plastić i braća Novaković (g. Nalazi se U župskom uredu u Pučišćima. ibid.41. braća žarković. ibid.. Sagradio je Kaštii u Pučišćima Ciprijan Zuvetić god.). ibid. ibiđ. 1795. kao Zuvetei alias Žuvetić. 1 2 3 4 5 172 . ibid. Porodica Z. ibid. list 16 i 20. Isto se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. kao Zuveteo. str. str. Petar Granac ( ? ) .Spominj. više puta kao Zuvetei. ibid. 1467. ibid.). 1657. u Pučišćima: braća Vranđečić. ibid.®* Iselili u Starigrađ. 259. do oko god. 1 65 Ciccarelli. 22. str... 1 7 Statuta Municipalia ac Reformationes magnif. 1574. porijeklom iž B o s n e .. 43. str. 1 4 Ciccarelli. 2. šimun Knezović. str. (Neke sam štampao^ u »Bračkom zborniku« br. 1579. 1657. do oko g. str. braća Darpić. do kraja XVTH. 281. 118.. 1940. Ž u v e t i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od po­ četka g.

P r i j e v i ć i žive Često u Pučišćima. D-ebronić (Skarabaje) 1 porodica.C e z a r 1 porodica.: Nikulić 173 1. Vele da posjeduje oko 500 glava vunača.1 Prazničku župsku crkvu Sv.:Miikšić 1582. ibid. te se tom zgodom župnik Marin preselio iz Straževnika u •Pražnice. ima bivša straževnička crkvica Sv. PastJlrsM s'faani Karavana Svi imaju kuće i u Pučišćima. str. koji vođi iz Selaca u Pučišća . b) M a l a S l a t i n a K a š t e l a n (Rojen). Interesantan je basreljef iz g. 4. Klementa nalazi kip pape Sv. 2Q Croatia sacra. M a r t i n i ć . Ciprijana. koja još postoji na prazničkom groblju.: Zorričić 1567. Na­ lazi se na putu. 19 Pastirski.stan Prijevića Ovaj se stan nalazi zapadnije od Pučišća. PRAŽNICB Pražnice pripadaju među najstarija hrvatska naselja ma Braču. c) L u k a K a š t e l a n (Poičanac).is Ciccarelli. 1467. Antuna Opata selo -je sagradilo g. Pražračani ti pnčišiđni župskim knjigama prije početka malic© god. 1590. -žive najčešće u stanu. Gornja Greda i Donja Greda. 1534. d) C r n i R a t . Važniji su dijelovi ®ela: Škrip. Klementa iz god. 1567. 340. 2. 1461. str. Pastirski stan Kruška Stopa M a i r t i n i ć .. U početku XV. ibid. Lijepi reljef iz oko god. 1500.• B a u k (Delija). Pastirski stan Pnitvine Nalazi se južnije od Pučišća.. . 88. 5. Na osnovu informacija Dušana Kraljevića u Pučišćima. vijaka spominje se crkvica Sv. a) V e l a S l a t i n a E t e r o v i ć 2 porodice.C e z a r 3 porodice. 3.. Jurja dok se u crkvici Sv.

kao' Bovinić.: Mladinić. Baturić. Svetinović. Panje) 8 porodica. JeroBim Jurišević. 1625. 1601. Valentineo. 1644. Buje. ponekada samo Radovan (god. Betinac) 8 porodica. g. 1762. 1608. Frane Pijkovic. Arbunić alias Radovan. B i u v i n i ć (nadimci: Benjavin. od g. 1634. 177i. Martinić.: Ivelić. Mijić. Pijkovic. Stopio. v 1598. Mandušić.: Mihovilovic. 1591. 1646. Boljesić.) U boboviškoj matici zabilježen kum iz Pražnica g. 1592. Metloguze.: Marangnnić.: Davidović. dalje prezime dolazi u župskim knjigama redovito. kasnije Buvinić. 174 . Stančić.. Vučić.: Prodić. Livačić. 1600.:-Radovan Arbunić. Mikšić iz Pučišća. 1733. Pinesić. Lukinović. pop Bokanić.: Nikolić. Klinsić (ili Klinčić). Murlačić. u pučiškim župskim knjigama Arbunić iz Pražmca zabilježen g. Ivana. pop Čepa/rnić.PreMniena prvih dvadeset godina (matice prvi put' spomenuta' 1590. g. Juraj Goić. Nikola Mihovilovic. U matici se spominje prvi A. Ivan Goc'ć. i 1778. pop Prodić. Valentinović. 1602.: Stipasimović. Stefana. Aquilla. Lovrinković. 1855. Ivan Majdenović. Pletaja. Tomašić. Mihoević iz Vrboske. Stipetić. CJaleoti di Prasnice 2 Nikola Goić. Thadei de Thamasie. Stefan Martinić Franjin. Koiljatič. u đolskima Buvinić g. s napomenom: iz D o l a .: pop Ivanović. 1668. Jakov Martinić pok. Sadanje porodice A r b u n i ć (nadimci: Radovan. u bolskima g. 1622. iSujić.. Lišćević đe Bojano.: Tomaseus. Ivan Martinić. Mihovil Martinić. 1609. Marko Klimiinović. 1605. 1625. U matici od g. Arbunić alias Radovan. Anton Mihovilovic. Radovan detto Arbu­ nić s napomenom: iz Pučišća.: Klimsić. Jakov Martinić. Lučića Pobroević. 1593. 1594. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je Bovinić iz Pražnica g. 1839. Matijašić. Popis (pucama) pa vezi s regrutacijom zsa bračku galije g. Jurinović.: svećenik Ivan Deskoveo-Dešković. Iveljić. Stefan Martinić pok. od g. 1851. 1603. Kliminović.: Biloborović. Gospodnetić. Ivan Lučić. Ivan Rad'čić. U postirskom popisu u vezi s galijom g. Kovačić. Kušćić.

spominje se Bovinić.4 E k t e r o v i c (nadimci: Harle. s napomenom:. I v e l i ć (nadimci: Ajunt..—1680. Ivelić vulgo Lukrić. 1747.2 U nerežiškoj matici zabilježen je Goić g. 1688. 1676. 1657. 1694. 1637. pored Iveljić dolazi Ivelio ai!i Ivellio. 1664. Etorović i Ekterovic. g. 5. alias Gariful i Kuna.3.v. god.—1657. u XIX. 1493. 1723. Prcimiko. a tako isto više puta kasnije. F r e d o t o v i ć 1 porodica. nobil de Ivellio. 1667. 1747. Nadimak Pitković očfto je od izumrle po­ rodice Pijković. g.8 (Prez'me se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.. koja je u matici bilježena i kao Pitković od po­ četka matice do oko g. u Pražnicama se nalaze tri Jakasovića. alias Pitković. a.).. Parun Pjerovi. 1574. v. i u mizuraciji g. po­ javljuju se različni nadimci: alias i vulgo Pahalo. U prvoj polovici XIX. u bolskoj g. 1666.7 Jerolim Ivellio. 1694. 1740. U XIX. U popisu pučana. nailazi se Iveljić. 4. 1824. 1688. u pastirskima Lukrić g. a tako redovito i dalje. vijek. 1574. 1625. Mise. klerik Goić g. U matici cd g. u pučiškima g. u povaljskoj g. Tica) 11 porodica. samo Lukrić. Među porodicama. U matici prvi Ekterovic zabilježen je g. s napomenom: iz V r b a n j a . 7. koji su dobivali sol g. koje su primale sol g. 1589. g.. uvijek s napomenom: iz Pražnica. U matici od početka (g. 1642.) kao Iveljić.. »difensor« Radoš Ivellio. a g. 1837. 1574. Škum. Jerolim suprakomit 6 .iz P u č i š ć a. Bortulovi. Od g. u postirskoj g. koji su primali sol g. 1750. 1705.. g. U matici skoro od poretka (g. Veli) 14 porodica. Ran je) 2 porodice.3 Prezime dolazi u popisu vlasnika pašnjaka g. u pučiškoj g. 1636. i 1699. s napomenom: iz M a ­ k a r s k e . . Kučada. U matici zabilježeno prezime g. 1796. 1772.—1670... U popisu novoga stanovništva g. Bofoić. s ovim se prezimenom češće sretamo. ima Goijch. Goić-Soldari. i to kao Eterović. Žmirko) 6 porodica. Nevoda. g. de Ivel­ lio. i to često od g. Lučić.. uvijek ^napomenom: iz Pražnica.. i g. spominje se »defensor« Juraj Ivellio5. dolazi više polta Mihovilović alias Lukrić. 3 f God. 1657. Ivelić alias Lukrić do u XIX. 1888. više puta samo Pahalo. 6. g. u dolskoj g. Ivellij alias Kunić. 1654. 10 175 . 1738. 1649. a jednom g. Piković. 1590. Fraturčić alias Jakasović. J a k a s o v i ć (nadimci: Kuna. 1744. Tare. od g. i 1746. v. zabilježena su tri Goića. s napomenom: iz Gornjega Humca. 1611. 1721. kao Ivellio alias Andrijević. G o i ć (nadimci: Dračevka. 1850. i 1660. Radoš Ivelić. Mužića.. a g. 9 U dolsk'm župskim knjigama zabilježen je Ivelić g. 1650.. U popisu pučana.. 1683.3 U popisu »galeoti di Prasnice« g.

. U matici g. u matici Kuzmanić iz Rogoznice. 1772. skoro od početka do danas.. L a z a n eo 1 porodica. i 1782.d g. 1657. Kovač 2 por. v. 1682. porijeklom iz Poljica. 1589. Portada-Zorzinka 2 por. iškurele 1 por.). i kroz XVIII. Selačić 2 por. U matici (g. 1591.. a o. g. Samo Tonsić često od g.) 24 porodice.^ Panada 1 por. g. u matici je često zabilježeno Klinsić. 1675. Ladro 1 por. 1657. Kao Klinsić nalazi se u popisu bračkoga plemstva g... dalje.. g.) 9 porodica. Hula. do sredine.. 1860. u Statutu se spominje Clmsich Christinus. 1704. iz P o s t i r a. K u s a n o v i c (nadimci: Barišin 1 porodica. Tonsić je zabilježen u matici g. 1647. L u k i n o v i c 1 porodica. 1653. 1777. kurat Cusmaneo.. 1743. 1683. K l i n č i ć (nadimak Juistinić) 3 porodice. U matici često od g. J e r č i ć (nadimci: Bačić. Bukalo 1 por. i 1854. g. i 1791. Prezime se spominje u nerežiškom popisu vlasnika pašnjaka g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemistva od g. đetto Kusanovic. U matici često od g.9 ^Porodica Tonsić izumrla je u noviie doba..). Ovakvo prezirne dolazi do oko g. 1788. 1708. i 1724.. pop Tonsić iz Pražnica. Gungo. alias Verbora. samo Justinić od g. Demon 3 por. Sisle l p . od g. više puta J. a a u pučiškisna g.. ..8. nalazi se prezime Koljatić. dolazi često i kao Klinčić vulgo Justinić. Guslić 1 por. Nifcota.) rektor Cusmaneo. samo Martinić od početka matice.. 1709. dakle oba prezimena istodobno. klerik Cosmanei. alias.. Tatarinac-Brago 1 p. 12. s napomenom: iz Pražnica. 1591. 13. 1683. U bolskim župskim knjigama Pijković se spominje g.. K u z m a n i ć (nadimci: Jakovac 2 porodice. g. 1697. 1715.. 1717. Jurac 1 por.9 176 . U matici od početka (g.9 Još prije. Martinić-Gusan. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. a u puč'škim župskim knjigama zabilježen je Koljatić iz Pražnica g.9 Prema nepotvrđenoj verziji. 10. Tesle. Veli 3 por.. Tonsić 4. 1771. 1684. 1773. i 1695. oženjen g. U dolskoj matici zabilježen g. od g. 1849. 1681. 14.) 5 porodica. vrlo često Maritime alias Jerčić. 1725. 1781. 1657.. 1657. 1600. v. 1681. U popisu bračkoga plemstva g. 1768. Poštar 1 par. g. 1375. Zečak 2 p. 9. Gusanović.. kasnije od g. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1685. 1893. Curik 1 por.XIX. s napomenom: iz Selaca. U dolskoj matici zabilježen je g. Kao Kuzmanić oid g.. Kanana 1 por. g.. Ditlć. dakle.anović iz Pražnica. mnogo puta Martinić vulgo. 11. 1657.... Čule 2 por. 1620.. 11 K o l j a t i e (nadimci: Mića 1 p. Martinić dicti Kus. U prazničkoj matici od početka (g. God. Mlhoj 1 por. Zelenko) 8 porodica... g. Bilie 1 por. Koljatić-Tonsić.

1616.1* U nerežiškim župskim knjigama spominje se Martinić g. Kusanović. God. 1625. Mihovilović vulgo ili alias Haber god. M. 1736.2 God. .... a od g. 1794.. 1742.. 1642. 1625. 1721.. do druge polovine XIX.-Parjević od g. samo Sukelić kroz XVII. i 1602. u sutivanskima g.9 Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka g. 1705. i 1876. a g. alias Verboora od g.. Raus-Biigec 1 p. u bolskima Mar­ tinić g. Kukovac 1 p. Haber 1 p. 1688. Kusanović dicti Kovačić. 1579.. Prezime se nalazi u popisu pučana. g. Lukrić 2 p. koju je u mjestu sagradio pop Mihovilović. 1574. 1703.. ukopano je 14 Mihoviliovića u crkvici Svih Svetih... 1788.. Trifom Mladineo g. v. 1591.) 17 porodica. u dolskima Martinić dicti Kusanović g. nik za narodni život i običaje 12 177 . 1816. M.. koji su priznali sol g.. s napomenom: iz Pučišća. M l a d i n e o 2 porodice. 1682.. 1810.. uvijeik s napomenom: iz Pražnica. 1593. 1679.. spominje se Stefan Mart..3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. s napomenom: iz M u r v i c a .4 S e k u l o v i ć 3 porodice.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. i XVIII. Mihovilović alias Lukrić od g. u boboviškima g. a g. Mihoj 1 p. Murvički Sekulovići porijeklom su od' roda Šćapanovića. M.2 Od g. 1644. u idolskima g. a jednom g. Tarla 1 p... U matici g. Savj 2 p.. nalazi se porodica Mradinei alias Mladinić. 1594.. u postirskima g.. Francin 1 p. M i h o v i l o v i ć (nadimci: Colo 1 porodica."1683. (Jedna je porodica — Kokić — dose­ lila iz Pučišća). samo Verbora g.M a r t i n i ć (nadimci: Vrbora 2 p.. s nadimkom Jerčić.od g. pop Mladineo spominje se g.—1657... 1574. 1615. i IUI pirvom početku XIX. U matici od g. i potpisali konvenciju. Sukelić detto Banić. i 1794. 1796. s napomenom: iz Gorjega Humca.). samo Banić često više puta od g. 1738.. $ nadimkom.13 Mihovilovića ima u Škripu. i 1705. 1833. 1685. 1825.. 1666.. Hajo 1 p. 1655. 1790. Pušibate 2 p. 1646. v. detto Sukelić g.) 3 poro­ dice. u pučiškinia Martinić g.. M.. 1657. v. 1589.. bilo je 8 porodica Mladimić iz Pražnica. kao Mihovilović alias Kovačić. 14 U popisu bračkoga plemstva od g. Jakovjev 1 p. U popisu plemića. 1664.. i 1648. 1643. 1629. i 1672. spominje se Mihovilović Juraj procurator del popolo di fPrasnize. Mlađinei i Mladineo.. 1775. Tuttur 1 p.. iz Pučišća. koji sai dobivali1 sol g. samo1 Lukrić od g. do 1802. v. U župskim je knjigama ponekada zabilježen u XV111. od god. klerik Mihovilović.. 1772.nić procurator del populo. U nerežiškim župskim knjigama spominje se Mihovilović g. 1683. u postirskima g. alias Cezar od g. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1745. Maškiarin 1 p. uvijek s napomenom: iz Pražnica. 1613. U matici od početka (g. 1682. U matici od početka g. kao Mladinić. koja su birali povaljskoga opata g.

a također i Simić: kao Simiić alias Batković. Prezime Baturić nalazi se u popisu bračkoga pHemstva g. 1731. 1783. abitanti a Spalato«. 1863. v. i to g. g. U puč'Jškim župskim knjigama zabilježen je Baturić iz Pražnica g. s napo­ menom: liiz M u r v i ca.. 9 Porijeklom iz Bosne. U početku su se zvali Cvitanić po Cvitanu.) i Novog sela (g. 1680. 1658. 5. Porijeklom je porodica iz M a k a r s k o g a p r i m o r j a. B a l o j e v i ć u matici se spominje u prvoj polovini XIX. 1820. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a. 1551. s istom napomenom god. 1844. i 1820. i 1802.. U matici od g. v. 3. 1801. i 1801. s napomenom. ali g.. 1594. 1721. ponoidice 1.).. 1784.. A k v i l a (Aquilla) spominje se u pražniškoj matici g. spominje se pop Bartulović. Porodica se preselila u (Pučišća.19= S t i p e t i c (nadimci: Pirtkeša. B a r t u l l ' o v i ć u matici zabilježen prvi put g. Posljednji put u župskim knjjgama g. . do 1744. jedna ženska Staničić alias Bartulović..).: iz D o l a .škoj se matici spominje g.. s napo­ menom: iz P o l j i c a . 1536. 1780. 1791. 1792. 1657. U Nerežišćima pripadaju među novo stanovništvo. 13 7. 1712. 2. B i l e t i ć u prvoj polovici XIX.. 1590.).16 a g. Izumrle iB ćteeljeotie. a preostali su izumrli. i u prvoj polovini XIX. g. 4.. g. Bolski su Vileničići od t / z v . nobiii della Br&zza. v. 1664. v. 1833. i 1793. 1657. U knjizi vjenčanja s napomenom: iz Selaca (g. v. 1822. 1637. 6. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.. 1805. Nekoliko puta zapisano je Veleničić (god. a u dolskoj g.) dio danas. Tita) 2 porodice. i kasnije dosta često1. 1803.1808. spominje se Nikola Stipetic sudac u Pražnicama. s napomenom: iz S u m a r t i n a. g. A n i č i ć u početku XIX.. i to g. i u prvoj polovici XVIII. s napomenom: iz B o l a .. i 1826. 8. i 1851. Posljednji Umro g. Stipetic. 15 20. 1800. 1740. s napomenom: iz Pražnica. B e z m a l i n o v i ć u župskim knjigama u drugoj polovici XVII. posljednji put g. i 1677. 1591. 1826. 178 . U puč. »messer GiroHamo Aquila et frateUi. 1707. 17 Preselili iz Pražnica u Pučišća. Kralo) 2 porodice. 1683. novog stanovništva. i788. V i l e n i č i ć (nadimci: Boljanac.. U ispravama se spominje stanovnik Splita Juraj Aquila brački plemić g. B a k o v i ć se spominje u matici u drugoj polovini XV111. v. v. B a t u r i ć u matici od početka (g. 1576.. i to nekoliko puta s napo­ menom: iz " župe G o r n j e g a H u m c a. a g.9 God. Baturić alias iSimić. 1681. samo Simić više pulta od g. U pražniškoj matici od početka (g..

kroz XVII. v. 13. v. koji su primali sol g. 12.. G o s p o d l n e t i ć od početka prazničke matice (g.). U popisu pučana.3 10! B o l j e s i ć od početka prazničke matice (g. 14.. 1807. polovini XIX. 1628. 1574. K a r ž e j od g. izumire oko g. koji su dobivali sol g. y. s napomenom iz B o l a . 1644. s napomenom. 19. Prezime Jiuriniković nalazi se u popisu pučana. J u d i ć i prvoj polovici XVII. kao Biloborovčić. vijek. do oko g. 1592.. v. J e 1 u š i ć u matici od g. isto je prezime zabilježeno u /popisu. B o 1 d o v i ć (i Bodiović) u matici sredinom XIX. vijeku više je puta spomenut u prazničkim župskim knjigama. J u r i n č e v i ć (ili Jurinović ili Jurinković: nije dovoljno čit­ ljivo u matici !) spominje se g. vijek češće se u župskim knjigama spominju Katušići iz Zvečanja. kao Jurinković u XVTL v. 1802.. s napomenom: iz Pucisca. 15. K a p u l a r i ć u prazničkim župskim knjigama zabilježen je više puta u prvoj polovini XIX. v. iz Sumartina. 1645. v. pop Bokanić. K a t u š i ć !od g. 22. 1636. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . ali g. nekoliko puta s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . (Vidi! pučiške porodice !). 1872. dobivali sol. 16.9. Jiuirinović iz Pražndea. 21. v.. D e v i ć ui matici se spominje više puta krajem XVIII. g. B r i o b o r o v i c od početka matice (g.: iz Ž e ž e v i c e . 1592.).): iz Gornjega Humca.). 17. 1596. 1602. 1702.3 11. a tako i g. 1843.) i u početku XVII. 179 . a često i: iz Dola. 1611. D u i ć u matici krajem XVIII. Posljednji put u župskim knjigama zapisano prezime g. 1594. 1809. 1634. m 20. kao Jurinović češće od početka matice (g. 1783.. više je puta zabilježeno ovo prezime bar kao kum. i u prvoj polovici XIX.: iz G o r ­ njega Humca. 1593. popovi i jedan klerik (g. 18.. možda v kao Boljiić. ponekada s napomenom: (g. v.. Pored toga.. C v i t a n o v i ć nekoliko se puta spominje u matici sredinom XV111.) iz pustinjskog manastira Dračevluke. 1592. zabilježena je smrt žene Hranotić rođene Vacetović g. 1574. v. v.. H r a n o t i ć u matici krajem XVHI. 1694. 1574. v. XVHL.3 U bofekoj je matici zabilježeni g. i početkom XIX. i u prvoj. v. 23. (kao kum). kasnije u matici kao kum češće kroz XVII. 1823.. s napomenom: iz Gornjega Humca. do oko g. koji su g. 1852. ido oko g. i to u početku s napomenom. do oko g. kroz XIX. XIX. B o k a n i ć u matici g. U XIX. 1593. pučana. U Gornjem Humcu pripadala je porodica novom stanovništvu.

1591. v. L o v r i n č e v i ć u matici dvadesetih godina XIX. Dujmović alias Kliminović. 1664. 1625. 1641. g.. 1591. od g. s napo­ menom: iz D u b r o v n i k a . s napomenom: iz Pražnica.. Vjerojatno iz Nerežišća.. 33. 34.. 1741. Kao Mikačić g. zabilježen je jedan Kušćić s napomenom: iz jPostira. do prve polovine XIX. 29. v. Marković iz Z a g v o z d a . K n e z o v i ć u matici u prvoj polovini XIX.. K l i m a n o v i ć od početka matice g. 1826. g.) više puta samo Čulinović. v. 1874. g. L i v a č i ć u početku matice (g. 1593. vijek do oko g. koji su g. 30. 25. 1620. s napomenom: iz Krajine. 1574 primali sol. se nalazi u popisu pučana.s . vijeka nekoliko puta. s napomenom: iz Postira. koji su dobivali sol god. s napomenom: iz B o l a . s istom napomenom te kroz XIX. K u š ć i ć od početka matice g. vijek. kapelan Litković iz Pučišća. L i t k o v i ć u matici kroz XVIII.32. g. Marković alias Ouilin. 1623. vijek. 1668. dalje parok Ditković. U pučiškini župskim knjigama zabilježen je Kušćić iz Pražnica g. i 1667. 1593. . v. 26. do prvih godina XIX.) i početkom XVTL v. s napomenom: iz P i u č i š ć a . L i š ć e v i ć od početka matice (g. 1593. 1779. 1657. 1796. (smrt) s napomenom: Iz Postira. 1698. g. Marković sive Čulinović.nalazi u popisui pučana. koji su dobivali sol g. Lešćević de Doimo) i kroz XVII.9 Prezime Mihačić spominje se u prazničkoj mati'ci g. L i n a r d o v i ć u prazničkoj matici kroz XVII. 1590. 1600. M a t i j a š i ć spominje se u početku matice (g. oko g. do oko g. do oko g.2 U pučišk. Prezime se nalazi u popisu pučana. žena Mikačić s napomenom »ovdje nastanjena«. Marković-Forense. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1574.9 180 . U postirskitm župskim knjigama zabilježen je (kao kum) god. 35. 1747. 1710. (g. a u doiskima Čulinović g. 28. s napomenom: iz P u č i š ć a . 1758.3 i u popisu pučana »galeoti di Prasmiice« g. 1821. 1574.) do kraja XVI. Kasnije. 1668. 27. ali g: 1689. 1789. g.2*4. Prezime se. kao Kušćić alias Miohacich. 1693. Godine 1864. od g. 31. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1788.. zatim god. 1780. 1641. često Markoivić vulgo Čulinović (Culinovich i Zulinovich).im župskim knjigama zabilježen je (ikao kum) Dujmović iz Pražnica g. K o v a č i ć u matici se spominje prvi put g. . 1657. M a n d u š i ć se spominje u početku prazničke matice g. 1701. M a r k o v i ć u matici od g. Prezime K. 1851. 1715. v. g.

. s napomenom: iz V r b o s k e . 1582. 44.. s napomenom iz R o g o znice-. 1693. M i k š i ć u matici od početka (1591. XVIII.9 U Statutu se spominje g. P a s k v a l o v i ć (:i Pasikvaiinović) u matici od g. 1795. 1723. M i h o e v i ć u matici cd g: 1593. a god. sudac. 1697. g. a u pučiškoj matici g.. sol g. 1657. i 1787.9 38. Missi.paičiiškoj matici zabiliježen je g. 1782. 1806. 1715.. 1656. 1665. 1605. do oko g. g. te kroz XDC v.3 U pučiškim žuopsikim knjigama zabilježen je g. 1646. Tomičić ailias Perdijć. do oko g. 1738. 1590. 1676. 1830. 1574. 1689. spominje se do oko g. nekoliko puta g. 1784. U puč'škim župskim knjigama zabilježeno je g. 1693. 1830. v. 1807.9 Porijeklom iz Omiške R o g o z n i c e . s napomenom: iz P o s t i r a. a g. s napo­ menom: iz Postira. 1859. mistro Obrad'ć. 41. Nikulić iz Pražnica. g. g.. s napomenom: iz Bola. N i k o l i ć u matici od g. 1720. zabilježen kao kum iz Pučišća. zabilježen je Matulić-Sile. pop Murlačić s napomenom: iz Pražnica. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva g. 1641. iste godine (1717. kroz XVII. kapelan Murlačić. Perak-Salamunović. Murlačić. Posljednji put Perak < matici spomenut g.). 40. Postiranin. 1567. 1603. Perak iz Rogoznice. 1833. Perak alias Šare. 1782. 1687. iz Pražnica. God. Marušić alias Nikolić. 1589. 1632. spominje u župskim knji­ gama i do druge polovice XIX. g. i 1826.. 1819. do početka. P e r a k o v i c u matici od g. 1636. iz Dola. i 1872. M a r a n g u n i ć spominje se u matici često od o. a tako> isto g. do oko g. U popisu bračkoga plemstva g. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva od g.. g. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .) u Pražnicama je pairok MaturiLIe. M u r l a č i ć od početka matice g. 181 . artefice Obradić. Prezime se nalazi u popisu pučana.. Mixich Radovano. U. s napomenom: iz P u ­ c i š ć a. nalazi se ovo prezime kao: Niccolich o w e r o Marussich. ali g. Ovo se prezime mnogo puta. 1642. do1 oko g. Kasnije se O. umire kurat Murlačić. g. 42. 1717. ponekada s napomenom: iz Selaca (g. v. 1844. P e r d i j ć u matici od g. Mikšić.. 1861.. koji su primali. iselio. ali g.. 1738. 1642. U praz­ ničkim župskim knjjgama dolazi više puta.36. 1822. M a t u l i ć u matici dolazi često od g.4 39. 43. Tbmičić alias Perdufc iz Pražnica. 1756. vijek. U pučiškoj matici g. s napomenom: iz Dola. a g. g. 37. 1657. 1375. 45. 11 U popisu vil'asnika pašnjaka zabilježen je g. P e t r i č i ć se spominje u matici od g. u 46. i 1724.). 1638. samo Tomičio g. da mistro boter Obradić živi u Pražnicama. ekonom Murlačić. 1655. jeir je g. 1782. 1657. do 1826. iz Gornjega Humca (g. O b r a d i ć u matici od g. i 1807. g.

koji se. & 1842. i u toku pirve polovine XVII. 49.9 Spominje se u popisu vlasnika pašnjaka g. 50. Porijeklom iz Poljica. 1630. Marjanović iz Pražnica. pop Sesnić. U popisu pučana. ® napomenom :iz Gornjega Humca. s napomenom iz Postira. Oba prezimena prestaju u matici šezdesetih godina prošlog XIX. pop iz bračkog manastira Dračevluke. 56. g . do 1820. Prezime u Pražnicama nestaje oko g. U pučiškim župskim knjigama spominje se g.1744. 1807. P l ' f e n k o v i c se spominje u prazničkim župskim knjigama od g. S t i p a s i n o v i ć od početka matice g. 1695. 53. Radoslavljić. U Postirima porodica pripada među ovo stanovništvo. do okO' g. 1635. 1814. s napo­ menom »estinta«. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1590. 1669... U dolskoj matici g. Godine 1789. 1657. s napomenom »iz B o 1 a« do XX. »iz P o s t i r a« do sredine XIX. U popisu novoga stanovništva od g. Salamunović aFias Šariić. dio 1740.. 1741. s napomenom. 1574. 1765. više puta od g. 1682. 1635. do oko g. spominje se »ilirski« pop Sičić. kao ba­ bica.4 48. g. 1856. Godine 1740. i to g. U popisu bračkoga pltemstva od g. spominje prvi put g. s napo­ menom : riz P o 1 j i c a. 1692. S a n t i ć u 'matici od g. s napomenom: iz P o l j i c a . 1618. vijeka.. spominje se Marko Stanišić u Pražnicama. 1640. 1685. Mariianovic alias Tomasović. S i č i ć u matici kao kum od g. 1832. g. i 1709. R a d o s l a v č i ć (i Radosllavić) u matici od g. 1747. 1814. Tomasović alias Marjanović. Prezime se spominje do druge polovice XIX. 1589. 1754. 1600. v. vijeka. 1839. S a l a m u n o v i ć u matici od g. zabilježen je Salamunović alias Šare. Salamunić alias Sarre. v.: iz G o r n j e g a H u m e a. 1719. vijeka. 1827 spominje se jedna žena Tomasović iz Pučišća. g. 1698. 1822. 1815. i 1763. koje je dobjeglo pred Turcima. T i o m a s o v a ć u matici od g. 1576.. s napomenom: iz Š k r i p a . 54. s istom napomenom i kasnije više puta. Posljednji se put spominje g. možda isto što i Salamiunić. Pinesio.47. 10 55. ali g. 1833. S e s n i ć u matici od g. Pinesius. 182 . g. samo Marjanović više puta od g/1670. S t a n i č i ć u matici od g. 1591. g. koji su primali sol g. 52. g. Prezime prestaje oko g. a g. P i n e s i c se spominje od (početka matice g. 1657. spornije' se jedna ženska kao Staničić alias Bartulović. Mariano vich de Poiza.3 50.. 1758. samo Šairić g. s napomenom.

ić u prvoj polovici XIX. s napo­ menom: iz Škripa. 227. 11 Statuta municipalia ac reformationes magnif. v. ibid.. Marko Stanišić i Marko Jakasovic pok. ibid. i XVI.. Lib. Nižetić. ibid. . 254. g. Q2. 63. Davidovie. 14 Ostojić. Bartučević. 332. 4 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. str. str.. g. Thomasei. s Ciccarelli. str. 281. koji se spominje g. ibid. đe Thomasis.. 317. Kandija. 299. đe Andreiis. Ceprnjić. 1747. 1802. Ve3!. 1683.. Ravanović. 259. Jaikov Jakasovic. od g. Prodi.. Vjerojatno od Vukić. 1591. 51.. v. 255. str. str. s napomenom: iz O m i š a .. 1772. i 1860. v. (Vidi Pučišća ad 2). Zagreb. ibid. 198. 84. do druge polovine XIX. Za. str. g. 1851. 1659. Thomaseiuis. Kasnije. de Martinis. U Pražnicama se spomniju g. Iveljiić. str. 321. ibid. 58.. 6 Ciccarelli. 1933. 340.. 1593. v. J-iUkšić. 1656. s Ciccarelli. ibid. 13 Ciccarelli. zabi­ lježen je u Pražnicama ekonom-pop Trutanic. Bartuzzi. V u č i ć I u početku matice g. str. 12 Ciccarelli. i 1686. 399. 60. ibM. 9 Ciccarelli. a oko g. str. 2 Mlađineo. de Hettore. Communitatis Brachiae. list 10. str. g. V a l e n t i n o v i ć u početku matice g.57. ibid. ovi vlasnici pašnjaka: De Tomasi.. 172. is Ciccarelli.. g. 1591. 1593.. čikarelović. Utini. Jeričević. s napomenom: iz Goirnjega Hiuimca. 281. Mišetić. 1765. i u prvoj polovini XVII.. T r u t a n i c u maitici kao kum g. LITERATURA I BILJEŠKE: Ljubo Karaxnan: »Umjetnost u Dalmaciji XV. 1 183 . 143. vijeka«. ibid. & napomenom: iz Murviee. ibid. 3 Popiis kod I. 1758. Žuvetić. 61. 10 Popis kod I. 1777. Vučić vulgo Raguzel. 336. nasljednici Jurja đe Cranchis.. Strafortić. i 1617. 1718. Kuzmić. 1620.. i 1819.Šlćapanović vulgo Zelanović. str. 1616. Ivan Jakasovic. Babica. ovi novi stanovnici: braća ( ? ) . ibid.Pražnica i gornja sela u popisu su g. g. Frane. 1632. kao Valentineo.. str. 1777. 202. Jakšić. 370. Nikolić. i 1636. 18 Dišin. 413. g. 1855. . V u č i ć II u matici od g. * Ciccarelli. kao Vukić ide Komaj iz K o n a v a 1 a. Nadali. 15 Ciccarelli. 59. 1602.. Bovinić. Co. 1811. samo Zelanović s napomenom: iz Dola. šoljanović. 1817. i? Ciccarelli. Thomaaeo. 142. Vuković. Pinezić. ibid. Pavisović. Miissi'. 302. ibid. 1589. Babica... izdala Matica Hrvatska. T o m a š i ć u početku matice g. str. 1635. do početka XVII. ibid.. 188. ali g. 436. ali g. str. g. <g. Mladiiniić. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a.. 321. ibid. 45. 1598. do 1815. Š ć a p a n o v i ć prvi put se spominje u matici g. IV.

U blizini su. stan. Prema Schematiismus Cleri. Ivan Bezmalinovic. 184 . Matij Sesnjić pok. U XV. Matija. Juraj Rarartković. Matij Tonsićr Nikola Juković Ivanov. vijeku iselilo se više porodica prema Bolu. Petar Pavitović. plemić. a povećao se doseljenicima iz Mošuja i Dubraviee. Ivan Muniitić pok. Matij Vrsa­ lović Petrov. Petar Poljican. Anton Munitić pok. Ivan Juričević.s registracijom za bračku galjii g. Toma Besrama (zamjenik). te su pod nju potpadaFJa do XVIII. Dolu .J u s t i n i ć imaju stalno 'boravište u Pražnicama. 1570. Ivan Sesnjpć. M. Ivana. pored vinogradarstva. Marijan Tonsić Mihovifov.1 crkv. Marijan Tonsić. prema pričanju mještana. Juraj Litkovič. Gregorij Trutanić. njegov sin Jakov. Petar Juković. Jakov Matković. te bi se moglo smatrati. mjesni sudac 4 kurat Jerolim Vranjican 5 Popis (pučana) o vera . Galeotti di Cumatio Superior6 Juraj Cvitanić. Cepernić2 Jakov Vuković. Marin Matković (zamjenik plemiću).GOMILICA — ZAGRAČIŠĆE Pastirski stan Porodice K l i n č i ć . Stefan Brakusić. Jerolim Ceparnič. Trutanić.. Nikola Trohavčić. župa je u Gornjem Humcu od g. aprilično sječa šume i pčelarstvo. Nikola sin Ivana Sesniiica. Juraj Petron Lukin. Trifa Daviljović. da je privremeni pastirski. Melhior Silović. postojali stani Bolno čelo i Okladine. Marin Sesnjić. U okolici je. Vinko> Kevešić. Mihovil Tonsić. prcikurator puka 3 Toma Tomić. Nikola Jurišić (zamjenik). Ivan Vrsalović Matin. sva istočna bračka naselja. Petar Matković. Petar Bezmalinovic.i Pučišćima. 1625. Ivan Vrsalović Vickov. Dominik Lunardović. Juraj Brizić. jako razvijeno stočarstvo. Ivan di Ljiković. Ivana. Nikola Bezmalinovic. v. nastao je od pastira. GORNJI HUMAC Prema tradaciji. G o r n j O'hu m č a n j a n i u 1579: 1615: 1637: 1656: štampanim ispravama svećenik i rektor Jerolim. Stefan Ljiković.

(Michieli je porijeklom iz Rogoznice. g. M i č e 1 i . 1657. 1745. Mirkovle. Prez : me kaoi Schiappanovich alias Scipioni nalazi se u popiisu bračkoga plemstva od g. Lukaš. iz P u č i š ć a. 1764. Humca zabilježen je u prazničkoj matici g. Humca. Humca za­ bilježen je u bolskoj matici g. 7. 1753. Miichieli) 1 porodica. Marinelić iz Gor. 4. Šeapanović vuFigd Zelanovic. u bolskoj. 185 .. iz P u č i š ć a. 1756. 1686. porijeklom iz C r n e G o r e. u selaekoj matici dolazii g. . S e s n i ć (nadimeii: Petrović. Humca u prazničkoj matici. pop Brizić iz Gornjega Humca. M i) č e 1 i . B r i z i ć (nadimci: Perić. 1625. a g. u Sutivanu g. Huhnić) 8 porodica. 1625. 11. Pujiz. zabilježen je Maričić iz -Gornjega Humca. P o l j a k 1 porodica.Bolski su Martinisi od Martinića iz Gornjega Humca.. a samo Š. pop Maričić iz Gor­ njega Humca. j . 1752. Tutić. a doselio se u Pastira). Beg. U škripskoj matici zabilježen je g. Prema nepotvrđenoj tradiiciji. Š. iz M e d o v .. Ćuk) 6 poro­ dica.. U prazničkoj matici zabilježen je g. šćapanović iz Gornjega Humca. doseljena iz jP u č i š ć a. a kao Šćapanović vulgo Biskupovic g. U suipetarskoj matieii g.8 U Škripskoj matici zabilježen je g. Klunčević. 3. Prezime se nalazi u popisu pučana. Humca. God. Michiieli) 1 porodica.T o m i ć I (t. 2. M a r i n e l i ć (nadimci: Gvaridjan. a g..D o c a doseljen oko g. š ć e p a n o v i ć (nadimci: Biskupovic." i u popisu pučana galeota od g. 1857. 1782. Humca. 8. i 1820. 1747. gdje se ovo prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. u poisb-lrskoj matici šeapanović sive Biskupovic iz G. g.6 U Postiriima (u matici) zabilježen je g. E t e r o v i c 1 porodica. 1698. Remeta. M a r č i ć (nadimci: Moirnar. spo­ minje se Juraj Brizić. 1773. iz Gor. Pićulin. livoguz. 1777. kaoi Šćapanović dicti Klunčević iz Gor. i 1698. koji su dobivali sol g. 1818.Sadamje porodice7 1. 9. D r p i ć 1 porodica. 1686. 6. doseljeni iz P u č i š ć a . 5. pop Briizić iz Gornjega Humca. g. 1765. 12. M a r t i n i ć 1 porodica. Postiranin. B r s t i l o 1 porodica. Zelanovic.. 1710. Truta) 5 porodica. g. Fratar) 5 porodica. spominje se pop Jerolim Marinčić iz Gornjega Humca. 1581. j .T o m i ć IX (t. Colo) 40 porodica. š.. u dolskoj matici iz Gor.6 Sesnić iz Gor. U popisu pučana među galeotima Gornjega Humca g. 1754. 1733. 10. iz S o l i n a . 1574. Firo.

1829. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. S t i p i č i ć (nadimci: Bile.6 U mlinarskoj. koji su primali sol g.. U goirnjiohumčanskoj matici od početka. dr. T r u t a m ii ć 2 porodice. U prazničkoj matici zabilježen je Taras iz Gor. 1625.. župan Čeprenić spominje se u povaljskoj listini g. Carević sa podna&imeiilma Pifar.8 14. Ovo se prezime nalazi ui popisu bračkoga plemstva od g. 1580. Ovo prezime kao Zeparnich nalazi se u popiisu pučana. 1575. .9 i u popisu pučana gornjohumanslkih galeota g. 1589.8 3. 1625.) ukupno 13 porodica. koji su dobivali sol g. Rovimjež 6 par. Mali Ive) 4 porodice.9 i u popisu pučana galeota g. V r s a l o v i ć (nadimci: Matešić 2 porodice. Humcu jest Jerolim Cepernić. Č i k a r e l o v i i ć kao Kukretić bosansko-hercegovačka plemićka porodica. i 1803. Stopa i Veli 5 por. 1820. je matici zabilježen Cvitan'ć iz Gornjega Humca g. T o m i ć (nadimiak: Palac) 1 porodica. U Gornji su se Humac preselili iz Mošuljice (Mošuja).6 Za Vrsalovića veli g. 1625. Humca zabilježen je g. a IU selačkoj g. 1929..13. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1792.12 g. 1862. 1184.6 17. Humca g. 1574. Gobac.9 i u popisu galeota Gornjega Humca god.2 U dolskoj matici zabilježeno je prezime Čeparnić iz Gornjega Humca g. j . 1574. C v i t a n i ć se naf.'azi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. a u škniipskoj g. 1755 i 1762.14 Iselili u Pučišća. pašnjaka g.? Spominje se Toma Tomić g. C e p a r n j i ć (ili Čeparnić). Bilan.13 2. Prezime se nalazi IUI popisu pučana.6 God. 1625.. 15.« U pučišikoj matici Tomić iz Gor. Barbun. Longo. t. 1605. Mirko Vrsalović. da pripadaju među najstarije useljene rodove na Braču.. 1637. 16. 1657. 1288. Čikerelović iz Gornjega Humca. 1776. [Perić. T a i r a s (nadimak: Veli Ive. od o. Desislav Čeprnja brački je sudac (od hvarskog roda Gjivića). U bolskoj matici zabilježen je g. 186 . 1657. 1657. Prezime se spominile u popisu gornjoiselskih vlasnika. Prezime je zabilježeno u popisu pučana.. koji su dobivali sol g. pop rektor crkve u Gor. 10 Izumrlie ili iseljene porodice11 1. 1574. Rude) 8 porodica. kao »index in Humazzo Sup.

Vrsalović spominje16 oko g.6 Prezime dolazi u škripskim župskian knjigama g. L i t ' k o v i ć nalazi se u popisu pučana gornjohumčanskih galeota g.7 U bolskoj matici zabilježen je Trohavcić iz Gor.. i kao zamjenik jednog plemića. Humca. 1799. 13. »Cropani Pervinich de Bracia villae Culmatiji Superioris«. Humcu do oko g. 1574.. 1817. Humca. I v a n i s e v i c prezime se spominje u prazničkoj matici g. T r o h a v c i ć prezime se nalazi u popisu pučana. matici zabilježen je Kačić iiz Gor. Pre­ zime se spominje u nerežiškoj matici g. Humca g. 1798. kao Giovamiizj allias Ivaniissevich i kao Ivanissevich. 1750.7 U pučiškoj matici spominje se g. s napomenom: iz Gor. Humca g. 1747. d 1797. M a t k o v i ć nalazi se u popisu pučana gaieota g. u popisu gornjohumčansfcoga novog stanovništva. 12. U matici G. 1633. Upopisu bračkoga plemstva g. 9. u prazničkoj matici zabilježen je pop Gospodnetić iz G. 1747. 1747. i 1818. 1752. 1746. 1657.. 7. 1628. 1437. Iselili u Supetar. 14. kao Dominis alias Gospodnetić. u praz­ ničkima g. samo Dominate iz Gor.8 U 'bolskoj matici zabilježen je g. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. Dominis sive Gospodnetić. i G o s p o d n e t i ć prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. i 1688. 1820.*5 U positarskoj. 1772.. 1657.6 U bolskoj matici spominje se Matković iz Gor. 1762. 17 T o n s i ć se spominje u popisu pučana u vezi s regrutacijom za biračku galiju g.9 i u popisu pučana galteota iz Gor. 10. Prezime is© spominje u poposu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g.. 187 . 1589. K a e i• ć nalazi se u popisu novoga stanovništva od' g. koji su do­ bivali sol g. Humca. Humlca g.. 1673. I l i j e u nerežiškoj matici © napomenom »iz Gornjega Humca« * g.—1439. a u boboviškoj g. Munitić iz Gornjega Humca.15 U dolskoj matici zabilježen je Dević iz Gornjega Humca g.4. 6.13 D e v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. 8. 1620. 1803. s napomenom: iz Gor. 1686. 5. 1625. 11. s napomenom: iz Gor. 15 U bolskoj matici spominje se g. a g. Humca g. 1716. i 1754. P r v i n i ć dr. Humca. 1625. Humca. 1715. 1782. 1625. 8 Porijeklo porodice vjerojatno iz Poljđca. 1625. Humca g. zabilježena je porodica Prvinlć-Kragujević. a u prazničkoj g. Litković iz Gor. M u n i t i ć Juraj Munitić na'l'azi se g. te u supetarskoj g. 1655. 1812.

Krstulović iz Bobovišća. 1932.: Dević. braća Tomašević. 1770—1780. 1772—1783. Jerkulović iz škripa. Mate Kačić. Bezmalinović. str.. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. 1776. fi Mladineo.17 U bolskoj matici zabilježen je Vukomilović iz Gornjega Humca g.. Matešić. Babica ibid. 84.. ibid. Bezmalinović o. Trutanić. Babica. Pavich.: Tomić.. Tonsić. Perdić sive Matulić. Biličić-Petričić iz Postira. 11 Ne imajući svojedobno starih župskih knjiga. 1912. odnosno čikarelović. Biskupović sive šćapanović. ibid. Sesnić. str. 340.: Ivanisevic. i? A. bilješka ad 4). Trident.: Vitnić. vidi: Pučišća. Toma Jakasovic. Karmelić iz Bola.15. 1755. 1939. 50. 1718. Zaninović. ibid. treba da dometnem još ove izumrle porodice: Matulić (oko g. Trutanić sive Mengić. 7 Pošto sam naknadno. str. 58. 1784. Renđić iz Supetra. 1772. Zagreb-. Trebotić iz Milne. str.: Filipić iz Milne.sive Biskupović. godine 1747. Jakov Jakasovic. Bošković o. donosim prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina u ovoj bi­ lješki: 1770. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. 1 2 3 4 3 188 . str. ibiđ. župnik Marinković-Spađić iz Bola. 255—256. 1789. Ciccarelli. ibid. Taras.. Vrsalović. 1938.: pop Trutanić. 302. is M. živković. strl 253—255. Petrić iz Bola. Luketa iz Postira. 14 Za porodicu Ciccarelli. 1783. Marinelić. Bricić. pop Vrsalović. Rađojković iz škripa. Juraj Munitić i Jerolim Dević. bilježio sam g.. 1774. V u k o m i l o v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanov­ ništva od g.: Ostojić. 143. 9 Popis kod I.: Jurunović.: Perdić. ibid. Jurišić. i. 1773. Cvitović.to tek 16. list 10—11.. pop). 1779. 1785. 322. veljače 1941. živković o. 1770—1789. Glušević sive Tambić. Vrsalović sive Ca­ rević.. Nikola Jakasovic. str. Pošto sam naknadno došao do gornjohumčanskih knjiga. pop Tomić.: Eterović-Paraon. Sv. Buvinić iz Pražnica. Ciccarelli. Matulić. ibid.. Hančević. LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensi. šćapanović. pre­ zimena izumrlih ili iseljenih porodica Gornjega Humca po bilješkama iz drugih bračkih župskih knjiga i isprava. premda je selo staro. Starijih župskih knjiga nema. 10 M. 1747. Maričić.. Dujmović iz Supetra. Jurišić o.: Trohavčić. 12 Ostojić. 1774—1821. (Vidi Pražnice. (Vidi Pučišća. Marijančević. str.: Krstulović iz Nerežišća. 15 Popis kod I.. 1777. 13 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. ibid. Ceparnić. Mirković. str. 8 Ciccarelli.: šimetović iz Bola. Vitnić o. ibid. Ciccarelli. ibid. Lučić iz Bola. Bošković. Jakasovic iz Pražnica.. mogao pregledati župske knjige. 1771.: Kačić. 1782. Split. Petrić. nalazili su se u Gornjem Humcu ovi novi stanovnici: Vinko Vukomilović. Stipičić. Croatia sacra. 287. Šća­ panović . 1775—1867. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. 1778.: Gospodnetić. 1775. bilješka 2)..

Henčević. vijeku Selca su naglo napiredovala. Gradac 3. Sesnić. U tom su broju i ova manja naselja i zaseoci (Selca.Pastirski stan Šala Na jugoistočnom podnožju Vešca nad Veškim poljem nalazi se pastirski stan porodice E t e r o v i ć iz Nakla. Antonijević. ukupno 1893 stanovnika. Glušćević iz Novog sela. prezimljuje u Gornjem Humou. 1 porodica. Žuvič. Domjanović. što je i danas vrlo važna privredna grana. Tbmasović iz GOT. Vuković alias Trifunović.: pop Pavičić. Nižetić. Vuković. Trutanić vulgo Fortunić. Tad je postojala u naselju1 crkvica Sv.1 bilo je u selačkoj župi god. Graca. Bezmalić. Santić iz Postira. u kojoj je mog^b stati tek oko 20 osoba. naro­ čito zbog kamenolomstva i industrije kamena. PastirsM stian Brizić Nalazi se u blizini crkvice Svih" Svetih. Bezmalinović iz Novog sela. SkargimC Bezmalinović. Danijelović. Jurunović. Tonsić. Cokrić iz Novog sela. Živio je prije redovito u stanu. 189 . B r i z i ć . Dogančić. Vrsalović. Glušćević vulgo Vuilin. Gospoicinetić. Jurun. U XIX. Vrsalović iz Povalja. Vjerojatno je — osim u nedalekom predjelu Bunja — i ovdje stajalo starije naselje. Roguljić. Ante. 1716): Nagorinac 47. Nasela 26. pop Dido'lić. Didolić. Kornelić. SELCA Današnja su Selca uglavnom nastala od stanovnika nekadanjih nestailih naselja: Podgračišća. 1748. Doganac. Čubretović vulgo Musičić iz Bola. Trutanić alias Mengić. Bezmali­ nović vulgo Juirjević. Nakal 34. njega Humca. aHii sagradivši nedavno kiuću u Gornjem Humou. Danijelović iz Novog sela. Smrčevik 20 i Zagvozd 12 stanovnika. Štambuk. 1912. Dubraviee (Nižetić) i Mošuja (Mošnjić-Moišić). jer se kopajući nailazi na stare (rimske) predmete.: Taras. Hajduk iz Gdinja na Hvaru. Selca. Vusio. iz G o r n j e g a H u m c a. Osritke 33. Glušćev'ić vulgo Tambić. Tonsić alias Marijančev'ić. Prema Schematismus Cleri. Glušćević vulgo Slečić. Jakšić alias Cokrić. r Porodična prezimena prvih 20 gciđiina matice krštenih 1747. su možda M a u početku pastirsko naselje pod jurisdik­ cijom Gornjega Humca. Ursić. stanov.

1758. Kuzmić. 1762. Suziičić. Bezmalinović alias Korneljić. Tonsić iz Pražnica. Žurvieić. Vrsalović iz Gornjega Humca. Pavišić iz Povalja. Matulović. Coknić iz Novog sela. Sesejjković iz Vrboske. pop Trutanić. 1763.: pop Jakasović. Vuko­ vić alias Bajakin. 1751. Konjić iz Sumartina. Tomazetović iz Zagorja. Kuzmić. Babić iz Sumartina. Tomić iz Gor­ njega Humca. Jakšić vulgo Coknić iz Novog sela. Salamučić iz Šripa. Henčević vulgo Bošković.: Dragnić. Cokrić. N'iseteo iz Sviraca na Hvaru. Bezmaliniović vulgo Petrasović iz Novog sela.: Stanišić iz Sumartina. Žuvičić alias Kostrić. Dorotić iz Sumartina. 1753. Pinesić iz Pučišća. Bilin alias Coknić.: Damjanović iz Povalja. Ostbjić. Marijane ević. Domjanoviić alias Pavlicić. Munitić. Kačić. Cokrić iz Novoga sela. Vuković alias Trif-unov. Bulišić iz Povalja. Nikolić Kulišić iz Segeta. Susejković iiz Vrboske.: Bezmalinović alias Juirčević iz Podsrnrčevika. Skanči iz Sumartina. Ostojjć iz Povalja. Varolić iz Povalja. Maslarda iz Bola.: Bošković. Mišetić. Antonijević iz Novog sela. Juirčević alias Bezmalinović.: Giušćević iz Novog sela. Duić iz Suimartina. 1759.: Jakšić vuflgo Coknić-Biiin. pop Matulić. pop Tonsić.: Antonijević vulgo Jurašinović. Bezmalinović iz Gornjega Humca. Giušćević dicti Jurun. Politeo. Skanči iz Bergama. Coknić iz Novog sela. de Domrinis iz Postira. Coknić vulgo Bilin. Henčević alias Bošković. 1760. Bezmali­ nović iz Podsimrčeviika. Bezmalinović vulgo Matulović iz Novog sela. Huljić iz Pitava. pop Borčić-Buko iz Komiže. de Dorninis.: Bezmalinović vulgo Galijotović iz Novog sela. 1761.lć. Hektorović alias Faraunić iz Pučišća. Mišetić alias Matijašić. 1754. Božić iz Poljica. pop Božić. 190 . Hektorović iz Pučišća. Trutanić alias Pulković. Bersatić iz Supetra. pop Gospodnetić. Žustin iz Bola. Stipić iz Suimartina. 1756. Marijaniović iz Gornjega ' Buimca. 'Antonijević vulgo Kuluz. Ositojić vulgo Knežić iz Povalja. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. Bezmalinović alias Kornelić iz Novog sela. Sesnić vulgo Gregušić. Radić sive Tarasić iz Bola. Salamoni iz Škripa. Aiitulović iz Sumartina. Mošić. Henčević alias Boš­ ković. 1757. Tihinić iz Zastražišća na Hvaru.: Maričić iz Gornjega Humca. Trutanić iz Gornjega Humica.: Lučić iz Sumartina. Bezmalinović alias Jiirčević. Antonijević iz Oklada. Vrsalović alias Carević iz Gornjega Humca. Coknić alias Bilin. Bezmalinović alias Vlahić iz Novog sela. PoliteoNisiteo. Franečić. Mijić iz Sumartina. Batošie aiz Sumartina.: Jerković iz Zastražišća na Hvaru. 1755. Antonijević vulgo Peričić iz Oklada. Bezerić iz Bola. Skanči. *4750.: Vrsalović iz Povalja.1749. Coknić.

