ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA KNJIGA 34 Antropogeografska Ispitivanju

Uredili: AKADEMIK DRAGUTIN BORANIĆ i PROF. Dr. IVO RUBIĆ

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I U M J E T N O S T I U ZAGREBU

ZBORNIK
ZA NARODNI ŽIVOT I O B I Č A J E J U Ž N I H SLAVENA .

A

G R E 5 0

B

1 9

i

Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb, Fraakropanska 12

PREDGOVOR
Po Braču sam prikupljao podatke od god. 1930. do 1938. Obišao sam sva bračka naselja nekoliko puta. U mnogima sam bio u više mahova i sakupio mnoštvo različnih podataka o porijeklu stanovni­ štva, o mjesnoj predaji, lokalitetima, crkvištima, crkvicama, naselji­ ma, stvarima materijalne kulture, tipovima kuća, kućica, poljskih skloništa, torova, o zanimanju stanovništva, načinu života, vodama, vododerinama, djelovanju egzogenih sila, obradljivom i neobradljivom tlu, sastavu zemljišta i t. d. Posebnu sam pažnju posvetio istraživa­ nju porijekla stanovništva i razvoju naselja. U ovoj je knjizi govor o porijeklu porodica i na nekoliko- sažetih stranica o razvoju naselja. U vezi s istraživanjem Brača objavio sam različne članke u revi­ jama i u splitskim novinama, na pr. u splitskom listu »Novo' doba« : Bogomilstvo na Braču (Božić, 1930); Ruska okupacija Brača 1806./7. (Uskrs, 1931.); Ribarstvo na Šolti 1874. .(br. 20, 16. V. 1932.); Ru­ ski i francuski pisci o Rusima na Braču 1806.-7. (Uskrs, 1932.); Po­ buna pučana protiv plemstva na Braču 1797. (Božić, 1932.); Stare crkvice i naselja na Braču (br. 302, 30. XII. 1933.); Naseljavanje i razvitak naselja na Braču (br. 97, 25. IV. 1936.); Iz prošlosti Brača. Nekoliko podataka o kužnim bolestima na Braču (br. 214, 12. IX, 1936.); Novija istorija kroz sutivanske arhive (br. 305 od 31. XII. 1936.); Veliki Petak 1936. i 1937. na Braču (br. 83, 10. W. 1937.); Postanak Splitskih Vrata i Mrduje (br. 130, 8. VI. 1937.); Brački pjesnik Ivan Ivanisevic 1608.—1665. (Božić, 1937.); Splitski pjesnik \ Jerolim Kavanjin na Braču 1641.—1714. (Uskrs, 1938.); Na Viđovoj gori Ibr. 174, 27. VH. 1938.); U posjeti bračkoj starini (br. 185, 9. VIII. 1938.); Bratovštine u Sutivanu na Braču (br. 108, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti do 1642. (Božić, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti poslije 1642. (Uskrs, 1940); Bračka proza Vladimira Nazora (br. 284, 30. XII. 1940.); Pabirci iz bračke prošlosti (Božić, 1940.); Da li su neki dijelovi Brača pripadali split­ skoj diecezi? (br. 105 bilo napisano za uskrsni broj 1941.). Za podmirenje troškova prigodom mnogobrojnih pješačenja i pu­ tovanja paroibrodom, konjem i autobusom dužan sam zahvalnost upra­ vi »Austra^janske zadužbine za antropogeografiju, sociologiju i eko­ nomiju« (Beograd), što mi je u dva maha dala po 1.000.— din., i to g. 1930. i 1938. . 5

Zahvalan sam i mnogim Bračanima, napose onima, koji su mi najpripravnije omogućili, da sam mogao pregledati crkvene knjige bračkih župa, i to knjige krstenih, krizmanih, vjenčanih i umrlih, po­ negdje knjige bratovština (Sutivan, Donji Humac, Pražnice), anagrafe (Nerežišća, Milna, Pučišća, Sutivan, Sumartin) i bilješke o skonjidanu' (Sutivan, Supetar). "Km sam se knjigama u ovu svrhu prvi poslužio, i to obilno, kako se vidi iz podataka u knjizi. Premda bi neke matične knjige starih župa trebale sezati bar od g. 1579., ipak ih sada nema. Godine 1579. veronsiki biskup Augustin Valiero odnosno1 članovi njegove pratnje posjetili su sva bračka na­ selja. O tome imamo opširan izvještaj (Croatia sacra, for. 5. Zagreb 1933., str. 62—88). Izvještaj konstatira, da se u Dolu, Škripu, Do­ njem Humcu, Nerežišćima, Bolu, Pralžnicama i Pučišćima nalaze knji­ ge krstenih i vjenčanih, a u Gornjem Humcu> da ima listova, na ko­ jima se bilježi o krštenjima s kumovima i svjedocima. Prema, tome, sve ;su ondašnje bračke župske crkve vodile svoje matične knjige. Vizitator Valiero odredio je, da se uvedu i knjige za opis porodica i duša, i da se listovi u Gornjem Humcu uvezu. Na svojim putovanji­ ma po Braču našao sam samo.ove matične knjige: 1. Nerežišća imaju od g. 1655., 2. Dračevica nepotpune od g. 1768., 3. Mima od g. 1698., 4. Bobovišća od g. 1691., 5. Sutivan od g. 162'2., a za starije je u knji­ zi bratovštine zabilježeno, da su spaljene zbog kuge g. 1635., 6. Su­ petar ima fragmentarne knjige od g. 1747., a starije je uništio požar crkve g. 1729., 7. Škrip ima nepotpune, i to umrlih od g. 1628., a krstenih od g. 1630., 8. Postira od odcjepljenja od dolske župske crkve g. 1584., 9. Dol od g. 1677., 10. Pučišća od odcjepljenja od prazničke župske crkve g. 1566., 11. [Pražnice od g. 1590., 12. Gor­ nji Humac od g. 1770., 13. Selca od g. 1747., 14. Povija od g. 1723., 15. Sumartin od g. 1665. s prekidom g. 1683.—1777. i 16. Bol od g. 1603. Ostala župska središta imaju samo novije matične knjige iz XIX. ih XX. vijeka. Za Mirca se veli u bilješki župskog arhiva, da su crkvene knjige uništene od požara g. 1854. za župnikovanja Kargotićeva. O pučišćim matičnim knjigama govori bilješka u župskom arhivu svojedobnog župnika Andrije Ciccarellija, da, su se knjige bile izgubile god. 1723., i da ih je pronašao g. 1816. kod potomaka župnika,Jerka Tomicea. Služ;o sam se i drugim knjigama/ štampanim i rukopisnim, što navodim u noti na kraju svakoga odjelika. Moj je rukopis otipkan u srpotijui-g. 1939. i poslan Jugoslaven­ skoj akademiji znatnosti i umjetnosti na početku god. 1940., ali zbog ratnih dogođaja knjiga, nije mogla dosada izaći. Stoga treba uzeti u obzir, da su podaci predratni, te da se izmijenio broj porodica ti po­ jedinom naselju, jer su se neke porodice već iselile, povećale se ili izumrle. Gdje sam, došao 'do novijih podataka, iznio sam ih u bilješci, a nešto i u tekstu. Split, mjeseca lipnja 1948. ' Prof. Aiiiđire. Jutronoć 6

Uglavnom je vapnenačkog sa­ stava. Zaseoei nedaleko od: obale i unutrašnjosti jesu: Pothume. Diragovoda. Posebna su naselja s j. Gornjem Huanlcu. u unutrašnjosti su: Dračevica. # 7 . Po popisu od god. Od bombardiranja su najviše stradali Sumartin i Su­ petar. Podsmrčevik. i Nijemci g. Povija. dvojice njegovih sinova poginulih u NOB-i. Požeženik. Okladu. Osritke. Za'gračišće. Donji Humac. Bobovišća i Ložišća. Novom selu. Površina mu je 394. Rasotica i Oklad. osim kod Bola1. Blaca (eremitaža) i Sv. Nerežišća. 1944. Murvica. Dva pastirska stana Zala Glava iui grupi! Bežmeka utrnula su smrću staroga Gospodnetića-Bežmeka i.edno'ni porodicom Dračevluka (obitelj Žuljević). Zagvozd i Nasela. Pastirski su stani: Lirica. ima 17. Toma (obitelj Gluščević). a naročito Splićani često nazivaju stanovnike sredinjodalmatinskih ili neretljanskih otoka imenom Bračani. Smrki' i u bežmečkom stanu Pod Gažul. U bračkom su primorju: Sutivan. grupa Bežmek. Diračevici i na Bolu. na jugu prema otoku Hvaru Hvarski kanal. Supetar. Nedaleko od mora nalaze se Mirca. Planica. Pučišća. a također znatan dio u Pučišćima. jedna se obitelj naselila u uvali Farska. Bol. Dol.331 stanovnika 2 . 1931. Osim toga su Ta­ lijani g. drugi Brač (Hvar). zaselke i pastirske stane. Brizić. Štala. Nakal. na sjeveroistoku prema. Susjedni primorci. a na zapadu ga odva­ jaju od Šolte Splitska vrata. Škrip. Milna i Luka Bofoovišća. spalili najveći dio kuća u Selcima. Obršje. Varošice i sela nalaze se na morskoj obali. Suimartin. Na sjeveru između Šolte i Splita nalazi se Splitski kanal. jPražnicama. Selca i Novo selo. kao: prvi Brač (Brač). Poštara. Splitska.. a donekle i Dragovođa. Podborje. Smrka. Gornji Humac. Jako je oštećena i planinarska kuća na Vidovoj gori. treći Brač (Vis) i četvrti Brač (Korčula). Prema tome nazivaju i otoke. Zbog talijanskog i njemačkog paljenja raselilo se skoro posvema Podborje i Obršje. Nagorinac. grupa Karavane.50 km 2 . Prijević. Kruška Stupa. Tu je i manji školj Mrduja. Današnja naselja na Braču možemo* podijeliti na varošice i sela. PRVI DIO RAZVOJ NASELJA NA BRAČU Brač je najveći dalmatinski otok.. (Putvine. nedaleko od obale i u [unutrašnjosti. Pražnice. 1943.omiškom kopnu Brački ka­ nal.

kroz više stotina godina.15 spominje se Dubravica (Dubrovica) i Mošuje (Mosuljica). god. koje je okolnim. koje Bračani nazivaju »grčke gomile«4. gdje su se mogla nalaziti i ostala gornja sela. Ta sela kroničar poimenično nabraja: Nerežišća (glavno mjesto). da je na Braču tada bilo 12 sela. Dol. Pothume i Straževnik danas ne postoje. Donji Humac. dok je materijal slabih stočarskih sela i zaselaka rasut i nestao.345. Nije lako. vinograda.. Pošto' su sela bila napuštena. a vjerojatno Pražnice i Humac 14 . a drugi put Neretljani g. šuma. koji se nalazi deset minuta zapadno od Donjega Humca. Mihovila. koja spominje Hranković. Škrip »olim civitas«. jer imamo mnogobrojnih osta­ taka. 8 Međutim. Grčki novci nađeni su na više mjesta na otoku 6 . o bračkim naseljima štampao je Ciccarelli16 g. U istom povaljskom inventaru spominje se Gradac. Dubravica. i Rat kod Luke Bobovišća. te su kuće vjerojatno bile građene »u mrtvo« (suhozidine). Mosul jica (Mosula. da su rano postala glavno mje­ sto na otoku. tako isto i drugi grčki predmeti iz ilirskih vremena 7 . osim Škripa. Kako za Pothume. Prema predaji. Godine 1184.15 Najstarije sačuvane podatke de Cranchiša (Hrankovića) iz g. najstarije je naselje na Braču Škrip (Scripea). znademo i iz drugih izvo­ ra. Pothume. Haltstatskolatenskom vremenu pripadaju po­ znate gomile. Mosula. Straževnik. I danas mnogi siromašniji Bračani imaju takve prizemne kuće (potleušice). Pražnice. da su ga osnovali Grci. a kazuju nam. Ostali su ponegdje kameni tragovi građevina. Gradac i Podgračišća. 841 5 . između god. Dubravica. pa kod današnjeg Bola9 i »villa rustica« u predjelu Bunja 10 kod Novog sela. a i za gradnju pastirskih stana. Za naselja. ili g. Godine 1111. koje bi trebalo tražiti oko zapadnog podnožja Kumačaca (odnosno Pod Mehumace). seljacima ili kasnijim pastirima moglo služiti za omeđivanje pašnjaka. Kasnije. da je u »staro doba« između Selaca i Gornjega Humca bilo još i selo Razdajna. ne znamo ništa o starim nase­ ljima na Braču. do danas. a Dol g. spominje se benediktinski samostan u Povljjma i biskupska palača na Bolu13. kojemu se gro­ bište nalazilo kod današnje crkvice Sv. a porušili prvi put Goti g. carskih i kršćanskih ima mnogo ruševina i ostataka. groblje i crkva građena »u živo«. i 100011.. kuće su se rušile same od sebe. 548. Mošuje). 938. 1337. 8 . Predaja govori. 1405. od XVI. spominje se Straževnik i Pražnice s crkvicom sv. v. Za Nerežišća se iznosi mišljenje. A ipak je moralo biti naselja prije dolaska Neretljana. tako mo­ žemo-na osnovu različnih indicija odrediti položaj. Hija. Ta je crkvica s gro­ bljem vjerojatno pripadala selu Pothumu. Gornji Humac. Gradac. 1802. 1388. Jurja 12 . jer su to< bila uglavnom sto­ čarska naselja. pa je lako bilo raznijeti njihovo kamenje. 537. Ne znamo im ni imena ni položaja. (Podgračišća. i J. Ali seljaci iz Gornjega Brača vele.Glavne štaci je prethistorijskog stanovništva 3 na Braču jesu: Sv. Iz rimskih — republikanskih vre­ mena.

1288. u Dubravitci je živjela poznata poirodica Petrulli-Nižetić. Izgleda da su u Gracu bile oko g. koja je nekada bila poznata pod imenom Sv. Giustiniani u svom itinerari ju god. Međutim. i 1420. Marie do gum'na. ne spominje selo Gradac. 1553. Brežuljak. već samo crkvicu Sv. Marije. da je središte neret­ ljanskog Brača bilo oko Graca. a isto tako 9 .26 Danas je svud uokolo crkvice pro­ strano groblje s većim brojem dugačkih i debelih kamenih nadgrobnih "ploča. ubraja Gradac -među šest ve­ ćih naselja. (odnosno 1250. Bok. za koje vele. Dobrecom i Čeprnjom Prodanom — dosudio neku zemlju u Gracu18. Možda je tako mislio i Ciccarelli god. Dubravica se spominje i god. jPrema poda­ cima.u popisu fideikomisa Nižetića g. 1579. na kojemu se nalazi stara crkvica. 1415. u kojima su središta mjesnih sudaca21. u jednoj spomenici Nižet'Jćevoj25. 1415. »mirina«. 1482. već spominje samo crkvicu Svih Svetih u gornjohumačkoj župi. negdje u predjelu Bun ja. 1184. Na samom vrhu fiznad crkvice primjećuju se temelji zgrade. da su ruševine kuća Mošuja. U spomenutom itinerari ju Giustinianovu god. Marije od Gra­ ca u gornjo-humčanskbj župi22. Miholić i Hropanić. Oko crkvice je groblje s velikim nadgrobnim pločama. Na za­ padnoj strani i do obronka ima porušenih koliba. Vlasništvo je pastirske porodice Trutanić iz stana Nasela. nego članovi njegove pratnje) u svojoj viz. na večerine grad'ca 17 . Vrsalović 24 nalazi ova dva naselja u vezi s crkvicom u jednoj pergameni iz god. da je to bio »knežev dvor«. Mjesto se spomi­ nje i u reformacijama bračkog statuta između g.27. porodice Hranković. biskup veronski Valiero' (koji nije lično pohodio otok. To se može utvrditi po različnim bilješkama. Val'er© god.'s ovećim vratnim kamenima.itaciji. Međutim. M. Sve je građeno u mrtvo. građene u živo. na pergameni iz g. skupa sa suci­ ma i bračkim plemićima Heruzijem Obelganom. na zemljištu selačke župske crkve nalazi se crkvica Sv.): »selo i kapište crkve sv. 1802. gdje ima i rim­ skih tragova. Oko 5 km jugoistočno od Gornjega Humca nalazi se na pod­ nožju Birkate crkvica Svih Svetih u blizini starih nestalih naselja Mošuje (Mosuljice) i Dubravice. ne go­ vori ni o jednom ni drugom selu. Nekoliko stotina koračaja jugoza­ padno* vide se kameni ostaci. a u Mošujama vjerojatno MošićL Pođgračišća mislim da su se nalazila u blizini današnjih Selaca. na podnožju brda Gračišća. u predjelu Dubrava tragovi Dubravice. Gradačka se crkvica spominje u povaljskoj ispravi iz g.20. a prema sjeveroistoku. 1415. naziva se imenom nestalog neretljanskog naselja: Gradac. Pred crkvenim pročeljem ima i lijepih grobova.Između Gornjega Humca i Selaca.19. da je mletački vikar g. i . za koju mi prisutni čobanin Trutanić reče. Ciccarelli drži. U spisima opatije čita se. 1482. Nedije. crkvice i na­ selja. na glavici udaljenoj oko sat hoda od Selaca. 1553. 1388. među šest većih bračkih naselja (u kojima su središta mjesnih sudaca) ubrojena je Mosuljica. jier su se tu sastajali u skupštine 23 . u kojoj1 opisuje sve crkve.

Od kuge. a crkva Sv. 31 U (pučiškim župskim knjigama u XVI.—1436.. da su ti događaji teško utjecali na ljude i da u tome treba tražiti početni uzrok slabljenju. te dogovorno odrede. do god. 10 . 1467. god. v. 1434. 1576. Straševnikom odijele od prazničke župe.. Od kužnih bolesti stanovništvo je bilo uvelike prorijeđeno. uzalud nastoji odcijepiti. kad je na njemu i onako ostalo malo staroga stanovništva. pop Joannes Mariani. v. njegovo1 pristanište. 1444. i XVII. 1425. bilo bi sigurno od gusara opljačkano. 2 9 . Uzrok treba tražiti u gusarenju Omišana. 1454. Dvadesetih i tridesetih godina XV. »filia Gregoria da Craina«. t. 1405. ni jedno nam naselje nije poznato u bračkom primorju. sastanu se pred­ stavnici Pučišća. 1411. v. Pražnica i Straževnika. Jurja bila je zajednička za sela Pražnice i Straževnik.000. se seljaci iz Straževnika sve više preseljavali u Pučišća. koja. spominju se neka prezimena s napomenom »iz Straževnika«: g. l i l i . da se nalazilo najistočnije.30. Vlatković i Kuščić. umrlo je d v i ­ j e t r e ć i n e . s t a n o v n i k a i mnogo životinja. 1288. v. j . koji su u Bračkom kanalu naslijedili neretljansku tradiciju. XVX v. U blizini je i orkvica Sv. ponovno je izginulo mnogo naroda i propalo' mnogo dokumenata. god. Klementa. da se Pučišća sa. Klementa i Sv. župnik je Marin god. I sam Hranković imenuje ovo naselje u svojjim frag­ mentima na posljednjem mjestu. a u Pučišćima Bernardin Brodić). djevojka Garguričić prilikom udaje i Kuščić. na Braču su jako harale kožne bolesti. v. Vladković. Straževnik je u početku bio župsko središte ne samo za Pražnice. 1461. pa se zbog toga Straževnik god. raseljavanju i nestanku nekih naselja bračke unutrašnjosti. kao na pr. prenio župsko središte u Pražnice31. Stoga je Brač i mogao' dati sklonište u XV.—1427. 34 da ga ima oko 6. pa kad se stanovništvo posve spustilo k moru. što bi također moglo značiti.misli i Ostojić28. je kosila g. govori se o Straževniku s crkvama Sv. brojnim bje­ guncima. veli Cranchis. 33 Bračko stanovništvo. naročito pošto je oko g. te napadali otoke i mletačku robu. god. crkve Sv. Kuščić. 1566. Shvatljivo je. g. Jurja. Da je neko naselje i nastalo. Sto godina poslije. Kako je Straževnik u XV. te je napu­ štalo svoje kuće i svoja sela. Iz ove prve periode. 1579. 1580. obnovljeni povaljski ma-. Mjesto se spominje u jednoj ispravi god. God. sve više opadao. opustjela Stipanska Luka. Straževnik se nalazio iznad Pučišća između Gornjega Humca i Pražnica kod crkvice Sv.32 Za druge kuge g. U inventaru od god. prestrašeno 1 i obezglavljeno. ali da ostane i nadalje isti župski distrikt sa dva župnika (u iPražnicama Juraj Drivodilić. nije bilo nikada brojno1. 1568. Klementa i Sv. Straževnik se spo­ minje i god. koje je živjelo u unutrašnjosti i kojemu je glavno zanimanje bilo stočarstvo. Jurja. već i za ono stanovništvo koje se spu­ štalo k morskim uvalama u Pučiški Dolac i Stipahsku Luku. Međutim su. kum kle­ rik Pojdanović i kum Garguričić. Jurja ustupi pučiški župnik prazničkoj župnoj crkvi..

u kojima su središta mjesnih sudaca: Nerežišća. koji je stradao nekoliko puta. spominju se na Braču tri sjedišta mjesnih sudaca: u Nerežišćima za Nerežišća. žito mu dostaje tek za nekoliko mjeseci. OmišaniL nisu [mogli sami gusariti. a radi vina pristaju u bračkim morskim uvalama strani bro­ dovi.42 Dakle. koja su bila nastala u okolici današnjih Pučišća.zio u venecijanskoj vlasti. jer je tu biiskiup imao imanja. napuštaju beneficij i samostam. 1240.. (Postira. 1350. ali su zato Primorci nastanjeni između Cetine i. 1444. i prve polovine XVI. slažu u tome. Kuga i raseljavanje porazno su djelovali na mnoga stara naselja. vijeku spalo na oko 2. Na-nj navališe Omdšani g. se s većom sigur­ nošću približavati moru. a njegovi stanovn'ici u borbama s Omišanima osiromašeni. 1184. Mosuljica i Gradac. Pošto su se stanovnici iz unutrašnjosti Brača počeli spuštati k moru i naseljavati morske uvale. Do­ nji Humac. ali samo u 7 od njih ama nastavanih kuća. na Brač počeše dala&iti u većem broju i sta­ li .40 Kako otok ne daje dovoljno živežnih namirnica. Međutim. veli. povaljski benediktinci u drugoj polovici XIV. Škrip i Dol.. Pražnice »Superior«.. jako su stradala. bijaše od Primoraca i izbjeg^ih Omišana sasvim opustošen. Pučišća i Povalja. još su i sad važ­ nija mjesta — pored nečitljivog Bola! — samo u unutrašnjosti oto­ ka. 1462. šest bračkih naselja. i negdje na istoku (Gra­ dac?) za ostala gornja naselja. Sutivana. u Donjem Humcu za Donji Humac. koji se tada nala. Neretve napadali Brač. da na Braču ima 12 naselja MI unutrašnjosti i da je stanovništvo' rijetko naseljeno. sela u unutrašnjosti počeše sve više propadati. Stočari iz unutrašnjosti mogli su. težaci podizati primorske vinograde i bez straha se baviti ribarstvom.37 Prema tradiciji.39 koja je mogla biti utvrđena. primorska sela Stipanska Luka i Bučiški Dolac.35 a g*. Dol (Ciccarelli čita: Bol). 38 U bračkom primorju spominje se u to doba jedino zgrada hvar­ skoga biskupa na Bolu g. Veći broj plemića nabavlja svoje bro­ dove. 1280. za kratko vrijeme došao pod vlast Vene­ cije. Ali zato ima stanovništvo' veliku^ korist od sto­ ke. v.. za koje Giustinian veli da u njima ima nastavanih kuća. Sedam uvala. v. v. te se ni početkom XVI. 1553. Brač. pa su stanovnici tih sela bježali u okolna brda.000 stanovnika. a seljaci iz Stipanske Duke u Straževnik. Kad je Omiš g. brašno se može lakše nabavljati i dovoziti sa dalmatinskoga kopna. Splitske. U njih se mogu sklanjati lađe. te su oni iz Pučiškog Doca .nastir. Giustinian spominje g. 41 Svi se mletački izaslanici druge polovine XV.36 Pošto su navale učestale. Iako je stanovništvo zbog kuge u XV. nije jače namnožilo. i neki morski hajduci. Razvila se ogorčena borba.) prestaje gusarenje omiških gusara. pravi su embrioni današnjih primorskih naselja na Braču: Bo­ la. pa valjda i svojih ljudi. 1325. i 1294.prešli u Pražnice. i tako su mogla odsele da niču stalna naselja u brač­ kom primorju. ima 21 uvala. Godine 1426. v. ktomu. Supetra. Padom Omiša u mletačke ruke (god.

odakle odoše Vukovići u Selca. Kukretić-Č-karelović (1463. porijeklom su doseljenici. Od starih naselja. Spominje se u srednjem vijeku god. on pritom nikako ne spominje. iz Straževriika. Supetar oko 60. Dol je imao god. Turska opasnost sve se više približavala Jadranskomu moru. a vjerojatno i u Gornji Humac. Postira oko 100. Bol i Milnu. prorijeđena kugom i raseljavanjem. imao oko 150 sta­ novnika. 1405. Već smo prije rekli da je veronski biskup Augustin Valiero po­ hodio'god. Pučišća. Čim bi se novo naselje ojačalo. a nekoji su došli na Brač preko Poljica. Hrankoviću i god. Nerežišća. Splitsku. koji su s vre­ menom bili primljeni u bračko plemićko vijeće. Nekoji su iz Bosne i Hercegovine pre­ bjegli direktno na Brač.novnici iz unutrašnjosti Balkanskog poluotoka. Sutivan je tada. Iz preostalih starih naselja nije iselja­ vanje bilo jednako znatno.— 1489!). od pričesti 140. Stanovništvo se iz tih naselja selilo iz Donje­ ga Humca u Sutivan. te su Bosanci i Hercegovci bježali na mletački teritorij. Gornjega Humca i Pražnica u Pučišća. Za ostala bračka naselja uzima broj stanovnika po pričesti. po njemu. u 12 . Mošuje (Mosuljica). Škrip.44 On spominje na Braču nova naselja i samo neka stara. Bol i pustinjačke manastire na južnoj strani otoka. Valiero zna samo za njihove crkvice.. Mirca i Supetar. 872. 1579. kojemu su nestalom naselju te crkvice prije pripadale. da je na jače bilo iz Gornjega Humca. Dubravica. Da dobijemo približno točan broj. Nažalost. te nam o tome ostavio izvještaj. morala su nazadovati. Gospodnetići u Dol. spominje Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo. koja su vjerojatno opsto­ jala (kao na pr. Mirca. ali se čini. Pučišća 250 i Bol 400 seljaka i se­ ljanki. Supetar. Donji Humac. Pražnice. trebalo bi uzeti. Nerežišća 500. nastojalo se odcijepiti od ma­ tične crkve i osnovati svoju posebnu župu. doseljeni Čikarelovići iz Mošuja preko Gornjega Humca u Pučišća i t. 1184. iz Nerežišća u Supetar. Gornji Humac 120. Postira. 1579. da se pričešćuje oko % stanovnika (osim djece). iz Dola u Postira. Stoga nije ni­ kakvo čudo. kojih je nestalo. Donji Humac 70. iz istočnih naselja prema Bolu i Selcima. Pothume i Straževnik. a bila su poznata god. Gradac. Razdajna). i to Sutivan. kao: Podgračišća. nabrajajući crkvice u gornjohumcanskoj župi. Jedini je izuzetak Gradac. iz Škripa u Splitsku i Supe­ tar. što su neka istočna sela posve opustjela i nestala. hvarsku diecesu i poislao članove svoje pratnje na Brač. Bol je nastao u blizini staroga naselja. Prema Valeriju. 1553. a kasnije i preko Makarskog primorja. sela u bračkoj unutrašnjosti. Škrip 200. koje su vjerojatno Sara­ ceni porušili god. Pražnice 230. Mirca 12. a Splitska 5 kuća. Dok su se u bračkom primorju podizala nova primorska nase­ lja. kao i oni koji nisu bili primljeni u vijeće.43 Mnogi »originalni« brački plemići. Giustinijanu. eremitaže. Dol. a možda i druga još manja. jer. d. Gornji Humac. Vrsaiovići u Povija i Selca. kao na pr.

spominje se Sv. 1462. Tu je sta­ jala zgrada otočkog biskupa. Ciprijan Žuvetić sagradi god. Katkovići i Biletići. 1505. Nekoje po­ rodice. pripala dominikancima. Ivana i oko crkvice. god. 1934. koja i danas stoji ii vlasništvo je porodice Eić. Ivan na Braču i 7 lokaliteta.vezi sa sastankom predstavnika crkvenih i otočkih vlasti. na obalama Brača kod današnjega Bola.. Novi je manastir podignut na ostacima stare biskup­ ske zgrade. U jednoj ispravi iz god. dolaze Ivanovići iz Podgore. koja je ka­ snije u XV. iskopana stara troapsidna crkva (Sv. bi dogovorno određeno. 1217. 1475. Caparnići. 48 — Pod koju je crkvenu župu spadalo u početku naselje Bol. te 60 Trogirana. 1500. U jednoj se ispravi govori jedino o razgraničenju s Nerežišćima. U jednoj ispravi od g. te ga opskrbilo vinom. je riječ o mlinarskoj crkvici. stoji: »actum Boli in Palatio> Episcopatus«. u ispravi porodice Ivano vić-Žuvić govori se o lokalitetu 13 . 1487. Poslije njega i drugi su gradili kule. Anđrijević-Ivelić. te se Sutivan (»Stivano«) spominje u vezi s parnicom. a u drugoj__iz god. preko 100 Zadrana ii Šibenčana.47 kralj Andrija II. Posinkovići. Pražnica i Straževnika god. da se Pučišća sa Straževnikom odcijepe od župske crkve u Pražnicama. Prema Bojaniću. koju su tom prigodom podigli' Zvanići. govori se i o selu »'actum in V i l l a Boli in Palatio. koji. Mlađinić. spominje se kao svjedok Katarinic iz Sutivana: »de Stivano«. 1325. pa ni manastir. a koja je dokončana god. 1566. Prvi su redovnici bili fra Alberto iz Gornjega Humca i fra Dominik Pardić iz bračke unutrašnjosti. Bairzole. gdje je u predjelu Mostir god. u jednoj ispravi. sagradiše kasnije stojne kuće pored morske obale. Naselje je nastalo kod nekadašnjega Pučiškog Doca. neke zemlje i poluotok Glavicu.45 (hvarsko-bračko-viškog). i to: Aquila. v. Gornje porodice. Na sastanku predstavnika JPučišća. iz god. 1467.: »in Boli in Episcopatu«. jer se u vrijeme omiškoga gusarenja nije ni moglo razviti naselje u brač­ kom primorju. Pinešić. 46 To je i jasno. 1205. • uljem i drugim namirnicama. Pučišća se kao luka nekoliko puta spominju m starijim isprava­ i ma. prema istom opisu. kojima su kuće u Pučiškom Docu bile podalje od mora.Episcopatus«. 1543. točno i danas opstoje. Aquile. Sebastijan Zustinjan došao je na Bol. Ivana) iz VIII.52 Go­ dine 1519. do svoje nove kuće na moru prvu. 53 a god. gdje je bilo sakupljeno 400 Poljičana. Čipičić i Bokanić. To su bili: Žuveitići. osnovaše i naseliše današnja Pučišća. kao i one koje su kasnije sišle iz Straževnika i Pražnica. Prodić. putujući u Svetu Zemlju zaustavio se god. 1512. Da bi ugušio hvarski piučki prevrat god. gdje mu se poklonilo bračko plemstvo. ukupno' 13 kula. Vjerojatno je bilo težaka. Bokanići. gradi u uvali pri moru kuću-kulu Jakov Nadali-Božičević. u kojoj. tek u trećoj. Radojkovići. kulu. Njima je brački rektor (knez) Mlečanin Zakarija dao god. nije jasno. Prije toga nema spomena o< naseljui.51 Pet 'go­ dina kasnije. Davidović. 50 Godine 1477. koji su obra­ đivali imanja biskupska i posjed bračke komune. 49 Sutivan se ^proteže zapadnije od današnje crkvice Sv. v.

Zanimljivo je. na Braču bila samo. nemaju još poseb­ nog svećenika. 'odvojio se Sutivan god. ma pr. Lovre u uvali Lovrečine i »Mirja« na Brigu iznad današnjih Postira. 1145. 1337. tri mjesina suca61. Dol (Bol?). Mjesto je nastalo od Doljana. koji da su se iskrcali u uvalu Vela Bunta u blizini predjela Mostir.. Sutivanu.64. Sv. pored morske obale i u unutraš­ njosti. noći tu. Nova primorska naselja i dalje su napredovala. te za vjerske potrebe dolazi kapelan iz Dola. 1611. god. Postira sii se odcijepila od matične župske crkve u Dolu god. bio zamoljen papa. te dva Ivanovića iz Sutivana. Supetar je nastao oko uvale. i to u Postira i Sutivan. 1553. da je za po­ moć pri osvajanju Klisa god. Predjel Postira spominje se u doiskim ispravama god. u Nerežišća. Prane Ivanović. Predjel Merec spominje se još u srednjem vijeku. i od [Poljičana.: »terre positos in Posterna« 57 . 56 Postirski manastir kao da je nastradao (drugi put) od Omišana god. Mjesni je kasti! sagradio Lazanić-Lazaneo. Tako na pr.Bistrica »in đistrictu Stivani«54. Donjeg Humca. Od svoje matične župske crkve u Donjem Humcu. Mirca se nalaze između Sutivana i Supetra na udaljenosti od mora oko deset minuta. ima ih jeda­ naest. i to podalje. 1553. sve u unutrašnjosti! Brača 62 . Prema predaji. kasnije postao prvi župnik Suti­ vana. 1584. Škripa. koji nije znao latinski. Dola. koji su se približavali moru1. te ujutro nia konju kreće u glavino mjesto otoka. Supetru. god. ili 1604.. od mora. Mosuljica i Gradac). pa u okolna mjesta58.60. na Braču su se po­ čela dizati i druga nova naselja. 15J9. 1345. središta su sudaca tada i u primorskim naseljima: u Bolu. te se spajaju sa sutivanskom župom. god. Pražnice »superior«. prve su kuće »težačice« sagradili u Sutivanu seljaci iz Donjega Humca. Od matične župe u Donjem Humcu Su­ petar se odcijepio god. Tada je u selu bilo 15 14 . mletački izaslanik Giustinijan god. Dok su god. kao: »portu Postire« i god. bilo ih je šest (Nerežišća. 1579. Donji Humac. Postira su nastala u blizini nekadanjih.. Sadanji »kaštel« sagradio1 je Poljičanin Marjanoviić-Dražojević (konte Janko). 1579. Postirima i Pučišćima63. Prvu crkvu (današnjim sakristiju) uteme­ ljiše oko god. Marije. God. gdje je vjerojatno bilo već dosta doseljenih [Polji­ čana. 1596. Od Sutivana se na­ stoje odcijepiti god. Pražnica i Gornjega Humca. u Supetru je dušobrižnik don Petar Ligutić (Iigušić) iz Poljica.55. Brković i Brtičević. U vrijeme vizitacije god. 1579. Od matične župske crkve u Donjem Humcu odvajaju se Mirca god. 1589. 1426. 1637. ali bez uspjeha. Ima također i priča o dolasku Poljičana. vjerojatnih manastira Sy. da pošalje potrebno oružje i namirnice na Brač.59. od njih je jedan. 1205. Osim spomenutih važnijih i većih naselja. koja je služila kao nerežiška luka. 1597. Pored starih još postojećih naselja u unutrašnjosti: Nerežišća.

kuća i 66 stanovnika, od njih 45 od pričesti. Nezavisnom kuratijom postaju god. 1614., ali je kurat obično živio u Sutivanu. Godine 1825. postaju Mirca župom. Milna je postala u istoimenoj uvali, koja se spominje* u jednoj ispravi od god. 1333.65. U toj se uvali još god. 1519.66 nalazila beneficijalna crkvica Sv. Marije (danas sakristija), koju spominje god. 1579. također i Valiero67, i ubraja je među nerežiške crkve. Kad je pjesnik Petar Hektorović sredinom XVI. v. (oko god. 1556.) doplo­ vio s ribarima na Brač, *>>gdi s SuLetom Brač malo ča ne staje«, po­ slao je ribara Nikolu da kuji živežne namirnice. Ne kaže, da je ri­ bar pošao u Minu, jer vjerojatno nije tada još postojala Milna kao naselje. Ribar je Nikola naišao na pastire, te ono, što je mogao na­ baviti, donio mu je< na lađu pastir. Stoga bi se moglo uzeti, da su u okolici današnje Milne bili pastirski stanovi. Oko odcjepljenja od ne­ režiške župske crkve i inastoj© Malma, Bobovišća i Loižišća god. 1621. »radi strmoga i dugoga puta do Nerežišća, mnogobrojnog naroda na zapadu Brača i radi nekoliko naselja«. Do toga nije došlo, čini se zato, što se nisu mogli nagoditi ,gdje će biti župska crkva. U početku je pretezalo mišljenje, da to bude poljska crkvica Sv. Martina između Bobovišća i Milne. Tek god. 1646. stanovništvo se spomenutih nase­ lja sastalo i »vječnim« ugovorom utanačilo, zaslugom porodice Cerineo, da će nova župska crkva za sva tri naselja biti crkva Sv. Ma­ rije u Miini68. Interesantno je, da i danas crkva Sv. Martina i okol­ no zemljište sve do> u Bobovišku Luku pripada nerežičkom natpopu. B o r b O ' V i š ć a se u starijim ispravama obično' nazivlju Stanac Dolac, iz čega možemo zaključiti;, da je tu blio bar jedan pastirski stan ili više njih. Prema jednoj versiji, prvi su naseljenici Krstulovaći od roda Krstića, koji da su doselili preko Poljica iz bosanskoga Bobovca. Bobovlišća se od nerežiške župske crkve odvajaju s Ložišćima i Milnom god. 1646., ali sa središtem župe u Milni, koja je na moru, dok su Bobovišća udaljena oko četvrt sata od mora, gdje se u morskoj uvali kasnije razvilo naselje Bobovišća na Moru ili Luka. Nakon uporne borbe za odcjepljenje od Milne dobivaju Bobo­ višća god. 1687. kapelana, koji se od god. 1693. naziva uprav&telj (rectores), a oko god. 1750.S Ložišćima se potpunoi odvajaju od mlinarske župske crkve 68 . Iz akata o odcjepljenju izlazi, prema tvrdnji Bdbovišćaaia, da su Ložišća i Stanac Dolac imali god. 1674. skupa 220 stanovnika, a Milna. 110; zatim god. 1681. tvrde, da oba sela (Bobovišća .i Ložišća) imaju 240 stanovnika, a god. 1752. tri naselja skupa (Stanac Dolac, Ložišća i Pothume) 450 st., dok da Milna ima nešto preko 400 žitelja. L o ž i š ć a su — prema predaji — nastala od' bobovičke poro­ dice Krstuloyić^Lozić. Pošto' je jedan, dio sela nastao na suitivanskoim teritoriju, pri razgraničenju u XIX. v. doflazMo je između Suitivanjana i Lcižišoana do ozbiljnih sukoba69. Do god. 1687. veći je dio stainovnika 15

živio 'u Bobovi šćima. ali su se poslije te godine Lož'išća brže razvijala, te ih danas često zovu! Velo selo. Godine 1831. postaše u crkvenoj administraciji kapelanija, a 1909. župa, odcijepivši se od boboviške župske crkve. P o t h u m e je zaselak, udaljen po prilici tri četvrti sata od Milne, te spada pod mlinarsku crkvenu župu. Naselili su ga Marinovići iz Bobovišća. U spisima o odcjepljenju god. 1687. ne spominje se. Kasnije dolari pod imenom Humi, Pod Hume i Pothume. D r a č e v i c a 7 0 nije staro naselje. Prva porodica, koja se na­ selila i osnovaca naselje, zvala se Šimunović, a doselila se iz Poljica. Š'miunovAći su u početku zastali u predjelu Pod Nerezine, zatim su pošli u Nerežišća, a iz Nerežišća u Dračevicu. Lokalitet Pod Nerezine nalazi se južno od podnevne crte, koja vodi iz Nerežišća prema crkvici Stomorica, gdje su god. 1775. postojale ruševine stare na­ stambe porodice Šimunović, što dokazuje i latinski natpis na ovčjoj koži, koja se nalazila (god. 1775.) u pohrani kod Ivana Šimunovića pok. Mateja. Druga porodica, koja se naselila u Dračevici, zvala se Žuvić. Prema predaji, Žuvići su također Šimunovići; jednog Šimuno­ vića, koji se oženio nekom Žuvom iz Bola, prozvaše Žuvt'ćem po ženi, te njegovi nasljednici postaše Žuvići. |Prema istoj tradiciji, ione je sela došlo cd drače, kojom su doseljenici ograđivali svoje .vrtove i dvo­ rišta.- U vrijeme dolaska Šimunovića svud je po okolici bila gusta šuma. Za ostale dvije glavnije dračevičke porodice, Zorančiće i Ilice, veli naš rukopis, da su »awenticcj«. Dračevica je postala kapetanija god. 1705., a god. 1748. bilo je u mjestu samo 14 poirodica, i to pet Šimunovića, šest Žuvića, jedna Zorančića i dvije Hica. Godine 1760. bilo je u Dračevici oko 130 stanovnika. Dračevica se odcjepljuje od nerežiške župske crkve god. 1849. M u r v i c a. Kao predjel spominje se god. 1286.71, a kao naselje nastalo je od težaka, koji su obrađivali polja 'manastirska (naročito Dračevkuke), i porodice Fertilio (prije Obilinović). Kuratija za Murvicu i Planicu nalazi se u bivšoj eremitaži Dračevludi S e l c a su bila u početku pastiinsko naselje, malo selo, i potpa­ dala su pod crkvenu župu u Gornjem Humcu. Bit će da su postojala dosta rano, ali ih ne spominje ni Hranković (god. 1405.), ni Valaero (god. 1579.). Godine 1700. bilo je oko 240 stanovnika, a god. 1760.* oko 300. Od god. 1720. Selca su izložena kapelanija. Odcjep-juju se od župe u Gornjem Humcu god. 1815., ali je tek god. 1820. imenovan stalni župnik. Svoj napredak duguju Selca naročito razvitku kamenolomstva. v 72 P a v I j a su nastala oko bivše benediktinske opatije. Prvi ma­ nastir na Žalu bio je razoren sredinom XH. v. (god. 1145.), ali je oko god. 1184. novi sazidan na brijegu, na Lokvu. Kasnije, oko god. 1576., spominju se oko opatijskog beneficija opatijski eremiti sa 16

svojini porodicama. To su bili opatijski služiitelji, koji su nadzJnali beneficij, a stanovali su u bivšem manastiru. Do XVI. v. oko stare opatijske crkve osim eremita nije bilo drugog stanovništva. Najbliži stanoV.i! nalazili su se IV2 km jugozapadnije, a nazivali su ih Gornja Povija. U vrijeme opata Martinisa (1632—1653) ili nešto prije, po­ čela se naseljivati najbliža okolica. SeJo je nastalo od izbjeglica, što dob jegoše pred Turcima, u XVI. v. i XVII. v. i od doseljenih Bra­ čana, koji su se spuštali k moru iz unutrašnjosti otoka. :_Čini se, da je u Povljima omjer1 izbjeglica veći nego u zapadnim bračkim pri­ morskim naseljima. U XVII. v. (god. 1637.) spominju se porodična prezimena Knezić (Ostojić) i Vrsalovic. Knežići i Ostojaći dobjegli su na Brač poslije moorejskoga rata (1570—1573), a porijeklom su iz Bosne. Kasnije se spominje eremita Pavković-Jakovljeviić, kojega je otjerao opat MHiadineo god. 1673., zatim se spominje Hržic, »novi stanovnik«, kao svjedok god. 1688., a u jednoj parnici s^Vrsalovićima god. 1697. spominje se Litović. Povija su u početku potpadala pod crkvenu župu u Gornjem Humcu, ali su god. 1715. dobila posebnog dušobrižnika Pletikosića. Kad se • u Selcima osnovala nova župa, Povija su s Novim selom došla pod selačku župsku crkvu, od koje su se odcijepila god. 1915., aili tek od god. 1925. postoji zasebna povaljska župa. S p l i t s k a uvala služila je još u Dioklecijanovo doba kao izvozna luka za kamen. Međutim za Valierove vizitacije god. 1579. u njoj je samo 5 kuća i crkva »Ecclesia Annuntiationis' S.tae Mariae« bez upravitelja, a podređena je župniku u Škripu.73 Među tim kućama 'fe!Jt će da je jedna pripadala porodici Cerinić-Cerineo, jer natpis nad vratima veli, da je t a porodica i prije druge polovine XVI. v. imala kuću u luci74. Godine 1579. spominje Valiero u Splitskoj popa Matu Cerinića, »homo' in doc'trina Ecclca, et Granimatica pro loci qualitate ferendus.« S u m a r t i n je možda bio1 i nekada naseljen, ali sadanje naselje datira tek od početka kanđijskoga rata (god. 1645.). Ovdje su do­ seljenici našli1 porušenu crkvicu »fatta a la greca«75. Naziv Sumartin xi našem je jeziku novijega datuma (prema talij. San Martino). Inače je mjesto bilo1 poznato^ kao Vrhbrača, a tako ga mnogi Bračani i danas nazivlju. Osnovatelj je novoga naselja fratar Petar Kumbat ili Kumbatoviić, tajnik fra Pavla iz Rovinja, god. 1645. Novi naseljenici osnovaše župu, ali dotadanji vlasnik porušene crkvice, čija se jurisdikcija, prostirala do krajnjeg istoka bračkoga otoka, župnik u Gornjem Humcu, odlučno se usprotivio i protestirao. Stoga de­ kretom od god. 1693. (za uprave fratra doseljen'ika Mateja Juranovića) bi naređeno, da se sumartinski dušobrižnik ne smije potpisivati kao vicekurat, te da Vrhbračani. moraju davati desetinu svomu gornjohumčanskom župniku. Deset godina kasnije (god. 1703.) na; stoji Sumartin, da se spomenuti! dekret od god. 1693,. ukine.76
Zbornik za narodni život i oiiif-ajo 2

17

N o v o S e l o je nastalo vjerojatno u XVI. v., uglavnom od. Poljičana77. U početku je naselje potpadalo pod župu u Gornjem Huancu, ali je god. 1849. pridruženo .Selcima, pa se god. 1907. od­ cjepljuje. Pod Novo Selo potpadaju raseljene Prodole, gdje je -god. 1912. bilo 12 stanovnika (Trutamća), i zaselak Oklad. Sva ova naselja, o kojima smo: posebno govorili, navedena siu u jednom popisu iz god. 1718., koji se nalazi u sutivanskom opć. arhivu. Nabrojit ću ih poimenično. Pored mora: Sumartin, Povija, Pučišća, Postira, Splitska, Supetar, Mirca, Sutivan, Milna, Bol i Dračevluka, a u unutrašnjosti: Selca, Novo selo, Gornji Humac, Pražniee, Dol, Škrip, Donji Humac; Nerežišća (glavno mjesto), Dračevica, Pothume i Bobovišća. Brzo napredovanje primorskih naselja nije loše djelovalo samo na preostala stara manja sela bračke unutrašnjosti (Donji Humac, Škrip, Dol, Pražniee, Gornji Humac), već je utjecalo i na glavno> mjesto otoka Nerežišća, za koje Fortis god. 1774. kaže, da su se u vrijeme gusarenja vjerojatno jače isticala. »Zato su« —• veli Fortis — »i zadržala primat, jer su se u njih povukli prvaci otoka. Ali danas (god. 1774.), kada se naselja pored .morske obale mogu slo­ bodno razvijati1, Nerežišća su izgubila mnogo stanovnika, a prazne se kuće ruše na sve strane.« Za Bol veli, da je značajna! varošica, a Sutivan, Supetar i Pučišća da su velika sela, u kojima je stanov­ ništvo radišno i poslovno78. Cicarelli god. 1802. dijeli naselja u tri skupine: tere, kaštela i sela. Tere su: Milna, Bol, Nerežišća i Dol;, kaštela:-Sutivan, Supetar,"* Postira, Pučišća i Škrip; sela: Splitska, Povija, Sumartin, Bobovišća, Dračevica, Mirca, Donji Humac, Pražniee, Gornji Humac, Selca i Novo selo'. Nerežišća su još i tada bila glavno mjesto Brača. 79 Francuzi osnovaše u Supetru »Juge de pafrx«, a Austrija prenosi god. 1827. sudište i tim središte iz Nerežišća u Supetar. Organiza­ cijom dalmatinskih općina god. 1823., općinskim: središtem' postadoše: Supetar, Sutivan, Pastira, Pučišća, Milna, Bol i Nerežišća. Znači, da su osim tadanjega bračkog glavnog mjesta Nerežišća osno­ vana općinska središta jedino u naseljima pored morske obale. Tek god. 1885. podignuta! siu i Se?ca na rang općinskoga središta, a dotad su: pripadala pod pučišku općinu. God. 1870. osniva se u Supetru politička ekspozitura. U Supetru je od god. 1908. kotarsko pogla­ varstvo, a i danas; je središte bračkog kotara, te je tako od god. 1827. do danas Supetar glavno mjesto Brača. Administrativno nekoja matična mjesta potpadaju pod općinu primorskog mjesta, koje je „od njih postalo. To vrijedij za Donji Humac, Dol i Pražniee. Općinska podjela danas je ovakva (god. 1938.): Općinu Sutivan čine Sutivan i Donji Humac; općinu Milna čine Milna, Bobovišća, Ložišća, Bobovišće Luka i zaselak (Pothume; općinu Bol čine Bol i zaselak Podborje; općinu Se!*ca čine Selca, Sumartin, Novo selo i-Povija, te zaseoci Oklad, Rasotica, Nagorinac, Nakal, 18

Osritke i Podsmrčevik, nastamba Glušćević i zastirski stani Zagvozd i Nasela; općinu Puič:šća čine Pučišća, Pražnice i Gornji Humac, te pastirski stani Kruška Stupa, Šala, Brizić, Prijević i Kara­ vana ; općinu Postira čine Postira, Dol i pastirski, stami Bežmek; općinu Supetar čine Supetar, Mirca, Splitska i Škrip; općinu Nerežišća čine Nerežišća, Dračevica i Murvica, te zaseoci. Smrka, Dragovoda, Obršje, Planica i pastirski stani: Mihoj (Požeženik) i Lirica, te nastamba Dračevluka i eremitaž Blaca.
*

Dđiias, god. 1948., kotar Brač (Supetar) obuhvaća područja ovih mjesnih narodnih odbora i Bol, Ložišće, Milna, NerežiŠće, Postire, Povije, Pražnice, Pučišće, Selca, Splitska, Sumartisi, Sutivan i Šrip.80

LITERATURA I BILJEŠKE: Sohle N.: »Vorlaufiger Bericht liber die geologisch-palaentologischen. Verhaltnisse der Insel Brazza«, u Vehr. K. K. geolog. R. A., Beč, 1900, str. 185—187; Rik. Schubert: »Geologija Dalimacije«, Matica dalmatinska, Zagreb, 1909, str. 131—132; — Bor. ž. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva«, Srp. K. Akademija, Beograd, 1933, str. 248—257; — K. Abso.lon: »Bericht tiber eine naturwissenschaftliche Forschungsreise und biospeologische Erforschung der Insel Brač (Brazza)«, u Stuđien aus dem Gebrete der allgemeinen Kacrstfarschung, der Wissenschaftlichen Hohlenkunde, der Eiszeitforschung und den Nachbargebieten, Br. 16, Brno, 1942, str. 35—57. 2 Definitivni ^rezultati popisa stanovništva od 31. ožujka godine 1931. Knj. 1., Beograd, 1937, str. 8 i 80. 3< Bulić F r a n e : »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)«, u Bulletino di storia e archeologia daimata, br. 8. Split 1891, str. 117—120; — Bulić Fr.: »Ritrovamenti antichi a Bobovišće nell'Isola Brazza«, u Bullettino di arche­ ologia e storia daimata, br. 1—2. God. XXIII., Split, str. 23—30. 4 Bulić F . : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibiđ. str. 118. — šišić Ferdo: »Po­ vijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara«, Zagreb, str. 71. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske, Zagreb, 1929, str. 139; — M. Vrsalović: »Iz Bola na Vidovu goru«, separat iz Hrvatskog pla­ ninara, br.'lO, god. XXXIII, Zagreb, 1937, str. 12. 5 Ciccarelli Andrea: »Osservazioni sull'isola della Brazza e sopra quella nobilta, Venezia, 1802, str. 20—21, 22—24, 35—36, 43 i u fragmentarnoj^kronici, koju je napisao Dommus de Cranchis (Hranković). g. 1405. kao natpop u Nerežišćima: »Braciae insulae descriptlo«, a štampao Ciccarelli u »Osserva­ zioni . . . .« str. 91—94. Hrankovićeve historičke podatke našao je don Andrija Ciccarelli g. 1783. kod siromašnih nasljednika Jurja Kuzmanića, koji je u XVII. v. bio župnik u Pražnicama. Godine 1421. postao je Hranković biskup u Hvaru, ali je umro iste ili početkom iduće godine (Farlatti, »Illiricum sacrum«, IV., str. 254.). 6 Bojanić Angelo: »Bol, cenni storico đescritivi«, Kopar, 1908. — Bulić Frane: »Ritrovamenti a n t i c h i . . . « , ibid., str. 29. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, ibđ., str. 137. 7 Grga Novak: »Naše more«, .'Zagreb, 1932., str. 11—12. s Bulić F r a n e : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibid., str. 117—120. — Bulić F r a n e : »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguardanti il Palazzo di Di1

19

ocleziano«, u Bullettdno, br. 1—2, XXIII., Split, 1900-, str. 18—30. — Bulić Frane: »Un monumento romano presso la chiesa Idi S. Ella nell' villaggio di Humac Inferior sull'isola Brazza«, u Bullefctimo XXVII., Split, 1914. (publi. 1916.),. str. 105—106. — Bulić Prane: »Skrovište zlatnih novaca, našasto u Nerežišćima«, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, XLIII., Split, 1920., str. 199. — Bulić Frane: »Inscrizioni inedite«, u Bullettino, Split, I. 36, V. 3, VIII. 201, X- 105, XIV. 116, XV. 100, XX 54. — A. Ciccarelli, ibid., str. 22—40. — Doimo Savo: »Ripostiglio di denari romani a Dračevica«, u Bullettino supl. 131—132", Split, 1901. — C. I. L. (Corpus Inscriptionum Latinarum) III. 3102, 3105, 3106, 3107, 3108, 10110, 10114. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«, u Jadranskom dnevniku, br. 95, Split, 1938. 9 A. Bojanić, ibid. — A. Jutronić: »Oko Bola na Braču«, u Jadranskoj pošti, Split, božični broj 1930. — M. Vrsalović (Dr. V.): »Zanimivi starohrvat­ ski, natpis na Braču«, br. 202 (nastavak), Zagreb, 3. IX. 1930. Pisac tvrdi: Danas je naime po vreliraa utvrđeno, da'se je taj »grad Brač« nalazio na Bolu, i to na Glavici, gdje je u poznije doba bila »residentia comitis« i »palatium episco­ pate« i gdje se je 1185. držala narodna skupština kneza, vlastele te puka i bi­ skupa bračkoga i hvarskoga . . . Ali i bez obzira na novonađena, danas još neobjelodanjena vrela, krivo misle oni, koji tvrde, da se je »grad Brač «nalazio u unutrašnjosti otoka. — M. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«, u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 50, Split, 1932., str. 290. Pisac veli, da je prema rukopisnoj ostavštini Mateja Nižetića (1664.—1739.) »Meimoria deirAntichiita dell'Isola Braizza«, današnji Bol Urbs Braedensis Ivana Đakona.' Pisac "dalje kaže, da Matej opisuje utvrde do porušenja od Neretljana. — P. Skok: »Problem romanstva i siovenstva na našim ostrvima«, u Jadranskoj straži, br. 4. Split, 1939., str. 136—137. Pisac veli: Bol se doduše u mletačko doba razvio u jače mjesto- za trgovinu vinom, ali je istina, da -najstariji Bol nije bio n a obali, već dalje od nje, tamo gdje je danas Podborje, i da je bio zaštićen utvrđenjem na brdu, koje se zove i danas još Koštilo, od latinske riječi castellum. — A. Jutronić: »Primorska bračka naselja: Bol« u Jadranskoj straži, br. 4, 1941., str. 134—135. 10 Bulić Frane: »Trovamenti antichi a Selza dell'isola Brač u Bullettino di archeologia e storia đalmata, XXXVII., Split, 1914. (publ. 1916.), str. 105—106.. —u A. Ciccarelli, ibid., str. 25, i u pismu pjesnika Ivaniševića splitskom nadbi­ skupu Leonardu Condulmeru g. 1660., str. 101—102. —- Ivan Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima na Braču«, Split, 1934., str. 38. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici na Braču«, Brački zbornik, br. 1, Split, 1940., str. 25. n A. Ciccarelli, ibid., str. 47. —- Vj. Klaić: »Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, II.«, Zagreb, 1888., str. 148. — Fran. Madirazza: »Storia e constituzione dei comuni dalmati«, Split, 1911,, str. 218. 12 A. Ciccarelli, ibid., str. 105. — Lenel: »Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria«, Strassburg, 1897., str. 21. — Codex Dipl., II., list 18, Smičiklas, Jugosl. akad. zn. i umj., Zagreb, 1904., str. 21. is Fr. Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«, Starine XIII., Zagreb, 1881., str. 197—210. — Ivan Ostojić, ibid., str. 34—35. 14 I. Ostojić, ibid., str. 43—45, 47 i 48. 15 M. Vrsalović:" »Zanimivi starohrvatski natpis na Braču«, Obzor br. 201 i 202, Zagreb, 2. i 3. rujna 1930. 3 i a Cod. Dipl. Vol. X., 1912., str. 247—248, 346, 350; — Cod. Dipl. Vol. XI., 1913., str. 214 i«3 A. Ciccarelli, ibid., fragmenti de Cranchisa—Hrankovića iz god. 1405., str. 91—94. 1 7 I. Ostojić, ibid., str. 43. i« I. Ostojić, ibid,, str. 22. 19 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Communitatis Branchiae, Reformationes, lib. I., cap. XXX..' str. 97. 20 M. Vrsalović, ibid., u Obzoru, br. 201, Zagreb, 1930.

20

Ostojić. ibid.. Tu su. i uimj. Osservasioni. — A. « . str. str. Zagreb. ibid. . Itinerario di Giovanni Battista Giustiniano sindaco in'Dalmatia et Albania 1553. ibid. Ostojić. for. i umj. str. 10. 1877.. come la tradizione parla.. H. str. ibid.: In Bol in Episcopatu. » . Vrsalović.. str. Split. 200. 38: »Bunje . 85: »Ecclesia Omnium Sanctorum patens cuim altari nudo. travnja g. Cicca­ relli. 1926. 38 A. Sier Battista 21 . Ciccarelli^ Oservazioni..quod iam annis tribus elapsis continuo regnavit pestis in Insula predicta. Tctoius II. M H J S M . Vjesnik za arheologijiu i hi­ storiju dalmatinsku. 20. VIII. kad se nalazio na Bolu na vijećanju . Ljubić. str. Dukala od 22. • 40 MSHSM. Zagreb. Jugosl. . str.. dell'una nella Parrocchia di Selza alle rađici del monte Gracischia... str. i umj. ibid. 37 I. Ostojić. 23. 1427.. 'ibid. 2 » A. 1579. ibid. 21. 26 Croatia sacra. 12.2i MSHSM. 30 A. Rela­ tione del sindaco di Dalmatia et Albania nell'eccelentissimo senato per il magnifico messer Antonio Diedo.. str. loro Comizi o Consigli. br. 1933.. Preveo i izdao Hrvatski skup (Pučišća). Ljubio. 34 A. str.. — A. . Ciccarelli: Osservazioni.. ibid. 105... . et in la mazor parte col nome Nisetich«.. na obronku brda Gračišće.. Ostojić. Ciccarelli.« 28 I.... 50. ibid. j . — A. ibid. Ciccarelli. str. ibid. . 41... 22. et nuđa cum campanula«. terminazioni.. et quasi duae partes hominum et personarum mortue sunt. str. 12. akad. — Lenel: ibid. Ciccarelli: »Historički prikaz Pučišća«. str.. 1880. Izd. zn. ibid. 51. 39 A. Vol... 19. str. str. 46: » .Vol. se i. 1325. 91. . 56. Tomus II.. XI.. govoreći o ruševinama crkve Sv. . Ciccarelli: Historički prikaz. 85—86. str. str. str. ov'era la Villa dello stesso nome . Ostojić. 4i MSHSM .. 22 A. 13. — A. Starine XIII.«. Commissiones et relationes venetae. str. 42 MSHSM. Tomus HI. str... Kadlec: »Statut i reformacije otoka Brača«. Ciccarelli. 202: »actum ante portas Ecclesiae Omnium Sanctorum in villa Dubravizza et Mossulae«. 21. zn. veli: »esistono ancora le poche m u r a rovinate. ... Copia t r a t t a dalle informazioni -del N. str. . ibid. povratiti nekadašnji benediktinski patrimonij) 1184.. . godine 1462. — Rački..« u Croatia sacra. . ibid. akad. 29 Codex Dipl.. str. . Split. Relatione de noi Michiel Bon et Gaspare Erizzo gia sindici in Dalmatia 1559.ibiđ. ibid. 217—219. Ciccarelli.. 218.. 122. Ostolć. — I. Fragmneti de Granchisa—Hrankovića. 32 Diversi publici deereti. — K. Ciccarelli. Vol. Historički prikaz . 33 I.: Actum Boli in Palatio Episcopatus. akad. ibid. Udine. et sine campana«. Jurja Mu­ čenika. .. Zagreb. XI. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. privilegi et indulti. Na istom-polo­ žaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgracišće«. 5. 25 M. str. j . Zagreb. g. . razvaline staroga grčkoga građa i kasnije vile (villa rustica). 1918... str. zn. Osservazioni . ^ 35 I.« 24 M .. Vol. i quali. ibid.. Jugosl.. Jugosl. 3i A. 1877. Ciccarelli.. VIII. str. str. 85: »Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo patens. ibid. sv. opatu Ratku) to najvećim dijelom (t. ibid.. »Obzor«. 207. Tako g. si facevano allora in campagna aperta presso l'estinta Villa Gradaz o nel Borovicu .. 21: »I uspjelo mu je (t.. 1656. 1932. Jutronić: »Apostolska vizitacija otoka Brača god. . Zagreb. 282: »ser Matheus quodam Michaelis de Dubravice. str. 27 A. 97. 1$—20. . 20. similiter mortua etiam multa animalla dictae Insulae . str.

S. Sarajevo. 51. — A. condizioni. Otku­ pitelja i hrvatski puk u Dalmaciji«. . Racolti per me Giogrio Mladineo qu. Split. Ivana. 50.. Zlatović: »Pranovei Države Presv. govoreći o dogođajima za kanđijskog rata.): »Libro primo di diverse Ducali e Terminazioni intorno l'Armamento della Gallea della Brazza.«. L'anno 1643. veli: » . 96—99. str. 1905. 1444—148. Antonio.. . Ciccarelli. e Privilegi infrascritti. Split. Glasnik Geografskog društva. Intenđendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Mararsca. itercia Rasoli Sa Tehstibreg.sub Pocinala que est super sanctum Johannem«.. Osservazioni. Zagreb. 12.. str.. str. nel tempo dell Sopracomitato qu. 52 A. Mr.: fu del CI. str. 46 A. Ciccarelli. i umj. ibid. e Craina renders! alia divozione. sopraeomitto«. najkasnije u VIII. conđucendone io medesimo con la Gallea sudetta intorno cinquencento anime in piu. otteni colli mezzi e iteligenza che godevo come Nationale. e versato in quelle Parti ch'anco li Popoli di Bachina e Pozza. 1—2. sig. eđ Ecc. Dušin: »Glasnik heraldike«. 56 I. crkvu Sv. 49 A. Paulo Cavotorta Sopraproveditor di Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premetemo di giurar feđelta con promissione reciproca di mantenersi e conservarsi li tpatti. Osservazioni . Sebastian Zustignan ai Cavalier Proveditor general in Dalmatia. e Primorje. str. Parrochiale.. 1938. e Brazza ad effetto di sotrarli alia tirrania e pericoli di Turchi. .. str. 347h-349. s. 248—249. strana 37—39. str.. 54 :Nikola Cezari kupuje od Dobronje i njegova sina Pobrata tri zemljišta na Braču »una que est sub Mereg.. Anzolo Diedo suo Collega. s. 62—88. 1909. 1888. 45 44 22 . Ciccarelli. r>5 Rukopisna knjiga s ispravama o odcjepljenju Sutivana od Donjega Humca i o borbama oko odcjepljenja u arhivu opč. sagradio je i obdario prior Petar.. Marin il K. Vol. Jutronić: »Naseljavanje Poljičana i drugih Dinaraca na Braču«'. Kopar. — Grga Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije u novom vijeku« u Jadranskoj straži. M.. Bullettino. . 21—23. — Rukopisna knjiga u Arheološkom muzeju u Splitu bračkog soprakomita Jurja Mladinea (t 1651. et atti concernenti la Carica rnedesima. data a Lešina adi 27 agosto 1512. — Llbro a štampa kod I. str. Villaggi finitivi verso Narenta si portassero all'isole di Lešina. Split.. Fonđazione della Sn. et altri decreti. ureda u Sutivanu. 1908. Zuanne della Brazza. str. 48. 91—94). ricevendo per nome di quella Dall'Ill. 1934. Na spoljašnjoj strani naknadno je napisano: S. Jugosl. 1903. akađ. r> o Codex Dipl. ibid. 1938.. 54 Obiteljski rukopisi obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu. str. str. et ubbidienza della Serenissima Republika di Venezia. koja je otkopana god. 53 Rukopis kod don Ivana Bonaccija u Jelsi... 51 Rukopisi i isprave kod obitelji Ivanović—Žuvić u Sutivanu. 1928. 17. str.. for. str. 452—453 (i separat). u t int. con un Rolo della stessa. str. Simon. e Procuratore Sindaco del 1553. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)«. . str. Smičiklas.. Glasnik Zemalj­ skog muzeja. Za­ greb. — Jakša Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. alloggiandone anco nelle proprie case«. s. 116—117. str. Sv. Split. Ostojić. cenni storico-đescritivi. 99. ibid. vijeku. — O. ibid. ibid. Babica na Bolu: » . A. str.. 43 Alfons Pavić Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. 48 Sanudo. Beograd. — Prema saopćenju dra. e sua Simeimbrazione della Parrochia di Humazzo inferiore e Controversie corse per dichiarazione di rispetivi Confini. 127. 10—13. 3—4. Croatia sacra. Historički prikaz. 19—25 i br. Barade. 85—86. 85 i dalje. unitamente al Mag.Giustinian fu di M. 1932. 1934. Giacomo Cerineo qu. list.. 47 Bojanić: »Bol. 98. zn. .. U svom pismu dužđu. Uisnoviga alia na Muruice Oclad Uecerine strane vode. 380—381: Copia de una lettera di S. Sefoastiano X. — Viktor A.. Zagreb. III. — Frane Bulić: »Ritrovamenti antichi cristiani a Lovrešćina di Postire sull'isola Brač (Brazza). Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. .

ibid. ibid. Izd. XXX. 65 Petar Skok: »Prilozi k ispitivanju srpsko-hrvatskih imena mjesta«.. list.. 71 A. 97.«. III. che sono 12 miglia. 5° MSHSM. Ivannem Marangunich Parochus de Milna. Mariae de Milna«. 131—132. ibid. str.. VoL X. — P. Klis) con biseotti et legumi per il viver di soldati. 85. str. 20.. ove sta il Mag. D. — Ivan Babarović: »Monografija svećenika Nikole šimunovića«. Split. Za naziv Posterna misli Skok. 7 2 i. 99. Jug. zn. quam privatas notas circa erectiones „•đuarurn Ecclesiarum ibi existentium. detto mese« (god. . Split. 4. Ciccarelli. S.ibid.orum. i umj. župnik don Kuzma šimunović. andassimo a porto San Pietro delPIsola Brazza quella sera. br. 1579. 70 Rukopiiisna knjiga kod obitelji žuvič u Dračevici. ibiđ. 96. List biskupije. 58 MSHSM. A"-ega"W° Juris et Facti. ad ore 21. es A . Osservazioni. 78. nec non commuiii. -str. str. str. Lozischie et Pod­ hume Pharens Diocesis. Jugosl. 1910. 347 i 214. — A.. 67 Crotia Sacra. str.. di Luglio partissimo da Spalato. 1938. 1939. Skok: »Problem romanstva i slovenstva na našim ostrvima. Brač«. a nekoliko i kod mene. 48. os MSHSM.. Monumenta Uscocch. spominje jednu crkvu Sv. One spominju: »Eccl. nec non Communem. Conte di detta Isola. Autore Reverendo Nicolao Simunovich cappellano. 1921. ibid. str. Allegatio Juris et Facti Pro A. illorum de Natalibus cavat per Obitum N. 136—138.. arhivu u Sutivanu. Osservaizioni/'ibid. 132—133.. et siguias tam publicam. str. kojega su Nijemci ubili u Gornjem Humcu g. Jugosl.. R.. 6. — A. 89—90. 321—322. 96—97: Alii 10..54.. i umj. . Rad 224. ibid. et andassimo alia Villa di Neresi. primoque Rectore Ecclesie Immaculate Conceptionis Posterum beneficio MDCCLXXV. XXXII. 1936.. Splicica. 1938. Continens omnes. 71. (Svojedobno crni ju je posudio pok. I. Split. et Horninibus .. 97—98. 95. Reditus sunt đucatorum duorum. Ciccarelll.Codex Dipl.. str.. Joanne Marangunich Parocho de Milna. Zagreb. Akad. l 1913. 69 Različni dokumenti u opć. i XI. 56 i 86. Pars I... 1553. Zagreb. 217. Jadranski dnevnik.. ibid. zn. 64 Codex Dipl. str. Zagreb. Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. Ostojić. zn. str.. . akad. 5. 111—113. str. ibid. da je od latinske riječi pastura. Martina. pro Ineolas Stanaz Dolaz. 98: » . 72. 74 Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«. Ciccarelli. str. str. j . »Eccl. 61 Statuta municipalia ac reformationes . ibid. j . 57 23 . • 76 Fr. J a d r a n s k a straža br.: Diversarum Scripturaruon Collectio seu Historia Dragevice. str. ibid.Jadranski dnevnik«. Izd. R. luogo principale dell'lsola. 217. str. i umj. Ref. S.. Ciccaressi. Mariae de Milna de Brachiae«..). Osservazioni. pašnjak. str. dicti Loci Contra Ineolas Stanaz Dolaz. 79: »Ecclesia Stae Mariae Milnari de jurept. t. 1944.. Cap. Split.. Osservazioni.. str. et Homines dicti Loci. Vol. br.. Akad. D. Vol. 4. et ivi dimorassimo fino a disdotto del. 2.. 1519. che Sua Santita vogli per via d'Ancona soccorere qualla fortezza (t. Obligatio nulle«. Horvat. Bonaccija u Jelsi iz g. 73 Croatia Sacra. Lozischie et Podhume Pharens Dioces. °o Croatia sacra'. contra A. 75 Valiero u Croatia sacra. lib. . 91. na području Gornjega Humca god. Mariae de Milna Brachiae« i »Capellanum et Rectorem S. 1912. 6G U vezi s crkvicom postoje tri isprave kod don I. et con questa provvisione de toiscotto che t r a li sacchi fossero qualche quantita di polvere fina et per artegliaria et tutta questa roba farla mandare nell'Isola Brazza ne porto di Postire e San loanni et in quei luoghi circumvicini«. La m'attina prossima montassimo a cavallo. 68 Rukopisi kod don Ivana Bonaccija: 1..

. ^ 78 A. istog zakona pro­ glasio je zakoin o adminaistrativno-teiriitoirijalnoj podjeli N.. Hrvatske na temelju čl. 5. R. siječnja 1947. Coimmunita della Braizza.. ibid.: « . Narodne novine br. 184—185. IV. Hrvatske od 22.. R. str. che ne capo superiore di essa haveva con assenso di quei fedeli nostri . str. koji je donio Sabor N. 13. 1774.. accomodate 40 case di đetti Uschochi . str. 1949. od 9.. . točke 6. Hrvatske. 24 .. . dulkala od g. Vol.. Hrvatske 1 čl. 7. 126.77 Diversi publici decreti. U. tenminationi. II. R.. Ustava N. Fortis: »Viaggio in Dalmaizia«. Udine. 1656. Zagreb. Ciccarelli. str. Hrvatske. privilegi et indulti a favor della Magnif. di voler accomođar un numero di Uschochi-su quel isola nostra . . Osservazioni. točke 7. 79 A. Venezia.«. 1574. 74. 23. 80 Predsjedništvo Prezidijuma Sabora N.. Zakona o Frezidijumu Sabora N. 104—105. R. a u vezi čl. R.broj 3.

Kralj. Basarić. Belovnina. po više puta. Kapsra. Benković.DRUGI DIO P O D R I J E T L O STANOVNIŠTVA BRAČA NEREŽIŠĆA Mjesto leži djelomice na pristranim. Bunić. Barišin Frane iz Splita. Franieev : e. Basatić. Bosnačić. S'iniovie. Domazević. Pod Dolac. Bafoiblonovića kuće. Pobraoić. (Bolančić?). VavY:čić. Čimatorija. Marangun'ć. Osim GorL'ce poznatiji su dijelovi mjesta: Gornja Strana. Lukinović. Jerčić. Kraljić. Popis vlasnika pašnjaka. de Martinis. 1574.. Pekasović. Restovića. Benković. Kraj Sv. Vi'lić. Stagauria' (?). Barsetić. Benoević. Glusić. Luoković.. Filisić. Stojić. Živić. Letnić. Krstulović. Popis pučana.. Strane brda prema sjeveru spuštaju se u Nerežiško polje. Gornji Dvori i. Grascvić.2 PhitiippfL. Ružić.' de Gandelli. Rupčić.ć. Zambotić. Borsatić. Fauro (Favro). Miečević. Lalinović. Sukeila. Karifaić. Poljiicanin (ima više porodica). de Tomasi. Kazmanić. Grižica. Glafoerić. Tironli. Malovanić. koja su dobivali sci 26. Kovasić. 1589. Lunardović. naslj. Banda. Mišina Banda. Ačeras. Get. Cerinić. Obelinović. Kirstulović. Viđoš. Pueđović. na narežiškom zemljištu g. Ceriniić. Vidll'ć. Probrasić. Šiittv&im. Diriivodiljić. Livačić. Petrachi. Ivanović (3 porod. Dragičević Dragoze'tović. jer se ista prezimena spominju. Vidošević. Deflorio.. Donja Strana. Susalović. Avancanie. Sibrtolović. Grasović. Pelegr^nić. Bravčić Drivodilfć. Lampavčić. Masarić. de Fumati.Mare. Cvitković. Bairbirić.). Bolamić. Retušić. Barbae. Ukupnp 306 popisanih. Jerčić. 25 . Gramačić. a djelomice na podnožju brda Gorice. Forense. Bonaeić. Kuljić Barbić. Zurvainić. Noniilić (SkocmiMlć?).. Stipčivić (Stipčević). Levirić Milat. Križ. siječnja g. Vukeljić. Dukinović. Botnjem Humcu i Supetru 1 LLurnadović. u Neffiežčšćinia.

njegov brat Frane. Valerij Cerinić. Fervaća (?) Cerinić. Filip Manrtinović. misitro Juraj Dubravčić. Luke. Juća. Frane Restovikuić (?). mistroi Nikola Dubravčić. Ivan Franičević. Matio Bilovinović. Nikola Kraljić. Frane Dubravčić pk. Ivan Radmilić. Detrico. Stefan Vidoševićj" Stefan Radmilić. Nikola Krstulović Toniin. Juraj Bonačić. njegov sin Matio. Nikola Marangunić. Šime. Jakov Baćulić. Radoević. Ivan Mećavić. Marin Cerinić Nikolin. Petar Vidošević. Petar Bonačić Matijev. Pavao Mairiinčič. Nikola Janković. G a l e o t t i di N e r e s i 3 Jakov Toniba. njegov sinčić Frane. njegov brat Juraj i brat Marko. Stefan Karmić. Ivan Lunardović. Petar Bonačić pk. Nikola Bonačić. Juraj Petricio Markov. Nikola Bonačić pk.g. Petar GrasoVić. Ivan Gunić pk. Šimun Gunić. misitro Jerolim Grasoviić. Stefan Cerinić Jurjev. Juraj Franičevfrć. Ivan Krišćan. njegov brat Toma. njegov brat Petar. miistro Ivan Tironi pk. Ivan Krstulović. Matul Avancanić. Ivan Svirčić. Nikola Guić Matijev. Grgur Jurjević. Ante. Mihovlil Mazalić. Luka Dasenčić. Juraj Ćija^ić. Stef anin Kraljić. Ivan Cerinić. mistro Ivan Dubravčić. Ivan Ceri'inić. Frane Cerinić. 'Marko: Livačić. Nadali. Juraj Dubravčić. Ivan Dubravčić. Luke. Petar Rašanić. Arnerio1 Karašić. OPopIs (pučana) u v©zi s regruracijom za bračku galiju. Stefan iz Pelješca (Sabiončelo). Petar Bonačić Markov. Bbžo Babić. Marin Cerinić Jurjev. Juraj Milovanić. Tome. Bernarđin Cerinić. Nikola Šimunović. Buna iz Sutivana. Jerolima. Ivan Pobratić. Nikole. mistro. Toma Krstulović. Ivanović. Ante. Ivan Kavašić (Karašić?). Petra. njegov brait Stefan. Jerolim Bonačić. Ivan Livačić. Ivana. Ivan Milovanić. Šimun Krstulović. Frane Dubravčić Jurjev. Ivan Bosnačić Petrov. 26 . Petar Pberelič'ć (?). Ivan Krstulović Jurjev. Anton Milovančić. Juraj Grego. Nikola: Kreljić (Kraljić). 1625. Ivan Bonačić pk. Nikola Bezmalinović. Luke. Frane Grasović. Toma Pekasović. Jurja. Jakov Pobratić. Nikola Karašić. Marko Kuzmanin.Zuvanić. Jakov Marangunić. Nikola Ce­ rinić Jurjev. Nikola Linardović. Juraj Gojnić. Jakov Avancanić. Luka Bonačić pk. Ivan Garofolić. Frane Barbirić. Ivan Marangunić. Stefan Bonačić pk. Jerolim Š. Ivan Gunić Nikolin. Juraj Bonačić Markov. Jakov Marangunić Petrov. Šimun Grasović. Lonard Bonačić pk. Petar Bosnačić. Frane Guić. Grgur Nosković. Petar Masarić. Petar Garofilić. Nikola Bonačić. mistro Nikola Tironi. Stefan Sfirčić. Juraj Livačić. Jakov Forenze-. njegov otac Juraj. Juraj Naranuca (?). Vičenco CerinSi'ć |Petrov. Luka Bonačić pk. Paofo Obiliinović. Petiitio. Matio Živić. Marin Obilinović pk. Nikola Obiliinović. Jakšić. Luka Bonačić pk. Nikoga Kuzmić. Stefan Cerinić. Ivan Bonačić. njegov brat Stefan.!mfunović. Nikola Lunardović. Jerolini Petricijo pk. Toma Ce­ rinić Petrov* Jerolim Avancanić. Matio Jadričić. njegov brat JPetar. Ivan Plazinović. Luke. Nikola Sirotkoviić. Stefam Marangunić. Jerolim Gbiiinović.

. Berčić iz Bola. Živić. Cvitanić. Iz popisa. Gučev »overo« Hananić. Martinović iz Slimena. šimunović iz Dracevice. Žuvič. Marinović iz Omiša. Kovačević iz Starigrada. comes Pizzamano. Marangunić rečeni Gore. Obilinović. Retundić. Retundić. Polotov. Mazalić. Orsola Antićeva. Mairijanović. Nižete o iz Bola. Grguričić iz Pučišća. njegov brat Matk>>. Jakšić iz Donjega Hume a. Radmiliie. Berošević. Querdn Dubravčić. Martinić. Marangunić. Martinović iz Slimena. Filiplć. magistri Obilinović. Vlahović. Daničić alias Hairašić. Ivan Ružić. Dumaneo iz Splita. Anton Drlivodiljić. Bonačić iz Milne. Cvitanovdć. Fiurentinović. 1625. Dragičević. konkubina Svirčić. Kvarantinović. za »schiera reale« god. pop Stipanović. Martini. Marko Šimunović. Krstulov iz Ložišća. Zuveteo. mistro Satićo Sartor. MainchieiM. Kovačev iz Starigrada. Prikačić. Maroi. Graaoević iz Kaštela. Nikola Ivanović. Maričević. Poloitović. 27 . 1656: konkubina Viiđaković. Jerčić. Maričević alias Stipanović. Kurčev. Retundo. MirkoVić. Mihojev. Garafulić. Petritk>. konkubina Nego&ić. ilegit. Bariiić iz Bobovišća. Avancanić. Milović. Šćapanović. Tomađeli. Barbirić. Ljubetić iz Sutivama. Forensd iz Bola. 1657: Zorančić. Benkovie. Franc Tironi. Berošević iz Brela. Očito se ovaj1 popis1 ne odnosi samo na Nerežišća. nego1 i na zapadna naselja. Kargoivić iz Hvara. Šimunović. Grgur Npsković. canceliere Boldu. Žuvić iz Dracevice. Ivan Satičević. Fantov. mistro Corumelli. Franičić. Filippi. 'ilegit.Petar Bakulić. Dubravčić alias Marchiel. Ivan Marinović. njegov brat Jakov. konkubinaKupičić. Jurjević. Cerinić. Justmiea iz Venecije. njegov brat Nikola. Petar Mratinčić. Nigojević. natpop Cerineo. 1658: Martić. Stefan Sfirčić. Jakov Baćulin. Craigi. Balarinova iz Supetra. comes Alvise Dodo. Kraljić. Petar Satičević. Haraišić. Kevešić. NigiSević. Zembov. Antpn Drivodilić. Ivan Marangunić. Nadali iz Sutivana. Milovanić. Kučić. Franulić. Živić alias Selčanović. mistro' Ivan Sitipanov!:ć. Janković. Fantović. u NerežiiĆBna4 Jakov Pelišćanin. Koigačević. Dasenčić. Grasović. Linardović. Jerolim jPetricio. Ivan Janković. . Machieni iz Venecije. Kuzmina. Petričevie. Toma Penđesić. Tfomba. > 1659: Maderni. Radosavljević iz Tučepa. Anton Maram'gunić. Sabićin. Ivam Aritičević. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih knjiga 11 NerežišćDma i naseljima nerežiške župe 1655: Kapelan Ančić. Daničić. Jurić. Ivan Ruidić (?). Pl'astieević iz Brela. Martinis. Lukšić iz Suitllvana.

comes Balbi. Lukini-Obilinović. Grasi. 1674. Šćapanović alias Semlović. Radmilić iz Milne. 1670. Kevečić alias Bosnačić. Grgurević. Vulasinović iz Sutivana. PuđišeMć iz Škripa. Muhjić. klerik Maltijević iz Blaca. [Piroman iz Hvara. Mabijević iz.. Tomić iz Bola. Simon Oagglievich Presb. "Vlaliović. Bersatić iz Supetra. Anić iz Omiša. Cestari: iz Venecije. Mekjavić iz Bola. ilegt. Forensis^ Grgurović alias. Bersatie. monahinja Dominika iz Pustinje. Filipvć. majka Vidoveva sa Stevanom !iiz Ma­ karske. Anić iz Bola. Čaljević. »filius spurius« Simoneitti. magister Bonačić alias Filipić. Skarmić. Kuščević. ' 1661: Petričević iz Brela. Karuimuzić. Dragičević iz Donjega Humca. Petričević iz Visa.: konkub'na Ljub'ć Lauirić alias Dragi čević. konkubina Tomić. Boljić. Fiuiremtinović alias Jerčić. Michieli. Perišić. Feri. Rendić iz Supetra. ilegit. Restoević. Kap aro vic iz Korčule. Feirro. Bučić. 28 . "Pavešić iz Sp r ita. Gojdć iz Pražnica. Kozumel. Bosnačić. Pendić iz Krajine. Beroš iz Brela. Blaca. Lovretov iz Bobovišća. Dorica. Koljaitić. Stipanić iz Omiša. Petrović/ Rendić. Cvitanov. Pelicev> Kar~ diičić iz Roi^oznice. . Krstulović. Skaramuce. Kuzmić. Bertičević iz Miraca. Bomarjanović. Štipano vic seu Maričević. 1673: Cvitić dz Bola. 1664: Cvitanić. Jurković. Barišić iz Kctišine. Perišić. Jutrinjić alias Jerčić. konkubina Simoneti.. Spudičević. Rogozničić. Bagelić. Vlaliović alias Marelić. 1669.: Fero. Magrešić. ilegit. Marin PeHišćandm. Corner. Krsitulović iz Ložisća. 1668: Bonjoto iz Venecije. pop Tironi. Mihovilović. Sabicio. Lalinović. Barbirimuis. Kenijac. Matošević. fegi't. Krsitulović lieti Bradaši'ć.: Grgurić. Petković iz Bola. Zuanić. Žigez. Jakić. Benedeti iz Krete. Roso iz Rogoznilce (nasitanjinie u Muirvici). Pragrić iz Zaostroga (nastanjen u Nerežišćima). Harašić seu Benčić. Boguljić. Dasenčić. Guudencij. 1665. Svatftalović.: Cvitanić seu Poilotović. IHiricius. Gore. pop Milunović iz Slimena. Fe-uro. Madja iz Pelješca (da Sabdoncelio). Marrčić. pop Radićević iz Donjega Humca. Gaspeirini (de Signago Villa Nogaro). Suljanović iz Poljica. Janković. Petritij. Jerčić. Mdlovančić. Jurjević. Negreti-iz Venecije. 1663: Bartinelii'. pop Nadal. Jerković. Saibičević. 1672: Svetinović. 1667: Bakić. Marinović iz Bobovišća. Živić alias Kenijac. Sutorić fe Postira. Kavančević iz Šibenika. Pekaisović. Vuč'ć. Plivatović iz Jelse. 1666: Mihovilović iz Pražnica. konkubina Andriijević. Martinić iz Pražnica. šantić iz Škripa. 1662: Slikanović. 1671: Perkačić. comes. Vlahov aliais Forense. Jakš : ć.1660: Buljević iz Brela. Krstinić iz Hvara.

B a l a r i n (nadimak Grašević) 2 porodice. kao Bezmainnović alias J u r č e v i ć . 1625. Nadimak ozna. U nerežiškoj matici javlja se od god. Donji Humac. 1656. da su pripadali među privilegirane porodice. god. Anton Balarin proeuratore del popolo. Prvi je na početku XVIII. spominje se Paolo Balarin notarius publiciis.. 1755. A v a n c a n i c (nadimak: Matulović) 1 porodica. nalaze se braća Beroš pk. iz Nerežišća g. U ispravama XVIII. Tramiuntanić Knez) 10 porodica. 1669. 1789:.. i 1658. čuje porijeklo doseljenika.detto Guja. 1664. i kasnije: Balarin-Grasi. te g. kum. 2. Grguričić. vU 'bolskoj maltici zabilježen je kum A. kapetana Matija i Juraji Beroš. kao Bezamlinovi©-Dorić. 1625.A n đ r e u z z i (nadimak: Furlan) 3 porodice. došao kao bačvar u Donji Humac iz S p 1 i t a. kad'se" Baković iz Murvica oženio s nekom Frainuliićevom. da su Bakovići došli u početku u Murvicu. ponekada s napomenem: iz Planice.. i među pučanima bračke galije god. Bezmalinović alias Grgurević. 1762. 1747. Grenfuter. v. koje je dobjegio na Brač pred Turcima posli­ je g. 1574. 1604. Gargu­ rević . B e z m a 1 i n o v i ć (nadimak: . 3. Luke i Ivan Baković. 5. 1779. U nerežiškoj.popisu novog stanov­ ništva 6 ) od g.'Kaštelinac.. U župskim je knjigama zabilježeno.6 6. 1747. 1791.. B a k o v i ć (nadimci: Inamorant. često kao Beiroš. Spominju se odmah u početku matice god. 1680. Kaiajure. Kotleučić) 12 porodica. inače.više Grgurevića: god. U matici god. a jedan god.. kao Berošević s napomenom. U nerežiškoj matici g. 1695. Tako i u popisu pučana od g. 1798. Malić. Čini se.Sadanje porođiioe5 1. 29 . i'dalje. Čini se.iz B r e l a . kum Gairgurević god. Kasnije dolazi u župskim knjigama nekoliko puta kao Berošević. U popisu nerežiškoga * novog stanovništva od god. kao Avancanic i pod tim imenom dolaze do najnovijeg doba. i 1794. Jedna ženska Balarini spominje se u župskim knjigama god.: Gerolamo. ka(Q: Babković. 4. a u Dračevluci (Murviee) g. B e r o š 1 porodica. Lacndver. Dnnus S'imon Balarin. U Supetru je god. Sutivan. 1787. U . Kasnije nekoliko* puta do novijeg doba kao kum se spominje god. kao kum iz Supeitra.. v. 1668. Ni­ kola Bezmali'nović. kao Bezmaiin. da su pripadali među privilegirane. kapetan Gargurević. Inače dolazi pokadšto u matici kao Baukovi©. Supetar). 1695. nalaze se braća Baković pdk. (Prvi se put javlja Baković u nerežiškoj' matici krštenih' g. 1825. Među pučanima bračke galije iz Nerežišća naveden je god. (za teritorij Nerežišća. Mattule i Giacomo Avanzanich. 1645. U Jurcima (Podsmrečevik) danas su svi Bezmalinovići. 1788. 1655. Čini se. a 1827. matici krštenih god.

1807. i 1679. U bolskoj: matici spominje se. Prezi­ me se malaizi u popisu7 bračkog plemstva od god. Porijeklo nepoznato. Polotović junior god. Prč) 7 porodica. 1625. Ovo prezime dolazi u popčsu pučana god. 1727. — Prvi se spomi­ nje Juraj god. kao Cvitanov. da su Dragiičevići porijeklom iz D o n j e g a H u m c a. Čini se.... Polotov 1659. Čove. U postirskoj matici spominje se god. Ovog prezimena nema w popisu pucama na Braču od god.. ali s napomenom god. 1688. (god. B u z o l i ć 1 porodica. 1538. ali ga nema među meorežišklm puča­ nima bračke galije god. 8. 1657. Plemićka porodica. 10. 1766. (za teritorij Nerežišća. i dalje (nobilis: 1797. 1726. od god. god'... 11. u Dračevluci. spominje se kao* kum. 1657. preko Poljica kao' FiHDOvići. 1436. kasnije uvijek Cvitanic.. (kum) Cvitanic seu Polotović. 1657. god. Porijeklom iz Gabele. 1682. Nekoliko^ puta dolazi u maticama i kao Rcdlović (1719—1724) ili Bodović (god. Jedan se Dragičević krsti u 30 . 1655.. 9. 1698. god. zabilježen je magistri Dasenčić. (kum) Cvitanic alias Generalić. god. iz B o l a . (kum). ali nalazim u popisu pučana bračke galije god. 1660.. C v i t a n i c (nadimak: Baka) 7 porodica. sela. god. 1754. Svetinčić se često spo­ minje. inače. 1662. kao Brezcovich i Breseovich. odnosno latiniKiranc Filipis. Spominje se gotovo od početka matice krštemih.zabilježen je nekoliko' puta oko god. Dasenčić iz Nerežišća.. Godine 1662. Godine 1786. 1657. B o 1 d O1 v i ć' 1 porodica. Iz M i l n e . Ovo je prezime navedemo u popi'su bračkoga plemstva god. Polotović (kum) god. 1777. 1574. 13. Bezmalinovići su porijeklom iz Novoga. 1930. Prezime nastalo od plemićkog dodatka d e i Filipi. Mujić. U početku matice god. spominje se Pietro Cvitanich god. 1574. 12. D r a g i č e v f i i ć (nadimci: Cumeta. 1823.7. Jedan je Brešković zabilježen u merežiškoj matici s napo­ menom: iz Murvice. (kum) redovito kao Boldović.). 1810 Brešković iz Nerežišća. 1764. Porodica Cviitanić zabilježena je u popisu bračkog plemstva god. starlimom su vjerojatno iz Poljica. Sutivan i Supetar). pop Polotović (kum) god. Svetinović se spominje na Šolti god. 1674. 1773. — (Generalić je pori­ jeklom iz Poljica). — Prema tra­ diciji doselili su se iz Bcsne. 1765. 1656. 1762. 1776. (kum) iz Milne. prema obiteljskim bilješkama. Kao De Filipis prvi put u matici god. 1615. kao> difensor comun. 1782. kao kum iz Supetra. CvitanićSvetinčić. Donji Humac. vjenčan u Nerežišćima god.).). god. Spo­ minje se u matici od god.) do god. 1665. Veselica) 7 porodica. Pop Generalić . D e f i 1 i p i s 5 porodica. gotovo od počeitka matice (god. B r e š k o v i ć (nadimci: Su ja. D a s e n č i ć 1 porodica. 1625. a god.. Spornimje se od po­ četka matice god.

Dragnića je bilo i u (ŠlkiT(ipu' — prema župskim knjigama — od po­ četka škripske matice god. u prazničkoj g. g. a tako isto 1724. 1700. 1731. zabilježen je Dragičević s napomenom: iz " D o n j e g a H u m e a.. god. Dragičević alias Stipinović. g. Dubravčić alias Marcbieli. pop Philippi.. Ektorović). kao Dubravčić— Mišćanić.Nerežišćima tek god. Vjenčan u Nerežišćima god. 1656. Fešte. D u b r a v č i ć (nadimci: Ku'kočin. i dalje. 1574. 1823. spominje se Dubravčić iz Obršja. Philippi. Branković. magistri Fertilio.a god. 1637. Spominje se odmah u početku matice kao kum god. Dubrav­ čić sive Kuščević. 1684. i g. Fertiglio. Vjerojatno starinom iz Poljica. 1632. u starijoj matici. 1811. g. 1705. 1574. god. 1716. kao Dragnić sive Bračvić. 1700. Godine 1670. g. U bolskoj matici zabilježen je god. ponekada s nadimcima ili dvostrukim prezime: nam: god. — Porijeklo nepoznato'. 1793. 1708. 1625. de Philippi. 1763. 1816. 1655. 1497. 1711. zabilježen je Dragnić alias Buzolić.. D r a g n i ć (nadimci: Bračolie. 1684.. 1787. spominje se u spisima »official Draghnich«.: Silvio alias Dubravčić. 1790. a g.. i 1806.. Po nekima. U ma­ tici se spominje od god. Ekterović alias Janković. 1635. g.^ u Smrki. E t e r o v i ć—G a 1 o v i ć 1 porodica iz D o n j e g a H u in­ ča. spominje se Dragičević alias Laurie. Godine 1728. Dubravčić u Dračeviei. U anagrafi od god. Menčevi. ali god. 1776.. ali se nalazi u popisu (pučana) u vezi s brač­ kom galijom god.. Dubravčić. 1806. Eremitaža Siivio1 naziva se god. Jedan se Dragnić spominje god. 17. kao Filipović10. 1668. 1579. god.'ćevoj knjizi o Povliima god. Godine 1692. spominje se Pietro Fertilio lanibaseiatoir di popolo8. i 1820. F i L i p p i (nadimak Kbrder) 1 porodica. i 1766. 1579. 1770. Češće dolazi "u matici to prezime od god.. 1706. Fertili kao kum. 1689. god. 1803. Buble. u Nerež'išćima je zabilježen kapelan Silvio. dalje: god.. 1706. U Ostoj. 1850. 14. 1883. God. g. 1588. Dubravčić alias Kušćević.. a u Postirama god. g. Dragnića nema u popilsiu pučana god. God. 1658. 31 . (Galović se spominje u Nerežišćima god. F e r t i l ' i ' o 2 porodice od Obilinovitća! (vidi Obilinović!). 15. 1814. a god. . Tićica) 17 porodica. i to svaki put s napomenom: iz Nerežišća. U nerežiškoj matici krštenih spominje se odmah u početku matice g. 1814. i to nekolicina kao »mistri«. u pučiškoj g.) Fertilić918. god. 1689. i često dalje. i 1718. * 1736. 1607. U spjevu Jerolima Kavanjina (oko. 16. do oko god. Drag­ nić alias Darpić's napomenom: iz Škripa. Ovoga prezimžna nema u popisu pučana od g. 1625. 1663. a ni u popisu1 pučana bračke galije god. Prč) 3 porodice. 1799. Dubravčić je isto što i prezime Silvio: braća PavaO' i Grgur Sil­ vio osnovali su eremitažu Silvio god. kao Dragičević sive Soltan. 1802.

Felippi i philippovicli. prvi oženjen god. 24. Prezime dolazi u matici god. 1670. kao brački plemić spominje se Nikola FJippi god. 1656. Spominje se u matici od god. Baje. G a r a f u l i ć (riad'mci: Čavata. Konte. kao Kardijčić. 21. U sutivanskoj matici zabilježen je Filippi g. Vlahović—Forense. U ispravama dolazi kao: Filippi. i dalje često'. kao Gairofulić. i 1791. O v o se prezime nalazi u popisu pučana god'. 1720. Kardičić. 1625. Momić. 1659. god. 1775. Karđiši'ć ii god. Garofulin. Puška.. 1801. 1710. bračkoga plemstva god. kasnije često: g. Porijeklo vjerojatno iz Poljiea. Ovog prezimena neima u popisu pučana god. 32 . 1893. s i n o v i ć (nadimak: Sladič) 1 porodica. Godine 1829. G a r d i l č i ć (nadimci: Murlak. Vulin. kao Garofolić. 1747. 22. g.. nobilis Filippi. F o r e n s e (nadimak Vlahović) 2 porodice. F r a n u i i ć (nadimci:" Graje. 1795. Forensis. porijeklom iz S p l i t a .—1805. Forensic iz Ne­ režišća. Kordičić. kao' magister u Dragovod:1. kum u Milni god. koji SUJ zabilježeni u pučiškim župskim knjigama. 1606. To se pre­ zime spominje tek godi. 1657. Kao Franulich ili Stranulliich porodica je zabilježena u popiisu. 1492. s napomenom: iz Nerežišća. U nerežiškoj matici: dolazi gotovo odmah u početku g. a također i među nerežiškirn pučanima bračke galije god. Kao Filippi i Filip­ pis spominje se u popisu plemića god. U. i 1668. a Vulahović god. Kraljević. g. 1659. Forense iz Krajine. 1804. 1669. Pučišćima se spominje god. 1799. Filippis. o Povljima Ostojić10 spominje g. 1579. a g. 1797. Danac sive Kardišić iz RogO'zni'ce. i to prigodom udaje neke Karidilčićeve iz R o g o z n i c e za Jakova Pragrića. U prazničkoj matici zabilježen g. god. Vlahov alias Forense. NadaiKn. 1799. G a s t o v i ć (nadimak: Kič) 2 porodice iz S r i n j f n a . i 1731. zabilježen je Jural. koji se bio tad doselio'-u Nerežišća. 23. 1665. 1788. Diškul. 1574. također god. U svojoj knjizi. a tako i1 dalje. u Nerežišćima 3 „plemićke porodice Obaljević ili Franuiić. 1707. g.19. Forerisis alias Vlahović. 1657. 1788. u nerežiškiim župskim knjigama dolazi od početka matice god. 1625. u župskim nerežiškim knjigama. magistri FJlippi. 1657. 1757. U nenežiškcm popisu novoga stanovništva od god.. Kopač) 7 porodica. Možda :ima veze s gornjim prezime­ nom g. Pušić. Gardilčić—Blažević. 1651.. g. 1574. Samo Vlahović g. alise spominje među pučanima bračke galije god. Kardilčić. 1820. 1657. Gla. u Murvici. (kao kum) iz B o l a : Foremziis. Spominje se u naj­ starijoj postojećoj matici krštenih u Nerežišćima od početka god. 20. 1802.. Mudri) 9 porodica.. Strigo) 18 porodica. g.. Franuiić detto Obilinović. 1662.

i u popisu pučana bračke galije god. 1625. 1807. Surko.. prvi je put spomenut u župskim knjigama kao kum god. g. iz I m o t s k o g a . se matici spominje Janković god.akle je. Harašić sive Daničić i Bučić sive Marčelić. 1574. U nerežiškoj matici dolazi od početka (god. U župskim knjigama: god. U matici je prezime gotovo1 od početka (kum) god. ii među pučanima u vezi s regrutacijom za bračku galiju '. Prezime Bosnačić nalazi se i u popisu pučana god. 1625.).). 1673. god. i 1804. i 1799. Guđulin) 13 porodica. doselili u XV. U milnarskoj.. dalje dolazi) više puta kao Harašić alias. g. 1761. K e v e s i ć 4 porodice. 1665. i 1705. g.. J u r i š i ć (nadimak: Gluhi) 2 porodice.25. Porijeklom iz B o s n e . 1658. 1774. 1745. Bučić sive Daničić. 1656. Daničić. a u prazničkoj. u boboviškoj g. H a r a š i ć (nadimci: Bura. Krstulov iz Ložišća. u vezi s biranjem povaljskog opata kao Jakšić ili Jakovljić. . god.7 27. uvijek s napomenom: iz NerežJšća. U nerežiškim župskim * knjigama od god.Zbornik za narodni život i običaje 3 33 . Daničić alias Harašić. Prezime se nalazi u popisu pučana bračke galije g. Mornar) 5 porodica. J a n k o v i ć (nadimci: Poteštat. i to 6 plemićkih poro­ dica iz Donjega Humca 10 . Spominje se od početka matice (g. i. kao Karašić. g.. 1625. 1659. Prema.. Paroleta) 2 porodice. i 1663. u prazničkoj g. dolazi ponekađa i samo Bosinačić (na pr. Prezi­ me se nalazi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. g. 1670. god. d. 1795. god. Ovo se prezime spominje god. 1668. dolazi1 kao Krstulović »lieti« Bradašiić. zabilježen je Krstulović g. iz S e 1 cL C cl« 30. 1657. v. 1769. 1805. i 1660. K r s t u l o v i ć (madimci: Marcelović.. Gabre. 1657. od. 1798. i dalje. 31. 28. s napome­ nom: iz Donjega Humca. 1789.. 1760. Arnirović. pop Harašić. U sutivanskoj matici spominje se g. 1717. U jednoj poljičkoj povelji od god. 1671. natpop Harašić. nepotvrđenoj tradiciji doselili na Brač iz B o s n e od roda Krstića iz Bobovoa. samo Daničić g. 1579. 1779.. 1763. zabilježen je kao Jakić. 1665.). 1720. 1657. Isto se prezime nalazi i . g. 1715. J a k š i ć (nadimak: Žuvić) -2 porodice. Ovo se prezime spominje u popisu nereži'škiih pučana (koji su primali sol) god. Prema predaji'. Harašić seu Benčić. 1574. bez napomene. U nerežiškoji matici kao Jašić od god. 1669. Prema tradiciji pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. 1668. vrlo se često spominje Kevesdć alias Bosnačić fcg.11 26. i t. (kum) Kevesić—Lalinović. s napomenom: iz Nerežišća.1667. god. 1656. da se nerežiška poirodiica Harašić— Filipi prima među poljičko plemstvo. i 1674.u popisu brač­ koga plemstva od god. g. na pr. J u r u n 2 porodice. nekoliko puta. t . Harašić—Lalinović.. nekoliko puta s napomenom: iz Bobovišća. 1797. 1667.). 29. Harašić—Gučević. 1669. veli' se.

1716. 1666. K u z m a n i ć (nadimci: Fulminant. Perjević. u matici nekoliko puta Đubravčić sive ili alias Kušćević (na pr. Martinioa nema u starim nerežiškim popiscma bračkih pučana (g.. te se prezime. kao Kušćić »o« Mihačić. 34. 32. Puja. 1655. (u knji­ zi vjenčanih) Dubravčić alias Kušćević. u pučiškion god. 1664. da su iz nestalog naselja Straževnika. i ito svaki put s napomenom: iz Nerežišća. U matici nerežiškoj spominje se od početka kao Kučić (1658. da su pori­ jeklom. Kuna) 11 porodica. a u početku XVII. samo Mirković g. porijeklom iz Bosne. godi. porijeklom iz Dalmatinske Zagore. arromunskcga porijekla. udala se u Nerežišćima neka Martinićeva iz jPražnica. 1607. U nerežiškim župskim knjigama ovo prezime dolazi često od samog početka sačuvane matice god.. 1668. čini se. U popisu bračkoga plemstva 7 od g. U Murviciii se spominje Kuzmianić oko god. iz D i k 1 i ć a-Poljica. 36.).. 1658. 1797. Barbirić alias Kušćić. 1773.. jz O b r š j a . Košćić. a u prazničkoj: god. god. Prema pričanju Gbršljana. 1650... Boban.nalazi u popisu plemića od g. g. također s napomenom: iz Nerežišća u sutivanskoj matici g. K u š ć e v i ć (nadimci:" PeMve.. Visalo) 5 po­ rodica. Spominje se pri kuimovanju u miinarskim župskim knjigama g. 1679. 1687. a g~ 34 . kao Martini. Špadir. knjigama od g. 1721. 35. 1675. 1660. 1664. 1852. 3 poro­ dice. 1574. su neki iz P u č i š ć a (god. i 17941. spominje se Kušćić s napomenom: iz Nerežišća. Kušćević se spominje više puta. kao Lukin Obilinović.. U župskim se knjigama spominje od po• četka g. 1657. Berica.). M a r t i n i ć (nadimci: Hulac. 37.7 Čini se. i to kao Nigoević i Nigojević. godi.. 1791. od g. (kum) i dalje. (Vidi Fertilio!). da.. 1657. dolaze kao Ni­ goević i kao Nigojevčić. 1656. N i g o e v i ć (nadimci: Smrtić. 1688. U postirskaj matici g. i 1735. . O b i l i n o v i ć (naidimci: Popomcijom. ali su tada i stanovnici zapaiđnih naselja (Ložišća. Mislim. iz P r a ž n i c a . U nerežiškim župskiim knjigama: g. Marijanović). 33. Bobovišća) potpadali pod Nerežišća. 1704. da su K. 1625. u škripsikim g. do 1671. Jedan Kušćić iz P r a z ­ n i c a oženio se u NerežišćJm.u matičnim. u positilrskim g. Obilinović vulgo Mariiijianović. i dalje 1671. Kumpar) 2 porodice. 1656. K u š ć i ć (nadimci:: Dedekalo. 2 porodice.) i 1762. Noćina. 1756. Kušćići su bračka plemićka porodica. Neki tvrde. Cestar) 6 porcdica. 1625. Kao Smrtić dolazi.a g. 1736. u Pražnicama je bio župnik Kuzmanić •Kuzmaneo. v. kao Barbircć vulgo Kušić. Kršniak) iz P a s t i r a .. ali ih nalazim u matici nerežiškoj ođ g. ali često s napomenom: iz Obrš ja. g.god. 1699. 1731. Mirković.. Nigoeviić seu Mirković. Osim toga dolazi god.). Prema nepotvrđenoj verziji.

smatrati kao izvorne plemiće12. 1692. u dolskoj g. 1724. Restović »da spiaggie meridionali di Neresi« (Restevići u Smrki potječu iz Nerežišća). U popisu od g. g. g. P u č e 1 porodica.. Prezime Obilinović nalazi se i u popisu onih. U maticama: g. Pacific! vulgo Restović..1657. Maturelo.' Krstulović alias Perić. i to ili kao Restović ili kao Restoević ili Restojević. gdje se u anatici spominje g. Kuzmin. 42. od goiđ. stojL: Pavičić detto Plamuss. 1657. 1736. Surla. 1710. 1560. Mandinić. Handrak). g. 1772. 1662. U matier nerežiiško j za­ bilježen je R. 1715. g. iz M i r i o v i c a (Dalmatinska Zagora). Porijeklo nepoznato. 1768. 1676. U nerežiškim župskim knjigama: g. koji su primali sol s pučanima god. 1708. 38. 1625. Cvile. 1761. Padvanac. Zoge. te g. Prezime nastalo od Petričić. Sabioncelli. U škripsikoj matici g. odluči. Prema obiteljskim bilješkama imali su 1512. Peće. g. Među pučanima bračke galije god. Sabiuncelo. g. Šabioinzeillo. P e t r đ c i j o' (Petrizio). Oženjen u Nerežišćima god. 1780. 41. Juraj. Porijeklom iz P e l j e š c a . S a b b i o n c e l l o (nadimak: Truta). Samo Marijanović dolazi također u ma­ tici g. 3 porodice. Porodica Marijanović porijeklom je iz Poljica. Krstulović—Perić. . i 1660. Ušijer. 1673*-. Brački konte Loredan g. iz D o n j e g a H u m e a. g. U anagrafi od god. P a v i š đ i e (nadimci: Paner. u Murvici. g. — Porijeklom iz jPoljiica.. god. s napomenom: iz Nerežišća. g. 12 porodica.. Mačić). Godine 1625. a 1788. Pavišić. da treba P. Luger. god. 1714. 1771.40. 1785. 1872. 43. P r e m e r u 1 porodica. Plamus. oženjen u Neirežišćima go& 1905. Tica. i t. R e s t o v i ć (nadimci: Karantanac. Pacifr'ici alias Restović. Kapelan Pavičić neki se put potpisuje i kao> Pavišić. P e r i ć 1 porodica. Stropa. g. 39. 44. iz K n i n a . 1705. 1658. g. d. Porijeklom iz Lož"šća. 1723. Petricio. maticama: g. magistri Pelisganich. 1656. a također i među pučanima bračke galije god. Poćuda.. na pir. 1574. cl. v M a r n . 1780. god. Pavešić. Stephana đe Sa­ bioncello i t.: Giacom© Pelischitanin i Steffano da Sabioncello. 1560. god. d. 1767. Restoević alias Servioa. g. prvi došao na Brač oko god. 1691. i 1788. 1823. 1894. posjed . Pelisgarich. 1625. Petricijo zabilježeni kao> neoriginalni brački plemići. 1691. vjenčan g. 1829. Viška. 25 porodica.. Peitritio. Pelišćanin. U rierežiškiim. U maticama dolazi vrlo često. 1677. Restoević. 1681. 1661. 3 porodice. 1712. zabilježen je Petricijo među pučanima bračke ga­ lije. Vjerojatno1 su porijeklom sa otoka H v a r a . Petritij ft t. mistro Obilinović. 1675. Nicolai de Sabioeello.. Obilinović dolazi u ćispravama na Braču od god. 1660. 35 . Pavičić iz Bola. 1791.

1657. Spomenuta dvostruka prezimena javljaju se u župskim knjigama i drugačije. Stipinović đicti Buckar. 3 porodice iz D r a g o v o d e . 49.. 1658. Stipinović— Maričević. U neireMškim žup•skiim knjigama nalazim ovo prevrne g. i 1797. 1723. 1795.. g. -1772. 1708. A l i e g r i se spominje češće u maticama kao kum od godine 1754. zabilježen je u Pražnicania g. Ž u l j e v i ć (nadimak Prelas) 1 porodica. g. 1695. 1760. (U bobovičkoj matici krštenih češće od g. Marinčević 'iz B o b o ­ vi• š ć a.. g. 1816. ii 1809. 1733. Spo­ minje se u početku matice g. 1781. 1657. dalje Krstulović. 1787.. 1704. O'sim toga ima i drugih dvostrukih prezimena. U dolskim. spominje se kao kum pop Alfieri (a g. i t. 1804. 1775. u Bobovišćima često Marinčević alias Cligo. 1923. Stipinović i u Pastirima g.. 1826. 1718. kao Maričević alias Stipino­ vić. Izumrle ili iseljene porodice 1. 1736. đ.. U Su­ petru se spominje Vranjičić iz jPoljica god. 1794. Ž u v i ć (nadimci: Tribucije. na pr. alias Sapunar). S t i p i n o v i ć (nadimci: Meštre.45. na Bolu g. S t a n i ć 1 porodica. kao Vra­ njičić vulgo Roja god. Teratjerka) 3 porodice. U brač­ kim župskim knjigama. U narežiškim župskim knjigama češće se spominje ovo> prezime od po­ četka god. je bilješka. g.—1825.) Žuvić—Butor. 50. Porijeklom iz poljica. 1679. Oženjen u Nerežišćima god. 1768. * 2.. V r a n j č i ć (nadimak Roje) 8 porodica. naročito kao kum s napomenom: iz Nerež'šća. i 1681.—1775.. (do g. g. 1747. kao Vranjičić g. kao Dragičević alias Stipinović. S o ć o (nadimak: Mijo).) Maninović dicti Žurnata. g. 1808. više puta (1756. porijeklom iz R o g o z n i c e. Piš). Vranjić s napomenom: iz Škripa. Doselio iz S t a r i g r a d a i oženio se u Nerežišćima god. da je Ra­ dovan nazvan Allegretti. samo Maričević. 1697. V r s a j k o 1 porodica. 48. 51. U bolskoj matici 1641. 1705. 1768. 1774. župskim knjigama za­ bilježen je god. 48. 2 porodice.. DoseM iz P r o l o s c a kod Imotskoga. češće Dragičević. 1716. Stipino­ vić alias Mujić. isto g. ponekada s napomenom: iz D r a č e v i c e . g. oko g. na pr. 53. god. 1776. U boboviškoj matici] zabilježen je god. g. Stipinović alias Ma­ ričević. Doselio iz S r i n j l n a i oženio se u Nerežišćima god. S a p u n a r 1 porodica. Alfirević 36 . 1880. Maričević alias Žurnata. 1815. 1678. 1761. 1877. g. g. A l f i r e v i ć se spominje kao kum Alfirević g. S e n j k o v i ć (nadimci: Zečić. 52. 47. kao Vranjić. magi­ stri ŽUVLĆ. Krstulović vulgo Vranjčić. iz L o ž i š ć a . samo Žurnata. Maffiičević) 2 porodice.

s napomenom: iz Nerežišća. 1709. Kao Barberinus god. 1795. Oko god. 1701. do oko 1797. 1589. U jednom dodatku u vezi s brač­ kom galijom u »Schiera di Nobili« g. a kao Bajanović g. B a s s i iz R i j e k e . — Vjerojatno porijeklom iz Poljica. 1655.iz Obreja). 1707. Krstulović vulgo ~ Lozić g. Bučić g. spominje se u Morcima Berković. C a r e vate se spominje u matioaima od g.. 17115. 1662.. Kao kum iz Donjega Humca zabilježen je g. 1657. 1744. d. 1708. a Barković god. kojji su prdimali sol g.11. 1693. a tako' isto i pri regrutaciji za bračku galiju g. B o b u l j i ć spominje se u maticama od g. koji su primali sol g. i 1695. Bučić vulgo Loze g. (ma­ gistri Berković 1715. i dalje. God. 7.—1722. pop Barberi­ nus. kao Bojanović g. kao Barbirić vulgo Kušić god. Barbir i god. na Bolu g. do oko 1793. 1677.. 1681. B e r k o v i ć se spominje od god.. 6. B u č i ć se spominje od g. kao Barbedni g. God. AMirović kao' kum.6 kapelan u Dračevici. 9. 1574. kao' i 13 Cerimića pučana iz Nerežišća u popisu »Galeotti di Neresi« za bračku 37 . 1633.. do oko 1802. Ovo se prezime nalazi u poipisu pučana 1 . 1670. zabilježen je Barbirić 1 . dolazi u Nerežišćima s napomenom: iz Starigrada. koji su primal sol od g. do oko god. 1574. 1795. 1791. 1625. Vjerojatno od Vrsalović . a u fcobovišikoji g. 1632. 1747.3.se prezime nalazi i u popisu7 bračkih plemića g. spominje se D. god.. 1693. 1715.. do oko 1704.. i t.. 1715. s napomenom: iz Nere­ žišea. 1579. do oko 1822. do 1690. Krstulović alias Bučić g.. Barbirić. dolazi Berković a . uglavnom pri kumovanju. i 1723. U sutivanskoj matici kao kum zabilježen Ber­ ković g. Ovo prezime dolazi i u po­ pisu pučana. oko g. 8. na pr.1. i to kao Banjanović od god. 1754. Do­ selili iz B o l a .6 3. 1716.. Dolazi i kao Bučiić sive Marčelić. i 1663. 1671. do 1778. Barbarinus. 1789. spominje se.). 1685. Prezime se nalazi u popisu pu' čiškoga novog stanovništva od g. i 1802.. 1664. 1694.ovo prezi­ me nekoliko puta. 1629. U popisu pučana.Carevića iz G o r . Donjeg Humca. a Barbirić alias Kuščić 1704. Ovo. 1728. do 1805. C e r i n i ć se češće spominje (Vjerojatno i kao Cerenić g.) od g. Bučić vulgo Galiot. kao Barberino god. spominje se u maticama od god. a u Pučišćima g. Sutivana i Supetra) i u popisu vlasnika pašnjaka 2 od g. 1688. 1802. B e n k o v i ć dolazili u matici od god. god. B a j a n o v i ć spominje se često. 1749. U boboškoj matici od početka g. B a r b i r i ć u nerežiškim župskim knjigama spominje se od početka matice. 1574. H u m e a.—1663. 1661. 1657. (na teritoriju Nerežišća.. 5. 4. U bračkim župskim knjigama. 1660. 10.

galiju3. God. 1658. zabilježen je mistro Ceariniić. U boboviškoj matici g. 1715. Cerinić aiiias Bavčević. 12. C v i t a n o v i ć se često spominje od početka matice g. 1657. do kraja starih župskih knjiga. U tim knjigama zabilježen je ponekada,. C. ©dvostrukim prezimenom i s ponekom opaskom, kao na pr. g. 1778. i 1782. Fionitni—Cvifcanović; g. 1790. 'Cvitanović—Bako; g. 1791. i 1794. C. kum iz Obršja, g. 1791. i 1794. Cvitanović—Tarmunitana, g. 1790. Glasinović—Cvitanović. Fiorini dolazi u nerežišfejm. župskim knjigama četiri puta od g. 1780. do 1786. U popisu poljičkoga plemstva 13 o Supetru goid. 1799. zabilježen je Fiorini, koji je, na ime Svitković, samovoljoim velikih poljičkih knezova (postigao plemićku titulu. Cvi­ tanović s napomenom: iz Nerežišća, naročito kao kum, zabilje­ žen je i u drugim bračkim župskim knjigama, kao na pr. u škripskoj matici god. 1773., u prazničkoj g. 1702., 1745., 1760. i 1778. u dofekoj god. 1745., a u sutivanskoj Fiorina god. 1782. iiiz Nerežišća. 13. Č i n č e v i ć se spominje u matici češće od god. 1676. do oko 1790.; Nikola Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1747. u Nerežišćima. 14. F e u r o se spominje u maticama god. 1663. i 1674.; mistro Feuro g. 1658.-; Ferro g. 1666.—1674.; Ferri g. 1667. i 1677.; mag'isiter Fer© god. 1658. Ovo se prezime nalazi u popisu pu­ čana, koji su primali sol g. 1574. 15. G r a s o v i ć se spominje često u župskim, knjigama, i to kao Grasović 1656., 1664., 1673., 1660., 1662., 1703. i t. d.; Grasojević iz K a š t e l a g. 1655.; kao Grasi g. 1673, 1669., 1756, 1766., 1802., 1810. i t. d.; kao magistri Grasi g. 1662. i 1710.; kao mistro Grasović g. 1662.; kao Krasi g. 1672., 1699., 1770., 1788.; od g. 1791. dalje češće se javlja kao Balarin—Grasi. U popisu pučana, koji su primali sol g. 1579., zabilježen je Gra­ sović, a tako isto i u vezii s regrutacijom za bračku galiju 1625.3 god. Grasović (i Grasi g. 1721.) spominje se u boboviškoj ma­ tici g. 1693., 1723. i t. d. :S napomenom: iz Nerežišća, kaoi kum, zabilježen je Grasi u mlinarskoj matici god. 1761., u Dračevici > g. 1808., a u škripskoj matici Grasović g. 1666. U Nerežišćima ise spominje god1. 1676. autorizirani notar Frano Grasi. Cimi! se, da su Grasoviići, odnosno Grasi pripadali među privilegirane porodice. 16. G o i ć >iz P r a z n i c a spominje se prvi put u starim nerežiš'kim župskim knjigama god. 1667. prigodom ženidbe u Nere­ žišćima. Kasnije je zabilježen više puta od god. 1708. do 1793. i to god. 172'3. s napomenom: iz Pražniea. U vezi s regrutacijom za bračku galrju god. 1625. spominju se o Nerežišćima dva n Guića3. U bolskim župskim knjigama zabilježen je g. 1718. jedan - Goić s napomenom: iz Nerežišća. 38

17. G i r a se spominje od god. 1765. do 1803., i to god, 1781. s na­ pomenom: iz B o l a . 18. G r i m a n se često' spominje od g. 1731. do oko> 1807.; zabi­ lježen je g. 1788. pop Griman; od g. 1805. do 1820. javlja se .kao Grimani; nekoliko puta gr (1688., 1696., 1702. iii 1708.) za­ bilježeno' je u.župskim knjigama Žuvić vulgo Griman i (god. 1693.) Žuvić alias Grimanović. Porijeklom i Vdčence (Italija); kasnije iselili-.u Makarsko Primorje 14 . 19. J e r č i ć se spominje 1673., 1689., 1691., 1658. (kao k u m ) ; godine 1675. i 1676. spominje se s napomenom: iz Krajine; god. 1669. kao Jutrinjić alias Jerčić, a g. 1669. i 1679 kao Fiurentinović alias Jerčić; samo Fiairentinović g. 1693., a Fiorentinović g. 1658. i 1663.; god. 1574. ovo se prezime.J. nalazi,u popisu pučana 1 koji su primali sol (na teritoriju Nerežišća, Donjeg Humca, Sutivana i Supetra), ali i u popisu bračkih plemića god. 1657.7; Ostojić 1Q spominje u Nerežišćima g. 1579. dvije ple­ mićke porodice: Šimunović ili Jerčić. U boboviškoj matici od g. 1724. dalje: Krstulović 'alias Jerčić. U pučiškoj matici: god. 1803. Jerčić »detto« Verborić iz Pražnica, a g. 1803. i 1809. Jer­ čić—Centa, također iz Pražnica. Prezime se nalazi u sumartinskom pop'iisu »novog stanovništva« od g. 1747. 20. J u r i č e v i ć se spominje češće od god. 1704. do 1801.; god. 1730. i 1731. magistri) Juričević. U vrijeme kandijskoga rata u Makarskom se primorju spominje Kačić—-Juričević. U supetarskoj se maticii više puta spominje J. od g. 1815.—1821.; u niilnarskoj matici g. 1812.; u idolskoj g. 1732. magistri J.; uvijek s napomenom,; iz Nerežišća. U nerežiškoj knjizi vjenčanih zabilježen je god. 1698. Juričević iz S p 1 i t a, a god. 1730. kao magistri Juričević. 21. J u r j e v i ć se spominje u žuskim knjigama od početka god. 1656. do oko: g. 1714.; god. 1665. zabilježeno je Grgurević alias Jurjević; samo Grgurević 1669., 1679.; god. 1675. spominje se kum Grgurević detto Guja. U bolskoj je maitici zabilježen god. 1631. J. s napomenoni: iz Nerežišća, 22. K r a l j i ć se spominje od g. 1656. do oko 1678. U župskim je knjigama prezime biiježeno kao Cragi (g. 1656., 1658.) i kao Cragli g. 1669. To se prezime nalazi u popisu pučana, koji su primali sol god. 1574. 1 ,! u popisu pučana za'bračku galiju god. 1625. God. 1615. spominje se-u Mini kao pučki prokuratar Kra­ ljić. U bolskim župskim knjigama dolazi K. g. 1641., a u po~ stirskimia Mujić sive Krajić 1750. s napomenom: iz Nerežišća. 23. L a l i n o v i ć se spominje od g. 1661. do oko 1733.; svećenik, ekonom crkve Laliruović oko god. 1788.; god. 1798. i 1799. spo­ minje se Kevešie—Lalinović; god. 1795. Harašić—Lalinović. 39

24. L i n a r d o v i ć se Često spominje od g. 1657. (početak mati­ ce) do oko> g. 1826., it. j do svršetka starih matica; magistri L. od g. 1795. do oko 1826.; god. 1781. zabilježen je Dinardović dicti Čubretović. Prezime Linardović nalazi se ui popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., kao Liuriarđović, a također i u po­ pisu pučana za bračku galiju kao Lunardović god. 1625. U bol­ skim župskim knjigama zabilježen je L. g. 1638. i 1661. s na­ pomenom: iz Nerežišća, a u boboviškoj matici g. 1780. i 1785. kao Lenardović. Čubretović iz Nerežišća zabilježen g. 1750. u boboviškoj matici. 25. M a r a n g u n i ć se spominje u nereziskim župskim knjigamaod početka matice god. 1655. do oko god. 1717. Kasnije, god. 1782., javlja se kao kum s napomenom: iz Milne. Prezime se nalazi u popisu pučana, koji su priimali sol god. 1574., i prigo­ dom regrutacije za bračku galiju god. 1625. Isto je prezime za­ bilježeno i u drugim bračkim župskim knjigama s napomenom: iz Nerežišća, i to god. 1655. u Pražnicasma i g. 1709. u Dolu. Po prazničkoj matici (1604.—1697.) vidi' se, da je i tamo bilo Mairangunića. Možda je prezime Marangunić došlo od prezimena Drivodilić. Ovo se prez:one (Drivo'dilić) nalazi u popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., i u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. 1625. Juraj Drivodilić15 bio je rektor i natpop u Nerežišćima god. 1579. U pučiškoj matici zabilježen je g. 1582. Dravodilić iz Nerežišća. 26. M a r i n o v i ć se spominjie od god. 1655. do oko 1813.; god. 1672. zabilježen je M. iz B o b o v i š ć a ; god. 1804. MariniovićŽurnata; 'god. 1805. i 1806. Marinović drJcti Žurnata; god. 1816. Marinović dictus Žurnata; god. 1795. samo Žurnata; god. 1815. Marinović dictus Griman; god. 1659. žena Marinović iz Omiša; god. 1768. Marinović kum iz Dračevice; među pučanima za bračku galmju god. 1625. nalazi se Ivan Marinović; jedna Marinovićeva iz Bobovišća udaje se za Nerežišćandna god. 1723. U . bolskoj matici god. 1655. zabilježen je Marinović iz Omiša, Go• dine 1672. spominje se Petar Marinović ambasciator Almissae.16 27. M a r o i se spominjie gotovo' od početka matice god. 1660. do oko 1697.; god. 1748. kao Maroinis; Ostojić u svojoj knjizi o povaljiskoj opatiji10 spominje u Nerežišćima jednu plemićku porodicu Marojević god. 1579.; Maroe Dominicus17 bio je sudac god. 1538.; u popisu bračkoga plemstva od god. 1657. nalazi se {norodlica Maroi.7 28. M a r i č e v i ć kao Maričević alias Stipinović spominje se u po­ četku matice god. 1657. Dolazi i kao Stipanović alias Maričević god. 1764.—1803.; god. 1679. samo Maričević, a ii kasnije od god. 1796. u župskim knjigama, te nailazimo na ovo prezime
40

. gotovo do kraja starije matice (god. 1823.); kao StipinovićMaričević od 1658. dalje spominje se pokatkađa do god. 1823., a možda i dalje; ovo se prezime3 nalazi među pučanima bračke galije god. 1625. (Vidi Stipinović). U škripskoj matici dolazi često od god. 1642. do 1692. prezime Maričević. U prazničkoj matici zabilježeno je prezime M. god. 1791. i 1795., a god. 1716. Stipanović alias Maričević s napomenom: iz Nerežišća; Mairinčević redotito u boboviiiškoj matici od početka god. 1693. s na­ dimcima Gligo, Popić i Bulišić. 29. M a n z o n i se spominje prvi put pri udaji god. 1822. s napo­ menom: iz B a k r a . Kasnije dolazi ui matici ovo prezime pri krštenju jednog Manzoinija god. 1825. 30. M i r k o v i ć se spominje u početku matice god. 1656.—1671.; Nigoević seu Mirković god. 1675. Među bjeguncima sa bračke galije spominje god. 1647. Tade Mirković. 3 ). U sutivansklm župskim, knjigama spominje :se Mirkov god. 1727., i god. 1784. Mirković s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Nigoević i Restović). Vjerojatno iz P o 1 j i e a. 31. M i l o v a n i ć se spominje u maticama od god. 1658. do oko - 1718.; god. 1657. Milović; god. 1658., 1660., Milovančić. U bolskoj matici zabilježen je kuim Milovančić god. 1700. iz Nerežišća. Ovo se prezime nalazi u,popisu pučana god. 1574.1 i među pučanima za bračku galiju god. 1625.3 Godine 1615. spominje se Luka Milovanić, »procuratore del popolo« u Nefežišćima.18 32. N a k i ć s napoimenoim: iz Splita, god. 1759.; da je iz S p l i t a , i kasnije se više puta u maticama napominje; iz »Suburbio« — •Split 1781.; maglister Nakić: god. 1761.—1791. Ovo je prezime bilježena do oko g. 1821., dakle do kraja starije matice. Godine 1775. spominje se Nakić alias Boljić (Boglich); samo Boljić god. 1664. i 1779.; Nakić alias Bioglić iz Splita god. 1758. — Godine ,1760. Roglić kao: »cancelarius episcop«. U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Nakić god. 1822. iz Nerežišća. 33. P a v u n o v i ć kao Pavan »famulus comitis« god. 1765. Kao Paunović spominje se često od god. 1757. do oko 1796.; kao Parunović nekoliko puta od god. 1754. do 1761.; kao Pavunović od god. 1765. do, oko 1769.; Frielli nobilis Pavan god. 1738, U dolskoj maiticiii zabilježen je god. 1775. "Parunov iz Nerežišća. U sutivanskoj matici zabilježen je god. 1676. Paunović »di mistro Zuanne eingano« iz Stona. Godine 1752. u Supetru je zabilježen Pavunović iz K o r č u l e . 34. R a d i č i ć u Dračeviiei god. 1777. i 1816.; iz Bola god. 1779.-i 1781.; magistri Radičić 1704. i 1723.; Radineie god. 1700., 1715., 1768.; rui popisu novog stanovništva od god. 1747. zabilježen je u Nerežišćitma Gregorio Radičić.6 .41

35. R a d m i l i ć se spominje u nerežiškim župskim knjigama od početka matice god. 1655. do oko 1677.; među napomenama god. 1662. dolazi R. kao kum iz Milne; oko god. 1667. zabilježen je pop Radunilie. Kao Radmili spominje se kasnije, od god. 1699. do oko 1801., a oko god. 1712. do 1723. magilstri Radmili. Među pučanima, koji su primali sol god. 1574.1, i u popisu regrutacije za bračku galiju god. 1625. nalazi se i prezime Radmilić.3 U nekim bračkim župskim knjigama kao kum, s napomenom: iz Nerežišća, dolazi ponekada, ovo prezime (Radmilić), na pr. na Bolu god. 1623. i u Sutivanu god. 1709. '36. R o t u n d i ć od početka nerežiške matice krštenih god. 1656. kao Retundić; tako i 1662.; inače cd. god. 1657. dalje vrio. se često spominje Rotundić do oko god. 1816.; god. 1656. Retundo, 37. S i m. i ć se spominje nekoliko puta iod god. 1765. do 1802. — Pori jeklona iz B o 1 a. •38. S v e t i n č i: ć često, gotovo od početka matice god. 1674 do 1807.; god. 1672., 1674., 1670. 1680. kao Svetomović;, god. 1722., 1802. kao Sfetinčić; god. 1823. dolazi kao. kum Svetinčić iz Su­ petra; god. 1737. »que provenuit« Svetinović. U nerežiškoj. ma­ stici god. 1671. zabilježen je Svetinović »filius spurius Simonetti«. U sutivanskoj se matici spominje S. god1. 1788. i 1812. s napo­ menom: iz Nerežišća. Svetinovića te bilo i m Dolu, gdje su zabi­ lježeni od god. 1691. do 1722, a god. 1704, i 1719. kao Sukelić alias Svetinović. U Pražnicama je Svetinović zabilježen u početku matice god. 1593. -39. S t i p i č i ć se spominje nekoliko pulta od god. 1734/ do oko 1806. 40. S t i p a n o v i ć počevši od god. 1660. u župskim knjigama dalje više puta do oko god. 1812.; god. 1664. spominje se kum Stipanić iz Omiša; god. 1764. i 824. Stipanović alias Maričević; to se prezime nalazi u popisu pučaaia (Nerežišća, Donji Hraiac, Supetar, Sutivan) god. 1574. U prazničkoj matici spominje se god. 1716. Stipanović alias Maričević; u bolskoj; god. 1733. Stipanović; u prazničkoj St. god. 1725.; uvijek s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Stipinović!) 41. S k a r n i o (dolazi i kao Skameo) od 1737. (doktor S. god. 1762, 1782. i t. d.) do oko god. 1809. Neki su kumovi Skameo, s napomenom: rjz Milne, na pr. god. 1805., 1820., 1821., 1825., a neki iz Splita, kao god. 1814., 1819., 1824.; Skarnio se spominje god. 1693. i 1768. U bolskoj matici zabilježen j,e god. 1720. Skairnić, god. 1813. Skarneo iz Supetra, a u Sutivanu god. 1793. i 1800. ;s napomenom: iz Nerež'šća. 42. š a .T i ć se god. 1764. kao kum. spominje u župskim, knjigama, a kasnije češće u matici cd god. 1766. do oko 1773.; god'. 1786. dolazi kao Zoranović- Šarić, a zatim samo Zoranović god. 1813.,
42

43.

44.

45.

46.

47.

1814., 1816. U popisu novog stanovništva od god. 1747.-na Bolu Jeronim »Šlarić, a u Sumartrinu kao braća Staniš:ć 'alias Šare 6 ; li povaljskoj matici Šarić je iz Slimena, a u bolskoj g. 1703. »da Perra Ferma(. T e r z i ć od god. 1763. do oko god. 1790.; zatim 'god. 1796., 1826. Terzia; god. 1799., 1801. i 1803. Terzi. U Sumartinu je zabilježen T. god. 1675. s napomenom: iz Zagvozda. U prazničkoj se matici spominje god. i860. Terzić s napomenom: iz Nerežišća. U r s i ć se spominje prvi put IUI nerežiškim, 'župskima, knjigama . pri udaji dviju ženskih Ursić iz Gornjega Brača god. 1672. Ka­ snije, god. 1700. zabilježen je Dragičević alias Ursić,' a nekoliko godina zatim, od god. 1764. do oko god. 1820., dolazi to prezime više puta u župskim knjigama. U selčanskom popisu novog sta­ novništva od god. 1747. nalaze se braća Ursić.6 V l a s t e l i n o v i ć s napomenom iz B l a c a , g. 1762., a iz Dračevlufke (Murvice) god. 1791.; VTastelić g. 1760. (kum), a tako isto kao kum i Vlasteličić g. 1762. i 1766. Možda amo ide i Vulastiinović sive Bukva g. 1709. i 1716. U sutivamskoj matici zabilježen je V. g. 1769., 1780. i 1782.; a g. 1781. Vlastelinović seu. Bukva, uvijek ,s napomenom: iz Nerežišća. U nerežrškim župskim knjigama samo Bukva g. 1702., 1704., 1705. i 1712. U popisu novog stanovništva dobjeglog na Brač poslije god. 1645. zabilježen je u Nerežišćima Luka Vlastelinović.6 U bolboškoj maticji g. 1785.: Vlastelinović iz Nerežišća »domicilium« Sutivan. Ž i v i ć od početka matice god., 1650. dalje ido oko g. 1685.; kapelan Živić u Dračevici oko god. 1765.; Živić alias Grimanović g. 1693. do oko g. 1696.; Živić vulgo Grtiman g. 1688. do oko g. 1704.; Živić alias Pekaoović g. 1672. i 1679.; Griman god. 1731., i Živić alias Selčanović g. 1658.; Živić atfias Kenjac g. 1669.; Ži­ vić vuigo Vuk ig. 1684. U papism pučana od god. 1574. (na teritorliju Nerežišća, Donji Humac, Supetar, Sutivan) dolazi i pre­ zime Živić1, a tako isto i među pučanima 3 bračke galije g. 1625. (»Galeotti di Neresi«). _ . _ Ž u v e t i ć spominje se prije početka matice • u početku matice kao Zuv^teo 1656., 1659. (kum).
LITERATURA I BILJEŠKE:

Popis se nalazi kod I. Babica na Bolu, a u prijepisu kod dra. M/ B. Vrsalovića, koji je umro 31. siječnja 1938., a svoje arhivalije ostavio Jugosla­ venskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 2 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli-Vitturi u Kaštel-Lukšiću. Na hrptu knjige piše: »Brazza-Dućali e Terminazioni etc. Manoscritto«. U ovoj ru­ kopisnoj knjizi uvezano je i 5 štampanih strana. Zatim slijede rukopisne strane istoga formata, 2 0 x 1 5 om. Svi su listovi redovito numerirani, od 1 do 250, osim 90 i 171, koji — prema sadržaju stvarno ne fale — i strane 148, koja je dva puta redom numerirana. P r e m a tome, ova knjiga ima 498 rukopisnih strana.

1

43

. Nicolo Nostro Procurator sotto suo. Nalazi se u Arheološkom muzeju u Splitu. p. list 21. koja su spa­ dala pod Nerežišća. unitarhente . (Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. dva mjesta poznija je ruka napisala: Zuppaneo eređe Mladineo. 4 Mladineo. et altri decreti. Giovanni Antonio Balbi Sig. Mate-Bakoviić. koji je tada planuo i koji se vodio također i uzduž naše obale. Juraj Buljević. non saper lui scrivere et tanto affermamo et sigigliamo col nostro sigilo della Nostra Comunita. . 99). te dok se oni budu borili protiv Turaka. s. Racolti per me Georgio Mladineo qu. knez Ivan Nenadić iz Makarske. hajdučija i ubistva trajala su u Krajini kroz cijelo vrijeme kandijskoga rata. Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije«. et atti concernenti la Carrica medesima. da se pokloni i da isposluje privilegije. G a) Popis kod I. to«. 1647. Antonio. Popis veslača u knjizi za Nerežišća. Paulo Cavotorta Sopraproveditor de Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premettemo di giurar fedelta con promissione reciproca di mantenersi. knez Pavao Kovačević iz Kotišine . 5 Podaci uglavnom po nerežiškim župskim knjigama. naročito u Makarskom primorju.. . ali i po drugim knjigama župskoga arhiva (na pr. 127). Giacomo Cerineo qu. L'anno 1643... Podgoru. — Knjiga zaprema 103 lista. b) U travnju god. God.3 Georgio Mladineo: »Libro primo di diverse Ducali e Terminazione intornol'Armamento della Gallea della Brazsza. a trajao je do god. Taj se otok zove još i Kandija. (G. mo et Eccel. i to s dokumentima do 1648. nalazi se na listu 11—14. ed Ecc. Ivan Baiković. Antonio. knez Mihovil Kačić iz Lazacanja. odnosno 206 strana sadržaja. ali da se time ne ošteti ni država ni komuna. Juraj Beroš. Jadranska straža. e Privilegi infrascritti. 1646. mo Antonio Barbaro.. Dorotich mio Colega. 1645. Simon. Babica na Bolu. da omogući naseljenje njiho­ vim porodicama na otoke i da im se dodijele zemljišta. Pod vodstvom biskupa P e t r a Kačića ode deputa­ cija 'U Veneciju. knez Juraj Kačić iz Baćine. Nikola Ninčević. što očito znači. knjigama vjenčanih i umrlih). Kao po­ sljedica toga ratovanja nastalo je veliko komešanje stanovništva. 1934. zapališe Makarsku. Rolo delle novi famiglie del Primorie di Macarsca ricoverate sopra l'isola Brazza il quale e stato mandato a Venezia all'Ill. Igranei Drašnice. da je rukopis svojedobno . koja će privesti kulturi. Turci su provaljivali i pljačkali Pri­ morje.. koja se počinje g. sig. str. s. i to u prvom redu po knjizi krštenih. a 1663.. Hvar i Korčulu.«). Juraj' Kardičić. s. lo Zorzi Ivulich Giudice di Novi Habitanti dell'Isola Brazza Privileggiati ha scritto il sudetto Rolo mano propria et mi sottoscrivo p. Juraj Barkulić. . do deU'Ecc. U Makarskoj su god. Zatražiše privilegije. Obostrana četovanja. Tadija Buljević. pa se rat. soprac. Split. Duke. Babica na Bolu: » . nome e t . . con un Rolo della stessa nel tempo del Soprocomitato qu. Venecija naloži Foscolu g. e Pri­ morie. e Craina rendersi alia divozione. knez Marko Serđarović iz Končice i pop don Marko Kađić iz Končice. župa. Co: — U toma se popisu spominju u Nerežišćiana ovi novi stanovnici: braća Beroš pok. i bježanje na otoke. knez Marko Stenzović iz Rogoznice. Međutim se u Krajini razvila borba. Andrija Radičić. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. ed ubbidienza della Serenissima Republica di Venezia. tursko brodovlje krene prema Kreti. knez Nikola Vešković iz Podaca. knez Juraj Baranović iz Makra. str. knez Ivan Bartulović iz Lazacanja. condizioni. Ponudu i uvjete potpisali su: knez Mate Pavlović iž Makarske. Grga Radičić i Luka Vlastelinović. 1648. kakve su uživali Paštrovići. ibid. . 1669.naslijedio Zuppaneo (županić) od obitelji Mla­ dineo. a sigurno i za mjesta. 44 . predstav­ nici Krajine odlučili prijeći pod vlast Venecije. knez Ivan Kačić iz Makarske.. mo Sig. Mihovil Buljević. 1655. Tučepe. e conservarsi li patti. Fu legalizzato sotto Regim. kapetana Mate. nazivlje obično kandijskim ratom.knez Juraj Marković iz Kotišine. 1938. da se dopusti njihovoj djeci i ženama prijelaz na Brač. (Libro a štampa kod g. braća Baković pok. Kotišinu. Split. Adi 16 Gennaro 1747.. Intendendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Macarsca.. . Na. a nešto i po knjigama drugih bračkih crkv.

1934. 99). Soljančić. Kavanjin: »Bogatstvo i ubožtvo«. Osim toga u različnim mjestima Brača: Prvinić-Kragujević. ibid. čikarelović overo Ciccarelli. Nigoević. «• Starine. a pridolazili su sve noviji bjegunci sa dal­ matinskoga kopna. Zuanić.—257. U borbi za svoje privilegije sa starincima uspi­ jevali su kod mletačke vlasti. Coikrić. str. 256. Glavinić. § A. estinta Giovannizij alias Ivanissević. Split. u Dračevici Marković-šimunić (šimunović) i Senković-Sirčić (Svirčić). Franulić o Stranulić. Jugosl. str. Pavich-Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. Nisetei alias Nižetić. !0 Ivan Ostojić: »Benediktinska opatija u Povljima na Braču«. Nigojevčić. che godono et hanno goduto sempre il privilegio dela Nofoilita Originaria: Anđrels alias Andrijević. Kubrijanović-Buje- 45 . lako su se doseljenici i dalje njih držali i za njih se borili sve do propasti Republike. Tommasei. 1861.. pa i za vrijeme prve austrijske vladavine. što doseljenici nisu" htjeli da snose nikakvih tereta ni da plaćaju daće. u Splitskoj Arnočić-Filipović i Mišetić. starih Primoraca. Na primjerku Ciccarelliejve knjige u Arheolo­ škom muzeju u Splitu crnilom je ispravljeno Arnarić u Arnerić.. estinta Mikšić. 1757. U ispravama se ovi doseljenici nekada nazivaju Primorcima. Nikolić ovvero Marušić. u Postirima Novaković-Permić. j . str. Dctminis alias Gospodnetić. estinta Simić alias Batković. XXXIV. Bresković. Berković. Sarajevo. gdje ih je bilo manje. Međutim. Ciccarelli. novi stanovnici. Benković. estinta Pinesić. jer je dosta njih porijeklom iz Imotskog kađiluika i dalje iz Herce­ govine. ibid. Antičević. Ivanisevic. 1714. »segue una famiglia ch'e stata aggregata dal Consiglio«: Vusj alias Vužić. u Glasniku Ze­ maljskog muzeja. U mjestima. koje nisu prije bile izjedna­ čene s bračkim plemićima i primljene u vijeće): u Supetru Ugrinović. Baloević. 9 I. Lukšić. rje­ šenje. Antonijević. Zuvetei alias žuvetić.. Nadali. Marijanović alias Tomasović. akadem. Puljizić. Capković. generalni providur Dalmacije Alvise Mocenigo. estinta Covgliahei. 1903. Petrinović. Njihove je privilegije po­ tvrdio god. estinta Maroi. Zuppanei alias županić. 1799. Zagreb. Slovinić. u Pučišćima Kovačić. estinta Bokanić. zn. Kuščić o Mihačić. Lukinović. Cvitanić. Krepić. 7 A. u Mircima Termić-Vladišević (Vladislavić). dok nisu Francuzi ukinuli i plemstvo i privilegirane staleže. i umj.. str. ščapanovič alias Scipioni.Ovi doseljenici s posebnim privilegijima nazivaju se u ispravama nuovi abitanti. t. Većem broju novoga bračkog stanovništva Makarsko je primorje bilo samo jedna etapa njihova kretanja. i« a) A. a dodani su Hranoević i Stipetić. generalni providur Dalmacije Emo donio je god. Pobilježene su poljičke plemićke porodice na Braču g. (Vjerojatno samo one. 84. . tako da se danas ničim ne razaznaje. Na istom su dokumentu dodane. 150. Koljatić. Zagreb. Grguričić. U rat su odla­ zili na poziv vlasti pod svojim kapetanom i činili su posebno tijelo. u Povljima Dražinović-Božić. (Novak ibid. dok ih je trebala u ratovima. Kranković.. god. zabo­ ravljaju nekadanje povlastice... str. ali kad je t a potreba prošla. Arnarić. to više. 255—256: »Seguono li nomi delle famiglie de Nobili Originari dell'Isola della Brazza. Rajić.. Mladinei alias Mladinić. 62. Grubišić. ibid. Martinis. Macalić. Klinsić. koja je bila pridružena. Barkovć. 12 Andrea Ciccarelli. Matulić.. Ivellj alias Andrijević. Dobrogostić. Jakšić. Tomić. Ciccarelli. estinta Dujmović. Baturić. Stipičić. ni da rade javne poslove. ali od francuske ere. s t r . Jerčić.. premda je među njima bilo. Filippis. što nije uvijek točno.. ona im oduzima mnoge povlastice. Gutunić. koji su stari a koji novi stanovnici Brača. rano isu se počeli stapati s a sta­ rincima. Stranulić u Hranulić i Batković u Baturić. alias Baloi. Zatim slijedi obitelj. Stari su ih Bračani obično zvali dogonima i nisu ih rado gledali. str. Bertičević. 453—455. estinta Broda alias Prodi ć. koje je potvrdio senat. 1913. 442. »si aggiungono«. estinta Lasanei alias Lazanić. 1702. da se unaprijed među »nove stanovnike« ne će primati nikakve nove porodice. pošto su njihovi privilegiji bili veliki. izjednačeni u svomu s ostalim Bračanima. Katić.Matijašić i Lozić.

nović, Beljić-Perončić, Alfirović i Krišković-Beović. Od porodica, koje su imale »značaj i biljeg« poljičkih plemića, spominju se Dujmovići u Supetru. Od po­ rodica, koje su samovoljom velikih knezova postigle plemićku titulu: Fiorinl u Supetru, i to na ime Svitković. b) Pad Bosne u turske ruke uslijedi god. 1463., pad Blagaja g. 1465., pad Hercegovine god. 1481. Na t a j su način Turci došli u susjedstvo Makarskoj Krajini, Poljicima i Klisu, pa su, stanovnici tih krajeva, bojeći se prijeteće opasnosti, u početku pojedinačno, počeli seliti na otoke, koji se nalaze pred Splitom i Trogirom. Tako god. 1477. sele na Brač braća Ivanovići iz Podgore. Godine 1499. bosanski Skenđer-paša provaljuje i zauzima Krajinu, pa zbog toga narod bježi u većem broju na otoke. Poljički bjegunci učestaše 1530., 1537., 1570., 1596. za borbe kod Klisa. Tom je prigodom došlo na Brač i nešto sta­ novnika, iz kaštelanskoga »Velikog polja«. (M. Perojević: »Postanak Kaštela«, Sarajevo, 1934., izd. »Bihać«, Split, str. 33). — I. Pivčević: Povijest Poljiea, Split 1921., str. 61—68; 72—73. — , A . Jutronić: »Bračka naselja i podrijetlo njegovog stanovništva«. Brački zbornik br. 1, Split, str. 11. Gođne 1570. plane t. zv. ciparski rat, jer su Turci nastojali oteti Veneciji Cipar. Sandžak u Klisu spremi se da napadne mletački Split, Poljičanin Marijanović javi to u Split, te Splićani s Poljičanima odbiše Turke. Pošto su Poljiea potpadala pod tursku vlast, Turci se počeše svetiti Poljičanima. Stoga se PbIjičani .kojima su zapovijedali. Marjanović, Jelić i Antonović, isele iz Naklica, Zakučca, Trese, Osića i Cvrčića. Molbu Poljičana potpisali su: Janko Marja­ nović, Petar Jelić, Ivan Zvanić, Ivan Nikolić, Jure Antunović, Nikola Antunović i Marijan Marjanović. Kao zaslužni »pri ovoj radnji« spominju se don Marko Spudičević i don Petar Ligutić, te knezovi Ivan Jurjević i Pavao Jurišić. Tad se iselilo ispred turske osvete 350 poljičkih porodica. Venecija dopusti Poljiča­ nima, da se mogu trajno naselit iu Omišu, u Splitu, na Braču ili gdje im se svidi, dade im traženu pripomoć i nadali vođe: oslobodi ih od daća i obeća, da će biti nakon pet godina plemići izjednačeni s plemićima, a pučani-s puča­ nima u mjestu doseljenja. (Alfons Pavić pl. Pfaunethal: »Prinosi povijesti Polji­ ea«, separat iz Glasnika Zemaljskog muzeja za Bosnu i eHrcegovinu«, Sarajevo, 1903., str. 248—249). — Prema izvještaju biskupa veronskoga Valiera u Su­ petru je 1579. bio pop Petar Ligusić (» . . . celebrat Missam Illyrico sermone Prbr. Petrus Ligusich de Poizza homo annorum 35, ignarus omnimo idiomatis et eharaceris latini, sed in Eccl. ca doctrina non rudis, et optimae vitae«, Croatia sacra, br. 5, Zagreb, 1933., str. 71). Godine 1574. naseljuje Venecija oko 40 poljičkih porodica na Braču. (»Diversi publici decreti, terminationi, privilegi et indulti«. Udine, 1656.., str. 104-105). Tom prigodom bi vjerojatno osnovano Novo selo. Proučavajući postojeće stare matice bračkih župa, često se susrećemo s Poljičanima, koji su dolazili na Brač bilo u grupama bilo pojedinačno, sve do najnovijih vremena. Ako pak uspore­ dimo prezimena poljičkoga plemstva s izumrlim, iseljenim ilii sadanjim poro­ dičnim prezimenima bračkoga stanovništva, doći ćemo do zaključka, da su mnogi poljičkoga porijekla bilo od bosanske gospode ili od Ugričića. Inače ne znamo točno, koje su starije bračke porodice poljičkoga porijekla, jer nemamo starih matica. Poljičani su se naselili u stara naselja u unutrašnjosti otoka, ali još više u nova primorska sela, što je uvelike doprinijelo bržem razvoju tih naselja. Pošto su mnogi bili izjednačeni sa starincima, lasno su se izmiješali i asimili­ rali s Bračanima u unutrašnjosti, i s Bračanima, koji su se spuštali k moru. Osim poljičkih plemićkih porodica iz Pavićeva popisa, može se i za neke druge bračke porodice utvrditi ili pretpostaviti ,da su se doselile iz Poljiea prije dolaska t. zv. novog stanovništva, t. j . g. 1645., i to: 1. Iz popisa pučana, koji su primali sol g. 1574.: Dujimović, Goić, Vođanović i Margitic, te veći broj prezimena Poljican n a teritoriju Nerežišća, Suitlivana, Donjeg Humca i Superta; 2. iz bračkih dokumenata : oko g. 1622.—1636. župnik u Sutivanu Ivan Pavić i obitelj Nadali (Božičević); 3. u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku

46

galiju g. 1625.: Garofolić, Sirotković, Dragičević, Domjanovi'ć, Radičić, Banić r Šintić, Rađoević, Mandušić, Novaković (u Bolu: »iz Poljica«), Banović (TarasićBan-Radić), te u Sutivanu Jakov Poljican i Ivan pokojnog Petra Poljicana; 4. prema tradiciji, i s obzirom na najstarije mjesne matice za prvih 20 godina: na Bolu šcapanović (Scipionit-7-Cvitanović—Zelanović) g. 1603., Borovinčić god. 1616., Petričević g. 1613.; u Pražnicama: Lučić g. 1590., Vučić g. 1591., Jurinović g. 1592., Tomašević alias Marijanović g. 1600., Kovačić g. 1600., Sujić g. 1600.; u Pučišćima: Marijanović g. 1576.; u škripu: Martić g. 1635.; u Postiriima: -šišić (»iz Duća«) g. 1595., Novaković g. 1585., Mišetić g. 1585., Ivani­ sevic g. 1585., Sudijić g. 1588., Jurjević g. 1590., Petricius (Petričić) g. 1592., Jurinović (»iz Duća«) g. 1600., Garđatović (»iz Poljica«) g. 1594.; u Sutivanu: Baović g. 1623., Bašić g. 1626., Grubišić g. 1626., Sirotković g. 1626., Božić g. 1629., Tuđorović g. 1627., Bartičević g. 1627., Targić g. 1634., Petričević g. 1635., Jurinović g. 1624.; u Gornjem Humcu: šcapanović g. 1567. i Marija­ nović 1635. g. ; 5. na osnovu prezimena po porijeklu u matičnim knjigama Brača: u Pučišćima: Bariša »da Poglica« g. 1596. i Marko Poljican g. 1603., a u Sutivanu Poljican g. 1644.; 6. prema mjesnoj ili obiteljskoj tradiciji ili si.: Spudičević (Pastire,-.g. 1617.), Bezimalinović (Novo selo i Gornji Huimac g. 1625.), Poljicanović (Sutivan g. 1635.) i Antonijević (Novo selo od Antunović ? ) ; 7. u spisima se spominju više puta »Useochi di poglice«. U rukopisnoj knjizi: »Brazza, Ducali, Terminationi« (vlasništvo obitelji Michieli-Viitturi) str. 128 stiče Trifun de Prods, da je g. 1547. doselilo na Brač 40 kuća uskoka. To. se isto veli i u »Diversi publici decreti privilegi et indulti« (Udine, 1656., str. 104—105). V. A. Duišin: »Zbornik plemstva« I. Zagreb, 1938., str. 293. Croatia sacra, ibid., str. 77. 16 A. Ciccarelli, ibid., str. 453, 457, 4*58. " A. Ciccarelli, ibid., str. 179 (1538). is A. Ciccarelli, ibid., str. 339.
15 14

PASTIRSKI STAN LIRICA 1 Jedna porodica J e r k o v i ć, koja se zimi ©pušta u Snurku. Ima oko 300 glava svoje i tuđe stoke. Porijeklom iz S ni r k e; vjerojatno sa otoka Hvara.
LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Okupator je opljačkao stan i odnio mnogo ovaca.

PASTIRSKI STAN POŽEŽENIK Jedna porodica J a n k o v i ć (nadimak Mihoj) od 6 članova. Po pričanju, porijeklom sa dalmatinskog kopna. U početku pastirčobanin iz Nerežišea bez stalna naselja, a i&anas dobar pastirski stan. Napasuje oko 350 glava vunača (ovce), te nešto konja i kobila. Pre­ zime Janković spominje ,se n nerežiškim župskim, knjigama od po­ n četka stare matice (god. 1656.), a Mihojev god. 1657. 47

MURVICA Nailazi se na južnim gorskim obroncima oko 1 sat hoda zapadno od Bola, i to u bllizini napuštenih pustinjaekih manastira (eremitaža) Dračevluke i Dutića. Iznad Mjurvica nalaze se još dvije napuštene eremitaže, Silvio i Stipančić. U blizini gornjih eremitaža pećina je s fantastičnim životinjskim lisklesanim reljefima. Crkva za Murvicu (dušobrižnička stanica, koju odnedavno vode bolski dominikanci) nalazi se u bivšoj eremlitaži Dračevluci, a to> je 10 minuta istočnije od Murvice. Po V. Lagiui,1 Dračevluka je osno­ vana g. 1512., Stipančić g. 1416., Duitić g. 1512., Silvio g. 1497. Na crkVici pieokara Stipančić ukliesana je godina 1477. Ovi su manastiri imali dosta zemlje, koju su dali osnivači ili kasniji darovatelji. Tako se zna, ,đa je god. 1540. manastiru Stipančiću načinio darovnicu Stje­ pan Jurinlković »od gornji ispila na lug Dubovoga Dolca«. Posljednje dvije picokare nedavno su preseljene u jedan ženski manastir u Su­ petar, a nove se ne primaju. Sva četirti navedena manastira poznata su na Braču pod zajedničkim imenom Pustinje. Muški manastir Dračevlukii osnovali su, prema bili ješkama, Poljičani Tdma i Luka, koji su. se, prodavši sve svoje imanje, nastanili u predjelu zvanom Dragonjdina Špilja, a tek kasnije mu nadjenuše ime Dračevluka, po nedalekoj morskoj uvali. Muški manastir Silvio osnovali su Pavao i Gregorij Silvio (Dubravčić?). Zadnji je »pustinjak« umro god. 1840., te su posjedi pri­ druženi Dračevluci. U neirežiškoj anagrafi od god. 1787. manastir je zabilježen kao^ SiUvio alias Dubravčić. Ženski manastir Dutić nalazi se nedaleko od manastira Drače­ vluke. Dutić je kako< neki misle, osnovan od Poljičana Bobelića, ali, po Lagu, vjerojatno od Splićanina Kapitanei, t e su njegova sestra i nećakinja prve u nj doselile. To potvrđuje i Valijerov izvještaj god. 1579.2 Ženski manastir Stipančić nalazi se u blizinii manastira SiiLvia. U Valierovu izvještajtui god". 1579. spominju se u vezi s pustinjačkiim manastirima ova imena: Senior nominata Justina Spalatensiis septuagenaria caeberes regit, Prbr. Joannes Crassovichia, Prbro Mairino de Capitaneis, Senior vocaitur soror Victoria Aidrievichia«, te ». . . Abhinc 120 annos loca haec onmia condidit Prbr. Georgius Dubravich Eremita, et ea moriens testamento suo ireliquit ipsis Pizzocheris.. .«, »Senior caeteras regens est Thomasina Juricouvich annorum 65, Stephans Juricouvich fratre dictae Thomasinae«. 3 Muirvica se prvi put spominje god.. 1286.,4 jer je u tom predjelu bračko plemlićko vijeće dodijelilo neke zemlje zajedničkom bračkohvarskom knezu (comes, rektor).
48

Pozanati svećenici upravliitelji u DraeevlucJi i SEviju 1. Žuljević god. 1662., 2. Rogarić god. 1665., 3. Dagelić god. 1685,. 4. Bolbetić god, 1699., 5. Kardilčić god. 1712., 6. Kuvačić god. 1744., 7. Uvanović god. 1761., 8. Sičić god. 1763., 9. Jeneralić (u Silviju) god. 1793., 10. Kuvačić god. 1763., 11. Kuvačić god. 1764., 12. Stipulinović god. 1782., 13. Radovčić dijak god. 1802., 14. Radovčfiić god. 1812., 15. Sičić god. 1814., 16. Katušić god. 1816., 17. Sičić god. 1816., 18. Sičlić god. 1821., 19. Grubišić god. 1823., 20. Uvanović god. 1823., 21. Grubišić god. 1824., 22. Radovčić god. 1833., 23. Pavišić god. 1846., 24^ Radovčić god. 1864., 25. Radovčić god. 1866. Svi su porijeklom iz Poljica. Morvica god. 1841.5 U Murvici je bilo god. 1841. isvega 16 porodica a ukupno 86 stanovmika, zajedno © Planicom i manastirom. Iste godine 1841. selo je Murvica brojilo 11 kuća, i to: 1 kuća Fertilio, 1 kuća za sve Bakoviće, 1 za porodicu Ante Glasinovića, 1 manja kuća za sve Barhanoviće, 1 ma kat za sve jPavišiće, 1 za tri porodice: Kuzmatnić, Žuljević-Sleško i Kuščević-Dlijanac, 1 kuća za porodicu Šimuma Šćapanovića, 1 kuća Nikole Kraljevića i žene mu Vice Šćapanović-SeikuloviLĆ (sada kiuća porodice Martić), 1 kuća Mićelina ŠćapanovUća-Sekulovića, 1 Doininka iŠIćapanovića-Sekulovića i 1 Vicka Šćapanovića~Sekulovića. Stanovnici pusttiinjačkih manastira u bračkim župskim knjigama XVII. vijek

U S u t i v a n u se spominju: god. 1654. reverendia Deandreis, god. 1655. reverenda Kačić, god. 1680. Alfirević; na B o l u god. 1612. monacalis, Fiiipis; u N e r e ž i š ć i m a: pop Bobetić god. 1695., picokara Dominika god. 1662. XVIII. vijek

U N e r e ž i š ć i m a iz Dračevluke: pop Kuvačić god. 1731., Kuhačić 'god. 1749., Vfestelicic god. 1749., pop Sičić god. 1788., pop Grubišić god. 1790., pop Katlufšić god. 1791., VLastelica god. 1791., Uvanović god. 1797.; u B o b o v i š ć i m a : Nilkolić god. 1716.; u P r a ž n i c a m a : Vuković god. 1719., pop Stipulinović god. 1760., Radovčić god, 1768., 1782., 1785., klerik Uvanoviić god. 1783., Maneničić god. 1785., pop Katušić god. 1787., 1788. i 1796., pop Uvanović češće od god. 1789. do kraja XVHI. v.; u; S u m a r t i n u: svora Radatović god. 1777.
^Zbornik za narodni život i običaje 4

49

Sadanj© porodice 1. B a k o v i ć (nadimci: Ajunt, Bambo) 12 porodica. Prezime se nalazi, u popisu nerežiškog stanovništva 6 od god. 1747. Prema tradiciji, doselili u Murvicu oko god. 1650. 2. B a i r h a n o v i ć (nadimci: Baćulin, Bamlbo) 5 porodica. U pučiškoj matici zabilježen je god. 1799. Barhanović rečeni Bakulin iz Bofla. Prezime se spominje u popisu ibolsikih pučana, koji su primali sol god. 1574. 3. G l a s i n o v i c 3 porodice. Doseljeni-iz Nerežišća god. 1820., a porijeklom iz S p l i t a . 4. K u š č e v i ć (nadimak: Dijianac) 1 porodica. Doselio se Jure iz Obršja i oženio god. 1862. Vjerojatno porijeklo sa kopnene Dalmacije., 5. P a p i ć 6 porodica. Doselio iz Supetra i oženio se god. 1863. Porijeklom iz D r a š n i c a . 6. P a v i š i ć 5 porodica. Doselili iz N e r e ž i š ć a god. 1802. 7. Š ć a p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 5 porodica. Doselili iz G o r n j e g a H u m c a oko god. 1690. • 8. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 8 porodica. Doselili iz D o l c a (Polj'ica) goid. 1818. . Izumrle ili iseljene porodice iz Murvice U drugoj polovici XIX. v. i u XX. v. izujmrle su ili' se iselile ove porodiice: Kuzmanić, Leksić (doselio se Ivan i oženio se god. 1882. iz Donjeg Doca u Poljicama), Martić (doselio se Ivan iz Zvečanja i oženio god. 1846. i Radovčić (doselio se Ivan iz Srinjana u Poljicima i oženio se god. 1875. U Americi ima 88 murviičkih iseljenika.
LITERATURA I BILJEŠKE: - '-1 V. Lago: »Memorie sulla Dalmazia«, II. Venezia, 1870., .str. 270—271. 2 Croatia sacra, ibid., str. 80: »Hujus loci auctor fuit Prbr. Marinus de Capitaneis sacerdos Spalatensis.« 3 »Croatia sacra«, ibid., str. 80, 81, 82. 4 A. Ciccarelli, ibid., str. 56 i 86: »Die 12. Augusti 1286. Potestas Pharae sit et Potestas Bracias cum assegnatrone facta a Communitate Braciensi procentus territorii Boli et Murvizza'e, qui debeat tenere in Bracia unum Vicarium. ađ complacentiam. illius Consilii*. (Decretum aliud Reip. Ven.).« 5 Prema podacima i bilješkama obitelji Fertilio. 6 Prema popisu I. Babica na Bolu (ibid.).

DRAČEVLUKA 1. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 1 porodica. Doselili iz D o c a . (Poljica) god. 1818. u Murvicu, a kasnije se spustila porodica. Žuljević bliže moru u uvalu Dračevluku. 50

PLANICA Planica ima 5 kuća. U AmerUci je iseljenih 36 Beiroša iz Planice. 1. B e r o š 8 porodica. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Porijeklom su iz B r e 1 a. Porodica ovog prezimena osnovala je zaselak. Godine 1841. bila je samo jedna kuća, na južnim bračkim, obroncima.

DRAČEViCA Nedaleko od Dračevice idućii prema Sv. Iliji, u predjelu Trešćenik, nalazi se pokrov sarkofaga, koji je okrenut naopačke, te se u nj skuplja kišnica za stoku, koja u blizini pase. Izvana je na tom po­ krovu urezan križ. Donedavno se tu nalazio i sarkofag. Između Nerež'šća i Draeeviče nalaze se ruševiine neke zgrade, očito crkvice. Kako' se predjeili nazivlje Tudor, vjerojatno je cr-kva tela posvećena sv. Teodoru. Prvi je doseljenik Šimunović. U početku su vjernici zbog vjerskih potreba odlazili u Nerežišća, jer u Dračevici nije bilo crkve. Oko god. 1670. Kuzma Žuvić nađe novaca kopajući u predjelu. Karkenjeno Brdo, zatraži!) dopuštenje od venecijanskog senata za gradnju crkve i dobije ga 26. siječnja 1674. To je današnja crkva Sv. Kuzme i Damjana. 1 Nad vratima .je natpis i godina 1678*2 Nasljednici Žuvića darivaju crkvi god. 1683. zemlje u predjelima Borov Dolac, Laptić, Mala Vajca i Nova Čeca. Druga je crkva građena god. 1770. Pred glavnim oltarom župske crkve nalazi se nadgrobna ploča svećeničkog groba od godine 1795. Prema izjavi župnika don Kuzme Šimunovliića (god. 1937.), mjesto ima 305 stanovnika. 3 Sađanje porodice4 1. B e z m a 1 i n o v i ć 1 porodica, iz Ne r e ž i š ć a. Porijeklom iz Novog sela, a starinom vjerojatno iz Poljica. 2. B u j e v i ć 1 porodica, iz N e r e ž i š ć a . Prezime se nalazi u popisnu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Doselili iz B r e l a : god. 1660. »da. Brehgle«, u Nerežišća: U supetarskoj matici spom.mje.se god. 1843. Bujević s napomenom: iz Drače­ vice. U Dračevicu su došli iz Oforšja, 3. B u l i ć 3 porodice, iz T u g ^ a r a . U boboviškoj matici spominje se kao kumi Bulić god. 1824. s napomenom: iz Dračevice. 4. E t e r o v i ć (nadimci: Sorić 3 por., Sorić-Gluho 2 por., Fanat 1 por.) 6 porodica. Doseljeni iz N e r e ž i š ć a , a porijeklom iz Pučišća. 51

u prazničkima god. a god. dolazi često od početka (god. Posljednja doseljena porodica Šimunić iz Donjega Doca naziva se također danas Šiimunović... iz Kotlenice. popisana su 3 Šimunovića. 6. u sutivangkoj matici god. P e r i ć 2 porodice. kao kum s napomenom: fe Donjega Humca. [u škripsko^j god. 52 . Pilvac. Jedan je đračevdčki Š. Jereić. 1719. 1777. iz B o l a . porijeklom iz K r a p n j a. 1757. i to. Z o r a n č i ć 1 porodica. iz K a t u n s k o g a K r e š e v a. 1735. 11 i j i ć 6 porodica. ZoranovićŠarić.. u Dračevici su po­ stojale 2 porodice Bijić »kao awentitij«. u isupetarsklima god. U boboviškoj matici zabilježen je god. Graibljanin).. 1692. pop Š. u suitivanskoj god. i dalje s napomenom: iz Drače­ vice. Mazorkin. 8. i 1793. u mlinarskima više puta od god. Š e m a n o v i ć 1 porodica.. 1775.. 1870. 1820. Čaretin. 1776. porijeklom iz Zakučca. 1748. 1736. 1785. iz D o n j e g a H u m c a . i 1728. a od god. Kuratov. 1784. kao Ifigich i Elijch. 1662. što je u mjesnim spisima zabilježenno god. 1737. Bažin. u postirskima god. U Nerežćima se spominje god. prema predaji. 1735. 12'. 1625. u dolskoj god. Š i m u n o v i ć 42 porodice (nadimci: Petrić. iz Bola. 1785. a god. ali god. i 1782. 1656. također s napomenom: iz Dračevice. i alias Marković) iz P o 1 j i c a.. prema predaji. Bukeš. M a r i n k o y li ć 2 porodice. 1760.N Prema tradiciji. KrstuHović sive Šimunović. Dujin. 1774. U nerežiškoj matici zabilježen od god. 1786. 1793.) pa dalje. Porijeklo nepoznato. 1793. 1701. Porijeklom kao: Šimunić (i Šimunović. a inače god. U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se Hijć iz Humca god. ali god. 1693. Đinov. Godine 1748. U nerežiškoj maitidi od početka (god. God.5. bilo je u Dračevici 5 porodica Šimunovića. 1722. u bobo­ viskoj god.) dalje kao Soramcnich i Xorancich. 9. porijeklom iz Ložišća. 11. Perici su od roda Krstulovića. Šiimunović se spominje u sutivanskim župskliim knjjgama kao pop god. ali toga prezimena nema u nerežiškoj matici. 1691. 1749.. i dalje s napomenom: iz Dračevice. bio u Grabiju. V u 1 i ć 2 porodice. Duda. U nerežiškoj matici god. 1657. Krstulović »coignomine« Šiimu­ nović. 1742. iz S p 1 i t s k e. Prema pričanju staraca. s napo­ menom: iz Dračevice. 7. kao Šimunović-Petrić. Bolčić.. Dorin. G r g i ć 5 porodica. utemeljitelji naselja. a god. Srdar. u boboviškima često od god. zabilježen je kao kum M.. 1659.. 10. Među pučanima bračke galije sa nerežiškog teritorija god.. Šimunovići su najstariji doseljenici i. i 1800.. U nerežiškoj maitidi krštenih |ŠI. Stari Grgić nosi naušnicu na desnom uhu. kao Bolčin. 1686. također s mapomenom: iz Dračevice. nekada su se zvali Tutolovići. uvijek s napomenom: iz Dračevice.

sa dodatkom«. 1775. god.13. U nerežiškoj matici rođenih spominje se ž. 1775.) kao kum. građene »u mrtvo«. LITERATURA I BILJEŠKE: Rukopisna knjiga svećenika Nikole šimunovića od g.s napomenom: iz Dračeviice. i po kazivanju sta­ raca Grgića i Bulića god. sifcuđennoga) od požara. o đoiskoj god. i 1804. j . ~ 2 3 53 . Subaša). str. te ga je i dobio god. Crkva je sagrađena god. 1588. i 1725. te ima vlastiti teleskop. 223. imao je štampanju.. 1780. 1674. M i l i č e v i ć 1 Niko. (25. 1662. LITERATURA I BILJEŠKE: i posluga. spominje se u D.3 Sadanji se svećenik bavi meteoroloigijoim i astronomijom.. Nijemci su ga ubili kao župnika u Gornjem Humcu.. 1912. 1912. Tiskano 1907. Blago. osnovali su svcenici Vitaić i Martinović na osnovu inventure od naitpopa Drivodilića god. uvijek . Ž u v i ć 15 porodica (nadimci: Prdić... 1937: 1 BLACA Eremitažu su osnovali poljički svećenici Martinović i Tomašević bježeći pred Turcima god. Kiselica. 1657. 1550. koja je zatražio da gradi crkvu. u boboviškoj god. 1722. 1796. glasi: HOC TEMPLUM COSMAS XUVICH FUNDAVIT E T IDEM HEREDES DOMINOS POST SUA FATA FACIT MDCLXXVIH 3 Godine 1944.. 1855. Obršje d Dragoi vodu. 4 Na osnovu knjige umrlih Liber morthorium ab 1768. u sutivanskoj god. što se jedan Šimunović iz Dračevice oženio nekom Žuvom iz Bola i prema njenu toienu prozvaše ih Žuvići.1 1. a s napomenom »iz Dračevice« češće od god. bilo je u Diračevici 6 porodica Žuvića. Smrku i zapadni Vrh. Od god. str. u štampariji pustinje Blaca. također MHličević. Sekre­ tarij.. M i l i f r e v i ć : »Pravilnici skupna življenja pustinjačkih uđružaba na Braču. Stara đračevička porodica. Sarajevo 1931.2 Bredšasnik današnjeg svećennftka. Eremitaža je stradala god. Fomat 19/12. u jednoj rukopisnoj knjizi Kuzma Žuvić. od početka god. Prezime nastailo — prema tradiciji — po tome. kojom su stanovnici ograđivali zidove. u škripskoj god.. da je selo dobilo ime od drače. župnik iz P o l j i c a . 1—25. u kojoj je sasm štampao historijat eremistaže. Sjshematismus Cleri Diocesiš Pharensis Trident. svojih vrtova i dvorišta. ibid. 2 Natpis nad crkvenim vratima. 1658. 1748. sa ukupno 282 stanovnika god. 1757. 1670. t. 1555. tu je kuratija za Bfoaca. Opći šematizaim katoličke crkve u Jugoslaviji.1 Po nekima pak.. — Iz spomnute knjige izlazi. Eremitaža se nalazi oko 2 km od morske uvale. 1756.. Rukopis kod porodice žuvić u Drače vici. God.. 1723.

1579. 3. a bave se i drvarstvom1 (sječa drva za gorivo). gdje se oženio i ostao. koji su se doselili iz Poljoca. K u š č e v i ć (naidimci: Bace. međutim — prema Sehematisnus Cleri — god. LITERATURA I BILJEŠKE: Zaselak su Nijemci spalili g. 2. Sadanje porodice 2 1.OtBRjŠUE1Naselje je nastalo od nerežiških pastira. Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. 1425. iz D ir a č e v i c e. 1 DRAGOVODA3 . 1944. 4. Porijeklom sa dalmatin­ skoga kopna. siječnja 1935. Porijeklom iz P o l j i c a. Danas ima 18 porodica sa oko 70 stanovnika. a porijekPom su iz Bosne. te se stanovništvo skoro posvema raselilo. a Kuzma u Supetar. su Kušeevići porijeklom iz Daflmaitinske Zagore i da su bili pastiri. Š i m u n o v i ć 1 porodica.. U r s i ć (nadimak: Šindik) 3 porodice. iz Dalmatinske Z a g o r e .P u š i ć 2 porodice sa dalmatinskoga kopna. 2.. Maćelo. priženili se (domazeti) u porodice Senikoviie-Svarčie.. Andrija ode fui Milnu (Svarčići).). Sadanje porodice2 1. n k o v i ć (nadimak Minetovi) 2 porodice. 1944. Doseljeni' i z ' N e r e ž i š ć a. a drugi — Marko — doselio se na Brač god. K l a r i ć 2 porodice. U po­ četku se doselio u Muirvicu ili Bol. 3. Pelive. i osnovao Dragovodu. Jedan seljak — Pivačić — reče mi. 1579. Jedan je njegov potomak ostao u Poljicima. JPredak da im je Mladen Senković (god. (Brač). S e n k o v i e ~ S v a r č i ć 1 porodica. iz D r a č e v i c e . Glavno je zani­ manje stanovnika stočarstvo. Doselili g. Prema pričanju seljaka. Naselje su osnovali — prema domaćim podacima — Senkovići (Svirčići). siječnja 1935. - 54 . t e se najveći dio stanovnika iselio. bilo je 136 stanovnika. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Zaselak sii Nijemci spalili g. Nekoji Markovi potomci iseliše se !iz Dragovode. naselje ima stalno izvorske vode. da su miui pričali. 5. Starinom iz Bosne. P i v a e i ć . da. Glavno im je zanimanje stočarstvo. a u Obršje pred tridesetak go­ dina kao sluga. 2 Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. š i m u n o v ii e 1 porodica. 1912. J a . Špodir) 10 poro­ dica.

v. Trebotić. Prema podacima sakupljenim u mjestu 5. Sadanje porođilce2 1. magistri Radoević iz Korčule. Vrkuk.: Skarnio. de MLiipis. Milna je malo industrijsko središte. 2.. siječnja 1935. Cvitanić. 1830. Kozžn. Marinolić. mistro Botar iz Korčule. Kanarija. Bonačie alias Košić. i 1834. U njoj je prestalo -pokapanje mrtvaca između god. R e s t o v i ć 7 porodica. 1579.SMRKA1 Naselje se nalazi na kamenitoj kosini. Vjerojatno porijeklom sa otoka H v a r a. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Selo je jako stradalo od okupatora... samo je 'bila nešto manja. Mlinarska električna centrala daje rasvjetu Bofooviiišćima. osim nešto u vezi s crkvicama 1 Sv.: Krstulović. Tu je jedanaest kamenih Icu'ća. 1783. Poroiđična prezimena prvi pnt spomenuta za prvih 20 godina stare matice 2 1698. 1621. Današnja mlinarska župska crkva bijaše u početku crkvica po­ svećena sv. Ložišćima. 1646. Brižak. 1699. gradila se sadanja župska crkva. Bazelović. Bervaldi. Marinovdć. 1519. Bonačić. Odcjepljenje Milne oiđ nerežiške župske crkve trebalo je da se izvrši god.ovi Milne jesu: Račić. 1700. 55 . Ta crkvica odgovara današnjoj sakristiji. DijeP. Podšker. mistro Peruzović. Koniteta Riva. Luki Bobovišća i| Sutivanu. a pro­ velo se g. Stara crkvica % nova župska crkva bijahu popločane nadgrobnim 'plo­ čama. a niže kod mora u uvali oko četvrt sata od sela. nemamo nikakvih dokaza. Tu je tvornica za konzervi­ ranje riba. Oko god.). tvornica eteričnih ulja »Trava« i radionica za popravlja­ nje manjih lađa. MILNA O nasielju Milni do XVI.: Janković. Vjerojatno porijeklom iz N e r e ž i š ć a. Mariji. Pekasović. Pilijpić. Blacarska Riva. Žalo. Došicina. Hranoki. Galicija. Mlin. Pantera. mistiro Panigo. J e r k o v i ć 3 porodice. Iza Orikve. Marangunić. OBluizolić. 1 kuća. Marije (g.

pokopan u župskoj crkvi. Duibravčić. Toma Kaličević.: 1716. doseljeni iz Z a s t r a ž i š ć a. B r k u l j i ć 8 porodica. neofibi Karmelić. spominje se Berkutić. 1777.: 1710. u matici krštenin spominju se od g. 2. a po nekada Bonačić).4 Frano cfe Mlipis. spominju se u matici kiršitenih god. Macola.: 1707. u sta­ roj milnarskoj matici krštenih g. U nerežiškim župskim knjigama spominje se g. U miiltnarsko. Šćenzin) 12 poirodiica. Barkuljić.: 1713. g. »procuratore del fPopolo«. Bonačić-^Berkuić. B o r z a t i 1 porodica. zidari. artificis Aviani. A v i a'n i (nadimak: Glenda) 11 porodica iz B r i n d i s i. Livačić.. 1771. 1701. Brakuljić iz Brela. Barišić—Berkuić. »offi­ cial diii Milna«. A r a s 7 porodica.. i Dujan Skarnio. 1747. kao Haraš. Pavišić—Brkuljić.: 1705. 1781.5 Sadanje porod&ce6 1. Porijeklom iz Š o l t e . »procorator delli comuni di Milna e Bobovischie«.: 1704. 3. — U Bdboviškoj matici zabilježen je Berkuić g. 1823. Svirčić.% 4. 6. a g. Polotović. GarmJć. 1801. Berković.: 1711. U popisu nerežiškoga novog stanovništva zabilježen je g. 1815.: 1708. a g. 56 . Maieolei.3 Frano Biliceo kurat u Milni.j matici od god.: Babarović. mjesni sudac u Milni. župnik Bonaeci (dotad se potpisivao Bonačić. 1675. Parosiianović.: 1712.. g. SAbnać.: 1695. i 1793. Kaličević. 1820. komitis Bonačić. Kadeto) 15 porodica.: 1615. Đragičević. U neirežiskoj matici g.: 1656.: Jerolimj sin Nikole Poklepovića. Vlasan ig Pustinje. Bonačić dicti Kresić. 1772.: 1717. Sfirčić. g. dakle gotovo od po5. 1682. a odsad po ne­ kada Bonaci.. 1808. B a b a r o v i ć (nadimak: Nado. Vlasanović. Čekalović. Vaselović. Prezimena MHmarana iz različiiiih isprava (prije maitice) 1635. Juraj Barkulić. A r a č i ć (nadimci: Šbrado. Jerolim KraJliji. Gujić.1701. Doseljen iz Z a d r a i oženio se u Milni 1887.

a od te godine (1711. Bonačić—Pagari. U Milni je zabilježen od god. B & s k u p o v i ć (nadimak: Bužija) 1 porodica.—1711..) daJlje Bonacci. Prema predaji. 1739. (Vidi1 Bonačić!) U Nerežišćima g. Ponekada dolazi ui boboviškim župskim knji­ gama kao Krstulović alias Bonačić. 11. 1829. g. potpi­ suje se kao Bonačić. u Dolu. a g. 1825. 1805.. 1288 s Prezime se nalazi u popisu pučana. v. 1762. 1662. B o n a č i ć . a u postiirskoj g. spominje se u matici god. Dra­ gičević se spominje u matici krajem XVTI. Bonačić—Guić. lU'bobovličkoj se matici spominje g. Bonačić dieto Komito.9. g. 1820. Plemlić Klimse Dobranić spominje se na Bracu g. (ali" kadgod i po dotadašnjem običaju. u matici kršte­ nih g. u mli­ narskoj maticli krštenih 1766. i Krstulović alias Bučić7. B o n a č i ć 10 porodica. Bo­ načić—Berkuljić. iz S k r a d i n a . comitis Joannis Bonacich. 1823. ali je razlika u broju izvrjezđa.C i v r a n 2 porodice. v. t. 8. i 1670. s napomenom: iz P o l j i c a . U nerežiškim župskim knjigama Bonačić se spominje god. Imaju sličan grb kao Bučići na Hva­ ru. (Nedavno iselili u Split). 57 . kao na pr. 1790.. matpop Bo­ načić i Bonacci. Ivan se doselio iz P r u g o v a i ože­ nio g. 1741. Bonačić-—-Libičić (g. B o l i š 1 porodica. g.D o r i: ć 9 iporodlica. iiste godine 1762. 1662. Bonačić— Criveliari. Komita. 1721. Samo Doric g.G a r đ!e 1 i n 1 porodica. 1698. 1734. 10. God. • . 1836. eomitis Bonačić. 1824. 1816. 1824. 1737. spominje se u matici god. Prema nedokazanoj tradicijji. spominje se kapetan Bonacci. a tako isto g. 1825. g. Bo­ nacci iGrivellari Civitade Siceni. koji su primali sol godine 1574. s napomenom.: iz M n e . B o n a č i ć. Bonačić aMas Pilipić zabilježen je u Nerežišćima god. ali također. ' 9. 1813. g. 1746. 1866. u matici krštenih od god. Bonačić). »nobilis« Bonacci iz Milne. 1666. u popisu regrutiranja za bračku galiju god. župnik Petar B. 1655. god. (Nedavno iselillii). i početkom XVIII. 1712. Doseljen iz O b r o v c a i oženio1 se u Milni g. 1816. nekoć su se nazivali Dobranić. Dragičević alias Biskiuipović iz L o ž i š ć a. 1727.10 U mlinarskoj matici krštenih dolaze pod Bonačići s različnim titulama i s dvostrukim prezimenom. Bonačić pok. Bonačić—Peškaraja i Bonačić— Krešić—Kenjac. Crivelari. Bonačić—'Gazilo. 1699.7. god. Dva siu Bonačiea primljena g. Kao •magistri!. ig. i 1826. g. B o b a n 4 porodice. B o n a c c i 3 porodice. g. 12... 1625. 1716. 1870. u skradinsko plemićko vijeće. g. 1805. j . i početkom XVIIv. 1863. B o n a č i ć . 14. 13. samo Libičić).

). i u boboviškima.L u d o c o r e 3 porodice. 1808. g.11 Prema porodičnoj tradiciji.15. U matici krstenih %od god. u matici krstenih od g. B u t u r o v i ć (nadimci: Orno. B o n a č i ć . 28. 1747.S a 1 a t i ć 2 porodice. 22. 1806. B o n a č i ć . Bonačić alias Mandinić. i to češće od god. S istom napomenom dolazi i u nerežskim župskim knjigama god. B o n a č i ć . i 1752.. Bonačić dicti Sargo i Bonačić alias Sargo.P r o t i 3 porodice. 23. g. 1816. u matici kirštenih od g. B o n a č i ć . C v i t a n i ć 2 porodice. g. 17. Bonačlć-Salatić. i matici krstenih od g. u matici krstenih g.P e t r i č i ć 3 . B o n a č i ć .L o v r e t o v U 3 porodice. Butor.. 1804. 16. u matici krstenih od g. a za kandijskoga rata dobjegli na Brač. m 1805. 25. 26. 1742. i 1824. B o n a č i ć . 27. samo Piculović ig.. g. Sučele al'ias Butor. u matici krstenih Bonačić alis Losić g. U Sumartinu među novim stanovništvom spominje se Antulović " rečeni Vičić iz Basta. a kasnije k moru u Dračevoi! Lučicu.1821. B o n a č i ć . 24. u matici krstenih od g. Vjerojatno doseljeni: iz N e r e ž i š ć a . 1829. Bonačić vulgo Proto. Pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od god.porodice. mistro Botar iz Korčule. 1836. U sluitivanskoj matici spominje se Botunović iz Segeta g. samo Petričić g.13 TJ prazničkim župskim knjigama spominje se Cvitanić kao kum g. 1700. 1822. Bo­ načić vulgo Losić.god. 1789. B o n a c i ć .. 1698. Bonačić-Jurjević. B o n a č i ć . Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva Milne od g. 21. Sargo. B o n a č i ć . 1806. doselili iz H e r c e g o v : n e (Gabela) u Brela na podnožju Biokova. i t.. do oko god. u staroj ma­ tici od početka (god. 1822. 1807. 1710.M a t i j a j u r j e v i ć 1 porodica. god. 1809. g. Bonačić vuligd nominat. 1721. 1747. u matici krstenih od godine 1834. 1834. B o n a č i ć . 1798. 1823. 1657. u matici krstenih god. 1836. 1707. samo Lovreitović. B u z o l i ć (nadimci: Meštar. 19. Losić owero Bonačić..L o s i ć 7 porodica.V i č i ć 5 porodica. g.12 29.. s napomenom: iz Milne. g.S a r g o 3 porodice. u matici krste­ nih g. 20. u matici 'krstenih. u ma­ tici kirštenih Bonačić dictli Kresić g. B o n a č i ć . 1821. 18. 1772. 58 .P i c u l o v i ć 3 porodice. 1698. Bonačić-S alata 1 porodica. a tako i u sutivanskim god..K r e s i ć (nadimak: Kenjac) 13 porodica.M a n d i n i ć 3 porodice.. Beze) 8 porodica. 1724. 1700. Mejo) 12 porodica. 1803. u nerežaškim župskim knjigama g. Bonačić-Mati ja jurjević. najprije u Bilitnju Glavicu podalje oiđ mora. U mlinarskoj! matici krstenih od po­ četka god. d. 1795.

porijeklom iz Donjega Humca. D e & p a 1 a t o v i ć (nadimak: Ratar) 1 porodica.). 1765. (Živi u Splitu).. g. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 42. G e l d i u i n 1 porodica. D a v e r i o 1 porodica. iz Milne. 1741. 1779. doselio Marijan iz P o d g o r e i oženio se god. nalazi se u staroj matici od početka god. G a r a f u l i ć 2 porodice.. — U matici krštenih kao kum od >g. 1821. g. U nerežiškini župskim knijgaima spominje se g. U nerežiškim knjigama Cvitanić-Svetinčić g. kao Negri g. i 1806. 35. Prezime F.. 1821. — U Siutivaaiskim župskim knjigama spomi­ nje se Polotović g. 34. g. 1812. U jnatftci krštenih D. ma­ gistri Bonačić alias Filipić. 1819. 1790 i 1794. 1921. — U merežiškim župskim knjigama Galović se spominje g. Doselio iz S p l i t a Mate i oženio se g. Radić-Pagari. de Negris g. a samo Po­ lotović god.. 32. F i l i p i ć . P i 1 i p i ć 1 porodica. danas kao Elterović-Galović. 1819. 31... doselio Vjekoslav iz L o ž i š ć a i oženio se g.. 38. i 1818. U . D e a n 1 porodica. 1792. Filipić. 1815. g. F a b r i s 1 porodica. 1809. samo Filipić od početkamatice (g. 1780.sindicus. 1824. G a l o v i ć (nadimak: Belmate) 4 porodice. kao nobilis Cvitanić g. 41.30. F i 1 i p i ć . 1802. Filipić-Pagari. 39. 1921.M a z o r 2 porodice. 36. F i l i p i ć . Denegri Genovesis g. U mlinarskoj matici Polotović dolazi godine 1716. kao tan iz splitskog »sufourbio« Sv. Doselio Josip iz Z a d r a kao kovač. 1817. 1878. 1821. 1822. 1811. Vjerojatno doselili kao pomorci. 1809. De Negri g. Filipić-Oskuro. G r a s s i 1 porodica. 1859. Filipić-Pagari-Sindaci. Cvitanić alias Polotović iz Milne. D e n e g r i 4 porodice... 1662.. -59 . kao Oksurović. g. samo Mazor g. 1830. na pir. 1831. kao Gigo alias Filipić. g. i 1822. matici krštenih g. Međutim Cvitanići ponekada imaju. Doselio Josip iz B o b o v i š ć a i ože­ nio se god. 33. g. 1700. Bonačić-Pagari. 1834. u matici krštenih od g. Osurović. — U matici krštenih od g.G i g o~ 3 porodice. 43. F i l i p i ć ..P a g a r i 1 porodica. a g. 1713. 1832. kao Filipić alias Mazor od g. Križa. Filipić-Mazor u matici g. i 1822.. u boboviškoj matici g. 40. 1799. 1775. Filipić alias Gigo. 1716. — U matici kršte­ nih od god. 1793.O z u ir o v i ć (nadimak: Bule) 22 porodice\< u ma­ tici kršten'ih god. 1700. ii drugo prezime: Polotović. 37. 1820. g.• vić. s napomenom: iz Milne.

Janković-Lepurin g. Lepuirin 'alia® Janković g. 6 0 . Labetić-Kazabijanka. 1747. God.. 47. Doselio se Antun iz K o m i ž e u Pothrane. 45. u staroj matici od početka g. 1574. . Doselili oko 1796. zabilježen' u matici krštenih g. samo Janković od početka matice g. 46. 54. U matici krštenih kaoi »i! mistro« g. koji su primali sol g. L e p u r i n 2 porodice. 56. 1830. I v č e v i ć 3 porodice. 1836.10 Isto se prezime spominje u početku prazničke matice g. 1658. I v i c a 1 porodica. 1700. 1819. kao kum Martinović iz Dola. a g. J a r 1 o r i 1 porodica. u matici krštenih g. iz Ercegnovog. 1793. Porijeklom iz B o b o v i š ć a .. L i v a c i ć 2 porodice. iz hercegovačkog sela S t u d e n e i. 1814. g. L a b e t ' i ć 5 porodica. 57.44. 1813. g. 1698. 1717. L i v a č i ć . G u i ć (nadimci: Korkutović i Beljure) 9 porodica. iz Splita. 53.T r a m o n t a n a 1 porodica. i. 1864. g. L i v a č i ć . a zatim u Milnu. 50. 1880. V i t o L a n c i a n o " ' (Italija). 1590. iiz S m r k e . U staroj nerežiškoj matici spominje se g. 60 . iz Š e g e t a . iz K o m i ž e . iz K o m i ž e. s napomenom: iz Splita. 1817. i 1757. L e n t i ć (Lenti) 1 porodica. 1795.. J e r k o v i ć 1 porodica. iz S. i 1794. 59. 1913. 61. 1814. magistri Lenti 58. iz N e r e ž i š ć a . • 51.' K u 1 j i š 2 porodice. kao Jamković alias Lepurin g. K r s t u l o v i ć (nadimak: Gibin) 1 porodica. iz V e 1 o g L o š in j a. " . Prezime dolazi još IU staroj matici od g. 1823. Prezime se nalazi ui popisu pučana (Nerežišća i okolica).. 1822. Doselio se Ivan oko g.M a r t i n o v i ć 2 porodice. iz Mula.. Doselio Karlo iz G r o h o J t a (Šol­ ta) i oženio se u Milni god. 62.11 Prema obiteljskoj tradiciji. 1793. ali i! prije toga kaO kum god. L a s i c i porodica. K o r d i ć . 1832. 1828. [Prezime se nalazi u popisu mli­ narskoga novog stanovništva od god. iz P o l j i c a.K o is t r i n č i ć 3 porodice. 48. L i v a č i ć . Zabilježeni su kao kumovi Jankovići u Milni g. — U staroj matici krštenih od god. . u matici krštenih g. Oženio se g. kao: Krstulović-Buzolić. — U sta­ roj matici krštenih od g. 1726. 52. samo Kostrinčić u matici krštenih g. u matici krštenih od g. 1834. 1723. kao Kozulović.9 i iui popfeui pučana bračke galije god. 1914. 1754.M a r k u s o v i ć 6 porodica. oženio se u Mini god. H a r a š i ć 9 porodica. 1625. K o z u 1 i ć 1 porodica. K u z m a n i ć 1 • porodica. 1701. Markusović-Livačić. Mlartlinović iz Slhnena.. 49. 55.

a 1749. 1697. U »ischiera reale« na Braču zabilježen je u nerežiškoim di~ 'striktu g. 1655. 1603. Vlasanović iz Pustinje. 66. Ivan Marinović. 65.) do oko g.9 i među pučanima za bračku ga­ liju gđ&. g. » U boboviškoj matici krštenih g. M a r t i n i ć 3 porodice. 1701. Prezime se spominje u staroj matici kršteinili od g. M i l i č i ć (nadimak: KanđaČa) 1 porodica. g. g.10 Možda isto što i Drivodilić. s napomenom: m Bobovišća. U matici krštenih od g. Prezime se nalazi ui popisu pučana. g. 1659. samo Runko g.13.. 1741. 64. spominje s© Krstu. 1603. 1707. 73. koji se također spominje među pučanima.14 68. Ma­ rinović iz Omiša. hozić (nadimak: Tripotovi) 12 porodica. M a r i n o v i ć (nadimgi: Runko. 1742. do oko g. 1775. Doselio se Mate iz P r u g o v a i oženio se god. g. Krpica. vice-žiipnik M. a kasnije župnik. u Milni od g. 67. 70. Porijeklom iz B o ­ bov! i š ć a od roda Krsitulovića. God. U nerežiškoj matici također od početka (god. 71. Kao MarinkovićLuskar 1 porodica. 1731. > dicti Via san. koji saii primali' sol god.. 1762. 1819. i z ^ B o l a . Učitelj Ivan M. Istoj porodici pripada i milnarski župnik. 1726. Marinović. 1820.9 i među pučanima na bračkoj galija god. iz S u t i v a n a . u milnarskoj matici krštenih od g. iz B r u s j a . koji su primali sol. g. iz S IUI p e t r a. U nerežiškim župskim knjigama: od g. iz Poštara..) bili su iz Nerežišća. M a r k o v i n č i ć 1 porodica.. Mute. 61 . 1902. U matici krštenih odi g. 1813. M. 1831. 162'5. 1736. . 72. M.10 Praznički Marangumći (g. M a r i n k o v i ć 4 porodice. M a r u š i l ć 2 porodice. Mariinović iz Bobovišća. lović alias Marinović. 1717.. 69. 1750. kapeilaii M. M ' i l o v i ć (nadimak: Bago) 1 porodica. 1813. (Iselil Iz Po stir a). 1655. za Nerežišća i okolicu. alias Runko. 1574. i 1830.. god. 1792. g. :s napomenom: iz P u č i š ć a. 1927. 1805. 1625. s nadimkom Kenjac god. 1698. M a t ^ k o v i ć 4 porodice. do oko g. u prazničkoj od god.. u matici krštenih Lozić iz Primorja.. M a r a n g u n i ć (nadimci: Giiričie) 2 porodice. 1698. Zmajilo) 20 porodica. M.. samo Vlasan god. . g. M i j i e (nadimak: Rapo) 1 porodica. Spominje se u staroj matici od početka g. 1625.

U mlinarskoj matici krštenih od g. M i r i ć 1 porodica. 1635. N i g o e v i ć (nadimci: Puhor. 1914. Pauziin) 7 po­ rodica. 1731..10 U boboviškoj matici spominje se g. P e k a s o v i ć 1 porodica. Mladineo. 1655. 1896. 1763. iz Š k r i p a . koji su primali sol g.. s napomenom: iz Sutivana. Krajnji) 19 porodica. P a j i ć 1 porodica.. 81.). 1745. P o k l e p o v i ć (nadimak: Veli Pavini. Mladinei. Parafijanović-Vidošević. 1878.. 76. U popisu neorig'inalnih bračkih plemićkih porodica od g. g. Tome i Toma Pecaseo.74. —. 79. 1888. N i ž e t i ć 1 porodica. . Pecassi s na­ pomenom: iz Mi^ne. g. vjenčan u Milni g. u matici kao kum g. 1768. Prema jednoj ibilješci dra. 77. 1657. 1736. dolazi i kao Pecaše© ili. Prezime se nalazi i u popise pučana. 1804. koje je. Buzolića u mfnarskoj matici umrlih spominjao se P. g. g. 83. 85. 1698.. spominje se od g. O z r e t i ć 1 porodica. 1730. je zabilježen g. i 1807. 87. U nerežiškim župskim knjigama od početka matice g. ali g. od g. Pavišić-Berkuić. Porijeklom iz P u č i š ć a . g. Doselio se Mihovil iz M i r cl C cl 1 oženio se 1905. 1698. U matic'L krštenih.11 P e t r i n o v i ć 1 porodica. (g. s napomenom: iz Vrh a n j a. iz S p l i t a : P a r o f i j a n o v i ć (nadimak: Uš jer) 2 porodice. 75.16 P e r u z o v i ć (nadimci: Nanetovi. Iz Š k r i p a. 86. U staroj matici od g. Žanić. 78. 1723.15 Prezime Pekasović nalazi se u popisu vlasnika. 80. 84. U boboviškoj matici P. 1825. 1589. Oženjen u Milni g. doseljenik se oženio g. iz S p 1 i t a. Brčić. U staroj matici krštenih od početka. g.dobjeglo na Brač za kanđijskoga rata. P a v i š i ć (nadimak: Remeta) 1 porodica. 82. s napomenom: iz Milrie. Pipi. 62 U fooboviškoj matici Milović se spominje kao kum g. 1912. zabilježen je" Juraj Pecaseo pok. 1713. 1828. (isto kao kum) Milović diotus Manjavin iz Stoliva. U popisu novog stanovništva. M i Š k o t a 1 porodica. Pušić) 2 porodice. 1574. U matici krštenih od početka (g. pašnjaka od god. M l a d i n i ć (nadimci: Bate. 1796. na te­ ritoriju Postira—Dol—Škrip. Doselio se financ iz T a r n o p o l a (Poljska-Galicija) i oženio se g. Porijeklom iz N e r e ž i š ć a. 1780. god. prezfme se nalazi u popisu pučana regrutiranih za bračku galiju godine 1625. nalaze se u Milni: braća Perizović i Ante Perizović. Parofijanović alias Maričić. g: 1820. fafoer Peruzović alias Junaković. g. 1812. mistro' Pe­ ruzović) . Stj.Pecasseo. g. 1804. Mali Pavini) 19 porod'ca. 9 P u l i s e l i ć 1 porodica. U mat'ici krštenih od g. 1775. Parafijanović-Vidoš. 1730.

porijeklom Senkovići iz ^ P o 1 j i c a. do 1801. spominje se i u Nerežišćima g. 1796. Xeneralich. di Milna e Bobovischie«. a g. 1691. T r e b o t i ć (nadimci: Pluto. S t i p i č e v i ć (nad'mak Skina) 3 porodice. S e k u 1 1 porodica. od g. iz D o l a . Skarmić. . U milnarskoj matici kršteinili g. 1720. iz J e s e n i c a. i 1815. 1737.. U ispravama se spominje g. 1885. doseljenik se oženio g. jPrezime je Jeneralić vjernojatno porijeklom iz Poljica. g. Kosirić) 5 porodica. iz B o b o v i š ć a. Š i m u n o v i ć 3 porodice. 98. S u z a n (nadimak: Slavotovi) 1 porodica. 1827. U milnarskoj matici krštenih od početka (g. U milnarskoj matici kršitemih od g. 1699. s napomenom iz Milne. . billo je šest porodica. sig. doseljenik se oženio •g. 1834. u bolskoj Scarneo g. doselili se kao mesari iz S p l i t a . U milnarskoj matici krštenih g. i 1831. Sf a r r č i ć (nadimci: Kosirima. Sferčić iz Dragovode. Svarčić. g. 89. 1806. doselili se na Brač u Dragovodu g. 1914. s napomenom iz D r a g o v o & e. s napomenom iz Dragovode. g. dr. g„ 1722. 90. 1823.88.).. U milnarskoj matici krštemih g. SL g. g. Marinović-Trebotić. U milnarskoj matici kršten'ih kao Sfirčić od god. 1707. mobil. 1695. 1796. Scarneo. 1806. Š k r n i ć . Doseljenik se oženio g. 1833. 1791. 1730. 63: . 96. U boboviškoj matici g. R e s t o v i c 1 porodica.. Trebotić alias Marinović. T a v r a 1 porodica. g. 1698. 1884. U nerežiškoj matici zabilježen je Scarnio g. i 1768. Osim toga spominje se g. S k a r n e o (nadimak: Škrnić) 2 porodice. iz B o b o v i š ć a . g. Prospero Scarnio«. 1913. Terzić. Marinović vulgo Trebotić. 1807.. iz S n i m k e . često Skar­ nić. Mairinović sive Trebotić. 1694. u matici kmštemih rektor Skarneo. 1834.J e n e r a l i ć i S k a r m i ć 4 porodice.. T o m a s 1 porodica. Prema tradi­ ciji. 1579.17. T e r z i ć 1 porodica. a g. spominje se Scarneo Doimo5 »procurator delli coniunli. 1819. U staroj matici kao Skarnio (Scarnio) od pečetka g. kao Svarčić g. Scarnio. S k o r i ć 2 porodice. 95. 1751. Prezime Skarnio nalazilo se i u Nerežišćima. 1807. viceeonte dal sig. g. 1762. Doselio se Juraj iz S e n j a i oženio se g. 1865. g. 1767. 97. u fcoboviškoj od g. 94. kao kum spomenut g." 99. (Šl!munović-Butur. MarinoVić) 6 porodica. U mlinar­ skoj matici kao Generalić-Skiarnić od g. g. iz S v i n j i š ć a . 1693. 100. 91. Skorio alias Penarolić. 92.. »presentate alt illmo. 1665. 1725. 93. 1657. Terze.

g. B a z e l o v i ć u početku matice (g. 103. kao kum iz Supetra i kao doseljenik iz V e n e c i j e. iz K a š t e 1 . a jg. donedavno. 1728. (g. A l o j (nadimak: Fatoro). U boboviškoj matici g.. 1914. A n d r i u z z i u prvoj polovini XVIII. 8. dvije porodice. v. 1884. 104. g. s napomenom »iz Mirne« kao kum. 102. g. B e r o š 1 porodica iz iN e r e ž i š ć a. Doselio se iz T i j a r i c e kod Sinja. Kao kumovi spominju se g. g. u Milnu se doselili iz Splita. g. Ž u v i ć (nadimak: Zuboitovi) 5 porodica. 1825. 3. v. Isuimrle i Iseljen© porodice 1. 64 . iz N e r e ž i š ć a . 6. iz S p l ' i t a . 11. spominje se Vlahovic iz Maslinice na Šolti kao kum). 1822. V l a h o v i c (nadimak: Borin) 4 porodice. . magistri Andriuzzi.. v. magister A. Žuvić-Kućin.. 105. iz V e n e c i j e . ' (Vjerojatno živi još udovica). * U matici krstenih od g. U miatiici krstenih od g.. 1823. g. 5. 1848. U matici krstenih od god. 1730. V o c u 1 i n 1 porodica. v. doselio i oženio se Zakarija g. 106. A n j i ć u matici krstenih od g. s napomenom: iz H v a ­ r a . 1806. B a s i c doselio se iz S p l i t a i oženiose g. v. 1750. doselio i oženio se Stjepan g. 1827. i 1753. v.. s napomenom: iz B o l a . 4. i početkom XIX.. A1 e s . kao Aliogi iz { P o r e č a . do g. 10. 1844. U g r i n o v i ć (nadimak: Maškinić) 3 porodice. v. iz trogirske L j u b i t o v i c e.L u k š i ć a. 1810.. B o t t e r i ui prvoj polovici XIX. 1937.) i u prvoj polovini xvm. ' ' . v. 107. B a n sredinom XIX. postolar. iz Š o l t e . 1769. 1856. U r b a n (nadimak: Kanetovi) 1 poirodica. iz Dračevjee. prezime postojalo donedavno. U r š i ć 3 porodice. a dlriuga iz M a k a rsfee u prvoj polovici XXX. iz Bola (Karmeljić alias Žu­ vić) . kao artificis V. U matici krštenlih od g. 1829.101. V r a n č i ć (nadimak: Meštrevidin) 2 porodice.s a n d r i Krajem XVIII. iz S t a r i g r a d a . B u r i ć u prvoj polovici XIX. 2. donedavno. s napomenom:: iz S i t n o g (Poljica). donedavno. Doseljenik i se oženio god. 1763. 1808. 7.če­ tiri porodice. 1701. 1698. 1914. 1825. do­ nedavno. 1806. bilježeni su i dinugoj polovici XIX. g. B r e s k o v i c u matici krstenih od g. U mlinarskoj matici krstenih od g.. • 9. v.

1801. god. 1791. 1694. 1914. jedna porodica. 1821.. D o g a n e l l o doselio se Dujan iiz <Komiže i oženio se god. s napomenom: iz S p l i t a . 1789. J e l č i ć ~ u župskim knjigama od god. G l i g o doselio se iz B o b o v i š ć a Vicko i oženio se god. s napomenom: iz M a k a r s k e . god. Karmelić-Cezar. 1762. 18. — Spominje se kao postolar. nobilis ide Maggis iz Mi3ne. oženio se god. God. Doselio i oženio se Mate god. i 1742. 19. iselili se u Gruž. 1766. doselio se Jakov. 1730. kao Fralisovie. prezime postojalo donedavno. v. 1840. 1744. U boboviškoj matici god. (s napomenom: iz Omiša) i god. (god. G l a v i ć Ante> se doselio iz S p l i t a i oženio se god. (mi matici od god. 13. 1753. F a b i ć u matici od god. 1826. 23. samo Marica. više puta kumovi iz Botoovišća Gligo i MariričevićGligo ili samo Marinčevć. 1773. F r a n j a s o v i ć u milnarskoj matici od god.. Marinčević sive Gligo. 26. Peruzović-Karletović !). 1828. Karmeljić. v. 1822. 1711. u matičnim knjiigama od god. 25. god. god. s napomenom: iz T r o g i r a . pre­ zime je postojalo donedavno. 28. 1791. 1756. 1769. i 1823. do oko god. »giudice di Milna« Fnancesco de Filipis. god.. 1862. D e y i ć ai drugoj polovini XIX. U bo'boviškoj matici: god. i 1829. J u r i š i ć . 1856. 22.. 1836. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . v. (s napomenom: iz Bola). 1834. . i 1770. 1829. v. jedna porodica. 1821.. god. i kasnije češće s istom napomenom. god. postojalo prezime donedavno. bilježen do oko god. 16. iz Z a g v o z d a . Marinčević alias Gligo.... god. god. god. 17.. prezime postojalo donedavno. U XVIH. god. do druge polovice XVTJI. iz D r v e n i k a .21. K a r m e l i ć u staroj milnarsko j matici krštenih god. 1754. 1809J. 1797. v. do prve polovine XIX. god. do oko god. ood. Porodica je bila — prema tradiciji — engleskog porijekla. Doselilj se u Milnu iz B o l a .5 15. v. 27. 1861. pop Marinčević Gligo. s napomenom: iz S t o l i v a . D a m j a n o v i ć Anite se doselio' iz S u p e t r a g. G i o v a n e 1 i i u mfilnarskoj matici od god. 1719. god. F r a n k o v i c u matici od god. D e m a g i si i De Magis u matici od god. 24. god. do druge polovine XIX. Felix Kislev.. 1849. 1801. 1695. 1702.. donedavno. 1698. vij. 1730. god. Elizabet Kislev. D e l f i n o u prvoj polovici XIX. jedna porodica. 1785. Karmel'ić »neophiti«.12. v. kao' Fabić-Karletović. Jurišić diktus Marica.20. s napomenom: iz P o l j i c a . z b o r n i k za narodni život i običaje 5 65 . 14. . K i s l e v se spominje u matici samo kao kum od god. 1914. ^ . D e f l l i p i s li milnarsko j matici krštenih od početka god. 1862. Č o g l i j a sredinom XIX. s napomenom: iz N a p u l j a . ' • . 1914. i kroz XVIII.

s napomenom: iz H v a r a . s napomenom: iz B o b o v i š ć a. 1704) do druge polovine XIX.. N i k o l o r i ć <u matici krštenih od god. do prve polovice XIX. kao kum iz B o l a i kasnije do prve polovine XIX. 1819. 1806. 34. v. Radoević dictus Bartulović iz Milne. god. 1736. s napomenom: iz S ' t a r i g r a d a . P r i b a č i ć od sredine XIX. v. Krstulović alias Mihojev. miliibis Kriznić.. kasnije se porodica iseljava. god. samo Spaleta god. ' Marjetić d'Loti Komižan. v. 1745. god. s napomenom: iz K o m i ž e.sredinom XIX. 1806. v. 40. — Bartulović se spominje i u drugim bračkim župskim knjigama. 1777. 1760. od *g. M u ' l a n o v i ć u matici krštenih cd g. R a d m i 1 i u matici ikršitenih u prvoj polovini XVHl. P i g a z z i u matici krštenih kao kum. 43. s napomenom: »iz K o m i ž e « do prve1 polovine XIX. 42. Marijetić alias Spaleta. 44. 1823. i 1810. v. 31. s napomenom: iz H v a r a . 1770. kao kum doktor Primi. s napomenom: iz Bola. R a d i č i ć početkom: XVHL v. v. K r'i z n i ć u matičnim knjigama od.. do druge polovtine XEX. U popisu pučana-•»Galectti di Neresi« god. 1756. 1866.. god. P r i m i u matici sredinom pirrve polovice XIX. R a d o e v i i ć u početku matice krštenih god. 1756. R a d i ć kao kum od god. 35. donedavno. 1834. god. kao kum Miloš Radičić. M a r i j e t i ć u matici krštenih od god'.10 32. i to god. 1725. 33. god. vanbračianU 66 . bila je jedna porodica. dvije porodice Radoević. do oko god. 30. 1812. do oko god. kasnije većinom kao kum. 36.29. ali se opet vraća. god. 1914. 1734. U boboviškoj: matici god. iz Z a d r a . 1711. M a z z o l a u matici krštenih od početka (god. v. 1822. oko gotd. mistro Ra­ doević iz K o r č u l e . 1703. s napomenom: iz G o n o v e (Italija). Marijetić-Spaleita. 39. 1700. 1745. P e t r o š i ć u ma^ci krštenih od g. R i p a c I I matici krštenih od god. 1731. Pegazzi. jer se spominje god. do .. . god. 37. 1834. s napomenom: iz B o l a . 1812. god. 1836. v. R a f a e 1 i u matici krštenih od g. »procurator« Radmili. 1788. U boboviškoj matici <goid. Postojalo je i prezime Radović od god. v. 41. 1764.. god. M i h o j i ć . 1796. god. v.. v. ' ( U milnarskoj matici krštenih Bartulović se spominje god. 1784. do druge polovice XVIII. Krstuilcv'ić vulgo Mihojtvić. do sredine XIX. god. ima Macolić. 1625. 38.. 1730. god. ili iz Makarskoig primorja ili s otoka Hvara. 1827...

Romano. treća isprava spominje »rev. S t a n i š i ć u mastici kršitenih se spominje sredinom XVIII. izdata u Nerežišćima. n Podaci kod I. is Ciccarelli. 53. Presentibus ad omnia suprađicta Cattarinich de Štivano. 1836. 7 Duišin..«. 1754. spominje »Venerabilis D. . Petrus Albius Spalatensis. v. v.« Nalazi se kod dra. god. T r e v i s a n i u prvoj polovini XVIII. kum Vasiselli. 1753. 1O 67 . »actum in Villa Doli«. .45. zn. 339—340. i ' Ciccarelli.—1912. prema maticama krstenih. . str.. Vol.. 1747. .).1914. 9 Rukopis kod I. Petri Lucari Notarij et Cancellarij«. Mariae de Milna« i »testibus rogatis Jacobo Gospodnetich et Nicolao Millich«. s napomenom. god. (v. is Rukopis: »Origine e memorie delle famiglie Buzolić scritte per cura del dott. 1793.«. 1736. 1738. 1775. str. Jugl. 1711. jedna porodica. sv.. do 1834.« 1821. Romane. D. U Sutivanu žive porodice Soljančić. str. » .. Novi stanovnici g. spominje Gardellija. Marci Natalis Metropolitan! Spalatensis«. 87. iz N e r e ž i š ć a . 52. ibid. 46. 191 i 274. S o j a č i ć u matici krstenih cd god. i« Rukopis kod Michelli Vitturija. Ante Buzolića u Splitu. T a r a s sredinom XIX. 21. posto jala je jedna porodica. — U boboviško j miatici g.. 4 Ciccarelli. u supetarskoj matici god. ibid. jedna porodica. god. bili su u Mirni: braća Perizović.. 48. god. 1519. god. ibid. str. 47. is Ciccarelli. u dnugoj polovici XIX. »capellanum et Rectorem S. i umjet.. iz S u t i v a n a. Nicolao Angelo benemerito Vicario P h a r e n s e . 1841. braća Buzolić pok. 1866. akad.. str. 2 Za ove sam se podatke služio sa »Liber Baptizatorum Parochiae Milna 1698. 1756. 343. ibiđ. v. Babica. Bonaccija u Jelsi.. « . Babića^ibid. Rdo D. Sejačić iz Milne.—1813. io Mladineo. iz ' B o l a . iz S p l i t a . v. LITERATURA I BILJEŠKE: U vezi s crkvicom poznate su mi tri isprave iz g.-. S e r v e n t i . Nerežišća ad 2). u isutivanskoj matici god. 256. ibid. . »D. s napomenom: iz Bola. druga. Romanus. ibid. Marie de Milna Brachae. Stjepan Buzolić. god. Joanne Scrivanich.. 1833. . ibid. Stefano Buzolić qu. Antonio (1890. 1721. Vasselli iz Milne. »Presbyterm Petrum Albinum Spalatensem in corporalem tenutam et possessionem Eccl. ui prvoj polovici XIX. I.. str. 610. Nicolao Tomasich.. 5UT Š a n t i c . god. S. v. vSf i 1 i č i ć u matici krstenih od god. R o m a n i u matici krstenih kroz XVIII. god. Anton Perizović. god. 8 Codex Diplomaticus. od" 1698. ibid.« •3 Ciccarelli. Zagreb. 6 Radio saan uglavnom. 5 Ciccarelli. str. ibid. v. izdata u Dolu.. .. str. str. god. prema milnarskoj anagrafi od g. iz B u r a n a. 51..: prva isprava. ibid.. 1714. i po prikupljenim podacima. Rukopis kod dom I. t* Mladineo. samo Zvančić kao kuni. 255—256.. .: iz K o m i ž e. Trevisani »Burianasis«.god. VI. v. Stjepana i braća Guić. 1914. list 11—14. 49. ibid. Serventi-Zvančić.' postojale su 2 porodice. V a s e l o v i ć u matici u prvoj polovini XVIII. 303.

). u »casali« Pothume spominje se 5 porodica. Godine 1687. Ivan-Pavao Cemfeius. Vice Dujmović. Ž u v i ć 1 porodica. Ivan Maričić. Toma Sasiunić. Ukupno 14 porodica.—1696. iz M u r v i c e . Od god. M a r i n o v i ć 11 porodica. Jurja u Bobovišćima dano je god. 1694.—1713. Prvi 'stui stanovnici naselja Marinovići iz Bobovišća. i to: 1 Bonacić-Piculović. siječnja 1936. Jerolim Kevešić i Petar Versalović.POTHUME Zaselak se nalazi u ravnici na. Georg. kojega je uzdržavao zajednički župnik u Milni (30 dukata na godinu). a već god. U mlinarskoj anagrafii god. odcjepljuju se Bobovišća ai Ložišća od mlinarske župske crkve. iz K o m i ž e na Visu. kok> voza 1750.. Bonačić. Ivan Lazanja. Bresanini. v. Sađlamje porodice 1 1. dobiju Bobovišćani kapelana. Ivan Duboković. Još i danas ponekada Bobovišćane nazivlju iStaneari Dopuštenje 1 za gradnju crkve Sv. ' 4. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Prema podacima prikupljenim u mjestu 5.(nadimak: Tramontana) 1 porodica. Tade Milačić.—1716. — Marinovići su došli iz Bobovišća i osnovali Pothume.). iz Š k r i p a . ' 68 . Biskupskom odlukom1 od 17. Luka Biličić.podnožju dva brežuljka Huma. BOBOVIŠĆA Naselje ili dio naselja se u prvo vrijeme nazivalo Stanac Dolac. L e s i ć 1 porodica. Rektori su: Mate loanicius (1693. 1836. Ivan Marangunić.). jedan Marinović iz Pothuma kumuje u Bobovišćima. u Bobovišćima je rektor (upra­ vitelj crkve). Anton. Feliks Dragičević. 1 Marinović-Kade i 3 Marinović. Petar Marinčević-Gligo. ne spominje se. Ivan Obradić. kolovoza 1687. Oktavijan Koviljaneo (1697. Peruzović. Pothrane je nastalo ipri kraju XVII. 1693. 1656. Silvestar Martinis (1713. 3.). Petar Marinčev&ć-Gligo. 2. Nikola Gverieri. D. t e središte nove župe postaju Bobovišća 3. God. 1749. K o r d i ć. Ivan Jakasovic. Toma Vincenti. Luka Jurjević (1713.

Pavao Versajković pok. Stjepan Krstulović pok.: Marinović vu^go Rado. Krstulović vocatus Sapunar. Trebotić.: Marinović iz Pot Hume. 5. Bučić vulg6 Gatoot. Šimiunović. 39. Stjepana. Nikole. 49. 1760. Nikole.Nikole Bonačića. 8. Stjepan Buzolić kao nasljednik pok. Krstulović pok. Nikola Krstulović Antin. Bradašić. Ivan Krstulović 69 . Lovre Krstulović Jurjev. Juraj Krstulović pok. 37. Krstulović »cognionime« Simunović.: ipop-rektor Koviljaneo. Nikole. Frane Krstulović pok. 19. 48. Stjepan Krstulović pok. Ivan Marinčević Jerolionov. 16. 11. Krstulović alias Lovretov.: Lovretović. 10. 9. Mandić. 45. Juraj Krstulović pok. Anton Krstulović pok. -. Nikole. Petra. Nikole. Ivan Krstulović pok. Jurja. Frane. Čepkalović. Stjepan Krstulović pok. Zuanić. Nikole. Grasović. Ivana. Stjepan Krstulović pok. Krstulović sive Bradašić. Ivan Krstulović Stjepanov. 26.2 1. 1695. Bučić vulgo Loze. 46. 1696. 34. 17. Marimčević vulgo Popile. Ivan Krstulović pok. Ivan Krstulović pok. * 1703. Frane. 41.. Leopold Krstulović pok. " 1701.: Marinčević alias Sargo. Prezimena prvi put spomenuta kroz prvih'20 gođlnla boboviške matice 1693. Petar Krstulović Jurjev. Krstulović alias Mandić.. Frane. Nikole. 23. Ivan Krstu» lović pok. Marko. 21. Ivana.: Biličić. Juraj Krstulović pok. 47. Ivan Krstulović pok.. Ivan Krstu­ lović Jurjev. 24. 13. Ante Krstu­ lović. Marinčević alias Gligo. Marka. 33. 38. Žuvić alias Baloja.: Vlasanović. Maričević vocatus Baliga.: Bavčević. Juraj Krstulović pok. Filipi. Ante. 1702. Frane. 12.: svećenik Mateus Joanicius. Toma Krstulović Jurjev. Bučić. mistro Jerolim Marinčević pok. 1699. 27.-Stjepan Krstulović Antin. Lovre. Marinović »cognionime« Čuko. -1694. 15. 44. Marinčević alias Kenjac. 3. Frane. Juraj. Petričević. 7. 35. Luke. Dinko Juriša' kao nasljednik pok. Petar Krstulović Ivanov. 1697. 32. 40. 1712. • Popis bratlma iz Bobovišća i Ložišea god. Matij Versajković Pavlov. Ivan Krstulović Lovrin. Ivana. Ivan Marmčević pok. Marina. Anton Krstu­ lović Sfjepanov. Dragičević sive Čačičić. Nikola Krstulović pok. Ivan Krstulović pok. 4. Marinović vocatus Kenjac. Jurja. Ivana. Anton Krstulović pok. 22. Lovre. Juraj Krstulović Ivanov. 43. Marinčević sive .' Nikola Krstulović Jurjev. Krstulović sive Sefcuil. Fabri. 42. 14. Juoraj Krstulović Lukin. Marinović iz Pothuma. Jurja. Petar Krstulović pok. 20. Anton Marinčević pok. Marinčević detto Halatović.ć pok. 6. Trebotić. 1698.: Marinčević. Marinčević vulgo Gramdo. 28. . Stjepan Krstulov'i'.Krstulović. 2. Sargo. Marinčević pok. Josljp Krstulović Antin. Antona. 29. 36. Juraj Krstulović pok. Ive. 31. Krstulović sive Čepkalović. Stjepana. Luka Krstulović pok. 25. Marko Krstulović pok. 30. 18.: Krstulović sive Barišić.

Ivan. Petar Krsitunović pok. 92. Ivana. Ivan Krstulovic pok. 1694. 90. Jurja. Anton Krstulovic pok. Ivana. CerinićBavčević. Ivan Šimiunović pok. Juraj Marinčev-'ć pok. 68. god. i 1727. Lovre Krstulovic pok. Nikole. 57.Ivana. 69. 98. 1765. slično dolaze i kasnije često piurta. 64. Luka Krstulovic pok. Ivana. 67. U matici krštenih od početka (god. popisano je 13 Cerinića. 95. god. naute Cerinić. jPavao Šimumović pok. Ivana. Jurja'. Juraj Marinčević Petrov. Anton Krstulovic poik. 51. Sadanje porodice 3 1. Matija. Nikola Šimunović Pavlov. Nikola Trevizan. 1715. Petar Krstulovic pok. Među »galeotti di Neresi« za bračku galiju god. U sutivanskoj matici kao kum god. Frame. Anton Krstulovic Jurjev.Bavčević. Ivan Krstulovic pok. 80. samo Bavčević is napomenom: iz Bobovišća. 85. 75. Matij Krstulovic Stjepanov. Dinka. 86. 78. 110. 58. 1695.) kao Marinčević alias Gligo. samo Bavčević god. Cerinić sive . Toma Krstulovic „pok. god. i to uz vulgd ili sive. 1714. Jerolim. Cerinić seu Bavčević. Juraj Krstulovic pok. 60. 94. Matije. Juraj Krstulovic Stjepanov. Nikole. i 1721. Nikola Krstulovic Ivanov. 1625. 76. Alban Tre­ vizan (braća pok. Juraj Krstulovic Petrov. 84. 65. 50. 73. G1 i g o 1 porodica. 1720. Cerimo alias Bavčević. Ivan Krstulovic ipok. 53. 59. U staroj matici u Nerežišćima ima Cerinića od početka (g. Petar Draigičević pok. 96. 70 . 102. 87. Jurja. Marina. Jurja. Jurja." Matij Nizetić Tomin.4 2. 1824. Lovre Krstulovic Ivanov. Don Petar Grassi pok. 56. Juraj Krsitulovic pok. 100.). 108. Pavla. 109. 106. 1777. 54. Jurja. Ivan Versa jković Pavlov. 71. 104. Stjepana. Juraj Krstulovic Nikolin. Dinko išimunović Pavlov.^70. U matici krštenih od god. 79. Matij Krstuljović Ivanov. Pavao Krstujlović pok. 91. pok. Frane Dragičević pok. kao kum Bavčević iz Šolte. Petar Krstulovic pok. 77. Frane. Nikola Krstulovic pok. Viktorija).. Nikola Krstulovie pok. Petar Trevizan. 1814. Petar Dragičević pok. Na Šolti se spominje Cerinov god. Petar Marinčević pok. 105. Ivan Krstulovic pok. Marina. 72. Ivana. 107. 81. 52.. Frane Krstulovic pok. 1758. 97. Nikola Krstulovic Juirjev. Šime Krstulovic pok. Martin TreViizan. Ivana. Bavčević-Oerinić. 101. 103. Nikola Krstulovic. Jurja. Stjepan Krstulo'vić Ivanov. Luka Krstulovic pok. Ivan Krstulovic pok. Ivana. 1776. i 1741. 1721. 61. Frane Martinić pok.pok. 88. Jurja. Valerija. 62.. Cerinić iz Botoovišća. 1562. Nikola Krstu­ lovic Ivanov. Jurja. Šinie Krstulovic pok. 74. Pavla. 93. 66. god. 55. C »e Castellis«. Jurja. a god. Frane Dragi­ čević Petrov. Tpnia Nizetić. 63. i 1717. Dinka. Jerolim Krstulovic Ivanov. Petra. god. Frane. C e r i n i ć 3 porodice. 99. Pavao (sinovi Frane Martinića). god. Petar Marinčević pok. god. u nerežiškoj matici god. Anton Krstulovic pok. 1752. Juraj. Stjepana. Marpinčević Petrov. 89. 1657.

Marinčević »detto« Halatović. Porodica je pripadala privdF. U bobov'iiškoj. 1721. pop Stipanović i god. 1574. Stipanović ©eu Maričević. god. magistri Grassi. magistri Grassi-.god. U merežiškoj matici zabilježen je kao kum god.6 Prezime Grasović nalazi se i u popisu pučana. magistri Grasoević. 1762. i 1788 Marinčević-Halat-. v god. kao Krstudović vulgo Lebedin. jednako i god. U matici krštenih od god. 1725. 5. . 1725. sive G. zabilježena je jedna ženska M. lapicida Grassft.). M . 1589. 1719. 1741. alias G. L e b e d i n a 3 porodice. 1798. lapicida Grassi. G r a s s i 2 porodice. 1729. god. 6.. 1655. 1728. 1766. god. Od početka matice (god. U popJsu »galeotti di Neresi« od god. 5 Prezime se Grasović nalazi među nerežiškim vlasnicima pašnjaka gpd. U'mat'ici god. vulgo Gligo. 1774. 1799. ' -U sutivanskoj matici god. iz (Pražnica.a r t i n i ć 1 porodica. 1733. artifex Grassi.7 U nerežiškoj matici god. 71 . god... 1746. 1774. za bračku galiju bila su 3 Grasovića.egiranim obiteljima. a god. zabilježen je Gnasoevtc iz Kaštela. pop Marangumić iz s Bobovišća. 1659. i 1746. M a r a n g u n i ć 3 porodice. 1625. god. Marincić alias Gligo. god. god. 1719. 1744. 1733. pop M.. god. 1767. jednako i god. pop Marangunić. koji su primali sol god. 1724. Među »galeotti di Neresi« god. 1656. 1746/Krstulović vulgo Lebedinov. 1625. 1717. U staroj matici u Nerežišćima ima Grasovića od početka matice (god. nalazi se mistro Ivan Stipanović. fabri Grassi. 1657. naute Gligo. Grassi. i 1733. Marinčević dictus Gligorić. god. fabri Gnasović. kao kum iz P r a ž n i c a . Krstulović alias Lebedina*. Grassi iz nerežiške župe. 172'3. u dolskoj god. U napeižiškoj matici spominje se god. a god. "7. pop M. god. H a l a t 2 porodice. i 1727. god. 1696.. god. 1693.1792. nauta M. kao kum iz M i I n e . U matici od god. 1767. 1794. 1702.. 1717. i 1711. god. god. Marin­ čević sive Halat.). god. god. »rector et econonius« M. a god. matici bez gornje napomene god..) kao Marinčević alias Halat. -1718. porijekloim: iz B o s n e . Grassi. 1728. U matici krštenih od početka kao Grasović (god. 1804. 1724. i 1721. 1775. . god. U staroj matici u Nerežiš&ma ima Marinčevića i Maričevića alias Stipanović od početka (god.). 1734.1761. 1744. god.. 5 • ° 3. 4. 1665. i . Prema još nepotvrđenoj predaji.

Trevizan. 1714. 1741. 1830. Dragičević alias Skarmeta. Dragičevići su vjerojatno iz Poljica.. U matici od god. god. 9. samo Mihojev god. Krstulović sive Sekulović. Krstulović alias Sekul. Mišković »olim« Sotković. 1751. 10. 1768..1728. god. 1694. 1725. 1721. Sekulović. god. kao Krstulović vulgo Mihojević. a god. god. d. i 1793. kao Dragičević vulgo Skarmeta. Trevizan-Vitorello. god. 1714. 1825.v 8. i 1729. Krstulović alias Mihojev. U matici od god. fabro Radić iz.. 1722.. 1749. 1809. god. M i š k o 1 porodica. R a d i ć 2 porodice. 11. Š k r m e t a 4 porodice. • i 1727. god. god. 1732. 1719. Radić. 1773.. 1728.. Dragičević vulgo Skarmetić. naknadno dodano Trevizan. god. god. 1715. U milnarskoj se matici spominje kao kum god. Marinoviići su vjerojatno iz Poljica ili iz Omiša. samo Mihojević god. "i 1733 Krstulović sive Pitalo. spominje se kao Krstulović alias Pitalo. 1733. 1736.. spominje se kao Markiović vulgo Rado. Marinoviić sive Rado. Marinović sive Radić. 1719. 1752. 1750. P i t a l o 3 porodice. . 72 . Marinović alias Radić. 1725. i 1746. U boboviškoj matici krštenih zabilježen. Skarmetić alias Dragičević. 1792. U bobo viškoj matici krštenih od god. god. 1724 i 1727 Krstulović vulgo Piitalović i Marino vic vulgo Pitalo. god. i 1728. M i h o j e v i ć 5 porodica. Bola kao kum.. 1753. 1717. N a z o r 2 porodice. nauta Trevizan. Krstulović vuilgd Pitalo. god. Viktor T^revizani. god. je god.. god. god. U staroj matici u Nerežišćima zabilježlh je Mihojev od početka (god. 1724. Miško. 1725. Krstulović vulgo Sekul. god.. 1745. god. S e k u 1 8 porodica.) kao Krstulović sive Sekul. 1717naute Albani Burianensis. god. »god. i 1734. 1777. U matic'ii kirfštennih spominje se od god. 13. kao Trevizan'i Burianensis.. 1727. jednako god. 1728... god. Marinović-Radić. 1782.). kao Mišković. 1730.. god. * >' • U matici od god.14'. god. 1727. i 1716. samo pitalo. god. T r e v i z a n 6 porodica. 1734. Škrmetie iz Bobovišća. samo Sotković god. 1729. 1715. 1726. dalje više puta s napomenom: iz J e s e n i c a (Poljica).. god. 1734. 1738.. Sekulov. 12.. Dragičević alias Šare. god. 15. 'god. Trevizan Buranello. 1724. god. Trevizan iz B u r a n a. 1657. U matici od god. 1834. 1719. 1747. jednako god.. Od početka matice krštenih (god. jednako god. 1752. god. i t. i 1752. 1703. 1834. Skarmeta alias Šare.

1724. i 1753. U boboviškoj matici krštenih od god. Zared. Marinović vulgd Trebotić.. Siuitivanjani i mnegi drugi Bračani identificiraju oba naselja pod imenom Bobov:' sca. Na Boriće. Na Dolac.. ' . 2 Prema predaji. Pjerotovi. i 1727. Šama-tep Pislić) 19 porodica. samo Antičević g. Stari Dvori. kao Krstulović vulgd Anti­ čević. Krstulović alias Žaro. te je o tome postavljen natpis.. samo Žaro god. god. samo Trebofać god. Radi oštre borbe za razgraničenje sa Sutivanom oba mjesta (L. naiuta. Nešto 'sjevernije od sela nalazi se dosta velika vododerina zvana Juras Potok ili Veli Dolac. Od početka matice krštenih (god. Kore. 1717. Marinović-Trebotić... Gubno. za proloma oblaka vođa odnijela most. Čelca. Mala Banda. god. kao Krstu­ lović vulgd Žaro. Krstulović detti Žaro s napo­ menom: iz Bobovišća. kao kum Krstulović alias Žaro. * . prvi su stanovnici bili |£rstufović-Lozići iz Bobovišća. 1783. koji je za kandijskoga rata bio zapovjednik plaćeničkih četa u Trogiru. a i Ložišćani česito nazivlju ovo naselje Velo selo. i S. Ž a r o 2 porodice. isto god. 1695. 1738. LOŽIŠCA Bobovi šćani. U sutivanskoj matici spominje se god. 1724. a stanovnike kao Bobovišćane. 1656. Krstulović sive Antičević. T r e b o t i ć 3 porodice. u nerežiškoj. Marinović sive Tre­ botić.) bila su 24. Kanaja. razoružana.. god. kao kum ( Žaro iz Trogira. Antičević sive Krstulović. Pojedini dijelovi sela imaju svoja posebna imena. 1699. Burian Vittorello s napomenom: iz Bobovišća. Sadanje porodice 1. ^ 73: ..) kao Marinović alias Trebotić. Za jakih kiša poteče kadgod mnogo vode.•r U sutivanskoj matidi zabilježen je kao kum god. 1791. koji je spajao dvije suprotne obale Potoka. i 1727. 1750. A n t i č e v i ć (nadimci: Zanetovi. spomenuta je Orsola Anitiićeva. i 1724.Tako je na pr. ožujka 1884. e 17. U postirskim župskim knjigama spominje se god. . 16.god.. 1725. god. god. U boboviškoj matici od god. god. 1725. 1774. 1716. 1776. 1750. Ovo prezime podsjeća na rapskog plemića Žaro. 1724. Nazorovi Dvori.. 1791. Ajmitov. i 1719. god. U Bok. U početku nerežiške matice god. 1900. i 1721. Na'Me ju. 1774. kao na pr. • . 1727. Novi je most sagrađen gd. 1896. 1702. Škrke.

Veli Jere.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva oid god. 1698. Krstulović detto Oepkialo. 1727. Krstulović sive Čepkalović vulgo Lažanjiv. 1722. 1781. u nerežiškoj "matici g. kao' Drag^čević alias Bisku. U bciboviškoj matici od god. U boboviškoj-matici krštenih cd g. a god.. g. J844. Barišić iz Ko tišine. 1745 i 1782. 1702. 1721. 1778. spominje se prva B. god.. 1718. Od početka matice (god. Versalković-Bariški god. Baiifšić-Berkuić. g. god. (ženska) iz D u g o p o 1 j a. U postirskiim župskim knjigama . 1720. State. 1657. 1733. 1815. g. 1728. 1745. Mačiće. god. 4. Lako) 20 porodica. C e r v o n e 1 porodica. god. Bradašić-Krstulović. ' Prema jednoj verziji. Bradašić iz Ložišca. Binda.' 1818. God. Krstulović alias Biskupović. 1725. U sutivanskoj maitici) spominje se kum iz Bobovišća Čepkalović g. god. Mede.. Sove. 1727... i 1730. samo Versa jković god. Loširuka. Krstulović vulgo Čepkalović. god. U boboviškoj maitici od god.) kao Krstulović sive Bradašić. 1727. 1665. Krstulović sive Čepkalović.2. „ B r a d a š i ć (nadimci: Pobo. jednako g. g... 1725. Bikar. Juinko. 1727. U nerežiškoj matici god. Dragičević vulgo Bisikupović. Krstulović alias Bradašić. BiskupovićKrstulović. 1781. Krstulović seu Čepkalović. 1656. i 1793. i 1727. 3. 6. jednako god. B a r i š i ć 5 porodica.. 1697. zabilježen je Barišić iz Bobovišća.. oženio se god. Tragetijer. 1716. Doselio kamenar Arkanđel iz G i o v i f i a z z o /(Italija). jedna ženska Versajković »relicta ex nauta« Marinčević. 1730. 1740. 5. a g. 1588. 1889. iednakO' god. 1727. Monče. 1693. i 1728. i 1730. jednako god. i 1726. 1721. 1625. god. jedna ženska god. Kjakini) 11 porodica. god. d. U popisan vlasnika pašnjaka spominje se Barišin Mate iz Splita. god. 1715. U bciboviiiškoj matici cd god.. 6 B i s k u p o v i ć (nadimci: Mišić. 1696. iz Bobovišća Krstulović alias Čepkalović. 1719. samo Berkuić god. 1698. Antunac. Šćapanović sive Biskupović iz Gornjega Humca. Krs£ulović sive Badšić. Krstulović vulgo Bradašić. 1774. Baćulin.. Krstulović-Čepkalović. Č e k a l o v i ć (nadimci: Grižun. god. 1791. 1770. 1716. g." B a l i ć (nadimak: Dugopojac) 4 porodice.. 1676..'Perko. 1700.-Delija. "Ćirilo. Versačević god. Žepo) 6 porodica. u postirskoj se matici spominje god. 7. . Među »galeotti di Neiresi« za bračku galija u popisu od god.. U sutiivansko j matici zabilježen je god. .spomlim'je se god... Bradašić sive Krstulović.pović. doselili sa otoka Hvara. nalazi se Ivan Aiitičeviić. 1723. i t. Versa jković alias Barišić.

g. U istoj matici g. 16. 1800. 1723. 1748. 1742. Krstuk> vić-Marinov. doselio J. D o m i ć (nadimci: Sila. g... 1776. 14. g. . 1820. g. g. L u č i ć 4 porodice. 1891. i oženio se postolar Ante g. F r a n j o l a ' ' (nadimak: Bilin) 11 porodica. 1752. 1820. iz K a š t e l K a m b e l o v c a i oženio se g. Krstulović-Jurin. 13. J u r i l i (nadimci: Kele. U boboviškoj -matici -krštenih cd g. Krstulović dictus Juraeević. 1771. . 1821. g. Krstulović sive Domić. 1721.'i 1804. K r i v i ć 1 porodica. 1778. M i š e t i ć . Krstulović-Domić. M a r i n o v 3 porodice. Jurać-Lučić.. L o m b a r d i ć (nadimak: Pošćer) 8 porodica. 1810. Kr­ stulović alias Domic. g. 1800. Bile. i 1830. U bobovnškoj matici krštenih g. 1775. samo Ivko g.. Krstulović vulgo Jurać. 1782. g. 1836. I v k o (nadimci: Brsata. g. g. 1762.. kao Krstulović vuilgo Juras. kao> Krstulović alias ' Jurini. U boboviškoj matici krštenih od g. s napomenom iz S e l a c a . g. Krsibulović alias Domić. 1748. Krstulović alias Jurin. 1795. U boboviškoj niatici rođenih" ig. Brkin) 9 porodica. 1865. Markić Lončić) 28 porodica. Pavičić alias Franjola. 1803. jednako g. na pr. Krstulović alias Marinović. 1790. J u r a s (nadimci: Krunin.• U boboviškoj maitici krštenih od g.nšuil!. U" boboviškoj matici krštenih od g. jednako g. Nadalovi. J u r a ć (nadimci: Jurela. 1804. g. Krstulović alias Marinov. U boboviškoj matici od g.. Ko. 1728. 15. kao Krstulović vullgo Franjola. g. Špire. s napomenom. 1807. Krstulović alias Juras. 1728. i to jedna ženska kao Krstulović alias Ivko. Kasnije se spominje više puta. doselio iz S i n j a oko> g. 1804. 9. Krstulović-Jurać heres Juras. Krstulović vulgo Domić. g. islalta. Kacotov) 8 porodica] . g. Mizerija) 13 porodica. 1825. 1752. iz V e n e c i j e (Mleci) kao Lombardi. Krstu­ lović sive Jurać.. Košić. J u r a š i n 3 porodice. Škarpa.: kao Krsibulović alias Jurać. U sutivansko j matici spominje ~se kao kum iz Bobovišća g. 1791. 1753. Grgica) 11 porodica. U boboviškoj matici krštenih od g. 17. Krstulović dictus' Juras. 2 porodice. 1739. U matici rođenih u Bolbovišćima od g. g. g.11.. Krstulović alias Franjola. 12. Fratrov. Žiža. 1774. g.8. 10. Jaje. — Mišetići u Splitskoj potječu iz Poljica. 18. 1734. 1774. kao Jurać-Lučić. 1726. g. jednako g. 1775. samo Franjola g. 19. Dujinica. 75 . 1833. i. 1731. Skrivanello.. 1782. 1724/i 1728. U boboviškoj matici od g. KrstuBvić dictus Domić.

Leko. g. g. 1768. i 1751. g. Getov. 1774. vić-Mićul. samo Perić g. Krstulović đicti Sapu­ nar. g. 1771 i 1778. Kacotovi. i 1819. g. 28. Krstulović dictus Mićul. iz | P o l j i c a -(Jesenice)-. "U boboviškoj matici g. do g. g. 1855. g„ 1724'. 1755. 22. Veli Mikula. Krove.. 1848. i 1728. Banđirica. Pavlov. Krstulović alias Mićul. Krstulović vulgo Rakela. Krstulo. jednako g. 1774. 1695. g. 1727. Mićul. U boboviškoj matici krštenih od početka (g. 1882. Lošin) 19 porodica. Bogcimoja.. g. 1744. 1842. 24. Pavlović. spominje se jedna ženska Sapu­ narić iz Bobovišća. 1797. Krstulović alks Rakela. g. 1734. R a d i ć 1 porodica. 1767. Krstulović dictus . Krstulović sive Simunović. g. R a k e l a (nadimci: Brnić. jednako g.. ' U boboviškoj mat : ci od "g. U boboviškoj matici g. 1721. U boboviškoj matici cd početka g. jednako g. i 1722. iz Poljica. 1701. Krstulović alias Perić. doselio se i oženio Ante iz Z a g v o z d a g. Skenđerbeg. 27. 21. Krstulović coghomrne Š ! munović. Sinčevi. U boboviškoj matici krštenih g. Pliše. Lolin. 1793. S a p u n a r i ć 6 porodica. 1727. g. Krstulović vulgo Rakelić. SimiMiović s napomenom: iz Nerež'šća.) kao Krstulo­ vić »vocatus« Sapunar. i 1777. Mile.. oženio se Ante g. U boboviškoj matici rođenih od g. 1711. 1779. Gluho. kao Krstulović alias Pavlov. Lešandrov.. Lukinac. Gueić. g. R a k o 1 porodica. Spuce) 30 porodica. Beje.l Porijeklom od roda Marinović iz B o b o v i š ć a . P a v l o v (nadimci: SutulM. 29: Š i m u n o v i ć (nadimci: Lose. Rade.Pavlović. kao kum s napomenom. Cirkul) 50 porodica. Beljure. 1812. kao Krstulović vulgo.1802. 1714. Sprta. Govorela. N a z o r 9 porodica. 1726. Lemo.20. g.. 1830. 1717. Remengo. Buortin. Krstulović detto Sapunar. 25. Katuše. P e r i ć (nadimci: Glušić. 1776. 1753. Radin.. U boboviškoj matici irođenih N. 1719. P o l d o 1 porodica. g. Tutovac. i 1776. g. dictus« Perin. samo Sapunar god. Čiča. g. 26. 1721. i 1816. iz D r a č e v i c e . Krstulović vulgd. s napomenom: iz. ReJbac. Pinica. . g. Škampavija... S a p u n a r (nadimci: Lukini.. 1722. 1774. Plivo^ Rica. Saponar. Lomom) 18 porodica.. 1752. Krstulović vulgo Sapunarov. g. pored prezimena Krstu­ lović naknadna dodano Rakelić. Nadalin. 23. Krstulović-Perić g. KrstulovićPerić. 1753. 1753. g. i 1744. 1723. jednako g. Boso. 1749. 1781. Franićev.. 1727. Slike) 2 porodice. . 1693. Buratin. 76 . Krsibulović alias Sapuna­ rić. vrlo često od g.

S u č i ć (nadimak: Ti jarica) 1 porodica. 33. U -boboviškoj: matici krštenih od g. g. g'. Simunović alias Donković. kao Katanić g. . g. S v e t i n č i ć 2 porodice. Sapunane. Kapologo. 1794. kao Cattani s na­ pomenom: iz B a k r a . Sekiul. 1795 i 1801. od roda Marinovića. 1884. Lučić. Valerijev. Izuimrle ili iseljene porodiice u Bobovišćunlai i Ložišćima 1.7 2. 37. g. iz S i u t i vana. g. 1778. . jednako g.« Dragičević. 1694.* Dračevice. s napome­ nom iz P u č i š ć a . g. Simninović-Donković. Franjola. Antičević.. 1658. 1820. Prema tradiciji. 1802. kao (kum. 35. Žaro. Dragičević iz Donjega Humca. 1783. 1758. do oko-g. V a l e r i j e v (nadimci: Špire. Krstulović iz Ložišća. 1746. V a s o ^ n 1 porodica. Krstulović alias Lukrejurjeva. g. Valerijev.) Dragičević sive Čavičić. Krstu­ lović-Vicin. g. . 1787. rektor Felix Dragičević. 1774:. g. doseljenik iz S e l a c a umro je g. Perić. T r e b o t i ć 1 porodica. 1574. Krstulović alias Valerin. 32. U nerežiškim župskim knjigama g.. samo Vicin g.. Krstulović »ceres hered. 1760. Jurać. i 1763. Jvko. 36. 31. U matici od g. K a t a m i ć u boboviškoj matici kum g. s istom napomenom g. ' " Z v a n i ć 1 -porodica. G a l o v i ć u boboviškoj matici krštenih od g. 1819. U boboviškoj matici od početka g. 1793. kao Krstulović alias Valerijevi. porijeklom iz Poljica. Prezime se nalazi u popisu pučana. doselio kao drvodjelac iz V e n e c i j e i oženio se g. Krstulović-Valerijev. 1765. Pulenta) 4 porodice. 1788. Rakela. 1762. 1678. Krstulović alias Lukrejurjeva s kasnije-nadodanim nadimkom Vicin. U nereži:|koj matici g. š t a m b u k 2 porodice.. Pavlov. 1774. 1703. . Simunović-Petrić iz Dračevice. g. V i c i n (nadimci: Bace. doselio* kao postolar g. Vicin). 77 30. Bradašić. s istom napomenom C. g. g. Jurin. zabilježen je kledk Dragičević. Čekalović Domić. g. i 1768. K r s t u l o v i ć (pored postojećih porodica: Lebedina. koji su primali sol g. 1716. . D r a g i ć e v i c (pored postojećih porodica Biskupović i Škrmeta). kum Dragičević iz Gornjeg Sela na Šolti. Smoko) 14 porodica. Krive. . 1808. 1885. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . . g. 4. 1775. 1733. Marinov. Sapunar. Pitalo. 1693. Juras. U boboviškoj matici krštenih od g. 1777. 34. 3. 1816. Krstulović-Dragičević. doselio i oženio se Ivan iz T i j a r i c e g. 1891. 1895. Mihojević. U početku boboviške matice krštenih zabilježen je (g.

1774. 1701. Krstulovic »olim« Stipičević. g. samo Dragun-g. 1771. Krstulović-Čepkalov:ć\Hire.. Krstulovic vulgo Pećina. Krstulovic vulgo Lozić. Krstulovic vocato Bučić.. 1788. Krstulovic »co'gnom. u nerežiškim knjigama s napo­ menom »iz Bobovišća« g. 1777. spominje se Jerčjć... Krstulović-Dragičević. 1711. Krstulovic vulgo Vranjčić. 1761. g. 1589. 1728. 1780. Krstići. Krstulovic s napomenom: iz Supetra g. 1625. 1742.. 1819. 1693. Krstulovic alias Likoitovi.. g. i 1753. 1787. 1716. 1811. Krstulovic đictus Olimpijin. g. 1730. Krstulovic alias Mandić. 1696. 1746. g. samo Dundo g.. 1831. Olimpić.5 Prema neprovjerenoj verziji. s Među »galeotti di Neresi« g. Lozić g.. 1694. 1746.. 1733. g. samo Mandić. 1698. g. 1756. 'Krstulovic . Krstulovic vulgo Jurko. 1653. Krstulovic alis Bučić. 1660.. i kasnije. Krstulovic-Jurjević. i dalje. 177. g. 1755. i 1729. koji su primali sol g. Krstulovic sive Simunović g.. i 1733.. 1820. i 1776. 1824. M a r i n č e v i ć (pored postojeće porodice jGligo). 1738.1693. 1727. 1774.. 1658. 1757..U boboviškoj matici g. 1673. 1718.. 1770. češće Marin•» I O . g. 1772.tulovićJerčić. mistro Krstulovic. 1802. Krstulovic vulgo Loze. iz Milne (kum) . g. Krstulovic s've Dragun. 1776.4.ine« Šimunović g. i 1702.. Krstulovic sive Lovretov. g. 1699. u početku nerežiške matice g. g... g. Krsitulović vulgo.. g. 1773. a iz Ložlšća g. 1749. samo Krstu­ lovic g. Stipičin. 1710. 1715. U suitivanskoj matici i župskim knjigama Krstulovic s napo­ menem: iz Bobovišća g. Kifs.. g. Krstulovic-Jura. 1747. 1716.. 1800. 1777. g. g. Krstulovic alias Loze.vulgo Jura.) kao Marinčević vulgo Grando. Jerčić. g.. g. i 1730. jednako g. 1724. za bračku galiju popisana su četiri Krstulovića. 1778. 1804. g. do g. 1745. g. g. g. 1703. Krstulovic alias Dundo. g. Bučić vulgo Loze. ' g. Krstulovic vulgo Svočera. 1774. g. g. 1800. Krstulovic-Jirč'ć. 1751. i 1675. 1725.. Krstulovic alias. g. g. 1729. 1731. 1727. Prezimena Krstulovic i Jerčić nalaze se u popisu pučana. Od početka boboviške matice (g. 1657... Krstulovic detto Bučić. g. 1724. Bučić vulgo Galiot. i 1734. Krstulovic sive Bučić vulgo Loze. g. Krstulovic alias Lqzie. 1800.8 i u popisu siumartinskoga novog stanovništva od g. Krstulovic sive Biutčić. od g. 1774. g. 1728. Dragun. 1775. g.. samo Lovretović. i 1711. 1821.. 1719. 1782. Krstulovic vulgo Jerčić. 1728. i 1815. g. samo Bučić g... 1723. 1727.. 1701. i 1715. g.. 1779.7 Prezime Jerčić nalazi se u popisu bračkoga plemstva od g.9 Prezime se nalazi i u popisu vlasnika pašnjaka g. 1725. 1787. samo Jura g. samo Hire g. 1802. g. 1734..6 5... 1694. g.. iStipičevJć. 1574. g. Krstulovic alias Stipičević.i 1753. 1735.. 1695. g. 1726.. 1729. 1702. porijeklom iz Bobovca u Bosni kao . s napomenom iz Ložošća g. Krstu­ lovic alias Jurko.

čević vulgo Popić; g. 1728. Marinčević »sive« Popić; g. 1750. nauta Marinčević sive Popić; g. 1771. samo Popić; g. 1817, zabi­ lježen je jedan Popić iz Slatina; g. 1694. Marinčević »vocatus« Buliga; g. 1718. Marinčević »dicto« Buliga; g. 1727. Marinčević vulgo Bulišić; g. 1758. Marinčević vulgo Buliga; g. 1777. i 1788. Marinčević-Bulizićf g. 1702. ©amo Marinčević. U nerežiškoj matici Marinčević iz Bobovišća spomenut g. 1737. i 1751.; u dolsko j g. 1726.; kao Marinčević u škrjpskim župskim knjigama od g. 1642.; u početku bolske imatiee g. 1604. spominje se Marinčević-Tusa, ia samo Marinčević g. 1609., 1&15., 1701. U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. nalazi se Pavao Marinčević,5 6. M a r i n o v i ć (pored postojećih porodica 'Radić i Treibotić). Od početka matice krštenih g. 1693. do g. 1815. vrlo često s -napomenom: iz Pothuma; samo Marinović g. 1699., 1731., 1734.; g. 1696. Mariraović vuigd Kenjac; g. 1702. Mairinović »cognomine« Glugko; g. 1711. Marinović detto Čuko; g. 1723. Marinović alias Čuko; g. 1731. Marinović sive Čupko; g. 1714. samo Čuko; g. ~^, 1722. Marinović alias Vulasinović; g. 1701. i 1723. Vlasanović; g. 1728. Marinović vulgo Viulasan; g. 1722. Marinović dicto Gavletić; g. 1725. Marinović alias Zavalo; g. 1725. Marinović vulgo A'nić; g. 1725. Marinović alias' Žuvić; g. 1730. Marinović alias Dugohavić g. 1728. Marinović vulgo Buva. U nerežiškiim župskim knjigama Marinović iz Bobovišća spo­ menut g. 1672. i 1723/; tu prazničkima s istom napomenom g. 1721. i 1728.; u nerežiškoj matici g. 1661. 'zabilježen je Kenjac i Marinović. U bolskoj g. 1655, M. s napomenom: iz Omiša. Prezime Marinović dolazi u nerežiškoj matici od početka g. 1655. God. 1672. spo­ minje se Petar Marinović »iudex et ambasciator Almissae«.10 U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. (schiera rea!le) popisan je Ivajn Marinović, a u »galeotti di Bol« Ivan Marinović pok. Ciprijana.7 7. O b i a č i n o v i ć od g. 1750. u boboviškoj matici krštenih s .napomenom: iz K o i m i j s e ; izatim. g. 1753.; g. 1790. JurišićO'blaoinov'ić; jednako g. 1794. i 1802. U sutivanskoj matici prezime Oiblačina, Oblak i Ofolačinov često od g. 1696. do g. 1654., ali g. 1652. kao misttro Barsatić over Oblačina. 8. R a d e t i'ć u tobo viškoj matici krštenih g. 1738. i 1739. s na­ pomenom: iz T r o g i r a ; g. 1740. faber Radetić iz Trog'ra; spominje se g. 1744. i 1769.; g. 1751. fabro Radetić; g. 1776. i 1792. magistri Radetić. 9. i š l ć e d u l a (Schedula) dko g. 1805. u matici spomenuto neko­ liko puta: nametnuto prezime nezakonitom djetetu. 79

10. V i u i i a t o v i ć u bofooviškoj] matici krštenih. kao VulatovićBukavac g. 1799.; g. 1804. Vulatović s napomenom: iz M i l n e ; g. 1805. Vlaković-Bukavac. 11. Ž u v i ć gotovo od početka matice krštenih (g. 1696.) kao Žuvić sive Balpga; jednako g. 1702.; g. 1752. Žuvić »detto« Balogia; g. 1730. samo Žuvić; g. 1725. Marinović alias Žuvić; Žuvić iz D r a č e v i c e od g. 1723. do g. 1796. kao kum više puta; g. 1777. kao kum iz Nerežišća; g. ,1780. kum iz Sutivana. Prezime se spominje u početku nerežiške matice (g. 1656.), kasnije s napomenom:~ iz Dračevice. BOBOVIŠCA LUKA Novije naselje u morskoj uvali; kao pristanište za Bobovišća i LfOŽišća nastalo od ma'gazina boboviških a ložiških. Prema sjeveru u predjelu Rat bilo je prethistorijsko naselje.11 Na više mjesta pri. obrađivanju zermje nailazi se ma terakotu, komade olova, urne, metalne dijelove i čr. Više ljudskih kostiju nađeno je g. 1899. Dosta se terakote našlo na sjevernom podnožju Gornjega Dolca i južnoga Pogravja. Kuće su se smjestile pored desne i lijeve morske obale; one, ikoje su pored desne obale (gledajući s bračkog kopna !), potpadaju pod ložišku župsku crkvu, a one pored lijeve obale pod bobovišku crkvenu župu. Sadknj© porođicfe Desna obala: N a z o r 2 porodice; porijeklom iz P o 1 j i c a (Jesenice). Č e p u l o 1 porodica financa u penziji!: sa z a d a r s k o g otočja. Lijeva obala: N a z o r 1 porodica; porijeklom iz P o l j i c a . G l i g o 1 porodica;-u staroj matici krštenih Marinčević alias Gligo (g. 1694.)
LITERATURA I BILJEŠKE: a) Allegatio Juris et Facti Pro A. R. D. Joanne Marangunićh Parocho de Milna, nec nom eommuni, et Hominibus dicti Loci Contra Incolas Stanaz Dolaz, Lozischie et Podhume Pharens Dioces. — Rukopis kod don I. Bonaccija. b) Allegatio Juris et Facti, pro Incolas Stanaz Dolaz, Ložischiiie, et PodImme Pharens. Diocesis, contra A* R. D. Joannem Marangunićh Parochus de Milna, nec non Communem et Homines dicti Loci. — Rukopis kod don I. Do­ nacija. 2 prijepis rukopisa kod mene. Rukopis se nalazi u sklopu spisa u vezi borbe o granici između Sutivana i Ložišća ti drugoj polovici XIX. v. 3 P r e m a knjizi krštenih od g. 1693. 4 P r e m a saopćenju prof. đra. I. Rubića. s Mladineo; ibid., listali—14.
1

1. 2. 1. 2.

SO

Rukopis kod porodice Michieli—Vitturi, ibid, (vidi Nerežišća ad 2). Rsukopis kod I. Babica, ibid. (v. Nerežišća ad 1 i Bol ad 9). s Ciccarelli, ibid'., str. 255—256. 9 Popis kod I. Babica, ibid. (v. Sumartin ad 5). !° Ciccarelli, ibid., str. 452. 11 Don F . Bulić »Ritrovamenti antichi a Bobovišće dell'Isola Brazza«, u Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split, br. 1—2, god. XXIII., 1900., str. 23—30. — Traigovi iz bronzamog doba nađeni u Vičjoj Luci, Krugu i Ratu: grčki šljemovi i potkoljenice. (G. Novak: »Naše more«, Zagreb, str. 33).

6 7

SUTIVAN Sutivan (Stivan) je bračko naselje najbrže Splitu. Udaljenost od splitskog do sutivaniskog lukobrana iznosi 13 km i 200 m. Na položaj današnjeg Sutivana zasigurno se odnosi jedna isprava iz god. 1205.1 u kojoj1 se spominju lokaliteti, koji i danas postoje »super sanctum Johannem«. Prema tomu, i prije Valierove vizitacije2 stajala je crkva Sv. Ivana, koja je dala ime mjestu (1579.). Nju spominju i obiteljski dokumenti obitelji Ivanoviić-Žuvić od g. 1500.3 Pri, razgraničenju između Sutivana i Donjega Humca,, prema dokumentima o odcjepljenju od g. 1579. i dalje, Sutivan jani smatraju, da granr'oe njihove župe idu od oiivaile: Mutoik na istoku preko bez­ vodnog potoka prema Močilima i kuće Cvitić do uvale Boibovišća na zapadu. 4 Oko g. 1700. sagradio je u Sutivanu dvorac pjesnik dr. Jerolim Kavanjin iz Splita, koji nadograđen i danas postoji. jPri ipopločenju župske crkve g. 1909. povađene su stare nad­ grobne ploče. Jedan je čio tih ploča upotrebljen za novi pločnik oko crkve. Na najstarijoj sačuvanoj ploči uklesana je godina 1594., druge su dvije ispisane hrvatskim jezikom, jedna iz g. 1633., a druga iz Cg. 1634. Dijelovi ISiutivana jesu: Spojizbanda, Bunta 'i Lučica. Svaki-se od ovih đ< jelova dije"i u manje dijelove: Mlin, Mositir, Vela Bunta, Mala Bunta (prije Pod Baraku), Novelovli Dvori, Stipanovi Dvori, Žuv'ća Dvori, Porat, Pod. Kas til, Jarnkov Dvor, Novi Put, Stasić, Smrdejina, Škrape, Maflduhorovića Dvori, Kancilir, Šimatorija, Slavića Dvori i Biskupija., Sutivanjaul u ispravama prije početka, sačuvane matice (g. 1622.) Birača Ivanović g. 1500. (1477.—1499.) iz Podgore 3 , Zvanić g. 1500.,3 Jakov Nadali g. 1505. (prema sačuvanom natpisu na kući), Katarinić g. 1519.,5 svećenik Frano Ivanović g. 1579.,2 Matej Andrijašević g. 1585. kurat iz Poljica, Alvk di Nadalii, Frane Žvanić i Sebastijan Zvanić prokuraitoir crkve g. 1585. ,4 Frane Bolanćić procu­ rator piulka.6
"Zbornik za narodni život i običaje 6

81

Popis pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1625. Galeotti/ di San Zuane.* Mihovil Dragičević, Marko pok. Mihovila Dragičevića, Nikola Dragičević, Juraj Comtuze (?), Ivan Dragičević, Jakov'Mate ja Dragi­ čevića, Jakov Poljican, Jerolim Ljubetić, njegov brat Toma, Pavao Paulović, Ivan pok. Petra Poljicana, Ivan Stipulinović, Gregorij Bidić, njegov brat Mihovil, Stjepan pok. Marka Bilovina, Petar Franje Bolančića, gastaldo Ivan Bilovina, Marko Ivana Bilovine, Juraj Jutronić, njegov brat Ivan, Nikola-Stjepana Krstulovića, Toma Kablarović, Matij Nižetić, Juraj Bolančić, Marko Ljubetić pok. Matije, Mihovil Sirotković, njegov brat Nikola, Marko> Pavla Viđoševića, Stefan pok. Teodora Bilovinčića, Marko Ljubetić pok. M., Ivan Sirotković pok. Mihovila, Kristof oir Sfartalović, njegoy brat Dominik, mis tro Matij Tironi, njegov sin mistro Ivan, gastaldo Petar Sf arta­ lović, Ivan pok. Matija Bakulića, Stefan Gregorija Sirotkovića, Je­ rolim pok. Grigorija Ivanovića »natual«, Nikola Sirotković Ivanov, Marko Mati je Dragičevića, August Berković Nikolin »natual«, Ivan Ivamović pok. Petra. U popisu »schiere areali di S. Zuanne e Huanazzo« zabilježeni su: Bile iz Miraea bolestan, Juraj: Radićijen ili Bolančić, Bilovina, |PoIjican, Ljubetić, Dragičević i Harbalović. Očito je, da se ovi posisi ne odnose samo na Sutivan, već i na Donji Humac, a vjerojatno i na Mirca. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih ..knjiga u Sužavanu 1622.: kurat Ivan Pavić, Žuvić, Božičević; 1623.: Nadali, Petricio, Nižetić, Justić, Baović, Lukšić; 1624.: Kršćanin, Jurinović, Tomašić, Bersatić, Belavijić, Del'ijina; 1625.: Balarinović; 1626.: Kablarović, Benković, Bašić, Ljubetić, Dragoman, Jakšić, Grubš'ć, Starčević, Sebastijanović, Vidošević, Prodić, Pavlović, Obiačin, Sirotković, Ivanović; ' . • 1627.: Linčanić, Tudorović, Bolančić, Bartičević, Marčelović, Matošević, Guerinr; 1628.: Jutarajić, Orlić, Činkanić, Dražić, Mare Alvizova; 1629.: Božić, meštar Jakov iz Omiša; 1630.: Liviiin, Piličić; v • 1631.: Alvizev, Deiijić; 1632.: ČO'Zić, Manđe Valerijeva; 1633.: Paruta, Jerie Doret f ć; 1634.: Jerić Ljubetić, Grupšić, Mladi, Targkić; . . 1635.: -škaljić, Matul žakan. Radičević, Petričević, Poljicanovc, Halađov, Nukanić (sa ženom: »Gate a Castellito«), Metličić, Hrane di Gverin;' ' " , 82

1636.: 1637.: 1638.: 1639.: 1640.:

Vetln, Jerić Niadalov; Delia Pace; Jutronić, Vičenca Puićeva; Jerka Matulova, Bidić, Biloviinić; klerik Delia Pace, mi stro Antonio. Sadamje .porodice

1. A n i b a l o v i ć 1 porodica. Spominje. se u župskim, knjigama g. 1777. Petar Anibalović iz K o m i ž e , g. 1783. Vice A.-iz Komiže. U knjizi umrlih' zabilježena je g. 1807. smrt A. iz K o m i ž e . 2. • B a b a r o v i ć 1 porodica; župnikova majka i sestra iz - M i 1 n e. . (Iselili u Nerežišća). ' . , t. 3. B e o v i ć 1 porodica. Ivan B. iz G a t a oženio se u Stitivanu. 4. B i s k u p o v i ć (nadimci: Zrakavica, Milošavka). 3 porodice. God. 1781. -spominje-se B. iz B o b o V i š ć a , a g. 1787. i 1802. 'Krstulović iz B o b o v i š ć a , g. 1820. Dragičević vulgo Bisku-_ pović, g. 1788., 1794. i 1801. Krstulović seti Biskupović. 5. B l a ž e v i ć (nadimci: Čoka) 1 porodica, doseljen prvi B. iz Ž r n o v i c e . . 6. B r m b o l i ć 2 porodice; Emil pravoslavac iz L i k e i njegov brat sa ženom rimokatoličke vjere. 7. B r k o v i ć (nadimak: špirini); Mate B. iz M i r a c a ženi se g. 1871. . 8. Č o v i ć 1 porodica; Josip Č. iz Č a p o v i c e ženi se g\ 1856. 9. D e f i n i s 2 porodice;' De Finis Andrija iz Giovaniiizia N a p u 1 j s k e k r a l j e v i n e spominje se g„ 1750. — U boboviškoj matici zabilježen je g. 1766. kao kum iz Sutivana »medicus« Definis. God. 1742. ženi se na:. Bolu De Finis iz Napulja s Kosovićevoni , * iz Sybregha (?). ' 10. D e l b o e 1 porodica; Šimun D. nahod iz H v a r a oženio se g. 1903. 11. D o m i c 1 porodica; Luka D. iz L o ž i š ć a oženio se g. 1925. Ložiški Domići potječu od Krstulovica. 12. D i d a k 1 porodica; od g. 1833. iz D o n j e g a D i c m a . 13. D u j m o v i ć (nadimak: Labjanac) 1 porodica. Spominje se g. 1789. D. iz P r g o m e t a , g. 1811. D. vulgo Labinjanin, g. 1821. samo Labinjanin, g. 1793. i 1810. D. iz Labina. 14. G r a n i ć (nadimak: Budalo), 1 porodica; nahod iz P o 1 j i e a. 15. G r u b š i ć (nadimci: Košta, Marković, Bafr'na, Kanaleto, Puntaducra = Markovi, Fanto) 8 porodica. — U staroj matici krštenih, koja se počinje od g. 1622., spominje se G. već g. 1626. Od g. 1708. vrlo se često spominje Canaletto, ali g. 1718. i dalje Grubšić alias Canaletto, g. 1784. pisar bratovštine Canaletto, g. 83

16.

17.

18.

19. 20. 21.

22.

1776. Prutić alias Canaletto, g. 1777. Grubšić seu Canaletto, g. 1833. Grubšić-Markovi, Grubšić-Gospodar, Grubšlć-Matko, Gruitašić-Smoje; g. 1692. Grubišić, g. 1693. Giubxich, g. 1782. i 1810. Grussich, g. 1783. naute Grabs'ć-Kosta, g. 1782. nobil Grubšić i Anton Grubšić »atuale hujus Loci Judice«, g. 1793. Gruxieh, g^ „.1796. Grubšić seu Canaleitto, g. 179&. i 1801. pop Grubšić Toma, g. 1806. Grubšić vulgo Marinelić, g. 1821. Grubšić Bačiće, g. 1779. [Pesti Pogbaldus Canaletto. Prema tradiciji , iz Poljica. G v o z d a n o v i ć (nadimak: Gvena, Gverinac) 4 porodice. U župskim se knjigama spominje g. 179.4 kao Ferro sa Š o l t e , kasnije kao Gvozdanović, a g. 1854. Gvozdanović vungo Abas iz Grohota; g. 1781. Petar G. j;e manoval pri nadogradnji crkve Sv. Roka. U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. 1747. Dolarius Ivan Gvozdanović, a g. 1688. Helena Gvozđenović sa Šolte. , I I i ć (nadimci: Milcšovi, KJendikac, Glavar, Mlinar, Pušilula) 8 porodica. U staroj matici dolazi:: g. 1628. Kablarović, a g. 1651. kao Ilijić, g. 1691. spominje se kao kum Ilijić iz Donjega Humca. Među pučanima bračke galije nalazi se u popisu g. 1625. Tomaso Cablarovich. —- Kablarović između g. 1626. i 1653. dolazila ma­ tici nekoliko puta, ali g. 1657. Hić overo Kablarović, a g. 1658. mistiro Ilijić, g. 1781. klerik Ilijić; kao Ilijć prezime se od g. 1656. do novijeg doba često spominje; g. 1792. kapetan Petar Ilijć. I v a n o v i ć (nadimci: Zermo, Starčević, (-Roso), Stamp adur (-Kampanara i Pizdica), Valerij, Mise, Farč'ć, Fisko (-Kostoca), Zec, Lolo, Raško, Kravanista, Dujić (-Surla-), Blaževica, Bakarela, Fratar, Žuvić (-Zr'nović-), Puhalo)-. 36 porodica. Prebjegli na Brač između g. 1477. i 1499. iz P o d g o r e , te od biračkog kneza tom prigodom zbog zasluga dobili privilegije.3 Inače se nalaze u popisu pučana, koji su primali soil g. 1574.8 i u popisu pučana bračke galije g. 1625.7 U početku matice spominju se Ivanovićevi nadimci: Žuvić, Starčević i Bašić. J a k š i ć (nadimak: Krpeša-Humcanjanin) 1 porodica iz D o ­ n j e g a H u m c a . Doselio i ženio se J. g. 1870. J i i k i ć 1 porodica; Juraj J. iz R a d u n i c e kod Muca oženio se (u S. g. 1871. J u r j e v i ć (nadimak: Pleho) 6 porodica. U župskim knjigama kao kum spominje se g. 1632. J. iz Mi 1 n e. U maticama dolazi redovito od g. 1775.; često i kao Giurgevich alias: Plego, ali i samo Plego (g. 1779., 1809.). Pok. župnik T. Ivanovi© držao je, da su Jurjevići porijeklom iz K o m i ž e. Možda isu porijeklom iz Poljica, od roda Grgurevića. J i i t r o n i ć (nadimci: Cicalo (-Pojar, Andrrpca, Francez, Mumailo, Jurko i Bokoirica-), Bule, Petruiša, (-Papi jaja-), Gluhinr'ca, Anzulin (-Bolmet i Buble-), Jiuikić, Kuzmić, Kršćan (-Crlkvica,

84

g. g. Jutrinjić alias Jerčić. Kristian. . U staroj sutivanskoj matici Ikrštenih. porijeklom. 1782.. 25. koja se počinje od g.. 1624. K i r i g i n 4 porodice.. Osejaj. Jutrinić uiz. 24. kao Kegević seu vulgo Vidov. Jutronić alias Žuvinić od g. detto. 1632.. Krstoiil. Kovač-). Jutronić vulgo Kriatijanović. 1798.. Letuin. — Mircanski su.. d. 1756.. prema bilješki u bolskoj miatici od g. iz Miraca. Blum. spomiinje se Jutarnjić g. 29. 1666.. kao Jutronjić g. d.10 U sutivanskim se župskim knjigama kao Keljević spominje od g.9 U boboviškoj matici zabilježen je g. 1875. g.Jutronić alias Doriin. Prvi se spominje kao kum K. 1767.. Duje iz S p l i t a oženio se god. Jerolo. U jednoj ispravi o borbi za ^granice Sutivana i Ložišća.. 1625. Benedeto-).- . seu Cicalo.K.. Čoizić. i 1634. Luka iz. koja se 85 . ali g. 1684. ali i Jutronić .. 1800. 1652.." . 1665. Doselio Andrija oko g. L j u b e t i ć (nadimci: Kapotar. Fabro. kasnije često alias. g. i t. U popisu novoga stanovništva od g. 1659. Donko.. L a u r i ć 1 porodica. 1748. g.. spominje se Jutronić seu Oisejaj (i Ossegia). 1802. iz D o n j e g a H u m c a . 1645. 1778. u Smitivanu za žmpnikovanja 'Kirigin-Ivano-vića g. Jutruihić iz Sutivana. a g. u sutivanskim župskim knjigama g. K e g e v i ć (nadimaik: Babica. 1628. označen kao f aber.. Marelovretov.. 1680. Jutaronić.. Artista (-Pin-Kotica. a g. i dalje. iiz Donjega Huimea.. Žuvinić (-Banat. i 1667. God. 1776. Kao Jutrinić: g. 1821. 1704. 1753. 1777. 1639. K u k o e 1 porodica. 1633.. K o m i ž e oženio se g.4 K r i m f o k a i ili Crinfocai (nadimci1: Njeze. koje je svojedobno dobjieglo pred Turcima u Sutivan. iz Mir a c a g. 1732. Jutoirinić. i dalje. 1664. Osim toga. 1807. 1736. zabilježen je u Sutivanu Onorando Lorenzo Jutronić » procurator e di Castel San Zuanne«. 28.. Vidov) 2 porodice. g. K u l j i š 1 porodica.. 1638.7 U nerežiškoj matici spominje se g. Jutronić se nalazi u popisu veslača bračke galije g.. 1635.. Steka. Vilini) 30 porodica. 1808. 1649.D o n j e g a H u m c a . 1630. 1884. U sutivanskoj matici ponekada kao g. Piće. 1753.. 1682. 1700. Kutlica. a g. 1785. 1772. 1825. organist Laurie iz Donjega Humca.g. iz Omiša. kao Jutarnjić ^. Bučić-iMajko. spominju se Vido' Chegilevich i Mattio Cbeglievich. ali je poro­ dica poirijeklom iz T a r a n t a u Italiji. 1733.. Slipac. ima Kršćanin. Jutrinić -alias Cicaliović. 1622. 26.. Ture. a u sutivanskoj g. i t. 1650. a kao Jutarnić g. 1663.—1807. Biba. i 1804.. U staroj matici. 1747. Kapologo.. 23. 1763. 1669. Kalabrež) 3 poro­ dice. kao Juitroljić g. a češće se počinje spominjati K. 27. spominje se Starčević detto Chirighin. Bakalarić-)) 28 porodica. Markanićić. Krstić. 1667.

Lukšić. te g. 1833. tako na pr.počinje od g. 1736. g. 1735. U popisu pučana.. 1623.. d. 1755. 1783. 1625.. i dalje Ljubetić seu Čožić. g.. Malenjaza) 6 porodica. a g.. na pr. Spominju se i drugi izumrli nadimci: Čuko g. 1820. 1753. i 1798. koji su primali sol g. Nerežišćima g. Prezime Nižetić u Suitivamu staro je prezime. 1857. 1719..11 U župskim knjigama prezime Lukšić češće dolazi s . ali dolazi i samo Oozie. Tri su Ljufoetića zabilježena g.. Slavic. 1798. g. možda se Gabetić (prema Giubetieh) odnosi na Ljubetiće. 31. spominje se L. 1800. — Ljubetić kao župan bratovštine spominje se g. Nižetić živi (1938. g. kao »precuratore del Popolo« g. ali g. često i kao Jubetić. g. 1777. jer kasnije mnogo puta dolazi kao Ljubetip alias Marinelić. . Lokvičić alias Vojić. a g. u. u popisu pučana bračke galije. od g. Ovamo pripada i Marinelić od g. Lukšić-Iva-86 . (-. a <g. U boboviškoj matici g.. 1626. g.Sćetina-). Ursić se spominje kao župan bratovštine g. 1648. i t. 1658. nobil. nobil. Praskalo g. Marinković. Bosonogo) 30 porodica. 1833. Vlah g.. i dalje! ali i često kao Lokvičić seu Ursić g. kao pop g. dalje Ljubetić seu Madko. 1694. (i kasnije) Lukšić alias Jerko i prema tome g. Pavlo. 1682 s napomenom: iz Miraca. 1696. g. 1798.Lj. 1716. Koor-ić.. 1758. koja se počinje.iz Hamburga (Nikola). 1776. U staroj: sutivanskoj. Meninica. dočim g. a g. 1788. 1665.. samo Jerko. 1724. matici (rođenih. u matici od g. Imbre. U sutivanskim župskim knjigama spominje se: god. i 1729. 1723. . 1622.. Spominje se kao župan bratovštine g. u vezi s regrutacijom za bračku galiju.. odmah u početku god. Bekalo. 1691. mistro Jerković detto Lukšić. Nižetić-Stasdć. Prezime Lukšić javlja se u vezi i s drugim prezimenima. 1788. 1776. Lukšić-Ivanovic. d. L o k v i č i ć . odnosno dvostrukim prezimenom.. 1753. (i dalie) Lukšić alias Jerković. i redovito dalje. kumuje Ligaević sive Lukšić iz Sutivana.. Ovx> prezime dolazi u popisu bračkoga plemstva g. L u k š i ć (nadimci: Carić. mjesni je sudac u Sutivaiiu Matij Lukšić-Nižetić.1731. (nadimci:-Ursić. kao član. i 1791. i dalje Ljubetić seu Kusajjn.. g.. Nižetić i Korić. 1833. 1775. i dalje Jubetić dictus Škabić. pop Nižetić. 1632. Jedan se Nižetić spominje LI popisu od g. g. (g.nadimcima.) u Splitu po povratku. 1783. 1623. U istim knjigama dolazi i s nadimkom Ivanović: g. g.. Niseteo.7 30. . g. mistro Lukšić. Kalebić. zatim g. Nižetić). 1816. (Marko) i g. Lokvičić vtulgd Lovrić. 1787. 1783. nobil. 1622.1703. 1798. 1708.vica g. Kafetijer. 1574. posljednji muški potomak porodice Lukšić. 1696. 1803: i t. 1625. a g.. Porijeklom iz L o k v i č i e a kao Ursić. • Lokvičić -dolazi tek od g. spominje se. i dalje Ljubetić seu Marelavretovi. . zabilježen je kao kum iz Sutivaa Kokoitić sive Stasić. Rede. Zorzin. 1790. 1689. 1645. 1800. Petrizi© detto Ursić.

) 33. g. 35. 1691. od g. više puta Kuzma Barnardi ' Manzon ili Manzoni iz S p l i t a . 1821. 1634.ašević. Doselio se Ivan. 1833. 1792. 34.nović. L u 1 i ć 1 porodica. i g. M a r k o v 1 porodica.. nekoliko puta sa »mistro« ispred imena.12 32. g. M i l a v i ć l porodica. kao kum magđster Mazzoni iz Trogira. Lukšić-Kitara i Lukšić-Manduhororović. 1707. 41. Spominje se: Trgić iz Jesenica g. 1776. 1723.. Oženio se M. a' od g. M a t i ć (nadimak: Drnas) 1 porodica.Trgić g. iz Z v e č a a j a . Prema jednoj obiteljskoj bilješci.. 1793. iz V o l Ps k o g a (Istra). 1911. a od g. 1833. postojale siui tri porodice Mohorović-Kranjac. 1821. 1922. M a n z o n i 4 porodice. 38. Dominius Lukšić seu Korić..) 40. u Sutivanu g.S u ć u r c a. 1755. bio je krojač. Lukšić-Hmutalo. (Strijeljan je od Talijana g. te g. 1819. doselili iz K a š t e 1 . 1782. s napomenom: iz Komiže. g. Oženio se u Sutivanu Vid g. (Nijemci su ga ubili g. 1789. a kao Vlahović g. M a t i j a š e v i ć (nadimak: Trgić) 2 porodice. Samo Marinković se javlja g. 1740. ali g. 1805. vijeku. Godine 1833. LukšićKalebić od g. Doselio iz M r a v i ­ n a c a i oženio se u Suitivanu g. kao Lukšić alias Marinković. M e d i ć (nadimak: Pokršćenjak) 1 porodica. 1776. M o h o r o v i ć (nadimak: Kranjac) 1 porodica. Matij.) 39. U matici se spominje g. 1807. M a t k o v i ć (nadimak Vlahović) 4 porodice. • ••• •87 . 1793. ia g. Lukšić alias Čueanić. spominje se »proto« \Mazon iz S p 1 i t a kao kum. Matijašević vulgo Targić g. 1806. iz K o m i ž e . Kao Mađković spominje se od g. 1802. dr. 1710. 1795. • • • • . Anton Lukšić-Ivanović »actual judice assessore«. Lukšić vulgo Čarinin. U boboviškoj se matici spominje g. Prema jednoj verziji. g. i 1806. Justinijanović ' vulgo Spaleta iz SpPiita. N e g p d i ć (nadimak: Spaleta) 2 porodice. Mate Drnas »dieti« Matić. U Nerežišćima pre­ zime zabilježeno samo g. 1943. g. 1782. Doselio iz Č i o v a i oženio se Andrija L. a g.Petrović.Trgić iz Poljica god. 1799.vanu Miće iz R a m 1 j a n a kod Knina i sa pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru god. 37. ^Vjerojatno porijeklom iz Splita. Lukšić-Vitorin. u XV. M a c r i n k o v i ć 1 porodica. i Matijašević. 1776. God. 36. 42. iz J e s e n i c a (Poljica). 1758. Justlnijanović-Negodić iseu vulgo Spaleta. Lukšić vulgo Cairinić.. Često je u župskim knjigama i Lukšić alias Puciskićod g. Lukšić-Imbre. Lukšić seu Carić. 1804. 1787. Lukšić.L u kš i ć a. 1944. — (Jedan se Targkić spominje u župskim knjigama još g. g. nobil. 1788 dalje. g. sa otoka H v a r a ... iz K a š t e l . 1798. 1656. Oženio se u Suti.

' Alvise Michael Petricio i njegov rođak oslobođeni od pučanskih daća g.. 1793. 1879. iz N o v i h S e l a (Omiš). Radić detto Padailo g. Doseljen Ante g. R o d o l f i (nadimci: Nadalin. Doselio iz G o r ­ n j e g a K . veljače 1866. U župskim' knjigama bilježen od g.. 1756. 1794.. 1747. 1782. R a d m .. 1793. 1720. Bilać je od g. a kao takav biva i pokopan u Sutivanu g. Grgo Pessa »famulus comitis Petri Capogrosso« iz Oltremontanus Diocez. 50. 1797. 1846. do oko g. 1739. i to: g. R e n d i ć 1 porodica. 1777. U matici je kao kum zabilježen Dnni Aloisius Noveller g. g. 1743. Ranije porijeklo: vjerojatno iz Venecije.. Radić-Padalović g. iz Sinja. 1746. P e r i š i ć (nadimak: Mustra) 3 porodice. iz S u p e t r a . 13 Prezime nastalo od Petričić. Perišić »detto« Dizdar g. Rezmilović detto Pessa. Kao RadmilovićPessa spominje se od g. • . g. javlja kao kapetan.14 49. 1765. 44.43. 45. 1880.o p r i v n a i oženio se u Sutivanu Ivan g. i t. U boboviškoj matici g. R a d i ć (nadimak: Padalpvic) 2 porodice. 48. 1787. 1711... stanovništva iz g. 1762. 1776. P l e j i ć 2 porodice.. 52. iz T u g a r a (Poljica). 53. nadimak: Dorini) 1 porodica. Prema obiteljskoj piredaji. i l o v i ć (nadimak: Peša) 5 porodica. — Prezime se nalazVu popisu novoga.—1781. 1791. 47. Napula) 4 porodice. 1787. zar tim: g. U Sutivan došli iz Splita kao na­ sljednici — prema pričanju — Stipančića (g. zabilježen je đakom Petricio iz Sutivana. 46. kao Pessa: g... često pre­ zime u maticama. gdje se rodio 28. g. Doselio Gaje R. 1670. g. Perišić alias Bilać.. kao stranac u bratovštini Biljaktušić detto Pessa. 1858. nauita Rodolfi. .. zbog zasluga protiv Turaka.'. P a l a v r š i ć 2 porodice. 1623.. -artef'iicis Rodolfi. iz J e 1 s e. Oženjen u Sutivanu g. U Sutivanu oženjen Dinko g. 1594. ^ 51. s napomenom iz B o 1 a.. g. 1720. Doselili se za župnikovanjia Palavršića god. R o t t o l o n i 1 porodica. Spominje se u Sutivanu od g. g. N o n v e i l L e r 1-porodica. Tragur. iz okolice T r i e r a . P e t r i c i o (Petrizio. 1795. . 1774.. s napomenom: iz teritorija trogirske biskuptje.. 1787. d. 1780. 1789. 1699. g. dobjeglog pred Turcima. 1780.) i Marjahović-Dražoevića (Jauka). P i v đ l i c a 3 porodice. pop Perišić g. iSpominje se u župskim knji­ gama Radić de Poglize g. Tragur. 1804. "mistro Rodolfi. Pessa iz »Oltremontanus Dioces. 1785. . koji se g.. Doselio iz A n e o m e (Italija) i oženio se u Sutivanu pekar Ivan g.. 1796. 54.«. Purešković. 1770. R a m i j a k (nadimak: Krnjaca) 1 porodica. U župskim knjigama od početka matice god. 1800. 1833. iz S i t n o g a . g.

Suše. Soglianćich. S o l j a n č i ć (nadimci: Mačak. ali g. Porijeklom iz P o l j i c a . 59. (»non sapeva scrivere italiano«). Stipančić) 4 poro­ dice. a. 63. g. T a v r a 2 porodice. 1831. Kacaiović. 1657. Deliji-ć. 1783. Zvanić detto Marinović. ~ "s U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. pop Don Petar Vuladislavić g. g. liuka Viđović-Moro. Vidović vulgo Gambara. 1781. Zvanić seu Krilo.. iz Splita. 1676. Doselili u Sutivan iz M ir a c a . Lala) 12 porodica. Zvanić alias Petrna. 1764. g. Spominje se u inatici krštenih od g. Zvanić-Cipiko.. 1648. Karmen. 1725. 1624. 1808. te se u Sutivanu oženio1 g. 1648. V1 a d i s 1 a v i ć (nadimci: Glavančić. U maticama krštenih spominje se Soljančić od g.8 66. s napomenom mietro. 1833.li i u popisu pučana * od g. P. U župskim knjigama od g. i 1632. 1703. g. za­ bilježen: Vladišević. 61. 1631.. 1658. Doselio se iz V r b a n j a Petar T. 1574. 1687. Perić. 1779. 60. g. iz S v i n j i š ć a . Ž i t k o v i ć 2 porodice. g. Sejančić i Soljinčić. Doselio zidar Anton iz K o m i ž e u XIX. vijeku. Buhovac) 4 porodice. V r a n j e č i ć 1 porodica. iz N e r e ž i š ć a g.. zatim: g. Spominju se u knjigama: kapetan Stipančić iz Omiša g. Kravica. 56. 1779. T o n s i c (nadimci: Ekolo. 1793. . Š k a r e 3 porodice*Doselio m L i v n a Mate.. 1885. koji su primali sol. 1798 i'1799. Vuladislavić detto Grdan g. Lovro župan bratovšti­ ne g. Porijeklom iz D o n j e g a H u m e a. General) 4 porodice. Z v a n i ć (nadimci: Krilo.iz S e l a c a . Jeriko. Zvanić seu Perić. VidovićMoro. s V i d o v a ć (nadimci: Moro. 1798. 1811. mistro Zuanić alias Marinovbć.. g. Soijaneich. naute Kacaiović iz Postira. _ g. a g. Moro. Doselio i u Sutivanu se oženio Ivan 89 . 1694. 1788. spomi­ nje se Vidović iz Klisa. 65. knjigama g. g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Sojančić.. T o s t i (nadimak: Pu jiz) 1 porodica. 1656.. 1885. VLadislavić iz Sutivana. Krilo iz ISupetsra. 1695.. 1876. Dobjegao iz S a n V i t o d e g 1 i A b r u z z i (Italija). 1700. Delijina. 58.. Z a n c h ' i : 1 porodica. Doselio i u Siutivanu se oženio Martin g. 1656. 57. g. g. Bajilo. zabilježeno je mobil. nedavno je umro. g. 1795. 1894. 1777. 1648. Primljen u bratovštinu g. 1787. Do­ selio oko g. Vidović seu Morotović. n U župsk : m knji­ gama dolazi kao: Sogiancicn.|P a v i č i ć 1 porodica.. T r e s i ć .. 1689. Zvanić alias Ddijić. Viadislavić-Pušić g. 1753. Kao Vidović *' Fiuman dolazi u župskim. f 62. g. 1666. Brko) 2 porodice. Vladislavić-'Stipančić g. God. 1657. te se u Sutivanu oženio g. 64.. g.55. Ovo se prezime nalazi i u popisu bračkoga plemstva od g. 1799.11.

7. a g. 1793. 1626. naveden je Belovina. a š i ć .Žitković-Arambašić g. 8. 1708 dolazi. do oko g. g. U boboviškoi matici krštenih. Nadimak: Solinjanac. kao: mistro Barsa­ tić over'Oiblačona.. s napomenom: iz M i r a c a.' Oblacia i Oblačinov često je ii maticama od g. Teodora Bilovinčića. B i l o v i n o v i ć u maticama od g. s napomenom: iz S p l i t a . ploča je nedavno zazidana uz vanjski crkveni zid. 1574.B a š i ć II. do 1714. i 1802. oženio se Bartul g. 3. 1697. B e g o od g. 1738. Prema Iknjilizi krštenih u jPučišćima spominje se g. 1656. Kao Gabaldi spomenut je prvi put kao kum g. B . postojale su u Sutivanu 2 porodice Balbizza. iiz P r u g o v a kod Dioma doselio Duje i oženio se g. 1750. 1633. Marko Iva­ na Billovina i Stefan pok. 1788. 1668. s napomenom: iz C o i t u s e i n C a r r s i .kao Garbolđi. 9. zabilježen je Nadal Boloniević.: kao Belavijić od g.30. B a r t a doselio Josip postolar. 1671. i624. Marka Bi'llovina. 1790. kao Bilovina g. ali 1. 1713. 1657. 1613. g. 'iz R o g o z n i c e kao Živković. spomi­ ! nje se mistro Oblačina. U XDopisu pučana. naveden je kao-kum iz Supetra. Roka Tamburin detto Balbiza. g.. koji su primili sol g. 1625. takođe 1 porodica. u maticama dola'zi od g. B a b i ć spominje se > maticama gd g. 4. 90 . 1811. 1 porodica. Izumrli.. God.'u anagrafi od^g. 1627. od g. zabilježen je g. 1768. Oblačinović iz Komiže. U anagrafi od g. rečeni Božić iz Zvečanja. B a š i ć III. B a r s a t i ć često se spominje u maticama od g. do 1661. s napomenom: iz u S l i m e n a . 1780. kao Jurišić-Oblačinović. do g. 1821. 1696. 1821. 1654. Prezime Ohlačina. 1652. 10. 1626. Izumrle'i iseljene porodice (Šibenik). kao župan bratovštine Sv. U popisu momčadi bračke galije spominje se Gregorij Biđić g. 1639. do g. kad se spominje kao Ivanović alias Basic. 1833.. kao župan bratovštine sv. je ispisana našim jezikom. do! oko g. dolazi kao mistro Barsatić. 1835. 5.8 U popisu momčadi bračke galije spomenuti su g. 1731. 1888. 1747. I.. do oko g. god.7 Na nadgrobnoj ploči g. 1794. Prezime se nailazi u popisu novoga stanovništva od g. Iselili u Ame­ riku. Gavaldi dolazi prvi put g. B a r t i č e v i ć u sutivanskim maticama od g. 1624.. 1833. 1652. 6. * .: Stefan pok. kad se kao kum spominje. 1645. 1737. Roka Iseppo Gavaldi. Nedavno iselili i izumrli.. 2.. g.. 1665. B i d i ć u maticama od g. do 1679. 1657. nezako­ nito dijete Bilovinović. 1639. a g. Oženio se g. g. 11. kao Balbiza seu Isepin. Oblach. koja. B a l b i z z a spominje se u župskim knjigama prvi put g. Gavaldi seu Balbiza. 1625.. do g.. kao Bilovinović od g.

Najčešći je nadimak Stefić. 14. g.spominje pri kumovanju: picokar Filipović g. B o l a n č i ć u maticama od g. Prema s p l i t s k i m ispravama. 21. C i k a n i ć u maticama od g. 1782.. 91 . spominje se iui Sutivanu kao kum Filipović iz Bobovišća. Izumrli nedavno. 1626. 1681. 17. te dofoio ime Ivan Delia Pace. i među momčadi bračke galije g. — G o d . 1821.) dolazi kao Bofcta. 1632. 1627.) i Gicanich g. prešao Abraham Salon iz židovske vjere na katoličku 27. Međutim.8. G e l i d (Ghelich u maticama od g. na pr.. a g. u Donjem Humcu g. zabilježen je s napomenoni: iz Splita. " 1893. * 20. g. do oko^ god. Fi­ lipović je u Sutivanu župan bratovštine. 1676.. zabilježio sam u Suti­ < vanu 3 porodice. 1778. do oko 1681. spominje se kao zamjenik jednoga' plemića galeot Bilančić iz Koirčule. 1821. i 1716. 1625. D r a g o m a n spominje se u sutivanskim maticama od g. Prema anagrafi. 22. do 1670. 1640. U popisu ox vezi s bračkom galijom god. Pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. do prve polovice XIX. vijeka. (Iselili). Nekoliko. 1646. ' U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. 1804. 19. 1927. . 1626. D e j a n k o v i ć u maticama kao magistri Deanković od g.. F i l i p o v i ć se prvi put . s napome­ nom: iz S e g e t a. 1811. a . G i a n a n d r e a dobjegao iz S a n V i t o< degli A b r u Zr z i g.. 1667. Radičević dolazi po župskim knjigama nekoliko puta od g. 1635. Još g. 23. 16. Francesco di Guerin.. klerik Delia Pace. ii dalje Guerin Guerini. 1625. U anagrafi od g. kad dolazi kao Radičević alias . Kao Bola:nč'ć„ idolazi u popisu pučana. kad se spominje s na­ pomenom: iz K l i s a . do 1651. u Sutivanu jedna porodica Fiflipović. 1833. Godine 1728. 1866. 1637. do oko 1647. 1628. iz T r o g i r " . 1635. 1927. Prema anagrafi. g. 1648.: 1 porodica.) Čikanić seu Markov. kao pop g. zabilježena je samo 1 porodica Botta. 1574. 1645. Karmen.7 13. D r a g i č e v i ć u sutivanskim maticama od god. jedna porodica g. Nekoliko puta g(g. ponekađa bi se moglo i drugačije čitati ovo prezime.12. 1694. 1637. Zakan Matul spominje se g. " D e l i a P a c e u maticama od god. g. do oko 1649.. 1704. * . B u l j a n (nadimak: Vlah) Mate iz P r o l o š c a oženjen g. 1791. Inače. B o t u n o v i ć ' spominje se u maticama od g.Bolančić. Kasnije je ovo prezime cesto* u suitivanskim župskim knjigama od g.7. 15. kapetan Pace. 1658. bila je g.se iselili i izumrli. koji su primali sol g. Nedavno . III. 1671. 1611. puta (g. 1630. 1752. g. kao linkanlć (1660. —1664..15 18. 1658. G u e r i n u maticama često od g. Radičević ' iz Podstrane.

iz S p l i t a g. 32. da je čsim te poro92 . 1649. do< oko 1633. 1802. H a r a m b a š i ć u maticama cd g. 1799. K o v a č i ć spominje se u maticama cid g. 1777. s napomenom: iz poljičke Ostrovice (do g. da u splitskima ispravama postoji dozvola za -prodaju ribe od 26. 1706.).. G. s napomenom: iz B e r g a m a. 1737. ali.g. C a n c h i t. 1693. 1740. u anagrafi g.) 34.K o c e i e dolazi u župskim knjigama od g. a tako i g. Kanki. s napomenom: iz V i s a. 1624. do oko g. 1741. 1821. L i s i č i ć prva se spominje služavka L. U župskim knjigama postoji i prezime Juravić alias Sinjanin (g. Juranie. kada izumiru. 36. 31. i to u početku s napomenom: iz S p l i t a . Klopanovići od roda .. 37. Ivanu Juroviću. 1785..Sutivanu kao kumi iz P r č u j a . VII. Kovačić s napo­ menom: iz Splita.24.. i 1833. 1802. za koga se tu veli. 1708. Zanimljivo je. Čiccarellija). (U Puč'išćimia su. ali i samo Sinjanin (g. često je prezime u sutivanskim maticama do g. Jurović alias Pavelić. kao magister Bartolomej. 1732. Od g. da je nekada bio Židov. 33. a god. 1656. Z v e e a n j a (do oko g. 1870. 29. i. K1 a p a n č i ć u maticama od g. ali od g..: 1 porodica. j . 1802'.. 1703. s napo­ menom iz L o ž i š ć a. 1801. 1678. dalje i kao Lukšić alias Marinković. 1799. 1788.). M a r i n k o v i ć dolazi u maticama od g. 26. god. 1735. 1782. i to često s na­ pomenom: iz Splita. (kao^ mistro) do oko god. 25.. i z O m iSci ZcL župnikovanja župnika Harambašića. I v e 1 i ć Doselio se iz P'r a ž n i c a i oženio s% g. K r a g u j u mafti'caima od g.) više puta do oko g. i 1804. Kasnije se spominje od g. 1661. 35. 1927. U amagrafama g. do oko 1679. 1749. C a s t e 11 i u maticama od god. nekoliko puta kao nauta Castelli. 30. kao Malvagia s napomenom: iz T r o g i r a . 1850. J u r O ' V i ć spominje'se u . 1817. M a l v a s i j a dolazi po matičnim knjigama od g. I kasnije dolaze Krstuloviei ponekada s napomenom: iz Ložišća ili iz Bobovi šća do oko g. 1781. 1785. do oko god. kao Krstulovie seu Biskupović. u siutivanskim župskima knjigama od god.. 27. 1793. zabilježena 1 porodica. Ursula Castelli udata Solitro. Posljednji je nedavno umro s nadimkom Salamandrija. Od g. = ali'dolazi i kao Kragujac od g. Čini se. 1927. 1645. g. do oko g. K r s t u 1 o v i ć u sutivanskim maticama od g. g. (fabri L. 1717. do oko g. v. 1791. Ivan).: 1 porodica.15 28. 1661.. zabilježen s napomenom: iz . 1821. 1789.. krajem XVTH. ne~ tLavno iselili. J u r i n o v i ć u maticama od g.

g. g. kao što Alvise Nadali. U boiboviškoj matici g. na­ pomenom: iz Splita. 1644.. 1805.. - dice postojala i jedna druga iz K o m i ž e . g. Time nestaje i prezime­ na Božičević.38. 1645. g. »cancelarius« Joseph Modro. 1646. mistro Modro iz S p l i t a i kasnije nekoliko' puta s. pop Nai­ mer."1821. 1645. g. Kao Naimeir od g. Prvu kulu gradi g. Alviz Božičević. 1780. oko g. 1638. dolazi mjesto Alviiza Božičevića iz g. 1624. Božičević 'i Mare Alvizova. naute Milesi. 1802. 41. 1657.. 1625. već g. Božičević. 1726. 1650. izumire porodica. 1761. da se je N. naime: god. 1632'. 1644.. s napome­ nom: iz V e n e c i j e a naseljen u Sutivanu. 1766. 1630. g. 1632. j . M u s t r a u maticama od g. Koviljanić iz škripa). 16 — God.. g. 1800. 1635. Ivana u Sutivanu splitski svećenik Jerolim Natalis. 1632. 1786. 1622. 1629.. Albert sin Alvizev i Božičević. Mare Alv'izova i Bo­ žičević.11 — God. g. g. Dosai&a je bilježio' župnik i don Ivan Pavić iz Poijica. 1628. rekonstruira crkvicu Sv. g. do loko 1808. malo zatim samo don Jerica. 1656. kad Mustra Bilić 1 porodica a g. 1636. 16 Prema matičnim knjigama čini se. g. Anifoal Nadali. 1749. Božičević. U anagraf i od g. Božičević. U anagraf ama od g. a do početka XIX. 1833. 1631. paron Modro. a Nadal Nadali od g. mjesni sudac je u Sutivanu plemić Nadal Nadali. g. M o d r o u maticama od g. God. Nadal Božičević. 1762. 1638. 1623. Jakov Natalis. kad se opet javlja Coviglianeo kao »curato eletto«. 1655. 1639.. g. Bo!žičevi. ig. a od g. 1626. g. opet pop Jerolim Nadali. Porijeklom iz Poijica. s i ' u župskim knjigama od g.. v. g. te opet nema Božičevića. 1505. To' sli­ jedi ovako: g. Nadal i pop Jerolim Nadali. te njegova siina i žene Mare. g. 1636. nazivao* i Božicević. Na­ dali. Nadali. Alviz Božlčević i don Jerica Bcižičević. 1821.e isto što i Nadal Božičević g. 1747.ć. 1623. 1626. 1634. koju su Sutivanjani zvali Nadalić. Enrico Najmer Modro. g. g. zabilježen kum Naimer s naipomenom: iz Spilita »hora habitat 'Castro S. 1629. sigurno' j.. Alvise Nadali. Na­ da^ Nadali. g. 1637. 3 porodice. i g. ali i tada često kao Naimer Modro. 1636. M i l e . 1743. posljednje Naimerove udale su se za Soljančića i Crinfocaja. g. Božlčević isin Alviza » Jerić Nadalov. 40. g. ipluće godine 1623. g. i tako dalje samo Nadali. kao nauta Marinković. 93 . 1740. s napomenom: iz K a š t e l K a m b e 1 o v c a. Joannis«. g. N a d a'l i u imatičnim knjigama odi početka g. dolazi Božičević. 1627. koji točno zamjenjuje don Jericu Božičevića od g. zatim je prekid u matici do god. opet Božičević. — Ovo se prezime nalazi i u po­ pisu bračkoga plemstva g. koja se spomi­ nje od g. Božičević. g. zabilježena je samo jedna porodica Natalis. do oko' g. 1633. 39. u nastavku i dalje pop Ooviglianeo (t. dolazi pesto Nadali.

zabilježen je kum pitor Napoli mistro. Sačuvana je župnik ova nad­ grobna ploča ispisana našim jezikom iz g. 1 porodica i u anagrafi od g. v. kao Sebastijan Sebastijanović. kapetan Pavić. 1636. O r a š n j a k u maticama od g. Među novim izbornicima-plemićima. i mistro Napuli. g. 1631.. 1674. kao kum iz Sutivana Copas Napoli. U splitskim židovskim ispravama 15 nalazim. također iz Podaca kao Pećarević seu Cvitanović^ 47. 1668. 1793.) iz Donjega Humca. a g. 1667. 1739. P e ć a i r e v i ć u maticama. P a v i ć župnik od početka matice. R o g u i ć prema župskim knjigama od g. 1778. S a m a r i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knji­ gama prigodom pokrštenja g. 1674. g. 48. 45. Iselili koncem XIX. 1782. 1792. ženi se Rogiudić iz K u č i n a . Nedavno se iselili. iz V u č e v i c e (Tro­ gir) . U boboviškoj matici g. Jedan Napoli je zabilje­ žen i g.42. 1674. 1644. 1803. nestaju. s napomenom: iz K o m i ž e . S a n t i ć u sutivanskim maticama od g. zabilježena je jedna ženska Pierotić iz Koniiže. služavka kod conta Bergel?ća rodom iz Zagorja. do oko g. 1821. Oko g. 1833. 1626. 1780. U prvoj po­ lovini XIX.17 94 . g. i 1777. IX. 1684. 1777. 50. 52. 1678. Ma/tteo Napoli pitor«.. S e b a s t i j a n o v i e gotovo od početka^matiee g. nestaju iz Sutivana prije anagrafeod g. g. kao kum »sig. S a r t i u maticama cd g. U anagrafi g. P j e r o t i'ć dolazili iz D o n j e g a H u m c a za župnikovanja Pjerotića (1698. • Sebastijanović. 1626. g..lfl Porijeklom iz Poljica. matici spominje se Pećarević g. g. 1 porodica.) Stalno se naselili u Sutivanu oko god. 1821. koji su birali povaljskoga opata.. Porodica u Suti•vanu izomire oko godine 1800. U dolskoj. koju vodi bosančicom f na našem jeziku. U maticama se spominju i kao Pjerotić alias Skorco (g. dz'Pođaca. 1648. N a p o l i spominje se u župskim knjigama od g. nekoliko1 puta -• s napomenom: iz J e l s e . 46. 1776. 1723. 1781. Izumire u XIX.—1743. 49. »tufca fatto christiano pre­ so per schiavo quando furono prese Duare«.. spominje se g.od g. Nestaju prije anagrafe od g.. 1664. 1690.. 1601. isto tako i g. P a v 1 o v i ć se javlja u župskim knjigama gotovo od početka g. g. samo Napoli. 1776. a u boboviškoj matici g. 51. 1659. 1807. da su 30.. 1640. zabilježen je kao Pavulović di Paulo. a talijanskom ortografijom do g. 1700. 44. 43. 1821. prešli na kršćanstvo Abraham i Kornelija »natam Neapoli«.. Spominje se i kao Pećarić. Možda treba u ovome tražiti vezu. v. v. 1740.. Kasnije se spominje g. s napomenom: iz S p l i t a . 1634. mistro Santić.. 1774.

v. 1785. 1625.) s napo­ menom: . Poslije g.. 1625. koje misu živjele stalno u Sutivanu' 1. S t i p i ć e v i ć spominje se u župskim knjigama od g. eo:. g. 1782. 1663. 1750. 1790. koji su primali sol g. Nekoliko puta i kao Svićarićl Nedavno izumrli. 1747. spomenut je kao Vulaitinović detto'Sirotkovic. 55. i g. 1781. v.) i cap'tanei (g. Nedavno se iselio s porodicom u Split. prije anagrafe od g.. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god.53.. Kao pisar bratovštine spominje se Petar Berghegl'ich g. Signor Co: Pavao 95" . . V l a s t e l i n o v i ć zabilježen u matičnim knjigama od god. 1714. 1790. 1776.. Nedavno izumrli. nema mu spomena u matici. s napomenom: iz K o m i ž e . 1753. 1740. ili seu Dezdir. 7 Vjerojatno porijeklom iz Poljica. g.). 1626. Ovo se prezimenalazi u popisu pučana. miistro Vidošević. gubemataris (g. 1719. Nestaju u prvoj polovini XIX. V i d^o š e v i e spominje se gotovo od početka' matice g. -Nestaje početkom XIX. nekoliko puta zap : san s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . g.U j e v i ć oženio se g. 1762.. i 1749. kasnije češće s napo­ menom: iz V i s a . 56. 1746. U h a n o v i ć u župskim knjigama od g. g.10 60. od g. 1788. 1799.* više puta s 'napomenom: iz S p l i t a . Petar Bergelić. 1749. Oko g] 1785.. 1664. 1746. — U Dračevluei je bio pop Uvanović oko g. porijeklom iz Poljica. 1744. 57.) i kao Vukanović g. 1730'. coines i Ote. Ivan Mihovilov i Stefan. 1699. — Izumiru oko g. Samo Dezdir dolazi također više puta od g. Česte su plemićke titule: nobil. _ 58.. Vidošević aliasFiuman. i to vrlo često.8. 1903.iz V i s a . B e r g e l i ć (i Bergeljć) kao kumovi ui Sutivanu spominju se ui župskim knjigama od g. zabilježena su tri Sirotkovića: Mihovil. radi zasluga po­ staje g. God.. 1811. 1762. S u i ć spominje se g.). Ante iz P o l j i c a .v • 59. 54. 1574. kasnije Pavao (g. conte... S i r o t k o v i ć u siuitivanskim župskim knjigama zabilježen je gotovo od početka g. 1657. Kasnije se ponovno javlja g. Pres zime je zabilježeno i kao Uganović (župan bratovštine g. 1769. kao gastalđus kod Jeronima Capogrosso1.mustro Fiuiman. Svićarević seu Gabrić. Pri regrutaciji u vezi s bračkom galijom g. Vlastelinović seu Bukva iz Nerežišća. ne­ staje ovog prezimena iz Sutivana. počasni član bratovštine nobil. samo Fiuman g. i u popisu momčadi bračke galije god. primljen u bratovštinu g. ali često i kap UhanovićDizdar. đe comitibus. . 1761. 1626. 1791.7 Iznmrle splitske porodice ili okolice. S v i c a r o v i ć u maticama odjg. a također i vojirii nasloviroolonello (g. vrlo Često se spominje Uhanović alias.. 1771. 1821..

Jerolima Cavagninija* Elizabeta za Nikolu Capogros^a u svojoj kući u Siuitivanu. naime . g. klerik Simon Cavagnini (1667. Sig. g..2. kao uspomena jedan tijesak za ulje nosi ime »makina Bergelića«. g.. 1693. 1779. 1678... 1696. Perković (iz Sinja) za Italiju. Njegovom smrću (g. 1684. 1668. 1821. Njihovi nasljednici nose oba prezimena. 1691v 1692. pokopan je u Sutivanu Ivan B. 1728.. 1648.touB Berghe^ich u 74. 1700. jer je Capogrosso naslijedio imanje Cava­ gnini.gn. Elisabeta kći' Jeronima Cavagnini (1704. 1656. Ljubicom: rođ.). eonte colonel Francesco Mariani. Ill.. d. i to g. i to Marko Cavagini (g. 1682. g. S... 1679. (1657. 1690. Frano sin Marka Cavagini 1655.-^-1679.mus. 1699. Hl-mus..). te su se nedavno obje (Petronila i Marija) udale za talijanske oficire..' 1695. te smrću njegove žene Perine rođene Markić i:z SpBta g. od g... U maticama dolazi često < sa dva prezimena i sa samim i jednim prezimenom Capogrosso..Capo­ grosso i Cavagnini. 3. 4. Dominus Petrus qu..) i Jeronim Cavagnini.. Dianas. (1701. 1684.. U anagrafi od g. nalazi: se nadgrobna ploča: JONNES NOBXLIS DEOAPOGROSS CAVGINI Q C a v a g n i n i u maticama spominju se kao> kiuanovi od g.. C a p o g r o s s o do g. 1648. perima Cavagnin (1723. kao kum signor Glanca Marianovich. i 1652.. i t.. 1704. 1708. Bortolo Capo­ grosso. iSpetabil... 1694. zabilježena je u Sutivanu 1 porodica. U anagrafi od g. Bartul Capo­ grosso. udaje se kćerka pjesnika dra. Česte su im titule: de comitibus. 1662. 1665. 'Zabilježio' sam. kršiti se i umire novorođenče Ante sin Hl-mi Jo: Marianovich iz s p l i t s k e d i e c e z e . Cte.. 1805.. co:. 1664. 1663.). Mariani. Sig.). Bartolomeo Capogrosso i g. Governator Gianco Marianoviich. udajom njegove kćerke Elizabete za Capogrosso. 1709. 1699. te se nasljednici nazvaše Capogrosso-Cavagnini. 1709..). 1710. 1702. spominju se u suitivanskim župskim knjigama samo tri puta kao> kumovi. 1696. koji je sagrađivši dvorac spjevao velepjesan »Bogatstvo i ubošitvo«. 1714.. izumrla je ova porodica.. 1833. g. Ana Cavagnini (1681.. oonte colonello Francesco Marianovich. g. Posljednjte dvije Capogrosso-Cavagniiini optirale su s majkom pok. 1670. 1728. g. g. Simcin Cavagnini (1665. riobil Co:. 1664. 1702. d. 1679. 1709. 1718. g. Bergeljiić iz Splita. comes. i t . oonte Gainco Mariianovich. 1696.. Marietta Cavagini i Cavagnini.). 1696.18 Na sutivanskom groblju od oko g. J o : Marianovich. zabilježena je samo jedna porodica. 1694. koiih je godina kumovao: 1661. i 167^.. God. . 1709.. 1583.). Melchioris d© comit. U jednoj ispravi iz Sutivana spominje se"g. g. Lorenzo Capogrosso.. godini. a g. 1830.) Perina Cavagnini žena Jeronima C. nobil. 1667.. M a r i j a n o v i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knjigama g. 96 . 1682. 1652. comitis. 1674.).

OO:) Hieronymus Gianco.. Babica. 1941. kojeg prezimena ne nalazim u sutivanskoim župskim knjigama. 1731. 17 I.) u arhivu židovske bogoštovne općine u Splitu. ibid. str. u obiteljskoj biblioteci Lukšić—Nižetić u Sutivanu.« 4 Rukopisi o odcjepljenju i razgraničenju u arhivu sutivanske općine.17 U Sutivanu je ostala uspomena na ovu porodicu u terenu iza Kaštila. Split. U popisu bračkoga plemstva od g. 16 A. župan je bratovšti­ ne Co: Gianco. Kod mene u prijepisu. 1747. zna. 1934. a čini se da -stui Marjanovići baš od roda Dražoevića. sv. br.1802.. 54: » . Mate Kegević i Mihovil Babić.. . Dipl.XI. uz ime Co: Gianco sitoj! napomena »absente«. 255—256. Novo Doba. . tercia Rasoli s a Tehstibreg sub Pocinala que est super sanctum Johannem. Split. :Zbornik za narodni život i običaje 7 1 97 .. str. una que est sub Merec de Uismovica. br. 1746. str. 2 Croatia sacra. Babica. Ivana sagradio i obdario naj­ kasnije u VIII. Kaštil su prema sutivansko j tradiciji gradili Dražoeviei iz Poljica. Marjanovići (odnosna Dražaevići) naslijedili su zemlje od Radoevića. Zagreb.. 15 Isprava se nalazi (1938. . vrlo se često: spominje. 106 od 6. Fondazione đella Parrochiale. 13 Libro a štampa kod VI. 1934. 3 Rukopisni spisi kod obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu » . Co: Janco Marianovich prisma neki novac od bratovštine.. Ostojić. comes Janco. 1734. • 6 Ciccarelli. Vid Kegević. 203 od 15. comitis Janco. bilješci. 1736. 347—349. Kuljiša u Sutivanu. LITERATURA I BILJEŠKE: Cod.) < (bračanin?) pod naslovom »Iskopana b starokršćanska bazilika u Sutivanu«. Jutronić: »Bratovštine u Sutivanu« u Novom Doba. i 1756. 1932. ibid. 14 Krštenica u sutivanskom župskom uredu. e sua Smembrazione dalla Parrochia di Humazzo Inferiore e Controversie corse per dichiarazione de Rispetivi confini.. g. splitski prior Petar. — O crkvi Sv. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)« u Vjesniku za arheologiju i historrju dalmatinsku. Marjanovići su porijeklom iz Poljica.. ibid. Naslov: »S. 1747. 1657. circum circa ecclesiam Sancti Joanis de Stiuano . g. ibid. Petrus Hieronymus Janco. g.. akad. 80. Često se nailazi *-na comes (comite. Jugosl. Split. dolazi i kao comes (co:) Gianco. g. nalaze se i plemići Marjanovići. U Sutivanu se spominju g. ut int. str. Ivana u Sutivanu piše u splitskom Novom Doba (br. list 17 i 19. 1732. 18 Libro a štampa u arhivu sutivanske općine. ibid. •— nx splitskom Jadranskom dnevniku (br . III.. koji se nazivlje Janikov dvor. 8 Popis kod I. 1716. str. i umj. alia Na Murvize Uecerine stane vode. 340. 1905. 12 Prepisao sa korica jedne knjige iz godine . 50. Prema jednoj. ibid. godine 1738. n Ciccarelli. v. 70—71. svibnja 1939. do g. 1747. g. Hieronymi Janco. Barade crkvicu je Sv. Bonaccija (Jelsa). . comes (čamite. od g. str. P r e m a saopćenju dra. .) s (sutivanjanin?) pod naslovom »Iskopani temelji stare crkve i groblja u Sutivanu na Braču«. u popisu bratima godine 1738. 10 Popis kod I. Izd. 1726. ovi novi sta­ novnici: braća Perišić. Vol. 105.«. g.do g. — Andre Jutronić: »Da li je Brač podpadao pod splitsku diecezu?«. M. š A. 284. do 1784. co:) Hieronymiuis G'iianco Marianovich. Zuanne đella Brazza. T Mladineo. ibid.—« 5 Rukopis kod don I.

: 3 plemići birači povaljskog opata 3 porodice Zuanić. D. Ilije sagrađena je od velikog i manjeg tesanog ka-. 1732. opat Monsignor Cvitanić. Laiuirić (»fondo di Pri Zuanne Tironi«). mistro Dragičević. »livello di« Jakov Uršić. Kevešić. kapelan pop Jerolim Petricio i jurepatron crkve Sv. 1731. : rektor crkve pop Roko Petritio. 1733. Križa Zuanić.DONJI HUMAC Na teritoriju 1 Donjega Humca nalaze se prethistorijski odnosno-' rimski ostaci kod Sv. Sačuvani su temelji čvrste stare zgrade.1724. jer je na njima južni zid današnje crkvice. đ * >) g. Jakšić.7 1723. u starijim Ispravama ili knjigama 1579.. Popis imena sakupifeniili iz knjige -bratovštine cd g« 1723..: Ivan Cvitanić-Poletović. 1728.: Mate Radičević. djelomično inkartana žbukom.: procurator! delia chiesa: Toma Jadrijev"ć i Jakov Crinfocai. " 1725.: Dr. Također i oko crkve pobacano je nekoliko ko­ mada većih tesanih kamenova i dijelova ornamentike. 1730. gastaldo Marko Petir'nović. koja' je i sagrađena kamenim materijalom starije zgrade. 5 1656. 1585.: Cvitanović. Kristofor Sfartalov:ć.: Janković. Zuanne Vcineo. Osim toga Donjohumčanjani tvrde.t:ć. :4 kurat Jerolim Petricio i Jerko' Cerinić.: Vičenco Perhalić. Crkvica Sv. mistro Iseppo Scarpa.6 1701. Vin. mjesni sudac. da je njihovo mjesto starije od nedalekih Nerežišća. Seljaci su mi kaza1!.: Kr štulo vi ć.: Tomlčić. 98 2 . 'župnik. Đ'Onjohumčanjj'ani. mistro Iseppo Posinelli. zatim Dragičević -detto Piureškovrć. Nadgrobna je ploča prepolovljena i probušena. Jadre. pa i — prema pričanju mje­ štana — rimski kamenolom. pop Marko Tomieić. Pred crkvicom: na zapadnoj strani ističe se antikni grob većih dimen' zija. da oni tu crkviau nazivlju »grčka crikva«. ispunjen kršjem. 1790.:" Jakov Bertieević.: Andrija Jutronić. Dragić. menja. Hije i Sv. 6 porodica Jakšić ili Jakovljiq i 6 porodica Sutković ili Matijević ili Bartičević-Cvitanić. 1726. Niseteo. mistro Simon Andriuzzi (bačvar). 1579. župnik. 1637.: de Flliplis (»vino alli marinari a Splisca«). Bers?. Uzidano je više fragmenata ornamentike i natpisa.

: ć. Petrinovic. Cerinić. Paolo Balarin. u mtfnarskoj g. — U boboviškoj matici dolazi kao Ceiriaruć sive Bavčević. Jurišić.: mistro Vičenco OrlandM. Boroević (kao nasljednik Nižetića). Skargatić (kao nasljednik Petrinovića).).župnika g. Stipičić iz Gornjega Humca. 1752. 1791. . Sojančić. C e r i n i ć 2 porodice.sikoj se matici spominje god. Gruibšić (kao nasljednik Zuanića). Dragičević.1734. Harašić. 1745. Prezimena Izbornika' (»svojta«). Alfircvić. paron Sfartalović. koji su birali u Donjemu Humcii župnika god. Dragnić. Bertičević (kao nasljednik Jadrijevica). Martinić. Gususić. 1751. Ni­ kola Ferro. Juanipenić.: Marinović 'iz Podhuma. Pan/pić (kao nasljednik Nigoevića. u nerežiškoj. 1781. Vicenzo Paterni (»per aggiustar la banidiera«). Anđriuzzi (kao nasljednik Dragičevića). 1766. 1738.: patron Gregorij Sinčić. 99 .Dragičevića). Ivan Dubravčić. Nadali. Ivanović. 1736. Dasenčić. Bakulić. Laurić.. Partialjić ('nasljednice kćeri). Baloević.. Pierotić. Crinfocai. Jubetić. 1767.: Skargatić Antonio. Vladi­ slavić. Bertičevie.: mi'stro Sokolić.ao nasljednik . Vidošević. 1756. D. 1777. Karazić. Berković.1777. Ilić.: pop D. Nigoević. Jakšić. Ivan Rendić. JuričeviČ (kao nasljednik Martinisa). U sutivan. 1777. Cvitanović. Stipinović (k.: mistro Cosmo Scarpa. mistro Radetić. Prezime se nalazi u popisu birača. Jurišie. Filipovie. D. 1761. Baldović (kao nasljednik Sfartalovića). mistro Vilović. Zuanić. 1739. Juraj Peruzović. Pavišić (kao na­ sljednik Nigoevića).: Boldović. Nižetić. mistro Francesco Andriuzzi. 1771. Hairapić. 1796. Sadanje porodice 1. Krstulović. Cerinić.. Babić. Gerinić. Radmili. Vladislavić (kao naisljednik Ivanovića). Žuvić (kao nasljednik Dragičevića). g.: Ivanović. Laibanović. 1765.: R. Jutronić. s napomenom: iz Donjega: Humca. "1795. Fiorini (kao nasljednik Jakšića i Maroića). a g. Karlibimjamin (kao nasljednik Nižetića). Grubiš : ć.: Caglević. mistro Nadal sin Marka. 'župnik Cerinić. Lukšić. mistro Pisenti..s Jadrijević. Norpić. Tomičić.: proto Macanović iz Trogira (»per il restauro< di Campanile«). Depensić. Mairtinović. Hranovetf'i! 1790.: mistro Marinković-Spadić. Haraš . i 1802.

. u dolskoj g. 1790. Prezime se nalazi g. Belalija. u popisu plemića izaborrika povaljskoga. Giaxich Geronimo ambasciator.14 li g. Bašo. 1657. Kopito. Dira g u n 1 porodica. Skoda) 10 poro­ dica.10 u popisu birača župnika u Donjem Humcu g.11 U početku knjige donjohuuoičanske bratovštine »procurajtiore della chiesa« Toma Jandriević. 1723. J a k š i ć (nadimci: Čokrić.. 9.. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. u postirsikoj g. detto Puresković Vjerojatno porijeklom iz jP o 1 j i c a... 1723. 1725. Jakšić alias Sadaimunčić.. L a u r i ć (nadimci: Pivalo. J u g o v i ć 1 porodica. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. doseljeni kao rodbina župnika.. 1782. U Pražnicama-. — Prezime se nalazi među bira­ čima đonjohumčanskog župnika g. M a r ^ n k o v i ć 3 porodice. 1777. 1724. i 17776. Jazić i Jašić. 1870.. iz P u č i ^ ć a . u nerežiškoj g. 1680. i 1784. 15 Jakšić je i među biračima đonjohumčanskog župnika g.. s napomenom: iz Donjega Humca. 1591. 1574.. i g. kao Andreis »alias« Andriević (ali je ova grana izumrla) i kao Ivelj alias Andriević. Bentoko. 1758.2. ail s napoimeno'm na »fondo di Pri Zuanne Tiromi«. iz N e r e ž i ć a. 1579. također iz Pučišća. oi dolskoj. Škare) 39 porodica. 1670. U boboviškoj matici kirštenih zabilježen je g. Pistur.11 U ispravama se spominju Giassich Gieronimo nuncius g. 1681. tu povaliskoj g.. Galović. 1657. ' . 1758. *1790.. Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka od g.. — U knjizi bratovštine g. Ćifut. Domantić. 8. 1752'. 3.. Uđovič'ić. koji su dobivali sol g. iz B o l a . 1683. kao mistro Marinković-Spadić iz Bola. 1782. Bilina. a u supetarskoj g. 1777. xi uvijek s napomenom: iz Donjega Humca.. Vere. u nerežiškoj g. Krpeša. u nerežiškoj g. 1751. Koteć) 42 porodice. 1783.. kao gastaldo Luka D.. Trćola. u boboviškoj g. 1657. u knjizi bratovštine g. 1707. 1788. opta kao Jakšić ili Jakovljić iz Donjega Humca. 5. Prezime dolazi u knjizi bratovštine g. Dragičević se spominje u Donjem Humcu g.12 6... 1737.. 1703.. 1576. D r a g i č e v i ć (nadimci: Šuibaša. u supetarskoj u početku XIX. i to kao Jaxich. kao Laurić dictus Delija i g.9 u popisu pučana »galeota« g. i to 6 porodica.. 1882. 1625. 7.zabilježen je g. — U 100 . oko g. Slave. U postiorskoj matici spominje se g. ali g. E t e r o v i c (nadimak: Galović) 1 porodica. Šltefanov. v. i na početku knjige ^bratovštine g. 1790. 1777. 1738. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1589. 1723. 1827. 4. u škripskoj g. Kulive) 10 porodica. 1700. Prema tradi­ ciji. Fermo. te g. J a d r i j e v i ć (nadimci: Ereinita. 1738. Geo­ metar. Gamfoelot. oko g. g. U sutivanskoj se matici spominje g.. — U sutivanskoj se matici spominje g. Bilać. 1726. Tologa. 1722. U sutivanskoj matici spominje se g..33 Isto se prešane nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1771. iz L o k v i č i ć a . kao Dragičević-ilužić.

magistri Spađić ' s napomenom iz Donjega Humca. u sutivanskoj 'matici g. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica. spominje se 'A. 1579. 1871. U Nere­ žišćima pastoji ovo prezime s nadimkom Furlan. 1643. 1723. 1637. T o m i č i ć 2 porodice.—1733. iz M i r a c a oko g. 1726. 1625. Među plemićima. M a r t i n o v i ć 34 porodice. pop Cvitanić. i 1719.) Vjerojatno je Cvitanić isto što i Polotović. on je bio upravitelj povaljske opa­ tije 1710. i 1820. s napomenom: iz Splita. župnik Polotović iz Donjega Humca zabilježen g. 1703.. V1 a d i s 1 a v i ć 1 porodica.17 te u staroj nerežiškoj. spominje se ui Donjemu Humcu pop Marko Tomičić. i š i k r g a t i ć 1 porodica. God. 1657. u Sutivanu. A n d r i u z z i. sutivanskoj matici g. 1807. 1658. 1724. 1701. pri glasovanju za župnika.. zabilježen je mistro Anđriuzzi u Supetrui. u knjizi donjohumčansike bratovštine g. 1777. tu istoj matici g. 1861. među biračima donjohumčanskog župnika. — U supetarskoj matici spo­ minje se g. zabilježen je Petar Bertičević. iz Donjega Huraica.10.11 3. 14. B e r t i č e v i ć God. a g. 1701. — U Milni je zabilježen magister Andriuzizi: g. 1810. g. zabilježen je u knjizi bratovštine kao bačvar mistro Simon Anđriuzzi.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 15. iz M ' e d o v .D o c a oko g. i 1801. 2. 1723. Martinčić. P i p l i c a 1 porodica. 1817. — Prezime se nalazi u popisu birača donjohumčansikog župnika g. u Nerežišćima. 18^4. spominje se mjesni sudac u Donjem Humcu Jakov Bertičević. 1777. Godine 1781.. 1833. 1777. 1815. bilo 101 . u sutivanskoj matici. 16. Prezime se spominje g. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica oko g. u supetarskoj s napomenom: iz Donjega Humca. g. 1777. koji su birali povaljskog opata (upravitelja). matici g. Izumrle ili iseljen© porodice 1. Među biračima donjoliLimčanskog župnika g.. abbatte Monsagnoi" Cvitanić. k tomu u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. Prezime se spominje u knjizi donjohumčanske bratovštine. s napomenom: iz S I i m e n a . 12. — Pori­ jeklom iz P o l j i c a. R a k e i a 3 porodice. Skargatić je spomenut s napomenom: kao na­ sljednik (Petrinovića. 'God. među biračima povaljskog opata bilo je 6 porodica iz Donjega Humca Sutković ili Matijević ili Bertičević-Cvitanić. spominje se u spi­ sima župnik (Ivan Cvitanić. g. 1775. 1767. 1728. 1724. 18 god. i 1762. P e r i ć 3 porodice. 13. g. 11. 1699. Spominje se u ' knjizi đonjohumčanske bratovštine ig. a kao Martinović g. C v i t a n i ć se spominje s napomenom: iz Donjega Humca g.

(Dnus C. N i g o e v i ć je zabilježen u škripskim župskim knjigama g. 1777. 1777. 5. isto što i Cvitanić. P j e r o t i ć je zabilježen u sutivanskoj matici od g. i u popisu izbornika donjohumčanskog župnika g. Dol. Prezime se spominje g. 1779.matici češće od g. U sutivanskoj . 1738. kao Sutković alias Matijević alias Bertičević-Cvitanić. g. u fenjjzi bratovštine. župnik u Mircima. u dolskoj matici. 1777. Duhomzović alias Parhaljić. a 1743. s napomenom: iz Donjega Humca. 1723.11 i u popisu izbornika doniohumčansikoga župnika g. U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. Andrija Jutronić. Možda je C. 10. Oko g. n Prema tradiciji.spominje se g. prokurator je crkve u Donjem Hurniou Jakov Krinfokai (Jakov Crinf ocai). kao Vicko > Perhalie.17 J u t r o n i ć God. P e t r i n o v i ć g. 1671. i 1696. (za Škrip.11 U boboviškoj matici g. 1733. 102 je 6 porodica iz Donjega Humeri g. 1694. Prezime je zabilježeno u popisu bračkoga „plemstva g. 1728. 1745. C.4. gdje-su po­ stojali i Trinfoeai iz Trsta. g. 162'5.Nigoević se nalazi u popisu bračkoga. porodica se preselila u Sutivan. u supetarskoj. do g. C v i t a n o v i c u sutivanskoj matici zabilježen g.—1799. 1657. 1632. »gastaldo« u Donjem Humcu je Marko Petrinovle. 1796. 1657. 1777. g. 1574. porijeklom iz Bosne. 1745. U popisu birača donjohumčanskojga župnika g. 1723. 1781. originalnog plemstva od g. i među pu­ čanima za regrutaciju u Škripu g. do g.. Ovo se prezime nalazi među pučanima.) s napomenom: iz Donjega Humca. Cvitanić alias Polotović iz Milne. !Aindrija Criinfocai i pop Tomaso Grinfocai. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. a porijeklom je iz T a r a n t a u Italiji. u sutivanskoj matici s napomenom: iz Donjega Humca kao Juitrinić. K r i n f o k a i (Grinfocai).. zabilježen kao Kririfokaić. kao Pierotić Skorco s napomenom: iz Do- . U nerežiškiiHi župskim knjigama g. God. 1684. Prezime se spominje u popisu birača donjohumčanskoga žup­ nika g. Postire). 1800. P e ir h a 1 i ć je zabilježen u knjizi bratovštine g. koji je bio oko g. u istoj knjizi kao Dragić. 1764. D r a g n i ć . 1779. Neki su pošli u Supetar. a g. Prezime je zabilježeno. 1777. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1661. 1800. 1777. 1726. 1713. spominje se Perhačić. 6. cd g. 9. u donjohumčanskoj knjizi bratov­ štine g. 7. 1657. u Donjemu "Humcu. 8. 11. u popisu izbornika donjo­ humčanskog župnika. 1579." koji su primali sol g. zabilježene su samo dvije ženske jPerhalić.

Ilije nalazi se rimski sarkofag . U Sutivanu je župnik P. Jadre nađen je relijef muza. Donjem. koji je štampan u Bračkom zborniku. a g. koji su dobivali sol.. zabilježene su u Donjem Humcu 3 porodice Zuvanića. spo­ minje se Kristosor Sfartalović. do oko g. Ovo se prezime g. paron Sfartalović. br. g. Oko 80 m zapadnije od Sv.-1739. 1698. 1891. su­ deći po kamenim fragmentima i rimskim opekama. u bolskoj g. u sutivanskoj matici. 1777. Kod porušene crkvice Sv. 1723. nalazi u popisu pu­ čana. str. 1808. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. u škripskoj g. 1891. Split 1891.. .8 LITERATURA I BILJEŠKE: Frane Bulić: »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)« u Bullettino di archeologia e storia dalmata. bilo naselje koje je i kasnije u srednjem. iz Komiže. Ilije Bulić je primijetio g. . a g. 1786.. Z v a n i ć (i Zuvanić)... mistro' Kuzma Škarpa iz Donjega Humca. U bračkoj »schiera di Nofoili« od 10.njega Huniea. 12. br. 1739.22 Prezime se spominje u popisu izbornika đonjohumčanskoga župnika g.21 Godine 1579. zatim zlatni novac bizantinskog vladara Romana IV. Humcu i škripu. Četiri komadića obične prethistoričke zemljane žare i dva komadića kamenog noža. U Dračevici gradi Ve­ liku Vodu g. Tu je kraj porušene crkvice. veljače 1629. Čini se da su Sfartalovići spadali među privilegirane porodice. 1743. mistro Kuzma Škarpa. g. < U Rerežišikoj matici kao kum zabilježen je Škarpa iz Silibe. 1780. nalazi se prezime iSfairtalović. Doseljeni Škarpa bio je kaimenair i zidar. do X. 1483. 1684. — Prije II. u nerežiškoj. 1777. svjetskog rata posjetio je predjele ovih crkvica dr. više komada konglomerata od ugljevlja. 117—200: U špilji Kopačini pod brdom Gračišće između Supetra i Donjega Humca. u sutivanskoj matici kao Svartalović. 1748. raznih kostiju i spuževa. 1 103 . 14.9 i g. 1574. Jadre često se na­ laze ostaci iz rimskog doba. vijeku bilo napučeno. Bulić je nabavio više prethistorijskih predmeta u Nerežišćima. gornji komad sjekire od serpentina i preko 30 komadića noževa od kremena. Ta se crkvica nalazi na podstavku stare rimske zgrade. više komadića nožića od kremena . do g. 1688. — U knjizi donjobiumeaniske bratovštine g. 1489. u popisu izbor­ nika donjohumčainskoga župnika. 1723. i to u Donjem Humcu gornji komad sjekire od diorita. u dubini o. a druga u Supetar.10 Spominje se g.d 50—60 cm Bulić je iskopao komad lijevog roga jelena. 1781. 1751. u popisu galeota. kao Škarpa uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 8. Prezime se spominje g. — U bobovisfcoj matici spominje se jedna ženska Pierotić g. od g. . a kraj crkvice još se vide fragmenti žrtvenika posvećena Silvanu.20 13.. 1770. Ovdje su nađene srebrne starohrvatske nauš­ nice od IX. matici kao magiister Škarpa. 1725. Oko crkvice Sv. 1940. U Milni je zabilježen mistro Škarpa g. 24 i 25 veli: »Kod sv. Š k a r p a (Scarpa) je zabilježen u knjizi bratovštine g. Pre­ zime se spominje g. i 1781. stoljeća. noge koze. S f a r t a 1 o v i ć. koje igraju kolo. str. kao mistro IzepO' Škarpa. Cvito Fisković. Spcminje se pop Fabijan Zuvanie kao luipravitelj povaljsfee opatije od g. God. U svom članku »Historijski i umjetnički spomenici na Braču«. 1. Jedna se grana preselila u Sutivan g. 1703. 1625. a..

: župnik Jerolim Tiironi 1615. a od g. SUPETAR Supetar je danas (glavno mjesto Brača. vijeku bila popravljena . P e tritio. kotarsko poglavarstvo. 1870. Jakšić.— Vitturi u Kaštel-Lukšiću). To je nadgrobni spomenik koji Abramić datira u I. i XIV. a koji upućuje da je stara crkvica sv. Pietro Giaxich.. 9 Popis kod I. 17. siudište. a s njom i arhiv. 84. 2 i Ostojić. 12 U popisu su ovi vlasnici pašnjaka g. . Supetrani u ispravamlai prije početka matace 1579. zatim od g. . 20 Mladineo.. ibid. . Jadre u XIII. terminazioni. 329.« i » . koji je nekoć stajao na krovu crkve. ibid. str.. ibid. 75—76. Udine 1656. »Uz crkvicu sv. List.. a naišao sam i na romanički akroterij u obliku poliedra. (Rukopis kod obitelji Michieli. list 11—14.). . Petra izgonila je g. ibid. str.. ibid. privilegi et indulti.. stoljeće. stoljeća. 1 Supetarski dijelovi varošice jesu: Glavica.: Bertičević . 8 Libro a štampa u župskom ui'edu u Donjem Humcu: Per li Jusabenti di Humazzo Inferior della Brazza contro Valerio qu.«. a sada središte (bračkoga kotara. Vrdolca.. 321.ibid. te se taksi­ rali radi 'gradnje nove župske crkve. 255—256. kao i u jednoj kući u Donjem Humcu. str. Bilo je izbornika i u drugim mjestima. 15 ibid. politička ekspozitura. 1729. 13 Ostojić. Elezione del Paroco d'Humazzo Inferiore... Spomenik je srušen i njegovim kamenjem sazidana je djelomično crkvica. Giovani qu. ibid. Maroević i Benković. Porat. Rukopisna knjiga u Arheol... 7 Ime je zabilježeno samo kad je prvi put spomenuto. : 3 Ivan Bersatić. Krstulović. list 10—19. str. ibid. 303. ibiđ. 84. str. 106. str. i 67 Cicearelli . 1903.Jadrijević. str. 84.ibiđ. str. 84. Stoga su se iste godine sakupili glavari porodica. u kojoj je profilirana velika baza. ibid. 14 Diversi publici decreti. Get. ibid. : pop Petar ligutić iz jPoljica 1604. i Ostojić. 1827. str. str. s t r .1589. Ilije kraj Donjeg" Humca opaža se tloris rimske zgrade. Varoš. 108. 6 Cicearelli. 5 Cicearelli.. 18 Mladineo ibid. 11 Cicearelli. jer je u njemu od g. prokuirator puka 104 2 . ibid...iz IX. muzeju u Splitu. Marco. 2 Croatia sacra. — Rukopisi u arhivu sutivanske općine i kod mene u prijepisu. Babica (ibid. Navijanje i t. 10 Mladineo .. koji vjerovatno po­ tječu iz tog najljepšeg rimskog spomenika na otoku . Stara isupetarska erkva Sv.. Na Vlačicu. 4 U rukopisnim aktima o odcjepljenju i razgraničenju Sutivana i Donjega Humca. 73—74. 19 Mladineo. . str. vide se ukrasni fragmenti. 22 Ostojić... . 3 Ostojić. U njenoj' apsidi. d. ibid.. list 14—16.

1729. 6.^ Roka). 1703. Galeotti idi S.. 3. mistro Petar Kalafa. Ivan Bersatic pok. Mihovil Dujmović. Ivan Rendić. 14. 16. 2. Tad su bila u Supetru 53 doma. Bat Dujmović.: M-atij Tironi. Mi­ hovil Bersatic pok. Jakov Dujmović Ivanov. 15. Ivan Krsitulović 21. 1709.. V. Dujmović paron Ante Rendić braća Tironi pok. 1721. Ivain Sahhović. Jerolima.1629.. Jerolima. 1729. 18. Dno Mati ja 20.. Frane Tironi. 1680. :6 1682. 19. 1683. 11. Kralji g. Marka. 1729.1 Nakon požara župske crkve sastali su se predstavnici domova g. 1695. Marko Šintić. Jucrja Pavao Bersatic pok. Bersatic g. Frane Picolo. Frane Bersatic pok.. 1728.no Sesnjić. J u r a j Radičić.. 1685. 10.. Vida. August Bersatic pok. njegov brat Nikola. Frane Franjasović gasttaldo. Vušković g. Frane Bersatic pok. Juraj Rendić. Ivana Juraj Tironi (natpis na crkvici Sv. Ivan Vitković. Juraj sin Mate Sesnjića.. Nikola Siljimdeči:ć. prokurator puka pop Jerolim Jakšić. Haržić i Franjasović g. 1650. 17. Petar Kaman. Rendić g. :4 1656. Pro -Bersatic. Frane. 1646. 4. Ivana. : 5 1665. radi gradnje nove župske crkve. Mičeli g. 7. 1693. Ivan Brakušić. Ivan Bersatic pok. Summić g. Seriković g. paron Matej Rendić braći. Jerolima.. 1625. Piefcro7 Ml stro Franjo Kralji.đMarko Ongaro. Osim predstavnika prisustvovali su i drugi članovi porodica: 1. Tironi g. Poljako g. paron Cagliević 105 . Ivan Dujmović pok. 1729. Srećka Juraj Vušković mistro Ivan Vitajić braća Rendić pok.. 1692. kurat svjedoci Jerolim Tironi i Feliče Tironi pok. Banović g. njegov brat Dujam Bersatic. 5. Pjerotović g. Remetić i Prence g. 13. Ivan Franjasović/ Fra. Ligutić. Jakšić g. Marko Grego.. 1667... Popis (pučana) n vezi\$ regriitacijiooi za bračku galiju g. Satičio Satičević. 9. Šime Bersatic pok. Popi® pređstavniika porodica god. Dujmović g.. Jerolim Bersatic. Kaljević (kasnije Caglievich i Zaglievich) g. Paviao Beinsatić. 1716.. kurat Pavao Bersatic kapetan Frane Bersatic sudac Juraj Marod Matej Tironi Julije Tironi Pavao Balarin kapetan Frane Kralji Birača Baniović paron Luka Dujmović paron Frane de Rado Ivan Marogi 12. Mihovila. 8. Porodična prezfmeoa: Supetrana iz knjige »skonjiđana« đo g. 1677.

. Nižetić iz Selaca i Sinčić god. pairon Marko Jaksic 51. 1743. Rezzo iz Venecije. Balarin.: Mičeli. Frančeskina Leventi (muž na 73 Ante Jakšić putovanju) 'Popis supatatrskih. braća Rendić pok. Krstuilović. Tirani". Pierotović. Dr. 1740. Juraj i Jerolim Bersatić 64. 1729.. Bersatić. Sokolić. Skoknić. Bersatić. kapena 30 Nikola Rendić Bersaitića 31 Matej Hanoević 56 Petar Haržić (Hržić) 32 Ivan Jakšić pok. 1742. Maroi i Jakovčić detto Bukarin god. Ivan Pjerotić 72 Udova Franjasov'ć pok. Franjasović alias Remetin.. Petra 43. Banović. Vušković. Po­ ljake. Sinčić. Remetić i Balarin god.Ante 49 .. Šime 41. Ante Ninčević 68 Šimie Rendić 45. Nikola Vušković 48. Pizzuli. Ivan Vuišković 65 paron Petar Dujimović 42.-37. Derado god. Petra 70 . paron Juraj Jakšić 71. Grgur Cagljević 52 .: Dujmović. 1741. 1735. Bersatić alias Paulina. Stefan Radmilli 28 Ivan Summić 54 rnistro JeroUm Jeričević 29 Ante Sinčić 55 Jelena udova pok. Mate Baćina nija (muž ma putovanju) 24 . Jakova 36 Matej Rendić 60 kapetan Juraj Barković . Stanoević. Hanoević. do početka 'matice god./ prviih 20 (18) godiina miatice krštenih 1747.22 . Ivan' Remetić 53 . Juraj Haržić 25 . ć detto Russo god. prezimena iz knjige »skonjidana« od god. Ivan Franjasović 61" braća Bersatić pok. Pizzolo1 i Rend . Petar Jakšić pok. mistro Luka Semković 39 Ivan Jakšić 63 Matej Piccoli 40. Ante 47. Dome 57 Nikola Skoknić 33 Stefan Remetić 58 Frančeskina Bučić (muž 34 parom Frane Franjasović odsutan) OQ •braća [Poljaiko 59 Juraj de Rado pck. Jakšić. 1747. Ivan Caljević 66 Mihovil Rendić pok.: misitro Georgius de Oomstantin. Imena prvi put spomenu!!!?. 1734. Rendić.. Cagljević. Petra 69 paron Juraj Tironi 46. . pop Jovanelli. parah Frane Spudieević 50 . 1748. Ivan Rendić pok. 106 .. Kralji.. Jelena di Constantin od Tiro23. Juraj de Rado 62. Ivan Rendić pok. Nikole . 1749. Andreis.38. Rendić detto Lesandrin i Skoknić god. Vasselli. Petar Grego 26 . Ante Remetić 67 paron Vickoi Rendić 44. Dieirado.

Buttor iz Bobovišća. Jakšić iz škripa. Hatoer. 1758. Pasquali iz Starigrada. 1756. Vučić alias Munita. Danielović iz Novog sela. Kuličić iz splitske dijeceze. Marmčević alias Gligo iz Bobovišća. Oliverio (Villa Ignani Diocesis aquilensis). Vladislavić iz Miraca. magistri Sokolić. Pretorij. Fiorini iz Seravala (Seravallo). . Cvitanić. Mišetić iz Splitske. Tudorić. Bassanesis. Bellavita iz Venecije'. Hiržić. Habair iz' Karlobaga. 1754. Lučić iz Ponikva kod Dubrovnika.bri Marasehini iz Verone. Priskić iz Rijeke. Papić. Garafulić iz Nerežišća. 1755. Radičić. Rendić alias Alngel. Mariančević iz Selaca. Vidaković. Insulae. Toimičić iz Dola. Papin. kancelarij. Kastrupilović. Jakšić alias Salamunović. 1760. natpop Juvilleo iz Trogira.: Rasol. Franjasović đićti Remetin. Bologna. I>amiani ailias Jeričević. Barberigo iz Venecije. Hetin iz Podstrane. Vitaić iz Komiže.: Bulić. Sukadarić iz Siuimartkia. Bojanić. Rendić alias Ruso. Bresković iz PoIjica. Jeričević alias Damiani. pop Balarin. Vranjičić iz Poljica.: Sikarneo iz Nerežišća. Remetić. Remetić alias Omerović. Maroi. Medin. Pierotić. 1752. Pajton iz Trogira. Fiochi (Split). Venetij. 1781.: Galatović iz Visa. ^dr. Perišić iz Sitnoga.: Jakšić iz Donjega Humca. Franjasović. Boroević iz Karlobaga. jPalini iz Nina. Pavišić. :• Matšć. Bernardis (Diocesis Podinensis in Liburnia). zlatar Ferro iz Korčule. 1751.: Harašić iz Nerežišća. magistri fa.: Agregoni iz Splita. Pavunović iz Korčule. Domjanović iz Splitske. Haržić. Bergeljjć iz Splita. Seget.: pop Tironi. Jakšić. 1759. Vučić seu Puin. Batoš iz Sumartina. Ivellio. Mandić iz Zakučca. Vuranjican. Bulić iz PoIjica. Petrie iz Komiže. Ugrin iz Sitnoga. Dragazzo.' Taras iz . Mompiani cancel. Sisgoreo iz Šibenika. Bresciani. magistiri Barozzi.Selaca. Andreas sa Šolte. Golubović iz Duća. Stanoević. Boljić iz Obrovca. magistri Krstulović.: iicbil. Kuparić iz Grohota. kapelan Dujmović. subdiakon Litković iz Pueišća. Remetić alias Coijević. Bernardi iz Splita. Gelineo. Gerardi iz Venecije. 107 . Malfei. Priskić iz Lovrane. Bellavita. župnik Bersaltić. (Ajndrić iz Visa. 1753. Ugrinović iz Sitna. Spudičević alias Saibo. Voviseto iz Venecije.: Dobrunić iz jPiitava. Jeričević. Hektorović iz Pučišća. Vranjican iz Dola. comes Barbaro. Biličić iz Omiša. Jurišić. magisitri Sokolović. coadj. 1757.1750. Nižetić. Brizić iz Gornjega Humea. Senković. Bilančiić iz Trogira. Dr. Bresciani alias Santo. Margarita Bolognes. Barozzi. Uškovrć.: Vulić iz Siplitske. Vušković alias Vlašić. pop Matulić.

iz M i r a c a .1762. izumrli nadimci: Turko. Caljević iz Zagvozda. 4. 1729. C u l i ć 4 porodice. Vasselli Casinensis. 1764.9 Tako i u župskim knjigama (knjiga skonjidana) od g. U žup­ skim se knjigama spominje: iz Š k r i p a oko g. slična napomena g.8 5. 182J0. 1774. 1759. 9. 13. 1664. iz K o m i ž e oko g. te Zaglievich od toga danas Caglević. iz Dračevice. a g. 11. iberado alias Suska. 1853. 1814. Bačvar) 8 porodica. (Duje). U popisu za gradnju crkve g. B j a ž e v i ć 2 porodice.. D a m j a n o v i ć (Škendre. 1801. doselio: iz M u r v i c a oko g. kao magister Culich g. 1763. — Prezime se spo­ minje u popisu bračkoga plemstva g. 1758. 1771. 1815. 8. Matić alias Baćina. Alberti.: Krstulović alias Bepimjafc. 1684. B r k l j a č a 1 porodica. kao Caglievich. D e r a d o (Šuška. U Bobovišćima se spominje g. Vje­ rojatno iz B o k e K o t o r s k e . 1833. i 1709. iz S p l i t a . 1670. u škripskoj matici Coljević g.. — U župskim knjigama od god. Rokela. 1843. i 1690. U župskim. B o r t i č e v i ć 2 porodice. 2. magistri Vitajić alias Sokolović.. zatim i kao Caglievich. dalje. U Pastirima je zabilježen g. Mračić sa Mljeta. (nadimak Srdela) 4 porodice. B a r h a n o v i ć (Murvicaniin) 1 porodica. Prezime se spominje u Nerežišćiima. iz K o n j s k o g a doselio Josip oko g. God. zabilježeno je Remetić adias Coljević. 1747. 12. 7. 1777. spominje se kao De Rado. C a g l e v i ć (nadimak: Rađesko. i 1824. B r o n z o v i ć (nadimak: Bronzo) 1 porodica. 10. 14.: Bakarin. 1834. Pilić . 3. A n d r e u z i (Furlan) 2 (porodice. Vuskovic alias Gundulaj. U župskim knjigama od g. U staroj nereži'škoj matici zabilježen je Simon Cagglievich presbyter Hliricus g. 108 & . Sadanje porodice 1. Doselio zlatar Ivan. B e r t i č e v i ć 1 porodica. g. 1816. 1686. 1820.— Hlap) 2 porodice. doselili iz D o n j e g HUJ Hi­ c a oko g. Dolazi u popisu novoga stanovništva od g. a iz Splitske (kum) g. 1648. g. 1752. Č u l i ć 1 porodica. iz B o l a .— U Postirima g.. Krstulović iz Bobovišća. nauta de Rado. B e o v i ć 5 porodica. 1657. iz S p l i t a . pop Caljević. — U župskim knjigama od g. Svitić iz Komiže. Svirčić alias Senković. s napomenom: iz K o m i ž e . kum Borić iz P o1 j i c a. iz C a t a prekoi Sutivana. knjigama od g. 6. 1851.. "u Milni kao doseljenik iz Splita. Mune) 8 porodica. B o r i ć.: Ostoja iz Dola. 1667.

Stare i umrle bračke Dujmoviće naslijedili isu. J a k š i ć (nadimci: Ćuimeta. G o 1 e š 1 porodica. otprilike). i 1820. 10 Prema podacima. 1827.8 U Supetru se spominje: Jakšić-Krstić iz Donjega Humca 109 ..o v i ć (nadimak: Lukin za jednu porodicu. Cvancik. s napomenom: iz P i t a v a (Dobrunich). 7 Supetarsfeih Dujmovića ima u Spli­ tu i u Zagrebu. iz N e r e ž i š ć a. — U župskim knjigama od g. I v k o 1 porodica. D o b r o n i ć 2 .) 16 porodica. 27.. 24. 21. 1819. F a d i ć (nadimak Komižanin) 4 porodice. 22. 1758. g. D u k a 1 porodica.. 1751. 16. 1816. 1849. J a d r i ć 1 porodica. 28. 1656. g. 20. God. d.. D r a g i č e v i ć (Purešković. D u j m . Gabelot. — U župskim knjigama od g. 26. 1757. 1856. Dni capitanei Dujmovich. a napomenom: iz |Škripa. iz P r a ž n i c a. Pietro«. 1760. Dragiče­ vić »detto« KJastelanac. 1799. Stupac. Doselio — prema matici — oko god. oko g. G o i ć 1 porodica. 1625.5 Prezime se nalazi' u popisu bračkoga plemstva od g. g.15. 19. Stojan. 18. D u k i ć 1 porodica. a za drugu • Pistola iz Bola) 2 poro>đice. 1752. U župskim knjigama g. 1750. ^ ^ 25. ' v 23. 17. oko g. Ima ih u Dubrovniku i Trstu. Dni coimitis Joannes Diujimovich. doselio Ante iz Muć a oko g. G r a n i ć (nadiimak Mućanin) 2 porodice. 1657. poljički Dujmovići. Dragićević-Ružić iz Donjega Humca. g. imao nadimak Jordan. porijeklom Ugrinovići iz }P o 1 j i c a. Girgo iz omiške R o g o z n i c e doselio oko g. iz S p l i t a doselio oko g. H r ž i ć 6 porodica. jedan put s napomenom: iz Bobovišća. 1677. 1843. Škamparin) 9 porodica. kao Duchich. g. s napome­ nom: iz Sitnoga. Na Bolu je Hržić nadimak porodice Vodanović. 1812. — U popisu pučana za bračku galiju g. ali g. zabilježeno je. 1680. kao »galeottd di S. 1808. te je do g. 1888. g. a kao Ugrin g. 1880. mesar. Bandurić. 1869. Povaljski Hržići — prema predaji — porijeklom iz Roškog Po­ lja u Bosni. Co: medicus Joannes Duj­ movich i t. Michiel Giaxich mjesni' sudac 11 . D r a g a š 1 porodica. 1840.porodice. Pokojni Niko Hržić (umro pred 14 g. Doselio iz S i n j a Grgur oko g. 1815. J a n k o v i ć 1 porodica. 1637. Parađer. U župskim knjigama (skonjadan) od god. Ružić. U poljičkom izvještaju g. 1759. nofoilis Dr. kurat Gerolamo Giaxich. iz K o m i ž e oko g. iz L o ž i š ć a. da porodica Dujmović ima »biljeg i značaj poljičkog plemstva«. 29. Kao Ugrinovi'ć zabilježen g. iz I m o t s k i h P o l j i c a doselio Đ. U župskim knjigama dolazi od g.

K r s t u l o v i ć (nadimci: Bofcoška. 38. g. Doselio Jure iz Š k r i p a oko g. Doseljen oko g. 1790. 39. 1786. Krstulović alias Bapinjak. 49. iz V r b a n j a. Jaikšić alias Salamunić iz Škripa. 1800. M a n z o n i 1 porodica. M i r i ć 3 porodice." 1848. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. 1851. L j u b i ć 1 porodica. a nazivali se Zaborović. 1852. Doselio Luka oko' g. K u r t i ć 4 porodice.supetarskim žup. i to kao: ncbiL Dnus Comes Carlus San de Mascarefei. Kao magister Krstulović zabilježen g. iz Škripa. iz omiške R o g oz nice.skim knjigama od g. 40. 1818. K l j e n a k 1 porodica.. 33. 4 porodice.god. i dalje. oko g. Doselio Martin iz I m o t s k i h P o 1 j i c a oko g. 44. s napome­ nom: iz Bobovišća. 1760. 1760. Kirstuiović alias Loše. • 43. oko g. 1715. iz P o 1 j i c a. 1882. 1823. i to s naipomenom: iz P o t h u m a. god. J. Cimara. 46.. 1742. 1752. Peškareša) 3 po­ rodice. 37. 41. i 1761. iz G o r n j e g a Humca. g. K r z u l o v i . s napomenom. 34.rsk'in knjiga­ ma od g. 1768. 1697. iz P o d g o r e . J u r e t i ć 2 porodice. 1762. :s napomenom: iz S e n j a . 1738. iz Os t r o v i c e . a:li uvijek kao Kulimbat i Kolimbatović. K u z m a n i ć 4 "porodice. iz P o d g o r e kod Ma­ karske.. u popisu supetarskih porodica..ć (Pendilo) 3 porodice. 1807. 31. 1818. iz S t a r i g r a d a oko g. g. iz D. g. J. oko g.g. 47.S p 1 i t a. U auipetarsikc'i matici zabilježen god. M a t a s 2 porodice. 1841.. i 1774. 1752. M a t k o v i ć 1 porodica. doselio oko g. 1850. M a r i n o v i c 3 porodice. iz . 1821. •45.reFi iz S p l i t a . — U fragmentarnim . Spominje se u župskim knygama od g. M i l a š i ć 1 porodica. K u r t e . u žu. doselio u prvoj polovici' XIX. Porijeklom iz |P o 1 j i c a. — Prema tradiciji doselili iz K a r l o v c a . Doselio iz okol'ce T r o g i r a . 30. 35.. Kair 1 o v a c 1 porodica. g.. J u n u š i ć (nadimak: Miškotovi) 2 porodice. — U boboviškoi matici kao kum iz Supetra Krstulović je zabilježen: g. M a š k a r e 1 1 porodica:.: naiuita Karlovac. 1817. Prezime se spominje g. kao činovnik iz K a r 1 o b a g a. oko g. Humca. 32. 110 .:' iz Nerežišća. knjigama cd g. 36. U župskim. -1840. god.. M a r č i ć (Maričić) 3 porodice. 1729. Masca. 1764. 1815. 48. 42. 1812.. v. 1888. — U sutivauskoj matici kao kum g. K o r 1 a e t 1 porodica. K o l i m b a t o v i ć (Kulimbat) 5 porodica. oko.

tradiciji. O m e r e v i ć (nadimak: Žiža) 3 porodice. 1818.' P i z z o I i 1 porodica. zapisano je Remetić alias Omerović. Pizzcii. Pizul. i 1750. 1727. 1813. . 1820. Pizzclo. — Nadimak »Lisko«. g. vijeka.. porijeklom iz S u t i v a n a . 1735. 1759. a g. 1729. — U popisu novoga stanovništva (g. — Vjerojatno do­ selili iz D o n j e g a H u m e a.) u Sumartirm. Pietro« g. 1747. U popisu supetarskih porodica g. iz Poreča. 1912. — Prezime se nalazi u popisu supetar­ skih porodica g. Pizzulo. 1746.. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. g. iz Ž ež e v i c e. — Doseljen Filip oko g. v. • U popisu pučana za bračku galiju kao »galeotti di S. God. ali porijeklom iz Raba. ali. N a z o r 1 porodica. 1922. dolazi kao Pierotic. Pieritić. porijeklom iz Senja. < ali nekoliko puta s napomenom: iz M i r a c a. — U škripskoi. Pizzuilo.M u t a ir e 11 o 1 porodica. iz P uč i š ć a. do sredine XLX. Piot o č n j a k 1 porodica. i 1734.ne P'colo. a.. ma­ tici spominje se kao kum g. jedan pučiški Srdarević—Remetin živio u. kum iz Su­ petra u Bobovišćima: Picoli »cancelarius hujus Insule«. 1703. —• Prezime se nalaz| u popisu bračkoga plemstva od g. 1759. 1784.7 P o p e v i ć 3 porodice. Remetić dolazi u župskim knjigama od g.. 1730. Picoli. sa H v a r a . — Vje­ rojatno. Doseljen Vjekoislav g. prema. 1753. vjenčan u Supetru g. g. iz N e r e ž i• s ć a. Oko g. — Doselio Petar oko g. Godine 1764. zabilježen je Reme­ tić alias Coljević. i kroz drugu polovinu XVIII. 1775. 1625 Fna. 1853. 1815. jer ide na ruke i noge (bolestan uzetošću). g. dolazi' od toga.. tako i dalje često. P r u g o 6 porodica. 1764.8 P e t r i z i o . kao Piccoli. 1758. g. — U župskim knjigama od g. 1657. 1822. 111 . g. i 1754.. iz I g r a n a. l porodica. :— Živa samo jedina udovica. Omerović s napomenom: iz Supetra. u postirskoj g. P e t r i n o v i ć 1 porodica. 1729. zabilježen je Omerić iz Poljica. Doselio Luka oko g. u bebo viškoj Pezoli g. iz L o ž i š ć a . Doselio Ino cent iz S p l i t a oko g. — U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Papin g. 1727. P l e t i i k o s i ć 1 porodica. 1856. P a n t e l i ć 1 porodica. što liže po zemlji.. 1758 i 1760. P a v l o v i ć 2 porodice. Pierotović. — Spominje se češće < u župskim knjigama od g. Porijeklom iz D r a š n i c a . Kmivonja. Dolu). a Pizzuili g. u nerežiškoj g. P i e r o t i c 1 pcirodica. oko g. Pročulo g. 1818. porijeklom iz Poljica. — (U PučiŠćima postoji porodica Srdarević—Remetin iz okolice Sinja-Muć. tt ( P a p i ć (Filomena. Skuše) 8 porodica. Franjasović alias Remetili. 1809. 1793. a kao Papić g. 1749. 1795. g. < 1889.

Ciccarellijevu popisu novoga stanovništva u Pučišćima spo­ minje se Rajčević. 72. — Porodica itendić — prema. 65. 1751. R a z m i l i ć (Radmilić) 5 porodica. 71. R a j k o v i ć (Rajkotović) 1 porodica. Krajem XVIII. Drimalo. 1812. U Sutivanu se spominje kao1 kum iz Supetra god. Nadimak Moro (valjda sitoga. Pietro« g. T i r o n i 1 porodica. alias Dujmović. 1574. Sa dalmatinskoga kopna. Stanoević detto Pistur.7 — U popisu pučana. Bariša alias Stanoević. iz D r a č e v i c e . — Župnik u Supetru oko g. R a j e v i ć 4 porodice. R. iz S p l i t a. R e n d i ć (nadimci: Anđelović. Rendić seu Inglez. Bego. Pošupirja. g. 70. 'zabilježena so 3 Rendića. U župskim knjigama češće dolazi od g. 1754. porijeklom iz Pbljica. U popisu »galeotti di S. dosielio Srećko oko g. Vje­ rojatno iz dubrovačke okolice.. 1729. Radmilić. vjerojatno iz P o 1 j i c a. Pietro« g. g.. Natpis Taronija s grbom na crkvici Sv.. 1876. od g. Dicin. R a d e t i ć 1 p o r o d i c a . 1777. Prema porodičnoj 'tradiciji porijeklom iz Istre. Prema tradiciji. Ima ih u Supetru i u Splitu. Prema porodičnim zapisima doselili god. 1813. g. što su svi bili crni). R. 1813. RadmilM. na Braču je »nodaro publico« Ivan Radmilli. 1620. 1894.tradiciji — pomorska je obitelj. 76. 1819. 74. — U popisu porodica god. 1682. R a i ć 1 porodica. 1826. S i n č i ć 4 porodice.) 67. 1667. 1776. Dopodne. spominje se Marco Schintich.. u nerežiškoj Rendić zabilježen g.'detto Lola. magistri Rendić alias Mikin. 1729. iz B e r g a m a. zvao se Tiro112 . porijeklom iz Poljica kao Šimunić. S e n k o v i ć 2 porodice. Zanimanjem drvodjelci i ribari. Dorin. Roka iz g. i 1673. Lesandrinčić) 15 porodica. a k tomu: g. T e . 1625. U župskim knji­ gama (škonjidani) zabilježen g. koji su primali sol g. 1884. 1819. do­ seljeni iz D r a g o v o d e. porije­ klom iz Splita. U župskim knjigama od g. g. Ruso. 1787. Doselio Ante oko g. T e r z i ć 2 porodice. g. 66. Rendić je na teritoriju Postira — Dol — Škrip. v. 1716. Petrić.12 U sutivanskoj matici kao kum g.n z e r a 1 porodica.64. 68.7 Duišin13 spominje prezime Sinčića među poljičkim plemićima. R. 1604. 1812. 1683. 73. U popisu »Galeotti di S. iz P r o l o š c a. Često u maticama dolaze gornji nadimci. Š i m u n o v i ć 4 porodice.. Nalazi se u popisu supetarskih porodica g. a u nerežiškoj matici g. Doselili iz M i 1 n e oko g. Vjerojatno iz N e r e ž i š ć a. 1509. (U. s napomenom: iz Su­ petra. 69. i redovito dalje. i dalje R. 1625. 75. U splitskoj mar tici spominje se Sinčić iz Mošćenice g. Stanoević seu Barišin. S t a n o j e v i ć 1 porodica. g.

do nedavnih desetljeća. Joanne Tironi. V o d a n o v i ć 3 porodice.. ali g. 1747. D. Mate Tironi. 1763. 1748. ali više puta s. U Dolu se spominje g. U župskim knjigama g. 1729. 1836.. Kon­ turo) 7 porodica. često kao Vušković alias Vlašić. 1753. Frane Ballarin. 81. — Iseljeni u Šibenik. 79.. proIZbornik za narodni život i običaje 8 113 . ali i u knjizi »skonjidana« g. . Ž u v i ć 1 porodica. Doselio Miho oko g. g.. 1779. kao kum Dr. 1681. a g. Ballarin. g. — U supetarskim župskim knjigama (skonjiđan) zabilježen je od god. 1765. a u boboviškoj g. — Nalazi ise u popisu novoga stanovništva 9 u Supetru (popis od g. U župskim knjigama od g. A n d r e i s od g. 1701. s na­ pomenom: iz P o l j i c ist. 80. 1885. Riste. Nadimak Vlah. Iseljene ili izumrle porodice 1. i 1757. — U nerežiškoj matici kao kum magister Vušković g. Vuišković alias Gundulaj. V1 a d i 1 o 3 porodice. 1721. jar je došao iz dalmatinskog Za­ gorja. V u š k o v i ć (nadimci: Cuparđa. U župskim se knjigama spominje od god. ni. 1782. 1763. g. 1821. 83. T v r d i ć 1 porodica. i 1795. napo­ menom : iz Š o l t e . 1821. 1747. U župskim knji­ gama od g.77. U župskim fenjigama dolazi prezime od g.4 U Postiir&ma je zabilježen g. s napomenom: iz K o m i ž e . — U Supe'tru se spominje g. 1715. nalazi se Firanr cesco Tironi. zbog malena rasta. Magistri So­ kolić i Sokolović dolazi češće u matici od g. 84. — Prezime se nalazi u popisu bolskoga novog stanovni­ štva od g. Maše* Cinkvantin. 78. 1685. mistro Ivan Vitaić. Spominje se u župskim knjigama od god. magistri Vitaić alias Sokolić. 7 — Kao »proeuratore del Popolo« spominje se god. i 1820. 1747. 1729.. 1813. s napomenom: iz D r a č e v i c e . Doselio Jakov iz B o l a oko god. imaju nadimak Gi­ rica. -85. magistri Vušković alias Šorinica. U Pučišćima oko g. 1817. T o ni i č i ć 3 porodice. od g. 1625. 1754. i 1812. 1763. V i t a i ć (nadimak: Škarpunein) 2 porodice. Posljednja Andreis—Defilipis umrla otpri­ like pred 8 godina. 1664. s na­ pomenom: iz D o l a . do pred nekoliko desetljeća često se spo­ minje u suipetarskimi župskim knjigama. spominje se1 pop Uscovitius. U popisu »Galeotti di San Pietro« iz g. 2. Ant. 1818.) Vjerojatno iz Baške Vode. 1629. Z u d ć (nadimak: Vlah) 1 porodica. jedna ženska V. B a l a r i n od početka župsikih knjiga g. Z a g o 3 porodice.-g: 1753. 82. iz Postira. kao Usković s napomenom: iz Supetra. iz P o l j i c a.

B a n od g. 1805.. Borsatić. uvijek s napomenom: iz Supetra. 1795. Dr. do prve polovine XIX. a g. u bilješkama u vezi sa sikonji&anom g. 1784. 1729. 1690. v. v. neki put s napomenom: iz K o m i ž e . do oko prve polovice XIX. Bersatić alias Paulina.. — Spominje se kao kum Banović iz Supetra u Doku g. a u Škripu g. g. U popisu poiljičkoga plemstva na Braču od g. 1642. 3. đr. kao kum u Nerežišćima Balarin iz Supetra g. kurat jPavao Bersatić. 1665. a g. i 1712. 1749. God. B o j a n i ć od g. 175(j>. 7. i 1753. u bolskoj g. 1729. od g. kao Barsatić. 1646. g. 1766. 1812. Balarinović. u pastir­ skoj g. s napomenom: iz K a r l o b a g a . s napomenom: iz V i s a . i u knjizi »skonjidana« g. magister Bersatić. 1712. 1813. nobil. dalje donedavno. Bonetti. U popisu (pučana) u vezi s regrutacijom. B e r s a t i ć se spominje u fragmentarnim župskim knjigama od g.. dalje. 1750. 12 Bersatića.. pisar je na preturi u Supetru D. 1804. 1754. 1786. v. i 1731. Vjerojatno porijeklom iz Polijica. 1812. kape­ tan Bersatić Frane. za bračku galiju zabi­ lježeno je g. 1752. 1748. Spo­ minje se donedavno. i 1629. — U dračevičkoj matici kao kum iz Supetra g. B o n e t t i od g.. 4. J. nerežiškoj g. v.. 1737. 1615.. u župskim knjigama g. g. -1757. B o r o e v i ć u fragmentarnim župskim knjigama dolazi od g.. g. 12.. — Gcd. 1819. u Postirdma g. F i o r i n i od g. 1813. 1812. 1702. »orificis« Ferro iz Korčule. do prve polovine XIX. Otselili u Mirca. i 1763. 7 6. 1662. 1704. dalje s napomenom: iz V e r o n e . u bebo viškoj g. jednom g.. 11. medicus.. iz Dračevice. Od­ selio u Split početkom XX. 1625.. kao^ Bersatić. često s napomenom: iz S e r r a v a l l a . sa otoka Hvara.15 U siutivanskoj matici spominje se kao kum g.. 1729. F e r r o od g.. 1661. nobilis Bersatić. 1750. 8. 5. 1816. 1724. u početku matice g. s napomenem: iz O b r š j a (Buljević). 114 .1731. u. 1659. 1729.kuratoir. kroz XVIII.. često s napo­ menom: iz K o r č u l e . g.. 1721. a g. 1843. 10.-1840. spominje se u Supetru Zuanne Bersatich »procurator del po'polo«. Bersatić de Salentić. D e š k o v i ć od g.. i . samo Bersatić g. u Nerežišćima g. Toma »de comitibus« Bersatić. kao Barsatić. 1814.. 1751. i 1793. 1815. g. u prazničkoj g. B a n o v i c u početku župskih knjiga g. u mlinarskoj g. B u j e v i ć od g. v.: ljekarnik. 9.

..sredine > XIX. Pred desetak godina umro posljednji poto­ mak. samo Damiani. — U đolskoj. K r a l j i od početka župskih knjiga g. H a n o e v i ć od početka župskih knjiga g. 1625. K a r a n j a c . 1749. Damiani alias Jeričević. Možda isto -što i Juričević.' v. Ante Kolumbis. i dalje u XIX.-9. 1753. 1717. Vicko Damiani. 1755. g.. 1778. 1729. 1808. bio je vrlo ugledna ličnost i dugogodišnji općinski načelnik. više puta (g„ 1749. i 1760. i to Ivan Franjasović i gastaldo Franjo Franjasović. matici Jeričević g. v. 14. do 1808. 19. do prve polovine XIX. u XIX. Zadnji .. u mlinarskoj kao' Damiani g. Međutim. koja da je samovoljom velikih knezova postigla plemićki na­ slov. (kapetan Frane K. J e r i č e v i ć od početka župskih knjiga g. 16.muški potomaK supetarskih Franasovića umro je pred 20 godina otprilike. s napomenom: iz S u t i v a n a . 1625. Fiorini—Cvitanović. v.) do sredine XVTU. v. 1729. kao parom Frane Franjasović. uvijek s napomenom: iz Su­ petra. advokat dr.. 1799. 17. K o l u m b i s (t. -— U Sutivanu je zabilježen Fioirini g.g.7 115 .spominje se.13.. 1799. 1729. god. koji je zabilježen ui Nerežišćima g. 1843. conte Damiani. 1758. 15. Pietro« mistro Francesco Cragli g. Kao »ncdaro publico« idjelovao je u Supetru oko 1777. 1729. 1680. 1759.. g. Vjerojatno kao Hranoević <Hranuelli) iz Dola.. kao kum iz Supetra g. Prezime se nalazi u bilješkama o skonjidanu g.. dolazi kao' Jeričević alias Da­ miani. te u po­ pisu sastavljenom u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. u Sutivanuj po­ stoji sličan nadimak (Kranjac) za porodicu Mohorović. spominje se u Supetru'porodica Fiorini na ime Svitković. 1698. u boboviškoj J. Nikole.) Franjasović alias Remetin. — U sutivanskoji matici J.od početka fragmentarnih supetarskih župskih knjiga g. s napomenom: iz Nerežišća. 1782. U Škripu je član bratovštine g. Columfois) doselili na Brač sa C r e s a -pred 150 godina otprilike.. i 1782. 1818.—1762. 1660. U Nerežišćima je kršten jedan Franjasović iz Supetra g.10 U Nerežišćima zabilježeno je u župskim knjigama. — U popisu pučana za bračku galiju »galeotti di S. do. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . God. 1790. (mistro) do prve polovine XIX. K o n t a n t i n od početka matice g. s napomenom^: iz Splita. od g. s napomenom: iz Nerežišća. 1727. 18. — God. g. God. F r a n a s o v i ć spominje se. v. zabilježen kao mistro. Ostavio je znatno nepokretno' imanje u dobro­ tvorne svrhe. v. 1729. U kasnijim župskim knjigama često dolaze Franjasovići. j. u Supetra je »niotagk) publico« Marko Cvitanić detto Fiorini pok.

v. kao mistro Košćina. a porijeklom su iz Taranita u Italiji.. već Crinfocai (Krinfokaj). kao Denegri. N i n č e v i 6 od g. g. 1818. Jednom. (u početku župskih knjiga) Hinčević. g. M a r k o n i (t. 1816. Sa istom.) . v. Postirski P. Doselili iz P o s t i r a . su po­ rijeklom iz Rogoznice. do­ nedavno. v. Marconi) od g. kao Bošković alias Henčević u Selcima. 33. 26. ' j . i 1817. 29. Crinfocai) od g. (Košćina—Tigliadi). 1813. nauta Krilo alias Sabaron s napomenom: iz Supetra. K o š ć i n a od g. 1816.iui maticama od g. Često dolazi i kao Trinfokai. onda je iz B r e 1 a. P o l j a k o u maticama od početka g. 1818.. 1778.20. do posljednjih desetak godina XIX. 1625. 1755. K r i l o spominje se krajem XVIII. 27. v. 1776. 23. Vjerojatno pripada među novo sta­ novništvo. 1748. (U popisu plemića g. < . Negro. a g. 32. 1729. siamo Krilo. — U milnarskpj matici kap kum P. u Sutivanu nema Trinfocai. s napomenom: iz Supetra. Međutim. 28. „ali i g. 1803. iz V e n e c i j e . u po­ pisu »galeotti đi S. dalje. 1830. iz Ancone (tlalija). 1695. g. God. g. do sredine XIX. V. — U sutivanskoj matici kao 116 .Često s na­ pomenom: iz Starigrada. 25. 1693. v. P e t r i c i ć od g. a g. M a r o i od početka župskih knjiga g. donedavno. do sredine XIX. R e z z P .: iz Sutivana. j . 1729. 1755. 24. 1814. 1741. 1657. M i č e l i ( t . 1729. s napomenom.. i u. do druge polovine XVIH. — U Sutivanu postoji porodica Zvanić— Krilo. (kao mjesni su­ dac) i dalje do druge polovine XVIII. na­ pomenom i g. jednom g. — Porijeklom iz P o 1 j i c a. 1833. Maroi8 kap »estinta« porodica. 1729... s napomenom: iz P o s t i r a . j . a g. Vjerojatno' iz Tro­ gira. Nekoliko puta. 1751. N i ž e t i ć od g. Isto što i Maroević. N e g r i cd g. prvoj polovini XIX. R a đ i č i ć u župskim knjigama od g. s napomenom: iz D o n j e g a H u m e a. P a s q u a l i od g. s napomenom: iz Selaca. Pietro« 7 . g. 31.. Često s napomenom: iz V e n e ­ c i j e . 2L K r i n f o k a j (t. 1833. Prezime se nalazi i u bilješkama sikoniiđana g. s napomenom: iz Trsta. 1764. a u Postire iz Rogoznice. 1793. Vjerojatno nečiji nadimak. koji su doselili iz Donjega Huimca. do prve polovine XIX. Ako je Hinčević. 22. Nedavno iselili u Zagreb. — do druge polovine XVIII. — U sutivanskoji matici kao kum. u bilješkama skonjidana g. v. Michieli) od "početka župskih knjiga g. 1804. v. 30. 1788. v.

me. v. 1729. 340. 198. Z u đ e n i g o od g. Jurja Vuškovića. 23. ibiđ. • . (V. 11 Ciccarelli. str. Zochnich iz Donjega Humca. ibiđ. ibid. is Ciccarelli. Ivan Vušković. coimpreso la persona di iS. . U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g.. str. 1815. br..) do druge polovine XIX. Nikola Skoković i maloljetnik pok. li quali p. 1741. kao nobil. 186. naza capi di Famiglie. S p u d i č e v i ć od početka župskih knjiga g. u boboviškoj. • • : U g r i n o v i ć cd g. Pojaković i g.«. 1747. 37. la redif icazione della nuova Chiesa. v. 1938. god. str.. 1817. jed­ nom s napomenom: iz V r b a n j a . Petar Cagljević. često dolazi kao Spudićević alias Sabbo. do druge polovine XIX. stabilirono col comune consenso la seguente contribuzione . S k o k n i ć od početka župskih knjiga g. maloljetnik pok. Zagreb. IH. do novijib de­ cenija XIX. str. 1729. često s napo­ menom: iz S i t n o g a .. 1938. str. ibid. ibiđ. v. 10 Pavić. 36. Poljak. Ivanića. 40. 1799. (Živi g.. Pietro al numero di 53. 274. Babica. Pojak. iz Dola ili Škripa. str. a porijeklom iz P o 1 j i c a. ibid. do kraja XVIII. ibid.34. 1764. S. 1751. 255—256. ibid. g. 1812. U Milni je zabilježen kum Spudičević dicti Sabbo iz Supetra god.is Duišin. S. 453—455. kutni iz Supetra g. Nikola Vušković. 1799. 39. dicti Sabbo i g. 346. 12 Vjerojatno u vezi s poljičfeom porodicom Dujmović. a g. ibid. 1729. 9 Popis kod I. S t i p e t i ć se spominje od g. v. 1747. ibiđ.. samo Sabbo. god. ibiđ. 12 Popis kod I. ' 7 Mladineo. list 18—19. i* Ciccarelli. U Supetru su bili ovi novi stanovnici g. 5 Ciccarelli. . 2 Croatia sacra. u popisu novoga stanovništva 9 kao' Skoković. Pojak. ibid. < — Doselili iz PoiS'tira. 303. kao. 1750. 321. kroz XIX. zabilježen kao magister. Glas Heraldike. . 1755. str.. (paron Frane'S. S. 360... 35. Zuđenigo iz S t a r i g r a d a.Dragiičević-Skoiknić s obitelju). 71. 111. Nerežišća pod 6). me. str. ibid. 1814. 6 Ciccarelli. te g.. 1725. S u n a n i ć se spominje od početka župnih knjiga g.: Grga Cagljević.. et alia sua P. 4 Ciccarelli. s Ciccarelli. str. str. 38. 439. Rukopis u župskom uredu u Supetru. str. do novijih decenija. v.: Congragato l'ordine di S. 1744. s napomenom: iz M o l f e t t e . 1759.. g.. 'che compongono iil ectmmuii di C. and. spominje se porodica Ugrinović u Supetru. Izgleda vjerojatno. JPoljačić. 3—4. 186. S a l v i n i od g. stante l'acidentale incandio sucesso nella vecchia. Babica. 8 Ciccarelli.. g. Jurja Cagljevića. 1 117 . LITERATURA I BILJEŠKE: Libro de antichi atti della Parrochia 1729.

i 1725. 2. .u postirskoj g. s napomenom: iz Miraca.6 U sutivainskoj matici g.. 5 _ Prezime zabilježeno (kum) g. U popisu bračkoga plemstva g. 1657. 1857.. Prezime se spomi­ nje g. Tambaluk) 6 po­ rodica. 1702—1736. Barković i Barković. 1735. u Dolu s napomenom: -iz Miraca. a kao Barkoević g. 5.: Termić—Vladišević iz Poljica. Stipičić 3 . Spominju se u Mircima oko g. 1579. kurat 2 .:(?) pop Voineo. Mircanjanl u ispravama. 17£7. B a k u l i ć (naidimci: Fulkan. god. 1726. s napomenom: iz Miraca. Jakšić. đoselivši se iz I m o t s k o g a .5 Doselili iz S u p e t r a. • 6. Prvi se B. Prvi oženjen god. 1852. 3. pri gradnji crkve i među prvim doseljenicima iz Do­ njega Humca. 1751. zabilježen je Juraj Barkulić.: Valerio Nadali. 1747. 1662. 1657. U popisu bračkoga plemstva g. 1683.1894. i 1700. Prezime se nalazi u nerežiškom pop'isu novoga stanovništva. 1747. oženio g. Prve dvije porodice Brković i Bertičević doselile iz Donjega Humca. i to u predjelima Močilo i Prbači Dolac. 1 Mnoge crkvene knjige uništene su Oid požara god.MIRiCA Selo se nalazi između. B r k o v i ć (nadimak: Gobo) 2 porodice. Gobo) 8 porodidica. u nerežćškoj g. u supetarskoj g. Spominju se u Mircima oko g. 1711. U popisu nerežiškoga novog stanovništva od g. u vezi s gradnjom crkve i među prvim do­ seljenicima iz Donjega Humca. u bolskoj g. A r ž i ć 1 porodica doselila iz S u p e t r a. ali su se u početku naselile iznad današnjih Miraca. 1659. Godine 1579.6 — Prezime se spominje u sutivanskoj matici' g. 1799. 1579. Barković. Bole. — U sutivanskoim župskim knjigama zabilježen je g. Jerega. Mumalo. Sutivana i Supetra.. B r t i č e v i ć (Čuća. Bertičević. Berković. 118 . 1679. Kasnije su se spustile prema moru i deset minuta od morske obale osnovale današnje naselje u predjelu Merec. Pojar. za župnikovanja Kargotićeva. u Bo— bovišćima i g. Bakulić. 1656.4 * Sađanje poroiđice 1. B u r a i z i n (nadimak: Kuital) 1 poinođ^ca. 1579. 1667. u bolskoj g. Borković iz Poljica. 1679. — Prezime se spominje g. 4. i 1697.. bilo je oko 12 stanovnika. 1770. . Stipanovica. B u i j e v i ć 1 porodica.

u dolskoji g. Carin. Doselili iz D o n j e g < H u m c a za kua ratovanja (župnikovanja) Laurića oko god. Lukšić se spominje u sutivanskoj matici s napomenom: iz Mira­ ca.. s napomenom: iz Miraca. župnik Lauirić s na­ pomenom: iz Miraca. Sko­ re. Linčanić) 5 po­ rodica. 12. 1799. uvijek • s napomenom: iz Miraca. u dolskoj g. Kroj. i to baš u Miroima iz god. 1748. Bakalar. Piće) 14 porodica. Borin. 1700. uvijek. Bile.7. 1762. 1853. U popisu bračkoga plemstva g. Pojar. i 1774. 1779. 8. K i r i g i n (nadimci: Veli. 1793.. 1657. 18. J a k š i ć (nadimak: Obrška) 2 porodice. 1771. 10. Prvi se doselio' iz S t o b r e č a i oženio g. 1787. u škripskoj ^g. iz N e r e ž i š ć a oženio' se oko g.6 Spominje se u poistirskoj matici g. 14. Bura. ^ Prezime se spominje u postirskoj matici g. L a u r i ć 1 porodica. 13. Doselio se iz S u p e t r a i oženio se g. u suti­ vanskoj g. 1780. U sutivanskoj matici g. V i s i 6 1 porodica. Pretpostavijam r da. 1761.4 Dakle. Doselio se kao zidar iz S p l i t a. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.• ni^ g. U bolskim župskim knjigama spominje se kum mistro> Chiriehi.. Doseljeni C. Prvi se posolio iz L j u b i t o v i c e i . Tor­ bica. C v i t a n o v i ć (nadimci: Masko. porodica. JJ-. g. i 1788. "Sinovčić-^Baras s napomenom: iz Miraca. Jerić. Termić—Vladišević.. U supetarsikoj matici Spominje se g. nalazi se Petrinović. Miš) 3 porodice. Gvozdanović. Porijeklom iz P o l j i c a .ože­ nio g. Porijeklom 'iz S u t i v a n ia.. 20. P e t r i . U popisu polijčkih porodica na Biraču. Tomiasovi. a u bolskoj: g. iz S u t i v a n a.. 1786. S i n o v č i ć (nadimci: Bar as. 1787. 1683. 16.. je Vladišević i Vladislavić isto prezime. 15. i 1749. 1822. Prda) 20 porodica. a u boboviškoj g. 1751.. L u k š i ć (nadimci: Roje. Fibrica) 6 porodica. 9. 119 . I v a n o v i ć 1 porodica. Bučica.. Jakobina. • . 1793. D o m a n č i ć (nadimak: Kove) 2 porodice porijeklom sa otoka Hvara. 1763. n o v i ć (nadimci: Delegat. po­ rijeklom iz P o l j i c a . 1657. 1781. Š o r e 1. 1919. V l a d i s l a v i ć (nadimci: Delija. 17. Glavar. Kirigin—Ivanović iz Miiraca. Porijeklom iz Do­ n j e g a H u m c a. 1814. R a z m i l ' i i ć 1 porodica. 1727. 19. iz Miraca »oriundo« iz O m i š a . Delija. Prezime se spominje u supetaruskoj matici g. S t i p i n o v i ć 1 porodica.s napomenom: iz Mi­ raca. 1825. 6 Vjerojatno porijeklom1 iz D o n j e g a H u m e a. Dojtrina) 17 porodica. U sutivanskoj matici g. Lola. porijeklom. Sansir. Remeta. i g.

Vidoševic. Frane Ivanović iz Sutivana) qui est etiam illius Rector . rodom iz S u t i v a n a . Ciccarelli3 govori i o natpisu iz god.. M u n i z i ć (nadimak: Munjinac i Munjica) iselili u. Liomoizina. 71: »Villa Mirciae distans a supraspta per duo milliaria (t.posljednji se iselili u Split. Babica na Bolu (ibid. Popis pučana. Butinić. S v i ć a r e v i ć izumrli god.. ostataka. str. fi Ciccarelli. spominje ~se kao kum s napome­ nom: iz Miraca. vijeku od Gota. Salamunić. Porijeklom sa V i s a . 4 Pavić. sina kralja Andrije U.. starih zidina. 3. Skarbić. zapadnije se nalazi drugi dio. Sičaliina.-Pulisela. 1849. j . 3 Libro a štampa. 453—455. Lakšić. U suMvanskoj matici g. j u b i t o v i c e.« 2 Ciccarelli. str. u. Donji škrip. VI. et habet circa duođecim anrmas tantum. kod mene. 1682. str. Mratinčić. groblja. vijeku od Neretljana. Morotuf. Salamon da se povukao na Brač kod Škripa. 120 .Nedavno imouie Mi iseljene porodice 1. koji su još Grci osnovali.). 255—256. Mihovilović. koji da podsjeća na dobjeglog Salamona. od Sutivana). tae Mariae. 5. Mantinčić.. Porijeklom iz L. !feo|i su primali isol M Škripu. Škrip se danas dijeli u dvije grupe kuća: dio oko crkve. LITERATURA I BILJEŠKE: Valerio... 1866. Doselili se iz S u t i v a n a . ibiđ. 1881. Dragnić. se oženio god. de jurepatronatus anteđicti Prbri^ Francisci (t. 2. ibid. Kasnije je bio razo­ ren. vrata i kaštila naziva se Gornji Škrip ili Grad Škrip. U Mircima se oženio god. siječnja 1574. Ibi visa est 'Eccla S. Prije brojno prezime. 1 ŠKFJp Prema Hranikoviću1 i Ciccarelliju2 Škrip se nalazi na mjestu sta­ roga bračnog grada. Miljanović. subjecta est Parocho antedicto Cumatti. fornicata. 1909. Batrtul. Polu i Poštarima 27. Permoziina. {Prvi M. j .. 303. Ameriku. str. 5 Popis kod I. U blizini sela nalazi se jedan manji izvor vode. u predjelu Birče. j . Nešto poda­ lje nalaze se rimski (Dioklecijanovi) kamenolomi. J u t r o n i ć iselili u Ameriku. Sumnie. K a r g o t i ć iselili u Split. Mrantičić. gdje se nepoznat bavio< stočarstvom. a u LX..—1880. Sta­ ra bračka porodica.' Mustačin. 4. Vunić. Župnik je služio god. 1095. ibid. N i ž e t i ć . ibid.t. . Porodica župnikova nećaka. Martić.4.

Nikola Stipanović. »nofoili sottcposti alia Gallea«: Vicko Cerinić iz Škripa. Petar Permozinai pok. Juraj Donijanović. Nikola Martić Ivanov. Nikola Salamunovic Tomin. Mihovil Mišetić.: paroik'piop rektor crkve dominikanac Pavao Bocičić i kapelan pop Nikola Koviljanić. Miholović. Juraj Perdić. Ivan Martić Matin. Pokalić. Marko Zogačić. Lovre Puliseiić.Dujmović. Gucić. Ivan Vučić Matin. Dujam Salamuno­ vic. Biakofeić. Pavaio Perkaljic. Frane Permozina. Liunardović. Bošćić. jPetar Mratinčić. Buvić. mistr© Šimun Murano iz Dubrovnika. Vlatković. Matij Sanetić. Vlahović. za prvfih 20 godina 1628. Kartolović. Pulišelić. Anton Domjanović. Jerolim Pulitović. Marčetić. ' Ukupno oko 84 porodice. Juraj: Martić pok. Andrija Vučić. Rendić. Kunić. Ivan Cerinić pok.: Siuimljić. v Među plemićima. Placarić. Kovljanić. Ivan Domjanović. Mate Danijelović.n Salamunovic Franjin. Pa­ nic. Renat Viđiošević. Kormonić. U »schiera reale«: Mate Čikalinović.: Cerinić. Galatunović. Nikola Perkaljic. Gelineo. Marko Mra­ tinčić Jurjev. Matij Skoric. Mihovil Vulić (Vu­ čić?). Ante. Ma­ rin Mirić. Ranofeić. Mihovil Peternić. Petar Babić. Gregorij Kovljanić. Marka. Radetić. Dujam Dujmović.6 Porodična prezimena u žiipsMm :knjlgama prvi put spomenuta. Matij Krstinić. Benke de Bog sa nećakom. Ivan Stipanović. natp's na škrips'kom kaštilu Cerinić. Juraj Maratinčić. Nikola. Nikola Kalkaneo. Toma Dujmović. Placonović. Pro Mišetić. 1630. Vice Perkaljic. Salvatić. 1629. Simun Salamunovic Jurjev. Plančić. Fantazia. Jerolim Benčić. 1625. Luka Skoric.: Dujmiović. Mišetić. Galeotti di Scrip5 _ Šimun Vučić Matin. Fauro. Radetić. Kvarantunšić. Marko Sumnić. Šimun Salamunovic. Ivan Salamunovic. Petar Šćimbić. Florio de Ragusa. Andrija Mišetić. Placoić. Popis (pučana) u vezi! s regrutacijom !$> bračku galiju god.. Ivan Vidošević. -' Škrip!janii n ispravama do matice 1570. Ivan Mratinčić Matin. Vicko Salamunovic i Ivan Sumnić. Romeo Permozina Petrov. Bratinsić. 1579. Marko Stipanović. Nikola Boninčić. 121 . Jurja. Frane Plodinić. Nikola -Krtstinić. Vice Grego. Ivan Gargić. Juraj Boninčić. Iva. Ivan Salamunovic p'ok Fabijana. Poklepović. Salamonović. Matij Mratinčić. Nikola Stipanić.

Mali Viško.: Magie. i dalje.: Glasinović. 1625.. 1788. zabilježen je iz Škripa Jerolim Benčić5. pop Nikola Domianović. Barholjica. U pop'su pučana cd g. Među pučanima bračke galije g. Plodim. 1799. Sezonić.: Mihovilović. Među pu­ čanima bračke galije g. U župskim knjigama spoiminje se od početka g. porijeklom iz Poljica. 1690. Drnanelo. 1641. 1799. Mandić) 5 porodica. Poškini) 7 po­ rodica. 1640. Skorić.: Muskietlć.1631. i 1795. 2. Mihaljević. ' 1642. Toma.: Mirić..: Stipaniević.. Ponkoljić. Velanović. Seteljić.. 1633. Sumnić. Pulišelić. U bolskim župskim knjigama g. zabilježen je Domjanjović iz Škripa. ali uvijek kao Domjanovic. god.c. 1574. ui popisu pučana od g. Balancanović. Duhomzović sive Parhaljić. 1786. — Prema nepotvrđenoj! verziji. Zlatarić. D atmi j a n o v i ć (nadimci: Ćile. 1782. koji su u Škripu primali sol. Calianeo overo Fantasia. Benčić alias Senjić. 1638. Mratinčić. 1647:: Skorić alias Bakić. kapelan Dragišić. Kalajure. Benčić »đetto« Ašić. 'Draghić. 1625.: Banić. Prezime se spominje od početka matice g. 1791. Bukovinović. Bašković. 1788. 1632. Lazanao.dolazi više Domianovića. 1645. 1634. već Benke de Bog. Mairičević. Ružičić. dolazi kao Benčić alias Naherčić. Sisović.: Zvanić. Mihajević. 1635. (kao kum) i dalje do. 122 . Stipaničić. Krstinic.. . Ružić. Fabri. Salamunović. Silović. Petricius. 1574. Cerineo. Surnjić. Mišić. 1637 : Božičević. B e n č i ć (nadimci: Zrno. Calcaneo.: Covglianeo. Mandalinić. koji su u Škripu primali sol. u sutivanskima je zabilježen g. pop Koviljanić. n e m a Damjanovića.: Vučić. Benčić.4 U pučiškim župskim knjigama Benčić iz Škripa zabilježen je god. Zanetović. Sađsanje porodice 7 1.. 1639. Jakuminić.-1632. 1780. Petrović. Šćepanović.: Domjanovic. Greko. Sokačić. 1798. Starbić. Bebosić. Parhaljić.. Grivić sive Mandalinić. Domjanovic iz Splitske spo­ minje ise g. i 1788. a g. n e m a BenČića. Stipanovic. Biličić. Francesco da Arbe.^Vidošević.. 1734. kapitan Koviljanić. 1634. 1633. Kao Domjanovic alias Mandić zabilježen je u knjigama g. Petričević.: pop Biličić. Martić. Marić. 1643. danas. 1644. Jakubinić. g. Antičević.

spouninje se 123 .. 1778. K r i s t i n i ć (nadimak: Miholović) 2 porodice. God. 1706. K e v e š i ć 1 porodica iz N e r e ž i š ć a . god. D u j m o v i ć 5 porodica. 1780. Fabijanović—Žuvić.. spominje se na Braču »ooadiutore de mandato« Guerin Guerini8. 1681.. 6.4 Godine 1625. do oko g.. 1657. 1574. Fabijanović alias Pulišelić.. 1795. 1574. ni g. \ 9. D r a g i č e v i č (nadimak: Krtolčovi) 3 porodice. Saliamunović sive Fabijanović god. pop Guerieri oko god. 1782.« Ce­ sarović g. g. đ... i 1764. 1661.. 9 7.. 1806. iz Donjega Humca.. 1765. iz Škripa. 1811. Kovačić dicti Cesarović g. J. 1690. 1673. a g. 1625. 1632... Cesarović alias . 1786. F a b i j a n o v i ć (nadimci: Bandunovi. iz Ć o n j e g a H u m c a . (Vogcovich) do g. Spominje se od g. J u r i č e v i ć (nadimci: Sudac.. 1717.. 1625.3. i Salamunović alias Jerković sive Fabijanović god.. Kirčovi) 4 porodice. a iste godine (1822... god.čke galije bila su tri Perhaljića g. 1574. 1772.. 1796. 1714. g.... u Splitskoj: Salamunović ialias Fabijano­ vić g. 1661. 1755. 1800. dalje. g. 1777. ' 4. 1789. Cristoforo Guerieri. 1792. koji su dobivali sol4. Dukomzović sive Parhaljić g. Spominje se g. Kusanović dicti Kovačić g. 1783. Prezime iParhajić spominje se u župskim knjigama dđ g. Komeli) 3 porodice. i 1738. i među pučanima bračke galije g..—1787. iz Pragova. Koškini. Današnji župnik s rodbinom. Jurićević »vel. 1682. Jurićević sive Pulišelić g. nalazi se Miholović. 1786. a kao »procurator dell universita« god. Zorotovj) 8 porodica..5 5. 1777. Prezime je postalo od nadimka porodice Salamunović. 1782. samo Guerieri g. magistri Bojković. 1771. u maticama dclaizi: Salamunović »vel« Jerković alias Fabijano­ vić g. god. 1787..alias Miholović. Vjerojatno1 iz P o 1 j i c a. 1632. 1663. 1760. 1715. 1686.5 8.' Među pučanima bra." 1785... i 1781. 1781. U postirskim župskim 'knjigama spominje se D.. 1750. Spominje se od početka matice g.) udaje se u Škripu i jedna Dragičevićeva iz Bobovišća. i t. Parhajić sive Jurićević g.. Ovo prezime dolazi među pučanima g.. Salamunović alias Fa­ bijanović g.. Jurićević g. . koji su dobi­ vali soT g. 1810. Kristinić sive Mihajlović. 1712. Kristinić. a god. kao Ttomasović alias Dujmović. 1660. 1683. 1625.. 1731. 1640. koje dolazi češće u župskim knjigama Škripa od g.. g. 1769. Prezime je prevedeno od starijeg prezimena Bojković ili Vojković.. Ovoga prezimena nema u popisima među pučanima g. 1681. kao Guerieri mistro g. Jerković alias Fabijanović g. zatim ponekada u Škripu g. Kovačić alias Cesarović g. G u e r i e r i (nadimci: Pojarovi. Medu'pučanima. Salamunović-Jerković sive Fabijanović g. U matici dolazi od početka. vjenčava se D. 1822.

porijeklom sa V i s a. i 1676. t. U maticama dolazi često kao Martić alias Žuvić od g. u [Praž-. mistro Mihovilović. g.11 14. 1681. vjenčan iAnte god. • 13.5 . i među Škripijanima bračke galije (pučani) g. Kusanović »dicti« Kovačić. N i k o l i ć 1 porodica. 1788. više puta samo Nikolić.. Kristinić iz Škripa. kao magistri fabri Mihovilović.). 1735. Mihovilović alias Kovačić. g. ^/Tihovilović. Hanoi) 11 porodica. M a r t i ć (nadimci: Mićinica. 1772.zabilježen je u ispravama Juraj Mihovilović »procurator del. i u bolskima %. nicama. M e t l i č i ć 6 porodica. onih. Kovačić. U župskim knjigama spominje se Mirić od početka u Škripu (g. 1635.. Mirić alias Ko' žica. U župskim knjigama u Škripu spominje se od. g. i 1768. 16. g. Hačinović-Nikolić. 1786. ali su po tradiciji porije­ klom sa dalmatinskoga kopna (Zvečanj?). 1681. 1778. 1668. 11. g. g. Ovo se prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. K r s t u 1 o v i ć (nadimak: Sapunar) 3 porodice. P e š a 2 porodice. 1709.12 U župskim knjigama. zabilježeni su: braća Nikolić. i u popisu pučana bračke galije g. U Splitsku su se doselili iz Kaštel-Novoga kod Trogira. . U bilješkama matice Sutivana oko g. 1676. Niko­ lić je zabilježen u dolskim knjigama g. Hačinović od g. kasnije redo­ vito s napomenom: iz Splitske. Lipanović alias Mirić. 1625. koje je zbog kanđijskoga rata ili kasni­ je đobjeglo u Škrip. 1574. God. 10.. 1751. 17. zabilježen je Čudić alias Metlici ć. 1574. i 1802. 1837. Spo­ minje se od početka matice g. _a pori­ jeklom ©u iz Poljica. 1777. Čudina..5 12. te 1811. i 1796. 1767. P e l l i 1 porodica. 1625.-MhnmaJo. 1779. dai je talijanskoga porijekla. a g. 1625.10 U župskim maticama dolazi: g. 15. U zajedničkoj župskoj matici (škripSplitska) ovo se prezime spominje od god.: P e s s e »tune Centuria Veneta Instructor nunc vera đomicilium tenens in Ca124 . 1747. 1707. 1675. dolazi prezime: g. g.. Prezime jie zabilježeno među pučani­ ma (za Škrip. koji su dobivali sol4.Nikola Krstinfć i Miatij Krstinić u vezi s regrutacijom za bračku galiju. Hačimović s napomenom »iz Škripa« zabilježen je u dolskim župskim 'knjigama g. 1615. »vel. Doli Postire) u popisu od g.. Ovo se prezime nalazi među pučanima g. Mihovilović sive Kovačić. . 1791. 1780. Ovo se prezime nalazi među pučanima bračke galije g. 1780. magistri. i 1740.. M i r i ć (nadimci: Meštar. 1774. 1643. 1773. g. 1780. U dolskoj matici spominje se g. Kočim) 14 porodica. 1634. g. g. Misli se. 1788. j .Popolo« u P r a ž n i c a m a. s napomenom: izŠkripa.« Mihovilović. Prema tradiciji. koji su primali sol4. god. do oko g. . . Hačinović alias Niko­ lić. iz L o ž iš ć a . M i h o v i l o v i ć 5 porodica.

1782. 1789..iz Škripa. 1810. ime Pessa iz Terra Rubini. šimun Vučić. 1670.. Pre­ zimena. Lovre Pulišelić. gdje je porodica zabilježena od početka prazničke matice (g. 1758. R a d o j k o v i ' ć 5 porodica. a također i u veži s regruta­ cijom za bračku galiju u popisu5 od? g. 1663. g. Salamunić. 1674. g.. koji su u Škripu pri­ mali sol g. do g. a i pois'fcirskima g: 1698. 1683. s napomenom: iz Škripa. a u postirskima g. 1677. 1778. 1719. 1787. IX. g. 1675. 1778. da je iz P uč i š ć a .. god.stro Sancti Joannis«..•bjam-ović alias Pulišelić.. g. 1673. g. . 1675. s napomenom:. g. Salamunović sive Jerković. Vukčić.. 1787. . i 1799.« Jerković. g. Salaimunić i Salamunović nalaze se među pučanima koji su g. 'g... v. P u r i ć 1 porodica. ex Co125 . g. 1786. (iz Škripa) Nikola pulišelić. 1811. 1625. g. g. 1789. 19.5 U dolskim žuipskim. 1675. 20. U arhivu jevr. i 1703.. 1776. 1788. g. više -puta Salamunoviić alias Taraportin. 1782. Puli­ m šelić se spominje u nerežiškim knjigama g. U nerežiškoj matici spominje se kao kum. Salamoaii) izjednačuje brački knez Loredan god. Salamunić iz .. 1710.13 U Škripu umire g. nalazi se Pulisela4.. spo­ minje se Mose Pessa Ebreo. 1674. 1789. 1782. Salamunoviić alias Jerković. u mlinarski­ ma g. .. 1771. 1792. U župskim knjigama spominje se od početka. g. Jurićević alias Pulišelić. — Vjerojatno talijanskoga porijekla. 1774. 1715. Ovo se prezime spominje u župskim. Salamunović »amt. 1781. 1782. 1788. magistri Lovrićević.. 1663.. u boliskima g. g. U sutivanskim župskim knjigama spominje se Radojković god.. 1783. ili g. 21. ' 18. đ. i 1802. Vučića je bilo i u Pražnicama. Salamunović-Jerković sive Fabjanović. bogoštovne općine u Splitu u ispravi Grimani od 18. 1637. 1756. i 1796. 1694.). g. i 1772. s ostalim bračkim plemićima. Ivan Vučić Matin i Andrija Vučić.. Salamunović »dicti« Jerković. i 1799. g. i 1677. fratar Pessi g.) Salaimoini. maticama od početka g. žena i kći od »qn. Vukšić alias Pulišelić u Splitskoj. g.) do prve polovice XVII.. Neke porodice Sa­ lamunić (t. Salamunović sive Fabjainović. jer sui mletačko plemstvo dobili kapetan Toma i »isargente maggior« Zorzi Salamunić god. 1704. više puta dolazi (1631.. Baka) 6 porodica... kapetan Radojković. 1686. od g. 1632.knjigama Vučić se spominje g.1591.s napomenom. 1776. 1625.. 1635. 1787. 1805. U župskim se knjigama. Pivo. umire šfcripski tourat Salamoni. 1798. g.. 1679. iz Sv. U postirskoj matici g. s napoimenom: iz Škripa. Pulišelić alias Lovrićević. j . P u l i š e l i ć (nadimci: Adrnac. 1632. 1574. 1574. 1812.. Među pučanima. K r i ž a kod Trsta. u Škripu dobivali sol4.« Jerković alias Fabjanović. spornim je prvi put kao kum g. 1793.. 1692. g. Lovrićević. g. 1668.. Salamunović »vel. 1785. također no'biles comitis Salamoni (1673. 1649. i t. Viukšić. Fa. 1667. Salamunović alias Fabjanović. u Bobovišcima: Radišić vulgo Pesse.. S a l a m u n o v i ć 1 porodica..Humca. 1789. a među pučanima bračke galije g.

1637. župnik Bi­ ličić iz Škripa. 1709. Gornje se prezime ne spominje u popisu među puča­ nima.. 1795. i to svaki put s napomenom: iz Škripa. ' 2 2 . g. 1635. i t. pak do_ g. sol4. dolazi g. B o ž i č e v i ć se spominje u pregledanim škripskim župskim knjigama g.. g. g. Skorić g. d.--zatim. 1788. 1625. a u pučiškima pop Biličić g. Martić alias Žuvić... Bakić alias Skore od g. 1747. 1710. 1670. 5 . 23. nalazi se Luka Skorić. U župskim knjigamia spominje'se prvi put kao kum g.. Biličić. i 1780. 1738. Salamoni. Prezime se nalazi u popi. dcčim u vezi s regrutacijom za bračku galiju zabilježe! su g. 1778. g.. 2... 1651. saimo Salamunić. 1773. iz D r a č e v i c e . U popisu »galeotti di Scrip« od g. g. 1636. 1653. Salamunić. 1795.. i 1785. 1786. 4. g.. 1683. 1771. g. a g. i 1714. 1760. 1804.. 1795. Godine 1656. do oko g. Thomas conte Salamoni. uvijek s napomenom: iz Škripa. menom: m Dola. Žuvić sive Martić. Stipičević alias Skorobaić. župnik u Škripu od g. Stipanović alias Mirić. u nerežiškima g. 1794. do oko g. Salamunović. 1662. U suitivanskim župskim knjigama A. Biliceo. 1685. do g. Skorić alias Bakić g. Jakšić alias Salamunić. Božičević al'as Falarzović.—1798. s napo-. u milnar'skima g. u nerežiškima g. U supetarskim župskim knjigama dolazi g. a g. osim toga u maticama dolaze: g.mitiibus Salamoni«. g. Paulo Bili ceo »curato vicaro foraneo«. Martić đicti Žuvić. Ž u v i ć 3 porodice. 1625. U župskim knjigama od početka (g. Samo Falarzović više puta od 126 . 1649. S t i p a n o v i ć (nadimak: Grgucričovi) 4 poirodice. zatim kao kum g. Bilo je A. 1647. u praz­ ničkima Salamunić g. 1794. 1818. Iseljene ili izaimrle porodice 1. — Vjerojatno porijeklom iz Š i b e n i k a. 1796. opet kao kum g. 1651. 1777. Salaimunović. n-o'bil.). g. 1635. Mate Skorić i Petar Bahić.. vjenčava se u Škri­ pu iedan Žuvić iz Dračevice. 1657. U •pos'itirski'm župnim knjigama spominje se g. B i 1 i č i ć se spominje g.5 3. co'mitis Salamonis. 1574. 1659. 1774. Antiče'vić. a g. 1775. često s dvostrukim prezime­ nom. bračkoga plemstva od g. 1788. 1788. Božičević alias IVEaidretić. 1621. i 1798. u dolskima g. 1738. u bolskima god.su-. kao kum s napomenom: iz D o 1 a.-1634. (dakle gotovo ođ početka matice). 1796. 1784.. 1803. 1625. 1769. u pučiškima g.. a g. i g. 1793. i 1653.. i 1799. 1672.. g. a. g. i 1777. u Škripu cio pred desetak godina. g. A n t i č e v i ć spominje se prvi put god. 1663. 1782.. samo Žuvić. 1630. Marko Stipanović i Nikola -Stipanović. i 1797. koji su primali g. nai pr. g.14 Vjerojatno su od roda Krstu^cvića iz Bobo-višća. 1770. 1781.. Stipanović vulgo Skorobaić. 1824. Martić detto Žuvić. B a k i ć se spominje g.

Zuan Cerinich g. do smrti g. da su se preselili u Nerež:išća ili Donji Humac. Caglani g. Calcanei. a među »nob ili sottoposti.g. u dolskima Coviiglianeo g. 1685. i 1675. 1667.se. 1702. U popisu bračkoga plemstva g. uvijek s napo­ menom: iz Škripa. 1671. pop Kovljanic oko o.' Dragnić sive Bračvić. 1579. Calcaneus. 1641. 1625. Koviljanić.17 Među pučanima bračke galije iz Škripa je zabi­ lježen Gregorij Kovljanic. 1639. Ovo se prezime nalazi u Škripu među pučanima. Župnik Nikola Cerineo bio je povaljski opat g. 1631. 1650. g. 1692.'1793. Covglianei. 1707. 1616. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. kapitan Kovljanic od g. 1632. koji. g1. 1489. »sinđJ. 1660.. do oko g. Na kuli Ce­ rineo u Škripu nalazi se natpis pod imenom Cerinić god. 1634. Nadgrobni natpis u Škripu iz g. 1679. 127 . i Coviglianeus g. 1637. C a l c a n e o spominje se u župskim. Fantasia g. 1625.su primali sol g. spominje se kao kum magistri Galoamei. i 1637.buis Brachiae« je Niccolo Covglianich. 1688. knjigama od početka (g. — Vjerojatno porijeklom iz okolice Š i b e n i k a . U positirskoj matici spominje se g. 1640. zabilježen je u Škripu parok dominikanac Pavao Božičić. do g. 1631. Godine 1579. Covlianeo dolazi nekoliko puta od g. i 1824. 1657.. (Vidi Cerineo u Splitskoj!) Među pučanima »galeotti di Scrip« g. 1574.6 U pučiškim župskim knjigama spominje se g. kao Cerineo (»Cerineum«). U Po&tirima se u župskim knjigama spominje g. g. 1786. 1632. 1674.5 U đclskoj matici spominje se g. 1634. do g.. do­ lazi prezime Covglianei14. Ovo je prezime zabilježeno' g. 1786. 1632.overo Fantasia spominje se u maticama g.) do g.5 Kaio kapelan se spominje g..6 C e r i n e o spominje se od početka matice g. i 1649. Ivan Gargić. 1570. Porodica ovog prezimena živi u Splitskoj. 1741. a g. Koviljanić i g.. 1684.. K o v l j a n i c spominje se u župskim knjigama od početka (g. 1625.—1625. Calcanei s napomenom: iz Škripa.. 1628. do oko g. Dragnić alias Darpić iz Škripa. 1738.1G G r g i ć se spominje u župskim knjigama od g.. u postirskima g. 1661.15 Primljen je o bračko plemičko vijeće Michiel fiol del qu. Među pučanima bračke galije iz Škripa nalazio se u po­ pisu d d g.. Nikola Kovilijanić u Škrlipu. g.5 D r a g n i ć spominje se u župskim knjigama od početka (g. U Škripu se jedan lokalitet naziva Gumno Petanovića Hi Gumno Kalkanea. 1632. 1629. 1792. do g. nalazi se Ivan Ceri­ nić5. 1816. Božičević se spominje u Splitskoj g.. alia Galea« Vicko* Cerinić. 1599.4 Čini . 1656. 1634.) do oko g. C e r i n i ć se spominje u župskim knjigama g. kao. C a l i a n e o . 1642. Petanović.

1625. 1692. Prema Ciccarelliju. ibid. 1621.). 1631. 1 Popis kod I. Ovo se prezime nalazi među pučanima.. 1625. 13. 91—94. 1631. 1712. 1625. V i d o š e v i ć se u župskim knjigama spominje od početka (g. K v a r a n t u č i ć se u župskim knjigama spominje od po­ četka (g/ 1628. Ciccarelli. koji su primali sol g. Kao Marinčevič-Tusa zabilježeno je prezime od po­ četka bolske matice g. i među pučanima bračke galije g. a Neretljani 841 g. 23. b) Godine 1660. koji su primali sol u Škripu g. 19. 1793. Ovo se prezime nalazi među pučanima. str. 1631. 14.4.12. 36. 18. g. iz Škripa g. ibid. 1682. 1797. 1791. Prezime Marinčević nalazi se u popisu »galeotti di Neresi« od g. L u k a č i ć spominje se u prazničkim župskim knjigama oko g. pjesnik Ivan Ivanisevic poslao je splitskom nadbiskupu Leonađu Condulmeru petnaest komada starog novca iz škripa i pismo (v. Sblpčinić alias Mativčević g. 1693.) do oko god. 1574. u nerežiškim župskim knjigama do oko g. 1811. ibid. str. Ciccarelli. 3 A. list 14—16. .. s napomenom: Lukačić de Drinoval iz Škripa. str. do g. M r a t i n č d i ć se spominje u župskim knjigama-od početka (g. ibid. 20. 1 128 . ali. .. Mativčević od g. 1681. 1786. 101—102). »Braciae insulae descriptio«.pučiškim župskim knjigama spominje se V. Sumić. 1405. 6 Croatia sacra..% Ciccarelli. i među pučanima bračke galije (»galeotti di Scrip«) g. 2 A.). 27.) do oko g. a. 1632. g. Oko g. 21. Sumjić. 49. 1690.. 1574.) . M a r i č e v i ć se spominje (u župskima knjigama od g. 1811.) do oko' g.đo oko g.5 16.5 LITERATURA I BILJEŠKE: a) Ciccarelli (fragmenti Domnusa de Cranchisa ili Hrankovića iz g. 1676..) ibid. str. 1634. n č i ć se spominje u župskim knjigama od g. g.:rskim. župskim knjigama zabilježen je V. 1657.5 U. 1630. do . iz Bosne. 1631. Sumljić.. 43. u post. "20.. do oko g. 1697. 1642'.18 15.. 1683. do oko g.. brački grad škrip porušili su Goti 537—548. str. 1604. pre­ r ma predaji. M a t i j č e v i ć se spominje u maticama od god.. Babica (ibiđ.4. 1655.) do oko g. 1709. oko g. 5 Mladineo (ibid. 1685. V e l a n o v i ć se spominje u župskim knjigama od početka (g. iz Škripa g. 17. 74—75. str. V e 1 a. Ovo prezime kao Maričević alias Sitipinović spominje se od po­ četka g. 1823. 19. do g. 1691. Š u m n i ć spominje se u matici od početka (g. Kao Marinčević od početka iboboviške matice g.. Matieević od g. 1625. nestaje ovog prezimena u škripskim župskim knjigama. Dva se Sumnića nalaze među pučanima bračke galije g.

Vulić. Spominje se u Splitskoj g. 9 Ciccarelli. : Božičević alias Falarzovtić.: Mišić. 352. Majić. iz koje se izvažao u doba Dioklee&jana brački kamen za 'gradnju njegove spliitske palače. Čepamić.7 Prema matici krštenih od g.: Lineircinić. : 1782. Saiđanje porodice 1. SPLITSKA Naselje je nastalo kao pristanište Škripa u uvali. : 1785.. 1760. i* Ciccarelli. idrugi B. str. str. 373. 1747. 12 Popis kod I. : 1780. Vulić. iz Milne ženi se g.. 8 Ciccarelli.1 God.. i prema knjizi umrlih od g. ibid.i-bid. : 1784.Darpić. s napomenom: iz Milne. str. 1777. i? Ciccarelli. Iz škrip'ske jknjigo mrtvih: spltekaj-ska prezimena prvih (napose označenih) 20 godina 1750. ovi novi sta­ novnici: braća NikoMć i Mihovil Linčirević. 1788. * • i° Mladineo. u Škripu 1776. 1628. str. Domjanović. Piroman malgistri iz Hvara. list 19. Šetelie.: Iiničir. : 1781. ibid. Babica. is Mladineo. " pop Liinčir. ibid. pop Uinčir iz Splitske zabilježen je u škripskim žup~ 35borni-k za narodni život i običaje 9 129 .. ibid.. iz M i l n e . B a b a r o v i ć (nadimak: Iinčir) 6 porodica. 1630. ibid... 1758. list 12—14. :i po drugim podacima. 340. 20. 1768. ibid. ibid.). str. Ba­ barović iz Milne ženi se u Splitskoj g. is Ciccarelli. 171-—173. str. 2 Spl&fcskarska porodična prezimena prvi put sposmemitia sa prvih 20 gocflima matice krštemih.. str. "is Ciccarelli. is Mladineo (ibid. : 1779. 15&—160. ibid. ibid.. n Ciccarelli. str. 255—256. U škripu su zabilježeni g. dušobrižnik je bio pop Mate Cerinić za pet kuća malog splitskarskog naselja.. 189. 1757.. (Linčir se spominje u Splitskoj S škripu više puta od g. 162... . 1579.

Spomiinje se god. a drugi Drpić iz Pučišća ženi se u Splitskoj g. g. Oženio se kćerkom magistra Piromana iz Hvara. 1810. 10. iz L o ž f i š ć a . g. u supetarskoj kao kum Cirini g. U nereziškoj matici spo­ minje se pop Linčirević god. 1489. Berhanović dicto Betet. iz M u r v i c e . od roda Salamunovića. 12. C e r i n e o 2 porodice. B a š k o v i ć 4 porodice. prema po­ pisu od g.2 8. D r p i ć 5 porodica. C e r i n i 1 porodica. a g. oženio se u Splitskoj g. B e r k i č 1 porodica. Antičević. Č e p r n i ć 2 porodice. 7. 3. U Splitskoj se spominje g. u škripskoj matici zabilježen j. 1761.. Linčlrnić. Abas« Cerineo i nobil. oženio se oi Splitskoj god. škripskoga novog stanovništva: Linčirević. iz G r a b o v c a . Ž i d o v pokršten g. oženio se u Splitskoj g. iz S p l i t a (Lučac). Pri pokršten ju g. fiol del qn. . 1784. 1711. iz V e l o g B r d a kod Makarske. se Čeprnić god.3 Na kaštelu Cerineo u škripu uklesan je natpis s prezimenom Cerinić g. Slovenac. U škripskoj župskoj crkvi oženio. B a l d a s a r 1 porodica. 1894. God.). 1781. 1784. Stara škripska i splitskarska porodica. 1931. 1781. 1786. 1784. 1784.skim knjigama g. ka­ menar. 1821. Splitske. kumovali »nobil. Jedan se D. oženilo Šatelićevom u Splitskoj g. U bračko plemićko vijeće primljen je Mićel Cerinić.e Brehanović iz. U popisu od god. Prema tradiciji porijeklom iz Engleske kao Voselei. Linčir. 2. Brahanović alias Striraiba. god. 1747. 13. iz S v i n j i š ć a . 5. D u n d i ć 1 porodica. D u j m o v i ć 1 porodica. u Splitskoj je pop Mate Cerinić. B a 1 i ć 1 porodica. 1794. 1757. B r h a n o v i ć 2 porodice. koji se spominje u Škripu i Splitskoj oko g. Kao Cerineo i kao Cerinić spominju se od početka u škripskim župskim knjigama. Čeparnić alias Petričin.. liz š k r i p a . 1899. J u r a ' s 1 porodica. 1579. 1570. iz filkripa.4 11. 1747. 1802. 1881. 1824. 14. Salamunović alias1 Fabjanović. iz S l i v n a (Šempolaj). Zuan« god. 6. Cerini. i 1770. 1775. s napomenom: iz Splitske^ 9. U škripskoj matici spominje se g. oženio se u Splitskoj g. Drpići ili Darpići su po porijeklu novo stanovništvo. F a b j a n o v i ć 3 porodice. 1776. u škripskoj župskoj crkvi. Porijeklom iz gornjega Brača. U knjizi mrtvih zabilježen je g. 4. . 1750. oženio se u Splitskoj god*.

V u 1 i ć 2 porodice. pop Mišetić. 1762. M.. 1811. u bol­ skima g. a sadanje prezime dobili po na­ dimku Metlica). Filipovićevu. 1770. god. 1698. 1786. 1707^. nobil. 1848. oko g. 1654. M a r t i ć 1 porodica. U škripskim župskim knjigama spominje se M. S t i p a n o v i ć 1 porodica. v. a u škripskima g. Maić u Škripu: god. 19) spominje se od g. 18. 1879. 20. starinom iz P o l j ic a. (Prije se nazivali Pavlić. g. 19. 1648. cap. i dalje. u Splitskoj.. Filipović alias Maić seu Mišetić. U škripskim župskim . 1791. »iz Splitske« od g. da su neki iz Selaca. 1635. 24. 17. 1744.. g. s napomenom: iz Splitske. U Sutivanu se spominje kum Metličić god. 1774. 1798 i 1802.. K o r a l j 2 porodice. 1790. Doselili se iz Kaštel-Novoga kod Trogira. s napomenom iz Splitske zabilježen je 131 . čudić alias Metličić. 1783. 1645. Pučiški ištambuci također so porijeklom iz S e l a c a . iz S l i v n a (Šempolaj). 1691. među pučanimia »galeotti di Scrip«.. U povaljskim župskim knji­ gama g. krajem XVIII. a u Splitskoj g. 1630. nobll. Mišetić ženi mobil.. g.). U škripskim župskim knjigama spominje se Vulić od god. kame­ nar.: Ser Joanne Ser Petri Missetich kao sudac. uvijek s napo" imenom: iz Splitske. R a d e t i ć 1 porodica. oženio se u Splitskoj g. iz š k r i p a . knjigama dolazi ovo prezime gotovo od početka matice kao Seteljić (g. u prazničkima g. Misetić-Filipović. •21.15. s na­ pomenom.. u Nerežišćizna je natpop Ivan Metličić.. iz • š k r i p a. i 1794. iz Š i b e n i k a . 1802. Š e t e 1 i ć 4 porodice.—1420. 1914. U Splitskoj se spominju g. zabilježeno je ovo prezime u maticama u Škripu i Splitskoi kao: Mišet'ć sive Maić g. 1778. a neki iz Pučišća. U Reformacijama (L : b. Mišetić se prvi put spominje s napomenom »iz Splitske« g.. čini se.. 1784. Š i r k o v i ć 2 porodice. 23. 1..791. Setević. Slovenac. 1663. M e t l i č i ć 6 porodica. g. u postirskima g.). M i š e t i ć 6 porodica. 1804. kao Maić u dolskim žup­ skim knjigama g. Stari brački Mišetiići i novi poljički očito misu isti. g. Šetelić. 1625. a poslije g. 22. 1805. u đolskima često od g.. bez oznake porijekla. FilipovićMišetić. u sutivanskima M. 1768. 1784. u Škripu se spominje od početka matice (g. Š t a m b u k 3 porodice. 1794. 1808. g. Co: Filipović-Mišetić. 1771.. 1415. I. Jedan je Mišetić zapisan god. 1734. 1787. 1788. vjenčan mistro Rađetfć g.. g. i 1772. g. Porijeklom iz Poljica. 16. vjenčan g. 1716. Maić alias Mišetić g. alias Čardić. iz Š k r i p a . liiz š k r i p a .

—• F. ibid. str. God. 1789.. U Rasohaima je u hridi uklesan relijef poluboga Hetralkla. 5 Statuta municipalia ac reformationes magnif. 1860. D a m j a n o v i ć u supetarskoj matici g. D o g a n č i ć oko g. 1900. 165. 20. 6 Podatke sam crpao uglavnom iz drugih bračkih župskih knjiga. gdje ima splitiskarskih Vulića (Bulića). pop Damjanovi'ć. Vučić alias Pulišelić. 5.. 1768. J u r j e v i ć (ili Juoračević) zabilježen je u sutivanskoj matici g. kao Sox . a u Plati je žrtvenik iz III.vlčić alias Vulić.. Doselili se iz Škripa. 2 Croatia sacra. 2. 92. u škripskima od g. 1679.. Dalmacija u izdanju sekcije inž. 1690. 1933. Babica. str.. u dolskima često od g. u dolskim žup­ skim knjigama g. 72. B o ž i c e v i c sui škripskim župskim knjigama apomiimje se god. 1712. 4 Popis kod I. ibid.. 1822. 1777. 1735. 1770. g. 3 Ciccarelli. i u postirskoj g. kao Domjanović). — Dioklecijanovi siu kamenolomi u predjelima Stražišča. Communitatis Brachiae. 1788.. 1755. 6.gamia g. u prazničkima g. str. Bulić: »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguarđanti il Palazzo di Diokleziano«. br.. svaki put s napomenom: iz Splitske (ponekada. (i bilješka br. 7. 1813. 4. u milnarskima g. svaki put s napomenom: iz Splitske. str. 1—2. s napomenosm: iz S p l i t s k e . Matice Hr­ vatske.prvi put g. Zagreb. izd. Falardović. i 1861.. 1757. U "Splitskoj se spominje g.. Split. u nerežiškima g.. 1673.. 1 132 . D r a-g i č e v i ć oko g. 1772. Bullettino. iste godine u škripskoj kao Pulišelić alias Dujmović iz Splitske. 1776. 1809. a g. 1780. 90. — Ljubo Karaman: »Arheologija osobitim obzirom na solinske ruševine i Dioklecijanovu palatu u Splitu«. str. ibid. 9 za Pučišća).. u pastirskima g. u sutivanskim knji. P u l i š e l i ć zabilježen g.. Božičević alias Falarzović. 162. 18. 1824. a kao Dujmović g. kao Falargović-Božičević g.. U Splitskoj se spominje g. LITERATURA I BILJEŠKE: Bulić—Kararaan: »Palača cara Dioklecijana u Splitu«. u dolskoj matidii. u počast Heraklu od nadzornika Valeriusa. 1799.. Rasohe i Plate. s napomenom: iz P u č i š ć a . 3. 1776. Utini.. 1736. str. v. 1820. 1752. dolazi kao Wtoch. Izumrle porodice6 1.. uvijek s napomenom: iz Splitske. u Škripu je iob župnik Pavao Bošičić. M i h o v i l o v i ć zabilježen je u dolskoj matici g. s napomenom: iz T u č e p a. U bolskim župskim knjigama zabilježen je Vulić g. s na­ pomenom : iz S p l i t s k e . bili bi porijeklom iz Z a k u č c ia. Prema dračevičkoj tradiciji. 1841. i arhitekta. 1785.

Jakov Mandalinić. Dominik Linardović. Gaspari.(1584. njegov sin Nikola. Mišetić. Šimun Sišić. Petričić iz Rcgoznice. Radojfcović iz Pučišća. Svirčić.njegov brat Alvize.tvornice za konzerviranje ribe. 1596. 1625. 1588. konkuibina Repanović. Pjaca. magistri Murarij iz Klisa. 1592.: Spuđičevil'ć. Novaković. Frano Bilanić. Arnerić. Mate Sikalihović. Dragičević iz Omiša. Popis (pučana) u veza js regrutacijom . Kristulović. Ivan Gospodhetić Markov.: Jelinei. 1585. Juraj Galušić.: Cerimei. Jeirolim dalli CastelM.POSTTRA Lijepo priimiorisko naselje. pop Mičelović. Znači. 1589. Radovan Arbunić. Dulibattć iz Vrboske. pop Pavišić iz Omiša. Mičelović »ad) pireceps Vicar&j Brachiae«. 1591. Galeotti idi!/ Dol e Postire 1 Ivan Vladičić.—1604. De Dominis. Župna crkva građena je u tri maha. Sudijjć.: Petricius. Jelinić. Petričić. da je nekadanja arkva služila i kao kula.: Borić. Rat. Alviza Gospodnetića. Podježice. Ivan Smojčević. 1590. subdjakon Thoimaseo. Zastivanje. Dubičević iz Vrbanja. Marko Krstulovilć. Mičetie alias Boceokiović. 1586. Arbizario. gastaldo Pro RogO'znica Dukin.) 1584. kao na pr. Vrilo i Porat. Čičićevi Dvori. Hairambašić iz Omiša. klerik Mičelović. Marka. 1593. Hovarčlć iz Radofoilja.: Gardatović iz Poljica. 1598.: Benkovie.: magistri Mantilei. Radičević. 1594. Najstariji je dio kao lučna apsida. i pojedini dijelovi u Poštarima imaju svoje posebne nadive.: Bila Ploča. Matulić. ' U Postiriima su . Prodli. Ivan Sesnjić pok. Piškera.: Lazari iz Venecije. Thomiaseo. pop Philippis.za bračku galiju g. Balatura. Mate. na kojoj su se sačuvale puškarnice. KUnsić. Slovinić. LozM. Jurjević. 1587. Marko pok. Philippis iz Omiša. Poput ostalih bračkih naselja.: Udinesi iz Omiša.: Lasaneo. Mate Grego. Porodična preaimeircia ispranieimta prvi' put za prvih 20 goidana župskih knjiga . Nikola Matković.: Jurišević. 1595. pop Gutunić. Glavica. Stanišić. Klimsić. Mate Ljdbeitić pok. odinosno* utvrda. Brubrigović.: Kristolović. 133 . Zaziubići. Gospodnetić. Ivani­ sevic . Vraniiican. Silšić iz Duća. Arbisani.

kao Bazzaca g. 1878.: 1604. A r n e r i ć 1 porodica. B a b a r o v i ć 2 porodice. oženio se g. 8.. . doselio se kao postolar. 1818. 1765. Spominje se u župskim knjigama ođ <g. Vranić.).. 1784. Porijeklom iz P o l j i c a . doselio se kao 'drvodjelac i oženio se g. g. Radostin Jurišević. 1692. Porodica ima talijansko državljanstvo. 1741. 1699. prema tradiciji. 2. 1745. iz M o n t a g n a n a (padova.: 1600. nobil. Murariji (iz Omiša. Arnerić.: Petanović. početka (g.1599. tenente Arnerić s napomenom: • (iz Postira. (Antonović). ArnerićHranoelli. 1740. 7. kao 134 . iz Bola. s napo­ menom »nastanjena u Škripu«. U župskoj je crkvi grob »generala« America. 1773..: 1602. Radi pomaganja Klišana u barbi protiv Turaka bio je 3. i 1809. Vistević. porijeklom iz Škripa. Spominje se u župskim knjigama češće kao kum od g. porijeklom iz D o l a . spominje se više puta capitanei Petri Arnirić. te kadgod kao Arnerić. 1691. do g. B i o č i n a 7 porodica. spominje se Arnarić." 3. s napomenom: iz Kaštel-Lukšiića. Posljednja ženska Margarita i ostali se iselili u Split i Trogir. Spominje se u župskim knjigama g.. 1700. nobil. do oko g. 1675. dolazi A. (ženska) Antunović vulgo Jurašin. pokopana je u Pastirima picckara A. 1790. 1818. iz S p l i t s k e ... 1657. U popisu bračkoga plemstva od g. s napomenom: iz Dola. B i ž a c a 10 porodica. porijeklom iz I t a l i j e . 1601. Od g.. veljače 1583. Jurinović iz Duća. B e r n a r d i s 2 porodice. Sađianje porodice 1.. 9. kao Bisazza češće od g. 1776. Italija). vjerojatno starinom iz Bobovišća. s napomenom: . Serbić. 1822. iz M i r a c a . Majdenović iz Duća. Krilović. iz D o l a. g„ 1800. Kokrić. g. B a l i o t t o 1 porodica. A n t u n o v i ć 5 porodica. g. oženio se g. porijeklom iz Miilne. 1713. U župskim knjigama ođ g. i 1769. 2 4. 1747.»iz S p l i t a « pod imenom Bizzaza. U župskim knjigama od. g. 1857. 1807. 1723. i 1711. 6. 5. i 1799. jednako je zabilježno g. i 1762. A n t i č e v i ć 1 porodica. kao Bizzaoe g. 1722.. g. ucijenjen od Venecije sa 200 dukata Dimitar Arnerić. .. 1586. Dvije porodice Antunovića preselile su se na Bol. iz B r a z z a n a kod Gorice. B r t i č e v i ć 3 porodice. Radičić iz Jelse. U dolskoj matici (kum) g. 1772.

oženio se g. 13. 1783. iz Nerežišća). U mat'ci je zabilježen g .Dola. se 'g'. God. optirala za Italiju).. 1812. 1808.. i 1800. i 1810. 1670. kao Bizazza g. 17. 1727. dolazi kao Cvitanović alia© Pećarević. 12. 1802. porijeklom iz P o 1 j i c a. U župskim knjigama od g. D u h o v i ć 2 porodice. 1845. Cvitanić vulgo Pećar. g. 1847. U đols'koj matici (kum) g. 1804. magistri Biazza g. oženio . vijeka zabilježen je više puta. a U matici od g. 1742. magistara Bisazza g. iz R o g o z n i c e (omiške).. isto siui što i Gospadnetić. G a l e t o v i ć 1 porodica. '16. 11. zabilježena je neka Duhačić (!) alias Huore iz Brusja (Hvar). g. Cvitanović dicti Pećarević. v. Dolski D. da su se neki Dominisi doselili iz Raba krajem XVI. 1742. iz R o v i g a (Mleci). Vragadinac) 7 porodica iz P o d a c a. . 21. U matici se spominje prvi put kao kum iz Omiša g. 1873. 15. Cvitanić alias Pećar.. oženjen g. 1708. . i 1764. Gospodnetić sive Dominis. kao kum). g> 1724. oženio se g. nobilis Gla­ vinić alias Rašić. C e r i n e o 1 porodica. Cvitanović alias Pećar. Prezime se spominje u postirskim župskim knjigama od početka (de Dominis g. 1831. 1785. B u č i ć 1 porodica. 1776. 10. ka­ snije se u župskim knjigama ponovno spominje g. 1702. iz Nerežišća). 1797. 1598. G i r o t t o 2 porodice. > 18. oko g. nauta Bisazza s napomenom: iz Postira. iz Donjega Himca. C v i t a n l i ć .2 135 . iz makarskoga G r a c a . 22.. 1802. C e p r n i ć (Čeprnić) 5 porodica. g. B u l j e v i d 2 porodice. i dalje ali bez oznake porijekla. 1657. 1745. D o m i n i s (nadimak: Fisković) 4 porodice (od toga 1 p. g. 1741. Rašić alias Glavinić. g. 1844. 1888.. porijeklom iz D o 1 a. Postoji mišljenje. udaje se jedna D. (g. 1804. lali i kao Galatović. Glavinić s napomenom »divitate Paguntij«.1780. iz . oženjen g. prema predajo. D r a g i č e v i ć 3 porodice. frz S t a r i g r a d a . 1721. G. D u n d i ć 1 porodica. G l a v i n i ć 5 porodica. 14. 1617. U popisu bračkoga plemstva od g. 1744. F r > n c e s c h i 2 porodice. g. g. Hi početkom XVII. v. 1781. i 1698. iz G o r n j e g a H u m e a. Krajem XIX. iz P u č i š ć a ."l696.Bizzazza g. iz S p l i t s k e . 20. bez oznake porijekla. 1833.. nalazi se prezime Glavinić. (U župskim se knjigama govori o vjenčanju dvaju C. i 1722. i 1709. oženjen g. U matici g. 1594. g. samo Pećarević. 1903. U župskim knjigama od g. magistri F.(nadimci: Pećar. 19. iz O m i š a. g. g. i 1789.

doselio se oko g. 1775. 1769. nema ovog®. 1625. se početkom XIX. 27. prigodom udaje. a . 1657. i dalje. samo Katunarić g.1 i u popisu bračkoga plemstva od g. kao Katunarić sive Činčević g. 1732. U dolskoj matici zabilježen (kum) g. 1852. 1657. 1771. 1747. samo Činčević često od g.. porijeklom iz D o l a . U ipostirskoj matici od' g. Niccolo Hra­ noevich.. g. vijeka. H r i a n u e l l i 3 porodice. dolazi kao Hranoelli... Katunarić »đicti« Čin­ čević s napomenom: iz Postira..3 25.23. oko g. 28. nobil. K a i t u n a i r i ć 1 porodica. 1657. U postirskoj maticft od g. L Gaicomo.. Zorzi Hranoevich qu. prezimena. rjeđe Hranulić. iz S l i m e n a kod Zadvarja. 1766. H r e p i ć 1 porodica. 1670. 1696. doselio. zabilježena je jedan put ženska HrepićHranoelli. ali već g. ' U popisu bračkoga plemstva g. iz J e s e n i c a . plemićka porodica. Hranuelie i Hranoelli. i 1782. 1877. U matici od početka. Prezime se nalazi i u popisu pučana bračke galije g.. nala­ zimo u bračkome plemićkom vijeću: Zorzi qu. K T a r i ć 3 porodice. 1753. Hranoeffi. 1650. i to kao Hranoević do oko g.. a drugi put Hrepiitć-Gospodnetić iz Dola. iz N e r e ž i š ć a . i 1816. 136 . plemićka porodica. i 1752. 1754. U postirskoj matici od g. 29. 31. porijeklom iz D o l a . (porijeklom iz D o 1 a. Zuanne i Zuanne Hranoevich qu. Porijeklom iz Imotskoga. ali se možda FranuMć i Stranulić odnosi na njih. 1800. ženske J. iz M u c a . v. i Hranuelli. kasnije kao Hrainuellus. i 1773. kao Crepich. 1750. jer g. 1689.. 1763. kao Katunarić sive Činičević. 1635. 1699. 1674. iz Nerežišća zabilje­ žene su u Postirima g. nobil.. J a n j i š 1 porodica.. 1637. K a l a š i ć 3 porodice.4 U pova'ljskoj se mastici spominje g. 32. Hrepić iz Dola g. s napomenom: iz P o s t i r a. jedna ženidba J.zatim g.. J e l i n č i ć 26 porodica.2 26. J u r i š i ć 1 porodica. (U nekim ispravama spoaninjie se Kalajczić iz Poljica i sa Šolte). u XVIII. 1808. G©• s p o d n e t i ć 5 porodica. iz Nerežišća g. 30. oženio se g. J e l a v i c 3 porodice. 1816. 1671.2 24. 1823. U postirskoj matici od g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. i 1797. Prezime Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. kao Katunarić diicti Činčevićg. 1813.

< Od početka matice (g. God. 1639. K o l o m b a (t. j . 43.. iz B o l a . 1715. iklerik L. 34. 1826. g.) i Lasaneo Alvivae (g. 41. novoga stanovništva. Pori­ jeklom od t. 40. Doselio se Pavao oko g. U postirskoj matici od g. 1744. g. God. Porijeklom iz Z a g o r j a . 1598. . U popisu bračkoga plemstva 2 nalazi se prezime: Lasanei alias Lasanić (g. oženio se o... 1924. »curatus« IM Dolu. Kao »defensor com. 1643. K o š t a n c o (t. 162'4. g.. g. docim g. g. 1743. g. zv. 1756.. 37. s napomenioim: iz Postira.) 6 U XVI. nauta Lazaneo alias Makarunić. Imali isu/ pastirski stan kod uvale Konopijikove.K l i c i . udala se jedna ženska Mairasović u Postirima^ iz poljičkog D o l c a .. iz O k r u g a kod Trogira (Čiovo). 1786.). n o v i ć 3 porodice. M a r i n k o v i ć 1 porodica. L u k š i ć 1 porodica. s napo­ menom: iz IPražnica. U postirskim župskim 'knjigama spominje se od g. (kao kum) Kuščić s napomenom: iz Postira. 1715. K u š ć i č 2 porodice.. iz C e r e a 1 a (Siei. 35. 1887. 1796. Lisaineus i Lasaneo.).. kao Cuschieh o Michacich. koji je pokopan. Colomba) 1 porodioa. Lasanei. g. 1587. Costanzo) 1 porodica. do smrti (g. 1629. 1657. 1618. s napomenom: iz B l a t a na Korčuli. 38. još je na životu udovica rođ. oženjen g.) nekoliko puta »abtoas« (i ka­ nonik) Valerius Lasaneo'.33. (kum) ^M. 1657. jednako i g. g. iz P u č i š ć a . 1766. Lasaneo alias Fioirić. »casali Blatta Dioces. 36. pop L. 1820. U prazničkoj je matici zabilježen g. iz C h i o g g i e (Ita. 1637. 1909. doseljenik je postolar.2 U prazničkoj matici g. 42. i 1820. 39. 1789. 1725. 1 porodica. zabilježen je kao Kuščić alias . djelovao' je kipar Lasaneo1 Nikola. lija). M a r 6 v i c (nadimak: Mulendb) 2 porodice. s napo­ menom: iz Nerežišća. Biočina. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g.) »ouratus« L.lija-Italija)..'(1658. nauta L. M a r a s o v i ć. bilježen kao Lasaneus. U sutivainskoj je mati cl j zabilježen (kum) g. parok L. 1629.Bailo. K r a l j e v i ć 1 porodica. 1809. Curzola«. Doselio se Toma iz M i r a c a i vjenčao se g. 1780. v. g.. oženio se g. L o l i ć 2 porodice. 1759. Brachiae« spominju se Jerolim Lasaneo 5 (g. 1878.. s napo­ menom: iz Postira^ 137 . 1884. patrone L. L a s a n e o 3 porodice. j . u Rimu. Prvi kaštil u Postirima sagradio je Lazanić.

46. 1746.. 1819. 184S. u župskim knji­ gama bilježena je od g. 1670. prema tradidiji. 1682. g. doselio) se oko g1. 174. više puta kao Nikolić sive Halaburić li Halaburić sive Nikolić. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 45. s napomenom: iz P r a ž n i i e a . 49. i to. s istom napomenom g. doselilo se oko g. iz M i I n e . 1656. U postirskoj matici kao Čulinović g. 1681. 1795. omiške Rogoznice. od g. do g. 1889. Perkačić dicti Bandić g. ali porijeklom iz Bola. i 1775. U župskim knj'gama zabilježeni su: M.. 50.. 1774. Jedan P. iz Milne ženio se u Portirima g. a kasnije nekoliko puta kao pop. U Pučišćima su 3 obitelji Hala&urić. g. N a k a r i (t. 1813. Marković sive Čulinović iz Pražniea. pop ekonom Peruzović. 51. i 1754. kum) Halaburić. Musa) 12 porodica. nekoliko puta Matulić dictus Alaburić (ili Halaburić). Halaburić mora da je bila zasebna porodica.. M a r t i n i ć (nadimak: Fortunić) 3 porodice. iz K a t u n a . (vjenčanje). Martinić alias Parj'ević iz Pučišća (ženidba). iz V r b a n j a .. U dolskoj matici g. 1657. 1772.44. 1750. M i h a i ć 1 porodica. Matulić vulgo Popić. P e r u z o v i ć 1 porodica. (kao.2 U župskim knj'garna od početka (g. samo Perkačić više puta u drugoj polovici XVII. 1849. 1774. iz J e 1 s e.. 1846. i 1817. doselio se oko g. 53. N e j a s m i ć 1 porodica. g. g. doselio se oko g. oko g. iz P u č i š ć a oko g. g. Porijeklom od »novoga« stanovništva..3 i 1749. 138 . 1775. iz P u č i š ć a . Gluho. i dalje do oko g. M. često Matulić alias (ili dicti) Perkačić. r u š i ć (nadimak: Savojardo) 2 porodice. 1615. g. M a t u l i ć (nadimci: pPapić. 1775. u početku kao kapelan. 1740. g. 1783. 47. 1769. cd g. više puta Matulić dicti (ili vulgo) Bandić. od g. g. od g. M a r k o v i c * 5 porodica. Kao kovač doselio se oko g. Nacari) 1 porodica. (vjenčanje). M i k a č i ć 1 porodica. 1696. 52.. samo Bandić g. g. Marković vulgo Skargulo. P a v i č i ć 1 porodica. s napomenom: iz K o r u n c a kod Trogira. samo Nikolić od g. 1815. Marković dicti Čulinović. 48. 1831. 1764. 1759. j . iz Nerežišća (ženidba). g. iz C h i o g g i a (Italija). 1586:). Matulić dicti Pope. 1739. s napomenom: iz Postira. 1720. s napomenom: iz Rogoznice. porijeklom iz . v. 1776. Porijeklom iz D o l a . iz Pražniea (ženiidba). M a . U župskim knjigama od g. iz Rosne. 1761. (vjenčanje).

Raviljić. s napomenom: iz D o l a . g. i 1770. g. (vjenčanje).—1779. 1659. do 1733. Santić alias Maričić. P o p o v i ć »1 porodica. doselio se oko g. 1666. Slovinić Nikola imjesni je sudac. U župskim knjigama od g. R a v 1 i ć 1 porodica. 1736. g.n i e a . magistri Salamunović. 56. iz Ž e ž e v i c e . s napomenom: iz B r e l a .. • i U župskim knjigama g. RavKjć. 1747.. 1595. P e t r i č i ć 2 porodice. (vjenčanje) s napo­ menom. 64. -61. 1734. »maute« Slovinić. 59. oko g. Zagreb". Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Toma Ravlić) od g. 1782. (vjenčanje). P r o d a n 1 porodica..). 62. samo Jerković od g. (vjenčanje). U župskim knjigama spomi'nje se od g. Petricei. U positirskim župskim knjigama od g. (vjenčanje). Jurja Santić. 1337. 1584. magistri Jerković sive . 139 . S l o v i n i ć 2 porodice. iz J e s e . g. 1745. doselio se oko g. braća Santić i »pupili« pok. pop Petričić.54. 1670. Salamunović detto Jerković. Santić dicti Maričić. 1766. S u i ć 3 porodice. 1747. 1645. 1657. (vjenčanje). 57. i 1676. 1789. 7 možda u ispravi (Codex Dipl. S a n t i ć 21 porodica. i 1775. Raulijć i Ra60. g. S a l a m u n o v i ć 1 porodica.) od g. 1859. Petricci.. Vjerojatno u vezi sa Petricio. od g. s napomenom: iz omiške R og o z n i c e . magistri Salamunović sive Jerković. 63.4 . X. g. 1691. zabilježeni su Stefan. g.porodicom' Slovinić.. 55. Santić vu%6 Maričić. U župskim knjigama od početka (g. u Dolu Vitko • iSlovinje ima veze s . 1894. 1909. g. g. g. • _ ' U župskim knjigama od g. ali g. Jerković sive Salamunović. g. j P e t k o v i ć 1 porodica. 1677. doselio se oko g.2 Cods:ne 1637. g. nobilis Slovhfć. doselk> se oko g.i n a c 2 porodice. 1718. 1840.' g. U popisu novoga stanovništva od g. doselio se iz D o l a oko g. iz Z a g v o z d a . Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva. S v a . patroni Petričić. 1781. 1825. 1699. g. R e s t o v i ć 2 porodice. 1716. Vol. 1819. 1741. (smrt) s napomenom: iz Z a ­ g v o z d a . s napomenom: iz J e s e n i c a . 1750. 58. naute Petričić. 1742. g. 65. 1820.Sala­ munović g. fe D i c m a . iz K o t o r a . 1912. P e t r i ć 1 porodica. 1642'. 1774.4 U župskim kniigama od g. i dalje kao Ravljić.

g. pop Tomaseus. financ u penziji<> oženjen u Postirima. !lz M u c a . 1810. g. 1584. g. T b m m a s e o 2 porodice. Skarpaca iz Selaca." U župskim knjigama od početka (g. Tomaseo i Thomasei. vjenčao se g. U župskim knjigama od g. Thomssich. 1825. 75. smrt skradinskog biskupa Nikole Tomaseo. Škarić đictus Čičić.2 T o m a š e v i ć 3. g. vjenčao se g. 1819. g. 1693. 1820. Vlahović iz Senja. capitanei Matthei Tomaseo. g. u postirskim župskim knjigama od g.-1732. 1584. (vjenčanje). a g. T a f s r a 1 porodica. g. 1769. Sanibrić iz Žeževice. 1814. V l a h o v i ć (nadimak jednih Kranjac) 14 porodica. 1819. U popisu novoga stanovništva cd g.mu Koimijić. pop Vragmlizan.). Optirali za Italiju. Santric s napomenom: iz Postira. nobil. 1814. U 'župskim knjigama g. 1663. 1684. T. 1690. 1637. (kum) Vraignizanus s napo­ menom: iz Postira. U postirskim župskim knjigama od početka. kao Bilinić sive Tomašević iz J e s e n i c a . (g. g. nobil. diakoii Duća kapelan Thomasea. U popisu bračkoga pelmstva od g. 72. 1771. Vragnizani. Tommasei. koja je iz Podgore. g. 1799. župnik Vragnizaai u Gornjem Humou. u XVIII. 73. vienoao se g.) kao Vranjicanin . 1613.. i 1685. Vlah iz biskupije šibenske. i 1639. 68. 70. Brački Vraniican-Dobrenovići bili su iz Bosne. V e i ć 1 porodica. 1589. V a l i ć 1 porodica. 1828. 67. iz S 1 i m e n a kod Zaiđvarja. kurat u Dolu Tomaseo.66.4 U supetarskoj matici Cičić alias Škarica g. iz O m i š a . 1724. g. (kao kum). Vragniza. Škarpa vulgo Lače. U matici g. U dolskoj matici g. iz Splita. Bililnčić. U t r o b i č i ć 1 porod : ca. 1773. g. 1665. 1632. 1816. iz L o v r a n a . 1912.. g. . U dolskoj. U škripskoj matici (kum) g. g. 1778. u prazničkoj matici Cičić s napomenom: iz Postira. Š k a r p a 1 porodica. g. U župskim. ili 1788. i š l k a r i ć (nadimak: Čičić) 13 porodica. 1587. doselio se iz S e l a c a oko g. Vulahovie. g. 1727. a tako često i kasnije. 1600. g. Tadea Čičić. 1877. 1635. 74. 1657. U ipuičiškoj matici zabilježen je jedan Čičić g. 1816. Vragnizano. matici spominje se g. g. 1811. 1737. g. i 1733. 1635. V r a n j i c a n 1 porodica. v. 1747. knjigama od g. g. i žena. porodice. 71. 1648. 1815. 69. g. više puta Vuragnizan. 1817. Vuragniza. g. subdiaconus Thomaseus. Porijeklom iz D o l a . g.. Vlahović iz S t a r li g r a d a. Vranizanus.

j . B a k i ć u župskim knjigama od g. 1880. 1689. vjerojatno sa R a b a .. 1737. 1657. samo1 Skorić često 'kroz XV111. Prez. 1642'. (matica krštenih) s napiomenom: iz K r a j i n e . 1598. A n d r l i j a š e v i ć u župskim knjigama se spominje od g. do oko g.. i zatim dalje do oko g. (Brachiae)«.) i počtekom XVII. V u š k o v i ć 1 porodica. s napomenom: iz R o g o z n i c e .. — Posljednji Bakić s nadimkom Pičum i imeneim. ikao Skorić. s napomenom: iz Dola. s napomenom: iz Dola. 14. v.) do oko g. vijeka. 2. 1734. zabilježen je kao Biličić kurat iz Škripa. 141 . koji se inače potpisuje Paulo Biliceo »ouirato di Scrip-. 5. dakle od Batoevi'ća. B i l i č l i i ć spominje se u župskim knjigama u prvoj polovini XVTU. spominje se Benković Matthaeus »defensor com. i XIX. 1735. te je umro poslije djece. God. Ž n i j e v i c 1 porodica. v. B e r n a r \d i spominje se u župskim knjigama između -g. 6. Porijeklom iz Podgore. 10. 8 13. v. 1804. Bakić g. Arbesani.ni!e se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. i 1764. s napomenom: iz V e n e c i j e . B e n č i ć u XVTU.. kao Skore više puta od g. samo Bakić u XIX. g. Josip imao trii sina. 1730. B a t a l j a (t. g. Prezime se nalazi u popliisu novoga stanovništva od g. 3. 12. g. 1747. doinedavno s napomenom: iz Š k r i p a . tako isto g. v. 1795. B e n k o v i ć spominje se u početku matice (g. Dakle. v. Helene«. kao de Benedictis. 1729. 4. 1637. vleario foraneo«. 1774. g. s napomenom: iz P o 1 j i c a. Benedictis) u matici u prvoj polovici XVII. B e č e k o v i ć se spomLinje kroz cijeli XVTI. 1651. ali g. i po­ četkom XIX. 1586. iz Z a g v o z d a . B e l a m a r i ć početkom XIX. 9. YZ S u m a r t i n a. 1699. j . .): »ab Imperio Mtaseovie Civitate S. spominje Be i u početku XDC. s napomenom: iz T r o g i r a («suburbio«). znači iz D o l a . (vjenčanje) s napomenom: iz Š i b en i k a (»snibuirfoio«). Izumrle iM iseljeae porodice 1. 1584. 1662. 1810. (vjenčanje) s napo­ menom: iz D o l a . g. v. Arbensis. A r b i s a n i oid početka matice (g. do oko g. s napomenom (g. 1757. vjenčao se g. 1682.4 77. 7. 1731. B e l o u matici od g. A If i r e v i c u župskim knjigama g. v. U župskim knjigama od g. 1567.76. v. 1737. B e n e d i k t i s (t. 8. Battaglia) spominje se krajem XVIII. Mičetić alias Bečeoković. Bakić alias Skorić. g. 1764. v. v. Porijeklom ođ roda Kačića. 1728. B a t o š oko g. 11. kao Benković alias Baloi. iz Š l i b e n i k a (»suburbio«).

v. donedavno. Vjerojatno iz Gornjega Humca. g. kao Grecus. g. 1653. v. a tako i u prvoj polovini XIX. (g. B u v i n i ć spominje se u drugoj poloviiiii XVIII. 1625. kao Sćapanović sive Biskupović s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. G a l i n o v i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XIX. ? 19. i 1657.. 1757. 1776. bio je Bračanki Ivaniš Dobrogostić. Iselili u Split pred godinu dana. 29. 27. G r e g o u župskim knjigama u XVII. j . 1788. 1727. Dimarchi) spominje se oko g.. 1728. 1738. i kroz XVII. i 1761. 1738. D o b r o ' g ' o s t i ć spominje se često u župskim knjigama od g. 1655. 16. 1745. 1625. vijeka. B i s k u p o v i ć oko g. prigodom (smrti !) s napomenom: iz Z a g v o z d a . 1657. g. g. pop D.4 21. C e s a r i oko g. liječnik. 25. 1824.. Bresciani) od oko g. C v i t i ć spominje se u župskim knjigama oko g. Bovinić. D a m o v i ć spominje se u župskim knjjgama oko g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. C a r e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. • B r e š i a n i (t. porijeklom iz Grčke (Kandije). 1814.U boboviškoj matici spominje se g. s napomenom: iz S t a r i g r a d a . 22. C a l j e v i ć u župskim knjigama-od g. s napomenom: iz Š k r i p a . 1632. Mattio Grego.. 23. 1747. 17. 18. 1770. Među pučanima za bračku galiju g.. me se spominje do oko g. 1715. 20. do oko g.2 Pred 60 godina otprilike crkvena klupa s limenom Dobrogostić prodana na dražbi. 15. 1690. D u j m o v i ć u župskim knjigama oko g. 1802. (oko g. 1757. a g. 28. B i o n d i n i krajem XVIII.). Vierojatno porijeklom iz Šibeniika.. v. 1778. s napomenom: iz Supetra). 24. do oko g. 1766. 1810.. 1606. dalje do prve polovine XDC.. s napomenom: iz P r a ž n i c a . g. Biličić s napomenom »iz Po&tira« kao kum. D i m a r k i (t. s napomenom: iz Š k r i p a . j . 1798. s napo­ menom : iz V e n e c i j e / 26. 142 .—1775. Gornje se prezime nalazi u ipopiisiui supetarskoga novog stanov­ ništva od g. Pustinjak na otoku sv. 1702. g. kao doktor (liječnik). v. B o n a č i ć doselio se iz M i I n e kao brodograditelj (kalaft) i oženio se u Postirima g. 1806. Eufemije 1472. kao Greci. g. s napomenom: »civitatem Dentarium«. u nerežiškoj matici je zabilježen god. v. Prez . s napo­ menom: izs z a d a r s k e b i s k u p i j e . Dobrogostić-Petricio (ženska). Petricio alias Dobrogostić iz Postira. v.

s napomenom: iz Postira. a g. j . 1895. K a č i ć u župskim knjigama se spominje od g. iz Zagorja). 1587. rad'o je kao (nadglednik limara kcd tvor­ nice sardina »Wiarhanek Wien«. 37. vikar i povaljski opat dr. 1763. 1670. qu. 31. 1630.. i prvu polovinu XVIII. 1620. vijek (oko*g. Jelineo. 1914. pored gornjeg prezimena dolazili Gelinei. Ivanitius. 1617.. 1657. 143 . i 1649. 1632. 1688. 1743. Vjerojatno isto što i Galušić (pirema Gellussich: Gallussich) u popisu pučana u vezi s regrutacijom. za bračku galiju g. a tako isto i g. do o'ko g. s napo­ menom: iz P r i m o r j a . Jerolim Ivanisevic. i 1649.. do . a g. loannicei. dolazi u crkvenim knjigama kao Juretić sive Franjlna. J e 1 u š i ć spominje se u župskim knjigama od g. ali već g. 11 34. -' kanonik-župnik. G u i u u i ć spominje se u početku matice g. inače od početka XVII. g.30. 1601. 1792. Ivanicij i Gioanitius.2 Vjero­ jatno iz P o l j i c . spominje • se Ivanisevic iz Gornjega Humca..) do u XVIII. iz D o n j e g a H u m c a . U postirskoj knjizi mrtvih g. 1591. 1581. v. i 1633. vjenčao seu Postirima g. J e l i n i ć spominje se od početka matice (g. Gioanitio. Ivanitij. 1625. v. f inane.) izmijenio je prezime oko g. g. u loanitius i otada pored Ivanisevic dolaze i druge inačice: Juanitij. Godine 1734. zabilježen je s napomenom: iz Zagvozda. 1647. 1695.. Zan Francesco Gelineo. vjenčao' se u Positirima Dinko g. kao Kadijić zabiljtelježen g. 1657. kao pop Gutunić i zatim u župskim knjigama kroz XVII. s napo­ menom: iz M o r i a k i j e (t.9 God..1 ' • • 35. dolazi prezime ispisano kao Jelinić. J a k š i ć nedavno czumarla porodica. g. do 1665. • •. U prazničkim župskim knjigama g. J u r e t i ć spominje se u župskim knjigama od g. v. 1590.. 1614. U pučiškilm knjigama crkvene župe dolazi I. Gelineus i Gielineus. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1743. 1610. ali is napomenom: iz Rogo>znice. Zorzi suo fratello i Francesco figlio qu. a spominje se u postirskim župskim knjigama od druge polovice XVII. Joanitius. I v a n i s e v i c se spominje gotovo od početka postirske matice (g. v. 1657. Hielinich. 1649. 1702. * 33. 1701. Niccolo alias Gelinich. J o v a n o v i ć porijeklom iz B o k e K o t © r s k e (Muo). v. bračkim plemićima spominju se g. 1587. Gelineo Zorzi »defensor«.). Među neoriginalnim. i dalje dolazi bao Gielineo.10 Prezime se spominje u popisu dolskih pašnjaka g. U Škripu se spominje g. Gelinei. 32. 1584>). Ivan Ivanisevic (1608. J o p doseWo se 'kao kalaisar iz F a z a n a . 38. ista je napomena upotrebi jena i g. kraja XVIII. a . 1593. Poznati pjesnik. s napomenom: iz D o l a . nedavno iseljeni u Split. Zorzi Gelineo. 36. do oko g..

v. s napomenom: iz T r o g i r a . 1721. K e v e š i ć b župskim knjigama od g. 1590.2 50. 1885. K a 1 e b o t a (t. 1659. g. g. 1801.. g.1771. j . s napomenom: iz Pražnica. 1801. K e k e z iz K a t u n a . g. K r s t u l o v i ć od početka matice (g. K o r t i (t. 53.. a tako kroz cijelu prvu polovinu XIX.) do oko g.) 48. 1734. Kristulović. do oko g. 1723. (Postira—Dol) Marko Carstulovich. l2 pre-. do oko g. v. K u z m a n i ć u matici zabilježen od g. 144 . s napomenom: iz Š k r i p a .» T r o g i r a do početka XIX. 1574. 1820. 1719. s na­ pomenom »iz Starigrada« do prve polovine XIX. 1778. s napomenom: iz P u č i š ć a . Vjerojatno iz B o b o v i š ć a . 1625.) do oko g. vjenčalo se g. Co'mi) su župskim knjigama od g. kasnije do oko g.. Karstul (g. umro u San Franeisku. Kristilović. (Postira—Dol— Škrip). j . 1804. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1889. Charstolovich. g. spominje se parok Kavešić. K o s i č e v i ć u župskim: knjigama.). zime se spominje u popisu vlasnika dolskih pašnjaka. 1737. Jedan ogranak živio u Dolui. 51. Corti) doselio se Zakarija kao krojač sa C r e ­ s a . 41. 1820. s napomenom: iz Pastira. K a l ' a f a t i ć u. u prvoj polovici XVII. Mikuliić alias Kalilić. Ćovglaneus i Covglianel Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. K1 i n s i ć (Klinčić i Klimsić) u župskim knjigama od početka (g. koji su priimali sol g. 1732. K r ž e 1 j iz Z e ž e v i c e . 1769. 1775. (oko god. Karsitulović i Krstoević. vjenčan g. Calebotta) spominje se u župskim knjigama od g. K a t i č i ć u župskim knjigama od g.. s napomenom: i z . s napomenom: iz C r e s a do oko g. 1584. Stipe Krželji je nadglednik zapuštenog rudokopa u Škrtipu. 40. 1657. 44. Kastelanić. 45. 1768. vjenčan g. j . 49. v. 1645. 1632. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1789. K o v l j a n i ć u župsikim knjigama od g. 46. K a š t e l a n u župskim knjigama od g.2 Kao Olinsich Christinus plemić spominje se godine 1375. K a l i l i ć li župskim knjigama od g. kao magistri Ke­ vešić dio oko g.39. s napoanenom: iz omiške v R o g o z n i c e. 1766. s napomenom: iz id u b r o v a č k e b i s k u p i j e . 1773. g. matici zabilježen je g. 1708. v.1 52. U sutovanskoj. 1657. kao: Coviglianeo. 1770. 1734. U popisu pučana. i 1802.'župsikim se knjigama spominje od g. 43. 11 47.13 U pop'siui pučana na galiji g. K o m i (t. Coviglianeus. U župskim knjigama dolazi kao: Krfetolović. 1875.. — Doselio se kao postolar Eustahij. 42.

Michel i Michieli. dr. Zbornik za narodni život i običaje 10 145 . j .. 1756. 1622. g. de Mi­ chel.. v. g. Michieli alias' Mede.16 '61. klerik Mi­ čelović. 1745. a prema tradiciji. 1737. 1634. g. do oko* igod. g. M. »vicarius Brachiae«. i 1766. i njihov sin Nikola. pop nobil. 1783. >»ad precepš Vicarij Brachiae«. 1770. capitanei comiitis Simone ' Michieli-Vitturi. (ženska) Michieli-Arnerić. g. 1749. 1724. 55. L u c i d o u župskim knj'gama od g. s na­ pomenom »iz P u č . g.'s napomenom: iz S p l i t a . • Mich'e'i-Vitturi. g. kao Mladineo do oko g. Michieli-Vitturi g.15 U popisu poljičkih plemića od g. 1605. 1650. C a s s i a n o d i A ci u i I l e a . Među.. M a r t i n o v i ć ut župskim knjigama od g.14 Jerolim Michieli iz Postira oženio se god. 1632. Mladinei' aliias Mladinić. 1644.60... iz Bosne. takođe Mladinei i Mladineus. 1628. do 1776. (kao k u m ) . Murvazzi) u župskim "knjigama u prvoj polo­ vini XVTII. M i š e t i ć od početka matice (g. 1784. 1641. inače: de Michaelis. prozva se Michieli-Vit­ turi. U popisu pučana za bračku galiju g. Michael's dictus Bonomerić. 1610. 1625. 1725. 58. s napomenom: iz T r o g i r a . posljednjom Vit­ turijevom (Katarinom) iz Kaštel-Lukšića. U XV. L u k e t a u župskim knjigama od g. do oko-g. 57.9 Izjedna­ čeni.. g. g. M1 a d i n e o u matici od god.. g. 1715. . koji je baštinio cijelo imanje Vittuirija. 1584. M a t k c v i ć u župskim se knjigama spominje od g. v.: Ni­ kola Matković. M u r v a c i (t.. Vicka. Michaeli. Istog je porijekla Mladinović češće od g. Jerolim Michieli i njegov sin Vicko. U popisu bračkoga plemstva g. 1593. 1749. g. L u k i n o v i ć u župskim knjigama od g. 1784. M i č e l o v i ć (Michielii) od početka matice (g. do oko g. . 1657. 1 _ _ .: Nikola Michie­ li pok. takođe i Mlađhfć od g. . 1674. 1760. (ženska) Ivellio-Vitturi... 1799. 1735. neoriginaln'm plemićima na Braču g.) do oko g. U Kaštelima još ima nasljednika. iz P u č i š ć a. 1781. god. s napomenom: iz S.2 62.s bračkim plemstvom god. 1740. Michaelis. i š ć a « skoro do XX. ranije iz Stare Kaniže. 1706. nekoliko puta abbas Mladineus. 1764.) do oko g. Mieheli. Ivan Michieli pok.—1634. 1619.. do 1771. v. • •59. Pavao Michieli-. tenente colonello co'mite Simon M:chieliVitturiii.54. 1657.—1700. na Braču u Splitskoj za­ bilježena je porodica Mišetić. g.. 56. kao Mičelović do g. njegov brat Frane. spominje se sudac ser loanne Ser Petri Missetich. Jerka. do oko god. 1756. 1763. na jednome je mjestu u matici Mladinović kasnije ispravljeno u Mladineo. 1729. Porodiqa se doselila na Brač iz omiške R o g o z n i c e . 1677. od g. 1584. g.. 1754. 1592. g. 1675. i 1754. 1675.

1674. na Braču u Postirima se nalazi porodica Novaković-Permić. do prve polovine XIX. g. s napomenom: iz PGstiera. 1616. 64. (udaja). 73. i 1729. 1696. 1758. de Rado. Prezime se spominje u župskim knfgatma do oko-god. 1880. (Nisetei) do g. g. 69. zabilježen je R. do g. Novaković-Permić. 1632. 1639. g. 1754 i 1817. g. N o v a k c v i ć u župskim knjigama od početka matice g. od g. 1714. 1632. takođe 1733. Petriziqi g. i to Petricij više puta od g. 1585. 1746. Petrić alias Rogoizničić. 1725. kao de Negris i Nigris do god. do 1642. 65. 1615. te od g. kao Calcaneus. do1 1668. s napomenom: »ad pfesens habitat in hoc Logo« do prve polovine XIX. N e g r e t i (t. 4 U bolskoj matici g. 1731. 1735. 1748. g. 1657. Spominju se: capitanei Petri Novaković od g. 1744.. P e t r i c io kao Petricius u župskim knjigama g. s napomenem: iz Obruč ja (dubrovačke bisku­ pije) . 1741.. 146 .. 1645.—1723. v. g. 1717. 1751. 1747. do 1625. 1599. capitaneus Thadeus Novaković. R a d a t o v i ć u župskim knjigama od g.. D. f a s k V a l i (t. 1746.. 68. R a d i č i ć u župskim knjigama od g. U popisu poljičkih plemića od g.9 Prezime je vjerojatno nastale od Petrič'ić. 1590. Umro u Supetru-u vrijeme svjetskoga rata. naiuta de Rado. Andrija Radičić je if Nersž'šćima.. 1635. zabilježeno je 15 muškaraca Petrizio.63. 1634. 72." N i s e t e o u župskim knjigama od 'god. SigniferiNovaković. 1604. R a d o kao Derado u župskim knjigama od g. Petnitio češće od g. g. 1641. vjerojatno iz S e 1 a c a. 1702. j . P o t o č n j a k doselio' se kao bačvair iz Senja i vjenčao se g. j . udaja u Postirima jedne Petiritij iz Sutivana. v. s napomenom iz Bola. 1624. g. R o g o z n i č i ć iu župskim knjigama od g. t. 66.. 1740... najčešće Petricio. & naipomenom: iz Obučja. i 1754. kasnije g. 1799. j . g. Negretti) spominje se u župskim knjigama od god. Vlahovićevom. do 1816. Petritius od g.. 1719. 1640. (vjenčanje) do oko g. iP e t a n o v i ć u župskim knjigama od god.. P a s q u a li) an župskim knjigama od g.. 1601. 1621. 67. Petricius g. kao Calcanei. 1859. s napomenom: iz V e n e c i j e .. 1747. U popisu neoriginalnih 'bračkih plemića od g.. s napomenom »iz J e l s e « do oko god. Petricij od g. s napome­ nom: iz S u p e t r a . 70.16 U prazničkoj1 matici spominje se (kum) g. 71. U popisu novoga stanovništva od g. od g. Novaković s na­ pomenom: iz Po stir a. 1592. 1816.

g. 84. j . 88. 1689. 147 .titulom »dominus«.. 1808. 1755.: iz. RogOizničić s napomenom: iz Postira. 1634. Sirotković alias B e p o v . Brački knez (comes) g..' Preselili u Supetar i (izumrli. a n o v i c u župskim.: iz S t o m o r s k e . g. knjigama od g. 78. U pučiškoj matici g. „nakon toga do oko god. bilje­ žeći je kao Sciscich.. 1616. s napomenom: iz Sutivana. R u z i č i ć u župskim knjigama kroz prvu polovinu XVII. j . S u m e i ć u župskim knjigama od g. S i r o t k o v i ć u župskim knjigama od g. do oko g. 86. T a r j . 85. s napomenom: iz D u ć a .4 Š a r i ć u župskim knjigama od g. s napomenom: 'iz D u b r o v n i k a . 1 Vjerojatno iz omiške R o g o z n:ii e e.) s na­ pomenom »iz D o 1-a« do oko g. Scarf elini) u matici u prvoj polovici XVII. g. god. Prezime se nalazi u popisu »galeotti di Scrip« g. U Postirima je živio Vinko Vital ć. (magistri S. 1585. g: 1707. T o r ć e l o (t. 80. 1612. iselili u XX. do oko g. 1749. kao Santi Venier do oko g. 1757. 17 V i d k o v i c krajem XVIII. 1723. učite'Tj iz Supetra.. g. vjerojatno plemić. 1670. 75. i 1763. (vjenčanje) « napomenom: iz Škripa. knjigama ocL g. (knjiga mrtvih) s napomenom. 82. 1781. S i š i ć u niatici oića g. 1721. 1727. 77. 1802. 1625. V e n i e r u župskim. 87. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Jural Sumelić) od god..nović'Mart-'nčević.. 1804.V i t a i ć porijeklom iz K ^ m i ž e . . 74. 1764. v. v.) do oko god. 1696. .1 S k a r f e 1 i n i (t. Porijeklom iz P o 1 j i c a. Torzello) u župskim knjigama g. 1744. bez napomene. 1595. • S o j a č i ć u župsikiim knjigama češće g. spominje se u župskim knjigama do oko g. 1793. S t a n i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XVIII. »de Ruperclaria«. i to kao Tarja. doseljen iz B o l a . nalazio se Simon Sišić. 1760.. g. 1637. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). g.' 1761. i 1729.. župskim knjigama g. 79. — Porijeklom iz P o l j i e a . Liburnije — Istra.U popisu pučana za bračku galiju g. 1709. v. s napomenom: '••% D o l a . V i d o š e v i ć u. 81. 1800. Među pučanima u vezi s regrutacijom. g. 83. iz Verone. zvao se Venier Ivan. Sciscbieh/ Sisich. 1769. 1678. . v.. s. za bračku galiju g. -1747..: Pro di Luka Rogcznica gastaldo. (udaja) do oko god. 1741. Arnerić-Sumeić. (kum) s napome­ nom: iz Jeseaiica zatim g. S p u i d i č e v i ć u župskim knjigama češće od početka matice (g. 1625. 1632. spominje se Vidković alias Braskić s napocmenom. _ • • • ' 76. 1625. 1813. samo Tarjanović g. v. g.

Janković. ibid.. Utini. • *' 9 Ciccarelli.. V r l i k a doselio se iz L e ć e v i c e .. Jurja Santića. Z u v e t e o ' se spominje u poistirskim župskim knjigama od g. 321... koji su napadali primor­ ske naseobine. koje su slojevite.1 Prema pričanju seljaka. str. ibid. XLVII. 1589. 90i6 pavich. Jelinić. III. « Ciccarelli.. 1647.1700. 123). 320.. 2 Ciccarelli. V r d o l j a k iiz O s t r o v i c e . ibid. LITERATURA I BILJEŠKE: Mladineo. 1769. mjesto je nastalo u vrhu doline i po­ dalje od mora kao 'zbj'ežttšte pred gusarima. 19. 15 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. (ibid. 5 Ciccarelli. 1848. maloljetnik pok. V o i n e o u župskim knjigama redovito od g. Voineo-Picunović. ispunjena je debelim plavinama i plazmama. str. str. 91.2 . 198.-. 4 Popis kod I. Voinović.—1720. možda g. Utini. dolazi i kao Zuvetei. I. 12 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. ibid. Tomašić i Gospodnetić. Juraj Vušković.. Gutunić. 1781. 148 . ibid. 257. 1722. Toma Ravlić. ibid. Ref. str. nave­ deni su u Postirima: braća Santić. . str. 1718. 1860. 378—379. spominje se Michaelis Xuvetich 12 na Braču. i završuje se u Postirima.)... 1 DOL Dolina. str. ibid. 1676. 1708. . 13 Popis -kod I. 10 Ciccarelli. 6 Ciccarelli. str.. nalazi se ovo prezime. bračkoga plemstva od g. ibiđ. 1565..: Klinsić. Juraj Sumelić. Tađija Čičić. 45. str. Babica i t. 357. Cap.89.. God. 7 Ciccarelli. U popisu.. str. str. Frane Voineo »nodaro publico« službovao je u Postirima od g. d. 1747. Stjepan Santić. i to kao Zuvetei alias Zuvetić. ibid. (knjiga mrtvih). 214 i 317. 14 Ciccarelli. g. 11 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. cap. 3 Ciccarelli. str. ibiđ. braća činčević. 1375. g. 453 (sep. Cotnmunitatis Brachiae.. str. 1657.. ibiđ... 259—260. ibiđ. do oko god. 255—256. Communitatis Brachie. ibid. Lasaneo. 8 Ciccarelli.. str. vjenčao1 se u Postirima g. češće Voineus i Voinei. list 17—18. str. ' ' -„ 92. U popisu novih stanovnika od g. sa »doniinus« (dakle plemić) do g. Hranoević. vjenčan g. Lib. . pop Voineo. 1656. 329. 90.. koja prolazi kroz selo Dol. Babica. u popisu vlasnika pašnjaka u Dolu' god. Lib. ibid.

de Domihis iz Postira. 1682. 1684. Rađovano Mangaze. Kroz mjesto — za kiša i poslije kiša — teče potočić. Matulić.. Radino Spence .8 Porodična prezimena prvi piiit spomenuta za prvih 20 godina miatiee 1677. 1485. Lasaneo iz Postira. Toniaseo iz Postira. 1679. Staro je groblje također iznad sela.). Jacppo Gospodnetieh. 1678.6 1515. Vučić i z~ Škripa.: Sukelić. kod crkvice Sv. Vuković. Vida i Sv. Oko g. Skorić. Vladigna Miscovich. Sv. u ispra. Vitco Slovigne.: Calcanei iz Škripa. Nieolao Milltah. 1337.. Nicole Descovich. 1731. Hranoelli iz Postira. Halafurić iz Postira. « > 1693.: pop de Dominis. 1696.: Arnirić iz (Postira.: Jelinei iz Postira.. te Doimi Perisiavii. Goić iz PražnU'ca. Miri 6. Mixe Dragoslavi. Mihovila (Miholjrat). Jakšić iz Donjega Humca. počinje dolaziti naizmjenično Arnerić i Arnirić. (Petra. Rado­ van sšn Slavošev. 1688. 1689. 1678. Vranjican-iz Postira. 1677. 1680.: Tonadeli iz Škripa. kapelan Bobetić. Marino vic. pop Jakov. Gospodnetić. Georgii 3 Cranchi »Braze iudicum« 2 . 1685. Dobroslavo Rađoi.: Bafeević. 1692. Arnirić. Spominje se odmah u početku posto­ jeće matice krštenih i kasnije kao Arnirić (g. Zuvetei iz Pučišća. plemić Klimpsić.: Belli filius Radovani. Raguseo.: Tomiceo. Ostoja. Hranoelli.: kurat Ivan Toimaseo. Novaković iz Postira. de Mihaelis iz .7 1579. Saidanje porodice 1. 1681.vlaima prije-početka matice od god. Postira.: Draxoi Thomaxich. Vlasić.: Ivelić iz Pražnica. Gospodnetić dicti Civile. Hrepić. Bakić. 1695.: Vladnić.5 . Mladinović. Nlkolić. Cušmaneo. 1683. A r n e r i ć 14 porodica. Glavinić.: ŠćapanoVić. 1691.: pop Geor.: Suvić. •'VLastić. Luce Corser. Glavinović. Torničić.:' Niseteo iz Bola.Iznad sela (prema jugu) nalaze se ostaci dviju starih crkvica.4 . Gutunić. de Doimimis.: Viitarić. Nalazi se 149 . Petritij iz«Postira. ' -' 1345. Zuveteo.: Svetinović. J«urai Xlesevich. Prezimena K Bola ('ili u jvežt s Bolom). Toma comes SaTamoni iz Škripa. Micoil" Simonis. Antičević. 1694. Salamunović.

zabilježeno je: Gospodnetić sive Dominis. samo Skorić često-od g. a kao takva javlja se i jedna porodica Balojević g. U Pražnicama se spominje kao kum De Dominis g. 1657. i dalje redovito i često. ali. Prda. 1733. spo­ minje se Baloevich dicti. 1642. God.10 . Bakić »dicti« Skorić. Guze. g. g. 1743. Faralo. uvijek s napomeno'm: ii. 1738. 1682.. 1771. i redovito dalje.. i 1725. Tudesko. D o m i n i s 1 porodica (Saluta). čilo. svaki. 1750. Maruli-na. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. g.. 1719. U dolskim župnim knjigama zabilježeni su postirski Americi i lArnirići kao kumovi mnogo puta od g. 1628. 3. U matici dolazi od početka . Shimon Fratres de Baloi izbornik je opata * u Povljima. g. u prazničkima g. prvi se put spominje g. 1656. g. d. a g. 1737. B o r o e v i ć 1 porodica iz L e ć e v i c e. i t. u milnarskima Jančić g. i kasnije se često spoimiinje. 1767. Kampuir.. -Kosović). 1483. 1810. U škripskim župskim knjigama dolazi Bakić kao kucm.. Ka. spominje se Bakić alias Skorić.. de Dominis vulgo Gospodnetić. 1713. g..). u postirskoj matici od g.g. de Domimis s napomenom: iz Dola.. kao ruobil Baloević g. 1753. 1824. 1680 do oko g.z Dola. dalje. 1811. 1766. g. 1678. 1785. Babak. i t. Skorio alias Bakić. 1725. Skorić sive Bakić..9 God.. a Skore g. i u vezi s vjenčanjem g. U škripskim. 1712. 1681. 8 1579. . 1624. Baloević je plemićka bračka porodica. 1742. 1782. 1691. 1733. U popisu bračkoga plemstva od g. Baloi. Trapp i Kontus. God.9 Danas postoje: Arnerić-Vlašić 2 por. 1713. Beat. Prezime Arnerić spominje se u sutivanskini župskim knjigama g. B a l o e v i ć 6 porodica (nadimci: Kralj.. župskim knjigama dolazi B. matice.9 God. Dolazi gotovo od početka. iz Nerežišća. 4.. Livača. po jedna A.. U Dolu je u matici zabilježen kao kum g. 1657. pokatoličeni pravo­ slavac. i 1774. g.. i 1782. 1780... 1790. i 1776.u pop:su bračkih plemićkih porodica od g. 1628.. Dolazi pokadšto i kao de Dominis.' a kao Baloević sive Ančić g. 1771. u Dolu je kurat de Dominis Dominik. te se nalazi i u popisu ple­ mića g. 1802.. " ' 5. Arnerić-Pavisiić 4 por. -Baloević dicti Kosović. 2. g. Inače je to stara dolska plemićka porodica. a kao Skorić g. B a k i ć (nadimci: Šajnana. Godine 172'3. 1798. 1708. d. i t o također s napomenom: iz 150 . a Do­ minis alias Gospodnetić g... 1689. uvijek s na­ pomenom: iz Dola. plemić mis. se u tom popisu nalazi i Benković alias Baloi.. 1689.. samo Ančić u nerežiškima g. Gnjave. u nerežiškima g. 1657.. u postirskima češće od g. u postirskima često (g. Paja) 3 prodice. Čante. i 1699. -'Slično je i u Postirima. U postirskim žup­ skim knjigama zabilježen je župnik de Dominis g. spominje se Domliinis sive Semiuto. 1680. put s napomenom: iz Dola.

nisam mogao utvrditi. 1657. God. 7 ) U prazničkim župskim knjigama zabilježen je Zelanović iz Dola g. iui dolsko jj je 'matici zabilježen Gospodnetić dicti Zelan. uvijek s napomenom: iz Dola.) kao: Gutunić i Gutinić (na pr. Po­ stira:) Mairko pok. optirali za Ita­ liju (Vidi Gospodnetić pod br. 1796. F r a i s 1 porodica. (Vidi Gospodnetić pod br. nobiil. Pan­ dana. a g. 1607.. Postavar. Salama. U dolskim župskim knjigama česti su Dominisi! kao kumovi iz Postira od g. 7 ) 9. 1699. Mar­ kov. 1679. god. zabilježeno je Gospodnetić sive Dominis. Pinka. 1770. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. 6. 1762. 1673.) iz Gornjega Humca. 1810. 1713. 1799. God. 1604. Vijeka kao nasljednici porodice Tomiceo. U dolskim župskim knjigama. G o s p o d n e t i ć 13 porodica (nadimci: Gluho.12 U jednoj. Gospodnetić alias Dominis. 1519. zabilježen je: Gospodnetić dticti Civile g. 1772.. Gospodnetić.11 U sutivanskoj matici zabilježen je kao kum g. 1657. starih matica i ostalih potrebitih rukopisa u Gornjem Humcu. u postirsk'ima često od g. 1798..: Franc'iskovi). Nerežiška). 1776-.. i 1710. 1765. 1789. 1677. Alviza Gospodnetić i Ivan Gospodnetić. nalazii se kao svjedok Jakov Gospodnetić iz Dola. u škripskim župskim knjrgama dolari g. Piste. s napomenom: iz Dola.) i kasnije se često ja­ vlja... 1685. 1770. g. 1628. m c a. a u prazničkima g. G r g a t 1 porodica. 1670. 1671.. (ženska) Hrepić-Gospodnetić.) jedna je žena Gospo'deetić iz Gornjega Humca (g. u prazničkim župskim knjigama često cd g. i 1714. G o s p o d n e t i ć-Z e l a n o v i ć 6 porodica (od toga 3 por. dolskoj matici krštenih dolazi . 1725. 1678. 11. a također i u prazničkoj ženidbenoj knjizi (koja se počinje od g. U dolsko j matici ima ih odmah u početku (g. Prema jad­ noj verziji porijeklom iz G o r n j e g a H u. u pučiškima g. 7. 10. 1802: i 1822. g.) Prezime se nalazi u popisu biračkoga plemstva od g.9 U škripskim župskim knjigama đolaiziii g. plemić Jerolim Gospodnetić sui&ac je u Dolu.7 8. 1637. 1712.. Evangelista. iz Rogoznice oko g. u bolskma g. Među pučanima za bračku galiju g. 1628. 1789. G o s p o id n e t i ć-M a r t i n o v i ć 1 porodica.). ovo prezime odmah u početku (g. G u t u n i ć (nadimak: Hajdić) 2 porodice. g.. mlinarskoj ispravi iz god. kapetan Pavao Gospodnetić.Dola. 1709. 151 . 1692..'' God... i g. U dolskim župskim knjigama dolaze nekoliko: puta žene Gospodnetić (g. U popisu brač­ koga plemstva g. spominje se de Dominis sive Gospodnetić. 1799. 1679.. dalje. ali kako ne­ ma. Doselili se iz J e s e n i c a krajem XVTII. 1625. spominju se (Dol.

zabilježeno je prez : me kao Krepić. 1862. Šimunović.13 H r e p i ć 8 porodica (nadimci: Muse. 1797. Beatović. Peruzović alias Vilović. Prezime je zabilježeno odmah u početku dolske matice g. Spo'minje se odmah u početku matice kao Hranoelli. uvijek s napomenom: iz Dola. porijeklom iz Bosne kao i Gospo'dnetić od Žimrakovića. a . U popisu bračkoga plemstva od g. Druže. 1711. Na drugom je mjestu u Dolu zabilježeno god. 1708. 1709. 1678. Koćica. Hranoelli dicti Zamaria. dr.12.. 1719. porijeklom iz Bosne. 1756. Mića. g. a g. Ostoja. . 1657. iz N e r e ž i š ć a . Hranuelli dicti. 1733.) God. 1702. Spominje se odmah u po­ četku dolske matice g. te se. spomenuto je u dolskoj P matici. Prezime Hranoević nalazi se u popisu vlasnika pašnjaka god. Braganja. J u ir a s 1 porodica. da je Peruzović iz M i l n e . Žiže. Smiho. Sajo). Laurus Ostoja. godini »in area Dni Nicolai De Dominis«. J e 14ć 1 porodica. Burazinović). Hranoevie vulgo Beatović. 20. 1727. kao Ostojić. Prezirne Matulić spominje se u dolskoj matici gotovo odmah u početku (g. Dujić. 152 . D e r u ž o v i ć 2 porodice. Porijeklom iz Ložišća.Papica. Kad je umro g. Vilović iz Donjega Humca. God. g. 1678. Bobe. Papiluga.ože­ nio u Dolu god. God. 1778.. 1637. Taser. Manović. 15. g. zabilježen je Matij Krepić sudac u Dolu. đz Korčule. Filižio. (Škarabaje. 1779. g. 14. Hranuelli alias Pavlić. H r a n u e l l i (nadimak: Kekić) 1 porodica. iz N e r e ž i š ć . i 1711. a g. Milnarski Peruzovići došli snu na Brač kao novo stanovništvo poslije god. g. Hrepić s (napomenom:'iz Dola. pak se i kasnije često javlja. 13. Postojalo je u Dolu i pre­ zime Marcelle g. Cole). 1645. Pavlić. Hranoević. Prema jednoj verziji. 1657. M a t u l i ć 20 porodica. .porodica (Vidi Gutunič pod tor. 1715.9 Prema •tradiciji. Beat. Pavao Ostoja. 11!) H a r a š i ć 1 porodica. notoil. Zoje. g. Prkačić. 1725. (Ostojića ima na Braču u Povljima. dicti Beat. u Sutivanu se spo'minje g. 1710. 18. 1742.9 God. 1788". vijeka.C u k r i ć 1 . Repić. Feđeriko. Juras se doselio osam­ desetih godina prošlog XIX. 1682. a g. Doselio se učitelj. g. i kasnije često. 1589.11 U postirskim župskim knjigama dolazi češće od g. g. Kroculinac. u prazničkim župskim knjigama g. 1790. Oženjen prvi Fortu~ nićevom liz jPučišća g. pokopan je u 75. 1777. u Bobovišćima kumuje notoilis Ostoja. O s t o j a 8 p o r o d i c a (nadimci: Pavica. 1703. Marcello-Ostoja. 19. 1828. 1778. Stipurina. G u t u n i ć . 1714. Ostojić. 16« 17. iz O m i š a . Prezime se nalazi u pozisui bračkoga plemstva od g. g.) i često-kasnije. Senić-Krkanjerae.

U postirskim župskim knjigama zabilježen je g. Ž u l j e v i ć 1 porodica. g. B o s k i ć se spominje više puta u dolskim župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. 2. vijeka. tako i prigodom smrti jednog Jakšića god. i to nekoliko puta s napomenoim: iz Škripa. vijeka s napomenom: iz H v a r a . G a l e t o v i ć se češće spominje u dolskim • župskim knjigama u drugoj polovini XVIII.. iz poljičkog D o l c a . C e p u r n i ć se spominje u župskim knjigama u drugoj polo­ vini XVIII. Porodica je zabilježena u popisu od * :g.. U nerežiškim. prigodom smrti s pripomenom »Georgius films qu. i 1681. Terzić zabilježen kao novi sta­ novnik. 1772/Marković sive Boskić..21. 1781. u postirskima 1773. i 1780. i to gotovo uvijek s napome­ nem. U Sumartinu j. župskim knjigama zabilježen je g. 1657. v. i to g..: iz Dola. 1771. Marković. s napo­ menom: iz Dola. J a k š i ć se nekoliko puta spominje u župskim knjigama. iz' M a k a r s k o g a P r i m o r j a oko god. v.. " 7. s napomenom. i 1784. s. vijeka i u početku XIX. T e r z i a 1 porodica.napomenom: iz Škripa. F T a n i Č e V i Ć se češće spomineje u dolskim župskim knjiga­ ma u drugoj polovini XVIII. . i kasnije kao Glavinić više puta u prvoj polovini XVHI. 1727. 1681. 5. 1764. 22. kasni­ je više puta s istom napomenom do početka XDC vijeka. * Vjerojatno porijeklom od roda Krstić kao i Krstulpvići iz Bosne. Marković iz Dola. prvi put god.e Matij. 1755. 1757. »duxerensis«. 3. 1760. 1776. Philippi Castellan Chersonensis«. g.) do novijih dana. 6.. 8. 1804. u mli­ narskima g„ 1798. Vijeka. 1638. Iselili u Postira. s napomenom iz D o n j e g a H t m c a .. A n t i č e v i ć se spominje od prvih godina dolske matice kršte-nih (1682.: iz P u č i š ć a. s napomenom. kao Heremita Glavinić. g. U postirskim župskim knjigama zabilježen je Galetović g. kao bračka plemićka obitelj. vijeka. a g. G l a v i n i ć se spominje prvi put god. s napome­ nom iiz (lornjega Humca. sredinom XVIII. 153 . 1776. samo jeđamput. 1678. 1776.9 Prezime Antičević s napomenom »iz Dola« spominje se u škripskim župskim knjigama g. 1681.. u prazničkima g. 4.'Izumrl© iM iseljene porodice 1. g. . K a s t e 1 a n češće se spominje u dolskim 'župskim knjigama. — Kao Glavino vić zabilježen je g.

. v. 17. 1703. M a r i j a n o v i ć dolazi kroz dolske župske knjige više puta u drugoj polovini XVHI. 14. tri puta s napiomenom: iz Pražnica. god. 1768. a god. iz P o d i a c a . jPrigodom smrti g. 1773. Inače prije i poslije s napomenom: iz Postira. Jedampiit dolazi samo Kapularić. 1702. v. 1772. v. vijek do oko god.... 1766. Če­ sto je -zabilježeno ovo prezime u župskim knjigama krajem XVni.) s napomenom: iz Gornjega Humca.. P e c a r e v i ć se spominje u dolskim župskim. i to god. i 1770. Nekoliko puta de M. 1738. a Kapularić alias Martinić g. 1769. i to g.^ iz B o b o v i š ć a. U prazničkim župskim knjigama zabilježen je K. vijeka. 1654. Martinić alias Ka­ pularić g. vijeka.: iz P r a z n i c a . s napo~» menom iz Pražniica. 154 .knjigama u dru­ goj polovini XV111. u bolskima god. kao Mar­ tinić iz Pučišća g. i to kao< Martinić alias Kusanović. i početkom XV111. g. P o l o v i n e o u dolskim župskim knjigama od g. 1792. Martinić iz Dola. 1684. 1764. zabilježeno je: . . najčešće kao kum.. U pučiškoj anagrafi zabilježeno jie god. M l a d i n o v i ć se često spominje krajem XVII. dva puta s napomenom . i 1774. i 1773. a jedan put (g.. ekonom Lazaneo. 1743. 10. • 16.. s napo­ menom: iz B o l a . M ' i c h a e l i s (od Mičelović i Mičeli) se spominje u dolskim župskim knjigama g.. Čini se. 1765. U praizniičkim župskim knjigama zabilježen je g. i prvu polovinu XVIII. i to dva puta s napomenom. v. ikoje se spominje g. (kao Mičelić) i dalje kroz drugu po­ lovinu XVII. u istoj je ana­ grafi zabilježeno. 1798. s napomenom: iz P o s t i r a . s napomenom'. 15. (ili slično) kao kum iz Postira. iz Dola g. N o v a k p v i ć u Dolu se spominje krajem XVII. L u č i ć se spominje u župsklian knjigama u drugoj polovini XVIH. 1772. kasnije više puta do oko god. v. i 1789.9. 1789. 1772. v. vijeka. 19. 1771. 1803. v. da j/e u vezi s prezimenom Tomašević. da se Martinić-Kapularić nalazi u Dolu. Iselili u Postira. K r s t u lo v i c se spominje često u knjigama dolske crkvene župe kroz cijeli XVUX vijek. iz Do^a god. L a z a n e o se spominje iu prvoj polovini XVTH. U splitskarskoj matici zabilježen je M." 18.. i 1735. li 1772. 1795. kao Pečarević seu Cvitanović iz Podaca. i početkom * XVIII.. Joannis Martinich e Castro Pucischie«. 1777. 13. v.»Catharina Hieronymi qu. L i č i n i se spominje nekoliko puta u XVIII. 12. 1778. M a r t i n i ć u župskim knjigama kao kum god. 11. v. da se Martinić-Parjević-Kosirina nalazi u Dolu na paši. i kroz XVIII. i to s napo­ menom: iz B o l a .

1774. S u m e i ć se spominje u dciskrn župskim knjigama od god. 1780.. 1677. kao Vicko s'in Jakova. i 1748. 1772. a g. 1589.. a kao Sumeić seu Vlašić god.—1715. kao lapicide Sumeić god. 23. U postiirskim . g. 1795. nekoliko puta dolazi kao kum iz Škripa.' 1710. U milnarsikoj ispravi spomi­ nje se g. Nicolao Tomassich. zabilježeni je s napomenom: . 1805. kao Šćapanović. u Dolu 15 : Dražoj Thomašić.. 1736. 1687.. 1738. dolazi kao Sukelić alias Svetinović.. župnik Tomaseus iz Dola. Prezime se nalazi u popisu pučana. R e s t o v i ć iz N e r e ž i š ć a . cd g. i 1722... do oko 1733. tako je bilježen više puta do oko -god. T o m m a s e o spominje se u jednoj ispravi god.7 Kao vlasnici pašnjaka god. 1738. MattHenus Tomaseus.. 1739. 1799. 1676. 1711. S l o v i n i c s e spominje u idolskim župskim knjiigama godine 1731. kao Restbević oženjen u Dolu g. Osim toga dolazi s napomenom »iz P o s t i r a« g. 1741. dva puta . do u XIX. U maticamia Dola dolazi više puta T. ' S a l a m u a o v i ć se spominje u dolskoj matici od početka god. i 1745. 1574.. spominjan se Vinko Tomašić i Viško Tomašić pok. 1725.. i Sumeić god. 1637. 13 155 . vijek. kao kum. 25. a od g. u popisu bračkoga plemstva cd god. u postirskim žup­ skim knjiigama dolazi magister Sumeljić god. koji su g. i 1766.v iz Bola. U sutivanskim knjigama s napomenom »iz Dola« zabilježen je Siuimeić 'god. 1706. 1761.14 U pcstirskim župskim knjigama zabilježen je S. 1754. i 1818. Nikola Raguseo. Prez : me Vlasac dolazi u dolskim župskim knjigama od g. Marka..—1704. 1678. 1665.. s napomenom: iz Dola. s napomenom: iz Pražnica. 26. a kao Sumeić cd g. samo Svetinovdć god. vijek. kao magistri Sumeić god. 1796. kao Sumejić zabilježeno je prezime god. 21.. dio'oko g.. 1762. kao Sumeljić.. više puta do u XIX.:: iz Dola. 1729. 1691. 1696. i to g. i 1775. 1732. 1764. 1732. 27. 1696.župskim knjigama zabilježen je g. Prezime se nalazi: u popisu 'bračkoga plemstva9 od g. S u k e 1 i ć se spominje ui dolskim župskim knjigama od god. Š ć a p a n o v i ć se spominje često od prvih godina matice g. a god. 1768... 1657/' dolazi i prezime Tommasei. a kao Sumejić alias Vlašić god.22. te g. Porodica je postojala kroz XIX. 1679. Sumerić god. 1345. 1519. 1681. kao Sumejić dolazi god. 1677. vijek. 1772. (kao kum) i 1735. i 1704. Česti su u Dolu kumovi iz Postira. s napomenom: iz Gornjega Humca. dolski je župnik Joannes Thomaseus.. . i 1774. R a g 1 u z e o se spominje g.20. s napomenom. u praz­ ničkim knjigama s istom napomenom dolazi Sumejić god..alias Šipioni. Porodica Sumelić ^pripada među novo stanovništvo. primali sol na teritoriju Škrip-Dol-Postira. i 1728. i 1800. 24. 1744. 1657. * 1718. Godine 1714.

. a god. LITERATURA I BILJEŠKE: Borivoje Ž.. 1636.. 1786. str. nestaje u Dolu. god. 1933. ii 1732. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva u našoj Kraljevini«. 346.. i 1727. napomenom: iz Selaca. ekonom Tomiceo god. 1776. ii 1707.. 3 Codex Dipl. 1719. i pod tim se imenom spominje do god. 1699. do u XIX. "1745. 1776. 1796. Trutanić alias Mengić iz selačke župe. kod don Ivana Bonaccija (Jelsa)'. 31. zabilježen je Turtonić. 350. 1912. 1770.) Tartanić. 1682. Vol.'. ibid. 1715. ido oko god.. Srpska kralj.. 1801. 1702. 1678. 1678. str. Godine 1718. vijek. Vol. Izđ. Vol. 1730. i 1798. Lupi. iz Gornjega Humca. 1719. 5 Codex Dipl.. X. 1789. ibid. g. 4 Codex Dipl. g. Lupiš.. akademija. 6 Ostojić.. 1738. dobiva nadimak Vuk'ović alias Lupiš. XI. nekoliko puta (g. X... 1680. 347—348. Tartaric iz Gornjega Humca. 1741. 7 U jednoj milnarskoj ispravi od g. 1751... V1 a d n i ć se često spominje u dolskim župskim knjigama od početka matice g. 32.. do oko> god. 1912. 1747. gama često od god. 1740.. 1719. i 1789. 1720. pop Ja­ kov Tomiceo god. 1780. zatim g. 1801.. Dolazi i kao' Vuladnie g. 1701. (1712. 73. ibid. 1725. g.. s / Tomičić s napomenom »iz Dola« zabiHežen je u Pražricama god. u žup­ skim knjigama zabilježene su dvije ženske god. spominju se pastir Tomačić-Vazulović iz Pučišća. pop Marko Tomiceo od g. 1738. 1721. g. 1519. i 1787. s napomenom: iz Po stir a. do oko god. g. ote Lupiš. 1697. 29. God. 33. 74. ibid. 30. 1709. str. str.... s na­ pomenom: iz Dola. -Lupi sive Vuković.28. 1703.. jer se i ovo-prezime javlja u Dolu od početka matice g. V u ko v i ć se često spominje. 1682. 1784. T o ni i c e o se spominje u dolskim župskim kn jf.. do u XIX. 1782. zabilježen je jedan Vuković iz K o n a v i j a . Beograd. Prezime Tomičić spominje se u Pučišćima od početka matice god. T o n š i ć se spominje od god. 1795. 1913. vije­ ka ove porodice. a g.. str. 2 Codex Dipl. str. Z u v e t e o dolazi više puta u dolskim župskim knjigama od početka matice god. Prezime Tom'ić dolazi u prazničkim župskim knjigama god: 1629. 251..). 1703. s na­ pomenom: iz Dola.. kao kapelan. 214. 1585. vijek. 1694. ali u prvoj polovini XVIII. Vjerojatno je s porodicom Tomiceo u vezi porodica Tomičić. do oko god. »famulus« kod porodice Antičević. župnik Zuvetei. a na Bokf god. 1912. ibid. Prezime Tomiceo dolazi (kum) u Pražnicama god.. god.. i 1754. 1 156 .. 1738. X. T r u t a n i ć javlja se češće od g. Dolazi odmah u početku matice g. g. Vol.

Imaju oko 500 glava. !3 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi.214. Ostojić. ~' 11 Ciccarelli. na godinu po ovci. Djelomično spaljen* od Talijana. pori­ jeklom iz D o i1 a. BILJEŠKE: 1 2 3 4 U posljednje vrijeme premjestio se bliže cesti. 8 9 10 PASTIRSKI STANI BEŽMEK I. Torovi su im. Priča se. ' ' " " ' .50 din. Za travarinu plaćaju pastirskoj opći­ ni 3. Poslije staroga Bežmeka (Gospodnetića) stan je napušten. ibid. Ruševine miješam primijetio. Vele. obično okrugli. 1 porodica Gospodnetić iz D o l a . Babica (ibid. kao i po ostalom Braču. otvoreni. ibid. 73.. ibid. — O izbornicima iz g. 1913. te bjegunci sa kopnene Dalmacije. II. Vol.4 * • * ' Nemaju vlastitih pašnjaka. (Vidi Postira bi­ lješka 1 1 ) . N a Z a s t i n e 1 istočnije od Stupi i sjeverno od ceste pa­ stirski stan starijeg sina staroga Be'žmeka. str.. br. str. ibid. I s t o č n a Z a l a G l a v a stan 2 neožen jehih sinova sta­ roga Gospođnetića-Bežmeka. Z a l a G l a v a stan starog Bežmeka-'Gospodnetića. str. 163.). !4 Rukopis kod I. 157 . pueisčA jPučišća su nastala od Pučiškog Doca.. ibdi. Nakon ubojstva žene. ibid.Croatia sacra. zatim su silazili. XI. stan u jakom opadanju... posjedujem Libro a štampa. Codex Dipl. doselili su se stanovnici nekadanjih naselja Strazevnika i Stipanske Luke. III. ibid. koji siu gradili cestu. uglav­ nom vunača... Braća su poginula u NOB.. 1483. . is Mladineo. Osim toga. 15.. 84. 321. Ciccarelli. str. list 17—18. P o d G a ž u l ('ili>Brusje) pastirski stan na jugu od držav­ ne ceste? 3 porodice Gospodnetić iz D o l a . str. doseljenici iz Pražnica i Gornjega Humea. te je stan utrnuo. ograđeni kamenom suhozidinoni. Na­ lazi se sjevernije od 'Brusja. 255—256. da je u blizini stajao takozvani Samograđ. da je kuća njihova stana bila ne­ kada — pri gradnji ceste — nastamba radnika. 3 ' IV..

Vranić iz Gornjega Hiuimea. Goić. Grguričić. Vlatothović. Slatine 12. Rođovanić.953 stanovnika. Šimunić iz Krajine. 1580. Tvelj." Kviščević. magistri Bckanić. Vuković.: Davidović iz Rogoznice.: Bilavić. Puljizić. »filia« Gregoria iz Krajine. Botoar. magistri Petri lapicide iz Korčule. Blažević iz P^ogoznice. Mihovilović. 1578. Kliminović.ro. Ceparnić. Marko »filiu Antoiiij« iz Baska. Gornjega Humca i Straževnika.: Klimpsić. Kuščić iz Straže vnika. Lasaneo. 1570. Matušković. Livačić. imala 2.Humca. ma­ gistri Simeonis lapicide iz Šibenika. Fuitvine 6. Liščević. Stafortić. anagister Andrea iz Korčule. Gajelić. Mladinei. Jelinić. >' . Popis puča&a. 1572. 1567. Vlatković. 1573. Karamanović iz Trogira. Kliminović. Kufić iz Šibenika. 1582. Tomić iz Gornjega . Boljić. IveTjić. Fau. Kušćić. Pinesić. Osim mjesta (Pučišća) ovamo su ubrojeni: Stupe sa 36 stanovnika. Boljesić. Gargoević. Aqutfia. Radojković. Pigrović.ć. Pemrzović. Međišić. Masalič. Vela Gomila 5. 158 . Žuvetić. Pitković. Ceparnić. 1568. 1575. Ripjević. siječnja 1574. Vlasovi iz Šolte. Bilorovčić. Goić.: Zuppaneo.: Bertučević. Trutanić. Juković. Porodičnia prezimena spomenutk prvi put za 'prvih 20 godina župskih knjiga 1566. Vrsalović. 1577. Tomaš'ić. 1584. Kupinovo 6 i Sv.: Mariani. Martinić.'ć. Parhaljić. Bizaević sa Hvara. 1576. Stipetić. Nikola 6. Pražnilca. 1585.ć. Jučović. Vuković.: Stancita iz Dola.: Belić. Doibrić iz Doila. Vodanović. Buz. na teritoriju PučliŠća. Radačić.: Ušković. Vinović. Matjjević iz Radotilja. 1571.: Radić iz Zadra.: Darpić.: Sucina iz Hvara. Trohavčić. Vinjević. Tambotić iz Supetra. Bartučević. Prodi. Mikšić iz Pražnica. Poidanović. Veljanović. Mašotić. Ljanković. Posinkiovie.: Njjkolie.. koji su primali sol 26. 1581. Murlaeić. Petrovie. Grguričić iz Straževnika. Imrnović. Radoslavlj.'ć.: magistri Graecius lapicida..Prema Scheniatismus Cleri pučiška župa 1 je godine 1912'. Sesnjić. Milozetić. Mladimć. llioić. Magdalena »famula Mla­ dinei« iz Krajine. Gospodnetić. Vlatković iz iStraževnika. Rat-Luke 12. Putešić. Gruibačić. Zorioić iz Pražnica. 1579. Vučić.: Kupičić.: Radojković. Županić. Juirinković.2 Vranić.: Čikarelović. Marijanović iz Poljica. Šćapanoviić iz Gornjega ga Humca. 1574. Bovinić.: Martinić iz Nerežišća.

Buzolić. Vinko R&dojković. 4 porodice IVELJIC-LUKRIĆ. 2 porodice KOROVIĆ-SO'RIĆ. ' novi stanovnik. Vlačavić. Beiić. Nikola Kovačić. Frane Grego. Ivan Čenetvić (?). Ivan Trohavčić »detto« Radost Gregorij Pontonievic. Ivan Matković. 3 porodice MIHALJIĆ (samo žena). Juraj Radciš'ć. 3 porodice MORO-LJTKOVIC. Fr.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 GALETOVIC-VIŠANIN. privilegiran . Mikolić. Kuipičić. 4 porodice RADOJKOVIČ iČIKlUTIČ. Frane Mratinčić. Grego. Nikola Radoević. pučanin. 1 porodica KNEZOVIĆ. iz R o g o z n i č e . Juraj Grego Mihovilov. 2 ponodice DOMINIS. Modisić. privilegiran. Jurjev. plemić. čia. (Pinović. Ivan Tomičić Markov. 2 porodice RADOJKOVIĆ-ČIKUTIĆ dto FURL AN. g. Bartol Radojković. Oaleot'ta dj Pucischja3 "Nikola Dupić. nov? stanovnik. 2 porodice KOVAČIC. Toma Besrama. plemić. pučanin. novi stanovnik. pučanin. Jeličić. Popis porodica. Pojdanović. Frane Prilanić. Bobarić. 1795. novi stanovnik. pučanin. 1 porodica FRANIČIĆ-KADČie dti KORINI. pučanin. Mati ja.ETEROVIC-HRŽIC-BOKANIC. Vinko Čenković (?). plemić. pučanin mistro CIKUTA iz U d i n a. " Popis (pučana) u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. Kurcolaii. 3 porodice KUŠelC detto PAULIN. novi stanovnik. Nikola Čenčević. Jakov Belić^ Nikola Fauro. pfemić. 1 porodica DANIČEiVIĆ-DANAC. Mihovil Tomičić. Petar Tomičić. . plemić. Frane Kurcolan. Matij Kalilić. plemić. Juraj Kalilić. 1625. • ScMera đi Puclschia4 Ivan Bobarić. Ivan Biloborović. Korculan. 3 potodiice LUKINOVIĆ. privilegiran. Snea Peturić. 1 porodica pop LODE iz B o l a . Belavić. Mandušić. 1 porodica P^JLJIŽIĆ detto SASŠE. 2 porodice CICOARELLI. Pojdenović. Toma Beisrama. 6 porodica LOVRIČEVIĆ iz Župe. plemić. Ivan Sesnjić pok. Ivan Bcbarić. 1 porodica PLASTIĆ.Simanović. Marko Grego. 1 porodica MIČBLI. pučanin. 1 porodica 159 .

plemić. 1 porodica 37. BATURIĆ d-tti SERBIĆ. 2 porodice 41. 6 porodica . 1 porodica 43. 3 porodice 52. plemić. novi stanovnik. 24. 1 porodica . iz D u b r o v n i k a . pučanin. 28. 1 porodica 34. plemić.. NIZETIĆ detto SAHIĆ. 2 porodice. 1 porodica 54.š(EVTČ dto. 32. 2 porodice 63. j z K a š t e l a 53. ETOROVIČ-SORIĆ. pučanin. p'emić. 1 porodica 36. 2 porodice 62. . 2 porodice • PIVČEVIĆ. KRAOLJEVlC dto TOMIN. 1 porodica 39. 31. novi stanovnik. pučanin (živi na paši _u Dolu) 46. 1 porodica 57. 40. MIHALJIĆ dto iSABE. iz V i c e n z e (Vicenza).*pučanin. pučanin. pučanin. novi stanovnik. novi stanovnik (otac već više "godina u vojsci. 1 porodica 58. 1 porodica DRAGIČEVIĆ.. 4 porodice 56. 1 porodica 48. OBRADIO »miistro boter« pučanin iz P r a z n i c a . 25. pučanin. 26. pučanin. 27. SARDAREVIC-REMETIN." plemić. KOVAČEVTĆ alias ANDRIJA. LUKINOVTĆ-GENERALIĆ. 1 porodica 59. iz R o g o z n i c e . 1 porodica 38. MLADINIĆ dto JELINIC. 'ALBERT1 pop s bratom iz T r e v i z a (Italija). novi stanovnik. SAJLAMUNOVTĆ »mistro calzolajo«. 49. KOVAČIĆ pop. 1 porodica •* 51. PLAME. BUJEVrč-LOVRINICA.. 2 porodice 45. 1 porodica 42. TARKOVIĆ. DOMINIS-MIČELI detto BARBIĆ. pučanin. ETOROVTĆ-FARAUNIĆ. plemić. KAiLILIĆ dto KOZULOVIČ. ALBA. a sin u Dolu) 160 23. plemić.. ETOROVIC REMETA. 1 porodica 44. novi stanovnik/ iz s p l i t s k o g L u č e a. 1 porodica PERAKOVIĆ.NI. SANTI ovvero SANTINI »ortolano«. 1 porodica 61. 1 porodica . 1 porodica •33. 30. MORO. MIHAČIĆ. MARTINIČ-PARJEVIC dto KOPIČIN. pučanin. FILIjPPI. GREGO. plemić. 1 porodica VELENIČIĆ (sluga kod Litkovića) iz B o 1 a VRANDBČIĆ. pučanin. privilegiran. privilegiran. dto MOSKEJ. iz M u c a .ETOROVIC dto ŠKEMBE. plemić. . novi stanovnik.pučanin. 1 porodica 60. 1 porodica 47.29. . plemić. 1 porodica ZUPPANEO. MARTINie-KAPURALie dto GRGUROVI. MARTINIČ-PARJEVIC detto KOSIRINA. MIHALJIĆ d-to SABE-BISKUP. rVELLIO. pučanin. BOBARIĆ. 1 porodica 35. privilegiran. 2 porodice * 55. FTLIPPI. novi stanovnik. 1 porodica 50. novi stanovnik. .VRANJICAN. iz ' R o g o z n i c e . 1 porodica LITKOVIĆ. »mistro calzolajo«.

1 porodica GALETOVIĆ VIŠANIN dto SCUPPER. pučanin.PERIĆ NOVAKOVIČ. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dto BUMBA. 1 porodica VRANDEČIC dto CRNAC. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVEĆ dto KARNEVAL. pučanin. 1 porodica MARTINIĆ PARJEVIĆ KOSIRINA detto VUK. 1 porodica PUJIZINA. novi stanovnik. 1 porodica ŠČAPANOVIĆ detto JURIŠIĆ i ZELANOVIĆ iz G o r n j e g a H u m e a. pučanin. pučanin. pučanin. pučanin. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto ALE. plemić. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto PERME. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dtti BUMBXNX ANTICA. pučanin. 2 porodice MARTINIĆ-MESTRANTIĆ detto ROSO. novi stanovnik. iz R o g o z n i c e . 1 porodica PERIČ-NOVAKOVIČ dto MUCO. novi stanovnik. 1 porodica TOMAŠEVIĆ detto DAGTJZEL. pučanin. pučanin. novi stanovnik. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ. pučanin. 1 porodica KALILIĆ. 1 porodica TOMIĆ detto TUNDIN iz G o r n j e g a H u m e a. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto MISTRANČIĆ-BILE. pučanin. pučanin. 1 porodica 100. 3 porodice ETOROVIĆ-FORTUNIĆ detto PRUŽIREP. novi stanovnik. novi stanovnik. pučanin. plemić. iz B o l a . pučanin. »mistro tagliapietra« iz M u r a n a . pučanin. 1 porodica ^Zbornik za narodni život i običaje 11 161 . plemić. novi stanovnik. pučanin. 2 porodice KALILIĆ detto KOZULOVIĆ SOSE. pučanin. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KEKOVI. novi stanovnik 1 porodica MARTTNIĆ-PARJEVIĆ-DEBELA. 1 porodica DRPIĆ detto BURATTN. plemić. 1 porodica VRANDEČIC. CAPKOVIĆ detto MEŠTRIČEVIĆ-BAKALERA. novi stanovnik. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto BARKUJ. 2 porodice LUKINOVTĆ dto TUTIN . 1 porodica RAJČEVTČ detto MUSE. pučanin. plemić. novi stanovnik. pučanin. 1 porodica PIVČEVIĆ dto PROVIDUR. iz s p 1 i t s k o g L u č c a. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KOTARAC. 1 porodica HRANOTIĆ-MASARINA. pučanin. iz P o d g o r e . pučanin. pučanin. 1 porodica ORLANDINI. 1 porodica LUNJEVTĆ. 1 porodica GRGURIČIĆ detto ŠJULE. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto KARLIN. 1 porodica TOMIČIĆ-VAZULOVIĆ.

1 porodica DRPIĆ. u matici krštenih spominje se od god. 1812. B a u k (nadimci: Fincol. 108. 104. prezime je zabi­ lježeno H popisu bračkoga plemstva g. Juraic) 6 porodica. pučanin. 2. novi stanovnik. 118. 3 porodice RADIĆ-PETRINAC detto ROKO. plemić.anagrafi g. RADIĆ detto PETRIMAC. plemić. 1 porodica MLADINIĆ oweno MLADINOVIĆ »detto« KRALJEVIĆ. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1658. plemić. iz P r a ž n i c a . 117. g. 1 porodica. CAPKOVIĆ detto MESTRIĆEVIĆ. 1657-6 U . 1609. 2 porodice ETOROVIĆ-PALUŠIĆ. novi stanovnik. pučanin. pučanin. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVIĆ detto TELENT. 1795. novi stanovnik.. B u v i n i ć 1 porodica. 110. 4. 1 porodica VRANDEČIČ detto Briska. 3. 1 porodica DRPIĆ detto PUSLE. iz P r a ž n i c a . A n t i č e v i ć 4 porodice. 121. 102. g. 106. novi stanovnik. 105. 1799. 1 porodica MARTINIĆ detto MESTRANTE. novi stanovnik. 116. 111. novi stanovnik. spominjiu1 se u župskim knjigama Krstulović alias Antičević iz B o b o v i § i ć a g. plemić. 1 porodica DRPIĆ-KOKECA. B a t u r i ć 2 porodice. novi stanovnik. 1 porodica VRANDEČIČ detto BOLČIN. 1 porodica MARTINIĆ-JERČIĆ i VERBORIČ dettp CENTA.101. 1 porodica U Bračnti kod crkve Sv. piemić. a g. 3 porodice PULJIZIČ detto LUSTRE. Delija. 120. novi stanovnik. pučanin. 112. 114. 5. 1 porodica ETOROVIĆ-BUHA detto URSIN. SESNIĆ. novi stanovnik. L dolazi kao Baturić delti Serbić. 103. 113. Kao De'Iija u pastirskom stanu na Crnom Ratu. B a š k o v i ć l porodica. iz V e l o g B r d a kod Makarske oko g. »romito e custode«. s napomenom: iz R o g o z n i c e . 1 porodica KALEGARIC »mistro sartor« iz V e r o n e . pučanin. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ. 1816. 2 porodice ŠĆAPANOVIĆ-JURIŠIĆ. pučanin.' plemić. 119. 107. spominje se kao sluga. iz Gornjega Humca Sadainje porodice 1. 1 porodica DOGANČEVIĆ-DOGANAC iz S e l a c a . 115. 162 . 1830. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ detto GOTOVI. Jnrja 122. 109. 1 porodica MARTINIĆ-KAPULARIĆ.

vijeku. Stjepan Dabiša imenuje Dimibrija »Coppiere«. 1392. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god.q Dolazi u matici i kao Liščević alias Capković g-. 1628. Sorić. Škembire-Lizar) 50 porodica. kao alias Živić. 1634. Šušula. 1579. Dolaze u matici lod g. Dugnačić. 9 U matici se spominje g. Gun je. Maha. a g. E t e r o v i ć (nadimci: Haje. Liščević alias Barbirot. 1747. Dogančević-Doganac. 8. Lovac. 14. a kao D. D i d o 1 ić 1 porodica. a sinove mu Grgura i Pavla »ciambellani«. Prema porodičnim ispravama. U župskim knjigama dolazi g. Košta. Longo. među novim stanovništvom. Granić. inače Liščević dolazi od prvih godina matice (g. pa u G. u anagrafi. 1589. 9. a g. Prezime se nalazi g. ovakva se prezime spominje g. C a p k o v i ć . i to prvih godina matice (1578. 7 od roda su Kukretića. a Nikola na Brač. Bija. Karavana. C a p k o v i ć . alias Mlinić.6. Babus. pa dalje). zatim u Mošulju(-icu).8 i u popisu bračkih plemića g. Prezime se sve češće pojavljuje od g. Gero. Doselili se iz S e ­ l a c a . 7. 1918. Runje. Tubrija.. kralj Tvrtko podjeljuje im zemlje oko Duvna i u Rami. Sansir. 13. 1691. Kavo. kao Čikarelović. 1691. vjerojatno sa otoka Hvara. vojvodom.M e s t r i č e v i ć 3 porodice.6 10. Humac i Pueišća.. a pori­ jeklom i z O p u d I v e l a C i t t a d i N a r e n t a. a kasnije i kao Ciccarelli.. i dalje). 1653. Tarle. D r p i ć (nadimci-: Puzle. Kao Darpić detto Buratić i Darpić detto Kokeca detto Puzle-zabilježeni su g. 1463. 1579. God. samo Mlinić. 1795. Mravak. D o g a n a c 1 porodica. (Sestranić 163 . Buha-Gluho. a također i s dodatkom: Bakalera. iz S e l a c a . Kan je. oženio se. [Prezime se nalazi zabilježeno' u popisu selačkoga novog stanovništva od 'g. Kao Dobronić-Skarabaje žive u past. 1795. Doselili se na Ravan. g. 12. alias Klopanović. Bile. iz K a t u n a . Paluščić. 1651. Mamaje. Derado) 30 porodica. 1641. 1605. stanu m Veloj Slatini. Stjepan Tomašević imenuje Radoša. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. Raus. 11. God. Obje porodice žive i danas. D e š k o v i ć 1 porodica. vijeka bilježeno je prezime u župskim knjigama kao Čikarelović alias čikarelić. sina Pavlova. detto Buratin s napomenom: iz Rogoznice. Katrida. g. 1583.B r a g a d i n a c 1 porodica. kao Ciccarellovich overo Ciccarelli. C a p k o v i ć . 1795. 1489. C i c a r e l l i 3 porodice. God. Liščevića ima u staroj matici u P r a ž n i c a m a (g.D r o z g e j 1 porodica. 1462.) i dalje do g. Reve-Budin. 1747. D o b r o n i ć 3 porodice. Ka'lajure-Škembre. 15.Bosne bježe sinovi vojvode Radoša: Dominik u papinsku države. Godine 1389. u maticama se spominje od g. 1657. Faraunić. nakon pada . Doselili se kao nasljed­ nici porodice Ivelio u XIX. Zaniko. B'gula. pri­ mljeni siu u bračko plemstvo kao »nobili originarii«. g. 1590. do početka XIX.

Kalinić iz Karlobaga. Pa­ nada. K o n č a n i 1 porodica. Sudac. 1900. 1868. 1660. kao Eturević.g. Bulat) 28 porodica. Samo Haržić dolazi u matici g. 17. s napomenom: sa Primorja. K ne zov 16 1 porodica. 28. u maticama g. K a č i ć (nadimci: Pušilo. 1795. g. Šare. 19.. 1778. God. Velada) 25 porodica. 22. K a l i r i i ć (nadimci: Trifun. 1589.16. Eterović detto Buha-Škembe. iz O m i š a . Kalilić je zabilježen gotovo od početka matice (g. U maticama od g. iz Z a k u č c a . U prazničkoj se matici spo­ minje g. 24. Eterović detto Paluskić. slično g. K r a l j e v i ć (nadimci: Tomini. kao Alaburić iz R o g o z n i c e. Postoji verzija. 1688. v 1865. K e k e z 1 porodica. Karlin. doseljenik se vjenčao na Bolu g. u maticama opaska: u Selcima odselio E. d. 1586. 27. g.. Pulicijot. U župskim se knjjgama spominje od g. Skica) 9 poro­ dica. porijeklom iz B o s a n s k e D r a g e . 1669. iz B a š k e . 1635. 1825. 1698. doseljenik Ante oženio se u Pučišćima g. Pbezime je zabilježeno fix popisu novoga stanovništva. 1588. i 1778. Bumba. 1705. Kalilić detto Kozjulović. spominje se u župskim knjigama od g. H a l a b u r i ć 3 porodice. Kalilić detto Trifunović. de Hectore). 1778. 1821. 23. Mihovil došao u prvoj polovini XIX. g. i to g. 1778. K a l a j z i ć 1 porodica. 1617. 1795. 8 F a b i j a n o v i e 6 porodica. iz B r e l a .-Faraunić reč. Eterović-Ramuza. g. Žive i na stanu u Luci i Maloj Slatini. Eterović-Sorić. J a k i r 2 porodice. Eterović-HaržieBokanić. 20. Kačić alias Franičić. Sitan jaro. Prezime je zabilježeno u popisu novoga stanovništva. K a š t e l a n (nadimak: Poičamac) 5 porodica. da sw Kraljevići iz Poljica. Franci ć-Kadčić. doseljenik se oženio g.. g. 18. vijeka. G a l e t o v i ć (nadimci: Višanin. 164 . 1795. J o r d a n 1 porodica. 1790.). iz Ž e ž e v i c e . g. g. U župskim knji­ gama g: 1660. kasnije dolazi kao Ektordvić (g.. pop Hektore Hektoreo. Franičić. sa V i s a .. Sterklić. s napomenom: iz Bola. Eterović-Fortunić »detto« Pružirep. prema tradiciji. a g.) i Etorović (g. Eterović-Palušić. iz K a s t v a . God. g. 1688.. spominje se kao Eterović-Fairaunić. ali i dva puta prije toga. 1590. 1657. došao u prvoj polovini XIX. 1795. EterovićHaržić. 21. Franičić. Kalilić. Calilgich. g. Balarin. u matici dolazi g. 1896. kao Lučijani Eturević. 26. vijeka.. s napomenom: iz R o g o z n i c e. doselili se iz K a š t e l S t a r o g a oko g. Jerolim de Hektore. 1698. 1722. 1727. 25. U popisu gamjoselskih vlasnika pašnjaka (pašnjak u Zavali) zabilježen je g. 1821. 1812. Kadčić-Franičić detto Buaniba i Kadčić-Franić detto Karlin.) i t. Šoše) 5 porodica.

. g. 1637. dočim u P r a ž n i c a m a od početka matice (g. Plemić. M a t i j e v i ć 8 porodica.. M. 38. Bolodrobac. M. u maticama s napomenom: iz R a d ot i 1 j a. kao: Martinic-Jerčić Verborić detto Cento iz Pražnica. 1795. detto Kozima-Vuk. porijeklom iz Bosne. 34. g. oko g. 31. oženio se Vicom. bez napomene. Spominje se u Pučišćima i kasnije: g. detto Mestreante. Pietro »index Almissae«. 35.Meštreantić detto Roso. Perme. s napomenom. Vele.. Kapularić-Deve. Došli na Brač iz R og o z n i c e. 1816. 1677. M a t u l i ć 2 porodice. M. kao Lukinović-Jeneralić i Lukinović detto Tutin. 1647. Škrgutalo. Kapularić-Piše. Brkulj. 1721. 1657. i 165 . L o n g o 1 porodica. Prezime dolazi i u staroj matici u Pražnicama g. Parjević detto Topičić. . 1672. M. 1817. iz S a b l i c a (Devin). 33. * 32. detto Perme. 1912. Curri) 1 porodica. j .-Perjević. a drugi (također u Pučišćima) g. K u r i (t. 1581. M a r o e v i c 1 porodica.. Prezime je zabilježeno' u popisu plemstva od g. Prema tradiciji.).10 U maticama postirskim i kao Michelovich (Mičelović) g. a ra­ nije iz Stare Kaniže. 1607.-Kapuralić. i 1830. Debela. 1788. M. [Pipica) 50 porodica. M i č e l i (Michieli) 5 porodica. i dalje. K o j n e 1 porodica. 1699. u Pučišćima se spominje od g. Nasljednici siu starije porodice Bokanić. doseljeni iz R o v i n j a . Ante g. Marko Lukinović. 1908. doseljeni Ante oženio se u Pučišćima g. K r m o l j 1 porodica. Izjednačeni s bračkim plemstvom g.. g. Martinic alias Grković. da su bivši Maroi. 1795. 1679. Kosirina. Gad. 1790. L u k i n o v i ć (nadimci: Klimentovi. rođen je u Pučišćima g. P o s t i r a. 40. opat povaljski. Martinic detto Priević. M a r i n o v i ć (Surlitan) 2 porodice. 1687. iz . 1778. udala se u Pučišćima jedna Martinićeva iz P r a ž n i c a . iz P o s t i r a. Kapularić-Visilo. 1727. iz S p l i t a .6 u pučiškyj matici dolazi' od g. 1843. 1599. pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. oženio se Federik •g.: M. K r č i ć 1 porodica.1663. oženjenu P. iz S v e l a . Bedrica. 37. 30. 36. sin Vicko.. Fukar. 39.. M a r t i n i c (nadimci: Cezar. U župskim se knjigama spominje od g. M. 1600. I860. M. Franjo rođen g. Cicarellijevom. 1905. Matej rođen g. Pri jević. vKao Cezar žive u Putvini i Kruškoj Stupi. iz P u l e . kao kum zabilježen g.-Meštreantić. Spominju se u župskim knjigama g. 1723. jedan M. 41. g. Jerčić. M. 1591. . 1726. M a r a s o v i ć 1 porodica.: iz Nerežišća. Base. iz M i 1 n e. kao nasljednici Grguričića g. detto Sepe. oženjenu P. Gavran) 7 porodica. iz Ž e ž e v i c e .29. M. doselili se iz [Po s t i r a god. detto Barkuj. Vicko g.

P e t r o v i ć 3 porodice. iz Š k r i p a .: Perić overo Novaković i Perić osisia Novaković. u pučiškim maticama od g. Preturić..9 U anagrafi se spominje g. Supa.9 166 . 1578. Doselio se Andrija'' oko g. Furio) 32 porodice. Omišanac) 4 poro­ dice. 1803. Perić-Novaković detto Karneval. 1654. 43. g. spominje se g. dalje. Muco. 1876.42. g. Kao Mladinovići porijeklom iz Poljica. 1850. iz S e l a c a . Michieli g. g. kao Mihaljić. Ortolan. Petrovića je bilo i prije u P. Dobro jutro). Ml a d i n i ć (nadimci: Selka. Kapologo. kadgod Michie-ovich.. Bačića. i dalje. Michaelis od g. 1795. a g. 1658. g. 1699. 1795. Kuiinac. 1582. Petrov iz Rogoznice. N o v a k o v i ć (nadimci: Tele*..: Perić-Novaković. 1636. oženjen g. Mihaljić detto Sabe-Biskup. g. Jedan Mičeli iz Poistira oženjen zadnjpm Vitturijevom iz Kaštel-Lukšića. (kao kum). 1795. Moro-Litković. Prezime se nalazi i u popisu novoga stanovništva od g. doseljeni Ante oženio s-e g. Nepost. iz P o 1 j i c a. dalje. l) matici dolazi od g. Moro alias Pribišević. Mladinić . 1655.alias Lisičini. g. Mladinić owero Mladinović detto Krajević. Kuščić alias Mihačić. 1883. 48. prvi se oženio u Pučišćima g. 1651. M i h a č i ć (nadimak: Škripijanin) 2 porodice. Penzo. 1795. N i ž e t i ć 4 poroidice. 44. 46. Sabe. Buje. g.. 45. kao Pribošević alias Moro. U popisu bračkoga plemstva g. 1602. Novaković alias |l?erić. Petrović alias Bašćanac. a neki iz Brescie (Italija). Prema tradiciji. 1747.' porijeklu s današnjom poro­ dicom Mladineo: M l a d i n e o II 2 porodice (nadimci: Stanini. prezime se nalazi u popisu pučiškoga novog stanovništva od g. 1795. Sakreštan.. Ove su porodice istovetne po svom. staro jfe prezime Pribošević. 1747. u matici g. 1699. kao »mistro tagliapietra« iz M ur a n a . Ćore) 14 porodica. O r l a n d i n i (nadimci: Spada. 1696. spominje se u ispravi Mladinić Frane. 1809. 1795. 49. U posljednje vrijeme pišu se Mladineo. Michieli detto Barbić. a jedna obitelj prešla u Pražnice (Kokić). u matici zabilježen prvi put g. kamenar. P a h o r 1 porodi S e l a . 47. kao Moro detto Skargut. a g. Konana. od g. 1731. detto Jelinčić. 1647. Muse) 8 porodica. Perić-Novaković detto Muco. g. u pučiškim maticama od g. iz R o g o z n i c e . Porodica je pripadala među povlaštene (privilegiate). Spominju se kao Mladinović-Mladinić detto Krajević detti Zottovi. M o r o 3 porodice. 52. 1657. 1883. M i m i c a 5 porodica. i tako: Micjiieli-Vitturi. Jandra.6 M i h a i ć (nadimci: Lustre. 50. Penzo. 51.

1734-. iz R o v i n j a .. g. 1708. Blažijo. spominje se Zoričić iz Pražnica. Muhanđo. 63. 62. P i s c a t e l l i 1 porodica. 1907. doseljeni Dominik oženjen g. 1795. S r d a r e v i ć 2 porodice. Porijeklom iz P o 1 j i c a. Samo Kovačić do­ lazi od g. 1906. T o č i Ij 2 porodice. V l a h o v i ć 4 porodice. 64. Vrandečić detto Mosikej. Booelo. iz imotskih P o 1 j i c a. 1885. Vrandečić detto Bolčin. Lola. 1795. prezime se spominje u popisu novoga stanovništva od g. 65. Langver. R a d i ć (nadimci: Pilat. Krmejan. Loje. iz S e l a c a . 68. Longo. Doseljeni iz J a s e n i c a. 1890. 55. Bolčin. Šoto. iz M e đ o v d o c a . 1634. Glamac. Rajčević detto Muse. 66. 70. 1799. Kvinto. Vrandečić detto Crnac. 69. Prčić.. Žgorac. 5 porodica: iz Poljica. Vrandečić detto Samohod. iz Z a g v o z d a . iz G i o v i n a z z a (Italija). Baćulin. 1795. God. Lima. pirezime se nalazi zabilježeno g. P u 1 j a k 1 porodica. 58. Rajčević detto Mujo. g. u matici je zabilje­ ženo Sardarović-Remetin »da Much del territorio di Sign«. Slilo. u CiccareHijevoj anagrafi među novim sta­ novništvom. T o m a š e v i ć 1 porodica. š t a m b u k 4 porodice. Tomašević detto Ragusel. iz S e l a c a kod Sežane. V r a n d e č i ć (nadimci: Mortorijo. u maticama se nalazi od g. g. zabilježen je PivČević alias Proviđur. Tomas. 167 .9 56. porodice. 1795. T r o m b a 1 porodica. a g. prigodom udaje: Zoričić-Kovačić. g. sa H v a r a .9 U matici zabilježeni od g. 1778. doseljeni Ivan oženjen g. 1701. 61. iz K o s t a n j e v i c e . Šala) 29 porodica. Jureša) 29 porodica. g.53. Radić detto Roka i Radić detto Petrimac. 1679. Š p a c a l 1 porodica.pripadaju među novo stanovništvo. K o v a č i ć . 1795. P l a s t i ć (nadimci: Jubo. 60. U pučiškoj matici se spomi­ nje od 1616. g. prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. doseljen Josip. g. 1747. Bene. U maticama dolazi od g. 1747. g. P i v č e v i ć 2 porodice. Jirašol. 1674. Vurandečić. doseljeni Ante oženjen g. u maticama s napo­ menom : iz B o l a . spo­ minje se jedan Radić iz Zadra. 67. iz N e o r i ć a . 57. U j e v i ć 2 porodice. Prezime se spominje u popisi!) novoga stanovništva u Ciccarellijevoj anagrafi od g. '59. Ban) 19 porodica. 54. Slavo. R a j č e v i ć (nadimak: Mujo) 5 porodica. doseljeni učitelj Ivan oženjen g. 1902. Pavini. Ivanac. u matici dolazi od g. 1579.. 1579. doseljeni Toma oženjen oko g. 1795. iz P o s t i r a . 1795. Š u l i ć 1 porodica. P e r d e c 1 porodica.

ali i kao Ceparneo 168 . Među pučanima. do 1795. B i l o b o r o v i ć u pučiškim župskim knjigama dolazi od g. do oko g. 1812.) i dalje — naročito — do oko g. 1566. 6 Od ove je porodice graditelj trogirskog zvonika Trifun Bokanić. Juraj Bokanić je opat povaliski. minje se Belavić. 1597. samo Kapetanić. do 1659. koji su primali sol g.-A.) do oko g. A l f i r e v i ć detto Kovačić iz R o g o z n i c e . Bokanić dičiti Skargut. Bertucius. (Zorzi). se nalazi u popisu pučana. porodicu među novo stanovništvo g.Iseljen© Ili -šzumirle porodice 1.. i to: g. među povlaštene. spo. 1589. koji su dobivali sol g. i 1586. Među galeotima iz Pučišća nalazi se g. God. Prezime tako dolazi od g. 1571. magistri Bokanić.) prozvani SILE Bertučević. 1657. i 1668. Ciccarelli ubraja porodicu B. nedavno izumrli. 1639. B u r a t o v i ć doselili1 se iz V r b a n j a oko g. God. 1566.. Kao Bertičević dolazi u pop'isu bračkoga plemstva od g. 1574. spo­ minje se prezime Bilorovčić. Cicarelli ubraja. g. od g. 1609. g. 1672.s Ivan Biloborović. 1623. A q u i 1 a češće se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka matice (g. 1625. koji su primali sol g. 1625. do 1625. 1668. nalazi se i porodica Bokanić. u župskim knjigama od g. 1669. 1661. g. God. i 1799. Među pučanima. B o b a r i ć se spominje. C e p a r n i ć .9 2.2 i u vezi s re­ grutacijom za bračku galiju g. (ili Ceparnić) se spominje u župskim knjigama od početka matice g.. kao lapicida Bokanić. (Girolamo) i g. Boccareus se u matici spominje g.12 Ovo je stara obitelj: Ninković. B. 1580. kao Beirtučević alias Susković (ili Sutkovdć).. kad ju Ciccarelli sptominje kao pučansku porodicu. 1574.2 5. Bo­ kanić alias Kapitanić. B e r t u č e v i ć se spominje ui župskim knjigama Pučišća go­ tovo od početka (g.8 3. živi u Trog'iru kao Buccareo-Aquila. 1628.6 God. 2. g.2 4. [Pražnica. 1575. 1536. a po Bertuču Ninkoviću (umro 1603. 1574. a nalazi se i u popisu novog stanovništva g. 1799.uila se spominju kao brački plemići.3 7. 1657. Nicolo mjesni je sudac u Donjem Humcu. Godine 1573. do oko g. spominje se kao konkubina popa Georgija Prođi. g.. B o k a n i ć spominje se od početka matice daTje do oko g. 1659. B i 1 a v č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. do 1602. Gornji Humac i Straževnik). 8. da A. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g.11 Izumrli u Nembrini — Gonzaga (Italija) i u Egiptu. 1615. pop Boccaneus. A. 1624.. od g. Boccaneus. 1571. 1747. 6. zabilježeno je. 1645. U popisu plem­ stva cd g.. 1637. 1714. 1551. Bertichevich Ciacomo qu. 1736. (za teritorij Pučišća. za godinu 1795. 1567. 1621.

3 Kasnije se spominje kapitan Matej Davidović.9.2 Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašjnika g. nalazi se u popisu foarčkoga plemstva od g. 1645. i 1721. 1580. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. zabilježen je u Pučišćima Iveljić kao pučanin.. 1790. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od ga. 1576. 1688. (Calilcich) do novijih dana. 1589. (Calilgich) i 1634. 13. 1687. 1625. udatom za Deškovića (Katuni). god. Prezime se spominje i među pučanima.. G r g u i r i č i ć u maticama gotovo od početka (g.6 I v e 1 j o (t. 1574. kao Ivelij alias Andriević. g. kad se spominje plemićka porodica Grguričić detto Šjule. D e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. Pre­ zime je zabilježeno među gomjohumčanskim galeotima g. s napomenom: iz Straževnika ili• ii S t r a ž e v n i k u . 1825. spominje se više puta u matičnim knjigama kao Davidis.6 God. 1795. iz Splita. koji su dobivali sol g. Bettini moglie del qu. 1596.8 P o m i n i s se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. 1626. 10. 11. 1567. Među pučiškim galeotima g. 1607. 1657. kao Iveljić i tako do oko g. i 1657. s napomenom: iz P o l j i c a . 1641. 1580. 1628.) do prvih godina XIX.8 D a v i d o v i ć se spominje često u maticama do oko g. Sa. g. Kalilić'Kozulović detto Kotarac. 1625. 1650.Giuseppa Callinich da Carlobago. 1589. Porodica G. g. Među pučiškim galeotima (veslačima na bračkoj galiji) zabi­ lježen je g. 1776. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). od g. ali g. do oko g. 1795. kao Ceparneo u Pučišćima je zabilježen g. 169 . Kalilić detto Trifunović.. 1652. 1795. a Ivelić (isti Radoš) g. 1574. 'izumrla je ova. a Ivellio kao plemić. Župnik Oiccarelli zabilježio je g..3 i među pučanima. Ivelm g. kad dolazi kao Dominis alias Barbie i dalje kao Dominis do g. g..) do oko g. 1614. K a 1 i 1i ć u maticama od g. 1625.. 1795.) do oko g. 1657. 1649. 15. g. prvi put g.. Iveglio) se spominje u župskim knjigama g. 1795. Cavalier Antonio Callinich d-o Cosulovich.. 16.. zabilježen je Triff& Davigliovich. Kalilić detto Kozulović. 1576. Prezime dolazi i u prazničkoj matici. 1567. j . porodica. 1647. vijeka. Ivelić g. 1581. g1. 14. 1617.3 K u p i č i ć spominje se u župskim knjigama od početka (god. Posljednjom nasljednicom Mičelinom. Ivelio (Radoš) g.. do 1640. Ivelij g.. 1570. 1658. 1710. koji su dobivali sol g. 12. . spominje se jedna ženska Grguričić s napomenom: iz S t r a ž e v n i k a . 1799. da se plemićka porodica Dominis nalazi u Veneciji.2 K u š č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka (g. Zorzi Calilich. g. 1579.

) do oko g.. U popisu bračkoga plemstva dolazi (g. . M a n d a l i n i ć (rečeni Prđibobica). 1576. 1589. Ivana u Povljjma..) Nikolić alias Marušić.). 1566. 1816.. oženio se u Pučišćima g. 17. Antun g. 23. g.. Roka udala se za Zuppaneo-Županić. s napomenom: iz P o ­ l j i c a (i to jedna ženska). Krajem XVIII. 1621. 170 . spominje se M. 1625. a pišu se i Mladineus. Vicko mitronosni opat sv. iz Mimice. gradi crkvu . s napomenom: iz P r a ž n i c a . U popisu (bračkoga plemstva (g. 1566. g. 1644 s napomenom: iz B o l a . Prezime se nalazi među pučanima. 1678. v. doselio se Ante oko g. M l a d i n e o I . Kao Litović zabilježen prezime u Povlj'ma g. 1885. hrv. (Porodica iizumrla nedavno. nedavno iselili. između g. 1680. 19. Roka & dobiva juspatronat. stoljeću. M a n d u š i ć spominje se skoro od početka župskih knjiga (g. g. 30.Sv. iselio. 1624. spominje se češće. 1592. primali sol.13 Antonio Mladineo »ambasciatore«. 1574. 1607. 18. pisac. dalje do oko g. 1572. pa do> početka XIX. 21. 1605. u maticama. a druga kći Kata­ rina u Wragnizan-Dobrinovic porijeklom iz Bosne. i 1568.' v.) do oko g. 28.8 29. M a r č i ć doselili se oko g. 1579. nasljednici izumrle plemenite porodice Prođi-Prodić: g. N i k o l i ć se spominje od početka matice (g. Sabič. 1657. 26.. i 1803. L i t k o• v i 6 spominje se u župskim knjigama od g. koji su doselili iz Bosne. 1579. kao Mikulić. 1657. L i š č e v i ć dolazi u župskim knjigama Pučišća'skoro. jedna kći s većim dijelom imanja i juspatronatom crkve Sv. umro g. P e č n i k iz T u h e ! j a u Hrvatskoj. 25. 1567. 22. kao Mariani. nedavno iselili.6 Pučiški župnik Ciccarelli bilježi g.Ova porodica izumire u XVIII. 1615.od po­ četka (g. M a j d e n o v i ć spominje se u župskim knjigama od g. u Pučišćima kanonik. Sebastijan M. Ivan. 5 1644. Posljednja je živa udata Orlandini. iselili nedavno u Ameriku. kao liščević alias Capković. L e g i š a doselili se iz I s t r e . 3 24. ali nedavno iselili. kasnije ne­ koliko puta oiko g. koji su g. od početka g. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g.) dolazi kao Kuščić alias Mihačić. God. L o d e iz B o l a .i 1667. P e š a iz Š k r i p a . 1795. u popisu galeota iz P r a ž n i c a . iz P o l j i c a . a njegov sin Juraj bio je soprakomit bračke gal'je. M air'i j a n o v i ć se spominje g. 1655. s na­ pomenom iz G o r n j e g a H u m c a .2 Vjerojatno porijeklom 5z P o 1 j i c a. -plemićku porodični Kuščić detto Saulin. 1574. M e d i ć ' i z M i m i c e . isenili. I860. 1697. iz Z v e č a n j a. g1. 27. 1634. 20. iselio.

34. vijeka. 1663. P u l j i z i ć se spominje od početka pučiške matice (g. 1803. Rado jković detto Čikutić—Furlan god. 1680. 1574. g. vijeka. Rado jković detto Čiveta g. v. g. V ir a n j i c a n starinom bosanski plemići roda Dobrinovića. i 1657. 1657. 1637. 1795.) do oko g. izumrli. U ispravama: g.6 32... Puljizić detto^ Sase i Puljizić detto Lustre. Z ak a r i a (t. 1624..18 37. »defensor« Franciscus Prodich 15 . do* po­ lovice XVII. 1566. Njegov sin Nikola piše se Wragnizan-Mladineo. 1634.' g. 1607.. 1799. 1615. kao Prodi. 1552. g. i 1585. od g.6 Posljed­ nje ženske udate u obitelji Mladineo i Vragnizan-Dobrmović.. g. 36.—1661. nekoliko puta kao Pinesius. 39.) do> prve polovine XIX. Z m a e 1 o ili Izmaelo doseljenik sa K o tr č u 1 e. j . Radojković— Čikutić g. Thomicio. Tomičić Juraj je pučki povjerenik god. (kao kum) do kraja XVII. 1628. kao Veljamović. 1607. i 1573. 1631. 40.—1589..6 53.. Thomiceo. Prvi u Pučišćima g. 1585. Ciccarelli bilježi ovu porodicu među priVilegiranimia. 1875. koji su dobivali sol g. Prezime se nalazi i u popisu bračkoga plemstva g. 1722. 1566. 17 U popisu bračkoga plemstva od g. 1459. g. g. i sa kćerima IU Kraljević-Lukinović i Grego. 171 . g. 1556. kao Pinesij. g. Vinčenco uzima za ženu Katarinu Trifuna Mladineo i postaje dionikom baštine izumrlih Mlađinea.. Pinesić. Tomičić detto Vazufović—Tafre. 1566. 1584. 1654. ido 1642. 1611. iudex Aloisius Prođi. 33. kapelan Tomiceus. 1638. 1655. 1566. P r o d i se spominje od početka pučiške matice g. v. magistri PuiTjizf:ć. 1574. pop Marko Prodić/ 4 Potječu od Klimše Prodića iz S t r až e v n i k a . Ova porodica izumire s Nikolom g. a pišu se g. P i n e z i ć (ili Pinesić) spimneje se u župskim knjigama od po­ četka (g. 1657. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. g.. g. 1647. 1589. 1582. V e l a n o v i 6 se spominje od g.' g. 1893. 1567. vijeka. kao (Prodić. g. g. 1566. g. 1628.. 1579i spominje se klerik Pojdanović (kum) u S t r a ž e v n i k u. Pučjišćima g. investiran u Biloj Njivi g. 1582.. 1657. izumrli. 1616. oženio se u . Bernards. prvi župnik.2 God. g.) do početka XIX. 1496. g. Tomicij.31. 1633. g. Thomiceus. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjalka g. Prezime se nalazi: medu • pučanima.. kapetan Juraj Tomičić. i g. 1795. 1621. njegov unuk Klimša. g. »airibasciator« Triffon de Prodis 16 . Zaccaria) iz N a b r e z i n e. klerik Pugiiseo. P o j d a n o v i ć se spominje od početka matice (g. R a d o j k o v i ć se u pučiškim župskim knjigama spominje od g. 38. T o m i č i ć se spominje u poiičiškim župskim knjigama skoro od početka (g. i 1631. zabilježena je i porodica »estinta« Prodi alias Prodić. 1574.) do početka XVII. Pinesio.. 1570. Izumrla porodica (u Kovačić).

ibid. Split.u se: g.. 259. 2. porijeklom iž B o s n e . 118. ibid. ali najčešće kao Županić g. 11 Ciccarelli. 42. iselili. do oko g. u Pučišćima: braća Vranđečić. str. Sagradio je Kaštii u Pučišćima Ciprijan Zuvetić god. od g. 357. više puta kao Zuvetei. Babica (ibid. 1657. do kraja XVTH. str. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. Z o v k © doselioi se Štipan iz L o ' k v i č i ć a i oženi© se u Pu­ čišćima g. str. ibiđ. str. privilegi et indulti. Nalazi se U župskom uredu u Pučišćima. terminazioni. 7 Isprave kod Dušana Kraljevića u Pučišćima. d. od g. str. 1581. Porodica Z. d. Petar Granac ( ? ) . 1. 1570.41. ibid.6 Zupanei su naslijedili) imanje i juspatronat izumrle porodice Mladineo.-je izumrla pred pedeset godina. 1568. Pavao Dević. 255—256. 6 A. 1442. Mladineo. 1879.. 281. braća žarković.. kao Xupanovich de Xupagnaz 19 iz Dubna (Duviio).8 LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. ibid. i to kao Zuppanei alias Županić. . 12 Ciccarelli. 1 2 3 4 5 172 . (Neke sam štampao^ u »Bračkom zborniku« br. Zuppaneo.20 rektor pop Jerolim Žuvetić i Juraj Žuvetić (Zuetich). str. i° Ciccarelli.. 1632. ibid. (Vidi Pražnica. Ciccarelli: »Osservazioni«.. Udine 1656!. Isto se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. kao Zuvetei alias Žuvetić.. 1598. do oko god. 1612.. Rukopis kod I. 1912.. Ž u v e t i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od po­ četka g... Antun Alf irović. ibid. župnik đon Andrija Ciccarelli. Od g. preroa vje­ rodostojnom obavještenju.. 43. 104. 1568.. 1940. 1467. str.).. kao Zuveteo. 1795. 1700. . Utini 1656. 22. Prezime se 'nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1747.. ibid. 9 U popisu kod I. Cap. ibid. su limali juspatronat Gospe na Ratku.. 1 4 Ciccarelli. Mladineo... 1 7 Statuta Municipalia ac Reformationes magnif. braća Darpić. nekoliko puta kao Zuveteus. šimun Knezović. ibid. 1657. str. i t o : od g.). Trident. bilješka 4). 1635. 148. Ref.). 8 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. braća Kraljević... 13 Diversi publici decreti. Jerolim Plastić i braća Novaković (g. 95. 40—42). Ovu anagrafu sastavio je g. ibid. 1 Diversi publici decreti i t. 1579.Spominj. str.®* Iselili u Starigrađ. 1574. list 16 i 20. Lib.. ali češće od g. U pučiškim župskim knjigama spominje se pre­ zime od početka (g. braća Petrović. Ž. Communitatis Brachiae. list 9—10. v. str. i t. 1 65 Ciccarelli. 1566. 321. Babica. Z u p a n e o (i Zuppaneo). 1589.

4. Lijepi reljef iz oko god. 19 Pastirski. Pražračani ti pnčišiđni župskim knjigama prije početka malic© god. P r i j e v i ć i žive Često u Pučišćima. M a r t i n i ć . Važniji su dijelovi ®ela: Škrip. Na­ lazi se na putu. 3.• B a u k (Delija). Gornja Greda i Donja Greda. . str.stan Prijevića Ovaj se stan nalazi zapadnije od Pučišća.:Miikšić 1582. Na osnovu informacija Dušana Kraljevića u Pučišćima. ibid. ima bivša straževnička crkvica Sv.: Zorričić 1567. c) L u k a K a š t e l a n (Poičanac). Klementa iz god. 340. 2. 1500. ibid.. D-ebronić (Skarabaje) 1 porodica. a) V e l a S l a t i n a E t e r o v i ć 2 porodice. vijaka spominje se crkvica Sv..C e z a r 1 porodica. Antuna Opata selo -je sagradilo g. d) C r n i R a t .1 Prazničku župsku crkvu Sv. koji vođi iz Selaca u Pučišća . 1567. 5.C e z a r 3 porodice. str. Pastirski stan Pnitvine Nalazi se južnije od Pučišća. te se tom zgodom župnik Marin preselio iz Straževnika u •Pražnice. 1461. Ciprijana.is Ciccarelli. koja još postoji na prazničkom groblju. Interesantan je basreljef iz g. 1467. Klementa nalazi kip pape Sv. 1534. -žive najčešće u stanu. 2Q Croatia sacra. b) M a l a S l a t i n a K a š t e l a n (Rojen). Jurja dok se u crkvici Sv. Pastirski stan Kruška Stopa M a i r t i n i ć . 88. Vele da posjeduje oko 500 glava vunača. PRAŽNICB Pražnice pripadaju među najstarija hrvatska naselja ma Braču. PastJlrsM s'faani Karavana Svi imaju kuće i u Pučišćima..: Nikulić 173 1. 1590. U početku XV.

Ivan Lučić. Jurinović. u pučiškim župskim knjigama Arbunić iz Pražmca zabilježen g..: Davidović. u bolskima g. 1733. 1592. 1603. Valentineo. 1593. JeroBim Jurišević. dalje prezime dolazi u župskim knjigama redovito. Pletaja. 1622. Ivana. Ivan Majdenović. Svetinović. Pinesić. Lišćević đe Bojano. 1600. Koiljatič. 1646. 1625. Aquilla.: Biloborović.: svećenik Ivan Deskoveo-Dešković. Stipetić.. Gospodnetić. 174 . ponekada samo Radovan (god. Betinac) 8 porodica. Jakov Martinić pok. Panje) 8 porodica. Stefana. Jakov Martinić. Pijkovic. Stopio. kao' Bovinić. U postirskom popisu u vezi s galijom g.: Prodić. i 1778.: Nikolić. Sadanje porodice A r b u n i ć (nadimci: Radovan. g. 1644. 1668. 1625. 177i. 1608. Thadei de Thamasie. Tomašić. 1605. Lovrinković. 1601. od g. Nikola Mihovilovic. iSujić. Stančić. Iveljić. Vučić. Stefan Martinić pok. 1591. 1602. s napomenom: iz D o l a .: Mladinić. 1609. od g.: Ivelić. Arbunić alias Radovan. Baturić. 1839. u đolskima Buvinić g. pop Bokanić. Livačić. 1762.: Marangnnić. Klinsić (ili Klinčić). 1594. U matici od g. Metloguze. 1855. Stefan Martinić Franjin. g. Frane Pijkovic. CJaleoti di Prasnice 2 Nikola Goić. v 1598. Ivan Goc'ć.: Mihovilovic.: Stipasimović. Valentinović.: Tomaseus. kasnije Buvinić. pop Čepa/rnić. pop Prodić. Mihovil Martinić. Radovan detto Arbu­ nić s napomenom: iz Pučišća.: Klimsić. Lučića Pobroević.) U boboviškoj matici zabilježen kum iz Pražnica g.: pop Ivanović. Lukinović. Boljesić. Kušćić. Mikšić iz Pučišća. Murlačić. Buje. B i u v i n i ć (nadimci: Benjavin. Anton Mihovilovic. 1851. Popis (pucama) pa vezi s regrutacijom zsa bračku galije g. 1634. Mijić. Ivan Martinić. Martinić. Matijašić. Mandušić. Ivan Rad'čić. Mihoević iz Vrboske. Arbunić alias Radovan. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je Bovinić iz Pražnica g. Marko Klimiinović.PreMniena prvih dvadeset godina (matice prvi put' spomenuta' 1590.:-Radovan Arbunić. Juraj Goić. Kliminović. U matici se spominje prvi A. Kovačić.

3 Prezime dolazi u popisu vlasnika pašnjaka g. 1574. U matici prvi Ekterovic zabilježen je g. 1688. 1636. U popisu novoga stanovništva g. s napomenom:.3 U popisu »galeoti di Prasnice« g. 1589.. Prcimiko. U matici cd g. Parun Pjerovi. U matici od početka (g.—1670. a g. s napomenom: iz Gornjega Humca. 1750. 1654. spominje se »defensor« Juraj Ivellio5. zabilježena su tri Goića.8 (Prez'me se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. U matici skoro od poretka (g. 1611. alias Gariful i Kuna. u pučiškoj g. 4. uvijek ^napomenom: iz Pražnica. 1837. Među porodicama. J a k a s o v i ć (nadimci: Kuna. 1637. Fraturčić alias Jakasović. 1625. Ran je) 2 porodice. g. 1642. Bofoić. v. 1694. 1683. 1657.4 E k t e r o v i c (nadimci: Harle. 1850.iz P u č i š ć a. 1649. dolazi više polta Mihovilović alias Lukrić. Od g. Nevoda. ima Goijch. v. 1650. samo Lukrić. 1664. g. 9 U dolsk'm župskim knjigama zabilježen je Ivelić g.. nailazi se Iveljić.. 1824. god. 10 175 . i to kao Eterović. s napomenom: iz M a ­ k a r s k e .v. kao Ivellio alias Andrijević. g.. U popisu pučana. u pastirskima Lukrić g. Žmirko) 6 porodica. a g. Bortulovi. Veli) 14 porodica. 1747. 1723. Piković. a tako isto više puta kasnije. 6. i g.—1657. G o i ć (nadimci: Dračevka. u dolskoj g. 1705. u bolskoj g. Tare. g. Mužića.2 U nerežiškoj matici zabilježen je Goić g. Nadimak Pitković očfto je od izumrle po­ rodice Pijković. s napomenom: iz V r b a n j a . od g. 1744. alias Pitković. a tako redovito i dalje. Tica) 11 porodica. U matici zabilježeno prezime g. Ivelić alias Lukrić do u XIX.. koje su primale sol g.3.. i 1699.. u postirskoj g. U XIX. u pučiškima g. Ivelić vulgo Lukrić. 1772. Etorović i Ekterovic. 1888. klerik Goić g. uvijek s napomenom: iz Pražnica. 1688. g. a. 1676. Škum. U prvoj polovici XIX. 1574. de Ivel­ lio. 1666. u XIX. Mise... 3 f God. 1667. 1694. 7.. g. po­ javljuju se različni nadimci: alias i vulgo Pahalo. spominje se Bovinić. Jerolim suprakomit 6 . I v e l i ć (nadimci: Ajunt. Kučada. i u mizuraciji g.) kao Iveljić. s ovim se prezimenom češće sretamo. 1740. koja je u matici bilježena i kao Pitković od po­ četka matice do oko g. i 1660.7 Jerolim Ivellio. 5. u Pražnicama se nalaze tri Jakasovića. više puta samo Pahalo. 1747. koji su primali sol g. a jednom g. 1657. Goić-Soldari. F r e d o t o v i ć 1 porodica. 1738. »difensor« Radoš Ivellio. pored Iveljić dolazi Ivelio ai!i Ivellio. koji su dobivali sol g.. 1721.. Ivellij alias Kunić. 1493. ..).—1680. Radoš Ivelić. i 1746. 1574. Lučić. nobil de Ivellio. u povaljskoj g. 1590. 1796. U popisu pučana. vijek. i to često od g.

1653. 1657. kurat Cusmaneo.^ Panada 1 por. u matici Kuzmanić iz Rogoznice. 9. 1647. Kao Klinsić nalazi se u popisu bračkoga plemstva g. g. u Statutu se spominje Clmsich Christinus. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva od g. U popisu bračkoga plemstva g.8. 12. nalazi se prezime Koljatić. K u z m a n i ć (nadimci: Jakovac 2 porodice. iškurele 1 por. 1657. Sisle l p . s napomenom: iz Selaca.. U matici od početka (g. 1768. s napomenom: iz Pražnica.) 5 porodica. alias Verbora. 1683.. Mlhoj 1 por. pop Tonsić iz Pražnica. u matici je često zabilježeno Klinsić. K u s a n o v i c (nadimci: Barišin 1 porodica. Hula. Demon 3 por. g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemistva od g. L a z a n eo 1 porodica. 10. 1725.. v.. U matici (g. Ditlć. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. i 1724.. Ladro 1 por... 1893.).. Tonsić 4. Curik 1 por. Veli 3 por. 1657. Guslić 1 por. dolazi često i kao Klinčić vulgo Justinić. 1620. U matici često od g. 1708. Kanana 1 por. 1685.. iz P o s t i r a. U matici često od g. 1375.) 24 porodice. 1743. . God. od g. g. v. Nifcota. 1681. 14.. 1849.. kasnije od g. 1657. 1675. Prezime se spominje u nerežiškom popisu vlasnika pašnjaka g. i 1854.XIX. Tesle... U dolskoj matici zabilježen g. 1600. 1860. J e r č i ć (nadimci: Bačić.. 1709. Martinić dicti Kus. Koljatić-Tonsić.) 9 porodica.. Gusanović.. i 1695. 1589.) rektor Cusmaneo. a a u pučiškisna g. 1771. 1681. 11 K o l j a t i e (nadimci: Mića 1 p. 1773.d g. 1591. 1788. skoro od početka do danas. a u puč'škim župskim knjigama zabilježen je Koljatić iz Pražnica g. U dolskoj matici zabilježen je g.9 ^Porodica Tonsić izumrla je u noviie doba.).anović iz Pražnica. Tonsić je zabilježen u matici g. 1704. od g. samo Martinić od početka matice. 1684. porijeklom iz Poljica. 1682. 1697. dakle oba prezimena istodobno.. i 1782. 1715. Bilie 1 por. Ovakvo prezirne dolazi do oko g.. K l i n č i ć (nadimak Juistinić) 3 porodice. 13. U bolskim župskim knjigama Pijković se spominje g. Kao Kuzmanić oid g. i 1791. Poštar 1 par. Tatarinac-Brago 1 p. g.. U matici g. dakle. klerik Cosmanei. Kovač 2 por. Zelenko) 8 porodica.9 Još prije. 1717. Čule 2 por. više puta J.. 1777. Bukalo 1 por. a o. U prazničkoj matici od početka (g. samo Justinić od g. đetto Kusanovic.. alias... Selačić 2 por. g. 1683. Jurac 1 por. do sredine. 1591.. 11. g. Portada-Zorzinka 2 por.9 Prema nepotvrđenoj verziji. vrlo često Maritime alias Jerčić. Samo Tonsić često od g.. g. Gungo..9 176 .. 1772. g. Martinić-Gusan. i kroz XVIII. 1781. Zečak 2 p. mnogo puta Martinić vulgo. L u k i n o v i c 1 porodica. 1657. dalje. oženjen g.

1685. v. u dolskima Martinić dicti Kusanović g. Francin 1 p. 1613. 1589. Savj 2 p. 1593. 1721. Mihovilović vulgo ili alias Haber god. Sukelić detto Banić.. God."1683.. U matici g. i 1672. a jednom g. spominje se Stefan Mart. 1625. v...nić procurator del populo. 1629. kao Mihovilović alias Kovačić.) 3 poro­ dice. koji sai dobivali1 sol g. 1644. 1833. i potpisali konvenciju. g. v. i XVIII.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. u boboviškima g. u idolskima g. 1615.. U matici od g. 1594. i IUI pirvom početku XIX. kao Mladinić. 1574. samo Verbora g. u postirskima g. M i h o v i l o v i ć (nadimci: Colo 1 porodica. Hajo 1 p. 1825. samo1 Lukrić od g. M l a d i n e o 2 porodice. Mihovilović alias Lukrić od g.13 Mihovilovića ima u Škripu. Mihoj 1 p. $ nadimkom.. 1788.. a g. a od g. u pučiškinia Martinić g. 1616. M.. uvijeik s napomenom: iz Pražnica.. i 1705.. Jakovjev 1 p.. 1775. s nadimkom Jerčić. Kusanović dicti Kovačić. nik za narodni život i običaje 12 177 . iz Pučišća. Pušibate 2 p.M a r t i n i ć (nadimci: Vrbora 2 p.-Parjević od g. i 1602. 1816.. 1682. Tarla 1 p. Mlađinei i Mladineo. Prezime se nalazi u popisu pučana. koji su priznali sol g. (Jedna je porodica — Kokić — dose­ lila iz Pučišća).. s napomenom: iz Gorjega Humca.. U župskim je knjigama ponekada zabilježen u XV111. 14 U popisu bračkoga plemstva od g.).1* U nerežiškim župskim knjigama spominje se Martinić g.. uvijek s napomenom: iz Pražnica. M. 1790... 1666. 1643. od god. 1810. nalazi se porodica Mradinei alias Mladinić. klerik Mihovilović.od g. detto Sukelić g.. 1683. a g. i 1794. Kukovac 1 p. U matici od početka (g. U nerežiškim župskim knjigama spominje se Mihovilović g.. koja su birali povaljskoga opata g. 1574. s napomenom: iz Pučišća. 1703... 1642.. koju je u mjestu sagradio pop Mihovilović. i 1876.2 Od g. u bolskima Mar­ tinić g. Lukrić 2 p. 1679.. 1738. samo Banić često više puta od g... 1745.2 God. U matici od početka g. Haber 1 p. u sutivanskima g. 1794. 1646. 1796.. 1772. bilo je 8 porodica Mladimić iz Pražnica. 1682.. 1625.. ukopano je 14 Mihoviliovića u crkvici Svih Svetih. Tuttur 1 p. Raus-Biigec 1 p. samo Sukelić kroz XVII. Kusanović. 1657. alias Verboora od g.. 1579.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g.. . u postirskima g.. i 1648.9 Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka g...) 17 porodica.4 S e k u l o v i ć 3 porodice. M.. U popisu plemića. do druge polovine XIX.. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1655. do 1802. 1688. pop Mladineo spominje se g. spominje se Mihovilović Juraj procurator del popolo di fPrasnize.—1657. v.. Maškiarin 1 p. 1591. M. alias Cezar od g. s napomenom: iz M u r v i c a . Murvički Sekulovići porijeklom su od' roda Šćapanovića. Trifom Mladineo g. 1742. 1705. 1736. 1664.

Izumrle iB ćteeljeotie. 1820. 2. U ispravama se spominje stanovnik Splita Juraj Aquila brački plemić g. Nekoliko puta zapisano je Veleničić (god. i u prvoj polovici XVIII. s napo­ menom: liiz M u r v i ca.. Bolski su Vileničići od t / z v . 1594. 1658. g. ponoidice 1. i788. 1863. 178 . »messer GiroHamo Aquila et frateUi.. s istom napomenom god. 1657. B e z m a l i n o v i ć u župskim knjigama u drugoj polovici XVII. B i l e t i ć u prvoj polovici XIX. 8... B a k o v i ć se spominje u matici u drugoj polovini XV111. i kasnije dosta često1. v. g.. i 1851. 1712. 1826. s napomenom: iz B o l a .. 1792. 1664. B a r t u l l ' o v i ć u matici zabilježen prvi put g. a g. U puč. Prezime Baturić nalazi se u popisu bračkoga pHemstva g. s napomenom. i 1826. 3.škoj se matici spominje g. abitanti a Spalato«. v. g. B a t u r i ć u matici od početka (g.19= S t i p e t i c (nadimci: Pirtkeša. U Nerežišćima pripadaju među novo stanovništvo.. B a l o j e v i ć u matici se spominje u prvoj polovini XIX. 1657. ali g. 13 7. Tita) 2 porodice. i 1801. 6. Stipetic. U knjizi vjenčanja s napomenom: iz Selaca (g. U početku su se zvali Cvitanić po Cvitanu. 1536. v. 1780. samo Simić više pulta od g. i to nekoliko puta s napo­ menom: iz " župe G o r n j e g a H u m c a.). Baturić alias iSimić. Porijeklom je porodica iz M a k a r s k o g a p r i m o r j a. 5. U pražniškoj matici od početka (g. i u prvoj polovini XIX. 1683. v. A n i č i ć u početku XIX. novog stanovništva.. do 1744. 1681. s napomenom: iz Pražnica.16 a g.). 1784. Kralo) 2 porodice. i to g. 1576. i 1802. 4. g. 1800. . spominje se pop Bartulović. s napomenom: iz S u m a r t i n a. 1822. 1833. 1731. nobiii della Br&zza.). i 1677. 1791. i 1820. Posljednji Umro g... V i l e n i č i ć (nadimci: Boljanac. 1551. v. s napo­ menom: iz P o l j i c a . s napomenom: iz N e r e ž i š ć a.: iz D o l a .. 1590. a u dolskoj g. 1740. 9 Porijeklom iz Bosne. jedna ženska Staničić alias Bartulović. 1680. Posljednji put u župskim knjjgama g. Porodica se preselila u (Pučišća. U matici od g. A k v i l a (Aquilla) spominje se u pražniškoj matici g. spominje se Nikola Stipetic sudac u Pražnicama.) dio danas. 1637.) i Novog sela (g. v. 1783. U puč'Jškim župskim knjigama zabilježen je Baturić iz Pražnica g. a preostali su izumrli. 1707. 1801.1808. a također i Simić: kao Simiić alias Batković. posljednji put g. 1721. 1844. v.9 God. 1805. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.. i 1793. 17 Preselili iz Pražnica u Pučišća. 1803.. i to g. 1591. 15 20...

kao Biloborovčić.9. D u i ć u matici krajem XVIII. Jiuirinović iz Pražndea. v. 1852. 1628. 1596. 1592. i u prvoj.): iz Gornjega Humca. 14. U popisu pučana. B o 1 d o v i ć (i Bodiović) u matici sredinom XIX. i početkom XIX.) iz pustinjskog manastira Dračevluke... 1644. K a p u l a r i ć u prazničkim župskim knjigama zabilježen je više puta u prvoj polovini XIX. kao Jurinović češće od početka matice (g. kao Jurinković u XVTL v. 1802. koji su primali sol g. vijeku više je puta spomenut u prazničkim župskim knjigama. v. ido oko g. 13. C v i t a n o v i ć nekoliko se puta spominje u matici sredinom XV111. nekoliko puta s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . Posljednji put u župskim knjigama zapisano prezime g. 16. i to u početku s napomenom. 1594.). isto je prezime zabilježeno u /popisu. 15. a često i: iz Dola. pop Bokanić. v. m 20. U Gornjem Humcu pripadala je porodica novom stanovništvu. J u d i ć i prvoj polovici XVII. do oko g. 19. iz Sumartina. s napomenom: iz Gornjega Humca. 1592. koji su g. vijek češće se u župskim knjigama spominju Katušići iz Zvečanja.. J u r i n č e v i ć (ili Jurinović ili Jurinković: nije dovoljno čit­ ljivo u matici !) spominje se g. v. 1872. kasnije u matici kao kum češće kroz XVII. s napomenom: iz Pucisca. v.. J e 1 u š i ć u matici od g. popovi i jedan klerik (g. 12. kroz XVII. XVHL. s napomenom iz B o l a . 1809. s napomenom.: iz G o r ­ njega Humca. 1823.: iz Ž e ž e v i c e . i u prvoj polovici XIX. možda v kao Boljiić. Prezime Jiuriniković nalazi se u popisu pučana...3 10! B o l j e s i ć od početka prazničke matice (g. 1783. (Vidi! pučiške porodice !). 1593. 21. D e v i ć ui matici se spominje više puta krajem XVIII.. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . v. više je puta zabilježeno ovo prezime bar kao kum. 1694. 17.). 1574. zabilježena je smrt žene Hranotić rođene Vacetović g. 18. v. K a t u š i ć !od g. g. do oko g. K a r ž e j od g. Pored toga.3 U bofekoj je matici zabilježeni g. 23. 1593. (kao kum). dobivali sol. kroz XIX..) i u početku XVII. 1611. 1636. 1574. G o s p o d l n e t i ć od početka prazničke matice (g. a tako i g.. v. koji su dobivali sol g. ponekada s napomenom: (g. v.. 179 . v. 1645. izumire oko g. 1807.3 11. pučana. 22.. polovini XIX. H r a n o t i ć u matici krajem XVHI. U XIX. B r i o b o r o v i c od početka matice (g. 1574. vijek. v. 1843.). B o k a n i ć u matici g. 1592. y. XIX. do oko g. 1634. 1702. ali g. 1602.

zabilježen je jedan Kušćić s napomenom: iz jPostira. 1874. 1789. do prve polovine XIX. 1591.im župskim knjigama zabilježen je (ikao kum) Dujmović iz Pražnica g. 1620..2*4. U postirskitm župskim knjigama zabilježen je (kao kum) god. kao Kušćić alias Miohacich.) više puta samo Čulinović. koji su dobivali sol g. žena Mikačić s napomenom »ovdje nastanjena«. 1747. K l i m a n o v i ć od početka matice g. Prezime se. Marković alias Ouilin. 1590. 1851.3 i u popisu pučana »galeoti di Prasmiice« g. do prvih godina XIX. s napo­ menom: iz D u b r o v n i k a . vijek. 1698. 1657. . Dujmović alias Kliminović. Lešćević de Doimo) i kroz XVII. od g.. g. g. g. Marković-Forense.. s napomenom: iz B o l a . K u š ć i ć od početka matice g. koji su g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g.. 1591. i 1667. Marković iz Z a g v o z d a . Vjerojatno iz Nerežišća. (g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. L i v a č i ć u početku matice (g. . do oko g.s .. često Markoivić vulgo Čulinović (Culinovich i Zulinovich). 1693.32. v. se nalazi u popisu pučana. a u doiskima Čulinović g. Prezime K. 35. Prezime se nalazi u popisu pučana.) do kraja XVI. v. 1657. dalje parok Ditković. L i n a r d o v i ć u prazničkoj matici kroz XVII. 1788.9 Prezime Mihačić spominje se u prazničkoj mati'ci g. g. do oko g. s napomenom: iz Pražnica. v. 1593. L i t k o v i ć u matici kroz XVIII. 27. M a r k o v i ć u matici od g. 1701.9 180 . s napomenom: iz P i u č i š ć a .) i početkom XVTL v. M a t i j a š i ć spominje se u početku matice (g. 25. 1625. v. 1668. 33. 1780. Godine 1864. 1574 primali sol. koji su dobivali sol god. vijeka nekoliko puta. 34. v. 26. s napomenom: iz Krajine. 1574. L i š ć e v i ć od početka matice (g. K n e z o v i ć u matici u prvoj polovini XIX. (smrt) s napomenom: Iz Postira. oko g. zatim god. 1664. od g. g. kapelan Litković iz Pučišća. U pučiškini župskim knjigama zabilježen je Kušćić iz Pražnica g. 1826. 1796. 1600. 28.nalazi u popisui pučana. vijek. 30. s istom napomenom te kroz XIX. vijek do oko g. Kao Mikačić g. 1668. g. 1715. 31. 1641. ali g: 1689. 1741. 1593. L o v r i n č e v i ć u matici dvadesetih godina XIX. 1710. K o v a č i ć u matici se spominje prvi put g. g. M a n d u š i ć se spominje u početku prazničke matice g.2 U pučišk. s napomenom: iz P u č i š ć a . 1574. 1623. Kasnije. 1821.. 1779. 1641. 1758. Marković sive Čulinović. 1593. 29. s napomenom: iz Postira.

1656. 1655. a g. 1833. 1636. 1657. do početka. 41. Ovo se prezime mnogo puta. 1590.. u 46. g. nalazi se ovo prezime kao: Niccolich o w e r o Marussich.36. Kasnije se O. Posljednji put Perak < matici spomenut g. P e t r i č i ć se spominje u matici od g. Prezime se nalazi u popisu pučana. g. 1715. pop Murlačić s napomenom: iz Pražnica.. 1632.. te kroz XDC v. 1795. a god. M a r a n g u n i ć spominje se u matici često od o.. M i h o e v i ć u matici cd g: 1593. da mistro boter Obradić živi u Pražnicama. God. spominje u župskim knji­ gama i do druge polovice XIX. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . sudac.9 Porijeklom iz Omiške R o g o z n i c e . s napomenom: iz P u ­ c i š ć a. ali g. 1807. g. M a t u l i ć u matici dolazi često od g. U popisu bračkoga plemstva g. P a s k v a l o v i ć (:i Pasikvaiinović) u matici od g. M i k š i ć u matici od početka (1591. N i k o l i ć u matici od g. 1657.paičiiškoj matici zabiliježen je g. do1 oko g. 1844. nekoliko puta g. 1738. 1646. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva g. Missi. 1784. 1642. g. kroz XVII. Perak iz Rogoznice. O b r a d i ć u matici od g. 1589. 1756. 37. Postiranin. 1641. a g.9 U Statutu se spominje g. 1697. do oko g. do oko g. Perak-Salamunović. zabilježen je Matulić-Sile. Nikulić iz Pražnica. g. 1861. i 1787. 181 . v. a tako> isto g. 1806.4 39.3 U pučiškim žuopsikim knjigama zabilježen je g. iselio. samo Tomičio g.. 42. 1687. 45. 1642.). g. i 1807.9 38. iz Dola. 44. 1717. g. 1723. XVIII. 1689. P e r a k o v i c u matici od g. U pučiškoj matici g. i 1872. i 1724. ponekada s napomenom: iz Selaca (g. jeir je g. s napo­ menom: iz Postira. 1657. 1638. vijek. Mikšić. 1859. 1738. do 1826. umire kurat Murlačić. spominje se do oko g. 43. 1819... M u r l a č i ć od početka matice g. 1567.). iste godine (1717. 40. 11 U popisu vil'asnika pašnjaka zabilježen je g.... do oko g. iz Pražnica. v. 1720. 1782. 1665. g. 1830. Marušić alias Nikolić. mistro Obrad'ć. 1822.. 1782. s napomenom: iz Dola. Mixich Radovano. s napomenom: iz Bola. 1574. 1676. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva od g. 1782. U puč'škim župskim knjigama zabilježeno je g. g. kapelan Murlačić. zabilježen kao kum iz Pučišća. 1605. s napomenom iz R o g o znice-. i 1826. U. 1582. sol g.) u Pražnicama je pairok MaturiLIe. 1603. 1375. iz Gornjega Humca (g. P e r d i j ć u matici od g. s napomenom: iz P o s t i r a. 1693. Tbmičić alias Perdufc iz Pražnica. Perak alias Šare. koji su primali. a u pučiškoj matici g. ekonom Murlačić. 1830. 1693. artefice Obradić. ali g. U praz­ ničkim župskim knjjgama dolazi više puta. s napomenom: iz V r b o s k e . Tomičić ailias Perdijć. Murlačić.

4 48. Godine 1740. S t i p a s i n o v i ć od početka matice g. 1695. i 1709. i 1763. 1698. 52. vijeka. s istom napomenom i kasnije više puta. 1814. 1815. 56. U popisu pučana. Prezime prestaje oko g. Pinesio. do oko g. U pučiškim župskim knjigama spominje se g. 1692. Salamunić alias Sarre. 1576. s napomenom: iz Š k r i p a . 1635. vijeka. 1635. 1618. g. 10 55. pop iz bračkog manastira Dračevluke. s napomenom.. 1827 spominje se jedna žena Tomasović iz Pučišća. kao ba­ bica. 1754. 1807.47. P i n e s i c se spominje od (početka matice g. 53. Tomasović alias Marjanović. spominje prvi put g. Mariano vich de Poiza. 1685. 1657. P l ' f e n k o v i c se spominje u prazničkim župskim knjigama od g. g. možda isto što i Salamiunić. S e s n i ć u matici od g.. Prezime se spominje do druge polovice XIX. 1765. 1657. 50. s napomenom iz Postira. do 1820. spornije' se jedna ženska kao Staničić alias Bartulović. Salamunović aFias Šariić. Godine 1789. Prezime u Pražnicama nestaje oko g. 1591. »iz P o s t i r a« do sredine XIX.. ® napomenom :iz Gornjega Humca. 1839. ali g. 1856. g. s napomenom: iz P o l j i c a . 1630. koje je dobjeglo pred Turcima. 1833. g.: iz G o r n j e g a H u m e a. Porijeklom iz Poljica. U popisu bračkoga pltemstva od g. Oba prezimena prestaju u matici šezdesetih godina prošlog XIX. dio 1740. 49. samo Marjanović više puta od g/1670. v. g. Pinesius.3 50. 1600. 1682. U dolskoj matici g. s napo­ menom : riz P o 1 j i c a.. 54. spominje se »ilirski« pop Sičić. S i č i ć u matici kao kum od g. S a l a m u n o v i ć u matici od g. Mariianovic alias Tomasović. 1589. 1822. 1719. 1590. više puta od g. i to g. 1832. 1669. 1747. Posljednji se put spominje g.9 Spominje se u popisu vlasnika pašnjaka g.1744. Radoslavljić. & 1842. zabilježen je Salamunović alias Šare. 1574. S t a n i č i ć u matici od g. vijeka. g . samo Šairić g. do okO' g. i u toku pirve polovine XVII. a g.. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. R a d o s l a v č i ć (i Radosllavić) u matici od g. 1758. S a n t i ć u 'matici od g. 182 . s napomenom »iz B o 1 a« do XX.. U popisu novoga stanovništva od g. 1814. U Postirima porodica pripada među ovo stanovništvo. koji su primali sol g. v. T i o m a s o v a ć u matici od g. 1741. koji se. spominje se Marko Stanišić u Pražnicama. g. 1640. s napomenom. pop Sesnić. s napo­ menom »estinta«. Marjanović iz Pražnica.

413. Utini. Nižetić. ibid.. Thomasei.. 142. Jeričević. i 1819. 259. Co. ovi vlasnici pašnjaka: De Tomasi. v. g. 1 183 . 399. str. Thomaseiuis. str. i 1860. s Ciccarelli. 1659. ibid. 436. izdala Matica Hrvatska. do 1815. Vuković. is Ciccarelli. ibid. v. ibM. g.57..ić u prvoj polovici XIX. koji se spominje g. zabi­ lježen je u Pražnicama ekonom-pop Trutanic. 1593. s napomenom: iz O m i š a .. Davidovie. 61. str. V u č i ć II u matici od g. vijeka«. 1817. 332. 1591. list 10. ibid. 58. T r u t a n i c u maitici kao kum g.Pražnica i gornja sela u popisu su g. s Ciccarelli. * Ciccarelli. 302. g. 1593. LITERATURA I BILJEŠKE: Ljubo Karaxnan: »Umjetnost u Dalmaciji XV. 1747. do druge polovine XIX. Bartuzzi. 336. 63. Vjerojatno od Vukić. str. ovi novi stanovnici: braća ( ? ) . T o m a š i ć u početku matice g. Za.. str. Jaikov Jakasovic. i 1686. IV. 1811. ibid. 1616.. Š ć a p a n o v i ć prvi put se spominje u matici g. 84. 281. Babica. 254. g. Kuzmić. 1933. ibid. Bartučević. ibid.. 1598. ibid. 1620. Ve3!. samo Zelanović s napomenom: iz Dola. kao Valentineo. g. 3 Popiis kod I. ibid. 10 Popis kod I. Nadali. str. de Martinis. 9 Ciccarelli.. J-iUkšić. Q2. U Pražnicama se spomniju g. Bovinić. a oko g. <g. str. 188. 1777. 1855. 12 Ciccarelli. Communitatis Brachiae. i 1617. v. i u prvoj polovini XVII. 45. 143. kao Vukić ide Komaj iz K o n a v a 1 a. 202. ali g. str. 370.Šlćapanović vulgo Zelanović. i? Ciccarelli. 198. Žuvetić. ibid.. s napo­ menom: iz Škripa. 227. . nasljednici Jurja đe Cranchis. ibid. Thomaaeo. 321. Nikolić. 1589. Lib. 1656. ibid. 299. Pinezić. Miissi'. 1602. đe Thomasis.. Marko Stanišić i Marko Jakasovic pok. str. 51. 321. 2 Mlađineo. i 1636. V a l e n t i n o v i ć u početku matice g. 14 Ostojić. đe Andreiis. i XVI. 1772. Prodi.. str. 15 Ciccarelli. g. Mišetić. 1718. Mladiiniić. 1683. Frane. str. 4 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. Ivan Jakasovic. Jakšić. Kasnije. s napomenom: iz Goirnjega Hiuimca. Iveljiić. Ravanović. de Hettore. . 13 Ciccarelli. 60. Strafortić.. 1632.. 18 Dišin. (Vidi Pučišća ad 2). 11 Statuta municipalia ac reformationes magnif. 1802. 59. ibid. 1765. ali g. 172. od g. šoljanović. & napomenom: iz Murviee.. do početka XVII. 1851... 1758. ibid.. 1777. 1635. Pavisović. str. čikarelović. g. Vučić vulgo Raguzel. 340. 317. v. Ceprnjić. 255. Babica. 281. str. ibid.. Kandija.. str.. 6 Ciccarelli. 1591. Zagreb. g... s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. V u č i ć I u početku matice g.

U okolici je. Nikola Jurišić (zamjenik). Toma Besrama (zamjenik). Marin Matković (zamjenik plemiću). Dominik Lunardović. Cepernić2 Jakov Vuković. Ivan Juričević.s registracijom za bračku galjii g.J u s t i n i ć imaju stalno 'boravište u Pražnicama. Anton Munitić pok. Melhior Silović. Marin Sesnjić. Ivan Muniitić pok. Petar Pavitović. te bi se moglo smatrati. prema pričanju mještana. a povećao se doseljenicima iz Mošuja i Dubraviee. G o r n j O'hu m č a n j a n i u 1579: 1615: 1637: 1656: štampanim ispravama svećenik i rektor Jerolim. Stefan Ljiković.i Pučišćima. Marijan Tonsić. aprilično sječa šume i pčelarstvo. Juraj Brizić. da je privremeni pastirski.GOMILICA — ZAGRAČIŠĆE Pastirski stan Porodice K l i n č i ć . mjesni sudac 4 kurat Jerolim Vranjican 5 Popis (pučana) o vera . jako razvijeno stočarstvo. 1625. Stefan Brakusić. Gregorij Trutanić. Ivana. pored vinogradarstva. U blizini su. Nikola Trohavčić. Galeotti di Cumatio Superior6 Juraj Cvitanić. plemić. Juraj Rarartković. 184 . prcikurator puka 3 Toma Tomić. Jerolim Ceparnič. sva istočna bračka naselja. Matij Tonsićr Nikola Juković Ivanov. Matij Vrsa­ lović Petrov. Juraj Petron Lukin. Prema Schematiismus Cleri. Ivan di Ljiković. GORNJI HUMAC Prema tradaciji. nastao je od pastira. Juraj Litkovič. Ivan Vrsalović Vickov. Ivan Bezmalinovic. Trutanić. Nikola Bezmalinovic. Petar Matković. M.. Jakov Matković. Petar Juković. Ivana. Trifa Daviljović. Matija. U XV. v.1 crkv. Nikola sin Ivana Sesniiica. Dolu . Mihovil Tonsić. Petar Bezmalinovic. stan. te su pod nju potpadaFJa do XVIII. župa je u Gornjem Humcu od g. Ivan Vrsalović Matin. Matij Sesnjić pok. njegov sin Jakov. vijeku iselilo se više porodica prema Bolu. postojali stani Bolno čelo i Okladine. Ivan Sesnjpć. Petar Poljican. Marijan Tonsić Mihovifov. 1570. Vinko> Kevešić.

Humca. pop Brizić iz Gornjega Humca. pop Maričić iz Gor­ njega Humca. iz S o l i n a . Colo) 40 porodica. 11. M a r č i ć (nadimci: Moirnar. Š. Prema nepotvrđenoj tradiiciji. zabilježen je Maričić iz -Gornjega Humca. 1756. Pujiz. Huhnić) 8 porodica. Humca za­ bilježen je u bolskoj matici g. 1686. iz M e d o v . u selaekoj matici dolazii g. 1857. 1686.. 1574. Tutić. 1625. U prazničkoj matici zabilježen je g. E t e r o v i c 1 porodica.. iz P u č i š ć a.6 Sesnić iz Gor. 1747. g. P o l j a k 1 porodica. Prezime se nalazi u popisu pučana. Michiieli) 1 porodica. Humca. šćapanović iz Gornjega Humca.. a g. g. Beg. u poisb-lrskoj matici šeapanović sive Biskupovic iz G. 1777.D o c a doseljen oko g. Humca zabilježen je u prazničkoj matici g. U popisu pučana među galeotima Gornjega Humca g. M i č e 1 i . gdje se ovo prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. š ć e p a n o v i ć (nadimci: Biskupovic.. 1581. spominje se pop Jerolim Marinčić iz Gornjega Humca. Šeapanović vuFigd Zelanovic. Klunčević. 6. M a r t i n i ć 1 porodica. Humca u prazničkoj matici. (Michieli je porijeklom iz Rogoznice. Lukaš. a g. 1733. 12. a doselio se u Pastira). 1625. Truta) 5 porodica. g. Humca. doseljeni iz P u č i š ć a . 1698. 1765. j . 1754. 8. 185 . M a r i n e l i ć (nadimci: Gvaridjan. 7.Sadamje porodice7 1. Prez : me kaoi Schiappanovich alias Scipioni nalazi se u popiisu bračkoga plemstva od g. U suipetarskoj matieii g. iz Gor. 1782. u Sutivanu g. porijeklom iz C r n e G o r e.. spo­ minje se Juraj Brizić. Zelanovic. Pićulin. U škripskoj matici zabilježen je g.8 U Škripskoj matici zabilježen je g. Fratar) 5 porodica. livoguz. Marinelić iz Gor. B r s t i l o 1 porodica. 1745. 1773. Miichieli) 1 porodica. Mirkovle. u dolskoj matici iz Gor. 1710. Ćuk) 6 poro­ dica.6 U Postiriima (u matici) zabilježen je g.Bolski su Martinisi od Martinića iz Gornjega Humca. u bolskoj. 2.T o m i ć I (t. 1764. doseljena iz jP u č i š ć a. M i) č e 1 i . koji su dobivali sol g. 10. i 1698. 1752. i 1820. Remeta. 1657. j . a samo Š. iz P u č i š ć a. š. 4. g. 1753. 1818. D r p i ć 1 porodica. 9. Firo. 3. kaoi Šćapanović dicti Klunčević iz Gor. pop Briizić iz Gornjega Humca. a kao Šćapanović vulgo Biskupovic g. B r i z i ć (nadimci: Perić. . Postiranin. God. 5." i u popisu pučana galeota od g. S e s n i ć (nadimeii: Petrović.T o m i ć IX (t...

14 Iselili u Pučišća.6 U mlinarskoj.. Ovo prezime kao Zeparnich nalazi se u popiisu pučana. 1589.13 2. U bolskoj matici zabilježen je g. 1637. 186 . Rovimjež 6 par. 15.? Spominje se Toma Tomić g. 1574. U Gornji su se Humac preselili iz Mošuljice (Mošuja).) ukupno 13 porodica. 10 Izumrlie ili iseljene porodice11 1.2 U dolskoj matici zabilježeno je prezime Čeparnić iz Gornjega Humca g. pašnjaka g. dr. 1829. 1657.. 1657.6 God.« U pučišikoj matici Tomić iz Gor. i 1803.8 3. Prezime je zabilježeno u popisu pučana. Barbun. Humca g. koji su dobivali sol g.9 i u popisu pučana gornjohumanslkih galeota g. Humcu jest Jerolim Cepernić. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. C e p a r n j i ć (ili Čeparnić). Desislav Čeprnja brački je sudac (od hvarskog roda Gjivića). Rude) 8 porodica. 1288. t. 16. Prezime se spominile u popisu gornjoiselskih vlasnika. 1625..'azi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. V r s a l o v i ć (nadimci: Matešić 2 porodice.8 14.9 i u popisu galeota Gornjega Humca god. 1574. koji su dobivali sol g. . 1574. Mirko Vrsalović.12 g. 1605. Longo. da pripadaju među najstarije useljene rodove na Braču. župan Čeprenić spominje se u povaljskoj listini g. je matici zabilježen Cvitan'ć iz Gornjega Humca g. Bilan. 1657. 1580. Ovo se prezime nalazi ui popisu bračkoga plemstva od g..13. Č i k a r e l o v i i ć kao Kukretić bosansko-hercegovačka plemićka porodica. 1625. pop rektor crkve u Gor. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1755 i 1762. 1820.. [Perić. Stopa i Veli 5 por.9 i u popisu pučana galeota g. kao »index in Humazzo Sup. 1792. od o. Gobac. T o m i ć (nadimiak: Palac) 1 porodica. Mali Ive) 4 porodice. 1862. koji su primali sol g. S t i p i č i ć (nadimci: Bile. 1184. j . C v i t a n i ć se naf. U prazničkoj matici zabilježen je Taras iz Gor. T r u t a m ii ć 2 porodice. T a i r a s (nadimak: Veli Ive. Čikerelović iz Gornjega Humca. 1575.. 1625. U goirnjiohumčanskoj matici od početka. 1625. 1776.6 Za Vrsalovića veli g. Humca zabilježen je g. 1929. Prezime se nalazi IUI popisu pučana. a u škniipskoj g.6 17. a IU selačkoj g. Carević sa podna&imeiilma Pifar.

1747. 1655. Humca. Humca. 1782. Humca g. Pre­ zime se spominje u nerežiškoj matici g. 8. u praz­ ničkima g. T r o h a v c i ć prezime se nalazi u popisu pučana. 14. 13. 1747.15 U dolskoj matici zabilježen je Dević iz Gornjega Humca g. Humca. a u boboviškoj g. 1574..7 U bolskoj matici zabilježen je Trohavcić iz Gor. 1673. 1625. 1625. s napomenom: iz Gor. 1803. Humca g. 1633. 1625.*5 U positarskoj.9 i u popisu pučana galteota iz Gor. i kao zamjenik jednog plemića. a u prazničkoj g. Humcu do oko g.7 U pučiškoj matici spominje se g. i 1754. 1620. 10. I l i j e u nerežiškoj matici © napomenom »iz Gornjega Humca« * g. kao Dominis alias Gospodnetić. M a t k o v i ć nalazi se u popisu pučana gaieota g. Litković iz Gor. 1799. 5. 1750. 1657. 1657.6 U bolskoj matici spominje se Matković iz Gor. 1589. 6. i G o s p o d n e t i ć prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Dominis sive Gospodnetić. »Cropani Pervinich de Bracia villae Culmatiji Superioris«. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. 1762. I v a n i s e v i c prezime se spominje u prazničkoj matici g. s napomenom: iz Gor. L i t ' k o v i ć nalazi se u popisu pučana gornjohumčanskih galeota g. Upopisu bračkoga plemstva g. K a e i• ć nalazi se u popisu novoga stanovništva od' g.. 11. Humca.—1439. Prezime is© spominje u poposu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 1715. i 1818. 1820. samo Dominate iz Gor. kao Giovamiizj allias Ivaniissevich i kao Ivanissevich. M u n i t i ć Juraj Munitić na'l'azi se g. 17 T o n s i ć se spominje u popisu pučana u vezi s regrutacijom za biračku galiju g. zabilježena je porodica Prvinlć-Kragujević. 187 . i 1688. 1772. 7. u prazničkoj matici zabilježen je pop Gospodnetić iz G. a g. 1746. Vrsalović spominje16 oko g.. 1437. matici zabilježen je Kačić iiz Gor. 1747. u popisu gornjohumčansfcoga novog stanovništva.4. 15 U bolskoj matici spominje se g. te u supetarskoj g. Humlca g.6 Prezime dolazi u škripskim župskian knjigama g. s napomenom: iz Gor. 8 Porijeklo porodice vjerojatno iz Poljđca. koji su do­ bivali sol g. P r v i n i ć dr. 9. Humca g. d 1797.13 D e v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. 1798. 1752. 1625.. U matici G. 1817. 1812. Humca..8 U 'bolskoj matici zabilježen je g.. 1628. 1716. Munitić iz Gornjega Humca. Iselili u Supetar. 12. 1686. Humca g.

Dujmović iz Supetra. Trutanić sive Mengić. Trutanić. 14 Za porodicu Ciccarelli.. 13 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. ibid.: Ivanisevic. godine 1747. Vrsalović. Sesnić. mogao pregledati župske knjige. 1777. Bricić. 1772—1783. pop Tomić. Zagreb-. 15 Popis kod I. Ciccarelli. ibid. is M. odnosno čikarelović. Ceparnić. 1912. Glušević sive Tambić. Mirković. list 10—11. Petrić iz Bola. pop). str. Hančević. Renđić iz Supetra. 1775—1867. str. 1770—1780.sive Biskupović. 12 Ostojić.: Jurunović. 1747..: Perdić. Jerkulović iz škripa. 1771. 1755. Bošković. 1789. Trident. šćapanović. 1770—1789. ibid. Jurišić o. Jurišić. 1774.: Krstulović iz Nerežišća. ibid. fi Mladineo. Trebotić iz Milne. 302. Tonsić. župnik Marinković-Spađić iz Bola. bilješka 2). 1775. 1783. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. 1774—1821.: Dević. Sv. Matulić. Vrsalović sive Ca­ rević. Juraj Munitić i Jerolim Dević. Šća­ panović . Ciccarelli. 84. 1772. ibiđ. Rađojković iz škripa. Marijančević. ibid. Matešić. strl 253—255. 1778. bilješka ad 4). Zaninović. Ciccarelli. 1718. 8 Ciccarelli. str. pre­ zimena izumrlih ili iseljenih porodica Gornjega Humca po bilješkama iz drugih bračkih župskih knjiga i isprava. braća Tomašević. Bezmalinović o. ibid. str. veljače 1941.17 U bolskoj matici zabilježen je Vukomilović iz Gornjega Humca g. 255—256. Pavich. 10 M.: Kačić. Mate Kačić. Taras. Pošto sam naknadno došao do gornjohumčanskih knjiga. 1784.. 50. Biličić-Petričić iz Postira.: Gospodnetić.. Babica.. 1932. Starijih župskih knjiga nema. str. Luketa iz Postira. Maričić. str. donosim prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina u ovoj bi­ lješki: 1770. Buvinić iz Pražnica. Marinelić. Babica ibid. Petrić. ibid.: Trohavčić. 322. (Vidi Pučišća. 340. Nikola Jakasovic. V u k o m i l o v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanov­ ništva od g. 287. i? A. 1776.. 1 2 3 4 3 188 . treba da dometnem još ove izumrle porodice: Matulić (oko g. str. LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensi. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. Stipičić. 7 Pošto sam naknadno. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. ibid. Split.: Ostojić. 1782.. 1779. 1785. živković o. str. Croatia sacra.: pop Trutanić. 11 Ne imajući svojedobno starih župskih knjiga.. Biskupović sive šćapanović.: Eterović-Paraon. 1773. 143. nalazili su se u Gornjem Humcu ovi novi stanovnici: Vinko Vukomilović. Karmelić iz Bola..: Tomić. 58. Jakov Jakasovic. vidi: Pučišća. ibid.: Vitnić. i. bilježio sam g.. Lučić iz Bola.: šimetović iz Bola. 1938. Krstulović iz Bobovišća.: Filipić iz Milne. Jakasovic iz Pražnica... Bezmalinović.to tek 16. premda je selo staro.15. Toma Jakasovic. Cvitović. Vitnić o. (Vidi Pražnice. 1939. Perdić sive Matulić. pop Vrsalović. 9 Popis kod I. živković.. Bošković o.

Santić iz Postira. Žuvič. Didolić. Jurunović. prezimljuje u Gornjem Humou. Nasela 26. SELCA Današnja su Selca uglavnom nastala od stanovnika nekadanjih nestailih naselja: Podgračišća. 189 . r Porodična prezimena prvih 20 gciđiina matice krštenih 1747. Antonijević. U tom su broju i ova manja naselja i zaseoci (Selca.: pop Pavičić. jer se kopajući nailazi na stare (rimske) predmete. Tad je postojala u naselju1 crkvica Sv. Glušćević iz Novog sela. Čubretović vulgo Musičić iz Bola.Pastirski stan Šala Na jugoistočnom podnožju Vešca nad Veškim poljem nalazi se pastirski stan porodice E t e r o v i ć iz Nakla. Tbmasović iz GOT. Graca. Domjanović. 1 porodica. Tonsić. U XIX. Sesnić. naro­ čito zbog kamenolomstva i industrije kamena. Bezmalinović iz Novog sela. Smrčevik 20 i Zagvozd 12 stanovnika. Roguljić. su možda M a u početku pastirsko naselje pod jurisdik­ cijom Gornjega Humca. Kornelić. što je i danas vrlo važna privredna grana.: Taras. Štambuk. 1912. iz G o r n j e g a H u m c a. Gradac 3. Ursić. Prema Schematismus Cleri. Osritke 33. Cokrić iz Novog sela. Vusio. PastirsM stian Brizić Nalazi se u blizini crkvice Svih" Svetih. Trutanić vulgo Fortunić. Bezmali­ nović vulgo Juirjević. Dubraviee (Nižetić) i Mošuja (Mošnjić-Moišić). Bezmalić. Živio je prije redovito u stanu. ukupno 1893 stanovnika. Dogančić. 1716): Nagorinac 47. Gospoicinetić. Henčević. Jurun. u kojoj je mog^b stati tek oko 20 osoba. Vuković. Vrsalović iz Povalja.1 bilo je u selačkoj župi god. Nižetić. 1748. Vuković alias Trifunović. vijeku Selca su naglo napiredovala. njega Humca. pop Dido'lić. Vjerojatno je — osim u nedalekom predjelu Bunja — i ovdje stajalo starije naselje. aHii sagradivši nedavno kiuću u Gornjem Humou. Vrsalović. Danijelović iz Novog sela. Glušćević vulgo Vuilin. Hajduk iz Gdinja na Hvaru. Ante. Doganac. Glušćev'ić vulgo Tambić. B r i z i ć . Glušćević vulgo Slečić. SkargimC Bezmalinović. stanov. Nakal 34. Danijelović. Trutanić alias Mengić. Selca. Jakšić alias Cokrić. Tonsić alias Marijančev'ić.

Božić iz Poljica. Henčević vulgo Bošković. Bezmalinović alias Vlahić iz Novog sela. de Dorninis. pop Matulić.: Bezmalinović alias Juirčević iz Podsrnrčevika. Skanči iz Bergama. Mišetić. Huljić iz Pitava. Ostojjć iz Povalja. 1753. Cokrić. Suziičić. 1754. Kuzmić. 'Antonijević vulgo Kuluz. Radić sive Tarasić iz Bola.: Giušćević iz Novog sela. pop Tonsić. Babić iz Sumartina. Mošić. Tomazetović iz Zagorja. de Domrinis iz Postira. Bezmalinović alias Jiirčević. Pavišić iz Povalja. Domjanoviić alias Pavlicić.: Vrsalović iz Povalja. Bezmalinović vulgo Matulović iz Novog sela. Skanči. Bezerić iz Bola. 1761. Bezmali­ nović iz Podsimrčeviika. Ositojić vulgo Knežić iz Povalja. Trutanić iz Gornjega Humica. Salamoni iz Škripa. Politeo. Bersatić iz Supetra. pop Gospodnetić. Marijane ević. Bilin alias Coknić. Henčević alias Bošković. PoliteoNisiteo. 1758. Coknić iz Novog sela.: Bezmalinović vulgo Galijotović iz Novog sela. Hektorović alias Faraunić iz Pučišća. Bezmalinović alias Korneljić. Tihinić iz Zastražišća na Hvaru.: Maričić iz Gornjega Humca. pop Trutanić. Varolić iz Povalja. Tomić iz Gor­ njega Humca. Bezmalinović iz Gornjega Humca. Mišetić alias Matijašić. 1757.: Lučić iz Sumartina.: Bošković. Kačić. Batošie aiz Sumartina. Bezmalinović alias Kornelić iz Novog sela. Vrsalović alias Carević iz Gornjega Humca. Maslarda iz Bola. Bezmaliniović vulgo Petrasović iz Novog sela. 1759. Kuzmić. Mijić iz Sumartina. Vrsalović iz Gornjega Humca. Antonijević iz Oklada. Žustin iz Bola. *4750. Vuković alias Trif-unov. Cokrić iz Novoga sela. Vuko­ vić alias Bajakin. Bulišić iz Povalja. Matulović. Franečić. Coknić. pop Borčić-Buko iz Komiže. Marijaniović iz Gornjega ' Buimca. 1756. Stipić iz Suimartina. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. Ostbjić. N'iseteo iz Sviraca na Hvaru. Antonijević iz Novog sela. pop Božić. Sesejjković iz Vrboske.: Antonijević vulgo Jurašinović. 1762. 1763.: Stanišić iz Sumartina. Coknić vulgo Bilin.: Dragnić.: Jakšić vuflgo Coknić-Biiin. Sesnić vulgo Gregušić.: Jerković iz Zastražišća na Hvaru. Konjić iz Sumartina. Munitić. Coknić iz Novog sela.: pop Jakasović.1749. Salamučić iz Šripa. Skanči iz Sumartina. Pinesić iz Pučišća. 1755. 1751. Coknić alias Bilin. Juirčević alias Bezmalinović. Dorotić iz Sumartina. Žurvieić. Hektorović iz Pučišća. Duić iz Suimartina. Nikolić Kulišić iz Segeta. Tonsić iz Pražnica. 1760. Antonijević vulgo Peričić iz Oklada. Henčević alias Boš­ ković. Jakšić vulgo Coknić iz Novog sela.: Damjanović iz Povalja. Trutanić alias Pulković.lć. Žuvičić alias Kostrić. Susejković iiz Vrboske. 190 . Aiitulović iz Sumartina. Giušćević dicti Jurun.

1673. 1914. 1808. 1765. 1753. DomMs. g. 1763. 1742. 1798. 1795. 1814. 1735. Karaić. u jPovljima: g. capitaneo ManJnčić. u Posltirima: g. Šćapamović iz Gornjega Humca. Varvoljić iz Povalja. Mapelović. g. 1783. 50 53 42 28 2 36 9 g. Prezimena navedena u župskim knjigama bračkih župa s napomenom: ix Selaca. Maresić. 1940. g. capitanus Scarpa. u Nerežišćima: g. 191 . Matošić. / u Bobovišćima: g. 1915. 1723. Točilo i Lokanjac u neposrednoj su blizini Selaca. 1766. Vermolić. u . i zato nji­ hove porodice spajam s<a selačkiim porodicama. Bdisnivić. 44 38 37 25 2 34 9 uračunato sa Točilo.: Beroš iz Nerežišća. 46 40 40 28 2 36 9 g. Svečević. 1801. Radić iz Bola. Sadinović.1764. 1914. 1752. ukupno 2296 god. Lokanjac i Selcima: god. Dragnić. Statistika stanovnika god. Taras. i 1807. 1767.: Mariniković iz Bola. Matulović. Ciokrić. u Doku: g. pop Vrisaloviic iz Povalja. 1782. Kraljević. Selcima i zaselcima prema župskim knjigama: g. 1820. Gasparović. 1712. g. Kuzmić. Sleško. u Škripu: g. (i g. Dogančić. 1790. 1830. 1927. 1765. 1938. u Sumartinu: g. g. ukupno 2316. g. u Bolu: g. a kojih nema među današnjim porodicama U Supetru1: g. KroIjanović. 1820. g. SePJca Nagorinac Nakal Gsridei * Nasela Gradac Pćdsmrčevik Zagvozd 1931. g.). Ostojić.—1916. 1926. Dobrunić. 1783. 1788. Nižetić vufjgd Matašić. g. Palladoclis. 1790. u Pražnicama: g. g.: Matulović iz Novog sela. g. 1916. g. g.

16. iz D o li a. iz O m i š a . A. g. Osim toga dolazi i kao Bezmalinović alias Kornelić g. 1748. 1657. doseljeni iz S u p e t r a. Garđelin. Doseljeni iz S u p e t r a . 1747. B r o n z o v i ć 3 porodice. 17. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a .. Mrmere) 4 porodice. 1747. B e z m a l i n o v i ć 1 porodica iz Potsirirčevika. 1750. 1763.. 1911. porijeklom iz Murvice. iz G o r n j e g a H u m c a . iz G r a b o v e a. 1762. oko god. oko g. 5. iz M a k a r s k e .. B o š k o v a č (nadimeft: Načeša. Momčić. i 1764.. Bezmialinović dicti Jurac. Spominje se u početku selačke matice (g. i 1763. U sumartinskoj matici g. 9. liječnika. 8. 1766. vjerojatno iz S p l i t a! 13. 1675. D i d o l i ć (nadimci: Veli. inače češće s anpomenom iz Podsmrčevika. U po­ četku selačke matice (g. te Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić g. i 1766. 1762.. 1753. Stenjalo) 36 porodica. 3. 1778. 14. B u i j i m b a š i ć 3 porodice. Dido192 .) Heneević alias Bošković. a g. 11. 1765. B a l e t a 1 porodica iz G r a b o v c a oko g. Košće.. 8. . iz B r e 1 a. 1762. 1748. (Iseilila). D e š k o v i ć 5 porodica. s napomenom: iz Selaca. oko g. 1900. Mali. U sumartinskoj matici spo­ minje se iz Selaca g. 1763. Filuga. 1843. Bezmalinović vulgo Jurčević. 7. nalaze se tri Bezmalinovića. o k o g. žena-udovica s l o v a č k o g književni­ ka i. B e n u š i ć 1 porodica. Ranje. 1892. B e n c u i r 1 porodica.. Sup« g.).). doseljen kao postolair iz Š i b e n i k a oko g. 1749. C a r e v i ć II (nadimci: Pope. A n č i e 1 porodica. ca. Čorko. pok. Bukeš..4 U selačkoj matici g. (prema obavještenju župnika). 10. A n t o n i j e v i ć (nadimak: Šrnene) 1 porodica. Antonijević vulgo Jurašinović. Henčević. 1777. Bubara) 5 porodica. 1747. B a r h a n o v i ć (nadi'mak: Supetranin) 2 porodice. U početku selačke matice spominju se u Novom selu. U matici više puta s napomenom: iz Oklada. 1625. U selačkoj matici od početka g. 1675. Prezime se nalazi m popisu originalnoga i bračkog plemstva g. D e s p o t 2 porodice. 1892. Gvardijan. 4.Siadanje porodice3 1. Kroio) 5 porodi. spomi­ nje se Henčević. U popisu pu­ čana »galeotti di Cumat. vulgo Ku&uz. doseljeni oko god. i Bezmalinović vulgo Matulović g. 12. 2. C a r e v i ć bivši alias Vrsalović (nadimci: Zrno jar. Bore. Vjerojatno porijeklom iz B r e 1 a. B r a j k o 1 porodica iz B u j a (Istra).a samo Matulović g. B u 1 i ć 3 porodice. 1891. jednako g. u matici od početka (g. 15. 1755.

H a j d e r 1 porodica. iz P u č i š ć a.). J a k š i ć (nadimak: Biliin) 13 porodica. 1887. 1762. 1747. a u povaljskoj g. Jakšić vulgo Ooknić-Bilin. 1657. i 1753.). 1755. Glušćević detti Jurun. GnJušćević alias Sličić. 1747. iz B a s t a .18. i 1800. samo Mošić. Glušćević alias Mošić. Glušćević alias Slečić. 1749.. Solde. uvijek s napomenom: iz Selaca. a u bolskoj g. u početku matice god. a g. U povaljskoj matici spominje se iz Selaca Jurun g. Jakšić alias Coknić. F i s t o n i ć 3 porodice. 1754. 1751. 1591. Prezime se spominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. Šandre) 10 porodica. 22. (Možda iz Metkovića). Longo. god. spominje se Gfiassieh Gieronimo nuncius com. 193 Zbornik za -navodni život i običaje 13 . g. 23. g. s na­ pomenom: iz Selaca. u matici g. 6 — U župskim knjigama u Bolu g. kao Tonšić alias Marijančević iz Se­ laca.) kao Tomšić alias Marijančević iflft Tonsić vulgo Marijančević (g. 1763.. Glušćević detti Jurun. Coknić vulgo Bi­ lin.. Prezime se spominje u početku matice (g. 1736. g. i 1765. lie. popisana su tri Tonšića. u nerežiškoj g„ 1806. 1589. samo Coknić i Jakšić alias Coknić vulgo Biiin.. U gornjohumčanskom popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. G l u š ć e v i ć (nadimak: Sleško) 4 porodice. 1767. 1762. g. 1762. 27.. Coknić alias Bilin. G a š p e r 2 porodice. Doselio bačvar Frane god. oko g. 1888. u sumartinskoj matici g.. 1747. 1747. Jurunović. doseljena iz D o n j e S t u b i e e (Hrv. 1910. M a r t a n i ć {nadimak: Pučišćanac) 2 porodice. oko god. g. samo Coknić (ili Cokrić) g. 1820. Zagorje). Marijančević iz Se­ laca. 1763.. 1780. i 1766. 1781. & napomenom: iz Selaca. 21. 1749. 25. oko g. 1745. 20.. Giaxich Geronimo amibaisciator Brachiae. 1748. g. iz S u p e t r a . 1771. 1762. L a b a š 1 porodica. g. 1748. 1576. u postirskima g. g. 1747. spominje se Jakšić. 24.. 1682. a u prazničkoj g. a. iz omiške R o g o z n i c e. iz Z l o p o l j a kod Muca. Biilin alias Coknić. 1753. 1757. 28. 19. Glušćević vulgo Tambić.. 1748. 1765.. 1625. g. 1765. U supetarskoj matici zabilježen je g. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. Gluiščevdć vulgo Vulin. U bolskoj matici spominje se ig. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. 1762. F r a n a s o v i ć 3 porodice. 1762. g. D u j m o v i ć 1 porodica. Kaizer. 1879. Brachiae 5 . g. Glunčević iz Selaca. 1749. 26. 1781. Ciokrić g/1766. J u r u n (naidimoi: Lander. iz G r a b o v c a .4. 1750. IUI piražničkima Jakšić vulgo Cokrić. g. g. Gušćević vulgo Sfečić. U selačkoj matici krštenih od početka (g. g. 1770. oko g..

Zakeja. Mićini. Mošić. oko g. 1647.. 37. spominje se sudac Missetich Joannes Petri. Š t a m b u k (nadimci: Zorini. 32.). 1589. 1425.. on se latinski pisao* Michael Petrulli »ehiamato in S l a w Mixa o Nixa et da alcuni altri fu detto e soritto Nixe«. iz G r a b o v e a. Politeo-Niseteo. Fratar) 12 porodica. 1778. Porodice Niseteoi-Gazić iselile su se. uvijek s na-' pomenoni: iz Selaca. oko god. išluljak.. Rokotovi. R o š i n 8 porodica. 1589.. 1786. samo Politeo. 1896. 1390. 35. Baćulmac. a g. Njegov siin Matij (g. Isti Nixa spominje se g. Verić. N i ž e t i ć (nadimci: Siuidja. M u š t a p i ć 2 porodice. Papić. Nisetich Vincentius 8 . iz G r a b o v e a. u suraartinskoj g. Muto. oko god. 1885. U popisu bračkoga plem­ stva od g. 1817. 1657. a u povaljskoj g. Nisetei alias Nižetić. 1753. da se prvi počeo potpisivati patronimikom Nižetić. Vjerojatno u vezi s porodicom Glušćević ili nestalim bračkim na­ seljem Mošuje (Mosuljica). također s na­ pomenom: iz Selaca.). Nižetić alias Saić. Piplica) 32 porodice. iz C r a b o v e a. P e r i š i ć 1 porodica.—1427. 1566. g. Vjerojatno talijanskoga porijekla. 1637. 36. 30. Prezime se opominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. Pule. 1833. M o š i ć (nadimci: Tirola. M i š e t i ć (nadimci: Kumica. tako isto IUI Povljiima g. 34. Niseteo Giacomo defensor 9 . O z r e t i ć 1 porodica. M u n i t i ć 1 porodica. Prema tradiciji. 7 U popisu bračkoga plemstva od god. oko god.—1487. R o š č i ć 1 porodica. Kalifarnez. iz S p l i t a . Pavlina. Puše. oko g. 1888. spo­ minje se Mišetić iz Selaca. Prezime N. 38. Kure. zabilježen je Matijašić. 31. U selačkoj matici krštenih spominje se Politeo-Nisiteo i samo Po­ liteo g. Tripo. 33. 1763. Mišetić vulgo Matijašić. a g. 4 Spominju se: siusdac god. U povaljskoj matici spomiinje se g. 1420.10 God. porijeklom iz Poljiea. (za bo­ sanske vlade) Nixa Petrulli iz nestaloga bračkog naselja Dubravice. U selačkoj matici krštenih g. 1899. 1790. i 1762. 1789. 1902. g. Huhnić. Jogo.. U seFiačkoj matici krštenih spominje se od g.4 U postirskoj matici g. Žura. Erceg. 1732. Fatori. 1398. U Reformacijama bračkog statuta g. u svojjm zapisima ističe. 194 . iz S t a r i g r a d a . Niseteo Gerolimo defensor. Mošljić iz Selaca. Bolkimi. 1615. 1657. 1762. Glušević) 17 porodica. 11 U supetarskoj se matici N. koji je preživio kugu (g. 1772. Šaranja. 1770. 1764. a g. u povaljskoj g. spominje se u popisu vlasnika gornjoselskih paš­ njaka god. 1403. Mišetić vulgo Matašić. spominje g. Trusmbuin.29. Čiča.

1724.. Vjerojatno porijeklom iz Gornjega Humca. 1793. U popisu pučana »galeota« điz Gornjega Humca g. Pivac. a tu povaljskoj g. iz Povalja.. 1767. 1750. 1775. a Trifunović se spominje u župskim knjigama u Povljima iz Se­ laca g. U sumartinsikoj se matici spominje Ursić iz Selaca g. u foolsikotf god. spominje se V... 1741. 1907. Kokić. 1809. 41.. Trutanić alias Pulković. a g. g. Ture.. uvijek s napomenom: iz Selaca.. »mistro Antonio Standelfpergher detto Stambucco quodanr An­ drea del Stato di Boemia dalla Citta di iPraga« od Matije' Nižetića.. m povaljskoj.. 1788. 1625. U dolskoj ma­ tici spominje se iz Selaca g. — U prazničkoj matici spominje se Tonšić iz Selaca god. (za jPučišća. Mikulica) 3 porodice. koji su dobivali sol g. Miš. T o n š i ć (nadimci: Sprtica. 1 porodica.. u dolskoj g.. iz S p l i t a . U početku seiliačke matice (g. 1782. 44. Kumejoža. zabilježena su tri Vrsalovića. Šćenze) 20 porodica. 1768. U r s i ć (nadimci: Piše. U postirskoj matici spominje se Vuković iz Selaca g. Ovo se prezime nalazi u popisiui pučana. Doveden u Selca oko g. 1771. 1789. i 1781. 40. Humca. Sabe. u sutivanskoj g. i 1798. 1788. Jurlina. T o m i ć 1 porodica. dofojeglog za kandijskoga rata u Selca: braća Ursić 12 iz makarske krajine. oko god. iz Selaca. a g. U početku matice (g. 1754.) 'novoga stanovništva. g. 1780.) babica. 1746. Žuviainin) 60 porodica. Dujini. u supetarskoj Mariančević g. 1787. i 1791. 1747. Šare. u dolskoj g. V r s a l o v i ć (nadimci: Pairamate.. Karlin. a u bolskoj g. V. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je g. iz B r e l a . 195 . u povaljskoj. 1747. koji ga je oslobodio od galere »Galera Generalicia Vendramin«. 39. Lala. Trutanić vulgo Fortunić i Trutanić alias Mengić. Bazeta) 9 porodica. T r u t a n i ć nadimci: Cvitić. Z r n č e v i ć .. 1768. Mise. i među pučanima »galeotti« iz Gornjega Humca g. i 1757. Štambuk. 1776. 1747. Trutanić. 1865. Vjerovatno porijeklom iz Gornjega.. 1796. Vjerojatno u vezi s porodicom Marijančević. 45. Vuković vulgo Trifunović. Doselio se iz P o v a l j a kao sin babice iz Pučišća oko god. Mirne. oko g. u sumairtinskoj g. 1777. Suho. Barahul) 12 porodica. 1777. i 1781. Trutanić -alias Mengić. 43. 1625. 11 U prazničkoj maticu spominje se iz Selaca g. 42. u v i j e k s na­ pomenom: iz Selaca. 1710. magistro Štaimbuk. Kovač. 46. Pražnice. U popisu (g. i . U matici g. 1796. Kole. 1752. Vidini.. V i o l i n i (nadimak: Štopulo) 1 porodica.) Vuković alias Tri­ funović. V u k o v i ć (nadimici: Nane. Rovik>. 1777. 1747. 1745. Jakovic. 1865.. Vukasović a:ldas Vukejić e Violini' iz Povalja. Gornji Humac i Straževniik).Šalte. Tonšić alias Marijašević. Jadire. Boćineto) 3 po­ rodice. 1574.

veliki okrugli mlinski kamen sa udubinama i tragovima mozaika još se tu nalaze. 11 Dr. str. Split. veđendosene finora le vestigia. str.. eđ alcune grandi e belle Urne sepolcrali.«. je sred vinograda u zaklonu od bure stajalo nekoć rimsko imanje. 25: pored škripa »Due altri murati Luoghi ossian Cittadelle erano nell'Isola. str. 25). . e l'altra nelle parti superiodi dell'Isola un miglio circa lungi dal mare nel sito chiamato Bugne alle radici del monte Cracischie presso una bella Caimpagnuala. Sv. Gospodnetić. Ostojić »Benediktinska opatija . inema ni u Gornj'em Huincu starijih knjiga. što znači Dionizije a ne Mihovil. ibid.. Ranije su nađeni tu starokršćanski sarkofazi. Trident. 148. . 50.«. Domjanović. Dragaš.. Ima porazbacano nešto izrađena kamena i dosta krhotina. I. str.196 .. 19. Ipak se može utvrditi.) — vidio sam i u Bunjama kraj Novog Sela. Bulić: »Tromaventi antichi a Selza dell'Isola Brač«. ibid. ibid. valjda kakav hram. esistono tuttoira le fondamenta di mura. Udine. da se tu iskopalo i starohrišćanskih znakova. 7 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Mate Domijanović. kameni stup sa urezanom kozom. Jalcov Domijanović. Na istom položaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgračišće. s Ibid.in Bol e in. iznutra obložena mozaikom. come si disse sia s t a t a chiamata e scritta con tali nomi. Po gro­ bovima nađeno je raznih kovnih predmeta i novca. . che l'lsola. 3 Ne vodim rubriku »Izumrle ili iseljene porodice«. Kažu.-— Međutim. Ivan Kursić.. str. 108. ibid. 255—256.« (Brački zbornik. Lib. Od zgrada dobrano se razabire posvođena kuća. Communita della Brazza.. 274—278. Una in Bol alia m a r i n a . 1943. 4 ciccarelli. god. terminationi.. da su nestale ove porodice: Dogančić (Doganac) iz Brotnja kod Imotskoga. 1747.. 105—106. Utini. . reljefnih uresa i prelom­ ljenih stupova. M. communitatis Brachiae. 1656. str. str. J. da je Nižetić moralo postati od Niže (Nixe). ženici i udavače iz Selaca. 106. 5 Diversi publici decreti. P. — Najveći dio kuća u mjestu spalili su Talijani u kolovozu g.). 1932.. e Ibid.. che si supongono distrutte dalli detti Narentani. str.. valjda podignu­ tim u čast Silvanu. XXXVII.« U pismu pjesnika Ivaniševića (povaljskog opata) od god. 340.. zem­ ljanih predmeta. privilegi et indulti a favor della magnif. 1914. 101—102) zapisano je: » . U Selcima su g.. di volti e sotterahei. Babica. Ovdje. Cicca­ relli. queste due Cittadelle sono state denominate Elafusa Tuna. 1656. ali sam nedavno našao tragove poganskog vremena. u Vjesniku za arheolo­ giju i historiju dalmatinsku. 38: »Tu su na obronku brda Gračišće razvaline staroga grčkoga grada i kasnije rimske ville (»villa rustica«). Ref. Utvrda naseobine bila je na Gračišću. — Ciccarelli. e la distruzione. come in Scrip. 1912. (publ. Cap. ibid. a Selca su spadala pod gornjohumčansku župsku crkvu.. 1916. Sebbene ignorasii til suo principio. Forse. Gasparović (g. . (v. 1660. e Saraceni . e Britanide l'altra: e quindi deriv6 forse.. jer se matične knjige počinju dosta kasno. Dragnić. 1753. 90. str. 9 Ciccarelli. Presvođeni bunar. villa rustica. 12 Popis kod I.LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. str. . a u drugim bračkim župskim knjigama rijetko se spominju kumovi. str. 2 1 . Vrsalović: »Prinosi iz bračkih starina«. a luka u Vošćici. '. Još je u komadu i velika kamenica mlina za masline.). Među ruševinama strši nekoliko sarkofaga. . ibid. str. očito je.« Cvito Fisković: »Sličnu piscinu — (kao na Bolu iznad R a t a — opaska A. I.. zabilježeni ovi »novi stanovnici«: braća Uralć. Osim toga.. Bugne della mia abbazi'al giuristizione si attrovano vestiggi di cittadelle. Mihovil Domijanović i još jedan Jakov Domijanović. Bullettino di archeologia e storia dalmata«. ibiđ. Split. Sesnić.

Kranjac. POreMRČETvTK Stanovnici ovog zaseoka bave se uglavnom vinogradarstvom i sječom šume. H. TOMA (VEBER) G l u š ć e v i ć 1 porodica. OSRIDCI Trutanić stmrskih kuća. I H NAKAL E t e r o v i c (nadimci: Šiško. NAGORINAC T r u t a n i ć (nadimci: Ćepe. Jakovac) oko 10 pastirskih porodica.). U selačkoj matici krštenih zabilježeni su u početku kao Hektorovići (g.M e n g i ć . Stan se nalazi jugozapadno od Graca (Sv. Nastanjeni na sjevernom obronku brda Sv. Haber. Tome IUI predjelu Pod Bunar. sagradili su priličan put do ce­ ste. Anteša) oko desetak paV: NA SELA T r u t a n i ć (nadimci: Meštrić. 1938. SV. God. Kitonja.Ž . Studij) 3 pastirske po­ rodice. Ventula) oko 8 pastirskih poro­ dica. 197 . (nadimci: Pušić. Nedije). porijeklom iz P u c i š ć a . a bave se uglavnom ratarstvom. Izvozna je luka za goirivo drvo Spilica i Hrvaska. te su nabavili teretni auto za prijevoz svojih proizvoda. ZAGVOZD Oko 10 stanovnika pastirskah porodica od dva brata T r n t an i ć . Stan se nalazi na jugu od cesite ui jednoj vrtači. I.ČOBANIJA Sastoji se od' nekoliko pastirskih zaselaka i stana. Kuzma i Damjan). u v i ć . 1762. kamo dolaze bračke i talijianske lađe. 2 porodice. naročito u okoiaci brda Smrčevika (Sv. IV. Bola.

1741. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Bandur. Danijelović 1749 Jakšić vulgo Coknić.Bezmalinović 1748 Glušćević. Runje.: 1754. j . 2. Antonijević vulgo Peričić. da je nastalo od poljičkih bjegunaca u idrugoj polovini XVI. bilo je god.) — t. Vjerojatno Bezmalinović porijeklom iz N o v o g NOVO SELO 1 Pretpostavlja se. Prema tradiciji. Sitoga vjerojatno porijeklom oz P o 1 j i c a.: Bezmalinović. a navedena s napomenom: iz Novoga sela 1747 Coknić. B e z m a l i n o v i ć (nadimci: Babin. Beg. Sadanje porodice 1. Prezime se nalazi u popisu! bračkoga plemstva od 13. Flratar. Vlahić. Bakota. Antonijević 1752 Bezmalinović vulgo Korneljić 1755 Bezmalinović vuiligo Galiotović. Jurčević alias Bezmalinović. a u povaljskoj Peričić iz Novog sela g. 1753. U selackoj matici dolazi od početka g. Bezmalinović de Podsmrčevik. u nedalekom ra­ seljenom ipastiirskom stanu (Prodoli 12 stanovnika.U selackoj matici kršitenih skoro od početka spominju se sta­ novnici ovog zaseofca.—1766. Bezmalinović vulgo Petrasović. Bezmialinović vulgo Matulović 1757. od takozvanih »uscocchi« (iz Poljiica). U prazničkoj matici zabilježen je kao kum m Novog sella god. 3 Prezimena prvi pult spomenuta za prvih 20 godina selačke matice krštenih (g. 1912. 2 Prema »Schematismus cleri«.: Bezmalinović alias Vlahić 1762.: Matulović. Bezmalinović alias Jurčević. 198 .: Bezmalinović alias Galijotović 1766. na pr.: Cokrić 1764.). Justić. 1771. prvi naseljenici sela. 1574. koje je naselila mletačka vlada. Jurci) 4 porodice. Skrnić-Dujača) 22 porodice. Ban. 1747. (nadimak: sela.: 1763. vijeka (oko g. srp­ nja 1657. Koko) 11 poro­ dica. 1766.: 1762.

4 7." 1784. Meštrov. Grandeša. iz S e l a c a . 11. . OKLAD Naselje spada pod kuratordju u Novom selu. 8. Faraon g. i 1811. Prezamena Okladama u povaljskoj matici XVTII. Šunja... Porijeklom! iz S e l a c a .elac) 9 porodica. 1780. Po­ rijeklom iz P u č i š e a . Mateša... 13. Marim. 1752. početak XIX vijeka: Vrsalović g. 3. U ma­ ticama kao Tonšić alias Marijančević. Melo. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. U selačkoj matici krštenih od g. porijeklom iz S e l a c a . Farao aMas Hkterović. 1777.U povaljskoj matici Bezmalinović iz Novog sela zabilježen je g. Car. 1805. Si k r p a c < (nadimak: Lace) 1 porodica. Noviji doseljenik iz D a l m a t i n s k o Z a ' g o r e. 5. Žuj. G l u š ć e v i ć 1 porodica. J a š i ć ('nadimci: Baje. Vjerojatno' porije­ klom iz G o r n j e g a H u m c a .: Antonijević alias Peričić.. sa dalmatinskog kopna. a 12. E t e r o v i ć (nadimci': Gać.Antonijević g. U ipovaljiskoj ie matici zabilježen de iPoliteo iz Novoiga sela god. Anto­ nijević . Šušter. vijek: Antonijević alias Peričić g. Pirezamema prvi put spomenuta za prvlili 20 godina selačke r matice fcnšteniili s nap^meiMOTi: iz Oklada (g.) 1752. S m o l j a n 1 porodica. 10. kao Politeo-Nizeteo. 9.. 1747. Spada. 1798. P o l i t e o (nadimci: Aintonovi. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. . 1803. Prema tradiciji u zaselku su se prvi naselili Antonijevići. 1777. Antonijević vulgo Peričić. ' 6. 1796. Kuje. Pikar. D e l i ć 1 porodica. P e r i ć (nadimci: Bunlian.. Lonđin) 8 porodica. Š t a n i b f u k (nadimak: Trummm) 1 porodica. Skulanac) 5 porodica. 14. 1770. porijeklom. Papić) 5 porodica. T o m a š 4 porodice. 4. U selačkoj matici krštenih od početka kao Jakšić s različnim nadimcima kao Coknić (Cokrić) i Bilin. 199 . 1657. T r u t a n i ć (nadimak: Mutić) 1 porodicia.—1766. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a.

Saclaiije porodice 1. Vrsalović. Manjinja) 13 porodica. . privilegi et Indulti. 255—256.nel capo superiore di essa« (T. spominje se Trutanić alias Mengić. 1752.: iSantić.: Mošić. Roguljić. T r u t a n i ć (nadimci: Mengić. Za Kasti! i Brdanjak. Kaliger. P o l i t e o 1 porodica.4 U povaljskoj matici g. 1725. isola della Brazza-Brač) . 3 Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. Udine . .: Dragićević đz Donjega Humca. Keke. 1943. terminationi. ibid. Pod (Puntom. opat Cvitanić. 1726. Refuj.: Pavisić. accommodate 40 case di detti Uschochi. Damjanovic. 1731. 200 . j . 2. stara je bračka plemićka porodica. 1 POVLJA Naselje se nalazi oko nekadanje povaljske benediktinske opa­ tije. Politeo-Nizeteo. Ostojić. U selačko j matici krštenili spominje se g. Koko. a g..: pop Vrsalović. Ivardelić(?). 2 Diversi publici decreti.«.: Petričević. odnosno Nižetić.) U povaljskoj je matici zabilježen de Puiliteo iz Novoga sella god. Trident. Haržić. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Boja. Klišćar. .: Gulić. Major. Vela Banda. 1728. . . 1798. Prezimena prvi put spomenuta za pa'vih 20 godina povaljske iniiatice 1723. Porat. Vrhsela. Vrtlić.1656. 1 Važniji su dijelovi mjesta: Mala Banda. 3. 4 Ciccarelli.. LITERATURA I BILJEŠKE: Novo Selo i Oklad bili su velikim dijelom spaljeni od Talijana u kolo­ vozu god. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od 13. 1777. litovićr 1724. Mutić) 5 porodica. . Lokva. 1747. 1770. 1912. Antonijević alias Peričić s napomenom: iz Oklada. srpnja 1657. Barić. 104—105: » . Iza Doca.. Čep. » .. U staroj selačkoj matici g. Porodica Trutanić stara je bračka pučanska porodica. Viti Dilia. 1730. str.. Ulica. 'Antonijević. Tomasei. Bezmalinović. (Nizeteo.

1810. vjenčan god. 1747. Litković s napomenom: iz Gornjega Humca. 6. Blašić. 1803. 1777. G l a v i n o v i c (nadimak: Ituigo-r) 2 porodice. Spominje se u Povljima od početka matice. Danijelović iz Novog sela. Gluho. iz G r a b o v c a . 1730. 1688. Porijeklo iz Poljica.. s napomenom: iz P o l j i c a . U popisu veslača bračke galije g.: Niseteo.: 1740.. Litović alias Pavelić. pop Božić iz Zvečanja. 2.. iste godine spominnje se i jedan Dragičević kao kum iz Donjega Humca. spornimje se prvi put u matici god. opat Bokanić. 3. 1886. 1767. Brko. (vulgo). 1736.. Rako. spominje se Mate Da­ nijelović iz Škripa. Donko) 5 porodica. . U pučiškoj matici spominje ise god. u selačkoj matici dolazi D. 1655. Dragičević alias Pavišić. Didolić. 1746. i 1735. kapelan Martinović. Jedan Danielović kao kuim spominje se U prazničkoj matici D g. Prema predaji iz R o š k o g p o l j a u Boismli2 U sumiartinsikoj: matici g. Dragičević g.. D r a g i č e v i ć (nadimci: Pavišić. 1782. 4.: 1735. Kutleša) 8 porodica. B e o v i ć 2 . a u bolskoj g. kao Kostoević alias Pavišić spominje se g. Hržić je zabilježen u Povljima kao novi stanovnik g. 1783. 7. god. isto g. H r ž i ć (nadimci: Bošnjak. Pavišić ©e spominje taJkođer gotovo u početku matice g. u supetarskoj matici zabilježen je kao kum o.. 1751.. 1897. 1788. kao Hržić detto Bošnjak. 12 porodica.. g. pop Michaelis. Lučić.: 1741. 1777.. Prezime je zabilježeno u Povljima god. 8. Vrsalović iz Selaca. spomi­ nje se u Povljima u početku matice. Ivanac. Dudan. D u j m o v i ć (nadimak: Rado) 1 porodica. Haja). 1748.: 1733. Luka. i 1781. L i t o v i ć (nadimci: Franko. Prezi­ me se spominje odmah u početku latinske matice krštenih god. 1625. Starije porijeklo: Poljica. 1758.1732. iz P r a z n i c a. 201 .. 1631. 1751. 5.porodice. god. kum g. 1887.". 1772.. odmah u početku god. Tripo. mornar Beović aiz S u p e t r >a. vjenčan g.. Sadanje porodice 1. oko g. s napomie/nom »iz [Povalja zabilježen je Aržić i Haržić. D a n i j e l o v i ć (nadimak: Lakoš) 1 porodica. 1746. Č u r k o v i ć 1 porodica.: 1742. 1724. Kralj. 1697. 1775.. iz T r o g i r a . 1782. a samo Kostoević g. 1765..

Ružin. Jelinin. spominje se Štambuk kao kum iz Selaca u Povljima g. Matin) 6 porodica. Ostojić sive Knežić god. Glavarac) 30 porodica. Bivalo) 7 porodica. spominje se prvi put g. Đorđin. vijeku. 1783. 1889. V r s a l o v i ć (nadimci: Blaževi. Jogić.. Harafoov. iz K a š t e 1. 1777.. 1786. Rus. Cipe. na Braču od morejskooa rata. livaj. 1780. 15. 1777. Markuc... kapelan Ostojić. N a r d e 11 i 1 porodica. P u p .. 1789.. Ostojići (Knežići) đobjegli su na Brač 3 za morei. Viškovi. Jakovljev. Ostojić vulgo Knežić god. 1765. 1756. Knežić alias Ostojić g. Žanetić. šukadair. Cokulo. Fabe. iz S p l i t a . Šešula. 1776. Striko. kao Ostojić alias Janković g. 1761. 1723. Spominje se kao Ostojić alias Taraš g. Šare. 1769. vjenčan g.9. Unko. doselio u XIX. s napomenom: iz Povalja.) U Povljima se spominju g. a kao Zlatair dolazi prvi put (kum) g. 1749. Vrsalović da pripadaju među naj­ starije useljene bračke rodove. Batej. Mede.B a n d i ć 1 porodica. Pavlak. 1769. 13. Mate vjenčan god. 18. 1771. 1883. 1766. 202 .. Z l a t a r (nadimci: Juirac. 1777. 11. Colo. jednako g. Ostojić alias Colin god. Žele. Roguljić alias Zlatar. Antončev. 1786. Runjin. Olin. iz T r p n j a. 1782. BaguMna. Andrijin. iz N o v o g s e l a . dolazi u početku latinske matice kao Roguljić (g. i 1796. R o š ć i ć 1 porodica. Šjorpjerov. 16. financ doselio.. (Najstariju povaljsku latinsku maticu krštenih vod'io je pop Vrsalović (g.1790. Colic. i dalje. 1774. 1793. Porijeklom iz Bosne..). Kiko. Repuj.K a m b e l o v c a ..skoga rata (g.. 19. kao kum.K n e ž i ć (nadimci: Dolkin. Mosor) 40 porodica.. Lanlterni'štiin. St^pančev. Ostojić dicti Knežić g. Juirčev. Porijeklom iz P r a g a . š t a m b i u k (nadimci: Bajamonti. dr. Barišin. Porijeklom iz K u č i n a .. Sokol. U sumartinskoj matici spominje se g. 1778. 1637. U sumartinskoj matici zabilježen je god. Lovrin. Sapa. Za Vrsaloviće veli pak. Kamin. 1768. Mihalo.. 1758. Ostojić alias Knežić iz Povalja. iz S e l a c a . Gobo.. 4 Vjerojatno porijeklo iz Gornjega Hutmca. a u prazničkoj Ostojić kao kum god. Prezime dokazi od1 početka matice. 1725. Mičilo.—1573. Škopjar. Kao Ostojić alias Knežić javlja se u povaljskoji matici od god. Baškiii. JoKiin. O s t o j i ć (nadimci: Titulo. iz G r a b o v c a. Ante Š. 14. Porijeklom iz P o 1 j i c a. Ranjin. vjenčan1 god. P i v č e v i ć 1 porodica. Jovin. Janlković.. M. O s t o j i ć . god. 3 10.). 1814. Kuran. Soldat. T a d i n 3 porodice. 1769. 1570. zatim g... P e r i ć . J'uirić. ištego. 12. 17. 1796. 1880. Koirneliić. M o n t a n 1 porodica. Đinđin) 26 porodica..

1. kao kum Antonijević iz Oklada spominje ise g. br... 1758. 1772. 18—22. 1746. — I. 1747.. 1774. 1774. 1778.. g. Južnoslavenski filolog. 4. Beograd. samo Lučić do­ lazi više puta od g. Zagreb. ćirilicom pisani nadpis iz Povija na otoku Braču«. 1798. — Petar Kolendić: »Stihovi n a povaljskom natpisu iz XII. 1774. Antonijević iz Novog sela g. Porodica je od selačkoga novog stanovništva. 1742. pop Božić iz Z v e č a n j a .' LITERATURA I BILJEŠKE: Ivan Ostojiić: »Povaljslka opatija« u Narodnoj starini. P e t r i e e v i ć se spominje u matici g. Ljubljana—-Zagreb—Beograd. 1767. 1790. i 1798.. Često se spominje od g. ibid. Južna Srbija. 1771. 1786.. . Split. Antonijević je bilježen g.. 1739. i 1792.. g. 1725. Inače se Antonijević često spo­ minje u povaljskoj matici: g.. 1754. 33—35. 1779. iz B o l a . 1930... s ibid. 1754. Ostojić: »Još o čitanju povaljskog natpisa« Jugoslavenski istorijski časopis.g. 1782. 22. 3. Jelena Božić iz Zveča­ li1 ja. — Abbazia di S. zatim dosta če­ sto: g. Starohrvatska pro­ svjeta. — I. vijeka. 1777. i t. ibid. Antonijević dicti Juresina g. .' 5. možda isto što i Antonijević. — VI. str. 1771. 1760. 8. 75—77.. str. zatim god. L (u č i ć u matici je zabilježen god. 1787. a g. [Porijeklom iz M a k a r s k e .. 1762. Pavlović-Lučić. Brački zbornik br... Ostojić: »Benediktinska apatija u Povljima na otoku Braču«. inače je -Božić zabilje­ žen <g. B o ž i ć se spominje više puta u matici: g. Starine XIII.. J u r i š i ć doseljen sredinom XIX. do g. 1899. 322—323. Zagreb. kao kum. Ciccarelli.. Anto­ nijević alias Peričić iz Oklada. D a m i j a n o v i ć se u matici sipominje g. 1780. 103—108.. Rukopisni svesci u arhivu biskupije u Hvaru. str. 1 203 . d. str. do oko g. Giovani di Povglie. isto tako g. v. 2. str.. 1742... 1781. čorović: »Povalj'ski natpis na Braču«. 1746. 1938.. 1924. vijeka. i 1777. 92.. 1743.. 1742. 2 Ostojić.5 6. i t.. str..... str. 1763.. str. S e k u l o v i ć doselio Marko iz P r a ž n i c a i vjenčao* se god. 1940. — A.Izaurle ili iseljene porodice • 1. i 1747.. Skoplje. Prezime Vidović nalazi se u popisu povaljsikoga novog stanovni­ štva od god. 1798. 91. Knin—Zagreb. — F r a n e Radić: »Staro­ hrvatski. i 1791. 1780. d. — I. Split.. 1934. sv. . g„ 1789. 1760. i 1744.. . 197—210. 1881. — Frano Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«. Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima«. A n t o n i č i ć spominje se u povaljskoj matici krštenih god. 1796. 1767. vijeka«. pop Heldanović afes Božić. 1895. Antonijević dictus Jurašin g. S e j a č i ć (nadimak Bojamac) spominje se sredinom XIX... a iseljen početkom XX. 1733. 46s—47. 1921:. 1747. 7. str. 123—126. kao Lučić aliais Vidović. Lučić iz Omiša.

) stajalo na po­ ložaju današnjega sela neko naselje. Ivačini Dvori. Zagreb. str. Čimaz. Babica. Sukadar. Hulovi Dvori. 1783. ida je u ovom. 1673. SUMARTIN Da ili je nekada'prije kandijskoga irata Cg.. 4 Važnija su dijelovi mjesta: Kopita. Ime Sumartin prošireno je prema talijanskom San Martiino. Kao sigurno možemo reći samo to. matice (Stara matica g. ibid. Dolac. Henčević. fra Š'mun Tvrtković. da se današnja luka prije zvala Sitno. Suz'č : e alias Šukadar. Porat. Glavica. Dočina i Pod Jamu. Varžina. 1 Taj se na­ ziv održao donedavno. 1666. Stipić. 143. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. 1671. Počivale. God. koju su nowi stanovnici našli u ruševnoim stanju. Dfuiić.2 Manastir. 1667. 5 Popis kod I.: Dorotić.—1683. Martina na Vrhbrača) proglašen za pravi manastir. Staničić »dictus« Šare. Martinčević. 1668. Martinu). teško je sa sigurnošću utvrditi. Milicević iz Svinjr'šća. Šerka iz Brela. predjelu bila crkvi­ ca (možda posvećena Sv. Petričević iz Makarske. MJlanović. Kula. Ačić.-84. Mij.: Markonjić iz Vrdofta. 1669. Dogančić. i to naročito' od uvedenja mjesnoga poštanskog prometa oko god. iy Velikog Brda. Tabaiković. Martinčevi Dvori. Ulica. Duić iz Basta.: Suzičić iz Brela.ć alias Majbonić. ć. kad je kuga poharala veliki iđio stanovnika. Pr«2ameiiia prvi put spomenute.: Vlainić iz Brela. 1645. Jurić-Kačić. koji je naziv više puta potvrđen u franjevačkom arhivu. nobađ.4 M. 1929. Bračani nazivlju to mjesto Vrhhrač.: Solo. 1671. koji su osnovali đobjegfti franjevci za kandijskoga rata. 1665. Terz . u Sumaritiimi prvih 18 god. 1674. Stalno je. 1672. na redovničkom zboru u Sinju (manastir Sv. Mala Banda. bi god. Aničić. Suzičić alias Breljak. Staničić a^iaiS Šarić. 1738.: Gukselović iz Selaca.: Antulović iz Basta. fra Šimun Ribarević. Fra Petar Kumbat. 3 Velika je nesreća zadesila mjesto oko god.: Maiitinčević iz Velikog Brda. Oljdanović iz Velog Brda. Žutić.: Boroević. živjeli su u Povljima ovi novi sta­ novnici: Petar Stanišic detto Oreze i maloljetnik Viđović s bratom. fra Pavle S . Ribarević.: Babić dicti Konje iz Slimena. Činčević iz Zagvozda.. 1747. 204 .) 1665. ali je u posljednje vrijeme -iščezao1 i ustupio mjesto drugom starom nazivu: Pod Jamu. 1890. Terzić iz Zagvozda.

Stančić Marin iz Plame (t. Tad su postojale ove porodice: Ančić. 1679. travnja 1815. 1823.5 i to iz 205 . Čimaz. ali su zabilježene isamo 4 porodice.: Solović. Jakov Jugović iz Podgore. Nova obitelj Gojsalić-Bašić Miho (1 osoba). Busatto.) i Krajina (3 osobe). Puratić. Duić. a ženskih 94. otok Hvar). Jakov. 1770. S e d m a je anagraf a od g. 1836. g. Mijić' Majbon. B'iilia su 64 doma i 273 sta­ novnika.. je anagraf a od g. (muž i že­ na). Rajo. Gvozdanović. Domova 50. Arstić. Škansi.. te Margarita iz Korčule).1678. i bilježi 44 doma sa 139 muškaraca i 124 ženskih. Lučić. g.j?ca. Matesina. Ivan Arstić Cvitanović (rod. 1680. Antulović. muškaraca 119.). Dorotić (i »capitani« Josip Dorotić). ističe se »capitani« Josip Dorotić i »judicis« Matej Boroević. 1833. T r e ć a. 1779. Stipić. O s m a je anagraf a od g. 1682.. Batošić iz Podgoire.: Ribarević dicti Visković. Ukupno domova 70. težačkih porodica 60. U popisu novoga stanovništva zabilježeno je više doseljenika s prezimenom Aničić. 1785. Solo. a kao nove obitelji dolaze: Mijačić. a onda prekinuto. Mijić. zidarskih 3 (tri škansa: Petar. Domova 65. Bartul). Nova je obitelj Granić (4 osobe). Č e t v r t a je anagraf a od g.) iz Baške Vode. bacvarske 2 (Florio i Petar Vlahović) i prosjačke 3 (Antonija Praomiić. Petričević.: Diidolić iz Selaca. Ante Arstin Cvitanović iz Baške Vode (rod. fra Bernard Kunić. Odrapić. 1826. Gilić. te Mihovil Guljezin (1 osoba) rođ. Žutić iz Imotskoga. oba š'z Milne. Sadanje porodice 1. Janović.čić. Mijić alias Breljak. Zanchi i Radić-Porobija.) i Petar Vlahović (rođ. 1834. Perić-Bezmaliin. Komar. g.. Kuzmanić. Mandić. Devčić. s napomenama. Staničić. Florio (rod. 1800. Sumiartamske anagrafe N a j s t a r i j a a n a g r a f a počinje se godinom 1777. Matešić alias Gilić iz Vojnića. Novaković. posjedničke 2 (Mate Boroević i Mihovil Novaković).) iz Plame. Tad su bila 54 doma i 226 stanovnika. Pavičić. Mihović i Jerka Šerka. 1796. 1811. posjednik. Antulović dicti Vicić. Jerko Stančić iz Plame. Š e s t a je anagraf a od g. Jugović. A n i č i ć 4 porodice (nadimci: Balarin i Mjaljo). Mihovil Novaković (rođen 13. ist. Od g. 1838. g. D r u g a je anagrafa datirana 20. g. Oljdan. Aničić. 1826.) oženio se Lučom Mateljan (rorđena g. 1681.) iz Bola. te Pranić Antonija od 61 go­ dine. fra Nikola Šimić. da je Granić iz Baške Vode. Plet'ikosa.: Boroizan. Šerka. j . Carić (samo Antonija od 18 god. Konjić.: Žarković. Bo>roević (i »oonsiglderi« Toma Boroević). Nova poro­ dica Serventić (5 osoba). iz Poi1. više puta u matici: Aničić-Balarin. Ančić iz Imotskoga. Suz. P e t a je anagraf a od god. ožujka 1758. Mateljan.

gdje se Mate Aničić i oženio i na kraju se stalno naselio u Suniartinu. 1666. U popisu novoga stanovništva od g. 1666. zatim Podbergrađe. U početku se naselio u Gornjem Humou. i 1893. ima samo Salinović. samo Arstić. a zatim se naselili u Sumartin. U popisu novoga stanovništva od g. piše i Salinović dicti Boroević.5 U inatici se g. B o r o e v i ć 8 porodica (nadimak: za sve Boroevice »Borovac«.omiške R o g o z a i c e za kandijskoga rata. zabilježen je Toma Boroević. samo Konjić. 1807. 7 Prezime u matici zabilježeno od g. 1672. Mate i Mihovil Aničić u početku u fPučišćima. Prema tradiciji. 6.5 U maJdci je zabilježen g. 2.—1805.. i Mujo 2 p. 1747. Martino dopo che face tanti Sualeggi per le Case di Vechi abbitanti«. Od g. God. Bocman.5 U matici je prezirne A. 1747. U popistu novoga stanovništva od g. i to u Podtargnadie koid poroidice Tome Kuzimića. 1796. Doselio se Mate za kandijskoga rata iz Breflia. Kasnije češće kao Babić alias Konjić. e poi ando star a S. pojedini: Arvana-Arvaninac i Bufcalo). 4. 1667. 5. a kasnije se preselio u Sumartin. U početku se nastanio kod Jakova eHnčevića detto Bošković u Selcima. spominju se Aničić-Mihajjo. God. questo era Ajduco e soleva per forza«. Doselili se iz P sr o 1 o g a kod Vrgorca fbraća Salinović idetto Boroević. Babić dicti Konje iz Slimena. C v i t a n o v i c 7 porodica (nadimci: Arstić/Vale. 3. Isprava 6 veli »aiuto a sachegiar la 206 . 1682. Antu. zabilježen j e . 1853. 6 Po drugoj verziji: Salinović je otišao u početku na Hvar. D o r o t i c 4 porodice (nadimak: rštefan). u matici često Cvitanić-Brstić. zatim u Selcima kod porodice Tonsić. 1799. Od g.—1806.iz Basta za kandijskoga rata braća Antulović detti Vicići. A n t u l o v i ć .-. 1828.6 Prezime je u inatici 'zabilježeo od g. 1747. porijeklom iz B a s t a ili Baške Vode kod Makarske. Tarle. 1884. 1827. 1669. U samostanskim ispravama za njega je zapisano: 6 ».V i j c i ć 2 porodice. i 1851. God. isprava veli: » .lović dicti Vicić.) Doselio za kandijskoga inata iz S 1 i m e n a kod Omiša Pavao Babić detto Konje. Prezimie u matici zabilježeno od g. Antulović-Ektorović. God. B a b i ć 4 porodice (nadimci: Konjić 2 p. ali i Ančić-Tunguiz.. ali od g. bilježeno od g. spominju se 2 Antulovića. 1817. . Urlić).. zabilježeni su: braća i Juraj Babić. Doselili . . a onda u Sumartin.

J a n o v i ć 6 porodica (nadimak: Rado). u župskim knjigama dolazi g. . * K l i s u r a 1 porodica. a g. 13. Diklić-Kuzmanić. i to u Zagomilje. God. oženio se god. 1691. Ma-tešina . K u z m a n i ć 1 porodica. 207: . Doselio se kao drvodjelac. Prema tradiciji.7. O njemu piše »questo era assassino e traditore di piu fini che si poteva trovare«. također Puratić aliajs Dorotić. Spominje se u početku druge matice g. 8. . iz B o k e K o t o r s k e došao brodom mornar Rade. kao Casolini. Sajcha Greca a Bol col Fratte idi Macarsca certo Rude«. 1774. U popisu novoga stanovništva od g. Pored prezimena Gilić. K o v a č i ć 1 porodica. 1679. U matici se spominje god. 1747. 1866. 1777. 1904. 1674. Doselio se iz K o r č u l e (kao brodograditelji). Jurić kao svjedok na vjenčanju 1 drugi put iste godine iz Zagorja. a onda u Sumartin. U matici od g.—1781. Doselio se iz B a š k e V o d e. 1873. zaljubio' se. Prezime >D. K n e ž e v i ć 1 porodica (nadimak: Mladimir od Vladimir). J u r i ć 1 porodica (nadimak po zvanju: Laik). Ivan Casolini se oženio god. 1925. 1813. ima zabilježeno' više Doirotića. 1747. 14. 9. Porijeklom iz S p ili i t a. Doselio se iz Rogoznice oko g. Kristofor Gilić. kao Matešić alias Gilić iz Voj­ nića.5 U niatic'i se često spominje od g. 11... 15. zaljubio se i oženio u Sumiartinu. Godine 1858. Doselio se iz Rašoaaia. U Suanartiinu je bio još jedan Jurić. da se doselio Križan Gilić i Mate Gilić. K a ž u l i n 4 porodice. Došao pred oko 30 godina iz R o g o z n i c e (šibenske) u sumartinski samo­ stan. s pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru i oženio se. L u č i ć 6 porodica (nadimak: Gač). 1777. 1866. kao Janović-Rađo. 6 Druga isprava veli.. 12. 1816. Komarovom. a kupivši kuću Rude prijeđe u Sumjantin. Gilić alias Križanović. zatim u Novo selo kod Naisetea.. 1674. G i l i ć 4 porodice (nadimak: Križanović). Dorotić-Muto. Doselio se iz V r b o s k e. U popisu novoga stanovništva od g. 1645. g. Mate detto Mateša Gilić iz K o z i c e doselio se oko g.7 U matičnim knjigama od g. dolazi u matici od g. 10. U matici od g.

Papa i Vaji). Mateanović detto Piamus.. 1777.16. Puratić alias Dorotić. u prazničkoj matici kao kum iz Sumartina g. 1851. U matici g. a >g. a u bolskoj g.8 U sumartinskim maticama g.. ali — prema obi­ teljskoj tradiciji — starinom iz Z a ž a b l j a . 24. M a r t i n i ć i porodica (nadimak: Rodić). 1900. 1791. 18. jer je u maticama XVIII. 1625. 1878.—1782. Doselio se iz Z a d r a g. R a d i ć 6 porodica (nadimci: Starograđanin.: Masftarđlć. Lučić s napomenom: iz M a k a r s k e .. 19. Mijić dicti Majfoan. zabilježeni su:" braća Pletikosić. Doselio se iz T u z l e . N i k o l i ć II 1 porodica. zabilježen Mateljian de piame. porijeklom iz Pučišća. 1776. U popisu bolskoga novog stanovnišva od g. Maslardić detto Novaković. g. 1777.. Sumartinu g. 1830. Martinac). g. i 1831. i 1812. 1777. 1840. Mijić alias Breljak. BreljacLučić. Novaković dicti Maslardić.7 U matičnim knjigama g. g. 1811. 22. g. g. 1747. 1747. ttoselio se sa istočnog dijela otoka H v a r a . 17. vjenčan u. Radić dicti Porobić.La. 1787. U matici je kao kum zabilježen g. Radić 208 . 1796. g. v. Pletikosa. 1794. kao Mijić zabilježeno je 5. 1777. drvodjelac oženjen god. U popisu novoga stanovništva od g. Lučić alias Julkić. MijićMartinac. u Siuimairtinu.—1778. M i j i ć 3 porodice (nadimci: Remeta. N o v a k o v i ć 5 porodica (nadimci: Maslarđa. Doselio se iz S e l a c a . v. 1747. Na Brač se doselili iz Makarskog primorja. 1925. Mijić alias Rajo. 1745. P u r a t i ć 7 porodica (nadimak za sve Puratiće: Pušić. Doselio se Šimun Pletikosić u vrijeme morejskoga rata iz P o 1 j i c a. U matici g. u popisu »schiera đi Bol« g. g. 1781. 1779.muškaraca. Mateljan de Plame s napomenom: iz Sumartina. spominje se [Puratić alias Dorotić. M a t e 1 j a n 1 porodica (nadimak: Piamus). u matici (Bola) u početku XVIII.—1797. i 1811. kao zamjenik na galiji neki Juraj Novaković iz Poljica.. 21. oženio se g.5 U Gilićevu popisu Simon Pletikosić u XVII. 1811. P 1 e t i Ko s i ć 2 porodice (nadimak: Ivača). Poje­ dine porodice Soldo. Blaganjer). Šego. s napomenom: iz Bola. 20. 1813. U popisu novoga stanovništva od g. U matici g. g. Jedina je porodica iz S t a r i g r a d a . 1789. Cvitonja. Grinja). Mijić alias Majbonić. Perač. 1675. Doselio se iz Bre. Mijić dicti Majibonić. 1786. 1777. 1777. 5 N i k o 1 'i ć I 1 porodica. 23. u povaljskoj matici kao kum g. v.

a onda u Sumartin. Sakuj. 27. koji se bio u početku nastanio' u Norež : šćima kod porodice de Filippis. fcamenarski poduzetnik. 1666. koji se u početku nastanio u Sućurju. 1763. i 1837. 1758. koji je također pošao u Nerežišća. U anagrafi g. Prema spomenutoj ispravi6 kao Šerka doselio se iz S i i m e n a oko g. U popisu novoga stanovništva od g. S u z i č i ć 2 porodice (nadimak: Šukadar). onda u Pučišćima kod po­ rodice Prodi. Zatim Ivan Suzičić iz Brefta. U popisu novoga stanovništva u Sumartinu nalaze se zabilježena 3 Suzičića (Jakov. 1645. 1747. Vugeša). Girica. 1829. 1773. oženio se g. Doselio se Toma iz Selaca. Marin Stančić iz Plame. Staničić dictus šare. 1838. 1669. a g. Pipić. godine 1673. 1747. U matici g. 1764. U nerežšikoj maJtici spominje se g. Pražničanin. Carić-Stančić. kao kum -z Sumartina: Šukadarić. 1673. 209 Zbornik za narodni život i običaje 14 . U matici se Itaikadar spominje od g. U matici od g. a zatim a* Sumartkiu. 1905. Suzičić alias Šukadar. U početku pošao na Vis.5 U ispravi 6 spominje se Mihovil Suzičić detto Berošević detto Breljak iz Brela. g. 2'8... 1821. Kunac. aStaniČić alias Šare s napomenom: iz Basta. zat-m u Nerežiišća kod Zuvetea. Stančić-Plam-us. 1671.. S t a n č i ć 9 porodica. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata Luka Breljak overo Suzičić doselio se iz B r e l a .25. Šarić s napomenom: iz Vđog Brda. Spominje se u matici Sumartina <g... Staarčić alias Šarić. a onda U Sumartin. Š e r k a 13 porodica (nadimci: Maše. :26. aliiter Porobi1ja. koji se u početku naselio u Gornjem Humcu. ali g. spominje se Suzič'ć iz Brela. g. iz Bola Radić sive Tarašić. 1669. U selačkoj je matici zabilježn god. Sponiinje se i Marko Šukadar iz Birela. Suzičić alias Breljak. U matici g. Nadimci za poje­ dine porodice: Jela. 5 U popisu novoga stanov­ ništva na Boiiu Jerolim Šarić. 1787. Marinko).. zabilježena su braća Stanišić »detto« . Š t a in b u k 2 porodice. Radić iz Basta. Marko i Mihovil) g.. (Nadimak: Prašćevići. U supetarskoj nriaifrci g. 1778. i 1779. U navedemoj ispravi 6 za kandijskoga rata spomenut je doseljenik Ivan Staničić detto Šare iz Basta. i 1676. a kasnije se doseIk> u Sumartin. U novijoj matici spominje se g. 1667.Šare u Sumartinu. Šeindek. a kasnije se doselio u Sumartin. 1675. Radić iz Zagorja »de Villa Suhi dolaz«.

ći.: Nikola Solo i braća Solović. 31. kao Serčić. kao i postirski Vlaho« vi. a g. (Generalni nadimak: Donkovi. Guljičin »o« Hazić za kandijskoga rata. Doselili se kao zidari. 1831. 30. Sadanja. 1750. iz B r e 1 a.5 S e r v e n t i ć 5 porodica. 33. 1671. 1858. ili iseljene porodice 1. On pripada među prve doseljenike u Sumairtinu. Doselio se iz B o 1 a. U "matici od početka 'druge knjige (1777. U popisu novoga stanovništva od g.29. 2. Š k a n s i 5 porodica (nadimci: PajJnac. 1675.. 32. i 1753. U matici Šerka od g. T r u t a n i ć 1 porodica (nadimak: Mengić). 1668. je porodica iz S t a r i g r a d a . B a t o š doselio se za kandi jskoga rata iz P o d g o r e : Luka Batoš. ali pori jeklo'm iz Italije. Za pojedine porodice: Pretur. Iznmrl©.—1792. Mištak). Hamber. U popisu novoga stanovništva. 6 2*10 . kao ŠćapanovićZelanović s napomenom: iz Gornjega Humea. 1747. 1916. zabilježen je: Ivan Vlahinjić. Doselio se iz B r e l a g. 1747. s aaapoimenom: iz B o l a . 1747.—1794. 35. i oženio se u Sumartinu.5 U anagrafi od g. A z i ć doseli o se Ivan. U selačkoj matici zabilježen g. Štankalo).9 U matici Solo zabilježen od g.5 V I a h o v i c 2 porodice ( nadimak: Florence). Kasnije češće kao Zelanović. U župskim knjigama g. 1671. 1884. 1838." 1782. U spomenutoj ispravi 6 Marko Vlahinić oko g.: braća Serčić. cd g. zabilježeni su bačvari iz M i 1 n e Fbrio i Petar Vlahović. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata iz I g r a n a doselio se Juraj Solo. kao Vlainić iz B r e l a . 1919. T o m a š 1 porodica (nadimak: Birejanac). U popisu novoga stanovništva od g. Z e l a n o v i ć 3 porodice (nadimak: Hulo). Doselio se iz G o r n j e g a H u m c a . 1645.6 U popisu novoga stanovništva u Sucmiartinu od g. do 1835. Biškupušae. 1747. zabilježen je Juraj Hazić. iz B r e 1 a.). kao Soloević. aJli 1678. Solović. ali g. oženio se g. od g. 34. i 1693.—1795.5 U maticama g. On je bio pokršteni musliman. U matici cd g. Doselio se 'iz N o v o g s e l a (iz jProdola). s o l o 3 porodice. kao Scanci (Skanči) s napomenom: iz B e r g a m a (Italija). 1777. ima Ačić. U sumartinskoj se matici spominje od g.

j . G r a n i ć u maticama od g. do oko g. od g. ali nije imao djece. G a r ž a 1 o v i ć doselio se za kainđijskoga rata iz Z a g o z d a . 1672. a i u novoj matici od početka. 1771. ima Franić. ali'se kasnije % ponovno vratio u Tursku. možda isto što i Činčević. doselili se za kandijskoga rata »assassini e traditori« u Selca iz Brojtna kod Imotskoga. U poisitirskoj se matici spominje Činčević alias Katunarić. Ivan.U sumartinskoj matici g. 1779. 6. ali doselivši se iz Pučišća dobio nadimak Pučišćanac. 1838. U popisu novoga stanovništva od g. jer je g. 5. U Sel­ cima su bili kod popa Jakova Vranjicana. 1820. Č i m a z (nadimak: Čimak) doselili se-u'vrijeme mira nakon kandijskoga rata. U sumartinskoj matici spominje se Dogančić g. Jedan je doveo sa sobom oca iz Z a g v o z d a . 1785.: Marko Batoš i braća Batoš pok. s napomenom: iz P o d g o r e. 1860. 1808. 7.... 1842. prema matici od g. a drugi iz Selaca u Pučišća. 5 3. 1769. 1779.. i to za samog rata. i 1681. do oko g. -a u prazničkoj god. 1777. 1778. s napomenom: iz B a s t a. D o g a n č i ć Fran© s nadimkom Franić. posljednji se put spominje u matici g.. da je prosjakirija Margarita iz Korčule (rođena g.5 (zabilježeni su Jakov.. 6 U sumartinskoj matici g. U povaljskoj se matici spominje kum Dujić g. Prema Božitkovioevu članku6. spominje se Terzić iz Zagozda. 1675. D o m i n o v i ć u maticama od oko g. 211 . Grge. i 1779. do oko g. 1762. Poslije sklopljenog mira naselio se u Sumartinu. a 'imala je. zabilježeno' Čimaz-Činčević. 9. 1747. U matici do oko g. t..) živjela kod pok. 1675. 1789. 1672. 1777. Č i n č e v i ć doselili se iz Z a g o z d a. veli se. D u j i ć u matici g. i 1673.5 10. 1747. 8. zabilježen je Mate Terzić. Nazivao se Torzija. 1747. -Stjepan. u anagrafi od g. 1792. nadimak Kovač (g. U matici g. 1678. D e v i ć spominje se u matici od oko g. U popisu novoga stanovništva od g. 1799. 4. dva rođaka Ivana Čimaz. uvijek s napomenom: iz Sumartina. 1747. zabilježeni su Mihovil i Ivan čimčević. prema matici. s napomenom: iz B a s t a . 5 Porodica je nedavno izumrla. ' U popisu novoga stanovništva od g. Nikola i Mihovil Dujić. PavBia Dujića. 1838. Čimaz dicti Kovao. Jedni su iz Selaca došli u Sumartin. 1817. 1896. s napomenom: iz Baške Vode. i 1860. i 1826.). dio oko g. Oženjen u Sumartinu. U popisu novoga stanovništva od g. kao Batošić liiz P o đ g o < r e .

J u r e t i ć u matičnim župskim knjigamia od oko g. možda kao Ivan Alandić. K r a j i n a u matičnim župskim knjigama cd oko g. U Gilićevu popisu7 zabilježeno je Petar Mandić. ' j . M a -n td i ć došetao se Petar detto Babin iz o m i š k e okolice. 1787. J a k i r u matičnim knjigama od g.). O i j d a n o v i ć u staroj matici g. K n e z o v i ć detto Vangelić. od g. s napo­ menom: iz B a s t a . Kadčić iz Makarske. dio oko g.. 1909.. 1671. 1672. t. Jurić-<Kačić. i svojim kuću ostavio fratru Petru Kumbatu. Gvozdainovie-Mistrić. 1777. U matici se spo­ minje g. do oko g.. 1845.5 Kasnije se spominje vjerojatno drugi Mandić. 1666. donedavno. 6 U staroj sumiartinskoj matici g. od početka novih . 1853. do oko g. P e r k o v i ć došaci kao f inanc. v. i to od početka novih matica.. 1845. s napomenom: iz V e l i k o g Brda. s napomeiom: iz B r e l a . M'iiliče v i ć u staroj matici oko g. u župskim matičnim knjigama do g.G v o z d a n o v i ć u matici se spominje od g. godine 1835. spominje se'često kao Oljdan. 1877. 1747. s napomenom: iz P o d g o r e . s napomenom: iz S v i n i š ć a. j . j . oženio se g. U početku služio Ikod Jurja Ciccarelli detto Živić u Pučišćima. 1838. 1777. 1833. iselili. s napomenom: iz jPodgore. 1777. 1792. J u g o v i ć u matičnim župskim knjigama od oko g. J u r i š i ć u matiGium. ali g. ali je ubrzo umro. t. 1830. a s t o r 1 i j a Ivan se doselio za kandijsikoga rata. i 1668. g. J u r i ć II iz M a k a r s k o g p r i m o r j a.matičnih knjiga. M a r t i n č e v i ć Martin se doselio sa četiri sina za kandijskoga rata. 1798. 1860. s napomenom: iz V r d o 1 a. g. 1842. Ponekada kao Jurišić-Akčić (g. ali se kasnije za kanidjskog rata preseMo u Sumartin.. s napomenom: iz V e l o g B r d a . 1854. župskim knjigama od g. ponekada piše: Gvozdenović. s napomenoim: iz P o d g o r e . zabilježen Jakirev'čVlastelinović iz Bola. U XIX. 1808.. 1868. do oko g. kao kum nofoil. iz K r a p n j a do oko g. 1807. g.. do oko g.6 K o m a r spominje se od početka novih matičnih župskih knjiga. 1665. 1666. 1777. ido oko g. M. 1887. Kačić (kum). 9 M r k o n j i ć u matici oko g. . do oko g. U popisu novoga stanovništva od g. 1817. godine 1859. t . Doselio se za morejskoga rata Ivan iz Z a g o z d a.) i Akčić (g.

U . U sumartinskoj matici' od g. 3. ali g. (Postojalo je u Sumartinu prezime Jarko vic ili Žarković. 1747. umire Petričević. A r k o v i ć (nadimak: Splićanac) 1 porodica. 1874. 1802. V a r ž ' i n a g. V u č i n a u župskim knjigama od oko g. 1747. 1779. sve se ostale porodice bave i ribarstvom. 32. ali porijeklom od novoga stanovništva iz Rasta. Doselili su se u vrijeme potpisivanja mira nakon kandijskoga rata (ŠtLmuri7 i brat mu pop Stjepan iz Zmijavaca kod' Imotskoga. iz T u č e p a. 1672. Karković iz H v a r a . 6 U staroj matici od g. R a d i i ć (nadimak: Porobija) 2 porodice. 1867. do oko g. J i u k i ć 1 porodica. 5. 1667. do oko g. Doselio se prvi Radić u Rasioticu iz S u m a r t i n a pred 150 godina otprilike kao čuvar i obrađivač zemalja porodice Niseteo-Gazić. S t i p i\ ć doselio se Martin za ikandijiskoga rata iz M 3/ JS. 2. u novim župskim knjigama spominje se do okio g. Arković-Rodić. 1790. 1815. 30.: iz V e l o g B r đ a . s napomenom1: iz Ž i v o g o š ć a . Doselili iz S um a r t i n a. U popisui novoga stanovništva od g.27. Na austrijskoj 1 specijalkarti naselje se naziva Porobija. a g. U župskim matičnim knjigama Sumartina spominje se g. 28. 33. Godine 1820. 1874. 213 .. ali pori­ jeklom od novoga stanovništva iz Slimena.. r a. doseljeni oko g. 31. Doselili se iz S u m a r t i n a . kao Ribarovi ć dicti Visković. R ASOTJCA Zaselak Rasotica (nekada Rasohatica) ima danas 15 kuća. a g. P e t r i č e v i ć u staroj matici g.. 1885. g. a onda u Sumartinu. 1665. S t a n e i ć (nadimak: Piraščević) 8 porodica. S t u 11 a u župskim knjigama od početka novih knjiga g.početku se naselio u Gornjem Humcu. 4. T o 1 j a g a idva brata doseliili u Sumartin za kandijskoga rata iz B a s t a. 1673. kao Mijić dicti Toljaga. po nadimku prvih stanoivnika Radića* 1. koji su težaci. Pot­ pada pod sumartinsku župsku crkvu. s napomenom: iz M ak a r i9 k e. U matici do g. 1777. u matici s napomenom. 6 U popisu5 novoga stanovništva od g. 1794. 1680. R i b a r o v i ć doselio se za kandijskoga rata iz B i a s t a . do oko g.5 spominju se braća Stipić. 1783.: iz !Povaija. zabilježen je u Sumartinu Nikola Žarković). 28. Š e r k a 3 porodice. Osim Radića. zatim u Povljima. starac od 70 godina. iz D r v e n i k a. 1879.

Vinko Ribarević. što su dobjegli na Brač i naselili »Ponta di S. braća Pletikosić. braća Jalošić. 6 Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645.« 8 Mladineo.. str. 3 St. 50. braća Antulović detti Vičić. Otkupitelja i hrvatski puk u Dal­ maciji«. Deserto. na Braču se zaklonilo 110 obitelji. fratru Petru Kumbatu. dok je g. Mate Antulović. Ivan Ribarović.. Sv. Ivan Antulović. zabilježeni su u Sumartinu ovi novi stanovnici: fratri. Pavao Đujić.detto Suzičić.. str. spomenuto 230 dobjeglih porodica: ». Mi­ hovil Dujić. Za. Bol. Ivan Guljičin pokršteni Turčin. g. ovaj ostavlja kuću. zatim Martin Stipić iz Makra kod Makarske i Juraj Solo iz Igrana: »queste quatro famiglie furone quali venero prima da abbitare nella detta Ponta«.. Nikola Miletić. Anton Komar i Nikola Solo. braća Aničić pok. 64: Prema povlastici Morosinija od 9. 36—39. Ivana. 2 M. F. Mihovil "čimčević. Ivan Suzičić. str. spominju se porodice. »r 4 Dr. fratar u Su­ martinu. Juraj Gorsatović. Nikola. braća Babić. — Dr. braća Jerčie. Juraj Hazić. 214 . šimun Pletikosić i šimun Žarković. Marko Suzičić. 185—286. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina« u Vjesniku za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. 1672. braća Stanišić detto šare. Ivan je umro prije kandijskoga rata. Postire. dva brata Toljaga. Marko Batoš. ibid. Giulio Bajamonti: »Storia della peste che regn 0 in Dalmazia negli anni 1783—1784«. sia permesso a coltivare nei luoghi Comuni . a zatim se nastani u Sumartinu.« u Jadranskom dnevniku. Ivan Knezović. br. Mate Aničić. Vj. braća Aničić. Neres. Mihovil Batoš. Madirazza: »Storia di comuni dalmati«. Jakov Suzičić. Jurja. da je otišao na Hvar.. braća Dogančić. Jakov Dujić. Mihovil Batoš. braća Solović. Stjepan Dujić. Luka Batoš. Za druge piše: ode u Humac. il che e ben molto in una villa che contiene appena settanta case. koji -ma je prepisao fra Ante Gilić. . 292. in numero di 110 a San Martin. Juraj Babić. Ivan čimčević. u Bol. drugi Ivan čimaz rođak prvoga. 1940. Kristofor Gilić. Jakov Dorotić pok. Perka i Mate Dujić. braća Stipić. Zlatović: »Franovci Države Presv. Anton Dorotić pok. . Ivan Stanišić. — A. Venezia. Niko žute. 1932. Humazzo. br. Split. San Pietro e Milna sopra l'isola Brazza ricoverate s'attrovano. 1747. siječnja 1938. Ai-^on Mijić. ibid. Vida. što su se doselile u Sumartin prije morejskoga rata i za vrijeme rata. 7 Iz jednoga dokumenta. U drugoj inačici istog dokumenta spominju se još Luka Batoš. žarković. Marko Šukadar. 1786. Mihovil Branjić. koju je sam sagradio. Babica . zatim u Podbergrade. Zagreb 1888.LITERATURA I BILJEŠKE ZA SUMARTIN I RASOTICU: i Rukopisni Ljetopis franjevačkog samostana u arhivu franjevačkog sa­ mostana u Sumartinu pisao franjevac Andrija Stanišić iz Sumartina oko god.. Mate Gilić. str. i to: Mate Dorotić.: »I morti di San Martino furono oltre ad un čentinaio e mezzo. Ivan Vlahinjić. Mar­ tino«: Martin Rude i gotovo istodobno s njim stiže Ivan Majstorlija. Mihovil Suzičić. u Sućuraj. Split. a onda u Sumartin. Marka. Mate Mijić. Ivan čimaz. . God.. Luka Breljak .ibid. Nikola Dujić. 1. . u Nerežišća. 5 i 6 od 7. Marko Vlahinić. 1668. list 6—9. Mihovil Aničić. 1766. sei delle quali in tale ocasione restarono estinte«. 9 juni 1672 a tutte le rimanenti famiglie. Ciccarelli. Martin Martinčević. VI. Poxischie. Pavao Babić detto Konje. braća Salinović detti Boroević. braća Dorotić pok. Slovinić: »Kuga na Braču 1784« u Bračkom zborniku. koji mi je prepisao fra Ante Gilić. ibiđ. Toma Boroević. a kasnije se na­ seli u Sumartinu. u Selca. Ivan Dujić. braća Batoš pok. i 8. Ivan Alandić. Mihovil Suzičić detto Berošević. braća Serčić. navedena su prva četiri doseljenika. Martin Mijić.. Križan Gilić. Stjepan Mijić. ode u Pučišća: u Povija. Salinovića piše. 9 U dokumentu iz Velog Brda. Petar Mandić. 5 Popis kod I. Grge.

Florio. Mesnović. Kieljić. Kod Šarturovih. I. Rokević. Pijaca. župa j. Vuoda-" nović. Soljičić. a kao župska crkva služila je crkvica Sv. Radinović. Mačadivić. Pavlinovic.: kurat Pava 1579. Milozević. \ Prema podacima. Bertonović. Koorinčić. Bernardin de Thomasis de hac Villa. Vidošević. Na Ložu. kod Rata nalazi se ruševina rimske piscine. Ivana Krstitelja. koje posjeduje G. Dutić. valovi odnijeli pijesak i žalo. Radičević. te su mi poznata na pr. kao i ostala -bračka mjesta. Nedaleko od dominikanskog manastira u predjelu Martinice vele da se nailazi na stare grobove. Opersić. 1 Na zapadu od Bola.2 b) Nakon razoren ja bračkoga grada (Škripa). prokurator puka 6 1637. Marinković. Nesić. Konavić. Mekjavić. Kusović. kad su. Antović.: Matthaeo Ulađigae. Karinčić. gdje se nailazi na rimsku i etrursku terakotu i lonce i stari novac. Božidarić. Boranvić. Polovinić. Pendesić. bjegunci se skloniše pored južne bračke obale u predjelu Martinica. Kalafatovi Dvori. Dobretza Bersoi. Vuković. Nešto slično pričaju da su primijetili i između Borka i Rata.BOL Dominikanac Angelo Bojanie u svojoj raspravi 1 o Bolu veli: a) Na zapadu od sela nalazila se kao neka akropola. boji su prfjiroli sol na Bolu 26. Bori'čio. Mhatiović. ova: Rudina. Rakisić. Mikasinić. Donč . Panezević.: Vinko Polovinić. 215 . Bisković. Cvitovića Dvori. Nogalić. Kod Bakraninovih. Babić. Kusanić. Puliizović. Viasić. da ih je nekada bilo više. Raglanin. Duvić. 7 Prezimena. Plijanić.4 Nižetić ili Petrić (2 porodice) i Stipančić (1 por. pučana.8 Marinović. U luci kod' općinske česme nalaze se pokrovi dvaju sarkofaga. siječnja 1574. Berčanović.) 5 1615. Kuzmić. Radinković.e na Bolu osnovana g. Barb*ć. Vunjodić. Morsinović. Morgitić. Maionlkiovic. tamo' se nalazio stari grad Elafuza. rektor crkve Jeronim Petriciiuis. Barhahovića Dvori. Prezimena iiž BioSia u ispravama 1325. Vele. Jokisić. Rananković. Berhanović. kažu da su se opažali na •plitkom 'morskom dnu tragovi nekih zidina. Petković. 1462.: D. Truitanić.: Jeirolim Niseteo. Martinica.. Karaieljić. Babić. Margi&ić. Anjijć. koje je miore opet prekrilo. Oubretić. Račić. u blizini današ­ njega dominikanskog samostana. Bjenačica. Pojedini dijelovi Bola imaju svoja zasebna imena. Zaneto da Venetia sa dva sina. Po' predaji. V e i Put. Ravonković. [Panfiović. mjesna sudac. ć. Pred oko pedeset godina za jedne oluje. Volcasio Catich 8 1465. Pineze.

Simić. Kozmačić. Fabiricij iz Tro'gira. Marišić. Šoljanović. Donkov. Marineević-Tuisa. Krajine. Matić. 1611. Kančerić. Margitić. magister Tiberito.Vuuačić. Radičić. Brakuiš'ć. Ranamarić. . Hranotić ex Vukošev. Ružić. Slavoi. Filipis iz Pustinje. Penecić. Petković. Nikola iz Plame. Krajinić. Tunsić. Juraj iz Mak a irske. Hranotić. Radić. Tofhorović. Nenadić.: Selapić iz Krajine. Pendesić. Pasikvalinović Vužić. Skrozinović..: Višanin.Vuzieić. 1606. Tarašić. 1605. Vojlković. Bcrie'o. de Lupiš. Maitko iz Dubrovnika. Bi ković. Vcdanović.: Baričević. Silović iz Donjega Hiuimca. Sibiškin. Martaliović. -M-ihiović. Oglobljić iz Nerežišća. Karmeljlić. Glušić. Frano. Paskvalovie. di Ragusa.: mistro Lovro Sartor iz Šibenika. Čubret : ć. Baibalić. 1610. Polovinić. Biodanić. Margareta Tadejna overo -Dmitrović. Rokoeić. Buseni. Brešković. Vitnić. Nižetić. Bračetić. Venđesie. Raić. Mar'niković alias Vuzić. Vojvcdić. Prezimena u bolskoj mistici prvi put. Georgij iz Krajine. spomenuta za /prvih 20 gođlina 1603. Meštrović. Sezunić. Vukjović. Raguisio. Gojić.sive Hreljin. Mekjav. Božičević. Soljačić. Filipis. de Tomasis. de bubre Tomić (Ciprijan). Tusa. Jagodić.: monacalis. Božidarić. Barcić. Redezović dietus Skrozinović iz Plame. Vidić alias Anjić.Svirčević. Žilić. Pičinović. Barbić. Hvarzić alias Nikolić. 1609. Tuskor. Čubret'OV. Barniić-Ma. Toniić. iz. Kmetović. Bivadiović. 216 . Vuzić alias Mariniković. 1604. Čikarelović iz Gornjega Humca. Garbinović. 1612. Salinović. jPonžičević. Stipičić. Tomašić. Lovrineić. Pisinović. de Andreis. Avancanie \z Nerežišća. 1607. Filizić. Šćapanović. Nikoli ć. Petr&c'o iz Nerežišća. Coilović. Petricio. Vitnić. Ni'seteo. Petar Fra. Ve7 ioević. Peiličer. Caltesi. Ka. Nikolić iz Hvara. Mihaitiović.: Sepie. Ferenčić. »novizio« Raić. fPaisquall iz Venecije. Matkovac. Buišiković. Furlan.: ser Zuanne de Cosmo. Ničić. . Ukupno 265 popisanih. Franis \2 Venecije. •Šimetoiv'ić . Marušić.fcković.: Kaistonović.: Miilozetić.ro iz Trogira. Tomašić. Kuzanić. Anjjć. magister Grima. DlAndreis. Pešći'ć..tić. Marinković sive Tomić. Lalić. Harašić. Dutić.: Melkjavić. 1608.ć dti Vase. Lalić detto Piero. mgstr. Postolarić. N'kola. Gioni. Gubričavić. Solačić. Mihovil iz Krajine. Martinović. Nikulić detto Tenda »nunc« Gira (Ghirra). Biondović. Ivan iz Paga. Di Filipis. Garbini. Jagodić. Nikulorić.. Vuojković. Prodanić.

Vinko Tušković. Vinko Benić i sin Jerolim. Juraj Radatović. Juraj Sipić. Jerolim Marinković. Jakov Tomašić i sin Marko. Toma Pen­ desić. Surtulović. Toma Toraiić. Per volić. Mihovil jPolovineo. Anton Hranotić. Juraj Marinković pok. Toma Franković.1613. Anton Mestrovic. JeMnić. Sleč'ć ?). Pušković. Buchia. 1615. Ravčić.jković. Vinko Marthiović. Vinko Mestrovic. Ivan Ročičić. Guhr:e Marinković. Cviteović. Nikola Bračetović. 1621. Tonculo Vido­ šević.: Donko Marinkov'e. Juraj Radić. Tušković.: Hrilić. Vinko Anjić i brat Matij. Mazolić.: Oktavi jan. 1622." Matij Vrsialov. Ivan Đu!t. Jakov Soljačić. Ivan Rokočić. Petar Tomić. Biorovineić. Pobrowc. Nikoila Kuzmić. Niseteo. Beloević. Petar Soditrić. Vinko Lalići sin. Babić iz Visar 1619. Frano Nomlić. Marko Avancanović. Nikola Viloević. Radatović. Dojić. Jakov Pendesić. Frane Svairtalović. Justiniani iz Venecije. de Martinis. Nikola Jurlšić. Ivan Brizić. Manoli iz Vrboske. Zorzić seu Lukrić. Jerolim Tomie pok. Pašfeanim. Se h i e r ia d i B o l . Ursić »de Ni eha«. Cueić. Jakov Kuzmić. Kragačić. Brarkušić. Luka Nuić. 217" . Zorzetić. Ivan TriuJtanić i brat Petar. 1625. Andrija iz Paga. Pro Babi'ć. Nikola Pendesić. R o 1 o d e 11 a G e n t i B o l. Polovineus. Mekjavić. Komoričić iz Makarske. 1614. Ivan Bcžidarić.. Pavišić. Bavčić detto Panceta. Ciprijana. Frano* Parolić.: Matković iz Gornjega Bumca. Antić-Pičić. Ivan Šimetović.. Nikoga Mestrovic Markov. Ivan Matković. sinom Jakovom. Lodetović.: Žuvetić iz Pučišća. 8rmić dicti Marinković. Jakov Luiević. Jerolim Karmi neić.. Daniel Matunić. Ivan Anjić s bratom Vinkom. Mladinić. Polenović. Vinko N ikolie. 1616. Vidošević. Griman. de Filipis. Martin Postolarić. i. Marko Karmiljić. Dinko iz Venecije. d'L' Doraiinis.: magister Hranota. Kranković. Šimun Tomić. Peiidešić. Nikola. Vinko Lovrinčić.: natpop Ivam iz Nerežvšća. Bartol Mekjavi'ć. Ciprijana.: Martić. So~ kačić^Gabiler. Ivan Simić. Vinikb Lalić. Juraj MahoHć. Bethia. Marjetić. real Nikola Jagodić.: Stefan iz Venecije. Jerolim Marinlković Ciprij'ana. 1617. Covaeheus iz Hvara. Martin da Solin. Nigosić. Vinko Nifeolić pok.9 Anton Pieić. Fredešić. Juraj Batulić. Toime. Marko sin Marka Raguisea. Ivan Banovic. Popis (pučana) u vezi sia regrutacijom za bračku gfsiliju g.. 1618.ć. Koimgričić. Jakov Sepić.no. Bratić iz Vrboske.ć. Petritij. Frane Vojković. Marko Vidošević. P. Petrolic. Viličić iz Vrboske (»acrilegio«).: Hičić (Iličić ?. Bračetović.ć. Juraj Batina. Radić i sin. Ivan Marinovie pok. Nikole. Vinko Sairtinov. Nikola Liovrinčić. 1620. Pro Raguzeo. Franio Marlnkiovlć. Ivan iz Šibenika. faber mag'lster Fra. DuškiOfvJć. Laurentij Sartoris.

Nikola Vitnic. među gale otima. 7. A d u l i m a r (nadimak: Zaratin) 2 porodice. Dinko Pendešić. 1633. Rovinjež. među pučanima. Prezime se nalazi g. A n t u n oi v i ć (nadimak: Jurašin) 3 porodice. Marijan Ljiković. Ivan Krstulovie. Juraj sin Ivana Jur jeviea. 1574.Marko Karmeljić pok. Karnieljić. 1574. Toma Tornić Ciprijanov. Petar Nikolić. i 1629. 8 te g. Vinko Rokočić. Prezrme se nalazi među pučanima. Čami. Dujani Sikorić. Vinko Karme'ić pok. 1888.8 i g. Luka Dundatović. u popisu novoga stanovništva. 1725. Marko. 218 . 1856.— Od iziuimrlih Babica spominje se g. Steđaiife porodice 1. bitke kod Zadvarja sa 150 porodica g. Ivan Lalić. 1618. Perković »ora« Berković. Pirula. B e r k o v i ć (nadimci: Barbirić i Pijković) 2 porodice. B a k o v i e 2 porodice iz M u r v i c e od g. Ivan Viitnić. Frano* Martinovic. Juraj Buzanović. doselio se oko 6. zamjenik Juraj Novaković iz Poljica. 1624. 1625. Ivan Avancanić. Bata. g. Ivan Dutić Matin. Vinko Marinar.9 •4. Dinko Barha­ nović. 1679. zamjenik Marko Gutunić. Barhanović se nalazi u bolskim župskim knji­ gama od g. B. Luka Tarašić. B a r h a n o v i ć (nadimci: Gazda. g. 1747. Vlaho Ivanović iz Dubrovnika. Dinko Brakušić. Vinko Vcda.Petar Brakušić. Pasqual. B a b i c i porodica. rnlstro. Frane Vrsalović. Prema tradiciji. Ciprijan Jurja Čubretića. 1832. Nikola Ma. 1774. Ivana. Josip Polovineo. Jakov Banović. Ivan Matrka Ragusea. iz Murv'ce. Vinko Margitić. Ivan Trutanić. 1625. Doselili se Baćulini oko g. boter Nikola. iz P o s t i r a . 1634. Nikola iz Dubrovnika. Petar Krainić. Ivan Ta­ rašić. 1646.9 God. Jakov Kandić. Nikola Komoričić. Mairiko' Kiuzmić i Bin Ivan. kao kum sa Visa. 3.. g. koji su primali sol g. Jerolim Barhanović. 1930. Vinko Marinković. Porijeklom cd novoga stanovništva. Jakov mistra sartora Toncula. Oktavijan Nigosie. Marin Obilinović. Ivan Vidošević. Nikole. Vođanović. 6.. Juraj Brešković. Ivan Radmilić..no vi ć. mistro sartor Ton ćulo. B ' a č i c 1 porodica. koji su primali-sol. iz Miraca. Porijekuoni iz Poljica. 5. Petar Vonković. s naipoHienom: Berković zvahu se prije (»si ehiamavano«) Pijković. Teina. u vezi s bračkom galijom. Nikola Ta­ rašić. iz D i c m a . Vinko Brakušić. Cekmor-Oikinor. Mate Banić. Vinko di Calogero. Baćulin) 10 porodica. njegov sin Nikola. porijeklom iz Bosne. Def. zamjenik Marin Banić iz Praznica. g. B. Matij An j e . zabilježen je Barhanović iz Sućurja. Juraj Bizeric. Kao Barbirić spominje se iz Nerež'šea g. 1928. Nikola Karmelić. Doselio se oko g. Vinko Čiflo. Doselio se iz Z a d r a g.Martinovic. 2. 10 dobjegli na Brač poslije.tić. Dinko Vitnić.

1683. g.. g. 15. 10. 1694.B r e š k o v i ć (nadimci: Maškulin. Cvitković. između pučana. sa otoka Hvara. Kokosica) 6 porodica.8 C v i t a n i ć (nadimci: Borovina. Tuonać. Pejković. g. Pijković iz P . Šćapanović »chiamato« Jeneralić. U župskim knjigama: Šćapanović »si chiamano« Cvitanić g. Živac. Bokotovi. God.r a ž n i c a . Pulentin) 5 porodica. 1834.8. Čini se. g. oko g. 219 . 13. 1753. Cvitković »chiamato« Dundo. Grubi. Šćapanović »in volgar« Scipioni. Marin­ ković detto Cvit »e« Kraljević.11 U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se g. oko g.—1617. Porodica ise nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1631.lx ali ju nalazim g. Prije su se nazivali Marinković. 1657. . 16. B e z e r i ć 2 porodice. Gargurić) 14 porodica. Dakle. u početku g. Busalo. 1686.. porijeklom iz S t a r i g r a d a . g. Mile. 12. 1617. 14. g. D u b r a v č i ć (nadimak: špaleta) 2 porodice. se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Kraljević alias Cvit g. Č u b r e t o v i ć (nadimak: Tuiteja) 2 porodice. 9. Marinkini. 1619. Cvitanić alias Jeneralić. Šćapanović detto Ružić oi 1709. g. koji su primali sol. . oko g. 11. 1603. 1870.11 Za­ sebno prezime Ružić dolazi u početku matice od g. god. češće Skrozinović alias Bezerić (ili detto Bezerić). Ređezović dičtus Skrozinović da Plame. U bolskim župskim knjigama cd g. U bolskim župskim knjigama od g. 1657. Kokotić. U župskim knjigama g. Šćapanić alias Kljunčević iz Gornjega Humca. D o m i n i s (nadimak: Tapunera) 1 porodica. 1606. 1605.. Godine 1690. da porodice Barbaric i Pijković nisu istog porijekla. U popisu bračkoga plemstva od g. Šćapan'io. 1685. B o d i o v i ć (nadimci: Šemper. g. Falbijan Ber­ ković iz Starigrada. porijekliom iz bračkog D o 1 a. Šćapanić.. Pulism'anin) 10 porodica. — Vjero­ jatno doselili iz N e r e ž i š ć a . 1858. 1753. Fajka) 3 porodice. Krokala. porijeklom iz Š k r i p a . 1686. oko g.F a b j a n o v i ć (nadimci: Zec. 1713. 1688. Pijković. 1641. Benika. Jeneralić. Gućor. Cipal. 1612. samo Šćapanović od po­ četka matice g. porijeklom iz S t a r i g r a d a. g.« Kasnije redovito samo Berković. Od oko g. 1840. g. 1686. prije samo Skrozinović. Cvitanić i Šćapanović alias Scipioni. 1725. 1834. porijeklom iz N e r e ž i š ć a . i dalje Cvitović-Marinković. D e v i a n o v i c (nadimak: Rovimjež) 2 porodice. C v i t o v i ć (nadimci: Babinovi. Barsata. Golub. Prezime B.. spominje se s napomenom: iz Podborja. 1574. 17. g. (kao kum) Cuvitović. zabilježen je u Pražnicama fratar Bezerić. 1724. oko g. 1621. 1606. 1657. i 1756. 1715. 1621. g. Orijez. 1717.

g. Pika!©. Karmeljić »or« Pirka. U župskim knjigama od početka g. Hajduk. J a k š i ć (nadimak: Čokrić) 2 porodice. 1603. 1681. I v u i l i ć (nadimci: Mateša. g. "Žuvanović. g. 1625. 1924. 1735. 1673. iz makarskog G r a c a. dicti ili alias Jagodić. F l o r i o (nadimak: Jairanundović) 2 porodice. i dalje Karmeljić detto Žuvić. god.. Baitelo. 1772. vijek i početka XVIII. oko 28. g. 24. i dalje Karmeljić dicto. 1670). ima i Kalerović. Ma­ ri nlković detto Cvit). v. 21. ali kao Silo vic dolazi g. God. Lalić W g d Jelinić. oko g. Raiić-Sopanović detto Karmeljić. 1700. Lalić sive Jeliinić. Buortolovi) 6 porodica. 1606 dalje). g. oko g. a g. Lalić detto Jelinić. 27. Pirčić. K a r m e l i c (nadimci: Bjeninovi. K a r e i o v i o . Prije su se na­ zivali Marinković. imamo Raić dictus Silo. g. (g. Inglez) 6 porodica. kao novi stanovnici. 1603. 1694.(nadimak: Jelinić) 3 porodice. ali g. j .mia. 1623. Žuvić. Florio u žiuipskim knjigama o$ g. vijeka. g. Lalić alias Jelinić. često aia Bolu od početka župskih knjiga (g. J u r i ć 1 porodica. Vjerojatno' prema nadimku Cvit. od g. Ikoji su primali sol. 1574. Prema predaji. udala se Kaluerović. 29. vijeka. dolajzi kao L alio detto * Piero. 20. češće se spominje u župskim knjiigaima Karelović. porijeklom. 1876. među pučanima. po nekada: g. 1694. G r e g o 1 porodica. J u g o v i ć (nadimci: Tumora. Često dolazi u knji­ gama s nadimcima: g. 1851. porijeklom iz S e l a c a . 1752. porijeklom iz S t a r i g r a d a. 1694. Jagodić. 1606. 1625. g. Sađanji nadimak Je­ linić dolazi u župskim knjigama zasebno.). prije iz S p 1 i t a. vijek i početkom XVIII. kroz XVII. nalazim Marin­ ković i Florio zasebno. također i Raić dolazi zasebno od početka (g. doselili se iz S u p e t r a oko g. porijeklom iz S t a r i g r a d a .. 1645. oko g. kao: Karmeljić.) kroz XVII. 1703.8 19. porijeklom iz B a š k e V o d e . 22. doseljeni poslije g.. Maina. Porijeklom iz M aik a r s k o g p r i m o r j a. 1584. 26. 1610. iste g. porijeklom iiz Murvica. i g.9 među bolskim galeo1t. 1869. a kasnija je ruka nadodala u 'župskoj knjizi »ora Carelovich«.često od g. 1626. 1723. 23. Joana vulgo Žuva »figlia di Carmeglich detto Xuvich«. iz „ K r u š e v a u 25. Bairbosić) 26 porodica. 1717. 1694 i dalje Karmeliić" detto Hajduk i detto Barbošić (g. iz Gornjega 220 . U žup­ skim knjigama od g. g. Jelin'ć] se spominju i u Postirima u matici od početka t. Ugorić. J o s i p o v i ć 1 porodica. g.18. 1604. L j u b i ć (Gliubich) 1 porodica. Samo Jagodić dosta je često od početka (g. 1688. i to dosta . 1872. 1672. Prezime Lalić zasebno je iui XVII. od g. Karmeljić-Žuvanović. G l a s i n o v i ć 1 porodica. F r a n u l i ć 1 porodica. 1675.

iz D u g op o l j a (oko g. M a 1 v-a s i j a . iz L o v r e č a . Tocil. 1625. porijeklom iz s p l i t s k e o k o l i c e . već g. s nadimcima: g. Guljermo. 1643. KarničićBile.. Tomić. Kulišić) 2 porodice. 1625. Od g.-1574. a sad Vužio (Vusio). a tako isto i Jagodić. 1681. a među galeotima g. 33. 35.:i su prim'oi ol g. 38. Hrape. U popisu pučana.. Karničić »ora Ursulich da sua mai&re Or sola«.. . U sačuvanim župskim. K r a l j e v i ć (nadimak: Balarin) 3 porodice. K. Kurilo. Huimca . Nekoje se na. Bak. 1908. 1843. g. koji su primali sol. 36. Cvitković i Kraljević. koja je 'bila baba Ursulićeva »fu< di časa« Žarković t. 1625. ko. Tomić od Ciprijana i od Tome. prema tradiciji. porijefelom iz Sp 1 i t a (oko g. Gierolamo Carnincich.g. knjigama spominje se od g. 1859.9 K a t i ć 1 porodica. iz' M a k a r s k o g p r i m o r ja. U popisu pučana.1747. 37.. što izlazi po krštenj'ma vršen. 1885. 1700. dalje. 1740. 2 porodice. 8 God. koji su primali sol g. U popisu novoga stanovništva od g.8 i među galeiotima g. 1362. Porijeklom cd novoga stanovništva iz Bosanske Drage.30. i 1747.zivajui starim prezimenom Marin­ ković alias Vuga. (oko g. g. ali ovo prezime nalazim na Braču u popisu pučana. Rade jPipeta. 34. 1671. Kačić. M a r i n k o v i ć (nadimci: jšimić. porijeklom. Šmiko. 1606. zatim Vuž'ć. oko g. koji se nazivaju Tomić. išlpadić. iz P u č i š ć a . alias B:'le. Amerikan. il qua! Pre Mai> 221 .10 spominje se Mihovil Ursulić detto Žairković. porijeklom iz T i u č e p a (oko< g. ima Co^meglich i Jagodich. L a l i ć 2 porodice. K u k o č (nadimak: Bafkranin) 1 porodica. postojala je porodica Žarković dictus Ursulić po Ursuil'i. a idoseliio se. Čubrićević. Pusa) 20 porodica.). Cvit. 1845. 1574.9 K a r . Mijarić. 1574. iz K o m i ž e. I Žuvanović je nekoliko puta zasebno zabilježen g. spoiminje se u manastiru »novizio« Raić. 1724. g. Lukinovi/ Dcmišjat) 14 porodica. M a c a n o v i ć (nadimiak: Mijotovi) 1 porodica.9 Godine 1755. Čubretić. dolazi Cairimeglich i Carmelich u popisu foalslkih galeota. K u z m a n i ć (nadimak: Pešutić) 1 porodica.8 nalazim prezirno Karmo: ć (Cairincich). Misir. 31. Marinkovići su svi.). boiski župnik Marinković-Totmić zabilježio je: »Od Marinkov'ći proizašle su mnoge porodice. koje opet imaju svoje nove nadimke. K u i š (nadimci: Franković. Možda — prema tradiciji — sa otoka Hvara ili Visa. 32. BelotoviLipinovi. j . 1699. 39.). Karničić detto Kalafat. 1696.im od mojih predšasnikia: molbo ireverendo Maestro Fra Sisto Filippi curato e molto reverendo Pre BaviMere Fra Valerio Maitinich Martini MaHinis.). Bilić. 1820. g. n i n č i ć (nadimci: Kalafat.

) 2 porodice. Marin­ ković detto Jurko g. 1688.. porijeklom iz Š k r i p a . Marinković alias ču'bretović g. ali prema škrip.n vi isono piu. 1755 i dalje.. Simić dieti Marinković g. 1669. '1619. 1735. 1697. Kančević g.. U župskim knji­ gama od početka kao Mekjavić detti Vace g. 1604. 1670... 1753.1723. 1747. Marinlković-Spadić »poi« Franičac g.. a prema tradiciji.. Čubre Marinković g. Li šimich sono Marincovicli. 1703.. Marinković detto Simić g. 1610. i 1757. Tomić g.. 1744. 1736. Tomić alias Lučić g. Mekjavić idictus Vace g... idi Vuga. 1751.skoj tradiciji. ecc.. 1610.. 1611.. che :si leggono nei nostri liibri del Convento e in particolare nei Libri idi Battezzati. Tomić aiKas Čuibretović g. Marin­ ković alias Tomić g. 1735. 1606. 1604. 1662. 1614. 1727. 1739... 1629. 1605... 1745... iz Bosne. i 1618. Mekjavić detto Kančević g. Čubretović g. 1639. e il sopra Cognome e Radoppiato.. M a r t i ć 1 porodica.. Marinković-Tomić alias Lučić god. 1619. rev. Čubretov g.. Vicenzo e Zuanne Marincovieh detto Vuga o Vusiio. e diii molte Famiglie il CJognome. i 1743. 1731.....•tinis gia 150 i piu fu Parente col. porijeklom iz Zvečanja... 41. porijeklom. di Tomich. e anco triplicato. Marinković alias Čubričević g. 1 por. .: Marinković sive Tlomić ' g.. Fabjanović g. come il Cog­ nome Marincovieh aquisto in 360 Anni il sopracognome di Cviitovich... i dalje.. 1603. 1732... 1756. 1684.. 1729. M e k j a v i ć (nadimak: Vocetović) 3 porodice. 1611. 1653. Marinković sive Tomić g. 1721. ora cosi ehiamati. Mekjavić sive Vace g. Čubretović sive Marinković g. Marinković-Cvit-Kraljević g: 1725.. Marinković-Tomić detto Turchetto g... Mekjavić alias Vace g. M a t u l i ć (nadimak: Dobro Jutro.. Marinković dietus Spadić g. Marinković alias Fabjanović o. 1729. 1624. i dalje. Oancera (Kančera) »mi pare« iz V r b a n j a g. 1625. 1699... Marinković vulgo Spadić g.. i quali sono stati aggregati al Consiglio di. Čubre Marinković g.. 1608.. 42. 1755. Spada g. knjigama ovo se prezime (Mairiinković) nalazi odmah na prvim stranama. 40. 1614. 1703. 1719. Nicolo Marine•ovieh Vusich. — »Molti di quest! Cogncmi. 1683. 1751. Mekjavić g.. Tomić de Čuifore g. che sono il Signori Vusich detti Vusio... 1616... 1698. 1656. Marga­ rita »vocatur Cancera« g.... Marinković-Spadić alias Franić g. 1699.. Marinković detto Fabjanović god. 1674.. 1631. 1629. na pr.. 1611. Marin­ ković detto Tomić g. 1605.. 1744. Čubrefcić g. Marinković alias Čubritović g.. Marinković »idictus« Čuibretović g..... 1743. Marinković-Tomić »nunc« Turchetto g.. koji su primali 222 . or a sono estinte le Famiglie di tal Cognome. Marinković-Tomić alias Čubričević g. Marinković detto Spada g. 1611.. U popisu pučana. Spadić g. ora mo. Čubričević g. Tomić detto Marinković le« Lučić g. 1611. 1669.« U župskim. 1603.. questa Isola«. Marinković vulgo Kraljević g. vjerojatnio iz D o l a . 1713. Simić ig. 1730..

ali g. P e š iu t i ć 2 porodice.. Čučić (Nikolić). Kasnije.. Nešto kasnije. te 1699. 1724. 1574. iz D o l a n a H v a r u. nalazi se prezime Mekjavića. P e t r i ć 1 porodica. 46. 1610. M i l o š 4 porodice. i tako su 'zabilježeni od početka matice (g. doselili se u XVIII.. iz V r b a n j a na Hvaru. 1625. 1851. 1626. 1625. s napomenom: iz Zastražišća (Piame). U župskim knjigama g. 1656. Tarasić. Prije se zvahu Brakušić. 1701.. Radić »overd« Tarašić.. 1708. Intra) 8 porodica. [Prezime Nikolić na­ lazi se i u popisu bolskih galeota g. g. ( P e t r i ć II.). iz B u d v e (Maine). P l a n č i ć (nadimak: Muje) 2 porodice. g. 1688. d. Banovac. Godine 1725. 1754. 3 porodice. 1699. 1733. Petrić g. prema tome g. Kao Plenković spominju se od g. Vjerojatno sa otoka H v 51. Ali imamo i samo Tarasić g. u župskim je knjigama ovakva bilješka: »Tuscovich si chiamano Bracussich perche sig.. s napo­ menom: iz H v a r a . 1635. i t. oko g.1603. Radić alias Ban... 1622. v i č i ć 1 porodica. Pored prezimena Radić poja­ vljuju se ubrzo nadimci: g. Nikolić Čučić g.. 1611. samo Čučić g. 1678. Božji Čovik) 6 porodica. U popisu bolskih galeota. Radić vulgo vocati Ban. 9 223 . i dalje Ban. prezime Banović.9 43. 1604. 45.8. g. u popisu bolskih galeota.. 1625. 1737. g. i 1734. samo Nikolić od g .sol g. Radić alias Tarasić. 1686. oko' g. ku­ muje jedan Radić iz Dubrovnika. Ba­ nović i Franković. spominje se kasnije: g.. 1655. također i u popisu bolskih galeota g. 1672. iz K o m i ž e. s napomenom: iz Škripa. Postojao je naidimak Plančić-Cvitović. 1741.. 1681. 1756. 49. Radić detto Tarašić. 1735. 1669. g. g. i dalje često i s nadimcima: Nikolić »detto« Petrić g. 1882. Braktušić vulgo Plenković i t. iz Š k r i p a . ali g. Piero Tuscor si era maritato o meglio ammogliato 'con Maria Bracussich«. P l e n k o v i ć (nadimak: Bortić) A. O s t o j i ć 3 porodice. 1735. S time u vezi. 1757. 44. Brakušić detto Plenković... U župskim knji­ gama od početka matice (g. 1746. iz S t a r i g r a d a na Hvaru. g. 1878. Radić dictus Banović. U žup­ skim knjigama od početka g. g. g.). P a . Petrić »detto« Ni­ kolić g. Radić vulgo Ban. 1625. 1678.. dolaze zasebno prezimena Radić. 1631. Osim toga. vijeku. R a d i ć (nadimci: Simičić... oko god. đ.. 1609. P u l i š e l i ć (naidimak: Batistić) 2 porodice. 1755: Franković detto Radić. oko g. Nikolić alias Petrić god.9 48. 1672. Zabi­ lježeno je g. 52. . Pulišelić vulgo Batistić. g. g. (nadimci: Boćineto. 1744. 47. 1655.. Nikolić-Petrić gč 1641. Brakušić se nalazi g. 1728. 1607. 1625. 1608. 9 50. 1815. 1738.

). iz ' P o d g ©ire. 1729.ll j. 1694. Tadić iz Tuičepa. d. među galeotima. . Haržić alias Nlikiolić. Bumbić-Soiljačić. oiko g. Š i m u n o v i ć 1 porodica. Maorinković-Tomlć »nunc« Turchetto i t.čić vulgo Bumbić. Solja. 1630. 1727. God.10 U miaticama cd g. Š ć e p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 4 porodice. s napomenom: iz P r i m o r j a . i 1701. 57. 1712. Porijeklom iz G o r n j e g a H u m e a. 1606. s kasnijom napo­ menom: »or Ale o Vodanovich«.9 . U popisu gornjoselskih vlasn'ika pašnjaka g. spominje se Šoljanović. 61. . H. a kasnije redovito. 1742. U maticama od početka (g. 1603.M a i n e. 1614. 1753. g. g. 1745. Vužić. Tomić alias Turchetto. T u r k e t o 2 porodice. iz M u rv i c e . S t a n u š i ć (nadimak: Budvinovi) 2 porodice.12 Isto prezime (Šoljanović) u bolskoj matici g. g. U početku matice g. Pori­ jeklom iz Po'ljiica. g. 56. g. Miždrak. iz S t > r i g r a d a. 1669. g. a 65. 1589. U maticama g. 1612. 1747. 1708. 1713. a g. V o d a n o v i ć (nadimci: Bon. i dalje Hrelić. iz D r a č e v i c e . 1625.. Tomić vu'go Turchetto. 62. Samo Buanibić g. Serventi de Fano R i m i n i . U maticama se spominje: g.. s napomenom: iz Rim'ini.8 i među galeotima g. 1753.9 U župskim knjigama g.53.se nalaz: u popisu pučana. V u s i o 1 pioirodica. Vusio. V i 1 i č i ć (nadimak:' Šartur) 3 porodice.? 55. jPolac) 6 porodica.) Vodanović . Haržić. 1655. 1699. 1623. i 1729. Tušković. : 60.i U miaticama od g.1 i dalje. 1606. Š o l j a č i ć (nadimci: Misirić. 1875. 1719. Stanuš'ć alias Budva. 1625. Spominje se prvih godina matice (g. jedna bilješka veli: »djed je bio Marinkov'ć a l i a s Vuga«. g. v. 224 . 1921. 1704. 1574. iz F e r m a u Ita. porijeklom od prezimena Marinkovic. Spominje se prvih godina matice (g. 58. 1745. Š i m e t c v i ć (na'dimak: Petrović) 3 porodice. oko g. Braća. g.. Šiiimetović alias Hreljić. samo Budva. U maticama g. Prezime se natezi i u [popisu pfučana od g. često u XVIII. Prezime se nalazi u popisu dobjegloga novog stanovništva od g. God. a g. 1687. g. V e n t u r i n i (nadimak: Puiz) 1 porodica. 1735. g. Serventi-da Rimini. 1736. Prez'iime Hreljin dbliaizi u maticama od g. S e r v e n t i (nadimak: Zuvančić) 4 porodice. Serventi (sin) g. 59. Stanušić »ora« Budva iz . ali g. T u š k o v i ć 1 porodica. God. 1574.) kao Tuskor. g. 1630. i dalje Vusius. Hreljianović. (Kao Haržić od g. 1603.. 1727. Base) 6 poro­ dica. zabilježen iu Podborju.. Vužić (Vusio). 1731. s napomenom: iz Povalja. oko g.13 63. koji su primali sol. 1888.koji su primali sol. a tako i kasnije. 1606. 1688 Marinković-Tomie detto Turchetto. nalazim Š. porijeklom od prezrmeoia Marinkovic i Tomić. Viciko i Ivan primljeni su u bračko^ plemićko vijeće g. Š u i m i e 1 porodica. 64. g. 54. 1633.

J=P .

.

^ v OTO U 3RAG fi/tnfo (Vanctsfxya. -<^ *w/»»4.* " .r " r-f . < c » X •• *y*+ f ) — e^* 0ao«««"it4fof&UfHr * Sr^ " « Jk issda'** © w&cer/ca Q»«meznca *«"*«* * • • " PUC /se * • ^^^vT^V VĆVLJ*. L. « * > > * .P****v^—Y.^ 4 . ^\_^^ . **•«/* * / <.mimo* {qalut) i n * /oQstHrž*vi(% ^ ^ \ // K A ^ R T^ &• # r QBCL _/ • t~*+-* K AM A. .• ^•"N>7 7 ~ o v * OMfCroo* fl efcte* O0*«s/e Mamca..ZOOOOO n<*se£/a) *- V ry *'*^ V ^ v T^*^ > . . . J.

.

).) Baloević. a HJođžić-Bakulić g. 1878. 1657. Nenadić dicti Jaković.) kao Barfculić. g. g. novog stanovništva od g. (jedno vjen­ čanje). U maticama zabilježeni od g. 1665. Doselili se kao novi 'stanovnici. g. 9 5. s istočnog . kao Beloević. Prezime se nailazi1 i u popisu pučana. i među galeotima g.dijela Hvara). g. od g. 1657. 1748. • . ' • 6.V i d o š e v i ć (nadimak: Svilo) 1 porodica.8. i dalje Jakirić. inače (na pr. U sumartinskim se župskim knjigama spo­ minje^ g. ali su neki došli na Brač i prije kandijskoga rata. 7.' vijek. g. Vlastelinović detti Jakir »o« JaJkirić. zatim" Aljadić.11 ali i u popisu^ novoga stanovništva 10 Baliogevich (g. g. Jaković-Jakirić (Vlastelinović). V l a s t e l i č i ć (nadimak: Jakirić) 1 porodica. iz V r b a n j a . s napomenom: da P l a m e t. koji su pri­ mali sol g*. 1702. 1674. 1788.14 u popisu bračkoga plemstva od g. B a k u 1 i ć u popisni novoga stanovništva u N e r e ž i š ć i m a Cg.iz: . i kroz XVII.) kao D'Andreis i De Andreis. vijek. j . zabilježen je u BlaJcima Bartulović-Puović iz Makarske.) Vidić alias Anjić. kao Bakulic-Oxich (Hodžić). .Neki. g. 1756. 1752. B a r t u l o v i ć u bolsikim maticama od g. iz S p 1 i t a. u ispravama Baloy Climpsa g. 68. . (i 1669. . 1746. a tako1 i dalje kroz XVII. 1752. A v a n c a n i ć od g. bolske matice (g. Kao Avancanović i Avancanić •g. g. 1748. 1688. kao Hodžić g. g. 1748." .11 ' 3. 1908. 1375. U popisu bračkoga plemstva od g. 4. 1636. 1625. g. 1729. 1603. 1716. Nenadić u bolskim maticama od g. Anjić viulgd Bailo. 67. 2. 1574. 1734. klerik Bartu­ lović. g. 1747. B a l o e v i ć zabilježen u maticama g. Vidić-Anjić-Bailo. nalazi se to prezime među bolskim galeotima. 1724. — U popisu sumartiriskoga. oko g. Andreis alias Andrijević. Anjić alias Vidić. 1604. 1835. A n d r e i s u bolskim župskim knjigama od početka (g. a u Bnažnicama g. s -napomenom: iz N e r e ž i š ć a . g. V u k o v i ć 1 porodica.. 1606. Hailadić. 1625. Izmnrle ili iseljene porođjice 1. God. kasnije samo Bartulović. Baloiević. A n j i ć od početka. 1605.). N e r e ž i š ć a. 1747.9 U Dolu kumuje g. 1704. 1718. Vidić detto Anjić. s istom napomenom i g. A1 a d i ć u bolskim župskim knjigama g.Zbornik za narodni život i običaj« 15 2T25< . i 1747. 1747. 1620. 1728. Anjić iz Bola. kao Veseličić alias Bartulović. g. 1653. Beriković alias Baloi i Baloević. Ivan Alandić. Jakirić-Vlastelinić s napomenom: iz Bola. 1698. U bolskim župskim knjigama od g. su Vodanovići od novoga stanovništva. 66. ali i alias Ivellii. 1717.

. 1606. 15. 1750. 1664. s napomenom. g.) kroz cio XVII. ali više puta i kao Božeđarić. v.9 18..).8. kao BuntulićBude. 1625.) s napomenom: iz Š i b e n i k a. a g . v. 1694. iz P i t a v a. 1608. 1629. D o b r u n i ć u drugoj polovini XVII. 1611.) dalje kroz XVII. iz N e r e ž i š ć a . 23. 14. i prvoj polovini XVIII. (oko g.. Garbini. (oko g. koji su primali ©ol g.. 1678. 1619. 16.) ili Borichio (g. 1724. U Pučišćima kumuje g. B o z i d a r i ć od početka matice (g. iz S p il i t a. sa Šolte.) iz [Pirana.. 1666. 1603. 1606. F r a n i s de Venetio u početku matice oko (g. D v e r d i k o v i ć u početku XVIII. magistri Joanis idicti Furlan. D u t i ć spominje se od početka u župskim maticama (g. v. 1603. 1699. 1721. 22..). g.8 a kao Bračetović g. Prezime se na­ lazi i u popisu bolskih galeota g. 1628. Garbinović. v. Dufcić vulgo Goja. nestaju početkom XIX. v. udaje se G. 1670. magistri Garbinović. udaje se Garbinović iz Pri­ morja. v.). (oko g. v.) do sredine XVIIL v. B o ž i č e v i ć od početka matice g. F r a r o magistri. v. 10. Samo kroz XVII. a u Pražnicama g. 9 19. Kao Borichio u popisu pučana. 1716. U Dolu kumuje iz Bola Furlani g. (oko g. inače Filipović. 21. 1625.. u popisu galeota. 1615.. i dalje češće u župskim knjigama kroz1-XVIII.8 Sutivanski Nadali također su od porodice Božičević iz Poljica. de Filippi i Philipipis. 24. 17. g.9 11. oko g. 1614..).. g. 1603. često De Philipipis. spominje se Garbinović iz Makarske. Garbino iz Bola. F u r l a n u početku matice (g. 1629. God. Furlani. 13. 1606. v.. s napomenom: iz M a k a r s k e i s bilješkom: »naque 1641 sposo Radovan Volgarmente chiamato Allegretti«. 1765. G a r b i n u maticama od početka XVII. i XVIII. 1706. v. v. Prezime se nalazi i u popisu pu­ čana. 12. g. ali možda i kao Boričević (?) (g. 1604. g. Dundatović. Di Filipis. v. 226 . 1709. 1574. ali i Bračetović od g. 1699. U popisu veslača za bračku galiju g. g. v. iz T r o g i r a .) ili Bonsichievich (g. 1688. v. B u n t u 1 i c prvi put prigoidioan vjenčanja g. 1603.). B r a č e t i ć od g. god. 1603.). koji su pri­ mali sol g. F i l i p i s od početka matice (g. 1606. Vjerojatno isto što i Cerineo u Škripu. da su izumrli. iz M a k a r s k e. D u t o v i ć u prvoj polovini XVII. 1612. 1574. Č a i č e v i ć se spominje početkom XVII. 1623. 20..! God.. (oko g. s napo­ menom: iz Miraca. C e r e n e ' o spominje se u početku XVII. 9. D u r a k o v i ć sredinom XV1H. D a p r e t o u prvoj polovini XVIII.

27.. 1744.) Justianović.. jer se g. prezime se nalazi i u popisu bolskih galeota g.. 32. god. K a n d i ć se spominje u XVII. 16l3. 1631. g.9 227 . 1631. g. 1625. udaje se Mengotović detto Hranotić.. 1711. Čini se. udaje se Hranotić detto Mengo. i 1751 Hranotić alias Vuković. . g. g. 1618. među bolskim galeoitima g. 1719.25. 30. 1668. 1735. g. H r a n o t i e spominju se u matici od početka. 1706. *** 26. Jedna Kačićka spo­ minje se 'g. Ursulića nalazim i kasnije. v. 9 '. gubernator Gaspari. domini­ kanac Lrtipi. de Lupiš. 1624. 1603. Griman. s napomenom: iz V e n e c i j e . 1622. ženi se jedan Goić iz P r a ž n i c a . 1625. 1646. Gaspari Cacich«. v. 1632. kumuje »Zorzi Cacich conte di Ba. udaje se Hraruoitić detto Kika. 1626.pri udaji g. 1625. jedan Kačić je prior. magistri Griman. g. napomenjom: iz N e r e t v e (Galešić »fu da Narenta«). 1606.—1607. na pr. i 1725. g. 1612. 1751. Vuković od početka matice g. iz G o r n j e g a Huica.prije javlja na Bolu: g. 1654. samo Hranotić često od g. dalje. 162*8. a 1674. g. Hranotić detto Masavina (Moglavina ?). "g. I n j u 1 o v i ć u prvoj polovini XVII. 1649: Anica »dr eonte Zorzi Cacich«. Orsola fu di. udaje se HranotićGrimanović sive Jiurice. 1625.).). te u popisu bolskih galeota g. 1740. Kranotić. 1744. g. 29. g. 31. Hranotić detto Vuković. Hranović. 1674. Griman s ^kasnijom opaskom: »anco Grimanovich o Hranotich«. da se na porodicu (porodice) Kačić odnose i druge 'bilješke. 1616. (»Gaspari capitanei Gacich«). Hra­ notić vulgd Kika seu Kikić. v. a g.). 28. 1632. 1688. iZatim porodica Žarković i Ursulić. s napo­ menom »ex Vucosev«. Vu­ ković. i 1680. (oko g.„ g.Dmitrović. g. 1610. 1716. G l u n č e v i c se „spominje oko g. Vjerojatno stara bračka porodica iz Gornjega Brača. g.. a kum Dmitrović g.. jer g. 1628. g. K a č i ć se spominje u maticaima kao kum g. 1603. g. časa Xarcovich«. Žarković dictus Ursulić. 1707. kao kum Margareta Tadejna overo Dmitrović. i 1638. g. Capt. pored kuma Ursulića nalazi opaska: »fii nome di sua madre Or sola qasail fu figlia di Cacich detto Xarcovich. 1654. g. 1626. (g. g. kad kumuje g. 1674.china«. udaje se »filia D. Vjerojatno je s ovim u vezi i prezime . 1609. Kikić.. (g. nalazim Gubernatorius Gaspari Dmi­ trović. i 1632. G o i ć spominje se u početku matice (g. 1606. g. i 1721. g. g. g. 1705. dakle iz B a ć i n e kod Graca. Gasparo i g. Vukoseo (Vueoseo). 1665. 1712.. v. 1610. Kranotić. J u s t i n i a n i oko g. U prvoj polovini XVHI. 1718. Jurišić-Gajlešić s kasnijom. spominje se g. 1715. 1Q12. koja se porodica i. često do g. Hranotić detto Kika. Prezime se spominje do sredine XVIII. J u r i š i ć prvi put zabilježeno prezime u matici . 1745.

1610. 1774.).33. 34. Petar Krajnić. ali također u popisu bolskih galeota g. K a m o r i č i e (g.8 Definis. 41. 39.): »ser Michel o Michoi Cranco da Gradaz sopra isola stessa«. 1703. na Boilu Matij Vileničić.1.—1487. (g. dominikanac Vileničić g. v. 1742. v. g. kćerka magistera Fabriio sive Kovačević sive Viculinović.. u popisu novoga sta­ novništva od g. 1689. g. g. natpop nerežiški opisuje Brač. pašnjaka. v. ženi se K. Fabri. 19 U popisu gornješelsfcih vlasnika. g. 1754. 1722. g.. god. Kovačević alias Lolotović iz Starigrada. 1610. 1629. i 1742. (g. 1421. 1715. K r a j n i ć početkom XVII.anchis g. 9 40. 1619.) mistro L.). K o s o v i ć zabilježeno u vezi sa dvije udaje g. K ir a n k o v i ć ili Hranković (g. samo Vileničić g.17 messer Pompeo e Geremia frate^li Cranco. 1608. 43.. ajli umire iste godiine. g. 228 . 1753. oženio se g. 1625. v. a g.. 44. (udaja). 1735. L a l i n o v i ć (ili Sailinović ?) u početku matice (oko g. t e g. g. u matici (g. »figlio batezato Vicentiius Cranco vich«) u početku XVH. 38. (g. 1672. 1701. i 1636.). Gsmetović ?) više piita u početku ma­ tice od g. 1614. koji se nastanio u Sutivanu. 1608. 1625. 1747. (oko g. 1625. u popisu pučana g. 1754.8 42. K u z m i ć u maticama u početku XVIII. nobili di Spalato e della Brazza. 1589. 1585. u popisu •bolskih' galeota g. v. iz IStarigrada. Komovčić ?) oko g. s napo­ menom: iz M a k a r s k e . 1615. 1574. jednom Kosovićevom iz Sybregha. de Granico Tomas orator 1455.spominje se nasljednici Jurja de Cranchis (pašnjak Vošćića). Porijeklom iz bračkoga G r a c a . magistri Ličini. faber Ličini.—1732. Kovačević dicti Loloitović iz Starigrada. 35. 1574.. • 1752. 1405. 1723. 1605. 36. f42015. s nadimkom Bergomensis.% koji su na Bolu pri­ mali sol: Gusovieh. Fabri iz Bola. Domnus de Cr.9 i u popisu pučana. L i č i n i (Ličini) krajem XVII. 37.3 iz P o d b r e g a . 1628. K o v a č e v i ć ženi se g.). abitaniti a L e š i n a g. U Bobovišćima kumuju iz Bosa. g. iz S t a i r i g r a d a (otok »Hvar).10 U Dolu kumuje g. 1398. od g-.). udaje se g. s napomenom: iz B e r g a m a . Konigričić ?). po­ staje biskup u Hvaru. 1742% i 174. Komovičić. sa P a g a . koji su primali sol g. 1751. u matici na Bolu kao Cranco g. u popisu bračkoga plemstva 11 Crancovich (de Cranchis) . g.16 i 1466. 1619. u popisu bolskih galeota g. 1628.-^-1611." magistri Ličini. 1715. K r a g a č i ć početkom XVII. K u r t e l a č i ć alias Tomić sredinom XVIII. v.. K o s a l i ć detto Banjol oko g.. Vileničić Kovačević g. 1734. 1751.18 Vrsalović spominje kao skrbnika maloljetnom Matiji Nižetiću-Petrulli (g. Porijeklom ' i z V i s a . 1738. K m e t o v i ć (g. Michael Crancovich orator g. (g. 1694.

samo Marinčević fg. i 1809.1751. 9 U žup­ skim knjigama skoro od "početka do oko g. talijanizirano Maciolli.) dalje kroz XVII. 51. Ljiković. nalazi se Ivan Marinović pok. 1625. 1789. Lode iz Bola. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a. v. 1813. 1688.. a naročito do g. primali sol. 1691. 1625. vijeka. g. iseljeni. spominje se pop Lode iz Bola s napomenom. 55.8 U popisu galeota za bračku ga­ liju kao »sehiera di Bok g. v. God. 46. samo Mandić ođ. 1830. M a n d a k o v i ć spominje se g. M a n o l i je zabilježen oko" g. L o v r i č i ć od početka matice (g. 1725. (g. 1603. 1795. s napomenom!: iz V r ­ te o s ke. spominje se Krstuliović alias Mandić. U Sumartinu se spominje kao kum Lode iz Bola g.ć zabilježen je kao Margitich g„ 1574. 1616.. u popisu •bolskih galeota g. 50.) često do XIX. s napo­ menom: iz Primorja.. 1609..) kao Marinčević Tusa (Tussa). U boboviškoj matici g. i 1706. 1625.. M a r i j a n i ć vulgo Bačkanin zabilježen u župskim knjigama oko g. d. 1659. 1628. 1702. u Škripu L. g. 1732.. i 1704. 53. 1655. M a r g e t i. L i o đ e t o v i ć od početka XVII.. 57. da pripada među privilegirane porodice u Pučišćima. 1791. 1705.: Vicenzo Marghitich. 1630. 1714. spominje se s napomeom: iz I P u č i š ć a . M a r i m č e v i ć je zabilježen u početku matice (g. Lovrinčić i Lovinčie. U Gornjem Humcu spominje se g. kao-pop više puta od g. 56. 52.. s napomenom: iz O m i š a . v. . M a n d i ć spominje se u maticama Mandić detto Krančić. g.'v. ' 48.. g. i t. Ciprijana. — Možda slično g.. g. L i n a r d o v i ć ženi se g. 54. 1616. 1822. 49. 1615. do sredine XVIII. L j ii g o v i ć u maticama iz prve polovine XVII. Tusa u vezi sa Marinković g. 1631. Lodotović. 1604. u popisu bolskih galeota g.. te 229 .. Lode iz Bola. M a C i o l i ć spominje se u matici g. g. 1747. 9 Marinovića je bilo i u Bobovjšćima. Margifcie sive Šare. 1799. . God. u Milni kumuje -dr. 47. do 1815.9 L i t k o v i ć se udaje g. 1615. M a r i n o v i ć u bolskim' župskim knjigama zabilježen je od g..45. 1628. U Bobovišćima dolazi Marin­ čević kao staro prezime piorodice Gligo. U popistui pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju (»sehiera di' Bol«) f*... 1695. 1625.• v. 1625. na Boltu među pučanima. 1610.g. artifex Ličini. 1707. 1634. više puta u župskim knjigama do druge polovine XVIII.. fratar Litković. u Pražniicama g>. u Supetru magistri L. 1801. više puta samo Lode g.. a g. (g® 1631. dakle iz B a š k e V o d e . s napomenom: sa V i s a . (žena) g.. koji su..) .

M a r t e 1 o v i 6 zabilježen u matici Mairtalović g. M a t o š i ć u bolskim maticama zabilježen kao Matlieus Senjanin (Matošić) g. 1659. 10 koje je dobjeglo za kahđijskoga rata (popis g. a g. a Martelović g. v. bez napomene. i Maislarđić-Novaković novoga stanovništva nisu od iste poro­ dice. galijom Ivan Matković. Maruscio. 1746. i dalje: g. a prije toga u Neirežišćkna g. s napo­ menom »iz Bakra« 1 g .Marussio g. 66. 1693. 1643.Marussiio'g.. U Dolu kumuje Marascij iz Bola g. U po230 . 1600. 1737. U popisu »schiera di Bol« g. Matko iz Du b r o v n i k a. 1729. g. II Povljima su zabilježeni g... kao Matković iz G o r n j e g a H u m c a g.. 59. M.. i to s nadimkom detto Novaković. a g. 1720.. g.. kao zamjenik na galiji: Zorzi Novacovich iz Pioljica.se spominju od početka matice g. Novaković iz Bola. 1765. de Martinis).11 64. magister ...9 Znači.). 1609. Maritinovie. M a r k o v i c zabilježen je u matici od g. 1751. 1717. < g. 1625. iz a Bobovišća. 1744-. 1620. v. 1621. 1646. Dflimarković. 60.. i g. 61. i 1638.. 1603. 1764. U popisu bračkoga plemstva od g..1789. 1626.. Čubretović alias Marušić g. i dalje g. iz Omiša. 1697. da Novaković iz g. 1624. Nikolić seu Marušić. 1748.. .) kao Bamić-Matković. Madkovac iz Bola.Oktavijan de Martinis. 1723. M a r t i n o v i ć u bolskim maticama od početka (g* 1603. 1747. 1626. 1747. 1609. .) do XDC. 1747. jedna žena M.9 63. dalje do novijih vremena (XIX. 1589. u vezi s bračkom. M a r t i n i ć sredinom XVII. 1701. M a r u š i ć u bolskim maticama og početka (g. 1638. Nikolić owero Marušić. jedna žena zabilježena g.). M a s l a r đ i e zabilježen u maticama od početka XVHI. 65. M a t k o v i ć zabilježen od početka matice (g. vijeka..schiera di Bol« g„ 1625. (žena) s napomenom: »pori­ jeklom iz S e n j a Vjerojatno isto i Matošević. ali g. 1750-. g.. M a t i ć u bolskim maticama zabilježen g.. v. Martini. U popisu pučana »schiera di Bol« gf 1625. 1657. 1606. 67. koji se spominje g. 1672. (U popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka spoimnje se g. 1721. Zabilježen je i u popisu novoga stanovništva. 58. Matkovac g. 1744. g.U popisu pučana ». v.) do sredine XVII. nalaze se dva Martinovića. 1630. u maticama od početka g. samo Matković g. 1672. 1625. Iselili u Sumartin u drugoj polovici XVTH... v.9 U sutivanskoj matici se spominje g. Valerib Martinić Martini Martinis (redovnik). 1605. kao Marković-Budva. M a r t i n i s od Martinić. 1610. 1767. 62... s napomenom: iz P r a ž n i c a . (žena) i Matkovac sive Matković g. g. 1624. 1631. 1603.

XVII.k a r ' i s k e . U popisu pučana u »schiera di Bol« g. 1632. 1706. Nixe) Petrulli iz Dubravice. 1616. za bračku galiju zabilježen je Frano Parolić. Vučić-Meštrović. mjesni je sudac Bola Jerolim Niseteo-21 75. Mikolić ovveno Nikoloric Gira. 1731. M i h a t o v i ć spominje se od početka matice (g. 1630. spominje se kao Nikulorić. Prezime.. U popisu« pučana »schiera di Bol« g. 1757. i 1733. N i k o l o r i c u bolskim maticama bilježen često od početka (g. ima napomena. God. i 1723. g.). Mikolorić. 1725. Mixa. 74. 1390. 1629. svoje prezime u . M i l o z e t i ć spominje se u početku matice (g. Možda isto Pervolić g. Nisetheo) do druge polovine XVII.). preselili u Pag. Slično Kapitanei (Capitanei) od g. Nižetić iz Bola. spominje u svojim zapisima. 1625.. 1657. 1574.) kroz prvu polovinu. 76. ženi se P. Pre­ zime se nalazi g. 1637. kad kumuje eapiitaneus Pavlović iz M a .9 68. u popisu11 originalnoga bračkog plemstva (Nisetei ovvero Nisetich). zabilježen kao Nižetić. i 1688. N i z e t e o bilježen od početka matice (g. 1750. i 1635. 1729. s {napomenom: iz D r a šn i c a. g. Vrsalović20 spominje g. Porijeklom iz napuštenoga bračkog naselja Diuforavica..). Nikoloric alias Gira (Ghira). Mo š n j i ć u matici g. 1603. 1711. koji su dobivali sol.8 72. 1767. 1603. gv 1740. Prema prezimenu. U Supetru se spominje Tendić iz Bola g.nema više (estinta). 1611. God. g. 1605. g. 1628. koji su dobivali sol.. 1718. g. među bolskim pučanima. i 1689. Nikoloric. 1743. «'i 231 . ali gradio kuće i po ostalom Braču). istoga spominje i g. možda je porijeklom iz nestaloga bračkog naselja Mc'šuje (Moisuljica.. 1699. 71. da su..iz J e 1 s e..9 69. g. Jedna grana dubrovičkih Nižetića latinizirala je tokom XVII. 1613. Mi k u l i ć alias Tenda u matici g. i 1635. g. v-. 1625. i dalje. g. M e š t r o v i ć spominje se od prvih godina bolske matice (g. 1610. 1725. samo Tenda g. P a r o l i ć u maticama g. v. 1625. u vezi s bračkom galijom zabilježena su tri Meštrovića. Nikšu (Nixa. P a v l o v i ć oda g. 1635.. nalazi se napomena. 1403. 1628.pišu pučana »scihera di Bol« g. 1574. 1635.Ntseteo.. do oko g. što.8 70. Pa­ vlović s napomenom »iz Primorja« g. 1724. i 1730. U Dolu kumuje g. Jedan kasniji Mati ja pisao se: Mattio1 Petri PetruilliNisiteio (živio u Selcima.. 1702. 1603. samo Gira. s napomenom:. 1628. 1828.se M.) donedavno. da porodice M. 73. Kapitaneo se spominje g. sam. Prvi se počeo pisali gornjim prezimenom (Nižetić) sin mu Matij. P a p i ć u maticama oko g. se nagazi u popisu pučana g. g. 1603..9 77. udaje se g. Ovo se prezime nalazi g.. 1701. v. u vezi s bračkom galijom > Vinko Matijć. 1715.

1610. i kao Pobroević g.. God.9 za bračku galiju (Toma. 23 83."8 a također i u popisu pučana g. kao Antić-Pičić. s napomenom: iz. P o l o v i n i ć u maticama Bola od početka (g. U Nerežišćima je zabilježen kao kum Petković iz Bola g. 1708.) do druge polovine XVIII.78. g. v. 1749. 1620. 1614. P a n d e š i ć oid početka bolske matice (g. U popisu »schiera di Bol« g. Hieronimus Petricius.. Petritio g. P i č i . 1619. 80. God. 1778.. Polovineus g. iz Bola g..Fabretović. koji su primali sol g. 1717. nalazi se i Poilovinich. 1746.. 1603. 1681.. P e t r i z i o „od početka matice (g.). 1739. v. i 1711...1633. 1625.) i idailje kroz prvu polovinu XVII. 232 . kad je prevladalo Nisiteo.. i . Vicko Poloviinić je bio »procurator« pučana na Bolu g. te se počeo nazivati! Politeo-JNisiteo. 1612. Ovo se prezime nalazi u popisu neori­ ginalnoga bračkog pelmstva g. Perdić alias Ferro »et« . g. 1609.' Ime latmiz'ran-o i talijanizirano od Petričić.) s napomenom: iz Nerežišća. žena Pendesić-Matijević. 1621-. P a s q u a l i . 1610. 1657. prima sol.. ć je zabilježen od početka bolskih župskih knjiga (g. 79... i 1624. g. 1579. 1623.22 Rektor crkve Sv. 1618. 1616. Petricio g. 1604. 1739.. P e t k o v i ć se spominje u bolskim župskim knjigama od po­ četka matice (g. v. 1631. g. 85. zabilježen je kao Petkoević.. 1747. samo Ferro. 1677.9 »schiera đi Bol« (bračka galija). 1613. do druge polovine XVIXX. 1670. Pasquali g. 1668.8 a također 'i u popisu pučana »schiera di Bol« god. 82. . 1604. kao Paskvalović (Pasqualovieh) g.). 1620. P o 1 i t e o kao Politeus u bolskim župskim knjigama od g. saimo Popović.. 1574. 1625. U...—1758. 1709.Prezime se nalazi u popisu (g. 1617.9 84. g. 1815. 1609.. Polovineo g. 1615-. Pučišćiima kumuje P. P e t r i č e v i c se udaje g.tako je ostalo do oko g.25 ali je zabilježen i jedan Polovinić (Marko) g.. Dinko: i Jakov). kao Matias alias Popović.. vijeka. 1643. 1609. 1625. 1665. »Prezime se nalazi u popisu pučana.. Petrizio g.24 86. u vezi s regrutacijam za bračku galiju zabilježen je Ante Pičić... 1623. 1643. u Sumaartinu g. 1670. 1611.) novoga stanovništva dobjeglog na Brač. vijeka. ali g. Pendesić-Ferro^Fa. P o p o v i ć u maticama kao kum spomenut g. P o b r o v L ć u maticama g. 1603. 81.. Petritij g.brović. Beirnardina g. a ostav­ štinu je naslijedio Anton Politeo (g. u početku matice (g. Pendesić detto Ferro. jest D.) često dalje do druge polovice XVII.. 1712. 1632. 1734. izginula je dubravička grana Nižetića. U popisu pučana. u mati­ cama ofeo g. 1605. kao kum g. 1606..-koji su g. i 1668. Nikoga. Pendesić »dictus« Uvković.) do1 sredine XVIII. 10 87. 1574. P r i m o r j a . Polovimo g. Osim toga spominje se g. 1617.) s napomenom: iz V e n e c i j e g.

1604. a 1733. 1737. s napo­ menom : iz G o r n j e g a H u an c a. 1657. Ovo se ipirezime nalazi u popisu bračkoga plemstva g.1639. 96. i početkom XVIII. Rudolfi iz V e n e c i j e . g. Prezime se nalazi u popisu pučana g. g.11 S v a r t a l o v i ć u matici g. 1746. a g. s napomenom. 1700 s napomenom: preseljen u Starigiraid.. v.U popisu pučana koji su dobivali sol g. g. 1625.). Rokočić đetto Dobričić. 1607. U popisu »schiera di Bol« g. P lo s t o 1 a r i ć u maticama u prvoj polovici1 XVII. kao sudac.. U popisu pučana »schiera di Bol« g. 26 Polovinie se ne nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1711 s napomenom: sa kopna (»terraf erma«).đi Đol« (bračka galija). 1688. ima Rokotović. U Nerežišćima g„ 1678. (Mislim.9 S a l a p i ć spominje se u početku XVII.9 S e s n i ć od g. 9 233 .) do u XIX. 93.. g. i dalje spominje se pogdjekada do sredine XVHL v-. 1688. Rodolfi iz Bola. v. 1605. g. s napomeno'm :iz K r a j i n e . 89. Sesnjić. da još živi posljednja sitarica od 80 godina).... Marko sin Marka Ragiuseo i Nikola di Ragusa. R o g l i ć u maticama Bola u prvoj polovini XVHL v. 1622. kad se spominje Nikola R.. Franjo Svartalović. Rokečić. 1655. ali g. v. 1625. g.magistri Ridoilfi. a g. i to g. s napomenom: iz N e r e t v e . Rokočić »anco!« Dobričić (»da Dobra«). 94. i 1750. g.. 98. 1714. 1722. Anton iz Dubrov­ nika" (da-Ragusa). u vezi' s bračkom galijom nalaze se Pro Raguseo. a'g. 1405. 1657. g.. 1652.9 »schiera. S e p i ć od početka. 90. S t i p i č i ć u matici spomenut g. 1625. ^ R a d a t o v i ć u bolskim maticama od g. s napomenom: iz D o n j e g a H u m c a . 1625.. 1616.) kroz XVII. g. kao Radutinić s napomenom: sa H v a r a.. 1625. Rokotić. zabilježeno Rakodić »chiamati« Dobričić.8 u popisu pučana »schiera di Bol« od g. 1753. 1574. 1625. U popisu pučana g. v.. (bračka oailija) zabilježena su tri Rokočića. »schiera di Bol« nailazi se Jutraj Radatović.: iz G o r n j e g a H u m e a. U popisu pučana »schiera di Bol« g. a g. . 1671. U Sutivanu g. 1631. 1610. 1706. 1606. 9192. R o k o č i ć u bolskim maticama od početka (g. n U Doilu kumuje V 1703. Polovinei iz Bola. matioe (g. 1688. 1733. 99. 97. 1614. 9 Jedan se Radatović iz Bola spominje u Nerežišćima g. ali g. 1603. 95. v. vijek. 1635. v. U župskim knjigama spoimin je se u prvoj polovini XVIII. 1626. R a g u s e o u bolskim župskim knjigama skoro od početka (g. zatim g. s napo­ menom : iz P o s t i r a. i dalje. R a d i č i ć u boilskim maticama od g. Dni Svartalović. (kum). zabilježena su dva iSepića. God. 1650. a u Postirima g.88. 9 R o d o l f i u maticama krajem XVII..

1703. 1603. 104. (bračka galija) zabilježeni su Jakov Toimašić sa sinom Markom.) pa kroz XVII. vijek. Bol« g. 1625. V i d o š e v i ć skoro od početka matice kroz XVII. 1751. v. U ispravama često Vkicenti. da Pa'go. 1624. vijek. 1632. vijeka.sredinom XVIII.. 1745. T o m a š i ć IUI početku matice . Šarić. 1604.9 109. Vidošević alias Markovinčić. i š l a r i ć u matici kroz XVIII. God. s napomenom:' iz P a g a. 234 . Porodica izumrla početkom XX. i 1605. Bola. i 1755. g. 1625.. V o j k o v i 6 u počeitku nnatice do prve polovice XVHI. 1625. 1625. i-XVIII. v.9' U Povljima se spominje g. do g. 1625. g. 1579. V a 1 e n t i ć u matici g. g. 9 105.100. V e l e e v i ć .). •». Ivan Vitnić i Dinko Vitnić. U popisu pučana »schiera di Bol« odnosno. ) > 101.zabilježen je neki Andrea. 1751. podovi ci XVII. 1606.S v i r č e v i ć od početka matice g. g.27 103. samo Markovinčić g. koji su dobivali sol g. T o l o c r o v i ć u početku matice (g. spominje • se Vitnico. 1753. s napomenom: s kopna (»da Terraferma«). 1777.(g .s napomenom: iz G o r ­ n j e g a H u m c a . U popisu pučana »schiera di.1608. vijeka \g. 1690. i zato Paškanin."De Thoimasis. 'nalazi se Petar Vojković.10 102. 1625. v. v. g.schiera di Bol« g. Bernardina jest Berniardin di Thomassis. Valentić-Valoević.9 107.1574. U popisu pučana. zabilježen je Jerolim.spominje se redovnik Viojnović. krioz XVII. v. V o j v o d i ' c u početku matice (g. — U popisu novoga stanovništva od g. U popisu pučana »schiera di Bol« g. i u prvoj polovini XVH. Valentić. 110. i XVIIIv. 1603.9 108. T r u t a n i ć zabilježen više puta u matici o dg. 1607. 1615/. Po tradiciji i Kačiću (»Korabijica«).-8 i u popisu pučana »schiera di Bol« g. na Balu je »ricevitore đoganale« Gaetano Vitnico. Vidošević vulgo Markovinčić. 1747.. U Suimartinu se spominje Vicenti iz Bola od g.: Nikola Vitnić. iz V i t i nje (Hercego­ vina). g.). 108. i XVIII. samo Paškanin g.. Vitnić iz. popisana su dva Vido'ševića. U popisu pučana bračke galije »schiera di Bol« g. 1770.. Oko g. -(bračka galija) za­ bilježen je Nikola Viloević. U popisu pučana »schiera di Bol« g. 1628. 1859.»Rolo delle Genti Bol«) g.9 Jure•patron crkve Sv. kroz XVIII. 1625. 1717. g. Prezime Vitnić nalazi se u popisu pučana.° (bračka galija) zabilježeni su Ivan Trutanić i sin Petar i Ivan Trutanić. s napomenom: iz Dola. u matici kroz XVIIIL i XIX.u matici u prvoj. Boljanin g. V i c e n t i' . te je možda istog porijekla uz potaMjsnčeno1 prezime. V i t n i ć u početku matice. v. 9 111. 183Y.

B o"d 1 o v i ć (nadimci: Futre. Žuvanović) 3 porodice. aili dok su ovi bili imućni. s napomenom: iz Gornjega Humca. a to znači jelen. 7. iz B o l a . 112. U b o l s k i m maticama od g.) 2 poro•' die. iz Bola. j . B o l a . 6. 1 por. br. te se doselio iz Bola. t. K r a l j e v i ć (nadimci: Oko. aili Vodanović je vjerojatno starijega porijekla. Bojanić: »Bol. C v i t a n .naselje bilo je valjda u blizini Bodborja-29 ' Pošto je zaselak spaljen od okupatora živi samo 1 porodica Marinko-vić-Spadić. Elezov:ć-—FinčulovićV 4. Zagreb. 1876. — P. g. Bojanić: »Bol« u Manuale del Reg. Zadar. Tuonac) 3 porodice.—1635. od roda Marinković. u Gazzeta di Žara. 8—10. 1709. i— Latina1 235 . 1908.. VI—VII. 1838. nazivlju zaselak Podbarje. 2 • .. g.)« FODGBORJE28 U neposrednoj. da je ime otoka Brača postalo od ilirske donjoitalske riječi brentos. Možda je u vezi sa Zorzetić (1616. geor. Nazivi za Brač: Britanide i Brattia izvedeni su od brentos. A. 41—42. Mayer u Hrv.. Z o r z i ć u matici u prvoj. K e l i ć (nadimci: Cimbar. Nekadanje staro bolsko. ima Zorzic seu Lukarić. Zorzi da M a k a r s k a . • 1. Vodanović 1 por. Kopar.. polovini XVII. 1713. E 1 e z. blizini Bola.. God.. iz I m o t s k o g a . Zadar. U bolskim maticama zabilježeno pre­ zime od god. ali g. Gulermo) 12 porodi­ ca. Kasniji (V. iz B o l a.i ć (nadimak: Bilić) 1 porodica-. 8.o v i ć 1 porodica. Elafusa se ne bi odnosila na neki stari grad kod Bola. đi Dalmazia. Vjerojatno od porodice Pavlović-Capitanei. A. 145 drži. br. ' Poneki. s napomenom: iz B l a t a . 1939. god. Jaje. Vojvodići su bili siromašni.T r o h a v e i ć (nadimak: Humčamovi) 5 porodica.1743. iz G o r ­ n j e g a H u m c a. Baelović) iz . 3. — Za stara naselja kod Bola i toolske starine: Ostojich: »Sepolcri amtichi nella t e r r a Bol«. 71—75. glasniku. i to ui udaljenosti oko 10 minuta. v. 1620. K ia r m e 1 i e (nadimci: Brbošić. 1609.. 2. Prema tomu. str. 5.M a r i n k o v i ć (nadimci: Špadić. Badanj© poroiđlice. prema talijanskome. str.. jelen.) grčki naziv Elafuza za Brač bio bi prijevod prema Elafos. LITERATURA I BILJEŠKE ZA BOL I PODBQRJE: A. iz B o i n. 1704.. 1716. v. cenni storico-descritivi«.

P e t a r Viroević. 2T C r o a t i a s a c r a . s t r . s t r . s t r .. ibid. Split. 24 Vrsalović. ibid. 45—46. 25 Ciccarelli. 322. S t a r o h r v a t s k a p r o s v j e t a . . ibiđ. I X . 236 . Split. i4 S t a t u t a m u n i c i p a l i a ac r e f o r m a t i o n e s m a g n i f . 339. Sv. J u r a j Baloević. Mi­ hovil U r s u l i ć detto %arković... Vido de G r e g o r i o . i ° P o p i s k o d I . Ciccarelli ibid. ibid. ~ O b z o r . s t r . 322. 4. 1943. I.. s t r . B a r t o l Ivulić. 1 9 M... ibid. ibid. 56. q u o s d a m D a l m a t i a r u m u r b e s d e p o p u l a t i s u n t p a r i t e r q u e etisa'm B r a c i e n s e m eiusdexrx p r o v i n c i e u r b e m i n v a s e r u n t ... Mihovil Košić. U d i n e . 50.. u J a d r a n s k o j s t r a ž i . ' ' 22 Ciccarelli. 3. ibid. 84. 275—276.) I H .). . R a d i ć : » N a t p i s i u Bolu u c r k v i B l a ž e n e Gospe od M i l o s r đ a « . Bol«. 131. ibid. 256—257.. 5 1 D i v e r s i publici đecreti.: »Zanimivi s t a r o h r v a t s k i -natpis n a B r a č u « . " Ibid. s t r . 3105.. J u t r o n i ć : » P r i m o r s k a b r a č k a naselja. 4. c o m m u n i t a t i s TBrachie. s t r . 1656. 69. s t r . 9 Mladineo. X I I I . 45. Utini.. g o d i n e 1747. b r a ć a Vodanovi'ć p o k . ibid.. 28Qf—282. 1941. 10110. Split. .. 8. 16 Ibid. J a k o v a . M a t e Vileničić. I v a n a K r s t i t e l j a n a Bolu n a o t o k u B r a ­ ču«. s t r . P e t a r P o p o v i ć .. J e r o l i m š a r i ć . " 7 Ciccarelli. k a ­ p e t a n J u r a j Ivulić s a sinovima. s t r . ibid. B a b i c a (ibid. 255—256. 1932. 8 5 — # 6 : » E x i s t e n t i b u s J u d i c i b u s in B r a c i a Nobilibus Viriš M a t t h a e o Uladigae. ibid. V. s t r . 274.. • • 4 C r o a t i a s a c r a . — K a d s u T a l i j a n i u' kolovozu g. 28 Z a s e l a k su Talijani spalili u k o l o v o z u '1943. i'2 R u k o p i s n a k n j i g a kod obitelji M i c h i e l l i — V i t t u r i ( i b i d . Z a g r e b . dje­ lomično spalili Bol. 8 P o p i s kod I. b r . s t r .. • . t e r m i n a t i o n i . Split. 92. t e se raselio. — D o c u m e n t a H i s t o r i a C h r o a t i c a e P e r i o d u m A n t i q u a < m v I l l u s t r a n t i a . str. Ciccarelli: Oservazioni. — F r a n e R a d i ć : »Sredovječna c r k v i c a sv. I. s t r . 170—171. 24—25. s t r . ibid. — D r . s t r . A c t u m Boli in P a l a t i o E p i s c o p a t u s B r a c i e n s i s P h a r e n s i s . 3106.. V r s a l o v i ć : »Prinosi iz b r a č k i h s t a r i n a « u V j e s n i k u z a arheologiju i h i s t o r i j u d a l m a t i n s k u . s t r . B a b i c a .. s t r . . ( > Ciccarelli. s t r . B a b i c a . ) .. — A . 339. — F . — A. K n i n — Z a g r e b . ibid. s t r . • 21 c i c c a r e l l i .. B u l l e t t i n o . str.' J a d r a n s k a s t r a ž a . 3 A . s t r . is Ciccarelli. 1930.. ibid. s t r . 82. s t r . b r a ć a Ivulić pok. 1565. Vinko Ivulić. Mihovil M a s l a r i ć . 1939. 20 ibid. 3 Ostojić. P e t a r B a b i ć đ e t t o M a r t i n o v i ć . L. 82.« ( A n n o Domini 1325. l i 2. G r g a V r a n j o š . spalili su i k u ć u I . ibid... et Volcasio Catich. 157. 2i > P. 82.' D o b r e t z a Bersoi. br. die 4 D e c e m b r i s ) . libr.. 2(! Ciccarelli—đe C r a n c h i s ( H r a n k o v i ć ) . M a r k a . 137. 1901. 202 ( n a s t a v a k ) . ibid. 4. 6427. p o p i s a n i su n a Bolu ovi novi s t a n o v n i c i : b r a ć a Vodanović. b r . 274—278. is Ciccarelli. 23 C r o a t i a s a c r a .r u m (C. ibid. Skok: »Problem romanstva i slovenstva n a našim ostrvima — Brač«. privilegi et inđulti.. b r . l i s t ^ — 9 . i i Ciccarelli. Đ a k o n I v a n : S e g u e n t i v e r o a n n o (872) m e n s e Madii i t e m S a r a c e n i C r e t a i n s u l a e g r e d i e n t e s .

_. fra 13 Albins . 214. (mistro) magistri 64. 99. 218 Anjić Vinko 217 Aniić vulgo Bailo 225 \ Anteša. magister 158 Andrea da Pago 234 Andreis 106. 205. 107. 225 Andreis alias Andrijević 45. 90. 100. dr. nadimak 112 Angelo Nicola 67 Anibalović 83 Anibalović Petar 83 Anibalović Vice 83 Anić 28. 47. mistro 98. 104 Ačerasić 25 Ačić 210 Adria 20 Adrnac. 232 . 72 Albania 21 Alberti 108. pop 81 Andrijević. nadimak 221 Ancona 23.113. 204.Defilipis 113 Andreuzzi 29. nadimak 197 Antić-Picić 217. nadimak 50. 225 Andreis-. conc. 160 . 178 Ančić 204. 28 . Andrijević-Ivelić 13 Andrijin. 116 Ančić 150. 23 . 46. 67 Alessandri 64 Alfieri. 170 Amerikan. 214 Aničić-Mihajlo 206 Aničić Mihovil 206. Alberto. mistro 98. 216. A. pop 36 Alfierović detto Kovačić 168 Alfirević 36. nadimak 202 Andriuzzi 64. 214 Anjić 64. 215. 120 Andrija iz Paga 217 Andrijašević 141 Andrijašević Ma'tej. 93 Amerika 50. 99 Alfirović Antun 172 Ailegretti 226 Allegri 36 Allogi 64 Aloj 64 Alvizev 82 Alvizova Mare 82. 101 Anđelović. nadimak 73 Akčić 212 Akvila (Aquilla) 178" Alaburić 164 Aladić 225 Alandić i van 212. . 120. kapelan 27 Ančić-Tunguz 205 Andrea. 101 Andriuzzi. 175 Ajuntov. 89. ^nadimak 125 Adulmaf 218 Agregoni 107 Ajduco 206 Ajunt. 51. 192. 225 Andreis alias Ivcllii 225 Andreis de 183. 101 Andriuzzi Francesco. 225 Albani 160 ' Albani Burianensis Trevizan. 101 Andriuzzi Simon. 108 Andrić 107 Andrievich Victoria 48 Andrija II 13. 205 Ančić. 141 ' Alfirović 37. Abramić M.INDEX . 216. 225 Anjić alias Vidić 225 Anjić Ivan '217 Anjić Jakov 2-17 Aniić Matij 217.Petrus D. 214 Aničić-Balarin 205 Aničić Mate 206.

130. nadimak 74 Antunović 47. nadimak 85 Artista-.Antićeva Orsola 27. 199. 203* Antonijević alias Peričić 199. nadimak 85 Arvana-Arvarinac. 224 Avancanić Ivan 218 Avancanić Jakov. kapetan 134 Arniović. 128. 112. 329. 83. 203 v Antonijević dicti Jurešina 203 Antonijević dictus Jurašin 203 Antonijević vulgo Jurašinović 190. 162 Antičević Ivan 27. 158. 134. 27. nadimak 198 Babinovi. 214 Antulović Ivan 214 Antulović Mate 214 Antulovi reč. 178 Aquila Juraj 178 Aquila. 199 Antonio. 99. tenente 134 Arnerić-Babak 150 Arnerić-Hranoelli 134 Arnerić Dimitar 134 • Arnerić-Gnjave 150 Arnerić-Guže 150 Arnerić-Kačilo 150 Arnerić-Kontus 150 Arnerić-Kampur 150 Arnerić-Pavisić 150 Arnerić-Sumeić 147 Arnerić-Trapo 157 Arnerić-Tud'esko 150 Arnerić-Vlašić 150 Arnirić 149 Arnirić Petar. 157. 67. 192 Antonijević vulgo Kuluz 190. 44. 192 Antonijević vulgo Peričić 190. 218 Antunović Jure 46 Antunović Nikola 46 Antunović vulgo Jurašin 134 Anzulin-Boimet. 178 Aquila Girolamo 167. 205. 200. 29 Avancanić Matul (Avanzanich Mattule) 26. 204. nadimak 150 Babalić 216 Babarović 56. 97. 206 Antulović detti Vicić 206. 73. 204. 149. 215. 201 Austrija 18 Avancanić 25. 236 Babić Juraj 206.Blum. 134 Arnerić 45. 29. 133. nadimak 85 Artista-Benedeto. 29 Avancanić Jerolim (Avanzanich Gerolamo) 26. nadimak 84 Anzulin-Buble. 214. 134 Babibkovića kuće 25 Babić 90. 153. 215. 198. Arnarić 45. nadimak 219 238 . 214 Babić Mihovil 97 Babić Pavao detto Konje 206. general 134 Arnerić. 198. 202. 217." 196. Vicić 58 Antulović-Vicić 206 Antunac. 214. 210 B Babak. 172. 122. (Avanzanich Giacomo) 26. Arbisani 133. 73 Antičević 45. 192. 141 Arbizario 133 ' Arbunić 174 Arbunić alias Radovan 174 Arbunić Radovan 133. 188. 148. 50. 189. 81. 168. 126. 174. 29 Avancanović 225 Avancanović Marko 217 Aviani 56 Aviani. 218 Babić alias Konjić 206 Babić Bozo 26 Babić dicti Konje 204 Babić I. mistro 83 Antonovi. 74 Antičević Margarita 134 Antičević sive Krstulović 73 Antočev. nadimak 33 ArnočićFilipović 45 Arstić 205. 43. 216. 149 Arnerić. 156. 214 Babić Petar detto Martinović 236 Babić Pro 217 Babin. nadimak 199 Antonović 46. 134. 77. 134 Antović 215 Antulović 190. 132. nadimak 206 Arstić-Cvitanović Ante 205 Arstić-Cvitanović Ivan 205 Artista-Pin-Kotica. Zorzi 168 Aračić 56 Aras 56 Arbensis 141 Arbesanl 241 . 206. nadimak 84 Aquila 13. 104. artificis 56 Azić 118. 183. nadimak 202 Antoničić 203 Antonijević 45. 47. 206 Antulović-Ektorović 206 Antulović dicti Vicić 205. nadimak 206 Aržić 118. 174 Arković 213 Arković-Rpdić 213. 206 Arstić. 134. 129.

77. 38 Balarin Pavao 29. 74. Luke 29. Juraj 226 Baloević sive Ančić 150 Balogevich 225 Baloi 150 Baloi Simon de 150 Halojević 150. Bak. 118. nadimak 109 Bandurovi. 149. 105. 228 Banović Ivan 217 Banović Jakov 218 Baović 47. nadimak 119 Bakalera 163 Bakar '41. 105 Balarin Simon 29 . nadimak 168 _ Bace. nadimak 221 Baka.Skore 126.Babković 29 Babus. 150 Bakić alias. nadimak 195 Bandurić. nadimak 54. 126. 218. 114. 178. nadimak 221 Bakulić 99. 150. 106. 167. 219 Barbirić. nadimak 119 Barbaro. 141 Bakić alias Skorić 141. 166. 125 Bakalar. 150 Bakić dicti Skorić 150 Bakić Josip 441 Bakota. 50. 218 Baković braća pok. 178. 149. 114 Balarin. 223 Ban. Balić 74. 99. 225 Baloević dicti Beat 150 Baloević dicti Kosović 150 Baloević. nadimak 198 Ban Stjepan 64 Bandić 133' Bandić . 44 Baković Ivan 29. nadimak 202 Bajanović 37 Baje. nadimak 164. 221 Balarin pop 107 Balarin Anton 29 Balarin-Grassi 29. 218 Baćulin Jakov 27 Baćulinac. nadimak 195 Baranović Juraj 44 Baras. 27. nadimak 202 Bahić Petar 121 Bajamonti. 227 Baćina Mato 106 Baćulić Jakov 26 Baćulin. 141. nadimak 61 Bagulina.nadimak 109 Bandirica. nadimak 218 Barbirić alias Kuščić 34. nadimak 50. 141. 230 Bakarela. 225 Bakulić Ivan p. nadimak 123 Banić 47. prokuratur 13 Ballarin Frane 113 Baloević 45. 113. 205. 122. 37. 44 Baković Mate 44 Bakranin. nadimak 61 Bago. 82 Barada Miho dr. 114 Balatura 132 Balbi comes 28 Balbi Antonio 44 Balbizza 90 Balbiza seu Isepin 90 Baldasar 130Baldović 99 Baleta 192. 114. nadimak 84 Bakarin. nadimak 30. Matije 82 Bakulić-Hodžić (Oxich) 225 Bakulić Petar 27 Balancanović 122 Balarin 29. nadimak 50 Ban 64. 49. nadimak 108 Baelović. nadimak 220 239 . 199 Baj'lo. 215. 99. comes 44. nadimak 76 Bandur. nadimak 89 . nadimak 198 Baković 29. 77 Baćina (Bachina) 22. nadimak 194 Bačić 218 Bačić nadimak 176 Bačvar. 97 Barakul. 190. 108 Bakić 28. Balarini 29 Balarinova 27 Balarinović 82. 177 Banić Marin 218 Banić Mate 218 Banjanović**37 Banovac 223 Banović 47. nadimak 235 Bagelić 28 Bago. 44. 225 ' Ba!oy Clipsa 225 Bambo. nadimak 32. 107 Barbarinus 37 Barberigo 107 Barberini 37 Barberino 37 Barberinus 37 Barbić 25. 130 Baliotto 134 Balkanski poluotok 12 Ballarin Ante. 39 Barbirić Frane 26 Barbirić vulgo Kuščić 34. 106. 37 Barbirinus 28 Barbosić. 216 Barbir 37 Barbirić 25.

mistro 90 Barsatić over Oblačina mistro 90 Barsatić over Oblačinović. 47. nadimak 195 s Bažin. 173 Bauković 29 Bavčević 69. nadimak 165. Belovnina 25 Bencur 192 Benčie 122. 225 Belotovi-Lipinovi. nadimak 100 Batalja (Battaglia) 141 Bate. nadimak 90 Bekalo. nadimak 62 Batelj. 109 Bertinelli 28 Bertučević 158. 210 Batoš Grp-o 211. 206. 82. nadimak 185. 220. "230 Barozzi 107 Barozzi. nadimak 200 Baričević"216 Bariša alias Stanoević 112 Bariša da Pogliza 47 Barišić 27. 229 Bašić 47.čević-Cvitanić 98. 178. 205. 64 Bazeta. 118 Barti. 162. 141 240 . nadimak 219 Barsatić 90. 198 Beje-Bego. 213 Base. co:' 183 Barzole 13 Basarić 25 Basatić 25 Bassi 57 Bast 58. 90 Bašić. nadimak 220 Batina. 76 Bellavita. 217. 205. 74 Barišić-Berkuić 56. 207. nadimak 22h Belovina 90 . 74^ Barišić iz Kotišine . 202 Barišin Frane 25 Barišin Mate 74 Barkoević 118 Barković 37. nadimak 165 Beg. pop 178. 90.Bakulin 50 Barholjica 122 Barić. nadimak 176. . 211. nadimak 223 Bafković 45 • Batoš 107. 183 Bartulović 66.52 > Beat 152 Beatović 152 Bebosić 122 Bečeković 141 Bedrica. 162 Bauk 162. Belamarić 141 Beiavić 159.28. 64. 218 Barhanovića Dvori 215 / Barhanović Dinko 218 Barhanović Jerolim 218 Barhanović reč. 214 Batoš Mihovil 214 Batošić 190. 162 Bašo. magistri 107 ^ Barsata.'nadimak 100. nadimak . 212. 82. mistro 79 Barsetić 25 Barta 90 Bar ta Josip 90 Bartičević 14. 214 . nadimak 59 Beloević. 214 Batoš Marko 211. nadimak 84 Bašić Barttil reč. 175. 211. filitis Radovani 149 Belmate. 192. 70 Bavčević-Cerinić 70 Bavšić detto Panceta 217 Bazatić 25 Bazelović 55.Belić 158. 118 Barku!jić 55 Barnić-Matković 216. 50r 108. 225 Bartulović. nadimak 202 Bašković 122. Božić 90 Bašić Duje 90 Baška 164 Baškavoda 113. nadimak 60. kapetan 106 Barkulić 225 Barkulić 'Juraj 44. 141. 159 Belivinić 191 Beljić-Perončić 46 Beljure. coad. 225 Bartulović-Ivan 44 Bartulović-Puović 225 Bartuzzi. 158. 74 Barišin.Barbun. Battaglia 141 Batulić Juraj 217 Baturić 45. pretorij 107 Bellavita Bassansis 107 Bello 141 Belli. 118' Barković Juraj. 193. 168 Belavijić 82. 90 . nadimak 86 Belali ja. 56. nadimak 202 Batelo. nadimak 186 Barčić 216 Barhanović 49. 130. 204. 114 Barsatić. 209. 206. nadimak 83 Batina Juraj 217 Batistić. 229 Baškin. 214 Batoš Luka 210. 178 Baturić alias Sirnić 171 Baturić detti Sertić 160. 45.

141 Benković alias Baloi 45. sudac 168 Bervaldi 55 Besrama Toma 159. 188. 200 Bezmalinović alias Galijotović 118 Bezmalinović alias Grgurević 29 Bezmalinović allias Jurčević 29. 219 Bezerić. 44 Berošević 27. 105 Bersatić Jelena. 150. 107 Bernardi-Manzon Kuzma 87 Bernadis 107. 198. 104. 201 Beović. 108. 190. 190. 44 Berošević 27. 225 Benković Mathaeus. 122 Bene. Bersatić Dujan 105 Bersatić Frane 105 Bersatić Frane.. magister 114 Bersatić. 210. fra 219 Bezmalić 189 Bezmalin 29 Bezmalinović 29. 59. 37. 56. 106 Bersa'tić Mihovil 105 Bersatić over Oblačina.' braća 106 Zbornik za narodni aivot i običaje 16 Bersatić alias Paulina 106. 106 Bersatić Juraj'. 29. 105. 114 Bersatić Ivan 104. 114 * Bersatić dr. kapetan 105. 168 Bertučević. 168 Bertičević-Cvitanić 102 ^ Bertičević Jakov. conte 94 Bergelića makina 96 Bergelić Ivan 96 Bergelić Petar 95 Bergeljić 95. 45. Ivan 83 Bercanović 215 . 118. 192 Bezmalinović alias Korneljić 19*0. 101. 236 Bertičević 28. . 198 Bezmalinović alias Kprnelić 190.1 Benediktis (Benedictis) 141 Benić Jerolim 217 Benić Vinko 217 Benika. 190 Bersatić. 184 Bezmalinović Petar 184 Bezmalinović vulgo Galijotović 192. 184 Bethia 217 Betinac.168 Bertuchevich Giacomo. 199. udova 106 ' Bersatić Jerolim 105. 114 Bersatić Pavao. nadimak 58 Bezerić. de Comitubis 1. dr. 29. 133. 44 Beroš Juraj 29.101 Bertičević Petar 101 Bertonović 215 Bertucius 168 Bertučević 158. 96 Berghelich Petrus qu. nadimak 174 Beze. 190. 107 Bergeljić Pavao 95. Berčić 27 Bergamo 92. 112. 114. nadimak 167 Benedeti 28 Benedictis de 14. medicus 114. 64. 192. mj.' 198 Bezmalinović alias Vlanić 190. 106 Bersatić August 105 Bersatić de Salentić 114 ' Bersatić dr. pop 105 ^ Bersatić Pavao p. nadimak 219 Benjavin. nadimak 174 Benke de Bog 121. 74 Berkutić 56 Bernardi 141 Berhardi dr. nadimak 34 Berkić 130 Berković 37. 122 Benković 25. 82.Benčić alias Naherčić 122 Benčić alias Senjić 122 Benčić detto Asić 122 Benčić Jerolim 121. 51. mistro Bersatić Pavao 105. Matije 105 Bersatić Pro 105 Bersatić Šime 105 Bersatić Toma dr. 99. 45.Dorić 29 Bezmalinović Ivan 184 Bezmalinović Nikola 26. 134 Beroević 25 Beroš 28. 219 Berković. sudac 98. 29 Bersatich Zuane 114 Bersatić 28. Melchioris 96 Bergheglich Petar 95 Bergomensis (mjesto nadimka) 228" Berhanović 215' Berhanović dicto Betet 130 Berica. 98 Bersoi Dobretza 215. mj. nadimak 100 Beović 83. alias Susković (Sutković) . Mati je 29. 82. 198 Bezmalinović vulgo Jurčević 189. 104M08. 198 Bezmalinović dicti Jurac 192 Bezmalinovtć. 191 ' Beroš braća pok. 178. difensor 141 •Benušić 192 Bentoko. pop-107 Bersatić. magistri 37 Berković August Nikolin 82 Berković Fabijan 219 Berkuić 56. 192 241 . 228 Bergelić 95 Bergelić. 27. kap. 218. 99. 189. 141. 106.14 Bersatić Vm.. 30. 190. 47.

15. 168 . 154. 68-81. Tudora 82. 90 Bidić Gregorij 82. 43. 141 Biličić. 159. 59. 28. 60. 66.Bilinić siye Tomašević 140' Bilitnja Glavica 58 Bi'ljakušić detto Pessa 88 Biloborovčić 179 Biloborović 168. nadimak 53 BlaŠić 201 Blata 225 Blato 137 Blažena Gospe od Milosrdja. nadimak 25. 90 Bilovina Ivan 82 -. 49 . 49. nadimak Bobarić 158. nadimak 167 Boban 57 Boban. 230 242 . 162. 225 Blacarska Riva 55 Blagaj 46 Blaganjer. 90 Bilovinić 83 Bilovinović 90 Bilovinović Matio 26 Binda. 19. nadimak 163 Bi ja. 108. Bobarić Ivan 159 . 74. nadimak 84 Blažević 83. 18.ace 134 Bizzaza 134 Bizzazza 135 Bižaca 134 Bjažević 108 Bjeninovi. nadimak 202 Blaževića. nadimak 74 Bilač 88 Bilač. 126. nadimak 40 Bistrica 14 Bivadović 216 Bizaević 158 Bizazza 135' Bizerić Juraj 218 Bizzaca 134 Bizz. nanta 135 Biskupija 81 Bisković 215 Biskupović 57. 61. 199 Bilinčic 140 . 137 Biodanić 216 Biokovo 58 Biondini 142 Birče 120 Bisazza 134 Bisazza. 193 Bilina. 188. 198 Bežmek 7. pop 126. nadimak 185 Biskupović-Krstulović 74 Biskupović sive Sćapanović 188 Biskupušac. 192. 163. 119. 107. 109. nadimak 163 Bikar. 40. 174. 122.Bilovina Marko Ivana 82. pop 56 Biliceo Paulo. 158 Blažijo. 134.Bezmalinović vulgo Jurjević 189 Bezmalinović vulgo Matulovic 190. 157 Bežmek-Gospodnetić 157 Erakofeić 121 Biazza. nadimak 175 Boboška. 36.. nadimak 220 Bjenaeiea 215 Blaca 7. 107 Bilanić Frane 133 Bila Njiva 171 Bila Ploča 133 Bilavčić 168 Bilavić 158 Bile 82 Bile. 168 Bilovina 82. 126. 34. 33. 19. 149 Bobić. nadimak 85 Bibica. 181/228. 63. 77. 55. nadimak 208 BlagB. 78 . 33. 111. 141 / Biličić Luka 68 Biličić-Petričić 188 Bilin. 198 Bezmalinović vulgo Petrasović 190. 168 Bilorovčić 158. 92. 90 Bilovinčić Stefan p. magistri 135 Bisazza. 90 Billovina Stefan p. 53. 64. 160. 90 Bidić Mihovil 82 Bigula. nadimak 110 Bobovac 15.• Bobe. nadimak 75. 83.nadimak 176. 27. 125. 28. 126. 142 Biskupović. Bobovišća 7. 123.. nadimak 85 Bidić 83. 144. nadimak 100 Bilan. 235 Biličić 69. 141 Bifić. nadimak 152 Bobelić 48 Bobetić 48. 221. 107. nadimak 74 Biočina 134. Bobetić. 19. 186 Biletić 178 Bilevič 13 Biliceo 126 Biliceo Frane. 83. 193 Bilin alias Coknić 190. nadimah 100. -nadimak 186 Bilančić 91. crkva 236 Blaževi. '16. magistri 135 Biba. 91. 179 Biloborović Ivan 159. 229. pop 49. Marka "82. 65." 110. Dop 122.

180. 11. 57 Bonacci Crivellari 57 Bonacci Ivan. nadimak 206 Bočineto. 107.'165. 57 Bonačić-Civran 57 Bonačić Crivellari 57 Bonačić dicti Kresić 56. 189. 223 Bodlović 30. 179. * 149. 174. 235 Bodović 30 Boemia 195 Boglich 41 Bogomoja. nadimak 34 Boja. 32. Luke 26 Bonačić Jerolim 26 Bonačić Juraj 26 . 23. 27. nadimak 76 Boguljić 28 Bohan. nadimak 52 Bolčin. 203. pop '2£. Bologna 107 Bolognes Margarita 107 Boloniević Nadal 90 Bomarjanović 28 Bon. nadimak 200 Bojanac. comitis 56. 157 Bonacci Petar. 43. 109. 108. Luke 26 ' Bonačić-Libičić 57 Bonačić-Losić 58 Bonačić-Lovretović 58 Bonačić-Ludććore 58 Bonačić Luka pok. 196. 37. 64. 55. 91 Bolančić Frane 81 Bolančić Juraj 82 Bolančić Petar Franjin 82 Boičić. 184. nadimak 197 Bolanić (Bolančić?). 35. nadimak 178 Boljesić 158. 219. 190. 210. 57.. 188. nadimak 167 Bocičić Pavao. 49. 168 Bokanić. 52. 42. Bolčin.««« Bonačić-Juraj Markov 26 Bonačić-Jurjcvić 58 Bonačić-Kresrć 58 Bonačić-Kresić-Kcnjac 57 Bonačić Leonard pok. 80. sindaco 21 Bonacci 56. 52 . 167. Luke 26 243 . 39. 134. 27. lapicida 168 " Bokanić.168 Bokanić. 159. 50. 48. 170.45. 18. 99. 138.' 137. 212. comitis. 53. 193. nadimak 224 Bon Michiel. nadimak 167 Boldović 30. 44. 147. 19. 57 Bonačić. Ante 26 Bonačić Luka pok. 28. nadimak 219 Bol 7. 41. Bolno Ćelo 184 Bolodrobac. 154. 97. 114. 12. 36. 100. "65.132 Bocman. nadimak 118 Boliš 57 Boljanac (Bojanac). 146. pop 168 Boccareus 168 Bocelo. 179 Bolkini. 215 Bojanović 37 Bojković 123 Bojkbvić. nadimak 203 Bojanić 13. 67. 30. 25 Bolančić 82. 66. 179 Boldu. 68. 56.Bobovišća Luka (Bobovišća na moru) 7. nadimak 194 ' . 57 Bonaci 56 Bonačić 25. 54 Bobuljić 37 Boccaneus 168 Boccaneus. 207 Bokanić 13. nadimak 194. 182.. nadpop 57 Bonačić alias Filipi. 155. 20. 143. 15. 205. 158. pop 174 Bokanić alias Kapitanić 168 Bokanić dicti Skargus 168 Bokanić Juraj. 161. 72. 47. 69 Bonačić Nikola pok. 164. 13. 54. 209. pop 121. 178. 179. 21. 113. 8. 22.26 Bonačić-Matijajurjević 58 Bonačić Nikola 26. 191. opat 168 Bokanić Trifun 168 Bokotovi. 179>c Boljić 28. 208. Petra 26 Bonačić-Mandinić 58 Bonačić Marko . 57. 14. 41. 61.opat -201 Bokanić. pop" 57 Bonacich Joannis. 88. magistri 158. Jerolima 26 Bonačić Luka pok. 181. 107. 214. canceliere 27 Bole. 67. 142 Bonačić. . 58 Bonačić dicti Sargo 58 Bonačić dicti Komito 57 Bonačić-Dorić 57 Bonačić-Gardelin 57 «-"• Bonačić-Gazilo 57 Bonačić-Guić 57 Bonačić Ivan 26 Bonačić Ivan pok. magistri 27. magistri 123 Boka Kotorska 108. 59 Bonačić alias Košić 55 Bonačić alias Lozić 58 Bonačić alias Mandinić 58 Bonačić alias Sargo 58 Bonačić Ariton 68 Bonačić-Berkuić Bonačić-Berkuljić 56. 215-236 Bola. nadimak 195. 18.

152. nadimak 219 Borovinčić 47. 153. 133 Boričević 226 Boričio 215. 146. 201. 17. 218.'163. i 12. 232. 236 Bračetić 216. 217: Borozan 205 Borsatić 25. 204. 115. 59 Bonačić-Peškaraja 57 Bonačić Petar. 206 Boroević Matej 205 Boroević Toma 205. -127. 196. 172. 91 Bovinić 142. pop 93 Božičević Nadal 93 BožičevićJNfadali Jakov 13 Božidarić 215. 170. 132. 93. 205. 56. 44. 120. 226. 33 BosnaČić Ivan Petrov 26 Bosnačić Petar 26 Boso. 47. 107. 165. 21. pop 190. 138. 46. 228. 9. nadimak 223 Bortičević 108 Bortulovi. 183. 214. 29. 208. 218. 114. 114 Boninčić Juraj 121 Boninčić Nikola 121 Bonjolo 28 Borak 215 Boranović 215 Borčić Buko. 148. 193. 172. 163. 30. 68 Bonačić pok. 235. 28. 206. 23. 115 Bortić. 53. Božidarić Ivan 217 Božitković 211 Božji čovik. 123. 34. nadimak 175 Borzati 56 Bosanci 12 Bosanska Draga 164. 8. 10.Bonačić overo Lozić 58 Bonačić-Pagari 57. 18. 216. 190. Komita 57 BonaČić-Proti 58 Bonačić-Salata 58 Bonačić-Salatić 58 Bonačić-Sargo 58 Bonačić Stefan pok. 129. 158. 202. nadimak 31 Bračuta 162 Bradašić 69. 225. 226 Bračetović Nikola 217 Brački kanal 7. 178.. Božičević alias Palarzović 126. 14. 190. 183 Božedarić 226 Božić 47. nadimak 206 Borov Dolac 51 Borovich 21 Borovina. 150. 33. 46. 236 Bracia 50. 203. 74. 203 Božić Jelena 203 Božičević 82. 30. 204. 223 " Brakušić detto'flenković 223 • Brakušić Dinko 218 244 . 157. 13. 68 Botta 91 Botteri 64 Botteri Zakarija 64 Botunović 58. 231. 45. 222 Bosnačić 25. mistro 55. 62. 152. nadimak 152 Brahanović alias Strumba 130 Brajko 192 Brakuljić 56 Brakušić 217. 174/175. 200. vulgo Lozić 58 Bonačić vulgo nominat Sargo 58 Bonačić vulgo Proto 58 Bonetti 114 Bonetti D." nadimak 86 Boščić 121 Bošković 188. 140. nadimak 201 Botar. 87. 61. 148. 10 Bracolić. 103. 58. 12. 216. Luke 26 Bonačić Toma 26 Bonačić-Vicić 58 Bonačić. 201. 196. 130. 132 Božičević alias Maidretović 126 Božičević Alviz 93 Božičević Jerica. 11. 120. 145. 203 Božić. 19. 67.. 20. 109. 192 Bošković alias Henčević 116 Bošnjak. 48.•' Borđević 99. 226 . 104. 43. 114. 173. 122. 77 Bradašić-Krstulović 74 Bradašić sive Krstulović 74 Braganja. 71. 78. 117. 216 Borin. 214 Borovac. pop 57 Bonačić Petar Markov 26 Bonačić Petar Matijev 26 Bonačić-Petar pok. 15. 57. Tome 26 Bonačić-Petričić 58 Bonačić-Piculović 58. 54. 186. 102. nadimak 76 Bosonogo. 33. 126. 226 Bračetović 217. 165. nadimak 223 Brachia 23. 84. nadimak 64 Borković 118 . pop "190 Bore. naclimak 192 Borichič 226 * Borić 108. 22. 221 Boskić 153 Bosna 12. 63. 137. 188. 97. 132. 187 Bracussich Maria 223 Brač 7.

44. 132. 107. nadimak 89. 37. 116.47. 29. 56. 200. nadimak 83 Budva (Maine) 223. 174 Bujević 51. 103. 20. 57. 115 Buljević Juraj 44 Buljević Mihovil 44 Buljević Tadija 44 Buljimbašić 192 Bumba. 53.Brakušić Ivan 105 Brakušić Petar 218 . 114. 189 Brizić Ivan 217 Brizić Juraj 184. 206 Bukeš. 132. 216. 22. 211 Bronzo. nadimak 89 Buje (Istra) 192 Buje. 21/189. 104. 192 Brsata. 204. 224 Budvinovi. 142 Bresciani alias Santo 107 Brescovich 30 Brešiani (Bresciani) 143 Brešković-Bresković 30. pop 185 Brizić. • Brakušić Stefan 184 Brakušić vulgd Plenković 223 Branković. 196 Bunta 81 -Buntulić 226 Buntulić-Bude" 226- 245 . 114. 118 Brkulj. 164. 214 Brazzano 134 Brbošić. 37 Bučić vulg6' Galiot 37. nadimak 62 Brdanjak 200 Brehanović 130 Brehglie 51 Brejanac. 58. 134 Brubrtgović 133 Brus je (Hvar) 61. 196. nadimak 210 Brela 27. 23. 68 Brescia 166 Bresciani 107. 45. 210. 51. 139. nadimak 166. 97. 54. nadimak 75 Brstilo 185 Brtičević 118. nadimak 165 Brkuljić 56 _• Brmbolić 83 Brmbolić Emil 83 Brnić. . nadimak 76 Broćno (Brojtno. nadimak 31 Branjić Mihovil 214 Bratić 217 . nadimak 235 Brčić. Bratinsić 121 Brattia 19 Bravčič 25 Brazza 19. nadimak 108 Bronzović 108. nadimak 163 Buhovac. 135 Bučić Franceskina 106 Bučić-Majko. nadimak 164 Bumbić 224 Bumbić-Soljačić ^224 Buna 26 ^Bunić 25 Bun je 8. 205. 201 Brković 14. 69 Bučić vulgo Loze 37. 206. 185 Brižak 55 Brkata 9 Brkin. 69. 157 Buba. nadimak 176. 78.122 Bukva 43 Bulat. 189 Brizić. 83. 118 Bujević-Lovrinica 160 Bukalo. 45. 219 BreškoVić Juraj 218 Brezcovich 30 Bričić 188 Brhanović 130 Brig 14 Brindisi 56 Britanide 196 Brizić 107. pastir. 212 Breljac-Lučić 208 Breljak detto Suzičić Luka 214 Breljak Luka overo Suzičić 209 Breljanović-Lučić 208 Bresani D. -stan. Buha-Gluho. 78 Budalo. 69. 209. nadimak"" 224 Bugne 96 .. 135 Brtisje. nadimak 176 Bubara. 208. 107. 192 Bukdvinović . nadimak 75 Brkljača 108 Brkljača Josip 108 Brković Mate 83 Brko. Buha . 9. nadimak 119 Bučić 28. 28. Brotnjo) 196. 178. 192. nadimak 31 Buccareo-Aquila 168 Buchia 217 Bučica. 185. nadimak 84 Bulić 51. nadimak 164 Bule. nadimak 192 Buble. nadimak 85 Bučić sive Diničić 33 Bučić sive Marčelić 33. 192 Bulišić 190 Buljan 91 Buljan'Mate 91 Buljević 28. 24. stani 19. nadimak 52.

149 Calcanei. nadimak 33. nadimak 186 Carević alias Vrsalović Carević-Bilan. magistri 92 Capitanei (Kapitanei) 48. 119 Burano 67 72 Buratin. 67 Buzolić Stjepan 67. nadimak 57 Cablarovich Tomaso 84 Cacich Anica 227 Cacich detto Xarcovich Orsola 227 Cacich Caspari. 117 Cagljević Ivan 106 Cagliević Juraj 117 Cagljević Petar 117 Calcaneo 122. nadimak 186 Carić Antonija 205 Carić-Stančić 209 Carin.Buortin. 108 Caglievich 105. magistri 127 Calcaneus 127. nadimak 186 Carević-Longo. capitanei 227 Cacich Zorzi 227 Cagglievich Simon. 163 Capković detto Mestričević-Bakalera 161 Capković-Drozgej 163 Ćapković-Mestričević 163 Car. 107 Buturović 58 Buvić 121 Buvinić 142. Casteli Ursula udata Solitro 92 Castro Pucischie 154 246 . iilir 28. 142 Carević. nadimak 219 Busatto 205 Buschi 216 Bušković 216 Butinić 120 Butor (Buttor) 58. 231 Capitaneis Marino de 48. 67. 67 Buzolić braća 67 Buzolić Steffano dr. nadimak 199 Busalo. nadimak 152 Burić 64 Burian-Vitorelo. 62. 108 Caglievich. 58. presb. nadimak 76 Buortolovi> nadimak 220 Bura. nadimak 186' Carević-Rovinjež. 127 < Cagliani 127 Calilcich 169 Calilgich 169 Caljević 108. nadimak 76 Buratović 168 Burazin 118 Burazinović. 174. 50 Capogross Cagvini Joannes 96 Capogrosso 96 Capogrosso Bartul (Bartolomeo) 96 Capogrosso Bartolo 96 Capogrosso-Cavagnini Mariia 96 Capogrosso-Cavagnini Peironila 96 Capogrosso Jerolim 95 Capogrosso Lorenco 96 Copogrosso Nikola 96 Capogrosso Petri 88Capković 45 Capković-Bragadinac 163 Capković detto Meštričević 162. 188 Buzanović Juraj 218 Buzić 158 Buzolić 30. Carmeglich detto Xuvich 220 Carmelich 221 Carnincich Gierolamo 221 Carstulovich Marco 144 Casolini 207 Casolini Ivan 207 Castellan Chersonensis Georgius 153 Castelli 92 Castelli. 159 Buzolić Ante dr. pop 108 Caljević Ivan 106 Calilcich 169 Calilgich 164 Calilich Zorzi 169 Callinich detto Cosulovich Betina 169 Callinich Giuseppa 169 Caltesi 216' Canaletto 83 Canaletto Pesti Pogbaldno 84 Gancera (Kančera) 222 Canchi 92 Canchi Bartolomej. nadimak 186 Carević-Pifar. nadimak 199 Carelovich 222 Carević 37. 146. paron 105 Cagljević 106 Cagljević Grga 106. naata 92 Castelli (dalli) Jerolim 133 . 162. 146 Calebotta 144 Calianeo 127 Calianeso overo Fantasia 122. 142 Caljević. 55. nadimak 110 Carinich 221 Carlobago (Karlobag. 127 Calcanei 127. 108 Caglević 99. nauta 73 Burlan. Bag) 169 Carmeglich 221 . 69 Bužija.

135. nadimak 199 247 "V . 174. pop 17. nadimak 34 Cestari 28 Cetina 11 Cezar. 170. nadimak 84 Cicalo-Jurko. 159. nadimak 110 Cimbar. nadimak 84 Cicalo-Francez.nadimak 219. 163.rin Nikclln 26 Cerinić Mate. 128. 226 • Cerineo. 169. mistro 119 Cicalo. 188 Ciccarelli alias Klopanović 163 Ciccarelli alias Mlinic 163 Ciccarelii alias 2uvić 163 Ciccareiu Andrea (Andrija). 130 Cerineo Giacomo. naute\70 Cerinić alias Bavčević 37. 236 Cattani 77 Cattarinich 67' Cavagini Frane Marka 96 Cavagini Marietta 96 Cavagini Marko 96 Cavagnin Perina 96 Cavagnini 96 Cavagnini Ana 96 Cavagnini Elizabeta 96 Cavagnini Jerolim 96 Cavagnini Jerolim dr. 70 Cerinić Bernardin 26 Cerini-Bavčević 70 Cerinić Fervaća 26 Cerinić Frane 26 Cerinić Ivan 26. 11. 120. nadimak 218 Cemissius Ivan-Pavao 68 Ceparneo 168.. 138 Chirichini. 130 Cerinić e Castellis 70 Cerinić. pjesnik 96 Cavagnini Marietta 96 Cavagnini Perina 96 Cavagnini Simon 96 Cavagnini Simon. 121. 44 Cekino-Cikinor. nadimak 76 Clinsich Christinus 144. Cinkvantin. 127 Cerinić Vičenco Petrov 26 Cerinov 70 Cervone 74 Cervone Arkanđer 74 Cesar i. Cerinić seu Bavčević 70 Cerinić sive Bavčević 70. nadimak 113 Cipal. 99 ~ Cerinić Stefan 26 1 Cerinić Toma Pertov 26 \ Cer-inić Valerij 26 Cerinić Vicko 121. 193 Coknic. nadimak 84 Cicalo-Mumalo 84 Cicalo:. 127.Castro Santi Joannis 93 Cate a Castelellito 82 Catich Volcasio 215. 186. 127. 122. 168. nadpop 27. 44 Cerineo Nikola. 188 Ceparnić Jerolim 184 Ceparnjić 186 Cepernić Jerolim. mistro 159 Cimara. 129.Pojar 84 Cicalo-Pokorica 84 Cicarelli 8. 176 Coilović 216 Coituse in Carsi 90 Coknić 190. opat 127 Cerini 130 Cerinich Michiel 127 Cerinić 25. 99. 130. 9. 167. Cipar 46 ~Ciprijan 221 Ciriiii 130 Cirkul. 92. liječnik 142 Cešarović alias Juričević 123 Cestar. 193. 121. klerik 96 Cavatoria Paulo. pop 172 Ciccarelli Grgur 163 Ciccarelli Dimitrije 163 Ciccarelli Juraj (detto Zivić) 211 Ciccarelli Nikola 163 Ciccarelli Pavao 163 Ciccarelli Radoš 163 Ciccarelli Vice 165 Ciccarellovich overo Ciccarelli 163 Cićić 140 Cičić alias Škarica 140 Cikuta. nadimak 84 Cicalo-Andrijica. mistro 38 Cerinić. 27.. 168. Cepurnić 153 Cereale 137 Cereneo 137 Cerenić 37 Cerinei 133 Cerineo 15. 127 Cerinić Jerko 98 Cerinić M'irin Jurjt ^ 26 Cerinić M . 169 Ceparnić 13. pop 184. 70. 158. nadimak 235 Ćiokrić 191. 186 Ceprnić 135 Ceprnjić 183 . nadimak 165 Cezari Nikola 22 Chastulovich 144 » Cheglievich Vido 85 Cheglievich Mattio 85 Chioggia 137. 130 Cerinić Mićel t130 Cerinić Nikola *Jur je v 26 Cerinić Petar 26 . sopraproveditor 22. soprakomit 22.

119. 219. 178.Coknić alias Bilin 190. 193 Coknjć Bazmalinović 198 Coknić vulgo Bilin 190. magistri 108 Culić 108 Culinovich 180 Cumatio Superior 184. orator 228 Cranchovich Vicentius 228 Crassovich Joannes 48 Crepich 136 Cres 115. nadimak 35 Cvit 221 Cvit. 228 Cranchis Georgii. 59. Cusovich 228 Cuvitović 219 Cvancik. 206. 98. mistro 27 Costanzo. 128.-144 Corumelli. 144 Coviglianeo 127. 59 Cvitani-vulgo Pećar 135 Cvitanov 28. 144 Creta 236 Crinfocai 93. . 128 Constantin Georgius de. 179. 135. nadimak 199 Cole. orator 228 Crancovich (de Cranchi) 228 Cranchovich Mihael. nadimak 176 Curri 165 Curri Federik 165 Cuscich o Michacich 176 Cosmanei. 58.' klerik 176 Ćusmaneo.• Crinfocai Andrija 102 Crinfocai Jakov 98 Crinfocai Toma.192 Cumatti 120 Cumeta. 99. 219 Cvitovića Dvori 215 Cvitovi. 10 Crachis Juraj de 183. nadimak 109 Cvile. 185. 221 Cvitković ehiamato Dundo 219 Cvitonja. 202 Colomba 137 Columbis 115 Comi 144 » Condulmer Leonard 20. nadimak 30 Cuparda. 28. 173 Cučić 217 Culich. 235 Cvitanić. mistro 137 Covacheus 217 . 116 . 187. Covglaneus 144 Covglianei 45. 45. 198 Cokrić. nadimak 152 Colić. nadimak 195 Cvitković 25. pop 101 . biskup 19. 39 Cragli 39 Cragli Francesco. nadimak 202 Ccljević 108 Colo. 144 Covigliarieo. nadimak 113 Curik. 10 f 107. pop 98 Cvitanić seu Polotović 28. 101 Cvitanić. 228 Craneo 228 Cranco Michel' o Michoi 228' Craneo Pompeo e Germania 228 Cranco Tomas de. 30. opat 98. 44 Cranchis Dorrinus de natpop.. pop 200 Cvitanić al(as Generalić (Jeneralić) 30. 190.• Cvitanić Juraj 184 Cvitanić-Poletović Ivan. -mistro 106 Contuze Juraj 82 Cormeglich 221 Corner comes 28 Corser Luce 149 Cor ti. pop 176 Cusmaneo Georg. 144 Covlianeo 127 Cragi 27. 142 Cvitić. pop 149. pop 102 Crivelari 57 Crna Gora 185 Crni Rak 162. 38. sudac 149 Granchis-Hranković 8. 219 Cvitanović alias Pećar 135 Cvitanović-Arstić 206 Cvitanovic-Bako 38 Cvitanović die i Pećarević 135 Cvitanović-Tramuntana 38 Cvietović 217 Cvitić 28. nadimak 177. 127. 189. 55. J86. 30 Cvitanić-Svetinčić 30. pop 93 Covglianich Nicolo 127 Coviglianeus 127. nadimak 208 Cvitovich 22 Cvitović 188. 219. 99. mistro 115 ': Craina 22. 219 Cvitanić alias Pećar 135 Cvitanić alias Polotović 59. 102 Cvitanić detto Fiorini Marko 115 ' Cvitanić-Brstić 206 Cvitanić Ivan. 30 Cvitanoviić 27. 193 Cokrić 45. nadimak 220 Cvitan 179 Cvitanich Pietro 30 Cvitanić 27. 102.ć-Marinković 219 Cvrčić 46 248 • . 81.

222 Cubretović 40. nadimak 192 Čove.80 Čuko 79 Curković 201 C Caretin. nadimak 202 Čipičić 13 Čobani ja 197 Čoglija 65 Čoka.Cubretić 215. 168. nadimak 150 Capovica 83 Čarni.140. nadimak 86 Cumeta. 190. 222 Cučević 226 Čučić 223 Cučić (Nikolić) 223 Cudić alias Metličić 124. 148. 186-' Ceparnić. nadimak 83 Čokrić. 205. nadimak 76. župan 186 Ceprnić 130. zlatar 108 Culinović 138. 1. 222 Cubretić Ciprijan Jurja 218 Cubretov 216. 45. nadimak 100. nadimak 74 Core. 131 Čudina. nadimak 85 . 221. 183. 77 Čelca 73 Cencević Nikola 159 Cenetvić Ivan 159 Cenković Vinko 159 Čep. 214 Čimaz dicti • Kovač 211 Čimčević Ivan 210. 211 Činčević alias Katunarić 211 Cinčević Nikola 38 Cinkanić 82 Čiovo 87.c Čaljević 28 Cante. 194 Cičić. 35. nidimak 100 Cijalić Juraj 26 Cirilo. nadimak 198 " Ceparnić 129. nadimak 200 Cape. 50. nadimak 185 Čuko 79 Čuko. nadimak 202 Čorko. pop 174 Ceparnić alias Petričin 130 Cepkalović 69. nadimak 86 Cesarović alias Juričević 123 Cifut. 200 Damjanović Ante 65 . nadimak 118 Cuk. nadimak 109 D D'Andreis 216. 214 Dalmatia 21 Dalmatinska Zagora 34. 132. nadimak 30 • Cović 83 Cović Josip 83 Cozić 82. 216 Cikarelović alias Cikarelrć 163 Cikarelović overo Ciccarelli 45 Cikerelović 196 Čile. 122. nadimak 218 Čavata. 115 Damiani Vicko" 115 G Damjanović 65. 86 Gozić. nadimak 124 Gule. 219. nadimak 166 Čuća. 225 Dagelić 49 Dalmacija 19. Ciflo. 214 Damiani 115 Damiani alias Juričević 107. 50. Cipe. 214 Čimčević Mihovil 211. 140 Cičić. 74 Ceprenie. 54. nadimak 176 Čulić 108 Culić Ivan. 199 Dalmazia 21. nadimak Cimaz Ivan 211. nadimak 211 \ Cimatorija 25 Cimaz 204. 188. 135 Ceprnja Desislav 186 Ceprnja prodan 9 Cepulo 80 Ciča. 216. nadimak 52 Carić. Vinko 218 Cikalinović Mate 121 Cikanić. 186. nadimak 122 Cimak. 163. nadimak 140 Čičić Tadija (Tadea) . 211 Čimaz-Činčević 211 Čimaz. 157. 22. 220 Cokulo. nadimak 32 Čekaloviić 56. 148 Čičićevi Dvori 132. 221. 203 Damjanović 108. 74. 137 r. 204. 91 Čikanić seu Markov 91 Cikarelović 158.-214 Cinčević 38. 222 Čubretovi6 alias Marušić 230 Cubretović sive Marinkoviić 222 Čubretovi vulgo Musičić 189 Čubričević 216.

163 Dobronja. 91 Delia Pace. nadimak 24. 201 Danijelović Mate 121. i09. 120 Danijelović 189. 108. magistri 30 Dasenčić Luka 26 Daverio 59 Daverio Vjekoslav 59 Davidis 169 Davidoviić 13. 187. 198. 211 Dević Jakov 65 Dević Jerolim 188 Dević Pavao 172 Devlahović 219 Detrico 25 Dezdir 95 Dicin. 158. 89 * Delia Pace 83. 120. 173 Dobrojiić 109. 228 Definis. pop 174 Descovich Nicole 149 Deserto 214 Despulatović 59 Despalatović Mate 59 Despot 193 Dešković 114. 142 Dobrogostić Ivaniš 142 Dobrogostić-Petricio 142 Dobro jutro. 91 Delia Pace Ivan 91 Delimarković 230 Delagis 65 De Magis 65 Deme^ nadimak 176 Denegri 59.Damjanović Duje 108 Damović 142 Danac sive Kardišić 32 Dančević-Danac 159 Daničić 27. kapetan 169 Davigliovich Trilfa 169. 146 ' Derado. 201. nadimak 34 Defilipis 30. 222 Dobronić-Skarabaje 163. ccfhes 27 Dogančević-Doganac 163 Doganac 163. 162. medicus 83 De Finis 83. 173 Delijić 82. 130. 119. 99 Dasenčić. De Finis Andrija 83' Deflorio 25 ^ Dejanković 91 Delboe 83 Delegat. 192. nadimak 32 Dmitrović 227 Dmitrović Gaspari. Denegri Genovensis 59 Depensić 99 Derado 106. 174. 129. 218 Didak 83 Didolić 163. klerik 83. nadimak 163 Derado alias Suska 108 Descoveo-Dešković Ivan.22 Dobroslao Radoi 149 -Dobrunić (Dobrunich) 107. 204. pop 189 Diedo Anzolo 22 Dijanac. 169. 192 Dešković Mićelina rođ. 179. nadimak 176 Diškul. nadimak 52 Dioklecijan 17.. nadimak 50 Diklići 34 Diklić-Kuzmanić 207 Dilia Viti 200 Dimarchi (Dimarki) 142 Dimitrije. 189. 33 Daničić alias Harašić 27. magistri 91 Debela. 170 Darpić detto Buritin 163 Darpić detto Kokeca detto Puzle 163 Dasenčić 27. 193. nadimak 119 Dell'ino 65 Delić 199 Delija. nadimak 111 Dicmo 90. 189. 116 De Negri 59 . 205 Didolić. nadimak 166. 132 Dioklecijanova palača 132 Ditić. 163. 33 Danielović 107. 1 226 Dočina 204 Dodo. 30. 65 Definis 83. Alvize. Dogančić-Doganac 162. 139. 211. 169. 196 Dogančić Frane 211 Doganello 65 250 . 201 • Dapreto 286 Darpić 129.158 Dobrinović 171 t Dobrogostić 45. 188. 183 Davidović Matej. nadimak 165 Dedekalo. 28. 201. 158. 89 Delijina 82. 184 Dean 59 Dean Marijan 59 Deadreis 49 Deanković. 189 Dogančić 132. gubernator 227 Dobranić 57 Dobranić Klimse 57 Dobrec 9 Dobrić. coppiere 163 Dinarci 22 Dinko iz Venecije 127 Dinov. Ivellio 169 Devčić 205 Dević 65. 19. 169.

72. 190 Dominis de. 233 234 Dor (Hvar) 223 Dolac 50. 74 Dragičević alias Laurić 31 Dragičević alias Pavišić 201 Dragičević alias Skarmeta 72 Dragičević alias Stipinović 31. 43. 109. 117. nadimak 119 Dol (Brač) 7. 40. 12. 94. 107. 192. 50. 122. 18. 144. klerik 77 Dragičević. 149. 28. 84. 42. 19. 153. 77. 41. 150. 186 Dominiis de 133. 127. 182 Dragaš 109. 47. 132. 201. 214 Dorotić Anton 214 Dorotić Jakov 214 Dorotić Josip. mistro 98 Dragičević alias Biskupović 57. 22. 152. 38. 187 Dominis sive Semuto 150 Dominis de vulgo Gospodnetić 150 Dominović 211 Domišjat. 14. 54. 153. 36. 143. 108. 27. 18. 30. 100 Dragičević Feliks 68. 14. 178. 19. 63. 135. 230. 184. 116. 28. 39. 114. 30. 150. 77. 99. . 137. 51—53. 174. Dragičević Frane pok. 112 Docotich Antonio '44 Dorotić 190. 95 Dračevluka. 216. 123. 19. 100. 43. nadimak 221 Domjanović 47. 226 Dračevka. 11. 169.-179. 181. 114. nadimak 52. 46. nadimak 85. . picokara 28. 110. Domančić 119 Domantić. 107. 36 Dragičević alias Sare 72 Dragičević alias Ursić 43 Dragičević detto Kaštelanac 109 Dragičević detto Purešković 98. 40. 123. 76. 138. 108. 206. 89. 135. 149. 151. 136. 49. 23. 148—157. 137.Doganello Dujam 65 Dojić 217 Dojtrna. 179. 27. 219. 135. 12. 50. 191. 118. . 147. 45. 81. 222. 102. 77 Dragičević Frane Petrov 70 . 115. 118|i 119. nadimak 202 . 33. 151. 43. eremitaž 48. 133. 52. 67. 59. 205 Dorotić Mate 206. 20. 124. pop. 49 Dominis 135/ 150. 57.. 141. 11. 29. 89.. 160. 201 Dragičević. Ivana 70 Dragičević Ivan 82 Dragičević Jakov Matiije 82 Dragičević Marko Matije 82 Dragičević Marko pok. 226. 56. 16. 60. nadimak 210 Doretić Jerić 82 Dorica 28 Dorić 56 Dorini. 91.158. 228. 129. 140. 143. 126. 37. 111. 8. 204. 30. 135. nadimak 100 Domazević 25 Domić 75. 113.50 x Dominis-Mičeli detto Barbie 160 Dominis Nicolai de 152 Dominis sive Gospodnetić 151. 200. 35. 200. capt. 183. official 31 Dragić 98. 31. 25. 77. 190. 201 •Donkov 216 Donkovi. 205. 62. 214 Dorotić-Muto 207 Došicina 55 Dračeva Lučica 58 Dračevica 7. 134. 189. 219 Dominis alias Barbie 169 Dominis alias Gospodnetić 45. 187. 83 Domić Luka 83 Domijanović Jakov 196 Domijanović Mate 196 Domijanović Mihovil 196 Dominik 163 Dominiika. 18. 117. 196 Domjanovi alias Mandić 122 Domjanović alias Pavličić 190 Domjanović Anton 121 Domjanović Ivan 121 Domjanović Juraj 121 Domjanović Nikola. 120. Mihovila 82 Dragičević Mihovil 82 Dragičević Nikola 82 251 . 103. 112. 27. 64. 149 Dominis di 217 Dominis Dominik de. 109. 196 Dragaš Grgur 109 Dragazzo 107 Draghnich. nadimak 210 Donkovi-Mištak. 189. 91. 29. 168. 233 Donji Škrip 120 Donko. 126. 82. 108. 98—104. nadimak 210 Donkovi-Pretur. 82. 85. nadimak 210 Donkovi-Hamber. pop 122 Dončić 215 Donja Greda 173 Donja Strana 25 Donja Stubica 193 Donje Dicmo 83 Donji Dolac 50. 37. 88. 18. 111. 139. 77. 160. 52 Donji Humac 7. 8. pop 1. 42. 159. 207. nadimak 175 Dračevluka 7. 204 Dolkin. 16. 133. 31. 36. 102 Dragičević 25.

163 . 40. 107. 40 Drivodiljić 25 Drivodiljić Antom 27 Drnanelo. 19. 194 ' . 31 Dubravčić Frane pok. 135 252 . Ivana 70 Dragičević Petar pok. nadimak 52 Dujini. 189. 184. nadpop 53 Drivodilić Anton 27 Drivodilić Juraj. nadimak 74 Dugopolje 74. Dujić Mihovil 211. 123. nadimak 84 Dujić Ivan 211. 112 ' Dragozetović 25 -Dragun 78. paron 106 ' Dujmović Toma 121 Dujmović Vicko 68 Dujmović vulgo Labinjanin 83 Dukić 109 Dukomzović sive Perhaljić 123 Dulibatić 133. 214 Dujić Pavao 211. 162. ' * Dugopojac. pop 122 •1 Dragnić 31. 77 Dragičević sive Šoltan 31 Dragičević-Skoknić Ivanića 117 Dragičević vulgo Biskupović 74. 216. 34 Dubravica (Dubrovica) 8. 83 Dragičević. 127 Dragoman 82. 133. 21. 61 Drivodilić. alias Kuščević 31.Dragičević Petar pok. 109 Dujmovich Joannes. 120. ćmerita (pop) 48 Dubrovnik 107. 99. 32. 221 Duhačić alias Hure 135 Duhomzović alias Perhaljiić 102. 36. medicus 109 Dujmović 45. 106. comitis 109 Dujmovich Joannes de. 214 Dujić Nikola 211. 102. 142. 194. 56. Frane 70 Dragičević-Ružić 100. 123 Duhomzović sive Perhaljić 122 Duhović 135 Duić 179. $1 Dragonjina Spilja 48 Dragovoda 7. 109. 12. capitanei. 180. 214 Dujić Jakov 214 Dujić Mate 214 . 99 ' Dubravčić Ivan. 63. 100 Drašnice 44. 134. 219 Dubravčić. nadimak 152 Drvenik 65. 117.. 46. 121. 201 Dujmović kapelan 107 Dujmoviić alias KHminović 180 Dujmović Bat 105 Dujmović Dujam 121 Dujmović Ivan 105 Dujmović Jakov 105 Dujmović' Luka 105 Dujmović Mihovil 105 Dujmović Petar. vulgo Skarmeta 72 Dragičević vulgo Skarmetić 72 Dragišić. 214 Dujić Perka 214 DUjić Stjepan 211. . 130. 185 Drpić detto Buratin 161 Drpić detto Pusle 162 Drpić-Kokeca 162 Drpić Nikola 159 Druže. 231 Dražič 82 Dražinović-rBožić 45 Dražoevići 97 Drimalo. 213 Duare 94 Dubičević 133 Dubno (Duvno) 172 Dubov Dolac 48 Duboković Ivan 68 Dubrava 9 . mistro 26 Dubravčić Querin 27 Dubravčić siive Kuščević 31. nadimak 152 Dujić-Surla. 105. pop 10. 50. Dumaneo 27 Dundatović . 190. 48. 122. 233 Duchich 109 Duće 47. nadimak 112 Drivodili 25. 223. 190. 231 Dubravić Georgius. 147. nadimak 75 Dujmovich. 34 Dubravčić alias Marchieli 27. Dragnić alias Buzolić 31 Dragnić alias Darpić 31. 163. 205 Duišin 112 Dujić 211 Dujić.226 Dundatović Luka 218 Dundić 130. 169. nadimak 52 Dudan 201 Dugnačić. Ivana 26 Dubravčić Frane Jurjev 26 Dubravčić Ivan 26. mistro 26 Dubravčić Juraj 26 Dubravčić Juraj. 127. 214 Dujin. 127 Dragnić sive Bračvić 31. 53. mistro 26 Dubravčić-Miščanić 31 Dubravčić Nikola. Dubravčić -31. 193. 204. 147 Duda. 218. 188. 109. 121. nadimak 122 Drnas. 9. nadimak 87 Drnas Mate dicti Matić 87 Drpić 130. 230. 83. nadimak 195 Dujinica. 109 Dragičević sive Čavičić 69.

nadimak 163 Farčić. 228 Fabricij 216 Fabris 59 Fabris Josip . Fermo 224 Fermo. nadimak 219 Falardović 132 Fabargović-Božičević 132 Falarović 126 -• Fanat. 218 Diitić vulgo Goja 226 Dutović 226 Duvno 163 Dverdiković 226 f) Đakon Ivan 20 Đindin. 175. 163. _ . magister 38 Ferri.38 Ferro 28. 235 * Elezović 235 Elezović-Pinčulović 235 Emo. 197. nadimak 84 Farska 7 Fasano (Fazano) 143 Fatori. 189. 185. 130. 215. 164 Etorović-Sorić 160. nadimak 202 Duka 109 E Egipat 168 Ekolo. sindakb 21 Eterović 51. 164 Etorović-Remeta 160 Eturević 164 Eturević-Lučijani ^164 Evangelista. nadimak 31 Fertiglib 31 $ 25o . • _ . . 127 Fanto. nadimak 83 Fantov 27 Fantović 27 Farao alias Ektorović 199 Faraon 199 Farilo.Dundo 78 Dupić Nikola 159 Duraković 226 Dušković 217 Dutić 48. nadimak 100 Erizzo Gaspar. nadimak 152 Felippi 32 Ferenčić 216 Feri 28 ' . 164. nadimak 51 Fano (Rimini) 274 Fantazia 121. 173. 232 Ferro. 121. nadimak 150 Faraunić. 199 Eterović detto Bufea-Skembe 164 Eterović detto Paluskić 164 Eterović-Faraon 188 Eterović-Faraunić 160. 114 Ferro Nikola 99 Fešte. 164 Eterović-Faraunić detto Sterklić Eterović-Faraunić reč. providur 45 Engleska 130 Erceg. Fajka. orificis (zlatar) 107. nadirnak 151 F Fabe. Sterklić 164 Eterović-Galović 31. 164 Eterović-Haržić-Bokanić 159. 174 . magistri 228 Fadić 109 . 164. 216. Eterović-Ramuza 164 Etorović 164 * Etorović-Buha detto Ursin 162 Etorović detto Skembe 160 Etorović-Faraunić 164 Etorović-Firaunić detto Pružiret 161. 164. 100. nadimak 194 Ercegnovi 60 Eremita. nadimak 89 Ektorović 164. nadimak 64 Fario sive Kovačević sive Viculović.59 -Fabro. nadimak 194 Fauro (Favro) 25. 215. 84„ 116. 158 Fauro Nikola 159 Federiko.222 Fabijanović alias Pulišelić 123. Ektorpvić alias Janković 31 Ektorović 31 Elafuza (Elafusa) 196. nadimak 202 v Fabić 65 Fabić-Karlotović 65 Fabijanović (Fabjanović) 123. 59 Eterović-Haržić 141. nadimak 202 Đinov. 226 Dutić Ivan 2-17. 125 Fabijanović-2uvić 123 Fabjanović 219 Fabri 69. nadimak 57 Đordin. nadimak 100 Fero 28 Fero. 164 Etorović-Paluskić 164 c Etorović-Palušić 162..

160 Filippi. 77 Franko. 107 Franjasović.Frais 151 Fraisović 65 Franasović 115. Gigo 59 Filipić-Gigo 59 Filipić-Mazor 59 Filipić-Oskurović 59 Filipić-Ozurović 59 Filipić-Pagari 59 Filipić-Pagari.e 65 Franković Toma 217 Frano iz Krajine 216 Frano. picokara 49. nadimak 185 Fisco-Kostoca. magistri 135 Francuzi 18. nadimak 221 Franković detto Radić 223 • Franković Maj. 50 Fertilio. 31. 226 Filipis. 55. nadimak 111. sindicus 59 Filipić alias. 45 Franićev. magistri 216 254 . 32 Forense Jakov 26 Forensi 27 Forensic 32 Forensic alias Vlahović 32 Forensis (Forenzis) 32 Fortis 18 Fortunić 152 Fortunić. 114. nadimak 162 Fiochi 107 Fiorenco. 98. 32. nadimak 210 Fiorentinović 39 Fiorina 38 Fiorini 38. magistri 31 Fertilio Pietro 31 ' ' Feufo 28. nadimak 135 Fiskovič Cvito dr. picokara 91 Filipović alias Maić seu Mišetić 131 Filipović-Missetić 131 Filizić 216 Filižijo. nadimak 177. 29. nadimak 192 Finco!. 45. 217 Filipis di 216. nadimak 201 Franković 65. 55. 215. 223 Franković. Franciskovi. magistri 226 Fraro Petar. mistfo calzolaio . mj. Fraro. 28. nadimak 152 Filomena. 99. 31. magistri . nadimak 211 Franičević 25. 103 Fistonić 193 F. nadimak 76 Francin. magister faber 217 Franulich (Stranulich) 32 Franulić 27. 111. 59.uman 95 Fiuman. 3'> Florio 215. 32.221 Filippis 32 Filippis de 209 Filipović 30. Franjasović dicti Remetin 107 Franjasović Frane. Fibrica. sindici 59 Filipis 30. 32 Filippi. 99. 164 Franičić. 136. 226 Filipović. nadimak 164 Franičić-Kadčić detti I\orini 159 Franis 216 Franjasović 65. 216 Filipis de 30. 220 Florio da Ragusa 121 Forense 25. • 46. nadimak 84 Fisković. paron 106. 115 Fiorini-Cvitanović 38. 34. 49. 220 Franulić detto -Obilinovic 32 Franulić o Stranulić 45 . 115 Franjasović Franjo 105 Franjasović Ivan 105. magistri 32 Filipić 27. Filuga. sudac 56 Filippi 27. mistro "95 Fiurentinović 2 7 39 Fiurentinović 39 Fiurentinović alias Jerčić 28. 106. udova 106 Franjasović alias Remetin 106. 153 Franičević Frane 26 Franičević Ivan 26 Franičević Juraj 26 Franičević Matio 26 Franičić 27. 107. mistro 38 * . nadimak 138 Foscolo 44 . Filippi. nadimak 151 Frančić-Kadčić 164 Franečić 190 -Franić 211 Franić. 123 Francesco da Arbe 122 Franceschi 135 Franceschi. 31. 91. 226 Filipis Frane de. 131. 105. nadimak 119 JFiličić 82 FiJUpi 30 69 Filippi 31. 115 Franjola 75.160 Filippi Nikola 32 Filippi Sisto fra . 115 Fiorini-Svitković 46 Firo. 188 Filipić.Fertili 31 Fertilić 31 Fertilio 16. 38 Feuro.

58 Gabelot. 135. nadimak' 100 Garafulić 59 Garbin 226 • Gar. Giaxich Gerolamo. ' Getov. 226 Garbinović. 185. nob. nadimak 165 Fulkan. 104 * . pop 30 Generalić-Skarmić 63 Genova 66 Geometar. nadimak 89 . capt 227 Gasparović 191 Gastović 32. . 108 Furlani 226 Futre. Gelinei 143 Gelineo 107. 127 Gargoević (Grgoević) 158 Gargurević (Gi. 32. nadimak 29. 121 Gelineo Francesco qu. 77. 107 Garofulin 32 Garzalović 211 Gaspari 133 Gaspari. 67 Gardilčić 32 Gardilčić-Blažević 32 Gargić (Grgit^ Ivan 121. 47 Garofolić Ivan 26 Garofolić Petar 26 Garofulić 27. 193 . pop 109 Giaxich Giovanni qu. Pietro 104 Giaxich M'ichiel 109 Giaxich Valerio qu. nadimak 163 . nadimak 109 Gabetić 86 Gabre. Zorzi 143 Gelineo Zorzi. 41 Fukar. nadimak 118 Fulminant. gubernator 227 Gasparo. 97 Gianco Hieronymus. nadimak 75 Fratufjčić alias Jakasović 175 Fredešić 217 Fredotović 175 Frieri Pavan. nadimak 33 Gač\ nadimak 199. 62 . (nuncius) 100. 100 Gaiović. nadimak 218 Gdinj 189 »Geldun 59 Geldun 59 Galešić 227 Gelić 91 . 164 Galetović-Višanin 159 Galetović-Višanin detto Sćuper 161 Galicija 55.bini 216.Fratar. defensor 143 Gelineo Zorzi alias Gelinić 43 Gelineo Zuan Francesco alias Gelinich 143 Gelineus 143 Gellusich 143 General. nadimak 235 Gabaldi 90 Gabela 30. Get 25. nadimak 192 Gardelli 25. Marco 104 255-. 226 Furlan. nadimak 100 Georgij iz Krajine 216 Georgius de Constantin. nadimak 166 Furlan 216. 194. mistro 106 Gerardi 107 Gero. 207 Gajelić 158 ' Gaiatović 135 Galatunović 121 Galešić 227 GeJetović 107. . nadimak 76 Ghelich 91 Gianandrea Karmen 91Gianco conte 96. nadimak 100 Galušić 143 Galušić Juraj 133 Gallusich 143 Gambelot.-59. Galinović 143 Galović 31. 226 Garbino 226 Garbinović 216. 133 Gardelin. 100. nadiipak 84. magistri 226 Garboldi 90 Gardatović 47. Generalić 30 V Generalić.gurević) 29 Gargurević detto Guja 29 Gargurić. comes 97 Giassich Gierdnimo 193 Giaxich Geronimo. 153. 198 Fratroy. nadimak 165 Gazda. Garguričić 10 Garmić 56 Garofolić 32. nadimak 34 Fumati de 25 Furio. 191 Gasperini 28 Gašper 193 Gata 83. ambasciat. 108 Gaudencij 28 Gavaldi 90 Gavaldi Iseppo Gavaldi seu Balbiza 90 Gavran. nadimak 219 .

153. 219. 39. 158. nadimak 84. fra 212. nadimak 118. 167 Gira. 235 Gornji Srip 120 Gorsatović Juraj 214 Gospa na Balku 172 Gospodnetich Jacopo 67. nadimak 89 Glavar. 201. 179. 8. 183. 195. 53. 50. 136. nadimak 150 Gobac. 233. 78. 156. 210. nadimak 167 Glasinavić 32. 214 Guić Mate 207. nadimak 56 Gligo 65. 227. 192. 194. 46. 148. 229. 224. 204 Glavić . 189. 133. 175. 161. nadimak 33" Gluhinica. 23. 151 Gospodnetić dicti Zelan 151 2S6 ^ . Gojnić Juraj 26 Gojsalić-Bašić Miho 205 Goleš 109 Goleš Grgo 109 Golub. 176. nadimak 41 Gligo. nadimak 60 Gicanich 91 Gielineo 143 Gielineus 143 Gigo alias Filipić 59 Gilić 205. siadaco 21 Gjivić 186 Glaberić 25 Glamac. 12. 193 Glušević. 17. 133. 227 Goić. 179. nadimak 76. 12. 201 Glunčević 193. 157. 191. 19.65 Glavić Ante 65 Glavinić 45. 140. naute 71 Gligo Vicko 65 Gluhi. 162. 43. 154. nadimak 194 Glušić 25. 193 Glušćević vulgo Tambić 189 -. 217. 214 Gilić Križan 207. nadimak 186 GOJJO. 199. 193 Glušćević dicti Jurun 190 Glušćević vulgo Selčić 189. 13. 188. 149 Gospodnetić 12. pop 187. 149. 134. 196 Gospodnetić. 163. 99. 187 Gioni 216 Giovanelli 65 Giovinazzo 74. Gornja Greda 173 Gornja Povija 17 Gornja Strana 25 Gornje Koprivno 88 Gornje Selo 77 Gornji Brač 8. 177. 37. 20. 189. 149. 151. 143. 220 Glasinović Ante 49 Glasinović-Cvitanović 38 Glavančić. 190. nadimak 84 Gluho. Goić 38. 220. 135. 110. 214 Gilić detto Mateša Mate 207 Gilić Kristofor 207. 70. 80. 153 Glavinić. nadimak 76 Gnjave. . 143 . 230. 197. 174. 152. heremita 153 Glavinić alias Rašić 135 Glavinović 149. 227 Gluščević 7. 209 Giričić. 190. nadimak 219 Golubovi 107 Gomilica-Zagračišće 184 Gore 28 Gorica 25. 175. 190_ Gospodnetić alias Dominis"l51 Gospodnetić Alvize 133 Gospodnetić-Bežmak 7. 151. nadimak 113. 229 Gligo. 206.Glušćević vulgo Vulin 189. 216 Glušić. 122. 214 Gioanitio 143 Gioanitius. 47. 181. 158. 14 Giustinian Giovanni Batista. 134 . 178. nadimak 202 Glavica 13. 109. . 207 Gilić alias Križanović 207 Gilić Antfe. 187. Gioannizj alias Ivanisevic 45. 157 Gospodnetić dicti Civile 149. klerik 175 Goić Ivan 174 Goić Juraj 174 Goić Nikola 174 Goić-Soldari 175 Goijch 175 Gojić 28.Gibin. 216 . 107. 209. 142. 199 Glušćević alias Slečić 193 Glušćević ^aliaš Mošić 193 Glušćević alias Sličić Glušćević detti Jurun 193 Glušćević sive Tambić 188. 189. 184—188. 9. 74. 138. 104. 213. 202. 158. 231 Girica. 83. 119 Glavarac. 216. 201Glenda. 157. 202. nadimak 61 Girotto 135 Giubetich 86 Giubxich 84 Giurgevich alias Plego 84 Giustinian 9. 198. 153. 135. 16. 151. 234. 182. 18. 171. 50. 168. 11. . 155. 196. . 10. 193. 228 Gornji Dolac 80 Gornji Dvori 55 Gornji Humac 7. 19.

169 Grguričovi. 169 Grguričić. nadimak 32 Grupšić 82 Grušić (Grussich) 84 Gruž 65 Gruxich 84 Gubno 73 Gucić 121 Gucić. 228 Grad Skrib 120 Graecus. 158. 38. 12. 159 Grego Mate (Mattio) 133. 21. mistro 26 Grasović Petar 26 Grasović Simun 26 Grassi 59. 71 Grassi. 191. ciambelano 163 Grgurević 28. sudac 84 Grubšić-Bačiće 84 Grubšić-Gospodar 84 Grubšić-Kosta 84 Grubšić-Markovi 84 Grubšić-Matko 84 Grubšić-Smoje 84 Grubši Toma. nadimak 33 Guerin 91 Guerin Francesco di 91 Guerini 82 . 189. 202 Gracischia (Gracischie) 21. 103. 151 Gospodetić-Martinović 151 Gospodnetić Pavao. nadimak 29 Grci 8. 39. 128 Govoreia. nadimak 29 Grguričić detto Šjule 161. magistri lapicida 158 Gramačić 25 Granau (?) Petar 172 Grandeša. 227. magistri 71 Grasojević 38 Grasović 25. 193. fabri 71 Grassi. 217 Grimanović o Hranotich 227 Grinja. 220 Grego Frane 159 Grego Juraj 26. 159. magistri 71 Grassi Josip 59 Grassi Petar pok. 211 Granić. Vice 121 Gregoria (iz Krajine. 9. 83. 71 Grasović 71 Grasović. 120 Grčka 142 Graeci 142 Grecus 142 Grego 142. 142 Grego Petar 106 Zbornik za narodni život i običaje 17 Grego. 45. 49. 135. pop 70 Grašević.'Gospodnetić Ivan 133. nadimak 219 Gučev overo Hanarić 27 Gudulin. 151 Gospodetić-Zelanović 151 Goti 8. nadimak 219 Grubissich 84 Grubišić 45. pop 39 Griman anco Grimanović-Horanotić 227 Grimani 39. artifex 71 Grassi. 38 Girsi. 171. magistri 38 Grasi Frano 38 Grasoević 27 •Grasoević. 127 Grgica. pop 84 Grubšić seu Caneletto 84 Grubšić vulgo Marinelić 84 Gruje. 196 Gračišće 9. 53. 107 Grubačić 158 Grubi. nadimak 76 Grabjanin. 227 Griman. da Craina) 10. 151 Gospodnetič Jakov 151 Gospodnetić Jerolim. 150. nadimak 199 Granfuter. 84. 192. Guerini Guerin 91. lapicida 71 Grassi. Marina. 201. mj. magistri 227 Griman. 205. 196 Gradac 8. 220. kapetan 151 Gospodnetić sive Dominis 135. 29. nadimak 208 Grivić sive Mandalinić 122 Grižica 25 Grižun. 109. 39 Grgurević detto Guja 39 Grgurić 28 Grguričić 27. 99 Grubšić 82. 69. nadimak 29 Granić 83. 125. 158 Greko 122 Grgat 151 Grgić 52. nadimak 75 Grgur. 99 Grubšić alias Canaletto 83 Grubšić Anton. 43. mj. 84. 84 Grgurević alias Jurjević 28. sudac 151 Gospodnetić Marko 133. 14. 160. nadimak 52 Grablje 52 Grabovac 130. mistro 38 Grasović Frane 26 Grasović Jerolim. 159 Grego Marko 105. d l . nadimak 76 Gućor. i23 257 . 27. nadimak 74 Grohote 60. nadimak 126 Griman 39. 47. 228 Gradaz 21. nadimak 163 Granić Ante 109 Gtssi 28. 194.

200. nadimak 220 Haje. 143. 107. 234 Hetin 107 Hettore de 182 Hierobimus Gianco 97 Hieronymi Janco 97 Hihalo.Guerieri 123 Guerieri. 33. 212 Gvozdanović. pop 33 Harašić seu Benčić 28. pop 123 Guerieri Cristoforo 123 Guić 38. 201. 45. pjesnik 15 Haldanović alias Božić. 205. 164 Halaburić sive Nikolić 138 Haladov 82 Halaiurić 149 Halat 71 Hančević 188 Handrak. nadimak 119 Gvozdanović Ivan Dolarius 84 Gvozdanović-Mistrić 212 Gvozdanović Petar 84 Gvozdanović vulgo Abas 84 Gvozdenović 212 Gvozdenovi Helena 84 H Habar 107 Haber 107 Haber. nadimak 176 Gunić Ivan 26 Gunić Petar 26 Gunić Simun 26 Gun je. nadimak 224 Haržić alias Nikolić 224 Haržić Juraj 106 Haržić Petar 106 Hazić Juraj 210. pop 203 Henčević 189. nadimak 201 Hajder 193 Hajdić. pop 164 Hektorović 107. 235 Gulić 200 Guljezin Mihovil 205 Guljičić o Hazić Ivan 210 Guljizin Ivan 214 Gumno Kalkanea 127 Gumno Petanovića 127 Gungo. nadimak 177. 214 Hektore (Hettore) Jerolim de 164 Hektoroe Hektore. 216 Harašić alias Daničić 33 Harašić-Filipi 33 Harašić-Gušević 33 Harašić-Lalinović 33. mistro 123 Guerieri. 152. nadimak 22. nadimak 84 Gvozdanović 84. 107. 33 Harašić sive Daničić 33 Harbalović 82 Harle. pop 92 Harapić 99 Harbalović Harašić 27. 152 Gutunić-Cukrić 152 Gutunić Marko 218 Guze. 164. nadimak 163 Hajo. nadimak 84 Gverieri Nikola 68 Gverin Frane di 82 Gverinac. nadimak 176 Gususić 99 Gutinić 151 Gutunić 45. 224 Haržić. D. nadimak 35 Hančević 106. 115 Hanoević Matej 106 Harakov. nadimak 124 Haržić 105. Pičić?) 217 Hielinich 143 Hire 78 Hiržić 107 Hodžić 225 Hodžić-Bakulić 225 258 . 133 Harambašić Ivan. nadimak 177 Halaburić 138. nadimak 151 Hajduk 189 Hajduk. 192 G'vera. 58. 190. nadimak 163 Gusanović 176 Guslić. nadimak 185. 197 Hačinović 124 Hačinović alias Nikolić 124 Hačinović-Nikolić 124 Haja. 149. nadimak 175 Harol. nadimak 202 Harambašić 92. 204 Henčević detto Bošković Jakov 206' Henčević vulgo Bošković 190 Herakle 132 Hercegovci 12 Hercegovina 12. 192. nadimak 150 Gvardijan. 151. 60 Guić braća 67 Guić Frane 26 Guić Nikola Matijev 26 ' Gujić 56 Gukselović (Guželović) 204 Gulermo. 197 Hektrorović alias Faraunić 190 Hektorović Petar. 39 Harašić R. 60. 99. nadimak 202 Hinčević 116 Hičić (Slečić?.

111. 158. 134. 85. 119. 97. 170. 216. 137. 89.' nadimak 176 Hulac. 210. 106. 188 Ivanisevic Ivan dr. 112. 116. 189. 233 Hvarski kanal 7 Hvaržić alias Nikoli ć 216 Igrane 44. 152 Hrepić-Hranolli 136 Hrilić 217 Hn »panić 9 Hrvaska 97 Hrvatska 19. 60. 136. 196. 163. 225. 36. 84 Ilijić. 206. 133. 83. 151. 194 Hula. 188. 47. 68 Hvar 7. 151 Hreljanović 224 Hreljin 224 Hrepić 135. magister 217 Hranotić 179. 205. 135. 66. 96. 118. 99 Ilić overo Kablarović 84 liičić 158 Ilijć 84. nadimak 167. 12. 115. 168. Vacetović 179 Hranotić vulgo Kika seu Kikić 227 Hranovelli 99 Hranović 227 Hranuelić 45. 224 Ivača. 219.ranissevich 187 Ivanisevic 45. 167. 187. 167 Imotski 33. 27. 196 Ivanisevic. 147. 66.. Ivanitius 143 259 . 84. 140. nadimak 29 In julovi ć 227 Inglez. 128. 228 Hranoelli 136. 128 143. 52. 87. 47. 138. 129. nadimak 109 Hržić detto Božnjak 201 Hržić Niko 109 Huhnić. nadimak 220 Intra. 74. nadfmak 221 Hrelić 224 Hrepić-Gospodnetić 136. 111. 74. 35. 120. 55. 136 Hranuelli 152 Hranuelli alias Pavlić 152 Hranuelli dicti Beat 152 „ Hranuelli. 115. 28. 214 Humazzo 82. nadimak 34 Huljić 190 Hulo. 216. 109. 214 Ilić 13. 130. 201 Ivanicij 143 I. 203. 235 Imotski kadiluk 45 Inamorat. mistro 84 Illigich 52 Mijeh 52 Imbre. 214. kapetan 84 Uijić 52. 9. 186 Humčanovi. 110. pjesnik 20. 148. 125. 44. 204 Hrvatsko Zagorje 193 Hržić 17. 170 Italija 39. nadimak 210 Hulovi Dvori 204 Humac 8. 152 Hranoević vulgo Beatović 152 Hranoki 55 Hranota. 149. 22. 149 Hranoelli dicti Zamaria 152 Hranoevich Zorzi 136 Hranoevich Zuane 136 Hranoević 45. 153. 187 Ilijč. 213. 190. 19. 136. Jerolim 143 Ivanitij 143 .Hovarčić 133 Hranković 8. 228. 16. 152 Hranuelli dicti Papica 152 Hranuelli dicti Zamarija 152 Hranuellus 136 Hranulić 136 Hrape. klerik 84 JJijč Petar. nadimak 86 Imotska Poljica 109. 64. 211. 221. 214 Humazzo Inferior 20. nadimak 86 Imbre-Šćetina. 210. nadimak 208 Iva čini Dvori 204 Ivan. nadimak 185. 201 Hržić. 160. nadpop 217 Ivan iz Paga 216 Ivan iz Šibenika 217 Ivanac. 208. pop 68 Uminović 158 Istra* 87. 136. 114. 217. nadimak 235 Humi 16. 102. 205. 223. 167. nadimak 223 Ioannicei 143 Ioanitius 143 loanitius Mate. 227 Hranotić detto Kika 227 Hranotić detto Masavina 227 Hranotić detto Mengo 227 Hranotić detto Vuković 227 Hranotić-Grimanovi sive Jurica 227 Hranotić-Masarina 161 Hranotić rođ. 143. 57. 104. 227 Hranotić alias Vuković 227 Hranotić Antun 217 Hranotić ex Vukošev (Vucosev) 216. 166. 16.

Ivanović. 126 Jakšić alias Salamunović 107 Jakšić Ante 106 Jakšić ili Jakovljić 33. 68. 99. 193 Jakšić alias Coknić vulgo oilin 193 Jakšić alias Jakovljić 100 Jakšić alias Salamunčić 100 Jakšić alias Salamunić 11U. 100 Jakšić'Ivan 106 -<f:'. 33. 175 Ivelić alias Lukrić 175 Ivelić Radoš 169.kšić Jerolim. 26.. pop 84 Ivanović Vlaho 218 Ivanović-2uvić 13. 235 Jakasović 175. 169. nadimak 195 Jaković-Jakirić (Vlastelinović) 225 Jakovjev. 107. 106. 160. 105. kapetan 236 Ivulić Vinko 236 Iza Doca 200 Iza Crivke 55 J Jadransko More 12 Jadre. 183 Jakasović Jakov 183. 100.. 212. 27. paron 106 Jakšić-Krstić 109 Jakšić Marko. 119 . 84. 175 Ivellio de 175 Ivellio Juraj 175 Ivellio Jerolim 175 Ivellio Mičelina 169 Ivellio Radoš. 46. 100. meštar 82 Jakov.. 175 Ivelio Radoš 169 Ivelj alias Andriević 45. 149. 175 Iveljić 158. pop 105 Jakšić Juraj. mistra sartora Toncula 218 Jakovac. 197 Jakovčić detib Bukarin 106 Jakovic. 81. 169. 97 Ivardelić (?) 200 Ivčević 60 Ivelić 92. 81. 99. nadimak 86 Ivanović. nadimak 220 Jagodić Nikola 217 Jaje. pop 190 Jakasović alias Gariful 175 Jakasović alias Kuna 175 Jakasović alias (vulgo) Pahalo 175 Jakasović alias Pitković 175 Jakasović Ivan. 175. 202 Jakšić 26. Jakir Mihovil 164 Jakirević-Vlastelinović 212 Jakirić '225 Jakirić. Petra 8z Ivanović Jerolim p. 100. paron 106 Jakšić Petar 106 Jakšić vulgo Coknić 190. 221 Jagodić. 109. 174. 220. nadimak 225 Jakirić-Vlastelinović 225 Jakobina. 98. p. 183. 98. nadimak 119 Jakov. 22. 45. nadimak 166 Janjić 136 Jankov Dvor 81. 169. 120 Ivanović Ivan.. 174. nadimak 177. 81.. 82. 109 Ivulich Zorzi 44 Ivulić 20 Ivulić Bartol 236 Ivulić Juraj. 183 Ivelji-Lukrić 159 -Iveljo (Iveglio) 169 Ivellij alias Kunić 175 Ivellio 107. 104 Jadrijević Mate Jadrijević Toma 98. 119. pop 174 Ivanović alias Basic 90 Ivanović Frane. nadimak 176. 220 Jakšić alias Coknić 189.49. J. 25. 82. 153. Grigorija 82 Ivanović Nikola 27 Ivanović Matio 27 Ivanović Toma. 28. 118. pop 14. 100 Jagodić (Jagodich) 216. 175 Ivelić vulgo Lukrić 175 I veli j 169 Ivelin 169 Ivelio 163.Ivanović 13. 198 Jakši vulgo Coknić-Bilin 190. 193. 188 Jakasović Marko 183 Jakasović Nikola 188 Jakasović Toma 188 Jakič 28. 169. 193 Jakšić vulgo Coknić alias Bilin 190. 14. 84. 77. 33 Jakir 164. comes (comitis) 97 Janco Hieronymi 97 Janco Hieronymus Petrus 97 Jančić 150 Jandra. nadimak 195 Jadrić 109 Jadričić Matio 26 Jadrijević 99. 193 Jakšić vulgo Cokrić 193 Jakubinić 122 Jakuminić 122 Jalošić 214 Janco. 188 Jakasović. 143. nadimak 75. 96 260 . 199. defensor 175 • Ivellio-Vitturi 145 Ivica 60 Ivko 75.

177 Jerčić alias Verbora 176 Jerčić-Centa 39 Jerčić detto Verborić 39 Jerega. nadimak 202 Jelsa 22. nadimak 167 261 . nadimak 89 Jerko 86 Jerković 28. nadimak 219 Jerčić 25. illeg. 179 Jeneralić. nadimak 162. 60. pop 69 Joanis dicti Furlan. 148 Janković. 151. nadimak 218 Juravić aliac Sinjanin 92 Jurci 29 Jurci. nadimak 75 Jureša. 67. nadimak 167 Juča 26 . 140. 99 Jubetić alias Škabić 86 Jubo. nadimak 119 Jeričević 108. Jogić. 190 Jerković alias Fabjanović 123 Jerković detto Lukšić. nadimak 209 Jelavić 136 Jelčić 65 Jelena di Constantin od Tironija 106 Jelić 46. nadimak 220 Jelinin. 45. 202 Jurać 75. magistri 226 Joanitms 143 . mistro 86 Jerković sive Salamunić 139 Jerković sive Salamunić. 136. 72. 207 Janović-Rado 207 Jarlori 60 Jarković 213 Jarmundović. nadimak 109 Josipović 220 Jovanelli. 77. 55. 130. 207 Janović Rade. nadimak 118 Jerica don 93 Jenć. mornar . 183 Jeričević. 152 Jelić Petar 46 Jeličić Čia 159 Jelinčić 136 Jelinei (Geiinei) 133. nadimak 194 Jokisić 215 Jop 143 Jop Dinko 143 Jordan 164 Jordan. 152 Juranović Matej. mistro 115 Jeričević alias Domiani 107. 214 Jerčić. 109. 213 Jukić. 54. 143. nadimak 198 Jurčev. 220 Jugović Jakov 205 Jukić 84. 176. 87. 115 Jeričević Jerolim. 148. 212. Jučović 158 Judić 179 Jugoslavija 53 Jugović 100.Janković 27. 231 Jelušić 143. 39. nadimak 220 Jašić 33. nadimak 202 Jurčević 132 Jurčević alias Bezmalinović 190. 198 Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić 192 Jurela. 88. 138. fratar 17 Juras Potok 73 Jurašin 75""Jurasin. 139. 205. nadimak 202 Jozin. mistro 106 Jeriko. magister 139 Jerkulinović 188 Jerniundović. 165. 98. 55. nadimak 220 Jerolim dalli Castelli Je'-olim de Hettore 164 Jerolo. 157. nadimak 202 Jogo. 28. 80. 100. 47. 220 Jelinić. 199 Jazić 100 Jaxich 100 Jela. 167 Jirašol. 149 Jelineo 143 Jelinić 133. 134. 27.147. 28. 76. 78. nadimak 85 Jesenke-63. 176. 60. nadimak 202 Janković. 47. 23. nadimak 202 Juanipenić 99 Juanitij 143 Jubetić 86. 77 Jurač-Lučić 75 Juraj iz Makarske 216 Juranić'92 Juras 75. 33. 217. nadimak 52. pop 106 Jovanović 143 Jovin. nadimak 167 ' Joana vulgo^Zuva 220 Joanicius Mateus. 115. 94. 158. 28 Janković alias Lepurin 60 Janković Ivan 27 Janković Nikola 26 Janković-Lepurin 60 Janović 205.. 146. 97. 139. nadimak 84 Jukić Jura] 84 Juković 158 • Juković iMkola 184 Juković Petar 184 Junušić 110 Jura 78 Jurac.

nante 89 Kacatov. 82. 132 Juričević. 221. 84. nadimak 74 Jurković 28 Jurlina. 123. 188. pop 44 Kadjić 143 Kafetijer. 207. 47. 99. 85. 164 Kadeto. nadimak 202 Jurić-Kačić 204. 143. 212 Juričević 39. 102 Jutrinić alias Cicalović 85 Jutrinić alias Cicalo 85 Jutrinić detto Cicalo 85 Jutrinić seu Cicalo 85 Jutrinjić alias Jerčić 28. 212 Juričević-Jerolim 174 Jurišević Radotin 134 Jurišić 33. nadimak 176 Justinijanović-Negodić seu vulgo Spaleta 87 Justinijanović vulgo Spaleta 87 Jutarnić 82. 92. 190. 220 Jurić. 212. nadimak 56 Kadić Marko. 217 Jurišić-Oblačinović 79.. 133 Jurjević Grgur 26 . 193 Justianović 227 Justić 82 Justić. 102 Jutronić Bartul 120 Jutronić Ivan 82 Jutronić Juraj 82 Jutronić Lorenzo Onoradno prokurator 85 Jutronić seu OsejŠ|? 85 Jutronić seu Ossegia 85 Jutronić vulgo Kristijanović 85 Jutronjić 85 Jutrunić 85 Juvilleo 107 K Kablarović 82. 134. prior . nadimak 221 262 . 65. 212 Juretić sive Franjina 143 Juricouvich Stephanus 48 Juricouvich Thomasina 48 Jurić 27. 189. nadimak 195 Jurović 92 Jurović alias Pavelić 92 Jurović Ivan 92 Jurun 33. 84. 227 Justinica iz Venecije 27 Justinić 176 Justinić. 132. 39. 85 Jutranjić 85 Jutaronić 85 Jutornić 85 Jutrinić 85. mistro 105 Kalafat. 90 Jurišić Pavao 46 Jurjević 27. nadimak 85 Kalafa Petar. 193 Jurunović 188. 136. 164 Kadčić-Franičić detto Karlin 161. 99. 179 Juriša Dinko 69 Jurišević 133. 120 Jutronić alias Dorin 85 Jutronić alias Zuvinić 85 Jutronić Andrija 98. 85 Jutroljić 85 Jutronić 83. 234. 102. 227 Jurišić-Akčić 212 Jurišić dictus Marica 65 Jurišić-Galešić 227 Jurišić Nikola 184. Jurjević Ivan 46 Jurjević Juraj sin Ivana 218 Jurjević Luka 68 Jurko.. nadimak 75 Kacatovi. nadimak 198 Justiniani 217. 84 Kablarovi Toma 82 Kacalović. 173. 187. nadimak 86 Kaizer. 115.Juretić 110. Kačić. 188. biskup 44 Kačilo. 39. 92. 212. 77 Jurinčević 179 Jurinković 158.227 Kačić alias Franičić 164 Kačić Ivan 44 Kačić Juraj 44 Kačić-Juričević 39 Kačić Mate 188 Kačić Mihović 44 Kačić Petri. 141. nadimak 150 Kadčić 212 Kadčić-Franičić 161 Kadčić-Franičić detto Ale 161 Kadčić-Franičić detti Bumbina Antica 161 Kadčić-Franičić detto Bumba 161. 107. magistri 39 Juričević alias Pulišelić 125 Juričević sive Pulišelić 123 Juričević Ivan 184 Juričević vel. nadpop Jurin 75. 164. Cesarović 123 Jurilleo. nadimak 193 Kalabrež. 203. 179 Jurinković Stjepan 48 Jurinović 41. 143. nadimak 76 Kačić49. nadimak 89 Kacalović. 227. 189.

cipelar 144 Kalafatovi Dvori 215 Kalajure. nadimak 176 Kanaja. grad 110 Karlovac. 120 Karifaić 25 Karinčic 215. mistro sartor 162 Kalerović 220 Kaličević 56 Kaličević Toma 56 Kalifornez. 216. 183 Kanetovi. nadimak 165 Kapularić-Piše. 221 Karkanjeno Brdo 15 Karlibunjamin 99 Karlin. 169 Kalilić Juraj 159 Kalilić Matej 159 Kalinić 164 Kaljević 105 Kalkanec (Calcaneo) Nikola 121 Kaluerović 220 Kaman Petar 105 Kamijić 140 Kampuf. nadimak 35 Karašić 33 Karašić. 114. 166 Kapotar. 173 Kardičić 32 Kardičić Juraj 44 Kardijčić 32 Kardilčić 28. 169 Kalilić detto Kozulović 160. neophiti 56.dicti Jagodić 220 Karmeljić dicto Jagodić 220 Karmeljić Marko p. nadimak 86 Kalebota (Calebotta) 144 Kalegarić. p. Nikole 218 Karmeliić Nikola 218 Karmeljić or Pirka 220 Karmeljić Toma 218 Karmeljić-Žuvanović 220 Karmić Stefan 26 Karmiljić Marko 217 Karničić alias Bile 221 Karničić-Bile 221 Karničić detto Kalafat 221 Karničić ora Ursulić 221 Karninčić 221 Karninčić Jerolim 217 Karstul 144 Karstulović 144 Kartolović 121 Karželj 179 * 263 . 231 Kapitaneo 231 Kapologo. nadimak 85 Kapularić 154. nadimak 165 Karaić 191 Karamanović 158 Karamuzić 28 ' Karan jac 115 Karantanac. nadimak 194 Kalilić 144. 188. nadimak 122 Kala jure-Skembe. 169 Kalilić detto Kozulović Sose 161 Kalilić detto Trifunović 164. pop 118. 169 Karlovac 110 Karlovac. nadimak 165 Kapularić-Visilo. 169 "Kalilić detto Kozulović Kekovi 161 Kalilić detto Kozulović Kotarac 16. 110. 49 Kardišić 32 Karelović 220 Kargoivić 27 Kargotić 120 Kargotić. nadimak 163 Karavana. naute 110 Karmelić 65. 164 Kalašić 136 Kalebić. Arnerić 26 Karašić Nikola 26 Karašić Stjepan 26 Karazić 99 Karavana. nadimak 73 Kanaleto. 164.Kalafatić 144 "Kalafatić Eustahij. nadimak 163 Kalaizić 136. nadimak 61 Kandić 164. 215. nadimak 83 Kanarija 55 Kancilir 81 Kančerić 216 Kančević 22 Kandača. nadimak 150 Kanana. 195 Karlobag 107. 220 Karmeliić alias Jagodić 220 Karmeljić alias 2uvić 64 Karmeljić detto Barbošić 220 Karmeljić detto Zuvić' 220 Karmeljić. 19. 85. nadimak 202 Kaparović 28 Kapera 25 Kapetanić 168 Kapitanei (Capitanei) 48. stani 7. 179 Kapularić alias Martinić 154 Kapularić-Deve. nadimak 163 Kanki 92 Kanun. nadimak 164. Ivana 218 Karmeljić 65. 235 Karmelić. 32. 227 Kandić Jakov 218 & Kandija 44. nadimak 77. 65 Karmelić-Cezar 65 Karmelić Nikola 218 Karmelić Vinko. 161. nadimak 64 Kanje. 220. 164. 142.

nadimak 29 Knezić 17 Knezić (Ostojić) 17. nadimak 53 Kislev 65 Kislev Elizabet 65 Kislev Felix 65 Kitonja. nadimak 219 Kokotić sive Stazić 86 Kokrić 134 Kole. Kič. 33 Kavešić Jerolim 68 Kavešić-Lalinović 33. 98. 81 Katić 45. nadimak 32 Kieljić 215 Kikić 227 Kiko. 93. 145. 177. 38. magister Kirigin. pjesnik 31. 158' Klimsić 133.Kaštelan 144. 81 Kavašić Ivan (Karašić?) 26 Kavo. 221 Katičić 144 Katković 13 Katrida. pop Kiselica. nadimak 152 Kočini. nadimak 200 Kljenak 110 Kljenak Martin 110 Klopanović 92 Klunčević. 134. 200 Kokošica. nadimak 195 264 . 216. 87. seu vulgo Vidov 95 Kekez 147. nadimak 84 Kenjac 28. 174. 141. nadimak 185 Kmetović 216. 123. 144. 91. 153 Kastelanić 144 Kastav 164 Kastonović 216 Kastrupilović 107 Kaštela 27. 174 Klinčić 144. 172. 179 Kavančević 28 Kavanjin Jerolim. 133. nadimak 76 Katušić 49. 164. 33. 104. 174. 164 Kekez Ante 164 Keke. 202 Knezić alias Ostojić 202 Knezović 159. nadimak 163 Kazmanić 25 Kažulin 207 Kegević 85 Kegević Mate 98 Kegević Vid 97 Kegević. 89. nadimak 198. nadimak 219 Kokotić. magistri 144 Kavešić. nadimak 124 Kod Bakraninovih 215 Kod Sarturovih 215 Kojne 165 K< ne Ante 165 Kokić. nadimak 166. 136 Klement. nadimak 197 Kjakini. 173 Kaštelinac. 144. nadimak 75 Kelić 235 Keljević 85 Kendikac. nadimak 29 Kaštel Kambelovac 75. 33. nadimak 74 Klapančić 92 Klarić '54. 174. 160 Kaštelan 164. 71. 180 Knezović detto Vangelić 212 Knezović Ivan 212. nadimak 123 Kirikini. 195 Kcko. 180 Kliminović Marko 174 Klimpisć 149. 87 Koceić 92 Kočica. 145. 144 Kavešić. 133 Klisura 207 KHšani 134 Kliščar. . pop 123 Kavešić alias Bosnačić 28. 46. nadimak 152 Kele. 214 Knezović Simun 172 Knežević 207 Knin 35. 118 Kirigin-Ivanović. nadimak 202 Kirčovi. 85. 148. 64. 131 Kaštel Stari 164 Kaštel Sućurac 87 Kaštil 97 Katanić 77 Katarinić 13. 119 Kirigin-Ivanović 85. 79 Kavešić 27. nadimak 163 Katunarić 136 • Katunarić dicti Cinčević 136 Katunarić sive Cinčević 136 Katuni-138. nadimak 200 Kekić. 228 Knez. 169 Katunsko Kreševo 52 Katuše. nadimak 165 Kliminović 158. papa 173 KHčinović 137 KHmentovi. 39 Kavešić Vinko 184. 176 Klirninović 158 Klis 14. ' 166 Kaštel Novi 124. 202 Kaštel Lukšić 43. 176 Klinčić-Justinić 184 Klinčić vulgo Justinić 176 Klinsić 45. 163.

211 Kovačev '27 Kovačević 27. nadimak 166 Konavić 215 Konavlje 156. 221. 228 Komižanin. 47. mistro 115 Konšul. 95. 174. nadimak 109 Komoričić 217. nadimak 123 Komi (Comi) 144 Komiža 60. 176 Koljatić-Tonšić 176 Kolomba (Colomba) 137 Kolumbis (Columbis) 115 Kolumbis Ante dr. 41. nadimak 119 Koviljaneo. 108. pop Koviljaneo Oktavijan. 107. 207. nadimak 163 v Koštilo 20 ' Koteć. nadimak 32 Kopa čina 103 Kopita 204 KOJ ito. 58. 171. nadimak 60 Korlaet 110 Kormonić 121 Kornelić 189 Korneiić. 152. nadimak 75 Koškini. nadimak 100 Kotlenica 52 Kotlenčić. 127 Koviljanić. 190. 114. nadimak 31 Kordić 68 Kordić-Tramontana 60 Kordić-Tramontana Ante 60 Koidičić Juraj 32 Kore. 211 " Korder. nadimak 83 Kostanec (Costanzo) 137 Koštan jevica 167 Kostbevic 201 Kostoević alias Pavišić 201 Kosti lučić 60 Košće. nadimak 192 Koš čić 34 Koščina 116 Koščina.. 87. 66. 171. 66. ' Končica 44 Konjić 190. 205. nadimak 123 Košta. 137. 115 Komar 205 r 207. Kourinčić 215 Kovač. 83. nadimak 86 Korkutović. 92. nadimak 73 Korić 86 Korić. 205. nadimak 32 Konteta Riva 55 Konturo. pop 127 Koviljanić 93. 206 Konjić nadimak 206 Konjsko 108 Konopljikova. 109. 228 • Komoričić Nikola 218 Komovčić (?) 228 Komovičić 228 Konana. 113. pop 122 Koviljanić Nikola. nadimak 29 Kotišina 44 Kotar 139. 107. 67. 68. nadimak 75 Konte. pop 160 Kovačić alias Česarović 123 Kovačić dicti Česarović 123 Kovačić Nikola 159 Kovačić vel.Kolimbatović 110 Koljatić 28. 223 Komgričić 217. 44. pop 68 Koviljanić Nikola. 45. Mihovilović 124 Kovašić 25 Kove. 207 Kovačić. 147. kapetan 122. 228 Kovačević alias Andrijašević detto Plame 160 Kovačević alias Lolotović 228 Kovačević dicti Lolotović 229 Kovačević Pavao' 44 Kovačić 45. pop 127 Kovljaneo (Covgh'aneo) 265 . 94. 165 Kosović 83f 228 Kosović. nadimak 150 Ko?ta. 159. nadimak 176. 127 Koviljanić. 195. nadimak 202 Koro vic-Sorić 159 Korti (Corti) 144 Korti (Corti) Zakarija 144 Korunca 138 Kosalić detto Banjol 228 Košić Mihovil 236 Kosičev. 84. nadimak 150 Kopač. 89. nadimak 63. 92. 85. uvala 137 Konstantin 115 Konstantin. nadimak 113 Kontus. 91. 158. 183 Končani 164 .c 144 Kosirić. 65. 28. pop 69 Koviljaneo Ivan. 79. 114. 174. nadimak 100 Kciculan 159 K'rtulen Frane 159 » Korčula 7. 55. 160. mistro 116 Košćina-Tigliadi 116 Košić. nadimak 63 Kosir ina. 103. 90. 180. 212 Komar Ante 2T4 Komeli.

188 Krstulovi. 92. 98. 46. 172. 228 Kranotić 227 Krapanj 52. nadimak 76 Krpeša. 107. 131 Kralj. nadimak 62 Kraj sv. 124 Kristinić alias Miholović 123 Kristinić sive Mihajlović 123 Kristolović 133. nadimak 152 Kroj. 124 Krstinić Matij 120. 28. nadimak 219 Kroljanović 191 Krolok. 44. 178 Krilo alias Sabaron. nadimak 167 Krmolj 165 Krmolj Vicko 165 Krnjaca. 52. rod 15". 111. 44 Krilo 116 Krilo. 115 Kralji Frano. 108. 99. prokurator 39 Kraljić Nikola 26 Kraljić Stefanin 26 Kranjac. 205. nadimak 88 Kroculinac. 173 Kraljević-Lukinović 17 Kraljević Nikola 49 Kralji 105. 212 Kravanista. 158. 101. 127. nadimak 111 Kriznić 66 Križ 25 Križanović. 144 . nanta 116 Krilović 134 Krinfokai (Crinfocai) 85. Mare 25 Kralj 25. 115 Kralji Frano. nadimak 150. 34. nadimak 85. 124 Krstoević 144 Krstul. nadimak 84 Krasi 38 Kravica. 221. nadimak 207 Krmejan. 33 Krstulović 15. 77. 153 Krstić. 106. 78 Krstinić 28 122 Krstinić Nikola 121. Krstulović alias Domic 75 Krstulović alias Dundo 78 * Krstulović alias Franjola 75 Krstulović alias Ivko 75 Krstulović alias Jerčić -39 Krstulović alias Jurać 75 Krstulović alias Jurin 75 Krstulović alias Jurini 75 266 . 25. 102 Krinfokai Andrija 85 Krinfokai. 69. nadimak 85 Krstulov 27. 153. 180. nadimak 119 Krokala. 100 Krpica. 216. 191. 212. nadimak 192 Krove. 61. nadimak 77 Krivić 75 Krivić Ante 75 Krivonja. 140. nadimak 87. pop 127 Kovljanić Gregorij. prokurator 56 Kraljić 25. 39 Kraljić. 104. 55. 228 Krajnji. 57 Krstulović alias Čepkalović 74 . 164. 106. 110. 201 Kraljević 137. kapetan 105. 32. 127 Kozica 207 e Kozim 55 Kozmačić 216 Kozulić 60 Kozulović 60 Kozumel 28 Kragačić 217. 228 Krajnić Petar 216. nadimak 84. 33. sudac 152 Kreševo (Katunsko) 52 Kreta 28. 115. 217. 83. 144 Kovljanić. 228 Kragaj 92 Kragujac 92 Krajina 28.121. Krišćan Ivan 26 Krišković-Beović 46 Krive. 144 Kristulović 133. 124. 33. nadimak 61 Krstić. Jakov 102 Krinfokaić 102 Krinfokaj 116 Kristian 85 Kristilović 144 Kristinić 123. 232 Krajinić 216. 141. 152 Krepić Matej. mj. 154. nadimak 89. mistro 105 Kralji Jerolim.Kovljanić 121. 126. 76. nadimak 32 Kraljević alias Cvit 219 Kraljević detto Tomin 160 Kraljević Dušan 172.. 235 Kraljević. 110 Krstulović alias Antičević 162 Krstulović alias Bapinjak 110 Krstulović alias Bepinjak 108 Krstulović alias Biskupović 74 Krstulović alias hSonačić 57 / Krstulović alias Bradašić 74 Krstulović alias Bučić 37. 197 Kranković 45. mistro (magistri) 78. 60. nadimak 89 Krčić 165 Krčić Ante 165 Kreljić Nikola 26 Krepić 45.

70 Krstulov Anton Stjepanov 69 Krstulovi -Buzolić 60 Krstulov Ceres hered. 75 Krstinovi alias Mićul 76 Krstulovi alias Mihojev 66. 229 Krstulov alias Marinov 75 " Krstulov alias Marinović 61. 76 Krstulov ć Petar Ivanov 69 Krstulov ć Petar Jurjev 69 Krstulov ć Petar pok.. Stjepana 70 Krstulov ć-Marinov 75 133 . Ivana 69 Marko Krstulov ć Marko pok. 124 Krstulov Anton Jurjev 70 Krstulov: Anton pok Ivana 70 Krstulov Anton pok. Matjje 70 Krstulovi ć Juraj pok. 73 Krstulov ć Luka pok. 70 ć Krstulov ć Nikola pok. Petra 69 Krstulov ć Ivan Stjepanov 69 f . Jurja 70 Krstulovi ć Luka pok. Nikole 69 Krstulov ć Juraj Stjepanov 70 Krstulov. 76 ' Krstulov Krstulovi •Čepkalović 74 Krstulov: •Čepkalović-Hire 78 Krstulov detti Zaro 73 Krstulov detto Bučić 78 Krstulov detto Cepkalo 74 Krstulov detto Sapunar 76 Krstulov dicti Sapunar 76 Krstulov dictus Juračevič 75 Krstulov: dictus Domić 75 Krstulov dictus Juras 75 Krstulov dictus Mićul 76 Krstulov dictus Olimpijin 78 dictus Pavlov 70 Krstulov Krstulov dictus Pavlović 76 Krstulov •Domić 75 Krstulov •Dragičević 77. Valerija Krstulov -Ivan 26. Jurja 70 Krstulov ć Nikola Stjepana 82 Krstulov ć Nikola Tomin 26 Krstulov ć olim Stipičević 78 Krstulov ć Pavao pok. Frane 69 Krstulov: ć Nikola pok Ivana 70 Kustulov ć Nikola pok. 69 Krstulov ć Ivan Lovrin 69 Krstulovi ć Ivan pok. 72 Krstulov alias Olimpić 78 Krstulov alias Pavlov 76 * Krstulovi alias Perić 35. Petra 70 Krstulov Anton pok. Ivana 70 Krstulov ć-Perić 35. Jurja 70 Krstulov. Nikole 69 Krstulovi ć Lovre Ivanov 70 Krstulov ć Lovre Jurjev 69 Krstulov ć Lovre pok. Jurja 69 Krstulovi Frane pok. alias Lukrejurjeva-Vicin 77 Krstulovi alias Loše 110 Krstulov! alias Lovretov 69 Krstulov alias Loze 78 Krstulov^ alias Lozić 78 Krstulov alias Mandić 69. 70 Krstulov.Krstulov ć-Jerčić 78 Krstulovi ć Jerolim Ivanov 70 Krstulovi ć-Jirčić 78 Krstulov ć Josip Antin 69 Krstulov ć-Jura 78 Krstulovi ć-Juras heres Juraj 75 . Frane 70 Krstulov ć Petar pok. Nikole 69. 218 Ivan Jurjev 26. Dragičević 77 Krstulovič cognomirie Simuriovlć 52. Ivana 70 Krstulov ć Juraj pok. Marina 69 Krstulov ć Luka pok.Ksrtulov ć Juraj 26 Krstulovi ć Juraj Ivanov 69 Krstulov ć Juraj Lukin 69 Krstulov ć Juraj Nikolin 70 Krstulov ć Juraj Petrov 70 Krstulovi ć Juraj pok. Jurja 70 Krstulov . 78 Krstulov Frane pok. Jurja 69. Krstulov ć Marko pok. Nikole 69 Krstulov Anton pok. ć-Lozić 15. ć Ivan pok. Lovre 69 Krstulovi ć Ivan pok. 70 Krstulovi ć Ivan pok. 70 Krstulov ć Ivan pok. Frane 69 Krstulov ć Juraj pok. Marka 69 Krstulov: ć Juraj pok. 76 Krstulov alias Pitalo 72 " Krstulov: alias Rakela 76 Krstulov alias Sapunar 36 Krstulovi alias Sapunari 76 Krstulov alias Sekul 71 Krstulov alias Stipčević 78 Krstulov alias Valerin 77 Krstulov alias Valerijev 77 Krstulov: alias Valerijevi 77 Krstulov alias Zaro 71 ' Krstulov Ante 69. 78.Krstulov: alias Jurko 78 Krstulovi alias Lebedina 71 Krstulov alias Likotovi 78 Krstulov alias Lukrejurjeva 77 Krstulov. ć Jurin 75 Krstulovi ć-Jurjević 78 Krstulov ć lieti Bradašić 28. 69. Lovre 69 Krstulov ć Juraj pok. 33 Krstulov ć Leopold pok. Stjepana 69. Frane 69. 105. Jurja 69 Krstulov Matij Ivanov 70 Krstulov ć Matij Stjepanov 70 ć Krstulov ć-Mićul 76 Krstulov Nikola Antin Krstulov: ć Nikola Ivanov 69 70 Krstulov ć Nikola Jurjev 69.

Antona 69 Krstulović Stjepan pok. nadimak 85 Kršćanin 82. 74 Krstulović sive Bučić 78 Krstulović sive Bučić vulgo Loze 78 Krstulović sive Cepkalović 74 Krstulović sive Cepkalović vulgo Lazanjiv 74 Krstulović sive Domić 75 Krstulović sive Dragun 78 Krstulović sive Jurać 75 Krstulović sive Lovretov 78 Krstulović sive Pitalo 72 Krstulović sive Sekul 69. 74 Krstulović sive Bradašić 69. Stjepana 69 Krstulović seu Biskupović 83. nadimak 166 Kulive. 76. 209 Kunić 121.Krstulović Petar pok. 78 Krstulović Stjepan Antin 69 Krstulović Stjepan Ivanov 70 Krstulović Stjepan pok. nadimak 31 Kukovac. 74 Krstulović sive Antičević 73 Krstulović sive Barišić 69. 34 Kučine 94. 159. 205 Kunić Bernard fra 205 Kuparić 107 Kupičić 158. 78 Krstulović vulgo Mihojević 66. Kukoč Duje 85 Kukočin. 204. nadimak 199 Kukoč 85. nadimak 84 Kršćan-Fabro. 190 Kulišić. stan 7. 202 Kufić 25. Frane 69 Krstulović Stjepan pok. 158 Kuhačić 49 Kuiš 221 Kuje. nadimak 195 Kumica. nadimak 194 Kumpar. nadimak 177 Kukretić J63. 85 Kršnjak. 169 Kupičić. 214 Kumbatović 17 Kumejoža. Nikole 69 Krstulović Šime pok. 76 Krstulović vulgo Antičević 73 Krstulović vulgo Bradašić 74 Krstulović vulgo Cepkalović 74 Krstulović vulgo dictus' Pavlov Krstulović vulgo dictus Perin 76 Krstulović vulgo Domić 75 Krstulović vulgo Franjola 75 Krstulović vulgo Galijot 78 Krstulović vulgo Jerčić 78 Krstulović vulgo Jura 78 Krstulović vulgo Jurać 75 Krstulović vulgo Juras 75 Krstulović vulgo Jurko 78 Krstulović vulgo Lebedina 71 Krstulović vulgo Lebedinov 71 Krstulović vulgo Lozić 37. 173 Krzulović 110 Krželj 144 Krželj Stjepan (Stipe) 144 Kubrijanović-Bujenovi 45. nadimak 221 Kuljiš 60. 85 Kuljiš VI. 92 Krstulović seu Cepkalović 69. nadimak 85 Kršćan-Kovač. nadimak 34 Kunac. 78 Krstulović vulgo Žaro 73 Kršćan-Crikvica. nadimak 123 Krug 81 Krunin. 72 Krstulović vulgo Pećina 78 Krstulović vulgo Pitalo 72 Krstulović vulgo Pitalović 72 Krstulović vulgo Rakela 76 Krstulović vulgo Rakelić 76 Krstulović vulgo Sapunar 76 Krstulović vulgo Sapunarov 76 Krstulović vulgo Sekul 72 Krstulović vulgo Stipičin 78 Krstulović vulgo Svočera 78 Krstulović vulgo Vranjčić 36. Jurja 70 Krstulović-Valerijev 77 Krstulović-Vicin 77 Krstulović vocato Bučić 78 Krstulović vocatus Sapunar 69. 221. 165. nadimak 175 Kučić 27. 186 Kukretić-Čikarelović 12 Kula 204 Kulimbat 110 Kulimbat. nadimak 110 Kulimbatovič 110 Kulinać. Matije 70 Krstulović Simun 26 Krstulović Toma 26 Krstulović Toma Jurjev 69 Krstulović Toma pok. Kućada. nadimak 34 Krtolčovi. nadimak 175. nadimak 100 Kuličić 107. 97 Kumačac (Pod Mehumace) 8 Kumbat Petar fra 17. conc. Marina 70 Krstulovi Sime pok. nadimak 85 Kršćan-Kutlica. nadimak Kuna. nadimak 75 Kruševo 220 Kruška Stupa. 27 Kupinovo 158 268 . nadimak 34 Kumejure. 72 Krstulović sive Sekulović 72 Krstulović sive Simunović 52. 19.

180 Kuščić alias Bailo 137 Kuščić alias Mihačić 166. 110. 50. pop 137 Lasaneo. pop 34 Kuzmanin Marko 26 Kuzmić 28. nanta 137 Lasaneo Alvize 137 Lasaneo Jerolim. nadimak 118 Kutleša. nadimak 83 Labjanin 83 v Lace. 221 Lalić alias Jelinić 220 Lalić detto Jelinić 220 Lalić detto Piero 216. 154. abbas 137 Lasaneus 137 Lasić 60 Lasić Ivan 60 Laurić 85. 221 Kuzmanić Juraj 19 Kuzmanić Luka 110 Kuzmanić-Cusmaneo. 34. nadimak 177 Kusanović dicti Kovačić 123.'nadimak 84 Kuzmić Ivan 218 Kuzmić Jakov 217 Kuzmić Nikola 26. nadimak 52 Kurcolan Petar Kurcolan Frane 159 Kure.Kuratov. 54 Kuščević-Dijanac 49 Kuščić 10. nadimak 74. 228 Kuzmić. ekonom crkve 154 Lazanić 137 Lazanić-Lasaneo 14 Lazanja Ivan 68 Lazar in 133 Lebedina 71. 60. 176 Lazaneo. 217 Kuzmić Marko 218 Kuzmić Toma 206 Kuzmin. 205. 228 Lalinović. pop. 190. 149 Lazaneo. 215. nadimak 193 Languer. 220. nauta 137 Lasaneo alias Fiorić 137 Lasaneo alias Makarunić. 148. 124 Kusović 215 Kuščević 28. 39. nadimak 76 Lenardović 40 269 . nadimak 207 Lakoš. 180 Kutal. nadimak 35 Kuzmina 27 Kvarantinović 27 Kvarantušić 121. 195 Lalić 216. 216. nadimak 201 Lakšić 120 Lala. nadimak 167 Lanterništin. pop 199 Laurić alias Dragičević 28 Laurić dictus Delija 100 Lazacanj 44 Lazaneo 122. 176. 158. 174. nadimak 176 Lago V. nadimak 221 Kursić Ivan 196 Kurte 110 Kurtelačić alias Tomić 228 Kurtić 110 Kusanić 215 Kusanović 176 Kusanović. 137. 128 Kviščević 158 Kvinto. kipar 137 Lasaneo Valerius. 119 Laurić. 191. nadimak 89. nadimak 199 Ladro. nadimak 202 Laptić 51 Lasanei 137 Lasanei alias Lazanić 45. nadimak 202 Kurilo. 77 Lece vica 148. nadimak 167 L Labaš 193 Labaš Franjo 193 Labetić 60 Labetić-Kazabjanka 60 Lalin 82 Labjanac. 170 Kuščić detto Paulin 159 Kuščić detto Saulin 170 Kuščić o (aliter) Mihačić 34. 220 Lalić Ivan 218 Lalić sive Jelinić. nadimak 194 Kurčev 27 Kuri (Curri) 165 Kuriri. 76 Leksić 50 Lemo. "99. 28. 34. 169. 100. 49. 50. patrone 137 Lasaneo. 47 Laibanović 99 •-• Laik. 137. 98. 158. 44. 144. 137 Lazaneo 133. 220 Lalić Vinko 217 Lalić vulgo Jelinić 220 Lalinović 25. 183. 150 Legiša 170 Leko. 207. pop 39 Lampavčić 25 Landver. nadimak 29 Lander. difensor 137 Lasaneo Nikola. nadimak 201 Kuvačić 49 Kuzmanić 34.

229 Lovrin. 40. magistri 39 Linardović dicti Čubretović 40 Linardović Nikola 26 Linčanić 82 Linčanić. nadimak 163 Lovinčić 229 Lovrana 107. 170. 193 Loredan. 19. 180. nadimak 85 Leventi Frančeskina 106 Levirić 25 Libičić 57 Liburnija (Liburnia) 107. 133 270 . nadimak 202 Lovrinčević 180 Lovrinčić 229 Lovrinčić Nikola 217 Lovrinčić Vinko 217 Lovrinković 174 Lozić 45. 170. 125 Lose. 167 Lolić 137 Lolin. 47 Lisaneus 137 Lisičić 92 Lisičić. nadimak 76 Losić ovvero Bonačić 58 Lošin. 229 Lodotović 229 Loje. pop 14. nadimak 76 Lošinka. 68 ' Lešina 22. 174 Livačić Ivan 26 Livačić Juraj 26 Livačić-Kostrinčić 60 Livačić-Marko 26 Livačić-Markusović 60 Livačić-Martinović 60 Livaj. artifex 229 Ličini. magistri 60 Lentić 60 Lepurin 60 Lepurin alias Janković 60 Lesandrinčić. Lovac. 147 Ličini 154. subdiakon 107 Litković Juraj 184 "Litković 17. nadimak 167 Lokanjac 191 Lokva 16. 200. 228. 46. 229 Linardović. nadimak 150 Livačić 25. 78 Lovričević 125. 167. magistri 228. nadimak 76 Lomozina 120 Lončić. 159 Lovričević. nadimak 84 Lombardi 75 Lombardić 75 Lomono. nadimak 119. pop 170 Lodetović 217. nadimak 76 Letnić 25 Letun. 200 Lokvićić 86 Lokvičić alias Vojić 86 Lokvičić seu Urskić 86 Lokvičić vulgo Lovrić 86 Lokvičići 86. fabri 92 Lisko. nadimak 112 Lesić 60. 100. 170 Lišćević de Dojmo 174. 229 Ličini 228 Ligaević sive Lukšić 86 Ligusić (Ligutić) Petar. nadimak 185 Lode 170. 180 Litković 160. nadimak 202 Livijin 82 Livno 89 Livoguz. 121 Liumardović Dominik 133 Livača. 229 Litković. 229 Ličini. nadimak 119 Linčir 129. nadimak 75 Lonđin. pop 159. 78. nadimak 167 Linardović 27. 228 Lešandrov. conte 35. 68. 56. 172 Lola. 130 Linčir. nadimak 111 Liščević 158. nadimak 74 . 229 Lode dr. 229 Lode. nadimak 129 Linčir. nadimak 163. 105 Lika '83 Lima. nadimak 76 Lolo. 186. 201.Lenti. 180 Liščević alias Barbirot 163 Lišćević alias Capković 163. 61. 229 Litković (pop) 180. 40. 170. magistri 125Lovričić 216. 1( Ligutić V. 187. 60. 229 Lode Ivan. pop 129 Linčirinić 129 Linčirević 130 Linčirević • Mihovil 129 Linčirnić 130 Linkanić 91 Lipanović alias Mirić 124 Litrica 7. faber 229 '• Ličini. 140 Lovreč 221 Lovrečina (Lovrešćina) 22 Lovretov 28 Lovretović 58. 163. nadimak 199 Longo 165 Longo. 180. 201 Litović alias (vulgo) Pavelić 201 Liunardović 25. 158.

201. nadimak 221 Lukinović 25. 40 Lunardović Dominik 34 Lunardović Ivan 26 Lunardović Nikola. Matije 82 Ljubetić Mate 133 Ljubetić seu Kusajin 86 Ljubetić seu Cozić 86 Ljubetić seu Marelovretovi 86 Ljubetić seu Matko 86 Ljubetić Toma 82 Ljubić 110 Ljubić (Gliubich) 220 Ljubić. 83.^59. 86 Ljubetić alias Marinelić 86 Ljubetić Jerić 82 Ljubetić Jerolim 82 Ljubetić Marko pok. 28 Ljubitovica 64. 176 Lukinović detto Tutin 161. 207. 161 Lučica 81 Lučić 47. 16. 69. 188 Lukin. 159. 221 Macarsca 44. Luoković 25 Lupi 156 Lupi. 154. 173 Luka Bobovišća 8 Lukačić 128 Lukačić da Drinoval 128 Lukaš. nadimak 109 Lukinac. mj. 205. 82. nadimak 175 Lučić alias Jukić 208 Lučić alias Vidović 203 Lučić Ivan 174 Lučijani Eturević 164 Luević Jakov 217 Luger. nadimak 35 Maciolli 229 Macola 56 Macolić 66. nadimak 89 Macalić 45 Macanović 99. opat 165 Lukr 175. 36. 207 Machieli 27 Machieni 27 Mačić. 82. nadimak 185 Luketa 145. 101. 33. 203. 99. sudac 86 Lukš ć-Petrović 87 Lukš ć seu Carić 87 Lukš ć seu Korić 87 Lukš: ć Toma 137 Lukšić-Vitorin 87 Lukšić vulgo Carinić 87 Lukšić vulgo Ćarinin 87 Lulić 87 Lulić Andrija 87 Lunardović 25. 124. 174. 130. nadimak 35 Luka 48. 165. 160. 208 Lučić. 28. 119. 52. 183 Lukš: ć. 107. nadimak 177 Lukš ć 27. 57. 152 Lucari Petri 67 Lucido 145 Lučac 130. 145. 92. nadimak 76 Luljini Obilinović 28. nadimak 76 Lukini. 109.Lozischie 23. 45.26 Lunjević 161 . mistro 86 Lukš ć alias Čučanić 87 Lukš ć alias Jerko 86 Lukš ć alias Jerković 86 Lukš ć alias Marinković 87. 73—80. 19. 174. 68. 97 Lukš ć-Nižetić Nikola 86 Lukš ć-Nižetić Matij. nadimak 166 Luvrić 215 L i Ljanković 158 Ljigović 229 Ljiković 229 Ljiković Ivan di 184 Ljiković Marijan 218 Ljiković Stefan 184 Ljubetić 27." dominikanac 227 Lupi' sive Vuković 156 Lupiš 156 Lupiš de 156. 27. 188. 119. 216. 137. 77. 45. 92 Lukš ć alias Puciskić 87 Lukš: ć-Hmutalo 87 Lukš ć-Imbre 87 Lukš: ć-Ivanović 86 Lukš ć-Ivanović Anton dr. 111. 87 Lukš: ć-Kalebić 87 Lukš ć-Kitara 87 Lukš: ć-Korić 86 Lukš ć-Manduhorović 87 Lukš ć-Nižetić 86. 177 Lukr ć. 15. 165 Lukinović-Jeneralić 165 Lukinović-Generalić 160 Lukinović Marko. 85. 80 Ložišća 7. 85. 190. 227 Lustre. 86. 75. 35. 34 Lukinovi. 164. konk. 34. 120 M Mačak. 229 Mačalović 215 271 .

97 Marianovich Jo. prosjakinja 205. nadimak 62 Mali Viško. 110 Manzoni. 200.Mandić. 206. 170. nadimak 33 Marečetić 27 Marčić 28. nadimak 122 Malić. nadimak 29 Malovanić 25 Malvagia 92 Malvasija 92. 40. 217. nadimak 163 Manchieli 27 Mandaković. 45. 229 Mandalinić 122 Mandalinić Jakov 133 Mandić 69.Mačelo. 204 Mala Bunta 81 Mala Slatina 164. 27. nadimak 220 Maine 224 Mainković 215 Majdenović 134. 96 Marica 65 Marić 122 Maričević 36. co. 165 Maratinčić Juraj 121 Marcello 152 Marcello-Ostoja 152 Marconi 116 Marčelović 82 Marčelović. nadimak 186 Mali Pavini. 221 Mala Banda 73. 208. 174. 221 Mamaje. 170. 87. conte 96 Marianovich Gianco. 110. 231 Makarska Krajina 46 Makarsko primorje 12. 229 . 208. 181 Marangunić. 44. nadimak 122 Mandić detto Babin Petar 212 Mandić detto Krančić 229 Mandić Petar 212. Gore 27 Marangunić Stefan 26 Maraschini 107 Marasović 137. nadimak 152 Mantielei. 178. nadimak 86 Malfei 107 Mali.ušić 47. gobernator 96 Marianovich Hieronimus Gianco 97 Marianovich Janco. 212. 66. -Mačiće. 71 Marangunić Anton 27 Marangunić Ivan 26. mistro 87 Manzoni Bernardi Kuzma. 27 Marangunić Jakov Petrov 26 Marangunić Nikola 26 Marangunić reč. 214. 39. 110. 68 Marangunić Jakov 26. 122. 153. nadimak 200 Majstorlija Ivan 214 Makar 44. conte colonel 96 Mariani Joanes pop 10 Marianovich 182 Marianovich Ante 96 Marianovich Francesco conte colonello 96 Marianovich Gianco 96 Marianovich Gianco. 78. 173 Mala Vajca 51 Malenjaza. nadimak 192 Mali Ive. 80 Maranigunić 25. nadimak 54. 213. pop 23. 55. 205. pop 61. 226. 192. 71. 44. 213. 204. 65. 107. nadimak 74 Maderni 27 Madkovac 230 Madković 87 Magdalena. 170 Madjenović Ivan 174 Majić 129 Majko. 180 Maneničić 49 Mangaze Radovan 149 Manjina. 170. 214 Makarska 22. 27. 214. 203. nadimak 85 Marčetić 121 Marešić 191 Margarita. 216 Margitić sive Sare '229 Margitić Vinko 218 Mariani 96. 212. 40. 162. nadimak 163 JVlaholić Juraj 216 Maić 131 Maić alias Mišetić 131 Maina. nadimak 35 Manduhorovića Dvori 81 Mand. 170 Mariani Francesco. famula 158 Magie 122 Maggis de 65 Magrešić 28 Maha. Mandinić. 28. 64. 61. 212. 225. 41. 229 Manović. 128 272 . 185 Marelić 28 Marelovretov. magistri 133 Mantinčić 120 Manzoni 41. 159. 158. 130. 174. 215. nadimak 200 Manoli 217. 228. mistro 87 Mapelović 191 Marangunich Joanne. nadimak 85 Major. 211 Margarita vocatur Cancera 222 Margetić 229 Marghitich 229 Marghitich Vincenzo 229 Margitić 46.

170. nadimak 199 Marin. 61. 93. 78. 100 Marinkov: •Spadić. 229. 154. nadimak 36 Maričević alias Stipanović 27. 190 Marijanović. pop 222 Marinčević 36. 88 Marijanović Janko 46. 79. 173 Marinar Vinko 218 Marincovich 222 • Marincovich detto Vuga o Vusio Zuane 222 Marincovich detto Vuga o Vusio Vincenzo 222 Marincovich-Vusich Nicolo. 128. 199 Marijanić vulgo Bačkanin 229 Marijanović 27. 137. 193. 219. 188. 46. Frane 69 Marinčev ć Jerolim. 128 Marinčević alias Qligo 36. nauta 79 Marinčević sive Trebotić 69 Marinčević-Tusa 79. capitaneo 191 Marinčić Jerolim. 185. 69. 190. 229. 221. 107 Marinčev ć alias Halat 71 Marinčev ć alias Kenjac 69 Marinčev ć alias Sargo 69 Marinčev ć Anton pok. Ivana 69 Marinčev: ć Pavao 79 Marinčev ć Petar pok. Tomasović 45. 40. ^avla 70 Marinčević sive Gligo 65. Ivana 69 Marinčev ć-Bulizić 79 Marinčev ć detto Halatović 69. 71 Maričević alias Stipinović 128 Maričević alias Zurnata 36 ' Maričević vocatus Buliga 69 Maričić 110. pop 65 Marinčev ć-Halat 71 Marinčev ć Ivan Jerolimov 69 Marinčev ć Ivan pok. Ivana 70 Zbornih za narodni život 'i običaje 18 Marinčević Petar pok. 182. 222. 36. 71 Marinčev ć dicto Buliga 79 Marinčev ć dictus Gligorić 71 Marinčev ć-Gligo 65 Marinčev ć-Gligo Petar 68 Morinčev ć-Gligo. nadimak 219 Marinković 52. 47. 190 Maričić. 185. 188. 158. m istro 69 Marinčev ć Jerolim Petrov 70 Marinčev: ć Juraj Petrov 70 Marinčev ć Juraj pok. 96 Marijanović Marijan 46 Marijetić 66 Marijetić alias Spaleta 66 Marijetić dieti komižan 66 Marnijetić-Spaleta 66 Marin. 78 Marinčić alias Gligo 71 Marinčić. 224 Marinković Vinko 218 273 . 233 235 nadimak 86 Marinkov Marinkov nauta 92 Marinkov alias Čubričević 222 Marinkov alias Cubritović 222 Marinkov alias Fabjanović 222 Marinkov alias Tomić 222 Marinkov alias Vuga 221. 96. 80. pop 188 Marinkov •Spadić alias Franić 222 Marinkov •Spadić poi Franičac 222 Marinkov •Tomić. 65. 100. 182 Marijanović-Dražoević (conte Janko) 14. pop 185 Marinelić 86. 65. 222 Marinkov •Spadić. pop 71 Marinčević vulgo Gradno 69. 220. 224 Marinkov alias Vužić 216 Marinkov -Cvit-Kraljević 222 Marinkov Cubre 217. 71. 229Marinčević vocatus Buliga 79 Marinčević vulgo Buliga 79 Marinčević vulgo Bulisić 79 Marinčević vulgo Gligo 71 Marinečević vulgo Gligo. 222 Marinkov detto Cvit 220 Marinkov detto Cvit e Kraljević 219 Marinkov detto Fabijanović 222 Marinkov detto Jurko 222 Marinkov detto Simić 222 Marinkov: detto Spada 222 Marinkov detto Tomić 222 Marinkov dictus Čubrelović 222 Marinkov dictus Spadić 222 Marinkov Donko 217 Marinkov Frane 217 Marinkov Ivan 87 Marinkov Jerolim 217 Marinkov: Juraj 217 Marinkov: •Luskar 61 Marinkov sive Tomić 216. 87. 69. 224 ' Marinković •Tomić nunc Turchetto 222. mistro 99. 224. nadimak 34 Marijanović alias. 41. 74. 70. 216. 188 " Marinkini. 71. 35. 71 Marinčević sive Halat 71 Marinčević sive Popić 79 Marinčević sive Popić. 191. pop 185 Maričić Ivan 68 Marija iz Pelješca 28 Marijančević 107. pop 221 Marinkov •Tomić alias Čubričević 222 Marinkov: •Tomić alias Lučić 222 Marinkov Tomić detto Turchetto 222. pop 10.-Maričević. 195.

107. 120. 77. indeks Almisae 79. nadimak 202 Markusović-Livačić 60 Maroe Dominicus. 131. 153. 99.. 106. 216 Maritininović 230 Marjanović 46. 96 Marjanović-Dražoević 14 Marjetić 217 Markaničić. 165 Marinović-Radić 72 Marinović sive Cupko 79 Marinović sive Radić 72 Marinović sive ^Rado 72 Marinović sive Trebotić 63. 208. 122. 121 Martić Juraj 121 Martić Nikola 121 Martin da Solin 217 Martinac 208 Martinac. 222 Martić alias Zuvić 124. 73 Marinović vocatus Kenjac 69 Marinović vulgo Anić 79 Marinović vulgo Buva 79 Marinović vulgo Kenjac 79 Marinoviš vulgo Pitalo 72 Marinović vulgo Rado 69. 72 Marinović vulgo Vulasan 79 Marinović Zurnata 40 Marišić 138. 73 Marinović-Trebotić 63. 176. 214. sudac 105 Maroić 99 Maroinis 40 Marojević 40 Marović 147 Martalović 216 Martelović 230 230 Martić 27. 229. 40. 50. 34. sudac 40 Maroević 104. 217. 180. Marinić alias Kusanović 154. 180 Marković-Simunovjć (Simunić) 45 Marković vulgo Čulinović 180 Marković vulgo Skargulo 138 Markovinčić 61. 61. 193. 61. 126 Martić detto Zuvić 126 Martić dicti Zuvić 126 Martić Ivan 50. 165 Maroević Franjo 165 Maroević Vicko 165 . 230 Marinović. 71. 115. 99. nadimak 85 Markić. 230 Martinica 215 Martinich Catharina Hieronymi 154 Martinić 27. 77 Marinović 16. nadimak 83 Marković alias Culin 180 Marković-Budva 230 Marković-Forenze 180 Marković dicti Čulinović 138 Marković Juraj 44 Marković sive Boskić 153 Marković sive Čulinović 138. 61. 176 Martinić alias Parjević 138.. 28. Ciprijana 79. 165 Maroi Juraj. 44. 76. 138. 185. 72. 28. 229. 154. 217. 215. 68. nadimak 63 Marinović alias Cuko 79 Marinović alias Dugohavić 79 Marinović alias Radić 72 Marinović alias Runko 61 Marinović alias Trebotić 73 Marinović alias Vlasanović 79 Marinović alias Zavalo 79 Marinović alias Zuvić 79 Marinović cognomine Cuko 69 Marinović cognonime Glugho 79 Marinović detto Čuko 79 Marinović dicti Vlasan 61 Marinović dicti Zurnata 36. 79. Marinović-Kade 68 Marinović-Kenjac 61 Marinović Petar. 55. 165. 72 Marinović vulgo Trebotić 63. 230 Marković. 158. 47. nadimak 75 Markić Perina 96 Marko »filiu Antonij« 158 Markoni (Marconi) 116 Markov 87 Marković 52. 110. 79 Marinović Pietro. nadimak 208 Martinčevi Dvori 204 Martinčević 204 Martinčević Martin 217. 165. Martinčić 101 Martinčić Pavao 26 Martini 27. 69. 176 Martinić alias Verbora 177 274 . 27. 138. 34. 230 Martinić alias Cezar 177 Martinić alias Grković 165 Martinić alias Jerčić 176 Martinić alias Kapularić 154 Martinić alias Kusanović 154. ambasciator 40. 177. 40. 79 Marinović Ivan pok. 149. 40.Marinković vulgo Kraljević 222 Marinković vulgo Spadić 222 Marinolić 55 Marinov 75. 116. 234 Markuc. Maroi 105 Maroi 27. 40 Marinović dicto Gavletić 79 Marinović dictus Griman 40 % Marinović dictus Zurnata 40 Marinović Ivan 27. 124.

162. 183. 230 Matas 110 Martinić-Meštreatić 165 Mateanović Martinić-Metršantić detto Rosso 161. 145. opat 17 Matijć Vinko 231 Martinis Oktavijan de 230 Matijčević 128 Martinis Sivestar 68 Martinović 27. 165 Maslinica 64 Martinić Jakov 174 Mastorlija Ivan Martinić Juraj Franin 70 Maše. 230 Martinić-Parjević-Kosirina detto Vuk Matić alias Baćina 108 161 Matić Nikola 218 Martinić Pavao-Franin 70 Matičević 128 Martinić. 209. 1-74. 99. Matijević 28. 98. 138. 107. 177 Maslarda 190 Martinić Frane pok. 208 Martinić Mihovil 174 Mateljan de Plame 208 Martinić-Parjević 161. 60. 230 Martinović Vinko 217 Matkovac sive Matković 230 Marulina. 230 Matković Marin 184 275 . 165 Maškarin. 194 Martinis. fra Maškulin. 217. 207 Martinić-Parjević detto Perme 161 Matias alias Popović 232 Martinić-Parjević-Kosirina 154 Matić 87. 180. nadimak 208 Martinić-Gusan 176 . 220 Martinić-Parjević detto Kopičin 160 Matešić 188 Martinić-Parjević detto Kosirina 160 Matešić. 165 Mateljan Luce 205 Martinić-Parjević-Debela 161 Matešina 205. nadimak 219 Mašotić 158 221. nadimak 186 Martinić-Parjević detto Mestrantić-Bile Matheus qu. nadimak 64 Martinić-Kapularić detto Grgurovi 160 Masko. 207 Martinić-Parjević detto Barkuj 161 Mateša. 217. 101. 362. nadimak 119 Martinić-Martini-Martinis Valerio. Maruscij 230 230 Maruscio 230 Marussio 230 Matković Ivan 159. Stevan 174 Matijašević 87 Martinić Stefan. 216. 45. Mateanović detto Plamus 208 165 Mateljan 205. nadimak 113. 230 Matijević Dorin Martinović. 230 Matijašić 45. 102. prokurator puka 177 Matijašević-Trgić 87 Martinić vulgo Kusanović 176 Matijašević Vid 87 Martinis 27. 201. 230 Martinić Ivan 174 Maslardić detto Novaković 208. 110. Michaelis de Dubrovica 21 161 Matešić alias Gilić 205. 158. Ivana 70 Maslarda. 217. 101. 165 Matisjević. rnagister 230 Matković Jakov 184 Marušić 61. Martinić-Kapularić 154. 230 Martinić Ivan Franin 70 Maslardić Mihovil 236 Martinić-Jerčić i Verborić detto Centa Maslardić-Novaković 230 . 165 Masarić 25 Martinić detto Perme 165 Masarić Petar 26 Martinić detto Prijemić 165 Mascarelli 110 Martinić detto Sepe 165 Mascarelei San Carlus de. 99. 187. 230 Marussio. 87..Maslardić 208. nadimak 199. 145. 110 Martinić detto Sukelić 177 -Maskarel 1 i0 Martinić dicti Kusanović 176. pop (klerik) 28 216. nadimak 202 Martinović Frano 218 Mativčević 128 Martinović Marko 218 Matko 216. 222. 185. pop'53 Matijć Vinko 230 Martinović Filip 26 Matin. nadimak 150 Matković 61.Martinić-Cezar 173 Marušić alias Nikolić 181 Martinić detto Barkulj 165 Marušić Ivan 61 Martinić detto Kosina Vuk 165 Masalić 158 Martinić detto Mestrante 162. 230 Matijašević vulgo Trgić 87 Martinis de 25.

nadimak 152. 165. 222 Mekjavić dictus Vace 222 Mekjavić Nikola 217 Mekjavić sive Vace 222 Melo.• Michaelis 145. 148. 230 Matulić 45. 185 Michieli alias Mede 145 Michieli. nadimak 131 Metličić 82. 157. 124 Meštre. 166. nadimak 35 Matušković 158 Macanović.Perkačić 138 Matulić dicti Randić 138 Matulić dicti Pope 138 Matulić dicti Perkačić 138 Matulić dictus Alaburić (Halaburić) 138 Matulić-Sile 181 Matulić vulgo Bandić 138 Matulić vulgo Popić 138 Matulo'va Jerka 83 Matulović 190.116. 222 Matulić. 181. 149. corhitis 145 Micheli-Vitturi. 47. 181. 131 Metličić Ivan. pop 145 Michielovich (Mičelović) 166 Micoil Simonis 149 Mića. 106. nadimak 197 Meštrov. nadimak 76 Mičeli 105. 152. nadimak 64 Meštrić. 202 Medić 87. 176 Mićini. 118 Mesnović 215 Meštar. 145 Michieli Nikola p. Micheli-Vitturi Simeone. 82. 188. nadimak 36 Meštrevidin. 222.Anton 217 Meštrović Nikola 217 Meštrović Vinko 277 Metković 193 Metloguze. nadimak 58.Matković Nikola 133. 138. 154. 104. 145. 231 Meštrović. 166 Mičeli-Tomić 185 Mečeli 154 Mičelović 145. 166 ' Mihajević 122 276 . Jerka 145 Michieli Pavao 145 Michieli Vicko 145 Michieli-Vitturi 43. 166. Jerka 145 "Michieli Ivan p. 81. 185 t Mejo. 190 Matulić alias. nadimak 31 Mengić. 192. 198 Matulović. 97. 183. 166. 223 Mekjavić alias Vace 222 Mekjavić Bartol 217 Mekjavić detto Kančević 222 Mekjavić dicti Vace 216. 145 Micheli-Vitturi. nadimak 52 Mazzola 66 Mazzoni. nadimak 199 Meštrović 216. nadimak 86 Merec 14. 165 Mičilović. 172. 166. 167. 215. . nadimak 74.. nadimak 174 Metlica. 116. 236 Micheli-Vitturi Nikola 145 . pop 131 Metličić alias Čardić 131 Michaeli 145 . 141 Mičilo. nadimak 200 Mengotović detto Hranotić 227 Meninica. 133. 201 Michaelis de 149 Michaelis dictus Bonomerić 145 Michel 145 Micheli 145 Micheli de 145 Michelovich 165 Michieli 28. nadimak 124 Mićul. 152. vicarij 133 Mičetić alias Bočeoković 133. proto 99 Mazalić 27 Mazalić Mihovil 26 Mazola 56 Mazolei 56 Mazolić 217 Mazon. 145 Matković Petar 184 Matošević 28. capit. 216. 165. nadimak 29 Matunić Danijel 217 Maturclo. nadimak 58 Mek jar vić 215 Mekjavić 28. tenente collonello comite. 22. 230 Matošić 191. 165. 67. 124.-pop 133 Mičilović. 180 Mihaić 138. 154. proto 87 Mazor 59 Mazorkin. 159. 188. 145. pop 107.Arnerić 145 Michieli detto Barbić 166 Michieli Frane p. 191. nadimak 202 Miečević 25 Mihačić 160. nadimak 194 Mićinica. Vicka 145 Michieli Jerolim 145 Michieli 'Jerolim dr. magister 87 Mečavić Ivan 26 Mede. nadimak 199 Menčevi. 170 Medić Miće 87 Medin 107 Medišić 158 Medovdolac 101.

181 Mihoj 19 Mihoj. naute 93 Miletić Nikola 214 Miličević 53. 124. 30. 90. 166 Mihaljić detto -Sabe 160 Mihaljić detto Sabe-Biskup 160. 15. 16. 53 Mrličić 61 Miljanović 120 Millich Nicolao 67. nadimak 221 ' Mikačić 138. 82. 218. 83. 114. 229 Miloš 223 Milošavka. 102. 149 Mirić alias Kozica 124 Mirić Jure 110 Mirić Marin 121 Mir je na Brigu 14 Mirkov 41 Mirković 27. 89. 41 Milovanić Ivan 26 Milovanić Juraj 26 Milovanić Luka. 18. 177 Mihovilović. prokurator puka 41 Milović 27. nadimak 54 Mirca 7. 40. 103. 101. 18. 12. 101. 216 Mihovil iz Krajine 216 Minovilović 28. 28. 62. nadimak 205 •-!• Mijarić. 19. 61. pop 28 Mirne. 216. 28. 32. 210. 190. 111. 14. nadimak 195 Mikulić 170 Mikulić alias Kalilić 144 Mikuli alias Tenda 231 Milačić Tade 68 Milanović 204 Milašić 110 Milat 25 Milavić 87 Mile. 85. nadimak 76. nadimak 123 Mihović 205. 41. 123. 208' Mijić alias Rajo 208 Mijić Anton 214 Mijić dicti Majban 208 Mijić dicti Majbonić 208 Mijić dicti Toljaga 213 Mijić-Majbon 205 Mijić Martin 214 Mijić-Martinac 208 Mijić Mate 214 Mijić Stjepan 214 Mijo. rnistro. 188 Mirković. 170 Mimica Ante 166 Mimice. nadimak 35 Mijotović. 122. nadimak 195 Mimica 166. 231 Mihoević 174. pop 177 Mihovilović alias Haber 177 Mihovilović alias Kovačić 124. 134. 205. 77 Mihojić 66 Miholić 9 Miholjrat 149 Miholović 120. 134. 122. 72 Mihojević 72. 47. 205. 80. 177 Mihojev 23. 112. nadimak 84 Milošovi. nadimak 47. selo 170 Minetovi. 177 Mihovilović Anton 174 Mihovilović dicti Kovač 177 Mihovilović Juraj. 166 Mihalo. 26 Milovanić 27. 124. 174. 212 Miličević dr. 129. 41. 34. nadimak 202 Mihalović 121 Mihatović 215. 176. 23. nadimak 224 277 . 12. 132. 138. 216. 165. 102. nadimak 221 Misirić. 45. 177 ' Mihovilović Nikola 174 Mihovilović sive Kovačić 123 Mihovilović vulgo Haber 176 Mijačić 205 Mijajlo. 226 Mirić 61. 152. 185 Mirković Tade 41 Mirlović 35 Miscovich Vladigna 149 Misir. 177 Mihovilović alias Lukrić 175. 108. 117. nadimak 34. 208 Mijić alias Majbonić 204. 41 . 214. 68. 39. 174. 137. 119. 108. 78. 181 Mikulica. mistri (magistri) 124 Mihovilović magistri Fabri 124 Mihovilović. nadimak 84 Milovančić 28. 208 Mijić alias Breljak 205. 84. 15. 19. 219 . 83. 231 Milunović. nadimak 221 Mijić 61. 120. 71.Mihaljić 159. prokurator puka 124. 86. 118.Milovančlć Anton. 158. 42. 149 Milna 7. 62 Milović dictus Manjavin 62 Milozević 215 Milozetić 158. Milesi 93 ' Milesi. 142. 188. 27. 110. 55—67. 204. 37. 158. 173. 174 Miholović. 107. 180 Mikasinić 215 Mikolić 159 Mikolić overo Nikolorić overo Gira 231 Mikolorić 231 Mikšić 45.

129 Mišić. can. 81 Mosula (Mpsuljica) 21 Mošćenice*112 Mošić 9. 75. 93 Mohorović 87. 177. 166.. 177 Mladineo 44. 189. 194 Mišetić. 111. 140. 171. nadimak 224 Mixe Raso'. 170. 112. 166 Mladinić detto Kraljević 162 Mladinić detto Kraljević detto Cotovi 162 Mladinić Frane 166 Mladinić ovvero Mladinović detto Kra­ ljević 162. 166 Moro. nadimak 84. 174. 190. 121. sudac 131. 121 Mratinčić Frane 159 Mratinčić Ivan 121 Mratinčić Marko 121 Mratiničić Matij 121 Mratinčić Petar 27. 145. 107. 183 Miš.avi 149 Mixich Radovano. 193 Mućanin. 14. pisac 170 Mladineo Trifun 171. 231 Mosnjić-Mošić Mošuje (Mošuljica) 8. opat 17. 166. 231 Mošul ja 163 Mračić 108 Mrantinčić 120. nadimak 89 Moro alias Pribišević 166 Moro detto Skargut 166 Moro-Litković 159. 158. 170 Mladineus 145. nadimak 119. 12. nadimak 192 Momić. 177 Mladinei alias Mladinić 45. 121 Mravak. abbas 145 Mladinić 13. 145. 44 Mladineo Katarina 170. 217 Mladinić alias Lisičini 166 Mladinić detto Jelinić 160. 190. Insulae 107 Monče. 200 Mošljić 194 Mošujić 189. soprakomit 22.163 Mravinca 87 Mrduja. nadimak 167 Mosor. 135 Mlin 55. 194. 186. mistro 93 Modro. sudac 181 Mladi 82 Mladimir. 81 Mlinar. 183. 62. 158. 175. 185 Moro 89. 109. 145. 115 Mohorović-Kranjac 87 Molfetta 117 Momčić. školj 7 Mrkonjić 204 Mrmere. 123r 131. 189. 193. 145. pop 131 Mišeti Pro 121 Mišetić -alias Matijašić 190.Missetich Joannes Petri. 171 Mladineo Juraj. 145. 136. 145. 160. nadimak 74 Mišina Banda 25 Miško 72 Miškota 62 Miškotovi. 194. nadimak 75 Mizetić 62 Miždrak. 118 Modisić 159 Modro 93 Modro. nadimak 84 Mlinić 163 Mljet 108 Mocenigo Alvise 45 Močila 81. 166 Mladinović-Mladinić detto Kraljević detti Cotovi 166 Mleci 75. nadimak 207 Mladinei 62. cancel. nadimak 74 Montagnano 134 Montan 202 Morlakija (Zagorje) 143 Mornar. nadimak . 194 Missi 181. 160. U. 195 Mise. 195 Mišetić 45. 170 Mladineo Sabić Sebastijan. nadimak 166 Muć 84. 47. nadimak 2D2 Mostir 13. nadimak 33. 170 Mladineus. nadimak 110 Mišković 72 Mišlović olim Sotković 72 Mizerija. 183. 184. nadimak 192 Muco. nadimak 32 Mompiani. 194 Mišetić Andrija 121 Mišetić-Filipović 131 Mišetić Mihovil 121 Mišetić sve Maić 131 Mišetić vulgo Matijašić 194 Mišetić vulgo Matašić 194 Mišić 122. 166 Morosini 214 Morotuf 120 Morsinović 215 Mortigić 215 Mortorijo. 9. 172 Mladineo Antonio (Antun) 170 Mladineo Giorgio. nadimak 109 278 . 177 Mladineo Vicko. soprakomit 22. paron 93 Modro Joseph. 62. 14. 128 Mratinčić 120. 133.

189. 108. 18. 197 Naimer-Modro 93 Naimer 93 Naimer. 76. 190. nadimak 56 Na Dolac 73 Nagorinac 7. 99. nadimak 30 Mujić sive Kraljić 39 Mujo. 82. 50. 35. 197 Nakari (Nacari) 138 Nakić 41 Nakić. 29. 191 Natalis 93 Natalis Jakov 93 Natalis Jerolim 93 Natalis Marci 67 Navijanje 104 Na Vlačicu 104 Na Zastine 157 Nazor 72. 183. nadimak 118. 93 Nadalovi. 194 Munitić Anton 184 Munitić Ivan. nadimak 199. 218. 28. pop 181 Murlak. nadimak 88 Napiuli. 189. pitor mistro 94 Napoli Copas 94 Napoli Matteo. nadimak 137 Mumalo. 143 Murano 161. magister 41 Nakić alias Boljić 41 Naklice 46 Na Ložu 215 Na Mačić 73 Na Meju 73 Nane. 174. nadimak 223 Mujić. 93 Nadali Anibal 93 Nadali-Božičević Jakov 13 Nadali Jakov 81 Nadali Jerolim. 30. pop 118 Nadalić 93 Nadalin. 206 Mulanović 66 JAulendo. 192. N Na Boriće 73 Nabrezina 171 Nacari 138 Naćeša. nadimak 32 Muhando. 191. pitor 94 Napula. 19. 54. 163. 45.62 Na Obalu 215 Napoli 94 Napoli.. 177. nadimak 120 Muo 60. mistro 99 Nadali 25. nadimak 32 Muruice 22. 48. 166 Murano Šimun. 184 Munitić Juraj 187. mistro 94 Napulj 65. 19. nadimak. nadimak 192 Nadal 93 Nadal. 68. nadimak 120 Munjinja. nadimak 194 Muzica. nadimak 61 Mutić. magister 133 Mulačić 158. 16. pop 93 Naimer-Modro Josip Najmer-Modro Enrico 93 Nakal 7. nadimak 75 Nado. Narentani (Neretljani) 196 Nasela (Na Sela) 7. 189. 188 Munizić 120 Munjica. 200 Mutnik 81 Muto. 124 Mune. 93. nadimak 195 Nanetovi. nadimak 108 Munitić 187. 34. 130. 97 Murvaci (Murvazzi) 145 Murvica 7. 49. nadimak 108 Musa. 80. 178. nadimak 88 Mustra-Bilić 93 Mustarello 111 Mutarello Inocent 111 Mute. 32. nadimak 167 Muhjić 28 Muje. pop 93 Nadali Nadal 93 Nadali ValeTio. 220. 224 Murvicanin. 27. 181 Murlačić. 1J1 Nazorovi Dvori 73 Neapoli Abraham 94 279 . mistro 121 Murarij 134 Murarij. 166 Muskietić 122 Mustačin 120 Mustapić 194 Mustra 93 Mustra. 191. 183. 76. 18.Much (Muć) 167 Mudri. nadimak 175. 43. nadimak 138 Muse. nadimak 200 Munjinac. 226 Nadali (Božičević) 46 Nadali Alvise 93 Nadali Alviz di 81. 83 Naranuca (?) Juraj 26 Nardelli 202 Narenta 22. 88 Nadalov Jerić 83. 9. nadimak 32. nadimak 167. nadimak 152. pop 28 Nadal sin Marka.

107. 80. 66. 101. 34 Nigošić 217 Nigošić Oktavijan 218 Nigris 146 Nijemci 53. 124. Nikolić Petar 218 Nikolić-Petrić 223 Nikolić seu Marušić 230 Nikolić sive Halaburić 138 Nikolić Vinko 217 Nikolorić 66. 232. 149. 103. 62. 189. 102 Nigoević seu Mirković 34. 231 Niseteo-Gazić 194. nadimak 34 Nogalić 215 Noilić 25 Nomlić Frane 217 Nonveiller 88v Norpić 99 Nosković Grgur 26. pop 86 Nižetić alias Saić 194 Nižetić.Neapoli Kornelija 94 Negotić 27. 146-. 166. 57. 231 Nižetić Matij Tomin 70 Nižetić-Petrulli Matij 196. 181. 190. 98. 128 Nerežišća 7. 111. 209. 201. 233 Nerežiška. 64. 63. 233 Neretljani 8. 183. detto Sahić 160 Nižetić ili Petrić 215 Nižetić Matij 20. nadimak 175 Niccolich ovvero Marussich 181 Nicolai de Sabioncello 35 Ničić 216 Nigoević 27. 106. 231 Nisetheo 231 Nisetich 21 Nisetich Vincentius. 233 Nikolić 49. 232 Nižetić. 70. 208. 129. 216. 54. 183. 18. 119. 173. 152. 99. 166. index 194 Niseteo 232 Nizeteo 200. 158. 218 Novaković Mihovil 205 280 . 25—47. 131. 8. 179. 146 Negri 59. 45. 100. 52. 60. 55. 149. 207. 214. 231 Nin 107 Ninčević 116 Ninčević Ante 106 Ninčević Nikola 44 Ninković 168 Ninković Bertuč 168 Ninković Luka 165 Nisetei 146 Nisetei ovvero Nisetich 231 Niseteo 27. pop 149 Nikolić ovvero Marušić 230 . 35. nadimak 151 Nerežiško polje 25 Nesić 215 Nevoda. 146 Negro 116 Nejasnić 138 Nembrini-Gonzaga 168 Nenadić 216 Nenadić dicti Jaković 225 Nenadić Ivan 44 "Neorić 167 ' Nepost. 120. 27 Nova Ceca 51 Novakovich Zorzi 230. 128 Neretva 11. ribar 15 Nikola iz Dubrovnika 218 Nikola iz Plame 216 Nikola di Ragusa 216. 61. mj. 87 Negreti (Negretti) 23. 170 Nikolić alias Petrić 223 Nikoiić-Cučić 223 Nikolić detto Petrić 223 Nikolić Ivan 45 Nikolić Jakov. 172. 181. 16. 79. 191. 146. 71. 138. 181 • Nikulić detto Tenda nunc Gira 216 Nikulorić 216. 54. nadimak 176 Nikulić 170. 77. 50. 62. 78. 13. 34. 190. 11. 41 Nigojevčić 34 Nigojević 27. 82. 65. 120. 86. 150. 133. 114. 178. 86. Novaković 47. 223 Nikolić alias Marušić 45. 95. 51. 115. 19. 174. 58. 20. 112. 146. 116 Negri de 59 Negris de 59. 231 Nikolozić alias Gira (Ghirra) 231 Nikota. 83. 20. 194 Niseteo Jerolim. 98. 70. 108. nadimak 166 Neres 214 Neresi 23. 41. 231 Nižetić 9. 138. 155. 195. 216. 107. 170. 12. 200. 49. 188. 67. 205. 137. 86. 213 Niseteo Gerolimo. 14. 26. defens. 154. 196. 216. 231. 123. 230 Novaković alias Perić 166 Novaković dicti Maslardić 208 Novaković Juraj 208. 59. 217. 158. 227. 229. sudac 215. 194 Niseteo Giacomo. 62. 82. 76. 135. defens. 144. 194. 89. 116. 87 Nikola mistro boter 218 Nikola. 15. 228 Nižetić-Stasić 86 Nižetić Toma 70 Nižetić vulgo Matašić 191 Noćina. 180. 109. 74. 208. 110. 99.

152. 107. 107. mistro 90 Oblačinov 79. nadimak 202 Oliverio 107 Oljdan 205.. 210 Nuić Luka 217 Nukanić 82 Nj Njeze. 218 Obilinović Polo 26 Obilinović vulgo Marijanović 34 Oblacia 90 Oblach 90 ' Obalčin 82 Oblačina 79. 148 Osurović 59 Ozrett'ć 62. 146 Novaković Thadeus. 14 Omnium Sanctorum. 200. 51. 202. 46. 40. "37. 38. kapelan 202 Ostojić alias Colin 202 Ostojić alias Janković 202 Ostojić alias Knezić 202 Ostojić alias Taras 202 Ostojić-Knezić 202 Ostojić sive Knezić 202 Ostojić vulgo Knezić 190. 277 Ortolan. 72. nadimak 85 O Obaljević ili Franulić 32 Obelgan Heruzije 9 Obelinović 25 Obilinović 16. mistro boter 160. 46. 34. 119. nadimak 166 Osejaj. 199. 181 Obradić Ivan 68 Obrovac 57. 201. 27. 19. nadimak 219 Orlandini 166. 92. 178. 202 Ostrovica 92. 34. 164. 47. 207. 183. 107 Obršje 7. 19. 212 Omerić 111 Omerović 111 Omiš 11. nadimak 85 Osić 46 Osmetović (?) 228 Osridke (Osritke) 7. 29 Omišanac. 203. 82. 134.' capitanei 146 Novaković Signiferi D.81 Obradić. 133. artefice 181 Obradić. 192. 152 Ostoja Pavao 152 Ostojić 10. 190. nadimak. 200. capitaneus 146 Nova sela 88 Noveller Aloisius 88 Novelovi Dvori 81 Novi Put 81 Novo selo 7. 190. 27.Novaković-Permić 45. 192. 65. 42. 30. 212 Oljdanović 204. 196. 39 Obilinović Frane 26 Obilinović Jerolim 26 Obilinović Nikola 26 Obilinović Marin 26. 191. 189. crkvica 21 Orno. 50. 90 Oblak 79 Obradić 1. 202. 203 Okladine 184 Oko. 35 Obilinović. 197 Ostoja 109. 194 P Pace. 152 Ostoja Laurus dr. 191. nadimak 166 Omišani 10. 135.88 Padanac. nadimak 235 Okrug 137 Oksurović 59 Oktavijan (Martinis?) 217 Olin. 79. 192. 203. 223 Ostojić. 188. 146 Novaković Petri. 230. 198—199. 206. 189.. 89. 90 Oblačina.. 18. mistro tagliapietra 161. 54. 28. 53. 152. 85. 140. (mistro) magistri 27. 18. 11. 17. 170 Orlandini. 31. 200. nadimak 58 Ongaro Juraj 105 Opersić 215 Opud Ivela. 31. 90 Oblačinović 79. 39. 190. 166> Orlandini Vincenzo. 8. nadimak 119 Obučje 146 Oclad 27 Odrapić 205 Oglobljić 216 Oklad 7. 110. 88. 114 Obrška. citta di Narenta 163 Orašnjak 94 Orijez. 17. 234 Paguntij civitate 135 Pahalo 175 Pahor 166 . 40. 51. kapetan 91 Pacifici alias (vulgo) Restović 35 Padalović. 149. mistro 99 Orlić 82 Or sola 221. 61. 32.. nadimak 35 Padova 134 Pag 228.

223 Pavičić. 136. nadimak 150 Pajić 62 Pajinac.'Paja. 93. 82. 234 Paštrovići 44 Paterni Vicenzo D. 189. nadimak 152 Papin 107. 176 Pančana. pop 215 Pa van. 216 Paskvalović 182. 231 Parosianović 56 Parun Pjerovi. 111 Parader. 158 Parjević detto Topičić 165 Parofianović' 62 Parofianović alias Maričić 62 Parofijanović-Vidoš 62 Parofijanović-Vidošević 62 Paroleta. nadimak 86 Pavlović 76. nadimak 194 Pavlinović 215 Pavlov 76. 231 Pavlović. nadimak 186 Palladoclis 191 Palavršić 8S Palavršić. capitanei 235 . 111. 77 Pavlovica. capitaneus 231 Pavlović. 62 Pavisović 183 Pavitović Petar 184 Pavković-Jakovljić. nadimak 152 Pavić 46. nadimak 208 Papica. nadimak 35 Pečnik 170 Pečnik Ante 170 Pegazzi 66 Peidešić 217 Pejković 219 Pekasović 25. kapetan 94 Pavić Ivan.. farmuiu comit. 99. nadimak 210 Pajton 107 Palac. 35 Pavica. nadimak 164. pop 35. 217 Pavišić. 11. nadimak 163 Panada. 62. nadimak 35 Panezović 215 Panfiović 215 Panić 121 Panigo. 107 Pecaseo 62 Pecaseo Toma 62 Pecasseo 62 Pecassi 62 Pećar. nadimak 202 Pavle (Pavao). 231 Papić. 49. 138. pop. nadimak 195 Parhajić 123 Parhajić sive Juričević 123 Parhaljić 99. 99 Paulović Pavao 82 Paunović 41 ' Paunović di mistro Zuanne. ciambeltans 163 Pavešić 28. nadimak 135 Pećarević 94 . 216 Paskvalinov. 231 Pasqual Bata. 154 Pe carić 94 Peče. nadimak 175 Parunov 41 Parunović 41 Paruta 82 Paskvali (Pasquali) 146. nadimak 167 Pavišić 35. nadimak 201 Pavišić-Berkuić 56. 216. 107 Palušić.ić 182. 41 Pavunović 41. nadimak 33 Parolić 231 Parolić Frano 219. nadimak 151 Paner. Pavlović Luka 11 Pavlović-Lučić 203 Pavlović Mate 44 Pavulović di Paulo 94 Pavun.218 ' Pasquali l'07. 232 Pasqualovich 232 Paškanin 217. 154 Pećarević seu Cvitanović 94. 82. nadimak 174 Pantelić 111 Panielić Petar 111 Pantera 55 Papa. nadimak 19 Papić 50. nadimak 152 Pavlina. fra iz Rovinja 17 Pavlić 131 Paviić. mistro 55 Panipić 99 Pan je. 133. nadimak 109 Pardić Dominik fra 13 Paramate. 1 200. 194. 55. 62 Pekasović Toma 26 Pelegrinić 25 Pelicev 28 282 . 116. 107. cancel. 201. nadimak 62 Pava. 135. 88 Palini. 94 Pavičić 35. 28. 50. 205 Pavičić alias Franjola 75 Pavičić detto Plamus 35 Pavini. 94. 199 Papić Nikola 50 Papiluga. Zingano Pauzin. pop 46. famulus 41 Pavao. 94 Pavić. nadimak 138. 107. eremita 17 Pavlak.

231 Pessa 88. 52. 101. 146 Petar. 146. 194 Perišić. 77.89. 88. 199 Perić. nadimak 166 Perač. nadimak 110 Pendešić 215. 216. Permozina 121 Permozina Frane 121 Permozina Petar 121 Permozina Romeo 121 Peruzović. 232 Pendešić detto Ferro 232 -Pendešić dictus Unković 232 Pendešić Dinko 218. 62 Peruzović. 138 Perkačić dicti Bandić 138 Pcrkaljić Nikola 121 Perkaljić Pavao 121 ^Perkaljić Vice 121 . 125 Pessa Grgo. nadimak 110 Pešutić 223 Pešutić. 102 Perhaljić 123 Perić 35. prior 22 Peternić Mihovil 120 Petkoević 232 Petković 28. 68 Peruzović Juraj. 216. 138. 54 Pelješac 35 Pelli 124 Pendić 28 Pendilo. 166 Perić-Novaković detto Muco 161. 232 Petricio alias Dobrogostić 142 Petricio Alvise Michael 88 Petricio. 217. 134. 139. 107. 215. magistri lapieide 158 Petrice 139 Petricci 139 Petricij 146 Petricijo (Petrizio) 35 Petricio 35. 67 Perjević. đakon 88 Petricio Jerolim 27 . nadimak 34 Perkačić 28. 232 Pendešić-Ferro-Fabrović 232 Pendešić Jakov 232 Pendešić Juraj 217 Pendešić Matijević 232 Pendešić Nikola 217. 232 Petrachi 25 Petri. mistro 55. nadimak 208 Perak 181 Perak alias Sare 181 Perak-Salamunović 181 Peraković 160. 185. 232 Pendijć 181 Pendilo. nadimak. 139. 166 Perić-Novaković detto Talent 162 Perić ossia Novaković 166 Perić ovvero Novaković 166 Peričić 198 Perislavi Doimi 149 Perišić 28. nadimak 74 Perković 212 Perković Ljubica 96 Perković ora Berković 218 Perme. 216.Peličer 216 Peliscanich. nadimak 34.Perko. 97. 181 Perdec 167 Perdec Josip 167 Perdić 188 Perdić alias Ferro et Fabretović 232 Perdić Juraj 121 Perdić sive Matulić 188 Perdijć 181 Perhacić 102 Perhajić Perhajić sive Juričević 123 Perhajić 102 Pehalić Vicko (Vicenco) 98. 232 Pendešić Toma 27. 186 Perić-Bandić 202 Perić-Befmalin 205 Perić-Novaković 161. famulus 88 Pessa Mose Ebreo 124 Pesse 124 Pessi fra 125 Peša 124. nadimak 88 Peščić 216 Peškareša. 67 Perizović braća 62. nadimak 110 Penecić 216 Penizović 158 Penzo. 82. pop 99 Peruzović-Karletović 65 Pervinich Cropani 187 Per volić 217. 62. nadimak 165 . pop 88 Perišić alias Bilač 88 Perišić detto Dizdar 88 Perizović Anton 62. 170 Peša. pop 138 Peruzović alias Junaković 62 Peruzović alias Vilović 152 Peruzović Georg. 165 Perić-Novaković detto Karneval 161. 152 Peruzović. nadimak 221 Petanović 127. magistri 35 Pelischianin Giacomo 35 Pelišćanin 35 Pelišćanin Jakov 27 Pelišćanin Marin 28 Pelisgarich 35 Pelive. 76.

224 Petrović alias Bašćanac 166 Petrović Andrija 166 Petrulli Michael 194 Petrulli Nikša (Nixa) 194. 146. 69. 47.226 Pivac. 149. nadimak' 195 Piskara 133 Pišv. 99. 101. naute 139 Petričić. 232 Petritio Jerolim. 31 Philippi de 31 Philippi. nadimak 108 Pinesić (Pinešić) 13.nadimak 84 Peturić Snea 159 Pezoli 111 Pharal 50 Pharaličić (?) Petar 26 Phiiipi Philippi 25. 58. 219 Pijković. 175. 204. 102. 103. nadimak 175 Pilat. 158. nadimak 76 Pinka. 133. pop 133 Philippovich 32 Piccoli 111 Č'icculo 111 Piccoli Matej 106 Picoli 111 Picolo Frane L05. nadimak 109 Pitak« 72. 111. 223 Petrić. 190 Pinesij 171 Pinesio 171. 212. pop 31 Philippis 133. nadimak 220' •• Piroman 28 Piroman. 231 Petrulli-Niseteo Mattio Petri 231 Petrulli-Nižetić 9 Petruša.. nadimak 165 Pipić. magistri 129. 190. 158. 111. 109. 232 Petritio 25. 232 Petričić. 139. mistro 99 Pisinović 216 Pislić.Petricio Jerolim. 182 Pineze 215 Pinezić 171. Petričević 27. 35. 82. nadimak 218 Pijković Frane 174 Pikar. 217. 146. nadimak 199 Pikolo. 203. nadimak 85. 35. 174. 133. Ante 26 Petricio Juraj Markov 26 Petricius 47. 218. 111 Pierotić-Skorco 102 Pierotović 106 Pifar. nadimak 100 Piš. 226 Philippis de 226 Philippis. 232 Petrić 107. 172 Petrović. 47. 232 Petričić 35. pop 98 Petritius 146 Petrizio 88. 27. pop 98 Petritis Roko. nadimak 185. 107. nadimak 62 'Pipica. nadimak 221 Pipi. nadimak 209 Piplica. 183 Pinica. nadimak 185 Pič. 146. 217. 28. nadimak 73 Piste. 181. 182. 200. 195 Pivačić 54 . nadimak 52. nadimak 175 Pilić-Hlap. 194 Piran 226 Pirčić. nadimak 220 Piković. nadimak 175 Pitve 107. 119 Pićulin. nadimak 151 Pistur. 116. 62. 175 Pitkov'ć. nadimak 218 Piscitelli 167 Pisenti. 112 Petrić alias Rogozničić 146 Petrić detto Nikolić 223 ' . 122. nadimak 186 Pigrović 158 Pigazzi 66 Pijaca 215 Pijković 174. 232 Pičinović 216 Pičun. 188. 146 Petricius Hieronymus (Jerolim) pop 215.ila. nadimak 141 Pieritić 111 Pierotić 94. 166. . 130 Pirula. 111 Piculović 58 Piće. 171. 232 Petrizio detto Ursić 86 Petrolic 217 Petron Juraj-Lukin 184 Petrošić 66 Petro 166 Petrović 28. 122. 205. nadimak 151 Pinović 159 Pipeta. 99. 88. 176. 102 Petrinović Mihovil 62 Petritij 28. pop 98 Petricio Jerolim pok. nadimak 101. 77 Pit'«wić 158. 45. 182 Pinesius 171. 146. 119 Petrinović Marko 98. patron 139 Petrinović 45. 104. 139. nadimak 30 Pičić 232 Pičić Anton 217. nadimak 52.

202 Pivčević 160. 205. 182 Po jak 117 Po jaković 117 Pojar. 49. nadimak 87 Polac. 49. 212. 31. 46. 211. 102 Pjerotić. 154 Pod Baraku 81 Podbarje 235 Podbergrađe 206. 111 Pizzulo 111 Pjaca 133 Pjerotić 94. 19. 216. 35. 167. nadimak 118. 200 Poiiteus 232 Poljačić 117 Poljak 117. 94. 32. 223 Plančić-Cvitović 223 Planica. 16. 97 Poćuda. 28. 51. 29. 41. 59. 208. nadimak 76 Plivatović 28 Plivo. 208 Pletikosić 17. 14. 223. 189. 223 Pletaja. 140. 199. 37. 198 Podstrana 91. nadimak 165 Plenković 182. 22. 53. 19. 110 Pod Gažul 7. pop 171 Pojdenović 159 Pokališ 121 Poklepović 62. 232 Pobrović 214. 173 Poizza 46. 232 Politeo-Nizeteo 194. 111 Pizzuli 106. 194. 20. 219. nadimak 123 Pojdanović 159. 157 Podgora 13. 110. nadimak 76 Plodin 122 Plodinić Frane 121 Pluto. 44. 210. 167 Plastic Jerolim 172 Plastičević 27 Plate 132 Plazinović Ivan 26 Plego 84 Pleho. 232 Politeo de 199 Politeo Anton 232 Politeo-Nisiteo 190. comes 27 Pizzoli 111 Pizzolo 106. nadimak 35. 197. 171 Pojdanović. 119 Pojarovi. 224. 194. 224 Podgračišća 8. 225 Plamik 35 Plamus. pop 94 Pjerotić alias Skorco 94 Pjerotić Ivan 106 Pjertovi. 18. 30. 235 Podbreg 228 Pod Bunar 197 Pod Dolac 25 Podhume 23. nadimak 84 Pleić Ante 88 Plejić 88 Plemić. 84. 202 Pivčević det'to Providur 161. 219. 50. 191. nadimak 224 Poldo 76 Poldo Ante 76 Polenović 217 Politeo 190. 209. nadimak 174 Pletikosa 205. 81. 80. nadimak 100. 141. nadimak 35 Počivala 204 Podaca 4. 285 . nadimak 164. 9. 161. 167 ' Pivo. 15. 121 Poklepović Jerolim 56 Pokršćenjak. nadimak 74 Pobračić 25 Pobrasić 25 Pobrat 22 Pobratić Ivan 26 Pobratić Jakov 26 Pobroević 174. 36. 214 Podborje 7. nadimak 125 Pizul 111 Pizzamano. 190. 200. 47. 106. 214 Plijanić 215 Pliše. 214 Pletikosić-Ivača 208 Pletikosić Simun 208.o. 117 Poljica 12.Pi\ačić-Pušić 54 Pivalica 88 Pivalica Dinko 88 Pivalo. 196 Pod Jamu 204 Podbježice 133 Pod Kaštil 81 Pod Nerezine 16 Pod Puntom 200 Podsmrčevik 7. 12 21. 46. 185 Pol jako 105. 116. nadimak 73 Pierotović 105 Pfacarić 121 Placoić 121 Placonović 121 Plame 205. 107 Podšker 55 Podtargradic 206 Podgtavje 80 Poičanac. 111. nadimak 63 Pob. 232 Pocischie Pocinala (Ročinala) 22. 199. 51 Plastić 159. 208 ' Plančić 121. 7.

160. 216. 233 Polovinić Marko. nadimak 165. 76. 226. 218. 39. 154. nadimak 213 Portada-Zorzinka. 88. 83. 158. 122. 108. 80. 202 Pragrić 28 Pragnć Jakov 32 Pranić Antonija 205 Praskalo. 173 286 . 224. 13. 14. 226. 72. 22. 189. 28. 155. 34. 213. 232 Popović Filip 111 Popović Petar. 34. 176. 19. 214. 60. 89. 218. 81. 204 Poreč 64 Porobi ja 213 Porobija. 232. 119.• Prence 105 Preturić. 45. 230 Prbači Dolac 118 Prč. 167. 18. 166. 18. 198.54. 157. 95. 184 Poljican Marko 47 Poljican Petar 184 Poljicanin 25 Poljicanović 47. 14. nadimak 151 Posterna 14. Petra 47. 104. 82. 213 Praščević-Jela. 38. 195. 192. 191. 16. 138. 219. 14. 133. 150. 220. nadimak 176 Posinelli Iseppo. 92. 12. 116. 124. 109. 44. nadimak 122 Posupirja. 170. 47. nadimak 209 Praščević-Sakuj.236 Porat 81. 102. 113. 167. 59. 11. 49. 19. 18. 56. 30. 234 Pozza 22 Požeženik 7. 170. 46. 80. 69. 89. 200. 158 Poštar. nadimak 30. 152. 199. 208. 227. 150 Prdibobica. mistro 98 Posinković 13. 144. nadimak 41 Poponicijc. 48. 28. 150. 118. 232 Polovinić 215. 180 Praščević. 94. 101 Polotović. psokuraior puka' 215. 166. 144. 191. 112. 107. 230 ••__ Poljican Ivan pok. 168. 178. 194. 47 Poxischie 214 Prag (Praga) 195. 185. 30 Polotović 27. 190. nadimak 75 Poškini. 200—204. 202. 203. 60. 114. 133. 233 Postolarić Martin 217 Počćer. 22. "101 Polotović junior 30 Pollovinich 232 Polovinei 233 Polovineo 154. 19. 12. 93. 77. sudac 232 Polovini Vicko. 165. 150. 137. 82 Pojican Jakov 47. 47. 114. 188. 23 Postira 7. 71. 172. 8. 154. 65. 151. 195. nadimak 170 Prdić. 8. 15. 42. 124. 100. nadimak 192 Popić 79 Popić. 190. 205. 12. 142. 36. 82 Poljicanin 46 Polotov 27. 84. 111. 10. 18. 104. 155. 57. 100. 17. nadimak 33 Pothume (Pot Hume) 7. 112. 156. 229. 109. 11. 149. nadimak 167. 18. 133—148. 82 Poljičani 13. 201. 139. 157. 113. 110. 63. 218. 190. 190. 61. 32. 87. 101. •97. nadimak 119. 224. 117. 120. 223 Postiranin. 99 Potok 73 Potsmrčević 29. 8. 214. 164. 131. 79. 141. 19. 170. 182. 176. 165. nadimak 166 Prgomet 83 Pribačić 66 Pribošević 166 Pribošević alias Moro 166 Pri jević. 16. 182. 189. 177. 125. 147. nadimak 209. nadimak 209 Praščević-Prazničani. nadimak 209 Praščević-Marinko. 31 Prčanj 92 Prčić. 62. 134. 166. nadimak 176 Postavar. 20. nadimak 34 Popović 111. 45. nadimak 209 Pražnice 7. 232 Polovinio 232 Ponikve 107 Ponkoljić 122 Ponsichievich 226 Ponta di San Martino 214 Pontonijević Gregorij 159 Požičević 216 Pope. 124. 123. 175 Prčimiko. 162. 187. 158. 23. 156. nadimak 86 Prasnize 174. 36. nadimak 112 Poteštat. 40. 225. 192 Potočnjak U l . 191. 181. nadimak Prda. 146 Potočnjak Vjekoslav 111 Povija 7. 163. 153. 175. 12. 173—183. 96. 232 Polovineo Josip 218 Polovineo Mihovil 217 Polovineus 217. 135. nadimak 53 Prelas. 31. 136.. 68. 149. nadimak 36 Prerheru 35 . pop 30. 169. nadimak 185 Postolarić 216. 116. 180. 11. 188.

nadimak 164 Pušilula. faber 79 Radetić. 32. 90. nadimak 32. nadimak 177 Pušić. . 178. 209 Prodi alias Prodić 45. 157—173.47. nadimak 152 Prkeša. 217. 186. 173 Prikačić 27 Prilanić Frane 159 Primi 66 Primi dr. 180. 61. 62. 125 Pulišelić Nikola 121. 197. 113. 158.14. 191. 107. 61. 171.(remitaža) 28. mistro (magistri) 79. nadimak 219 Pulicijot. 121. 27. 233 Rade (Janović).Prijević stan 7. 171 Puljizić. nadimak 178 Prodan 139 Prodan Ceprnja 9 Prodanić 216 Prodi 133. 47. 122. 90. 12. 231. 133. 34. 210 Prolog 206 Proložac 36. nadimak 83 Puratić 205. 174 Prodić. 137. 232 Priskić 107 Prkačić. 171. 209. nadimak 77 Pulentin. nadimak 34 Puje. 56. 88. 132. 171 Prodić Klimša 171 Prodić Marko. 109 Purić 125 Pusa. magistri 171 Puljizić detto Lustre 162. 226. 37. 216. 167. 62. 61. 208 Purešković. pop 10. 125 Pulismanin. 185. nadimak 194 Pulenta. pop 174 Prodić Bernardin. 158. nadimak 32 Pušković 217 Putešić 158 Putvine. 171 Prodić 13. 45. 19. 232 Pučišćanac. 209. 174. nadimak 224 Puja. 165. 233 Radatović Juraj 217. 164. fabro 72 287. 66 Primorci 11. 208 Puratić alias Dorotić 207. 157 Puedović 25 Pugliseo 171 Puhalo. 173 Puzle. nadimak 194 Pušibate. 216 Puše. 51. nadimak. 76. 229. 193. 221. 100. 19. 226. 181. 125. 111. 156. 146. 190. 171 Puljizović 215 Puntadura-Markovi. 199. nadimak 62 Puićeva Vičenca 83 Puiz. 217. 112. 22& Pulišelić alias Dujmović 132 Pulišelić alias Lovričević 125 Pulišelić Lovre 121. 13. 197. 208. 125 Pulišelić vulgo Batistić 223 Puliteo 200 Pulitović Jerolim 121 Puljak 167 Puljak Ivan 167 Puljizić 45. 214. pop 168 Prodi-Prodić 170 Prodich Francesco. nadimak 76. 213. nadimak 219 Pulišelić 28. 206. 183. 229. 131" Radetić Srećko 112 Radetić 72. 171 Prodi Alosino. 79. 208 Pušilo. 175. 149. 135. 211 Pučiški Dolac. 131. nadimak 164 Pulisela 120. 212. 18. 141 Račić 55. 158. 10. index 171 Prodi Georgij. pop 171 Prodis Triffon de. 145. 152. 171 Puljizić detto Sasse 159. 99. 11. 179. nadimak 193. 21. stan 7. nadimak 84 Puhor. 153. 11. 198. 10. 221 Radesko. 211. 182. 158. nadimak 89. 132. nadimak 88. 143. 144. 177. 82. 185 Pujizina 161 Pula 164 Pule. 45 Primorje (Primorie) 44. 130. 154. 61. 208. nadimak 84 Puška. 13. 215 Radačić 158 Radatović 49. 184. 122. . nadimak 221 Pustinja . 135. 90. 138. def ens. 217. 224. 112. 61. 171 Prodoli 18. 131 Radetić. 123 Prutić alias Canaletto 83 Prvinić 187 Prvinić-Kragujević 45 Pucischia 159 Pucischie castro 154 Puče 35 Pučišća 7. 108 Radetić 79. 48. nadimak 163 R Rab 11. 123 Prugo 111 Prugovo 57. 223 Radić. 62. mornar 207 Rade. 77. nadimak 202 Pujiz. 195.

pop 98 Rad čević Matul. 133. 167 Rajčević detto Mujo 167 Rajčević detto Muse 161. 221 Raić Ante 112 Raić dictus Silo 220 Raić-Sopanović detto Karmeljić 220 Rajčević 112. nadimak 76 Radinčić 41 Radinković 215 Radinović 215 Radišić vulgo Pesse 125 Radmili 42. 188 Radojković. 47. 171 Radojković detto Čiveta 171 Radojković Vinko 159 Radosavljević 27 Radoslavić 182 Radoslavljić 158. 47. 233 Raguseo Nikola 155. 146 Rado Frane de. 66. 216. 112 Radmilić. 146. 2 16. 220. kapetan 125 Radojković Bartol 159 Radojković-Cikutić 159. nadimak 112 Radmiiić. 215 Rad čevjć. 207 Rado de 108. 77. procurator 66 Radmiiić 27. pop 28 Rad čević aliaš Bolančić 91 Rad čević Mate. 233 Radičić. 125. 167 Rajević 112 Ra'jić 45 Rajković 112 Rajkotović. dijak 49 Radović 66 Radunica 84 Radutinić 233 Rafaelli 66 PCaglanin 215 • Ragusa 233 Raguseo 149. 167 Rad detto Roko 167 Rad detto Tarasić 223 Rad dicti Porobić 208 Rad dictus Banovi 223 Rad Juraj 217 Rad ovvero Tarasić 223 Rad ć-Pada!ović 88 Rad ć-Pagari 59 Rad ć-Petrinac detto Roko 162 Rad ć-Porobi ja 205 Rad ć sive Tarasić 190. 182 Radoš sin Pavla 163 Radošić Juraj 159 Radotilja (Radobilja) 158.Rad alias Ban 223 Rad alias Tarasić 223 Rad aliter Porobija 209 Rad detto Padallo 88 Rad detto Petrimac 162. 209 Rad ć vulgo vocati Ban 223 Rad čević 133. Zakan 82. 99 Radmili. 50 Radovčić. magistri 41 Radičić Andrija 44. magistri 55 Radoević dictus Bartulović 66 Radoević Nikola 159 Radoi Dobroslavo 149 Radojković 13. 66. 165 Radovan 174 Radovan. 96 • Radoević. Radičić Ivan 174 Radičić Juraj 105 Radičić Miloš 66 Radićijen Juraj 82 ' Radin. 146 Rado Juraj de 106 Radobilja 133 Radoević 25. na u ta 108. magistri 42 Radmili. 91 Rad čić 41. pop 42 Radmilić Ivan 26. paron 105 Rade de. 28. 171 Radojković-Cikutić detto Furlan 159. nadimak 174 Radovan detto Arbunić 174 Radovan nazvan Allegretti 36 Radovan sin Slavošev 149 Radovan vogarmente chiamato Allegreti 226 Radovanić 158 Radovčić 49. 146 Radičić Grga (Gregorio) 41. 134. 66. 158. 218 Radmiiić Stefan 26 Radmilli 112 Radmilli Ivan 112 Radmilli Stefan 106 Radmilović 88 Radmilović-Pess'a 88 Rado 146 Rado. nadimak 201. nadimak 112 Rajo 205 Rakela 76. 101 Rakelić 76 Rakisić 288 . 233 Raguseo pro 233 Ragusio 216 Raguzeo 155 Raguzeo Pro 217 Raguzeo Vicko sin Jakova 155 Raić 112. 44. 233 Raguseo Anton 233 Raguseo Ivan Marka 218 Raguseo Marko sin Marka 217. 107 116. 42. 171.

42 Retušić 25 Reve-Budin. 177 ^ Ravan 163 Ravanović 183 Ravčić 217 Raviljić 139 Ravlić 139 Ravlić Toma 139. nadimak 201 Rakodić chiamaii Dobričić 232 Rama 163 Ramljak 88 • Ramljak Ivan 88 Ramljani 87 Ranamarić 216 Ramanković 215 Ran je. 116 Ribarević 204 Riharević dicti Visković 205. 219 Refuj. 88. 121. nadimak 175. 215 Rat. predjel kod Bobovišća 8. 107. 35. 133 Repić. nadimak 62. 105 Rendić Ivan. 111 Remetić alias Coljević 107. Jurja 105 Rendić braća pok. paron 105 Rendić-Bego 112 Rendić detto Lola 112 ' Rendić detto Lesandin 106 Rendić detto Ruso 106 Rendić-Dopodne 112 Rendić Gaje 88 Ru. nadimak 76 Remeta. nadimak 86 Redetić Stefan 106 Redezović dictus Skrozinović 216. Ranjin. 112. episc. kod Bola 196. nadimak 76 Ridolfi. 18.. nadimak 61 Rararković Juraj 184 Rasol 107 Rasohe 132 Rasoli 22. 97 Rasotica (Rasohatica) 7. Petra 106 Zbornik za narodni život i 'Običaje 19 Rendić alias Angel 107 Rendić alias Dujmović 112 Rendić alias Mikin 112 Rendić alias Ruso 107 Rendić Ante. nadimak 202 . nadimak 84 Rad. nadimak 163 Rezmilović detto Pessa 88 Režzo 106. 233 Rodolfi. 41. 155 Restovića Banda 25 Restovikuić (?) Frane 26 Retundić 27. 106. magistri 233 Rijeka 37. 155 Restoević alias Servica 35 Restojević 35 Restović 35. 192 . nadimak 113 Ročičić Ivan 217 Rodić. paron 106 Repanović. 111 Remetić alias Omerović 107. 41 289 . nadimak 76 Rede. 63. nadimak 208 Rodolfi 88. 12 Razmilić" 112. nauta 88 Rodovanić 158 Rogarić 49 Roglić 233 Roglić. 42 Retundo 27. nadimak 152 Repuj. 119. canc. 108. 185. 80 81 • Rat-Luke 158 Ratar.Rako 76 Rako. paron 105 Rendić Mihovil 106 Rendić Nikola 106 Rendić seu Inglez 112 Rendić Sime 106 Rendić Vicko. 148 Ravlijć 139 Ravlijić 139 Ravljić 139 s Ravonković 215 Razdajna 8. 212 Ribarević Šimun fra 204 Ribarević Vinko 214 Ribarović 212 Ribarović Ivan 214 Rica. nadimak 163 Raus-Bigec. 188 Rendić braća pok.ić Ivan 99. 111 Remetić Ante 106 Remetić Ivan 106 Rendić 28. opat 21 Raulijć 139 Raus. 214 Rašanin Petar 26 Rašćani 207 Račić alias Glavinić 135 Raško. 105. 208 Remetić 105. conc. 55. nadimak 202 Rariofeić 121 Rapo. 107 Rimini 224 Ripac 66 Ripjević 158 Riste. paron 106 Rendić Juraj 105 Rendić Matej 106 Rendić Matej.. nadimak 200 Remengo. dio u Postirirna 132 Rat. 213. nadimak 59 Ratko. mistro (arteficis) 88 Rodolfi. Restoević 28. 139. 119 Rebac. nadimak.

138. 130 Salamunovic alias Jerković 125 Salamunovic alias Jerković sive Fabi­ janović 123. nadimak 61 Ruperclaria 147 Rupčić 25 Rus. 145. 160. 125 Salamunčić 190 Salamunic 120. 125. nadimak 112 Ružić 25. 202 Rošin 194 Roško Polje 109. nadimak 108 Rokočić 216. 176. 125. 163. kapetan 125 Salamunic Zorni. 141. 206. 123. eomitis 126 Salamonović 121. 168. 130. 182 Salamunic alias Sarre Salamunic Toma. 161. 190 Salamom*. gastaldo 133. 147 Roguić 94 Rogulić 94 Roguljić 189. 165. 218. sin Andrije II. 80 Rude. 126. magistri 139 290 . 109. mistro calzolaio 160 Salamunovic alias Fabijanović 123. 169. 135. serg'ente maggior 125 Salamunovic 122. nadimak 109 Ružić Ivan 27 Ružičić 122. magistri 139 Salamunovic. 110. 126 Salamoni. 201 Rottoloni 89 Rottoloni Ivan 89 Rotundić 42 Rovigo 135 Rovilo.. nadimak 36. 125. pop 125 Salamoni Toma (Thomas) conte (comes) 126. nadimak 152 Sakreštan. 119 Rojen. 193. nadimak 166. nadimak 202 Riinko 61 Runko. 219 Rubić I. 36. Jerković 125 Salamunovic detto Jerković 139 Salamunovic dicti Jerković 125 Salamunovic Dujam 121 Salamunovic Ivan 121 Salamuriović-Jerković sive Fabijanović 123 Salamunovic Nikola 121 Salamunovic sive Fabijanović 123. 32. 139. 146. 147 Ružin. 165. 147. 122. 207 Rogoznica Šibenska 90. 233 Rokočić anco Dobričić (da Dobra) 233 Rokočić detto Dobričić 233 Rokočić Ivan 217 Rokočić Vinko 218 Rokotić 232 Rokotovi. S Sabbioncello 35 Sabbo 117 Sabe. 126. 195 Sabicio 28 Sabičević 28 Sabićin 28 SabioncelH Marin 35 Sabioncello 28 Sabionzelio 35 Sabiuncelo 35 Satlica (Devin) 165 Sadinović 191 Sajo. nadimak 186. nadimak 173 Rokečić 233 Rokela. 151. nadimak 194 Rokotović 233 ' Romane 67 Romani 67 Romanus 67 Roso 28 Roščić 194. 200. 125 Salamunovic alias Taraportin 125 Salamunovic alias Sare 182 Salamunovic alias Šarić 182 Salamunovic ant. 144. nadimak 166 Salamandrija. 44. 158. 116. nadimak 186 Rude AJartin 214 Rudina 215 Rudolii 233 Ruidić Ivan 27 Ruidić Nikola 27 • ' Run je.125 Salamunovic sive Jerković 125 Salamunovic sive Jerković. fratar 207 Rude. nadimak 202 Ruso. 149 Salamonis. 133. 147 Rogoznica Pro Lukin (di Luča) gastal­ do Rogozničić 28. eomitis 125. 143. 207 Rogoznica Pro. 155. 162. dr. 120 Salamoni 125. 198 Runiin. nadimak 202. 182 Salamunovic. 202 Roguljić alias Zlatar 202 Roje. 166.Rogoznica 28. nadimak 92 Salamon. 216. 167 Rovinjež. 185. nadimak 195 Rovinj 17. nadimak 163. 219 Ružić. 149. 164. 181.

110. ortolano 160 Santi Venier 147 Santić 94. 228 Salinović-Borovac Salinović dicti Boroević 206 Salinović detto Boroević 206. 33. 220. nadimak 50. 214 San Pietro 23. 140 Santi vulgo Maričić 139 Santić Stjepan (Stefan) 139. 106. 91 Saricti Joannis. 208. 140. 105. mistro 27 Sartoris Laurentij 217 Sasunić Toma 68 Satičević Ivan 27 Satičević Petar 27 Satičević Satieijo 105 Savj. 75. mistro 94 Santić alias Maričić 139 Santić dicti Maričić 139 Santić Juraj 139. 190 Sejačić 67. 20. 178. 141. 176. castro 125 Sancti Joannis de Stiuano 97 Sanetić Matej 121 . 77. 128. mistro 106 (Senković Marko 54) (Senković Mladen 54) Senković (Sinkovi) -Siruć 45 Senković-Svarčić 54 Sepić 216. 233 Sepić Jakov 217 Serbić 134 Serčić 210. 196 Scripea 8 Scrivanich Joanne . 17. 112 (Senković Andrija 54) (Senković Kuzma 54) Senković Luka. 60. 107. 131. 203 Sekulović.67 Sebastijanović 82. 196. 8. 140. 216. 107. 167. 18. 12. 173. 214. 156. nadimak 176 Selapić 216 Selca 7. Ilia. 16. 206. 209. 163 Santi ovvero Santini.107. 89. 146. 189. 146. Cassiano di Aquillea 145 Scipioni-Cvitanić-Zelanović 47 Sćapanović alias Scipioni 45 Schiappanovieh alias Scipioni 185 Schintich Marćo 112 Scischich 147 Sciscich 147 Sorip 121. 204. 231 Selce kod Sežane 167 S. 139. 202. nadimak 124 Sapunarić 76. nadimak 138 Scarfelini 147 Scarneo 63 Scarneo Doimo. 199. 148. 76. 72. 205. 177. 63 Scarnio Prospero 63 Scarpa 103 Scarpa capt. 148 Santrić 140 San Zuane 82. 201. 214 San Vito degli Abruzzi 89. 147. 162. 116. nadimak 166 Selza 196 • Senić-Krkanjerac. nadimak 151 Salon Abraham 91 Saluta. 200 Santić. Jerković alias Fabijanović 123. crkvica 20 Selka. 97 Sapa. nadimak 177 Savojardo. 224 . 77 * Saraceni 12. 77. nadimak' 119.Sansir. 19. 127. 189—196. Selačić. 163. 191 Scarpa Cosmo. nadimak 150 Salva tić 121 Salvini 117 Samari 94 Samo grad 157 San Francisko 144 San Ioanni 23 San Martino 17. prokurator 62 Scarnio 63 Scarnio dr. nadimak 202 • Sapunar 36. 9. 211. 164. 214. 21. 166. 236 Sardarević-Remetin 160 Sargo 69 Sarti 94 Sartinović Vinko 217 Sartor Lovre. 214 Saloma. 91. nadimak lt>2 Senj 63. 131. 230 Senjanin Matheus (Matošić) 230 Senjković 36 Senković 63. 203 Sejačić 89 Sekretarij.Salamunović Šimun 121 Salamunović vel. 124 Sapunar. 204. 77 Sekulov 72 Sekulović 72. mistro 216 Sartor Satićo. 125 Salamunović Vicko 120 Salapić 233 Salihović Ivan 105 Salihović Nikola 105 Salinović 206. 113. mistro 98 S. 214 291 . Sekulović Marko 203 Sela 166. nadimak 53 Sekul 63.. mistro 99 Scarpa Iseppo. 94 Sebastijanović Sebastijan 94 Seget 58.

nadimak 75 Silba 103 Siljindačić Nikola 105 Silović 122. 224 Servenli-Zvančić 67 Serventić 205 Sesejković 190 Sesnić 185. 75. 27 Sfortolović 25 S. 42. Mihovila 82. 55. pop 63 Skarnić 28. eremitaž 31. patron 99 Sinj 64. 117. 222 Simić Ivan 217 Simić Nikola fra 205 Simičić. 222 Smić alias Batković 45. 49 Silvio.-220 Silović Meinour 184 Silvan 103. 103 Sfartalović Dominik 82 Sfartalović Kristofor 82. 210 Skarebaje. 48 Silvio Grgur 31. 107. 82 Sirotković Nikola Ivana 82 Sirotković Stefan Gregorija 82. 233 Sesnić. 107 Skarneo. magistri lapicide 158 Simeonis Micoil 149 Simich 222 Simić 42. prokurator 56 Škarpa 103 Škarpa. mistro 103 Škarpa vulgo Lace 140 Skarpaca 140 292 . 147 Sirotković alias Bepov 147 Sirotković Ivan p. pop 182 Sesnić. kapelan 31 Silvio alias Dubravčić. pop 182 Siginj (Sinj) 167 Signano Villa Nogaro 28 Sikalinović Mate 133 Sila. 114 Serventi 67. 188. nadimak 176 Sisović 122 Sišić 133. 109. nadimak 173 Skaramuce 28 Skarbić 120 Skarfelini (Scarfelini) 147 Skargatić 99. 42 Simović 25' Simunovich Nicolao. 48. 103 Sfartalović. 216. 184 Sesnjić Juraj 105 Sesnjić Marin 184 Sesnjić Matij 184 Sesnjić Nikola 184 Sestranić de Hectore 164 Seteljić 122. 63 Sfirčić Stefan 26. 147 Sišić Šimun (Simon) 147 Sitnić 56 Sitno 64. 63 Skarnio 42. 112 Sinčić Ante 106 Sinčić Gregorij. 95 Sirotković Mihovil 82. Helene. mistro 103 Škarpa Kuzma.' civitade 141 Sibiškin 216 Sicilija 137 Sićalina 120 Sičić 49. 103 Sfartalović Petar 82 Sferčić 63 Sfetinčić 42 Sfiličić 67 Sfirčić 56. nadimak 223 Simoneti 28 Simonetti »filius spurius« 28. 159. 233 Sesnjić Frane 105 Sesnjić Ivan 133. romito e custode 162 Sesnić vulgo Gregušić 190 Sesnjić 158. 216. mistro (magistri) 103 Škarpa Izepo. 88. nadimak 76 Sinčić 106. 95.Serdarević Marko 44 Serravallo 107. 88. 182. 48 Silvio. Giovanni di Povglie 203 S. 178. 204 Sinjanin Ivan 92 Sinobad Pavle fra 204 Sinovčić 119 Sinovčić-Baras 119 Sipić Juraj 217 Sirotković 47. 204 Skanči (Scanci) 190. pop 23 Sinčevi. 95 Sirotković Nikola 26. 63 Skarnio Dujam. paron 99. 96. 63. 111. 82. 101 Skargatić Antonio 99 Skargul 189 Skarmeta alias Dragičević 72Skarmić 63 Skarmić Dorica 28 Skarneo 42. 48 Simanović 159 Simeonis. ilir. eremitaž 31. 98. 95 Sisgoreo 107 Sisich 147 Sisle. 131 Setević 131 Sezonić 122 Sezunić 216 Sfarčić 63 Sfartalović 99. 196 Silvio. 109. 182 Sičić. Pavao 31. 196. 178 Simić dicti Marinković 217. 189.

214 Solo Nikola 210. nadimak 202 Solde. 206. 86. 46. nadimak 76 Slime 27. 60. nadimak 167 Siavoi 216 Slavotovi. 57. 115. naute 139 Slovinić Nikola. 141. 113 Sokolović 113 Sokolović. 27. Solović 205. nadimak 74 Sovičić alias Vulić 132 Spada 222 Spada. 63 N aSmrtić 35 > Smrtić. 67. 213 Slipac. 60. nadimak 208 Solin 185 Solinjanac. 31. 39. 117 Spilica 197 \ Splicica 23 Spiičanac. nadimak 100 Slavic. 65. nadimak 193 Soldo. 140. 28. 197 . 29. nadimak 34 Sočo 36 Soditrić Petar 217 Sogiancich 89 Sogliancich 89 Soijančić 89 Sojačić 147 Sojančić 89. 62. 126 Skorić sive Bakić 150 Skradin 57 bKrivanelo. 150 Skorić alias Penarolić 66 Skorić Dujam 218 Skorić Luka 121. 210 Solo Juraj 210.Škarpi 103 Skender paša 46 Skina. 107. 90. 25. sudac 139 Slovinje Vitko 339 S. 53. zaselak 189. nadimak 63 Sleško 191 Sleško. 155 Slovinić. 63 Skoknić 106. 150 Skorić alias Bakić 122. nadimak 193 Slikanović 28 Slike. 89. 133. 63. 60. nadimak 51 Sotković 72 Sove. 89. 45. 112. nadimak. nadimak 152 Smojčević Ivan 133 Smojčević Nikola 133 Smoko. nadimak 87 Spence Radino 149 S. nadimak 199 Skuše. brdo 197 Smrcevik (Potsmrčevik). 32. 205. 81 Smrka 7. Martino 206 Smiho. IQ9. Sokačić 122 Sokačić-Gabiler 217 Sokol. nadimak 77 Smoljan 199 Smrcevik. nadimak 32 Slatina 158 Slatine 79 Slave. 126. 81. mj. 178 Spaleta 66 Spaleta. nadimak 198 Skrozinović 216. nadimak 86 Slavića Dvori 81 ' Slavo. 92. 116. Mariae de Milna 23 S. 46. Smrdejina«.-28. 42. . 48 Split 7. nadimak 85 Slivno (Sempolaj) 130. 126 Skorić Mati] (Mate) 120. nadimak 202 Sokolić 106 Sokolić. 59. 41. 67. 163 Sorić-Gluho. 117 Skoknić Nikola 106 Skoković 117 Skoković Nikola 117 Skoda. 219 Skrozinović alias Bezerić 219 Skrozinović detto Bezerić 219 Skulanac. nadimak 75 Skrnić-Dujača. nadimak 90 Soljačić <67. 111. 214 Sorancich 52 Sorić. 122. 136. 93 Soljičić 215 Soljihčić 89 Solo 204. 204. 150 Skorić 63. 85. 210. 99 . 209. 216. 43. 131 Slovi gne Vitco 149 'Slovinić 45. Pietro 105. nadimak 213 Splisca 98 Splićani 7. 149. 101. 87. mistro (magistri) 99. magistri 107 Solačić 216 Soldat. 139. nadimak 51. 90. 126. 88. magistri 101 Spalatensis Justina 48 Spalato 23. 74. nadimak 111 Sladić. nadimak 166 Spadić 222 Spadić. 05. 64. Soljačić Jakov 217 Soljačić vulgo Bumbić 224 Soijančić 45. 47. nadimak 100 Skore 141. 214 Soloević 210.

220. 126. 209 Stančić-Plamus 209 Standelpergher detto Stambucco Anto­ nio 195 Stangauria 25 Stanić 36. eremitaž (manastir) 48 Stipančić. 95. 131. 17. 116. 192. 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević Frane. nadimak 202 Stipančić 48. 125. 66. 195. 112. 209 Stanini. 132. nadimak . nadimak 74 Stefan iz Pelješca (Steffano da Sabioncello) 26. 71 Stipanović Marko 121. 219.. 213 Stančić Jerko 205 Stančić Marin 205. 36. 157 294 . 12. 68. nadimak 156 Stanišić 67. nadimak-208 Si: sić 81 '4ate. 88. 233 . 172. 96. nadimak 84 Stanac Dolac (Stanaz Dolaz) 15. nadimak 76 Sprtica. 225. rnistro 27. 130. pop 27. nadimak 52 Srdarević 167 Srdarević-Remetin 111. 42 Stipano\ić alias Mirić 126 Stipanović alias Skorobaić 126 Stipanović Ivan 120 Stipanović Ivan. 119.. 208. 147 Staničić 174. 122 Stipaniević 122 Stipanovi Dvori 81 Stipanovica. paron 105. 125. 11. nadimak 91 Sceka. 147 Spudičević alias Sabo 107 Spudičević alias Sabbo. 7t • Stipanovi vulgo Skorobaić 126 • Stipanska Luka 10. 202. 45. 182. 35 Stefan iz Venecije 217 Stefić. 145 Splitska Vrata 7 Splitski kanal 7 Splizbanda 81 Sprta. 64. 133. 114. 36 . 134. Stanišić Ivan 214 Stanišić Marko 182. 172. 11. 142. 52. 110. 144. 126 Stipanović Nikola 121. 135. nadimak 118 Stipanovi 42. 129. 165. 226 Split-Suburbio 41 Splitska 7. nadimak 195 Spnce. 127. 194. 122. nadimak 164 Stanoević'106. 132. 71 Stipanović alias Maričević 41. 126 Stipanović seu Maričević 28. 101. 133. 167 Srdela. 117. 123. 220. 117 Spudičević Marko. 108. 183 Stanišić detto Oreze Petar 204 Stan jaro. 134. kapetan 89 Stipanćić. 47. 37. 23. nadimak 192 StenzoMĆ Marko 44 Stcpham de Sabioncello 35 Stipančev. Nikola 121 Supamčić 89. 224. 127. 110. 107 Stanoević detto Pistur 112 Stanoević seu Barišin 112 Stanojević 112 Stanušić 224 Stanušić alias Budva 224 Stanušić ora Budva 224 Starbić 122 Stara Kaniža 165 Stareević 82 StaiČević. Stae Mariae.93. 210. 122. 207. 107. nadimak 84 Stafčević detto Chirighin 85 Starcević-Roso. 108. 143. pop 46 Srbija 220 Srdar. 131 S •panović. crkva (Mirca) 120 Stae Mariae Milnari 23 Stafortić 158 Stampadur-Kampanara. 124. 109.108 Srijani 50 Srinjine 32. nadimak 84 Siampadu-Pizaica. 215 Stipančić. 190 Stanišić alias Šare 43 Stanišić alias Šarić 209 Stanišić detto Šare 209 • Stanišić Andrija fra 214 . nadimak 84 Stari Dvori 73 Starigrad 27. 117. 182 Staničić alias Sare 209 Staničić alias Sarić 204 Staničić alias Stanić Staničić detto Šare 214 Staničić detto Sare Ivan 209 Staničić dictus Sare 204. nadimak 89 Stipanić 28. 18. 80 Stancita 158 Stančari 68 Stančić 209. 228. 107. nadimak 89 Stenijo. 134. 42 Siipanić. 140. nadimak 76 Spudičević 28. 222. 142. 97. 169. 223. 145. 19. 120. 130. 205 Staničić alias Bartulović 178. Starograđanin. 107. 111. 94.

220. 177 Sukelić alias Svetinović 42. 150. 214 Stipičević 63. 119. 65. 111. 233 Stipinović 36. 25. nadimak 174 Strafortić 183 Stranulić 45. 27. 107. 39. 153. 43. 18. 192. 120. 18. nadimak 166 Supetar 7. 12. 22. 168. 216. 191. 214 Stipič Martin 213. 104. 81—97. 204. 102. 19. magister 155 Sumerić 155 Sumić 128 Sumjić 122. 155 Sumeić. 41. 152. 101. 40. 218 Sučić 77 Sućina 158 Sudac. 191. 131. 11. 201. 128 Sumljić 121. nadimak 202 Stropa. 147. 179. nadimak 152 Stiuano 97 Stivan 81 Stivano 13. 14. 90. 147. nadimak 30 Sukadar 204 Sukadarić 107 Sukela 25 Sukelić 149. 99. 155 Sukelić detto Banić 177 •Suiet 15 x Sulianović 28 Sumartin 7. 30. 214. 136. 195 Stražišća 132 Stri go. nadimak 123. 10. 155. 46. 117. lapicide 155 Sumeić. mj. 158. 21 Stobreč 119 " „ Stoji ć 25 Stojan. 64. 148. 1. 122. 65 Stomorica. 234 Sumeić 147. 29. 23. 204—214. nadimak 35Surlutović 217 Surlitan.Stipasinović 174. 29. nadimak 53. 43. 233 Sutković 98. 48. nadimak 109 Stolivo 62. 178. 204. 146. nadimak 195 Suić 95. 190. sudac 178 Stipinčić alias Mativčević 128 Stipčivić (Stipćević?) 25 Stipić 190. 95 Stipičić 42. 230. 23. 77. 117. 73. 34. 37. 39. 128 Sumnić 105. 231 Supetranin.39 Suić Pavao 95 Su ja. 26. 174. 41. 205. 136 . 61. Maria de Gradazzo 12. 229. 17. 118. nadimak 186 Stopić. 232. 157. 205. 12. 185. 42. 42. magistri 147 Sumeić seu Vlašić 155 Sumejić 155 Sumejić alias Vlašić 155 Sumelić 155 Sumelić Juraj 147. 28.. 41 Stipuiinović 49 Stipulinović Ivan 82 Stipurina. 105. nadimak 192 Šula. nadimak 35 Studenci 60 Stulla 213 Stupac. 101. 13. 119 Stipinović alias Maričević 36. 18. 49.164 Sudijć 133 Sudijić 47 Suđja. 78. 115.--15. 19. nadimak 32 Striko. 178 Stipetić Nikola. 142. 103. Sumeljić 155 Sumeljić. 187. 38. 124. 46. 120. 45. 213. 99. 103. 209 295 . Straževnik (Straževnike) 7. 128 Sumnić Ivan 106. 30. 193. . 173. 102 Sutorić 28 Sutulin. 111. 28. crkvica 16 Siomorska 147 Ston 41 Stopa. 186. 55. 119. 80. 229. 49. 89. 61. 14. 11. 118. 78. 88. 50. 121 Sumnić Marko 121 Supa. 100 Suceić alias Butor 58 Sućuraj 209. 45. 43. 37. -169. 104—118. 27. 228. 41 Stipinović alias Mujić 36 Stipinović dicti Bukar 36 Stipinović-Maričević 36. 25. 12. 102. 209 Suzičić alias Breljak 204. 190. 67" Stjepan Dabiša 163 St. 141. nadimak 76_ Suvić 149 Suzan 63 Suzan Juraj 63 Suzičić 190. 19. nadimak 194 Suhi Dolac 209 Suho. 182 Stipetić 45. nadimak 109 Stupe 158 Stupi 157 Subaša. 171. 158. nadimak 89 Sutivan 7. 188. 14. nadimak 165 Surlutović 217 Sušalović 25 bu^e. 13. 188. 47. 67. 146. U.

Rok. 236 S. 103 Sv. nadimak 73 Sandre. crkvica na Gracu 9 Sv. Jadre. u Bolu 215. 139 Sare. crkv. 234 Sv. crkva u Pražnicama 173 Sfarčić 63 Svainac 139 Svartalović 28. 188. 204. 45. manastir 14 Sv. 216. 214 Suzičić Marko 209. 98 Svinjišće 63. crkvica u Dolu 149 Sv. Svi Sveti. "crkva (crkvica) u Sutivanu 13. 195.crkva u Selcima 189 Sv. 234. Martin. 93. Juraj. Marija. 182. crkva u Sutivanu 84 Svitić 108 Sv. 96. crkvica Straževnika 10. 214 Suzičić detto Berošević Mihovil 214 Suzičić reč. Pothuma 8 Sv. 202 Sarić 42. 47. 177. 133 Svirčić alias Senković 108 Svirčić Ivan 26 . Teodor. Križ. 191. Juraj. crkva u Splitskoj 17 Sv. ruševine 51 Sv. 22. 234 Svirčić 27.. nadimak 195 Samate. stan 7. crkvica iznad Supetra 105 Sv. 115 Sv. 212 Svirče 190 Svirčević 216. Eufemija 142 Svićarević 95 Svićarević seu Gabrić 95 Svi carić 95 Svićarović 120 Sv. Martin. 189 Svitković 38. brdo 197 Sv. 104 Sv. nadimak 167 Sala. 228 Š Sala. Ilija. 173 Sv. Martin. 30. 56.. Ivan. 55.manastir 14 Sv. 234 Sarić Jerolim 49. 77 Svetinović 28. Ciprijan. 173 Sv. 183. 197 Sv. 19. 67. Rok. 219 Sćapanović detto Jurišić i Zelanović 161 Sćapanović detto Ružić 219 Sćapanović dicti Klunčević 185 Sćapanović in volgar Scipioni 219 Sćapanović-Jurišić 161 Sćapanović-Sekulović Dominike 49 . crkvica iznad Milne 15 Sv. 214 Suzičić Jakov 209. crkvica Straževnika 7. 10. nadimak 164. Vito Lanciano 60 Sv. u Dračevici 51 Sv. 46. crkvica 98. Mihovil. 50. 51. Ante . Petar.Sćapanović-Sekulović Mićelina 49 Sćapanović-Sekulović Vice 49 296 . predjel 8. 209 Suzičić detto Berošević detto Breljak Mihovil 209 Suzičić Ivan 209. Lovre. 149. crkvica u Pučišćima 170 Sv. nadimak 193 Santić 28. 155. 103. crkvica u Pražnicama 173 Svečević 191 Svela 165 Sveta Zemlja 13 Svetinčić 30. Petar u Supetru 104 Sv. 42. Nedija. crkva u Boboviščima 68 Sv. 177.Suzičić alias Šukadar 204. bratovština 90 Sv. Humca 98. nadimak 150 Salta. Berošević Mihovil detto Breljak Sv. 158. Klement. Ivan Krst. Kuzma i Damjan. crkva u Bračuti 162 Sv. 219 Sćapanovi alias Scipioni (Sipioni) 155. crkvica iznad Dola 149 Sv. 67 Sv. 42. 236 Saronja. crkvica u Milni 15. 103. Marija. Marija. crkvica kod D. crkvica na Gracu 9. nadimak 75 Salte. 147. nadimak 194 Sartur. nadimak 224 Satelić 130 Sćapanić 219 Šćapanić alias Kljunčević 219 Sćapanio 219 Sćapanović 27. 12 Sv. 89. 185 Sćapanović alias Semlović 28 Sćapanović chiamato Jeneralić 161. Nikola 158 Sv. crkvica Dubrovica i Mošuje ' 9. 233 Sv. Križ kod Trsta 125 Sv. Vid. Toma (Veber) 7. 81. Rok. 149. 185. crkvica iznad Dola 149 S. Toma. crk. Rok. crkvica u Sumartinu 204 Sv. 233 Svartalović Frane 217. Antun Opat. (Suburbio Split) 59 Sv. Bernardin 232. Marija. lili ja. Mihovil. manastir 204 * Sv. 130. 214 Suzičić Mihovil 209. Juraj. 97 Sv. 155. 189 Sajnana. Zuanne della Brazza 22 Sybregh 83. 174 Sv.

147. nadimak 175 Skurele. 103. nadimak 113 Skembe-Lizar. nadimak 56 Sćenzo. 185. nadimak 202. 68. nadimak 54 Sirković 131 Sišić 47 Sišić Simun 133 Siško. 166. nadimak 75 Skarpuncin. nadimak 163 Skenderbag. 112 Simunić alias Marković 52 Simunović 16. 219. 201. predjel 173 Škripjanin. 108. 63. 226. nadimak lij) Skopjar. 54. 93. 23. nadimak 221 Soljačić 224 Soljanović 183. nadimak 152 Simunović pop 52 Simunović alias Donković 77 Simunović-Butur 63 Simunović Dinko Pavlov 70 Simunović-Donković 77 Simunović ili Jerčić 39 Simunović Ivan pok. 112. nadimak 108 Skica. nadimak 100 Škare Mate 89 Skarić 140 Skarić dictus Cičić 140 Škarpa 140 Škarpa. 131. 127. pop 53 Simunović Nikola Pavlov 70 Simunović Pavao pok. 12. nadimak 202 Skamparin. 51. 77 5intić 46 Sintić Marko 105 Sindik. nadimak 165 Škrip. 132. 226 Šibenik Suburbio 144 Šilo. 20. 69. 120—129. 188 Sćapanović Simun 49 Sćapanović vulgo Biskupović 185 Sćapanović vulgo Zelanović 183. 297 . 153. 8. nadimak 63 Skrnić-Jeneralić 63 Skrpaca 199 Skun. 170. 131 Šibenčani 13 Šibenik 28. nadimak 73 Skrneta 72. 113. 190. 215. 52. 226 Sore 119 Soše. Mate ja 16 Simunović. nadimak 202 Škrape 81 Skrgatić 101 Skrgutalo. 62. nadimak 76 Skansi 205. 107. 117. 185. 47. 14. 114. 223. 141. 192. 28. 149. nadimak 56 Serka 204. 130. 191. nadimak 197 Sjorpjerov. 205. Dinka 70 Simunović Ivan pok. 19. 216. 134. 64. 222. 208 Semanović 52 Semper. nadimak 195 Sćenzin. 7. 18. 177. nadimak 167 Simatorija 81 Simetović 188. 209. 56. pop 23. 60. 131. nadimak 76 Skendre. 144. 27. 224 Solo 210 Šolta 7. 102. 109. 51 Simunović Marko 27 Simunović Nikola 26 Simunović Nikola. 107. nadimak 202 Setelić 129. nadimak 166 Skfke. nadimak 209 Serado. 113. 224 Sćimbić Petar 121 Šego. 84. 213 Serka Jerka 205 Serventić 210 Sesnić 185 Sešula. 210 Skansi Bartul 205 Skansi Jakov 205 Skansi Petar 205 Skarabaje. 185 Sćapanović-Zelanović 210 Sćedula (Schedula) 79 Sćenze.Sćapanović-Sekulović Vicko 49 Sćapanović si chiamano Cvitanić 219 Sćapanović sive Biskupović 74. 142. 188. nadimak 164 . 183. 158. 7 0 / 7 7 . 182. 136. 107. nadimak 176 Smene. Jerolim 26 Simunović Kuzma. 76. nadimak 192 Smiko. 224 Simetović Ivan 217 Simetović alias Hreljić 224 Simetović sive Hreljin 216 Simić. 158. 77 Skrmetić 72 Skrnić. 224 Simunović. nadimak 109 Skaljić 82 Skampavija. 229 Škrip. 142. nadimak 164 Skore. 142. nadimak 152 Škare 89 Škare. Dinka 70 Šimunović-Petrić 52. nadimak 195 Sćepanović 122. 31/36. nadimak 221 Simunić 52. 155. nadimak 219 Sendek. 110. 216.

UŠ Tironi Ivan. 189. pop 104 Tironi Joanne D. 89 Tavra Martin 89 Tehstibreg 22. magister 216 Tica. nadimak 50 Tadić or Ale o Vodanovich 224 Tadin 202 Tadin Mate 202 Tafra 140 Talijani 87. nadimak 199 Sušula. 234 Terra Rubini 125 Terze 63 Terzi 43 Terzia 43. 183 Thomaseus Joannes. nadimak 36 Termić-Vladišević (Vladislavić) 45. 157. 54 Spaleta. 77 Tirola. 183 Thomaseo. nadimak 75. nadimak 176 Tavra 63. 119 Terraferma 43. dr. Srećka 105 Tironi Felice p. 209 Sukadar Marko 209. 227 Tadic 224 Tadić. 63. 153 Terzić 43. 190 Tarasić 216. nadimak 219 Taranto 85.. 140. nadimak 31 Tihinić 190 Tijarica 64. 206 Tarković 160 Tarnopol 62 Tartanić 156 Taser. 189. pop 28. 118. 107 Tironi. nadimak 195 Studij. 105. 195. Ivana 105 Tironi' Frane (Franceskco) 27. nadimak 206 Stefanov. nadimak 199 Spadic. 113 298 . nadimak 152 Tatarinac-Drago. 223 Tarasić-Ban-Radić 47 Tarasić Ivan 218 Tarasić Luka 218 Tarasić Nikola 218 Tare. nadimak 108 Sušter. 200. 204. 105. 112. 211 Terzi ja 211 Tesle. mistro 82 Tironi Ivan p. 235 Spadir. nadimak 210 Šuiić 167 Sulić Toma 167 Surko. 194.199. nadimak 163. nadimak 34. . 196. 186. 112 Tironi. nadimak 100 Štopulo. 106.Sukadar' 209 Sukadar. 131. nadimak 163 Svilo. braća p. 209 Štambuk. 188. nadimak 166 Tenda 231 Tendić 231 Tenzera 112 Teratjerka. magistro 195 Štambuk Ante 202 Štambuk Toma 202 Stefan. 234 Thomassich 140 Thomaxich Draxoi 149 Thomiceo 171 Thomiceus 171 . nadimak 202. nadimak 177 Tarle. nadimak 221. nadimak 175 Targić '47 Targkić 82-. nadimak 197 Su jak. 183 Thomaseo 133. subdjakon 133 Thomaseus 140. 87 Tarjanović 147 Tarjanović-Martičević 147 Tarla. nadimak 35. nadimak 33 Šuška. 236 Tambaluk. 97 Tele. 175 Tičica. 211 Terzić Matij 153. 234 Tbomasis Bernardin D. 116 Taras 67. 202. 77 Špirini. nadimak 219 Spire. nadimak 118 Tambotić 158\ v Tamburin detto Balbiza 90 Tapunera.'nadimak 194 . Thomicio 171 Tiberio.Soto. nadimak 225 T Tabaković 204 Tadejna Margarita overo Dmitrović 216. nadimak 176 Thadei de Thomasie 174 Thomasei 140. nadimak 194 Tironi 25. nadimak 83 Štambuk 77. 167. 174. 102. nadimak 167 Spacal Ante 167 Spada. mistro 26 Tironi Jerolim 105 Tironi Jerolim. Jurja. pop 155 Thomasis de 183. 107. de 215. 214 Šukadarić 209 Šumić 224 Sunkalo.

189. kralj 163 Tomašević detto Raguzel 161. 193. 63. nadimak 29 Trapo. 149 Tomaseo. 100 Tita. 45. 183. pop 149 Tomaseo Matthei. 216. 234 Toma 48. 156 Tomiceus. 174. 107. 188. 193. 222. mj. 188 Trebotić alias Marinović 63 Tresić-Pavičić 89 299 . 195. Marinković e Lučić 222 Tomić detto Tuđin 161 Tomić Jerolim 217 Tcmić Petar 217 Tomić Šimun 217 Tomić Toma 217 Tomić Toma Ciprijanov 218 Tomić Toma. nadimak 74 Tramontana. 214 Tologa. nadimak 119 Tomasović 182. 156 Torniceo. 206 Tonšić (Tonsić) nadimak 176 Tonšić (Tonsić). 154. pop 188 Tomić alias Cubretović 222 Tomić alias Lučić 222 Tomić alias Turchetto 224 Tomić Cubre (Ciprijan) 216 Tomić de Cubre 222 Tomić detto. biskup 140 Tomaseo Nikola. nadimak 150 Trčola. 189 Tomasović alias Dujmović 123 Tomasović alias Marijanović 46. nadimak 202 Tocil. 73. 99. crkve 156 Tomiceo Jakov. kapelan 171 •Tomich 222 Tomicij 171 Tomić 28. 181 Tomičić alias Pertijić 181 Tomičić detto Vazulović-Tafre 171 Tomičić Ivan Markov 159 Tomičić Juraj. 171. nadimak 164 . 183 Tomasich Nicolao 67 Tomasis de 216 Tomasovi. 188 Tomašević. 69. ekon. 195. nadimak 178 Titulo. pop 98. nadimak 221 Tocilj 167 Tocilj Ivan. 114-' Tironi Matej. pn (paron) 98. 186 ' Tomić vulgo Turchetto 224 Tomičić 98. nadimak 68 Tramuntanić. učitelj 167 Točilo 191 Toljaga 213. nadimak 221 Tomić. pop 155. nadimak 100 Tolorović 216. 167 Tomašić 82. 101. kapetan 171 Tomičić'Juraj. 199 Tonšić alias Marijašević 195 Tonšić (Tonsić) Matij 184 Tonšić (Tonsić) Mihovil 184 Tonšić (Tonsić) vulgo Marijančević 193 Torbica. pop 53 Tomašević Stjepan. 77. 182 Tomassich Nicolao 155 Tomassis Bernardin di 215 Tomaš 199. 155 Tonac. Tomasei 45. mistro 26 Tironi Zuanne. 188. 224 Tomić. pop 101 Tomičić Mihovil 159 Tomičić Petar Jurjev 159 lomičić-Vazulović 156. 156. Marka 155 Tomašić Vinko 155 Tomazetović 190 Tomba 27 Tomba Jakov 26 Tomiceo 149. kapelan To'masei 200 Tomaseus 140 Tomaseus. 186. 155 Tomaseo 140. 221. 210 Tomašević 140. 149. mistro sartor 218 Tonšić (Tonsić) 89. 156. (Matej) 105. 156. pop 190 Tonšić alias Marijančević 189. paron 106 Tironi Mate. Julije 105 Tironi Juraj 105 Tironi Juraj. kapetan 140 Tomaseo Nikola. 234 Tomašić Dražoj 155 Tomašić Jakov 217. prokurator 105 Tironi Nikola. 187. nadimak 122 Tonadeli 149 Tonculo. 158. 148. sudac 184. nadimak 119 Torcelo (Torzello) 147 Tosti 89 ' Tosti Karmen £9 Tragetijer. 190. 221 Tomadeli 27 Tomas 63 Tomas. pop 140 Tomaseo Ivan. 140. 79. 167.Tironi. 176. 158. pop 156 Tomiceo Marko. 234 Tomašić Vinko p. 216. Tomaseus Mattheus 155 Tomasi de 25. povjereniik puka 171 Tomičić Marko. 161 Tomini. 190. 234 Tomašić Marko 217. 113. nadimak 100 Trebotić 55. 151. nadimak 167 Tomaseo 140.

187. Trumbun. 18. 117 Uhanović 95 Uhanović alias (sive) Dezdir 95 Uhanović-Dizdar 95 Uisnoviga 22 Ujević 95. 199 Truta. nadimak 201 Tuhelj 170 Tumera. nadimak 206 Ursfć 43. 107. 99. 138. 158. nadimak 185 Tutolovići 52 Tutovac. 216. nadimak 220 UgriČići 46 Ugrin 107. 188. 197. . 65. 156.Tresić-Pavičić Petar 89 Trešćenik 51 Trese 46 Trevisani 67 Trevisani-Buraniensis 67. 204 Unko. 44. 190 Trutanić alias Mengić 156. Trogir suburbio 141 Trogirani 13 Trohavčić 158. 116. 234 Trutanić. 167 Ujević Ante 95 Uladigne Matthaeo 215. 131. nadimak 195 Turko. 195. 227 Ursulić detto Zarković Mihovil 221. nadimak 35. 235 Tunsić 216 Turci 29. kralj 163 Tvrtković Šimun fra 204 U U Bok 73 Udine 159 Udinesi 133 Udovičić. nadimak 177 Tuzla 208 Tvrdić 113 Tvrtko. pop 183. 88. 46. 188. nadimak 164 Trinfocai 102. 73. 64. 201.88 Tugor. 236 Ulica 200. nadimak 36 Trier 88 Trifun. 116. 185 Trutaniić 9. 223. 189. 132. 82 Tugari 51 . nadimak 163 Tučepi 27. 44. 53. 188. 200. 91. 200 Trutas alias Pulković 190. 234 Trutanić sive Mengić 188 Trutanić vulgd Fortunić 189. 72 Treviso (Trevizo) 160 Trevizan 72 Trevizan. 116 Tripo. 189. . 182 Ture. 199. 215. 218. 216. nadimak 219. nadimak 76 Tutur.07. 124. 137. 184 Trutanić-Mengić-Žuvić 196 Trutanić Petar 217. nadimak 202 . 196 Ursić. 224 Tušković Vinko 217 Tuteja. 195. nadimak 220 Tuonać. nadimak 61 Trogir 46. 145. 195. 183. 86. 158. 186. 235 Trohavčić Ivan detto Radoš 159 Trohavčić Nikola 184 Tromba 167 Tromba Dominik 167 Trpanj 202 Trst 102. nadimak 100 Uganović 95 Ugorić. 134. 109 Ugrinović 45. 168. 236 300 . nadimak 86 Ursić de Nichia 217 Ursić Jakov 98 Ursula 222 Ursulić 221. 226. nadimak 150 Tudor 51 Tudorić 107 Tudorović 47.. 85. 144. nadimak 194. 110. 234 Trutanić M. 195 Trutanić Gregorij 184 ' Trutanić Ivan 217. nadimak 219 Tutić. 210. 54. nauta 72 • Trevizan Alban 70 TrevizanBunarello 72 Trevizan ""Martin 70 Trevizan Nikola 70 Trevizan Petar 70 Trevizan Vitorello 72 Trevizani Viktor 72 Trevizan 72 Trgić 85 Trgić. 213. 134. 79. 109. nadimak 87 Tribucije. nadimak 108 Turketo (Turchetto) 224 Turska 211 Turtonić 156 Tusa 216 Tuscor Pietro 223 Tuscovich si chiamano Bracussich 223 Tuskor. 224 Tušković 217. 94. 1. 109. 224 Tudesko. 195 Tubrija. nadimak 194 Tripotovi. 92. Urban 64 Urlić.

225 Vidić-Anjić-Bailo 225 Vidić dettd Anjić 225 ' Vidini. 47 . nadimak 177 -Vere. 147. 106. nadimak 100 . 17. 192 Veli Dolac 73 Veli Ive. 81 Varolić 190 Varoš 104 Varvoljić 191 Varžina 204. 122. 28. nadimak 76 Veli Lošinj 60 Veli Pavini. 15. nadimak 194 Vermolić 107. 128. Ivana 69 Versalković-Barišić 74 Versalović Petar 68 Veselica. 171 Velo Brdo 162. 22.Uršić 64 Uscochi 24. 186. 215. 146. nadimak 62 Veli Put 215 Velić 183 Velika voda 103 Veliko brdo 130. 107 Venetio 226 Venier 147 Venier Ivan. nadimak 164 Vela Gomila 158 Velančić 128 Velanpvić 122. 95 V Vaji. 232. 67 Vason 77 Vasselli 67. Verbora 177 Verbora. nadimak 206 Valentić 234 Valentić-Valoević 234 Valentineo 174. 212. 82. 107. 77. 158 TJšijer. 162 Versačević 74 Versajković 74 Versajković alias Barišić 74 Versa jković Ivan Pavlov 70 Versajković Matija Pavlov 69 Versajković Pavao pok. Verić. 169. 48. 225.. 133. nadimak 35. nadimak 186 Veli Jere. 233 Venedig 20 Venetij dr. 217. 183 Valentinović 174. 142. conte 147 Venier Santi 147 Ventula. veroneski biskup 9. nadimak 208 Vale. 81 Velada. 209. 234 Velo selo 16 Vendešić 216 Vendramin. 75. 134. 147. 160 Vicin 77 Vicin. nadimak 197 Venturini 224. 16. 213 Veloević 216. 213 Vaselović 56. 88. nadimak 77 Viculin 64 Vičja Luka 81 Vidaković 27. 175. 27. 171 Vela Slatina 163. galija 195 Veneciija (Venezia) 11. 173 Veieničić 160. 99. 183 Valerijev 77 Valerjeva Mande 82 Valerij. 227. 44.93. nadimak 195 Vidković 147 Vidković alias Braskić 147 Vido de Gregorio 236 Vidoš 25 Vidošević 25. nadimak 119. 200 Uscovitius 113 Ušković 107. 178 Veli. 62 Ušković 113 Utrobičić 140 Uvanović. 107 Vidić 25 Vidić alias Anjić 216. 214 Veliko polje 46 Velianović 158. 128. 217.198. 46.. 218 301 . 116. 234 Vidošević. nadimak 84 Valerius 132 Valić 140 Valerio August. 106 Vasselli Casinensis 108 Vavličić 25 Veber 197 Veić 140 Vela Banda 200 Vela Bunta 14. 204. 120. 64. nadimak 74 Veli Mikula. 114.. nadimak 30 Veseličić alias Bartulović 225 Veško polje 189 Vešković Nikola 44 Veštac 189 Vetin 83 Viasić 215 Vicenti 234 Vicenza 39. 95. 216. mistro 95 Vidošević alias Fiuman 95 Vidošević alias Markovinčić 234 Vidošević Ivan 121. pop 59.

87. 158 Vlatohović 158 Vocetović. 234 Vitnić Nikola 218. mistro 99 Vincenti 234 Vincenti Toma 68 Vinjević 158 Vinko de Calogero 218 Vinović 158 Violini 195 Viroević Petar 236 Vis 7. učitelj 147 Vitajić alias Sokolović. ^A Vilović 152 Vilović. 218. 215 Vlatković 10. 228 Vileničić. 234 Vltturi 145. 121. 224 Vlastelinović detti Jakir o Jakirić 225 Vlastelinović Luka 43. nadimak 85 Vidova gora (Sutvid) 7. 210 Vlahović-Forense 32 Vlahović Petar 205. 221. 218 Vodanović Jakov 113 Vodanović Vinko 218 Vogcovich 123 ' Voinei 148 Voineo 148 Voineo. 114. 218. 216. nadimak 91. 49. 119 Vladković 10 Vladnić 149. 203. 234 Vitnić Dinko. 70 Vlasović 158 Vlasteltea 49 Vlasteličić 43. 113 Vlahić. 87 Vlahović alias Forensis 28 Vlahović Florio 205. artificis 64 Vlahović. 28. 217. nadimak 34 Visić 119 Viškovi. 155. 32 Vlahović 27. 61. 234 Vitnić Ivan 218. Vladislavić 89. nadimak 35 Vitaić 107. nadimak 202 Vistević 134 Višanin 216 Višanin. 214 Vlahov alias Forense 28. 92. 166 Vitturi Katerina 145 Vlačavić 159 Vladičić Ivan 133 Vladilo 113 Vladimir 207. nodaro 148 Voineo-Picunović 148 Voineo Zuanne D. 236 Vilić 25 Vilieić 217. nadimak 32. nadimak 164 Viška. 225. 12. 107. 64. 146. 101. 225 Vlastelić 43 Vlastelinović 43. 121. nadimak 85 Villa Ignani 107 Villa Mirciae 120 Viloević Nikola 217. 214 Viahinjić Ivan 210. mistro 113 Vitarić 149 Viteo Slovigne 149 Vitina 234 Vitković Ivan 105 Vitnico 234 Vitnico Gaetano 234 Vitnić 188. 224 Vilini. mistro 105. 210 Vlaković-Bukovac 80 Vlasan 56. 19 Vidoveva 28 Vidović 89. 158. 95. 124. pop 118. nadimak 222 Vodanović 46. 229 Visalo. 140. 228. 95. 209. magistri 108 Vitaić Ivan. nadimak 198 Vlahinić Marko 210. 216. 217 Vidošević Petar 26 Vidošević Renat 121 Vidošević Stefan 26 Vidošević Tonculo 217 Vidošević vulgo Markovinčić 234 Vidov. 147 Vitaić. 44 Vlastelinović seu Bukva 43. 210 Vlainić 204. 119 Vladislavić-Pušić 89 Vladislavić-Stipančić 89 Vladišević 89. 95 Vlastić 149 Vlašić (Vlasić) 149. 68. 224. 113 Vitaić Vinko. 204 Vidović-Fiuman 89 Vidović-Moro 89 Vidović-Moro Luka 89 Vidović seu Morotović 89 Vidović vulgo Gambara 89 Vileničić 178. pop 53 Vitaić alias Sokolović. 28. 61 Vlasanović 56. 98 Voineus 148 302 . 210 Vlahović. 109. 69.. 113. 120. 99. 148 Voineo Frane. 107. nadimak 235 Vodanović Def. 113. dominikanac 228 Vileničić-Kovačević 228 Vileničić Matij (Mate) 228. Vlah 140 Vlah. 156 .Vidošević Marko 82. 167. 236 Vodanović.

160. 207 Vojnović. ' Vranizanus 140 v Vranjčić 36 Vranječić 89 Vranjican 107. pop 188. 171 Vranjican Jakov. nadimak 135 Vragniza 140 Vragnizan. 158. 204 Vrhsela 200 Vrilo 133 Vrlika 148 Vrkuk 55 • Vrsajko 36 Vrsalović 12. Vučić 28. 167. 196. 172 Vrandečić detto Bolčin 162. 167 Vrandečić detto Briska 162 Vrandečić detto Crnac 161. 202. famulus 156 Vuković alias Bajakin 190 Vuković alias Lupiš 156 Vuković alias Trifunović 189. 234. 186.'167 Vrandečić detto Moskej 160. 202 Vrsalović alias Carević 190 Vrsalović-Carević 37 Vrsalović Frane 218 Vrsalović Ivan 184 Vrsalović Mirko B. 217. pop 211 Vranjican Jerolim pop 184 Vranjican Vičenco 171 vranjicanin 140 Vranjić 36 Vranjičić 36. pop 140 Vragnizani 140 Vragnizano 140 Vragnizanus 140 Vrančić 644 Vrandečić 161. 229 Vrdol 204 Vrdolca 104 Vrdol jak 148 Vrgorac 206 Vrh 53 Vrhbrača (Vrh Brača) 17. 129. 187. Vunić 120 Vunjodić 215 V'uodanović 215 Vuojković 216 Vuragniza 140 303 . 188. 200. 158 . 231 . 168. 49. 192. pop 89 Vuladislavić detto Grdan 89 Vuladriić 156 Vulahović 32. 125 Vučić vulgo Raguzel 183 Vučina 213 Vuga 222 Vugeša. 189. 138. dr. 225. 110. 125 Vučić-Meštrović 231 Vučić seu Pujin 107 Vučić Šimun 121. 222. 217 Vrsalović sive Carević 188 Vrtlić 200 Vukoseo 227 Vučevica 94 . 'prokurator puka 184 Vuković vulgo Trifunović 195 Vukšić 125 . 133. 175. 202 Vrsalović. 149. Vrsalović Matij 184.167 Vradečić detto Sarnohod 167Vranić 134. 223-. 43. redovnik 234 Vojvodić 216. 195. 107. 183 Vučić alias Pulišelić 132 Vučić Andrija 121. 158. 174. 47. 190. 158.Voinović 148 Vojković 123. 181. 207. 200. 228 . 149. 228. nadimak 209 Vukanović 95 Vukasović alias Vukejić o Violini 195 Vukčić 125 Vuketjić 25 Vukić 183 " Vukić de Komaj 183 Vukomilović Vinko 188 Vukoseo (Vucoseo) 227 Vuković 12. 235 Volosko 87 Voselei 130 Vošćica 196. 17. 23. 125 Vučić Ivan 121. 227 Vuković. 190 Vuković Jakov. 117. 191. 186. Vukšić alias Pulišević 125 Vuladislavić Petar. nadimak 32 Vunačić 216 . 133. 174. 140. 183. 216. 234 Vojnić 205.. 125. 171 Vranjican-Dobrenović 140.. 216. 189. 156. 195. 201. 107 Vranjičić vulgo Roja 36 Vranjoš Grga 236 Vrbanj 62. 234 Vojković Frane 217 Vojković Petar 218. 190. 140 Vulasinović 28 Vulasinović sive Bukva 43 Vulatović 80 Vulatović-Bukovac 80 Vulatović detto Sirotković 95 Vulić 52. 9. 121. 132 Vulić alias Munita 107 Vulić Mihovil 121 Vulin. 225 Vrboska 133. 149.Voviseto 107 Vragadinac. 89.

173. 160. 212 Zagvozd stan 7. 180. 208 Zagračišće 7 Zagreb 109. 218 Zaglievich 105. 65. 190. 19. nadimak 84.67. 69. 142. 117 Vuzičić 216 Vužić 216. nadimak 35 Zoje.163 Zaninović 188 Zaostrog 28 Zaratin. 113 Vušković Ivan 106. 235 Zorzi da Makarska 235 Zorzić 235 Zorzić seu Lukrić 217. 201. 141. 52 Zoranović 42 Zoranović-Sarić 42. mistro 89 Zubotovi. 113 Vtišković alias Sorinica. 99 Zuanić alias Marinović. 59. 158. 98. 219 Zečak. nadimak 123 Zorzetić 217. 148 Vušković Nikola 106.Vuragnizan 140 Vurandečić 167 Vuranjican 107 Vusich detti Vusio 222 Vusio 189. 224 Vužić alias Marinković 216 Vužić (Vusio) Ivan 224 Vužić Simun Vužić (Vusio) Vicko 224 W Wlich 132 Wragnizan-Dobrinovic 170 Wragnizan-Mladineo Nikola 17 Z Zaborović 110 Zaccaria (Zakaria). zidar 89 Zaneto da Venetia 215 Zanetovl. 45. 113. 143. nadimak 64 Zudenigo 117 Zuić 113 Zuić Miho 113 Zulinovich 180 Zuppanei alias Zupanić 45. nadimak 202 Zelenko. 132. nadimak 192 Zochnich 117 Zogačić Marko 121 Zoge. nadimak 194 Zelanović 151. nadimak 122 Zuanne de Cosmo 215 Zuanić 28. 190. nadimak 73 Zanetović 122 Zaniko. nadimak 176 Zečić. nadimak 218 Zared 73 Žaro 73. nadimak 194 Zorotovi. conte 13 Zadar 56. 52. Zoričić-Kovačić 167 Zorini. 140. 117. 205 Zanchi Anton. nadimak 86 Zovko 172 Zovko Štipan 172 Zrakovica. 157 Zala Glava istočna 157 Zambotić 25 Zanchi89. 191. nadimak 61 Zmijanci 213 Zmojar. 218 Zadrani 13 Zadvarje 136. 211. 207. 172 Zuppaneo-Zupanie 170 Ziistinjani (Zustignan) Sebastijan 13. 143. 52 Zoričić 158. 116 Zagvozd (Zagozd) 43. nadimak 152 Zorančić 16. nadimak 176 Zembov 27 Zeparnich 186 Zerno. 221. nadimak 84 Zlatar 202 Zlatarić 122 Zlopolje 193 Zmaelo (Izmaelo) 171 Zmajiio. 167. mistro 113 Vušković alias Vlašić 107. nadimak 83 Zrno. 221. nadimak 36 Zeke ja. 77 Zastivanje 133 Zastražišća (Zastražišće) 56. nadimak 224 Zuvanić 25. 27. 197 Zakaria (Zaccaria) 171 Zakučac 46. 172 Zuppaneo (Zupaneo) 47. 107. nadimak . 141 Vušković alias Gundulaj 108. 117 Vušković Juraj 105. 235 Zorzin. 106. 158. 233 Zavala 164 Zažablje 208 Zazubići 132 Zec. 26. 210 Žele. 1. ' 22 Zuvančić. 183. 76. 208. 189. 167. 164. 139. 224 Vusius 224 Vusj alias Vužić 45 VuSković 105. 66. 108 Zago 113 Zagomilje 207 Zagora dalmatinska 113 Zagorje 94. 103 . 137. 200 Zala Glava 7.

209 Zuveteus 172 Zvančić 67 Zvanić 13. nadimak 152 Zmirko. 99. 214 Zepo. 179. 36. 227 Zarković dictus Ursulić 221 Zarković Nikola 213. 81. 27. 201. nadimak 85 X Xupanovich de Xupagnaz 172 Xarcovich 228 Xarcovich Orsola 227 Xeneralich 63 Xlesevich Jurai 149 Xopanich 52 Xuvetich Michaelis 148 Xuvich Cosma 53 Zbornik zn nnrodni život i običaje 20 305 . 153 Zuljević-Sleško 49 Župa 159 Zupanić 158. 103. 111 Žiže. 84. magistri 36 Zuvić. 49. 217 Zuvetić Ciprijan 13. 148. 113. 179 Zgorac. 51. 124. nadimak 199 Zuljević 7. pop 172 Zuvetić (Zuetić) Juraj 1/2 Zuvić 16. nadimak 219 Zivić 25. 158. 170. 2!4 Zarković Stjepan. 144. nadimak 75. 189 Zuvić. 55 Zanić. 205. 27. 188 Zivogošće 213 Žiža. 126. 50. nadimak 202 Zarković 172. 87. pop 156 Zuvetei alias Zuvetić 45. 222 Žalo 16. 40 Zustin 190 Žute Nikola 214 Žutić 204. 80. 139. 149. 235 Znve 16. nadimak 85 Zuvinić-Banat. 172 Zuvetei. 203. 172 Zura. pop 43 Zivić alias Grimanović 43 Zivić alias Kenjac 28. nadimak 62 Zanetić. 140. 43 Zivić. 172. pop 213 Zarković Simun 213. 122 Zvanić alias Delijić 89 Zvanić alias Marinović 89 Zvanić alias Petrna 89 Zvanić-Ćipiko 89 Zvanić Frane 81 Zvanić detto Marinović 84 Zvanić Ivan 46 Zvanić-Krilo 116 Zvanić Sebastijan 81 Zvanić seu Krilo 89 Zvanić seu Perić 89 Zvečani 50. nadimak 167 Židov 92. nadimak 224 Zuvanin. 43 Zivić Mattio 26 Zivić vulgo Griman Zivić vulgo Vuk 43 Zivković 90. 43. nadimak 194 Zurnata' 36. 77. 183. 220 Zuvić alias Baloja 69 Zuvić alias Grimanović 39 Zuvić-Butor 36 Zuvić detto Baiogia 80 Zuvić-Kućin 64 Zuvić Kuzma 51. 53 Zuvić sive Baloga 80 Zuvić sive Martić 126 Zuvić vulgo Griman 39 Zuvić-Zrinović. 90. 164. 36. 172. 64. 89. 213. 149. H l . 165. nadimak 85 Zuvinić-Bakalarić. 82.Zuvanić Fabijan. nadimak 33. 43 Zivić alias Pekasović 43 Zivić alias Selčanović 27. pop 103 Zuvetei 148. 130 Zegez 28 Zilić 216 Zimraković 152 Zi-tković 90 Zitković-Arambašić Ivan 90 •' Živac. 53 Zuvetić 13. 205 Zuvančić. 23. nadimak 220. nadimak 85 Zuvinić-Ture. 92. nadimak 74 Zeževica 111. 148 Zuveteo 27. 68. nadimak 84 Zuvića Dvori 81 Zuvičić 190 Zuvičić alias Kostrić 190 Zuvinić. 172 Zuvetić Jerolim. nadimak 175 Zrnovica 83 Zujelac. 156.

. . . . . . .SADRŽAJ Stranica Predgovor . . . . . 1625. — Stanovnici pustinjačMh (manastira u bračkim župskim knjigama 49 — Sadanje porodice — Izuimrle i iseljene porodice — Literatura i (bilješke — Diračevluka 50 PLANICA 51 DRAČEVICA 51 Sađanje porodice 51 — Literatura i bilješke 53 BLACA 53 Literatura i bilješke 53 OBRŠJE 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 DRAGOVODA ' . . Ložišća i Luku 80 306 . 1589. . . . 25 NEREŽIŠČA . pastirski stan 47 Bilješke 47 Požeženik. . . iz Bobovišća i Ložišća 69 — Sadanje porodice 70 LOŽIŠĆA . . . . . primali sol. . . — Popis vlasnika pašnja­ ka (g. . 25 Popis pučana koji su g. 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 SMRKA 55 Sadanje porodice — Bilješke 55 MILNA 55 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 55 — Prezimena Milnarana u isrpavama prije matice — Sadanje porodite 56 — Izumrle ili iseljene porodice 64 — Literatura i bilješke 67 POTHUME 68 Sadanje porodice — Bilješke 68 BOBOVIŠĆA 68 Prezime prvih 20 godina matice — Popis bratima g. . 47 MURVICA 48 Poznati svećenici upravitelji u Dradevluei i Silvij« — Murvica g. .. . 1760. 1941. . 5 RAZVOJ NASELJA 7 Literatura i . pastirski stan . '• 73 Sadanje porodice 73 — Izuimrle ili iseljene porodice u Bobovišćima i Ložišćilma 77 LUKA BOBOVIŠĆA 80 Sadanje porodice — Literatura i bilješke za Bobovišća. u vezi s bračkom galijom 2 6 — Sehiera reale — Porodična prezimena prvih 20 godina ma­ tice 27 — Sađanje porodice 29 — Izuimrle ili iseljene porodice 36 — Literatura i bilješke 43 Lirica. 1574. . .) 25 — Popis pučana g. < . .bilješke 19 PORIJEKLO STANOVNIŠTVA . .

Sadanje porodice 118 — Nedavno izu­ mrle ili iseljene porodice — Literatura i toilieške 120 < . koji su primali sol 120 — Popis pučana g. — Prezimena prvih 20 godina matice 106 — Sadanje porodice 108 — Izumrle ili iseljene porodice 113 — Literatura i 'bilješke 117 MIRCA 118 Mircanjani u' ispravama —. . 1625. . privremeni stan 184 307 . . . . prije sačuvane matice 81 — Popis pučana g. u vezi s bračkom galijom — Schiiera real© — popis porodica g. u vezi s bračkoim galijom. 98 e Donjohuimčanjani u ispravama ili knjigama — Popis imena ofi g. koji su primali soJ 158 — Popis pučana g. 173 Pražničani u pučiškoj matici prije početka prazničke matice 173 — Prezimena prvih 20 godina matice — Popisi pučana ig. iz knjige bratovštine 98 — Prezimena izbornika koja su g. . . 1729. 1574. . 157 Bilješke 157 PUČIŠĆA ' 157 Porodična prezimena prvih 20 godina matice — Popis pučana g. . (anagrafa) 159 — Sadanje porodice — Iseljene ili izuimrle porodice 168 — Literatura i bilješke 172 Pastirski stani 173 Prijević — Putvine — Kruška Stupa — Karavana 173 PRAŽNICE .. birala župnika u Donjem Huimcu — Sadanje po­ rodice 99 — Izumrle ili iseljene porodice 101 — Literatura i ibilješke 103 SUPETAR 104 SupetranL u ispravaona i dr. do g. prije početka matice 104 — Popis pu­ čana g. do 1747. 1777. u vezi! a bračkom galijom — Prezilmena u knjizi skonjidana do g. 1625. . . 1790. i729. predstavnika porodica 105 — Iz knjige sikonjidana od 1729. 20 godina matice — Sadanje porodice 149 — Izumrle ili iseljene porodice 152 — Literatura i bilješke 156 BEŽMEK. 1-574. . 1625 u vezi s bračkom galijom — Prezimena <spoimenuta prvih 20 godina matice 133 — Sadanje porodice 134 — Izumrle ili iseljene porodice 141 — Literatura i bilješke 148 DOL 148 Prezimena iz Dola u ispravama prije imatice —• Porodična prezimena spomenuta prvih. 120 Popis pučana g. — škripi jani u ispravama prije matice — Porodična prezimena prvih 20 godina matice 121 — Sa­ danje porodice 122 — Iseljene ili izumrle porodice 126 Lite­ r a t u r a i bilješke 128 SPLITSKA . 1625. . .oko­ lice koje nisu stalno boravile u Sutivanu 95 — Literatura i bilje­ ške 97 DONJI HUMAC .Stranica SUTIVAN 81 iSutivanjani u ispravama i dr. — Popis od g. pastirski stani . 1723. 1795. 1625. u vezi s bračkom galijom — Sadanje porodice 174 — Izumrle ili iseljene porodice 178 — Literatura i bilješke 183 Gomilica -— Zagračišće.ŠKRIP . u vezi regrutacije za bračku galijiu •— Porodična prezimena prvih 20 godina imatice 82 — Sadanje porodice 83 — * Iseljene ili iziumrle porodice 90 -— Izumrle porodice iz Splita i. . 1625. 129 Splitskarska prezimena u imatici škripa — Iz škripske knjige •mrtvih — Sadanje porodice 129 — Izumrle ili iseljene porodice — Literatura i bilješke 130 POSTIRA 133 Popis pučana g. .

-. — Popis pučana g. .Stranica GORNJI HUMAC . . pastirski stan 18& SELCA . u vezi s bračkom galijom 184 — Sadanje porodice 185 — Izumarle ili ise­ ljene porodice 186 — Literatura i bilješke 188 šala. . 215 Prezimena iz Bola u ispravama — Prezimena pučana g. . 1574. . 189 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 189 — Prezimena s napomenom iz Selaca iz drugih bračkih matica. g. . đo 1916. . 1625. a kojih nema u Selcima — Statistika od 1914. . pastirski stan 18& Brizić. . . . . u vezi s brač­ kom galijom 217 — Sadanje porodice 218 — Izumrle ili iseljene porodice 225 Podborje 235 Sadanje porodice — Literatura i bilješke 235 INDEKS 808 . Toma 197 Podsmrčevik 197 NOVO SELO . iz Selaca i zalelaika 191 — Sadanje porodice 192 — Literatura i bilješke 196 ČOBANIJA 197 Zagvozđ -— Nagarinae — Nakal — Osriđci — Nasefla 197 Sv. . • . koji su primali soil na Bolu 215 — Prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina matice 216 — Popis pučana g. . 1625.199 Preziimena prvi put spomenuta kroz prvih 20 godina selačke matice Prezimena Oklađana u povaljskoj matici 199 — Sadanje porodice — Literatura i bilješke 200 POVLJA 200 Preziimena prvih 20 godina matice 200 — Sadanje porodice 201 — Izumrle ili iseljene porodice -— Literatura i bilješke 203 SUMARTIN 204 Preziimena spomeniuta prvi put prvih 18 godina stare matice 204 — Suimartlnske anagrafe — Sadanje porodice 205 — Izumrle ili ise­ ljene porodice 210 Rasotica 213 Literatura i bilješke 214 BOL . 19S Novcselačka prezi'mena prvi put spomenuta kroz 20 prvih godina selačke matice — Sadanje porodice 198 pklad . . 184 Gornjohumčanjani u ispravama. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful