ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA KNJIGA 34 Antropogeografska Ispitivanju

Uredili: AKADEMIK DRAGUTIN BORANIĆ i PROF. Dr. IVO RUBIĆ

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I U M J E T N O S T I U ZAGREBU

ZBORNIK
ZA NARODNI ŽIVOT I O B I Č A J E J U Ž N I H SLAVENA .

A

G R E 5 0

B

1 9

i

Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb, Fraakropanska 12

PREDGOVOR
Po Braču sam prikupljao podatke od god. 1930. do 1938. Obišao sam sva bračka naselja nekoliko puta. U mnogima sam bio u više mahova i sakupio mnoštvo različnih podataka o porijeklu stanovni­ štva, o mjesnoj predaji, lokalitetima, crkvištima, crkvicama, naselji­ ma, stvarima materijalne kulture, tipovima kuća, kućica, poljskih skloništa, torova, o zanimanju stanovništva, načinu života, vodama, vododerinama, djelovanju egzogenih sila, obradljivom i neobradljivom tlu, sastavu zemljišta i t. d. Posebnu sam pažnju posvetio istraživa­ nju porijekla stanovništva i razvoju naselja. U ovoj je knjizi govor o porijeklu porodica i na nekoliko- sažetih stranica o razvoju naselja. U vezi s istraživanjem Brača objavio sam različne članke u revi­ jama i u splitskim novinama, na pr. u splitskom listu »Novo' doba« : Bogomilstvo na Braču (Božić, 1930); Ruska okupacija Brača 1806./7. (Uskrs, 1931.); Ribarstvo na Šolti 1874. .(br. 20, 16. V. 1932.); Ru­ ski i francuski pisci o Rusima na Braču 1806.-7. (Uskrs, 1932.); Po­ buna pučana protiv plemstva na Braču 1797. (Božić, 1932.); Stare crkvice i naselja na Braču (br. 302, 30. XII. 1933.); Naseljavanje i razvitak naselja na Braču (br. 97, 25. IV. 1936.); Iz prošlosti Brača. Nekoliko podataka o kužnim bolestima na Braču (br. 214, 12. IX, 1936.); Novija istorija kroz sutivanske arhive (br. 305 od 31. XII. 1936.); Veliki Petak 1936. i 1937. na Braču (br. 83, 10. W. 1937.); Postanak Splitskih Vrata i Mrduje (br. 130, 8. VI. 1937.); Brački pjesnik Ivan Ivanisevic 1608.—1665. (Božić, 1937.); Splitski pjesnik \ Jerolim Kavanjin na Braču 1641.—1714. (Uskrs, 1938.); Na Viđovoj gori Ibr. 174, 27. VH. 1938.); U posjeti bračkoj starini (br. 185, 9. VIII. 1938.); Bratovštine u Sutivanu na Braču (br. 108, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti do 1642. (Božić, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti poslije 1642. (Uskrs, 1940); Bračka proza Vladimira Nazora (br. 284, 30. XII. 1940.); Pabirci iz bračke prošlosti (Božić, 1940.); Da li su neki dijelovi Brača pripadali split­ skoj diecezi? (br. 105 bilo napisano za uskrsni broj 1941.). Za podmirenje troškova prigodom mnogobrojnih pješačenja i pu­ tovanja paroibrodom, konjem i autobusom dužan sam zahvalnost upra­ vi »Austra^janske zadužbine za antropogeografiju, sociologiju i eko­ nomiju« (Beograd), što mi je u dva maha dala po 1.000.— din., i to g. 1930. i 1938. . 5

Zahvalan sam i mnogim Bračanima, napose onima, koji su mi najpripravnije omogućili, da sam mogao pregledati crkvene knjige bračkih župa, i to knjige krstenih, krizmanih, vjenčanih i umrlih, po­ negdje knjige bratovština (Sutivan, Donji Humac, Pražnice), anagrafe (Nerežišća, Milna, Pučišća, Sutivan, Sumartin) i bilješke o skonjidanu' (Sutivan, Supetar). "Km sam se knjigama u ovu svrhu prvi poslužio, i to obilno, kako se vidi iz podataka u knjizi. Premda bi neke matične knjige starih župa trebale sezati bar od g. 1579., ipak ih sada nema. Godine 1579. veronsiki biskup Augustin Valiero odnosno1 članovi njegove pratnje posjetili su sva bračka na­ selja. O tome imamo opširan izvještaj (Croatia sacra, for. 5. Zagreb 1933., str. 62—88). Izvještaj konstatira, da se u Dolu, Škripu, Do­ njem Humcu, Nerežišćima, Bolu, Pralžnicama i Pučišćima nalaze knji­ ge krstenih i vjenčanih, a u Gornjem Humcu> da ima listova, na ko­ jima se bilježi o krštenjima s kumovima i svjedocima. Prema, tome, sve ;su ondašnje bračke župske crkve vodile svoje matične knjige. Vizitator Valiero odredio je, da se uvedu i knjige za opis porodica i duša, i da se listovi u Gornjem Humcu uvezu. Na svojim putovanji­ ma po Braču našao sam samo.ove matične knjige: 1. Nerežišća imaju od g. 1655., 2. Dračevica nepotpune od g. 1768., 3. Mima od g. 1698., 4. Bobovišća od g. 1691., 5. Sutivan od g. 162'2., a za starije je u knji­ zi bratovštine zabilježeno, da su spaljene zbog kuge g. 1635., 6. Su­ petar ima fragmentarne knjige od g. 1747., a starije je uništio požar crkve g. 1729., 7. Škrip ima nepotpune, i to umrlih od g. 1628., a krstenih od g. 1630., 8. Postira od odcjepljenja od dolske župske crkve g. 1584., 9. Dol od g. 1677., 10. Pučišća od odcjepljenja od prazničke župske crkve g. 1566., 11. [Pražnice od g. 1590., 12. Gor­ nji Humac od g. 1770., 13. Selca od g. 1747., 14. Povija od g. 1723., 15. Sumartin od g. 1665. s prekidom g. 1683.—1777. i 16. Bol od g. 1603. Ostala župska središta imaju samo novije matične knjige iz XIX. ih XX. vijeka. Za Mirca se veli u bilješki župskog arhiva, da su crkvene knjige uništene od požara g. 1854. za župnikovanja Kargotićeva. O pučišćim matičnim knjigama govori bilješka u župskom arhivu svojedobnog župnika Andrije Ciccarellija, da, su se knjige bile izgubile god. 1723., i da ih je pronašao g. 1816. kod potomaka župnika,Jerka Tomicea. Služ;o sam se i drugim knjigama/ štampanim i rukopisnim, što navodim u noti na kraju svakoga odjelika. Moj je rukopis otipkan u srpotijui-g. 1939. i poslan Jugoslaven­ skoj akademiji znatnosti i umjetnosti na početku god. 1940., ali zbog ratnih dogođaja knjiga, nije mogla dosada izaći. Stoga treba uzeti u obzir, da su podaci predratni, te da se izmijenio broj porodica ti po­ jedinom naselju, jer su se neke porodice već iselile, povećale se ili izumrle. Gdje sam, došao 'do novijih podataka, iznio sam ih u bilješci, a nešto i u tekstu. Split, mjeseca lipnja 1948. ' Prof. Aiiiđire. Jutronoć 6

. Prema tome nazivaju i otoke. Okladu. dvojice njegovih sinova poginulih u NOB-i. Zbog talijanskog i njemačkog paljenja raselilo se skoro posvema Podborje i Obršje. Od bombardiranja su najviše stradali Sumartin i Su­ petar. Dva pastirska stana Zala Glava iui grupi! Bežmeka utrnula su smrću staroga Gospodnetića-Bežmeka i. jPražnicama. u unutrašnjosti su: Dračevica. Obršje. Poštara. Za'gračišće. Štala. Novom selu. Pučišća. Brizić. PRVI DIO RAZVOJ NASELJA NA BRAČU Brač je najveći dalmatinski otok. i Nijemci g. 1944. a donekle i Dragovođa. drugi Brač (Hvar). grupa Karavane.omiškom kopnu Brački ka­ nal. 1931. Varošice i sela nalaze se na morskoj obali. zaselke i pastirske stane. Današnja naselja na Braču možemo* podijeliti na varošice i sela. ima 17. U bračkom su primorju: Sutivan. spalili najveći dio kuća u Selcima. Gornjem Huanlcu. # 7 . kao: prvi Brač (Brač). Murvica. 1943. Po popisu od god. Povija. Planica. Uglavnom je vapnenačkog sa­ stava. Osritke.edno'ni porodicom Dračevluka (obitelj Žuljević). Milna i Luka Bofoovišća. Gornji Humac. Blaca (eremitaža) i Sv. Na sjeveru između Šolte i Splita nalazi se Splitski kanal. (Putvine. a na zapadu ga odva­ jaju od Šolte Splitska vrata. a naročito Splićani često nazivaju stanovnike sredinjodalmatinskih ili neretljanskih otoka imenom Bračani. grupa Bežmek.. Bol. Kruška Stupa. Osim toga su Ta­ lijani g. Smrka.331 stanovnika 2 . Nagorinac. Prijević. Splitska. Supetar. Jako je oštećena i planinarska kuća na Vidovoj gori. Nedaleko od mora nalaze se Mirca. Rasotica i Oklad. Površina mu je 394. treći Brač (Vis) i četvrti Brač (Korčula). jedna se obitelj naselila u uvali Farska. Zaseoei nedaleko od: obale i unutrašnjosti jesu: Pothume. Pastirski su stani: Lirica. Dol. Donji Humac. Suimartin. Tu je i manji školj Mrduja. na jugu prema otoku Hvaru Hvarski kanal. Nerežišća. Diragovoda. Diračevici i na Bolu. Podborje. Podsmrčevik. Toma (obitelj Gluščević). Susjedni primorci. Zagvozd i Nasela. Selca i Novo selo. Pražnice. nedaleko od obale i u [unutrašnjosti. Požeženik. na sjeveroistoku prema. Bobovišća i Ložišća.50 km 2 . a također znatan dio u Pučišćima. Smrki' i u bežmečkom stanu Pod Gažul. Škrip. osim kod Bola1. Nakal. Posebna su naselja s j.

do danas. koje je okolnim. ne znamo ništa o starim nase­ ljima na Braču. Pothume i Straževnik danas ne postoje. 8 Međutim. Dubravica. 938. Godine 1111. 548. carskih i kršćanskih ima mnogo ruševina i ostataka. 1337. najstarije je naselje na Braču Škrip (Scripea). 1388. Pošto' su sela bila napuštena. 841 5 . spominje se Straževnik i Pražnice s crkvicom sv. jer su to< bila uglavnom sto­ čarska naselja. pa je lako bilo raznijeti njihovo kamenje. groblje i crkva građena »u živo«. A ipak je moralo biti naselja prije dolaska Neretljana. jer imamo mnogobrojnih osta­ taka. a porušili prvi put Goti g. a kazuju nam.345. Grčki novci nađeni su na više mjesta na otoku 6 . 1802. god. pa kod današnjeg Bola9 i »villa rustica« u predjelu Bunja 10 kod Novog sela. koja spominje Hranković. Godine 1184. a drugi put Neretljani g. gdje su se mogla nalaziti i ostala gornja sela. da su ga osnovali Grci. spominje se benediktinski samostan u Povljjma i biskupska palača na Bolu13. da su rano postala glavno mje­ sto na otoku. šuma. tako mo­ žemo-na osnovu različnih indicija odrediti položaj. a vjerojatno Pražnice i Humac 14 . Haltstatskolatenskom vremenu pripadaju po­ znate gomile. Hija. Gradac. seljacima ili kasnijim pastirima moglo služiti za omeđivanje pašnjaka. v. i J. (Podgračišća. Ali seljaci iz Gornjega Brača vele. Iz rimskih — republikanskih vre­ mena. Donji Humac. Ne znamo im ni imena ni položaja. da je na Braču tada bilo 12 sela. Straževnik. i 100011. Jurja 12 . između god. Mošuje). kuće su se rušile same od sebe. ili g. kojemu se gro­ bište nalazilo kod današnje crkvice Sv. koji se nalazi deset minuta zapadno od Donjega Humca. Ta je crkvica s gro­ bljem vjerojatno pripadala selu Pothumu. 1405.Glavne štaci je prethistorijskog stanovništva 3 na Braču jesu: Sv. znademo i iz drugih izvo­ ra.15 spominje se Dubravica (Dubrovica) i Mošuje (Mosuljica). Ostali su ponegdje kameni tragovi građevina. a i za gradnju pastirskih stana. o bračkim naseljima štampao je Ciccarelli16 g. te su kuće vjerojatno bile građene »u mrtvo« (suhozidine).. Predaja govori. tako isto i drugi grčki predmeti iz ilirskih vremena 7 . Mosula. Gornji Humac. Gradac i Podgračišća. Mosul jica (Mosula. Za Nerežišća se iznosi mišljenje. Prema predaji. 8 . Nije lako. od XVI.15 Najstarije sačuvane podatke de Cranchiša (Hrankovića) iz g. a Dol g. kroz više stotina godina. Kako za Pothume. Dol. Mihovila. Pražnice. vinograda. Za naselja. koje bi trebalo tražiti oko zapadnog podnožja Kumačaca (odnosno Pod Mehumace). Kasnije. Pothume. koje Bračani nazivaju »grčke gomile«4.. da je u »staro doba« između Selaca i Gornjega Humca bilo još i selo Razdajna. dok je materijal slabih stočarskih sela i zaselaka rasut i nestao. Škrip »olim civitas«. Dubravica. Ta sela kroničar poimenično nabraja: Nerežišća (glavno mjesto). I danas mnogi siromašniji Bračani imaju takve prizemne kuće (potleušice). osim Škripa. U istom povaljskom inventaru spominje se Gradac. i Rat kod Luke Bobovišća. 537.

Gradačka se crkvica spominje u povaljskoj ispravi iz g. »mirina«. ne spominje selo Gradac. na glavici udaljenoj oko sat hoda od Selaca. a isto tako 9 .20. 1553. i . da je središte neret­ ljanskog Brača bilo oko Graca. 1415. ubraja Gradac -među šest ve­ ćih naselja. Marie do gum'na. na podnožju brda Gračišća. To se može utvrditi po različnim bilješkama. da je to bio »knežev dvor«. za koju mi prisutni čobanin Trutanić reče. Bok. 1415. ne go­ vori ni o jednom ni drugom selu. da su ruševine kuća Mošuja.itaciji. a u Mošujama vjerojatno MošićL Pođgračišća mislim da su se nalazila u blizini današnjih Selaca. za koje vele. porodice Hranković. Dubravica se spominje i god. Oko 5 km jugoistočno od Gornjega Humca nalazi se na pod­ nožju Birkate crkvica Svih Svetih u blizini starih nestalih naselja Mošuje (Mosuljice) i Dubravice. nego članovi njegove pratnje) u svojoj viz. Giustiniani u svom itinerari ju god. gdje ima i rim­ skih tragova. Val'er© god. M. 1184.27. Sve je građeno u mrtvo.u popisu fideikomisa Nižetića g. Ciccarelli drži. na kojemu se nalazi stara crkvica. u Dubravitci je živjela poznata poirodica Petrulli-Nižetić.19. Marije. već spominje samo crkvicu Svih Svetih u gornjohumačkoj župi. U spisima opatije čita se. (odnosno 1250.): »selo i kapište crkve sv. Vrsalović 24 nalazi ova dva naselja u vezi s crkvicom u jednoj pergameni iz god. već samo crkvicu Sv.Između Gornjega Humca i Selaca. Na za­ padnoj strani i do obronka ima porušenih koliba. na pergameni iz g. 1579. Vlasništvo je pastirske porodice Trutanić iz stana Nasela. 1288. na večerine grad'ca 17 . Marije od Gra­ ca u gornjo-humčanskbj župi22. u predjelu Dubrava tragovi Dubravice. skupa sa suci­ ma i bračkim plemićima Heruzijem Obelganom. 1415. i 1420. među šest većih bračkih naselja (u kojima su središta mjesnih sudaca) ubrojena je Mosuljica. Nekoliko stotina koračaja jugoza­ padno* vide se kameni ostaci. jier su se tu sastajali u skupštine 23 . 1388. a prema sjeveroistoku.26 Danas je svud uokolo crkvice pro­ strano groblje s većim brojem dugačkih i debelih kamenih nadgrobnih "ploča. Dobrecom i Čeprnjom Prodanom — dosudio neku zemlju u Gracu18. u kojima su središta mjesnih sudaca21. u jednoj spomenici Nižet'Jćevoj25. Možda je tako mislio i Ciccarelli god. crkvice i na­ selja. 1482. Međutim. Mjesto se spomi­ nje i u reformacijama bračkog statuta između g. 1553. u kojoj1 opisuje sve crkve. Pred crkvenim pročeljem ima i lijepih grobova. Miholić i Hropanić. U spomenutom itinerari ju Giustinianovu god. građene u živo. na zemljištu selačke župske crkve nalazi se crkvica Sv. Nedije. Oko crkvice je groblje s velikim nadgrobnim pločama. da je mletački vikar g. negdje u predjelu Bun ja. jPrema poda­ cima. 1482.'s ovećim vratnim kamenima. Izgleda da su u Gracu bile oko g. 1802. Međutim. koja je nekada bila poznata pod imenom Sv. Na samom vrhu fiznad crkvice primjećuju se temelji zgrade. biskup veronski Valiero' (koji nije lično pohodio otok. Brežuljak. naziva se imenom nestalog neretljanskog naselja: Gradac.

god. god. te napadali otoke i mletačku robu. župnik je Marin god. U inventaru od god. uzalud nastoji odcijepiti. Iz ove prve periode.000. 2 9 . s t a n o v n i k a i mnogo životinja. 1454. Od kužnih bolesti stanovništvo je bilo uvelike prorijeđeno.. Straževnik se nalazio iznad Pučišća između Gornjega Humca i Pražnica kod crkvice Sv. njegovo1 pristanište. nije bilo nikada brojno1. Međutim su. Da je neko naselje i nastalo. Klementa. 33 Bračko stanovništvo. 1461. Mjesto se spominje u jednoj ispravi god. ali da ostane i nadalje isti župski distrikt sa dva župnika (u iPražnicama Juraj Drivodilić. 34 da ga ima oko 6. umrlo je d v i ­ j e t r e ć i n e . koje je živjelo u unutrašnjosti i kojemu je glavno zanimanje bilo stočarstvo. Jurja bila je zajednička za sela Pražnice i Straževnik. Jurja. raseljavanju i nestanku nekih naselja bračke unutrašnjosti. g. 1580. Shvatljivo je. pa se zbog toga Straževnik god. pa kad se stanovništvo posve spustilo k moru. 1411. da su ti događaji teško utjecali na ljude i da u tome treba tražiti početni uzrok slabljenju. 1579. te dogovorno odrede. 1288. veli Cranchis.misli i Ostojić28. kum kle­ rik Pojdanović i kum Garguričić. te je napu­ štalo svoje kuće i svoja sela. Vladković. Od kuge. god. v. »filia Gregoria da Craina«. 1444. obnovljeni povaljski ma-. ponovno je izginulo mnogo naroda i propalo' mnogo dokumenata. 31 U (pučiškim župskim knjigama u XVI. 1576. opustjela Stipanska Luka. l i l i . je kosila g. i XVII. govori se o Straževniku s crkvama Sv. v. bilo bi sigurno od gusara opljačkano. ni jedno nam naselje nije poznato u bračkom primorju. 1405. 1568. v.—1427. Stoga je Brač i mogao' dati sklonište u XV. Kako je Straževnik u XV.. pop Joannes Mariani. 1566. Klementa i Sv. Sto godina poslije. Pražnica i Straževnika. 10 . a crkva Sv. Straševnikom odijele od prazničke župe. prenio župsko središte u Pražnice31. do god. v. XVX v. koji su u Bračkom kanalu naslijedili neretljansku tradiciju. brojnim bje­ guncima. da se nalazilo najistočnije. v. djevojka Garguričić prilikom udaje i Kuščić.—1436. već i za ono stanovništvo koje se spu­ štalo k morskim uvalama u Pučiški Dolac i Stipahsku Luku. na Braču su jako harale kožne bolesti. Vlatković i Kuščić. Straževnik se spo­ minje i god. naročito pošto je oko g. spominju se neka prezimena s napomenom »iz Straževnika«: g. crkve Sv. kad je na njemu i onako ostalo malo staroga stanovništva. I sam Hranković imenuje ovo naselje u svojjim frag­ mentima na posljednjem mjestu.32 Za druge kuge g. Jurja ustupi pučiški župnik prazničkoj župnoj crkvi. Uzrok treba tražiti u gusarenju Omišana. Kuščić. U blizini je i orkvica Sv. prestrašeno 1 i obezglavljeno. j . sve više opadao. 1467. God. se seljaci iz Straževnika sve više preseljavali u Pučišća. Dvadesetih i tridesetih godina XV. kao na pr. koja. a u Pučišćima Bernardin Brodić).30. što bi također moglo značiti. Jurja.. Klementa i Sv. sastanu se pred­ stavnici Pučišća. da se Pučišća sa. Straževnik je u početku bio župsko središte ne samo za Pražnice. t. 1434. 1425.

Kuga i raseljavanje porazno su djelovali na mnoga stara naselja. U njih se mogu sklanjati lađe. i prve polovine XVI. pa su stanovnici tih sela bježali u okolna brda.42 Dakle. šest bračkih naselja..) prestaje gusarenje omiških gusara. na Brač počeše dala&iti u većem broju i sta­ li . Dol (Ciccarelli čita: Bol). veli. Splitske. u kojima su središta mjesnih sudaca: Nerežišća.nastir. Mosuljica i Gradac. za kratko vrijeme došao pod vlast Vene­ cije. te su oni iz Pučiškog Doca . 1240. Škrip i Dol. Kad je Omiš g. Neretve napadali Brač. 1350. koja su bila nastala u okolici današnjih Pučišća. v. a njegovi stanovn'ici u borbama s Omišanima osiromašeni. Giustinian spominje g. Pražnice »Superior«. 1553.40 Kako otok ne daje dovoljno živežnih namirnica.000 stanovnika. još su i sad važ­ nija mjesta — pored nečitljivog Bola! — samo u unutrašnjosti oto­ ka. Ali zato ima stanovništvo' veliku^ korist od sto­ ke. v. Brač. 1280. ktomu. ali su zato Primorci nastanjeni između Cetine i. se s većom sigur­ nošću približavati moru. jer je tu biiskiup imao imanja. vijeku spalo na oko 2. jako su stradala. za koje Giustinian veli da u njima ima nastavanih kuća. bijaše od Primoraca i izbjeg^ih Omišana sasvim opustošen. Godine 1426. Pučišća i Povalja.zio u venecijanskoj vlasti.35 a g*.prešli u Pražnice. koji se tada nala. Međutim. te se ni početkom XVI. a seljaci iz Stipanske Duke u Straževnik. i tako su mogla odsele da niču stalna naselja u brač­ kom primorju. primorska sela Stipanska Luka i Bučiški Dolac. ali samo u 7 od njih ama nastavanih kuća. Supetra. Razvila se ogorčena borba. OmišaniL nisu [mogli sami gusariti. i negdje na istoku (Gra­ dac?) za ostala gornja naselja.. i 1294. 38 U bračkom primorju spominje se u to doba jedino zgrada hvar­ skoga biskupa na Bolu g. pravi su embrioni današnjih primorskih naselja na Braču: Bo­ la. ima 21 uvala. 1444. a radi vina pristaju u bračkim morskim uvalama strani bro­ dovi. koji je stradao nekoliko puta. Iako je stanovništvo zbog kuge u XV. Na-nj navališe Omdšani g.37 Prema tradiciji.. žito mu dostaje tek za nekoliko mjeseci. Pošto su se stanovnici iz unutrašnjosti Brača počeli spuštati k moru i naseljavati morske uvale.36 Pošto su navale učestale. u Donjem Humcu za Donji Humac. 1325. Sedam uvala. sela u unutrašnjosti počeše sve više propadati. Veći broj plemića nabavlja svoje bro­ dove. v. Stočari iz unutrašnjosti mogli su. v.39 koja je mogla biti utvrđena. 1184. Padom Omiša u mletačke ruke (god. 41 Svi se mletački izaslanici druge polovine XV. (Postira. slažu u tome. Sutivana. povaljski benediktinci u drugoj polovici XIV. da na Braču ima 12 naselja MI unutrašnjosti i da je stanovništvo' rijetko naseljeno. i neki morski hajduci. spominju se na Braču tri sjedišta mjesnih sudaca: u Nerežišćima za Nerežišća. pa valjda i svojih ljudi. 1462. napuštaju beneficij i samostam. Do­ nji Humac.. nije jače namnožilo. brašno se može lakše nabavljati i dovoziti sa dalmatinskoga kopna. težaci podizati primorske vinograde i bez straha se baviti ribarstvom.

kojemu su nestalom naselju te crkvice prije pripadale. Nerežišća. a kasnije i preko Makarskog primorja.44 On spominje na Braču nova naselja i samo neka stara. Pučišća 250 i Bol 400 seljaka i se­ ljanki. te nam o tome ostavio izvještaj.novnici iz unutrašnjosti Balkanskog poluotoka. Bol i pustinjačke manastire na južnoj strani otoka. Splitsku. Kukretić-Č-karelović (1463. Gornji Humac 120. Mirca. Supetar. a vjerojatno i u Gornji Humac. trebalo bi uzeti. koja su vjerojatno opsto­ jala (kao na pr. Spominje se u srednjem vijeku god. morala su nazadovati. 872. jer. a možda i druga još manja. kao na pr. spominje Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo. Škrip 200. Dol. Turska opasnost sve se više približavala Jadranskomu moru. nastojalo se odcijepiti od ma­ tične crkve i osnovati svoju posebnu župu. u 12 . Iz preostalih starih naselja nije iselja­ vanje bilo jednako znatno. od pričesti 140. Škrip. d. Mirca i Supetar. odakle odoše Vukovići u Selca. Gornjega Humca i Pražnica u Pučišća. Od starih naselja. po njemu. sela u bračkoj unutrašnjosti. Čim bi se novo naselje ojačalo. kao: Podgračišća. 1553.43 Mnogi »originalni« brački plemići. doseljeni Čikarelovići iz Mošuja preko Gornjega Humca u Pučišća i t. 1579. Mirca 12. što su neka istočna sela posve opustjela i nestala. Mošuje (Mosuljica). Hrankoviću i god. Pražnice 230. ali se čini. Razdajna). Jedini je izuzetak Gradac. Postira. Nekoji su iz Bosne i Hercegovine pre­ bjegli direktno na Brač. Prema Valeriju. Supetar oko 60. Pothume i Straževnik. Već smo prije rekli da je veronski biskup Augustin Valiero po­ hodio'god. nabrajajući crkvice u gornjohumcanskoj župi. Bol i Milnu. on pritom nikako ne spominje. Za ostala bračka naselja uzima broj stanovnika po pričesti. da se pričešćuje oko % stanovnika (osim djece). koje su vjerojatno Sara­ ceni porušili god. a nekoji su došli na Brač preko Poljica. Postira oko 100.. hvarsku diecesu i poislao članove svoje pratnje na Brač. a Splitska 5 kuća. Donji Humac. Stoga nije ni­ kakvo čudo. Nažalost. kao i oni koji nisu bili primljeni u vijeće. Vrsaiovići u Povija i Selca. Dol je imao god. te su Bosanci i Hercegovci bježali na mletački teritorij. Sutivan je tada. da je na jače bilo iz Gornjega Humca. Nerežišća 500. imao oko 150 sta­ novnika. Donji Humac 70. koji su s vre­ menom bili primljeni u bračko plemićko vijeće. Giustinijanu. kojih je nestalo. iz istočnih naselja prema Bolu i Selcima.— 1489!). iz Straževriika. Dok su se u bračkom primorju podizala nova primorska nase­ lja. i to Sutivan. Da dobijemo približno točan broj. iz Nerežišća u Supetar. 1405. Bol je nastao u blizini staroga naselja. Gornji Humac. Gospodnetići u Dol. 1579. Valiero zna samo za njihove crkvice. iz Škripa u Splitsku i Supe­ tar. prorijeđena kugom i raseljavanjem. Gradac. a bila su poznata god. Stanovništvo se iz tih naselja selilo iz Donje­ ga Humca u Sutivan. Pražnice. eremitaže. Pučišća. Dubravica. iz Dola u Postira. 1184. porijeklom su doseljenici.

koji. stoji: »actum Boli in Palatio> Episcopatus«.. god. osnovaše i naseliše današnja Pučišća. 1475. tek u trećoj. Ivan na Braču i 7 lokaliteta. kulu. putujući u Svetu Zemlju zaustavio se god. iz god. nije jasno. Bokanići. Bairzole. u jednoj ispravi. kojima su kuće u Pučiškom Docu bile podalje od mora. kao i one koje su kasnije sišle iz Straževnika i Pražnica. gdje je u predjelu Mostir god. Ivana i oko crkvice. 48 — Pod koju je crkvenu župu spadalo u početku naselje Bol. jer se u vrijeme omiškoga gusarenja nije ni moglo razviti naselje u brač­ kom primorju. Novi je manastir podignut na ostacima stare biskup­ ske zgrade. Davidović. te se Sutivan (»Stivano«) spominje u vezi s parnicom. To su bili: Žuveitići. gdje je bilo sakupljeno 400 Poljičana. koja je ka­ snije u XV. preko 100 Zadrana ii Šibenčana. 1205. do svoje nove kuće na moru prvu.Episcopatus«. prema istom opisu. govori se i o selu »'actum in V i l l a Boli in Palatio. Caparnići.52 Go­ dine 1519.vezi sa sastankom predstavnika crkvenih i otočkih vlasti. bi dogovorno određeno. 1566. da se Pučišća sa Straževnikom odcijepe od župske crkve u Pražnicama. Pinešić. spominje se Sv. U jednoj ispravi iz god. v. Mlađinić. v. Sebastijan Zustinjan došao je na Bol. 1467. i to: Aquila. 49 Sutivan se ^proteže zapadnije od današnje crkvice Sv. Ciprijan Žuvetić sagradi god. Da bi ugušio hvarski piučki prevrat god. 1543. dolaze Ivanovići iz Podgore. koja i danas stoji ii vlasništvo je porodice Eić. 1462. pripala dominikancima. na obalama Brača kod današnjega Bola. Pučišća se kao luka nekoliko puta spominju m starijim isprava­ i ma. 53 a god. neke zemlje i poluotok Glavicu. točno i danas opstoje. Naselje je nastalo kod nekadašnjega Pučiškog Doca. Pražnica i Straževnika god.: »in Boli in Episcopatu«. Radojkovići. Anđrijević-Ivelić. te 60 Trogirana. Nekoje po­ rodice. U jednoj ispravi od g. 1934. 1505. Prema Bojaniću. a koja je dokončana god. Na sastanku predstavnika JPučišća. Prvi su redovnici bili fra Alberto iz Gornjega Humca i fra Dominik Pardić iz bračke unutrašnjosti. gradi u uvali pri moru kuću-kulu Jakov Nadali-Božičević. 1325. je riječ o mlinarskoj crkvici. koju su tom prigodom podigli' Zvanići. ukupno' 13 kula. Tu je sta­ jala zgrada otočkog biskupa.47 kralj Andrija II. iskopana stara troapsidna crkva (Sv. 1500. 1487. gdje mu se poklonilo bračko plemstvo.51 Pet 'go­ dina kasnije. 50 Godine 1477. Prije toga nema spomena o< naseljui.45 (hvarsko-bračko-viškog). Ivana) iz VIII. Vjerojatno je bilo težaka. Aquile. Njima je brački rektor (knez) Mlečanin Zakarija dao god. a u drugoj__iz god. • uljem i drugim namirnicama. Gornje porodice. u ispravi porodice Ivano vić-Žuvić govori se o lokalitetu 13 . sagradiše kasnije stojne kuće pored morske obale. spominje se kao svjedok Katarinic iz Sutivana: »de Stivano«. Katkovići i Biletići. 46 To je i jasno. 1217. pa ni manastir. 1512. Čipičić i Bokanić. te ga opskrbilo vinom. u kojoj. U jednoj se ispravi govori jedino o razgraničenju s Nerežišćima. koji su obra­ đivali imanja biskupska i posjed bračke komune. Posinkovići. Prodić. Poslije njega i drugi su gradili kule.

1553. i to podalje. Pražnice »superior«. 15J9. Sadanji »kaštel« sagradio1 je Poljičanin Marjanoviić-Dražojević (konte Janko). kasnije postao prvi župnik Suti­ vana. 1589. Supetar je nastao oko uvale. Postira sii se odcijepila od matične župske crkve u Dolu god.. Dola. Marije. na Braču bila samo. i od [Poljičana. Zanimljivo je.. u Nerežišća. da je za po­ moć pri osvajanju Klisa god. 1579. ima ih jeda­ naest. koji su se približavali moru1.55.59. pa u okolna mjesta58. 1597. te se spajaju sa sutivanskom župom. od njih je jedan. Osim spomenutih važnijih i većih naselja.Bistrica »in đistrictu Stivani«54. Prvu crkvu (današnjim sakristiju) uteme­ ljiše oko god. Prane Ivanović. 1345. tri mjesina suca61. Ima također i priča o dolasku Poljičana. gdje je vjerojatno bilo već dosta doseljenih [Polji­ čana. Od matične župske crkve u Donjem Humcu odvajaju se Mirca god. mletački izaslanik Giustinijan god. God. i to u Postira i Sutivan. Donji Humac. kao: »portu Postire« i god. od mora. vjerojatnih manastira Sy. na Braču su se po­ čela dizati i druga nova naselja. Predjel Postira spominje se u doiskim ispravama god. Pražnica i Gornjega Humca. Postirima i Pučišćima63. Mirca se nalaze između Sutivana i Supetra na udaljenosti od mora oko deset minuta. Predjel Merec spominje se još u srednjem vijeku. 1596. ali bez uspjeha. Od Sutivana se na­ stoje odcijepiti god.60. 'odvojio se Sutivan god. sve u unutrašnjosti! Brača 62 . u Supetru je dušobrižnik don Petar Ligutić (Iigušić) iz Poljica.: »terre positos in Posterna« 57 . god. ili 1604. 1579. Sutivanu. noći tu. nemaju još poseb­ nog svećenika. 1637. Mjesto je nastalo od Doljana. U vrijeme vizitacije god.. Mosuljica i Gradac). Tako na pr. Prema predaji. 1553. 1584. da pošalje potrebno oružje i namirnice na Brač. te ujutro nia konju kreće u glavino mjesto otoka. 1145. ma pr. bilo ih je šest (Nerežišća. 1337. 1611. središta su sudaca tada i u primorskim naseljima: u Bolu. Škripa. prve su kuće »težačice« sagradili u Sutivanu seljaci iz Donjega Humca. Brković i Brtičević. god. koja je služila kao nerežiška luka. Pored starih još postojećih naselja u unutrašnjosti: Nerežišća. Lovre u uvali Lovrečine i »Mirja« na Brigu iznad današnjih Postira. 56 Postirski manastir kao da je nastradao (drugi put) od Omišana god. Od svoje matične župske crkve u Donjem Humcu. 1205. Supetru. Postira su nastala u blizini nekadanjih. Dok su god. Sv. Dol (Bol?). Od matične župe u Donjem Humcu Su­ petar se odcijepio god. koji nije znao latinski.64. Tada je u selu bilo 15 14 . Nova primorska naselja i dalje su napredovala. god. 1426. 1579. pored morske obale i u unutraš­ njosti. te za vjerske potrebe dolazi kapelan iz Dola. bio zamoljen papa. Mjesni je kasti! sagradio Lazanić-Lazaneo. koji da su se iskrcali u uvalu Vela Bunta u blizini predjela Mostir. Donjeg Humca. te dva Ivanovića iz Sutivana.

kuća i 66 stanovnika, od njih 45 od pričesti. Nezavisnom kuratijom postaju god. 1614., ali je kurat obično živio u Sutivanu. Godine 1825. postaju Mirca župom. Milna je postala u istoimenoj uvali, koja se spominje* u jednoj ispravi od god. 1333.65. U toj se uvali još god. 1519.66 nalazila beneficijalna crkvica Sv. Marije (danas sakristija), koju spominje god. 1579. također i Valiero67, i ubraja je među nerežiške crkve. Kad je pjesnik Petar Hektorović sredinom XVI. v. (oko god. 1556.) doplo­ vio s ribarima na Brač, *>>gdi s SuLetom Brač malo ča ne staje«, po­ slao je ribara Nikolu da kuji živežne namirnice. Ne kaže, da je ri­ bar pošao u Minu, jer vjerojatno nije tada još postojala Milna kao naselje. Ribar je Nikola naišao na pastire, te ono, što je mogao na­ baviti, donio mu je< na lađu pastir. Stoga bi se moglo uzeti, da su u okolici današnje Milne bili pastirski stanovi. Oko odcjepljenja od ne­ režiške župske crkve i inastoj© Malma, Bobovišća i Loižišća god. 1621. »radi strmoga i dugoga puta do Nerežišća, mnogobrojnog naroda na zapadu Brača i radi nekoliko naselja«. Do toga nije došlo, čini se zato, što se nisu mogli nagoditi ,gdje će biti župska crkva. U početku je pretezalo mišljenje, da to bude poljska crkvica Sv. Martina između Bobovišća i Milne. Tek god. 1646. stanovništvo se spomenutih nase­ lja sastalo i »vječnim« ugovorom utanačilo, zaslugom porodice Cerineo, da će nova župska crkva za sva tri naselja biti crkva Sv. Ma­ rije u Miini68. Interesantno je, da i danas crkva Sv. Martina i okol­ no zemljište sve do> u Bobovišku Luku pripada nerežičkom natpopu. B o r b O ' V i š ć a se u starijim ispravama obično' nazivlju Stanac Dolac, iz čega možemo zaključiti;, da je tu blio bar jedan pastirski stan ili više njih. Prema jednoj versiji, prvi su naseljenici Krstulovaći od roda Krstića, koji da su doselili preko Poljica iz bosanskoga Bobovca. Bobovlišća se od nerežiške župske crkve odvajaju s Ložišćima i Milnom god. 1646., ali sa središtem župe u Milni, koja je na moru, dok su Bobovišća udaljena oko četvrt sata od mora, gdje se u morskoj uvali kasnije razvilo naselje Bobovišća na Moru ili Luka. Nakon uporne borbe za odcjepljenje od Milne dobivaju Bobo­ višća god. 1687. kapelana, koji se od god. 1693. naziva uprav&telj (rectores), a oko god. 1750.S Ložišćima se potpunoi odvajaju od mlinarske župske crkve 68 . Iz akata o odcjepljenju izlazi, prema tvrdnji Bdbovišćaaia, da su Ložišća i Stanac Dolac imali god. 1674. skupa 220 stanovnika, a Milna. 110; zatim god. 1681. tvrde, da oba sela (Bobovišća .i Ložišća) imaju 240 stanovnika, a god. 1752. tri naselja skupa (Stanac Dolac, Ložišća i Pothume) 450 st., dok da Milna ima nešto preko 400 žitelja. L o ž i š ć a su — prema predaji — nastala od' bobovičke poro­ dice Krstuloyić^Lozić. Pošto' je jedan, dio sela nastao na suitivanskoim teritoriju, pri razgraničenju u XIX. v. doflazMo je između Suitivanjana i Lcižišoana do ozbiljnih sukoba69. Do god. 1687. veći je dio stainovnika 15

živio 'u Bobovi šćima. ali su se poslije te godine Lož'išća brže razvijala, te ih danas često zovu! Velo selo. Godine 1831. postaše u crkvenoj administraciji kapelanija, a 1909. župa, odcijepivši se od boboviške župske crkve. P o t h u m e je zaselak, udaljen po prilici tri četvrti sata od Milne, te spada pod mlinarsku crkvenu župu. Naselili su ga Marinovići iz Bobovišća. U spisima o odcjepljenju god. 1687. ne spominje se. Kasnije dolari pod imenom Humi, Pod Hume i Pothume. D r a č e v i c a 7 0 nije staro naselje. Prva porodica, koja se na­ selila i osnovaca naselje, zvala se Šimunović, a doselila se iz Poljica. Š'miunovAći su u početku zastali u predjelu Pod Nerezine, zatim su pošli u Nerežišća, a iz Nerežišća u Dračevicu. Lokalitet Pod Nerezine nalazi se južno od podnevne crte, koja vodi iz Nerežišća prema crkvici Stomorica, gdje su god. 1775. postojale ruševine stare na­ stambe porodice Šimunović, što dokazuje i latinski natpis na ovčjoj koži, koja se nalazila (god. 1775.) u pohrani kod Ivana Šimunovića pok. Mateja. Druga porodica, koja se naselila u Dračevici, zvala se Žuvić. Prema predaji, Žuvići su također Šimunovići; jednog Šimuno­ vića, koji se oženio nekom Žuvom iz Bola, prozvaše Žuvt'ćem po ženi, te njegovi nasljednici postaše Žuvići. |Prema istoj tradiciji, ione je sela došlo cd drače, kojom su doseljenici ograđivali svoje .vrtove i dvo­ rišta.- U vrijeme dolaska Šimunovića svud je po okolici bila gusta šuma. Za ostale dvije glavnije dračevičke porodice, Zorančiće i Ilice, veli naš rukopis, da su »awenticcj«. Dračevica je postala kapetanija god. 1705., a god. 1748. bilo je u mjestu samo 14 poirodica, i to pet Šimunovića, šest Žuvića, jedna Zorančića i dvije Hica. Godine 1760. bilo je u Dračevici oko 130 stanovnika. Dračevica se odcjepljuje od nerežiške župske crkve god. 1849. M u r v i c a. Kao predjel spominje se god. 1286.71, a kao naselje nastalo je od težaka, koji su obrađivali polja 'manastirska (naročito Dračevkuke), i porodice Fertilio (prije Obilinović). Kuratija za Murvicu i Planicu nalazi se u bivšoj eremitaži Dračevludi S e l c a su bila u početku pastiinsko naselje, malo selo, i potpa­ dala su pod crkvenu župu u Gornjem Humcu. Bit će da su postojala dosta rano, ali ih ne spominje ni Hranković (god. 1405.), ni Valaero (god. 1579.). Godine 1700. bilo je oko 240 stanovnika, a god. 1760.* oko 300. Od god. 1720. Selca su izložena kapelanija. Odcjep-juju se od župe u Gornjem Humcu god. 1815., ali je tek god. 1820. imenovan stalni župnik. Svoj napredak duguju Selca naročito razvitku kamenolomstva. v 72 P a v I j a su nastala oko bivše benediktinske opatije. Prvi ma­ nastir na Žalu bio je razoren sredinom XH. v. (god. 1145.), ali je oko god. 1184. novi sazidan na brijegu, na Lokvu. Kasnije, oko god. 1576., spominju se oko opatijskog beneficija opatijski eremiti sa 16

svojini porodicama. To su bili opatijski služiitelji, koji su nadzJnali beneficij, a stanovali su u bivšem manastiru. Do XVI. v. oko stare opatijske crkve osim eremita nije bilo drugog stanovništva. Najbliži stanoV.i! nalazili su se IV2 km jugozapadnije, a nazivali su ih Gornja Povija. U vrijeme opata Martinisa (1632—1653) ili nešto prije, po­ čela se naseljivati najbliža okolica. SeJo je nastalo od izbjeglica, što dob jegoše pred Turcima, u XVI. v. i XVII. v. i od doseljenih Bra­ čana, koji su se spuštali k moru iz unutrašnjosti otoka. :_Čini se, da je u Povljima omjer1 izbjeglica veći nego u zapadnim bračkim pri­ morskim naseljima. U XVII. v. (god. 1637.) spominju se porodična prezimena Knezić (Ostojić) i Vrsalovic. Knežići i Ostojaći dobjegli su na Brač poslije moorejskoga rata (1570—1573), a porijeklom su iz Bosne. Kasnije se spominje eremita Pavković-Jakovljeviić, kojega je otjerao opat MHiadineo god. 1673., zatim se spominje Hržic, »novi stanovnik«, kao svjedok god. 1688., a u jednoj parnici s^Vrsalovićima god. 1697. spominje se Litović. Povija su u početku potpadala pod crkvenu župu u Gornjem Humcu, ali su god. 1715. dobila posebnog dušobrižnika Pletikosića. Kad se • u Selcima osnovala nova župa, Povija su s Novim selom došla pod selačku župsku crkvu, od koje su se odcijepila god. 1915., aili tek od god. 1925. postoji zasebna povaljska župa. S p l i t s k a uvala služila je još u Dioklecijanovo doba kao izvozna luka za kamen. Međutim za Valierove vizitacije god. 1579. u njoj je samo 5 kuća i crkva »Ecclesia Annuntiationis' S.tae Mariae« bez upravitelja, a podređena je župniku u Škripu.73 Među tim kućama 'fe!Jt će da je jedna pripadala porodici Cerinić-Cerineo, jer natpis nad vratima veli, da je t a porodica i prije druge polovine XVI. v. imala kuću u luci74. Godine 1579. spominje Valiero u Splitskoj popa Matu Cerinića, »homo' in doc'trina Ecclca, et Granimatica pro loci qualitate ferendus.« S u m a r t i n je možda bio1 i nekada naseljen, ali sadanje naselje datira tek od početka kanđijskoga rata (god. 1645.). Ovdje su do­ seljenici našli1 porušenu crkvicu »fatta a la greca«75. Naziv Sumartin xi našem je jeziku novijega datuma (prema talij. San Martino). Inače je mjesto bilo1 poznato^ kao Vrhbrača, a tako ga mnogi Bračani i danas nazivlju. Osnovatelj je novoga naselja fratar Petar Kumbat ili Kumbatoviić, tajnik fra Pavla iz Rovinja, god. 1645. Novi naseljenici osnovaše župu, ali dotadanji vlasnik porušene crkvice, čija se jurisdikcija, prostirala do krajnjeg istoka bračkoga otoka, župnik u Gornjem Humcu, odlučno se usprotivio i protestirao. Stoga de­ kretom od god. 1693. (za uprave fratra doseljen'ika Mateja Juranovića) bi naređeno, da se sumartinski dušobrižnik ne smije potpisivati kao vicekurat, te da Vrhbračani. moraju davati desetinu svomu gornjohumčanskom župniku. Deset godina kasnije (god. 1703.) na; stoji Sumartin, da se spomenuti! dekret od god. 1693,. ukine.76
Zbornik za narodni život i oiiif-ajo 2

17

N o v o S e l o je nastalo vjerojatno u XVI. v., uglavnom od. Poljičana77. U početku je naselje potpadalo pod župu u Gornjem Huancu, ali je god. 1849. pridruženo .Selcima, pa se god. 1907. od­ cjepljuje. Pod Novo Selo potpadaju raseljene Prodole, gdje je -god. 1912. bilo 12 stanovnika (Trutamća), i zaselak Oklad. Sva ova naselja, o kojima smo: posebno govorili, navedena siu u jednom popisu iz god. 1718., koji se nalazi u sutivanskom opć. arhivu. Nabrojit ću ih poimenično. Pored mora: Sumartin, Povija, Pučišća, Postira, Splitska, Supetar, Mirca, Sutivan, Milna, Bol i Dračevluka, a u unutrašnjosti: Selca, Novo selo, Gornji Humac, Pražniee, Dol, Škrip, Donji Humac; Nerežišća (glavno mjesto), Dračevica, Pothume i Bobovišća. Brzo napredovanje primorskih naselja nije loše djelovalo samo na preostala stara manja sela bračke unutrašnjosti (Donji Humac, Škrip, Dol, Pražniee, Gornji Humac), već je utjecalo i na glavno> mjesto otoka Nerežišća, za koje Fortis god. 1774. kaže, da su se u vrijeme gusarenja vjerojatno jače isticala. »Zato su« —• veli Fortis — »i zadržala primat, jer su se u njih povukli prvaci otoka. Ali danas (god. 1774.), kada se naselja pored .morske obale mogu slo­ bodno razvijati1, Nerežišća su izgubila mnogo stanovnika, a prazne se kuće ruše na sve strane.« Za Bol veli, da je značajna! varošica, a Sutivan, Supetar i Pučišća da su velika sela, u kojima je stanov­ ništvo radišno i poslovno78. Cicarelli god. 1802. dijeli naselja u tri skupine: tere, kaštela i sela. Tere su: Milna, Bol, Nerežišća i Dol;, kaštela:-Sutivan, Supetar,"* Postira, Pučišća i Škrip; sela: Splitska, Povija, Sumartin, Bobovišća, Dračevica, Mirca, Donji Humac, Pražniee, Gornji Humac, Selca i Novo selo'. Nerežišća su još i tada bila glavno mjesto Brača. 79 Francuzi osnovaše u Supetru »Juge de pafrx«, a Austrija prenosi god. 1827. sudište i tim središte iz Nerežišća u Supetar. Organiza­ cijom dalmatinskih općina god. 1823., općinskim: središtem' postadoše: Supetar, Sutivan, Pastira, Pučišća, Milna, Bol i Nerežišća. Znači, da su osim tadanjega bračkog glavnog mjesta Nerežišća osno­ vana općinska središta jedino u naseljima pored morske obale. Tek god. 1885. podignuta! siu i Se?ca na rang općinskoga središta, a dotad su: pripadala pod pučišku općinu. God. 1870. osniva se u Supetru politička ekspozitura. U Supetru je od god. 1908. kotarsko pogla­ varstvo, a i danas; je središte bračkog kotara, te je tako od god. 1827. do danas Supetar glavno mjesto Brača. Administrativno nekoja matična mjesta potpadaju pod općinu primorskog mjesta, koje je „od njih postalo. To vrijedij za Donji Humac, Dol i Pražniee. Općinska podjela danas je ovakva (god. 1938.): Općinu Sutivan čine Sutivan i Donji Humac; općinu Milna čine Milna, Bobovišća, Ložišća, Bobovišće Luka i zaselak (Pothume; općinu Bol čine Bol i zaselak Podborje; općinu Se!*ca čine Selca, Sumartin, Novo selo i-Povija, te zaseoci Oklad, Rasotica, Nagorinac, Nakal, 18

Osritke i Podsmrčevik, nastamba Glušćević i zastirski stani Zagvozd i Nasela; općinu Puič:šća čine Pučišća, Pražnice i Gornji Humac, te pastirski stani Kruška Stupa, Šala, Brizić, Prijević i Kara­ vana ; općinu Postira čine Postira, Dol i pastirski, stami Bežmek; općinu Supetar čine Supetar, Mirca, Splitska i Škrip; općinu Nerežišća čine Nerežišća, Dračevica i Murvica, te zaseoci. Smrka, Dragovoda, Obršje, Planica i pastirski stani: Mihoj (Požeženik) i Lirica, te nastamba Dračevluka i eremitaž Blaca.
*

Dđiias, god. 1948., kotar Brač (Supetar) obuhvaća područja ovih mjesnih narodnih odbora i Bol, Ložišće, Milna, NerežiŠće, Postire, Povije, Pražnice, Pučišće, Selca, Splitska, Sumartisi, Sutivan i Šrip.80

LITERATURA I BILJEŠKE: Sohle N.: »Vorlaufiger Bericht liber die geologisch-palaentologischen. Verhaltnisse der Insel Brazza«, u Vehr. K. K. geolog. R. A., Beč, 1900, str. 185—187; Rik. Schubert: »Geologija Dalimacije«, Matica dalmatinska, Zagreb, 1909, str. 131—132; — Bor. ž. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva«, Srp. K. Akademija, Beograd, 1933, str. 248—257; — K. Abso.lon: »Bericht tiber eine naturwissenschaftliche Forschungsreise und biospeologische Erforschung der Insel Brač (Brazza)«, u Stuđien aus dem Gebrete der allgemeinen Kacrstfarschung, der Wissenschaftlichen Hohlenkunde, der Eiszeitforschung und den Nachbargebieten, Br. 16, Brno, 1942, str. 35—57. 2 Definitivni ^rezultati popisa stanovništva od 31. ožujka godine 1931. Knj. 1., Beograd, 1937, str. 8 i 80. 3< Bulić F r a n e : »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)«, u Bulletino di storia e archeologia daimata, br. 8. Split 1891, str. 117—120; — Bulić Fr.: »Ritrovamenti antichi a Bobovišće nell'Isola Brazza«, u Bullettino di arche­ ologia e storia daimata, br. 1—2. God. XXIII., Split, str. 23—30. 4 Bulić F . : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibiđ. str. 118. — šišić Ferdo: »Po­ vijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara«, Zagreb, str. 71. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske, Zagreb, 1929, str. 139; — M. Vrsalović: »Iz Bola na Vidovu goru«, separat iz Hrvatskog pla­ ninara, br.'lO, god. XXXIII, Zagreb, 1937, str. 12. 5 Ciccarelli Andrea: »Osservazioni sull'isola della Brazza e sopra quella nobilta, Venezia, 1802, str. 20—21, 22—24, 35—36, 43 i u fragmentarnoj^kronici, koju je napisao Dommus de Cranchis (Hranković). g. 1405. kao natpop u Nerežišćima: »Braciae insulae descriptlo«, a štampao Ciccarelli u »Osserva­ zioni . . . .« str. 91—94. Hrankovićeve historičke podatke našao je don Andrija Ciccarelli g. 1783. kod siromašnih nasljednika Jurja Kuzmanića, koji je u XVII. v. bio župnik u Pražnicama. Godine 1421. postao je Hranković biskup u Hvaru, ali je umro iste ili početkom iduće godine (Farlatti, »Illiricum sacrum«, IV., str. 254.). 6 Bojanić Angelo: »Bol, cenni storico đescritivi«, Kopar, 1908. — Bulić Frane: »Ritrovamenti a n t i c h i . . . « , ibid., str. 29. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, ibđ., str. 137. 7 Grga Novak: »Naše more«, .'Zagreb, 1932., str. 11—12. s Bulić F r a n e : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibid., str. 117—120. — Bulić F r a n e : »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguardanti il Palazzo di Di1

19

ocleziano«, u Bullettdno, br. 1—2, XXIII., Split, 1900-, str. 18—30. — Bulić Frane: »Un monumento romano presso la chiesa Idi S. Ella nell' villaggio di Humac Inferior sull'isola Brazza«, u Bullefctimo XXVII., Split, 1914. (publi. 1916.),. str. 105—106. — Bulić Prane: »Skrovište zlatnih novaca, našasto u Nerežišćima«, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, XLIII., Split, 1920., str. 199. — Bulić Frane: »Inscrizioni inedite«, u Bullettino, Split, I. 36, V. 3, VIII. 201, X- 105, XIV. 116, XV. 100, XX 54. — A. Ciccarelli, ibid., str. 22—40. — Doimo Savo: »Ripostiglio di denari romani a Dračevica«, u Bullettino supl. 131—132", Split, 1901. — C. I. L. (Corpus Inscriptionum Latinarum) III. 3102, 3105, 3106, 3107, 3108, 10110, 10114. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«, u Jadranskom dnevniku, br. 95, Split, 1938. 9 A. Bojanić, ibid. — A. Jutronić: »Oko Bola na Braču«, u Jadranskoj pošti, Split, božični broj 1930. — M. Vrsalović (Dr. V.): »Zanimivi starohrvat­ ski, natpis na Braču«, br. 202 (nastavak), Zagreb, 3. IX. 1930. Pisac tvrdi: Danas je naime po vreliraa utvrđeno, da'se je taj »grad Brač« nalazio na Bolu, i to na Glavici, gdje je u poznije doba bila »residentia comitis« i »palatium episco­ pate« i gdje se je 1185. držala narodna skupština kneza, vlastele te puka i bi­ skupa bračkoga i hvarskoga . . . Ali i bez obzira na novonađena, danas još neobjelodanjena vrela, krivo misle oni, koji tvrde, da se je »grad Brač «nalazio u unutrašnjosti otoka. — M. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«, u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 50, Split, 1932., str. 290. Pisac veli, da je prema rukopisnoj ostavštini Mateja Nižetića (1664.—1739.) »Meimoria deirAntichiita dell'Isola Braizza«, današnji Bol Urbs Braedensis Ivana Đakona.' Pisac "dalje kaže, da Matej opisuje utvrde do porušenja od Neretljana. — P. Skok: »Problem romanstva i siovenstva na našim ostrvima«, u Jadranskoj straži, br. 4. Split, 1939., str. 136—137. Pisac veli: Bol se doduše u mletačko doba razvio u jače mjesto- za trgovinu vinom, ali je istina, da -najstariji Bol nije bio n a obali, već dalje od nje, tamo gdje je danas Podborje, i da je bio zaštićen utvrđenjem na brdu, koje se zove i danas još Koštilo, od latinske riječi castellum. — A. Jutronić: »Primorska bračka naselja: Bol« u Jadranskoj straži, br. 4, 1941., str. 134—135. 10 Bulić Frane: »Trovamenti antichi a Selza dell'isola Brač u Bullettino di archeologia e storia đalmata, XXXVII., Split, 1914. (publ. 1916.), str. 105—106.. —u A. Ciccarelli, ibid., str. 25, i u pismu pjesnika Ivaniševića splitskom nadbi­ skupu Leonardu Condulmeru g. 1660., str. 101—102. —- Ivan Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima na Braču«, Split, 1934., str. 38. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici na Braču«, Brački zbornik, br. 1, Split, 1940., str. 25. n A. Ciccarelli, ibid., str. 47. —- Vj. Klaić: »Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, II.«, Zagreb, 1888., str. 148. — Fran. Madirazza: »Storia e constituzione dei comuni dalmati«, Split, 1911,, str. 218. 12 A. Ciccarelli, ibid., str. 105. — Lenel: »Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria«, Strassburg, 1897., str. 21. — Codex Dipl., II., list 18, Smičiklas, Jugosl. akad. zn. i umj., Zagreb, 1904., str. 21. is Fr. Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«, Starine XIII., Zagreb, 1881., str. 197—210. — Ivan Ostojić, ibid., str. 34—35. 14 I. Ostojić, ibid., str. 43—45, 47 i 48. 15 M. Vrsalović:" »Zanimivi starohrvatski natpis na Braču«, Obzor br. 201 i 202, Zagreb, 2. i 3. rujna 1930. 3 i a Cod. Dipl. Vol. X., 1912., str. 247—248, 346, 350; — Cod. Dipl. Vol. XI., 1913., str. 214 i«3 A. Ciccarelli, ibid., fragmenti de Cranchisa—Hrankovića iz god. 1405., str. 91—94. 1 7 I. Ostojić, ibid., str. 43. i« I. Ostojić, ibid,, str. 22. 19 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Communitatis Branchiae, Reformationes, lib. I., cap. XXX..' str. 97. 20 M. Vrsalović, ibid., u Obzoru, br. 201, Zagreb, 1930.

20

str. VIII. Zagreb. 1877. str. ov'era la Villa dello stesso nome .. Ostojić.: Actum Boli in Palatio Episcopatus. 20. for. kad se nalazio na Bolu na vijećanju . Ostolć. Ciccarelli: Osservazioni... 85: »Ecclesia Omnium Sanctorum patens cuim altari nudo. i umj. . Ciccarelli. Vjesnik za arheologijiu i hi­ storiju dalmatinsku. . Jugosl. str. opatu Ratku) to najvećim dijelom (t. — A. Ciccarelli. . 10.. akad. Ciccarelli. 1656. Commissiones et relationes venetae. — Lenel: ibid. 39 A. ibid. str. Udine. 1579. 42 MSHSM. Relatione de noi Michiel Bon et Gaspare Erizzo gia sindici in Dalmatia 1559. Ciccarelli^ Oservazioni. str. 27 A. str. 1932. VIII. .. 41. 34 A. 122. str. str. — I. Osservazioni ... Ciccarelli: Historički prikaz. Itinerario di Giovanni Battista Giustiniano sindaco in'Dalmatia et Albania 1553. ibid. Cicca­ relli.... .. str.. str. 91.. et quasi duae partes hominum et personarum mortue sunt. Kadlec: »Statut i reformacije otoka Brača«. • 40 MSHSM. 217—219. Preveo i izdao Hrvatski skup (Pučišća). ibid. ibid. . Ostojić. str. ibid. povratiti nekadašnji benediktinski patrimonij) 1184. 97. 51. . 21: »I uspjelo mu je (t.. ibid.. godine 1462. Jurja Mu­ čenika. j . 1880. 21. ibid.. Vol.. Split.. Historički prikaz . akad. sv. 4i MSHSM . et sine campana«. str. ibid. . 3i A. Tomus HI. Ostojić..quod iam annis tribus elapsis continuo regnavit pestis in Insula predicta. Vol. et nuđa cum campanula«.. ibid. 85: »Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo patens. . ibid. 200. . 1918... Jugosl. . Ciccarelli. Zagreb. Ciccarelli: »Historički prikaz Pučišća«. 1926. Starine XIII. 'ibid. 282: »ser Matheus quodam Michaelis de Dubravice.ibiđ. g.. . Ciccarelli. Vrsalović.. XI. 50. M H J S M . akad.. str. 202: »actum ante portas Ecclesiae Omnium Sanctorum in villa Dubravizza et Mossulae«. H.. — Rački. 12. 33 I. 1933.« 28 I. str. Split. ibid.. razvaline staroga grčkoga građa i kasnije vile (villa rustica). se i. na obronku brda Gračišće. 1427. Tctoius II. zn. 22. 1877. 20. Copia t r a t t a dalle informazioni -del N. 2 » A. si facevano allora in campagna aperta presso l'estinta Villa Gradaz o nel Borovicu . 22 A. 85—86. — A.. str. str... 23. ibid. ibid.. »Obzor«. Ostojić. . 1$—20. str. Fragmneti de Granchisa—Hrankovića. Sier Battista 21 . i umj. . 38: »Bunje . str. Tu su. str. 13. str.. 21. str. » . 26 Croatia sacra. 29 Codex Dipl. ibid. 12.. i uimj. Ljubić.. 218.: In Bol in Episcopatu.. 37 I. travnja g. Ljubio. 30 A. — A.. et in la mazor parte col nome Nisetich«. Rela­ tione del sindaco di Dalmatia et Albania nell'eccelentissimo senato per il magnifico messer Antonio Diedo. Tako g. « . — A. 46: » . ibid. zn. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. zn. — K.2i MSHSM. str. come la tradizione parla.. Zagreb. Izd. ... Zagreb.Vol. Ciccarelli. Dukala od 22. 105. dell'una nella Parrocchia di Selza alle rađici del monte Gracischia. str.«. govoreći o ruševinama crkve Sv.. terminazioni. ibid. str.. Jutronić: »Apostolska vizitacija otoka Brača god. XI. Jugosl. 19. Zagreb. 38 A. br. ibid... Ostojić.« u Croatia sacra. j . 25 M.. Na istom-polo­ žaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgracišće«. Osservasioni. 56.« 24 M . 207. i quali... str. 1325. . str. ibid. 32 Diversi publici deereti. Vol. ^ 35 I.. str. similiter mortua etiam multa animalla dictae Insulae . loro Comizi o Consigli. str. Tomus II.. privilegi et indulti. 5. veli: »esistono ancora le poche m u r a rovinate.

str. 85 i dalje. Zagreb. itercia Rasoli Sa Tehstibreg. Za­ greb. str. Babica na Bolu: » . sagradio je i obdario prior Petar. akađ. condizioni. Sebastian Zustignan ai Cavalier Proveditor general in Dalmatia. Sefoastiano X. 46 A. Smičiklas. 98. Sv. 1928. str.. crkvu Sv. for. 10—13. strana 37—39. e Craina renders! alia divozione. S. L'anno 1643. 3—4. Mr. . — Viktor A. M. 1—2. Otku­ pitelja i hrvatski puk u Dalmaciji«. ibid. Croatia sacra. Fonđazione della Sn. A. 53 Rukopis kod don Ivana Bonaccija u Jelsi.. — A. ureda u Sutivanu. 116—117. r>5 Rukopisna knjiga s ispravama o odcjepljenju Sutivana od Donjega Humca i o borbama oko odcjepljenja u arhivu opč. str. e versato in quelle Parti ch'anco li Popoli di Bachina e Pozza. Marin il K. e sua Simeimbrazione della Parrochia di Humazzo inferiore e Controversie corse per dichiarazione di rispetivi Confini. 21—23. Beograd. i umj. III. 12.«. . e Procuratore Sindaco del 1553. 43 Alfons Pavić Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. Simon. .. 452—453 (i separat). Ciccarelli. ibid. Osservazioni. Antonio.. Paulo Cavotorta Sopraproveditor di Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premetemo di giurar feđelta con promissione reciproca di mantenersi e conservarsi li tpatti. 1905. str.. e Brazza ad effetto di sotrarli alia tirrania e pericoli di Turchi. e Primorje. u t int. — Jakša Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. str. veli: » .. — Frane Bulić: »Ritrovamenti antichi cristiani a Lovrešćina di Postire sull'isola Brač (Brazza). 51. 1932.. 248—249. 1444—148. Ciccarelli. otteni colli mezzi e iteligenza che godevo come Nationale. . s. Bullettino. str. vijeku. 45 44 22 .sub Pocinala que est super sanctum Johannem«. 48 Sanudo. 380—381: Copia de una lettera di S. 347h-349. nel tempo dell Sopracomitato qu. Zuanne della Brazza. Jutronić: »Naseljavanje Poljičana i drugih Dinaraca na Braču«'. Split. Vol. 96—99. 1908. U svom pismu dužđu.. 56 I. 54 :Nikola Cezari kupuje od Dobronje i njegova sina Pobrata tri zemljišta na Braču »una que est sub Mereg. str. Split. Jugosl. str... Zagreb. str. cenni storico-đescritivi. unitamente al Mag. Historički prikaz.): »Libro primo di diverse Ducali e Terminazioni intorno l'Armamento della Gallea della Brazza. 1909. 99. Split. 48. et atti concernenti la Carica rnedesima. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. Giacomo Cerineo qu. list. 47 Bojanić: »Bol. conđucendone io medesimo con la Gallea sudetta intorno cinquencento anime in piu. alloggiandone anco nelle proprie case«. ibid.Giustinian fu di M. Uisnoviga alia na Muruice Oclad Uecerine strane vode.: fu del CI. — Llbro a štampa kod I.. — O. 54 Obiteljski rukopisi obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu... 17. r> o Codex Dipl. 1934. govoreći o dogođajima za kanđijskog rata. — Rukopisna knjiga u Arheološkom muzeju u Splitu bračkog soprakomita Jurja Mladinea (t 1651. Ostojić. najkasnije u VIII. koja je otkopana god. 49 A. Split. Racolti per me Giogrio Mladineo qu.. Osservazioni . 1903. zn. Parrochiale. 52 A. — Prema saopćenju dra. . Kopar. str. 51 Rukopisi i isprave kod obitelji Ivanović—Žuvić u Sutivanu.. Glasnik Zemalj­ skog muzeja. 50. sopraeomitto«. s. 62—88.. s. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. 85—86. eđ Ecc. Intenđendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Mararsca. sig.. et ubbidienza della Serenissima Republika di Venezia.. data a Lešina adi 27 agosto 1512. str. str. ibid. str. 1938. str. 1888. Zlatović: »Pranovei Države Presv. Ciccarelli. Anzolo Diedo suo Collega. et altri decreti. str. .. ibid. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)«. Ivana. — Grga Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije u novom vijeku« u Jadranskoj straži. 19—25 i br. Na spoljašnjoj strani naknadno je napisano: S.. Dušin: »Glasnik heraldike«. . Glasnik Geografskog društva.. 1938. e Privilegi infrascritti. 91—94). con un Rolo della stessa. Barade. str. 1934. Sarajevo. 127. Villaggi finitivi verso Narenta si portassero all'isole di Lešina.

che Sua Santita vogli per via d'Ancona soccorere qualla fortezza (t. 131—132. Split. Joanne Marangunich Parocho de Milna. (Svojedobno crni ju je posudio pok. lib. S. .«. 132—133. Lozischie et Podhume Pharens Dioces. i umj. Jadranski dnevnik. contra A. XXX. pašnjak. D.. andassimo a porto San Pietro delPIsola Brazza quella sera. Rad 224. Zagreb. Jugosl. j .. Osservazioni. 75 Valiero u Croatia sacra. ibid. R.. La m'attina prossima montassimo a cavallo. 1519. 95. ad ore 21. S. Osservazioni.. et Homines dicti Loci. 7 2 i. ibid. 67 Crotia Sacra. che sono 12 miglia. — P. Vol. str.. župnik don Kuzma šimunović. et ivi dimorassimo fino a disdotto del. 65 Petar Skok: »Prilozi k ispitivanju srpsko-hrvatskih imena mjesta«. Jug. os MSHSM. Vol. 136—138. 6G U vezi s crkvicom postoje tri isprave kod don I. Brač«. i umj.. 4. str. 20. — Ivan Babarović: »Monografija svećenika Nikole šimunovića«. 56 i 86. str. luogo principale dell'lsola. 1944... 79: »Ecclesia Stae Mariae Milnari de jurept.. str.. . 1579. str. str. Bonaccija u Jelsi iz g. Za naziv Posterna misli Skok.. I. et andassimo alia Villa di Neresi. 61 Statuta municipalia ac reformationes . 71. 89—90. ibid. Split. j .orum. Split. 1912.. dicti Loci Contra Ineolas Stanaz Dolaz.. R. 96. str. str. Cap. Ref. 217. str. Ciccarelli. 321—322. 99. 68 Rukopisi kod don Ivana Bonaccija: 1. 58 MSHSM. str. — A. — A. Izd.. illorum de Natalibus cavat per Obitum N. str. 73 Croatia Sacra. ibid.. Autore Reverendo Nicolao Simunovich cappellano. a nekoliko i kod mene. 6. . i XI. zn. i umj. ibid. 70 Rukopiiisna knjiga kod obitelji žuvič u Dračevici. 1938. D. primoque Rectore Ecclesie Immaculate Conceptionis Posterum beneficio MDCCLXXV. str. 85. et siguias tam publicam. 2. .. J a d r a n s k a straža br. Akad. 1936. zn.. A"-ega"W° Juris et Facti.. ibiđ. Continens omnes.. str... pro Ineolas Stanaz Dolaz.: Diversarum Scripturaruon Collectio seu Historia Dragevice. Split. kojega su Nijemci ubili u Gornjem Humcu g. 217. • 76 Fr. t. VoL X. zn. Martina. et Horninibus .Codex Dipl. Ostojić. Jugosl. Obligatio nulle«. nec non Communem. 97—98. Osservazioni.. arhivu u Sutivanu. 72. Mariae de Milna de Brachiae«. 69 Različni dokumenti u opć. 1938. ibid. spominje jednu crkvu Sv.54. br. str. ibid. Ciccarelli. 74 Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«.. 48. 5° MSHSM. Klis) con biseotti et legumi per il viver di soldati.. str. 97. 96—97: Alii 10. Ivannem Marangunich Parochus de Milna. Ciccaressi. 91.ibid. 1921. °o Croatia sacra'. Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. 71 A. Mariae de Milna«. XXXII. Allegatio Juris et Facti Pro A. ibid. Mariae de Milna Brachiae« i »Capellanum et Rectorem S. 1910. 98: » . List biskupije. l 1913. Conte di detta Isola. ibid. na području Gornjega Humca god.). III.. quam privatas notas circa erectiones „•đuarurn Ecclesiarum ibi existentium. br. es A . detto mese« (god. 64 Codex Dipl.. Splicica. Horvat.. Izd.Jadranski dnevnik«.. Lozischie et Pod­ hume Pharens Diocesis. nec non commuiii. 4. 5. 347 i 214. 57 23 . 1553. list. -str. Zagreb. Osservaizioni/'ibid. di Luglio partissimo da Spalato. 111—113. Ciccarelll. Skok: »Problem romanstva i slovenstva na našim ostrvima. str. str. Akad. Reditus sunt đucatorum duorum. Pars I. et con questa provvisione de toiscotto che t r a li sacchi fossero qualche quantita di polvere fina et per artegliaria et tutta questa roba farla mandare nell'Isola Brazza ne porto di Postire e San loanni et in quei luoghi circumvicini«. da je od latinske riječi pastura. One spominju: »Eccl. 78. »Eccl. akad.. Monumenta Uscocch. ove sta il Mag. 1939. Zagreb.

Venezia. Fortis: »Viaggio in Dalmaizia«. II... str. Hrvatske. 23. Hrvatske na temelju čl. 7. Hrvatske 1 čl.77 Diversi publici decreti. Zagreb. od 9. . Ciccarelli.. 1949. Hrvatske. . str. Narodne novine br. R. di voler accomođar un numero di Uschochi-su quel isola nostra .. ibid. Hrvatske od 22. 184—185. 126. str. Osservazioni. 74. . 13. U. 24 . R. dulkala od g. tenminationi. ^ 78 A. 1574.«. che ne capo superiore di essa haveva con assenso di quei fedeli nostri . str. 104—105. 80 Predsjedništvo Prezidijuma Sabora N.. R. 1774. Zakona o Frezidijumu Sabora N. . IV. Ustava N. siječnja 1947.. točke 7. istog zakona pro­ glasio je zakoin o adminaistrativno-teiriitoirijalnoj podjeli N. 5.: « . R. privilegi et indulti a favor della Magnif. Vol. R.. accomodate 40 case di đetti Uschochi .. Udine.. 1656.broj 3. koji je donio Sabor N. Coimmunita della Braizza. a u vezi čl. točke 6. 79 A.

de Fumati. a djelomice na podnožju brda Gorice.. Petrachi.Mare. 1589.. Letnić. Levirić Milat. Živić. Grasović. Čimatorija. Barišin Frane iz Splita. Tironli. Get. Bonaeić.ć. Kraljić. Dragičević Dragoze'tović.. Obelinović. de Martinis. Dukinović. Pekasović.. Kuljić Barbić. Krstulović. Borsatić. Bravčić Drivodilfć. Rupčić. Basatić. Vukeljić. Šiittv&im. Grascvić. Jerčić. naslj. na narežiškom zemljištu g. Glusić. Forense. Vi'lić. Miečević. Bunić. Malovanić. Basarić. 25 . Bafoiblonovića kuće. Mišina Banda. Glafoerić. koja su dobivali sci 26. Lunardović. Deflorio. Bolamić. Lalinović. siječnja g. VavY:čić. Marangun'ć. Pueđović. Banda. (Bolančić?). Kovasić. Barbae. de Tomasi. Popis vlasnika pašnjaka. Zambotić. Bosnačić. Pobraoić. Donja Strana. Franieev : e.). Gornji Dvori i. Fauro (Favro). Osim GorL'ce poznatiji su dijelovi mjesta: Gornja Strana. Retušić. S'iniovie. Benković. Kralj. Masarić. Kapsra. Zurvainić. Diriivodiljić. Livačić. Vidošević. Vidll'ć. jer se ista prezimena spominju. Lampavčić. Sibrtolović. Susalović. Stipčivić (Stipčević).2 PhitiippfL. Cvitković. Restovića. Kazmanić.DRUGI DIO P O D R I J E T L O STANOVNIŠTVA BRAČA NEREŽIŠĆA Mjesto leži djelomice na pristranim. Strane brda prema sjeveru spuštaju se u Nerežiško polje. u Neffiežčšćinia. Jerčić. Luoković. Lukinović. Benković. Poljiicanin (ima više porodica). Viđoš. Bairbirić. Kirstulović. 1574.' de Gandelli. Popis pučana. Avancanie. Karifaić. Ružić. Ukupnp 306 popisanih. Križ. Stagauria' (?). Pod Dolac. Pelegr^nić. Kraj Sv.. Ceriniić. Ačeras. Domazević. Gramačić. Probrasić. Stojić. Grižica. Ivanović (3 porod. Filisić. Cerinić. Benoević. Belovnina. Barsetić. Noniilić (SkocmiMlć?). Sukeila. po više puta. Botnjem Humcu i Supetru 1 LLurnadović.

Jurja. Juraj Petricio Markov. Ivan Krstulović Jurjev. Juraj Naranuca (?). misitro Juraj Dubravčić. Juraj Grego. G a l e o t t i di N e r e s i 3 Jakov Toniba. Grgur Jurjević. Juraj Franičevfrć. Juraj Dubravčić. Frane Grasović. Matio Jadričić. Ivan Dubravčić. Toma Pekasović. Luka Bonačić pk. mistro. Nikola Bonačić pk. Šimun Krstulović. 'Marko: Livačić.Zuvanić. Frane Restovikuić (?). Toma Ce­ rinić Petrov* Jerolim Avancanić. Matio Bilovinović. Nikola Kraljić. Ivan Garofolić. Fervaća (?) Cerinić. Toma Krstulović. mistro Ivan Dubravčić. Ivan Lunardović. Nikole. Stefan Cerinić. njegov otac Juraj. Valerij Cerinić. Stefan Bonačić pk. Stef anin Kraljić. Šime. Ivan Livačić. mistro Nikola Tironi. Marin Cerinić Nikolin. mistroi Nikola Dubravčić. Luke. Petar GrasoVić. Petar Bonačić pk. Ivanović. Ivan Pobratić. Luka Bonačić pk. Ivan Plazinović. Šimun Gunić. Luke. Detrico. Petar Garofilić. Ante. Filip Manrtinović. Juća. Jerolim Š. Nikola Janković. Nikola Sirotkoviić. Paofo Obiliinović. Ivan Franičević. Ivan Milovanić. Marin Obilinović pk. Ivan Bosnačić Petrov. njegov brat Petar. Radoević. Frane Dubravčić pk. Bernarđin Cerinić. Jerolim Bonačić. Luke. Petar Pberelič'ć (?). Ivan Krstulović.g. Juraj Bonačić. Šimun Grasović. Jakov Pobratić. Jerolini Petricijo pk. Jerolima. 1625. Frane Barbirić. Matul Avancanić. Jakov Marangunić Petrov. njegov sin Matio. Ivan Gunić pk. Ivan Krišćan. Nikola Obiliinović. Arnerio1 Karašić. Lonard Bonačić pk. Stefan Cerinić Jurjev. OPopIs (pučana) u v©zi s regruracijom za bračku galiju. njegov brat Toma. Ivana. Stefan Vidoševićj" Stefan Radmilić. Jerolim Gbiiinović. Juraj Ćija^ić. Marin Cerinić Jurjev. Juraj Bonačić Markov. 26 . Frane Dubravčić Jurjev. Petar Bosnačić. Ivan Gunić Nikolin. Petar Bonačić Markov. Jakšić. Nikola: Kreljić (Kraljić). Bbžo Babić. Ivan Kavašić (Karašić?). Luka Dasenčić. Nikoga Kuzmić. Mihovlil Mazalić. Stefan iz Pelješca (Sabiončelo). Ivan Ceri'inić. Vičenco CerinSi'ć |Petrov. Petar Bonačić Matijev. Ante.!mfunović. Stefan Karmić. Nikola Guić Matijev. Nikola Krstulović Toniin. njegov sinčić Frane. Nikola Lunardović. Tome. Juraj Milovanić. Juraj Gojnić. Pavao Mairiinčič. Petiitio. Stefam Marangunić. Ivan Bonačić pk. njegov brat JPetar. Petar Masarić. Ivan Mećavić. Petar Rašanić. misitro Jerolim Grasoviić. Nikola Bonačić. Jakov Baćulić. miistro Ivan Tironi pk. njegov brat Frane. Petar Vidošević. Petra. Frane Guić. Ivan Cerinić. Nikola Bezmalinović. Ivan Bonačić. Nikola Linardović. Anton Milovančić. Jakov Avancanić. Nikola Šimunović. Marko Kuzmanin. Grgur Nosković. Jakov Forenze-. Nadali. Luka Bonačić pk. Nikola Bonačić. Ivan Svirčić. Nikola Ce­ rinić Jurjev. Nikola Marangunić. Jakov Marangunić. Matio Živić. Ivan Radmilić. Luke. Stefan Sfirčić. Ivan Marangunić. njegov brat Stefan. Buna iz Sutivana. njegov brat Juraj i brat Marko. Nikola Karašić. Frane Cerinić. Juraj Livačić. njegov brait Stefan.

Obilinović. njegov brat Nikola. Petar Mratinčić. comes Pizzamano. magistri Obilinović. Radosavljević iz Tučepa. Anton Maram'gunić. Orsola Antićeva. Dragičević. Balarinova iz Supetra. . 'ilegit. Kovačev iz Starigrada. Šimunović. Fiurentinović. Franičić. Grasović. Ivan Satičević. Mairijanović. NigiSević. Jurić. Benkovie. Petritk>. Milovanić. Petar Satičević. Berošević. Garafulić. Žuvić iz Dracevice. Kurčev. u NerežiiĆBna4 Jakov Pelišćanin. Martinović iz Slimena. MirkoVić. Jurjević. Berošević iz Brela. Petričevie. pop Stipanović. Živić alias Selčanović. Poloitović. mistro Corumelli. Daničić. Retundo. Anton Drlivodiljić. Avancanić. 1657: Zorančić. Dasenčić. . Marangunić rečeni Gore. Ivan Janković. Maričević alias Stipanović. Antpn Drivodilić. Martini. Ivam Aritičević. Sabićin. 1656: konkubina Viiđaković. Martinović iz Slimena. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih knjiga 11 NerežišćDma i naseljima nerežiške župe 1655: Kapelan Ančić. Krstulov iz Ložišća. Franc Tironi. njegov brat Matk>>. canceliere Boldu. Očito se ovaj1 popis1 ne odnosi samo na Nerežišća. Daničić alias Hairašić. mistro Satićo Sartor. Pl'astieević iz Brela. Mazalić. Iz popisa. Ivan Marinović. Maričević. > 1659: Maderni. Stefan Sfirčić. MainchieiM. konkubina Svirčić. Vlahović. Šćapanović. Živić. Franulić. Nikola Ivanović. Lukšić iz Suitllvana. Cerinić. Justmiea iz Venecije. Žuvič. šimunović iz Dracevice. konkubinaKupičić. Mihojev. Barbirić. ilegit. Bonačić iz Milne. Nižete o iz Bola. Ivan Ružić. Marinović iz Omiša. Graaoević iz Kaštela. njegov brat Jakov. Ivan Ruidić (?). Janković. Polotov. 1658: Martić. Grgur Npsković. Zembov. Nadali iz Sutivana. Ljubetić iz Sutivama. Querdn Dubravčić. Machieni iz Venecije. Prikačić. 1625. Grguričić iz Pučišća. Radmiliie. Craigi. Jakšić iz Donjega Hume a. Retundić. Maroi. konkubina Nego&ić. Jerčić. natpop Cerineo. Kvarantinović. Martinić. Kuzmina. Fantov. Ivan Marangunić. Retundić. za »schiera reale« god. Kraljić. Koigačević. Martinis. Gučev »overo« Hananić. Dubravčić alias Marchiel. Toma Penđesić. mistro' Ivan Sitipanov!:ć. Cvitanovdć. Kevešić. Kargoivić iz Hvara. comes Alvise Dodo. nego1 i na zapadna naselja. Forensd iz Bola. Kovačević iz Starigrada. Tfomba. Fantović.Petar Bakulić. Kučić. Milović. Filiplć. Zuveteo. Cvitanić. Dumaneo iz Splita. Filippi. Marangunić. 27 . Marko Šimunović. Tomađeli. Jakov Baćulin. Jerolim jPetricio. Nigojević. Berčić iz Bola. Bariiić iz Bobovišća. Linardović. Haraišić.

: Grgurić. Anić iz Omiša. 1666: Mihovilović iz Pražnica. Petritij. Kozumel. Jakić. Vuč'ć. Bagelić. Sutorić fe Postira. ilegit. Feirro. Negreti-iz Venecije. magister Bonačić alias Filipić. Pekaisović. Bosnačić. Skaramuce. Mekjavić iz Bola. Rogozničić. Roso iz Rogoznilce (nasitanjinie u Muirvici). konkubina Andriijević. 1662: Slikanović. Saibičević. Krsitulović lieti Bradaši'ć. ilegit. 1672: Svetinović. Cvitanov. Jurković. 1673: Cvitić dz Bola.. monahinja Dominika iz Pustinje. Plivatović iz Jelse. Jakš : ć. Sabicio. Lalinović.. [Piroman iz Hvara. majka Vidoveva sa Stevanom !iiz Ma­ karske. Radmilić iz Milne. Forensis^ Grgurović alias. klerik Maltijević iz Blaca. Kevečić alias Bosnačić. pop Milunović iz Slimena. Bersatie. Pendić iz Krajine. Gore. Mabijević iz. Dorica. fegi't.: Fero. pop Radićević iz Donjega Humca. ' 1661: Petričević iz Brela. PuđišeMć iz Škripa. Beroš iz Brela. »filius spurius« Simoneitti. "Vlaliović.: Cvitanić seu Poilotović. Barbirimuis. Bučić. Šćapanović alias Semlović. Štipano vic seu Maričević. Boljić. Filipvć. Bomarjanović. Anić iz Bola. Magrešić. IHiricius. Janković. Marinović iz Bobovišća. pop Nadal. Blaca. šantić iz Škripa. 1667: Bakić. Boguljić. Stipanić iz Omiša.: konkub'na Ljub'ć Lauirić alias Dragi čević. Guudencij. Grgurević. 1664: Cvitanić. Suljanović iz Poljica. . konkubina Simoneti. Petrović/ Rendić. Pragrić iz Zaostroga (nastanjen u Nerežišćima). 1663: Bartinelii'. Kavančević iz Šibenika. 1670. Matošević. Zuanić. konkubina Tomić. Fiuiremtinović alias Jerčić. Tomić iz Bola. Kuščević. 28 . comes. Simon Oagglievich Presb. Restoević. Bersatić iz Supetra. Kap aro vic iz Korčule. Petković iz Bola. Mihovilović. Skarmić. Gojdć iz Pražnica. Krstinić iz Hvara. pop Tironi. Cestari: iz Venecije. Petričević iz Visa. Kenijac.1660: Buljević iz Brela. Michieli. ilegt. Lukini-Obilinović. comes Balbi. Harašić seu Benčić. Fe-uro. Gaspeirini (de Signago Villa Nogaro). Živić alias Kenijac. 1671: Perkačić. Perišić. 1669. Corner. Madja iz Pelješca (da Sabdoncelio). Marin PeHišćandm. Spudičević. Svatftalović. Mdlovančić. Dragičević iz Donjega Humca. Kuzmić. Čaljević. 1668: Bonjoto iz Venecije. Marrčić. Rendić iz Supetra. Grasi. "Pavešić iz Sp r ita. Dasenčić. Barišić iz Kctišine. Krstulović. Lovretov iz Bobovišća. Jurjević. Vlaliović alias Marelić. 1674. Karuimuzić. Žigez. Martinić iz Pražnica. Benedeti iz Krete. Muhjić. Perišić. 1665. Jutrinjić alias Jerčić. Pelicev> Kar~ diičić iz Roi^oznice. Bertičević iz Miraca. Vulasinović iz Sutivana. Jerković. Vlahov aliais Forense. Koljaitić. Krsitulović iz Ložisća. Feri. Jerčić.

došao kao bačvar u Donji Humac iz S p 1 i t a. A v a n c a n i c (nadimak: Matulović) 1 porodica. ponekada s napomenem: iz Planice. 1762. 1755. Ni­ kola Bezmali'nović. U . (Prvi se put javlja Baković u nerežiškoj' matici krštenih' g. Gargu­ rević . U ispravama XVIII. U nerežiškoj. iz Nerežišća g. 1779. 1791. 1656. da su pripadali među privilegirane. spominje se Paolo Balarin notarius publiciis. 1747. Grguričić. Sutivan. 1680.. nalaze se braća Baković pdk. 1625. Luke i Ivan Baković. kao Berošević s napomenom. vU 'bolskoj maltici zabilježen je kum A. i'dalje. kao Bezamlinovi©-Dorić. v. i kasnije: Balarin-Grasi.. a u Dračevluci (Murviee) g. 1669. 1625. Lacndver. B a l a r i n (nadimak Grašević) 2 porodice. 1645. Grenfuter. U nerežiškoj matici javlja se od god. Bezmalinović alias Grgurević. Malić. 1695. Kasnije dolazi u župskim knjigama nekoliko puta kao Berošević. 29 .iz B r e l a .više Grgurevića: god. kao Bezmaiin. 1789:. B e r o š 1 porodica.Sadanje porođiioe5 1. Spominju se odmah u početku matice god. kum. čuje porijeklo doseljenika. 1747. U župskim je knjigama zabilježeno.A n đ r e u z z i (nadimak: Furlan) 3 porodice. 1787. 3. god. a jedan god. da su Bakovići došli u početku u Murvicu. Među pučanima bračke galije iz Nerežišća naveden je god. i među pučanima bračke galije god. Čini se. v. Prvi je na početku XVIII. da su pripadali među privilegirane porodice. 1695.popisu novog stanov­ ništva 6 ) od g. Supetar). 2.: Gerolamo. B a k o v i ć (nadimci: Inamorant. inače. U nerežiškoj matici g. kapetan Gargurević. nalaze se braća Beroš pk. i 1794. često kao Beiroš. Kasnije nekoliko* puta do novijeg doba kao kum se spominje god. Mattule i Giacomo Avanzanich. kum Gairgurević god. U Supetru je god. Tramiuntanić Knez) 10 porodica..6 6.. 1655. i 1658.. kao Bezmainnović alias J u r č e v i ć . 1788. Anton Balarin proeuratore del popolo.'Kaštelinac. U matici god.. 5. Nadimak ozna. Inače dolazi pokadšto u matici kao Baukovi©. 4. 1604. (za teritorij Nerežišća.. Kaiajure. Jedna ženska Balarini spominje se u župskim knjigama god. koje je dobjegio na Brač pred Turcima posli­ je g.detto Guja. 1668. U popisu nerežiškoga * novog stanovništva od god. U Jurcima (Podsmrečevik) danas su svi Bezmalinovići. Čini se. kao kum iz Supeitra. kapetana Matija i Juraji Beroš. kao Avancanic i pod tim imenom dolaze do najnovijeg doba. 1574. Kotleučić) 12 porodica. B e z m a 1 i n o v i ć (nadimak: . Dnnus S'imon Balarin. kad'se" Baković iz Murvica oženio s nekom Frainuliićevom. 1798. matici krštenih god. Tako i u popisu pučana od g. Donji Humac. 1664. te g. a 1827. 1825. Čini se. ka(Q: Babković.

kao> difensor comun. Mujić. 1727. Čove. Prezime nastalo od plemićkog dodatka d e i Filipi. Polotović (kum) god. B r e š k o v i ć (nadimci: Su ja. 1930. (kum) iz Milne. (kum) redovito kao Boldović.. 1625. vjenčan u Nerežišćima god.zabilježen je nekoliko' puta oko god. Godine 1662. 1662. 1657.. Dasenčić iz Nerežišća. Ovo prezime dolazi u popčsu pučana god. 1776. C v i t a n i c (nadimak: Baka) 7 porodica. starlimom su vjerojatno iz Poljica. ali s napomenom god. U bolskoj: matici spominje se. (kum) Cvitanic seu Polotović. kao kum iz Supetra. i 1679. 1625. ali nalazim u popisu pučana bračke galije god. odnosno latiniKiranc Filipis. (kum). (god. 1726. 1810 Brešković iz Nerežišća. D e f i 1 i p i s 5 porodica. 1615. 1682. 1657. 12. Plemićka porodica.). Spornimje se od po­ četka matice god. god. 1766. 1574. 11.. — (Generalić je pori­ jeklom iz Poljica). Porijeklom iz Gabele. — Prema tra­ diciji doselili su se iz Bcsne. 1657. od god. D r a g i č e v f i i ć (nadimci: Cumeta. Iz M i l n e . 1688. 1762. Spo­ minje se u matici od god. Porodica Cviitanić zabilježena je u popisu bračkog plemstva god. da su Dragiičevići porijeklom iz D o n j e g a H u m c a. u Dračevluci. CvitanićSvetinčić. Kao De Filipis prvi put u matici god. — Prvi se spomi­ nje Juraj god.).. 13. 1656. Sutivan i Supetar).) do god. U postirskoj matici spominje se god. preko Poljica kao' FiHDOvići. 1807. Nekoliko^ puta dolazi u maticama i kao Rcdlović (1719—1724) ili Bodović (god. spominje se kao* kum. B o 1 d O1 v i ć' 1 porodica. Ovo je prezime navedemo u popi'su bračkoga plemstva god. kao Cvitanov. D a s e n č i ć 1 porodica. Veselica) 7 porodica. ali ga nema među meorežišklm puča­ nima bračke galije god. (za teritorij Nerežišća. 1538. Jedan se Dragičević krsti u 30 . Ovog prezimena nema w popisu pucama na Braču od god. prema obiteljskim bilješkama. Čini se. Spominje se gotovo od početka matice krštemih.7. inače. Polotov 1659. 1660.. Godine 1786. 1698. gotovo od počeitka matice (god. 10. spominje se Pietro Cvitanich god. Prezi­ me se malaizi u popisu7 bračkog plemstva od god. Polotović junior god. i dalje (nobilis: 1797. god'. Jedan je Brešković zabilježen u merežiškoj matici s napo­ menom: iz Murvice. U početku matice god. god. kao Brezcovich i Breseovich. B u z o l i ć 1 porodica. Bezmalinovići su porijeklom iz Novoga.. pop Polotović (kum) god. 1665. 1782. iz B o l a . 1765. god.. 1657. sela. 1764. 1436. 1674. (kum) Cvitanic alias Generalić. 1773. 9. god. Pop Generalić . 1574. 1777.. god.. 1823. kasnije uvijek Cvitanic. Svetinčić se često spo­ minje.). zabilježen je magistri Dasenčić. Svetinović se spominje na Šolti god.. 1754. Porijeklo nepoznato. Prč) 7 porodica.. 1655. 8. Donji Humac. a god.

Buble. g. Po nekima. 1574. 1706. 1663. Branković. U anagrafi od god.'ćevoj knjizi o Povliima god. 1658. 1823. zabilježen je Dragičević s napomenom: iz " D o n j e g a H u m e a. Ekterović alias Janković. spominje se Pietro Fertilio lanibaseiatoir di popolo8.Nerežišćima tek god. 1689. Menčevi.. 1579. 15. spominje se Dubravčić iz Obršja. ali se nalazi u popisu (pučana) u vezi s brač­ kom galijom god.. 1655. a god. a ni u popisu1 pučana bračke galije god. i to nekolicina kao »mistri«. Dubravčić alias Kušćević. 1883. i 1806. D r a g n i ć (nadimci: Bračolie. F i L i p p i (nadimak Kbrder) 1 porodica. 14. 1763. Češće dolazi "u matici to prezime od god. 1625. 1607. spominje se u spisima »official Draghnich«. 1588. 1716. 1776... 1700. Dubrav­ čić sive Kuščević. i dalje. 1790. spominje se Dragičević alias Laurie. 1731. Ektorović). Tićica) 17 porodica. 1770. i to svaki put s napomenom: iz Nerežišća. kao Dragičević sive Soltan. * 1736. Dubravčić. god. g. 1635. U Ostoj. u starijoj matici.. 1632.. God. Fešte. 1706. 1579. kao Dragnić sive Bračvić. god. Dragičević alias Stipinović. Eremitaža Siivio1 naziva se god. Dragnića je bilo i u (ŠlkiT(ipu' — prema župskim knjigama — od po­ četka škripske matice god. . 1711. Dubravčić je isto što i prezime Silvio: braća PavaO' i Grgur Sil­ vio osnovali su eremitažu Silvio god. (Galović se spominje u Nerežišćima god. u Nerež'išćima je zabilježen kapelan Silvio. 1684. god. Vjenčan u Nerežišćima god. a u Postirama god. 1787. U spjevu Jerolima Kavanjina (oko. 1625. pop Philippi. 1802. 1816. God. Prč) 3 porodice. kao Filipović10.: Silvio alias Dubravčić. ponekada s nadimcima ili dvostrukim prezime: nam: god. D u b r a v č i ć (nadimci: Ku'kočin. Spominje se odmah u početku matice kao kum god. i 1766. g. dalje: god. i često dalje. do oko god. 1684. 1574. Godine 1692. kao Dubravčić— Mišćanić. 1793. 1668. 1708. u prazničkoj g. 16. 1806. F e r t i l ' i ' o 2 porodice od Obilinovitća! (vidi Obilinović!). 1637. U nerežiškoj matici krštenih spominje se odmah u početku matice g.^ u Smrki. 1705..) Fertilić918. 31 . Dubravčić alias Marcbieli. 1811. Fertili kao kum.. Dragnića nema u popilsiu pučana god. de Philippi. magistri Fertilio.. Drag­ nić alias Darpić's napomenom: iz Škripa. a tako isto 1724. Fertiglio. i 1820. 1814. 1803. 1799. 17. ali god. a g. u pučiškoj g. zabilježen je Dragnić alias Buzolić. 1497. — Porijeklo nepoznato'. g.a god. 1814. Godine 1728. Dubravčić u Dračeviei. i g. g. U ma­ tici se spominje od god.. Jedan se Dragnić spominje god.. Ovoga prezimžna nema u popisu pučana od g. E t e r o v i ć—G a 1 o v i ć 1 porodica iz D o n j e g a H u in­ ča. god. g. g. 1700. Godine 1670. 1656. Philippi. 1689. Vjerojatno starinom iz Poljica. U bolskoj matici zabilježen je god. 1850. god. i 1718.

1799. Kraljević. Forense iz Krajine. F o r e n s e (nadimak Vlahović) 2 porodice. 1574. 1657. Baje. 1656. Samo Vlahović g. 1659.. 1799. 1669. Kopač) 7 porodica. Mudri) 9 porodica. 1670. Vlahov alias Forense. o Povljima Ostojić10 spominje g. Kordičić. U ispravama dolazi kao: Filippi. Ovog prezimena neima u popisu pučana god. 1795. a također i među nerežiškirn pučanima bračke galije god. u nerežiškiim župskim knjigama dolazi od početka matice god. Pučišćima se spominje god. Forensic iz Ne­ režišća. i 1668. G a r d i l č i ć (nadimci: Murlak. 1820. Kardičić.. god. To se pre­ zime spominje tek godi. 1625. 24.. kasnije često: g. Spominje se u matici od god. u Nerežišćima 3 „plemićke porodice Obaljević ili Franuiić. 21. U sutivanskoj matici zabilježen je Filippi g. i 1731. 1720. Vulin. koji SUJ zabilježeni u pučiškim župskim knjigama. 1657. g. kao brački plemić spominje se Nikola FJippi god.. 1757. O v o se prezime nalazi u popisu pučana god'. kao Gairofulić. i dalje često'. Gla.. g. a tako i1 dalje. 1775. Porijeklo vjerojatno iz Poljiea. 1710. 1662. a g. Danac sive Kardišić iz RogO'zni'ce. kum u Milni god. Vlahović—Forense. i to prigodom udaje neke Karidilčićeve iz R o g o z n i c e za Jakova Pragrića. Kardilčić. Možda :ima veze s gornjim prezime­ nom g. U svojoj knjizi. 1804. Pušić. g. u župskim nerežiškim knjigama. Kao Franulich ili Stranulliich porodica je zabilježena u popiisu. 1707. Karđiši'ć ii god. 1657. 22. prvi oženjen god. g. 1788. Franuiić detto Obilinović. F r a n u i i ć (nadimci:" Graje. U. 1788. U nerežiškoj matici: dolazi gotovo odmah u početku g. a Vulahović god. i 1791. kao Garofolić. god. Forerisis alias Vlahović. 1651. 1893. magistri FJlippi. nobilis Filippi. Kao Filippi i Filip­ pis spominje se u popisu plemića god. koji se bio tad doselio'-u Nerežišća. zabilježen je Jural.. 1625. Garofulin. 20. NadaiKn. Gardilčić—Blažević. G a r a f u l i ć (riad'mci: Čavata. Prezime dolazi u matici god. U prazničkoj matici zabilježen g. U nenežiškcm popisu novoga stanovništva od god. 1657. 1665. kao Kardijčić. 1802. kao' magister u Dragovod:1. Diškul. također god. alise spominje među pučanima bračke galije god. 23. Konte. 1492. u Murvici. Momić. 1574. Spominje se u naj­ starijoj postojećoj matici krštenih u Nerežišćima od početka god..19. porijeklom iz S p l i t a . Puška. 1659. Strigo) 18 porodica. 1747. 32 . 1606. 1801. Filippis. (kao kum) iz B o l a : Foremziis.—1805. 1797. 1579. G a s t o v i ć (nadimak: Kič) 2 porodice iz S r i n j f n a . Felippi i philippovicli. bračkoga plemstva god. g. s napomenom: iz Nerežišća. s i n o v i ć (nadimak: Sladič) 1 porodica. Forensis. Godine 1829.

g. 1745. U nerežiškim župskim * knjigama od god. god. i. 1625. Harašić sive Daničić i Bučić sive Marčelić. 1668. 28.). i t. H a r a š i ć (nadimci: Bura.. i 1663. 1657. s napomenom: iz Nerežišća. samo Daničić g. g. J a n k o v i ć (nadimci: Poteštat. veli' se. t . Ovo se prezime spominje god. 1807. Prezime Bosnačić nalazi se i u popisu pučana god.. 1625. J u r u n 2 porodice. U milnarskoj. . 1789. 1760. d. K e v e s i ć 4 porodice. Harašić—Gučević. K r s t u l o v i ć (madimci: Marcelović. 1656. 1669. 1761. 1673. 1779. u boboviškoj g. 31. prvi je put spomenut u župskim knjigama kao kum god. i 1660. Harašić seu Benčić. Surko. i dalje. Prezi­ me se nalazi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju god.. dalje dolazi) više puta kao Harašić alias. i 1799. i 1674. Daničić. 1665.). pop Harašić. iz I m o t s k o g a ... Arnirović. 1769. kao Karašić. Gabre. dolazi ponekađa i samo Bosinačić (na pr. 1805. Isto se prezime nalazi i . 1574.). Mornar) 5 porodica. Harašić—Lalinović. zabilježen je Krstulović g. U jednoj poljičkoj povelji od god. U nerežiškoji matici kao Jašić od god. se matici spominje Janković god.u popisu brač­ koga plemstva od god. J a k š i ć (nadimak: Žuvić) -2 porodice. Paroleta) 2 porodice. 1715. 1574. 1795. god. god. nepotvrđenoj tradiciji doselili na Brač iz B o s n e od roda Krstića iz Bobovoa. U sutivanskoj matici spominje se g. vrlo se često spominje Kevesdć alias Bosnačić fcg. a u prazničkoj. doselili u XV. 1658. 1625. 1657.. Prema tradiciji pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a.25. natpop Harašić. Spominje se od početka matice (g. 1669. iz S e 1 cL C cl« 30. (kum) Kevesić—Lalinović. u vezi s biranjem povaljskog opata kao Jakšić ili Jakovljić. Daničić alias Harašić. U matici je prezime gotovo1 od početka (kum) god. uvijek s napomenom: iz NerežJšća. Ovo se prezime spominje u popisu nereži'škiih pučana (koji su primali sol) god. 1671. u prazničkoj g. Prema. 1668. 1720. Guđulin) 13 porodica. 1774. Prezime se nalazi u popisu pučana bračke galije g. i 1705. 29. 1579. g.akle je. 1665. i 1804. i u popisu pučana bračke galije god. s napome­ nom: iz Donjega Humca. U nerežiškoj matici dolazi od početka (god. g.. Prema predaji'. ii među pučanima u vezi s regrutacijom za bračku galiju '. g.1667. 1717. Bučić sive Daničić. zabilježen je kao Jakić. 1659. g. J u r i š i ć (nadimak: Gluhi) 2 porodice. 1670. da se nerežiška poirodiica Harašić— Filipi prima među poljičko plemstvo. v. god. bez napomene. od. Krstulov iz Ložišća. nekoliko puta s napomenom: iz Bobovišća. 1797. i to 6 plemićkih poro­ dica iz Donjega Humca 10 ..).11 26. 1763. 1657. na pr. nekoliko puta. Porijeklom iz B o s n e . U župskim knjigama: god. g. dolazi1 kao Krstulović »lieti« Bradašiić. 1667. 1656.Zbornik za narodni život i običaje 3 33 .7 27. god.. 1798.

porijeklom iz Bosne.).god. 34. Noćina. Mirković. udala se u Nerežišćima neka Martinićeva iz jPražnica. 1687. . Cestar) 6 porcdica. godi..) i 1762. knjigama od g.a g. kao Lukin Obilinović. Kršniak) iz P a s t i r a . u škripsikim g. 36. g. 1852. 1656. U Murviciii se spominje Kuzmianić oko god. Kao Smrtić dolazi.). porijeklom iz Dalmatinske Zagore. 1668. 1657. Obilinović vulgo Mariiijianović. a u početku XVII. i 1735.. 1574. jz O b r š j a .. od g.. Kuna) 11 porodica. (u knji­ zi vjenčanih) Dubravčić alias Kušćević. 1655.. U popisu bračkoga plemstva 7 od g. 1688. K u š ć i ć (nadimci:: Dedekalo. U nerežiškim župskiim knjigama: g. spominje se Kušćić s napomenom: iz Nerežišća..7 Čini se. 1657. dolaze kao Ni­ goević i kao Nigojevčić. Prema nepotvrđenoj verziji. 1679. 35. Osim toga dolazi god. U nerežiškim župskim knjigama ovo prezime dolazi često od samog početka sačuvane matice god. 33. a u prazničkoj: god. 1721. iz P r a ž n i c a . su neki iz P u č i š ć a (god. Prema pričanju Gbršljana. da su K. Martinioa nema u starim nerežiškim popiscma bračkih pučana (g. da su iz nestalog naselja Straževnika. 1625. iz D i k 1 i ć a-Poljica. 2 porodice. O b i l i n o v i ć (naidimci: Popomcijom. K u z m a n i ć (nadimci: Fulminant.nalazi u popisu plemića od g. U postirskaj matici g. 1736. 1664.. 1625. kao Kušćić »o« Mihačić. Perjević. ali često s napomenom: iz Obrš ja. 1660. 1797. Košćić. (kum) i dalje. 1716. Marijanović). 32. u pučiškion god. Boban. i 17941. Kumpar) 2 porodice. 37. Kušćević se spominje više puta. Berica.. čini se.. da. kao Barbircć vulgo Kušić.. Mislim. te se prezime. 1666. 1607. kao Martini.. Spominje se pri kuimovanju u miinarskim župskim knjigama g. 1756. v. Neki tvrde. i dalje 1671. Nigoeviić seu Mirković. 1656. i to kao Nigoević i Nigojević. U matici nerežiškoj spominje se od početka kao Kučić (1658. Bobovišća) potpadali pod Nerežišća. Jedan Kušćić iz P r a z ­ n i c a oženio se u NerežišćJm. Kušćići su bračka plemićka porodica. i ito svaki put s napomenom: iz Nerežišća. 1731. u Pražnicama je bio župnik Kuzmanić •Kuzmaneo. ali ih nalazim u matici nerežiškoj ođ g. 1773. da su pori­ jeklom. do 1671. Špadir. 1650. (Vidi Fertilio!). god. M a r t i n i ć (nadimci: Hulac. U župskim se knjigama spominje od po• četka g. Puja. 1791. također s napomenom: iz Nerežišća u sutivanskoj matici g. samo Mirković g. K u š ć e v i ć (nadimci:" PeMve. 1664. Visalo) 5 po­ rodica.). g. 3 poro­ dice.u matičnim.. ali su tada i stanovnici zapaiđnih naselja (Ložišća. u matici nekoliko puta Đubravčić sive ili alias Kušćević (na pr. 1699. godi. arromunskcga porijekla. 1658. Barbirić alias Kušćić. N i g o e v i ć (nadimci: Smrtić. a g~ 34 . 1704. u positilrskim g. 1675.

posjed . 1675. 1574. g. Porodica Marijanović porijeklom je iz Poljica. Mačić). 39. god. Ušijer. 1772. te g. zabilježen je Petricijo među pučanima bračke ga­ lije. mistro Obilinović. Peće. Pacific! vulgo Restović.. g. god. god. 42. 44. Porijeklom iz P e l j e š c a . Stropa. 43.: Giacom© Pelischitanin i Steffano da Sabioncello. 1791. Oženjen u Nerežišćima god. 1724. g. 1673*-. U anagrafi od god. god. Restović »da spiaggie meridionali di Neresi« (Restevići u Smrki potječu iz Nerežišća). odluči. Godine 1625. — Porijeklom iz jPoljiica. Petritij ft t. 1676. Maturelo. Pavišić. na pir.' Krstulović alias Perić. Nicolai de Sabioeello. Među pučanima bračke galije god. 1692. 1691. Pavešić. 25 porodica. Pavičić iz Bola. Šabioinzeillo. prvi došao na Brač oko god. Vjerojatno1 su porijeklom sa otoka H v a r a . 1872.. i t. Pelisgarich.1657. 1560. v M a r n . da treba P. i 1788. Krstulović—Perić. 1768. Zoge. Tica. 1780. 1705. 1736. iz M i r i o v i c a (Dalmatinska Zagora). koji su primali sol s pučanima god. U nerežiškim župskim knjigama: g. 1894. Restoević. 1715. Luger. maticama: g. smatrati kao izvorne plemiće12. Brački konte Loredan g. Prezime nastalo od Petričić. Samo Marijanović dolazi također u ma­ tici g. 41. g. i to ili kao Restović ili kao Restoević ili Restojević. Kuzmin. Padvanac. g. iz D o n j e g a H u m e a. P a v i š đ i e (nadimci: Paner. Juraj. S a b b i o n c e l l o (nadimak: Truta). g. Handrak). 1714. 1658. a 1788. 1656.. Poćuda. 38. 1708. P e r i ć 1 porodica. U maticama dolazi vrlo često. 3 porodice. U škripsikoj matici g. s napomenom: iz Nerežišća. Peitritio. 1560. U popisu od g. Prezime Obilinović nalazi se i u popisu onih. Viška.. Petricijo zabilježeni kao> neoriginalni brački plemići. 1829. d. g. 3 porodice. P u č e 1 porodica. Porijeklo nepoznato. cl. Restoević alias Servioa. Petricio. Pacifr'ici alias Restović. 1823. 1625. oženjen u Neirežišćima go& 1905.. Stephana đe Sa­ bioncello i t. Cvile. 1723. 1677. Kapelan Pavičić neki se put potpisuje i kao> Pavišić. Plamus.40. g. stojL: Pavičić detto Plamuss. 1661. vjenčan g. . 1710. Mandinić. gdje se u anatici spominje g. 1771. U rierežiškiim. P e t r đ c i j o' (Petrizio). R e s t o v i ć (nadimci: Karantanac. 1660. a također i među pučanima bračke galije god. P r e m e r u 1 porodica. u dolskoj g. 1625. g. d. 1780. 1691. od goiđ.. 1681. 1785. i 1660. Obilinović dolazi u ćispravama na Braču od god. Porijeklom iz Lož"šća. 12 porodica. g. Sabioncelli. 1712. g. u Murvici. 35 . 1662. iz K n i n a . U matier nerežiiško j za­ bilježen je R. Pelišćanin. Surla.. Prema obiteljskim bilješkama imali su 1512. g. 1761. magistri Pelisganich. 1767. Sabiuncelo. 1657. U maticama: g.

1795.) Maninović dicti Žurnata. kao Dragičević alias Stipinović. Stipinović alias Ma­ ričević. 2 porodice. 51. 1760. Spo­ minje se u početku matice g. g. Krstulović vulgo Vranjčić. 52. 1776. Stipinović đicti Buckar. DoseM iz P r o l o s c a kod Imotskoga. na pr. zabilježen je u Pražnicania g. više puta (1756. 1679. i t. 1923. isto g.. A l f i r e v i ć se spominje kao kum Alfirević g.—1775. 1736. S t a n i ć 1 porodica.. kao Vranjičić g. samo Maričević. župskim knjigama za­ bilježen je god. kao Vranjić. Izumrle ili iseljene porodice 1. g. g. U brač­ kim župskim knjigama. Alfirević 36 . V r a n j č i ć (nadimak Roje) 8 porodica. Ž u l j e v i ć (nadimak Prelas) 1 porodica. 1826. 1723. g. 1704. Stipino­ vić alias Mujić. Teratjerka) 3 porodice. 1880. Vranjić s napomenom: iz Škripa. 1718.. i 1681.. Oženjen u Nerežišćima god. 1657. Stipinović i u Pastirima g. iz L o ž i š ć a . O'sim toga ima i drugih dvostrukih prezimena. U narežiškim župskim knjigama češće se spominje ovo> prezime od po­ četka god. U bolskoj matici 1641. 1774. 48. 1678. samo Žurnata. (U bobovičkoj matici krštenih češće od g. 49. Maričević alias Žurnata. ponekada s napomenom: iz D r a č e v i c e . Maffiičević) 2 porodice. g. Marinčević 'iz B o b o ­ vi• š ć a. g. S a p u n a r 1 porodica. u Bobovišćima često Marinčević alias Cligo. Stipinović— Maričević. S e n j k o v i ć (nadimci: Zečić. ii 1809. Doselio iz S r i n j l n a i oženio se u Nerežišćima god. 53. g.) Žuvić—Butor. naročito kao kum s napomenom: iz Nerež'šća. porijeklom iz R o g o z n i c e. na pr. 1658. magi­ stri ŽUVLĆ. alias Sapunar). g.. -1772. na Bolu g. 1705. 1816. 3 porodice iz D r a g o v o d e . 50. đ. 1695. 1794.. V r s a j k o 1 porodica. U dolskim.. U boboviškoj matici] zabilježen je god. 1808. 1768. češće Dragičević. 1716. dalje Krstulović. spominje se kao kum pop Alfieri (a g. Porijeklom iz poljica. 1768. 47. god.45.. S o ć o (nadimak: Mijo). 1761. kao Maričević alias Stipino­ vić. 1775. 1697. Doselio iz S t a r i g r a d a i oženio se u Nerežišćima god.—1825. 1657.. g. oko g. A l i e g r i se spominje češće u maticama kao kum od godine 1754. i 1797. 1804. kao Vra­ njičić vulgo Roja god. 48. * 2. 1733. 1815. 1781. 1787. je bilješka. U neireMškim žup•skiim knjigama nalazim ovo prevrne g. (do g. 1708. Piš). Ž u v i ć (nadimci: Tribucije. U Su­ petru se spominje Vranjičić iz jPoljica god. g. 1747. da je Ra­ dovan nazvan Allegretti. Spomenuta dvostruka prezimena javljaju se u župskim knjigama i drugačije. S t i p i n o v i ć (nadimci: Meštre. 1877.

1633. God.. Bučić g.11. a Barković god. 1747. Barbarinus. 1670. 1749. 1728. B e n k o v i ć dolazili u matici od god. 1795. U popisu pučana. 1574. Sutivana i Supetra) i u popisu vlasnika pašnjaka 2 od g. koji su primal sol od g. 5. 7. spominje se. do oko 1822. U boboškoj matici od početka g. 1688. a u Pučišćima g. do oko god.ovo prezi­ me nekoliko puta. i to kao Banjanović od god. 1632. Ovo se prezime nalazi u poipisu pučana 1 .6 3. dolazi Berković a . U bračkim župskim knjigama.. 1657. 1693. pop Barberi­ nus. 1589. do 1690. God. 1685. 1694. (na teritoriju Nerežišća. 1629. 9.iz Obreja). 1661. Barbirić. spominje se u Morcima Berković. 1744. a Barbirić alias Kuščić 1704. U sutivanskoj matici kao kum zabilježen Ber­ ković g. kojji su prdimali sol g. a kao Bajanović g. Kao Barberinus god..3. 6. i dalje. Do­ selili iz B o l a . 1574. Prezime se nalazi u popisu pu' čiškoga novog stanovništva od g. uglavnom pri kumovanju. 1791. spominje se D. do 1778. na Bolu g. 8. 17115. B a r b i r i ć u nerežiškim župskim knjigama spominje se od početka matice. do oko 1793. 1754. H u m e a..Carevića iz G o r . 1579. Krstulović alias Bučić g. zabilježen je Barbirić 1 .. 1709. 1574.. Krstulović vulgo ~ Lozić g. god. i 1802. 1657. B a j a n o v i ć spominje se često. kao Bojanović g. d. 1693. kao Barbedni g. Oko god. na pr.) od g. do oko 1704. Donjeg Humca. spominje se u maticama od god.—1722. — Vjerojatno porijeklom iz Poljica. kao Barbirić vulgo Kušić god. 1789.1. B u č i ć se spominje od g. Bučić vulgo Loze g. 1677. (ma­ gistri Berković 1715..6 kapelan u Dračevici. 1795.. C a r e vate se spominje u matioaima od g. 1625. B e r k o v i ć se spominje od god.se prezime nalazi i u popisu7 bračkih plemića g. s napomenom: iz Nere­ žišea. Ovo. 1660. 1802. dolazi u Nerežišćima s napomenom: iz Starigrada. god.. kao Barberino god. C e r i n i ć se češće spominje (Vjerojatno i kao Cerenić g. 1662..). i 1695.. 1701. Ovo prezime dolazi i u po­ pisu pučana.. s napomenom: iz Nerežišća. kao' i 13 Cerimića pučana iz Nerežišća u popisu »Galeotti di Neresi« za bračku 37 . do 1805.. Bučić vulgo Galiot. i t. 1708. AMirović kao' kum. B a s s i iz R i j e k e . 1671. Vjerojatno od Vrsalović . a u fcobovišikoji g. 1707. do oko 1802. 1664. 1715. koji su primali sol g. 1715. 10. 1716. U jednom dodatku u vezi s brač­ kom galijom u »Schiera di Nobili« g. B o b u l j i ć spominje se u maticama od g. i 1663. 4. do oko 1797.—1663. 1681. a tako' isto i pri regrutaciji za bračku galiju g. i 1723. 1655. oko g. Dolazi i kao Bučiić sive Marčelić. Barbir i god. Kao kum iz Donjega Humca zabilježen je g.

galiju3. God. 1658. zabilježen je mistro Ceariniić. U boboviškoj matici g. 1715. Cerinić aiiias Bavčević. 12. C v i t a n o v i ć se često spominje od početka matice g. 1657. do kraja starih župskih knjiga. U tim knjigama zabilježen je ponekada,. C. ©dvostrukim prezimenom i s ponekom opaskom, kao na pr. g. 1778. i 1782. Fionitni—Cvifcanović; g. 1790. 'Cvitanović—Bako; g. 1791. i 1794. C. kum iz Obršja, g. 1791. i 1794. Cvitanović—Tarmunitana, g. 1790. Glasinović—Cvitanović. Fiorini dolazi u nerežišfejm. župskim knjigama četiri puta od g. 1780. do 1786. U popisu poljičkoga plemstva 13 o Supetru goid. 1799. zabilježen je Fiorini, koji je, na ime Svitković, samovoljoim velikih poljičkih knezova (postigao plemićku titulu. Cvi­ tanović s napomenom: iz Nerežišća, naročito kao kum, zabilje­ žen je i u drugim bračkim župskim knjigama, kao na pr. u škripskoj matici god. 1773., u prazničkoj g. 1702., 1745., 1760. i 1778. u dofekoj god. 1745., a u sutivanskoj Fiorina god. 1782. iiiz Nerežišća. 13. Č i n č e v i ć se spominje u matici češće od god. 1676. do oko 1790.; Nikola Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1747. u Nerežišćima. 14. F e u r o se spominje u maticama god. 1663. i 1674.; mistro Feuro g. 1658.-; Ferro g. 1666.—1674.; Ferri g. 1667. i 1677.; mag'isiter Fer© god. 1658. Ovo se prezime nalazi u popisu pu­ čana, koji su primali sol g. 1574. 15. G r a s o v i ć se spominje često u župskim, knjigama, i to kao Grasović 1656., 1664., 1673., 1660., 1662., 1703. i t. d.; Grasojević iz K a š t e l a g. 1655.; kao Grasi g. 1673, 1669., 1756, 1766., 1802., 1810. i t. d.; kao magistri Grasi g. 1662. i 1710.; kao mistro Grasović g. 1662.; kao Krasi g. 1672., 1699., 1770., 1788.; od g. 1791. dalje češće se javlja kao Balarin—Grasi. U popisu pučana, koji su primali sol g. 1579., zabilježen je Gra­ sović, a tako isto i u vezii s regrutacijom za bračku galiju 1625.3 god. Grasović (i Grasi g. 1721.) spominje se u boboviškoj ma­ tici g. 1693., 1723. i t. d. :S napomenom: iz Nerežišća, kaoi kum, zabilježen je Grasi u mlinarskoj matici god. 1761., u Dračevici > g. 1808., a u škripskoj matici Grasović g. 1666. U Nerežišćima ise spominje god1. 1676. autorizirani notar Frano Grasi. Cimi! se, da su Grasoviići, odnosno Grasi pripadali među privilegirane porodice. 16. G o i ć >iz P r a z n i c a spominje se prvi put u starim nerežiš'kim župskim knjigama god. 1667. prigodom ženidbe u Nere­ žišćima. Kasnije je zabilježen više puta od god. 1708. do 1793. i to god. 172'3. s napomenom: iz Pražniea. U vezi s regrutacijom za bračku galrju god. 1625. spominju se o Nerežišćima dva n Guića3. U bolskim župskim knjigama zabilježen je g. 1718. jedan - Goić s napomenom: iz Nerežišća. 38

17. G i r a se spominje od god. 1765. do 1803., i to god, 1781. s na­ pomenom: iz B o l a . 18. G r i m a n se često' spominje od g. 1731. do oko> 1807.; zabi­ lježen je g. 1788. pop Griman; od g. 1805. do 1820. javlja se .kao Grimani; nekoliko puta gr (1688., 1696., 1702. iii 1708.) za­ bilježeno' je u.župskim knjigama Žuvić vulgo Griman i (god. 1693.) Žuvić alias Grimanović. Porijeklom i Vdčence (Italija); kasnije iselili-.u Makarsko Primorje 14 . 19. J e r č i ć se spominje 1673., 1689., 1691., 1658. (kao k u m ) ; godine 1675. i 1676. spominje se s napomenom: iz Krajine; god. 1669. kao Jutrinjić alias Jerčić, a g. 1669. i 1679 kao Fiurentinović alias Jerčić; samo Fiairentinović g. 1693., a Fiorentinović g. 1658. i 1663.; god. 1574. ovo se prezime.J. nalazi,u popisu pučana 1 koji su primali sol (na teritoriju Nerežišća, Donjeg Humca, Sutivana i Supetra), ali i u popisu bračkih plemića god. 1657.7; Ostojić 1Q spominje u Nerežišćima g. 1579. dvije ple­ mićke porodice: Šimunović ili Jerčić. U boboviškoj matici od g. 1724. dalje: Krstulović 'alias Jerčić. U pučiškoj matici: god. 1803. Jerčić »detto« Verborić iz Pražnica, a g. 1803. i 1809. Jer­ čić—Centa, također iz Pražnica. Prezime se nalazi u sumartinskom pop'iisu »novog stanovništva« od g. 1747. 20. J u r i č e v i ć se spominje češće od god. 1704. do 1801.; god. 1730. i 1731. magistri) Juričević. U vrijeme kandijskoga rata u Makarskom se primorju spominje Kačić—-Juričević. U supetarskoj se maticii više puta spominje J. od g. 1815.—1821.; u niilnarskoj matici g. 1812.; u idolskoj g. 1732. magistri J.; uvijek s napomenom,; iz Nerežišća. U nerežiškoj knjizi vjenčanih zabilježen je god. 1698. Juričević iz S p 1 i t a, a god. 1730. kao magistri Juričević. 21. J u r j e v i ć se spominje u žuskim knjigama od početka god. 1656. do oko: g. 1714.; god. 1665. zabilježeno je Grgurević alias Jurjević; samo Grgurević 1669., 1679.; god. 1675. spominje se kum Grgurević detto Guja. U bolskoj je maitici zabilježen god. 1631. J. s napomenoni: iz Nerežišća, 22. K r a l j i ć se spominje od g. 1656. do oko 1678. U župskim je knjigama prezime biiježeno kao Cragi (g. 1656., 1658.) i kao Cragli g. 1669. To se prezime nalazi u popisu pučana, koji su primali sol god. 1574. 1 ,! u popisu pučana za'bračku galiju god. 1625. God. 1615. spominje se-u Mini kao pučki prokuratar Kra­ ljić. U bolskim župskim knjigama dolazi K. g. 1641., a u po~ stirskimia Mujić sive Krajić 1750. s napomenom: iz Nerežišća. 23. L a l i n o v i ć se spominje od g. 1661. do oko 1733.; svećenik, ekonom crkve Laliruović oko god. 1788.; god. 1798. i 1799. spo­ minje se Kevešie—Lalinović; god. 1795. Harašić—Lalinović. 39

24. L i n a r d o v i ć se Često spominje od g. 1657. (početak mati­ ce) do oko> g. 1826., it. j do svršetka starih matica; magistri L. od g. 1795. do oko 1826.; god. 1781. zabilježen je Dinardović dicti Čubretović. Prezime Linardović nalazi se ui popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., kao Liuriarđović, a također i u po­ pisu pučana za bračku galiju kao Lunardović god. 1625. U bol­ skim župskim knjigama zabilježen je L. g. 1638. i 1661. s na­ pomenom: iz Nerežišća, a u boboviškoj matici g. 1780. i 1785. kao Lenardović. Čubretović iz Nerežišća zabilježen g. 1750. u boboviškoj matici. 25. M a r a n g u n i ć se spominje u nereziskim župskim knjigamaod početka matice god. 1655. do oko god. 1717. Kasnije, god. 1782., javlja se kao kum s napomenom: iz Milne. Prezime se nalazi u popisu pučana, koji su priimali sol god. 1574., i prigo­ dom regrutacije za bračku galiju god. 1625. Isto je prezime za­ bilježeno i u drugim bračkim župskim knjigama s napomenom: iz Nerežišća, i to god. 1655. u Pražnicasma i g. 1709. u Dolu. Po prazničkoj matici (1604.—1697.) vidi' se, da je i tamo bilo Mairangunića. Možda je prezime Marangunić došlo od prezimena Drivodilić. Ovo se prez:one (Drivo'dilić) nalazi u popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., i u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. 1625. Juraj Drivodilić15 bio je rektor i natpop u Nerežišćima god. 1579. U pučiškoj matici zabilježen je g. 1582. Dravodilić iz Nerežišća. 26. M a r i n o v i ć se spominjie od god. 1655. do oko 1813.; god. 1672. zabilježen je M. iz B o b o v i š ć a ; god. 1804. MariniovićŽurnata; 'god. 1805. i 1806. Marinović drJcti Žurnata; god. 1816. Marinović dictus Žurnata; god. 1795. samo Žurnata; god. 1815. Marinović dictus Griman; god. 1659. žena Marinović iz Omiša; god. 1768. Marinović kum iz Dračevice; među pučanima za bračku galmju god. 1625. nalazi se Ivan Marinović; jedna Marinovićeva iz Bobovišća udaje se za Nerežišćandna god. 1723. U . bolskoj matici god. 1655. zabilježen je Marinović iz Omiša, Go• dine 1672. spominje se Petar Marinović ambasciator Almissae.16 27. M a r o i se spominjie gotovo' od početka matice god. 1660. do oko 1697.; god. 1748. kao Maroinis; Ostojić u svojoj knjizi o povaljiskoj opatiji10 spominje u Nerežišćima jednu plemićku porodicu Marojević god. 1579.; Maroe Dominicus17 bio je sudac god. 1538.; u popisu bračkoga plemstva od god. 1657. nalazi se {norodlica Maroi.7 28. M a r i č e v i ć kao Maričević alias Stipinović spominje se u po­ četku matice god. 1657. Dolazi i kao Stipanović alias Maričević god. 1764.—1803.; god. 1679. samo Maričević, a ii kasnije od god. 1796. u župskim knjigama, te nailazimo na ovo prezime
40

. gotovo do kraja starije matice (god. 1823.); kao StipinovićMaričević od 1658. dalje spominje se pokatkađa do god. 1823., a možda i dalje; ovo se prezime3 nalazi među pučanima bračke galije god. 1625. (Vidi Stipinović). U škripskoj matici dolazi često od god. 1642. do 1692. prezime Maričević. U prazničkoj matici zabilježeno je prezime M. god. 1791. i 1795., a god. 1716. Stipanović alias Maričević s napomenom: iz Nerežišća; Mairinčević redotito u boboviiiškoj matici od početka god. 1693. s na­ dimcima Gligo, Popić i Bulišić. 29. M a n z o n i se spominje prvi put pri udaji god. 1822. s napo­ menom: iz B a k r a . Kasnije dolazi ui matici ovo prezime pri krštenju jednog Manzoinija god. 1825. 30. M i r k o v i ć se spominje u početku matice god. 1656.—1671.; Nigoević seu Mirković god. 1675. Među bjeguncima sa bračke galije spominje god. 1647. Tade Mirković. 3 ). U sutivansklm župskim, knjigama spominje :se Mirkov god. 1727., i god. 1784. Mirković s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Nigoević i Restović). Vjerojatno iz P o 1 j i e a. 31. M i l o v a n i ć se spominje u maticama od god. 1658. do oko - 1718.; god. 1657. Milović; god. 1658., 1660., Milovančić. U bolskoj matici zabilježen je kuim Milovančić god. 1700. iz Nerežišća. Ovo se prezime nalazi u,popisu pučana god. 1574.1 i među pučanima za bračku galiju god. 1625.3 Godine 1615. spominje se Luka Milovanić, »procuratore del popolo« u Nefežišćima.18 32. N a k i ć s napoimenoim: iz Splita, god. 1759.; da je iz S p l i t a , i kasnije se više puta u maticama napominje; iz »Suburbio« — •Split 1781.; maglister Nakić: god. 1761.—1791. Ovo je prezime bilježena do oko g. 1821., dakle do kraja starije matice. Godine 1775. spominje se Nakić alias Boljić (Boglich); samo Boljić god. 1664. i 1779.; Nakić alias Bioglić iz Splita god. 1758. — Godine ,1760. Roglić kao: »cancelarius episcop«. U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Nakić god. 1822. iz Nerežišća. 33. P a v u n o v i ć kao Pavan »famulus comitis« god. 1765. Kao Paunović spominje se često od god. 1757. do oko 1796.; kao Parunović nekoliko puta od god. 1754. do 1761.; kao Pavunović od god. 1765. do, oko 1769.; Frielli nobilis Pavan god. 1738, U dolskoj maiticiii zabilježen je god. 1775. "Parunov iz Nerežišća. U sutivanskoj matici zabilježen je god. 1676. Paunović »di mistro Zuanne eingano« iz Stona. Godine 1752. u Supetru je zabilježen Pavunović iz K o r č u l e . 34. R a d i č i ć u Dračeviiei god. 1777. i 1816.; iz Bola god. 1779.-i 1781.; magistri Radičić 1704. i 1723.; Radineie god. 1700., 1715., 1768.; rui popisu novog stanovništva od god. 1747. zabilježen je u Nerežišćitma Gregorio Radičić.6 .41

35. R a d m i l i ć se spominje u nerežiškim župskim knjigama od početka matice god. 1655. do oko 1677.; među napomenama god. 1662. dolazi R. kao kum iz Milne; oko god. 1667. zabilježen je pop Radunilie. Kao Radmili spominje se kasnije, od god. 1699. do oko 1801., a oko god. 1712. do 1723. magilstri Radmili. Među pučanima, koji su primali sol god. 1574.1, i u popisu regrutacije za bračku galiju god. 1625. nalazi se i prezime Radmilić.3 U nekim bračkim župskim knjigama kao kum, s napomenom: iz Nerežišća, dolazi ponekada, ovo prezime (Radmilić), na pr. na Bolu god. 1623. i u Sutivanu god. 1709. '36. R o t u n d i ć od početka nerežiške matice krštenih god. 1656. kao Retundić; tako i 1662.; inače cd. god. 1657. dalje vrio. se često spominje Rotundić do oko god. 1816.; god. 1656. Retundo, 37. S i m. i ć se spominje nekoliko puta iod god. 1765. do 1802. — Pori jeklona iz B o 1 a. •38. S v e t i n č i: ć često, gotovo od početka matice god. 1674 do 1807.; god. 1672., 1674., 1670. 1680. kao Svetomović;, god. 1722., 1802. kao Sfetinčić; god. 1823. dolazi kao. kum Svetinčić iz Su­ petra; god. 1737. »que provenuit« Svetinović. U nerežiškoj. ma­ stici god. 1671. zabilježen je Svetinović »filius spurius Simonetti«. U sutivanskoj se matici spominje S. god1. 1788. i 1812. s napo­ menom: iz Nerežišća. Svetinovića te bilo i m Dolu, gdje su zabi­ lježeni od god. 1691. do 1722, a god. 1704, i 1719. kao Sukelić alias Svetinović. U Pražnicama je Svetinović zabilježen u početku matice god. 1593. -39. S t i p i č i ć se spominje nekoliko pulta od god. 1734/ do oko 1806. 40. S t i p a n o v i ć počevši od god. 1660. u župskim knjigama dalje više puta do oko god. 1812.; god. 1664. spominje se kum Stipanić iz Omiša; god. 1764. i 824. Stipanović alias Maričević; to se prezime nalazi u popisu pučaaia (Nerežišća, Donji Hraiac, Supetar, Sutivan) god. 1574. U prazničkoj matici spominje se god. 1716. Stipanović alias Maričević; u bolskoj; god. 1733. Stipanović; u prazničkoj St. god. 1725.; uvijek s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Stipinović!) 41. S k a r n i o (dolazi i kao Skameo) od 1737. (doktor S. god. 1762, 1782. i t. d.) do oko god. 1809. Neki su kumovi Skameo, s napomenom: rjz Milne, na pr. god. 1805., 1820., 1821., 1825., a neki iz Splita, kao god. 1814., 1819., 1824.; Skarnio se spominje god. 1693. i 1768. U bolskoj matici zabilježen j,e god. 1720. Skairnić, god. 1813. Skarneo iz Supetra, a u Sutivanu god. 1793. i 1800. ;s napomenom: iz Nerež'šća. 42. š a .T i ć se god. 1764. kao kum. spominje u župskim, knjigama, a kasnije češće u matici cd god. 1766. do oko 1773.; god'. 1786. dolazi kao Zoranović- Šarić, a zatim samo Zoranović god. 1813.,
42

43.