44 38 37 25 2 34 9 uračunato sa Točilo. capitaneo ManJnčić. Selcima i zaselcima prema župskim knjigama: g. ukupno 2316. 1765. g. Matošić. capitanus Scarpa. g. u Sumartinu: g. Ciokrić. g. 1767. u jPovljima: g. Prezimena navedena u župskim knjigama bračkih župa s napomenom: ix Selaca. Mapelović. u Pražnicama: g. g. Dragnić. Dobrunić. g. u Škripu: g. 1938. a kojih nema među današnjim porodicama U Supetru1: g. 1723. Statistika stanovnika god. 1783. ukupno 2296 god. 1940. Kraljević. Radić iz Bola. 1814. 1808. 1820. Nižetić vufjgd Matašić. (i g. Varvoljić iz Povalja. 191 . DomMs. 1753. Lokanjac i Selcima: god. 1790. 1765. g. u Doku: g. g. g. 1742. 1914. g.1764. Maresić. 1801. Bdisnivić. u Bolu: g. i zato nji­ hove porodice spajam s<a selačkiim porodicama. g. u Nerežišćima: g. Svečević. 1673. / u Bobovišćima: g. Palladoclis. 1783. Sleško. 1712. 1763. KroIjanović. 1735. Taras. Ostojić. Gasparović.: Mariniković iz Bola. Kuzmić. SePJca Nagorinac Nakal Gsridei * Nasela Gradac Pćdsmrčevik Zagvozd 1931. Sadinović. 1752.: Matulović iz Novog sela. 1788. Točilo i Lokanjac u neposrednoj su blizini Selaca. u . 1830. 46 40 40 28 2 36 9 g. g. 1795. u Posltirima: g. Karaić. pop Vrisaloviic iz Povalja. 1790.—1916. g. Šćapamović iz Gornjega Humca. g. 50 53 42 28 2 36 9 g. 1766. 1798. Dogančić. Matulović. 1927.).: Beroš iz Nerežišća. 1782. 1915. 1926. i 1807. 1820. 1914. Vermolić. 1916.

o k o g. A. Spominje se u početku selačke matice (g. B a l e t a 1 porodica iz G r a b o v c a oko g. Garđelin. iz G o r n j e g a H u m c a . A n t o n i j e v i ć (nadimak: Šrnene) 1 porodica. 10. Mali. 1762. ca. Stenjalo) 36 porodica. B e n u š i ć 1 porodica. U početku selačke matice spominju se u Novom selu. Antonijević vulgo Jurašinović. D e s p o t 2 porodice... jednako g. 1900. doseljen kao postolair iz Š i b e n i k a oko g. 1753. iz O m i š a . 1750... pok. 1762. Filuga. 1891. . spomi­ nje se Henčević. U matici više puta s napomenom: iz Oklada. i Bezmalinović vulgo Matulović g. iz G r a b o v e a. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a . 1749.) Heneević alias Bošković. 1747.. Sup« g. D e š k o v i ć 5 porodica. u matici od početka (g. Gvardijan. 1892. 1748. 1625. Bore. 1892. iz M a k a r s k e . B e n c u i r 1 porodica. 1763. te Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić g. 7. C a r e v i ć II (nadimci: Pope.). 1755. 11. Kroio) 5 porodi. i 1763. Doseljeni iz S u p e t r a . 1747.. i 1766. porijeklom iz Murvice. 16. 3. doseljeni iz S u p e t r a. 1911. Henčević. 8. U po­ četku selačke matice (g. vulgo Ku&uz.a samo Matulović g. liječnika. 1762. 12. 1675. D i d o l i ć (nadimci: Veli. Prezime se nalazi m popisu originalnoga i bračkog plemstva g. Bezmalinović vulgo Jurčević. i 1764. 4. B o š k o v a č (nadimeft: Načeša. iz B r e 1 a. B u i j i m b a š i ć 3 porodice. 1765. U sumartinskoj matici spo­ minje se iz Selaca g. žena-udovica s l o v a č k o g književni­ ka i. Momčić. 1763.). 1747. Čorko. 15. B a r h a n o v i ć (nadi'mak: Supetranin) 2 porodice. oko god. 2. (Iseilila). 1748. Bezmialinović dicti Jurac. U sumartinskoj matici g. U popisu pu­ čana »galeotti di Cumat. s napomenom: iz Selaca. vjerojatno iz S p l i t a! 13. oko g. Dido192 . Osim toga dolazi i kao Bezmalinović alias Kornelić g. B u 1 i ć 3 porodice. a g.4 U selačkoj matici g. oko g.Siadanje porodice3 1. C a r e v i ć bivši alias Vrsalović (nadimci: Zrno jar. g. Bubara) 5 porodica. A n č i e 1 porodica. Košće. Mrmere) 4 porodice. 1778. B r o n z o v i ć 3 porodice. Bukeš. 9. 1675. nalaze se tri Bezmalinovića. B e z m a l i n o v i ć 1 porodica iz Potsirirčevika. 5. 1843.. 1777. inače češće s anpomenom iz Podsmrčevika. Vjerojatno porijeklom iz B r e 1 a.. 8. doseljeni oko god. 17. 14. B r a j k o 1 porodica iz B u j a (Istra). 1766. Ranje. (prema obavještenju župnika). U selačkoj matici od početka g. iz D o li a. 1657.

G l u š ć e v i ć (nadimak: Sleško) 4 porodice. iz Z l o p o l j a kod Muca. g. Glušćević vulgo Tambić. Gluiščevdć vulgo Vulin. 1589. & napomenom: iz Selaca. Šandre) 10 porodica. iz omiške R o g o z n i c e. 1762. F i s t o n i ć 3 porodice. 1770. iz P u č i š ć a. i 1766. i 1765. 1748. 1753. 1879. god. Glušćević alias Mošić. i 1753. Ciokrić g/1766. oko g. 1765. doseljena iz D o n j e S t u b i e e (Hrv. i 1800. samo Mošić. M a r t a n i ć {nadimak: Pučišćanac) 2 porodice. 1765. a u povaljskoj g. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. 1762. g. 1748..4. D u j m o v i ć 1 porodica. U selačkoj matici krštenih od početka (g. u matici g. 28. Biilin alias Coknić. Prezime se spominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. u početku matice god. 22. 1762. 193 Zbornik za -navodni život i običaje 13 . samo Coknić i Jakšić alias Coknić vulgo Biiin. g. 1682. oko g. U bolskoj matici spominje se ig. 1757. 1749. a u bolskoj g. 1576. popisana su tri Tonšića. 1625. U supetarskoj matici zabilježen je g. lie. 27. Gušćević vulgo Sfečić. 1781. g. Zagorje).. U povaljskoj matici spominje se iz Selaca Jurun g. Coknić alias Bilin. g. 1888. 1763. iz B a s t a . u postirskima g. Jakšić alias Coknić. g.. oko g.. 26. 1747. Jurunović.. IUI piražničkima Jakšić vulgo Cokrić. 1767.. 1762. a g. 1751. spominje se Jakšić.. 1747. 19. L a b a š 1 porodica. 25. J a k š i ć (nadimak: Biliin) 13 porodica. 1762.. g. 1747. 1748.. Giaxich Geronimo amibaisciator Brachiae. Glušćević detti Jurun. g. 1910.18.) kao Tomšić alias Marijančević iflft Tonsić vulgo Marijančević (g. Brachiae 5 . g. 6 — U župskim knjigama u Bolu g. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. g. spominje se Gfiassieh Gieronimo nuncius com. s na­ pomenom: iz Selaca. 1657. Coknić vulgo Bi­ lin. iz S u p e t r a . Glušćević alias Slečić. a. uvijek s napomenom: iz Selaca. 1762. 1887. iz G r a b o v c a . (Možda iz Metkovića).. a u prazničkoj g. J u r u n (naidimoi: Lander. 1781. 20. 1591. F r a n a s o v i ć 3 porodice. 1771. 1750. 1780. 1755.). g. g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1736. oko god. Jakšić vulgo Ooknić-Bilin. Kaizer. G a š p e r 2 porodice. g.). 1754. GnJušćević alias Sličić. U gornjohumčanskom popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1749. 21. kao Tonšić alias Marijančević iz Se­ laca. Doselio bačvar Frane god. g. 24. Solde.. 1747. 1745. 1749. 1820. u nerežiškoj g„ 1806.. Longo. 23. Marijančević iz Se­ laca. Glušćević detti Jurun. u sumartinskoj matici g. Glunčević iz Selaca. Prezime se spominje u početku matice (g. samo Coknić (ili Cokrić) g. 1763. H a j d e r 1 porodica. 1747.

u svojjm zapisima ističe. Zakeja. 1763. 1657. 34.29.. Fatori. iz S t a r i g r a d a . Nisetei alias Nižetić.—1427. u povaljskoj g. R o š i n 8 porodica. 1790. 1888. Huhnić. Verić. spo­ minje se Mišetić iz Selaca. (za bo­ sanske vlade) Nixa Petrulli iz nestaloga bračkog naselja Dubravice. 1390. a g. Bolkimi. 1403. uvijek s na-' pomenoni: iz Selaca. 7 U popisu bračkoga plemstva od god. spominje g. spominje se u popisu vlasnika gornjoselskih paš­ njaka god. 1753. Prezime N. 1732. Porodice Niseteoi-Gazić iselile su se. Nižetić alias Saić. Niseteo Giacomo defensor 9 . 36. 1657. 11 U supetarskoj se matici N. Žura. također s na­ pomenom: iz Selaca. Piplica) 32 porodice. porijeklom iz Poljiea. 32. 33. Isti Nixa spominje se g. oko god. Mišetić vulgo Matašić.). u suraartinskoj g. Pavlina. Kalifarnez. 1764. R o š č i ć 1 porodica. Prema tradiciji. M u n i t i ć 1 porodica. Šaranja. 1770. Mićini. U selačkoj matici krštenih g. N i ž e t i ć (nadimci: Siuidja. Mošić. 1637. P e r i š i ć 1 porodica. 1420. 1885. oko g. M i š e t i ć (nadimci: Kumica. Fratar) 12 porodica. a u povaljskoj g. Glušević) 17 porodica. samo Politeo. išluljak. g. Vjerojatno u vezi s porodicom Glušćević ili nestalim bračkim na­ seljem Mošuje (Mosuljica). iz S p l i t a .—1487. 30. 1762. 194 . Politeo-Niseteo.4 U postirskoj matici g. spominje se sudac Missetich Joannes Petri. Erceg. Mišetić vulgo Matijašić.. da se prvi počeo potpisivati patronimikom Nižetić. U selačkoj matici krštenih spominje se Politeo-Nisiteo i samo Po­ liteo g. a g. Jogo. Rokotovi.. O z r e t i ć 1 porodica. Mošljić iz Selaca.). 37. tako isto IUI Povljiima g. 31. oko g. Š t a m b u k (nadimci: Zorini. 1615. Njegov siin Matij (g. a g. U povaljskoj matici spomiinje se g. M u š t a p i ć 2 porodice. Muto. Vjerojatno talijanskoga porijekla. 1566. 38. U Reformacijama bračkog statuta g. oko god. i 1762. 1589. g. 1589.10 God. 1786. 1789. 1772. on se latinski pisao* Michael Petrulli »ehiamato in S l a w Mixa o Nixa et da alcuni altri fu detto e soritto Nixe«. 1425. U seFiačkoj matici krštenih spominje se od g. Kure. Prezime se opominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. oko god. 1647. 1902. 4 Spominju se: siusdac god. koji je preživio kugu (g. Trusmbuin. iz G r a b o v e a. Baćulmac. 1817. Papić. 1899. 1896. M o š i ć (nadimci: Tirola. iz C r a b o v e a. 1778. 1833... Tripo. zabilježen je Matijašić. Puše. Pule. 35. 1398. Nisetich Vincentius 8 . Čiča. U popisu bračkoga plem­ stva od g. iz G r a b o v e a. Niseteo Gerolimo defensor.

1745. dofojeglog za kandijskoga rata u Selca: braća Ursić 12 iz makarske krajine. 39.. Suho. Vjerovatno porijeklom iz Gornjega. Trutanić -alias Mengić. m povaljskoj. 1777. 1775. 1793. 44. Rovik>. Vjerojatno porijeklom iz Gornjega Humca. Vjerojatno u vezi s porodicom Marijančević. Trutanić. Jadire. Jurlina.. Mikulica) 3 porodice. — U prazničkoj matici spominje se Tonšić iz Selaca god. 1747. Bazeta) 9 porodica. Kovač. iz Povalja. Kokić. 1780. spominje se V. U popisu (g. u sutivanskoj g. 1789. u foolsikotf god. U r s i ć (nadimci: Piše. 40. T r u t a n i ć nadimci: Cvitić. Humca. Barahul) 12 porodica. i 1757. Sabe.. zabilježena su tri Vrsalovića. 41. Gornji Humac i Straževniik).. T o m i ć 1 porodica. V i o l i n i (nadimak: Štopulo) 1 porodica. U popisu pučana »galeota« điz Gornjega Humca g. Trutanić alias Pulković. 1771. Pivac. 1768... a Trifunović se spominje u župskim knjigama u Povljima iz Se­ laca g. u povaljskoj. Kole. 1625.. Tonšić alias Marijašević. 1724. Vuković vulgo Trifunović. Mirne. a tu povaljskoj g. 1767. U početku matice (g. a g.. i 1791. 1776. U dolskoj ma­ tici spominje se iz Selaca g. u dolskoj g. Karlin. Pražnice. 1777. g. i 1798. U postirskoj matici spominje se Vuković iz Selaca g. 195 . Ovo se prezime nalazi u popisiui pučana. U početku seiliačke matice (g. Ture. Dujini. 1777. iz Selaca. oko god. Lala. Štambuk. Vidini. 1746. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je g. 1809. koji ga je oslobodio od galere »Galera Generalicia Vendramin«.) Vuković alias Tri­ funović.. V. 1750. 1710. u supetarskoj Mariančević g.. 1752. 1865. 1747. uvijek s napomenom: iz Selaca. »mistro Antonio Standelfpergher detto Stambucco quodanr An­ drea del Stato di Boemia dalla Citta di iPraga« od Matije' Nižetića. Boćineto) 3 po­ rodice. 1574. i 1781. 1625. Žuviainin) 60 porodica. a u bolskoj g. Doselio se iz P o v a l j a kao sin babice iz Pučišća oko god. 43. a g. (za jPučišća. Miš. g. 1747... T o n š i ć (nadimci: Sprtica. 1787. U sumartinsikoj se matici spominje Ursić iz Selaca g. 1747. i 1781. Kumejoža. oko g. V r s a l o v i ć (nadimci: Pairamate.Šalte. Z r n č e v i ć . koji su dobivali sol g. 1 porodica. u sumairtinskoj g. Doveden u Selca oko g. iz B r e l a . Mise.. 11 U prazničkoj maticu spominje se iz Selaca g.) 'novoga stanovništva. 1788. magistro Štaimbuk. 45. u v i j e k s na­ pomenom: iz Selaca.. i . 1907. 1796. V u k o v i ć (nadimici: Nane. Šare. Vukasović a:ldas Vukejić e Violini' iz Povalja. 1782. u dolskoj g. i među pučanima »galeotti« iz Gornjega Humca g.. 1788. Trutanić vulgo Fortunić i Trutanić alias Mengić. 46. 42. iz S p l i t a . 1865. 1741. U matici g. 1796.) babica. Jakovic. 1768. 1754. Šćenze) 20 porodica..

P. e Ibid. Ima porazbacano nešto izrađena kamena i dosta krhotina. esistono tuttoira le fondamenta di mura. come si disse sia s t a t a chiamata e scritta con tali nomi. Bullettino di archeologia e storia dalmata«. jer se matične knjige počinju dosta kasno.) — vidio sam i u Bunjama kraj Novog Sela. str. Babica. . 1753. 3 Ne vodim rubriku »Izumrle ili iseljene porodice«.. Split. Utvrda naseobine bila je na Gračišću.. Una in Bol alia m a r i n a . 9 Ciccarelli. 1747. Ostojić »Benediktinska opatija .. villa rustica. Među ruševinama strši nekoliko sarkofaga. 340. kameni stup sa urezanom kozom. . 1912. 50. očito je. str. Po gro­ bovima nađeno je raznih kovnih predmeta i novca. Dragnić. ibiđ. Gasparović (g. str. str. Ref. 106. 38: »Tu su na obronku brda Gračišće razvaline staroga grčkoga grada i kasnije rimske ville (»villa rustica«).« Cvito Fisković: »Sličnu piscinu — (kao na Bolu iznad R a t a — opaska A.. Na istom položaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgračišće. 101—102) zapisano je: » . a u drugim bračkim župskim knjigama rijetko se spominju kumovi.. Sesnić. . Bulić: »Tromaventi antichi a Selza dell'Isola Brač«. Jalcov Domijanović. I. valjda podignu­ tim u čast Silvanu. Od zgrada dobrano se razabire posvođena kuća. Domjanović. Sebbene ignorasii til suo principio. 1656. Ranije su nađeni tu starokršćanski sarkofazi...-— Međutim. communitatis Brachiae. — Ciccarelli. Mate Domijanović. s Ibid. inema ni u Gornj'em Huincu starijih knjiga. come in Scrip. a Selca su spadala pod gornjohumčansku župsku crkvu. (v. che l'lsola. da su nestale ove porodice: Dogančić (Doganac) iz Brotnja kod Imotskoga. terminationi. 11 Dr. 1656. Utini.«. queste due Cittadelle sono state denominate Elafusa Tuna. 12 Popis kod I.in Bol e in. 255—256. zem­ ljanih predmeta.. da je Nižetić moralo postati od Niže (Nixe). Communita della Brazza.« U pismu pjesnika Ivaniševića (povaljskog opata) od god. 5 Diversi publici decreti. god. ali sam nedavno našao tragove poganskog vremena. 2 1 . '. u Vjesniku za arheolo­ giju i historiju dalmatinsku. . 25). str. Forse..LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. U Selcima su g. 1943. str. a luka u Vošćici. 148. che si supongono distrutte dalli detti Narentani. 108. veliki okrugli mlinski kamen sa udubinama i tragovima mozaika još se tu nalaze.). Još je u komadu i velika kamenica mlina za masline. e Britanide l'altra: e quindi deriv6 forse. str. veđendosene finora le vestigia.. str. e la distruzione. Vrsalović: »Prinosi iz bračkih starina«. str. (publ.. eđ alcune grandi e belle Urne sepolcrali. str... Mihovil Domijanović i još jedan Jakov Domijanović. 19. 1916. . privilegi et indulti a favor della magnif. 274—278. reljefnih uresa i prelom­ ljenih stupova. — Najveći dio kuća u mjestu spalili su Talijani u kolovozu g. I. 25: pored škripa »Due altri murati Luoghi ossian Cittadelle erano nell'Isola. Gospodnetić. . Osim toga. Dragaš. valjda kakav hram. iznutra obložena mozaikom. 4 ciccarelli.« (Brački zbornik. 105—106. Udine. M. e l'altra nelle parti superiodi dell'Isola un miglio circa lungi dal mare nel sito chiamato Bugne alle radici del monte Cracischie presso una bella Caimpagnuala. Cap.. ibid. Split. Sv.). di volti e sotterahei.. J.196 . Bugne della mia abbazi'al giuristizione si attrovano vestiggi di cittadelle. Ovdje. 1914. ženici i udavače iz Selaca. 1660. ibid. . str. Cicca­ relli. ibid. 90. str. Ipak se može utvrditi. XXXVII. e Saraceni . je sred vinograda u zaklonu od bure stajalo nekoć rimsko imanje. 1932. ibid. Presvođeni bunar. Trident. ibid.«. ibid. 7 Statuta municipalia ac reformationes magnif.. Ivan Kursić. Kažu. da se tu iskopalo i starohrišćanskih znakova. zabilježeni ovi »novi stanovnici«: braća Uralć.. Lib. što znači Dionizije a ne Mihovil.

Kranjac. Anteša) oko desetak paV: NA SELA T r u t a n i ć (nadimci: Meštrić. I H NAKAL E t e r o v i c (nadimci: Šiško. NAGORINAC T r u t a n i ć (nadimci: Ćepe. u v i ć . Kitonja. naročito u okoiaci brda Smrčevika (Sv. God. POreMRČETvTK Stanovnici ovog zaseoka bave se uglavnom vinogradarstvom i sječom šume. IV. U selačkoj matici krštenih zabilježeni su u početku kao Hektorovići (g. Stan se nalazi na jugu od cesite ui jednoj vrtači. Bola. Nedije). ZAGVOZD Oko 10 stanovnika pastirskah porodica od dva brata T r n t an i ć . TOMA (VEBER) G l u š ć e v i ć 1 porodica. 2 porodice. OSRIDCI Trutanić stmrskih kuća. 1762. Ventula) oko 8 pastirskih poro­ dica. (nadimci: Pušić. Jakovac) oko 10 pastirskih porodica. te su nabavili teretni auto za prijevoz svojih proizvoda. Kuzma i Damjan). porijeklom iz P u c i š ć a .). kamo dolaze bračke i talijianske lađe. Izvozna je luka za goirivo drvo Spilica i Hrvaska.M e n g i ć . Tome IUI predjelu Pod Bunar. Nastanjeni na sjevernom obronku brda Sv. sagradili su priličan put do ce­ ste. Studij) 3 pastirske po­ rodice. 1938. 197 . I. a bave se uglavnom ratarstvom. SV.Ž . Stan se nalazi jugozapadno od Graca (Sv. H. Haber.ČOBANIJA Sastoji se od' nekoliko pastirskih zaselaka i stana.

j . Bezmialinović vulgo Matulović 1757. Prezime se nalazi u popisu! bračkoga plemstva od 13.: 1754. Prema tradiciji. 1771. B e z m a l i n o v i ć (nadimci: Babin. 3 Prezimena prvi pult spomenuta za prvih 20 godina selačke matice krštenih (g. srp­ nja 1657. vijeka (oko g. U prazničkoj matici zabilježen je kao kum m Novog sella god. U selackoj matici dolazi od početka g. 1574. Sitoga vjerojatno porijeklom oz P o 1 j i c a. od takozvanih »uscocchi« (iz Poljiica). Vjerojatno Bezmalinović porijeklom iz N o v o g NOVO SELO 1 Pretpostavlja se. prvi naseljenici sela.Bezmalinović 1748 Glušćević. 198 . a u povaljskoj Peričić iz Novog sela g. na pr. Sadanje porodice 1. u nedalekom ra­ seljenom ipastiirskom stanu (Prodoli 12 stanovnika.: Matulović. (nadimak: sela.: Bezmalinović. Bezmalinović vulgo Petrasović. 2. 1741.: 1762. Beg. a navedena s napomenom: iz Novoga sela 1747 Coknić. 2 Prema »Schematismus cleri«. Justić. 1766. Bakota. 1912.: Cokrić 1764. Koko) 11 poro­ dica. Bezmalinović alias Jurčević. Antonijević 1752 Bezmalinović vulgo Korneljić 1755 Bezmalinović vuiligo Galiotović. Danijelović 1749 Jakšić vulgo Coknić.—1766.: 1763. 1753. Jurci) 4 porodice. Runje.). Skrnić-Dujača) 22 porodice. Ban. koje je naselila mletačka vlada. Flratar. Vlahić. bilo je god.U selackoj matici kršitenih skoro od početka spominju se sta­ novnici ovog zaseofca.: Bezmalinović alias Galijotović 1766. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Bandur.) — t.: Bezmalinović alias Vlahić 1762. Antonijević vulgo Peričić. 1747. da je nastalo od poljičkih bjegunaca u idrugoj polovini XVI. Bezmalinović de Podsmrčevik. Jurčević alias Bezmalinović.

1780. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a. Porijeklom! iz S e l a c a . Prezamena Okladama u povaljskoj matici XVTII. T o m a š 4 porodice. Š t a n i b f u k (nadimak: Trummm) 1 porodica. Papić) 5 porodica. 1747. .. 13. a 12. 1777. 1803. J a š i ć ('nadimci: Baje. 3. 8. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Pikar. Lonđin) 8 porodica. sa dalmatinskog kopna. 1657. Žuj..) 1752. T r u t a n i ć (nadimak: Mutić) 1 porodicia.—1766. Šunja. 1798. Mateša. i 1811. U ipovaljiskoj ie matici zabilježen de iPoliteo iz Novoiga sela god. Anto­ nijević . Vjerojatno' porije­ klom iz G o r n j e g a H u m c a . 5. U selačkoj matici krštenih od g. 199 . U selačkoj matici krštenih od početka kao Jakšić s različnim nadimcima kao Coknić (Cokrić) i Bilin. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. porijeklom.. 4. početak XIX vijeka: Vrsalović g. . Marim. 1752. 1805. P o l i t e o (nadimci: Aintonovi. Faraon g. Farao aMas Hkterović. Si k r p a c < (nadimak: Lace) 1 porodica. 1770. Pirezamema prvi put spomenuta za prvlili 20 godina selačke r matice fcnšteniili s nap^meiMOTi: iz Oklada (g. Skulanac) 5 porodica. porijeklom iz S e l a c a . vijek: Antonijević alias Peričić g. Šušter. Kuje." 1784.: Antonijević alias Peričić. D e l i ć 1 porodica. ' 6.4 7. Meštrov. S m o l j a n 1 porodica.. U ma­ ticama kao Tonšić alias Marijančević.. 10.Antonijević g. kao Politeo-Nizeteo.elac) 9 porodica. Grandeša. 1777. E t e r o v i ć (nadimci': Gać. 9.. OKLAD Naselje spada pod kuratordju u Novom selu. P e r i ć (nadimci: Bunlian. 1796. Melo.U povaljskoj matici Bezmalinović iz Novog sela zabilježen je g. iz S e l a c a . 11. G l u š ć e v i ć 1 porodica. Po­ rijeklom iz P u č i š e a . Spada. Noviji doseljenik iz D a l m a t i n s k o Z a ' g o r e. 14. Antonijević vulgo Peričić. Car.. Prema tradiciji u zaselku su se prvi naselili Antonijevići.

1747. Vrsalović. Keke. Mutić) 5 porodica.. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Boja. Manjinja) 13 porodica. Porodica Trutanić stara je bračka pučanska porodica. 200 .nel capo superiore di essa« (T. 2 Diversi publici decreti. Haržić. Refuj. Barić.Saclaiije porodice 1. 1798. Kaliger.: Dragićević đz Donjega Humca. 2.: pop Vrsalović. 4 Ciccarelli. Vela Banda. Koko.4 U povaljskoj matici g. accommodate 40 case di detti Uschochi. Vrhsela. T r u t a n i ć (nadimci: Mengić. 1730. 1752. Damjanovic. Porat. Za Kasti! i Brdanjak. U staroj selačkoj matici g. Iza Doca. str. .1656. Udine . 1 POVLJA Naselje se nalazi oko nekadanje povaljske benediktinske opa­ tije.. 'Antonijević.) U povaljskoj je matici zabilježen de Puiliteo iz Novoga sella god.: Petričević. P o l i t e o 1 porodica. 1725. srpnja 1657. terminationi. 1777. Lokva.. 1731. 1 Važniji su dijelovi mjesta: Mala Banda. Viti Dilia. odnosno Nižetić. Bezmalinović. . stara je bračka plemićka porodica. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od 13. Ulica. LITERATURA I BILJEŠKE: Novo Selo i Oklad bili su velikim dijelom spaljeni od Talijana u kolo­ vozu god. » . . 1728. . (Nizeteo.: Pavisić. 1770. 1912. Major. 3 Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. 1943. 1726. a g. Tomasei. Prezimena prvi put spomenuta za pa'vih 20 godina povaljske iniiatice 1723. Klišćar. j . Antonijević alias Peričić s napomenom: iz Oklada. 104—105: » .: Gulić.«. . Vrtlić. opat Cvitanić. Roguljić. . isola della Brazza-Brač) . Trident. ibid. 3. Ostojić. 255—256. Politeo-Nizeteo. U selačko j matici krštenili spominje se g.. litovićr 1724.. Ivardelić(?). Pod (Puntom.: Mošić. Čep.: iSantić. spominje se Trutanić alias Mengić. privilegi et Indulti.

: 1735. L i t o v i ć (nadimci: Franko. 1697. 3. Haja). 1751. Prezi­ me se spominje odmah u početku latinske matice krštenih god. vjenčan g. Lučić. 1688. g. iste godine spominnje se i jedan Dragičević kao kum iz Donjega Humca. 1783. s napomie/nom »iz [Povalja zabilježen je Aržić i Haržić. 1631. Didolić. god. Sadanje porodice 1. Kutleša) 8 porodica. 201 . H r ž i ć (nadimci: Bošnjak. spominje se Mate Da­ nijelović iz Škripa. 6. 1782. spomi­ nje se u Povljima u početku matice. Dragičević g. Rako. a u bolskoj g. 1803. 1730. vjenčan god.porodice. 1886. Dragičević alias Pavišić. 2. Jedan Danielović kao kuim spominje se U prazničkoj matici D g.. i 1781. Vrsalović iz Selaca..: 1741. D a n i j e l o v i ć (nadimak: Lakoš) 1 porodica.". Tripo.. 1748. kao Hržić detto Bošnjak. Kralj. 1758. B e o v i ć 2 . iz T r o g i r a . D u j m o v i ć (nadimak: Rado) 1 porodica. 7. 1777. G l a v i n o v i c (nadimak: Ituigo-r) 2 porodice. Litković s napomenom: iz Gornjega Humca. 1788. Spominje se u Povljima od početka matice. 1777. isto g. 1751. U pučiškoj matici spominje ise god. 1655. Gluho. . 4. oko g. Pavišić ©e spominje taJkođer gotovo u početku matice g. pop Michaelis. 5. 1625. Starije porijeklo: Poljica. 1767. Donko) 5 porodica. mornar Beović aiz S u p e t r >a.. u supetarskoj matici zabilježen je kao kum o.. 1887... iz P r a z n i c a. iz G r a b o v c a . 1897. kapelan Martinović. spornimje se prvi put u matici god. U popisu veslača bračke galije g.. 1810. 1736.. 1782. Litović alias Pavelić. god. Hržić je zabilježen u Povljima kao novi stanovnik g. Ivanac. 8. Dudan. 1775. kum g. kao Kostoević alias Pavišić spominje se g.. 1746. i 1735. opat Bokanić.. 1746. 1724. pop Božić iz Zvečanja.: 1740. odmah u početku god.. 1765. a samo Kostoević g. Danijelović iz Novog sela.1732.: 1733. D r a g i č e v i ć (nadimci: Pavišić. 12 porodica. Č u r k o v i ć 1 porodica. 1772. u selačkoj matici dolazi D. (vulgo).. Prezime je zabilježeno u Povljima god. Prema predaji iz R o š k o g p o l j a u Boismli2 U sumiartinsikoj: matici g. Luka. Porijeklo iz Poljica. Blašić.: Niseteo.. s napomenom: iz P o l j i c a . 1747.: 1742. Brko.

1771. Porijeklom iz Bosne. Roguljić alias Zlatar. 1778.K n e ž i ć (nadimci: Dolkin.. 1570.B a n d i ć 1 porodica. Glavarac) 30 porodica. Ružin. Viškovi. 12.). M. Repuj.. šukadair. U sumartinskoj matici zabilježen je god. St^pančev. spominje se Štambuk kao kum iz Selaca u Povljima g. BaguMna. V r s a l o v i ć (nadimci: Blaževi. Žanetić.. Ranjin. Gobo.. O s t o j i ć . O s t o j i ć (nadimci: Titulo. i dalje. na Braču od morejskooa rata... 17.. Ostojić dicti Knežić g.. Markuc. jednako g.. 1777. Koirneliić. 1776. P i v č e v i ć 1 porodica. ištego. 4 Vjerojatno porijeklo iz Gornjega Hutmca. 1782. Žele. Striko. 1725. kao kum. 1769. Barišin. a kao Zlatair dolazi prvi put (kum) g. Bivalo) 7 porodica. Ostojić alias Knežić iz Povalja. 1756. Kao Ostojić alias Knežić javlja se u povaljskoji matici od god. iz K a š t e 1. š t a m b i u k (nadimci: Bajamonti. 11. Porijeklom iz P r a g a . Škopjar. 1814.K a m b e l o v c a .. doselio u XIX.. P u p . zatim g. 202 . J'uirić.9. Mate vjenčan god. 15. 1769. Ostojić vulgo Knežić god. Antončev. 1783.. Z l a t a r (nadimci: Juirac. Prezime dokazi od1 početka matice. Đorđin. 1766.). 3 10. 1765. dolazi u početku latinske matice kao Roguljić (g. vijeku. Sapa. vjenčan1 god. s napomenom: iz Povalja. Cokulo. Kamin. U sumartinskoj matici spominje se g. 1793. T a d i n 3 porodice. financ doselio. Batej. Harafoov. Mičilo.. P e r i ć . vjenčan g. Lanlterni'štiin.. Unko.. Mihalo. Jelinin. Fabe. Jakovljev. N a r d e 11 i 1 porodica. dr. Pavlak. iz G r a b o v c a. Knežić alias Ostojić g. 1768. 1880. Olin. iz S p l i t a . Spominje se kao Ostojić alias Taraš g. M o n t a n 1 porodica. Šare. 18. Jovin. (Najstariju povaljsku latinsku maticu krštenih vod'io je pop Vrsalović (g. iz T r p n j a. 16. Runjin. Juirčev. 1786. livaj. JoKiin. 1723. 1889.. Lovrin. spominje se prvi put g. 1758. Ostojići (Knežići) đobjegli su na Brač 3 za morei. iz N o v o g s e l a .skoga rata (g. 1777. Andrijin. Ostojić sive Knežić god. Mosor) 40 porodica. a u prazničkoj Ostojić kao kum god. 1796.—1573. Jogić. Za Vrsaloviće veli pak. 13. 1883. god. Colo. Porijeklom iz K u č i n a . 19. Ante Š. 1786. Janlković. Porijeklom iz P o 1 j i c a. Kiko. Šešula.. Matin) 6 porodica. 1789. 1761. kapelan Ostojić. Đinđin) 26 porodica. Baškiii. R o š ć i ć 1 porodica. iz S e l a c a .) U Povljima se spominju g. Kuran... Mede. Soldat. Šjorpjerov. Vrsalović da pripadaju među naj­ starije useljene bračke rodove. i 1796. 1769. kao Ostojić alias Janković g. 1749. Rus. Ostojić alias Colin god. Cipe. Colic. Sokol. 1637. 1777. 14. 1774. 1780.1790.

str. 3. 1743. Skoplje. 1742. 91. Brački zbornik br.' LITERATURA I BILJEŠKE: Ivan Ostojiić: »Povaljslka opatija« u Narodnoj starini. str. a g.. 1767. B o ž i ć se spominje više puta u matici: g. . možda isto što i Antonijević. str. Prezime Vidović nalazi se u popisu povaljsikoga novog stanovni­ štva od god. sv. zatim god.. — Abbazia di S. pop Heldanović afes Božić. i t. str. pop Božić iz Z v e č a n j a . Anto­ nijević alias Peričić iz Oklada. 1763. 8. čorović: »Povalj'ski natpis na Braču«. P e t r i e e v i ć se spominje u matici g. Ostojić: »Benediktinska apatija u Povljima na otoku Braču«..5 6.. 1938. Južnoslavenski filolog. do g.. 1733..' 5. 1771. 1774.. Starine XIII. — Frano Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«.. Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima«.. str.. 1940. . 1747. 1754. 1780. vijeka. 1899.. 1934. 1780. g... samo Lučić do­ lazi više puta od g. 92.. 46s—47. 1747. i 1792. 22. Inače se Antonijević često spo­ minje u povaljskoj matici: g. . D a m i j a n o v i ć se u matici sipominje g. 1 203 . kao kum. Antonijević dicti Juresina g. vijeka«. 1796. 1790. 1786. Pavlović-Lučić. 1798.. str. 1725. 1.g. A n t o n i č i ć spominje se u povaljskoj matici krštenih god. Rukopisni svesci u arhivu biskupije u Hvaru. isto tako g.. Split. 1921:. a iseljen početkom XX. 7.. iz B o l a . i 1777. 1746.. J u r i š i ć doseljen sredinom XIX.. br. . 1930.. kao Lučić aliais Vidović.. 123—126.. 1774. Zagreb. — VI. Ostojić: »Još o čitanju povaljskog natpisa« Jugoslavenski istorijski časopis. Zagreb. i 1744... — A. 1895. 18—22. str. ibid. Knin—Zagreb.. Starohrvatska pro­ svjeta. d. Antonijević dictus Jurašin g. S e k u l o v i ć doselio Marko iz P r a ž n i c a i vjenčao* se god. ibid. 1739. 1779. str. 1746. Beograd. — I.. [Porijeklom iz M a k a r s k e . s ibid. kao kum Antonijević iz Oklada spominje ise g. S e j a č i ć (nadimak Bojamac) spominje se sredinom XIX. i t. ćirilicom pisani nadpis iz Povija na otoku Braču«. Antonijević je bilježen g. Porodica je od selačkoga novog stanovništva. 103—108. 322—323. 1778. 1758. do oko g. 1762. 75—77. zatim dosta če­ sto: g. Antonijević iz Novog sela g. 1782. Giovani di Povglie. i 1791. inače je -Božić zabilje­ žen <g. i 1798.. 1924. 197—210. 1781. 1767. 1774.. — Petar Kolendić: »Stihovi n a povaljskom natpisu iz XII.Izaurle ili iseljene porodice • 1. Lučić iz Omiša. Južna Srbija.. Ljubljana—-Zagreb—Beograd. — F r a n e Radić: »Staro­ hrvatski. 1754. 2 Ostojić. 2. i 1747. 1742. g„ 1789. 1772. d. L (u č i ć u matici je zabilježen god. — I.. 1798. g.. Jelena Božić iz Zveča­ li1 ja. 33—35. 1777. str.. 1787.. Ciccarelli. 1760. — I.. vijeka. 1760. Često se spominje od g. v. 4. Split. 1771. 1742.. 1881.

koji su osnovali đobjegfti franjevci za kandijskoga rata.: Markonjić iz Vrdofta. živjeli su u Povljima ovi novi sta­ novnici: Petar Stanišic detto Oreze i maloljetnik Viđović s bratom. Šerka iz Brela. Aničić. ida je u ovom. Bračani nazivlju to mjesto Vrhhrač. teško je sa sigurnošću utvrditi. 1667.: Babić dicti Konje iz Slimena. Porat. koju su nowi stanovnici našli u ruševnoim stanju. Pr«2ameiiia prvi put spomenute. ali je u posljednje vrijeme -iščezao1 i ustupio mjesto drugom starom nazivu: Pod Jamu. str. 4 Važnija su dijelovi mjesta: Kopita.ć alias Majbonić. Staničić »dictus« Šare.: Suzičić iz Brela. Činčević iz Zagvozda. i to naročito' od uvedenja mjesnoga poštanskog prometa oko god. matice (Stara matica g. Martina na Vrhbrača) proglašen za pravi manastir. Počivale. iy Velikog Brda. nobađ. Jurić-Kačić. Kula. Ivačini Dvori. Fra Petar Kumbat. bi god. Stalno je. Duić iz Basta. predjelu bila crkvi­ ca (možda posvećena Sv. God. Milicević iz Svinjr'šća. Čimaz. 1 Taj se na­ ziv održao donedavno. Ačić.: Maiitinčević iz Velikog Brda. Ime Sumartin prošireno je prema talijanskom San Martiino. 1783.-84. 5 Popis kod I. u Sumaritiimi prvih 18 god. 1673. 1738. Kao sigurno možemo reći samo to. na redovničkom zboru u Sinju (manastir Sv. Dolac. Martinčević. 1645. MJlanović. fra Šimun Ribarević. SUMARTIN Da ili je nekada'prije kandijskoga irata Cg. Varžina. Terz . Sukadar. Dogančić. Ulica.) stajalo na po­ ložaju današnjega sela neko naselje. 1665.4 M. kad je kuga poharala veliki iđio stanovnika.. ibid. Dfuiić. Terzić iz Zagvozda. 204 .: Vlainić iz Brela. 1929. Martinčevi Dvori. Henčević.2 Manastir. Glavica. 1669.: Solo. 1671. 1672. 1668. Suzičić alias Breljak. Mala Banda. Tabaiković.. da se današnja luka prije zvala Sitno. Stipić. Babica. 1666. fra Pavle S . ć. Oljdanović iz Velog Brda. 1747. Hulovi Dvori.: Gukselović iz Selaca. Mij. Martinu).: Antulović iz Basta. Ribarević. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. 1671. 3 Velika je nesreća zadesila mjesto oko god. 1674. fra Š'mun Tvrtković. 143. Staničić a^iaiS Šarić. Suz'č : e alias Šukadar.: Boroević.: Dorotić. Zagreb.—1683. koji je naziv više puta potvrđen u franjevačkom arhivu.) 1665. Žutić. Petričević iz Makarske. Dočina i Pod Jamu. 1890.

5 i to iz 205 . 1833.j?ca. Mateljan. zidarskih 3 (tri škansa: Petar. Konjić. Domova 65. Mijić alias Breljak. g. Tad su postojale ove porodice: Ančić. O s m a je anagraf a od g. Kuzmanić. da je Granić iz Baške Vode. 1770. Florio (rod. Solo. Aničić. ali su zabilježene isamo 4 porodice. ožujka 1758. Puratić. j . s napomenama. Bartul). 1826. A n i č i ć 4 porodice (nadimci: Balarin i Mjaljo). više puta u matici: Aničić-Balarin. Tad su bila 54 doma i 226 stanovnika. Stipić. Nova obitelj Gojsalić-Bašić Miho (1 osoba). Nova je obitelj Granić (4 osobe). fra Nikola Šimić. Rajo. 1836. a onda prekinuto. muškaraca 119.) oženio se Lučom Mateljan (rorđena g. fra Bernard Kunić. Nova poro­ dica Serventić (5 osoba). g.) i Petar Vlahović (rođ.: Diidolić iz Selaca. oba š'z Milne. Žutić iz Imotskoga. T r e ć a. težačkih porodica 60. Stančić Marin iz Plame (t. ističe se »capitani« Josip Dorotić i »judicis« Matej Boroević. Mijić. 1796. S e d m a je anagraf a od g. Suz. 1838.) i Krajina (3 osobe).čić. ist. Od g. Lučić. 1681.1678. te Pranić Antonija od 61 go­ dine. bacvarske 2 (Florio i Petar Vlahović) i prosjačke 3 (Antonija Praomiić. Ante Arstin Cvitanović iz Baške Vode (rod. Carić (samo Antonija od 18 god. Matesina. je anagraf a od g. Škansi.. Antulović. Č e t v r t a je anagraf a od g. Petričević.).: Boroizan. Š e s t a je anagraf a od g. Jakov Jugović iz Podgore. Oljdan. Devčić. Bo>roević (i »oonsiglderi« Toma Boroević). travnja 1815.: Žarković. a ženskih 94. Novaković. 1823. 1679. 1834. Zanchi i Radić-Porobija. Gvozdanović. 1800. otok Hvar). Perić-Bezmaliin. Mandić.. U popisu novoga stanovništva zabilježeno je više doseljenika s prezimenom Aničić. 1682.: Ribarević dicti Visković. Arstić. g. Duić. Ukupno domova 70. Jerko Stančić iz Plame. 1785. Komar. i bilježi 44 doma sa 139 muškaraca i 124 ženskih. Batošić iz Podgoire. Staničić. Janović.) iz Plame. Plet'ikosa. Šerka.. Mihović i Jerka Šerka. 1680. posjednik.. Sadanje porodice 1. Gilić. 1779. (muž i že­ na). Pavičić. iz Poi1. 1826. 1811. Jakov.) iz Baške Vode. Ančić iz Imotskoga. Matešić alias Gilić iz Vojnića.) iz Bola. te Margarita iz Korčule). Busatto. te Mihovil Guljezin (1 osoba) rođ. B'iilia su 64 doma i 273 sta­ novnika. g. Mihovil Novaković (rođen 13. posjedničke 2 (Mate Boroević i Mihovil Novaković).: Solović. D r u g a je anagrafa datirana 20. Ivan Arstić Cvitanović (rod. a kao nove obitelji dolaze: Mijačić. Dorotić (i »capitani« Josip Dorotić). Odrapić. Sumiartamske anagrafe N a j s t a r i j a a n a g r a f a počinje se godinom 1777. Mijić' Majbon. g. Jugović. Domova 50. Čimaz. Antulović dicti Vicić. P e t a je anagraf a od god.

Doselili se iz P sr o 1 o g a kod Vrgorca fbraća Salinović idetto Boroević. U početku se nastanio kod Jakova eHnčevića detto Bošković u Selcima. Babić dicti Konje iz Slimena. Doselio se Mate za kandijskoga rata iz Breflia. e poi ando star a S. questo era Ajduco e soleva per forza«. zabilježen je Toma Boroević. isprava veli: » . 1799. 1747. 6.5 U inatici se g.—1806.) Doselio za kandijskoga inata iz S 1 i m e n a kod Omiša Pavao Babić detto Konje. ali od g. 1853. God. 1667. U popisu novoga stanovništva od g. a kasnije se preselio u Sumartin. 1747. Urlić).5 U maJdci je zabilježen g. i Mujo 2 p.. .6 Prezime je u inatici 'zabilježeo od g.. U početku se naselio u Gornjem Humou. Antu. spominju se Aničić-Mihajjo. 7 Prezime u matici zabilježeno od g. U popistu novoga stanovništva od g. Martino dopo che face tanti Sualeggi per le Case di Vechi abbitanti«. pojedini: Arvana-Arvaninac i Bufcalo). U popisu novoga stanovništva od g.V i j c i ć 2 porodice. B a b i ć 4 porodice (nadimci: Konjić 2 p.. zatim Podbergrađe. i 1851.omiške R o g o z a i c e za kandijskoga rata. Od g. D o r o t i c 4 porodice (nadimak: rštefan). i 1893. a zatim se naselili u Sumartin. a onda u Sumartin. samo Konjić. 1796. 1672. God.lović dicti Vicić. C v i t a n o v i c 7 porodica (nadimci: Arstić/Vale. 1666. ima samo Salinović. zabilježeni su: braća i Juraj Babić. u matici često Cvitanić-Brstić. 1827. 1747. bilježeno od g. i to u Podtargnadie koid poroidice Tome Kuzimića. 1666. Kasnije češće kao Babić alias Konjić. 1682. Bocman. God. zabilježen j e . samo Arstić. ali i Ančić-Tunguiz. 1817. Od g. B o r o e v i ć 8 porodica (nadimak: za sve Boroevice »Borovac«. Prema tradiciji. 1807. spominju se 2 Antulovića. 5. gdje se Mate Aničić i oženio i na kraju se stalno naselio u Suniartinu. Isprava 6 veli »aiuto a sachegiar la 206 . Tarle. porijeklom iz B a s t a ili Baške Vode kod Makarske. . 1669. 3.-. zatim u Selcima kod porodice Tonsić. 6 Po drugoj verziji: Salinović je otišao u početku na Hvar. 1828. A n t u l o v i ć .5 U matici je prezirne A. piše i Salinović dicti Boroević. 4. God. 1884. 2. Antulović-Ektorović. Prezimie u matici zabilježeno od g. U samostanskim ispravama za njega je zapisano: 6 ».iz Basta za kandijskoga rata braća Antulović detti Vicići.—1805. Doselili . Mate i Mihovil Aničić u početku u fPučišćima.

g. K u z m a n i ć 1 porodica. K n e ž e v i ć 1 porodica (nadimak: Mladimir od Vladimir). Godine 1858. 1816. Doselio se iz B a š k e V o d e. 11. zaljubio se i oženio u Sumiartinu. Porijeklom iz S p ili i t a. Dorotić-Muto.. U matici od g. U popisu novoga stanovništva od g. Ma-tešina . Doselio se iz K o r č u l e (kao brodograditelji). 1904.7 U matičnim knjigama od g.7. Doselio se iz V r b o s k e. ima zabilježeno' više Doirotića.. s pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru i oženio se. God. 13.5 U niatic'i se često spominje od g. J u r i ć 1 porodica (nadimak po zvanju: Laik). a kupivši kuću Rude prijeđe u Sumjantin. G i l i ć 4 porodice (nadimak: Križanović). 1777. 207: . kao Matešić alias Gilić iz Voj­ nića. Spominje se u početku druge matice g. Prema tradiciji. K o v a č i ć 1 porodica. 15. 1866. 1645. 1925. i to u Zagomilje. Pored prezimena Gilić. Doselio se iz Rašoaaia. da se doselio Križan Gilić i Mate Gilić. U popisu novoga stanovništva od g.—1781.. u župskim knjigama dolazi g. 6 Druga isprava veli. . K a ž u l i n 4 porodice. Doselio se kao drvodjelac. . U Suanartiinu je bio još jedan Jurić. 1777. 1873. 1813. Kristofor Gilić. 1674. 1679. 9. također Puratić aliajs Dorotić. zaljubio' se. Diklić-Kuzmanić. Jurić kao svjedok na vjenčanju 1 drugi put iste godine iz Zagorja. kao Casolini. oženio se god. Ivan Casolini se oženio god. 1774. Prezime >D. 1691. Sajcha Greca a Bol col Fratte idi Macarsca certo Rude«. dolazi u matici od g. Doselio se iz Rogoznice oko g. U matici od g. O njemu piše »questo era assassino e traditore di piu fini che si poteva trovare«. L u č i ć 6 porodica (nadimak: Gač). iz B o k e K o t o r s k e došao brodom mornar Rade. Gilić alias Križanović. 1866. 14. 12. a onda u Sumartin. 1674. 1747. J a n o v i ć 6 porodica (nadimak: Rado). 1747. 8.. Došao pred oko 30 godina iz R o g o z n i c e (šibenske) u sumartinski samo­ stan. 10. Komarovom. U matici se spominje god. zatim u Novo selo kod Naisetea. a g. * K l i s u r a 1 porodica. kao Janović-Rađo. Mate detto Mateša Gilić iz K o z i c e doselio se oko g.

g. 1747. Mijić dicti Majfoan. 1813. Radić 208 . Na Brač se doselili iz Makarskog primorja. M a t e 1 j a n 1 porodica (nadimak: Piamus). 1625. 19. 1811. g. Sumartinu g. 1878. ali — prema obi­ teljskoj tradiciji — starinom iz Z a ž a b l j a . i 1831. R a d i ć 6 porodica (nadimci: Starograđanin. 1779. 1796. P 1 e t i Ko s i ć 2 porodice (nadimak: Ivača). 23. M a r t i n i ć i porodica (nadimak: Rodić). 1925.16. 1777. BreljacLučić. N i k o l i ć II 1 porodica.5 U Gilićevu popisu Simon Pletikosić u XVII. zabilježeni su:" braća Pletikosić. Lučić alias Julkić. 1675. U matici g. i 1811. 1747. ttoselio se sa istočnog dijela otoka H v a r a .8 U sumartinskim maticama g. 1840. a >g. Cvitonja. Šego. 1791. Mateljan de Plame s napomenom: iz Sumartina. zabilježen Mateljian de piame. Pletikosa. Mijić dicti Majibonić. U popisu novoga stanovništva od g. 24.. u popisu »schiera đi Bol« g. Puratić alias Dorotić. 1777. porijeklom iz Pučišća. M i j i ć 3 porodice (nadimci: Remeta. v. 1747. u prazničkoj matici kao kum iz Sumartina g. jer je u maticama XVIII. s napomenom: iz Bola.: Masftarđlć. U matici g. Doselio se iz Z a d r a g. Papa i Vaji). spominje se [Puratić alias Dorotić. 1786. MijićMartinac. Blaganjer). 1830. Jedina je porodica iz S t a r i g r a d a . a u bolskoj g. Doselio se Šimun Pletikosić u vrijeme morejskoga rata iz P o 1 j i c a. 1745. U popisu bolskoga novog stanovnišva od g.. 1789.muškaraca. 20.7 U matičnim knjigama g. g. 1781. Martinac). vjenčan u. Maslardić detto Novaković. Lučić s napomenom: iz M a k a r s k e . 1794. u povaljskoj matici kao kum g.La. kao zamjenik na galiji neki Juraj Novaković iz Poljica. 18. Perač. N o v a k o v i ć 5 porodica (nadimci: Maslarđa. 1777. u matici (Bola) u početku XVIII. Mijić alias Breljak. 1777. oženio se g. 17. 1851. 21. g. 1776. Mijić alias Majbonić. U popisu novoga stanovništva od g. P u r a t i ć 7 porodica (nadimak za sve Puratiće: Pušić. 5 N i k o 1 'i ć I 1 porodica. 1900. 1811. 22. drvodjelac oženjen god. g.—1782. Mateanović detto Piamus.—1778. Doselio se iz Bre. kao Mijić zabilježeno je 5. Poje­ dine porodice Soldo. 1777. u Siuimairtinu. g. Doselio se iz T u z l e . U matici g. U matici je kao kum zabilježen g. Mijić alias Rajo.. Novaković dicti Maslardić. Doselio se iz S e l a c a .—1797.. 1787. Radić dicti Porobić. v. 1777. v. g. g.. i 1812. Grinja).

Spominje se u matici Sumartina <g. U matici od g. i 1837.. 209 Zbornik za narodni život i običaje 14 .. 1675. Zatim Ivan Suzičić iz Brefta. U novijoj matici spominje se g. 1829. aliiter Porobi1ja. 2'8. i 1676. a kasnije se doselio u Sumartin. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata Luka Breljak overo Suzičić doselio se iz B r e l a . U matici se Itaikadar spominje od g. Sponiinje se i Marko Šukadar iz Birela. Vugeša). koji je također pošao u Nerežišća. Prema spomenutoj ispravi6 kao Šerka doselio se iz S i i m e n a oko g. zabilježena su braća Stanišić »detto« . 1747.. Girica. onda u Pučišćima kod po­ rodice Prodi. 1669. Stančić-Plam-us. 5 U popisu novoga stanov­ ništva na Boiiu Jerolim Šarić. koji se bio u početku nastanio' u Norež : šćima kod porodice de Filippis. S t a n č i ć 9 porodica. 1838. 1787. a onda U Sumartin. Suzičić alias Šukadar.. Carić-Stančić. 1645. Pražničanin.5 U ispravi 6 spominje se Mihovil Suzičić detto Berošević detto Breljak iz Brela. 1821. 1773. godine 1673. 1747. 1905. U popisu novoga stanovništva u Sumartinu nalaze se zabilježena 3 Suzičića (Jakov. U selačkoj je matici zabilježn god. U navedemoj ispravi 6 za kandijskoga rata spomenut je doseljenik Ivan Staničić detto Šare iz Basta. g. ali g. 1671. 1764. Sakuj.25. Šeindek. Š e r k a 13 porodica (nadimci: Maše. Marin Stančić iz Plame. U popisu novoga stanovništva od g. U početku pošao na Vis. U matici g. 1666. i 1779. zat-m u Nerežiišća kod Zuvetea. Staničić dictus šare. Šarić s napomenom: iz Vđog Brda. iz Bola Radić sive Tarašić. 1669. Radić iz Zagorja »de Villa Suhi dolaz«. U supetarskoj nriaifrci g. a kasnije se doseIk> u Sumartin. Staarčić alias Šarić. :26. 1673. koji se u početku naselio u Gornjem Humcu. (Nadimak: Prašćevići. Doselio se Toma iz Selaca. U anagrafi g. 27. 1758. 1763. Marinko). g. fcamenarski poduzetnik. Marko i Mihovil) g. kao kum -z Sumartina: Šukadarić. Nadimci za poje­ dine porodice: Jela. koji se u početku nastanio u Sućurju. U nerežšikoj maJtici spominje se g. S u z i č i ć 2 porodice (nadimak: Šukadar). Suzičić alias Breljak. Š t a in b u k 2 porodice.. Pipić. 1778. oženio se g. a onda u Sumartin. a g.. U matici g. Radić iz Basta.. spominje se Suzič'ć iz Brela.Šare u Sumartinu. Kunac. a zatim a* Sumartkiu. aStaniČić alias Šare s napomenom: iz Basta. 1667.

ili iseljene porodice 1. Za pojedine porodice: Pretur.6 U popisu novoga stanovništva u Sucmiartinu od g. 1747. U sumartinskoj se matici spominje od g. Doselio se iz B o 1 a. Mištak). 1645. 33. zabilježen je: Ivan Vlahinjić. Biškupušae. Doselio se 'iz N o v o g s e l a (iz jProdola).9 U matici Solo zabilježen od g. zabilježeni su bačvari iz M i 1 n e Fbrio i Petar Vlahović.: braća Serčić. od g. i 1753.—1794.: Nikola Solo i braća Solović. Štankalo). On pripada među prve doseljenike u Sumairtinu. Iznmrl©. Solović. i 1693. oženio se g. aJli 1678. 2. T o m a š 1 porodica (nadimak: Birejanac). U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata iz I g r a n a doselio se Juraj Solo. 34. 6 2*10 . (Generalni nadimak: Donkovi. do 1835. U župskim knjigama g. U popisu novoga stanovništva.—1795. Doselio se iz B r e l a g. 1831. 1747. 31. ima Ačić. Doselio se iz G o r n j e g a H u m c a . a g. Sadanja. iz B r e 1 a. iz B r e 1 a. 30. kao Serčić.. Guljičin »o« Hazić za kandijskoga rata. 1884. ali pori jeklo'm iz Italije. s aaapoimenom: iz B o l a . Hamber. 1838. 1750. 1919. A z i ć doseli o se Ivan. U selačkoj matici zabilježen g. Doselili se kao zidari. 1671.5 U maticama g. 1777. U matici cd g. U matici Šerka od g. je porodica iz S t a r i g r a d a . kao Vlainić iz B r e l a . i oženio se u Sumartinu.29. U popisu novoga stanovništva od g.ći. 32.5 U anagrafi od g.5 V I a h o v i c 2 porodice ( nadimak: Florence). 1747. 1747. 1668. 1858.). 1671. T r u t a n i ć 1 porodica (nadimak: Mengić). kao i postirski Vlaho« vi. Kasnije češće kao Zelanović. kao Scanci (Skanči) s napomenom: iz B e r g a m a (Italija). kao Soloević. U spomenutoj ispravi 6 Marko Vlahinić oko g. U "matici od početka 'druge knjige (1777. 1916. U popisu novoga stanovništva od g. 35. On je bio pokršteni musliman. cd g. Š k a n s i 5 porodica (nadimci: PajJnac." 1782.5 S e r v e n t i ć 5 porodica. B a t o š doselio se za kandi jskoga rata iz P o d g o r e : Luka Batoš. Z e l a n o v i ć 3 porodice (nadimak: Hulo). s o l o 3 porodice. zabilježen je Juraj Hazić. kao ŠćapanovićZelanović s napomenom: iz Gornjega Humea. ali g. 1675.—1792.

i 1681. U matici g. U matici do oko g. 1785. 1820. PavBia Dujića. 1792. možda isto što i Činčević. U popisu novoga stanovništva od g. do oko g. do oko g. D o m i n o v i ć u maticama od oko g. 1762. Č i m a z (nadimak: Čimak) doselili se-u'vrijeme mira nakon kandijskoga rata. Poslije sklopljenog mira naselio se u Sumartinu. zabilježeno' Čimaz-Činčević.U sumartinskoj matici g. 1778. s napomenom: iz Baške Vode. Nazivao se Torzija. 1838. uvijek s napomenom: iz Sumartina.. ' U popisu novoga stanovništva od g. jer je g. 1789. 1747. G r a n i ć u maticama od g. do oko g. 1747. i 1673. 8. zabilježen je Mate Terzić. s napomenom: iz B a s t a . i 1860. 5 Porodica je nedavno izumrla. D u j i ć u matici g. a drugi iz Selaca u Pučišća. U povaljskoj se matici spominje kum Dujić g. D e v i ć spominje se u matici od oko g. 1808. U popisu novoga stanovništva od g. Jedan je doveo sa sobom oca iz Z a g v o z d a . -Stjepan. 1672.. i 1779. kao Batošić liiz P o đ g o < r e . 9. 1672.. 211 . 6 U sumartinskoj matici g. U sumartinskoj matici spominje se Dogančić g. i to za samog rata. ali'se kasnije % ponovno vratio u Tursku. spominje se Terzić iz Zagozda.). 7. 1771. 1769..) živjela kod pok. 4. Nikola i Mihovil Dujić. 1747. Prema Božitkovioevu članku6. dio oko g. G a r ž a 1 o v i ć doselio se za kainđijskoga rata iz Z a g o z d a . -a u prazničkoj god. dva rođaka Ivana Čimaz.5 (zabilježeni su Jakov. 1896. zabilježeni su Mihovil i Ivan čimčević. s napomenom: iz B a s t a. od g. a i u novoj matici od početka. ali nije imao djece. Ivan. 1817. i 1826. veli se. 1842. a 'imala je. 1675. 1779.. 5. 1747..5 10. 1799. 1838. 6. 1860. prema matici. u anagrafi od g. da je prosjakirija Margarita iz Korčule (rođena g. 1675. prema matici od g. U Sel­ cima su bili kod popa Jakova Vranjicana. ali doselivši se iz Pučišća dobio nadimak Pučišćanac. 1678. 5 3. U poisitirskoj se matici spominje Činčević alias Katunarić. posljednji se put spominje u matici g. U popisu novoga stanovništva od g. j . ima Franić. 1777. Č i n č e v i ć doselili se iz Z a g o z d a. Jedni su iz Selaca došli u Sumartin. Grge. 1779. doselili se za kandijskoga rata »assassini e traditori« u Selca iz Brojtna kod Imotskoga. Oženjen u Sumartinu.: Marko Batoš i braća Batoš pok. t. nadimak Kovač (g. D o g a n č i ć Fran© s nadimkom Franić. 1777. s napomenom: iz P o d g o r e. Čimaz dicti Kovao..

1798. 1853. M a -n td i ć došetao se Petar detto Babin iz o m i š k e okolice. donedavno. 1817. M a r t i n č e v i ć Martin se doselio sa četiri sina za kandijskoga rata. 1671. 1777... 1860. župskim knjigama od g. Jurić-<Kačić. i to od početka novih matica. 1777. s napomenom: iz S v i n i š ć a. zabilježen Jakirev'čVlastelinović iz Bola. do oko g. spominje se'često kao Oljdan. g. ido oko g. s napo­ menom: iz B a s t a . 1845. t. J u g o v i ć u matičnim župskim knjigama od oko g.) i Akčić (g. od g.. s napomenom: iz P o d g o r e . 1777. K r a j i n a u matičnim župskim knjigama cd oko g.5 Kasnije se spominje vjerojatno drugi Mandić. s napomenom: iz V e l i k o g Brda. Kadčić iz Makarske. kao kum nofoil. s napomeiom: iz B r e l a . a s t o r 1 i j a Ivan se doselio za kandijsikoga rata. do oko g. 1672. J u r i ć II iz M a k a r s k o g p r i m o r j a. U XIX. 1877. 1808. U popisu novoga stanovništva od g. možda kao Ivan Alandić. 1868. P e r k o v i ć došaci kao f inanc. U matici se spo­ minje g. s napomenom: iz V r d o 1 a. g. Gvozdainovie-Mistrić. 1787. M'iiliče v i ć u staroj matici oko g. do oko g. s napomenom: iz V e l o g B r d a . ali je ubrzo umro. ponekada piše: Gvozdenović. 1792. godine 1859. . j . J a k i r u matičnim knjigama od g. ' j .. t . 1747. iselili. 1909. do oko g. i 1668. ali g. 1854. 1777.matičnih knjiga.G v o z d a n o v i ć u matici se spominje od g. 1838. Ponekada kao Jurišić-Akčić (g. iz K r a p n j a do oko g. do oko g.. Doselio se za morejskoga rata Ivan iz Z a g o z d a. 6 U staroj sumiartinskoj matici g.). od početka novih . 1833. O i j d a n o v i ć u staroj matici g. v. godine 1835. j . U Gilićevu popisu7 zabilježeno je Petar Mandić. ali se kasnije za kanidjskog rata preseMo u Sumartin. 1845. M. s napomenom: iz jPodgore. 1665.6 K o m a r spominje se od početka novih matičnih župskih knjiga. 1842.. U početku služio Ikod Jurja Ciccarelli detto Živić u Pučišćima. Kačić (kum). 1666. oženio se g. i svojim kuću ostavio fratru Petru Kumbatu. 1887. g. K n e z o v i ć detto Vangelić. u župskim matičnim knjigama do g. s napomenoim: iz P o d g o r e . 1830. 9 M r k o n j i ć u matici oko g. t. 1807. J u r e t i ć u matičnim župskim knjigamia od oko g. dio oko g.. 1666. J u r i š i ć u matiGium.

doseljeni oko g. R a d i i ć (nadimak: Porobija) 2 porodice. Arković-Rodić. ali g. Š e r k a 3 porodice. V u č i n a u župskim knjigama od oko g. R ASOTJCA Zaselak Rasotica (nekada Rasohatica) ima danas 15 kuća. 6 U popisu5 novoga stanovništva od g. U župskim matičnim knjigama Sumartina spominje se g. r a. 28. 1680. 1874. po nadimku prvih stanoivnika Radića* 1. u matici s napomenom. 1673. iz T u č e p a. 1815. 28. do oko g. 1672. S t i p i\ ć doselio se Martin za ikandijiskoga rata iz M 3/ JS. s napomenom: iz M ak a r i9 k e. 1879. T o 1 j a g a idva brata doseliili u Sumartin za kandijskoga rata iz B a s t a. koji su težaci. 33. 213 . do oko g. kao Mijić dicti Toljaga. S t a n e i ć (nadimak: Piraščević) 8 porodica. kao Ribarovi ć dicti Visković. 31. J i u k i ć 1 porodica. u novim župskim knjigama spominje se do okio g. A r k o v i ć (nadimak: Splićanac) 1 porodica. sve se ostale porodice bave i ribarstvom. U .. 30. V a r ž ' i n a g.: iz V e l o g B r đ a . 32. 1802. R i b a r o v i ć doselio se za kandijskoga rata iz B i a s t a . 1667. zabilježen je u Sumartinu Nikola Žarković). 2.: iz !Povaija. ali pori­ jeklom od novoga stanovništva iz Slimena. 1783.. 1790. umire Petričević. Na austrijskoj 1 specijalkarti naselje se naziva Porobija. g. starac od 70 godina. 1885. a onda u Sumartinu. 1867. Godine 1820. do oko g. zatim u Povljima. 6 U staroj matici od g. (Postojalo je u Sumartinu prezime Jarko vic ili Žarković.27. 1777. 1874. U matici do g. Karković iz H v a r a .. 5. Osim Radića. iz D r v e n i k a. 1794. 3. 1665. 1747. Doselili iz S um a r t i n a. U popisui novoga stanovništva od g. Doselili su se u vrijeme potpisivanja mira nakon kandijskoga rata (ŠtLmuri7 i brat mu pop Stjepan iz Zmijavaca kod' Imotskoga. Pot­ pada pod sumartinsku župsku crkvu. U sumartinskoj matici' od g. 1747. S t u 11 a u župskim knjigama od početka novih knjiga g. Doselio se prvi Radić u Rasioticu iz S u m a r t i n a pred 150 godina otprilike kao čuvar i obrađivač zemalja porodice Niseteo-Gazić. Doselili se iz S u m a r t i n a . s napomenom1: iz Ž i v o g o š ć a . 4. ali porijeklom od novoga stanovništva iz Rasta.početku se naselio u Gornjem Humcu. a g. P e t r i č e v i ć u staroj matici g. a g.5 spominju se braća Stipić. 1779.

1932. Ivan Stanišić. . Vj. Jurja. Stjepan Mijić. Vinko Ribarević. Petar Mandić. Vida. list 6—9. br. spomenuto 230 dobjeglih porodica: ».. Grge. ode u Pučišća: u Povija. Pavao Babić detto Konje. Marko Batoš. Ivana. fratar u Su­ martinu. 185—286. 9 juni 1672 a tutte le rimanenti famiglie. drugi Ivan čimaz rođak prvoga. zatim u Podbergrade. u Sućuraj. 1940. Postire. Mate Antulović. 1747. Ivan čimčević. Ivan Guljičin pokršteni Turčin. 1668. ibid. . 36—39. 1766. 1672. Ivan Knezović. Juraj Hazić. Luka Breljak . koji -ma je prepisao fra Ante Gilić. fratru Petru Kumbatu. braća Stanišić detto šare. Humazzo. Split. Ivan čimaz. Perka i Mate Dujić. Niko žute. U drugoj inačici istog dokumenta spominju se još Luka Batoš. g. a onda u Sumartin. F. šimun Pletikosić i šimun Žarković. 292. 3 St. Ivan Suzičić. dva brata Toljaga. 5 i 6 od 7. Toma Boroević. str. da je otišao na Hvar. Neres. što su dobjegli na Brač i naselili »Ponta di S. Nikola Dujić. Mihovil Suzičić detto Berošević. Za. Kristofor Gilić. braća Antulović detti Vičić. — A. br. Anton Dorotić pok. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina« u Vjesniku za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. braća Jerčie. Mihovil Aničić. Ivan Vlahinjić. spominju se porodice. Zagreb 1888. koju je sam sagradio. Mate Aničić. Zlatović: »Franovci Države Presv. Nikola Miletić. navedena su prva četiri doseljenika. i to: Mate Dorotić. VI. braća Aničić. Jakov Dorotić pok. Madirazza: »Storia di comuni dalmati«. zabilježeni su u Sumartinu ovi novi stanovnici: fratri. a kasnije se na­ seli u Sumartinu.LITERATURA I BILJEŠKE ZA SUMARTIN I RASOTICU: i Rukopisni Ljetopis franjevačkog samostana u arhivu franjevačkog sa­ mostana u Sumartinu pisao franjevac Andrija Stanišić iz Sumartina oko god.: »I morti di San Martino furono oltre ad un čentinaio e mezzo. Ivan Antulović. Stjepan Dujić. braća Salinović detti Boroević.. braća Jalošić. zatim Martin Stipić iz Makra kod Makarske i Juraj Solo iz Igrana: »queste quatro famiglie furone quali venero prima da abbitare nella detta Ponta«. Mihovil Batoš. God. i 8. što su se doselile u Sumartin prije morejskoga rata i za vrijeme rata. 2 M. Ivan Ribarović. Nikola. Giulio Bajamonti: »Storia della peste che regn 0 in Dalmazia negli anni 1783—1784«. 9 U dokumentu iz Velog Brda. Martin Martinčević. Juraj Babić. Slovinić: »Kuga na Braču 1784« u Bračkom zborniku. 214 . Mihovil "čimčević. sia permesso a coltivare nei luoghi Comuni . Jakov Dujić. Mar­ tino«: Martin Rude i gotovo istodobno s njim stiže Ivan Majstorlija. Luka Batoš. braća Batoš pok. Jakov Suzičić. Ivan Alandić. Ciccarelli. braća Serčić. sei delle quali in tale ocasione restarono estinte«. Za druge piše: ode u Humac. Juraj Gorsatović. Ai-^on Mijić. 1. Split. Mate Gilić. Babica . koji mi je prepisao fra Ante Gilić.. . Anton Komar i Nikola Solo. 1786. braća Pletikosić. — Dr. 5 Popis kod I. Mihovil Batoš..ibid. ovaj ostavlja kuću.. Venezia. »r 4 Dr. u Bol. žarković. Mihovil Suzičić.. Bol. u Nerežišća. . str.detto Suzičić. Deserto.. Poxischie. Mate Mijić. in numero di 110 a San Martin. 50. braća Dorotić pok. siječnja 1938. San Pietro e Milna sopra l'isola Brazza ricoverate s'attrovano. dok je g. Križan Gilić. na Braču se zaklonilo 110 obitelji. ibiđ. braća Stipić. Marko Vlahinić. 6 Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. Marka. Marko Šukadar. il che e ben molto in una villa che contiene appena settanta case. a zatim se nastani u Sumartinu. Otkupitelja i hrvatski puk u Dal­ maciji«. Martin Mijić. ibid. Ivan Dujić.« u Jadranskom dnevniku.« 8 Mladineo. str.. Sv. braća Babić. Mi­ hovil Dujić. Pavao Đujić. Salinovića piše. 7 Iz jednoga dokumenta. u Selca. braća Solović. Marko Suzičić. 64: Prema povlastici Morosinija od 9. Mihovil Branjić. braća Dogančić. Ivan je umro prije kandijskoga rata. str. braća Aničić pok.

da ih je nekada bilo više. Vuoda-" nović. Vidošević. Mikasinić. mjesna sudac. Babić. Kieljić. Kuzmić. prokurator puka 6 1637. \ Prema podacima. Bernardin de Thomasis de hac Villa. siječnja 1574. Babić. Po' predaji. valovi odnijeli pijesak i žalo. Kalafatovi Dvori. ć. Mačadivić. Polovinić. Zaneto da Venetia sa dva sina. Rananković. Margi&ić. ova: Rudina. Bori'čio. Radinović. Vele. Barb*ć. Božidarić.. Berčanović. Pred oko pedeset godina za jedne oluje. Kusanić. koje posjeduje G. Petković. Oubretić. Panezević.: Matthaeo Ulađigae. Karinčić. Na Ložu. koje je miore opet prekrilo. Plijanić. Bertonović. Pavlinovic. Mhatiović. u blizini današ­ njega dominikanskog samostana. boji su prfjiroli sol na Bolu 26. Pojedini dijelovi Bola imaju svoja zasebna imena. 7 Prezimena. Cvitovića Dvori. I. Ivana Krstitelja. kod Rata nalazi se ruševina rimske piscine. Bisković. Viasić. Koorinčić. Vuković.2 b) Nakon razoren ja bračkoga grada (Škripa). Mekjavić. Račić. [Panfiović. Duvić. tamo' se nalazio stari grad Elafuza. Opersić. Florio. Kod Bakraninovih. Martinica. Volcasio Catich 8 1465. 215 . Morgitić. Bjenačica. Anjijć. župa j. Nedaleko od dominikanskog manastira u predjelu Martinice vele da se nailazi na stare grobove. Nešto slično pričaju da su primijetili i između Borka i Rata. Rakisić. Ravonković. Jokisić. Antović.4 Nižetić ili Petrić (2 porodice) i Stipančić (1 por. Truitanić. bjegunci se skloniše pored južne bračke obale u predjelu Martinica. Pineze. Maionlkiovic.: D. 1462. Rokević. gdje se nailazi na rimsku i etrursku terakotu i lonce i stari novac. Puliizović.: Vinko Polovinić.e na Bolu osnovana g. Boranvić. kad su.: kurat Pava 1579. Morsinović.BOL Dominikanac Angelo Bojanie u svojoj raspravi 1 o Bolu veli: a) Na zapadu od sela nalazila se kao neka akropola. pučana. Milozević. kao i ostala -bračka mjesta. kažu da su se opažali na •plitkom 'morskom dnu tragovi nekih zidina. te su mi poznata na pr. Barhahovića Dvori. Pijaca. Dobretza Bersoi. Prezimena iiž BioSia u ispravama 1325. Konavić. U luci kod' općinske česme nalaze se pokrovi dvaju sarkofaga. Radičević.8 Marinović. Mesnović. Kusović. Vunjodić. Radinković. 1 Na zapadu od Bola. rektor crkve Jeronim Petriciiuis. Soljičić. Berhanović. V e i Put.) 5 1615. Donč . a kao župska crkva služila je crkvica Sv. Karaieljić. Nesić. Marinković.: Jeirolim Niseteo. Pendesić. Nogalić. Kod Šarturovih. Raglanin. Dutić.

Božidarić. Čubret'OV. Pendesić. Božičević. Žilić. Krajine.: Sepie. Hranotić. DlAndreis. Meštrović. Nikola iz Plame. Georgij iz Krajine. Krajinić. Mekjav. Raguisio. magister Grima. Nikoli ć. Redezović dietus Skrozinović iz Plame. Karmeljlić. 1607. 1611. Garbini. Marineević-Tuisa. Filizić. Frano. Solačić. Paskvalovie. Margareta Tadejna overo -Dmitrović. Kančerić..: Melkjavić. mgstr. Radičić. Vitnić. Tomašić.. de Tomasis. Polovinić. Maitko iz Dubrovnika.: Baričević. Sibiškin.: Višanin. Postolarić. Biondović. Buseni. 1608. Kozmačić. Oglobljić iz Nerežišća. Lalić detto Piero. Ve7 ioević. Garbinović. de bubre Tomić (Ciprijan). Nikolić iz Hvara. Avancanie \z Nerežišća. Harašić. Dutić. Buišiković. Prezimena u bolskoj mistici prvi put. Tusa. Barniić-Ma. Penecić. Raić. Lovrineić. Filipis. jPonžičević. Kmetović. Caltesi. Mar'niković alias Vuzić.: Kaistonović. Vuzić alias Mariniković.: Miilozetić. Bcrie'o. 1610. Marinković sive Tomić. Simić. »novizio« Raić. Ivan iz Paga. Petr&c'o iz Nerežišća.tić. 1609. Filipis iz Pustinje. Petković. Ni'seteo. Vojvcdić. Nikulorić. Coilović. Vitnić. Rokoeić. Petar Fra. Silović iz Donjega Hiuimca.Svirčević.ro iz Trogira. Marišić. Vidić alias Anjić. Marušić. Brešković. Juraj iz Mak a irske. spomenuta za /prvih 20 gođlina 1603. . Tomašić. Ferenčić.: Selapić iz Krajine. -M-ihiović. Margitić. Fabiricij iz Tro'gira. Nikulić detto Tenda »nunc« Gira (Ghirra). Kuzanić. de Lupiš. Anjjć. Šoljanović. Soljačić. Bi ković. Prodanić. Skrozinović. Mihaitiović. Tofhorović. Slavoi. Čubret : ć. Radić. Mihovil iz Krajine. Franis \2 Venecije. Hvarzić alias Nikolić. .: ser Zuanne de Cosmo. Pisinović. magister Tiberito. Tunsić. Ružić. N'kola. Martaliović. Nižetić. Gioni.fcković. 1606. Vcdanović. Bivadiović. 216 . Peiličer.: monacalis. Vuojković.: mistro Lovro Sartor iz Šibenika. Ukupno 265 popisanih. Čikarelović iz Gornjega Humca. Ranamarić. Glušić. di Ragusa. Tuskor. Vukjović. Sezunić. Matkovac. Bračetić. Petricio. Venđesie. Barbić. Hranotić ex Vukošev. Pešći'ć. Ka. de Andreis. Pasikvalinović Vužić. Nenadić. Di Filipis. 1604. Brakuiš'ć.Vuzieić. fPaisquall iz Venecije. Biodanić. Lalić. Jagodić. Vojlković. Furlan.ć dti Vase. Šćapanović.sive Hreljin. Stipičić. Pičinović. Martinović. Jagodić. Ničić. Gojić.Vuuačić.. Barcić. 1605. Donkov. •Šimetoiv'ić . Matić. Gubričavić. 1612. Salinović. Baibalić. iz. Toniić. Tarašić.

Anton Mestrovic.: natpop Ivam iz Nerežvšća. Popis (pučana) u vezi sia regrutacijom za bračku gfsiliju g. 1614. Per volić. Polenović. de Filipis. Vinko Nifeolić pok. Ivan Simić. Brarkušić. Ivan Bcžidarić. Juraj MahoHć. Jakov Sepić.: Donko Marinkov'e. Dinko iz Venecije. Juraj Radić. Ivan Anjić s bratom Vinkom. Juraj Radatović. Nikola Liovrinčić. Pro Raguzeo. Frano Nomlić.: Žuvetić iz Pučišća.: Hrilić. i. Petar Tomić. Ivan iz Šibenika. 1620. Frane Vojković. Manoli iz Vrboske. Zorzić seu Lukrić.: Martić. Covaeheus iz Hvara. Niseteo. Polovineus. Frano* Parolić. Toime. Se h i e r ia d i B o l . Pušković. Daniel Matunić. Antić-Pičić. Ciprijana. Ivan Marinovie pok. Mladinić. Jakov Kuzmić. Nikoila Kuzmić. Koimgričić. Jerolim Tomie pok. Nikola Viloević. Lodetović. Buchia. Ravčić. Vinko Lalići sin.. 1625. Cviteović. Mazolić. Martin Postolarić. Nikoga Mestrovic Markov. Vinko Tušković. de Martinis. 1617. Toma Pen­ desić. d'L' Doraiinis. Pavišić. Radić i sin.. Tušković. Radatović. DuškiOfvJć. Marko Avancanović. Vinikb Lalić. Šimun Tomić. Petar Soditrić. Petritij. Jerolim Marinlković Ciprij'ana. Sleč'ć ?). Mekjavić. Toma Franković. Vinko Benić i sin Jerolim. Vinko Sairtinov. Petrolic. Jerolim Marinković. Beloević. Ivan TriuJtanić i brat Petar. Pro Babi'ć. 1615. Ivan Đu!t. Jakov Luiević. Komoričić iz Makarske.ć. Biorovineić. 1618.. Ciprijana. Andrija iz Paga. Jerolim Karmi neić. Franio Marlnkiovlć. Marko sin Marka Raguisea. 1616. Ivan Matković. Nikole. Ivan Rokočić. Justiniani iz Venecije. Ursić »de Ni eha«. Juraj Batina. Guhr:e Marinković. Cueić. R o 1 o d e 11 a G e n t i B o l.: Oktavi jan.: Stefan iz Venecije. Vidošević. faber mag'lster Fra. Juraj Marinković pok. Jakov Soljačić. Marko Karmiljić. Ivan Ročičić..1613. JeMnić. Martin da Solin. Fredešić. 8rmić dicti Marinković. 1621. Ivan Šimetović. real Nikola Jagodić. Ivan Banovic. Juraj Sipić. Nikola. Marko Vidošević. Anton Hranotić. Babić iz Visar 1619. So~ kačić^Gabiler. Vinko N ikolie.ć.: Matković iz Gornjega Bumca. Nikola Jurlšić. Nikola Bračetović. Luka Nuić. Bratić iz Vrboske. Kranković. Pobrowc. sinom Jakovom. Vinko Lovrinčić. Zorzetić. Bethia. Jakov Tomašić i sin Marko. Bartol Mekjavi'ć.: magister Hranota." Matij Vrsialov. Nikola Pendesić. Peiidešić. Nigosić. Kragačić. Ivan Brizić. 1622.9 Anton Pieić. P. Toma Toraiić.: Hičić (Iličić ?. Marjetić. Laurentij Sartoris. Frane Svairtalović. Surtulović. Tonculo Vido­ šević. 217" . Vinko Mestrovic. Dojić. Mihovil jPolovineo. Jakov Pendesić. Bračetović. Vinko Marthiović. Juraj Batulić. Bavčić detto Panceta.no. Pašfeanim.ć. Viličić iz Vrboske (»acrilegio«). Vinko Anjić i brat Matij. Griman.jković.

Ivan Avancanić. 1679. Doselio se oko g. Dinko Pendešić. Juraj Brešković. zamjenik Marko Gutunić. Vinko Rokočić. Jakov Banović. Nikola Komoričić. Vođanović. 1856. 1625. Pirula. Jakov mistra sartora Toncula. njegov sin Nikola. Dujani Sikorić. Pasqual. Mate Banić. g. Kao Barbirić spominje se iz Nerež'šea g. B a r h a n o v i ć (nadimci: Gazda. Teina. u vezi s bračkom galijom. i 1629. među pučanima. 3. 1634. Ciprijan Jurja Čubretića.. 1747. Ivan Vidošević. Nikola Karmelić. 218 . 1930. Ivan Ta­ rašić. 1832. Nikole. Barhanović se nalazi u bolskim župskim knji­ gama od g. Ivan Radmilić. Vlaho Ivanović iz Dubrovnika. Ivana. Čami. kao kum sa Visa. 8 te g. bitke kod Zadvarja sa 150 porodica g. Nikola Ta­ rašić. Vinko Karme'ić pok. Doselili se Baćulini oko g. Toma Tornić Ciprijanov. Dinko Barha­ nović.Petar Brakušić. Petar Krainić. Juraj Buzanović. 1646. Petar Vonković. 1928. 5. B e r k o v i ć (nadimci: Barbirić i Pijković) 2 porodice. 1625. Nikola iz Dubrovnika. s naipoHienom: Berković zvahu se prije (»si ehiamavano«) Pijković. 1574.— Od iziuimrlih Babica spominje se g. mistro sartor Ton ćulo. g. Josip Polovineo. Cekmor-Oikinor. Mairiko' Kiuzmić i Bin Ivan. g. 1725. Porijeklom cd novoga stanovništva.9 God. Marin Obilinović. B ' a č i c 1 porodica. Karnieljić.Marko Karmeljić pok. Marko. Baćulin) 10 porodica.no vi ć. zamjenik Marin Banić iz Praznica. rnlstro. Vinko Vcda. iz D i c m a . među gale otima. Dinko Vitnić. Vinko Marinković. koji su primali sol g. Jerolim Barhanović. Steđaiife porodice 1. Ivan Dutić Matin. Juraj sin Ivana Jur jeviea. zamjenik Juraj Novaković iz Poljica.tić. Ivan Lalić. 2. 1618. B a b i c i porodica. B. 6.. porijeklom iz Bosne. Luka Tarašić. Vinko Margitić. Vinko Brakušić.Martinovic. boter Nikola. 1574.. Jakov Kandić. 7. Porijekuoni iz Poljica. Matij An j e . koji su primali-sol. B. g. Vinko Marinar. Ivan Viitnić.9 •4. Vinko Čiflo. Marijan Ljiković. 1633. iz Murv'ce. Prema tradiciji. Prezrme se nalazi među pučanima. Bata. Def. Oktavijan Nigosie. Dinko Brakušić. 1888. B a k o v i e 2 porodice iz M u r v i c e od g. Ivan Krstulovie. Nikola Ma. Vinko di Calogero. Prezime se nalazi g. A n t u n oi v i ć (nadimak: Jurašin) 3 porodice. Luka Dundatović. Juraj Bizeric. 10 dobjegli na Brač poslije. iz P o s t i r a . doselio se oko 6. Rovinjež. Ivan Trutanić. u popisu novoga stanovništva. A d u l i m a r (nadimak: Zaratin) 2 porodice.8 i g. iz Miraca. zabilježen je Barhanović iz Sućurja. Petar Nikolić. Doselio se iz Z a d r a g. Frano* Martinovic. Frane Vrsalović. Ivan Matrka Ragusea. Nikola Vitnic. Perković »ora« Berković. 1624. 1774.

Fajka) 3 porodice. 1688. 1715. Cvitković. C v i t o v i ć (nadimci: Babinovi. Porodica ise nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Prezime B. 14. B o d i o v i ć (nadimci: Šemper. Barsata. g. oko g. Šćapanović »in volgar« Scipioni. Kokotić. oko g. 1605. Pulentin) 5 porodica. i dalje Cvitović-Marinković. g. Kraljević alias Cvit g. g. 1717. i 1756. Krokala. 17. D e v i a n o v i c (nadimak: Rovimjež) 2 porodice. Ređezović dičtus Skrozinović da Plame. Bokotovi. 1631. Marin­ ković detto Cvit »e« Kraljević. Dakle. U župskim knjigama: Šćapanović »si chiamano« Cvitanić g. 1694.B r e š k o v i ć (nadimci: Maškulin. Gućor. Cvitanić alias Jeneralić. 1657. 1617. Pejković. D u b r a v č i ć (nadimak: špaleta) 2 porodice. 219 . 1724. 1603. u početku g. Prije su se nazivali Marinković. 1683. oko g. Falbijan Ber­ ković iz Starigrada. 12. Živac.. 1725. porijeklom iz Š k r i p a . 1641. 1612. 1686. Cvitković »chiamato« Dundo. spominje se s napomenom: iz Podborja. (kao kum) Cuvitović. 15. 1870. . Šćapan'io. 1834. Čini se. sa otoka Hvara. Šćapanović detto Ružić oi 1709. 1713.lx ali ju nalazim g. Šćapanić. Grubi. g. U bolskim župskim knjigama od g. 1834. porijeklom iz S t a r i g r a d a. Pulism'anin) 10 porodica. 1686. g. samo Šćapanović od po­ četka matice g. Busalo. Orijez. Od oko g. Golub.« Kasnije redovito samo Berković. 10. 1685. U popisu bračkoga plemstva od g. 1858. Mile. g. porijeklom iz N e r e ž i š ć a . 13. 1753. Jeneralić. Pijković.8.. g. oko g. — Vjero­ jatno doselili iz N e r e ž i š ć a . Č u b r e t o v i ć (nadimak: Tuiteja) 2 porodice. 1657. g. g. 1606. 1606. B e z e r i ć 2 porodice. Benika.. Marinkini. zabilježen je u Pražnicama fratar Bezerić. God. češće Skrozinović alias Bezerić (ili detto Bezerić). 1574. g.—1617. Cipal. god. da porodice Barbaric i Pijković nisu istog porijekla. 1621. porijekliom iz bračkog D o 1 a. porijeklom iz S t a r i g r a d a .r a ž n i c a . Šćapanić alias Kljunčević iz Gornjega Humca. U bolskim župskim knjigama cd g.F a b j a n o v i ć (nadimci: Zec. Pijković iz P . Tuonać. Kokosica) 6 porodica. g. se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Šćapanović »chiamato« Jeneralić.11 Za­ sebno prezime Ružić dolazi u početku matice od g. U župskim knjigama g. D o m i n i s (nadimak: Tapunera) 1 porodica. 9. koji su primali sol. oko g. Godine 1690. prije samo Skrozinović.. 1840. 1753. Gargurić) 14 porodica. . 1657. Cvitanić i Šćapanović alias Scipioni. 16. g. 1619.8 C v i t a n i ć (nadimci: Borovina.. 1686.11 U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se g. 1621. 11. između pučana.

Lalić sive Jeliinić. ali g. 1626. Baitelo. g. i g.9 među bolskim galeo1t. imamo Raić dictus Silo. prije iz S p 1 i t a. 1606 dalje). J u r i ć 1 porodica. porijeklom iz S t a r i g r a d a . kao: Karmeljić. Pika!©. vijeka. 1772. 1869. g. 1735. v. god. 26. Lalić detto Jelinić. 1872. K a r e i o v i o . iz Gornjega 220 .). U župskim knjigama od početka g. Ugorić. Jelin'ć] se spominju i u Postirima u matici od početka t. Prije su se na­ zivali Marinković. Inglez) 6 porodica. K a r m e l i c (nadimci: Bjeninovi. od g. i dalje Karmeljić dicto. iz makarskog G r a c a. a g. oko 28. Jagodić. Lalić alias Jelinić. 1606. 1688. L j u b i ć (Gliubich) 1 porodica. 20. 1604. Samo Jagodić dosta je često od početka (g.mia. Prema predaji. 22. 1694. Bairbosić) 26 porodica.8 19. 1700. J u g o v i ć (nadimci: Tumora. kao novi stanovnici. oko g. Karmeljić-Žuvanović.. Prezime Lalić zasebno je iui XVII. nalazim Marin­ ković i Florio zasebno.) kroz XVII. Vjerojatno' prema nadimku Cvit. oko g. 1723. Sađanji nadimak Je­ linić dolazi u župskim knjigama zasebno. Raiić-Sopanović detto Karmeljić. ali kao Silo vic dolazi g. (g. Ikoji su primali sol. porijeklom iz S e l a c a . doselili se iz S u p e t r a oko g. F l o r i o (nadimak: Jairanundović) 2 porodice. F r a n u l i ć 1 porodica. 1675. 1752. iste g. porijeklom.18. od g.(nadimak: Jelinić) 3 porodice. a kasnija je ruka nadodala u 'župskoj knjizi »ora Carelovich«. g. 1603. Karmeljić »or« Pirka. kroz XVII. 1670). g. J o s i p o v i ć 1 porodica. j .često od g. 1717. porijeklom iz S t a r i g r a d a. 1673. 29. I v u i l i ć (nadimci: Mateša. i dalje Karmeljić detto Žuvić. češće se spominje u župskim knjiigaima Karelović. također i Raić dolazi zasebno od početka (g. U žup­ skim knjigama od g. g. 1876. g. "Žuvanović. J a k š i ć (nadimak: Čokrić) 2 porodice. 27. vijeka. među pučanima. 1694. 1623.. 1924. 23. g. ima i Kalerović. G l a s i n o v i ć 1 porodica. porijeklom iz B a š k e V o d e . 1574. Florio u žiuipskim knjigama o$ g. 1851. g. 1625. udala se Kaluerović. 1694 i dalje Karmeliić" detto Hajduk i detto Barbošić (g. 1603. doseljeni poslije g. 1703. Žuvić. G r e g o 1 porodica. 1681. vijek i početkom XVIII. Maina. često aia Bolu od početka župskih knjiga (g.. Buortolovi) 6 porodica. 24. Hajduk. g. 1672. 21. 1694. God. dolajzi kao L alio detto * Piero. Joana vulgo Žuva »figlia di Carmeglich detto Xuvich«. dicti ili alias Jagodić. i to dosta . vijek i početka XVIII. iz „ K r u š e v a u 25. 1625. po nekada: g. Često dolazi u knji­ gama s nadimcima: g. 1610. Porijeklom iz M aik a r s k o g p r i m o r j a. Ma­ ri nlković detto Cvit). 1645. 1584. g. oko g. Pirčić. Lalić W g d Jelinić. porijeklom iiz Murvica.

1625. što izlazi po krštenj'ma vršen. Bak.). I Žuvanović je nekoliko puta zasebno zabilježen g. prema tradiciji. K u i š (nadimci: Franković. n i n č i ć (nadimci: Kalafat. 38. Kurilo. 1699. ko.g. porijeklom iz T i u č e p a (oko< g. 8 God. U popisu pučana. a među galeotima g. iz D u g op o l j a (oko g. iz L o v r e č a . Lukinovi/ Dcmišjat) 14 porodica. išlpadić. KarničićBile. U sačuvanim župskim. 33. 1574. iz K o m i ž e. Cvit. koji se nazivaju Tomić. 1845.zivajui starim prezimenom Marin­ ković alias Vuga. ima Co^meglich i Jagodich. 1606. Mijarić. iz P u č i š ć a . koji su primali sol g.. g.:i su prim'oi ol g. Misir. Huimca . Rade jPipeta. a sad Vužio (Vusio). Cvitković i Kraljević. zatim Vuž'ć.8 i među galeiotima g. Porijeklom cd novoga stanovništva iz Bosanske Drage. Kačić. 1740. Guljermo. Od g. M a 1 v-a s i j a . 1724. Karničić »ora Ursulich da sua mai&re Or sola«. s nadimcima: g. Kulišić) 2 porodice. 2 porodice.. L a l i ć 2 porodice. Čubrićević.im od mojih predšasnikia: molbo ireverendo Maestro Fra Sisto Filippi curato e molto reverendo Pre BaviMere Fra Valerio Maitinich Martini MaHinis. ali ovo prezime nalazim na Braču u popisu pučana. K u z m a n i ć (nadimak: Pešutić) 1 porodica. 1625. 1696. U popisu pučana. postojala je porodica Žarković dictus Ursulić po Ursuil'i. 1820. porijefelom iz Sp 1 i t a (oko g. dalje. boiski župnik Marinković-Totmić zabilježio je: »Od Marinkov'ći proizašle su mnoge porodice. BelotoviLipinovi. 32. . j . 1859. porijeklom iz s p l i t s k e o k o l i c e . Možda — prema tradiciji — sa otoka Hvara ili Visa. 1885.). M a c a n o v i ć (nadimiak: Mijotovi) 1 porodica. 39. i 1747.. Tocil. Gierolamo Carnincich. g. K. K r a l j e v i ć (nadimak: Balarin) 3 porodice.9 K a r . 1574. 1908. koje opet imaju svoje nove nadimke. 1843. K u k o č (nadimak: Bafkranin) 1 porodica.-1574.10 spominje se Mihovil Ursulić detto Žairković. Nekoje se na. 1643. M a r i n k o v i ć (nadimci: jšimić. porijeklom.30.9 K a t i ć 1 porodica. g. (oko g. 35. 34. Pusa) 20 porodica.1747. Hrape. 1362. 1681.9 Godine 1755. koja je 'bila baba Ursulićeva »fu< di časa« Žarković t. Čubretić. dolazi Cairimeglich i Carmelich u popisu foalslkih galeota. Amerikan. U popisu novoga stanovništva od g. 36. 1625. il qua! Pre Mai> 221 . Šmiko. a idoseliio se. iz' M a k a r s k o g p r i m o r ja. Tomić od Ciprijana i od Tome. oko g.). g. Tomić. već g. 37. Marinkovići su svi. spoiminje se u manastiru »novizio« Raić. Bilić.. 1700. Karničić detto Kalafat.). 1671. a tako isto i Jagodić.8 nalazim prezirno Karmo: ć (Cairincich). knjigama spominje se od g. alias B:'le. 31. koji su primali sol.

Spada g.. 1605. Marga­ rita »vocatur Cancera« g. 1735. U župskim knji­ gama od početka kao Mekjavić detti Vace g. i 1743. Čubre Marinković g. 1697. 1684. Tomić alias Lučić g. 1608.. Marinković alias Fabjanović o. Marinković detto Fabjanović god. i dalje.n vi isono piu. a prema tradiciji...) 2 porodice.. Marinković dietus Spadić g. U popisu pučana.: Marinković sive Tlomić ' g. Marinković-Spadić alias Franić g. 1751... Marin­ ković detto Tomić g. 1745. porijeklom iz Š k r i p a . 1735.... Marinković alias Čubritović g. vjerojatnio iz D o l a . or a sono estinte le Famiglie di tal Cognome.skoj tradiciji. 1625.. 1614.. ecc.. Čubre Marinković g. e il sopra Cognome e Radoppiato. 1614. Marin­ ković detto Jurko g... 1703. iz Bosne.. come il Cog­ nome Marincovieh aquisto in 360 Anni il sopracognome di Cviitovich. 1744... '1619. Mekjavić sive Vace g.. i dalje. ... 1688.... 1639. Marinlković-Spadić »poi« Franičac g. 1611.. 1 por. Čubretović sive Marinković g.. Marinković-Tomić alias Čubričević g. 1755. 1656.. Čubrefcić g.. Simić ig. Oancera (Kančera) »mi pare« iz V r b a n j a g. 1604.... ora cosi ehiamati. Mekjavić g.. Marinković alias Čubričević g. Marinković detto Simić g. 1727. 1736. Tomić g. 1669. 1719. 42. 1751.•tinis gia 150 i piu fu Parente col. Marinković »idictus« Čuibretović g. 1713. porijeklom. 1611. 1756. che sono il Signori Vusich detti Vusio. 1605. Marin­ ković alias Tomić g. 1729. — »Molti di quest! Cogncmi. 1730. 1755 i dalje. 1611.... 1731. 1604. 1611. Čubretov g. 1744. che :si leggono nei nostri liibri del Convento e in particolare nei Libri idi Battezzati. Marinković vulgo Spadić g. 1616. 1653. koji su primali 222 . 1603. idi Vuga. questa Isola«. knjigama ovo se prezime (Mairiinković) nalazi odmah na prvim stranama.. 1631. i 1757. Fabjanović g. 1753. e diii molte Famiglie il CJognome. Marinković-Tomić detto Turchetto g. 1610.. 1674. M a t u l i ć (nadimak: Dobro Jutro. di Tomich. Li šimich sono Marincovicli. 1683. 1721. ora mo.. 1739. 1629. Marinković-Tomić alias Lučić god. e anco triplicato. 41. Vicenzo e Zuanne Marincovieh detto Vuga o Vusiio. 1703. M a r t i ć 1 porodica. Mekjavić detto Kančević g. 1610.. 1699.. 1698. 1603. 1629... porijeklom iz Zvečanja. 1670... M e k j a v i ć (nadimak: Vocetović) 3 porodice.. Tomić de Čuifore g. 1732. Nicolo Marine•ovieh Vusich. 1619. Mekjavić idictus Vace g.. Mekjavić alias Vace g... Marinković vulgo Kraljević g. Tomić detto Marinković le« Lučić g. i 1618. 1662..« U župskim. Čubretović g. 1624.. Marinković-Tomić »nunc« Turchetto g. Marinković alias ču'bretović g.. 1699. Marinković sive Tomić g.. Simić dieti Marinković g. i quali sono stati aggregati al Consiglio di.. Spadić g. rev. 1606. Marinković detto Spada g. 1611. na pr... Tomić aiKas Čuibretović g.1723.. 1669. Kančević g.. 40. ali prema škrip. Marinković-Cvit-Kraljević g: 1725... 1729.. 1747.. 1743.... Čubričević g...

Ali imamo i samo Tarasić g. d. 1741. 1622. u župskim je knjigama ovakva bilješka: »Tuscovich si chiamano Bracussich perche sig.). g. 1708. Pored prezimena Radić poja­ vljuju se ubrzo nadimci: g. Piero Tuscor si era maritato o meglio ammogliato 'con Maria Bracussich«. oko god. 1735. (nadimci: Boćineto. g. Nešto kasnije. Radić alias Ban. ( P e t r i ć II. 1678. doselili se u XVIII.. 1882.. 45. spominje se kasnije: g.9 43. 1678. 9 50. s napo­ menom: iz H v a r a . g. 1878. P a . Radić »overd« Tarašić. ku­ muje jedan Radić iz Dubrovnika.. i t. 1574. g. P l a n č i ć (nadimak: Muje) 2 porodice.. O s t o j i ć 3 porodice.. 1746. 1631. u popisu bolskih galeota. Ba­ nović i Franković.. nalazi se prezime Mekjavića. 46.sol g. vijeku. samo Čučić g. iz D o l a n a H v a r u. 52. Radić dictus Banović. g.9 48. 1625. 1738. P e š iu t i ć 2 porodice. v i č i ć 1 porodica.. prezime Banović. 1635. 1756. 1655. Brakušić se nalazi g. te 1699. 1672. 47.. 1735.. Vjerojatno sa otoka H v 51. g. U župskim knji­ gama od početka matice (g... g. Prije se zvahu Brakušić. 1610. oko g. 1672. 1757. 1754. Radić detto Tarašić. P u l i š e l i ć (naidimak: Batistić) 2 porodice. Radić vulgo Ban. samo Nikolić od g . Intra) 8 porodica.. 1737. 1655. Brakušić detto Plenković. . Osim toga. U žup­ skim knjigama od početka g. 1733. Radić vulgo vocati Ban. S time u vezi... s napomenom: iz Škripa. Petrić »detto« Ni­ kolić g. iz S t a r i g r a d a na Hvaru. ali g. ali g. P e t r i ć 1 porodica. Tarasić. 1851. 49. 1604.. 1656. g. oko g. Godine 1725. 1699. R a d i ć (nadimci: Simičić. 1625. i tako su 'zabilježeni od početka matice (g. g. Nikolić-Petrić gč 1641. g. oko' g. Nikolić Čučić g. prema tome g. [Prezime Nikolić na­ lazi se i u popisu bolskih galeota g. 1728. Čučić (Nikolić). i 1734.8. i dalje Ban. iz Š k r i p a . i dalje često i s nadimcima: Nikolić »detto« Petrić g. također i u popisu bolskih galeota g.1603. 1625. 1611. iz K o m i ž e. Nikolić alias Petrić god.. 1755: Franković detto Radić.. M i l o š 4 porodice. s napomenom: iz Zastražišća (Piame). Zabi­ lježeno je g. 1701. 1607. U župskim knjigama g. 1688. Petrić g. Radić alias Tarasić. Banovac. 9 223 . 44. iz V r b a n j a na Hvaru.. Kao Plenković spominju se od g. đ. 1681. 1744. 1626. dolaze zasebno prezimena Radić. Kasnije. g. iz B u d v e (Maine). 1686.). 1724. 1815. P l e n k o v i ć (nadimak: Bortić) A. 1625. 1608. Postojao je naidimak Plančić-Cvitović. 1609. U popisu bolskih galeota. Božji Čovik) 6 porodica. Pulišelić vulgo Batistić. 3 porodice. Braktušić vulgo Plenković i t. 1625. 1669..

a 65. a kasnije redovito. iz D r a č e v i c e . 1603. Stanušić »ora« Budva iz . Base) 6 poro­ dica. Prez'iime Hreljin dbliaizi u maticama od g... 1704. 1630.i U miaticama od g. 1612. 1745. iz M u rv i c e . 1633. porijeklom od prezrmeoia Marinkovic i Tomić. i 1729. 1589. Serventi (sin) g. S e r v e n t i (nadimak: Zuvančić) 4 porodice.8 i među galeotima g. Š u i m i e 1 porodica.1 i dalje. 1713. v. Š i m u n o v i ć 1 porodica. 1753. oko g.čić vulgo Bumbić. U popisu gornjoselskih vlasn'ika pašnjaka g. s napomenom: iz Povalja. Maorinković-Tomlć »nunc« Turchetto i t. 1727. među galeotima. a tako i kasnije. 61. 59. 1688 Marinković-Tomie detto Turchetto. 1614. Haržić alias Nlikiolić. s napomenom: iz Rim'ini. U početku matice g. (Kao Haržić od g. oko g.) Vodanović . Tomić vu'go Turchetto. g. 1606. T u r k e t o 2 porodice.12 Isto prezime (Šoljanović) u bolskoj matici g. Pori­ jeklom iz Po'ljiica. Š ć e p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 4 porodice. oiko g. Haržić. i dalje Hrelić. 1736.53. Serventi de Fano R i m i n i . iz S t > r i g r a d a. S t a n u š i ć (nadimak: Budvinovi) 2 porodice. Porijeklom iz G o r n j e g a H u m e a. nalazim Š. 1669. Samo Buanibić g. g. 1875. 1606. s napomenom: iz P r i m o r j a .. 1753. jedna bilješka veli: »djed je bio Marinkov'ć a l i a s Vuga«. Viciko i Ivan primljeni su u bračko^ plemićko vijeće g. g. Serventi-da Rimini. a g. 1625. Vužić. 58. 54. Stanuš'ć alias Budva. V e n t u r i n i (nadimak: Puiz) 1 porodica. g. g. s kasnijom napo­ menom: »or Ale o Vodanovich«. i dalje Vusius. 1655. Spominje se prvih godina matice (g. Tadić iz Tuičepa. 1888.. i 1701. H. : 60. Prezime se natezi i u [popisu pfučana od g. U maticama se spominje: g. V o d a n o v i ć (nadimci: Bon. a g. God. g. 1745. Š i m e t c v i ć (na'dimak: Petrović) 3 porodice. T u š k o v i ć 1 porodica. 224 . g.M a i n e. Bumbić-Soiljačić. 1687. U maticama g. iz ' P o d g ©ire. 1921. Braća. Hreljianović..? 55. iz F e r m a u Ita. 1623. Vusio. Spominje se prvih godina matice (g. 1731. 1699. g. g. Vužić (Vusio).9 . koji su primali sol.10 U miaticama cd g. 1719. g.). d. 1727. 57. Tušković. 1625. . 1606. 64.13 63. spominje se Šoljanović. g. 1708. 1735. 1630.ll j. g. Prezime se nalazi u popisu dobjegloga novog stanovništva od g. jPolac) 6 porodica.se nalaz: u popisu pučana. God. ali g. U maticama od početka (g. 56. često u XVIII.) kao Tuskor.koji su primali sol. Šiiimetović alias Hreljić. zabilježen iu Podborju. U maticama g. Solja. 62. Miždrak. Tomić alias Turchetto.9 U župskim knjigama g. samo Budva. 1747. 1694. Š o l j a č i ć (nadimci: Misirić. 1729. 1603. V i 1 i č i ć (nadimak:' Šartur) 3 porodice. V u s i o 1 pioirodica. God. . 1574. 1742. porijeklom od prezimena Marinkovic. 1574. 1712.

J=P .

.

.^ 4 . < c » X •• *y*+ f ) — e^* 0ao«««"it4fof&UfHr * Sr^ " « Jk issda'** © w&cer/ca Q»«meznca *«"*«* * • • " PUC /se * • ^^^vT^V VĆVLJ*. « * > > * . ^\_^^ .* " ..mimo* {qalut) i n * /oQstHrž*vi(% ^ ^ \ // K A ^ R T^ &• # r QBCL _/ • t~*+-* K AM A.r " r-f .^ v OTO U 3RAG fi/tnfo (Vanctsfxya. .ZOOOOO n<*se£/a) *- V ry *'*^ V ^ v T^*^ > . . -<^ *w/»»4. **•«/* * / <.P****v^—Y.• ^•"N>7 7 ~ o v * OMfCroo* fl efcte* O0*«s/e Mamca. J. L.

.

• . g. A n d r e i s u bolskim župskim knjigama od početka (g. 1665. 1653. kao Hodžić g. Vidić-Anjić-Bailo. zatim" Aljadić. nalazi se to prezime među bolskim galeotima. Kao Avancanović i Avancanić •g. i među galeotima g. Nenadić dicti Jaković. Anjić viulgd Bailo.) Vidić alias Anjić. A1 a d i ć u bolskim župskim knjigama g." .11 ' 3. B a k u 1 i ć u popisni novoga stanovništva u N e r e ž i š ć i m a Cg. g. 1724. Beriković alias Baloi i Baloević. 7. Ivan Alandić. g. 67. 1603. g. iz S p 1 i t a. N e r e ž i š ć a. 1878. i kroz XVII.V i d o š e v i ć (nadimak: Svilo) 1 porodica. V l a s t e l i č i ć (nadimak: Jakirić) 1 porodica. Anjić iz Bola. . 1620.. 1698. g.Zbornik za narodni život i običaj« 15 2T25< . God. zabilježen je u BlaJcima Bartulović-Puović iz Makarske. kao Beloević.14 u popisu bračkoga plemstva od g. iz V r b a n j a . g. Hailadić. koji su pri­ mali sol g*.). U maticama zabilježeni od g. g. 1625. U bolskim župskim knjigama od g. novog stanovništva od g. Doselili se kao novi 'stanovnici. 1605. 1375. 1574. U popisu bračkoga plemstva od g. Andreis alias Andrijević. s napomenom: da P l a m e t. 1704. od g. ali i alias Ivellii. 1728. 1752. . 1788. 1747. g. j . Baloiević. Nenadić u bolskim maticama od g. Vlastelinović detti Jakir »o« JaJkirić. 2.9 U Dolu kumuje g. 1657. 1606. kasnije samo Bartulović. s istom napomenom i g.iz: . 1702. kao Veseličić alias Bartulović. 1835. Vidić detto Anjić. 1604. 1729. Jaković-Jakirić (Vlastelinović). V u k o v i ć 1 porodica.8. 1636. ali su neki došli na Brač i prije kandijskoga rata. a HJođžić-Bakulić g. s istočnog . Izmnrle ili iseljene porođjice 1. Anjić alias Vidić. 1908. 1717. 9 5. 68. a tako1 i dalje kroz XVII.dijela Hvara).) Baloević. — U popisu sumartiriskoga. B a r t u l o v i ć u bolsikim maticama od g. 1748. 1748. g. 1674. (i 1669. klerik Bartu­ lović. g. 1747. g. 4. i dalje Jakirić. 1716. u ispravama Baloy Climpsa g. B a l o e v i ć zabilježen u maticama g. A v a n c a n i ć od g.11 ali i u popisu^ novoga stanovništva 10 Baliogevich (g. vijek. A n j i ć od početka. Jakirić-Vlastelinić s napomenom: iz Bola. 1746. 1734.) kao Barfculić. ' • 6. i 1747.' vijek. 1718. 66. g. 1748.). Prezime se nailazi1 i u popisu pučana. g. kao Bakulic-Oxich (Hodžić). (jedno vjen­ čanje).Neki. bolske matice (g. oko g. U sumartinskim se župskim knjigama spo­ minje^ g. 1625. inače (na pr. s -napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1688. 1657. . 1756. 1752. su Vodanovići od novoga stanovništva. a u Bnažnicama g.) kao D'Andreis i De Andreis. 1747.

1709. 1724.) ili Bonsichievich (g. ali i Bračetović od g. ali možda i kao Boričević (?) (g. udaje se G. 1603. D o b r u n i ć u drugoj polovini XVII. 1612. 1625. 1615. god. D v e r d i k o v i ć u početku XVIII.. 1604.. v. iz P i t a v a. i dalje češće u župskim knjigama kroz1-XVIII. nestaju početkom XIX. (oko g. 1603. iz N e r e ž i š ć a . U Pučišćima kumuje g. g. i prvoj polovini XVIII. B o z i d a r i ć od početka matice (g. koji su pri­ mali sol g. ali više puta i kao Božeđarić. g. g.. koji su primali ©ol g. (oko g. 1606. v. F u r l a n u početku matice (g. (oko g. 16. 1611. često De Philipipis. G a r b i n u maticama od početka XVII. de Filippi i Philipipis. 1606. v. v. 1623. v. 1716. inače Filipović. 1664. Dufcić vulgo Goja. D u t o v i ć u prvoj polovini XVII.8. 1699. 17. Samo kroz XVII. 1603.. Prezime se na­ lazi i u popisu bolskih galeota g.. D u r a k o v i ć sredinom XV1H.. 22. a g .. 1765. 1678. Garbini. iz M a k a r s k e. g. B u n t u 1 i c prvi put prigoidioan vjenčanja g. v.). g. magistri Joanis idicti Furlan. iz T r o g i r a . s napomenom. Garbinović.) s napomenom: iz Š i b e n i k a. i XVIII. a u Pražnicama g. 1721. F i l i p i s od početka matice (g. 1574. sa Šolte. 1628. 1629. (oko g. magistri Garbinović. 9 19.. 1619. 1603.) dalje kroz XVII. 14. 12. C e r e n e ' o spominje se u početku XVII.) iz [Pirana.) do sredine XVIIL v. 24. v. U popisu veslača za bračku galiju g. (oko g. 1629. udaje se Garbinović iz Pri­ morja. v.. Dundatović. 1694. 1606. 20. s napo­ menom: iz Miraca.8 a kao Bračetović g. Di Filipis. v. 1666. v. 1688. Prezime se nalazi i u popisu pu­ čana. v. F r a n i s de Venetio u početku matice oko (g.) ili Borichio (g. iz S p il i t a. 1670. Furlani. 226 . 1614. s napomenom: iz M a k a r s k e i s bilješkom: »naque 1641 sposo Radovan Volgarmente chiamato Allegretti«. D u t i ć spominje se od početka u župskim maticama (g. spominje se Garbinović iz Makarske. v.). 15.).. Kao Borichio u popisu pučana.) kroz cio XVII. oko g. 1706. 1608..9 11. Č a i č e v i ć se spominje početkom XVII. God.). Vjerojatno isto što i Cerineo u Škripu. 13. 1625. Garbino iz Bola.. B o ž i č e v i ć od početka matice g. kao BuntulićBude. 21. g. 1606. v. F r a r o magistri.9 18.. 23. D a p r e t o u prvoj polovini XVIII. U Dolu kumuje iz Bola Furlani g. 1699. da su izumrli.). g.). 10. 1603. 1574. u popisu galeota. v.8 Sutivanski Nadali također su od porodice Božičević iz Poljica. B r a č e t i ć od g. 9.! God. 1750.

Čini se. s napo­ menom »ex Vucosev«. Vukoseo (Vueoseo). 1603. K a n d i ć se spominje u XVII. 1632. 1609. Vu­ ković. Vjerojatno stara bračka porodica iz Gornjega Brača. 1711. 1624. g. 1707. g. 1625.prije javlja na Bolu: g. 1744. 1745. Vjerojatno je s ovim u vezi i prezime .Dmitrović. 1622. 1606. (oko g. v. dalje. s napomenom: iz V e n e c i j e . gubernator Gaspari..). g. 1610. prezime se nalazi i u popisu bolskih galeota g. Hranotić detto Vuković. 1Q12. a kum Dmitrović g. i 1721. J u r i š i ć prvi put zabilježeno prezime u matici . 30. 32. (g. 1631.. 28. 9 '.. iz G o r n j e g a Huica. iZatim porodica Žarković i Ursulić. udaje se »filia D. g..25. samo Hranotić često od g. domini­ kanac Lrtipi. često do g. 1735. i 1725. U prvoj polovini XVHI. 1616. 27. Ursulića nalazim i kasnije. časa Xarcovich«. 1632. 1628. 1712. 1649: Anica »dr eonte Zorzi Cacich«. ženi se jedan Goić iz P r a ž n i c a . v. g. 1625. Hranotić detto Kika. a g.). g.—1607. Jedna Kačićka spo­ minje se 'g. 1610. 1625. udaje se Hraruoitić detto Kika. Hranović. 1646. (g. jedan Kačić je prior. g. 1744. (»Gaspari capitanei Gacich«). 1606. napomenjom: iz N e r e t v e (Galešić »fu da Narenta«). 1719. i 1751 Hranotić alias Vuković. 1688. g. na pr. Vuković od početka matice g. 1668. spominje se g. "g. 1625. kao kum Margareta Tadejna overo Dmitrović. g. K a č i ć se spominje u maticaima kao kum g. 1674. Gaspari Cacich«. g. i 1680. v.9 227 . i 1632. G l u n č e v i c se „spominje oko g. g. Žarković dictus Ursulić.. te u popisu bolskih galeota g.) Justianović. . Hranotić detto Masavina (Moglavina ?). 1665. g.. među bolskim galeoitima g. g. 162*8. g. i 1638. Orsola fu di. god. g. kumuje »Zorzi Cacich conte di Ba. Kranotić. 1718. g. Prezime se spominje do sredine XVIII. Griman. I n j u 1 o v i ć u prvoj polovini XVII. Jurišić-Gajlešić s kasnijom. g.. 1603. 1705. udaje se Hranotić detto Mengo. 1631. pored kuma Ursulića nalazi opaska: »fii nome di sua madre Or sola qasail fu figlia di Cacich detto Xarcovich. nalazim Gubernatorius Gaspari Dmi­ trović. 29. J u s t i n i a n i oko g. 1626. 31. g. de Lupiš.china«. Kikić. Kranotić. g. 1740. Gasparo i g. v. dakle iz B a ć i n e kod Graca. 1715. 1612. g. 1716. 1751. magistri Griman.„ g. 1654. kad kumuje g. Capt. 1706. 16l3. G o i ć spominje se u početku matice (g. a 1674. g. jer g.pri udaji g. jer se g. koja se porodica i. 1654. *** 26. Griman s ^kasnijom opaskom: »anco Grimanovich o Hranotich«. udaje se Mengotović detto Hranotić. 1618.. Hra­ notić vulgd Kika seu Kikić.). udaje se HranotićGrimanović sive Jiurice. da se na porodicu (porodice) Kačić odnose i druge 'bilješke. H r a n o t i e spominju se u matici od početka. 1674. 1626.

1610. 1605. 1625. (g. 1734. 43. g. v. s napomenom: iz B e r g a m a . v. ajli umire iste godiine. 1608. K u r t e l a č i ć alias Tomić sredinom XVIII.9 i u popisu pučana. u popisu bračkoga plemstva 11 Crancovich (de Cranchis) . 1619. Michael Crancovich orator g. 39. 1405. 1574.). (g. magistri Ličini.) mistro L. kćerka magistera Fabriio sive Kovačević sive Viculinović. g.33. g.18 Vrsalović spominje kao skrbnika maloljetnom Matiji Nižetiću-Petrulli (g. • 1752.. K r a j n i ć početkom XVII. 1715. od g-. K m e t o v i ć (g.10 U Dolu kumuje g. 1751. Konigričić ?). 1751. i 1742. v. Petar Krajnić. Kovačević dicti Loloitović iz Starigrada. nobili di Spalato e della Brazza. u popisu novoga sta­ novništva od g. ali također u popisu bolskih galeota g. 1703. u matici na Bolu kao Cranco g. K o v a č e v i ć ženi se g. 1625. s napo­ menom: iz M a k a r s k e . Fabri iz Bola. po­ staje biskup u Hvaru. K a m o r i č i e (g. g. 1608. koji su primali sol g.. 1672.. dominikanac Vileničić g. pašnjaka.anchis g. 1619.. »figlio batezato Vicentiius Cranco vich«) u početku XVH. ženi se K. faber Ličini. 1615. 1735. 41. t e g.8 42. L i č i n i (Ličini) krajem XVII. v. jednom Kosovićevom iz Sybregha. koji se nastanio u Sutivanu.% koji su na Bolu pri­ mali sol: Gusovieh.17 messer Pompeo e Geremia frate^li Cranco. 1753. 1738. g. v. 1398.). oženio se g. K o s a l i ć detto Banjol oko g. U Bobovišćima kumuju iz Bosa. natpop nerežiški opisuje Brač.8 Definis. 1742% i 174. de Granico Tomas orator 1455. 38.. g.). 1421. iz S t a i r i g r a d a (otok »Hvar). Vileničić Kovačević g. udaje se g.. u matici (g.): »ser Michel o Michoi Cranco da Gradaz sopra isola stessa«. 1694. 228 . u popisu bolskih galeota g. 1701. 1628. god. i 1636. 34. Fabri. 35. u popisu pučana g.1. sa P a g a . Porijeklom ' i z V i s a .). K ir a n k o v i ć ili Hranković (g. 1629. 1742. g.16 i 1466. L a l i n o v i ć (ili Sailinović ?) u početku matice (oko g. 1610. 1628. 1723. a g. Gsmetović ?) više piita u početku ma­ tice od g. 36. 1715. K u z m i ć u maticama u početku XVIII. Domnus de Cr.3 iz P o d b r e g a . Komovčić ?) oko g. f42015.spominje se nasljednici Jurja de Cranchis (pašnjak Vošćića). K r a g a č i ć početkom XVII. u popisu •bolskih' galeota g. 1747. Kovačević alias Lolotović iz Starigrada. (udaja).—1487. 1754.. 1574. s nadimkom Bergomensis. g.-^-1611. 19 U popisu gornješelsfcih vlasnika. 1589." magistri Ličini. iz IStarigrada. 37. 1754. (g. 44. abitaniti a L e š i n a g. 1585.—1732. v. 1689. 1625. Porijeklom iz bračkoga G r a c a .). 1774. samo Vileničić g. Komovičić. 9 40. g. na Boilu Matij Vileničić. K o s o v i ć zabilježeno u vezi sa dvije udaje g. (oko g. 1722. (g. 1614.

Lodotović. 52. 1625.. L i n a r d o v i ć ženi se g.. te 229 . 51. 1628. Ciprijana. U Bobovišćima dolazi Marin­ čević kao staro prezime piorodice Gligo. (g® 1631... Ljiković. koji su.1751. dakle iz B a š k e V o d e . g. u Supetru magistri L. više puta u župskim knjigama do druge polovine XVIII. artifex Ličini.8 U popisu galeota za bračku ga­ liju kao »sehiera di Bok g. M a r i j a n i ć vulgo Bačkanin zabilježen u župskim knjigama oko g. M a r i n o v i ć u bolskim' župskim knjigama zabilježen je od g. U Gornjem Humcu spominje se g. g. samo Marinčević fg. 9 Marinovića je bilo i u Bobovjšćima. 1732. God. (g. 9 U žup­ skim knjigama skoro od "početka do oko g. 1725. 1625. 1610. u popisu •bolskih galeota g. primali sol. 1625.. 57.g. 1616. v. v. do sredine XVIII. g. Lovrinčić i Lovinčie. s napomenom: sa V i s a . u Milni kumuje -dr. g. U popistui pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju (»sehiera di' Bol«) f*. M a n d a k o v i ć spominje se g. M a n o l i je zabilježen oko" g. g. 1659. u Škripu L.'v. 1630. U boboviškoj matici g.• v. 49. 1691. M a r g e t i. iseljeni. 1795. L i o đ e t o v i ć od početka XVII. 1688. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a. i 1704. da pripada među privilegirane porodice u Pučišćima. 54. d. 1705. . (žena) g. 46. 1631. 1634. 1628. God..) . s napo­ menom: iz Primorja. do 1815. 1615. nalazi se Ivan Marinović pok.. više puta samo Lode g. 56.: Vicenzo Marghitich. 1655.. spominje se Krstuliović alias Mandić.. 1695. Lode iz Bola. Margifcie sive Šare. u popisu bolskih galeota g.. 1707. i 1706.. M a n d i ć spominje se u maticama Mandić detto Krančić. s napomenom!: iz V r ­ te o s ke.) kao Marinčević Tusa (Tussa).) dalje kroz XVII. i t. vijeka. spominje se pop Lode iz Bola s napomenom. 1791. 1702. 1747. na Boltu među pučanima. 50. 1789. 53. 1799. talijanizirano Maciolli. L j ii g o v i ć u maticama iz prve polovine XVII.. g. 1625. 1822. 55. — Možda slično g.. Lode iz Bola. i 1809. 1615. u Pražniicama g>.45. 47. v. kao-pop više puta od g.) često do XIX. 1604.. M a C i o l i ć spominje se u matici g. 1813. s napomenom: iz O m i š a . 1801. 1603.. fratar Litković. 1616. U Sumartinu se spominje kao kum Lode iz Bola g.ć zabilježen je kao Margitich g„ 1574.. 1625. a naročito do g. 1609.. Tusa u vezi sa Marinković g. .9 L i t k o v i ć se udaje g. a g.. 1830. M a r i m č e v i ć je zabilježen u početku matice (g. L o v r i č i ć od početka matice (g. samo Mandić ođ. spominje se s napomeom: iz I P u č i š ć a .. 1714. ' 48.

u vezi s bračkom. 1746. da Novaković iz g. a prije toga u Neirežišćkna g. 1659. 1717. Iselili u Sumartin u drugoj polovici XVTH. i 1638..) do XDC. Čubretović alias Marušić g. a g. 1603. 1672. koji se spominje g. M a r t i n o v i ć u bolskim maticama od početka (g* 1603. 58. (žena) i Matkovac sive Matković g. v. Valerib Martinić Martini Martinis (redovnik). vijeka.. Nikolić seu Marušić. nalaze se dva Martinovića.) do sredine XVII. 1625. 1720.. 1631.U popisu pučana ». U popisu bračkoga plemstva od g.. ali g. 1764... M a r u š i ć u bolskim maticama og početka (g. U po230 . 1751.1789.. Maruscio. g. 1603. 1630. i to s nadimkom detto Novaković. M a t o š i ć u bolskim maticama zabilježen kao Matlieus Senjanin (Matošić) g. v. 1747.. 1767. kao Marković-Budva.. u maticama od početka g. samo Matković g. Matkovac g. a g.Marussio g. kao zamjenik na galiji: Zorzi Novacovich iz Pioljica. 1697. Madkovac iz Bola. v. 1626. 1609. M a r t i n i ć sredinom XVII. galijom Ivan Matković. M a t k o v i ć zabilježen od početka matice (g. Martini. 60. de Martinis).).. g. g. 1765. 1624. 62. 1729. 1610. s napo­ menom »iz Bakra« 1 g . 1620. Dflimarković. 1643. Matko iz Du b r o v n i k a. 1605.Marussiio'g.9 U sutivanskoj matici se spominje g. 66. 1750-. . iz a Bobovišća. 61. Novaković iz Bola. 59. i g.).Oktavijan de Martinis. M a s l a r đ i e zabilježen u maticama od početka XVHI. 65. 1721. 1625. U popisu pučana »schiera di Bol« gf 1625.. Maritinovie. i dalje: g. . i Maislarđić-Novaković novoga stanovništva nisu od iste poro­ dice. 1747. v. 1624. i dalje g. Nikolić owero Marušić.) kao Bamić-Matković. U popisu »schiera di Bol« g. < g.. 1657.11 64.. (žena) s napomenom: »pori­ jeklom iz S e n j a Vjerojatno isto i Matošević. jedna žena zabilježena g. 1747. 1621. 1609.schiera di Bol« g„ 1625. M a r t e 1 o v i 6 zabilježen u matici Mairtalović g. M a r t i n i s od Martinić.. a Martelović g.. iz Omiša. v. Zabilježen je i u popisu novoga stanovništva. magister . 1748. II Povljima su zabilježeni g.. g. dalje do novijih vremena (XIX. 10 koje je dobjeglo za kahđijskoga rata (popis g. kao Matković iz G o r n j e g a H u m c a g.. 1737. U Dolu kumuje Marascij iz Bola g. g. s napomenom: iz P r a ž n i c a .. 1701. 1606. 1744. 1672.. 1600. M a r k o v i c zabilježen je u matici od g.se spominju od početka matice g.. bez napomene.9 63. 1626. 1723.9 Znači. 1693.. 1638. 1744-. M. 1646. 1589. (U popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka spoimnje se g. 67. jedna žena M. M a t i ć u bolskim maticama zabilježen g.

Mikolić ovveno Nikoloric Gira.. 1603.iz J e 1 s e. i 1689. g. da su. 1724.8 70. svoje prezime u . 1630. 1403. 1718. možda je porijeklom iz nestaloga bračkog naselja Mc'šuje (Moisuljica.) donedavno. s napomenom:. Pa­ vlović s napomenom »iz Primorja« g. Jedna grana dubrovičkih Nižetića latinizirala je tokom XVII.k a r ' i s k e . 1610.. 1390. g. među bolskim pučanima. udaje se g. Slično Kapitanei (Capitanei) od g. za bračku galiju zabilježen je Frano Parolić. U Supetru se spominje Tendić iz Bola g. i 1723. g.. Vrsalović20 spominje g. 76. g. se nagazi u popisu pučana g. mjesni je sudac Bola Jerolim Niseteo-21 75. 1574. 1628.. N i k o l o r i c u bolskim maticama bilježen često od početka (g.. 1628. g.. Prema prezimenu. i 1635. Prvi se počeo pisali gornjim prezimenom (Nižetić) sin mu Matij. 1828. God. 1757.XVII.8 72. 1637. 1725. 1702. 1603.9 69. Pre­ zime se nalazi g. 1628. 1657.. u vezi s bračkom galijom zabilježena su tri Meštrovića. 1605. U Dolu kumuje g. 1603. Mixa. Nisetheo) do druge polovine XVII. Porijeklom iz napuštenoga bračkog naselja Diuforavica. «'i 231 . 1632. g. U popisu« pučana »schiera di Bol« g. 1603.. M e š t r o v i ć spominje se od prvih godina bolske matice (g. Mi k u l i ć alias Tenda u matici g. što.. v-. 1613. v. P a v l o v i ć oda g. nalazi se napomena. 1706. sam. koji su dobivali sol. 71. 1635.pišu pučana »scihera di Bol« g. 1750.). Nižetić iz Bola. kad kumuje eapiitaneus Pavlović iz M a . i 1688. God. M i l o z e t i ć spominje se u početku matice (g. P a p i ć u maticama oko g. 1699. ali gradio kuće i po ostalom Braču). ima napomena. U popisu pučana u »schiera di Bol« g. 1625. ženi se P. Ovo se prezime nalazi g. 1715. samo Gira.9 68. 1635. 73. 1711. 1767.se M.. g. 1611. g.) kroz prvu polovinu. preselili u Pag. P a r o l i ć u maticama g.nema više (estinta). spominje se kao Nikulorić.. v. N i z e t e o bilježen od početka matice (g. zabilježen kao Nižetić. Kapitaneo se spominje g. Vučić-Meštrović. koji su dobivali sol. 1725. gv 1740. Mo š n j i ć u matici g. i 1733. s {napomenom: iz D r a šn i c a. u popisu11 originalnoga bračkog plemstva (Nisetei ovvero Nisetich). 1616. samo Tenda g. i dalje. Nixe) Petrulli iz Dubravice. i 1730.). Nikoloric alias Gira (Ghira). 1574. da porodice M. Možda isto Pervolić g. 1625. istoga spominje i g. 1629. g. Nikšu (Nixa. 74.. Nikoloric. Mikolorić. spominje u svojim zapisima. Jedan kasniji Mati ja pisao se: Mattio1 Petri PetruilliNisiteio (živio u Selcima. 1731. 1729. u vezi s bračkom galijom > Vinko Matijć. 1625. M i h a t o v i ć spominje se od početka matice (g. Prezime. 1743.Ntseteo. 1701. do oko g.9 77. i 1635.).

u mati­ cama ofeo g. Pendesić detto Ferro.' Ime latmiz'ran-o i talijanizirano od Petričić. 1739. P o p o v i ć u maticama kao kum spomenut g.1633. 1631. Beirnardina g.brović. 1614. P r i m o r j a . 80. Dinko: i Jakov). 1620.8 a također 'i u popisu pučana »schiera di Bol« god. te se počeo nazivati! Politeo-JNisiteo. 1579. 1621-. 1610. 1613. »Prezime se nalazi u popisu pučana. i ... Polovimo g. 81. 1670. Osim toga spominje se g.) s napomenom: iz V e n e c i j e g. žena Pendesić-Matijević. 1623.. 1609. 1643...) i idailje kroz prvu polovinu XVII. 1612. 10 87. 1615-. 1604. 1609. 1739.. 1619. 1618. 1625. vijeka. Polovineo g. Perdić alias Ferro »et« .. 1606. P o 1 i t e o kao Politeus u bolskim župskim knjigama od g.) do1 sredine XVIII. 1747. Hieronimus Petricius. 1657. kad je prevladalo Nisiteo. Polovineus g. v. zabilježen je kao Petkoević. kao Matias alias Popović. i 1624. 1734. 1625. 1623. u vezi s regrutacijam za bračku galiju zabilježen je Ante Pičić.22 Rektor crkve Sv. u Sumaartinu g. nalazi se i Poilovinich. 1605. 1617..—1758.. 232 . God. Pučišćiima kumuje P. g. i 1668. i kao Pobroević g. 1603. 1620. jest D. prima sol. kao kum g. kao Antić-Pičić. 1574. U Nerežišćima je zabilježen kao kum Petković iz Bola g.. do druge polovine XVIXX.. P a n d e š i ć oid početka bolske matice (g. 1603.) do druge polovine XVIII. 1778. God. Vicko Poloviinić je bio »procurator« pučana na Bolu g. Pasquali g. 1709. Petritio g. 85..78..9 za bračku galiju (Toma. ali g..25 ali je zabilježen i jedan Polovinić (Marko) g. Petrizio g.. 82. 1574.. P o l o v i n i ć u maticama Bola od početka (g. 79. v. Pendesić »dictus« Uvković. P e t r i č e v i c se udaje g. 1670. 1665. 1677. 1815. P o b r o v L ć u maticama g.) novoga stanovništva dobjeglog na Brač. iz Bola g. ć je zabilježen od početka bolskih župskih knjiga (g. g. 1708..24 86. 1611.9 84.9 »schiera đi Bol« (bračka galija). U popisu pučana.Fabretović. P e t r i z i o „od početka matice (g. . 1746.. Pendesić-Ferro^Fa.. Petricio g. 1712.tako je ostalo do oko g. g. P a s q u a l i . 1681. Ovo se prezime nalazi u popisu neori­ ginalnoga bračkog pelmstva g. g. 1643. kao Paskvalović (Pasqualovieh) g.. 1604. 1749.. a ostav­ štinu je naslijedio Anton Politeo (g. 1617. 1632. 1616. 23 83. Nikoga.. samo Ferro.). 1625.. 1609. Petritij g."8 a također i u popisu pučana g. U popisu »schiera di Bol« g.). izginula je dubravička grana Nižetića.-koji su g. 1717. P i č i .) s napomenom: iz Nerežišća. s napomenom: iz. v. koji su primali sol g. g.Prezime se nalazi u popisu (g. P e t k o v i ć se spominje u bolskim župskim knjigama od po­ četka matice (g. saimo Popović. i 1711..) često dalje do druge polovice XVII. U.1610.. vijeka. u početku matice (g. 1668..

26 Polovinie se ne nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.. Rudolfi iz V e n e c i j e . Prezime se nalazi u popisu pučana g. 89. Ovo se ipirezime nalazi u popisu bračkoga plemstva g.. v. g. a g. Marko sin Marka Ragiuseo i Nikola di Ragusa. 1574. 1631. i 1750. kad se spominje Nikola R. s napomenom: iz N e r e t v e . 1610. Rokočić »anco!« Dobričić (»da Dobra«). 1405. 1604. 1652. zabilježena su dva iSepića. 1722. 1625. g. U popisu pučana g.9 »schiera. u vezi' s bračkom galijom nalaze se Pro Raguseo. a g. 99. U župskim knjigama spoimin je se u prvoj polovini XVIII. Franjo Svartalović. 1635. 1625. 97. g. 1733. U popisu »schiera di Bol« g. g. S e p i ć od početka. (kum).. 1711 s napomenom: sa kopna (»terraf erma«). R o k o č i ć u bolskim maticama od početka (g. Dni Svartalović. Rokočić đetto Dobričić. Rokečić.. Sesnjić. v. Rokotić. 1700 s napomenom: preseljen u Starigiraid. s napo­ menom : iz G o r n j e g a H u an c a. 1625. i dalje. g. (bračka oailija) zabilježena su tri Rokočića..). 1657. v.. ima Rokotović. ali g. R o g l i ć u maticama Bola u prvoj polovini XVHL v. 98. v. R a g u s e o u bolskim župskim knjigama skoro od početka (g. g. 1657. 1714.88. g. v. s napomenom: iz D o n j e g a H u m c a . 9 R o d o l f i u maticama krajem XVII. 96. .9 S a l a p i ć spominje se u početku XVII. g.9 S e s n i ć od g.. (Mislim. 94.magistri Ridoilfi. 1606. 1625.1639. zabilježeno Rakodić »chiamati« Dobričić. da još živi posljednja sitarica od 80 godina).. ali g. 1688. v. 9 Jedan se Radatović iz Bola spominje u Nerežišćima g. 1655. a'g. 1625.. U Nerežišćima g„ 1678. a 1733. i to g. 1622. 93. 9 233 . 1650. R a d i č i ć u boilskim maticama od g.. 1626. God.: iz G o r n j e g a H u m e a.. 1688. Anton iz Dubrov­ nika" (da-Ragusa). i početkom XVIII.. vijek. 95. 1706. 1753. 1603. s napomeno'm :iz K r a j i n e . 1614. 90. U popisu pučana »schiera di Bol« g. kao Radutinić s napomenom: sa H v a r a.) do u XIX..U popisu pučana koji su dobivali sol g. a u Postirima g. 1616. Polovinei iz Bola. 1607. 1671.) kroz XVII. a g. U Sutivanu g. P lo s t o 1 a r i ć u maticama u prvoj polovici1 XVII. 1746. 1737. »schiera di Bol« nailazi se Jutraj Radatović. g. s napomenom.11 S v a r t a l o v i ć u matici g. i dalje spominje se pogdjekada do sredine XVHL v-. 1688. ^ R a d a t o v i ć u bolskim maticama od g.8 u popisu pučana »schiera di Bol« od g. 9192. S t i p i č i ć u matici spomenut g. n U Doilu kumuje V 1703. 1625. U popisu pučana »schiera di Bol« g. zatim g. 1605. s napo­ menom : iz P o s t i r a. matioe (g.đi Đol« (bračka galija). Rodolfi iz Bola. kao sudac.

T o m a š i ć IUI početku matice . 9 111. 1625. 108. Ivan Vitnić i Dinko Vitnić. V e l e e v i ć ..) pa kroz XVII. T o l o c r o v i ć u početku matice (g. 1770. Prezime Vitnić nalazi se u popisu pučana.zabilježen je neki Andrea. 1747.sredinom XVIII.9 Jure•patron crkve Sv. g. U popisu pučana bračke galije »schiera di Bol« g. V o j k o v i 6 u počeitku nnatice do prve polovice XVHI. v.).9' U Povljima se spominje g. podovi ci XVII. v. g. 1628. 1777. spominje • se Vitnico.-8 i u popisu pučana »schiera di Bol« g.9 108. 1751. Bola. 1703. — U popisu novoga stanovništva od g. 1625. 1625. i u prvoj polovini XVH. i š l a r i ć u matici kroz XVIII. 1607. i XVIII.10 102. g. V a 1 e n t i ć u matici g. krioz XVII. v. i 1755.. 1745. g. 1625. U popisu pučana »schiera di Bol« g."De Thoimasis. V i d o š e v i ć skoro od početka matice kroz XVII.spominje se redovnik Viojnović. vijeka \g. U popisu pučana. 1625. te je možda istog porijekla uz potaMjsnčeno1 prezime. i zato Paškanin. s napomenom: iz Dola. God. vijek. 1615/. Vitnić iz.schiera di Bol« g. 1859. koji su dobivali sol g. i-XVIII. U Suimartinu se spominje Vicenti iz Bola od g. 183Y. 1751.: Nikola Vitnić. vijeka. 1753. 1604. iz V i t i nje (Hercego­ vina). 1690.27 103. Bol« g. 1624. Bernardina jest Berniardin di Thomassis. g. U popisu pučana »schiera di Bol« odnosno. Oko g. U popisu pučana »schiera di. samo Paškanin g. zabilježen je Jerolim.s napomenom: iz G o r ­ n j e g a H u m c a . (bračka galija) zabilježeni su Jakov Toimašić sa sinom Markom. vijek. V i c e n t i' . T r u t a n i ć zabilježen više puta u matici o dg.S v i r č e v i ć od početka matice g. V i t n i ć u početku matice. V o j v o d i ' c u početku matice (g.. Valentić-Valoević. do g. 110. v. Boljanin g.u matici u prvoj.. 1579. 1717.(g .9 107.1574. na Balu je »ricevitore đoganale« Gaetano Vitnico. u matici kroz XVIIIL i XIX.° (bračka galija) zabilježeni su Ivan Trutanić i sin Petar i Ivan Trutanić. Po tradiciji i Kačiću (»Korabijica«). 1606.100. i XVIIIv. Vidošević alias Markovinčić. popisana su dva Vido'ševića. •». Vidošević vulgo Markovinčić. 104. U popisu pučana »schiera di Bol« g. s napomenom:' iz P a g a. Šarić.9 109. 1625. 1632. s napomenom: s kopna (»da Terraferma«).»Rolo delle Genti Bol«) g. 'nalazi se Petar Vojković. samo Markovinčić g. 1625. 1603. v. U ispravama često Vkicenti. ) > 101. g. 1603. v.1608. da Pa'go. -(bračka galija) za­ bilježen je Nikola Viloević.. kroz XVIII. Porodica izumrla početkom XX.). Valentić. 9 105. g. 234 . i 1605.

K ia r m e 1 i e (nadimci: Brbošić. Možda je u vezi sa Zorzetić (1616. ali g. 2 • . C v i t a n .. Kasniji (V. Mayer u Hrv. B o l a . — P.)« FODGBORJE28 U neposrednoj. aili dok su ovi bili imućni. — Za stara naselja kod Bola i toolske starine: Ostojich: »Sepolcri amtichi nella t e r r a Bol«. U b o l s k i m maticama od g. 5. K r a l j e v i ć (nadimci: Oko. iz B o l a.. 1709. u Gazzeta di Žara. da je ime otoka Brača postalo od ilirske donjoitalske riječi brentos. g.o v i ć 1 porodica. iz B o l a . Nazivi za Brač: Britanide i Brattia izvedeni su od brentos.T r o h a v e i ć (nadimak: Humčamovi) 5 porodica.1743. 1939. god. Bojanić: »Bol« u Manuale del Reg. Bojanić: »Bol. Vjerojatno od porodice Pavlović-Capitanei. 8. A. prema talijanskome. Vojvodići su bili siromašni. Elezov:ć-—FinčulovićV 4. 7. str. 1876. Žuvanović) 3 porodice. Kopar.) 2 poro•' die. j . Zadar.—1635. i to ui udaljenosti oko 10 minuta. 1620.i ć (nadimak: Bilić) 1 porodica-. Badanj© poroiđlice. s napomenom: iz B l a t a . U bolskim maticama zabilježeno pre­ zime od god. i— Latina1 235 . Tuonac) 3 porodice. 1609. iz B o i n. 2. iz G o r ­ n j e g a H u m c a. 71—75. Gulermo) 12 porodi­ ca.naselje bilo je valjda u blizini Bodborja-29 ' Pošto je zaselak spaljen od okupatora živi samo 1 porodica Marinko-vić-Spadić. Jaje. polovini XVII. a to znači jelen... Elafusa se ne bi odnosila na neki stari grad kod Bola. Zadar. te se doselio iz Bola. Vodanović 1 por. v. A. od roda Marinković. K e l i ć (nadimci: Cimbar. B o"d 1 o v i ć (nadimci: Futre. br. Z o r z i ć u matici u prvoj. Zorzi da M a k a r s k a . 1713. LITERATURA I BILJEŠKE ZA BOL I PODBQRJE: A.) grčki naziv Elafuza za Brač bio bi prijevod prema Elafos. 1838. Prema tomu. Zagreb. iz I m o t s k o g a . v. • 1.. E 1 e z. đi Dalmazia. s napomenom: iz Gornjega Humca.. geor. 145 drži. 8—10. ' Poneki. g. 112.. nazivlju zaselak Podbarje. VI—VII. jelen. cenni storico-descritivi«. 1704.. aili Vodanović je vjerojatno starijega porijekla. ima Zorzic seu Lukarić. blizini Bola. Nekadanje staro bolsko. Baelović) iz . 1716. str. 3. iz Bola. 41—42. glasniku. 1 por. t. br. God. 6.M a r i n k o v i ć (nadimci: Špadić.. 1908.

50. Sv. ibid. ibiđ. 24 Vrsalović.. M a t e Vileničić. 84. 275—276. 2(! Ciccarelli—đe C r a n c h i s ( H r a n k o v i ć ) . 5 1 D i v e r s i publici đecreti. Vinko Ivulić. is Ciccarelli. .. 256—257. ibid. 1932. B a b i c a (ibid. Split. — A.) I H . t e se raselio. s t r . 28Qf—282. s t r . 322. s t r . 16 Ibid.. br. 28 Z a s e l a k su Talijani spalili u k o l o v o z u '1943.« ( A n n o Domini 1325. ( > Ciccarelli. s t r . Split. 9 Mladineo.. 202 ( n a s t a v a k ) . b r a ć a Vodanovi'ć p o k . S t a r o h r v a t s k a p r o s v j e t a . Ciccarelli: Oservazioni. A c t u m Boli in P a l a t i o E p i s c o p a t u s B r a c i e n s i s P h a r e n s i s . is Ciccarelli. — K a d s u T a l i j a n i u' kolovozu g.. • . i'2 R u k o p i s n a k n j i g a kod obitelji M i c h i e l l i — V i t t u r i ( i b i d . Đ a k o n I v a n : S e g u e n t i v e r o a n n o (872) m e n s e Madii i t e m S a r a c e n i C r e t a i n s u l a e g r e d i e n t e s .. b r .. s t r . s t r . 3105. 23 C r o a t i a s a c r a . 45. J e r o l i m š a r i ć . 3.. 1901. s t r . 255—256. Ciccarelli ibid.' D o b r e t z a Bersoi.. die 4 D e c e m b r i s ) . B a b i c a . 236 . P e t a r Viroević.). s t r . 2i > P. G r g a V r a n j o š . 3 Ostojić. p o p i s a n i su n a Bolu ovi novi s t a n o v n i c i : b r a ć a Vodanović. 24—25. 8 5 — # 6 : » E x i s t e n t i b u s J u d i c i b u s in B r a c i a Nobilibus Viriš M a t t h a e o Uladigae. 4. s t r . Mihovil Košić. — F . ' ' 22 Ciccarelli. dje­ lomično spalili Bol. 1941. 157. ibid.. ibid. 8 P o p i s kod I. s t r .. Mihovil M a s l a r i ć . 322. J u r a j Baloević. s t r . 1930. s t r . ibid. V r s a l o v i ć : »Prinosi iz b r a č k i h s t a r i n a « u V j e s n i k u z a arheologiju i h i s t o r i j u d a l m a t i n s k u . ibid. l i s t ^ — 9 .. • • 4 C r o a t i a s a c r a . J u t r o n i ć : » P r i m o r s k a b r a č k a naselja. 8. 1943. Mi­ hovil U r s u l i ć detto %arković. s t r . s t r . 170—171. U d i n e . " Ibid.. s t r . I X . V. 82. Skok: »Problem romanstva i slovenstva n a našim ostrvima — Brač«. ibid.. s t r . 274—278. 2T C r o a t i a s a c r a . ibid. 3106.. Vido de G r e g o r i o . q u o s d a m D a l m a t i a r u m u r b e s d e p o p u l a t i s u n t p a r i t e r q u e etisa'm B r a c i e n s e m eiusdexrx p r o v i n c i e u r b e m i n v a s e r u n t . P e t a r B a b i ć đ e t t o M a r t i n o v i ć . Bol«.. Z a g r e b . spalili su i k u ć u I . 4. s t r . B a r t o l Ivulić. g o d i n e 1747. s t r . b r . 69. M a r k a . i i Ciccarelli. 1 9 M. 1939. i ° P o p i s k o d I . ibid.' J a d r a n s k a s t r a ž a . s t r . 20 ibid. B u l l e t t i n o . ibid. . ) . . s t r . str. B a b i c a . 92. 1565. I. ibid. I.. 131. • 21 c i c c a r e l l i . Split. 25 Ciccarelli. — D r . 339. P e t a r P o p o v i ć . — A . 82. i4 S t a t u t a m u n i c i p a l i a ac r e f o r m a t i o n e s m a g n i f . ... k a ­ p e t a n J u r a j Ivulić s a sinovima. ~ O b z o r .. ibid. s t r . L.: »Zanimivi s t a r o h r v a t s k i -natpis n a B r a č u « . l i 2. b r .. libr. Split. 4. 56. c o m m u n i t a t i s TBrachie. str. 10110. 274. et Volcasio Catich.. R a d i ć : » N a t p i s i u Bolu u c r k v i B l a ž e n e Gospe od M i l o s r đ a « . ibid. b r a ć a Ivulić pok.. t e r m i n a t i o n i . s t r . 1656. 82. Utini. I v a n a K r s t i t e l j a n a Bolu n a o t o k u B r a ­ ču«.. " 7 Ciccarelli. ibid.r u m (C. 137. u J a d r a n s k o j s t r a ž i . 6427. privilegi et inđulti.. 45—46. 339. — D o c u m e n t a H i s t o r i a C h r o a t i c a e P e r i o d u m A n t i q u a < m v I l l u s t r a n t i a . 3 A . J a k o v a . — F r a n e R a d i ć : »Sredovječna c r k v i c a sv.. ibid. ibid. X I I I . K n i n — Z a g r e b .

Defilipis 113 Andreuzzi 29. 214. (mistro) magistri 64. 104 Ačerasić 25 Ačić 210 Adria 20 Adrnac. 214 Anjić 64. 214 Aničić-Mihajlo 206 Aničić Mihovil 206. 170 Amerikan. 120. 215. 178 Ančić 204. nadimak 50. 67 Alessandri 64 Alfieri. 23 . 100. 108 Andrić 107 Andrievich Victoria 48 Andrija II 13. 216. 205 Ančić. nadimak 202 Andriuzzi 64. 160 . 216. dr. mistro 98. nadimak 221 Ancona 23. 107. 232 . 192. 218 Anjić Vinko 217 Aniić vulgo Bailo 225 \ Anteša. 175 Ajuntov. 141 ' Alfirović 37. 214 Aničić-Balarin 205 Aničić Mate 206. A. pop 36 Alfierović detto Kovačić 168 Alfirević 36. fra 13 Albins .INDEX . 101 Andriuzzi Francesco. 101 Anđelović. magister 158 Andrea da Pago 234 Andreis 106. 72 Albania 21 Alberti 108. 116 Ančić 150. kapelan 27 Ančić-Tunguz 205 Andrea. pop 81 Andrijević. 225 Albani 160 ' Albani Burianensis Trevizan. nadimak 112 Angelo Nicola 67 Anibalović 83 Anibalović Petar 83 Anibalović Vice 83 Anić 28. Abramić M. 90. 99 Alfirović Antun 172 Ailegretti 226 Allegri 36 Allogi 64 Aloj 64 Alvizev 82 Alvizova Mare 82.113. 204. 28 . mistro 98. 47. 101 Andriuzzi Simon. Alberto. Andrijević-Ivelić 13 Andrijin. 205. 225 Anjić alias Vidić 225 Anjić Ivan '217 Anjić Jakov 2-17 Aniić Matij 217. 99. 89.Petrus D. . 225 Andreis-. nadimak 197 Antić-Picić 217. 120 Andrija iz Paga 217 Andrijašević 141 Andrijašević Ma'tej. conc. 225 Andreis alias Ivcllii 225 Andreis de 183. _. ^nadimak 125 Adulmaf 218 Agregoni 107 Ajduco 206 Ajunt. 51. 225 Andreis alias Andrijević 45. 46. 93 Amerika 50. nadimak 73 Akčić 212 Akvila (Aquilla) 178" Alaburić 164 Aladić 225 Alandić i van 212. 101 Andriuzzi.

nadimak 150 Babalić 216 Babarović 56. 158. general 134 Arnerić. 134 Antović 215 Antulović 190. 183. 157. 201 Austrija 18 Avancanić 25. nadimak 85 Arvana-Arvarinac. 192 Antonijević vulgo Kuluz 190. kapetan 134 Arniović. nadimak 85 Artista-. 148. 215. 122.Antićeva Orsola 27. 81. 236 Babić Juraj 206. nadimak 199 Antonović 46. 203* Antonijević alias Peričić 199. 218 Babić alias Konjić 206 Babić Bozo 26 Babić dicti Konje 204 Babić I. nadimak 198 Babinovi. 206 Antulović detti Vicić 206. 204. 43. Vicić 58 Antulović-Vicić 206 Antunac. Arbisani 133. 67. 202. mistro 83 Antonovi. 134. 205." 196.Blum. nadimak 84 Anzulin-Buble. Arnarić 45. 210 B Babak. nadimak 74 Antunović 47. 77. 133. 134. nadimak 206 Arstić-Cvitanović Ante 205 Arstić-Cvitanović Ivan 205 Artista-Pin-Kotica. 134 Babibkovića kuće 25 Babić 90. 192. 189. 178 Aquila Girolamo 167. 174. 214. 168. 47. 29 Avancanić Matul (Avanzanich Mattule) 26. 104. (Avanzanich Giacomo) 26. 206 Arstić. 214 Babić Mihovil 97 Babić Pavao detto Konje 206. 224 Avancanić Ivan 218 Avancanić Jakov. artificis 56 Azić 118. 198. 174 Arković 213 Arković-Rpdić 213. 29. nadimak 84 Aquila 13. 73 Antičević 45. 141 Arbizario 133 ' Arbunić 174 Arbunić alias Radovan 174 Arbunić Radovan 133. 74 Antičević Margarita 134 Antičević sive Krstulović 73 Antočev. tenente 134 Arnerić-Babak 150 Arnerić-Hranoelli 134 Arnerić Dimitar 134 • Arnerić-Gnjave 150 Arnerić-Guže 150 Arnerić-Kačilo 150 Arnerić-Kontus 150 Arnerić-Kampur 150 Arnerić-Pavisić 150 Arnerić-Sumeić 147 Arnerić-Trapo 157 Arnerić-Tud'esko 150 Arnerić-Vlašić 150 Arnirić 149 Arnirić Petar. 128. 130. 134. 217. 83. 206. 134 Arnerić 45. 29 Avancanović 225 Avancanović Marko 217 Aviani 56 Aviani. 214 Babić Petar detto Martinović 236 Babić Pro 217 Babin. 162 Antičević Ivan 27. 203 v Antonijević dicti Jurešina 203 Antonijević dictus Jurašin 203 Antonijević vulgo Jurašinović 190. 214 Antulović Ivan 214 Antulović Mate 214 Antulovi reč. nadimak 206 Aržić 118. nadimak 219 238 . nadimak 85 Artista-Benedeto. 97. 27. 50. 198. 132. nadimak 33 ArnočićFilipović 45 Arstić 205. 73. 218 Antunović Jure 46 Antunović Nikola 46 Antunović vulgo Jurašin 134 Anzulin-Boimet. 200. nadimak 202 Antoničić 203 Antonijević 45. 188. 329. 44. 149 Arnerić. 153. 204. 216. 178 Aquila Juraj 178 Aquila. Zorzi 168 Aračić 56 Aras 56 Arbensis 141 Arbesanl 241 . 126. 206 Antulović-Ektorović 206 Antulović dicti Vicić 205. 99. 29 Avancanić Jerolim (Avanzanich Gerolamo) 26. 149. 172. 199 Antonio. 156. 129. 199. 192 Antonijević vulgo Peričić 190. 214. 112. 215.

nadimak 32. 106. Bak. 218 Baković braća pok. nadimak 202 Bajanović 37 Baje. nadimak 198 Ban Stjepan 64 Bandić 133' Bandić . nadimak 89 . 221 Balarin pop 107 Balarin Anton 29 Balarin-Grassi 29. Matije 82 Bakulić-Hodžić (Oxich) 225 Bakulić Petar 27 Balancanović 122 Balarin 29. 38 Balarin Pavao 29. 77. 178. nadimak 194 Bačić 218 Bačić nadimak 176 Bačvar. 215. 105. 150 Bakić alias. nadimak 195 Bandurić. nadimak 123 Banić 47. 219 Barbirić. 141 Bakić alias Skorić 141. Balarini 29 Balarinova 27 Balarinović 82.nadimak 109 Bandirica. nadimak 235 Bagelić 28 Bago. Luke 29. nadimak 54. 44. 225 Bakulić Ivan p. 225 Baloević dicti Beat 150 Baloević dicti Kosović 150 Baloević. 49. 114 Balarin. 37 Barbirinus 28 Barbosić. nadimak 30. 105 Balarin Simon 29 . nadimak 76 Bandur. 216 Barbir 37 Barbirić 25. 27. nadimak 50 Ban 64. nadimak 84 Bakarin. nadimak 218 Barbirić alias Kuščić 34. 99. nadimak 202 Bahić Petar 121 Bajamonti. nadimak 61 Bago. 122. 39 Barbirić Frane 26 Barbirić vulgo Kuščić 34. nadimak 108 Baelović. 44 Baković Ivan 29. 114 Balatura 132 Balbi comes 28 Balbi Antonio 44 Balbizza 90 Balbiza seu Isepin 90 Baldasar 130Baldović 99 Baleta 192. 107 Barbarinus 37 Barberigo 107 Barberini 37 Barberino 37 Barberinus 37 Barbić 25. 150. nadimak 50. 223 Ban. nadimak 221 Bakulić 99. Balić 74. 218. 130 Baliotto 134 Balkanski poluotok 12 Ballarin Ante. 50. 97 Barakul. 82 Barada Miho dr. nadimak 220 239 . 118. 230 Bakarela. nadimak 198 Baković 29. nadimak 168 _ Bace. 218 Baćulin Jakov 27 Baćulinac. nadimak 119 Bakalera 163 Bakar '41. nadimak 61 Bagulina. nadimak 221 Baka.Skore 126. 225 ' Ba!oy Clipsa 225 Bambo. 177 Banić Marin 218 Banić Mate 218 Banjanović**37 Banovac 223 Banović 47. 106. 99. 149. 166. prokuratur 13 Ballarin Frane 113 Baloević 45. nadimak 119 Barbaro. nadimak 164. 205. 141. nadimak 195 Baranović Juraj 44 Baras. 190. 178. 114. 44 Baković Mate 44 Bakranin. 77 Baćina (Bachina) 22. 199 Baj'lo. 150 Bakić dicti Skorić 150 Bakić Josip 441 Bakota. 37. Juraj 226 Baloević sive Ančić 150 Balogevich 225 Baloi 150 Baloi Simon de 150 Halojević 150. nadimak 109 Bandurovi. 167.Babković 29 Babus. 125 Bakalar. 114. 141. 149. 108 Bakić 28. 228 Banović Ivan 217 Banović Jakov 218 Baović 47. comes 44. 74. 126. 113. 227 Baćina Mato 106 Baćulić Jakov 26 Baćulin.

nadimak 22h Belovina 90 . nadimak 165. 193. nadimak 100 Batalja (Battaglia) 141 Bate. 220. 183 Bartulović 66. 202 Barišin Frane 25 Barišin Mate 74 Barkoević 118 Barković 37. mistro 79 Barsetić 25 Barta 90 Bar ta Josip 90 Bartičević 14. 118 Barku!jić 55 Barnić-Matković 216. 211. 229 Bašić 47. nadimak 195 s Bažin. 178 Baturić alias Sirnić 171 Baturić detti Sertić 160. mistro 90 Barsatić over Oblačina mistro 90 Barsatić over Oblačinović. 118' Barković Juraj. 159 Belivinić 191 Beljić-Perončić 46 Beljure. 82. 76 Bellavita. nadimak 86 Belali ja.čević-Cvitanić 98. nadimak 185. pop 178. nadimak 83 Batina Juraj 217 Batistić. 114 Barsatić. 211. co:' 183 Barzole 13 Basarić 25 Basatić 25 Bassi 57 Bast 58. 162. 198 Beje-Bego. 209. Belamarić 141 Beiavić 159. coad. 214 . 210 Batoš Grp-o 211. 64. 173 Bauković 29 Bavčević 69. nadimak 220 Batina. nadimak 84 Bašić Barttil reč. nadimak 219 Barsatić 90. nadimak 202 Bašković 122. 229 Baškin. 45. 225 Bartulović. 213 Base. 175. filitis Radovani 149 Belmate. 50r 108. . 90 . Belovnina 25 Bencur 192 Benčie 122. 192.Barbun.Belić 158. 56. 205.Bakulin 50 Barholjica 122 Barić. 162 Bauk 162. 218 Barhanovića Dvori 215 / Barhanović Dinko 218 Barhanović Jerolim 218 Barhanović reč. nadimak 62 Batelj. 158.28. nadimak 59 Beloević. 225 Belotovi-Lipinovi. 74 Barišić-Berkuić 56.52 > Beat 152 Beatović 152 Bebosić 122 Bečeković 141 Bedrica. 118 Barti. nadimak 202 Batelo. 204.'nadimak 100. 168 Belavijić 82. 130. nadimak 176. 74 Barišin. Božić 90 Bašić Duje 90 Baška 164 Baškavoda 113. 214 Batoš Luka 210. nadimak 200 Baričević"216 Bariša alias Stanoević 112 Bariša da Pogliza 47 Barišić 27. 212. "230 Barozzi 107 Barozzi. 206. 64 Bazeta. nadimak 165 Beg. 70 Bavčević-Cerinić 70 Bavšić detto Panceta 217 Bazatić 25 Bazelović 55. 141. nadimak . 178. 214 Batoš Mihovil 214 Batošić 190. Battaglia 141 Batulić Juraj 217 Baturić 45. 214 Batoš Marko 211. 225 Bartulović-Ivan 44 Bartulović-Puović 225 Bartuzzi. 74^ Barišić iz Kotišine . 205. 47. 90. pretorij 107 Bellavita Bassansis 107 Bello 141 Belli. 162 Bašo. nadimak 60. 207. 206. 141 240 . 217. 82. 90 Bašić. magistri 107 ^ Barsata. kapetan 106 Barkulić 225 Barkulić 'Juraj 44. 109 Bertinelli 28 Bertučević 158. nadimak 90 Bekalo. nadimak 223 Bafković 45 • Batoš 107. nadimak 186 Barčić 216 Barhanović 49.

188. 104.' braća 106 Zbornik za narodni aivot i običaje 16 Bersatić alias Paulina 106. 74 Berkutić 56 Bernardi 141 Berhardi dr. difensor 141 •Benušić 192 Bentoko.' 198 Bezmalinović alias Vlanić 190. nadimak 219 Benjavin. magistri 37 Berković August Nikolin 82 Berković Fabijan 219 Berkuić 56. 45. 118. 192. 198 Bezmalinović dicti Jurac 192 Bezmalinovtć. 51. Bersatić Dujan 105 Bersatić Frane 105 Bersatić Frane. sudac 98. 218. mj. dr. 198. nadimak 34 Berkić 130 Berković 37. 184 Bethia 217 Betinac. kap. 107 Bernardi-Manzon Kuzma 87 Bernadis 107. nadimak 100 Beović 83. de Comitubis 1. 133. 105. magister 114 Bersatić. 99. 30. 114 Bersatić Pavao. 108. 104M08. 122 Benković 25. mj. 106 Bersatić August 105 Bersatić de Salentić 114 ' Bersatić dr. conte 94 Bergelića makina 96 Bergelić Ivan 96 Bergelić Petar 95 Bergeljić 95. 219 Bezerić. nadimak 174 Benke de Bog 121. Berčić 27 Bergamo 92. 191 ' Beroš braća pok. Mati je 29. Matije 105 Bersatić Pro 105 Bersatić Šime 105 Bersatić Toma dr. 190.Dorić 29 Bezmalinović Ivan 184 Bezmalinović Nikola 26. 96 Berghelich Petrus qu. 114. 99. 106 Bersa'tić Mihovil 105 Bersatić over Oblačina. sudac 168 Bervaldi 55 Besrama Toma 159. Ivan 83 Bercanović 215 .168 Bertuchevich Giacomo. 56. 44 Berošević 27. 37. 106. 82.1 Benediktis (Benedictis) 141 Benić Jerolim 217 Benić Vinko 217 Benika. nadimak 58 Bezerić. mistro Bersatić Pavao 105. 45. 29. 112. 190. 29. 178. 47. 168 Bertičević-Cvitanić 102 ^ Bertičević Jakov. 190 Bersatić. kapetan 105. 228 Bergelić 95 Bergelić. 200 Bezmalinović alias Galijotović 118 Bezmalinović alias Grgurević 29 Bezmalinović allias Jurčević 29.. Melchioris 96 Bergheglich Petar 95 Bergomensis (mjesto nadimka) 228" Berhanović 215' Berhanović dicto Betet 130 Berica. udova 106 ' Bersatić Jerolim 105. 236 Bertičević 28. 106 Bersatić Juraj'. . nadimak 174 Beze. 101. 192 Bezmalinović alias Korneljić 19*0. 141 Benković alias Baloi 45.. 198 Bezmalinović vulgo Jurčević 189. 29 Bersatich Zuane 114 Bersatić 28. 198 Bezmalinović alias Kprnelić 190. fra 219 Bezmalić 189 Bezmalin 29 Bezmalinović 29. pop-107 Bersatić. 199. medicus 114. 44 Beroš Juraj 29. 122 Bene. pop 105 ^ Bersatić Pavao p. 64.Benčić alias Naherčić 122 Benčić alias Senjić 122 Benčić detto Asić 122 Benčić Jerolim 121. 82. 59. 210. 190. 141. 168 Bertučević.101 Bertičević Petar 101 Bertonović 215 Bertucius 168 Bertučević 158. 189. 225 Benković Mathaeus. 201 Beović. 184 Bezmalinović Petar 184 Bezmalinović vulgo Galijotović 192. alias Susković (Sutković) . nadimak 167 Benedeti 28 Benedictis de 14. 150. 114 Bersatić Ivan 104. 44 Berošević 27. 98 Bersoi Dobretza 215.14 Bersatić Vm. 107 Bergeljić Pavao 95. 134 Beroević 25 Beroš 28. 192 241 . 105 Bersatić Jelena. 219 Berković. 190. 27. 114 * Bersatić dr.

28. 125. 64. nadimak 163 Bikar. '16. 122. 168 Bilovina 82. 59. nadimak 74 Biočina 134. nadimak 185 Biskupović-Krstulović 74 Biskupović sive Sćapanović 188 Biskupušac. 149 Bobić. 141 Bifić. 108. 141 Biličić. 43. nadimak 74 Bilač 88 Bilač. 186 Biletić 178 Bilevič 13 Biliceo 126 Biliceo Frane. nadimak 75. nadimak 85 Bibica. nadimak 175 Boboška. nanta 135 Biskupija 81 Bisković 215 Biskupović 57. 33. nadimak 152 Bobelić 48 Bobetić 48. nadimak Bobarić 158. 34. 157 Bežmek-Gospodnetić 157 Erakofeić 121 Biazza. 158 Blažijo. nadimak 163 Bi ja. 63. 36. 160. Bobovišća 7. 225 Blacarska Riva 55 Blagaj 46 Blaganjer. 193 Bilina. 198 Bežmek 7. 181/228. Bobarić Ivan 159 .Bilovina Marko Ivana 82. 126. 107. 83. 91. 179 Biloborović Ivan 159. 18.. 221. pop 126. 15. 188. 163. 137 Biodanić 216 Biokovo 58 Biondini 142 Birče 120 Bisazza 134 Bisazza. 90 Bilovinčić Stefan p. nadimak 167 Boban 57 Boban. 65. 90 Bilovinić 83 Bilovinović 90 Bilovinović Matio 26 Binda. 90 Bidić Mihovil 82 Bigula. 168 . nadimak 220 Bjenaeiea 215 Blaca 7. 66.Bilinić siye Tomašević 140' Bilitnja Glavica 58 Bi'ljakušić detto Pessa 88 Biloborovčić 179 Biloborović 168. pop 56 Biliceo Paulo. nadimak 110 Bobovac 15. 19. 49. 174. Marka "82. 123. 119. 159. 90 Bidić Gregorij 82. magistri 135 Biba. 111. Bobetić. 19. 134. nadimak 208 BlagB. 168 Bilorovčić 158. nadimak 202 Blaževića. 141 / Biličić Luka 68 Biličić-Petričić 188 Bilin. 142 Biskupović. nadimak 40 Bistrica 14 Bivadović 216 Bizaević 158 Bizazza 135' Bizerić Juraj 218 Bizzaca 134 Bizz. nadimah 100. 40. Dop 122. 192. 78 . nadimak 100 Bilan. 162. 27. 68-81. pop 49. 229. 107. 126. 28." 110. 19. 61. 198 Bezmalinović vulgo Petrasović 190. nadimak 25. 154. -nadimak 186 Bilančić 91. magistri 135 Bisazza.ace 134 Bizzaza 134 Bizzazza 135 Bižaca 134 Bjažević 108 Bjeninovi. 60. 126. 77. 92.nadimak 176.. nadimak 53 BlaŠić 201 Blata 225 Blato 137 Blažena Gospe od Milosrdja. 90 Bilovina Ivan 82 -. 235 Biličić 69. 53.• Bobe. crkva 236 Blaževi. Tudora 82. 90 Billovina Stefan p. 230 242 . nadimak 84 Blažević 83. 144. 83. nadimak 85 Bidić 83. 49 . 74. 107 Bilanić Frane 133 Bila Njiva 171 Bila Ploča 133 Bilavčić 168 Bilavić 158 Bile 82 Bile. 109. 199 Bilinčic 140 .Bezmalinović vulgo Jurjević 189 Bezmalinović vulgo Matulovic 190. 193 Bilin alias Coknić 190. 33. 55.

108. canceliere 27 Bole. 14. 113. 36. magistri 158. nadimak 194 ' . 215 Bojanović 37 Bojković 123 Bojkbvić. 55. pop" 57 Bonacich Joannis. 207 Bokanić 13. 61. 212. Bolno Ćelo 184 Bolodrobac. 20.45. 235 Bodović 30 Boemia 195 Boglich 41 Bogomoja. 57. 8. nadpop 57 Bonačić alias Filipi. Bologna 107 Bolognes Margarita 107 Boloniević Nadal 90 Bomarjanović 28 Bon. nadimak 167 Bocičić Pavao. 68. 190. 52. nadimak 52 Bolčin. 57. 179 Boldu. 109. pop '2£. 67. pop 121. 107. 193. 23. 49. 208. 80. 32. 67.. 161. 44. 179. 180. Luke 26 ' Bonačić-Libičić 57 Bonačić-Losić 58 Bonačić-Lovretović 58 Bonačić-Ludććore 58 Bonačić Luka pok. Ante 26 Bonačić Luka pok. "65. 66. 88. 28. nadimak 224 Bon Michiel. magistri 123 Boka Kotorska 108. Luke 26 Bonačić Jerolim 26 Bonačić Juraj 26 . 143. 43. nadimak 200 Bojanac. 184. 214. nadimak 178 Boljesić 158. 158. 57 Bonačić. 146. 189. 188. 37. 30. 114. 48. nadimak 195. 19. 72. Luke 26 243 . 41. 47. 18. comitis. 41. 54. 157 Bonacci Petar.26 Bonačić-Matijajurjević 58 Bonačić Nikola 26. 53. 13. 42. 167. 179 Bolkini.132 Bocman. 39. 91 Bolančić Frane 81 Bolančić Juraj 82 Bolančić Petar Franjin 82 Boičić. 196. 52 . nadimak 203 Bojanić 13. 138. nadimak 76 Boguljić 28 Bohan. 59 Bonačić alias Košić 55 Bonačić alias Lozić 58 Bonačić alias Mandinić 58 Bonačić alias Sargo 58 Bonačić Ariton 68 Bonačić-Berkuić Bonačić-Berkuljić 56. 57 Bonacci Crivellari 57 Bonacci Ivan. 147. 27. 205. nadimak 219 Bol 7. 209.168 Bokanić. 181. 159. 21. * 149. 99. 25 Bolančić 82. 134. 219. 57 Bonačić-Civran 57 Bonačić Crivellari 57 Bonačić dicti Kresić 56. Bolčin. 203.Bobovišća Luka (Bobovišća na moru) 7. 210. nadimak 34 Boja. 97. 57 Bonaci 56 Bonačić 25. 15. 179>c Boljić 28. 18. magistri 27. 155. 170.««« Bonačić-Juraj Markov 26 Bonačić-Jurjcvić 58 Bonačić-Kresrć 58 Bonačić-Kresić-Kcnjac 57 Bonačić Leonard pok. lapicida 168 " Bokanić.' 137. Jerolima 26 Bonačić Luka pok. 168 Bokanić. 107. sindaco 21 Bonacci 56. 35. 223 Bodlović 30. 174. 191. 58 Bonačić dicti Sargo 58 Bonačić dicti Komito 57 Bonačić-Dorić 57 Bonačić-Gardelin 57 «-"• Bonačić-Gazilo 57 Bonačić-Guić 57 Bonačić Ivan 26 Bonačić Ivan pok. 22. 11. comitis 56. 215-236 Bola. nadimak 194. nadimak 206 Bočineto.'165. pop 168 Boccareus 168 Bocelo.. 178. pop 174 Bokanić alias Kapitanić 168 Bokanić dicti Skargus 168 Bokanić Juraj.opat -201 Bokanić. 164. 179. Petra 26 Bonačić-Mandinić 58 Bonačić Marko . 54 Bobuljić 37 Boccaneus 168 Boccaneus. 27. 69 Bonačić Nikola pok. 182. 154. 100. nadimak 118 Boliš 57 Boljanac (Bojanac). nadimak 197 Bolanić (Bolančić?). 12. 50. 142 Bonačić. nadimak 167 Boldović 30. . 64. opat 168 Bokanić Trifun 168 Bokotovi. 56.

nadimak 76 Bosonogo. 145. nadimak 64 Borković 118 . 33 BosnaČić Ivan Petrov 26 Bosnačić Petar 26 Boso. 68 Bonačić pok. 216. 218. 172." nadimak 86 Boščić 121 Bošković 188. 126. 206. 122. 158. 107. 18. 178. 150. 103. 12. 114. 193. 206 Boroević Matej 205 Boroević Toma 205. 56. nadimak 206 Borov Dolac 51 Borovich 21 Borovina. 216. 163. Božidarić Ivan 217 Božitković 211 Božji čovik. 93. 22. 33. 138. 114 Boninčić Juraj 121 Boninčić Nikola 121 Bonjolo 28 Borak 215 Boranović 215 Borčić Buko. 97. 172. 78. 130. pop 190. 200. 148. 157. 226 Bračetović 217. 204. 74. 236 Bracia 50. 13. 45. 222 Bosnačić 25. 223 " Brakušić detto'flenković 223 • Brakušić Dinko 218 244 . pop 57 Bonačić Petar Markov 26 Bonačić Petar Matijev 26 Bonačić-Petar pok. 196. 174/175. 153. pop "190 Bore. 192 Bošković alias Henčević 116 Bošnjak. 216 Borin. 102. 28. 218. 91 Bovinić 142. 123. 120. 11. nadimak 175 Borzati 56 Bosanci 12 Bosanska Draga 164. nadimak 223 Brachia 23. 23. mistro 55. 196. 61.. 10. 48. 205. 202. i 12. 30. 165. 114. 120. 226 Bračetović Nikola 217 Brački kanal 7. 203 Božić Jelena 203 Božičević 82. 63. 187 Bracussich Maria 223 Brač 7. 203 Božić. 77 Bradašić-Krstulović 74 Bradašić sive Krstulović 74 Braganja. 47. 20. 132. 62. 201.•' Borđević 99. 226 . 44. vulgo Lozić 58 Bonačić vulgo nominat Sargo 58 Bonačić vulgo Proto 58 Bonetti 114 Bonetti D. 58. 228. 19. 133 Boričević 226 Boričio 215. Komita 57 BonaČić-Proti 58 Bonačić-Salata 58 Bonačić-Salatić 58 Bonačić-Sargo 58 Bonačić Stefan pok. 68 Botta 91 Botteri 64 Botteri Zakarija 64 Botunović 58. 140. 152. 152.'163. 46. 67. nadimak 152 Brahanović alias Strumba 130 Brajko 192 Brakuljić 56 Brakušić 217. 186. 10 Bracolić. 21. 129. 115. 57. 117. 217: Borozan 205 Borsatić 25. 231.. 71. 232. 87. 204. 43. 84. 8. nadimak 201 Botar. nadimak 223 Bortičević 108 Bortulovi. 214. 208. 15. 188. 9. 34. 226. 170. 53. 104. 173. Luke 26 Bonačić Toma 26 Bonačić-Vicić 58 Bonačić. 183. 148. 190. nadimak 219 Borovinčić 47. 235. naclimak 192 Borichič 226 * Borić 108. 33. 183 Božedarić 226 Božić 47. 14. Tome 26 Bonačić-Petričić 58 Bonačić-Piculović 58. 214 Borovac.Bonačić overo Lozić 58 Bonačić-Pagari 57. 190. Božičević alias Palarzović 126. nadimak 31 Bračuta 162 Bradašić 69. 221 Boskić 153 Bosna 12. 225. 137. 132. 165. 59 Bonačić-Peškaraja 57 Bonačić Petar. 30. 46. 236 Bračetić 216. 132 Božičević alias Maidretović 126 Božičević Alviz 93 Božičević Jerica. 146. 203. 109. 17. pop 93 Božičević Nadal 93 BožičevićJNfadali Jakov 13 Božidarić 215. 201. 54. 29. 115 Bortić. -127.

nadimak 85 Bučić sive Diničić 33 Bučić sive Marčelić 33. . 118 Brkulj. -stan. Buha-Gluho. 78. 107. 139. nadimak 108 Bronzović 108. nadimak 75 Brstilo 185 Brtičević 118. 209.. 212 Breljac-Lučić 208 Breljak detto Suzičić Luka 214 Breljak Luka overo Suzičić 209 Breljanović-Lučić 208 Bresani D.47. 57. nadimak 235 Brčić. 214 Brazzano 134 Brbošić. 97. 20. 205. 78 Budalo. 189 Brizić Ivan 217 Brizić Juraj 184. 9. nadimak 210 Brela 27. nadimak 176. 115 Buljević Juraj 44 Buljević Mihovil 44 Buljević Tadija 44 Buljimbašić 192 Bumba. 24. nadimak 164 Bumbić 224 Bumbić-Soljačić ^224 Buna 26 ^Bunić 25 Bun je 8. nadimak 89. nadimak 83 Budva (Maine) 223. 69 Bučić vulgo Loze 37. 68 Brescia 166 Bresciani 107. 69. 135 Brtisje. nadimak 76 Broćno (Brojtno. 37 Bučić vulg6' Galiot 37. Bratinsić 121 Brattia 19 Bravčič 25 Brazza 19. 192 Brsata. 206. 192 Bulišić 190 Buljan 91 Buljan'Mate 91 Buljević 28. nadimak 166. nadimak 84 Bulić 51. nadimak 31 Branjić Mihovil 214 Bratić 217 . 116. 200. 189 Brizić. 201 Brković 14. 23. nadimak 164 Bule. Buha . Brotnjo) 196. 45. 210.Brakušić Ivan 105 Brakušić Petar 218 . 216. 45. 58. nadimak 52. 132. 83. 53. 196. 224 Budvinovi. 208. 132. 134 Brubrtgović 133 Brus je (Hvar) 61. 28. 114. 142 Bresciani alias Santo 107 Brescovich 30 Brešiani (Bresciani) 143 Brešković-Bresković 30. 164. 44. 206 Bukeš. nadimak 75 Brkljača 108 Brkljača Josip 108 Brković Mate 83 Brko.122 Bukva 43 Bulat. 192. 219 BreškoVić Juraj 218 Brezcovich 30 Bričić 188 Brhanović 130 Brig 14 Brindisi 56 Britanide 196 Brizić 107. nadimak 176 Bubara. 21/189. nadimak"" 224 Bugne 96 . 196 Bunta 81 -Buntulić 226 Buntulić-Bude" 226- 245 . nadimak 165 Brkuljić 56 _• Brmbolić 83 Brmbolić Emil 83 Brnić. 174 Bujević 51. 22. 104. 204. 185. nadimak 89 Buje (Istra) 192 Buje. 118 Bujević-Lovrinica 160 Bukalo. nadimak 192 Buble. nadimak 163 Buhovac. 211 Bronzo. 103. 56. 114. 29. 192 Bukdvinović . pastir. • Brakušić Stefan 184 Brakušić vulgd Plenković 223 Branković. 54. 51. stani 19. 185 Brižak 55 Brkata 9 Brkin. nadimak 62 Brdanjak 200 Brehanović 130 Brehglie 51 Brejanac. nadimak 119 Bučić 28. 135 Bučić Franceskina 106 Bučić-Majko. 107. 37. nadimak 31 Buccareo-Aquila 168 Buchia 217 Bučica. 157 Buba. 178. pop 185 Brizić. 69.

Buortin. 142 Caljević. magistri 127 Calcaneus 127. nadimak 186 Carić Antonija 205 Carić-Stančić 209 Carin. presb. naata 92 Castelli (dalli) Jerolim 133 . nadimak 199 Carelovich 222 Carević 37. 108 Caglević 99. nadimak 33. 163 Capković detto Mestričević-Bakalera 161 Capković-Drozgej 163 Ćapković-Mestričević 163 Car. 55. capitanei 227 Cacich Zorzi 227 Cagglievich Simon. pop 108 Caljević Ivan 106 Calilcich 169 Calilgich 164 Calilich Zorzi 169 Callinich detto Cosulovich Betina 169 Callinich Giuseppa 169 Caltesi 216' Canaletto 83 Canaletto Pesti Pogbaldno 84 Gancera (Kančera) 222 Canchi 92 Canchi Bartolomej. nadimak 76 Buortolovi> nadimak 220 Bura. 174. nadimak 76 Buratović 168 Burazin 118 Burazinović. 127 < Cagliani 127 Calilcich 169 Calilgich 169 Caljević 108. 108 Caglievich 105. 159 Buzolić Ante dr. nadimak 186 Carević-Pifar. 108 Caglievich. Carmeglich detto Xuvich 220 Carmelich 221 Carnincich Gierolamo 221 Carstulovich Marco 144 Casolini 207 Casolini Ivan 207 Castellan Chersonensis Georgius 153 Castelli 92 Castelli. nadimak 110 Carinich 221 Carlobago (Karlobag. Casteli Ursula udata Solitro 92 Castro Pucischie 154 246 . 58. nadimak 186' Carević-Rovinjež. 149 Calcanei. 127 Calcanei 127. nadimak 186 Carević alias Vrsalović Carević-Bilan. 50 Capogross Cagvini Joannes 96 Capogrosso 96 Capogrosso Bartul (Bartolomeo) 96 Capogrosso Bartolo 96 Capogrosso-Cavagnini Mariia 96 Capogrosso-Cavagnini Peironila 96 Capogrosso Jerolim 95 Capogrosso Lorenco 96 Copogrosso Nikola 96 Capogrosso Petri 88Capković 45 Capković-Bragadinac 163 Capković detto Meštričević 162. 62. 119 Burano 67 72 Buratin. 142 Carević. nadimak 186 Carević-Longo. paron 105 Cagljević 106 Cagljević Grga 106. nadimak 219 Busatto 205 Buschi 216 Bušković 216 Butinić 120 Butor (Buttor) 58. 162. 69 Bužija. 117 Cagljević Ivan 106 Cagliević Juraj 117 Cagljević Petar 117 Calcaneo 122. nadimak 57 Cablarovich Tomaso 84 Cacich Anica 227 Cacich detto Xarcovich Orsola 227 Cacich Caspari. nauta 73 Burlan. 146 Calebotta 144 Calianeo 127 Calianeso overo Fantasia 122. nadimak 152 Burić 64 Burian-Vitorelo. 231 Capitaneis Marino de 48. 67 Buzolić braća 67 Buzolić Steffano dr. 107 Buturović 58 Buvić 121 Buvinić 142. iilir 28. Bag) 169 Carmeglich 221 . 67. magistri 92 Capitanei (Kapitanei) 48. nadimak 199 Busalo. 67 Buzolić Stjepan 67. 146. 188 Buzanović Juraj 218 Buzić 158 Buzolić 30.

nadimak 84 Cicalo-Francez. 120. 70. nadimak 34 Cestari 28 Cetina 11 Cezar. Cepurnić 153 Cereale 137 Cereneo 137 Cerenić 37 Cerinei 133 Cerineo 15. 226 • Cerineo. nadimak 235 Ćiokrić 191. 176 Coilović 216 Coituse in Carsi 90 Coknić 190. 158. 127 Cerinić Vičenco Petrov 26 Cerinov 70 Cervone 74 Cervone Arkanđer 74 Cesar i. soprakomit 22. naute\70 Cerinić alias Bavčević 37. 130. 129. 193 Coknic. nadimak 84 Cicalo-Andrijica. sopraproveditor 22.Pojar 84 Cicalo-Pokorica 84 Cicarelli 8. 9. 168. Cipar 46 ~Ciprijan 221 Ciriiii 130 Cirkul. 236 Cattani 77 Cattarinich 67' Cavagini Frane Marka 96 Cavagini Marietta 96 Cavagini Marko 96 Cavagnin Perina 96 Cavagnini 96 Cavagnini Ana 96 Cavagnini Elizabeta 96 Cavagnini Jerolim 96 Cavagnini Jerolim dr. 193. 167. 168. nadimak 218 Cemissius Ivan-Pavao 68 Ceparneo 168. mistro 119 Cicalo. 130 Cerineo Giacomo. 130 Cerinić e Castellis 70 Cerinić. klerik 96 Cavatoria Paulo. 169. 44 Cerineo Nikola. nadimak 84 Cicalo-Mumalo 84 Cicalo:. pjesnik 96 Cavagnini Marietta 96 Cavagnini Perina 96 Cavagnini Simon 96 Cavagnini Simon. 122. nadimak 110 Cimbar. 186 Ceprnić 135 Ceprnjić 183 . 99 ~ Cerinić Stefan 26 1 Cerinić Toma Pertov 26 \ Cer-inić Valerij 26 Cerinić Vicko 121. 135. 186. mistro 38 Cerinić.nadimak 219. 163. pop 184. 188 Ciccarelli alias Klopanović 163 Ciccarelli alias Mlinic 163 Ciccarelii alias 2uvić 163 Ciccareiu Andrea (Andrija). 170. liječnik 142 Cešarović alias Juričević 123 Cestar. 130 Cerinić Mićel t130 Cerinić Nikola *Jur je v 26 Cerinić Petar 26 . 127 Cerinić Jerko 98 Cerinić M'irin Jurjt ^ 26 Cerinić M . nadpop 27. 99. 121. nadimak 199 247 "V .rin Nikclln 26 Cerinić Mate. 44 Cekino-Cikinor. 92.. pop 172 Ciccarelli Grgur 163 Ciccarelli Dimitrije 163 Ciccarelli Juraj (detto Zivić) 211 Ciccarelli Nikola 163 Ciccarelli Pavao 163 Ciccarelli Radoš 163 Ciccarelli Vice 165 Ciccarellovich overo Ciccarelli 163 Cićić 140 Cičić alias Škarica 140 Cikuta. 128. 70 Cerinić Bernardin 26 Cerini-Bavčević 70 Cerinić Fervaća 26 Cerinić Frane 26 Cerinić Ivan 26.. mistro 159 Cimara. 169 Ceparnić 13. Cinkvantin. Cerinić seu Bavčević 70 Cerinić sive Bavčević 70. opat 127 Cerini 130 Cerinich Michiel 127 Cerinić 25. 138 Chirichini. 188 Ceparnić Jerolim 184 Ceparnjić 186 Cepernić Jerolim. nadimak 113 Cipal. nadimak 165 Cezari Nikola 22 Chastulovich 144 » Cheglievich Vido 85 Cheglievich Mattio 85 Chioggia 137. 11. 174. 159. 121. 27. 127. nadimak 76 Clinsich Christinus 144. pop 17.Castro Santi Joannis 93 Cate a Castelellito 82 Catich Volcasio 215. 127. nadimak 84 Cicalo-Jurko.

opat 98. Cusovich 228 Cuvitović 219 Cvancik.• Crinfocai Andrija 102 Crinfocai Jakov 98 Crinfocai Toma. magistri 108 Culić 108 Culinovich 180 Cumatio Superior 184. 228 Craneo 228 Cranco Michel' o Michoi 228' Craneo Pompeo e Germania 228 Cranco Tomas de. 55. 10 Crachis Juraj de 183. 98. nadimak 199 Cole. 198 Cokrić. 206. 59 Cvitani-vulgo Pećar 135 Cvitanov 28. 193 Coknjć Bazmalinović 198 Coknić vulgo Bilin 190. nadimak 176 Curri 165 Curri Federik 165 Cuscich o Michacich 176 Cosmanei. 30 Cvitanoviić 27. 228 Cranchis Georgii. nadimak 30 Cuparda. 193 Cokrić 45.. 144 Creta 236 Crinfocai 93.192 Cumatti 120 Cumeta. 144 Coviglianeo 127. 10 f 107. pop 200 Cvitanić al(as Generalić (Jeneralić) 30. 202 Colomba 137 Columbis 115 Comi 144 » Condulmer Leonard 20. 81. 189. nadimak 109 Cvile. 185.ć-Marinković 219 Cvrčić 46 248 • . 59. mistro 115 ': Craina 22. mistro 27 Costanzo. 116 . nadimak 202 Ccljević 108 Colo. 219 Cvitanić alias Pećar 135 Cvitanić alias Polotović 59. -mistro 106 Contuze Juraj 82 Cormeglich 221 Corner comes 28 Corser Luce 149 Cor ti. 119. 101 Cvitanić. 173 Cučić 217 Culich. 187. 38. nadimak 113 Curik. 128 Constantin Georgius de.-144 Corumelli. 30. mistro 137 Covacheus 217 . 135. 190. 178. pop 102 Crivelari 57 Crna Gora 185 Crni Rak 162. nadimak 195 Cvitković 25. Covglaneus 144 Covglianei 45. 219 Cvitanović alias Pećar 135 Cvitanović-Arstić 206 Cvitanovic-Bako 38 Cvitanović die i Pećarević 135 Cvitanović-Tramuntana 38 Cvietović 217 Cvitić 28. 219 Cvitovića Dvori 215 Cvitovi. 45. 144 Covlianeo 127 Cragi 27. nadimak 177. 179. 30 Cvitanić-Svetinčić 30. 219. pop 98 Cvitanić seu Polotović 28. 102 Cvitanić detto Fiorini Marko 115 ' Cvitanić-Brstić 206 Cvitanić Ivan. 128. 235 Cvitanić. J86. pop 101 . 99. 44 Cranchis Dorrinus de natpop. orator 228 Cranchovich Vicentius 228 Crassovich Joannes 48 Crepich 136 Cres 115. biskup 19. 28. nadimak 152 Colić. nadimak 220 Cvitan 179 Cvitanich Pietro 30 Cvitanić 27. 127. nadimak 35 Cvit 221 Cvit.' klerik 176 Ćusmaneo. 219. . 102. sudac 149 Granchis-Hranković 8.Coknić alias Bilin 190. 58. nadimak 208 Cvitovich 22 Cvitović 188. pop 149. 142 Cvitić. pop 176 Cusmaneo Georg. 39 Cragli 39 Cragli Francesco.• Cvitanić Juraj 184 Cvitanić-Poletović Ivan. orator 228 Crancovich (de Cranchi) 228 Cranchovich Mihael. 221 Cvitković ehiamato Dundo 219 Cvitonja. 144 Covigliarieo. pop 93 Covglianich Nicolo 127 Coviglianeus 127. 99.

222 Čubretovi6 alias Marušić 230 Cubretović sive Marinkoviić 222 Čubretovi vulgo Musičić 189 Čubričević 216. župan 186 Ceprnić 130.140. 122. nadimak 118 Cuk. 148. 199 Dalmazia 21. 54. 74 Ceprenie. nadimak 176 Čulić 108 Culić Ivan. 221. 132. nadimak 202 Čipičić 13 Čobani ja 197 Čoglija 65 Čoka. 216 Cikarelović alias Cikarelrć 163 Cikarelović overo Ciccarelli 45 Cikerelović 196 Čile. nadimak 192 Čove.80 Čuko 79 Curković 201 C Caretin. nadimak 218 Čavata. 183. 157. 115 Damiani Vicko" 115 G Damjanović 65. 45. 225 Dagelić 49 Dalmacija 19. Ciflo. 91 Čikanić seu Markov 91 Cikarelović 158. nadimak 85 .Cubretić 215. 221. nadimak Cimaz Ivan 211. 214 Damiani 115 Damiani alias Juričević 107. 204. Cipe. nadimak 86 Cumeta. 137 r. 194 Cičić. nadimak 140 Čičić Tadija (Tadea) . 203 Damjanović 108. 214 Dalmatia 21 Dalmatinska Zagora 34. 77 Čelca 73 Cencević Nikola 159 Cenetvić Ivan 159 Cenković Vinko 159 Čep. 190. 186. 211 Čimaz-Činčević 211 Čimaz. nadimak 30 • Cović 83 Cović Josip 83 Cozić 82. 22. 222 Cubretić Ciprijan Jurja 218 Cubretov 216. 135 Ceprnja Desislav 186 Ceprnja prodan 9 Cepulo 80 Ciča. 219. nadimak 109 D D'Andreis 216. 200 Damjanović Ante 65 . 50. 222 Cučević 226 Čučić 223 Cučić (Nikolić) 223 Cudić alias Metličić 124. 163. nadimak 52 Carić. nadimak 32 Čekaloviić 56. 50. 131 Čudina. nadimak 76. 211 Činčević alias Katunarić 211 Cinčević Nikola 38 Cinkanić 82 Čiovo 87.-214 Cinčević 38.c Čaljević 28 Cante. nadimak 198 " Ceparnić 129. 222 Cubretović 40. nadimak 124 Gule. 214 Čimčević Mihovil 211. nadimak 185 Čuko 79 Čuko. nadimak 150 Capovica 83 Čarni. nadimak 166 Čuća. nadimak 100. 148 Čičićevi Dvori 132. 216. 74. 1. 168. pop 174 Ceparnić alias Petričin 130 Cepkalović 69. 140 Cičić. nadimak 83 Čokrić. nadimak 200 Cape. zlatar 108 Culinović 138. nadimak 74 Core. nadimak 211 \ Cimatorija 25 Cimaz 204. 220 Cokulo. 214 Čimaz dicti • Kovač 211 Čimčević Ivan 210. 205. nadimak 86 Cesarović alias Juričević 123 Cifut. 188. 35. nadimak 122 Cimak. nadimak 202 Čorko. Vinko 218 Cikalinović Mate 121 Cikanić. 186-' Ceparnić. nidimak 100 Cijalić Juraj 26 Cirilo. 86 Gozić.

nadimak 165 Dedekalo. 193. nadimak 24. 158. 170 Darpić detto Buritin 163 Darpić detto Kokeca detto Puzle 163 Dasenčić 27. 222 Dobronić-Skarabaje 163. gubernator 227 Dobranić 57 Dobranić Klimse 57 Dobrec 9 Dobrić. 173 Dobrojiić 109. nadimak 50 Diklići 34 Diklić-Kuzmanić 207 Dilia Viti 200 Dimarchi (Dimarki) 142 Dimitrije. nadimak 163 Derado alias Suska 108 Descoveo-Dešković Ivan. 201. nadimak 32 Dmitrović 227 Dmitrović Gaspari. 205 Didolić. 108. nadimak 34 Defilipis 30. 169. 119. 158. nadimak 176 Diškul. Alvize. 198. 189.158 Dobrinović 171 t Dobrogostić 45. 188. 142 Dobrogostić Ivaniš 142 Dobrogostić-Petricio 142 Dobro jutro. 204. 187. 179. magistri 30 Dasenčić Luka 26 Daverio 59 Daverio Vjekoslav 59 Davidis 169 Davidoviić 13. medicus 83 De Finis 83. 120. 139. 28. 201. 162. 196 Dogančić Frane 211 Doganello 65 250 . 174. nadimak 52 Dioklecijan 17. Denegri Genovensis 59 Depensić 99 Derado 106. 65 Definis 83. 201 • Dapreto 286 Darpić 129. 129. 218 Didak 83 Didolić 163. 19. i09. kapetan 169 Davigliovich Trilfa 169. 189 Dogančić 132. 163 Dobronja. 132 Dioklecijanova palača 132 Ditić. 91 Delia Pace Ivan 91 Delimarković 230 Delagis 65 De Magis 65 Deme^ nadimak 176 Denegri 59. klerik 83.22 Dobroslao Radoi 149 -Dobrunić (Dobrunich) 107.Damjanović Duje 108 Damović 142 Danac sive Kardišić 32 Dančević-Danac 159 Daničić 27. 192. 91 Delia Pace. 120 Danijelović 189. 192 Dešković Mićelina rođ. magistri 91 Debela. 163. 169. 184 Dean 59 Dean Marijan 59 Deadreis 49 Deanković. 201 Danijelović Mate 121. De Finis Andrija 83' Deflorio 25 ^ Dejanković 91 Delboe 83 Delegat. pop 189 Diedo Anzolo 22 Dijanac. 173 Delijić 82. 146 ' Derado. 30.. 183 Davidović Matej. 130. 116 De Negri 59 . 169. 89 Delijina 82. 211 Dević Jakov 65 Dević Jerolim 188 Dević Pavao 172 Devlahović 219 Detrico 25 Dezdir 95 Dicin. 228 Definis. nadimak 119 Dell'ino 65 Delić 199 Delija. nadimak 166. nadimak 111 Dicmo 90. Ivellio 169 Devčić 205 Dević 65. 1 226 Dočina 204 Dodo. pop 174 Descovich Nicole 149 Deserto 214 Despulatović 59 Despalatović Mate 59 Despot 193 Dešković 114. 189. 99 Dasenčić. ccfhes 27 Dogančević-Doganac 163 Doganac 163. 33 Daničić alias Harašić 27. 89 * Delia Pace 83. coppiere 163 Dinarci 22 Dinko iz Venecije 127 Dinov. Dogančić-Doganac 162. 33 Danielović 107. 211.

123. klerik 77 Dragičević. 18. 118|i 119. 18. pop. 153. Domančić 119 Domantić. 89. 91. 181. 14. 149 Dominis di 217 Dominis Dominik de.. 196 Dragaš Grgur 109 Dragazzo 107 Draghnich. 112 Docotich Antonio '44 Dorotić 190.158. 16. 43. 57. 214 Dorotić-Muto 207 Došicina 55 Dračeva Lučica 58 Dračevica 7. 99. 153. 204 Dolkin. 49. 160. 196 Domjanovi alias Mandić 122 Domjanović alias Pavličić 190 Domjanović Anton 121 Domjanović Ivan 121 Domjanović Juraj 121 Domjanović Nikola. 150. 109. 91. 135. nadimak 119 Dol (Brač) 7. 28. 28. 11. 108. 46. 100 Dragičević Feliks 68. 52 Donji Humac 7. 191. nadimak 210 Donkovi-Hamber. 149. 169. 149. 216. 138. 59. 228. 141. 201. 159. 51—53. 63. 29. 190 Dominis de. 83 Domić Luka 83 Domijanović Jakov 196 Domijanović Mate 196 Domijanović Mihovil 196 Dominik 163 Dominiika. 127. 8. nadimak 175 Dračevluka 7. 88. 136. 174. 27. 103. nadimak 221 Domjanović 47. 47. 129. Mihovila 82 Dragičević Mihovil 82 Dragičević Nikola 82 251 . 189. 77. 123. 50. 14. 39. 25. 108. 114. 27. 12. capt. 77. 189. 18. 19. 37. 30. Ivana 70 Dragičević Ivan 82 Dragičević Jakov Matiije 82 Dragičević Marko Matije 82 Dragičević Marko pok. 190. nadimak 210 Donkovi-Pretur. 184. 140. 84. 186 Dominiis de 133. 182 Dragaš 109. nadimak 52. 134. 102 Dragičević 25. 151.. 219. pop 1. 98—104. 31. 94. 120. 116. 107. Dragičević Frane pok. official 31 Dragić 98. 31. 12. 85. 160. 60. 42. 52. 143.-179. 45. 226 Dračevka. 226. 133. 41. 108. 111. 62. 35. 40. 8. 206. nadimak 210 Donkovi-Mištak. 122. 178. 82. 148—157. 42.Doganello Dujam 65 Dojić 217 Dojtrna. 43. 56. 19. 20. 201 •Donkov 216 Donkovi. nadimak 100 Domazević 25 Domić 75. 135. 107. 67. 144. 36 Dragičević alias Sare 72 Dragičević alias Ursić 43 Dragičević detto Kaštelanac 109 Dragičević detto Purešković 98. 147. 137. 233 Donji Škrip 120 Donko. 205 Dorotić Mate 206. 22. 64. 30. 29. 151. 187 Dominis sive Semuto 150 Dominis de vulgo Gospodnetić 150 Dominović 211 Domišjat. . 139. 117. 82. picokara 28. 132. 230. 118. 81. 133. mistro 98 Dragičević alias Biskupović 57. 113. 30. 111. eremitaž 48. 76. 100. 54. . pop 122 Dončić 215 Donja Greda 173 Donja Strana 25 Donja Stubica 193 Donje Dicmo 83 Donji Dolac 50. nadimak 85. 114. 72. 115. 38. 89. 43. 117. nadimak 210 Doretić Jerić 82 Dorica 28 Dorić 56 Dorini. 40. 135. 37. 183. 150. 112. 110.50 x Dominis-Mičeli detto Barbie 160 Dominis Nicolai de 152 Dominis sive Gospodnetić 151. nadimak 202 . 77. 137. 207. 135. 143. 126. . 200. 102. 95 Dračevluka. 50. 152. 168. 18. 33. 179. 233 234 Dor (Hvar) 223 Dolac 50. 187. 204. 109. 36. 201 Dragičević. 23. 36. 205. 74 Dragičević alias Laurić 31 Dragičević alias Pavišić 201 Dragičević alias Skarmeta 72 Dragičević alias Stipinović 31. 124. 214 Dorotić Anton 214 Dorotić Jakov 214 Dorotić Josip. 219 Dominis alias Barbie 169 Dominis alias Gospodnetić 45. 192. 16. 222. 200. 49 Dominis 135/ 150. 126. 19. 27. 77. 11. 77 Dragičević Frane Petrov 70 .

214 Dujić Perka 214 DUjić Stjepan 211. 9. 213 Duare 94 Dubičević 133 Dubno (Duvno) 172 Dubov Dolac 48 Duboković Ivan 68 Dubrava 9 . 214 Dujin. 190. 123 Duhomzović sive Perhaljić 122 Duhović 135 Duić 179. 122. 109. 19. 34 Dubravica (Dubrovica) 8. 221 Duhačić alias Hure 135 Duhomzović alias Perhaljiić 102. Dumaneo 27 Dundatović . 163 . Frane 70 Dragičević-Ružić 100. Ivana 26 Dubravčić Frane Jurjev 26 Dubravčić Ivan 26. 21. 121. 230. 219 Dubravčić. 184. 180. 214 Dujić Nikola 211. paron 106 ' Dujmović Toma 121 Dujmović Vicko 68 Dujmović vulgo Labinjanin 83 Dukić 109 Dukomzović sive Perhaljić 123 Dulibatić 133. 123. 127 Dragnić sive Bračvić 31. 231 Dražič 82 Dražinović-rBožić 45 Dražoevići 97 Drimalo. mistro 26 Dubravčić Querin 27 Dubravčić siive Kuščević 31. Dragnić alias Buzolić 31 Dragnić alias Darpić 31. 36. 214 Dujić Pavao 211. 162. 107. 32. 134. 105. nadimak 112 Drivodili 25. 214 Dujić Jakov 214 Dujić Mate 214 . nadimak 52 Dudan 201 Dugnačić. 218. 190. 204.Dragičević Petar pok. 127. 46. mistro 26 Dubravčić-Miščanić 31 Dubravčić Nikola. 48. ćmerita (pop) 48 Dubrovnik 107. nadimak 52 Dujini. pop 122 •1 Dragnić 31. 233 Duchich 109 Duće 47. 189. 99 ' Dubravčić Ivan. 34 Dubravčić alias Marchieli 27. 133. 50. nadimak 195 Dujinica. 12. Ivana 70 Dragičević Petar pok. 83. nadimak 75 Dujmovich. 61 Drivodilić. Dubravčić -31. 53. nadimak 122 Drnas. Dujić Mihovil 211. comitis 109 Dujmovich Joannes de. nadimak 87 Drnas Mate dicti Matić 87 Drpić 130. 127 Dragoman 82. 194. 63. 56. 231 Dubravić Georgius. capitanei. nadimak 152 Drvenik 65. 109 Dragičević sive Čavičić 69. 147 Duda. 201 Dujmović kapelan 107 Dujmoviić alias KHminović 180 Dujmović Bat 105 Dujmović Dujam 121 Dujmović Ivan 105 Dujmović Jakov 105 Dujmović' Luka 105 Dujmović Mihovil 105 Dujmović Petar. 106. 188.. 205 Duišin 112 Dujić 211 Dujić. 223. nadpop 53 Drivodilić Anton 27 Drivodilić Juraj. 100 Drašnice 44. 99. nadimak 74 Dugopolje 74. ' * Dugopojac. nadimak 152 Dujić-Surla. 109. 120. 135 252 . 112 ' Dragozetović 25 -Dragun 78. 102. 185 Drpić detto Buratin 161 Drpić detto Pusle 162 Drpić-Kokeca 162 Drpić Nikola 159 Druže. 169. medicus 109 Dujmović 45. 121. 163. nadimak 84 Dujić Ivan 211. 117. 109 Dujmovich Joannes. 130. 142. 147. alias Kuščević 31. $1 Dragonjina Spilja 48 Dragovoda 7. 193. 83 Dragičević.226 Dundatović Luka 218 Dundić 130. 216. 77 Dragičević sive Šoltan 31 Dragičević-Skoknić Ivanića 117 Dragičević vulgo Biskupović 74. 40 Drivodiljić 25 Drivodiljić Antom 27 Drnanelo. 31 Dubravčić Frane pok. vulgo Skarmeta 72 Dragičević vulgo Skarmetić 72 Dragišić. pop 10. 194 ' . 40. . mistro 26 Dubravčić Juraj 26 Dubravčić Juraj.

nadimak 219 Falardović 132 Fabargović-Božičević 132 Falarović 126 -• Fanat. nadimak 84 Farska 7 Fasano (Fazano) 143 Fatori. nadimak 64 Fario sive Kovačević sive Viculović. 100.. nadimak 163 Farčić. 185. .Dundo 78 Dupić Nikola 159 Duraković 226 Dušković 217 Dutić 48. 199 Eterović detto Bufea-Skembe 164 Eterović detto Paluskić 164 Eterović-Faraon 188 Eterović-Faraunić 160. 164. 226 Dutić Ivan 2-17. 232 Ferro.38 Ferro 28. orificis (zlatar) 107. nadimak 202 Duka 109 E Egipat 168 Ekolo. 127 Fanto. 59 Eterović-Haržić 141. Fermo 224 Fermo. 164 Etorović-Paluskić 164 c Etorović-Palušić 162. nadimak 31 Fertiglib 31 $ 25o . nadimak 100 Fero 28 Fero. nadimak 202 Đinov. Ektorpvić alias Janković 31 Ektorović 31 Elafuza (Elafusa) 196. 84„ 116. nadimak 100 Erizzo Gaspar. 164. nadimak 194 Fauro (Favro) 25. 164 Eterović-Faraunić detto Sterklić Eterović-Faraunić reč. nadimak 51 Fano (Rimini) 274 Fantazia 121. 173. _ . 228 Fabricij 216 Fabris 59 Fabris Josip . nadimak 152 Felippi 32 Ferenčić 216 Feri 28 ' . 164 Etorović-Remeta 160 Eturević 164 Eturević-Lučijani ^164 Evangelista. nadimak 83 Fantov 27 Fantović 27 Farao alias Ektorović 199 Faraon 199 Farilo. 218 Diitić vulgo Goja 226 Dutović 226 Duvno 163 Dverdiković 226 f) Đakon Ivan 20 Đindin. nadimak 194 Ercegnovi 60 Eremita. magister 38 Ferri. 163.59 -Fabro. Eterović-Ramuza 164 Etorović 164 * Etorović-Buha detto Ursin 162 Etorović detto Skembe 160 Etorović-Faraunić 164 Etorović-Firaunić detto Pružiret 161. magistri 228 Fadić 109 . 174 . 164 Etorović-Sorić 160. nadirnak 151 F Fabe. 125 Fabijanović-2uvić 123 Fabjanović 219 Fabri 69. nadimak 202 v Fabić 65 Fabić-Karlotović 65 Fabijanović (Fabjanović) 123. Fajka.222 Fabijanović alias Pulišelić 123. 235 * Elezović 235 Elezović-Pinčulović 235 Emo. 175. 189. 130. 164 Eterović-Haržić-Bokanić 159. sindakb 21 Eterović 51. • _ . 114 Ferro Nikola 99 Fešte. providur 45 Engleska 130 Erceg. 216. 215. nadimak 89 Ektorović 164. nadimak 150 Faraunić. 215. 158 Fauro Nikola 159 Federiko. nadimak 57 Đordin. 197. 121. 164. Sterklić 164 Eterović-Galović 31.

77 Franko. 123 Francesco da Arbe 122 Franceschi 135 Franceschi. 31. mistfo calzolaio . nadimak 162 Fiochi 107 Fiorenco. 106. sindici 59 Filipis 30. 103 Fistonić 193 F. 226 Filipis. 107.e 65 Franković Toma 217 Frano iz Krajine 216 Frano. 220 Franulić detto -Obilinovic 32 Franulić o Stranulić 45 . Gigo 59 Filipić-Gigo 59 Filipić-Mazor 59 Filipić-Oskurović 59 Filipić-Ozurović 59 Filipić-Pagari 59 Filipić-Pagari. 32. 31. 216 Filipis de 30. 31. magistri 216 254 . magistri 31 Fertilio Pietro 31 ' ' Feufo 28. 115 Fiorini-Cvitanović 38. 107 Franjasović. nadimak 84 Fisković. Filuga. sudac 56 Filippi 27. 45 Franićev. nadimak 185 Fisco-Kostoca.221 Filippis 32 Filippis de 209 Filipović 30. 91. Franjasović dicti Remetin 107 Franjasović Frane. magister faber 217 Franulich (Stranulich) 32 Franulić 27. udova 106 Franjasović alias Remetin 106.Fertili 31 Fertilić 31 Fertilio 16. 115 Franjasović Franjo 105 Franjasović Ivan 105. 164 Franičić. 115 Fiorini-Svitković 46 Firo. 34. nadimak 119 JFiličić 82 FiJUpi 30 69 Filippi 31. Filippi. Fraro. nadimak 177. 55. 226 Filipović. nadimak 221 Franković detto Radić 223 • Franković Maj. 131. nadimak 111. 111. 59. 49. 115 Franjola 75. 114. magistri 32 Filipić 27. 38 Feuro. nadimak 201 Franković 65. 226 Filipis Frane de. Franciskovi. 32. 217 Filipis di 216. nadimak 211 Franičević 25. nadimak 138 Foscolo 44 . nadimak 192 Finco!. 45. nadimak 135 Fiskovič Cvito dr. 160 Filippi. 32 Forense Jakov 26 Forensi 27 Forensic 32 Forensic alias Vlahović 32 Forensis (Forenzis) 32 Fortis 18 Fortunić 152 Fortunić. magistri 226 Fraro Petar. 153 Franičević Frane 26 Franičević Ivan 26 Franičević Juraj 26 Franičević Matio 26 Franičić 27. 223 Franković. 105. mistro "95 Fiurentinović 2 7 39 Fiurentinović 39 Fiurentinović alias Jerčić 28. 136. magistri . 32 Filippi. Fibrica. magistri 135 Francuzi 18. mj. nadimak 151 Frančić-Kadčić 164 Franečić 190 -Franić 211 Franić.Frais 151 Fraisović 65 Franasović 115. 28. paron 106. 98. 50 Fertilio.uman 95 Fiuman. nadimak 76 Francin. 3'> Florio 215. sindicus 59 Filipić alias. 220 Florio da Ragusa 121 Forense 25. 99. mistro 38 * . 215. 29. • 46. 99. picokara 91 Filipović alias Maić seu Mišetić 131 Filipović-Missetić 131 Filizić 216 Filižijo. nadimak 164 Franičić-Kadčić detti I\orini 159 Franis 216 Franjasović 65. 55. nadimak 152 Filomena. picokara 49.160 Filippi Nikola 32 Filippi Sisto fra . nadimak 210 Fiorentinović 39 Fiorina 38 Fiorini 38. 188 Filipić.

108 Furlani 226 Futre. 164 Galetović-Višanin 159 Galetović-Višanin detto Sćuper 161 Galicija 55. 104 * . nadimak 166 Furlan 216. . 153. Zorzi 143 Gelineo Zorzi. nadimak 100 Galušić 143 Galušić Juraj 133 Gallusich 143 Gambelot. nadimak' 100 Garafulić 59 Garbin 226 • Gar. 127 Gargoević (Grgoević) 158 Gargurević (Gi. 67 Gardilčić 32 Gardilčić-Blažević 32 Gargić (Grgit^ Ivan 121. (nuncius) 100. nadimak 100 Georgij iz Krajine 216 Georgius de Constantin.gurević) 29 Gargurević detto Guja 29 Gargurić. 77. 97 Gianco Hieronymus. mistro 106 Gerardi 107 Gero. Get 25. magistri 226 Garboldi 90 Gardatović 47. 207 Gajelić 158 ' Gaiatović 135 Galatunović 121 Galešić 227 GeJetović 107. nadimak 219 . 100 Gaiović. 191 Gasperini 28 Gašper 193 Gata 83. nadimak 89 . . 133 Gardelin. comes 97 Giassich Gierdnimo 193 Giaxich Geronimo. nadimak 76 Ghelich 91 Gianandrea Karmen 91Gianco conte 96. Generalić 30 V Generalić. Gelinei 143 Gelineo 107. pop 30 Generalić-Skarmić 63 Genova 66 Geometar. 62 . 198 Fratroy. 58 Gabelot. 226 Garbino 226 Garbinović 216. defensor 143 Gelineo Zorzi alias Gelinić 43 Gelineo Zuan Francesco alias Gelinich 143 Gelineus 143 Gellusich 143 General. nadiipak 84. 194. 226 Garbinović. nadimak 33 Gač\ nadimak 199. nadimak 118 Fulminant. capt 227 Gasparović 191 Gastović 32. nadimak 75 Fratufjčić alias Jakasović 175 Fredešić 217 Fredotović 175 Frieri Pavan. Garguričić 10 Garmić 56 Garofolić 32.Fratar. 100.bini 216. nadimak 235 Gabaldi 90 Gabela 30. nadimak 34 Fumati de 25 Furio. ambasciat. 185. 47 Garofolić Ivan 26 Garofolić Petar 26 Garofulić 27. nadimak 165 Fulkan. nadimak 109 Gabetić 86 Gabre. ' Getov. nadimak 165 Gazda. 41 Fukar. 135. Galinović 143 Galović 31. nadimak 192 Gardelli 25. 32. Giaxich Gerolamo. nadimak 163 . 121 Gelineo Francesco qu. nadimak 218 Gdinj 189 »Geldun 59 Geldun 59 Galešić 227 Gelić 91 . 107 Garofulin 32 Garzalović 211 Gaspari 133 Gaspari. nob. 193 . 226 Furlan. Marco 104 255-. nadimak 29. 108 Gaudencij 28 Gavaldi 90 Gavaldi Iseppo Gavaldi seu Balbiza 90 Gavran. Pietro 104 Giaxich M'ichiel 109 Giaxich Valerio qu. pop 109 Giaxich Giovanni qu.-59. gubernator 227 Gasparo.

Gioannizj alias Ivanisevic 45. nadimak 113. nadimak 219 Golubovi 107 Gomilica-Zagračišće 184 Gore 28 Gorica 25. 135. 214 Gioanitio 143 Gioanitius. 119 Glavarac. 175. nadimak 76. 201 Glunčević 193. 189. 183. 70. 207 Gilić alias Križanović 207 Gilić Antfe. 191. 175. naute 71 Gligo Vicko 65 Gluhi. 202. 107. 39. nadimak 118. 8. 214 Gilić Križan 207. nadimak 33" Gluhinica. 153 Glavinić. 224. 153. nadimak 56 Gligo 65. 178. 189. 198. 214 Gilić detto Mateša Mate 207 Gilić Kristofor 207. 190_ Gospodnetić alias Dominis"l51 Gospodnetić Alvize 133 Gospodnetić-Bežmak 7. 13. 158. 171. 158. 190. 196 Gospodnetić. 220 Glasinović Ante 49 Glasinović-Cvitanović 38 Glavančić. 201. 135. 20. nadimak 150 Gobac. 43. 181. 210. 193. 151. 151. 233. 216. 50. 157. nadimak 194 Glušić 25. 152.65 Glavić Ante 65 Glavinić 45. Goić 38. 110. 148. 156. 9. 216 . 188. 149 Gospodnetić 12. 133. 18. 179. 201Glenda. 176. 143 . 23. 184—188. 227 Goić. 140. 83. 74. 19. 177.Glušćević vulgo Vulin 189. 174. 134. 143. 151 Gospodnetić dicti Zelan 151 2S6 ^ . 104. 153. nadimak 202 Glavica 13. 163. 80. 50. 228 Gornji Dolac 80 Gornji Dvori 55 Gornji Humac 7. 162. 168. nadimak 186 GOJJO. 195. . 194. 230. 179. nadimak 61 Girotto 135 Giubetich 86 Giubxich 84 Giurgevich alias Plego 84 Giustinian 9. 12. 133. 214 Guić Mate 207. 182. 189. 187. Gojnić Juraj 26 Gojsalić-Bašić Miho 205 Goleš 109 Goleš Grgo 109 Golub. pop 187. 193 Glušćević vulgo Tambić 189 -. 157. 19. 193 Glušćević dicti Jurun 190 Glušćević vulgo Selčić 189. 122. 193 Glušević. 136. nadimak 167 Glasinavić 32. 199 Glušćević alias Slečić 193 Glušćević ^aliaš Mošić 193 Glušćević alias Sličić Glušćević detti Jurun 193 Glušćević sive Tambić 188. 220. 14 Giustinian Giovanni Batista. 227. 206. 187 Gioni 216 Giovanelli 65 Giovinazzo 74. 138. 229 Gligo. 149. 161. 46. 151. 53. 47. 158. 231 Girica. 229. 16. klerik 175 Goić Ivan 174 Goić Juraj 174 Goić Nikola 174 Goić-Soldari 175 Goijch 175 Gojić 28. 154. 10. nadimak 76 Gnjave. 197. 219. 234. 142. 217. . 157 Gospodnetić dicti Civile 149. 216 Glušić. 192. 196. Gornja Greda 173 Gornja Povija 17 Gornja Strana 25 Gornje Koprivno 88 Gornje Selo 77 Gornji Brač 8. 17. 213. 134 . heremita 153 Glavinić alias Rašić 135 Glavinović 149. 202. 235 Gornji Srip 120 Gorsatović Juraj 214 Gospa na Balku 172 Gospodnetich Jacopo 67. 155. nadimak 84 Gluho. 190. nadimak 84. . 209 Giričić. 37. 167 Gira. 78. 12. nadimak 89 Glavar. 209. 204 Glavić .Gibin. 149. 199. siadaco 21 Gjivić 186 Glaberić 25 Glamac. 11. . nadimak 41 Gligo. 227 Gluščević 7. fra 212. nadimak 60 Gicanich 91 Gielineo 143 Gielineus 143 Gigo alias Filipić 59 Gilić 205. 109. 99.

128 Govoreia. 39 Grgurević detto Guja 39 Grgurić 28 Grguričić 27. nadimak 75 Grgur. 151 Gospodetić-Martinović 151 Gospodnetić Pavao. 14. 194. 43. 71 Grassi. 49. 196 Gračišće 9. 196 Gradac 8. 159 Grego Mate (Mattio) 133. 84 Grgurević alias Jurjević 28. 228 Grad Skrib 120 Graecus. 220 Grego Frane 159 Grego Juraj 26. nadimak 163 Granić Ante 109 Gtssi 28. nadimak 29 Granić 83. 47. magistri 38 Grasi Frano 38 Grasoević 27 •Grasoević. Vice 121 Gregoria (iz Krajine. 151 Gospodnetič Jakov 151 Gospodnetić Jerolim. 29. mj. mistro 26 Grasović Petar 26 Grasović Simun 26 Grassi 59. da Craina) 10. 69. nadimak 29 Grci 8. 151 Gospodetić-Zelanović 151 Goti 8. 84. 150. 228 Gradaz 21. Marina. nadimak 199 Granfuter. mj.'Gospodnetić Ivan 133. 217 Grimanović o Hranotich 227 Grinja. 127 Grgica. 202 Gracischia (Gracischie) 21. 38 Girsi. 99 Grubšić 82. 211 Granić. 193. 83. 12. nadimak 126 Griman 39. 158 Greko 122 Grgat 151 Grgić 52. 53. magistri 71 Grasojević 38 Grasović 25. 107 Grubačić 158 Grubi. 227 Griman. nadimak 219 Grubissich 84 Grubišić 45. pop 39 Griman anco Grimanović-Horanotić 227 Grimani 39. 38. 21. 192. 109. 205. 39. nadimak 32 Grupšić 82 Grušić (Grussich) 84 Gruž 65 Gruxich 84 Gubno 73 Gucić 121 Gucić. magistri 227 Griman. 71 Grasović 71 Grasović. 169 Grguričić. pop 84 Grubšić seu Caneletto 84 Grubšić vulgo Marinelić 84 Gruje. nadimak 76 Grabjanin. Guerini Guerin 91. i23 257 . fabri 71 Grassi. nadimak 33 Guerin 91 Guerin Francesco di 91 Guerini 82 . pop 70 Grašević. 169 Grguričovi. 45. 191. nadimak 29 Grguričić detto Šjule 161. d l . lapicida 71 Grassi. 160. 189. kapetan 151 Gospodnetić sive Dominis 135. 99 Grubšić alias Canaletto 83 Grubšić Anton. 220. 201. mistro 38 Grasović Frane 26 Grasović Jerolim. 159 Grego Marko 105. sudac 151 Gospodnetić Marko 133. sudac 84 Grubšić-Bačiće 84 Grubšić-Gospodar 84 Grubšić-Kosta 84 Grubšić-Markovi 84 Grubšić-Matko 84 Grubšić-Smoje 84 Grubši Toma. 171. 159. artifex 71 Grassi. 120 Grčka 142 Graeci 142 Grecus 142 Grego 142. magistri 71 Grassi Josip 59 Grassi Petar pok. 135. nadimak 74 Grohote 60. 84. 227. nadimak 76 Gućor. 27. 103. nadimak 52 Grablje 52 Grabovac 130. nadimak 219 Gučev overo Hanarić 27 Gudulin. 125. 158. 142 Grego Petar 106 Zbornik za narodni život i običaje 17 Grego. ciambelano 163 Grgurević 28. 9. magistri lapicida 158 Gramačić 25 Granau (?) Petar 172 Grandeša. nadimak 208 Grivić sive Mandalinić 122 Grižica 25 Grižun.

190. 33 Harašić sive Daničić 33 Harbalović 82 Harle. nadimak 220 Haje. nadimak 163 Gusanović 176 Guslić. 58. 216 Harašić alias Daničić 33 Harašić-Filipi 33 Harašić-Gušević 33 Harašić-Lalinović 33. nadimak 201 Hajder 193 Hajdić. pop 33 Harašić seu Benčić 28. nadimak 151 Hajduk 189 Hajduk. nadimak 124 Haržić 105. 205. 224 Haržić. 204 Henčević detto Bošković Jakov 206' Henčević vulgo Bošković 190 Herakle 132 Hercegovci 12 Hercegovina 12. nadimak 176 Gunić Ivan 26 Gunić Petar 26 Gunić Simun 26 Gun je. nadimak 185. mistro 123 Guerieri. nadimak 202 Harambašić 92. pop 164 Hektorović 107. nadimak 119 Gvozdanović Ivan Dolarius 84 Gvozdanović-Mistrić 212 Gvozdanović Petar 84 Gvozdanović vulgo Abas 84 Gvozdenović 212 Gvozdenovi Helena 84 H Habar 107 Haber 107 Haber. D. 200. 152 Gutunić-Cukrić 152 Gutunić Marko 218 Guze. Pičić?) 217 Hielinich 143 Hire 78 Hiržić 107 Hodžić 225 Hodžić-Bakulić 225 258 . nadimak 202 Hinčević 116 Hičić (Slečić?. 214 Hektore (Hettore) Jerolim de 164 Hektoroe Hektore. pop 123 Guerieri Cristoforo 123 Guić 38. pop 203 Henčević 189. nadimak 175 Harol. 107. nadimak 84 Gverieri Nikola 68 Gverin Frane di 82 Gverinac. nadimak 176 Gususić 99 Gutinić 151 Gutunić 45. 45. 235 Gulić 200 Guljezin Mihovil 205 Guljičić o Hazić Ivan 210 Guljizin Ivan 214 Gumno Kalkanea 127 Gumno Petanovića 127 Gungo. 164 Halaburić sive Nikolić 138 Haladov 82 Halaiurić 149 Halat 71 Hančević 188 Handrak. nadimak 35 Hančević 106. nadimak 163 Hajo. pjesnik 15 Haldanović alias Božić. nadimak 177. 107. 99. 60. 192. 115 Hanoević Matej 106 Harakov. 152. nadimak 84 Gvozdanović 84. nadimak 150 Gvardijan. 197 Hačinović 124 Hačinović alias Nikolić 124 Hačinović-Nikolić 124 Haja. 151. pop 92 Harapić 99 Harbalović Harašić 27. 164. 234 Hetin 107 Hettore de 182 Hierobimus Gianco 97 Hieronymi Janco 97 Hihalo. 192 G'vera. nadimak 224 Haržić alias Nikolić 224 Haržić Juraj 106 Haržić Petar 106 Hazić Juraj 210.Guerieri 123 Guerieri. 197 Hektrorović alias Faraunić 190 Hektorović Petar. nadimak 177 Halaburić 138. 33. 39 Harašić R. 143. 201. 60 Guić braća 67 Guić Frane 26 Guić Nikola Matijev 26 ' Gujić 56 Gukselović (Guželović) 204 Gulermo. 212 Gvozdanović. nadimak 22. 133 Harambašić Ivan. 149.

163. 116. mistro 84 Illigich 52 Mijeh 52 Imbre. 52. 68 Hvar 7. 136 Hranuelli 152 Hranuelli alias Pavlić 152 Hranuelli dicti Beat 152 „ Hranuelli. nadimak 34 Huljić 190 Hulo. 125. 152 Hrepić-Hranolli 136 Hrilić 217 Hn »panić 9 Hrvaska 97 Hrvatska 19. 74. 112. 99 Ilić overo Kablarović 84 liičić 158 Ilijć 84. 74. 114. 128 143. 187. 223. 134. nadimak 109 Hržić detto Božnjak 201 Hržić Niko 109 Huhnić. 130. nadimak 185. 19. 148. 196 Ivanisevic. 228 Hranoelli 136. 111. 115. 109. 133. 83. 64. 106. 9. 158. nadimak 167. 160. 233 Hvarski kanal 7 Hvaržić alias Nikoli ć 216 Igrane 44. 104. 128. 119. 16. 111. 189. 227 Hranotić alias Vuković 227 Hranotić Antun 217 Hranotić ex Vukošev (Vucosev) 216. nadimak 29 In julovi ć 227 Inglez. 22. 135. nadimak 235 Humi 16. 201 Ivanicij 143 I. 138.ranissevich 187 Ivanisevic 45. kapetan 84 Uijić 52. 118. 170. 151. Jerolim 143 Ivanitij 143 . 152 Hranoević vulgo Beatović 152 Hranoki 55 Hranota. klerik 84 JJijč Petar. 205. 140. pop 68 Uminović 158 Istra* 87. 216. 166. 216. 167. 153. nadpop 217 Ivan iz Paga 216 Ivan iz Šibenika 217 Ivanac. 96. 206. 89. 152 Hranuelli dicti Papica 152 Hranuelli dicti Zamarija 152 Hranuellus 136 Hranulić 136 Hrape. 28. 149. nadimak 220 Intra. 210. 224 Ivača. 208. 55. 129. 47. 196. 188 Ivanisevic Ivan dr. 214. 85. 211. nadimak 223 Ioannicei 143 Ioanitius 143 loanitius Mate. 66. 136. 66. 57. nadimak 86 Imbre-Šćetina. 170 Italija 39. 210. 214 Ilić 13. nadimak 86 Imotska Poljica 109. 204 Hrvatsko Zagorje 193 Hržić 17. 12. 84 Ilijić. magister 217 Hranotić 179. 115. 205. 27. 188. 225. 203. 194 Hula. 60. 149 Hranoelli dicti Zamaria 152 Hranoevich Zorzi 136 Hranoevich Zuane 136 Hranoević 45. 214 Humazzo Inferior 20. 137. pjesnik 20.. 201 Hržić. 147. 87.' nadimak 176 Hulac. 227 Hranotić detto Kika 227 Hranotić detto Masavina 227 Hranotić detto Mengo 227 Hranotić detto Vuković 227 Hranotić-Grimanovi sive Jurica 227 Hranotić-Masarina 161 Hranotić rođ. 167. 16.Hovarčić 133 Hranković 8. 219. nadfmak 221 Hrelić 224 Hrepić-Gospodnetić 136. 187 Ilijč. 102. 97. 44. 136. 186 Humčanovi. Ivanitius 143 259 . Vacetović 179 Hranotić vulgo Kika seu Kikić 227 Hranovelli 99 Hranović 227 Hranuelić 45. 190. 213. 214 Humazzo 82. 221. 168. 136. nadimak 210 Hulovi Dvori 204 Humac 8. 36. 84. 167 Imotski 33. 47. 120. nadimak 208 Iva čini Dvori 204 Ivan. 235 Imotski kadiluk 45 Inamorat. 35. 217. 228. 110. 151 Hreljanović 224 Hreljin 224 Hrepić 135. 143.

81. 126 Jakšić alias Salamunović 107 Jakšić Ante 106 Jakšić ili Jakovljić 33. 169. 96 260 . 183 Ivelji-Lukrić 159 -Iveljo (Iveglio) 169 Ivellij alias Kunić 175 Ivellio 107...kšić Jerolim. 84. 100. 175 Ivelić vulgo Lukrić 175 I veli j 169 Ivelin 169 Ivelio 163. 33 Jakir 164. 169. pop 174 Ivanović alias Basic 90 Ivanović Frane. 68.Ivanović 13. 221 Jagodić. nadimak 225 Jakirić-Vlastelinović 225 Jakobina. pop 14. 143. 183 Jakasović Jakov 183. paron 106 Jakšić-Krstić 109 Jakšić Marko. 175 Ivelio Radoš 169 Ivelj alias Andriević 45. 14. mistra sartora Toncula 218 Jakovac. Jakir Mihovil 164 Jakirević-Vlastelinović 212 Jakirić '225 Jakirić. nadimak 75. 169. 188 Jakasović. nadimak 86 Ivanović. 77. 175 Iveljić 158. 104 Jadrijević Mate Jadrijević Toma 98. kapetan 236 Ivulić Vinko 236 Iza Doca 200 Iza Crivke 55 J Jadransko More 12 Jadre. 193. 183. 220 Jakšić alias Coknić 189. 160. 174. 82. 120 Ivanović Ivan. 100. nadimak 119 Jakov. 22. 100. pop 84 Ivanović Vlaho 218 Ivanović-2uvić 13. 118. 28. 45. 100 Jakšić'Ivan 106 -<f:'. Ivanović. Petra 8z Ivanović Jerolim p. nadimak 177. 197 Jakovčić detib Bukarin 106 Jakovic. nadimak 166 Janjić 136 Jankov Dvor 81. 235 Jakasović 175. meštar 82 Jakov. 97 Ivardelić (?) 200 Ivčević 60 Ivelić 92. pop 190 Jakasović alias Gariful 175 Jakasović alias Kuna 175 Jakasović alias (vulgo) Pahalo 175 Jakasović alias Pitković 175 Jakasović Ivan. 81.. 100 Jagodić (Jagodich) 216. nadimak 195 Jaković-Jakirić (Vlastelinović) 225 Jakovjev. 105. 98. pop 105 Jakšić Juraj. 84. 81. 202 Jakšić 26. 107. paron 106 Jakšić Petar 106 Jakšić vulgo Coknić 190. 99. 46. 27. 149. 119 . 106. comes (comitis) 97 Janco Hieronymi 97 Janco Hieronymus Petrus 97 Jančić 150 Jandra. J. 98. 175 Ivellio de 175 Ivellio Juraj 175 Ivellio Jerolim 175 Ivellio Mičelina 169 Ivellio Radoš. 82. 193 Jakšić vulgo Coknić alias Bilin 190. 220. nadimak 195 Jadrić 109 Jadričić Matio 26 Jadrijević 99. defensor 175 • Ivellio-Vitturi 145 Ivica 60 Ivko 75. 188 Jakasović Marko 183 Jakasović Nikola 188 Jakasović Toma 188 Jakič 28. p. 109 Ivulich Zorzi 44 Ivulić 20 Ivulić Bartol 236 Ivulić Juraj. 99.. 193 Jakšić vulgo Cokrić 193 Jakubinić 122 Jakuminić 122 Jalošić 214 Janco. 212. 174. 198 Jakši vulgo Coknić-Bilin 190. nadimak 176. 169. 109.49. 25. 175 Ivelić alias Lukrić 175 Ivelić Radoš 169. 175. 153. 119. Grigorija 82 Ivanović Nikola 27 Ivanović Matio 27 Ivanović Toma. 199. 26. 33. nadimak 220 Jagodić Nikola 217 Jaje.. 193 Jakšić alias Coknić vulgo oilin 193 Jakšić alias Jakovljić 100 Jakšić alias Salamunčić 100 Jakšić alias Salamunić 11U.

183 Jeričević. 139. 179 Jeneralić. 67. 151. nadimak 219 Jerčić 25. nadimak 202 Jozin. 138. 148 Janković. 27. 28 Janković alias Lepurin 60 Janković Ivan 27 Janković Nikola 26 Janković-Lepurin 60 Janović 205. 55. nadimak 84 Jukić Jura] 84 Juković 158 • Juković iMkola 184 Juković Petar 184 Junušić 110 Jura 78 Jurac. 98. 80. 72. 220 Jugović Jakov 205 Jukić 84. mistro 86 Jerković sive Salamunić 139 Jerković sive Salamunić. 60. 212. 152 Juranović Matej. nadimak 167 261 . 60. 176. 165. 158. 45. 139. 39. 55. nadimak 209 Jelavić 136 Jelčić 65 Jelena di Constantin od Tironija 106 Jelić 46. nadimak 198 Jurčev. 87. 220 Jelinić. 207 Janović Rade. 28. 213 Jukić. 214 Jerčić. 97. 47. 190 Jerković alias Fabjanović 123 Jerković detto Lukšić. pop 69 Joanis dicti Furlan. 109. 143. 157. 136. nadimak 89 Jerko 86 Jerković 28. fratar 17 Juras Potok 73 Jurašin 75""Jurasin. 33. mistro 115 Jeričević alias Domiani 107. 140. 205. 78. Jogić. nadimak 162. 47. 146. nadimak 220 Jerolim dalli Castelli Je'-olim de Hettore 164 Jerolo.. 76. 134. 130. nadimak 220 Jelinin. 88. nadimak 109 Josipović 220 Jovanelli. mornar . 217. nadimak 202 Jogo. Jučović 158 Judić 179 Jugoslavija 53 Jugović 100. 54. mistro 106 Jeriko. 199 Jazić 100 Jaxich 100 Jela. 100. magistri 226 Joanitms 143 . magister 139 Jerkulinović 188 Jerniundović. 115. nadimak 52. nadimak 202 Jurčević 132 Jurčević alias Bezmalinović 190. 77 Jurač-Lučić 75 Juraj iz Makarske 216 Juranić'92 Juras 75. nadimak 202 Janković. 167 Jirašol. 177 Jerčić alias Verbora 176 Jerčić-Centa 39 Jerčić detto Verborić 39 Jerega. 148. nadimak 218 Juravić aliac Sinjanin 92 Jurci 29 Jurci. nadimak 202 Juanipenić 99 Juanitij 143 Jubetić 86. 99 Jubetić alias Škabić 86 Jubo. 202 Jurać 75. illeg. 149 Jelineo 143 Jelinić 133. nadimak 119 Jeričević 108. nadimak 194 Jokisić 215 Jop 143 Jop Dinko 143 Jordan 164 Jordan. nadimak 118 Jerica don 93 Jenć. nadimak 85 Jesenke-63. 94. nadimak 75 Jureša. 231 Jelušić 143. pop 106 Jovanović 143 Jovin. 23. nadimak 202 Jelsa 22. 115 Jeričević Jerolim. 28.Janković 27. 152 Jelić Petar 46 Jeličić Čia 159 Jelinčić 136 Jelinei (Geiinei) 133. 176. nadimak 220 Jašić 33. 198 Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić 192 Jurela.147. 77. nadimak 167 Juča 26 . nadimak 167 ' Joana vulgo^Zuva 220 Joanicius Mateus. 207 Janović-Rado 207 Jarlori 60 Jarković 213 Jarmundović.

nadimak 85 Kalafa Petar. 227 Jurišić-Akčić 212 Jurišić dictus Marica 65 Jurišić-Galešić 227 Jurišić Nikola 184. 179 Jurinković Stjepan 48 Jurinović 41. 84 Kablarovi Toma 82 Kacalović. 203. 193 Justianović 227 Justić 82 Justić. 39. 234. magistri 39 Juričević alias Pulišelić 125 Juričević sive Pulišelić 123 Juričević Ivan 184 Juričević vel. 188. 212 Juretić sive Franjina 143 Juricouvich Stephanus 48 Juricouvich Thomasina 48 Jurić 27. 123. 99. nadimak 74 Jurković 28 Jurlina. 189. 217 Jurišić-Oblačinović 79. 132. 220 Jurić. 47. nadimak 89 Kacalović. nadimak 75 Kacatovi. 115. nadimak 198 Justiniani 217. 102 Jutrinić alias Cicalović 85 Jutrinić alias Cicalo 85 Jutrinić detto Cicalo 85 Jutrinić seu Cicalo 85 Jutrinjić alias Jerčić 28. 212 Juričević-Jerolim 174 Jurišević Radotin 134 Jurišić 33. 85 Jutranjić 85 Jutaronić 85 Jutornić 85 Jutrinić 85. 134. 92. 187.. 99. nadpop Jurin 75. 173. pop 44 Kadjić 143 Kafetijer. 227 Justinica iz Venecije 27 Justinić 176 Justinić. 212. 164 Kadeto. 143. 189. nadimak 56 Kadić Marko. 193 Jurunović 188. 212. 164. nadimak 193 Kalabrež. Cesarović 123 Jurilleo. 120 Jutronić alias Dorin 85 Jutronić alias Zuvinić 85 Jutronić Andrija 98. 77 Jurinčević 179 Jurinković 158.227 Kačić alias Franičić 164 Kačić Ivan 44 Kačić Juraj 44 Kačić-Juričević 39 Kačić Mate 188 Kačić Mihović 44 Kačić Petri. 92. nadimak 150 Kadčić 212 Kadčić-Franičić 161 Kadčić-Franičić detto Ale 161 Kadčić-Franičić detti Bumbina Antica 161 Kadčić-Franičić detto Bumba 161. 190. nadimak 195 Jurović 92 Jurović alias Pavelić 92 Jurović Ivan 92 Jurun 33. 132 Juričević. 207. 65. Jurjević Ivan 46 Jurjević Juraj sin Ivana 218 Jurjević Luka 68 Jurko. 102 Jutronić Bartul 120 Jutronić Ivan 82 Jutronić Juraj 82 Jutronić Lorenzo Onoradno prokurator 85 Jutronić seu OsejŠ|? 85 Jutronić seu Ossegia 85 Jutronić vulgo Kristijanović 85 Jutronjić 85 Jutrunić 85 Juvilleo 107 K Kablarović 82. nante 89 Kacatov. 107.. 141. 82. nadimak 221 262 . nadimak 202 Jurić-Kačić 204. 85 Jutroljić 85 Jutronić 83. 39. 221. 212 Juričević 39. nadimak 176 Justinijanović-Negodić seu vulgo Spaleta 87 Justinijanović vulgo Spaleta 87 Jutarnić 82. 136. prior . 188. 164 Kadčić-Franičić detto Karlin 161. 227. nadimak 76 Kačić49. Kačić. 179 Juriša Dinko 69 Jurišević 133. 143.Juretić 110. 84. 90 Jurišić Pavao 46 Jurjević 27. biskup 44 Kačilo. 85. mistro 105 Kalafat. 84. 102. 133 Jurjević Grgur 26 . nadimak 86 Kaizer.

169 Karlovac 110 Karlovac. 164. nadimak 202 Kaparović 28 Kapera 25 Kapetanić 168 Kapitanei (Capitanei) 48.Kalafatić 144 "Kalafatić Eustahij. 166 Kapotar. 195 Karlobag 107. 120 Karifaić 25 Karinčic 215. pop 118. cipelar 144 Kalafatovi Dvori 215 Kalajure. 161. 49 Kardišić 32 Karelović 220 Kargoivić 27 Kargotić 120 Kargotić. 65 Karmelić-Cezar 65 Karmelić Nikola 218 Karmelić Vinko. 220 Karmeliić alias Jagodić 220 Karmeljić alias 2uvić 64 Karmeljić detto Barbošić 220 Karmeljić detto Zuvić' 220 Karmeljić. p. 169 Kalilić detto Kozulović 160. naute 110 Karmelić 65. 169 "Kalilić detto Kozulović Kekovi 161 Kalilić detto Kozulović Kotarac 16. 169 Kalilić detto Kozulović Sose 161 Kalilić detto Trifunović 164. nadimak 83 Kanarija 55 Kancilir 81 Kančerić 216 Kančević 22 Kandača. nadimak 61 Kandić 164. grad 110 Karlovac. nadimak 165 Karaić 191 Karamanović 158 Karamuzić 28 ' Karan jac 115 Karantanac. 114. 183 Kanetovi. 221 Karkanjeno Brdo 15 Karlibunjamin 99 Karlin. 110. 164. nadimak 85 Kapularić 154. nadimak 64 Kanje. nadimak 35 Karašić 33 Karašić. 164 Kalašić 136 Kalebić. stani 7. mistro sartor 162 Kalerović 220 Kaličević 56 Kaličević Toma 56 Kalifornez. neophiti 56. 216. nadimak 164. 173 Kardičić 32 Kardičić Juraj 44 Kardijčić 32 Kardilčić 28. 142. 32. nadimak 163 Karavana.dicti Jagodić 220 Karmeljić dicto Jagodić 220 Karmeljić Marko p. nadimak 163 Kanki 92 Kanun. nadimak 122 Kala jure-Skembe. Arnerić 26 Karašić Nikola 26 Karašić Stjepan 26 Karazić 99 Karavana. nadimak 163 Kalaizić 136. 235 Karmelić. nadimak 176 Kanaja. 227 Kandić Jakov 218 & Kandija 44. nadimak 73 Kanaleto. 19. nadimak 165 Kapularić-Piše. nadimak 86 Kalebota (Calebotta) 144 Kalegarić. nadimak 194 Kalilić 144. 85. 220. Nikole 218 Karmeliić Nikola 218 Karmeljić or Pirka 220 Karmeljić Toma 218 Karmeljić-Žuvanović 220 Karmić Stefan 26 Karmiljić Marko 217 Karničić alias Bile 221 Karničić-Bile 221 Karničić detto Kalafat 221 Karničić ora Ursulić 221 Karninčić 221 Karninčić Jerolim 217 Karstul 144 Karstulović 144 Kartolović 121 Karželj 179 * 263 . 188. nadimak 77. 215. 169 Kalilić Juraj 159 Kalilić Matej 159 Kalinić 164 Kaljević 105 Kalkanec (Calcaneo) Nikola 121 Kaluerović 220 Kaman Petar 105 Kamijić 140 Kampuf. nadimak 150 Kanana. 179 Kapularić alias Martinić 154 Kapularić-Deve. nadimak 165 Kapularić-Visilo. Ivana 218 Karmeljić 65. 231 Kapitaneo 231 Kapologo.

169 Katunsko Kreševo 52 Katuše. 133. 134. 33 Kavešić Jerolim 68 Kavešić-Lalinović 33. 228 Knez. 145. 79 Kavešić 27. nadimak 75 Kelić 235 Keljević 85 Kendikac. 164 Kekez Ante 164 Keke. nadimak 197 Kjakini. nadimak 74 Klapančić 92 Klarić '54. nadimak 200 Kekić. 214 Knezović Simun 172 Knežević 207 Knin 35. 81 Kavašić Ivan (Karašić?) 26 Kavo. 172.Kaštelan 144. nadimak 124 Kod Bakraninovih 215 Kod Sarturovih 215 Kojne 165 K< ne Ante 165 Kokić. 144. 81 Katić 45. nadimak 163 Katunarić 136 • Katunarić dicti Cinčević 136 Katunarić sive Cinčević 136 Katuni-138. 202 Kaštel Lukšić 43. 153 Kastelanić 144 Kastav 164 Kastonović 216 Kastrupilović 107 Kaštela 27. nadimak 29 Knezić 17 Knezić (Ostojić) 17. 221 Katičić 144 Katković 13 Katrida. 46. nadimak 152 Kele. 158' Klimsić 133. nadimak 163 Kazmanić 25 Kažulin 207 Kegević 85 Kegević Mate 98 Kegević Vid 97 Kegević. 33. 163. nadimak 185 Kmetović 216. 98. 87. nadimak 200 Kljenak 110 Kljenak Martin 110 Klopanović 92 Klunčević. 145. magister Kirigin. 118 Kirigin-Ivanović. 200 Kokošica. nadimak 76 Katušić 49. 133 Klisura 207 KHšani 134 Kliščar. 180 Kliminović Marko 174 Klimpisć 149. 71. . nadimak 32 Kieljić 215 Kikić 227 Kiko. 39 Kavešić Vinko 184. seu vulgo Vidov 95 Kekez 147. nadimak 29 Kaštel Kambelovac 75. 85. magistri 144 Kavešić. 180 Knezović detto Vangelić 212 Knezović Ivan 212. 174. 38. nadimak 165 Kliminović 158. 91. nadimak 219 Kokotić sive Stazić 86 Kokrić 134 Kole. 148. nadimak 219 Kokotić. 177. 202 Knezić alias Ostojić 202 Knezović 159. 123. ' 166 Kaštel Novi 124. nadimak 198. 87 Koceić 92 Kočica. nadimak 152 Kočini. nadimak 166. nadimak 53 Kislev 65 Kislev Elizabet 65 Kislev Felix 65 Kitonja. 136 Klement. 144. 173 Kaštelinac. 216. 179 Kavančević 28 Kavanjin Jerolim. 164. nadimak 84 Kenjac 28. nadimak 195 264 . 89. 131 Kaštel Stari 164 Kaštel Sućurac 87 Kaštil 97 Katanić 77 Katarinić 13. Kič. 195 Kcko. 174. pop 123 Kavešić alias Bosnačić 28. pop Kiselica. 176 Klinčić-Justinić 184 Klinčić vulgo Justinić 176 Klinsić 45. 93. 176 Klirninović 158 Klis 14. 174 Klinčić 144. 64. nadimak 123 Kirikini. 141. 144 Kavešić. pjesnik 31. papa 173 KHčinović 137 KHmentovi. 33. nadimak 202 Kirčovi. 160 Kaštelan 164. 174. 104. 119 Kirigin-Ivanović 85.

uvala 137 Konstantin 115 Konstantin. pop 160 Kovačić alias Česarović 123 Kovačić dicti Česarović 123 Kovačić Nikola 159 Kovačić vel. 195. nadimak 123 Komi (Comi) 144 Komiža 60. pop 127 Koviljanić 93. 41. 147. nadimak 60 Korlaet 110 Kormonić 121 Kornelić 189 Korneiić. 127 Koviljanić. 90. 83. nadimak 63. nadimak 75 Konte. 44. nadimak 63 Kosir ina. pop 122 Koviljanić Nikola. 211 " Korder. 127 Koviljanić. 85. 207 Kovačić. 55. nadimak 32 Kopa čina 103 Kopita 204 KOJ ito. 28. 87. 45. pop 127 Kovljaneo (Covgh'aneo) 265 . 66. 228 • Komoričić Nikola 218 Komovčić (?) 228 Komovičić 228 Konana. 228 Kovačević alias Andrijašević detto Plame 160 Kovačević alias Lolotović 228 Kovačević dicti Lolotović 229 Kovačević Pavao' 44 Kovačić 45. nadimak 150 Ko?ta. 115 Komar 205 r 207. nadimak 100 Kotlenica 52 Kotlenčić.. Mihovilović 124 Kovašić 25 Kove. 94. 228 Komižanin. 66. 171. 171. 91. 109. 65. 223 Komgričić 217. 211 Kovačev '27 Kovačević 27. pop 68 Koviljanić Nikola. nadimak 202 Koro vic-Sorić 159 Korti (Corti) 144 Korti (Corti) Zakarija 144 Korunca 138 Kosalić detto Banjol 228 Košić Mihovil 236 Kosičev. 160. 205. nadimak 32 Konteta Riva 55 Konturo. mistro 116 Košćina-Tigliadi 116 Košić. nadimak 109 Komoričić 217.Kolimbatović 110 Koljatić 28. 92. 58. mistro 115 Konšul. 95. nadimak 100 Kciculan 159 K'rtulen Frane 159 » Korčula 7. 190. nadimak 86 Korkutović. 183 Končani 164 . kapetan 122. 68. 205. nadimak 176. 114. nadimak 192 Koš čić 34 Koščina 116 Koščina. 174. 47. 137. pop 69 Koviljaneo Ivan. ' Končica 44 Konjić 190. 113. 152. 107. nadimak 123 Košta. nadimak 150 Kopač. nadimak 73 Korić 86 Korić. 79. 108. 174. 84. 212 Komar Ante 2T4 Komeli. 165 Kosović 83f 228 Kosović. 103. 114. pop Koviljaneo Oktavijan. 221. nadimak 31 Kordić 68 Kordić-Tramontana 60 Kordić-Tramontana Ante 60 Koidičić Juraj 32 Kore. 89. 92. nadimak 113 Kontus. 158. 180.c 144 Kosirić. Kourinčić 215 Kovač. 206 Konjić nadimak 206 Konjsko 108 Konopljikova. nadimak 29 Kotišina 44 Kotar 139. nadimak 119 Koviljaneo. nadimak 163 v Koštilo 20 ' Koteć. 67. 207. 176 Koljatić-Tonšić 176 Kolomba (Colomba) 137 Kolumbis (Columbis) 115 Kolumbis Ante dr. nadimak 166 Konavić 215 Konavlje 156. 107. nadimak 83 Kostanec (Costanzo) 137 Koštan jevica 167 Kostbevic 201 Kostoević alias Pavišić 201 Kosti lučić 60 Košće. 159. nadimak 75 Koškini.

nadimak 88 Kroculinac. 127. 172. nadimak 62 Kraj sv. 140. 33 Krstulović 15. 110 Krstulović alias Antičević 162 Krstulović alias Bapinjak 110 Krstulović alias Bepinjak 108 Krstulović alias Biskupović 74 Krstulović alias hSonačić 57 / Krstulović alias Bradašić 74 Krstulović alias Bučić 37. prokurator 39 Kraljić Nikola 26 Kraljić Stefanin 26 Kranjac. 98. 126. mj. pop 127 Kovljanić Gregorij. 101. 106. 108. 111. 127 Kozica 207 e Kozim 55 Kozmačić 216 Kozulić 60 Kozulović 60 Kozumel 28 Kragačić 217. 61. 205. nadimak 167 Krmolj 165 Krmolj Vicko 165 Krnjaca. 32. 216. nadimak 85 Krstulov 27.Kovljanić 121. 144 . nadimak 87. 78 Krstinić 28 122 Krstinić Nikola 121. 100 Krpica. 28. 228 Kragaj 92 Kragujac 92 Krajina 28. kapetan 105. nadimak 84. 158. Jakov 102 Krinfokaić 102 Krinfokaj 116 Kristian 85 Kristilović 144 Kristinić 123. nanta 116 Krilović 134 Krinfokai (Crinfocai) 85. 34. 188 Krstulovi. 33. 55. 228 Krajnić Petar 216. 76. 77. nadimak 111 Kriznić 66 Križ 25 Križanović. nadimak 61 Krstić. 197 Kranković 45. 228 Krajnji. 201 Kraljević 137. 124 Kristinić alias Miholović 123 Kristinić sive Mihajlović 123 Kristolović 133. nadimak 219 Kroljanović 191 Krolok. 115 Kralji Frano. 124. mistro (magistri) 78. 178 Krilo alias Sabaron. prokurator 56 Kraljić 25. 212. 154. nadimak 77 Krivić 75 Krivić Ante 75 Krivonja. nadimak 119 Krokala. 180. 57 Krstulović alias Čepkalović 74 .121.. 144 Kristulović 133. mistro 105 Kralji Jerolim. 107. 141. 115. 102 Krinfokai Andrija 85 Krinfokai. 153. 144 Kovljanić. 44 Krilo 116 Krilo. 221. 92. nadimak 207 Krmejan. 115 Kralji Frano. 69. 191. 104. 25. 52. nadimak 76 Krpeša. 44. 173 Kraljević-Lukinović 17 Kraljević Nikola 49 Kralji 105. 60. 33. 124 Krstinić Matij 120. 131 Kralj. 46. 110. 153 Krstić. nadimak 192 Krove. 99. Mare 25 Kralj 25. sudac 152 Kreševo (Katunsko) 52 Kreta 28. nadimak 32 Kraljević alias Cvit 219 Kraljević detto Tomin 160 Kraljević Dušan 172. 106. nadimak 89 Krčić 165 Krčić Ante 165 Kreljić Nikola 26 Krepić 45. 83. 164. 212 Kravanista. 217. 124 Krstoević 144 Krstul. Krstulović alias Domic 75 Krstulović alias Dundo 78 * Krstulović alias Franjola 75 Krstulović alias Ivko 75 Krstulović alias Jerčić -39 Krstulović alias Jurać 75 Krstulović alias Jurin 75 Krstulović alias Jurini 75 266 . 152 Krepić Matej. Krišćan Ivan 26 Krišković-Beović 46 Krive. nadimak 84 Krasi 38 Kravica. rod 15". 39 Kraljić. 228 Kranotić 227 Krapanj 52. nadimak 89. 235 Kraljević. nadimak 152 Kroj. nadimak 85. nadimak 150. 232 Krajinić 216.

ć Ivan pok. Lovre 69 Krstulovi ć Ivan pok. Frane 69.. Petra 70 Krstulov Anton pok. 124 Krstulov Anton Jurjev 70 Krstulov: Anton pok Ivana 70 Krstulov Anton pok. Frane 70 Krstulov ć Petar pok.Krstulov: alias Jurko 78 Krstulovi alias Lebedina 71 Krstulov alias Likotovi 78 Krstulov alias Lukrejurjeva 77 Krstulov. Ivana 70 Krstulov ć-Perić 35. 73 Krstulov ć Luka pok. ć-Lozić 15. 70 Krstulovi ć Ivan pok. 70 Krstulov. Stjepana 69. 76 Krstulov alias Pitalo 72 " Krstulov: alias Rakela 76 Krstulov alias Sapunar 36 Krstulovi alias Sapunari 76 Krstulov alias Sekul 71 Krstulov alias Stipčević 78 Krstulov alias Valerin 77 Krstulov alias Valerijev 77 Krstulov: alias Valerijevi 77 Krstulov alias Zaro 71 ' Krstulov Ante 69. 69. Stjepana 70 Krstulov ć-Marinov 75 133 . Jurja 69. Marka 69 Krstulov: ć Juraj pok. Krstulov ć Marko pok. 72 Krstulov alias Olimpić 78 Krstulov alias Pavlov 76 * Krstulovi alias Perić 35. Ivana 69 Marko Krstulov ć Marko pok. 78. 76 ' Krstulov Krstulovi •Čepkalović 74 Krstulov: •Čepkalović-Hire 78 Krstulov detti Zaro 73 Krstulov detto Bučić 78 Krstulov detto Cepkalo 74 Krstulov detto Sapunar 76 Krstulov dicti Sapunar 76 Krstulov dictus Juračevič 75 Krstulov: dictus Domić 75 Krstulov dictus Juras 75 Krstulov dictus Mićul 76 Krstulov dictus Olimpijin 78 dictus Pavlov 70 Krstulov Krstulov dictus Pavlović 76 Krstulov •Domić 75 Krstulov •Dragičević 77. Marina 69 Krstulov ć Luka pok. Lovre 69 Krstulov ć Juraj pok. Valerija Krstulov -Ivan 26. alias Lukrejurjeva-Vicin 77 Krstulovi alias Loše 110 Krstulov! alias Lovretov 69 Krstulov alias Loze 78 Krstulov^ alias Lozić 78 Krstulov alias Mandić 69. 70 Krstulov ć Ivan pok.Krstulov ć-Jerčić 78 Krstulovi ć Jerolim Ivanov 70 Krstulovi ć-Jirčić 78 Krstulov ć Josip Antin 69 Krstulov ć-Jura 78 Krstulovi ć-Juras heres Juraj 75 . 33 Krstulov ć Leopold pok. 105. Petra 69 Krstulov ć Ivan Stjepanov 69 f . 229 Krstulov alias Marinov 75 " Krstulov alias Marinović 61. Frane 69 Krstulov: ć Nikola pok Ivana 70 Kustulov ć Nikola pok. Nikole 69 Krstulov ć Juraj Stjepanov 70 Krstulov. 75 Krstinovi alias Mićul 76 Krstulovi alias Mihojev 66. Jurja 70 Krstulov.Ksrtulov ć Juraj 26 Krstulovi ć Juraj Ivanov 69 Krstulov ć Juraj Lukin 69 Krstulov ć Juraj Nikolin 70 Krstulov ć Juraj Petrov 70 Krstulovi ć Juraj pok. Nikole 69 Krstulov Anton pok. Frane 69 Krstulov ć Juraj pok. Jurja 69 Krstulovi Frane pok. 218 Ivan Jurjev 26. Jurja 70 Krstulov . 78 Krstulov Frane pok. Jurja 70 Krstulov ć Nikola Stjepana 82 Krstulov ć Nikola Tomin 26 Krstulov ć olim Stipičević 78 Krstulov ć Pavao pok. 70 Krstulov Anton Stjepanov 69 Krstulovi -Buzolić 60 Krstulov Ceres hered. Nikole 69 Krstulovi ć Lovre Ivanov 70 Krstulov ć Lovre Jurjev 69 Krstulov ć Lovre pok. Matjje 70 Krstulovi ć Juraj pok. Jurja 69 Krstulov Matij Ivanov 70 Krstulov ć Matij Stjepanov 70 ć Krstulov ć-Mićul 76 Krstulov Nikola Antin Krstulov: ć Nikola Ivanov 69 70 Krstulov ć Nikola Jurjev 69. 76 Krstulov ć Petar Ivanov 69 Krstulov ć Petar Jurjev 69 Krstulov ć Petar pok. 69 Krstulov ć Ivan Lovrin 69 Krstulovi ć Ivan pok. ć Jurin 75 Krstulovi ć-Jurjević 78 Krstulov ć lieti Bradašić 28. Jurja 70 Krstulovi ć Luka pok. Nikole 69. 70 ć Krstulov ć Nikola pok. Ivana 70 Krstulov ć Juraj pok. Dragičević 77 Krstulovič cognomirie Simuriovlć 52.

78 Krstulović Stjepan Antin 69 Krstulović Stjepan Ivanov 70 Krstulović Stjepan pok. 85 Kuljiš VI. Jurja 70 Krstulović-Valerijev 77 Krstulović-Vicin 77 Krstulović vocato Bučić 78 Krstulović vocatus Sapunar 69. 209 Kunić 121. 92 Krstulović seu Cepkalović 69. 27 Kupinovo 158 268 . nadimak 110 Kulimbatovič 110 Kulinać. nadimak 221 Kuljiš 60. 76 Krstulović vulgo Antičević 73 Krstulović vulgo Bradašić 74 Krstulović vulgo Cepkalović 74 Krstulović vulgo dictus' Pavlov Krstulović vulgo dictus Perin 76 Krstulović vulgo Domić 75 Krstulović vulgo Franjola 75 Krstulović vulgo Galijot 78 Krstulović vulgo Jerčić 78 Krstulović vulgo Jura 78 Krstulović vulgo Jurać 75 Krstulović vulgo Juras 75 Krstulović vulgo Jurko 78 Krstulović vulgo Lebedina 71 Krstulović vulgo Lebedinov 71 Krstulović vulgo Lozić 37. 221. 158 Kuhačić 49 Kuiš 221 Kuje. stan 7. 78 Krstulović vulgo Mihojević 66. 159. nadimak 194 Kumpar. nadimak 85 Kršćan-Kutlica. nadimak 100 Kuličić 107. nadimak 34 Krtolčovi. 202 Kufić 25. 19. 85 Kršnjak. Matije 70 Krstulović Simun 26 Krstulović Toma 26 Krstulović Toma Jurjev 69 Krstulović Toma pok. 74 Krstulović sive Antičević 73 Krstulović sive Barišić 69. nadimak 85 Kršćan-Kovač. 78 Krstulović vulgo Žaro 73 Kršćan-Crikvica. 165. Frane 69 Krstulović Stjepan pok. nadimak 75 Kruševo 220 Kruška Stupa. nadimak 175. 204. conc. 72 Krstulović vulgo Pećina 78 Krstulović vulgo Pitalo 72 Krstulović vulgo Pitalović 72 Krstulović vulgo Rakela 76 Krstulović vulgo Rakelić 76 Krstulović vulgo Sapunar 76 Krstulović vulgo Sapunarov 76 Krstulović vulgo Sekul 72 Krstulović vulgo Stipičin 78 Krstulović vulgo Svočera 78 Krstulović vulgo Vranjčić 36. 173 Krzulović 110 Krželj 144 Krželj Stjepan (Stipe) 144 Kubrijanović-Bujenovi 45. 214 Kumbatović 17 Kumejoža. nadimak 34 Kunac. 74 Krstulović sive Bučić 78 Krstulović sive Bučić vulgo Loze 78 Krstulović sive Cepkalović 74 Krstulović sive Cepkalović vulgo Lazanjiv 74 Krstulović sive Domić 75 Krstulović sive Dragun 78 Krstulović sive Jurać 75 Krstulović sive Lovretov 78 Krstulović sive Pitalo 72 Krstulović sive Sekul 69. 186 Kukretić-Čikarelović 12 Kula 204 Kulimbat 110 Kulimbat. 169 Kupičić. 72 Krstulović sive Sekulović 72 Krstulović sive Simunović 52. nadimak 195 Kumica. nadimak 199 Kukoč 85. nadimak 34 Kumejure. Antona 69 Krstulović Stjepan pok. nadimak 177 Kukretić J63. nadimak 31 Kukovac. 74 Krstulović sive Bradašić 69. 190 Kulišić. nadimak 123 Krug 81 Krunin. Marina 70 Krstulovi Sime pok. Kućada. 205 Kunić Bernard fra 205 Kuparić 107 Kupičić 158. nadimak Kuna. 76. nadimak 175 Kučić 27. Kukoč Duje 85 Kukočin. Stjepana 69 Krstulović seu Biskupović 83. nadimak 84 Kršćan-Fabro. 97 Kumačac (Pod Mehumace) 8 Kumbat Petar fra 17.Krstulović Petar pok. nadimak 166 Kulive. nadimak 85 Kršćanin 82. 34 Kučine 94. Nikole 69 Krstulović Šime pok.

nadimak 52 Kurcolan Petar Kurcolan Frane 159 Kure. pop 34 Kuzmanin Marko 26 Kuzmić 28. nadimak 167 Lanterništin. difensor 137 Lasaneo Nikola.Kuratov. abbas 137 Lasaneus 137 Lasić 60 Lasić Ivan 60 Laurić 85. 39. nauta 137 Lasaneo alias Fiorić 137 Lasaneo alias Makarunić. pop. 170 Kuščić detto Paulin 159 Kuščić detto Saulin 170 Kuščić o (aliter) Mihačić 34. nadimak 74. nadimak 221 Kursić Ivan 196 Kurte 110 Kurtelačić alias Tomić 228 Kurtić 110 Kusanić 215 Kusanović 176 Kusanović. 190. kipar 137 Lasaneo Valerius.'nadimak 84 Kuzmić Ivan 218 Kuzmić Jakov 217 Kuzmić Nikola 26. 77 Lece vica 148. 34. patrone 137 Lasaneo. nadimak 207 Lakoš. 183. 228 Kuzmić. 169. pop 39 Lampavčić 25 Landver. 49. 217 Kuzmić Marko 218 Kuzmić Toma 206 Kuzmin. nadimak 201 Lakšić 120 Lala. 148. 137. 150 Legiša 170 Leko. nadimak 118 Kutleša. 54 Kuščević-Dijanac 49 Kuščić 10. 44. nadimak 194 Kurčev 27 Kuri (Curri) 165 Kuriri. 221 Lalić alias Jelinić 220 Lalić detto Jelinić 220 Lalić detto Piero 216. 220 Lalić Ivan 218 Lalić sive Jelinić. 195 Lalić 216. nadimak 89. 149 Lazaneo. nanta 137 Lasaneo Alvize 137 Lasaneo Jerolim. 216. nadimak 76 Lenardović 40 269 . 220 Lalić Vinko 217 Lalić vulgo Jelinić 220 Lalinović 25. 220. 137. "99. 207. 176 Lazaneo. 47 Laibanović 99 •-• Laik. nadimak 177 Kusanović dicti Kovačić 123. nadimak 167 L Labaš 193 Labaš Franjo 193 Labetić 60 Labetić-Kazabjanka 60 Lalin 82 Labjanac. nadimak 176 Lago V. 158. nadimak 83 Labjanin 83 v Lace. 174. 50. nadimak 199 Ladro. nadimak 193 Languer. 124 Kusović 215 Kuščević 28. nadimak 29 Lander. nadimak 35 Kuzmina 27 Kvarantinović 27 Kvarantušić 121. 228 Lalinović. 154. 110. pop 199 Laurić alias Dragičević 28 Laurić dictus Delija 100 Lazacanj 44 Lazaneo 122. 119 Laurić. 191. 205. 176. nadimak 202 Laptić 51 Lasanei 137 Lasanei alias Lazanić 45. 60. ekonom crkve 154 Lazanić 137 Lazanić-Lasaneo 14 Lazanja Ivan 68 Lazar in 133 Lebedina 71. nadimak 201 Kuvačić 49 Kuzmanić 34. 50. 158. 221 Kuzmanić Juraj 19 Kuzmanić Luka 110 Kuzmanić-Cusmaneo. 98. nadimak 202 Kurilo. 100. 144. 215. 128 Kviščević 158 Kvinto. 28. 137 Lazaneo 133. 34. 76 Leksić 50 Lemo. pop 137 Lasaneo. 180 Kuščić alias Bailo 137 Kuščić alias Mihačić 166. 180 Kutal.

60. 68. 229 Lovrin. 229 Ličini. 40. 1( Ligutić V. 229 Litković (pop) 180. 228 Lešandrov. 201. 78.Lenti. 56. 193 Loredan. 186. nadimak 163 Lovinčić 229 Lovrana 107. 172 Lola. 167. magistri 125Lovričić 216. 170. 200. 170. nadimak 185 Lode 170. nadimak 167 Lokanjac 191 Lokva 16. 229 Linardović. 47 Lisaneus 137 Lisičić 92 Lisičić. nadimak 119. 133 270 . nadimak 167 Linardović 27. 130 Linčir. 180. 187. nadimak 76 Lomozina 120 Lončić. 158. 200 Lokvićić 86 Lokvičić alias Vojić 86 Lokvičić seu Urskić 86 Lokvičić vulgo Lovrić 86 Lokvičići 86. 125 Lose. pop 159. nadimak 85 Leventi Frančeskina 106 Levirić 25 Libičić 57 Liburnija (Liburnia) 107. fabri 92 Lisko. 147 Ličini 154. 19. subdiakon 107 Litković Juraj 184 "Litković 17. magistri 228. 228. pop 170 Lodetović 217. 140 Lovreč 221 Lovrečina (Lovrešćina) 22 Lovretov 28 Lovretović 58. 167 Lolić 137 Lolin. artifex 229 Ličini. 170 Lišćević de Dojmo 174. pop 129 Linčirinić 129 Linčirević 130 Linčirević • Mihovil 129 Linčirnić 130 Linkanić 91 Lipanović alias Mirić 124 Litrica 7. 163. nadimak 202 Lovrinčević 180 Lovrinčić 229 Lovrinčić Nikola 217 Lovrinčić Vinko 217 Lovrinković 174 Lozić 45. 46. 229 Ličini 228 Ligaević sive Lukšić 86 Ligusić (Ligutić) Petar. faber 229 '• Ličini. nadimak 129 Linčir. 229 Lode dr. 229 Lode Ivan. 180 Liščević alias Barbirot 163 Lišćević alias Capković 163. nadimak 202 Livijin 82 Livno 89 Livoguz. nadimak 76 Letnić 25 Letun. 105 Lika '83 Lima. conte 35. 180. nadimak 119 Linčir 129. 174 Livačić Ivan 26 Livačić Juraj 26 Livačić-Kostrinčić 60 Livačić-Marko 26 Livačić-Markusović 60 Livačić-Martinović 60 Livaj. 201 Litović alias (vulgo) Pavelić 201 Liunardović 25. 229 Lode. magistri 60 Lentić 60 Lepurin 60 Lepurin alias Janković 60 Lesandrinčić. magistri 39 Linardović dicti Čubretović 40 Linardović Nikola 26 Linčanić 82 Linčanić. 159 Lovričević. nadimak 150 Livačić 25. nadimak 76 Lošinka. 40. nadimak 111 Liščević 158. 229 Lodotović 229 Loje. nadimak 84 Lombardi 75 Lombardić 75 Lomono. nadimak 112 Lesić 60. 180 Litković 160. nadimak 199 Longo 165 Longo. 61. 229 Litković. Lovac. 100. 170. nadimak 163. nadimak 76 Lolo. nadimak 76 Losić ovvero Bonačić 58 Lošin. 121 Liumardović Dominik 133 Livača. nadimak 74 . pop 14. 68 ' Lešina 22. 78 Lovričević 125. nadimak 75 Lonđin.

33. 165 Lukinović-Jeneralić 165 Lukinović-Generalić 160 Lukinović Marko. 205. 36. nadimak 89 Macalić 45 Macanović 99. 173 Luka Bobovišća 8 Lukačić 128 Lukačić da Drinoval 128 Lukaš. 86. 85. 201. nadimak 185 Luketa 145. nadimak 166 Luvrić 215 L i Ljanković 158 Ljigović 229 Ljiković 229 Ljiković Ivan di 184 Ljiković Marijan 218 Ljiković Stefan 184 Ljubetić 27. 28 Ljubitovica 64. 160. 19. nadimak 76 Luljini Obilinović 28. nadimak 175 Lučić alias Jukić 208 Lučić alias Vidović 203 Lučić Ivan 174 Lučijani Eturević 164 Luević Jakov 217 Luger. 82. 119. 92 Lukš ć alias Puciskić 87 Lukš: ć-Hmutalo 87 Lukš ć-Imbre 87 Lukš: ć-Ivanović 86 Lukš ć-Ivanović Anton dr. 130. 101. nadimak 221 Lukinović 25. 176 Lukinović detto Tutin 161. nadimak 76 Lukini. Matije 82 Ljubetić Mate 133 Ljubetić seu Kusajin 86 Ljubetić seu Cozić 86 Ljubetić seu Marelovretovi 86 Ljubetić seu Matko 86 Ljubetić Toma 82 Ljubić 110 Ljubić (Gliubich) 220 Ljubić. 190. 227 Lustre." dominikanac 227 Lupi' sive Vuković 156 Lupiš 156 Lupiš de 156. 45. 152 Lucari Petri 67 Lucido 145 Lučac 130. nadimak 35 Luka 48. 207. 174. sudac 86 Lukš ć-Petrović 87 Lukš ć seu Carić 87 Lukš ć seu Korić 87 Lukš: ć Toma 137 Lukšić-Vitorin 87 Lukšić vulgo Carinić 87 Lukšić vulgo Ćarinin 87 Lulić 87 Lulić Andrija 87 Lunardović 25. 183 Lukš: ć. 124. 111. 16. 52. 161 Lučica 81 Lučić 47. mistro 86 Lukš ć alias Čučanić 87 Lukš ć alias Jerko 86 Lukš ć alias Jerković 86 Lukš ć alias Marinković 87. 188. 119. Luoković 25 Lupi 156 Lupi. 164. 99.26 Lunjević 161 . 109. 137. opat 165 Lukr 175. 216. 165. 75. nadimak 109 Lukinac. 73—80. 57. 107. 145. 34. konk. 207 Machieli 27 Machieni 27 Mačić.^59. 83. 154. 208 Lučić. 97 Lukš ć-Nižetić Nikola 86 Lukš ć-Nižetić Matij. 177 Lukr ć.Lozischie 23. 86 Ljubetić alias Marinelić 86 Ljubetić Jerić 82 Ljubetić Jerolim 82 Ljubetić Marko pok. 27. 188 Lukin. 221 Macarsca 44. 77. 69. 82. 15. nadimak 177 Lukš ć 27. 229 Mačalović 215 271 . 45. 92. 28. 203. nadimak 35 Maciolli 229 Macola 56 Macolić 66. 87 Lukš: ć-Kalebić 87 Lukš ć-Kitara 87 Lukš: ć-Korić 86 Lukš ć-Manduhorović 87 Lukš ć-Nižetić 86. 34 Lukinovi. 85. 35. 80 Ložišća 7. 40 Lunardović Dominik 34 Lunardović Ivan 26 Lunardović Nikola. 120 M Mačak. 159. mj. 174. 68.

55. -Mačiće. nadimak 29 Malovanić 25 Malvagia 92 Malvasija 92. 96 Marica 65 Marić 122 Maričević 36. nadimak 122 Mandić detto Babin Petar 212 Mandić detto Krančić 229 Mandić Petar 212. nadimak 200 Majstorlija Ivan 214 Makar 44. 27. nadimak 200 Manoli 217. nadimak 33 Marečetić 27 Marčić 28. 214. 225. 78. 229 Mandalinić 122 Mandalinić Jakov 133 Mandić 69. 205. co.Mačelo. 213. nadimak 85 Marčetić 121 Marešić 191 Margarita. 110. conte 96 Marianovich Gianco. 71 Marangunić Anton 27 Marangunić Ivan 26. 204 Mala Bunta 81 Mala Slatina 164. 228. 212. 229 . 216 Margitić sive Sare '229 Margitić Vinko 218 Mariani 96. 185 Marelić 28 Marelovretov. nadimak 122 Malić. nadimak 152 Mantielei. nadimak 74 Maderni 27 Madkovac 230 Madković 87 Magdalena. nadimak 163 JVlaholić Juraj 216 Maić 131 Maić alias Mišetić 131 Maina. 217. 180 Maneničić 49 Mangaze Radovan 149 Manjina. 27. nadimak 35 Manduhorovića Dvori 81 Mand. 153. 192. 229 Manović. nadimak 54. mistro 87 Mapelović 191 Marangunich Joanne. famula 158 Magie 122 Maggis de 65 Magrešić 28 Maha. 130. 68 Marangunić Jakov 26. 221 Mamaje. 122. 87. 71. 200. nadimak 163 Manchieli 27 Mandaković. pop 61. 208. 128 272 . 214 Makarska 22. 41. 174. nadimak 62 Mali Viško. 110 Manzoni.ušić 47. 174. 45. 44. 214. 162. nadimak 86 Malfei 107 Mali. prosjakinja 205. nadimak 220 Maine 224 Mainković 215 Majdenović 134. 212. nadimak 85 Major. 107. 206. 203. 65. 40. 97 Marianovich Jo. 66. 208. nadimak 192 Mali Ive. 159.Mandić. 170. 27 Marangunić Jakov Petrov 26 Marangunić Nikola 26 Marangunić reč. 44. 170 Madjenović Ivan 174 Majić 129 Majko. magistri 133 Mantinčić 120 Manzoni 41. 170 Mariani Francesco. 165 Maratinčić Juraj 121 Marcello 152 Marcello-Ostoja 152 Marconi 116 Marčelović 82 Marčelović. 170. 110. 221 Mala Banda 73. pop 23. 213. mistro 87 Manzoni Bernardi Kuzma. 215. 80 Maranigunić 25. nadimak 186 Mali Pavini. gobernator 96 Marianovich Hieronimus Gianco 97 Marianovich Janco. 64. 181 Marangunić. Mandinić. 212. 211 Margarita vocatur Cancera 222 Margetić 229 Marghitich 229 Marghitich Vincenzo 229 Margitić 46. 170. 158. 39. 226. 40. 231 Makarska Krajina 46 Makarsko primorje 12. conte colonel 96 Mariani Joanes pop 10 Marianovich 182 Marianovich Ante 96 Marianovich Francesco conte colonello 96 Marianovich Gianco 96 Marianovich Gianco. 28. 61. 204. Gore 27 Marangunić Stefan 26 Maraschini 107 Marasović 137. 178. 173 Mala Vajca 51 Malenjaza.

pop 188 Marinkov •Spadić alias Franić 222 Marinkov •Spadić poi Franičac 222 Marinkov •Tomić. 88 Marijanović Janko 46. 78 Marinčić alias Gligo 71 Marinčić. 70. 190 Marijanović. 100. Frane 69 Marinčev ć Jerolim. 46. 221. pop 10. 78. 107 Marinčev ć alias Halat 71 Marinčev ć alias Kenjac 69 Marinčev ć alias Sargo 69 Marinčev ć Anton pok. 137. pop 71 Marinčević vulgo Gradno 69. 87. nadimak 199 Marin. nadimak 219 Marinković 52. 93. 35. 61. 79. 222. Ivana 69 Marinčev: ć Pavao 79 Marinčev ć Petar pok. 128 Marinčević alias Qligo 36. 188 " Marinkini. nadimak 36 Maričević alias Stipanović 27. 188. 219. 224 Marinković Vinko 218 273 . 65. 224 ' Marinković •Tomić nunc Turchetto 222. 40. 199 Marijanić vulgo Bačkanin 229 Marijanović 27. ^avla 70 Marinčević sive Gligo 65. 182 Marijanović-Dražoević (conte Janko) 14. 80. 96 Marijanović Marijan 46 Marijetić 66 Marijetić alias Spaleta 66 Marijetić dieti komižan 66 Marnijetić-Spaleta 66 Marin. 71 Maričević alias Stipinović 128 Maričević alias Zurnata 36 ' Maričević vocatus Buliga 69 Maričić 110. 69. 71. 128. 229. 185. 100 Marinkov: •Spadić. 233 235 nadimak 86 Marinkov Marinkov nauta 92 Marinkov alias Čubričević 222 Marinkov alias Cubritović 222 Marinkov alias Fabjanović 222 Marinkov alias Tomić 222 Marinkov alias Vuga 221. 96. Ivana 69 Marinčev ć-Bulizić 79 Marinčev ć detto Halatović 69. 195. pop 65 Marinčev ć-Halat 71 Marinčev ć Ivan Jerolimov 69 Marinčev ć Ivan pok. 170. Tomasović 45. capitaneo 191 Marinčić Jerolim. 229. 36. mistro 99. 71 Marinčević sive Halat 71 Marinčević sive Popić 79 Marinčević sive Popić. 229Marinčević vocatus Buliga 79 Marinčević vulgo Buliga 79 Marinčević vulgo Bulisić 79 Marinčević vulgo Gligo 71 Marinečević vulgo Gligo. 173 Marinar Vinko 218 Marincovich 222 • Marincovich detto Vuga o Vusio Zuane 222 Marincovich detto Vuga o Vusio Vincenzo 222 Marincovich-Vusich Nicolo. 190. pop 185 Marinelić 86. pop 185 Maričić Ivan 68 Marija iz Pelješca 28 Marijančević 107. 185. pop 222 Marinčević 36. 220. 71. nauta 79 Marinčević sive Trebotić 69 Marinčević-Tusa 79. nadimak 34 Marijanović alias. 222 Marinkov detto Cvit 220 Marinkov detto Cvit e Kraljević 219 Marinkov detto Fabijanović 222 Marinkov detto Jurko 222 Marinkov detto Simić 222 Marinkov: detto Spada 222 Marinkov detto Tomić 222 Marinkov dictus Čubrelović 222 Marinkov dictus Spadić 222 Marinkov Donko 217 Marinkov Frane 217 Marinkov Ivan 87 Marinkov Jerolim 217 Marinkov: Juraj 217 Marinkov: •Luskar 61 Marinkov sive Tomić 216. pop 221 Marinkov •Tomić alias Čubričević 222 Marinkov: •Tomić alias Lučić 222 Marinkov Tomić detto Turchetto 222. 222 Marinkov •Spadić. 216. 69. 191. 193. 47. Ivana 70 Zbornih za narodni život 'i običaje 18 Marinčević Petar pok. m istro 69 Marinčev ć Jerolim Petrov 70 Marinčev: ć Juraj Petrov 70 Marinčev ć Juraj pok. 190 Maričić. 74. 188. 65.-Maričević. 158. 71 Marinčev ć dicto Buliga 79 Marinčev ć dictus Gligorić 71 Marinčev ć-Gligo 65 Marinčev ć-Gligo Petar 68 Morinčev ć-Gligo. 182. 224 Marinkov alias Vužić 216 Marinkov -Cvit-Kraljević 222 Marinkov Cubre 217. 154. 224. 41.

76. 79 Marinović Pietro. 230 Martinić alias Cezar 177 Martinić alias Grković 165 Martinić alias Jerčić 176 Martinić alias Kapularić 154 Martinić alias Kusanović 154. nadimak 208 Martinčevi Dvori 204 Martinčević 204 Martinčević Martin 217. 185. 40. 165 Maroević Franjo 165 Maroević Vicko 165 . 79 Marinović Ivan pok. 165. 121 Martić Juraj 121 Martić Nikola 121 Martin da Solin 217 Martinac 208 Martinac. 120. 217.. 138. 177. 165 Marinović-Radić 72 Marinović sive Cupko 79 Marinović sive Radić 72 Marinović sive ^Rado 72 Marinović sive Trebotić 63. 176 Martinić alias Parjević 138. 71. 214. 50. 110. 107. sudac 105 Maroić 99 Maroinis 40 Marojević 40 Marović 147 Martalović 216 Martelović 230 230 Martić 27. 149. nadimak 85 Markić. 165. 55. 40. Ciprijana 79. 99. nadimak 202 Markusović-Livačić 60 Maroe Dominicus. 40 Marinović dicto Gavletić 79 Marinović dictus Griman 40 % Marinović dictus Zurnata 40 Marinović Ivan 27. 158. 234 Markuc. 61. 27. 217. 180. 34. 208. 73 Marinović vocatus Kenjac 69 Marinović vulgo Anić 79 Marinović vulgo Buva 79 Marinović vulgo Kenjac 79 Marinoviš vulgo Pitalo 72 Marinović vulgo Rado 69. 72 Marinović vulgo Vulasan 79 Marinović Zurnata 40 Marišić 138. 154. 40. 28. 176 Martinić alias Verbora 177 274 . 69. 165 Maroi Juraj. 77. 215. 222 Martić alias Zuvić 124. 230 Marinović. ambasciator 40. Marinović-Kade 68 Marinović-Kenjac 61 Marinović Petar. 77 Marinović 16. sudac 40 Maroević 104. 229. Maroi 105 Maroi 27. 230 Martinica 215 Martinich Catharina Hieronymi 154 Martinić 27. 153. 122. 230 Marković. 72 Marinović vulgo Trebotić 63. 229. 47. Martinčić 101 Martinčić Pavao 26 Martini 27. 34. 96 Marjanović-Dražoević 14 Marjetić 217 Markaničić. 72. 126 Martić detto Zuvić 126 Martić dicti Zuvić 126 Martić Ivan 50. 106. 44. 131. Marinić alias Kusanović 154. indeks Almisae 79. 79. 68.Marinković vulgo Kraljević 222 Marinković vulgo Spadić 222 Marinolić 55 Marinov 75. 99. 61. 115. 138. nadimak 75 Markić Perina 96 Marko »filiu Antonij« 158 Markoni (Marconi) 116 Markov 87 Marković 52.. 180 Marković-Simunovjć (Simunić) 45 Marković vulgo Čulinović 180 Marković vulgo Skargulo 138 Markovinčić 61. nadimak 63 Marinović alias Cuko 79 Marinović alias Dugohavić 79 Marinović alias Radić 72 Marinović alias Runko 61 Marinović alias Trebotić 73 Marinović alias Vlasanović 79 Marinović alias Zavalo 79 Marinović alias Zuvić 79 Marinović cognomine Cuko 69 Marinović cognonime Glugho 79 Marinović detto Čuko 79 Marinović dicti Vlasan 61 Marinović dicti Zurnata 36. 116. 124. 73 Marinović-Trebotić 63. nadimak 83 Marković alias Culin 180 Marković-Budva 230 Marković-Forenze 180 Marković dicti Čulinović 138 Marković Juraj 44 Marković sive Boskić 153 Marković sive Čulinović 138. 216 Maritininović 230 Marjanović 46. 176. 28. 193. 61.

nadimak 119 Martinić-Martini-Martinis Valerio.Martinić-Cezar 173 Marušić alias Nikolić 181 Martinić detto Barkulj 165 Marušić Ivan 61 Martinić detto Kosina Vuk 165 Masalić 158 Martinić detto Mestrante 162. 362. 230 Matas 110 Martinić-Meštreatić 165 Mateanović Martinić-Metršantić detto Rosso 161. 99. 207 Martinić-Parjević detto Barkuj 161 Mateša. 208 Martinić Mihovil 174 Mateljan de Plame 208 Martinić-Parjević 161. 230 Matijašević vulgo Trgić 87 Martinis de 25. 217. 101. 194 Martinis. nadimak 202 Martinović Frano 218 Mativčević 128 Martinović Marko 218 Matko 216. nadimak 219 Mašotić 158 221. 230 Matković Marin 184 275 . 87. 110 Martinić detto Sukelić 177 -Maskarel 1 i0 Martinić dicti Kusanović 176.162. 230 Matijević Dorin Martinović. 230 Martinić Ivan Franin 70 Maslardić Mihovil 236 Martinić-Jerčić i Verborić detto Centa Maslardić-Novaković 230 . fra Maškulin. 60. pop'53 Matijć Vinko 230 Martinović Filip 26 Matin. nadimak 64 Martinić-Kapularić detto Grgurovi 160 Masko. 165 Matisjević. 145. Mateanović detto Plamus 208 165 Mateljan 205. nadimak 150 Matković 61. 145. 101. 230 Marussio. Ivana 70 Maslarda. 165 Maslinica 64 Martinić Jakov 174 Mastorlija Ivan Martinić Juraj Franin 70 Maše. 165 Maškarin.Maslardić 208. opat 17 Matijć Vinko 231 Martinis Oktavijan de 230 Matijčević 128 Martinis Sivestar 68 Martinović 27. 180. 107. 207 Martinić-Parjević detto Perme 161 Matias alias Popović 232 Martinić-Parjević-Kosirina 154 Matić 87. 102. rnagister 230 Matković Jakov 184 Marušić 61. Martinić-Kapularić 154. prokurator puka 177 Matijašević-Trgić 87 Martinić vulgo Kusanović 176 Matijašević Vid 87 Martinis 27. Michaelis de Dubrovica 21 161 Matešić alias Gilić 205. 183. pop (klerik) 28 216. nadimak 199. 230 Matijašić 45. 230 Martinić-Parjević-Kosirina detto Vuk Matić alias Baćina 108 161 Matić Nikola 218 Martinić Pavao-Franin 70 Matičević 128 Martinić. Stevan 174 Matijašević 87 Martinić Stefan. 45. 217. 209. 230 Martinić Ivan 174 Maslardić detto Novaković 208. 99. 222. 185. 138.. 187. 165 Mateljan Luce 205 Martinić-Parjević-Debela 161 Matešina 205. 217. nadimak 208 Martinić-Gusan 176 . 220 Martinić-Parjević detto Kopičin 160 Matešić 188 Martinić-Parjević detto Kosirina 160 Matešić. 158. 201. 165 Masarić 25 Martinić detto Perme 165 Masarić Petar 26 Martinić detto Prijemić 165 Mascarelli 110 Martinić detto Sepe 165 Mascarelei San Carlus de. 1-74. 177 Maslarda 190 Martinić Frane pok. 230 Martinović Vinko 217 Matkovac sive Matković 230 Marulina. nadimak 186 Martinić-Parjević detto Mestrantić-Bile Matheus qu. nadimak 113. 98. Maruscij 230 230 Maruscio 230 Marussio 230 Matković Ivan 159. 110. 216. Matijević 28.

188.. 154.-pop 133 Mičilović. Jerka 145 "Michieli Ivan p. 145. nadimak 76 Mičeli 105. nadimak 202 Miečević 25 Mihačić 160. 154. nadimak 200 Mengotović detto Hranotić 227 Meninica. nadimak 31 Mengić. nadimak 124 Mićul. tenente collonello comite. 131 Metličić Ivan. 188. 141 Mičilo. 133. 67. 145 Micheli-Vitturi. vicarij 133 Mičetić alias Bočeoković 133. nadimak 152. nadimak 199 Menčevi. 222 Matulić. nadimak 131 Metličić 82. 148. 157. 201 Michaelis de 149 Michaelis dictus Bonomerić 145 Michel 145 Micheli 145 Micheli de 145 Michelovich 165 Michieli 28.• Michaelis 145. 185 t Mejo. 231 Meštrović. . 180 Mihaić 138. corhitis 145 Micheli-Vitturi. 138. 152. 104. 192. 172. 166. nadimak 35 Matušković 158 Macanović. nadimak 197 Meštrov. 81.Anton 217 Meštrović Nikola 217 Meštrović Vinko 277 Metković 193 Metloguze. pop 131 Metličić alias Čardić 131 Michaeli 145 . 181.Arnerić 145 Michieli detto Barbić 166 Michieli Frane p. Micheli-Vitturi Simeone. 165. 191. 118 Mesnović 215 Meštar. 152. nadimak 199 Meštrović 216. nadimak 194 Mićinica. 124 Meštre. 236 Micheli-Vitturi Nikola 145 .Matković Nikola 133. Vicka 145 Michieli Jerolim 145 Michieli 'Jerolim dr. 47. nadimak 86 Merec 14. 176 Mićini. 165 Mičilović. nadimak 36 Meštrevidin. 166. 190 Matulić alias. pop 145 Michielovich (Mičelović) 166 Micoil Simonis 149 Mića. 82. 145 Michieli Nikola p. 222 Mekjavić dictus Vace 222 Mekjavić Nikola 217 Mekjavić sive Vace 222 Melo. nadimak 64 Meštrić. 170 Medić Miće 87 Medin 107 Medišić 158 Medovdolac 101. 106. 165. 185 Michieli alias Mede 145 Michieli. nadimak 52 Mazzola 66 Mazzoni. 198 Matulović. capit.116. 202 Medić 87. 145. 145 Matković Petar 184 Matošević 28. 149. 116. proto 87 Mazor 59 Mazorkin. 124. nadimak 29 Matunić Danijel 217 Maturclo. 167. 166 Mičeli-Tomić 185 Mečeli 154 Mičelović 145. nadimak 58 Mek jar vić 215 Mekjavić 28. 230 Matošić 191. 181. magister 87 Mečavić Ivan 26 Mede. 166. 215. nadimak 174 Metlica. 216. nadimak 74. 159.Perkačić 138 Matulić dicti Randić 138 Matulić dicti Pope 138 Matulić dicti Perkačić 138 Matulić dictus Alaburić (Halaburić) 138 Matulić-Sile 181 Matulić vulgo Bandić 138 Matulić vulgo Popić 138 Matulo'va Jerka 83 Matulović 190. 97. 183. 230 Matulić 45. 222. Jerka 145 Michieli Pavao 145 Michieli Vicko 145 Michieli-Vitturi 43. 166. pop 107. nadimak 58. 223 Mekjavić alias Vace 222 Mekjavić Bartol 217 Mekjavić detto Kančević 222 Mekjavić dicti Vace 216. 165. 166 ' Mihajević 122 276 . proto 99 Mazalić 27 Mazalić Mihovil 26 Mazola 56 Mazolei 56 Mazolić 217 Mazon. 22.

53 Mrličić 61 Miljanović 120 Millich Nicolao 67. 176. 114. nadimak 221 Misirić. 205. Milesi 93 ' Milesi.Milovančlć Anton. 174 Miholović. mistri (magistri) 124 Mihovilović magistri Fabri 124 Mihovilović. nadimak 221 Mijić 61. 83. 181 Mikulica. 165. nadimak 34. 111. 89. 28. 42. 108. nadimak 205 •-!• Mijarić. 86. pop 177 Mihovilović alias Haber 177 Mihovilović alias Kovačić 124. 137. 120. 28. 231 Mihoević 174. 174. 216 Mihovil iz Krajine 216 Minovilović 28. 34. 132. nadimak 54 Mirca 7. 219 . 119. 26 Milovanić 27. 14. 231 Milunović. 41 . 122. prokurator puka 124. 158. 188 Mirković. 47. 102. 118. 122. 71. 80. 174. nadimak 224 277 . 18. nadimak 76. 149 Milna 7. 32. rnistro. 101. 84. 134. 101. 214.Mihaljić 159. 226 Mirić 61. 102. 72 Mihojević 72. selo 170 Minetovi. nadimak 202 Mihalović 121 Mihatović 215. 15. 129. 181 Mihoj 19 Mihoj. 62. 166 Mihalo. 108. 45. 41 Milovanić Ivan 26 Milovanić Juraj 26 Milovanić Luka. 124. 177 Mihovilović Anton 174 Mihovilović dicti Kovač 177 Mihovilović Juraj. 39. 40. nadimak 84 Milošovi. 208 Mijić alias Majbonić 204. 62 Milović dictus Manjavin 62 Milozević 215 Milozetić 158. 15. 82. nadimak 195 Mimica 166. 204. 166 Mihaljić detto -Sabe 160 Mihaljić detto Sabe-Biskup 160. 103. 138. 19. 107. 173. 85. 216. 61. 208' Mijić alias Rajo 208 Mijić Anton 214 Mijić dicti Majban 208 Mijić dicti Majbonić 208 Mijić dicti Toljaga 213 Mijić-Majbon 205 Mijić Martin 214 Mijić-Martinac 208 Mijić Mate 214 Mijić Stjepan 214 Mijo. 55—67. 152. 16. 23. 117. 41. prokurator puka 41 Milović 27. 68. 212 Miličević dr. 123. nadimak 47. 12. naute 93 Miletić Nikola 214 Miličević 53. 170 Mimica Ante 166 Mimice. 208 Mijić alias Breljak 205. 37. 19. pop 28 Mirne. 229 Miloš 223 Milošavka. 177 Mihovilović alias Lukrić 175. 216. 124. 188. 177 Mihojev 23. 149 Mirić alias Kozica 124 Mirić Jure 110 Mirić Marin 121 Mir je na Brigu 14 Mirkov 41 Mirković 27. nadimak 84 Milovančić 28. 177 ' Mihovilović Nikola 174 Mihovilović sive Kovačić 123 Mihovilović vulgo Haber 176 Mijačić 205 Mijajlo. 142. nadimak 35 Mijotović. nadimak 221 ' Mikačić 138. 41. 158. 83. 180 Mikasinić 215 Mikolić 159 Mikolić overo Nikolorić overo Gira 231 Mikolorić 231 Mikšić 45. nadimak 123 Mihović 205. 177 Mihovilović. 112. 190. 78. 210. 12. 205. nadimak 195 Mikulić 170 Mikulić alias Kalilić 144 Mikuli alias Tenda 231 Milačić Tade 68 Milanović 204 Milašić 110 Milat 25 Milavić 87 Mile. 110. 77 Mihojić 66 Miholić 9 Miholjrat 149 Miholović 120. 27. 30. 185 Mirković Tade 41 Mirlović 35 Miscovich Vladigna 149 Misir. 18. 90. 218. 134.

194 Mišetić. 158. pisac 170 Mladineo Trifun 171. mistro 93 Modro. 190. 183. nadimak 110 Mišković 72 Mišlović olim Sotković 72 Mizerija. 177 Mladinei alias Mladinić 45. 190. nadimak 32 Mompiani. 75. 145. 193 Mućanin. 183. 118 Modisić 159 Modro 93 Modro. 177 Mladineo Vicko. 166 Moro. soprakomit 22. nadimak 207 Mladinei 62. 133. 123r 131. 81 Mlinar. nadimak 109 278 . 194. 44 Mladineo Katarina 170. 194 Mišetić Andrija 121 Mišetić-Filipović 131 Mišetić Mihovil 121 Mišetić sve Maić 131 Mišetić vulgo Matijašić 194 Mišetić vulgo Matašić 194 Mišić 122. nadimak 166 Muć 84. 166. 109. 136. abbas 145 Mladinić 13. 160. 177. 14. 174. 195 Mise. 217 Mladinić alias Lisičini 166 Mladinić detto Jelinić 160. 107. 189. 184. nadimak 84 Mlinić 163 Mljet 108 Mocenigo Alvise 45 Močila 81.avi 149 Mixich Radovano. 12. 145. 166 Morosini 214 Morotuf 120 Morsinović 215 Mortigić 215 Mortorijo. sudac 181 Mladi 82 Mladimir. 93 Mohorović 87. 183 Miš. 172 Mladineo Antonio (Antun) 170 Mladineo Giorgio. 62. nadimak 74 Montagnano 134 Montan 202 Morlakija (Zagorje) 143 Mornar. Insulae 107 Monče. 145. can. 158. 112. 140. nadimak 119. 166 Mladinić detto Kraljević 162 Mladinić detto Kraljević detto Cotovi 162 Mladinić Frane 166 Mladinić ovvero Mladinović detto Kra­ ljević 162. 194 Missi 181. nadimak 33. 115 Mohorović-Kranjac 87 Molfetta 117 Momčić. 166. 121 Mravak. 121 Mratinčić Frane 159 Mratinčić Ivan 121 Mratinčić Marko 121 Mratiničić Matij 121 Mratinčić Petar 27. 47. 186. 14. 231 Mosnjić-Mošić Mošuje (Mošuljica) 8. nadimak 2D2 Mostir 13. 129 Mišić. 177 Mladineo 44. nadimak 89 Moro alias Pribišević 166 Moro detto Skargut 166 Moro-Litković 159. 195 Mišetić 45. 231 Mošul ja 163 Mračić 108 Mrantinčić 120. 170. 185 Moro 89. soprakomit 22. nadimak 224 Mixe Raso'.. 170 Mladineus. nadimak 192 Muco.Missetich Joannes Petri. 121. nadimak 75 Mizetić 62 Miždrak. 128 Mratinčić 120. sudac 131. 166 Mladinović-Mladinić detto Kraljević detti Cotovi 166 Mleci 75. 194. 171. 170 Mladineo Sabić Sebastijan. pop 131 Mišeti Pro 121 Mišetić -alias Matijašić 190. cancel. 160. 111. 171 Mladineo Juraj. 175. nadimak 167 Mosor. opat 17. 145. 9. nadimak 84. nadimak 192 Momić. 135 Mlin 55. nadimak 74 Mišina Banda 25 Miško 72 Miškota 62 Miškotovi. 81 Mosula (Mpsuljica) 21 Mošćenice*112 Mošić 9. 145. 62. školj 7 Mrkonjić 204 Mrmere. 189. 145. 193. U.163 Mravinca 87 Mrduja. nadimak . 200 Mošljić 194 Mošujić 189. paron 93 Modro Joseph. 170 Mladineus 145.

mistro 121 Murarij 134 Murarij. pitor 94 Napula. 181 Murlačić.. nadimak 195 Nanetovi. nadimak 56 Na Dolac 73 Nagorinac 7. nadimak 138 Muse. 99. 54. 18. 68. mistro 99 Nadali 25. nadimak 108 Munitić 187. magister 133 Mulačić 158. 178. 200 Mutnik 81 Muto. nadimak 88 Napiuli. 83 Naranuca (?) Juraj 26 Nardelli 202 Narenta 22. 19. 19. 192. 191. 130. 191 Natalis 93 Natalis Jakov 93 Natalis Jerolim 93 Natalis Marci 67 Navijanje 104 Na Vlačicu 104 Na Zastine 157 Nazor 72. 32. 197 Naimer-Modro 93 Naimer 93 Naimer. 143 Murano 161. 174. nadimak 32 Muruice 22. 166 Murano Šimun. nadimak 32. 189. pop 28 Nadal sin Marka. 224 Murvicanin. 197 Nakari (Nacari) 138 Nakić 41 Nakić. 108. mistro 94 Napulj 65. 16. 29. 189. nadimak 120 Munjinja. nadimak 167 Muhjić 28 Muje. 220. 9. 18. 226 Nadali (Božičević) 46 Nadali Alvise 93 Nadali Alviz di 81. 28. nadimak 88 Mustra-Bilić 93 Mustarello 111 Mutarello Inocent 111 Mute. Narentani (Neretljani) 196 Nasela (Na Sela) 7. 93 Nadali Anibal 93 Nadali-Božičević Jakov 13 Nadali Jakov 81 Nadali Jerolim. 194 Munitić Anton 184 Munitić Ivan. nadimak 137 Mumalo. pop 181 Murlak. 80. nadimak 200 Munjinac. 183. nadimak 120 Muo 60. nadimak 167. 206 Mulanović 66 JAulendo. 184 Munitić Juraj 187. 30. nadimak 118. 88 Nadalov Jerić 83. 177. 27. 191. 43. 50. nadimak 108 Musa. nadimak 199. nadimak 194 Muzica.Much (Muć) 167 Mudri. 49. 183. 163. nadimak 75 Nado. 45. 93 Nadalovi. 76. nadimak 192 Nadal 93 Nadal. N Na Boriće 73 Nabrezina 171 Nacari 138 Naćeša. 97 Murvaci (Murvazzi) 145 Murvica 7. 166 Muskietić 122 Mustačin 120 Mustapić 194 Mustra 93 Mustra. nadimak 152. pop 118 Nadalić 93 Nadalin. 93. 190. 35. 218. 82. nadimak 30 Mujić sive Kraljić 39 Mujo. 34. pitor mistro 94 Napoli Copas 94 Napoli Matteo. nadimak 32 Muhando. nadimak. nadimak 223 Mujić.62 Na Obalu 215 Napoli 94 Napoli. 1J1 Nazorovi Dvori 73 Neapoli Abraham 94 279 . 124 Mune. 48. nadimak 61 Mutić. 76. pop 93 Nadali Nadal 93 Nadali ValeTio. magister 41 Nakić alias Boljić 41 Naklice 46 Na Ložu 215 Na Mačić 73 Na Meju 73 Nane. 189. nadimak 175. pop 93 Naimer-Modro Josip Najmer-Modro Enrico 93 Nakal 7. 188 Munizić 120 Munjica.

208. 8. 116. 34 Nigošić 217 Nigošić Oktavijan 218 Nigris 146 Nijemci 53. mj. 180. 64. 66. 179. 128 Nerežišća 7. 102 Nigoević seu Mirković 34. 115. 170 Nikolić alias Petrić 223 Nikoiić-Cučić 223 Nikolić detto Petrić 223 Nikolić Ivan 45 Nikolić Jakov. 79. 154. 190. detto Sahić 160 Nižetić ili Petrić 215 Nižetić Matij 20. 138. 99. 201. 100. 60. 78. 58. 207. 52. 95. 181. 232. 87 Nikola mistro boter 218 Nikola. 229. 63. 106. 133. 227. nadimak 175 Niccolich ovvero Marussich 181 Nicolai de Sabioncello 35 Ničić 216 Nigoević 27. nadimak 176 Nikulić 170. 196. 216. 41 Nigojevčić 34 Nigojević 27. 232 Nižetić. 146 Negri 59. 25—47. 55. 231 Nin 107 Ninčević 116 Ninčević Ante 106 Ninčević Nikola 44 Ninković 168 Ninković Bertuč 168 Ninković Luka 165 Nisetei 146 Nisetei ovvero Nisetich 231 Niseteo 27. defens. 87 Negreti (Negretti) 23. 34. 62. 128 Neretva 11. 155. 194. 109. 112. 89. 11. 70. 16. 50. 124.Neapoli Kornelija 94 Negotić 27. 223 Nikolić alias Marušić 45. 74. 13. 86. 45. 231 Nikolozić alias Gira (Ghirra) 231 Nikota. 231 Nižetić 9. 173. 14. 216. 181. 107. nadimak 34 Nogalić 215 Noilić 25 Nomlić Frane 217 Nonveiller 88v Norpić 99 Nosković Grgur 26. 41. 170. 149. 149. nadimak 151 Nerežiško polje 25 Nesić 215 Nevoda. 98. 213 Niseteo Gerolimo. nadimak 166 Neres 214 Neresi 23. 194 Niseteo Giacomo. 61. 26. 129. 103. ribar 15 Nikola iz Dubrovnika 218 Nikola iz Plame 216 Nikola di Ragusa 216. 35. 150. 158. 80. 51. 172. 217. 231. pop 86 Nižetić alias Saić 194 Nižetić. 120. 65. 20. 195. 86. 218 Novaković Mihovil 205 280 . 231 Nižetić Matij Tomin 70 Nižetić-Petrulli Matij 196. 137. 214. 208. 110. 123. 71. 231 Niseteo-Gazić 194. 76. 15. 166. 12. 19. 158. 120. 54. 209. 119. 144. 62. 233 Nikolić 49. 181 • Nikulić detto Tenda nunc Gira 216 Nikulorić 216. 152. 131. defens. 216. 82. 233 Nerežiška. 82. 191. pop 149 Nikolić ovvero Marušić 230 . 59. 67. 18. 108. 183. 190. 86. 138. 49. 99. 228 Nižetić-Stasić 86 Nižetić Toma 70 Nižetić vulgo Matašić 191 Noćina. 194 Niseteo Jerolim. 200. sudac 215. 116 Negri de 59 Negris de 59. 183. 230 Novaković alias Perić 166 Novaković dicti Maslardić 208 Novaković Juraj 208. 146. 188. Nikolić Petar 218 Nikolić-Petrić 223 Nikolić seu Marušić 230 Nikolić sive Halaburić 138 Nikolić Vinko 217 Nikolorić 66. 146. 166. 107. 174. index 194 Niseteo 232 Nizeteo 200. 146-. 135. 20. 70. 62. 146 Negro 116 Nejasnić 138 Nembrini-Gonzaga 168 Nenadić 216 Nenadić dicti Jaković 225 Nenadić Ivan 44 "Neorić 167 ' Nepost. 178. 233 Neretljani 8. 57. 54. 83. 205. 77. 114. 231 Nisetheo 231 Nisetich 21 Nisetich Vincentius. 189. 111. Novaković 47. 27 Nova Ceca 51 Novakovich Zorzi 230. 98. 101.

mistro 99 Orlić 82 Or sola 221. 39. 18. 198—199. 110. (mistro) magistri 27. 181 Obradić Ivan 68 Obrovac 57. nadimak 85 Osić 46 Osmetović (?) 228 Osridke (Osritke) 7. 183. 90 Oblačinović 79. 192. 90 Oblak 79 Obradić 1. capitaneus 146 Nova sela 88 Noveller Aloisius 88 Novelovi Dvori 81 Novi Put 81 Novo selo 7. 88. 82. artefice 181 Obradić. 107 Obršje 7. 34. 8. 199. 203. 190. 53. 201. 34. nadimak 119 Obučje 146 Oclad 27 Odrapić 205 Oglobljić 216 Oklad 7. 46. 29 Omišanac. 30. mistro boter 160. 47. 192. 17. 42.Novaković-Permić 45. 40. 27. 189. 90 Oblačina. 17. kapetan 91 Pacifici alias (vulgo) Restović 35 Padalović. 61. 14 Omnium Sanctorum. 38. 79. 19. mistro 90 Oblačinov 79. nadimak 166 Osejaj. 146 Novaković Thadeus. 133. 148 Osurović 59 Ozrett'ć 62.' capitanei 146 Novaković Signiferi D. 230. 212 Omerić 111 Omerović 111 Omiš 11. 202 Ostrovica 92. 190. 152. 18. 72. nadimak 85 O Obaljević ili Franulić 32 Obelgan Heruzije 9 Obelinović 25 Obilinović 16. 202. 65. 197 Ostoja 109.. 32. 207. 206.. 51. 46. 35 Obilinović. 107. 200. 191. 194 P Pace. 27. 152. 170 Orlandini. nadimak 58 Ongaro Juraj 105 Opersić 215 Opud Ivela. 218 Obilinović Polo 26 Obilinović vulgo Marijanović 34 Oblacia 90 Oblach 90 ' Obalčin 82 Oblačina 79. 135. 134. 114 Obrška. nadimak 35 Padova 134 Pag 228. 166> Orlandini Vincenzo. 277 Ortolan. 28. nadimak 166 Omišani 10. 11. 200. nadimak.81 Obradić. 50. 212 Oljdanović 204. 146 Novaković Petri.. 92. 189. 234 Paguntij civitate 135 Pahalo 175 Pahor 166 . 190. 188. 210 Nuić Luka 217 Nukanić 82 Nj Njeze. "37. 54. 119. 31. nadimak 202 Oliverio 107 Oljdan 205. 191. 203. 202. 85. 140. 107. nadimak 219 Orlandini 166. 149.. 178. kapelan 202 Ostojić alias Colin 202 Ostojić alias Janković 202 Ostojić alias Knezić 202 Ostojić alias Taras 202 Ostojić-Knezić 202 Ostojić sive Knezić 202 Ostojić vulgo Knezić 190. 196.88 Padanac. 152 Ostoja Laurus dr. 31. 192. mistro tagliapietra 161. 19. citta di Narenta 163 Orašnjak 94 Orijez. 39 Obilinović Frane 26 Obilinović Jerolim 26 Obilinović Nikola 26 Obilinović Marin 26. 152 Ostoja Pavao 152 Ostojić 10. 40. crkvica 21 Orno. 200. 164. nadimak 235 Okrug 137 Oksurović 59 Oktavijan (Martinis?) 217 Olin. 89. 203 Okladine 184 Oko. 51. 223 Ostojić.

231 Pasqual Bata. 232 Pasqualovich 232 Paškanin 217. pop 46. mistro 55 Panipić 99 Pan je. 93. nadimak 186 Palladoclis 191 Palavršić 8S Palavršić. capitaneus 231 Pavlović. 94 Pavičić 35. nadimak 202 Pavle (Pavao). 62 Pavisović 183 Pavitović Petar 184 Pavković-Jakovljić. nadimak 201 Pavišić-Berkuić 56. nadimak 35 Pečnik 170 Pečnik Ante 170 Pegazzi 66 Peidešić 217 Pejković 219 Pekasović 25. 201. famulus 41 Pavao. 82. nadimak 152 Papin 107. nadimak 151 Paner.218 ' Pasquali l'07. 107. 111 Parader. 107. nadimak 19 Papić 50. 62 Pekasović Toma 26 Pelegrinić 25 Pelicev 28 282 . 94. nadimak 152 Pavlina. nadimak 35 Panezović 215 Panfiović 215 Panić 121 Panigo. 158 Parjević detto Topičić 165 Parofianović' 62 Parofianović alias Maričić 62 Parofijanović-Vidoš 62 Parofijanović-Vidošević 62 Paroleta. 107 Pecaseo 62 Pecaseo Toma 62 Pecasseo 62 Pecassi 62 Pećar. 154 Pećarević seu Cvitanović 94. nadimak 210 Pajton 107 Palac. 11. 138. 55. fra iz Rovinja 17 Pavlić 131 Paviić. 199 Papić Nikola 50 Papiluga. nadimak 174 Pantelić 111 Panielić Petar 111 Pantera 55 Papa. nadimak 152 Pavić 46. 99.'Paja. capitanei 235 . 216 Paskvalović 182. 205 Pavičić alias Franjola 75 Pavičić detto Plamus 35 Pavini. 231 Papić. nadimak 62 Pava. pop. nadimak 208 Papica. 107 Palušić. 217 Pavišić. eremita 17 Pavlak. kapetan 94 Pavić Ivan. 234 Paštrovići 44 Paterni Vicenzo D. 194. nadimak 135 Pećarević 94 . 111. pop 215 Pa van. ciambeltans 163 Pavešić 28. nadimak 138. 62. nadimak 194 Pavlinović 215 Pavlov 76. 99 Paulović Pavao 82 Paunović 41 ' Paunović di mistro Zuanne. farmuiu comit. Zingano Pauzin. Pavlović Luka 11 Pavlović-Lučić 203 Pavlović Mate 44 Pavulović di Paulo 94 Pavun. 1 200. nadimak 86 Pavlović 76. 133. 189. 77 Pavlovica. 154 Pe carić 94 Peče. nadimak 163 Panada. 135. 82. 94 Pavić. nadimak 195 Parhajić 123 Parhajić sive Juričević 123 Parhaljić 99. 35 Pavica. nadimak 164. 176 Pančana. 223 Pavičić. pop 35. 116.. 50. 231 Parosianović 56 Parun Pjerovi. 49. 28. 88 Palini. 231 Pavlović. 216. 136. nadimak 109 Pardić Dominik fra 13 Paramate. nadimak 167 Pavišić 35.ić 182. 41 Pavunović 41. nadimak 33 Parolić 231 Parolić Frano 219. cancel. nadimak 150 Pajić 62 Pajinac. nadimak 175 Parunov 41 Parunović 41 Paruta 82 Paskvali (Pasquali) 146. 216 Paskvalinov.

199 Perić. 166 Perić-Novaković detto Talent 162 Perić ossia Novaković 166 Perić ovvero Novaković 166 Peričić 198 Perislavi Doimi 149 Perišić 28. 138. 107. 186 Perić-Bandić 202 Perić-Befmalin 205 Perić-Novaković 161.89. 62. nadimak 88 Peščić 216 Peškareša. nadimak 208 Perak 181 Perak alias Sare 181 Perak-Salamunović 181 Peraković 160. 125 Pessa Grgo. 102 Perhaljić 123 Perić 35. 101. 165 Perić-Novaković detto Karneval 161. nadimak 110 Penecić 216 Penizović 158 Penzo. pop 99 Peruzović-Karletović 65 Pervinich Cropani 187 Per volić 217. 77. 216.Perko. 232 Pendešić detto Ferro 232 -Pendešić dictus Unković 232 Pendešić Dinko 218. 139. prior 22 Peternić Mihovil 120 Petkoević 232 Petković 28. 62 Peruzović. 232 Pendešić Toma 27. nadimak 34. 134. 67 Perjević. 54 Pelješac 35 Pelli 124 Pendić 28 Pendilo. 68 Peruzović Juraj.Peličer 216 Peliscanich. 97. pop 138 Peruzović alias Junaković 62 Peruzović alias Vilović 152 Peruzović Georg. 217. 88. nadimak. nadimak 166 Perač. nadimak 110 Pendešić 215. Permozina 121 Permozina Frane 121 Permozina Petar 121 Permozina Romeo 121 Peruzović. 185. pop 88 Perišić alias Bilač 88 Perišić detto Dizdar 88 Perizović Anton 62. 67 Perizović braća 62. 194 Perišić. nadimak 34 Perkačić 28. mistro 55. 52. famulus 88 Pessa Mose Ebreo 124 Pesse 124 Pessi fra 125 Peša 124. 216. 166 Perić-Novaković detto Muco 161. nadimak 165 . 146. 215. nadimak 110 Pešutić 223 Pešutić. 82. 232 Petricio alias Dobrogostić 142 Petricio Alvise Michael 88 Petricio. 76. 146 Petar. 181 Perdec 167 Perdec Josip 167 Perdić 188 Perdić alias Ferro et Fabretović 232 Perdić Juraj 121 Perdić sive Matulić 188 Perdijć 181 Perhacić 102 Perhajić Perhajić sive Juričević 123 Perhajić 102 Pehalić Vicko (Vicenco) 98. 216. 152 Peruzović. 139. 232 Petrachi 25 Petri. magistri 35 Pelischianin Giacomo 35 Pelišćanin 35 Pelišćanin Jakov 27 Pelišćanin Marin 28 Pelisgarich 35 Pelive. 170 Peša. 138 Perkačić dicti Bandić 138 Pcrkaljić Nikola 121 Perkaljić Pavao 121 ^Perkaljić Vice 121 . đakon 88 Petricio Jerolim 27 . magistri lapieide 158 Petrice 139 Petricci 139 Petricij 146 Petricijo (Petrizio) 35 Petricio 35. 231 Pessa 88. nadimak 221 Petanović 127. 232 Pendijć 181 Pendilo. nadimak 74 Perković 212 Perković Ljubica 96 Perković ora Berković 218 Perme. 232 Pendešić-Ferro-Fabrović 232 Pendešić Jakov 232 Pendešić Juraj 217 Pendešić Matijević 232 Pendešić Nikola 217.

nadimak 199 Pikolo. 158. 217. 190 Pinesij 171 Pinesio 171. 194 Piran 226 Pirčić. 146. 104. 232 Petričić. 47. 28. 219 Pijković. 99. nadimak 109 Pitak« 72. nadimak 218 Piscitelli 167 Pisenti. nadimak 218 Pijković Frane 174 Pikar. 62. 111 Piculović 58 Piće. 205. 35. naute 139 Petričić. nadimak 85. 232 Petritio 25. 232 Petričić 35. Petričević 27. 146. 58. 171. 212. pop 133 Philippovich 32 Piccoli 111 Č'icculo 111 Piccoli Matej 106 Picoli 111 Picolo Frane L05. nadimak 185 Pič. magistri 129. mistro 99 Pisinović 216 Pislić. 149. 112 Petrić alias Rogozničić 146 Petrić detto Nikolić 223 ' . nadimak 108 Pinesić (Pinešić) 13.226 Pivac. Ante 26 Petricio Juraj Markov 26 Petricius 47. nadimak 175 Pilat. 116. 175. 226 Philippis de 226 Philippis. 133. 218. nadimak 101. 139. 200. nadimak 62 'Pipica. 99. 182. 101. nadimak 76 Pinka. 27. 146. nadimak 220 Piković. nadimak 175 Pilić-Hlap. 45. 107. 111. nadimak 185. 183 Pinica. 190. 35. 77 Pit'«wić 158. nadimak 73 Piste. 82. 166. 224 Petrović alias Bašćanac 166 Petrović Andrija 166 Petrulli Michael 194 Petrulli Nikša (Nixa) 194. nadimak 175 Pitve 107. 231 Petrulli-Niseteo Mattio Petri 231 Petrulli-Nižetić 9 Petruša. nadimak 221 Pipi. pop 98 Petricio Jerolim pok. 146. 146 Petricius Hieronymus (Jerolim) pop 215. 102 Petrinović Mihovil 62 Petritij 28. 111. 119 Petrinović Marko 98. patron 139 Petrinović 45. 69.Petricio Jerolim. nadimak 209 Piplica. 122. 182 Pineze 215 Pinezić 171. 122. 111 Pierotić-Skorco 102 Pierotović 106 Pifar. nadimak 52. nadimak 52. 203. . 217. 188. 139. 174. nadimak 100 Piš. nadimak 141 Pieritić 111 Pierotić 94. 204. 31 Philippi de 31 Philippi. 133. pop 98 Petritius 146 Petrizio 88. 158. 182 Pinesius 171. nadimak 30 Pičić 232 Pičić Anton 217. 130 Pirula. 47. 232 Petritio Jerolim. 109. nadimak 151 Pistur. 195 Pivačić 54 . 223 Petrić. nadimak 220' •• Piroman 28 Piroman. 232 Pičinović 216 Pičun.. 232 Petrizio detto Ursić 86 Petrolic 217 Petron Juraj-Lukin 184 Petrošić 66 Petro 166 Petrović 28. 102. 176. pop 98 Petritis Roko. 119 Pićulin. pop 31 Philippis 133. 181.ila. 88. 103. 232 Petrić 107. nadimak' 195 Piskara 133 Pišv. nadimak 186 Pigrović 158 Pigazzi 66 Pijaca 215 Pijković 174. nadimak 165 Pipić. 172 Petrović.nadimak 84 Peturić Snea 159 Pezoli 111 Pharal 50 Pharaličić (?) Petar 26 Phiiipi Philippi 25. 175 Pitkov'ć. nadimak 151 Pinović 159 Pipeta.

53. 30. 205. nadimak 84 Pleić Ante 88 Plejić 88 Plemić. 12 21. 81. 110 Pod Gažul 7. 59. 185 Pol jako 105. 167 Plastic Jerolim 172 Plastičević 27 Plate 132 Plazinović Ivan 26 Plego 84 Pleho. nadimak 118. 7. 199. 18. 50. nadimak 74 Pobračić 25 Pobrasić 25 Pobrat 22 Pobratić Ivan 26 Pobratić Jakov 26 Pobroević 174. nadimak 165 Plenković 182. 97 Poćuda. 197. 41. 19. 94. 140. 46. 32. 208 ' Plančić 121. pop 94 Pjerotić alias Skorco 94 Pjerotić Ivan 106 Pjertovi. 110. 202 Pivčević 160. 167. 107 Podšker 55 Podtargradic 206 Podgtavje 80 Poičanac. 190. nadimak 35. 14. 46. 214 Plijanić 215 Pliše. 141. 102 Pjerotić. 116. nadimak 76 Plivatović 28 Plivo. 28. 211. 154 Pod Baraku 81 Podbarje 235 Podbergrađe 206. 214 Podborje 7. 200. 49. 49. 111. 15. 22. 51 Plastić 159. 9. nadimak 164. 232 Politeo-Nizeteo 194. 232 Pocischie Pocinala (Ročinala) 22. 111 Pizzuli 106. 208 Pletikosić 17. 214 Pletikosić-Ivača 208 Pletikosić Simun 208. 198 Podstrana 91. 20. 106. 171 Pojdanović. 194. 31. 36. 196 Pod Jamu 204 Podbježice 133 Pod Kaštil 81 Pod Nerezine 16 Pod Puntom 200 Podsmrčevik 7. 285 . 29. 35. 167 ' Pivo. 223 Pletaja. 119 Pojarovi. 225 Plamik 35 Plamus. 51. 189. 216. nadimak 63 Pob. 223 Plančić-Cvitović 223 Planica. 209. 16. 19. nadimak 174 Pletikosa 205. 212. 235 Podbreg 228 Pod Bunar 197 Pod Dolac 25 Podhume 23. 208. nadimak 87 Polac. 191. 210. nadimak 123 Pojdanović 159. nadimak 35 Počivala 204 Podaca 4.Pi\ačić-Pušić 54 Pivalica 88 Pivalica Dinko 88 Pivalo. 199. comes 27 Pizzoli 111 Pizzolo 106. 111 Pizzulo 111 Pjaca 133 Pjerotić 94. nadimak 224 Poldo 76 Poldo Ante 76 Polenović 217 Politeo 190. nadimak 73 Pierotović 105 Pfacarić 121 Placoić 121 Placonović 121 Plame 205. 173 Poizza 46. 47. nadimak 100. 200 Poiiteus 232 Poljačić 117 Poljak 117. 161. 157 Podgora 13. 232 Politeo de 199 Politeo Anton 232 Politeo-Nisiteo 190. 232 Pobrović 214. 202 Pivčević det'to Providur 161. 84. nadimak 76 Plodin 122 Plodinić Frane 121 Pluto. 224 Podgračišća 8. 80. 223. 219. 182 Po jak 117 Po jaković 117 Pojar. nadimak 125 Pizul 111 Pizzamano. 224. 194. 44. 219.o. 121 Poklepović Jerolim 56 Pokršćenjak. 37. pop 171 Pojdenović 159 Pokališ 121 Poklepović 62. 117 Poljica 12.

188. nadimak 36 Prerheru 35 . 141. 227. 18. 11. 234 Pozza 22 Požeženik 7. 116. 198. 230 Prbači Dolac 118 Prč.236 Porat 81. 173 286 . nadimak 192 Popić 79 Popić. 181. 216. 31. 120. nadimak 209 Praščević-Sakuj. 190. 138. 108. 202 Pragrić 28 Pragnć Jakov 32 Pranić Antonija 205 Praskalo. 22. nadimak 151 Posterna 14. 95. 99 Potok 73 Potsmrčević 29. 135. nadimak 53 Prelas. 172. pop 30. nadimak 185 Postolarić 216. 158. 28. 42. 89. 180 Praščević. psokuraior puka' 215. 176. nadimak 166 Prgomet 83 Pribačić 66 Pribošević 166 Pribošević alias Moro 166 Pri jević. 77. 94. 218. 232 Polovinić 215. 61. 116. 142. nadimak 176 Posinelli Iseppo. 188. 150. 83. 28. 8. 114. 40. 80.54. 82. 101. 14. 200—204. 82 Poljičani 13. 205. 32. 18. 47. 219. 17. 10. 16. 15. 163. 111. 72. 124. 149. 156. 178. "101 Polotović junior 30 Pollovinich 232 Polovinei 233 Polovineo 154. 117. 184 Poljican Marko 47 Poljican Petar 184 Poljicanin 25 Poljicanović 47. 48. 34. 88. 170. •97. 190. nadimak 165. 160. 176. 44. 93. 47. 19. nadimak 34 Popović 111. nadimak 176 Postavar. 213. 195. 12. 19. 124. 155. 139. 19. 156. 81. 113. 45. 68. 34. 36. 169. 30 Polotović 27. 30. 192 Potočnjak U l . 202. 60. 177. 229. 107. 150. nadimak Prda. 185. 11. sudac 232 Polovini Vicko. 233 Polovinić Marko. 46. 60. nadimak 209 Pražnice 7. 153. 47 Poxischie 214 Prag (Praga) 195. 57. 80. 12. 194. 11. 65. 170. 92. 133—148. 63. mistro 98 Posinković 13. nadimak 209 Praščević-Marinko. 225. 49. 8. nadimak 167. nadimak 75 Poškini. 16. 204 Poreč 64 Porobi ja 213 Porobija. 104. 124. 133. 218. 224. 191. 133. 191. 122. 134. 214. nadimak 30. 109. 112. 152. 200. 220. 12. 36. 189. 187. 232. Petra 47. 213 Praščević-Jela. 214. 62. 182. nadimak 33 Pothume (Pot Hume) 7. 114. 18. 23. nadimak 209. nadimak 41 Poponicijc. 149. 162. 18. nadimak 122 Posupirja. 154. nadimak 170 Prdić. 18. 89. 118. 14. 191. 192. 144. 199. 69. 136. 157. 137. 208. 76. 8. 31 Prčanj 92 Prčić. 12. 147. 14. 110. 23 Postira 7. 168.. 100. 151. 96. 190. 82 Poljicanin 46 Polotov 27. 20. nadimak 112 Poteštat. 232 Popović Filip 111 Popović Petar. 101 Polotović. 113. 82 Pojican Jakov 47. 109. 223 Postiranin. 218. 189. 175 Prčimiko. 232 Polovinio 232 Ponikve 107 Ponkoljić 122 Ponsichievich 226 Ponta di San Martino 214 Pontonijević Gregorij 159 Požičević 216 Pope. 39. nadimak 86 Prasnize 174. 167. 119. 123. 226. 167. 158 Poštar. 195. 146 Potočnjak Vjekoslav 111 Povija 7. 125. 173—183. 154. 112. 170. 144. 59. 38. 45. 13. 150. 166. 79. 104. 84. 232 Polovineo Josip 218 Polovineo Mihovil 217 Polovineus 217. 180. 230 ••__ Poljican Ivan pok. 164. 175. 201. 233 Postolarić Martin 217 Počćer. 203. 22. 224. 165. 150 Prdibobica. 157. 190. nadimak 213 Portada-Zorzinka. 182. 19. 166. nadimak 209 Praščević-Prazničani. 165. 166. nadimak 119. 87. 56. 158. 155.• Prence 105 Preturić. 71. 226. 102. 100. 131.

61. 109 Purić 125 Pusa. 229. 131 Radetić. index 171 Prodi Georgij. 143. 144. 145. nadimak 32 Pušković 217 Putešić 158 Putvine. 11. 99. 66 Primorci 11. 122. mistro (magistri) 79. 171 Prodić Klimša 171 Prodić Marko. 221 Radesko. 224. 171. 215 Radačić 158 Radatović 49. 112. 174 Prodić. nadimak 76. 185 Pujizina 161 Pula 164 Pule. 213. 185. nadimak 178 Prodan 139 Prodan Ceprnja 9 Prodanić 216 Prodi 133. nadimak 194 Pušibate. 123 Prugo 111 Prugovo 57.(remitaža) 28. 210 Prolog 206 Proložac 36. 82. 131. 122. 125. 190. nadimak 62 Puićeva Vičenca 83 Puiz. 214. 61. 178. 171 Prodi Alosino. 112. faber 79 Radetić. 211 Pučiški Dolac. 158. 146. nadimak 84 Puška. 141 Račić 55. nadimak 88. 208. 229. 171 Puljizović 215 Puntadura-Markovi. 217. 171 Prodoli 18. 27. 175. 217. 45 Primorje (Primorie) 44. 165. 108 Radetić 79. 221. nadimak 177 Pušić. 186. nadimak 202 Pujiz. 121. 137. 22& Pulišelić alias Dujmović 132 Pulišelić alias Lovričević 125 Pulišelić Lovre 121. 158. 111. 195. 125 Pulišelić Nikola 121. 62. 61. nadimak 193. 216.Prijević stan 7. 21. 125 Pulismanin. 184. 113. 135. 56. magistri 171 Puljizić detto Lustre 162. 173 Prikačić 27 Prilanić Frane 159 Primi 66 Primi dr. nadimak 34 Puje. 208 Purešković. 193. nadimak. 180. 209 Prodi alias Prodić 45. 226. 167. nadimak 164 Pulisela 120. 77. 208 Pušilo. 131" Radetić Srećko 112 Radetić 72. 100. nadimak 84 Puhor. 61. 174. 232 Pučišćanac. def ens. 132. 208. 90. nadimak 221 Pustinja . 34. 130. 132. pop 174 Prodić Bernardin. 183. 18. pop 168 Prodi-Prodić 170 Prodich Francesco. 10. 79. 211. nadimak 83 Puratić 205. 10. . mornar 207 Rade. 135. 107. 90. 62. nadimak 32. 226. 191. 197.47. nadimak 194 Pulenta. 13. 90. 125 Pulišelić vulgo Batistić 223 Puliteo 200 Pulitović Jerolim 121 Puljak 167 Puljak Ivan 167 Puljizić 45. pop 10. pop 171 Prodis Triffon de. 45. 152. 133. 19. 153. nadimak 219 Pulišelić 28. 232 Priskić 107 Prkačić. 37. nadimak 224 Puja. 157 Puedović 25 Pugliseo 171 Puhalo. 231. 209. 158. 171 Puljizić detto Sasse 159. 173 Puzle. 61. 51. 208 Puratić alias Dorotić 207. nadimak 89. 156. 76. 138. 217. 62. 88. 11. 177. nadimak 77 Pulentin. nadimak 163 R Rab 11. 179. 12. 181. 157—173. 171. 209. fabro 72 287. 171 Prodić 13. 197. 158. nadimak 152 Prkeša. nadimak 219 Pulicijot. 233 Radatović Juraj 217. 182. 154. 223 Radić. 164. 233 Rade (Janović). 171 Puljizić. 13. . 149. 48. 19. 123 Prutić alias Canaletto 83 Prvinić 187 Prvinić-Kragujević 45 Pucischia 159 Pucischie castro 154 Puče 35 Pučišća 7. 212.14. 199. 32. stan 7. nadimak 164 Pušilula. 198. 216 Puše. 47. 206.

167 Rajčević detto Mujo 167 Rajčević detto Muse 161. 66. 42. 146 Rado Juraj de 106 Radobilja 133 Radoević 25. 221 Raić Ante 112 Raić dictus Silo 220 Raić-Sopanović detto Karmeljić 220 Rajčević 112. 146. 218 Radmiiić Stefan 26 Radmilli 112 Radmilli Ivan 112 Radmilli Stefan 106 Radmilović 88 Radmilović-Pess'a 88 Rado 146 Rado. 182 Radoš sin Pavla 163 Radošić Juraj 159 Radotilja (Radobilja) 158. 233 Raguseo pro 233 Ragusio 216 Raguzeo 155 Raguzeo Pro 217 Raguzeo Vicko sin Jakova 155 Raić 112. 2 16. nadimak 112 Radmiiić. 133. 146 Rado Frane de. 207 Rado de 108. procurator 66 Radmiiić 27. 216. 66. 233 Raguseo Nikola 155. Zakan 82. 91 Rad čić 41. 188 Radojković. 134. paron 105 Rade de. pop 28 Rad čević aliaš Bolančić 91 Rad čević Mate. 158.Rad alias Ban 223 Rad alias Tarasić 223 Rad aliter Porobija 209 Rad detto Padallo 88 Rad detto Petrimac 162. 125. nadimak 76 Radinčić 41 Radinković 215 Radinović 215 Radišić vulgo Pesse 125 Radmili 42. Radičić Ivan 174 Radičić Juraj 105 Radičić Miloš 66 Radićijen Juraj 82 ' Radin. 165 Radovan 174 Radovan. 167 Rajević 112 Ra'jić 45 Rajković 112 Rajkotović. 28. 99 Radmili. nadimak 201. 171. 66. nadimak 174 Radovan detto Arbunić 174 Radovan nazvan Allegretti 36 Radovan sin Slavošev 149 Radovan vogarmente chiamato Allegreti 226 Radovanić 158 Radovčić 49. 50 Radovčić. nadimak 112 Rajo 205 Rakela 76. 220. 47. 77. pop 98 Rad čević Matul. 44. 146 Radičić Grga (Gregorio) 41. pop 42 Radmilić Ivan 26. magistri 41 Radičić Andrija 44. na u ta 108. 233 Raguseo Anton 233 Raguseo Ivan Marka 218 Raguseo Marko sin Marka 217. dijak 49 Radović 66 Radunica 84 Radutinić 233 Rafaelli 66 PCaglanin 215 • Ragusa 233 Raguseo 149. 209 Rad ć vulgo vocati Ban 223 Rad čević 133. 215 Rad čevjć. kapetan 125 Radojković Bartol 159 Radojković-Cikutić 159. 171 Radojković-Cikutić detto Furlan 159. magistri 42 Radmili. 112 Radmilić. 233 Radičić. 96 • Radoević. magistri 55 Radoević dictus Bartulović 66 Radoević Nikola 159 Radoi Dobroslavo 149 Radojković 13. 101 Rakelić 76 Rakisić 288 . 167 Rad detto Roko 167 Rad detto Tarasić 223 Rad dicti Porobić 208 Rad dictus Banovi 223 Rad Juraj 217 Rad ovvero Tarasić 223 Rad ć-Pada!ović 88 Rad ć-Pagari 59 Rad ć-Petrinac detto Roko 162 Rad ć-Porobi ja 205 Rad ć sive Tarasić 190. 171 Radojković detto Čiveta 171 Radojković Vinko 159 Radosavljević 27 Radoslavić 182 Radoslavljić 158. 107 116. 47.

.Rako 76 Rako. nadimak 201 Rakodić chiamaii Dobričić 232 Rama 163 Ramljak 88 • Ramljak Ivan 88 Ramljani 87 Ranamarić 216 Ramanković 215 Ran je. paron 106 Rendić Juraj 105 Rendić Matej 106 Rendić Matej. paron 105 Rendić-Bego 112 Rendić detto Lola 112 ' Rendić detto Lesandin 106 Rendić detto Ruso 106 Rendić-Dopodne 112 Rendić Gaje 88 Ru. paron 105 Rendić Mihovil 106 Rendić Nikola 106 Rendić seu Inglez 112 Rendić Sime 106 Rendić Vicko. 42 Retušić 25 Reve-Budin. kod Bola 196. 105 Rendić Ivan. 208 Remetić 105. 214 Rašanin Petar 26 Rašćani 207 Račić alias Glavinić 135 Raško. 107. 116 Ribarević 204 Riharević dicti Visković 205. nadimak 208 Rodolfi 88. 121. nadimak 76 Remeta. magistri 233 Rijeka 37. conc. 107 Rimini 224 Ripac 66 Ripjević 158 Riste. nadimak 175. 42 Retundo 27. 219 Refuj. 188 Rendić braća pok. 213. 139. 63. Restoević 28. 80 81 • Rat-Luke 158 Ratar. 112. nauta 88 Rodovanić 158 Rogarić 49 Roglić 233 Roglić. 18. 111 Remetić alias Omerović 107. 88. nadimak 76 Ridolfi. 148 Ravlijć 139 Ravlijić 139 Ravljić 139 s Ravonković 215 Razdajna 8. nadimak. 12 Razmilić" 112. opat 21 Raulijć 139 Raus. 155 Restoević alias Servica 35 Restojević 35 Restović 35. Ranjin. paron 106 Repanović. Jurja 105 Rendić braća pok. 108. 133 Repić. nadimak 61 Rararković Juraj 184 Rasol 107 Rasohe 132 Rasoli 22. nadimak 202 . nadimak 200 Remengo. 119. 105. 119 Rebac. 233 Rodolfi.ić Ivan 99. mistro (arteficis) 88 Rodolfi. episc. predjel kod Bobovišća 8. 35. 55. nadimak 84 Rad.. Petra 106 Zbornik za narodni život i 'Običaje 19 Rendić alias Angel 107 Rendić alias Dujmović 112 Rendić alias Mikin 112 Rendić alias Ruso 107 Rendić Ante. 177 ^ Ravan 163 Ravanović 183 Ravčić 217 Raviljić 139 Ravlić 139 Ravlić Toma 139. canc. 106. nadimak 202 Rariofeić 121 Rapo. nadimak 76 Rede. nadimak 113 Ročičić Ivan 217 Rodić. 111 Remetić Ante 106 Remetić Ivan 106 Rendić 28. nadimak 163 Rezmilović detto Pessa 88 Režzo 106. nadimak 152 Repuj. nadimak 62. 41. 111 Remetić alias Coljević 107. 185. 97 Rasotica (Rasohatica) 7. 41 289 . dio u Postirirna 132 Rat. 212 Ribarević Šimun fra 204 Ribarević Vinko 214 Ribarović 212 Ribarović Ivan 214 Rica. nadimak 59 Ratko. nadimak 163 Raus-Bigec. nadimak 86 Redetić Stefan 106 Redezović dictus Skrozinović 216. 192 . 215 Rat. 155 Restovića Banda 25 Restovikuić (?) Frane 26 Retundić 27.

149 Salamonis. 141. 119 Rojen. nadimak 202 Ruso. 125. 130 Salamunovic alias Jerković 125 Salamunovic alias Jerković sive Fabi­ janović 123. magistri 139 Salamunovic. serg'ente maggior 125 Salamunovic 122. 158. nadimak 186 Rude AJartin 214 Rudina 215 Rudolii 233 Ruidić Ivan 27 Ruidić Nikola 27 • ' Run je. 122. 233 Rokočić anco Dobričić (da Dobra) 233 Rokočić detto Dobričić 233 Rokočić Ivan 217 Rokočić Vinko 218 Rokotić 232 Rokotovi. 198 Runiin. nadimak 36. 166. nadimak 194 Rokotović 233 ' Romane 67 Romani 67 Romanus 67 Roso 28 Roščić 194. magistri 139 290 .125 Salamunovic sive Jerković 125 Salamunovic sive Jerković. 151. 133. 169. nadimak 195 Rovinj 17. nadimak 163. 109. mistro calzolaio 160 Salamunovic alias Fabijanović 123. 202 Rošin 194 Roško Polje 109. nadimak 202. 218. nadimak 166. 216. 126 Salamoni. 145. 181.. 123. nadimak 152 Sakreštan. 125. gastaldo 133. fratar 207 Rude. 161. 80 Rude. 135. sin Andrije II. 138. nadimak 202 Riinko 61 Runko. 163. 200. 201 Rottoloni 89 Rottoloni Ivan 89 Rotundić 42 Rovigo 135 Rovilo. 130. 195 Sabicio 28 Sabičević 28 Sabićin 28 SabioncelH Marin 35 Sabioncello 28 Sabionzelio 35 Sabiuncelo 35 Satlica (Devin) 165 Sadinović 191 Sajo. pop 125 Salamoni Toma (Thomas) conte (comes) 126. kapetan 125 Salamunic Zorni. S Sabbioncello 35 Sabbo 117 Sabe. 110. eomitis 126 Salamonović 121. 147 Ružin. 32. nadimak 166 Salamandrija. 162. 182 Salamunovic. 144. 219 Rubić I. 147 Rogoznica Pro Lukin (di Luča) gastal­ do Rogozničić 28. nadimak 112 Ružić 25. 120 Salamoni 125. 182 Salamunic alias Sarre Salamunic Toma. 139. 207 Rogoznica Šibenska 90. 126. 165. 206. 176. nadimak 109 Ružić Ivan 27 Ružičić 122. 164. 125 Salamunovic alias Taraportin 125 Salamunovic alias Sare 182 Salamunovic alias Šarić 182 Salamunovic ant. 149. nadimak 173 Rokečić 233 Rokela. 219 Ružić. nadimak 108 Rokočić 216. 125 Salamunčić 190 Salamunic 120. 147. 125. 202 Roguljić alias Zlatar 202 Roje. 168. 147 Roguić 94 Rogulić 94 Roguljić 189. nadimak 61 Ruperclaria 147 Rupčić 25 Rus. 155. 116. 126. 165. Jerković 125 Salamunovic detto Jerković 139 Salamunovic dicti Jerković 125 Salamunovic Dujam 121 Salamunovic Ivan 121 Salamuriović-Jerković sive Fabijanović 123 Salamunovic Nikola 121 Salamunovic sive Fabijanović 123.Rogoznica 28. dr. 167 Rovinjež. 146. 160. 207 Rogoznica Pro. nadimak 186. 185. 193. 36. nadimak 92 Salamon. 44. 143. 190 Salamom*. eomitis 125.

233 Sepić Jakov 217 Serbić 134 Serčić 210. 200 Santić. 202. 140. 140. 146. 116. 214.107. 77 Sekulov 72 Sekulović 72. 214 San Pietro 23. 97 Sapa. Selačić. 206. 156. 162. 231 Selce kod Sežane 167 S. 140 Santi vulgo Maričić 139 Santić Stjepan (Stefan) 139. 139. ortolano 160 Santi Venier 147 Santić 94. 16. 176. crkvica 20 Selka. 107. 173. 94 Sebastijanović Sebastijan 94 Seget 58. 203 Sekulović. 163. 106. Sekulović Marko 203 Sela 166. 220. 18. 167. 204. 148 Santrić 140 San Zuane 82. 127. 89. 228 Salinović-Borovac Salinović dicti Boroević 206 Salinović detto Boroević 206. 236 Sardarević-Remetin 160 Sargo 69 Sarti 94 Sartinović Vinko 217 Sartor Lovre. 110. 113. 178. nadimak 124 Sapunarić 76. 204. mistro 94 Santić alias Maričić 139 Santić dicti Maričić 139 Santić Juraj 139. 124 Sapunar. 166. 196 Scripea 8 Scrivanich Joanne . 72. 131. 128. nadimak' 119. 112 (Senković Andrija 54) (Senković Kuzma 54) Senković Luka. 205. mistro 27 Sartoris Laurentij 217 Sasunić Toma 68 Satičević Ivan 27 Satičević Petar 27 Satičević Satieijo 105 Savj. mistro 216 Sartor Satićo. 77. nadimak 53 Sekul 63. 201. mistro 99 Scarpa Iseppo.Salamunović Šimun 121 Salamunović vel. 60. 164. nadimak 151 Salon Abraham 91 Saluta. 77 * Saraceni 12. 214. 131. castro 125 Sancti Joannis de Stiuano 97 Sanetić Matej 121 . 146. nadimak 202 • Sapunar 36. 203 Sejačić 89 Sekretarij. 224 . Cassiano di Aquillea 145 Scipioni-Cvitanić-Zelanović 47 Sćapanović alias Scipioni 45 Schiappanovieh alias Scipioni 185 Schintich Marćo 112 Scischich 147 Sciscich 147 Sorip 121. nadimak 177 Savojardo. 12. 196. 147. 107.Sansir. 19. 20. 77. 63 Scarnio Prospero 63 Scarpa 103 Scarpa capt. 125 Salamunović Vicko 120 Salapić 233 Salihović Ivan 105 Salihović Nikola 105 Salinović 206. Jerković alias Fabijanović 123. 91. 190 Sejačić 67. nadimak 166 Selza 196 • Senić-Krkanjerac. 214 San Vito degli Abruzzi 89. 208. 189. prokurator 62 Scarnio 63 Scarnio dr.67 Sebastijanović 82. 216. 21. 199. nadimak lt>2 Senj 63. 148. Ilia. 141. 9. nadimak 150 Salva tić 121 Salvini 117 Samari 94 Samo grad 157 San Francisko 144 San Ioanni 23 San Martino 17. mistro 106 (Senković Marko 54) (Senković Mladen 54) Senković (Sinkovi) -Siruć 45 Senković-Svarčić 54 Sepić 216. 91 Saricti Joannis. 189—196. mistro 98 S. 230 Senjanin Matheus (Matošić) 230 Senjković 36 Senković 63. nadimak 50. 177. 211. 163 Santi ovvero Santini. 33. nadimak 176 Selapić 216 Selca 7. 214 Saloma. 17. 76. 8.. nadimak 138 Scarfelini 147 Scarneo 63 Scarneo Doimo. 105. 214 291 . 191 Scarpa Cosmo. 75. 209.

nadimak 223 Simoneti 28 Simonetti »filius spurius« 28. 111. patron 99 Sinj 64. Giovanni di Povglie 203 S. 107 Skarneo. 222 Simić Ivan 217 Simić Nikola fra 205 Simičić. 75. 63 Skarnio 42. kapelan 31 Silvio alias Dubravčić. 88. 63. Mihovila 82. 107. paron 99. 95 Sisgoreo 107 Sisich 147 Sisle. nadimak 173 Skaramuce 28 Skarbić 120 Skarfelini (Scarfelini) 147 Skargatić 99. 48 Simanović 159 Simeonis. 189. 109. 63 Skarnio Dujam. 196. 103 Sfartalović Dominik 82 Sfartalović Kristofor 82. pop 23 Sinčevi. 188. 159. 95. nadimak 75 Silba 103 Siljindačić Nikola 105 Silović 122. mistro (magistri) 103 Škarpa Izepo. 48 Silvio Grgur 31. 95 Sirotković Mihovil 82. 147 Sišić Šimun (Simon) 147 Sitnić 56 Sitno 64.Serdarević Marko 44 Serravallo 107. 233 Sesnjić Frane 105 Sesnjić Ivan 133. 204 Sinjanin Ivan 92 Sinobad Pavle fra 204 Sinovčić 119 Sinovčić-Baras 119 Sipić Juraj 217 Sirotković 47. 42. 182. 131 Setević 131 Sezonić 122 Sezunić 216 Sfarčić 63 Sfartalović 99. 48. 27 Sfortolović 25 S. 63 Sfirčić Stefan 26. 103 Sfartalović. 101 Skargatić Antonio 99 Skargul 189 Skarmeta alias Dragičević 72Skarmić 63 Skarmić Dorica 28 Skarneo 42. 103 Sfartalović Petar 82 Sferčić 63 Sfetinčić 42 Sfiličić 67 Sfirčić 56. 224 Servenli-Zvančić 67 Serventić 205 Sesejković 190 Sesnić 185. 233 Sesnić. pop 63 Skarnić 28. 109. 147 Sirotković alias Bepov 147 Sirotković Ivan p. Pavao 31.-220 Silović Meinour 184 Silvan 103. 178 Simić dicti Marinković 217. 117. 184 Sesnjić Juraj 105 Sesnjić Marin 184 Sesnjić Matij 184 Sesnjić Nikola 184 Sestranić de Hectore 164 Seteljić 122. 222 Smić alias Batković 45. 216. 82. magistri lapicide 158 Simeonis Micoil 149 Simich 222 Simić 42. 112 Sinčić Ante 106 Sinčić Gregorij. 178. eremitaž 31. nadimak 76 Sinčić 106. 204 Skanči (Scanci) 190. 216. 49 Silvio. pop 182 Siginj (Sinj) 167 Signano Villa Nogaro 28 Sikalinović Mate 133 Sila. pop 182 Sesnić. Helene. 88. 82 Sirotković Nikola Ivana 82 Sirotković Stefan Gregorija 82. 114 Serventi 67. 182 Sičić. 96. 55. eremitaž 31. 95 Sirotković Nikola 26. nadimak 176 Sisović 122 Sišić 133. ilir. 210 Skarebaje. mistro 103 Škarpa Kuzma. 196 Silvio. 48 Silvio.' civitade 141 Sibiškin 216 Sicilija 137 Sićalina 120 Sičić 49. 98. mistro 103 Škarpa vulgo Lace 140 Skarpaca 140 292 . 42 Simović 25' Simunovich Nicolao. prokurator 56 Škarpa 103 Škarpa. romito e custode 162 Sesnić vulgo Gregušić 190 Sesnjić 158.

43. 47. 155 Slovinić. nadimak. 214 Soloević 210. 163 Sorić-Gluho. 214 Solo Nikola 210. 216. mistro (magistri) 99. 05. 93 Soljičić 215 Soljihčić 89 Solo 204. 122. 131 Slovi gne Vitco 149 'Slovinić 45. nadimak 202 Solde. 63 Skoknić 106. 205. nadimak 32 Slatina 158 Slatine 79 Slave. 60. 111. nadimak 100 Slavic. 90.-28. Pietro 105. 178 Spaleta 66 Spaleta. magistri 101 Spalatensis Justina 48 Spalato 23. nadimak 63 Sleško 191 Sleško. nadimak 75 Skrnić-Dujača. nadimak 87 Spence Radino 149 S. 214 Sorancich 52 Sorić. 150 Skorić alias Bakić 122. nadimak 167 Siavoi 216 Slavotovi. 46. zaselak 189. 29. Mariae de Milna 23 S. 39. 126 Skorić Mati] (Mate) 120. 101. nadimak 76 Slime 27. Smrdejina«. 126. Martino 206 Smiho. 53. 60. 210. brdo 197 Smrcevik (Potsmrčevik). 42. 107. 31. Sokačić 122 Sokačić-Gabiler 217 Sokol.Škarpi 103 Skender paša 46 Skina. nadimak 100 Skore 141. nadimak 85 Slivno (Sempolaj) 130. . 65. 219 Skrozinović alias Bezerić 219 Skrozinović detto Bezerić 219 Skulanac. 140. nadimak 166 Spadić 222 Spadić. 46. 126 Skorić sive Bakić 150 Skradin 57 bKrivanelo. 139. Solović 205. 81 Smrka 7. 88. 27. 90. nadimak 198 Skrozinović 216. 62. 63. 99 . 126. nadimak 193 Soldo. 206. 113 Sokolović 113 Sokolović. 116. 117 Skoknić Nikola 106 Skoković 117 Skoković Nikola 117 Skoda. nadimak 202 Sokolić 106 Sokolić. magistri 107 Solačić 216 Soldat. nadimak 199 Skuše. nadimak 51. nadimak 86 Slavića Dvori 81 ' Slavo. 117 Spilica 197 \ Splicica 23 Spiičanac. 136. 150 Skorić 63. 86. 85. nadimak 152 Smojčević Ivan 133 Smojčević Nikola 133 Smoko. 197 . 41. 115. 28. nadimak 51 Sotković 72 Sove. 149. nadimak 90 Soljačić <67. IQ9. 89. 57. 32. 25. 81. 48 Split 7. 63 N aSmrtić 35 > Smrtić. 74. 213 Slipac. 59. 60. 64. nadimak 77 Smoljan 199 Smrcevik. sudac 139 Slovinje Vitko 339 S. nadimak 208 Solin 185 Solinjanac. nadimak 193 Slikanović 28 Slike. 209. 87. 67. 133. 92. nadimak 111 Sladić. 67. 141. naute 139 Slovinić Nikola. 89. 210 Solo Juraj 210. 150 Skorić alias Penarolić 66 Skorić Dujam 218 Skorić Luka 121. nadimak 213 Splisca 98 Splićani 7. nadimak 34 Sočo 36 Soditrić Petar 217 Sogiancich 89 Sogliancich 89 Soijančić 89 Sojačić 147 Sojančić 89. 45. nadimak 74 Sovičić alias Vulić 132 Spada 222 Spada. 112. Soljačić Jakov 217 Soljačić vulgo Bumbić 224 Soijančić 45. 204. mj.

7t • Stipanovi vulgo Skorobaić 126 • Stipanska Luka 10. 36 . 208. 143. 210. nadimak 156 Stanišić 67. 205 Staničić alias Bartulović 178. 222. 122. nadimak 89 Stenijo. 130. 12. 88. rnistro 27. 132. 127. 47. 71 Stipanović Marko 121. 116. 11. 71 Stipanović alias Maričević 41. 107. nadimak 84 Stari Dvori 73 Starigrad 27. 131. nadimak 192 StenzoMĆ Marko 44 Stcpham de Sabioncello 35 Stipančev. 114.. Starograđanin. paron 105. 52. 37. 147 Staničić 174. 120. 122 Stipaniević 122 Stipanovi Dvori 81 Stipanovica. 134. nadimak 84 Stafčević detto Chirighin 85 Starcević-Roso. 142. 133. 110. 42 Siipanić. 145 Splitska Vrata 7 Splitski kanal 7 Splizbanda 81 Sprta. 194. 215 Stipančić. 42 Stipano\ić alias Mirić 126 Stipanović alias Skorobaić 126 Stipanović Ivan 120 Stipanović Ivan. 107. 36. 213 Stančić Jerko 205 Stančić Marin 205. crkva (Mirca) 120 Stae Mariae Milnari 23 Stafortić 158 Stampadur-Kampanara. Stae Mariae. 145. 101. 96. nadimak 52 Srdarević 167 Srdarević-Remetin 111. 129. 45. 109. 123. 134. 119. 192.108 Srijani 50 Srinjine 32. 130. 23. 183 Stanišić detto Oreze Petar 204 Stan jaro. 122. 142. 233 . 223. nadimak 195 Spnce. eremitaž (manastir) 48 Stipančić. pop 27. 207. nadimak 202 Stipančić 48. 107 Stanoević detto Pistur 112 Stanoević seu Barišin 112 Stanojević 112 Stanušić 224 Stanušić alias Budva 224 Stanušić ora Budva 224 Starbić 122 Stara Kaniža 165 Stareević 82 StaiČević. 132. 140. nadimak 84 Stanac Dolac (Stanaz Dolaz) 15. pop 46 Srbija 220 Srdar. 117 Spudičević Marko. 202. 225. nadimak 76 Sprtica. 147 Spudičević alias Sabo 107 Spudičević alias Sabbo. 172. Nikola 121 Supamčić 89. 124. 133. 17. 127. 125. 169. 226 Split-Suburbio 41 Splitska 7. 209 Stanini. 117. 97. 19. 182. 110. nadimak . nadimak 91 Sceka. kapetan 89 Stipanćić. 190 Stanišić alias Šare 43 Stanišić alias Šarić 209 Stanišić detto Šare 209 • Stanišić Andrija fra 214 . 117. 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević Frane. 144. 134. nadimak 74 Stefan iz Pelješca (Steffano da Sabioncello) 26. 126. 220. Stanišić Ivan 214 Stanišić Marko 182. 131 S •panović. nadimak 118 Stipanovi 42. 219. nadimak 76 Spudičević 28. 182 Staničić alias Sare 209 Staničić alias Sarić 204 Staničić alias Stanić Staničić detto Šare 214 Staničić detto Sare Ivan 209 Staničić dictus Sare 204. nadimak 164 Stanoević'106. 220. 35 Stefan iz Venecije 217 Stefić. 94. 157 294 . 18. 209 Stančić-Plamus 209 Standelpergher detto Stambucco Anto­ nio 195 Stangauria 25 Stanić 36. 108. 111. 135.93. 107. 66. 64. 125. 68. 224. 228. nadimak 89 Stipanić 28. 165. 126 Stipanović seu Maričević 28. 172. 95. nadimak 84 Siampadu-Pizaica. nadimak-208 Si: sić 81 '4ate. 112. 80 Stancita 158 Stančari 68 Stančić 209. 108. 11. 195.. 126 Stipanović Nikola 121. 167 Srdela.

146. 39. nadimak 35Surlutović 217 Surlitan. 142. 12. 42. 39. 201. 61. 29. 195 Stražišća 132 Stri go. 23. 204. Sumeljić 155 Sumeljić. 100 Suceić alias Butor 58 Sućuraj 209. 19. lapicide 155 Sumeić. 188. 42. 231 Supetranin. 10. 220. 43. 122. 18. 90. 229. 171. 147. 25. nadimak 53. magister 155 Sumerić 155 Sumić 128 Sumjić 122. nadimak 192 Šula. mj. 17. 64. nadimak 152 Stiuano 97 Stivan 81 Stivano 13. 147. 118. nadimak 123. nadimak 89 Sutivan 7. nadimak 109 Stupe 158 Stupi 157 Subaša. magistri 147 Sumeić seu Vlašić 155 Sumejić 155 Sumejić alias Vlašić 155 Sumelić 155 Sumelić Juraj 147. 121 Sumnić Marko 121 Supa. 43. 204. 105. 117. 148. 216. 41 Stipuiinović 49 Stipulinović Ivan 82 Stipurina. 40. 146. 21 Stobreč 119 " „ Stoji ć 25 Stojan. 178 Stipetić Nikola. 11. 153. nadimak 109 Stolivo 62. 179. 14. 95 Stipičić 42. 12. 111. 173. 193. 22. 25. 67. nadimak 195 Suić 95. 104. 77. 41. 81—97. . 49. 120. 213. 38. 46. 47. 119. 49. 73. nadimak 186 Stopić. 43. 136. 18. 191. 205. 185.39 Suić Pavao 95 Su ja.--15. 204—214. 34. 155 Sukelić detto Banić 177 •Suiet 15 x Sulianović 28 Sumartin 7. nadimak 174 Strafortić 183 Stranulić 45. Maria de Gradazzo 12. 101. 214. nadimak 166 Supetar 7. 103. 233 Stipinović 36. 115. 230. nadimak 165 Surlutović 217 Sušalović 25 bu^e.. 190. 188. nadimak 202 Stropa. 88. nadimak 32 Striko. 55. 14. 37. sudac 178 Stipinčić alias Mativčević 128 Stipčivić (Stipćević?) 25 Stipić 190. 50. 150.164 Sudijć 133 Sudijić 47 Suđja. 102. 27. 29. 89. 41. 14. 186. 214 Stipičević 63. 120. 178. 102. 158. 101. 30. 19. 12. 18. 117. 152. 191. 46. 128 Sumnić Ivan 106. 192. 19. crkvica 16 Siomorska 147 Ston 41 Stopa. 168. 78. 118. 61.Stipasinović 174. 104—118. nadimak 194 Suhi Dolac 209 Suho. 119. 28. 136 . 67" Stjepan Dabiša 163 St. 45. 124. 23. 131. 232. 37. 30. 209 Suzičić alias Breljak 204. 155. 205. 228. 128 Sumnić 105. Straževnik (Straževnike) 7. 28. 11. 107. 78. 155 Sumeić. 141. 45. 41 Stipinović alias Mujić 36 Stipinović dicti Bukar 36 Stipinović-Maričević 36. 80. 229. 102 Sutorić 28 Sutulin. 111. 65 Stomorica. nadimak 35 Studenci 60 Stulla 213 Stupac. 48. 119 Stipinović alias Maričević 36. 233 Sutković 98. 234 Sumeić 147. U. 214 Stipič Martin 213. 27. 103. 218 Sučić 77 Sućina 158 Sudac. 99. 190. 13. 158. 209 295 . 13. 177 Sukelić alias Svetinović 42. 157. 187. -169. 128 Sumljić 121. 26. nadimak 76_ Suvić 149 Suzan 63 Suzan Juraj 63 Suzičić 190. 174. 65. 99. nadimak 30 Sukadar 204 Sukadarić 107 Sukela 25 Sukelić 149. 182 Stipetić 45. 1.

Antun Opat.Sćapanović-Sekulović Mićelina 49 Sćapanović-Sekulović Vice 49 296 . 149. 50. Toma (Veber) 7. Mihovil. 103. 234 Svirčić 27. Ivan Krst. 173 Sv. Lovre. Jadre. 185 Sćapanović alias Semlović 28 Sćapanović chiamato Jeneralić 161. crkvica iznad Dola 149 Sv. 202 Sarić 42. Nikola 158 Sv. crkvica Dubrovica i Mošuje ' 9. 130. u Bolu 215. crkvica iznad Milne 15 Sv. 42. 228 Š Sala. 55. 236 Saronja. nadimak 75 Salte. 189 Sajnana. crkva u Splitskoj 17 Sv. 219 Sćapanovi alias Scipioni (Sipioni) 155. Petar u Supetru 104 Sv. 177. 30.crkva u Selcima 189 Sv. 214 Suzičić Marko 209. nadimak 167 Sala. 188. 182.. 233 Sv. crkv. crkva u Boboviščima 68 Sv. crkvica Straževnika 7. crkvica Straževnika 10. crkva u Bračuti 162 Sv. 139 Sare. Vid. 214 Suzičić detto Berošević Mihovil 214 Suzičić reč. 234 Sv. crkvica iznad Dola 149 S. Ilija. Križ kod Trsta 125 Sv. nadimak 194 Sartur. Martin. predjel 8. Marija. Juraj. lili ja. Martin. 93. 12 Sv. Vito Lanciano 60 Sv. 104 Sv. 96. Mihovil. Rok. Rok. 42. 22. 47. Teodor. 204. crkvica iznad Supetra 105 Sv. 233 Svartalović Frane 217. 212 Svirče 190 Svirčević 216. manastir 14 Sv. 81. 115 Sv. 191. brdo 197 Sv. crkva u Sutivanu 84 Svitić 108 Sv. nadimak 224 Satelić 130 Sćapanić 219 Šćapanić alias Kljunčević 219 Sćapanio 219 Sćapanović 27. Petar. Rok. crkvica u Dolu 149 Sv. Marija. crkvica u Pučišćima 170 Sv. 155. Eufemija 142 Svićarević 95 Svićarević seu Gabrić 95 Svi carić 95 Svićarović 120 Sv. 214 Suzičić Mihovil 209. Ivan. Križ. Bernardin 232. Marija. 97 Sv. 147. crkvica na Gracu 9. 155.manastir 14 Sv. u Dračevici 51 Sv. 174 Sv. nadimak 193 Santić 28. crkvica u Pražnicama 173 Svečević 191 Svela 165 Sveta Zemlja 13 Svetinčić 30. Klement. 195. Svi Sveti. stan 7. 177. manastir 204 * Sv. Pothuma 8 Sv. 103 Sv. 214 Suzičić Jakov 209. 173 Sv. 67. 189 Svitković 38. 185. 209 Suzičić detto Berošević detto Breljak Mihovil 209 Suzičić Ivan 209. 103. Martin. 56. 183. crk. 236 S. Humca 98. (Suburbio Split) 59 Sv. Zuanne della Brazza 22 Sybregh 83. 77 Svetinović 28. 89. 234. 67 Sv. 46. nadimak 150 Salta. Ciprijan. 219 Sćapanović detto Jurišić i Zelanović 161 Sćapanović detto Ružić 219 Sćapanović dicti Klunčević 185 Sćapanović in volgar Scipioni 219 Sćapanović-Jurišić 161 Sćapanović-Sekulović Dominike 49 . 45. 10. crkva u Pražnicama 173 Sfarčić 63 Svainac 139 Svartalović 28. 149. 51. Ante . crkvica 98. crkvica u Milni 15. Rok. bratovština 90 Sv. nadimak 73 Sandre. 98 Svinjišće 63. "crkva (crkvica) u Sutivanu 13. 234 Sarić Jerolim 49. Marija. Kuzma i Damjan. 197 Sv. Juraj. 133 Svirčić alias Senković 108 Svirčić Ivan 26 . Nedija. Toma. nadimak 164. Berošević Mihovil detto Breljak Sv. ruševine 51 Sv. Juraj. nadimak 195 Samate. 158. crkvica na Gracu 9 Sv.Suzičić alias Šukadar 204. crkvica kod D. 19. 216.. crkvica u Sumartinu 204 Sv.

nadimak 192 Smiko.Sćapanović-Sekulović Vicko 49 Sćapanović si chiamano Cvitanić 219 Sćapanović sive Biskupović 74. predjel 173 Škripjanin. 142. 76. 185 Sćapanović-Zelanović 210 Sćedula (Schedula) 79 Sćenze. 209. 102. nadimak 75 Skarpuncin. 226. nadimak 202 Skamparin. 142. Jerolim 26 Simunović Kuzma. 226 Sore 119 Soše. 201. nadimak 152 Simunović pop 52 Simunović alias Donković 77 Simunović-Butur 63 Simunović Dinko Pavlov 70 Simunović-Donković 77 Simunović ili Jerčić 39 Simunović Ivan pok. nadimak 202 Setelić 129. 132. 192. 170. 112. 224 Solo 210 Šolta 7. pop 23. 210 Skansi Bartul 205 Skansi Jakov 205 Skansi Petar 205 Skarabaje. nadimak 109 Skaljić 82 Skampavija. nadimak 56 Serka 204. 109. nadimak 202. 56. 127. 107. 60. 51. 185. 222. 190. 208 Semanović 52 Semper. nadimak 76 Skendre. 68. 64. nadimak 202 Škrape 81 Skrgatić 101 Skrgutalo. nadimak 100 Škare Mate 89 Skarić 140 Skarić dictus Cičić 140 Škarpa 140 Škarpa. nadimak 63 Skrnić-Jeneralić 63 Skrpaca 199 Skun. 14. 114. Dinka 70 Simunović Ivan pok. 216. nadimak 113 Skembe-Lizar. 158. nadimak 221 Soljačić 224 Soljanović 183. pop 53 Simunović Nikola Pavlov 70 Simunović Pavao pok. 130. 63. nadimak 166 Skfke. nadimak 73 Skrneta 72. 23. 144. nadimak 219 Sendek. 188. 182. 108. nadimak 76 Skansi 205. 141. 224 Sćimbić Petar 121 Šego. 47. 54. 7. 77 Skrmetić 72 Skrnić. 131 Šibenčani 13 Šibenik 28. 62. 205. 134. nadimak 221 Simunić 52. 158. 191. 166. 8. 77 5intić 46 Sintić Marko 105 Sindik. nadimak 108 Skica. 28. 110. 113. 69. 131. 93. 153. 183. 27. nadimak 56 Sćenzo. 84. 51 Simunović Marko 27 Simunović Nikola 26 Simunović Nikola. nadimak 164 Skore. nadimak 163 Skenderbag. 226 Šibenik Suburbio 144 Šilo. 52. 229 Škrip. 107. 219. 177. 185. 18. nadimak 167 Simatorija 81 Simetović 188. 297 . 103. 12. nadimak 152 Škare 89 Škare. Dinka 70 Šimunović-Petrić 52. nadimak 164 . nadimak 197 Sjorpjerov. nadimak 209 Serado. 136. 155. nadimak 54 Sirković 131 Sišić 47 Sišić Simun 133 Siško. 113. nadimak 176 Smene. 216. 142. 20. 31/36. 223. nadimak 195 Sćepanović 122. 107. 224 Simetović Ivan 217 Simetović alias Hreljić 224 Simetović sive Hreljin 216 Simić. 215. Mate ja 16 Simunović. 224 Simunović. 112 Simunić alias Marković 52 Simunović 16. 149. 19. 188 Sćapanović Simun 49 Sćapanović vulgo Biskupović 185 Sćapanović vulgo Zelanović 183. nadimak 195 Sćenzin. nadimak 165 Škrip. nadimak 175 Skurele. 117. 7 0 / 7 7 . 213 Serka Jerka 205 Serventić 210 Sesnić 185 Sešula. 120—129. 131. nadimak lij) Skopjar. 147.

nadimak 175 Targić '47 Targkić 82-. nadimak 167 Spacal Ante 167 Spada. 174. 63.. nadimak 166 Tenda 231 Tendić 231 Tenzera 112 Teratjerka.'nadimak 194 .199. nadimak 152 Tatarinac-Drago. 189. nadimak 100 Štopulo. nadimak 194 Tironi 25. nadimak 195 Studij. 87 Tarjanović 147 Tarjanović-Martičević 147 Tarla. nadimak 206 Stefanov. nadimak 210 Šuiić 167 Sulić Toma 167 Surko. subdjakon 133 Thomaseus 140. 194. nadimak 83 Štambuk 77. nadimak 33 Šuška. 206 Tarković 160 Tarnopol 62 Tartanić 156 Taser. 234 Terra Rubini 125 Terze 63 Terzi 43 Terzia 43. 77 Špirini. nadimak 163. nadimak 199 Sušula. braća p. nadimak 35. 54 Spaleta. nadimak 176 Thadei de Thomasie 174 Thomasei 140. 119 Terraferma 43. nadimak 219 Spire. 235 Spadir. dr.Soto. 105. 118. nadimak 197 Su jak. 196. nadimak 34. 223 Tarasić-Ban-Radić 47 Tarasić Ivan 218 Tarasić Luka 218 Tarasić Nikola 218 Tare. pop 104 Tironi Joanne D. 188. 106. 157. 186. 234 Tbomasis Bernardin D. 234 Thomassich 140 Thomaxich Draxoi 149 Thomiceo 171 Thomiceus 171 . 102. Thomicio 171 Tiberio. 116 Taras 67. 214 Šukadarić 209 Šumić 224 Sunkalo. pop 28. 175 Tičica. Ivana 105 Tironi' Frane (Franceskco) 27. 107. nadimak 219 Taranto 85. nadimak 199 Spadic. nadimak 163 Svilo. UŠ Tironi Ivan. magistro 195 Štambuk Ante 202 Štambuk Toma 202 Stefan. 183 Thomaseus Joannes. nadimak 75. 236 Tambaluk. 183 Thomaseo. magister 216 Tica. 209 Sukadar Marko 209. 140. nadimak 177 Tarle. nadimak 221. 189. nadimak 36 Termić-Vladišević (Vladislavić) 45. nadimak 108 Sušter. Jurja. 167. nadimak 118 Tambotić 158\ v Tamburin detto Balbiza 90 Tapunera. 112 Tironi. 211 Terzi ja 211 Tesle. 209 Štambuk. 105. .Sukadar' 209 Sukadar. 153 Terzić 43. 227 Tadic 224 Tadić. 97 Tele. mistro 26 Tironi Jerolim 105 Tironi Jerolim. nadimak 31 Tihinić 190 Tijarica 64. de 215. 200. mistro 82 Tironi Ivan p. 77 Tirola. 113 298 . 190 Tarasić 216. 131. 112. nadimak 50 Tadić or Ale o Vodanovich 224 Tadin 202 Tadin Mate 202 Tafra 140 Talijani 87. 202. 211 Terzić Matij 153. Srećka 105 Tironi Felice p. nadimak 202. pop 155 Thomasis de 183. 107 Tironi. 204. nadimak 225 T Tabaković 204 Tadejna Margarita overo Dmitrović 216. 195. 183 Thomaseo 133. nadimak 176 Tavra 63. 89 Tavra Martin 89 Tehstibreg 22.

148. 154. biskup 140 Tomaseo Nikola. pn (paron) 98. nadimak 167 Tomaseo 140. 100 Tita. nadimak 74 Tramontana. pop 149 Tomaseo Matthei. 99. 187. kapetan 171 Tomičić'Juraj. 156. 114-' Tironi Matej. nadimak 29 Trapo. 234 Toma 48. Julije 105 Tironi Juraj 105 Tironi Juraj. kapelan 171 •Tomich 222 Tomicij 171 Tomić 28. 183. 174. 234 Tomašić Vinko p. 195. nadimak 119 Tomasović 182. nadimak 150 Trčola. 167. 188 Trebotić alias Marinović 63 Tresić-Pavičić 89 299 . 107. 189. 181 Tomičić alias Pertijić 181 Tomičić detto Vazulović-Tafre 171 Tomičić Ivan Markov 159 Tomičić Juraj. (Matej) 105. 234 Tomašić Dražoj 155 Tomašić Jakov 217. 140. Marinković e Lučić 222 Tomić detto Tuđin 161 Tomić Jerolim 217 Tcmić Petar 217 Tomić Šimun 217 Tomić Toma 217 Tomić Toma Ciprijanov 218 Tomić Toma. nadimak 164 . pop 98. 190. 171. 189 Tomasović alias Dujmović 123 Tomasović alias Marijanović 46. pop 190 Tonšić alias Marijančević 189. povjereniik puka 171 Tomičić Marko. 167 Tomašić 82. 149 Tomaseo. 199 Tonšić alias Marijašević 195 Tonšić (Tonsić) Matij 184 Tonšić (Tonsić) Mihovil 184 Tonšić (Tonsić) vulgo Marijančević 193 Torbica. 155 Tonac. nadimak 221 Tocilj 167 Tocilj Ivan. mj. nadimak 122 Tonadeli 149 Tonculo. 214 Tologa. 210 Tomašević 140. nadimak 68 Tramuntanić. pop 155. 183 Tomasich Nicolao 67 Tomasis de 216 Tomasovi. 161 Tomini. 79. 176. 186. kralj 163 Tomašević detto Raguzel 161. 221 Tomadeli 27 Tomas 63 Tomas. 113. 182 Tomassich Nicolao 155 Tomassis Bernardin di 215 Tomaš 199. sudac 184. nadimak 100 Trebotić 55. nadimak 100 Tolorović 216. crkve 156 Tomiceo Jakov. 188. 193. paron 106 Tironi Mate. pop 188 Tomić alias Cubretović 222 Tomić alias Lučić 222 Tomić alias Turchetto 224 Tomić Cubre (Ciprijan) 216 Tomić de Cubre 222 Tomić detto. 63. 156. 234 Tomašić Marko 217. Tomasei 45. pop 156 Tomiceo Marko. 206 Tonšić (Tonsić) nadimak 176 Tonšić (Tonsić). 188 Tomašević. 188. kapetan 140 Tomaseo Nikola. nadimak 221 Tomić. pop 53 Tomašević Stjepan. 190. mistro 26 Tironi Zuanne. 149. 156. 195.Tironi. 69. 45. pop 140 Tomaseo Ivan. kapelan To'masei 200 Tomaseus 140 Tomaseus. nadimak 202 Tocil. 73. 77. pop 101 Tomičić Mihovil 159 Tomičić Petar Jurjev 159 lomičić-Vazulović 156. 216. 186 ' Tomić vulgo Turchetto 224 Tomičić 98. 222. 101. 151. 158. prokurator 105 Tironi Nikola. 158. učitelj 167 Točilo 191 Toljaga 213. ekon. 156 Torniceo. 193. 156 Tomiceus. 216. nadimak 119 Torcelo (Torzello) 147 Tosti 89 ' Tosti Karmen £9 Tragetijer. Marka 155 Tomašić Vinko 155 Tomazetović 190 Tomba 27 Tomba Jakov 26 Tomiceo 149. 155 Tomaseo 140. nadimak 178 Titulo. 224 Tomić. mistro sartor 218 Tonšić (Tonsić) 89. Tomaseus Mattheus 155 Tomasi de 25. 221.

109. 234 Trutanić sive Mengić 188 Trutanić vulgd Fortunić 189. 158. 216. 195 Trutanić Gregorij 184 ' Trutanić Ivan 217. 131. nadimak 201 Tuhelj 170 Tumera.88 Tugor. nadimak 177 Tuzla 208 Tvrdić 113 Tvrtko. 235 Tunsić 216 Turci 29. nadimak 100 Uganović 95 Ugorić. 200. 158. 197. 234 Trutanić. 168. nadimak 150 Tudor 51 Tudorić 107 Tudorović 47. 201. 195 Tubrija. 124. 224 Tušković 217. nadimak 220 UgriČići 46 Ugrin 107. 46. 107. 91. 190 Trutanić alias Mengić 156. 213. 224 Tušković Vinko 217 Tuteja. pop 183. 236 Ulica 200. nadimak 185 Tutolovići 52 Tutovac. Urban 64 Urlić. 235 Trohavčić Ivan detto Radoš 159 Trohavčić Nikola 184 Tromba 167 Tromba Dominik 167 Trpanj 202 Trst 102. 138. nadimak 36 Trier 88 Trifun. 188. nadimak 220 Tuonać. 216. 167 Ujević Ante 95 Uladigne Matthaeo 215. 189. 199. nadimak 202 . 18. nadimak 195 Turko. nadimak 219 Tutić. 218. 188. 116. 223. nadimak 164 Trinfocai 102. nadimak 108 Turketo (Turchetto) 224 Turska 211 Turtonić 156 Tusa 216 Tuscor Pietro 223 Tuscovich si chiamano Bracussich 223 Tuskor. 227 Ursulić detto Zarković Mihovil 221. 156. Trumbun. nauta 72 • Trevizan Alban 70 TrevizanBunarello 72 Trevizan ""Martin 70 Trevizan Nikola 70 Trevizan Petar 70 Trevizan Vitorello 72 Trevizani Viktor 72 Trevizan 72 Trgić 85 Trgić. 99. 183. 82 Tugari 51 .. 210. 64. 204 Unko. 132. 109 Ugrinović 45. nadimak 219. 72 Treviso (Trevizo) 160 Trevizan 72 Trevizan. 185 Trutaniić 9. 145. 109. kralj 163 Tvrtković Šimun fra 204 U U Bok 73 Udine 159 Udinesi 133 Udovičić. 188. nadimak 87 Tribucije. 65. 110. 196 Ursić. 88. 224 Tudesko. nadimak 35. . 187. . 73. 116 Tripo. 1. nadimak 206 Ursfć 43. 182 Ture. 116. nadimak 86 Ursić de Nichia 217 Ursić Jakov 98 Ursula 222 Ursulić 221. 44. 117 Uhanović 95 Uhanović alias (sive) Dezdir 95 Uhanović-Dizdar 95 Uisnoviga 22 Ujević 95. nadimak 61 Trogir 46. 195. 236 300 . 215. 85. 226. 186. 199 Truta. nadimak 76 Tutur. 144. Trogir suburbio 141 Trogirani 13 Trohavčić 158. 189. 134. 79. 54. 137. 200 Trutas alias Pulković 190.07. 195. 134.Tresić-Pavičić Petar 89 Trešćenik 51 Trese 46 Trevisani 67 Trevisani-Buraniensis 67. 53. nadimak 163 Tučepi 27. 234 Trutanić M. 94. 86. 184 Trutanić-Mengić-Žuvić 196 Trutanić Petar 217. nadimak 194. nadimak 194 Tripotovi. 44. 195. 92.

16. nadimak 195 Vidković 147 Vidković alias Braskić 147 Vido de Gregorio 236 Vidoš 25 Vidošević 25. galija 195 Veneciija (Venezia) 11. 28. nadimak 30 Veseličić alias Bartulović 225 Veško polje 189 Vešković Nikola 44 Veštac 189 Vetin 83 Viasić 215 Vicenti 234 Vicenza 39. 107. nadimak 76 Veli Lošinj 60 Veli Pavini. nadimak 84 Valerius 132 Valić 140 Valerio August. veroneski biskup 9.. 233 Venedig 20 Venetij dr. 128. 186. 142. 46. pop 59. 134. 225 Vidić-Anjić-Bailo 225 Vidić dettd Anjić 225 ' Vidini. 147. 77. 133. 81 Velada. 82. 212. 183 Valentinović 174. 217. 62 Ušković 113 Utrobičić 140 Uvanović. 44.93. 95. 209. 47 . 175. 128. 107 Vidić 25 Vidić alias Anjić 216. 95 V Vaji. 116. nadimak 74 Veli Mikula. mistro 95 Vidošević alias Fiuman 95 Vidošević alias Markovinčić 234 Vidošević Ivan 121. 215. 48. 75. 232. conte 147 Venier Santi 147 Ventula. nadimak 77 Viculin 64 Vičja Luka 81 Vidaković 27. 88. 158 TJšijer. 217. 146. 183 Valerijev 77 Valerjeva Mande 82 Valerij. 147. 27. nadimak 208 Vale. 67 Vason 77 Vasselli 67.. 173 Veieničić 160. 106.Uršić 64 Uscochi 24. 106 Vasselli Casinensis 108 Vavličić 25 Veber 197 Veić 140 Vela Banda 200 Vela Bunta 14. 218 301 . 171 Vela Slatina 163. 160 Vicin 77 Vicin. 216. 99. Verić. nadimak 119. 162 Versačević 74 Versajković 74 Versajković alias Barišić 74 Versa jković Ivan Pavlov 70 Versajković Matija Pavlov 69 Versajković Pavao pok.198. nadimak 206 Valentić 234 Valentić-Valoević 234 Valentineo 174. 114. 225. nadimak 164 Vela Gomila 158 Velančić 128 Velanpvić 122.. nadimak 186 Veli Jere. 227. 204. Verbora 177 Verbora. nadimak 194 Vermolić 107. nadimak 62 Veli Put 215 Velić 183 Velika voda 103 Veliko brdo 130. 213 Veloević 216. 234 Vidošević. nadimak 100 . 64. 171 Velo Brdo 162. 107 Venetio 226 Venier 147 Venier Ivan. 22. nadimak 197 Venturini 224. 120. 122. 214 Veliko polje 46 Velianović 158. nadimak 177 -Vere. 192 Veli Dolac 73 Veli Ive. 169. 178 Veli. 81 Varolić 190 Varoš 104 Varvoljić 191 Varžina 204. 15. Ivana 69 Versalković-Barišić 74 Versalović Petar 68 Veselica. nadimak 35. 234 Velo selo 16 Vendešić 216 Vendramin. 213 Vaselović 56. 200 Uscovitius 113 Ušković 107. 17.

87. 92. 225. dominikanac 228 Vileničić-Kovačević 228 Vileničić Matij (Mate) 228. 70 Vlasović 158 Vlasteltea 49 Vlasteličić 43. 120. 28. 99. 146. Vlah 140 Vlah. 229 Visalo. 214 Viahinjić Ivan 210. nadimak 34 Visić 119 Viškovi. 210 Vlahović. 68. 234 Vitnić Dinko. 49.Vidošević Marko 82. 234 Vitnić Ivan 218. 203. 109. pop 53 Vitaić alias Sokolović. 44 Vlastelinović seu Bukva 43. 234 Vitnić Nikola 218. 215 Vlatković 10. nodaro 148 Voineo-Picunović 148 Voineo Zuanne D. 224. nadimak 35 Vitaić 107. 236 Vilić 25 Vilieić 217. 167. 95 Vlastić 149 Vlašić (Vlasić) 149. 236 Vodanović. 228 Vileničić. 119 Vladislavić-Pušić 89 Vladislavić-Stipančić 89 Vladišević 89. 95. 113 Vitaić Vinko. 166 Vitturi Katerina 145 Vlačavić 159 Vladičić Ivan 133 Vladilo 113 Vladimir 207. 214 Vlahov alias Forense 28.. 155. nadimak 32. nadimak 85 Villa Ignani 107 Villa Mirciae 120 Viloević Nikola 217. nadimak 198 Vlahinić Marko 210. mistro 113 Vitarić 149 Viteo Slovigne 149 Vitina 234 Vitković Ivan 105 Vitnico 234 Vitnico Gaetano 234 Vitnić 188. 228. učitelj 147 Vitajić alias Sokolović. nadimak 164 Viška. 95. 218. 158. 113 Vlahić. mistro 105. 209. 216. 107. 210 Vlaković-Bukovac 80 Vlasan 56. 69. 148 Voineo Frane. 119 Vladković 10 Vladnić 149. pop 118. 61. nadimak 85 Vidova gora (Sutvid) 7. 28. 218. Vladislavić 89. 124. 121. 12. 113. 64. 210 Vlahović-Forense 32 Vlahović Petar 205. 224 Vlastelinović detti Jakir o Jakirić 225 Vlastelinović Luka 43. mistro 99 Vincenti 234 Vincenti Toma 68 Vinjević 158 Vinko de Calogero 218 Vinović 158 Violini 195 Viroević Petar 236 Vis 7. 32 Vlahović 27. 121. 61 Vlasanović 56. 217. 114. nadimak 235 Vodanović Def. artificis 64 Vlahović. 113. 158 Vlatohović 158 Vocetović. 107. 87 Vlahović alias Forensis 28 Vlahović Florio 205. 225 Vlastelić 43 Vlastelinović 43. 98 Voineus 148 302 . 218 Vodanović Jakov 113 Vodanović Vinko 218 Vogcovich 123 ' Voinei 148 Voineo 148 Voineo. 221. 234 Vltturi 145. 156 . 224 Vilini. 19 Vidoveva 28 Vidović 89. 216. 217 Vidošević Petar 26 Vidošević Renat 121 Vidošević Stefan 26 Vidošević Tonculo 217 Vidošević vulgo Markovinčić 234 Vidov. nadimak 222 Vodanović 46. 101. nadimak 91. 210 Vlainić 204. 147 Vitaić. magistri 108 Vitaić Ivan. 140. 204 Vidović-Fiuman 89 Vidović-Moro 89 Vidović-Moro Luka 89 Vidović seu Morotović 89 Vidović vulgo Gambara 89 Vileničić 178. nadimak 202 Vistević 134 Višanin 216 Višanin. ^A Vilović 152 Vilović.

121. 216. nadimak 209 Vukanović 95 Vukasović alias Vukejić o Violini 195 Vukčić 125 Vuketjić 25 Vukić 183 " Vukić de Komaj 183 Vukomilović Vinko 188 Vukoseo (Vucoseo) 227 Vuković 12. 171 Vranjican Jakov. 216. 'prokurator puka 184 Vuković vulgo Trifunović 195 Vukšić 125 . 175. 187. 17. redovnik 234 Vojvodić 216. 49. Vrsalović Matij 184. 202 Vrsalović alias Carević 190 Vrsalović-Carević 37 Vrsalović Frane 218 Vrsalović Ivan 184 Vrsalović Mirko B. 202 Vrsalović.'167 Vrandečić detto Moskej 160. 183 Vučić alias Pulišelić 132 Vučić Andrija 121.167 Vradečić detto Sarnohod 167Vranić 134. 234 Vojković Frane 217 Vojković Petar 218. 125 Vučić Ivan 121. 204 Vrhsela 200 Vrilo 133 Vrlika 148 Vrkuk 55 • Vrsajko 36 Vrsalović 12. 217. pop 89 Vuladislavić detto Grdan 89 Vuladriić 156 Vulahović 32. 125 Vučić vulgo Raguzel 183 Vučina 213 Vuga 222 Vugeša. 234 Vojnić 205. 167. famulus 156 Vuković alias Bajakin 190 Vuković alias Lupiš 156 Vuković alias Trifunović 189. 171 Vranjican-Dobrenović 140. 140. 231 . 227 Vuković. 133. 149. 43. 207. ' Vranizanus 140 v Vranjčić 36 Vranječić 89 Vranjican 107. 228 . nadimak 32 Vunačić 216 . 195.Voinović 148 Vojković 123. 201. 225 Vrboska 133. 190 Vuković Jakov. 207 Vojnović. 190. 125.. 168. 172 Vrandečić detto Bolčin 162. 110. 181. 174. 160. 174. pop 211 Vranjican Jerolim pop 184 Vranjican Vičenco 171 vranjicanin 140 Vranjić 36 Vranjičić 36. 89. 188. 225. 129. 186. 202. 47. 117. 229 Vrdol 204 Vrdolca 104 Vrdol jak 148 Vrgorac 206 Vrh 53 Vrhbrača (Vrh Brača) 17. 23. 189. 189. 140 Vulasinović 28 Vulasinović sive Bukva 43 Vulatović 80 Vulatović-Bukovac 80 Vulatović detto Sirotković 95 Vulić 52. 158. 9. 158. 156. 186. 222. 200.. 190. pop 140 Vragnizani 140 Vragnizano 140 Vragnizanus 140 Vrančić 644 Vrandečić 161. 158 . 107. 132 Vulić alias Munita 107 Vulić Mihovil 121 Vulin. 195. 234. 107 Vranjičić vulgo Roja 36 Vranjoš Grga 236 Vrbanj 62. pop 188.Voviseto 107 Vragadinac. nadimak 135 Vragniza 140 Vragnizan. 158. 217 Vrsalović sive Carević 188 Vrtlić 200 Vukoseo 227 Vučevica 94 . 133. 196. Vunić 120 Vunjodić 215 V'uodanović 215 Vuojković 216 Vuragniza 140 303 . 192. 200. 149. dr. 125 Vučić-Meštrović 231 Vučić seu Pujin 107 Vučić Šimun 121. Vukšić alias Pulišević 125 Vuladislavić Petar. 191. 149. 183. 223-. 228. Vučić 28. 167 Vrandečić detto Briska 162 Vrandečić detto Crnac 161. 235 Volosko 87 Voselei 130 Vošćica 196. 138.

67. nadimak 194 Zorotovi. 211. 108 Zago 113 Zagomilje 207 Zagora dalmatinska 113 Zagorje 94. 167. nadimak 123 Zorzetić 217. 140.Vuragnizan 140 Vurandečić 167 Vuranjican 107 Vusich detti Vusio 222 Vusio 189. nadimak 152 Zorančić 16. 212 Zagvozd stan 7. 113 Vtišković alias Sorinica. nadimak 61 Zmijanci 213 Zmojar. nadimak 64 Zudenigo 117 Zuić 113 Zuić Miho 113 Zulinovich 180 Zuppanei alias Zupanić 45. 59. 113. 107. 66. 224 Vusius 224 Vusj alias Vužić 45 VuSković 105. 201. 218 Zadrani 13 Zadvarje 136. 207. nadimak 202 Zelenko. 117. mistro 113 Vušković alias Vlašić 107. ' 22 Zuvančić. 26. Zoričić-Kovačić 167 Zorini. 69. 235 Zorzi da Makarska 235 Zorzić 235 Zorzić seu Lukrić 217. 235 Zorzin. nadimak 194 Zelanović 151. 99 Zuanić alias Marinović. 191. nadimak 122 Zuanne de Cosmo 215 Zuanić 28. nadimak 224 Zuvanić 25. 180. 19. 172 Zuppaneo-Zupanie 170 Ziistinjani (Zustignan) Sebastijan 13. 106. 190. 1. 52 Zoričić 158. 117 Vušković Juraj 105. 233 Zavala 164 Zažablje 208 Zazubići 132 Zec. 157 Zala Glava istočna 157 Zambotić 25 Zanchi89. nadimak . nadimak 86 Zovko 172 Zovko Štipan 172 Zrakovica. 189. nadimak 176 Zečić.163 Zaninović 188 Zaostrog 28 Zaratin. nadimak 73 Zanetović 122 Zaniko. 164. 208 Zagračišće 7 Zagreb 109. 65. nadimak 192 Zochnich 117 Zogačić Marko 121 Zoge. nadimak 84 Zlatar 202 Zlatarić 122 Zlopolje 193 Zmaelo (Izmaelo) 171 Zmajiio. 113 Vušković Ivan 106. 208. 52 Zoranović 42 Zoranović-Sarić 42. 98. 160. 142. 103 . 200 Zala Glava 7. 139. 117 Vuzičić 216 Vužić 216. 205 Zanchi Anton. 218 Zaglievich 105. nadimak 35 Zoje. 221. nadimak 84. 221. 141 Vušković alias Gundulaj 108. 116 Zagvozd (Zagozd) 43. 132. nadimak 176 Zembov 27 Zeparnich 186 Zerno. 143. 210 Žele. 167. nadimak 83 Zrno. nadimak 36 Zeke ja. 197 Zakaria (Zaccaria) 171 Zakučac 46. 77 Zastivanje 133 Zastražišća (Zastražišće) 56. zidar 89 Zaneto da Venetia 215 Zanetovl. 224 Vužić alias Marinković 216 Vužić (Vusio) Ivan 224 Vužić Simun Vužić (Vusio) Vicko 224 W Wlich 132 Wragnizan-Dobrinovic 170 Wragnizan-Mladineo Nikola 17 Z Zaborović 110 Zaccaria (Zakaria). 76. 52. mistro 89 Zubotovi. 172 Zuppaneo (Zupaneo) 47. 137. 27. 190. 148 Vušković Nikola 106. 143. 158. 173. 183. 45. conte 13 Zadar 56. 219 Zečak. 141. nadimak 218 Zared 73 Žaro 73. 158.

149. 99. 149. 124. 217 Zuvetić Ciprijan 13. 126. pop 213 Zarković Simun 213. 209 Zuveteus 172 Zvančić 67 Zvanić 13. 172 Zura. pop 156 Zuvetei alias Zuvetić 45. 203. 111 Žiže. 140. nadimak 85 Zuvinić-Ture. 84. nadimak 84 Zuvića Dvori 81 Zuvičić 190 Zuvičić alias Kostrić 190 Zuvinić. 23. nadimak 33. nadimak 202 Zarković 172. 201. 220 Zuvić alias Baloja 69 Zuvić alias Grimanović 39 Zuvić-Butor 36 Zuvić detto Baiogia 80 Zuvić-Kućin 64 Zuvić Kuzma 51. 172. 43 Zivić. 87. 205. 148 Zuveteo 27. 235 Znve 16. nadimak 167 Židov 92. 188 Zivogošće 213 Žiža. nadimak 75. 27. nadimak 175 Zrnovica 83 Zujelac. H l . 153 Zuljević-Sleško 49 Župa 159 Zupanić 158. 50. 53 Zuvetić 13. 213. 179. nadimak 220. 82. 113. 77. 92. 40 Zustin 190 Žute Nikola 214 Žutić 204. 27. 43. 189 Zuvić. 103. nadimak 62 Zanetić. 172 Zuvetić Jerolim. nadimak 85 X Xupanovich de Xupagnaz 172 Xarcovich 228 Xarcovich Orsola 227 Xeneralich 63 Xlesevich Jurai 149 Xopanich 52 Xuvetich Michaelis 148 Xuvich Cosma 53 Zbornik zn nnrodni život i običaje 20 305 . nadimak 219 Zivić 25. 139. 156. 205 Zuvančić. 170. 89. 214 Zepo. pop 103 Zuvetei 148. nadimak 152 Zmirko. 55 Zanić.Zuvanić Fabijan. 130 Zegez 28 Zilić 216 Zimraković 152 Zi-tković 90 Zitković-Arambašić Ivan 90 •' Živac. nadimak 74 Zeževica 111. nadimak 199 Zuljević 7. 172 Zuvetei. 183. nadimak 224 Zuvanin. 43 Zivić alias Pekasović 43 Zivić alias Selčanović 27. 68. 158. nadimak 85 Zuvinić-Banat. 172. 53 Zuvić sive Baloga 80 Zuvić sive Martić 126 Zuvić vulgo Griman 39 Zuvić-Zrinović. nadimak 194 Zurnata' 36. 227 Zarković dictus Ursulić 221 Zarković Nikola 213. 81. 164. 2!4 Zarković Stjepan. 49. 36. 148. 222 Žalo 16. 36. magistri 36 Zuvić. 51. 165. 122 Zvanić alias Delijić 89 Zvanić alias Marinović 89 Zvanić alias Petrna 89 Zvanić-Ćipiko 89 Zvanić Frane 81 Zvanić detto Marinović 84 Zvanić Ivan 46 Zvanić-Krilo 116 Zvanić Sebastijan 81 Zvanić seu Krilo 89 Zvanić seu Perić 89 Zvečani 50. pop 172 Zuvetić (Zuetić) Juraj 1/2 Zuvić 16. nadimak 85 Zuvinić-Bakalarić. 179 Zgorac. pop 43 Zivić alias Grimanović 43 Zivić alias Kenjac 28. 144. 80. 64. 43 Zivić Mattio 26 Zivić vulgo Griman Zivić vulgo Vuk 43 Zivković 90. 90.

) 25 — Popis pučana g. 25 Popis pučana koji su g. . . . . 1941. 1625. . . . . u vezi s bračkom galijom 2 6 — Sehiera reale — Porodična prezimena prvih 20 godina ma­ tice 27 — Sađanje porodice 29 — Izuimrle ili iseljene porodice 36 — Literatura i bilješke 43 Lirica. . 5 RAZVOJ NASELJA 7 Literatura i . iz Bobovišća i Ložišća 69 — Sadanje porodice 70 LOŽIŠĆA . . '• 73 Sadanje porodice 73 — Izuimrle ili iseljene porodice u Bobovišćima i Ložišćilma 77 LUKA BOBOVIŠĆA 80 Sadanje porodice — Literatura i bilješke za Bobovišća. . . < . pastirski stan 47 Bilješke 47 Požeženik. primali sol. 47 MURVICA 48 Poznati svećenici upravitelji u Dradevluei i Silvij« — Murvica g. . . . . . .. . . . .SADRŽAJ Stranica Predgovor . . 1760. 1574. pastirski stan . . — Popis vlasnika pašnja­ ka (g. . . . . .bilješke 19 PORIJEKLO STANOVNIŠTVA . . 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 SMRKA 55 Sadanje porodice — Bilješke 55 MILNA 55 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 55 — Prezimena Milnarana u isrpavama prije matice — Sadanje porodite 56 — Izumrle ili iseljene porodice 64 — Literatura i bilješke 67 POTHUME 68 Sadanje porodice — Bilješke 68 BOBOVIŠĆA 68 Prezime prvih 20 godina matice — Popis bratima g. . — Stanovnici pustinjačMh (manastira u bračkim župskim knjigama 49 — Sadanje porodice — Izuimrle i iseljene porodice — Literatura i (bilješke — Diračevluka 50 PLANICA 51 DRAČEVICA 51 Sađanje porodice 51 — Literatura i bilješke 53 BLACA 53 Literatura i bilješke 53 OBRŠJE 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 DRAGOVODA ' . 25 NEREŽIŠČA . 1589. Ložišća i Luku 80 306 . .

1729. 1625. 157 Bilješke 157 PUČIŠĆA ' 157 Porodična prezimena prvih 20 godina matice — Popis pučana g.Stranica SUTIVAN 81 iSutivanjani u ispravama i dr. (anagrafa) 159 — Sadanje porodice — Iseljene ili izuimrle porodice 168 — Literatura i bilješke 172 Pastirski stani 173 Prijević — Putvine — Kruška Stupa — Karavana 173 PRAŽNICE . iz knjige bratovštine 98 — Prezimena izbornika koja su g. . u vezi regrutacije za bračku galijiu •— Porodična prezimena prvih 20 godina imatice 82 — Sadanje porodice 83 — * Iseljene ili iziumrle porodice 90 -— Izumrle porodice iz Splita i. . 1-574.Sadanje porodice 118 — Nedavno izu­ mrle ili iseljene porodice — Literatura i toilieške 120 < . do 1747. 1625. 1723. . — Prezimena prvih 20 godina matice 106 — Sadanje porodice 108 — Izumrle ili iseljene porodice 113 — Literatura i 'bilješke 117 MIRCA 118 Mircanjani u' ispravama —. . u vezi! a bračkom galijom — Prezilmena u knjizi skonjidana do g. . do g. u vezi s bračkoim galijom. predstavnika porodica 105 — Iz knjige sikonjidana od 1729.oko­ lice koje nisu stalno boravile u Sutivanu 95 — Literatura i bilje­ ške 97 DONJI HUMAC . i729. koji su primali soJ 158 — Popis pučana g. . 20 godina matice — Sadanje porodice 149 — Izumrle ili iseljene porodice 152 — Literatura i bilješke 156 BEŽMEK. . 1625. pastirski stani . u vezi s bračkom galijom — Sadanje porodice 174 — Izumrle ili iseljene porodice 178 — Literatura i bilješke 183 Gomilica -— Zagračišće. . prije početka matice 104 — Popis pu­ čana g. birala župnika u Donjem Huimcu — Sadanje po­ rodice 99 — Izumrle ili iseljene porodice 101 — Literatura i ibilješke 103 SUPETAR 104 SupetranL u ispravaona i dr. koji su primali sol 120 — Popis pučana g. 98 e Donjohuimčanjani u ispravama ili knjigama — Popis imena ofi g. . 1625 u vezi s bračkom galijom — Prezimena <spoimenuta prvih 20 godina matice 133 — Sadanje porodice 134 — Izumrle ili iseljene porodice 141 — Literatura i bilješke 148 DOL 148 Prezimena iz Dola u ispravama prije imatice —• Porodična prezimena spomenuta prvih. prije sačuvane matice 81 — Popis pučana g. . 173 Pražničani u pučiškoj matici prije početka prazničke matice 173 — Prezimena prvih 20 godina matice — Popisi pučana ig. privremeni stan 184 307 . . 1574. .. 1795. 1625. 1790. . . — škripi jani u ispravama prije matice — Porodična prezimena prvih 20 godina matice 121 — Sa­ danje porodice 122 — Iseljene ili izumrle porodice 126 Lite­ r a t u r a i bilješke 128 SPLITSKA . . u vezi s bračkom galijom — Schiiera real© — popis porodica g. 1777. — Popis od g. 1625. 129 Splitskarska prezimena u imatici škripa — Iz škripske knjige •mrtvih — Sadanje porodice 129 — Izumrle ili iseljene porodice — Literatura i bilješke 130 POSTIRA 133 Popis pučana g. .ŠKRIP . 120 Popis pučana g.

u vezi s bračkom galijom 184 — Sadanje porodice 185 — Izumarle ili ise­ ljene porodice 186 — Literatura i bilješke 188 šala. • . u vezi s brač­ kom galijom 217 — Sadanje porodice 218 — Izumrle ili iseljene porodice 225 Podborje 235 Sadanje porodice — Literatura i bilješke 235 INDEKS 808 . . . Toma 197 Podsmrčevik 197 NOVO SELO .199 Preziimena prvi put spomenuta kroz prvih 20 godina selačke matice Prezimena Oklađana u povaljskoj matici 199 — Sadanje porodice — Literatura i bilješke 200 POVLJA 200 Preziimena prvih 20 godina matice 200 — Sadanje porodice 201 — Izumrle ili iseljene porodice -— Literatura i bilješke 203 SUMARTIN 204 Preziimena spomeniuta prvi put prvih 18 godina stare matice 204 — Suimartlnske anagrafe — Sadanje porodice 205 — Izumrle ili ise­ ljene porodice 210 Rasotica 213 Literatura i bilješke 214 BOL . — Popis pučana g. . pastirski stan 18& SELCA . 1625. đo 1916. pastirski stan 18& Brizić. 215 Prezimena iz Bola u ispravama — Prezimena pučana g. 1574. . g. koji su primali soil na Bolu 215 — Prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina matice 216 — Popis pučana g.Stranica GORNJI HUMAC . . a kojih nema u Selcima — Statistika od 1914. . . 189 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 189 — Prezimena s napomenom iz Selaca iz drugih bračkih matica. . . . -. . . iz Selaca i zalelaika 191 — Sadanje porodice 192 — Literatura i bilješke 196 ČOBANIJA 197 Zagvozđ -— Nagarinae — Nakal — Osriđci — Nasefla 197 Sv. 1625. . . . . 184 Gornjohumčanjani u ispravama. 19S Novcselačka prezi'mena prvi put spomenuta kroz 20 prvih godina selačke matice — Sadanje porodice 198 pklad .