44.

45.

46.

47.

1814., 1816. U popisu novog stanovništva od god. 1747.-na Bolu Jeronim »Šlarić, a u Sumartrinu kao braća Staniš:ć 'alias Šare 6 ; li povaljskoj matici Šarić je iz Slimena, a u bolskoj g. 1703. »da Perra Ferma(. T e r z i ć od god. 1763. do oko god. 1790.; zatim 'god. 1796., 1826. Terzia; god. 1799., 1801. i 1803. Terzi. U Sumartinu je zabilježen T. god. 1675. s napomenom: iz Zagvozda. U prazničkoj se matici spominje god. i860. Terzić s napomenom: iz Nerežišća. U r s i ć se spominje prvi put IUI nerežiškim, 'župskima, knjigama . pri udaji dviju ženskih Ursić iz Gornjega Brača god. 1672. Ka­ snije, god. 1700. zabilježen je Dragičević alias Ursić,' a nekoliko godina zatim, od god. 1764. do oko god. 1820., dolazi to prezime više puta u župskim knjigama. U selčanskom popisu novog sta­ novništva od god. 1747. nalaze se braća Ursić.6 V l a s t e l i n o v i ć s napomenom iz B l a c a , g. 1762., a iz Dračevlufke (Murvice) god. 1791.; VTastelić g. 1760. (kum), a tako isto kao kum i Vlasteličić g. 1762. i 1766. Možda amo ide i Vulastiinović sive Bukva g. 1709. i 1716. U sutivamskoj matici zabilježen je V. g. 1769., 1780. i 1782.; a g. 1781. Vlastelinović seu. Bukva, uvijek ,s napomenom: iz Nerežišća. U nerežrškim župskim knjigama samo Bukva g. 1702., 1704., 1705. i 1712. U popisu novog stanovništva dobjeglog na Brač poslije god. 1645. zabilježen je u Nerežišćima Luka Vlastelinović.6 U bolboškoj maticji g. 1785.: Vlastelinović iz Nerežišća »domicilium« Sutivan. Ž i v i ć od početka matice god., 1650. dalje ido oko g. 1685.; kapelan Živić u Dračevici oko god. 1765.; Živić alias Grimanović g. 1693. do oko g. 1696.; Živić vulgo Grtiman g. 1688. do oko g. 1704.; Živić alias Pekaoović g. 1672. i 1679.; Griman god. 1731., i Živić alias Selčanović g. 1658.; Živić atfias Kenjac g. 1669.; Ži­ vić vuigo Vuk ig. 1684. U papism pučana od god. 1574. (na teritorliju Nerežišća, Donji Humac, Supetar, Sutivan) dolazi i pre­ zime Živić1, a tako isto i među pučanima 3 bračke galije g. 1625. (»Galeotti di Neresi«). _ . _ Ž u v e t i ć spominje se prije početka matice • u početku matice kao Zuv^teo 1656., 1659. (kum).
LITERATURA I BILJEŠKE:

Popis se nalazi kod I. Babica na Bolu, a u prijepisu kod dra. M/ B. Vrsalovića, koji je umro 31. siječnja 1938., a svoje arhivalije ostavio Jugosla­ venskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 2 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli-Vitturi u Kaštel-Lukšiću. Na hrptu knjige piše: »Brazza-Dućali e Terminazioni etc. Manoscritto«. U ovoj ru­ kopisnoj knjizi uvezano je i 5 štampanih strana. Zatim slijede rukopisne strane istoga formata, 2 0 x 1 5 om. Svi su listovi redovito numerirani, od 1 do 250, osim 90 i 171, koji — prema sadržaju stvarno ne fale — i strane 148, koja je dva puta redom numerirana. P r e m a tome, ova knjiga ima 498 rukopisnih strana.

1

43

. Ponudu i uvjete potpisali su: knez Mate Pavlović iž Makarske. te dok se oni budu borili protiv Turaka. naročito u Makarskom primorju. . Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije«. 1648. Igranei Drašnice. nome e t . a trajao je do god. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. koja su spa­ dala pod Nerežišća. Paulo Cavotorta Sopraproveditor de Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premettemo di giurar fedelta con promissione reciproca di mantenersi. knez Pavao Kovačević iz Kotišine . knez Marko Stenzović iz Rogoznice. 4 Mladineo. nazivlje obično kandijskim ratom. knjigama vjenčanih i umrlih). Nikola Ninčević. nalazi se na listu 11—14. kakve su uživali Paštrovići. knez Marko Serđarović iz Končice i pop don Marko Kađić iz Končice. . Taj se otok zove još i Kandija.. God. Međutim se u Krajini razvila borba. knez Nikola Vešković iz Podaca. Juraj Beroš. Nicolo Nostro Procurator sotto suo. Babica na Bolu. s. odnosno 206 strana sadržaja. Giovanni Antonio Balbi Sig. Babica na Bolu: » . Na. 1646. — Knjiga zaprema 103 lista. s. e Pri­ morie. U Makarskoj su god. Antonio. knez Ivan Kačić iz Makarske.. ali da se time ne ošteti ni država ni komuna. 1669. list 21. tursko brodovlje krene prema Kreti. Rolo delle novi famiglie del Primorie di Macarsca ricoverate sopra l'isola Brazza il quale e stato mandato a Venezia all'Ill.«). mo Antonio Barbaro. e conservarsi li patti.3 Georgio Mladineo: »Libro primo di diverse Ducali e Terminazione intornol'Armamento della Gallea della Brazsza.. Hvar i Korčulu. Obostrana četovanja. unitarhente .. koja se počinje g. (Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. 1647. to«. Andrija Radičić. Racolti per me Georgio Mladineo qu. pa se rat. 99). da omogući naseljenje njiho­ vim porodicama na otoke i da im se dodijele zemljišta. i to u prvom redu po knjizi krštenih. 44 . Jadranska straža. što očito znači. Giacomo Cerineo qu. mo Sig. ibid.. sig. Kao po­ sljedica toga ratovanja nastalo je veliko komešanje stanovništva. Fu legalizzato sotto Regim. 1934. ed ubbidienza della Serenissima Republica di Venezia. da se dopusti njihovoj djeci i ženama prijelaz na Brač. Grga Radičić i Luka Vlastelinović. non saper lui scrivere et tanto affermamo et sigigliamo col nostro sigilo della Nostra Comunita. župa. Co: — U toma se popisu spominju u Nerežišćiana ovi novi stanovnici: braća Beroš pok. Simon. knez Juraj Kačić iz Baćine. Mihovil Buljević. a 1663. da se pokloni i da isposluje privilegije. 5 Podaci uglavnom po nerežiškim župskim knjigama. con un Rolo della stessa nel tempo del Soprocomitato qu. zapališe Makarsku.. Turci su provaljivali i pljačkali Pri­ morje. a nešto i po knjigama drugih bračkih crkv.. dva mjesta poznija je ruka napisala: Zuppaneo eređe Mladineo. Adi 16 Gennaro 1747. i bježanje na otoke. knez Mihovil Kačić iz Lazacanja. soprac.. s. et altri decreti. L'anno 1643. b) U travnju god. ali i po drugim knjigama župskoga arhiva (na pr. Juraj Barkulić. p. Podgoru. hajdučija i ubistva trajala su u Krajini kroz cijelo vrijeme kandijskoga rata. i to s dokumentima do 1648. 1938. Split. Ivan Baiković. . et atti concernenti la Carrica medesima. str. knez Ivan Bartulović iz Lazacanja. 1655. koji je tada planuo i koji se vodio također i uzduž naše obale. Pod vodstvom biskupa P e t r a Kačića ode deputa­ cija 'U Veneciju. da je rukopis svojedobno . braća Baković pok. Juraj' Kardičić. kapetana Mate. a sigurno i za mjesta. e Privilegi infrascritti. Zatražiše privilegije. Kotišinu. Juraj Buljević. Split. Mate-Bakoviić. Intendendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Macarsca. 127). mo et Eccel.. Popis veslača u knjizi za Nerežišća. predstav­ nici Krajine odlučili prijeći pod vlast Venecije. ed Ecc.knez Juraj Marković iz Kotišine. (Libro a štampa kod g. Antonio. 1645. . str. condizioni. Nalazi se u Arheološkom muzeju u Splitu. koja će privesti kulturi. knez Ivan Nenadić iz Makarske.. G a) Popis kod I. do deU'Ecc. . Tučepe. (G. Venecija naloži Foscolu g. lo Zorzi Ivulich Giudice di Novi Habitanti dell'Isola Brazza Privileggiati ha scritto il sudetto Rolo mano propria et mi sottoscrivo p. Dorotich mio Colega. e Craina rendersi alia divozione. Tadija Buljević.naslijedio Zuppaneo (županić) od obitelji Mla­ dineo. Duke. knez Juraj Baranović iz Makra.

1903. Na primjerku Ciccarelliejve knjige u Arheolo­ škom muzeju u Splitu crnilom je ispravljeno Arnarić u Arnerić. XXXIV. Franulić o Stranulić. Međutim. koja je bila pridružena. Kuščić o Mihačić. 9 I.—257. izjednačeni u svomu s ostalim Bračanima. Rajić. u Mircima Termić-Vladišević (Vladislavić). str. 12 Andrea Ciccarelli. Jugosl. jer je dosta njih porijeklom iz Imotskog kađiluika i dalje iz Herce­ govine. (Vjerojatno samo one. Lukinović. Cvitanić. Krepić. gdje ih je bilo manje. Grubišić. Većem broju novoga bračkog stanovništva Makarsko je primorje bilo samo jedna etapa njihova kretanja. Tommasei. a pridolazili su sve noviji bjegunci sa dal­ matinskoga kopna. U rat su odla­ zili na poziv vlasti pod svojim kapetanom i činili su posebno tijelo. dok ih je trebala u ratovima. 1913. 255—256: »Seguono li nomi delle famiglie de Nobili Originari dell'Isola della Brazza. 99). 1757. Klinsić. u Dračevici Marković-šimunić (šimunović) i Senković-Sirčić (Svirčić). Kavanjin: »Bogatstvo i ubožtvo«. 1799. Grguričić. Berković. »segue una famiglia ch'e stata aggregata dal Consiglio«: Vusj alias Vužić. Katić. Filippis. t. Na istom su dokumentu dodane. Nisetei alias Nižetić. zn. 1861. Zagreb. 453—455. i« a) A. koje je potvrdio senat. estinta Maroi. Nigoević. Baloević. Bertičević. 150. str. ona im oduzima mnoge povlastice. che godono et hanno goduto sempre il privilegio dela Nofoilita Originaria: Anđrels alias Andrijević. . estinta Dujmović. Ivanisevic. § A. Stipičić. estinta Broda alias Prodi ć. i umj. u Postirima Novaković-Permić. Coikrić. Osim toga u različnim mjestima Brača: Prvinić-Kragujević. ni da rade javne poslove. Matulić. premda je među njima bilo. Stari su ih Bračani obično zvali dogonima i nisu ih rado gledali. Zuvetei alias žuvetić. Gutunić. Soljančić. 62. «• Starine. U mjestima. generalni providur Dalmacije Alvise Mocenigo. str. estinta Giovannizij alias Ivanissević... akadem. novi stanovnici. rje­ šenje. u Glasniku Ze­ maljskog muzeja. Dctminis alias Gospodnetić.Matijašić i Lozić. alias Baloi.. Arnarić. pa i za vrijeme prve austrijske vladavine.. Nikolić ovvero Marušić. ali kad je t a potreba prošla.. Njihove je privilegije po­ tvrdio god. estinta Bokanić. da se unaprijed među »nove stanovnike« ne će primati nikakve nove porodice... estinta Lasanei alias Lazanić. Stranulić u Hranulić i Batković u Baturić. čikarelović overo Ciccarelli. str. 7 A. Nigojevčić. dok nisu Francuzi ukinuli i plemstvo i privilegirane staleže. zabo­ ravljaju nekadanje povlastice. rano isu se počeli stapati s a sta­ rincima. god. pošto su njihovi privilegiji bili veliki. Lukšić. 442. ibid. generalni providur Dalmacije Emo donio je god. što doseljenici nisu" htjeli da snose nikakvih tereta ni da plaćaju daće. ščapanovič alias Scipioni. Bresković. u Splitskoj Arnočić-Filipović i Mišetić. Baturić. tako da se danas ničim ne razaznaje. estinta Mikšić. Pobilježene su poljičke plemićke porodice na Braču g. 1702. Jakšić. Antonijević. u Pučišćima Kovačić. Martinis.Ovi doseljenici s posebnim privilegijima nazivaju se u ispravama nuovi abitanti. Koljatić. s t r . ali od francuske ere. starih Primoraca. što nije uvijek točno. (Novak ibid. Kubrijanović-Buje- 45 . Nadali. »si aggiungono«. koji su stari a koji novi stanovnici Brača. Kranković. Ciccarelli. Ivellj alias Andrijević. Zuanić. Zatim slijedi obitelj. !0 Ivan Ostojić: »Benediktinska opatija u Povljima na Braču«. 1714. to više. Petrinović. 84. Jerčić. a dodani su Hranoević i Stipetić. estinta Covgliahei. Pavich-Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«.. estinta Simić alias Batković. ibid. j . Antičević. Tomić. 1934. U borbi za svoje privilegije sa starincima uspi­ jevali su kod mletačke vlasti. Benković. Glavinić. Marijanović alias Tomasović. Capković. Barkovć. Zuppanei alias županić. Ciccarelli.. estinta Pinesić. Split. Sarajevo.. Puljizić. koje nisu prije bile izjedna­ čene s bračkim plemićima i primljene u vijeće): u Supetru Ugrinović. str. Slovinić. Mladinei alias Mladinić. 256.. str. Zagreb. ibid. Macalić. U ispravama se ovi doseljenici nekada nazivaju Primorcima. lako su se doseljenici i dalje njih držali i za njih se borili sve do propasti Republike. u Povljima Dražinović-Božić. Dobrogostić.

nović, Beljić-Perončić, Alfirović i Krišković-Beović. Od porodica, koje su imale »značaj i biljeg« poljičkih plemića, spominju se Dujmovići u Supetru. Od po­ rodica, koje su samovoljom velikih knezova postigle plemićku titulu: Fiorinl u Supetru, i to na ime Svitković. b) Pad Bosne u turske ruke uslijedi god. 1463., pad Blagaja g. 1465., pad Hercegovine god. 1481. Na t a j su način Turci došli u susjedstvo Makarskoj Krajini, Poljicima i Klisu, pa su, stanovnici tih krajeva, bojeći se prijeteće opasnosti, u početku pojedinačno, počeli seliti na otoke, koji se nalaze pred Splitom i Trogirom. Tako god. 1477. sele na Brač braća Ivanovići iz Podgore. Godine 1499. bosanski Skenđer-paša provaljuje i zauzima Krajinu, pa zbog toga narod bježi u većem broju na otoke. Poljički bjegunci učestaše 1530., 1537., 1570., 1596. za borbe kod Klisa. Tom je prigodom došlo na Brač i nešto sta­ novnika, iz kaštelanskoga »Velikog polja«. (M. Perojević: »Postanak Kaštela«, Sarajevo, 1934., izd. »Bihać«, Split, str. 33). — I. Pivčević: Povijest Poljiea, Split 1921., str. 61—68; 72—73. — , A . Jutronić: »Bračka naselja i podrijetlo njegovog stanovništva«. Brački zbornik br. 1, Split, str. 11. Gođne 1570. plane t. zv. ciparski rat, jer su Turci nastojali oteti Veneciji Cipar. Sandžak u Klisu spremi se da napadne mletački Split, Poljičanin Marijanović javi to u Split, te Splićani s Poljičanima odbiše Turke. Pošto su Poljiea potpadala pod tursku vlast, Turci se počeše svetiti Poljičanima. Stoga se PbIjičani .kojima su zapovijedali. Marjanović, Jelić i Antonović, isele iz Naklica, Zakučca, Trese, Osića i Cvrčića. Molbu Poljičana potpisali su: Janko Marja­ nović, Petar Jelić, Ivan Zvanić, Ivan Nikolić, Jure Antunović, Nikola Antunović i Marijan Marjanović. Kao zaslužni »pri ovoj radnji« spominju se don Marko Spudičević i don Petar Ligutić, te knezovi Ivan Jurjević i Pavao Jurišić. Tad se iselilo ispred turske osvete 350 poljičkih porodica. Venecija dopusti Poljiča­ nima, da se mogu trajno naselit iu Omišu, u Splitu, na Braču ili gdje im se svidi, dade im traženu pripomoć i nadali vođe: oslobodi ih od daća i obeća, da će biti nakon pet godina plemići izjednačeni s plemićima, a pučani-s puča­ nima u mjestu doseljenja. (Alfons Pavić pl. Pfaunethal: »Prinosi povijesti Polji­ ea«, separat iz Glasnika Zemaljskog muzeja za Bosnu i eHrcegovinu«, Sarajevo, 1903., str. 248—249). — Prema izvještaju biskupa veronskoga Valiera u Su­ petru je 1579. bio pop Petar Ligusić (» . . . celebrat Missam Illyrico sermone Prbr. Petrus Ligusich de Poizza homo annorum 35, ignarus omnimo idiomatis et eharaceris latini, sed in Eccl. ca doctrina non rudis, et optimae vitae«, Croatia sacra, br. 5, Zagreb, 1933., str. 71). Godine 1574. naseljuje Venecija oko 40 poljičkih porodica na Braču. (»Diversi publici decreti, terminationi, privilegi et indulti«. Udine, 1656.., str. 104-105). Tom prigodom bi vjerojatno osnovano Novo selo. Proučavajući postojeće stare matice bračkih župa, često se susrećemo s Poljičanima, koji su dolazili na Brač bilo u grupama bilo pojedinačno, sve do najnovijih vremena. Ako pak uspore­ dimo prezimena poljičkoga plemstva s izumrlim, iseljenim ilii sadanjim poro­ dičnim prezimenima bračkoga stanovništva, doći ćemo do zaključka, da su mnogi poljičkoga porijekla bilo od bosanske gospode ili od Ugričića. Inače ne znamo točno, koje su starije bračke porodice poljičkoga porijekla, jer nemamo starih matica. Poljičani su se naselili u stara naselja u unutrašnjosti otoka, ali još više u nova primorska sela, što je uvelike doprinijelo bržem razvoju tih naselja. Pošto su mnogi bili izjednačeni sa starincima, lasno su se izmiješali i asimili­ rali s Bračanima u unutrašnjosti, i s Bračanima, koji su se spuštali k moru. Osim poljičkih plemićkih porodica iz Pavićeva popisa, može se i za neke druge bračke porodice utvrditi ili pretpostaviti ,da su se doselile iz Poljiea prije dolaska t. zv. novog stanovništva, t. j . g. 1645., i to: 1. Iz popisa pučana, koji su primali sol g. 1574.: Dujimović, Goić, Vođanović i Margitic, te veći broj prezimena Poljican n a teritoriju Nerežišća, Suitlivana, Donjeg Humca i Superta; 2. iz bračkih dokumenata : oko g. 1622.—1636. župnik u Sutivanu Ivan Pavić i obitelj Nadali (Božičević); 3. u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku

46

galiju g. 1625.: Garofolić, Sirotković, Dragičević, Domjanovi'ć, Radičić, Banić r Šintić, Rađoević, Mandušić, Novaković (u Bolu: »iz Poljica«), Banović (TarasićBan-Radić), te u Sutivanu Jakov Poljican i Ivan pokojnog Petra Poljicana; 4. prema tradiciji, i s obzirom na najstarije mjesne matice za prvih 20 godina: na Bolu šcapanović (Scipionit-7-Cvitanović—Zelanović) g. 1603., Borovinčić god. 1616., Petričević g. 1613.; u Pražnicama: Lučić g. 1590., Vučić g. 1591., Jurinović g. 1592., Tomašević alias Marijanović g. 1600., Kovačić g. 1600., Sujić g. 1600.; u Pučišćima: Marijanović g. 1576.; u škripu: Martić g. 1635.; u Postiriima: -šišić (»iz Duća«) g. 1595., Novaković g. 1585., Mišetić g. 1585., Ivani­ sevic g. 1585., Sudijić g. 1588., Jurjević g. 1590., Petricius (Petričić) g. 1592., Jurinović (»iz Duća«) g. 1600., Garđatović (»iz Poljica«) g. 1594.; u Sutivanu: Baović g. 1623., Bašić g. 1626., Grubišić g. 1626., Sirotković g. 1626., Božić g. 1629., Tuđorović g. 1627., Bartičević g. 1627., Targić g. 1634., Petričević g. 1635., Jurinović g. 1624.; u Gornjem Humcu: šcapanović g. 1567. i Marija­ nović 1635. g. ; 5. na osnovu prezimena po porijeklu u matičnim knjigama Brača: u Pučišćima: Bariša »da Poglica« g. 1596. i Marko Poljican g. 1603., a u Sutivanu Poljican g. 1644.; 6. prema mjesnoj ili obiteljskoj tradiciji ili si.: Spudičević (Pastire,-.g. 1617.), Bezimalinović (Novo selo i Gornji Huimac g. 1625.), Poljicanović (Sutivan g. 1635.) i Antonijević (Novo selo od Antunović ? ) ; 7. u spisima se spominju više puta »Useochi di poglice«. U rukopisnoj knjizi: »Brazza, Ducali, Terminationi« (vlasništvo obitelji Michieli-Viitturi) str. 128 stiče Trifun de Prods, da je g. 1547. doselilo na Brač 40 kuća uskoka. To. se isto veli i u »Diversi publici decreti privilegi et indulti« (Udine, 1656., str. 104—105). V. A. Duišin: »Zbornik plemstva« I. Zagreb, 1938., str. 293. Croatia sacra, ibid., str. 77. 16 A. Ciccarelli, ibid., str. 453, 457, 4*58. " A. Ciccarelli, ibid., str. 179 (1538). is A. Ciccarelli, ibid., str. 339.
15 14

PASTIRSKI STAN LIRICA 1 Jedna porodica J e r k o v i ć, koja se zimi ©pušta u Snurku. Ima oko 300 glava svoje i tuđe stoke. Porijeklom iz S ni r k e; vjerojatno sa otoka Hvara.
LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Okupator je opljačkao stan i odnio mnogo ovaca.

PASTIRSKI STAN POŽEŽENIK Jedna porodica J a n k o v i ć (nadimak Mihoj) od 6 članova. Po pričanju, porijeklom sa dalmatinskog kopna. U početku pastirčobanin iz Nerežišea bez stalna naselja, a i&anas dobar pastirski stan. Napasuje oko 350 glava vunača (ovce), te nešto konja i kobila. Pre­ zime Janković spominje ,se n nerežiškim župskim, knjigama od po­ n četka stare matice (god. 1656.), a Mihojev god. 1657. 47

MURVICA Nailazi se na južnim gorskim obroncima oko 1 sat hoda zapadno od Bola, i to u bllizini napuštenih pustinjaekih manastira (eremitaža) Dračevluke i Dutića. Iznad Mjurvica nalaze se još dvije napuštene eremitaže, Silvio i Stipančić. U blizini gornjih eremitaža pećina je s fantastičnim životinjskim lisklesanim reljefima. Crkva za Murvicu (dušobrižnička stanica, koju odnedavno vode bolski dominikanci) nalazi se u bivšoj eremlitaži Dračevluci, a to> je 10 minuta istočnije od Murvice. Po V. Lagiui,1 Dračevluka je osno­ vana g. 1512., Stipančić g. 1416., Duitić g. 1512., Silvio g. 1497. Na crkVici pieokara Stipančić ukliesana je godina 1477. Ovi su manastiri imali dosta zemlje, koju su dali osnivači ili kasniji darovatelji. Tako se zna, ,đa je god. 1540. manastiru Stipančiću načinio darovnicu Stje­ pan Jurinlković »od gornji ispila na lug Dubovoga Dolca«. Posljednje dvije picokare nedavno su preseljene u jedan ženski manastir u Su­ petar, a nove se ne primaju. Sva četirti navedena manastira poznata su na Braču pod zajedničkim imenom Pustinje. Muški manastir Dračevlukii osnovali su, prema bili ješkama, Poljičani Tdma i Luka, koji su. se, prodavši sve svoje imanje, nastanili u predjelu zvanom Dragonjdina Špilja, a tek kasnije mu nadjenuše ime Dračevluka, po nedalekoj morskoj uvali. Muški manastir Silvio osnovali su Pavao i Gregorij Silvio (Dubravčić?). Zadnji je »pustinjak« umro god. 1840., te su posjedi pri­ druženi Dračevluci. U neirežiškoj anagrafi od god. 1787. manastir je zabilježen kao^ SiUvio alias Dubravčić. Ženski manastir Dutić nalazi se nedaleko od manastira Drače­ vluke. Dutić je kako< neki misle, osnovan od Poljičana Bobelića, ali, po Lagu, vjerojatno od Splićanina Kapitanei, t e su njegova sestra i nećakinja prve u nj doselile. To potvrđuje i Valijerov izvještaj god. 1579.2 Ženski manastir Stipančić nalazi se u blizinii manastira SiiLvia. U Valierovu izvještajtui god". 1579. spominju se u vezi s pustinjačkiim manastirima ova imena: Senior nominata Justina Spalatensiis septuagenaria caeberes regit, Prbr. Joannes Crassovichia, Prbro Mairino de Capitaneis, Senior vocaitur soror Victoria Aidrievichia«, te ». . . Abhinc 120 annos loca haec onmia condidit Prbr. Georgius Dubravich Eremita, et ea moriens testamento suo ireliquit ipsis Pizzocheris.. .«, »Senior caeteras regens est Thomasina Juricouvich annorum 65, Stephans Juricouvich fratre dictae Thomasinae«. 3 Muirvica se prvi put spominje god.. 1286.,4 jer je u tom predjelu bračko plemlićko vijeće dodijelilo neke zemlje zajedničkom bračkohvarskom knezu (comes, rektor).
48

Pozanati svećenici upravliitelji u DraeevlucJi i SEviju 1. Žuljević god. 1662., 2. Rogarić god. 1665., 3. Dagelić god. 1685,. 4. Bolbetić god, 1699., 5. Kardilčić god. 1712., 6. Kuvačić god. 1744., 7. Uvanović god. 1761., 8. Sičić god. 1763., 9. Jeneralić (u Silviju) god. 1793., 10. Kuvačić god. 1763., 11. Kuvačić god. 1764., 12. Stipulinović god. 1782., 13. Radovčić dijak god. 1802., 14. Radovčfiić god. 1812., 15. Sičić god. 1814., 16. Katušić god. 1816., 17. Sičić god. 1816., 18. Sičlić god. 1821., 19. Grubišić god. 1823., 20. Uvanović god. 1823., 21. Grubišić god. 1824., 22. Radovčić god. 1833., 23. Pavišić god. 1846., 24^ Radovčić god. 1864., 25. Radovčić god. 1866. Svi su porijeklom iz Poljica. Morvica god. 1841.5 U Murvici je bilo god. 1841. isvega 16 porodica a ukupno 86 stanovmika, zajedno © Planicom i manastirom. Iste godine 1841. selo je Murvica brojilo 11 kuća, i to: 1 kuća Fertilio, 1 kuća za sve Bakoviće, 1 za porodicu Ante Glasinovića, 1 manja kuća za sve Barhanoviće, 1 ma kat za sve jPavišiće, 1 za tri porodice: Kuzmatnić, Žuljević-Sleško i Kuščević-Dlijanac, 1 kuća za porodicu Šimuma Šćapanovića, 1 kuća Nikole Kraljevića i žene mu Vice Šćapanović-SeikuloviLĆ (sada kiuća porodice Martić), 1 kuća Mićelina ŠćapanovUća-Sekulovića, 1 Doininka iŠIćapanovića-Sekulovića i 1 Vicka Šćapanovića~Sekulovića. Stanovnici pusttiinjačkih manastira u bračkim župskim knjigama XVII. vijek

U S u t i v a n u se spominju: god. 1654. reverendia Deandreis, god. 1655. reverenda Kačić, god. 1680. Alfirević; na B o l u god. 1612. monacalis, Fiiipis; u N e r e ž i š ć i m a: pop Bobetić god. 1695., picokara Dominika god. 1662. XVIII. vijek

U N e r e ž i š ć i m a iz Dračevluke: pop Kuvačić god. 1731., Kuhačić 'god. 1749., Vfestelicic god. 1749., pop Sičić god. 1788., pop Grubišić god. 1790., pop Katlufšić god. 1791., VLastelica god. 1791., Uvanović god. 1797.; u B o b o v i š ć i m a : Nilkolić god. 1716.; u P r a ž n i c a m a : Vuković god. 1719., pop Stipulinović god. 1760., Radovčić god, 1768., 1782., 1785., klerik Uvanoviić god. 1783., Maneničić god. 1785., pop Katušić god. 1787., 1788. i 1796., pop Uvanović češće od god. 1789. do kraja XVHI. v.; u; S u m a r t i n u: svora Radatović god. 1777.
^Zbornik za narodni život i običaje 4

49

Sadanj© porodice 1. B a k o v i ć (nadimci: Ajunt, Bambo) 12 porodica. Prezime se nalazi, u popisu nerežiškog stanovništva 6 od god. 1747. Prema tradiciji, doselili u Murvicu oko god. 1650. 2. B a i r h a n o v i ć (nadimci: Baćulin, Bamlbo) 5 porodica. U pučiškoj matici zabilježen je god. 1799. Barhanović rečeni Bakulin iz Bofla. Prezime se spominje u popisu ibolsikih pučana, koji su primali sol god. 1574. 3. G l a s i n o v i c 3 porodice. Doseljeni-iz Nerežišća god. 1820., a porijeklom iz S p l i t a . 4. K u š č e v i ć (nadimak: Dijianac) 1 porodica. Doselio se Jure iz Obršja i oženio god. 1862. Vjerojatno porijeklo sa kopnene Dalmacije., 5. P a p i ć 6 porodica. Doselio iz Supetra i oženio se god. 1863. Porijeklom iz D r a š n i c a . 6. P a v i š i ć 5 porodica. Doselili iz N e r e ž i š ć a god. 1802. 7. Š ć a p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 5 porodica. Doselili iz G o r n j e g a H u m c a oko god. 1690. • 8. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 8 porodica. Doselili iz D o l c a (Polj'ica) goid. 1818. . Izumrle ili iseljene porodice iz Murvice U drugoj polovici XIX. v. i u XX. v. izujmrle su ili' se iselile ove porodiice: Kuzmanić, Leksić (doselio se Ivan i oženio se god. 1882. iz Donjeg Doca u Poljicama), Martić (doselio se Ivan iz Zvečanja i oženio god. 1846. i Radovčić (doselio se Ivan iz Srinjana u Poljicima i oženio se god. 1875. U Americi ima 88 murviičkih iseljenika.
LITERATURA I BILJEŠKE: - '-1 V. Lago: »Memorie sulla Dalmazia«, II. Venezia, 1870., .str. 270—271. 2 Croatia sacra, ibid., str. 80: »Hujus loci auctor fuit Prbr. Marinus de Capitaneis sacerdos Spalatensis.« 3 »Croatia sacra«, ibid., str. 80, 81, 82. 4 A. Ciccarelli, ibid., str. 56 i 86: »Die 12. Augusti 1286. Potestas Pharae sit et Potestas Bracias cum assegnatrone facta a Communitate Braciensi procentus territorii Boli et Murvizza'e, qui debeat tenere in Bracia unum Vicarium. ađ complacentiam. illius Consilii*. (Decretum aliud Reip. Ven.).« 5 Prema podacima i bilješkama obitelji Fertilio. 6 Prema popisu I. Babica na Bolu (ibid.).

DRAČEVLUKA 1. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 1 porodica. Doselili iz D o c a . (Poljica) god. 1818. u Murvicu, a kasnije se spustila porodica. Žuljević bliže moru u uvalu Dračevluku. 50

PLANICA Planica ima 5 kuća. U AmerUci je iseljenih 36 Beiroša iz Planice. 1. B e r o š 8 porodica. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Porijeklom su iz B r e 1 a. Porodica ovog prezimena osnovala je zaselak. Godine 1841. bila je samo jedna kuća, na južnim bračkim, obroncima.

DRAČEViCA Nedaleko od Dračevice idućii prema Sv. Iliji, u predjelu Trešćenik, nalazi se pokrov sarkofaga, koji je okrenut naopačke, te se u nj skuplja kišnica za stoku, koja u blizini pase. Izvana je na tom po­ krovu urezan križ. Donedavno se tu nalazio i sarkofag. Između Nerež'šća i Draeeviče nalaze se ruševiine neke zgrade, očito crkvice. Kako' se predjeili nazivlje Tudor, vjerojatno je cr-kva tela posvećena sv. Teodoru. Prvi je doseljenik Šimunović. U početku su vjernici zbog vjerskih potreba odlazili u Nerežišća, jer u Dračevici nije bilo crkve. Oko god. 1670. Kuzma Žuvić nađe novaca kopajući u predjelu. Karkenjeno Brdo, zatraži!) dopuštenje od venecijanskog senata za gradnju crkve i dobije ga 26. siječnja 1674. To je današnja crkva Sv. Kuzme i Damjana. 1 Nad vratima .je natpis i godina 1678*2 Nasljednici Žuvića darivaju crkvi god. 1683. zemlje u predjelima Borov Dolac, Laptić, Mala Vajca i Nova Čeca. Druga je crkva građena god. 1770. Pred glavnim oltarom župske crkve nalazi se nadgrobna ploča svećeničkog groba od godine 1795. Prema izjavi župnika don Kuzme Šimunovliića (god. 1937.), mjesto ima 305 stanovnika. 3 Sađanje porodice4 1. B e z m a 1 i n o v i ć 1 porodica, iz Ne r e ž i š ć a. Porijeklom iz Novog sela, a starinom vjerojatno iz Poljica. 2. B u j e v i ć 1 porodica, iz N e r e ž i š ć a . Prezime se nalazi u popisnu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Doselili iz B r e l a : god. 1660. »da. Brehgle«, u Nerežišća: U supetarskoj matici spom.mje.se god. 1843. Bujević s napomenom: iz Drače­ vice. U Dračevicu su došli iz Oforšja, 3. B u l i ć 3 porodice, iz T u g ^ a r a . U boboviškoj matici spominje se kao kumi Bulić god. 1824. s napomenom: iz Dračevice. 4. E t e r o v i ć (nadimci: Sorić 3 por., Sorić-Gluho 2 por., Fanat 1 por.) 6 porodica. Doseljeni iz N e r e ž i š ć a , a porijeklom iz Pučišća. 51

1775. 1735. u suitivanskoj god. i 1800. 1657. u prazničkima god. također s napomenom: iz Dračevice. porijeklom iz Ložišća. 1793. Bolčić. Kuratov. U boboviškoj matici zabilježen je god. Đinov. u sutivangkoj matici god. Godine 1748.N Prema tradiciji. zabilježen je kao kum M.. Perici su od roda Krstulovića. 1757. iz Kotlenice. G r g i ć 5 porodica. 1777.) dalje kao Soramcnich i Xorancich. porijeklom iz K r a p n j a. što je u mjesnim spisima zabilježenno god. U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se Hijć iz Humca god. 1774. 1701. 1692. 1691. 7. i alias Marković) iz P o 1 j i c a. Duda. i 1782. 1749. 1776. a god. s napo­ menom: iz Dračevice. Prema pričanju staraca. 1784. Posljednja doseljena porodica Šimunić iz Donjega Doca naziva se također danas Šiimunović.. iz S p 1 i t s k e. 1625. također s mapomenom: iz Dračevice. 1760. 1820. U nerežiškoj matici god. Graibljanin). U Nerežćima se spominje god. Čaretin. V u 1 i ć 2 porodice.5. a od god. pop Š. u Dračevici su po­ stojale 2 porodice Bijić »kao awentitij«. dolazi često od početka (god. prema predaji. 10. a inače god. 1719. 12'. nekada su se zvali Tutolovići. 1785. 11. P e r i ć 2 porodice. [u škripsko^j god. 1737. u dolskoj god. 1793. iz D o n j e g a H u m c a . ali toga prezimena nema u nerežiškoj matici. 1693. bio u Grabiju. 1659. Stari Grgić nosi naušnicu na desnom uhu.. u bobo­ viskoj god. Bažin. 1785. iz Bola. Pilvac. U nerežiškoj maitidi od početka (god. Mazorkin. porijeklom iz Zakučca.. God. U nerežiškoj maitidi krštenih |ŠI. bilo je u Dračevici 5 porodica Šimunovića. i dalje s napomenom: iz Drače­ vice. prema predaji. i 1793.. utemeljitelji naselja. Š i m u n o v i ć 42 porodice (nadimci: Petrić. iz K a t u n s k o g a K r e š e v a.. M a r i n k o y li ć 2 porodice. KrstuHović sive Šimunović. Srdar. a god. kao Bolčin. Šiimunović se spominje u sutivanskim župskliim knjjgama kao pop god. Dujin. Šimunovići su najstariji doseljenici i. kao kum s napomenom: fe Donjega Humca. 1722. iz B o l a .. 9. Jedan je đračevdčki Š.. uvijek s napomenom: iz Dračevice.. u isupetarsklima god. 6. ali god. 1748. Među pučanima bračke galije sa nerežiškog teritorija god. kao Ifigich i Elijch. 1686. 1870. i to. Bukeš. u mlinarskima više puta od god. ZoranovićŠarić. kao Šimunović-Petrić. u postirskima god. 1656.. ali god. 1735. Krstulović »coignomine« Šiimu­ nović. Š e m a n o v i ć 1 porodica. 52 . 11 i j i ć 6 porodica.. Porijeklo nepoznato. 1786. Dorin. Porijeklom kao: Šimunić (i Šimunović. i dalje s napomenom: iz Dračevice. 1662.) pa dalje. 8. a god.. Jereić. popisana su 3 Šimunovića. U nerežiškoj matici zabilježen od god. i 1728. u boboviškima često od god. 1742. 1736.. Z o r a n č i ć 1 porodica.

Tiskano 1907. 1912. LITERATURA I BILJEŠKE: i posluga. Subaša). ~ 2 3 53 . 1555. 1674. str. Obršje d Dragoi vodu. Sjshematismus Cleri Diocesiš Pharensis Trident. 1722. 1775.1 Po nekima pak. 1757. 1588. ibid. u škripskoj god. bilo je u Diračevici 6 porodica Žuvića.. 1—25. sa ukupno 282 stanovnika god. Prezime nastailo — prema tradiciji — po tome. sifcuđennoga) od požara. 1662. spominje se u D. u kojoj je sasm štampao historijat eremistaže.. osnovali su svcenici Vitaić i Martinović na osnovu inventure od naitpopa Drivodilića god. Stara đračevička porodica.2 Bredšasnik današnjeg svećennftka. u štampariji pustinje Blaca. 1670. te ga je i dobio god.) kao kum. 1748. u jednoj rukopisnoj knjizi Kuzma Žuvić. od početka god. M i l i f r e v i ć : »Pravilnici skupna življenja pustinjačkih uđružaba na Braču.s napomenom: iz Dračeviice. 1723. 1796. 1775. str. Ž u v i ć 15 porodica (nadimci: Prdić. U nerežiškoj matici rođenih spominje se ž. 1550. Sekre­ tarij. Smrku i zapadni Vrh.1 1. LITERATURA I BILJEŠKE: Rukopisna knjiga svećenika Nikole šimunovića od g. te ima vlastiti teleskop.. 1912. (25. o đoiskoj god. God. 1855. a s napomenom »iz Dračevice« češće od god. imao je štampanju. Rukopis kod porodice žuvić u Drače vici. koja je zatražio da gradi crkvu. da je selo dobilo ime od drače.. 1937: 1 BLACA Eremitažu su osnovali poljički svećenici Martinović i Tomašević bježeći pred Turcima god. 4 Na osnovu knjige umrlih Liber morthorium ab 1768.13.. 1658. 1657. tu je kuratija za Bfoaca. Blago. Kiselica. Sarajevo 1931. župnik iz P o l j i c a . također MHličević. 2 Natpis nad crkvenim vratima. M i l i č e v i ć 1 Niko. i po kazivanju sta­ raca Grgića i Bulića god.3 Sadanji se svećenik bavi meteoroloigijoim i astronomijom. Eremitaža je stradala god... kojom su stanovnici ograđivali zidove. u sutivanskoj god. i 1725. svojih vrtova i dvorišta. Crkva je sagrađena god. što se jedan Šimunović iz Dračevice oženio nekom Žuvom iz Bola i prema njenu toienu prozvaše ih Žuvići. 223. j . sa dodatkom«. Opći šematizaim katoličke crkve u Jugoslaviji. uvijek .. 1756. Nijemci su ga ubili kao župnika u Gornjem Humcu. Od god. t. 1780. i 1804. građene »u mrtvo«.. god. glasi: HOC TEMPLUM COSMAS XUVICH FUNDAVIT E T IDEM HEREDES DOMINOS POST SUA FATA FACIT MDCLXXVIH 3 Godine 1944. Eremitaža se nalazi oko 2 km od morske uvale... u boboviškoj god. Fomat 19/12. — Iz spomnute knjige izlazi.

2. Maćelo. 3. U r s i ć (nadimak: Šindik) 3 porodice. priženili se (domazeti) u porodice Senikoviie-Svarčie.. a Kuzma u Supetar. te se stanovništvo skoro posvema raselilo. Pelive. Sadanje porodice 2 1. a drugi — Marko — doselio se na Brač god. 3. 1425. Andrija ode fui Milnu (Svarčići). 1579. a u Obršje pred tridesetak go­ dina kao sluga. - 54 . Danas ima 18 porodica sa oko 70 stanovnika. 1944. 5.. iz D r a č e v i c e . bilo je 136 stanovnika. Doseljeni' i z ' N e r e ž i š ć a.. Jedan je njegov potomak ostao u Poljicima. iz D ir a č e v i c e. K l a r i ć 2 porodice. Starinom iz Bosne. U po­ četku se doselio u Muirvicu ili Bol. J a . 1912. LITERATURA I BILJEŠKE: Zaselak su Nijemci spalili g. Porijeklom sa dalmatin­ skoga kopna. Špodir) 10 poro­ dica. iz Dalmatinske Z a g o r e . š i m u n o v ii e 1 porodica. Doselili g. Jedan seljak — Pivačić — reče mi.P u š i ć 2 porodice sa dalmatinskoga kopna. 1944. siječnja 1935. i osnovao Dragovodu. Naselje su osnovali — prema domaćim podacima — Senkovići (Svirčići). 2. Š i m u n o v i ć 1 porodica.). naselje ima stalno izvorske vode. JPredak da im je Mladen Senković (god. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Zaselak sii Nijemci spalili g. K u š č e v i ć (naidimci: Bace. a bave se i drvarstvom1 (sječa drva za gorivo). (Brač). su Kušeevići porijeklom iz Daflmaitinske Zagore i da su bili pastiri. Sadanje porodice2 1. 1 DRAGOVODA3 .OtBRjŠUE1Naselje je nastalo od nerežiških pastira. Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. siječnja 1935. koji su se doselili iz Poljoca. međutim — prema Sehematisnus Cleri — god. Porijeklom iz P o l j i c a. 1579. t e se najveći dio stanovnika iselio. 2 Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. P i v a e i ć . Nekoji Markovi potomci iseliše se !iz Dragovode. da su miui pričali. n k o v i ć (nadimak Minetovi) 2 porodice. 4. S e n k o v i e ~ S v a r č i ć 1 porodica. Glavno im je zanimanje stočarstvo. da. Prema pričanju seljaka. Glavno je zani­ manje stanovnika stočarstvo. gdje se oženio i ostao. a porijekPom su iz Bosne.

. Bonačie alias Košić. Galicija. Brižak.). Došicina. a niže kod mora u uvali oko četvrt sata od sela. mistiro Panigo. magistri Radoević iz Korčule. 1 kuća. 1646. Pekasović.. Odcjepljenje Milne oiđ nerežiške župske crkve trebalo je da se izvrši god. Hranoki. Milna je malo industrijsko središte. nemamo nikakvih dokaza. Vjerojatno porijeklom sa otoka H v a r a. mistro Botar iz Korčule. de MLiipis. Ložišćima. Koniteta Riva. 1783.: Janković. 1830. v. Bervaldi. 1519. i 1834. Tu je tvornica za konzervi­ ranje riba. J e r k o v i ć 3 porodice. Stara crkvica % nova župska crkva bijahu popločane nadgrobnim 'plo­ čama. MILNA O nasielju Milni do XVI. Kanarija. Trebotić. Marinolić. osim nešto u vezi s crkvicama 1 Sv. Iza Orikve. Vjerojatno porijeklom iz N e r e ž i š ć a. 2. Prema podacima sakupljenim u mjestu 5. DijeP. U njoj je prestalo -pokapanje mrtvaca između god.ovi Milne jesu: Račić. Ta crkvica odgovara današnjoj sakristiji. Oko god. Marije (g. R e s t o v i ć 7 porodica.SMRKA1 Naselje se nalazi na kamenitoj kosini. Podšker. Mlinarska električna centrala daje rasvjetu Bofooviiišćima. 1700. Cvitanić.: Krstulović. Vrkuk. siječnja 1935.: Skarnio. mistro Peruzović.. Žalo. Luki Bobovišća i| Sutivanu. Mlin. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Selo je jako stradalo od okupatora. samo je 'bila nešto manja. Marinovdć. 1621. Bazelović. Blacarska Riva. a pro­ velo se g. Tu je jedanaest kamenih Icu'ća. 55 . Pilijpić. Sadanje porođilce2 1. Marangunić. Današnja mlinarska župska crkva bijaše u početku crkvica po­ svećena sv. 1699. 1579. Bonačić. Mariji. Kozžn. OBluizolić. gradila se sadanja župska crkva. Pantera. tvornica eteričnih ulja »Trava« i radionica za popravlja­ nje manjih lađa. Poroiđična prezimena prvi pnt spomenuta za prvih 20 godina stare matice 2 1698.

g. Vaselović. Juraj Barkulić. Livačić. Porijeklom iz Š o l t e .% 4. Polotović. Vlasan ig Pustinje.j matici od god. doseljeni iz Z a s t r a ž i š ć a. Vlasanović.3 Frano Biliceo kurat u Milni. Gujić. Svirčić. a odsad po ne­ kada Bonaci. — U Bdboviškoj matici zabilježen je Berkuić g. A v i a'n i (nadimak: Glenda) 11 porodica iz B r i n d i s i. 3. Pavišić—Brkuljić.4 Frano cfe Mlipis. 1808. artificis Aviani. Šćenzin) 12 poirodiica.5 Sadanje porod&ce6 1.: 1713. u sta­ roj milnarskoj matici krštenih g. Barišić—Berkuić. 1682. Prezimena MHmarana iz različiiiih isprava (prije maitice) 1635. B r k u l j i ć 8 porodica. B a b a r o v i ć (nadimak: Nado. g. Čekalović. Jerolim KraJliji. Kaličević.: 1705. U neirežiskoj matici g. A r a č i ć (nadimci: Šbrado.: 1712. 2. Bonačić-^Berkuić.: Jerolimj sin Nikole Poklepovića. 1820. 1801. spominje se Berkutić. 1701.: 1615. 56 .: 1656.: 1708.. i Dujan Skarnio. 1777. A r a s 7 porodica.: 1695. pokopan u župskoj crkvi.. kao Haraš. neofibi Karmelić. Macola. komitis Bonačić. 1781. Doseljen iz Z a d r a i oženio se u Milni 1887. Bonačić dicti Kresić. spominju se u matici kiršitenih god. Berković. U popisu nerežiškoga novog stanovništva zabilježen je g. 1771. Parosiianović. 1772. i 1793. dakle gotovo od po5. a g. Barkuljić. zidari. Maieolei. mjesni sudac u Milni. župnik Bonaeci (dotad se potpisivao Bonačić. Brakuljić iz Brela. u matici krštenin spominju se od g.1701. SAbnać. 1823. GarmJć. Đragičević.: 1711. 1815. U miiltnarsko. Duibravčić.: 1710. U nerežiškim župskim knjigama spominje se g. Kadeto) 15 porodica. Sfirčić. g.: Babarović. »procuratore del fPopolo«.: 1704.: 1716. Toma Kaličević. B o r z a t i 1 porodica.. a g. 1675. 1747. »procorator delli comuni di Milna e Bobovischie«.: 1707.: 1717. »offi­ cial diii Milna«.. 6. a po nekada Bonačić).

god. u mli­ narskoj maticli krštenih 1766. matpop Bo­ načić i Bonacci. 1836. 1824. Bonačić—Pagari. Dva siu Bonačiea primljena g. Doseljen iz O b r o v c a i oženio1 se u Milni g. i 1670. iz S k r a d i n a . U Milni je zabilježen od god. a u postiirskoj g. ali je razlika u broju izvrjezđa. g. kao na pr. (Nedavno iselillii). comitis Joannis Bonacich. g. g. g. 57 .10 U mlinarskoj matici krštenih dolaze pod Bonačići s različnim titulama i s dvostrukim prezimenom. v. 1666. Dra­ gičević se spominje u matici krajem XVTI. Komita. u matici krštenih od god. t. 13. g. u skradinsko plemićko vijeće. 14. 1734.. Kao •magistri!. Bonačić—Guić. i početkom XVIIv. u popisu regrutiranja za bračku galiju god. 1820. 1866. 1662. župnik Petar B. god. Bonačić dieto Komito.C i v r a n 2 porodice. (Vidi1 Bonačić!) U Nerežišćima g. s napomenom. i Krstulović alias Bučić7. 1739. 1746. • . s napomenom: iz P o l j i c a . spominje se u matici god.D o r i: ć 9 iporodlica. Bonačić).7. (Nedavno iselili u Split). g. ' 9. 1816. 1813. Bo­ nacci iGrivellari Civitade Siceni. Imaju sličan grb kao Bučići na Hva­ ru. 1737.9. Samo Doric g. a od te godine (1711. 1823. Ponekada dolazi ui boboviškim župskim knji­ gama kao Krstulović alias Bonačić. Prema predaji. 1825. koji su primali sol godine 1574. God. 1727. »nobilis« Bonacci iz Milne. v. Prema nedokazanoj tradicijji. 8. nekoć su se nazivali Dobranić. 1863.. spominje se kapetan Bonacci. B o l i š 1 porodica. 11. B o n a č i ć .) daJlje Bonacci. eomitis Bonačić. a g. ali također. Bonačić—Peškaraja i Bonačić— Krešić—Kenjac. i početkom XVIII. Bonačić—'Gazilo. U nerežiškim župskim knjigama Bonačić se spominje god. Bo­ načić—Berkuljić. 1805. 1825. Bonačić-—-Libičić (g. i 1826. ig. 1288 s Prezime se nalazi u popisu pučana. spominje se u matici god. 1625. Bonačić— Criveliari. B & s k u p o v i ć (nadimak: Bužija) 1 porodica. potpi­ suje se kao Bonačić. 1698. g. B o n a č i ć. 1712. 12. Plemlić Klimse Dobranić spominje se na Bracu g. Ivan se doselio iz P r u g o v a i ože­ nio g.: iz M n e . 1829. g.—1711. a tako isto g. 1824. u matici kršte­ nih g. 1762. Bonačić pok. Bonačić aMas Pilipić zabilježen je u Nerežišćima god. iiste godine 1762.. B o b a n 4 porodice. 1816. (ali" kadgod i po dotadašnjem običaju. 1741.. 1721. Crivelari. 1716. B o n a č i ć . 10. 1790.G a r đ!e 1 i n 1 porodica. 1699. 1870. Dragičević alias Biskiuipović iz L o ž i š ć a. 1655.. B o n a č i ć 10 porodica. 1662. 1805. B o n a c c i 3 porodice. samo Libičić). u Dolu. lU'bobovličkoj se matici spominje g. j .

Beze) 8 porodica. U Sumartinu među novim stanovništvom spominje se Antulović " rečeni Vičić iz Basta.. 1700.K r e s i ć (nadimak: Kenjac) 13 porodica. i 1752.1821. 1798. u matici krstenih od g. najprije u Bilitnju Glavicu podalje oiđ mora. 1747. 27. 1807. s napomenom: iz Milne. i to češće od god. 18. samo Piculović ig.god. i matici krstenih od g. 22. g. m 1805. 1816. Losić owero Bonačić. B o n a č i ć . B o n a č i ć . 23. 1742. Vjerojatno doseljeni: iz N e r e ž i š ć a . 1822. 1698.. u matici krstenih od g.L o s i ć 7 porodica. g. 1700. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva Milne od g. B o n a č i ć . g. u matici krstenih Bonačić alis Losić g. 1795. 1710.S a 1 a t i ć 2 porodice. u matici krstenih od g. Butor.. U sluitivanskoj matici spominje se Botunović iz Segeta g. 1822. 1804. 17. Bonačić-S alata 1 porodica. 1834. 1809. u matici kirštenih od g.). 1806. Mejo) 12 porodica. u matici 'krstenih. 1829. Bonačlć-Salatić. 1808. B u z o l i ć (nadimci: Meštar. i u boboviškima. u nerežaškim župskim knjigama g.V i č i ć 5 porodica. 25.M a t i j a j u r j e v i ć 1 porodica. Bonačić-Mati ja jurjević. Bonačić alias Mandinić. a tako i u sutivanskim god. 1836. doselili iz H e r c e g o v : n e (Gabela) u Brela na podnožju Biokova. g. Bonačić-Jurjević.. mistro Botar iz Korčule.. i t. u matici krste­ nih g. d. samo Petričić g. 19.13 TJ prazničkim župskim knjigama spominje se Cvitanić kao kum g. S istom napomenom dolazi i u nerežskim župskim knjigama god. B o n a č i ć . B u t u r o v i ć (nadimci: Orno. B o n a č i ć . 1772.. Bonačić dicti Sargo i Bonačić alias Sargo. samo Lovreitović. g. u matici krstenih god. B o n a č i ć . u matici krstenih g. u staroj ma­ tici od početka (god. do oko god. 24. U mlinarskoj! matici krstenih od po­ četka god. 1698.. 1721.12 29. U matici krstenih %od god. 1803.15. u matici krstenih od godine 1834. B o n a č i ć . 28. Pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od god. 1836. 1789. 1707.L o v r e t o v U 3 porodice. g. 58 . 20. B o n a č i ć . u ma­ tici kirštenih Bonačić dictli Kresić g. B o n a č i ć . 1747. Sargo.P r o t i 3 porodice.S a r g o 3 porodice. i 1824. a kasnije k moru u Dračevoi! Lučicu.P i c u l o v i ć 3 porodice.porodice. B o n a c i ć . Sučele al'ias Butor. 26. 1806.. Bonačić vulgo Proto. 21.P e t r i č i ć 3 . 1657.11 Prema porodičnoj tradiciji. B o n a č i ć . 1821. Bo­ načić vulgo Losić. B o n a č i ć . 1724. C v i t a n i ć 2 porodice.M a n d i n i ć 3 porodice. g. god. a za kandijskoga rata dobjegli na Brač. Bonačić vuligd nominat. 1823.. 16.L u d o c o r e 3 porodice.

Doselio Josip iz Z a d r a kao kovač. 1831. Cvitanić alias Polotović iz Milne. 1811..M a z o r 2 porodice. Filipić-Pagari-Sindaci. ii drugo prezime: Polotović. Doselio iz S p l i t a Mate i oženio se g.. F a b r i s 1 porodica. U nerežiškim knjigama Cvitanić-Svetinčić g. danas kao Elterović-Galović. 1741. a samo Po­ lotović god. samo Mazor g. 1921. 1713. Filipić. — U merežiškim župskim knjigama Galović se spominje g. g. -59 . D e a n 1 porodica.O z u ir o v i ć (nadimak: Bule) 22 porodice\< u ma­ tici kršten'ih god. P i 1 i p i ć 1 porodica.sindicus. g.. g. 1822. F i l i p i ć . 37. Doselio Josip iz B o b o v i š ć a i ože­ nio se god. F i l i p i ć .. i 1818. kao Gigo alias Filipić. 1821. kao tan iz splitskog »sufourbio« Sv. F i l i p i ć . de Negris g. g. 1812. i 1822. 1792. Filipić-Oskuro. Osurović. 1780. G a l o v i ć (nadimak: Belmate) 4 porodice. 1779. 35. 1815. 1820. 1834. U nerežiškini župskim knijgaima spominje se g. Prezime F.. 1817. G a r a f u l i ć 2 porodice.P a g a r i 1 porodica. Križa.. 31. 1809. 32. u boboviškoj matici g. U mlinarskoj matici Polotović dolazi godine 1716. i 1806. — U matici krštenih od g. 1859.. u matici krštenih od g. 1793. porijeklom iz Donjega Humca. 1921. U . matici krštenih g. 43. 1830. g. 38.• vić.. kao nobilis Cvitanić g. G e l d i u i n 1 porodica. g. Međutim Cvitanići ponekada imaju. samo Filipić od početkamatice (g. 1821. De Negri g. Radić-Pagari. ma­ gistri Bonačić alias Filipić.. nalazi se u staroj matici od početka god. 1765. Filipić-Pagari.30. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .. 1824. i 1822. 1819. 1809. 39. 40. g. 33. 1775. 1700. 1819. D a v e r i o 1 porodica. — U matici krštenih kao kum od >g. U jnatftci krštenih D. 1700. 1662. Denegri Genovesis g. 1790 i 1794. kao Oksurović. 1716. doselio Vjekoslav iz L o ž i š ć a i oženio se g. 1799.. 1802. Bonačić-Pagari.. Filipić-Mazor u matici g. G r a s s i 1 porodica. Filipić alias Gigo. 34. g.). Vjerojatno doselili kao pomorci. 1878. — U matici kršte­ nih od god.G i g o~ 3 porodice. D e & p a 1 a t o v i ć (nadimak: Ratar) 1 porodica. 36. doselio Marijan iz P o d g o r e i oženio se god. kao Filipić alias Mazor od g. a g. D e n e g r i 4 porodice. 41. — U Siutivaaiskim župskim knjigama spomi­ nje se Polotović g. iz Milne. 1832. s napomenom: iz Milne. kao Negri g. F i 1 i p i ć . 1821. 42. na pir. (Živi u Splitu).

1700. 59.M a r t i n o v i ć 2 porodice. ali i! prije toga kaO kum god. 1723. iz Splita.M a r k u s o v i ć 6 porodica. iiz S m r k e . J e r k o v i ć 1 porodica. samo Janković od početka matice g. I v i c a 1 porodica. 53. kao: Krstulović-Buzolić. 1625. 1828. 61.. K o z u 1 i ć 1 porodica. K o r d i ć . Zabilježeni su kao kumovi Jankovići u Milni g. 1822. u matici krštenih od g. 1814. Janković-Lepurin g. 57. 1880. Prezime se nalazi ui popisu pučana (Nerežišća i okolica). 46. • 51. i 1794. 1793. Doselio se Antun iz K o m i ž e u Pothrane. iz P o l j i c a. Prezime dolazi još IU staroj matici od g. a zatim u Milnu. g. g. 1913. zabilježen' u matici krštenih g.' K u 1 j i š 2 porodice. 1701. K r s t u l o v i ć (nadimak: Gibin) 1 porodica. 1658. iz N e r e ž i š ć a . 1717. Doselio se Ivan oko g. 1819. 1747. Doselili oko 1796. Porijeklom iz B o b o v i š ć a . 1864. 1726. 6 0 . 47. 1698. L i v a č i ć . — U staroj matici krštenih od god. 1574. 1817. God. u staroj matici od početka g. L a s i c i porodica. kao Jamković alias Lepurin g. 1795. 50. 1834.10 Isto se prezime spominje u početku prazničke matice g. 54. Mlartlinović iz Slhnena. i. 1836. iz S. 49. J a r 1 o r i 1 porodica. Markusović-Livačić. i 1757. L i v a č i ć . [Prezime se nalazi u popisu mli­ narskoga novog stanovništva od god. L i v a c i ć 2 porodice. 48. 52. g. iz K o m i ž e. iz V e 1 o g L o š in j a. 55. 1914. 1793. 62. samo Kostrinčić u matici krštenih g.. I v č e v i ć 3 porodice. 1823.. 56. L a b e t ' i ć 5 porodica. L e p u r i n 2 porodice. iz hercegovačkog sela S t u d e n e i. u matici krštenih g. V i t o L a n c i a n o " ' (Italija).T r a m o n t a n a 1 porodica. iz Mula. oženio se u Mini god. H a r a š i ć 9 porodica. s napomenom: iz Splita. Oženio se g. iz Ercegnovog.9 i iui popfeui pučana bračke galije god. . kao Kozulović. U staroj nerežiškoj matici spominje se g. U matici krštenih kaoi »i! mistro« g. 1832..44. G u i ć (nadimci: Korkutović i Beljure) 9 porodica. Doselio Karlo iz G r o h o J t a (Šol­ ta) i oženio se u Milni god. 1814. 60 . 1813. " . . u matici krštenih g. koji su primali sol g. 1830. L i v a č i ć ..11 Prema obiteljskoj tradiciji. 1754. iz K o m i ž e .. Lepuirin 'alia® Janković g. Labetić-Kazabijanka. iz Š e g e t a . kao kum Martinović iz Dola. — U sta­ roj matici krštenih od g. K u z m a n i ć 1 • porodica. a g. 45. 1590. magistri Lenti 58. L e n t i ć (Lenti) 1 porodica.K o is t r i n č i ć 3 porodice.

iz Poštara.10 Možda isto što i Drivodilić.. g. g.. u matici krštenih Lozić iz Primorja. M i l i č i ć (nadimak: KanđaČa) 1 porodica. Prezime se spominje u staroj matici kršteinili od g. M a r i n o v i ć (nadimgi: Runko. 1731. M. 1741. 1603. 1625. i 1830.) do oko g.9 i među pučanima za bračku ga­ liju gđ&.. 61 . 71. M. M i j i e (nadimak: Rapo) 1 porodica.. 1655. koji su primali sol. . iz S u t i v a n a . M a r u š i l ć 2 porodice. 1742. U nerežiškim župskim knjigama: od g. koji se također spominje među pučanima. vice-žiipnik M. za Nerežišća i okolicu. » U boboviškoj matici krštenih g. 162'5. 1726. Krpica. g. a 1749. Istoj porodici pripada i milnarski župnik. g. U matici krštenih odi g. 1813. Učitelj Ivan M. (Iselil Iz Po stir a). spominje s© Krstu.13. i z ^ B o l a . s nadimkom Kenjac god. M a r i n k o v i ć 4 porodice. M. 66. Kao MarinkovićLuskar 1 porodica. Marinović. 1792. 1831. 1701. god.. Doselio se Mate iz P r u g o v a i oženio se god. 1902. God. 1805. > dicti Via san. 1707. M a r a n g u n i ć (nadimci: Giiričie) 2 porodice. 64. 70. 1717. u Milni od g. s napomenom: m Bobovišća.9 i među pučanima na bračkoj galija god. 1659. M a r t i n i ć 3 porodice. Ma­ rinović iz Omiša.. Porijeklom iz B o ­ bov! i š ć a od roda Krsitulovića. Prezime se nalazi ui popisu pučana. Zmajilo) 20 porodica. iz B r u s j a . U »ischiera reale« na Braču zabilježen je u nerežiškoim di~ 'striktu g. g. 67. 1574. Mute. 1750. koji saii primali' sol god. Vlasanović iz Pustinje. 65. 1820. samo Runko g. Ivan Marinović. alias Runko. 73. Mariinović iz Bobovišća.. 1813. 1762. Spominje se u staroj matici od početka g. g. g. M a r k o v i n č i ć 1 porodica. 1819.10 Praznički Marangumći (g. U matici krštenih od g. M ' i l o v i ć (nadimak: Bago) 1 porodica. u prazničkoj od god. 1625. 1775. iz S IUI p e t r a. 1603. 1697.14 68. g. hozić (nadimak: Tripotovi) 12 porodica. u milnarskoj matici krštenih od g. U nerežiškoj matici također od početka (god. 1698. a kasnije župnik. . lović alias Marinović. 69. 1736. 1927.. M a t ^ k o v i ć 4 porodice.. 72.) bili su iz Nerežišća. 1655. kapeilaii M. do oko g. samo Vlasan god. do oko g. :s napomenom: iz P u č i š ć a. 1698.

1825. Brčić. 62 U fooboviškoj matici Milović se spominje kao kum g. Mali Pavini) 19 porod'ca. iz S p 1 i t a. Mladineo. koje je. g. 1768.dobjeglo na Brač za kanđijskoga rata. Iz Š k r i p a. Oženjen u Milni g. g: 1820. 1745. Parofijanović alias Maričić. N i g o e v i ć (nadimci: Puhor. O z r e t i ć 1 porodica. 1698. 1804. s napomenom: iz Milrie. U mlinarskoj matici krštenih od g. P a v i š i ć (nadimak: Remeta) 1 porodica.. 83. 82.11 P e t r i n o v i ć 1 porodica. 1589. 1574. 1912. 76. 84.15 Prezime Pekasović nalazi se u popisu vlasnika. 79. P e k a s o v i ć 1 porodica. pašnjaka od god. 78.Pecasseo.. U matic'L krštenih. prezfme se nalazi u popisu pučana regrutiranih za bračku galiju godine 1625. Pauziin) 7 po­ rodica. M i Š k o t a 1 porodica. spominje se od g. 77. N i ž e t i ć 1 porodica. P o k l e p o v i ć (nadimak: Veli Pavini. U popisu novog stanovništva. fafoer Peruzović alias Junaković. 1888. (isto kao kum) Milović diotus Manjavin iz Stoliva. g. Parafijanović-Vidošević. s napomenom: iz Sutivana. U popisu neorig'inalnih bračkih plemićkih porodica od g. g. 1713. Stj. 1655. doseljenik se oženio g. U matici krštenih od početka (g. U staroj matici krštenih od početka. ali g. 1775. U boboviškoj matici P.. u matici kao kum g. 1698. Doselio se financ iz T a r n o p o l a (Poljska-Galicija) i oženio se g. U nerežiškim župskim knjigama od početka matice g. 86. od g.16 P e r u z o v i ć (nadimci: Nanetovi. g.10 U boboviškoj matici spominje se g. i 1807. 1730. 1896. g. vjenčan u Milni g. koji su primali sol g. Pušić) 2 porodice. 1812.. 1731. P a j i ć 1 porodica. dolazi i kao Pecaše© ili. s napomenom: iz Vrh a n j a. Doselio se Mihovil iz M i r cl C cl 1 oženio se 1905. Porijeklom iz N e r e ž i š ć a. Buzolića u mfnarskoj matici umrlih spominjao se P. 1878. mistro' Pe­ ruzović) . 1804. 81. M i r i ć 1 porodica. g. Porijeklom iz P u č i š ć a . U mat'ici krštenih od g. Prezime se nalazi i u popise pučana. 1730. 1828. Pipi. 9 P u l i s e l i ć 1 porodica. 1736. . na te­ ritoriju Postira—Dol—Škrip.. nalaze se u Milni: braća Perizović i Ante Perizović. 1635. 87. Žanić. Tome i Toma Pecaseo.). je zabilježen g. 1796. 80. Mladinei. iz Š k r i p a . 1914. 1763. —. 1657. U staroj matici od g. 85. 1723. zabilježen je" Juraj Pecaseo pok. M l a d i n i ć (nadimci: Bate. g. Pavišić-Berkuić. Parafijanović-Vidoš. iz S p l i t a : P a r o f i j a n o v i ć (nadimak: Uš jer) 2 porodice. (g. Krajnji) 19 porodica. god. 75.74. 1780. Pecassi s na­ pomenom: iz Mi^ne. g. Prema jednoj ibilješci dra.

1807. S u z a n (nadimak: Slavotovi) 1 porodica. T o m a s 1 porodica. 1796. g. SL g. a g. U milnarskoj matici kršitemih od g. mobil. kao kum spomenut g. 1657. porijeklom Senkovići iz ^ P o 1 j i c a. g. sig. i 1815." 99. 1807.17. 1833. Terze. T r e b o t i ć (nadimci: Pluto. »presentate alt illmo. Prezime Skarnio nalazilo se i u Nerežišćima. doseljenik se oženio •g. g. di Milna e Bobovischie«. 1579. Trebotić alias Marinović. . U ispravama se spominje g. često Skar­ nić. Scarnio. Doselio se Juraj iz S e n j a i oženio se g. 91. a g. 1913. 1762. T e r z i ć 1 porodica. 1751. S t i p i č e v i ć (nad'mak Skina) 3 porodice.. T a v r a 1 porodica. 1834. 1823. spominje se i u Nerežišćima g..J e n e r a l i ć i S k a r m i ć 4 porodice. U milnarskoj matici kršteinili g. iz B o b o v i š ć a. 1827. s napomenom iz D r a g o v o & e. Skorio alias Penarolić. 96. 90. Marinović vulgo Trebotić.. 100. U milnarskoj matici krštenih od početka (g. Skarmić. S k o r i ć 2 porodice. 1865. 97. S e k u 1 1 porodica. Terzić. Prospero Scarnio«. g.. iz S v i n j i š ć a . Prema tradi­ ciji. U mlinar­ skoj matici kao Generalić-Skiarnić od g. Doseljenik se oženio g. U boboviškoj matici g. billo je šest porodica. jPrezime je Jeneralić vjernojatno porijeklom iz Poljica. 1707. Sf a r r č i ć (nadimci: Kosirima. .. 95. g. 92. 1834. g. Sferčić iz Dragovode. 1791. Osim toga spominje se g. iz J e s e n i c a. 1691.. 1737. 1725. s napomenom iz Dragovode. Marinović-Trebotić. doselili se kao mesari iz S p l i t a . iz B o b o v i š ć a . MarinoVić) 6 porodica. 1806. U milnarskoj matici krštemih g. Svarčić. iz S n i m k e . 1806. 94. 89.88. dr. u fcoboviškoj od g. do 1801. 1730. 1694. U milnarskoj matici kršten'ih kao Sfirčić od god.). Š k r n i ć . u bolskoj Scarneo g. U nerežiškoj matici zabilježen je Scarnio g. g„ 1722. spominje se Scarneo Doimo5 »procurator delli coniunli. doseljenik se oženio g. 1693. i 1768. 63: . 93. (Šl!munović-Butur. u matici kmštemih rektor Skarneo. 1796. Xeneralich. Mairinović sive Trebotić. R e s t o v i c 1 porodica. 1914. kao Svarčić g. 1885. s napomenom iz Milne. U staroj matici kao Skarnio (Scarnio) od pečetka g. 1699. g. 98. Scarneo. 1767. viceeonte dal sig. i 1831. S k a r n e o (nadimak: Škrnić) 2 porodice. od g. 1819. g. Š i m u n o v i ć 3 porodice. 1695. g. 1720. 1884. U milnarskoj matici krštenih g. doselili se na Brač u Dragovodu g. 1665. Kosirić) 5 porodica. iz D o l a . 1698.

1884. 1750. 1808. v. i početkom XIX. 1763. postolar. * U matici krstenih od g.če­ tiri porodice. magistri Andriuzzi. (g. v. A l o j (nadimak: Fatoro). iz S p l ' i t a . 1937. U g r i n o v i ć (nadimak: Maškinić) 3 porodice. donedavno. kao artificis V. 7. s napomenom:: iz S i t n o g (Poljica). • 9. 105.. 1856. U miatiici krstenih od g. s napomenom: iz B o l a .. g. donedavno. 104. 1698. 1827. v. doselio i oženio se Zakarija g. 1848. B a z e l o v i ć u početku matice (g. Žuvić-Kućin. 106. B o t t e r i ui prvoj polovici XIX. v. iz Dračevjee. iz K a š t e 1 . iz Bola (Karmeljić alias Žu­ vić) . a dlriuga iz M a k a rsfee u prvoj polovici XXX. iz N e r e ž i š ć a . 2. 1810.. 1823. Doseljenik i se oženio god. donedavno. magister A. g. U matici krštenlih od g. A n d r i u z z i u prvoj polovini XVIII. v. u Milnu se doselili iz Splita. prezime postojalo donedavno. 64 . 1825. iz Š o l t e . 3. 11. U matici krstenih od god.101. doselio i oženio se Stjepan g. Ž u v i ć (nadimak: Zuboitovi) 5 porodica. 1914. s napomenom »iz Mirne« kao kum. kao Aliogi iz { P o r e č a . B r e s k o v i c u matici krstenih od g. 1728. 1769. 103. do g. U r b a n (nadimak: Kanetovi) 1 poirodica. B a n sredinom XIX. ' ' . Isuimrle i Iseljen© porodice 1. V o c u 1 i n 1 porodica. 1806.s a n d r i Krajem XVIII. a jg. v. 1822. g. Kao kumovi spominju se g. 6.L u k š i ć a. 1844. iz V e n e c i j e . spominje se Vlahovic iz Maslinice na Šolti kao kum). iz S t a r i g r a d a . v. U r š i ć 3 porodice. . dvije porodice. 4. U mlinarskoj matici krstenih od g. A1 e s . V r a n č i ć (nadimak: Meštrevidin) 2 porodice. 1806. 107. 10. U boboviškoj matici g. iz trogirske L j u b i t o v i c e. A n j i ć u matici krstenih od g. B e r o š 1 porodica iz iN e r e ž i š ć a. B a s i c doselio se iz S p l i t a i oženiose g. kao kum iz Supetra i kao doseljenik iz V e n e c i j e. v... bilježeni su i dinugoj polovici XIX. 1730... g. g. V l a h o v i c (nadimak: Borin) 4 porodice. 1914. 1701. do­ nedavno. v. 5. 1825. 1829..) i u prvoj polovini xvm. Doselio se iz T i j a r i c e kod Sinja. s napomenom: iz H v a ­ r a . 102. 8. g. g. i 1753. B u r i ć u prvoj polovici XIX. ' (Vjerojatno živi još udovica).

Doselio i oženio se Mate god. 1809J. 1789. s napomenom: iz S t o l i v a . v. god. 25. 1828. i kroz XVIII. do prve polovine XIX. God. kao Fralisovie. prezime postojalo donedavno. 1766. 1719.. god. 1914. (s napomenom: iz Bola). god. s napomenom: iz T r o g i r a . god. 1744. 1836.. K i s l e v se spominje u matici samo kao kum od god.5 15. jedna porodica. G l i g o doselio se iz B o b o v i š ć a Vicko i oženio se god. F a b i ć u matici od god. prezime postojalo donedavno. 1801. Marinčević alias Gligo. D o g a n e l l o doselio se Dujan iiz <Komiže i oženio se god. 1730. 1861.. U XVIH. F r a n k o v i c u matici od god. Doselilj se u Milnu iz B o l a . 17. 16. (god. 1698. 24. god. Karmelić-Cezar. J u r i š i ć . pop Marinčević Gligo. god. iz D r v e n i k a . Marinčević sive Gligo. 1829. god. F r a n j a s o v i ć u milnarskoj matici od god. jedna porodica. jedna porodica. Peruzović-Karletović !). 1791. (mi matici od god.21. 18. god. oženio se god. i kasnije češće s istom napomenom. 1754. i 1770. 27. 1849. 1769. J e l č i ć ~ u župskim knjigama od god. (s napomenom: iz Omiša) i god. do oko god. v. s napomenom: iz S p l i t a . Felix Kislev. iz Z a g v o z d a . v.12. više puta kumovi iz Botoovišća Gligo i MariričevićGligo ili samo Marinčevć. D e y i ć ai drugoj polovini XIX. — Spominje se kao postolar. 23. 13. god. . god. Elizabet Kislev. i 1823.. i 1829. U boboviškoj matici god. z b o r n i k za narodni život i običaje 5 65 . D e m a g i si i De Magis u matici od god. Č o g l i j a sredinom XIX. 1785. kao' Fabić-Karletović. 1791. 1753.. s napomenom: iz N a p u l j a .. D a m j a n o v i ć Anite se doselio' iz S u p e t r a g. u matičnim knjiigama od god. 1801. nobilis ide Maggis iz Mi3ne. 19. s napomenom: iz P o l j i c a . U bo'boviškoj matici: god. 1862. s napomenom: iz M a k a r s k e . 1702.. samo Marica. v. 1730. 1914. 1840.. 1856. v. do druge polovine XIX. postojalo prezime donedavno. donedavno. 1834. 1773. doselio se Jakov. 1826. 1914. K a r m e l i ć u staroj milnarsko j matici krštenih god. v. iselili se u Gruž. 1821. 1695. v. 1822. 1711. Jurišić diktus Marica. pre­ zime je postojalo donedavno. Karmel'ić »neophiti«. do druge polovice XVTJI. do oko god. 28. god. god. Porodica je bila — prema tradiciji — engleskog porijekla. god. ' • . 1756.20. »giudice di Milna« Fnancesco de Filipis. 22. vij. D e l f i n o u prvoj polovici XIX. G i o v a n e 1 i i u mfilnarskoj matici od god. god. 1821. 1862. ^ . 1762. Karmeljić. 26. god. 14. D e f l l i p i s li milnarsko j matici krštenih od početka god. i 1742. bilježen do oko god. 1797. . ood. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .... G l a v i ć Ante> se doselio iz S p l i t a i oženio se god. 1694.

ima Macolić. s napomenom: iz G o n o v e (Italija). 1819. 1736. ili iz Makarskoig primorja ili s otoka Hvara. 1770. Marijetić alias Spaleta. 1745. R i p a c I I matici krštenih od god. 40. 1625. s napomenom: iz Bola.. s napomenom: iz H v a r a . 1760. v. kao kum doktor Primi. s napomenom: iz K o m i ž e. do oko god. mistro Ra­ doević iz K o r č u l e . do druge polovice XVIII. M a r i j e t i ć u matici krštenih od god'. kasnije se porodica iseljava. miliibis Kriznić. s napomenom: iz B o l a . M u ' l a n o v i ć u matici krštenih cd g. P e t r o š i ć u ma^ci krštenih od g. 1704) do druge polovine XIX.. od *g. v. 1788. 37. 1756. god. 1777. v. v. Krstuilcv'ić vulgo Mihojtvić. 1731. god. 35. donedavno. s napomenom: »iz K o m i ž e « do prve1 polovine XIX. vanbračianU 66 . kao kum iz B o l a i kasnije do prve polovine XIX. god. v. Marijetić-Spaleita. god. ' ( U milnarskoj matici krštenih Bartulović se spominje god. P r i b a č i ć od sredine XIX. god. s napomenom: iz B o b o v i š ć a. kao kum Miloš Radičić. 1764. do oko god. jer se spominje god.. K r'i z n i ć u matičnim knjigama od. R a d o e v i i ć u početku matice krštenih god. ali se opet vraća. R a f a e 1 i u matici krštenih od g. god. god. R a d i č i ć početkom: XVHL v. i 1810. 1700. v. s napomenom: iz S ' t a r i g r a d a . 30.. 1734. 43. v. 1914. 1745. iz Z a d r a . Krstulović alias Mihojev. do prve polovice XIX. Postojalo je i prezime Radović od god. U boboviškoj: matici god.. . R a d i ć kao kum od god. R a d m i 1 i u matici ikršitenih u prvoj polovini XVHl. — Bartulović se spominje i u drugim bračkim župskim knjigama. 44. 1711. do sredine XIX. v. samo Spaleta god. v.. ' Marjetić d'Loti Komižan. 36. 42. 1823. s napomenom: iz H v a r a . N i k o l o r i ć <u matici krštenih od god. god. 1834.10 32.. do druge polovtine XEX. Radoević dictus Bartulović iz Milne. dvije porodice Radoević. 1703. U boboviškoj matici <goid. U popisu pučana-•»Galectti di Neresi« god. 41. bila je jedna porodica. 1827. 1756. 38. 1834. 39. M i h o j i ć . 1806. M a z z o l a u matici krštenih od početka (god. god. 1784. 1812.. god. do . 31.. 1796. »procurator« Radmili. 34. Pegazzi. 1836.29. 33. v. 1812. i to god. 1725. god..sredinom XIX. P i g a z z i u matici krštenih kao kum. P r i m i u matici sredinom pirrve polovice XIX. 1806. 1730. god. 1866. v. oko gotd. god. kasnije većinom kao kum. 1822.

. kum Vasiselli. iz ' B o l a . 191 i 274. 52. Petrus Albius Spalatensis. S e r v e n t i . V a s e l o v i ć u matici u prvoj polovini XVIII. u dnugoj polovici XIX. prema milnarskoj anagrafi od g. Antonio (1890.«. ibiđ. S. T r e v i s a n i u prvoj polovini XVIII. 2 Za ove sam se podatke služio sa »Liber Baptizatorum Parochiae Milna 1698. S t a n i š i ć u mastici kršitenih se spominje sredinom XVIII. Babica. 255—256. v. Stjepana i braća Guić. jedna porodica. ibid.: iz K o m i ž e. str. 51. Serventi-Zvančić. Anton Perizović. Stefano Buzolić qu. 256. 87. U Sutivanu žive porodice Soljančić. ibid.. iz N e r e ž i š ć a . list 11—14. v.. Vol. Zagreb..god.1914. god. str. 1914. . zn. Romanus. R o m a n i u matici krstenih kroz XVIII.. str. izdata u Dolu. akad. .—1912. vSf i 1 i č i ć u matici krstenih od god. 343. prema maticama krstenih. god. 7 Duišin. i« Rukopis kod Michelli Vitturija. spominje Gardellija. u isutivanskoj matici god. u supetarskoj matici god. ui prvoj polovici XIX. 4 Ciccarelli.). v. 53. s napomenom. 1754. god. druga. Jugl. samo Zvančić kao kuni.. is Rukopis: »Origine e memorie delle famiglie Buzolić scritte per cura del dott. Trevisani »Burianasis«. jedna porodica. 1756. str. 9 Rukopis kod I. . 8 Codex Diplomaticus. posto jala je jedna porodica. Vasselli iz Milne. v. i po prikupljenim podacima.. 1747. 1736.' postojale su 2 porodice. iz S p l i t a . Sejačić iz Milne. 1793. 5 Ciccarelli.. Rukopis kod dom I. str.« •3 Ciccarelli. god. 1866. i umjet. « . 303. . god. bili su u Mirni: braća Perizović. D. Rdo D. 48.. ibid. str. izdata u Nerežišćima. »D. god. 610. ibid. ibid.. ibid. 1721. 5UT Š a n t i c . v.« 1821. 1519. v. Nerežišća ad 2). S o j a č i ć u matici krstenih cd god.. t* Mladineo. » . — U boboviško j miatici g. 1738.45. treća isprava spominje »rev. braća Buzolić pok. is Ciccarelli. T a r a s sredinom XIX. Romano.. ibid. Romane. Babića^ibid. 1714. Ante Buzolića u Splitu. Nicolao Angelo benemerito Vicario P h a r e n s e . 339—340. str.. Joanne Scrivanich. . 1O 67 . sv. I. 1775. io Mladineo. Nicolao Tomasich. Stjepan Buzolić. 1836.. Marie de Milna Brachae. 1833. is Ciccarelli. (v. »capellanum et Rectorem S. Bonaccija u Jelsi. spominje »Venerabilis D.« Nalazi se kod dra.: prva isprava. 1711. n Podaci kod I. s napomenom: iz Bola. Petri Lucari Notarij et Cancellarij«. do 1834. »actum in Villa Doli«. LITERATURA I BILJEŠKE: U vezi s crkvicom poznate su mi tri isprave iz g. 1841.. Mariae de Milna« i »testibus rogatis Jacobo Gospodnetich et Nicolao Millich«. iz S u t i v a n a. 1753. ibid. .. str.. ibid. 21. iz B u r a n a. »Presbyterm Petrum Albinum Spalatensem in corporalem tenutam et possessionem Eccl.-.. 46. god. god. Marci Natalis Metropolitan! Spalatensis«. Novi stanovnici g. i ' Ciccarelli. .—1813. . god. v. Presentibus ad omnia suprađicta Cattarinich de Štivano. 47.«. str. 49. ibid. 6 Radio saan uglavnom. VI. god. od" 1698.

u »casali« Pothume spominje se 5 porodica. 1656. L e s i ć 1 porodica. Bresanini. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Prema podacima prikupljenim u mjestu 5. Petar Marinčev&ć-Gligo. Luka Biličić. ' 68 . U mlinarskoj anagrafii god. Silvestar Martinis (1713. Biskupskom odlukom1 od 17. Feliks Dragičević. Oktavijan Koviljaneo (1697. jedan Marinović iz Pothuma kumuje u Bobovišćima.—1716. 1693. siječnja 1936. 1694.podnožju dva brežuljka Huma. Peruzović. Godine 1687. v. Toma Vincenti.(nadimak: Tramontana) 1 porodica. Anton. Bonačić. BOBOVIŠĆA Naselje ili dio naselja se u prvo vrijeme nazivalo Stanac Dolac.).). odcjepljuju se Bobovišća ai Ložišća od mlinarske župske crkve. Vice Dujmović. Georg. Luka Jurjević (1713. Ukupno 14 porodica. Ivan-Pavao Cemfeius. K o r d i ć. iz M u r v i c e . Ivan Marangunić. 1749. Rektori su: Mate loanicius (1693. iz Š k r i p a . 2. ne spominje se. Prvi 'stui stanovnici naselja Marinovići iz Bobovišća. Pothrane je nastalo ipri kraju XVII. Ivan Jakasovic. Ivan Duboković. Još i danas ponekada Bobovišćane nazivlju iStaneari Dopuštenje 1 za gradnju crkve Sv.. Toma Sasiunić. Jurja u Bobovišćima dano je god.—1696. t e središte nove župe postaju Bobovišća 3.POTHUME Zaselak se nalazi u ravnici na.—1713. Tade Milačić. u Bobovišćima je rektor (upra­ vitelj crkve). Ž u v i ć 1 porodica. — Marinovići su došli iz Bobovišća i osnovali Pothume. 1836. kok> voza 1750. D. Ivan Obradić.). kojega je uzdržavao zajednički župnik u Milni (30 dukata na godinu). Sađlamje porodice 1 1. i to: 1 Bonacić-Piculović. 1 Marinović-Kade i 3 Marinović. 3. Jerolim Kevešić i Petar Versalović. a već god. dobiju Bobovišćani kapelana. kolovoza 1687. God. ' 4.). Od god. Ivan Maričić. Petar Marinčević-Gligo. M a r i n o v i ć 11 porodica. Nikola Gverieri. iz K o m i ž e na Visu. Ivan Lazanja.

8. Juraj Krstulović pok.: Bavčević. Krstulović sive Bradašić.' Nikola Krstulović Jurjev. Marinović vocatus Kenjac. Ivan Krstulović Stjepanov. 16. Luke. 47. 14. Juraj Krstulović pok.: Marinović iz Pot Hume. 17. 10. Filipi. Krstulović alias Lovretov. Krstulović pok. 20. 31. 7. 1697. 48. 32. Dragičević sive Čačičić. Ivan Krstulović pok. Žuvić alias Baloja. 1698. 1699.: Marinčević alias Sargo. Marimčević vulgo Popile. Sargo. 1760. 30. Juraj Krstulović pok. Nikole. Marina. Marinčević detto Halatović. 1702. Nikole. Krstulović sive Sefcuil. Petra.: Marinović vu^go Rado. Marinčević sive . 33. 19. * 1703. Krstulović vocatus Sapunar. 1696.2 1. 46. Marinčević alias Kenjac. Petričević. Juraj Krstulović pok. Ivan Krstulović pok. Krstulović sive Čepkalović. Ive. Marka.: Biličić. 49.. 36. Stjepan Krstulović pok.: Marinčević. Matij Versajković Pavlov. Fabri. Stjepan Krstulović pok. Anton Krstulović pok. Petar Krstulović Jurjev. Bučić. Marko Krstulović pok. Juraj Krstulović Ivanov.: ipop-rektor Koviljaneo. Josljp Krstulović Antin. 12. Stjepan Buzolić kao nasljednik pok. 5. Krstulović alias Mandić. Bučić vulg6 Gatoot. Nikola Krstulović Antin. Petar Krstulović pok. 35. Zuanić. 4. Dinko Juriša' kao nasljednik pok. 43. 11. Ivana. Jurja. 39. 21.: Vlasanović. Nikole. 6. Nikole. Stjepan Krstulović pok.Nikole Bonačića. Ivan Krstulović 69 . Frane. Ivan Krstulović pok.Krstulović. Mandić. Anton Krstulović pok. Frane. 27. Marinović iz Pothuma. 26. Krstulović »cognionime« Simunović. Ivan Marinčević Jerolionov. Ivana. 37.: Krstulović sive Barišić. Maričević vocatus Baliga. Ivan Krstu­ lović Jurjev. Grasović. Bučić vulgo Loze. 22. Juraj Krstulović pok. Jurja. Toma Krstulović Jurjev. Jurja. Nikole. 41. Trebotić. Anton Marinčević pok. Ivan Krstulović pok. Čepkalović. Stjepan Krstulov'i'. Trebotić. Ante Krstu­ lović. Luka Krstulović pok. 25. • Popis bratlma iz Bobovišća i Ložišea god. 13. Ante. Stjepana. Antona. Leopold Krstulović pok. 2. Frane. Nikole. 45. Marinčević vulgo Gramdo. 24. Ivan Krstulović pok. Stjepana. Ivana. " 1701. Marko.-Stjepan Krstulović Antin. Ivan Marmčević pok. 3.: svećenik Mateus Joanicius. Anton Krstu­ lović Sfjepanov. 1695. -. Nikola Krstulović pok. Frane. Lovre. -1694. 44. 38. Prezimena prvi put spomenuta kroz prvih'20 gođlnla boboviške matice 1693. Ivan Krstu» lović pok. 34. Lovre.: Lovretović. Bradašić. 23. Juraj. 28. 40. Marinčević alias Gligo. . Frane. 18. Juoraj Krstulović Lukin. Frane Krstulović pok. Marinčević pok. Marinović »cognionime« Čuko.ć pok. Ivan Krstulović Lovrin. Ivana. Pavao Versajković pok. 42. Šimiunović.. 1712. Petar Krstulović Ivanov. Stjepan Krstulović pok.. 29. 9. mistro Jerolim Marinčević pok. 15. Lovre Krstulović Jurjev. Nikole.

Ivan Šimiunović pok.. Luka Krstulovic pok. Matija. CerinićBavčević. Nikola Trevizan. 52. Stjepana. 110. kao kum Bavčević iz Šolte. Ivana. 60. Dinko išimunović Pavlov. Petar Krsitunović pok. Martin TreViizan. 70 . Ivana. Lovre Krstulovic pok. Anton Krstulovic pok. Cerinić seu Bavčević. 108. 1824. 90. Frame. Jurja. 103. 76. Juraj Krstulovic pok. 1657. Nikola Krstulovic. 89. Juraj Krstulovic Stjepanov. 1714. 57. Petra. Petar Marinčević pok. 101. Cerimo alias Bavčević. Toma Krstulovic „pok. 67. U matici krštenih od god. 109. Luka Krstulovic pok. Nikole. god. naute Cerinić. Jerolim Krstulovic Ivanov. U matici krštenih od početka (god. Dinka. 79. 74. 64. Nikola Krstulovic Ivanov. 88. Juraj Marinčević Petrov. Juraj Krsitulovic pok. 1562. Frane. Jurja'. jPavao Šimumović pok. Jurja. 68. god. 69. 97. Sadanje porodice 3 1. Ivan Krstulovic ipok. Petar Dragičević pok. C e r i n i ć 3 porodice. 93. Cerinić iz Botoovišća. Frane Dragičević pok. 81. G1 i g o 1 porodica. 58. Nikola Šimunović Pavlov. Šinie Krstulovic pok. Frane Dragi­ čević Petrov. 55. 105. 77. Anton Krstulovic Jurjev. Juraj Krstulovic Nikolin.pok. i 1727. Nikola Krstulovic pok. pok. Šime Krstulovic pok. Tpnia Nizetić. Frane. 1777. Ivan. god. 104. 75. Bavčević-Oerinić. Valerija. Pavao Krstujlović pok. Stjepana. Alban Tre­ vizan (braća pok.Ivana. god. 51. Pavao (sinovi Frane Martinića). 1765. Viktorija). Dinka. 98. Nikola Krstu­ lovic Ivanov. 59. 1814. 102. Don Petar Grassi pok. Marpinčević Petrov. 1625. U sutivanskoj matici kao kum god. 73. 100. 71. Jurja. Ivana. Jurja. 56. 86. Juraj. Jurja. a god. Anton Krstulovic pok. Jerolim. 1752. 66. 1720. 1715. 1694. Pavla. Cerinić sive . U staroj matici u Nerežišćima ima Cerinića od početka (g. Petar Marinčević pok.Bavčević. 1758. slično dolaze i kasnije često piurta. Jurja.). i 1721. 85. 92. Jurja. Na Šolti se spominje Cerinov god. Lovre Krstulovic Ivanov. 61. Matij Krstulovic Stjepanov. samo Bavčević is napomenom: iz Bobovišća. 54. i 1741. 99. Nikola Krstulovie pok.. Matij Krstuljović Ivanov. Ivana. 78. god. 106. Nikola Krstulovic Juirjev. Frane Martinić pok. Ivan Krstulovic pok. 107.4 2. Ivana. 62. 1695. 84. Marina." Matij Nizetić Tomin. Frane Krstulovic pok. Juraj Krstulovic Petrov. 1776. Marina. Ivan Krstulovic pok. Juraj Marinčev-'ć pok. Ivana. 53.. 72. 65.^70. Petar Draigičević pok. Petar Krstulovic pok. Petar Krstulovic pok. Među »galeotti di Neresi« za bračku galiju god. Matije. 80. 50. Nikole. Ivan Krstulovic pok. Ivana. Ivan Versa jković Pavlov. Anton Krstulovic poik. popisano je 13 Cerinića. 95. u nerežiškoj matici god. 63.) kao Marinčević alias Gligo. 91. i 1717. god. 94. Stjepan Krstulo'vić Ivanov. 96. Petar Trevizan. god. samo Bavčević god. Jurja. C »e Castellis«. 87. Jurja. Ivan Krstulovic pok. i to uz vulgd ili sive. 1721. Pavla.

a r t i n i ć 1 porodica. U'mat'ici god. 5 • ° 3. sive G. 1794.god. naute Gligo. 1724. 1655.). 1799.) kao Marinčević alias Halat. 1725. pop Marangumić iz s Bobovišća. jednako i god. 1719.. M . 1804. iz (Pražnica. Grassi.. ' -U sutivanskoj matici god. god. god. Grassi iz nerežiške župe. 1702. 1734.). . jednako i god. pop M. 1774. god. i 1721. god. H a l a t 2 porodice. 1741. 1762. Marincić alias Gligo. 1733. alias G... 1775. pop Marangunić. 1798. 1657. kao kum iz M i I n e . god. M a r a n g u n i ć 3 porodice. U matici krštenih od god.. a god. artifex Grassi. 1744. 1625. kao kum iz P r a ž n i c a . i 1711. 1767. u dolskoj god. god. matici bez gornje napomene god. G r a s s i 2 porodice. Krstulović alias Lebedina*.1761. 1746. U matici od god. 1746/Krstulović vulgo Lebedinov. "7. Od početka matice (god. magistri Grassi-. Marinčević »detto« Halatović. 1625. 1766. U matici krštenih od početka kao Grasović (god. 1696. L e b e d i n a 3 porodice. U napeižiškoj matici spominje se god. god. god. 1589. a god. za bračku galiju bila su 3 Grasovića. 6. 1729. Porodica je pripadala privdF.egiranim obiteljima. 5 Prezime se Grasović nalazi među nerežiškim vlasnicima pašnjaka gpd. porijekloim: iz B o s n e . Grassi.. god. i . 1665. 1719. lapicida Grassi. zabilježena je jedna ženska M.7 U nerežiškoj matici god. 1744. pop Stipanović i god. U bobov'iiškoj. v god. magistri Grassi. 1574. Marin­ čević sive Halat. zabilježen je Gnasoevtc iz Kaštela. U staroj matici u Nerežišćima ima Grasovića od početka matice (god. god. 1656.). Stipanović ©eu Maričević.. koji su primali sol god. god. -1718. i 1788 Marinčević-Halat-. 71 . Među »galeotti di Neresi« god. 1728. 1733. fabri Grassi. U staroj matici u Nerežiš&ma ima Marinčevića i Maričevića alias Stipanović od početka (god. magistri Grasoević. kao Krstudović vulgo Lebedin.6 Prezime Grasović nalazi se i u popisu pučana. i 1727. vulgo Gligo. U popJsu »galeotti di Neresi« od god. 1767. nauta M. 4. 1774. 1717. a god. pop M. Marinčević dictus Gligorić. 1724. god. . god. 1659. lapicida Grassft. god. 1717. Prema još nepotvrđenoj predaji. god. 1725. god. god. i 1746. U merežiškoj matici zabilježen je kao kum god. i 1733. »rector et econonius« M. god. 1721. 5. 1693. 1728. nalazi se mistro Ivan Stipanović. fabri Gnasović.. 172'3.1792.

god. Krstulović vuilgd Pitalo. U matici od god. Radić. 1714. kao Krstulović vulgo Mihojević. Viktor T^revizani.. U bobo viškoj matici krštenih od god. U matic'ii kirfštennih spominje se od god. 1717. 1725. god. Sekulov.. 1736. god. 1657... Mišković »olim« Sotković. god. 1726. i 1728. god. * >' • U matici od god. 1715. a god. 1725. Krstulović alias Mihojev. Skarmetić alias Dragičević.. 1734. 1724 i 1727 Krstulović vulgo Piitalović i Marino vic vulgo Pitalo. Trevizan-Vitorello. 1745. M i š k o 1 porodica. god. Krstulović vulgo Sekul. god. god.14'. god. U milnarskoj se matici spominje kao kum god. M i h o j e v i ć 5 porodica. Dragičević alias Skarmeta. P i t a l o 3 porodice. Marinović alias Radić. god.. 1777. i 1734.. 1724. 1747. Sekulović. Krstulović alias Sekul. U boboviškoj matici krštenih zabilježen. god. Marinoviići su vjerojatno iz Poljica ili iz Omiša. spominje se kao Markiović vulgo Rado... .v 8. Škrmetie iz Bobovišća. samo Sotković god. Krstulović sive Sekulović.. god. god. T r e v i z a n 6 porodica. samo pitalo. 1719. Trevizan iz B u r a n a. 1727. U matici od god. spominje se kao Krstulović alias Pitalo.. 1741. god. i t. 1703. 1834. dalje više puta s napomenom: iz J e s e n i c a (Poljica). 1753. kao Trevizan'i Burianensis. 1721. • i 1727. U staroj matici u Nerežišćima zabilježlh je Mihojev od početka (god. 1729. d. U matici od god. 1750. 1728. 1768. kao Mišković. nauta Trevizan.. fabro Radić iz. 9. 1719. 1724. 1717naute Albani Burianensis. i 1752. Dragičević vulgo Skarmetić. 11.. 1825.) kao Krstulović sive Sekul.. god. samo Mihojević god. 1734. god. 1733. Trevizan. god. 1732. 13. samo Mihojev god. 1749. i 1729. 1751. Miško. god. 1782. 1722. 15. 1728. Marinović sive Radić..). god. god. Marinović-Radić.. Skarmeta alias Šare. S e k u 1 8 porodica. Š k r m e t a 4 porodice. god. Marinoviić sive Rado. 'god. Dragičević alias Šare. i 1793. 1738. kao Dragičević vulgo Skarmeta. Od početka matice krštenih (god. god. 1715. i 1746. jednako god. naknadno dodano Trevizan. Dragičevići su vjerojatno iz Poljica. i 1716. 1719. god. 1714.. 12. R a d i ć 2 porodice. 1792. 1830. N a z o r 2 porodice. 1727. god. 1773. 1834. 1752. 72 . god. 1809. je god.. jednako god.1728. »god. 1725. 10. Bola kao kum. 1752. "i 1733 Krstulović sive Pitalo. jednako god. Trevizan Buranello. 1694. 1730. god. god.

i S. god. kao Krstu­ lović vulgd Žaro..) kao Marinović alias Trebotić. A n t i č e v i ć (nadimci: Zanetovi. god. 1791. Od početka matice krštenih (god. Kanaja. . 1656. isto god. za proloma oblaka vođa odnijela most. i 1724.. naiuta. 2 Prema predaji. ožujka 1884. i 1727. Nazorovi Dvori. 1776. 1774. T r e b o t i ć 3 porodice. prvi su stanovnici bili |£rstufović-Lozići iz Bobovišća. god. * . Pjerotovi. te je o tome postavljen natpis. 1724. Na'Me ju. U Bok.. U sutivanskoj matici spominje se god. i 1727. Škrke. Burian Vittorello s napomenom: iz Bobovišća. Za jakih kiša poteče kadgod mnogo vode. U boboviškoj matici krštenih od god. ' . 1783.. U boboviškoj matici od god. 1750.•r U sutivanskoj matidi zabilježen je kao kum god. • . U početku nerežiške matice god. Kore. Marinović-Trebotić. Mala Banda. Marinović sive Tre­ botić. Antičević sive Krstulović. kao Krstulović vulgd Anti­ čević. Na Dolac. Na Boriće. e 17. 1750.. samo Antičević g. god. LOŽIŠCA Bobovi šćani. 1900. 1725. i 1719. 16. 1738. a i Ložišćani česito nazivlju ovo naselje Velo selo. 1725. god. Ž a r o 2 porodice. Marinović vulgd Trebotić. samo Trebofać god. Siuitivanjani i mnegi drugi Bračani identificiraju oba naselja pod imenom Bobov:' sca. Nešto 'sjevernije od sela nalazi se dosta velika vododerina zvana Juras Potok ili Veli Dolac..) bila su 24. 1724. kao kum Krstulović alias Žaro. ^ 73: .god. 1896. spomenuta je Orsola Anitiićeva. 1727. 1774.Tako je na pr. i 1721. Zared. Pojedini dijelovi sela imaju svoja posebna imena. Ovo prezime podsjeća na rapskog plemića Žaro. Gubno. Krstulović alias Žaro. samo Žaro god. 1717. koji je za kandijskoga rata bio zapovjednik plaćeničkih četa u Trogiru. Radi oštre borbe za razgraničenje sa Sutivanom oba mjesta (L.. Krstulović detti Žaro s napo­ menom: iz Bobovišća. Šama-tep Pislić) 19 porodica. U postirskim župskim knjigama spominje se god. Sadanje porodice 1. 1695. kao na pr. u nerežiškoj. a stanovnike kao Bobovišćane. 1699. Stari Dvori. i 1753. koji je spajao dvije suprotne obale Potoka. Ajmitov. Novi je most sagrađen gd. 1716. 1724.. god.. 1702. 1791. Čelca. god. Krstulović sive Antičević. razoružana. kao kum ( Žaro iz Trogira.

Krstulović sive Čepkalović vulgo Lažanjiv. 1716. Mačiće. i 1730. d.. Krstulović alias Biskupović. 1733.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva oid god. U postirskiim župskim knjigama . B a r i š i ć 5 porodica. Krstulović seu Čepkalović. g. 1778. 1693. 1698. 1702. god. State. Loširuka. U sutivanskoj maitici) spominje se kum iz Bobovišća Čepkalović g. Krstulović-Čepkalović. Dragičević vulgo Bisikupović. jednako g. god. 1698. U nerežiškoj matici god. Baiifšić-Berkuić. 1727. doselili sa otoka Hvara. Šćapanović sive Biskupović iz Gornjega Humca. g. 3. 1657. Bradašić sive Krstulović. i 1727. 1770. 6. 1727. 1728. 1781. g. J844. 1721. 1727. Monče. god.) kao Krstulović sive Bradašić. ' Prema jednoj verziji. 1588. (ženska) iz D u g o p o 1 j a. 1720. 1716. 1697. U boboviškoj maitici od god.. 1722. Krstulović detto Oepkialo. i 1793. Krstulović vulgo Bradašić.. jednako god. . 1625. 1889. jedna ženska Versajković »relicta ex nauta« Marinčević.. g. i 1726. Versačević god. U boboviškoj-matici krštenih cd g. Krstulović alias Bradašić... Krstulović vulgo Čepkalović. 1665. god. god... spominje se prva B. 1745. BiskupovićKrstulović. 4. god. U bciboviiiškoj matici cd god. 7. 1727. iz Bobovišća Krstulović alias Čepkalović.'Perko. samo Berkuić god. Krstulović sive Čepkalović. Sove.. Kjakini) 11 porodica. 1730. samo Versa jković god." B a l i ć (nadimak: Dugopojac) 4 porodice. Bikar. 1791. Versa jković alias Barišić. Binda.' 1818. Juinko. 1715. g. 1781. 1815. Mede.pović. U bciboviškoj matici od god. Bradašić iz Ložišca. C e r v o n e 1 porodica. Baćulin. u postirskoj se matici spominje god. i 1728. i t. jednako god. 1719. Barišić iz Ko tišine. kao' Drag^čević alias Bisku. a god.. 1700. „ B r a d a š i ć (nadimci: Pobo. Među »galeotti di Neiresi« za bračku galija u popisu od god. 1721.2. 1745 i 1782. U popisan vlasnika pašnjaka spominje se Barišin Mate iz Splita. 1740. .. Antunac. 1676. i 1730. Tragetijer. 5. Žepo) 6 porodica. Doselio kamenar Arkanđel iz G i o v i f i a z z o /(Italija).. Veli Jere.. 1727. 1725. 1774.spomlim'je se god. nalazi se Ivan Aiitičeviić. 1696. iednakO' god.-Delija. God. 1718. a g. u nerežiškoj "matici g. god. 1723. zabilježen je Barišić iz Bobovišća. "Ćirilo.. god. god. U sutiivansko j matici zabilježen je god. Lako) 20 porodica. jedna ženska god. Krs£ulović sive Badšić. 1725. 6 B i s k u p o v i ć (nadimci: Mišić.. 1656. oženio se god. Versalković-Bariški god. Č e k a l o v i ć (nadimci: Grižun. god.. Od početka matice (god. Bradašić-Krstulović.

1762. 1748. U boboviškoj matici krštenih od g. i. U boboviškoj niatici rođenih" ig. 1752. 1800. U boboviškoj -matici -krštenih cd g. g. 1731.'i 1804. Mizerija) 13 porodica. Grgica) 11 porodica. 1807. 1803. 15. 16. 1748. Žiža. s napomenom. jednako g.11. 1804. Ko. g. 1825. Jurać-Lučić. 1774.. g. J u r i l i (nadimci: Kele. 1723. K r i v i ć 1 porodica. L o m b a r d i ć (nadimak: Pošćer) 8 porodica. Krstulović alias Juras. Krstulović sive Domić. g. 1820..nšuil!. 1724/i 1728. g. . 1726. g. M a r i n o v 3 porodice. 1742. 1782. Krstulović-Jurin. 1753. 18. g. iz K a š t e l K a m b e l o v c a i oženio se g. i 1830. 1836. kao Jurać-Lučić. 1804. 1752. Krstuk> vić-Marinov. Krsibulović alias Domić. U istoj matici g. 1778. Krstulović vulgo Domić.. Krstulović alias Marinov. 17. U boboviškoj matici od g. 1775. U boboviškoj matici krštenih od g. 1833. Nadalovi. I v k o (nadimci: Brsata. . J u r a s (nadimci: Krunin.• U boboviškoj maitici krštenih od g. Kasnije se spominje više puta. Krstulović dictus' Juras. Bile. 1771. g. J u r a š i n 3 porodice. samo Ivko g.. Pavičić alias Franjola. kao Krstulović vullgo Franjola. i oženio se postolar Ante g. F r a n j o l a ' ' (nadimak: Bilin) 11 porodica. g. Krstulović dictus Juraeević.8. g. 1821. Krstulović vulgo Jurać. jednako g. Jaje. g. 1776. 14. Dujinica. 1795. D o m i ć (nadimci: Sila. Krstulović alias Marinović. g. Košić. Kacotov) 8 porodica] . 1800. U" boboviškoj matici krštenih od g. 1728. U boboviškoj matici od g. J u r a ć (nadimci: Jurela. Škarpa. g. i to jedna ženska kao Krstulović alias Ivko. iz V e n e c i j e (Mleci) kao Lombardi. 1810. M i š e t i ć . Brkin) 9 porodica. 2 porodice. Krstulović alias Franjola. 9. 1775.. Špire. Skrivanello.: kao Krsibulović alias Jurać... kao> Krstulović alias ' Jurini. 19. — Mišetići u Splitskoj potječu iz Poljica. 1791. Krstulović alias Jurin. U bobovnškoj matici krštenih g. Fratrov.. 12. g. doselio J. 1782. 13. Markić Lončić) 28 porodica. U sutivansko j matici spominje ~se kao kum iz Bobovišća g. s napomenom iz S e l a c a . doselio iz S i n j a oko> g. 1891. Krstulović-Jurać heres Juras. 10. kao Krstulović vuilgo Juras. 1774. Krstu­ lović sive Jurać. 1728. KrstuBvić dictus Domić. jednako g. g. 1790.. U matici rođenih u Bolbovišćima od g. g. g. Kr­ stulović alias Domic. na pr. 1721. 1820. g. 75 . 1734. 1865. islalta. g. Krstulović-Domić. 1739. samo Franjola g. L u č i ć 4 porodice.

26. jednako g.. ' U boboviškoj mat : ci od "g. Remengo. spominje se jedna ženska Sapu­ narić iz Bobovišća. Čiča. Bogcimoja.. Mićul. 1723. kao kum s napomenom.. Pliše. ReJbac.. iz | P o l j i c a -(Jesenice)-. Banđirica. U boboviškoj matici cd početka g. R a k o 1 porodica. Kacotovi. 25. 1776. 1701. Krstulović vulgo Sapunarov. g. 1752. g. 1848. KrstulovićPerić. g. Beljure. jednako g. 1721. . 1727.. Krstulović dictus . g.Pavlović. 22. dictus« Perin. iz D r a č e v i c e . g. Mile. i 1744. SimiMiović s napomenom: iz Nerež'šća. i 1816. samo Sapunar god. "U boboviškoj matici g. i 1722. Pinica. vrlo često od g. Lukinac.20. 1855. 1842. 1714. 24. i 1819. 1755. 21. N a z o r 9 porodica. i 1777. g. Leko. Pavlović. 1774. R a d i ć 1 porodica.l Porijeklom od roda Marinović iz B o b o v i š ć a . g.. 1721.. g„ 1724'. 1882. Krstulović vulgo Rakelić. Krove. kao Krstulović vulgo. 1726. U boboviškoj matici rođenih od g. P e r i ć (nadimci: Glušić. Krstulović đicti Sapu­ nar. 76 .) kao Krstulo­ vić »vocatus« Sapunar. Boso. i 1776.1802. Krstulović alias Mićul. 29: Š i m u n o v i ć (nadimci: Lose. S a p u n a r i ć 6 porodica. Lošin) 19 porodica. kao Krstulović alias Pavlov. Lemo. iz Poljica. 1767. Sinčevi. Krstulović coghomrne Š ! munović. P a v l o v (nadimci: SutulM. Beje. 1768. 1711. i 1728. Krstulović detto Sapunar. . 1812. Veli Mikula. Radin. 28. g. Plivo^ Rica. 1727. Slike) 2 porodice. Rade. i 1751.. 27. s napomenom: iz. Pavlov. oženio se Ante g. Krstulović alks Rakela. U boboviškoj matici irođenih N. Cirkul) 50 porodica. Getov. g. R a k e l a (nadimci: Brnić. 1753. 1771 i 1778. 1830. Krstulo. vić-Mićul. Krstulović vulgd. Buratin. 1753. Gluho. U boboviškoj matici krštenih g. pored prezimena Krstu­ lović naknadna dodano Rakelić. g. Nadalin. U boboviškoj matici g. 1722. Lolin. 1753. 1744.. 1774. 1693. Saponar. g. Lomom) 18 porodica. jednako g. Lešandrov. do g. 1774. Krsibulović alias Sapuna­ rić. 1793. Sprta.. Škampavija. Krstulović dictus Mićul. g. Krstulović sive Simunović. 1779. g. Gueić. g. 1727. Buortin. Franićev. 1717. 1797. Krstulović alias Perić. 1781. 1734. g. Katuše. U boboviškoj matici krštenih od početka (g. 23. P o l d o 1 porodica. 1719. jednako g.. Spuce) 30 porodica. Govorela. g. g. g. S a p u n a r (nadimci: Lukini. samo Perić g. Krstulović-Perić g. Skenđerbeg. doselio se i oženio Ante iz Z a g v o z d a g. 1695. 1749. Krstulović vulgo Rakela.. g. Tutovac.

Marinov. G a l o v i ć u boboviškoj matici krštenih od g.« Dragičević. kao Krstulović alias Valerijevi. 1760. U matici od g. Sapunane. 1794. Krstulović alias Lukrejurjeva s kasnije-nadodanim nadimkom Vicin. 1787. 3. U nereži:|koj matici g. Perić. 1703. 1802. g. porijeklom iz Poljica. Valerijev. s napome­ nom iz P u č i š ć a .. 1775. doseljenik iz S e l a c a umro je g. kao Katanić g. 32. 1895. 1758. kao (kum. 1678. 1816.7 2. 1716. Krstulović alias Lukrejurjeva. Pitalo.) Dragičević sive Čavičić. K r s t u l o v i ć (pored postojećih porodica: Lebedina. V a l e r i j e v (nadimci: Špire. g. samo Vicin g.. 1693. g. K a t a m i ć u boboviškoj matici kum g. 1793. rektor Felix Dragičević. s istom napomenom C. g. 1777. 1795 i 1801. 1765. g. 1891. Sekiul. Krstulović »ceres hered. 33. Juras. kao Cattani s na­ pomenom: iz B a k r a . Valerijev. 1746. 1694. iz S i u t i vana. Bradašić. . Pulenta) 4 porodice. š t a m b u k 2 porodice. 77 30. 1884. 1778. Simunović alias Donković. 1819. 1885. Mihojević. U -boboviškoj: matici krštenih od g. 1574. Krstulović alias Valerin. U nerežiškim župskim knjigama g. . . Sapunar. Krive. od roda Marinovića. . kum Dragičević iz Gornjeg Sela na Šolti. doselio kao drvodjelac iz V e n e c i j e i oženio se g. U boboviškoj matici krštenih od g. V i c i n (nadimci: Bace. 1658. g'. 1783. do oko-g. Jvko. Kapologo. g. Rakela. doselio* kao postolar g. Jurin. Krstulović-Valerijev. 31. s istom napomenom g. U boboviškoj matici od početka g. doselio i oženio se Ivan iz T i j a r i c e g. U početku boboviške matice krštenih zabilježen je (g.. i 1763. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . Žaro. . Jurać. koji su primali sol g. D r a g i ć e v i c (pored postojećih porodica Biskupović i Škrmeta). g. g. 34. S v e t i n č i ć 2 porodice. Franjola. g.* Dračevice. 1788. . Simninović-Donković. Prema tradiciji. zabilježen je kledk Dragičević. g. T r e b o t i ć 1 porodica. Čekalović Domić. jednako g. S u č i ć (nadimak: Ti jarica) 1 porodica. V a s o ^ n 1 porodica. 37. 36. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1774:. Smoko) 14 porodica. 1808. Dragičević iz Donjega Humca. Lučić. Simunović-Petrić iz Dračevice. ' " Z v a n i ć 1 -porodica. Izuimrle ili iseljene porodiice u Bobovišćunlai i Ložišćima 1.. Krstulović iz Ložišća. g. i 1768. Antičević. Vicin). Krstu­ lović-Vicin. 35. g. 1774. 1820. . Krstulović-Dragičević. g. 1762. 1733. 4. Pavlov.

.. 1782. Krstulovic vulgo Loze.. Lozić g. 1777. samo Krstu­ lovic g. g. g. 1726. g.. 1787.. 1804.9 Prezime se nalazi i u popisu vlasnika pašnjaka g. 1725...7 Prezime Jerčić nalazi se u popisu bračkoga plemstva od g. 1724. 'Krstulovic . samo Lovretović. Bučić vulgo Loze. 1831.. Krstulović-Dragičević. Krstulovic detto Bučić. 1746. 1819.. Krstulovic sive Bučić vulgo Loze. Krstulovic vulgo Pećina. g. g. 1728. Krstulovic alis Bučić. Krstulovic alias Stipičević. i 1815. 1774. 1723. i 1733. s Među »galeotti di Neresi« g. samo Bučić g. g. i 1753. Krstu­ lovic alias Jurko. 1747. 1716. 1719. i 1711. Krstulovic-Jurjević. Krstulovic vulgo Svočera. g.5 Prema neprovjerenoj verziji. 1746. Krstulović-Čepkalov:ć\Hire. g. 1777. Krstulovic alias Loze. 1772. 1710. g. s napomenom iz Ložošća g. g. 1703. g. 1698. 1770.. 1727. i 1702.. Krstulovic alias Likoitovi. Dragun. 1731. 1771. 1695. 1778. i kasnije. 1761. g. 1658. g. 1800. Krstulovic vulgo Jurko. 1657. 1718. 1725. 1693. 1733. i 1729. 1751. 1738. Olimpić. Krstići. češće Marin•» I O . spominje se Jerčjć.. Krstulovic sive Simunović g. iStipičevJć. g. 1780. g.. i 1734. 1574. M a r i n č e v i ć (pored postojeće porodice jGligo). 1728. 1699.6 5. porijeklom iz Bobovca u Bosni kao .) kao Marinčević vulgo Grando. Stipičin. Kifs. samo Hire g.. ' g.. 1696. Krstulovic-Jura. i 1776. i dalje..ine« Šimunović g.. g. Krstulovic s've Dragun. 1755. Krstulovic vocato Bučić. 1757. Krstulovic-Jirč'ć. Prezimena Krstulovic i Jerčić nalaze se u popisu pučana. g. 1701. 1774. 1824. 1800. g. U suitivanskoj matici i župskim knjigama Krstulovic s napo­ menem: iz Bobovišća g.8 i u popisu siumartinskoga novog stanovništva od g.. 1711. g. 1716. 1802. g. Krstulovic alias Mandić. 1749. 1702. 1694. samo Mandić. 1701.4.. 1756. 1660. g. Krstulovic vulgo Vranjčić.. g... 1776... iz Milne (kum) . Bučić vulgo Galiot. 1729. samo Jura g. g. u nerežiškim knjigama s napo­ menom »iz Bobovišća« g. 1625.. 1734. g.. g. samo Dundo g. g. g. 1724.. a iz Ložlšća g. Krstulovic đictus Olimpijin. 1653.. g. g. g. 1673. 1802.. 1779.tulovićJerčić. 1715.vulgo Jura. 1773. 1788. Krstulovic alias Dundo. samo Dragun-g. Krstulovic »co'gnom. g. i 1675. Od početka boboviške matice (g. 1728. Jerčić. 1742. 1694.. koji su primali sol g. Krsitulović vulgo. 1730. g. g. 1727. Krstulovic »olim« Stipičević. g.U boboviškoj matici g.i 1753.. 1787.. g. Krstulovic alias Lqzie. g. i 1730. do g. od g. Krstulovic sive Biutčić. 1589. 1727. Krstulovic s napomenom: iz Supetra g. 1800. Krstulovic alias. 1820.1693. 1811. mistro Krstulovic. i 1715. Krstulovic vulgo Jerčić. g.... 1774. za bračku galiju popisana su četiri Krstulovića. 1729... Krstulovic sive Lovretov. 1745. 1775. 1735. g. 177. Krstulovic vulgo Lozić. 1774. u početku nerežiške matice g. 1821. jednako g.

čević vulgo Popić; g. 1728. Marinčević »sive« Popić; g. 1750. nauta Marinčević sive Popić; g. 1771. samo Popić; g. 1817, zabi­ lježen je jedan Popić iz Slatina; g. 1694. Marinčević »vocatus« Buliga; g. 1718. Marinčević »dicto« Buliga; g. 1727. Marinčević vulgo Bulišić; g. 1758. Marinčević vulgo Buliga; g. 1777. i 1788. Marinčević-Bulizićf g. 1702. ©amo Marinčević. U nerežiškoj matici Marinčević iz Bobovišća spomenut g. 1737. i 1751.; u dolsko j g. 1726.; kao Marinčević u škrjpskim župskim knjigama od g. 1642.; u početku bolske imatiee g. 1604. spominje se Marinčević-Tusa, ia samo Marinčević g. 1609., 1&15., 1701. U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. nalazi se Pavao Marinčević,5 6. M a r i n o v i ć (pored postojećih porodica 'Radić i Treibotić). Od početka matice krštenih g. 1693. do g. 1815. vrlo često s -napomenom: iz Pothuma; samo Marinović g. 1699., 1731., 1734.; g. 1696. Mariraović vuigd Kenjac; g. 1702. Mairinović »cognomine« Glugko; g. 1711. Marinović detto Čuko; g. 1723. Marinović alias Čuko; g. 1731. Marinović sive Čupko; g. 1714. samo Čuko; g. ~^, 1722. Marinović alias Vulasinović; g. 1701. i 1723. Vlasanović; g. 1728. Marinović vulgo Viulasan; g. 1722. Marinović dicto Gavletić; g. 1725. Marinović alias Zavalo; g. 1725. Marinović vulgo A'nić; g. 1725. Marinović alias' Žuvić; g. 1730. Marinović alias Dugohavić g. 1728. Marinović vulgo Buva. U nerežiškiim župskim knjigama Marinović iz Bobovišća spo­ menut g. 1672. i 1723/; tu prazničkima s istom napomenom g. 1721. i 1728.; u nerežiškoj matici g. 1661. 'zabilježen je Kenjac i Marinović. U bolskoj g. 1655, M. s napomenom: iz Omiša. Prezime Marinović dolazi u nerežiškoj matici od početka g. 1655. God. 1672. spo­ minje se Petar Marinović »iudex et ambasciator Almissae«.10 U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. (schiera rea!le) popisan je Ivajn Marinović, a u »galeotti di Bol« Ivan Marinović pok. Ciprijana.7 7. O b i a č i n o v i ć od g. 1750. u boboviškoj matici krštenih s .napomenom: iz K o i m i j s e ; izatim. g. 1753.; g. 1790. JurišićO'blaoinov'ić; jednako g. 1794. i 1802. U sutivanskoj matici prezime Oiblačina, Oblak i Ofolačinov često od g. 1696. do g. 1654., ali g. 1652. kao misttro Barsatić over Oblačina. 8. R a d e t i'ć u tobo viškoj matici krštenih g. 1738. i 1739. s na­ pomenom: iz T r o g i r a ; g. 1740. faber Radetić iz Trog'ra; spominje se g. 1744. i 1769.; g. 1751. fabro Radetić; g. 1776. i 1792. magistri Radetić. 9. i š l ć e d u l a (Schedula) dko g. 1805. u matici spomenuto neko­ liko puta: nametnuto prezime nezakonitom djetetu. 79

10. V i u i i a t o v i ć u bofooviškoj] matici krštenih. kao VulatovićBukavac g. 1799.; g. 1804. Vulatović s napomenom: iz M i l n e ; g. 1805. Vlaković-Bukavac. 11. Ž u v i ć gotovo od početka matice krštenih (g. 1696.) kao Žuvić sive Balpga; jednako g. 1702.; g. 1752. Žuvić »detto« Balogia; g. 1730. samo Žuvić; g. 1725. Marinović alias Žuvić; Žuvić iz D r a č e v i c e od g. 1723. do g. 1796. kao kum više puta; g. 1777. kao kum iz Nerežišća; g. ,1780. kum iz Sutivana. Prezime se spominje u početku nerežiške matice (g. 1656.), kasnije s napomenom:~ iz Dračevice. BOBOVIŠCA LUKA Novije naselje u morskoj uvali; kao pristanište za Bobovišća i LfOŽišća nastalo od ma'gazina boboviških a ložiških. Prema sjeveru u predjelu Rat bilo je prethistorijsko naselje.11 Na više mjesta pri. obrađivanju zermje nailazi se ma terakotu, komade olova, urne, metalne dijelove i čr. Više ljudskih kostiju nađeno je g. 1899. Dosta se terakote našlo na sjevernom podnožju Gornjega Dolca i južnoga Pogravja. Kuće su se smjestile pored desne i lijeve morske obale; one, ikoje su pored desne obale (gledajući s bračkog kopna !), potpadaju pod ložišku župsku crkvu, a one pored lijeve obale pod bobovišku crkvenu župu. Sadknj© porođicfe Desna obala: N a z o r 2 porodice; porijeklom iz P o 1 j i c a (Jesenice). Č e p u l o 1 porodica financa u penziji!: sa z a d a r s k o g otočja. Lijeva obala: N a z o r 1 porodica; porijeklom iz P o l j i c a . G l i g o 1 porodica;-u staroj matici krštenih Marinčević alias Gligo (g. 1694.)
LITERATURA I BILJEŠKE: a) Allegatio Juris et Facti Pro A. R. D. Joanne Marangunićh Parocho de Milna, nec nom eommuni, et Hominibus dicti Loci Contra Incolas Stanaz Dolaz, Lozischie et Podhume Pharens Dioces. — Rukopis kod don I. Bonaccija. b) Allegatio Juris et Facti, pro Incolas Stanaz Dolaz, Ložischiiie, et PodImme Pharens. Diocesis, contra A* R. D. Joannem Marangunićh Parochus de Milna, nec non Communem et Homines dicti Loci. — Rukopis kod don I. Do­ nacija. 2 prijepis rukopisa kod mene. Rukopis se nalazi u sklopu spisa u vezi borbe o granici između Sutivana i Ložišća ti drugoj polovici XIX. v. 3 P r e m a knjizi krštenih od g. 1693. 4 P r e m a saopćenju prof. đra. I. Rubića. s Mladineo; ibid., listali—14.
1

1. 2. 1. 2.

SO

Rukopis kod porodice Michieli—Vitturi, ibid, (vidi Nerežišća ad 2). Rsukopis kod I. Babica, ibid. (v. Nerežišća ad 1 i Bol ad 9). s Ciccarelli, ibid'., str. 255—256. 9 Popis kod I. Babica, ibid. (v. Sumartin ad 5). !° Ciccarelli, ibid., str. 452. 11 Don F . Bulić »Ritrovamenti antichi a Bobovišće dell'Isola Brazza«, u Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split, br. 1—2, god. XXIII., 1900., str. 23—30. — Traigovi iz bronzamog doba nađeni u Vičjoj Luci, Krugu i Ratu: grčki šljemovi i potkoljenice. (G. Novak: »Naše more«, Zagreb, str. 33).

6 7

SUTIVAN Sutivan (Stivan) je bračko naselje najbrže Splitu. Udaljenost od splitskog do sutivaniskog lukobrana iznosi 13 km i 200 m. Na položaj današnjeg Sutivana zasigurno se odnosi jedna isprava iz god. 1205.1 u kojoj1 se spominju lokaliteti, koji i danas postoje »super sanctum Johannem«. Prema tomu, i prije Valierove vizitacije2 stajala je crkva Sv. Ivana, koja je dala ime mjestu (1579.). Nju spominju i obiteljski dokumenti obitelji Ivanoviić-Žuvić od g. 1500.3 Pri, razgraničenju između Sutivana i Donjega Humca,, prema dokumentima o odcjepljenju od g. 1579. i dalje, Sutivan jani smatraju, da granr'oe njihove župe idu od oiivaile: Mutoik na istoku preko bez­ vodnog potoka prema Močilima i kuće Cvitić do uvale Boibovišća na zapadu. 4 Oko g. 1700. sagradio je u Sutivanu dvorac pjesnik dr. Jerolim Kavanjin iz Splita, koji nadograđen i danas postoji. jPri ipopločenju župske crkve g. 1909. povađene su stare nad­ grobne ploče. Jedan je čio tih ploča upotrebljen za novi pločnik oko crkve. Na najstarijoj sačuvanoj ploči uklesana je godina 1594., druge su dvije ispisane hrvatskim jezikom, jedna iz g. 1633., a druga iz Cg. 1634. Dijelovi ISiutivana jesu: Spojizbanda, Bunta 'i Lučica. Svaki-se od ovih đ< jelova dije"i u manje dijelove: Mlin, Mositir, Vela Bunta, Mala Bunta (prije Pod Baraku), Novelovli Dvori, Stipanovi Dvori, Žuv'ća Dvori, Porat, Pod. Kas til, Jarnkov Dvor, Novi Put, Stasić, Smrdejina, Škrape, Maflduhorovića Dvori, Kancilir, Šimatorija, Slavića Dvori i Biskupija., Sutivanjaul u ispravama prije početka, sačuvane matice (g. 1622.) Birača Ivanović g. 1500. (1477.—1499.) iz Podgore 3 , Zvanić g. 1500.,3 Jakov Nadali g. 1505. (prema sačuvanom natpisu na kući), Katarinić g. 1519.,5 svećenik Frano Ivanović g. 1579.,2 Matej Andrijašević g. 1585. kurat iz Poljica, Alvk di Nadalii, Frane Žvanić i Sebastijan Zvanić prokuraitoir crkve g. 1585. ,4 Frane Bolanćić procu­ rator piulka.6
"Zbornik za narodni život i običaje 6

81

Popis pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1625. Galeotti/ di San Zuane.* Mihovil Dragičević, Marko pok. Mihovila Dragičevića, Nikola Dragičević, Juraj Comtuze (?), Ivan Dragičević, Jakov'Mate ja Dragi­ čevića, Jakov Poljican, Jerolim Ljubetić, njegov brat Toma, Pavao Paulović, Ivan pok. Petra Poljicana, Ivan Stipulinović, Gregorij Bidić, njegov brat Mihovil, Stjepan pok. Marka Bilovina, Petar Franje Bolančića, gastaldo Ivan Bilovina, Marko Ivana Bilovine, Juraj Jutronić, njegov brat Ivan, Nikola-Stjepana Krstulovića, Toma Kablarović, Matij Nižetić, Juraj Bolančić, Marko Ljubetić pok. Matije, Mihovil Sirotković, njegov brat Nikola, Marko> Pavla Viđoševića, Stefan pok. Teodora Bilovinčića, Marko Ljubetić pok. M., Ivan Sirotković pok. Mihovila, Kristof oir Sfartalović, njegoy brat Dominik, mis tro Matij Tironi, njegov sin mistro Ivan, gastaldo Petar Sf arta­ lović, Ivan pok. Matija Bakulića, Stefan Gregorija Sirotkovića, Je­ rolim pok. Grigorija Ivanovića »natual«, Nikola Sirotković Ivanov, Marko Mati je Dragičevića, August Berković Nikolin »natual«, Ivan Ivamović pok. Petra. U popisu »schiere areali di S. Zuanne e Huanazzo« zabilježeni su: Bile iz Miraea bolestan, Juraj: Radićijen ili Bolančić, Bilovina, |PoIjican, Ljubetić, Dragičević i Harbalović. Očito je, da se ovi posisi ne odnose samo na Sutivan, već i na Donji Humac, a vjerojatno i na Mirca. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih ..knjiga u Sužavanu 1622.: kurat Ivan Pavić, Žuvić, Božičević; 1623.: Nadali, Petricio, Nižetić, Justić, Baović, Lukšić; 1624.: Kršćanin, Jurinović, Tomašić, Bersatić, Belavijić, Del'ijina; 1625.: Balarinović; 1626.: Kablarović, Benković, Bašić, Ljubetić, Dragoman, Jakšić, Grubš'ć, Starčević, Sebastijanović, Vidošević, Prodić, Pavlović, Obiačin, Sirotković, Ivanović; ' . • 1627.: Linčanić, Tudorović, Bolančić, Bartičević, Marčelović, Matošević, Guerinr; 1628.: Jutarajić, Orlić, Činkanić, Dražić, Mare Alvizova; 1629.: Božić, meštar Jakov iz Omiša; 1630.: Liviiin, Piličić; v • 1631.: Alvizev, Deiijić; 1632.: ČO'Zić, Manđe Valerijeva; 1633.: Paruta, Jerie Doret f ć; 1634.: Jerić Ljubetić, Grupšić, Mladi, Targkić; . . 1635.: -škaljić, Matul žakan. Radičević, Petričević, Poljicanovc, Halađov, Nukanić (sa ženom: »Gate a Castellito«), Metličić, Hrane di Gverin;' ' " , 82

1636.: 1637.: 1638.: 1639.: 1640.:

Vetln, Jerić Niadalov; Delia Pace; Jutronić, Vičenca Puićeva; Jerka Matulova, Bidić, Biloviinić; klerik Delia Pace, mi stro Antonio. Sadamje .porodice

1. A n i b a l o v i ć 1 porodica. Spominje. se u župskim, knjigama g. 1777. Petar Anibalović iz K o m i ž e , g. 1783. Vice A.-iz Komiže. U knjizi umrlih' zabilježena je g. 1807. smrt A. iz K o m i ž e . 2. • B a b a r o v i ć 1 porodica; župnikova majka i sestra iz - M i 1 n e. . (Iselili u Nerežišća). ' . , t. 3. B e o v i ć 1 porodica. Ivan B. iz G a t a oženio se u Stitivanu. 4. B i s k u p o v i ć (nadimci: Zrakavica, Milošavka). 3 porodice. God. 1781. -spominje-se B. iz B o b o V i š ć a , a g. 1787. i 1802. 'Krstulović iz B o b o v i š ć a , g. 1820. Dragičević vulgo Bisku-_ pović, g. 1788., 1794. i 1801. Krstulović seti Biskupović. 5. B l a ž e v i ć (nadimci: Čoka) 1 porodica, doseljen prvi B. iz Ž r n o v i c e . . 6. B r m b o l i ć 2 porodice; Emil pravoslavac iz L i k e i njegov brat sa ženom rimokatoličke vjere. 7. B r k o v i ć (nadimak: špirini); Mate B. iz M i r a c a ženi se g. 1871. . 8. Č o v i ć 1 porodica; Josip Č. iz Č a p o v i c e ženi se g\ 1856. 9. D e f i n i s 2 porodice;' De Finis Andrija iz Giovaniiizia N a p u 1 j s k e k r a l j e v i n e spominje se g„ 1750. — U boboviškoj matici zabilježen je g. 1766. kao kum iz Sutivana »medicus« Definis. God. 1742. ženi se na:. Bolu De Finis iz Napulja s Kosovićevoni , * iz Sybregha (?). ' 10. D e l b o e 1 porodica; Šimun D. nahod iz H v a r a oženio se g. 1903. 11. D o m i c 1 porodica; Luka D. iz L o ž i š ć a oženio se g. 1925. Ložiški Domići potječu od Krstulovica. 12. D i d a k 1 porodica; od g. 1833. iz D o n j e g a D i c m a . 13. D u j m o v i ć (nadimak: Labjanac) 1 porodica. Spominje se g. 1789. D. iz P r g o m e t a , g. 1811. D. vulgo Labinjanin, g. 1821. samo Labinjanin, g. 1793. i 1810. D. iz Labina. 14. G r a n i ć (nadimak: Budalo), 1 porodica; nahod iz P o 1 j i e a. 15. G r u b š i ć (nadimci: Košta, Marković, Bafr'na, Kanaleto, Puntaducra = Markovi, Fanto) 8 porodica. — U staroj matici krštenih, koja se počinje od g. 1622., spominje se G. već g. 1626. Od g. 1708. vrlo se često spominje Canaletto, ali g. 1718. i dalje Grubšić alias Canaletto, g. 1784. pisar bratovštine Canaletto, g. 83

16.

17.

18.

19. 20. 21.

22.

1776. Prutić alias Canaletto, g. 1777. Grubšić seu Canaletto, g. 1833. Grubšić-Markovi, Grubšić-Gospodar, Grubšlć-Matko, Gruitašić-Smoje; g. 1692. Grubišić, g. 1693. Giubxich, g. 1782. i 1810. Grussich, g. 1783. naute Grabs'ć-Kosta, g. 1782. nobil Grubšić i Anton Grubšić »atuale hujus Loci Judice«, g. 1793. Gruxieh, g^ „.1796. Grubšić seu Canaleitto, g. 179&. i 1801. pop Grubšić Toma, g. 1806. Grubšić vulgo Marinelić, g. 1821. Grubšić Bačiće, g. 1779. [Pesti Pogbaldus Canaletto. Prema tradiciji , iz Poljica. G v o z d a n o v i ć (nadimak: Gvena, Gverinac) 4 porodice. U župskim se knjigama spominje g. 179.4 kao Ferro sa Š o l t e , kasnije kao Gvozdanović, a g. 1854. Gvozdanović vungo Abas iz Grohota; g. 1781. Petar G. j;e manoval pri nadogradnji crkve Sv. Roka. U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. 1747. Dolarius Ivan Gvozdanović, a g. 1688. Helena Gvozđenović sa Šolte. , I I i ć (nadimci: Milcšovi, KJendikac, Glavar, Mlinar, Pušilula) 8 porodica. U staroj matici dolazi:: g. 1628. Kablarović, a g. 1651. kao Ilijić, g. 1691. spominje se kao kum Ilijić iz Donjega Humca. Među pučanima bračke galije nalazi se u popisu g. 1625. Tomaso Cablarovich. —- Kablarović između g. 1626. i 1653. dolazila ma­ tici nekoliko puta, ali g. 1657. Hić overo Kablarović, a g. 1658. mistiro Ilijić, g. 1781. klerik Ilijić; kao Ilijć prezime se od g. 1656. do novijeg doba često spominje; g. 1792. kapetan Petar Ilijć. I v a n o v i ć (nadimci: Zermo, Starčević, (-Roso), Stamp adur (-Kampanara i Pizdica), Valerij, Mise, Farč'ć, Fisko (-Kostoca), Zec, Lolo, Raško, Kravanista, Dujić (-Surla-), Blaževica, Bakarela, Fratar, Žuvić (-Zr'nović-), Puhalo)-. 36 porodica. Prebjegli na Brač između g. 1477. i 1499. iz P o d g o r e , te od biračkog kneza tom prigodom zbog zasluga dobili privilegije.3 Inače se nalaze u popisu pučana, koji su primali soil g. 1574.8 i u popisu pučana bračke galije g. 1625.7 U početku matice spominju se Ivanovićevi nadimci: Žuvić, Starčević i Bašić. J a k š i ć (nadimak: Krpeša-Humcanjanin) 1 porodica iz D o ­ n j e g a H u m c a . Doselio i ženio se J. g. 1870. J i i k i ć 1 porodica; Juraj J. iz R a d u n i c e kod Muca oženio se (u S. g. 1871. J u r j e v i ć (nadimak: Pleho) 6 porodica. U župskim knjigama kao kum spominje se g. 1632. J. iz Mi 1 n e. U maticama dolazi redovito od g. 1775.; često i kao Giurgevich alias: Plego, ali i samo Plego (g. 1779., 1809.). Pok. župnik T. Ivanovi© držao je, da su Jurjevići porijeklom iz K o m i ž e. Možda isu porijeklom iz Poljica, od roda Grgurevića. J i i t r o n i ć (nadimci: Cicalo (-Pojar, Andrrpca, Francez, Mumailo, Jurko i Bokoirica-), Bule, Petruiša, (-Papi jaja-), Gluhinr'ca, Anzulin (-Bolmet i Buble-), Jiuikić, Kuzmić, Kršćan (-Crlkvica,

84

Jutronić alias Žuvinić od g. 1625. 1638. Duje iz S p l i t a oženio se god. 1704. Jerolo. Jutruihić iz Sutivana. i 1804. K e g e v i ć (nadimaik: Babica. 1808. spominje se Jutronić seu Oisejaj (i Ossegia). 1680. Kapologo.. 1875. 1633. kao Jutarnjić ^.K. 1748." . Jutrinjić alias Jerčić. Bakalarić-)) 28 porodica.Jutronić alias Doriin. iz D o n j e g a H u m c a . i 1667.- . . ima Kršćanin. Kao Jutrinić: g. a kao Jutarnić g. ali je poro­ dica poirijeklom iz T a r a n t a u Italiji.D o n j e g a H u m c a . U staroj sutivanskoj matici Ikrštenih. 1700. Letuin... u Smitivanu za žmpnikovanja 'Kirigin-Ivano-vića g. zabilježen je u Sutivanu Onorando Lorenzo Jutronić » procurator e di Castel San Zuanne«. 1778. a g. 1884. 1733. 1736.7 U nerežiškoj matici spominje se g. Bučić-iMajko. porijeklom.. 1772. 1785. U sutivanskoj matici ponekada kao g. 1649. Benedeto-). 24. 1667. 1807. a g... 1756. 26..9 U boboviškoj matici zabilježen je g. God. Doselio Andrija oko g. Steka. 1782. 1777. 1753. Fabro. Vidov) 2 porodice. U jednoj ispravi o borbi za ^granice Sutivana i Ložišća. 23. Jutronić se nalazi u popisu veslača bračke galije g. 27. 1666. 1628. Žuvinić (-Banat. koja se 85 .. Krstić. Piće. Blum. d. koje je svojedobno dobjieglo pred Turcima u Sutivan. ali g. iiz Donjega Huimea.4 K r i m f o k a i ili Crinfocai (nadimci1: Njeze. Osim toga.g. 1659. Biba. i t. Jutronić vulgo Kriatijanović. a g. 1624. 1800. 1798. 1776. 1669.. 1821. L j u b e t i ć (nadimci: Kapotar. Vilini) 30 porodica. kao Jutronjić g. 1632. Čoizić. kao Kegević seu vulgo Vidov. Donko.. iz Miraca. a češće se počinje spominjati K. g. g. K o m i ž e oženio se g.. iz Mir a c a g. 1753.. Prvi se spominje kao kum K. i dalje. g.10 U sutivanskim se župskim knjigama kao Keljević spominje od g. 1652. 1645. 1639. 1682. 1732. Kovač-). a u sutivanskoj g. 29. spominju se Vido' Chegilevich i Mattio Cbeglievich. iz Omiša. u sutivanskim župskim knjigama g.. kasnije često alias. 1802. 1635. 1663. detto. 1825.. Jutoirinić. i dalje. — Mircanski su. Kalabrež) 3 poro­ dice.. Slipac. koja se počinje od g. Artista (-Pin-Kotica.. 1665. K i r i g i n 4 porodice.. Luka iz... U popisu novoga stanovništva od g. Krstoiil. Kutlica. 1630. L a u r i ć 1 porodica. 1684. g.. ali i Jutronić . g.—1807. Ture... organist Laurie iz Donjega Humca. d. 1664. 1767. prema bilješki u bolskoj miatici od g. Marelovretov. i t. K u k o e 1 porodica. Markanićić. 1747. 1622.. U staroj matici. Jutrinić -alias Cicaliović. seu Cicalo.. označen kao f aber. spominje se Starčević detto Chirighin. spomiinje se Jutarnjić g. 25. K u l j i š 1 porodica. 28. 1650. kao Juitroljić g. Jutaronić. Jutrinić uiz. 1763.. i 1634... Kristian.. g.. Osejaj.

.. 1723.. 1776. 1626. 1696. dalje Ljubetić seu Madko.počinje od g. 1719.nadimcima. 1798. nobil. (-. Rede. Tri su Ljufoetića zabilježena g. Spominju se i drugi izumrli nadimci: Čuko g. a g.. i 1729.Sćetina-). Marinković. 1800. g. 1776. Lukšić-Ivanovic.) u Splitu po povratku. u. nobil. 1708. Porijeklom iz L o k v i č i e a kao Ursić. 1625. 1716. Meninica.. . i 1798. samo Jerko. 1648. koji su primali sol g. Kafetijer. odnosno dvostrukim prezimenom. 1798. 1833. 1691. jer kasnije mnogo puta dolazi kao Ljubetip alias Marinelić. 1736. mistro Jerković detto Lukšić. Petrizi© detto Ursić. 1622. možda se Gabetić (prema Giubetieh) odnosi na Ljubetiće. Jedan se Nižetić spominje LI popisu od g.. Pavlo. te g. Niseteo. koja se počinje. Nerežišćima g. . 1694. Lokvičić vtulgd Lovrić. g. . Ursić se spominje kao župan bratovštine g. d. često i kao Jubetić. Vlah g. 1787. i t.Lj. i dalje! ali i često kao Lokvičić seu Ursić g.. odmah u početku god. 1632. Lukšić-Iva-86 . (i kasnije) Lukšić alias Jerko i prema tome g. pop Nižetić. Nižetić i Korić. Ovx> prezime dolazi u popisu bračkoga plemstva g. g.. 1622. Zorzin.. g.1731. spominje se L. 1857. ali dolazi i samo Oozie. g. 1788. d. U sutivanskim župskim knjigama spominje se: god. 1788.. Koor-ić. 1790. kao pop g. posljednji muški potomak porodice Lukšić. g. g. Kalebić. L u k š i ć (nadimci: Carić. mjesni je sudac u Sutivaiiu Matij Lukšić-Nižetić. 1758. 1803: i t. u popisu pučana bračke galije. Nižetić živi (1938. i dalje Jubetić dictus Škabić. 1783. a <g. Nižetić-Stasdć. Prezime Lukšić javlja se u vezi i s drugim prezimenima.. 1775. Imbre. Bekalo. i dalje Ljubetić seu Čožić.vica g. 1833. Lokvičić alias Vojić. i 1791.. — Ljubetić kao župan bratovštine spominje se g. U popisu pučana. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. Nižetić). i redovito dalje. a g. tako na pr. Lukšić.7 30... 1833. 1800. 1753. zabilježen je kao kum iz Sutivaa Kokoitić sive Stasić. 1625.1703.. g. L o k v i č i ć . 1777. ali g. • Lokvičić -dolazi tek od g. Praskalo g. i dalje Ljubetić seu Marelavretovi. (Marko) i g. g.. matici (rođenih. (g. 1755. Slavic. a g. 1798. U istim knjigama dolazi i s nadimkom Ivanović: g.11 U župskim knjigama prezime Lukšić češće dolazi s .. g. 1682 s napomenom: iz Miraca. kao »precuratore del Popolo« g. (nadimci:-Ursić. 1724. Spominje se kao župan bratovštine g.. dočim g. 1645. 1783. mistro Lukšić. 1816. u matici od g. g. 1574. Ovamo pripada i Marinelić od g. 31. 1783. kao član.iz Hamburga (Nikola). Malenjaza) 6 porodica. 1658. spominje se. 1820. nobil. 1735. U staroj: sutivanskoj. 1689. Bosonogo) 30 porodica. U boboviškoj matici g. (i dalie) Lukšić alias Jerković. 1623. kumuje Ligaević sive Lukšić iz Sutivana. Prezime Nižetić u Suitivamu staro je prezime. a g. na pr. . 1665. 1696. 1753. zatim g. od g. 1623. i dalje Ljubetić seu Kusajjn..

kao kum magđster Mazzoni iz Trogira. više puta Kuzma Barnardi ' Manzon ili Manzoni iz S p l i t a . ^Vjerojatno porijeklom iz Splita. g. Lukšić-Imbre. 36. LukšićKalebić od g. 1911. 38. Spominje se: Trgić iz Jesenica g. (Strijeljan je od Talijana g. 1819. a kao Vlahović g. Matijašević vulgo Targić g. 1710. 1776.ašević. (Nijemci su ga ubili g. kao Lukšić alias Marinković. iz K o m i ž e . od g. 1821. i 1806. g. M a t i j a š e v i ć (nadimak: Trgić) 2 porodice. Justlnijanović-Negodić iseu vulgo Spaleta. 1793. 1807. — (Jedan se Targkić spominje u župskim knjigama još g.. 35. M a c r i n k o v i ć 1 porodica. M a t i ć (nadimak: Drnas) 1 porodica. a' od g. 42.) 39. Justinijanović ' vulgo Spaleta iz SpPiita. i g. nekoliko puta sa »mistro« ispred imena. dr. • • • • . 1723. Dominius Lukšić seu Korić. 1707. 1782. Mate Drnas »dieti« Matić. M e d i ć (nadimak: Pokršćenjak) 1 porodica... Doselio iz Č i o v a i oženio se Andrija L. 1776. 1795.L u kš i ć a.. Anton Lukšić-Ivanović »actual judice assessore«. 1793. 1789. s napomenom: iz Komiže. 1787. Lukšić-Hmutalo. 1782. Prema jednoj obiteljskoj bilješci. iz V o l Ps k o g a (Istra). u Sutivanu g. 1833. 1798.Trgić iz Poljica god. Kao Mađković spominje se od g.12 32. Oženio se u Sutivanu Vid g. g. N e g p d i ć (nadimak: Spaleta) 2 porodice.S u ć u r c a. iz K a š t e l . M a r k o v 1 porodica. L u 1 i ć 1 porodica. 1792. 1922. Lukšić alias Čueanić. g. iz Z v e č a a j a . Oženio se u Suti. 1634. 1806.Petrović. 1804. 34.vanu Miće iz R a m 1 j a n a kod Knina i sa pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru god. M a t k o v i ć (nadimak Vlahović) 4 porodice. Lukšić. Često je u župskim knjigama i Lukšić alias Puciskićod g. spominje se »proto« \Mazon iz S p 1 i t a kao kum. 1805. sa otoka H v a r a . g. 1833. 1944. vijeku. Lukšić vulgo Čarinin.) 33. Doselio se Ivan. iz J e s e n i c a (Poljica). Lukšić-Vitorin. Prema jednoj verziji. Lukšić vulgo Cairinić. 1802.. Godine 1833. 1656. M o h o r o v i ć (nadimak: Kranjac) 1 porodica.nović. Matij. 1691. 1776. U boboviškoj se matici spominje g. u XV. Oženio se M. 1788 dalje. bio je krojač. nobil. a g. g. Lukšić seu Carić. M a n z o n i 4 porodice.. 1755.. ali g. 1758.) 40. g. M i l a v i ć l porodica. postojale siui tri porodice Mohorović-Kranjac. 41. te g. 1943. a od g. God. 37. Lukšić-Kitara i Lukšić-Manduhororović. Samo Marinković se javlja g. U Nerežišćima pre­ zime zabilježeno samo g. U matici se spominje g. ia g. 1799. Doselio iz M r a v i ­ n a c a i oženio se u Suitivanu g. i Matijašević. doselili iz K a š t e 1 . • ••• •87 . 1740. 1821.Trgić g.

. pop Perišić g. g. g.. zabilježen je đakom Petricio iz Sutivana.. Purešković. gdje se rodio 28. 46. — Prezime se nalazVu popisu novoga. iz J e 1 s e. do oko g. Radić detto Padailo g.. i t. i to: g. 1858. • . U Sutivanu oženjen Dinko g. R a d m . g. 1746. P a l a v r š i ć 2 porodice. Grgo Pessa »famulus comitis Petri Capogrosso« iz Oltremontanus Diocez. 1796. -artef'iicis Rodolfi. iz okolice T r i e r a . N o n v e i l L e r 1-porodica. 1762. R a m i j a k (nadimak: Krnjaca) 1 porodica. g. Ranije porijeklo: vjerojatno iz Venecije..) i Marjahović-Dražoevića (Jauka). 52. 1879. R a d i ć (nadimak: Padalpvic) 2 porodice. 1765. R o d o l f i (nadimci: Nadalin. P e r i š i ć (nadimak: Mustra) 3 porodice. 50. 1833. 1787.' Alvise Michael Petricio i njegov rođak oslobođeni od pučanskih daća g.. U župskim knjigama od početka matice god.o p r i v n a i oženio se u Sutivanu Ivan g. s napomenom iz B o 1 a. 45. 1594. često pre­ zime u maticama. stanovništva iz g.. ^ 51. 1699. 1623.. 1791. Bilać je od g. U Sutivan došli iz Splita kao na­ sljednici — prema pričanju — Stipančića (g.. 1711. 1846. 1793. 1785. 1777. d. a kao takav biva i pokopan u Sutivanu g. 1747. R o t t o l o n i 1 porodica. 1880. "mistro Rodolfi. Doseljen Ante g. koji se g. 1739. 1782. 1670. dobjeglog pred Turcima. zar tim: g.. 1776. 1793. P e t r i c i o (Petrizio. zbog zasluga protiv Turaka. veljače 1866. nadimak: Dorini) 1 porodica. P l e j i ć 2 porodice. iz T u g a r a (Poljica). 1780. 1787. . .. . Tragur... 1787.—1781. Prema obiteljskoj piredaji. 54. U matici je kao kum zabilježen Dnni Aloisius Noveller g. Doselio Gaje R. iz Sinja. Napula) 4 porodice.14 49. 1804. iz S i t n o g a . kao stranac u bratovštini Biljaktušić detto Pessa. g. 1789. 1774. 1743. nauita Rodolfi. 1795. iz N o v i h S e l a (Omiš). 48.. Oženjen u Sutivanu g. javlja kao kapetan. 1794. U boboviškoj matici g. Doselio iz A n e o m e (Italija) i oženio se u Sutivanu pekar Ivan g. Spominje se u Sutivanu od g. 1800. R e n d i ć 1 porodica.. 1780. kao Pessa: g. Perišić »detto« Dizdar g. 1797. P i v đ l i c a 3 porodice.'.. s napomenom: iz teritorija trogirske biskuptje. Doselili se za župnikovanjia Palavršića god. iz S u p e t r a . Radić-Padalović g. 13 Prezime nastalo od Petričić. Doselio iz G o r ­ n j e g a K . U župskim' knjigama bilježen od g. iSpominje se u župskim knji­ gama Radić de Poglize g.43. g. 44. g.«. g. 1770. Tragur. Perišić alias Bilać. 1720. 47.. Kao RadmilovićPessa spominje se od g. Rezmilović detto Pessa. Pessa iz »Oltremontanus Dioces. 53. i l o v i ć (nadimak: Peša) 5 porodica. 1756.. 1720.

koji su primali sol. 1703. 1631. 1648. T a v r a 2 porodice.. g. Zvanić alias Petrna. knjigama g. 1788. 1894. 1779. 1885. 63. pop Don Petar Vuladislavić g. Š k a r e 3 porodice*Doselio m L i v n a Mate. g. te se u Sutivanu oženio g. Ž i t k o v i ć 2 porodice. 1657. Soijaneich. Viadislavić-Pušić g. Lala) 12 porodica.11. 1779. mistro Zuanić alias Marinovbć.li i u popisu pučana * od g. Karmen. 1676. 1798 i'1799.|P a v i č i ć 1 porodica.8 66. VLadislavić iz Sutivana. Do­ selio oko g.. g. U župskim knjigama od g. V1 a d i s 1 a v i ć (nadimci: Glavančić. 1781. Spominju se u knjigama: kapetan Stipančić iz Omiša g. 1656. g.. naute Kacaiović iz Postira. te se u Sutivanu oženio1 g. Buhovac) 4 porodice. iz N e r e ž i š ć a g. VidovićMoro. liuka Viđović-Moro. . Deliji-ć. Spominje se u inatici krštenih od g. Primljen u bratovštinu g. 1808. Sejančić i Soljinčić. g. 1656. 1624. s napomenom mietro.. (»non sapeva scrivere italiano«). 1783... spomi­ nje se Vidović iz Klisa. 1700. 65. iz S v i n j i š ć a . 1833..iz S e l a c a . T o s t i (nadimak: Pu jiz) 1 porodica. Doselili u Sutivan iz M ir a c a .. V r a n j e č i ć 1 porodica. Stipančić) 4 poro­ dice. f 62. Zvanić-Cipiko. 1689. ~ "s U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. Zvanić seu Perić. Bajilo. 1787. 1799. i 1632. 58. _ g. Lovro župan bratovšti­ ne g. P. ali g. 1725. 1694. 1648. 1574. Doselio se iz V r b a n j a Petar T. Suše. g. Kao Vidović *' Fiuman dolazi u župskim. Vladislavić-'Stipančić g. 60. 1687. Krilo iz ISupetsra. g. 1764. 1695. Delijina. Soglianćich. S o l j a n č i ć (nadimci: Mačak. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1811. Doselio i u Siutivanu se oženio Martin g.. 1753. 1798. s V i d o v a ć (nadimci: Moro. 64. 1795. 1831. Zvanić detto Marinović. zabilježeno je mobil. Porijeklom iz P o l j i c a . a g.. g. 1658. vijeku. iz Splita. g. Ovo se prezime nalazi i u popisu bračkoga plemstva od g.. 61.. za­ bilježen: Vladišević. Brko) 2 porodice. 1657. Vidović vulgo Gambara. T r e s i ć . God. Sojančić. 1885. Porijeklom iz D o n j e g a H u m e a. U maticama krštenih spominje se Soljančić od g. 59. Doselio i u Sutivanu se oženio Ivan 89 . a. Moro. n U župsk : m knji­ gama dolazi kao: Sogiancicn.55. nedavno je umro. g. g. Kacaiović. Perić. Jeriko. Vidović seu Morotović. Dobjegao iz S a n V i t o d e g 1 i A b r u z z i (Italija).. 1793. 1648. Zvanić alias Ddijić. Kravica. 57. 1666. g. Z a n c h ' i : 1 porodica. zatim: g. 56. 1777. General) 4 porodice. Z v a n i ć (nadimci: Krilo. 1876. Doselio zidar Anton iz K o m i ž e u XIX. Zvanić seu Krilo. g. Vuladislavić detto Grdan g. T o n s i c (nadimci: Ekolo.

postojale su u Sutivanu 2 porodice Balbizza. Izumrle'i iseljene porodice (Šibenik).. 1652. 1793. do 1714. kao Jurišić-Oblačinović. 10.. Prezime se nailazi u popisu novoga stanovništva od g. Izumrli. 1626. U boboviškoi matici krštenih. do 1679. 8. dolazi kao mistro Barsatić. 1794. Teodora Bilovinčića. 1888. B a r t i č e v i ć u sutivanskim maticama od g.. 1668. 1657. god. a g. Prezime Ohlačina. 1657. God. od g. 1738. 1 porodica. Oblach. 1780. 1833. g. B a b i ć spominje se > maticama gd g. 1625. U popisu momčadi bračke galije spominje se Gregorij Biđić g. do g.' Oblacia i Oblačinov često je ii maticama od g. 1633. 1624. Gavaldi seu Balbiza. B i l o v i n o v i ć u maticama od g. Nedavno iselili i izumrli. kad se spominje kao Ivanović alias Basic. naveden je kao-kum iz Supetra.kao Garbolđi. Marka Bi'llovina. B a r s a t i ć često se spominje u maticama od g. Oženio se g. 1639. Kao Gabaldi spomenut je prvi put kao kum g. do g. s napomenom: iz u S l i m e n a . kao Balbiza seu Isepin. kao Bilovinović od g. 1821. iiz P r u g o v a kod Dioma doselio Duje i oženio se g. 1737. Nadimak: Solinjanac.. oženio se Bartul g. 4. 1713. g. 11. B e g o od g. takođe 1 porodica. Gavaldi dolazi prvi put g. 1627. 1811. Oblačinović iz Komiže... rečeni Božić iz Zvečanja. 1639. * . 1750. 1835.7 Na nadgrobnoj ploči g. zabilježen je Nadal Boloniević. 1671. do g. 1626. nezako­ nito dijete Bilovinović. g. 1654. I. Roka Iseppo Gavaldi. Roka Tamburin detto Balbiza. U XDopisu pučana. 3.'u anagrafi od^g. 5. Prema Iknjilizi krštenih u jPučišćima spominje se g. B a š i ć III.. g. 1731. 1665. je ispisana našim jezikom. 'iz R o g o z n i c e kao Živković. do oko g. B . i624.. zabilježen je g. ali 1. 1697. kao župan bratovštine sv. U anagrafi od g. B a l b i z z a spominje se u župskim knjigama prvi put g. i 1802. koji su primili sol g. 1613. kao: mistro Barsa­ tić over'Oiblačona. 1833. koja.B a š i ć II. B i d i ć u maticama od g.30. s napomenom: iz M i r a c a. 1821. 7.Žitković-Arambašić g. 1788. 1656..8 U popisu momčadi bračke galije spomenuti su g. 1625.. 1574. g. 2. s napomenom: iz S p l i t a . a g. do 1661. 90 . Marko Iva­ na Billovina i Stefan pok. do! oko g. 1696.: kao Belavijić od g. do oko g. 1708 dolazi. 1768. 1747. a š i ć . u maticama dola'zi od g. 1645. kad se kao kum spominje. 1790. spomi­ ! nje se mistro Oblačina. Iselili u Ame­ riku. kao župan bratovštine Sv.: Stefan pok. B a r t a doselio Josip postolar. 9. s napomenom: iz C o i t u s e i n C a r r s i . 6. kao Bilovina g.. ploča je nedavno zazidana uz vanjski crkveni zid. naveden je Belovina. 1652.

1782. Francesco di Guerin. kao pop g.. 23. U popisu ox vezi s bračkom galijom god. 1627. 1640. do oko 1649.. * 20. G u e r i n u maticama često od g.. Nedavno . 1752. zabilježen je s napomenoni: iz Splita. zabilježena je samo 1 porodica Botta. " 1893. B o l a n č i ć u maticama od g. 1635.Bolančić. i među momčadi bračke galije g. 16. F i l i p o v i ć se prvi put . do oko^ god. do 1651. kad se spominje s na­ pomenom: iz K l i s a . u Sutivanu jedna porodica Fiflipović. 1681. III. g. B u l j a n (nadimak: Vlah) Mate iz P r o l o š c a oženjen g.12.15 18. Međutim. Izumrli nedavno.. a . 91 . kapetan Pace. g. 1811. 1927. Godine 1728. bila je g.7 13. 1821. —1664. do 1670.) Čikanić seu Markov. 1630. ' U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. na pr. 1637. 1626. U anagrafi od g. Fi­ lipović je u Sutivanu župan bratovštine. puta (g. 19. 1628. spominje se iui Sutivanu kao kum Filipović iz Bobovišća.) dolazi kao Bofcta. g. kao linkanlć (1660.: 1 porodica. 15. spominje se kao zamjenik jednoga' plemića galeot Bilančić iz Koirčule. 14. ponekađa bi se moglo i drugačije čitati ovo prezime. 1645. Radičević ' iz Podstrane. 1704. Inače. 1646. (Iselili). C i k a n i ć u maticama od g. 1866. g. 1637. Nekoliko puta g(g. Zakan Matul spominje se g. 1927. Kasnije je ovo prezime cesto* u suitivanskim župskim knjigama od g. 1676. Kao Bola:nč'ć„ idolazi u popisu pučana. 21. Još g. te dofoio ime Ivan Delia Pace. G i a n a n d r e a dobjegao iz S a n V i t o< degli A b r u Zr z i g. 1804. ii dalje Guerin Guerini. 1658. 1574. 1625. 1635. 1667. Najčešći je nadimak Stefić.8. 1791. * . B o t u n o v i ć ' spominje se u maticama od g. u Donjem Humcu g. 1611. 22. D e j a n k o v i ć u maticama kao magistri Deanković od g. do oko 1681. vijeka. Prema anagrafi. 17. jedna porodica g. koji su primali sol g. klerik Delia Pace. 1671. 1626. zabilježio sam u Suti­ < vanu 3 porodice. iz T r o g i r " . 1658. Pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a.7. i 1716. kad dolazi kao Radičević alias . g. D r a g o m a n spominje se u sutivanskim maticama od g.. 1821.se iselili i izumrli.. 1778. s napome­ nom: iz S e g e t a. Prema anagrafi. prešao Abraham Salon iz židovske vjere na katoličku 27. 1632. Nekoliko. 1694. 1833. 1625.) i Gicanich g. Karmen.. a g.. D r a g i č e v i ć u sutivanskim maticama od god. Radičević dolazi po župskim knjigama nekoliko puta od g. Prema s p l i t s k i m ispravama. do prve polovice XIX. — G o d .spominje pri kumovanju: picokar Filipović g. G e l i d (Ghelich u maticama od g. " D e l i a P a c e u maticama od god. do oko 1647. . 1648.

kao magister Bartolomej. C a s t e 11 i u maticama od god. 25.15 28. 1802'.. 1749. 1801. do oko 1679. 1717. 1821. iz S p l i t a g. L i s i č i ć prva se spominje služavka L. 1850. 1649.. do oko g. (U Puč'išćimia su.). Od g.. a tako i g.. zabilježena 1 porodica. 1703. Kovačić s napo­ menom: iz Splita. 1782. 32. 1740. Od g. J u r O ' V i ć spominje'se u . I v e 1 i ć Doselio se iz P'r a ž n i c a i oženio s% g. Juranie. Z v e e a n j a (do oko g. i 1833. Čini se. nekoliko puta kao nauta Castelli. 35. K o v a č i ć spominje se u maticama cid g. 27. zabilježen s napomenom: iz . 1799. C a n c h i t. kao Krstulovie seu Biskupović. 1791. kao Malvagia s napomenom: iz T r o g i r a . (kao^ mistro) do oko god. 1927.: 1 porodica.24. v. ali i samo Sinjanin (g. 33. 1785. 1656.: 1 porodica.) više puta do oko g. i. Kasnije se spominje od g. K1 a p a n č i ć u maticama od g. 1735. da u splitskima ispravama postoji dozvola za -prodaju ribe od 26. god. 1737. 1777. Ursula Castelli udata Solitro. H a r a m b a š i ć u maticama cd g.K o c e i e dolazi u župskim knjigama od g. 1693. 1645. ali. 1870. 1661. = ali'dolazi i kao Kragujac od g... ali od g. M a r i n k o v i ć dolazi u maticama od g. do oko g. Posljednji je nedavno umro s nadimkom Salamandrija. 31. da je čsim te poro92 . u siutivanskim župskima knjigama od god. do oko g. Ivan).. za koga se tu veli. 1732. U amagrafama g. 1624. 1788. 1821. I kasnije dolaze Krstuloviei ponekada s napomenom: iz Ložišća ili iz Bobovi šća do oko g. U župskim knjigama postoji i prezime Juravić alias Sinjanin (g. da je nekada bio Židov. 1817. s napo­ menom iz L o ž i š ć a... J u r i n o v i ć u maticama od g. često je prezime u sutivanskim maticama do g. 1708. G. VII. i z O m iSci ZcL župnikovanja župnika Harambašića. 1793. ne~ tLavno iselili. Kanki. g. do oko god.). Ivanu Juroviću. 1661. kada izumiru. u anagrafi g. i to često s na­ pomenom: iz Splita.. K r a g u j u mafti'caima od g.) 34. 29. 30.Sutivanu kao kumi iz P r č u j a . 1789.g. s napomenom: iz B e r g a m a. 1927. do< oko 1633. Zanimljivo je. (fabri L. Čiccarellija). Jurović alias Pavelić. j . s napomenom: iz poljičke Ostrovice (do g. i 1804. Klopanovići od roda . i to u početku s napomenom: iz S p l i t a . K r s t u 1 o v i ć u sutivanskim maticama od g. 1741. 1802. a god. 1678. dalje i kao Lukšić alias Marinković. 1781. 1802. 1785. 1799. 1706. s napomenom: iz V i s a. krajem XVTH. g. 37. 26. 36. M a l v a s i j a dolazi po matičnim knjigama od g.

1833. g. g. g. dolazi pesto Nadali. koji točno zamjenjuje don Jericu Božičevića od g. 1624. v. kad Mustra Bilić 1 porodica a g. oko g. pop Nai­ mer. Na­ da^ Nadali. 1802. j . g. do loko 1808. g.. g. zatim je prekid u matici do god. 1622. 1749. 1636. g. ipluće godine 1623. g.. zabilježen kum Naimer s naipomenom: iz Spilita »hora habitat 'Castro S. dolazi Božičević. M u s t r a u maticama od g. g. 1636.. g. 40. 1726. 1761. kad se opet javlja Coviglianeo kao »curato eletto«. mistro Modro iz S p l i t a i kasnije nekoliko' puta s. 1636. g. Dosai&a je bilježio' župnik i don Ivan Pavić iz Poijica. 1650. g. g. 1780. Božičević. g. 1657. sigurno' j. g. 1762. Božičević. 1632'. 1631. 1638. Božičević 'i Mare Alvizova. — Ovo se prezime nalazi i u po­ pisu bračkoga plemstva g. s i ' u župskim knjigama od g. ig."1821. 1646. 16 — God. g. 1805. a do početka XIX. 1635. 1633. koju su Sutivanjani zvali Nadalić. - dice postojala i jedna druga iz K o m i ž e . 1740. U anagraf i od g. s napomenom: iz K a š t e l K a m b e 1 o v c a. Joannis«. Nadal Božičević. 1821. Ivana u Sutivanu splitski svećenik Jerolim Natalis. Na­ dali.. Alviz Božlčević i don Jerica Bcižičević. malo zatim samo don Jerica. 1632.e isto što i Nadal Božičević g. 1639. a od g. g. g. u nastavku i dalje pop Ooviglianeo (t. a Nadal Nadali od g. 1625. Mare Alv'izova i Bo­ žičević. posljednje Naimerove udale su se za Soljančića i Crinfocaja. 3 porodice. 93 . 41. i tako dalje samo Nadali. koja se spomi­ nje od g. 1629. g. te njegova siina i žene Mare. 16 Prema matičnim knjigama čini se. 1629. 1655.ć. Anifoal Nadali. Koviljanić iz škripa). 1766. da se je N. 1644. mjesni sudac je u Sutivanu plemić Nadal Nadali.. Jakov Natalis. te opet nema Božičevića. 1634. Alviz Božičević.. To' sli­ jedi ovako: g. kao nauta Marinković.. U boiboviškoj matici g. naute Milesi. Božičević. i g. nazivao* i Božicević. na­ pomenom: iz Splita.. g. 1743. izumire porodica. 1505. 1630. Nadal i pop Jerolim Nadali.. Nadali. 1628. 1632. Alvise Nadali. g. 1800. 1645. Albert sin Alvizev i Božičević. opet Božičević. paron Modro. 1627. God. N a d a'l i u imatičnim knjigama odi početka g. kao što Alvise Nadali. M o d r o u maticama od g. g. 1626. 1656. 1645. U anagraf ama od g. Božičević. 1637. rekonstruira crkvicu Sv. 1623. 1644. s napome­ nom: iz V e n e c i j e a naseljen u Sutivanu. Božlčević isin Alviza » Jerić Nadalov. Enrico Najmer Modro. Porijeklom iz Poijica. 1626. 1623. 1638. g. Time nestaje i prezime­ na Božičević. Bo!žičevi. opet pop Jerolim Nadali. Kao Naimeir od g. dolazi mjesto Alviiza Božičevića iz g. već g. Prvu kulu gradi g. ali i tada često kao Naimer Modro.38. 1786. do oko' g.11 — God. 39. 1747. naime: god. g. M i l e . zabilježena je samo jedna porodica Natalis. »cancelarius« Joseph Modro.

lfl Porijeklom iz Poljica. samo Napoli. a talijanskom ortografijom do g. 48. kao kum »sig.) Stalno se naselili u Sutivanu oko god. 1636. koju vodi bosančicom f na našem jeziku.42. 1780. N a p o l i spominje se u župskim knjigama od g. 1778. g. 1659. 1803.. 1674. s napomenom: iz K o m i ž e . R o g u i ć prema župskim knjigama od g. S e b a s t i j a n o v i e gotovo od početka^matiee g. 1640. Možda treba u ovome tražiti vezu. v. U anagrafi g. kapetan Pavić. 1648.. 1776. koji su birali povaljskoga opata. da su 30. O r a š n j a k u maticama od g. 52. 1740.. g. zabilježena je jedna ženska Pierotić iz Koniiže. kao Sebastijan Sebastijanović. 49. • Sebastijanović. 1678. nekoliko1 puta -• s napomenom: iz J e l s e .. Oko g. 1674. 1644. g. »tufca fatto christiano pre­ so per schiavo quando furono prese Duare«.. P j e r o t i'ć dolazili iz D o n j e g a H u m c a za župnikovanja Pjerotića (1698. U maticama se spominju i kao Pjerotić alias Skorco (g. Porodica u Suti•vanu izomire oko godine 1800. 50. Među novim izbornicima-plemićima. Kasnije se spominje g. 1776. 1821. S a r t i u maticama cd g. 1792. 1821. i 1777.) iz Donjega Humca. Jedan Napoli je zabilje­ žen i g. a u boboviškoj matici g.. 1634. nestaju. 1626.—1743. 1833.. 1631. 1782. 1601. g. v. U dolskoj. Spominje se i kao Pećarić. Ma/tteo Napoli pitor«. prešli na kršćanstvo Abraham i Kornelija »natam Neapoli«. također iz Podaca kao Pećarević seu Cvitanović^ 47. S a n t i ć u sutivanskim maticama od g. P e ć a i r e v i ć u maticama. 1 porodica. služavka kod conta Bergel?ća rodom iz Zagorja. Sačuvana je župnik ova nad­ grobna ploča ispisana našim jezikom iz g. 1684. g. spominje se g. dz'Pođaca. U boboviškoj matici g. 1739. 45. 1668. matici spominje se Pećarević g. 1781. 1821. 1667. mistro Santić. zabilježen je kum pitor Napoli mistro. s napomenom: iz S p l i t a . 1777. ženi se Rogiudić iz K u č i n a . U splitskim židovskim ispravama 15 nalazim. do oko g. U prvoj po­ lovini XIX. IX. 44. 1 porodica i u anagrafi od g. Iselili koncem XIX. 1664.od g. Izumire u XIX. g. 1700.. 1793. P a v i ć župnik od početka matice. 1690.17 94 . Nestaju prije anagrafe od g. 51.. v. a g. 1723. isto tako i g. zabilježen je kao Pavulović di Paulo. nestaju iz Sutivana prije anagrafeod g. 46. 1807. 1626. g. 1774. 1674.. kao kum iz Sutivana Copas Napoli. iz V u č e v i c e (Tro­ gir) .. 43. Nedavno se iselili. S a m a r i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knji­ gama prigodom pokrštenja g. i mistro Napuli. P a v 1 o v i ć se javlja u župskim knjigama gotovo od početka g.

1657. -Nestaje početkom XIX. gubemataris (g.53. Signor Co: Pavao 95" . 1811.. 1788.7 Iznmrle splitske porodice ili okolice. 57. 1781. ali često i kap UhanovićDizdar. 1730'. V i d^o š e v i e spominje se gotovo od početka' matice g. Ante iz P o l j i c a . miistro Vidošević. Poslije g. God. 1776.. 1625. 7 Vjerojatno porijeklom iz Poljica. 1799. nema mu spomena u matici. g. S v i c a r o v i ć u maticama odjg. od g. 1750. 1791. i 1749. 1790. 1625.v • 59. g. i g. Vlastelinović seu Bukva iz Nerežišća. ili seu Dezdir. koji su primali sol g. 1761. ..8. i u popisu momčadi bračke galije god. U h a n o v i ć u župskim knjigama od g. 1769. 1785.iz V i s a .. ne­ staje ovog prezimena iz Sutivana.. S t i p i ć e v i ć spominje se u župskim knjigama od g. 1664. 1740. spomenut je kao Vulaitinović detto'Sirotkovic. — Izumiru oko g. 1744. eo:. _ 58. 1762. Vidošević aliasFiuman. Petar Bergelić. vrlo Često se spominje Uhanović alias. Nedavno se iselio s porodicom u Split. Nekoliko puta i kao Svićarićl Nedavno izumrli. S i r o t k o v i ć u siuitivanskim župskim knjigama zabilježen je gotovo od početka g. 1782. đe comitibus. 1771. 1753. 1719.. primljen u bratovštinu g.) i cap'tanei (g. Nestaju u prvoj polovini XIX. kasnije češće s napo­ menom: iz V i s a . radi zasluga po­ staje g. 56. 1746. samo Fiuman g. coines i Ote..10 60.mustro Fiuiman. 1903. Ovo se prezimenalazi u popisu pučana. 1790. v. B e r g e l i ć (i Bergeljć) kao kumovi ui Sutivanu spominju se ui župskim knjigama od g. 1663. 1749. nekoliko puta zap : san s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .. 1746.. g.. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. kao gastalđus kod Jeronima Capogrosso1. Ivan Mihovilov i Stefan.* više puta s 'napomenom: iz S p l i t a . kasnije Pavao (g. 1574. i to vrlo često. conte. prije anagrafe od g. Nedavno izumrli. S u i ć spominje se g. Kao pisar bratovštine spominje se Petar Berghegl'ich g.). 1626.) s napo­ menom: . 1626. Oko g] 1785. 1762. zabilježena su tri Sirotkovića: Mihovil. g. — U Dračevluei je bio pop Uvanović oko g.. . Svićarević seu Gabrić. 1699. Kasnije se ponovno javlja g. koje misu živjele stalno u Sutivanu' 1. v. Česte su plemićke titule: nobil. Pres zime je zabilježeno i kao Uganović (župan bratovštine g. 54.U j e v i ć oženio se g. 1714. s napomenom: iz K o m i ž e . Samo Dezdir dolazi također više puta od g. 1747. 55. V l a s t e l i n o v i ć zabilježen u matičnim knjigama od god.). porijeklom iz Poljica. Pri regrutaciji u vezi s bračkom galijom g. 1821. počasni član bratovštine nobil.. a također i vojirii nasloviroolonello (g.) i kao Vukanović g.

g. Bortolo Capo­ grosso... comitis. U maticama dolazi često < sa dva prezimena i sa samim i jednim prezimenom Capogrosso. 1668. J o : Marianovich. Posljednjte dvije Capogrosso-Cavagniiini optirale su s majkom pok.. 1699.touB Berghe^ich u 74. 1691v 1692. M a r i j a n o v i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knjigama g..). g. 1704. Perković (iz Sinja) za Italiju. jer je Capogrosso naslijedio imanje Cava­ gnini. 1709.' 1695.. zabilježena je u Sutivanu 1 porodica. Dianas. riobil Co:.. Elisabeta kći' Jeronima Cavagnini (1704.. te se nasljednici nazvaše Capogrosso-Cavagnini.. 4. pokopan je u Sutivanu Ivan B.. oonte colonello Francesco Marianovich. 1684. i t .. 1694.. U jednoj ispravi iz Sutivana spominje se"g. 1708. Bergeljiić iz Splita. 1779. 1833. 1694. 1682.).. 1663.. spominju se u suitivanskim župskim knjigama samo tri puta kao> kumovi. i to g. Njegovom smrću (g.mus. g. Mariani. Dominus Petrus qu. 1648. udaje se kćerka pjesnika dra. 1684. d. kao uspomena jedan tijesak za ulje nosi ime »makina Bergelića«. 1702. perima Cavagnin (1723.. klerik Simon Cavagnini (1667. God.. 1718. godini. 1679.). 1709. 1728.) Perina Cavagnini žena Jeronima C. g. 1679. g. 1696. iSpetabil.. Marietta Cavagini i Cavagnini. 1702. Ana Cavagnini (1681. i to Marko Cavagini (g. Njihovi nasljednici nose oba prezimena. 1670.. co:. S. U anagrafi od g.. i 1652. g. 1667. zabilježena je samo jedna porodica. Bartolomeo Capogrosso i g. g. Hl-mus. 96 .. kao kum signor Glanca Marianovich. izumrla je ova porodica. 1648. 1709. naime .) i Jeronim Cavagnini. 1710. (1657..). Ill. Governator Gianco Marianoviich. Simcin Cavagnini (1665.. 1805. 1830.gn. g. 1690.18 Na sutivanskom groblju od oko g. 1696. Ljubicom: rođ. koiih je godina kumovao: 1661. Česte su im titule: de comitibus. 1696..-^-1679. 1664. 1714. 1665. 1583. 1656. 1699. udajom njegove kćerke Elizabete za Capogrosso. 1728. nobil. 1821. od g. Bartul Capo­ grosso. 1662..Capo­ grosso i Cavagnini.2. comes. te smrću njegove žene Perine rođene Markić i:z SpBta g. i 167^.). 1678.. oonte Gainco Mariianovich. g... 1700.). Melchioris d© comit. 1682. 1652.). Frano sin Marka Cavagini 1655.. Cte.. Sig. 'Zabilježio' sam. Sig. (1701. te su se nedavno obje (Petronila i Marija) udale za talijanske oficire. nalazi: se nadgrobna ploča: JONNES NOBXLIS DEOAPOGROSS CAVGINI Q C a v a g n i n i u maticama spominju se kao> kiuanovi od g. kršiti se i umire novorođenče Ante sin Hl-mi Jo: Marianovich iz s p l i t s k e d i e c e z e . g. koji je sagrađivši dvorac spjevao velepjesan »Bogatstvo i ubošitvo«.. C a p o g r o s s o do g. U anagrafi od g. Jerolima Cavagninija* Elizabeta za Nikolu Capogros^a u svojoj kući u Siuitivanu. . 1693. 1709..). d.. 1664. i t. 1696. 3. eonte colonel Francesco Mariani. a g.. Lorenzo Capogrosso. 1674.

Izd. i umj. str. Split. sv.. 1732. Babica. 12 Prepisao sa korica jedne knjige iz godine . 1747. akad. str. a čini se da -stui Marjanovići baš od roda Dražoevića. do g. g. Vid Kegević. 18 Libro a štampa u arhivu sutivanske općine. koji se nazivlje Janikov dvor. 1746. Kaštil su prema sutivansko j tradiciji gradili Dražoeviei iz Poljica. Bonaccija (Jelsa). 1731. ovi novi sta­ novnici: braća Perišić. od g. Ivana sagradio i obdario naj­ kasnije u VIII. . 15 Isprava se nalazi (1938. ibid. g. Co: Janco Marianovich prisma neki novac od bratovštine. Ivana u Sutivanu piše u splitskom Novom Doba (br. kojeg prezimena ne nalazim u sutivanskoim župskim knjigama. 14 Krštenica u sutivanskom župskom uredu.. 10 Popis kod I.. 70—71. Petrus Hieronymus Janco..« 4 Rukopisi o odcjepljenju i razgraničenju u arhivu sutivanske općine. str. str. comes (čamite.) u arhivu židovske bogoštovne općine u Splitu. . Barade crkvicu je Sv. Zuanne đella Brazza. 8 Popis kod I. 1747. ibid. 106 od 6. 13 Libro a štampa kod VI.XI. 50. T Mladineo. — Andre Jutronić: »Da li je Brač podpadao pod splitsku diecezu?«. Jugosl. dolazi i kao comes (co:) Gianco. g. 1716. 1747.—« 5 Rukopis kod don I. . 1657. vrlo se često: spominje. zna. nalaze se i plemići Marjanovići. 1736. g. br. e sua Smembrazione dalla Parrochia di Humazzo Inferiore e Controversie corse per dichiarazione de Rispetivi confini. circum circa ecclesiam Sancti Joanis de Stiuano .) s (sutivanjanin?) pod naslovom »Iskopani temelji stare crkve i groblja u Sutivanu na Braču«. Vol. br. 347—349. Split. OO:) Hieronymus Gianco.do g. 17 I. 1734.. Kod mene u prijepisu. Kuljiša u Sutivanu. 1934. Novo Doba. u obiteljskoj biblioteci Lukšić—Nižetić u Sutivanu. comitis Janco. U Sutivanu se spominju g. list 17 i 19. g. III. Babica. . svibnja 1939. Marjanovići su porijeklom iz Poljica. Hieronymi Janco. 2 Croatia sacra. Zagreb. ut int. 1934. str. Prema jednoj. 80. župan je bratovšti­ ne Co: Gianco. 105. uz ime Co: Gianco sitoj! napomena »absente«. str. M. 16 A. tercia Rasoli s a Tehstibreg sub Pocinala que est super sanctum Johannem. • 6 Ciccarelli. v.. alia Na Murvize Uecerine stane vode. ibid. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)« u Vjesniku za arheologiju i historrju dalmatinsku. una que est sub Merec de Uismovica. Naslov: »S. co:) Hieronymiuis G'iianco Marianovich.. comes Janco. 1932. U popisu bračkoga plemstva od g.. Split. ibid. ibid. :Zbornik za narodni život i običaje 7 1 97 . LITERATURA I BILJEŠKE: Cod. . — O crkvi Sv. 54: » . n Ciccarelli.. Jutronić: »Bratovštine u Sutivanu« u Novom Doba.) < (bračanin?) pod naslovom »Iskopana b starokršćanska bazilika u Sutivanu«. godine 1738. 1941. P r e m a saopćenju dra. Fondazione đella Parrochiale. ibid. 284. 3 Rukopisni spisi kod obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu » .«. ibid.1802. i 1756. bilješci. Često se nailazi *-na comes (comite. Dipl. 1905. Ostojić. do 1784. u popisu bratima godine 1738. 340. Marjanovići (odnosna Dražaevići) naslijedili su zemlje od Radoevića. 203 od 15.17 U Sutivanu je ostala uspomena na ovu porodicu u terenu iza Kaštila. 255—256. •— nx splitskom Jadranskom dnevniku (br . splitski prior Petar. 1726. g.. š A. Mate Kegević i Mihovil Babić.

đ * >) g. Križa Zuanić. 1637. D. Također i oko crkve pobacano je nekoliko ko­ mada većih tesanih kamenova i dijelova ornamentike. ispunjen kršjem.t:ć. pop Marko Tomieić. Kristofor Sfartalov:ć. 1728. Crkvica Sv. Osim toga Donjohumčanjani tvrde. Uzidano je više fragmenata ornamentike i natpisa. mjesni sudac. Pred crkvicom: na zapadnoj strani ističe se antikni grob većih dimen' zija. da je njihovo mjesto starije od nedalekih Nerežišća.: Ivan Cvitanić-Poletović. 'župnik. Vin. mistro Iseppo Posinelli. Zuanne Vcineo. : rektor crkve pop Roko Petritio.: Mate Radičević. mistro Dragičević. " 1725. jer je na njima južni zid današnje crkvice. »livello di« Jakov Uršić. mistro Iseppo Scarpa. Niseteo. Đ'Onjohumčanjj'ani. koja' je i sagrađena kamenim materijalom starije zgrade. Kevešić. : 3 plemići birači povaljskog opata 3 porodice Zuanić.7 1723. mistro Simon Andriuzzi (bačvar). u starijim Ispravama ili knjigama 1579. gastaldo Marko Petir'nović.. da oni tu crkviau nazivlju »grčka crikva«. 1579.: Kr štulo vi ć. 1730.. 1733.DONJI HUMAC Na teritoriju 1 Donjega Humca nalaze se prethistorijski odnosno-' rimski ostaci kod Sv. 1726. Laiuirić (»fondo di Pri Zuanne Tironi«). 1731. Hije i Sv. Ilije sagrađena je od velikog i manjeg tesanog ka-.: Janković.:" Jakov Bertieević. kapelan pop Jerolim Petricio i jurepatron crkve Sv. Sačuvani su temelji čvrste stare zgrade. 1732.1724. Bers?. zatim Dragičević -detto Piureškovrć.: Dr. Jakšić. :4 kurat Jerolim Petricio i Jerko' Cerinić. djelomično inkartana žbukom. Nadgrobna je ploča prepolovljena i probušena. 98 2 . opat Monsignor Cvitanić.: procurator! delia chiesa: Toma Jadrijev"ć i Jakov Crinfocai. župnik.: de Flliplis (»vino alli marinari a Splisca«). 5 1656. Dragić. 6 porodica Jakšić ili Jakovljiq i 6 porodica Sutković ili Matijević ili Bartičević-Cvitanić. 1790. menja. Seljaci su mi kaza1!. 1585.: Vičenco Perhalić.: Andrija Jutronić. Popis imena sakupifeniili iz knjige -bratovštine cd g« 1723.: Cvitanović. pa i — prema pričanju mje­ štana — rimski kamenolom. Jadre.6 1701.: Tomlčić.

. g. Žuvić (kao nasljednik Dragičevića). Vidošević. JuričeviČ (kao nasljednik Martinisa). Hranovetf'i! 1790. Cerinić. C e r i n i ć 2 porodice. 1738. Ivan Rendić. Jutronić.: Ivanović. Stipinović (k.: R. mistro Francesco Andriuzzi. Crinfocai. 1771. Cvitanović. Radmili. Boroević (kao nasljednik Nižetića). s napomenom: iz Donjega: Humca.: proto Macanović iz Trogira (»per il restauro< di Campanile«).: mistro Vičenco OrlandM. u mtfnarskoj g. Tomičić.1777. a g. 1791. Ilić. 1781. 1777. Berković.: patron Gregorij Sinčić. Bertičevie. Depensić. "1795. 1756. Zuanić. Paolo Balarin. mistro Vilović. Karazić. Babić. Martinić. Harašić.župnika g. Dragnić. Jurišie. Juraj Peruzović. Cerinić. Anđriuzzi (kao nasljednik Dragičevića). Gerinić. Laurić. Fiorini (kao nasljednik Jakšića i Maroića). 1765. Filipovie. Vladislavić (kao naisljednik Ivanovića).). 1796. D. Gususić.: Caglević. Vladi­ slavić. Partialjić ('nasljednice kćeri). Jakšić. koji su birali u Donjemu Humcii župnika god. i 1802. Sadanje porodice 1. Nižetić.sikoj se matici spominje god.: mistro Cosmo Scarpa. U sutivan. 1777. Haraš . Jubetić. — U boboviškoj matici dolazi kao Ceiriaruć sive Bavčević. Stipičić iz Gornjega Humca.ao nasljednik . . Baloević. Bertičević (kao nasljednik Jadrijevica). 'župnik Cerinić. Norpić. Ni­ kola Ferro. 1751. Jurišić. mistro Pisenti. 1752. Karlibimjamin (kao nasljednik Nižetića). Alfircvić. Pierotić. Skargatić (kao nasljednik Petrinovića).. 99 . Baldović (kao nasljednik Sfartalovića). Nigoević. Gruibšić (kao nasljednik Zuanića). mistro Nadal sin Marka. Vicenzo Paterni (»per aggiustar la banidiera«). Petrinovic. Nadali. Lukšić. Grubiš : ć.: Skargatić Antonio. Juanipenić. Krstulović.1734. Laibanović. Ivanović. D. mistro Radetić. Mairtinović. Pan/pić (kao nasljednik Nigoevića.: mistro Marinković-Spadić. Prezimena Izbornika' (»svojta«). 1745.s Jadrijević. Bakulić. u nerežiškoj.: Marinović 'iz Podhuma. Pavišić (kao na­ sljednik Nigoevića). Prezime se nalazi u popisu birača.: ć.Dragičevića).. Sojančić.: mi'stro Sokolić.: pop D. 1739. Dragičević. Dasenčić. 1761. 1767. Ivan Dubravčić. 1766. 1736.: Boldović. Hairapić. paron Sfartalović..

. Skoda) 10 poro­ dica. 1782. 3. 1625. 1670. 15 Jakšić je i među biračima đonjohumčanskog župnika g. i na početku knjige ^bratovštine g. 1657. 1700. i g. 1725. u postirsikoj g. Prezime dolazi u knjizi bratovštine g. s napomenom: iz Donjega Humca.. iz B o l a .2. a u supetarskoj g. L a u r i ć (nadimci: Pivalo. tu povaliskoj g. 1737.zabilježen je g. D r a g i č e v i ć (nadimci: Šuibaša. J a d r i j e v i ć (nadimci: Ereinita. Bašo. Šltefanov. Bilina. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. g. kao mistro Marinković-Spadić iz Bola. Domantić. Pistur. Prezime se nalazi u popisu pučana.. Dragičević se spominje u Donjem Humcu g. u knjizi bratovštine g. *1790.9 u popisu pučana »galeota« g. Giaxich Geronimo ambasciator. ali g. iz P u č i ^ ć a . oko g.33 Isto se prešane nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Belalija.10 u popisu birača župnika u Donjem Humcu g. također iz Pučišća. te g. kao gastaldo Luka D. Jazić i Jašić. 1758.11 U početku knjige donjohuuoičanske bratovštine »procurajtiore della chiesa« Toma Jandriević. u popisu plemića izaborrika povaljskoga.. 9. ' .. 1722.. U postiorskoj matici spominje se g. 1591. Tologa. 1703. 8. v. oi dolskoj.. 1683. u nerežiškoj g.11 U ispravama se spominju Giassich Gieronimo nuncius g. detto Puresković Vjerojatno porijeklom iz jP o 1 j i c a.. 1576.. Bilać. J a k š i ć (nadimci: Čokrić. Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka od g. u škripskoj g.12 6.. oko g. Bentoko. u nerežiškoj g. U Pražnicama-. Jakšić alias Sadaimunčić. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. — U knjizi bratovštine g. Uđovič'ić. opta kao Jakšić ili Jakovljić iz Donjega Humca. 1589. i to 6 porodica. i 17776. J u g o v i ć 1 porodica. Škare) 39 porodica.14 li g. Geo­ metar. 1790. E t e r o v i c (nadimak: Galović) 1 porodica. Slave. iz L o k v i č i ć a . Fermo. 1777. 1782. 7. — Prezime se nalazi među bira­ čima đonjohumčanskog župnika g.. ail s napoimeno'm na »fondo di Pri Zuanne Tiromi«. 1771. kao Dragičević-ilužić.... Kopito. Dira g u n 1 porodica. 1752'. U boboviškoj matici kirštenih zabilježen je g. 1870. 1777... Kulive) 10 porodica. 1783. 1579. 1738. Prema tradi­ ciji. koji su dobivali sol g. 1681. kao Laurić dictus Delija i g. — U 100 . u supetarskoj u početku XIX.. Krpeša. Galović.. i to kao Jaxich. 1657. 1738. u nerežiškoj g. 1574. 5. Ćifut. 1723. — U sutivanskoj se matici spominje g. Trćola. 1723. 1788. 1758.. 1827.. 1726.. U sutivanskoj matici spominje se g. Gamfoelot. 1724. 1723.. i 1784. Koteć) 42 porodice. doseljeni kao rodbina župnika. 1751. 1657. 1680. xi uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 1790. Prezime se nalazi g.. 1882. 1777. M a r ^ n k o v i ć 3 porodice. U sutivanskoj se matici spominje g. iz N e r e ž i ć a. u boboviškoj g. Vere. u dolskoj g. 4. kao Andreis »alias« Andriević (ali je ova grana izumrla) i kao Ivelj alias Andriević. 1707..

spominje se 'A. Među biračima donjoliLimčanskog župnika g. 'God. Među plemićima. među biračima povaljskog opata bilo je 6 porodica iz Donjega Humca Sutković ili Matijević ili Bertičević-Cvitanić. B e r t i č e v i ć God. C v i t a n i ć se spominje s napomenom: iz Donjega Humca g. 1777.11 3. sutivanskoj matici g. 16. Martinčić.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. u Sutivanu.—1733. a kao Martinović g.. zabilježen je mistro Anđriuzzi u Supetrui. spominje se ui Donjemu Humcu pop Marko Tomičić. bilo 101 . abbatte Monsagnoi" Cvitanić. 1657. 11. 1777. 1579. 15.. M a r t i n o v i ć 34 porodice. spominje se mjesni sudac u Donjem Humcu Jakov Bertičević. 1777. Godine 1781. pri glasovanju za župnika. 18 god. k tomu u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1815. P e r i ć 3 porodice. 1817. u supetarskoj s napomenom: iz Donjega Humca. 1658. a g. u sutivanskoj 'matici g. u Nerežišćima. iz Donjega Huraica. i 1719. 1810. 1703. P i p l i c a 1 porodica. spominje se u spi­ sima župnik (Ivan Cvitanić. i š i k r g a t i ć 1 porodica. 1871. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica oko g. i 1762. 1861. Skargatić je spomenut s napomenom: kao na­ sljednik (Petrinovića. 1723. pop Cvitanić. zabilježen je Petar Bertičević.. 1807. 1724. Spominje se u ' knjizi đonjohumčanske bratovštine ig. 14. u knjizi donjohumčansike bratovštine g. magistri Spađić ' s napomenom iz Donjega Humca. 1726. 1699. 2. matici g. iz M ' e d o v . s napomenom: iz Splita. iz M i r a c a oko g. u sutivanskoj matici. Prezime se spominje g. koji su birali povaljskog opata (upravitelja). T o m i č i ć 2 porodice. Izumrle ili iseljen© porodice 1. 1728. 1637. 1723. župnik Polotović iz Donjega Humca zabilježen g. g. g. i 1801. g. 1777. 12. — Pori­ jeklom iz P o l j i c a.10. zabilježen je u knjizi bratovštine kao bačvar mistro Simon Anđriuzzi. 1724. on je bio upravitelj povaljske opa­ tije 1710. 1625. V1 a d i s 1 a v i ć 1 porodica. s napomenom: iz S I i m e n a . iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica. 1775. R a k e i a 3 porodice. 1701. God.. među biračima donjohumčanskog župnika. Prezime se spominje u knjizi donjohumčanske bratovštine. 1833. A n d r i u z z i. 18^4. U Nere­ žišćima pastoji ovo prezime s nadimkom Furlan. 1701.) Vjerojatno je Cvitanić isto što i Polotović. tu istoj matici g. 1643. — U Milni je zabilježen magister Andriuzizi: g. — U supetarskoj matici spo­ minje se g.17 te u staroj nerežiškoj. 13. — Prezime se nalazi u popisu birača donjohumčansikog župnika g.D o c a oko g. i 1820. g. 1767.

102 je 6 porodica iz Donjega Humeri g. kao Sutković alias Matijević alias Bertičević-Cvitanić. 1779. 8. P e ir h a 1 i ć je zabilježen u knjizi bratovštine g. God. župnik u Mircima. Prezime je zabilježeno u popisu bračkoga „plemstva g. 1657. P j e r o t i ć je zabilježen u sutivanskoj matici od g. U sutivanskoj . i u popisu izbornika donjohumčanskog župnika g.spominje se g. Andrija Jutronić. 1657. u fenjjzi bratovštine.—1799. K r i n f o k a i (Grinfocai). porijeklom iz Bosne.17 J u t r o n i ć God. g. 1777.11 U boboviškoj matici g. Možda je C. 1579. 1800. 1723. u dolskoj matici. koji je bio oko g. 1745.11 i u popisu izbornika doniohumčansikoga župnika g. i među pu­ čanima za regrutaciju u Škripu g. 11. spominje se Perhačić. a porijeklom je iz T a r a n t a u Italiji. 1728. 1726. do g. i 1696. Duhomzović alias Parhaljić. P e t r i n o v i ć g. zabilježen kao Kririfokaić. 1781. u supetarskoj. cd g. 1694. Prezime je zabilježeno. Neki su pošli u Supetar. »gastaldo« u Donjem Humcu je Marko Petrinovle. g. (za Škrip. 1745.Nigoević se nalazi u popisu bračkoga.) s napomenom: iz Donjega Humca. 1779. porodica se preselila u Sutivan. 9. N i g o e v i ć je zabilježen u škripskim župskim knjigama g. 1800. gdje-su po­ stojali i Trinfoeai iz Trsta. originalnog plemstva od g. 162'5. kao Vicko > Perhalie. Dol. u popisu izbornika donjo­ humčanskog župnika. 7. 1777. s napomenom: iz Donjega Humca. 5. 1671. 1777. Postire). zabilježene su samo dvije ženske jPerhalić. 1657. u istoj knjizi kao Dragić. 1777. 1632. kao Pierotić Skorco s napomenom: iz Do- . 6. 1764.. 1777. U nerežiškiiHi župskim knjigama g. U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. Cvitanić alias Polotović iz Milne. Oko g. u donjohumčanskoj knjizi bratov­ štine g. 1574. !Aindrija Criinfocai i pop Tomaso Grinfocai. 1713. C v i t a n o v i c u sutivanskoj matici zabilježen g. a 1743." koji su primali sol g. 1684. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. (Dnus C. n Prema tradiciji. Ovo se prezime nalazi među pučanima. 1723. Prezime se spominje g. do g.matici češće od g. D r a g n i ć .4. 1733. 1661. isto što i Cvitanić. a g. 10.. C. 1738. U popisu birača donjohumčanskojga župnika g. u Donjemu "Humcu. Prezime se spominje u popisu birača donjohumčanskoga žup­ nika g. prokurator je crkve u Donjem Hurniou Jakov Krinfokai (Jakov Crinf ocai). 1777. g. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. u sutivanskoj matici s napomenom: iz Donjega Humca kao Juitrinić. 1796.

Jadre često se na­ laze ostaci iz rimskog doba. mistro Kuzma Škarpa. u bolskoj g. Oko crkvice Sv. g. U svom članku »Historijski i umjetnički spomenici na Braču«. 1940.9 i g. Ta se crkvica nalazi na podstavku stare rimske zgrade. 1777. kao mistro IzepO' Škarpa. 1770. bilo naselje koje je i kasnije u srednjem. 1786. Prezime se spominje g. u nerežiškoj. Š k a r p a (Scarpa) je zabilježen u knjizi bratovštine g. 12. 1698. 1781. 24 i 25 veli: »Kod sv. u sutivanskoj matici. g. U bračkoj »schiera di Nofoili« od 10. . 1723. 1688. — Prije II. Z v a n i ć (i Zuvanić). paron Sfartalović. koji su dobivali sol. u popisu galeota. 1483. Ovo se prezime g. koji je štampan u Bračkom zborniku. br. Doseljeni Škarpa bio je kaimenair i zidar. 1 103 . Split 1891. noge koze. 1723. u popisu izbor­ nika donjohumčainskoga župnika. Četiri komadića obične prethistoričke zemljane žare i dva komadića kamenog noža. do X.d 50—60 cm Bulić je iskopao komad lijevog roga jelena. God. a. gornji komad sjekire od serpentina i preko 30 komadića noževa od kremena. raznih kostiju i spuževa. str. br. S f a r t a 1 o v i ć.. zatim zlatni novac bizantinskog vladara Romana IV. 1. vijeku bilo napučeno. 1743. str. Čini se da su Sfartalovići spadali među privilegirane porodice. više komada konglomerata od ugljevlja. 1574. Ovdje su nađene srebrne starohrvatske nauš­ nice od IX. u dubini o. a g. Cvito Fisković.. Tu je kraj porušene crkvice.. i 1781. 1703. 1489.20 13.. iz Komiže. 1891. 1625. U Milni je zabilježen mistro Škarpa g. nalazi se prezime iSfairtalović. i to u Donjem Humcu gornji komad sjekire od diorita. 8. 1891. do g. Oko 80 m zapadnije od Sv. — U bobovisfcoj matici spominje se jedna ženska Pierotić g. . do oko g. nalazi u popisu pu­ čana.22 Prezime se spominje u popisu izbornika đonjohumčanskoga župnika g. 117—200: U špilji Kopačini pod brdom Gračišće između Supetra i Donjega Humca. a g. spo­ minje se Kristosor Sfartalović. 1777. u sutivanskoj matici kao Svartalović. stoljeća. svjetskog rata posjetio je predjele ovih crkvica dr. Ilije nalazi se rimski sarkofag . Jedna se grana preselila u Sutivan g. 1748. Spcminje se pop Fabijan Zuvanie kao luipravitelj povaljsfee opatije od g. Jadre nađen je relijef muza. mistro' Kuzma Škarpa iz Donjega Humca. Humcu i škripu.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Frane Bulić: »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)« u Bullettino di archeologia e storia dalmata. 1739. a druga u Supetar. 1780. zabilježene su u Donjem Humcu 3 porodice Zuvanića. u škripskoj g. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. Kod porušene crkvice Sv. od g. su­ deći po kamenim fragmentima i rimskim opekama. koje igraju kolo. 14. a kraj crkvice još se vide fragmenti žrtvenika posvećena Silvanu. 1725. U Sutivanu je župnik P. Bulić je nabavio više prethistorijskih predmeta u Nerežišćima.-1739. U Dračevici gradi Ve­ liku Vodu g. 1751.. kao Škarpa uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 1684. veljače 1629. 1808. .10 Spominje se g..21 Godine 1579. Pre­ zime se spominje g. < U Rerežišikoj matici kao kum zabilježen je Škarpa iz Silibe. matici kao magiister Škarpa. — U knjizi donjobiumeaniske bratovštine g.njega Huniea.. više komadića nožića od kremena . Ilije Bulić je primijetio g. Donjem.

iz IX. privilegi et indulti.. list 11—14. : 3 Ivan Bersatić. 1870. Krstulović. Vrdolca. Pietro Giaxich. 8 Libro a štampa u župskom ui'edu u Donjem Humcu: Per li Jusabenti di Humazzo Inferior della Brazza contro Valerio qu. 14 Diversi publici decreti. ibid. stoljeća. a od g. ibid. 1827. 255—256..«. Jakšić. 18 Mladineo ibid. 7 Ime je zabilježeno samo kad je prvi put spomenuto. 15 ibid. muzeju u Splitu. prokuirator puka 104 2 . 108. koji vjerovatno po­ tječu iz tog najljepšeg rimskog spomenika na otoku . terminazioni.).. 2 i Ostojić. Get. Ilije kraj Donjeg" Humca opaža se tloris rimske zgrade. (Rukopis kod obitelji Michieli. 1 Supetarski dijelovi varošice jesu: Glavica. vide se ukrasni fragmenti. 84. 20 Mladineo. Stoga su se iste godine sakupili glavari porodica. str. : pop Petar ligutić iz jPoljica 1604..1589. Maroević i Benković. Elezione del Paroco d'Humazzo Inferiore. Spomenik je srušen i njegovim kamenjem sazidana je djelomično crkvica. 3 Ostojić. 321. str. Petra izgonila je g. a sada središte (bračkoga kotara. 9 Popis kod I. 84. str. 2 Croatia sacra.. str. str.« i » .. Na Vlačicu. List. d. politička ekspozitura. 12 U popisu su ovi vlasnici pašnjaka g. i 67 Cicearelli . 22 Ostojić. i XIV. 84. 19 Mladineo. Udine 1656. 6 Cicearelli. .ibiđ. Stara isupetarska erkva Sv. 106. kao i u jednoj kući u Donjem Humcu. ibid. Jadre u XIII. P e tritio. SUPETAR Supetar je danas (glavno mjesto Brača. ibid. a naišao sam i na romanički akroterij u obliku poliedra. str.. 303. str. u kojoj je profilirana velika baza. list 14—16... 1903. jer je u njemu od g. te se taksi­ rali radi 'gradnje nove župske crkve. ibid. 4 U rukopisnim aktima o odcjepljenju i razgraničenju Sutivana i Donjega Humca. . siudište. . list 10—19. 17. koji je nekoć stajao na krovu crkve. i Ostojić.. 5 Cicearelli. ibid. — Rukopisi u arhivu sutivanske općine i kod mene u prijepisu.ibid. . . ibid.. stoljeće. Navijanje i t. a s njom i arhiv.: Bertičević .— Vitturi u Kaštel-Lukšiću).. Rukopisna knjiga u Arheol. To je nadgrobni spomenik koji Abramić datira u I.. U njenoj' apsidi. str.. ibid. 329. ibid.. 1729. ibid. Giovani qu. ibid. 73—74. 13 Ostojić. ibiđ.. Marco. Bilo je izbornika i u drugim mjestima.: župnik Jerolim Tiironi 1615. s t r . . Babica (ibid. Supetrani u ispravamlai prije početka matace 1579. »Uz crkvicu sv. str.. 10 Mladineo . zatim od g.Jadrijević. str. 84.. a koji upućuje da je stara crkvica sv. 11 Cicearelli. 75—76.. kotarsko poglavarstvo. str. Varoš. Porat. vijeku bila popravljena .

Dno Mati ja 20. 2. Ivan Franjasović/ Fra. Jerolima. Frane Bersatic pok. Nikola Siljimdeči:ć. 1729.đMarko Ongaro. Popi® pređstavniika porodica god. Haržić i Franjasović g. Tironi g. Seriković g. Ivain Sahhović. 15.. 1709. Ligutić. Ivan Dujmović pok. Ivan Brakušić. Frane Franjasović gasttaldo. 19. Marko Grego.. Remetić i Prence g. 1677. Vušković g. 1680. Juraj Rendić. 9. Osim predstavnika prisustvovali su i drugi članovi porodica: 1. Jakšić g. Ivan Krsitulović 21. 1692.. 4. Mihovil Dujmović. 1728. Frane Tironi. 17. Ivan Vitković.no Sesnjić. Marka.: M-atij Tironi.. mistro Petar Kalafa. Poljako g. 1729..^ Roka). 1683. Pjerotović g. Summić g. 13.. kurat svjedoci Jerolim Tironi i Feliče Tironi pok. 14. 8. 1667. paron Cagliević 105 . Porodična prezfmeoa: Supetrana iz knjige »skonjiđana« đo g. 11. Galeotti idi S. 1685. Dujmović paron Ante Rendić braća Tironi pok. Frane. njegov brat Dujam Bersatic. 1695. Kralji g. 6. Marko Šintić.. : 5 1665. Rendić g. 1703. 1729. Jerolima. Ivan Bersatic pok.. 7. 16. Jakov Dujmović Ivanov. 1625.. 1646. :6 1682. Popis (pučana) n vezi\$ regriitacijiooi za bračku galiju g. Srećka Juraj Vušković mistro Ivan Vitajić braća Rendić pok. Bersatic g. Pro -Bersatic. Jerolim Bersatic. Petar Kaman. radi gradnje nove župske crkve. Frane Picolo. njegov brat Nikola. Mihovila. Ivan Rendić. Jucrja Pavao Bersatic pok.1629.. 1693. Ivan Bersatic pok. paron Matej Rendić braći. Ivana Juraj Tironi (natpis na crkvici Sv. August Bersatic pok. Šime Bersatic pok. 10. 1729.. Bat Dujmović. Juraj sin Mate Sesnjića. Mi­ hovil Bersatic pok. Mičeli g. 18. 1650.. Paviao Beinsatić. Ivana. Jerolima. 1721. Vida. :4 1656. 3. Banović g.1 Nakon požara župske crkve sastali su se predstavnici domova g. kurat Pavao Bersatic kapetan Frane Bersatic sudac Juraj Marod Matej Tironi Julije Tironi Pavao Balarin kapetan Frane Kralji Birača Baniović paron Luka Dujmović paron Frane de Rado Ivan Marogi 12. Kaljević (kasnije Caglievich i Zaglievich) g.. 1716. Frane Bersatic pok. Piefcro7 Ml stro Franjo Kralji. 5. Satičio Satičević.. Tad su bila u Supetru 53 doma. J u r a j Radičić. prokurator puka pop Jerolim Jakšić.. V. Dujmović g.

Derado god. 1735. Nižetić iz Selaca i Sinčić god. Ante 47.. 106 . Kralji.22 . Pizzolo1 i Rend . Petra 69 paron Juraj Tironi 46. 1747. Petra 70 . 1740. Tirani".. Cagljević. Remetić i Balarin god. Jakova 36 Matej Rendić 60 kapetan Juraj Barković . Vasselli. ć detto Russo god. Pierotović. Ivan Caljević 66 Mihovil Rendić pok. 1749. Mate Baćina nija (muž ma putovanju) 24 . parah Frane Spudieević 50 . do početka 'matice god. Ivan Franjasović 61" braća Bersatić pok.Ante 49 . Rendić. Dome 57 Nikola Skoknić 33 Stefan Remetić 58 Frančeskina Bučić (muž 34 parom Frane Franjasović odsutan) OQ •braća [Poljaiko 59 Juraj de Rado pck.-37. Grgur Cagljević 52 . Ivan Rendić pok. Juraj i Jerolim Bersatić 64. Sinčić. Ivan Pjerotić 72 Udova Franjasov'ć pok. pairon Marko Jaksic 51. Rezzo iz Venecije. 1743. Ante Remetić 67 paron Vickoi Rendić 44.. Jakšić. paron Juraj Jakšić 71. Pizzuli. Ivan' Remetić 53 . Sokolić. Ante Ninčević 68 Šimie Rendić 45.. Stanoević. Krstuilović. Petar Grego 26 . Ivan Vuišković 65 paron Petar Dujimović 42. 1741. Rendić detto Lesandrin i Skoknić god. Skoknić. Banović. kapena 30 Nikola Rendić Bersaitića 31 Matej Hanoević 56 Petar Haržić (Hržić) 32 Ivan Jakšić pok. Balarin./ prviih 20 (18) godiina miatice krštenih 1747. Šime 41.. Maroi i Jakovčić detto Bukarin god. Nikola Vušković 48. Bersatić alias Paulina. Franjasović alias Remetin. 1748. prezimena iz knjige »skonjidana« od god. Vušković. Ivan Rendić pok. Bersatić. Imena prvi put spomenu!!!?. Petra 43.: misitro Georgius de Oomstantin. pop Jovanelli. Andreis. 1729.: Dujmović. Po­ ljake. braća Rendić pok.. 1742. Frančeskina Leventi (muž na 73 Ante Jakšić putovanju) 'Popis supatatrskih.. Dieirado. . 1734. Bersatić.: Mičeli.38. Nikole . Dr. Petar Jakšić pok. Juraj de Rado 62. Jelena di Constantin od Tiro23. mistro Luka Semković 39 Ivan Jakšić 63 Matej Piccoli 40. Hanoević. Juraj Haržić 25 . Stefan Radmilli 28 Ivan Summić 54 rnistro JeroUm Jeričević 29 Ante Sinčić 55 Jelena udova pok.

kancelarij. 1755. Boroević iz Karlobaga. Papić. 1757. Mandić iz Zakučca. Golubović iz Duća. magisitri Sokolović. :• Matšć. župnik Bersaltić. Sukadarić iz Siuimartkia.: Sikarneo iz Nerežišća. Pierotić. Dr. Mišetić iz Splitske. Batoš iz Sumartina. Pavunović iz Korčule. Jakšić alias Salamunović. Hatoer. Andreas sa Šolte.: Vulić iz Siplitske. 1758. Ugrin iz Sitnoga. magistri fa. pop Balarin. Priskić iz Rijeke. Margarita Bolognes. Vučić alias Munita. Toimičić iz Dola. Bresković iz PoIjica. magistri Krstulović. Bernardi iz Splita. 1754. Remetić alias Coijević. Vranjican iz Dola. Barberigo iz Venecije. Jakšić. Fiorini iz Seravala (Seravallo). Stanoević. Insulae. Bergeljjć iz Splita. Priskić iz Lovrane. magistri Sokolić. Pavišić. Bulić iz PoIjica. Maroi. I>amiani ailias Jeričević.: pop Tironi. Vidaković.Selaca. Pretorij. comes Barbaro. Seget. Hiržić. Ugrinović iz Sitna. Bresciani alias Santo. Jeričević alias Damiani.1750. Jurišić. Kastrupilović. Biličić iz Omiša. Sisgoreo iz Šibenika.: iicbil. Franjasović. jPalini iz Nina.: Bulić. Vuranjican. Jakšić iz škripa. Lučić iz Ponikva kod Dubrovnika. Perišić iz Sitnoga. Cvitanić. magistiri Barozzi. Tudorić. Kuparić iz Grohota. Bologna. zlatar Ferro iz Korčule. Mompiani cancel. Papin. 1781. 1756. Barozzi. Mariančević iz Selaca. Hetin iz Podstrane. Bernardis (Diocesis Podinensis in Liburnia). Buttor iz Bobovišća. 1760. Bojanić. 1752. (Ajndrić iz Visa. natpop Juvilleo iz Trogira. Pajton iz Trogira. 1751. Gelineo. Vladislavić iz Miraca. Hektorović iz Pučišća. Voviseto iz Venecije. Remetić alias Omerović. Oliverio (Villa Ignani Diocesis aquilensis). ^dr.: Dobrunić iz jPiitava. Habair iz' Karlobaga. 1753.: Rasol. Bassanesis.: Harašić iz Nerežišća. Gerardi iz Venecije. Jeričević. kapelan Dujmović.' Taras iz . Marmčević alias Gligo iz Bobovišća. Vranjičić iz Poljica. Bellavita iz Venecije'. subdiakon Litković iz Pueišća. Danielović iz Novog sela. Dragazzo. Vušković alias Vlašić. Ivellio. pop Matulić. Malfei. Bellavita. 107 . Franjasović đićti Remetin. Pasquali iz Starigrada. Vitaić iz Komiže. Nižetić. Bresciani. . Fiochi (Split). Rendić alias Ruso. Haržić. Vučić seu Puin. Uškovrć. Remetić. Medin. Radičić. Brizić iz Gornjega Humea. Bilančiić iz Trogira. Spudičević alias Saibo. Garafulić iz Nerežišća. Kuličić iz splitske dijeceze. Rendić alias Alngel.bri Marasehini iz Verone. coadj.: Galatović iz Visa.: Agregoni iz Splita.: Jakšić iz Donjega Humca. Venetij. 1759. Petrie iz Komiže. Domjanović iz Splitske. Senković. Boljić iz Obrovca.

: Krstulović alias Bepimjafc. doselio: iz M u r v i c a oko g. 11. 1667. 1851. 1657. 8. i 1824. iz Dračevice. 1833. 4. Sadanje porodice 1. 1843. 1853. C u l i ć 4 porodice. Caljević iz Zagvozda. Vuskovic alias Gundulaj. doselili iz D o n j e g HUJ Hi­ c a oko g. 12.. 10. God. 108 & . 1814. B a r h a n o v i ć (Murvicaniin) 1 porodica. kao Caglievich. kao magister Culich g. i 1709. Vasselli Casinensis. 1774. Č u l i ć 1 porodica. Vje­ rojatno iz B o k e K o t o r s k e . Svitić iz Komiže. 1759. izumrli nadimci: Turko. iz S p l i t a . U župskim. 1648. "u Milni kao doseljenik iz Splita. iz M i r a c a .— Hlap) 2 porodice. g.. 1747. 2.: Bakarin. 13.. a g. slična napomena g. B e r t i č e v i ć 1 porodica. i 1690. — U župskim knjigama od god. Svirčić alias Senković. B r o n z o v i ć (nadimak: Bronzo) 1 porodica.8 5. 1820.. 1758. 1777. nauta de Rado. U župskim knjigama od g. zabilježeno je Remetić adias Coljević. 14. Pilić . 1752. 7. Alberti. 1763. Mračić sa Mljeta. Matić alias Baćina. 1771. te Zaglievich od toga danas Caglević. — Prezime se spo­ minje u popisu bračkoga plemstva g. B j a ž e v i ć 2 porodice. magistri Vitajić alias Sokolović. Dolazi u popisu novoga stanovništva od g. u škripskoj matici Coljević g. (nadimak Srdela) 4 porodice. Doselio zlatar Ivan. 1684. B o r i ć. D a m j a n o v i ć (Škendre. iz S p l i t a . 1801. U popisu za gradnju crkve g. U Bobovišćima se spominje g. g. iz C a t a prekoi Sutivana. s napomenom: iz K o m i ž e . (Duje).— U Postirima g. 1670. iz K o n j s k o g a doselio Josip oko g. U staroj nereži'škoj matici zabilježen je Simon Cagglievich presbyter Hliricus g. 1764..: Ostoja iz Dola. iz K o m i ž e oko g. B o r t i č e v i ć 2 porodice. A n d r e u z i (Furlan) 2 (porodice. Krstulović iz Bobovišća. spominje se kao De Rado. B r k l j a č a 1 porodica. 1686. zatim i kao Caglievich. Rokela.1762. pop Caljević. kum Borić iz P o1 j i c a. 6. 9.9 Tako i u župskim knjigama (knjiga skonjidana) od g. B e o v i ć 5 porodica. Prezime se spominje u Nerežišćiima. — U župskim knjigama od g. 182J0. iberado alias Suska. 1834. 1729. a iz Splitske (kum) g. C a g l e v i ć (nadimak: Rađesko. 1816. Bačvar) 8 porodica. Mune) 8 porodica. dalje. U Pastirima je zabilježen g. 3. U žup­ skim se knjigama spominje: iz Š k r i p a oko g. knjigama od g. D e r a d o (Šuška. iz B o l a . 1815. 1664.

^ ^ 25. D r a g a š 1 porodica. iz S p l i t a doselio oko g. U župskim knjigama g. Povaljski Hržići — prema predaji — porijeklom iz Roškog Po­ lja u Bosni. kao Duchich. I v k o 1 porodica. 1856. poljički Dujmovići. J a d r i ć 1 porodica. 1869. 1657. 18. Pokojni Niko Hržić (umro pred 14 g. G o i ć 1 porodica. ' v 23. 1759. jedan put s napomenom: iz Bobovišća. D o b r o n i ć 2 . imao nadimak Jordan. U župskim knjigama (skonjadan) od god. 1656. g. 1843. — U župskim knjigama od g. Doselio iz S i n j a Grgur oko g. Ružić. Kao Ugrinovi'ć zabilježen g. otprilike). G o 1 e š 1 porodica. 1840. Stupac. Cvancik. 22. Parađer.porodice. iz L o ž i š ć a. Stare i umrle bračke Dujmoviće naslijedili isu. Na Bolu je Hržić nadimak porodice Vodanović.15. Girgo iz omiške R o g o z n i c e doselio oko g. iz P r a ž n i c a. 21. Dni capitanei Dujmovich. g. 27. mesar. g. — U župskim knjigama od g. 1880. 1827. 19. 1758. g. 1680. D u k a 1 porodica. Škamparin) 9 porodica. Doselio — prema matici — oko god. 29.o v i ć (nadimak: Lukin za jednu porodicu. Dragiče­ vić »detto« KJastelanac. 1637. 1812. 1677. 16. a napomenom: iz |Škripa. zabilježeno je. H r ž i ć 6 porodica. 1819. doselio Ante iz Muć a oko g. Co: medicus Joannes Duj­ movich i t. g. Dragićević-Ružić iz Donjega Humca.. oko g. i 1820.5 Prezime se nalazi' u popisu bračkoga plemstva od g. oko g. nofoilis Dr. te je do g. 28.. 10 Prema podacima. D u j m . J a k š i ć (nadimci: Ćuimeta. 1816. 1752. F a d i ć (nadimak Komižanin) 4 porodice. iz K o m i ž e oko g.) 16 porodica.. kurat Gerolamo Giaxich. 1625. — U popisu pučana za bračku galiju g. J a n k o v i ć 1 porodica. Dni coimitis Joannes Diujimovich. porijeklom Ugrinovići iz }P o 1 j i c a. Stojan. d. Gabelot. 1757. 1751. 1888. ali g. Pietro«. U župskim knjigama dolazi od g.. s napome­ nom: iz Sitnoga. 17. g. D u k i ć 1 porodica. 1815. 7 Supetarsfeih Dujmovića ima u Spli­ tu i u Zagrebu. a kao Ugrin g. da porodica Dujmović ima »biljeg i značaj poljičkog plemstva«. kao »galeottd di S. Ima ih u Dubrovniku i Trstu. U poljičkom izvještaju g. 1750. Michiel Giaxich mjesni' sudac 11 . iz N e r e ž i š ć a. 1808. 1760. 1849. 26. iz I m o t s k i h P o l j i c a doselio Đ. s napomenom: iz P i t a v a (Dobrunich). 20. God.8 U Supetru se spominje: Jakšić-Krstić iz Donjega Humca 109 . Bandurić. D r a g i č e v i ć (Purešković. a za drugu • Pistola iz Bola) 2 poro>đice. G r a n i ć (nadiimak Mućanin) 2 porodice. 24. 1799.

— U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. oko g. 47. g. g. 32.reFi iz S p l i t a . iz omiške R o g oz nice.. 1760. K l j e n a k 1 porodica. doselio u prvoj polovici' XIX. Doseljen oko g. g. iz . 1850. 1697. iz V r b a n j a. 42. M a š k a r e 1 1 porodica:. 40. kao činovnik iz K a r 1 o b a g a. Kirstuiović alias Loše. v. 30. 46. g.. 36. • 43. knjigama cd g.. u žu. M a r i n o v i c 3 porodice. K u z m a n i ć 4 "porodice.. Masca. M i l a š i ć 1 porodica. i to s naipomenom: iz P o t h u m a. iz Os t r o v i c e . iz S t a r i g r a d a oko g. u popisu supetarskih porodica. 1738. 1815. a nazivali se Zaborović. oko g. 1823. 1851. iz P o d g o r e . Spominje se u župskim knygama od g. 1762. 1760. M a n z o n i 1 porodica. 1821. Doselio Jure iz Š k r i p a oko g. L j u b i ć 1 porodica. i to kao: ncbiL Dnus Comes Carlus San de Mascarefei. a:li uvijek kao Kulimbat i Kolimbatović. M a t a s 2 porodice. M i r i ć 3 porodice. — U sutivauskoj matici kao kum g. 1715. Jaikšić alias Salamunić iz Škripa. oko g. Kao magister Krstulović zabilježen g. 1729. -1840. 38.. K o l i m b a t o v i ć (Kulimbat) 5 porodica. 35.:' iz Nerežišća. 1742. — U boboviškoi matici kao kum iz Supetra Krstulović je zabilježen: g. 1812. 39. 4 porodice. 48. 1768. Doselio iz okol'ce T r o g i r a . Doselio Luka oko' g.S p 1 i t a. U župskim. iz Škripa. M a r č i ć (Maričić) 3 porodice. 1800. i 1774.: naiuita Karlovac. K r z u l o v i . Krstulović alias Bapinjak. K o r 1 a e t 1 porodica. K r s t u l o v i ć (nadimci: Bofcoška. Kair 1 o v a c 1 porodica. doselio oko g. 49. 1752.rsk'in knjiga­ ma od g. — U fragmentarnim . J. Porijeklom iz |P o 1 j i c a. 1807. oko g. 37. 1852.supetarskim žup. 1752. J u r e t i ć 2 porodice. 44.. Cimara. iz P o d g o r e kod Ma­ karske. U auipetarsikc'i matici zabilježen god. 1841. — Prema tradiciji doselili iz K a r l o v c a . J u n u š i ć (nadimak: Miškotovi) 2 porodice. s napome­ nom: iz Bobovišća. 33. iz P o 1 j i c a. 31. Prezime se spominje g. iz D.skim knjigama od g. s napomenom.. J. oko. 1817. 110 . god.. M a t k o v i ć 1 porodica. :s napomenom: iz S e n j a . 1888. i dalje. 34. 1818.god. Humca. iz G o r n j e g a Humca. 1790.ć (Pendilo) 3 porodice. K u r t e . 1764. 1818.g. Peškareša) 3 po­ rodice.. 1882. •45." 1848. K u r t i ć 4 porodice. g. 1786. 41. god. Doselio Martin iz I m o t s k i h P o 1 j i c a oko g. i 1761.

8 P e t r i z i o . Franjasović alias Remetili. Picoli. i 1750. dolazi' od toga. 1759. jedan pučiški Srdarević—Remetin živio u. P e t r i n o v i ć 1 porodica. Pietro« g.' P i z z o I i 1 porodica. g. Doselio Luka oko g. :— Živa samo jedina udovica. Oko g. jer ide na ruke i noge (bolestan uzetošću). 1820. Piot o č n j a k 1 porodica. 1775. a. 1749.. l porodica. — U popisu novoga stanovništva (g. v. 1729. i 1754. P r u g o 6 porodica. zabilježen je Omerić iz Poljica. tako i dalje često. 1912. ma­ tici spominje se kao kum g. 1856. 1758. iz N e r e ž i• s ć a. 1822. što liže po zemlji. g. i 1734.. < ali nekoliko puta s napomenom: iz M i r a c a. Pizul. 1727. — Vje­ rojatno. ali porijeklom iz Raba. < 1889. g. iz Poreča. g. 1746. vjenčan u Supetru g. Pizzuilo. dolazi kao Pierotic. — Doselio Petar oko g. 1815. Omerović s napomenom: iz Supetra. 1703. a kao Papić g. 1625 Fna. u bebo viškoj Pezoli g. sa H v a r a . i kroz drugu polovinu XVIII. Porijeklom iz D r a š n i c a .ne P'colo. 1813. 1735. Pieritić. — Nadimak »Lisko«. — (U PučiŠćima postoji porodica Srdarević—Remetin iz okolice Sinja-Muć. Remetić dolazi u župskim knjigama od g. 1747. Skuše) 8 porodica. do sredine XLX. tt ( P a p i ć (Filomena. g. — Doseljen Filip oko g.. u postirskoj g... —• Prezime se nalaz| u popisu bračkoga plemstva od g. P i e r o t i c 1 pcirodica. Dolu). zabilježen je Reme­ tić alias Coljević.) u Sumartirm. porijeklom iz Poljica. . 1753. P a v l o v i ć 2 porodice. U popisu supetarskih porodica g. vijeka. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. 1764. u nerežiškoj g. 1795. — U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Papin g. prema. Doselio Ino cent iz S p l i t a oko g. Pročulo g. Kmivonja. iz Ž ež e v i c e. a Pizzuili g. — Spominje se češće < u župskim knjigama od g. 1809.. kum iz Su­ petra u Bobovišćima: Picoli »cancelarius hujus Insule«. iz I g r a n a. 1727. iz L o ž i š ć a . — U župskim knjigama od g. N a z o r 1 porodica. 1657. tradiciji. Pierotović. a g. 1818. — Vjerojatno do­ selili iz D o n j e g a H u m e a. Godine 1764. 111 . 1922. kao Piccoli. O m e r e v i ć (nadimak: Žiža) 3 porodice. g. 1784. zapisano je Remetić alias Omerović. oko g. Doseljen Vjekoislav g. 1793. 1853. P l e t i i k o s i ć 1 porodica. P a n t e l i ć 1 porodica. porijeklom iz Senja. God. ali. Pizzulo. iz P uč i š ć a. 1758 i 1760. 1730.. porijeklom iz S u t i v a n a .7 P o p e v i ć 3 porodice. • U popisu pučana za bračku galiju kao »galeotti di S. 1818. g. 1729. — Prezime se nalazi u popisu supetar­ skih porodica g. Pizzclo. — U škripskoi. 1759.M u t a ir e 11 o 1 porodica. Pizzcii.

s napomenom: iz Su­ petra. 1625. 76. — U popisu porodica god. T i r o n i 1 porodica. g. (U. 1813. R e n d i ć (nadimci: Anđelović.64. R. Rendić seu Inglez. Prema porodičnim zapisima doselili god. Nalazi se u popisu supetarskih porodica g. g. Ima ih u Supetru i u Splitu. T e r z i ć 2 porodice. 1812. iz B e r g a m a. Prema tradiciji. iz S p l i t a. zvao se Tiro112 . Bego. 1819. 1620. 1813.tradiciji — pomorska je obitelj. Doselio Ante oko g. Vjerojatno iz N e r e ž i š ć a. 1787. U popisu »galeotti di S. — Župnik u Supetru oko g. 1667. 1625. Ruso. Često u maticama dolaze gornji nadimci. do­ seljeni iz D r a g o v o d e. Natpis Taronija s grbom na crkvici Sv.) 67. Dicin. Rendić je na teritoriju Postira — Dol — Škrip. a k tomu: g. Pietro« g.. v. R. U splitskoj mar tici spominje se Sinčić iz Mošćenice g. Nadimak Moro (valjda sitoga. Pietro« g. R a i ć 1 porodica. alias Dujmović. R a d e t i ć 1 p o r o d i c a . 69. Stanoević detto Pistur. porijeklom iz Pbljica. Roka iz g. i redovito dalje. Petrić. Drimalo. — Porodica itendić — prema. 1777. Vje­ rojatno iz dubrovačke okolice. R a z m i l i ć (Radmilić) 5 porodica. U Sutivanu se spominje kao1 kum iz Supetra god. 71. S e n k o v i ć 2 porodice. Dopodne. 65. U župskim knjigama češće dolazi od g. 70. Stanoević seu Barišin. g. 1682. što su svi bili crni). g. Dorin. porije­ klom iz Splita. 1894. Sa dalmatinskoga kopna. 1729.Ciccarellijevu popisu novoga stanovništva u Pučišćima spo­ minje se Rajčević.'detto Lola. 1604. 74. i dalje R. spominje se Marco Schintich. na Braču je »nodaro publico« Ivan Radmilli. S t a n o j e v i ć 1 porodica. U popisu »Galeotti di S. 1751.. S i n č i ć 4 porodice. 1509. Š i m u n o v i ć 4 porodice. T e . i 1673. R. g.. Krajem XVIII.. 1574. R a j e v i ć 4 porodice. Pošupirja. iz P r o l o š c a. Lesandrinčić) 15 porodica.12 U sutivanskoj matici kao kum g. Zanimanjem drvodjelci i ribari. R a j k o v i ć (Rajkotović) 1 porodica. magistri Rendić alias Mikin. g. 1754. Bariša alias Stanoević. 1683. vjerojatno iz P o 1 j i c a. 1776. u nerežiškoj Rendić zabilježen g. porijeklom iz Poljica kao Šimunić.7 Duišin13 spominje prezime Sinčića među poljičkim plemićima. Radmilić. Prema porodičnoj 'tradiciji porijeklom iz Istre. 68. dosielio Srećko oko g.7 — U popisu pučana. 1812. a u nerežiškoj matici g. U župskim knjigama od g. 66. 1819. Doselili iz M i 1 n e oko g. U župskim knji­ gama (škonjidani) zabilježen g. 75. koji su primali sol g. 72. 'zabilježena so 3 Rendića.n z e r a 1 porodica. 1729. 1884. od g. 73. RadmilM. 1716.. 1826. iz D r a č e v i c e . 1876.

1817. 1715. U Pučišćima oko g. Nadimak Vlah. 1818. Posljednja Andreis—Defilipis umrla otpri­ like pred 8 godina.4 U Postiir&ma je zabilježen g. jar je došao iz dalmatinskog Za­ gorja. — U nerežiškoj matici kao kum magister Vušković g. Doselio Jakov iz B o l a oko god. 1721. od g. 1701. 1765. i 1820. kao Usković s napomenom: iz Supetra. 1779. s napomenom: iz D r a č e v i c e . ali g. Maše* Cinkvantin. g. imaju nadimak Gi­ rica. kao kum Dr. Ž u v i ć 1 porodica. Z u d ć (nadimak: Vlah) 1 porodica.. Doselio Miho oko g. T v r d i ć 1 porodica. 82.77.-g: 1753. U župskim fenjigama dolazi prezime od g. V1 a d i 1 o 3 porodice. — Iseljeni u Šibenik. Frane Ballarin. iz Postira.) Vjerojatno iz Baške Vode. 84. magistri Vitaić alias Sokolić. 1763. 1753. i 1812. Mate Tironi. do pred nekoliko desetljeća često se spo­ minje u suipetarskimi župskim knjigama. . g. 1629.. 1782. napo­ menom : iz Š o l t e . i 1795. T o ni i č i ć 3 porodice. 80. g. — U supetarskim župskim knjigama (skonjiđan) zabilježen je od god. 1747. 81. 1664. jedna ženska V. proIZbornik za narodni život i običaje 8 113 . — U Supe'tru se spominje g. — Prezime se nalazi u popisu bolskoga novog stanovni­ štva od g. V i t a i ć (nadimak: Škarpunein) 2 porodice. Joanne Tironi. često kao Vušković alias Vlašić. A n d r e i s od g. Ant. 1763. Ballarin. Spominje se u župskim knjigama od god. Z a g o 3 porodice. magistri Vušković alias Šorinica. 1748. 1885. zbog malena rasta.. Iseljene ili izumrle porodice 1. 7 — Kao »proeuratore del Popolo« spominje se god. 1681. s napomenom: iz K o m i ž e . Riste. Magistri So­ kolić i Sokolović dolazi češće u matici od g. 1747.. 1763. ali i u knjizi »skonjidana« g. Kon­ turo) 7 porodica. D. U župskim knjigama g. 78. V o d a n o v i ć 3 porodice. U Dolu se spominje g. 1821. U župskim knjigama od g. 1747. spominje se1 pop Uscovitius. 1625. 1729. 79. U župskim knji­ gama od g. 1754. mistro Ivan Vitaić. 1821. 1836. 83. s na­ pomenom: iz P o l j i c ist. do nedavnih desetljeća. 1813. iz P o l j i c a. 1685. U popisu »Galeotti di San Pietro« iz g. Vuišković alias Gundulaj. a u boboviškoj g. V u š k o v i ć (nadimci: Cuparđa. a g. ni. -85. 2. nalazi se Firanr cesco Tironi. ali više puta s. U župskim se knjigama spominje od god. i 1757. 1729. — Nalazi ise u popisu novoga stanovništva 9 u Supetru (popis od g. s na­ pomenom: iz D o l a . B a l a r i n od početka župsikih knjiga g..

a g. u bolskoj g. 1812. 1615. 12 Bersatića. D e š k o v i ć od g. B e r s a t i ć se spominje u fragmentarnim župskim knjigama od g.. i 1753. magister Bersatić. Bersatić alias Paulina.. u bebo viškoj g. do prve polovine XIX. dalje donedavno. 12.. jednom g. od g. 1750. spominje se u Supetru Zuanne Bersatich »procurator del po'polo«. 1749. 5.. 1816.. g. 1665. i 1793. i . g. 1724. đr.. i u knjizi »skonjidana« g. 1805. i 1731. 1662.1731. g. a g. kape­ tan Bersatić Frane..: ljekarnik. Bonetti. -1757. 114 . U popisu (pučana) u vezi s regrutacijom. Toma »de comitibus« Bersatić. do prve polovine XIX. — Gcd. 1804. 1786. u prazničkoj g. za bračku galiju zabi­ lježeno je g. 1702. J. 1729. iz Dračevice. često s napo­ menom: iz K o r č u l e . 7 6. samo Bersatić g. u župskim knjigama g. 1721. 1737.. dalje. dalje s napomenom: iz V e r o n e . 1812. v. 1815.. 1766. 11. kao Barsatić. s napomenem: iz O b r š j a (Buljević).. U popisu poiljičkoga plemstva na Braču od g. 1690. 1661. 175(j>. B a n od g. kurat jPavao Bersatić. B o n e t t i od g. a u Škripu g. kroz XVIII. B o j a n i ć od g. Balarinović. Otselili u Mirca. 1625. 4. i 1763. u početku matice g. B o r o e v i ć u fragmentarnim župskim knjigama dolazi od g. 1642. 1819. B u j e v i ć od g. nobil. 1729. 1784.-1840.. 1750. 1843. 1752. g. Borsatić. 1795.15 U siutivanskoj matici spominje se kao kum g. sa otoka Hvara. nerežiškoj g. često s napomenom: iz S e r r a v a l l a .kuratoir. 3. v. 1659. do oko prve polovice XIX. 1754. i 1629. s napomenom: iz K a r l o b a g a . u mlinarskoj g. 1814. u Nerežišćima g. u. medicus.. 1748. »orificis« Ferro iz Korčule. g. neki put s napomenom: iz K o m i ž e .. a g. 1729. 8. uvijek s napomenom: iz Supetra. — U dračevičkoj matici kao kum iz Supetra g. Spo­ minje se donedavno. God. F i o r i n i od g.. u Postirdma g. B a n o v i c u početku župskih knjiga g.... kao Barsatić. kao kum u Nerežišćima Balarin iz Supetra g. u bilješkama u vezi sa sikonji&anom g. v. 7. 1812. i 1712. u pastir­ skoj g. s napomenom: iz V i s a . v. v. 10.. g. pisar je na preturi u Supetru D. 9. 1813. nobilis Bersatić. — Spominje se kao kum Banović iz Supetra u Doku g. Od­ selio u Split početkom XX. 1712. Vjerojatno porijeklom iz Polijica. F e r r o od g. 1751. Bersatić de Salentić. 1813. kao^ Bersatić. 1729. 1704. Dr. 1646.

15. god.. 1625.13. 19. te u po­ pisu sastavljenom u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. bio je vrlo ugledna ličnost i dugogodišnji općinski načelnik. samo Damiani. 18. koja da je samovoljom velikih knezova postigla plemićki na­ slov.sredine > XIX. kao kum iz Supetra g. 1790. 1729. Kao »ncdaro publico« idjelovao je u Supetru oko 1777. Možda isto -što i Juričević. 17. 1843.. 1729.. Pred desetak godina umro posljednji poto­ mak. -— U Sutivanu je zabilježen Fioirini g. 1753... u Sutivanuj po­ stoji sličan nadimak (Kranjac) za porodicu Mohorović. koji je zabilježen ui Nerežišćima g. Pietro« mistro Francesco Cragli g. u mlinarskoj kao' Damiani g. 1729. H a n o e v i ć od početka župskih knjiga g. do. j. 14. 1808. Međutim. 1799. 1799. Prezime se nalazi u bilješkama o skonjidanu g. Fiorini—Cvitanović.od početka fragmentarnih supetarskih župskih knjiga g.. God. i dalje u XIX.) Franjasović alias Remetin. God. 16.. K r a l j i od početka župskih knjiga g. (kapetan Frane K. i to Ivan Franjasović i gastaldo Franjo Franjasović. g. i 1782. 1680. do prve polovine XIX. kao parom Frane Franjasović. U kasnijim župskim knjigama često dolaze Franjasovići. v. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1759.-9.10 U Nerežišćima zabilježeno je u župskim knjigama.. K a r a n j a c . 1782. advokat dr. K o l u m b i s (t. Damiani alias Jeričević. s napomenom: iz Nerežišća. s napomenom^: iz Splita. v.—1762. F r a n a s o v i ć spominje se. 1625. Zadnji . conte Damiani. v. v. g. 1729. U Nerežišćima je kršten jedan Franjasović iz Supetra g.muški potomaK supetarskih Franasovića umro je pred 20 godina otprilike. Columfois) doselili na Brač sa C r e s a -pred 150 godina otprilike. 1778. više puta (g„ 1749.. 1660. U Škripu je član bratovštine g. 1758. dolazi kao' Jeričević alias Da­ miani. matici Jeričević g. K o n t a n t i n od početka matice g. — U sutivanskoji matici J. 1729. u XIX. Ostavio je znatno nepokretno' imanje u dobro­ tvorne svrhe.g. i 1760.) do sredine XVTU. s napomenom: iz Nerežišća. u Supetra je »niotagk) publico« Marko Cvitanić detto Fiorini pok. s napomenom: iz S u t i v a n a . 1749. — U đolskoj.. 1727. zabilježen kao mistro. od g. J e r i č e v i ć od početka župskih knjiga g. 1717. Vicko Damiani. (mistro) do prve polovine XIX.spominje se. do 1808. spominje se u Supetru'porodica Fiorini na ime Svitković. — God. Ante Kolumbis. 1818. Vjerojatno kao Hranoević <Hranuelli) iz Dola. v. Nikole. uvijek s napomenom: iz Su­ petra. g. — U popisu pučana za bračku galiju »galeotti di S. 1698. u boboviškoj J.' v.7 115 . 1755.

1788. v. 1729. g. 1657. donedavno. Isto što i Maroević. g. s napomenom: iz Trsta. kao mistro Košćina. Marconi) od g. v. 29. 1693. 1729. Sa istom. i 1817.. K o š ć i n a od g. na­ pomenom i g. a g. Često s napomenom: iz V e n e ­ c i j e . Prezime se nalazi i u bilješkama sikoniiđana g. siamo Krilo. iz Ancone (tlalija).: iz Sutivana. 1729. nauta Krilo alias Sabaron s napomenom: iz Supetra. dalje. v. (u početku župskih knjiga) Hinčević. jednom g. 2L K r i n f o k a j (t. 1818. 1813. 1741. (U popisu plemića g. g.. v.) . prvoj polovini XIX. 1833. Nedavno iselili u Zagreb. a g. R a đ i č i ć u župskim knjigama od g. 22. 1695. i u.. 32.20. Doselili iz P o s t i r a . onda je iz B r e 1 a. s napomenom: iz D o n j e g a H u m e a. s napomenom: iz Supetra. s napomenom. iz V e n e c i j e . a u Postire iz Rogoznice.. a g. do druge polovine XVIH. 1804. 31. 1755. 28. P o l j a k o u maticama od početka g. 1755. 1830. 1729. Vjerojatno' iz Tro­ gira. do sredine XIX. Negro. Michieli) od "početka župskih knjiga g. u Sutivanu nema Trinfocai.iui maticama od g. M a r o i od početka župskih knjiga g. kao Denegri. — U sutivanskoji matici kao kum.. R e z z P . (Košćina—Tigliadi). P a s q u a l i od g. do prve polovine XIX. God. P e t r i c i ć od g. kao Bošković alias Henčević u Selcima. Često dolazi i kao Trinfokai. do sredine XIX. 33. 1764. 25. 1833. do­ nedavno. u bilješkama skonjidana g. Crinfocai) od g. Nekoliko puta. Postirski P. K r i l o spominje se krajem XVIII. s napomenom: iz P o s t i r a . 27. 1751. 1816. — U sutivanskoj matici kao 116 . — U Sutivanu postoji porodica Zvanić— Krilo. Jednom. Vjerojatno pripada među novo sta­ novništvo. v. j . N i ž e t i ć od g. 23. M a r k o n i (t.Često s na­ pomenom: iz Starigrada. 1803. u po­ pisu »galeotti đi S. 1748. 1814. v. ' j . v. N e g r i cd g. (kao mjesni su­ dac) i dalje do druge polovine XVIII. s napomenom: iz Selaca. V. 1776. 26. g. Vjerojatno nečiji nadimak. 1793. Međutim. 1818. su po­ rijeklom iz Rogoznice. 1816. N i n č e v i 6 od g. već Crinfocai (Krinfokaj). koji su doselili iz Donjega Huimca. < . „ali i g. 1625. v. a porijeklom su iz Taranita u Italiji. 24. 30. Ako je Hinčević. — Porijeklom iz P o 1 j i c a. do posljednjih desetak godina XIX. M i č e l i ( t .. — U milnarskpj matici kap kum P. Pietro« 7 . — do druge polovine XVIII. 1778. j . g. Maroi8 kap »estinta« porodica.

1815. ibiđ. Nikola Skoković i maloljetnik pok. 186. 1799. 35. Ivanića. s Ciccarelli. Zuđenigo iz S t a r i g r a d a. 1814. S. 1764. god. Pojaković i g. samo Sabbo. S t i p e t i ć se spominje od g. 8 Ciccarelli. 71. g. do novijib de­ cenija XIX. 12 Vjerojatno u vezi s poljičfeom porodicom Dujmović. str. Nikola Vušković. JPoljačić. 3—4. 1 117 . često dolazi kao Spudićević alias Sabbo. v. S k o k n i ć od početka župskih knjiga g. 23. Z u đ e n i g o od g.. . zabilježen kao magister. spominje se porodica Ugrinović u Supetru. 1747.. 1741. u popisu novoga stanovništva 9 kao' Skoković. 1751.. s napomenom: iz M o l f e t t e . 1938.is Duišin. 303.. 9 Popis kod I. S u n a n i ć se spominje od početka župnih knjiga g. 1938. U Milni je zabilježen kum Spudičević dicti Sabbo iz Supetra god. u boboviškoj. str. ibid. 1729. ibiđ. 111. ibiđ. 1755. 6 Ciccarelli. Pietro al numero di 53. 346. S. ' 7 Mladineo. Poljak. list 18—19. LITERATURA I BILJEŠKE: Libro de antichi atti della Parrochia 1729. god. 4 Ciccarelli. br. (Živi g. 11 Ciccarelli. stabilirono col comune consenso la seguente contribuzione . ibid. str. ibiđ. 'che compongono iil ectmmuii di C. 1725. 36. 1729. la redif icazione della nuova Chiesa. 439. 186. str. is Ciccarelli. 1759. Petar Cagljević. me. v. S. 255—256. ibid.«. v. 5 Ciccarelli. a g. Ivan Vušković. 10 Pavić. (paron Frane'S.34.. 321.. str. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g.. • • : U g r i n o v i ć cd g. li quali p. v. Jurja Vuškovića. maloljetnik pok. do novijih decenija. Izgleda vjerojatno. Glas Heraldike. me. Pojak. 1812. do kraja XVIII. Nerežišća pod 6). ibid. v. g.. str.. kao nobil. 1750. • . . te g. Zagreb. Jurja Cagljevića. kutni iz Supetra g. naza capi di Famiglie. str.Dragiičević-Skoiknić s obitelju). dicti Sabbo i g. 37. Babica. jed­ nom s napomenom: iz V r b a n j a . Rukopis u župskom uredu u Supetru. IH.. ibid. kroz XIX. S p u d i č e v i ć od početka župskih knjiga g. kao. 1729. ibid. and. 198. Pojak. < — Doselili iz PoiS'tira. često s napo­ menom: iz S i t n o g a . g.. 360.: Grga Cagljević. (V. str.. stante l'acidentale incandio sucesso nella vecchia. 39. 274. 340. str.. 1747. 2 Croatia sacra. 1744. 40..) do druge polovine XIX. a porijeklom iz P o 1 j i c a. et alia sua P. 453—455. i* Ciccarelli. coimpreso la persona di iS. do druge polovine XIX. ibiđ. str. 1817. 12 Popis kod I. S a l v i n i od g. 38. U Supetru su bili ovi novi stanovnici g. Babica. 1799.: Congragato l'ordine di S. Zochnich iz Donjega Humca. iz Dola ili Škripa. str. ibid. . ibid.

Stipanovica. u Bo— bovišćima i g. 1657. 118 . Pojar.. Prve dvije porodice Brković i Bertičević doselile iz Donjega Humca. Kasnije su se spustile prema moru i deset minuta od morske obale osnovale današnje naselje u predjelu Merec. B u i j e v i ć 1 porodica. 4. Bakulić. 1751. s napomenom: iz Miraca. • 6. u bolskoj g. Sutivana i Supetra. u nerežćškoj g. i 1725. oženio g.MIRiCA Selo se nalazi između. 1726.:(?) pop Voineo. u Dolu s napomenom: -iz Miraca. i 1700. u vezi s gradnjom crkve i među prvim do­ seljenicima iz Donjega Humca. Prvi oženjen god. bilo je oko 12 stanovnika.4 * Sađanje poroiđice 1. U popisu bračkoga plemstva g. Tambaluk) 6 po­ rodica. pri gradnji crkve i među prvim doseljenicima iz Do­ njega Humca. Godine 1579. 1 Mnoge crkvene knjige uništene su Oid požara god.5 Doselili iz S u p e t r a. B r t i č e v i ć (Čuća. Bertičević. 1852. i to u predjelima Močilo i Prbači Dolac. 1799.: Valerio Nadali. 1857. u supetarskoj g. Borković iz Poljica. 3. — U sutivanskoim župskim knjigama zabilježen je g. i 1697. Bole. B r k o v i ć (nadimak: Gobo) 2 porodice. 5. 1679. B a k u l i ć (naidimci: Fulkan. 1683. 1735. 1667. Barković. 17£7. Spominju se u Mircima oko g. 1659. 1656. đoselivši se iz I m o t s k o g a . ali su se u početku naselile iznad današnjih Miraca. 5 _ Prezime zabilježeno (kum) g. Stipičić 3 .: Termić—Vladišević iz Poljica. Prezime se nalazi u nerežiškom pop'isu novoga stanovništva. Gobo) 8 porodidica.u postirskoj g.6 U sutivainskoj matici g. B u r a i z i n (nadimak: Kuital) 1 poinođ^ca. zabilježen je Juraj Barkulić. . A r ž i ć 1 porodica doselila iz S u p e t r a. Barković i Barković. za župnikovanja Kargotićeva. Berković.1894. 1711. — Prezime se spominje g. 2. 1662. kurat 2 . Jerega.. Prezime se spomi­ nje g. 1770. . 1579.. U popisu nerežiškoga novog stanovništva od g. 1679.. Spominju se u Mircima oko g. Mircanjanl u ispravama. Prvi se B. god. U popisu bračkoga plemstva g. 1579. Jakšić. 1747. Mumalo. 1657. 1702—1736. u bolskoj g. 1747. 1579.6 — Prezime se spominje u sutivanskoj matici' g. s napomenom: iz Miraca. a kao Barkoević g.

Doselio se kao zidar iz S p l i t a. Jakobina. Doseljeni C. U bolskim župskim knjigama spominje se kum mistro> Chiriehi. s napomenom: iz Miraca. V i s i 6 1 porodica.s napomenom: iz Mi­ raca. Linčanić) 5 po­ rodica. Carin. 14. župnik Lauirić s na­ pomenom: iz Miraca. 1761. 18. 1657. 10. g. Fibrica) 6 porodica. 1748.. 20. 1780. K i r i g i n (nadimci: Veli. uvijek • s napomenom: iz Miraca. Bučica. 1853. 1751. R a z m i l ' i i ć 1 porodica. n o v i ć (nadimci: Delegat. 1763. 13. 1787. 1793.. Prvi se posolio iz L j u b i t o v i c e i . 9. 1657. 1771. Porijeklom iz P o l j i c a . Prda) 20 porodica. Tomiasovi. U sutivanskoj matici g. nalazi se Petrinović. U sutivanskoj matici g. V l a d i s l a v i ć (nadimci: Delija. 1762. 1779. Glavar. po­ rijeklom iz P o l j i c a . Pretpostavijam r da. a u bolskoj: g. Sansir. • . Bakalar. Miš) 3 porodice... 1793. porodica.• ni^ g. I v a n o v i ć 1 porodica. 119 . u dolskoj g. L u k š i ć (nadimci: Roje. 1700. P e t r i . 1822.. 1683. 6 Vjerojatno porijeklom1 iz D o n j e g a H u m e a. i g. L a u r i ć 1 porodica. ^ Prezime se spominje u postirskoj matici g. 1799. S i n o v č i ć (nadimci: Bar as. Š o r e 1. a u boboviškoj g. Prezime se spominje u supetaruskoj matici g.6 Spominje se u poistirskoj matici g. J a k š i ć (nadimak: Obrška) 2 porodice. Doselili iz D o n j e g < H u m c a za kua ratovanja (župnikovanja) Laurića oko god. iz N e r e ž i š ć a oženio' se oko g. u škripskoj ^g. Pojar. U popisu polijčkih porodica na Biraču. u dolskoji g.. iz Miraca »oriundo« iz O m i š a . Doselio se iz S u p e t r a i oženio se g. D o m a n č i ć (nadimak: Kove) 2 porodice porijeklom sa otoka Hvara. Bile.. 15. uvijek. u suti­ vanskoj g. je Vladišević i Vladislavić isto prezime.. 1825. U popisu bračkoga plemstva g. Tor­ bica. i 1788. Termić—Vladišević. 19. Porijeklom iz Do­ n j e g a H u m c a. 1919. 8. i 1749. JJ-. 1727. Dojtrina) 17 porodica. 12. 17. Porijeklom 'iz S u t i v a n ia. Kirigin—Ivanović iz Miiraca. Delija. C v i t a n o v i ć (nadimci: Masko. Remeta. Gvozdanović. U supetarsikoj matici Spominje se g. Lola. 1786. 1787.. 1814. Lukšić se spominje u sutivanskoj matici s napomenom: iz Mira­ ca. Jerić. Piće) 14 porodica. 16. Borin. i to baš u Miroima iz god.4 Dakle. Bura. Kroj.7. i 1774. Prvi se doselio' iz S t o b r e č a i oženio g. 1781. "Sinovčić-^Baras s napomenom: iz Miraca. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. iz S u t i v a n a. porijeklom. Sko­ re. S t i p i n o v i ć 1 porodica.ože­ nio g.

3 Libro a štampa. vijeku od Neretljana. Nešto poda­ lje nalaze se rimski (Dioklecijanovi) kamenolomi. kod mene.t. 1095. Babica na Bolu (ibid. Lakšić. fi Ciccarelli. fornicata. Mihovilović. Ameriku.. 303. Salamunić. Porijeklom sa V i s a . U blizini sela nalazi se jedan manji izvor vode. str.. J u t r o n i ć iselili u Ameriku. 255—256. siječnja 1574. 71: »Villa Mirciae distans a supraspta per duo milliaria (t. Skarbić. 1909. tae Mariae... a u LX. ostataka. str.' Mustačin. et habet circa duođecim anrmas tantum. 1866. 1682. 4. Mratinčić. Mrantičić. Mantinčić. 1 ŠKFJp Prema Hranikoviću1 i Ciccarelliju2 Škrip se nalazi na mjestu sta­ roga bračnog grada. zapadnije se nalazi drugi dio. ibid. 4 Pavić. Donji škrip. Ciccarelli3 govori i o natpisu iz god..). 5. ibid. M u n i z i ć (nadimak: Munjinac i Munjica) iselili u. Martić. de jurepatronatus anteđicti Prbri^ Francisci (t. starih zidina.posljednji se iselili u Split. Vidoševic. 120 . ibiđ. !feo|i su primali isol M Škripu. Frane Ivanović iz Sutivana) qui est etiam illius Rector .. Župnik je služio god. 5 Popis kod I.« 2 Ciccarelli. U Mircima se oženio god.—1880. Ibi visa est 'Eccla S. Prije brojno prezime. Kasnije je bio razo­ ren. Batrtul. Dragnić. K a r g o t i ć iselili u Split. gdje se nepoznat bavio< stočarstvom. Miljanović. u predjelu Birče. j u b i t o v i c e. vijeku od Gota. str. groblja. j . S v i ć a r e v i ć izumrli god. N i ž e t i ć . . subjecta est Parocho antedicto Cumatti. ibid. Salamon da se povukao na Brač kod Škripa. Polu i Poštarima 27. 2. u. VI.. j . koji da podsjeća na dobjeglog Salamona. Permoziina. U suMvanskoj matici g. koji su još Grci osnovali. 453—455. Butinić. Porijeklom iz L. 3. Škrip se danas dijeli u dvije grupe kuća: dio oko crkve. Popis pučana.-Pulisela. rodom iz S u t i v a n a . 1849. vrata i kaštila naziva se Gornji Škrip ili Grad Škrip. Vunić. se oženio god.Nedavno imouie Mi iseljene porodice 1. sina kralja Andrije U. Doselili se iz S u t i v a n a . Liomoizina. Morotuf. LITERATURA I BILJEŠKE: Valerio. od Sutivana).4. str. Porodica župnikova nećaka. Sta­ ra bračka porodica. Sičaliina.. Sumnie. 1881. spominje ~se kao kum s napome­ nom: iz Miraca. {Prvi M. j .

Placoić. Marko Mra­ tinčić Jurjev. Petar Šćimbić. Florio de Ragusa. ' Ukupno oko 84 porodice. Matij Krstinić. Nikola. Ivan Cerinić pok. Marko Zogačić. Gucić. Nikola Stipanić. Ivan Gargić. Marko Sumnić. Kvarantunšić. Salvatić. Galatunović. Ante. Jurja.: paroik'piop rektor crkve dominikanac Pavao Bocičić i kapelan pop Nikola Koviljanić. Ivan Salamunovic. Nikola Boninčić. Pa­ nic. natp's na škrips'kom kaštilu Cerinić. 1579. mistr© Šimun Murano iz Dubrovnika. Dujam Salamuno­ vic. -' Škrip!janii n ispravama do matice 1570. Kormonić. Poklepović. Pulišelić. Matij Skoric. Dujam Dujmović. Matij Sanetić. Mihovil Peternić.: Dujmiović. Nikola Martić Ivanov. Simun Salamunovic Jurjev. za prvfih 20 godina 1628. Frane Permozina. Miholović. Radetić. Popis (pučana) u vezi! s regrutacijom !$> bračku galiju god. Liunardović. Marčetić. Mihovil Mišetić. 1630.Dujmović. Ivan Stipanović. Rendić. Salamonović. Andrija Vučić. Marko Stipanović. 121 . Juraj Perdić.. Vice Grego. Frane Plodinić. Benke de Bog sa nećakom. Vice Perkaljic. Galeotti di Scrip5 _ Šimun Vučić Matin. Renat Viđiošević. Ivan Vidošević. Bratinsić. Kovljanić. Marka. Nikola Kalkaneo. Placonović. Anton Domjanović. Ma­ rin Mirić. Nikola Perkaljic. Kunić. Luka Skoric. Mišetić. Petar Babić. Juraj: Martić pok. Gelineo. Šimun Salamunovic. »nofoili sottcposti alia Gallea«: Vicko Cerinić iz Škripa. Vlahović. Ivan Mratinčić Matin. Radetić. Mate Danijelović. Pavaio Perkaljic. jPetar Mratinčić.6 Porodična prezimena u žiipsMm :knjlgama prvi put spomenuta. Iva.: Siuimljić. Buvić. Petar Permozinai pok. 1625. Mihovil Vulić (Vu­ čić?). Pokalić.: Cerinić. Placarić. Vlatković. Ranofeić. v Među plemićima. Fauro. Kartolović. Fantazia. Lovre Puliseiić. Jerolim Benčić. Ivan Martić Matin. Juraj Boninčić. Romeo Permozina Petrov. Plančić. Matij Mratinčić. Toma Dujmović. Nikola -Krtstinić. Nikola Salamunovic Tomin. 1629.n Salamunovic Franjin. Juraj Donijanović. U »schiera reale«: Mate Čikalinović. Nikola Stipanović. Ivan Vučić Matin. Biakofeić. Ivan Domjanović. Juraj Maratinčić. Vicko Salamunovic i Ivan Sumnić. Bošćić. Gregorij Kovljanić. Andrija Mišetić. Ivan Salamunovic p'ok Fabijana. Jerolim Pulitović. Pro Mišetić.

Antičević. u sutivanskima je zabilježen g. 1788. 1799. 1643. . ali uvijek kao Domjanovic. i dalje. Marić.: Glasinović. Bukovinović. 1625. Prezime se spominje od početka matice g. 1640.: Banić. Među pu­ čanima bračke galije g. 1634. Velanović. Krstinic. i 1795. Sokačić. Grivić sive Mandalinić. Zlatarić.. Bašković. Mandalinić. Starbić. 1734. Silović. Martić. Seteljić. Mandić) 5 porodica. Cerineo. Ružić.c. 1625. Poškini) 7 po­ rodica. Toma. i 1788. 1638.. n e m a BenČića. 'Draghić. zabilježen je iz Škripa Jerolim Benčić5. Zanetović. (kao kum) i dalje do. Calianeo overo Fantasia. Mratinčić.: Zvanić. Biličić. Benčić alias Senjić. Ružičić. 122 . 1647:: Skorić alias Bakić. Domjanovic iz Splitske spo­ minje ise g. g. Lazanao. Sumnić. Pulišelić.1631. Ponkoljić.: pop Biličić. 1791. god. 1641. Jakuminić. 2. koji su u Škripu primali sol. Sađsanje porodice 7 1. Surnjić.4 U pučiškim župskim knjigama Benčić iz Škripa zabilježen je god. Petričević.. 1634. 1633.: Muskietlć. Drnanelo..: Magie. — Prema nepotvrđenoj! verziji.: Vučić. 1574. Stipaničić. Petrović. Sisović. n e m a Damjanovića. U pop'su pučana cd g. Benčić »đetto« Ašić. B e n č i ć (nadimci: Zrno. Među pučanima bračke galije g. Šćepanović. Petricius. 1632. Benčić. 1633. dolazi kao Benčić alias Naherčić. Plodim. ' 1642. D atmi j a n o v i ć (nadimci: Ćile.: Mihovilović. pop Koviljanić. a g.-1632. Kalajure.: Mirić. već Benke de Bog. Sezonić. koji su u Škripu primali sol. Mihajević.: Covglianeo. kapitan Koviljanić. Francesco da Arbe. 1780. 1635. 1637 : Božičević. 1644. danas. Greko. Bebosić. 1574. Jakubinić. Mairičević. U župskim knjigama spoiminje se od početka g. 1639. 1786.. Salamunović. pop Nikola Domianović. 1799. Barholjica.. Duhomzović sive Parhaljić.: Stipaniević.. 1645. porijeklom iz Poljica. 1798.dolazi više Domianovića. Mišić. Kao Domjanovic alias Mandić zabilježen je u knjigama g. ui popisu pučana od g.: Domjanovic. 1788. Balancanović. Parhaljić. Mali Viško. Skorić.. 1690. Calcaneo. 1782.^Vidošević. Mihaljević. Stipanovic. Fabri. U bolskim župskim knjigama g. kapelan Dragišić. zabilježen je Domjanjović iz Škripa.

1811. g. a g. Cesarović alias . 1574. Salamunović-Jerković sive Fabijanović g. Jerković alias Fabijanović g. 1681. Današnji župnik s rodbinom. Vjerojatno1 iz P o 1 j i c a.. đ. Jurićević »vel. 1765. Salamunović alias Fa­ bijanović g. zatim ponekada u Škripu g. \ 9. 1780.. 1782. god.. 1795. 1755. 1777. 1786. 1717.4 Godine 1625. 1806. u maticama dclaizi: Salamunović »vel« Jerković alias Fabijano­ vić g. i t. god. 1625. 1625.. 1782. D u j m o v i ć 5 porodica.. 1574. u Splitskoj: Salamunović ialias Fabijano­ vić g.. 1822.« Ce­ sarović g. 1810. vjenčava se D. F a b i j a n o v i ć (nadimci: Bandunovi. J.. Parhajić sive Jurićević g.čke galije bila su tri Perhaljića g. iz Ć o n j e g a H u m c a . Prezime iParhajić spominje se u župskim knjigama dđ g.. Fabijanović—Žuvić. 1781. 1772. Fabijanović alias Pulišelić. 1682. 1778. (Vogcovich) do g. 1783. Saliamunović sive Fabijanović god.' Među pučanima bra. 1683. god. 1640. 1657. D r a g i č e v i č (nadimak: Krtolčovi) 3 porodice.. 1792. Jurićević sive Pulišelić g... 1632. g. Kovačić dicti Cesarović g. spouninje se 123 .. 1750. 1663. 1777. 1673. i Salamunović alias Jerković sive Fabijanović god. 1632. Cristoforo Guerieri. 1681. iz Pragova. 1771. ' 4. Spominje se g. iz Donjega Humca.. 1796. Dukomzović sive Parhaljić g. 1800.. spominje se na Braču »ooadiutore de mandato« Guerin Guerini8. 1731. koje dolazi češće u župskim knjigama Škripa od g. koji su dobi­ vali soT g. 1769. g. G u e r i e r i (nadimci: Pojarovi. Spominje se od g.. Ovo prezime dolazi među pučanima g. i 1781. Prezime je prevedeno od starijeg prezimena Bojković ili Vojković.. 1706. Kusanović dicti Kovačić g.. .. Prezime je postalo od nadimka porodice Salamunović. 1686. 1661. i među pučanima bračke galije g..5 5.. kao Guerieri mistro g. a iste godine (1822.." 1785. Kristinić. do oko g. g. iz Škripa. Koškini. 1625. dalje.. 6.. nalazi se Miholović. samo Guerieri g.. Zorotovj) 8 porodica. K e v e š i ć 1 porodica iz N e r e ž i š ć a . Kirčovi) 4 porodice.. 1690. U postirskim župskim 'knjigama spominje se D. 1660. a god. 1661.. Spominje se od početka matice g.. a kao »procurator dell universita« god. 9 7.. Kristinić sive Mihajlović.5 8. kao Ttomasović alias Dujmović.alias Miholović. koji su dobivali sol4. U matici dolazi od početka. 1786. pop Guerieri oko god. J u r i č e v i ć (nadimci: Sudac. Medu'pučanima. ni g. Jurićević g. 1760.) udaje se u Škripu i jedna Dragičevićeva iz Bobovišća.. 1714. K r i s t i n i ć (nadimak: Miholović) 2 porodice. 1789... Komeli) 3 porodice. God. i 1738. i 1764.—1787. 1574. Ovoga prezimena nema u popisima među pučanima g. Kovačić alias Cesarović g. 1787.3. 1715... magistri Bojković. 1712.

. M e t l i č i ć 6 porodica. mistro Mihovilović. Kusanović »dicti« Kovačić. i 1768.5 12. više puta samo Nikolić.« Mihovilović. 1709. g. 1774. 11.). Misli se. i među Škripijanima bračke galije (pučani) g. 1773. 1767. U Splitsku su se doselili iz Kaštel-Novoga kod Trogira. 1615. 1780. P e š a 2 porodice. Hačinović od g. Kristinić iz Škripa. i 1740.. i u bolskima %. 1780. 1751. g. i 1802. P e l l i 1 porodica. Lipanović alias Mirić. Spo­ minje se od početka matice g. Hačimović s napomenom »iz Škripa« zabilježen je u dolskim župskim 'knjigama g. Hačinović-Nikolić. u [Praž-. U župskim knjigama spominje se Mirić od početka u Škripu (g.-MhnmaJo. 1625. M i r i ć (nadimci: Meštar. 1635. ali su po tradiciji porije­ klom sa dalmatinskoga kopna (Zvečanj?).. g. kasnije redo­ vito s napomenom: iz Splitske. kao magistri fabri Mihovilović. 1779. t. dolazi prezime: g. magistri.5 . koje je zbog kanđijskoga rata ili kasni­ je đobjeglo u Škrip. N i k o l i ć 1 porodica. zabilježeni su: braća Nikolić. »vel. 1780. 1681. onih. te 1811.. 1574.. 15. U dolskoj matici spominje se g. 1643. _a pori­ jeklom ©u iz Poljica. Mihovilović alias Kovačić. U zajedničkoj župskoj matici (škripSplitska) ovo se prezime spominje od god. Prema tradiciji. • 13. 1788. Ovo se prezime nalazi među pučanima bračke galije g.10 U župskim maticama dolazi: g. g.Nikola Krstinfć i Miatij Krstinić u vezi s regrutacijom za bračku galiju. 1837. 1777. g. j . 1747. 1786.11 14. Mihovilović sive Kovačić. zabilježen je Čudić alias Metlici ć. 16. U maticama dolazi često kao Martić alias Žuvić od g. M i h o v i l o v i ć 5 porodica.porijeklom sa V i s a. K r s t u 1 o v i ć (nadimak: Sapunar) 3 porodice. 1675. dai je talijanskoga porijekla. iz L o ž iš ć a . 1574. Čudina. g. Mirić alias Ko' žica. do oko g. koji su dobivali sol4. i 1796. 1625. Doli Postire) u popisu od g. koji su primali sol4. M a r t i ć (nadimci: Mićinica.: P e s s e »tune Centuria Veneta Instructor nunc vera đomicilium tenens in Ca124 . s napomenom: izŠkripa. g. 1681. 1791. U župskim knjigama u Škripu spominje se od.12 U župskim knjigama. Kočim) 14 porodica. i u popisu pučana bračke galije g. 1772. 1634. 17. Ovo se prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. vjenčan iAnte god. i 1676. Ovo se prezime nalazi među pučanima g.. Niko­ lić je zabilježen u dolskim knjigama g. 1778. nicama. 1676. .. Prezime jie zabilježeno među pučani­ ma (za Škrip. U bilješkama matice Sutivana oko g. 10. . g.. Hanoi) 11 porodica.zabilježen je u ispravama Juraj Mihovilović »procurator del. a g. . g. g. God. god.Popolo« u P r a ž n i c a m a. Hačinović alias Niko­ lić. Kovačić. 1735. 1788. 1668. 1625. ^/Tihovilović. 1707.

1781. 1663. 1675. . 1649.. 1694. Vukšić alias Pulišelić u Splitskoj.. 1719. god. Salamunović »vel. spo­ minje se Mose Pessa Ebreo. a također i u veži s regruta­ cijom za bračku galiju u popisu5 od? g. g. P u l i š e l i ć (nadimci: Adrnac. 1788. 1670. 1792. 1778. . 1679.. 1686. g. Pulišelić alias Lovrićević. (iz Škripa) Nikola pulišelić. 1673. P u r i ć 1 porodica. maticama od početka g. 1789.s napomenom. ex Co125 . g. 1771.knjigama Vučić se spominje g. Među pučanima. a u postirskima g. Salamunić iz . s napomenom:... 1677. 1774. magistri Lovrićević. ' 18... U arhivu jevr. nalazi se Pulisela4. 1805. Salamoaii) izjednačuje brački knez Loredan god. g.. U nerežiškoj matici spominje se kao kum. Neke porodice Sa­ lamunić (t. žena i kći od »qn. 1787. 1632. 20... g. Salaimunić i Salamunović nalaze se među pučanima koji su g. g. 1782. Ovo se prezime spominje u župskim. U sutivanskim župskim knjigama spominje se Radojković god.. 1683. a i pois'fcirskima g: 1698.) Salaimoini. a među pučanima bračke galije g. i 1677. g. 1625. i 1772. spornim je prvi put kao kum g.). Salamunić. također no'biles comitis Salamoni (1673. bogoštovne općine u Splitu u ispravi Grimani od 18. Salamunović sive Jerković.. koji su u Škripu pri­ mali sol g.. Salamunović »amt. Pivo. 1674. Salamunović sive Fabjainović. g. 1783. i 1799. 1776.. Lovre Pulišelić. ili g. g. 1778. 1675. — Vjerojatno talijanskoga porijekla. Pre­ zimena.« Jerković alias Fabjanović. da je iz P uč i š ć a . 1786. više puta dolazi (1631. 1663. 1667... 1675. 1787. iz Sv.. i t. i 1703. Lovrićević. u boliskima g. i 1796. u Škripu dobivali sol4. 1704.. Salamunović-Jerković sive Fabjanović. više -puta Salamunoviić alias Taraportin. 1812. 1625. umire šfcripski tourat Salamoni. 'g.Humca. 19. 1574. 1776. Baka) 6 porodica. v. fratar Pessi g. Fa. s napoimenom: iz Škripa. 1637. j .1591. Viukšić.. kapetan Radojković. 1756. 1674.13 U Škripu umire g. i 1802.« Jerković. IX. g. U župskim se knjigama. 1782. Puli­ m šelić se spominje u nerežiškim knjigama g. do g.stro Sancti Joannis«. g. . 21... 1793. S a l a m u n o v i ć 1 porodica. 1710.5 U dolskim žuipskim. šimun Vučić. 1632.. g. s napomenom: iz Škripa.. U postirskoj matici g. g. Salamunović alias Fabjanović. 1668. 1715. 1798. Jurićević alias Pulišelić. K r i ž a kod Trsta. u Bobovišcima: Radišić vulgo Pesse. Salamunoviić alias Jerković. s ostalim bračkim plemićima. 1782. Vukčić. Vučića je bilo i u Pražnicama.. Salamunović »dicti« Jerković. g.) do prve polovice XVII.. i 1799. 1789. u mlinarski­ ma g. 1789. 1574. đ. g... jer sui mletačko plemstvo dobili kapetan Toma i »isargente maggior« Zorzi Salamunić god.•bjam-ović alias Pulišelić. 1811. g. 1692. 1787. od g. R a d o j k o v i ' ć 5 porodica. U župskim knjigama spominje se od početka. 1810. 1758.iz Škripa. g. g. 1635. ime Pessa iz Terra Rubini. g. 1788.. gdje je porodica zabilježena od početka prazničke matice (g. 1785. 1782. Ivan Vučić Matin i Andrija Vučić. 1789.

1651. 1649. 1636. 1663. 1788. 1738. 5 . g. g.. 1625. Paulo Bili ceo »curato vicaro foraneo«. U •pos'itirski'm župnim knjigama spominje se g. 1784. 1662. B a k i ć se spominje g.mitiibus Salamoni«. u bolskima god. 1794. s napo-. U supetarskim župskim knjigama dolazi g.. B i 1 i č i ć se spominje g. 1796. Samo Falarzović više puta od 126 . Martić đicti Žuvić. 1683. pak do_ g... opet kao kum g. a u pučiškima pop Biličić g. 1774.5 3. 1786. g. Bakić alias Skore od g. U suitivanskim župskim knjigama A. Salamunić. do oko g. 1625. često s dvostrukim prezime­ nom. — Vjerojatno porijeklom iz Š i b e n i k a. i to svaki put s napomenom: iz Škripa. i 1799. a g. 1769. 1659. u pučiškima g. vjenčava se u Škri­ pu iedan Žuvić iz Dračevice. Salamunović. d... Stipanović vulgo Skorobaić. 1777. u praz­ ničkima Salamunić g.. 23. 1738.-1634. i t.. u nerežiškima g. 1818. i 1777. sol4.--zatim. a g. i g. Ž u v i ć 3 porodice. U župskim knjigamia spominje'se prvi put kao kum g. 1795. 1793. (dakle gotovo ođ početka matice). 1778. 1635. dcčim u vezi s regrutacijom za bračku galiju zabilježe! su g. g. g.14 Vjerojatno su od roda Krstu^cvića iz Bobo-višća. 1770. 1760. bračkoga plemstva od g.. 1788. Skorić g. co'mitis Salamonis. g.. uvijek s napomenom: iz Škripa. nai pr. i 1797. 4. g. 1794. 1637. samo Žuvić. U popisu »galeotti di Scrip« od g. 1685.). Godine 1656. 1672. 1803. 1773. 1630. 1782. osim toga u maticama dolaze: g. 1710. ' 2 2 . i 1653. 2. zatim kao kum g. 1647. g. Bilo je A. a g. u Škripu cio pred desetak godina. 1771. do oko g. Martić alias Žuvić. g. župnik u Škripu od g. 1781.. S t i p a n o v i ć (nadimak: Grgucričovi) 4 poirodice. Martić detto Žuvić. g. župnik Bi­ ličić iz Škripa. 1625. 1670. Božičević al'as Falarzović. 1796. n-o'bil. U župskim knjigama od početka (g..su-. koji su primali g. A n t i č e v i ć spominje se prvi put god. i 1798. i 1714. Gornje se prezime ne spominje u popisu među puča­ nima.. Božičević alias IVEaidretić. 1795. 1824. do g. nalazi se Luka Skorić. Marko Stipanović i Nikola -Stipanović. B o ž i č e v i ć se spominje u pregledanim škripskim župskim knjigama g. dolazi g. i 1785. Stipičević alias Skorobaić. saimo Salamunić. Salaimunović. Biličić.. Mate Skorić i Petar Bahić. a g.—1798. Stipanović alias Mirić. 1574. 1804. a. kao kum s napomenom: iz D o 1 a. Žuvić sive Martić. Skorić alias Bakić g. Salamoni. Iseljene ili izaimrle porodice 1. Jakšić alias Salamunić. 1747. Antiče'vić. Biliceo. 1651... menom: m Dola. g. 1775. iz D r a č e v i c e . Prezime se nalazi u popi. u nerežiškima g. u milnar'skima g.. 1709.. 1657. i 1780. 1635. u dolskima g. g. 1621. 1788. g. 1653. Thomas conte Salamoni. 1795.

Godine 1579.. uvijek s napo­ menom: iz Škripa.overo Fantasia spominje se u maticama g. Caglani g. 1631. 1786. 1657. 1702. U positirskoj matici spominje se g. 1640. Među pučanima bračke galije iz Škripa nalazio se u po­ pisu d d g. Porodica ovog prezimena živi u Splitskoj. 1628. U Škripu se jedan lokalitet naziva Gumno Petanovića Hi Gumno Kalkanea. g. i Coviglianeus g.. g1. 1599. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. Ovo se prezime nalazi u Škripu među pučanima. Covglianei.' Dragnić sive Bračvić. kao.1G G r g i ć se spominje u župskim knjigama od g. i 1675. 1656. 1574. koji.17 Među pučanima bračke galije iz Škripa je zabi­ lježen Gregorij Kovljanic.. Calcanei s napomenom: iz Škripa.buis Brachiae« je Niccolo Covglianich.. Božičević se spominje u Splitskoj g. i 1649. Calcaneus. 1641.6 C e r i n e o spominje se od početka matice g. 1489. kapitan Kovljanic od g. 1741. Na kuli Ce­ rineo u Škripu nalazi se natpis pod imenom Cerinić god. Koviljanić i g. 1579. do smrti g. Nadgrobni natpis u Škripu iz g. spominje se kao kum magistri Galoamei.—1625. 1707. K o v l j a n i c spominje se u župskim knjigama od početka (g. 1639. 1679. 1629. C a l i a n e o . a g. 1632. pop Kovljanic oko o. 1632. 1674. 1738.5 Kaio kapelan se spominje g. Dragnić alias Darpić iz Škripa. Fantasia g. g. do g. 1688. 1660. do oko g. Ivan Gargić.. do g. C e r i n i ć se spominje u župskim knjigama g. Calcanei.) do oko g.5 D r a g n i ć spominje se u župskim knjigama od početka (g. U Po&tirima se u župskim knjigama spominje g.4 Čini .15 Primljen je o bračko plemičko vijeće Michiel fiol del qu.. 1661. 1684. 1692. Ovo je prezime zabilježeno' g. i 1637. 1632. C a l c a n e o spominje se u župskim. Zuan Cerinich g. 1667. 1816. do­ lazi prezime Covglianei14. do oko g.'1793. — Vjerojatno porijeklom iz okolice Š i b e n i k a . knjigama od početka (g.. u postirskima g. »sinđJ.. 1631.. kao Cerineo (»Cerineum«).. 1792.g. nalazi se Ivan Ceri­ nić5. alia Galea« Vicko* Cerinić. Covlianeo dolazi nekoliko puta od g. da su se preselili u Nerež:išća ili Donji Humac. U popisu bračkoga plemstva g.) do g. do g. 1625. 1786. (Vidi Cerineo u Splitskoj!) Među pučanima »galeotti di Scrip« g. 1634.se. 1685. 1642. 1634. 1637.5 U đclskoj matici spominje se g. zabilježen je u Škripu parok dominikanac Pavao Božičić. Nikola Kovilijanić u Škrlipu. 1634. 127 . 1671.su primali sol g. i 1824. Župnik Nikola Cerineo bio je povaljski opat g. g. 1632. u dolskima Coviiglianeo g. 1650. 1616. 1570. 1625. a među »nob ili sottoposti. 1625. Petanović. Koviljanić.6 U pučiškim župskim knjigama spominje se g.

1625. 1683. M r a t i n č d i ć se spominje u župskim knjigama-od početka (g. Ciccarelli. 1693. pre­ r ma predaji. 1574. 1574. 1811. 1631.).pučiškim župskim knjigama spominje se V. Matieević od g. do oko g. 1811.). 1625. 13. V e 1 a.. 1 Popis kod I.. V e l a n o v i ć se spominje u župskim knjigama od početka (g. 1631. 1712. 14. . 19. str. Sumjić. župskim knjigama zabilježen je V. g. Babica (ibiđ. 6 Croatia sacra.18 15. str.5 U.5 16.đo oko g. 1709. i među pučanima bračke galije g. iz Bosne. 21. s napomenom: Lukačić de Drinoval iz Škripa. 1642'. 2 A. 23. Ovo se prezime nalazi među pučanima. Ciccarelli. M a t i j č e v i ć se spominje u maticama od god. 5 Mladineo (ibid. 1692. g.. 1634. u nerežiškim župskim knjigama do oko g.. 19.. Š u m n i ć spominje se u matici od početka (g. ibid. 27. 1630.) do oko god. nestaje ovog prezimena u škripskim župskim knjigama. Dva se Sumnića nalaze među pučanima bračke galije g. 1632. Ovo prezime kao Maričević alias Sitipinović spominje se od po­ četka g. 36. K v a r a n t u č i ć se u župskim knjigama spominje od po­ četka (g/ 1628.) do oko' g. 1823. Sblpčinić alias Mativčević g. 20. iz Škripa g. koji su primali sol g. 1631. Ovo se prezime nalazi među pučanima. Prema Ciccarelliju. str. brački grad škrip porušili su Goti 537—548. 1793. Kao Marinčević od početka iboboviške matice g.4. 1786. 1604. Oko g. g. 18. »Braciae insulae descriptio«.% Ciccarelli. str. "20. 74—75. 49. 1691. do g.4. 1631. 43. str.) .. iz Škripa g. 1657. a. 1625. Sumljić. ibid. 1791. Kao Marinčevič-Tusa zabilježeno je prezime od po­ četka bolske matice g.. 1685. 1405. ali. str.) ibid. 1655. L u k a č i ć spominje se u prazničkim župskim knjigama oko g. oko g. b) Godine 1660. ibid. 1697. Prezime Marinčević nalazi se u popisu »galeotti di Neresi« od g. n č i ć se spominje u župskim knjigama od g. do g.. koji su primali sol u Škripu g. Sumić. .:rskim.5 LITERATURA I BILJEŠKE: a) Ciccarelli (fragmenti Domnusa de Cranchisa ili Hrankovića iz g. 91—94. 1676. V i d o š e v i ć se u župskim knjigama spominje od početka (g. 1625. pjesnik Ivan Ivanisevic poslao je splitskom nadbiskupu Leonađu Condulmeru petnaest komada starog novca iz škripa i pismo (v. 1797. i među pučanima bračke galije (»galeotti di Scrip«) g. 1682. 1621. a Neretljani 841 g.12. 3 A. 1 128 . 1690.. 1681. do . list 14—16. ibid. u post. Mativčević od g.. 101—102). do oko g.) do oko g.) do oko g. 17. M a r i č e v i ć se spominje (u župskima knjigama od g...

). : 1784. idrugi B. i? Ciccarelli. 1579. 1747. : 1782. pop Uinčir iz Splitske zabilježen je u škripskim žup~ 35borni-k za narodni život i običaje 9 129 . 340. 1788. i* Ciccarelli.. " pop Liinčir. 1757. 189. 9 Ciccarelli. "is Ciccarelli. list 12—14.. 1758.7 Prema matici krštenih od g. Čepamić. u Škripu 1776.1 God. Iz škrip'ske jknjigo mrtvih: spltekaj-ska prezimena prvih (napose označenih) 20 godina 1750. 2 Spl&fcskarska porodična prezimena prvi put sposmemitia sa prvih 20 gocflima matice krštemih..: Iiničir. str. is Ciccarelli. str. is Mladineo (ibid. n Ciccarelli.. :i po drugim podacima. ibid.: Lineircinić. iz M i l n e .. Babica. ovi novi sta­ novnici: braća NikoMć i Mihovil Linčirević. str. .. Spominje se u Splitskoj g. 15&—160. str. : 1781. Majić. (Linčir se spominje u Splitskoj S škripu više puta od g. U škripu su zabilježeni g. dušobrižnik je bio pop Mate Cerinić za pet kuća malog splitskarskog naselja. 255—256. is Mladineo. str. ibid. iz Milne ženi se g. ibid. s napomenom: iz Milne.. Šetelie. : 1780. 8 Ciccarelli.: Mišić. ibid. Vulić. 171-—173. Vulić. ibid. iz koje se izvažao u doba Dioklee&jana brački kamen za 'gradnju njegove spliitske palače. Saiđanje porodice 1. 1760. ibid. ibid. : Božičević alias Falarzovtić.i-bid.. : 1779. 20. 373. 1777. 1768.. Ba­ barović iz Milne ženi se u Splitskoj g... Piroman malgistri iz Hvara. 352.. 162. SPLITSKA Naselje je nastalo kao pristanište Škripa u uvali. i prema knjizi umrlih od g. Domjanović. str. 1630. 12 Popis kod I. ibid. str.Darpić. : 1785. 1628. ibid. list 19. str. B a b a r o v i ć (nadimak: Iinčir) 6 porodica. * • i° Mladineo..

kumovali »nobil.skim knjigama g. 1810. iz S p l i t a (Lučac). 14. iz S l i v n a (Šempolaj). Pri pokršten ju g. . iz G r a b o v c a . 1786. Linčir. D r p i ć 5 porodica. 1881. D u n d i ć 1 porodica. a g. God. oženio se oi Splitskoj god. god. B e r k i č 1 porodica. Slovenac. 1784. Porijeklom iz gornjega Brača.2 8. koji se spominje u Škripu i Splitskoj oko g. a drugi Drpić iz Pučišća ženi se u Splitskoj g. Drpići ili Darpići su po porijeklu novo stanovništvo. Splitske. Antičević. Spomiinje se god. Stara škripska i splitskarska porodica. Linčlrnić. C e r i n e o 2 porodice. 13. U knjizi mrtvih zabilježen je g. Brahanović alias Striraiba. Cerini. s napomenom: iz Splitske^ 9. U Splitskoj se spominje g.. 1747. F a b j a n o v i ć 3 porodice. 1579. iz V e l o g B r d a kod Makarske. 1784. u škripskoj matici zabilježen j.3 Na kaštelu Cerineo u škripu uklesan je natpis s prezimenom Cerinić g. 1750. . 1747. ka­ menar. 6. Č e p r n i ć 2 porodice. Oženio se kćerkom magistra Piromana iz Hvara. g. 3. Berhanović dicto Betet.). g. 1784. U popisu od god. D u j m o v i ć 1 porodica. prema po­ pisu od g.e Brehanović iz. 1894. 1757. 1931. 1824. iz L o ž f i š ć a . oženio se u Splitskoj g. 1821. C e r i n i 1 porodica. se Čeprnić god. u škripskoj župskoj crkvi. u Splitskoj je pop Mate Cerinić. oženio se u Splitskoj g. 7. fiol del qn. 1781. U nereziškoj matici spo­ minje se pop Linčirević god. 1784. 1781. 1489. J u r a ' s 1 porodica. U bračko plemićko vijeće primljen je Mićel Cerinić. Ž i d o v pokršten g.. U škripskoj župskoj crkvi oženio. 5. 1794. 2. oženio se u Splitskoj g. 1711. 10. i 1770.4 11. Zuan« god. 1802. 1776. iz filkripa. 12. oženilo Šatelićevom u Splitskoj g. B a 1 i ć 1 porodica. Jedan se D. liz š k r i p a . B a š k o v i ć 4 porodice. škripskoga novog stanovništva: Linčirević. iz M u r v i c e . oženio se u Splitskoj god*. U škripskoj matici spominje se g. 1899. 1761. Čeparnić alias Petričin. Salamunović alias1 Fabjanović. Prema tradiciji porijeklom iz Engleske kao Voselei. u supetarskoj kao kum Cirini g. od roda Salamunovića. Kao Cerineo i kao Cerinić spominju se od početka u škripskim župskim knjigama. 4. B a l d a s a r 1 porodica. 1775. 1570. Abas« Cerineo i nobil. iz S v i n j i š ć a . B r h a n o v i ć 2 porodice.

1654. K o r a l j 2 porodice.. među pučanimia »galeotti di Scrip«. nobll. u đolskima često od g. u Nerežišćizna je natpop Ivan Metličić. 1734..—1420. Šetelić. starinom iz P o l j ic a. cap. čini se. i 1772. M e t l i č i ć 6 porodica. 1698. u sutivanskima M. 1802.. 1691.. 17. g. 1744. iz š k r i p a . u bol­ skima g.. pop Mišetić. 23. čudić alias Metličić. 19) spominje se od g. 20. Filipovićevu.. zabilježeno je ovo prezime u maticama u Škripu i Splitskoi kao: Mišet'ć sive Maić g. 16. 22. iz S l i v n a (Šempolaj). s napomenom: iz Splitske. s na­ pomenom. Porijeklom iz Poljica.: Ser Joanne Ser Petri Missetich kao sudac. 1791. v. 1848. Co: Filipović-Mišetić. Š e t e 1 i ć 4 porodice. oženio se u Splitskoj g. g. M. U Splitskoj se spominju g. vjenčan g. g. Mišetić ženi mobil. 1716. 1798 i 1802. 1415. g. kao Maić u dolskim žup­ skim knjigama g. krajem XVIII. a u Splitskoj g.15. oko g. iz Š i b e n i k a . 18. u postirskima g. bez oznake porijekla. Filipović alias Maić seu Mišetić.... 1787. vjenčan mistro Rađetfć g. U škripskim župskim knjigama spominje se Vulić od god. 1808. i 1794.. 1771. 1784. a u škripskima g. •21. 1762. g. 1770. iz • š k r i p a. u prazničkima g. 1804. Misetić-Filipović.. 1879.). uvijek s napo" imenom: iz Splitske. i dalje. »iz Splitske« od g. 1648.. Stari brački Mišetiići i novi poljički očito misu isti. Mišetić se prvi put spominje s napomenom »iz Splitske« g. 1914. 19. a neki iz Pučišća. U Sutivanu se spominje kum Metličić god. (Prije se nazivali Pavlić. a poslije g. 1625. Doselili se iz Kaštel-Novoga kod Trogira.). g. 1788. kame­ nar. 1778. g. I. g. U Reformacijama (L : b. 1635. 1811. Maić u Škripu: god. 1774. Setević. 1. FilipovićMišetić. Jedan je Mišetić zapisan god. s napomenom iz Splitske zabilježen je 131 . 1794. V u 1 i ć 2 porodice.791. iz Š k r i p a . liiz š k r i p a . Pučiški ištambuci također so porijeklom iz S e l a c a . 1645. Maić alias Mišetić g. Slovenac.. 1805. S t i p a n o v i ć 1 porodica. u Škripu se spominje od početka matice (g. M i š e t i ć 6 porodica. 1768. 1707^. 1663. 1790. 24.. a sadanje prezime dobili po na­ dimku Metlica). 1784. da su neki iz Selaca. 1786. M a r t i ć 1 porodica. 1630. nobil. knjigama dolazi ovo prezime gotovo od početka matice kao Seteljić (g. 1783. U škripskim župskim . god. u Splitskoj. Š i r k o v i ć 2 porodice. U povaljskim župskim knji­ gama g. alias Čardić. Š t a m b u k 3 porodice. U škripskim župskim knjigama spominje se M. R a d e t i ć 1 porodica.

u sutivanskim knji... Matice Hr­ vatske. 1673. i u postirskoj g. 1755. 3.. 162. bili bi porijeklom iz Z a k u č c ia. Izumrle porodice6 1. str. g. 1788. 1785. kao Falargović-Božičević g. s napomenosm: iz S p l i t s k e . 2. Vučić alias Pulišelić. a u Plati je žrtvenik iz III. D o g a n č i ć oko g. 20. 1780. str. — Ljubo Karaman: »Arheologija osobitim obzirom na solinske ruševine i Dioklecijanovu palatu u Splitu«. svaki put s napomenom: iz Splitske (ponekada. 1679. Rasohe i Plate.vlčić alias Vulić. 1777. 72. J u r j e v i ć (ili Juoračević) zabilježen je u sutivanskoj matici g. u dolskim žup­ skim knjigama g. br. 1768. 1809. U Rasohaima je u hridi uklesan relijef poluboga Hetralkla. u prazničkima g. 1813. Communitatis Brachiae. LITERATURA I BILJEŠKE: Bulić—Kararaan: »Palača cara Dioklecijana u Splitu«. 4. gdje ima splitiskarskih Vulića (Bulića). 6 Podatke sam crpao uglavnom iz drugih bračkih župskih knjiga. u nerežiškima g. u počast Heraklu od nadzornika Valeriusa. 1822.. Dalmacija u izdanju sekcije inž. 1736. — Dioklecijanovi siu kamenolomi u predjelima Stražišča. Prema dračevičkoj tradiciji..gamia g. 1799.. God. D r a-g i č e v i ć oko g. uvijek s napomenom: iz Splitske. Falardović. 1735. 165. Babica. U "Splitskoj se spominje g. 1789. i 1861. u pastirskima g. 1841. 6. Božičević alias Falarzović. 2 Croatia sacra. Zagreb.. Bullettino. svaki put s napomenom: iz Splitske. 1933. U bolskim župskim knjigama zabilježen je Vulić g. u dolskoj matidii. 1757. P u l i š e l i ć zabilježen g. Doselili se iz Škripa.prvi put g. U Splitskoj se spominje g. s na­ pomenom : iz S p l i t s k e . 1 132 ... dolazi kao Wtoch. i arhitekta. 1776. 1772. D a m j a n o v i ć u supetarskoj matici g. (i bilješka br. —• F.. Split. Bulić: »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguarđanti il Palazzo di Diokleziano«. 1690. u dolskima često od g.. u škripskima od g. kao Sox . a kao Dujmović g... str. str. 7. izd. 4 Popis kod I. 1—2. u Škripu je iob župnik Pavao Bošičić. s napomenom: iz P u č i š ć a . 5. 90. kao Domjanović). 1820. Utini. v. M i h o v i l o v i ć zabilježen je u dolskoj matici g. 1860. 1776. 9 za Pučišća). 1770. s napomenom: iz T u č e p a.. ibid. 1900. ibid.. 1824. pop Damjanovi'ć. str. 18... 1712. iste godine u škripskoj kao Pulišelić alias Dujmović iz Splitske.. 3 Ciccarelli. 1752. B o ž i c e v i c sui škripskim župskim knjigama apomiimje se god. str. ibid. u milnarskima g. 92. a g. 5 Statuta municipalia ac reformationes magnif.

1585. ' U Postiriima su . Thomiaseo. Vrilo i Porat. klerik Mičelović. Dominik Linardović. Philippis iz Omiša. 1625. Frano Bilanić. Dragičević iz Omiša. Porodična preaimeircia ispranieimta prvi' put za prvih 20 goidana župskih knjiga . LozM. Dulibattć iz Vrboske. Podježice.: Gardatović iz Poljica. Arbisani. Prodli. Stanišić. 1593. Glavica. 1598. Gaspari. Mate Ljdbeitić pok. Alviza Gospodnetića. Radičević. Sudijjć. Hovarčlć iz Radofoilja. Mate. Galeotti idi!/ Dol e Postire 1 Ivan Vladičić. Hairambašić iz Omiša.: magistri Mantilei. Jakov Mandalinić.njegov brat Alvize. Arbizario. pop Mičelović. Mišetić. Vraniiican. 1590. Piškera. Ivan Smojčević. Klimsić. 1586. Pjaca.: Kristolović. pop Gutunić. 1595. Ivan Gospodhetić Markov.: Lasaneo.(1584. Jurjević. 1589. Balatura. Nikola Matković. magistri Murarij iz Klisa. 133 . Popis (pučana) u veza js regrutacijom .za bračku galiju g. pop Philippis. odinosno* utvrda. 1592.: Jurišević. Poput ostalih bračkih naselja. i pojedini dijelovi u Poštarima imaju svoje posebne nadive. Zaziubići. Marko pok. Šimun Sišić. Mičetie alias Boceokiović. Marka. Jeirolim dalli CastelM. Najstariji je dio kao lučna apsida. Slovinić. konkuibina Repanović. Marko Krstulovilć.: Jelinei. KUnsić. subdjakon Thoimaseo. Radovan Arbunić. Radojfcović iz Pučišća. Arnerić.: Cerimei. Rat. Novaković.tvornice za konzerviranje ribe. Ivani­ sevic .) 1584. 1591. 1594. De Dominis. Silšić iz Duća. Mate Grego. Svirčić.: Lazari iz Venecije. Petričić iz Rcgoznice. da je nekadanja arkva služila i kao kula. Juraj Galušić.: Benkovie. 1596. njegov sin Nikola. pop Pavišić iz Omiša.: Petricius. Gospodnetić.: Udinesi iz Omiša. Kristulović. kao na pr. Mate Sikalihović. Jelinić. Zastivanje. na kojoj su se sačuvale puškarnice. Petričić.: Spuđičevil'ć. Dubičević iz Vrbanja.: Borić. Čičićevi Dvori. Ivan Sesnjić pok.: Bila Ploča.—1604. 1588.POSTTRA Lijepo priimiorisko naselje. gastaldo Pro RogO'znica Dukin. 1587. Matulić. Župna crkva građena je u tri maha. Znači. Brubrigović. Mičelović »ad) pireceps Vicar&j Brachiae«.

1722. Spominje se u župskim knjigama ođ <g. Sađianje porodice 1.. B e r n a r d i s 2 porodice. oženio se g. s napomenom: iz Kaštel-Lukšiića. porijeklom iz Miilne. iz B r a z z a n a kod Gorice.1599.. 1601. g. oženio se g. do oko g.: Petanović. 5. 1772. Vranić. 1857. s napo­ menom »nastanjena u Škripu«.. Krilović. 1745. 1807. Porodica ima talijansko državljanstvo. porijeklom iz D o l a . 1784. (ženska) Antunović vulgo Jurašin. 6. i 1799. 1675. . Spominje se u župskim knjigama češće kao kum od g. Vistević. 1723. 1699. Od g. 8. te kadgod kao Arnerić... nobil. 1747. i 1711. Radostin Jurišević. vjerojatno starinom iz Bobovišća. početka (g. g„ 1800. Serbić. Spominje se u župskim knjigama g. B a b a r o v i ć 2 porodice.: 1604. A r n e r i ć 1 porodica. 1713.. 1692. Posljednja ženska Margarita i ostali se iselili u Split i Trogir. kao 134 . U dolskoj matici (kum) g. U župskoj je crkvi grob »generala« America. Radičić iz Jelse. B i ž a c a 10 porodica. kao Bizzaoe g. . 1765.). iz S p l i t s k e . ucijenjen od Venecije sa 200 dukata Dimitar Arnerić. 1586. dolazi A. porijeklom iz I t a l i j e . i 1809. tenente Arnerić s napomenom: • (iz Postira." 3. prema tradiciji. g. spominje se više puta capitanei Petri Arnirić. g. pokopana je u Pastirima picckara A. veljače 1583. Murariji (iz Omiša. kao Bazzaca g. A n t i č e v i ć 1 porodica.. U popisu bračkoga plemstva od g. ArnerićHranoelli.: 1600.. U župskim knjigama od. jednako je zabilježno g. 1878.. 1773. B a l i o t t o 1 porodica. s napomenom: iz Dola. 1740. Porijeklom iz P o l j i c a . iz M o n t a g n a n a (padova. iz M i r a c a . 1818. B i o č i n a 7 porodica. 1776. 1790. doselio se kao 'drvodjelac i oženio se g. Dvije porodice Antunovića preselile su se na Bol. do g. iz D o l a. A n t u n o v i ć 5 porodica. i 1762. Jurinović iz Duća. 7. 2 4. Arnerić. 1657. B r t i č e v i ć 3 porodice. 1741. (Antonović). Italija). 1700. g. 1818. 2. nobil. 9. spominje se Arnarić. s napomenom: . i 1769. 1691.»iz S p l i t a « pod imenom Bizzaza. Majdenović iz Duća. g. porijeklom iz Škripa. doselio se kao postolar.. iz Bola.: 1602. U župskim knjigama ođ g. Kokrić. Radi pomaganja Klišana u barbi protiv Turaka bio je 3. kao Bisazza češće od g. 1822.

g> 1724. (U župskim se knjigama govori o vjenčanju dvaju C. 1804. i 1698. ka­ snije se u župskim knjigama ponovno spominje g. oženjen g.. iz Donjega Himca. D u n d i ć 1 porodica. Cvitanić alias Pećar. G i r o t t o 2 porodice. C v i t a n l i ć . Cvitanović dicti Pećarević. 1727. v. g. g. iz G o r n j e g a H u m e a. 1783.. kao Bizazza g. oženio . 1657. '16. C e p r n i ć (Čeprnić) 5 porodica. iz P u č i š ć a . 1598. 1833. 1797. 1873. oženio se g. i 1764. i 1789.1780. vijeka zabilježen je više puta.. iz Nerežišća). 1785. g. 1708. G l a v i n i ć 5 porodica. 1744. 1742.(nadimci: Pećar. g. 1831. 1845. nauta Bisazza s napomenom: iz Postira. 1802. B u l j e v i d 2 porodice. iz O m i š a. iz R o g o z n i c e (omiške). dolazi kao Cvitanović alia© Pećarević. magistara Bisazza g. g. 1776. g. g. 1781. Postoji mišljenje.. 13. D u h o v i ć 2 porodice. nobilis Gla­ vinić alias Rašić. oženio se g. 10. Cvitanić vulgo Pećar. optirala za Italiju). 1888. zabilježena je neka Duhačić (!) alias Huore iz Brusja (Hvar). 1670. bez oznake porijekla. iz . g. i 1722. 1617. 14. iz S p l i t s k e . frz S t a r i g r a d a . iz makarskoga G r a c a . U matici g. Cvitanović alias Pećar. i 1800. G a l e t o v i ć 1 porodica. Prezime se spominje u postirskim župskim knjigama od početka (de Dominis g. 21. da su se neki Dominisi doselili iz Raba krajem XVI. Rašić alias Glavinić. 1844. D r a g i č e v i ć 3 porodice. C e r i n e o 1 porodica. > 18. porijeklom iz P o 1 j i c a. 1804. U đols'koj matici (kum) g. isto siui što i Gospadnetić. D o m i n i s (nadimak: Fisković) 4 porodice (od toga 1 p. 17. oženjen g. iz Nerežišća). lali i kao Galatović. U matici se spominje prvi put kao kum iz Omiša g. i 1709. 1847. 1741. F r > n c e s c h i 2 porodice. 1745."l696. 11. God. oko g. 1721. se 'g'. 1812. 1802. 20. 1903.Bizzazza g. g.. i 1810. porijeklom iz D o 1 a. 1742. Vragadinac) 7 porodica iz P o d a c a. Krajem XIX. Gospodnetić sive Dominis. a U matici od g.. udaje se jedna D. 1808. U popisu bračkoga plemstva od g. 15. Dolski D. Hi početkom XVII. B u č i ć 1 porodica. magistri F. 19. magistri Biazza g. oženjen g.Dola. samo Pećarević. nalazi se prezime Glavinić. v. prema predajo. . 12.2 135 . Glavinić s napomenom »divitate Paguntij«. g. U župskim knjigama od g. i dalje ali bez oznake porijekla. iz R o v i g a (Mleci). U mat'ci je zabilježen g . 1594. . (g. 22. kao kum). U župskim knjigama od g.. 1702. G.

zatim g. kao Crepich. u XVIII. nobil. 1753. g.2 24. Zuanne i Zuanne Hranoevich qu. U dolskoj matici zabilježen (kum) g. Hrepić iz Dola g. plemićka porodica. J a n j i š 1 porodica. i 1752.. 28. 1674. 1771. i Hranuelli. v. 1750.. prezimena. 1650. Prezime se nalazi i u popisu pučana bračke galije g. samo Činčević često od g. nala­ zimo u bračkome plemićkom vijeću: Zorzi qu.. (porijeklom iz D o 1 a. Hranoeffi. ' U popisu bračkoga plemstva g. porijeklom iz D o l a . i 1782. 1657. kao Katunarić sive Činičević. J e l a v i c 3 porodice. 1625. 32. 1877. 1813. kao Katunarić sive Činčević g. 1800. U postirskoj maticft od g. 1670. L Gaicomo. 27. K T a r i ć 3 porodice. 1732. kasnije kao Hrainuellus.. kao Katunarić diicti Činčevićg. H r i a n u e l l i 3 porodice. iz Nerežišća g. K a l a š i ć 3 porodice.. 1747. Hranuelie i Hranoelli. 1657. U ipostirskoj matici od' g. iz M u c a . 1671.4 U pova'ljskoj se mastici spominje g. 31. Katunarić »đicti« Čin­ čević s napomenom: iz Postira.. doselio. jer g. 1754. i 1816. G©• s p o d n e t i ć 5 porodica. i to kao Hranoević do oko g.. 1635. i 1797.2 26. samo Katunarić g. 1852. a drugi put Hrepiitć-Gospodnetić iz Dola. iz Nerežišća zabilje­ žene su u Postirima g... U postirskoj matici od g.3 25. porijeklom iz D o l a . iz S l i m e n a kod Zadvarja. se početkom XIX. Porijeklom iz Imotskoga. oko g.23.. 1696. 1816. Prezime Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1808. vijeka. 1775. H r e p i ć 1 porodica. 1823. jedna ženidba J. ali se možda FranuMć i Stranulić odnosi na njih. 30. 1763. 136 . oženio se g. J e l i n č i ć 26 porodica. 1699.. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. i 1773. iz N e r e ž i š ć a . i dalje. U postirskoj matici od g.. 1637. 1657. Niccolo Hra­ noevich. 29. nema ovog®. a . ali već g. (U nekim ispravama spoaninjie se Kalajczić iz Poljica i sa Šolte). nobil. K a i t u n a i r i ć 1 porodica. ženske J. doselio se oko g. rjeđe Hranulić. iz J e s e n i c a . dolazi kao Hranoelli. U matici od početka. s napomenom: iz P o s t i r a. prigodom udaje. zabilježena je jedan put ženska HrepićHranoelli. 1689. 1769. J u r i š i ć 1 porodica. plemićka porodica. Zorzi Hranoevich qu.1 i u popisu bračkoga plemstva od g. 1766.

Porijeklom iz Z a g o r j a . 1587. Pori­ jeklom od t. nauta L. 1715. Costanzo) 1 porodica. 1884.Bailo. koji je pokopan. g. God. 1759.) i Lasaneo Alvivae (g. 34. g. Lasanei. j . 43. U postirskoj matici od g. 1643. 1878. M a r 6 v i c (nadimak: Mulendb) 2 porodice. God. K r a l j e v i ć 1 porodica.'(1658. g. udala se jedna ženska Mairasović u Postirima^ iz poljičkog D o l c a . do smrti (g. U popisu bračkoga plemstva 2 nalazi se prezime: Lasanei alias Lasanić (g. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. g. g. 1743. 1637. docim g.) 6 U XVI. L a s a n e o 3 porodice.. 1809. v. 1744.. iz B o l a . Prvi kaštil u Postirima sagradio je Lazanić. Doselio se Pavao oko g. parok L. g. 1887. 162'4. 40. u Rimu. U sutivainskoj je mati cl j zabilježen (kum) g. 38..). 37. s napo­ menom: iz Postira^ 137 . 1629. . Curzola«. n o v i ć 3 porodice. iz P u č i š ć a . (kao kum) Kuščić s napomenom: iz Postira. iklerik L. nauta Lazaneo alias Makarunić. L u k š i ć 1 porodica.. 1909. 1924. »casali Blatta Dioces. Brachiae« spominju se Jerolim Lasaneo 5 (g. 1780. K o š t a n c o (t. jednako i g.. 1629. iz C h i o g g i e (Ita.. »curatus« IM Dolu. U postirskim župskim 'knjigama spominje se od g. Kao »defensor com. 1826. djelovao' je kipar Lasaneo1 Nikola. 1639. Imali isu/ pastirski stan kod uvale Konopijikove. pop L. patrone L. iz O k r u g a kod Trogira (Čiovo). s napomenioim: iz Postira. oženjen g. Doselio se Toma iz M i r a c a i vjenčao se g. Lisaineus i Lasaneo. s napo­ menom: iz IPražnica. zv. s napo­ menom: iz Nerežišća.33. 1598. i 1820. 39. oženio se o. U prazničkoj je matici zabilježen g.. 36. oženio se g. g.2 U prazničkoj matici g. novoga stanovništva. bilježen kao Lasaneus. iz C e r e a 1 a (Siei.) nekoliko puta »abtoas« (i ka­ nonik) Valerius Lasaneo'. g. s napomenom: iz B l a t a na Korčuli.lija-Italija). 1796.. Colomba) 1 porodioa. kao Cuschieh o Michacich. K u š ć i č 2 porodice. 1657. još je na životu udovica rođ. zabilježen je kao Kuščić alias . 41. 42. K o l o m b a (t.. doseljenik je postolar. Lasaneo alias Fioirić. j .K l i c i .. M a r i n k o v i ć 1 porodica. 1715.). 1789. 1725.. 1766. 1618. M a r a s o v i ć. g. L o l i ć 2 porodice. 1786. 1657. 1820. lija). Biočina. (kum) ^M. 1 porodica. 35. < Od početka matice (g.) »ouratus« L. 1756.

1615. g. i dalje do oko g. 52. 1720. 1849. g. više puta Matulić dicti (ili vulgo) Bandić. P e r u z o v i ć 1 porodica. 50. 1696. g. 1739. Marković vulgo Skargulo. 1783. samo Bandić g. samo Perkačić više puta u drugoj polovici XVII. 1846. 138 .. M. doselio se oko g. Nacari) 1 porodica. M a t u l i ć (nadimci: pPapić. iz V r b a n j a . 184S. 1750. g. i to. od g. doselio) se oko g1. 1682.. s istom napomenom g. 1586:). 1740. iz P u č i š ć a . Kao kovač doselio se oko g. 1681.. 45. ali porijeklom iz Bola. g. M a . iz Rosne. 1775. više puta kao Nikolić sive Halaburić li Halaburić sive Nikolić. nekoliko puta Matulić dictus Alaburić (ili Halaburić). iz Pražniea (ženiidba). od g. Halaburić mora da je bila zasebna porodica. (kao. iz Milne ženio se u Portirima g. 174. iz C h i o g g i a (Italija). g. 1795. P a v i č i ć 1 porodica. (vjenčanje).. s napomenom: iz Rogoznice. iz Nerežišća (ženidba). često Matulić alias (ili dicti) Perkačić. N e j a s m i ć 1 porodica. Marković sive Čulinović iz Pražniea. j . M a r k o v i c * 5 porodica. 1769. U postirskoj matici kao Čulinović g. oko g. 48. doselio se oko g. samo Nikolić od g. i 1754. 1657. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. prema tradidiji. 1775.44. Martinić alias Parj'ević iz Pučišća (ženidba).2 U župskim knj'garna od početka (g. omiške Rogoznice. U župskim knj'gama zabilježeni su: M. 1815. i 1775. Marković dicti Čulinović. Matulić dicti Pope. s napomenom: iz P r a ž n i i e a . 1889. v. Porijeklom iz D o l a . iz J e 1 s e. i 1817. cd g. 53. (vjenčanje). 1656. u župskim knji­ gama bilježena je od g. iz P u č i š ć a oko g. 1759. r u š i ć (nadimak: Savojardo) 2 porodice. N a k a r i (t. (vjenčanje). 47. u početku kao kapelan. 46. Gluho. U dolskoj matici g. od g. g. M a r t i n i ć (nadimak: Fortunić) 3 porodice. Perkačić dicti Bandić g. 49. 1764. 1819. porijeklom iz . 1746.. s napomenom: iz Postira. 1774. g. 1831. g. 1772. a kasnije nekoliko puta kao pop. 1774. Porijeklom od »novoga« stanovništva. pop ekonom Peruzović. s napomenom: iz K o r u n c a kod Trogira. M i h a i ć 1 porodica.3 i 1749.. 1813. U Pučišćima su 3 obitelji Hala&urić.. g. Musa) 12 porodica.. 1776. 1761. 51. U župskim knjigama od g. kum) Halaburić. iz K a t u n a . M i k a č i ć 1 porodica. do g. 1670. iz M i I n e . doselilo se oko g. Matulić vulgo Popić. Jedan P.

g. iz K o t o r a . 62.54. 1789. g. • _ ' U župskim knjigama od g. zabilježeni su Stefan. u Dolu Vitko • iSlovinje ima veze s . (vjenčanje). U župskim knjigama od početka (g. g. S u i ć 3 porodice. Raulijć i Ra60. Santić dicti Maričić. j P e t k o v i ć 1 porodica. magistri Salamunović sive Jerković. »maute« Slovinić. 7 možda u ispravi (Codex Dipl. Vjerojatno u vezi sa Petricio. g. i 1775. 1595. 1657. 55. 1747. fe D i c m a .. Petricei. 64. g. S v a . 1750.' g. nobilis Slovhfć. 1337. Petricci. 1912. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Toma Ravlić) od g. doselio se iz D o l a oko g. g. 1716. (vjenčanje). 1840. g. RavKjć. 1584. i 1770. g. 1894.4 U župskim kniigama od g. g.. 1745. magistri Salamunović. 1820. g. 1859.Sala­ munović g. 1766. do 1733. 1718.2 Cods:ne 1637. g. Raviljić. g. 1774. s napomenom: iz J e s e n i c a . 1734. (vjenčanje) s napo­ menom. U župskim knjigama spomi'nje se od g.. Santić vu%6 Maričić. 1742. doselio se oko g. i 1676. 1819.i n a c 2 porodice. (vjenčanje). (vjenčanje).). patroni Petričić. 1666. 1670. 139 . 1659. doselio se oko g. P e t r i ć 1 porodica. s napomenom: iz D o l a . 1691. Vol. 56. U župskim knjigama od g. S l o v i n i ć 2 porodice. P e t r i č i ć 2 porodice.4 . od g. 1645. 1781.. Santić alias Maričić. S a n t i ć 21 porodica. braća Santić i »pupili« pok. 58.—1779. 1782. ali g. s napomenom: iz B r e l a . Slovinić Nikola imjesni je sudac. R e s t o v i ć 2 porodice. 1825.porodicom' Slovinić. pop Petričić. -61. R a v 1 i ć 1 porodica. P o p o v i ć »1 porodica. 1677. 63. 1642'. 1747. naute Petričić. 59.n i e a . iz Ž e ž e v i c e . 1699. Zagreb". 57. s napomenom: iz omiške R og o z n i c e . Salamunović detto Jerković. iz Z a g v o z d a . doselio se oko g. U popisu novoga stanovništva od g. 1736.) od g. 1741. oko g. S a l a m u n o v i ć 1 porodica. g. U positirskim župskim knjigama od g. Jurja Santić. magistri Jerković sive . 65. iz J e s e .. samo Jerković od g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva. • i U župskim knjigama g. (vjenčanje). doselk> se oko g. X. (smrt) s napomenom: iz Z a ­ g v o z d a . g. i dalje kao Ravljić. 1909. Jerković sive Salamunović. P r o d a n 1 porodica.

66.. 67. g. T b m m a s e o 2 porodice. 1747. vienoao se g. . Brački Vraniican-Dobrenovići bili su iz Bosne. Optirali za Italiju. Tadea Čičić.) kao Vranjicanin . Vlahović iz Senja. 69. 1693. U dolskoj. g. Š k a r p a 1 porodica. 72. V r a n j i c a n 1 porodica. U popisu bračkoga pelmstva od g. 1769. 1648. 1637. U t r o b i č i ć 1 porod : ca. i žena. 1799. 1773. Vuragniza. financ u penziji<> oženjen u Postirima. iz Splita. (kum) Vraignizanus s napo­ menom: iz Postira. U matici g. 1584. U škripskoj matici (kum) g. 1816. 1811. 1684. 1724. Vlah iz biskupije šibenske. g. g. Vragniza. U župskim. !lz M u c a . kao Bilinić sive Tomašević iz J e s e n i c a . više puta Vuragnizan. g. pop Vragmlizan. 1657. a tako često i kasnije. Thomssich. T a f s r a 1 porodica. 1635. 73. 1600. ili 1788. 1665. 1814. 1815. knjigama od g. g. U dolskoj matici g. kurat u Dolu Tomaseo. Vulahovie. g. doselio se iz S e l a c a oko g. vjenčao se g. 1820. g. 68.-1732. 1816. 1817. i 1733. subdiaconus Thomaseus. 1810. U popisu novoga stanovništva cd g. 1825. a g.. g. Skarpaca iz Selaca. 1632.. V l a h o v i ć (nadimak jednih Kranjac) 14 porodica. Tomaseo i Thomasei. i 1685. T. pop Tomaseus. vjenčao se g. g. diakoii Duća kapelan Thomasea.mu Koimijić. 1912. u postirskim župskim knjigama od g. v.). Santric s napomenom: iz Postira. porodice. 1814. g. 1663. iz S 1 i m e n a kod Zaiđvarja. u prazničkoj matici Cičić s napomenom: iz Postira. iz O m i š a . (g. (vjenčanje). i 1639. 71. g. g. Tommasei. 1587. g.4 U supetarskoj matici Cičić alias Škarica g. 1613. iz L o v r a n a . g. smrt skradinskog biskupa Nikole Tomaseo. 1877. Škarić đictus Čičić. nobil. 1727. g. U župskim knjigama od g. 1828. 1584. 1819. 1778. Vlahović iz S t a r li g r a d a. 1589. Vranizanus. V a l i ć 1 porodica. Vragnizani. g. g. 1737. 75. Vragnizano. U postirskim župskim knjigama od početka. capitanei Matthei Tomaseo. g. Sanibrić iz Žeževice. g. župnik Vragnizaai u Gornjem Humou.2 T o m a š e v i ć 3. 70. 1819. 74. 1635. nobil. Porijeklom iz D o l a . U 'župskim knjigama g. u XVIII. g. 1690." U župskim knjigama od početka (g. Bililnčić. koja je iz Podgore. 1771. U ipuičiškoj matici zabilježen je jedan Čičić g. (kao kum). V e i ć 1 porodica. Škarpa vulgo Lače. i š l k a r i ć (nadimak: Čičić) 13 porodica. g. matici spominje se g.

1689. i zatim dalje do oko g. i 1764. — Posljednji Bakić s nadimkom Pičum i imeneim. Benedictis) u matici u prvoj polovici XVII. B e l o u matici od g. vjerojatno sa R a b a . g. 1729. 1651. v. (vjenčanje) s napomenom: iz Š i b en i k a (»snibuirfoio«). Bakić g. 1757. v. 1774. V u š k o v i ć 1 porodica. do oko g. samo1 Skorić često 'kroz XV111. doinedavno s napomenom: iz Š k r i p a .4 77. 1737. s napomenom: iz V e n e c i j e . Izumrle iM iseljeae porodice 1. U župskim knjigama od g. Helene«. 8 13. i po­ četkom XIX. Prez. i XIX. s napomenom: iz T r o g i r a («suburbio«). Bakić alias Skorić. 11. Prezime se nalazi u popliisu novoga stanovništva od g. B a t o š oko g. 1637.. g. znači iz D o l a . 1682. iz Š l i b e n i k a (»suburbio«). 1737. s napomenom: iz R o g o z n i c e . 12. vijeka. 3. B a k i ć u župskim knjigama od g. 1586. 1735. kao de Benedictis. 1662. zabilježen je kao Biličić kurat iz Škripa. 8. s napomenom: iz P o 1 j i c a. A n d r l i j a š e v i ć u župskim knjigama se spominje od g. . spominje Be i u početku XDC. 1804. g. YZ S u m a r t i n a. do oko g. tako isto g. v. 1810. s napomenom: iz Dola. Arbesani. g. God. s napomenom: iz Dola. iz Z a g v o z d a . 1642'. Mičetić alias Bečeoković. 1598. 2. kao Benković alias Baloi. kao Skore više puta od g. Porijeklom ođ roda Kačića. B e č e k o v i ć se spomLinje kroz cijeli XVTI. 1657. v. A If i r e v i c u župskim knjigama g. v. B e l a m a r i ć početkom XIX.. j . 5. (vjenčanje) s napo­ menom: iz D o l a . Battaglia) spominje se krajem XVIII. 14. 1584. 1699. B e n č i ć u XVTU. (Brachiae)«. g. B a t a l j a (t.. ikao Skorić.. Porijeklom iz Podgore. A r b i s a n i oid početka matice (g. 1764. v.ni!e se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1795. koji se inače potpisuje Paulo Biliceo »ouirato di Scrip-. vjenčao se g. vleario foraneo«. B e n e d i k t i s (t. Arbensis. samo Bakić u XIX.) i počtekom XVII. Josip imao trii sina. v. g. 6. 1880. spominje se Benković Matthaeus »defensor com. 9.) do oko g. ali g. dakle od Batoevi'ća. Ž n i j e v i c 1 porodica. v. 1747. Dakle. 141 .): »ab Imperio Mtaseovie Civitate S. B i l i č l i i ć spominje se u župskim knjigama u prvoj polovini XVTU. 4. v. v. 1731. 1567. s napomenom (g. B e n k o v i ć spominje se u početku matice (g. te je umro poslije djece. 10. (matica krštenih) s napiomenom: iz K r a j i n e . 1730. 1728. j . 1734.76. B e r n a r \d i spominje se u župskim knjigama između -g. 7.

1632. dalje do prve polovine XDC.4 21.. 1766. g. bio je Bračanki Ivaniš Dobrogostić. Prez . prigodom (smrti !) s napomenom: iz Z a g v o z d a . 1728. 1802.. 16.—1775. g. 1824. 1738. liječnik. Gornje se prezime nalazi u ipopiisiui supetarskoga novog stanov­ ništva od g. 1690. 1776. v. 1770. j . 1798. Eufemije 1472. B o n a č i ć doselio se iz M i I n e kao brodograditelj (kalaft) i oženio se u Postirima g. kao Greci. j .). C v i t i ć spominje se u župskim knjigama oko g.. me se spominje do oko g. C a r e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 1806.. B i s k u p o v i ć oko g. 1810. 1715.. g. s napomenom: iz Š k r i p a . pop D. 1738. 1606. v. do oko g. donedavno. Iselili u Split pred godinu dana.. D i m a r k i (t. s napomenom: iz S t a r i g r a d a . • B r e š i a n i (t. Među pučanima za bračku galiju g. i 1761. g. 20. kao Sćapanović sive Biskupović s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. 29. 1727. G a l i n o v i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XIX. s napomenom: iz Š k r i p a . D u j m o v i ć u župskim knjigama oko g.. v. B u v i n i ć spominje se u drugoj poloviiiii XVIII. s napomenom: »civitatem Dentarium«. 1655. s napomenom: iz P r a ž n i c a . Biličić s napomenom »iz Po&tira« kao kum. 1702. ? 19. 1625. 142 . 1625. 1778. u nerežiškoj matici je zabilježen god. s napomenom: iz Supetra). vijeka. D a m o v i ć spominje se u župskim knjjgama oko g. s napo­ menom: izs z a d a r s k e b i s k u p i j e .U boboviškoj matici spominje se g. 24. (oko g. Bovinić.2 Pred 60 godina otprilike crkvena klupa s limenom Dobrogostić prodana na dražbi. Dimarchi) spominje se oko g. 1757. kao doktor (liječnik). i 1657. 18. 1747. Mattio Grego. Bresciani) od oko g. 22. G r e g o u župskim knjigama u XVII. a g. 1757. porijeklom iz Grčke (Kandije). 25. (g. 28. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. B i o n d i n i krajem XVIII. s napo­ menom : iz V e n e c i j e / 26. i kroz XVII. kao Grecus. v. g. 27. 15. C e s a r i oko g.. 1788. Pustinjak na otoku sv. 1657. Vierojatno porijeklom iz Šibeniika. do oko g. Vjerojatno iz Gornjega Humca. 1814. 23. Petricio alias Dobrogostić iz Postira. D o b r o ' g ' o s t i ć spominje se često u župskim knjigama od g. v. v. g. a tako i u prvoj polovini XIX. 17. Dobrogostić-Petricio (ženska). g. 1745. 1653. C a l j e v i ć u župskim knjigama-od g.

1670.30. 1587. dolazi prezime ispisano kao Jelinić. do o'ko g. J a k š i ć nedavno czumarla porodica. Niccolo alias Gelinich. Gelineo Zorzi »defensor«. 1743. 1657.. za bračku galiju g. dolazi u crkvenim knjigama kao Juretić sive Franjlna. g. i prvu polovinu XVIII. f inane.). 32. 1630. ali is napomenom: iz Rogo>znice. s napomenom: iz D o l a .. 1701. pored gornjeg prezimena dolazili Gelinei. g. 1743. i 1649. inače od početka XVII. 1695. 1657. U prazničkim župskim knjigama g. 1614. U pučiškilm knjigama crkvene župe dolazi I. kao pop Gutunić i zatim u župskim knjigama kroz XVII.. u loanitius i otada pored Ivanisevic dolaze i druge inačice: Juanitij. * 33.. U postirskoj knjizi mrtvih g. Zorzi Gelineo. do oko g. loannicei. g. 1617. 1591. 11 34. J e l i n i ć spominje se od početka matice (g. do . zabilježen je s napomenom: iz Zagvozda. s napo­ menom: iz P r i m o r j a .10 Prezime se spominje u popisu dolskih pašnjaka g. s napo­ menom: iz M o r i a k i j e (t. • •. 1610. a g. 1581.1 ' • • 35. qu. 1601. 1620. 1649.9 God. Gioanitio. 1702. 1584>). Gelinei. nedavno iseljeni u Split. rad'o je kao (nadglednik limara kcd tvor­ nice sardina »Wiarhanek Wien«. Vjerojatno isto što i Galušić (pirema Gellussich: Gallussich) u popisu pučana u vezi s regrutacijom. 1593. 36. a tako isto i g. Zorzi suo fratello i Francesco figlio qu. 1792. 1763. 31. Zan Francesco Gelineo. v. 1647. Gelineus i Gielineus.) do u XVIII. spominje • se Ivanisevic iz Gornjega Humca. i dalje dolazi bao Gielineo. 1632. Hielinich. Jerolim Ivanisevic. -' kanonik-župnik. kraja XVIII.. 1590. Godine 1734. v. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Joanitius. 1688. iz D o n j e g a H u m c a . 1895. v. vikar i povaljski opat dr. J u r e t i ć spominje se u župskim knjigama od g. bračkim plemićima spominju se g. vijek (oko*g.2 Vjero­ jatno iz P o l j i c . 143 . Ivan Ivanisevic (1608. v. ali već g. U Škripu se spominje g. s napomenom: iz Postira. 37. Ivanitius.. 38. v. do 1665.) izmijenio je prezime oko g. a g. 1625. J o p doseWo se 'kao kalaisar iz F a z a n a . Među neoriginalnim.. 1914. Ivanitij. j . Ivanicij i Gioanitius. iz Zagorja). ista je napomena upotrebi jena i g. J e 1 u š i ć spominje se u župskim knjigama od g. i 1633. i 1649. Jelineo. K a č i ć u župskim knjigama se spominje od g. vjenčao seu Postirima g. 1657. a spominje se u postirskim župskim knjigama od druge polovice XVII. J o v a n o v i ć porijeklom iz B o k e K o t © r s k e (Muo). G u i u u i ć spominje se u početku matice g. I v a n i s e v i c se spominje gotovo od početka postirske matice (g. kao Kadijić zabiljtelježen g.. vjenčao' se u Positirima Dinko g. a . Poznati pjesnik. 1587.

'župsikim se knjigama spominje od g.). 1708. K a l ' a f a t i ć u. v. vjenčan g.. Stipe Krželji je nadglednik zapuštenog rudokopa u Škrtipu. Charstolovich. l2 pre-. j . do oko g. K1 i n s i ć (Klinčić i Klimsić) u župskim knjigama od početka (g. 1645. s napomenom: i z . K o s i č e v i ć u župskim: knjigama.2 50. U popisu pučana. g. — Doselio se kao postolar Eustahij. s napomenom: iz Pražnica. Kristulović.1 52.. Co'mi) su župskim knjigama od g. g. g. 1632. 144 . spominje se parok Kavešić.. 1820. 1820. 11 47. 1625.) do oko g. 44. 1770. 41. kao magistri Ke­ vešić dio oko g. 1775.. 1789. Ćovglaneus i Covglianel Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1773. 1590.13 U pop'siui pučana na galiji g. U župskim knjigama dolazi kao: Krfetolović. 1732. 1719. K o v l j a n i ć u župsikim knjigama od g. matici zabilježen je g. Jedan ogranak živio u Dolui. K r s t u l o v i ć od početka matice (g. j . 1734. s napomenom: iz Pastira..) do oko g. 1657. K o m i (t. Kastelanić. 1778.39. 1889. 45. 1804. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 46. s napoanenom: iz omiške v R o g o z n i c e. U sutovanskoj. vjenčan g. g. Kristilović. (oko god. Mikuliić alias Kalilić. 1885.) 48. K a š t e l a n u župskim knjigama od g. s napomenom: iz Š k r i p a . K o r t i (t. zime se spominje u popisu vlasnika dolskih pašnjaka. s napomenom: iz id u b r o v a č k e b i s k u p i j e . v. 49. 1801. (Postira—Dol— Škrip). 51. g.» T r o g i r a do početka XIX. 53. i 1802. 1657. a tako kroz cijelu prvu polovinu XIX. (Postira—Dol) Marko Carstulovich. s na­ pomenom »iz Starigrada« do prve polovine XIX. kao: Coviglianeo. koji su priimali sol g.1771. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .2 Kao Olinsich Christinus plemić spominje se godine 1375. K e v e š i ć b župskim knjigama od g. 1875. v. u prvoj polovici XVII. s napomenom: iz C r e s a do oko g. do oko g. umro u San Franeisku. j . Calebotta) spominje se u župskim knjigama od g. K a t i č i ć u župskim knjigama od g. 1721. kasnije do oko g. Karsitulović i Krstoević. 1768. s napomenom: iz T r o g i r a . K e k e z iz K a t u n a . 1584. vjenčalo se g. 1734. Coviglianeus. v. K a 1 e b o t a (t. 1766. 1737. K u z m a n i ć u matici zabilježen od g. 1801. 40. 1659. 1769. s napomenom: iz P u č i š ć a . Vjerojatno iz B o b o v i š ć a . K r ž e 1 j iz Z e ž e v i c e . g. Corti) doselio se Zakarija kao krojač sa C r e ­ s a . 42. 1574. 43. K a l i l i ć li župskim knjigama od g. Karstul (g. 1723.

do oko* igod. 1764..54. M i č e l o v i ć (Michielii) od početka matice (g. C a s s i a n o d i A ci u i I l e a . (ženska) Michieli-Arnerić.. Porodiqa se doselila na Brač iz omiške R o g o z n i c e . ranije iz Stare Kaniže. do oko g. M i š e t i ć od početka matice (g. 1634. 1784. 55. koji je baštinio cijelo imanje Vittuirija.) do oko g. 1737. g. 56.15 U popisu poljičkih plemića od g. g. M1 a d i n e o u matici od god.9 Izjedna­ čeni.: Nikola Michie­ li pok. 1650. g. god. Murvazzi) u župskim "knjigama u prvoj polo­ vini XVTII.. 1781.: Ni­ kola Matković. 1735. iz Bosne. tenente colonello co'mite Simon M:chieliVitturiii. 1 _ _ . • •59. g. njegov brat Frane. prozva se Michieli-Vit­ turi. U popisu pučana za bračku galiju g. U XV. Pavao Michieli-.. s na­ pomenom »iz P u č .—1634. g. 1715. M. (kao k u m ) .—1700. a prema tradiciji. 1724. 1675. 1749. dr. 1675. 1622. 1584. g.. Michieli alias' Mede. g. klerik Mi­ čelović. do 1771.. 1641. M u r v a c i (t. neoriginaln'm plemićima na Braču g. spominje se sudac ser loanne Ser Petri Missetich. 1784. 1745. 1749.s bračkim plemstvom god. 1756. 1763. Vicka. M a t k c v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 1740. >»ad precepš Vicarij Brachiae«. v. 1706. U popisu bračkoga plemstva g. i njihov sin Nikola. iz P u č i š ć a. 1625.'s napomenom: iz S p l i t a . Michieli-Vitturi g. Jerolim Michieli i njegov sin Vicko. na Braču u Splitskoj za­ bilježena je porodica Mišetić. 1593. g..16 '61. g. v... 1674. kao Mladineo do oko g. takođe Mladinei i Mladineus. inače: de Michaelis. M a r t i n o v i ć ut župskim knjigama od g. do oko god. L u k e t a u župskim knjigama od g.. g...14 Jerolim Michieli iz Postira oženio se god. i 1754. Michaelis. L u k i n o v i ć u župskim knjigama od g. nekoliko puta abbas Mladineus. do 1776. g. 1677. 1770. . L u c i d o u župskim knj'gama od g. Michael's dictus Bonomerić.2 62. 1756. i š ć a « skoro do XX.) do oko g. 1657. i 1766. Mladinei' aliias Mladinić.. . posljednjom Vit­ turijevom (Katarinom) iz Kaštel-Lukšića. »vicarius Brachiae«. Zbornik za narodni život i običaje 10 145 . Michaeli. 58. 1657. 1725. de Mi­ chel. v. 1610. 1729. 1584. pop nobil. od g. na jednome je mjestu u matici Mladinović kasnije ispravljeno u Mladineo. j . (ženska) Ivellio-Vitturi. . Među. • Mich'e'i-Vitturi. Jerka. Ivan Michieli pok. do oko-g. 1592. 1632. 1644. takođe i Mlađhfć od g. s napomenom: iz T r o g i r a . Istog je porijekla Mladinović češće od g. 1619. Mieheli. kao Mičelović do g. g.60. capitanei comiitis Simone ' Michieli-Vitturi. 1754. 1628. 1760. 1799. U Kaštelima još ima nasljednika. 1605. 57. g. g. Michel i Michieli. 1783. s napomenom: iz S.

65. 1719... g. (Nisetei) do g. kasnije g. iP e t a n o v i ć u župskim knjigama od god. Petritius od g. Novaković-Permić. do prve polovine XIX. (vjenčanje) do oko g. od g. f a s k V a l i (t. 1702. & naipomenom: iz Obučja. 1641. do g. 1751.. 1747.. j . kao de Negris i Nigris do god. 1590. 1657. kao Calcanei. 1696. 1714.. 1640. R a d o kao Derado u župskim knjigama od g. kao Calcaneus.—1723. Prezime se spominje u župskim knfgatma do oko-god. R o g o z n i č i ć iu župskim knjigama od g. te od g. do1 1668. zabilježeno je 15 muškaraca Petrizio. Andrija Radičić je if Nersž'šćima. Petrić alias Rogoizničić. 1674. do 1642.. s napome­ nom: iz S u p e t r a . do 1816. s napomenom: iz V e n e c i j e . 1880. Spominju se: capitanei Petri Novaković od g. naiuta de Rado. g.63. od g. Petricius g. g. 71.9 Prezime je vjerojatno nastale od Petrič'ić. v. SigniferiNovaković. vjerojatno iz S e 1 a c a. U popisu poljičkih plemića od g. v. Petricij od g. 1754 i 1817. 64. U popisu novoga stanovništva od g. 4 U bolskoj matici g. 67.. 1747. 1615. capitaneus Thadeus Novaković. takođe 1733.. 1758. g. P a s q u a li) an župskim knjigama od g. 1585. 1645. 1639.." N i s e t e o u župskim knjigama od 'god. 72. 73. 1632. g. 1632. 1592.. 1741. g. R a d a t o v i ć u župskim knjigama od g. 1746. t. de Rado. 1621. 1634. R a d i č i ć u župskim knjigama od g.16 U prazničkoj1 matici spominje se (kum) g. i 1754. Umro u Supetru-u vrijeme svjetskoga rata. 66. 146 . na Braču u Postirima se nalazi porodica Novaković-Permić. (udaja). j . 1624. 68. 1604. D. P o t o č n j a k doselio' se kao bačvair iz Senja i vjenčao se g. 1740. zabilježen je R. s napomenom: »ad pfesens habitat in hoc Logo« do prve polovine XIX. g. 1746. najčešće Petricio. udaja u Postirima jedne Petiritij iz Sutivana. 1616. i to Petricij više puta od g. 1731. 1725. 1799. Petnitio češće od g. s napomenom »iz J e l s e « do oko god.. s napomenom iz Bola. i 1729. j . Novaković s na­ pomenom: iz Po stir a. N o v a k c v i ć u župskim knjigama od početka matice g. 1717. 1859.. 1601. 70. 1635. Petriziqi g. g.. Vlahovićevom. P e t r i c io kao Petricius u župskim knjigama g. 1599. g. 69. 1744. N e g r e t i (t. U popisu neoriginalnih 'bračkih plemića od g. 1735. 1816. s napomenem: iz Obruč ja (dubrovačke bisku­ pije) . 1748. Negretti) spominje se u župskim knjigama od god. do 1625.. s napomenom: iz PGstiera.

župskim knjigama g. 1760. V i d o š e v i ć u. -1747. 1625. knjigama ocL g.: iz. 1625.) s na­ pomenom »iz D o 1-a« do oko g. U pučiškoj matici g. 82.. 1755. 1670. g. v. Brački knez (comes) g. 1625.titulom »dominus«. 1804.: iz S t o m o r s k e .' Preselili u Supetar i (izumrli. 1757. »de Ruperclaria«. iz Verone.. RogOizničić s napomenom: iz Postira.. 75. Sirotković alias B e p o v . bilje­ žeći je kao Sciscich. 86. g. S p u i d i č e v i ć u župskim knjigama češće od početka matice (g.' 1761. 80. doseljen iz B o l a . do oko g. — Porijeklom iz P o l j i e a . s napomenom: iz D u ć a . v. 77. . 1637. 88. 1813. Porijeklom iz P o 1 j i c a. učite'Tj iz Supetra. 1808. 1696. Scarf elini) u matici u prvoj polovici XVII. do oko g... a n o v i c u župskim. v. iselili u XX. 1616. „nakon toga do oko god. (magistri S. g: 1707. _ • • • ' 76. . 1781. g. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Jural Sumelić) od god. g.. vjerojatno plemić. Liburnije — Istra. 1678.1 S k a r f e 1 i n i (t.: Pro di Luka Rogcznica gastaldo. 1749. Sciscbieh/ Sisich. 1709. g.) do oko god. R u z i č i ć u župskim knjigama kroz prvu polovinu XVII. g. 83. V e n i e r u župskim. S t a n i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XVIII. bez napomene. j .. g. 1764. S i š i ć u niatici oića g. 78. 1632. s.4 Š a r i ć u župskim knjigama od g. Među pučanima u vezi s regrutacijom. 81. 79. nalazio se Simon Sišić. (knjiga mrtvih) s napomenom. 1793. 1727. 1744. 1 Vjerojatno iz omiške R o g o z n:ii e e. 1721. kao Santi Venier do oko g. spominje se u župskim knjigama do oko g. i 1763. T a r j . s napomenom: iz Sutivana. (vjenčanje) « napomenom: iz Škripa. spominje se Vidković alias Braskić s napocmenom.U popisu pučana za bračku galiju g. zvao se Venier Ivan. 1689. 1585. Arnerić-Sumeić. 1769. knjigama od g. T o r ć e l o (t.nović'Mart-'nčević. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške).. Prezime se nalazi u popisu »galeotti di Scrip« g. (udaja) do oko god. 1800. v. S u m e i ć u župskim knjigama od g. (kum) s napome­ nom: iz Jeseaiica zatim g. j . g. i 1729. i to kao Tarja. s napomenom: 'iz D u b r o v n i k a . . 1741. 1634... 85. S i r o t k o v i ć u župskim knjigama od g. U Postirima je živio Vinko Vital ć. • S o j a č i ć u župsikiim knjigama češće g. 17 V i d k o v i c krajem XVIII. god. Torzello) u župskim knjigama g. 1802. samo Tarjanović g. 84. za bračku galiju g. v.V i t a i ć porijeklom iz K ^ m i ž e . 74. 87. 1595. 1612. 1723. 147 . s napomenom: '••% D o l a .

453 (sep. Lib. . ibid. Janković. 45. mjesto je nastalo u vrhu doline i po­ dalje od mora kao 'zbj'ežttšte pred gusarima. koje su slojevite. 1708. 378—379.. 1718. 12 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. 1589. 214 i 317. U popisu. ibiđ. Voinović. str. pop Voineo.. ibid. 5 Ciccarelli. ibiđ. str. LITERATURA I BILJEŠKE: Mladineo. V r l i k a doselio se iz L e ć e v i c e . I. nalazi se ovo prezime.. Ref. ibid. braća činčević. Utini. Juraj Sumelić. i završuje se u Postirima. Babica i t. str.. str. d. češće Voineus i Voinei. ibid. 1722. 1657. ibid.. V o i n e o u župskim knjigama redovito od g. str. God. Frane Voineo »nodaro publico« službovao je u Postirima od g. nave­ deni su u Postirima: braća Santić. 8 Ciccarelli. spominje se Michaelis Xuvetich 12 na Braču. Z u v e t e o ' se spominje u poistirskim župskim knjigama od g.1 Prema pričanju seljaka.: Klinsić. 91. 1565.. cap. ispunjena je debelim plavinama i plazmama.. 7 Ciccarelli. Jelinić.-. Hranoević. g... 3 Ciccarelli. Lasaneo.). maloljetnik pok.. • *' 9 Ciccarelli. ibid. (ibid. 320. 148 . Tađija Čičić. 90i6 pavich. 329. možda g.. 1656. dolazi i kao Zuvetei.. str.. . Jurja Santića. do oko god. V r d o l j a k iiz O s t r o v i c e . 1747. 1 DOL Dolina. 321. 2 Ciccarelli. Cotnmunitatis Brachiae. 10 Ciccarelli. 1781. 1647. Communitatis Brachie. ibid. U popisu novih stanovnika od g. Toma Ravlić.. ibiđ. Lib.. Cap. 259—260. i to kao Zuvetei alias Zuvetić. ibid. bračkoga plemstva od g. 357. 15 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. Stjepan Santić.. 1375. 1860. 11 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi.2 . « Ciccarelli. koji su napadali primor­ ske naseobine. str. 4 Popis kod I. XLVII. (knjiga mrtvih). 1676. Utini.. koja prolazi kroz selo Dol. Juraj Vušković. 123).. list 17—18. 1848. III. 257. Voineo-Picunović. Gutunić.89. u popisu vlasnika pašnjaka u Dolu' god. str. 90. str. ' ' -„ 92. vjenčan g. 198. ibid. ibiđ. g. str. ibid. 13 Popis -kod I. vjenčao1 se u Postirima g. str. . sa »doniinus« (dakle plemić) do g. 19.1700. 14 Ciccarelli. 6 Ciccarelli. 255—256. str.. str.. Babica.—1720. str. 1769. Tomašić i Gospodnetić.

Hranoelli iz Postira. de Mihaelis iz .:' Niseteo iz Bola. 1691. Jakšić iz Donjega Humca. Skorić. 1485. 1692. Bakić. Prezimena K Bola ('ili u jvežt s Bolom). te Doimi Perisiavii.: Jelinei iz Postira. Saidanje porodice 1. Torničić. Gospodnetić. Rado­ van sšn Slavošev. Antičević. Gospodnetić dicti Civile.: pop de Dominis. Toniaseo iz Postira. A r n e r i ć 14 porodica. Zuveteo. Toma comes SaTamoni iz Škripa. 1684. Nicole Descovich.: Ivelić iz Pražnica. Hranoelli. Glavinić.: Svetinović. kod crkvice Sv. Georgii 3 Cranchi »Braze iudicum« 2 . u ispra.: Arnirić iz (Postira. de Domihis iz Postira. Vitco Slovigne. Vučić i z~ Škripa. Rađovano Mangaze. 1695. Sv. Dobroslavo Rađoi.: kurat Ivan Toimaseo. Miri 6. Gutunić. Halafurić iz Postira.7 1579.: Belli filius Radovani. 1680. 1683. Spominje se odmah u početku posto­ jeće matice krštenih i kasnije kao Arnirić (g. Raguseo. Mladinović. 1685. Ostoja.: Sukelić.: Viitarić.). •'VLastić. kapelan Bobetić.: Suvić. 1694. pop Jakov.: ŠćapanoVić. Vranjican-iz Postira. Micoil" Simonis. Staro je groblje također iznad sela.Iznad sela (prema jugu) nalaze se ostaci dviju starih crkvica. Zuvetei iz Pučišća. 1677.: pop Geor. 1337. Nalazi se 149 . Lasaneo iz Postira. J«urai Xlesevich. 1682. počinje dolaziti naizmjenično Arnerić i Arnirić. 1678. 1679. Cušmaneo. ' -' 1345. Mihovila (Miholjrat). Vida i Sv.: Tonadeli iz Škripa. Marino vic. 1731. plemić Klimpsić. Vladigna Miscovich.: Calcanei iz Škripa. 1696.4 . 1678. Glavinović. Salamunović. Kroz mjesto — za kiša i poslije kiša — teče potočić. Hrepić... Vuković. Luce Corser.: Draxoi Thomaxich. Radino Spence . Nieolao Milltah. Goić iz PražnU'ca. de Doimimis. 1688.6 1515. Matulić. « > 1693. 1681. Oko g. Jacppo Gospodnetieh. 1689.: Bafeević. Postira.: Vladnić.8 Porodična prezimena prvi piiit spomenuta za prvih 20 godina miatiee 1677.vlaima prije-početka matice od god. Arnirić. Nlkolić. (Petra. Vlasić. Novaković iz Postira. Petritij iz«Postira.: Tomiceo.. Mixe Dragoslavi.5 .

1713. u postirskima češće od g. Ka. 1657. 1811. 3. 1682.. i t. Prezime Arnerić spominje se u sutivanskini župskim knjigama g. te se nalazi i u popisu ple­ mića g.' a kao Baloević sive Ančić g. Čante. 1733. U škripskim župskim knjigama dolazi Bakić kao kucm. u prazničkima g. ali. 1810. a Do­ minis alias Gospodnetić g. U postirskim žup­ skim knjigama zabilježen je župnik de Dominis g. Faralo. 1771. pokatoličeni pravo­ slavac. 1680. g. u Dolu je kurat de Dominis Dominik. i 1699. a kao Skorić g. Livača. . God. put s napomenom: iz Dola.9 Danas postoje: Arnerić-Vlašić 2 por. i dalje redovito i često. g. dalje. g. Babak. Beat.... 1802. matice. Baloi. plemić mis. -Kosović). Maruli-na. U popisu bračkoga plemstva od g. se u tom popisu nalazi i Benković alias Baloi. iz Nerežišća. D o m i n i s 1 porodica (Saluta).. g.). svaki. d. 1753. župskim knjigama dolazi B.g. u postirskoj matici od g.. 1798. Paja) 3 prodice. i redovito dalje.. God. Prda. de Domimis s napomenom: iz Dola. i kasnije se često spoimiinje.. Gnjave. Skorić sive Bakić. U Pražnicama se spominje kao kum De Dominis g. 1780. a g. 1656. a Skore g. Godine 172'3.. B o r o e v i ć 1 porodica iz L e ć e v i c e. g. kao ruobil Baloević g. Shimon Fratres de Baloi izbornik je opata * u Povljima. i 1774.. Tudesko. -Baloević dicti Kosović. -'Slično je i u Postirima.10 . Skorio alias Bakić. 1742.. 1738. Guze. " ' 5. 1719. U Dolu je u matici zabilježen kao kum g. g. i 1782. u milnarskima Jančić g. u postirskima često (g.. Baloević je plemićka bračka porodica. 1767. d. de Dominis vulgo Gospodnetić. U dolskim župnim knjigama zabilježeni su postirski Americi i lArnirići kao kumovi mnogo puta od g. Kampuir. Dolazi pokadšto i kao de Dominis. Inače je to stara dolska plemićka porodica.9 God. 1642.. i 1725. 1624.. 1771. 1689. 1824.. 1708. 1713. i t o također s napomenom: iz 150 . 1733. g. 1750. 1785. B a l o e v i ć 6 porodica (nadimci: Kralj. spo­ minje se Baloevich dicti. uvijek s na­ pomenom: iz Dola. spominje se Domliinis sive Semiuto.. 2. 1766. Bakić »dicti« Skorić. 1725. 8 1579.. 1657. i t. 1628.. 1680 do oko g. 1691. Arnerić-Pavisiić 4 por. i 1776. 1681. Dolazi gotovo od početka. 1737. B a k i ć (nadimci: Šajnana. 1743. prvi se put spominje g. u nerežiškima g. Trapp i Kontus. 1628. samo Ančić u nerežiškima g.u pop:su bračkih plemićkih porodica od g... U matici dolazi od početka . a kao takva javlja se i jedna porodica Balojević g. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. U škripskim. g. 1782. 1712. 1483.. 4. uvijek s napomeno'm: ii.. samo Skorić često-od g. zabilježeno je: Gospodnetić sive Dominis. 1678. 1790.9 God. 1689. po jedna A. čilo. g. 1657. i u vezi s vjenčanjem g. spominje se Bakić alias Skorić..z Dola.

1798. 7 ) 9. 1699. 1637. 1799. 1604.. Gospodnetić alias Dominis. spominje se de Dominis sive Gospodnetić. zabilježeno je Gospodnetić sive Dominis. Vijeka kao nasljednici porodice Tomiceo.. G o s p o d n e t i ć-Z e l a n o v i ć 6 porodica (od toga 3 por. 1519. a g.. god. Doselili se iz J e s e n i c a krajem XVTII.. G o s p o d n e t i ć 13 porodica (nadimci: Gluho. 1762. i g. nisam mogao utvrditi.. 1625.12 U jednoj. G r g a t 1 porodica.) iz Gornjega Humca. 6. 1657. 1770. nobiil..11 U sutivanskoj matici zabilježen je kao kum g.. Među pučanima za bračku galiju g. ali kako ne­ ma. Salama. God. 1628. (Vidi Gospodnetić pod br. Postavar. 1679. 1679. 1709. g. optirali za Ita­ liju (Vidi Gospodnetić pod br. 1607. u pučiškima g. u škripskim župskim knjrgama dolari g. 1673.. 1810. 1677. 7 ) U prazničkim župskim knjigama zabilježen je Zelanović iz Dola g. 1628. 1670. g. 1799. Alviza Gospodnetić i Ivan Gospodnetić. 1685. g. Pan­ dana. a također i u prazničkoj ženidbenoj knjizi (koja se počinje od g.) kao: Gutunić i Gutinić (na pr. Gospodnetić. spominju se (Dol. 1772. 1776-. 1657. 1789. U dolskim župskim knjigama dolaze nekoliko: puta žene Gospodnetić (g. a u prazničkima g.9 U škripskim župskim knjigama đolaiziii g. 1725. U dolskim župskim knjigama česti su Dominisi! kao kumovi iz Postira od g. 1789. U dolskim župskim knjigama. U popisu brač­ koga plemstva g. God.. Mar­ kov. s napomenom: iz Dola. ovo prezime odmah u početku (g. i 1710.: Franc'iskovi). Evangelista...Dola.. 1796. G u t u n i ć (nadimak: Hajdić) 2 porodice. 7. 1678. Prema jad­ noj verziji porijeklom iz G o r n j e g a H u. G o s p o id n e t i ć-M a r t i n o v i ć 1 porodica. 1671. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić.7 8. 1765. iz Rogoznice oko g. Pinka. u bolskma g. 151 . u prazničkim župskim knjigama često cd g. nalazii se kao svjedok Jakov Gospodnetić iz Dola. Po­ stira:) Mairko pok. mlinarskoj ispravi iz god.) jedna je žena Gospo'deetić iz Gornjega Humca (g. Piste. dolskoj matici krštenih dolazi . U dolsko j matici ima ih odmah u početku (g. 1770. 11.'' God. (ženska) Hrepić-Gospodnetić. Nerežiška). 10. plemić Jerolim Gospodnetić sui&ac je u Dolu. 1802: i 1822. i 1714. iui dolsko jj je 'matici zabilježen Gospodnetić dicti Zelan. starih matica i ostalih potrebitih rukopisa u Gornjem Humcu. dalje. kapetan Pavao Gospodnetić. m c a. 1692..) Prezime se nalazi u popisu biračkoga plemstva od g. zabilježen je: Gospodnetić dticti Civile g. F r a i s 1 porodica. 1712.).) i kasnije se često ja­ vlja. 1713. uvijek s napomenom: iz Dola. u postirsk'ima često od g.

Oženjen prvi Fortu~ nićevom liz jPučišća g. iz N e r e ž i š ć a . 15. Prema jednoj verziji.. iz O m i š a . 1742. 11!) H a r a š i ć 1 porodica. H r a n u e l l i (nadimak: Kekić) 1 porodica. vijeka.. 1778. g. u Sutivanu se spo'minje g. zabilježen je Matij Krepić sudac u Dolu. Ostojić. zabilježeno je prez : me kao Krepić.9 Prema •tradiciji. 1702. 1862. Burazinović). te se.12. a g. 19. 1777. a g. 1708. 20. 13. Beatović. g. a . Braganja.Papica. spomenuto je u dolskoj P matici.) i često-kasnije. Zoje. Pavao Ostoja. 1709. Taser. đz Korčule. i kasnije često. Šimunović. Manović. O s t o j a 8 p o r o d i c a (nadimci: Pavica.) God. 1657. Ostoja. 152 . 16« 17. Prezirne Matulić spominje se u dolskoj matici gotovo odmah u početku (g. 1714. i 1711. da je Peruzović iz M i l n e . 1727. 1733. God. Druže. Spominje se odmah u po­ četku dolske matice g. Na drugom je mjestu u Dolu zabilježeno god. Smiho. Marcello-Ostoja. Hranoevie vulgo Beatović. Milnarski Peruzovići došli snu na Brač kao novo stanovništvo poslije god. 1715. Repić. dicti Beat. 1682. Senić-Krkanjerae. Hranoević. 1678. u Bobovišćima kumuje notoilis Ostoja.9 God. 1637. godini »in area Dni Nicolai De Dominis«. uvijek s napomenom: iz Dola.C u k r i ć 1 . g. 14. Vilović iz Donjega Humca. 1657. Hranuelli alias Pavlić. (Ostojića ima na Braču u Povljima. iz N e r e ž i š ć . Dujić. D e r u ž o v i ć 2 porodice. 1788". 18. (Škarabaje. Hrepić s (napomenom:'iz Dola. J u ir a s 1 porodica. 1710. Sajo). g. Koćica. Cole). God. 1678. Kad je umro g.porodica (Vidi Gutunič pod tor.13 H r e p i ć 8 porodica (nadimci: Muse. Juras se doselio osam­ desetih godina prošlog XIX. Laurus Ostoja. Prezime Hranoević nalazi se u popisu vlasnika pašnjaka god. 1725. Postojalo je u Dolu i pre­ zime Marcelle g. 1719. Doselio se učitelj. pak se i kasnije često javlja. Feđeriko. g. 1778. Papiluga. M a t u l i ć 20 porodica. . Filižio. Prkačić. notoil. 1779. . 1790. Žiže. porijeklom iz Bosne kao i Gospo'dnetić od Žimrakovića. Bobe. Beat. G u t u n i ć . Mića. 1589. Kroculinac. g. porijeklom iz Bosne. Prezime se nalazi u pozisui bračkoga plemstva od g. Hranuelli dicti. Porijeklom iz Ložišća. 1828. dr. 1711. 1703. 1797. Peruzović alias Vilović. g. Spo'minje se odmah u početku matice kao Hranoelli. g. a g. 1645. Pavlić. Prezime je zabilježeno odmah u početku dolske matice g.ože­ nio u Dolu god. J e 14ć 1 porodica. Hranoelli dicti Zamaria. Stipurina. 1756.11 U postirskim župskim knjigama dolazi češće od g. kao Ostojić. u prazničkim župskim knjigama g. pokopan je u 75. U popisu bračkoga plemstva od g. g.

K a s t e 1 a n češće se spominje u dolskim 'župskim knjigama. U Sumartinu j.. 1772/Marković sive Boskić. 1757. s napomenom iz D o n j e g a H t m c a . 4. B o s k i ć se spominje više puta u dolskim župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. Vijeka. 1657. vijeka i u početku XIX.: iz Dola. J a k š i ć se nekoliko puta spominje u župskim knjigama. sredinom XVIII. tako i prigodom smrti jednog Jakšića god. Marković. 1678. g. 6. F T a n i Č e V i Ć se češće spomineje u dolskim župskim knjiga­ ma u drugoj polovini XVIII.9 Prezime Antičević s napomenom »iz Dola« spominje se u škripskim župskim knjigama g. 1776. C e p u r n i ć se spominje u župskim knjigama u drugoj polo­ vini XVIII. 1760. 22. 1681. 153 . s. kasni­ je više puta s istom napomenom do početka XDC vijeka.. 1776. v. Porodica je zabilježena u popisu od * :g.: iz P u č i š ć a. . i 1681. i to gotovo uvijek s napome­ nem. U postirskim župskim knjigama zabilježen je Galetović g. iz poljičkog D o l c a . kao Heremita Glavinić. iz' M a k a r s k o g a P r i m o r j a oko god. 1681.e Matij. v. " 7. »duxerensis«. 1727.. i to g. * Vjerojatno porijeklom od roda Krstić kao i Krstulpvići iz Bosne. Ž u l j e v i ć 1 porodica. 1771. 1764.21.. g.) do novijih dana. 3. 1804. 1781. g.'Izumrl© iM iseljene porodice 1. Marković iz Dola.. i to nekoliko puta s napomenoim: iz Škripa. Philippi Castellan Chersonensis«.napomenom: iz Škripa.. vijeka s napomenom: iz H v a r a . s napo­ menom: iz Dola. g. . u prazničkima g. kao bračka plemićka obitelj.. 5. i kasnije kao Glavinić više puta u prvoj polovini XVHI. U postirskim župskim knjigama zabilježen je g. a g. župskim knjigama zabilježen je g. u postirskima 1773. 1776. G a l e t o v i ć se češće spominje u dolskim • župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. s napomenom. s napome­ nom iiz (lornjega Humca. u mli­ narskima g„ 1798. Iselili u Postira. s napomenom. vijeka. vijeka. — Kao Glavino vić zabilježen je g. Terzić zabilježen kao novi sta­ novnik. 1755. 1638. prigodom smrti s pripomenom »Georgius films qu. prvi put god. samo jeđamput. T e r z i a 1 porodica. i 1780. A n t i č e v i ć se spominje od prvih godina dolske matice kršte-nih (1682. 2. 8. G l a v i n i ć se spominje prvi put god. i 1784. U nerežiškim..

g. i to g. 1789. L u č i ć se spominje u župsklian knjigama u drugoj polovini XVIH. i kroz XVIII. v. Jedampiit dolazi samo Kapularić. vijek do oko god. i to s napo­ menom: iz B o l a . M a r t i n i ć u župskim knjigama kao kum god. a jedan put (g.. Nekoliko puta de M. L i č i n i se spominje nekoliko puta u XVIII. 17. i 1789. i 1774. i početkom * XVIII. 1703. najčešće kao kum. s napomenom'. Martinić iz Dola. a Kapularić alias Martinić g. . 1702. dva puta s napomenom . i to dva puta s napomenom. 1765.. 1772. 11. u bolskima god. da se Martinić-Kapularić nalazi u Dolu. 1684. i to god. 14. P e c a r e v i ć se spominje u dolskim župskim. jPrigodom smrti g. v. 1777. iz P o d i a c a .. 1798. kao Pečarević seu Cvitanović iz Podaca. 1743. da se Martinić-Parjević-Kosirina nalazi u Dolu na paši. i 1770. 1766. vijeka. god. a god. iz Do^a god.. Čini se. i početkom XV111. s napo~» menom iz Pražniica. 15. N o v a k p v i ć u Dolu se spominje krajem XVII. s napomenom: iz P o s t i r a . u istoj je ana­ grafi zabilježeno. vijeka. K r s t u lo v i c se spominje često u knjigama dolske crkvene župe kroz cijeli XVUX vijek.. i to kao< Martinić alias Kusanović. ikoje se spominje g. i 1735..: iz P r a z n i c a . 154 . Joannis Martinich e Castro Pucischie«. v.. 1654.) s napomenom: iz Gornjega Humca. kasnije više puta do oko god. U prazničkim župskim knjigama zabilježen je K.9. 1772. tri puta s napiomenom: iz Pražnica. M l a d i n o v i ć se često spominje krajem XVII. 1792. 1738. L a z a n e o se spominje iu prvoj polovini XVTH. kao Mar­ tinić iz Pučišća g. v. ekonom Lazaneo. 1773. 19. M ' i c h a e l i s (od Mičelović i Mičeli) se spominje u dolskim župskim knjigama g. i prvu polovinu XVIII. 1772.^ iz B o b o v i š ć a.. s napo­ menom: iz B o l a . M a r i j a n o v i ć dolazi kroz dolske župske knjige više puta u drugoj polovini XVHI. i 1773. da j/e u vezi s prezimenom Tomašević. li 1772. vijeka. v. 1764.. 12. Če­ sto je -zabilježeno ovo prezime u župskim knjigama krajem XVni. Iselili u Postira. 1795. v.. zabilježeno je: . v. 1803. (kao Mičelić) i dalje kroz drugu po­ lovinu XVII. 10. Inače prije i poslije s napomenom: iz Postira. 1778. U praizniičkim župskim knjigama zabilježen je g." 18. • 16. U pučiškoj anagrafi zabilježeno jie god.. Martinić alias Ka­ pularić g. v.knjigama u dru­ goj polovini XV111. 1771.»Catharina Hieronymi qu. v. iz Dola g. (ili slično) kao kum iz Postira. P o l o v i n e o u dolskim župskim knjigama od g. U splitskarskoj matici zabilježen je M. 1769. 1768. 13.

koji su g.. vijek. dolazi kao Sukelić alias Svetinović. vijek. i 1704. dva puta . Sumerić god. i 1774. S u m e i ć se spominje u dciskrn župskim knjigama od god.župskim knjigama zabilježen je g.v iz Bola. 1696.. 23. a od g. 1796. i 1818. 1574. Marka.. i 1728. i 1745. vijek. i 1800. 1732. više puta do u XIX. (kao kum) i 1735. 1729.7 Kao vlasnici pašnjaka god. kao Sumejić dolazi god. a kao Sumejić alias Vlašić god. R a g 1 u z e o se spominje g. kao magistri Sumeić god. 27. S l o v i n i c s e spominje u idolskim župskim knjiigama godine 1731. Porodica je postojala kroz XIX.. Nikola Raguseo. 1725. s napomenom: iz Pražnica. * 1718. 1519. a kao Sumeić seu Vlašić god. u Dolu 15 : Dražoj Thomašić. dolski je župnik Joannes Thomaseus. 1696.. 1345.. 1657. i 1775. 1738. Godine 1714. kao Sumeljić. 1774.. 1744.. 1738. Š ć a p a n o v i ć se spominje često od prvih godina matice g. a g. 1687. 1677. i 1766. 1799. 1711. Nicolao Tomassich. samo Svetinovdć god. 1805. s napomenom. s napomenom: iz Gornjega Humca. 1761.. 1764.. s napomenom: iz Dola. 26. i to g. 1741. 1665. Česti su u Dolu kumovi iz Postira. U maticamia Dola dolazi više puta T. 1772. kao Vicko s'in Jakova.. ' S a l a m u a o v i ć se spominje u dolskoj matici od početka god. do oko 1733.. a god. primali sol na teritoriju Škrip-Dol-Postira. u popisu bračkoga plemstva cd god. 1691. cd g. 1706.. 25. u praz­ ničkim knjigama s istom napomenom dolazi Sumejić god. S u k e 1 i ć se spominje ui dolskim župskim knjigama od god. spominjan se Vinko Tomašić i Viško Tomašić pok.—1704.. U sutivanskim knjigama s napomenom »iz Dola« zabilježen je Siuimeić 'god. 1739. do u XIX. a kao Sumeić cd g. nekoliko puta dolazi kao kum iz Škripa. T o m m a s e o spominje se u jednoj ispravi god. i 1722.:: iz Dola.' 1710. g. 1732. kao Restbević oženjen u Dolu g. i Sumeić god. 1678. Prezime se nalazi u popisu pučana..—1715.alias Šipioni. 1637. 1772. 24. . 1736. i 1748. 1754. 1768. 1589. te g. 1762. dio'oko g. U milnarsikoj ispravi spomi­ nje se g. 1677. 1780. kao Šćapanović. Osim toga dolazi s napomenom »iz P o s t i r a« g... R e s t o v i ć iz N e r e ž i š ć a . Prezime se nalazi: u popisu 'bračkoga plemstva9 od g. kao kum. 13 155 ...14 U pcstirskim župskim knjigama zabilježen je S. Porodica Sumelić ^pripada među novo stanovništvo. zabilježeni je s napomenom: . MattHenus Tomaseus. U postiirskim . 1795. kao lapicide Sumeić god. 21. 1679. 1657/' dolazi i prezime Tommasei. 1676. 1681. u postirskim žup­ skim knjiigama dolazi magister Sumeljić god. Prez : me Vlasac dolazi u dolskim župskim knjigama od g.20.22. župnik Tomaseus iz Dola. tako je bilježen više puta do oko -god. kao Sumejić zabilježeno je prezime god.

1738. str. V u ko v i ć se često spominje. do oko god. 2 Codex Dipl. 1719. Vol. god.. 4 Codex Dipl... jer se i ovo-prezime javlja u Dolu od početka matice g. g. 1912. iz Gornjega Humca. i 1754. akademija. 1694. Beograd. 1933. vije­ ka ove porodice. 1738. 1738. Izđ. 33. Srpska kralj. 214. s na­ pomenom: iz Dola. X. X. u žup­ skim knjigama zabilježene su dvije ženske god. 74. 1636. 1725. a g. 1741. 347—348.28. 1912.. 3 Codex Dipl. Trutanić alias Mengić iz selačke župe. "1745. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva u našoj Kraljevini«. str. spominju se pastir Tomačić-Vazulović iz Pučišća. g. god. 1682. Dolazi odmah u početku matice g. gama često od god. 1740. s na­ pomenom: iz Dola. 6 Ostojić. i pod tim se imenom spominje do god.... LITERATURA I BILJEŠKE: Borivoje Ž. 1796. 1747. ibid. a god.. 1719. 1786. i 1789. zabilježen je Turtonić. 1 156 . str. 1720. Lupiš.'. 1709. Vol. 30. ibid. g. 1697. 1770. XI. Z u v e t e o dolazi više puta u dolskim župskim knjigama od početka matice god....). 1912. 1585. ibid. pop Ja­ kov Tomiceo god. ii 1732.. V1 a d n i ć se često spominje u dolskim župskim knjigama od početka matice g. T r u t a n i ć javlja se češće od g. 1678. 1719. 1801.. 1678.. Vol.. 346.. Lupi. vijek. s napomenom: iz Po stir a. i 1798.. God. ote Lupiš. ibid. 1780. 1682.. 29. 5 Codex Dipl. 1703. ii 1707. 1795. T o ni i c e o se spominje u dolskim župskim kn jf. 32. nekoliko puta (g. i 1787. ido oko god. 1699. ali u prvoj polovini XVIII. T o n š i ć se spominje od god. 1703. 350. 73. Prezime Tomiceo dolazi (kum) u Pražnicama god. Prezime Tomičić spominje se u Pučišćima od početka matice god.. 1776... 251. Vjerojatno je s porodicom Tomiceo u vezi porodica Tomičić. vijek. s / Tomičić s napomenom »iz Dola« zabiHežen je u Pražricama god. 31. kao kapelan. -Lupi sive Vuković. 1715. g. pop Marko Tomiceo od g. i 1727. 1913. 1701. Vol. do u XIX.. 1782. 1730. kod don Ivana Bonaccija (Jelsa)'. zabilježen je jedan Vuković iz K o n a v i j a . do oko god. 1751. 1789. 7 U jednoj milnarskoj ispravi od g. do oko> god. a na Bokf god. str. 1702.. župnik Zuvetei... Dolazi i kao' Vuladnie g. napomenom: iz Selaca. Godine 1718. zatim g. 1721. g.. 1784. (1712. do u XIX. Tartaric iz Gornjega Humca. X. g. 1801. nestaje u Dolu. str. 1680. 1519.) Tartanić. str. »famulus« kod porodice Antičević. 1776. ibid.. dobiva nadimak Vuk'ović alias Lupiš... Prezime Tom'ić dolazi u prazničkim župskim knjigama god: 1629. ekonom Tomiceo god.

is Mladineo. doseljenici iz Pražnica i Gornjega Humea. ograđeni kamenom suhozidinoni. I s t o č n a Z a l a G l a v a stan 2 neožen jehih sinova sta­ roga Gospođnetića-Bežmeka. da je u blizini stajao takozvani Samograđ. Ciccarelli. ibid.. Na­ lazi se sjevernije od 'Brusja.). koji siu gradili cestu. Braća su poginula u NOB. N a Z a s t i n e 1 istočnije od Stupi i sjeverno od ceste pa­ stirski stan starijeg sina staroga Be'žmeka. uglav­ nom vunača. Babica (ibid. Torovi su im. 157 . da je kuća njihova stana bila ne­ kada — pri gradnji ceste — nastamba radnika. ibid.. str. Osim toga. str. str. Vele. te bjegunci sa kopnene Dalmacije. Nakon ubojstva žene. 3 ' IV.4 * • * ' Nemaju vlastitih pašnjaka. III. ibid. na godinu po ovci. kao i po ostalom Braču. 321. ~' 11 Ciccarelli. br. te je stan utrnuo. Ostojić.214. !3 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. 255—256.. ibid. ibid. str. . P o d G a ž u l ('ili>Brusje) pastirski stan na jugu od držav­ ne ceste? 3 porodice Gospodnetić iz D o l a .. 1483.. !4 Rukopis kod I. (Vidi Postira bi­ lješka 1 1 ) . pueisčA jPučišća su nastala od Pučiškog Doca. Codex Dipl. otvoreni. obično okrugli. 1913. 15. — O izbornicima iz g. 84. Z a l a G l a v a stan starog Bežmeka-'Gospodnetića. Za travarinu plaćaju pastirskoj opći­ ni 3. list 17—18. Vol.. 163. doselili su se stanovnici nekadanjih naselja Strazevnika i Stipanske Luke..Croatia sacra.50 din. posjedujem Libro a štampa. XI. zatim su silazili. ibid. 8 9 10 PASTIRSKI STANI BEŽMEK I. 73. Poslije staroga Bežmeka (Gospodnetića) stan je napušten. stan u jakom opadanju. pori­ jeklom iz D o i1 a.. Ruševine miješam primijetio. Priča se. ibdi. ' ' " " ' . str. 1 porodica Gospodnetić iz D o l a . Djelomično spaljen* od Talijana.. Imaju oko 500 glava.. BILJEŠKE: 1 2 3 4 U posljednje vrijeme premjestio se bliže cesti. II.

»filia« Gregoria iz Krajine. Veljanović.: Kupičić.: Bertučević. Porodičnia prezimena spomenutk prvi put za 'prvih 20 godina župskih knjiga 1566. Karamanović iz Trogira. Aqutfia. Vodanović. Ceparnić. Boljić. 1574. Fau. Stipetić.: Njjkolie. Vinjević.: Radojković. Masalič. Bizaević sa Hvara. Gospodnetić. Matušković. Murlaeić. Marijanović iz Poljica. 1568.: Zuppaneo. Fuitvine 6. Vranić iz Gornjega Hiuimea. Radojković. koji su primali sol 26. Županić. Mladimć. Milozetić. Tomić iz Gornjega . Petrovie. Kliminović.'ć. Ceparnić. Liščević. magistri Bckanić. Tomaš'ić. Trutanić. Osim mjesta (Pučišća) ovamo su ubrojeni: Stupe sa 36 stanovnika. Putešić. Mašotić.: Čikarelović. Gruibačić. 1573. Pitković. Vinović.: Sucina iz Hvara.ć. Nikola 6. 1567. 1580. Trohavčić. Ripjević. Poidanović. siječnja 1574. 1575.: Klimpsić. Puljizić. Lasaneo. Kliminović. Radoslavlj.2 Vranić.: Martinić iz Nerežišća.: Stancita iz Dola. Sesnjić. 1579. Vučić. Vlatothović. Pražnilca. Matjjević iz Radotilja. Parhaljić. Goić. Slatine 12. Popis puča&a. Juković. Rođovanić. Međišić. Doibrić iz Doila. 1577. Martinić. 1571. Grguričić. Juirinković.Prema Scheniatismus Cleri pučiška župa 1 je godine 1912'. Rat-Luke 12. Mladinei. 1576. Vlatković iz iStraževnika. Pinesić.: Darpić. Vuković. ma­ gistri Simeonis lapicide iz Šibenika. 1582. Pigrović. Vlasovi iz Šolte. Blažević iz P^ogoznice. Jučović. Žuvetić. Stafortić.: Davidović iz Rogoznice.: Mariani. Kušćić. Bovinić. Kufić iz Šibenika.: magistri Graecius lapicida. Mikšić iz Pražnica." Kviščević. Vuković. Marko »filiu Antoiiij« iz Baska. Imrnović. llioić. 1578.. Gornjega Humca i Straževnika. Livačić. >' . imala 2. Gargoević. Jelinić. Vlatković. Vela Gomila 5. Šimunić iz Krajine. Kupinovo 6 i Sv. Tambotić iz Supetra.ro.ć. na teritoriju PučliŠća.: Ušković.: Belić. Radačić.: Radić iz Zadra. Prodi. Tvelj. 1584. Šćapanoviić iz Gornjega ga Humca. Ljanković. Magdalena »famula Mla­ dinei« iz Krajine.953 stanovnika. Bartučević.: Bilavić. Pemrzović. 1572. Bilorovčić. 1581. 1570. Posinkiovie. anagister Andrea iz Korčule. Kuščić iz Straže vnika. Grguričić iz Straževnika..'ć. Botoar. Zorioić iz Pražnica. Buz. Goić. 158 . Vrsalović. IveTjić. Gajelić. 1585. magistri Petri lapicide iz Korčule. Mihovilović.Humca. Boljesić.

Fr. 1 porodica DANIČEiVIĆ-DANAC. 1 porodica P^JLJIŽIĆ detto SASŠE. Nikola Kovačić. 3 porodice MIHALJIĆ (samo žena). " Popis (pučana) u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. Ivan Tomičić Markov. Juraj Grego Mihovilov. pučanin. 2 porodice RADOJKOVIĆ-ČIKUTIĆ dto FURL AN. Ivan Biloborović. Modisić. Belavić. Frane Kurcolan. Korculan. g. Nikola Radoević. plemić. plemić. 1 porodica MIČBLI. 1 porodica 159 . 1 porodica FRANIČIĆ-KADČie dti KORINI. Mati ja. Snea Peturić. 1 porodica pop LODE iz B o l a . čia. plemić. Kuipičić. 4 porodice IVELJIC-LUKRIĆ. Jakov Belić^ Nikola Fauro. Mandušić. (Pinović. . 2 ponodice DOMINIS. Buzolić.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 GALETOVIC-VIŠANIN. 3 porodice MORO-LJTKOVIC. 1795. Ivan Sesnjić pok. Kurcolaii.Simanović. Juraj Kalilić. Frane Grego. Ivan Matković. pučanin. nov? stanovnik. Petar Tomičić. • ScMera đi Puclschia4 Ivan Bobarić. Popis porodica. 1 porodica KNEZOVIĆ. Mikolić. 2 porodice CICOARELLI. Grego.ETEROVIC-HRŽIC-BOKANIC. 3 porodice KUŠelC detto PAULIN. ' novi stanovnik. Ivan Bcbarić. Mihovil Tomičić. Toma Besrama. Toma Beisrama. plemić. 4 porodice RADOJKOVIČ iČIKlUTIČ. Vlačavić. Bartol Radojković. pučanin. pučanin. Matij Kalilić. Jeličić. Bobarić. 3 potodiice LUKINOVIĆ. Juraj Radciš'ć. Pojdenović. pučanin mistro CIKUTA iz U d i n a. Ivan Trohavčić »detto« Radost Gregorij Pontonievic. plemić. pučanin. novi stanovnik. Vinko R&dojković. pučanin. 1 porodica PLASTIĆ. Jurjev. 2 porodice KOROVIĆ-SO'RIĆ. privilegiran . 2 porodice KOVAČIC. plemić. 6 porodica LOVRIČEVIĆ iz Župe. Marko Grego. novi stanovnik. novi stanovnik. privilegiran. 1625. privilegiran. iz R o g o z n i č e . Frane Prilanić. Frane Mratinčić. Nikola Čenčević. Vinko Čenković (?). Pojdanović. Oaleot'ta dj Pucischja3 "Nikola Dupić. pfemić. Ivan Čenetvić (?). Beiić.

1 porodica 35. 2 porodice 41. 1 porodica 43. 2 porodice 63. BOBARIĆ. iz R o g o z n i c e . . . 32. novi stanovnik (otac već više "godina u vojsci. SANTI ovvero SANTINI »ortolano«. pučanin. pučanin. plemić. MIHAČIĆ. MIHALJIĆ dto iSABE. 1 porodica 61. plemić. 2 porodice 62. privilegiran. SAJLAMUNOVTĆ »mistro calzolajo«. 6 porodica . GREGO. ETOROVIC REMETA. novi stanovnik. NIZETIĆ detto SAHIĆ. plemić. 2 porodice 45. 28. MLADINIĆ dto JELINIC. 1 porodica 54. 1 porodica 48.š(EVTČ dto. 30. ETOROVTĆ-FARAUNIĆ. KOVAČIĆ pop. PLAME. pučanin. MARTINie-KAPURALie dto GRGUROVI.. MARTINIČ-PARJEVIC dto KOPIČIN. 26. pučanin. iz D u b r o v n i k a . 25. iz V i c e n z e (Vicenza). DOMINIS-MIČELI detto BARBIĆ. 3 porodice 52. 1 porodica 47. 31. 1 porodica 39..29. a sin u Dolu) 160 23. novi stanovnik. pučanin. p'emić. 1 porodica LITKOVIĆ. 1 porodica 38. novi stanovnik. novi stanovnik. privilegiran. pučanin. 1 porodica •33. KAiLILIĆ dto KOZULOVIČ. privilegiran. 2 porodice * 55. 1 porodica PERAKOVIĆ. 'ALBERT1 pop s bratom iz T r e v i z a (Italija). pučanin.ETOROVIC dto ŠKEMBE. OBRADIO »miistro boter« pučanin iz P r a z n i c a .NI. KRAOLJEVlC dto TOMIN. 1 porodica ZUPPANEO. 1 porodica 44. 1 porodica . rVELLIO. BUJEVrč-LOVRINICA. SARDAREVIC-REMETIN. plemić. MORO. FILIjPPI. novi stanovnik. 49. 1 porodica 34. 1 porodica . pučanin. BATURIĆ d-tti SERBIĆ. plemić. plemić. 1 porodica DRAGIČEVIĆ.. »mistro calzolajo«. iz ' R o g o z n i c e . KOVAČEVTĆ alias ANDRIJA. pučanin (živi na paši _u Dolu) 46. 1 porodica VELENIČIĆ (sluga kod Litkovića) iz B o 1 a VRANDBČIĆ. 1 porodica 59.pučanin.. 1 porodica 57. pučanin. 1 porodica •* 51. 1 porodica 58. 2 porodice. iz M u c a . 2 porodice • PIVČEVIĆ.*pučanin. dto MOSKEJ. 4 porodice 56. 1 porodica 60. novi stanovnik. 1 porodica 37. ETOROVIČ-SORIĆ. ALBA. 1 porodica 36. novi stanovnik." plemić. 24. MIHALJIĆ d-to SABE-BISKUP. MARTINIČ-PARJEVIC detto KOSIRINA. 1 porodica 42. LUKINOVTĆ-GENERALIĆ. 27. j z K a š t e l a 53. pučanin. plemić. novi stanovnik/ iz s p l i t s k o g L u č e a. plemić. . 40.VRANJICAN. . FTLIPPI. TARKOVIĆ. 1 porodica 50.

pučanin. pučanin. 1 porodica LUNJEVTĆ. pučanin. novi stanovnik. pučanin. novi stanovnik. 1 porodica 100. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KOTARAC. plemić. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto ALE. pučanin. 1 porodica TOMIČIĆ-VAZULOVIĆ. plemić. 1 porodica RAJČEVTČ detto MUSE. iz s p 1 i t s k o g L u č c a. pučanin. CAPKOVIĆ detto MEŠTRIČEVIĆ-BAKALERA. 1 porodica MARTINIĆ PARJEVIĆ KOSIRINA detto VUK. »mistro tagliapietra« iz M u r a n a . 1 porodica ŠČAPANOVIĆ detto JURIŠIĆ i ZELANOVIĆ iz G o r n j e g a H u m e a. iz P o d g o r e . 1 porodica ORLANDINI. 1 porodica VRANDEČIC dto CRNAC. pučanin. 1 porodica HRANOTIĆ-MASARINA. iz R o g o z n i c e . 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto MISTRANČIĆ-BILE. pučanin. pučanin. iz B o l a . 1 porodica TOMIĆ detto TUNDIN iz G o r n j e g a H u m e a. pučanin. 1 porodica GRGURIČIĆ detto ŠJULE. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVEĆ dto KARNEVAL. novi stanovnik 1 porodica MARTTNIĆ-PARJEVIĆ-DEBELA. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto BARKUJ.PERIĆ NOVAKOVIČ. pučanin. pučanin. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto PERME. novi stanovnik. pučanin. 1 porodica PERIČ-NOVAKOVIČ dto MUCO. novi stanovnik. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ. 2 porodice KALILIĆ detto KOZULOVIĆ SOSE. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dtti BUMBXNX ANTICA. novi stanovnik. plemić. 1 porodica GALETOVIĆ VIŠANIN dto SCUPPER. novi stanovnik. 1 porodica ^Zbornik za narodni život i običaje 11 161 . pučanin. pučanin. pučanin. 2 porodice LUKINOVTĆ dto TUTIN . novi stanovnik. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dto BUMBA. pučanin. 1 porodica TOMAŠEVIĆ detto DAGTJZEL. 3 porodice ETOROVIĆ-FORTUNIĆ detto PRUŽIREP. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KEKOVI. 2 porodice MARTINIĆ-MESTRANTIĆ detto ROSO. novi stanovnik. plemić. novi stanovnik. pučanin. 1 porodica PIVČEVIĆ dto PROVIDUR. pučanin. pučanin. pučanin. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto KARLIN. 1 porodica VRANDEČIC. 1 porodica DRPIĆ detto BURATTN. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ. 1 porodica PUJIZINA. 1 porodica KALILIĆ. pučanin. plemić.

Jnrja 122.anagrafi g. 2. »romito e custode«. prezime je zabi­ lježeno H popisu bračkoga plemstva g. 103. g. 5. 118. 116. 1812. B a š k o v i ć l porodica.' plemić. 1 porodica KALEGARIC »mistro sartor« iz V e r o n e . 111. CAPKOVIĆ detto MESTRIĆEVIĆ. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVIĆ detto TELENT. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 3 porodice RADIĆ-PETRINAC detto ROKO. 1795. 1 porodica DRPIĆ. pučanin. SESNIĆ. 120. 1 porodica MARTINIĆ detto MESTRANTE. 102. 1 porodica MLADINIĆ oweno MLADINOVIĆ »detto« KRALJEVIĆ. 162 . 2 porodice ETOROVIĆ-PALUŠIĆ. 105. 109. Juraic) 6 porodica. B a t u r i ć 2 porodice. 1 porodica ETOROVIĆ-BUHA detto URSIN. novi stanovnik. B u v i n i ć 1 porodica. 121. 117. 104. 1658. 2 porodice ŠĆAPANOVIĆ-JURIŠIĆ. novi stanovnik. 1 porodica. pučanin. pučanin. iz P r a ž n i c a . piemić. 1 porodica DRPIĆ-KOKECA. spominjiu1 se u župskim knjigama Krstulović alias Antičević iz B o b o v i § i ć a g. A n t i č e v i ć 4 porodice. Kao De'Iija u pastirskom stanu na Crnom Ratu. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ. 1 porodica DRPIĆ detto PUSLE. iz Gornjega Humca Sadainje porodice 1. iz P r a ž n i c a . Delija.101. 112. pučanin. 1 porodica VRANDEČIČ detto Briska. 1 porodica U Bračnti kod crkve Sv. 1799. pučanin.. novi stanovnik. pučanin. plemić. novi stanovnik. 119. novi stanovnik. 3 porodice PULJIZIČ detto LUSTRE. novi stanovnik. plemić. 1 porodica DOGANČEVIĆ-DOGANAC iz S e l a c a . 1 porodica MARTINIĆ-KAPULARIĆ. RADIĆ detto PETRIMAC. novi stanovnik. s napomenom: iz R o g o z n i c e . 1609. g. 114. 113. iz V e l o g B r d a kod Makarske oko g. plemić. 4. B a u k (nadimci: Fincol. 107. 1830. spominje se kao sluga. 1 porodica MARTINIĆ-JERČIĆ i VERBORIČ dettp CENTA. u matici krštenih spominje se od god. novi stanovnik. plemić. L dolazi kao Baturić delti Serbić. novi stanovnik. 108. 115. 1657-6 U . 1 porodica VRANDEČIČ detto BOLČIN. 1816. 110. 106. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ detto GOTOVI. a g. 3.

Kao Dobronić-Skarabaje žive u past. 9 U matici se spominje g. Reve-Budin. C a p k o v i ć . Longo. Granić. 1589. 1590. 1634. Sorić. vojvodom. 14. Gero. u anagrafi. iz S e l a c a . zatim u Mošulju(-icu). vijeku. 1462. Katrida. Raus. 9. [Prezime se nalazi zabilježeno' u popisu selačkoga novog stanovništva od 'g. Gun je. 1795. Liščevića ima u staroj matici u P r a ž n i c a m a (g. 1795. Paluščić. C a p k o v i ć . Faraunić. 1795. Šušula. D o b r o n i ć 3 porodice. a također i s dodatkom: Bakalera. i dalje). g.Bosne bježe sinovi vojvode Radoša: Dominik u papinsku države. Prezime se sve češće pojavljuje od g. a g. g.M e s t r i č e v i ć 3 porodice. stanu m Veloj Slatini. pa u G. E t e r o v i ć (nadimci: Haje. D r p i ć (nadimci-: Puzle. 1392.6. u maticama se spominje od g. Dolaze u matici lod g. 15. Derado) 30 porodica. 1651. B'gula. D o g a n a c 1 porodica. a pori­ jeklom i z O p u d I v e l a C i t t a d i N a r e n t a. Liščević alias Barbirot. do početka XIX. kao Ciccarellovich overo Ciccarelli. Bija. 1918. 1747. Škembire-Lizar) 50 porodica. God. a kasnije i kao Ciccarelli. Karavana. Tubrija. Zaniko. oženio se. vjerojatno sa otoka Hvara. kao alias Živić. kao Čikarelović. 1628. i to prvih godina matice (1578.B r a g a d i n a c 1 porodica. a sinove mu Grgura i Pavla »ciambellani«. pa dalje). Kan je. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. alias Mlinić. Tarle. 1657. Mravak. g. 1489. 1579. Košta. Prezime se nalazi g. Prema porodičnim ispravama.. 1583. Runje. God. 12. D i d o 1 ić 1 porodica. 7. vijeka bilježeno je prezime u župskim knjigama kao Čikarelović alias čikarelić. Humac i Pueišća.8 i u popisu bračkih plemića g. C a p k o v i ć . Maha. Doselili se kao nasljed­ nici porodice Ivelio u XIX. Kavo. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. Dogančević-Doganac. ovakva se prezime spominje g. (Sestranić 163 . Buha-Gluho. 1605. D e š k o v i ć 1 porodica. sina Pavlova. 8. alias Klopanović. kralj Tvrtko podjeljuje im zemlje oko Duvna i u Rami. Kao Darpić detto Buratić i Darpić detto Kokeca detto Puzle-zabilježeni su g. Lovac. 11. 1579. 7 od roda su Kukretića. C i c a r e l l i 3 porodice. 1747.q Dolazi u matici i kao Liščević alias Capković g-. Godine 1389.D r o z g e j 1 porodica. detto Buratin s napomenom: iz Rogoznice.. Bile. među novim stanovništvom. inače Liščević dolazi od prvih godina matice (g. iz K a t u n a . Ka'lajure-Škembre. Dugnačić. 1691.6 10. 1463. 1653. Doselili se na Ravan. 13. Doselili se iz S e ­ l a c a . Obje porodice žive i danas. Stjepan Tomašević imenuje Radoša. a g. Stjepan Dabiša imenuje Dimibrija »Coppiere«. Babus.) i dalje do g. a Nikola na Brač. pri­ mljeni siu u bračko plemstvo kao »nobili originarii«. 1641. nakon pada . Sansir. samo Mlinić. God. Mamaje. a kao D. 1691. U župskim knjigama dolazi g..

iz B r e l a . ali i dva puta prije toga. 1688. u matici dolazi g. Žive i na stanu u Luci i Maloj Slatini. 18. g. Calilgich.) i Etorović (g. Kalilić. U prazničkoj se matici spo­ minje g. EterovićHaržić. J o r d a n 1 porodica.. 26. Eterović-Sorić. 1795. K r a l j e v i ć (nadimci: Tomini. 1821. iz B a š k e . i to g. Eterović-Ramuza. U župskim se knjjgama spominje od g. 1698. Bumba. porijeklom iz B o s a n s k e D r a g e . H a l a b u r i ć 3 porodice. g. K a l i r i i ć (nadimci: Trifun. God. 23. Velada) 25 porodica. 20. slično g. kasnije dolazi kao Ektordvić (g. Eterović detto Buha-Škembe. K a š t e l a n (nadimak: Poičamac) 5 porodica. Postoji verzija. a g. kao Eturević. Karlin. Samo Haržić dolazi u matici g. 1727.. v 1865. de Hectore). iz O m i š a . Jerolim de Hektore. 1660. Franičić. 17. 1896. g. 1900. spominje se kao Eterović-Fairaunić. 1778. 1590. 1790.. U maticama od g.. 1669. došao u prvoj polovini XIX. Šoše) 5 porodica. 24. K o n č a n i 1 porodica. g. 19. Eterović detto Paluskić.). g. Sitan jaro. kao Alaburić iz R o g o z n i c e. Kačić alias Franičić. Franci ć-Kadčić. 1617. 1588. Prezime je zabilježeno u popisu novoga stanovništva. 1821. 1778. Sterklić. 1868. 27. 21. kao Lučijani Eturević. U župskim knji­ gama g: 1660. 1589. prema tradiciji. Kalilić detto Kozjulović. 25.-Faraunić reč. g.) i t. da sw Kraljevići iz Poljica. g. Balarin. vijeka. 1722. Pulicijot. 1778. G a l e t o v i ć (nadimci: Višanin. Eterović-HaržieBokanić. g. Pbezime je zabilježeno fix popisu novoga stanovništva.. doseljenik se oženio g. K ne zov 16 1 porodica. Kalinić iz Karlobaga. s napomenom: sa Primorja. d. s napomenom: iz Bola.. 164 . J a k i r 2 porodice. vijeka. K a l a j z i ć 1 porodica. 1825. sa V i s a . 1635. Kalilić detto Trifunović. i 1778.g. 1586. 1795. 1657. iz Ž e ž e v i c e . 1812. Pa­ nada.. 1795. iz Z a k u č c a . Franičić. iz K a s t v a . Sudac. u maticama opaska: u Selcima odselio E. Eterović-Palušić. Kadčić-Franičić detto Buaniba i Kadčić-Franić detto Karlin. 8 F a b i j a n o v i e 6 porodica. 22. pop Hektore Hektoreo. 1705. Šare.16. spominje se u župskim knjigama od g. doseljenik se vjenčao na Bolu g. K e k e z 1 porodica. doselili se iz K a š t e l S t a r o g a oko g. doseljenik Ante oženio se u Pučišćima g. 1688. Mihovil došao u prvoj polovini XIX. Skica) 9 poro­ dica. g. s napomenom: iz R o g o z n i c e. Bulat) 28 porodica. God. U popisu gamjoselskih vlasnika pašnjaka (pašnjak u Zavali) zabilježen je g. 1698. K a č i ć (nadimci: Pušilo. 1795. u maticama g. Kalilić je zabilježen gotovo od početka matice (g. 28. Eterović-Fortunić »detto« Pružirep.

Gad. Perme. detto Perme. L u k i n o v i ć (nadimci: Klimentovi. Brkulj. K o j n e 1 porodica. i 165 .. . U župskim se knjigama spominje od g. 1677. 41. da su bivši Maroi. Matej rođen g. i 1830. kao nasljednici Grguričića g.. M a t i j e v i ć 8 porodica. detto Barkuj. detto Kozima-Vuk. 30. M a t u l i ć 2 porodice. iz P u l e .-Meštreantić.-Kapuralić. oženjenu P. 1788. 1795. g. Pietro »index Almissae«. doseljeni Ante oženio se u Pučišćima g. 1843. 1912. 1778. Vele. M.. Škrgutalo. Pri jević. 1647. 39. . Martinic alias Grković. I860.. iz M i 1 n e. Bedrica.10 U maticama postirskim i kao Michelovich (Mičelović) g. Plemić. K u r i (t. Spominje se u Pučišćima i kasnije: g. M a r t i n i c (nadimci: Cezar. [Pipica) 50 porodica.. j . M. g. 1721. Kapularić-Piše. iz P o s t i r a. udala se u Pučišćima jedna Martinićeva iz P r a ž n i c a . 1699. 38. 37. 1600.: iz Nerežišća. s napomenom. 1672. 34. Prezime je zabilježeno' u popisu plemstva od g. kao Lukinović-Jeneralić i Lukinović detto Tutin. Prezime dolazi i u staroj matici u Pražnicama g. Cicarellijevom.6 u pučiškyj matici dolazi' od g. Martinic detto Priević. u maticama s napomenom: iz R a d ot i 1 j a. pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1679. Debela. oženjenu P. iz . Nasljednici siu starije porodice Bokanić. M. M i č e l i (Michieli) 5 porodica.29. M a r i n o v i ć (Surlitan) 2 porodice. a drugi (također u Pučišćima) g. doselili se iz [Po s t i r a god. L o n g o 1 porodica. * 32. P o s t i r a. 1790. 40.-Perjević. iz S v e l a . 36. bez napomene. M a r a s o v i ć 1 porodica. 1581. Jerčić. sin Vicko. M. 1817. Base. . K r č i ć 1 porodica. 35. kao: Martinic-Jerčić Verborić detto Cento iz Pražnica. g. M.1663. 1637. dočim u P r a ž n i c a m a od početka matice (g.). Gavran) 7 porodica. Franjo rođen g. Parjević detto Topičić.. Marko Lukinović. rođen je u Pučišćima g. oženio se Vicom. M. 1657.: M. 1908. i dalje. porijeklom iz Bosne. 1599. iz Ž e ž e v i c e . 1795. oko g. Kosirina. 1687. iz S a b l i c a (Devin). vKao Cezar žive u Putvini i Kruškoj Stupi. detto Sepe. Kapularić-Deve. M a r o e v i c 1 porodica. oženio se Federik •g. a ra­ nije iz Stare Kaniže. opat povaljski. 33. 1723. Prema tradiciji. Spominju se u župskim knjigama g. 1727. 1607. doseljeni iz R o v i n j a . Curri) 1 porodica. 1726. K r m o l j 1 porodica. kao kum zabilježen g. M. Vicko g. 1905.Meštreantić detto Roso. Ante g. g. 1591. M. u Pučišćima se spominje od g. M. jedan M. iz S p l i t a . 31. Došli na Brač iz R og o z n i c e. Fukar. Izjednačeni s bračkim plemstvom g. Kapularić-Visilo. Bolodrobac. detto Mestreante. 1816.

prezime se nalazi u popisu pučiškoga novog stanovništva od g. Dobro jutro). Moro alias Pribišević. M o r o 3 porodice.: Perić-Novaković. 45..9 U anagrafi se spominje g. kadgod Michie-ovich. 1747. Kuiinac. kao Moro detto Skargut. 1795. iz R o g o z n i c e . g. O r l a n d i n i (nadimci: Spada. 1699. M i m i c a 5 porodica. Moro-Litković. Muco. 46. P e t r o v i ć 3 porodice. g. a g.. Spominju se kao Mladinović-Mladinić detto Krajević detti Zottovi. 48. dalje. detto Jelinčić. u matici g. oženjen g. Ortolan. dalje. Konana. 1876. Muse) 8 porodica. Jandra. kao »mistro tagliapietra« iz M ur a n a . 1647. a g. 1795. g. 51. 1602. 1883. staro jfe prezime Pribošević. Perić-Novaković detto Karneval. Mihaljić detto Sabe-Biskup. Nepost. Ćore) 14 porodica. doseljeni Ante oženio s-e g. Kapologo. 1696. 52. kao Mihaljić. 1795. a neki iz Brescie (Italija). 1795. 1795. u pučiškim maticama od g. od g. Sakreštan. Petrovića je bilo i prije u P. kao Pribošević alias Moro. Doselio se Andrija'' oko g. Sabe. Ml a d i n i ć (nadimci: Selka. Penzo. (kao kum). Furio) 32 porodice. Ove su porodice istovetne po svom. Supa. Novaković alias |l?erić. 1795. 1658. prvi se oženio u Pučišćima g.' porijeklu s današnjom poro­ dicom Mladineo: M l a d i n e o II 2 porodice (nadimci: Stanini.. 1654. Bačića. Kao Mladinovići porijeklom iz Poljica. 1699. i tako: Micjiieli-Vitturi. spominje se u ispravi Mladinić Frane.6 M i h a i ć (nadimci: Lustre. i dalje. Prezime se nalazi i u popisu novoga stanovništva od g. Prema tradiciji. N o v a k o v i ć (nadimci: Tele*. 1731. 1809. P a h o r 1 porodi S e l a . 43.42. Michaelis od g.. u pučiškim maticama od g. Omišanac) 4 poro­ dice. iz S e l a c a .alias Lisičini. Jedan Mičeli iz Poistira oženjen zadnjpm Vitturijevom iz Kaštel-Lukšića. M i h a č i ć (nadimak: Škripijanin) 2 porodice. Kuščić alias Mihačić. kamenar. g. Mladinić owero Mladinović detto Krajević. 1582. N i ž e t i ć 4 poroidice. a jedna obitelj prešla u Pražnice (Kokić). Michieli detto Barbić. g. l) matici dolazi od g. spominje se g. 1578. 1655.: Perić overo Novaković i Perić osisia Novaković. Perić-Novaković detto Muco. g. 1636. iz Š k r i p a . 47. Petrović alias Bašćanac. 50. 1883. Porodica je pripadala među povlaštene (privilegiate). g. 44. Petrov iz Rogoznice. Penzo. 1747. 1850. 1803. U popisu bračkoga plemstva g. u matici zabilježen prvi put g. U posljednje vrijeme pišu se Mladineo. 1657. Preturić. Mladinić . g. Michieli g. 1651. Buje.9 166 . 49. iz P o 1 j i c a..

doseljeni Dominik oženjen g. g. Tomas.. Prezime se spominje u popisi!) novoga stanovništva u Ciccarellijevoj anagrafi od g. zabilježen je PivČević alias Proviđur. g. a g. 61. Blažijo. Šala) 29 porodica. u matici je zabilje­ ženo Sardarović-Remetin »da Much del territorio di Sign«. V l a h o v i ć 4 porodice. š t a m b u k 4 porodice. 64. iz S e l a c a . 1734-. Krmejan. U j e v i ć 2 porodice. Lola. u maticama s napo­ menom : iz B o l a . 66. V r a n d e č i ć (nadimci: Mortorijo. spo­ minje se jedan Radić iz Zadra. iz S e l a c a kod Sežane. 67. u maticama se nalazi od g. 1708. 55. 1795. Muhanđo. '59. S r d a r e v i ć 2 porodice. 68. 60. Jureša) 29 porodica. 63. g.9 U matici zabilježeni od g. Prčić. 57. T o m a š e v i ć 1 porodica. Jirašol. 1747. T r o m b a 1 porodica. iz G i o v i n a z z a (Italija). g. iz K o s t a n j e v i c e . P i v č e v i ć 2 porodice.9 56. iz Z a g v o z d a . Pavini. sa H v a r a . 1701. K o v a č i ć . 167 . U maticama dolazi od g.53. g. doseljeni Ante oženjen g. porodice. R a j č e v i ć (nadimak: Mujo) 5 porodica. Vrandečić detto Crnac. 1795. Glamac. prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. Š p a c a l 1 porodica. 1634. God. 1795. 1906. P u 1 j a k 1 porodica. Langver. Šoto. Rajčević detto Muse. Bene. Longo. Baćulin. 1747. Vurandečić.. prezime se spominje u popisu novoga stanovništva od g. spominje se Zoričić iz Pražnica. Bolčin. iz M e đ o v d o c a . 1885. R a d i ć (nadimci: Pilat. 5 porodica: iz Poljica. 62. doseljeni Toma oženjen oko g. 54. iz R o v i n j a . 1579. prigodom udaje: Zoričić-Kovačić. 69. iz P o s t i r a . u CiccareHijevoj anagrafi među novim sta­ novništvom. Vrandečić detto Mosikej. P e r d e c 1 porodica. 1795. Vrandečić detto Samohod. 1579. Doseljeni iz J a s e n i c a. T o č i Ij 2 porodice. 1890. Radić detto Roka i Radić detto Petrimac. Porijeklom iz P o 1 j i c a. u matici dolazi od g. doseljeni Ivan oženjen g. Rajčević detto Mujo. 1778. Vrandečić detto Bolčin. 1902. 1795. Tomašević detto Ragusel. Lima. Slavo.pripadaju među novo stanovništvo. Ivanac. Kvinto. iz imotskih P o 1 j i c a. U pučiškoj matici se spomi­ nje od 1616. 1674. iz N e o r i ć a . Ban) 19 porodica. 58. Slilo. doseljen Josip. 1799. Žgorac. Š u l i ć 1 porodica. 1795. Samo Kovačić do­ lazi od g. pirezime se nalazi zabilježeno g. 1907. doseljeni učitelj Ivan oženjen g. 1679. 70. Booelo. P l a s t i ć (nadimci: Jubo. g. 1795. Loje. 65. P i s c a t e l l i 1 porodica. g. g..

B i 1 a v č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. do 1602. do 1625. ali i kao Ceparneo 168 . do oko g. B. magistri Bokanić. 1566. 1567.12 Ovo je stara obitelj: Ninković. 1625. C e p a r n i ć . Bertucius. 1747. A q u i 1 a češće se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka matice (g. God. (Zorzi). 1615. Prezime tako dolazi od g. i 1586. 1571. do 1659. U popisu plem­ stva cd g. g. [Pražnica. 1574. za godinu 1795.8 3. i 1668.. 1571. 1566. Cicarelli ubraja. zabilježeno je.2 5.. do 1795. spominje se kao konkubina popa Georgija Prođi. g. Bertichevich Ciacomo qu. Među galeotima iz Pučišća nalazi se g. Među pučanima. Gornji Humac i Straževnik).. 1668. 1628. 1621. koji su primali sol g. samo Kapetanić. Juraj Bokanić je opat povaliski. 1637. 1736. 1659. 1574. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. 1580. Među pučanima. g. (ili Ceparnić) se spominje u župskim knjigama od početka matice g. 1589. 1597.6 God. do oko g. Bokanić dičiti Skargut. g. 1672. 1812. B u r a t o v i ć doselili1 se iz V r b a n j a oko g. B o k a n i ć spominje se od početka matice daTje do oko g. i 1799. A. 8. od g. živi u Trog'iru kao Buccareo-Aquila.Iseljen© Ili -šzumirle porodice 1.. g. 1575. koji su primali sol g. 1551. nalazi se i porodica Bokanić. porodicu među novo stanovništvo g.. a nalazi se i u popisu novog stanovništva g. (za teritorij Pučišća. minje se Belavić. 1714. Godine 1573. u župskim knjigama od g. 1574.) prozvani SILE Bertučević.uila se spominju kao brački plemići. da A. kao lapicida Bokanić. spo­ minje se prezime Bilorovčić. spo. Boccareus se u matici spominje g. a po Bertuču Ninkoviću (umro 1603. kad ju Ciccarelli sptominje kao pučansku porodicu. 1623. B e r t u č e v i ć se spominje ui župskim knjigama Pučišća go­ tovo od početka (g.) do oko g.. 6. 1669. 1645. God. 1661. 1799. od g.3 7. među povlaštene. 1625. Nicolo mjesni je sudac u Donjem Humcu. pop Boccaneus. God. Boccaneus. Ciccarelli ubraja porodicu B. i to: g. A l f i r e v i ć detto Kovačić iz R o g o z n i c e . 2. B o b a r i ć se spominje. Kao Bertičević dolazi u pop'isu bračkoga plemstva od g. (Girolamo) i g.9 2.. B i l o b o r o v i ć u pučiškim župskim knjigama dolazi od g. 1639. 1624. 1657.-A.s Ivan Biloborović.2 i u vezi s re­ grutacijom za bračku galiju g. nedavno izumrli. 1536.) i dalje — naročito — do oko g. 1609. Bo­ kanić alias Kapitanić. se nalazi u popisu pučana. kao Beirtučević alias Susković (ili Sutkovdć).2 4.11 Izumrli u Nembrini — Gonzaga (Italija) i u Egiptu. 6 Od ove je porodice graditelj trogirskog zvonika Trifun Bokanić. koji su dobivali sol g. 1657.

Ivelić g. Župnik Oiccarelli zabilježio je g. udatom za Deškovića (Katuni). Sa.. 16. 1625.. K a 1 i 1i ć u maticama od g. porodica. 1795. Ivelio (Radoš) g. kao Ceparneo u Pučišćima je zabilježen g. s napomenom: iz P o l j i c a . spominje se jedna ženska Grguričić s napomenom: iz S t r a ž e v n i k a . 11. 1625. Zorzi Calilich.. Prezime se spominje i među pučanima. 1795. Kalilić detto Trifunović. j . Kalilić detto Kozulović.6 I v e 1 j o (t. 1650. Među pučiškim galeotima g. kao Iveljić i tako do oko g..3 K u p i č i ć spominje se u župskim knjigama od početka (god. 1652. 1580. koji su dobivali sol g. 1649. 1574. 1576. 10. 1567. Kalilić'Kozulović detto Kotarac. 1658. ali g. zabilježen je Triff& Davigliovich.8 P o m i n i s se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. 1657. 1567.2 K u š č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka (g. 1795. Ivelij g. Porodica G. a Ivelić (isti Radoš) g.2 Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašjnika g. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške).. nalazi se u popisu foarčkoga plemstva od g. 1795. 1570. 1790. Posljednjom nasljednicom Mičelinom. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 'izumrla je ova. 1776. iz Splita. s napomenom: iz Straževnika ili• ii S t r a ž e v n i k u . 1589. 1645. 1607. g. 1576.3 i među pučanima. do oko g. kao Ivelij alias Andriević. kad dolazi kao Dominis alias Barbie i dalje kao Dominis do g. g. g. 1579. zabilježen je u Pučišćima Iveljić kao pučanin. 1628.8 D a v i d o v i ć se spominje često u maticama do oko g. Među pučiškim galeotima (veslačima na bračkoj galiji) zabi­ lježen je g. Ivelm g. g.) do oko g.. 1581. Cavalier Antonio Callinich d-o Cosulovich. god. Bettini moglie del qu. spominje se više puta u matičnim knjigama kao Davidis.9. 1589. g. 15. 1625. . kad se spominje plemićka porodica Grguričić detto Šjule.6 God. 169 . i 1657. i 1721. da se plemićka porodica Dominis nalazi u Veneciji.) do prvih godina XIX. 1647. G r g u i r i č i ć u maticama gotovo od početka (g.. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od ga. g.3 Kasnije se spominje kapitan Matej Davidović. do 1640. 1596.. prvi put g. 1641. a Ivellio kao plemić. 14. od g. 1825. Iveglio) se spominje u župskim knjigama g. 13.Giuseppa Callinich da Carlobago. 1626. 1580. vijeka. 1799. Prezime dolazi i u prazničkoj matici. (Calilcich) do novijih dana.. (Calilgich) i 1634..) do oko g. 1687. 12. D e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 1614. 1657. 1710. g1. Pre­ zime je zabilježeno među gomjohumčanskim galeotima g. 1688.. 1617. 1574. 1795. koji su dobivali sol g.

a njegov sin Juraj bio je soprakomit bračke gal'je. P e č n i k iz T u h e ! j a u Hrvatskoj. 22. iselili nedavno u Ameriku. L o d e iz B o l a .) do oko g.) do oko g. isenili. 1680. 1607. 20. 1574. 28.. pa do> početka XIX.Ova porodica izumire u XVIII. i 1568. koji su g. 1592.i 1667. jedna kći s većim dijelom imanja i juspatronatom crkve Sv. spominje se češće. nedavno iselili. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 1795. iz Mimice. Posljednja je živa udata Orlandini. Ivana u Povljjma. a druga kći Kata­ rina u Wragnizan-Dobrinovic porijeklom iz Bosne. v.. 18. God. stoljeću.' v. g. u popisu galeota iz P r a ž n i c a . 1624. a pišu se i Mladineus.13 Antonio Mladineo »ambasciatore«. s napomenom: iz P r a ž n i c a .6 Pučiški župnik Ciccarelli bilježi g. 1566. i 1803. kao liščević alias Capković. nedavno iselili. ali nedavno iselili. iz P o l j i c a . M a n d a l i n i ć (rečeni Prđibobica). Antun g. L e g i š a doselili se iz I s t r e . M a j d e n o v i ć spominje se u župskim knjigama od g. Vicko mitronosni opat sv. Kao Litović zabilježen prezime u Povlj'ma g. 1615. 1634.. -plemićku porodični Kuščić detto Saulin. Prezime se nalazi među pučanima.). 3 24.. M a r č i ć doselili se oko g. 1574. 1655.Sv. primali sol. 5 1644. dalje do oko g. iz Z v e č a n j a. 1678. L i t k o• v i 6 spominje se u župskim knjigama od g. Sebastijan M.2 Vjerojatno porijeklom 5z P o 1 j i c a. 1589. kao Mariani. g.8 29.. 17. 21. Krajem XVIII. 1567. koji su doselili iz Bosne. Roka udala se za Zuppaneo-Županić. 1885. s na­ pomenom iz G o r n j e g a H u m c a . 27. 170 . kasnije ne­ koliko puta oiko g. M a n d u š i ć spominje se skoro od početka župskih knjiga (g.) dolazi kao Kuščić alias Mihačić.od po­ četka (g. P e š a iz Š k r i p a . U popisu (bračkoga plemstva (g. 1621. N i k o l i ć se spominje od početka matice (g. 23. M air'i j a n o v i ć se spominje g. 1579. g. 25. 1572. 1697. Sabič. s napomenom: iz P o ­ l j i c a (i to jedna ženska). 1579. 1644 s napomenom: iz B o l a . oženio se u Pučišćima g. 1657. 1816. u maticama. 1566. L i š č e v i ć dolazi u župskim knjigama Pučišća'skoro. spominje se M. nasljednici izumrle plemenite porodice Prođi-Prodić: g. 1657. od početka g. 30. umro g. U popisu bračkoga plemstva dolazi (g. iselio. 19. između g. Ivan. M e d i ć ' i z M i m i c e . Roka & dobiva juspatronat. doselio se Ante oko g. gradi crkvu . u Pučišćima kanonik. g1. 1605. 1625. iselio. I860. (Porodica iizumrla nedavno. 1576. pisac. kao Mikulić. . 26. hrv.) Nikolić alias Marušić. M l a d i n e o I .

kao Veljamović. nekoliko puta kao Pinesius. g. 1566. g. 1655. 1637. magistri PuiTjizf:ć. 1654. 17 U popisu bračkoga plemstva od g. od g. iudex Aloisius Prođi. 1579i spominje se klerik Pojdanović (kum) u S t r a ž e v n i k u. 1589. V ir a n j i c a n starinom bosanski plemići roda Dobrinovića.6 Posljed­ nje ženske udate u obitelji Mladineo i Vragnizan-Dobrmović.. 1585. g. i 1573.6 53. 1570..2 God. 34. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god.) do> prve polovine XIX. 36.. i 1657. 1607. 1875. kao Pinesij. zabilježena je i porodica »estinta« Prodi alias Prodić. 1624. Tomičić detto Vazufović—Tafre.. kapelan Tomiceus. 1616. izumrli. 1657. njegov unuk Klimša. 1567. Izumrla porodica (u Kovačić).—1589. 1628.. 1496. g. Zaccaria) iz N a b r e z i n e. klerik Pugiiseo. P o j d a n o v i ć se spominje od početka matice (g. 1574. 1584.. 1680. 39. g. Njegov sin Nikola piše se Wragnizan-Mladineo. 1893. P r o d i se spominje od početka pučiške matice g. 171 . g. 38. U ispravama: g. i 1585. g. kapetan Juraj Tomičić. Thomiceus. i sa kćerima IU Kraljević-Lukinović i Grego.. 1803. koji su dobivali sol g. 1795. 1615. 1795. Radojković— Čikutić g. g. i g. pop Marko Prodić/ 4 Potječu od Klimše Prodića iz S t r až e v n i k a . g. »airibasciator« Triffon de Prodis 16 . P u l j i z i ć se spominje od početka pučiške matice (g. prvi župnik. g. 1628.31. 1607. 40. 1663. Prezime se nalazi i u popisu bračkoga plemstva g. 1633.) do početka XVII.' g. g. 1657. 1556. Z m a e 1 o ili Izmaelo doseljenik sa K o tr č u 1 e. 1552. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjalka g. 1582. vijeka. 1611. Tomičić Juraj je pučki povjerenik god. 1634. R a d o j k o v i ć se u pučiškim župskim knjigama spominje od g. 1566. g. T o m i č i ć se spominje u poiičiškim župskim knjigama skoro od početka (g... 1638. g. 1799..—1661.. v. oženio se u . j . Thomicio. 1574..) do oko g. 33. Z ak a r i a (t. Thomiceo. 1722. Vinčenco uzima za ženu Katarinu Trifuna Mladineo i postaje dionikom baštine izumrlih Mlađinea. 1631. Pinesio. Prvi u Pučišćima g. Ova porodica izumire s Nikolom g. do* po­ lovice XVII. 1459. kao (Prodić. 1566. a pišu se g. P i n e z i ć (ili Pinesić) spimneje se u župskim knjigama od po­ četka (g. g. Ciccarelli bilježi ovu porodicu među priVilegiranimia. g. g. Puljizić detto^ Sase i Puljizić detto Lustre. Rado jković detto Čiveta g. izumrli. Pinesić. investiran u Biloj Njivi g. vijeka.18 37. 1647. V e l a n o v i 6 se spominje od g. 1574. ido 1642. 1566. Bernards. kao Prodi. »defensor« Franciscus Prodich 15 . Rado jković detto Čikutić—Furlan god.. (kao kum) do kraja XVII. Tomicij. g. 1657. 1582.' g. v. Pučjišćima g. 1566. 1621.6 32. vijeka.) do početka XIX. i 1631. Prezime se nalazi: medu • pučanima.

do kraja XVTH. ibid. ibid.. 1598. 1795. kao Zuvetei alias Žuvetić. 8 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi.). Ref. ibid. 95. list 16 i 20. kao Zuveteo. U pučiškim župskim knjigama spominje se pre­ zime od početka (g. do oko g. Ciccarelli: »Osservazioni«. str. 1 65 Ciccarelli. str. 12 Ciccarelli. preroa vje­ rodostojnom obavještenju. Trident. Ž.20 rektor pop Jerolim Žuvetić i Juraj Žuvetić (Zuetich). Zuppaneo.. 42. d. 1700. 1. ibid. d. 1581. više puta kao Zuvetei. 22. 1467.). . Sagradio je Kaštii u Pučišćima Ciprijan Zuvetić god. 1612. porijeklom iž B o s n e . 1 4 Ciccarelli. 255—256. str. Ž u v e t i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od po­ četka g. Communitatis Brachiae. župnik đon Andrija Ciccarelli. 1635.6 Zupanei su naslijedili) imanje i juspatronat izumrle porodice Mladineo. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g.41. Petar Granac ( ? ) . Cap.Spominj. iselili. 1442.. 43. Od g. ibid. šimun Knezović. 1566. 357. ibid. 1747..-je izumrla pred pedeset godina. ibid.. 1657. terminazioni. 1 Diversi publici decreti i t. 1632..u se: g. od g. 1579. su limali juspatronat Gospe na Ratku. Antun Alf irović. i to kao Zuppanei alias Županić. 259.. 1568. braća Petrović. str. 1879.. 1574.. Prezime se 'nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. 1657. Udine 1656!.. 1940. i t o : od g. Ovu anagrafu sastavio je g.. ibid. Pavao Dević. 7 Isprave kod Dušana Kraljevića u Pučišćima. ibiđ. 2. Mladineo. 321. 118. list 9—10. Split. ibid. 11 Ciccarelli. Babica (ibid. Babica. Nalazi se U župskom uredu u Pučišćima.. 281.....). str. v. braća Kraljević. u Pučišćima: braća Vranđečić. od g. ali najčešće kao Županić g. 6 A. 148.. str. 1568. Porodica Z. Rukopis kod I. str. Z o v k © doselioi se Štipan iz L o ' k v i č i ć a i oženi© se u Pu­ čišćima g. Mladineo. (Vidi Pražnica. 40—42). Utini 1656. 13 Diversi publici decreti. 1912.®* Iselili u Starigrađ. ibid. 9 U popisu kod I. str. 1 7 Statuta Municipalia ac Reformationes magnif. 104. 1 2 3 4 5 172 . Jerolim Plastić i braća Novaković (g. . ali češće od g. privilegi et indulti. 1589. (Neke sam štampao^ u »Bračkom zborniku« br. str. braća Darpić. nekoliko puta kao Zuveteus. do oko god. bilješka 4). 1570. Z u p a n e o (i Zuppaneo). str.. i° Ciccarelli. braća žarković. Isto se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. i t... Lib. kao Xupanovich de Xupagnaz 19 iz Dubna (Duviio).

. Ciprijana. Gornja Greda i Donja Greda. 3. Vele da posjeduje oko 500 glava vunača. Pastirski stan Kruška Stopa M a i r t i n i ć . M a r t i n i ć . 1534. d) C r n i R a t . 2. vijaka spominje se crkvica Sv. Važniji su dijelovi ®ela: Škrip. P r i j e v i ć i žive Često u Pučišćima. 1467. Klementa nalazi kip pape Sv. str. 1500. D-ebronić (Skarabaje) 1 porodica. U početku XV. Na­ lazi se na putu. 1590.• B a u k (Delija). b) M a l a S l a t i n a K a š t e l a n (Rojen). Lijepi reljef iz oko god. ibid. koji vođi iz Selaca u Pučišća .. 340. a) V e l a S l a t i n a E t e r o v i ć 2 porodice.1 Prazničku župsku crkvu Sv. Antuna Opata selo -je sagradilo g. . c) L u k a K a š t e l a n (Poičanac). 4. str. Na osnovu informacija Dušana Kraljevića u Pučišćima. Klementa iz god. 1567.C e z a r 3 porodice. 2Q Croatia sacra. 5. Pražračani ti pnčišiđni župskim knjigama prije početka malic© god.: Zorričić 1567.stan Prijevića Ovaj se stan nalazi zapadnije od Pučišća.:Miikšić 1582. ibid. PastJlrsM s'faani Karavana Svi imaju kuće i u Pučišćima. 1461. koja još postoji na prazničkom groblju.: Nikulić 173 1. PRAŽNICB Pražnice pripadaju među najstarija hrvatska naselja ma Braču. 88. Interesantan je basreljef iz g.. Jurja dok se u crkvici Sv.C e z a r 1 porodica. 19 Pastirski. Pastirski stan Pnitvine Nalazi se južnije od Pučišća.is Ciccarelli. -žive najčešće u stanu. ima bivša straževnička crkvica Sv. te se tom zgodom župnik Marin preselio iz Straževnika u •Pražnice.

Svetinović. Kliminović. Valentineo. dalje prezime dolazi u župskim knjigama redovito. Boljesić. Aquilla.) U boboviškoj matici zabilježen kum iz Pražnica g. Murlačić. Jakov Martinić. Betinac) 8 porodica. 1601. iSujić. 1634. kao' Bovinić. 1609.: Nikolić. Nikola Mihovilovic. u pučiškim župskim knjigama Arbunić iz Pražmca zabilježen g. pop Prodić. Vučić.: Mladinić. Arbunić alias Radovan. Lukinović.. Ivan Majdenović. Iveljić. Matijašić. 1603. u bolskima g. JeroBim Jurišević. Stefana. Frane Pijkovic. Jurinović. Lišćević đe Bojano..: Stipasimović.:-Radovan Arbunić.: Marangnnić. Ivan Martinić. Klinsić (ili Klinčić). 1605.: svećenik Ivan Deskoveo-Dešković. v 1598. 1733. u đolskima Buvinić g. Mikšić iz Pučišća.PreMniena prvih dvadeset godina (matice prvi put' spomenuta' 1590. Gospodnetić. Mihovil Martinić. Stipetić. Koiljatič. 1622. 1591. U matici se spominje prvi A. Popis (pucama) pa vezi s regrutacijom zsa bračku galije g. 1592. Tomašić. i 1778.: Tomaseus. 1762. 1851. g. Kušćić. 1594. U matici od g. Martinić. Jakov Martinić pok. Metloguze. kasnije Buvinić. Pinesić. Pijkovic. Anton Mihovilovic.: Ivelić. Buje.: Klimsić. pop Bokanić. 1839. pop Čepa/rnić. 1625. Pletaja. Kovačić. Lovrinković. CJaleoti di Prasnice 2 Nikola Goić. Stefan Martinić Franjin. U postirskom popisu u vezi s galijom g.: pop Ivanović. Panje) 8 porodica. Ivana. Ivan Lučić. Stančić. Mandušić. 1644. Thadei de Thamasie. Sadanje porodice A r b u n i ć (nadimci: Radovan. 1602. 1855. Ivan Goc'ć.: Biloborović. Juraj Goić. od g. Stopio. Arbunić alias Radovan. Valentinović. B i u v i n i ć (nadimci: Benjavin. ponekada samo Radovan (god. Mijić. 174 .: Mihovilovic. 1625. 1608. Stefan Martinić pok. Marko Klimiinović. 1646. od g. Lučića Pobroević. Ivan Rad'čić. s napomenom: iz D o l a .: Davidović. Radovan detto Arbu­ nić s napomenom: iz Pučišća. Baturić.: Prodić. 1593. g. 1668. Mihoević iz Vrboske. 177i. Livačić. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je Bovinić iz Pražnica g. 1600.

—1670. 1649. 1705. 1574. U matici skoro od poretka (g. u bolskoj g. 1740. dolazi više polta Mihovilović alias Lukrić. 1837.—1657. Tica) 11 porodica. 1666. Radoš Ivelić. F r e d o t o v i ć 1 porodica. Veli) 14 porodica. J a k a s o v i ć (nadimci: Kuna.. 1664. u povaljskoj g. U popisu pučana. 1772. 1574. 1694.) kao Iveljić. Ivellij alias Kunić. 1574. g. 1676. koja je u matici bilježena i kao Pitković od po­ četka matice do oko g. 1688. 10 175 . »difensor« Radoš Ivellio. g. samo Lukrić.7 Jerolim Ivellio. i 1746. 1667. spominje se Bovinić. Tare. po­ javljuju se različni nadimci: alias i vulgo Pahalo. U matici cd g. . 5. Mužića..3 U popisu »galeoti di Prasnice« g. Ivelić alias Lukrić do u XIX. i u mizuraciji g. a g.2 U nerežiškoj matici zabilježen je Goić g. Goić-Soldari.3. pored Iveljić dolazi Ivelio ai!i Ivellio. s napomenom: iz Gornjega Humca. 1888. U matici zabilježeno prezime g. Ivelić vulgo Lukrić. 1688. a tako isto više puta kasnije. g. spominje se »defensor« Juraj Ivellio5. uvijek s napomenom: iz Pražnica. 1611. više puta samo Pahalo. Kučada. koje su primale sol g. a. Prcimiko. s napomenom:. 3 f God. Etorović i Ekterovic. 1590. 9 U dolsk'm župskim knjigama zabilježen je Ivelić g. god. 1721. s ovim se prezimenom češće sretamo. 1723. Ran je) 2 porodice..). Među porodicama.—1680. I v e l i ć (nadimci: Ajunt. U popisu pučana. 1738.. u pučiškima g. u postirskoj g. U XIX. G o i ć (nadimci: Dračevka. 1744. alias Pitković. i g. U popisu novoga stanovništva g.iz P u č i š ć a. 1747.. a jednom g. 1683. 1625. Bofoić. zabilježena su tri Goića. u dolskoj g.. 1750. 4. Žmirko) 6 porodica. Od g.. kao Ivellio alias Andrijević. 1637. 6. Bortulovi. Mise.8 (Prez'me se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. alias Gariful i Kuna. U matici prvi Ekterovic zabilježen je g. s napomenom: iz M a ­ k a r s k e .... a tako redovito i dalje. i to kao Eterović. i 1660. Lučić. koji su dobivali sol g. 1796. u Pražnicama se nalaze tri Jakasovića. v.. 1747. nobil de Ivellio. 1657. 1493. 1650. 1850. klerik Goić g. Fraturčić alias Jakasović. Parun Pjerovi. 1654. de Ivel­ lio.3 Prezime dolazi u popisu vlasnika pašnjaka g. Jerolim suprakomit 6 . u pastirskima Lukrić g..v. s napomenom: iz V r b a n j a . Nevoda. 1824. g. koji su primali sol g. g. nailazi se Iveljić. 1589. od g. U matici od početka (g. 1694. i 1699. i to često od g. u pučiškoj g. Piković. a g. u XIX. 1657. ima Goijch. U prvoj polovici XIX. 7.4 E k t e r o v i c (nadimci: Harle. 1642. Nadimak Pitković očfto je od izumrle po­ rodice Pijković.. 1636. uvijek ^napomenom: iz Pražnica. g. v. Škum. vijek.

. iškurele 1 por. samo Martinić od početka matice. 1620.. do sredine. . mnogo puta Martinić vulgo. oženjen g. 1589. God. s napomenom: iz Selaca. 1725. 1684.) 5 porodica..) 9 porodica. U prazničkoj matici od početka (g. 1681. 1849.).. 1697. 1781. 1717. Gungo.. 1860. a a u pučiškisna g.. 1685. 9.. 1657. dolazi često i kao Klinčić vulgo Justinić.). porijeklom iz Poljica. od g.. Tesle. Mlhoj 1 por.. Kovač 2 por. dalje.. Zečak 2 p. 14. 1657. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva od g. v. U matici od početka (g. 1788. Martinić dicti Kus. 1777. Prezime se spominje u nerežiškom popisu vlasnika pašnjaka g. Čule 2 por. g.. i 1854. pop Tonsić iz Pražnica. đetto Kusanovic. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. 11. od g. i 1782. K l i n č i ć (nadimak Juistinić) 3 porodice.d g. Zelenko) 8 porodica. U dolskoj matici zabilježen je g. g. Samo Tonsić često od g. Ditlć. kasnije od g. alias Verbora. 1657. 13.. Hula. Veli 3 por. 1704. dakle oba prezimena istodobno. kurat Cusmaneo. 1709. K u s a n o v i c (nadimci: Barišin 1 porodica. 10. i 1791. Kao Klinsić nalazi se u popisu bračkoga plemstva g. U popisu bračkoga plemstva g. 1653. Kao Kuzmanić oid g.9 176 .^ Panada 1 por. 1657.. i kroz XVIII. Kanana 1 por. Ovakvo prezirne dolazi do oko g. 1773. 1683.. 1657. v.. 1591.anović iz Pražnica..) rektor Cusmaneo. Jurac 1 por. g. 1771.9 Prema nepotvrđenoj verziji.9 Još prije. i 1724. 1375.. Koljatić-Tonsić..XIX. 1600. g. K u z m a n i ć (nadimci: Jakovac 2 porodice. 1591. 1681. 12. iz P o s t i r a. L a z a n eo 1 porodica. Selačić 2 por. 1682. Bilie 1 por. više puta J. Ladro 1 por. Bukalo 1 por. 1715. 1768. dakle. U matici često od g. Guslić 1 por.. U bolskim župskim knjigama Pijković se spominje g. Martinić-Gusan. Tonsić je zabilježen u matici g. s napomenom: iz Pražnica. L u k i n o v i c 1 porodica. u matici Kuzmanić iz Rogoznice. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemistva od g. i 1695. U matici često od g. Demon 3 por. U matici (g. 1772. Tonsić 4. 1675.. vrlo često Maritime alias Jerčić.) 24 porodice. 1683.. Nifcota.. alias. 1647. Gusanović. nalazi se prezime Koljatić. Poštar 1 par. g. g. klerik Cosmanei.9 ^Porodica Tonsić izumrla je u noviie doba. a u puč'škim župskim knjigama zabilježen je Koljatić iz Pražnica g.. Tatarinac-Brago 1 p. u Statutu se spominje Clmsich Christinus. u matici je često zabilježeno Klinsić. g. a o. 1893. U matici g. 1708.. Sisle l p . g.. Portada-Zorzinka 2 por... U dolskoj matici zabilježen g. 1743. skoro od početka do danas. 11 K o l j a t i e (nadimci: Mića 1 p. J e r č i ć (nadimci: Bačić. Curik 1 por.8. samo Justinić od g.

. iz Pučišća. 1679. nalazi se porodica Mradinei alias Mladinić..—1657. Sukelić detto Banić. M. Mihovilović vulgo ili alias Haber god. kao Mladinić. u sutivanskima g.. Mlađinei i Mladineo.od g. 1657. uvijek s napomenom: iz Pražnica. Haber 1 p.. Tuttur 1 p. 1738. samo Verbora g. M i h o v i l o v i ć (nadimci: Colo 1 porodica.). s napomenom: iz Pučišća. 1574. Mihovilović alias Lukrić od g. i 1876. 1682. Hajo 1 p. u dolskima Martinić dicti Kusanović g. U nerežiškim župskim knjigama spominje se Mihovilović g. 1683.. M.. M l a d i n e o 2 porodice. Kusanović dicti Kovačić. spominje se Mihovilović Juraj procurator del popolo di fPrasnize. i 1705.. Mihoj 1 p. a g...) 17 porodica. 1589. koji su priznali sol g. 1655.9 Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka g. 1794. U popisu plemića..M a r t i n i ć (nadimci: Vrbora 2 p. do 1802. 1745. a g. v. Raus-Biigec 1 p.1* U nerežiškim župskim knjigama spominje se Martinić g. u idolskima g. Francin 1 p. Maškiarin 1 p. 1703.. 1816. i potpisali konvenciju. ukopano je 14 Mihoviliovića u crkvici Svih Svetih. God. Trifom Mladineo g. 1790. u boboviškima g. U matici od početka (g. i 1672. i 1648. 1721. a od g. 1625. s napomenom: iz M u r v i c a . 1825.. 1772. $ nadimkom. koji sai dobivali1 sol g.. 1644. Prezime se nalazi u popisu pučana.. Savj 2 p.-Parjević od g. nik za narodni život i običaje 12 177 .. 1613.. g. bilo je 8 porodica Mladimić iz Pražnica. s napomenom: iz Gorjega Humca. 1594."1683. a jednom g.. koju je u mjestu sagradio pop Mihovilović.. 1666. 1642... 1664..2 God.. U matici g. s nadimkom Jerčić... 1742. 1810. i 1602..) 3 poro­ dice.. M. i XVIII. 1775. U matici od g. Kukovac 1 p. (Jedna je porodica — Kokić — dose­ lila iz Pučišća). u postirskima g. M. u postirskima g. 1646.. 1629. spominje se Stefan Mart.13 Mihovilovića ima u Škripu.. 1788. u pučiškinia Martinić g. 1579. 1574. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1625. i 1794. U župskim je knjigama ponekada zabilježen u XV111. alias Verboora od g. uvijeik s napomenom: iz Pražnica. . kao Mihovilović alias Kovačić. samo Sukelić kroz XVII. 1796.2 Od g. samo Banić često više puta od g. Tarla 1 p. 1705.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. do druge polovine XIX. 1685.. Kusanović. i IUI pirvom početku XIX... detto Sukelić g.4 S e k u l o v i ć 3 porodice. U matici od početka g... koja su birali povaljskoga opata g. Lukrić 2 p. 1736.. 14 U popisu bračkoga plemstva od g. Murvički Sekulovići porijeklom su od' roda Šćapanovića.nić procurator del populo.. 1615. alias Cezar od g. Pušibate 2 p. od god. 1591. v.. u bolskima Mar­ tinić g. 1616. 1682. 1643. samo1 Lukrić od g. 1593.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. 1688. Jakovjev 1 p. v. pop Mladineo spominje se g. klerik Mihovilović. v. 1833.

19= S t i p e t i c (nadimci: Pirtkeša. samo Simić više pulta od g. s napomenom: iz S u m a r t i n a. novog stanovništva. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a. U puč. g. V i l e n i č i ć (nadimci: Boljanac. posljednji put g. spominje se pop Bartulović. Nekoliko puta zapisano je Veleničić (god.9 God. U pražniškoj matici od početka (g..1808. 1820. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. i788. jedna ženska Staničić alias Bartulović. 1792. B a l o j e v i ć u matici se spominje u prvoj polovini XIX. 3. 1784. 1590. s napomenom: iz Pražnica.16 a g. i 1802. 1683. B a t u r i ć u matici od početka (g.. i 1851. 5. 1826. U Nerežišćima pripadaju među novo stanovništvo.. 1822. 8. »messer GiroHamo Aquila et frateUi. v. Prezime Baturić nalazi se u popisu bračkoga pHemstva g. B e z m a l i n o v i ć u župskim knjigama u drugoj polovici XVII.). g. i 1793. 1576. a također i Simić: kao Simiić alias Batković. 1803. Tita) 2 porodice. Izumrle iB ćteeljeotie..: iz D o l a . 1805. i 1801. a u dolskoj g. i u prvoj polovici XVIII. U ispravama se spominje stanovnik Splita Juraj Aquila brački plemić g. i 1820. a g. 1707. 1721. Baturić alias iSimić. 1536. v. 1681. U puč'Jškim župskim knjigama zabilježen je Baturić iz Pražnica g... U knjizi vjenčanja s napomenom: iz Selaca (g. Porijeklom je porodica iz M a k a r s k o g a p r i m o r j a. A n i č i ć u početku XIX. i u prvoj polovini XIX. ali g. Bolski su Vileničići od t / z v . g. v. i 1826. Porodica se preselila u (Pučišća. i to g. 1783. 1844. a preostali su izumrli. 1800.. 1657. s napomenom: iz B o l a . 178 ... 6. abitanti a Spalato«. U matici od g.) i Novog sela (g.). 1658. 15 20. do 1744. i to g. 1780. 1740. Stipetic. . 2. Kralo) 2 porodice. 1637. ponoidice 1.. s napomenom. 1863. nobiii della Br&zza. U početku su se zvali Cvitanić po Cvitanu. v.. s napo­ menom: liiz M u r v i ca. 13 7. 1591. v. 1657. 1801. 1712. 1664. B a r t u l l ' o v i ć u matici zabilježen prvi put g. 9 Porijeklom iz Bosne. 4. 17 Preselili iz Pražnica u Pučišća..škoj se matici spominje g. g. 1833. spominje se Nikola Stipetic sudac u Pražnicama.. A k v i l a (Aquilla) spominje se u pražniškoj matici g. 1594..).) dio danas. i kasnije dosta često1. B a k o v i ć se spominje u matici u drugoj polovini XV111. v. 1731. v. Posljednji Umro g.. s napo­ menom: iz P o l j i c a . 1791. 1551. s istom napomenom god. 1680. i 1677. Posljednji put u župskim knjjgama g. B i l e t i ć u prvoj polovici XIX. i to nekoliko puta s napo­ menom: iz " župe G o r n j e g a H u m c a.

Prezime Jiuriniković nalazi se u popisu pučana. v. 17.. ido oko g. možda v kao Boljiić. v. 1852.. 179 . i početkom XIX. 1694. ponekada s napomenom: (g. K a r ž e j od g. pučana. i u prvoj polovici XIX.. v. 1634. v. 1823.) iz pustinjskog manastira Dračevluke. K a p u l a r i ć u prazničkim župskim knjigama zabilježen je više puta u prvoj polovini XIX. 1807.. a često i: iz Dola. v. 1593. 1574. kroz XIX. 1611.. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . zabilježena je smrt žene Hranotić rođene Vacetović g. kasnije u matici kao kum češće kroz XVII. vijeku više je puta spomenut u prazničkim župskim knjigama. 1802. 18. 13. 19. isto je prezime zabilježeno u /popisu. 1702.). 1628. s napomenom: iz Pucisca. v.: iz G o r ­ njega Humca. 21. B o 1 d o v i ć (i Bodiović) u matici sredinom XIX. ali g. popovi i jedan klerik (g. v. m 20. 1574. kao Biloborovčić. i to u početku s napomenom. y. polovini XIX. v. G o s p o d l n e t i ć od početka prazničke matice (g. H r a n o t i ć u matici krajem XVHI.9. K a t u š i ć !od g. v. 1645. XIX.: iz Ž e ž e v i c e . više je puta zabilježeno ovo prezime bar kao kum.) i u početku XVII.. J e 1 u š i ć u matici od g. 15. do oko g. pop Bokanić. XVHL. 1594. C v i t a n o v i ć nekoliko se puta spominje u matici sredinom XV111.). 22. v. D u i ć u matici krajem XVIII. 16. 1783. 1592. U popisu pučana. koji su dobivali sol g. 1592. D e v i ć ui matici se spominje više puta krajem XVIII. dobivali sol. s napomenom. do oko g.. nekoliko puta s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .. B o k a n i ć u matici g. Jiuirinović iz Pražndea. 1636. koji su primali sol g. do oko g. kao Jurinković u XVTL v. 1843. s napomenom: iz Gornjega Humca. a tako i g.. 1596. Posljednji put u župskim knjigama zapisano prezime g. kao Jurinović češće od početka matice (g. s napomenom iz B o l a . Pored toga. 1872. izumire oko g.3 10! B o l j e s i ć od početka prazničke matice (g. 1592. 23. 1593. U Gornjem Humcu pripadala je porodica novom stanovništvu. 14. B r i o b o r o v i c od početka matice (g. 1809. J u d i ć i prvoj polovici XVII.).3 11. g. vijek. 1644. (Vidi! pučiške porodice !). U XIX. (kao kum).3 U bofekoj je matici zabilježeni g. vijek češće se u župskim knjigama spominju Katušići iz Zvečanja.): iz Gornjega Humca. i u prvoj. J u r i n č e v i ć (ili Jurinović ili Jurinković: nije dovoljno čit­ ljivo u matici !) spominje se g.. 1602. 12. kroz XVII. v. iz Sumartina. 1574. koji su g..

1574. 25. 35. 1590. vijek.9 Prezime Mihačić spominje se u prazničkoj mati'ci g. Marković-Forense. s napo­ menom: iz D u b r o v n i k a . v. 1780. vijek.) i početkom XVTL v. od g. do oko g. 1701. Prezime K.3 i u popisu pučana »galeoti di Prasmiice« g. 1591. 1574. oko g. K l i m a n o v i ć od početka matice g. koji su g. 1593. 1593. 1641. .. g.s . Marković sive Čulinović. Lešćević de Doimo) i kroz XVII. L i š ć e v i ć od početka matice (g.2 U pučišk. 1821. 1620. 1623. s napomenom: iz P i u č i š ć a . L i t k o v i ć u matici kroz XVIII.) do kraja XVI. 1664. s napomenom: iz P u č i š ć a . L i n a r d o v i ć u prazničkoj matici kroz XVII. (smrt) s napomenom: Iz Postira. dalje parok Ditković. 1826. Dujmović alias Kliminović. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g.im župskim knjigama zabilježen je (ikao kum) Dujmović iz Pražnica g.. 1668. 1657. . 34.. 27. vijeka nekoliko puta. do prvih godina XIX. koji su dobivali sol god.nalazi u popisui pučana. 30. (g. U postirskitm župskim knjigama zabilježen je (kao kum) god. 1788. 1625. K u š ć i ć od početka matice g. žena Mikačić s napomenom »ovdje nastanjena«. M a n d u š i ć se spominje u početku prazničke matice g. koji su dobivali sol g. K o v a č i ć u matici se spominje prvi put g. 1600. g. g. s napomenom: iz Postira.2*4. a u doiskima Čulinović g.. 1593.32. Kasnije. g. od g. 1741. 1747.. Marković iz Z a g v o z d a . 29. U pučiškini župskim knjigama zabilježen je Kušćić iz Pražnica g. zatim god. 31.) više puta samo Čulinović. s napomenom: iz Krajine. M a r k o v i ć u matici od g. Godine 1864. L o v r i n č e v i ć u matici dvadesetih godina XIX. 1574 primali sol. često Markoivić vulgo Čulinović (Culinovich i Zulinovich). g. se nalazi u popisu pučana. M a t i j a š i ć spominje se u početku matice (g. ali g: 1689. s istom napomenom te kroz XIX. Prezime se. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1779. 1796. Marković alias Ouilin. 1668. i 1667. 1710. kapelan Litković iz Pučišća. 1874.. 1591. s napomenom: iz Pražnica. s napomenom: iz B o l a . Prezime se nalazi u popisu pučana. 33. g. 1693. 1789. v. vijek do oko g. 1641. do oko g. 26. 28. 1657. 1851. Kao Mikačić g. v. 1698. 1758. g. do prve polovine XIX. K n e z o v i ć u matici u prvoj polovini XIX. kao Kušćić alias Miohacich. Vjerojatno iz Nerežišća. zabilježen je jedan Kušćić s napomenom: iz jPostira. L i v a č i ć u početku matice (g. 1715.9 180 . v. v.

181 . s napomenom: iz Bola. samo Tomičio g.. artefice Obradić. 40. do 1826.. jeir je g. M i h o e v i ć u matici cd g: 1593.9 38. te kroz XDC v. v. 41.. ekonom Murlačić. U puč'škim župskim knjigama zabilježeno je g. Perak-Salamunović.). i 1872. 1657. s napomenom: iz V r b o s k e . 1819. 42. a tako> isto g. 37. iz Dola. Prezime se nalazi u popisu pučana. do početka. M i k š i ć u matici od početka (1591. Mixich Radovano. 1574. Ovo se prezime mnogo puta. iz Gornjega Humca (g. koji su primali.. sudac. 1687. do1 oko g. iselio. a g. g. U praz­ ničkim župskim knjjgama dolazi više puta.. 1723. zabilježen kao kum iz Pučišća. 1665. 1717. Perak alias Šare. g. pop Murlačić s napomenom: iz Pražnica. nekoliko puta g.. umire kurat Murlačić. Mikšić. Postiranin. 1715. M a t u l i ć u matici dolazi često od g. P a s k v a l o v i ć (:i Pasikvaiinović) u matici od g. 1638. do oko g. g. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva od g. Nikulić iz Pražnica. 1844. g. da mistro boter Obradić živi u Pražnicama. i 1724.paičiiškoj matici zabiliježen je g. 1833. 1636.. God.9 U Statutu se spominje g. spominje u župskim knji­ gama i do druge polovice XIX. 1676. 1784. 1807.) u Pražnicama je pairok MaturiLIe. kroz XVII. P e r a k o v i c u matici od g. U pučiškoj matici g. 1822. s napomenom iz R o g o znice-. O b r a d i ć u matici od g.). 1795. Perak iz Rogoznice. P e t r i č i ć se spominje u matici od g. i 1787. Murlačić. 1657. M a r a n g u n i ć spominje se u matici često od o. 1806. U. 1693. vijek. P e r d i j ć u matici od g. 1756. Posljednji put Perak < matici spomenut g. iste godine (1717. zabilježen je Matulić-Sile.. Marušić alias Nikolić. N i k o l i ć u matici od g. 1655. sol g. M u r l a č i ć od početka matice g. 1861. spominje se do oko g. 1375. 1657. g. 1641. Kasnije se O. 1859. 1689. 1642. i 1826. Tbmičić alias Perdufc iz Pražnica. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva g. g. 1567. 1632. mistro Obrad'ć.4 39. g. 1830. a god. 1589. i 1807. 1603. s napomenom: iz P o s t i r a. ali g.3 U pučiškim žuopsikim knjigama zabilježen je g. Tomičić ailias Perdijć. g. 44. g. 1697.. 1605. 1646. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . U popisu bračkoga plemstva g. 1656. kapelan Murlačić. a u pučiškoj matici g. s napo­ menom: iz Postira. 43. a g.. 1782.. 1738. Missi. 1582. ali g. 1720.36. ponekada s napomenom: iz Selaca (g. 1830. iz Pražnica. u 46. 11 U popisu vil'asnika pašnjaka zabilježen je g. XVIII. 1738. do oko g. 1782.9 Porijeklom iz Omiške R o g o z n i c e . s napomenom: iz Dola. nalazi se ovo prezime kao: Niccolich o w e r o Marussich. do oko g. 1590. v. 1782. 45. 1642. s napomenom: iz P u ­ c i š ć a. 1693.

g. koji su primali sol g. 1635. s napomenom. 50. Pinesio. v. 1640. 1657.. U popisu novoga stanovništva od g. Radoslavljić. S a l a m u n o v i ć u matici od g. 1635. i to g. 54. do oko g. S a n t i ć u 'matici od g. koje je dobjeglo pred Turcima. dio 1740. v. 49. 1815. samo Šairić g. s napo­ menom : riz P o 1 j i c a. T i o m a s o v a ć u matici od g. S t a n i č i ć u matici od g. U pučiškim župskim knjigama spominje se g. spominje prvi put g. S e s n i ć u matici od g. g. s istom napomenom i kasnije više puta. 1682. 1590. 1591. Tomasović alias Marjanović. s napomenom »iz B o 1 a« do XX. pop iz bračkog manastira Dračevluke. samo Marjanović više puta od g/1670. U Postirima porodica pripada među ovo stanovništvo. g. »iz P o s t i r a« do sredine XIX. 1574. P i n e s i c se spominje od (početka matice g. 1630. g . vijeka. i 1763. Oba prezimena prestaju u matici šezdesetih godina prošlog XIX. s napo­ menom »estinta«. 1765. g. 1685. Mariano vich de Poiza. P l ' f e n k o v i c se spominje u prazničkim župskim knjigama od g. više puta od g. Prezime se spominje do druge polovice XIX. a g. s napomenom: iz P o l j i c a . 1576. Mariianovic alias Tomasović. Godine 1740. 1754. Pinesius. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. spominje se Marko Stanišić u Pražnicama. Salamunović aFias Šariić. 53. 1695. Godine 1789. vijeka.. 1747..47. 1832. do 1820. kao ba­ bica. zabilježen je Salamunović alias Šare. 1833. 182 . 1822.9 Spominje se u popisu vlasnika pašnjaka g. 1741. Posljednji se put spominje g. 1827 spominje se jedna žena Tomasović iz Pučišća. ali g. & 1842. 1758. i 1709. 1657.: iz G o r n j e g a H u m e a. 1589. 10 55. Prezime prestaje oko g. i u toku pirve polovine XVII. 1856. 1839. 52. ® napomenom :iz Gornjega Humca. 1618.. g. U popisu pučana. 1698. 1600. Porijeklom iz Poljica. Marjanović iz Pražnica. U dolskoj matici g. g. spominje se »ilirski« pop Sičić.3 50.. 1814. s napomenom: iz Š k r i p a . S i č i ć u matici kao kum od g. koji se. s napomenom. s napomenom iz Postira. 1807. vijeka. Salamunić alias Sarre. R a d o s l a v č i ć (i Radosllavić) u matici od g. 56.. pop Sesnić. možda isto što i Salamiunić.1744. S t i p a s i n o v i ć od početka matice g. do okO' g. Prezime u Pražnicama nestaje oko g. 1669. U popisu bračkoga pltemstva od g. 1692. spornije' se jedna ženska kao Staničić alias Bartulović. 1814. 1719.4 48.

ibid. v. i 1819. Babica. Kandija. Jaikov Jakasovic. 15 Ciccarelli.. ibid. 317. 3 Popiis kod I.Šlćapanović vulgo Zelanović. ibid. 1632. Zagreb. Nikolić. 1620. g. 188. do druge polovine XIX. T o m a š i ć u početku matice g. 1765. ibid. 1598. 1589. ali g. de Hettore. ibid. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. str. do početka XVII. Mišetić. Bovinić. ibid. Co. 321. list 10. 1811. . 10 Popis kod I. do 1815.57. čikarelović. Kasnije. 1593. s napo­ menom: iz Škripa.. ibM. Prodi. 1802. Communitatis Brachiae. izdala Matica Hrvatska. V u č i ć II u matici od g. 84. 61. str. šoljanović. 1747. Š ć a p a n o v i ć prvi put se spominje u matici g. ibid. 1659. . str.. samo Zelanović s napomenom: iz Dola. 45. Vjerojatno od Vukić. Jakšić. Babica. 172. Lib.. str. i XVI. Ivan Jakasovic. 1933. (Vidi Pučišća ad 2). 227. Vučić vulgo Raguzel. 4 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. Nadali. Žuvetić. Za.. 14 Ostojić. Mladiiniić. 58. Ceprnjić. V a l e n t i n o v i ć u početku matice g.. 1683.. 255.. 1616. 51. Marko Stanišić i Marko Jakasovic pok. Thomaseiuis. od g. 1656. Thomaaeo. str.. g. 2 Mlađineo. koji se spominje g. Thomasei.. Strafortić. 281. Frane. g. g. 1817. Q2. 1718. str. ibid.. v. str. ibid. 142. i 1860. Ve3!. Miissi'.. 202. 1602.Pražnica i gornja sela u popisu su g. U Pražnicama se spomniju g. 1591.. 1777. kao Vukić ide Komaj iz K o n a v a 1 a. V u č i ć I u početku matice g. đe Thomasis. 299. ali g. s Ciccarelli. 60. 12 Ciccarelli. 254. IV.. a oko g. 1591. 1 183 . 281. 59. ibid. ovi vlasnici pašnjaka: De Tomasi. str. s napomenom: iz Goirnjega Hiuimca. 1593. 63. s Ciccarelli. 259. Bartuzzi. str.. 302. ibid. Jeričević. 1635.. i? Ciccarelli. T r u t a n i c u maitici kao kum g... ibid. Iveljiić. i 1636. g. 198. LITERATURA I BILJEŠKE: Ljubo Karaxnan: »Umjetnost u Dalmaciji XV.ić u prvoj polovici XIX. ovi novi stanovnici: braća ( ? ) . Utini. 370. nasljednici Jurja đe Cranchis. 413. 399. 321. is Ciccarelli. str. Nižetić. i 1617. ibid. Davidovie. str. vijeka«. s napomenom: iz O m i š a . i 1686. 1851. 436. <g. đe Andreiis. v.. Ravanović. 9 Ciccarelli. v. 143. Kuzmić. str. 13 Ciccarelli. Bartučević. g. 332. 6 Ciccarelli. ibid. 336. 1772. g.. str. i u prvoj polovini XVII. Pavisović. kao Valentineo. 340. 1777. Pinezić.. zabi­ lježen je u Pražnicama ekonom-pop Trutanic. & napomenom: iz Murviee. ibid. str. 1855. Vuković. de Martinis. g. 1758. * Ciccarelli. 11 Statuta municipalia ac reformationes magnif. J-iUkšić.. 18 Dišin.

GOMILICA — ZAGRAČIŠĆE Pastirski stan Porodice K l i n č i ć . v. Galeotti di Cumatio Superior6 Juraj Cvitanić. jako razvijeno stočarstvo. Juraj Rarartković. župa je u Gornjem Humcu od g. Melhior Silović. aprilično sječa šume i pčelarstvo. Gregorij Trutanić. Marijan Tonsić Mihovifov. Ivan Vrsalović Matin. prema pričanju mještana.1 crkv. Nikola Trohavčić. Marin Sesnjić. Nikola sin Ivana Sesniiica. 1570. Matija. Nikola Jurišić (zamjenik). Nikola Bezmalinovic. plemić. 1625. Ivana. Petar Poljican.J u s t i n i ć imaju stalno 'boravište u Pražnicama. te bi se moglo smatrati. U XV. njegov sin Jakov. da je privremeni pastirski. Petar Pavitović. Ivan Bezmalinovic. stan. mjesni sudac 4 kurat Jerolim Vranjican 5 Popis (pučana) o vera . Matij Sesnjić pok. Marin Matković (zamjenik plemiću). Trutanić. Ivan Juričević. Stefan Ljiković. Juraj Brizić. Trifa Daviljović. Toma Besrama (zamjenik). pored vinogradarstva. G o r n j O'hu m č a n j a n i u 1579: 1615: 1637: 1656: štampanim ispravama svećenik i rektor Jerolim. Matij Tonsićr Nikola Juković Ivanov. Matij Vrsa­ lović Petrov. Juraj Petron Lukin. Jakov Matković. Prema Schematiismus Cleri. Marijan Tonsić. Dominik Lunardović. Petar Matković. Vinko> Kevešić.. U blizini su. nastao je od pastira. Petar Juković. Mihovil Tonsić.s registracijom za bračku galjii g.i Pučišćima. sva istočna bračka naselja. Dolu . Ivan Sesnjpć. Ivan di Ljiković. Jerolim Ceparnič. M. U okolici je. Ivan Vrsalović Vickov. GORNJI HUMAC Prema tradaciji. Petar Bezmalinovic. te su pod nju potpadaFJa do XVIII. Ivan Muniitić pok. 184 . Ivana. Anton Munitić pok. Cepernić2 Jakov Vuković. vijeku iselilo se više porodica prema Bolu. Juraj Litkovič. a povećao se doseljenicima iz Mošuja i Dubraviee. prcikurator puka 3 Toma Tomić. postojali stani Bolno čelo i Okladine. Stefan Brakusić.

1581. iz S o l i n a . .. 9. D r p i ć 1 porodica. P o l j a k 1 porodica. Firo. kaoi Šćapanović dicti Klunčević iz Gor. Š. porijeklom iz C r n e G o r e. Fratar) 5 porodica. S e s n i ć (nadimeii: Petrović. zabilježen je Maričić iz -Gornjega Humca. U popisu pučana među galeotima Gornjega Humca g. Colo) 40 porodica. š. 1818.. Mirkovle. 1686. g. 1753. spominje se pop Jerolim Marinčić iz Gornjega Humca. 2. a g. 1756. u poisb-lrskoj matici šeapanović sive Biskupovic iz G. 1764.Bolski su Martinisi od Martinića iz Gornjega Humca. Pićulin.D o c a doseljen oko g. Zelanovic. 3. U suipetarskoj matieii g. g. M a r t i n i ć 1 porodica. iz M e d o v . u selaekoj matici dolazii g. Postiranin. 1698. iz P u č i š ć a. 8. a kao Šćapanović vulgo Biskupovic g. 10. Humca. M a r i n e l i ć (nadimci: Gvaridjan. Huhnić) 8 porodica.. a g. 1574. Humca za­ bilježen je u bolskoj matici g. E t e r o v i c 1 porodica. Marinelić iz Gor. j . 1747." i u popisu pučana galeota od g. 1857. iz P u č i š ć a. 4. šćapanović iz Gornjega Humca.. 1686. M a r č i ć (nadimci: Moirnar. U škripskoj matici zabilježen je g. B r i z i ć (nadimci: Perić. j . u dolskoj matici iz Gor. g. Pujiz. Humca u prazničkoj matici. u bolskoj. doseljeni iz P u č i š ć a . Humca zabilježen je u prazničkoj matici g. 7. spo­ minje se Juraj Brizić. 1657. 1625. Humca. pop Briizić iz Gornjega Humca. Lukaš. i 1698.T o m i ć I (t. a samo Š. Remeta. Prema nepotvrđenoj tradiiciji. 1625.T o m i ć IX (t. a doselio se u Pastira). 5. Beg. 185 . 1710. livoguz. 1773. God. M i č e 1 i . Truta) 5 porodica. 1765. 11. i 1820. gdje se ovo prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. pop Maričić iz Gor­ njega Humca. 1745.8 U Škripskoj matici zabilježen je g. Michiieli) 1 porodica. 1754. iz Gor. u Sutivanu g.. Ćuk) 6 poro­ dica.6 U Postiriima (u matici) zabilježen je g. š ć e p a n o v i ć (nadimci: Biskupovic. g. koji su dobivali sol g. 1782. Šeapanović vuFigd Zelanovic... Humca. M i) č e 1 i . B r s t i l o 1 porodica. U prazničkoj matici zabilježen je g. Prez : me kaoi Schiappanovich alias Scipioni nalazi se u popiisu bračkoga plemstva od g. 1777. Tutić. 12. 1733.Sadamje porodice7 1. Prezime se nalazi u popisu pučana. pop Brizić iz Gornjega Humca. 6. 1752. (Michieli je porijeklom iz Rogoznice. Klunčević.6 Sesnić iz Gor. Miichieli) 1 porodica. doseljena iz jP u č i š ć a.

? Spominje se Toma Tomić g. C v i t a n i ć se naf. 1929. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Desislav Čeprnja brački je sudac (od hvarskog roda Gjivića). 1829. U goirnjiohumčanskoj matici od početka. 1820. 1580. 1776. Prezime se nalazi IUI popisu pučana. 1625.14 Iselili u Pučišća. i 1803. V r s a l o v i ć (nadimci: Matešić 2 porodice. 1184.13. pašnjaka g. Humca zabilježen je g. Rude) 8 porodica. a u škniipskoj g. Gobac. 1657.. 1625. 1574.9 i u popisu galeota Gornjega Humca god. 1589.2 U dolskoj matici zabilježeno je prezime Čeparnić iz Gornjega Humca g. 1637. a IU selačkoj g. [Perić. 10 Izumrlie ili iseljene porodice11 1. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Rovimjež 6 par. 1755 i 1762.'azi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 16. župan Čeprenić spominje se u povaljskoj listini g. Carević sa podna&imeiilma Pifar. 1625. pop rektor crkve u Gor.6 17. T r u t a m ii ć 2 porodice. T o m i ć (nadimiak: Palac) 1 porodica. Bilan. Ovo se prezime nalazi ui popisu bračkoga plemstva od g. Čikerelović iz Gornjega Humca.. da pripadaju među najstarije useljene rodove na Braču. Humca g. koji su primali sol g. 1625.9 i u popisu pučana gornjohumanslkih galeota g. koji su dobivali sol g. t.6 Za Vrsalovića veli g. je matici zabilježen Cvitan'ć iz Gornjega Humca g. 1605. U bolskoj matici zabilježen je g. Prezime se spominile u popisu gornjoiselskih vlasnika. T a i r a s (nadimak: Veli Ive.9 i u popisu pučana galeota g.« U pučišikoj matici Tomić iz Gor.12 g.6 God. Stopa i Veli 5 por. 1657. Mali Ive) 4 porodice. 1574. Humcu jest Jerolim Cepernić.. Č i k a r e l o v i i ć kao Kukretić bosansko-hercegovačka plemićka porodica. Longo.8 3.. 1792. 1575.. Ovo prezime kao Zeparnich nalazi se u popiisu pučana. S t i p i č i ć (nadimci: Bile.) ukupno 13 porodica. 1574.. 1288. 15. od o.13 2. U Gornji su se Humac preselili iz Mošuljice (Mošuja). Barbun. dr. Mirko Vrsalović.6 U mlinarskoj. C e p a r n j i ć (ili Čeparnić). 1657. koji su dobivali sol g. Prezime je zabilježeno u popisu pučana. 1862.8 14. kao »index in Humazzo Sup. j . . 186 . U prazničkoj matici zabilježen je Taras iz Gor.

13. te u supetarskoj g. zabilježena je porodica Prvinlć-Kragujević. i 1754. Munitić iz Gornjega Humca.. T r o h a v c i ć prezime se nalazi u popisu pučana. 15 U bolskoj matici spominje se g. Humca. 5. u praz­ ničkima g. Humca g. K a e i• ć nalazi se u popisu novoga stanovništva od' g. 1747. u prazničkoj matici zabilježen je pop Gospodnetić iz G.—1439. Humcu do oko g.. 1747. s napomenom: iz Gor. 12. Humca. 1752. Vrsalović spominje16 oko g. I v a n i s e v i c prezime se spominje u prazničkoj matici g. a u boboviškoj g. M a t k o v i ć nalazi se u popisu pučana gaieota g. 10.. L i t ' k o v i ć nalazi se u popisu pučana gornjohumčanskih galeota g. 1762.15 U dolskoj matici zabilježen je Dević iz Gornjega Humca g. P r v i n i ć dr. Humlca g. kao Giovamiizj allias Ivaniissevich i kao Ivanissevich. d 1797. i kao zamjenik jednog plemića. 1625. Humca. i G o s p o d n e t i ć prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. koji su do­ bivali sol g. i 1688. 1817. matici zabilježen je Kačić iiz Gor. 1633. 1625. 1750. 1437.7 U pučiškoj matici spominje se g. U matici G.6 Prezime dolazi u škripskim župskian knjigama g. Prezime is© spominje u poposu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 11. 7. Humca g. M u n i t i ć Juraj Munitić na'l'azi se g. 1820. 6. 9. 1673.13 D e v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g.7 U bolskoj matici zabilježen je Trohavcić iz Gor. 1715. 8. 1772. 1574.8 U 'bolskoj matici zabilježen je g. 17 T o n s i ć se spominje u popisu pučana u vezi s regrutacijom za biračku galiju g. Pre­ zime se spominje u nerežiškoj matici g. Iselili u Supetar.6 U bolskoj matici spominje se Matković iz Gor.. 187 . 1625. Humca g. 1803. 1657.. a g. a u prazničkoj g. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. samo Dominate iz Gor. 1620.9 i u popisu pučana galteota iz Gor. Humca g. Humca. 1747. 8 Porijeklo porodice vjerojatno iz Poljđca. kao Dominis alias Gospodnetić. »Cropani Pervinich de Bracia villae Culmatiji Superioris«. 1746. 1782. 1686. Humca. 1655. 1716. u popisu gornjohumčansfcoga novog stanovništva. 1625. Litković iz Gor. 1798. I l i j e u nerežiškoj matici © napomenom »iz Gornjega Humca« * g.. 1657. s napomenom: iz Gor. Dominis sive Gospodnetić. 14.4. s napomenom: iz Gor. 1589. i 1818. Upopisu bračkoga plemstva g. 1812.*5 U positarskoj. 1799. 1628.

fi Mladineo. (Vidi Pražnice.. Matešić. Zagreb-. Lučić iz Bola. odnosno čikarelović. župnik Marinković-Spađić iz Bola. 1772—1783. Trebotić iz Milne. donosim prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina u ovoj bi­ lješki: 1770. godine 1747. Babica. Cvitović. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. 14 Za porodicu Ciccarelli. str. Ceparnić.. bilješka 2). veljače 1941. Marinelić.: pop Trutanić. 13 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. 7 Pošto sam naknadno. Buvinić iz Pražnica. 143. Trutanić sive Mengić.. bilježio sam g. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«.: Trohavčić. 1718. vidi: Pučišća. Bezmalinović. Maričić. is M. pre­ zimena izumrlih ili iseljenih porodica Gornjega Humca po bilješkama iz drugih bračkih župskih knjiga i isprava. 8 Ciccarelli. 50. Glušević sive Tambić. Dujmović iz Supetra. str. Juraj Munitić i Jerolim Dević.sive Biskupović. Stipičić. 1938. Ciccarelli. 1939. V u k o m i l o v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanov­ ništva od g. 1783.: Dević. Trident. ibid. 1789.: Vitnić. ibid. Rađojković iz škripa.. 255—256. 1782.: Ivanisevic. 1775—1867. Bošković. mogao pregledati župske knjige. 1773. Pošto sam naknadno došao do gornjohumčanskih knjiga. braća Tomašević.: Filipić iz Milne. str. ibid. Pavich. Jurišić. živković o. 302. Toma Jakasovic. 322. 1 2 3 4 3 188 .: Krstulović iz Nerežišća.: Ostojić. Hančević. Croatia sacra.17 U bolskoj matici zabilježen je Vukomilović iz Gornjega Humca g. Karmelić iz Bola.: Eterović-Paraon.: Jurunović. Zaninović. 1771. Petrić iz Bola. Marijančević. 1777. pop Tomić. 1774—1821. str. ibid. 1778. Jakasovic iz Pražnica. 340.: Gospodnetić. list 10—11. 10 M. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. Trutanić. Jurišić o. ibid. Taras. 12 Ostojić.. 1770—1780. 1784. strl 253—255. pop). str. Nikola Jakasovic.. 1774. str. Luketa iz Postira. 84. Ciccarelli.. Vitnić o. Ciccarelli. 1755. šćapanović. i.. Renđić iz Supetra. LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensi.: Tomić. treba da dometnem još ove izumrle porodice: Matulić (oko g. ibid.: šimetović iz Bola. Bricić. Vrsalović. pop Vrsalović. nalazili su se u Gornjem Humcu ovi novi stanovnici: Vinko Vukomilović. Krstulović iz Bobovišća. ibiđ. 1772. ibid. Tonsić. ibid.: Kačić. 1776. 287. Matulić. bilješka ad 4). 1747. Sesnić. Sv. premda je selo staro.. 1779. (Vidi Pučišća.15.: Perdić. Šća­ panović . 1770—1789.. ibid. str.. Perdić sive Matulić. 1775. živković. 1912. Starijih župskih knjiga nema. Bošković o. 15 Popis kod I.. Vrsalović sive Ca­ rević.. Bezmalinović o. Biličić-Petričić iz Postira. Petrić. Mirković. Biskupović sive šćapanović. Jakov Jakasovic. str. Mate Kačić. 9 Popis kod I. 1785. Jerkulović iz škripa.to tek 16. i? A. 1932. Split. Babica ibid. 58. 11 Ne imajući svojedobno starih župskih knjiga.

Pastirski stan Šala Na jugoistočnom podnožju Vešca nad Veškim poljem nalazi se pastirski stan porodice E t e r o v i ć iz Nakla. 1912. 1716): Nagorinac 47. vijeku Selca su naglo napiredovala. Vrsalović iz Povalja. Ante. Doganac.: Taras. Glušćević vulgo Slečić. Selca. su možda M a u početku pastirsko naselje pod jurisdik­ cijom Gornjega Humca. Nasela 26. prezimljuje u Gornjem Humou. Trutanić vulgo Fortunić. Tonsić alias Marijančev'ić. Tbmasović iz GOT. 1 porodica. Bezmalinović iz Novog sela. Dogančić. Glušćević vulgo Vuilin.1 bilo je u selačkoj župi god. stanov. Bezmali­ nović vulgo Juirjević. Graca. Gospoicinetić. Hajduk iz Gdinja na Hvaru. Smrčevik 20 i Zagvozd 12 stanovnika. Glušćev'ić vulgo Tambić. u kojoj je mog^b stati tek oko 20 osoba. Domjanović. Vuković alias Trifunović. iz G o r n j e g a H u m c a. Antonijević. Sesnić. Vusio. Nakal 34. B r i z i ć . Vuković. PastirsM stian Brizić Nalazi se u blizini crkvice Svih" Svetih. SkargimC Bezmalinović. Žuvič. Jurunović. Jurun. naro­ čito zbog kamenolomstva i industrije kamena. Tad je postojala u naselju1 crkvica Sv. ukupno 1893 stanovnika. Danijelović iz Novog sela. Dubraviee (Nižetić) i Mošuja (Mošnjić-Moišić). Vjerojatno je — osim u nedalekom predjelu Bunja — i ovdje stajalo starije naselje. Čubretović vulgo Musičić iz Bola. Jakšić alias Cokrić. Cokrić iz Novog sela. Kornelić. što je i danas vrlo važna privredna grana. 1748. Santić iz Postira. Živio je prije redovito u stanu. Ursić. pop Dido'lić. Henčević. Didolić. Trutanić alias Mengić. 189 . Nižetić. Glušćević iz Novog sela.: pop Pavičić. Gradac 3. Bezmalić. Tonsić. Danijelović. aHii sagradivši nedavno kiuću u Gornjem Humou. Prema Schematismus Cleri. U tom su broju i ova manja naselja i zaseoci (Selca. Vrsalović. Osritke 33. SELCA Današnja su Selca uglavnom nastala od stanovnika nekadanjih nestailih naselja: Podgračišća. njega Humca. U XIX. r Porodična prezimena prvih 20 gciđiina matice krštenih 1747. Roguljić. Štambuk. jer se kopajući nailazi na stare (rimske) predmete.

: Antonijević vulgo Jurašinović. Marijane ević. Nikolić Kulišić iz Segeta.: Stanišić iz Sumartina.: Dragnić. Vuko­ vić alias Bajakin. Vuković alias Trif-unov. Henčević vulgo Bošković.: Jakšić vuflgo Coknić-Biiin. Bezmalinović alias Kornelić iz Novog sela.: Vrsalović iz Povalja. Pavišić iz Povalja. Mišetić.: Giušćević iz Novog sela.: Lučić iz Sumartina. Hektorović alias Faraunić iz Pučišća. Bezmaliniović vulgo Petrasović iz Novog sela. Skanči iz Bergama. Franečić. Varolić iz Povalja. Sesejjković iz Vrboske. Radić sive Tarasić iz Bola. Kuzmić. Coknić iz Novog sela.: Jerković iz Zastražišća na Hvaru. pop Trutanić. Babić iz Sumartina. N'iseteo iz Sviraca na Hvaru.1749. Tomić iz Gor­ njega Humca. 1751. de Domrinis iz Postira.: Maričić iz Gornjega Humca. Domjanoviić alias Pavlicić. Aiitulović iz Sumartina. Cokrić. 1759. 1757. Coknić iz Novog sela. Bezerić iz Bola. pop Tonsić. 1755. Henčević alias Boš­ ković. Cokrić iz Novoga sela.: Bošković. Tomazetović iz Zagorja. Bezmalinović alias Jiirčević. Batošie aiz Sumartina. Bezmalinović iz Gornjega Humca. Žustin iz Bola. Božić iz Poljica. Matulović. 1762. Antonijević iz Novog sela. Ostojjć iz Povalja. 1756. Tihinić iz Zastražišća na Hvaru. Bezmalinović vulgo Matulović iz Novog sela. Žurvieić. *4750. Skanči.: Bezmalinović vulgo Galijotović iz Novog sela. 'Antonijević vulgo Kuluz. pop Gospodnetić. Ositojić vulgo Knežić iz Povalja. Bulišić iz Povalja. 1760. Huljić iz Pitava. Kuzmić. 190 . pop Borčić-Buko iz Komiže. Suziičić. Konjić iz Sumartina. pop Božić. de Dorninis. Coknić alias Bilin. Hektorović iz Pučišća.lć. Antonijević iz Oklada. Žuvičić alias Kostrić. 1754. Juirčević alias Bezmalinović. Bezmalinović alias Korneljić. Bersatić iz Supetra.: Damjanović iz Povalja. Antonijević vulgo Peričić iz Oklada. Vrsalović iz Gornjega Humca. Vrsalović alias Carević iz Gornjega Humca. Coknić vulgo Bilin. Bezmalinović alias Vlahić iz Novog sela. Jakšić vulgo Coknić iz Novog sela. 1758. Sesnić vulgo Gregušić. Bezmali­ nović iz Podsimrčeviika. Trutanić iz Gornjega Humica. Susejković iiz Vrboske. Marijaniović iz Gornjega ' Buimca. 1753. Salamoni iz Škripa. 1761. Trutanić alias Pulković. Giušćević dicti Jurun. Kačić. Munitić. Henčević alias Bošković. Ostbjić. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. Bilin alias Coknić. Tonsić iz Pražnica. Skanči iz Sumartina. Pinesić iz Pučišća. Maslarda iz Bola. Salamučić iz Šripa. Mišetić alias Matijašić.: Bezmalinović alias Juirčević iz Podsrnrčevika. PoliteoNisiteo.: pop Jakasović. Dorotić iz Sumartina. Mošić. Coknić. Mijić iz Sumartina. Stipić iz Suimartina. 1763. pop Matulić. Duić iz Suimartina. Politeo.

i 1807. 1790.: Beroš iz Nerežišća. 1915. 1765. Ostojić. 1927. u Posltirima: g. Taras. Kraljević. Sadinović. g. 1938. g. Mapelović. u . 1926. 50 53 42 28 2 36 9 g. 1814. Šćapamović iz Gornjega Humca. g. g. 1783. KroIjanović. Lokanjac i Selcima: god. u Doku: g. g. 1820. / u Bobovišćima: g. 1788. Sleško. (i g. 1712. 1735. Varvoljić iz Povalja. g. g. i zato nji­ hove porodice spajam s<a selačkiim porodicama. 1916.: Mariniković iz Bola. 1766. 1914. 44 38 37 25 2 34 9 uračunato sa Točilo. u Sumartinu: g. 1782. Matulović. g. 1763. capitanus Scarpa. Radić iz Bola. Bdisnivić. 1765. Prezimena navedena u župskim knjigama bračkih župa s napomenom: ix Selaca. 1790.1764. DomMs. ukupno 2296 god. Kuzmić. 1830. 1808. g. 1914. g. g. 1673. u Bolu: g. 1723.: Matulović iz Novog sela. Dragnić. 1798. u Nerežišćima: g. Dobrunić. 46 40 40 28 2 36 9 g. Svečević. Selcima i zaselcima prema župskim knjigama: g. SePJca Nagorinac Nakal Gsridei * Nasela Gradac Pćdsmrčevik Zagvozd 1931. Ciokrić. Dogančić. 1801. 1742. Karaić. g. ukupno 2316. capitaneo ManJnčić. 1783. 1820. Palladoclis.—1916. 1752. 1795. Vermolić. pop Vrisaloviic iz Povalja. Statistika stanovnika god. Točilo i Lokanjac u neposrednoj su blizini Selaca. u Pražnicama: g. 1753. Matošić. 1940. Nižetić vufjgd Matašić.). u jPovljima: g. u Škripu: g. 1767. g. a kojih nema među današnjim porodicama U Supetru1: g. 191 . Gasparović. Maresić.

B a l e t a 1 porodica iz G r a b o v c a oko g. . 9. g. Momčić. 2. B a r h a n o v i ć (nadi'mak: Supetranin) 2 porodice.). Spominje se u početku selačke matice (g. i 1764. 1657. A. Mrmere) 4 porodice.) Heneević alias Bošković. 1762. D e š k o v i ć 5 porodica. B u i j i m b a š i ć 3 porodice. iz G r a b o v e a. 4. 16. s napomenom: iz Selaca. Čorko. doseljeni iz S u p e t r a.. 1749.Siadanje porodice3 1. 17. 1843. spomi­ nje se Henčević. 7. Antonijević vulgo Jurašinović. iz O m i š a . Garđelin.. 1747. 1748. o k o g. Doseljeni iz S u p e t r a . nalaze se tri Bezmalinovića. jednako g. 1765. 1755.. 1753. B r a j k o 1 porodica iz B u j a (Istra). 1675. 1763. oko god. 1675. iz B r e 1 a. 1747. Sup« g. 14. te Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić g. i 1766. B u 1 i ć 3 porodice. Ranje.. U početku selačke matice spominju se u Novom selu. žena-udovica s l o v a č k o g književni­ ka i. U sumartinskoj matici g. Kroio) 5 porodi. inače češće s anpomenom iz Podsmrčevika. 3. C a r e v i ć II (nadimci: Pope. iz D o li a. B e z m a l i n o v i ć 1 porodica iz Potsirirčevika. 8. ca. Mali. Bukeš. A n t o n i j e v i ć (nadimak: Šrnene) 1 porodica. U selačkoj matici od početka g. Henčević.). 1750. (Iseilila). doseljen kao postolair iz Š i b e n i k a oko g. 11. (prema obavještenju župnika). Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a . i Bezmalinović vulgo Matulović g. pok.. U matici više puta s napomenom: iz Oklada. Dido192 . B o š k o v a č (nadimeft: Načeša. oko g. B e n u š i ć 1 porodica. Prezime se nalazi m popisu originalnoga i bračkog plemstva g. 12. 8. iz M a k a r s k e . 1625. 10. Bezmialinović dicti Jurac. Stenjalo) 36 porodica. oko g. Gvardijan. 1778. i 1763. B r o n z o v i ć 3 porodice. 1763. 1911. 1748. Osim toga dolazi i kao Bezmalinović alias Kornelić g. U sumartinskoj matici spo­ minje se iz Selaca g. 5. 15. C a r e v i ć bivši alias Vrsalović (nadimci: Zrno jar. 1777. B e n c u i r 1 porodica. 1762. U popisu pu­ čana »galeotti di Cumat. Bezmalinović vulgo Jurčević. doseljeni oko god. vjerojatno iz S p l i t a! 13. D i d o l i ć (nadimci: Veli. u matici od početka (g. vulgo Ku&uz. 1747.4 U selačkoj matici g.. 1891. porijeklom iz Murvice. a g. Filuga. Vjerojatno porijeklom iz B r e 1 a.. A n č i e 1 porodica. 1892. liječnika. 1766. Bore. iz G o r n j e g a H u m c a . Bubara) 5 porodica.a samo Matulović g. 1892. 1762. 1900. Košće. U po­ četku selačke matice (g.. D e s p o t 2 porodice.

iz B a s t a . Jakšić vulgo Ooknić-Bilin. 1754. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. g. 193 Zbornik za -navodni život i običaje 13 . J u r u n (naidimoi: Lander. F r a n a s o v i ć 3 porodice. 1748.). & napomenom: iz Selaca. samo Mošić. 1762. 1745. 1770. Brachiae 5 . spominje se Jakšić. Gušćević vulgo Sfečić. Prezime se spominje u početku matice (g. Glušćević vulgo Tambić.. 20.. g. g. 1879. 1748. iz S u p e t r a . 1755. G a š p e r 2 porodice. a. i 1800. Prezime se spominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. g. Marijančević iz Se­ laca. 1753.) kao Tomšić alias Marijančević iflft Tonsić vulgo Marijančević (g. god.. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. 6 — U župskim knjigama u Bolu g. 1736. 1887. u sumartinskoj matici g. 1747.. 19. U gornjohumčanskom popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. oko g.18. 27. 1910. 1763. 1781. 25. Biilin alias Coknić. g. iz omiške R o g o z n i c e. spominje se Gfiassieh Gieronimo nuncius com. GnJušćević alias Sličić. 1576. 1747. Glunčević iz Selaca. Zagorje). 1748. samo Coknić i Jakšić alias Coknić vulgo Biiin. Glušćević detti Jurun. Ciokrić g/1766. 1765. u početku matice god. U supetarskoj matici zabilježen je g. M a r t a n i ć {nadimak: Pučišćanac) 2 porodice. g. 1763. Glušćević detti Jurun. g. i 1753. g.). Giaxich Geronimo amibaisciator Brachiae. 23. 1762. 1820. Jurunović.4. s na­ pomenom: iz Selaca. D u j m o v i ć 1 porodica.. g. oko god. Kaizer. u nerežiškoj g„ 1806. 1765. 1767.. Glušćević alias Mošić. g. Solde. G l u š ć e v i ć (nadimak: Sleško) 4 porodice. doseljena iz D o n j e S t u b i e e (Hrv. 1757. 1747. g. a u bolskoj g. g. Glušćević alias Slečić. popisana su tri Tonšića. g. a g. F i s t o n i ć 3 porodice. samo Coknić (ili Cokrić) g.. L a b a š 1 porodica. IUI piražničkima Jakšić vulgo Cokrić. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. 1589. (Možda iz Metkovića).. Coknić alias Bilin. 1762. iz G r a b o v c a . 1781. u matici g. 1762. 1888. 1749. 1591. 1762. uvijek s napomenom: iz Selaca. Gluiščevdć vulgo Vulin. U bolskoj matici spominje se ig. u postirskima g. 1780... 1747. i 1765. iz Z l o p o l j a kod Muca. 1750. 1749.. 28. Coknić vulgo Bi­ lin. Doselio bačvar Frane god. U selačkoj matici krštenih od početka (g. J a k š i ć (nadimak: Biliin) 13 porodica. 1771. oko g. 1657. U povaljskoj matici spominje se iz Selaca Jurun g. kao Tonšić alias Marijančević iz Se­ laca. Longo. i 1766. 1762. 22.. 24. 1747. 21. lie. 1751. H a j d e r 1 porodica. a u povaljskoj g. g. Šandre) 10 porodica. a u prazničkoj g. 26. 1749. 1682. 1625. Jakšić alias Coknić. iz P u č i š ć a. oko g.

1753. U Reformacijama bračkog statuta g. U selačkoj matici krštenih spominje se Politeo-Nisiteo i samo Po­ liteo g. a g.). 7 U popisu bračkoga plemstva od god. 36. oko god. 1789. Politeo-Niseteo. Isti Nixa spominje se g. Puše. 1390. koji je preživio kugu (g. iz G r a b o v e a. 1902. P e r i š i ć 1 porodica.. 38. Pavlina. Mišetić vulgo Matašić.—1487. 1790. uvijek s na-' pomenoni: iz Selaca.4 U postirskoj matici g. oko g. spominje g. 1763. Piplica) 32 porodice. Bolkimi. 1398. Mićini. 33. oko g. 1732. 1615. Porodice Niseteoi-Gazić iselile su se. Nisetei alias Nižetić. Mošić. U popisu bračkoga plem­ stva od g.). iz C r a b o v e a. M o š i ć (nadimci: Tirola. (za bo­ sanske vlade) Nixa Petrulli iz nestaloga bračkog naselja Dubravice. 1817. Nižetić alias Saić. U povaljskoj matici spomiinje se g. iz G r a b o v e a.. porijeklom iz Poljiea. Žura. zabilježen je Matijašić. iz S p l i t a . oko god. samo Politeo. N i ž e t i ć (nadimci: Siuidja. 1778.. 1589. Prema tradiciji. 1403. Š t a m b u k (nadimci: Zorini. i 1762. 1566. 1762. Fratar) 12 porodica. 1425. 1786. spominje se sudac Missetich Joannes Petri. 35. u povaljskoj g. Mišetić vulgo Matijašić. 37. Vjerojatno u vezi s porodicom Glušćević ili nestalim bračkim na­ seljem Mošuje (Mosuljica). 1896. Čiča.. 1420. Njegov siin Matij (g. M i š e t i ć (nadimci: Kumica. spominje se u popisu vlasnika gornjoselskih paš­ njaka god. R o š i n 8 porodica. U selačkoj matici krštenih g. Verić. da se prvi počeo potpisivati patronimikom Nižetić. 4 Spominju se: siusdac god. tako isto IUI Povljiima g. O z r e t i ć 1 porodica. on se latinski pisao* Michael Petrulli »ehiamato in S l a w Mixa o Nixa et da alcuni altri fu detto e soritto Nixe«. oko god. 1647. spo­ minje se Mišetić iz Selaca. u svojjm zapisima ističe. U seFiačkoj matici krštenih spominje se od g. Prezime se opominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g.10 God. Mošljić iz Selaca. Baćulmac. Glušević) 17 porodica. 32. Fatori. a u povaljskoj g. Niseteo Gerolimo defensor. Erceg. Jogo.. 1657. Papić. g. Trusmbuin. 1657. Niseteo Giacomo defensor 9 . a g. Nisetich Vincentius 8 . Tripo. M u š t a p i ć 2 porodice. M u n i t i ć 1 porodica. 11 U supetarskoj se matici N. iz S t a r i g r a d a . 1833. 1888. a g. R o š č i ć 1 porodica. g. Kalifarnez. Rokotovi. 1770. 1764. Zakeja. 1899. Muto. 1885. Vjerojatno talijanskoga porijekla. Šaranja. također s na­ pomenom: iz Selaca. išluljak. 1589. Pule. Huhnić.—1427. Prezime N. u suraartinskoj g. 194 .29. Kure. 34. 30. 1637. 31. 1772.

i 1781. 1754. Doselio se iz P o v a l j a kao sin babice iz Pučišća oko god. Vidini. — U prazničkoj matici spominje se Tonšić iz Selaca god. spominje se V. 1776. 1710. iz S p l i t a . U popisu (g. u dolskoj g. i među pučanima »galeotti« iz Gornjega Humca g. 1809. U početku matice (g. a u bolskoj g. Ture..) 'novoga stanovništva.. 1793. 1780.. 44. a Trifunović se spominje u župskim knjigama u Povljima iz Se­ laca g. Humca. 1741. i 1781. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je g. V. 43. u povaljskoj.Šalte.. 1777. m povaljskoj.. Miš. u foolsikotf god.. 42. Vjerovatno porijeklom iz Gornjega. »mistro Antonio Standelfpergher detto Stambucco quodanr An­ drea del Stato di Boemia dalla Citta di iPraga« od Matije' Nižetića. Trutanić -alias Mengić.. zabilježena su tri Vrsalovića. dofojeglog za kandijskoga rata u Selca: braća Ursić 12 iz makarske krajine. Suho. u dolskoj g. iz B r e l a . 1788. Pivac.. Ovo se prezime nalazi u popisiui pučana. 1777. 1788. Doveden u Selca oko g. Barahul) 12 porodica. Jurlina. Trutanić vulgo Fortunić i Trutanić alias Mengić. Tonšić alias Marijašević. Kole. a g. 41. magistro Štaimbuk. Bazeta) 9 porodica. 1625. (za jPučišća. 1747. 1768. Jakovic. 1574. 1907. iz Povalja. U početku seiliačke matice (g. 1747. U popisu pučana »galeota« điz Gornjega Humca g. a g. Mise. i 1757. oko god. uvijek s napomenom: iz Selaca. g. Kovač. 1782. 39. U postirskoj matici spominje se Vuković iz Selaca g. Šare. 1777. Jadire. 1865. 46. oko g. Žuviainin) 60 porodica.) babica. Mirne. Rovik>.. 1865. 1747. i 1791. 1752. Kumejoža. Karlin. T o n š i ć (nadimci: Sprtica. Sabe. U r s i ć (nadimci: Piše. 1787. koji su dobivali sol g. V u k o v i ć (nadimici: Nane. 1724.) Vuković alias Tri­ funović. 1789. T o m i ć 1 porodica. 1796. u supetarskoj Mariančević g. T r u t a n i ć nadimci: Cvitić. 1 porodica.. 195 . Vjerojatno porijeklom iz Gornjega Humca. u sumairtinskoj g. Vukasović a:ldas Vukejić e Violini' iz Povalja. Gornji Humac i Straževniik). a tu povaljskoj g. V r s a l o v i ć (nadimci: Pairamate. Dujini. 1745. Kokić. Štambuk. U matici g. 1771. Vjerojatno u vezi s porodicom Marijančević. Boćineto) 3 po­ rodice. 1796. U sumartinsikoj se matici spominje Ursić iz Selaca g. 1625. 45. Mikulica) 3 porodice. Pražnice. 1746. g. koji ga je oslobodio od galere »Galera Generalicia Vendramin«.. Trutanić alias Pulković. Lala.. V i o l i n i (nadimak: Štopulo) 1 porodica.. 1767.. 11 U prazničkoj maticu spominje se iz Selaca g. u v i j e k s na­ pomenom: iz Selaca. Z r n č e v i ć . 40. i ... 1747. 1750. u sutivanskoj g. Trutanić. Šćenze) 20 porodica. 1775. iz Selaca. Vuković vulgo Trifunović. i 1798. 1768. U dolskoj ma­ tici spominje se iz Selaca g.

Gasparović (g.. Bugne della mia abbazi'al giuristizione si attrovano vestiggi di cittadelle. 106. Split. I. u Vjesniku za arheolo­ giju i historiju dalmatinsku. jer se matične knjige počinju dosta kasno.. — Ciccarelli.. zabilježeni ovi »novi stanovnici«: braća Uralć. Udine. ibid. iznutra obložena mozaikom. 255—256. Utini. 148. Po gro­ bovima nađeno je raznih kovnih predmeta i novca. e l'altra nelle parti superiodi dell'Isola un miglio circa lungi dal mare nel sito chiamato Bugne alle radici del monte Cracischie presso una bella Caimpagnuala.« Cvito Fisković: »Sličnu piscinu — (kao na Bolu iznad R a t a — opaska A.. M.«. zem­ ljanih predmeta. Na istom položaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgračišće.« (Brački zbornik. str. '. s Ibid. villa rustica. e Ibid. che si supongono distrutte dalli detti Narentani. da je Nižetić moralo postati od Niže (Nixe).«. a u drugim bračkim župskim knjigama rijetko se spominju kumovi.)..). . Vrsalović: »Prinosi iz bračkih starina«. e la distruzione. str. communitatis Brachiae. XXXVII. (publ. 1914. 38: »Tu su na obronku brda Gračišće razvaline staroga grčkoga grada i kasnije rimske ville (»villa rustica«). što znači Dionizije a ne Mihovil. 3 Ne vodim rubriku »Izumrle ili iseljene porodice«. Cicca­ relli. 101—102) zapisano je: » . str.. 50. Dragaš.. 25: pored škripa »Due altri murati Luoghi ossian Cittadelle erano nell'Isola. e Saraceni . 7 Statuta municipalia ac reformationes magnif. . .. Mate Domijanović. god. 1932. Bullettino di archeologia e storia dalmata«. che l'lsola. valjda podignu­ tim u čast Silvanu. Communita della Brazza. valjda kakav hram.. Još je u komadu i velika kamenica mlina za masline. Osim toga. — Najveći dio kuća u mjestu spalili su Talijani u kolovozu g. Sesnić. 25). 1656. veliki okrugli mlinski kamen sa udubinama i tragovima mozaika još se tu nalaze. di volti e sotterahei. Sv. kameni stup sa urezanom kozom. I. str.in Bol e in. ibid. 5 Diversi publici decreti. Jalcov Domijanović. ibid. Ref.LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. 19. 9 Ciccarelli. inema ni u Gornj'em Huincu starijih knjiga. Od zgrada dobrano se razabire posvođena kuća. str. da se tu iskopalo i starohrišćanskih znakova. Lib. ibid. Utvrda naseobine bila je na Gračišću. 1753. 11 Dr. Dragnić. str. 12 Popis kod I. 4 ciccarelli. Kažu. str..-— Međutim. . str.) — vidio sam i u Bunjama kraj Novog Sela. Gospodnetić. Cap. str. 1747. Ima porazbacano nešto izrađena kamena i dosta krhotina. 1912. J.196 . . očito je. ali sam nedavno našao tragove poganskog vremena.. Ranije su nađeni tu starokršćanski sarkofazi. Una in Bol alia m a r i n a . ženici i udavače iz Selaca. e Britanide l'altra: e quindi deriv6 forse. da su nestale ove porodice: Dogančić (Doganac) iz Brotnja kod Imotskoga. 1916. Ivan Kursić. ibid.. (v.. Bulić: »Tromaventi antichi a Selza dell'Isola Brač«. esistono tuttoira le fondamenta di mura.. ibiđ. queste due Cittadelle sono state denominate Elafusa Tuna. Sebbene ignorasii til suo principio. Ipak se može utvrditi. a Selca su spadala pod gornjohumčansku župsku crkvu.. 108. 1660. je sred vinograda u zaklonu od bure stajalo nekoć rimsko imanje. Forse. Babica. . str. privilegi et indulti a favor della magnif. Ovdje. ibid. str. 105—106. U Selcima su g. a luka u Vošćici. 1656. Trident. come si disse sia s t a t a chiamata e scritta con tali nomi. 1943. Split. reljefnih uresa i prelom­ ljenih stupova.. come in Scrip.« U pismu pjesnika Ivaniševića (povaljskog opata) od god. veđendosene finora le vestigia. 340. str. Presvođeni bunar. P. Domjanović. Ostojić »Benediktinska opatija . 2 1 . Mihovil Domijanović i još jedan Jakov Domijanović. terminationi. 274—278.. eđ alcune grandi e belle Urne sepolcrali. 90. . Među ruševinama strši nekoliko sarkofaga.

Izvozna je luka za goirivo drvo Spilica i Hrvaska. Nastanjeni na sjevernom obronku brda Sv. Jakovac) oko 10 pastirskih porodica. 197 . a bave se uglavnom ratarstvom. porijeklom iz P u c i š ć a . Kranjac. 2 porodice. 1762. Kitonja.ČOBANIJA Sastoji se od' nekoliko pastirskih zaselaka i stana. God.Ž . Tome IUI predjelu Pod Bunar. SV. 1938. Anteša) oko desetak paV: NA SELA T r u t a n i ć (nadimci: Meštrić. OSRIDCI Trutanić stmrskih kuća. ZAGVOZD Oko 10 stanovnika pastirskah porodica od dva brata T r n t an i ć . I H NAKAL E t e r o v i c (nadimci: Šiško. naročito u okoiaci brda Smrčevika (Sv. IV. (nadimci: Pušić. TOMA (VEBER) G l u š ć e v i ć 1 porodica. POreMRČETvTK Stanovnici ovog zaseoka bave se uglavnom vinogradarstvom i sječom šume. Studij) 3 pastirske po­ rodice. u v i ć .M e n g i ć . I. Nedije). Stan se nalazi jugozapadno od Graca (Sv. Bola. te su nabavili teretni auto za prijevoz svojih proizvoda. H. NAGORINAC T r u t a n i ć (nadimci: Ćepe. Stan se nalazi na jugu od cesite ui jednoj vrtači. Kuzma i Damjan).). kamo dolaze bračke i talijianske lađe. Ventula) oko 8 pastirskih poro­ dica. U selačkoj matici krštenih zabilježeni su u početku kao Hektorovići (g. Haber. sagradili su priličan put do ce­ ste.

Antonijević 1752 Bezmalinović vulgo Korneljić 1755 Bezmalinović vuiligo Galiotović.: Bezmalinović.Bezmalinović 1748 Glušćević.: 1762. Skrnić-Dujača) 22 porodice.: 1754. Runje. Danijelović 1749 Jakšić vulgo Coknić. prvi naseljenici sela. U selackoj matici dolazi od početka g. 198 . 3 Prezimena prvi pult spomenuta za prvih 20 godina selačke matice krštenih (g. j . Vjerojatno Bezmalinović porijeklom iz N o v o g NOVO SELO 1 Pretpostavlja se. (nadimak: sela. bilo je god.). 1912. Bezmalinović de Podsmrčevik.) — t. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Bandur. Jurčević alias Bezmalinović. a u povaljskoj Peričić iz Novog sela g. srp­ nja 1657. Justić.—1766. vijeka (oko g. 1747. U prazničkoj matici zabilježen je kao kum m Novog sella god.: Cokrić 1764. Bezmialinović vulgo Matulović 1757. Bezmalinović vulgo Petrasović.: Bezmalinović alias Galijotović 1766. Prema tradiciji. Prezime se nalazi u popisu! bračkoga plemstva od 13. 1753. a navedena s napomenom: iz Novoga sela 1747 Coknić. Antonijević vulgo Peričić. Sitoga vjerojatno porijeklom oz P o 1 j i c a.: 1763. da je nastalo od poljičkih bjegunaca u idrugoj polovini XVI. Jurci) 4 porodice. Koko) 11 poro­ dica.: Bezmalinović alias Vlahić 1762. B e z m a l i n o v i ć (nadimci: Babin. Vlahić. na pr. Flratar. 1766. 2. Bakota. Beg. 2 Prema »Schematismus cleri«. Sadanje porodice 1. od takozvanih »uscocchi« (iz Poljiica). u nedalekom ra­ seljenom ipastiirskom stanu (Prodoli 12 stanovnika. Bezmalinović alias Jurčević. 1771.: Matulović. 1741. 1574.U selackoj matici kršitenih skoro od početka spominju se sta­ novnici ovog zaseofca. Ban. koje je naselila mletačka vlada.

Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a. Š t a n i b f u k (nadimak: Trummm) 1 porodica. 1770. 10. Pirezamema prvi put spomenuta za prvlili 20 godina selačke r matice fcnšteniili s nap^meiMOTi: iz Oklada (g. D e l i ć 1 porodica. 1747. 5. U selačkoj matici krštenih od početka kao Jakšić s različnim nadimcima kao Coknić (Cokrić) i Bilin. 8. 1777.) 1752.. 1798. 1796. 1803. Po­ rijeklom iz P u č i š e a .elac) 9 porodica. vijek: Antonijević alias Peričić g.—1766. Porijeklom! iz S e l a c a . Car. Anto­ nijević . porijeklom iz S e l a c a . Pikar. E t e r o v i ć (nadimci': Gać. . 4.4 7. Si k r p a c < (nadimak: Lace) 1 porodica. T o m a š 4 porodice. 1805. U ipovaljiskoj ie matici zabilježen de iPoliteo iz Novoiga sela god. ' 6. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica.. Antonijević vulgo Peričić. 1780. Prezamena Okladama u povaljskoj matici XVTII.. 199 ..Antonijević g. J a š i ć ('nadimci: Baje. P e r i ć (nadimci: Bunlian. U selačkoj matici krštenih od g. P o l i t e o (nadimci: Aintonovi. Mateša. Skulanac) 5 porodica. 1657. 1777.U povaljskoj matici Bezmalinović iz Novog sela zabilježen je g. Noviji doseljenik iz D a l m a t i n s k o Z a ' g o r e. Kuje. Meštrov. 3. 11. OKLAD Naselje spada pod kuratordju u Novom selu. Spada. iz S e l a c a . T r u t a n i ć (nadimak: Mutić) 1 porodicia. Prema tradiciji u zaselku su se prvi naselili Antonijevići. početak XIX vijeka: Vrsalović g. Žuj. Lonđin) 8 porodica. i 1811.. Šušter.. Grandeša.. S m o l j a n 1 porodica. Vjerojatno' porije­ klom iz G o r n j e g a H u m c a . a 12. porijeklom. Faraon g. .: Antonijević alias Peričić. Papić) 5 porodica. sa dalmatinskog kopna. 1752. 9. U ma­ ticama kao Tonšić alias Marijančević." 1784. 13. Šunja. Marim. G l u š ć e v i ć 1 porodica. 14. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. kao Politeo-Nizeteo. Melo. Farao aMas Hkterović.

Viti Dilia. spominje se Trutanić alias Mengić. Pod (Puntom.. 1 POVLJA Naselje se nalazi oko nekadanje povaljske benediktinske opa­ tije. Vrtlić. 1725.: Dragićević đz Donjega Humca. isola della Brazza-Brač) . Kaliger. 'Antonijević.. 2.: pop Vrsalović. Ostojić. srpnja 1657. 1 Važniji su dijelovi mjesta: Mala Banda.: Petričević. Klišćar. Manjinja) 13 porodica. Keke. . 2 Diversi publici decreti. 104—105: » .4 U povaljskoj matici g. 200 . Iza Doca. 1777.nel capo superiore di essa« (T. 4 Ciccarelli. j . Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od 13. str. accommodate 40 case di detti Uschochi. (Nizeteo. 255—256. 1912. Damjanovic.: Pavisić. odnosno Nižetić.: Mošić.. . Vrhsela. stara je bračka plemićka porodica.. 1728. litovićr 1724. Haržić. Porodica Trutanić stara je bračka pučanska porodica. 1752. Tomasei. Roguljić. Trident. Ivardelić(?). . a g. Politeo-Nizeteo.: Gulić. 1731. Za Kasti! i Brdanjak. . 1798. Udine . Refuj. opat Cvitanić. . Ulica.: iSantić. LITERATURA I BILJEŠKE: Novo Selo i Oklad bili su velikim dijelom spaljeni od Talijana u kolo­ vozu god. Porat. Barić. Antonijević alias Peričić s napomenom: iz Oklada. Prezimena prvi put spomenuta za pa'vih 20 godina povaljske iniiatice 1723. 1730. Čep.«. T r u t a n i ć (nadimci: Mengić. U staroj selačkoj matici g. U selačko j matici krštenili spominje se g. Vrsalović. 1770. 1943.1656. Lokva. » . Koko. terminationi. Vela Banda. 3 Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Boja.Saclaiije porodice 1. privilegi et Indulti. ibid.) U povaljskoj je matici zabilježen de Puiliteo iz Novoga sella god. 1747. . 3. P o l i t e o 1 porodica. 1726. Mutić) 5 porodica.. Major. Bezmalinović.

iz T r o g i r a . 1724. Kralj.: 1735. u selačkoj matici dolazi D. god. kao Hržić detto Bošnjak. 1803. 1777. spornimje se prvi put u matici god. i 1781.. 1887. Lučić. isto g..1732. Prezi­ me se spominje odmah u početku latinske matice krštenih god. kum g. Spominje se u Povljima od početka matice. iz G r a b o v c a . 1751.. pop Božić iz Zvečanja.: 1741. kao Kostoević alias Pavišić spominje se g. 12 porodica. (vulgo). 1810. Donko) 5 porodica.. a u bolskoj g.. Danijelović iz Novog sela. Rako. Kutleša) 8 porodica. Hržić je zabilježen u Povljima kao novi stanovnik g. Vrsalović iz Selaca.. vjenčan god. spomi­ nje se u Povljima u početku matice. spominje se Mate Da­ nijelović iz Škripa. 4. Tripo.. G l a v i n o v i c (nadimak: Ituigo-r) 2 porodice. 1767. 1897. 8. 201 .. Dragičević alias Pavišić. 1782. 5. Haja). Sadanje porodice 1. mornar Beović aiz S u p e t r >a. iz P r a z n i c a. 1655.. Č u r k o v i ć 1 porodica. s napomie/nom »iz [Povalja zabilježen je Aržić i Haržić. H r ž i ć (nadimci: Bošnjak. 1772..: 1733. 1758. 1775. vjenčan g. 1788. pop Michaelis.". u supetarskoj matici zabilježen je kao kum o.: 1742. Brko. Pavišić ©e spominje taJkođer gotovo u početku matice g. Prema predaji iz R o š k o g p o l j a u Boismli2 U sumiartinsikoj: matici g. 1783. s napomenom: iz P o l j i c a . opat Bokanić. 1730. i 1735. 3. 1746. Gluho. Jedan Danielović kao kuim spominje se U prazničkoj matici D g. L i t o v i ć (nadimci: Franko. 7. Starije porijeklo: Poljica. Dragičević g. 1697. Prezime je zabilježeno u Povljima god. Dudan. iste godine spominnje se i jedan Dragičević kao kum iz Donjega Humca. 1751. a samo Kostoević g. Blašić. Didolić. D a n i j e l o v i ć (nadimak: Lakoš) 1 porodica. 1625. U popisu veslača bračke galije g. B e o v i ć 2 . 2. Litović alias Pavelić. Ivanac. odmah u početku god. kapelan Martinović.. 1782. 1747. D r a g i č e v i ć (nadimci: Pavišić.: Niseteo. oko g. Luka. 1736. 6. 1748.. god. Litković s napomenom: iz Gornjega Humca. 1688. g. U pučiškoj matici spominje ise god.. 1777. .porodice. 1746.: 1740.. 1631. D u j m o v i ć (nadimak: Rado) 1 porodica. Porijeklo iz Poljica. 1765. 1886.

1769.—1573. 1786. jednako g. Mihalo.skoga rata (g. Škopjar. Sokol. doselio u XIX.. O s t o j i ć . JoKiin. Šjorpjerov. dr. Matin) 6 porodica. Jakovljev. 16. vijeku. Bivalo) 7 porodica. Sapa. 1749. 1883. Žanetić. kao Ostojić alias Janković g. 15. Andrijin. R o š ć i ć 1 porodica. 1889. 4 Vjerojatno porijeklo iz Gornjega Hutmca. 1758.. Mosor) 40 porodica. Antončev. vjenčan1 god. Prezime dokazi od1 početka matice. 1796. a u prazničkoj Ostojić kao kum god. Đinđin) 26 porodica.. 1637. Jelinin. 1786.. Ostojići (Knežići) đobjegli su na Brač 3 za morei. 1777. god.. 1880. Porijeklom iz K u č i n a . 1777. 1793. Barišin.. Mate vjenčan god. Ostojić dicti Knežić g. 1769. financ doselio.. J'uirić. Porijeklom iz P o 1 j i c a. Ružin.. Za Vrsaloviće veli pak. Porijeklom iz P r a g a . Kuran. Baškiii.. Spominje se kao Ostojić alias Taraš g. kapelan Ostojić. s napomenom: iz Povalja. P u p . iz S e l a c a . 1765.9. Gobo. Markuc. Juirčev. Striko. iz N o v o g s e l a . Jogić. Koirneliić. 18. 1761. Olin. 3 10.. Runjin. Mede.) U Povljima se spominju g. N a r d e 11 i 1 porodica. (Najstariju povaljsku latinsku maticu krštenih vod'io je pop Vrsalović (g. Ante Š. iz G r a b o v c a.. M o n t a n 1 porodica. 1768. 1777. šukadair. Porijeklom iz Bosne. i dalje.. Kao Ostojić alias Knežić javlja se u povaljskoji matici od god. Kamin. 17. i 1796.. iz K a š t e 1. Jovin. Pavlak. 1769. Ostojić alias Knežić iz Povalja. 1771. livaj.K n e ž i ć (nadimci: Dolkin. Šešula. spominje se Štambuk kao kum iz Selaca u Povljima g.. spominje se prvi put g. T a d i n 3 porodice. 1814. Colo.. 1778. Knežić alias Ostojić g.1790. Roguljić alias Zlatar. 11. 13. Kiko. V r s a l o v i ć (nadimci: Blaževi. Đorđin. O s t o j i ć (nadimci: Titulo. dolazi u početku latinske matice kao Roguljić (g. St^pančev. iz T r p n j a.B a n d i ć 1 porodica. Ostojić vulgo Knežić god.. Soldat. 1789. 1780. Lanlterni'štiin. Lovrin. 19. Colic. P e r i ć . Z l a t a r (nadimci: Juirac. 12. ištego. 1776. kao kum. a kao Zlatair dolazi prvi put (kum) g. Batej. Ranjin. vjenčan g. 14. 1766.. 1756. š t a m b i u k (nadimci: Bajamonti. Fabe. Mičilo. na Braču od morejskooa rata.. 1782.. Cokulo.K a m b e l o v c a .). 1783. 202 . Žele. Rus. Glavarac) 30 porodica. Šare. 1723. iz S p l i t a . 1725.). Repuj. 1570. M. Ostojić sive Knežić god. Ostojić alias Colin god. zatim g. Harafoov. 1774. P i v č e v i ć 1 porodica. Viškovi. U sumartinskoj matici zabilježen je god. Unko. Janlković. Vrsalović da pripadaju među naj­ starije useljene bračke rodove. BaguMna. Cipe. U sumartinskoj matici spominje se g.

. 1779. kao Lučić aliais Vidović.. — Petar Kolendić: »Stihovi n a povaljskom natpisu iz XII. 1763. 1921:. 1746. 1758. g.. pop Božić iz Z v e č a n j a . — Frano Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«. 1767. — F r a n e Radić: »Staro­ hrvatski. Knin—Zagreb. 1743. 33—35. 123—126.. 197—210. 1774. — I. 1924. B o ž i ć se spominje više puta u matici: g.. 1895. Anto­ nijević alias Peričić iz Oklada. kao kum.. str. Porodica je od selačkoga novog stanovništva. Ciccarelli. Južnoslavenski filolog. 103—108.. a g. Giovani di Povglie. str.. 7.. 1772. možda isto što i Antonijević. 322—323. 1. sv. A n t o n i č i ć spominje se u povaljskoj matici krštenih god. Split. str.. 1787. Brački zbornik br. . 1747.' 5. 1780. 46s—47. 1938. 1760. 1760.. 2. S e k u l o v i ć doselio Marko iz P r a ž n i c a i vjenčao* se god. Antonijević dictus Jurašin g. br. Lučić iz Omiša. Split. [Porijeklom iz M a k a r s k e . i 1747. 92.. 1742. inače je -Božić zabilje­ žen <g. P e t r i e e v i ć se spominje u matici g. — I. vijeka. S e j a č i ć (nadimak Bojamac) spominje se sredinom XIX. ibid. Beograd.. 8. 91. Starine XIII. str. Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima«. g„ 1789. .. Zagreb. D a m i j a n o v i ć se u matici sipominje g. 1742.. 3.. 1781. Ostojić: »Još o čitanju povaljskog natpisa« Jugoslavenski istorijski časopis.. 18—22. Starohrvatska pro­ svjeta. Pavlović-Lučić. 1762. Inače se Antonijević često spo­ minje u povaljskoj matici: g. i 1744. 1881. 1771.. Antonijević je bilježen g. Antonijević iz Novog sela g. 1786. i 1792. 1782.. čorović: »Povalj'ski natpis na Braču«.. vijeka. str. L (u č i ć u matici je zabilježen god. Jelena Božić iz Zveča­ li1 ja. a iseljen početkom XX. 1771. 1733. Antonijević dicti Juresina g.. str. — I. 1790.. i 1777. 1754. ibid. str. 1742. Ostojić: »Benediktinska apatija u Povljima na otoku Braču«.. g. do g. — A..Izaurle ili iseljene porodice • 1. 1739. Zagreb. Rukopisni svesci u arhivu biskupije u Hvaru. 2 Ostojić.5 6. 1767. 1777. — VI. pop Heldanović afes Božić. Ljubljana—-Zagreb—Beograd. 1940. . 1780. 75—77. 1754. J u r i š i ć doseljen sredinom XIX.. s ibid. 4. 1778.. d. zatim dosta če­ sto: g. samo Lučić do­ lazi više puta od g. 1798. i 1798. zatim god. Često se spominje od g. isto tako g.' LITERATURA I BILJEŠKE: Ivan Ostojiić: »Povaljslka opatija« u Narodnoj starini. d. str. vijeka«.. str. 1899. 1798. 1796. kao kum Antonijević iz Oklada spominje ise g. 1725. Južna Srbija. v. Prezime Vidović nalazi se u popisu povaljsikoga novog stanovni­ štva od god. ćirilicom pisani nadpis iz Povija na otoku Braču«.. 1934. iz B o l a . 1746. 1774. 1 203 . 1930.. do oko g. 1774. i 1791.. . — Abbazia di S..... Skoplje..g. 1747. i t. 22. i t.

: Antulović iz Basta. koju su nowi stanovnici našli u ruševnoim stanju. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske.. 1673.ć alias Majbonić. Terz . koji je naziv više puta potvrđen u franjevačkom arhivu. Fra Petar Kumbat. Činčević iz Zagvozda. Šerka iz Brela. fra Š'mun Tvrtković. 1667.: Babić dicti Konje iz Slimena. 1672. Staničić »dictus« Šare. Martinčevi Dvori. Petričević iz Makarske. Ribarević. Žutić.) stajalo na po­ ložaju današnjega sela neko naselje.4 M.: Vlainić iz Brela. Bračani nazivlju to mjesto Vrhhrač. 1668. Počivale. i to naročito' od uvedenja mjesnoga poštanskog prometa oko god. iy Velikog Brda. matice (Stara matica g. predjelu bila crkvi­ ca (možda posvećena Sv. SUMARTIN Da ili je nekada'prije kandijskoga irata Cg. Tabaiković. u Sumaritiimi prvih 18 god.2 Manastir. 1783. 3 Velika je nesreća zadesila mjesto oko god. Aničić. Ime Sumartin prošireno je prema talijanskom San Martiino. bi god.: Maiitinčević iz Velikog Brda. 1671. Dočina i Pod Jamu.. Stalno je. Martina na Vrhbrača) proglašen za pravi manastir. koji su osnovali đobjegfti franjevci za kandijskoga rata.: Dorotić. Glavica. kad je kuga poharala veliki iđio stanovnika. Staničić a^iaiS Šarić. fra Šimun Ribarević.: Solo. MJlanović. živjeli su u Povljima ovi novi sta­ novnici: Petar Stanišic detto Oreze i maloljetnik Viđović s bratom. Martinčević.—1683. da se današnja luka prije zvala Sitno. na redovničkom zboru u Sinju (manastir Sv. Pr«2ameiiia prvi put spomenute. str. Mij. Zagreb. Milicević iz Svinjr'šća. Oljdanović iz Velog Brda. Babica. Kao sigurno možemo reći samo to. 1890. 4 Važnija su dijelovi mjesta: Kopita. Martinu). ć. Sukadar. 1645. Ačić. Ivačini Dvori. 1738. Jurić-Kačić. Čimaz.: Boroević. Porat. 1747. Suz'č : e alias Šukadar. 1665. Dfuiić. Kula. 5 Popis kod I. Mala Banda.: Markonjić iz Vrdofta. 204 . 1669. Duić iz Basta.) 1665. 143. Stipić. Hulovi Dvori.: Suzičić iz Brela. fra Pavle S . 1929. 1666. Terzić iz Zagvozda. 1671. nobađ.-84. Henčević. Dogančić.: Gukselović iz Selaca. ali je u posljednje vrijeme -iščezao1 i ustupio mjesto drugom starom nazivu: Pod Jamu. Varžina. teško je sa sigurnošću utvrditi. 1674. ibid. 1 Taj se na­ ziv održao donedavno. ida je u ovom. Suzičić alias Breljak. Ulica. God. Dolac.

Sadanje porodice 1. muškaraca 119. te Pranić Antonija od 61 go­ dine. 1838. oba š'z Milne. Škansi. D r u g a je anagrafa datirana 20. Ivan Arstić Cvitanović (rod.) iz Baške Vode. Novaković. ist. g. T r e ć a.čić. Solo. g. Carić (samo Antonija od 18 god.. Ukupno domova 70. te Mihovil Guljezin (1 osoba) rođ. Antulović. Gvozdanović. a kao nove obitelji dolaze: Mijačić. fra Bernard Kunić.. Mandić. 1823. Mateljan. 1811. Bartul). Stančić Marin iz Plame (t. Plet'ikosa. 1682. Aničić. ožujka 1758.5 i to iz 205 . Staničić. Mihovil Novaković (rođen 13. Tad su postojale ove porodice: Ančić. a ženskih 94. Suz. Nova je obitelj Granić (4 osobe). Arstić. 1785.) iz Bola. Komar. Rajo. Domova 50. Š e s t a je anagraf a od g. te Margarita iz Korčule). 1770.: Diidolić iz Selaca. Batošić iz Podgoire. Nova poro­ dica Serventić (5 osoba). Jerko Stančić iz Plame. Zanchi i Radić-Porobija. posjednik. Mihović i Jerka Šerka. 1834. Domova 65. travnja 1815.). težačkih porodica 60. Ančić iz Imotskoga.) oženio se Lučom Mateljan (rorđena g.1678.. Mijić alias Breljak. više puta u matici: Aničić-Balarin. 1681.) i Petar Vlahović (rođ. 1833. Žutić iz Imotskoga. je anagraf a od g. da je Granić iz Baške Vode. P e t a je anagraf a od god. s napomenama. Jakov. Duić. 1779. (muž i že­ na). a onda prekinuto. Jakov Jugović iz Podgore. Kuzmanić. 1796. i bilježi 44 doma sa 139 muškaraca i 124 ženskih. 1826. zidarskih 3 (tri škansa: Petar.: Solović. j . Konjić.. S e d m a je anagraf a od g. Gilić. posjedničke 2 (Mate Boroević i Mihovil Novaković). ističe se »capitani« Josip Dorotić i »judicis« Matej Boroević. bacvarske 2 (Florio i Petar Vlahović) i prosjačke 3 (Antonija Praomiić. Petričević. Nova obitelj Gojsalić-Bašić Miho (1 osoba). Oljdan. Ante Arstin Cvitanović iz Baške Vode (rod. Perić-Bezmaliin. g. Matesina. Lučić. Antulović dicti Vicić.) iz Plame. Bo>roević (i »oonsiglderi« Toma Boroević). Pavičić.) i Krajina (3 osobe). iz Poi1. Č e t v r t a je anagraf a od g.j?ca. 1679. g. Janović. fra Nikola Šimić. A n i č i ć 4 porodice (nadimci: Balarin i Mjaljo). g. U popisu novoga stanovništva zabilježeno je više doseljenika s prezimenom Aničić. Stipić. Od g. Dorotić (i »capitani« Josip Dorotić). O s m a je anagraf a od g. Tad su bila 54 doma i 226 stanovnika. Busatto.: Žarković. Šerka. 1826.: Ribarević dicti Visković. B'iilia su 64 doma i 273 sta­ novnika. Devčić. Čimaz. Jugović. Sumiartamske anagrafe N a j s t a r i j a a n a g r a f a počinje se godinom 1777.: Boroizan. 1836. 1800. 1680. ali su zabilježene isamo 4 porodice. Odrapić. Puratić. Mijić. Mijić' Majbon. Matešić alias Gilić iz Vojnića. otok Hvar). Florio (rod.

isprava veli: » . 1853. 1828.V i j c i ć 2 porodice. Antu. . a kasnije se preselio u Sumartin. a onda u Sumartin.5 U matici je prezirne A. 2.omiške R o g o z a i c e za kandijskoga rata. a zatim se naselili u Sumartin. 1682. 1666. samo Konjić. Babić dicti Konje iz Slimena. porijeklom iz B a s t a ili Baške Vode kod Makarske. Doselili . Prezimie u matici zabilježeno od g.6 Prezime je u inatici 'zabilježeo od g. 5.iz Basta za kandijskoga rata braća Antulović detti Vicići. 1672. Urlić). zabilježen j e . Doselio se Mate za kandijskoga rata iz Breflia. Kasnije češće kao Babić alias Konjić. Tarle. 3. gdje se Mate Aničić i oženio i na kraju se stalno naselio u Suniartinu. zatim Podbergrađe.5 U maJdci je zabilježen g. 1796. samo Arstić. ali od g. i 1893. God. Mate i Mihovil Aničić u početku u fPučišćima. zabilježeni su: braća i Juraj Babić. 7 Prezime u matici zabilježeno od g. U početku se nastanio kod Jakova eHnčevića detto Bošković u Selcima. zabilježen je Toma Boroević. 1807. 1747. 1669. C v i t a n o v i c 7 porodica (nadimci: Arstić/Vale. zatim u Selcima kod porodice Tonsić.5 U inatici se g. B a b i ć 4 porodice (nadimci: Konjić 2 p. .) Doselio za kandijskoga inata iz S 1 i m e n a kod Omiša Pavao Babić detto Konje. B o r o e v i ć 8 porodica (nadimak: za sve Boroevice »Borovac«. God. 6 Po drugoj verziji: Salinović je otišao u početku na Hvar. U popistu novoga stanovništva od g. D o r o t i c 4 porodice (nadimak: rštefan). bilježeno od g.-. e poi ando star a S. Prema tradiciji. Bocman. i 1851.lović dicti Vicić. Od g. piše i Salinović dicti Boroević. ima samo Salinović.. 1827. U popisu novoga stanovništva od g. Antulović-Ektorović. ali i Ančić-Tunguiz. 1747. 1667. 1884. 1747. A n t u l o v i ć . God.—1805. Isprava 6 veli »aiuto a sachegiar la 206 . spominju se Aničić-Mihajjo. questo era Ajduco e soleva per forza«. 1817. 6. U popisu novoga stanovništva od g.. Martino dopo che face tanti Sualeggi per le Case di Vechi abbitanti«. i Mujo 2 p. spominju se 2 Antulovića. i to u Podtargnadie koid poroidice Tome Kuzimića. U samostanskim ispravama za njega je zapisano: 6 ». Od g. 4. pojedini: Arvana-Arvaninac i Bufcalo). U početku se naselio u Gornjem Humou. 1666.. u matici često Cvitanić-Brstić. 1799. Doselili se iz P sr o 1 o g a kod Vrgorca fbraća Salinović idetto Boroević. God.—1806.

14. .5 U niatic'i se često spominje od g. 1904. kao Matešić alias Gilić iz Voj­ nića. 1813. J a n o v i ć 6 porodica (nadimak: Rado). K a ž u l i n 4 porodice. Porijeklom iz S p ili i t a. . Doselio se iz B a š k e V o d e. U matici se spominje god. 13. Doselio se iz K o r č u l e (kao brodograditelji). Jurić kao svjedok na vjenčanju 1 drugi put iste godine iz Zagorja. 8. 1866. Godine 1858. 6 Druga isprava veli. J u r i ć 1 porodica (nadimak po zvanju: Laik). K o v a č i ć 1 porodica. Mate detto Mateša Gilić iz K o z i c e doselio se oko g. 1747. Doselio se iz V r b o s k e. 1777. i to u Zagomilje. God. Diklić-Kuzmanić. 1866. Ma-tešina . 1925. 1674. U matici od g. kao Janović-Rađo. * K l i s u r a 1 porodica. Doselio se kao drvodjelac. ima zabilježeno' više Doirotića.7. 1747. oženio se god. 1679. iz B o k e K o t o r s k e došao brodom mornar Rade. U popisu novoga stanovništva od g. O njemu piše »questo era assassino e traditore di piu fini che si poteva trovare«. Dorotić-Muto. Komarovom. U Suanartiinu je bio još jedan Jurić. također Puratić aliajs Dorotić. 1873. 11. Gilić alias Križanović. L u č i ć 6 porodica (nadimak: Gač). Ivan Casolini se oženio god. g. U matici od g. 1645. 1691. zatim u Novo selo kod Naisetea.. 1774.7 U matičnim knjigama od g.. Pored prezimena Gilić.—1781. u župskim knjigama dolazi g. K u z m a n i ć 1 porodica. kao Casolini.. s pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru i oženio se. Doselio se iz Rašoaaia. G i l i ć 4 porodice (nadimak: Križanović).. a kupivši kuću Rude prijeđe u Sumjantin. Prema tradiciji. 207: . K n e ž e v i ć 1 porodica (nadimak: Mladimir od Vladimir). U popisu novoga stanovništva od g. a onda u Sumartin. da se doselio Križan Gilić i Mate Gilić. 12. 1777. dolazi u matici od g. 15. Sajcha Greca a Bol col Fratte idi Macarsca certo Rude«. Prezime >D. Došao pred oko 30 godina iz R o g o z n i c e (šibenske) u sumartinski samo­ stan. 10. zaljubio' se. 1816. 1674. 9. Doselio se iz Rogoznice oko g. Spominje se u početku druge matice g. zaljubio se i oženio u Sumiartinu. Kristofor Gilić. a g.

g. Puratić alias Dorotić. ali — prema obi­ teljskoj tradiciji — starinom iz Z a ž a b l j a .7 U matičnim knjigama g.—1778. a u bolskoj g. u popisu »schiera đi Bol« g. 1625. Doselio se iz Z a d r a g. 1811. Na Brač se doselili iz Makarskog primorja. jer je u maticama XVIII. 1787. v. zabilježen Mateljian de piame. 20. 1745. s napomenom: iz Bola.: Masftarđlć.La.5 U Gilićevu popisu Simon Pletikosić u XVII. U matici je kao kum zabilježen g. 1925. 1781. Sumartinu g. 18... N o v a k o v i ć 5 porodica (nadimci: Maslarđa. g. Radić 208 . 1675. 1796. g. Maslardić detto Novaković. u prazničkoj matici kao kum iz Sumartina g.. Radić dicti Porobić.—1782. u povaljskoj matici kao kum g. 1794. MijićMartinac. 1791. zabilježeni su:" braća Pletikosić. spominje se [Puratić alias Dorotić. a >g. BreljacLučić. Doselio se iz Bre. 1747.. 1747. Cvitonja. Perač. N i k o l i ć II 1 porodica. i 1811. R a d i ć 6 porodica (nadimci: Starograđanin.. g. 19. Mateljan de Plame s napomenom: iz Sumartina.16. 1851. Doselio se Šimun Pletikosić u vrijeme morejskoga rata iz P o 1 j i c a. 1830. porijeklom iz Pučišća. g. Papa i Vaji). Doselio se iz T u z l e . M a t e 1 j a n 1 porodica (nadimak: Piamus). Martinac). ttoselio se sa istočnog dijela otoka H v a r a . 1900. 1777. 1777. 1777. U popisu novoga stanovništva od g. Mijić alias Majbonić. 1776. 1811. i 1812. u Siuimairtinu. kao zamjenik na galiji neki Juraj Novaković iz Poljica. g. drvodjelac oženjen god. 1786. oženio se g. Mijić dicti Majibonić. 5 N i k o 1 'i ć I 1 porodica. Doselio se iz S e l a c a . 17. Lučić s napomenom: iz M a k a r s k e . Grinja). Mijić dicti Majfoan. u matici (Bola) u početku XVIII. 24. 1747. Poje­ dine porodice Soldo. Mijić alias Breljak. 1779. 1777. U matici g. 23. U matici g. Novaković dicti Maslardić. Jedina je porodica iz S t a r i g r a d a .—1797. Mateanović detto Piamus. 1813. P u r a t i ć 7 porodica (nadimak za sve Puratiće: Pušić. Blaganjer). P 1 e t i Ko s i ć 2 porodice (nadimak: Ivača). 1840. 1777. Lučić alias Julkić. Pletikosa. U matici g. kao Mijić zabilježeno je 5. v. g. 1878. i 1831. Šego.8 U sumartinskim maticama g. vjenčan u. Mijić alias Rajo. M i j i ć 3 porodice (nadimci: Remeta. 22.muškaraca. 1789. v. 1777. 21. g. M a r t i n i ć i porodica (nadimak: Rodić). U popisu bolskoga novog stanovnišva od g. U popisu novoga stanovništva od g.

Marko i Mihovil) g..Šare u Sumartinu. Vugeša). Š t a in b u k 2 porodice. 1747. Staarčić alias Šarić. fcamenarski poduzetnik. zat-m u Nerežiišća kod Zuvetea. koji se bio u početku nastanio' u Norež : šćima kod porodice de Filippis. U matici od g. i 1779. U navedemoj ispravi 6 za kandijskoga rata spomenut je doseljenik Ivan Staničić detto Šare iz Basta. 1778. g. iz Bola Radić sive Tarašić. Radić iz Basta. Š e r k a 13 porodica (nadimci: Maše. 209 Zbornik za narodni život i običaje 14 . U matici g.. koji se u početku naselio u Gornjem Humcu.. Marinko). a kasnije se doseIk> u Sumartin. onda u Pučišćima kod po­ rodice Prodi. Pražničanin. U matici g. 2'8. 1666. Sakuj.25. 1758.. 1905. :26. 1787. 1669. U popisu novoga stanovništva u Sumartinu nalaze se zabilježena 3 Suzičića (Jakov. U matici se Itaikadar spominje od g. godine 1673. spominje se Suzič'ć iz Brela. Zatim Ivan Suzičić iz Brefta. a zatim a* Sumartkiu.5 U ispravi 6 spominje se Mihovil Suzičić detto Berošević detto Breljak iz Brela. a onda U Sumartin. (Nadimak: Prašćevići. i 1837. 27. Sponiinje se i Marko Šukadar iz Birela. 1669. kao kum -z Sumartina: Šukadarić. Nadimci za poje­ dine porodice: Jela. 1764. S t a n č i ć 9 porodica. aStaniČić alias Šare s napomenom: iz Basta. Staničić dictus šare. koji je također pošao u Nerežišća. Spominje se u matici Sumartina <g. Radić iz Zagorja »de Villa Suhi dolaz«.. i 1676. U novijoj matici spominje se g. zabilježena su braća Stanišić »detto« . Šarić s napomenom: iz Vđog Brda. S u z i č i ć 2 porodice (nadimak: Šukadar).. oženio se g. ali g. Prema spomenutoj ispravi6 kao Šerka doselio se iz S i i m e n a oko g. U nerežšikoj maJtici spominje se g. U supetarskoj nriaifrci g. Marin Stančić iz Plame. Kunac. Pipić. 1773. a onda u Sumartin.. 1667. Suzičić alias Šukadar. 1838. Carić-Stančić. U popisu novoga stanovništva od g. g. Šeindek. Stančić-Plam-us. U anagrafi g. koji se u početku nastanio u Sućurju. 1829. aliiter Porobi1ja. a kasnije se doselio u Sumartin. 1671. U početku pošao na Vis. 1763. Suzičić alias Breljak. U selačkoj je matici zabilježn god. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata Luka Breljak overo Suzičić doselio se iz B r e l a . Doselio se Toma iz Selaca. 1821. 1675. 1673. 1747. 5 U popisu novoga stanov­ ništva na Boiiu Jerolim Šarić. a g. Girica. 1645.

1747. 33. Doselio se iz B o 1 a. s o l o 3 porodice. od g. U matici cd g. Guljičin »o« Hazić za kandijskoga rata. 34. kao ŠćapanovićZelanović s napomenom: iz Gornjega Humea. 1671. kao i postirski Vlaho« vi. 1747. 1831. T o m a š 1 porodica (nadimak: Birejanac). Doselili se kao zidari. zabilježeni su bačvari iz M i 1 n e Fbrio i Petar Vlahović. iz B r e 1 a.—1794. 1858. oženio se g. 31.5 S e r v e n t i ć 5 porodica.5 V I a h o v i c 2 porodice ( nadimak: Florence).ći. On je bio pokršteni musliman. ali g. 2.—1792. U spomenutoj ispravi 6 Marko Vlahinić oko g. (Generalni nadimak: Donkovi. a g. 6 2*10 . do 1835. Z e l a n o v i ć 3 porodice (nadimak: Hulo). zabilježen je Juraj Hazić. U selačkoj matici zabilježen g. kao Serčić.—1795. Doselio se iz G o r n j e g a H u m c a . 1668.). U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata iz I g r a n a doselio se Juraj Solo. Iznmrl©.9 U matici Solo zabilježen od g. zabilježen je: Ivan Vlahinjić. Š k a n s i 5 porodica (nadimci: PajJnac. 1747.29. i 1693. 1747. 32. U župskim knjigama g. Sadanja. Solović. je porodica iz S t a r i g r a d a . 30. Biškupušae. aJli 1678. 1884. ili iseljene porodice 1. 35. kao Scanci (Skanči) s napomenom: iz B e r g a m a (Italija).6 U popisu novoga stanovništva u Sucmiartinu od g. B a t o š doselio se za kandi jskoga rata iz P o d g o r e : Luka Batoš. 1838. 1675.: braća Serčić. cd g." 1782. Štankalo). iz B r e 1 a. T r u t a n i ć 1 porodica (nadimak: Mengić). U sumartinskoj se matici spominje od g. i 1753. s aaapoimenom: iz B o l a . U popisu novoga stanovništva od g. A z i ć doseli o se Ivan. Doselio se iz B r e l a g. On pripada među prve doseljenike u Sumairtinu. 1671. Kasnije češće kao Zelanović. U matici Šerka od g. U popisu novoga stanovništva od g.5 U maticama g. ima Ačić. Za pojedine porodice: Pretur. U "matici od početka 'druge knjige (1777. 1919. ali pori jeklo'm iz Italije. 1645. 1916. 1777. kao Vlainić iz B r e l a .: Nikola Solo i braća Solović.5 U anagrafi od g. Doselio se 'iz N o v o g s e l a (iz jProdola). Hamber. 1750. i oženio se u Sumartinu. kao Soloević. Mištak).. U popisu novoga stanovništva.

i 1673. U popisu novoga stanovništva od g. Grge. 1672. Prema Božitkovioevu članku6. u anagrafi od g. j . ali doselivši se iz Pučišća dobio nadimak Pučišćanac.5 (zabilježeni su Jakov. a 'imala je. 1747. G r a n i ć u maticama od g. Jedni su iz Selaca došli u Sumartin. kao Batošić liiz P o đ g o < r e . 6. 1838. možda isto što i Činčević. PavBia Dujića. Poslije sklopljenog mira naselio se u Sumartinu.). U popisu novoga stanovništva od g.. prema matici od g. 1762. 1792. do oko g. 1769. ali'se kasnije % ponovno vratio u Tursku. veli se. 1785. 1808. spominje se Terzić iz Zagozda.U sumartinskoj matici g. 6 U sumartinskoj matici g. ali nije imao djece. s napomenom: iz Baške Vode. Nazivao se Torzija. Č i m a z (nadimak: Čimak) doselili se-u'vrijeme mira nakon kandijskoga rata. a i u novoj matici od početka. 1779. 1747. 1820. 5 3. i 1826. da je prosjakirija Margarita iz Korčule (rođena g. -a u prazničkoj god. 1747. D u j i ć u matici g. posljednji se put spominje u matici g. 211 . ima Franić. uvijek s napomenom: iz Sumartina. 1778. 1896. a drugi iz Selaca u Pučišća. zabilježen je Mate Terzić. doselili se za kandijskoga rata »assassini e traditori« u Selca iz Brojtna kod Imotskoga. zabilježeni su Mihovil i Ivan čimčević.. 1777. U sumartinskoj matici spominje se Dogančić g. 1779. D o g a n č i ć Fran© s nadimkom Franić. 1672. 1842. D e v i ć spominje se u matici od oko g. dio oko g. i 1860. 1838. U poisitirskoj se matici spominje Činčević alias Katunarić. G a r ž a 1 o v i ć doselio se za kainđijskoga rata iz Z a g o z d a . s napomenom: iz B a s t a . 1777. od g. dva rođaka Ivana Čimaz. t. i to za samog rata.: Marko Batoš i braća Batoš pok. nadimak Kovač (g. 1817.5 10. ' U popisu novoga stanovništva od g. Nikola i Mihovil Dujić. i 1681.. U povaljskoj se matici spominje kum Dujić g. do oko g. do oko g. prema matici. 1771.) živjela kod pok. D o m i n o v i ć u maticama od oko g. s napomenom: iz B a s t a. -Stjepan. 1675. 1747. 1860. Jedan je doveo sa sobom oca iz Z a g v o z d a . 4. jer je g. U popisu novoga stanovništva od g.. U matici do oko g. i 1779. 8. 1678. U matici g.. s napomenom: iz P o d g o r e. 7. Oženjen u Sumartinu. 1799. Čimaz dicti Kovao. 5.. Č i n č e v i ć doselili se iz Z a g o z d a. U Sel­ cima su bili kod popa Jakova Vranjicana. 1675. 1789. 5 Porodica je nedavno izumrla.. 9. Ivan. zabilježeno' Čimaz-Činčević.

1817. K n e z o v i ć detto Vangelić. s napomenom: iz jPodgore. ponekada piše: Gvozdenović. 1845. ali g. spominje se'često kao Oljdan. t.. 1798. 1854.5 Kasnije se spominje vjerojatno drugi Mandić. i 1668. 1666. s napo­ menom: iz B a s t a . 1777. j . do oko g. J u g o v i ć u matičnim župskim knjigama od oko g. ' j . i to od početka novih matica. U popisu novoga stanovništva od g. 1666. J u r e t i ć u matičnim župskim knjigamia od oko g.. 1842. 1877. J u r i š i ć u matiGium. s napomenoim: iz P o d g o r e . 1909. s napomenom: iz V e l i k o g Brda. U XIX. 1747. K r a j i n a u matičnim župskim knjigama cd oko g. j . možda kao Ivan Alandić. 1665.. 9 M r k o n j i ć u matici oko g. zabilježen Jakirev'čVlastelinović iz Bola. s napomeiom: iz B r e l a . M'iiliče v i ć u staroj matici oko g. do oko g. ido oko g. kao kum nofoil. 1777. 1777. godine 1859. Jurić-<Kačić. 1845. J u r i ć II iz M a k a r s k o g p r i m o r j a. donedavno. Kadčić iz Makarske.matičnih knjiga. g. g. godine 1835. župskim knjigama od g. O i j d a n o v i ć u staroj matici g. ali se kasnije za kanidjskog rata preseMo u Sumartin. M a r t i n č e v i ć Martin se doselio sa četiri sina za kandijskoga rata.. 1868. U Gilićevu popisu7 zabilježeno je Petar Mandić.. u župskim matičnim knjigama do g. 1807. t. s napomenom: iz S v i n i š ć a.G v o z d a n o v i ć u matici se spominje od g. t . g. 1887. 1671. M.) i Akčić (g. 1838.6 K o m a r spominje se od početka novih matičnih župskih knjiga. do oko g. 1787. 1808. Doselio se za morejskoga rata Ivan iz Z a g o z d a. ali je ubrzo umro. s napomenom: iz V e l o g B r d a . do oko g. dio oko g. od g. Kačić (kum). 1792. i svojim kuću ostavio fratru Petru Kumbatu. M a -n td i ć došetao se Petar detto Babin iz o m i š k e okolice. J a k i r u matičnim knjigama od g.. 1830. od početka novih .. U matici se spo­ minje g. 6 U staroj sumiartinskoj matici g. iz K r a p n j a do oko g. 1777. . Gvozdainovie-Mistrić. oženio se g. Ponekada kao Jurišić-Akčić (g. 1672. 1860. v. a s t o r 1 i j a Ivan se doselio za kandijsikoga rata. U početku služio Ikod Jurja Ciccarelli detto Živić u Pučišćima. s napomenom: iz V r d o 1 a. P e r k o v i ć došaci kao f inanc. 1833. s napomenom: iz P o d g o r e . 1853. do oko g.). iselili.

po nadimku prvih stanoivnika Radića* 1. 1879. a g. V a r ž ' i n a g. 1747. iz D r v e n i k a. a g. S t u 11 a u župskim knjigama od početka novih knjiga g. a onda u Sumartinu. Na austrijskoj 1 specijalkarti naselje se naziva Porobija. 1794. 1779. 1815. s napomenom1: iz Ž i v o g o š ć a . P e t r i č e v i ć u staroj matici g. 28. s napomenom: iz M ak a r i9 k e. u novim župskim knjigama spominje se do okio g. V u č i n a u župskim knjigama od oko g. ali g. Doselio se prvi Radić u Rasioticu iz S u m a r t i n a pred 150 godina otprilike kao čuvar i obrađivač zemalja porodice Niseteo-Gazić. 1747. S t i p i\ ć doselio se Martin za ikandijiskoga rata iz M 3/ JS. kao Ribarovi ć dicti Visković. ali pori­ jeklom od novoga stanovništva iz Slimena. 213 . 6 U popisu5 novoga stanovništva od g. koji su težaci. do oko g. zatim u Povljima. g. starac od 70 godina. 1777. 1783. A r k o v i ć (nadimak: Splićanac) 1 porodica. Karković iz H v a r a . Godine 1820. umire Petričević. 1665. U popisui novoga stanovništva od g.početku se naselio u Gornjem Humcu. Doselili se iz S u m a r t i n a . 30. sve se ostale porodice bave i ribarstvom. 1802. 3. 1874. do oko g. 4. 5. iz T u č e p a.: iz !Povaija.. 33. R ASOTJCA Zaselak Rasotica (nekada Rasohatica) ima danas 15 kuća. u matici s napomenom. 1673. 28. r a. 1874. 2. T o 1 j a g a idva brata doseliili u Sumartin za kandijskoga rata iz B a s t a. U . 1885. Doselili su se u vrijeme potpisivanja mira nakon kandijskoga rata (ŠtLmuri7 i brat mu pop Stjepan iz Zmijavaca kod' Imotskoga.. U župskim matičnim knjigama Sumartina spominje se g. 1790. do oko g. Š e r k a 3 porodice. Arković-Rodić. R i b a r o v i ć doselio se za kandijskoga rata iz B i a s t a . Osim Radića. 31. 32. zabilježen je u Sumartinu Nikola Žarković).: iz V e l o g B r đ a . R a d i i ć (nadimak: Porobija) 2 porodice. doseljeni oko g. ali porijeklom od novoga stanovništva iz Rasta.. 6 U staroj matici od g. 1680. U sumartinskoj matici' od g. 1867. 1667. (Postojalo je u Sumartinu prezime Jarko vic ili Žarković. J i u k i ć 1 porodica. S t a n e i ć (nadimak: Piraščević) 8 porodica. kao Mijić dicti Toljaga. Pot­ pada pod sumartinsku župsku crkvu. 1672.27.5 spominju se braća Stipić. U matici do g. Doselili iz S um a r t i n a.

Ivan Ribarović. i to: Mate Dorotić. Juraj Babić. da je otišao na Hvar.« 8 Mladineo. Mate Antulović. Nikola Miletić. Mate Aničić. Bol. Marka. braća Salinović detti Boroević. 2 M. a zatim se nastani u Sumartinu. g. Ivan je umro prije kandijskoga rata. braća Batoš pok. Ivan Vlahinjić. Mate Gilić. Ivan Knezović.LITERATURA I BILJEŠKE ZA SUMARTIN I RASOTICU: i Rukopisni Ljetopis franjevačkog samostana u arhivu franjevačkog sa­ mostana u Sumartinu pisao franjevac Andrija Stanišić iz Sumartina oko god. 1. Perka i Mate Dujić. 1766. koji mi je prepisao fra Ante Gilić. Zagreb 1888. braća Antulović detti Vičić. Za. Juraj Hazić. Marko Suzičić. fratru Petru Kumbatu. br. Niko žute. — Dr. Humazzo. Sv.. Jakov Dujić. Luka Batoš. braća Dogančić. šimun Pletikosić i šimun Žarković. 292. . zatim Martin Stipić iz Makra kod Makarske i Juraj Solo iz Igrana: »queste quatro famiglie furone quali venero prima da abbitare nella detta Ponta«.. VI. 5 i 6 od 7. — A. Split. Slovinić: »Kuga na Braču 1784« u Bračkom zborniku. 6 Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. Petar Mandić. Mi­ hovil Dujić. Postire. Poxischie. San Pietro e Milna sopra l'isola Brazza ricoverate s'attrovano. Vj. Mihovil Suzičić. Ivan čimaz. braća Jerčie. Jurja. list 6—9. Neres. dok je g. 1786. . ibid. braća Serčić. str. Giulio Bajamonti: »Storia della peste che regn 0 in Dalmazia negli anni 1783—1784«. Ciccarelli.. in numero di 110 a San Martin. braća Aničić pok. »r 4 Dr. sia permesso a coltivare nei luoghi Comuni . U drugoj inačici istog dokumenta spominju se još Luka Batoš.. Jakov Suzičić. 50. 5 Popis kod I. zatim u Podbergrade. braća Babić. Otkupitelja i hrvatski puk u Dal­ maciji«.. Pavao Đujić. u Sućuraj. Stjepan Mijić. ovaj ostavlja kuću. Split.: »I morti di San Martino furono oltre ad un čentinaio e mezzo. Nikola. braća Dorotić pok. Ivan čimčević. Luka Breljak . siječnja 1938. ibid.. Ai-^on Mijić. koju je sam sagradio. 214 .ibid. braća Jalošić. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina« u Vjesniku za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. Ivan Stanišić. drugi Ivan čimaz rođak prvoga. Mihovil Suzičić detto Berošević. Ivan Alandić. Pavao Babić detto Konje. zabilježeni su u Sumartinu ovi novi stanovnici: fratri. Jakov Dorotić pok. Za druge piše: ode u Humac. braća Stipić. Grge. Babica . Nikola Dujić. braća Stanišić detto šare. 1668. 1940. 1747. Ivan Dujić. braća Solović. . 1672. Anton Dorotić pok. sei delle quali in tale ocasione restarono estinte«. Ivan Antulović. . 185—286. Deserto. Madirazza: »Storia di comuni dalmati«. i 8. ibiđ. što su se doselile u Sumartin prije morejskoga rata i za vrijeme rata. u Selca. Mihovil Batoš. Kristofor Gilić. br. Ivana. 9 juni 1672 a tutte le rimanenti famiglie. God. str. Križan Gilić. 7 Iz jednoga dokumenta. 9 U dokumentu iz Velog Brda. 3 St. braća Pletikosić.detto Suzičić. koji -ma je prepisao fra Ante Gilić. Mihovil "čimčević. str. Mihovil Aničić. 64: Prema povlastici Morosinija od 9. 1932. Vinko Ribarević. u Nerežišća. F. fratar u Su­ martinu. a onda u Sumartin. Marko Vlahinić. Anton Komar i Nikola Solo. Venezia.. Zlatović: »Franovci Države Presv. Ivan Guljičin pokršteni Turčin. ode u Pučišća: u Povija. Mate Mijić. Toma Boroević. Juraj Gorsatović.. Ivan Suzičić. Mar­ tino«: Martin Rude i gotovo istodobno s njim stiže Ivan Majstorlija. spomenuto 230 dobjeglih porodica: ». a kasnije se na­ seli u Sumartinu. Martin Mijić. Vida. Stjepan Dujić. Mihovil Batoš. navedena su prva četiri doseljenika. 36—39. Martin Martinčević. Marko Batoš.« u Jadranskom dnevniku. braća Aničić. u Bol. spominju se porodice. Mihovil Branjić. na Braču se zaklonilo 110 obitelji. žarković. dva brata Toljaga. il che e ben molto in una villa che contiene appena settanta case. Marko Šukadar. str. Salinovića piše. što su dobjegli na Brač i naselili »Ponta di S.

Soljičić. Pojedini dijelovi Bola imaju svoja zasebna imena. valovi odnijeli pijesak i žalo. Kuzmić. Pavlinovic. Kod Bakraninovih. Mačadivić. Bertonović. Petković. koje posjeduje G. pučana. Račić. Babić. Vuković. Rokević. Opersić. 1 Na zapadu od Bola. Pred oko pedeset godina za jedne oluje. Božidarić. Morgitić. Ravonković. u blizini današ­ njega dominikanskog samostana. Florio. Vele. Polovinić. kod Rata nalazi se ruševina rimske piscine. kažu da su se opažali na •plitkom 'morskom dnu tragovi nekih zidina. Raglanin. Na Ložu. Vuoda-" nović. 1462. Morsinović. Rakisić.: D. Dutić. Karinčić. \ Prema podacima. Pijaca.BOL Dominikanac Angelo Bojanie u svojoj raspravi 1 o Bolu veli: a) Na zapadu od sela nalazila se kao neka akropola. a kao župska crkva služila je crkvica Sv. Bisković. Kusanić.: kurat Pava 1579. Kusović. Kieljić. Po' predaji. Zaneto da Venetia sa dva sina. župa j. Puliizović. Kalafatovi Dvori. Barb*ć. Truitanić. Konavić. Radičević. Koorinčić. Duvić. U luci kod' općinske česme nalaze se pokrovi dvaju sarkofaga. da ih je nekada bilo više. 215 . Martinica. Mhatiović. Donč .: Vinko Polovinić. Panezević.: Jeirolim Niseteo. 7 Prezimena. Mekjavić. Mesnović.2 b) Nakon razoren ja bračkoga grada (Škripa). Rananković. Radinković. Berhanović. koje je miore opet prekrilo. Berčanović. [Panfiović.8 Marinović. kao i ostala -bračka mjesta. tamo' se nalazio stari grad Elafuza. Nedaleko od dominikanskog manastira u predjelu Martinice vele da se nailazi na stare grobove. te su mi poznata na pr. Antović. Pineze. Bernardin de Thomasis de hac Villa. Anjijć. Dobretza Bersoi. Bjenačica. Nogalić. ć. Marinković. Babić. Jokisić. boji su prfjiroli sol na Bolu 26.. I. prokurator puka 6 1637. Vunjodić. siječnja 1574. Prezimena iiž BioSia u ispravama 1325. gdje se nailazi na rimsku i etrursku terakotu i lonce i stari novac.e na Bolu osnovana g. mjesna sudac. Pendesić. Ivana Krstitelja. Mikasinić.: Matthaeo Ulađigae. Nesić. Vidošević. Plijanić.4 Nižetić ili Petrić (2 porodice) i Stipančić (1 por. Bori'čio. Oubretić. kad su. Viasić. rektor crkve Jeronim Petriciiuis. Maionlkiovic. Barhahovića Dvori. Volcasio Catich 8 1465. Cvitovića Dvori. bjegunci se skloniše pored južne bračke obale u predjelu Martinica. Karaieljić. Kod Šarturovih. Milozević. Boranvić. Nešto slično pričaju da su primijetili i između Borka i Rata. ova: Rudina. Radinović. V e i Put. Margi&ić.) 5 1615.

Mekjav. Anjjć. Pendesić. Matić. DlAndreis. Božičević. Karmeljlić. Krajine. Martinović. Lalić detto Piero. Nikulorić. Polovinić. Sibiškin. Marišić. Juraj iz Mak a irske. Marineević-Tuisa.Vuzieić. de bubre Tomić (Ciprijan). Ka. Barcić.fcković. 1612. de Andreis. Nikulić detto Tenda »nunc« Gira (Ghirra). Pasikvalinović Vužić. magister Tiberito. Peiličer.. Hranotić ex Vukošev. Žilić. Paskvalovie. Vojvcdić. Frano. Čubret : ć.: Baričević. Georgij iz Krajine. Skrozinović. Tarašić. Marinković sive Tomić. •Šimetoiv'ić . Fabiricij iz Tro'gira. 1609.ć dti Vase. Mihaitiović. Ni'seteo. Sezunić. Vidić alias Anjić. Baibalić. Rokoeić. »novizio« Raić. 1605. -M-ihiović.: ser Zuanne de Cosmo. Bračetić. Radičić.sive Hreljin. Pešći'ć. de Lupiš. Buseni.. Ničić. Vuojković.tić. di Ragusa. Ferenčić. Jagodić. Prodanić. Filipis iz Pustinje. Nikoli ć. Furlan. Tomašić. Hranotić. Redezović dietus Skrozinović iz Plame. Meštrović. Lalić. Petr&c'o iz Nerežišća. Krajinić. Vitnić. Dutić. 1611. Buišiković. Nikolić iz Hvara. Glušić. . Čikarelović iz Gornjega Humca. Filizić. Brešković.: Višanin.Svirčević. Nikola iz Plame.ro iz Trogira. Slavoi. magister Grima. Vojlković. N'kola. Ružić. 1608. Caltesi. Salinović. Vcdanović. Kančerić. Vukjović. Brakuiš'ć. Ranamarić. Margareta Tadejna overo -Dmitrović. Solačić. Bi ković. 216 . Soljačić. Tomašić. Matkovac. Postolarić. Gojić. Gioni. Petricio. Venđesie. fPaisquall iz Venecije. Franis \2 Venecije. Biondović. Božidarić. Margitić. Penecić. Silović iz Donjega Hiuimca. Ukupno 265 popisanih. Jagodić. Tuskor. Toniić. 1607. Bcrie'o.: Melkjavić.: Kaistonović. Radić. Garbinović. Oglobljić iz Nerežišća. 1610. Lovrineić. Hvarzić alias Nikolić. Biodanić. 1606. Di Filipis.: mistro Lovro Sartor iz Šibenika. Garbini. Tusa. Stipičić. Bivadiović. Mar'niković alias Vuzić. Vuzić alias Mariniković. de Tomasis. Petar Fra. Šoljanović. Ve7 ioević. Barbić.Vuuačić. Šćapanović. Maitko iz Dubrovnika. Čubret'OV. Gubričavić. Nenadić.: Sepie. Kozmačić. Tunsić. . Donkov. Avancanie \z Nerežišća. jPonžičević. Raguisio. Petković. Coilović. Pisinović. Barniić-Ma. spomenuta za /prvih 20 gođlina 1603. Vitnić.: Miilozetić. iz. Filipis.: Selapić iz Krajine.: monacalis. Nižetić. Kuzanić. Harašić. Marušić. Simić. Pičinović. Ivan iz Paga. Martaliović. Tofhorović.. 1604. mgstr. Kmetović. Mihovil iz Krajine. Raić. Prezimena u bolskoj mistici prvi put.

1616. Martin Postolarić. 1622. Anton Mestrovic. Juraj Batulić." Matij Vrsialov. Nigosić.. 1615. Nikola Jurlšić. Jerolim Marinković. Kranković. Juraj Batina. Andrija iz Paga. Toma Toraiić. Vinko Marthiović. Ivan Brizić. Se h i e r ia d i B o l . Ivan TriuJtanić i brat Petar. Nikole.no. Vinko Nifeolić pok. de Martinis. Marko Vidošević. Nikola Pendesić. Pušković. Biorovineić. Covaeheus iz Hvara. Vinko Sairtinov. Ivan Ročičić. Komoričić iz Makarske. Bračetović. Sleč'ć ?). Nikola Bračetović. Vinko Lovrinčić. Ravčić. 1614. Lodetović. Ivan Šimetović. Jakov Sepić.jković. Ivan Matković. Antić-Pičić. Dojić.: Martić. Jakov Luiević. Ivan Rokočić. 1618. Surtulović. d'L' Doraiinis. Pavišić.: Donko Marinkov'e. Cueić. Ivan Anjić s bratom Vinkom. Vinko Mestrovic. Juraj MahoHć. Vinko Lalići sin. 1617. Frano* Parolić. de Filipis.: natpop Ivam iz Nerežvšća.: Hrilić. Juraj Radić. Marjetić. Popis (pučana) u vezi sia regrutacijom za bračku gfsiliju g. Nikoila Kuzmić. Mladinić. Juraj Radatović. Fredešić. Nikola Liovrinčić. JeMnić. Ursić »de Ni eha«.: magister Hranota. Brarkušić. Nikoga Mestrovic Markov. Jakov Kuzmić. Cviteović.. So~ kačić^Gabiler. Ivan Bcžidarić. Ivan Đu!t. Ciprijana. Vinko Tušković. 1620. Manoli iz Vrboske. Pro Babi'ć. Vinko Anjić i brat Matij. Luka Nuić. Pobrowc. Zorzić seu Lukrić. Petrolic.ć. Nikola. Polenović. Griman.: Stefan iz Venecije. Buchia. Jakov Pendesić. Marko Karmiljić. Justiniani iz Venecije. Babić iz Visar 1619. real Nikola Jagodić. Toime. Bartol Mekjavi'ć. Ivan Marinovie pok. DuškiOfvJć. Vinko Benić i sin Jerolim.. Martin da Solin. Polovineus. Marko Avancanović.9 Anton Pieić.: Hičić (Iličić ?.: Žuvetić iz Pučišća. Ivan iz Šibenika. Tonculo Vido­ šević. Bratić iz Vrboske. Ivan Simić. Jerolim Karmi neić. Ciprijana. 217" . Petar Tomić. Toma Franković. Tušković. Radatović. Pašfeanim. Nikola Viloević. Anton Hranotić.: Matković iz Gornjega Bumca. Guhr:e Marinković. Jakov Tomašić i sin Marko. R o 1 o d e 11 a G e n t i B o l. Niseteo. 1621.ć. Jerolim Marinlković Ciprij'ana. Peiidešić. Juraj Marinković pok.ć. Toma Pen­ desić. Frane Svairtalović. Juraj Sipić.1613. Petar Soditrić.. Franio Marlnkiovlć. Bethia. Jerolim Tomie pok. Bavčić detto Panceta. Vidošević. Mihovil jPolovineo. Frano Nomlić. Petritij. Viličić iz Vrboske (»acrilegio«). Jakov Soljačić. faber mag'lster Fra. Radić i sin. sinom Jakovom. P. Vinko N ikolie. Mazolić. 1625. Zorzetić. Mekjavić. i. Ivan Banovic. Koimgričić. Marko sin Marka Raguisea.: Oktavi jan. 8rmić dicti Marinković. Per volić. Dinko iz Venecije. Frane Vojković. Kragačić. Šimun Tomić. Beloević. Pro Raguzeo. Daniel Matunić. Laurentij Sartoris. Vinikb Lalić.

B ' a č i c 1 porodica. Vinko Rokočić. Def. 1832. 1747. Vinko Vcda. kao kum sa Visa. Teina. A d u l i m a r (nadimak: Zaratin) 2 porodice. 218 . Čami. zamjenik Marko Gutunić. B e r k o v i ć (nadimci: Barbirić i Pijković) 2 porodice. Juraj sin Ivana Jur jeviea. zamjenik Marin Banić iz Praznica. 1928. među pučanima. Ivan Trutanić. 1574..Martinovic. Nikola Komoričić. Baćulin) 10 porodica. Ivan Radmilić. u vezi s bračkom galijom. među gale otima. Vinko Margitić. 8 te g. Prema tradiciji. A n t u n oi v i ć (nadimak: Jurašin) 3 porodice.no vi ć. Nikola Vitnic.tić. zamjenik Juraj Novaković iz Poljica. Ciprijan Jurja Čubretića. Doselio se oko g. boter Nikola. Dinko Vitnić. Mate Banić. 1574. Nikola Ma. Nikole. Ivan Matrka Ragusea. Vinko Brakušić. Petar Krainić. Steđaiife porodice 1. Doselili se Baćulini oko g. Juraj Buzanović. 1646. Porijeklom cd novoga stanovništva. Juraj Brešković. g. Cekmor-Oikinor. Ivan Dutić Matin. Oktavijan Nigosie.9 •4. 1624. zabilježen je Barhanović iz Sućurja. Jakov mistra sartora Toncula. 1930. Jakov Kandić. iz Murv'ce. Doselio se iz Z a d r a g. i 1629.Marko Karmeljić pok. Jakov Banović.. Petar Nikolić. Nikola Ta­ rašić. mistro sartor Ton ćulo. Vinko Marinar. Luka Dundatović. Juraj Bizeric. 1633. 1774. g. 1625. 3. 1634. B a b i c i porodica. Vinko Karme'ić pok. Ivan Viitnić. Josip Polovineo. Pirula. 1725. Dinko Barha­ nović. Frane Vrsalović. Vođanović. Luka Tarašić. s naipoHienom: Berković zvahu se prije (»si ehiamavano«) Pijković.9 God. Ivan Krstulovie. Vinko Čiflo. Dujani Sikorić. Ivana. iz D i c m a . Nikola Karmelić. iz Miraca. Frano* Martinovic. B.8 i g. 6. Dinko Brakušić. koji su primali sol g. Vinko Marinković.Petar Brakušić. Perković »ora« Berković. Pasqual. Porijekuoni iz Poljica.. g. Matij An j e . 10 dobjegli na Brač poslije. 7. Karnieljić. u popisu novoga stanovništva. Prezime se nalazi g. 1888. Rovinjež. iz P o s t i r a . porijeklom iz Bosne. Toma Tornić Ciprijanov. Ivan Avancanić. njegov sin Nikola. 1625. B. Marin Obilinović. 1679. 1618. 2. 5. g. Ivan Ta­ rašić. Vlaho Ivanović iz Dubrovnika. 1856. Prezrme se nalazi među pučanima. koji su primali-sol.— Od iziuimrlih Babica spominje se g. Marijan Ljiković. Barhanović se nalazi u bolskim župskim knji­ gama od g. Petar Vonković. B a r h a n o v i ć (nadimci: Gazda. B a k o v i e 2 porodice iz M u r v i c e od g. Mairiko' Kiuzmić i Bin Ivan. Bata. Marko. Kao Barbirić spominje se iz Nerež'šea g. Ivan Vidošević. doselio se oko 6. Jerolim Barhanović. Nikola iz Dubrovnika. Ivan Lalić. Vinko di Calogero. rnlstro. bitke kod Zadvarja sa 150 porodica g. Dinko Pendešić.

i 1756. g. 1715. Kokotić. 1713. Pijković. Gućor. God. 1840. D o m i n i s (nadimak: Tapunera) 1 porodica. 1686. Bokotovi.F a b j a n o v i ć (nadimci: Zec. zabilježen je u Pražnicama fratar Bezerić. Pulism'anin) 10 porodica. g. Živac. Šćapan'io. porijeklom iz Š k r i p a . (kao kum) Cuvitović. 1657. 1606. Benika. U popisu bračkoga plemstva od g. D e v i a n o v i c (nadimak: Rovimjež) 2 porodice. Kraljević alias Cvit g. 1686. 1753. Cipal. Tuonać. Šćapanić alias Kljunčević iz Gornjega Humca. da porodice Barbaric i Pijković nisu istog porijekla. g. samo Šćapanović od po­ četka matice g. oko g. Č u b r e t o v i ć (nadimak: Tuiteja) 2 porodice. g. 14. g. 1605. B e z e r i ć 2 porodice. U župskim knjigama: Šćapanović »si chiamano« Cvitanić g. . Marinkini. 17. Pejković. Mile. Cvitković »chiamato« Dundo. Cvitković. oko g. Ređezović dičtus Skrozinović da Plame. 219 . porijeklom iz N e r e ž i š ć a .. 1753. 1612.11 Za­ sebno prezime Ružić dolazi u početku matice od g.. g. 12. koji su primali sol. Busalo. prije samo Skrozinović. porijekliom iz bračkog D o 1 a. C v i t o v i ć (nadimci: Babinovi. i dalje Cvitović-Marinković.—1617. Šćapanović »in volgar« Scipioni. Falbijan Ber­ ković iz Starigrada. U župskim knjigama g. Krokala. 1631. g. 1688. 15. 10. 1683. 1621.8. g. češće Skrozinović alias Bezerić (ili detto Bezerić). oko g.11 U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se g. 1694. porijeklom iz S t a r i g r a d a . 1858. Porodica ise nalazi u popisu bračkoga plemstva g. g.. 1834. 11. 1641. 9. između pučana. 16. Grubi. Cvitanić alias Jeneralić. Šćapanić. . Pulentin) 5 porodica. 1574. Prezime B. Cvitanić i Šćapanović alias Scipioni. 1657. Prije su se nazivali Marinković. Pijković iz P . 1725. 1603. g. Godine 1690. 1834. Orijez. 1724. 1870. 1617.r a ž n i c a . god. 1685. Barsata. Čini se. Jeneralić. oko g.. u početku g. g. Šćapanović detto Ružić oi 1709. Od oko g. U bolskim župskim knjigama od g. Kokosica) 6 porodica. D u b r a v č i ć (nadimak: špaleta) 2 porodice. oko g. 13. Gargurić) 14 porodica.lx ali ju nalazim g.. 1686. Fajka) 3 porodice. 1717. 1657. spominje se s napomenom: iz Podborja. U bolskim župskim knjigama cd g.« Kasnije redovito samo Berković. 1621. B o d i o v i ć (nadimci: Šemper. 1606. Šćapanović »chiamato« Jeneralić. 1619. Marin­ ković detto Cvit »e« Kraljević.8 C v i t a n i ć (nadimci: Borovina. porijeklom iz S t a r i g r a d a. sa otoka Hvara. se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Golub. g.B r e š k o v i ć (nadimci: Maškulin. Dakle. — Vjero­ jatno doselili iz N e r e ž i š ć a .

26. iz makarskog G r a c a. g. 1584. Maina. 29. g. 1772. i g. 1604. dolajzi kao L alio detto * Piero. 1625. U žup­ skim knjigama od g. Prezime Lalić zasebno je iui XVII. 1574. ali g.(nadimak: Jelinić) 3 porodice. Često dolazi u knji­ gama s nadimcima: g. iz „ K r u š e v a u 25. udala se Kaluerović. Lalić alias Jelinić. g. ima i Kalerović. Florio u žiuipskim knjigama o$ g. 24. god. porijeklom iz B a š k e V o d e . Lalić sive Jeliinić. J o s i p o v i ć 1 porodica. "Žuvanović. Pirčić. 1851. F l o r i o (nadimak: Jairanundović) 2 porodice. vijek i početka XVIII. a kasnija je ruka nadodala u 'župskoj knjizi »ora Carelovich«. iz Gornjega 220 . 1876. 1645. G l a s i n o v i ć 1 porodica. 20.). 1673. i dalje Karmeljić detto Žuvić. J u g o v i ć (nadimci: Tumora. 1623. doseljeni poslije g. F r a n u l i ć 1 porodica. imamo Raić dictus Silo. Ma­ ri nlković detto Cvit). i to dosta . 1700. 21. oko 28. Raiić-Sopanović detto Karmeljić. 1694. Karmeljić »or« Pirka. I v u i l i ć (nadimci: Mateša. prije iz S p 1 i t a. 23. iste g. dicti ili alias Jagodić. oko g. 1869. 1610.. 1717. 1752. g. 27.8 19. porijeklom iiz Murvica. 1694. 1924.. Samo Jagodić dosta je često od početka (g.18. po nekada: g. češće se spominje u župskim knjiigaima Karelović. 1694. L j u b i ć (Gliubich) 1 porodica. također i Raić dolazi zasebno od početka (g. g. i dalje Karmeljić dicto. 1688. kroz XVII. Buortolovi) 6 porodica. ali kao Silo vic dolazi g. g. 1681. a g. J a k š i ć (nadimak: Čokrić) 2 porodice. 1703. od g. 1626. Baitelo. Pika!©. 1735. Jagodić. nalazim Marin­ ković i Florio zasebno. doselili se iz S u p e t r a oko g. 1872. Ikoji su primali sol. 1603. J u r i ć 1 porodica. Sađanji nadimak Je­ linić dolazi u župskim knjigama zasebno. oko g. 1723. oko g. Prema predaji. porijeklom.mia. porijeklom iz S t a r i g r a d a. g. kao: Karmeljić. God.9 među bolskim galeo1t. (g. g. Ugorić. vijeka. 1670). Inglez) 6 porodica. često aia Bolu od početka župskih knjiga (g. 1694 i dalje Karmeliić" detto Hajduk i detto Barbošić (g.često od g. Lalić detto Jelinić. Hajduk. vijek i početkom XVIII. K a r m e l i c (nadimci: Bjeninovi. 1606. K a r e i o v i o . porijeklom iz S e l a c a . 1603.. Žuvić. vijeka. kao novi stanovnici. j . Karmeljić-Žuvanović. 22. 1672. Jelin'ć] se spominju i u Postirima u matici od početka t. Prije su se na­ zivali Marinković. Vjerojatno' prema nadimku Cvit. 1675. g. Bairbosić) 26 porodica. među pučanima. U župskim knjigama od početka g. 1625. 1606 dalje). Lalić W g d Jelinić. od g. porijeklom iz S t a r i g r a d a . g. G r e g o 1 porodica. Joana vulgo Žuva »figlia di Carmeglich detto Xuvich«. v.) kroz XVII. Porijeklom iz M aik a r s k o g p r i m o r j a.

alias B:'le. 1740. 1820. . U sačuvanim župskim. Možda — prema tradiciji — sa otoka Hvara ili Visa. 1696. K u z m a n i ć (nadimak: Pešutić) 1 porodica. već g.. porijeklom iz s p l i t s k e o k o l i c e . K. koji se nazivaju Tomić.g. U popisu pučana. 39.1747. boiski župnik Marinković-Totmić zabilježio je: »Od Marinkov'ći proizašle su mnoge porodice. 1362. s nadimcima: g. a među galeotima g.. zatim Vuž'ć. Hrape. 1671. K u i š (nadimci: Franković. 37. 36. dolazi Cairimeglich i Carmelich u popisu foalslkih galeota. Karničić detto Kalafat. što izlazi po krštenj'ma vršen. i 1747. I Žuvanović je nekoliko puta zasebno zabilježen g. 1908. koje opet imaju svoje nove nadimke. U popisu novoga stanovništva od g. iz K o m i ž e. Tocil. g. Tomić od Ciprijana i od Tome. il qua! Pre Mai> 221 . iz' M a k a r s k o g p r i m o r ja. Gierolamo Carnincich. Čubretić.10 spominje se Mihovil Ursulić detto Žairković. U popisu pučana. n i n č i ć (nadimci: Kalafat. 1606. 35. 32. Lukinovi/ Dcmišjat) 14 porodica. 31. Mijarić. koja je 'bila baba Ursulićeva »fu< di časa« Žarković t. Bak.). koji su primali sol. 34.30. koji su primali sol g. 1681. Kurilo. (oko g. 1625. j . Porijeklom cd novoga stanovništva iz Bosanske Drage. 1643. 1724. Huimca . 8 God. oko g..8 nalazim prezirno Karmo: ć (Cairincich). a idoseliio se. Pusa) 20 porodica.im od mojih predšasnikia: molbo ireverendo Maestro Fra Sisto Filippi curato e molto reverendo Pre BaviMere Fra Valerio Maitinich Martini MaHinis. g. spoiminje se u manastiru »novizio« Raić.). prema tradiciji.8 i među galeiotima g.9 K a r . K u k o č (nadimak: Bafkranin) 1 porodica. 1699. porijeklom iz T i u č e p a (oko< g.). Od g. ali ovo prezime nalazim na Braču u popisu pučana. M a 1 v-a s i j a . Cvitković i Kraljević. 1700. Bilić. 33. Nekoje se na. dalje. M a r i n k o v i ć (nadimci: jšimić. porijefelom iz Sp 1 i t a (oko g. Šmiko. 1625. Karničić »ora Ursulich da sua mai&re Or sola«.9 K a t i ć 1 porodica. 38. Tomić. 1574. išlpadić. KarničićBile. iz L o v r e č a . M a c a n o v i ć (nadimiak: Mijotovi) 1 porodica. a tako isto i Jagodić. Rade jPipeta. Kačić..-1574. Misir. L a l i ć 2 porodice.:i su prim'oi ol g. a sad Vužio (Vusio). BelotoviLipinovi. Guljermo. g. 1859. 2 porodice.). 1625. g. Amerikan. 1843. 1845. 1574. Čubrićević. porijeklom.zivajui starim prezimenom Marin­ ković alias Vuga. ima Co^meglich i Jagodich. 1885.9 Godine 1755. Marinkovići su svi. ko. K r a l j e v i ć (nadimak: Balarin) 3 porodice. Cvit. iz D u g op o l j a (oko g. postojala je porodica Žarković dictus Ursulić po Ursuil'i. knjigama spominje se od g. iz P u č i š ć a . Kulišić) 2 porodice.

Mekjavić idictus Vace g.. 1611.skoj tradiciji. Marinković alias Čubritović g. 1605.... questa Isola«. come il Cog­ nome Marincovieh aquisto in 360 Anni il sopracognome di Cviitovich. 1603. 1751.. 1743. 1662..... i dalje.. e anco triplicato. M e k j a v i ć (nadimak: Vocetović) 3 porodice.. Mekjavić detto Kančević g. 40. 1670. or a sono estinte le Famiglie di tal Cognome. Mekjavić alias Vace g. che sono il Signori Vusich detti Vusio. porijeklom iz Zvečanja. Čubre Marinković g. 1625. . Marin­ ković detto Jurko g. na pr..« U župskim. 1735. 1604.... Marinković vulgo Spadić g. 1614. 1747.. U župskim knji­ gama od početka kao Mekjavić detti Vace g. Marinković-Tomić alias Lučić god. 1730. 1713....... iz Bosne.. 1755. 1639. 1605.. i 1757. 41... Tomić de Čuifore g. Spadić g. Čubretov g. rev.. Spada g. e il sopra Cognome e Radoppiato. Marinković detto Fabjanović god. Marinlković-Spadić »poi« Franičac g. 42.. 1719. Marinković »idictus« Čuibretović g. 1616. 1656.. 1684. a prema tradiciji. M a r t i ć 1 porodica... 1698. Čubretović sive Marinković g. 1629. ora mo. — »Molti di quest! Cogncmi... i dalje.. '1619.. Mekjavić sive Vace g.. Marinković alias Fabjanović o. 1699. Marinković alias Čubričević g. 1669. Marinković-Cvit-Kraljević g: 1725. Čubretović g. Marin­ ković alias Tomić g. 1721. Čubre Marinković g. 1739. Marinković-Tomić alias Čubričević g. M a t u l i ć (nadimak: Dobro Jutro.•tinis gia 150 i piu fu Parente col.. 1756.. 1653. koji su primali 222 . 1745. di Tomich. ora cosi ehiamati. idi Vuga.) 2 porodice. Oancera (Kančera) »mi pare« iz V r b a n j a g. 1610.. Nicolo Marine•ovieh Vusich. Kančević g.. 1608..... vjerojatnio iz D o l a . 1611. 1729.. 1736. 1755 i dalje. 1 por. Vicenzo e Zuanne Marincovieh detto Vuga o Vusiio. 1611... Tomić g. Čubričević g. Marinković-Spadić alias Franić g.1723. ecc. 1629. ali prema škrip.. Tomić alias Lučić g.. 1631. 1744. Li šimich sono Marincovicli.. 1732. Marga­ rita »vocatur Cancera« g. knjigama ovo se prezime (Mairiinković) nalazi odmah na prvim stranama. Tomić detto Marinković le« Lučić g.. Marinković vulgo Kraljević g. 1611. 1744.. 1604. 1735. porijeklom iz Š k r i p a . Mekjavić g. e diii molte Famiglie il CJognome. 1688. 1683.. 1699. 1729. i 1743. Marinković dietus Spadić g. Marinković-Tomić detto Turchetto g... 1611. 1624. Marinković detto Spada g. Marin­ ković detto Tomić g. 1674. Marinković sive Tomić g.: Marinković sive Tlomić ' g. Marinković alias ču'bretović g. 1697. porijeklom. 1753.. 1610. i 1618. 1619. i quali sono stati aggregati al Consiglio di. 1703. 1603. che :si leggono nei nostri liibri del Convento e in particolare nei Libri idi Battezzati. Fabjanović g...n vi isono piu. Čubrefcić g. 1731... U popisu pučana. 1606. 1614. Tomić aiKas Čuibretović g.. Simić ig. 1703. 1751... 1669... Marinković detto Simić g. 1727. Simić dieti Marinković g. Marinković-Tomić »nunc« Turchetto g..

1744. u popisu bolskih galeota. R a d i ć (nadimci: Simičić. 9 223 . 1625. ali g.8. g. Radić »overd« Tarašić. Kasnije. Vjerojatno sa otoka H v 51. P e š iu t i ć 2 porodice. 1882... 1733. 1756. 1672. g. 1622... Osim toga.. 1708. 1701. Kao Plenković spominju se od g. 1815.. (nadimci: Boćineto. Prije se zvahu Brakušić. g.. P a . 1625. s napomenom: iz Zastražišća (Piame). 1728. 1607.. 1610. Nikolić Čučić g. Nešto kasnije. doselili se u XVIII. vijeku. i 1734. s napomenom: iz Škripa. Radić vulgo Ban. 1635. Radić vulgo vocati Ban. oko g. prezime Banović. [Prezime Nikolić na­ lazi se i u popisu bolskih galeota g.9 43.. 1608. Ali imamo i samo Tarasić g.. 52. 1604. 44. Božji Čovik) 6 porodica. Banovac. g. U popisu bolskih galeota. d. P u l i š e l i ć (naidimak: Batistić) 2 porodice. ( P e t r i ć II. Zabi­ lježeno je g... g. 1724. 1655. Petrić »detto« Ni­ kolić g.. v i č i ć 1 porodica. samo Nikolić od g . Čučić (Nikolić). 1574. Tarasić.. 1669. Brakušić se nalazi g. 1626. 1678. g. Brakušić detto Plenković. Radić alias Ban. 1681. i dalje Ban. iz B u d v e (Maine). 1878. 1656. 1755: Franković detto Radić. 1678. 1625.. i tako su 'zabilježeni od početka matice (g. 1609. P l e n k o v i ć (nadimak: Bortić) A. 1738. 47. s napo­ menom: iz H v a r a . 1735. oko' g. Postojao je naidimak Plančić-Cvitović.). O s t o j i ć 3 porodice. spominje se kasnije: g. Braktušić vulgo Plenković i t. 1735. 45. oko god. Piero Tuscor si era maritato o meglio ammogliato 'con Maria Bracussich«. 1625. i dalje često i s nadimcima: Nikolić »detto« Petrić g. Intra) 8 porodica. Radić alias Tarasić. g. Ba­ nović i Franković. dolaze zasebno prezimena Radić. 1672. i t. U župskim knjigama g.. g. U žup­ skim knjigama od početka g.). P l a n č i ć (nadimak: Muje) 2 porodice. iz K o m i ž e. 3 porodice. prema tome g. Radić detto Tarašić. g. u župskim je knjigama ovakva bilješka: »Tuscovich si chiamano Bracussich perche sig. iz V r b a n j a na Hvaru. 1741. . 1631. 1851.9 48. Nikolić-Petrić gč 1641. 1686.sol g. iz Š k r i p a . nalazi se prezime Mekjavića. te 1699. 1746. 49. 1699. 46. Nikolić alias Petrić god. 1754. Pulišelić vulgo Batistić. M i l o š 4 porodice. ali g. đ. g. 1688.. P e t r i ć 1 porodica. 1737.. 1655.1603. 1611. ku­ muje jedan Radić iz Dubrovnika. 1757. g. Petrić g. oko g. iz S t a r i g r a d a na Hvaru. Godine 1725. Radić dictus Banović. iz D o l a n a H v a r u. U župskim knji­ gama od početka matice (g. 9 50. S time u vezi.. Pored prezimena Radić poja­ vljuju se ubrzo nadimci: g. samo Čučić g. 1625. također i u popisu bolskih galeota g.

59. Šiiimetović alias Hreljić. 1875. S t a n u š i ć (nadimak: Budvinovi) 2 porodice. 1888. iz ' P o d g ©ire.8 i među galeotima g. 1625. God. 1612. Haržić. 1614. 1713. 1704. Š o l j a č i ć (nadimci: Misirić. 1747. Base) 6 poro­ dica. H.) kao Tuskor. U maticama od početka (g. Hreljianović. 1687. Serventi-da Rimini. (Kao Haržić od g. Prez'iime Hreljin dbliaizi u maticama od g. S e r v e n t i (nadimak: Zuvančić) 4 porodice. a g.čić vulgo Bumbić. 1753. Prezime se natezi i u [popisu pfučana od g. T u š k o v i ć 1 porodica. Samo Buanibić g. g. U maticama se spominje: g. V u s i o 1 pioirodica. U maticama g. iz F e r m a u Ita. 1727. g. Maorinković-Tomlć »nunc« Turchetto i t. samo Budva. Viciko i Ivan primljeni su u bračko^ plemićko vijeće g. jedna bilješka veli: »djed je bio Marinkov'ć a l i a s Vuga«. g. oiko g. 1606. s napomenom: iz Povalja. koji su primali sol. nalazim Š.koji su primali sol. 54. 1731. Š i m u n o v i ć 1 porodica. 1708. g. g. V o d a n o v i ć (nadimci: Bon. iz S t > r i g r a d a. 1630. porijeklom od prezrmeoia Marinkovic i Tomić. T u r k e t o 2 porodice. 1669.. i dalje Vusius. zabilježen iu Podborju. oko g. 1603. V i 1 i č i ć (nadimak:' Šartur) 3 porodice. spominje se Šoljanović. s kasnijom napo­ menom: »or Ale o Vodanovich«. g. iz D r a č e v i c e . 1655. Solja. ali g. 1753. Prezime se nalazi u popisu dobjegloga novog stanovništva od g.i U miaticama od g.se nalaz: u popisu pučana. 1712. 1589. Miždrak. g. Porijeklom iz G o r n j e g a H u m e a. God. s napomenom: iz P r i m o r j a . g. 1699. U početku matice g. Vusio. s napomenom: iz Rim'ini. često u XVIII. 1688 Marinković-Tomie detto Turchetto. 1719. 1727. oko g. Š i m e t c v i ć (na'dimak: Petrović) 3 porodice. Tadić iz Tuičepa. Tomić vu'go Turchetto. a tako i kasnije. Š ć e p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 4 porodice. 1630.13 63. 1745. Tomić alias Turchetto. v. U maticama g. 224 . 1633. Vužić. 1742. Pori­ jeklom iz Po'ljiica. g.. iz M u rv i c e .ll j. porijeklom od prezimena Marinkovic. . 61. .1 i dalje. 1623. g. Serventi de Fano R i m i n i . 56. Spominje se prvih godina matice (g.. a kasnije redovito. 57. i dalje Hrelić.) Vodanović .. Serventi (sin) g. 1735. 1745.12 Isto prezime (Šoljanović) u bolskoj matici g. g. 1625. i 1701. g.). Spominje se prvih godina matice (g. U popisu gornjoselskih vlasn'ika pašnjaka g. i 1729. Tušković. Braća. Stanuš'ć alias Budva. Š u i m i e 1 porodica. 1606. 1574.9 . a 65. Bumbić-Soiljačić.M a i n e. d. 1736.53. 64. među galeotima. : 60. 1694. 1729. V e n t u r i n i (nadimak: Puiz) 1 porodica. God. 1603. Vužić (Vusio). Haržić alias Nlikiolić. Stanušić »ora« Budva iz .10 U miaticama cd g. 58. 1574. 1921. 1606.9 U župskim knjigama g. jPolac) 6 porodica. 62.. a g.? 55.

J=P .

.

ZOOOOO n<*se£/a) *- V ry *'*^ V ^ v T^*^ > .* " .r " r-f .• ^•"N>7 7 ~ o v * OMfCroo* fl efcte* O0*«s/e Mamca.mimo* {qalut) i n * /oQstHrž*vi(% ^ ^ \ // K A ^ R T^ &• # r QBCL _/ • t~*+-* K AM A. J. **•«/* * / <.^ v OTO U 3RAG fi/tnfo (Vanctsfxya. . < c » X •• *y*+ f ) — e^* 0ao«««"it4fof&UfHr * Sr^ " « Jk issda'** © w&cer/ca Q»«meznca *«"*«* * • • " PUC /se * • ^^^vT^V VĆVLJ*. ^\_^^ . -<^ *w/»»4.^ 4 . L. .. « * > > * .P****v^—Y. .

.

bolske matice (g. 1756. g. A n d r e i s u bolskim župskim knjigama od početka (g. i među galeotima g. s -napomenom: iz N e r e ž i š ć a . Anjić alias Vidić. B a l o e v i ć zabilježen u maticama g.9 U Dolu kumuje g. s napomenom: da P l a m e t. 1747.Zbornik za narodni život i običaj« 15 2T25< .. 1653. 1729. 1625. klerik Bartu­ lović. Ivan Alandić. koji su pri­ mali sol g*. Andreis alias Andrijević. 1748. nalazi se to prezime među bolskim galeotima. 1728.11 ali i u popisu^ novoga stanovništva 10 Baliogevich (g. i 1747. A1 a d i ć u bolskim župskim knjigama g. 1605. 1718. 1606. A n j i ć od početka. 1835. 1748. g. a tako1 i dalje kroz XVII. i dalje Jakirić. Doselili se kao novi 'stanovnici. 1908. 67. 1716. 68. g. 1752.iz: .' vijek. Vlastelinović detti Jakir »o« JaJkirić. g. Anjić iz Bola. 1747. 1375. u ispravama Baloy Climpsa g. g. kao Veseličić alias Bartulović. iz S p 1 i t a." . g. ali su neki došli na Brač i prije kandijskoga rata. a HJođžić-Bakulić g. Jakirić-Vlastelinić s napomenom: iz Bola. 1657. kasnije samo Bartulović. Kao Avancanović i Avancanić •g.) Vidić alias Anjić. U maticama zabilježeni od g. ali i alias Ivellii. 4. Nenadić dicti Jaković. kao Bakulic-Oxich (Hodžić). 1752. 1746. (jedno vjen­ čanje). 1688. 7. 1604. God. Vidić-Anjić-Bailo. 1657. ' • 6. 1702. oko g. iz V r b a n j a . 1603. 1878. 9 5.V i d o š e v i ć (nadimak: Svilo) 1 porodica. zatim" Aljadić. Izmnrle ili iseljene porođjice 1. V u k o v i ć 1 porodica. 1724. 1788. g. kao Hodžić g. zabilježen je u BlaJcima Bartulović-Puović iz Makarske. 1748.) kao Barfculić. Baloiević. B a r t u l o v i ć u bolsikim maticama od g.11 ' 3. Nenadić u bolskim maticama od g. g. U bolskim župskim knjigama od g. su Vodanovići od novoga stanovništva. U popisu bračkoga plemstva od g. 2. 1620. (i 1669. 1665. 1574. 1747. Prezime se nailazi1 i u popisu pučana.) kao D'Andreis i De Andreis. od g. N e r e ž i š ć a. Anjić viulgd Bailo. 1625.). Beriković alias Baloi i Baloević. Vidić detto Anjić. 1717. . — U popisu sumartiriskoga.) Baloević. Hailadić. 1704. novog stanovništva od g.). g. 1698. V l a s t e l i č i ć (nadimak: Jakirić) 1 porodica. g. 1636. i kroz XVII. 1734. • .14 u popisu bračkoga plemstva od g. g. a u Bnažnicama g. . j .Neki. U sumartinskim se župskim knjigama spo­ minje^ g. 1674. . vijek.dijela Hvara). g. inače (na pr. kao Beloević. B a k u 1 i ć u popisni novoga stanovništva u N e r e ž i š ć i m a Cg. g. 66. Jaković-Jakirić (Vlastelinović). A v a n c a n i ć od g. s istom napomenom i g.8. s istočnog .

Dufcić vulgo Goja. v. Garbino iz Bola. 22... B r a č e t i ć od g.) ili Bonsichievich (g. magistri Joanis idicti Furlan. v. v. iz T r o g i r a .). 1603. iz M a k a r s k e. 1574.. 1706. 1688. 1670. 21. i dalje češće u župskim knjigama kroz1-XVIII. B o ž i č e v i ć od početka matice g. ali možda i kao Boričević (?) (g. B u n t u 1 i c prvi put prigoidioan vjenčanja g. 1625.8. magistri Garbinović. a g .) kroz cio XVII. v. a u Pražnicama g.. 1606. D a p r e t o u prvoj polovini XVIII. Garbinović. 1699. de Filippi i Philipipis. s napomenom. Dundatović. U popisu veslača za bračku galiju g. v. D u t i ć spominje se od početka u župskim maticama (g.8 a kao Bračetović g. 1629.. Di Filipis. inače Filipović.. (oko g. 15. F u r l a n u početku matice (g. 1619. v.. 1603. D u r a k o v i ć sredinom XV1H. g. F r a n i s de Venetio u početku matice oko (g..). 1625. 1603. U Pučišćima kumuje g.). udaje se G. 9. 23.8 Sutivanski Nadali također su od porodice Božičević iz Poljica. g.! God. Kao Borichio u popisu pučana. 1750.. Samo kroz XVII. 1608.). Furlani.. 1606. 1629. koji su pri­ mali sol g.) dalje kroz XVII. 12. 1604. 1765. i prvoj polovini XVIII. Č a i č e v i ć se spominje početkom XVII. g. 1678. v. U Dolu kumuje iz Bola Furlani g. koji su primali ©ol g. 9 19. F i l i p i s od početka matice (g. g. 24. često De Philipipis. 1721. D o b r u n i ć u drugoj polovini XVII. iz N e r e ž i š ć a . ali više puta i kao Božeđarić. udaje se Garbinović iz Pri­ morja. 1603. 226 . Prezime se nalazi i u popisu pu­ čana. ali i Bračetović od g. v. 1694. iz S p il i t a.. 20. s napo­ menom: iz Miraca. s napomenom: iz M a k a r s k e i s bilješkom: »naque 1641 sposo Radovan Volgarmente chiamato Allegretti«. 14. Vjerojatno isto što i Cerineo u Škripu. v. B o z i d a r i ć od početka matice (g. God. 1623. 1614.). i XVIII. (oko g. spominje se Garbinović iz Makarske. 17. 1611. v.) s napomenom: iz Š i b e n i k a. (oko g. Garbini. v. F r a r o magistri. 1709. 1666. 13.. oko g. v.) iz [Pirana. u popisu galeota. 16. 1716. D u t o v i ć u prvoj polovini XVII. 1724. 1699. iz P i t a v a. (oko g. v. G a r b i n u maticama od početka XVII. nestaju početkom XIX. sa Šolte.) do sredine XVIIL v. 1574. 10. 1606. 1606.9 18. D v e r d i k o v i ć u početku XVIII. g. 1664. kao BuntulićBude. god.). (oko g. C e r e n e ' o spominje se u početku XVII. v. Prezime se na­ lazi i u popisu bolskih galeota g. g. 1612.. da su izumrli.) ili Borichio (g. g. 1628.9 11. 1615. 1603.

31. a kum Dmitrović g. Hranotić detto Vuković. 1606. 1606. g. 9 '. Orsola fu di. 162*8. udaje se »filia D. Hra­ notić vulgd Kika seu Kikić. udaje se Mengotović detto Hranotić. Vukoseo (Vueoseo). Kikić. g.pri udaji g. U prvoj polovini XVHI. *** 26. g. "g. g. v. 1625. (g.. napomenjom: iz N e r e t v e (Galešić »fu da Narenta«). 1715. 1631. domini­ kanac Lrtipi. g. Gasparo i g. de Lupiš. 1711. a 1674. 1705. magistri Griman. 1625. 1631.). a g. 27. 1744.. Vjerojatno stara bračka porodica iz Gornjega Brača. 1625. g. 30. Ursulića nalazim i kasnije. J u s t i n i a n i oko g. gubernator Gaspari. iz G o r n j e g a Huica. dalje. g. 1751. na pr. Vuković od početka matice g.—1607. . dakle iz B a ć i n e kod Graca. 1719.. s napo­ menom »ex Vucosev«. g. 1674. s napomenom: iz V e n e c i j e . g. Čini se. Jedna Kačićka spo­ minje se 'g. g.25. v. 1654. K a n d i ć se spominje u XVII. G l u n č e v i c se „spominje oko g. 1632. 32. 1632. g.9 227 . 1740. 1622. K a č i ć se spominje u maticaima kao kum g. 1745. I n j u 1 o v i ć u prvoj polovini XVII. i 1725. nalazim Gubernatorius Gaspari Dmi­ trović. često do g. god. 1612. 1626. 1610. jedan Kačić je prior. (oko g. 29. udaje se Hraruoitić detto Kika. g. kao kum Margareta Tadejna overo Dmitrović. 1610. časa Xarcovich«.. i 1632. 1618. 1603. Kranotić. i 1721. G o i ć spominje se u početku matice (g.Dmitrović. 1706. 1718. 1625.. 1716. među bolskim galeoitima g. 1628. koja se porodica i. 1649: Anica »dr eonte Zorzi Cacich«. 1646. 1603. g. 1609. i 1751 Hranotić alias Vuković. samo Hranotić često od g.. 1668.). g. Vjerojatno je s ovim u vezi i prezime . Vu­ ković. iZatim porodica Žarković i Ursulić. J u r i š i ć prvi put zabilježeno prezime u matici . te u popisu bolskih galeota g. pored kuma Ursulića nalazi opaska: »fii nome di sua madre Or sola qasail fu figlia di Cacich detto Xarcovich. g. 1707. v. da se na porodicu (porodice) Kačić odnose i druge 'bilješke. i 1638.„ g. g. ženi se jedan Goić iz P r a ž n i c a . g. 1674. spominje se g. Hranotić detto Kika. (g. g. i 1680. 1626. jer g. prezime se nalazi i u popisu bolskih galeota g. 1665.. 1616. Gaspari Cacich«. g. 1712. g. Griman s ^kasnijom opaskom: »anco Grimanovich o Hranotich«. 16l3. H r a n o t i e spominju se u matici od početka. 1688. Griman. kad kumuje g. jer se g. 1744.). Žarković dictus Ursulić. Kranotić. udaje se Hranotić detto Mengo. (»Gaspari capitanei Gacich«). kumuje »Zorzi Cacich conte di Ba. udaje se HranotićGrimanović sive Jiurice. 1735. Prezime se spominje do sredine XVIII. g. v.prije javlja na Bolu: g. 28. 1Q12. 1624. Jurišić-Gajlešić s kasnijom. Hranotić detto Masavina (Moglavina ?). Hranović. Capt. 1654.) Justianović..china«.

(g. u popisu pučana g. ajli umire iste godiine. (g. g.% koji su na Bolu pri­ mali sol: Gusovieh. v. kćerka magistera Fabriio sive Kovačević sive Viculinović. v. oženio se g. 1608. Fabri.10 U Dolu kumuje g. g. (g. 1735.16 i 1466. v.. po­ staje biskup u Hvaru. od g-. U Bobovišćima kumuju iz Bosa. s napo­ menom: iz M a k a r s k e . 1753.8 Definis. K r a g a č i ć početkom XVII. »figlio batezato Vicentiius Cranco vich«) u početku XVH. 1703. 1701.18 Vrsalović spominje kao skrbnika maloljetnom Matiji Nižetiću-Petrulli (g. iz IStarigrada. g. u matici (g. 1625.1. jednom Kosovićevom iz Sybregha. g. iz S t a i r i g r a d a (otok »Hvar). 1734. dominikanac Vileničić g. Michael Crancovich orator g.—1487. 1751. natpop nerežiški opisuje Brač.17 messer Pompeo e Geremia frate^li Cranco. 1610. 1605. ali također u popisu bolskih galeota g. 1754. a g. K m e t o v i ć (g. K r a j n i ć početkom XVII. 1405. u popisu •bolskih' galeota g. i 1742. u popisu novoga sta­ novništva od g. god. 1723.9 i u popisu pučana. samo Vileničić g. 44. K u r t e l a č i ć alias Tomić sredinom XVIII. 34. 1625.anchis g. (udaja). 39. 1628. 1614. 35. koji se nastanio u Sutivanu.) mistro L.. 1715. g. Komovčić ?) oko g. 1574. na Boilu Matij Vileničić. abitaniti a L e š i n a g. Kovačević dicti Loloitović iz Starigrada. Kovačević alias Lolotović iz Starigrada. 1615. 1619. 43. 1751. K ir a n k o v i ć ili Hranković (g.—1732. nobili di Spalato e della Brazza. Petar Krajnić. 1629. udaje se g. Vileničić Kovačević g. 19 U popisu gornješelsfcih vlasnika. 1421.spominje se nasljednici Jurja de Cranchis (pašnjak Vošćića). de Granico Tomas orator 1455. 1722. K o v a č e v i ć ženi se g. t e g.-^-1611. ženi se K. 1574. i 1636. faber Ličini. u popisu bračkoga plemstva 11 Crancovich (de Cranchis) . 1610. 9 40.). 1585. Porijeklom ' i z V i s a . K o s a l i ć detto Banjol oko g. Domnus de Cr. g. magistri Ličini. u popisu bolskih galeota g. g. Komovičić. s nadimkom Bergomensis.). 1738. 1625. v. Gsmetović ?) više piita u početku ma­ tice od g.). 1754. 1774. L a l i n o v i ć (ili Sailinović ?) u početku matice (oko g. v. g. v. 38. 41. f42015.). u matici na Bolu kao Cranco g. 1628.. 1715. koji su primali sol g. Fabri iz Bola. 1742% i 174. K u z m i ć u maticama u početku XVIII. 1589.): »ser Michel o Michoi Cranco da Gradaz sopra isola stessa«. L i č i n i (Ličini) krajem XVII. 228 . 1694.8 42. Porijeklom iz bračkoga G r a c a .3 iz P o d b r e g a . 1689. • 1752. 1619. 1672.... K a m o r i č i e (g. 1742. pašnjaka. s napomenom: iz B e r g a m a .). 1398. g. 1747. Konigričić ?)." magistri Ličini. (g. (oko g. 36. 37.33. sa P a g a . 1608.. K o s o v i ć zabilježeno u vezi sa dvije udaje g.

' 48..• v. g. Lode iz Bola. i 1704. d. 1707. Ljiković. 1615. 1634. 1625. L i n a r d o v i ć ženi se g. i t.ć zabilježen je kao Margitich g„ 1574. (g® 1631. Ciprijana. Margifcie sive Šare. 1725. te 229 . Lodotović. spominje se s napomeom: iz I P u č i š ć a . više puta samo Lode g. spominje se pop Lode iz Bola s napomenom.. a g.. 1625. L o v r i č i ć od početka matice (g.: Vicenzo Marghitich. 46. 1789.. M a C i o l i ć spominje se u matici g. u Škripu L. 1714. i 1809. u popisu bolskih galeota g. u popisu •bolskih galeota g. nalazi se Ivan Marinović pok. M a r g e t i. M a n d a k o v i ć spominje se g. God.) dalje kroz XVII. 1655.. 1830.. . na Boltu među pučanima. 9 Marinovića je bilo i u Bobovjšćima. — Možda slično g. g. 1615.. U Gornjem Humcu spominje se g. 1603. 1688. vijeka. u Supetru magistri L. 52..) kao Marinčević Tusa (Tussa).. M a n d i ć spominje se u maticama Mandić detto Krančić. do 1815. 1702. 1631. 1691.. 54.. do sredine XVIII. 1799.g. fratar Litković.. v. talijanizirano Maciolli. 1610. U boboviškoj matici g. da pripada među privilegirane porodice u Pučišćima. 1625. L i o đ e t o v i ć od početka XVII. g. v. 57. (g. Lode iz Bola. samo Marinčević fg. 1659. M a n o l i je zabilježen oko" g. 1822. s napo­ menom: iz Primorja. 56..) često do XIX. g. u Milni kumuje -dr. U Sumartinu se spominje kao kum Lode iz Bola g. dakle iz B a š k e V o d e . 51.1751. 1616. Lovrinčić i Lovinčie. 1705. 1609.45. Tusa u vezi sa Marinković g.. koji su.. 1628. a naročito do g. 1801. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a.. s napomenom: sa V i s a . 1625. više puta u župskim knjigama do druge polovine XVIII.'v. i 1706. M a r i j a n i ć vulgo Bačkanin zabilježen u župskim knjigama oko g. M a r i m č e v i ć je zabilježen u početku matice (g.9 L i t k o v i ć se udaje g. 1795. 50. M a r i n o v i ć u bolskim' župskim knjigama zabilježen je od g. 1628. spominje se Krstuliović alias Mandić. 1630. primali sol. 1616. 1604. g. (žena) g. artifex Ličini. g. 1791. U Bobovišćima dolazi Marin­ čević kao staro prezime piorodice Gligo. U popistui pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju (»sehiera di' Bol«) f*.. iseljeni. 55. 1747. kao-pop više puta od g. u Pražniicama g>. samo Mandić ođ. 1732. 1695. .. 1813. God. 49. v. s napomenom!: iz V r ­ te o s ke.8 U popisu galeota za bračku ga­ liju kao »sehiera di Bok g. L j ii g o v i ć u maticama iz prve polovine XVII. 47. s napomenom: iz O m i š a . 9 U žup­ skim knjigama skoro od "početka do oko g.) . 53. 1625..

M a r u š i ć u bolskim maticama og početka (g. samo Matković g..Marussiio'g. 1643. 1765.. g. 1600.se spominju od početka matice g.. i Maislarđić-Novaković novoga stanovništva nisu od iste poro­ dice. 1609. 1747. 1744-.. v. Maritinovie. . jedna žena zabilježena g. 1624. Novaković iz Bola. (žena) i Matkovac sive Matković g.. 1697.) do sredine XVII. 1646. 1631. 1693.. 1747. v. 1589. da Novaković iz g. Madkovac iz Bola. 1657. v. 1626. ali g. i g. M a r t e 1 o v i 6 zabilježen u matici Mairtalović g. 1767. v. M a r t i n o v i ć u bolskim maticama od početka (g* 1603. g. < g. a prije toga u Neirežišćkna g.. jedna žena M.. 1630. kao Matković iz G o r n j e g a H u m c a g.... U popisu pučana »schiera di Bol« gf 1625. 1603. kao Marković-Budva.Oktavijan de Martinis. s napo­ menom »iz Bakra« 1 g . 1751.Marussio g. g. 59. 1701.9 63... U po230 .) do XDC. iz a Bobovišća. vijeka.1789. 61. 1610. i dalje g. M. i dalje: g.. g. 1717. 1621. a g. de Martinis).9 Znači. 1721.. 67. 1659. 1747. 58. (U popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka spoimnje se g. u maticama od početka g. 1626. dalje do novijih vremena (XIX. 1720. i 1638. 1625. Matko iz Du b r o v n i k a. Maruscio.. a g. 1620. 1748. kao zamjenik na galiji: Zorzi Novacovich iz Pioljica. M a t k o v i ć zabilježen od početka matice (g. 1737. M a r t i n i ć sredinom XVII. 1605. a Martelović g. M a t i ć u bolskim maticama zabilježen g.). 1624. 60. Čubretović alias Marušić g. Zabilježen je i u popisu novoga stanovništva. 1606. II Povljima su zabilježeni g. koji se spominje g. 1609..) kao Bamić-Matković. bez napomene. U popisu bračkoga plemstva od g.schiera di Bol« g„ 1625. g. 1638. U Dolu kumuje Marascij iz Bola g. u vezi s bračkom. 65. v. 1625.. 1750-. nalaze se dva Martinovića. Iselili u Sumartin u drugoj polovici XVTH.. magister . M a t o š i ć u bolskim maticama zabilježen kao Matlieus Senjanin (Matošić) g. 1672. Matkovac g. Nikolić owero Marušić.. 1672. M a r k o v i c zabilježen je u matici od g. . iz Omiša..U popisu pučana ». s napomenom: iz P r a ž n i c a . 1729. M a s l a r đ i e zabilježen u maticama od početka XVHI. U popisu »schiera di Bol« g. (žena) s napomenom: »pori­ jeklom iz S e n j a Vjerojatno isto i Matošević.9 U sutivanskoj matici se spominje g.). Valerib Martinić Martini Martinis (redovnik). 1746. M a r t i n i s od Martinić. i to s nadimkom detto Novaković. 1603. 1723.11 64. 62. Nikolić seu Marušić. Dflimarković. 1764. galijom Ivan Matković. Martini. 66. 1744. 10 koje je dobjeglo za kahđijskoga rata (popis g.

1706. i 1689. 74. i 1723..nema više (estinta). Mi k u l i ć alias Tenda u matici g. 1574.se M. 1603.iz J e 1 s e. 1628.. istoga spominje i g. Nikoloric alias Gira (Ghira).) donedavno. i 1733. 1743. 1625. 1757. 1628. Nixe) Petrulli iz Dubravice. samo Gira.9 68.. koji su dobivali sol. P a r o l i ć u maticama g. P a v l o v i ć oda g.). 1828. U Dolu kumuje g. 1630. da su. 1390. s napomenom:. U Supetru se spominje Tendić iz Bola g. God. 73.) kroz prvu polovinu. M i h a t o v i ć spominje se od početka matice (g. 1613. Nikšu (Nixa. 1715. 1711. 76.. 1702. i 1730. ženi se P. možda je porijeklom iz nestaloga bračkog naselja Mc'šuje (Moisuljica. i 1635. preselili u Pag..9 77. Slično Kapitanei (Capitanei) od g. N i z e t e o bilježen od početka matice (g. Možda isto Pervolić g. M e š t r o v i ć spominje se od prvih godina bolske matice (g.8 72. N i k o l o r i c u bolskim maticama bilježen često od početka (g. se nagazi u popisu pučana g. u popisu11 originalnoga bračkog plemstva (Nisetei ovvero Nisetich). Prezime. 1403. g. 1628. 1718. g. koji su dobivali sol.. Nižetić iz Bola. ima napomena. 1635. Prvi se počeo pisali gornjim prezimenom (Nižetić) sin mu Matij. mjesni je sudac Bola Jerolim Niseteo-21 75. 1603. nalazi se napomena. g. 1725.k a r ' i s k e . Jedan kasniji Mati ja pisao se: Mattio1 Petri PetruilliNisiteio (živio u Selcima. 1625. 1657. U popisu pučana u »schiera di Bol« g. 1611. među bolskim pučanima. što. 1731.. kad kumuje eapiitaneus Pavlović iz M a . 1635. g. 1616. g. zabilježen kao Nižetić. spominje u svojim zapisima. «'i 231 . 1625.Ntseteo. Mikolorić. i 1688. gv 1740. 1724.). 1610. Mixa. Pre­ zime se nalazi g. 1637.. g. Mo š n j i ć u matici g. i 1635. God. udaje se g. spominje se kao Nikulorić. Ovo se prezime nalazi g. Jedna grana dubrovičkih Nižetića latinizirala je tokom XVII. 1605. i dalje.pišu pučana »scihera di Bol« g. s {napomenom: iz D r a šn i c a. 1767.8 70.. 1603. 1701. do oko g. samo Tenda g.. 1725. u vezi s bračkom galijom zabilježena su tri Meštrovića. 1629. v. v. g.XVII. 1603. U popisu« pučana »schiera di Bol« g. 1699. da porodice M. u vezi s bračkom galijom > Vinko Matijć. Vučić-Meštrović. Mikolić ovveno Nikoloric Gira. 1750. 71. Prema prezimenu. P a p i ć u maticama oko g. za bračku galiju zabilježen je Frano Parolić. v-. Porijeklom iz napuštenoga bračkog naselja Diuforavica.. M i l o z e t i ć spominje se u početku matice (g. Nikoloric. Vrsalović20 spominje g. ali gradio kuće i po ostalom Braču). g.). Kapitaneo se spominje g. Nisetheo) do druge polovine XVII. 1632. 1729. Pa­ vlović s napomenom »iz Primorja« g. 1574. g.9 69. svoje prezime u . sam..

1603. »Prezime se nalazi u popisu pučana.tako je ostalo do oko g. 1579. v.) s napomenom: iz Nerežišća. zabilježen je kao Petkoević. 1778. Ovo se prezime nalazi u popisu neori­ ginalnoga bračkog pelmstva g. 1610. P i č i . 1623. Polovineus g. 1734. P a n d e š i ć oid početka bolske matice (g. 1747. 1609. 1681. v. Dinko: i Jakov).9 »schiera đi Bol« (bračka galija). 10 87. u Sumaartinu g.. g. P o p o v i ć u maticama kao kum spomenut g. 1617. Pasquali g. koji su primali sol g.1610.. 1665.) često dalje do druge polovice XVII. v...9 84.8 a također 'i u popisu pučana »schiera di Bol« god.Fabretović. God. 1615-. 1631. saimo Popović. 79. 1623.. Pendesić »dictus« Uvković. 1815. 1625. u vezi s regrutacijam za bračku galiju zabilježen je Ante Pičić.. 1712. izginula je dubravička grana Nižetića. kao Paskvalović (Pasqualovieh) g. 1616.. 1613. P a s q u a l i . s napomenom: iz. 1668. 1643.. nalazi se i Poilovinich. 1619.).—1758.78. g.-koji su g. 1670. 81. .. 1739. 1574. P e t r i č e v i c se udaje g. 1717. samo Ferro. Pendesić detto Ferro. Vicko Poloviinić je bio »procurator« pučana na Bolu g. prima sol. 1617. 1621-.1633. 1611. 1603. žena Pendesić-Matijević....' Ime latmiz'ran-o i talijanizirano od Petričić.brović. Pučišćiima kumuje P. i 1711. Petritij g. 1643. Hieronimus Petricius.) s napomenom: iz V e n e c i j e g.. Petritio g.24 86. U. 1614. Pendesić-Ferro^Fa. 85. 232 . 1657. do druge polovine XVIXX. te se počeo nazivati! Politeo-JNisiteo.. 1606. 1609. U popisu pučana. i . a ostav­ štinu je naslijedio Anton Politeo (g.. vijeka. ali g. 1632. u mati­ cama ofeo g. 1677. 82.. P o b r o v L ć u maticama g. 1620. ć je zabilježen od početka bolskih župskih knjiga (g. P o 1 i t e o kao Politeus u bolskim župskim knjigama od g. 1618. jest D. u početku matice (g. kao kum g.) do1 sredine XVIII.25 ali je zabilježen i jedan Polovinić (Marko) g. 1574. God. 1739.. Osim toga spominje se g. P e t r i z i o „od početka matice (g. Perdić alias Ferro »et« . 1709. 1625. Polovimo g. i 1668. iz Bola g. 1604. U Nerežišćima je zabilježen kao kum Petković iz Bola g. Nikoga.) i idailje kroz prvu polovinu XVII. vijeka. P o l o v i n i ć u maticama Bola od početka (g. i 1624. g.. kao Antić-Pičić.. 23 83.Prezime se nalazi u popisu (g. 1604. 1609. 1612. g. Polovineo g. kao Matias alias Popović. Beirnardina g."8 a također i u popisu pučana g. 80. P r i m o r j a .) do druge polovine XVIII. 1605. U popisu »schiera di Bol« g..). 1620. i kao Pobroević g. Petricio g.. 1708. 1670.. Petrizio g.) novoga stanovništva dobjeglog na Brač. 1625. g.. 1746... 1749.9 za bračku galiju (Toma..22 Rektor crkve Sv. P e t k o v i ć se spominje u bolskim župskim knjigama od po­ četka matice (g. kad je prevladalo Nisiteo.

Prezime se nalazi u popisu pučana g. 26 Polovinie se ne nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1688.. 1650. s napomenom: iz N e r e t v e . g. v. 1625. a g. 1746. U popisu »schiera di Bol« g. Rodolfi iz Bola. S t i p i č i ć u matici spomenut g.U popisu pučana koji su dobivali sol g. i dalje.9 »schiera. 1753.88. Anton iz Dubrov­ nika" (da-Ragusa). i dalje spominje se pogdjekada do sredine XVHL v-.1639. 1603. g. . 1657. 89. 9 Jedan se Radatović iz Bola spominje u Nerežišćima g.. 1625. 1625. 1635. g.9 S e s n i ć od g. R o g l i ć u maticama Bola u prvoj polovini XVHL v. Ovo se ipirezime nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1625. Rudolfi iz V e n e c i j e . g. 93... U Nerežišćima g„ 1678. 96. s napomeno'm :iz K r a j i n e . 1657. 1688.. v. 1631. 1706. 1607. v.. 9 R o d o l f i u maticama krajem XVII. zatim g. s napomenom: iz D o n j e g a H u m c a . vijek. ima Rokotović. 1625. Franjo Svartalović.. U župskim knjigama spoimin je se u prvoj polovini XVIII. U popisu pučana g. i početkom XVIII. 9 233 .. kad se spominje Nikola R.: iz G o r n j e g a H u m e a.đi Đol« (bračka galija). zabilježena su dva iSepića. s napo­ menom : iz P o s t i r a. a'g. 1722. g. 1652. 99. v. u vezi' s bračkom galijom nalaze se Pro Raguseo. zabilježeno Rakodić »chiamati« Dobričić. 1614. U Sutivanu g. R a g u s e o u bolskim župskim knjigama skoro od početka (g. kao sudac. Marko sin Marka Ragiuseo i Nikola di Ragusa. 1714. 1655. a 1733. U popisu pučana »schiera di Bol« g. R o k o č i ć u bolskim maticama od početka (g. g. n U Doilu kumuje V 1703. da još živi posljednja sitarica od 80 godina)... 1405. i 1750. 1626. P lo s t o 1 a r i ć u maticama u prvoj polovici1 XVII. s napomenom. Rokočić »anco!« Dobričić (»da Dobra«). God. 98. 1625. 1604. 97. (bračka oailija) zabilježena su tri Rokočića. 94.).11 S v a r t a l o v i ć u matici g. Sesnjić. (Mislim. »schiera di Bol« nailazi se Jutraj Radatović. a u Postirima g. v.. 9192. R a d i č i ć u boilskim maticama od g. 90. 1700 s napomenom: preseljen u Starigiraid. 1606.. U popisu pučana »schiera di Bol« g. Rokočić đetto Dobričić. 1737. g.. a g.8 u popisu pučana »schiera di Bol« od g. g. s napo­ menom : iz G o r n j e g a H u an c a. v. Rokotić. i to g.9 S a l a p i ć spominje se u početku XVII. matioe (g. (kum). 1616. a g.) do u XIX. 1610. Polovinei iz Bola. 1574.magistri Ridoilfi. 1605. ali g.) kroz XVII. g. S e p i ć od početka. 95. 1711 s napomenom: sa kopna (»terraf erma«). Rokečić. 1671. ^ R a d a t o v i ć u bolskim maticama od g. Dni Svartalović. 1622. ali g. kao Radutinić s napomenom: sa H v a r a. 1688. 1733.

9 111. Po tradiciji i Kačiću (»Korabijica«).9 107. Bernardina jest Berniardin di Thomassis. God. s napomenom:' iz P a g a. U ispravama često Vkicenti. i 1755. 1751. g.-8 i u popisu pučana »schiera di Bol« g. g. vijek. 1604. 1625. V a 1 e n t i ć u matici g. g.. Šarić. U popisu pučana »schiera di Bol« g.10 102..) pa kroz XVII. podovi ci XVII.9 109.9 Jure•patron crkve Sv. da Pa'go.schiera di Bol« g. 104.). 108. Bola. 1603. iz V i t i nje (Hercego­ vina). V i d o š e v i ć skoro od početka matice kroz XVII. i XVIII. 1859."De Thoimasis.S v i r č e v i ć od početka matice g. T r u t a n i ć zabilježen više puta u matici o dg.»Rolo delle Genti Bol«) g. — U popisu novoga stanovništva od g. Ivan Vitnić i Dinko Vitnić. v. g. i 1605. 183Y. g. samo Paškanin g.. U Suimartinu se spominje Vicenti iz Bola od g. 1625. (bračka galija) zabilježeni su Jakov Toimašić sa sinom Markom.spominje se redovnik Viojnović. V o j k o v i 6 u počeitku nnatice do prve polovice XVHI. •».). V e l e e v i ć .100. U popisu pučana.s napomenom: iz G o r ­ n j e g a H u m c a . 1625. 1615/.1608. g. vijeka. i XVIIIv. v. v. Prezime Vitnić nalazi se u popisu pučana. kroz XVIII. Vidošević alias Markovinčić. 1777. v. te je možda istog porijekla uz potaMjsnčeno1 prezime. 1607.sredinom XVIII. U popisu pučana »schiera di Bol« g.(g . 1624. 1703. Valentić-Valoević. V i t n i ć u početku matice. i-XVIII.9' U Povljima se spominje g. V o j v o d i ' c u početku matice (g. 1753. Valentić. krioz XVII. g. s napomenom: s kopna (»da Terraferma«). vijeka \g. Vitnić iz. i š l a r i ć u matici kroz XVIII. U popisu pučana »schiera di Bol« odnosno. samo Markovinčić g. v. do g. 1770. T o m a š i ć IUI početku matice . V i c e n t i' . 1606. 1751. U popisu pučana »schiera di. 1603. U popisu pučana bračke galije »schiera di Bol« g. 1628. popisana su dva Vido'ševića. 'nalazi se Petar Vojković. Boljanin g. 1579. -(bračka galija) za­ bilježen je Nikola Viloević.. vijek. 1745. 1625. i zato Paškanin. 1717.° (bračka galija) zabilježeni su Ivan Trutanić i sin Petar i Ivan Trutanić. Bol« g. ) > 101. s napomenom: iz Dola. 1690. koji su dobivali sol g.27 103.u matici u prvoj. 234 . v.1574.9 108.: Nikola Vitnić. 1747. spominje • se Vitnico. na Balu je »ricevitore đoganale« Gaetano Vitnico. 1625. Oko g. 1625.zabilježen je neki Andrea. T o l o c r o v i ć u početku matice (g. 110. u matici kroz XVIIIL i XIX. Porodica izumrla početkom XX.. 1632. i u prvoj polovini XVH. Vidošević vulgo Markovinčić. 1625. 9 105. zabilježen je Jerolim.

g. Tuonac) 3 porodice. s napomenom: iz Gornjega Humca. Bojanić: »Bol. str. geor. B o"d 1 o v i ć (nadimci: Futre. Vojvodići su bili siromašni. iz G o r ­ n j e g a H u m c a.. 1876. ali g. t. Jaje. Nazivi za Brač: Britanide i Brattia izvedeni su od brentos. te se doselio iz Bola. K e l i ć (nadimci: Cimbar. iz B o l a. br. 7. 41—42. god. C v i t a n . A.i ć (nadimak: Bilić) 1 porodica-. Kasniji (V. prema talijanskome.)« FODGBORJE28 U neposrednoj.o v i ć 1 porodica.naselje bilo je valjda u blizini Bodborja-29 ' Pošto je zaselak spaljen od okupatora živi samo 1 porodica Marinko-vić-Spadić. od roda Marinković. v. 71—75. v. — Za stara naselja kod Bola i toolske starine: Ostojich: »Sepolcri amtichi nella t e r r a Bol«. 2 • . Kopar. Žuvanović) 3 porodice.. đi Dalmazia. 145 drži.) 2 poro•' die. U bolskim maticama zabilježeno pre­ zime od god. 1 por.) grčki naziv Elafuza za Brač bio bi prijevod prema Elafos..1743. g. Zadar. Zagreb. 3. Vodanović 1 por. Baelović) iz . ' Poneki. jelen.M a r i n k o v i ć (nadimci: Špadić. 2. E 1 e z. 1620. Mayer u Hrv. Možda je u vezi sa Zorzetić (1616. A. God. aili Vodanović je vjerojatno starijega porijekla. polovini XVII.—1635.T r o h a v e i ć (nadimak: Humčamovi) 5 porodica. ima Zorzic seu Lukarić. nazivlju zaselak Podbarje. 8—10. 1713. a to znači jelen. glasniku. i— Latina1 235 .. aili dok su ovi bili imućni.. 1609. u Gazzeta di Žara. da je ime otoka Brača postalo od ilirske donjoitalske riječi brentos. 1709. 1704. U b o l s k i m maticama od g. Badanj© poroiđlice. Bojanić: »Bol« u Manuale del Reg. Nekadanje staro bolsko. Elafusa se ne bi odnosila na neki stari grad kod Bola. 1716. K ia r m e 1 i e (nadimci: Brbošić. br.. B o l a . cenni storico-descritivi«. VI—VII. i to ui udaljenosti oko 10 minuta. j . iz B o l a . 1908. 5. str. Zadar. Zorzi da M a k a r s k a . Gulermo) 12 porodi­ ca. iz B o i n. Prema tomu. LITERATURA I BILJEŠKE ZA BOL I PODBQRJE: A... — P. 6. K r a l j e v i ć (nadimci: Oko. 8. s napomenom: iz B l a t a . iz Bola.. iz I m o t s k o g a . 112. 1939. Z o r z i ć u matici u prvoj. Elezov:ć-—FinčulovićV 4. • 1. blizini Bola. 1838. Vjerojatno od porodice Pavlović-Capitanei.

s t r . U d i n e . Mi­ hovil U r s u l i ć detto %arković. . 1939. — F .. 6427. — A . — A. 2i > P. i ° P o p i s k o d I . 256—257. str. s t r . s t r . 16 Ibid. P e t a r Viroević. ibid. b r a ć a Vodanovi'ć p o k . 1901. I v a n a K r s t i t e l j a n a Bolu n a o t o k u B r a ­ ču«. 92. is Ciccarelli. 82. B a r t o l Ivulić. J e r o l i m š a r i ć .. 255—256. s t r . s t r ... ibid. t e r m i n a t i o n i .. B a b i c a . ' ' 22 Ciccarelli. q u o s d a m D a l m a t i a r u m u r b e s d e p o p u l a t i s u n t p a r i t e r q u e etisa'm B r a c i e n s e m eiusdexrx p r o v i n c i e u r b e m i n v a s e r u n t . s t r . 69. i i Ciccarelli. " 7 Ciccarelli. A c t u m Boli in P a l a t i o E p i s c o p a t u s B r a c i e n s i s P h a r e n s i s . s t r . 4. 25 Ciccarelli.. V.. 20 ibid. ibid. 9 Mladineo. Vinko Ivulić. dje­ lomično spalili Bol. B a b i c a (ibid. s t r . 339. R a d i ć : » N a t p i s i u Bolu u c r k v i B l a ž e n e Gospe od M i l o s r đ a « . 1565. X I I I . 23 C r o a t i a s a c r a . b r . k a ­ p e t a n J u r a j Ivulić s a sinovima. privilegi et inđulti. — D o c u m e n t a H i s t o r i a C h r o a t i c a e P e r i o d u m A n t i q u a < m v I l l u s t r a n t i a . I. 3106. l i 2. 1 9 M. s t r . 274. 131. 157. I. B u l l e t t i n o . 10110. 28 Z a s e l a k su Talijani spalili u k o l o v o z u '1943.. 2(! Ciccarelli—đe C r a n c h i s ( H r a n k o v i ć ) . Ciccarelli ibid. 339. K n i n — Z a g r e b . " Ibid. is Ciccarelli. . s t r . s t r ...: »Zanimivi s t a r o h r v a t s k i -natpis n a B r a č u « . u J a d r a n s k o j s t r a ž i . t e se raselio. ibid. Split. b r .. 4. 3 Ostojić.. Z a g r e b . • 21 c i c c a r e l l i . 3 A .. — K a d s u T a l i j a n i u' kolovozu g. 1943.' J a d r a n s k a s t r a ž a . P e t a r B a b i ć đ e t t o M a r t i n o v i ć . Ciccarelli: Oservazioni. S t a r o h r v a t s k a p r o s v j e t a . 45—46. 170—171.. Split. i4 S t a t u t a m u n i c i p a l i a ac r e f o r m a t i o n e s m a g n i f . s t r . s t r . Vido de G r e g o r i o . b r . 50. V r s a l o v i ć : »Prinosi iz b r a č k i h s t a r i n a « u V j e s n i k u z a arheologiju i h i s t o r i j u d a l m a t i n s k u .. • • 4 C r o a t i a s a c r a . s t r . I X . et Volcasio Catich. J u t r o n i ć : » P r i m o r s k a b r a č k a naselja. — F r a n e R a d i ć : »Sredovječna c r k v i c a sv. 202 ( n a s t a v a k ) . s t r . s t r . 56. ibid. 2T C r o a t i a s a c r a . 275—276. 1932. M a r k a . ibid..). . 28Qf—282. 82. 5 1 D i v e r s i publici đecreti. 84. 4. Bol«. s t r .. ibid.' D o b r e t z a Bersoi. ibid. br. 8. Mihovil M a s l a r i ć . L. ( > Ciccarelli. l i s t ^ — 9 . ibid. J u r a j Baloević. spalili su i k u ć u I . 3. s t r . Skok: »Problem romanstva i slovenstva n a našim ostrvima — Brač«. B a b i c a . Split. i'2 R u k o p i s n a k n j i g a kod obitelji M i c h i e l l i — V i t t u r i ( i b i d . 137. • . p o p i s a n i su n a Bolu ovi novi s t a n o v n i c i : b r a ć a Vodanović. ~ O b z o r .. ibid. Utini. 3105. 24 Vrsalović. 236 . b r a ć a Ivulić pok. 322. 24—25. ibid.. Mihovil Košić. G r g a V r a n j o š .) I H . libr. s t r . 45. J a k o v a . 8 5 — # 6 : » E x i s t e n t i b u s J u d i c i b u s in B r a c i a Nobilibus Viriš M a t t h a e o Uladigae.« ( A n n o Domini 1325. str..r u m (C.. ibid. 274—278..... ibiđ. 1941. 322.. die 4 D e c e m b r i s ) . ibid. 8 P o p i s kod I. Sv. ) . ibid. s t r . s t r . Đ a k o n I v a n : S e g u e n t i v e r o a n n o (872) m e n s e Madii i t e m S a r a c e n i C r e t a i n s u l a e g r e d i e n t e s . M a t e Vileničić. 1656. . 1930. ibid. c o m m u n i t a t i s TBrachie. g o d i n e 1747. s t r . 82. ibid. P e t a r P o p o v i ć . Split. — D r .

232 . 108 Andrić 107 Andrievich Victoria 48 Andrija II 13. 218 Anjić Vinko 217 Aniić vulgo Bailo 225 \ Anteša. 72 Albania 21 Alberti 108. pop 36 Alfierović detto Kovačić 168 Alfirević 36. Alberto. Andrijević-Ivelić 13 Andrijin. 160 . 178 Ančić 204. 93 Amerika 50. 204. kapelan 27 Ančić-Tunguz 205 Andrea. nadimak 112 Angelo Nicola 67 Anibalović 83 Anibalović Petar 83 Anibalović Vice 83 Anić 28. 101 Andriuzzi Francesco. 90. 192. 100. 225 Andreis alias Andrijević 45. (mistro) magistri 64. 214 Aničić-Mihajlo 206 Aničić Mihovil 206. nadimak 221 Ancona 23. 89. 215. 99. 67 Alessandri 64 Alfieri. mistro 98. _. 225 Anjić alias Vidić 225 Anjić Ivan '217 Anjić Jakov 2-17 Aniić Matij 217. conc. fra 13 Albins . 120. 104 Ačerasić 25 Ačić 210 Adria 20 Adrnac. nadimak 197 Antić-Picić 217. 214 Aničić-Balarin 205 Aničić Mate 206. 101 Anđelović. 46. magister 158 Andrea da Pago 234 Andreis 106. 107. 23 . dr.INDEX .113. mistro 98. 214.Defilipis 113 Andreuzzi 29. 225 Andreis-. 205 Ančić. 170 Amerikan. 101 Andriuzzi Simon. 205. ^nadimak 125 Adulmaf 218 Agregoni 107 Ajduco 206 Ajunt. 99 Alfirović Antun 172 Ailegretti 226 Allegri 36 Allogi 64 Aloj 64 Alvizev 82 Alvizova Mare 82. nadimak 202 Andriuzzi 64. 225 Andreis alias Ivcllii 225 Andreis de 183. . nadimak 50. 216. 214 Anjić 64. 175 Ajuntov. 225 Albani 160 ' Albani Burianensis Trevizan. 120 Andrija iz Paga 217 Andrijašević 141 Andrijašević Ma'tej. Abramić M. 216. 51. 47. 141 ' Alfirović 37. 28 . pop 81 Andrijević. 116 Ančić 150. 101 Andriuzzi. nadimak 73 Akčić 212 Akvila (Aquilla) 178" Alaburić 164 Aladić 225 Alandić i van 212.Petrus D. A.

50. 218 Antunović Jure 46 Antunović Nikola 46 Antunović vulgo Jurašin 134 Anzulin-Boimet. 204. mistro 83 Antonovi. nadimak 74 Antunović 47. nadimak 84 Anzulin-Buble. 215. 178 Aquila Juraj 178 Aquila. 130. 204. 104. 149 Arnerić. 168. 67. 74 Antičević Margarita 134 Antičević sive Krstulović 73 Antočev. 97. 206 Arstić. Zorzi 168 Aračić 56 Aras 56 Arbensis 141 Arbesanl 241 . 224 Avancanić Ivan 218 Avancanić Jakov. nadimak 150 Babalić 216 Babarović 56. 141 Arbizario 133 ' Arbunić 174 Arbunić alias Radovan 174 Arbunić Radovan 133. 134 Babibkovića kuće 25 Babić 90.Antićeva Orsola 27. 156. 215. 183. 206 Antulović detti Vicić 206. nadimak 198 Babinovi. 217. 216. 134 Antović 215 Antulović 190. 214 Babić Petar detto Martinović 236 Babić Pro 217 Babin. 122. nadimak 85 Artista-. 189. 198. Arnarić 45. 29 Avancanić Matul (Avanzanich Mattule) 26. 132. Vicić 58 Antulović-Vicić 206 Antunac. 172. kapetan 134 Arniović. 27. 126. 43. 134. 149. nadimak 206 Arstić-Cvitanović Ante 205 Arstić-Cvitanović Ivan 205 Artista-Pin-Kotica. nadimak 202 Antoničić 203 Antonijević 45. 192 Antonijević vulgo Kuluz 190. nadimak 199 Antonović 46. 199. 200. 192. 329. 214. nadimak 85 Artista-Benedeto. 29 Avancanović 225 Avancanović Marko 217 Aviani 56 Aviani. 214 Babić Mihovil 97 Babić Pavao detto Konje 206. 134. 188. 112. 210 B Babak. nadimak 33 ArnočićFilipović 45 Arstić 205. 128. 198. nadimak 206 Aržić 118. 81. 205. general 134 Arnerić. 174 Arković 213 Arković-Rpdić 213. tenente 134 Arnerić-Babak 150 Arnerić-Hranoelli 134 Arnerić Dimitar 134 • Arnerić-Gnjave 150 Arnerić-Guže 150 Arnerić-Kačilo 150 Arnerić-Kontus 150 Arnerić-Kampur 150 Arnerić-Pavisić 150 Arnerić-Sumeić 147 Arnerić-Trapo 157 Arnerić-Tud'esko 150 Arnerić-Vlašić 150 Arnirić 149 Arnirić Petar. 133. 206. 83.Blum. 44. 47. 199 Antonio. 214 Antulović Ivan 214 Antulović Mate 214 Antulovi reč. 236 Babić Juraj 206. 158. 73 Antičević 45. nadimak 85 Arvana-Arvarinac. 178 Aquila Girolamo 167. 192 Antonijević vulgo Peričić 190. (Avanzanich Giacomo) 26. 153. nadimak 219 238 . 203 v Antonijević dicti Jurešina 203 Antonijević dictus Jurašin 203 Antonijević vulgo Jurašinović 190. 201 Austrija 18 Avancanić 25. 218 Babić alias Konjić 206 Babić Bozo 26 Babić dicti Konje 204 Babić I. 174. 99. 134. 148. 162 Antičević Ivan 27." 196. nadimak 84 Aquila 13. 29. Arbisani 133. 203* Antonijević alias Peričić 199. 129. 73. 206 Antulović-Ektorović 206 Antulović dicti Vicić 205. artificis 56 Azić 118. 202. 134 Arnerić 45. 157. 214. 29 Avancanić Jerolim (Avanzanich Gerolamo) 26. 77.

nadimak 89 . 149. 49. 77 Baćina (Bachina) 22. 130 Baliotto 134 Balkanski poluotok 12 Ballarin Ante.Skore 126. nadimak 164. 227 Baćina Mato 106 Baćulić Jakov 26 Baćulin. nadimak 202 Bahić Petar 121 Bajamonti. 122. 150 Bakić alias. 37 Barbirinus 28 Barbosić. Juraj 226 Baloević sive Ančić 150 Balogevich 225 Baloi 150 Baloi Simon de 150 Halojević 150. nadimak 168 _ Bace. 114 Balarin. nadimak 54. 141. 150. 50. Bak. 113. 141 Bakić alias Skorić 141. 74. nadimak 123 Banić 47. nadimak 76 Bandur. nadimak 195 Baranović Juraj 44 Baras. nadimak 198 Baković 29. 218 Baković braća pok. nadimak 194 Bačić 218 Bačić nadimak 176 Bačvar. 99. Luke 29. 166. 114 Balatura 132 Balbi comes 28 Balbi Antonio 44 Balbizza 90 Balbiza seu Isepin 90 Baldasar 130Baldović 99 Baleta 192. 216 Barbir 37 Barbirić 25. 150 Bakić dicti Skorić 150 Bakić Josip 441 Bakota. 106. 44 Baković Ivan 29. 39 Barbirić Frane 26 Barbirić vulgo Kuščić 34. 225 Baloević dicti Beat 150 Baloević dicti Kosović 150 Baloević. nadimak 109 Bandurovi. nadimak 221 Baka. 219 Barbirić. 199 Baj'lo. Matije 82 Bakulić-Hodžić (Oxich) 225 Bakulić Petar 27 Balancanović 122 Balarin 29. nadimak 119 Barbaro. 105. nadimak 202 Bajanović 37 Baje. Balić 74.nadimak 109 Bandirica. 38 Balarin Pavao 29. 37. prokuratur 13 Ballarin Frane 113 Baloević 45. nadimak 218 Barbirić alias Kuščić 34. 82 Barada Miho dr. nadimak 50 Ban 64. 141. Balarini 29 Balarinova 27 Balarinović 82. 167. 118. 149. 218. 230 Bakarela. 106. 27. nadimak 32. 228 Banović Ivan 217 Banović Jakov 218 Baović 47. 215. 99. nadimak 221 Bakulić 99. nadimak 50.Babković 29 Babus. nadimak 195 Bandurić. 77. 105 Balarin Simon 29 . 44. 190. 177 Banić Marin 218 Banić Mate 218 Banjanović**37 Banovac 223 Banović 47. 125 Bakalar. 218 Baćulin Jakov 27 Baćulinac. 221 Balarin pop 107 Balarin Anton 29 Balarin-Grassi 29. 205. 114. 44 Baković Mate 44 Bakranin. 126. 223 Ban. 178. nadimak 198 Ban Stjepan 64 Bandić 133' Bandić . 107 Barbarinus 37 Barberigo 107 Barberini 37 Barberino 37 Barberinus 37 Barbić 25. nadimak 61 Bago. nadimak 61 Bagulina. 225 ' Ba!oy Clipsa 225 Bambo. comes 44. nadimak 220 239 . 225 Bakulić Ivan p. 178. 114. nadimak 235 Bagelić 28 Bago. nadimak 84 Bakarin. 97 Barakul. nadimak 30. 108 Bakić 28. nadimak 119 Bakalera 163 Bakar '41. nadimak 108 Baelović.

220. nadimak 84 Bašić Barttil reč. nadimak 90 Bekalo.čević-Cvitanić 98. 229 Bašić 47.Barbun. 183 Bartulović 66. coad. 211. Božić 90 Bašić Duje 90 Baška 164 Baškavoda 113. nadimak 195 s Bažin. 74^ Barišić iz Kotišine .52 > Beat 152 Beatović 152 Bebosić 122 Bečeković 141 Bedrica. nadimak 59 Beloević. nadimak 223 Bafković 45 • Batoš 107. Belovnina 25 Bencur 192 Benčie 122. 209. 212. nadimak 60. 225 Bartulović-Ivan 44 Bartulović-Puović 225 Bartuzzi. 206. 50r 108. 47.'nadimak 100. 162 Bašo. co:' 183 Barzole 13 Basarić 25 Basatić 25 Bassi 57 Bast 58. 173 Bauković 29 Bavčević 69. 82. 82. 214 Batoš Luka 210. nadimak 22h Belovina 90 .Belić 158. 193. 175. nadimak 200 Baričević"216 Bariša alias Stanoević 112 Bariša da Pogliza 47 Barišić 27. nadimak 186 Barčić 216 Barhanović 49. kapetan 106 Barkulić 225 Barkulić 'Juraj 44. nadimak 220 Batina. 207. 74 Barišić-Berkuić 56. 217. . 56. 118' Barković Juraj. nadimak 86 Belali ja. 213 Base. 204. 214 Batoš Marko 211. pretorij 107 Bellavita Bassansis 107 Bello 141 Belli. 178 Baturić alias Sirnić 171 Baturić detti Sertić 160. filitis Radovani 149 Belmate. 141. 214 Batoš Mihovil 214 Batošić 190. mistro 79 Barsetić 25 Barta 90 Bar ta Josip 90 Bartičević 14. nadimak 185. 206. pop 178. nadimak 176. 178. nadimak 202 Bašković 122. nadimak 202 Batelo. 45. 225 Bartulović. 141 240 . nadimak 219 Barsatić 90. mistro 90 Barsatić over Oblačina mistro 90 Barsatić over Oblačinović. 225 Belotovi-Lipinovi. 202 Barišin Frane 25 Barišin Mate 74 Barkoević 118 Barković 37.28. 158. 76 Bellavita. 159 Belivinić 191 Beljić-Perončić 46 Beljure. 90 . 192. 205. Belamarić 141 Beiavić 159. 109 Bertinelli 28 Bertučević 158. 211. 118 Barti. magistri 107 ^ Barsata. Battaglia 141 Batulić Juraj 217 Baturić 45. 90. 214 . 168 Belavijić 82. nadimak . 64 Bazeta. 218 Barhanovića Dvori 215 / Barhanović Dinko 218 Barhanović Jerolim 218 Barhanović reč. 162. 74 Barišin. 229 Baškin.Bakulin 50 Barholjica 122 Barić. 205. 114 Barsatić. 198 Beje-Bego. 64. "230 Barozzi 107 Barozzi. 90 Bašić. 162 Bauk 162. nadimak 165 Beg. 210 Batoš Grp-o 211. 70 Bavčević-Cerinić 70 Bavšić detto Panceta 217 Bazatić 25 Bazelović 55. 130. nadimak 165. nadimak 100 Batalja (Battaglia) 141 Bate. nadimak 83 Batina Juraj 217 Batistić. nadimak 62 Batelj. 118 Barku!jić 55 Barnić-Matković 216.

nadimak 174 Beze.. 198 Bezmalinović dicti Jurac 192 Bezmalinovtć. 99. 141. 96 Berghelich Petrus qu. de Comitubis 1.Benčić alias Naherčić 122 Benčić alias Senjić 122 Benčić detto Asić 122 Benčić Jerolim 121.' braća 106 Zbornik za narodni aivot i običaje 16 Bersatić alias Paulina 106. mj. 106. 105. 198 Bezmalinović vulgo Jurčević 189. Berčić 27 Bergamo 92. nadimak 58 Bezerić. 192. 228 Bergelić 95 Bergelić. 105 Bersatić Jelena. 114 * Bersatić dr. 106 Bersa'tić Mihovil 105 Bersatić over Oblačina. 190. pop-107 Bersatić. magistri 37 Berković August Nikolin 82 Berković Fabijan 219 Berkuić 56. 141 Benković alias Baloi 45.' 198 Bezmalinović alias Vlanić 190. 198 Bezmalinović alias Kprnelić 190. conte 94 Bergelića makina 96 Bergelić Ivan 96 Bergelić Petar 95 Bergeljić 95. 98 Bersoi Dobretza 215. 219 Berković. 133. nadimak 167 Benedeti 28 Benedictis de 14. 192 241 . 45. 82. 30. 122 Bene.1 Benediktis (Benedictis) 141 Benić Jerolim 217 Benić Vinko 217 Benika. 104M08. kapetan 105. 236 Bertičević 28. 184 Bezmalinović Petar 184 Bezmalinović vulgo Galijotović 192. 27. nadimak 219 Benjavin. 184 Bethia 217 Betinac. 44 Berošević 27.168 Bertuchevich Giacomo. 29 Bersatich Zuane 114 Bersatić 28. 107 Bernardi-Manzon Kuzma 87 Bernadis 107. nadimak 174 Benke de Bog 121. 112. 190 Bersatić. 225 Benković Mathaeus. Mati je 29. udova 106 ' Bersatić Jerolim 105. 51. Melchioris 96 Bergheglich Petar 95 Bergomensis (mjesto nadimka) 228" Berhanović 215' Berhanović dicto Betet 130 Berica. 114 Bersatić Pavao. 219 Bezerić. 190. alias Susković (Sutković) . 200 Bezmalinović alias Galijotović 118 Bezmalinović alias Grgurević 29 Bezmalinović allias Jurčević 29. Ivan 83 Bercanović 215 . 210. 198. nadimak 34 Berkić 130 Berković 37. 168 Bertičević-Cvitanić 102 ^ Bertičević Jakov. 29. sudac 98. 114 Bersatić Ivan 104. kap. 107 Bergeljić Pavao 95. difensor 141 •Benušić 192 Bentoko.101 Bertičević Petar 101 Bertonović 215 Bertucius 168 Bertučević 158. 82. 106 Bersatić Juraj'. medicus 114. dr. 118. mj. 201 Beović. Matije 105 Bersatić Pro 105 Bersatić Šime 105 Bersatić Toma dr. fra 219 Bezmalić 189 Bezmalin 29 Bezmalinović 29. 218. 168 Bertučević.. nadimak 100 Beović 83. 108. . 189. 134 Beroević 25 Beroš 28. 188. sudac 168 Bervaldi 55 Besrama Toma 159. 191 ' Beroš braća pok. 29. mistro Bersatić Pavao 105. 178. 37. 114. 101. magister 114 Bersatić. 104. 192 Bezmalinović alias Korneljić 19*0. 150.Dorić 29 Bezmalinović Ivan 184 Bezmalinović Nikola 26.14 Bersatić Vm. 122 Benković 25. 44 Berošević 27. 44 Beroš Juraj 29. 64. 47. 190. Bersatić Dujan 105 Bersatić Frane 105 Bersatić Frane. 56. 199. pop 105 ^ Bersatić Pavao p. 59. 74 Berkutić 56 Bernardi 141 Berhardi dr. 99. 190. 45. 106 Bersatić August 105 Bersatić de Salentić 114 ' Bersatić dr.

nadimak 185 Biskupović-Krstulović 74 Biskupović sive Sćapanović 188 Biskupušac. nadimak 152 Bobelić 48 Bobetić 48. 55. 168 Bilorovčić 158. 119. 230 242 .ace 134 Bizzaza 134 Bizzazza 135 Bižaca 134 Bjažević 108 Bjeninovi. 199 Bilinčic 140 . 134. 141 / Biličić Luka 68 Biličić-Petričić 188 Bilin. 107. 192. 107 Bilanić Frane 133 Bila Njiva 171 Bila Ploča 133 Bilavčić 168 Bilavić 158 Bile 82 Bile. 90 Bilovinić 83 Bilovinović 90 Bilovinović Matio 26 Binda. 225 Blacarska Riva 55 Blagaj 46 Blaganjer. nadimak 85 Bibica. 83.Bilinić siye Tomašević 140' Bilitnja Glavica 58 Bi'ljakušić detto Pessa 88 Biloborovčić 179 Biloborović 168. 15. crkva 236 Blaževi. magistri 135 Biba. 78 . 90 Bilovina Ivan 82 -. 90 Bidić Gregorij 82. nadimak 163 Bi ja.Bilovina Marko Ivana 82. 229. 126. 90 Bilovinčić Stefan p. 83. 34. nadimak 53 BlaŠić 201 Blata 225 Blato 137 Blažena Gospe od Milosrdja. nadimak 74 Biočina 134. 163. nadimah 100. 162. 109. 28. 43. 235 Biličić 69. 28. 27. nadimak 74 Bilač 88 Bilač. 63. 19. 65. 68-81. Marka "82. pop 126. 90 Bidić Mihovil 82 Bigula. nadimak 40 Bistrica 14 Bivadović 216 Bizaević 158 Bizazza 135' Bizerić Juraj 218 Bizzaca 134 Bizz. 174. nadimak 202 Blaževića.. nadimak 175 Boboška. 108. pop 56 Biliceo Paulo. pop 49. 33. Bobovišća 7. 126. 181/228. 92. 193 Bilin alias Coknić 190. nadimak Bobarić 158. 66. nanta 135 Biskupija 81 Bisković 215 Biskupović 57. 74. nadimak 100 Bilan. nadimak 163 Bikar.nadimak 176. 53. 160. Bobetić. 149 Bobić. 144. 123. 64. '16. 125. nadimak 25. nadimak 208 BlagB. 107. 221. 19.Bezmalinović vulgo Jurjević 189 Bezmalinović vulgo Matulovic 190. nadimak 110 Bobovac 15. 186 Biletić 178 Bilevič 13 Biliceo 126 Biliceo Frane. 141 Bifić. 179 Biloborović Ivan 159. 141 Biličić. nadimak 167 Boban 57 Boban. nadimak 75. 19. Tudora 82. -nadimak 186 Bilančić 91. 193 Bilina. nadimak 220 Bjenaeiea 215 Blaca 7. 33. 126." 110. 159. 168 Bilovina 82. 61. 198 Bezmalinović vulgo Petrasović 190. 91. 188. nadimak 85 Bidić 83. 49 .• Bobe. magistri 135 Bisazza. 40. 122. 154. 111. 142 Biskupović. 90 Billovina Stefan p. 18. 49. 77.. Bobarić Ivan 159 . Dop 122. 157 Bežmek-Gospodnetić 157 Erakofeić 121 Biazza. 198 Bežmek 7. 59. 168 . nadimak 84 Blažević 83. 158 Blažijo. 36. 137 Biodanić 216 Biokovo 58 Biondini 142 Birče 120 Bisazza 134 Bisazza. 60.

215-236 Bola. 8. pop" 57 Bonacich Joannis. 107. 113. 138. 11. 64. 72. 188. nadimak 219 Bol 7. 108. 57. 12. 168 Bokanić. 205. 97. nadimak 178 Boljesić 158. 214. 35. 134. 21. opat 168 Bokanić Trifun 168 Bokotovi. comitis 56.««« Bonačić-Juraj Markov 26 Bonačić-Jurjcvić 58 Bonačić-Kresrć 58 Bonačić-Kresić-Kcnjac 57 Bonačić Leonard pok. 208. 174. 67. 179. 41.'165. 67. 179>c Boljić 28. 41. "65. 209. nadimak 167 Bocičić Pavao. Luke 26 243 . 178. Ante 26 Bonačić Luka pok. 19. Bolno Ćelo 184 Bolodrobac. nadpop 57 Bonačić alias Filipi. Jerolima 26 Bonačić Luka pok. 59 Bonačić alias Košić 55 Bonačić alias Lozić 58 Bonačić alias Mandinić 58 Bonačić alias Sargo 58 Bonačić Ariton 68 Bonačić-Berkuić Bonačić-Berkuljić 56. 159.45. 55. 69 Bonačić Nikola pok. 114. 43. 61. 91 Bolančić Frane 81 Bolančić Juraj 82 Bolančić Petar Franjin 82 Boičić. 142 Bonačić. 193. 107. 57. canceliere 27 Bole. 154. 196. 99. Luke 26 ' Bonačić-Libičić 57 Bonačić-Losić 58 Bonačić-Lovretović 58 Bonačić-Ludććore 58 Bonačić Luka pok. 182. 54 Bobuljić 37 Boccaneus 168 Boccaneus. 66. 80.' 137. 109. 58 Bonačić dicti Sargo 58 Bonačić dicti Komito 57 Bonačić-Dorić 57 Bonačić-Gardelin 57 «-"• Bonačić-Gazilo 57 Bonačić-Guić 57 Bonačić Ivan 26 Bonačić Ivan pok. 143. 207 Bokanić 13. 54. 49. 53.26 Bonačić-Matijajurjević 58 Bonačić Nikola 26. 56. 161. 184. 158. 190. 50. pop 121. Bologna 107 Bolognes Margarita 107 Boloniević Nadal 90 Bomarjanović 28 Bon. Petra 26 Bonačić-Mandinić 58 Bonačić Marko . pop '2£. magistri 158. nadimak 194. 30. 219. 18. 179 Boldu. 164. 20. lapicida 168 " Bokanić. 68. nadimak 118 Boliš 57 Boljanac (Bojanac). 15. 181. . 13. 23. 147. pop 168 Boccareus 168 Bocelo. 48.168 Bokanić. nadimak 34 Boja. * 149. 27. 167. magistri 123 Boka Kotorska 108. nadimak 76 Boguljić 28 Bohan. 100.opat -201 Bokanić. 57 Bonačić. 57 Bonačić-Civran 57 Bonačić Crivellari 57 Bonačić dicti Kresić 56. 42. 47. 210. sindaco 21 Bonacci 56. 36. nadimak 197 Bolanić (Bolančić?). 37. 179 Bolkini. 212. nadimak 52 Bolčin. Bolčin. 189. 52. nadimak 224 Bon Michiel. nadimak 206 Bočineto. 28. 57 Bonaci 56 Bonačić 25. 223 Bodlović 30. Luke 26 Bonačić Jerolim 26 Bonačić Juraj 26 . 155.. 27. 32. 18. 39. 52 . nadimak 200 Bojanac. 22. 14. nadimak 195. 179.Bobovišća Luka (Bobovišća na moru) 7. 146.132 Bocman. 180. 88. 203. 44. 215 Bojanović 37 Bojković 123 Bojkbvić. 25 Bolančić 82.. comitis. 157 Bonacci Petar. 57 Bonacci Crivellari 57 Bonacci Ivan. 191. 235 Bodović 30 Boemia 195 Boglich 41 Bogomoja. nadimak 167 Boldović 30. nadimak 194 ' . pop 174 Bokanić alias Kapitanić 168 Bokanić dicti Skargus 168 Bokanić Juraj. 170. nadimak 203 Bojanić 13. magistri 27.

114 Boninčić Juraj 121 Boninčić Nikola 121 Bonjolo 28 Borak 215 Boranović 215 Borčić Buko. 221 Boskić 153 Bosna 12. 10 Bracolić. Božidarić Ivan 217 Božitković 211 Božji čovik. 132. 130. 165. 11. 216. 225. 214 Borovac. nadimak 223 Brachia 23. 59 Bonačić-Peškaraja 57 Bonačić Petar. 20. 120. 205. 115 Bortić. 104. 226 . 226 Bračetović 217.Bonačić overo Lozić 58 Bonačić-Pagari 57. nadimak 64 Borković 118 . 152. nadimak 175 Borzati 56 Bosanci 12 Bosanska Draga 164. 222 Bosnačić 25.•' Borđević 99. 63. 87. 46. 190. 9. nadimak 76 Bosonogo. 78. 196. 62. 48. 109. pop "190 Bore. 19. 30. 133 Boričević 226 Boričio 215. 33. 132. 183 Božedarić 226 Božić 47. 17. pop 57 Bonačić Petar Markov 26 Bonačić Petar Matijev 26 Bonačić-Petar pok. 228. 8. 53. 58. 173. 15. 203 Božić Jelena 203 Božičević 82. 165. 174/175. 187 Bracussich Maria 223 Brač 7. 235. 178. 138. 34. 71. 84. 153. 67. 150. 206. 192 Bošković alias Henčević 116 Bošnjak. 14. 214. nadimak 31 Bračuta 162 Bradašić 69. mistro 55. 218. 193.. 122. 232. Komita 57 BonaČić-Proti 58 Bonačić-Salata 58 Bonačić-Salatić 58 Bonačić-Sargo 58 Bonačić Stefan pok. 43. 223 " Brakušić detto'flenković 223 • Brakušić Dinko 218 244 . 102. 203 Božić. 115. 152. 33. 137. 18. 61. 123. 172. 146. naclimak 192 Borichič 226 * Borić 108. 47. 10. nadimak 223 Bortičević 108 Bortulovi. 28. 77 Bradašić-Krstulović 74 Bradašić sive Krstulović 74 Braganja. 68 Botta 91 Botteri 64 Botteri Zakarija 64 Botunović 58. Tome 26 Bonačić-Petričić 58 Bonačić-Piculović 58. 157. pop 190. 54. 202. 22. pop 93 Božičević Nadal 93 BožičevićJNfadali Jakov 13 Božidarić 215. 226. Luke 26 Bonačić Toma 26 Bonačić-Vicić 58 Bonačić. 206 Boroević Matej 205 Boroević Toma 205. 216 Borin. -127." nadimak 86 Boščić 121 Bošković 188. 21. 103. i 12. 158. 91 Bovinić 142. nadimak 219 Borovinčić 47. 97. 114. 117. 129. 203. nadimak 152 Brahanović alias Strumba 130 Brajko 192 Brakuljić 56 Brakušić 217. 226 Bračetović Nikola 217 Brački kanal 7. 44. 208. 217: Borozan 205 Borsatić 25. 148. nadimak 201 Botar.. 93. 188. 45. 56. 12. Božičević alias Palarzović 126. 201. 201. vulgo Lozić 58 Bonačić vulgo nominat Sargo 58 Bonačić vulgo Proto 58 Bonetti 114 Bonetti D. 186.'163. 23. 183. 13. 57. 140. 231. 46. 120. 236 Bracia 50. nadimak 206 Borov Dolac 51 Borovich 21 Borovina. 145. 216. 172. 170. 236 Bračetić 216. 30. 204. 126. 107. 29. 196. 33 BosnaČić Ivan Petrov 26 Bosnačić Petar 26 Boso. 163. 114. 132 Božičević alias Maidretović 126 Božičević Alviz 93 Božičević Jerica. 74. 68 Bonačić pok. 218. 148. 190. 204. 200.

-stan. nadimak 235 Brčić. 135 Bučić Franceskina 106 Bučić-Majko. pop 185 Brizić. 212 Breljac-Lučić 208 Breljak detto Suzičić Luka 214 Breljak Luka overo Suzičić 209 Breljanović-Lučić 208 Bresani D. 58. 21/189. 37. nadimak 164 Bule. nadimak 166. 206 Bukeš. 219 BreškoVić Juraj 218 Brezcovich 30 Bričić 188 Brhanović 130 Brig 14 Brindisi 56 Britanide 196 Brizić 107. nadimak 165 Brkuljić 56 _• Brmbolić 83 Brmbolić Emil 83 Brnić. 208. 24. 206. 23. nadimak 89.47. 189 Brizić. nadimak 192 Buble. 204. pastir. 200. 178. nadimak 176 Bubara. 45. Bratinsić 121 Brattia 19 Bravčič 25 Brazza 19. nadimak 89 Buje (Istra) 192 Buje. 22. 115 Buljević Juraj 44 Buljević Mihovil 44 Buljević Tadija 44 Buljimbašić 192 Bumba. 189 Brizić Ivan 217 Brizić Juraj 184. 45. Buha . 97. 56. 132. 69. 185. 51. 196. 192 Bukdvinović . 44. 83. nadimak 164 Bumbić 224 Bumbić-Soljačić ^224 Buna 26 ^Bunić 25 Bun je 8. 54. 118 Bujević-Lovrinica 160 Bukalo. 201 Brković 14. 211 Bronzo. 104. 210.Brakušić Ivan 105 Brakušić Petar 218 . 114. 114. 69. 103. nadimak 52. 116. nadimak 84 Bulić 51. . 185 Brižak 55 Brkata 9 Brkin.. 29. nadimak 31 Branjić Mihovil 214 Bratić 217 . 196 Bunta 81 -Buntulić 226 Buntulić-Bude" 226- 245 . nadimak 76 Broćno (Brojtno. nadimak"" 224 Bugne 96 . nadimak 176. 57. 214 Brazzano 134 Brbošić. nadimak 83 Budva (Maine) 223. 118 Brkulj. Buha-Gluho. 192 Bulišić 190 Buljan 91 Buljan'Mate 91 Buljević 28. 69 Bučić vulgo Loze 37. 134 Brubrtgović 133 Brus je (Hvar) 61. • Brakušić Stefan 184 Brakušić vulgd Plenković 223 Branković. nadimak 62 Brdanjak 200 Brehanović 130 Brehglie 51 Brejanac. nadimak 75 Brkljača 108 Brkljača Josip 108 Brković Mate 83 Brko. 78. 209. 107. 132. 107. 164. nadimak 75 Brstilo 185 Brtičević 118. 142 Bresciani alias Santo 107 Brescovich 30 Brešiani (Bresciani) 143 Brešković-Bresković 30. 174 Bujević 51. 20. 192. 135 Brtisje. nadimak 163 Buhovac. Brotnjo) 196. 216. 224 Budvinovi. 139. 205.122 Bukva 43 Bulat. 53. 28. 192 Brsata. nadimak 108 Bronzović 108. stani 19. nadimak 85 Bučić sive Diničić 33 Bučić sive Marčelić 33. 9. nadimak 210 Brela 27. 68 Brescia 166 Bresciani 107. nadimak 119 Bučić 28. 37 Bučić vulg6' Galiot 37. 78 Budalo. nadimak 31 Buccareo-Aquila 168 Buchia 217 Bučica. 157 Buba.

149 Calcanei. 127 < Cagliani 127 Calilcich 169 Calilgich 169 Caljević 108. 162. nadimak 186 Carević-Longo. 142 Carević. nadimak 76 Buratović 168 Burazin 118 Burazinović. nadimak 76 Buortolovi> nadimak 220 Bura. magistri 127 Calcaneus 127. presb. pop 108 Caljević Ivan 106 Calilcich 169 Calilgich 164 Calilich Zorzi 169 Callinich detto Cosulovich Betina 169 Callinich Giuseppa 169 Caltesi 216' Canaletto 83 Canaletto Pesti Pogbaldno 84 Gancera (Kančera) 222 Canchi 92 Canchi Bartolomej. nadimak 110 Carinich 221 Carlobago (Karlobag. 55.Buortin. nadimak 186 Carević-Pifar. capitanei 227 Cacich Zorzi 227 Cagglievich Simon. 127 Calcanei 127. 108 Caglievich 105. 50 Capogross Cagvini Joannes 96 Capogrosso 96 Capogrosso Bartul (Bartolomeo) 96 Capogrosso Bartolo 96 Capogrosso-Cavagnini Mariia 96 Capogrosso-Cavagnini Peironila 96 Capogrosso Jerolim 95 Capogrosso Lorenco 96 Copogrosso Nikola 96 Capogrosso Petri 88Capković 45 Capković-Bragadinac 163 Capković detto Meštričević 162. Carmeglich detto Xuvich 220 Carmelich 221 Carnincich Gierolamo 221 Carstulovich Marco 144 Casolini 207 Casolini Ivan 207 Castellan Chersonensis Georgius 153 Castelli 92 Castelli. nauta 73 Burlan. 117 Cagljević Ivan 106 Cagliević Juraj 117 Cagljević Petar 117 Calcaneo 122. 108 Caglievich. 142 Caljević. 188 Buzanović Juraj 218 Buzić 158 Buzolić 30. 58. 62. 146 Calebotta 144 Calianeo 127 Calianeso overo Fantasia 122. nadimak 57 Cablarovich Tomaso 84 Cacich Anica 227 Cacich detto Xarcovich Orsola 227 Cacich Caspari. nadimak 186 Carević alias Vrsalović Carević-Bilan. 67. 107 Buturović 58 Buvić 121 Buvinić 142. 174. iilir 28. naata 92 Castelli (dalli) Jerolim 133 . nadimak 152 Burić 64 Burian-Vitorelo. magistri 92 Capitanei (Kapitanei) 48. nadimak 199 Busalo. 163 Capković detto Mestričević-Bakalera 161 Capković-Drozgej 163 Ćapković-Mestričević 163 Car. nadimak 33. nadimak 219 Busatto 205 Buschi 216 Bušković 216 Butinić 120 Butor (Buttor) 58. Bag) 169 Carmeglich 221 . nadimak 186' Carević-Rovinjež. nadimak 199 Carelovich 222 Carević 37. 108 Caglević 99. Casteli Ursula udata Solitro 92 Castro Pucischie 154 246 . 69 Bužija. 67 Buzolić braća 67 Buzolić Steffano dr. 67 Buzolić Stjepan 67. 231 Capitaneis Marino de 48. 159 Buzolić Ante dr. 119 Burano 67 72 Buratin. paron 105 Cagljević 106 Cagljević Grga 106. 146. nadimak 186 Carić Antonija 205 Carić-Stančić 209 Carin.

nadimak 235 Ćiokrić 191. 138 Chirichini.. 236 Cattani 77 Cattarinich 67' Cavagini Frane Marka 96 Cavagini Marietta 96 Cavagini Marko 96 Cavagnin Perina 96 Cavagnini 96 Cavagnini Ana 96 Cavagnini Elizabeta 96 Cavagnini Jerolim 96 Cavagnini Jerolim dr. Cipar 46 ~Ciprijan 221 Ciriiii 130 Cirkul. 121. 168. 121. mistro 159 Cimara. 135. 44 Cerineo Nikola. 27. 130 Cerinić Mićel t130 Cerinić Nikola *Jur je v 26 Cerinić Petar 26 . Cinkvantin. 188 Ceparnić Jerolim 184 Ceparnjić 186 Cepernić Jerolim. 130. Cepurnić 153 Cereale 137 Cereneo 137 Cerenić 37 Cerinei 133 Cerineo 15. nadimak 218 Cemissius Ivan-Pavao 68 Ceparneo 168. 159. 70. nadimak 84 Cicalo-Jurko. pjesnik 96 Cavagnini Marietta 96 Cavagnini Perina 96 Cavagnini Simon 96 Cavagnini Simon.Castro Santi Joannis 93 Cate a Castelellito 82 Catich Volcasio 215. pop 172 Ciccarelli Grgur 163 Ciccarelli Dimitrije 163 Ciccarelli Juraj (detto Zivić) 211 Ciccarelli Nikola 163 Ciccarelli Pavao 163 Ciccarelli Radoš 163 Ciccarelli Vice 165 Ciccarellovich overo Ciccarelli 163 Cićić 140 Cičić alias Škarica 140 Cikuta. soprakomit 22. liječnik 142 Cešarović alias Juričević 123 Cestar. 130 Cerinić e Castellis 70 Cerinić. 127. mistro 38 Cerinić. klerik 96 Cavatoria Paulo. 169.. 158. 186 Ceprnić 135 Ceprnjić 183 . nadpop 27.Pojar 84 Cicalo-Pokorica 84 Cicarelli 8.nadimak 219. 163. 127. sopraproveditor 22. 129. nadimak 84 Cicalo-Francez. 99. 127 Cerinić Jerko 98 Cerinić M'irin Jurjt ^ 26 Cerinić M . 92. 193 Coknic. 176 Coilović 216 Coituse in Carsi 90 Coknić 190. Cerinić seu Bavčević 70 Cerinić sive Bavčević 70. 193. 70 Cerinić Bernardin 26 Cerini-Bavčević 70 Cerinić Fervaća 26 Cerinić Frane 26 Cerinić Ivan 26. 226 • Cerineo. nadimak 84 Cicalo-Mumalo 84 Cicalo:. naute\70 Cerinić alias Bavčević 37. 9. 99 ~ Cerinić Stefan 26 1 Cerinić Toma Pertov 26 \ Cer-inić Valerij 26 Cerinić Vicko 121. nadimak 76 Clinsich Christinus 144. pop 17. 130 Cerineo Giacomo. nadimak 199 247 "V .rin Nikclln 26 Cerinić Mate. 170. nadimak 165 Cezari Nikola 22 Chastulovich 144 » Cheglievich Vido 85 Cheglievich Mattio 85 Chioggia 137. 168. nadimak 84 Cicalo-Andrijica. 186. pop 184. 188 Ciccarelli alias Klopanović 163 Ciccarelli alias Mlinic 163 Ciccarelii alias 2uvić 163 Ciccareiu Andrea (Andrija). nadimak 113 Cipal. 44 Cekino-Cikinor. 128. opat 127 Cerini 130 Cerinich Michiel 127 Cerinić 25. 122. 11. nadimak 34 Cestari 28 Cetina 11 Cezar. mistro 119 Cicalo. 167. 169 Ceparnić 13. 127 Cerinić Vičenco Petrov 26 Cerinov 70 Cervone 74 Cervone Arkanđer 74 Cesar i. nadimak 110 Cimbar. 120. 174.

' klerik 176 Ćusmaneo. 144 Covigliarieo. pop 98 Cvitanić seu Polotović 28. mistro 115 ': Craina 22. pop 101 . 101 Cvitanić. 193 Cokrić 45. 39 Cragli 39 Cragli Francesco.• Crinfocai Andrija 102 Crinfocai Jakov 98 Crinfocai Toma. 59. 193 Coknjć Bazmalinović 198 Coknić vulgo Bilin 190. pop 102 Crivelari 57 Crna Gora 185 Crni Rak 162. 99. nadimak 152 Colić.• Cvitanić Juraj 184 Cvitanić-Poletović Ivan. 228 Cranchis Georgii. nadimak 113 Curik. 173 Cučić 217 Culich.192 Cumatti 120 Cumeta.Coknić alias Bilin 190. 45. orator 228 Cranchovich Vicentius 228 Crassovich Joannes 48 Crepich 136 Cres 115. magistri 108 Culić 108 Culinovich 180 Cumatio Superior 184. nadimak 35 Cvit 221 Cvit. biskup 19. 221 Cvitković ehiamato Dundo 219 Cvitonja. 219 Cvitovića Dvori 215 Cvitovi. 202 Colomba 137 Columbis 115 Comi 144 » Condulmer Leonard 20. 10 f 107. 142 Cvitić. 189. 44 Cranchis Dorrinus de natpop. 235 Cvitanić. 58. 187. mistro 137 Covacheus 217 . 59 Cvitani-vulgo Pećar 135 Cvitanov 28. nadimak 208 Cvitovich 22 Cvitović 188. 99. 128. 219. 30 Cvitanić-Svetinčić 30.. nadimak 176 Curri 165 Curri Federik 165 Cuscich o Michacich 176 Cosmanei. 219 Cvitanić alias Pećar 135 Cvitanić alias Polotović 59.ć-Marinković 219 Cvrčić 46 248 • . 116 . 198 Cokrić. nadimak 220 Cvitan 179 Cvitanich Pietro 30 Cvitanić 27. 206. 185. 38. 128 Constantin Georgius de. 135. pop 176 Cusmaneo Georg. nadimak 202 Ccljević 108 Colo. orator 228 Crancovich (de Cranchi) 228 Cranchovich Mihael. 98. 144 Covlianeo 127 Cragi 27. opat 98. nadimak 195 Cvitković 25. 102 Cvitanić detto Fiorini Marko 115 ' Cvitanić-Brstić 206 Cvitanić Ivan.-144 Corumelli. nadimak 199 Cole. 127. 81. 144 Coviglianeo 127. Covglaneus 144 Covglianei 45. 179. pop 93 Covglianich Nicolo 127 Coviglianeus 127. 55. 30. nadimak 30 Cuparda. pop 200 Cvitanić al(as Generalić (Jeneralić) 30. 144 Creta 236 Crinfocai 93. nadimak 177. . 178. sudac 149 Granchis-Hranković 8. nadimak 109 Cvile. Cusovich 228 Cuvitović 219 Cvancik. 10 Crachis Juraj de 183. J86. 28. -mistro 106 Contuze Juraj 82 Cormeglich 221 Corner comes 28 Corser Luce 149 Cor ti. 102. 228 Craneo 228 Cranco Michel' o Michoi 228' Craneo Pompeo e Germania 228 Cranco Tomas de. 219. mistro 27 Costanzo. 30 Cvitanoviić 27. pop 149. 219 Cvitanović alias Pećar 135 Cvitanović-Arstić 206 Cvitanovic-Bako 38 Cvitanović die i Pećarević 135 Cvitanović-Tramuntana 38 Cvietović 217 Cvitić 28. 190. 119.

216 Cikarelović alias Cikarelrć 163 Cikarelović overo Ciccarelli 45 Cikerelović 196 Čile. 211 Činčević alias Katunarić 211 Cinčević Nikola 38 Cinkanić 82 Čiovo 87. nadimak 74 Core. nadimak 122 Cimak. 211 Čimaz-Činčević 211 Čimaz. 168. 140 Cičić. nadimak 52 Carić. nadimak 176 Čulić 108 Culić Ivan. nadimak 30 • Cović 83 Cović Josip 83 Cozić 82. 131 Čudina. nadimak 198 " Ceparnić 129. nadimak 202 Čorko. nadimak 124 Gule. 74. nadimak 200 Cape. 222 Cučević 226 Čučić 223 Cučić (Nikolić) 223 Cudić alias Metličić 124. 137 r. 219. 115 Damiani Vicko" 115 G Damjanović 65. Cipe. Vinko 218 Cikalinović Mate 121 Cikanić. nadimak 218 Čavata. 200 Damjanović Ante 65 . 50. pop 174 Ceparnić alias Petričin 130 Cepkalović 69.140. 86 Gozić. nadimak 185 Čuko 79 Čuko. 77 Čelca 73 Cencević Nikola 159 Cenetvić Ivan 159 Cenković Vinko 159 Čep. nadimak 100. 220 Cokulo. 221. 204. 214 Čimaz dicti • Kovač 211 Čimčević Ivan 210. 148 Čičićevi Dvori 132. 50. 216. nadimak 140 Čičić Tadija (Tadea) . nadimak 86 Cesarović alias Juričević 123 Cifut.c Čaljević 28 Cante. 1. 35. župan 186 Ceprnić 130. 157. 188. 203 Damjanović 108. nadimak 85 .Cubretić 215. 186-' Ceparnić. nadimak 86 Cumeta. 222 Cubretović 40. 183. nadimak 150 Capovica 83 Čarni. 54. zlatar 108 Culinović 138.80 Čuko 79 Curković 201 C Caretin. nadimak 211 \ Cimatorija 25 Cimaz 204. 186. 190. nadimak 118 Cuk. 199 Dalmazia 21. 225 Dagelić 49 Dalmacija 19. nadimak 166 Čuća. 148. nadimak 83 Čokrić. 222 Cubretić Ciprijan Jurja 218 Cubretov 216. nadimak 109 D D'Andreis 216. nidimak 100 Cijalić Juraj 26 Cirilo. 222 Čubretovi6 alias Marušić 230 Cubretović sive Marinkoviić 222 Čubretovi vulgo Musičić 189 Čubričević 216. Ciflo. 135 Ceprnja Desislav 186 Ceprnja prodan 9 Cepulo 80 Ciča. nadimak 192 Čove.-214 Cinčević 38. nadimak 32 Čekaloviić 56. nadimak 76. 214 Dalmatia 21 Dalmatinska Zagora 34. 214 Čimčević Mihovil 211. 22. 122. 194 Cičić. 74 Ceprenie. 91 Čikanić seu Markov 91 Cikarelović 158. 214 Damiani 115 Damiani alias Juričević 107. 163. 45. 132. nadimak Cimaz Ivan 211. 221. nadimak 202 Čipičić 13 Čobani ja 197 Čoglija 65 Čoka. 205.

gubernator 227 Dobranić 57 Dobranić Klimse 57 Dobrec 9 Dobrić. 162. 108. 192 Dešković Mićelina rođ. 169. 99 Dasenčić. 205 Didolić. 89 * Delia Pace 83. 187. 201 Danijelović Mate 121. 201. nadimak 166. 184 Dean 59 Dean Marijan 59 Deadreis 49 Deanković. 119. 163 Dobronja.158 Dobrinović 171 t Dobrogostić 45. 211. 142 Dobrogostić Ivaniš 142 Dobrogostić-Petricio 142 Dobro jutro. 19. Alvize. 201. 174. 158. 173 Delijić 82. pop 189 Diedo Anzolo 22 Dijanac. 65 Definis 83. 189. 132 Dioklecijanova palača 132 Ditić.. nadimak 52 Dioklecijan 17. 196 Dogančić Frane 211 Doganello 65 250 . 158. 170 Darpić detto Buritin 163 Darpić detto Kokeca detto Puzle 163 Dasenčić 27. 169. nadimak 165 Dedekalo. De Finis Andrija 83' Deflorio 25 ^ Dejanković 91 Delboe 83 Delegat. 193. Ivellio 169 Devčić 205 Dević 65. 211 Dević Jakov 65 Dević Jerolim 188 Dević Pavao 172 Devlahović 219 Detrico 25 Dezdir 95 Dicin. 201 • Dapreto 286 Darpić 129. 192. 218 Didak 83 Didolić 163. 189. magistri 91 Debela. 1 226 Dočina 204 Dodo. Dogančić-Doganac 162. 33 Daničić alias Harašić 27. kapetan 169 Davigliovich Trilfa 169. nadimak 176 Diškul. 228 Definis. i09. nadimak 163 Derado alias Suska 108 Descoveo-Dešković Ivan. magistri 30 Dasenčić Luka 26 Daverio 59 Daverio Vjekoslav 59 Davidis 169 Davidoviić 13. 33 Danielović 107. nadimak 34 Defilipis 30. 188. 28.Damjanović Duje 108 Damović 142 Danac sive Kardišić 32 Dančević-Danac 159 Daničić 27. 89 Delijina 82. ccfhes 27 Dogančević-Doganac 163 Doganac 163. 169. nadimak 24. 130. 139. nadimak 119 Dell'ino 65 Delić 199 Delija. Denegri Genovensis 59 Depensić 99 Derado 106. 222 Dobronić-Skarabaje 163. 183 Davidović Matej. 91 Delia Pace. 116 De Negri 59 . 189 Dogančić 132. 120 Danijelović 189. medicus 83 De Finis 83. 30. 163. 204. nadimak 32 Dmitrović 227 Dmitrović Gaspari. nadimak 50 Diklići 34 Diklić-Kuzmanić 207 Dilia Viti 200 Dimarchi (Dimarki) 142 Dimitrije. 129. nadimak 111 Dicmo 90. 146 ' Derado. 179. coppiere 163 Dinarci 22 Dinko iz Venecije 127 Dinov. 198. 91 Delia Pace Ivan 91 Delimarković 230 Delagis 65 De Magis 65 Deme^ nadimak 176 Denegri 59.22 Dobroslao Radoi 149 -Dobrunić (Dobrunich) 107. klerik 83. pop 174 Descovich Nicole 149 Deserto 214 Despulatović 59 Despalatović Mate 59 Despot 193 Dešković 114. 173 Dobrojiić 109. 120.

18. 206. 33. 27. 36. 114. Mihovila 82 Dragičević Mihovil 82 Dragičević Nikola 82 251 . 42. 49. nadimak 210 Donkovi-Pretur. 140. 153. 43. 174. 226. 82. 29. 37.-179. 51—53. 29. 38. 23. 77. 187 Dominis sive Semuto 150 Dominis de vulgo Gospodnetić 150 Dominović 211 Domišjat. 126. 102. 27. 135. 150. 214 Dorotić Anton 214 Dorotić Jakov 214 Dorotić Josip. 189. 148—157. 46. 81. 59. 47. 36. 43. 95 Dračevluka. 137. 200. 228. 201 •Donkov 216 Donkovi. 18. nadimak 210 Donkovi-Hamber. 123. 72. 63. 127. 109. 14. 35. 204. 135. 12. 77 Dragičević Frane Petrov 70 . 107. 98—104. 219. 233 234 Dor (Hvar) 223 Dolac 50. 134. 186 Dominiis de 133. 233 Donji Škrip 120 Donko. 196 Domjanovi alias Mandić 122 Domjanović alias Pavličić 190 Domjanović Anton 121 Domjanović Ivan 121 Domjanović Juraj 121 Domjanović Nikola. 19. 14. 85. 201. 12. 64. 150. official 31 Dragić 98. 160. 11. 43. 182 Dragaš 109. 111. 50. 8. 42. 11.158. 82. 135. 27. 28. 152. 124. 56. capt. 116. 20. 39. picokara 28. 91. nadimak 119 Dol (Brač) 7. 226 Dračevka. 30. 219 Dominis alias Barbie 169 Dominis alias Gospodnetić 45. nadimak 202 . 84. 88. 45. 160. 16. 181. 8. 122. 49 Dominis 135/ 150. 40. 120. eremitaž 48. 151. 123. 112. 118|i 119. 99. 36 Dragičević alias Sare 72 Dragičević alias Ursić 43 Dragičević detto Kaštelanac 109 Dragičević detto Purešković 98. 136. 135. 25. 129.50 x Dominis-Mičeli detto Barbie 160 Dominis Nicolai de 152 Dominis sive Gospodnetić 151. 37. 30. 67. 184. 74 Dragičević alias Laurić 31 Dragičević alias Pavišić 201 Dragičević alias Skarmeta 72 Dragičević alias Stipinović 31. 18. . . Ivana 70 Dragičević Ivan 82 Dragičević Jakov Matiije 82 Dragičević Marko Matije 82 Dragičević Marko pok. 109. 178. 28. 60. 139. pop 122 Dončić 215 Donja Greda 173 Donja Strana 25 Donja Stubica 193 Donje Dicmo 83 Donji Dolac 50. 112 Docotich Antonio '44 Dorotić 190. 41. nadimak 52.Doganello Dujam 65 Dojić 217 Dojtrna. 143. 144. mistro 98 Dragičević alias Biskupović 57. 108. 216. 19. 230. 50. 30. pop. 138. 22. 100 Dragičević Feliks 68. 196 Dragaš Grgur 109 Dragazzo 107 Draghnich. 205 Dorotić Mate 206. nadimak 100 Domazević 25 Domić 75. 16. 151. 133. 100. 132. 107. 183. 103. 62. 149. 52 Donji Humac 7. klerik 77 Dragičević. 141.. 214 Dorotić-Muto 207 Došicina 55 Dračeva Lučica 58 Dračevica 7. 19. 18. 52. 115. 89. nadimak 210 Doretić Jerić 82 Dorica 28 Dorić 56 Dorini. 179.. 77. 207. 190 Dominis de. 108. 102 Dragičević 25. 117. Domančić 119 Domantić. 143. 190. pop 1. 83 Domić Luka 83 Domijanović Jakov 196 Domijanović Mate 196 Domijanović Mihovil 196 Dominik 163 Dominiika. 114. 137. 111. 94. 31. 57. 77. 169. 31. 118. 192. 76. 159. 149 Dominis di 217 Dominis Dominik de. 187. 191. 189. 126. 91. 200. 108. 133. 147. 40. nadimak 175 Dračevluka 7. 54. 110. 222. 117. nadimak 85. nadimak 210 Donkovi-Mištak. 205. 77. 149. 201 Dragičević. Dragičević Frane pok. 113. 168. nadimak 221 Domjanović 47. 153. . 89. 204 Dolkin.

231 Dubravić Georgius. vulgo Skarmeta 72 Dragičević vulgo Skarmetić 72 Dragišić. 40 Drivodiljić 25 Drivodiljić Antom 27 Drnanelo. 102. 190. 214 Dujić Pavao 211. 122. 214 Dujić Nikola 211. 185 Drpić detto Buratin 161 Drpić detto Pusle 162 Drpić-Kokeca 162 Drpić Nikola 159 Druže. mistro 26 Dubravčić Juraj 26 Dubravčić Juraj. 127. 201 Dujmović kapelan 107 Dujmoviić alias KHminović 180 Dujmović Bat 105 Dujmović Dujam 121 Dujmović Ivan 105 Dujmović Jakov 105 Dujmović' Luka 105 Dujmović Mihovil 105 Dujmović Petar. 120. pop 10. nadimak 112 Drivodili 25. 31 Dubravčić Frane pok. capitanei. Dubravčić -31. 21. ' * Dugopojac. 109 Dragičević sive Čavičić 69. mistro 26 Dubravčić Querin 27 Dubravčić siive Kuščević 31. ćmerita (pop) 48 Dubrovnik 107. nadimak 152 Drvenik 65. 9. 230. 163 . 32. 83 Dragičević. 109. $1 Dragonjina Spilja 48 Dragovoda 7. 106. 188. 109 Dujmovich Joannes. nadimak 122 Drnas. Dragnić alias Buzolić 31 Dragnić alias Darpić 31. 163. 127 Dragnić sive Bračvić 31. 218. 50. 99. 204. pop 122 •1 Dragnić 31. mistro 26 Dubravčić-Miščanić 31 Dubravčić Nikola. 127 Dragoman 82. 56. 61 Drivodilić. Ivana 70 Dragičević Petar pok. 223. nadimak 75 Dujmovich. nadimak 52 Dudan 201 Dugnačić. 205 Duišin 112 Dujić 211 Dujić. nadpop 53 Drivodilić Anton 27 Drivodilić Juraj. 169.. 123 Duhomzović sive Perhaljić 122 Duhović 135 Duić 179. 105. Frane 70 Dragičević-Ružić 100. 121. 53. 184. 63. 133. 213 Duare 94 Dubičević 133 Dubno (Duvno) 172 Dubov Dolac 48 Duboković Ivan 68 Dubrava 9 . Ivana 26 Dubravčić Frane Jurjev 26 Dubravčić Ivan 26. 233 Duchich 109 Duće 47. paron 106 ' Dujmović Toma 121 Dujmović Vicko 68 Dujmović vulgo Labinjanin 83 Dukić 109 Dukomzović sive Perhaljić 123 Dulibatić 133. 190. 147 Duda. nadimak 195 Dujinica. 19.226 Dundatović Luka 218 Dundić 130. 46. 99 ' Dubravčić Ivan. 214 Dujin. nadimak 87 Drnas Mate dicti Matić 87 Drpić 130. 117. 36. 147. 134. 112 ' Dragozetović 25 -Dragun 78. 107. 83. 142. 135 252 . 180. 189. medicus 109 Dujmović 45. 219 Dubravčić. 194 ' . 123. 193. 162. nadimak 152 Dujić-Surla. comitis 109 Dujmovich Joannes de. 121. Dujić Mihovil 211. 130. 40. 109. nadimak 74 Dugopolje 74. nadimak 84 Dujić Ivan 211. 100 Drašnice 44. alias Kuščević 31. 231 Dražič 82 Dražinović-rBožić 45 Dražoevići 97 Drimalo. 214 Dujić Jakov 214 Dujić Mate 214 . . 221 Duhačić alias Hure 135 Duhomzović alias Perhaljiić 102. Dumaneo 27 Dundatović . 77 Dragičević sive Šoltan 31 Dragičević-Skoknić Ivanića 117 Dragičević vulgo Biskupović 74. 34 Dubravica (Dubrovica) 8. 34 Dubravčić alias Marchieli 27.Dragičević Petar pok. 216. 12. 214 Dujić Perka 214 DUjić Stjepan 211. 194. 48. nadimak 52 Dujini.

orificis (zlatar) 107. magistri 228 Fadić 109 . 218 Diitić vulgo Goja 226 Dutović 226 Duvno 163 Dverdiković 226 f) Đakon Ivan 20 Đindin. 164. Sterklić 164 Eterović-Galović 31. nadimak 194 Fauro (Favro) 25.Dundo 78 Dupić Nikola 159 Duraković 226 Dušković 217 Dutić 48. nadimak 100 Fero 28 Fero. Ektorpvić alias Janković 31 Ektorović 31 Elafuza (Elafusa) 196. nadimak 163 Farčić. 158 Fauro Nikola 159 Federiko. sindakb 21 Eterović 51. 199 Eterović detto Bufea-Skembe 164 Eterović detto Paluskić 164 Eterović-Faraon 188 Eterović-Faraunić 160. 164. nadimak 202 v Fabić 65 Fabić-Karlotović 65 Fabijanović (Fabjanović) 123. nadimak 150 Faraunić. 59 Eterović-Haržić 141. providur 45 Engleska 130 Erceg. 215. nadimak 64 Fario sive Kovačević sive Viculović. 228 Fabricij 216 Fabris 59 Fabris Josip . 226 Dutić Ivan 2-17. 121. 185. • _ . 164 Eterović-Faraunić detto Sterklić Eterović-Faraunić reč. 114 Ferro Nikola 99 Fešte. nadimak 219 Falardović 132 Fabargović-Božičević 132 Falarović 126 -• Fanat. nadimak 202 Đinov. 125 Fabijanović-2uvić 123 Fabjanović 219 Fabri 69. nadirnak 151 F Fabe. 174 . 232 Ferro. 164. nadimak 51 Fano (Rimini) 274 Fantazia 121. 197. 130. nadimak 100 Erizzo Gaspar. Eterović-Ramuza 164 Etorović 164 * Etorović-Buha detto Ursin 162 Etorović detto Skembe 160 Etorović-Faraunić 164 Etorović-Firaunić detto Pružiret 161.. 173. 175. 164 Eterović-Haržić-Bokanić 159. Fermo 224 Fermo. nadimak 83 Fantov 27 Fantović 27 Farao alias Ektorović 199 Faraon 199 Farilo. 235 * Elezović 235 Elezović-Pinčulović 235 Emo. 164 Etorović-Remeta 160 Eturević 164 Eturević-Lučijani ^164 Evangelista. 164 Etorović-Paluskić 164 c Etorović-Palušić 162. Fajka.59 -Fabro. 100.222 Fabijanović alias Pulišelić 123. 216. _ . 164 Etorović-Sorić 160. 189. . 215. nadimak 31 Fertiglib 31 $ 25o . nadimak 202 Duka 109 E Egipat 168 Ekolo. magister 38 Ferri. 127 Fanto. nadimak 89 Ektorović 164. 163. nadimak 84 Farska 7 Fasano (Fazano) 143 Fatori. nadimak 152 Felippi 32 Ferenčić 216 Feri 28 ' . 84„ 116. nadimak 194 Ercegnovi 60 Eremita.38 Ferro 28. nadimak 57 Đordin.

Filuga. 28. picokara 91 Filipović alias Maić seu Mišetić 131 Filipović-Missetić 131 Filizić 216 Filižijo. 31. 99. 98. nadimak 119 JFiličić 82 FiJUpi 30 69 Filippi 31. 115 Fiorini-Cvitanović 38. 3'> Florio 215.160 Filippi Nikola 32 Filippi Sisto fra . 50 Fertilio. 32 Forense Jakov 26 Forensi 27 Forensic 32 Forensic alias Vlahović 32 Forensis (Forenzis) 32 Fortis 18 Fortunić 152 Fortunić. 111. • 46. nadimak 76 Francin. 32. 55. nadimak 210 Fiorentinović 39 Fiorina 38 Fiorini 38.uman 95 Fiuman. nadimak 111. 45 Franićev. mistfo calzolaio .e 65 Franković Toma 217 Frano iz Krajine 216 Frano. sindici 59 Filipis 30. 31. nadimak 152 Filomena. 34. Fibrica. 226 Filipis Frane de. magistri 32 Filipić 27. sudac 56 Filippi 27. Gigo 59 Filipić-Gigo 59 Filipić-Mazor 59 Filipić-Oskurović 59 Filipić-Ozurović 59 Filipić-Pagari 59 Filipić-Pagari.Fertili 31 Fertilić 31 Fertilio 16. 55. magistri 135 Francuzi 18. 216 Filipis de 30. 153 Franičević Frane 26 Franičević Ivan 26 Franičević Juraj 26 Franičević Matio 26 Franičić 27. 188 Filipić. magistri 226 Fraro Petar. 105. sindicus 59 Filipić alias. 131. nadimak 221 Franković detto Radić 223 • Franković Maj. nadimak 162 Fiochi 107 Fiorenco. nadimak 192 Finco!. 99. 164 Franičić. 217 Filipis di 216. udova 106 Franjasović alias Remetin 106. nadimak 211 Franičević 25. 106. 114. nadimak 201 Franković 65. 115 Franjasović Franjo 105 Franjasović Ivan 105. nadimak 151 Frančić-Kadčić 164 Franečić 190 -Franić 211 Franić.221 Filippis 32 Filippis de 209 Filipović 30. 226 Filipis. nadimak 185 Fisco-Kostoca. 220 Florio da Ragusa 121 Forense 25. 136. 115 Franjola 75. 91. picokara 49. magistri 31 Fertilio Pietro 31 ' ' Feufo 28. 45. magister faber 217 Franulich (Stranulich) 32 Franulić 27.Frais 151 Fraisović 65 Franasović 115. 49. paron 106. mistro 38 * . Filippi. 32 Filippi. nadimak 135 Fiskovič Cvito dr. 215. 220 Franulić detto -Obilinovic 32 Franulić o Stranulić 45 . 29. Franjasović dicti Remetin 107 Franjasović Frane. magistri . Fraro. 31. 123 Francesco da Arbe 122 Franceschi 135 Franceschi. 160 Filippi. 77 Franko. magistri 216 254 . 59. nadimak 138 Foscolo 44 . 38 Feuro. mj. mistro "95 Fiurentinović 2 7 39 Fiurentinović 39 Fiurentinović alias Jerčić 28. nadimak 84 Fisković. 107 Franjasović. Franciskovi. 226 Filipović. 107. nadimak 164 Franičić-Kadčić detti I\orini 159 Franis 216 Franjasović 65. 115 Fiorini-Svitković 46 Firo. nadimak 177. 223 Franković. 32. 103 Fistonić 193 F.

nadimak 100 Galušić 143 Galušić Juraj 133 Gallusich 143 Gambelot. 97 Gianco Hieronymus. magistri 226 Garboldi 90 Gardatović 47. (nuncius) 100. nadimak 166 Furlan 216. 47 Garofolić Ivan 26 Garofolić Petar 26 Garofulić 27. comes 97 Giassich Gierdnimo 193 Giaxich Geronimo. 127 Gargoević (Grgoević) 158 Gargurević (Gi. 153. 191 Gasperini 28 Gašper 193 Gata 83. nadimak 219 . 41 Fukar. nadimak' 100 Garafulić 59 Garbin 226 • Gar. Zorzi 143 Gelineo Zorzi. 164 Galetović-Višanin 159 Galetović-Višanin detto Sćuper 161 Galicija 55. nadimak 118 Fulminant.Fratar. nadimak 76 Ghelich 91 Gianandrea Karmen 91Gianco conte 96. ' Getov.bini 216. nadiipak 84. nob. nadimak 75 Fratufjčić alias Jakasović 175 Fredešić 217 Fredotović 175 Frieri Pavan. 193 . pop 109 Giaxich Giovanni qu. nadimak 34 Fumati de 25 Furio. defensor 143 Gelineo Zorzi alias Gelinić 43 Gelineo Zuan Francesco alias Gelinich 143 Gelineus 143 Gellusich 143 General. 121 Gelineo Francesco qu. . 133 Gardelin. ambasciat. 77. nadimak 109 Gabetić 86 Gabre. 62 . nadimak 165 Fulkan. mistro 106 Gerardi 107 Gero. Generalić 30 V Generalić. nadimak 163 .gurević) 29 Gargurević detto Guja 29 Gargurić. nadimak 100 Georgij iz Krajine 216 Georgius de Constantin. Marco 104 255-. 104 * . 226 Garbinović. nadimak 218 Gdinj 189 »Geldun 59 Geldun 59 Galešić 227 Gelić 91 . Pietro 104 Giaxich M'ichiel 109 Giaxich Valerio qu. 226 Garbino 226 Garbinović 216. 108 Gaudencij 28 Gavaldi 90 Gavaldi Iseppo Gavaldi seu Balbiza 90 Gavran. nadimak 165 Gazda. nadimak 89 . 226 Furlan. . nadimak 29. nadimak 192 Gardelli 25. Get 25. 108 Furlani 226 Futre. gubernator 227 Gasparo. 100. Galinović 143 Galović 31.-59. 198 Fratroy. 67 Gardilčić 32 Gardilčić-Blažević 32 Gargić (Grgit^ Ivan 121. 107 Garofulin 32 Garzalović 211 Gaspari 133 Gaspari. 100 Gaiović. 135. 32. nadimak 235 Gabaldi 90 Gabela 30. 194. nadimak 33 Gač\ nadimak 199. Gelinei 143 Gelineo 107. 58 Gabelot. 207 Gajelić 158 ' Gaiatović 135 Galatunović 121 Galešić 227 GeJetović 107. Giaxich Gerolamo. Garguričić 10 Garmić 56 Garofolić 32. 185. capt 227 Gasparović 191 Gastović 32. pop 30 Generalić-Skarmić 63 Genova 66 Geometar.

Gioannizj alias Ivanisevic 45. 20. 174. nadimak 60 Gicanich 91 Gielineo 143 Gielineus 143 Gigo alias Filipić 59 Gilić 205. 214 Gioanitio 143 Gioanitius. 83. nadimak 118. 216. 109. 171. nadimak 186 GOJJO. 230. 133. nadimak 150 Gobac. 143. 122. nadimak 89 Glavar. 234. 175. 176. 231 Girica. 134. 149 Gospodnetić 12. 23. fra 212. 80. 213. 224. 201 Glunčević 193. 183. nadimak 84 Gluho. pop 187. 209 Giričić. 202. 53. 157. 110. . 227 Goić. nadimak 167 Glasinavić 32. 8. 184—188. 50. 19. 43. 229. 220 Glasinović Ante 49 Glasinović-Cvitanović 38 Glavančić. naute 71 Gligo Vicko 65 Gluhi. 228 Gornji Dolac 80 Gornji Dvori 55 Gornji Humac 7. 235 Gornji Srip 120 Gorsatović Juraj 214 Gospa na Balku 172 Gospodnetich Jacopo 67. 46. 189. 216 Glušić. 142. 50. 227 Gluščević 7. 168. 148. 138. siadaco 21 Gjivić 186 Glaberić 25 Glamac. 13. 9. nadimak 76. 107. 233. nadimak 41 Gligo. 217. 153. 177. 220. 214 Guić Mate 207. 216 . 153 Glavinić. 12. 191. 187 Gioni 216 Giovanelli 65 Giovinazzo 74. 190. 194. 196 Gospodnetić. 19. 70. 162. nadimak 219 Golubovi 107 Gomilica-Zagračišće 184 Gore 28 Gorica 25. nadimak 202 Glavica 13. 204 Glavić . nadimak 33" Gluhinica. 74. 179. 201Glenda. 192. . 156. 179. 206. 210. 154. 190. 214 Gilić detto Mateša Mate 207 Gilić Kristofor 207. 193 Glušćević dicti Jurun 190 Glušćević vulgo Selčić 189. 163. 189. 181. 151 Gospodnetić dicti Zelan 151 2S6 ^ . 16. 133. 149. 11. 104. .65 Glavić Ante 65 Glavinić 45. 119 Glavarac. 202. 18. 193 Glušćević vulgo Tambić 189 -. 199 Glušćević alias Slečić 193 Glušćević ^aliaš Mošić 193 Glušćević alias Sličić Glušćević detti Jurun 193 Glušćević sive Tambić 188. 182. 188. Goić 38. 158. 135. 229 Gligo. 190_ Gospodnetić alias Dominis"l51 Gospodnetić Alvize 133 Gospodnetić-Bežmak 7. 78. 151. 17. 14 Giustinian Giovanni Batista. 167 Gira. 187. 39. 149. 140. nadimak 194 Glušić 25. 227. 99. 189. 10. nadimak 84.Glušćević vulgo Vulin 189. 178. 153. klerik 175 Goić Ivan 174 Goić Juraj 174 Goić Nikola 174 Goić-Soldari 175 Goijch 175 Gojić 28. . 134 .Gibin. 47. 201. 193. 37. 143 . 135. 209. 158. 196. Gojnić Juraj 26 Gojsalić-Bašić Miho 205 Goleš 109 Goleš Grgo 109 Golub. 175. 199. nadimak 76 Gnjave. 157. 207 Gilić alias Križanović 207 Gilić Antfe. 161. 157 Gospodnetić dicti Civile 149. 197. 136. 198. 219. nadimak 113. 193 Glušević. heremita 153 Glavinić alias Rašić 135 Glavinović 149. nadimak 56 Gligo 65. 151. 214 Gilić Križan 207. nadimak 61 Girotto 135 Giubetich 86 Giubxich 84 Giurgevich alias Plego 84 Giustinian 9. 155. 151. 158. 12. 152. 195. Gornja Greda 173 Gornja Povija 17 Gornja Strana 25 Gornje Koprivno 88 Gornje Selo 77 Gornji Brač 8.

169 Grguričovi. 151 Gospodetić-Zelanović 151 Goti 8.'Gospodnetić Ivan 133. 99 Grubšić alias Canaletto 83 Grubšić Anton. Marina. nadimak 33 Guerin 91 Guerin Francesco di 91 Guerini 82 . 159. 47. 158. 38. mistro 38 Grasović Frane 26 Grasović Jerolim. 127 Grgica. nadimak 29 Granić 83. 228 Gradaz 21. 84 Grgurević alias Jurjević 28. 69. 196 Gračišće 9. 217 Grimanović o Hranotich 227 Grinja. nadimak 52 Grablje 52 Grabovac 130. sudac 151 Gospodnetić Marko 133. nadimak 199 Granfuter. 83. 151 Gospodnetič Jakov 151 Gospodnetić Jerolim. nadimak 74 Grohote 60. pop 39 Griman anco Grimanović-Horanotić 227 Grimani 39. 120 Grčka 142 Graeci 142 Grecus 142 Grego 142. nadimak 163 Granić Ante 109 Gtssi 28. 196 Gradac 8. 38 Girsi. 135. magistri lapicida 158 Gramačić 25 Granau (?) Petar 172 Grandeša. 220 Grego Frane 159 Grego Juraj 26. 103. mj. 228 Grad Skrib 120 Graecus. 39. nadimak 219 Grubissich 84 Grubišić 45. 53. magistri 227 Griman. 159 Grego Mate (Mattio) 133. artifex 71 Grassi. 151 Gospodetić-Martinović 151 Gospodnetić Pavao. 39 Grgurević detto Guja 39 Grgurić 28 Grguričić 27. 159 Grego Marko 105. Vice 121 Gregoria (iz Krajine. magistri 71 Grasojević 38 Grasović 25. 14. nadimak 29 Grguričić detto Šjule 161. nadimak 219 Gučev overo Hanarić 27 Gudulin. 107 Grubačić 158 Grubi. 171. lapicida 71 Grassi. 29. nadimak 32 Grupšić 82 Grušić (Grussich) 84 Gruž 65 Gruxich 84 Gubno 73 Gucić 121 Gucić. 109. 99 Grubšić 82. 71 Grasović 71 Grasović. nadimak 29 Grci 8. 191. 84. 205. 194. magistri 71 Grassi Josip 59 Grassi Petar pok. 45. 211 Granić. pop 84 Grubšić seu Caneletto 84 Grubšić vulgo Marinelić 84 Gruje. da Craina) 10. kapetan 151 Gospodnetić sive Dominis 135. 202 Gracischia (Gracischie) 21. 43. 227 Griman. Guerini Guerin 91. nadimak 75 Grgur. fabri 71 Grassi. 220. mistro 26 Grasović Petar 26 Grasović Simun 26 Grassi 59. 125. 49. 142 Grego Petar 106 Zbornik za narodni život i običaje 17 Grego. 27. 84. 150. nadimak 76 Gućor. 192. magistri 38 Grasi Frano 38 Grasoević 27 •Grasoević. sudac 84 Grubšić-Bačiće 84 Grubšić-Gospodar 84 Grubšić-Kosta 84 Grubšić-Markovi 84 Grubšić-Matko 84 Grubšić-Smoje 84 Grubši Toma. 160. nadimak 126 Griman 39. 189. pop 70 Grašević. 193. i23 257 . 169 Grguričić. mj. 71 Grassi. 227. 12. d l . ciambelano 163 Grgurević 28. 158 Greko 122 Grgat 151 Grgić 52. nadimak 208 Grivić sive Mandalinić 122 Grižica 25 Grižun. 9. 21. 201. 128 Govoreia. nadimak 76 Grabjanin.

nadimak 176 Gususić 99 Gutinić 151 Gutunić 45. pop 123 Guerieri Cristoforo 123 Guić 38. 192 G'vera. nadimak 151 Hajduk 189 Hajduk. 200. 143. 151. 152. pop 203 Henčević 189. nadimak 84 Gvozdanović 84. 45. 149. pop 92 Harapić 99 Harbalović Harašić 27. nadimak 35 Hančević 106. 212 Gvozdanović. 33 Harašić sive Daničić 33 Harbalović 82 Harle. nadimak 163 Gusanović 176 Guslić. 33. 201. 99. nadimak 176 Gunić Ivan 26 Gunić Petar 26 Gunić Simun 26 Gun je. D. 152 Gutunić-Cukrić 152 Gutunić Marko 218 Guze. 39 Harašić R. nadimak 202 Hinčević 116 Hičić (Slečić?. 234 Hetin 107 Hettore de 182 Hierobimus Gianco 97 Hieronymi Janco 97 Hihalo. 107. 197 Hačinović 124 Hačinović alias Nikolić 124 Hačinović-Nikolić 124 Haja. 224 Haržić. 205. 214 Hektore (Hettore) Jerolim de 164 Hektoroe Hektore. pop 164 Hektorović 107. Pičić?) 217 Hielinich 143 Hire 78 Hiržić 107 Hodžić 225 Hodžić-Bakulić 225 258 . 133 Harambašić Ivan. nadimak 177 Halaburić 138. nadimak 177. mistro 123 Guerieri. 235 Gulić 200 Guljezin Mihovil 205 Guljičić o Hazić Ivan 210 Guljizin Ivan 214 Gumno Kalkanea 127 Gumno Petanovića 127 Gungo. nadimak 201 Hajder 193 Hajdić. pjesnik 15 Haldanović alias Božić. 190. 164. 60. 216 Harašić alias Daničić 33 Harašić-Filipi 33 Harašić-Gušević 33 Harašić-Lalinović 33. 197 Hektrorović alias Faraunić 190 Hektorović Petar. nadimak 119 Gvozdanović Ivan Dolarius 84 Gvozdanović-Mistrić 212 Gvozdanović Petar 84 Gvozdanović vulgo Abas 84 Gvozdenović 212 Gvozdenovi Helena 84 H Habar 107 Haber 107 Haber. 164 Halaburić sive Nikolić 138 Haladov 82 Halaiurić 149 Halat 71 Hančević 188 Handrak. nadimak 22. nadimak 175 Harol. nadimak 84 Gverieri Nikola 68 Gverin Frane di 82 Gverinac. nadimak 224 Haržić alias Nikolić 224 Haržić Juraj 106 Haržić Petar 106 Hazić Juraj 210.Guerieri 123 Guerieri. 204 Henčević detto Bošković Jakov 206' Henčević vulgo Bošković 190 Herakle 132 Hercegovci 12 Hercegovina 12. nadimak 202 Harambašić 92. 58. nadimak 150 Gvardijan. 107. nadimak 124 Haržić 105. nadimak 185. nadimak 220 Haje. pop 33 Harašić seu Benčić 28. 115 Hanoević Matej 106 Harakov. nadimak 163 Hajo. 60 Guić braća 67 Guić Frane 26 Guić Nikola Matijev 26 ' Gujić 56 Gukselović (Guželović) 204 Gulermo. 192.

nadimak 208 Iva čini Dvori 204 Ivan. 135. 12.Hovarčić 133 Hranković 8. 233 Hvarski kanal 7 Hvaržić alias Nikoli ć 216 Igrane 44. 160. 170 Italija 39. 112. 225. 188. 188 Ivanisevic Ivan dr. 206. 66. nadimak 185. 190. mistro 84 Illigich 52 Mijeh 52 Imbre. 47. 136 Hranuelli 152 Hranuelli alias Pavlić 152 Hranuelli dicti Beat 152 „ Hranuelli. 114. 104. 9. 74. 205. 116. 187 Ilijč. 151 Hreljanović 224 Hreljin 224 Hrepić 135. 196 Ivanisevic. 227 Hranotić detto Kika 227 Hranotić detto Masavina 227 Hranotić detto Mengo 227 Hranotić detto Vuković 227 Hranotić-Grimanovi sive Jurica 227 Hranotić-Masarina 161 Hranotić rođ. klerik 84 JJijč Petar. 115. 19. 128. 64. 143. 153. 96. 60. 214 Humazzo Inferior 20. 217. 128 143. 16. 228. 204 Hrvatsko Zagorje 193 Hržić 17. 136. 137. 189. nadimak 223 Ioannicei 143 Ioanitius 143 loanitius Mate. nadimak 86 Imotska Poljica 109. 221. nadimak 34 Huljić 190 Hulo. pop 68 Uminović 158 Istra* 87. 167. 196. 216. 149 Hranoelli dicti Zamaria 152 Hranoevich Zorzi 136 Hranoevich Zuane 136 Hranoević 45. 52. 22. 214 Ilić 13. 102. 136. 83. 85. 129. 216. 210. nadpop 217 Ivan iz Paga 216 Ivan iz Šibenika 217 Ivanac. 235 Imotski kadiluk 45 Inamorat. 158. 214. 151. 44. 149. 110. 111. 213. 201 Hržić. nadimak 235 Humi 16. Vacetović 179 Hranotić vulgo Kika seu Kikić 227 Hranovelli 99 Hranović 227 Hranuelić 45. 84. 99 Ilić overo Kablarović 84 liičić 158 Ilijć 84. 134. 47. 118. 187. nadfmak 221 Hrelić 224 Hrepić-Gospodnetić 136. 152 Hranoević vulgo Beatović 152 Hranoki 55 Hranota. 57. 148. 210. 194 Hula. 167. 66. 170.ranissevich 187 Ivanisevic 45.. 168. magister 217 Hranotić 179. 55. 74. nadimak 29 In julovi ć 227 Inglez. nadimak 86 Imbre-Šćetina. 27. 136. nadimak 167. 147. 201 Ivanicij 143 I.' nadimak 176 Hulac. 133. 106. 125. 163. 205. 228 Hranoelli 136. kapetan 84 Uijić 52. pjesnik 20. 115. 152 Hranuelli dicti Papica 152 Hranuelli dicti Zamarija 152 Hranuellus 136 Hranulić 136 Hrape. 89. 35. Ivanitius 143 259 . 186 Humčanovi. 152 Hrepić-Hranolli 136 Hrilić 217 Hn »panić 9 Hrvaska 97 Hrvatska 19. 227 Hranotić alias Vuković 227 Hranotić Antun 217 Hranotić ex Vukošev (Vucosev) 216. 138. 140. 211. 36. 87. 166. 223. 16. 214 Humazzo 82. 28. 167 Imotski 33. Jerolim 143 Ivanitij 143 . nadimak 109 Hržić detto Božnjak 201 Hržić Niko 109 Huhnić. nadimak 210 Hulovi Dvori 204 Humac 8. 208. 219. 111. 97. nadimak 220 Intra. 203. 224 Ivača. 119. 68 Hvar 7. 109. 130. 84 Ilijić. 120.

33 Jakir 164. 26... 104 Jadrijević Mate Jadrijević Toma 98. 160. 183 Jakasović Jakov 183. pop 105 Jakšić Juraj. 199. meštar 82 Jakov. 99. 183. 143. Petra 8z Ivanović Jerolim p. 235 Jakasović 175. paron 106 Jakšić Petar 106 Jakšić vulgo Coknić 190. nadimak 225 Jakirić-Vlastelinović 225 Jakobina. nadimak 177.49. 81. 77. pop 14. 96 260 . 169. 14. paron 106 Jakšić-Krstić 109 Jakšić Marko... 46. nadimak 195 Jadrić 109 Jadričić Matio 26 Jadrijević 99.. nadimak 119 Jakov. 82. 97 Ivardelić (?) 200 Ivčević 60 Ivelić 92. 175. 175 Iveljić 158.kšić Jerolim. 81. pop 174 Ivanović alias Basic 90 Ivanović Frane. 27. nadimak 86 Ivanović. 119. nadimak 166 Janjić 136 Jankov Dvor 81. kapetan 236 Ivulić Vinko 236 Iza Doca 200 Iza Crivke 55 J Jadransko More 12 Jadre. comes (comitis) 97 Janco Hieronymi 97 Janco Hieronymus Petrus 97 Jančić 150 Jandra. 109. 84. 175 Ivelić vulgo Lukrić 175 I veli j 169 Ivelin 169 Ivelio 163. 193 Jakšić vulgo Cokrić 193 Jakubinić 122 Jakuminić 122 Jalošić 214 Janco. 153. 220 Jakšić alias Coknić 189. 188 Jakasović Marko 183 Jakasović Nikola 188 Jakasović Toma 188 Jakič 28. 197 Jakovčić detib Bukarin 106 Jakovic. 105. nadimak 176. 212. 45. 175 Ivelić alias Lukrić 175 Ivelić Radoš 169. nadimak 195 Jaković-Jakirić (Vlastelinović) 225 Jakovjev. 174. 100 Jakšić'Ivan 106 -<f:'. 193 Jakšić vulgo Coknić alias Bilin 190. 81. Jakir Mihovil 164 Jakirević-Vlastelinović 212 Jakirić '225 Jakirić. mistra sartora Toncula 218 Jakovac. 220. 100 Jagodić (Jagodich) 216. 25. 68. 183 Ivelji-Lukrić 159 -Iveljo (Iveglio) 169 Ivellij alias Kunić 175 Ivellio 107. Ivanović. 193. pop 84 Ivanović Vlaho 218 Ivanović-2uvić 13. 174. 82.Ivanović 13. 33. 100. pop 190 Jakasović alias Gariful 175 Jakasović alias Kuna 175 Jakasović alias (vulgo) Pahalo 175 Jakasović alias Pitković 175 Jakasović Ivan. 84. 109 Ivulich Zorzi 44 Ivulić 20 Ivulić Bartol 236 Ivulić Juraj. nadimak 75. 126 Jakšić alias Salamunović 107 Jakšić Ante 106 Jakšić ili Jakovljić 33. 22. 120 Ivanović Ivan. 119 . 169. 99. 118. 100. 175 Ivellio de 175 Ivellio Juraj 175 Ivellio Jerolim 175 Ivellio Mičelina 169 Ivellio Radoš. Grigorija 82 Ivanović Nikola 27 Ivanović Matio 27 Ivanović Toma. 221 Jagodić. J. 169. 98. nadimak 220 Jagodić Nikola 217 Jaje. 98. 100. defensor 175 • Ivellio-Vitturi 145 Ivica 60 Ivko 75. 188 Jakasović. 106. 193 Jakšić alias Coknić vulgo oilin 193 Jakšić alias Jakovljić 100 Jakšić alias Salamunčić 100 Jakšić alias Salamunić 11U. 175 Ivelio Radoš 169 Ivelj alias Andriević 45. 107. p. 202 Jakšić 26. 28. 198 Jakši vulgo Coknić-Bilin 190. 169. 149.

94. 80. nadimak 85 Jesenke-63. 202 Jurać 75. nadimak 220 Jašić 33. 207 Janović-Rado 207 Jarlori 60 Jarković 213 Jarmundović. 54. 183 Jeričević. 177 Jerčić alias Verbora 176 Jerčić-Centa 39 Jerčić detto Verborić 39 Jerega. 140. 45. 231 Jelušić 143.Janković 27. 157. 28. pop 69 Joanis dicti Furlan. 76. nadimak 202 Jurčević 132 Jurčević alias Bezmalinović 190. nadimak 118 Jerica don 93 Jenć. Jogić. 78. nadimak 220 Jerolim dalli Castelli Je'-olim de Hettore 164 Jerolo. 39. 130. nadimak 218 Juravić aliac Sinjanin 92 Jurci 29 Jurci. 23. 100. 213 Jukić. 72. 220 Jugović Jakov 205 Jukić 84. nadimak 162. 217. 139. 27. 138. 143. nadimak 84 Jukić Jura] 84 Juković 158 • Juković iMkola 184 Juković Petar 184 Junušić 110 Jura 78 Jurac. mistro 115 Jeričević alias Domiani 107. magistri 226 Joanitms 143 . magister 139 Jerkulinović 188 Jerniundović. 198 Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić 192 Jurela. nadimak 109 Josipović 220 Jovanelli. 151. nadimak 220 Jelinin. nadimak 194 Jokisić 215 Jop 143 Jop Dinko 143 Jordan 164 Jordan. 47. 55. 205. 60. 149 Jelineo 143 Jelinić 133. 47. 60. 152 Juranović Matej. illeg. 146. 190 Jerković alias Fabjanović 123 Jerković detto Lukšić. mistro 86 Jerković sive Salamunić 139 Jerković sive Salamunić. nadimak 52. 87. 88. mistro 106 Jeriko.147. nadimak 89 Jerko 86 Jerković 28. nadimak 198 Jurčev. nadimak 167 ' Joana vulgo^Zuva 220 Joanicius Mateus. nadimak 202 Jelsa 22. 33. 179 Jeneralić. nadimak 202 Janković. nadimak 75 Jureša. nadimak 167 261 .. 136. nadimak 219 Jerčić 25. 28. nadimak 119 Jeričević 108. 134. 212. 176. Jučović 158 Judić 179 Jugoslavija 53 Jugović 100. 152 Jelić Petar 46 Jeličić Čia 159 Jelinčić 136 Jelinei (Geiinei) 133. nadimak 209 Jelavić 136 Jelčić 65 Jelena di Constantin od Tironija 106 Jelić 46. nadimak 202 Jogo. 214 Jerčić. 167 Jirašol. 158. 77 Jurač-Lučić 75 Juraj iz Makarske 216 Juranić'92 Juras 75. 165. mornar . 67. 207 Janović Rade. 109. fratar 17 Juras Potok 73 Jurašin 75""Jurasin. 77. 28 Janković alias Lepurin 60 Janković Ivan 27 Janković Nikola 26 Janković-Lepurin 60 Janović 205. 199 Jazić 100 Jaxich 100 Jela. 99 Jubetić alias Škabić 86 Jubo. nadimak 202 Juanipenić 99 Juanitij 143 Jubetić 86. 97. pop 106 Jovanović 143 Jovin. nadimak 167 Juča 26 . nadimak 202 Jozin. 115. 148 Janković. 220 Jelinić. 115 Jeričević Jerolim. 176. 148. 98. 55. 139.

136. 141. 85 Jutranjić 85 Jutaronić 85 Jutornić 85 Jutrinić 85. 102 Jutrinić alias Cicalović 85 Jutrinić alias Cicalo 85 Jutrinić detto Cicalo 85 Jutrinić seu Cicalo 85 Jutrinjić alias Jerčić 28. 212. nadimak 74 Jurković 28 Jurlina. 92. nadimak 85 Kalafa Petar. 188. 207. 173. 164 Kadčić-Franičić detto Karlin 161. 84 Kablarovi Toma 82 Kacalović. 143. nadpop Jurin 75.227 Kačić alias Franičić 164 Kačić Ivan 44 Kačić Juraj 44 Kačić-Juričević 39 Kačić Mate 188 Kačić Mihović 44 Kačić Petri. 227 Justinica iz Venecije 27 Justinić 176 Justinić. Cesarović 123 Jurilleo. 39.. 132 Juričević. prior . 164 Kadeto. 84. 203. 123. 107. 187. 47. 85. 217 Jurišić-Oblačinović 79. 99. 143. 82. nadimak 193 Kalabrež. 133 Jurjević Grgur 26 . Jurjević Ivan 46 Jurjević Juraj sin Ivana 218 Jurjević Luka 68 Jurko. 188. 102 Jutronić Bartul 120 Jutronić Ivan 82 Jutronić Juraj 82 Jutronić Lorenzo Onoradno prokurator 85 Jutronić seu OsejŠ|? 85 Jutronić seu Ossegia 85 Jutronić vulgo Kristijanović 85 Jutronjić 85 Jutrunić 85 Juvilleo 107 K Kablarović 82. 99. nadimak 221 262 . pop 44 Kadjić 143 Kafetijer. 220 Jurić. magistri 39 Juričević alias Pulišelić 125 Juričević sive Pulišelić 123 Juričević Ivan 184 Juričević vel. 212 Juričević 39. 227 Jurišić-Akčić 212 Jurišić dictus Marica 65 Jurišić-Galešić 227 Jurišić Nikola 184. nadimak 56 Kadić Marko. 190. nadimak 202 Jurić-Kačić 204. 193 Justianović 227 Justić 82 Justić. 179 Jurinković Stjepan 48 Jurinović 41.. 164.Juretić 110. nadimak 76 Kačić49. 179 Juriša Dinko 69 Jurišević 133. 221. 134. nadimak 86 Kaizer. nadimak 89 Kacalović. nante 89 Kacatov. 84. 212. biskup 44 Kačilo. 90 Jurišić Pavao 46 Jurjević 27. 212 Juretić sive Franjina 143 Juricouvich Stephanus 48 Juricouvich Thomasina 48 Jurić 27. 189. 65. Kačić. mistro 105 Kalafat. 132. nadimak 150 Kadčić 212 Kadčić-Franičić 161 Kadčić-Franičić detto Ale 161 Kadčić-Franičić detti Bumbina Antica 161 Kadčić-Franičić detto Bumba 161. nadimak 75 Kacatovi. nadimak 195 Jurović 92 Jurović alias Pavelić 92 Jurović Ivan 92 Jurun 33. 120 Jutronić alias Dorin 85 Jutronić alias Zuvinić 85 Jutronić Andrija 98. 85 Jutroljić 85 Jutronić 83. 189. 77 Jurinčević 179 Jurinković 158. 212 Juričević-Jerolim 174 Jurišević Radotin 134 Jurišić 33. 234. 193 Jurunović 188. nadimak 198 Justiniani 217. 102. nadimak 176 Justinijanović-Negodić seu vulgo Spaleta 87 Justinijanović vulgo Spaleta 87 Jutarnić 82. 115. 39. 92. 227.

120 Karifaić 25 Karinčic 215. nadimak 202 Kaparović 28 Kapera 25 Kapetanić 168 Kapitanei (Capitanei) 48. nadimak 165 Kapularić-Piše. 32. 49 Kardišić 32 Karelović 220 Kargoivić 27 Kargotić 120 Kargotić. 164. 161. 164. nadimak 194 Kalilić 144. 85. 215. nadimak 163 Kanki 92 Kanun. 235 Karmelić. nadimak 176 Kanaja. 183 Kanetovi. 169 Kalilić detto Kozulović Sose 161 Kalilić detto Trifunović 164. nadimak 35 Karašić 33 Karašić. nadimak 164. 166 Kapotar. cipelar 144 Kalafatovi Dvori 215 Kalajure. 179 Kapularić alias Martinić 154 Kapularić-Deve. 220 Karmeliić alias Jagodić 220 Karmeljić alias 2uvić 64 Karmeljić detto Barbošić 220 Karmeljić detto Zuvić' 220 Karmeljić. 188. nadimak 150 Kanana. nadimak 86 Kalebota (Calebotta) 144 Kalegarić. nadimak 61 Kandić 164. nadimak 163 Karavana. nadimak 77. 19. Arnerić 26 Karašić Nikola 26 Karašić Stjepan 26 Karazić 99 Karavana. 169 Kalilić detto Kozulović 160.Kalafatić 144 "Kalafatić Eustahij. 114. nadimak 163 Kalaizić 136. 169 "Kalilić detto Kozulović Kekovi 161 Kalilić detto Kozulović Kotarac 16. pop 118. 142. naute 110 Karmelić 65. 169 Karlovac 110 Karlovac. grad 110 Karlovac. Nikole 218 Karmeliić Nikola 218 Karmeljić or Pirka 220 Karmeljić Toma 218 Karmeljić-Žuvanović 220 Karmić Stefan 26 Karmiljić Marko 217 Karničić alias Bile 221 Karničić-Bile 221 Karničić detto Kalafat 221 Karničić ora Ursulić 221 Karninčić 221 Karninčić Jerolim 217 Karstul 144 Karstulović 144 Kartolović 121 Karželj 179 * 263 . 164 Kalašić 136 Kalebić. nadimak 85 Kapularić 154. 173 Kardičić 32 Kardičić Juraj 44 Kardijčić 32 Kardilčić 28. nadimak 83 Kanarija 55 Kancilir 81 Kančerić 216 Kančević 22 Kandača. 220. stani 7. nadimak 122 Kala jure-Skembe. 65 Karmelić-Cezar 65 Karmelić Nikola 218 Karmelić Vinko. Ivana 218 Karmeljić 65. neophiti 56. nadimak 64 Kanje. 195 Karlobag 107. 110. 231 Kapitaneo 231 Kapologo. nadimak 73 Kanaleto.dicti Jagodić 220 Karmeljić dicto Jagodić 220 Karmeljić Marko p. 169 Kalilić Juraj 159 Kalilić Matej 159 Kalinić 164 Kaljević 105 Kalkanec (Calcaneo) Nikola 121 Kaluerović 220 Kaman Petar 105 Kamijić 140 Kampuf. mistro sartor 162 Kalerović 220 Kaličević 56 Kaličević Toma 56 Kalifornez. p. nadimak 165 Kapularić-Visilo. nadimak 165 Karaić 191 Karamanović 158 Karamuzić 28 ' Karan jac 115 Karantanac. 216. 227 Kandić Jakov 218 & Kandija 44. 221 Karkanjeno Brdo 15 Karlibunjamin 99 Karlin.

39 Kavešić Vinko 184. 87. seu vulgo Vidov 95 Kekez 147. 173 Kaštelinac. nadimak 219 Kokotić. nadimak 53 Kislev 65 Kislev Elizabet 65 Kislev Felix 65 Kitonja. magister Kirigin. 148. nadimak 198. 141. 158' Klimsić 133. 144 Kavešić. nadimak 200 Kekić. papa 173 KHčinović 137 KHmentovi. nadimak 123 Kirikini. nadimak 75 Kelić 235 Keljević 85 Kendikac. nadimak 74 Klapančić 92 Klarić '54.Kaštelan 144. nadimak 124 Kod Bakraninovih 215 Kod Sarturovih 215 Kojne 165 K< ne Ante 165 Kokić. 216. 79 Kavešić 27. nadimak 195 264 . 145. 179 Kavančević 28 Kavanjin Jerolim. Kič. 93. 163. 145. nadimak 165 Kliminović 158. 174 Klinčić 144. nadimak 163 Katunarić 136 • Katunarić dicti Cinčević 136 Katunarić sive Cinčević 136 Katuni-138. 202 Knezić alias Ostojić 202 Knezović 159. 174. 91. nadimak 152 Kočini. 33. pjesnik 31. 164. nadimak 202 Kirčovi. 133 Klisura 207 KHšani 134 Kliščar. 85. nadimak 84 Kenjac 28. nadimak 29 Knezić 17 Knezić (Ostojić) 17. 153 Kastelanić 144 Kastav 164 Kastonović 216 Kastrupilović 107 Kaštela 27. 89. nadimak 185 Kmetović 216. 180 Knezović detto Vangelić 212 Knezović Ivan 212. 33 Kavešić Jerolim 68 Kavešić-Lalinović 33. 169 Katunsko Kreševo 52 Katuše. 174. 144. 164 Kekez Ante 164 Keke. nadimak 163 Kazmanić 25 Kažulin 207 Kegević 85 Kegević Mate 98 Kegević Vid 97 Kegević. 131 Kaštel Stari 164 Kaštel Sućurac 87 Kaštil 97 Katanić 77 Katarinić 13. nadimak 200 Kljenak 110 Kljenak Martin 110 Klopanović 92 Klunčević. magistri 144 Kavešić. 81 Kavašić Ivan (Karašić?) 26 Kavo. 119 Kirigin-Ivanović 85. pop 123 Kavešić alias Bosnačić 28. 172. 221 Katičić 144 Katković 13 Katrida. 176 Klinčić-Justinić 184 Klinčić vulgo Justinić 176 Klinsić 45. 228 Knez. 118 Kirigin-Ivanović. pop Kiselica. 195 Kcko. nadimak 219 Kokotić sive Stazić 86 Kokrić 134 Kole. 177. 46. 123. 64. 136 Klement. . 200 Kokošica. nadimak 76 Katušić 49. 202 Kaštel Lukšić 43. nadimak 29 Kaštel Kambelovac 75. 38. 144. 214 Knezović Simun 172 Knežević 207 Knin 35. 87 Koceić 92 Kočica. 134. nadimak 166. ' 166 Kaštel Novi 124. 174. 176 Klirninović 158 Klis 14. 33. nadimak 197 Kjakini. nadimak 152 Kele. 180 Kliminović Marko 174 Klimpisć 149. 104. 71. 160 Kaštelan 164. 98. nadimak 32 Kieljić 215 Kikić 227 Kiko. 133. 81 Katić 45.

mistro 115 Konšul. 165 Kosović 83f 228 Kosović. 103. nadimak 32 Konteta Riva 55 Konturo. nadimak 202 Koro vic-Sorić 159 Korti (Corti) 144 Korti (Corti) Zakarija 144 Korunca 138 Kosalić detto Banjol 228 Košić Mihovil 236 Kosičev. 44. 68.Kolimbatović 110 Koljatić 28. 115 Komar 205 r 207. pop 69 Koviljaneo Ivan. nadimak 100 Kciculan 159 K'rtulen Frane 159 » Korčula 7. nadimak 150 Ko?ta. nadimak 150 Kopač. 183 Končani 164 . kapetan 122. 205. 159. nadimak 32 Kopa čina 103 Kopita 204 KOJ ito. 84. 195. pop Koviljaneo Oktavijan. nadimak 100 Kotlenica 52 Kotlenčić. 160. Mihovilović 124 Kovašić 25 Kove. 211 Kovačev '27 Kovačević 27. 174. nadimak 109 Komoričić 217. 221. 45. 147. 190. 90. pop 122 Koviljanić Nikola. Kourinčić 215 Kovač. nadimak 123 Komi (Comi) 144 Komiža 60. 92. nadimak 83 Kostanec (Costanzo) 137 Koštan jevica 167 Kostbevic 201 Kostoević alias Pavišić 201 Kosti lučić 60 Košće. pop 127 Koviljanić 93. 108. 171. 127 Koviljanić. nadimak 31 Kordić 68 Kordić-Tramontana 60 Kordić-Tramontana Ante 60 Koidičić Juraj 32 Kore. pop 160 Kovačić alias Česarović 123 Kovačić dicti Česarović 123 Kovačić Nikola 159 Kovačić vel. 212 Komar Ante 2T4 Komeli. 67. nadimak 60 Korlaet 110 Kormonić 121 Kornelić 189 Korneiić. 65. pop 68 Koviljanić Nikola. 174. 205. nadimak 75 Koškini. 228 Kovačević alias Andrijašević detto Plame 160 Kovačević alias Lolotović 228 Kovačević dicti Lolotović 229 Kovačević Pavao' 44 Kovačić 45. 66. nadimak 63. nadimak 176. nadimak 192 Koš čić 34 Koščina 116 Koščina. 41. 180. 92. 94. nadimak 73 Korić 86 Korić. 206 Konjić nadimak 206 Konjsko 108 Konopljikova. 28. 228 • Komoričić Nikola 218 Komovčić (?) 228 Komovičić 228 Konana. nadimak 63 Kosir ina. 114. nadimak 123 Košta. 107. 171. 137. 55. 47. 207.c 144 Kosirić. 211 " Korder. pop 127 Kovljaneo (Covgh'aneo) 265 . 176 Koljatić-Tonšić 176 Kolomba (Colomba) 137 Kolumbis (Columbis) 115 Kolumbis Ante dr. mistro 116 Košćina-Tigliadi 116 Košić. uvala 137 Konstantin 115 Konstantin. 152. 109. 66. 85. 79. ' Končica 44 Konjić 190. nadimak 166 Konavić 215 Konavlje 156. 223 Komgričić 217. 91. 228 Komižanin. nadimak 113 Kontus. 113. 114. 83. 87. nadimak 75 Konte. 89. 58. nadimak 86 Korkutović. nadimak 163 v Koštilo 20 ' Koteć. 158. nadimak 119 Koviljaneo.. nadimak 29 Kotišina 44 Kotar 139. 207 Kovačić. 95. 107. 127 Koviljanić.

39 Kraljić. 124. 124 Krstoević 144 Krstul. 217. 212. 152 Krepić Matej. 78 Krstinić 28 122 Krstinić Nikola 121. 28. nadimak 207 Krmejan. nadimak 84 Krasi 38 Kravica. 69. 164. sudac 152 Kreševo (Katunsko) 52 Kreta 28. nadimak 192 Krove. 106. 144 Kristulović 133. 108. rod 15". 107. nadimak 119 Krokala. 44 Krilo 116 Krilo. 153. 115 Kralji Frano. nadimak 32 Kraljević alias Cvit 219 Kraljević detto Tomin 160 Kraljević Dušan 172. 52. 188 Krstulovi. prokurator 39 Kraljić Nikola 26 Kraljić Stefanin 26 Kranjac. 216. 100 Krpica. Krišćan Ivan 26 Krišković-Beović 46 Krive. 99. 102 Krinfokai Andrija 85 Krinfokai. 212 Kravanista. 144 . 228 Krajnić Petar 216. 106. nadimak 77 Krivić 75 Krivić Ante 75 Krivonja. 221. 205. 98. 232 Krajinić 216. 76. nadimak 61 Krstić. 77. nadimak 87. 44. nadimak 84. 46. 153 Krstić. nadimak 152 Kroj. 115 Kralji Frano. 154. mistro 105 Kralji Jerolim. 57 Krstulović alias Čepkalović 74 . 83. 25. 127 Kozica 207 e Kozim 55 Kozmačić 216 Kozulić 60 Kozulović 60 Kozumel 28 Kragačić 217. 33 Krstulović 15. nadimak 89. Mare 25 Kralj 25. 126. 191. 178 Krilo alias Sabaron. nadimak 88 Kroculinac. nadimak 219 Kroljanović 191 Krolok. 141. mj. 235 Kraljević. Krstulović alias Domic 75 Krstulović alias Dundo 78 * Krstulović alias Franjola 75 Krstulović alias Ivko 75 Krstulović alias Jerčić -39 Krstulović alias Jurać 75 Krstulović alias Jurin 75 Krstulović alias Jurini 75 266 . 32. 111. 33. nadimak 62 Kraj sv. nadimak 85.Kovljanić 121. nadimak 111 Kriznić 66 Križ 25 Križanović. 201 Kraljević 137. nadimak 85 Krstulov 27. 197 Kranković 45. nadimak 150. nadimak 76 Krpeša. 173 Kraljević-Lukinović 17 Kraljević Nikola 49 Kralji 105. mistro (magistri) 78. 110 Krstulović alias Antičević 162 Krstulović alias Bapinjak 110 Krstulović alias Bepinjak 108 Krstulović alias Biskupović 74 Krstulović alias hSonačić 57 / Krstulović alias Bradašić 74 Krstulović alias Bučić 37. 115. 34. nanta 116 Krilović 134 Krinfokai (Crinfocai) 85. 104. 140. 61. 55. 33. 60. 110. nadimak 89 Krčić 165 Krčić Ante 165 Kreljić Nikola 26 Krepić 45. 180. nadimak 167 Krmolj 165 Krmolj Vicko 165 Krnjaca. 131 Kralj. 172. 124 Kristinić alias Miholović 123 Kristinić sive Mihajlović 123 Kristolović 133.121. 228 Krajnji. Jakov 102 Krinfokaić 102 Krinfokaj 116 Kristian 85 Kristilović 144 Kristinić 123. 228 Kragaj 92 Kragujac 92 Krajina 28. 158. 144 Kovljanić. pop 127 Kovljanić Gregorij. 228 Kranotić 227 Krapanj 52. prokurator 56 Kraljić 25. 127.. 92. 101. 124 Krstinić Matij 120. kapetan 105.

229 Krstulov alias Marinov 75 " Krstulov alias Marinović 61. Nikole 69 Krstulov ć Juraj Stjepanov 70 Krstulov. 70 Krstulovi ć Ivan pok. Frane 70 Krstulov ć Petar pok. Jurja 70 Krstulov ć Nikola Stjepana 82 Krstulov ć Nikola Tomin 26 Krstulov ć olim Stipičević 78 Krstulov ć Pavao pok. alias Lukrejurjeva-Vicin 77 Krstulovi alias Loše 110 Krstulov! alias Lovretov 69 Krstulov alias Loze 78 Krstulov^ alias Lozić 78 Krstulov alias Mandić 69. 105. Jurja 70 Krstulov. 78 Krstulov Frane pok. 218 Ivan Jurjev 26. 69. Lovre 69 Krstulov ć Juraj pok. Krstulov ć Marko pok. 76 Krstulov alias Pitalo 72 " Krstulov: alias Rakela 76 Krstulov alias Sapunar 36 Krstulovi alias Sapunari 76 Krstulov alias Sekul 71 Krstulov alias Stipčević 78 Krstulov alias Valerin 77 Krstulov alias Valerijev 77 Krstulov: alias Valerijevi 77 Krstulov alias Zaro 71 ' Krstulov Ante 69. Marka 69 Krstulov: ć Juraj pok. Frane 69. 78. Jurja 69 Krstulov Matij Ivanov 70 Krstulov ć Matij Stjepanov 70 ć Krstulov ć-Mićul 76 Krstulov Nikola Antin Krstulov: ć Nikola Ivanov 69 70 Krstulov ć Nikola Jurjev 69. 73 Krstulov ć Luka pok. Petra 69 Krstulov ć Ivan Stjepanov 69 f . 72 Krstulov alias Olimpić 78 Krstulov alias Pavlov 76 * Krstulovi alias Perić 35.Krstulov: alias Jurko 78 Krstulovi alias Lebedina 71 Krstulov alias Likotovi 78 Krstulov alias Lukrejurjeva 77 Krstulov. 75 Krstinovi alias Mićul 76 Krstulovi alias Mihojev 66. 70 ć Krstulov ć Nikola pok.Krstulov ć-Jerčić 78 Krstulovi ć Jerolim Ivanov 70 Krstulovi ć-Jirčić 78 Krstulov ć Josip Antin 69 Krstulov ć-Jura 78 Krstulovi ć-Juras heres Juraj 75 . ć Jurin 75 Krstulovi ć-Jurjević 78 Krstulov ć lieti Bradašić 28. 69 Krstulov ć Ivan Lovrin 69 Krstulovi ć Ivan pok. 70 Krstulov Anton Stjepanov 69 Krstulovi -Buzolić 60 Krstulov Ceres hered. Stjepana 69. Stjepana 70 Krstulov ć-Marinov 75 133 . Ivana 69 Marko Krstulov ć Marko pok. Ivana 70 Krstulov ć Juraj pok. 70 Krstulov.Ksrtulov ć Juraj 26 Krstulovi ć Juraj Ivanov 69 Krstulov ć Juraj Lukin 69 Krstulov ć Juraj Nikolin 70 Krstulov ć Juraj Petrov 70 Krstulovi ć Juraj pok. 124 Krstulov Anton Jurjev 70 Krstulov: Anton pok Ivana 70 Krstulov Anton pok. Frane 69 Krstulov: ć Nikola pok Ivana 70 Kustulov ć Nikola pok. Jurja 69. ć Ivan pok. Nikole 69. Lovre 69 Krstulovi ć Ivan pok. Jurja 70 Krstulov .. Marina 69 Krstulov ć Luka pok. Nikole 69 Krstulovi ć Lovre Ivanov 70 Krstulov ć Lovre Jurjev 69 Krstulov ć Lovre pok. Petra 70 Krstulov Anton pok. Valerija Krstulov -Ivan 26. Ivana 70 Krstulov ć-Perić 35. Jurja 70 Krstulovi ć Luka pok. 76 ' Krstulov Krstulovi •Čepkalović 74 Krstulov: •Čepkalović-Hire 78 Krstulov detti Zaro 73 Krstulov detto Bučić 78 Krstulov detto Cepkalo 74 Krstulov detto Sapunar 76 Krstulov dicti Sapunar 76 Krstulov dictus Juračevič 75 Krstulov: dictus Domić 75 Krstulov dictus Juras 75 Krstulov dictus Mićul 76 Krstulov dictus Olimpijin 78 dictus Pavlov 70 Krstulov Krstulov dictus Pavlović 76 Krstulov •Domić 75 Krstulov •Dragičević 77. 76 Krstulov ć Petar Ivanov 69 Krstulov ć Petar Jurjev 69 Krstulov ć Petar pok. 33 Krstulov ć Leopold pok. Dragičević 77 Krstulovič cognomirie Simuriovlć 52. Matjje 70 Krstulovi ć Juraj pok. Frane 69 Krstulov ć Juraj pok. ć-Lozić 15. Nikole 69 Krstulov Anton pok. 70 Krstulov ć Ivan pok. Jurja 69 Krstulovi Frane pok.

34 Kučine 94. nadimak 85 Kršćanin 82. 78 Krstulović vulgo Žaro 73 Kršćan-Crikvica. 202 Kufić 25. 72 Krstulović sive Sekulović 72 Krstulović sive Simunović 52. Stjepana 69 Krstulović seu Biskupović 83. nadimak 199 Kukoč 85. 92 Krstulović seu Cepkalović 69. 186 Kukretić-Čikarelović 12 Kula 204 Kulimbat 110 Kulimbat. Jurja 70 Krstulović-Valerijev 77 Krstulović-Vicin 77 Krstulović vocato Bučić 78 Krstulović vocatus Sapunar 69. nadimak 31 Kukovac. conc. 158 Kuhačić 49 Kuiš 221 Kuje. nadimak 85 Kršćan-Kutlica. nadimak 123 Krug 81 Krunin. 78 Krstulović vulgo Mihojević 66. 159. Nikole 69 Krstulović Šime pok. Antona 69 Krstulović Stjepan pok. 169 Kupičić. 74 Krstulović sive Antičević 73 Krstulović sive Barišić 69. Kukoč Duje 85 Kukočin. 27 Kupinovo 158 268 . 205 Kunić Bernard fra 205 Kuparić 107 Kupičić 158. 165. nadimak 75 Kruševo 220 Kruška Stupa. Matije 70 Krstulović Simun 26 Krstulović Toma 26 Krstulović Toma Jurjev 69 Krstulović Toma pok. 76. nadimak 221 Kuljiš 60. 85 Kuljiš VI. 209 Kunić 121. nadimak 85 Kršćan-Kovač. 19. 204. nadimak 177 Kukretić J63. 74 Krstulović sive Bučić 78 Krstulović sive Bučić vulgo Loze 78 Krstulović sive Cepkalović 74 Krstulović sive Cepkalović vulgo Lazanjiv 74 Krstulović sive Domić 75 Krstulović sive Dragun 78 Krstulović sive Jurać 75 Krstulović sive Lovretov 78 Krstulović sive Pitalo 72 Krstulović sive Sekul 69. nadimak 84 Kršćan-Fabro. 78 Krstulović Stjepan Antin 69 Krstulović Stjepan Ivanov 70 Krstulović Stjepan pok. 214 Kumbatović 17 Kumejoža. Kućada. 76 Krstulović vulgo Antičević 73 Krstulović vulgo Bradašić 74 Krstulović vulgo Cepkalović 74 Krstulović vulgo dictus' Pavlov Krstulović vulgo dictus Perin 76 Krstulović vulgo Domić 75 Krstulović vulgo Franjola 75 Krstulović vulgo Galijot 78 Krstulović vulgo Jerčić 78 Krstulović vulgo Jura 78 Krstulović vulgo Jurać 75 Krstulović vulgo Juras 75 Krstulović vulgo Jurko 78 Krstulović vulgo Lebedina 71 Krstulović vulgo Lebedinov 71 Krstulović vulgo Lozić 37. 72 Krstulović vulgo Pećina 78 Krstulović vulgo Pitalo 72 Krstulović vulgo Pitalović 72 Krstulović vulgo Rakela 76 Krstulović vulgo Rakelić 76 Krstulović vulgo Sapunar 76 Krstulović vulgo Sapunarov 76 Krstulović vulgo Sekul 72 Krstulović vulgo Stipičin 78 Krstulović vulgo Svočera 78 Krstulović vulgo Vranjčić 36. Marina 70 Krstulovi Sime pok. 190 Kulišić. Frane 69 Krstulović Stjepan pok. 85 Kršnjak. nadimak 34 Kumejure. nadimak 34 Krtolčovi. nadimak 195 Kumica. 221.Krstulović Petar pok. nadimak 166 Kulive. nadimak 175 Kučić 27. nadimak 100 Kuličić 107. nadimak 34 Kunac. stan 7. 74 Krstulović sive Bradašić 69. 173 Krzulović 110 Krželj 144 Krželj Stjepan (Stipe) 144 Kubrijanović-Bujenovi 45. nadimak 175. 97 Kumačac (Pod Mehumace) 8 Kumbat Petar fra 17. nadimak 194 Kumpar. nadimak 110 Kulimbatovič 110 Kulinać. nadimak Kuna.

nadimak 89. 98. 119 Laurić. 137. 137. "99. nadimak 74. 124 Kusović 215 Kuščević 28. 49.Kuratov. 144. kipar 137 Lasaneo Valerius. nadimak 177 Kusanović dicti Kovačić 123. 221 Kuzmanić Juraj 19 Kuzmanić Luka 110 Kuzmanić-Cusmaneo. 50. 176 Lazaneo. 174. 228 Lalinović.'nadimak 84 Kuzmić Ivan 218 Kuzmić Jakov 217 Kuzmić Nikola 26. nadimak 167 L Labaš 193 Labaš Franjo 193 Labetić 60 Labetić-Kazabjanka 60 Lalin 82 Labjanac. nadimak 29 Lander. 34. 150 Legiša 170 Leko. pop 199 Laurić alias Dragičević 28 Laurić dictus Delija 100 Lazacanj 44 Lazaneo 122. 195 Lalić 216. 183. 137 Lazaneo 133. abbas 137 Lasaneus 137 Lasić 60 Lasić Ivan 60 Laurić 85. 215. nadimak 167 Lanterništin. 158. 216. pop 137 Lasaneo. 100. 191. nadimak 221 Kursić Ivan 196 Kurte 110 Kurtelačić alias Tomić 228 Kurtić 110 Kusanić 215 Kusanović 176 Kusanović. nadimak 201 Lakšić 120 Lala. 34. ekonom crkve 154 Lazanić 137 Lazanić-Lasaneo 14 Lazanja Ivan 68 Lazar in 133 Lebedina 71. nadimak 207 Lakoš. 44. 50. nadimak 201 Kuvačić 49 Kuzmanić 34. 220 Lalić Vinko 217 Lalić vulgo Jelinić 220 Lalinović 25. 60. nadimak 176 Lago V. nadimak 202 Kurilo. 39. 170 Kuščić detto Paulin 159 Kuščić detto Saulin 170 Kuščić o (aliter) Mihačić 34. 28. pop 34 Kuzmanin Marko 26 Kuzmić 28. 220. nadimak 52 Kurcolan Petar Kurcolan Frane 159 Kure. difensor 137 Lasaneo Nikola. 128 Kviščević 158 Kvinto. nadimak 83 Labjanin 83 v Lace. pop 39 Lampavčić 25 Landver. nanta 137 Lasaneo Alvize 137 Lasaneo Jerolim. patrone 137 Lasaneo. 169. nauta 137 Lasaneo alias Fiorić 137 Lasaneo alias Makarunić. 158. nadimak 35 Kuzmina 27 Kvarantinović 27 Kvarantušić 121. 207. 221 Lalić alias Jelinić 220 Lalić detto Jelinić 220 Lalić detto Piero 216. 220 Lalić Ivan 218 Lalić sive Jelinić. 217 Kuzmić Marko 218 Kuzmić Toma 206 Kuzmin. pop. 190. 54 Kuščević-Dijanac 49 Kuščić 10. nadimak 199 Ladro. 149 Lazaneo. 180 Kutal. 176. 228 Kuzmić. 180 Kuščić alias Bailo 137 Kuščić alias Mihačić 166. 47 Laibanović 99 •-• Laik. nadimak 193 Languer. 154. 76 Leksić 50 Lemo. nadimak 118 Kutleša. 205. nadimak 202 Laptić 51 Lasanei 137 Lasanei alias Lazanić 45. 110. nadimak 76 Lenardović 40 269 . nadimak 194 Kurčev 27 Kuri (Curri) 165 Kuriri. 148. 77 Lece vica 148.

conte 35. nadimak 199 Longo 165 Longo. 163. magistri 125Lovričić 216. 201 Litović alias (vulgo) Pavelić 201 Liunardović 25. 133 270 . 61. 180. nadimak 75 Lonđin. 170 Lišćević de Dojmo 174. 228 Lešandrov. 187. 200. nadimak 85 Leventi Frančeskina 106 Levirić 25 Libičić 57 Liburnija (Liburnia) 107. 229 Litković (pop) 180. 229 Lodotović 229 Loje. 19. magistri 39 Linardović dicti Čubretović 40 Linardović Nikola 26 Linčanić 82 Linčanić. 174 Livačić Ivan 26 Livačić Juraj 26 Livačić-Kostrinčić 60 Livačić-Marko 26 Livačić-Markusović 60 Livačić-Martinović 60 Livaj. 229 Lode Ivan. nadimak 119. nadimak 76 Lomozina 120 Lončić. 56. nadimak 129 Linčir. 46. magistri 60 Lentić 60 Lepurin 60 Lepurin alias Janković 60 Lesandrinčić. fabri 92 Lisko. 167 Lolić 137 Lolin. 229 Litković. subdiakon 107 Litković Juraj 184 "Litković 17. 201. 229 Lovrin. 130 Linčir. nadimak 163 Lovinčić 229 Lovrana 107. nadimak 76 Letnić 25 Letun. 68. nadimak 112 Lesić 60. 105 Lika '83 Lima. 180 Litković 160. 78 Lovričević 125. 158.Lenti. 121 Liumardović Dominik 133 Livača. nadimak 167 Lokanjac 191 Lokva 16. 68 ' Lešina 22. 78. pop 129 Linčirinić 129 Linčirević 130 Linčirević • Mihovil 129 Linčirnić 130 Linkanić 91 Lipanović alias Mirić 124 Litrica 7. 125 Lose. 193 Loredan. 140 Lovreč 221 Lovrečina (Lovrešćina) 22 Lovretov 28 Lovretović 58. nadimak 202 Lovrinčević 180 Lovrinčić 229 Lovrinčić Nikola 217 Lovrinčić Vinko 217 Lovrinković 174 Lozić 45. nadimak 74 . nadimak 150 Livačić 25. pop 159. 167. faber 229 '• Ličini. 147 Ličini 154. 229 Lode. Lovac. 180. nadimak 119 Linčir 129. nadimak 84 Lombardi 75 Lombardić 75 Lomono. nadimak 76 Lolo. 186. 1( Ligutić V. 40. 200 Lokvićić 86 Lokvičić alias Vojić 86 Lokvičić seu Urskić 86 Lokvičić vulgo Lovrić 86 Lokvičići 86. 228. 229 Lode dr. nadimak 185 Lode 170. 60. 172 Lola. nadimak 167 Linardović 27. 229 Ličini 228 Ligaević sive Lukšić 86 Ligusić (Ligutić) Petar. nadimak 76 Losić ovvero Bonačić 58 Lošin. pop 14. 47 Lisaneus 137 Lisičić 92 Lisičić. nadimak 202 Livijin 82 Livno 89 Livoguz. 170. 229 Ličini. nadimak 76 Lošinka. 170. pop 170 Lodetović 217. artifex 229 Ličini. 100. 40. magistri 228. nadimak 111 Liščević 158. 229 Linardović. 159 Lovričević. nadimak 163. 180 Liščević alias Barbirot 163 Lišćević alias Capković 163. 170.

26 Lunjević 161 . 174. 160. 86. 159. Luoković 25 Lupi 156 Lupi. 92. 137. 75. nadimak 185 Luketa 145. 109. 229 Mačalović 215 271 . 165. nadimak 35 Maciolli 229 Macola 56 Macolić 66. nadimak 89 Macalić 45 Macanović 99. 173 Luka Bobovišća 8 Lukačić 128 Lukačić da Drinoval 128 Lukaš. 82. 73—80. 77. 203. 34 Lukinovi. konk. 34. 165 Lukinović-Jeneralić 165 Lukinović-Generalić 160 Lukinović Marko. 208 Lučić. 201." dominikanac 227 Lupi' sive Vuković 156 Lupiš 156 Lupiš de 156. 69. 111. nadimak 177 Lukš ć 27. 52. 86 Ljubetić alias Marinelić 86 Ljubetić Jerić 82 Ljubetić Jerolim 82 Ljubetić Marko pok. 85. 101. 177 Lukr ć. 36. nadimak 76 Lukini. 40 Lunardović Dominik 34 Lunardović Ivan 26 Lunardović Nikola. 92 Lukš ć alias Puciskić 87 Lukš: ć-Hmutalo 87 Lukš ć-Imbre 87 Lukš: ć-Ivanović 86 Lukš ć-Ivanović Anton dr. 16. 45. nadimak 76 Luljini Obilinović 28. 145. nadimak 35 Luka 48. 33. 152 Lucari Petri 67 Lucido 145 Lučac 130. 176 Lukinović detto Tutin 161. 174.Lozischie 23. 188. 45. nadimak 221 Lukinović 25. 80 Ložišća 7. sudac 86 Lukš ć-Petrović 87 Lukš ć seu Carić 87 Lukš ć seu Korić 87 Lukš: ć Toma 137 Lukšić-Vitorin 87 Lukšić vulgo Carinić 87 Lukšić vulgo Ćarinin 87 Lulić 87 Lulić Andrija 87 Lunardović 25. 27. 19. 207 Machieli 27 Machieni 27 Mačić. Matije 82 Ljubetić Mate 133 Ljubetić seu Kusajin 86 Ljubetić seu Cozić 86 Ljubetić seu Marelovretovi 86 Ljubetić seu Matko 86 Ljubetić Toma 82 Ljubić 110 Ljubić (Gliubich) 220 Ljubić. mj. 15. 107. 207. 97 Lukš ć-Nižetić Nikola 86 Lukš ć-Nižetić Matij. 161 Lučica 81 Lučić 47. nadimak 109 Lukinac. 82. 99. 57. nadimak 166 Luvrić 215 L i Ljanković 158 Ljigović 229 Ljiković 229 Ljiković Ivan di 184 Ljiković Marijan 218 Ljiković Stefan 184 Ljubetić 27. 227 Lustre. opat 165 Lukr 175. 119. 83. 85. 28. 119. mistro 86 Lukš ć alias Čučanić 87 Lukš ć alias Jerko 86 Lukš ć alias Jerković 86 Lukš ć alias Marinković 87. 130.^59. 68. 164. 205. 190. 221 Macarsca 44. 28 Ljubitovica 64. 87 Lukš: ć-Kalebić 87 Lukš ć-Kitara 87 Lukš: ć-Korić 86 Lukš ć-Manduhorović 87 Lukš ć-Nižetić 86. nadimak 175 Lučić alias Jukić 208 Lučić alias Vidović 203 Lučić Ivan 174 Lučijani Eturević 164 Luević Jakov 217 Luger. 188 Lukin. 35. 120 M Mačak. 154. 216. 124. 183 Lukš: ć.

96 Marica 65 Marić 122 Maričević 36. nadimak 163 Manchieli 27 Mandaković. 225. 110. 214. 87.Mandić. 216 Margitić sive Sare '229 Margitić Vinko 218 Mariani 96. 80 Maranigunić 25. 192. 45. nadimak 220 Maine 224 Mainković 215 Majdenović 134. nadimak 33 Marečetić 27 Marčić 28. 180 Maneničić 49 Mangaze Radovan 149 Manjina. 173 Mala Vajca 51 Malenjaza. 204 Mala Bunta 81 Mala Slatina 164. 174. 158. 130. 122. nadimak 74 Maderni 27 Madkovac 230 Madković 87 Magdalena. 162. 153. 215. 212. 229 Manović. 110 Manzoni. nadimak 152 Mantielei. 27. nadimak 163 JVlaholić Juraj 216 Maić 131 Maić alias Mišetić 131 Maina. 64. 27 Marangunić Jakov Petrov 26 Marangunić Nikola 26 Marangunić reč. conte colonel 96 Mariani Joanes pop 10 Marianovich 182 Marianovich Ante 96 Marianovich Francesco conte colonello 96 Marianovich Gianco 96 Marianovich Gianco. 214. 228. -Mačiće. 27. 170 Madjenović Ivan 174 Majić 129 Majko. 40.Mačelo. nadimak 85 Marčetić 121 Marešić 191 Margarita. 204. 231 Makarska Krajina 46 Makarsko primorje 12. 213. 170. 203. nadimak 85 Major. nadimak 122 Mandić detto Babin Petar 212 Mandić detto Krančić 229 Mandić Petar 212. pop 23. 170. 97 Marianovich Jo. 170. mistro 87 Manzoni Bernardi Kuzma. Gore 27 Marangunić Stefan 26 Maraschini 107 Marasović 137. 66. pop 61. famula 158 Magie 122 Maggis de 65 Magrešić 28 Maha. 107. 229 Mandalinić 122 Mandalinić Jakov 133 Mandić 69. co. nadimak 122 Malić. 205. 40. 68 Marangunić Jakov 26. 28. 110. 208. 229 . 200. 226. conte 96 Marianovich Gianco. nadimak 192 Mali Ive. nadimak 200 Manoli 217. 165 Maratinčić Juraj 121 Marcello 152 Marcello-Ostoja 152 Marconi 116 Marčelović 82 Marčelović. 78. 159. nadimak 62 Mali Viško. 208. 212. mistro 87 Mapelović 191 Marangunich Joanne.ušić 47. nadimak 54. 221 Mala Banda 73. 217. 211 Margarita vocatur Cancera 222 Margetić 229 Marghitich 229 Marghitich Vincenzo 229 Margitić 46. 170 Mariani Francesco. 55. 71. 214 Makarska 22. gobernator 96 Marianovich Hieronimus Gianco 97 Marianovich Janco. 213. Mandinić. 71 Marangunić Anton 27 Marangunić Ivan 26. nadimak 35 Manduhorovića Dvori 81 Mand. nadimak 186 Mali Pavini. 39. 44. 178. 181 Marangunić. 206. 174. nadimak 200 Majstorlija Ivan 214 Makar 44. 128 272 . nadimak 86 Malfei 107 Mali. prosjakinja 205. 61. 185 Marelić 28 Marelovretov. magistri 133 Mantinčić 120 Manzoni 41. nadimak 29 Malovanić 25 Malvagia 92 Malvasija 92. 44. 212. 41. 65. 221 Mamaje.

-Maričević. 224 Marinković Vinko 218 273 . 47. 195. 229. capitaneo 191 Marinčić Jerolim. nadimak 34 Marijanović alias. Ivana 69 Marinčev: ć Pavao 79 Marinčev ć Petar pok. pop 185 Maričić Ivan 68 Marija iz Pelješca 28 Marijančević 107. 35. 222. 222 Marinkov •Spadić. 96. 190 Marijanović. 71 Marinčev ć dicto Buliga 79 Marinčev ć dictus Gligorić 71 Marinčev ć-Gligo 65 Marinčev ć-Gligo Petar 68 Morinčev ć-Gligo. pop 222 Marinčević 36. 154. 185. 70. 61. 46. ^avla 70 Marinčević sive Gligo 65. 78 Marinčić alias Gligo 71 Marinčić. Frane 69 Marinčev ć Jerolim. 36. 107 Marinčev ć alias Halat 71 Marinčev ć alias Kenjac 69 Marinčev ć alias Sargo 69 Marinčev ć Anton pok. 128. 71. 182. 87. 224 Marinkov alias Vužić 216 Marinkov -Cvit-Kraljević 222 Marinkov Cubre 217. 69. Ivana 69 Marinčev ć-Bulizić 79 Marinčev ć detto Halatović 69. 190 Maričić. 224. 170. Ivana 70 Zbornih za narodni život 'i običaje 18 Marinčević Petar pok. 221. 128 Marinčević alias Qligo 36. 193. 74. 69. 229Marinčević vocatus Buliga 79 Marinčević vulgo Buliga 79 Marinčević vulgo Bulisić 79 Marinčević vulgo Gligo 71 Marinečević vulgo Gligo. 41. 190. pop 188 Marinkov •Spadić alias Franić 222 Marinkov •Spadić poi Franičac 222 Marinkov •Tomić. 71 Maričević alias Stipinović 128 Maričević alias Zurnata 36 ' Maričević vocatus Buliga 69 Maričić 110. 79. 93. 80. 71. nadimak 199 Marin. 188. pop 185 Marinelić 86. 173 Marinar Vinko 218 Marincovich 222 • Marincovich detto Vuga o Vusio Zuane 222 Marincovich detto Vuga o Vusio Vincenzo 222 Marincovich-Vusich Nicolo. pop 221 Marinkov •Tomić alias Čubričević 222 Marinkov: •Tomić alias Lučić 222 Marinkov Tomić detto Turchetto 222. 65. pop 10. 185. 219. 191. 222 Marinkov detto Cvit 220 Marinkov detto Cvit e Kraljević 219 Marinkov detto Fabijanović 222 Marinkov detto Jurko 222 Marinkov detto Simić 222 Marinkov: detto Spada 222 Marinkov detto Tomić 222 Marinkov dictus Čubrelović 222 Marinkov dictus Spadić 222 Marinkov Donko 217 Marinkov Frane 217 Marinkov Ivan 87 Marinkov Jerolim 217 Marinkov: Juraj 217 Marinkov: •Luskar 61 Marinkov sive Tomić 216. 78. m istro 69 Marinčev ć Jerolim Petrov 70 Marinčev: ć Juraj Petrov 70 Marinčev ć Juraj pok. nadimak 36 Maričević alias Stipanović 27. nadimak 219 Marinković 52. 220. 96 Marijanović Marijan 46 Marijetić 66 Marijetić alias Spaleta 66 Marijetić dieti komižan 66 Marnijetić-Spaleta 66 Marin. 216. 182 Marijanović-Dražoević (conte Janko) 14. 71 Marinčević sive Halat 71 Marinčević sive Popić 79 Marinčević sive Popić. 65. 100 Marinkov: •Spadić. pop 65 Marinčev ć-Halat 71 Marinčev ć Ivan Jerolimov 69 Marinčev ć Ivan pok. pop 71 Marinčević vulgo Gradno 69. 224 ' Marinković •Tomić nunc Turchetto 222. nauta 79 Marinčević sive Trebotić 69 Marinčević-Tusa 79. 233 235 nadimak 86 Marinkov Marinkov nauta 92 Marinkov alias Čubričević 222 Marinkov alias Cubritović 222 Marinkov alias Fabjanović 222 Marinkov alias Tomić 222 Marinkov alias Vuga 221. 229. 158. 188. 88 Marijanović Janko 46. 40. 199 Marijanić vulgo Bačkanin 229 Marijanović 27. mistro 99. Tomasović 45. 188 " Marinkini. 137. 100.

149. 165. 158. 122. 176. 230 Martinić alias Cezar 177 Martinić alias Grković 165 Martinić alias Jerčić 176 Martinić alias Kapularić 154 Martinić alias Kusanović 154. 79 Marinović Ivan pok. 153. nadimak 63 Marinović alias Cuko 79 Marinović alias Dugohavić 79 Marinović alias Radić 72 Marinović alias Runko 61 Marinović alias Trebotić 73 Marinović alias Vlasanović 79 Marinović alias Zavalo 79 Marinović alias Zuvić 79 Marinović cognomine Cuko 69 Marinović cognonime Glugho 79 Marinović detto Čuko 79 Marinović dicti Vlasan 61 Marinović dicti Zurnata 36. 126 Martić detto Zuvić 126 Martić dicti Zuvić 126 Martić Ivan 50. 138. 215. 34. 55. 72. 27. 176 Martinić alias Verbora 177 274 . 99. 79. 40. 72 Marinović vulgo Vulasan 79 Marinović Zurnata 40 Marišić 138.. 230 Martinica 215 Martinich Catharina Hieronymi 154 Martinić 27. sudac 40 Maroević 104. 28. 96 Marjanović-Dražoević 14 Marjetić 217 Markaničić. sudac 105 Maroić 99 Maroinis 40 Marojević 40 Marović 147 Martalović 216 Martelović 230 230 Martić 27. 107. Marinović-Kade 68 Marinović-Kenjac 61 Marinović Petar. 61. 40 Marinović dicto Gavletić 79 Marinović dictus Griman 40 % Marinović dictus Zurnata 40 Marinović Ivan 27. 217. Maroi 105 Maroi 27. 193. 73 Marinović-Trebotić 63. 180 Marković-Simunovjć (Simunić) 45 Marković vulgo Čulinović 180 Marković vulgo Skargulo 138 Markovinčić 61. 217. 165 Maroi Juraj. nadimak 202 Markusović-Livačić 60 Maroe Dominicus. 131. 47. 230 Marković. 229. Ciprijana 79. 106. 121 Martić Juraj 121 Martić Nikola 121 Martin da Solin 217 Martinac 208 Martinac. 99. 61. 229. 77. nadimak 208 Martinčevi Dvori 204 Martinčević 204 Martinčević Martin 217. 165 Marinović-Radić 72 Marinović sive Cupko 79 Marinović sive Radić 72 Marinović sive ^Rado 72 Marinović sive Trebotić 63. 40. 68. 165 Maroević Franjo 165 Maroević Vicko 165 . nadimak 83 Marković alias Culin 180 Marković-Budva 230 Marković-Forenze 180 Marković dicti Čulinović 138 Marković Juraj 44 Marković sive Boskić 153 Marković sive Čulinović 138. 234 Markuc. 115. 165. 28. ambasciator 40. 216 Maritininović 230 Marjanović 46. 177. 34. 71. 124. indeks Almisae 79. nadimak 75 Markić Perina 96 Marko »filiu Antonij« 158 Markoni (Marconi) 116 Markov 87 Marković 52. 72 Marinović vulgo Trebotić 63. Marinić alias Kusanović 154. nadimak 85 Markić. 176 Martinić alias Parjević 138. 76. 214. 77 Marinović 16.Marinković vulgo Kraljević 222 Marinković vulgo Spadić 222 Marinolić 55 Marinov 75. 120. 40. Martinčić 101 Martinčić Pavao 26 Martini 27. 116. 180. 73 Marinović vocatus Kenjac 69 Marinović vulgo Anić 79 Marinović vulgo Buva 79 Marinović vulgo Kenjac 79 Marinoviš vulgo Pitalo 72 Marinović vulgo Rado 69.. 138. 79 Marinović Pietro. 61. 44. 69. 222 Martić alias Zuvić 124. 50. 185. 154. 110. 208. 230 Marinović.

Stevan 174 Matijašević 87 Martinić Stefan. 110. 145. 145. 165 Masarić 25 Martinić detto Perme 165 Masarić Petar 26 Martinić detto Prijemić 165 Mascarelli 110 Martinić detto Sepe 165 Mascarelei San Carlus de. nadimak 199. 187. nadimak 119 Martinić-Martini-Martinis Valerio. Maruscij 230 230 Maruscio 230 Marussio 230 Matković Ivan 159. Martinić-Kapularić 154. fra Maškulin. opat 17 Matijć Vinko 231 Martinis Oktavijan de 230 Matijčević 128 Martinis Sivestar 68 Martinović 27. 220 Martinić-Parjević detto Kopičin 160 Matešić 188 Martinić-Parjević detto Kosirina 160 Matešić. 165 Mateljan Luce 205 Martinić-Parjević-Debela 161 Matešina 205. 98. 207 Martinić-Parjević detto Barkuj 161 Mateša. 230 Matković Marin 184 275 . 230 Matas 110 Martinić-Meštreatić 165 Mateanović Martinić-Metršantić detto Rosso 161. nadimak 202 Martinović Frano 218 Mativčević 128 Martinović Marko 218 Matko 216. 207 Martinić-Parjević detto Perme 161 Matias alias Popović 232 Martinić-Parjević-Kosirina 154 Matić 87. nadimak 219 Mašotić 158 221. 230 Martinić-Parjević-Kosirina detto Vuk Matić alias Baćina 108 161 Matić Nikola 218 Martinić Pavao-Franin 70 Matičević 128 Martinić. pop (klerik) 28 216. 230 Martinić Ivan Franin 70 Maslardić Mihovil 236 Martinić-Jerčić i Verborić detto Centa Maslardić-Novaković 230 . 208 Martinić Mihovil 174 Mateljan de Plame 208 Martinić-Parjević 161. nadimak 186 Martinić-Parjević detto Mestrantić-Bile Matheus qu. 230 Matijašević vulgo Trgić 87 Martinis de 25. Michaelis de Dubrovica 21 161 Matešić alias Gilić 205. 230 Matijević Dorin Martinović. 230 Martinović Vinko 217 Matkovac sive Matković 230 Marulina. 222. 101. 230 Matijašić 45. 180. 101. 230 Martinić Ivan 174 Maslardić detto Novaković 208. 183. 230 Marussio. nadimak 113. 102. 362. nadimak 150 Matković 61. 194 Martinis.. 87. 217. Ivana 70 Maslarda. nadimak 64 Martinić-Kapularić detto Grgurovi 160 Masko. nadimak 208 Martinić-Gusan 176 . 60. 185.Maslardić 208. 99. 165 Maslinica 64 Martinić Jakov 174 Mastorlija Ivan Martinić Juraj Franin 70 Maše. 216. 1-74. 158. 201. 107. 177 Maslarda 190 Martinić Frane pok. 217. 217.Martinić-Cezar 173 Marušić alias Nikolić 181 Martinić detto Barkulj 165 Marušić Ivan 61 Martinić detto Kosina Vuk 165 Masalić 158 Martinić detto Mestrante 162. 165 Matisjević. Mateanović detto Plamus 208 165 Mateljan 205. 165 Maškarin. 99. 45. prokurator puka 177 Matijašević-Trgić 87 Martinić vulgo Kusanović 176 Matijašević Vid 87 Martinis 27. 110 Martinić detto Sukelić 177 -Maskarel 1 i0 Martinić dicti Kusanović 176. Matijević 28. rnagister 230 Matković Jakov 184 Marušić 61. 209. 138. pop'53 Matijć Vinko 230 Martinović Filip 26 Matin.162.

82. Jerka 145 Michieli Pavao 145 Michieli Vicko 145 Michieli-Vitturi 43. 47. 172.Perkačić 138 Matulić dicti Randić 138 Matulić dicti Pope 138 Matulić dicti Perkačić 138 Matulić dictus Alaburić (Halaburić) 138 Matulić-Sile 181 Matulić vulgo Bandić 138 Matulić vulgo Popić 138 Matulo'va Jerka 83 Matulović 190. 185 Michieli alias Mede 145 Michieli. Vicka 145 Michieli Jerolim 145 Michieli 'Jerolim dr. 222 Mekjavić dictus Vace 222 Mekjavić Nikola 217 Mekjavić sive Vace 222 Melo. 230 Matulić 45. 166. 170 Medić Miće 87 Medin 107 Medišić 158 Medovdolac 101. nadimak 74. 222. 231 Meštrović. 145. nadimak 52 Mazzola 66 Mazzoni. pop 131 Metličić alias Čardić 131 Michaeli 145 . nadimak 197 Meštrov. 181. 190 Matulić alias. 165. nadimak 35 Matušković 158 Macanović. nadimak 86 Merec 14. 198 Matulović. nadimak 29 Matunić Danijel 217 Maturclo. 118 Mesnović 215 Meštar. nadimak 202 Miečević 25 Mihačić 160. 165. 22. 222 Matulić. 166. 191. . 145. proto 87 Mazor 59 Mazorkin.116. 145 Micheli-Vitturi. nadimak 58. 97. 165. magister 87 Mečavić Ivan 26 Mede. 223 Mekjavić alias Vace 222 Mekjavić Bartol 217 Mekjavić detto Kančević 222 Mekjavić dicti Vace 216. vicarij 133 Mičetić alias Bočeoković 133. 188. 185 t Mejo. 148. Jerka 145 "Michieli Ivan p. 180 Mihaić 138. nadimak 36 Meštrevidin.• Michaelis 145. 201 Michaelis de 149 Michaelis dictus Bonomerić 145 Michel 145 Micheli 145 Micheli de 145 Michelovich 165 Michieli 28. 216. 67. 141 Mičilo. 81. pop 107. nadimak 131 Metličić 82. proto 99 Mazalić 27 Mazalić Mihovil 26 Mazola 56 Mazolei 56 Mazolić 217 Mazon. nadimak 199 Menčevi. 138. 202 Medić 87. 166 Mičeli-Tomić 185 Mečeli 154 Mičelović 145. 149. 215. 104. 181. 166. nadimak 174 Metlica. 131 Metličić Ivan. nadimak 200 Mengotović detto Hranotić 227 Meninica. 116. 188. 236 Micheli-Vitturi Nikola 145 . nadimak 199 Meštrović 216. 145 Michieli Nikola p. nadimak 194 Mićinica. Micheli-Vitturi Simeone. 166 ' Mihajević 122 276 . 124 Meštre.-pop 133 Mičilović. pop 145 Michielovich (Mičelović) 166 Micoil Simonis 149 Mića. 124. 106. 152. 192. nadimak 76 Mičeli 105.Matković Nikola 133. corhitis 145 Micheli-Vitturi.. 145 Matković Petar 184 Matošević 28. tenente collonello comite.Arnerić 145 Michieli detto Barbić 166 Michieli Frane p. 154. 152. 133. 176 Mićini. nadimak 152. 159. 166. capit. nadimak 124 Mićul.Anton 217 Meštrović Nikola 217 Meštrović Vinko 277 Metković 193 Metloguze. nadimak 58 Mek jar vić 215 Mekjavić 28. 154. 165 Mičilović. nadimak 31 Mengić. 230 Matošić 191. nadimak 64 Meštrić. 183. 167. 157.

129. 34. 101. nadimak 54 Mirca 7. 12. 23. 16. 177 ' Mihovilović Nikola 174 Mihovilović sive Kovačić 123 Mihovilović vulgo Haber 176 Mijačić 205 Mijajlo. 114. 188 Mirković. nadimak 123 Mihović 205. 166 Mihaljić detto -Sabe 160 Mihaljić detto Sabe-Biskup 160. 41. 181 Mikulica. 26 Milovanić 27. 188. 219 . 41 Milovanić Ivan 26 Milovanić Juraj 26 Milovanić Luka. 173. 111. 39. 216. 47. 174 Miholović. 89. 32. 71. 102. 158. nadimak 34. 124. 108. 216. 14. 18. 214. 158. 204. nadimak 47. 134. 37. nadimak 195 Mimica 166. 68. 212 Miličević dr. Milesi 93 ' Milesi. 30. 78. 61. 83. 72 Mihojević 72. 84. 134.Milovančlć Anton. 174. 103. 174. 12. 117. 122. 42. 205. 77 Mihojić 66 Miholić 9 Miholjrat 149 Miholović 120. 19. 149 Mirić alias Kozica 124 Mirić Jure 110 Mirić Marin 121 Mir je na Brigu 14 Mirkov 41 Mirković 27. 208 Mijić alias Majbonić 204. 226 Mirić 61. 15. 177 Mihovilović Anton 174 Mihovilović dicti Kovač 177 Mihovilović Juraj. pop 28 Mirne. 208 Mijić alias Breljak 205. nadimak 221 Mijić 61. 166 Mihalo. 62. nadimak 76. 80. 102. 229 Miloš 223 Milošavka. 120. 208' Mijić alias Rajo 208 Mijić Anton 214 Mijić dicti Majban 208 Mijić dicti Majbonić 208 Mijić dicti Toljaga 213 Mijić-Majbon 205 Mijić Martin 214 Mijić-Martinac 208 Mijić Mate 214 Mijić Stjepan 214 Mijo. 231 Mihoević 174. 118. 62 Milović dictus Manjavin 62 Milozević 215 Milozetić 158. 107. 15. pop 177 Mihovilović alias Haber 177 Mihovilović alias Kovačić 124. 85. 19. 210. 18. nadimak 221 ' Mikačić 138. 216 Mihovil iz Krajine 216 Minovilović 28. 55—67. 41 . 123. nadimak 195 Mikulić 170 Mikulić alias Kalilić 144 Mikuli alias Tenda 231 Milačić Tade 68 Milanović 204 Milašić 110 Milat 25 Milavić 87 Mile. nadimak 224 277 . 124. naute 93 Miletić Nikola 214 Miličević 53. nadimak 35 Mijotović. prokurator puka 41 Milović 27. 112. rnistro. 40. 177 Mihovilović. 86. 132.Mihaljić 159. nadimak 84 Milovančić 28. nadimak 202 Mihalović 121 Mihatović 215. 176. 101. 45. 190. 165. 138. nadimak 221 Misirić. 177 Mihovilović alias Lukrić 175. 119. 82. 149 Milna 7. selo 170 Minetovi. nadimak 84 Milošovi. 231 Milunović. 170 Mimica Ante 166 Mimice. mistri (magistri) 124 Mihovilović magistri Fabri 124 Mihovilović. 137. 28. 185 Mirković Tade 41 Mirlović 35 Miscovich Vladigna 149 Misir. 110. 152. 218. 177 Mihojev 23. 83. 27. 41. nadimak 205 •-!• Mijarić. 28. 142. 90. 181 Mihoj 19 Mihoj. 180 Mikasinić 215 Mikolić 159 Mikolić overo Nikolorić overo Gira 231 Mikolorić 231 Mikšić 45. 53 Mrličić 61 Miljanović 120 Millich Nicolao 67. 108. prokurator puka 124. 122. 205.

sudac 181 Mladi 82 Mladimir. 160. pisac 170 Mladineo Trifun 171. 195 Mise. 193. nadimak 109 278 . 166 Mladinović-Mladinić detto Kraljević detti Cotovi 166 Mleci 75. nadimak 166 Muć 84. 172 Mladineo Antonio (Antun) 170 Mladineo Giorgio. 171. 170. 177 Mladinei alias Mladinić 45. 177. pop 131 Mišeti Pro 121 Mišetić -alias Matijašić 190. 145. 186. 145. 200 Mošljić 194 Mošujić 189. 111. U. 136. nadimak 89 Moro alias Pribišević 166 Moro detto Skargut 166 Moro-Litković 159. 107. 194. soprakomit 22. 121. 166 Moro. 145. 194 Mišetić.Missetich Joannes Petri. 190. 129 Mišić. nadimak 224 Mixe Raso'. 62. nadimak 84. nadimak 84 Mlinić 163 Mljet 108 Mocenigo Alvise 45 Močila 81. 166 Mladinić detto Kraljević 162 Mladinić detto Kraljević detto Cotovi 162 Mladinić Frane 166 Mladinić ovvero Mladinović detto Kra­ ljević 162. nadimak 74 Montagnano 134 Montan 202 Morlakija (Zagorje) 143 Mornar. 160. 47. opat 17. 44 Mladineo Katarina 170. nadimak 2D2 Mostir 13. nadimak 110 Mišković 72 Mišlović olim Sotković 72 Mizerija. sudac 131. 81 Mlinar. 93 Mohorović 87. 217 Mladinić alias Lisičini 166 Mladinić detto Jelinić 160. 190. nadimak 167 Mosor. 195 Mišetić 45. 121 Mravak.163 Mravinca 87 Mrduja. 194. 166. nadimak 207 Mladinei 62. 184. 183 Miš. 194 Mišetić Andrija 121 Mišetić-Filipović 131 Mišetić Mihovil 121 Mišetić sve Maić 131 Mišetić vulgo Matijašić 194 Mišetić vulgo Matašić 194 Mišić 122. nadimak . nadimak 32 Mompiani. 109. 183.avi 149 Mixich Radovano. 174. 231 Mosnjić-Mošić Mošuje (Mošuljica) 8. 166 Morosini 214 Morotuf 120 Morsinović 215 Mortigić 215 Mortorijo. 171 Mladineo Juraj. 158. 158. 12. 14. 170 Mladineo Sabić Sebastijan. nadimak 33. nadimak 74 Mišina Banda 25 Miško 72 Miškota 62 Miškotovi. 175. 121 Mratinčić Frane 159 Mratinčić Ivan 121 Mratinčić Marko 121 Mratiničić Matij 121 Mratinčić Petar 27. 185 Moro 89. 189. nadimak 75 Mizetić 62 Miždrak. 183. 62. nadimak 192 Momić. cancel. 123r 131. 145.. 189. 9. 135 Mlin 55. 128 Mratinčić 120. 177 Mladineo Vicko. 166. paron 93 Modro Joseph. 14. nadimak 119. can. 145. 118 Modisić 159 Modro 93 Modro. 170 Mladineus 145. 170 Mladineus. soprakomit 22. mistro 93 Modro. 112. 115 Mohorović-Kranjac 87 Molfetta 117 Momčić. 193 Mućanin. Insulae 107 Monče. nadimak 192 Muco. 194 Missi 181. 231 Mošul ja 163 Mračić 108 Mrantinčić 120. 75. 140. 177 Mladineo 44. 81 Mosula (Mpsuljica) 21 Mošćenice*112 Mošić 9. abbas 145 Mladinić 13. školj 7 Mrkonjić 204 Mrmere. 145. 133.

9. 1J1 Nazorovi Dvori 73 Neapoli Abraham 94 279 . nadimak 61 Mutić. 200 Mutnik 81 Muto. 16. 174. 19. 93. magister 41 Nakić alias Boljić 41 Naklice 46 Na Ložu 215 Na Mačić 73 Na Meju 73 Nane. 189. 192. 191. nadimak 32 Muhando. nadimak 75 Nado. 93 Nadalovi. nadimak 88 Mustra-Bilić 93 Mustarello 111 Mutarello Inocent 111 Mute. 181 Murlačić. nadimak 108 Munitić 187. 183. nadimak 30 Mujić sive Kraljić 39 Mujo. 88 Nadalov Jerić 83.62 Na Obalu 215 Napoli 94 Napoli. 68. 191. 27. nadimak 108 Musa. nadimak 137 Mumalo. nadimak 152. 18. 220. mistro 121 Murarij 134 Murarij. 19. 178. pop 93 Naimer-Modro Josip Najmer-Modro Enrico 93 Nakal 7. 188 Munizić 120 Munjica. nadimak 167. nadimak 120 Muo 60. 83 Naranuca (?) Juraj 26 Nardelli 202 Narenta 22. 194 Munitić Anton 184 Munitić Ivan. nadimak. mistro 94 Napulj 65. nadimak 56 Na Dolac 73 Nagorinac 7. 76. nadimak 32 Muruice 22. 191 Natalis 93 Natalis Jakov 93 Natalis Jerolim 93 Natalis Marci 67 Navijanje 104 Na Vlačicu 104 Na Zastine 157 Nazor 72. 82. 143 Murano 161. 190. 189. 124 Mune. 163. nadimak 223 Mujić. nadimak 192 Nadal 93 Nadal. pop 118 Nadalić 93 Nadalin. nadimak 118. 28. 183. nadimak 175. 50. mistro 99 Nadali 25. 97 Murvaci (Murvazzi) 145 Murvica 7. 45. 177. 184 Munitić Juraj 187. 29. 54. 99.. 166 Muskietić 122 Mustačin 120 Mustapić 194 Mustra 93 Mustra. 130. 197 Nakari (Nacari) 138 Nakić 41 Nakić. 226 Nadali (Božičević) 46 Nadali Alvise 93 Nadali Alviz di 81. Narentani (Neretljani) 196 Nasela (Na Sela) 7. nadimak 194 Muzica. 108. nadimak 199. 166 Murano Šimun. nadimak 88 Napiuli. 189. pop 181 Murlak. 18. pitor mistro 94 Napoli Copas 94 Napoli Matteo. N Na Boriće 73 Nabrezina 171 Nacari 138 Naćeša. 48. 218. nadimak 120 Munjinja. nadimak 32. 30.Much (Muć) 167 Mudri. 80. 93 Nadali Anibal 93 Nadali-Božičević Jakov 13 Nadali Jakov 81 Nadali Jerolim. 32. pop 28 Nadal sin Marka. 76. 34. pop 93 Nadali Nadal 93 Nadali ValeTio. nadimak 195 Nanetovi. nadimak 200 Munjinac. nadimak 138 Muse. nadimak 167 Muhjić 28 Muje. 35. 224 Murvicanin. 49. 206 Mulanović 66 JAulendo. 43. magister 133 Mulačić 158. 197 Naimer-Modro 93 Naimer 93 Naimer. pitor 94 Napula.

98. 170 Nikolić alias Petrić 223 Nikoiić-Cučić 223 Nikolić detto Petrić 223 Nikolić Ivan 45 Nikolić Jakov. 34. 64. 14. 80. 128 Nerežišća 7. 15. 116 Negri de 59 Negris de 59. 18. 196. 229. 71. 61. 86. 208. 116. 74. 205. 183. 124. 123. 173. 200. 77. pop 86 Nižetić alias Saić 194 Nižetić. mj. 133. 137. 158. 135. nadimak 176 Nikulić 170. 41 Nigojevčić 34 Nigojević 27. 230 Novaković alias Perić 166 Novaković dicti Maslardić 208 Novaković Juraj 208. 101. 16. 178. 26. 209. 54. 144. 35. 50. 119. 100. 86. 146. 58. 172. Nikolić Petar 218 Nikolić-Petrić 223 Nikolić seu Marušić 230 Nikolić sive Halaburić 138 Nikolić Vinko 217 Nikolorić 66. 114. 87 Nikola mistro boter 218 Nikola. nadimak 34 Nogalić 215 Noilić 25 Nomlić Frane 217 Nonveiller 88v Norpić 99 Nosković Grgur 26. 107. 191. 201. 34 Nigošić 217 Nigošić Oktavijan 218 Nigris 146 Nijemci 53. 217. 51. 170. 112. 11. 25—47. 166. 86. 195. 99. 216. 231 Nižetić Matij Tomin 70 Nižetić-Petrulli Matij 196. pop 149 Nikolić ovvero Marušić 230 . 216. 67. 214. 52. 138. 89. 8. 65. nadimak 175 Niccolich ovvero Marussich 181 Nicolai de Sabioncello 35 Ničić 216 Nigoević 27. 150. 181. 128 Neretva 11. index 194 Niseteo 232 Nizeteo 200. 27 Nova Ceca 51 Novakovich Zorzi 230. 20. 146-. defens. 70. 207. 54. defens. 189. 208. nadimak 166 Neres 214 Neresi 23. 62. 180. 60. 227. 166. 120. 233 Nikolić 49. 146 Negro 116 Nejasnić 138 Nembrini-Gonzaga 168 Nenadić 216 Nenadić dicti Jaković 225 Nenadić Ivan 44 "Neorić 167 ' Nepost. 152. nadimak 151 Nerežiško polje 25 Nesić 215 Nevoda. 19. 109.Neapoli Kornelija 94 Negotić 27. 190. ribar 15 Nikola iz Dubrovnika 218 Nikola iz Plame 216 Nikola di Ragusa 216. 45. 98. 115. 190. 62. 82. 129. 181. 106. 146 Negri 59. 12. 20. 233 Neretljani 8. 59. 13. 108. 76. 79. 174. 63. 87 Negreti (Negretti) 23. Novaković 47. 218 Novaković Mihovil 205 280 . 70. 57. 213 Niseteo Gerolimo. sudac 215. 66. 231 Nin 107 Ninčević 116 Ninčević Ante 106 Ninčević Nikola 44 Ninković 168 Ninković Bertuč 168 Ninković Luka 165 Nisetei 146 Nisetei ovvero Nisetich 231 Niseteo 27. 181 • Nikulić detto Tenda nunc Gira 216 Nikulorić 216. 103. 232. 149. 41. 216. 83. 78. 146. 194 Niseteo Jerolim. 228 Nižetić-Stasić 86 Nižetić Toma 70 Nižetić vulgo Matašić 191 Noćina. 231 Nisetheo 231 Nisetich 21 Nisetich Vincentius. 183. detto Sahić 160 Nižetić ili Petrić 215 Nižetić Matij 20. 99. 154. 95. 194 Niseteo Giacomo. 138. 149. 231 Niseteo-Gazić 194. 155. 131. 232 Nižetić. 49. 102 Nigoević seu Mirković 34. 231 Nikolozić alias Gira (Ghirra) 231 Nikota. 158. 231. 107. 231 Nižetić 9. 179. 223 Nikolić alias Marušić 45. 188. 111. 55. 82. 194. 233 Nerežiška. 110. 120. 62.

210 Nuić Luka 217 Nukanić 82 Nj Njeze. 88. mistro tagliapietra 161. 203 Okladine 184 Oko. 107.Novaković-Permić 45. 200.. 8. 46. 31. 166> Orlandini Vincenzo. 32. 135. 152. 152 Ostoja Pavao 152 Ostojić 10. 152. 206. 27. 146 Novaković Thadeus. 192. 230. 133. 202. 107 Obršje 7. "37. 134. 194 P Pace. 188. 218 Obilinović Polo 26 Obilinović vulgo Marijanović 34 Oblacia 90 Oblach 90 ' Obalčin 82 Oblačina 79. 65. 181 Obradić Ivan 68 Obrovac 57. 85. 50. 149. 191. 203. 196. nadimak 202 Oliverio 107 Oljdan 205. 178. 119. 202 Ostrovica 92. nadimak 235 Okrug 137 Oksurović 59 Oktavijan (Martinis?) 217 Olin. 51. 191.. 90 Oblačinović 79. 148 Osurović 59 Ozrett'ć 62. 164. 107. 40. crkvica 21 Orno. 189.81 Obradić. 183. 190. kapelan 202 Ostojić alias Colin 202 Ostojić alias Janković 202 Ostojić alias Knezić 202 Ostojić alias Taras 202 Ostojić-Knezić 202 Ostojić sive Knezić 202 Ostojić vulgo Knezić 190. 11. 19.' capitanei 146 Novaković Signiferi D. 72. 40. kapetan 91 Pacifici alias (vulgo) Restović 35 Padalović. 197 Ostoja 109. 152 Ostoja Laurus dr. 146 Novaković Petri. 212 Omerić 111 Omerović 111 Omiš 11.. 54.. 90 Oblačina. 192. 34. capitaneus 146 Nova sela 88 Noveller Aloisius 88 Novelovi Dvori 81 Novi Put 81 Novo selo 7. nadimak 219 Orlandini 166. 277 Ortolan. 190. 203. 198—199. 170 Orlandini. mistro boter 160. 31. 29 Omišanac. 234 Paguntij civitate 135 Pahalo 175 Pahor 166 . 17. (mistro) magistri 27. 27. 61. 51. 212 Oljdanović 204. 19. 140. 47. 17.88 Padanac. 53. nadimak 58 Ongaro Juraj 105 Opersić 215 Opud Ivela. mistro 90 Oblačinov 79. 201. mistro 99 Orlić 82 Or sola 221. 202. 35 Obilinović. 199. 39 Obilinović Frane 26 Obilinović Jerolim 26 Obilinović Nikola 26 Obilinović Marin 26. 192. 14 Omnium Sanctorum. nadimak. nadimak 85 O Obaljević ili Franulić 32 Obelgan Heruzije 9 Obelinović 25 Obilinović 16. nadimak 119 Obučje 146 Oclad 27 Odrapić 205 Oglobljić 216 Oklad 7. 90 Oblak 79 Obradić 1. 39. 89. nadimak 166 Omišani 10. 42. 200. 30. 200. 110. 223 Ostojić. 82. 18. 38. 18. nadimak 85 Osić 46 Osmetović (?) 228 Osridke (Osritke) 7. 189. 46. 79. citta di Narenta 163 Orašnjak 94 Orijez. 114 Obrška. 92. 190. 34. 207. nadimak 35 Padova 134 Pag 228. 28. nadimak 166 Osejaj. artefice 181 Obradić.

107.. 62 Pavisović 183 Pavitović Petar 184 Pavković-Jakovljić. 136. 231 Pasqual Bata. nadimak 202 Pavle (Pavao). 216 Paskvalinov. nadimak 201 Pavišić-Berkuić 56. ciambeltans 163 Pavešić 28. 111 Parader. fra iz Rovinja 17 Pavlić 131 Paviić. 41 Pavunović 41. nadimak 35 Panezović 215 Panfiović 215 Panić 121 Panigo. 189. famulus 41 Pavao. nadimak 175 Parunov 41 Parunović 41 Paruta 82 Paskvali (Pasquali) 146. 158 Parjević detto Topičić 165 Parofianović' 62 Parofianović alias Maričić 62 Parofijanović-Vidoš 62 Parofijanović-Vidošević 62 Paroleta. 201. 205 Pavičić alias Franjola 75 Pavičić detto Plamus 35 Pavini. pop 46. 1 200. 217 Pavišić. pop. 94 Pavičić 35. 154 Pećarević seu Cvitanović 94. pop 215 Pa van. 232 Pasqualovich 232 Paškanin 217. nadimak 33 Parolić 231 Parolić Frano 219. 111. 77 Pavlovica. 234 Paštrovići 44 Paterni Vicenzo D. nadimak 174 Pantelić 111 Panielić Petar 111 Pantera 55 Papa. 99 Paulović Pavao 82 Paunović 41 ' Paunović di mistro Zuanne. capitaneus 231 Pavlović. 62 Pekasović Toma 26 Pelegrinić 25 Pelicev 28 282 . 107. nadimak 152 Pavić 46. 231 Parosianović 56 Parun Pjerovi. 199 Papić Nikola 50 Papiluga. 94. nadimak 151 Paner. 107 Palušić. eremita 17 Pavlak. 82. 216 Paskvalović 182. 28. 82.218 ' Pasquali l'07. farmuiu comit. nadimak 208 Papica. 223 Pavičić. nadimak 167 Pavišić 35. nadimak 86 Pavlović 76. Zingano Pauzin. nadimak 163 Panada. nadimak 62 Pava. kapetan 94 Pavić Ivan. 194. Pavlović Luka 11 Pavlović-Lučić 203 Pavlović Mate 44 Pavulović di Paulo 94 Pavun. capitanei 235 . 138. nadimak 210 Pajton 107 Palac. 231 Pavlović. 135. 11. nadimak 195 Parhajić 123 Parhajić sive Juričević 123 Parhaljić 99. nadimak 194 Pavlinović 215 Pavlov 76. 216. nadimak 19 Papić 50. 49. 133. nadimak 135 Pećarević 94 . nadimak 35 Pečnik 170 Pečnik Ante 170 Pegazzi 66 Peidešić 217 Pejković 219 Pekasović 25. 94 Pavić. nadimak 150 Pajić 62 Pajinac. nadimak 109 Pardić Dominik fra 13 Paramate. 55. 154 Pe carić 94 Peče. 50. 93. nadimak 138. nadimak 186 Palladoclis 191 Palavršić 8S Palavršić.ić 182. nadimak 152 Pavlina. cancel. 62. nadimak 152 Papin 107. 231 Papić. 116. pop 35. nadimak 164. 88 Palini. 176 Pančana. 107 Pecaseo 62 Pecaseo Toma 62 Pecasseo 62 Pecassi 62 Pećar. mistro 55 Panipić 99 Pan je. 99. 35 Pavica.'Paja.

232 Pendešić detto Ferro 232 -Pendešić dictus Unković 232 Pendešić Dinko 218.Perko. 166 Perić-Novaković detto Muco 161.89. đakon 88 Petricio Jerolim 27 . 125 Pessa Grgo. mistro 55. nadimak 74 Perković 212 Perković Ljubica 96 Perković ora Berković 218 Perme. 232 Pendešić Toma 27. nadimak 208 Perak 181 Perak alias Sare 181 Perak-Salamunović 181 Peraković 160. 134. 232 Petricio alias Dobrogostić 142 Petricio Alvise Michael 88 Petricio. 68 Peruzović Juraj. 216. 232 Pendešić-Ferro-Fabrović 232 Pendešić Jakov 232 Pendešić Juraj 217 Pendešić Matijević 232 Pendešić Nikola 217. 52. Permozina 121 Permozina Frane 121 Permozina Petar 121 Permozina Romeo 121 Peruzović. 199 Perić. 76. 152 Peruzović. 139. pop 138 Peruzović alias Junaković 62 Peruzović alias Vilović 152 Peruzović Georg. nadimak 34 Perkačić 28. 67 Perjević. nadimak 34. nadimak 110 Pešutić 223 Pešutić. prior 22 Peternić Mihovil 120 Petkoević 232 Petković 28. magistri 35 Pelischianin Giacomo 35 Pelišćanin 35 Pelišćanin Jakov 27 Pelišćanin Marin 28 Pelisgarich 35 Pelive. 88. nadimak 166 Perač. 146. nadimak 110 Penecić 216 Penizović 158 Penzo. 170 Peša. 194 Perišić. 101. 67 Perizović braća 62. 215. 139. 146 Petar. nadimak 165 . 217. nadimak. 231 Pessa 88. 166 Perić-Novaković detto Talent 162 Perić ossia Novaković 166 Perić ovvero Novaković 166 Peričić 198 Perislavi Doimi 149 Perišić 28. nadimak 110 Pendešić 215. 216.Peličer 216 Peliscanich. pop 99 Peruzović-Karletović 65 Pervinich Cropani 187 Per volić 217. pop 88 Perišić alias Bilač 88 Perišić detto Dizdar 88 Perizović Anton 62. magistri lapieide 158 Petrice 139 Petricci 139 Petricij 146 Petricijo (Petrizio) 35 Petricio 35. 54 Pelješac 35 Pelli 124 Pendić 28 Pendilo. 186 Perić-Bandić 202 Perić-Befmalin 205 Perić-Novaković 161. 82. 102 Perhaljić 123 Perić 35. 62 Peruzović. 232 Petrachi 25 Petri. 232 Pendijć 181 Pendilo. famulus 88 Pessa Mose Ebreo 124 Pesse 124 Pessi fra 125 Peša 124. nadimak 221 Petanović 127. 181 Perdec 167 Perdec Josip 167 Perdić 188 Perdić alias Ferro et Fabretović 232 Perdić Juraj 121 Perdić sive Matulić 188 Perdijć 181 Perhacić 102 Perhajić Perhajić sive Juričević 123 Perhajić 102 Pehalić Vicko (Vicenco) 98. 165 Perić-Novaković detto Karneval 161. 97. 216. 185. 62. nadimak 88 Peščić 216 Peškareša. 138. 107. 77. 138 Perkačić dicti Bandić 138 Pcrkaljić Nikola 121 Perkaljić Pavao 121 ^Perkaljić Vice 121 .

194 Piran 226 Pirčić. pop 31 Philippis 133. pop 133 Philippovich 32 Piccoli 111 Č'icculo 111 Piccoli Matej 106 Picoli 111 Picolo Frane L05. 158. 149. 101. 28. magistri 129. nadimak 52. nadimak 175 Pilić-Hlap. 190 Pinesij 171 Pinesio 171. 195 Pivačić 54 . 112 Petrić alias Rogozničić 146 Petrić detto Nikolić 223 ' . 146. 69. 183 Pinica. 111 Piculović 58 Piće. nadimak 175 Pitve 107. 217. 204. 232 Petritio 25. 200. nadimak 165 Pipić. 102. 188. 102 Petrinović Mihovil 62 Petritij 28. 232 Petritio Jerolim. nadimak 218 Piscitelli 167 Pisenti. naute 139 Petričić. 217. 146. Petričević 27. 99. 133. nadimak 185 Pič. 232 Petričić 35. nadimak 185. nadimak 220' •• Piroman 28 Piroman. 226 Philippis de 226 Philippis. 35. 62. nadimak 30 Pičić 232 Pičić Anton 217. 232 Petričić. 82. mistro 99 Pisinović 216 Pislić. nadimak 73 Piste. 58. 175. 232 Petrić 107. nadimak 108 Pinesić (Pinešić) 13. 232 Petrizio detto Ursić 86 Petrolic 217 Petron Juraj-Lukin 184 Petrošić 66 Petro 166 Petrović 28. 45. 109. nadimak 186 Pigrović 158 Pigazzi 66 Pijaca 215 Pijković 174. 181. patron 139 Petrinović 45. 139. nadimak 218 Pijković Frane 174 Pikar. 182 Pineze 215 Pinezić 171. pop 98 Petricio Jerolim pok.Petricio Jerolim. 31 Philippi de 31 Philippi. 219 Pijković. 111. 146.nadimak 84 Peturić Snea 159 Pezoli 111 Pharal 50 Pharaličić (?) Petar 26 Phiiipi Philippi 25.ila. 174. nadimak 199 Pikolo. 104. 47. 171. 107. pop 98 Petritis Roko. 166. 172 Petrović. 119 Pićulin. 190. 231 Petrulli-Niseteo Mattio Petri 231 Petrulli-Nižetić 9 Petruša. nadimak 209 Piplica. 99. 158. 176. 27. nadimak 85.. 47. nadimak 109 Pitak« 72. Ante 26 Petricio Juraj Markov 26 Petricius 47. 175 Pitkov'ć. 111 Pierotić-Skorco 102 Pierotović 106 Pifar. nadimak 151 Pistur. nadimak' 195 Piskara 133 Pišv. nadimak 221 Pipi. 130 Pirula. 146 Petricius Hieronymus (Jerolim) pop 215. 212. 203. pop 98 Petritius 146 Petrizio 88. 35. 116. 77 Pit'«wić 158. 218. nadimak 101. 139. 103. 122. 182 Pinesius 171. nadimak 62 'Pipica. 122. 146. 88. 232 Pičinović 216 Pičun. 111. 224 Petrović alias Bašćanac 166 Petrović Andrija 166 Petrulli Michael 194 Petrulli Nikša (Nixa) 194. nadimak 76 Pinka. nadimak 100 Piš. nadimak 52. 223 Petrić. nadimak 151 Pinović 159 Pipeta. 119 Petrinović Marko 98. nadimak 141 Pieritić 111 Pierotić 94. nadimak 175 Pilat.226 Pivac. nadimak 220 Piković. 133. 205. . 182.

nadimak 100. 167 ' Pivo. 202 Pivčević 160. 190. 110. 196 Pod Jamu 204 Podbježice 133 Pod Kaštil 81 Pod Nerezine 16 Pod Puntom 200 Podsmrčevik 7. 208 ' Plančić 121. 116. 46. 232 Politeo-Nizeteo 194. 224 Podgračišća 8. 225 Plamik 35 Plamus. 194. 47. 214 Podborje 7. nadimak 76 Plodin 122 Plodinić Frane 121 Pluto. 106. 208 Pletikosić 17. nadimak 74 Pobračić 25 Pobrasić 25 Pobrat 22 Pobratić Ivan 26 Pobratić Jakov 26 Pobroević 174. 36. 202 Pivčević det'to Providur 161. 20. 189. 41. 140. 223 Plančić-Cvitović 223 Planica. 219. 191. 214 Plijanić 215 Pliše. 44. 167. 185 Pol jako 105. 18. nadimak 35 Počivala 204 Podaca 4. nadimak 35. nadimak 63 Pob. 141. 214 Pletikosić-Ivača 208 Pletikosić Simun 208. 119 Pojarovi. 28. 53. 84. nadimak 125 Pizul 111 Pizzamano. 31. 15. 12 21. 117 Poljica 12. 50. 30. 199. 29. 102 Pjerotić. 212. 205. 46. 49. pop 94 Pjerotić alias Skorco 94 Pjerotić Ivan 106 Pjertovi. 211. pop 171 Pojdenović 159 Pokališ 121 Poklepović 62. 107 Podšker 55 Podtargradic 206 Podgtavje 80 Poičanac. 224. 167 Plastic Jerolim 172 Plastičević 27 Plate 132 Plazinović Ivan 26 Plego 84 Pleho. 35. 219. 9. 216. comes 27 Pizzoli 111 Pizzolo 106. 37. 232 Politeo de 199 Politeo Anton 232 Politeo-Nisiteo 190. 14. 173 Poizza 46. 51 Plastić 159. 111. 223. 223 Pletaja. 97 Poćuda. 80. 210. 59. nadimak 123 Pojdanović 159. nadimak 164. 111 Pizzulo 111 Pjaca 133 Pjerotić 94. 200 Poiiteus 232 Poljačić 117 Poljak 117. 7. 51. nadimak 165 Plenković 182. 182 Po jak 117 Po jaković 117 Pojar. 235 Podbreg 228 Pod Bunar 197 Pod Dolac 25 Podhume 23. 200.o. nadimak 118. 198 Podstrana 91. nadimak 76 Plivatović 28 Plivo. 208. nadimak 87 Polac. 121 Poklepović Jerolim 56 Pokršćenjak. nadimak 73 Pierotović 105 Pfacarić 121 Placoić 121 Placonović 121 Plame 205. 111 Pizzuli 106. 197. 154 Pod Baraku 81 Podbarje 235 Podbergrađe 206. 194. 199. 22. 161. 285 . 157 Podgora 13. 19. 94. 171 Pojdanović. nadimak 174 Pletikosa 205. 19. 81. 110 Pod Gažul 7. 16. nadimak 84 Pleić Ante 88 Plejić 88 Plemić. 32. 232 Pocischie Pocinala (Ročinala) 22. 49.Pi\ačić-Pušić 54 Pivalica 88 Pivalica Dinko 88 Pivalo. nadimak 224 Poldo 76 Poldo Ante 76 Polenović 217 Politeo 190. 232 Pobrović 214. 209.

173—183. 63. 170. nadimak 41 Poponicijc. 89. 205. 139. 101 Polotović. 175 Prčimiko. 124. 195. nadimak 53 Prelas. 112. 116. 44. 191. 232. 150 Prdibobica. 31. 150. 170. 184 Poljican Marko 47 Poljican Petar 184 Poljicanin 25 Poljicanović 47. 203. 165. 188.54. 87. 45. 88.236 Porat 81. nadimak 166 Prgomet 83 Pribačić 66 Pribošević 166 Pribošević alias Moro 166 Pri jević. 218. 154. 167. nadimak 209 Praščević-Sakuj. 133. 157. 188. 169. 226. 135. 10. 177. 216. 96. 199. 65. 181. 102. 213. 182. 36. 113. nadimak 209 Praščević-Prazničani. 167. 109. 226. 99 Potok 73 Potsmrčević 29. 155. 180. 133. 80. 14. Petra 47. 150. 194. 142. 214. 42. 163. 60. 136. 31 Prčanj 92 Prčić. 182. 208. 158. 61. nadimak 122 Posupirja. 11. 113. 176.. 150. 204 Poreč 64 Porobi ja 213 Porobija. nadimak 112 Poteštat. 19. 232 Polovinio 232 Ponikve 107 Ponkoljić 122 Ponsichievich 226 Ponta di San Martino 214 Pontonijević Gregorij 159 Požičević 216 Pope. "101 Polotović junior 30 Pollovinich 232 Polovinei 233 Polovineo 154. nadimak 36 Prerheru 35 . 94. 122. 59. 117. nadimak 30. 116. 133—148. 124. 32. 189. 14. 93. pop 30. 82. 71. nadimak 192 Popić 79 Popić. nadimak 185 Postolarić 216. 149. 92. 39. 164. 72. 49. nadimak 34 Popović 111. 34. 219. 16. 178. 12. 20. 201. 12. 100. nadimak 167. 68. 147. 28. 223 Postiranin. 168. 149. 202 Pragrić 28 Pragnć Jakov 32 Pranić Antonija 205 Praskalo. 36. 225. 18. 108. 15. 187. 19. 82 Poljičani 13. 138. nadimak 176 Posinelli Iseppo. 23. 200—204. 47 Poxischie 214 Prag (Praga) 195. 144. nadimak 165. 166. 47. 82 Pojican Jakov 47. 153. 165. 30. 22. 69. sudac 232 Polovini Vicko. 134. 111. 166. mistro 98 Posinković 13. 137. 104. 101. 229. 224. 19. nadimak 151 Posterna 14. 195. 34. 40. 80. 119. 189. •97. 45. 89. 190. 123. nadimak 75 Poškini. 213 Praščević-Jela. 230 Prbači Dolac 118 Prč. 8. 154. 62. 234 Pozza 22 Požeženik 7. psokuraior puka' 215. 22. 57. 232 Popović Filip 111 Popović Petar. 224. 198. 157. 124. 190. 8. 109. 185. nadimak 213 Portada-Zorzinka. 81. nadimak 170 Prdić. 47. 218. 160. 144. 218. 214. nadimak 176 Postavar. 77. 30 Polotović 27. 230 ••__ Poljican Ivan pok. 23 Postira 7. 233 Postolarić Martin 217 Počćer. 114. 38. 104. 227. 83. 125. 17. 76. 172. 232 Polovineo Josip 218 Polovineo Mihovil 217 Polovineus 217. 175. 16. 48. 192. 192 Potočnjak U l . 14. 18. 180 Praščević. 146 Potočnjak Vjekoslav 111 Povija 7. 8. 158 Poštar. 18. 120. 118. 202. nadimak 119. 56. 107.• Prence 105 Preturić. 11. 112. 191. 141. nadimak 33 Pothume (Pot Hume) 7. 110. 170. nadimak Prda. 18. 200. 114. 11. 220. 18. 156. 176. nadimak 209 Pražnice 7. 82 Poljicanin 46 Polotov 27. 190. 79. 166. 155. nadimak 209 Praščević-Marinko. 191. 12. 46. 19. 162. 60. 13. 28. 232 Polovinić 215. 131. 100. 12. 84. 152. 156. 173 286 . 190. nadimak 86 Prasnize 174. 158. 151. nadimak 209. 95. 233 Polovinić Marko.

. 76. pop 171 Prodis Triffon de. 157—173. 232 Priskić 107 Prkačić. index 171 Prodi Georgij. 19. 158. 152. 179. 178. 66 Primorci 11. nadimak 164 Pulisela 120. 181. nadimak 88. nadimak 77 Pulentin. 197. 195. 61. 90. 224. 122. 138. nadimak 202 Pujiz. 217. 99. 132. 208 Purešković. 90. 229. 226. 221 Radesko. 13. 108 Radetić 79. 171. 61. nadimak 224 Puja. 174. fabro 72 287. 135. 153. 171 Prodić 13. nadimak 152 Prkeša. 198. 62. nadimak 83 Puratić 205. faber 79 Radetić. 171 Puljizić. . 19. pop 174 Prodić Bernardin. 37. 182. 212. 11. 88. 209. nadimak 89. 149. 131" Radetić Srećko 112 Radetić 72. 13. 135. 154. 145. 173 Prikačić 27 Prilanić Frane 159 Primi 66 Primi dr. 158. pop 10. 141 Račić 55. 111. 100. nadimak. 171 Puljizić detto Sasse 159. 208 Pušilo. 61. 216 Puše.47. 185 Pujizina 161 Pula 164 Pule. 210 Prolog 206 Proložac 36. 125 Pulišelić vulgo Batistić 223 Puliteo 200 Pulitović Jerolim 121 Puljak 167 Puljak Ivan 167 Puljizić 45. 183. 62. 132. 79. 61. 184. 209 Prodi alias Prodić 45. 12. nadimak 164 Pušilula. nadimak 62 Puićeva Vičenca 83 Puiz. 211. 10. magistri 171 Puljizić detto Lustre 162. 206. 177. 232 Pučišćanac. 112. 130. 171 Prodi Alosino. 175. 229. nadimak 194 Pulenta. 112. 185. 158. 209. 199. 211 Pučiški Dolac. def ens. 233 Radatović Juraj 217. nadimak 84 Puhor. 48. 133. 21. 107. mistro (magistri) 79. 22& Pulišelić alias Dujmović 132 Pulišelić alias Lovričević 125 Pulišelić Lovre 121. 32. 158. 217. nadimak 76. 186. 208 Puratić alias Dorotić 207. 62. 171 Prodić Klimša 171 Prodić Marko. nadimak 193. nadimak 178 Prodan 139 Prodan Ceprnja 9 Prodanić 216 Prodi 133. 233 Rade (Janović). 167. 171 Puljizović 215 Puntadura-Markovi. 171. 208. nadimak 32. 10. 215 Radačić 158 Radatović 49. 131 Radetić. 121. 174 Prodić. 191. 226. 123 Prugo 111 Prugovo 57. 213. 143. 171 Prodoli 18. 221. 180. 144.14. 125 Pulismanin. mornar 207 Rade. 56. 11.(remitaža) 28. nadimak 84 Puška. 125 Pulišelić Nikola 121. nadimak 163 R Rab 11. nadimak 219 Pulišelić 28. 34. 137. 223 Radić. 156. 173 Puzle. pop 168 Prodi-Prodić 170 Prodich Francesco. 90. nadimak 221 Pustinja . stan 7. 190. nadimak 32 Pušković 217 Putešić 158 Putvine. 113. 77. nadimak 34 Puje. 131. 193. 214. 197. 122. 125. 109 Purić 125 Pusa. 61. 146. nadimak 177 Pušić. 231. nadimak 219 Pulicijot. 165. 51. 217. 216. 45 Primorje (Primorie) 44. nadimak 194 Pušibate. 164. 157 Puedović 25 Pugliseo 171 Puhalo. 82. 45.Prijević stan 7. 123 Prutić alias Canaletto 83 Prvinić 187 Prvinić-Kragujević 45 Pucischia 159 Pucischie castro 154 Puče 35 Pučišća 7. 18. 208. 47. 27.

47. 96 • Radoević. Zakan 82. 101 Rakelić 76 Rakisić 288 . 66. 167 Rajević 112 Ra'jić 45 Rajković 112 Rajkotović. 42.Rad alias Ban 223 Rad alias Tarasić 223 Rad aliter Porobija 209 Rad detto Padallo 88 Rad detto Petrimac 162. 233 Radičić. 50 Radovčić. 209 Rad ć vulgo vocati Ban 223 Rad čević 133. 77. 218 Radmiiić Stefan 26 Radmilli 112 Radmilli Ivan 112 Radmilli Stefan 106 Radmilović 88 Radmilović-Pess'a 88 Rado 146 Rado. pop 42 Radmilić Ivan 26. 233 Raguseo Anton 233 Raguseo Ivan Marka 218 Raguseo Marko sin Marka 217. nadimak 201. 220. 171. nadimak 112 Radmiiić. 167 Rajčević detto Mujo 167 Rajčević detto Muse 161. 146 Rado Juraj de 106 Radobilja 133 Radoević 25. 133. nadimak 174 Radovan detto Arbunić 174 Radovan nazvan Allegretti 36 Radovan sin Slavošev 149 Radovan vogarmente chiamato Allegreti 226 Radovanić 158 Radovčić 49. na u ta 108. 44. 216. 107 116. nadimak 76 Radinčić 41 Radinković 215 Radinović 215 Radišić vulgo Pesse 125 Radmili 42. pop 28 Rad čević aliaš Bolančić 91 Rad čević Mate. Radičić Ivan 174 Radičić Juraj 105 Radičić Miloš 66 Radićijen Juraj 82 ' Radin. 66. 66. 188 Radojković. 47. kapetan 125 Radojković Bartol 159 Radojković-Cikutić 159. 134. 146. procurator 66 Radmiiić 27. 171 Radojković-Cikutić detto Furlan 159. dijak 49 Radović 66 Radunica 84 Radutinić 233 Rafaelli 66 PCaglanin 215 • Ragusa 233 Raguseo 149. 233 Raguseo pro 233 Ragusio 216 Raguzeo 155 Raguzeo Pro 217 Raguzeo Vicko sin Jakova 155 Raić 112. magistri 42 Radmili. 146 Rado Frane de. 165 Radovan 174 Radovan. 215 Rad čevjć. 2 16. 112 Radmilić. 28. 167 Rad detto Roko 167 Rad detto Tarasić 223 Rad dicti Porobić 208 Rad dictus Banovi 223 Rad Juraj 217 Rad ovvero Tarasić 223 Rad ć-Pada!ović 88 Rad ć-Pagari 59 Rad ć-Petrinac detto Roko 162 Rad ć-Porobi ja 205 Rad ć sive Tarasić 190. nadimak 112 Rajo 205 Rakela 76. 233 Raguseo Nikola 155. 125. 207 Rado de 108. paron 105 Rade de. 171 Radojković detto Čiveta 171 Radojković Vinko 159 Radosavljević 27 Radoslavić 182 Radoslavljić 158. 158. magistri 55 Radoević dictus Bartulović 66 Radoević Nikola 159 Radoi Dobroslavo 149 Radojković 13. magistri 41 Radičić Andrija 44. pop 98 Rad čević Matul. 221 Raić Ante 112 Raić dictus Silo 220 Raić-Sopanović detto Karmeljić 220 Rajčević 112. 146 Radičić Grga (Gregorio) 41. 99 Radmili. 182 Radoš sin Pavla 163 Radošić Juraj 159 Radotilja (Radobilja) 158. 91 Rad čić 41.

nadimak 76 Ridolfi.. nadimak 59 Ratko. 41 289 . canc. 233 Rodolfi. 148 Ravlijć 139 Ravlijić 139 Ravljić 139 s Ravonković 215 Razdajna 8. 111 Remetić Ante 106 Remetić Ivan 106 Rendić 28. paron 105 Rendić-Bego 112 Rendić detto Lola 112 ' Rendić detto Lesandin 106 Rendić detto Ruso 106 Rendić-Dopodne 112 Rendić Gaje 88 Ru. 35. nadimak 201 Rakodić chiamaii Dobričić 232 Rama 163 Ramljak 88 • Ramljak Ivan 88 Ramljani 87 Ranamarić 216 Ramanković 215 Ran je. 111 Remetić alias Coljević 107. 133 Repić. mistro (arteficis) 88 Rodolfi. 215 Rat. paron 106 Repanović. 214 Rašanin Petar 26 Rašćani 207 Račić alias Glavinić 135 Raško.Rako 76 Rako. Ranjin. conc. Petra 106 Zbornik za narodni život i 'Običaje 19 Rendić alias Angel 107 Rendić alias Dujmović 112 Rendić alias Mikin 112 Rendić alias Ruso 107 Rendić Ante. nadimak 76 Remeta. predjel kod Bobovišća 8. Restoević 28. 41. 108. nadimak. 188 Rendić braća pok. nadimak 202 Rariofeić 121 Rapo. 155 Restoević alias Servica 35 Restojević 35 Restović 35. nadimak 61 Rararković Juraj 184 Rasol 107 Rasohe 132 Rasoli 22. 112. 42 Retundo 27. 18. 55. 105 Rendić Ivan.ić Ivan 99. nadimak 175. opat 21 Raulijć 139 Raus. 111 Remetić alias Omerović 107. 155 Restovića Banda 25 Restovikuić (?) Frane 26 Retundić 27. nadimak 200 Remengo. 213. 119 Rebac.. 212 Ribarević Šimun fra 204 Ribarević Vinko 214 Ribarović 212 Ribarović Ivan 214 Rica. 106. 63. 177 ^ Ravan 163 Ravanović 183 Ravčić 217 Raviljić 139 Ravlić 139 Ravlić Toma 139. nadimak 62. 107 Rimini 224 Ripac 66 Ripjević 158 Riste. magistri 233 Rijeka 37. nadimak 163 Rezmilović detto Pessa 88 Režzo 106. nadimak 113 Ročičić Ivan 217 Rodić. 42 Retušić 25 Reve-Budin. nadimak 84 Rad. 12 Razmilić" 112. 208 Remetić 105. nauta 88 Rodovanić 158 Rogarić 49 Roglić 233 Roglić. 88. 97 Rasotica (Rasohatica) 7. 192 . 116 Ribarević 204 Riharević dicti Visković 205. nadimak 76 Rede. 107. 185. nadimak 202 . 219 Refuj. paron 106 Rendić Juraj 105 Rendić Matej 106 Rendić Matej. dio u Postirirna 132 Rat. 80 81 • Rat-Luke 158 Ratar. episc. nadimak 163 Raus-Bigec. nadimak 86 Redetić Stefan 106 Redezović dictus Skrozinović 216. nadimak 152 Repuj. paron 105 Rendić Mihovil 106 Rendić Nikola 106 Rendić seu Inglez 112 Rendić Sime 106 Rendić Vicko. nadimak 208 Rodolfi 88. Jurja 105 Rendić braća pok. 121. 139. 105. kod Bola 196. 119.

207 Rogoznica Šibenska 90. 149 Salamonis. nadimak 61 Ruperclaria 147 Rupčić 25 Rus. nadimak 195 Rovinj 17. nadimak 152 Sakreštan. 125. 202 Roguljić alias Zlatar 202 Roje. 182 Salamunic alias Sarre Salamunic Toma. 125. 125. 116. 162. nadimak 186. gastaldo 133. nadimak 186 Rude AJartin 214 Rudina 215 Rudolii 233 Ruidić Ivan 27 Ruidić Nikola 27 • ' Run je. 201 Rottoloni 89 Rottoloni Ivan 89 Rotundić 42 Rovigo 135 Rovilo. 160. 176. 126. eomitis 126 Salamonović 121. 168. 190 Salamom*. nadimak 109 Ružić Ivan 27 Ružičić 122. 110. dr. 122. 147. 167 Rovinjež. fratar 207 Rude. 44. nadimak 202 Riinko 61 Runko. 125 Salamunčić 190 Salamunic 120. magistri 139 290 . 125 Salamunovic alias Taraportin 125 Salamunovic alias Sare 182 Salamunovic alias Šarić 182 Salamunovic ant. 133. 147 Roguić 94 Rogulić 94 Roguljić 189. 163. 146. 158. 147 Ružin. 200. 149. 36. serg'ente maggior 125 Salamunovic 122. 151. S Sabbioncello 35 Sabbo 117 Sabe. 219 Ružić. 32. 164. Jerković 125 Salamunovic detto Jerković 139 Salamunovic dicti Jerković 125 Salamunovic Dujam 121 Salamunovic Ivan 121 Salamuriović-Jerković sive Fabijanović 123 Salamunovic Nikola 121 Salamunovic sive Fabijanović 123. 216. nadimak 108 Rokočić 216. 155. 120 Salamoni 125. 182 Salamunovic. 206. nadimak 36. 126. 207 Rogoznica Pro. 119 Rojen. 198 Runiin. pop 125 Salamoni Toma (Thomas) conte (comes) 126. 161. 169. 195 Sabicio 28 Sabičević 28 Sabićin 28 SabioncelH Marin 35 Sabioncello 28 Sabionzelio 35 Sabiuncelo 35 Satlica (Devin) 165 Sadinović 191 Sajo. 165. nadimak 163. 145. 130. magistri 139 Salamunovic. 135. 147 Rogoznica Pro Lukin (di Luča) gastal­ do Rogozničić 28. 130 Salamunovic alias Jerković 125 Salamunovic alias Jerković sive Fabi­ janović 123. 193. 139. mistro calzolaio 160 Salamunovic alias Fabijanović 123. 218. 233 Rokočić anco Dobričić (da Dobra) 233 Rokočić detto Dobričić 233 Rokočić Ivan 217 Rokočić Vinko 218 Rokotić 232 Rokotovi. sin Andrije II. 219 Rubić I.Rogoznica 28. nadimak 166 Salamandrija. 144. kapetan 125 Salamunic Zorni. nadimak 112 Ružić 25. 165. 141. nadimak 194 Rokotović 233 ' Romane 67 Romani 67 Romanus 67 Roso 28 Roščić 194. 143. eomitis 125. nadimak 173 Rokečić 233 Rokela. nadimak 202 Ruso. 202 Rošin 194 Roško Polje 109. nadimak 92 Salamon.. 123. 185. 126 Salamoni. nadimak 202.125 Salamunovic sive Jerković 125 Salamunovic sive Jerković. 166. 181. 138. 80 Rude. nadimak 166. 109.

190 Sejačić 67. 214 Saloma. nadimak 53 Sekul 63. 214 San Vito degli Abruzzi 89. 128. 107. 124 Sapunar. 8. 177. 189. 206. 236 Sardarević-Remetin 160 Sargo 69 Sarti 94 Sartinović Vinko 217 Sartor Lovre.. 199. 72. 9. 176. 77 Sekulov 72 Sekulović 72. 224 . mistro 106 (Senković Marko 54) (Senković Mladen 54) Senković (Sinkovi) -Siruć 45 Senković-Svarčić 54 Sepić 216. 201. 146.Salamunović Šimun 121 Salamunović vel. nadimak' 119. 211. prokurator 62 Scarnio 63 Scarnio dr. 116. 191 Scarpa Cosmo. Cassiano di Aquillea 145 Scipioni-Cvitanić-Zelanović 47 Sćapanović alias Scipioni 45 Schiappanovieh alias Scipioni 185 Schintich Marćo 112 Scischich 147 Sciscich 147 Sorip 121. 17. nadimak 138 Scarfelini 147 Scarneo 63 Scarneo Doimo. 146. 131. 113. 203 Sekulović. 204. 12. 63 Scarnio Prospero 63 Scarpa 103 Scarpa capt. Selačić. 164. 204. 140. 209. nadimak 150 Salva tić 121 Salvini 117 Samari 94 Samo grad 157 San Francisko 144 San Ioanni 23 San Martino 17. 230 Senjanin Matheus (Matošić) 230 Senjković 36 Senković 63. 163 Santi ovvero Santini. mistro 99 Scarpa Iseppo. 91. nadimak lt>2 Senj 63. ortolano 160 Santi Venier 147 Santić 94. 21. 189—196. 16. 131. nadimak 166 Selza 196 • Senić-Krkanjerac. 141. 97 Sapa. 231 Selce kod Sežane 167 S. 18. 105. 202. Ilia. nadimak 50. 167. 77. 156. castro 125 Sancti Joannis de Stiuano 97 Sanetić Matej 121 . 196 Scripea 8 Scrivanich Joanne . 127. 107. 125 Salamunović Vicko 120 Salapić 233 Salihović Ivan 105 Salihović Nikola 105 Salinović 206. 233 Sepić Jakov 217 Serbić 134 Serčić 210. 94 Sebastijanović Sebastijan 94 Seget 58.67 Sebastijanović 82. 203 Sejačić 89 Sekretarij. 163. 77. 214. 166. Jerković alias Fabijanović 123. 110. 205. crkvica 20 Selka. mistro 98 S. 147. 139. 60. 140 Santi vulgo Maričić 139 Santić Stjepan (Stefan) 139. 178. nadimak 151 Salon Abraham 91 Saluta. 214 San Pietro 23. nadimak 177 Savojardo. 33. 77 * Saraceni 12. 76. 91 Saricti Joannis. 173. 112 (Senković Andrija 54) (Senković Kuzma 54) Senković Luka. mistro 216 Sartor Satićo. 89. 200 Santić. 228 Salinović-Borovac Salinović dicti Boroević 206 Salinović detto Boroević 206. 216. 20. 140. 106. mistro 94 Santić alias Maričić 139 Santić dicti Maričić 139 Santić Juraj 139. mistro 27 Sartoris Laurentij 217 Sasunić Toma 68 Satičević Ivan 27 Satičević Petar 27 Satičević Satieijo 105 Savj. nadimak 124 Sapunarić 76. 75. 214 291 . 19. 214. 208. 148. 162.Sansir. nadimak 176 Selapić 216 Selca 7. nadimak 202 • Sapunar 36.107. Sekulović Marko 203 Sela 166. 196. 148 Santrić 140 San Zuane 82. 220.

112 Sinčić Ante 106 Sinčić Gregorij. 63 Sfirčić Stefan 26. 96. 55. nadimak 176 Sisović 122 Sišić 133. 182. prokurator 56 Škarpa 103 Škarpa. nadimak 223 Simoneti 28 Simonetti »filius spurius« 28. nadimak 76 Sinčić 106. 107. 95 Sisgoreo 107 Sisich 147 Sisle. paron 99. pop 182 Sesnić. 95 Sirotković Mihovil 82. 210 Skarebaje. 224 Servenli-Zvančić 67 Serventić 205 Sesejković 190 Sesnić 185. nadimak 173 Skaramuce 28 Skarbić 120 Skarfelini (Scarfelini) 147 Skargatić 99. 48 Simanović 159 Simeonis. 188. pop 63 Skarnić 28.' civitade 141 Sibiškin 216 Sicilija 137 Sićalina 120 Sičić 49. 204 Sinjanin Ivan 92 Sinobad Pavle fra 204 Sinovčić 119 Sinovčić-Baras 119 Sipić Juraj 217 Sirotković 47. 178. 222 Smić alias Batković 45. 82 Sirotković Nikola Ivana 82 Sirotković Stefan Gregorija 82. eremitaž 31. 233 Sesnjić Frane 105 Sesnjić Ivan 133. romito e custode 162 Sesnić vulgo Gregušić 190 Sesnjić 158. 159.-220 Silović Meinour 184 Silvan 103. 49 Silvio.Serdarević Marko 44 Serravallo 107. Mihovila 82. 88. 82. Giovanni di Povglie 203 S. mistro (magistri) 103 Škarpa Izepo. 48 Silvio. nadimak 75 Silba 103 Siljindačić Nikola 105 Silović 122. 107 Skarneo. 103 Sfartalović Petar 82 Sferčić 63 Sfetinčić 42 Sfiličić 67 Sfirčić 56. 111. 196. 48. eremitaž 31. 178 Simić dicti Marinković 217. 75. magistri lapicide 158 Simeonis Micoil 149 Simich 222 Simić 42. patron 99 Sinj 64. 48 Silvio Grgur 31. 109. Helene. 98. Pavao 31. 109. 103 Sfartalović Dominik 82 Sfartalović Kristofor 82. 101 Skargatić Antonio 99 Skargul 189 Skarmeta alias Dragičević 72Skarmić 63 Skarmić Dorica 28 Skarneo 42. pop 182 Siginj (Sinj) 167 Signano Villa Nogaro 28 Sikalinović Mate 133 Sila. 63. 42 Simović 25' Simunovich Nicolao. 27 Sfortolović 25 S. 182 Sičić. ilir. 103 Sfartalović. 117. 147 Sišić Šimun (Simon) 147 Sitnić 56 Sitno 64. 204 Skanči (Scanci) 190. 131 Setević 131 Sezonić 122 Sezunić 216 Sfarčić 63 Sfartalović 99. 95. mistro 103 Škarpa Kuzma. 216. 216. 233 Sesnić. 63 Skarnio 42. 189. 147 Sirotković alias Bepov 147 Sirotković Ivan p. mistro 103 Škarpa vulgo Lace 140 Skarpaca 140 292 . 184 Sesnjić Juraj 105 Sesnjić Marin 184 Sesnjić Matij 184 Sesnjić Nikola 184 Sestranić de Hectore 164 Seteljić 122. 95 Sirotković Nikola 26. 222 Simić Ivan 217 Simić Nikola fra 205 Simičić. 88. pop 23 Sinčevi. 196 Silvio. kapelan 31 Silvio alias Dubravčić. 63 Skarnio Dujam. 114 Serventi 67. 42.

90. 126 Skorić sive Bakić 150 Skradin 57 bKrivanelo. nadimak 100 Slavic. 133. 219 Skrozinović alias Bezerić 219 Skrozinović detto Bezerić 219 Skulanac. 92. Sokačić 122 Sokačić-Gabiler 217 Sokol. 74. 214 Sorancich 52 Sorić. Mariae de Milna 23 S. nadimak 166 Spadić 222 Spadić. 63. nadimak 193 Soldo. 67. 150 Skorić alias Bakić 122.-28. 126 Skorić Mati] (Mate) 120. 155 Slovinić. 62. 99 . 81. 87. Smrdejina«.Škarpi 103 Skender paša 46 Skina. 59. 85. 209. 210 Solo Juraj 210. 53. magistri 101 Spalatensis Justina 48 Spalato 23. 101. 210. nadimak 100 Skore 141. 60. 111. 42. nadimak 213 Splisca 98 Splićani 7. mj. 140. nadimak 86 Slavića Dvori 81 ' Slavo. nadimak 208 Solin 185 Solinjanac. 112. 204. 117 Skoknić Nikola 106 Skoković 117 Skoković Nikola 117 Skoda. naute 139 Slovinić Nikola. . 28. nadimak 51 Sotković 72 Sove. 150 Skorić alias Penarolić 66 Skorić Dujam 218 Skorić Luka 121. 41. nadimak 90 Soljačić <67. 149. 88. 214 Solo Nikola 210. mistro (magistri) 99. 27. 63 Skoknić 106. Martino 206 Smiho. nadimak 199 Skuše. 178 Spaleta 66 Spaleta. 126. nadimak 202 Solde. nadimak. 67. sudac 139 Slovinje Vitko 339 S. 126. 29. nadimak 198 Skrozinović 216. Soljačić Jakov 217 Soljačić vulgo Bumbić 224 Soijančić 45. 139. magistri 107 Solačić 216 Soldat. Pietro 105. 113 Sokolović 113 Sokolović. 05. nadimak 32 Slatina 158 Slatine 79 Slave. 48 Split 7. 39. 60. 213 Slipac. nadimak 75 Skrnić-Dujača. IQ9. 89. 60. 89. 31. nadimak 76 Slime 27. zaselak 189. 90. 47. 63 N aSmrtić 35 > Smrtić. nadimak 51. 197 . 43. 141. 214 Soloević 210. 136. 64. nadimak 85 Slivno (Sempolaj) 130. 46. 81 Smrka 7. nadimak 193 Slikanović 28 Slike. 115. brdo 197 Smrcevik (Potsmrčevik). 116. 205. 131 Slovi gne Vitco 149 'Slovinić 45. 122. 57. nadimak 87 Spence Radino 149 S. nadimak 167 Siavoi 216 Slavotovi. 86. 150 Skorić 63. 46. nadimak 111 Sladić. nadimak 152 Smojčević Ivan 133 Smojčević Nikola 133 Smoko. 32. nadimak 34 Sočo 36 Soditrić Petar 217 Sogiancich 89 Sogliancich 89 Soijančić 89 Sojačić 147 Sojančić 89. 25. nadimak 202 Sokolić 106 Sokolić. 93 Soljičić 215 Soljihčić 89 Solo 204. 206. Solović 205. 45. 65. nadimak 74 Sovičić alias Vulić 132 Spada 222 Spada. 107. 117 Spilica 197 \ Splicica 23 Spiičanac. 163 Sorić-Gluho. 216. nadimak 77 Smoljan 199 Smrcevik. nadimak 63 Sleško 191 Sleško.

132. nadimak 192 StenzoMĆ Marko 44 Stcpham de Sabioncello 35 Stipančev. 220. nadimak 84 Stafčević detto Chirighin 85 Starcević-Roso. kapetan 89 Stipanćić. 35 Stefan iz Venecije 217 Stefić. 47. 120. 88. pop 46 Srbija 220 Srdar. 202. 208. 117. 209 Stanini. 142. nadimak 164 Stanoević'106. 167 Srdela. 233 . 143. 157 294 . 172. crkva (Mirca) 120 Stae Mariae Milnari 23 Stafortić 158 Stampadur-Kampanara. 131. 132. pop 27. 145 Splitska Vrata 7 Splitski kanal 7 Splizbanda 81 Sprta. nadimak . 23. nadimak 118 Stipanovi 42. 123. 109.93. 172. 107. 145. 134. paron 105. 36. 207. Stae Mariae. nadimak 89 Stenijo. 142. 7t • Stipanovi vulgo Skorobaić 126 • Stipanska Luka 10. 11. 140. 125.. 130. 127. 107 Stanoević detto Pistur 112 Stanoević seu Barišin 112 Stanojević 112 Stanušić 224 Stanušić alias Budva 224 Stanušić ora Budva 224 Starbić 122 Stara Kaniža 165 Stareević 82 StaiČević. 94. 11. 213 Stančić Jerko 205 Stančić Marin 205. 19. 228. 52.. 220. 127. 147 Staničić 174. nadimak 76 Sprtica. 219. 134. 205 Staničić alias Bartulović 178. 126. 134. 209 Stančić-Plamus 209 Standelpergher detto Stambucco Anto­ nio 195 Stangauria 25 Stanić 36. 225. 66. 183 Stanišić detto Oreze Petar 204 Stan jaro. 133. nadimak 76 Spudičević 28. 112. eremitaž (manastir) 48 Stipančić. 111. 71 Stipanović Marko 121. 97. 17. 192. 96. 101. 224. nadimak 195 Spnce. nadimak 84 Stari Dvori 73 Starigrad 27. 110. 107. 18. 226 Split-Suburbio 41 Splitska 7. 64. 12. nadimak 84 Siampadu-Pizaica. 36 . 108. 169. 117. 107. nadimak-208 Si: sić 81 '4ate. 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević Frane. nadimak 52 Srdarević 167 Srdarević-Remetin 111. 42 Siipanić. 95. 195. 133. 114. Stanišić Ivan 214 Stanišić Marko 182. 117 Spudičević Marko. Starograđanin. 215 Stipančić. 80 Stancita 158 Stančari 68 Stančić 209. 190 Stanišić alias Šare 43 Stanišić alias Šarić 209 Stanišić detto Šare 209 • Stanišić Andrija fra 214 . 223. 116. nadimak 156 Stanišić 67. 194. 165. 182. Nikola 121 Supamčić 89. nadimak 89 Stipanić 28. 108. 71 Stipanović alias Maričević 41. 122. nadimak 202 Stipančić 48. 144. rnistro 27. 124. 131 S •panović. 129. 147 Spudičević alias Sabo 107 Spudičević alias Sabbo. 119. 130. nadimak 91 Sceka. nadimak 74 Stefan iz Pelješca (Steffano da Sabioncello) 26. 222. 125. 135. 68. 182 Staničić alias Sare 209 Staničić alias Sarić 204 Staničić alias Stanić Staničić detto Šare 214 Staničić detto Sare Ivan 209 Staničić dictus Sare 204. 110. 210. 37. nadimak 84 Stanac Dolac (Stanaz Dolaz) 15. 122 Stipaniević 122 Stipanovi Dvori 81 Stipanovica. 42 Stipano\ić alias Mirić 126 Stipanović alias Skorobaić 126 Stipanović Ivan 120 Stipanović Ivan.108 Srijani 50 Srinjine 32. 126 Stipanović Nikola 121. 126 Stipanović seu Maričević 28. 45. 122.

78. 103. 80. 25. 122. 19. 12. 150. 11. 46. 177 Sukelić alias Svetinović 42. nadimak 89 Sutivan 7. 65. 186. 13.--15. 61. 146. 29. U. 155. 28. 115. nadimak 109 Stupe 158 Stupi 157 Subaša. 50. 37. nadimak 32 Striko. crkvica 16 Siomorska 147 Ston 41 Stopa. 205. 78. lapicide 155 Sumeić. 37. 105. 173. 191. 117. 228. 95 Stipičić 42. 19. 18.Stipasinović 174. 103. 89. 233 Stipinović 36. 38. 168. 18. mj. nadimak 109 Stolivo 62. 47. 118. . 128 Sumljić 121. 14. 148. 120. 49. magister 155 Sumerić 155 Sumić 128 Sumjić 122. 220. 81—97. 41. 118. Maria de Gradazzo 12. 192. 55. 128 Sumnić Ivan 106. -169. 107. 104—118. 119. nadimak 35Surlutović 217 Surlitan. 102. 22. Sumeljić 155 Sumeljić. 100 Suceić alias Butor 58 Sućuraj 209.39 Suić Pavao 95 Su ja. 121 Sumnić Marko 121 Supa. nadimak 192 Šula. 29. 229.164 Sudijć 133 Sudijić 47 Suđja. 25. 101. 43. 27. 201. 232. 195 Stražišća 132 Stri go. 147. 193. nadimak 165 Surlutović 217 Sušalović 25 bu^e. 41 Stipinović alias Mujić 36 Stipinović dicti Bukar 36 Stipinović-Maričević 36. 209 Suzičić alias Breljak 204. 42. 214 Stipičević 63. 90. nadimak 166 Supetar 7. 178 Stipetić Nikola. 11. 128 Sumnić 105. 117. 234 Sumeić 147. 21 Stobreč 119 " „ Stoji ć 25 Stojan. magistri 147 Sumeić seu Vlašić 155 Sumejić 155 Sumejić alias Vlašić 155 Sumelić 155 Sumelić Juraj 147. 27. 46. 14. 14. 64. 77. 204. 39. 231 Supetranin. 204. 26. 61. 42. Straževnik (Straževnike) 7. 102 Sutorić 28 Sutulin. 187. 171. 188. 191. 119 Stipinović alias Maričević 36. 43. nadimak 53. 88. 101. 205. 1.. 111. nadimak 174 Strafortić 183 Stranulić 45. 152. 40. 178. 10. 23. 229. 13. nadimak 35 Studenci 60 Stulla 213 Stupac. 146. 34. 41 Stipuiinović 49 Stipulinović Ivan 82 Stipurina. 99. 19. 216. 30. 147. 233 Sutković 98. 142. 12. 204—214. 158. 67" Stjepan Dabiša 163 St. 102. nadimak 152 Stiuano 97 Stivan 81 Stivano 13. 67. 136. sudac 178 Stipinčić alias Mativčević 128 Stipčivić (Stipćević?) 25 Stipić 190. 23. 188. nadimak 202 Stropa. 230. nadimak 76_ Suvić 149 Suzan 63 Suzan Juraj 63 Suzičić 190. 17. 120. 218 Sučić 77 Sućina 158 Sudac. 213. 185. 45. 124. 119. 111. nadimak 30 Sukadar 204 Sukadarić 107 Sukela 25 Sukelić 149. 104. 99. 214. 136 . 179. nadimak 195 Suić 95. 45. 214 Stipič Martin 213. 131. 30. 39. 153. 174. nadimak 123. 190. 158. 141. 155 Sukelić detto Banić 177 •Suiet 15 x Sulianović 28 Sumartin 7. 48. 73. 12. 209 295 . 182 Stipetić 45. nadimak 186 Stopić. nadimak 194 Suhi Dolac 209 Suho. 41. 49. 157. 18. 190. 43. 65 Stomorica. 28. 155 Sumeić.

149. 209 Suzičić detto Berošević detto Breljak Mihovil 209 Suzičić Ivan 209. Ciprijan. Nedija. nadimak 164. ruševine 51 Sv. 177. crkva u Sutivanu 84 Svitić 108 Sv. 185. 42. crkvica iznad Dola 149 Sv. Mihovil. crkvica iznad Milne 15 Sv. 45. Ante . Rok. Jadre. Petar. 96. 234. 67 Sv. Bernardin 232. Juraj. Vito Lanciano 60 Sv. 103. crkv. 149. 51. nadimak 195 Samate. u Dračevici 51 Sv. crkva u Splitskoj 17 Sv. Vid. 177. 212 Svirče 190 Svirčević 216. 234 Sarić Jerolim 49. (Suburbio Split) 59 Sv. Nikola 158 Sv. 189 Sajnana. 191. crkvica 98. Petar u Supetru 104 Sv. Toma (Veber) 7. Ivan Krst. crkvica iznad Dola 149 S. 158. Martin. lili ja. crkvica u Milni 15. 10. 77 Svetinović 28. 173 Sv.. 228 Š Sala. 55.Suzičić alias Šukadar 204. Eufemija 142 Svićarević 95 Svićarević seu Gabrić 95 Svi carić 95 Svićarović 120 Sv. "crkva (crkvica) u Sutivanu 13.. 233 Svartalović Frane 217. 42. stan 7. 174 Sv. 130. Križ kod Trsta 125 Sv. 195. 81. 216. 104 Sv. Mihovil. Humca 98. 214 Suzičić detto Berošević Mihovil 214 Suzičić reč. 202 Sarić 42. Križ. crkva u Boboviščima 68 Sv. Marija. 214 Suzičić Marko 209. crkvica na Gracu 9. 139 Sare. Zuanne della Brazza 22 Sybregh 83. Rok. Rok. 133 Svirčić alias Senković 108 Svirčić Ivan 26 . crkva u Pražnicama 173 Sfarčić 63 Svainac 139 Svartalović 28. crk. 197 Sv. 22. 67. 214 Suzičić Mihovil 209. nadimak 224 Satelić 130 Sćapanić 219 Šćapanić alias Kljunčević 219 Sćapanio 219 Sćapanović 27. Pothuma 8 Sv. 204. predjel 8. 56. Berošević Mihovil detto Breljak Sv. crkvica Dubrovica i Mošuje ' 9. 219 Sćapanović detto Jurišić i Zelanović 161 Sćapanović detto Ružić 219 Sćapanović dicti Klunčević 185 Sćapanović in volgar Scipioni 219 Sćapanović-Jurišić 161 Sćapanović-Sekulović Dominike 49 . u Bolu 215. 219 Sćapanovi alias Scipioni (Sipioni) 155. crkvica iznad Supetra 105 Sv. nadimak 194 Sartur. 50. Juraj. bratovština 90 Sv. 173 Sv. manastir 204 * Sv. 236 Saronja. 30. 103. 189 Svitković 38. Svi Sveti. 214 Suzičić Jakov 209. crkvica Straževnika 7. 182. Ivan. crkvica Straževnika 10. Lovre.manastir 14 Sv. Klement. crkva u Bračuti 162 Sv. 185 Sćapanović alias Semlović 28 Sćapanović chiamato Jeneralić 161. 46. crkvica kod D. 12 Sv. Rok. Marija. crkvica u Sumartinu 204 Sv. 89. manastir 14 Sv. 93. nadimak 150 Salta. brdo 197 Sv. Teodor. 147. crkvica na Gracu 9 Sv. 234 Svirčić 27. 115 Sv. nadimak 193 Santić 28.Sćapanović-Sekulović Mićelina 49 Sćapanović-Sekulović Vice 49 296 . Martin.crkva u Selcima 189 Sv. crkvica u Pučišćima 170 Sv. crkvica u Dolu 149 Sv. Martin. Juraj. 155. Antun Opat. 234 Sv. 98 Svinjišće 63. crkvica u Pražnicama 173 Svečević 191 Svela 165 Sveta Zemlja 13 Svetinčić 30. 233 Sv. Toma. nadimak 75 Salte. Ilija. nadimak 167 Sala. Marija. 188. 19. nadimak 73 Sandre. Marija. 47. 183. Kuzma i Damjan. 97 Sv. 155. 103 Sv. 236 S.

107. nadimak 195 Sćepanović 122. nadimak 152 Škare 89 Škare. nadimak 167 Simatorija 81 Simetović 188. 219. 12. 130. 177. 110. nadimak 202 Škrape 81 Skrgatić 101 Skrgutalo. 216. nadimak 165 Škrip. 224 Simunović. 183. 191. 136. 117. 27. 14. 112 Simunić alias Marković 52 Simunović 16. nadimak 73 Skrneta 72. 188. 223. 64. nadimak 221 Soljačić 224 Soljanović 183. pop 23. nadimak 202. nadimak lij) Skopjar. 182. nadimak 166 Skfke. 68. 19. 188 Sćapanović Simun 49 Sćapanović vulgo Biskupović 185 Sćapanović vulgo Zelanović 183. nadimak 192 Smiko. 109. 77 Skrmetić 72 Skrnić. 141. 216. nadimak 76 Skansi 205. 153. 166. 132. nadimak 108 Skica. Dinka 70 Simunović Ivan pok. 142. 226 Sore 119 Soše. 224 Simetović Ivan 217 Simetović alias Hreljić 224 Simetović sive Hreljin 216 Simić. 144. 63. nadimak 197 Sjorpjerov. 213 Serka Jerka 205 Serventić 210 Sesnić 185 Sešula. predjel 173 Škripjanin.Sćapanović-Sekulović Vicko 49 Sćapanović si chiamano Cvitanić 219 Sćapanović sive Biskupović 74. 210 Skansi Bartul 205 Skansi Jakov 205 Skansi Petar 205 Skarabaje. nadimak 209 Serado. 7. 222. 208 Semanović 52 Semper. 297 . nadimak 54 Sirković 131 Sišić 47 Sišić Simun 133 Siško. 62. 8. 93. 131. 20. 18. 158. nadimak 75 Skarpuncin. Dinka 70 Šimunović-Petrić 52. 185. 131. nadimak 109 Skaljić 82 Skampavija. 170. 60. nadimak 202 Setelić 129. 192. 205. 31/36. 47. 69. 158. nadimak 176 Smene. nadimak 63 Skrnić-Jeneralić 63 Skrpaca 199 Skun. 84. 103. 226. nadimak 164 . 114. 120—129. nadimak 56 Sćenzo. 134. nadimak 76 Skendre. 107. nadimak 221 Simunić 52. nadimak 56 Serka 204. 215. 142. 190. 112. 54. 52. 113. 7 0 / 7 7 . 23. 142. 28. 127. nadimak 195 Sćenzin. 51 Simunović Marko 27 Simunović Nikola 26 Simunović Nikola. nadimak 100 Škare Mate 89 Skarić 140 Skarić dictus Cičić 140 Škarpa 140 Škarpa. nadimak 152 Simunović pop 52 Simunović alias Donković 77 Simunović-Butur 63 Simunović Dinko Pavlov 70 Simunović-Donković 77 Simunović ili Jerčić 39 Simunović Ivan pok. 185 Sćapanović-Zelanović 210 Sćedula (Schedula) 79 Sćenze. nadimak 202 Skamparin. 201. 229 Škrip. 155. 131 Šibenčani 13 Šibenik 28. 102. Jerolim 26 Simunović Kuzma. 107. 226 Šibenik Suburbio 144 Šilo. 77 5intić 46 Sintić Marko 105 Sindik. nadimak 113 Skembe-Lizar. pop 53 Simunović Nikola Pavlov 70 Simunović Pavao pok. nadimak 164 Skore. 51. 224 Solo 210 Šolta 7. 147. 185. nadimak 219 Sendek. nadimak 163 Skenderbag. 76. 56. 209. 108. Mate ja 16 Simunović. 149. nadimak 175 Skurele. 113. 224 Sćimbić Petar 121 Šego.

'nadimak 194 . nadimak 176 Thadei de Thomasie 174 Thomasei 140. nadimak 31 Tihinić 190 Tijarica 64. nadimak 118 Tambotić 158\ v Tamburin detto Balbiza 90 Tapunera. 186. 105.Sukadar' 209 Sukadar. nadimak 219 Spire. nadimak 100 Štopulo. nadimak 108 Sušter. 209 Sukadar Marko 209. 223 Tarasić-Ban-Radić 47 Tarasić Ivan 218 Tarasić Luka 218 Tarasić Nikola 218 Tare. 209 Štambuk. nadimak 197 Su jak. nadimak 167 Spacal Ante 167 Spada. 131. nadimak 175 Targić '47 Targkić 82-. 189.. nadimak 177 Tarle. magister 216 Tica. 97 Tele. 200. nadimak 225 T Tabaković 204 Tadejna Margarita overo Dmitrović 216. 112. pop 28. nadimak 33 Šuška. 119 Terraferma 43. 183 Thomaseus Joannes. 89 Tavra Martin 89 Tehstibreg 22. 102. 87 Tarjanović 147 Tarjanović-Martičević 147 Tarla. 106.199. mistro 26 Tironi Jerolim 105 Tironi Jerolim. de 215. nadimak 221. subdjakon 133 Thomaseus 140. 234 Terra Rubini 125 Terze 63 Terzi 43 Terzia 43. .Soto. 190 Tarasić 216. 235 Spadir. Srećka 105 Tironi Felice p. 175 Tičica. dr. nadimak 152 Tatarinac-Drago. 105. nadimak 166 Tenda 231 Tendić 231 Tenzera 112 Teratjerka. 167. 107. 194. nadimak 194 Tironi 25. Ivana 105 Tironi' Frane (Franceskco) 27. 183 Thomaseo 133. magistro 195 Štambuk Ante 202 Štambuk Toma 202 Stefan. nadimak 50 Tadić or Ale o Vodanovich 224 Tadin 202 Tadin Mate 202 Tafra 140 Talijani 87. 188. nadimak 206 Stefanov. 196. 63. Jurja. nadimak 83 Štambuk 77. nadimak 36 Termić-Vladišević (Vladislavić) 45. 202. nadimak 195 Studij. nadimak 75. nadimak 35. 206 Tarković 160 Tarnopol 62 Tartanić 156 Taser. nadimak 202. nadimak 210 Šuiić 167 Sulić Toma 167 Surko. 116 Taras 67. 214 Šukadarić 209 Šumić 224 Sunkalo. 140. nadimak 163 Svilo. nadimak 199 Sušula. 107 Tironi. 118. 227 Tadic 224 Tadić. nadimak 34. 204. mistro 82 Tironi Ivan p. Thomicio 171 Tiberio. 195. 157. 153 Terzić 43. 113 298 . nadimak 219 Taranto 85. nadimak 199 Spadic. 189. 77 Špirini. 234 Thomassich 140 Thomaxich Draxoi 149 Thomiceo 171 Thomiceus 171 . 77 Tirola. braća p. 234 Tbomasis Bernardin D. 174. UŠ Tironi Ivan. nadimak 163. 236 Tambaluk. pop 104 Tironi Joanne D. 211 Terzi ja 211 Tesle. 112 Tironi. 54 Spaleta. 211 Terzić Matij 153. 183 Thomaseo. pop 155 Thomasis de 183. nadimak 176 Tavra 63.

nadimak 167 Tomaseo 140. 234 Tomašić Vinko p. 176.Tironi. kralj 163 Tomašević detto Raguzel 161. kapetan 140 Tomaseo Nikola. 188. 149 Tomaseo. 99. 63. sudac 184. 114-' Tironi Matej. 216. 216. mistro sartor 218 Tonšić (Tonsić) 89. prokurator 105 Tironi Nikola. učitelj 167 Točilo 191 Toljaga 213. nadimak 68 Tramuntanić. nadimak 29 Trapo. 151. 187. nadimak 119 Tomasović 182. nadimak 178 Titulo. pop 155. 183. povjereniik puka 171 Tomičić Marko. 174. 195. pop 149 Tomaseo Matthei. Tomasei 45. 188 Tomašević. 156. nadimak 100 Trebotić 55. kapelan To'masei 200 Tomaseus 140 Tomaseus. ekon. 181 Tomičić alias Pertijić 181 Tomičić detto Vazulović-Tafre 171 Tomičić Ivan Markov 159 Tomičić Juraj. 193. pop 140 Tomaseo Ivan. 107. 101. 161 Tomini. nadimak 150 Trčola. 171. 155 Tomaseo 140. 149. pop 190 Tonšić alias Marijančević 189. 154. mistro 26 Tironi Zuanne. mj. biskup 140 Tomaseo Nikola. 45. (Matej) 105. nadimak 119 Torcelo (Torzello) 147 Tosti 89 ' Tosti Karmen £9 Tragetijer. 224 Tomić. 167 Tomašić 82. 188. 234 Tomašić Dražoj 155 Tomašić Jakov 217. paron 106 Tironi Mate. 199 Tonšić alias Marijašević 195 Tonšić (Tonsić) Matij 184 Tonšić (Tonsić) Mihovil 184 Tonšić (Tonsić) vulgo Marijančević 193 Torbica. Marka 155 Tomašić Vinko 155 Tomazetović 190 Tomba 27 Tomba Jakov 26 Tomiceo 149. 206 Tonšić (Tonsić) nadimak 176 Tonšić (Tonsić). 156. nadimak 164 . 167. Marinković e Lučić 222 Tomić detto Tuđin 161 Tomić Jerolim 217 Tcmić Petar 217 Tomić Šimun 217 Tomić Toma 217 Tomić Toma Ciprijanov 218 Tomić Toma. nadimak 221 Tomić. 156 Tomiceus. kapetan 171 Tomičić'Juraj. 73. nadimak 74 Tramontana. 79. 222. 155 Tonac. 158. pop 101 Tomičić Mihovil 159 Tomičić Petar Jurjev 159 lomičić-Vazulović 156. 234 Toma 48. nadimak 202 Tocil. 156 Torniceo. 188 Trebotić alias Marinović 63 Tresić-Pavičić 89 299 . 182 Tomassich Nicolao 155 Tomassis Bernardin di 215 Tomaš 199. 183 Tomasich Nicolao 67 Tomasis de 216 Tomasovi. 148. 140. nadimak 100 Tolorović 216. pop 53 Tomašević Stjepan. 158. kapelan 171 •Tomich 222 Tomicij 171 Tomić 28. nadimak 221 Tocilj 167 Tocilj Ivan. 195. 221. 190. pop 188 Tomić alias Cubretović 222 Tomić alias Lučić 222 Tomić alias Turchetto 224 Tomić Cubre (Ciprijan) 216 Tomić de Cubre 222 Tomić detto. 186. 189 Tomasović alias Dujmović 123 Tomasović alias Marijanović 46. 113. 234 Tomašić Marko 217. pn (paron) 98. 77. 193. 69. 210 Tomašević 140. pop 98. nadimak 122 Tonadeli 149 Tonculo. 189. crkve 156 Tomiceo Jakov. Tomaseus Mattheus 155 Tomasi de 25. 186 ' Tomić vulgo Turchetto 224 Tomičić 98. pop 156 Tomiceo Marko. Julije 105 Tironi Juraj 105 Tironi Juraj. 190. 214 Tologa. 221 Tomadeli 27 Tomas 63 Tomas. 156. 100 Tita.

nadimak 86 Ursić de Nichia 217 Ursić Jakov 98 Ursula 222 Ursulić 221. 195. 134.Tresić-Pavičić Petar 89 Trešćenik 51 Trese 46 Trevisani 67 Trevisani-Buraniensis 67. 1. nadimak 194. 156. 190 Trutanić alias Mengić 156. 197. 216. 116. 110. 168. 72 Treviso (Trevizo) 160 Trevizan 72 Trevizan. 200. 109. nadimak 163 Tučepi 27. nadimak 194 Tripotovi. 54. nadimak 177 Tuzla 208 Tvrdić 113 Tvrtko. 215. 18. 234 Trutanić. nadimak 202 . nadimak 219. 224 Tušković Vinko 217 Tuteja. 145. Urban 64 Urlić. 53. 235 Trohavčić Ivan detto Radoš 159 Trohavčić Nikola 184 Tromba 167 Tromba Dominik 167 Trpanj 202 Trst 102. 107. . nadimak 61 Trogir 46. nadimak 164 Trinfocai 102. nadimak 185 Tutolovići 52 Tutovac.07. 44. nadimak 35. 188. nadimak 219 Tutić. 73. 235 Tunsić 216 Turci 29. 86. nadimak 220 Tuonać. 199 Truta. . 216. 236 300 . 204 Unko. 167 Ujević Ante 95 Uladigne Matthaeo 215. 94. 195 Trutanić Gregorij 184 ' Trutanić Ivan 217. 138. 92. 234 Trutanić sive Mengić 188 Trutanić vulgd Fortunić 189. 182 Ture. 195 Tubrija. 65. 116. 91. 46. 223. 44. Trumbun. Trogir suburbio 141 Trogirani 13 Trohavčić 158. 224 Tudesko. 199. 144. 88. 79. 195. 234 Trutanić M. 117 Uhanović 95 Uhanović alias (sive) Dezdir 95 Uhanović-Dizdar 95 Uisnoviga 22 Ujević 95. 188. 132. nadimak 206 Ursfć 43. nadimak 108 Turketo (Turchetto) 224 Turska 211 Turtonić 156 Tusa 216 Tuscor Pietro 223 Tuscovich si chiamano Bracussich 223 Tuskor. 200 Trutas alias Pulković 190. nadimak 201 Tuhelj 170 Tumera. 64. pop 183. 137. 186. 185 Trutaniić 9. 236 Ulica 200. 218. 224 Tušković 217. nadimak 100 Uganović 95 Ugorić. 158. 201. 124. 189. kralj 163 Tvrtković Šimun fra 204 U U Bok 73 Udine 159 Udinesi 133 Udovičić. 134. nadimak 220 UgriČići 46 Ugrin 107. 99. 187. nauta 72 • Trevizan Alban 70 TrevizanBunarello 72 Trevizan ""Martin 70 Trevizan Nikola 70 Trevizan Petar 70 Trevizan Vitorello 72 Trevizani Viktor 72 Trevizan 72 Trgić 85 Trgić. 158. nadimak 150 Tudor 51 Tudorić 107 Tudorović 47. nadimak 36 Trier 88 Trifun. 213. 188. 131. 227 Ursulić detto Zarković Mihovil 221. 210.. 226. 109 Ugrinović 45. 184 Trutanić-Mengić-Žuvić 196 Trutanić Petar 217. 196 Ursić. nadimak 195 Turko. 195. 85. 109.88 Tugor. 189. 116 Tripo. 82 Tugari 51 . nadimak 76 Tutur. nadimak 87 Tribucije. 183.

232. 116. 107 Vidić 25 Vidić alias Anjić 216. nadimak 208 Vale. 213 Vaselović 56. 120. 171 Velo Brdo 162. 106 Vasselli Casinensis 108 Vavličić 25 Veber 197 Veić 140 Vela Banda 200 Vela Bunta 14. 192 Veli Dolac 73 Veli Ive. 88. nadimak 164 Vela Gomila 158 Velančić 128 Velanpvić 122.198. nadimak 119. 122. nadimak 194 Vermolić 107. 209. nadimak 186 Veli Jere. 64. 46. 67 Vason 77 Vasselli 67. 128. 44. 107 Venetio 226 Venier 147 Venier Ivan. nadimak 84 Valerius 132 Valić 140 Valerio August. 169... 200 Uscovitius 113 Ušković 107. 16. 234 Vidošević. nadimak 74 Veli Mikula. 95 V Vaji. 183 Valerijev 77 Valerjeva Mande 82 Valerij.93. 217. 225. 81 Varolić 190 Varoš 104 Varvoljić 191 Varžina 204. veroneski biskup 9.. 27. 106. 217. nadimak 62 Veli Put 215 Velić 183 Velika voda 103 Veliko brdo 130. 183 Valentinović 174. 173 Veieničić 160. nadimak 35. 216. 204.Uršić 64 Uscochi 24. nadimak 30 Veseličić alias Bartulović 225 Veško polje 189 Vešković Nikola 44 Veštac 189 Vetin 83 Viasić 215 Vicenti 234 Vicenza 39. 147. 178 Veli. 77. 175. 213 Veloević 216. 17. 218 301 . 212. 22. nadimak 100 . 214 Veliko polje 46 Velianović 158. 95. 114. 81 Velada. 233 Venedig 20 Venetij dr. 82. 160 Vicin 77 Vicin. 147. 142. 225 Vidić-Anjić-Bailo 225 Vidić dettd Anjić 225 ' Vidini. nadimak 195 Vidković 147 Vidković alias Braskić 147 Vido de Gregorio 236 Vidoš 25 Vidošević 25. pop 59. 134. nadimak 206 Valentić 234 Valentić-Valoević 234 Valentineo 174. 133. nadimak 76 Veli Lošinj 60 Veli Pavini. 28. 162 Versačević 74 Versajković 74 Versajković alias Barišić 74 Versa jković Ivan Pavlov 70 Versajković Matija Pavlov 69 Versajković Pavao pok. Ivana 69 Versalković-Barišić 74 Versalović Petar 68 Veselica. Verbora 177 Verbora. 75. 171 Vela Slatina 163. 15. 99. Verić. 47 . 234 Velo selo 16 Vendešić 216 Vendramin. 186. 158 TJšijer. nadimak 77 Viculin 64 Vičja Luka 81 Vidaković 27. mistro 95 Vidošević alias Fiuman 95 Vidošević alias Markovinčić 234 Vidošević Ivan 121. 48. 215. nadimak 197 Venturini 224. 146. conte 147 Venier Santi 147 Ventula. 62 Ušković 113 Utrobičić 140 Uvanović. 227. 128. nadimak 177 -Vere. 107. galija 195 Veneciija (Venezia) 11.

228. 224 Vlastelinović detti Jakir o Jakirić 225 Vlastelinović Luka 43. 228 Vileničić. 156 . 121. 49. nadimak 32. 236 Vilić 25 Vilieić 217. 167. 148 Voineo Frane. 119 Vladković 10 Vladnić 149. nodaro 148 Voineo-Picunović 148 Voineo Zuanne D. 214 Viahinjić Ivan 210. 225. 70 Vlasović 158 Vlasteltea 49 Vlasteličić 43. nadimak 202 Vistević 134 Višanin 216 Višanin. 69. 146. 68. 217 Vidošević Petar 26 Vidošević Renat 121 Vidošević Stefan 26 Vidošević Tonculo 217 Vidošević vulgo Markovinčić 234 Vidov. 236 Vodanović. pop 53 Vitaić alias Sokolović. 225 Vlastelić 43 Vlastelinović 43. 217. 158 Vlatohović 158 Vocetović. 101. 28. magistri 108 Vitaić Ivan. 87 Vlahović alias Forensis 28 Vlahović Florio 205. ^A Vilović 152 Vilović. 113. 216. 113 Vlahić. 61 Vlasanović 56. 210 Vlahović-Forense 32 Vlahović Petar 205. nadimak 222 Vodanović 46. nadimak 34 Visić 119 Viškovi. 28. 120. 124. 155. pop 118. nadimak 85 Villa Ignani 107 Villa Mirciae 120 Viloević Nikola 217. 234 Vitnić Nikola 218. 114. 166 Vitturi Katerina 145 Vlačavić 159 Vladičić Ivan 133 Vladilo 113 Vladimir 207. mistro 113 Vitarić 149 Viteo Slovigne 149 Vitina 234 Vitković Ivan 105 Vitnico 234 Vitnico Gaetano 234 Vitnić 188. 210 Vlainić 204. 95. 210 Vlahović. nadimak 235 Vodanović Def. učitelj 147 Vitajić alias Sokolović. 113 Vitaić Vinko. nadimak 91. 119 Vladislavić-Pušić 89 Vladislavić-Stipančić 89 Vladišević 89. 44 Vlastelinović seu Bukva 43. 32 Vlahović 27. 218. nadimak 85 Vidova gora (Sutvid) 7. 224 Vilini. 61. 203. 224. 107. artificis 64 Vlahović. 87. 204 Vidović-Fiuman 89 Vidović-Moro 89 Vidović-Moro Luka 89 Vidović seu Morotović 89 Vidović vulgo Gambara 89 Vileničić 178. 218. 147 Vitaić. 140. 229 Visalo.Vidošević Marko 82. 216. nadimak 198 Vlahinić Marko 210. dominikanac 228 Vileničić-Kovačević 228 Vileničić Matij (Mate) 228. Vladislavić 89. 234 Vitnić Dinko. nadimak 164 Viška.. Vlah 140 Vlah. 95 Vlastić 149 Vlašić (Vlasić) 149. 234 Vitnić Ivan 218. 121. nadimak 35 Vitaić 107. 158. 214 Vlahov alias Forense 28. 99. 109. 218 Vodanović Jakov 113 Vodanović Vinko 218 Vogcovich 123 ' Voinei 148 Voineo 148 Voineo. 92. 12. 98 Voineus 148 302 . 221. 209. 64. 234 Vltturi 145. mistro 99 Vincenti 234 Vincenti Toma 68 Vinjević 158 Vinko de Calogero 218 Vinović 158 Violini 195 Viroević Petar 236 Vis 7. 113. 95. 210 Vlaković-Bukovac 80 Vlasan 56. 215 Vlatković 10. 107. mistro 105. 19 Vidoveva 28 Vidović 89.

132 Vulić alias Munita 107 Vulić Mihovil 121 Vulin. 223-. 234. 167 Vrandečić detto Briska 162 Vrandečić detto Crnac 161. 188. 187.Voviseto 107 Vragadinac. pop 211 Vranjican Jerolim pop 184 Vranjican Vičenco 171 vranjicanin 140 Vranjić 36 Vranjičić 36. famulus 156 Vuković alias Bajakin 190 Vuković alias Lupiš 156 Vuković alias Trifunović 189. 174. 43. pop 140 Vragnizani 140 Vragnizano 140 Vragnizanus 140 Vrančić 644 Vrandečić 161. 200.167 Vradečić detto Sarnohod 167Vranić 134. 171 Vranjican Jakov. 49. 140 Vulasinović 28 Vulasinović sive Bukva 43 Vulatović 80 Vulatović-Bukovac 80 Vulatović detto Sirotković 95 Vulić 52. 156. Vrsalović Matij 184. 125 Vučić-Meštrović 231 Vučić seu Pujin 107 Vučić Šimun 121. 231 . 201. redovnik 234 Vojvodić 216. 89.. 110. Vučić 28. 172 Vrandečić detto Bolčin 162. 133. 225 Vrboska 133. 228 . 207 Vojnović. 149.Voinović 148 Vojković 123. 158. 195. 9. 204 Vrhsela 200 Vrilo 133 Vrlika 148 Vrkuk 55 • Vrsajko 36 Vrsalović 12. 183. 229 Vrdol 204 Vrdolca 104 Vrdol jak 148 Vrgorac 206 Vrh 53 Vrhbrača (Vrh Brača) 17. 225. Vunić 120 Vunjodić 215 V'uodanović 215 Vuojković 216 Vuragniza 140 303 . 216. 121. pop 188. nadimak 135 Vragniza 140 Vragnizan. 192. 202 Vrsalović. 174. 149. 227 Vuković. nadimak 32 Vunačić 216 . 158 . 189. 133. 125 Vučić vulgo Raguzel 183 Vučina 213 Vuga 222 Vugeša. 158. 125 Vučić Ivan 121. 149. 228. 47. 107 Vranjičić vulgo Roja 36 Vranjoš Grga 236 Vrbanj 62. 168. 107. 175. 23. 235 Volosko 87 Voselei 130 Vošćica 196. 216. 183 Vučić alias Pulišelić 132 Vučić Andrija 121. 129. 234 Vojnić 205. 158. pop 89 Vuladislavić detto Grdan 89 Vuladriić 156 Vulahović 32. 190. 160. 200. 17. 117. 181. ' Vranizanus 140 v Vranjčić 36 Vranječić 89 Vranjican 107. 195. 217. 234 Vojković Frane 217 Vojković Petar 218. 190. nadimak 209 Vukanović 95 Vukasović alias Vukejić o Violini 195 Vukčić 125 Vuketjić 25 Vukić 183 " Vukić de Komaj 183 Vukomilović Vinko 188 Vukoseo (Vucoseo) 227 Vuković 12. dr. 207. 140. 186. Vukšić alias Pulišević 125 Vuladislavić Petar.'167 Vrandečić detto Moskej 160. 222. 202 Vrsalović alias Carević 190 Vrsalović-Carević 37 Vrsalović Frane 218 Vrsalović Ivan 184 Vrsalović Mirko B. 171 Vranjican-Dobrenović 140.. 186. 138. 202. 191. 196. 189. 167. 125. 'prokurator puka 184 Vuković vulgo Trifunović 195 Vukšić 125 . 190 Vuković Jakov. 217 Vrsalović sive Carević 188 Vrtlić 200 Vukoseo 227 Vučevica 94 .

191. 19. 1. 172 Zuppaneo-Zupanie 170 Ziistinjani (Zustignan) Sebastijan 13. 190. 224 Vužić alias Marinković 216 Vužić (Vusio) Ivan 224 Vužić Simun Vužić (Vusio) Vicko 224 W Wlich 132 Wragnizan-Dobrinovic 170 Wragnizan-Mladineo Nikola 17 Z Zaborović 110 Zaccaria (Zakaria). 108 Zago 113 Zagomilje 207 Zagora dalmatinska 113 Zagorje 94. 139. 218 Zadrani 13 Zadvarje 136. 117. 117 Vušković Juraj 105. nadimak 194 Zelanović 151. 106. 141. 210 Žele. 235 Zorzin. nadimak 35 Zoje. 113 Vušković Ivan 106. 160. 183. nadimak 218 Zared 73 Žaro 73. 107. 197 Zakaria (Zaccaria) 171 Zakučac 46. 205 Zanchi Anton. 142. 52 Zoranović 42 Zoranović-Sarić 42. 113 Vtišković alias Sorinica.Vuragnizan 140 Vurandečić 167 Vuranjican 107 Vusich detti Vusio 222 Vusio 189. 233 Zavala 164 Zažablje 208 Zazubići 132 Zec. nadimak 176 Zembov 27 Zeparnich 186 Zerno. nadimak 84 Zlatar 202 Zlatarić 122 Zlopolje 193 Zmaelo (Izmaelo) 171 Zmajiio. 143. 65. 200 Zala Glava 7. nadimak 123 Zorzetić 217. 208. 158. 77 Zastivanje 133 Zastražišća (Zastražišće) 56. nadimak 61 Zmijanci 213 Zmojar. 167. zidar 89 Zaneto da Venetia 215 Zanetovl. nadimak 194 Zorotovi. 117 Vuzičić 216 Vužić 216. 235 Zorzi da Makarska 235 Zorzić 235 Zorzić seu Lukrić 217. 224 Vusius 224 Vusj alias Vužić 45 VuSković 105. 52. 141 Vušković alias Gundulaj 108. 157 Zala Glava istočna 157 Zambotić 25 Zanchi89. 211. nadimak 192 Zochnich 117 Zogačić Marko 121 Zoge. 26. 180. nadimak 122 Zuanne de Cosmo 215 Zuanić 28. 76. 66. 113. 221. 137. 132. nadimak 202 Zelenko. 59. 52 Zoričić 158. 158. nadimak 64 Zudenigo 117 Zuić 113 Zuić Miho 113 Zulinovich 180 Zuppanei alias Zupanić 45. 69. 172 Zuppaneo (Zupaneo) 47. nadimak 176 Zečić. 143. nadimak 84. 201. nadimak 73 Zanetović 122 Zaniko. 140. nadimak 224 Zuvanić 25. 221. 99 Zuanić alias Marinović. Zoričić-Kovačić 167 Zorini. nadimak 83 Zrno.163 Zaninović 188 Zaostrog 28 Zaratin. 207. 45. 103 . 98. 189. 27. 173. 190. 164.67. mistro 89 Zubotovi. 167. 116 Zagvozd (Zagozd) 43. 148 Vušković Nikola 106. mistro 113 Vušković alias Vlašić 107. nadimak 36 Zeke ja. nadimak 152 Zorančić 16. 208 Zagračišće 7 Zagreb 109. 218 Zaglievich 105. ' 22 Zuvančić. conte 13 Zadar 56. 219 Zečak. nadimak 86 Zovko 172 Zovko Štipan 172 Zrakovica. 212 Zagvozd stan 7. nadimak .

172. 156. nadimak 62 Zanetić. nadimak 75. 68. 2!4 Zarković Stjepan. 172. 92. 84. 51. pop 103 Zuvetei 148. 87. 214 Zepo. nadimak 74 Zeževica 111. 217 Zuvetić Ciprijan 13. pop 172 Zuvetić (Zuetić) Juraj 1/2 Zuvić 16. 153 Zuljević-Sleško 49 Župa 159 Zupanić 158. nadimak 219 Zivić 25. 50. 205. 80. nadimak 202 Zarković 172. 205 Zuvančić. 172 Zura. nadimak 85 Zuvinić-Banat. 122 Zvanić alias Delijić 89 Zvanić alias Marinović 89 Zvanić alias Petrna 89 Zvanić-Ćipiko 89 Zvanić Frane 81 Zvanić detto Marinović 84 Zvanić Ivan 46 Zvanić-Krilo 116 Zvanić Sebastijan 81 Zvanić seu Krilo 89 Zvanić seu Perić 89 Zvečani 50. 130 Zegez 28 Zilić 216 Zimraković 152 Zi-tković 90 Zitković-Arambašić Ivan 90 •' Živac. 82. 213. 36. H l . nadimak 152 Zmirko. nadimak 33. 148 Zuveteo 27. 172 Zuvetić Jerolim. 40 Zustin 190 Žute Nikola 214 Žutić 204. 55 Zanić. nadimak 194 Zurnata' 36. 124. 179 Zgorac. 227 Zarković dictus Ursulić 221 Zarković Nikola 213. 77. 49. 36. 188 Zivogošće 213 Žiža. 99. 172 Zuvetei. 220 Zuvić alias Baloja 69 Zuvić alias Grimanović 39 Zuvić-Butor 36 Zuvić detto Baiogia 80 Zuvić-Kućin 64 Zuvić Kuzma 51. pop 213 Zarković Simun 213. 148. 158. nadimak 220. 53 Zuvić sive Baloga 80 Zuvić sive Martić 126 Zuvić vulgo Griman 39 Zuvić-Zrinović. magistri 36 Zuvić. 27. 81. nadimak 175 Zrnovica 83 Zujelac. 149.Zuvanić Fabijan. 235 Znve 16. 113. 183. 103. 64. 43 Zivić. 165. 222 Žalo 16. 209 Zuveteus 172 Zvančić 67 Zvanić 13. 53 Zuvetić 13. 179. nadimak 199 Zuljević 7. 164. 89. 189 Zuvić. nadimak 85 Zuvinić-Bakalarić. nadimak 85 X Xupanovich de Xupagnaz 172 Xarcovich 228 Xarcovich Orsola 227 Xeneralich 63 Xlesevich Jurai 149 Xopanich 52 Xuvetich Michaelis 148 Xuvich Cosma 53 Zbornik zn nnrodni život i običaje 20 305 . 43 Zivić Mattio 26 Zivić vulgo Griman Zivić vulgo Vuk 43 Zivković 90. pop 43 Zivić alias Grimanović 43 Zivić alias Kenjac 28. 140. 43. nadimak 85 Zuvinić-Ture. nadimak 224 Zuvanin. 149. 43 Zivić alias Pekasović 43 Zivić alias Selčanović 27. 144. 27. nadimak 167 Židov 92. 170. 111 Žiže. 201. 23. 139. 126. 203. 90. pop 156 Zuvetei alias Zuvetić 45. nadimak 84 Zuvića Dvori 81 Zuvičić 190 Zuvičić alias Kostrić 190 Zuvinić.

) 25 — Popis pučana g. . . . . . . . . . . . pastirski stan . Ložišća i Luku 80 306 . . '• 73 Sadanje porodice 73 — Izuimrle ili iseljene porodice u Bobovišćima i Ložišćilma 77 LUKA BOBOVIŠĆA 80 Sadanje porodice — Literatura i bilješke za Bobovišća. primali sol. 1941. . . 5 RAZVOJ NASELJA 7 Literatura i . . . u vezi s bračkom galijom 2 6 — Sehiera reale — Porodična prezimena prvih 20 godina ma­ tice 27 — Sađanje porodice 29 — Izuimrle ili iseljene porodice 36 — Literatura i bilješke 43 Lirica. 1574. . . iz Bobovišća i Ložišća 69 — Sadanje porodice 70 LOŽIŠĆA . . . .SADRŽAJ Stranica Predgovor . 1760. . . 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 SMRKA 55 Sadanje porodice — Bilješke 55 MILNA 55 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 55 — Prezimena Milnarana u isrpavama prije matice — Sadanje porodite 56 — Izumrle ili iseljene porodice 64 — Literatura i bilješke 67 POTHUME 68 Sadanje porodice — Bilješke 68 BOBOVIŠĆA 68 Prezime prvih 20 godina matice — Popis bratima g. pastirski stan 47 Bilješke 47 Požeženik. . . . 47 MURVICA 48 Poznati svećenici upravitelji u Dradevluei i Silvij« — Murvica g. < . . . 1625. . 1589. . — Popis vlasnika pašnja­ ka (g.. . — Stanovnici pustinjačMh (manastira u bračkim župskim knjigama 49 — Sadanje porodice — Izuimrle i iseljene porodice — Literatura i (bilješke — Diračevluka 50 PLANICA 51 DRAČEVICA 51 Sađanje porodice 51 — Literatura i bilješke 53 BLACA 53 Literatura i bilješke 53 OBRŠJE 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 DRAGOVODA ' . .bilješke 19 PORIJEKLO STANOVNIŠTVA . 25 Popis pučana koji su g. 25 NEREŽIŠČA .

120 Popis pučana g. u vezi s bračkom galijom — Sadanje porodice 174 — Izumrle ili iseljene porodice 178 — Literatura i bilješke 183 Gomilica -— Zagračišće. . — Popis od g. . iz knjige bratovštine 98 — Prezimena izbornika koja su g. 129 Splitskarska prezimena u imatici škripa — Iz škripske knjige •mrtvih — Sadanje porodice 129 — Izumrle ili iseljene porodice — Literatura i bilješke 130 POSTIRA 133 Popis pučana g. 173 Pražničani u pučiškoj matici prije početka prazničke matice 173 — Prezimena prvih 20 godina matice — Popisi pučana ig. 1574. . predstavnika porodica 105 — Iz knjige sikonjidana od 1729. . . . . 1790. . u vezi! a bračkom galijom — Prezilmena u knjizi skonjidana do g. . u vezi s bračkom galijom — Schiiera real© — popis porodica g. . 1729. 1-574. koji su primali soJ 158 — Popis pučana g. . i729. . prije sačuvane matice 81 — Popis pučana g. prije početka matice 104 — Popis pu­ čana g. .ŠKRIP . 1777. u vezi regrutacije za bračku galijiu •— Porodična prezimena prvih 20 godina imatice 82 — Sadanje porodice 83 — * Iseljene ili iziumrle porodice 90 -— Izumrle porodice iz Splita i. 1625. 1625. . birala župnika u Donjem Huimcu — Sadanje po­ rodice 99 — Izumrle ili iseljene porodice 101 — Literatura i ibilješke 103 SUPETAR 104 SupetranL u ispravaona i dr. 1795. 1723. — Prezimena prvih 20 godina matice 106 — Sadanje porodice 108 — Izumrle ili iseljene porodice 113 — Literatura i 'bilješke 117 MIRCA 118 Mircanjani u' ispravama —. 157 Bilješke 157 PUČIŠĆA ' 157 Porodična prezimena prvih 20 godina matice — Popis pučana g. (anagrafa) 159 — Sadanje porodice — Iseljene ili izuimrle porodice 168 — Literatura i bilješke 172 Pastirski stani 173 Prijević — Putvine — Kruška Stupa — Karavana 173 PRAŽNICE . — škripi jani u ispravama prije matice — Porodična prezimena prvih 20 godina matice 121 — Sa­ danje porodice 122 — Iseljene ili izumrle porodice 126 Lite­ r a t u r a i bilješke 128 SPLITSKA . . 1625.Sadanje porodice 118 — Nedavno izu­ mrle ili iseljene porodice — Literatura i toilieške 120 < . 1625. pastirski stani .oko­ lice koje nisu stalno boravile u Sutivanu 95 — Literatura i bilje­ ške 97 DONJI HUMAC . do 1747. 98 e Donjohuimčanjani u ispravama ili knjigama — Popis imena ofi g. u vezi s bračkoim galijom. 1625 u vezi s bračkom galijom — Prezimena <spoimenuta prvih 20 godina matice 133 — Sadanje porodice 134 — Izumrle ili iseljene porodice 141 — Literatura i bilješke 148 DOL 148 Prezimena iz Dola u ispravama prije imatice —• Porodična prezimena spomenuta prvih.Stranica SUTIVAN 81 iSutivanjani u ispravama i dr. privremeni stan 184 307 .. 20 godina matice — Sadanje porodice 149 — Izumrle ili iseljene porodice 152 — Literatura i bilješke 156 BEŽMEK. 1625. do g. koji su primali sol 120 — Popis pučana g. .

. g. . u vezi s brač­ kom galijom 217 — Sadanje porodice 218 — Izumrle ili iseljene porodice 225 Podborje 235 Sadanje porodice — Literatura i bilješke 235 INDEKS 808 . 19S Novcselačka prezi'mena prvi put spomenuta kroz 20 prvih godina selačke matice — Sadanje porodice 198 pklad . . 215 Prezimena iz Bola u ispravama — Prezimena pučana g. 1574. . .199 Preziimena prvi put spomenuta kroz prvih 20 godina selačke matice Prezimena Oklađana u povaljskoj matici 199 — Sadanje porodice — Literatura i bilješke 200 POVLJA 200 Preziimena prvih 20 godina matice 200 — Sadanje porodice 201 — Izumrle ili iseljene porodice -— Literatura i bilješke 203 SUMARTIN 204 Preziimena spomeniuta prvi put prvih 18 godina stare matice 204 — Suimartlnske anagrafe — Sadanje porodice 205 — Izumrle ili ise­ ljene porodice 210 Rasotica 213 Literatura i bilješke 214 BOL . . . 1625. • . Toma 197 Podsmrčevik 197 NOVO SELO . . koji su primali soil na Bolu 215 — Prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina matice 216 — Popis pučana g. . pastirski stan 18& Brizić. pastirski stan 18& SELCA . . . . . đo 1916. . u vezi s bračkom galijom 184 — Sadanje porodice 185 — Izumarle ili ise­ ljene porodice 186 — Literatura i bilješke 188 šala. a kojih nema u Selcima — Statistika od 1914. 1625.Stranica GORNJI HUMAC . 184 Gornjohumčanjani u ispravama. . 189 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 189 — Prezimena s napomenom iz Selaca iz drugih bračkih matica. -. iz Selaca i zalelaika 191 — Sadanje porodice 192 — Literatura i bilješke 196 ČOBANIJA 197 Zagvozđ -— Nagarinae — Nakal — Osriđci — Nasefla 197 Sv. — Popis pučana g. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful