P. 1
Jutronić, Andre - Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču (Zbornik za narodni život i običaje 34), Zagreb, 1950

Jutronić, Andre - Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču (Zbornik za narodni život i običaje 34), Zagreb, 1950

|Views: 7,044|Likes:
Published by juricaz

More info:

Published by: juricaz on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2015

pdf

text

original

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA KNJIGA 34 Antropogeografska Ispitivanju

Uredili: AKADEMIK DRAGUTIN BORANIĆ i PROF. Dr. IVO RUBIĆ

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I U M J E T N O S T I U ZAGREBU

ZBORNIK
ZA NARODNI ŽIVOT I O B I Č A J E J U Ž N I H SLAVENA .

A

G R E 5 0

B

1 9

i

Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb, Fraakropanska 12

PREDGOVOR
Po Braču sam prikupljao podatke od god. 1930. do 1938. Obišao sam sva bračka naselja nekoliko puta. U mnogima sam bio u više mahova i sakupio mnoštvo različnih podataka o porijeklu stanovni­ štva, o mjesnoj predaji, lokalitetima, crkvištima, crkvicama, naselji­ ma, stvarima materijalne kulture, tipovima kuća, kućica, poljskih skloništa, torova, o zanimanju stanovništva, načinu života, vodama, vododerinama, djelovanju egzogenih sila, obradljivom i neobradljivom tlu, sastavu zemljišta i t. d. Posebnu sam pažnju posvetio istraživa­ nju porijekla stanovništva i razvoju naselja. U ovoj je knjizi govor o porijeklu porodica i na nekoliko- sažetih stranica o razvoju naselja. U vezi s istraživanjem Brača objavio sam različne članke u revi­ jama i u splitskim novinama, na pr. u splitskom listu »Novo' doba« : Bogomilstvo na Braču (Božić, 1930); Ruska okupacija Brača 1806./7. (Uskrs, 1931.); Ribarstvo na Šolti 1874. .(br. 20, 16. V. 1932.); Ru­ ski i francuski pisci o Rusima na Braču 1806.-7. (Uskrs, 1932.); Po­ buna pučana protiv plemstva na Braču 1797. (Božić, 1932.); Stare crkvice i naselja na Braču (br. 302, 30. XII. 1933.); Naseljavanje i razvitak naselja na Braču (br. 97, 25. IV. 1936.); Iz prošlosti Brača. Nekoliko podataka o kužnim bolestima na Braču (br. 214, 12. IX, 1936.); Novija istorija kroz sutivanske arhive (br. 305 od 31. XII. 1936.); Veliki Petak 1936. i 1937. na Braču (br. 83, 10. W. 1937.); Postanak Splitskih Vrata i Mrduje (br. 130, 8. VI. 1937.); Brački pjesnik Ivan Ivanisevic 1608.—1665. (Božić, 1937.); Splitski pjesnik \ Jerolim Kavanjin na Braču 1641.—1714. (Uskrs, 1938.); Na Viđovoj gori Ibr. 174, 27. VH. 1938.); U posjeti bračkoj starini (br. 185, 9. VIII. 1938.); Bratovštine u Sutivanu na Braču (br. 108, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti do 1642. (Božić, 1939); Bračka galija i njeni soprakomiti poslije 1642. (Uskrs, 1940); Bračka proza Vladimira Nazora (br. 284, 30. XII. 1940.); Pabirci iz bračke prošlosti (Božić, 1940.); Da li su neki dijelovi Brača pripadali split­ skoj diecezi? (br. 105 bilo napisano za uskrsni broj 1941.). Za podmirenje troškova prigodom mnogobrojnih pješačenja i pu­ tovanja paroibrodom, konjem i autobusom dužan sam zahvalnost upra­ vi »Austra^janske zadužbine za antropogeografiju, sociologiju i eko­ nomiju« (Beograd), što mi je u dva maha dala po 1.000.— din., i to g. 1930. i 1938. . 5

Zahvalan sam i mnogim Bračanima, napose onima, koji su mi najpripravnije omogućili, da sam mogao pregledati crkvene knjige bračkih župa, i to knjige krstenih, krizmanih, vjenčanih i umrlih, po­ negdje knjige bratovština (Sutivan, Donji Humac, Pražnice), anagrafe (Nerežišća, Milna, Pučišća, Sutivan, Sumartin) i bilješke o skonjidanu' (Sutivan, Supetar). "Km sam se knjigama u ovu svrhu prvi poslužio, i to obilno, kako se vidi iz podataka u knjizi. Premda bi neke matične knjige starih župa trebale sezati bar od g. 1579., ipak ih sada nema. Godine 1579. veronsiki biskup Augustin Valiero odnosno1 članovi njegove pratnje posjetili su sva bračka na­ selja. O tome imamo opširan izvještaj (Croatia sacra, for. 5. Zagreb 1933., str. 62—88). Izvještaj konstatira, da se u Dolu, Škripu, Do­ njem Humcu, Nerežišćima, Bolu, Pralžnicama i Pučišćima nalaze knji­ ge krstenih i vjenčanih, a u Gornjem Humcu> da ima listova, na ko­ jima se bilježi o krštenjima s kumovima i svjedocima. Prema, tome, sve ;su ondašnje bračke župske crkve vodile svoje matične knjige. Vizitator Valiero odredio je, da se uvedu i knjige za opis porodica i duša, i da se listovi u Gornjem Humcu uvezu. Na svojim putovanji­ ma po Braču našao sam samo.ove matične knjige: 1. Nerežišća imaju od g. 1655., 2. Dračevica nepotpune od g. 1768., 3. Mima od g. 1698., 4. Bobovišća od g. 1691., 5. Sutivan od g. 162'2., a za starije je u knji­ zi bratovštine zabilježeno, da su spaljene zbog kuge g. 1635., 6. Su­ petar ima fragmentarne knjige od g. 1747., a starije je uništio požar crkve g. 1729., 7. Škrip ima nepotpune, i to umrlih od g. 1628., a krstenih od g. 1630., 8. Postira od odcjepljenja od dolske župske crkve g. 1584., 9. Dol od g. 1677., 10. Pučišća od odcjepljenja od prazničke župske crkve g. 1566., 11. [Pražnice od g. 1590., 12. Gor­ nji Humac od g. 1770., 13. Selca od g. 1747., 14. Povija od g. 1723., 15. Sumartin od g. 1665. s prekidom g. 1683.—1777. i 16. Bol od g. 1603. Ostala župska središta imaju samo novije matične knjige iz XIX. ih XX. vijeka. Za Mirca se veli u bilješki župskog arhiva, da su crkvene knjige uništene od požara g. 1854. za župnikovanja Kargotićeva. O pučišćim matičnim knjigama govori bilješka u župskom arhivu svojedobnog župnika Andrije Ciccarellija, da, su se knjige bile izgubile god. 1723., i da ih je pronašao g. 1816. kod potomaka župnika,Jerka Tomicea. Služ;o sam se i drugim knjigama/ štampanim i rukopisnim, što navodim u noti na kraju svakoga odjelika. Moj je rukopis otipkan u srpotijui-g. 1939. i poslan Jugoslaven­ skoj akademiji znatnosti i umjetnosti na početku god. 1940., ali zbog ratnih dogođaja knjiga, nije mogla dosada izaći. Stoga treba uzeti u obzir, da su podaci predratni, te da se izmijenio broj porodica ti po­ jedinom naselju, jer su se neke porodice već iselile, povećale se ili izumrle. Gdje sam, došao 'do novijih podataka, iznio sam ih u bilješci, a nešto i u tekstu. Split, mjeseca lipnja 1948. ' Prof. Aiiiđire. Jutronoć 6

Pučišća. zaselke i pastirske stane. Osritke. 1943. Podborje. Današnja naselja na Braču možemo* podijeliti na varošice i sela. Splitska. Dol. Prema tome nazivaju i otoke. Nakal. Nedaleko od mora nalaze se Mirca. Selca i Novo selo. Požeženik. PRVI DIO RAZVOJ NASELJA NA BRAČU Brač je najveći dalmatinski otok.. jPražnicama. Bol. Donji Humac. Planica. Susjedni primorci. Škrip. Smrka. ima 17. Gornjem Huanlcu. Za'gračišće. Zagvozd i Nasela.50 km 2 . Poštara. nedaleko od obale i u [unutrašnjosti. U bračkom su primorju: Sutivan.. u unutrašnjosti su: Dračevica. (Putvine. a na zapadu ga odva­ jaju od Šolte Splitska vrata. Pastirski su stani: Lirica. Diračevici i na Bolu. Obršje. Nagorinac. Uglavnom je vapnenačkog sa­ stava. Na sjeveru između Šolte i Splita nalazi se Splitski kanal. Blaca (eremitaža) i Sv. Posebna su naselja s j. Kruška Stupa.omiškom kopnu Brački ka­ nal. a naročito Splićani često nazivaju stanovnike sredinjodalmatinskih ili neretljanskih otoka imenom Bračani. Dva pastirska stana Zala Glava iui grupi! Bežmeka utrnula su smrću staroga Gospodnetića-Bežmeka i. Supetar. Osim toga su Ta­ lijani g. Bobovišća i Ložišća. grupa Karavane. Toma (obitelj Gluščević). Murvica.331 stanovnika 2 . Gornji Humac. Tu je i manji školj Mrduja. Novom selu. Zbog talijanskog i njemačkog paljenja raselilo se skoro posvema Podborje i Obršje. Po popisu od god. jedna se obitelj naselila u uvali Farska.edno'ni porodicom Dračevluka (obitelj Žuljević). Od bombardiranja su najviše stradali Sumartin i Su­ petar. na jugu prema otoku Hvaru Hvarski kanal. 1931. Pražnice. Suimartin. Okladu. Varošice i sela nalaze se na morskoj obali. a donekle i Dragovođa. Rasotica i Oklad. treći Brač (Vis) i četvrti Brač (Korčula). # 7 . a također znatan dio u Pučišćima. Štala. Površina mu je 394. Prijević. Milna i Luka Bofoovišća. drugi Brač (Hvar). Diragovoda. Brizić. kao: prvi Brač (Brač). 1944. Jako je oštećena i planinarska kuća na Vidovoj gori. spalili najveći dio kuća u Selcima. grupa Bežmek. i Nijemci g. na sjeveroistoku prema. dvojice njegovih sinova poginulih u NOB-i. Zaseoei nedaleko od: obale i unutrašnjosti jesu: Pothume. osim kod Bola1. Podsmrčevik. Nerežišća. Smrki' i u bežmečkom stanu Pod Gažul. Povija.

pa kod današnjeg Bola9 i »villa rustica« u predjelu Bunja 10 kod Novog sela. od XVI. 537. Mosula. Straževnik. (Podgračišća. Za naselja. Nije lako. Pothume. jer su to< bila uglavnom sto­ čarska naselja. najstarije je naselje na Braču Škrip (Scripea). a i za gradnju pastirskih stana. koje je okolnim. Kako za Pothume. 8 . koji se nalazi deset minuta zapadno od Donjega Humca. ne znamo ništa o starim nase­ ljima na Braču. groblje i crkva građena »u živo«. a porušili prvi put Goti g. Pothume i Straževnik danas ne postoje.Glavne štaci je prethistorijskog stanovništva 3 na Braču jesu: Sv. 1802. Dubravica. spominje se Straževnik i Pražnice s crkvicom sv. Ostali su ponegdje kameni tragovi građevina. između god. Dol. I danas mnogi siromašniji Bračani imaju takve prizemne kuće (potleušice). da su rano postala glavno mje­ sto na otoku. a Dol g. Haltstatskolatenskom vremenu pripadaju po­ znate gomile. Gornji Humac. kuće su se rušile same od sebe. god. Mosul jica (Mosula. spominje se benediktinski samostan u Povljjma i biskupska palača na Bolu13. Gradac. i 100011. Jurja 12 . 841 5 . Ali seljaci iz Gornjega Brača vele. Pošto' su sela bila napuštena. 1388. Gradac i Podgračišća. Pražnice. v. Dubravica. vinograda. tako mo­ žemo-na osnovu različnih indicija odrediti položaj. Mihovila. pa je lako bilo raznijeti njihovo kamenje. A ipak je moralo biti naselja prije dolaska Neretljana. Ne znamo im ni imena ni položaja.. Predaja govori. Donji Humac. koje bi trebalo tražiti oko zapadnog podnožja Kumačaca (odnosno Pod Mehumace). Prema predaji. o bračkim naseljima štampao je Ciccarelli16 g. kroz više stotina godina. a vjerojatno Pražnice i Humac 14 . jer imamo mnogobrojnih osta­ taka. Grčki novci nađeni su na više mjesta na otoku 6 . tako isto i drugi grčki predmeti iz ilirskih vremena 7 . da je u »staro doba« između Selaca i Gornjega Humca bilo još i selo Razdajna. kojemu se gro­ bište nalazilo kod današnje crkvice Sv. te su kuće vjerojatno bile građene »u mrtvo« (suhozidine). da je na Braču tada bilo 12 sela. znademo i iz drugih izvo­ ra. Kasnije. 1337. koje Bračani nazivaju »grčke gomile«4. 548. Godine 1184.15 spominje se Dubravica (Dubrovica) i Mošuje (Mosuljica). seljacima ili kasnijim pastirima moglo služiti za omeđivanje pašnjaka. Ta je crkvica s gro­ bljem vjerojatno pripadala selu Pothumu.. 1405. i Rat kod Luke Bobovišća.15 Najstarije sačuvane podatke de Cranchiša (Hrankovića) iz g. Za Nerežišća se iznosi mišljenje. a drugi put Neretljani g. Iz rimskih — republikanskih vre­ mena.345. U istom povaljskom inventaru spominje se Gradac. gdje su se mogla nalaziti i ostala gornja sela. Hija. koja spominje Hranković. do danas. Ta sela kroničar poimenično nabraja: Nerežišća (glavno mjesto). i J. 938. 8 Međutim. da su ga osnovali Grci. dok je materijal slabih stočarskih sela i zaselaka rasut i nestao. Godine 1111. carskih i kršćanskih ima mnogo ruševina i ostataka. a kazuju nam. Škrip »olim civitas«. Mošuje). ili g. šuma. osim Škripa.

u predjelu Dubrava tragovi Dubravice. »mirina«. Val'er© god. već spominje samo crkvicu Svih Svetih u gornjohumačkoj župi. Izgleda da su u Gracu bile oko g. Giustiniani u svom itinerari ju god. Miholić i Hropanić. jPrema poda­ cima. ne spominje selo Gradac. već samo crkvicu Sv. nego članovi njegove pratnje) u svojoj viz. Nedije. 1482. 1579. na pergameni iz g. da je to bio »knežev dvor«. 1184. 1482. u jednoj spomenici Nižet'Jćevoj25.itaciji.27. biskup veronski Valiero' (koji nije lično pohodio otok. Vlasništvo je pastirske porodice Trutanić iz stana Nasela. Gradačka se crkvica spominje u povaljskoj ispravi iz g.26 Danas je svud uokolo crkvice pro­ strano groblje s većim brojem dugačkih i debelih kamenih nadgrobnih "ploča. u kojima su središta mjesnih sudaca21. 1388. na večerine grad'ca 17 .20. Možda je tako mislio i Ciccarelli god. Marije. a u Mošujama vjerojatno MošićL Pođgračišća mislim da su se nalazila u blizini današnjih Selaca. naziva se imenom nestalog neretljanskog naselja: Gradac. građene u živo. Marije od Gra­ ca u gornjo-humčanskbj župi22. Ciccarelli drži. na glavici udaljenoj oko sat hoda od Selaca. među šest većih bračkih naselja (u kojima su središta mjesnih sudaca) ubrojena je Mosuljica. za koje vele. ubraja Gradac -među šest ve­ ćih naselja. da je središte neret­ ljanskog Brača bilo oko Graca. Marie do gum'na. Dubravica se spominje i god. (odnosno 1250. Međutim. Bok. gdje ima i rim­ skih tragova. To se može utvrditi po različnim bilješkama. i . i 1420.): »selo i kapište crkve sv. skupa sa suci­ ma i bračkim plemićima Heruzijem Obelganom. Vrsalović 24 nalazi ova dva naselja u vezi s crkvicom u jednoj pergameni iz god. u kojoj1 opisuje sve crkve. 1415. koja je nekada bila poznata pod imenom Sv. Oko crkvice je groblje s velikim nadgrobnim pločama. 1288.Između Gornjega Humca i Selaca. crkvice i na­ selja. Oko 5 km jugoistočno od Gornjega Humca nalazi se na pod­ nožju Birkate crkvica Svih Svetih u blizini starih nestalih naselja Mošuje (Mosuljice) i Dubravice. za koju mi prisutni čobanin Trutanić reče. 1415. Nekoliko stotina koračaja jugoza­ padno* vide se kameni ostaci. na podnožju brda Gračišća. 1553. Međutim. U spomenutom itinerari ju Giustinianovu god. Na za­ padnoj strani i do obronka ima porušenih koliba. da je mletački vikar g. M.u popisu fideikomisa Nižetića g.19. Brežuljak. Na samom vrhu fiznad crkvice primjećuju se temelji zgrade. Pred crkvenim pročeljem ima i lijepih grobova. 1415. 1802. Mjesto se spomi­ nje i u reformacijama bračkog statuta između g. na zemljištu selačke župske crkve nalazi se crkvica Sv. a prema sjeveroistoku.'s ovećim vratnim kamenima. U spisima opatije čita se. negdje u predjelu Bun ja. a isto tako 9 . porodice Hranković. ne go­ vori ni o jednom ni drugom selu. Dobrecom i Čeprnjom Prodanom — dosudio neku zemlju u Gracu18. u Dubravitci je živjela poznata poirodica Petrulli-Nižetić. Sve je građeno u mrtvo. jier su se tu sastajali u skupštine 23 . 1553. na kojemu se nalazi stara crkvica. da su ruševine kuća Mošuja.

i XVII. ni jedno nam naselje nije poznato u bračkom primorju. Od kužnih bolesti stanovništvo je bilo uvelike prorijeđeno. se seljaci iz Straževnika sve više preseljavali u Pučišća. 1579. te je napu­ štalo svoje kuće i svoja sela. Kuščić. Vladković.. god. 1444. što bi također moglo značiti. v. Jurja ustupi pučiški župnik prazničkoj župnoj crkvi. Shvatljivo je.30..—1436. 1576.000. koje je živjelo u unutrašnjosti i kojemu je glavno zanimanje bilo stočarstvo. Vlatković i Kuščić. Od kuge. j . 1411. Straževnik je u početku bio župsko središte ne samo za Pražnice. uzalud nastoji odcijepiti. Jurja. te napadali otoke i mletačku robu. Dvadesetih i tridesetih godina XV. župnik je Marin god. god. prestrašeno 1 i obezglavljeno. sastanu se pred­ stavnici Pučišća. 34 da ga ima oko 6. pa se zbog toga Straževnik god. I sam Hranković imenuje ovo naselje u svojjim frag­ mentima na posljednjem mjestu. 1566. v. ponovno je izginulo mnogo naroda i propalo' mnogo dokumenata. v. Straževnik se nalazio iznad Pučišća između Gornjega Humca i Pražnica kod crkvice Sv.—1427. bilo bi sigurno od gusara opljačkano. na Braču su jako harale kožne bolesti. nije bilo nikada brojno1. umrlo je d v i ­ j e t r e ć i n e . Klementa. v. 1434. Uzrok treba tražiti u gusarenju Omišana. pop Joannes Mariani. da su ti događaji teško utjecali na ljude i da u tome treba tražiti početni uzrok slabljenju. naročito pošto je oko g. ali da ostane i nadalje isti župski distrikt sa dva župnika (u iPražnicama Juraj Drivodilić. da se nalazilo najistočnije. XVX v. kum kle­ rik Pojdanović i kum Garguričić. kad je na njemu i onako ostalo malo staroga stanovništva. je kosila g. djevojka Garguričić prilikom udaje i Kuščić. do god. »filia Gregoria da Craina«. Jurja bila je zajednička za sela Pražnice i Straževnik. spominju se neka prezimena s napomenom »iz Straževnika«: g. veli Cranchis. te dogovorno odrede. raseljavanju i nestanku nekih naselja bračke unutrašnjosti. Međutim su. Iz ove prve periode. 1425. Mjesto se spominje u jednoj ispravi god. Jurja. 1405.. Klementa i Sv. Straševnikom odijele od prazničke župe. već i za ono stanovništvo koje se spu­ štalo k morskim uvalama u Pučiški Dolac i Stipahsku Luku. a crkva Sv.misli i Ostojić28. koja. Straževnik se spo­ minje i god. a u Pučišćima Bernardin Brodić). god. opustjela Stipanska Luka. g. 1580. 1288. 31 U (pučiškim župskim knjigama u XVI. njegovo1 pristanište. crkve Sv. t. 1467. v. U inventaru od god. Stoga je Brač i mogao' dati sklonište u XV. Klementa i Sv. brojnim bje­ guncima. 1568. kao na pr.32 Za druge kuge g. Da je neko naselje i nastalo. s t a n o v n i k a i mnogo životinja. 33 Bračko stanovništvo. 10 . 2 9 . koji su u Bračkom kanalu naslijedili neretljansku tradiciju. pa kad se stanovništvo posve spustilo k moru. Pražnica i Straževnika. sve više opadao. govori se o Straževniku s crkvama Sv. God. 1461. Sto godina poslije. Kako je Straževnik u XV. da se Pučišća sa. 1454. prenio župsko središte u Pražnice31. U blizini je i orkvica Sv. l i l i . obnovljeni povaljski ma-.

Godine 1426. veli. i 1294. Mosuljica i Gradac. povaljski benediktinci u drugoj polovici XIV. v. 1280. jako su stradala. i prve polovine XVI. jer je tu biiskiup imao imanja. Pražnice »Superior«. spominju se na Braču tri sjedišta mjesnih sudaca: u Nerežišćima za Nerežišća. Dol (Ciccarelli čita: Bol). žito mu dostaje tek za nekoliko mjeseci. se s većom sigur­ nošću približavati moru. napuštaju beneficij i samostam.36 Pošto su navale učestale. pa su stanovnici tih sela bježali u okolna brda. Škrip i Dol.zio u venecijanskoj vlasti. brašno se može lakše nabavljati i dovoziti sa dalmatinskoga kopna. 41 Svi se mletački izaslanici druge polovine XV. te se ni početkom XVI. u Donjem Humcu za Donji Humac. za koje Giustinian veli da u njima ima nastavanih kuća. (Postira. Padom Omiša u mletačke ruke (god.. 1350. i neki morski hajduci.37 Prema tradiciji. za kratko vrijeme došao pod vlast Vene­ cije. Do­ nji Humac. a seljaci iz Stipanske Duke u Straževnik. Giustinian spominje g. u kojima su središta mjesnih sudaca: Nerežišća. nije jače namnožilo.. Ali zato ima stanovništvo' veliku^ korist od sto­ ke. Brač. te su oni iz Pučiškog Doca . bijaše od Primoraca i izbjeg^ih Omišana sasvim opustošen. 38 U bračkom primorju spominje se u to doba jedino zgrada hvar­ skoga biskupa na Bolu g. Veći broj plemića nabavlja svoje bro­ dove. Iako je stanovništvo zbog kuge u XV.40 Kako otok ne daje dovoljno živežnih namirnica. a radi vina pristaju u bračkim morskim uvalama strani bro­ dovi. još su i sad važ­ nija mjesta — pored nečitljivog Bola! — samo u unutrašnjosti oto­ ka. Na-nj navališe Omdšani g.prešli u Pražnice. OmišaniL nisu [mogli sami gusariti. sela u unutrašnjosti počeše sve više propadati. Stočari iz unutrašnjosti mogli su. 1553. 1240. U njih se mogu sklanjati lađe. Kad je Omiš g. pravi su embrioni današnjih primorskih naselja na Braču: Bo­ la. na Brač počeše dala&iti u većem broju i sta­ li .. ali samo u 7 od njih ama nastavanih kuća. Pučišća i Povalja. koji je stradao nekoliko puta.. 1462. 1325. koja su bila nastala u okolici današnjih Pučišća. v.39 koja je mogla biti utvrđena.000 stanovnika. i tako su mogla odsele da niču stalna naselja u brač­ kom primorju. Međutim. ima 21 uvala. primorska sela Stipanska Luka i Bučiški Dolac. Pošto su se stanovnici iz unutrašnjosti Brača počeli spuštati k moru i naseljavati morske uvale. Sutivana. v. v. ali su zato Primorci nastanjeni između Cetine i. Razvila se ogorčena borba. i negdje na istoku (Gra­ dac?) za ostala gornja naselja. 1444. slažu u tome. koji se tada nala. Neretve napadali Brač. Splitske. šest bračkih naselja.42 Dakle. da na Braču ima 12 naselja MI unutrašnjosti i da je stanovništvo' rijetko naseljeno.nastir. težaci podizati primorske vinograde i bez straha se baviti ribarstvom. Kuga i raseljavanje porazno su djelovali na mnoga stara naselja. 1184. vijeku spalo na oko 2. Sedam uvala. Supetra. a njegovi stanovn'ici u borbama s Omišanima osiromašeni. ktomu. pa valjda i svojih ljudi.35 a g*.) prestaje gusarenje omiških gusara.

koja su vjerojatno opsto­ jala (kao na pr. te nam o tome ostavio izvještaj. Gornjega Humca i Pražnica u Pučišća. Da dobijemo približno točan broj. Turska opasnost sve se više približavala Jadranskomu moru. porijeklom su doseljenici. Nerežišća 500. koji su s vre­ menom bili primljeni u bračko plemićko vijeće. Sutivan je tada. morala su nazadovati. kao: Podgračišća. on pritom nikako ne spominje.. Škrip. 1405. eremitaže. od pričesti 140. Prema Valeriju. Nerežišća. spominje Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo.43 Mnogi »originalni« brački plemići.44 On spominje na Braču nova naselja i samo neka stara. kao na pr. Supetar oko 60. Mošuje (Mosuljica). Splitsku. Dol. Dol je imao god. iz Dola u Postira. a nekoji su došli na Brač preko Poljica. Giustinijanu. a Splitska 5 kuća. 1579. iz Nerežišća u Supetar. Valiero zna samo za njihove crkvice. 1184. Hrankoviću i god. 1553. a bila su poznata god. što su neka istočna sela posve opustjela i nestala. Bol je nastao u blizini staroga naselja.novnici iz unutrašnjosti Balkanskog poluotoka. Mirca. koje su vjerojatno Sara­ ceni porušili god. Škrip 200. Donji Humac. nastojalo se odcijepiti od ma­ tične crkve i osnovati svoju posebnu župu. kao i oni koji nisu bili primljeni u vijeće. Pothume i Straževnik. Iz preostalih starih naselja nije iselja­ vanje bilo jednako znatno. nabrajajući crkvice u gornjohumcanskoj župi. doseljeni Čikarelovići iz Mošuja preko Gornjega Humca u Pučišća i t. Nažalost. Razdajna). Pražnice 230. u 12 . Dubravica. Dok su se u bračkom primorju podizala nova primorska nase­ lja. 872. Stanovništvo se iz tih naselja selilo iz Donje­ ga Humca u Sutivan. Čim bi se novo naselje ojačalo. Kukretić-Č-karelović (1463. d. Bol i pustinjačke manastire na južnoj strani otoka. 1579. iz Škripa u Splitsku i Supe­ tar. Supetar. po njemu. Vrsaiovići u Povija i Selca. hvarsku diecesu i poislao članove svoje pratnje na Brač. trebalo bi uzeti. da je na jače bilo iz Gornjega Humca. Pražnice. prorijeđena kugom i raseljavanjem. Donji Humac 70. te su Bosanci i Hercegovci bježali na mletački teritorij. sela u bračkoj unutrašnjosti. iz istočnih naselja prema Bolu i Selcima. Nekoji su iz Bosne i Hercegovine pre­ bjegli direktno na Brač. Već smo prije rekli da je veronski biskup Augustin Valiero po­ hodio'god. Gospodnetići u Dol.— 1489!). Spominje se u srednjem vijeku god. Jedini je izuzetak Gradac. jer. Bol i Milnu. Gradac. Gornji Humac 120. iz Straževriika. odakle odoše Vukovići u Selca. Za ostala bračka naselja uzima broj stanovnika po pričesti. a možda i druga još manja. Postira oko 100. Gornji Humac. kojemu su nestalom naselju te crkvice prije pripadale. Mirca 12. Postira. a vjerojatno i u Gornji Humac. Od starih naselja. ali se čini. Stoga nije ni­ kakvo čudo. Pučišća 250 i Bol 400 seljaka i se­ ljanki. Mirca i Supetar. a kasnije i preko Makarskog primorja. imao oko 150 sta­ novnika. da se pričešćuje oko % stanovnika (osim djece). kojih je nestalo. i to Sutivan. Pučišća.

• uljem i drugim namirnicama. 1500. U jednoj ispravi iz god. Prvi su redovnici bili fra Alberto iz Gornjega Humca i fra Dominik Pardić iz bračke unutrašnjosti. prema istom opisu. Pinešić.45 (hvarsko-bračko-viškog). U jednoj se ispravi govori jedino o razgraničenju s Nerežišćima. Radojkovići.vezi sa sastankom predstavnika crkvenih i otočkih vlasti. koju su tom prigodom podigli' Zvanići. preko 100 Zadrana ii Šibenčana. a u drugoj__iz god. Vjerojatno je bilo težaka. Bairzole. To su bili: Žuveitići. Ivana i oko crkvice. Njima je brački rektor (knez) Mlečanin Zakarija dao god. je riječ o mlinarskoj crkvici. kojima su kuće u Pučiškom Docu bile podalje od mora. bi dogovorno određeno. Na sastanku predstavnika JPučišća. te se Sutivan (»Stivano«) spominje u vezi s parnicom.: »in Boli in Episcopatu«. pripala dominikancima. koja i danas stoji ii vlasništvo je porodice Eić. u ispravi porodice Ivano vić-Žuvić govori se o lokalitetu 13 . sagradiše kasnije stojne kuće pored morske obale. i to: Aquila. Posinkovići. Prije toga nema spomena o< naseljui. a koja je dokončana god. Poslije njega i drugi su gradili kule. gdje je bilo sakupljeno 400 Poljičana. spominje se Sv. koja je ka­ snije u XV. 1475. 53 a god. gdje je u predjelu Mostir god. 50 Godine 1477. 46 To je i jasno. Prema Bojaniću.. Davidović. jer se u vrijeme omiškoga gusarenja nije ni moglo razviti naselje u brač­ kom primorju. nije jasno. neke zemlje i poluotok Glavicu. god. 1543. Aquile. govori se i o selu »'actum in V i l l a Boli in Palatio. iskopana stara troapsidna crkva (Sv. osnovaše i naseliše današnja Pučišća. Ivan na Braču i 7 lokaliteta. u kojoj. kao i one koje su kasnije sišle iz Straževnika i Pražnica. da se Pučišća sa Straževnikom odcijepe od župske crkve u Pražnicama. na obalama Brača kod današnjega Bola. koji. točno i danas opstoje. Nekoje po­ rodice. v. 1505. 48 — Pod koju je crkvenu župu spadalo u početku naselje Bol. Sebastijan Zustinjan došao je na Bol. U jednoj ispravi od g. do svoje nove kuće na moru prvu. Katkovići i Biletići. Ciprijan Žuvetić sagradi god. Naselje je nastalo kod nekadašnjega Pučiškog Doca. 1566. kulu. Anđrijević-Ivelić.51 Pet 'go­ dina kasnije. te 60 Trogirana. putujući u Svetu Zemlju zaustavio se god. gdje mu se poklonilo bračko plemstvo. Mlađinić. Pučišća se kao luka nekoliko puta spominju m starijim isprava­ i ma. pa ni manastir. v. koji su obra­ đivali imanja biskupska i posjed bračke komune. 1462.Episcopatus«. ukupno' 13 kula. 1934. iz god. 49 Sutivan se ^proteže zapadnije od današnje crkvice Sv. 1205. 1467. gradi u uvali pri moru kuću-kulu Jakov Nadali-Božičević. Tu je sta­ jala zgrada otočkog biskupa. Da bi ugušio hvarski piučki prevrat god. 1487.47 kralj Andrija II. Ivana) iz VIII. spominje se kao svjedok Katarinic iz Sutivana: »de Stivano«. Bokanići. Prodić.52 Go­ dine 1519. Novi je manastir podignut na ostacima stare biskup­ ske zgrade. Caparnići. Gornje porodice. Pražnica i Straževnika god. te ga opskrbilo vinom. 1325. 1217. 1512. dolaze Ivanovići iz Podgore. u jednoj ispravi. stoji: »actum Boli in Palatio> Episcopatus«. Čipičić i Bokanić. tek u trećoj.

Sutivanu. nemaju još poseb­ nog svećenika. 1337. pa u okolna mjesta58. sve u unutrašnjosti! Brača 62 . Supetru. pored morske obale i u unutraš­ njosti.60. 1637. prve su kuće »težačice« sagradili u Sutivanu seljaci iz Donjega Humca.Bistrica »in đistrictu Stivani«54. te za vjerske potrebe dolazi kapelan iz Dola. Pražnica i Gornjega Humca. u Supetru je dušobrižnik don Petar Ligutić (Iigušić) iz Poljica. Predjel Postira spominje se u doiskim ispravama god. središta su sudaca tada i u primorskim naseljima: u Bolu. 1597. Od matične župske crkve u Donjem Humcu odvajaju se Mirca god. Prema predaji. 56 Postirski manastir kao da je nastradao (drugi put) od Omišana god. Mjesni je kasti! sagradio Lazanić-Lazaneo. 1584. i to podalje. mletački izaslanik Giustinijan god. Prvu crkvu (današnjim sakristiju) uteme­ ljiše oko god.59. gdje je vjerojatno bilo već dosta doseljenih [Polji­ čana. i od [Poljičana. 'odvojio se Sutivan god. kao: »portu Postire« i god. koji su se približavali moru1. ma pr. Brković i Brtičević. Dok su god. 1145. Sadanji »kaštel« sagradio1 je Poljičanin Marjanoviić-Dražojević (konte Janko). Pražnice »superior«. od mora. bilo ih je šest (Nerežišća. Škripa. Postira sii se odcijepila od matične župske crkve u Dolu god. Ima također i priča o dolasku Poljičana. Marije. 1345.: »terre positos in Posterna« 57 .64. koji nije znao latinski. god. 15J9. 1611. 1426. na Braču bila samo. Mjesto je nastalo od Doljana. Tako na pr. kasnije postao prvi župnik Suti­ vana. Lovre u uvali Lovrečine i »Mirja« na Brigu iznad današnjih Postira. na Braču su se po­ čela dizati i druga nova naselja. te ujutro nia konju kreće u glavino mjesto otoka. Od matične župe u Donjem Humcu Su­ petar se odcijepio god. 1553. ili 1604. Sv.. vjerojatnih manastira Sy. tri mjesina suca61. 1205. Osim spomenutih važnijih i većih naselja. Zanimljivo je. Supetar je nastao oko uvale. Od svoje matične župske crkve u Donjem Humcu. Prane Ivanović. 1579. od njih je jedan. Pored starih još postojećih naselja u unutrašnjosti: Nerežišća. Donjeg Humca. Dol (Bol?). ali bez uspjeha. ima ih jeda­ naest.55. Postirima i Pučišćima63.. 1596. te se spajaju sa sutivanskom župom. god. koja je služila kao nerežiška luka. god. U vrijeme vizitacije god. Donji Humac. Postira su nastala u blizini nekadanjih. Tada je u selu bilo 15 14 . 1589. God. Dola. Nova primorska naselja i dalje su napredovala. da je za po­ moć pri osvajanju Klisa god. bio zamoljen papa. 1579. i to u Postira i Sutivan.. Mirca se nalaze između Sutivana i Supetra na udaljenosti od mora oko deset minuta. te dva Ivanovića iz Sutivana. Predjel Merec spominje se još u srednjem vijeku. 1553. koji da su se iskrcali u uvalu Vela Bunta u blizini predjela Mostir. Mosuljica i Gradac). da pošalje potrebno oružje i namirnice na Brač. 1579. noći tu. Od Sutivana se na­ stoje odcijepiti god. u Nerežišća.

kuća i 66 stanovnika, od njih 45 od pričesti. Nezavisnom kuratijom postaju god. 1614., ali je kurat obično živio u Sutivanu. Godine 1825. postaju Mirca župom. Milna je postala u istoimenoj uvali, koja se spominje* u jednoj ispravi od god. 1333.65. U toj se uvali još god. 1519.66 nalazila beneficijalna crkvica Sv. Marije (danas sakristija), koju spominje god. 1579. također i Valiero67, i ubraja je među nerežiške crkve. Kad je pjesnik Petar Hektorović sredinom XVI. v. (oko god. 1556.) doplo­ vio s ribarima na Brač, *>>gdi s SuLetom Brač malo ča ne staje«, po­ slao je ribara Nikolu da kuji živežne namirnice. Ne kaže, da je ri­ bar pošao u Minu, jer vjerojatno nije tada još postojala Milna kao naselje. Ribar je Nikola naišao na pastire, te ono, što je mogao na­ baviti, donio mu je< na lađu pastir. Stoga bi se moglo uzeti, da su u okolici današnje Milne bili pastirski stanovi. Oko odcjepljenja od ne­ režiške župske crkve i inastoj© Malma, Bobovišća i Loižišća god. 1621. »radi strmoga i dugoga puta do Nerežišća, mnogobrojnog naroda na zapadu Brača i radi nekoliko naselja«. Do toga nije došlo, čini se zato, što se nisu mogli nagoditi ,gdje će biti župska crkva. U početku je pretezalo mišljenje, da to bude poljska crkvica Sv. Martina između Bobovišća i Milne. Tek god. 1646. stanovništvo se spomenutih nase­ lja sastalo i »vječnim« ugovorom utanačilo, zaslugom porodice Cerineo, da će nova župska crkva za sva tri naselja biti crkva Sv. Ma­ rije u Miini68. Interesantno je, da i danas crkva Sv. Martina i okol­ no zemljište sve do> u Bobovišku Luku pripada nerežičkom natpopu. B o r b O ' V i š ć a se u starijim ispravama obično' nazivlju Stanac Dolac, iz čega možemo zaključiti;, da je tu blio bar jedan pastirski stan ili više njih. Prema jednoj versiji, prvi su naseljenici Krstulovaći od roda Krstića, koji da su doselili preko Poljica iz bosanskoga Bobovca. Bobovlišća se od nerežiške župske crkve odvajaju s Ložišćima i Milnom god. 1646., ali sa središtem župe u Milni, koja je na moru, dok su Bobovišća udaljena oko četvrt sata od mora, gdje se u morskoj uvali kasnije razvilo naselje Bobovišća na Moru ili Luka. Nakon uporne borbe za odcjepljenje od Milne dobivaju Bobo­ višća god. 1687. kapelana, koji se od god. 1693. naziva uprav&telj (rectores), a oko god. 1750.S Ložišćima se potpunoi odvajaju od mlinarske župske crkve 68 . Iz akata o odcjepljenju izlazi, prema tvrdnji Bdbovišćaaia, da su Ložišća i Stanac Dolac imali god. 1674. skupa 220 stanovnika, a Milna. 110; zatim god. 1681. tvrde, da oba sela (Bobovišća .i Ložišća) imaju 240 stanovnika, a god. 1752. tri naselja skupa (Stanac Dolac, Ložišća i Pothume) 450 st., dok da Milna ima nešto preko 400 žitelja. L o ž i š ć a su — prema predaji — nastala od' bobovičke poro­ dice Krstuloyić^Lozić. Pošto' je jedan, dio sela nastao na suitivanskoim teritoriju, pri razgraničenju u XIX. v. doflazMo je između Suitivanjana i Lcižišoana do ozbiljnih sukoba69. Do god. 1687. veći je dio stainovnika 15

živio 'u Bobovi šćima. ali su se poslije te godine Lož'išća brže razvijala, te ih danas često zovu! Velo selo. Godine 1831. postaše u crkvenoj administraciji kapelanija, a 1909. župa, odcijepivši se od boboviške župske crkve. P o t h u m e je zaselak, udaljen po prilici tri četvrti sata od Milne, te spada pod mlinarsku crkvenu župu. Naselili su ga Marinovići iz Bobovišća. U spisima o odcjepljenju god. 1687. ne spominje se. Kasnije dolari pod imenom Humi, Pod Hume i Pothume. D r a č e v i c a 7 0 nije staro naselje. Prva porodica, koja se na­ selila i osnovaca naselje, zvala se Šimunović, a doselila se iz Poljica. Š'miunovAći su u početku zastali u predjelu Pod Nerezine, zatim su pošli u Nerežišća, a iz Nerežišća u Dračevicu. Lokalitet Pod Nerezine nalazi se južno od podnevne crte, koja vodi iz Nerežišća prema crkvici Stomorica, gdje su god. 1775. postojale ruševine stare na­ stambe porodice Šimunović, što dokazuje i latinski natpis na ovčjoj koži, koja se nalazila (god. 1775.) u pohrani kod Ivana Šimunovića pok. Mateja. Druga porodica, koja se naselila u Dračevici, zvala se Žuvić. Prema predaji, Žuvići su također Šimunovići; jednog Šimuno­ vića, koji se oženio nekom Žuvom iz Bola, prozvaše Žuvt'ćem po ženi, te njegovi nasljednici postaše Žuvići. |Prema istoj tradiciji, ione je sela došlo cd drače, kojom su doseljenici ograđivali svoje .vrtove i dvo­ rišta.- U vrijeme dolaska Šimunovića svud je po okolici bila gusta šuma. Za ostale dvije glavnije dračevičke porodice, Zorančiće i Ilice, veli naš rukopis, da su »awenticcj«. Dračevica je postala kapetanija god. 1705., a god. 1748. bilo je u mjestu samo 14 poirodica, i to pet Šimunovića, šest Žuvića, jedna Zorančića i dvije Hica. Godine 1760. bilo je u Dračevici oko 130 stanovnika. Dračevica se odcjepljuje od nerežiške župske crkve god. 1849. M u r v i c a. Kao predjel spominje se god. 1286.71, a kao naselje nastalo je od težaka, koji su obrađivali polja 'manastirska (naročito Dračevkuke), i porodice Fertilio (prije Obilinović). Kuratija za Murvicu i Planicu nalazi se u bivšoj eremitaži Dračevludi S e l c a su bila u početku pastiinsko naselje, malo selo, i potpa­ dala su pod crkvenu župu u Gornjem Humcu. Bit će da su postojala dosta rano, ali ih ne spominje ni Hranković (god. 1405.), ni Valaero (god. 1579.). Godine 1700. bilo je oko 240 stanovnika, a god. 1760.* oko 300. Od god. 1720. Selca su izložena kapelanija. Odcjep-juju se od župe u Gornjem Humcu god. 1815., ali je tek god. 1820. imenovan stalni župnik. Svoj napredak duguju Selca naročito razvitku kamenolomstva. v 72 P a v I j a su nastala oko bivše benediktinske opatije. Prvi ma­ nastir na Žalu bio je razoren sredinom XH. v. (god. 1145.), ali je oko god. 1184. novi sazidan na brijegu, na Lokvu. Kasnije, oko god. 1576., spominju se oko opatijskog beneficija opatijski eremiti sa 16

svojini porodicama. To su bili opatijski služiitelji, koji su nadzJnali beneficij, a stanovali su u bivšem manastiru. Do XVI. v. oko stare opatijske crkve osim eremita nije bilo drugog stanovništva. Najbliži stanoV.i! nalazili su se IV2 km jugozapadnije, a nazivali su ih Gornja Povija. U vrijeme opata Martinisa (1632—1653) ili nešto prije, po­ čela se naseljivati najbliža okolica. SeJo je nastalo od izbjeglica, što dob jegoše pred Turcima, u XVI. v. i XVII. v. i od doseljenih Bra­ čana, koji su se spuštali k moru iz unutrašnjosti otoka. :_Čini se, da je u Povljima omjer1 izbjeglica veći nego u zapadnim bračkim pri­ morskim naseljima. U XVII. v. (god. 1637.) spominju se porodična prezimena Knezić (Ostojić) i Vrsalovic. Knežići i Ostojaći dobjegli su na Brač poslije moorejskoga rata (1570—1573), a porijeklom su iz Bosne. Kasnije se spominje eremita Pavković-Jakovljeviić, kojega je otjerao opat MHiadineo god. 1673., zatim se spominje Hržic, »novi stanovnik«, kao svjedok god. 1688., a u jednoj parnici s^Vrsalovićima god. 1697. spominje se Litović. Povija su u početku potpadala pod crkvenu župu u Gornjem Humcu, ali su god. 1715. dobila posebnog dušobrižnika Pletikosića. Kad se • u Selcima osnovala nova župa, Povija su s Novim selom došla pod selačku župsku crkvu, od koje su se odcijepila god. 1915., aili tek od god. 1925. postoji zasebna povaljska župa. S p l i t s k a uvala služila je još u Dioklecijanovo doba kao izvozna luka za kamen. Međutim za Valierove vizitacije god. 1579. u njoj je samo 5 kuća i crkva »Ecclesia Annuntiationis' S.tae Mariae« bez upravitelja, a podređena je župniku u Škripu.73 Među tim kućama 'fe!Jt će da je jedna pripadala porodici Cerinić-Cerineo, jer natpis nad vratima veli, da je t a porodica i prije druge polovine XVI. v. imala kuću u luci74. Godine 1579. spominje Valiero u Splitskoj popa Matu Cerinića, »homo' in doc'trina Ecclca, et Granimatica pro loci qualitate ferendus.« S u m a r t i n je možda bio1 i nekada naseljen, ali sadanje naselje datira tek od početka kanđijskoga rata (god. 1645.). Ovdje su do­ seljenici našli1 porušenu crkvicu »fatta a la greca«75. Naziv Sumartin xi našem je jeziku novijega datuma (prema talij. San Martino). Inače je mjesto bilo1 poznato^ kao Vrhbrača, a tako ga mnogi Bračani i danas nazivlju. Osnovatelj je novoga naselja fratar Petar Kumbat ili Kumbatoviić, tajnik fra Pavla iz Rovinja, god. 1645. Novi naseljenici osnovaše župu, ali dotadanji vlasnik porušene crkvice, čija se jurisdikcija, prostirala do krajnjeg istoka bračkoga otoka, župnik u Gornjem Humcu, odlučno se usprotivio i protestirao. Stoga de­ kretom od god. 1693. (za uprave fratra doseljen'ika Mateja Juranovića) bi naređeno, da se sumartinski dušobrižnik ne smije potpisivati kao vicekurat, te da Vrhbračani. moraju davati desetinu svomu gornjohumčanskom župniku. Deset godina kasnije (god. 1703.) na; stoji Sumartin, da se spomenuti! dekret od god. 1693,. ukine.76
Zbornik za narodni život i oiiif-ajo 2

17

N o v o S e l o je nastalo vjerojatno u XVI. v., uglavnom od. Poljičana77. U početku je naselje potpadalo pod župu u Gornjem Huancu, ali je god. 1849. pridruženo .Selcima, pa se god. 1907. od­ cjepljuje. Pod Novo Selo potpadaju raseljene Prodole, gdje je -god. 1912. bilo 12 stanovnika (Trutamća), i zaselak Oklad. Sva ova naselja, o kojima smo: posebno govorili, navedena siu u jednom popisu iz god. 1718., koji se nalazi u sutivanskom opć. arhivu. Nabrojit ću ih poimenično. Pored mora: Sumartin, Povija, Pučišća, Postira, Splitska, Supetar, Mirca, Sutivan, Milna, Bol i Dračevluka, a u unutrašnjosti: Selca, Novo selo, Gornji Humac, Pražniee, Dol, Škrip, Donji Humac; Nerežišća (glavno mjesto), Dračevica, Pothume i Bobovišća. Brzo napredovanje primorskih naselja nije loše djelovalo samo na preostala stara manja sela bračke unutrašnjosti (Donji Humac, Škrip, Dol, Pražniee, Gornji Humac), već je utjecalo i na glavno> mjesto otoka Nerežišća, za koje Fortis god. 1774. kaže, da su se u vrijeme gusarenja vjerojatno jače isticala. »Zato su« —• veli Fortis — »i zadržala primat, jer su se u njih povukli prvaci otoka. Ali danas (god. 1774.), kada se naselja pored .morske obale mogu slo­ bodno razvijati1, Nerežišća su izgubila mnogo stanovnika, a prazne se kuće ruše na sve strane.« Za Bol veli, da je značajna! varošica, a Sutivan, Supetar i Pučišća da su velika sela, u kojima je stanov­ ništvo radišno i poslovno78. Cicarelli god. 1802. dijeli naselja u tri skupine: tere, kaštela i sela. Tere su: Milna, Bol, Nerežišća i Dol;, kaštela:-Sutivan, Supetar,"* Postira, Pučišća i Škrip; sela: Splitska, Povija, Sumartin, Bobovišća, Dračevica, Mirca, Donji Humac, Pražniee, Gornji Humac, Selca i Novo selo'. Nerežišća su još i tada bila glavno mjesto Brača. 79 Francuzi osnovaše u Supetru »Juge de pafrx«, a Austrija prenosi god. 1827. sudište i tim središte iz Nerežišća u Supetar. Organiza­ cijom dalmatinskih općina god. 1823., općinskim: središtem' postadoše: Supetar, Sutivan, Pastira, Pučišća, Milna, Bol i Nerežišća. Znači, da su osim tadanjega bračkog glavnog mjesta Nerežišća osno­ vana općinska središta jedino u naseljima pored morske obale. Tek god. 1885. podignuta! siu i Se?ca na rang općinskoga središta, a dotad su: pripadala pod pučišku općinu. God. 1870. osniva se u Supetru politička ekspozitura. U Supetru je od god. 1908. kotarsko pogla­ varstvo, a i danas; je središte bračkog kotara, te je tako od god. 1827. do danas Supetar glavno mjesto Brača. Administrativno nekoja matična mjesta potpadaju pod općinu primorskog mjesta, koje je „od njih postalo. To vrijedij za Donji Humac, Dol i Pražniee. Općinska podjela danas je ovakva (god. 1938.): Općinu Sutivan čine Sutivan i Donji Humac; općinu Milna čine Milna, Bobovišća, Ložišća, Bobovišće Luka i zaselak (Pothume; općinu Bol čine Bol i zaselak Podborje; općinu Se!*ca čine Selca, Sumartin, Novo selo i-Povija, te zaseoci Oklad, Rasotica, Nagorinac, Nakal, 18

Osritke i Podsmrčevik, nastamba Glušćević i zastirski stani Zagvozd i Nasela; općinu Puič:šća čine Pučišća, Pražnice i Gornji Humac, te pastirski stani Kruška Stupa, Šala, Brizić, Prijević i Kara­ vana ; općinu Postira čine Postira, Dol i pastirski, stami Bežmek; općinu Supetar čine Supetar, Mirca, Splitska i Škrip; općinu Nerežišća čine Nerežišća, Dračevica i Murvica, te zaseoci. Smrka, Dragovoda, Obršje, Planica i pastirski stani: Mihoj (Požeženik) i Lirica, te nastamba Dračevluka i eremitaž Blaca.
*

Dđiias, god. 1948., kotar Brač (Supetar) obuhvaća područja ovih mjesnih narodnih odbora i Bol, Ložišće, Milna, NerežiŠće, Postire, Povije, Pražnice, Pučišće, Selca, Splitska, Sumartisi, Sutivan i Šrip.80

LITERATURA I BILJEŠKE: Sohle N.: »Vorlaufiger Bericht liber die geologisch-palaentologischen. Verhaltnisse der Insel Brazza«, u Vehr. K. K. geolog. R. A., Beč, 1900, str. 185—187; Rik. Schubert: »Geologija Dalimacije«, Matica dalmatinska, Zagreb, 1909, str. 131—132; — Bor. ž. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva«, Srp. K. Akademija, Beograd, 1933, str. 248—257; — K. Abso.lon: »Bericht tiber eine naturwissenschaftliche Forschungsreise und biospeologische Erforschung der Insel Brač (Brazza)«, u Stuđien aus dem Gebrete der allgemeinen Kacrstfarschung, der Wissenschaftlichen Hohlenkunde, der Eiszeitforschung und den Nachbargebieten, Br. 16, Brno, 1942, str. 35—57. 2 Definitivni ^rezultati popisa stanovništva od 31. ožujka godine 1931. Knj. 1., Beograd, 1937, str. 8 i 80. 3< Bulić F r a n e : »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)«, u Bulletino di storia e archeologia daimata, br. 8. Split 1891, str. 117—120; — Bulić Fr.: »Ritrovamenti antichi a Bobovišće nell'Isola Brazza«, u Bullettino di arche­ ologia e storia daimata, br. 1—2. God. XXIII., Split, str. 23—30. 4 Bulić F . : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibiđ. str. 118. — šišić Ferdo: »Po­ vijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara«, Zagreb, str. 71. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske, Zagreb, 1929, str. 139; — M. Vrsalović: »Iz Bola na Vidovu goru«, separat iz Hrvatskog pla­ ninara, br.'lO, god. XXXIII, Zagreb, 1937, str. 12. 5 Ciccarelli Andrea: »Osservazioni sull'isola della Brazza e sopra quella nobilta, Venezia, 1802, str. 20—21, 22—24, 35—36, 43 i u fragmentarnoj^kronici, koju je napisao Dommus de Cranchis (Hranković). g. 1405. kao natpop u Nerežišćima: »Braciae insulae descriptlo«, a štampao Ciccarelli u »Osserva­ zioni . . . .« str. 91—94. Hrankovićeve historičke podatke našao je don Andrija Ciccarelli g. 1783. kod siromašnih nasljednika Jurja Kuzmanića, koji je u XVII. v. bio župnik u Pražnicama. Godine 1421. postao je Hranković biskup u Hvaru, ali je umro iste ili početkom iduće godine (Farlatti, »Illiricum sacrum«, IV., str. 254.). 6 Bojanić Angelo: »Bol, cenni storico đescritivi«, Kopar, 1908. — Bulić Frane: »Ritrovamenti a n t i c h i . . . « , ibid., str. 29. — M. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču«, ibđ., str. 137. 7 Grga Novak: »Naše more«, .'Zagreb, 1932., str. 11—12. s Bulić F r a n e : »Starinska i z n a š a š ć a . . . « ibid., str. 117—120. — Bulić F r a n e : »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguardanti il Palazzo di Di1

19

ocleziano«, u Bullettdno, br. 1—2, XXIII., Split, 1900-, str. 18—30. — Bulić Frane: »Un monumento romano presso la chiesa Idi S. Ella nell' villaggio di Humac Inferior sull'isola Brazza«, u Bullefctimo XXVII., Split, 1914. (publi. 1916.),. str. 105—106. — Bulić Prane: »Skrovište zlatnih novaca, našasto u Nerežišćima«, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, XLIII., Split, 1920., str. 199. — Bulić Frane: »Inscrizioni inedite«, u Bullettino, Split, I. 36, V. 3, VIII. 201, X- 105, XIV. 116, XV. 100, XX 54. — A. Ciccarelli, ibid., str. 22—40. — Doimo Savo: »Ripostiglio di denari romani a Dračevica«, u Bullettino supl. 131—132", Split, 1901. — C. I. L. (Corpus Inscriptionum Latinarum) III. 3102, 3105, 3106, 3107, 3108, 10110, 10114. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«, u Jadranskom dnevniku, br. 95, Split, 1938. 9 A. Bojanić, ibid. — A. Jutronić: »Oko Bola na Braču«, u Jadranskoj pošti, Split, božični broj 1930. — M. Vrsalović (Dr. V.): »Zanimivi starohrvat­ ski, natpis na Braču«, br. 202 (nastavak), Zagreb, 3. IX. 1930. Pisac tvrdi: Danas je naime po vreliraa utvrđeno, da'se je taj »grad Brač« nalazio na Bolu, i to na Glavici, gdje je u poznije doba bila »residentia comitis« i »palatium episco­ pate« i gdje se je 1185. držala narodna skupština kneza, vlastele te puka i bi­ skupa bračkoga i hvarskoga . . . Ali i bez obzira na novonađena, danas još neobjelodanjena vrela, krivo misle oni, koji tvrde, da se je »grad Brač «nalazio u unutrašnjosti otoka. — M. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«, u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 50, Split, 1932., str. 290. Pisac veli, da je prema rukopisnoj ostavštini Mateja Nižetića (1664.—1739.) »Meimoria deirAntichiita dell'Isola Braizza«, današnji Bol Urbs Braedensis Ivana Đakona.' Pisac "dalje kaže, da Matej opisuje utvrde do porušenja od Neretljana. — P. Skok: »Problem romanstva i siovenstva na našim ostrvima«, u Jadranskoj straži, br. 4. Split, 1939., str. 136—137. Pisac veli: Bol se doduše u mletačko doba razvio u jače mjesto- za trgovinu vinom, ali je istina, da -najstariji Bol nije bio n a obali, već dalje od nje, tamo gdje je danas Podborje, i da je bio zaštićen utvrđenjem na brdu, koje se zove i danas još Koštilo, od latinske riječi castellum. — A. Jutronić: »Primorska bračka naselja: Bol« u Jadranskoj straži, br. 4, 1941., str. 134—135. 10 Bulić Frane: »Trovamenti antichi a Selza dell'isola Brač u Bullettino di archeologia e storia đalmata, XXXVII., Split, 1914. (publ. 1916.), str. 105—106.. —u A. Ciccarelli, ibid., str. 25, i u pismu pjesnika Ivaniševića splitskom nadbi­ skupu Leonardu Condulmeru g. 1660., str. 101—102. —- Ivan Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima na Braču«, Split, 1934., str. 38. — Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici na Braču«, Brački zbornik, br. 1, Split, 1940., str. 25. n A. Ciccarelli, ibid., str. 47. —- Vj. Klaić: »Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, II.«, Zagreb, 1888., str. 148. — Fran. Madirazza: »Storia e constituzione dei comuni dalmati«, Split, 1911,, str. 218. 12 A. Ciccarelli, ibid., str. 105. — Lenel: »Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria«, Strassburg, 1897., str. 21. — Codex Dipl., II., list 18, Smičiklas, Jugosl. akad. zn. i umj., Zagreb, 1904., str. 21. is Fr. Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«, Starine XIII., Zagreb, 1881., str. 197—210. — Ivan Ostojić, ibid., str. 34—35. 14 I. Ostojić, ibid., str. 43—45, 47 i 48. 15 M. Vrsalović:" »Zanimivi starohrvatski natpis na Braču«, Obzor br. 201 i 202, Zagreb, 2. i 3. rujna 1930. 3 i a Cod. Dipl. Vol. X., 1912., str. 247—248, 346, 350; — Cod. Dipl. Vol. XI., 1913., str. 214 i«3 A. Ciccarelli, ibid., fragmenti de Cranchisa—Hrankovića iz god. 1405., str. 91—94. 1 7 I. Ostojić, ibid., str. 43. i« I. Ostojić, ibid,, str. 22. 19 Statuta municipalia ac reformationes magnif. Communitatis Branchiae, Reformationes, lib. I., cap. XXX..' str. 97. 20 M. Vrsalović, ibid., u Obzoru, br. 201, Zagreb, 1930.

20

Ciccarelli. 26 Croatia sacra. opatu Ratku) to najvećim dijelom (t. ibid. 1$—20..: Actum Boli in Palatio Episcopatus. 1926.. ibid. Preveo i izdao Hrvatski skup (Pučišća).. 85: »Ecclesia Omnium Sanctorum patens cuim altari nudo. i umj. Ciccarelli. Ciccarelli. 23. Ostojić. 41. str.. se i. 91. travnja g. str. Vrsalović. Dukala od 22. ibid.ibiđ. VIII. dell'una nella Parrocchia di Selza alle rađici del monte Gracischia. . 10. str.. 38 A. Vol. str. ibid. 20.. str. .. ibid. 4i MSHSM . . 218. Osservazioni . str. str.. ibid.. 29 Codex Dipl. str. . . Jugosl. 50. Ljubić. str. Jurja Mu­ čenika. Tako g. Sier Battista 21 .. str. ibid. ibid. M H J S M . ibid. zn.. 21. — A. ibid. et nuđa cum campanula«. — K. 21. Historički prikaz . povratiti nekadašnji benediktinski patrimonij) 1184.. terminazioni. for. Ostolć. 85—86. veli: »esistono ancora le poche m u r a rovinate. Commissiones et relationes venetae. come la tradizione parla. akad. Tomus II. Ciccarelli. ibid. et quasi duae partes hominum et personarum mortue sunt. str. 1877. 85: »Ecclesia Stae Mariae de Gradazzo patens. 12. ibid.Vol. ibid. . • 40 MSHSM.. 217—219.. et sine campana«. Ostojić.. Zagreb. 22 A. . 27 A. i umj.. loro Comizi o Consigli. ^ 35 I. Zagreb. Jugosl.. 105.. Vol..... . Relatione de noi Michiel Bon et Gaspare Erizzo gia sindici in Dalmatia 1559. 42 MSHSM. 39 A.« 24 M . 282: »ser Matheus quodam Michaelis de Dubravice. 3i A. . str. — A. 19. ibid. zn. j . ibid. Vol. Osservasioni. 2 » A.quod iam annis tribus elapsis continuo regnavit pestis in Insula predicta. 1579. str. Ljubio. 37 I.« u Croatia sacra.. ibid. ov'era la Villa dello stesso nome . 12. na obronku brda Gračišće. . Rela­ tione del sindaco di Dalmatia et Albania nell'eccelentissimo senato per il magnifico messer Antonio Diedo. Ostojić. str. 1656.. Vjesnik za arheologijiu i hi­ storiju dalmatinsku.. Tu su. 30 A. 200. 122. str. razvaline staroga grčkoga građa i kasnije vile (villa rustica). str. 1918. 25 M. 1325. 32 Diversi publici deereti. Udine. similiter mortua etiam multa animalla dictae Insulae . Tctoius II. Tomus HI. sv. str. godine 1462. akad. 22. Jutronić: »Apostolska vizitacija otoka Brača god. . Zagreb. H. 56.. 21: »I uspjelo mu je (t.. . 33 I. Na istom-polo­ žaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgracišće«. 1933.. str. — A. — Lenel: ibid. str. Starine XIII. 46: » . privilegi et indulti. 202: »actum ante portas Ecclesiae Omnium Sanctorum in villa Dubravizza et Mossulae«... 1427. »Obzor«. » . govoreći o ruševinama crkve Sv. Fragmneti de Granchisa—Hrankovića.«.. .. 1880.: In Bol in Episcopatu.. Zagreb. Izd.. VIII. akad. — I. . 20.. zn. str.. ... br. i uimj. str. str. Cicca­ relli. str... si facevano allora in campagna aperta presso l'estinta Villa Gradaz o nel Borovicu . Zagreb. Jugosl. Ciccarelli. et in la mazor parte col nome Nisetich«. g. 'ibid. str. str. str. Ciccarelli: Historički prikaz. Ciccarelli^ Oservazioni. 13.. 51. Split. — Rački. Ciccarelli. . Copia t r a t t a dalle informazioni -del N. 207. i quali. Ciccarelli: Osservazioni. Ostojić. Ciccarelli: »Historički prikaz Pučišća«. 38: »Bunje . Ostojić. XI.. Kadlec: »Statut i reformacije otoka Brača«. XI.2i MSHSM... 5. str. « . Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. 1877. 34 A. Itinerario di Giovanni Battista Giustiniano sindaco in'Dalmatia et Albania 1553. str. j .. 97.. Split..« 28 I. — A. ibid.. kad se nalazio na Bolu na vijećanju . ibid. 1932.

Mr. 48. str. str. str. .. Za­ greb.. Ciccarelli. . ibid. zn. Bullettino. s. str. Zuanne della Brazza. 98.. 1909. — Prema saopćenju dra. sopraeomitto«. Zagreb. s. Dušin: »Glasnik heraldike«. str. 127. 1908. e Procuratore Sindaco del 1553. III. sig. akađ. Ciccarelli. 54 Obiteljski rukopisi obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu. — Viktor A. U svom pismu dužđu. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. str.. Na spoljašnjoj strani naknadno je napisano: S. Ciccarelli. for. 452—453 (i separat). Otku­ pitelja i hrvatski puk u Dalmaciji«. 1903. s. str. Glasnik Geografskog društva. e Craina renders! alia divozione. ibid. list. L'anno 1643. Zlatović: »Pranovei Države Presv. S. Ivana.. 54 :Nikola Cezari kupuje od Dobronje i njegova sina Pobrata tri zemljišta na Braču »una que est sub Mereg. A. str. 1905. . Croatia sacra. Jutronić: »Naseljavanje Poljičana i drugih Dinaraca na Braču«'. Sefoastiano X. Simon.. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)«. cenni storico-đescritivi. conđucendone io medesimo con la Gallea sudetta intorno cinquencento anime in piu. 51 Rukopisi i isprave kod obitelji Ivanović—Žuvić u Sutivanu. najkasnije u VIII. . Smičiklas. 1934. 1932. Intenđendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Mararsca.): »Libro primo di diverse Ducali e Terminazioni intorno l'Armamento della Gallea della Brazza. 62—88. 56 I.. str.. Giacomo Cerineo qu. str. govoreći o dogođajima za kanđijskog rata. 1934. e Primorje. unitamente al Mag. r> o Codex Dipl. e sua Simeimbrazione della Parrochia di Humazzo inferiore e Controversie corse per dichiarazione di rispetivi Confini. koja je otkopana god. — Jakša Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. 53 Rukopis kod don Ivana Bonaccija u Jelsi.. Antonio. ibid. et atti concernenti la Carica rnedesima. — Grga Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije u novom vijeku« u Jadranskoj straži. 47 Bojanić: »Bol. str. 17. et altri decreti..«. e Privilegi infrascritti. 45 44 22 . eđ Ecc. 51. 19—25 i br. . 50. Fonđazione della Sn. otteni colli mezzi e iteligenza che godevo come Nationale. alloggiandone anco nelle proprie case«. str.. Zagreb. 52 A. crkvu Sv.. Parrochiale. e versato in quelle Parti ch'anco li Popoli di Bachina e Pozza. — Rukopisna knjiga u Arheološkom muzeju u Splitu bračkog soprakomita Jurja Mladinea (t 1651. 21—23. Sarajevo. Vol.. — Llbro a štampa kod I. Villaggi finitivi verso Narenta si portassero all'isole di Lešina. con un Rolo della stessa. Sv. 10—13. i umj. Ostojić. — Frane Bulić: »Ritrovamenti antichi cristiani a Lovrešćina di Postire sull'isola Brač (Brazza). 116—117. 43 Alfons Pavić Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. vijeku. itercia Rasoli Sa Tehstibreg. 91—94). str. Osservazioni. . str. Jugosl. Split. 1928. ricevendo per nome di quella Dall'Ill... — A. condizioni. 99. 1938.. 1938.. ureda u Sutivanu. r>5 Rukopisna knjiga s ispravama o odcjepljenju Sutivana od Donjega Humca i o borbama oko odcjepljenja u arhivu opč. 85—86. Glasnik Zemalj­ skog muzeja. 12. Osservazioni . 347h-349. Split. nel tempo dell Sopracomitato qu.. Marin il K. 1888. 49 A. strana 37—39. 3—4. 248—249. Uisnoviga alia na Muruice Oclad Uecerine strane vode. Sebastian Zustignan ai Cavalier Proveditor general in Dalmatia. 1444—148.. sagradio je i obdario prior Petar. Split. data a Lešina adi 27 agosto 1512.. ibid. Anzolo Diedo suo Collega. 46 A. Babica na Bolu: » . 380—381: Copia de una lettera di S. .sub Pocinala que est super sanctum Johannem«.Giustinian fu di M. str. 1—2. Beograd. M. Barade. — O. 85 i dalje. veli: » . Historički prikaz. Racolti per me Giogrio Mladineo qu. ibid. str.. e Brazza ad effetto di sotrarli alia tirrania e pericoli di Turchi. 48 Sanudo. str. u t int. Paulo Cavotorta Sopraproveditor di Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premetemo di giurar feđelta con promissione reciproca di mantenersi e conservarsi li tpatti. et ubbidienza della Serenissima Republika di Venezia. 96—99.: fu del CI. Split. Kopar.

1910. l 1913. VoL X. 85. Horvat. List biskupije. 1938. zn. Autore Reverendo Nicolao Simunovich cappellano. 1939. Split. 61 Statuta municipalia ac reformationes . di Luglio partissimo da Spalato.. ove sta il Mag. La m'attina prossima montassimo a cavallo.ibid. 96—97: Alii 10... str. et con questa provvisione de toiscotto che t r a li sacchi fossero qualche quantita di polvere fina et per artegliaria et tutta questa roba farla mandare nell'Isola Brazza ne porto di Postire e San loanni et in quei luoghi circumvicini«. 96.. 347 i 214.. — A. 74 Cvito Fisković: »Historički i umjetnički spomenici u škripu na Braču«. 1553. 97. 72. D. Jugosl. lib. 78. Splicica. . str. str. zn. spominje jednu crkvu Sv. Ostojić. str. i XI. 64 Codex Dipl.. 131—132. župnik don Kuzma šimunović. ibid. Osservazioni. Lozischie et Podhume Pharens Dioces. Continens omnes. 321—322. kojega su Nijemci ubili u Gornjem Humcu g. Split. XXX. Jadranski dnevnik. J a d r a n s k a straža br. 132—133. Izd. Reditus sunt đucatorum duorum. che Sua Santita vogli per via d'Ancona soccorere qualla fortezza (t. XXXII. che sono 12 miglia. ibid.Jadranski dnevnik«. »Eccl.«. str. Vol. Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. 57 23 . 1944. ibid. Zagreb. 79: »Ecclesia Stae Mariae Milnari de jurept. Osservazioni.). Klis) con biseotti et legumi per il viver di soldati. Split. nec non Communem.. 89—90. list. pro Ineolas Stanaz Dolaz. 1579. str. 7 2 i. pašnjak. es A . (Svojedobno crni ju je posudio pok. Mariae de Milna Brachiae« i »Capellanum et Rectorem S.. 6G U vezi s crkvicom postoje tri isprave kod don I. Brač«. 67 Crotia Sacra. nec non commuiii. contra A. Joanne Marangunich Parocho de Milna. 4. 69 Različni dokumenti u opć. et siguias tam publicam. et ivi dimorassimo fino a disdotto del. i umj. 97—98. Allegatio Juris et Facti Pro A. Martina. 1912. 98: » . 58 MSHSM. I. Skok: »Problem romanstva i slovenstva na našim ostrvima. Bonaccija u Jelsi iz g. ibid.. °o Croatia sacra'. Ciccarelli. 65 Petar Skok: »Prilozi k ispitivanju srpsko-hrvatskih imena mjesta«. quam privatas notas circa erectiones „•đuarurn Ecclesiarum ibi existentium. Ciccarelli. Cap. ad ore 21. Zagreb. Za naziv Posterna misli Skok. R. 99. 1938.. 73 Croatia Sacra... A"-ega"W° Juris et Facti.. os MSHSM. et Homines dicti Loci. a nekoliko i kod mene. da je od latinske riječi pastura. S. 217. Mariae de Milna«.. • 76 Fr. 111—113. dicti Loci Contra Ineolas Stanaz Dolaz. i umj. 5° MSHSM. luogo principale dell'lsola. str.orum. str.. Izd. Vol.. Osservazioni. ibid. 4. i umj. primoque Rectore Ecclesie Immaculate Conceptionis Posterum beneficio MDCCLXXV. str. 136—138. na području Gornjega Humca god. Mariae de Milna de Brachiae«. 2. Jug. — Ivan Babarović: »Monografija svećenika Nikole šimunovića«. Monumenta Uscocch. 217. 1936. akad. III. 1519. — A. Split. Obligatio nulle«. zn... . ibiđ. et Horninibus . j . str. ibid. Lozischie et Pod­ hume Pharens Diocesis. illorum de Natalibus cavat per Obitum N. str. str. One spominju: »Eccl.. Akad. Ivannem Marangunich Parochus de Milna.. — P.. Osservaizioni/'ibid. br. 48... 91. 20. . str... 71.Codex Dipl.. 1921. Ciccarelll. ibid. Akad. Pars I. j . 70 Rukopiiisna knjiga kod obitelji žuvič u Dračevici. ibid. . arhivu u Sutivanu. str.. 6. str. 5.. detto mese« (god.. -str. 71 A. R. br. t. S. Jugosl. andassimo a porto San Pietro delPIsola Brazza quella sera. Zagreb. Ciccaressi. et andassimo alia Villa di Neresi. Rad 224. ibid. str. 75 Valiero u Croatia sacra.54. 95. str. 56 i 86. Conte di detta Isola. D.: Diversarum Scripturaruon Collectio seu Historia Dragevice. 68 Rukopisi kod don Ivana Bonaccija: 1. Ref.

R.. 80 Predsjedništvo Prezidijuma Sabora N. . Hrvatske na temelju čl. di voler accomođar un numero di Uschochi-su quel isola nostra . Zakona o Frezidijumu Sabora N. Ustava N. 5. R. 13.«. 23. Hrvatske. 126... Venezia. Vol. Udine. 24 . Ciccarelli. 104—105. str. 74. .. Coimmunita della Braizza.. ^ 78 A. Hrvatske od 22. Fortis: »Viaggio in Dalmaizia«. Zagreb. privilegi et indulti a favor della Magnif. 1656. istog zakona pro­ glasio je zakoin o adminaistrativno-teiriitoirijalnoj podjeli N.. II. Hrvatske. str. U. 184—185.. accomodate 40 case di đetti Uschochi . Hrvatske 1 čl.: « . točke 6. dulkala od g. . Osservazioni.77 Diversi publici decreti. ibid. 1774.. od 9. 79 A. Narodne novine br. koji je donio Sabor N. 1574. R.. 7. 1949. R. točke 7. siječnja 1947. tenminationi. che ne capo superiore di essa haveva con assenso di quei fedeli nostri .broj 3. IV. a u vezi čl. str. . R. str.

Bairbirić. naslj. Popis pučana. Bonaeić. Benoević. Karifaić. Ceriniić. Kazmanić. Glusić. Kraj Sv. Bravčić Drivodilfć. Franieev : e. VavY:čić. Sibrtolović. Barbae. Botnjem Humcu i Supetru 1 LLurnadović. (Bolančić?). po više puta.. Deflorio. Noniilić (SkocmiMlć?). Basatić.DRUGI DIO P O D R I J E T L O STANOVNIŠTVA BRAČA NEREŽIŠĆA Mjesto leži djelomice na pristranim. Rupčić. Bunić. Restovića. Grasović. Borsatić. Kuljić Barbić. Retušić. Zambotić. Ukupnp 306 popisanih. 1589. Marangun'ć. Levirić Milat. Barsetić. Pobraoić. jer se ista prezimena spominju. a djelomice na podnožju brda Gorice. Jerčić.. Popis vlasnika pašnjaka.2 PhitiippfL. Gramačić. Letnić. Livačić. Obelinović. Kovasić. Vidll'ć. Grižica. Cerinić. Benković. Filisić. Avancanie. Pueđović. Lunardović. Poljiicanin (ima više porodica). Petrachi. Lalinović. Ačeras. Miečević. Vukeljić. Krstulović.Mare. Bafoiblonovića kuće. 25 . Malovanić. Bolamić. Stipčivić (Stipčević). na narežiškom zemljištu g. Domazević. Pelegr^nić. Barišin Frane iz Splita. Zurvainić. Probrasić. Get. Tironli. Strane brda prema sjeveru spuštaju se u Nerežiško polje. Cvitković. Basarić. Gornji Dvori i. de Tomasi. S'iniovie. 1574. Lukinović. Kapsra. Fauro (Favro). Bosnačić. siječnja g.. Živić. Belovnina. Čimatorija. Benković. u Neffiežčšćinia. de Martinis.). Donja Strana. Pod Dolac. Kirstulović. Šiittv&im. Pekasović. Diriivodiljić. Osim GorL'ce poznatiji su dijelovi mjesta: Gornja Strana. Stagauria' (?). Grascvić.' de Gandelli. Masarić. Kraljić. Susalović. Mišina Banda. Jerčić.ć. Banda. Vidošević.. Lampavčić. koja su dobivali sci 26. Dukinović. Vi'lić. Luoković. Glafoerić. Križ. Ružić. Kralj. Dragičević Dragoze'tović. de Fumati. Ivanović (3 porod. Viđoš. Sukeila. Forense. Stojić..

Nikola Karašić. Ivan Svirčić. njegov brat JPetar. Nikola Šimunović. Ivan Mećavić. njegov sin Matio. Ivan Lunardović. Petar Bonačić pk. Petra. Detrico. Nikoga Kuzmić. njegov brat Petar. Stefan Vidoševićj" Stefan Radmilić. Jerolim Gbiiinović. Luka Bonačić pk. Ivan Radmilić. Luke. Juća. Nikola Kraljić. Stef anin Kraljić. Tome. Nikola Bonačić. Ivan Krstulović Jurjev. Juraj Grego. Mihovlil Mazalić. Jerolim Š. misitro Jerolim Grasoviić. mistro Ivan Dubravčić. Matio Jadričić. Matul Avancanić. Stefan Karmić.Zuvanić. Ivan Gunić Nikolin. 26 . Stefan Cerinić Jurjev. njegov otac Juraj. Nikola Guić Matijev. Frane Dubravčić Jurjev. 1625. Filip Manrtinović. Ivanović. Juraj Livačić. Luka Bonačić pk. njegov brat Juraj i brat Marko. Ante. Juraj Gojnić. Bernarđin Cerinić. Jerolim Bonačić. Toma Krstulović. Jakov Pobratić. Juraj Bonačić. Jerolima. Nikola Krstulović Toniin. G a l e o t t i di N e r e s i 3 Jakov Toniba. Petar Bonačić Matijev. Matio Živić. Buna iz Sutivana. Juraj Naranuca (?). Luke. mistro Nikola Tironi. Juraj Ćija^ić. Frane Barbirić. Frane Guić. Vičenco CerinSi'ć |Petrov. Marin Obilinović pk. Šimun Grasović. Petar Masarić. njegov brat Stefan. Stefan iz Pelješca (Sabiončelo). Toma Ce­ rinić Petrov* Jerolim Avancanić. Arnerio1 Karašić. Nikola Obiliinović. Petar Garofilić. Stefan Sfirčić. Frane Cerinić. Frane Grasović. Juraj Bonačić Markov. Ivan Pobratić. Nadali. Ivan Krstulović. Jerolini Petricijo pk.!mfunović. Petar Pberelič'ć (?). Stefan Bonačić pk. Bbžo Babić. Juraj Petricio Markov. Pavao Mairiinčič. Petar Bonačić Markov. Fervaća (?) Cerinić. Ivana. Ivan Plazinović. Matio Bilovinović. Nikola Marangunić. njegov brat Frane. Paofo Obiliinović. Valerij Cerinić. Marin Cerinić Jurjev. mistroi Nikola Dubravčić. Ivan Milovanić. Jakov Baćulić. Ivan Bonačić. miistro Ivan Tironi pk. Luke. Anton Milovančić. Stefam Marangunić. Jakov Marangunić. Petar GrasoVić. Petar Rašanić. 'Marko: Livačić. Luka Bonačić pk. Nikole. Ivan Livačić. Stefan Cerinić. Ivan Dubravčić. Nikola Bezmalinović. Šimun Krstulović. Jakov Marangunić Petrov. Ivan Garofolić. Šime. njegov brait Stefan. Frane Restovikuić (?). Frane Dubravčić pk. Ivan Bosnačić Petrov. Marko Kuzmanin. Luke. Nikola Linardović. Petiitio. Lonard Bonačić pk. njegov brat Toma. Jakšić. Marin Cerinić Nikolin. Jakov Forenze-. Nikola: Kreljić (Kraljić).g. Juraj Milovanić. Petar Vidošević. Jakov Avancanić. Toma Pekasović. Nikola Sirotkoviić. Grgur Nosković. Nikola Janković. Ivan Kavašić (Karašić?). Ivan Gunić pk. Juraj Franičevfrć. Ivan Ceri'inić. OPopIs (pučana) u v©zi s regruracijom za bračku galiju. mistro. njegov sinčić Frane. Ante. Grgur Jurjević. Ivan Cerinić. Nikola Ce­ rinić Jurjev. Ivan Krišćan. Ivan Marangunić. Radoević. Petar Bosnačić. Nikola Bonačić. Jurja. Luka Dasenčić. Ivan Bonačić pk. Nikola Bonačić pk. Šimun Gunić. Ivan Franičević. Juraj Dubravčić. misitro Juraj Dubravčić. Nikola Lunardović.

Marinović iz Omiša. Craigi. Jurić. Stefan Sfirčić. Mazalić. Cvitanić. Gučev »overo« Hananić. Toma Penđesić. Polotov. ilegit. Berošević iz Brela. Nižete o iz Bola. Koigačević. Justmiea iz Venecije. Petar Mratinčić. Daničić. Berošević. Ivan Marinović. Fantov. Ivan Ruidić (?). Milovanić. mistro Satićo Sartor. Orsola Antićeva. Barbirić. comes Pizzamano. Linardović. Bariiić iz Bobovišća. konkubina Nego&ić. Marko Šimunović. magistri Obilinović. NigiSević. mistro' Ivan Sitipanov!:ć. Ivan Satičević. Dumaneo iz Splita. za »schiera reale« god. Retundić. Nikola Ivanović. Mihojev. Grgur Npsković. > 1659: Maderni. Fantović. mistro Corumelli. Fiurentinović. Martinović iz Slimena. Zuveteo. Šćapanović. Jakšić iz Donjega Hume a. Forensd iz Bola. Anton Maram'gunić. Ivan Janković. Ivan Ružić. Maroi. njegov brat Matk>>. Žuvič. Kevešić. njegov brat Jakov. Petar Satičević. Retundo. Marangunić rečeni Gore. Grguričić iz Pučišća. Franulić. Živić alias Selčanović. Martini. Ivan Marangunić. 1656: konkubina Viiđaković. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih knjiga 11 NerežišćDma i naseljima nerežiške župe 1655: Kapelan Ančić. Cvitanovdć. Maričević alias Stipanović. Filippi. Jurjević. Poloitović. Grasović. Kovačević iz Starigrada. Kučić. Franičić. Tfomba. Franc Tironi. Berčić iz Bola. Radmiliie. Jerolim jPetricio. Querdn Dubravčić. Cerinić. Maričević. Ljubetić iz Sutivama. Machieni iz Venecije. Vlahović. u NerežiiĆBna4 Jakov Pelišćanin. Kovačev iz Starigrada.Petar Bakulić. Nigojević. Kvarantinović. njegov brat Nikola. Garafulić. Sabićin. 1625. Janković. Retundić. Ivam Aritičević. Mairijanović. Zembov. Martinis. Kuzmina. Žuvić iz Dracevice. Prikačić. 'ilegit. Filiplć. Martinović iz Slimena. konkubinaKupičić. Jakov Baćulin. comes Alvise Dodo. Graaoević iz Kaštela. 1657: Zorančić. Milović. konkubina Svirčić. Avancanić. Kurčev. nego1 i na zapadna naselja. Anton Drlivodiljić. Petričevie. Obilinović. Živić. Dubravčić alias Marchiel. Krstulov iz Ložišća. Dragičević. Nadali iz Sutivana. Tomađeli. MirkoVić. Pl'astieević iz Brela. MainchieiM. Martinić. Očito se ovaj1 popis1 ne odnosi samo na Nerežišća. Bonačić iz Milne. Kraljić. Antpn Drivodilić. Balarinova iz Supetra. šimunović iz Dracevice. pop Stipanović. 27 . Benkovie. . Haraišić. Radosavljević iz Tučepa. Iz popisa. . Daničić alias Hairašić. Šimunović. natpop Cerineo. canceliere Boldu. 1658: Martić. Jerčić. Petritk>. Dasenčić. Marangunić. Lukšić iz Suitllvana. Kargoivić iz Hvara.

Barišić iz Kctišine.1660: Buljević iz Brela. pop Radićević iz Donjega Humca. "Pavešić iz Sp r ita. majka Vidoveva sa Stevanom !iiz Ma­ karske. Grgurević. Lukini-Obilinović. Beroš iz Brela. 1665. Lovretov iz Bobovišća. 1663: Bartinelii'. Živić alias Kenijac. Lalinović. 1672: Svetinović. Radmilić iz Milne. Mihovilović.: Grgurić. IHiricius. Suljanović iz Poljica. Gore. 1673: Cvitić dz Bola. Šćapanović alias Semlović. Jakić. "Vlaliović. comes. Kevečić alias Bosnačić. 28 . Kuzmić. Gaspeirini (de Signago Villa Nogaro). pop Nadal. Saibičević. Forensis^ Grgurović alias. [Piroman iz Hvara. Madja iz Pelješca (da Sabdoncelio). Kavančević iz Šibenika. Vlahov aliais Forense.: Cvitanić seu Poilotović. Jakš : ć. Vlaliović alias Marelić. Marrčić. Bosnačić. ilegt. Plivatović iz Jelse. 1674.. monahinja Dominika iz Pustinje. Dasenčić. fegi't. Dorica. Martinić iz Pražnica. Skarmić. Kap aro vic iz Korčule. Feri. Karuimuzić. Perišić. Bagelić. magister Bonačić alias Filipić. Krstinić iz Hvara. Mekjavić iz Bola. Spudičević. Fe-uro. 1662: Slikanović. Blaca. pop Milunović iz Slimena. Štipano vic seu Maričević. Feirro. Barbirimuis. Petković iz Bola. PuđišeMć iz Škripa. pop Tironi. Kuščević. Benedeti iz Krete. Jurjević. 1670. Vuč'ć. Simon Oagglievich Presb. Jutrinjić alias Jerčić. Harašić seu Benčić. Rogozničić. ilegit. konkubina Andriijević. Magrešić. Pekaisović.: konkub'na Ljub'ć Lauirić alias Dragi čević. Skaramuce. Anić iz Bola. Bučić. Žigez. Rendić iz Supetra. Jerčić. Čaljević. Kenijac.: Fero. Petritij. šantić iz Škripa. 1669. Petričević iz Visa. 1666: Mihovilović iz Pražnica. 1664: Cvitanić. Dragičević iz Donjega Humca. ' 1661: Petričević iz Brela. Negreti-iz Venecije. ilegit. Kozumel. Stipanić iz Omiša. Vulasinović iz Sutivana. Sutorić fe Postira. Svatftalović. Janković. Matošević.. klerik Maltijević iz Blaca. Sabicio. Tomić iz Bola. comes Balbi. Corner. Cvitanov. »filius spurius« Simoneitti. Gojdć iz Pražnica. Anić iz Omiša. Marin PeHišćandm. Bertičević iz Miraca. Restoević. Filipvć. Guudencij. Bersatić iz Supetra. Pendić iz Krajine. 1667: Bakić. Fiuiremtinović alias Jerčić. 1668: Bonjoto iz Venecije. Jurković. Michieli. Zuanić. Pragrić iz Zaostroga (nastanjen u Nerežišćima). Cestari: iz Venecije. Krsitulović iz Ložisća. Petrović/ Rendić. Bersatie. Krsitulović lieti Bradaši'ć. 1671: Perkačić. Bomarjanović. Jerković. Mabijević iz. . Boljić. Krstulović. Muhjić. konkubina Simoneti. Grasi. Pelicev> Kar~ diičić iz Roi^oznice. Marinović iz Bobovišća. Boguljić. Mdlovančić. Perišić. Roso iz Rogoznilce (nasitanjinie u Muirvici). konkubina Tomić. Koljaitić.

više Grgurevića: god. 1695.. 1788. iz Nerežišća g. 1574. Gargu­ rević . Anton Balarin proeuratore del popolo.. Inače dolazi pokadšto u matici kao Baukovi©. kao kum iz Supeitra. kao Bezmaiin. (Prvi se put javlja Baković u nerežiškoj' matici krštenih' g.'Kaštelinac. čuje porijeklo doseljenika. 2. Kasnije nekoliko* puta do novijeg doba kao kum se spominje god. Nadimak ozna. kao Bezamlinovi©-Dorić. kao Bezmainnović alias J u r č e v i ć . 1604. U nerežiškoj.popisu novog stanov­ ništva 6 ) od g. Čini se. 1669. B a k o v i ć (nadimci: Inamorant. 1791.. da su pripadali među privilegirane.detto Guja. Supetar). Dnnus S'imon Balarin. kapetan Gargurević. i 1658. U matici god. 29 . B e r o š 1 porodica.: Gerolamo. U župskim je knjigama zabilježeno. U popisu nerežiškoga * novog stanovništva od god. kao Berošević s napomenom.A n đ r e u z z i (nadimak: Furlan) 3 porodice. kapetana Matija i Juraji Beroš. ponekada s napomenem: iz Planice. 1747. kao Avancanic i pod tim imenom dolaze do najnovijeg doba. Donji Humac. god. 1695. 1825. B a l a r i n (nadimak Grašević) 2 porodice. Tako i u popisu pučana od g. Bezmalinović alias Grgurević. 5. U Supetru je god. 3. Luke i Ivan Baković. Čini se. v. U Jurcima (Podsmrečevik) danas su svi Bezmalinovići. inače.. Jedna ženska Balarini spominje se u župskim knjigama god. došao kao bačvar u Donji Humac iz S p 1 i t a. matici krštenih god. Tramiuntanić Knez) 10 porodica. U . U nerežiškoj matici g.. v. 1625. Malić. nalaze se braća Baković pdk. kad'se" Baković iz Murvica oženio s nekom Frainuliićevom. Među pučanima bračke galije iz Nerežišća naveden je god. a 1827. Lacndver. 1755. Mattule i Giacomo Avanzanich. 1655. i 1794. nalaze se braća Beroš pk. Kotleučić) 12 porodica. 1798. 1668. (za teritorij Nerežišća.. da su Bakovići došli u početku u Murvicu. A v a n c a n i c (nadimak: Matulović) 1 porodica. koje je dobjegio na Brač pred Turcima posli­ je g. U nerežiškoj matici javlja se od god. Čini se. 1645. a u Dračevluci (Murviee) g. Spominju se odmah u početku matice god. 1789:. 4. Kasnije dolazi u župskim knjigama nekoliko puta kao Berošević. Sutivan. B e z m a 1 i n o v i ć (nadimak: . 1680.iz B r e l a . i'dalje. a jedan god. često kao Beiroš. kum. 1664. kum Gairgurević god. 1747. 1656. U ispravama XVIII. i kasnije: Balarin-Grasi. da su pripadali među privilegirane porodice. Kaiajure. i među pučanima bračke galije god. Grguričić.6 6. vU 'bolskoj maltici zabilježen je kum A. te g. 1762. Grenfuter. 1625.. spominje se Paolo Balarin notarius publiciis. ka(Q: Babković. 1779. 1787.Sadanje porođiioe5 1. Prvi je na početku XVIII. Ni­ kola Bezmali'nović.

i dalje (nobilis: 1797. Pop Generalić . Čove. Polotović junior god. 10. 1657. 1776. (kum) iz Milne. U postirskoj matici spominje se god. (za teritorij Nerežišća.. Prč) 7 porodica. gotovo od počeitka matice (god. inače. 1698. Polotov 1659. starlimom su vjerojatno iz Poljica.). Donji Humac. 1657.) do god.. u Dračevluci. B o 1 d O1 v i ć' 1 porodica. Godine 1786. iz B o l a . 1727. U početku matice god. 1615. 1688. Kao De Filipis prvi put u matici god. Polotović (kum) god. kao Cvitanov.. 1773. god. Godine 1662. Spo­ minje se u matici od god. 1823. Mujić. Spominje se gotovo od početka matice krštemih. kao> difensor comun.). 1682. ali nalazim u popisu pučana bračke galije god. — Prema tra­ diciji doselili su se iz Bcsne. sela. god. odnosno latiniKiranc Filipis. 1726. CvitanićSvetinčić.. (kum) Cvitanic seu Polotović. god.. Svetinović se spominje na Šolti god. 1625. kao Brezcovich i Breseovich. 1674. 9. 1766. Porijeklom iz Gabele. Spornimje se od po­ četka matice god. 1762. 13. Jedan je Brešković zabilježen u merežiškoj matici s napo­ menom: iz Murvice. Veselica) 7 porodica. Plemićka porodica. Čini se. 11.7. B u z o l i ć 1 porodica.. Ovo je prezime navedemo u popi'su bračkoga plemstva god. 1782. 1665. kao kum iz Supetra. a god. 1662. zabilježen je magistri Dasenčić. od god. 1807. 1655. 1657.). Ovog prezimena nema w popisu pucama na Braču od god. 1764. 8. i 1679. spominje se Pietro Cvitanich god. D a s e n č i ć 1 porodica. 1765. da su Dragiičevići porijeklom iz D o n j e g a H u m c a. 1574. D e f i 1 i p i s 5 porodica. Dasenčić iz Nerežišća. spominje se kao* kum. Bezmalinovići su porijeklom iz Novoga. 1574. (kum). — (Generalić je pori­ jeklom iz Poljica). C v i t a n i c (nadimak: Baka) 7 porodica. D r a g i č e v f i i ć (nadimci: Cumeta.. god. U bolskoj: matici spominje se. 1436. vjenčan u Nerežišćima god. prema obiteljskim bilješkama. god. god'. (kum) redovito kao Boldović. B r e š k o v i ć (nadimci: Su ja. 1625. Svetinčić se često spo­ minje.. 1810 Brešković iz Nerežišća. 1657. ali s napomenom god. 12. Ovo prezime dolazi u popčsu pučana god. (kum) Cvitanic alias Generalić. ali ga nema među meorežišklm puča­ nima bračke galije god. Nekoliko^ puta dolazi u maticama i kao Rcdlović (1719—1724) ili Bodović (god.zabilježen je nekoliko' puta oko god.. Porijeklo nepoznato. (god. 1754. Porodica Cviitanić zabilježena je u popisu bračkog plemstva god. — Prvi se spomi­ nje Juraj god. 1930. Prezi­ me se malaizi u popisu7 bračkog plemstva od god. preko Poljica kao' FiHDOvići.. 1660. 1777. Sutivan i Supetar). Jedan se Dragičević krsti u 30 . 1656.. Prezime nastalo od plemićkog dodatka d e i Filipi. 1538. kasnije uvijek Cvitanic. pop Polotović (kum) god. Iz M i l n e .

) Fertilić918. 17. zabilježen je Dragnić alias Buzolić. kao Dragnić sive Bračvić. 1668. 1811. 31 . spominje se u spisima »official Draghnich«. 1850.^ u Smrki. * 1736. U Ostoj. 1689. 1579. 1776. U spjevu Jerolima Kavanjina (oko. (Galović se spominje u Nerežišćima god. 15. Ektorović).. god. kao Dragičević sive Soltan. Dubravčić u Dračeviei. Fertili kao kum. Ekterović alias Janković. Dragičević alias Stipinović. Češće dolazi "u matici to prezime od god. Jedan se Dragnić spominje god. 1814. 1574. 1700. 1635.. 1806. g. 1731.. U bolskoj matici zabilježen je god. ali god. kao Dubravčić— Mišćanić. spominje se Dubravčić iz Obršja. a ni u popisu1 pučana bračke galije god. 1700. Dragnića nema u popilsiu pučana god.. Ovoga prezimžna nema u popisu pučana od g. Spominje se odmah u početku matice kao kum god. g. 1684. i 1718. 1574. i to nekolicina kao »mistri«. F i L i p p i (nadimak Kbrder) 1 porodica. F e r t i l ' i ' o 2 porodice od Obilinovitća! (vidi Obilinović!). 1607. Prč) 3 porodice. de Philippi. 1658. ali se nalazi u popisu (pučana) u vezi s brač­ kom galijom god. 1770. 1816. 1579. 1711. a tako isto 1724. g. g. 1705. i g. kao Filipović10. 1637. u starijoj matici. 1787. 1793. zabilježen je Dragičević s napomenom: iz " D o n j e g a H u m e a. i to svaki put s napomenom: iz Nerežišća.. i dalje. a god. 1803. i često dalje. g. 1684. a g. 1823. spominje se Dragičević alias Laurie. Menčevi. 14.. 16. God. Dubravčić. u Nerež'išćima je zabilježen kapelan Silvio. 1588. God..'ćevoj knjizi o Povliima god.a god. a u Postirama god. g.Nerežišćima tek god.. Tićica) 17 porodica. 1716. 1763. D u b r a v č i ć (nadimci: Ku'kočin. 1497. 1706. ponekada s nadimcima ili dvostrukim prezime: nam: god. Dubravčić alias Marcbieli. Philippi. do oko god. — Porijeklo nepoznato'. 1655. 1799. 1790. Eremitaža Siivio1 naziva se god. Dragnića je bilo i u (ŠlkiT(ipu' — prema župskim knjigama — od po­ četka škripske matice god. 1625. magistri Fertilio. Dubrav­ čić sive Kuščević. D r a g n i ć (nadimci: Bračolie. spominje se Pietro Fertilio lanibaseiatoir di popolo8. Po nekima. U ma­ tici se spominje od god. god. 1689. 1802. U anagrafi od god.. U nerežiškoj matici krštenih spominje se odmah u početku matice g. Godine 1728. u pučiškoj g. i 1766. 1625. Fertiglio. god. Vjenčan u Nerežišćima god. dalje: god. u prazničkoj g. 1883.. pop Philippi.: Silvio alias Dubravčić. . i 1820. 1814.. Godine 1670. Drag­ nić alias Darpić's napomenom: iz Škripa. god. i 1806. Buble. 1663. Dubravčić je isto što i prezime Silvio: braća PavaO' i Grgur Sil­ vio osnovali su eremitažu Silvio god. god. Fešte. Dubravčić alias Kušćević. Godine 1692. 1708. g. 1632. 1656. Vjerojatno starinom iz Poljica. 1706. Branković. E t e r o v i ć—G a 1 o v i ć 1 porodica iz D o n j e g a H u in­ ča.

32 . g. Kopač) 7 porodica.. 22. Garofulin. Porijeklo vjerojatno iz Poljiea. Pučišćima se spominje god. zabilježen je Jural. NadaiKn. Kraljević. alise spominje među pučanima bračke galije god. Vlahov alias Forense. a g.19. 1492. i dalje često'. 1797. g. u Nerežišćima 3 „plemićke porodice Obaljević ili Franuiić.. 1606. U nerežiškoj matici: dolazi gotovo odmah u početku g. 1804. Spominje se u naj­ starijoj postojećoj matici krštenih u Nerežišćima od početka god. Diškul.. koji SUJ zabilježeni u pučiškim župskim knjigama. U sutivanskoj matici zabilježen je Filippi g. 1659. G a r d i l č i ć (nadimci: Murlak. 1801. U ispravama dolazi kao: Filippi. i to prigodom udaje neke Karidilčićeve iz R o g o z n i c e za Jakova Pragrića. 24. god. 1893. 1625. Forerisis alias Vlahović. kasnije često: g. (kao kum) iz B o l a : Foremziis. 1662. 1657. 1747. 21. Forense iz Krajine. Godine 1829. 1665. 1574. 23.—1805. U nenežiškcm popisu novoga stanovništva od god. kao Garofolić. To se pre­ zime spominje tek godi. Prezime dolazi u matici god. nobilis Filippi. kum u Milni god.. g. i 1668. bračkoga plemstva god. u nerežiškiim župskim knjigama dolazi od početka matice god. Kardilčić. Baje. 1657. 1625. a Vulahović god. Pušić. Filippis. Mudri) 9 porodica. i 1731. F o r e n s e (nadimak Vlahović) 2 porodice. s napomenom: iz Nerežišća. 1659. 1820.. 1651. Franuiić detto Obilinović. Vlahović—Forense. 1656. G a r a f u l i ć (riad'mci: Čavata. magistri FJlippi. Felippi i philippovicli. koji se bio tad doselio'-u Nerežišća. U prazničkoj matici zabilježen g. Samo Vlahović g. 1788. a također i među nerežiškirn pučanima bračke galije god. g. kao Kardijčić. 1799. 1657. G a s t o v i ć (nadimak: Kič) 2 porodice iz S r i n j f n a . Gla. Danac sive Kardišić iz RogO'zni'ce. god. kao brački plemić spominje se Nikola FJippi god. 1757. g. 1707. porijeklom iz S p l i t a . 1579. Karđiši'ć ii god. 1775.. Strigo) 18 porodica. 1670. Spominje se u matici od god. O v o se prezime nalazi u popisu pučana god'. Kardičić. 1788. 1802. 1574. Konte. Momić. U svojoj knjizi. Forensic iz Ne­ režišća. 20. 1710. Kao Filippi i Filip­ pis spominje se u popisu plemića god. Vulin. kao Gairofulić. Forensis. kao' magister u Dragovod:1. prvi oženjen god. Gardilčić—Blažević. Ovog prezimena neima u popisu pučana god. a tako i1 dalje. U. u župskim nerežiškim knjigama.. 1799. 1720. Možda :ima veze s gornjim prezime­ nom g. i 1791. također god. 1657. o Povljima Ostojić10 spominje g. s i n o v i ć (nadimak: Sladič) 1 porodica. Puška. 1795. 1669. Kao Franulich ili Stranulliich porodica je zabilježena u popiisu. u Murvici. F r a n u i i ć (nadimci:" Graje. Kordičić.

U matici je prezime gotovo1 od početka (kum) god. samo Daničić g. pop Harašić. da se nerežiška poirodiica Harašić— Filipi prima među poljičko plemstvo. 1669. 1789. 1574. Porijeklom iz B o s n e . g. g. bez napomene. H a r a š i ć (nadimci: Bura. Harašić sive Daničić i Bučić sive Marčelić. kao Karašić. 31. Prema tradiciji pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a. iz S e 1 cL C cl« 30. Isto se prezime nalazi i . i to 6 plemićkih poro­ dica iz Donjega Humca 10 . 1667. i dalje.. (kum) Kevesić—Lalinović. Guđulin) 13 porodica.25. 1798. 1658. U sutivanskoj matici spominje se g. prvi je put spomenut u župskim knjigama kao kum god. 1657. nekoliko puta.). i 1674. 1668. 1670. u boboviškoj g. 1625. i. d. Prema. i 1705. 1717. Surko.. Harašić—Gučević. 1625.11 26. 1625.). se matici spominje Janković god.). 1805. zabilježen je Krstulović g. g. god. nepotvrđenoj tradiciji doselili na Brač iz B o s n e od roda Krstića iz Bobovoa. Paroleta) 2 porodice. K r s t u l o v i ć (madimci: Marcelović. 1745. Daničić. Ovo se prezime spominje god.). 1657. U jednoj poljičkoj povelji od god. i 1804. t . Prezi­ me se nalazi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju god.1667. 1795. s napomenom: iz Nerežišća. U župskim knjigama: god. g. na pr. Bučić sive Daničić. i 1663. ii među pučanima u vezi s regrutacijom za bračku galiju '. Prema predaji'. J u r u n 2 porodice. U milnarskoj. 1656.7 27. uvijek s napomenom: iz NerežJšća. i 1660. Gabre. u prazničkoj g. g... a u prazničkoj. god. dolazi ponekađa i samo Bosinačić (na pr. nekoliko puta s napomenom: iz Bobovišća. 1779. Harašić seu Benčić. Spominje se od početka matice (g. veli' se. 1769. Krstulov iz Ložišća. Prezime Bosnačić nalazi se i u popisu pučana god. Mornar) 5 porodica.. 1715. Daničić alias Harašić. 1665. od. K e v e s i ć 4 porodice. 29.u popisu brač­ koga plemstva od god. 28. Ovo se prezime spominje u popisu nereži'škiih pučana (koji su primali sol) god. J a k š i ć (nadimak: Žuvić) -2 porodice.. U nerežiškoj matici dolazi od početka (god. 1797. 1673. 1807. god. .akle je.. 1574. 1579. natpop Harašić. i 1799. 1671. 1656. god..Zbornik za narodni život i običaje 3 33 . iz I m o t s k o g a . U nerežiškoji matici kao Jašić od god. god. doselili u XV. s napome­ nom: iz Donjega Humca. Arnirović. i t. 1668. 1720. 1761. 1760. 1774.. vrlo se često spominje Kevesdć alias Bosnačić fcg. 1657. dolazi1 kao Krstulović »lieti« Bradašiić. 1763. J u r i š i ć (nadimak: Gluhi) 2 porodice. g. 1665. 1669. dalje dolazi) više puta kao Harašić alias. 1659. u vezi s biranjem povaljskog opata kao Jakšić ili Jakovljić. Prezime se nalazi u popisu pučana bračke galije g. Harašić—Lalinović. U nerežiškim župskim * knjigama od god. g. J a n k o v i ć (nadimci: Poteštat. zabilježen je kao Jakić. i u popisu pučana bračke galije god. v.

1657. udala se u Nerežišćima neka Martinićeva iz jPražnica. kao Barbircć vulgo Kušić...). dolaze kao Ni­ goević i kao Nigojevčić. čini se. 1675. 1679..) i 1762. god. 1773. Obilinović vulgo Mariiijianović. također s napomenom: iz Nerežišća u sutivanskoj matici g. u Pražnicama je bio župnik Kuzmanić •Kuzmaneo. 1650. 1655. Mislim. 1699. M a r t i n i ć (nadimci: Hulac. porijeklom iz Dalmatinske Zagore. 1721. a u početku XVII. 1716. porijeklom iz Bosne. te se prezime. 35.. u matici nekoliko puta Đubravčić sive ili alias Kušćević (na pr. u positilrskim g... Martinioa nema u starim nerežiškim popiscma bračkih pučana (g. (Vidi Fertilio!). samo Mirković g. Neki tvrde. 1704. Nigoeviić seu Mirković. i ito svaki put s napomenom: iz Nerežišća. da su K. 1756. da su iz nestalog naselja Straževnika. K u z m a n i ć (nadimci: Fulminant. 1657. v. 1658. U župskim se knjigama spominje od po• četka g.nalazi u popisu plemića od g. kao Kušćić »o« Mihačić.. Visalo) 5 po­ rodica. 1791. Kumpar) 2 porodice. su neki iz P u č i š ć a (god. 1687.a g. iz D i k 1 i ć a-Poljica. 1607. Barbirić alias Kušćić. Košćić.. 1625. Špadir. 1731. a g~ 34 . 1574.. 1688. (kum) i dalje. Noćina. Kuna) 11 porodica. ali ih nalazim u matici nerežiškoj ođ g.7 Čini se. (u knji­ zi vjenčanih) Dubravčić alias Kušćević. K u š ć i ć (nadimci:: Dedekalo. Marijanović). Puja. knjigama od g. 1666. Bobovišća) potpadali pod Nerežišća. U nerežiškim župskim knjigama ovo prezime dolazi često od samog početka sačuvane matice god. kao Martini. 2 porodice. Cestar) 6 porcdica. a u prazničkoj: god. ali često s napomenom: iz Obrš ja.. godi. 32. g. Osim toga dolazi god. 1797. ali su tada i stanovnici zapaiđnih naselja (Ložišća.. Prema pričanju Gbršljana. i dalje 1671. u škripsikim g. i 17941. Prema nepotvrđenoj verziji. 1736.u matičnim. U Murviciii se spominje Kuzmianić oko god. . 1668. od g. U nerežiškim župskiim knjigama: g. jz O b r š j a . 33. 1664. da. Kušćići su bračka plemićka porodica. i to kao Nigoević i Nigojević. Kao Smrtić dolazi. u pučiškion god. 37. Kršniak) iz P a s t i r a .). U postirskaj matici g. da su pori­ jeklom. 34. Kušćević se spominje više puta. Boban. 1656. U matici nerežiškoj spominje se od početka kao Kučić (1658. 1660. arromunskcga porijekla. 3 poro­ dice. 1664. Perjević.). N i g o e v i ć (nadimci: Smrtić. 1656. 1852. Spominje se pri kuimovanju u miinarskim župskim knjigama g. godi. Berica.. iz P r a ž n i c a . g. 1625. i 1735. Mirković. U popisu bračkoga plemstva 7 od g. 36. O b i l i n o v i ć (naidimci: Popomcijom. Jedan Kušćić iz P r a z ­ n i c a oženio se u NerežišćJm. do 1671. spominje se Kušćić s napomenom: iz Nerežišća. kao Lukin Obilinović. K u š ć e v i ć (nadimci:" PeMve.god.

1761. i t. posjed . 1768. Pacifr'ici alias Restović. god. U škripsikoj matici g. 1681. 1574. gdje se u anatici spominje g. Pelišćanin. oženjen u Neirežišćima go& 1905. 1676. 1625. g. Kuzmin. Pavišić. 1829. zabilježen je Petricijo među pučanima bračke ga­ lije. g.. 3 porodice. u dolskoj g. 1658. prvi došao na Brač oko god. a također i među pučanima bračke galije god. 1625. U rierežiškiim. stojL: Pavičić detto Plamuss. g. 1691. 12 porodica. Među pučanima bračke galije god. Stephana đe Sa­ bioncello i t. Vjerojatno1 su porijeklom sa otoka H v a r a . Poćuda. da treba P. Porijeklom iz P e l j e š c a . Tica. 1724. 1677. 1715. Šabioinzeillo. U popisu od g. 1560. Restović »da spiaggie meridionali di Neresi« (Restevići u Smrki potječu iz Nerežišća). Petritij ft t. P u č e 1 porodica. 1660. g. Porodica Marijanović porijeklom je iz Poljica. . Petricio. 3 porodice. iz D o n j e g a H u m e a. 1772. Pacific! vulgo Restović. god. 1780. P r e m e r u 1 porodica. 1771. koji su primali sol s pučanima god. g. u Murvici. magistri Pelisganich. 42. Prezime nastalo od Petričić. d. 25 porodica. 1710. Godine 1625. P e r i ć 1 porodica. 1767. 1661. Nicolai de Sabioeello. Padvanac. Sabiuncelo. Sabioncelli. Prezime Obilinović nalazi se i u popisu onih. Cvile. 1872. 1657. Restoević alias Servioa. 44. te g. Porijeklo nepoznato. 1705. 1714. 39. 1736. maticama: g. Samo Marijanović dolazi također u ma­ tici g. Pelisgarich. R e s t o v i ć (nadimci: Karantanac. god. Krstulović—Perić. Viška. Stropa. g. Oženjen u Nerežišćima god. Surla. Pavičić iz Bola.1657. 1560. U anagrafi od god. Obilinović dolazi u ćispravama na Braču od god. 38.: Giacom© Pelischitanin i Steffano da Sabioncello.. 1785. 1712. smatrati kao izvorne plemiće12. Restoević. 1780. U maticama dolazi vrlo često. 1692. g. od goiđ. 1723.. 1691. 1656. Maturelo. 1791. na pir. Prema obiteljskim bilješkama imali su 1512. 1662. 41. g.40. 1708. U matier nerežiiško j za­ bilježen je R.. g. cl. Luger. 1894. g.. i 1788. Mandinić. odluči. Ušijer. iz K n i n a . g. Pavešić. P e t r đ c i j o' (Petrizio). U nerežiškim župskim knjigama: g. 43. S a b b i o n c e l l o (nadimak: Truta). god. s napomenom: iz Nerežišća. U maticama: g. i to ili kao Restović ili kao Restoević ili Restojević.' Krstulović alias Perić. d. mistro Obilinović. v M a r n . — Porijeklom iz jPoljiica. Mačić). i 1660. 1823. Juraj. Petricijo zabilježeni kao> neoriginalni brački plemići. Kapelan Pavičić neki se put potpisuje i kao> Pavišić. iz M i r i o v i c a (Dalmatinska Zagora). 1673*-. Plamus. P a v i š đ i e (nadimci: Paner. Peće. Brački konte Loredan g... 35 . Peitritio. 1675. Zoge. Porijeklom iz Lož"šća. g. Handrak). a 1788. vjenčan g.

i 1797. 1923. V r a n j č i ć (nadimak Roje) 8 porodica. 2 porodice. kao Vranjić. iz L o ž i š ć a . 1787. 1816.. 1736. 52. 50. A l i e g r i se spominje češće u maticama kao kum od godine 1754. 1877. * 2. zabilježen je u Pražnicania g. 1808. 1768. oko g. naročito kao kum s napomenom: iz Nerež'šća. porijeklom iz R o g o z n i c e.—1825. god. češće Dragičević.. DoseM iz P r o l o s c a kod Imotskoga. 48. 1804. ii 1809. Stipinović alias Ma­ ričević. samo Žurnata. S t a n i ć 1 porodica. 51.—1775. 1697. g. na Bolu g. spominje se kao kum pop Alfieri (a g. 1775. đ. (U bobovičkoj matici krštenih češće od g. 1880. 49. U neireMškim žup•skiim knjigama nalazim ovo prevrne g. g. U bolskoj matici 1641. Spo­ minje se u početku matice g. U dolskim. i 1681. O'sim toga ima i drugih dvostrukih prezimena. alias Sapunar). U boboviškoj matici] zabilježen je god. Ž u l j e v i ć (nadimak Prelas) 1 porodica. Piš). U brač­ kim župskim knjigama. 1658... 53. g. g. U Su­ petru se spominje Vranjičić iz jPoljica god. u Bobovišćima često Marinčević alias Cligo. Porijeklom iz poljica. U narežiškim župskim knjigama češće se spominje ovo> prezime od po­ četka god. 1705. 1704. Vranjić s napomenom: iz Škripa. ponekada s napomenom: iz D r a č e v i c e . 3 porodice iz D r a g o v o d e . kao Vranjičić g. kao Dragičević alias Stipinović. Stipinović đicti Buckar. 1776.) Maninović dicti Žurnata. Maričević alias Žurnata. 47. -1772. Izumrle ili iseljene porodice 1. 1795.. 1794. Oženjen u Nerežišćima god. g. 1657. 1774. Stipinović i u Pastirima g. na pr. Stipino­ vić alias Mujić. 1723. 1678. 1815. g. S o ć o (nadimak: Mijo). Maffiičević) 2 porodice. 1718. Ž u v i ć (nadimci: Tribucije. župskim knjigama za­ bilježen je god. i t. 1695. g. 1760. dalje Krstulović.. Spomenuta dvostruka prezimena javljaju se u župskim knjigama i drugačije. Doselio iz S t a r i g r a d a i oženio se u Nerežišćima god. 1679. 1781. 1716. 1708. Stipinović— Maričević. 1657. na pr.. kao Maričević alias Stipino­ vić. da je Ra­ dovan nazvan Allegretti. 1733. g. 1826. A l f i r e v i ć se spominje kao kum Alfirević g. g. S t i p i n o v i ć (nadimci: Meštre. Krstulović vulgo Vranjčić. (do g..45. S a p u n a r 1 porodica. 1761. je bilješka. kao Vra­ njičić vulgo Roja god. Alfirević 36 . g. Teratjerka) 3 porodice. 48. 1747. Doselio iz S r i n j l n a i oženio se u Nerežišćima god.) Žuvić—Butor. više puta (1756.. Marinčević 'iz B o b o ­ vi• š ć a. magi­ stri ŽUVLĆ. isto g. V r s a j k o 1 porodica. S e n j k o v i ć (nadimci: Zečić. 1768. samo Maričević.

Vjerojatno od Vrsalović . 6.. Barbir i god. 1694. B a s s i iz R i j e k e . 1754.). U jednom dodatku u vezi s brač­ kom galijom u »Schiera di Nobili« g. 1716. 1589.se prezime nalazi i u popisu7 bračkih plemića g.iz Obreja). 1791. 1625. Bučić g.. 1664.1. 1661. 1574. Barbarinus. kao Barbedni g. B a r b i r i ć u nerežiškim župskim knjigama spominje se od početka matice. 1795.. spominje se u maticama od god. Krstulović alias Bučić g. B a j a n o v i ć spominje se često.. 1657. 5. god. i dalje. dolazi Berković a . — Vjerojatno porijeklom iz Poljica. do 1690. dolazi u Nerežišćima s napomenom: iz Starigrada. 1715. Barbirić.ovo prezi­ me nekoliko puta. AMirović kao' kum. kao Bojanović g. d. God. i 1663. a kao Bajanović g. 1709.. Do­ selili iz B o l a . Ovo se prezime nalazi u poipisu pučana 1 . 8.3.. 1655. Oko god.—1663. s napomenom: iz Nerežišća. pop Barberi­ nus. 1747. s napomenom: iz Nere­ žišea. 9. U sutivanskoj matici kao kum zabilježen Ber­ ković g.. 1728. a tako' isto i pri regrutaciji za bračku galiju g. 4. 1701. i 1723. do oko 1802. Prezime se nalazi u popisu pu' čiškoga novog stanovništva od g. 1715. i 1695.. god. 7. U bračkim župskim knjigama. Ovo. Dolazi i kao Bučiić sive Marčelić. i t. U boboškoj matici od početka g. i 1802.6 kapelan u Dračevici. 1657.6 3. 1693. a u fcobovišikoji g.—1722. 1693. kao Barberino god. Sutivana i Supetra) i u popisu vlasnika pašnjaka 2 od g. 1574. 1749.. B o b u l j i ć spominje se u maticama od g. God. Bučić vulgo Loze g. 1670. oko g. na Bolu g. 1662.. B u č i ć se spominje od g. do oko 1822. Kao Barberinus god. 1632. 1579. 1574. spominje se u Morcima Berković. Donjeg Humca. kao Barbirić vulgo Kušić god. 1660. kojji su prdimali sol g. 1789. 1795. B e n k o v i ć dolazili u matici od god. Kao kum iz Donjega Humca zabilježen je g. a Barković god. do 1778. 1688. do oko 1793. do 1805. 1681.Carevića iz G o r . 1707. spominje se. 17115.) od g. 1671. do oko 1797. do oko 1704. 1708. 1633. 1677. Ovo prezime dolazi i u po­ pisu pučana. koji su primali sol g. C a r e vate se spominje u matioaima od g.. B e r k o v i ć se spominje od god. zabilježen je Barbirić 1 . U popisu pučana. a Barbirić alias Kuščić 1704. Krstulović vulgo ~ Lozić g. (ma­ gistri Berković 1715. C e r i n i ć se češće spominje (Vjerojatno i kao Cerenić g. uglavnom pri kumovanju. 1685.. kao' i 13 Cerimića pučana iz Nerežišća u popisu »Galeotti di Neresi« za bračku 37 . 10. 1629. 1802. spominje se D. koji su primal sol od g. 1744. i to kao Banjanović od god. Bučić vulgo Galiot. (na teritoriju Nerežišća. na pr.. a u Pučišćima g.11. do oko god. H u m e a.

galiju3. God. 1658. zabilježen je mistro Ceariniić. U boboviškoj matici g. 1715. Cerinić aiiias Bavčević. 12. C v i t a n o v i ć se često spominje od početka matice g. 1657. do kraja starih župskih knjiga. U tim knjigama zabilježen je ponekada,. C. ©dvostrukim prezimenom i s ponekom opaskom, kao na pr. g. 1778. i 1782. Fionitni—Cvifcanović; g. 1790. 'Cvitanović—Bako; g. 1791. i 1794. C. kum iz Obršja, g. 1791. i 1794. Cvitanović—Tarmunitana, g. 1790. Glasinović—Cvitanović. Fiorini dolazi u nerežišfejm. župskim knjigama četiri puta od g. 1780. do 1786. U popisu poljičkoga plemstva 13 o Supetru goid. 1799. zabilježen je Fiorini, koji je, na ime Svitković, samovoljoim velikih poljičkih knezova (postigao plemićku titulu. Cvi­ tanović s napomenom: iz Nerežišća, naročito kao kum, zabilje­ žen je i u drugim bračkim župskim knjigama, kao na pr. u škripskoj matici god. 1773., u prazničkoj g. 1702., 1745., 1760. i 1778. u dofekoj god. 1745., a u sutivanskoj Fiorina god. 1782. iiiz Nerežišća. 13. Č i n č e v i ć se spominje u matici češće od god. 1676. do oko 1790.; Nikola Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1747. u Nerežišćima. 14. F e u r o se spominje u maticama god. 1663. i 1674.; mistro Feuro g. 1658.-; Ferro g. 1666.—1674.; Ferri g. 1667. i 1677.; mag'isiter Fer© god. 1658. Ovo se prezime nalazi u popisu pu­ čana, koji su primali sol g. 1574. 15. G r a s o v i ć se spominje često u župskim, knjigama, i to kao Grasović 1656., 1664., 1673., 1660., 1662., 1703. i t. d.; Grasojević iz K a š t e l a g. 1655.; kao Grasi g. 1673, 1669., 1756, 1766., 1802., 1810. i t. d.; kao magistri Grasi g. 1662. i 1710.; kao mistro Grasović g. 1662.; kao Krasi g. 1672., 1699., 1770., 1788.; od g. 1791. dalje češće se javlja kao Balarin—Grasi. U popisu pučana, koji su primali sol g. 1579., zabilježen je Gra­ sović, a tako isto i u vezii s regrutacijom za bračku galiju 1625.3 god. Grasović (i Grasi g. 1721.) spominje se u boboviškoj ma­ tici g. 1693., 1723. i t. d. :S napomenom: iz Nerežišća, kaoi kum, zabilježen je Grasi u mlinarskoj matici god. 1761., u Dračevici > g. 1808., a u škripskoj matici Grasović g. 1666. U Nerežišćima ise spominje god1. 1676. autorizirani notar Frano Grasi. Cimi! se, da su Grasoviići, odnosno Grasi pripadali među privilegirane porodice. 16. G o i ć >iz P r a z n i c a spominje se prvi put u starim nerežiš'kim župskim knjigama god. 1667. prigodom ženidbe u Nere­ žišćima. Kasnije je zabilježen više puta od god. 1708. do 1793. i to god. 172'3. s napomenom: iz Pražniea. U vezi s regrutacijom za bračku galrju god. 1625. spominju se o Nerežišćima dva n Guića3. U bolskim župskim knjigama zabilježen je g. 1718. jedan - Goić s napomenom: iz Nerežišća. 38

17. G i r a se spominje od god. 1765. do 1803., i to god, 1781. s na­ pomenom: iz B o l a . 18. G r i m a n se često' spominje od g. 1731. do oko> 1807.; zabi­ lježen je g. 1788. pop Griman; od g. 1805. do 1820. javlja se .kao Grimani; nekoliko puta gr (1688., 1696., 1702. iii 1708.) za­ bilježeno' je u.župskim knjigama Žuvić vulgo Griman i (god. 1693.) Žuvić alias Grimanović. Porijeklom i Vdčence (Italija); kasnije iselili-.u Makarsko Primorje 14 . 19. J e r č i ć se spominje 1673., 1689., 1691., 1658. (kao k u m ) ; godine 1675. i 1676. spominje se s napomenom: iz Krajine; god. 1669. kao Jutrinjić alias Jerčić, a g. 1669. i 1679 kao Fiurentinović alias Jerčić; samo Fiairentinović g. 1693., a Fiorentinović g. 1658. i 1663.; god. 1574. ovo se prezime.J. nalazi,u popisu pučana 1 koji su primali sol (na teritoriju Nerežišća, Donjeg Humca, Sutivana i Supetra), ali i u popisu bračkih plemića god. 1657.7; Ostojić 1Q spominje u Nerežišćima g. 1579. dvije ple­ mićke porodice: Šimunović ili Jerčić. U boboviškoj matici od g. 1724. dalje: Krstulović 'alias Jerčić. U pučiškoj matici: god. 1803. Jerčić »detto« Verborić iz Pražnica, a g. 1803. i 1809. Jer­ čić—Centa, također iz Pražnica. Prezime se nalazi u sumartinskom pop'iisu »novog stanovništva« od g. 1747. 20. J u r i č e v i ć se spominje češće od god. 1704. do 1801.; god. 1730. i 1731. magistri) Juričević. U vrijeme kandijskoga rata u Makarskom se primorju spominje Kačić—-Juričević. U supetarskoj se maticii više puta spominje J. od g. 1815.—1821.; u niilnarskoj matici g. 1812.; u idolskoj g. 1732. magistri J.; uvijek s napomenom,; iz Nerežišća. U nerežiškoj knjizi vjenčanih zabilježen je god. 1698. Juričević iz S p 1 i t a, a god. 1730. kao magistri Juričević. 21. J u r j e v i ć se spominje u žuskim knjigama od početka god. 1656. do oko: g. 1714.; god. 1665. zabilježeno je Grgurević alias Jurjević; samo Grgurević 1669., 1679.; god. 1675. spominje se kum Grgurević detto Guja. U bolskoj je maitici zabilježen god. 1631. J. s napomenoni: iz Nerežišća, 22. K r a l j i ć se spominje od g. 1656. do oko 1678. U župskim je knjigama prezime biiježeno kao Cragi (g. 1656., 1658.) i kao Cragli g. 1669. To se prezime nalazi u popisu pučana, koji su primali sol god. 1574. 1 ,! u popisu pučana za'bračku galiju god. 1625. God. 1615. spominje se-u Mini kao pučki prokuratar Kra­ ljić. U bolskim župskim knjigama dolazi K. g. 1641., a u po~ stirskimia Mujić sive Krajić 1750. s napomenom: iz Nerežišća. 23. L a l i n o v i ć se spominje od g. 1661. do oko 1733.; svećenik, ekonom crkve Laliruović oko god. 1788.; god. 1798. i 1799. spo­ minje se Kevešie—Lalinović; god. 1795. Harašić—Lalinović. 39

24. L i n a r d o v i ć se Često spominje od g. 1657. (početak mati­ ce) do oko> g. 1826., it. j do svršetka starih matica; magistri L. od g. 1795. do oko 1826.; god. 1781. zabilježen je Dinardović dicti Čubretović. Prezime Linardović nalazi se ui popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., kao Liuriarđović, a također i u po­ pisu pučana za bračku galiju kao Lunardović god. 1625. U bol­ skim župskim knjigama zabilježen je L. g. 1638. i 1661. s na­ pomenom: iz Nerežišća, a u boboviškoj matici g. 1780. i 1785. kao Lenardović. Čubretović iz Nerežišća zabilježen g. 1750. u boboviškoj matici. 25. M a r a n g u n i ć se spominje u nereziskim župskim knjigamaod početka matice god. 1655. do oko god. 1717. Kasnije, god. 1782., javlja se kao kum s napomenom: iz Milne. Prezime se nalazi u popisu pučana, koji su priimali sol god. 1574., i prigo­ dom regrutacije za bračku galiju god. 1625. Isto je prezime za­ bilježeno i u drugim bračkim župskim knjigama s napomenom: iz Nerežišća, i to god. 1655. u Pražnicasma i g. 1709. u Dolu. Po prazničkoj matici (1604.—1697.) vidi' se, da je i tamo bilo Mairangunića. Možda je prezime Marangunić došlo od prezimena Drivodilić. Ovo se prez:one (Drivo'dilić) nalazi u popisu pučana, koji su primali sol g. 1574., i u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. 1625. Juraj Drivodilić15 bio je rektor i natpop u Nerežišćima god. 1579. U pučiškoj matici zabilježen je g. 1582. Dravodilić iz Nerežišća. 26. M a r i n o v i ć se spominjie od god. 1655. do oko 1813.; god. 1672. zabilježen je M. iz B o b o v i š ć a ; god. 1804. MariniovićŽurnata; 'god. 1805. i 1806. Marinović drJcti Žurnata; god. 1816. Marinović dictus Žurnata; god. 1795. samo Žurnata; god. 1815. Marinović dictus Griman; god. 1659. žena Marinović iz Omiša; god. 1768. Marinović kum iz Dračevice; među pučanima za bračku galmju god. 1625. nalazi se Ivan Marinović; jedna Marinovićeva iz Bobovišća udaje se za Nerežišćandna god. 1723. U . bolskoj matici god. 1655. zabilježen je Marinović iz Omiša, Go• dine 1672. spominje se Petar Marinović ambasciator Almissae.16 27. M a r o i se spominjie gotovo' od početka matice god. 1660. do oko 1697.; god. 1748. kao Maroinis; Ostojić u svojoj knjizi o povaljiskoj opatiji10 spominje u Nerežišćima jednu plemićku porodicu Marojević god. 1579.; Maroe Dominicus17 bio je sudac god. 1538.; u popisu bračkoga plemstva od god. 1657. nalazi se {norodlica Maroi.7 28. M a r i č e v i ć kao Maričević alias Stipinović spominje se u po­ četku matice god. 1657. Dolazi i kao Stipanović alias Maričević god. 1764.—1803.; god. 1679. samo Maričević, a ii kasnije od god. 1796. u župskim knjigama, te nailazimo na ovo prezime
40

. gotovo do kraja starije matice (god. 1823.); kao StipinovićMaričević od 1658. dalje spominje se pokatkađa do god. 1823., a možda i dalje; ovo se prezime3 nalazi među pučanima bračke galije god. 1625. (Vidi Stipinović). U škripskoj matici dolazi često od god. 1642. do 1692. prezime Maričević. U prazničkoj matici zabilježeno je prezime M. god. 1791. i 1795., a god. 1716. Stipanović alias Maričević s napomenom: iz Nerežišća; Mairinčević redotito u boboviiiškoj matici od početka god. 1693. s na­ dimcima Gligo, Popić i Bulišić. 29. M a n z o n i se spominje prvi put pri udaji god. 1822. s napo­ menom: iz B a k r a . Kasnije dolazi ui matici ovo prezime pri krštenju jednog Manzoinija god. 1825. 30. M i r k o v i ć se spominje u početku matice god. 1656.—1671.; Nigoević seu Mirković god. 1675. Među bjeguncima sa bračke galije spominje god. 1647. Tade Mirković. 3 ). U sutivansklm župskim, knjigama spominje :se Mirkov god. 1727., i god. 1784. Mirković s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Nigoević i Restović). Vjerojatno iz P o 1 j i e a. 31. M i l o v a n i ć se spominje u maticama od god. 1658. do oko - 1718.; god. 1657. Milović; god. 1658., 1660., Milovančić. U bolskoj matici zabilježen je kuim Milovančić god. 1700. iz Nerežišća. Ovo se prezime nalazi u,popisu pučana god. 1574.1 i među pučanima za bračku galiju god. 1625.3 Godine 1615. spominje se Luka Milovanić, »procuratore del popolo« u Nefežišćima.18 32. N a k i ć s napoimenoim: iz Splita, god. 1759.; da je iz S p l i t a , i kasnije se više puta u maticama napominje; iz »Suburbio« — •Split 1781.; maglister Nakić: god. 1761.—1791. Ovo je prezime bilježena do oko g. 1821., dakle do kraja starije matice. Godine 1775. spominje se Nakić alias Boljić (Boglich); samo Boljić god. 1664. i 1779.; Nakić alias Bioglić iz Splita god. 1758. — Godine ,1760. Roglić kao: »cancelarius episcop«. U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Nakić god. 1822. iz Nerežišća. 33. P a v u n o v i ć kao Pavan »famulus comitis« god. 1765. Kao Paunović spominje se često od god. 1757. do oko 1796.; kao Parunović nekoliko puta od god. 1754. do 1761.; kao Pavunović od god. 1765. do, oko 1769.; Frielli nobilis Pavan god. 1738, U dolskoj maiticiii zabilježen je god. 1775. "Parunov iz Nerežišća. U sutivanskoj matici zabilježen je god. 1676. Paunović »di mistro Zuanne eingano« iz Stona. Godine 1752. u Supetru je zabilježen Pavunović iz K o r č u l e . 34. R a d i č i ć u Dračeviiei god. 1777. i 1816.; iz Bola god. 1779.-i 1781.; magistri Radičić 1704. i 1723.; Radineie god. 1700., 1715., 1768.; rui popisu novog stanovništva od god. 1747. zabilježen je u Nerežišćitma Gregorio Radičić.6 .41

35. R a d m i l i ć se spominje u nerežiškim župskim knjigama od početka matice god. 1655. do oko 1677.; među napomenama god. 1662. dolazi R. kao kum iz Milne; oko god. 1667. zabilježen je pop Radunilie. Kao Radmili spominje se kasnije, od god. 1699. do oko 1801., a oko god. 1712. do 1723. magilstri Radmili. Među pučanima, koji su primali sol god. 1574.1, i u popisu regrutacije za bračku galiju god. 1625. nalazi se i prezime Radmilić.3 U nekim bračkim župskim knjigama kao kum, s napomenom: iz Nerežišća, dolazi ponekada, ovo prezime (Radmilić), na pr. na Bolu god. 1623. i u Sutivanu god. 1709. '36. R o t u n d i ć od početka nerežiške matice krštenih god. 1656. kao Retundić; tako i 1662.; inače cd. god. 1657. dalje vrio. se često spominje Rotundić do oko god. 1816.; god. 1656. Retundo, 37. S i m. i ć se spominje nekoliko puta iod god. 1765. do 1802. — Pori jeklona iz B o 1 a. •38. S v e t i n č i: ć često, gotovo od početka matice god. 1674 do 1807.; god. 1672., 1674., 1670. 1680. kao Svetomović;, god. 1722., 1802. kao Sfetinčić; god. 1823. dolazi kao. kum Svetinčić iz Su­ petra; god. 1737. »que provenuit« Svetinović. U nerežiškoj. ma­ stici god. 1671. zabilježen je Svetinović »filius spurius Simonetti«. U sutivanskoj se matici spominje S. god1. 1788. i 1812. s napo­ menom: iz Nerežišća. Svetinovića te bilo i m Dolu, gdje su zabi­ lježeni od god. 1691. do 1722, a god. 1704, i 1719. kao Sukelić alias Svetinović. U Pražnicama je Svetinović zabilježen u početku matice god. 1593. -39. S t i p i č i ć se spominje nekoliko pulta od god. 1734/ do oko 1806. 40. S t i p a n o v i ć počevši od god. 1660. u župskim knjigama dalje više puta do oko god. 1812.; god. 1664. spominje se kum Stipanić iz Omiša; god. 1764. i 824. Stipanović alias Maričević; to se prezime nalazi u popisu pučaaia (Nerežišća, Donji Hraiac, Supetar, Sutivan) god. 1574. U prazničkoj matici spominje se god. 1716. Stipanović alias Maričević; u bolskoj; god. 1733. Stipanović; u prazničkoj St. god. 1725.; uvijek s napomenom: iz Nerežišća. (Vidi Stipinović!) 41. S k a r n i o (dolazi i kao Skameo) od 1737. (doktor S. god. 1762, 1782. i t. d.) do oko god. 1809. Neki su kumovi Skameo, s napomenom: rjz Milne, na pr. god. 1805., 1820., 1821., 1825., a neki iz Splita, kao god. 1814., 1819., 1824.; Skarnio se spominje god. 1693. i 1768. U bolskoj matici zabilježen j,e god. 1720. Skairnić, god. 1813. Skarneo iz Supetra, a u Sutivanu god. 1793. i 1800. ;s napomenom: iz Nerež'šća. 42. š a .T i ć se god. 1764. kao kum. spominje u župskim, knjigama, a kasnije češće u matici cd god. 1766. do oko 1773.; god'. 1786. dolazi kao Zoranović- Šarić, a zatim samo Zoranović god. 1813.,
42

43.

44.

45.

46.

47.

1814., 1816. U popisu novog stanovništva od god. 1747.-na Bolu Jeronim »Šlarić, a u Sumartrinu kao braća Staniš:ć 'alias Šare 6 ; li povaljskoj matici Šarić je iz Slimena, a u bolskoj g. 1703. »da Perra Ferma(. T e r z i ć od god. 1763. do oko god. 1790.; zatim 'god. 1796., 1826. Terzia; god. 1799., 1801. i 1803. Terzi. U Sumartinu je zabilježen T. god. 1675. s napomenom: iz Zagvozda. U prazničkoj se matici spominje god. i860. Terzić s napomenom: iz Nerežišća. U r s i ć se spominje prvi put IUI nerežiškim, 'župskima, knjigama . pri udaji dviju ženskih Ursić iz Gornjega Brača god. 1672. Ka­ snije, god. 1700. zabilježen je Dragičević alias Ursić,' a nekoliko godina zatim, od god. 1764. do oko god. 1820., dolazi to prezime više puta u župskim knjigama. U selčanskom popisu novog sta­ novništva od god. 1747. nalaze se braća Ursić.6 V l a s t e l i n o v i ć s napomenom iz B l a c a , g. 1762., a iz Dračevlufke (Murvice) god. 1791.; VTastelić g. 1760. (kum), a tako isto kao kum i Vlasteličić g. 1762. i 1766. Možda amo ide i Vulastiinović sive Bukva g. 1709. i 1716. U sutivamskoj matici zabilježen je V. g. 1769., 1780. i 1782.; a g. 1781. Vlastelinović seu. Bukva, uvijek ,s napomenom: iz Nerežišća. U nerežrškim župskim knjigama samo Bukva g. 1702., 1704., 1705. i 1712. U popisu novog stanovništva dobjeglog na Brač poslije god. 1645. zabilježen je u Nerežišćima Luka Vlastelinović.6 U bolboškoj maticji g. 1785.: Vlastelinović iz Nerežišća »domicilium« Sutivan. Ž i v i ć od početka matice god., 1650. dalje ido oko g. 1685.; kapelan Živić u Dračevici oko god. 1765.; Živić alias Grimanović g. 1693. do oko g. 1696.; Živić vulgo Grtiman g. 1688. do oko g. 1704.; Živić alias Pekaoović g. 1672. i 1679.; Griman god. 1731., i Živić alias Selčanović g. 1658.; Živić atfias Kenjac g. 1669.; Ži­ vić vuigo Vuk ig. 1684. U papism pučana od god. 1574. (na teritorliju Nerežišća, Donji Humac, Supetar, Sutivan) dolazi i pre­ zime Živić1, a tako isto i među pučanima 3 bračke galije g. 1625. (»Galeotti di Neresi«). _ . _ Ž u v e t i ć spominje se prije početka matice • u početku matice kao Zuv^teo 1656., 1659. (kum).
LITERATURA I BILJEŠKE:

Popis se nalazi kod I. Babica na Bolu, a u prijepisu kod dra. M/ B. Vrsalovića, koji je umro 31. siječnja 1938., a svoje arhivalije ostavio Jugosla­ venskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 2 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli-Vitturi u Kaštel-Lukšiću. Na hrptu knjige piše: »Brazza-Dućali e Terminazioni etc. Manoscritto«. U ovoj ru­ kopisnoj knjizi uvezano je i 5 štampanih strana. Zatim slijede rukopisne strane istoga formata, 2 0 x 1 5 om. Svi su listovi redovito numerirani, od 1 do 250, osim 90 i 171, koji — prema sadržaju stvarno ne fale — i strane 148, koja je dva puta redom numerirana. P r e m a tome, ova knjiga ima 498 rukopisnih strana.

1

43

Split. Babica na Bolu.. 1934. soprac. ali da se time ne ošteti ni država ni komuna. braća Baković pok. lo Zorzi Ivulich Giudice di Novi Habitanti dell'Isola Brazza Privileggiati ha scritto il sudetto Rolo mano propria et mi sottoscrivo p... pa se rat. koja su spa­ dala pod Nerežišća. Split. Antonio.«). Igranei Drašnice. Kotišinu. . Nikola Ninčević. G a) Popis kod I. ricevendo per nome di quella Dall'Ill. . 1648. Juraj Barkulić. Obostrana četovanja. Duke. 44 . ali i po drugim knjigama župskoga arhiva (na pr. knez Mihovil Kačić iz Lazacanja. Juraj Beroš. Giacomo Cerineo qu. knez Ivan Bartulović iz Lazacanja. e conservarsi li patti. Pod vodstvom biskupa P e t r a Kačića ode deputa­ cija 'U Veneciju. zapališe Makarsku. kapetana Mate. Juraj Buljević. a sigurno i za mjesta. nalazi se na listu 11—14. U Makarskoj su god. 1645. sig. kakve su uživali Paštrovići. i to u prvom redu po knjizi krštenih. Paulo Cavotorta Sopraproveditor de Dalmazia li suoi gloriosi Stendardi nella cui mano premettemo di giurar fedelta con promissione reciproca di mantenersi. con un Rolo della stessa nel tempo del Soprocomitato qu. Rolo delle novi famiglie del Primorie di Macarsca ricoverate sopra l'isola Brazza il quale e stato mandato a Venezia all'Ill. (Ravlić: »Makarska i njeno primorje«. Antonio.. e Craina rendersi alia divozione. nazivlje obično kandijskim ratom. str. 99). . Grga Radičić i Luka Vlastelinović. Adi 16 Gennaro 1747. Tučepe. e Privilegi infrascritti. i bježanje na otoke. p. a 1663. s. knez Ivan Nenadić iz Makarske. Na. Simon. Fu legalizzato sotto Regim. knez Marko Serđarović iz Končice i pop don Marko Kađić iz Končice. Popis veslača u knjizi za Nerežišća. da je rukopis svojedobno . mo Antonio Barbaro. do deU'Ecc. Mihovil Buljević. 1647. Juraj' Kardičić. et altri decreti.. L'anno 1643. . Podgoru. Taj se otok zove još i Kandija. predstav­ nici Krajine odlučili prijeći pod vlast Venecije. (G. Giovanni Antonio Balbi Sig. . s. mo Sig. to«. Novak: »Naseljavanje otoka srednje Dalmacije«. Dorotich mio Colega. Racolti per me Georgio Mladineo qu. Mate-Bakoviić. Kao po­ sljedica toga ratovanja nastalo je veliko komešanje stanovništva. 1669. b) U travnju god. str.naslijedio Zuppaneo (županić) od obitelji Mla­ dineo. da se pokloni i da isposluje privilegije. 4 Mladineo. župa. Nalazi se u Arheološkom muzeju u Splitu. Zatražiše privilegije. 127). Co: — U toma se popisu spominju u Nerežišćiana ovi novi stanovnici: braća Beroš pok. ed ubbidienza della Serenissima Republica di Venezia. knjigama vjenčanih i umrlih).. mo et Eccel. Intendendo Noi infrascritti Conti e Nobili di Macarsca. — Knjiga zaprema 103 lista. Međutim se u Krajini razvila borba. Babica na Bolu: » . knez Marko Stenzović iz Rogoznice. knez Juraj Kačić iz Baćine.knez Juraj Marković iz Kotišine. Ivan Baiković. God. koja se počinje g. unitarhente . Tadija Buljević.3 Georgio Mladineo: »Libro primo di diverse Ducali e Terminazione intornol'Armamento della Gallea della Brazsza. condizioni. tursko brodovlje krene prema Kreti. a nešto i po knjigama drugih bračkih crkv. ed Ecc. naročito u Makarskom primorju. knez Ivan Kačić iz Makarske. hajdučija i ubistva trajala su u Krajini kroz cijelo vrijeme kandijskoga rata. da omogući naseljenje njiho­ vim porodicama na otoke i da im se dodijele zemljišta. dva mjesta poznija je ruka napisala: Zuppaneo eređe Mladineo.. Ponudu i uvjete potpisali su: knez Mate Pavlović iž Makarske. Jadranska straža. što očito znači. da se dopusti njihovoj djeci i ženama prijelaz na Brač. 1938. 1646. . knez Juraj Baranović iz Makra. s. list 21... non saper lui scrivere et tanto affermamo et sigigliamo col nostro sigilo della Nostra Comunita. Venecija naloži Foscolu g. a trajao je do god. ibid. Hvar i Korčulu. 1655. koja će privesti kulturi.. knez Nikola Vešković iz Podaca. Nicolo Nostro Procurator sotto suo. te dok se oni budu borili protiv Turaka. Andrija Radičić. e Pri­ morie. knez Pavao Kovačević iz Kotišine . (Libro a štampa kod g. odnosno 206 strana sadržaja. 5 Podaci uglavnom po nerežiškim župskim knjigama. koji je tada planuo i koji se vodio također i uzduž naše obale. nome e t . et atti concernenti la Carrica medesima. i to s dokumentima do 1648. Turci su provaljivali i pljačkali Pri­ morje.

Nigojevčić. Baturić.. u Splitskoj Arnočić-Filipović i Mišetić. s t r . str. Antičević. t. ibid. U rat su odla­ zili na poziv vlasti pod svojim kapetanom i činili su posebno tijelo. str. 1861. Sarajevo. U ispravama se ovi doseljenici nekada nazivaju Primorcima. Cvitanić. čikarelović overo Ciccarelli. god. che godono et hanno goduto sempre il privilegio dela Nofoilita Originaria: Anđrels alias Andrijević. Osim toga u različnim mjestima Brača: Prvinić-Kragujević. 62. Rajić. tako da se danas ničim ne razaznaje. Jugosl. Većem broju novoga bračkog stanovništva Makarsko je primorje bilo samo jedna etapa njihova kretanja. Zuppanei alias županić. Zuanić. Pavich-Pfauenthal: »Prinosi povijesti Poljica«. Tommasei. zabo­ ravljaju nekadanje povlastice. § A. u Pučišćima Kovačić. da se unaprijed među »nove stanovnike« ne će primati nikakve nove porodice. koje nisu prije bile izjedna­ čene s bračkim plemićima i primljene u vijeće): u Supetru Ugrinović. Bresković. Jerčić. Krepić. Glavinić. ibid. 9 I. dok ih je trebala u ratovima. Stari su ih Bračani obično zvali dogonima i nisu ih rado gledali. Antonijević. Stipičić. estinta Maroi. alias Baloi. Na primjerku Ciccarelliejve knjige u Arheolo­ škom muzeju u Splitu crnilom je ispravljeno Arnarić u Arnerić. u Glasniku Ze­ maljskog muzeja. novi stanovnici. Koljatić. Ciccarelli. Coikrić. što doseljenici nisu" htjeli da snose nikakvih tereta ni da plaćaju daće. estinta Simić alias Batković. Kuščić o Mihačić. starih Primoraca. str. i« a) A. jer je dosta njih porijeklom iz Imotskog kađiluika i dalje iz Herce­ govine. ščapanovič alias Scipioni. Barkovć. Slovinić.. estinta Giovannizij alias Ivanissević. Lukinović. Puljizić. a dodani su Hranoević i Stipetić. str. Pobilježene su poljičke plemićke porodice na Braču g. .. ali kad je t a potreba prošla.. Kranković. generalni providur Dalmacije Alvise Mocenigo. Ivellj alias Andrijević. Franulić o Stranulić. 150. Matulić. Nigoević.. Zagreb. U mjestima.Matijašić i Lozić. str. lako su se doseljenici i dalje njih držali i za njih se borili sve do propasti Republike. (Vjerojatno samo one. j . u Postirima Novaković-Permić. Petrinović.. U borbi za svoje privilegije sa starincima uspi­ jevali su kod mletačke vlasti.. Dobrogostić. Gutunić. «• Starine. estinta Dujmović. estinta Lasanei alias Lazanić. Mladinei alias Mladinić. 84. Kavanjin: »Bogatstvo i ubožtvo«. 255—256: »Seguono li nomi delle famiglie de Nobili Originari dell'Isola della Brazza. Katić. dok nisu Francuzi ukinuli i plemstvo i privilegirane staleže. 1934. Martinis. Stranulić u Hranulić i Batković u Baturić. 1903. Na istom su dokumentu dodane. Bertičević. u Mircima Termić-Vladišević (Vladislavić). zn. (Novak ibid. 256. 12 Andrea Ciccarelli. Zuvetei alias žuvetić. Lukšić. Arnarić. estinta Covgliahei. koja je bila pridružena. rano isu se počeli stapati s a sta­ rincima. Capković. Filippis. pa i za vrijeme prve austrijske vladavine. Jakšić. Ciccarelli. Kubrijanović-Buje- 45 . »si aggiungono«.. estinta Bokanić. Međutim. pošto su njihovi privilegiji bili veliki. 1799. 99). to više. Baloević. Grubišić. ona im oduzima mnoge povlastice. akadem. Nikolić ovvero Marušić. generalni providur Dalmacije Emo donio je god. 453—455. a pridolazili su sve noviji bjegunci sa dal­ matinskoga kopna. Nisetei alias Nižetić. rje­ šenje. u Povljima Dražinović-Božić. »segue una famiglia ch'e stata aggregata dal Consiglio«: Vusj alias Vužić. 1757. ni da rade javne poslove. u Dračevici Marković-šimunić (šimunović) i Senković-Sirčić (Svirčić). Klinsić. 1714. Soljančić. Split. koje je potvrdio senat. Nadali. ibid. Ivanisevic. Tomić. estinta Broda alias Prodi ć. Benković. i umj.. premda je među njima bilo. 1702. gdje ih je bilo manje. Grguričić. estinta Mikšić.. 7 A. Berković. Zatim slijedi obitelj. izjednačeni u svomu s ostalim Bračanima.Ovi doseljenici s posebnim privilegijima nazivaju se u ispravama nuovi abitanti. koji su stari a koji novi stanovnici Brača. Marijanović alias Tomasović. što nije uvijek točno. !0 Ivan Ostojić: »Benediktinska opatija u Povljima na Braču«. Dctminis alias Gospodnetić.—257. 442. Njihove je privilegije po­ tvrdio god. Zagreb. 1913. str. XXXIV. Macalić. ali od francuske ere.. estinta Pinesić.

nović, Beljić-Perončić, Alfirović i Krišković-Beović. Od porodica, koje su imale »značaj i biljeg« poljičkih plemića, spominju se Dujmovići u Supetru. Od po­ rodica, koje su samovoljom velikih knezova postigle plemićku titulu: Fiorinl u Supetru, i to na ime Svitković. b) Pad Bosne u turske ruke uslijedi god. 1463., pad Blagaja g. 1465., pad Hercegovine god. 1481. Na t a j su način Turci došli u susjedstvo Makarskoj Krajini, Poljicima i Klisu, pa su, stanovnici tih krajeva, bojeći se prijeteće opasnosti, u početku pojedinačno, počeli seliti na otoke, koji se nalaze pred Splitom i Trogirom. Tako god. 1477. sele na Brač braća Ivanovići iz Podgore. Godine 1499. bosanski Skenđer-paša provaljuje i zauzima Krajinu, pa zbog toga narod bježi u većem broju na otoke. Poljički bjegunci učestaše 1530., 1537., 1570., 1596. za borbe kod Klisa. Tom je prigodom došlo na Brač i nešto sta­ novnika, iz kaštelanskoga »Velikog polja«. (M. Perojević: »Postanak Kaštela«, Sarajevo, 1934., izd. »Bihać«, Split, str. 33). — I. Pivčević: Povijest Poljiea, Split 1921., str. 61—68; 72—73. — , A . Jutronić: »Bračka naselja i podrijetlo njegovog stanovništva«. Brački zbornik br. 1, Split, str. 11. Gođne 1570. plane t. zv. ciparski rat, jer su Turci nastojali oteti Veneciji Cipar. Sandžak u Klisu spremi se da napadne mletački Split, Poljičanin Marijanović javi to u Split, te Splićani s Poljičanima odbiše Turke. Pošto su Poljiea potpadala pod tursku vlast, Turci se počeše svetiti Poljičanima. Stoga se PbIjičani .kojima su zapovijedali. Marjanović, Jelić i Antonović, isele iz Naklica, Zakučca, Trese, Osića i Cvrčića. Molbu Poljičana potpisali su: Janko Marja­ nović, Petar Jelić, Ivan Zvanić, Ivan Nikolić, Jure Antunović, Nikola Antunović i Marijan Marjanović. Kao zaslužni »pri ovoj radnji« spominju se don Marko Spudičević i don Petar Ligutić, te knezovi Ivan Jurjević i Pavao Jurišić. Tad se iselilo ispred turske osvete 350 poljičkih porodica. Venecija dopusti Poljiča­ nima, da se mogu trajno naselit iu Omišu, u Splitu, na Braču ili gdje im se svidi, dade im traženu pripomoć i nadali vođe: oslobodi ih od daća i obeća, da će biti nakon pet godina plemići izjednačeni s plemićima, a pučani-s puča­ nima u mjestu doseljenja. (Alfons Pavić pl. Pfaunethal: »Prinosi povijesti Polji­ ea«, separat iz Glasnika Zemaljskog muzeja za Bosnu i eHrcegovinu«, Sarajevo, 1903., str. 248—249). — Prema izvještaju biskupa veronskoga Valiera u Su­ petru je 1579. bio pop Petar Ligusić (» . . . celebrat Missam Illyrico sermone Prbr. Petrus Ligusich de Poizza homo annorum 35, ignarus omnimo idiomatis et eharaceris latini, sed in Eccl. ca doctrina non rudis, et optimae vitae«, Croatia sacra, br. 5, Zagreb, 1933., str. 71). Godine 1574. naseljuje Venecija oko 40 poljičkih porodica na Braču. (»Diversi publici decreti, terminationi, privilegi et indulti«. Udine, 1656.., str. 104-105). Tom prigodom bi vjerojatno osnovano Novo selo. Proučavajući postojeće stare matice bračkih župa, često se susrećemo s Poljičanima, koji su dolazili na Brač bilo u grupama bilo pojedinačno, sve do najnovijih vremena. Ako pak uspore­ dimo prezimena poljičkoga plemstva s izumrlim, iseljenim ilii sadanjim poro­ dičnim prezimenima bračkoga stanovništva, doći ćemo do zaključka, da su mnogi poljičkoga porijekla bilo od bosanske gospode ili od Ugričića. Inače ne znamo točno, koje su starije bračke porodice poljičkoga porijekla, jer nemamo starih matica. Poljičani su se naselili u stara naselja u unutrašnjosti otoka, ali još više u nova primorska sela, što je uvelike doprinijelo bržem razvoju tih naselja. Pošto su mnogi bili izjednačeni sa starincima, lasno su se izmiješali i asimili­ rali s Bračanima u unutrašnjosti, i s Bračanima, koji su se spuštali k moru. Osim poljičkih plemićkih porodica iz Pavićeva popisa, može se i za neke druge bračke porodice utvrditi ili pretpostaviti ,da su se doselile iz Poljiea prije dolaska t. zv. novog stanovništva, t. j . g. 1645., i to: 1. Iz popisa pučana, koji su primali sol g. 1574.: Dujimović, Goić, Vođanović i Margitic, te veći broj prezimena Poljican n a teritoriju Nerežišća, Suitlivana, Donjeg Humca i Superta; 2. iz bračkih dokumenata : oko g. 1622.—1636. župnik u Sutivanu Ivan Pavić i obitelj Nadali (Božičević); 3. u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku

46

galiju g. 1625.: Garofolić, Sirotković, Dragičević, Domjanovi'ć, Radičić, Banić r Šintić, Rađoević, Mandušić, Novaković (u Bolu: »iz Poljica«), Banović (TarasićBan-Radić), te u Sutivanu Jakov Poljican i Ivan pokojnog Petra Poljicana; 4. prema tradiciji, i s obzirom na najstarije mjesne matice za prvih 20 godina: na Bolu šcapanović (Scipionit-7-Cvitanović—Zelanović) g. 1603., Borovinčić god. 1616., Petričević g. 1613.; u Pražnicama: Lučić g. 1590., Vučić g. 1591., Jurinović g. 1592., Tomašević alias Marijanović g. 1600., Kovačić g. 1600., Sujić g. 1600.; u Pučišćima: Marijanović g. 1576.; u škripu: Martić g. 1635.; u Postiriima: -šišić (»iz Duća«) g. 1595., Novaković g. 1585., Mišetić g. 1585., Ivani­ sevic g. 1585., Sudijić g. 1588., Jurjević g. 1590., Petricius (Petričić) g. 1592., Jurinović (»iz Duća«) g. 1600., Garđatović (»iz Poljica«) g. 1594.; u Sutivanu: Baović g. 1623., Bašić g. 1626., Grubišić g. 1626., Sirotković g. 1626., Božić g. 1629., Tuđorović g. 1627., Bartičević g. 1627., Targić g. 1634., Petričević g. 1635., Jurinović g. 1624.; u Gornjem Humcu: šcapanović g. 1567. i Marija­ nović 1635. g. ; 5. na osnovu prezimena po porijeklu u matičnim knjigama Brača: u Pučišćima: Bariša »da Poglica« g. 1596. i Marko Poljican g. 1603., a u Sutivanu Poljican g. 1644.; 6. prema mjesnoj ili obiteljskoj tradiciji ili si.: Spudičević (Pastire,-.g. 1617.), Bezimalinović (Novo selo i Gornji Huimac g. 1625.), Poljicanović (Sutivan g. 1635.) i Antonijević (Novo selo od Antunović ? ) ; 7. u spisima se spominju više puta »Useochi di poglice«. U rukopisnoj knjizi: »Brazza, Ducali, Terminationi« (vlasništvo obitelji Michieli-Viitturi) str. 128 stiče Trifun de Prods, da je g. 1547. doselilo na Brač 40 kuća uskoka. To. se isto veli i u »Diversi publici decreti privilegi et indulti« (Udine, 1656., str. 104—105). V. A. Duišin: »Zbornik plemstva« I. Zagreb, 1938., str. 293. Croatia sacra, ibid., str. 77. 16 A. Ciccarelli, ibid., str. 453, 457, 4*58. " A. Ciccarelli, ibid., str. 179 (1538). is A. Ciccarelli, ibid., str. 339.
15 14

PASTIRSKI STAN LIRICA 1 Jedna porodica J e r k o v i ć, koja se zimi ©pušta u Snurku. Ima oko 300 glava svoje i tuđe stoke. Porijeklom iz S ni r k e; vjerojatno sa otoka Hvara.
LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Okupator je opljačkao stan i odnio mnogo ovaca.

PASTIRSKI STAN POŽEŽENIK Jedna porodica J a n k o v i ć (nadimak Mihoj) od 6 članova. Po pričanju, porijeklom sa dalmatinskog kopna. U početku pastirčobanin iz Nerežišea bez stalna naselja, a i&anas dobar pastirski stan. Napasuje oko 350 glava vunača (ovce), te nešto konja i kobila. Pre­ zime Janković spominje ,se n nerežiškim župskim, knjigama od po­ n četka stare matice (god. 1656.), a Mihojev god. 1657. 47

MURVICA Nailazi se na južnim gorskim obroncima oko 1 sat hoda zapadno od Bola, i to u bllizini napuštenih pustinjaekih manastira (eremitaža) Dračevluke i Dutića. Iznad Mjurvica nalaze se još dvije napuštene eremitaže, Silvio i Stipančić. U blizini gornjih eremitaža pećina je s fantastičnim životinjskim lisklesanim reljefima. Crkva za Murvicu (dušobrižnička stanica, koju odnedavno vode bolski dominikanci) nalazi se u bivšoj eremlitaži Dračevluci, a to> je 10 minuta istočnije od Murvice. Po V. Lagiui,1 Dračevluka je osno­ vana g. 1512., Stipančić g. 1416., Duitić g. 1512., Silvio g. 1497. Na crkVici pieokara Stipančić ukliesana je godina 1477. Ovi su manastiri imali dosta zemlje, koju su dali osnivači ili kasniji darovatelji. Tako se zna, ,đa je god. 1540. manastiru Stipančiću načinio darovnicu Stje­ pan Jurinlković »od gornji ispila na lug Dubovoga Dolca«. Posljednje dvije picokare nedavno su preseljene u jedan ženski manastir u Su­ petar, a nove se ne primaju. Sva četirti navedena manastira poznata su na Braču pod zajedničkim imenom Pustinje. Muški manastir Dračevlukii osnovali su, prema bili ješkama, Poljičani Tdma i Luka, koji su. se, prodavši sve svoje imanje, nastanili u predjelu zvanom Dragonjdina Špilja, a tek kasnije mu nadjenuše ime Dračevluka, po nedalekoj morskoj uvali. Muški manastir Silvio osnovali su Pavao i Gregorij Silvio (Dubravčić?). Zadnji je »pustinjak« umro god. 1840., te su posjedi pri­ druženi Dračevluci. U neirežiškoj anagrafi od god. 1787. manastir je zabilježen kao^ SiUvio alias Dubravčić. Ženski manastir Dutić nalazi se nedaleko od manastira Drače­ vluke. Dutić je kako< neki misle, osnovan od Poljičana Bobelića, ali, po Lagu, vjerojatno od Splićanina Kapitanei, t e su njegova sestra i nećakinja prve u nj doselile. To potvrđuje i Valijerov izvještaj god. 1579.2 Ženski manastir Stipančić nalazi se u blizinii manastira SiiLvia. U Valierovu izvještajtui god". 1579. spominju se u vezi s pustinjačkiim manastirima ova imena: Senior nominata Justina Spalatensiis septuagenaria caeberes regit, Prbr. Joannes Crassovichia, Prbro Mairino de Capitaneis, Senior vocaitur soror Victoria Aidrievichia«, te ». . . Abhinc 120 annos loca haec onmia condidit Prbr. Georgius Dubravich Eremita, et ea moriens testamento suo ireliquit ipsis Pizzocheris.. .«, »Senior caeteras regens est Thomasina Juricouvich annorum 65, Stephans Juricouvich fratre dictae Thomasinae«. 3 Muirvica se prvi put spominje god.. 1286.,4 jer je u tom predjelu bračko plemlićko vijeće dodijelilo neke zemlje zajedničkom bračkohvarskom knezu (comes, rektor).
48

Pozanati svećenici upravliitelji u DraeevlucJi i SEviju 1. Žuljević god. 1662., 2. Rogarić god. 1665., 3. Dagelić god. 1685,. 4. Bolbetić god, 1699., 5. Kardilčić god. 1712., 6. Kuvačić god. 1744., 7. Uvanović god. 1761., 8. Sičić god. 1763., 9. Jeneralić (u Silviju) god. 1793., 10. Kuvačić god. 1763., 11. Kuvačić god. 1764., 12. Stipulinović god. 1782., 13. Radovčić dijak god. 1802., 14. Radovčfiić god. 1812., 15. Sičić god. 1814., 16. Katušić god. 1816., 17. Sičić god. 1816., 18. Sičlić god. 1821., 19. Grubišić god. 1823., 20. Uvanović god. 1823., 21. Grubišić god. 1824., 22. Radovčić god. 1833., 23. Pavišić god. 1846., 24^ Radovčić god. 1864., 25. Radovčić god. 1866. Svi su porijeklom iz Poljica. Morvica god. 1841.5 U Murvici je bilo god. 1841. isvega 16 porodica a ukupno 86 stanovmika, zajedno © Planicom i manastirom. Iste godine 1841. selo je Murvica brojilo 11 kuća, i to: 1 kuća Fertilio, 1 kuća za sve Bakoviće, 1 za porodicu Ante Glasinovića, 1 manja kuća za sve Barhanoviće, 1 ma kat za sve jPavišiće, 1 za tri porodice: Kuzmatnić, Žuljević-Sleško i Kuščević-Dlijanac, 1 kuća za porodicu Šimuma Šćapanovića, 1 kuća Nikole Kraljevića i žene mu Vice Šćapanović-SeikuloviLĆ (sada kiuća porodice Martić), 1 kuća Mićelina ŠćapanovUća-Sekulovića, 1 Doininka iŠIćapanovića-Sekulovića i 1 Vicka Šćapanovića~Sekulovića. Stanovnici pusttiinjačkih manastira u bračkim župskim knjigama XVII. vijek

U S u t i v a n u se spominju: god. 1654. reverendia Deandreis, god. 1655. reverenda Kačić, god. 1680. Alfirević; na B o l u god. 1612. monacalis, Fiiipis; u N e r e ž i š ć i m a: pop Bobetić god. 1695., picokara Dominika god. 1662. XVIII. vijek

U N e r e ž i š ć i m a iz Dračevluke: pop Kuvačić god. 1731., Kuhačić 'god. 1749., Vfestelicic god. 1749., pop Sičić god. 1788., pop Grubišić god. 1790., pop Katlufšić god. 1791., VLastelica god. 1791., Uvanović god. 1797.; u B o b o v i š ć i m a : Nilkolić god. 1716.; u P r a ž n i c a m a : Vuković god. 1719., pop Stipulinović god. 1760., Radovčić god, 1768., 1782., 1785., klerik Uvanoviić god. 1783., Maneničić god. 1785., pop Katušić god. 1787., 1788. i 1796., pop Uvanović češće od god. 1789. do kraja XVHI. v.; u; S u m a r t i n u: svora Radatović god. 1777.
^Zbornik za narodni život i običaje 4

49

Sadanj© porodice 1. B a k o v i ć (nadimci: Ajunt, Bambo) 12 porodica. Prezime se nalazi, u popisu nerežiškog stanovništva 6 od god. 1747. Prema tradiciji, doselili u Murvicu oko god. 1650. 2. B a i r h a n o v i ć (nadimci: Baćulin, Bamlbo) 5 porodica. U pučiškoj matici zabilježen je god. 1799. Barhanović rečeni Bakulin iz Bofla. Prezime se spominje u popisu ibolsikih pučana, koji su primali sol god. 1574. 3. G l a s i n o v i c 3 porodice. Doseljeni-iz Nerežišća god. 1820., a porijeklom iz S p l i t a . 4. K u š č e v i ć (nadimak: Dijianac) 1 porodica. Doselio se Jure iz Obršja i oženio god. 1862. Vjerojatno porijeklo sa kopnene Dalmacije., 5. P a p i ć 6 porodica. Doselio iz Supetra i oženio se god. 1863. Porijeklom iz D r a š n i c a . 6. P a v i š i ć 5 porodica. Doselili iz N e r e ž i š ć a god. 1802. 7. Š ć a p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 5 porodica. Doselili iz G o r n j e g a H u m c a oko god. 1690. • 8. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 8 porodica. Doselili iz D o l c a (Polj'ica) goid. 1818. . Izumrle ili iseljene porodice iz Murvice U drugoj polovici XIX. v. i u XX. v. izujmrle su ili' se iselile ove porodiice: Kuzmanić, Leksić (doselio se Ivan i oženio se god. 1882. iz Donjeg Doca u Poljicama), Martić (doselio se Ivan iz Zvečanja i oženio god. 1846. i Radovčić (doselio se Ivan iz Srinjana u Poljicima i oženio se god. 1875. U Americi ima 88 murviičkih iseljenika.
LITERATURA I BILJEŠKE: - '-1 V. Lago: »Memorie sulla Dalmazia«, II. Venezia, 1870., .str. 270—271. 2 Croatia sacra, ibid., str. 80: »Hujus loci auctor fuit Prbr. Marinus de Capitaneis sacerdos Spalatensis.« 3 »Croatia sacra«, ibid., str. 80, 81, 82. 4 A. Ciccarelli, ibid., str. 56 i 86: »Die 12. Augusti 1286. Potestas Pharae sit et Potestas Bracias cum assegnatrone facta a Communitate Braciensi procentus territorii Boli et Murvizza'e, qui debeat tenere in Bracia unum Vicarium. ađ complacentiam. illius Consilii*. (Decretum aliud Reip. Ven.).« 5 Prema podacima i bilješkama obitelji Fertilio. 6 Prema popisu I. Babica na Bolu (ibid.).

DRAČEVLUKA 1. Ž u l j e v i ć (nadimak: Tadić) 1 porodica. Doselili iz D o c a . (Poljica) god. 1818. u Murvicu, a kasnije se spustila porodica. Žuljević bliže moru u uvalu Dračevluku. 50

PLANICA Planica ima 5 kuća. U AmerUci je iseljenih 36 Beiroša iz Planice. 1. B e r o š 8 porodica. Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Porijeklom su iz B r e 1 a. Porodica ovog prezimena osnovala je zaselak. Godine 1841. bila je samo jedna kuća, na južnim bračkim, obroncima.

DRAČEViCA Nedaleko od Dračevice idućii prema Sv. Iliji, u predjelu Trešćenik, nalazi se pokrov sarkofaga, koji je okrenut naopačke, te se u nj skuplja kišnica za stoku, koja u blizini pase. Izvana je na tom po­ krovu urezan križ. Donedavno se tu nalazio i sarkofag. Između Nerež'šća i Draeeviče nalaze se ruševiine neke zgrade, očito crkvice. Kako' se predjeili nazivlje Tudor, vjerojatno je cr-kva tela posvećena sv. Teodoru. Prvi je doseljenik Šimunović. U početku su vjernici zbog vjerskih potreba odlazili u Nerežišća, jer u Dračevici nije bilo crkve. Oko god. 1670. Kuzma Žuvić nađe novaca kopajući u predjelu. Karkenjeno Brdo, zatraži!) dopuštenje od venecijanskog senata za gradnju crkve i dobije ga 26. siječnja 1674. To je današnja crkva Sv. Kuzme i Damjana. 1 Nad vratima .je natpis i godina 1678*2 Nasljednici Žuvića darivaju crkvi god. 1683. zemlje u predjelima Borov Dolac, Laptić, Mala Vajca i Nova Čeca. Druga je crkva građena god. 1770. Pred glavnim oltarom župske crkve nalazi se nadgrobna ploča svećeničkog groba od godine 1795. Prema izjavi župnika don Kuzme Šimunovliića (god. 1937.), mjesto ima 305 stanovnika. 3 Sađanje porodice4 1. B e z m a 1 i n o v i ć 1 porodica, iz Ne r e ž i š ć a. Porijeklom iz Novog sela, a starinom vjerojatno iz Poljica. 2. B u j e v i ć 1 porodica, iz N e r e ž i š ć a . Prezime se nalazi u popisnu nerežiškoga novog stanovništva od god. 1747. Doselili iz B r e l a : god. 1660. »da. Brehgle«, u Nerežišća: U supetarskoj matici spom.mje.se god. 1843. Bujević s napomenom: iz Drače­ vice. U Dračevicu su došli iz Oforšja, 3. B u l i ć 3 porodice, iz T u g ^ a r a . U boboviškoj matici spominje se kao kumi Bulić god. 1824. s napomenom: iz Dračevice. 4. E t e r o v i ć (nadimci: Sorić 3 por., Sorić-Gluho 2 por., Fanat 1 por.) 6 porodica. Doseljeni iz N e r e ž i š ć a , a porijeklom iz Pučišća. 51

prema predaji. kao kum s napomenom: fe Donjega Humca. Mazorkin. i dalje s napomenom: iz Drače­ vice. u sutivangkoj matici god.. u dolskoj god. 12'. u prazničkima god. iz K a t u n s k o g a K r e š e v a. 1776. 1785. G r g i ć 5 porodica. 1793. i dalje s napomenom: iz Dračevice. 1786. a god. i to. što je u mjesnim spisima zabilježenno god. također s napomenom: iz Dračevice. Prema pričanju staraca. bio u Grabiju. bilo je u Dračevici 5 porodica Šimunovića. 1691. Jereić. Stari Grgić nosi naušnicu na desnom uhu.) pa dalje. a inače god. zabilježen je kao kum M.. 52 . Šiimunović se spominje u sutivanskim župskliim knjjgama kao pop god. Srdar. [u škripsko^j god.. i 1793. 10. porijeklom iz Zakučca. U nerežiškoj maitidi od početka (god. Jedan je đračevdčki Š. 1662. 1793. P e r i ć 2 porodice.. Š i m u n o v i ć 42 porodice (nadimci: Petrić. 11 i j i ć 6 porodica. Dorin. Čaretin. ZoranovićŠarić. u postirskima god. Đinov. nekada su se zvali Tutolovići. iz Bola. prema predaji. U boboviškoj matici zabilježen je god. 1775. uvijek s napomenom: iz Dračevice. 1701. kao Ifigich i Elijch. Duda.. Posljednja doseljena porodica Šimunić iz Donjega Doca naziva se također danas Šiimunović.. 1736. 1692. Krstulović »coignomine« Šiimu­ nović. i 1782. Graibljanin). porijeklom iz Ložišća.5. i 1728.. 1742. 1774. 1748. u bobo­ viskoj god. 7. M a r i n k o y li ć 2 porodice. 1735. 6. 1722. 1693. Perici su od roda Krstulovića. porijeklom iz K r a p n j a. 1737. 1820. 9. Godine 1748. popisana su 3 Šimunovića. 1785. 1735. a od god. u Dračevici su po­ stojale 2 porodice Bijić »kao awentitij«. U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se Hijć iz Humca god. Bažin. Porijeklom kao: Šimunić (i Šimunović. U Nerežćima se spominje god. iz Kotlenice. V u 1 i ć 2 porodice. dolazi često od početka (god. ali toga prezimena nema u nerežiškoj matici. Dujin. 1686. 1749. 1760. 11. u boboviškima često od god.N Prema tradiciji. 1870. Pilvac. U nerežiškoj maitidi krštenih |ŠI. 1777.. kao Bolčin.. KrstuHović sive Šimunović. 1625. 1784. a god. ali god. i alias Marković) iz P o 1 j i c a. 1656. 1719. Z o r a n č i ć 1 porodica. Š e m a n o v i ć 1 porodica. ali god. 1657.. Porijeklo nepoznato. iz B o l a .. u isupetarsklima god. Bukeš. Kuratov. Bolčić. s napo­ menom: iz Dračevice. 8. i 1800. također s mapomenom: iz Dračevice. 1757.) dalje kao Soramcnich i Xorancich. iz S p 1 i t s k e. U nerežiškoj matici god. 1659. U nerežiškoj matici zabilježen od god. pop Š. kao Šimunović-Petrić... u mlinarskima više puta od god. u suitivanskoj god. utemeljitelji naselja. iz D o n j e g a H u m c a . Šimunovići su najstariji doseljenici i. a god. Među pučanima bračke galije sa nerežiškog teritorija god. God.

223. god. — Iz spomnute knjige izlazi.. u kojoj je sasm štampao historijat eremistaže. God. građene »u mrtvo«. t. 1657. Subaša). U nerežiškoj matici rođenih spominje se ž..1 1. 2 Natpis nad crkvenim vratima. 1722. Rukopis kod porodice žuvić u Drače vici. što se jedan Šimunović iz Dračevice oženio nekom Žuvom iz Bola i prema njenu toienu prozvaše ih Žuvići. M i l i f r e v i ć : »Pravilnici skupna življenja pustinjačkih uđružaba na Braču.13. sa dodatkom«. i 1804. koja je zatražio da gradi crkvu. (25.s napomenom: iz Dračeviice. LITERATURA I BILJEŠKE: i posluga. M i l i č e v i ć 1 Niko.. Kiselica. Eremitaža je stradala god. župnik iz P o l j i c a . u boboviškoj god. str.. Blago. 1—25. 1775. ~ 2 3 53 . 1912. str. 1748.. sa ukupno 282 stanovnika god. Od god. također MHličević.3 Sadanji se svećenik bavi meteoroloigijoim i astronomijom. Sarajevo 1931. 1756. LITERATURA I BILJEŠKE: Rukopisna knjiga svećenika Nikole šimunovića od g. spominje se u D. Ž u v i ć 15 porodica (nadimci: Prdić. u škripskoj god. da je selo dobilo ime od drače. 1662.2 Bredšasnik današnjeg svećennftka. 1588. tu je kuratija za Bfoaca.. te ima vlastiti teleskop. Prezime nastailo — prema tradiciji — po tome. 1555. bilo je u Diračevici 6 porodica Žuvića. Tiskano 1907. osnovali su svcenici Vitaić i Martinović na osnovu inventure od naitpopa Drivodilića god.1 Po nekima pak. u jednoj rukopisnoj knjizi Kuzma Žuvić. Nijemci su ga ubili kao župnika u Gornjem Humcu. 1937: 1 BLACA Eremitažu su osnovali poljički svećenici Martinović i Tomašević bježeći pred Turcima god. 1670. u sutivanskoj god. 1796. 1550.. kojom su stanovnici ograđivali zidove. glasi: HOC TEMPLUM COSMAS XUVICH FUNDAVIT E T IDEM HEREDES DOMINOS POST SUA FATA FACIT MDCLXXVIH 3 Godine 1944. svojih vrtova i dvorišta. Crkva je sagrađena god. ibid. Stara đračevička porodica.. Fomat 19/12. 1723. od početka god. j . Obršje d Dragoi vodu.) kao kum. o đoiskoj god. imao je štampanju. Opći šematizaim katoličke crkve u Jugoslaviji. 1658. Sjshematismus Cleri Diocesiš Pharensis Trident.. 4 Na osnovu knjige umrlih Liber morthorium ab 1768.. 1757. i 1725. Sekre­ tarij. Eremitaža se nalazi oko 2 km od morske uvale. 1775. 1855. 1780. u štampariji pustinje Blaca. 1674. Smrku i zapadni Vrh. i po kazivanju sta­ raca Grgića i Bulića god. te ga je i dobio god. uvijek . 1912.. a s napomenom »iz Dračevice« češće od god. sifcuđennoga) od požara.

a bave se i drvarstvom1 (sječa drva za gorivo). da. U r s i ć (nadimak: Šindik) 3 porodice. Porijeklom iz P o l j i c a. Danas ima 18 porodica sa oko 70 stanovnika. te se stanovništvo skoro posvema raselilo. da su miui pričali. 2 Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. Prema pričanju seljaka. U po­ četku se doselio u Muirvicu ili Bol. JPredak da im je Mladen Senković (god. S e n k o v i e ~ S v a r č i ć 1 porodica. Š i m u n o v i ć 1 porodica. 3. Jedan seljak — Pivačić — reče mi. međutim — prema Sehematisnus Cleri — god. 5. Nekoji Markovi potomci iseliše se !iz Dragovode. gdje se oženio i ostao. Pelive.. Jedan je njegov potomak ostao u Poljicima. 1579. - 54 . Porijeklom sa dalmatin­ skoga kopna. naselje ima stalno izvorske vode.. Andrija ode fui Milnu (Svarčići). n k o v i ć (nadimak Minetovi) 2 porodice. siječnja 1935. i osnovao Dragovodu. Sadanje porodice 2 1. Starinom iz Bosne. priženili se (domazeti) u porodice Senikoviie-Svarčie.). P i v a e i ć .OtBRjŠUE1Naselje je nastalo od nerežiških pastira. Doselili g.. š i m u n o v ii e 1 porodica. 1 DRAGOVODA3 . (Brač). a Kuzma u Supetar. siječnja 1935. LITERATURA I BILJEŠKE: Zaselak su Nijemci spalili g. 1425. 1944. Maćelo. 2. Glavno je zani­ manje stanovnika stočarstvo. 1579. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Zaselak sii Nijemci spalili g. a porijekPom su iz Bosne. 1944. K u š č e v i ć (naidimci: Bace. koji su se doselili iz Poljoca. Glavno im je zanimanje stočarstvo. Prema podacima sakupljenim u zaselku 5. Doseljeni' i z ' N e r e ž i š ć a.P u š i ć 2 porodice sa dalmatinskoga kopna. 4. iz D ir a č e v i c e. su Kušeevići porijeklom iz Daflmaitinske Zagore i da su bili pastiri. t e se najveći dio stanovnika iselio. a u Obršje pred tridesetak go­ dina kao sluga. Naselje su osnovali — prema domaćim podacima — Senkovići (Svirčići). 2. Špodir) 10 poro­ dica. a drugi — Marko — doselio se na Brač god. 3. J a . Sadanje porodice2 1. iz Dalmatinske Z a g o r e . iz D r a č e v i c e . K l a r i ć 2 porodice. 1912. bilo je 136 stanovnika.

Cvitanić. Koniteta Riva. Kozžn. U njoj je prestalo -pokapanje mrtvaca između god. Sadanje porođilce2 1. Tu je tvornica za konzervi­ ranje riba. Trebotić. MILNA O nasielju Milni do XVI. OBluizolić. Odcjepljenje Milne oiđ nerežiške župske crkve trebalo je da se izvrši god. Pekasović. Ložišćima. DijeP. Stara crkvica % nova župska crkva bijahu popločane nadgrobnim 'plo­ čama. J e r k o v i ć 3 porodice. Današnja mlinarska župska crkva bijaše u početku crkvica po­ svećena sv. Prema podacima sakupljenim u mjestu 5. nemamo nikakvih dokaza.SMRKA1 Naselje se nalazi na kamenitoj kosini. Marinovdć. Poroiđična prezimena prvi pnt spomenuta za prvih 20 godina stare matice 2 1698. 1783. Mlin. mistiro Panigo. a pro­ velo se g. gradila se sadanja župska crkva. Podšker. 1699. Tu je jedanaest kamenih Icu'ća. Marangunić. 1621. 1830. Bazelović.: Krstulović. siječnja 1935.). i 1834. Ta crkvica odgovara današnjoj sakristiji. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 2 Selo je jako stradalo od okupatora. 1 kuća. Vjerojatno porijeklom iz N e r e ž i š ć a. osim nešto u vezi s crkvicama 1 Sv. mistro Peruzović. mistro Botar iz Korčule.: Skarnio. Pilijpić.. Marinolić. samo je 'bila nešto manja. Bervaldi. 1579. 55 . de MLiipis. v. Blacarska Riva.. 1519. Luki Bobovišća i| Sutivanu.ovi Milne jesu: Račić. R e s t o v i ć 7 porodica. Galicija. Brižak. 1700. magistri Radoević iz Korčule. Vjerojatno porijeklom sa otoka H v a r a. 1646. Došicina. Bonačie alias Košić. a niže kod mora u uvali oko četvrt sata od sela.. 2. Mariji. Bonačić. Žalo. Marije (g.: Janković. Milna je malo industrijsko središte. Oko god. Hranoki. tvornica eteričnih ulja »Trava« i radionica za popravlja­ nje manjih lađa. Iza Orikve. Pantera. Kanarija. Vrkuk. Mlinarska električna centrala daje rasvjetu Bofooviiišćima.

župnik Bonaeci (dotad se potpisivao Bonačić. Bonačić-^Berkuić.. 1701.: 1710. zidari. — U Bdboviškoj matici zabilježen je Berkuić g.. pokopan u župskoj crkvi.: 1708. U miiltnarsko. Šćenzin) 12 poirodiica. Kaličević. »offi­ cial diii Milna«. 3. 1777.: 1712. spominju se u matici kiršitenih god.. 1808. a odsad po ne­ kada Bonaci. Pavišić—Brkuljić.4 Frano cfe Mlipis. 1820. Brakuljić iz Brela.3 Frano Biliceo kurat u Milni. U popisu nerežiškoga novog stanovništva zabilježen je g. A r a s 7 porodica. 1772.% 4. 56 . i Dujan Skarnio. 1747. 1801. neofibi Karmelić.: Jerolimj sin Nikole Poklepovića. U neirežiskoj matici g. U nerežiškim župskim knjigama spominje se g.: 1615. Barišić—Berkuić.: 1707. Čekalović. a po nekada Bonačić). Barkuljić. Doseljen iz Z a d r a i oženio se u Milni 1887. i 1793. Jerolim KraJliji. B a b a r o v i ć (nadimak: Nado..: 1656.: 1705. Porijeklom iz Š o l t e . 1771.: 1704.1701. g. B r k u l j i ć 8 porodica. a g. komitis Bonačić. A r a č i ć (nadimci: Šbrado. »procuratore del fPopolo«. 1781. »procorator delli comuni di Milna e Bobovischie«. Đragičević. 1682. A v i a'n i (nadimak: Glenda) 11 porodica iz B r i n d i s i. Duibravčić. dakle gotovo od po5. mjesni sudac u Milni. 1815. Svirčić. Berković. Juraj Barkulić. spominje se Berkutić. Gujić. GarmJć.j matici od god. u matici krštenin spominju se od g.5 Sadanje porod&ce6 1. kao Haraš. Kadeto) 15 porodica.: 1716. g. 2.: 1717.: Babarović. B o r z a t i 1 porodica. g. Sfirčić.: 1713. SAbnać. Vlasanović. 1675. artificis Aviani. Bonačić dicti Kresić. Macola. Livačić. Vlasan ig Pustinje. 1823.: 1695. Parosiianović. Prezimena MHmarana iz različiiiih isprava (prije maitice) 1635. Vaselović. a g. doseljeni iz Z a s t r a ž i š ć a. Toma Kaličević. 6. Polotović. Maieolei. u sta­ roj milnarskoj matici krštenih g.: 1711.

B o n a č i ć 10 porodica. g. Komita. u Dolu. Prema nedokazanoj tradicijji.D o r i: ć 9 iporodlica. Samo Doric g. Plemlić Klimse Dobranić spominje se na Bracu g. i 1670. 57 . ali je razlika u broju izvrjezđa. 1816. 10. s napomenom.9.G a r đ!e 1 i n 1 porodica. U nerežiškim župskim knjigama Bonačić se spominje god. i Krstulović alias Bučić7. potpi­ suje se kao Bonačić. matpop Bo­ načić i Bonacci. u mli­ narskoj maticli krštenih 1766. 1721. nekoć su se nazivali Dobranić. 1816. Doseljen iz O b r o v c a i oženio1 se u Milni g. Bonačić—Pagari. B o b a n 4 porodice. 1699. 1790. 1805. 1666.: iz M n e . 1824. U Milni je zabilježen od god. 8. (ali" kadgod i po dotadašnjem običaju. 1655. j . ' 9. B o n a č i ć . a u postiirskoj g. Bonačić—Peškaraja i Bonačić— Krešić—Kenjac. Bonačić aMas Pilipić zabilježen je u Nerežišćima god. u matici kršte­ nih g. spominje se u matici god. (Vidi1 Bonačić!) U Nerežišćima g.) daJlje Bonacci.. »nobilis« Bonacci iz Milne. 1813. g. 1866.C i v r a n 2 porodice. 1662. Dva siu Bonačiea primljena g. v. 14. comitis Joannis Bonacich. župnik Petar B. 1288 s Prezime se nalazi u popisu pučana. Kao •magistri!. a g. 1825. Crivelari. 1825. u popisu regrutiranja za bračku galiju god.10 U mlinarskoj matici krštenih dolaze pod Bonačići s različnim titulama i s dvostrukim prezimenom. g. Bonačić-—-Libičić (g. Bonačić). s napomenom: iz P o l j i c a . 1829. 1662. 1870. B o n a č i ć. ig. iiste godine 1762. g. lU'bobovličkoj se matici spominje g. 12. i početkom XVIIv. 1727. (Nedavno iselillii). 1737. god. kao na pr. a od te godine (1711. 13. samo Libičić). 1698. u skradinsko plemićko vijeće. 1734. B o l i š 1 porodica. • . v. 1625. 1746. Bonačić pok. 1836. god. Bo­ načić—Berkuljić. 1863. 1739. 1741. Dra­ gičević se spominje u matici krajem XVTI. Bonačić dieto Komito. g. a tako isto g.—1711... g. Dragičević alias Biskiuipović iz L o ž i š ć a. t. B & s k u p o v i ć (nadimak: Bužija) 1 porodica. 1762. 1823.7.. Bonačić— Criveliari. spominje se kapetan Bonacci. B o n a c c i 3 porodice. g. Bo­ nacci iGrivellari Civitade Siceni.. Bonačić—Guić. i 1826. 1820. spominje se u matici god. g. Bonačić—'Gazilo. 1712. God. 1805. iz S k r a d i n a . koji su primali sol godine 1574. Prema predaji. (Nedavno iselili u Split). u matici krštenih od god. Ivan se doselio iz P r u g o v a i ože­ nio g. Imaju sličan grb kao Bučići na Hva­ ru. 11. Ponekada dolazi ui boboviškim župskim knji­ gama kao Krstulović alias Bonačić. B o n a č i ć . i početkom XVIII. 1716. ali također. 1824. eomitis Bonačić.

). B o n a č i ć . Bonačić-Jurjević. s napomenom: iz Milne. 24. 1823.. u staroj ma­ tici od početka (god. B o n a č i ć . Sučele al'ias Butor. 1836. U mlinarskoj! matici krstenih od po­ četka god. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva Milne od g. samo Piculović ig. u matici krstenih od g. B o n a č i ć ..P r o t i 3 porodice.M a t i j a j u r j e v i ć 1 porodica. u matici krstenih od g. u ma­ tici kirštenih Bonačić dictli Kresić g. i t. 21. 1698. 1816. 22. 1747. 1724. 1721. g. U sluitivanskoj matici spominje se Botunović iz Segeta g.S a r g o 3 porodice. Bonačić vuligd nominat. B o n a č i ć . 1804. 17. Pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od god. Bonačić alias Mandinić. 1698. B o n a č i ć . B o n a č i ć . a za kandijskoga rata dobjegli na Brač.M a n d i n i ć 3 porodice. 1710. B o n a č i ć . g. a kasnije k moru u Dračevoi! Lučicu. g.11 Prema porodičnoj tradiciji. a tako i u sutivanskim god. u matici krstenih od godine 1834.L u d o c o r e 3 porodice. 1700. U matici krstenih %od god. Bo­ načić vulgo Losić. 1803. Losić owero Bonačić. 28.S a 1 a t i ć 2 porodice. 1836. 1808. Bonačić-Mati ja jurjević. u matici krstenih g. i 1824. g. 1798.12 29. 1747. 25. i u boboviškima. 58 . Butor. 1772. Sargo.1821. B o n a č i ć . mistro Botar iz Korčule. doselili iz H e r c e g o v : n e (Gabela) u Brela na podnožju Biokova. 1700. Beze) 8 porodica. u matici krstenih od g.L o s i ć 7 porodica. u matici krste­ nih g. Mejo) 12 porodica. 1789. g.15. 26. Vjerojatno doseljeni: iz N e r e ž i š ć a . do oko god. C v i t a n i ć 2 porodice.P e t r i č i ć 3 . B o n a č i ć . 20. Bonačić dicti Sargo i Bonačić alias Sargo. 1657. 23. i matici krstenih od g. B o n a c i ć . d. 1707. u matici 'krstenih. 18. i to češće od god. B o n a č i ć . 1834. g.. Bonačlć-Salatić. B o n a č i ć .L o v r e t o v U 3 porodice.P i c u l o v i ć 3 porodice.K r e s i ć (nadimak: Kenjac) 13 porodica.. najprije u Bilitnju Glavicu podalje oiđ mora. 1795. 1807. u matici kirštenih od g. Bonačić-S alata 1 porodica. 16. 19. S istom napomenom dolazi i u nerežskim župskim knjigama god. B u z o l i ć (nadimci: Meštar. 27. U Sumartinu među novim stanovništvom spominje se Antulović " rečeni Vičić iz Basta.god.. m 1805. samo Lovreitović. 1806. 1822... u nerežaškim župskim knjigama g. 1806..porodice. g. 1809. 1829. 1821.V i č i ć 5 porodica..13 TJ prazničkim župskim knjigama spominje se Cvitanić kao kum g. u matici krstenih Bonačić alis Losić g. B u t u r o v i ć (nadimci: Orno. u matici krstenih god. Bonačić vulgo Proto. samo Petričić g. god. 1742. i 1752. 1822.

U jnatftci krštenih D. 1780. 1921. 37. Doselio Josip iz B o b o v i š ć a i ože­ nio se god. Filipić alias Gigo. Osurović. Filipić-Oskuro. kao Oksurović. 33. 1741. (Živi u Splitu). 1859. g. i 1822. Radić-Pagari. 1792. 1809. 1700. u boboviškoj matici g. porijeklom iz Donjega Humca. F i l i p i ć . P i 1 i p i ć 1 porodica. 1834. — U matici kršte­ nih od god. Filipić-Pagari-Sindaci. g. 1830. kao nobilis Cvitanić g. Filipić-Pagari. a g. — U matici krštenih kao kum od >g. Filipić. iz Milne. de Negris g. 31.sindicus. nalazi se u staroj matici od početka god.M a z o r 2 porodice. Denegri Genovesis g.. 1799. g. F i l i p i ć . na pir. F i l i p i ć . G r a s s i 1 porodica. D a v e r i o 1 porodica. g. kao Filipić alias Mazor od g. kao Negri g. 32. G a r a f u l i ć 2 porodice. u matici krštenih od g. G e l d i u i n 1 porodica. g. F a b r i s 1 porodica.. 39. Filipić-Mazor u matici g. 36.G i g o~ 3 porodice. i 1822. 1831. Vjerojatno doselili kao pomorci. samo Mazor g. 1716. F i 1 i p i ć .. U nerežiškini župskim knijgaima spominje se g. 1817. D e a n 1 porodica. Bonačić-Pagari. Cvitanić alias Polotović iz Milne. kao Gigo alias Filipić. — U matici krštenih od g. 41. Doselio iz S p l i t a Mate i oženio se g. 1790 i 1794. De Negri g.. D e & p a 1 a t o v i ć (nadimak: Ratar) 1 porodica... 1821. g. 38. 1700. 1662. matici krštenih g. — U merežiškim župskim knjigama Galović se spominje g. 1802. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 1819. Međutim Cvitanići ponekada imaju. 1809.. 1713. doselio Vjekoslav iz L o ž i š ć a i oženio se g. g. 1779. Križa. 1821.. 40. G a l o v i ć (nadimak: Belmate) 4 porodice. 1832. Doselio Josip iz Z a d r a kao kovač. kao tan iz splitskog »sufourbio« Sv. U mlinarskoj matici Polotović dolazi godine 1716.. 1775. 1812. 1811. 1815. a samo Po­ lotović god.). 35. i 1806. ma­ gistri Bonačić alias Filipić. i 1818. 1765. U nerežiškim knjigama Cvitanić-Svetinčić g. 1878.30. — U Siutivaaiskim župskim knjigama spomi­ nje se Polotović g. 42.• vić.P a g a r i 1 porodica. doselio Marijan iz P o d g o r e i oženio se god. 34. danas kao Elterović-Galović. -59 . U . 43. samo Filipić od početkamatice (g. 1822.O z u ir o v i ć (nadimak: Bule) 22 porodice\< u ma­ tici kršten'ih god. ii drugo prezime: Polotović. s napomenom: iz Milne. g. Prezime F.. D e n e g r i 4 porodice. 1921. 1824. 1820.. 1819. 1821.. 1793.

53. 1823.. 1817.T r a m o n t a n a 1 porodica. 1658. 1590. 59. 1754. [Prezime se nalazi u popisu mli­ narskoga novog stanovništva od god. 1822. u staroj matici od početka g. . iz S. 47. — U staroj matici krštenih od god. L i v a č i ć . Porijeklom iz B o b o v i š ć a . 1819. kao Jamković alias Lepurin g.K o is t r i n č i ć 3 porodice. iiz S m r k e . a g. 46. L i v a c i ć 2 porodice. samo Kostrinčić u matici krštenih g. G u i ć (nadimci: Korkutović i Beljure) 9 porodica. J e r k o v i ć 1 porodica. iz P o l j i c a. Doselio Karlo iz G r o h o J t a (Šol­ ta) i oženio se u Milni god. L a b e t ' i ć 5 porodica. g. zabilježen' u matici krštenih g. . 1880. V i t o L a n c i a n o " ' (Italija). 62. iz K o m i ž e. Doselio se Antun iz K o m i ž e u Pothrane. Labetić-Kazabijanka. u matici krštenih g. 61. K o z u 1 i ć 1 porodica. 1700. • 51. 1914. 1830.. Mlartlinović iz Slhnena. 55. H a r a š i ć 9 porodica.10 Isto se prezime spominje u početku prazničke matice g.. kao: Krstulović-Buzolić. 1747. iz Ercegnovog. 1795. 1814.. 1832. 52. oženio se u Mini god. iz Š e g e t a . 1701. 1726. K u z m a n i ć 1 • porodica. Prezime dolazi još IU staroj matici od g. 1813. 1698. 1864. 1625. iz Mula. God. 1814. 60 . iz N e r e ž i š ć a . 54. 1793. 1834. Doselili oko 1796.' K u 1 j i š 2 porodice. K o r d i ć . 49. 45. 50. — U sta­ roj matici krštenih od g. 57. 1836. a zatim u Milnu. samo Janković od početka matice g. L a s i c i porodica. kao Kozulović. 6 0 . i 1757. i 1794. s napomenom: iz Splita. Markusović-Livačić. g.9 i iui popfeui pučana bračke galije god. Lepuirin 'alia® Janković g. u matici krštenih g. Prezime se nalazi ui popisu pučana (Nerežišća i okolica). iz V e 1 o g L o š in j a. u matici krštenih od g. K r s t u l o v i ć (nadimak: Gibin) 1 porodica. 56. Zabilježeni su kao kumovi Jankovići u Milni g. 48. kao kum Martinović iz Dola. 1723. 1913. g. J a r 1 o r i 1 porodica. 1828. 1574. I v i c a 1 porodica.44. L e p u r i n 2 porodice. ali i! prije toga kaO kum god.. " . Janković-Lepurin g.11 Prema obiteljskoj tradiciji. L e n t i ć (Lenti) 1 porodica. iz K o m i ž e . koji su primali sol g. i. Oženio se g.M a r t i n o v i ć 2 porodice. L i v a č i ć . Doselio se Ivan oko g. L i v a č i ć . iz hercegovačkog sela S t u d e n e i. U matici krštenih kaoi »i! mistro« g. iz Splita.. U staroj nerežiškoj matici spominje se g. 1793. I v č e v i ć 3 porodice. 1717.M a r k u s o v i ć 6 porodica. magistri Lenti 58.

1698.10 Praznički Marangumći (g. 1698. Mariinović iz Bobovišća. s napomenom: m Bobovišća. iz Poštara. . 1707. 1625. 1813. M. M a r i n k o v i ć 4 porodice. g. 1775. 1813. vice-žiipnik M. Kao MarinkovićLuskar 1 porodica. Porijeklom iz B o ­ bov! i š ć a od roda Krsitulovića. g. alias Runko. koji su primali sol.. kapeilaii M. g. M a t ^ k o v i ć 4 porodice. 1603. iz B r u s j a . M. 1659. do oko g.. M a r t i n i ć 3 porodice. Ivan Marinović. 65. Doselio se Mate iz P r u g o v a i oženio se god. U matici krštenih odi g. g. M a r a n g u n i ć (nadimci: Giiričie) 2 porodice. god. koji saii primali' sol god. lović alias Marinović. U matici krštenih od g. g. samo Vlasan god. i 1830.) bili su iz Nerežišća. 1701. Vlasanović iz Pustinje. Prezime se nalazi ui popisu pučana. samo Runko g. 1820. za Nerežišća i okolicu. M.14 68. 66. g. U »ischiera reale« na Braču zabilježen je u nerežiškoim di~ 'striktu g. s nadimkom Kenjac god. God. Krpica. a kasnije župnik. > dicti Via san. 1902. U nerežiškim župskim knjigama: od g. 1736. » U boboviškoj matici krštenih g. M i l i č i ć (nadimak: KanđaČa) 1 porodica. 72. 1717. 73. 69. g. Zmajilo) 20 porodica. 1697. 1655. g. 1927.. M a r k o v i n č i ć 1 porodica.. a 1749. 70. 162'5. hozić (nadimak: Tripotovi) 12 porodica. 1792. iz S u t i v a n a .. 71. M a r u š i l ć 2 porodice. 64.. spominje s© Krstu. Ma­ rinović iz Omiša. :s napomenom: iz P u č i š ć a. do oko g. 1655.10 Možda isto što i Drivodilić. M ' i l o v i ć (nadimak: Bago) 1 porodica. Prezime se spominje u staroj matici kršteinili od g. 1625. i z ^ B o l a .) do oko g. M a r i n o v i ć (nadimgi: Runko. u matici krštenih Lozić iz Primorja. 1762. 1574. 1726. Spominje se u staroj matici od početka g. 1750. Istoj porodici pripada i milnarski župnik. u milnarskoj matici krštenih od g. iz S IUI p e t r a. 1819. u prazničkoj od god. 61 . 67.. Učitelj Ivan M. (Iselil Iz Po stir a). 1831. . 1805. 1731.. Marinović. 1603. 1741. koji se također spominje među pučanima. 1742. u Milni od g.9 i među pučanima za bračku ga­ liju gđ&..13. Mute.9 i među pučanima na bračkoj galija god. M i j i e (nadimak: Rapo) 1 porodica. U nerežiškoj matici također od početka (god.

U staroj matici od g. od g.. 76. prezfme se nalazi u popisu pučana regrutiranih za bračku galiju godine 1625. 78. 1878. U mlinarskoj matici krštenih od g. M i Š k o t a 1 porodica. Mladinei.. 1780. vjenčan u Milni g. Prema jednoj ibilješci dra. N i g o e v i ć (nadimci: Puhor. fafoer Peruzović alias Junaković. P a v i š i ć (nadimak: Remeta) 1 porodica. U boboviškoj matici P. Stj.10 U boboviškoj matici spominje se g. 1723. 1589. U staroj matici krštenih od početka. i 1807. Pipi. 1828. Tome i Toma Pecaseo. 82. Iz Š k r i p a.). 86. Doselio se financ iz T a r n o p o l a (Poljska-Galicija) i oženio se g. 77.11 P e t r i n o v i ć 1 porodica. iz S p 1 i t a. s napomenom: iz Milrie. 87. Žanić. 1635. 75. g: 1820. O z r e t i ć 1 porodica. 1812. 1698. 1804. Pecassi s na­ pomenom: iz Mi^ne. Pauziin) 7 po­ rodica. doseljenik se oženio g.. —. iz Š k r i p a . g. 1768.Pecasseo. (g. ali g. g. Mali Pavini) 19 porod'ca. U popisu neorig'inalnih bračkih plemićkih porodica od g. 1896. 1888. Pavišić-Berkuić. 1775. koji su primali sol g. 1730. Brčić. g. P a j i ć 1 porodica. Krajnji) 19 porodica. zabilježen je" Juraj Pecaseo pok. 1713. U nerežiškim župskim knjigama od početka matice g. 79. Parafijanović-Vidoš. U popisu novog stanovništva. pašnjaka od god. 1914. 1804. (isto kao kum) Milović diotus Manjavin iz Stoliva.. g. P e k a s o v i ć 1 porodica. 80.dobjeglo na Brač za kanđijskoga rata.16 P e r u z o v i ć (nadimci: Nanetovi. koje je. M i r i ć 1 porodica. 85. 1655. spominje se od g. N i ž e t i ć 1 porodica. mistro' Pe­ ruzović) . U mat'ici krštenih od g.74. g. 62 U fooboviškoj matici Milović se spominje kao kum g. Oženjen u Milni g. 84. g. M l a d i n i ć (nadimci: Bate. g. Pušić) 2 porodice. god. 1574. 9 P u l i s e l i ć 1 porodica. s napomenom: iz Sutivana. . Porijeklom iz P u č i š ć a .15 Prezime Pekasović nalazi se u popisu vlasnika. 1730. Doselio se Mihovil iz M i r cl C cl 1 oženio se 1905. P o k l e p o v i ć (nadimak: Veli Pavini. 1825. dolazi i kao Pecaše© ili. 81. 1731. Parofijanović alias Maričić. na te­ ritoriju Postira—Dol—Škrip. u matici kao kum g. Porijeklom iz N e r e ž i š ć a. U matic'L krštenih.. U matici krštenih od početka (g. g. nalaze se u Milni: braća Perizović i Ante Perizović. iz S p l i t a : P a r o f i j a n o v i ć (nadimak: Uš jer) 2 porodice. 1736. 1745. 1796. s napomenom: iz Vrh a n j a. Mladineo. 1763. 1698. Buzolića u mfnarskoj matici umrlih spominjao se P. 1912. Prezime se nalazi i u popise pučana. je zabilježen g. 83. Parafijanović-Vidošević. 1657.

g. 1796. iz D o l a . spominje se i u Nerežišćima g. g„ 1722. 91. doseljenik se oženio g. 1699. 92.. u matici kmštemih rektor Skarneo. do 1801. i 1815. Xeneralich. S k a r n e o (nadimak: Škrnić) 2 porodice. jPrezime je Jeneralić vjernojatno porijeklom iz Poljica. Š i m u n o v i ć 3 porodice. Sferčić iz Dragovode. Osim toga spominje se g. Mairinović sive Trebotić. g.17. 1833. 90. 63: . s napomenom iz D r a g o v o & e. 1695. 1834. Marinović vulgo Trebotić. 93. U milnarskoj matici krštenih od početka (g. 1691. doselili se kao mesari iz S p l i t a ." 99. T r e b o t i ć (nadimci: Pluto. 1806. a g. s napomenom iz Dragovode. Skarmić. U boboviškoj matici g.. a g. 1657.. g. 1884. 1762. . T e r z i ć 1 porodica. 1707. g. S k o r i ć 2 porodice. U milnarskoj matici krštenih g. 1885. Trebotić alias Marinović. Scarneo. U nerežiškoj matici zabilježen je Scarnio g. MarinoVić) 6 porodica. 94. 1806. porijeklom Senkovići iz ^ P o 1 j i c a. Terzić. 1698.. SL g. u fcoboviškoj od g. Kosirić) 5 porodica. S e k u 1 1 porodica. 1834. U milnarskoj matici kršten'ih kao Sfirčić od god.J e n e r a l i ć i S k a r m i ć 4 porodice. kao kum spomenut g. billo je šest porodica. u bolskoj Scarneo g. Š k r n i ć . 1694. 1913. Prema tradi­ ciji. 98. 1720.. »presentate alt illmo. sig. 1914. mobil. 89. U ispravama se spominje g. di Milna e Bobovischie«. U milnarskoj matici krštemih g. 1665. 1807. iz J e s e n i c a. Prezime Skarnio nalazilo se i u Nerežišćima..). . doselili se na Brač u Dragovodu g. doseljenik se oženio •g. 1579. i 1831. 95. g. Prospero Scarnio«. iz S v i n j i š ć a . viceeonte dal sig. S u z a n (nadimak: Slavotovi) 1 porodica. g. Doseljenik se oženio g. spominje se Scarneo Doimo5 »procurator delli coniunli.88. 1751. R e s t o v i c 1 porodica. i 1768. 96. U milnarskoj matici kršteinili g. 1767. Sf a r r č i ć (nadimci: Kosirima. 97. T a v r a 1 porodica. Marinović-Trebotić. 1737. 1865. T o m a s 1 porodica. Skorio alias Penarolić. kao Svarčić g. iz B o b o v i š ć a . Doselio se Juraj iz S e n j a i oženio se g. s napomenom iz Milne. g. Svarčić. U mlinar­ skoj matici kao Generalić-Skiarnić od g. 1807. 1725. g. 1791. 1827. Terze. Scarnio. 1819. 100. dr. 1823. 1693. od g. U milnarskoj matici kršitemih od g. g. U staroj matici kao Skarnio (Scarnio) od pečetka g. (Šl!munović-Butur. iz B o b o v i š ć a. često Skar­ nić. 1730. S t i p i č e v i ć (nad'mak Skina) 3 porodice. iz S n i m k e . 1796.

doselio i oženio se Zakarija g.. B e r o š 1 porodica iz iN e r e ž i š ć a. B a z e l o v i ć u početku matice (g. 105. B a n sredinom XIX. bilježeni su i dinugoj polovici XIX. magister A.. do g. doselio i oženio se Stjepan g.) i u prvoj polovini xvm. U matici krštenlih od g. v. 1810. A n d r i u z z i u prvoj polovini XVIII. v. ' (Vjerojatno živi još udovica). 1730. B a s i c doselio se iz S p l i t a i oženiose g. iz Š o l t e . v. B r e s k o v i c u matici krstenih od g.. iz S t a r i g r a d a . U r š i ć 3 porodice. 1728. 1848. prezime postojalo donedavno. kao Aliogi iz { P o r e č a . kao kum iz Supetra i kao doseljenik iz V e n e c i j e. 1829. V o c u 1 i n 1 porodica. • 9. magistri Andriuzzi. . V r a n č i ć (nadimak: Meštrevidin) 2 porodice. 102. 5. spominje se Vlahovic iz Maslinice na Šolti kao kum). B u r i ć u prvoj polovici XIX. g. U g r i n o v i ć (nadimak: Maškinić) 3 porodice. 1827. u Milnu se doselili iz Splita. ' ' . A1 e s . 104. iz trogirske L j u b i t o v i c e. U boboviškoj matici g. Ž u v i ć (nadimak: Zuboitovi) 5 porodica. s napomenom: iz H v a ­ r a . 106.. i 1753. Žuvić-Kućin. 1914. 1825. 1806. v. dvije porodice. donedavno. 1856. A n j i ć u matici krstenih od g. iz Dračevjee. U matici krstenih od god. 11. v. 4. g. * U matici krstenih od g. s napomenom »iz Mirne« kao kum. 2. 7. 1806. g. v. 107. U r b a n (nadimak: Kanetovi) 1 poirodica. donedavno. 1844. a jg. s napomenom:: iz S i t n o g (Poljica). U mlinarskoj matici krstenih od g. Kao kumovi spominju se g. postolar. iz Bola (Karmeljić alias Žu­ vić) . 1937.101. 1823. 1763. iz S p l ' i t a . 8. Isuimrle i Iseljen© porodice 1.če­ tiri porodice. 1808.. 3. g. Doselio se iz T i j a r i c e kod Sinja. i početkom XIX. 1698. iz V e n e c i j e . iz K a š t e 1 . g. 1769. U miatiici krstenih od g. iz N e r e ž i š ć a . 1750. v. 1701. 64 . g. s napomenom: iz B o l a . 1822.s a n d r i Krajem XVIII. 6. 1914.. 10. a dlriuga iz M a k a rsfee u prvoj polovici XXX. kao artificis V.. v. v. A l o j (nadimak: Fatoro). (g. Doseljenik i se oženio god. g.. donedavno. B o t t e r i ui prvoj polovici XIX. 1825. 103. V l a h o v i c (nadimak: Borin) 4 porodice.L u k š i ć a. 1884. do­ nedavno.

doselio se Jakov. 1762. 1754. ^ . s napomenom: iz S p l i t a . i 1770. 1730. god. 24. Karmel'ić »neophiti«. vij. 1914. z b o r n i k za narodni život i običaje 5 65 . 1766. Marinčević alias Gligo. god. . 1773. samo Marica. god.. s napomenom: iz P o l j i c a . god. s napomenom: iz S t o l i v a . 1828. Doselilj se u Milnu iz B o l a . v. iselili se u Gruž. 1785. s napomenom: iz T r o g i r a . 27.. 1698. i kasnije češće s istom napomenom. god. 22. 1801. G l i g o doselio se iz B o b o v i š ć a Vicko i oženio se god. 1856. 1836. G i o v a n e 1 i i u mfilnarskoj matici od god. god. 1801. 1826. donedavno. 1840. 25. 1791. Karmeljić. i kroz XVIII. 1862. 1821. Peruzović-Karletović !). 26. pop Marinčević Gligo. do prve polovine XIX. v. kao' Fabić-Karletović. 16. D o g a n e l l o doselio se Dujan iiz <Komiže i oženio se god. više puta kumovi iz Botoovišća Gligo i MariričevićGligo ili samo Marinčevć. D e m a g i si i De Magis u matici od god. . 1702. oženio se god. 1744.. F a b i ć u matici od god. Č o g l i j a sredinom XIX. F r a n j a s o v i ć u milnarskoj matici od god. U boboviškoj matici god. kao Fralisovie.. god. bilježen do oko god. god.20.. 28. u matičnim knjiigama od god. do druge polovice XVTJI. Doselio i oženio se Mate god. 1756. (s napomenom: iz Bola). 1695. 1791. Marinčević sive Gligo. F r a n k o v i c u matici od god.21. D a m j a n o v i ć Anite se doselio' iz S u p e t r a g. god.. s napomenom: iz N a p u l j a . iz D r v e n i k a . 1829. god. prezime postojalo donedavno. do oko god. 18. — Spominje se kao postolar. i 1829. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . (s napomenom: iz Omiša) i god. K a r m e l i ć u staroj milnarsko j matici krštenih god. 1914. 1694. 1862. ' • . »giudice di Milna« Fnancesco de Filipis. v. v. 1730. Elizabet Kislev. god.12. v. jedna porodica. Jurišić diktus Marica. prezime postojalo donedavno.. 1789.5 15. God.. 1822. J u r i š i ć . 17. nobilis ide Maggis iz Mi3ne. 1861. 1797. god. 1719. 19.. 13. (god. jedna porodica. v. D e l f i n o u prvoj polovici XIX. 1849. 23. G l a v i ć Ante> se doselio iz S p l i t a i oženio se god. K i s l e v se spominje u matici samo kao kum od god. 1809J. i 1823. postojalo prezime donedavno. U bo'boviškoj matici: god. god. 1769. jedna porodica. do oko god. D e y i ć ai drugoj polovini XIX. 1753. (mi matici od god. U XVIH. D e f l l i p i s li milnarsko j matici krštenih od početka god. ood. v. Porodica je bila — prema tradiciji — engleskog porijekla. s napomenom: iz M a k a r s k e . 1821. J e l č i ć ~ u župskim knjigama od god. 14. Felix Kislev.. god. 1834. i 1742. god. 1711.. Karmelić-Cezar. iz Z a g v o z d a . do druge polovine XIX. pre­ zime je postojalo donedavno. 1914.

R a d m i 1 i u matici ikršitenih u prvoj polovini XVHl. v. 35. s napomenom: iz K o m i ž e. god. 1704) do druge polovine XIX. ' Marjetić d'Loti Komižan. ali se opet vraća. 34. s napomenom: iz G o n o v e (Italija). donedavno. M i h o j i ć . 1806. M u ' l a n o v i ć u matici krštenih cd g. god.. god. Marijetić alias Spaleta.10 32. P e t r o š i ć u ma^ci krštenih od g. 1866. R a f a e 1 i u matici krštenih od g. 1703. U popisu pučana-•»Galectti di Neresi« god. . 36. s napomenom: iz S ' t a r i g r a d a . v. oko gotd. god. v. god. R i p a c I I matici krštenih od god. bila je jedna porodica. ili iz Makarskoig primorja ili s otoka Hvara. s napomenom: iz Bola. 1756. 1834. do oko god. 1834. P i g a z z i u matici krštenih kao kum. Postojalo je i prezime Radović od god. M a z z o l a u matici krštenih od početka (god. do oko god. Pegazzi. 1806. 1796. god. i 1810. ' ( U milnarskoj matici krštenih Bartulović se spominje god. 1914. Marijetić-Spaleita. 31. kasnije većinom kao kum. 1745. do druge polovtine XEX. 1770.. 41. 1836. 1730.. v. 1731. 1734. v. R a d i č i ć početkom: XVHL v.. Krstulović alias Mihojev. vanbračianU 66 . 1819. s napomenom: »iz K o m i ž e « do prve1 polovine XIX. samo Spaleta god. 38. 1700. 1756. god. ima Macolić. 39. kao kum doktor Primi. v. kao kum Miloš Radičić. 1827. 1812. god. P r i m i u matici sredinom pirrve polovice XIX. kao kum iz B o l a i kasnije do prve polovine XIX.. M a r i j e t i ć u matici krštenih od god'.sredinom XIX. — Bartulović se spominje i u drugim bračkim župskim knjigama.. god. K r'i z n i ć u matičnim knjigama od. s napomenom: iz B o l a . R a d i ć kao kum od god. 1823. 1736. 44. god. 1822. 1788. do . god. 1784. god. N i k o l o r i ć <u matici krštenih od god. 33. v. 1745.. »procurator« Radmili. miliibis Kriznić. kasnije se porodica iseljava. dvije porodice Radoević. do prve polovice XIX. Radoević dictus Bartulović iz Milne. 1711. s napomenom: iz H v a r a . mistro Ra­ doević iz K o r č u l e . U boboviškoj matici <goid. god. v.. v. 1812. U boboviškoj: matici god.29... 30. od *g. v. 1725. 37. 40. do sredine XIX. jer se spominje god. iz Z a d r a . 1764. Krstuilcv'ić vulgo Mihojtvić. 1625. 1760. 42. i to god. s napomenom: iz H v a r a . 43. R a d o e v i i ć u početku matice krštenih god. s napomenom: iz B o b o v i š ć a. P r i b a č i ć od sredine XIX. v. do druge polovice XVIII. 1777.

1714. Serventi-Zvančić. io Mladineo. v. Anton Perizović. spominje Gardellija. 7 Duišin. » . vSf i 1 i č i ć u matici krstenih od god.. prema milnarskoj anagrafi od g. u supetarskoj matici god.. Trevisani »Burianasis«.. Romanus. iz ' B o l a . i po prikupljenim podacima. 87. u dnugoj polovici XIX. spominje »Venerabilis D. S t a n i š i ć u mastici kršitenih se spominje sredinom XVIII. . 1841. 303. VI. ibiđ. 1736. »capellanum et Rectorem S. ibid.. . 1753. is Ciccarelli. — U boboviško j miatici g.1914. is Ciccarelli. D. Vol. Romane. str.god. 6 Radio saan uglavnom. 5UT Š a n t i c . 5 Ciccarelli.. U Sutivanu žive porodice Soljančić. . akad. braća Buzolić pok. god.«. Nicolao Angelo benemerito Vicario P h a r e n s e . str. »actum in Villa Doli«.: prva isprava. ibid. Antonio (1890. Petri Lucari Notarij et Cancellarij«. Mariae de Milna« i »testibus rogatis Jacobo Gospodnetich et Nicolao Millich«.. Rdo D. 1756. ibid. »D. v. god. S e r v e n t i . ibid. ibid. Joanne Scrivanich. Babića^ibid. Nicolao Tomasich. 339—340. 191 i 274. 1721. 1914. god. 52. str. 51. v. 1754. 343. list 11—14. 53. ibid.« 1821. izdata u Dolu. ibid. treća isprava spominje »rev.. 8 Codex Diplomaticus.« Nalazi se kod dra. t* Mladineo. 47. v. sv. Babica. posto jala je jedna porodica. . LITERATURA I BILJEŠKE: U vezi s crkvicom poznate su mi tri isprave iz g.—1813. ibid. god.—1912... god. Zagreb. 9 Rukopis kod I. (v. 255—256.. R o m a n i u matici krstenih kroz XVIII.. Bonaccija u Jelsi. iz S u t i v a n a.45. .. . prema maticama krstenih. 2 Za ove sam se podatke služio sa »Liber Baptizatorum Parochiae Milna 1698.-. s napomenom.. 49. do 1834. Sejačić iz Milne. 21. iz S p l i t a . . n Podaci kod I. jedna porodica. Rukopis kod dom I. izdata u Nerežišćima. ui prvoj polovici XIX.: iz K o m i ž e. druga. 1711. 48. 610. 1519. samo Zvančić kao kuni. Romano. Stefano Buzolić qu. T a r a s sredinom XIX. bili su u Mirni: braća Perizović. is Rukopis: »Origine e memorie delle famiglie Buzolić scritte per cura del dott. str. iz B u r a n a.' postojale su 2 porodice. Petrus Albius Spalatensis. iz N e r e ž i š ć a . i umjet. str. 4 Ciccarelli. s napomenom: iz Bola. Novi stanovnici g.. 1866. Marie de Milna Brachae..«. 256. S o j a č i ć u matici krstenih cd god. god. 46.. v. i ' Ciccarelli. Stjepan Buzolić. T r e v i s a n i u prvoj polovini XVIII. od" 1698. Marci Natalis Metropolitan! Spalatensis«. ibid.. 1836. god. Nerežišća ad 2). u isutivanskoj matici god. god. V a s e l o v i ć u matici u prvoj polovini XVIII.). kum Vasiselli. 1833. v. jedna porodica. ibid. S. Jugl. Presentibus ad omnia suprađicta Cattarinich de Štivano. 1738. 1O 67 . v. 1775. str. str.. i« Rukopis kod Michelli Vitturija. str. 1793.« •3 Ciccarelli. Ante Buzolića u Splitu. god. « . 1747. zn. Stjepana i braća Guić. »Presbyterm Petrum Albinum Spalatensem in corporalem tenutam et possessionem Eccl. god. Vasselli iz Milne. str. I. .

U mlinarskoj anagrafii god. iz M u r v i c e . 2. iz Š k r i p a . D. 1836. Ivan Lazanja. Od god. kolovoza 1687. iz K o m i ž e na Visu. Anton. kok> voza 1750. Ivan Jakasovic. Luka Jurjević (1713. ne spominje se. Još i danas ponekada Bobovišćane nazivlju iStaneari Dopuštenje 1 za gradnju crkve Sv. Silvestar Martinis (1713. ' 4.. siječnja 1936. God. Toma Sasiunić. Ivan Duboković. Pothrane je nastalo ipri kraju XVII. kojega je uzdržavao zajednički župnik u Milni (30 dukata na godinu). Ivan Marangunić. Ukupno 14 porodica. jedan Marinović iz Pothuma kumuje u Bobovišćima. 1 Marinović-Kade i 3 Marinović. L e s i ć 1 porodica. Prvi 'stui stanovnici naselja Marinovići iz Bobovišća. Ivan Obradić.—1696.—1716. 1693. u »casali« Pothume spominje se 5 porodica.podnožju dva brežuljka Huma. Godine 1687. Petar Marinčev&ć-Gligo. t e središte nove župe postaju Bobovišća 3. 1694. Jerolim Kevešić i Petar Versalović.). Vice Dujmović. v. Ž u v i ć 1 porodica.).). — Marinovići su došli iz Bobovišća i osnovali Pothume. LITERATURA I BILJEŠKE: 1 Prema podacima prikupljenim u mjestu 5. Rektori su: Mate loanicius (1693. Georg. Ivan Maričić. Jurja u Bobovišćima dano je god. ' 68 .POTHUME Zaselak se nalazi u ravnici na. Bonačić. Feliks Dragičević. Luka Biličić. M a r i n o v i ć 11 porodica.(nadimak: Tramontana) 1 porodica. dobiju Bobovišćani kapelana. K o r d i ć. Tade Milačić. Bresanini. Biskupskom odlukom1 od 17. Sađlamje porodice 1 1. Toma Vincenti. Ivan-Pavao Cemfeius. Petar Marinčević-Gligo.). Oktavijan Koviljaneo (1697. a već god.—1713. odcjepljuju se Bobovišća ai Ložišća od mlinarske župske crkve. 1749. BOBOVIŠĆA Naselje ili dio naselja se u prvo vrijeme nazivalo Stanac Dolac. u Bobovišćima je rektor (upra­ vitelj crkve). i to: 1 Bonacić-Piculović. Peruzović. Nikola Gverieri. 1656. 3.

Stjepan Krstulov'i'. Dinko Juriša' kao nasljednik pok. Ivana. Trebotić. Fabri. 35. . Krstulović »cognionime« Simunović. 46. Sargo.-Stjepan Krstulović Antin.: Marinčević. Stjepan Krstulović pok. 38. 4. Ante. Juraj Krstulović pok. Nikole. Juraj Krstulović Ivanov. Marka. Zuanić. Ivan Krstulović Stjepanov. Jurja. Ivan Krstulović pok.Nikole Bonačića. Stjepan Buzolić kao nasljednik pok. Juraj Krstulović pok. 1698. -1694. Marinović vocatus Kenjac. 28. 17.: Biličić. Ivan Krstulović pok. Marinčević alias Gligo. 7. • Popis bratlma iz Bobovišća i Ložišea god. Ivan Krstulović pok. Krstulović sive Sefcuil. 41. 20. Bučić vulgo Loze. Jurja.: Bavčević. Ivan Krstulović pok. Leopold Krstulović pok. 1695. Luke. 31. 1702.ć pok. Stjepana. 40. Marko Krstulović pok.: Marinčević alias Sargo. 48. Ante Krstu­ lović. Maričević vocatus Baliga.: Krstulović sive Barišić. Petra. Ivan Krstulović Lovrin. 1760.: Vlasanović. Jurja. 29. Pavao Versajković pok. Marko. Juraj Krstulović pok. Frane. Anton Krstu­ lović Sfjepanov. 42. Krstulović vocatus Sapunar. Nikola Krstulović pok. Marinčević sive . 9. 43. 5. Petar Krstulović pok. 6. Marimčević vulgo Popile. Nikole. Frane Krstulović pok. Toma Krstulović Jurjev. Lovre Krstulović Jurjev. Ivan Krstulović 69 . 11. 1696. 34.. 1699.: Lovretović. Petričević. 24. Krstulović sive Čepkalović. 39. Ivan Marinčević Jerolionov. 37. Marinčević alias Kenjac. 21. Marina. Petar Krstulović Ivanov. Nikole. Juoraj Krstulović Lukin. Stjepan Krstulović pok. Marinčević pok. Šimiunović. Ivan Krstulović pok. 12. * 1703. 19. Juraj Krstulović pok. Anton Krstulović pok. Nikole. Stjepana. 3. Juraj Krstulović pok. Anton Marinčević pok. Čepkalović.: ipop-rektor Koviljaneo.. 1712.' Nikola Krstulović Jurjev. Josljp Krstulović Antin. Žuvić alias Baloja. Ivana. Lovre. 2. Ivana. Krstulović alias Mandić. -. 26. Grasović. Nikole.Krstulović. Marinović »cognionime« Čuko. Krstulović sive Bradašić.2 1. Stjepan Krstulović pok. Frane.: Marinović vu^go Rado. 25. Ivan Krstu» lović pok. Marinčević vulgo Gramdo. Marinčević detto Halatović. 10. Nikole. 14. 45. 44. Lovre. 1697. Nikole. Petar Krstulović Jurjev. Luka Krstulović pok.: svećenik Mateus Joanicius. 13. " 1701. Mandić. 8. Stjepan Krstulović pok. 36. Krstulović pok. Ivana. Dragičević sive Čačičić. 30. Krstulović alias Lovretov.. Juraj. Prezimena prvi put spomenuta kroz prvih'20 gođlnla boboviške matice 1693. 47. Frane. Trebotić. Frane. 18. 22. Ivan Krstu­ lović Jurjev. mistro Jerolim Marinčević pok. Ivan Marmčević pok. 23. Frane. 33. Bučić vulg6 Gatoot. Filipi. Matij Versajković Pavlov. 32. Antona. 27. 49. Anton Krstulović pok. Ive. 16. 15. Nikola Krstulović Antin.: Marinović iz Pot Hume. Bradašić. Marinović iz Pothuma. Bučić.

Don Petar Grassi pok. 64. Jurja.Ivana. Nikola Šimunović Pavlov. Jurja. CerinićBavčević. Jurja. Stjepana. slično dolaze i kasnije često piurta..) kao Marinčević alias Gligo. Anton Krstulovic pok. Nikola Trevizan. Nikola Krstulovie pok. Petar Trevizan. Stjepan Krstulo'vić Ivanov. Ivana. Juraj Krstulovic Nikolin. Ivan Krstulovic pok. Jurja. Nikole. 84. Lovre Krstulovic pok. Petar Krstulovic pok. U staroj matici u Nerežišćima ima Cerinića od početka (g. i 1741. 1694. Frane Dragi­ čević Petrov. 98. 109. 55. 1721. Ivan Krstulovic pok. Ivana. jPavao Šimumović pok. Pavla. 104. Frane Krstulovic pok. 54. 80. Ivan Šimiunović pok. 78. Marpinčević Petrov.Bavčević. 73. 107. 99. 77. Sadanje porodice 3 1. Pavla. Petar Marinčević pok. u nerežiškoj matici god. Ivana. god. 87. Ivan Krstulovic pok. 74. naute Cerinić. 76. Frane. 86. a god. 1714. 1814. 101. 106. 58. U matici krštenih od početka (god. 62. C »e Castellis«. 68. 1720. Nikole. 79. Martin TreViizan. Ivan Krstulovic ipok. Matije. 60. 65.4 2. Jurja. Dinka. Luka Krstulovic pok. 52. 108. 61. 75. 91. 1777. 1715. popisano je 13 Cerinića. 93. Jurja. Ivan Krstulovic pok. 1752. i 1721. 1758. 110. god. Nikola Krstulovic Juirjev. Pavao (sinovi Frane Martinića). Šinie Krstulovic pok. 88. 90. Nikola Krstu­ lovic Ivanov. Jurja.. 56. Marina. pok. Anton Krstulovic pok. Jerolim. Jerolim Krstulovic Ivanov.). Frame. Cerinić sive . Frane. Tpnia Nizetić. 63. i to uz vulgd ili sive. 71. Jurja. 50. 66. 1776. Anton Krstulovic poik. Viktorija). Frane Martinić pok.. 59. Bavčević-Oerinić. Petar Krstulovic pok. Petar Krsitunović pok. Cerinić iz Botoovišća. 92. Nikola Krstulovic Ivanov. 1562. Na Šolti se spominje Cerinov god. Lovre Krstulovic Ivanov.^70. 51. 81. 85. god. 95. 57. samo Bavčević god. Nikola Krstulovic pok. U matici krštenih od god. Luka Krstulovic pok. Alban Tre­ vizan (braća pok. Ivana. 72. Ivan. Nikola Krstulovic. 100. Juraj Krstulovic Petrov. Jurja. Ivana. Dinko išimunović Pavlov. Ivana." Matij Nizetić Tomin. Među »galeotti di Neresi« za bračku galiju god. 67.pok. Matij Krstuljović Ivanov. i 1727. Petar Draigičević pok. Cerinić seu Bavčević. Juraj Krstulovic Stjepanov. 97. Ivana. Valerija. C e r i n i ć 3 porodice. Juraj Krstulovic pok. Juraj Marinčević Petrov. Juraj. kao kum Bavčević iz Šolte. god. i 1717. 103. 70 . Matij Krstulovic Stjepanov. Pavao Krstujlović pok. Jurja'. 1625. Šime Krstulovic pok. samo Bavčević is napomenom: iz Bobovišća. 53. 94. god. Juraj Marinčev-'ć pok. U sutivanskoj matici kao kum god. G1 i g o 1 porodica. Petar Dragičević pok. Stjepana. Dinka. 1695. Frane Dragičević pok. 1824. Ivan Versa jković Pavlov. 1765. 69. Petra. Marina. Anton Krstulovic Jurjev. Cerimo alias Bavčević. god. 105. Toma Krstulovic „pok. 96. 102. Matija. 89. 1657. god. Petar Marinčević pok. Juraj Krsitulovic pok.

1724. god. Grassi. »rector et econonius« M. god. fabri Gnasović.6 Prezime Grasović nalazi se i u popisu pučana. 5 Prezime se Grasović nalazi među nerežiškim vlasnicima pašnjaka gpd. 1774. G r a s s i 2 porodice. Marinčević »detto« Halatović. magistri Grasoević.7 U nerežiškoj matici god. 1665. kao Krstudović vulgo Lebedin. vulgo Gligo. Grassi... 1717. 1774. god. U matici od god. 1744. a god. a god. 1746/Krstulović vulgo Lebedinov. . v god. 5 • ° 3. god.). U staroj matici u Nerežišćima ima Grasovića od početka matice (god. 1702. U matici krštenih od god. 1655. i 1733. 1767. 1728.). pop M. god. alias G. zabilježena je jedna ženska M. Stipanović ©eu Maričević. U'mat'ici god. 71 .1761. Prema još nepotvrđenoj predaji. 172'3. god. 1721. 1734. 1659. 1733.. 1725. god. pop Marangumić iz s Bobovišća. 1657. 1728. Od početka matice (god. zabilježen je Gnasoevtc iz Kaštela. 1574. 1696. za bračku galiju bila su 3 Grasovića. kao kum iz M i I n e . god. 1719. kao kum iz P r a ž n i c a .. i . i 1746. god.) kao Marinčević alias Halat. 1798. 1724. 1725.egiranim obiteljima. 1799. god. 1744. Marincić alias Gligo. 1625. 1746. Porodica je pripadala privdF. U napeižiškoj matici spominje se god. naute Gligo. 4. i 1721. 1767. 6. nauta M. pop Marangunić.1792. 1741. god. pop Stipanović i god. lapicida Grassi. god.a r t i n i ć 1 porodica. i 1727. 1762. Među »galeotti di Neresi« god. M a r a n g u n i ć 3 porodice. 1775. pop M.. jednako i god. artifex Grassi. 1733. U matici krštenih od početka kao Grasović (god. koji su primali sol god. . god. 1693. U bobov'iiškoj. god. H a l a t 2 porodice. 1766.god. Marinčević dictus Gligorić. jednako i god. "7. 1717. 1656. 1589. 1625. god. 5. god. 1794. god. a god. M .). lapicida Grassft. matici bez gornje napomene god. -1718. 1729. 1804. nalazi se mistro Ivan Stipanović. fabri Grassi.. i 1711. iz (Pražnica. i 1788 Marinčević-Halat-. U merežiškoj matici zabilježen je kao kum god.. porijekloim: iz B o s n e . Marin­ čević sive Halat. U popJsu »galeotti di Neresi« od god. Krstulović alias Lebedina*. 1719. u dolskoj god. L e b e d i n a 3 porodice. ' -U sutivanskoj matici god. sive G. Grassi iz nerežiške župe. U staroj matici u Nerežiš&ma ima Marinčevića i Maričevića alias Stipanović od početka (god. magistri Grassi-. god.. magistri Grassi.

11. god. i 1746. U matici od god.1728. 1830. 1719. 1719. Trevizan Buranello.. 1752. 1752. 1732. 'god.14'. 13. 1734. 1834.. god. "i 1733 Krstulović sive Pitalo. a god. samo Mihojević god. samo pitalo. 1792. samo Sotković god. god. Š k r m e t a 4 porodice. 1730. jednako god. 72 . naknadno dodano Trevizan. »god. Sekulov. Skarmeta alias Šare. Viktor T^revizani. god. U bobo viškoj matici krštenih od god.. 1724. god. 1750. god. spominje se kao Markiović vulgo Rado.. god. 1745. Trevizan-Vitorello. 1724 i 1727 Krstulović vulgo Piitalović i Marino vic vulgo Pitalo. i 1729.. Dragičević alias Šare.. 1728. 1725. god. jednako god. Krstulović alias Mihojev. 1738.. d. 1736. god. 1717naute Albani Burianensis. Dragičević alias Skarmeta.. i 1716. god. god. god. 1753. i 1793. 1782. 1768. Trevizan. 1714. 1724. 1725. Trevizan iz B u r a n a. Marinović-Radić. 1722. god. i 1734. P i t a l o 3 porodice. U matici od god.. Sekulović. 1733..v 8. 1741. jednako god. U matic'ii kirfštennih spominje se od god. kao Mišković. T r e v i z a n 6 porodica. i t. i 1752. 1714. N a z o r 2 porodice. Krstulović sive Sekulović. 1725. M i h o j e v i ć 5 porodica. kao Trevizan'i Burianensis. Miško. 10.. 1715. i 1728. Dragičević vulgo Skarmetić.. god. 1751. god. * >' • U matici od god. R a d i ć 2 porodice. Radić. 9. 15. god. 1773. Krstulović vulgo Sekul. 12. god. 1809. 1715. U staroj matici u Nerežišćima zabilježlh je Mihojev od početka (god. kao Dragičević vulgo Skarmeta. god. 1703.. 1727. samo Mihojev god. M i š k o 1 porodica. Mišković »olim« Sotković. god. Bola kao kum. S e k u 1 8 porodica. 1749. Krstulović alias Sekul. god... nauta Trevizan.. Marinoviići su vjerojatno iz Poljica ili iz Omiša.).. god. U milnarskoj se matici spominje kao kum god. 1717. 1777. Dragičevići su vjerojatno iz Poljica. Marinović sive Radić. U boboviškoj matici krštenih zabilježen. god. fabro Radić iz. god. spominje se kao Krstulović alias Pitalo. Krstulović vuilgd Pitalo. god. 1726. god.. 1694. 1734. 1825. Marinović alias Radić. dalje više puta s napomenom: iz J e s e n i c a (Poljica). 1729. 1834. 1728. 1719. . Marinoviić sive Rado. 1727. U matici od god. Škrmetie iz Bobovišća. Od početka matice krštenih (god. god.) kao Krstulović sive Sekul. 1747. god. 1721. • i 1727. je god. kao Krstulović vulgo Mihojević. Skarmetić alias Dragičević. 1657.

kao kum ( Žaro iz Trogira. 16. 1724.. 1656. Pjerotovi.. 1774.. Ajmitov. samo Antičević g. Na Boriće. Zared. god. 1783. Burian Vittorello s napomenom: iz Bobovišća. kao na pr. ' . 1727. T r e b o t i ć 3 porodice.god. god. LOŽIŠCA Bobovi šćani. isto god. Krstulović alias Žaro. i 1753. U Bok. Od početka matice krštenih (god. god. te je o tome postavljen natpis. razoružana. Nazorovi Dvori. Siuitivanjani i mnegi drugi Bračani identificiraju oba naselja pod imenom Bobov:' sca. U boboviškoj matici krštenih od god. koji je za kandijskoga rata bio zapovjednik plaćeničkih četa u Trogiru. Na'Me ju.. U boboviškoj matici od god. ožujka 1884. i S. Krstulović sive Antičević. Sadanje porodice 1. Kanaja. 1750.) kao Marinović alias Trebotić. Novi je most sagrađen gd. 1791. i 1727.•r U sutivanskoj matidi zabilježen je kao kum god. Na Dolac.Tako je na pr. samo Žaro god. 1717. Za jakih kiša poteče kadgod mnogo vode. Ovo prezime podsjeća na rapskog plemića Žaro. spomenuta je Orsola Anitiićeva. Pojedini dijelovi sela imaju svoja posebna imena. Marinović sive Tre­ botić. Marinović vulgd Trebotić. kao Krstulović vulgd Anti­ čević.. samo Trebofać god. U postirskim župskim knjigama spominje se god. A n t i č e v i ć (nadimci: Zanetovi. 1716. kao kum Krstulović alias Žaro. 1774. 1791. Nešto 'sjevernije od sela nalazi se dosta velika vododerina zvana Juras Potok ili Veli Dolac. . * . U sutivanskoj matici spominje se god. Škrke. 1695. U početku nerežiške matice god. a stanovnike kao Bobovišćane.. 2 Prema predaji. Stari Dvori.) bila su 24. Kore. Mala Banda. god. god. koji je spajao dvije suprotne obale Potoka. 1724. Gubno. 1702. Antičević sive Krstulović. 1725. i 1721. Čelca. Šama-tep Pislić) 19 porodica. i 1724. i 1719. god. ^ 73: . 1776. e 17. 1750. 1699. • .. i 1727.. Ž a r o 2 porodice. a i Ložišćani česito nazivlju ovo naselje Velo selo. 1896.. 1900. god. 1724. kao Krstu­ lović vulgd Žaro. prvi su stanovnici bili |£rstufović-Lozići iz Bobovišća. Krstulović detti Žaro s napo­ menom: iz Bobovišća. 1738. Radi oštre borbe za razgraničenje sa Sutivanom oba mjesta (L. Marinović-Trebotić. u nerežiškoj. za proloma oblaka vođa odnijela most. naiuta. 1725.

U sutiivansko j matici zabilježen je god. Versa jković alias Barišić. 1698. 1625.. 1781. 1728. Barišić iz Ko tišine. i 1727.. 1588. . g. U boboviškoj maitici od god. 1791. 1693. Antunac. 1745 i 1782. Krstulović-Čepkalović. doselili sa otoka Hvara. g. g. Juinko. 1721. Krstulović sive Čepkalović. U sutivanskoj maitici) spominje se kum iz Bobovišća Čepkalović g. 1740.. i 1728. i 1730. 6. Krs£ulović sive Badšić. god. Krstulović sive Čepkalović vulgo Lažanjiv. 1815. 1727. iednakO' god. Krstulović alias Bradašić.. Bikar. 1745. Bradašić iz Ložišca. 1698. jedna ženska Versajković »relicta ex nauta« Marinčević. Monče.2.. god. 1770. 1722. 1715. 1725.spomlim'je se god. (ženska) iz D u g o p o 1 j a. i 1730. Bradašić-Krstulović. god. god. 4. . kao' Drag^čević alias Bisku.. Među »galeotti di Neiresi« za bračku galija u popisu od god. 1727. Mede. Mačiće. jednako god. g.. BiskupovićKrstulović.'Perko. samo Berkuić god.. i 1726. 1716. Žepo) 6 porodica. 1700. 1723. Od početka matice (god. U boboviškoj-matici krštenih cd g.' 1818. God. Krstulović seu Čepkalović. "Ćirilo. god. 1702. 1730. 1733." B a l i ć (nadimak: Dugopojac) 4 porodice. State.-Delija. J844. 1656. 1657. god. 5. ' Prema jednoj verziji.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva oid god. zabilježen je Barišić iz Bobovišća. nalazi se Ivan Aiitičeviić. g. 1774. Krstulović alias Biskupović. U nerežiškoj matici god. Lako) 20 porodica. B a r i š i ć 5 porodica. u postirskoj se matici spominje god. 1721. god. Sove. jedna ženska god. Versalković-Bariški god. 1720. Krstulović detto Oepkialo. a god. 1889. Veli Jere. god. 1697. 1781. god. C e r v o n e 1 porodica. i t. Loširuka.. Dragičević vulgo Bisikupović. 7. Č e k a l o v i ć (nadimci: Grižun. 1727.. U bciboviiiškoj matici cd god. jednako g. Versačević god. Doselio kamenar Arkanđel iz G i o v i f i a z z o /(Italija). U postirskiim župskim knjigama .. 1727. 1676.pović. „ B r a d a š i ć (nadimci: Pobo. Binda. 1725. god. U popisan vlasnika pašnjaka spominje se Barišin Mate iz Splita. 1716. oženio se god. 3. spominje se prva B. i 1793. 1665. d. u nerežiškoj "matici g. samo Versa jković god..) kao Krstulović sive Bradašić. Šćapanović sive Biskupović iz Gornjega Humca. U bciboviškoj matici od god. 1718. Krstulović vulgo Čepkalović. 1719. 1778. iz Bobovišća Krstulović alias Čepkalović.. 6 B i s k u p o v i ć (nadimci: Mišić. Baiifšić-Berkuić. a g. 1696. Krstulović vulgo Bradašić. Tragetijer.. 1727.. Baćulin. Bradašić sive Krstulović. Kjakini) 11 porodica. jednako god..

. Nadalovi. Mizerija) 13 porodica. 1836. . Krstu­ lović sive Jurać. J u r a š i n 3 porodice.. 1731. 1775. 1762. 1804. 1774. g. — Mišetići u Splitskoj potječu iz Poljica. g. islalta. g. 1810.. Krstulović vulgo Jurać. g.nšuil!. Skrivanello. i to jedna ženska kao Krstulović alias Ivko. Markić Lončić) 28 porodica.. Krstulović alias Marinov. L o m b a r d i ć (nadimak: Pošćer) 8 porodica. g. g. K r i v i ć 1 porodica. Kr­ stulović alias Domic. g. 1748. kao Krstulović vullgo Franjola. 1723. i. s napomenom iz S e l a c a .. U bobovnškoj matici krštenih g. 1795.• U boboviškoj maitici krštenih od g. g. 75 . 1775. U boboviškoj matici od g. s napomenom. L u č i ć 4 porodice. Krstulović alias Jurin. 9. U matici rođenih u Bolbovišćima od g. 1742. 1753. 1739. jednako g. U" boboviškoj matici krštenih od g. U boboviškoj matici krštenih od g. Krstulović-Domić. g. i oženio se postolar Ante g. 19. g. 1891. Škarpa. samo Franjola g. g. Krstulović dictus' Juras. Krstulović alias Juras. U sutivansko j matici spominje ~se kao kum iz Bobovišća g. D o m i ć (nadimci: Sila. Košić. g. g. 1724/i 1728. Krstulović alias Marinović. 1790. 1791. . 1803. Krstulović sive Domić. 1804. U boboviškoj -matici -krštenih cd g. Krstuk> vić-Marinov. I v k o (nadimci: Brsata. g. kao Krstulović vuilgo Juras. Dujinica. 18. Kacotov) 8 porodica] . 1721. na pr. doselio J.11. 17. U boboviškoj niatici rođenih" ig. 1734. 1752. 1748. Pavičić alias Franjola. 1820. kao Jurać-Lučić. g.'i 1804. 1752. J u r a ć (nadimci: Jurela. Kasnije se spominje više puta. 1800. Brkin) 9 porodica. 13. 1728. J u r i l i (nadimci: Kele. U boboviškoj matici od g. 1771. 1833. KrstuBvić dictus Domić. Krsibulović alias Domić. Žiža. 1865. 1782. g. 1782. Jaje.: kao Krsibulović alias Jurać. 16. samo Ivko g. 1800.. Grgica) 11 porodica. kao> Krstulović alias ' Jurini. 1807. iz V e n e c i j e (Mleci) kao Lombardi. jednako g. Ko. 1728. J u r a s (nadimci: Krunin. 1825. 12.8. M i š e t i ć .. g. 1776. Krstulović alias Franjola. i 1830. 15. Jurać-Lučić. 1820. F r a n j o l a ' ' (nadimak: Bilin) 11 porodica. Krstulović vulgo Domić. Fratrov. U boboviškoj matici krštenih od g.. g. Špire. 1726. 14. jednako g. 10. Bile. M a r i n o v 3 porodice. 2 porodice. 1778. U istoj matici g. Krstulović-Jurać heres Juras. Krstulović dictus Juraeević. 1774. Krstulović-Jurin. iz K a š t e l K a m b e l o v c a i oženio se g. 1821. doselio iz S i n j a oko> g.. g.

Pavlov. U boboviškoj matici krštenih od početka (g. oženio se Ante g. i 1751. Sprta. g. Krstulović vulgo Rakela. Slike) 2 porodice. U boboviškoj matici rođenih od g. 1744. U boboviškoj matici g. Mićul. Nadalin.20. 1752. KrstulovićPerić. Krstulović dictus Mićul. g. 26. Pinica. 1753. Krstulović sive Simunović. g. 1721. 1717. 1776. Beljure. Lošin) 19 porodica. Buratin. spominje se jedna ženska Sapu­ narić iz Bobovišća. Skenđerbeg. Krsibulović alias Sapuna­ rić. doselio se i oženio Ante iz Z a g v o z d a g. Krstulović-Perić g. i 1728. 23. Krstulović detto Sapunar. 1701. 24. Cirkul) 50 porodica. vrlo često od g. g. 1722. Krstulović alks Rakela. 1781. ' U boboviškoj mat : ci od "g. g. i 1776. jednako g. Boso. 1749. P a v l o v (nadimci: SutulM. Tutovac. 1711. Krstulović coghomrne Š ! munović. 1882. Krstulović vulgo Rakelić. 1793. Mile. samo Sapunar god. s napomenom: iz. R a d i ć 1 porodica. 1812. 1727. g. Lešandrov. Leko. 1830. 76 . g.. 1768. 1855. i 1819. g. 25. Sinčevi. 1695... 1726. P e r i ć (nadimci: Glušić. 1723. i 1777. . "U boboviškoj matici g. g. Pavlović. S a p u n a r (nadimci: Lukini. 1693. g. g. dictus« Perin. 1779. Krstulović vulgd. g. SimiMiović s napomenom: iz Nerež'šća.. Bogcimoja. g„ 1724'. Krstulović alias Mićul. do g. Govorela. 22. jednako g. Katuše.1802.. 1753. Lemo.. 28. g. Saponar. 1848. iz | P o l j i c a -(Jesenice)-.. 27. Getov. 1774. Banđirica. Remengo. 1767. jednako g. Škampavija. P o l d o 1 porodica. kao Krstulović alias Pavlov. Spuce) 30 porodica. . g. samo Perić g. g. Buortin. Franićev.. jednako g.l Porijeklom od roda Marinović iz B o b o v i š ć a . Krstulović vulgo Sapunarov. Pliše. i 1816. 1721.Pavlović. Lolin. 1719. iz Poljica. kao kum s napomenom. Lomom) 18 porodica. 1734. R a k e l a (nadimci: Brnić. Gueić. 1774. 1727. kao Krstulović vulgo. Čiča. vić-Mićul. 1842. Gluho.. Krstulović alias Perić. g. Veli Mikula. Plivo^ Rica.. N a z o r 9 porodica. pored prezimena Krstu­ lović naknadna dodano Rakelić. Kacotovi. g. Krove.) kao Krstulo­ vić »vocatus« Sapunar. U boboviškoj matici irođenih N. Rade. 1727.. Radin. i 1722. U boboviškoj matici krštenih g. S a p u n a r i ć 6 porodica. Beje. Krstulo. g. 1771 i 1778. 1797. Krstulović dictus . 21. 1714. 1755.. g. 29: Š i m u n o v i ć (nadimci: Lose. i 1744. iz D r a č e v i c e . 1774. 1753. ReJbac. Krstulović đicti Sapu­ nar. Lukinac. R a k o 1 porodica. U boboviškoj matici cd početka g.

Krstulović alias Valerin. g. Vicin). D r a g i ć e v i c (pored postojećih porodica Biskupović i Škrmeta). i 1763.7 2. 4. 1778. 35. 32. zabilježen je kledk Dragičević. doseljenik iz S e l a c a umro je g. S v e t i n č i ć 2 porodice. Krstu­ lović-Vicin.* Dračevice. g. 1891. 1816. . U nereži:|koj matici g. doselio kao drvodjelac iz V e n e c i j e i oženio se g. Smoko) 14 porodica. 1746. Juras. 1774. 33.. 1820. Bradašić. 37. V i c i n (nadimci: Bace. g. Krstulović alias Lukrejurjeva. V a l e r i j e v (nadimci: Špire. Valerijev. Pavlov.. K r s t u l o v i ć (pored postojećih porodica: Lebedina. kao (kum. U početku boboviške matice krštenih zabilježen je (g. U boboviškoj matici od početka g. g. s istom napomenom C.« Dragičević. g. 1574. Simunović alias Donković. s istom napomenom g. Kapologo. Prema tradiciji. Žaro. 1802. samo Vicin g. U matici od g. 1694. Pulenta) 4 porodice. g'. Lučić. . 1775. Sapunar. . 1703. doselio i oženio se Ivan iz T i j a r i c e g. 1783. s napome­ nom iz P u č i š ć a . Rakela. 1760. 1716. Čekalović Domić. g. doselio* kao postolar g. g. od roda Marinovića. do oko-g. 1808. T r e b o t i ć 1 porodica. 1794. Marinov. 1777. 1762. kum Dragičević iz Gornjeg Sela na Šolti. 31. kao Katanić g. 1774:. U -boboviškoj: matici krštenih od g. rektor Felix Dragičević. Valerijev. G a l o v i ć u boboviškoj matici krštenih od g. iz S i u t i vana. Perić. 1819. 1895. Sekiul. . porijeklom iz Poljica. 1765. 1885. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . 77 30. jednako g. Jurać. kao Cattani s na­ pomenom: iz B a k r a . Krstulović-Dragičević. Izuimrle ili iseljene porodiice u Bobovišćunlai i Ložišćima 1. kao Krstulović alias Valerijevi. Jvko. V a s o ^ n 1 porodica. Krive.. . g. 1795 i 1801. U nerežiškim župskim knjigama g.) Dragičević sive Čavičić. g. Antičević. 1693. Prezime se nalazi u popisu pučana. g. Simunović-Petrić iz Dračevice. Sapunane. 1788. 34. Krstulović alias Lukrejurjeva s kasnije-nadodanim nadimkom Vicin. g. Simninović-Donković. š t a m b u k 2 porodice. 1758. koji su primali sol g. Jurin. i 1768. 36. U boboviškoj matici krštenih od g. Krstulović-Valerijev.. 1787. S u č i ć (nadimak: Ti jarica) 1 porodica. Pitalo. Franjola. . ' " Z v a n i ć 1 -porodica. 3. g. 1733. . g. Dragičević iz Donjega Humca. 1678. 1658. 1884. 1793. Mihojević. K a t a m i ć u boboviškoj matici kum g. Krstulović »ceres hered. Krstulović iz Ložišća.

1729.. 1771. g. a iz Ložlšća g. 1727. i 1702. i 1734. Krstulovic vulgo Vranjčić. Krstulovic sive Bučić vulgo Loze. Krstulovic vulgo Lozić. Stipičin.5 Prema neprovjerenoj verziji. Krstulovic sive Simunović g. 1787. Krstulovic alias Dundo. g.. Krstulovic vocato Bučić. 1658. 1731. 1821. Od početka boboviške matice (g.. 1727.4. Krstulovic-Jura. Krstu­ lovic alias Jurko. g. Krstulovic alias. 1729. jednako g. za bračku galiju popisana su četiri Krstulovića.. i 1733. Olimpić. g.) kao Marinčević vulgo Grando.. samo Dundo g. Krstulovic vulgo Jurko. g. 1734. 1802. Lozić g. g.... 1574. 1718. Bučić vulgo Loze. 1804. 1695. g.. 1702. 1660. U suitivanskoj matici i župskim knjigama Krstulovic s napo­ menem: iz Bobovišća g... 1770. 1698. 1716. 1589. Krstulovic vulgo Svočera. 1710. Krstulovic vulgo Jerčić. 1625. iStipičevJć. g. i 1815. i 1776. g. češće Marin•» I O . 1779. g.. 1772.vulgo Jura. 1780.6 5.9 Prezime se nalazi i u popisu vlasnika pašnjaka g.U boboviškoj matici g... g. g. 1716. samo Lovretović. s napomenom iz Ložošća g. Krstulovic sive Lovretov. g.. 1820. 1694. Krstulovic vulgo Loze. 1751. 1756. samo Hire g. 1738. 1730. Krstulović-Čepkalov:ć\Hire. do g. i 1729. 1725. Dragun.. 1761. 1733. g. Krstulovic-Jirč'ć. i 1753. g. Krstulovic-Jurjević. samo Krstu­ lovic g. Krstulovic detto Bučić.... 1777. g. 1723. Krstulovic sive Biutčić. i 1730. 1802. 1800. i 1711. 'Krstulovic . 1755. 1728. ' g. mistro Krstulovic. g. i kasnije. g. u nerežiškim knjigama s napo­ menom »iz Bobovišća« g. 1778. 1749. Prezimena Krstulovic i Jerčić nalaze se u popisu pučana.tulovićJerčić. koji su primali sol g... Krstulovic alias Lqzie. g.. 1653. 1824. g. 1724. Krsitulović vulgo. 1715. g. samo Bučić g. Krstići. Krstulovic »olim« Stipičević. g. 1800. 1673. 1777.1693.. g. 1745. Bučić vulgo Galiot. 1735. 1727. 1724. Krstulovic alias Loze. 1800. g. samo Dragun-g. g. 1711.. g. g. g. Krstulovic »co'gnom. 1728. s Među »galeotti di Neresi« g. Krstulovic alias Mandić. 1746. u početku nerežiške matice g. g. Krstulovic s've Dragun.i 1753. 1719. g. i 1715. 1725. 1726. 1701. 1699. i dalje. 1776. g. Krstulović-Dragičević. iz Milne (kum) . 1819. Krstulovic đictus Olimpijin. Krstulovic alias Stipičević. g. Jerčić. M a r i n č e v i ć (pored postojeće porodice jGligo)... 1693. samo Jura g. 1782. 1774. g. 177. 1774. samo Mandić. 1775. 1747. Krstulovic alias Likoitovi.. 1757. g. i 1675. 1746. g.. g. 1703... 1773. 1657. 1701. 1694.. 1774.ine« Šimunović g. 1696. Krstulovic s napomenom: iz Supetra g. 1811... porijeklom iz Bobovca u Bosni kao .. 1831.8 i u popisu siumartinskoga novog stanovništva od g. 1728.. g. 1787. 1788. g.. 1742.7 Prezime Jerčić nalazi se u popisu bračkoga plemstva od g. 1774. spominje se Jerčjć. Krstulovic alis Bučić. Kifs. od g.. Krstulovic vulgo Pećina.

čević vulgo Popić; g. 1728. Marinčević »sive« Popić; g. 1750. nauta Marinčević sive Popić; g. 1771. samo Popić; g. 1817, zabi­ lježen je jedan Popić iz Slatina; g. 1694. Marinčević »vocatus« Buliga; g. 1718. Marinčević »dicto« Buliga; g. 1727. Marinčević vulgo Bulišić; g. 1758. Marinčević vulgo Buliga; g. 1777. i 1788. Marinčević-Bulizićf g. 1702. ©amo Marinčević. U nerežiškoj matici Marinčević iz Bobovišća spomenut g. 1737. i 1751.; u dolsko j g. 1726.; kao Marinčević u škrjpskim župskim knjigama od g. 1642.; u početku bolske imatiee g. 1604. spominje se Marinčević-Tusa, ia samo Marinčević g. 1609., 1&15., 1701. U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. nalazi se Pavao Marinčević,5 6. M a r i n o v i ć (pored postojećih porodica 'Radić i Treibotić). Od početka matice krštenih g. 1693. do g. 1815. vrlo često s -napomenom: iz Pothuma; samo Marinović g. 1699., 1731., 1734.; g. 1696. Mariraović vuigd Kenjac; g. 1702. Mairinović »cognomine« Glugko; g. 1711. Marinović detto Čuko; g. 1723. Marinović alias Čuko; g. 1731. Marinović sive Čupko; g. 1714. samo Čuko; g. ~^, 1722. Marinović alias Vulasinović; g. 1701. i 1723. Vlasanović; g. 1728. Marinović vulgo Viulasan; g. 1722. Marinović dicto Gavletić; g. 1725. Marinović alias Zavalo; g. 1725. Marinović vulgo A'nić; g. 1725. Marinović alias' Žuvić; g. 1730. Marinović alias Dugohavić g. 1728. Marinović vulgo Buva. U nerežiškiim župskim knjigama Marinović iz Bobovišća spo­ menut g. 1672. i 1723/; tu prazničkima s istom napomenom g. 1721. i 1728.; u nerežiškoj matici g. 1661. 'zabilježen je Kenjac i Marinović. U bolskoj g. 1655, M. s napomenom: iz Omiša. Prezime Marinović dolazi u nerežiškoj matici od početka g. 1655. God. 1672. spo­ minje se Petar Marinović »iudex et ambasciator Almissae«.10 U popisu »galeotti di Neresi« od g. 1625. (schiera rea!le) popisan je Ivajn Marinović, a u »galeotti di Bol« Ivan Marinović pok. Ciprijana.7 7. O b i a č i n o v i ć od g. 1750. u boboviškoj matici krštenih s .napomenom: iz K o i m i j s e ; izatim. g. 1753.; g. 1790. JurišićO'blaoinov'ić; jednako g. 1794. i 1802. U sutivanskoj matici prezime Oiblačina, Oblak i Ofolačinov često od g. 1696. do g. 1654., ali g. 1652. kao misttro Barsatić over Oblačina. 8. R a d e t i'ć u tobo viškoj matici krštenih g. 1738. i 1739. s na­ pomenom: iz T r o g i r a ; g. 1740. faber Radetić iz Trog'ra; spominje se g. 1744. i 1769.; g. 1751. fabro Radetić; g. 1776. i 1792. magistri Radetić. 9. i š l ć e d u l a (Schedula) dko g. 1805. u matici spomenuto neko­ liko puta: nametnuto prezime nezakonitom djetetu. 79

10. V i u i i a t o v i ć u bofooviškoj] matici krštenih. kao VulatovićBukavac g. 1799.; g. 1804. Vulatović s napomenom: iz M i l n e ; g. 1805. Vlaković-Bukavac. 11. Ž u v i ć gotovo od početka matice krštenih (g. 1696.) kao Žuvić sive Balpga; jednako g. 1702.; g. 1752. Žuvić »detto« Balogia; g. 1730. samo Žuvić; g. 1725. Marinović alias Žuvić; Žuvić iz D r a č e v i c e od g. 1723. do g. 1796. kao kum više puta; g. 1777. kao kum iz Nerežišća; g. ,1780. kum iz Sutivana. Prezime se spominje u početku nerežiške matice (g. 1656.), kasnije s napomenom:~ iz Dračevice. BOBOVIŠCA LUKA Novije naselje u morskoj uvali; kao pristanište za Bobovišća i LfOŽišća nastalo od ma'gazina boboviških a ložiških. Prema sjeveru u predjelu Rat bilo je prethistorijsko naselje.11 Na više mjesta pri. obrađivanju zermje nailazi se ma terakotu, komade olova, urne, metalne dijelove i čr. Više ljudskih kostiju nađeno je g. 1899. Dosta se terakote našlo na sjevernom podnožju Gornjega Dolca i južnoga Pogravja. Kuće su se smjestile pored desne i lijeve morske obale; one, ikoje su pored desne obale (gledajući s bračkog kopna !), potpadaju pod ložišku župsku crkvu, a one pored lijeve obale pod bobovišku crkvenu župu. Sadknj© porođicfe Desna obala: N a z o r 2 porodice; porijeklom iz P o 1 j i c a (Jesenice). Č e p u l o 1 porodica financa u penziji!: sa z a d a r s k o g otočja. Lijeva obala: N a z o r 1 porodica; porijeklom iz P o l j i c a . G l i g o 1 porodica;-u staroj matici krštenih Marinčević alias Gligo (g. 1694.)
LITERATURA I BILJEŠKE: a) Allegatio Juris et Facti Pro A. R. D. Joanne Marangunićh Parocho de Milna, nec nom eommuni, et Hominibus dicti Loci Contra Incolas Stanaz Dolaz, Lozischie et Podhume Pharens Dioces. — Rukopis kod don I. Bonaccija. b) Allegatio Juris et Facti, pro Incolas Stanaz Dolaz, Ložischiiie, et PodImme Pharens. Diocesis, contra A* R. D. Joannem Marangunićh Parochus de Milna, nec non Communem et Homines dicti Loci. — Rukopis kod don I. Do­ nacija. 2 prijepis rukopisa kod mene. Rukopis se nalazi u sklopu spisa u vezi borbe o granici između Sutivana i Ložišća ti drugoj polovici XIX. v. 3 P r e m a knjizi krštenih od g. 1693. 4 P r e m a saopćenju prof. đra. I. Rubića. s Mladineo; ibid., listali—14.
1

1. 2. 1. 2.

SO

Rukopis kod porodice Michieli—Vitturi, ibid, (vidi Nerežišća ad 2). Rsukopis kod I. Babica, ibid. (v. Nerežišća ad 1 i Bol ad 9). s Ciccarelli, ibid'., str. 255—256. 9 Popis kod I. Babica, ibid. (v. Sumartin ad 5). !° Ciccarelli, ibid., str. 452. 11 Don F . Bulić »Ritrovamenti antichi a Bobovišće dell'Isola Brazza«, u Bullettino di archeologia e storia dalmata, Split, br. 1—2, god. XXIII., 1900., str. 23—30. — Traigovi iz bronzamog doba nađeni u Vičjoj Luci, Krugu i Ratu: grčki šljemovi i potkoljenice. (G. Novak: »Naše more«, Zagreb, str. 33).

6 7

SUTIVAN Sutivan (Stivan) je bračko naselje najbrže Splitu. Udaljenost od splitskog do sutivaniskog lukobrana iznosi 13 km i 200 m. Na položaj današnjeg Sutivana zasigurno se odnosi jedna isprava iz god. 1205.1 u kojoj1 se spominju lokaliteti, koji i danas postoje »super sanctum Johannem«. Prema tomu, i prije Valierove vizitacije2 stajala je crkva Sv. Ivana, koja je dala ime mjestu (1579.). Nju spominju i obiteljski dokumenti obitelji Ivanoviić-Žuvić od g. 1500.3 Pri, razgraničenju između Sutivana i Donjega Humca,, prema dokumentima o odcjepljenju od g. 1579. i dalje, Sutivan jani smatraju, da granr'oe njihove župe idu od oiivaile: Mutoik na istoku preko bez­ vodnog potoka prema Močilima i kuće Cvitić do uvale Boibovišća na zapadu. 4 Oko g. 1700. sagradio je u Sutivanu dvorac pjesnik dr. Jerolim Kavanjin iz Splita, koji nadograđen i danas postoji. jPri ipopločenju župske crkve g. 1909. povađene su stare nad­ grobne ploče. Jedan je čio tih ploča upotrebljen za novi pločnik oko crkve. Na najstarijoj sačuvanoj ploči uklesana je godina 1594., druge su dvije ispisane hrvatskim jezikom, jedna iz g. 1633., a druga iz Cg. 1634. Dijelovi ISiutivana jesu: Spojizbanda, Bunta 'i Lučica. Svaki-se od ovih đ< jelova dije"i u manje dijelove: Mlin, Mositir, Vela Bunta, Mala Bunta (prije Pod Baraku), Novelovli Dvori, Stipanovi Dvori, Žuv'ća Dvori, Porat, Pod. Kas til, Jarnkov Dvor, Novi Put, Stasić, Smrdejina, Škrape, Maflduhorovića Dvori, Kancilir, Šimatorija, Slavića Dvori i Biskupija., Sutivanjaul u ispravama prije početka, sačuvane matice (g. 1622.) Birača Ivanović g. 1500. (1477.—1499.) iz Podgore 3 , Zvanić g. 1500.,3 Jakov Nadali g. 1505. (prema sačuvanom natpisu na kući), Katarinić g. 1519.,5 svećenik Frano Ivanović g. 1579.,2 Matej Andrijašević g. 1585. kurat iz Poljica, Alvk di Nadalii, Frane Žvanić i Sebastijan Zvanić prokuraitoir crkve g. 1585. ,4 Frane Bolanćić procu­ rator piulka.6
"Zbornik za narodni život i običaje 6

81

Popis pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1625. Galeotti/ di San Zuane.* Mihovil Dragičević, Marko pok. Mihovila Dragičevića, Nikola Dragičević, Juraj Comtuze (?), Ivan Dragičević, Jakov'Mate ja Dragi­ čevića, Jakov Poljican, Jerolim Ljubetić, njegov brat Toma, Pavao Paulović, Ivan pok. Petra Poljicana, Ivan Stipulinović, Gregorij Bidić, njegov brat Mihovil, Stjepan pok. Marka Bilovina, Petar Franje Bolančića, gastaldo Ivan Bilovina, Marko Ivana Bilovine, Juraj Jutronić, njegov brat Ivan, Nikola-Stjepana Krstulovića, Toma Kablarović, Matij Nižetić, Juraj Bolančić, Marko Ljubetić pok. Matije, Mihovil Sirotković, njegov brat Nikola, Marko> Pavla Viđoševića, Stefan pok. Teodora Bilovinčića, Marko Ljubetić pok. M., Ivan Sirotković pok. Mihovila, Kristof oir Sfartalović, njegoy brat Dominik, mis tro Matij Tironi, njegov sin mistro Ivan, gastaldo Petar Sf arta­ lović, Ivan pok. Matija Bakulića, Stefan Gregorija Sirotkovića, Je­ rolim pok. Grigorija Ivanovića »natual«, Nikola Sirotković Ivanov, Marko Mati je Dragičevića, August Berković Nikolin »natual«, Ivan Ivamović pok. Petra. U popisu »schiere areali di S. Zuanne e Huanazzo« zabilježeni su: Bile iz Miraea bolestan, Juraj: Radićijen ili Bolančić, Bilovina, |PoIjican, Ljubetić, Dragičević i Harbalović. Očito je, da se ovi posisi ne odnose samo na Sutivan, već i na Donji Humac, a vjerojatno i na Mirca. Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih ..knjiga u Sužavanu 1622.: kurat Ivan Pavić, Žuvić, Božičević; 1623.: Nadali, Petricio, Nižetić, Justić, Baović, Lukšić; 1624.: Kršćanin, Jurinović, Tomašić, Bersatić, Belavijić, Del'ijina; 1625.: Balarinović; 1626.: Kablarović, Benković, Bašić, Ljubetić, Dragoman, Jakšić, Grubš'ć, Starčević, Sebastijanović, Vidošević, Prodić, Pavlović, Obiačin, Sirotković, Ivanović; ' . • 1627.: Linčanić, Tudorović, Bolančić, Bartičević, Marčelović, Matošević, Guerinr; 1628.: Jutarajić, Orlić, Činkanić, Dražić, Mare Alvizova; 1629.: Božić, meštar Jakov iz Omiša; 1630.: Liviiin, Piličić; v • 1631.: Alvizev, Deiijić; 1632.: ČO'Zić, Manđe Valerijeva; 1633.: Paruta, Jerie Doret f ć; 1634.: Jerić Ljubetić, Grupšić, Mladi, Targkić; . . 1635.: -škaljić, Matul žakan. Radičević, Petričević, Poljicanovc, Halađov, Nukanić (sa ženom: »Gate a Castellito«), Metličić, Hrane di Gverin;' ' " , 82

1636.: 1637.: 1638.: 1639.: 1640.:

Vetln, Jerić Niadalov; Delia Pace; Jutronić, Vičenca Puićeva; Jerka Matulova, Bidić, Biloviinić; klerik Delia Pace, mi stro Antonio. Sadamje .porodice

1. A n i b a l o v i ć 1 porodica. Spominje. se u župskim, knjigama g. 1777. Petar Anibalović iz K o m i ž e , g. 1783. Vice A.-iz Komiže. U knjizi umrlih' zabilježena je g. 1807. smrt A. iz K o m i ž e . 2. • B a b a r o v i ć 1 porodica; župnikova majka i sestra iz - M i 1 n e. . (Iselili u Nerežišća). ' . , t. 3. B e o v i ć 1 porodica. Ivan B. iz G a t a oženio se u Stitivanu. 4. B i s k u p o v i ć (nadimci: Zrakavica, Milošavka). 3 porodice. God. 1781. -spominje-se B. iz B o b o V i š ć a , a g. 1787. i 1802. 'Krstulović iz B o b o v i š ć a , g. 1820. Dragičević vulgo Bisku-_ pović, g. 1788., 1794. i 1801. Krstulović seti Biskupović. 5. B l a ž e v i ć (nadimci: Čoka) 1 porodica, doseljen prvi B. iz Ž r n o v i c e . . 6. B r m b o l i ć 2 porodice; Emil pravoslavac iz L i k e i njegov brat sa ženom rimokatoličke vjere. 7. B r k o v i ć (nadimak: špirini); Mate B. iz M i r a c a ženi se g. 1871. . 8. Č o v i ć 1 porodica; Josip Č. iz Č a p o v i c e ženi se g\ 1856. 9. D e f i n i s 2 porodice;' De Finis Andrija iz Giovaniiizia N a p u 1 j s k e k r a l j e v i n e spominje se g„ 1750. — U boboviškoj matici zabilježen je g. 1766. kao kum iz Sutivana »medicus« Definis. God. 1742. ženi se na:. Bolu De Finis iz Napulja s Kosovićevoni , * iz Sybregha (?). ' 10. D e l b o e 1 porodica; Šimun D. nahod iz H v a r a oženio se g. 1903. 11. D o m i c 1 porodica; Luka D. iz L o ž i š ć a oženio se g. 1925. Ložiški Domići potječu od Krstulovica. 12. D i d a k 1 porodica; od g. 1833. iz D o n j e g a D i c m a . 13. D u j m o v i ć (nadimak: Labjanac) 1 porodica. Spominje se g. 1789. D. iz P r g o m e t a , g. 1811. D. vulgo Labinjanin, g. 1821. samo Labinjanin, g. 1793. i 1810. D. iz Labina. 14. G r a n i ć (nadimak: Budalo), 1 porodica; nahod iz P o 1 j i e a. 15. G r u b š i ć (nadimci: Košta, Marković, Bafr'na, Kanaleto, Puntaducra = Markovi, Fanto) 8 porodica. — U staroj matici krštenih, koja se počinje od g. 1622., spominje se G. već g. 1626. Od g. 1708. vrlo se često spominje Canaletto, ali g. 1718. i dalje Grubšić alias Canaletto, g. 1784. pisar bratovštine Canaletto, g. 83

16.

17.

18.

19. 20. 21.

22.

1776. Prutić alias Canaletto, g. 1777. Grubšić seu Canaletto, g. 1833. Grubšić-Markovi, Grubšić-Gospodar, Grubšlć-Matko, Gruitašić-Smoje; g. 1692. Grubišić, g. 1693. Giubxich, g. 1782. i 1810. Grussich, g. 1783. naute Grabs'ć-Kosta, g. 1782. nobil Grubšić i Anton Grubšić »atuale hujus Loci Judice«, g. 1793. Gruxieh, g^ „.1796. Grubšić seu Canaleitto, g. 179&. i 1801. pop Grubšić Toma, g. 1806. Grubšić vulgo Marinelić, g. 1821. Grubšić Bačiće, g. 1779. [Pesti Pogbaldus Canaletto. Prema tradiciji , iz Poljica. G v o z d a n o v i ć (nadimak: Gvena, Gverinac) 4 porodice. U župskim se knjigama spominje g. 179.4 kao Ferro sa Š o l t e , kasnije kao Gvozdanović, a g. 1854. Gvozdanović vungo Abas iz Grohota; g. 1781. Petar G. j;e manoval pri nadogradnji crkve Sv. Roka. U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. 1747. Dolarius Ivan Gvozdanović, a g. 1688. Helena Gvozđenović sa Šolte. , I I i ć (nadimci: Milcšovi, KJendikac, Glavar, Mlinar, Pušilula) 8 porodica. U staroj matici dolazi:: g. 1628. Kablarović, a g. 1651. kao Ilijić, g. 1691. spominje se kao kum Ilijić iz Donjega Humca. Među pučanima bračke galije nalazi se u popisu g. 1625. Tomaso Cablarovich. —- Kablarović između g. 1626. i 1653. dolazila ma­ tici nekoliko puta, ali g. 1657. Hić overo Kablarović, a g. 1658. mistiro Ilijić, g. 1781. klerik Ilijić; kao Ilijć prezime se od g. 1656. do novijeg doba često spominje; g. 1792. kapetan Petar Ilijć. I v a n o v i ć (nadimci: Zermo, Starčević, (-Roso), Stamp adur (-Kampanara i Pizdica), Valerij, Mise, Farč'ć, Fisko (-Kostoca), Zec, Lolo, Raško, Kravanista, Dujić (-Surla-), Blaževica, Bakarela, Fratar, Žuvić (-Zr'nović-), Puhalo)-. 36 porodica. Prebjegli na Brač između g. 1477. i 1499. iz P o d g o r e , te od biračkog kneza tom prigodom zbog zasluga dobili privilegije.3 Inače se nalaze u popisu pučana, koji su primali soil g. 1574.8 i u popisu pučana bračke galije g. 1625.7 U početku matice spominju se Ivanovićevi nadimci: Žuvić, Starčević i Bašić. J a k š i ć (nadimak: Krpeša-Humcanjanin) 1 porodica iz D o ­ n j e g a H u m c a . Doselio i ženio se J. g. 1870. J i i k i ć 1 porodica; Juraj J. iz R a d u n i c e kod Muca oženio se (u S. g. 1871. J u r j e v i ć (nadimak: Pleho) 6 porodica. U župskim knjigama kao kum spominje se g. 1632. J. iz Mi 1 n e. U maticama dolazi redovito od g. 1775.; često i kao Giurgevich alias: Plego, ali i samo Plego (g. 1779., 1809.). Pok. župnik T. Ivanovi© držao je, da su Jurjevići porijeklom iz K o m i ž e. Možda isu porijeklom iz Poljica, od roda Grgurevića. J i i t r o n i ć (nadimci: Cicalo (-Pojar, Andrrpca, Francez, Mumailo, Jurko i Bokoirica-), Bule, Petruiša, (-Papi jaja-), Gluhinr'ca, Anzulin (-Bolmet i Buble-), Jiuikić, Kuzmić, Kršćan (-Crlkvica,

84

g. d. Jutoirinić. 1777.. iz Mir a c a g. — Mircanski su. 1625. 1748.. 1624. Piće.. a u sutivanskoj g. . 1667. iz Omiša.. 1884. 1800. 27.." . Donko. iz D o n j e g a H u m c a . 1650. 1639. 1875.. 1733... 24. g... i dalje. U staroj matici. Jutruihić iz Sutivana. u sutivanskim župskim knjigama g. 1736.9 U boboviškoj matici zabilježen je g.g. 1659. 1684. i dalje. Prvi se spominje kao kum K. zabilježen je u Sutivanu Onorando Lorenzo Jutronić » procurator e di Castel San Zuanne«. Jutrinić -alias Cicaliović. i 1804. 1663. koja se počinje od g. 1682.. Jutronić vulgo Kriatijanović.. i 1634. seu Cicalo. Žuvinić (-Banat. 1753.. L a u r i ć 1 porodica. Letuin. 25. Bučić-iMajko.. Duje iz S p l i t a oženio se god. 1785. Steka. Jutaronić. Kristian. 1645. K u k o e 1 porodica. Jutrinić uiz. 1763.. 23. 1747. spominje se Jutronić seu Oisejaj (i Ossegia). K i r i g i n 4 porodice.. Krstić. Marelovretov. Ture. Kalabrež) 3 poro­ dice. g. 1732. iiz Donjega Huimea. 1633.. 1807. Kovač-). U popisu novoga stanovništva od g. L j u b e t i ć (nadimci: Kapotar.. 1628. Bakalarić-)) 28 porodica.. Jutrinjić alias Jerčić. a g. Kao Jutrinić: g. 1808. prema bilješki u bolskoj miatici od g.. Blum. i t. 1821. u Smitivanu za žmpnikovanja 'Kirigin-Ivano-vića g. 1772. Jerolo. Slipac. Krstoiil. 1664. Jutronić se nalazi u popisu veslača bračke galije g. 1632. 1776. 1767. 1635. spominje se Starčević detto Chirighin. 1652. označen kao f aber.. i 1667. a kao Jutarnić g. Artista (-Pin-Kotica. 1680. Fabro. kao Jutronjić g. 1630. Kutlica..D o n j e g a H u m c a . spominju se Vido' Chegilevich i Mattio Cbeglievich. ali je poro­ dica poirijeklom iz T a r a n t a u Italiji.10 U sutivanskim se župskim knjigama kao Keljević spominje od g.. 1704. g. 29. koje je svojedobno dobjieglo pred Turcima u Sutivan. 1782. 1622.. iz Miraca.7 U nerežiškoj matici spominje se g. detto. U jednoj ispravi o borbi za ^granice Sutivana i Ložišća. 26. Čoizić. g.. 1778.. spomiinje se Jutarnjić g. God. a g.4 K r i m f o k a i ili Crinfocai (nadimci1: Njeze. Vidov) 2 porodice. 1756. Biba. Doselio Andrija oko g. 1753.Jutronić alias Doriin. K u l j i š 1 porodica. 1638.- . 1700. Kapologo. K e g e v i ć (nadimaik: Babica. 1665. 28. i t. a češće se počinje spominjati K. 1666. kao Jutarnjić ^. 1825. ali i Jutronić . 1802. 1649. 1669. U sutivanskoj matici ponekada kao g. Benedeto-).. d. Markanićić. Vilini) 30 porodica. Osim toga. 1798. kao Kegević seu vulgo Vidov.. U staroj sutivanskoj matici Ikrštenih.. Osejaj. g. Luka iz. kasnije često alias. koja se 85 . porijeklom. organist Laurie iz Donjega Humca. ima Kršćanin. a g. Jutronić alias Žuvinić od g. K o m i ž e oženio se g.—1807.K. kao Juitroljić g. ali g.

1723. mjesni je sudac u Sutivaiiu Matij Lukšić-Nižetić. ali g. 1735...) u Splitu po povratku. 1798. 1724. 1625.. g. Lukšić. 31. jer kasnije mnogo puta dolazi kao Ljubetip alias Marinelić. Vlah g. 1623. nobil.. Bosonogo) 30 porodica.. Lokvičić vtulgd Lovrić.Lj.. 1665. možda se Gabetić (prema Giubetieh) odnosi na Ljubetiće. a g. Ovx> prezime dolazi u popisu bračkoga plemstva g. 1645. i redovito dalje. dalje Ljubetić seu Madko.1703. 1689. matici (rođenih. . spominje se. a g. Koor-ić. mistro Lukšić. g. 1783. odmah u početku god.vica g. a g. 1625. tako na pr. Ovamo pripada i Marinelić od g. 1833. d. 1788. 1719. g. i dalje Ljubetić seu Marelavretovi. u vezi s regrutacijom za bračku galiju.. g. Spominje se kao župan bratovštine g. i 1791. u popisu pučana bračke galije. 1753. a <g.nadimcima. 1803: i t. g. g. 1776. Zorzin.. 1696. 1776. 1694. 1790. 1755. Praskalo g. i 1729. često i kao Jubetić. Lokvičić alias Vojić. Nižetić živi (1938. nobil. odnosno dvostrukim prezimenom. Jedan se Nižetić spominje LI popisu od g. (nadimci:-Ursić.Sćetina-). 1798. 1691.11 U župskim knjigama prezime Lukšić češće dolazi s . pop Nižetić. 1622. 1696. kao »precuratore del Popolo« g. g. Nerežišćima g. i dalje Ljubetić seu Čožić. 1820. i t. d. 1787. posljednji muški potomak porodice Lukšić. (g. Ursić se spominje kao župan bratovštine g. 1574. ali dolazi i samo Oozie. kao član. Rede. nobil.počinje od g. Marinković. u.1731. i dalje Ljubetić seu Kusajjn. U popisu pučana. zatim g. kumuje Ligaević sive Lukšić iz Sutivana. g. Niseteo.. Nižetić). od g. Nižetić-Stasdć. U sutivanskim župskim knjigama spominje se: god.7 30.. Prezime Nižetić u Suitivamu staro je prezime. 1648. 1682 s napomenom: iz Miraca. Petrizi© detto Ursić. koji su primali sol g. na pr. U boboviškoj matici g. Pavlo. Kafetijer. Tri su Ljufoetića zabilježena g. 1783. spominje se L. Imbre. 1777. 1857.. (i dalie) Lukšić alias Jerković.. samo Jerko. 1632. Lukšić-Iva-86 . 1622. koja se počinje. Prezime Lukšić javlja se u vezi i s drugim prezimenima.. a g. 1716. Porijeklom iz L o k v i č i e a kao Ursić. mistro Jerković detto Lukšić. Nižetić i Korić. 1775. 1833. 1626. 1623.. Bekalo. 1658. g. Meninica. i 1798. Spominju se i drugi izumrli nadimci: Čuko g. Malenjaza) 6 porodica. 1800. 1800. zabilježen je kao kum iz Sutivaa Kokoitić sive Stasić. L o k v i č i ć . i dalje! ali i često kao Lokvičić seu Ursić g. g.iz Hamburga (Nikola).. 1736.. Slavic.. 1708. te g. (Marko) i g. — Ljubetić kao župan bratovštine spominje se g. 1833. 1798. kao pop g. . 1788. (-. L u k š i ć (nadimci: Carić. i dalje Jubetić dictus Škabić. 1758. Lukšić-Ivanovic. 1753. Kalebić. U staroj: sutivanskoj... g. . dočim g. 1816. . u matici od g. 1783. • Lokvičić -dolazi tek od g. (i kasnije) Lukšić alias Jerko i prema tome g. U istim knjigama dolazi i s nadimkom Ivanović: g.

— (Jedan se Targkić spominje u župskim knjigama još g.S u ć u r c a.Trgić iz Poljica god. Lukšić-Imbre. 1776. a od g. 35. M a t k o v i ć (nadimak Vlahović) 4 porodice. više puta Kuzma Barnardi ' Manzon ili Manzoni iz S p l i t a . Samo Marinković se javlja g. Lukšić-Vitorin. U boboviškoj se matici spominje g. U Nerežišćima pre­ zime zabilježeno samo g. g. M a t i j a š e v i ć (nadimak: Trgić) 2 porodice. Lukšić-Kitara i Lukšić-Manduhororović. L u 1 i ć 1 porodica.12 32. 1787. 1807.ašević. g.. 36. (Strijeljan je od Talijana g. iz K o m i ž e . Doselio se Ivan. Matij. 41. Oženio se u Suti. 1806. 1740. 1656. iz K a š t e l . Kao Mađković spominje se od g. Lukšić. iz Z v e č a a j a .. i 1806. Često je u župskim knjigama i Lukšić alias Puciskićod g. 1793. M e d i ć (nadimak: Pokršćenjak) 1 porodica.) 39.) 40. 1789. ^Vjerojatno porijeklom iz Splita. sa otoka H v a r a .Trgić g. kao kum magđster Mazzoni iz Trogira. u XV. nobil. M o h o r o v i ć (nadimak: Kranjac) 1 porodica. 1723. g. i g.. 1710. Lukšić seu Carić. 1776. vijeku. 1922. od g. 1799. 1792. • • • • . 1634. 1819. 1821. iz J e s e n i c a (Poljica). 1793. 1833. 1943. doselili iz K a š t e 1 . 37. Prema jednoj verziji. bio je krojač. Oženio se u Sutivanu Vid g. a g. 1758. 1755. 1911. Justlnijanović-Negodić iseu vulgo Spaleta. te g. postojale siui tri porodice Mohorović-Kranjac. 1782. u Sutivanu g. g. 1833. Doselio iz M r a v i ­ n a c a i oženio se u Suitivanu g. dr.nović. Matijašević vulgo Targić g. God. Godine 1833. a' od g.vanu Miće iz R a m 1 j a n a kod Knina i sa pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru god. 34. 1707. N e g p d i ć (nadimak: Spaleta) 2 porodice. Justinijanović ' vulgo Spaleta iz SpPiita. M a t i ć (nadimak: Drnas) 1 porodica. LukšićKalebić od g.. M a c r i n k o v i ć 1 porodica. g. ia g..Petrović. Doselio iz Č i o v a i oženio se Andrija L. Lukšić alias Čueanić. Lukšić vulgo Cairinić. 1691. s napomenom: iz Komiže. 1798. Lukšić vulgo Čarinin. 42. U matici se spominje g. 1788 dalje. 1821. 1805.L u kš i ć a. 1782. i Matijašević.. (Nijemci su ga ubili g. Lukšić-Hmutalo. • ••• •87 . Prema jednoj obiteljskoj bilješci..) 33. 1776. M a r k o v 1 porodica. spominje se »proto« \Mazon iz S p 1 i t a kao kum. 38. Dominius Lukšić seu Korić. nekoliko puta sa »mistro« ispred imena. kao Lukšić alias Marinković. Mate Drnas »dieti« Matić. 1802. iz V o l Ps k o g a (Istra). 1944. M a n z o n i 4 porodice. Oženio se M. a kao Vlahović g. g. M i l a v i ć l porodica. 1795. 1804. ali g. Anton Lukšić-Ivanović »actual judice assessore«. Spominje se: Trgić iz Jesenica g. g.

P e t r i c i o (Petrizio.' Alvise Michael Petricio i njegov rođak oslobođeni od pučanskih daća g. Tragur. R o t t o l o n i 1 porodica. 1743. 1800. 1776. U matici je kao kum zabilježen Dnni Aloisius Noveller g. iz Sinja. 1711. iz S u p e t r a . R a m i j a k (nadimak: Krnjaca) 1 porodica. veljače 1866.o p r i v n a i oženio se u Sutivanu Ivan g. . Tragur. 1780. Purešković. ^ 51. g. Doselio iz G o r ­ n j e g a K . d. 1793. P e r i š i ć (nadimak: Mustra) 3 porodice. 1880. 1782.. 1787. 1787. zar tim: g. nadimak: Dorini) 1 porodica. Napula) 4 porodice. iSpominje se u župskim knji­ gama Radić de Poglize g. 1858. 1833. 54.. 13 Prezime nastalo od Petričić. Perišić alias Bilać. P i v đ l i c a 3 porodice.14 49. P l e j i ć 2 porodice. Rezmilović detto Pessa. • . kao stranac u bratovštini Biljaktušić detto Pessa. Prema obiteljskoj piredaji. i to: g. 1720. 1797. g. R a d m . g. dobjeglog pred Turcima. zbog zasluga protiv Turaka. U Sutivanu oženjen Dinko g.. 1777. . g. 1720. — Prezime se nalazVu popisu novoga. Grgo Pessa »famulus comitis Petri Capogrosso« iz Oltremontanus Diocez. g... 1791. R a d i ć (nadimak: Padalpvic) 2 porodice.«. Spominje se u Sutivanu od g. .. g.. U župskim knjigama od početka matice god.. Doselili se za župnikovanjia Palavršića god. 1780.—1781. 1762. 44. 1879. -artef'iicis Rodolfi. 1739. a kao takav biva i pokopan u Sutivanu g.. iz N o v i h S e l a (Omiš). Ranije porijeklo: vjerojatno iz Venecije. iz okolice T r i e r a . R e n d i ć 1 porodica. 50. do oko g. Radić detto Padailo g. 47. kao Pessa: g.. R o d o l f i (nadimci: Nadalin. g. g. 1594. Doseljen Ante g. često pre­ zime u maticama. 1756. 1795. "mistro Rodolfi. javlja kao kapetan. 1670. 1765.. Pessa iz »Oltremontanus Dioces. 1770. 1623. P a l a v r š i ć 2 porodice. iz S i t n o g a .. 1787. 45.... i l o v i ć (nadimak: Peša) 5 porodica. 52. 1804. N o n v e i l L e r 1-porodica. 53. Kao RadmilovićPessa spominje se od g. Doselio iz A n e o m e (Italija) i oženio se u Sutivanu pekar Ivan g. 1699. nauita Rodolfi. zabilježen je đakom Petricio iz Sutivana. 1846. Bilać je od g. 1796. pop Perišić g. 1785. s napomenom iz B o 1 a.) i Marjahović-Dražoevića (Jauka). U boboviškoj matici g. U župskim' knjigama bilježen od g.. 1794. 1774. 1793. koji se g. 46.43.. iz J e 1 s e. Perišić »detto« Dizdar g. Doselio Gaje R. 1746. stanovništva iz g. 48. i t. s napomenom: iz teritorija trogirske biskuptje. 1789. gdje se rodio 28. iz T u g a r a (Poljica).. Radić-Padalović g. 1747.'. Oženjen u Sutivanu g. U Sutivan došli iz Splita kao na­ sljednici — prema pričanju — Stipančića (g.

1894.. Doselio zidar Anton iz K o m i ž e u XIX. Jeriko. 61. God. S o l j a n č i ć (nadimci: Mačak. 64. Doselio i u Sutivanu se oženio Ivan 89 . 1783. s napomenom mietro. Kravica. Sojančić.11. g. a g. 65. Zvanić seu Krilo. 1725. Vidović vulgo Gambara. Vidović seu Morotović.. 1695. U župskim knjigama od g. Porijeklom iz P o l j i c a . 1808. 1779. 1831. g. VLadislavić iz Sutivana. g. Buhovac) 4 porodice.. 57. 1798. 1777. 1788. Soijaneich. 1694. zatim: g. mistro Zuanić alias Marinovbć. g. Z a n c h ' i : 1 porodica. Viadislavić-Pušić g. 1689.8 66.. 1753. pop Don Petar Vuladislavić g. 1781. V r a n j e č i ć 1 porodica. 1648. spomi­ nje se Vidović iz Klisa. 1648. g. 56. 1656. 1764. 1656. iz N e r e ž i š ć a g. 1657. n U župsk : m knji­ gama dolazi kao: Sogiancicn. Delijina. 1793. Ž i t k o v i ć 2 porodice. iz S v i n j i š ć a . 58. zabilježeno je mobil. i 1632. 59. g. Porijeklom iz D o n j e g a H u m e a. P. g. g. Do­ selio oko g. 1885. Doselio i u Siutivanu se oženio Martin g.. 1795. 60. T o s t i (nadimak: Pu jiz) 1 porodica. Lovro župan bratovšti­ ne g. Kao Vidović *' Fiuman dolazi u župskim. 1687.. vijeku. 1624. 1676. g. 1657. 1648. te se u Sutivanu oženio g. g. 1779. 1703. s V i d o v a ć (nadimci: Moro. g. 1658.|P a v i č i ć 1 porodica. 63. Deliji-ć. Brko) 2 porodice. Bajilo.. Doselio se iz V r b a n j a Petar T. 1700. f 62. 1574. Zvanić alias Ddijić. U maticama krštenih spominje se Soljančić od g. . iz Splita. Sejančić i Soljinčić. V1 a d i s 1 a v i ć (nadimci: Glavančić. koji su primali sol.. Vuladislavić detto Grdan g.. VidovićMoro. ~ "s U nerežiškim župskim knjigama zabilježen je g. ali g. Karmen. 1787. naute Kacaiović iz Postira. a. Doselili u Sutivan iz M ir a c a . Soglianćich. Dobjegao iz S a n V i t o d e g 1 i A b r u z z i (Italija). Suše. _ g.iz S e l a c a ... Primljen u bratovštinu g. Lala) 12 porodica. Spominju se u knjigama: kapetan Stipančić iz Omiša g. Š k a r e 3 porodice*Doselio m L i v n a Mate.. General) 4 porodice. knjigama g. Moro. 1798 i'1799. 1885. (»non sapeva scrivere italiano«). te se u Sutivanu oženio1 g. T r e s i ć . Ovo se prezime nalazi i u popisu bračkoga plemstva od g. 1666. T a v r a 2 porodice.. Zvanić detto Marinović. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1799. Zvanić alias Petrna. 1631. g.li i u popisu pučana * od g. Stipančić) 4 poro­ dice. Krilo iz ISupetsra. nedavno je umro. Spominje se u inatici krštenih od g. 1811. Vladislavić-'Stipančić g. T o n s i c (nadimci: Ekolo. Perić. Z v a n i ć (nadimci: Krilo. za­ bilježen: Vladišević. 1876. liuka Viđović-Moro. 1833.55. Zvanić-Cipiko. g. Kacaiović. Zvanić seu Perić.

g. 1668. B e g o od g.' Oblacia i Oblačinov često je ii maticama od g.30. postojale su u Sutivanu 2 porodice Balbizza. * .. kao Jurišić-Oblačinović. 1624. 5. 1747. oženio se Bartul g. 1665. 2. 1821. 1888. nezako­ nito dijete Bilovinović. Marka Bi'llovina. kao župan bratovštine sv. B a š i ć III. zabilježen je Nadal Boloniević. 1750. kao Bilovina g. 8. 1833. rečeni Božić iz Zvečanja. 1625.. 1656. Roka Tamburin detto Balbiza. g. Iselili u Ame­ riku. do g. 1821. Oblach. God. 1835. 1833. 11. B a r t i č e v i ć u sutivanskim maticama od g. B . 1696. 4. zabilježen je g. Prezime Ohlačina. 1697. I. U boboviškoi matici krštenih. kao Balbiza seu Isepin. Gavaldi dolazi prvi put g. U popisu momčadi bračke galije spominje se Gregorij Biđić g.. 1788. Kao Gabaldi spomenut je prvi put kao kum g. B a r t a doselio Josip postolar. s napomenom: iz u S l i m e n a .7 Na nadgrobnoj ploči g. g. 6. U anagrafi od g. U XDopisu pučana. koja. 1657.. 90 . 7. do g. 1 porodica. do 1661.. kad se kao kum spominje. 1625. 1737.. 1652. 1713.'u anagrafi od^g. do g. dolazi kao mistro Barsatić. g. do oko g. do! oko g. Oženio se g. 1639. 1633. 1639. i624. takođe 1 porodica. 1738. 10. B i l o v i n o v i ć u maticama od g. Oblačinović iz Komiže. kao Bilovinović od g. 1613. B a b i ć spominje se > maticama gd g. do 1714. 1671. ploča je nedavno zazidana uz vanjski crkveni zid. Gavaldi seu Balbiza.kao Garbolđi.. Nadimak: Solinjanac. 1574.: kao Belavijić od g. B a r s a t i ć često se spominje u maticama od g.8 U popisu momčadi bračke galije spomenuti su g. Prezime se nailazi u popisu novoga stanovništva od g. od g. 1793.: Stefan pok. B a l b i z z a spominje se u župskim knjigama prvi put g.Žitković-Arambašić g. do oko g. koji su primili sol g. 1708 dolazi. iiz P r u g o v a kod Dioma doselio Duje i oženio se g. Marko Iva­ na Billovina i Stefan pok. 9. s napomenom: iz M i r a c a. Izumrle'i iseljene porodice (Šibenik). je ispisana našim jezikom. 1790. 1780.. 1627. Izumrli. spomi­ ! nje se mistro Oblačina. 1657. god. 1645. i 1802. 1626. Teodora Bilovinčića. 'iz R o g o z n i c e kao Živković. 3. u maticama dola'zi od g. a š i ć . 1794. 1731. Nedavno iselili i izumrli. naveden je kao-kum iz Supetra. 1626. 1811. g.. s napomenom: iz S p l i t a . kao: mistro Barsa­ tić over'Oiblačona. 1654.. Prema Iknjilizi krštenih u jPučišćima spominje se g. a g. 1768. Roka Iseppo Gavaldi.B a š i ć II. B i d i ć u maticama od g.. a g. naveden je Belovina. 1652. ali 1. kao župan bratovštine Sv. s napomenom: iz C o i t u s e i n C a r r s i . kad se spominje kao Ivanović alias Basic. do 1679.

spominje se kao zamjenik jednoga' plemića galeot Bilančić iz Koirčule. 1681. Prema anagrafi. 1667. Kao Bola:nč'ć„ idolazi u popisu pučana. Međutim. . kad dolazi kao Radičević alias . G u e r i n u maticama često od g. C i k a n i ć u maticama od g. i 1716. 1637.Bolančić. klerik Delia Pace. U anagrafi od g.. 1635. iz T r o g i r " . i među momčadi bračke galije g. Najčešći je nadimak Stefić. 1821. 22. Nekoliko. 1804. 14. D r a g i č e v i ć u sutivanskim maticama od god. ii dalje Guerin Guerini. 19. do oko 1647.: 1 porodica. 1635. 17. 1645. vijeka. 1626. Karmen. 1627. zabilježen je s napomenoni: iz Splita.spominje pri kumovanju: picokar Filipović g. Zakan Matul spominje se g. Prema anagrafi. 1625. 1628. —1664. 23. 1671. do 1651. puta (g.7 13. B u l j a n (nadimak: Vlah) Mate iz P r o l o š c a oženjen g. u Sutivanu jedna porodica Fiflipović. G i a n a n d r e a dobjegao iz S a n V i t o< degli A b r u Zr z i g. 1625. — G o d .15 18. 1694. a g. * 20. u Donjem Humcu g..8. kapetan Pace. 1791. * . te dofoio ime Ivan Delia Pace. 1626. 15. g. 1676. na pr. Nedavno . 1658. B o t u n o v i ć ' spominje se u maticama od g. 1704. prešao Abraham Salon iz židovske vjere na katoličku 27. kao pop g. do 1670. g. 1640. g. Godine 1728. g. 1821.. 1811. do oko 1649. 1782. g. F i l i p o v i ć se prvi put . D e j a n k o v i ć u maticama kao magistri Deanković od g. 1611. do oko 1681. " D e l i a P a c e u maticama od god. 1752. Radičević dolazi po župskim knjigama nekoliko puta od g. 91 . Izumrli nedavno.) Čikanić seu Markov. Pori­ jeklom iz D o n j e g a H u m e a.se iselili i izumrli. Kasnije je ovo prezime cesto* u suitivanskim župskim knjigama od g. B o l a n č i ć u maticama od g. 1637. kad se spominje s na­ pomenom: iz K l i s a .12. s napome­ nom: iz S e g e t a.. Radičević ' iz Podstrane. (Iselili). 1658. 1632. 1833.) i Gicanich g. 1630. 1866. Fi­ lipović je u Sutivanu župan bratovštine. 1646. 1648.. 1778.7. zabilježena je samo 1 porodica Botta. 1927. " 1893.) dolazi kao Bofcta. G e l i d (Ghelich u maticama od g. III. Prema s p l i t s k i m ispravama.. U popisu ox vezi s bračkom galijom god. 21. ponekađa bi se moglo i drugačije čitati ovo prezime. Još g. Inače. zabilježio sam u Suti­ < vanu 3 porodice. D r a g o m a n spominje se u sutivanskim maticama od g. do prve polovice XIX. spominje se iui Sutivanu kao kum Filipović iz Bobovišća. Nekoliko puta g(g... kao linkanlć (1660. Francesco di Guerin. bila je g. 1927. 1574. jedna porodica g. ' U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. a . do oko^ god. koji su primali sol g. 16.

Od g. 1708. K o v a č i ć spominje se u maticama cid g.. i z O m iSci ZcL župnikovanja župnika Harambašića. 1732. 1781. ali i samo Sinjanin (g. 1802. ali. 1791.g. Klopanovići od roda . u anagrafi g.: 1 porodica. 1821. 1799.) više puta do oko g. 1649.) 34. (kao^ mistro) do oko god. (U Puč'išćimia su. 1661. = ali'dolazi i kao Kragujac od g. j . 35. ne~ tLavno iselili. 36. za koga se tu veli. 1793. da u splitskima ispravama postoji dozvola za -prodaju ribe od 26. do oko g.24. s napo­ menom iz L o ž i š ć a. god. H a r a m b a š i ć u maticama cd g. kao magister Bartolomej. G.Sutivanu kao kumi iz P r č u j a .. krajem XVTH. 1870. s napomenom: iz B e r g a m a. 1799. 1927. K1 a p a n č i ć u maticama od g. do oko god. 1749. J u r i n o v i ć u maticama od g.). kao Krstulovie seu Biskupović. kada izumiru. zabilježena 1 porodica. 32. Kanki. L i s i č i ć prva se spominje služavka L. Ivan). nekoliko puta kao nauta Castelli. Ursula Castelli udata Solitro.. a god. kao Malvagia s napomenom: iz T r o g i r a . C a n c h i t. 1737. Kovačić s napo­ menom: iz Splita. i 1833. 31.. 1817. K r s t u 1 o v i ć u sutivanskim maticama od g. K r a g u j u mafti'caima od g. Zanimljivo je. 1801. a tako i g. C a s t e 11 i u maticama od god. dalje i kao Lukšić alias Marinković. 1678. 29. Juranie. do oko g. 1821. 1850. VII. do oko g.). da je čsim te poro92 . 1656. Od g. i. U amagrafama g. 1785. s napomenom: iz V i s a. 1789. 1645. 1782. često je prezime u sutivanskim maticama do g. Kasnije se spominje od g. 1785.. do oko 1679. J u r O ' V i ć spominje'se u . Čiccarellija). 1703. s napomenom: iz poljičke Ostrovice (do g. Ivanu Juroviću. Posljednji je nedavno umro s nadimkom Salamandrija. i to u početku s napomenom: iz S p l i t a .. M a r i n k o v i ć dolazi u maticama od g. 25. v. 1741. 33. 1693. 1802'. ali od g. 1802. i to često s na­ pomenom: iz Splita. I v e 1 i ć Doselio se iz P'r a ž n i c a i oženio s% g. Z v e e a n j a (do oko g. u siutivanskim župskima knjigama od god. 1661. g. 1717.. g. 37. Čini se. do< oko 1633. 27. da je nekada bio Židov.K o c e i e dolazi u župskim knjigama od g. 26.15 28. I kasnije dolaze Krstuloviei ponekada s napomenom: iz Ložišća ili iz Bobovi šća do oko g. 1740. 30. M a l v a s i j a dolazi po matičnim knjigama od g. zabilježen s napomenom: iz . 1624. U župskim knjigama postoji i prezime Juravić alias Sinjanin (g. iz S p l i t a g. i 1804.. 1788. 1706. Jurović alias Pavelić.. 1735..: 1 porodica. 1927. (fabri L. 1777.

1645. s napomenom: iz K a š t e l K a m b e 1 o v c a. 1627. 1800. Anifoal Nadali.. 16 Prema matičnim knjigama čini se. 1740. Božlčević isin Alviza » Jerić Nadalov. kao što Alvise Nadali. N a d a'l i u imatičnim knjigama odi početka g. g. Bo!žičevi. 1637. 1646. Alviz Božičević.. Enrico Najmer Modro. koja se spomi­ nje od g. naute Milesi. 40. Božičević. Nadal i pop Jerolim Nadali. 1802.. dolazi pesto Nadali. g. 1656. 39. do oko' g. Albert sin Alvizev i Božičević. 1636. g. 1636.e isto što i Nadal Božičević g. Božičević. M u s t r a u maticama od g. zabilježena je samo jedna porodica Natalis. g. 1762. paron Modro. koji točno zamjenjuje don Jericu Božičevića od g. opet pop Jerolim Nadali. g. 1761. g. u nastavku i dalje pop Ooviglianeo (t... oko g. Božičević. g. 1747. U anagraf ama od g. g. g. ali i tada često kao Naimer Modro. g. g. dolazi mjesto Alviiza Božičevića iz g.38. Na­ da^ Nadali. 3 porodice. 1628. rekonstruira crkvicu Sv. 1644. g. 1505. g.. 1629. M o d r o u maticama od g. Kao Naimeir od g. kad se opet javlja Coviglianeo kao »curato eletto«. g. g. Božičević. s napome­ nom: iz V e n e c i j e a naseljen u Sutivanu. g. Alvise Nadali. 1634. Koviljanić iz škripa). mistro Modro iz S p l i t a i kasnije nekoliko' puta s. dolazi Božičević. naime: god. 1638. te opet nema Božičevića. 1632'. 1623. 1639. 1626. Jakov Natalis. 1821. v. nazivao* i Božicević. 1632. To' sli­ jedi ovako: g. malo zatim samo don Jerica. g. 1749. do loko 1808. posljednje Naimerove udale su se za Soljančića i Crinfocaja. 1629. 1644. 1655. ipluće godine 1623. 41. 1622.. 1805. 1625. 1833. g. g. Joannis«. 1635. 1630. 1650. 1780. s i ' u župskim knjigama od g. 1626. kao nauta Marinković. 1631. Dosai&a je bilježio' župnik i don Ivan Pavić iz Poijica. Na­ dali.11 — God.. izumire porodica. kad Mustra Bilić 1 porodica a g. opet Božičević. — Ovo se prezime nalazi i u po­ pisu bračkoga plemstva g. i tako dalje samo Nadali. 1657. 1638. a Nadal Nadali od g. na­ pomenom: iz Splita. Božičević 'i Mare Alvizova. a od g. g. Mare Alv'izova i Bo­ žičević. 1766. God.ć. mjesni sudac je u Sutivanu plemić Nadal Nadali. 1636. Prvu kulu gradi g. g. Time nestaje i prezime­ na Božičević. »cancelarius« Joseph Modro. - dice postojala i jedna druga iz K o m i ž e . da se je N. Alviz Božlčević i don Jerica Bcižičević. zatim je prekid u matici do god."1821. pop Nai­ mer. 93 . 16 — God. g. 1632. Nadal Božičević.. a do početka XIX. zabilježen kum Naimer s naipomenom: iz Spilita »hora habitat 'Castro S. 1623. te njegova siina i žene Mare. 1743. 1726. M i l e . 1633. g. sigurno' j. Nadali. Porijeklom iz Poijica. Ivana u Sutivanu splitski svećenik Jerolim Natalis. U anagraf i od g. 1645. već g. g. i g. ig. j . 1624. U boiboviškoj matici g. 1786. koju su Sutivanjani zvali Nadalić.

IX. prešli na kršćanstvo Abraham i Kornelija »natam Neapoli«. 45. 1634. g.lfl Porijeklom iz Poljica. 50. 1803. 46. služavka kod conta Bergel?ća rodom iz Zagorja. 1674. Izumire u XIX.—1743. S a n t i ć u sutivanskim maticama od g.. g. S a r t i u maticama cd g. 1668. Sačuvana je župnik ova nad­ grobna ploča ispisana našim jezikom iz g. 1 porodica i u anagrafi od g. 1674. 1778. do oko g. 1659. 1821. iz V u č e v i c e (Tro­ gir) . R o g u i ć prema župskim knjigama od g. Nestaju prije anagrafe od g.. • Sebastijanović.. isto tako i g. 1821. 1 porodica. Spominje se i kao Pećarić. dz'Pođaca.. 1781. Porodica u Suti•vanu izomire oko godine 1800. S e b a s t i j a n o v i e gotovo od početka^matiee g.42. 1723. P e ć a i r e v i ć u maticama. samo Napoli. v. 1821. g. g. Jedan Napoli je zabilje­ žen i g. U maticama se spominju i kao Pjerotić alias Skorco (g. 52. 1601. N a p o l i spominje se u župskim knjigama od g. 48. 1740. U dolskoj. kapetan Pavić. U splitskim židovskim ispravama 15 nalazim. kao kum »sig. v. 1776. U anagrafi g. 1690. g. 1631. 1807. 1792. 1793. Kasnije se spominje g. zabilježena je jedna ženska Pierotić iz Koniiže. »tufca fatto christiano pre­ so per schiavo quando furono prese Duare«. P a v i ć župnik od početka matice. 1678. Možda treba u ovome tražiti vezu. i mistro Napuli. 1776. 43. koji su birali povaljskoga opata. a u boboviškoj matici g. da su 30. nestaju iz Sutivana prije anagrafeod g. 1684. s napomenom: iz K o m i ž e . g. S a m a r i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knji­ gama prigodom pokrštenja g. ženi se Rogiudić iz K u č i n a . P a v 1 o v i ć se javlja u župskim knjigama gotovo od početka g.od g. Iselili koncem XIX.. nestaju. i 1777.. Među novim izbornicima-plemićima. 51. Oko g. Nedavno se iselili. s napomenom: iz S p l i t a . također iz Podaca kao Pećarević seu Cvitanović^ 47. 1664.) iz Donjega Humca. spominje se g. 1700. U boboviškoj matici g. zabilježen je kao Pavulović di Paulo. 49. 1833. v.) Stalno se naselili u Sutivanu oko god. kao kum iz Sutivana Copas Napoli. P j e r o t i'ć dolazili iz D o n j e g a H u m c a za župnikovanja Pjerotića (1698.17 94 . 44. kao Sebastijan Sebastijanović. nekoliko1 puta -• s napomenom: iz J e l s e . 1782. Ma/tteo Napoli pitor«. 1626. mistro Santić. 1648.. O r a š n j a k u maticama od g. 1739. koju vodi bosančicom f na našem jeziku.. 1774. g. U prvoj po­ lovini XIX. 1674. 1780. 1640. a talijanskom ortografijom do g. 1626. matici spominje se Pećarević g.. 1777. zabilježen je kum pitor Napoli mistro. a g.. 1636. 1644. 1667..

radi zasluga po­ staje g. S u i ć spominje se g. počasni član bratovštine nobil. miistro Vidošević. porijeklom iz Poljica. 56. g. V l a s t e l i n o v i ć zabilježen u matičnim knjigama od god. 55. spomenut je kao Vulaitinović detto'Sirotkovic.. koji su primali sol g. 54. 1811... 1821. Ivan Mihovilov i Stefan. Ante iz P o l j i c a . Prezime se nalazi u popisu nerežiškoga novog stanovništva od god. U h a n o v i ć u župskim knjigama od g. . 1657. primljen u bratovštinu g. od g. v.. Vlastelinović seu Bukva iz Nerežišća.8. Kasnije se ponovno javlja g.) s napo­ menom: .53. S v i c a r o v i ć u maticama odjg. Vidošević aliasFiuman. 1785. i 1749. g. 1574. Nestaju u prvoj polovini XIX. 1626.). kasnije Pavao (g.. B e r g e l i ć (i Bergeljć) kao kumovi ui Sutivanu spominju se ui župskim knjigama od g. ali često i kap UhanovićDizdar. V i d^o š e v i e spominje se gotovo od početka' matice g. Samo Dezdir dolazi također više puta od g. 1746. 1762.) i kao Vukanović g. 1769. 1663.. S t i p i ć e v i ć spominje se u župskim knjigama od g. 7 Vjerojatno porijeklom iz Poljica. 1750. 1781. 1761. 1747. ne­ staje ovog prezimena iz Sutivana. 1771.. Pri regrutaciji u vezi s bračkom galijom g. 1782. . 1664. _ 58. Kao pisar bratovštine spominje se Petar Berghegl'ich g. Svićarević seu Gabrić. Nekoliko puta i kao Svićarićl Nedavno izumrli. prije anagrafe od g. 1744. -Nestaje početkom XIX. eo:..iz V i s a . 1799.. Nedavno se iselio s porodicom u Split. 1788. Pres zime je zabilježeno i kao Uganović (župan bratovštine g. kasnije češće s napo­ menom: iz V i s a . v.. 1699. i u popisu momčadi bračke galije god. 1625. — Izumiru oko g. 1903.* više puta s 'napomenom: iz S p l i t a . Ovo se prezimenalazi u popisu pučana. zabilježena su tri Sirotkovića: Mihovil. 1790. a također i vojirii nasloviroolonello (g. g. i g.10 60. 1730'. 1791. Oko g] 1785.v • 59. kao gastalđus kod Jeronima Capogrosso1. — U Dračevluei je bio pop Uvanović oko g. coines i Ote. nema mu spomena u matici. samo Fiuman g.. 1719.) i cap'tanei (g. 1749. 1626. ili seu Dezdir. 1625. S i r o t k o v i ć u siuitivanskim župskim knjigama zabilježen je gotovo od početka g. 1740. koje misu živjele stalno u Sutivanu' 1. vrlo Često se spominje Uhanović alias. gubemataris (g. Poslije g. nekoliko puta zap : san s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . conte.). Petar Bergelić. i to vrlo često. God. 1746. g. đe comitibus. 1753.mustro Fiuiman. Nedavno izumrli. Signor Co: Pavao 95" . 1714.. 1790. s napomenom: iz K o m i ž e .7 Iznmrle splitske porodice ili okolice. Česte su plemićke titule: nobil. 1762. 57. 1776.U j e v i ć oženio se g.

. d. a g.). naime . 1805. Cte.) i Jeronim Cavagnini. U maticama dolazi često < sa dva prezimena i sa samim i jednim prezimenom Capogrosso. 1696.-^-1679. 1670.). co:. 1699.gn. 1665... 1656. 96 . 1704. udaje se kćerka pjesnika dra. Sig.18 Na sutivanskom groblju od oko g. 1718. 1708. 1684. iSpetabil. 1709. Sig. perima Cavagnin (1723. i t . Njegovom smrću (g. Frano sin Marka Cavagini 1655. kao kum signor Glanca Marianovich. 1700.mus. 1728. 1694..... 4.. Simcin Cavagnini (1665.). Mariani.. comes. Bortolo Capo­ grosso. 1662. g. Melchioris d© comit. 1664. 1663. 1702. Hl-mus. M a r i j a n o v i ć prvi se put spominje u sutivanskim župskim knjigama g. 3. oonte colonello Francesco Marianovich. pokopan je u Sutivanu Ivan B. g.. 1648. U anagrafi od g.. te smrću njegove žene Perine rođene Markić i:z SpBta g. i 167^. 1710. kršiti se i umire novorođenče Ante sin Hl-mi Jo: Marianovich iz s p l i t s k e d i e c e z e . Njihovi nasljednici nose oba prezimena.) Perina Cavagnini žena Jeronima C. Ill. U jednoj ispravi iz Sutivana spominje se"g. 1833. 1678. 1709.. jer je Capogrosso naslijedio imanje Cava­ gnini. 1679. i to Marko Cavagini (g. 1702. Marietta Cavagini i Cavagnini...). 1696.touB Berghe^ich u 74. Jerolima Cavagninija* Elizabeta za Nikolu Capogros^a u svojoj kući u Siuitivanu. koji je sagrađivši dvorac spjevao velepjesan »Bogatstvo i ubošitvo«. godini. (1701. 1583. g. 1779. d.. klerik Simon Cavagnini (1667. 1691v 1692. Česte su im titule: de comitibus. J o : Marianovich... 1684.. zabilježena je samo jedna porodica.. C a p o g r o s s o do g. Perković (iz Sinja) za Italiju.Capo­ grosso i Cavagnini. Ljubicom: rođ. 1699. izumrla je ova porodica. Dominus Petrus qu. Bergeljiić iz Splita. 1668.. 1652. od g. 1696. spominju se u suitivanskim župskim knjigama samo tri puta kao> kumovi.. 1709. U anagrafi od g. g.. 1682. kao uspomena jedan tijesak za ulje nosi ime »makina Bergelića«. 1714. Dianas. oonte Gainco Mariianovich. g. eonte colonel Francesco Mariani. 1821. i to g. 1693. 1667. g.). Posljednjte dvije Capogrosso-Cavagniiini optirale su s majkom pok. udajom njegove kćerke Elizabete za Capogrosso. 1696. Bartolomeo Capogrosso i g. g. 1709. koiih je godina kumovao: 1661. riobil Co:. God. i t. te su se nedavno obje (Petronila i Marija) udale za talijanske oficire. te se nasljednici nazvaše Capogrosso-Cavagnini.. g. . comitis..).. g. 1679. Bartul Capo­ grosso. nobil. 1690.. Ana Cavagnini (1681.. 1682. 1830. 1728.' 1695... nalazi: se nadgrobna ploča: JONNES NOBXLIS DEOAPOGROSS CAVGINI Q C a v a g n i n i u maticama spominju se kao> kiuanovi od g.. i 1652.. zabilježena je u Sutivanu 1 porodica. (1657. 1648.).. 1694. Elisabeta kći' Jeronima Cavagnini (1704. g. 1674.2. 'Zabilježio' sam. Lorenzo Capogrosso.). 1664. S. Governator Gianco Marianoviich.

1746. U popisu bračkoga plemstva od g. uz ime Co: Gianco sitoj! napomena »absente«. Izd. comes Janco.. 17 I. ibid. III. LITERATURA I BILJEŠKE: Cod.) s (sutivanjanin?) pod naslovom »Iskopani temelji stare crkve i groblja u Sutivanu na Braču«. str. una que est sub Merec de Uismovica. g.) u arhivu židovske bogoštovne općine u Splitu. :Zbornik za narodni život i običaje 7 1 97 . splitski prior Petar. g. Naslov: »S. Barade crkvicu je Sv. ibid. ibid. Vol. 15 Isprava se nalazi (1938. g. svibnja 1939.. Prema jednoj. Babica. . 1905. Jutronić: »Bratovštine u Sutivanu« u Novom Doba.—« 5 Rukopis kod don I. tercia Rasoli s a Tehstibreg sub Pocinala que est super sanctum Johannem. v. 1941. Bonaccija (Jelsa).1802. 1732. str. Novo Doba.. 203 od 15.. Kod mene u prijepisu. koji se nazivlje Janikov dvor. M. ovi novi sta­ novnici: braća Perišić. ibid. do g. 16 A. co:) Hieronymiuis G'iianco Marianovich.. 13 Libro a štampa kod VI. 1747. •— nx splitskom Jadranskom dnevniku (br . 1716. alia Na Murvize Uecerine stane vode. ut int. Ivana sagradio i obdario naj­ kasnije u VIII. str.XI. U Sutivanu se spominju g. a čini se da -stui Marjanovići baš od roda Dražoevića. 12 Prepisao sa korica jedne knjige iz godine . Vid Kegević. od g. 105. 1932. Marjanovići su porijeklom iz Poljica. 1657. 1747. circum circa ecclesiam Sancti Joanis de Stiuano . 80. Ostojić.«.. . br.) < (bračanin?) pod naslovom »Iskopana b starokršćanska bazilika u Sutivanu«. i umj. list 17 i 19. 54: » . • 6 Ciccarelli.17 U Sutivanu je ostala uspomena na ovu porodicu u terenu iza Kaštila. Kuljiša u Sutivanu. str.. 50. Kaštil su prema sutivansko j tradiciji gradili Dražoeviei iz Poljica. Zuanne đella Brazza. 18 Libro a štampa u arhivu sutivanske općine. 2 Croatia sacra. 1736. e sua Smembrazione dalla Parrochia di Humazzo Inferiore e Controversie corse per dichiarazione de Rispetivi confini. 347—349. dolazi i kao comes (co:) Gianco. 3 Rukopisni spisi kod obitelji Ivanović—žuvić u Sutivanu » . župan je bratovšti­ ne Co: Gianco. ibid.. g. sv. Split. Co: Janco Marianovich prisma neki novac od bratovštine.. u obiteljskoj biblioteci Lukšić—Nižetić u Sutivanu. Zagreb. ibid. i 1756. 340. Hieronymi Janco. — Andre Jutronić: »Da li je Brač podpadao pod splitsku diecezu?«. Fondazione đella Parrochiale. Jutronić: »Natpisi u Sutivanu (Brač)« u Vjesniku za arheologiju i historrju dalmatinsku. Split. u popisu bratima godine 1738. vrlo se često: spominje. OO:) Hieronymus Gianco. 8 Popis kod I.do g. g. comitis Janco. g.. Split. akad. P r e m a saopćenju dra. br. godine 1738. š A. ibid. 106 od 6. Jugosl. n Ciccarelli. 284. 70—71. Petrus Hieronymus Janco. kojeg prezimena ne nalazim u sutivanskoim župskim knjigama. 1731. do 1784. Babica. 1726. 255—256. 14 Krštenica u sutivanskom župskom uredu. T Mladineo. str. 1747. 10 Popis kod I. . 1734. Ivana u Sutivanu piše u splitskom Novom Doba (br. 1934. 1934. nalaze se i plemići Marjanovići. str. . bilješci. Često se nailazi *-na comes (comite. zna. Marjanovići (odnosna Dražaevići) naslijedili su zemlje od Radoevića.« 4 Rukopisi o odcjepljenju i razgraničenju u arhivu sutivanske općine. Mate Kegević i Mihovil Babić. Dipl. comes (čamite. — O crkvi Sv. .

da oni tu crkviau nazivlju »grčka crikva«. Kevešić. 1726. 1728. u starijim Ispravama ili knjigama 1579. ispunjen kršjem. Sačuvani su temelji čvrste stare zgrade. mistro Iseppo Posinelli. mistro Dragičević. Hije i Sv.. Križa Zuanić. Đ'Onjohumčanjj'ani. Jadre.1724. da je njihovo mjesto starije od nedalekih Nerežišća. Kristofor Sfartalov:ć. kapelan pop Jerolim Petricio i jurepatron crkve Sv. pop Marko Tomieić.: Cvitanović. 1790. : 3 plemići birači povaljskog opata 3 porodice Zuanić.: de Flliplis (»vino alli marinari a Splisca«). 1730.t:ć. 'župnik. opat Monsignor Cvitanić.: Kr štulo vi ć. Vin. 1732. Seljaci su mi kaza1!.: Dr. 6 porodica Jakšić ili Jakovljiq i 6 porodica Sutković ili Matijević ili Bartičević-Cvitanić. :4 kurat Jerolim Petricio i Jerko' Cerinić. Crkvica Sv.: Andrija Jutronić.DONJI HUMAC Na teritoriju 1 Donjega Humca nalaze se prethistorijski odnosno-' rimski ostaci kod Sv. Nadgrobna je ploča prepolovljena i probušena. Osim toga Donjohumčanjani tvrde. 1637. 1731. Ilije sagrađena je od velikog i manjeg tesanog ka-. Laiuirić (»fondo di Pri Zuanne Tironi«).: Tomlčić. mistro Simon Andriuzzi (bačvar). gastaldo Marko Petir'nović.7 1723.. D. »livello di« Jakov Uršić. đ * >) g. " 1725. koja' je i sagrađena kamenim materijalom starije zgrade.: Janković. Uzidano je više fragmenata ornamentike i natpisa. 1585.: Mate Radičević. Niseteo. Popis imena sakupifeniili iz knjige -bratovštine cd g« 1723. Dragić.: Ivan Cvitanić-Poletović.: procurator! delia chiesa: Toma Jadrijev"ć i Jakov Crinfocai. : rektor crkve pop Roko Petritio.6 1701. djelomično inkartana žbukom. 98 2 . župnik. 5 1656.: Vičenco Perhalić. Pred crkvicom: na zapadnoj strani ističe se antikni grob većih dimen' zija. mistro Iseppo Scarpa. Bers?. jer je na njima južni zid današnje crkvice. 1733. menja. 1579.:" Jakov Bertieević. Također i oko crkve pobacano je nekoliko ko­ mada većih tesanih kamenova i dijelova ornamentike. Jakšić. Zuanne Vcineo. pa i — prema pričanju mje­ štana — rimski kamenolom. mjesni sudac. zatim Dragičević -detto Piureškovrć.

Laurić. Ivan Rendić. Dragnić. 1777. Karlibimjamin (kao nasljednik Nižetića). Gerinić..sikoj se matici spominje god.: mistro Vičenco OrlandM. Boroević (kao nasljednik Nižetića). 1761. Bertičević (kao nasljednik Jadrijevica). 99 .. Jubetić.: patron Gregorij Sinčić. mistro Nadal sin Marka.župnika g. 1791.Dragičevića). Cerinić. Hairapić.1777. a g. mistro Vilović. Laibanović.1734. Cerinić. Pavišić (kao na­ sljednik Nigoevića). Filipovie. Žuvić (kao nasljednik Dragičevića). Jutronić. s napomenom: iz Donjega: Humca. u mtfnarskoj g. 1765. mistro Radetić. 1767. Gruibšić (kao nasljednik Zuanića). "1795. Vidošević. Cvitanović. Nadali. Bertičevie. Grubiš : ć. JuričeviČ (kao nasljednik Martinisa). 1756. Juanipenić.. mistro Francesco Andriuzzi. Karazić.: R.: ć.: Marinović 'iz Podhuma. Fiorini (kao nasljednik Jakšića i Maroića). Crinfocai. paron Sfartalović.: pop D. — U boboviškoj matici dolazi kao Ceiriaruć sive Bavčević. Juraj Peruzović. Radmili. Krstulović. U sutivan. D. Ni­ kola Ferro. Petrinovic. Baldović (kao nasljednik Sfartalovića). Dragičević.: mistro Cosmo Scarpa. Depensić. Sojančić. Berković. Jurišić. 1777. Ivanović. Zuanić.: Boldović. Harašić. g.: proto Macanović iz Trogira (»per il restauro< di Campanile«). Dasenčić. Tomičić.: mi'stro Sokolić. 1751. 1752. 1766. 1738. Anđriuzzi (kao nasljednik Dragičevića). C e r i n i ć 2 porodice. D. Vladislavić (kao naisljednik Ivanovića).. 1739. Jakšić. Ivan Dubravčić.). u nerežiškoj. Vladi­ slavić. 1771.s Jadrijević. Paolo Balarin. Stipičić iz Gornjega Humca. Pan/pić (kao nasljednik Nigoevića. Ilić.: mistro Marinković-Spadić. Bakulić. i 1802.: Caglević. mistro Pisenti. koji su birali u Donjemu Humcii župnika god. Sadanje porodice 1. 'župnik Cerinić. Pierotić. Babić. Mairtinović. Martinić. 1745. Vicenzo Paterni (»per aggiustar la banidiera«). Norpić.: Ivanović. Haraš . 1736. Alfircvić. . Prezime se nalazi u popisu birača.: Skargatić Antonio. 1781. Baloević. 1796. Skargatić (kao nasljednik Petrinovića). Partialjić ('nasljednice kćeri). Gususić. Lukšić. Prezimena Izbornika' (»svojta«).ao nasljednik . Jurišie. Nižetić. Hranovetf'i! 1790. Stipinović (k. Nigoević.

3. Giaxich Geronimo ambasciator.. iz B o l a . Belalija. v.. — U knjizi bratovštine g. u supetarskoj u početku XIX. oi dolskoj. 1882. 1783. Šltefanov. 1782. 1657. i 17776. u postirsikoj g. kao mistro Marinković-Spadić iz Bola. Koteć) 42 porodice. oko g. koji su dobivali sol g. u nerežiškoj g. 4. i na početku knjige ^bratovštine g. detto Puresković Vjerojatno porijeklom iz jP o 1 j i c a.. 1576. u popisu plemića izaborrika povaljskoga.2. 1589.. Tologa. u nerežiškoj g. Prezime dolazi u knjizi bratovštine g. 1723. E t e r o v i c (nadimak: Galović) 1 porodica. 1681.. ail s napoimeno'm na »fondo di Pri Zuanne Tiromi«. Prezime se nalazi u popisu pučana.11 U ispravama se spominju Giassich Gieronimo nuncius g... Vere. 1738. Dragičević se spominje u Donjem Humcu g. Geo­ metar. 1724. 8. Dira g u n 1 porodica. ' . Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. 1657. J a k š i ć (nadimci: Čokrić. Domantić. te g. 1625. U Pražnicama-. Bentoko. 1777. Galović.. 1707. 1870. 1827. 5. D r a g i č e v i ć (nadimci: Šuibaša. iz P u č i ^ ć a . 1788.10 u popisu birača župnika u Donjem Humcu g. također iz Pučišća. Slave. Pistur. Fermo. kao Andreis »alias« Andriević (ali je ova grana izumrla) i kao Ivelj alias Andriević. Trćola..33 Isto se prešane nalazi u popisu bračkoga plemstva g. oko g. Prema tradi­ ciji. J a d r i j e v i ć (nadimci: Ereinita. u boboviškoj g. Krpeša. 9. Bilać. Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka od g. 1722. u knjizi bratovštine g. 1723. 1725. kao gastaldo Luka D. M a r ^ n k o v i ć 3 porodice. — Prezime se nalazi među bira­ čima đonjohumčanskog župnika g. 1574. Prezime se nalazi g. Kulive) 10 porodica. i to kao Jaxich. 1737.9 u popisu pučana »galeota« g. xi uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. 1777. U postiorskoj matici spominje se g.. 1579. 1726. i to 6 porodica. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca.. 1771.. Škare) 39 porodica. 7.. 1758.. *1790. J u g o v i ć 1 porodica. 1777. i g. U sutivanskoj se matici spominje g. 1790. iz L o k v i č i ć a . — U 100 . 1680. g. 1758. tu povaliskoj g.. 1752'. u dolskoj g. Jakšić alias Sadaimunčić. kao Laurić dictus Delija i g. 1700. Jazić i Jašić. 1723.11 U početku knjige donjohuuoičanske bratovštine »procurajtiore della chiesa« Toma Jandriević. L a u r i ć (nadimci: Pivalo.. doseljeni kao rodbina župnika... 1683. 15 Jakšić je i među biračima đonjohumčanskog župnika g. u nerežiškoj g. 1591.12 6.zabilježen je g. a u supetarskoj g. Gamfoelot. Kopito. Skoda) 10 poro­ dica. kao Dragičević-ilužić. 1657. Bašo. s napomenom: iz Donjega Humca. Bilina... — U sutivanskoj se matici spominje g. 1782. U boboviškoj matici kirštenih zabilježen je g. 1751. u škripskoj g. opta kao Jakšić ili Jakovljić iz Donjega Humca. 1703.14 li g. 1790. U sutivanskoj matici spominje se g.. Uđovič'ić. Ćifut.. i 1784. 1670. iz N e r e ž i ć a. ali g. 1738...

spominje se u spi­ sima župnik (Ivan Cvitanić. 1767. abbatte Monsagnoi" Cvitanić.. 1775. 18 god. V1 a d i s 1 a v i ć 1 porodica. Izumrle ili iseljen© porodice 1. spominje se 'A. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica. 12. 14. M a r t i n o v i ć 34 porodice. zabilježen je mistro Anđriuzzi u Supetrui. iz Donjega Huraica. i 1762. 1833. on je bio upravitelj povaljske opa­ tije 1710. iz M i r a c a oko g. Skargatić je spomenut s napomenom: kao na­ sljednik (Petrinovića. 1861. spominje se mjesni sudac u Donjem Humcu Jakov Bertičević. tu istoj matici g. 1701. 1810.10. P i p l i c a 1 porodica. 1701. 1723. i 1820. T o m i č i ć 2 porodice. 11. u knjizi donjohumčansike bratovštine g. i š i k r g a t i ć 1 porodica. 1658. 1815. 1703. u sutivanskoj matici. magistri Spađić ' s napomenom iz Donjega Humca. — Prezime se nalazi u popisu birača donjohumčansikog župnika g. pri glasovanju za župnika. 1817. 2. Martinčić. Među biračima donjoliLimčanskog župnika g. 1723. Godine 1781. Prezime se spominje g. u Nerežišćima. iz L o ž i š ć a od roda Krstulovica oko g. zabilježen je Petar Bertičević. 1726. 18^4. A n d r i u z z i. 1724.. 1777. s napomenom: iz Splita. 1637.D o c a oko g. pop Cvitanić. 1871. C v i t a n i ć se spominje s napomenom: iz Donjega Humca g. spominje se ui Donjemu Humcu pop Marko Tomičić. k tomu u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. među biračima povaljskog opata bilo je 6 porodica iz Donjega Humca Sutković ili Matijević ili Bertičević-Cvitanić. a g. B e r t i č e v i ć God. koji su birali povaljskog opata (upravitelja).11 3. 1579.. 1777. 1699. g. g. bilo 101 . — U Milni je zabilježen magister Andriuzizi: g. iz M ' e d o v . — U supetarskoj matici spo­ minje se g. 16. župnik Polotović iz Donjega Humca zabilježen g. Prezime se spominje u knjizi donjohumčanske bratovštine. g. i 1801. matici g. 13. i 1719. u supetarskoj s napomenom: iz Donjega Humca.—1733. Spominje se u ' knjizi đonjohumčanske bratovštine ig. 15. g. među biračima donjohumčanskog župnika.. God. sutivanskoj matici g. u sutivanskoj 'matici g. R a k e i a 3 porodice. s napomenom: iz S I i m e n a . — Pori­ jeklom iz P o l j i c a. zabilježen je u knjizi bratovštine kao bačvar mistro Simon Anđriuzzi. 1728. 1807. 1724. a kao Martinović g.) Vjerojatno je Cvitanić isto što i Polotović. 'God. Među plemićima. 1777. 1777. 1625. P e r i ć 3 porodice.5 Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. u Sutivanu. U Nere­ žišćima pastoji ovo prezime s nadimkom Furlan. 1657. 1643.17 te u staroj nerežiškoj.

1777. 1694. gdje-su po­ stojali i Trinfoeai iz Trsta. 1777. U popisu birača donjohumčanskojga župnika g. U sutivanskoj . Prezime se spominje u popisu birača donjohumčanskoga žup­ nika g. prokurator je crkve u Donjem Hurniou Jakov Krinfokai (Jakov Crinf ocai). kao Sutković alias Matijević alias Bertičević-Cvitanić. a 1743. Postire). K r i n f o k a i (Grinfocai). porijeklom iz Bosne. Dol. n Prema tradiciji. Duhomzović alias Parhaljić.11 U boboviškoj matici g. 1777.. !Aindrija Criinfocai i pop Tomaso Grinfocai. 1745. u popisu izbornika donjo­ humčanskog župnika. »gastaldo« u Donjem Humcu je Marko Petrinovle. i među pu­ čanima za regrutaciju u Škripu g. 162'5. 102 je 6 porodica iz Donjega Humeri g. 1779. Ovo se prezime nalazi među pučanima. C. 7. g. 1657. i u popisu izbornika donjohumčanskog župnika g. P j e r o t i ć je zabilježen u sutivanskoj matici od g. Oko g. P e ir h a 1 i ć je zabilježen u knjizi bratovštine g. 1777. u fenjjzi bratovštine.matici češće od g. koji je bio oko g. 1796. zabilježen kao Kririfokaić.Nigoević se nalazi u popisu bračkoga. u donjohumčanskoj knjizi bratov­ štine g. 1684. 1764. 1723. 1579. a g.11 i u popisu izbornika doniohumčansikoga župnika g. 10. 1777. spominje se Perhačić.—1799. (za Škrip. 1800. 1671. Prezime se spominje g. do g. 1661. do g.. u Donjemu "Humcu. 1738. N i g o e v i ć je zabilježen u škripskim župskim knjigama g. 11. u supetarskoj. 6. C v i t a n o v i c u sutivanskoj matici zabilježen g. 1733. Možda je C. 9. a porijeklom je iz T a r a n t a u Italiji. 1632. 1777. kao Pierotić Skorco s napomenom: iz Do- . g. 1728. 1779. Andrija Jutronić. g. 1800. Prezime je zabilježeno. 1723. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. porodica se preselila u Sutivan. župnik u Mircima. U škripskim župskim knjigama zabilježen je g. 1657. 1745.spominje se g. Cvitanić alias Polotović iz Milne. i 1696. originalnog plemstva od g.) s napomenom: iz Donjega Humca. 1574. cd g." koji su primali sol g. 5. Prezime je zabilježeno u popisu bračkoga „plemstva g. 1781. kao Vicko > Perhalie. Neki su pošli u Supetar. 1726. u istoj knjizi kao Dragić.17 J u t r o n i ć God. U nerežiškiiHi župskim knjigama g. u dolskoj matici. God. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. s napomenom: iz Donjega Humca. isto što i Cvitanić. 1657. P e t r i n o v i ć g. D r a g n i ć . 1713.4. (Dnus C. u sutivanskoj matici s napomenom: iz Donjega Humca kao Juitrinić. zabilježene su samo dvije ženske jPerhalić. 8.

1684. Split 1891. gornji komad sjekire od serpentina i preko 30 komadića noževa od kremena. Čini se da su Sfartalovići spadali među privilegirane porodice. 8. 1777. U svom članku »Historijski i umjetnički spomenici na Braču«. zatim zlatni novac bizantinskog vladara Romana IV. 14. Prezime se spominje g. — U knjizi donjobiumeaniske bratovštine g. 12. Doseljeni Škarpa bio je kaimenair i zidar. God. 1777. 1574. od g. Kod porušene crkvice Sv.. u nerežiškoj. raznih kostiju i spuževa. 1703. vijeku bilo napučeno. Humcu i škripu. 1723. 1625.d 50—60 cm Bulić je iskopao komad lijevog roga jelena. i to u Donjem Humcu gornji komad sjekire od diorita. u sutivanskoj matici.. br.. koji su dobivali sol. uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. Ovdje su nađene srebrne starohrvatske nauš­ nice od IX. U Dračevici gradi Ve­ liku Vodu g.-1739. koji je štampan u Bračkom zborniku.njega Huniea. svjetskog rata posjetio je predjele ovih crkvica dr. 1725. 1723. Tu je kraj porušene crkvice. 1489. a g. Oko crkvice Sv. Jadre nađen je relijef muza. koje igraju kolo. veljače 1629. Donjem. 1751.10 Spominje se g. 1770. u dubini o. 1786.. 1780. — Prije II. str. Ta se crkvica nalazi na podstavku stare rimske zgrade.20 13.21 Godine 1579. U Milni je zabilježen mistro Škarpa g. matici kao magiister Škarpa. 1688. više komadića nožića od kremena . mistro Kuzma Škarpa. 1891. u škripskoj g. do oko g.. iz Komiže. g. u bolskoj g. str. 1 103 . S f a r t a 1 o v i ć. Spcminje se pop Fabijan Zuvanie kao luipravitelj povaljsfee opatije od g. u sutivanskoj matici kao Svartalović. 1743. zabilježene su u Donjem Humcu 3 porodice Zuvanića. Cvito Fisković. 24 i 25 veli: »Kod sv. 1748. kao mistro IzepO' Škarpa. mistro' Kuzma Škarpa iz Donjega Humca. noge koze. br. a druga u Supetar. 1... a kraj crkvice još se vide fragmenti žrtvenika posvećena Silvanu. Pre­ zime se spominje g. 117—200: U špilji Kopačini pod brdom Gračišće između Supetra i Donjega Humca. do g. . Z v a n i ć (i Zuvanić). bilo naselje koje je i kasnije u srednjem. do X. Š k a r p a (Scarpa) je zabilježen u knjizi bratovštine g. Ovo se prezime g. 1808. U Sutivanu je župnik P.8 LITERATURA I BILJEŠKE: Frane Bulić: »Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia)« u Bullettino di archeologia e storia dalmata. 1698. Bulić je nabavio više prethistorijskih predmeta u Nerežišćima. u popisu galeota. a g. i 1781. Ilije nalazi se rimski sarkofag . 1483. nalazi u popisu pu­ čana. spo­ minje se Kristosor Sfartalović. 1891. 1739. . su­ deći po kamenim fragmentima i rimskim opekama. — U bobovisfcoj matici spominje se jedna ženska Pierotić g.22 Prezime se spominje u popisu izbornika đonjohumčanskoga župnika g. Četiri komadića obične prethistoričke zemljane žare i dva komadića kamenog noža. Oko 80 m zapadnije od Sv. paron Sfartalović. kao Škarpa uvijek s napomenom: iz Donjega Humca. < U Rerežišikoj matici kao kum zabilježen je Škarpa iz Silibe. U bračkoj »schiera di Nofoili« od 10. Jedna se grana preselila u Sutivan g. u popisu izbor­ nika donjohumčainskoga župnika. stoljeća. . Jadre često se na­ laze ostaci iz rimskog doba. više komada konglomerata od ugljevlja.9 i g. g. 1781. a. Ilije Bulić je primijetio g. nalazi se prezime iSfairtalović. 1940.

Stara isupetarska erkva Sv. stoljeće. Navijanje i t. 75—76. 1 Supetarski dijelovi varošice jesu: Glavica. U njenoj' apsidi. koji vjerovatno po­ tječu iz tog najljepšeg rimskog spomenika na otoku . Porat. ibid.. vijeku bila popravljena . 8 Libro a štampa u župskom ui'edu u Donjem Humcu: Per li Jusabenti di Humazzo Inferior della Brazza contro Valerio qu.ibiđ. . 11 Cicearelli. ibid. 84. str. list 10—19. Get. siudište. 22 Ostojić... Giovani qu.: župnik Jerolim Tiironi 1615. 6 Cicearelli.. 13 Ostojić. . »Uz crkvicu sv. Jadre u XIII. 73—74. SUPETAR Supetar je danas (glavno mjesto Brača. 1827. Pietro Giaxich. Udine 1656. .. 108. kao i u jednoj kući u Donjem Humcu. 2 i Ostojić. Varoš.. i Ostojić. Supetrani u ispravamlai prije početka matace 1579. str. 2 Croatia sacra. Rukopisna knjiga u Arheol.. 15 ibid. 1729. ibid.« i » . 1903. 303. a od g. Spomenik je srušen i njegovim kamenjem sazidana je djelomično crkvica. Ilije kraj Donjeg" Humca opaža se tloris rimske zgrade. politička ekspozitura. To je nadgrobni spomenik koji Abramić datira u I.. 7 Ime je zabilježeno samo kad je prvi put spomenuto.«. 17. — Rukopisi u arhivu sutivanske općine i kod mene u prijepisu. 1870. vide se ukrasni fragmenti.iz IX. 3 Ostojić.. 84. Na Vlačicu. (Rukopis kod obitelji Michieli. 255—256.. list 14—16..1589. u kojoj je profilirana velika baza. ibid. Petra izgonila je g.. a naišao sam i na romanički akroterij u obliku poliedra. privilegi et indulti. kotarsko poglavarstvo. 14 Diversi publici decreti.. 106. muzeju u Splitu. a koji upućuje da je stara crkvica sv..ibid. ibid. .— Vitturi u Kaštel-Lukšiću). Marco. . ibiđ. Bilo je izbornika i u drugim mjestima. 20 Mladineo. d. 18 Mladineo ibid. i 67 Cicearelli . str. koji je nekoć stajao na krovu crkve. . Maroević i Benković. : 3 Ivan Bersatić. 4 U rukopisnim aktima o odcjepljenju i razgraničenju Sutivana i Donjega Humca. 5 Cicearelli. ibid. 19 Mladineo.). 84.Jadrijević. Krstulović. Jakšić. prokuirator puka 104 2 . List. str. te se taksi­ rali radi 'gradnje nove župske crkve. 321. 10 Mladineo . str... list 11—14. s t r . str. str. Babica (ibid. ibid. ibid. a s njom i arhiv. Stoga su se iste godine sakupili glavari porodica.. i XIV. Vrdolca. ibid. str. Elezione del Paroco d'Humazzo Inferiore.: Bertičević . a sada središte (bračkoga kotara. 84. jer je u njemu od g. str. str. 9 Popis kod I.. zatim od g. str. 329. : pop Petar ligutić iz jPoljica 1604. 12 U popisu su ovi vlasnici pašnjaka g. ibid. terminazioni. P e tritio. ibid. stoljeća..

August Bersatic pok. 1729. Summić g. Galeotti idi S. Kaljević (kasnije Caglievich i Zaglievich) g. Frane Bersatic pok.. Bersatic g. Srećka Juraj Vušković mistro Ivan Vitajić braća Rendić pok. 17.. Popis (pučana) n vezi\$ regriitacijiooi za bračku galiju g. Tad su bila u Supetru 53 doma. Vušković g.^ Roka). 1721. Bat Dujmović. 1667. :6 1682. Juraj Rendić. 3. Ivan Rendić. J u r a j Radičić. 1693. Pro -Bersatic. Piefcro7 Ml stro Franjo Kralji. kurat svjedoci Jerolim Tironi i Feliče Tironi pok. V. 10. Ivana.. Dno Mati ja 20. Porodična prezfmeoa: Supetrana iz knjige »skonjiđana« đo g. : 5 1665. Nikola Siljimdeči:ć. 6. 14. 5. Frane Franjasović gasttaldo. Jerolim Bersatic. Ivain Sahhović. paron Cagliević 105 . Petar Kaman. Mihovil Dujmović. Ivan Dujmović pok. Jerolima. Satičio Satičević. 1728. 7. 1685. 1703. Vida. 1692. Ivan Brakušić. prokurator puka pop Jerolim Jakšić.1629. radi gradnje nove župske crkve.. 9. Ivan Vitković. Jerolima. Ivana Juraj Tironi (natpis na crkvici Sv. mistro Petar Kalafa.. Ivan Bersatic pok. Marko Šintić.1 Nakon požara župske crkve sastali su se predstavnici domova g. Rendić g. njegov brat Nikola. Pjerotović g.. 8. Frane Tironi. Frane Bersatic pok. Haržić i Franjasović g. 1683. Marko Grego. 1680. Dujmović g. njegov brat Dujam Bersatic.. 1709. Dujmović paron Ante Rendić braća Tironi pok. Seriković g. Ligutić. Banović g. Remetić i Prence g. 1729. 2.đMarko Ongaro.. Marka. Mi­ hovil Bersatic pok.no Sesnjić. Ivan Krsitulović 21. :4 1656. 1646.: M-atij Tironi. 16. 1677. Jerolima. Mičeli g. 13. 1695... 1650. 19.. Paviao Beinsatić. Popi® pređstavniika porodica god. paron Matej Rendić braći. Osim predstavnika prisustvovali su i drugi članovi porodica: 1. Juraj sin Mate Sesnjića. Frane. Ivan Bersatic pok. 15. 4. Jucrja Pavao Bersatic pok. Jakov Dujmović Ivanov. Mihovila. 18. Tironi g. 1716.. 1729. Kralji g. Jakšić g.. Poljako g.. 1729. Ivan Franjasović/ Fra. 1625. Šime Bersatic pok. kurat Pavao Bersatic kapetan Frane Bersatic sudac Juraj Marod Matej Tironi Julije Tironi Pavao Balarin kapetan Frane Kralji Birača Baniović paron Luka Dujmović paron Frane de Rado Ivan Marogi 12. Frane Picolo. 11..

: Dujmović. Jelena di Constantin od Tiro23. Mate Baćina nija (muž ma putovanju) 24 .. Stefan Radmilli 28 Ivan Summić 54 rnistro JeroUm Jeričević 29 Ante Sinčić 55 Jelena udova pok. 1747. 1742. Stanoević. Sinčić. Juraj de Rado 62. Rezzo iz Venecije. Rendić. 1748. Pizzolo1 i Rend . 1735. Petar Grego 26 . ć detto Russo god. mistro Luka Semković 39 Ivan Jakšić 63 Matej Piccoli 40.22 . paron Juraj Jakšić 71. Dome 57 Nikola Skoknić 33 Stefan Remetić 58 Frančeskina Bučić (muž 34 parom Frane Franjasović odsutan) OQ •braća [Poljaiko 59 Juraj de Rado pck. Ivan Pjerotić 72 Udova Franjasov'ć pok.. Petra 69 paron Juraj Tironi 46. Bersatić. Hanoević.Ante 49 . Juraj i Jerolim Bersatić 64. Juraj Haržić 25 . 1729. Balarin. 1740. Nikole .38. Sokolić. Banović./ prviih 20 (18) godiina miatice krštenih 1747. Ivan Rendić pok.: misitro Georgius de Oomstantin. Bersatić. 1741. Nikola Vušković 48. Ante Ninčević 68 Šimie Rendić 45. Petra 70 . Ivan' Remetić 53 .. Petar Jakšić pok. Rendić detto Lesandrin i Skoknić god. Vasselli. Po­ ljake. Bersatić alias Paulina. Ante Remetić 67 paron Vickoi Rendić 44. parah Frane Spudieević 50 . pairon Marko Jaksic 51. Cagljević. Ivan Franjasović 61" braća Bersatić pok. Vušković. Krstuilović. Ivan Rendić pok. 1749. Dr. Frančeskina Leventi (muž na 73 Ante Jakšić putovanju) 'Popis supatatrskih. Jakova 36 Matej Rendić 60 kapetan Juraj Barković .. Tirani". Maroi i Jakovčić detto Bukarin god. Grgur Cagljević 52 . Kralji. Nižetić iz Selaca i Sinčić god..: Mičeli. Šime 41. 1743. Petra 43. prezimena iz knjige »skonjidana« od god. 106 . Imena prvi put spomenu!!!?. 1734.. Franjasović alias Remetin. Ante 47. Ivan Caljević 66 Mihovil Rendić pok. Pierotović. kapena 30 Nikola Rendić Bersaitića 31 Matej Hanoević 56 Petar Haržić (Hržić) 32 Ivan Jakšić pok. Pizzuli. pop Jovanelli. Andreis. Jakšić. braća Rendić pok. Derado god. Skoknić. Remetić i Balarin god. Dieirado. . do početka 'matice god. Ivan Vuišković 65 paron Petar Dujimović 42.-37..

Remetić alias Coijević. Jeričević. Priskić iz Rijeke. Vučić alias Munita. Toimičić iz Dola.Selaca. Gerardi iz Venecije. Kastrupilović. Insulae. jPalini iz Nina. Pavunović iz Korčule. Jurišić. Bernardi iz Splita. Bulić iz PoIjica.bri Marasehini iz Verone. Barozzi. 1757. Dragazzo. Seget. Margarita Bolognes. Fiorini iz Seravala (Seravallo). Ugrin iz Sitnoga. Bresciani alias Santo. Bergeljjć iz Splita.: Jakšić iz Donjega Humca. 107 . Papić. Garafulić iz Nerežišća. Ugrinović iz Sitna. magisitri Sokolović. Vladislavić iz Miraca. Hektorović iz Pučišća. Vušković alias Vlašić. 1758. subdiakon Litković iz Pueišća. župnik Bersaltić.: Agregoni iz Splita. Jeričević alias Damiani. Franjasović. Boroević iz Karlobaga. Jakšić alias Salamunović. natpop Juvilleo iz Trogira. Pierotić. Franjasović đićti Remetin. I>amiani ailias Jeričević. coadj. Tudorić. Ivellio. Jakšić. 1756. Malfei. magistiri Barozzi. Mompiani cancel. Sukadarić iz Siuimartkia. (Ajndrić iz Visa. Sisgoreo iz Šibenika. Bojanić. Remetić alias Omerović. Vidaković. Gelineo. 1760. Venetij. Boljić iz Obrovca. Bellavita. Mandić iz Zakučca. Bologna. Biličić iz Omiša. Andreas sa Šolte. Perišić iz Sitnoga. Kuličić iz splitske dijeceze.: Dobrunić iz jPiitava. Mišetić iz Splitske. pop Matulić. Medin. Senković. Brizić iz Gornjega Humea. Bresciani. Barberigo iz Venecije. Cvitanić. Dr. Stanoević. Pretorij. . Vranjican iz Dola. zlatar Ferro iz Korčule.: Rasol. 1752. Habair iz' Karlobaga. Petrie iz Komiže. Priskić iz Lovrane. 1754. comes Barbaro.: iicbil. Rendić alias Ruso. Bilančiić iz Trogira. Kuparić iz Grohota. Jakšić iz škripa. Bassanesis.: Galatović iz Visa.' Taras iz . Mariančević iz Selaca. Vučić seu Puin. 1755. :• Matšć.: Sikarneo iz Nerežišća. magistri Sokolić. Vuranjican. magistri Krstulović. Golubović iz Duća. Marmčević alias Gligo iz Bobovišća. Domjanović iz Splitske. magistri fa. Haržić. Batoš iz Sumartina. Pasquali iz Starigrada. Hetin iz Podstrane. Hiržić. Spudičević alias Saibo. Bellavita iz Venecije'.: Vulić iz Siplitske. Buttor iz Bobovišća. 1759. Maroi. Bresković iz PoIjica. Radičić.: Bulić. 1751. kancelarij. kapelan Dujmović. Uškovrć.1750. Bernardis (Diocesis Podinensis in Liburnia). Oliverio (Villa Ignani Diocesis aquilensis). Vitaić iz Komiže. Danielović iz Novog sela. Pavišić. Nižetić. Rendić alias Alngel. Voviseto iz Venecije. ^dr. Lučić iz Ponikva kod Dubrovnika.: Harašić iz Nerežišća. Fiochi (Split). Pajton iz Trogira.: pop Tironi. Remetić. Papin. 1753. 1781. Hatoer. pop Balarin. Vranjičić iz Poljica.

te Zaglievich od toga danas Caglević. 4.: Ostoja iz Dola. zabilježeno je Remetić adias Coljević. — Prezime se spo­ minje u popisu bračkoga plemstva g. 7. B o r t i č e v i ć 2 porodice. iz S p l i t a . kum Borić iz P o1 j i c a. B e r t i č e v i ć 1 porodica. C u l i ć 4 porodice. 13. B e o v i ć 5 porodica. slična napomena g. U Pastirima je zabilježen g. 1815. Vuskovic alias Gundulaj. (nadimak Srdela) 4 porodice. U župskim. Bačvar) 8 porodica.. D e r a d o (Šuška. 1752. iz M i r a c a . 1764. Svirčić alias Senković.9 Tako i u župskim knjigama (knjiga skonjidana) od g.. 1657.. B r o n z o v i ć (nadimak: Bronzo) 1 porodica. 11. — U župskim knjigama od god. Mune) 8 porodica. 1853. 1747. 1670. kao magister Culich g. u škripskoj matici Coljević g. U popisu za gradnju crkve g. Svitić iz Komiže. 1667. Mračić sa Mljeta. 108 & . dalje. magistri Vitajić alias Sokolović. B j a ž e v i ć 2 porodice. C a g l e v i ć (nadimak: Rađesko. 1759. 2. iz K o m i ž e oko g. doselili iz D o n j e g HUJ Hi­ c a oko g. Vasselli Casinensis. a iz Splitske (kum) g. 1664. 9. 1771. i 1709. Pilić . doselio: iz M u r v i c a oko g.: Bakarin. Vje­ rojatno iz B o k e K o t o r s k e . 1729. A n d r e u z i (Furlan) 2 (porodice. 182J0. "u Milni kao doseljenik iz Splita. 1801. 8. B o r i ć... 1814. U Bobovišćima se spominje g. g. g.— Hlap) 2 porodice. 1820. pop Caljević. 1758. 1777. 1686. 1816. 1833. 12. Krstulović iz Bobovišća. B r k l j a č a 1 porodica. 1648. — U župskim knjigama od g. 1843. 1774. iz S p l i t a . Prezime se spominje u Nerežišćiima. i 1690. iberado alias Suska. s napomenom: iz K o m i ž e .8 5.1762. Dolazi u popisu novoga stanovništva od g. iz K o n j s k o g a doselio Josip oko g. i 1824. Doselio zlatar Ivan. Caljević iz Zagvozda. Alberti. iz B o l a . God. iz C a t a prekoi Sutivana. Matić alias Baćina.— U Postirima g. spominje se kao De Rado. izumrli nadimci: Turko. (Duje). 10. 1763. iz Dračevice.: Krstulović alias Bepimjafc. U župskim knjigama od g. zatim i kao Caglievich. 1834. U žup­ skim se knjigama spominje: iz Š k r i p a oko g. 6. Č u l i ć 1 porodica. a g. kao Caglievich. knjigama od g. 14. 3. D a m j a n o v i ć (Škendre. Sadanje porodice 1. B a r h a n o v i ć (Murvicaniin) 1 porodica. nauta de Rado. 1684. 1851. Rokela. U staroj nereži'škoj matici zabilježen je Simon Cagglievich presbyter Hliricus g.

1843. g. jedan put s napomenom: iz Bobovišća. zabilježeno je.5 Prezime se nalazi' u popisu bračkoga plemstva od g. Girgo iz omiške R o g o z n i c e doselio oko g. 1840. U župskim knjigama g. 1880. Dragićević-Ružić iz Donjega Humca.. Co: medicus Joannes Duj­ movich i t. Kao Ugrinovi'ć zabilježen g. 1869. 20.. ^ ^ 25. J a k š i ć (nadimci: Ćuimeta. Gabelot. Cvancik. 1757. otprilike). 1656. s napomenom: iz P i t a v a (Dobrunich). D u k i ć 1 porodica. i 1820. 10 Prema podacima. D u k a 1 porodica. porijeklom Ugrinovići iz }P o 1 j i c a. U župskim knjigama dolazi od g. 1752. te je do g. 1657. 1680. G o i ć 1 porodica. Škamparin) 9 porodica.) 16 porodica. U poljičkom izvještaju g. 1816. g. F a d i ć (nadimak Komižanin) 4 porodice. D o b r o n i ć 2 . Dni coimitis Joannes Diujimovich. iz I m o t s k i h P o l j i c a doselio Đ. Dni capitanei Dujmovich. Pietro«. 7 Supetarsfeih Dujmovića ima u Spli­ tu i u Zagrebu. 19. G r a n i ć (nadiimak Mućanin) 2 porodice. a napomenom: iz |Škripa. 1637. 27.porodice. 1760. imao nadimak Jordan. iz L o ž i š ć a. kao Duchich. s napome­ nom: iz Sitnoga. Bandurić. ali g. 16. nofoilis Dr. D r a g a š 1 porodica. Pokojni Niko Hržić (umro pred 14 g. Na Bolu je Hržić nadimak porodice Vodanović. 24. g. H r ž i ć 6 porodica. iz K o m i ž e oko g. I v k o 1 porodica. 1849. J a n k o v i ć 1 porodica. G o 1 e š 1 porodica. Stojan. J a d r i ć 1 porodica. D r a g i č e v i ć (Purešković. 1751. iz P r a ž n i c a. D u j m . 1677. — U župskim knjigama od g. Doselio iz S i n j a Grgur oko g. 17. mesar. God. d. a kao Ugrin g.15. kurat Gerolamo Giaxich. kao »galeottd di S. Doselio — prema matici — oko god. doselio Ante iz Muć a oko g. 18. Povaljski Hržići — prema predaji — porijeklom iz Roškog Po­ lja u Bosni.o v i ć (nadimak: Lukin za jednu porodicu. g. Stare i umrle bračke Dujmoviće naslijedili isu. a za drugu • Pistola iz Bola) 2 poro>đice.. 26. oko g. 28. 22. iz S p l i t a doselio oko g. poljički Dujmovići. Parađer. 1827. 1888. 1759. — U popisu pučana za bračku galiju g. ' v 23. g. da porodica Dujmović ima »biljeg i značaj poljičkog plemstva«. Ima ih u Dubrovniku i Trstu. 1808. — U župskim knjigama od g. 1812. 1750. 1819. 1799. iz N e r e ž i š ć a.8 U Supetru se spominje: Jakšić-Krstić iz Donjega Humca 109 . 21. 1815. 1856. 1625. Michiel Giaxich mjesni' sudac 11 . oko g.. U župskim knjigama (skonjadan) od god. Stupac. 1758. g. 29. Dragiče­ vić »detto« KJastelanac. Ružić.

42. K r z u l o v i . 1818. doselio u prvoj polovici' XIX. J. kao činovnik iz K a r 1 o b a g a. i 1761. u žu.: naiuita Karlovac. K r s t u l o v i ć (nadimci: Bofcoška. K l j e n a k 1 porodica. 35. K o r 1 a e t 1 porodica. 47. — U boboviškoi matici kao kum iz Supetra Krstulović je zabilježen: g. 1729. U župskim. 1715. Doselio Martin iz I m o t s k i h P o 1 j i c a oko g. 1841. i 1774.. 1817. — U sutivauskoj matici kao kum g. K u r t e . Krstulović alias Bapinjak. 33. 1882. g. 1851. iz . oko g. 37. 1760.. Spominje se u župskim knygama od g. iz Os t r o v i c e . s napomenom. Prezime se spominje g. i dalje. iz D. g. s napome­ nom: iz Bobovišća. 49. K u z m a n i ć 4 "porodice. god. J. knjigama cd g. v. M i l a š i ć 1 porodica. 1742. Doselio Luka oko' g. g. 1752.. U auipetarsikc'i matici zabilježen god. K o l i m b a t o v i ć (Kulimbat) 5 porodica. — Prema tradiciji doselili iz K a r l o v c a . 31. 1823. a:li uvijek kao Kulimbat i Kolimbatović. 110 . J u r e t i ć 2 porodice. 1760.reFi iz S p l i t a . 1768. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. iz omiške R o g oz nice. 36.S p 1 i t a. Kair 1 o v a c 1 porodica. 40. iz S t a r i g r a d a oko g. 41." 1848. g. 1752. iz V r b a n j a. oko g. 1850. M a n z o n i 1 porodica. Kirstuiović alias Loše. doselio oko g. 1807. M a r i n o v i c 3 porodice. 1762. u popisu supetarskih porodica. 44. i to s naipomenom: iz P o t h u m a. 46. M a t k o v i ć 1 porodica. iz G o r n j e g a Humca. Kao magister Krstulović zabilježen g. oko. Cimara. 1697. Jaikšić alias Salamunić iz Škripa. i to kao: ncbiL Dnus Comes Carlus San de Mascarefei. iz P o d g o r e kod Ma­ karske. 34. Masca. Porijeklom iz |P o 1 j i c a.rsk'in knjiga­ ma od g. M a š k a r e 1 1 porodica:. Humca. 4 porodice.god. 1888. 1800. K u r t i ć 4 porodice. Peškareša) 3 po­ rodice. 1818. M a r č i ć (Maričić) 3 porodice. Doselio Jure iz Š k r i p a oko g.. J u n u š i ć (nadimak: Miškotovi) 2 porodice. iz P o 1 j i c a. god. 1812.supetarskim žup. iz P o d g o r e . M i r i ć 3 porodice. iz Škripa. • 43.. 48. 39. :s napomenom: iz S e n j a . a nazivali se Zaborović. L j u b i ć 1 porodica.ć (Pendilo) 3 porodice. •45. oko g. oko g. 30.. 1764. 1738. — U fragmentarnim . 1786.skim knjigama od g. 1821. 38. -1840.g.. 1815.:' iz Nerežišća. Doselio iz okol'ce T r o g i r a . 32. 1790. Doseljen oko g.. g. 1852.. M a t a s 2 porodice.

. 1764.. vjenčan u Supetru g. ali porijeklom iz Raba. — Vje­ rojatno. Omerović s napomenom: iz Supetra. Piot o č n j a k 1 porodica. — U popisu novoga stanovništva (g.8 P e t r i z i o . Kmivonja. g. 1657. porijeklom iz S u t i v a n a .. 1809. God. Porijeklom iz D r a š n i c a . P a v l o v i ć 2 porodice. tradiciji. Oko g. 1753. iz L o ž i š ć a . 1822. jer ide na ruke i noge (bolestan uzetošću). Skuše) 8 porodica. 1775.. a. Pieritić. tako i dalje često. dolazi kao Pierotic. Picoli. 1759. O m e r e v i ć (nadimak: Žiža) 3 porodice. 1818. g. u bebo viškoj Pezoli g. kao Piccoli. 1747. tt ( P a p i ć (Filomena. Doselio Luka oko g. 1758 i 1760. — (U PučiŠćima postoji porodica Srdarević—Remetin iz okolice Sinja-Muć. Godine 1764. zapisano je Remetić alias Omerović.M u t a ir e 11 o 1 porodica. do sredine XLX. 1758. v. 1912. — Spominje se češće < u župskim knjigama od g. < ali nekoliko puta s napomenom: iz M i r a c a. dolazi' od toga. 1853. 1759. Dolu). Pizzulo. 1815. P a n t e l i ć 1 porodica. 1727. Pizzclo. Pierotović. i kroz drugu polovinu XVIII. što liže po zemlji.7 P o p e v i ć 3 porodice. porijeklom iz Senja. Pročulo g. 1749. Pizul. a g. i 1754. P e t r i n o v i ć 1 porodica. 1820. a Pizzuili g.) u Sumartirm. Doselio Ino cent iz S p l i t a oko g. ali. . iz N e r e ž i• s ć a. Remetić dolazi u župskim knjigama od g. vijeka. — Prezime se nalazi u popisu supetar­ skih porodica g. zabilježen je Omerić iz Poljica. P i e r o t i c 1 pcirodica. iz I g r a n a. g. 1818. i 1750. iz P uč i š ć a. U popisu supetarskih porodica g. 1729. — U supetarskim župskim knjigama zabilježen je Papin g. ma­ tici spominje se kao kum g. 1922. sa H v a r a . • U popisu pučana za bračku galiju kao »galeotti di S.. 111 . Franjasović alias Remetili. prema. u postirskoj g.. 1793. P r u g o 6 porodica. Pizzcii. — U župskim knjigama od g. g. Pizzuilo. — Vjerojatno do­ selili iz D o n j e g a H u m e a. 1729. g. g. oko g. g. 1735. 1795. — U škripskoi. — Nadimak »Lisko«. < 1889. 1703. u nerežiškoj g. Doseljen Vjekoislav g. l porodica.. Pietro« g. 1727. a kao Papić g. — Doseljen Filip oko g. 1784. 1625 Fna. zabilježen je Reme­ tić alias Coljević. 1730. iz Poreča. N a z o r 1 porodica. —• Prezime se nalaz| u popisu bračkoga plemstva od g. P l e t i i k o s i ć 1 porodica. porijeklom iz Poljica. jedan pučiški Srdarević—Remetin živio u. — Doselio Petar oko g.' P i z z o I i 1 porodica. 1813. — U sutivanskoj matici kao kum iz Supetra g. i 1734. 1746. :— Živa samo jedina udovica.ne P'colo. 1856. kum iz Su­ petra u Bobovišćima: Picoli »cancelarius hujus Insule«. iz Ž ež e v i c e.

Prema porodičnim zapisima doselili god. Prema porodičnoj 'tradiciji porijeklom iz Istre. alias Dujmović. 1729. 68. S i n č i ć 4 porodice. iz D r a č e v i c e . iz S p l i t a. R. Roka iz g. Dorin. a u nerežiškoj matici g. 70. Pošupirja. Krajem XVIII. a k tomu: g. 1729. 74. (U.. 1787. T e r z i ć 2 porodice. 76. 1625.'detto Lola. 69. iz B e r g a m a. Dopodne. 66. 1819.Ciccarellijevu popisu novoga stanovništva u Pučišćima spo­ minje se Rajčević. i dalje R. dosielio Srećko oko g. 1894. g. Dicin. koji su primali sol g. g. 1625. 1813. 1682. s napomenom: iz Su­ petra. g. 1812. v. RadmilM. R e n d i ć (nadimci: Anđelović. i redovito dalje. Zanimanjem drvodjelci i ribari. porije­ klom iz Splita. Bego. 1604. Doselio Ante oko g. U popisu »galeotti di S. R a z m i l i ć (Radmilić) 5 porodica. Rendić seu Inglez. Često u maticama dolaze gornji nadimci. Nalazi se u popisu supetarskih porodica g. 1574. g. 1777. u nerežiškoj Rendić zabilježen g. g. 1776. — U popisu porodica god. Pietro« g. 72. do­ seljeni iz D r a g o v o d e.. U Sutivanu se spominje kao1 kum iz Supetra god. U župskim knji­ gama (škonjidani) zabilježen g. što su svi bili crni). od g. Rendić je na teritoriju Postira — Dol — Škrip. g. 1826. 1754.. 65. porijeklom iz Pbljica. Petrić. Lesandrinčić) 15 porodica. U župskim knjigama od g. i 1673. U splitskoj mar tici spominje se Sinčić iz Mošćenice g. Doselili iz M i 1 n e oko g. 'zabilježena so 3 Rendića. 71. 1716. Nadimak Moro (valjda sitoga. R a d e t i ć 1 p o r o d i c a . Sa dalmatinskoga kopna. 1876. Natpis Taronija s grbom na crkvici Sv. Ima ih u Supetru i u Splitu. R a j k o v i ć (Rajkotović) 1 porodica.12 U sutivanskoj matici kao kum g. T e . spominje se Marco Schintich. R a i ć 1 porodica. — Porodica itendić — prema. Pietro« g. Radmilić. 1884. R. 1813. S e n k o v i ć 2 porodice. 1620.64. Stanoević detto Pistur. — Župnik u Supetru oko g. 1509. na Braču je »nodaro publico« Ivan Radmilli.tradiciji — pomorska je obitelj. U župskim knjigama češće dolazi od g. Š i m u n o v i ć 4 porodice. R.7 — U popisu pučana. 1819. vjerojatno iz P o 1 j i c a. Prema tradiciji. iz P r o l o š c a. Vje­ rojatno iz dubrovačke okolice. R a j e v i ć 4 porodice. 73. 75. 1667. 1751. Vjerojatno iz N e r e ž i š ć a. Ruso.. zvao se Tiro112 . magistri Rendić alias Mikin. Drimalo. Bariša alias Stanoević.n z e r a 1 porodica.7 Duišin13 spominje prezime Sinčića među poljičkim plemićima. T i r o n i 1 porodica. porijeklom iz Poljica kao Šimunić. 1683. Stanoević seu Barišin. S t a n o j e v i ć 1 porodica. 1812..) 67. U popisu »Galeotti di S.

— U Supe'tru se spominje g. 1763. zbog malena rasta. i 1757. Joanne Tironi. 1747. — U nerežiškoj matici kao kum magister Vušković g. -85. 84. iz P o l j i c a. 83. 1817. često kao Vušković alias Vlašić. jar je došao iz dalmatinskog Za­ gorja. mistro Ivan Vitaić. s napomenom: iz K o m i ž e . — Iseljeni u Šibenik. 1629. U župskim knjigama g. Ž u v i ć 1 porodica. 1782. od g. iz Postira. U župskim se knjigama spominje od god. 1685.77. Nadimak Vlah.. 1763. 1721. Vuišković alias Gundulaj. 1754. D. jedna ženska V. 1885. ali i u knjizi »skonjidana« g. 7 — Kao »proeuratore del Popolo« spominje se god. Ballarin. 1747. do pred nekoliko desetljeća često se spo­ minje u suipetarskimi župskim knjigama. do nedavnih desetljeća.) Vjerojatno iz Baške Vode. 81. i 1812. V o d a n o v i ć 3 porodice. 1821. napo­ menom : iz Š o l t e . Magistri So­ kolić i Sokolović dolazi češće u matici od g. ali više puta s. s na­ pomenom: iz D o l a . 78. g. magistri Vitaić alias Sokolić. Z a g o 3 porodice. 1763. ni. T o ni i č i ć 3 porodice. 1729. — U supetarskim župskim knjigama (skonjiđan) zabilježen je od god.. 1715. Mate Tironi. 1729. a g. 1765. kao Usković s napomenom: iz Supetra. magistri Vušković alias Šorinica. 1747. 1821. g. Iseljene ili izumrle porodice 1.4 U Postiir&ma je zabilježen g. Ant. U Pučišćima oko g. — Prezime se nalazi u popisu bolskoga novog stanovni­ štva od g. s napomenom: iz D r a č e v i c e . kao kum Dr. 82. T v r d i ć 1 porodica. . imaju nadimak Gi­ rica. 1836. 1701. Doselio Miho oko g. U župskim fenjigama dolazi prezime od g. nalazi se Firanr cesco Tironi. 1779. Posljednja Andreis—Defilipis umrla otpri­ like pred 8 godina. U župskim knji­ gama od g. Doselio Jakov iz B o l a oko god. 1818. proIZbornik za narodni život i običaje 8 113 . i 1795. 2. s na­ pomenom: iz P o l j i c ist. V u š k o v i ć (nadimci: Cuparđa. Riste. Z u d ć (nadimak: Vlah) 1 porodica. 1625. 1664. a u boboviškoj g. U župskim knjigama od g. Maše* Cinkvantin. V1 a d i 1 o 3 porodice. U Dolu se spominje g. 79. 1813.. 1753. Kon­ turo) 7 porodica. V i t a i ć (nadimak: Škarpunein) 2 porodice. i 1820. ali g. Spominje se u župskim knjigama od god. Frane Ballarin. g. — Nalazi ise u popisu novoga stanovništva 9 u Supetru (popis od g. A n d r e i s od g. 1681. 80.-g: 1753. spominje se1 pop Uscovitius. U popisu »Galeotti di San Pietro« iz g. 1748.. B a l a r i n od početka župsikih knjiga g..

u Postirdma g. 175(j>. nobilis Bersatić. B a n o v i c u početku župskih knjiga g. 1786. 5. u početku matice g. 1819. v. u bolskoj g. Toma »de comitibus« Bersatić. 1812. dalje. i 1712... Od­ selio u Split početkom XX. s napomenom: iz K a r l o b a g a . u pastir­ skoj g. 1812. i . g. »orificis« Ferro iz Korčule. God. -1757.. Vjerojatno porijeklom iz Polijica. 7. J. kao^ Bersatić.. 1665. 1662. F e r r o od g. 1749.. a u Škripu g. 1661. 1729.. v. 1815. B o j a n i ć od g. đr. — Gcd. B e r s a t i ć se spominje u fragmentarnim župskim knjigama od g. spominje se u Supetru Zuanne Bersatich »procurator del po'polo«. — U dračevičkoj matici kao kum iz Supetra g... 1751. 1729. 12 Bersatića. za bračku galiju zabi­ lježeno je g. i 1753. magister Bersatić..15 U siutivanskoj matici spominje se kao kum g. 1642. B u j e v i ć od g. 1729. 1646.. s napomenem: iz O b r š j a (Buljević). Bersatić de Salentić. do prve polovine XIX. kurat jPavao Bersatić. Otselili u Mirca. g.. 114 . 8. B o r o e v i ć u fragmentarnim župskim knjigama dolazi od g. 1804. 1704.: ljekarnik. 10. 1813. 1729... 1843. 1737. 1659. 1784. Bersatić alias Paulina. v.1731. kao Barsatić.. 1721. dalje donedavno. i 1629. i 1763. 1750. nerežiškoj g.. U popisu poiljičkoga plemstva na Braču od g. kao kum u Nerežišćima Balarin iz Supetra g. 1615. 1805. 1795. 1712. a g. neki put s napomenom: iz K o m i ž e . 1766. 1752. 7 6.kuratoir. sa otoka Hvara. od g. do prve polovine XIX. s napomenom: iz V i s a . 12. 9. — Spominje se kao kum Banović iz Supetra u Doku g. 11. i u knjizi »skonjidana« g. često s napo­ menom: iz K o r č u l e . v. v. i 1731. u bilješkama u vezi sa sikonji&anom g. 1748. u župskim knjigama g. nobil. kao Barsatić. 1814. Borsatić. i 1793. 1702. u. a g. uvijek s napomenom: iz Supetra. g. često s napomenom: iz S e r r a v a l l a . D e š k o v i ć od g. g.-1840. u prazničkoj g. dalje s napomenom: iz V e r o n e . 1816. a g. 1813. Balarinović. 4. kape­ tan Bersatić Frane. u Nerežišćima g. 1690.. 3. U popisu (pučana) u vezi s regrutacijom. kroz XVIII. samo Bersatić g. 1750. 1724. u bebo viškoj g. F i o r i n i od g. iz Dračevice. Spo­ minje se donedavno. pisar je na preturi u Supetru D. B o n e t t i od g. 1625. g. g.. jednom g. 1812. B a n od g. medicus. do oko prve polovice XIX. Bonetti. Dr.. 1754. u mlinarskoj g.

10 U Nerežišćima zabilježeno je u župskim knjigama.sredine > XIX. i 1760. spominje se u Supetru'porodica Fiorini na ime Svitković. god. te u po­ pisu sastavljenom u vezi s regrutacijom za bračku galiju god. 1729. u XIX. dolazi kao' Jeričević alias Da­ miani. advokat dr. 1782. Columfois) doselili na Brač sa C r e s a -pred 150 godina otprilike. H a n o e v i ć od početka župskih knjiga g. Vjerojatno kao Hranoević <Hranuelli) iz Dola. U Nerežišćima je kršten jedan Franjasović iz Supetra g. 18. Međutim. v. 1729. Nikole. Damiani alias Jeričević. zabilježen kao mistro. samo Damiani..13. Prezime se nalazi u bilješkama o skonjidanu g. U Škripu je član bratovštine g. kao parom Frane Franjasović. Pietro« mistro Francesco Cragli g. 16. God.. u Supetra je »niotagk) publico« Marko Cvitanić detto Fiorini pok. 1843. God. 1758. Kao »ncdaro publico« idjelovao je u Supetru oko 1777. K a r a n j a c . Ostavio je znatno nepokretno' imanje u dobro­ tvorne svrhe. 1729. v. u boboviškoj J. 15. Vicko Damiani. Fiorini—Cvitanović. 1753. g. Pred desetak godina umro posljednji poto­ mak. koji je zabilježen ui Nerežišćima g. Ante Kolumbis.-9. g. s napomenom: iz Nerežišća.. 1729. — U đolskoj. 1799. 1755. 1818.' v. 1727. — God. 1698. 1808. 14. i 1782. do. koja da je samovoljom velikih knezova postigla plemićki na­ slov..) do sredine XVTU. (mistro) do prve polovine XIX. i to Ivan Franjasović i gastaldo Franjo Franjasović.. 1660.) Franjasović alias Remetin.. Možda isto -što i Juričević. 1749. conte Damiani. s napomenom: iz Nerežišća.. 1717.spominje se. i dalje u XIX. K r a l j i od početka župskih knjiga g. uvijek s napomenom: iz Su­ petra. 17. više puta (g„ 1749. 1625.. do 1808. j. U kasnijim župskim knjigama često dolaze Franjasovići. s napomenom: iz S u t i v a n a . kao kum iz Supetra g. J e r i č e v i ć od početka župskih knjiga g. v. u mlinarskoj kao' Damiani g.7 115 . (kapetan Frane K. ponekada s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . matici Jeričević g. g. 1778. bio je vrlo ugledna ličnost i dugogodišnji općinski načelnik.—1762. u Sutivanuj po­ stoji sličan nadimak (Kranjac) za porodicu Mohorović. K o n t a n t i n od početka matice g. 19. s napomenom^: iz Splita. 1680.. 1729. — U popisu pučana za bračku galiju »galeotti di S. K o l u m b i s (t. v. 1799. Zadnji .muški potomaK supetarskih Franasovića umro je pred 20 godina otprilike. od g. v.od početka fragmentarnih supetarskih župskih knjiga g. — U sutivanskoji matici J. 1625. -— U Sutivanu je zabilježen Fioirini g. 1759.. 1790.g. do prve polovine XIX. F r a n a s o v i ć spominje se.

Jednom. a g. g. i u.. kao Bošković alias Henčević u Selcima. 1830. g. v. s napomenom: iz D o n j e g a H u m e a. P o l j a k o u maticama od početka g. donedavno. s napomenom: iz Selaca.iui maticama od g. 1729. P a s q u a l i od g. 1748. do sredine XIX. 2L K r i n f o k a j (t. — Porijeklom iz P o 1 j i c a. (U popisu plemića g. Isto što i Maroević. g. ' j . v. 1755. Sa istom. Nedavno iselili u Zagreb. Doselili iz P o s t i r a . Negro. a porijeklom su iz Taranita u Italiji. 1816. V. 1755. Vjerojatno pripada među novo sta­ novništvo. N i n č e v i 6 od g. — do druge polovine XVIII. 28. K r i l o spominje se krajem XVIII. R a đ i č i ć u župskim knjigama od g.. i 1817. u po­ pisu »galeotti đi S. 29. N e g r i cd g. su po­ rijeklom iz Rogoznice. 25. j . a g. Postirski P. N i ž e t i ć od g. 1813. v. 1818. Prezime se nalazi i u bilješkama sikoniiđana g.20. K o š ć i n a od g. 1693. do druge polovine XVIH. Međutim. do prve polovine XIX. — U milnarskpj matici kap kum P. do­ nedavno. do posljednjih desetak godina XIX. na­ pomenom i g. a g. 23. 1833.: iz Sutivana. Često s napomenom: iz V e n e ­ c i j e . kao Denegri. 1695. M a r o i od početka župskih knjiga g. 22. „ali i g. kao mistro Košćina. jednom g.. v. već Crinfocai (Krinfokaj). 1729. Vjerojatno' iz Tro­ gira. Nekoliko puta. (u početku župskih knjiga) Hinčević. Ako je Hinčević. Pietro« 7 . Marconi) od g. 1816. g. — U sutivanskoji matici kao kum. onda je iz B r e 1 a. j . — U Sutivanu postoji porodica Zvanić— Krilo. siamo Krilo. M i č e l i ( t . 1657. 1776. 26. 32. iz V e n e c i j e . do sredine XIX. prvoj polovini XIX. u Sutivanu nema Trinfocai. s napomenom. 1803.Često s na­ pomenom: iz Starigrada. Često dolazi i kao Trinfokai. v. Maroi8 kap »estinta« porodica.) . 1818. 33. Vjerojatno nečiji nadimak. 1741. g. 1814. (kao mjesni su­ dac) i dalje do druge polovine XVIII.. 1778. s napomenom: iz Trsta. 1751. koji su doselili iz Donjega Huimca. s napomenom: iz P o s t i r a . M a r k o n i (t. 1788. v. 31. nauta Krilo alias Sabaron s napomenom: iz Supetra. 1764. 1833. u bilješkama skonjidana g. R e z z P . iz Ancone (tlalija). P e t r i c i ć od g. God. 1729. 24. dalje.. a u Postire iz Rogoznice. v. 1793. 30. — U sutivanskoj matici kao 116 . 1625.. < . s napomenom: iz Supetra. (Košćina—Tigliadi). Crinfocai) od g. Michieli) od "početka župskih knjiga g. 1804. 1729. 27. v.

340. a porijeklom iz P o 1 j i c a. ibiđ. S k o k n i ć od početka župskih knjiga g. la redif icazione della nuova Chiesa. < — Doselili iz PoiS'tira. 11 Ciccarelli. Jurja Vuškovića.. stabilirono col comune consenso la seguente contribuzione . 35.. Z u đ e n i g o od g. U Milni je zabilježen kum Spudičević dicti Sabbo iz Supetra god. Jurja Cagljevića. str. do druge polovine XIX. me.. Rukopis u župskom uredu u Supetru. 1759. a g. zabilježen kao magister. spominje se porodica Ugrinović u Supetru. and. s Ciccarelli. 1799. kroz XIX. Nikola Vušković.. . S p u d i č e v i ć od početka župskih knjiga g. (paron Frane'S. ibid. samo Sabbo. 198. 1938. kutni iz Supetra g. 10 Pavić.. 439. i* Ciccarelli. 111. te g. str. str. Zuđenigo iz S t a r i g r a d a. ibid. Pietro al numero di 53.«. s napomenom: iz M o l f e t t e . iz Dola ili Škripa. • . 'che compongono iil ectmmuii di C. ibiđ. 1741.. 1725.. ibid. 6 Ciccarelli. 3—4. 1938. v. 38. g. naza capi di Famiglie. g. .: Grga Cagljević. 1729. ibid. Ivanića. v.. coimpreso la persona di iS. ibid. 8 Ciccarelli.is Duišin. do novijib de­ cenija XIX. ibid. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. kao.: Congragato l'ordine di S. 9 Popis kod I. 1764. S. 71. dicti Sabbo i g. često dolazi kao Spudićević alias Sabbo. 346. . 39. str. maloljetnik pok. ibid. Zagreb. S u n a n i ć se spominje od početka župnih knjiga g. Pojaković i g.. (Živi g. Zochnich iz Donjega Humca. 4 Ciccarelli. 321. v. 1814. list 18—19.) do druge polovine XIX.34. S. 453—455. 1815. često s napo­ menom: iz S i t n o g a . et alia sua P. U Supetru su bili ovi novi stanovnici g. v. 12 Vjerojatno u vezi s poljičfeom porodicom Dujmović.. 1729. do kraja XVIII. Pojak. u popisu novoga stanovništva 9 kao' Skoković. Ivan Vušković. br. 12 Popis kod I. 2 Croatia sacra. v. Poljak. 1751. str. god. kao nobil. me. str. 23. 255—256. 186. 186. 303.. 360. do novijih decenija. 36. Petar Cagljević. Babica. str. ibiđ. ibiđ. 40. 1747. u boboviškoj. god. 1799. Pojak. 274. 5 Ciccarelli. 1 117 . Izgleda vjerojatno. • • : U g r i n o v i ć cd g. 1755. str. Nerežišća pod 6). JPoljačić. 1744. 1812. is Ciccarelli. IH.. LITERATURA I BILJEŠKE: Libro de antichi atti della Parrochia 1729. ibiđ.. (V. Babica. 1747.. jed­ nom s napomenom: iz V r b a n j a . 1817. str. 1750. g. str. ibid. S t i p e t i ć se spominje od g.Dragiičević-Skoiknić s obitelju). stante l'acidentale incandio sucesso nella vecchia. Glas Heraldike. Nikola Skoković i maloljetnik pok. S. 1729. S a l v i n i od g. li quali p. 37. str. ' 7 Mladineo.

B u r a i z i n (nadimak: Kuital) 1 poinođ^ca. Mircanjanl u ispravama. B r k o v i ć (nadimak: Gobo) 2 porodice. Tambaluk) 6 po­ rodica. 1857. Bertičević. Spominju se u Mircima oko g. B r t i č e v i ć (Čuća. 1852. 1683.1894.. Mumalo. u supetarskoj g. 1747. 5 _ Prezime zabilježeno (kum) g. za župnikovanja Kargotićeva. 1579. Pojar. u nerežćškoj g.6 — Prezime se spominje u sutivanskoj matici' g. 1702—1736. ali su se u početku naselile iznad današnjih Miraca. U popisu nerežiškoga novog stanovništva od g.u postirskoj g. 1726. .6 U sutivainskoj matici g. • 6. Kasnije su se spustile prema moru i deset minuta od morske obale osnovale današnje naselje u predjelu Merec. Prvi se B. Bole. u vezi s gradnjom crkve i među prvim do­ seljenicima iz Donjega Humca. Prvi oženjen god. Prezime se spomi­ nje g. u bolskoj g.5 Doselili iz S u p e t r a. 1 Mnoge crkvene knjige uništene su Oid požara god. i 1697. 1751.. Spominju se u Mircima oko g. i 1725. .: Termić—Vladišević iz Poljica. 1579. 1657. — U sutivanskoim župskim knjigama zabilježen je g. u bolskoj g. Stipanovica. 2. 1711. Sutivana i Supetra. 17£7. 5. s napomenom: iz Miraca.. god. Prezime se nalazi u nerežiškom pop'isu novoga stanovništva. Borković iz Poljica. Gobo) 8 porodidica. bilo je oko 12 stanovnika. B a k u l i ć (naidimci: Fulkan. 118 . u Dolu s napomenom: -iz Miraca. Bakulić. A r ž i ć 1 porodica doselila iz S u p e t r a.MIRiCA Selo se nalazi između. Godine 1579. i to u predjelima Močilo i Prbači Dolac. zabilježen je Juraj Barkulić. 1679. 1679. 1662. i 1700. s napomenom: iz Miraca.:(?) pop Voineo. 1656. Prve dvije porodice Brković i Bertičević doselile iz Donjega Humca. 1735. 1579. Barković. B u i j e v i ć 1 porodica. 4. 3. 1667. Jakšić. U popisu bračkoga plemstva g. kurat 2 . 1799. Jerega. 1657.4 * Sađanje poroiđice 1. 1659.. — Prezime se spominje g. Stipičić 3 . U popisu bračkoga plemstva g. pri gradnji crkve i među prvim doseljenicima iz Do­ njega Humca. Barković i Barković. đoselivši se iz I m o t s k o g a . oženio g.: Valerio Nadali. 1747. a kao Barkoević g. u Bo— bovišćima i g. Berković. 1770.

Š o r e 1. i 1788. 1761. Sansir. 14. 1781. Bakalar. župnik Lauirić s na­ pomenom: iz Miraca. 1919. 1825. Doselio se kao zidar iz S p l i t a. 19. Porijeklom iz P o l j i c a . L a u r i ć 1 porodica. U bolskim župskim knjigama spominje se kum mistro> Chiriehi. 1763. K i r i g i n (nadimci: Veli. U sutivanskoj matici g.. uvijek. 15.. "Sinovčić-^Baras s napomenom: iz Miraca. Tor­ bica. Porijeklom 'iz S u t i v a n ia. Gvozdanović. 1786. Delija. Porijeklom iz Do­ n j e g a H u m c a. 1853. i to baš u Miroima iz god. Doselili iz D o n j e g < H u m c a za kua ratovanja (župnikovanja) Laurića oko god. Doseljeni C. P e t r i . • . u dolskoj g. 12. 1822. JJ-.. 1814. 1657. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.. i 1774. 1657. uvijek • s napomenom: iz Miraca. C v i t a n o v i ć (nadimci: Masko. Piće) 14 porodica. Jakobina. 1700. U sutivanskoj matici g. Bučica. Borin. R a z m i l ' i i ć 1 porodica. iz Miraca »oriundo« iz O m i š a . S i n o v č i ć (nadimci: Bar as.. 1779. Prvi se doselio' iz S t o b r e č a i oženio g. u dolskoji g. Tomiasovi. porijeklom. Prezime se spominje u supetaruskoj matici g. Lola. iz S u t i v a n a. Bile. 1787. 16. 1683. Prda) 20 porodica. iz N e r e ž i š ć a oženio' se oko g. 20. i g. 18. Miš) 3 porodice. s napomenom: iz Miraca. Glavar. u suti­ vanskoj g. Pretpostavijam r da. porodica. L u k š i ć (nadimci: Roje. Termić—Vladišević. 1793. nalazi se Petrinović. Fibrica) 6 porodica. Kroj.. Jerić. 1793. 1787. Remeta.ože­ nio g.6 Spominje se u poistirskoj matici g. J a k š i ć (nadimak: Obrška) 2 porodice. 17. Lukšić se spominje u sutivanskoj matici s napomenom: iz Mira­ ca.s napomenom: iz Mi­ raca. Pojar. ^ Prezime se spominje u postirskoj matici g. Prvi se posolio iz L j u b i t o v i c e i . 1771. 6 Vjerojatno porijeklom1 iz D o n j e g a H u m e a. a u boboviškoj g.. Bura. 10. i 1749. Linčanić) 5 po­ rodica. Carin. Kirigin—Ivanović iz Miiraca. I v a n o v i ć 1 porodica. S t i p i n o v i ć 1 porodica. 119 . u škripskoj ^g. 9. 1780.4 Dakle. V l a d i s l a v i ć (nadimci: Delija. 1762. g. U popisu polijčkih porodica na Biraču. 1751. Sko­ re. D o m a n č i ć (nadimak: Kove) 2 porodice porijeklom sa otoka Hvara.. U supetarsikoj matici Spominje se g. Dojtrina) 17 porodica. je Vladišević i Vladislavić isto prezime.7. a u bolskoj: g. V i s i 6 1 porodica.• ni^ g. 1799.. Doselio se iz S u p e t r a i oženio se g. po­ rijeklom iz P o l j i c a . U popisu bračkoga plemstva g. 1748. n o v i ć (nadimci: Delegat. 1727. 8. 13.

U suMvanskoj matici g.« 2 Ciccarelli. ostataka.. Mihovilović. Sičaliina. Miljanović. 453—455. J u t r o n i ć iselili u Ameriku. u. Salamon da se povukao na Brač kod Škripa. gdje se nepoznat bavio< stočarstvom. 5 Popis kod I.t. Morotuf. Donji škrip. N i ž e t i ć .). subjecta est Parocho antedicto Cumatti. Sta­ ra bračka porodica. 1849. Sumnie. j u b i t o v i c e. Butinić. et habet circa duođecim anrmas tantum. M u n i z i ć (nadimak: Munjinac i Munjica) iselili u. .—1880. se oženio god. Kasnije je bio razo­ ren. Vunić. S v i ć a r e v i ć izumrli god. zapadnije se nalazi drugi dio. Ibi visa est 'Eccla S.. Batrtul. Babica na Bolu (ibid. Polu i Poštarima 27. od Sutivana). starih zidina. kod mene. 3. j . 71: »Villa Mirciae distans a supraspta per duo milliaria (t. ibiđ. u predjelu Birče. Škrip se danas dijeli u dvije grupe kuća: dio oko crkve. 1881. fornicata. ibid. str. spominje ~se kao kum s napome­ nom: iz Miraca. Popis pučana. fi Ciccarelli. 255—256. j . Lakšić.. LITERATURA I BILJEŠKE: Valerio. 3 Libro a štampa. Doselili se iz S u t i v a n a .. Ciccarelli3 govori i o natpisu iz god. Mratinčić. koji da podsjeća na dobjeglog Salamona. 1909.. Frane Ivanović iz Sutivana) qui est etiam illius Rector . 2. vrata i kaštila naziva se Gornji Škrip ili Grad Škrip. 120 . koji su još Grci osnovali. 1095. de jurepatronatus anteđicti Prbri^ Francisci (t. tae Mariae. str. 4. siječnja 1574. a u LX.-Pulisela. Dragnić.. Permoziina. Martić. 1866. vijeku od Gota. Župnik je služio god.Nedavno imouie Mi iseljene porodice 1. {Prvi M.4. VI. Porijeklom sa V i s a . 5. Prije brojno prezime. U Mircima se oženio god. str. str. 4 Pavić. Liomoizina. Nešto poda­ lje nalaze se rimski (Dioklecijanovi) kamenolomi. Skarbić. Porodica župnikova nećaka. Vidoševic. Mantinčić. Ameriku.posljednji se iselili u Split. 303.. Porijeklom iz L.' Mustačin. sina kralja Andrije U. ibid. Salamunić. 1 ŠKFJp Prema Hranikoviću1 i Ciccarelliju2 Škrip se nalazi na mjestu sta­ roga bračnog grada. K a r g o t i ć iselili u Split. rodom iz S u t i v a n a . ibid. U blizini sela nalazi se jedan manji izvor vode. groblja. 1682. vijeku od Neretljana.. Mrantičić. j . !feo|i su primali isol M Škripu.

Jerolim Pulitović. Galeotti di Scrip5 _ Šimun Vučić Matin. Mate Danijelović. Gucić. Jerolim Benčić. 121 . Renat Viđiošević. Matij Mratinčić. Ivan Domjanović. Kartolović. Bratinsić. Anton Domjanović. Mišetić. Ivan Salamunovic p'ok Fabijana. Mihovil Vulić (Vu­ čić?). Ante. Marko Mra­ tinčić Jurjev. Matij Krstinić. Mihovil Peternić. Florio de Ragusa. za prvfih 20 godina 1628. Šimun Salamunovic. natp's na škrips'kom kaštilu Cerinić. Gregorij Kovljanić. Nikola Boninčić.: Dujmiović. Andrija Mišetić. Juraj Boninčić. Ivan Vidošević. Kunić.: paroik'piop rektor crkve dominikanac Pavao Bocičić i kapelan pop Nikola Koviljanić. Nikola Salamunovic Tomin. 1630. Salvatić. Simun Salamunovic Jurjev. Marko Zogačić. Gelineo. Frane Permozina. Petar Šćimbić. Toma Dujmović. Dujam Salamuno­ vic. Jurja. Lovre Puliseiić. Pulišelić. Popis (pučana) u vezi! s regrutacijom !$> bračku galiju god. Vlatković. 1629.: Siuimljić. Luka Skoric. -' Škrip!janii n ispravama do matice 1570. Poklepović. Radetić. »nofoili sottcposti alia Gallea«: Vicko Cerinić iz Škripa. Nikola. Andrija Vučić. Miholović. Nikola Perkaljic. Galatunović. Placonović. Nikola Kalkaneo. Plančić. Nikola Martić Ivanov. Petar Permozinai pok. Nikola -Krtstinić. Rendić. Benke de Bog sa nećakom. Matij Skoric. Placoić. Liunardović.6 Porodična prezimena u žiipsMm :knjlgama prvi put spomenuta. mistr© Šimun Murano iz Dubrovnika. Frane Plodinić. Kvarantunšić. Ivan Cerinić pok. Iva. Ma­ rin Mirić. Matij Sanetić. Ivan Vučić Matin. Buvić. Ranofeić. Marka. Romeo Permozina Petrov.: Cerinić. jPetar Mratinčić.n Salamunovic Franjin. Kovljanić. Salamonović. Ivan Stipanović. Juraj Donijanović. Pa­ nic. Juraj Perdić. v Među plemićima. Ivan Martić Matin. Bošćić. Placarić. Juraj Maratinčić. Vicko Salamunovic i Ivan Sumnić. Marko Sumnić. Juraj: Martić pok. Nikola Stipanić. Radetić. Biakofeić. Ivan Salamunovic. ' Ukupno oko 84 porodice. Nikola Stipanović. Ivan Mratinčić Matin. Mihovil Mišetić. Vice Grego. Pavaio Perkaljic. Marčetić. 1579. Marko Stipanović. Dujam Dujmović. Kormonić. Fauro.Dujmović. Vice Perkaljic. 1625. Ivan Gargić. Pokalić. Vlahović.. Petar Babić. Pro Mišetić. U »schiera reale«: Mate Čikalinović. Fantazia.

1791. 1632. kapelan Dragišić. Prezime se spominje od početka matice g. Među pučanima bračke galije g.. kapitan Koviljanić. i dalje.: Glasinović.dolazi više Domianovića. (kao kum) i dalje do. 1641.c. Među pu­ čanima bračke galije g. 1637 : Božičević. Duhomzović sive Parhaljić. porijeklom iz Poljica. 1634. Benčić »đetto« Ašić.4 U pučiškim župskim knjigama Benčić iz Škripa zabilježen je god. 1640. Stipanovic. Benčić. Plodim. Sokačić. Lazanao. 1690. Sumnić. 1574. Ružić. Balancanović.: pop Biličić. Calcaneo. U pop'su pučana cd g. koji su u Škripu primali sol.: Mihovilović. Calianeo overo Fantasia.: Stipaniević. Kalajure. Šćepanović. 1639. Mihajević. Ponkoljić. danas. Bašković. Fabri. Martić. 1798. 2. ' 1642. Krstinic. Sezonić. Mali Viško. 1634. Domjanovic iz Splitske spo­ minje ise g. u sutivanskima je zabilježen g. 1799. zabilježen je iz Škripa Jerolim Benčić5.. Kao Domjanovic alias Mandić zabilježen je u knjigama g. Mandić) 5 porodica. Barholjica.^Vidošević. Benčić alias Senjić. Silović. pop Koviljanić. 1782. Zlatarić.: Muskietlć.1631. i 1788. 1638. Grivić sive Mandalinić.. 1788. U bolskim župskim knjigama g. Petričević.: Covglianeo. 1643. Stipaničić. 1780. 1574. 1633. Jakubinić.: Banić. g. ali uvijek kao Domjanovic.. Pulišelić. Mišić. Greko. Jakuminić. Francesco da Arbe. Starbić.: Domjanovic. Zanetović. Mairičević. 1625. Bebosić. Surnjić. 'Draghić.: Zvanić. Velanović. n e m a BenČića. ui popisu pučana od g. Seteljić. 1799.: Magie. 1644. god. Petrović. Salamunović. 1734. Antičević.. Mihaljević. U župskim knjigama spoiminje se od početka g. koji su u Škripu primali sol. dolazi kao Benčić alias Naherčić. Petricius.: Vučić. Marić. a g. Bukovinović. n e m a Damjanovića. Parhaljić. Skorić. Sađsanje porodice 7 1. i 1795.. zabilježen je Domjanjović iz Škripa. već Benke de Bog. 1788. pop Nikola Domianović. Drnanelo.: Mirić. Cerineo. 1625. 1635.. Sisović. 1645. 122 . 1786. — Prema nepotvrđenoj! verziji..-1632. Poškini) 7 po­ rodica. Ružičić. D atmi j a n o v i ć (nadimci: Ćile. Mandalinić. B e n č i ć (nadimci: Zrno. 1633. Toma. . Mratinčić. Biličić. 1647:: Skorić alias Bakić.

1673. g. Spominje se g. g. \ 9. u maticama dclaizi: Salamunović »vel« Jerković alias Fabijano­ vić g. a kao »procurator dell universita« god. 1663. 9 7. Fabijanović alias Pulišelić. u Splitskoj: Salamunović ialias Fabijano­ vić g.. Kristinić sive Mihajlović. 1714.. koji su dobi­ vali soT g.3. g. i 1764. Saliamunović sive Fabijanović god. Parhajić sive Jurićević g. Prezime iParhajić spominje se u župskim knjigama dđ g.. U postirskim župskim 'knjigama spominje se D. Cristoforo Guerieri. 1683.' Među pučanima bra.alias Miholović... 1682. Koškini. nalazi se Miholović. F a b i j a n o v i ć (nadimci: Bandunovi. 1789. Salamunović-Jerković sive Fabijanović g. Cesarović alias . 1715. Kirčovi) 4 porodice.—1787. 1806..5 5.. 1800.. 1681. i Salamunović alias Jerković sive Fabijanović god. i među pučanima bračke galije g. 1717. a iste godine (1822. koji su dobivali sol4. 1574. 1625. 1810. 1706. đ. do oko g. 1777. ' 4. Prezime je postalo od nadimka porodice Salamunović. 1574. Današnji župnik s rodbinom. spouninje se 123 . Kristinić. 1750. 1660. god.« Ce­ sarović g.. 1625.. 1755.. 1769. 1796. Zorotovj) 8 porodica... koje dolazi češće u župskim knjigama Škripa od g. Prezime je prevedeno od starijeg prezimena Bojković ili Vojković. Ovoga prezimena nema u popisima među pučanima g. D u j m o v i ć 5 porodica." 1785.. god.. Komeli) 3 porodice. God. G u e r i e r i (nadimci: Pojarovi. . Dukomzović sive Parhaljić g.. 1778. 1712. a g. 1632. Jurićević g. Spominje se od početka matice g. J. g. 1822... 1771. 1574.. Salamunović alias Fa­ bijanović g.. Fabijanović—Žuvić. i t.. D r a g i č e v i č (nadimak: Krtolčovi) 3 porodice.. ni g. iz Pragova. Jerković alias Fabijanović g. Kusanović dicti Kovačić g. pop Guerieri oko god. 1811.. Ovo prezime dolazi među pučanima g. Kovačić dicti Cesarović g. magistri Bojković. 1690.. 1792. 1786. 1625. iz Ć o n j e g a H u m c a . Spominje se od g. 1661... J u r i č e v i ć (nadimci: Sudac. i 1781. 1640.) udaje se u Škripu i jedna Dragičevićeva iz Bobovišća.. 1661. Medu'pučanima. i 1738. K e v e š i ć 1 porodica iz N e r e ž i š ć a . 1782.. 1686. kao Guerieri mistro g. U matici dolazi od početka. 1787..4 Godine 1625. a god. 1657. Jurićević sive Pulišelić g. Vjerojatno1 iz P o 1 j i c a. 1780.. god.. 1786. 1772. zatim ponekada u Škripu g. 6. 1781.5 8. 1777.čke galije bila su tri Perhaljića g. 1795. Kovačić alias Cesarović g. K r i s t i n i ć (nadimak: Miholović) 2 porodice. 1782. Jurićević »vel.. dalje. 1632. (Vogcovich) do g. 1765. vjenčava se D. 1731. samo Guerieri g. 1681. 1760. kao Ttomasović alias Dujmović. 1783. spominje se na Braču »ooadiutore de mandato« Guerin Guerini8. iz Škripa. iz Donjega Humca..

1777. Prema tradiciji. onih.Nikola Krstinfć i Miatij Krstinić u vezi s regrutacijom za bračku galiju. • 13. . U zajedničkoj župskoj matici (škripSplitska) ovo se prezime spominje od god.10 U župskim maticama dolazi: g. mistro Mihovilović.. s napomenom: izŠkripa. 1707. i 1768. 1709. kao magistri fabri Mihovilović.-MhnmaJo. Doli Postire) u popisu od g.zabilježen je u ispravama Juraj Mihovilović »procurator del. Ovo se prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. g. U župskim knjigama spominje se Mirić od početka u Škripu (g. iz L o ž iš ć a . Mihovilović sive Kovačić. Ovo se prezime nalazi među pučanima g.. M a r t i ć (nadimci: Mićinica. 1788. Kovačić. 1751. Hačinović alias Niko­ lić. više puta samo Nikolić. magistri. 1574. dai je talijanskoga porijekla. g. 1747. Hačimović s napomenom »iz Škripa« zabilježen je u dolskim župskim 'knjigama g. do oko g. g. koji su dobivali sol4. 1615. 1778. koji su primali sol4. 16. 1780. kasnije redo­ vito s napomenom: iz Splitske. g. 1675. i 1802. U Splitsku su se doselili iz Kaštel-Novoga kod Trogira. M i h o v i l o v i ć 5 porodica. 1780. zabilježeni su: braća Nikolić. M i r i ć (nadimci: Meštar. 1625. »vel.Popolo« u P r a ž n i c a m a. 1791. i među Škripijanima bračke galije (pučani) g. . g. Mirić alias Ko' žica. 15.. j .5 . 17. 1773.. K r s t u 1 o v i ć (nadimak: Sapunar) 3 porodice. Hanoi) 11 porodica. Čudina. U dolskoj matici spominje se g. 1635.12 U župskim knjigama. M e t l i č i ć 6 porodica. 1779. ali su po tradiciji porije­ klom sa dalmatinskoga kopna (Zvečanj?). U maticama dolazi često kao Martić alias Žuvić od g. Ovo se prezime nalazi među pučanima bračke galije g. i 1676.. g. Kristinić iz Škripa.).. god. 1788. Kusanović »dicti« Kovačić. P e š a 2 porodice. 10. i 1796. Spo­ minje se od početka matice g. 1625. dolazi prezime: g. 1735. 1780. Misli se. 1676. g. God. i u popisu pučana bračke galije g.11 14. Lipanović alias Mirić. i u bolskima %. g. Mihovilović alias Kovačić. 1786. Hačinović-Nikolić. . Prezime jie zabilježeno među pučani­ ma (za Škrip. vjenčan iAnte god. 1634. _a pori­ jeklom ©u iz Poljica.5 12. koje je zbog kanđijskoga rata ili kasni­ je đobjeglo u Škrip. g. Hačinović od g. . Niko­ lić je zabilježen u dolskim knjigama g.: P e s s e »tune Centuria Veneta Instructor nunc vera đomicilium tenens in Ca124 . N i k o l i ć 1 porodica. 1774. 1574. U župskim knjigama u Škripu spominje se od. ^/Tihovilović. a g. 1837. 1772. 1681. U bilješkama matice Sutivana oko g. P e l l i 1 porodica. u [Praž-. 11. te 1811. zabilježen je Čudić alias Metlici ć.« Mihovilović. t. i 1740.. 1668. nicama.porijeklom sa V i s a. Kočim) 14 porodica. 1681. 1625. 1643. g. 1767.

Viukšić. 1792. Baka) 6 porodica.. koji su u Škripu pri­ mali sol g. 1692. 1677. Salamunović »amt. Vučića je bilo i u Pražnicama. i 1796. Pivo. 1635. 1663. Fa. 1756. iz Sv.. fratar Pessi g. 1793. g. ime Pessa iz Terra Rubini. U župskim knjigama spominje se od početka. 1789. s napomenom:. 1637.. više puta dolazi (1631.. Salamunović alias Fabjanović. i 1677. Ovo se prezime spominje u župskim. 1715... gdje je porodica zabilježena od početka prazničke matice (g. također no'biles comitis Salamoni (1673. Salamunović sive Fabjainović. Vukčić. 1782. Salamunović »vel. 1805. 1675. U postirskoj matici g.. 1632.. 1675.knjigama Vučić se spominje g. magistri Lovrićević. 1778. 1679. g. g. g. U župskim se knjigama. Puli­ m šelić se spominje u nerežiškim knjigama g.. g. od g. 1673. đ. kapetan Radojković. K r i ž a kod Trsta. (iz Škripa) Nikola pulišelić. više -puta Salamunoviić alias Taraportin...s napomenom. 1574. — Vjerojatno talijanskoga porijekla. 1625. v. u Bobovišcima: Radišić vulgo Pesse. 1798..). žena i kći od »qn. bogoštovne općine u Splitu u ispravi Grimani od 18. i t. 19. 21. 1574. umire šfcripski tourat Salamoni. 1787.. a i pois'fcirskima g: 1698.5 U dolskim žuipskim. g. Salamunović sive Jerković. 1667. Lovre Pulišelić. 1649. 1788. i 1802. 1782. s napomenom: iz Škripa. g.. g.. a među pučanima bračke galije g. šimun Vučić. 1675. Salamunić iz . Salamoaii) izjednačuje brački knez Loredan god. maticama od početka g. U nerežiškoj matici spominje se kao kum.« Jerković alias Fabjanović. 1782. i 1799. 1686. 1625. g.« Jerković. g. 'g.. Ivan Vučić Matin i Andrija Vučić. g. ex Co125 .. Lovrićević. Jurićević alias Pulišelić. Salaimunić i Salamunović nalaze se među pučanima koji su g. g. R a d o j k o v i ' ć 5 porodica.. Neke porodice Sa­ lamunić (t. 1774. god. 1786.1591. j . da je iz P uč i š ć a . Pulišelić alias Lovrićević. Salamunić. nalazi se Pulisela4. g. 1674. P u l i š e l i ć (nadimci: Adrnac. 1789. 1632.. IX. g. 1674. g. Salamunović-Jerković sive Fabjanović.. 1787. 1810.. g. 1782. S a l a m u n o v i ć 1 porodica.stro Sancti Joannis«. ili g. 1783. 1670. g. 1668. P u r i ć 1 porodica. 1787. 1778. 20.Humca. 1811.. 1785.. . 1694. 1719. 1758. s napoimenom: iz Škripa. jer sui mletačko plemstvo dobili kapetan Toma i »isargente maggior« Zorzi Salamunić god.. 1812. U sutivanskim župskim knjigama spominje se Radojković god.•bjam-ović alias Pulišelić. 1789. Salamunoviić alias Jerković. Vukšić alias Pulišelić u Splitskoj.) do prve polovice XVII. 1776. 1663. u boliskima g. ' 18. g. i 1703. do g. 1788. . g. Među pučanima. s ostalim bračkim plemićima... 1771. i 1772. u mlinarski­ ma g.13 U Škripu umire g. 1781. spornim je prvi put kao kum g. 1683. 1710. Salamunović »dicti« Jerković. a u postirskima g. 1704. spo­ minje se Mose Pessa Ebreo.. U arhivu jevr. 1776. Pre­ zimena. .iz Škripa. i 1799. a također i u veži s regruta­ cijom za bračku galiju u popisu5 od? g.) Salaimoini.. 1789. u Škripu dobivali sol4.

do oko g. 1651. 1635. nai pr.-1634. co'mitis Salamonis. Martić đicti Žuvić. u praz­ ničkima Salamunić g. B a k i ć se spominje g.5 3. Biliceo. i 1653. župnik u Škripu od g. 1651.. 1637. Iseljene ili izaimrle porodice 1. 1793.. iz D r a č e v i c e ..—1798. i to svaki put s napomenom: iz Škripa. 1770. u bolskima god. U župskim knjigama od početka (g. dolazi g. 1649. a u pučiškima pop Biličić g. i t. B o ž i č e v i ć se spominje u pregledanim škripskim župskim knjigama g. 1683. Salaimunović. 1657. 1625... 1685. A n t i č e v i ć spominje se prvi put god.. U popisu »galeotti di Scrip« od g. 1574. 1777. 1778. 2. 1775. 1621. 1663. Stipičević alias Skorobaić. Salamoni. 1738. Stipanović alias Mirić. župnik Bi­ ličić iz Škripa. 1781. 1782. 1647. g. 1803. 4.. a g. Prezime se nalazi u popi. koji su primali g. u milnar'skima g. i 1798. U župskim knjigamia spominje'se prvi put kao kum g. sol4. a g. (dakle gotovo ođ početka matice). osim toga u maticama dolaze: g. g. Martić detto Žuvić. — Vjerojatno porijeklom iz Š i b e n i k a. menom: m Dola. Stipanović vulgo Skorobaić.mitiibus Salamoni«. 1818. n-o'bil. Bakić alias Skore od g. 1625. 5 . saimo Salamunić. 1670. U •pos'itirski'm župnim knjigama spominje se g. Skorić g. 1795. 1794. i g. Gornje se prezime ne spominje u popisu među puča­ nima. 1804. g. 1625.. B i 1 i č i ć se spominje g. g. 1760.. i 1780. u dolskima g. i 1714. Paulo Bili ceo »curato vicaro foraneo«.). 1788. Bilo je A. uvijek s napomenom: iz Škripa. nalazi se Luka Skorić. do oko g. 1710. S t i p a n o v i ć (nadimak: Grgucričovi) 4 poirodice. Mate Skorić i Petar Bahić. 1795. g. 1769. pak do_ g. a. Antiče'vić. 1786. 1796. g.. u Škripu cio pred desetak godina. Žuvić sive Martić. 1795.. vjenčava se u Škri­ pu iedan Žuvić iz Dračevice. Biličić. 1747. Božičević alias IVEaidretić. Samo Falarzović više puta od 126 . 1788.. 1794. Godine 1656. 1636. Ž u v i ć 3 porodice. i 1777. u nerežiškima g. 1672. u nerežiškima g. 1709. g. g. zatim kao kum g. i 1797. u pučiškima g. dcčim u vezi s regrutacijom za bračku galiju zabilježe! su g.14 Vjerojatno su od roda Krstu^cvića iz Bobo-višća. 1774.su-. Salamunović. Marko Stipanović i Nikola -Stipanović. Božičević al'as Falarzović. samo Žuvić. 1630. bračkoga plemstva od g. 23. g. 1796. Thomas conte Salamoni. Skorić alias Bakić g. Jakšić alias Salamunić.--zatim. 1653. često s dvostrukim prezime­ nom. d. do g.. s napo-. ' 2 2 . 1773. g. Martić alias Žuvić. i 1799.. i 1785. 1771. 1824. g. 1788. 1738. U suitivanskim župskim knjigama A. opet kao kum g. g. kao kum s napomenom: iz D o 1 a. a g. Salamunić. 1784. U supetarskim župskim knjigama dolazi g.. 1635. 1662.... a g. g. 1659.

1570. Božičević se spominje u Splitskoj g. 1656.) do oko g. spominje se kao kum magistri Galoamei. U popisu bračkoga plemstva g. uvijek s napo­ menom: iz Škripa. i 1824... do­ lazi prezime Covglianei14. 1632. 1692. do oko g. koji. i 1675.—1625. 1639. do oko g. 1674. 1599. C a l c a n e o spominje se u župskim. K o v l j a n i c spominje se u župskim knjigama od početka (g.. Ovo se prezime nalazi u Škripu među pučanima. 1650. 1660. 1632. Calcanei. Caglani g. 1667. 1671. alia Galea« Vicko* Cerinić. 1657.g. 1489. 1634. 1702. U positirskoj matici spominje se g. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. Ovo je prezime zabilježeno' g. 1786. pop Kovljanic oko o. Fantasia g. 1641. Nadgrobni natpis u Škripu iz g..4 Čini . g1.5 U đclskoj matici spominje se g. 127 . do g.5 D r a g n i ć spominje se u župskim knjigama od početka (g. Calcaneus. da su se preselili u Nerež:išća ili Donji Humac. 1625.buis Brachiae« je Niccolo Covglianich. Na kuli Ce­ rineo u Škripu nalazi se natpis pod imenom Cerinić god. Porodica ovog prezimena živi u Splitskoj. 1688. do g.17 Među pučanima bračke galije iz Škripa je zabi­ lježen Gregorij Kovljanic. 1684.. 1661. 1640.' Dragnić sive Bračvić. Dragnić alias Darpić iz Škripa.5 Kaio kapelan se spominje g. i Coviglianeus g. 1631. 1628. 1631.. 1579.overo Fantasia spominje se u maticama g. u dolskima Coviiglianeo g. g. Petanović. »sinđJ. U Škripu se jedan lokalitet naziva Gumno Petanovića Hi Gumno Kalkanea. 1642..) do g.6 C e r i n e o spominje se od početka matice g. a g. 1625.. 1629. Covlianeo dolazi nekoliko puta od g. 1632.6 U pučiškim župskim knjigama spominje se g.'1793. Župnik Nikola Cerineo bio je povaljski opat g. Covglianei. Koviljanić i g.15 Primljen je o bračko plemičko vijeće Michiel fiol del qu. 1625. zabilježen je u Škripu parok dominikanac Pavao Božičić. Koviljanić. kapitan Kovljanic od g. 1637. g. kao Cerineo (»Cerineum«). (Vidi Cerineo u Splitskoj!) Među pučanima »galeotti di Scrip« g. 1574. 1632. C e r i n i ć se spominje u župskim knjigama g. do smrti g. do g.1G G r g i ć se spominje u župskim knjigama od g. u postirskima g. kao. 1616. 1738. 1707. nalazi se Ivan Ceri­ nić5. 1741. Calcanei s napomenom: iz Škripa. knjigama od početka (g. 1634. U Po&tirima se u župskim knjigama spominje g.. i 1637. Među pučanima bračke galije iz Škripa nalazio se u po­ pisu d d g. a među »nob ili sottoposti. 1786. 1816.su primali sol g. 1685. Nikola Kovilijanić u Škrlipu. 1634. i 1649. Ivan Gargić. — Vjerojatno porijeklom iz okolice Š i b e n i k a .. Godine 1579. Zuan Cerinich g. g. 1679.se. C a l i a n e o . 1792.

Sblpčinić alias Mativčević g. 1574. 17. 1630. do oko g. nestaje ovog prezimena u škripskim župskim knjigama. 1793. 1631. 1631. 1625. 1797. Dva se Sumnića nalaze među pučanima bračke galije g.). Prezime Marinčević nalazi se u popisu »galeotti di Neresi« od g.) do oko g. 19. str. 1786. 1604. 1682. Matieević od g. 27. 1709. 1676. 14. do oko g.12.5 U. V e 1 a. ibid. 18. 3 A. Babica (ibiđ. u post. 1625. V e l a n o v i ć se spominje u župskim knjigama od početka (g. 1712. u nerežiškim župskim knjigama do oko g. iz Bosne. 1811.:rskim. 1823. 1681.pučiškim župskim knjigama spominje se V. 101—102). 1791.5 16. 1685. 20.) ibid. Kao Marinčević od početka iboboviške matice g. 1 Popis kod I.4. Sumjić. 91—94. do g. M r a t i n č d i ć se spominje u župskim knjigama-od početka (g. M a r i č e v i ć se spominje (u župskima knjigama od g. Ciccarelli. 1683.4.. Ciccarelli. pre­ r ma predaji. do . L u k a č i ć spominje se u prazničkim župskim knjigama oko g. do g. a Neretljani 841 g. 1625.. ali. Sumić. »Braciae insulae descriptio«. 1634. str. a. 1691. V i d o š e v i ć se u župskim knjigama spominje od početka (g. 43. i među pučanima bračke galije g. Prema Ciccarelliju.đo oko g. oko g.) do oko' g. list 14—16. 6 Croatia sacra.). 1642'. ibid.. "20. 13. ibid. i među pučanima bračke galije (»galeotti di Scrip«) g. Š u m n i ć spominje se u matici od početka (g. 1 128 . 1657. iz Škripa g. K v a r a n t u č i ć se u župskim knjigama spominje od po­ četka (g/ 1628. 49. župskim knjigama zabilježen je V. 1693. iz Škripa g. 1574. 1692. 1697. Mativčević od g. g. str. 1631. 1625. 1631. koji su primali sol u Škripu g. n č i ć se spominje u župskim knjigama od g. 36. g.) .. koji su primali sol g. Ovo se prezime nalazi među pučanima. ibid. str.. 1621.5 LITERATURA I BILJEŠKE: a) Ciccarelli (fragmenti Domnusa de Cranchisa ili Hrankovića iz g. b) Godine 1660. . str.. 1811. str. 23. 2 A.) do oko god. M a t i j č e v i ć se spominje u maticama od god.. g.) do oko g. Kao Marinčevič-Tusa zabilježeno je prezime od po­ četka bolske matice g. . 19. 5 Mladineo (ibid. 74—75...% Ciccarelli.. 21. 1632. s napomenom: Lukačić de Drinoval iz Škripa. Oko g. brački grad škrip porušili su Goti 537—548.18 15.. 1405. 1655. Ovo prezime kao Maričević alias Sitipinović spominje se od po­ četka g. pjesnik Ivan Ivanisevic poslao je splitskom nadbiskupu Leonađu Condulmeru petnaest komada starog novca iz škripa i pismo (v. Sumljić. 1690. Ovo se prezime nalazi među pučanima..

ibid. Spominje se u Splitskoj g. :i po drugim podacima. ovi novi sta­ novnici: braća NikoMć i Mihovil Linčirević. ibid. is Mladineo.. 12 Popis kod I. 171-—173. : Božičević alias Falarzovtić. : 1781. iz Milne ženi se g. ibid.. Iz škrip'ske jknjigo mrtvih: spltekaj-ska prezimena prvih (napose označenih) 20 godina 1750.7 Prema matici krštenih od g. 1630. str. str. Saiđanje porodice 1. i* Ciccarelli. : 1780. 1747. 2 Spl&fcskarska porodična prezimena prvi put sposmemitia sa prvih 20 gocflima matice krštemih. iz koje se izvažao u doba Dioklee&jana brački kamen za 'gradnju njegove spliitske palače. 9 Ciccarelli. : 1779. . is Ciccarelli. ibid. i prema knjizi umrlih od g. str. u Škripu 1776. 1760. 340. 373. dušobrižnik je bio pop Mate Cerinić za pet kuća malog splitskarskog naselja. str. 1768. str. n Ciccarelli. Ba­ barović iz Milne ženi se u Splitskoj g. * • i° Mladineo. 1758. i? Ciccarelli. str..: Lineircinić. U škripu su zabilježeni g. 162. 1757. ibid.Darpić. Majić. Čepamić.i-bid.1 God.. Vulić. B a b a r o v i ć (nadimak: Iinčir) 6 porodica. 1777. Piroman malgistri iz Hvara.. list 12—14. Domjanović... 8 Ciccarelli. " pop Liinčir. SPLITSKA Naselje je nastalo kao pristanište Škripa u uvali.). 352.. Vulić. 1628. 189. idrugi B. s napomenom: iz Milne. str. Šetelie. ibid. is Mladineo (ibid. 15&—160. ibid.. (Linčir se spominje u Splitskoj S škripu više puta od g.. : 1782.. Babica. 255—256.: Iiničir. 20. : 1784. list 19. ibid. ibid. iz M i l n e . 1579.. str. "is Ciccarelli. 1788. pop Uinčir iz Splitske zabilježen je u škripskim žup~ 35borni-k za narodni život i običaje 9 129 .. : 1785.: Mišić.

. Prema tradiciji porijeklom iz Engleske kao Voselei. Abas« Cerineo i nobil. Porijeklom iz gornjega Brača. Spomiinje se god. liz š k r i p a .). J u r a ' s 1 porodica. God. 1784. se Čeprnić god. 1776. oženio se u Splitskoj god*. Linčir. 1931. B a š k o v i ć 4 porodice. Stara škripska i splitskarska porodica. 14. 1802. 1570. u škripskoj župskoj crkvi. Č e p r n i ć 2 porodice. god.. Oženio se kćerkom magistra Piromana iz Hvara. od roda Salamunovića. 1747. 1711.2 8. Ž i d o v pokršten g. D r p i ć 5 porodica. 1824. Salamunović alias1 Fabjanović. 1899. 1794. Jedan se D. U škripskoj matici spominje se g. 7. B a l d a s a r 1 porodica. 1775. škripskoga novog stanovništva: Linčirević. u supetarskoj kao kum Cirini g.4 11. s napomenom: iz Splitske^ 9. C e r i n e o 2 porodice. Linčlrnić. Cerini. oženio se oi Splitskoj god. iz S l i v n a (Šempolaj). 10. . 13. fiol del qn. 1784. 1894. 3. oženio se u Splitskoj g. kumovali »nobil. D u n d i ć 1 porodica. 1747. oženio se u Splitskoj g. 1579. g. U knjizi mrtvih zabilježen je g. koji se spominje u Škripu i Splitskoj oko g. iz G r a b o v c a . 1761. Antičević. Splitske. 1821. Brahanović alias Striraiba. 2. Drpići ili Darpići su po porijeklu novo stanovništvo. i 1770. U bračko plemićko vijeće primljen je Mićel Cerinić. oženio se u Splitskoj g. B r h a n o v i ć 2 porodice. Zuan« god. iz M u r v i c e . D u j m o v i ć 1 porodica. g. Pri pokršten ju g. 1489. Čeparnić alias Petričin. U nereziškoj matici spo­ minje se pop Linčirević god. a drugi Drpić iz Pučišća ženi se u Splitskoj g. iz V e l o g B r d a kod Makarske. ka­ menar. u Splitskoj je pop Mate Cerinić. Kao Cerineo i kao Cerinić spominju se od početka u škripskim župskim knjigama.. oženilo Šatelićevom u Splitskoj g. iz S v i n j i š ć a . prema po­ pisu od g. iz filkripa.3 Na kaštelu Cerineo u škripu uklesan je natpis s prezimenom Cerinić g. 1781. B a 1 i ć 1 porodica. 5. 6. U škripskoj župskoj crkvi oženio. 1784. iz S p l i t a (Lučac). 1757. 1784. 1786. u škripskoj matici zabilježen j. F a b j a n o v i ć 3 porodice. a g. U popisu od god. Slovenac. 1881. 12. B e r k i č 1 porodica. C e r i n i 1 porodica.skim knjigama g. 1781. U Splitskoj se spominje g. iz L o ž f i š ć a . 1810. 1750. Berhanović dicto Betet. 4.e Brehanović iz.

krajem XVIII. u Splitskoj. Co: Filipović-Mišetić. FilipovićMišetić. »iz Splitske« od g. i dalje. 1635. 1774.. K o r a l j 2 porodice. u bol­ skima g. liiz š k r i p a .. I. 1798 i 1802. v. 20. 1787. vjenčan mistro Rađetfć g. s na­ pomenom. starinom iz P o l j ic a. knjigama dolazi ovo prezime gotovo od početka matice kao Seteljić (g.. 1630. 1791. 1744. 1691. M.—1420. Maić alias Mišetić g. 1. kao Maić u dolskim žup­ skim knjigama g. 1808. 1707^. 1784. M e t l i č i ć 6 porodica. s napomenom: iz Splitske. Filipovićevu. 1778. U povaljskim župskim knji­ gama g. a neki iz Pučišća. 1811. g. čini se. bez oznake porijekla. cap. Jedan je Mišetić zapisan god. 16. 1716. Misetić-Filipović.: Ser Joanne Ser Petri Missetich kao sudac. 18. a poslije g. Mišetić se prvi put spominje s napomenom »iz Splitske« g. u sutivanskima M. Pučiški ištambuci također so porijeklom iz S e l a c a . a u Splitskoj g.. 1768. iz š k r i p a . Slovenac. nobil. Doselili se iz Kaštel-Novoga kod Trogira.. Porijeklom iz Poljica. god. g.). i 1794...791. M a r t i ć 1 porodica. U Sutivanu se spominje kum Metličić god. g. 23. g. u Nerežišćizna je natpop Ivan Metličić.. a sadanje prezime dobili po na­ dimku Metlica). g. kame­ nar. 1786. alias Čardić. •21. g. Maić u Škripu: god. čudić alias Metličić.. 22.15. 1788. iz • š k r i p a. 1914. Š i r k o v i ć 2 porodice. u Škripu se spominje od početka matice (g.. iz S l i v n a (Šempolaj).. Š t a m b u k 3 porodice. 1848. Stari brački Mišetiići i novi poljički očito misu isti.). zabilježeno je ovo prezime u maticama u Škripu i Splitskoi kao: Mišet'ć sive Maić g. S t i p a n o v i ć 1 porodica. 1734. 1770. 1625. Mišetić ženi mobil. u postirskima g. u prazničkima g. 1804. U škripskim župskim knjigama spominje se Vulić od god. 19. Filipović alias Maić seu Mišetić. oko g. među pučanimia »galeotti di Scrip«. vjenčan g. 1783. nobll. V u 1 i ć 2 porodice. (Prije se nazivali Pavlić.. 19) spominje se od g. 1645. 1790. 1805. 1879. 1794.. 1762. 17. g. iz Š i b e n i k a . Šetelić. g. U Splitskoj se spominju g. u đolskima često od g. U škripskim župskim knjigama spominje se M. da su neki iz Selaca.. a u škripskima g. oženio se u Splitskoj g. 1415. 1648. 1771. U škripskim župskim . 1784. 1663. 1654. s napomenom iz Splitske zabilježen je 131 . 24. 1802. 1698. iz Š k r i p a . R a d e t i ć 1 porodica. uvijek s napo" imenom: iz Splitske. Setević. Š e t e 1 i ć 4 porodice. pop Mišetić. M i š e t i ć 6 porodica. i 1772. U Reformacijama (L : b.

1712. 6. 2. Bullettino.. 1809. 9 za Pučišća). 1860. 1799. s napomenom: iz T u č e p a. 3 Ciccarelli. 1820..vlčić alias Vulić. 5 Statuta municipalia ac reformationes magnif. —• F.. u Škripu je iob župnik Pavao Bošičić. 1776. U bolskim župskim knjigama zabilježen je Vulić g. J u r j e v i ć (ili Juoračević) zabilježen je u sutivanskoj matici g. Bulić: »Ritrovamenti antichi sull'isola Brazza risguarđanti il Palazzo di Diokleziano«. 165. 6 Podatke sam crpao uglavnom iz drugih bračkih župskih knjiga. 1789. 1776.. 1841. 1752. 2 Croatia sacra. u prazničkima g. 92. 1813. 1 132 . Doselili se iz Škripa. 1777. u dolskoj matidii. kao Sox . — Dioklecijanovi siu kamenolomi u predjelima Stražišča. (i bilješka br. str. 20. 162. M i h o v i l o v i ć zabilježen je u dolskoj matici g. s napomenom: iz P u č i š ć a . uvijek s napomenom: iz Splitske. 4. u dolskima često od g. Zagreb. LITERATURA I BILJEŠKE: Bulić—Kararaan: »Palača cara Dioklecijana u Splitu«. 1673. v.. Izumrle porodice6 1.. Matice Hr­ vatske. 1900. ibid. dolazi kao Wtoch. br.gamia g. s na­ pomenom : iz S p l i t s k e . 1780. gdje ima splitiskarskih Vulića (Bulića). str. 1679. iste godine u škripskoj kao Pulišelić alias Dujmović iz Splitske. D a m j a n o v i ć u supetarskoj matici g. i u postirskoj g. God. 1757. str.. U Splitskoj se spominje g. svaki put s napomenom: iz Splitske (ponekada. Prema dračevičkoj tradiciji.. a kao Dujmović g. Božičević alias Falarzović. U "Splitskoj se spominje g. 7. u dolskim žup­ skim knjigama g. a u Plati je žrtvenik iz III. 1690. 1735.... 1—2.. 1768. 1755. u škripskima od g. D o g a n č i ć oko g. i arhitekta.. kao Domjanović). g. B o ž i c e v i c sui škripskim župskim knjigama apomiimje se god.. bili bi porijeklom iz Z a k u č c ia. Vučić alias Pulišelić. 1770. 1824. 4 Popis kod I. kao Falargović-Božičević g. Communitatis Brachiae. a g. Dalmacija u izdanju sekcije inž. u pastirskima g. 1736. u sutivanskim knji. Falardović.. ibid. Rasohe i Plate. pop Damjanovi'ć. u nerežiškima g.. Split. str. Utini. U Rasohaima je u hridi uklesan relijef poluboga Hetralkla. 90. 1772. Babica. izd. ibid. i 1861. s napomenosm: iz S p l i t s k e . u milnarskima g. str. P u l i š e l i ć zabilježen g.. svaki put s napomenom: iz Splitske. 1933. 18. 3. 72.. D r a-g i č e v i ć oko g. — Ljubo Karaman: »Arheologija osobitim obzirom na solinske ruševine i Dioklecijanovu palatu u Splitu«.prvi put g. 1788. 1822. 5. 1785. str. u počast Heraklu od nadzornika Valeriusa.

LozM.: Jelinei. 1587. Philippis iz Omiša.POSTTRA Lijepo priimiorisko naselje. Ivan Gospodhetić Markov. Zaziubići. Marko Krstulovilć. Jurjević. i pojedini dijelovi u Poštarima imaju svoje posebne nadive. Matulić. kao na pr. pop Gutunić. Svirčić. Župna crkva građena je u tri maha. Poput ostalih bračkih naselja. 1588.: Borić. pop Philippis. Thomiaseo.: Bila Ploča.njegov brat Alvize. 1593. Silšić iz Duća.tvornice za konzerviranje ribe. Popis (pučana) u veza js regrutacijom . Novaković. 1590. 1596. Galeotti idi!/ Dol e Postire 1 Ivan Vladičić. Hairambašić iz Omiša. Slovinić. Petričić iz Rcgoznice. 1585. Ivan Smojčević. gastaldo Pro RogO'znica Dukin.: Lazari iz Venecije. Mate Sikalihović. Kristulović. Balatura. ' U Postiriima su . Rat. Ivani­ sevic . Čičićevi Dvori. Prodli. 1589.za bračku galiju g. Marko pok. Klimsić. Porodična preaimeircia ispranieimta prvi' put za prvih 20 goidana župskih knjiga . Jelinić. konkuibina Repanović. 1591. Dulibattć iz Vrboske. da je nekadanja arkva služila i kao kula. klerik Mičelović. subdjakon Thoimaseo.: magistri Mantilei. Dragičević iz Omiša. 1592.: Petricius.: Lasaneo. Najstariji je dio kao lučna apsida. 1586. Arbizario.(1584. Juraj Galušić. Marka. njegov sin Nikola. Mate. Brubrigović. Glavica.—1604. Petričić. De Dominis. Mate Grego.: Jurišević. Ivan Sesnjić pok. Sudijjć. 1598. Jakov Mandalinić.: Spuđičevil'ć. Jeirolim dalli CastelM. Mate Ljdbeitić pok. Znači. Radovan Arbunić.: Cerimei. Mišetić. Gospodnetić. Podježice. Arbisani. Arnerić. Pjaca.) 1584. magistri Murarij iz Klisa. Piškera. Mičelović »ad) pireceps Vicar&j Brachiae«. Radičević.: Benkovie. Gaspari. Šimun Sišić. Nikola Matković. 1595. odinosno* utvrda. Alviza Gospodnetića. Stanišić. 133 . Mičetie alias Boceokiović. Radojfcović iz Pučišća. Hovarčlć iz Radofoilja. Dubičević iz Vrbanja. Dominik Linardović. pop Mičelović.: Gardatović iz Poljica. KUnsić. 1625. Vraniiican. 1594. Frano Bilanić.: Kristolović. Zastivanje.: Udinesi iz Omiša. na kojoj su se sačuvale puškarnice. Vrilo i Porat. pop Pavišić iz Omiša.

A n t u n o v i ć 5 porodica.. kao 134 . 1699. pokopana je u Pastirima picckara A. 1773. 6. Od g. porijeklom iz I t a l i j e . A n t i č e v i ć 1 porodica. iz Bola.»iz S p l i t a « pod imenom Bizzaza.: 1600.). g. Jurinović iz Duća. nobil. 1675. Spominje se u župskim knjigama g. 1822. Radi pomaganja Klišana u barbi protiv Turaka bio je 3. i 1809. Dvije porodice Antunovića preselile su se na Bol. nobil. 1691." 3. 1878. s napomenom: iz Kaštel-Lukšiića. Italija). Kokrić. Posljednja ženska Margarita i ostali se iselili u Split i Trogir. iz M o n t a g n a n a (padova. ArnerićHranoelli. i 1769. 1818. iz M i r a c a . Serbić. s napo­ menom »nastanjena u Škripu«. kao Bazzaca g. 8. g. B a l i o t t o 1 porodica. 1722. (Antonović).. . tenente Arnerić s napomenom: • (iz Postira. 1747. 1741. 1790. i 1762.. Porodica ima talijansko državljanstvo. B a b a r o v i ć 2 porodice. g.. iz S p l i t s k e . porijeklom iz Škripa. 1601.: 1602. 7. veljače 1583. 1807.. Porijeklom iz P o l j i c a . 1723.: 1604. te kadgod kao Arnerić.. doselio se kao postolar. do oko g. 1745. s napomenom: iz Dola. iz B r a z z a n a kod Gorice. oženio se g.. Arnerić. 1776. Vistević. ucijenjen od Venecije sa 200 dukata Dimitar Arnerić. Radostin Jurišević. jednako je zabilježno g. 1657. 2. 1586. porijeklom iz Miilne. s napomenom: . 1772. iz D o l a. U župskim knjigama ođ g. do g. 9. g„ 1800. 1857. dolazi A. i 1711. B r t i č e v i ć 3 porodice. 5. Krilović. vjerojatno starinom iz Bobovišća. kao Bizzaoe g. 1692. spominje se više puta capitanei Petri Arnirić. U popisu bračkoga plemstva od g. 1765. 1784.. 1818. prema tradiciji. oženio se g. početka (g. Spominje se u župskim knjigama češće kao kum od g. B i o č i n a 7 porodica. Spominje se u župskim knjigama ođ <g.1599.. spominje se Arnarić. U dolskoj matici (kum) g. Majdenović iz Duća. A r n e r i ć 1 porodica.. Sađianje porodice 1. U župskim knjigama od. Murariji (iz Omiša. Vranić. g. B e r n a r d i s 2 porodice. doselio se kao 'drvodjelac i oženio se g.: Petanović. Radičić iz Jelse. 2 4. 1700. porijeklom iz D o l a . (ženska) Antunović vulgo Jurašin. B i ž a c a 10 porodica. i 1799. g. U župskoj je crkvi grob »generala« America. kao Bisazza češće od g. 1740. 1713. .

Dola. (U župskim se knjigama govori o vjenčanju dvaju C. 1744.. oženjen g. i 1722. Hi početkom XVII.. iz O m i š a. g. v. D o m i n i s (nadimak: Fisković) 4 porodice (od toga 1 p. 1831. 21. 1804. 1847. isto siui što i Gospadnetić. i 1800. 1845. i dalje ali bez oznake porijekla. porijeklom iz P o 1 j i c a. 1873.. Prezime se spominje u postirskim župskim knjigama od početka (de Dominis g. prema predajo. 1785. 1598.. God. 1802. 13. F r > n c e s c h i 2 porodice. 14. magistara Bisazza g. g.. 1745.. 1781. iz Nerežišća). lali i kao Galatović. 1721. g. > 18. a U matici od g. g. '16. i 1764. Cvitanić alias Pećar. U đols'koj matici (kum) g. iz P u č i š ć a . 1903. 15. porijeklom iz D o 1 a.. . iz R o v i g a (Mleci). Glavinić s napomenom »divitate Paguntij«. optirala za Italiju). U župskim knjigama od g.2 135 . . C v i t a n l i ć . U matici g. iz makarskoga G r a c a . g> 1724. iz Nerežišća). samo Pećarević. i 1810. oženio se g. iz .1780. 1804. kao kum).(nadimci: Pećar. kao Bizazza g. 10. U popisu bračkoga plemstva od g. D u h o v i ć 2 porodice. Vragadinac) 7 porodica iz P o d a c a. 1670. g. D r a g i č e v i ć 3 porodice. 11. dolazi kao Cvitanović alia© Pećarević. U matici se spominje prvi put kao kum iz Omiša g. oženio se g. g. magistri Biazza g. 22. 1802. nalazi se prezime Glavinić. i 1789. G l a v i n i ć 5 porodica. 1808. 1833. 1783."l696. nauta Bisazza s napomenom: iz Postira. Cvitanović dicti Pećarević. Cvitanić vulgo Pećar. 1727. 19. 1797. 1888. U mat'ci je zabilježen g . oženjen g. 1594. Cvitanović alias Pećar. oko g. i 1709. oženio . C e r i n e o 1 porodica. g. iz G o r n j e g a H u m e a.Bizzazza g. B u l j e v i d 2 porodice. G a l e t o v i ć 1 porodica. 1776. 1742. ka­ snije se u župskim knjigama ponovno spominje g. (g. 17. 20. da su se neki Dominisi doselili iz Raba krajem XVI. 1741. vijeka zabilježen je više puta. G i r o t t o 2 porodice. iz S p l i t s k e . 1812. Krajem XIX. g. D u n d i ć 1 porodica. se 'g'. 1844. Postoji mišljenje. frz S t a r i g r a d a . Dolski D. 1742. 1657. nobilis Gla­ vinić alias Rašić. oženjen g. bez oznake porijekla. 12. 1702. i 1698. udaje se jedna D. iz R o g o z n i c e (omiške). Gospodnetić sive Dominis. C e p r n i ć (Čeprnić) 5 porodica. magistri F. U župskim knjigama od g. 1708. Rašić alias Glavinić. 1617. iz Donjega Himca. zabilježena je neka Duhačić (!) alias Huore iz Brusja (Hvar). g. B u č i ć 1 porodica. G. v. g.

nala­ zimo u bračkome plemićkom vijeću: Zorzi qu.. 1650. Katunarić »đicti« Čin­ čević s napomenom: iz Postira.. K a i t u n a i r i ć 1 porodica. U postirskoj matici od g. 1747. 1625.23. ali se možda FranuMć i Stranulić odnosi na njih. 1657. kao Katunarić diicti Činčevićg.2 26. 1674. nobil. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g.1 i u popisu bračkoga plemstva od g.. 29. samo Činčević često od g. 1637. oko g. prezimena. vijeka. dolazi kao Hranoelli. rjeđe Hranulić.. 1671. porijeklom iz D o l a . 1670. 28. zabilježena je jedan put ženska HrepićHranoelli. i 1752. v. 31. J u r i š i ć 1 porodica. 1816. 27.. samo Katunarić g. Zorzi Hranoevich qu. 1852. i dalje. iz S l i m e n a kod Zadvarja. a . Niccolo Hra­ noevich. 1696. se početkom XIX. oženio se g. i 1773. u XVIII. Hranuelie i Hranoelli. s napomenom: iz P o s t i r a. K a l a š i ć 3 porodice. K T a r i ć 3 porodice. 1877. 1775. prigodom udaje. 1766. (U nekim ispravama spoaninjie se Kalajczić iz Poljica i sa Šolte). kasnije kao Hrainuellus. 32.. Hrepić iz Dola g. U matici od početka. J e l i n č i ć 26 porodica. iz Nerežišća zabilje­ žene su u Postirima g.2 24. 1800. 1823. kao Crepich. 1754. ali već g. 1771.3 25. i Hranuelli. Porijeklom iz Imotskoga. 30. i to kao Hranoević do oko g. i 1797. iz N e r e ž i š ć a . J e l a v i c 3 porodice.. Hranoeffi. iz M u c a . (porijeklom iz D o 1 a. jer g. 1657.. 1699. G©• s p o d n e t i ć 5 porodica. 1769. Zuanne i Zuanne Hranoevich qu. 1753. iz J e s e n i c a . ' U popisu bračkoga plemstva g.. nobil. nema ovog®. 1689.. 1763.4 U pova'ljskoj se mastici spominje g.. plemićka porodica. ženske J. U postirskoj maticft od g. iz Nerežišća g. jedna ženidba J.. J a n j i š 1 porodica. 1808. H r e p i ć 1 porodica. i 1782. a drugi put Hrepiitć-Gospodnetić iz Dola. Prezime se nalazi i u popisu pučana bračke galije g. H r i a n u e l l i 3 porodice. i 1816. U postirskoj matici od g. U ipostirskoj matici od' g. porijeklom iz D o l a . plemićka porodica. doselio.zatim g. kao Katunarić sive Činčević g. 1732. 1813. kao Katunarić sive Činičević. 1750. g. L Gaicomo. 1657. doselio se oko g. 136 . U dolskoj matici zabilježen (kum) g. Prezime Činčević nalazi se u popisu novoga stanovništva od g. 1635.

g. s napo­ menom: iz Postira^ 137 . (kao kum) Kuščić s napomenom: iz Postira. 1756. 162'4. »curatus« IM Dolu. novoga stanovništva. 38. jednako i g. 1598. . L u k š i ć 1 porodica.. j . U prazničkoj je matici zabilježen g. u Rimu. s napo­ menom: iz IPražnica. nauta L. 1766. 34. i 1820. j . iz C e r e a 1 a (Siei. g. 1643. L a s a n e o 3 porodice. K o š t a n c o (t. 1796. U sutivainskoj je mati cl j zabilježen (kum) g. iz P u č i š ć a . 1587. do smrti (g.. 1809. »casali Blatta Dioces.33. 39. zabilježen je kao Kuščić alias . Brachiae« spominju se Jerolim Lasaneo 5 (g. 35.) 6 U XVI.2 U prazničkoj matici g.) nekoliko puta »abtoas« (i ka­ nonik) Valerius Lasaneo'. K u š ć i č 2 porodice. 1657. Lasaneo alias Fioirić. M a r 6 v i c (nadimak: Mulendb) 2 porodice. zv. s napomenom: iz B l a t a na Korčuli.). 1743. 1789. g. 1878. 1715. U postirskim župskim 'knjigama spominje se od g. 1637. M a r a s o v i ć. 1909. doseljenik je postolar.. God. nauta Lazaneo alias Makarunić. Doselio se Toma iz M i r a c a i vjenčao se g. s napomenioim: iz Postira. 1786. lija). g. Porijeklom iz Z a g o r j a . koji je pokopan. 1744. iz C h i o g g i e (Ita. 1820. Prvi kaštil u Postirima sagradio je Lazanić. 40. K o l o m b a (t. udala se jedna ženska Mairasović u Postirima^ iz poljičkog D o l c a .lija-Italija). Curzola«. Costanzo) 1 porodica. parok L. K r a l j e v i ć 1 porodica. Imali isu/ pastirski stan kod uvale Konopijikove. 41. 1715. 1629. kao Cuschieh o Michacich... 1759.). g. g. Doselio se Pavao oko g. oženio se o.. oženjen g. iz B o l a . docim g. (kum) ^M.. M a r i n k o v i ć 1 porodica. U popisu bračkoga plemstva 2 nalazi se prezime: Lasanei alias Lasanić (g. Lasanei. Biočina. iz O k r u g a kod Trogira (Čiovo). 36. Pori­ jeklom od t. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva g. oženio se g. g. g. 43.. 1780. v.) »ouratus« L. patrone L. 1826. iklerik L. 1725. pop L. s napo­ menom: iz Nerežišća. 1629. bilježen kao Lasaneus. L o l i ć 2 porodice. još je na životu udovica rođ..Bailo. 1618.) i Lasaneo Alvivae (g.K l i c i . < Od početka matice (g. 37. djelovao' je kipar Lasaneo1 Nikola. Lisaineus i Lasaneo. 1887. 1884.. Kao »defensor com. 42. U postirskoj matici od g. g.'(1658. God. n o v i ć 3 porodice. Colomba) 1 porodioa. 1 porodica. 1657.. 1639. 1924.

1772. P a v i č i ć 1 porodica. Marković dicti Čulinović.2 U župskim knj'garna od početka (g. prema tradidiji. U župskim knjigama od g. M. više puta kao Nikolić sive Halaburić li Halaburić sive Nikolić. i to. g. (vjenčanje). s napomenom: iz Rogoznice. 1761. U župskim knj'gama zabilježeni su: M. 1739. 1889. 138 . s napomenom: iz Postira.. 1750. g. s istom napomenom g. s napomenom: iz P r a ž n i i e a . M a r k o v i c * 5 porodica. Kao kovač doselio se oko g. i 1754. M a t u l i ć (nadimci: pPapić. 1815. 53. kum) Halaburić. 1670. samo Perkačić više puta u drugoj polovici XVII. ali porijeklom iz Bola. g. 1656. doselio se oko g. Marković sive Čulinović iz Pražniea. P e r u z o v i ć 1 porodica. 1846. do g. 1586:). iz P u č i š ć a oko g. iz V r b a n j a . 1769. Martinić alias Parj'ević iz Pučišća (ženidba). 1775. Nacari) 1 porodica. Porijeklom od »novoga« stanovništva. 1657. (vjenčanje). 1776.44. 1759. Gluho. Matulić vulgo Popić. omiške Rogoznice. 1774.. Perkačić dicti Bandić g. pop ekonom Peruzović. od g. iz Rosne. g. U dolskoj matici g. nekoliko puta Matulić dictus Alaburić (ili Halaburić). g. M i h a i ć 1 porodica. g. U postirskoj matici kao Čulinović g. i 1817. samo Bandić g. 50. s napomenom: iz K o r u n c a kod Trogira. u početku kao kapelan.. 1813. 1696. često Matulić alias (ili dicti) Perkačić. j . N a k a r i (t. M a r t i n i ć (nadimak: Fortunić) 3 porodice. Porijeklom iz D o l a . i 1775. g. iz K a t u n a . 1783. 174.. 1775. 1849. a kasnije nekoliko puta kao pop. od g. doselio) se oko g1. 1774. M a . iz P u č i š ć a . 46. 1746. iz C h i o g g i a (Italija). 52.. samo Nikolić od g. od g. 1720. v. U Pučišćima su 3 obitelji Hala&urić. g. 1740.3 i 1749. doselilo se oko g. N e j a s m i ć 1 porodica. g. iz Milne ženio se u Portirima g. 1764. 1682. (vjenčanje). r u š i ć (nadimak: Savojardo) 2 porodice. 48. Musa) 12 porodica. Marković vulgo Skargulo. u župskim knji­ gama bilježena je od g. 47. 184S. oko g. cd g. (kao. i dalje do oko g. 45. iz M i I n e . 1681.. 51.. 49.. više puta Matulić dicti (ili vulgo) Bandić. Jedan P. 1831. 1795. iz Nerežišća (ženidba). doselio se oko g. iz J e 1 s e. 1819. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Halaburić mora da je bila zasebna porodica. Matulić dicti Pope. 1615. M i k a č i ć 1 porodica. iz Pražniea (ženiidba). porijeklom iz . g.

1894. s napomenom: iz D o l a . 1742. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Toma Ravlić) od g. S u i ć 3 porodice. Slovinić Nikola imjesni je sudac.' g. 1699. Zagreb".porodicom' Slovinić. 1718. g. g. fe D i c m a . 1337. s napomenom: iz B r e l a . do 1733. 1595. 1781.. U popisu novoga stanovništva od g.. Jerković sive Salamunović. doselio se oko g. g. oko g. S a l a m u n o v i ć 1 porodica. U župskim knjigama spomi'nje se od g. pop Petričić.n i e a .) od g. s napomenom: iz J e s e n i c a . S l o v i n i ć 2 porodice. i 1770. g. 1645. S a n t i ć 21 porodica. RavKjć. 56. (smrt) s napomenom: iz Z a ­ g v o z d a . 1584. 1659. 1716.. 1766. 1657. g. doselio se oko g. 1859. doselk> se oko g. g. Vjerojatno u vezi sa Petricio. j P e t k o v i ć 1 porodica. 1670. i dalje kao Ravljić. 65. (vjenčanje). iz J e s e . i 1775. Petricei. magistri Jerković sive . 64. Salamunović detto Jerković. 1909. 62. zabilježeni su Stefan. i 1676. 1820. Raviljić.4 . Raulijć i Ra60. 1789. Santić dicti Maričić. g. Santić alias Maričić. g. g. X. (vjenčanje).4 U župskim kniigama od g. R a v 1 i ć 1 porodica.i n a c 2 porodice. magistri Salamunović. -61. 59. iz Ž e ž e v i c e . Jurja Santić. (vjenčanje) s napo­ menom. U župskim knjigama od g. R e s t o v i ć 2 porodice. 1774.—1779. 1736. P e t r i ć 1 porodica. doselio se oko g. (vjenčanje). 1677. iz K o t o r a . doselio se iz D o l a oko g. 1912. braća Santić i »pupili« pok. 1782. Vol. patroni Petričić. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva. magistri Salamunović sive Jerković. g. 58. U positirskim župskim knjigama od g. samo Jerković od g.. u Dolu Vitko • iSlovinje ima veze s . s napomenom: iz omiške R og o z n i c e . • _ ' U župskim knjigama od g. (vjenčanje). g. 1747. P r o d a n 1 porodica. P o p o v i ć »1 porodica. 1825. 139 .. g. g. 1666. 1691. Santić vu%6 Maričić. 1840. (vjenčanje). ali g.Sala­ munović g. 1734.).2 Cods:ne 1637. 55. iz Z a g v o z d a . 1747. 1642'. Petricci. • i U župskim knjigama g. 1819. 57. 1750.54. g. od g. nobilis Slovhfć. P e t r i č i ć 2 porodice. S v a . 1741. 1745. 7 možda u ispravi (Codex Dipl. naute Petričić. 63. U župskim knjigama od početka (g. »maute« Slovinić.

72. 73. a g. U ipuičiškoj matici zabilježen je jedan Čičić g. 1587. ili 1788. (kao kum). 1817. u postirskim župskim knjigama od g. Vranizanus. doselio se iz S e l a c a oko g." U župskim knjigama od početka (g. Skarpaca iz Selaca. 1877. U t r o b i č i ć 1 porod : ca. 1819. 1747. Vuragniza. iz Splita. U škripskoj matici (kum) g. 1584. kao Bilinić sive Tomašević iz J e s e n i c a .. U dolskoj matici g. diakoii Duća kapelan Thomasea. Porijeklom iz D o l a . g. g. g. g. vjenčao se g. 1693. 71. smrt skradinskog biskupa Nikole Tomaseo. U 'župskim knjigama g. financ u penziji<> oženjen u Postirima. u XVIII. g. iz S 1 i m e n a kod Zaiđvarja.-1732. g. U župskim knjigama od g. 1815. g. 1737. 1769. g. 1613. 1657. . g. 1799. 1828.2 T o m a š e v i ć 3. 1727. 1635. 1600. 1820. g.) kao Vranjicanin . g.4 U supetarskoj matici Cičić alias Škarica g. matici spominje se g. 1912. Vlah iz biskupije šibenske. subdiaconus Thomaseus. Š k a r p a 1 porodica. 1584. pop Tomaseus. Bililnčić. nobil. T.66. 1819. 1632. 1684. Vragniza. 1771. 1814. g. V l a h o v i ć (nadimak jednih Kranjac) 14 porodica. g.. Optirali za Italiju. V e i ć 1 porodica. župnik Vragnizaai u Gornjem Humou. 1637. koja je iz Podgore. Vlahović iz Senja. iz O m i š a . više puta Vuragnizan. 1816. T b m m a s e o 2 porodice. V a l i ć 1 porodica. Vragnizani. 69. 1589. Škarić đictus Čičić.. g. g. g. i 1685. Brački Vraniican-Dobrenovići bili su iz Bosne. nobil. U dolskoj. Vragnizano. 70. 67. Sanibrić iz Žeževice. i 1639. 1724. Vlahović iz S t a r li g r a d a. 1663. 1635. 1811. 1814. V r a n j i c a n 1 porodica. vjenčao se g. 1816. porodice. T a f s r a 1 porodica. Tomaseo i Thomasei. (g. kurat u Dolu Tomaseo. v. u prazničkoj matici Cičić s napomenom: iz Postira. 1773. 1690. U popisu novoga stanovništva cd g. U popisu bračkoga pelmstva od g. 75. (vjenčanje). g. (kum) Vraignizanus s napo­ menom: iz Postira. g. 1648. Vulahovie. capitanei Matthei Tomaseo.mu Koimijić. i š l k a r i ć (nadimak: Čičić) 13 porodica. i 1733. U postirskim župskim knjigama od početka. 1778. 1665. Škarpa vulgo Lače. i žena. g. U župskim. 1825. Tommasei. 1810. vienoao se g. g. 68. Tadea Čičić. Thomssich. g. !lz M u c a . Santric s napomenom: iz Postira. g. 74. U matici g. a tako često i kasnije. iz L o v r a n a .). knjigama od g. pop Vragmlizan.

4. 1699. Mičetić alias Bečeoković. Josip imao trii sina. 1729. 1810. U župskim knjigama od g. i po­ četkom XIX.ni!e se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 12. 1757. spominje Be i u početku XDC. 1747. B e n e d i k t i s (t. v. spominje se Benković Matthaeus »defensor com. Ž n i j e v i c 1 porodica. ali g. Battaglia) spominje se krajem XVIII. 1662. 6. dakle od Batoevi'ća.. iz Š l i b e n i k a (»suburbio«). Arbensis. vjenčao se g. 8. v. v. i zatim dalje do oko g.): »ab Imperio Mtaseovie Civitate S. vleario foraneo«. iz Z a g v o z d a . v. B e r n a r \d i spominje se u župskim knjigama između -g. 1774. B e n k o v i ć spominje se u početku matice (g. 2. kao Skore više puta od g. A n d r l i j a š e v i ć u župskim knjigama se spominje od g. 1657. 1642'. vijeka. 1880. Prez. . do oko g. znači iz D o l a . ikao Skorić. g. i 1764. 1682. Bakić g. koji se inače potpisuje Paulo Biliceo »ouirato di Scrip-. 8 13. B i l i č l i i ć spominje se u župskim knjigama u prvoj polovini XVTU. — Posljednji Bakić s nadimkom Pičum i imeneim. s napomenom: iz T r o g i r a («suburbio«). Porijeklom ođ roda Kačića. s napomenom: iz R o g o z n i c e .. s napomenom (g.76. j . B e n č i ć u XVTU. 1567. vjerojatno sa R a b a .. kao Benković alias Baloi. (vjenčanje) s napo­ menom: iz D o l a . s napomenom: iz Dola. 1737. samo Bakić u XIX. 1764. 11. 1795. te je umro poslije djece. Arbesani. B a t o š oko g. j . Bakić alias Skorić. v. 1584. 1734. 1651. g. Dakle. B a t a l j a (t. 1689. g. g. B e l o u matici od g.) do oko g. 1804. g. v. s napomenom: iz P o 1 j i c a. 1731. Porijeklom iz Podgore. tako isto g.. 3. v. B a k i ć u župskim knjigama od g. B e l a m a r i ć početkom XIX. 7. YZ S u m a r t i n a. A r b i s a n i oid početka matice (g. (vjenčanje) s napomenom: iz Š i b en i k a (»snibuirfoio«). (matica krštenih) s napiomenom: iz K r a j i n e . v. 10. do oko g. 1728. doinedavno s napomenom: iz Š k r i p a . B e č e k o v i ć se spomLinje kroz cijeli XVTI. zabilježen je kao Biličić kurat iz Škripa. 5. God. Benedictis) u matici u prvoj polovici XVII. 141 . Izumrle iM iseljeae porodice 1. 1730. 1598. i XIX. v. 1737. samo1 Skorić često 'kroz XV111. s napomenom: iz Dola. v. 9. s napomenom: iz V e n e c i j e . kao de Benedictis. 1637. V u š k o v i ć 1 porodica.4 77. (Brachiae)«.) i počtekom XVII. 1735. A If i r e v i c u župskim knjigama g. 14. Prezime se nalazi u popliisu novoga stanovništva od g. Helene«. 1586. g.

Dimarchi) spominje se oko g. g. 22. u nerežiškoj matici je zabilježen god. s napomenom: iz Š k r i p a . kao Greci. 1625. kao Sćapanović sive Biskupović s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. porijeklom iz Grčke (Kandije). 1657. D o b r o ' g ' o s t i ć spominje se često u župskim knjigama od g. 20. 1632. B i o n d i n i krajem XVIII. 18.. j . 1738. g. dalje do prve polovine XDC. 1727. v. pop D. i 1657. 25. v. 28. 1757. G r e g o u župskim knjigama u XVII. Vierojatno porijeklom iz Šibeniika. g. g. 1747. s napomenom: iz Š k r i p a .. 1625. 1814. 142 . 15.. D i m a r k i (t. 1810. 1802. do oko g. 1655. Dobrogostić-Petricio (ženska). Gornje se prezime nalazi u ipopiisiui supetarskoga novog stanov­ ništva od g. Iselili u Split pred godinu dana. (oko g. (g. Među pučanima za bračku galiju g. s napo­ menom: izs z a d a r s k e b i s k u p i j e . 24. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. G a l i n o v i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XIX. 1824. 1690. Mattio Grego. vijeka. D u j m o v i ć u župskim knjigama oko g..). s napo­ menom : iz V e n e c i j e / 26. 1766. 1606. a tako i u prvoj polovini XIX. prigodom (smrti !) s napomenom: iz Z a g v o z d a . C a r e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. 29. 1715. • B r e š i a n i (t. j . s napomenom: iz P r a ž n i c a . bio je Bračanki Ivaniš Dobrogostić. i 1761. 1757. Biličić s napomenom »iz Po&tira« kao kum. donedavno. liječnik. i kroz XVII. 27. s napomenom: iz S t a r i g r a d a . Vjerojatno iz Gornjega Humca. Petricio alias Dobrogostić iz Postira.2 Pred 60 godina otprilike crkvena klupa s limenom Dobrogostić prodana na dražbi. C e s a r i oko g. g. Prez . Bovinić. 1770.. v. 23. g. v. do oko g.. C v i t i ć spominje se u župskim knjigama oko g. C a l j e v i ć u župskim knjigama-od g. 1738.4 21. 1788. s napomenom: iz Supetra). v. Pustinjak na otoku sv. ? 19. 1702. 1806.—1775. Eufemije 1472. kao Grecus. g.. 16. 1776. v. D a m o v i ć spominje se u župskim knjjgama oko g. a g. kao doktor (liječnik). 1798. 17.. s napomenom: »civitatem Dentarium«.U boboviškoj matici spominje se g. 1728. 1778. Bresciani) od oko g. 1653. B o n a č i ć doselio se iz M i I n e kao brodograditelj (kalaft) i oženio se u Postirima g. B u v i n i ć spominje se u drugoj poloviiiii XVIII. 1745. me se spominje do oko g. B i s k u p o v i ć oko g.

J o v a n o v i ć porijeklom iz B o k e K o t © r s k e (Muo). J a k š i ć nedavno czumarla porodica. 36. kao Kadijić zabiljtelježen g. ali već g. s napomenom: iz Postira. 1657. Gelinei. 1792. v. 1743. a g. 1581. Zorzi Gelineo. nedavno iseljeni u Split. loannicei. 1649. 31. i 1649. 1584>). inače od početka XVII. 32.. iz D o n j e g a H u m c a . s napo­ menom: iz P r i m o r j a . Među neoriginalnim. s napo­ menom: iz M o r i a k i j e (t. • •. 1763.). Ivanicij i Gioanitius.30. g. Hielinich. v. 1590. J e l i n i ć spominje se od početka matice (g.. j . Vjerojatno isto što i Galušić (pirema Gellussich: Gallussich) u popisu pučana u vezi s regrutacijom. 38. -' kanonik-župnik. ali is napomenom: iz Rogo>znice. 1695. v. Gelineo Zorzi »defensor«. do 1665. U Škripu se spominje g. 1632. Godine 1734. 1601. 1593. v. vijek (oko*g.. za bračku galiju g. a . 1657. do . K a č i ć u župskim knjigama se spominje od g. Joanitius. 1610.. i 1633. i dalje dolazi bao Gielineo. 1587. Jelineo. i 1649. 37. kao pop Gutunić i zatim u župskim knjigama kroz XVII.) do u XVIII. 1617. 1701. 1620. dolazi prezime ispisano kao Jelinić. 1743. dolazi u crkvenim knjigama kao Juretić sive Franjlna. 1587. zabilježen je s napomenom: iz Zagvozda. i prvu polovinu XVIII.1 ' • • 35. kraja XVIII. vjenčao seu Postirima g. pored gornjeg prezimena dolazili Gelinei. f inane. Jerolim Ivanisevic. Gioanitio. s napomenom: iz D o l a . Zan Francesco Gelineo.. u loanitius i otada pored Ivanisevic dolaze i druge inačice: Juanitij. U pučiškilm knjigama crkvene župe dolazi I. 1895.. 1702. 1630. U prazničkim župskim knjigama g. do oko g.9 God. 1591. J e 1 u š i ć spominje se u župskim knjigama od g. G u i u u i ć spominje se u početku matice g.. * 33. a spominje se u postirskim župskim knjigama od druge polovice XVII..) izmijenio je prezime oko g. iz Zagorja). do o'ko g. bračkim plemićima spominju se g. Ivanitius.2 Vjero­ jatno iz P o l j i c . Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1625. J o p doseWo se 'kao kalaisar iz F a z a n a . 1914. Gelineus i Gielineus. I v a n i s e v i c se spominje gotovo od početka postirske matice (g. 11 34. a g. qu. 1670. 143 .10 Prezime se spominje u popisu dolskih pašnjaka g. 1614. 1657. Poznati pjesnik. vikar i povaljski opat dr. J u r e t i ć spominje se u župskim knjigama od g. vjenčao' se u Positirima Dinko g. Ivan Ivanisevic (1608. Niccolo alias Gelinich. g. U postirskoj knjizi mrtvih g. spominje • se Ivanisevic iz Gornjega Humca. v. rad'o je kao (nadglednik limara kcd tvor­ nice sardina »Wiarhanek Wien«. 1688. ista je napomena upotrebi jena i g. Zorzi suo fratello i Francesco figlio qu. a tako isto i g. 1647. g. Ivanitij.

Co'mi) su župskim knjigama od g. 1721. 1574. 1820. K r s t u l o v i ć od početka matice (g. s napomenom: iz C r e s a do oko g. K o r t i (t. 1708. U popisu pučana. u prvoj polovici XVII. (Postira—Dol— Škrip). matici zabilježen je g. K o m i (t. spominje se parok Kavešić.) do oko g. Calebotta) spominje se u župskim knjigama od g.2 50. g. s napomenom: i z . Vjerojatno iz B o b o v i š ć a . s napomenom: iz id u b r o v a č k e b i s k u p i j e . s napomenom: iz Pastira.. 46. K o v l j a n i ć u župsikim knjigama od g. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. U župskim knjigama dolazi kao: Krfetolović. v. 1789.39. 43. 1801. 1775. 45. 1657. Kristilović. 42. — Doselio se kao postolar Eustahij. K e k e z iz K a t u n a . l2 pre-. 1804. 41. (oko god.'župsikim se knjigama spominje od g. 1885. K u z m a n i ć u matici zabilježen od g. kasnije do oko g.. do oko g.» T r o g i r a do početka XIX. g. a tako kroz cijelu prvu polovinu XIX. 1659. vjenčalo se g. Karstul (g. s napomenom: iz P u č i š ć a .). g.. g.1 52.. 1632. 1773. 1719. K a l i l i ć li župskim knjigama od g.1771.13 U pop'siui pučana na galiji g. K1 i n s i ć (Klinčić i Klimsić) u župskim knjigama od početka (g. Kristulović. Karsitulović i Krstoević. 51. 53. 11 47. 1657.) do oko g. K o s i č e v i ć u župskim: knjigama. 1734. 1889. do oko g. 1645. v. 1768. 1625. 1778. 40.. 1769. 1766. 49. Kastelanić. s napoanenom: iz omiške v R o g o z n i c e. K a š t e l a n u župskim knjigama od g. s na­ pomenom »iz Starigrada« do prve polovine XIX.) 48. 144 . 1801. v. Corti) doselio se Zakarija kao krojač sa C r e ­ s a . Mikuliić alias Kalilić. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . K a l ' a f a t i ć u. 1723. U sutovanskoj. g. j . K r ž e 1 j iz Z e ž e v i c e . Ćovglaneus i Covglianel Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1770. i 1802. 1590. j . kao magistri Ke­ vešić dio oko g. vjenčan g. zime se spominje u popisu vlasnika dolskih pašnjaka. v. g. s napomenom: iz Pražnica.2 Kao Olinsich Christinus plemić spominje se godine 1375. koji su priimali sol g. 1732. 44. K e v e š i ć b župskim knjigama od g. 1820. umro u San Franeisku. s napomenom: iz Š k r i p a . j . Jedan ogranak živio u Dolui. K a t i č i ć u župskim knjigama od g. Stipe Krželji je nadglednik zapuštenog rudokopa u Škrtipu. 1734. 1875. Charstolovich. 1584. K a 1 e b o t a (t. Coviglianeus. kao: Coviglianeo. vjenčan g. s napomenom: iz T r o g i r a . 1737. (Postira—Dol) Marko Carstulovich.

1706. dr.: Nikola Michie­ li pok. capitanei comiitis Simone ' Michieli-Vitturi. g. Među. g. 1584... (ženska) Ivellio-Vitturi. do 1776... Pavao Michieli-. 1760. i njihov sin Nikola. 1763. C a s s i a n o d i A ci u i I l e a . • Mich'e'i-Vitturi. iz Bosne. do oko-g. M1 a d i n e o u matici od god. 1 _ _ . de Mi­ chel. 1749. 1756. Murvazzi) u župskim "knjigama u prvoj polo­ vini XVTII. Mladinei' aliias Mladinić.s bračkim plemstvom god. 1674.2 62. j . 56. s na­ pomenom »iz P u č . 1632. M i č e l o v i ć (Michielii) od početka matice (g. 1770. 1657.60.14 Jerolim Michieli iz Postira oženio se god. Istog je porijekla Mladinović češće od g. Mieheli. Michaelis..15 U popisu poljičkih plemića od g. njegov brat Frane. . g. 1725. Michaeli. (kao k u m ) . 1628. 1740. od g. s napomenom: iz T r o g i r a . 1729. posljednjom Vit­ turijevom (Katarinom) iz Kaštel-Lukšića. 58. spominje se sudac ser loanne Ser Petri Missetich. M a r t i n o v i ć ut župskim knjigama od g. U popisu bračkoga plemstva g. ranije iz Stare Kaniže. g. 1619.. 1735. g. Zbornik za narodni život i običaje 10 145 .—1700. 1781. 1657.. • •59. 1644. g.. do 1771. (ženska) Michieli-Arnerić.) do oko g. kao Mičelović do g. g. 1749. 1584. pop nobil. 1745. . na jednome je mjestu u matici Mladinović kasnije ispravljeno u Mladineo.. 1650. v. 1737. 1622. v.16 '61. 1605. v.: Ni­ kola Matković. do oko g. g. tenente colonello co'mite Simon M:chieliVitturiii. 1784. U Kaštelima još ima nasljednika. i 1766. neoriginaln'm plemićima na Braču g.. 1610. kao Mladineo do oko g. L u c i d o u župskim knj'gama od g. 1764. Michieli-Vitturi g.) do oko g. koji je baštinio cijelo imanje Vittuirija. 1783. Michieli alias' Mede. Vicka. >»ad precepš Vicarij Brachiae«. M u r v a c i (t. g. 1784. . nekoliko puta abbas Mladineus. 57. do oko* igod. i 1754. 1675. 1675. 1677. 1625. Porodiqa se doselila na Brač iz omiške R o g o z n i c e . iz P u č i š ć a. g. Jerolim Michieli i njegov sin Vicko. 1593. Ivan Michieli pok. L u k e t a u župskim knjigama od g. a prema tradiciji. 1641. Jerka. g. U popisu pučana za bračku galiju g. U XV. Michel i Michieli. 55. inače: de Michaelis. god.54. na Braču u Splitskoj za­ bilježena je porodica Mišetić..9 Izjedna­ čeni. Michael's dictus Bonomerić. i š ć a « skoro do XX.—1634. klerik Mi­ čelović.'s napomenom: iz S p l i t a . 1715. 1634. M a t k c v i ć u župskim se knjigama spominje od g. takođe i Mlađhfć od g.. L u k i n o v i ć u župskim knjigama od g. s napomenom: iz S. M. g. 1756. »vicarius Brachiae«. prozva se Michieli-Vit­ turi. do oko god. M i š e t i ć od početka matice (g. 1799. g. 1754. takođe Mladinei i Mladineus. g. 1592. 1724..

63. 1585. 1639. U popisu novoga stanovništva od g. g. 1696.. g. 1746.. i 1754. zabilježen je R. Prezime se spominje u župskim knfgatma do oko-god. 1590. 1645. najčešće Petricio. na Braču u Postirima se nalazi porodica Novaković-Permić. 1632. P o t o č n j a k doselio' se kao bačvair iz Senja i vjenčao se g. kao Calcaneus.9 Prezime je vjerojatno nastale od Petrič'ić. P a s q u a li) an župskim knjigama od g. te od g. do prve polovine XIX. 1714. Novaković s na­ pomenom: iz Po stir a. 67. 1799... D. takođe 1733.. 1741. P e t r i c io kao Petricius u župskim knjigama g. s napomenem: iz Obruč ja (dubrovačke bisku­ pije) . od g. s napomenom: iz V e n e c i j e . R o g o z n i č i ć iu župskim knjigama od g. j . g. 1621... 71. 1657. kao de Negris i Nigris do god. 1751. do1 1668.. s napomenom »iz J e l s e « do oko god. 1674. g. iP e t a n o v i ć u župskim knjigama od god. N e g r e t i (t.—1723. 146 . 65. od g.. U popisu poljičkih plemića od g. 1735. 1632. vjerojatno iz S e 1 a c a. 1816. s napomenom: »ad pfesens habitat in hoc Logo« do prve polovine XIX. 64. Petnitio češće od g. 70.. 1592. zabilježeno je 15 muškaraca Petrizio. 68. do g. (Nisetei) do g. Negretti) spominje se u župskim knjigama od god. s napomenom iz Bola. 1725. 1624. Petriziqi g. do 1642. Umro u Supetru-u vrijeme svjetskoga rata. SigniferiNovaković. g. 1758. v. 1748. (vjenčanje) do oko g. 1717. udaja u Postirima jedne Petiritij iz Sutivana. j . g. Vlahovićevom. s napome­ nom: iz S u p e t r a .. Petricij od g. capitaneus Thadeus Novaković. Andrija Radičić je if Nersž'šćima.. 1702. 1747. 1634. 1599.16 U prazničkoj1 matici spominje se (kum) g. t. 1740. Novaković-Permić. 1640. 1746. j . kasnije g. i 1729. 69. R a d i č i ć u župskim knjigama od g. (udaja). 1747. de Rado. & naipomenom: iz Obučja. 1754 i 1817. 1616. Petricius g. N o v a k c v i ć u župskim knjigama od početka matice g. kao Calcanei. Petritius od g. do 1625. 1880. 4 U bolskoj matici g. 66. 1641. R a d o kao Derado u župskim knjigama od g.. 1635. 1744. i to Petricij više puta od g. U popisu neoriginalnih 'bračkih plemića od g. 1601. g.. g. 1731." N i s e t e o u župskim knjigama od 'god. f a s k V a l i (t. 1604. 73. R a d a t o v i ć u župskim knjigama od g. Petrić alias Rogoizničić. v. s napomenom: iz PGstiera. 72. g. 1859. do 1816. 1719. Spominju se: capitanei Petri Novaković od g. naiuta de Rado. 1615.

. 1625. g. 1800. 1769. 1585. 1723.: Pro di Luka Rogcznica gastaldo. 75. do oko g. s. v. g. 1709. 1696. 1612. _ • • • ' 76. -1747. nalazio se Simon Sišić. 1749. 1625. 1637. RogOizničić s napomenom: iz Postira.4 Š a r i ć u župskim knjigama od g. U Postirima je živio Vinko Vital ć. 1804. i 1729. vjerojatno plemić. Prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva (Jural Sumelić) od god.. g. spominje se u župskim knjigama do oko g. 1744. 74. g: 1707. 1741.. 83. 86.U popisu pučana za bračku galiju g.. s napomenom: '••% D o l a . Porijeklom iz P o 1 j i c a. Liburnije — Istra. v. 1727. bilje­ žeći je kao Sciscich. spominje se Vidković alias Braskić s napocmenom. v. 1721. 80. kao Santi Venier do oko g.V i t a i ć porijeklom iz K ^ m i ž e . 1 Vjerojatno iz omiške R o g o z n:ii e e. iz Verone. za bračku galiju g. 1616. zvao se Venier Ivan. Scarf elini) u matici u prvoj polovici XVII. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). 1760. . (magistri S.nović'Mart-'nčević. 1764. (vjenčanje) « napomenom: iz Škripa. Prezime se nalazi u popisu »galeotti di Scrip« g. V i d o š e v i ć u.' 1761. V e n i e r u župskim.) do oko god. 1813. bez napomene. T o r ć e l o (t. a n o v i c u župskim. 1625. 1670. doseljen iz B o l a . iselili u XX. S i š i ć u niatici oića g. j . T a r j . 82.. . U pučiškoj matici g.' Preselili u Supetar i (izumrli. 1595. v.1 S k a r f e 1 i n i (t. (knjiga mrtvih) s napomenom.. 1781. Torzello) u župskim knjigama g.. • S o j a č i ć u župsikiim knjigama češće g. Sciscbieh/ Sisich. g. župskim knjigama g. Brački knez (comes) g. S t a n i ć u župskim knjigama u prvoj polovici XVIII.. g.: iz S t o m o r s k e . Sirotković alias B e p o v . Među pučanima u vezi s regrutacijom. 85. 1632. S i r o t k o v i ć u župskim knjigama od g. . 1755.) s na­ pomenom »iz D o 1-a« do oko g. 1634. 1689.. j . do oko g. i 1763. v. (udaja) do oko god. knjigama od g. S p u i d i č e v i ć u župskim knjigama češće od početka matice (g. s napomenom: iz D u ć a . samo Tarjanović g. učite'Tj iz Supetra. 1678. »de Ruperclaria«. 1757. g. 77. — Porijeklom iz P o l j i e a . s napomenom: iz Sutivana. knjigama ocL g. 81. 87. „nakon toga do oko god. g.: iz. god. 17 V i d k o v i c krajem XVIII. i to kao Tarja. 79. 147 . 88. Arnerić-Sumeić. 84.. R u z i č i ć u župskim knjigama kroz prvu polovinu XVII. 1802. (kum) s napome­ nom: iz Jeseaiica zatim g. 1808. 78. 1793. g.titulom »dominus«. S u m e i ć u župskim knjigama od g. s napomenom: 'iz D u b r o v n i k a .

ibid. Utini. LITERATURA I BILJEŠKE: Mladineo.. sa »doniinus« (dakle plemić) do g. 8 Ciccarelli.. 257.. str. bračkoga plemstva od g. 320. 7 Ciccarelli.. Cap. pop Voineo. 1747. 1647. str. Utini. str. III. Babica i t. koja prolazi kroz selo Dol. 2 Ciccarelli. 1 DOL Dolina. . 90. (ibid. str.: Klinsić. ibiđ. ibid. Voinović. ibid. 90i6 pavich. 1656. Tomašić i Gospodnetić. 12 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. Gutunić. koje su slojevite. ibid. Lib. str. 14 Ciccarelli. mjesto je nastalo u vrhu doline i po­ dalje od mora kao 'zbj'ežttšte pred gusarima. 329. str. Juraj Vušković. maloljetnik pok.. 1848. Communitatis Brachie.1 Prema pričanju seljaka. Jelinić.—1720. 1860. str. str.. nalazi se ovo prezime. 10 Ciccarelli. 198. dolazi i kao Zuvetei. ibiđ. 45. V r l i k a doselio se iz L e ć e v i c e . vjenčan g. 19. . 123).. Juraj Sumelić.. ispunjena je debelim plavinama i plazmama. I. Voineo-Picunović. i završuje se u Postirima.. Hranoević. 6 Ciccarelli.. braća činčević. cap. 357. 1589. ' ' -„ 92. 11 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. 1769. nave­ deni su u Postirima: braća Santić. str.. 91. Stjepan Santić. Ref. ibid. Babica. 3 Ciccarelli. 1718. . V o i n e o u župskim knjigama redovito od g. God. str.2 . ibiđ.. 321. g. 214 i 317. Cotnmunitatis Brachiae. list 17—18. 453 (sep.. 378—379. 1781. (knjiga mrtvih). vjenčao1 se u Postirima g. Janković. spominje se Michaelis Xuvetich 12 na Braču. Lib. ibid. 1708. možda g.. V r d o l j a k iiz O s t r o v i c e . • *' 9 Ciccarelli. 148 . str. Toma Ravlić. Jurja Santića.. koji su napadali primor­ ske naseobine. ibiđ. Z u v e t e o ' se spominje u poistirskim župskim knjigama od g.. ibid. 13 Popis -kod I. 4 Popis kod I..). ibid.-. 1722. g. XLVII..1700. 1375. i to kao Zuvetei alias Zuvetić. češće Voineus i Voinei. 1657. 255—256.89. str. Frane Voineo »nodaro publico« službovao je u Postirima od g. d. do oko god. Lasaneo. 259—260... u popisu vlasnika pašnjaka u Dolu' god. 1565. ibid. « Ciccarelli. 15 Statuta municipalia ac reformationes Magnif. str. U popisu. 1676. 5 Ciccarelli. Tađija Čičić. str. U popisu novih stanovnika od g. ibid.

Nieolao Milltah. 1677. Luce Corser. de Doimimis. Rado­ van sšn Slavošev.). Spominje se odmah u početku posto­ jeće matice krštenih i kasnije kao Arnirić (g.: ŠćapanoVić. Gutunić.. Rađovano Mangaze. Ostoja.: Sukelić. Georgii 3 Cranchi »Braze iudicum« 2 . Vitco Slovigne. 1691. Vlasić. kapelan Bobetić. Radino Spence . ' -' 1345. 1689. Sv. Halafurić iz Postira.5 .vlaima prije-početka matice od god. Lasaneo iz Postira. Oko g. Glavinić. 1682. Toniaseo iz Postira. kod crkvice Sv. Gospodnetić. Petritij iz«Postira. Miri 6.: Belli filius Radovani.6 1515. Vranjican-iz Postira..: pop Geor. 1685.Iznad sela (prema jugu) nalaze se ostaci dviju starih crkvica. Mihovila (Miholjrat).7 1579. u ispra. 1731. Arnirić. Dobroslavo Rađoi. 1678. Vučić i z~ Škripa.4 . 1678. 1679. Jacppo Gospodnetieh. 1683. Mladinović. Goić iz PražnU'ca. Vida i Sv. 1681. Vladigna Miscovich. Saidanje porodice 1.: Arnirić iz (Postira. Bakić. Postira.: Bafeević. Novaković iz Postira.: Viitarić. pop Jakov. 1680. 1337. Nalazi se 149 . Zuveteo. A r n e r i ć 14 porodica.: Vladnić. plemić Klimpsić.: Draxoi Thomaxich.: Jelinei iz Postira. 1485. Skorić. de Mihaelis iz .: Suvić. Hrepić. •'VLastić. « > 1693.: Tomiceo. Cušmaneo. 1688.: pop de Dominis. 1696.: Ivelić iz Pražnica. Hranoelli.:' Niseteo iz Bola. Jakšić iz Donjega Humca. Torničić.: Calcanei iz Škripa. Raguseo. Mixe Dragoslavi. Antičević. Gospodnetić dicti Civile.: Tonadeli iz Škripa. Glavinović. 1684. (Petra. Salamunović. de Domihis iz Postira. J«urai Xlesevich. Nlkolić. Vuković. Staro je groblje također iznad sela. Nicole Descovich. 1692. Matulić. te Doimi Perisiavii. Zuvetei iz Pučišća. 1695.: Svetinović. Toma comes SaTamoni iz Škripa. Kroz mjesto — za kiša i poslije kiša — teče potočić. Marino vic. Hranoelli iz Postira. Prezimena K Bola ('ili u jvežt s Bolom).8 Porodična prezimena prvi piiit spomenuta za prvih 20 godina miatiee 1677. 1694.: kurat Ivan Toimaseo.. počinje dolaziti naizmjenično Arnerić i Arnirić. Micoil" Simonis.

1713. 1708. put s napomenom: iz Dola. i 1699.9 God. 1767. Faralo.. Dolazi gotovo od početka. 1810. uvijek s napomeno'm: ii. g. Arnerić-Pavisiić 4 por. i 1774.. te se nalazi i u popisu ple­ mića g.9 God. prvi se put spominje g. matice. 1737. dalje.. Beat. Prezime Arnerić spominje se u sutivanskini župskim knjigama g. u milnarskima Jančić g... Ka. ali. Dolazi pokadšto i kao de Dominis. Livača. U matici dolazi od početka ..u pop:su bračkih plemićkih porodica od g. g. u postirskima češće od g. 1725. Čante. Tudesko. U Dolu je u matici zabilježen kao kum g. svaki.' a kao Baloević sive Ančić g. 1628. 1733. 1780. 1743. 1771. Skorio alias Bakić. 1750. 1656. de Dominis vulgo Gospodnetić. i kasnije se često spoimiinje. samo Skorić često-od g. " ' 5. . 8 1579. i t. 1657. U postirskim žup­ skim knjigama zabilježen je župnik de Dominis g. Baloi. 1742.9 Danas postoje: Arnerić-Vlašić 2 por. g. 1785. Guze. U škripskim župskim knjigama dolazi Bakić kao kucm. po jedna A. Bakić »dicti« Skorić. čilo. D o m i n i s 1 porodica (Saluta). samo Ančić u nerežiškima g... Paja) 3 prodice... 1681. d. 1678. spo­ minje se Baloevich dicti.. 1811. spominje se Bakić alias Skorić... i 1776. g. 1713. 1657. Shimon Fratres de Baloi izbornik je opata * u Povljima. g. 1689. 1824. Trapp i Kontus. 1802. 1790. 1642. g. 1771. 2.. God. Skorić sive Bakić. a kao takva javlja se i jedna porodica Balojević g. 1624. a Skore g. 1766. 1719. 1680. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. i redovito dalje. kao ruobil Baloević g. 1712. Maruli-na.. u prazničkima g. Baloević je plemićka bračka porodica. a Do­ minis alias Gospodnetić g. 1691.. se u tom popisu nalazi i Benković alias Baloi. God. u Dolu je kurat de Dominis Dominik. 1782. u nerežiškima g. B o r o e v i ć 1 porodica iz L e ć e v i c e. -'Slično je i u Postirima. u postirskima često (g. 1682. zabilježeno je: Gospodnetić sive Dominis. 1657. spominje se Domliinis sive Semiuto. a g. U škripskim. 4. 1753... i t. Prda. g. U Pražnicama se spominje kao kum De Dominis g. d...10 . 1483.z Dola. u postirskoj matici od g. Kampuir. pokatoličeni pravo­ slavac. -Kosović). U popisu bračkoga plemstva od g. 1628. i t o također s napomenom: iz 150 . g. Inače je to stara dolska plemićka porodica. i dalje redovito i često. župskim knjigama dolazi B. a kao Skorić g. 1680 do oko g. de Domimis s napomenom: iz Dola.. i 1725. B a k i ć (nadimci: Šajnana. uvijek s na­ pomenom: iz Dola. i 1782. 1689. 1733. Godine 172'3. plemić mis..). Gnjave. iz Nerežišća. 1738. 3. U dolskim župnim knjigama zabilježeni su postirski Americi i lArnirići kao kumovi mnogo puta od g. B a l o e v i ć 6 porodica (nadimci: Kralj. 1798. -Baloević dicti Kosović. i u vezi s vjenčanjem g.g.. Babak. g.

ali kako ne­ ma. s napomenom: iz Dola. 1685.) Prezime se nalazi u popisu biračkoga plemstva od g. 1770. God. Postavar. 1607.. Pan­ dana. 1709. optirali za Ita­ liju (Vidi Gospodnetić pod br. mlinarskoj ispravi iz god. u bolskma g. Vijeka kao nasljednici porodice Tomiceo. 1637. 1789. God. G u t u n i ć (nadimak: Hajdić) 2 porodice. uvijek s napomenom: iz Dola. 1628.9 U škripskim župskim knjigama đolaiziii g. 1671. u pučiškima g. Nerežiška). 1725. iui dolsko jj je 'matici zabilježen Gospodnetić dicti Zelan.) i kasnije se često ja­ vlja. 1770. u postirsk'ima često od g. Pinka. 7. 1670. nisam mogao utvrditi. 1765. 1762. 11. U popisu brač­ koga plemstva g. Gospodnetić. i g. 1799. a u prazničkima g. kapetan Pavao Gospodnetić. m c a. 1679. 1692. 1799. god.Dola. Gospodnetić alias Dominis. 1604. i 1714. ovo prezime odmah u početku (g. i 1710. Doselili se iz J e s e n i c a krajem XVTII. 1810.) iz Gornjega Humca. dolskoj matici krštenih dolazi . u prazničkim župskim knjigama često cd g.11 U sutivanskoj matici zabilježen je kao kum g. starih matica i ostalih potrebitih rukopisa u Gornjem Humcu.) kao: Gutunić i Gutinić (na pr. 1673. Alviza Gospodnetić i Ivan Gospodnetić. F r a i s 1 porodica.. U dolskim župskim knjigama česti su Dominisi! kao kumovi iz Postira od g. (ženska) Hrepić-Gospodnetić. 1712. 1657.. 1713.. U dolsko j matici ima ih odmah u početku (g. G o s p o d n e t i ć 13 porodica (nadimci: Gluho. Salama. u škripskim župskim knjrgama dolari g. G o s p o d n e t i ć-Z e l a n o v i ć 6 porodica (od toga 3 por. 1772.7 8. Među pučanima za bračku galiju g.. 10. 1628.. U dolskim župskim knjigama. Po­ stira:) Mairko pok.) jedna je žena Gospo'deetić iz Gornjega Humca (g. 1802: i 1822. G r g a t 1 porodica.. a g.). nalazii se kao svjedok Jakov Gospodnetić iz Dola.. G o s p o id n e t i ć-M a r t i n o v i ć 1 porodica. spominju se (Dol. 1798. Mar­ kov.. 151 . 1789. 6. dalje. Prema jad­ noj verziji porijeklom iz G o r n j e g a H u. Evangelista. 1699. plemić Jerolim Gospodnetić sui&ac je u Dolu. zabilježen je: Gospodnetić dticti Civile g. nobiil. dolazi kao Dominis alias Gospodnetić. 1677. g.'' God. 7 ) 9. g.. g. Piste.. 7 ) U prazničkim župskim knjigama zabilježen je Zelanović iz Dola g. a također i u prazničkoj ženidbenoj knjizi (koja se počinje od g. 1679.: Franc'iskovi).. 1678.12 U jednoj. (Vidi Gospodnetić pod br.. 1519. 1625. U dolskim župskim knjigama dolaze nekoliko: puta žene Gospodnetić (g. 1776-. 1657. spominje se de Dominis sive Gospodnetić. 1796. iz Rogoznice oko g. zabilježeno je Gospodnetić sive Dominis.

Smiho. Prezime je zabilježeno odmah u početku dolske matice g. 18. pak se i kasnije često javlja. 1862. a . Spominje se odmah u po­ četku dolske matice g.13 H r e p i ć 8 porodica (nadimci: Muse. Burazinović). 1711. Postojalo je u Dolu i pre­ zime Marcelle g. Peruzović alias Vilović. U popisu bračkoga plemstva od g. zabilježeno je prez : me kao Krepić. 13. Porijeklom iz Ložišća.ože­ nio u Dolu god. 1645. 19. Senić-Krkanjerae. J e 14ć 1 porodica. Šimunović. i 1711. Filižio. Sajo). 14. Spo'minje se odmah u početku matice kao Hranoelli. iz O m i š a .9 Prema •tradiciji.) God. Feđeriko. 1742. 1710. kao Ostojić. 1790. 1682. Pavao Ostoja. Kroculinac. u Sutivanu se spo'minje g. H r a n u e l l i (nadimak: Kekić) 1 porodica. God. 1703. 1678. Kad je umro g. vijeka. 1756. Braganja.. Beatović. 1779. Zoje. Repić. 1589. g. pokopan je u 75. porijeklom iz Bosne kao i Gospo'dnetić od Žimrakovića.porodica (Vidi Gutunič pod tor. te se. đz Korčule. (Škarabaje. Beat. Prema jednoj verziji. i kasnije često. 1719. a g. da je Peruzović iz M i l n e . Manović. 1727. 1678. Marcello-Ostoja. Papiluga. 15. uvijek s napomenom: iz Dola. Prezime se nalazi u pozisui bračkoga plemstva od g. D e r u ž o v i ć 2 porodice.12. Dujić. J u ir a s 1 porodica. u Bobovišćima kumuje notoilis Ostoja. Doselio se učitelj. Hranoević. M a t u l i ć 20 porodica. 16« 17. 1657. Žiže. Pavlić. Cole). Vilović iz Donjega Humca. (Ostojića ima na Braču u Povljima. g. 152 . g. God. g. dicti Beat. 11!) H a r a š i ć 1 porodica. Prkačić. iz N e r e ž i š ć a . Hranuelli alias Pavlić. a g. Prezime Hranoević nalazi se u popisu vlasnika pašnjaka god. 1797. zabilježen je Matij Krepić sudac u Dolu. Juras se doselio osam­ desetih godina prošlog XIX. 1657. notoil. g. g. 1778. u prazničkim župskim knjigama g. iz N e r e ž i š ć . Hrepić s (napomenom:'iz Dola. Taser. 1715. dr. g. 1828. . porijeklom iz Bosne. g. . 1725. Ostoja. Druže. 1788". Milnarski Peruzovići došli snu na Brač kao novo stanovništvo poslije god.Papica. O s t o j a 8 p o r o d i c a (nadimci: Pavica. Hranoelli dicti Zamaria. 1778. Hranuelli dicti. 1708. a g. Stipurina.9 God. 1733. Hranoevie vulgo Beatović..11 U postirskim župskim knjigama dolazi češće od g. 20. 1637. godini »in area Dni Nicolai De Dominis«. Na drugom je mjestu u Dolu zabilježeno god. Oženjen prvi Fortu~ nićevom liz jPučišća g. g. Bobe. G u t u n i ć . Mića. Ostojić.) i često-kasnije.C u k r i ć 1 . Prezirne Matulić spominje se u dolskoj matici gotovo odmah u početku (g. 1702. Laurus Ostoja. 1714. spomenuto je u dolskoj P matici. 1777. 1709. Koćica.

: iz P u č i š ć a. a g. v. U Sumartinu j. iz poljičkog D o l c a . 1760. iz' M a k a r s k o g a P r i m o r j a oko god. 1727. prvi put god.. 5. vijeka. U nerežiškim. 22. 4. J a k š i ć se nekoliko puta spominje u župskim knjigama. vijeka i u početku XIX. 1764. 1776. 1755. Marković iz Dola. Iselili u Postira. 1776. 1771. 8. i 1780. kasni­ je više puta s istom napomenom do početka XDC vijeka. 1804. C e p u r n i ć se spominje u župskim knjigama u drugoj polo­ vini XVIII. T e r z i a 1 porodica. 1776. 153 .: iz Dola. . tako i prigodom smrti jednog Jakšića god. 1772/Marković sive Boskić.. »duxerensis«. Marković.. Porodica je zabilježena u popisu od * :g. kao Heremita Glavinić.. 6. župskim knjigama zabilježen je g. Ž u l j e v i ć 1 porodica. 1681.e Matij. s napome­ nom iiz (lornjega Humca. g. vijeka. 1638. K a s t e 1 a n češće se spominje u dolskim 'župskim knjigama.9 Prezime Antičević s napomenom »iz Dola« spominje se u škripskim župskim knjigama g. Vijeka. prigodom smrti s pripomenom »Georgius films qu. 1681. i kasnije kao Glavinić više puta u prvoj polovini XVHI. A n t i č e v i ć se spominje od prvih godina dolske matice kršte-nih (1682. u mli­ narskima g„ 1798. . s napomenom iz D o n j e g a H t m c a . B o s k i ć se spominje više puta u dolskim župskim knjigama u drugoj polovini XVIII.'Izumrl© iM iseljene porodice 1.. vijeka s napomenom: iz H v a r a . i 1681. 1678. sredinom XVIII. U postirskim župskim knjigama zabilježen je g.21. s napo­ menom: iz Dola. G a l e t o v i ć se češće spominje u dolskim • župskim knjigama u drugoj polovini XVIII. 3. — Kao Glavino vić zabilježen je g. Terzić zabilježen kao novi sta­ novnik. F T a n i Č e V i Ć se češće spomineje u dolskim župskim knjiga­ ma u drugoj polovini XVIII. Philippi Castellan Chersonensis«. v. g. " 7.napomenom: iz Škripa. i to gotovo uvijek s napome­ nem. i to nekoliko puta s napomenoim: iz Škripa. U postirskim župskim knjigama zabilježen je Galetović g. i to g. u postirskima 1773. * Vjerojatno porijeklom od roda Krstić kao i Krstulpvići iz Bosne. samo jeđamput.. 1657.. s napomenom.) do novijih dana. u prazničkima g.. g. 1757. 2. s napomenom. kao bračka plemićka obitelj. 1781. g. i 1784. s. G l a v i n i ć se spominje prvi put god.

1772. s napo~» menom iz Pražniica. 1738. 10.knjigama u dru­ goj polovini XV111. dva puta s napomenom .. 1703. Če­ sto je -zabilježeno ovo prezime u župskim knjigama krajem XVni. L i č i n i se spominje nekoliko puta u XVIII. • 16. li 1772. Iselili u Postira. 11. 12. 1772. v. N o v a k p v i ć u Dolu se spominje krajem XVII. v. . a god. 154 . Joannis Martinich e Castro Pucischie«. kao Pečarević seu Cvitanović iz Podaca. vijek do oko god. i 1789. i to dva puta s napomenom. iz Do^a god. g. god. 1772. 13. 1778. kao Mar­ tinić iz Pučišća g. iz Dola g.. Čini se. kasnije više puta do oko god.9. M l a d i n o v i ć se često spominje krajem XVII. 1768. M a r t i n i ć u župskim knjigama kao kum god. i 1770.. (kao Mičelić) i dalje kroz drugu po­ lovinu XVII..^ iz B o b o v i š ć a. 1789. da se Martinić-Kapularić nalazi u Dolu. ekonom Lazaneo. i kroz XVIII.. U splitskarskoj matici zabilježen je M. 1769.»Catharina Hieronymi qu. 1743. 1773. a jedan put (g. v. i to kao< Martinić alias Kusanović. v. ikoje se spominje g. i to g. iz P o d i a c a . vijeka. v. 1771. U pučiškoj anagrafi zabilježeno jie god. v. 1765.: iz P r a z n i c a . K r s t u lo v i c se spominje često u knjigama dolske crkvene župe kroz cijeli XVUX vijek. v. i 1774. i početkom * XVIII. 1654. jPrigodom smrti g. Martinić alias Ka­ pularić g. Inače prije i poslije s napomenom: iz Postira. 1684. najčešće kao kum. i 1773.) s napomenom: iz Gornjega Humca. v. P o l o v i n e o u dolskim župskim knjigama od g.. (ili slično) kao kum iz Postira. i to s napo­ menom: iz B o l a . 1798. tri puta s napiomenom: iz Pražnica. s napomenom'. M a r i j a n o v i ć dolazi kroz dolske župske knjige više puta u drugoj polovini XVHI. 19. 1795. 17. zabilježeno je: ... U praizniičkim župskim knjigama zabilježen je g. da j/e u vezi s prezimenom Tomašević. u bolskima god. Jedampiit dolazi samo Kapularić. Martinić iz Dola. 1764. vijeka. a Kapularić alias Martinić g.. vijeka. s napo­ menom: iz B o l a . 14. s napomenom: iz P o s t i r a . da se Martinić-Parjević-Kosirina nalazi u Dolu na paši. P e c a r e v i ć se spominje u dolskim župskim. M ' i c h a e l i s (od Mičelović i Mičeli) se spominje u dolskim župskim knjigama g.. U prazničkim župskim knjigama zabilježen je K. 1702. i to god. i 1735. 1792. 15. 1766. u istoj je ana­ grafi zabilježeno. L a z a n e o se spominje iu prvoj polovini XVTH. i početkom XV111. L u č i ć se spominje u župsklian knjigama u drugoj polovini XVIH. 1777. Nekoliko puta de M.. 1803. i prvu polovinu XVIII. v." 18.

1729. Prezime se nalazi u popisu pučana. 25. 1696. 1589. 1736.—1704. 1725. i Sumeić god.20. 1711. 1687. te g. Sumerić god. MattHenus Tomaseus. Prezime se nalazi: u popisu 'bračkoga plemstva9 od g. 1681. ' S a l a m u a o v i ć se spominje u dolskoj matici od početka god. koji su g. i to g.. više puta do u XIX.. Prez : me Vlasac dolazi u dolskim župskim knjigama od g. cd g.. 1732. vijek. u praz­ ničkim knjigama s istom napomenom dolazi Sumejić god.. 1345. a kao Sumeić cd g.. 13 155 . 1677.14 U pcstirskim župskim knjigama zabilježen je S. tako je bilježen više puta do oko -god. dio'oko g. 1772... a kao Sumejić alias Vlašić god. Godine 1714. 1676. dva puta .župskim knjigama zabilježen je g. u postirskim žup­ skim knjiigama dolazi magister Sumeljić god.. U maticamia Dola dolazi više puta T. 1574. s napomenom. vijek. 1637. R e s t o v i ć iz N e r e ž i š ć a . 26. 1754. S u m e i ć se spominje u dciskrn župskim knjigama od god. Marka.—1715. samo Svetinovdć god. (kao kum) i 1735. Š ć a p a n o v i ć se spominje često od prvih godina matice g.7 Kao vlasnici pašnjaka god.. a kao Sumeić seu Vlašić god. s napomenom: iz Gornjega Humca. i 1728. U milnarsikoj ispravi spomi­ nje se g. kao kum. Porodica Sumelić ^pripada među novo stanovništvo.. 1739. i 1722. 27. S l o v i n i c s e spominje u idolskim župskim knjiigama godine 1731.. a g.. župnik Tomaseus iz Dola.:: iz Dola. 1761. 1805... 1780. 1691.. S u k e 1 i ć se spominje ui dolskim župskim knjigama od god. 1706. 1762. kao Restbević oženjen u Dolu g. . a god. i 1745. 1799. Osim toga dolazi s napomenom »iz P o s t i r a« g. 21.' 1710. vijek. s napomenom: iz Pražnica. Nikola Raguseo. u Dolu 15 : Dražoj Thomašić. 1677.. 1768. 1678. kao Sumeljić. 1764. 24. g. kao Sumejić dolazi god. i 1800. do u XIX. U sutivanskim knjigama s napomenom »iz Dola« zabilježen je Siuimeić 'god. T o m m a s e o spominje se u jednoj ispravi god.alias Šipioni. dolazi kao Sukelić alias Svetinović. R a g 1 u z e o se spominje g. dolski je župnik Joannes Thomaseus. Porodica je postojala kroz XIX. Nicolao Tomassich. 1665. 1679. kao Vicko s'in Jakova.. zabilježeni je s napomenom: . 1696. 1744. nekoliko puta dolazi kao kum iz Škripa. u popisu bračkoga plemstva cd god. do oko 1733. 1741. spominjan se Vinko Tomašić i Viško Tomašić pok. 1795. 1738. 1732. 1774. kao Šćapanović. i 1748. a od g. U postiirskim .v iz Bola. Česti su u Dolu kumovi iz Postira. i 1775. i 1704. 1519. s napomenom: iz Dola. * 1718.. 23. primali sol na teritoriju Škrip-Dol-Postira. i 1818. 1738. 1772. 1657. i 1774. kao Sumejić zabilježeno je prezime god. i 1766. 1657/' dolazi i prezime Tommasei.22. 1796. kao magistri Sumeić god.. kao lapicide Sumeić god.

1933. 1786. ibid. 1697. Beograd. »famulus« kod porodice Antičević. 1776. kod don Ivana Bonaccija (Jelsa)'. Izđ.. g. 33. XI. a g. nestaje u Dolu. i 1787. Lupi. god. a na Bokf god. 347—348. -Lupi sive Vuković. 1913. vije­ ka ove porodice. 1703. Vol. LITERATURA I BILJEŠKE: Borivoje Ž.. 4 Codex Dipl..). ibid. 1519. pop Ja­ kov Tomiceo god. g. Z u v e t e o dolazi više puta u dolskim župskim knjigama od početka matice god. i 1789. Vol. str.. 1747. 1585. 73. 1782. ekonom Tomiceo god. 1680... god. gama često od god. 1738. vijek. 1738. 214. pop Marko Tomiceo od g. i pod tim se imenom spominje do god. do u XIX. ote Lupiš. 1776. 1780.. Trutanić alias Mengić iz selačke župe. i 1754.. Dolazi odmah u početku matice g. s / Tomičić s napomenom »iz Dola« zabiHežen je u Pražricama god. Vol. 251. Prezime Tomičić spominje se u Pučišćima od početka matice god.. 1912.. nekoliko puta (g.. dobiva nadimak Vuk'ović alias Lupiš. zatim g. 1725. 1912. 1682.. "1745. g.. 1 156 .. zabilježen je Turtonić.. ali u prvoj polovini XVIII. str.. ii 1732. s na­ pomenom: iz Dola. i 1727. Prezime Tom'ić dolazi u prazničkim župskim knjigama god: 1629. 32.. T r u t a n i ć javlja se češće od g. 1701.. Vol. 1719. str.. spominju se pastir Tomačić-Vazulović iz Pučišća. 1720. kao kapelan. God. V1 a d n i ć se često spominje u dolskim župskim knjigama od početka matice g..'. 1678. ibid. Vjerojatno je s porodicom Tomiceo u vezi porodica Tomičić. 1796. g. 74. 1795. (1712. 1912. 1784. 346. X. 6 Ostojić. 1740.. 1703. akademija. ibid.. do oko> god. do u XIX. V u ko v i ć se često spominje. 1730. X. 1715.. Milojević: »Dinarsko primorje i ostrva u našoj Kraljevini«. 1801. Lupiš. 1709. Dolazi i kao' Vuladnie g. 1702. 1801.. 350. s napomenom: iz Po stir a. s na­ pomenom: iz Dola.. napomenom: iz Selaca. 1678. iz Gornjega Humca. župnik Zuvetei. 1694. ibid. 1789. str. 1721. 1719. g. 29. u žup­ skim knjigama zabilježene su dvije ženske god. 1636. ido oko god. a god.. 1738. T o ni i c e o se spominje u dolskim župskim kn jf. str. 1770. do oko god.. 30. 1751. 2 Codex Dipl. X. Prezime Tomiceo dolazi (kum) u Pražnicama god. 5 Codex Dipl. ii 1707. i 1798. str. 7 U jednoj milnarskoj ispravi od g.) Tartanić. 1719.28. g. Tartaric iz Gornjega Humca. vijek. 31. 1741. zabilježen je jedan Vuković iz K o n a v i j a .. Godine 1718. 3 Codex Dipl. 1699. do oko god. jer se i ovo-prezime javlja u Dolu od početka matice g. 1682.. T o n š i ć se spominje od god. Srpska kralj.

Croatia sacra.. br. III. 3 ' IV. I s t o č n a Z a l a G l a v a stan 2 neožen jehih sinova sta­ roga Gospođnetića-Bežmeka. ograđeni kamenom suhozidinoni. N a Z a s t i n e 1 istočnije od Stupi i sjeverno od ceste pa­ stirski stan starijeg sina staroga Be'žmeka..)... pori­ jeklom iz D o i1 a. ibid. zatim su silazili. Na­ lazi se sjevernije od 'Brusja. ' ' " " ' . 1 porodica Gospodnetić iz D o l a . uglav­ nom vunača.. Djelomično spaljen* od Talijana. ibid. da je u blizini stajao takozvani Samograđ. ~' 11 Ciccarelli. Za travarinu plaćaju pastirskoj opći­ ni 3. 163. na godinu po ovci. 321. str. Poslije staroga Bežmeka (Gospodnetića) stan je napušten. Vol. II. ibid.. — O izbornicima iz g. str. te bjegunci sa kopnene Dalmacije. te je stan utrnuo. otvoreni. Vele. ibid. 255—256. koji siu gradili cestu. !4 Rukopis kod I. Ciccarelli. Braća su poginula u NOB. !3 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. Babica (ibid. 84. . 1913. 157 . BILJEŠKE: 1 2 3 4 U posljednje vrijeme premjestio se bliže cesti. 8 9 10 PASTIRSKI STANI BEŽMEK I. kao i po ostalom Braču. Codex Dipl. 73.214. da je kuća njihova stana bila ne­ kada — pri gradnji ceste — nastamba radnika.. P o d G a ž u l ('ili>Brusje) pastirski stan na jugu od držav­ ne ceste? 3 porodice Gospodnetić iz D o l a . obično okrugli. str.50 din.. Ruševine miješam primijetio.. XI. is Mladineo. (Vidi Postira bi­ lješka 1 1 ) . Z a l a G l a v a stan starog Bežmeka-'Gospodnetića. Torovi su im. ibid. posjedujem Libro a štampa.. doseljenici iz Pražnica i Gornjega Humea. Imaju oko 500 glava. Osim toga. Priča se. doselili su se stanovnici nekadanjih naselja Strazevnika i Stipanske Luke. ibid. str. 15. Ostojić. Nakon ubojstva žene. pueisčA jPučišća su nastala od Pučiškog Doca. ibdi.4 * • * ' Nemaju vlastitih pašnjaka. str. list 17—18. 1483. stan u jakom opadanju.

Nikola 6. Vranić iz Gornjega Hiuimea. Fau. Vodanović. Trohavčić. Radojković.: Mariani. Mladimć. Buz. Fuitvine 6.ć. Juirinković. Masalič.: Belić. 1584. Grguričić iz Straževnika.: Ušković. 1571. Gargoević. Boljić. Mikšić iz Pražnica. 1567.: magistri Graecius lapicida. Bizaević sa Hvara. Vinjević. Lasaneo. 1570. Rat-Luke 12. magistri Bckanić. Žuvetić. Magdalena »famula Mla­ dinei« iz Krajine. Vuković. Trutanić.Prema Scheniatismus Cleri pučiška župa 1 je godine 1912'. Putešić. Puljizić.: Kupičić. 1576. »filia« Gregoria iz Krajine. Livačić. Vučić. Bartučević. IveTjić.'ć. 1574. Bovinić. Ripjević. siječnja 1574. Ceparnić. Sesnjić.'ć. 1582. 1579. Vlatothović. 1572. Marijanović iz Poljica.2 Vranić.: Radić iz Zadra.: Zuppaneo. Liščević. Gajelić. Ljanković.: Stancita iz Dola. Boljesić. 1575. Matjjević iz Radotilja. Međišić. Šimunić iz Krajine. Kufić iz Šibenika. Županić. Botoar. Stafortić. Veljanović. Porodičnia prezimena spomenutk prvi put za 'prvih 20 godina župskih knjiga 1566. Pemrzović. 1580. Pinesić. Mašotić. koji su primali sol 26. Kupinovo 6 i Sv.: Njjkolie. Šćapanoviić iz Gornjega ga Humca. Vlatković iz iStraževnika. Grguričić. 1585.: Sucina iz Hvara. Vela Gomila 5. Juković.ć. Radoslavlj. imala 2. Martinić. Matušković. Pigrović. Vlasovi iz Šolte. Goić. >' . Tambotić iz Supetra. Jelinić. Gruibačić. Jučović. Mladinei. Aqutfia. Vuković. Osim mjesta (Pučišća) ovamo su ubrojeni: Stupe sa 36 stanovnika. Vinović. Pitković. na teritoriju PučliŠća. 1573. Vrsalović.: Martinić iz Nerežišća. Vlatković.. llioić. Popis puča&a. Pražnilca.Humca. Rođovanić. ma­ gistri Simeonis lapicide iz Šibenika. Ceparnić. Murlaeić.: Radojković. 1577.: Davidović iz Rogoznice.953 stanovnika. Radačić. Poidanović. Kliminović. Gospodnetić. Blažević iz P^ogoznice. Slatine 12. anagister Andrea iz Korčule. Mihovilović. Zorioić iz Pražnica.: Bertučević. Parhaljić. Stipetić. 1568. 1578. Kuščić iz Straže vnika. Kliminović. Petrovie. Marko »filiu Antoiiij« iz Baska.: Klimpsić. Kušćić." Kviščević.: Čikarelović. Goić. Tvelj. Bilorovčić. Posinkiovie. Karamanović iz Trogira. Milozetić. Doibrić iz Doila. Prodi. Gornjega Humca i Straževnika. Tomić iz Gornjega . 158 .: Bilavić. Tomaš'ić.: Darpić..ro. Imrnović. magistri Petri lapicide iz Korčule. 1581.

plemić. pfemić. Vinko R&dojković. 4 porodice IVELJIC-LUKRIĆ. Nikola Čenčević. Juraj Kalilić. Frane Prilanić. Toma Besrama. iz R o g o z n i č e . ' novi stanovnik. Jeličić. čia.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 GALETOVIC-VIŠANIN. Fr. Mandušić. Ivan Matković. . Beiić. 2 ponodice DOMINIS. 2 porodice KOVAČIC. Juraj Radciš'ć. Pojdanović. 3 potodiice LUKINOVIĆ. Snea Peturić. Belavić. 1 porodica pop LODE iz B o l a . " Popis (pučana) u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. plemić. novi stanovnik. Mihovil Tomičić. Frane Grego. 6 porodica LOVRIČEVIĆ iz Župe. pučanin. 1625. nov? stanovnik.Simanović. 3 porodice MORO-LJTKOVIC. 3 porodice MIHALJIĆ (samo žena). Mikolić. Frane Mratinčić. Mati ja. pučanin. Grego. Oaleot'ta dj Pucischja3 "Nikola Dupić. Ivan Trohavčić »detto« Radost Gregorij Pontonievic. Ivan Tomičić Markov. Kurcolaii. Nikola Kovačić. 1 porodica KNEZOVIĆ. 1795. Vlačavić. pučanin. 1 porodica MIČBLI. privilegiran. 1 porodica P^JLJIŽIĆ detto SASŠE. pučanin. plemić. 3 porodice KUŠelC detto PAULIN. plemić. pučanin mistro CIKUTA iz U d i n a. plemić. Jurjev. Matij Kalilić. g. Kuipičić. 1 porodica DANIČEiVIĆ-DANAC. Jakov Belić^ Nikola Fauro. 4 porodice RADOJKOVIČ iČIKlUTIČ. Buzolić. (Pinović. privilegiran . Nikola Radoević. • ScMera đi Puclschia4 Ivan Bobarić.ETEROVIC-HRŽIC-BOKANIC. Pojdenović. Vinko Čenković (?). Ivan Čenetvić (?). 1 porodica FRANIČIĆ-KADČie dti KORINI. 2 porodice KOROVIĆ-SO'RIĆ. Ivan Bcbarić. 2 porodice RADOJKOVIĆ-ČIKUTIĆ dto FURL AN. plemić. Ivan Sesnjić pok. 2 porodice CICOARELLI. Petar Tomičić. novi stanovnik. 1 porodica PLASTIĆ. pučanin. 1 porodica 159 . Bartol Radojković. Korculan. Frane Kurcolan. pučanin. Bobarić. privilegiran. Marko Grego. Juraj Grego Mihovilov. Popis porodica. Modisić. Ivan Biloborović. novi stanovnik. Toma Beisrama.

2 porodice * 55. 1 porodica 36.pučanin. 27. 2 porodice 62. pučanin. 32. NIZETIĆ detto SAHIĆ. 1 porodica . GREGO. MARTINIČ-PARJEVIC dto KOPIČIN. LUKINOVTĆ-GENERALIĆ. novi stanovnik/ iz s p l i t s k o g L u č e a. pučanin. KAiLILIĆ dto KOZULOVIČ. MIHALJIĆ d-to SABE-BISKUP. ALBA. privilegiran. MARTINIČ-PARJEVIC detto KOSIRINA. 31. 1 porodica 60. iz R o g o z n i c e . BUJEVrč-LOVRINICA. pučanin. plemić. 28. 3 porodice 52. KOVAČEVTĆ alias ANDRIJA. 1 porodica 57. plemić. novi stanovnik. novi stanovnik.ETOROVIC dto ŠKEMBE. MIHALJIĆ dto iSABE. 30. novi stanovnik (otac već više "godina u vojsci. ETOROVIC REMETA. 40. . iz D u b r o v n i k a . SAJLAMUNOVTĆ »mistro calzolajo«. 1 porodica 58. 1 porodica 35. 1 porodica 59. pučanin. dto MOSKEJ. 1 porodica 43. plemić. MORO. rVELLIO. 2 porodice 63. 2 porodice 41. pučanin. 1 porodica 38. 1 porodica .. pučanin. DOMINIS-MIČELI detto BARBIĆ. pučanin. pučanin. 1 porodica 44. 1 porodica 47. a sin u Dolu) 160 23. .NI. plemić. 1 porodica DRAGIČEVIĆ. 1 porodica 54. privilegiran. 4 porodice 56. 49. FILIjPPI. BATURIĆ d-tti SERBIĆ. TARKOVIĆ. 'ALBERT1 pop s bratom iz T r e v i z a (Italija). novi stanovnik. ETOROVIČ-SORIĆ. 1 porodica 34.š(EVTČ dto. pučanin (živi na paši _u Dolu) 46. novi stanovnik. OBRADIO »miistro boter« pučanin iz P r a z n i c a . 1 porodica 42. KRAOLJEVlC dto TOMIN. 1 porodica VELENIČIĆ (sluga kod Litkovića) iz B o 1 a VRANDBČIĆ. 2 porodice 45. privilegiran. MLADINIĆ dto JELINIC. . 6 porodica . SANTI ovvero SANTINI »ortolano«. 1 porodica •* 51. j z K a š t e l a 53. novi stanovnik. »mistro calzolajo«. iz ' R o g o z n i c e . FTLIPPI. 24. 1 porodica LITKOVIĆ. 1 porodica •33. novi stanovnik. p'emić. 1 porodica PERAKOVIĆ. MARTINie-KAPURALie dto GRGUROVI. BOBARIĆ." plemić. 1 porodica 61. 1 porodica ZUPPANEO. . pučanin. MIHAČIĆ. SARDAREVIC-REMETIN. 26. iz V i c e n z e (Vicenza). KOVAČIĆ pop... 25. PLAME. plemić. plemić. 1 porodica 39. 1 porodica 50. ETOROVTĆ-FARAUNIĆ. pučanin.29. iz M u c a . 1 porodica 48. plemić. 2 porodice • PIVČEVIĆ. plemić. 1 porodica 37.*pučanin.VRANJICAN.. novi stanovnik. 2 porodice.

pučanin. novi stanovnik 1 porodica MARTTNIĆ-PARJEVIĆ-DEBELA. pučanin. pučanin. pučanin. 1 porodica DRPIĆ detto BURATTN. novi stanovnik. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVEĆ dto KARNEVAL. pučanin. pučanin. 1 porodica TOMIĆ detto TUNDIN iz G o r n j e g a H u m e a. pučanin. pučanin. 2 porodice MARTINIĆ-MESTRANTIĆ detto ROSO. 1 porodica VRANDEČIC dto CRNAC. 1 porodica MARTINIĆ PARJEVIĆ KOSIRINA detto VUK. plemić. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto BARKUJ. 1 porodica VRANDEČIC. pučanin. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto KARLIN.PERIĆ NOVAKOVIČ. »mistro tagliapietra« iz M u r a n a . 2 porodice LUKINOVTĆ dto TUTIN . novi stanovnik. pučanin. pučanin. pučanin. 1 porodica 100. plemić. plemić. 2 porodice KALILIĆ detto KOZULOVIĆ SOSE. iz s p 1 i t s k o g L u č c a. novi stanovnik. novi stanovnik. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto PERME. 1 porodica TOMIČIĆ-VAZULOVIĆ. 1 porodica RAJČEVTČ detto MUSE. 1 porodica GRGURIČIĆ detto ŠJULE. pučanin. 1 porodica PIVČEVIĆ dto PROVIDUR. pučanin. pučanin. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ detto ALE. 1 porodica HRANOTIĆ-MASARINA. pučanin. 1 porodica KALILIĆ. 1 porodica LUNJEVTĆ. 1 porodica PERIČ-NOVAKOVIČ dto MUCO. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dto BUMBA. pučanin. pučanin. CAPKOVIĆ detto MEŠTRIČEVIĆ-BAKALERA. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KOTARAC. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ dtti BUMBXNX ANTICA. 1 porodica ORLANDINI. 3 porodice ETOROVIĆ-FORTUNIĆ detto PRUŽIREP. iz P o d g o r e . iz R o g o z n i c e . 1 porodica ^Zbornik za narodni život i običaje 11 161 . 1 porodica GALETOVIĆ VIŠANIN dto SCUPPER. pučanin. 2 porodice MARTINIĆ-PARJEVIĆ dto MISTRANČIĆ-BILE. plemić. pučanin. pučanin. novi stanovnik. 1 porodica PUJIZINA. 1 porodica ŠČAPANOVIĆ detto JURIŠIĆ i ZELANOVIĆ iz G o r n j e g a H u m e a. 1 porodica MARTINIĆ-PARJEVIĆ. 1 porodica TOMAŠEVIĆ detto DAGTJZEL. 1 porodica KALILIĆ dto KOZULOVIĆ KEKOVI. plemić. novi stanovnik. 1 porodica KADČIĆ-FRANIČIĆ. novi stanovnik. novi stanovnik. iz B o l a . novi stanovnik. pučanin.

B u v i n i ć 1 porodica. 2 porodice ETOROVIĆ-PALUŠIĆ. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ detto GOTOVI.101. B a t u r i ć 2 porodice. iz P r a ž n i c a . A n t i č e v i ć 4 porodice. plemić. 3 porodice PULJIZIČ detto LUSTRE. B a u k (nadimci: Fincol. 1 porodica DRPIĆ. 109. RADIĆ detto PETRIMAC. Jnrja 122. 110. iz Gornjega Humca Sadainje porodice 1. 1 porodica VRANDEČIČ detto Briska. 1609. 114. CAPKOVIĆ detto MESTRIĆEVIĆ. 1816. novi stanovnik. 103. 102. a g. novi stanovnik. g. 1 porodica MLADINIĆ detto KRALJEVIĆ. 3. novi stanovnik. 119. plemić. novi stanovnik. 120. 121. 1830. 4. 1 porodica ETOROVIĆ-BUHA detto URSIN. 1 porodica KALEGARIC »mistro sartor« iz V e r o n e . spominjiu1 se u župskim knjigama Krstulović alias Antičević iz B o b o v i § i ć a g.. SESNIĆ. novi stanovnik. 106. B a š k o v i ć l porodica. 1812. novi stanovnik. 1 porodica PERIĆ-NOVAKOVIĆ detto TELENT. »romito e custode«. 1 porodica MLADINIĆ oweno MLADINOVIĆ »detto« KRALJEVIĆ. 5. 1 porodica MARTINIĆ-KAPULARIĆ. 117. 1 porodica DRPIĆ-KOKECA. plemić. Juraic) 6 porodica. 1 porodica MARTINIĆ detto MESTRANTE. g. s napomenom: iz P r a ž n i c a . 112. 1 porodica DOGANČEVIĆ-DOGANAC iz S e l a c a . iz P r a ž n i c a . 113. L dolazi kao Baturić delti Serbić. 1658.' plemić. novi stanovnik. Kao De'Iija u pastirskom stanu na Crnom Ratu. 108. 1 porodica MARTINIĆ-JERČIĆ i VERBORIČ dettp CENTA. 104. 2 porodice ŠĆAPANOVIĆ-JURIŠIĆ. 1795. 1657-6 U . s napomenom: iz R o g o z n i c e . pučanin. 116. iz V e l o g B r d a kod Makarske oko g. novi stanovnik. novi stanovnik. 1 porodica U Bračnti kod crkve Sv. 115. 1 porodica VRANDEČIČ detto BOLČIN.anagrafi g. 2. 3 porodice RADIĆ-PETRINAC detto ROKO. prezime je zabi­ lježeno H popisu bračkoga plemstva g. pučanin. pučanin. piemić. u matici krštenih spominje se od god. 118. 1 porodica DRPIĆ detto PUSLE. 1799. spominje se kao sluga. Delija. plemić. 111. pučanin. 105. 162 . 107. pučanin. pučanin. 1 porodica.

D o g a n a c 1 porodica. Maha. vjerojatno sa otoka Hvara. u maticama se spominje od g. Doselili se kao nasljed­ nici porodice Ivelio u XIX. 1583. pri­ mljeni siu u bračko plemstvo kao »nobili originarii«. Kao Dobronić-Skarabaje žive u past. Tubrija. 13. a Nikola na Brač. 1653. 1795. 1462. D e š k o v i ć 1 porodica. C i c a r e l l i 3 porodice. C a p k o v i ć . Šušula. a također i s dodatkom: Bakalera. 1651. 7 od roda su Kukretića. Mamaje. 1747. 1579. 1589.M e s t r i č e v i ć 3 porodice. Doselili se na Ravan. (Sestranić 163 . D r p i ć (nadimci-: Puzle. Godine 1389. Babus. Buha-Gluho. Kao Darpić detto Buratić i Darpić detto Kokeca detto Puzle-zabilježeni su g. Derado) 30 porodica. Doselili se iz S e ­ l a c a . a kao D. Liščevića ima u staroj matici u P r a ž n i c a m a (g. kao alias Živić. Dolaze u matici lod g. 12.. Runje. i dalje). alias Mlinić. 1747. E t e r o v i ć (nadimci: Haje. B'gula. 1579. 11. i to prvih godina matice (1578. nakon pada . stanu m Veloj Slatini. Kan je. kralj Tvrtko podjeljuje im zemlje oko Duvna i u Rami. Bile. U župskim knjigama dolazi g. 7. vijeka bilježeno je prezime u župskim knjigama kao Čikarelović alias čikarelić.q Dolazi u matici i kao Liščević alias Capković g-. God. Tarle. 14. C a p k o v i ć . Humac i Pueišća. Raus. g. sina Pavlova. 1795. Gero.8 i u popisu bračkih plemića g. 1795. Karavana. g. 1691. među novim stanovništvom. Košta. Bija. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. Stjepan Tomašević imenuje Radoša. Katrida. a sinove mu Grgura i Pavla »ciambellani«. 1628. 1489. 1605. detto Buratin s napomenom: iz Rogoznice. a pori­ jeklom i z O p u d I v e l a C i t t a d i N a r e n t a. Dogančević-Doganac. 1392. Dugnačić. Longo. 1641. 1918. C a p k o v i ć .Bosne bježe sinovi vojvode Radoša: Dominik u papinsku države. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g.D r o z g e j 1 porodica. zatim u Mošulju(-icu). God.6 10. 1463. a kasnije i kao Ciccarelli. [Prezime se nalazi zabilježeno' u popisu selačkoga novog stanovništva od 'g. Obje porodice žive i danas. Granić. Sorić. ovakva se prezime spominje g. 15. 1657. pa u G.. Liščević alias Barbirot. pa dalje). g. Prema porodičnim ispravama.. u anagrafi.) i dalje do g. 1691. vijeku. do početka XIX. Paluščić. Gun je. vojvodom. Mravak. Stjepan Dabiša imenuje Dimibrija »Coppiere«. samo Mlinić. kao Ciccarellovich overo Ciccarelli. iz S e l a c a . 1590. Lovac. God.B r a g a d i n a c 1 porodica. inače Liščević dolazi od prvih godina matice (g. D i d o 1 ić 1 porodica. 8. Prezime se sve češće pojavljuje od g. oženio se. Zaniko. Sansir. alias Klopanović. 9. iz K a t u n a . Prezime se nalazi g. 9 U matici se spominje g. kao Čikarelović. Ka'lajure-Škembre. Faraunić. a g. D o b r o n i ć 3 porodice. a g. Škembire-Lizar) 50 porodica.6. Reve-Budin. Kavo. 1634.

23. K ne zov 16 1 porodica. Kalilić detto Kozjulović. K o n č a n i 1 porodica. slično g. Franičić. prema tradiciji. Pulicijot. s napomenom: sa Primorja. 1669. g. U župskim se knjjgama spominje od g. u maticama g. 28. iz O m i š a . 8 F a b i j a n o v i e 6 porodica. doseljenik se oženio g. K e k e z 1 porodica. pop Hektore Hektoreo. 1790. iz Ž e ž e v i c e . Šare. 1868. 1825. vijeka. Kalilić. ali i dva puta prije toga. Bulat) 28 porodica. da sw Kraljevići iz Poljica. Franci ć-Kadčić. H a l a b u r i ć 3 porodice. 1727. Bumba. 21. 1635. iz K a s t v a . g. K a l a j z i ć 1 porodica. Eterović-Palušić. v 1865. g. Calilgich.. 1705. g. 24. 1617. 17. 1589. spominje se kao Eterović-Fairaunić. Eterović-Sorić. 1698. de Hectore). 1590. Sterklić. Eterović-Fortunić »detto« Pružirep. EterovićHaržić. 1588.16. Jerolim de Hektore. 1812.) i t. Kadčić-Franičić detto Buaniba i Kadčić-Franić detto Karlin.g. 1688. G a l e t o v i ć (nadimci: Višanin. kao Eturević..). Postoji verzija. spominje se u župskim knjigama od g. Mihovil došao u prvoj polovini XIX. doseljenik se vjenčao na Bolu g. U popisu gamjoselskih vlasnika pašnjaka (pašnjak u Zavali) zabilježen je g. God. J o r d a n 1 porodica. iz B a š k e . 1657. U maticama od g.. g. 1586.-Faraunić reč. Kačić alias Franičić. Kalilić detto Trifunović. Franičić. Šoše) 5 porodica. kao Lučijani Eturević. Kalinić iz Karlobaga. K r a l j e v i ć (nadimci: Tomini. U župskim knji­ gama g: 1660. 1795. vijeka.) i Etorović (g. 1722. Sudac. 20. doseljenik Ante oženio se u Pučišćima g. kasnije dolazi kao Ektordvić (g. Eterović detto Buha-Škembe. iz B r e l a . U prazničkoj se matici spo­ minje g. doselili se iz K a š t e l S t a r o g a oko g. u matici dolazi g. 27. K a l i r i i ć (nadimci: Trifun. g. Skica) 9 poro­ dica. došao u prvoj polovini XIX. a g. sa V i s a . g. s napomenom: iz Bola. Kalilić je zabilježen gotovo od početka matice (g. u maticama opaska: u Selcima odselio E. 26. 1778. 18. 1896. 1795. K a š t e l a n (nadimak: Poičamac) 5 porodica. 1698... Balarin. God. Pa­ nada. 25. 1795. i to g. Eterović-HaržieBokanić. porijeklom iz B o s a n s k e D r a g e . Karlin. 1821. g. Žive i na stanu u Luci i Maloj Slatini. 22. 1778.. i 1778. 1900. s napomenom: iz R o g o z n i c e. d. Sitan jaro.. 1660. g. 1821. Prezime je zabilježeno u popisu novoga stanovništva. Eterović detto Paluskić. kao Alaburić iz R o g o z n i c e. 164 . Samo Haržić dolazi u matici g. 1795. Eterović-Ramuza. Velada) 25 porodica. 19. 1688. J a k i r 2 porodice. iz Z a k u č c a . 1778. Pbezime je zabilježeno fix popisu novoga stanovništva. K a č i ć (nadimci: Pušilo.

Matej rođen g. M a r a s o v i ć 1 porodica. * 32. M.-Meštreantić. bez napomene. i 165 . 1679. detto Mestreante. 1905. dočim u P r a ž n i c a m a od početka matice (g. Kapularić-Visilo. Prema tradiciji. M. jedan M. 1677. u maticama s napomenom: iz R a d ot i 1 j a. M a r o e v i c 1 porodica. M. Martinic alias Grković.Meštreantić detto Roso. oženio se Vicom. Parjević detto Topičić. u Pučišćima se spominje od g.). g.. detto Kozima-Vuk. 1699. L o n g o 1 porodica.: iz Nerežišća. vKao Cezar žive u Putvini i Kruškoj Stupi. kao Lukinović-Jeneralić i Lukinović detto Tutin. 38. Došli na Brač iz R og o z n i c e.-Perjević. Jerčić. porijeklom iz Bosne. M. 1778. M a t i j e v i ć 8 porodica. 37. 1908. M. 35. g. j . Spominju se u župskim knjigama g. Brkulj. K o j n e 1 porodica. da su bivši Maroi. g. Vele. U župskim se knjigama spominje od g. 1687. i 1830. 1912. M. Škrgutalo. detto Barkuj. i dalje. Plemić. Marko Lukinović. iz . s napomenom. .-Kapuralić. Nasljednici siu starije porodice Bokanić. P o s t i r a. iz S v e l a . oženio se Federik •g.: M. 1790. 1727. 1637. doseljeni iz R o v i n j a . Martinic detto Priević. Pri jević. 34. kao kum zabilježen g. detto Sepe. 1672. 1657. Izjednačeni s bračkim plemstvom g. Perme. Debela.. pre­ zime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1599. . Gad.. Bedrica. M. detto Perme. Vicko g. g. Gavran) 7 porodica. Franjo rođen g. 1721. iz Ž e ž e v i c e . I860. iz S p l i t a . 1726. iz S a b l i c a (Devin). 1816. 1723. sin Vicko. udala se u Pučišćima jedna Martinićeva iz P r a ž n i c a . 39. Kosirina. doselili se iz [Po s t i r a god. Fukar. 1581. .. 1591. Pietro »index Almissae«. oko g. Kapularić-Piše. Curri) 1 porodica. 30. iz P u l e . 41. Prezime je zabilježeno' u popisu plemstva od g. 1795.6 u pučiškyj matici dolazi' od g. M. 33. rođen je u Pučišćima g. 1817. a drugi (također u Pučišćima) g. Kapularić-Deve. iz M i 1 n e. Base. Bolodrobac. 1843. K r m o l j 1 porodica.. Cicarellijevom. opat povaljski. 1788. M a r i n o v i ć (Surlitan) 2 porodice.29. oženjenu P. 1600. 31. kao: Martinic-Jerčić Verborić detto Cento iz Pražnica. Spominje se u Pučišćima i kasnije: g.. L u k i n o v i ć (nadimci: Klimentovi. K u r i (t. K r č i ć 1 porodica. 1795. 1607. [Pipica) 50 porodica.1663. 40. M a r t i n i c (nadimci: Cezar. M a t u l i ć 2 porodice. 36. M. M i č e l i (Michieli) 5 porodica. kao nasljednici Grguričića g. oženjenu P. doseljeni Ante oženio se u Pučišćima g. Ante g.10 U maticama postirskim i kao Michelovich (Mičelović) g. Prezime dolazi i u staroj matici u Pražnicama g. a ra­ nije iz Stare Kaniže. 1647. iz P o s t i r a.

Ćore) 14 porodica. g. iz P o 1 j i c a. Preturić. Buje. u pučiškim maticama od g. detto Jelinčić. Perić-Novaković detto Muco. u pučiškim maticama od g. kao Moro detto Skargut. Perić-Novaković detto Karneval. 1795. M o r o 3 porodice. Jandra. oženjen g. Porodica je pripadala među povlaštene (privilegiate). u matici g. g. 1795. Muse) 8 porodica. O r l a n d i n i (nadimci: Spada. Penzo. g.6 M i h a i ć (nadimci: Lustre. Novaković alias |l?erić. Nepost. M i m i c a 5 porodica. kadgod Michie-ovich. Mladinić owero Mladinović detto Krajević.alias Lisičini.42. 1582. 1850. 1657. 1747. 1602. a jedna obitelj prešla u Pražnice (Kokić). g. 1699. dalje. kao »mistro tagliapietra« iz M ur a n a . Omišanac) 4 poro­ dice. l) matici dolazi od g. 1636. prvi se oženio u Pučišćima g. Kapologo.: Perić-Novaković.. 46. M i h a č i ć (nadimak: Škripijanin) 2 porodice. i dalje. dalje. Petrovića je bilo i prije u P. Muco. 1696. Kao Mladinovići porijeklom iz Poljica. (kao kum). a g. Konana. 47. Prema tradiciji. 51. N i ž e t i ć 4 poroidice. Moro-Litković. spominje se g. 1731. g. 48.. Mladinić . Michaelis od g. 1803. g. iz R o g o z n i c e . 1747. u matici zabilježen prvi put g. Sakreštan. 1809. N o v a k o v i ć (nadimci: Tele*. 1795. a g. 1795. P a h o r 1 porodi S e l a . Sabe. Doselio se Andrija'' oko g. U posljednje vrijeme pišu se Mladineo.. Dobro jutro). doseljeni Ante oženio s-e g. 1655. g. od g. 44. 49. U popisu bračkoga plemstva g.: Perić overo Novaković i Perić osisia Novaković. Petrović alias Bašćanac. iz Š k r i p a . Ml a d i n i ć (nadimci: Selka.' porijeklu s današnjom poro­ dicom Mladineo: M l a d i n e o II 2 porodice (nadimci: Stanini. kamenar.9 166 . Michieli detto Barbić. Jedan Mičeli iz Poistira oženjen zadnjpm Vitturijevom iz Kaštel-Lukšića. 45. Mihaljić detto Sabe-Biskup.9 U anagrafi se spominje g. Furio) 32 porodice. Kuščić alias Mihačić. Kuiinac. kao Mihaljić. 1795. iz S e l a c a .. Ortolan. 1651. 1795. Penzo. Supa. 50. 1647. 1578. 52. a neki iz Brescie (Italija). 1883. Moro alias Pribišević. P e t r o v i ć 3 porodice. 1654. 1658. i tako: Micjiieli-Vitturi. Prezime se nalazi i u popisu novoga stanovništva od g. spominje se u ispravi Mladinić Frane. Michieli g. 1876. Bačića. staro jfe prezime Pribošević. prezime se nalazi u popisu pučiškoga novog stanovništva od g. Spominju se kao Mladinović-Mladinić detto Krajević detti Zottovi. 1699. Petrov iz Rogoznice. Ove su porodice istovetne po svom.. g. kao Pribošević alias Moro. 43. 1883.

š t a m b u k 4 porodice. 1579. 1778. 1795. 1795. 57. 63. iz N e o r i ć a .9 56. 68. Lima. 1795. Kvinto. 1907. 54. P l a s t i ć (nadimci: Jubo. u CiccareHijevoj anagrafi među novim sta­ novništvom. 1747. 61. 1795.53. Vrandečić detto Samohod. 1885. 62. V l a h o v i ć 4 porodice. 1795. 1902. Blažijo. iz M e đ o v d o c a . doseljeni učitelj Ivan oženjen g. spominje se Zoričić iz Pražnica. 1906. P e r d e c 1 porodica. prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. Ivanac. 70. 69. Ban) 19 porodica. g. Vurandečić. God. S r d a r e v i ć 2 porodice. K o v a č i ć .. u maticama s napo­ menom : iz B o l a . u matici je zabilje­ ženo Sardarović-Remetin »da Much del territorio di Sign«. Langver. Baćulin. Booelo. Rajčević detto Muse. Porijeklom iz P o 1 j i c a. 1795. iz G i o v i n a z z a (Italija). 1708. g. Samo Kovačić do­ lazi od g. 5 porodica: iz Poljica. iz R o v i n j a .9 U matici zabilježeni od g. Vrandečić detto Bolčin. 58. Š u l i ć 1 porodica. U j e v i ć 2 porodice. Slilo. 55. pirezime se nalazi zabilježeno g. g.pripadaju među novo stanovništvo. 1679. Žgorac. iz S e l a c a kod Sežane. Šoto. iz K o s t a n j e v i c e . Loje. Doseljeni iz J a s e n i c a. zabilježen je PivČević alias Proviđur. T o č i Ij 2 porodice. Lola. doseljeni Ivan oženjen g. Vrandečić detto Crnac. Muhanđo. 1579. Rajčević detto Mujo. P i v č e v i ć 2 porodice. doseljeni Toma oženjen oko g. spo­ minje se jedan Radić iz Zadra. porodice. Tomašević detto Ragusel. iz imotskih P o 1 j i c a. a g. Š p a c a l 1 porodica. Prčić. Šala) 29 porodica. 1747. T r o m b a 1 porodica. 64. doseljeni Ante oženjen g. Bolčin. doseljeni Dominik oženjen g. Bene. P i s c a t e l l i 1 porodica. iz Z a g v o z d a . g. V r a n d e č i ć (nadimci: Mortorijo. 1734-. g. 1795.. T o m a š e v i ć 1 porodica. '59. Longo. 1674. P u 1 j a k 1 porodica. 1799. u matici dolazi od g. U pučiškoj matici se spomi­ nje od 1616. 65. 167 . R a j č e v i ć (nadimak: Mujo) 5 porodica. iz P o s t i r a . Prezime se spominje u popisi!) novoga stanovništva u Ciccarellijevoj anagrafi od g.. Vrandečić detto Mosikej. prezime se spominje u popisu novoga stanovništva od g. Glamac. doseljen Josip. 1890. sa H v a r a . Jirašol. Radić detto Roka i Radić detto Petrimac. Slavo. prigodom udaje: Zoričić-Kovačić. R a d i ć (nadimci: Pilat. 60. Pavini. g. 1701. Krmejan. g. U maticama dolazi od g. 67. 1634. 66. u maticama se nalazi od g. Tomas. Jureša) 29 porodica. iz S e l a c a . g.

A q u i 1 a češće se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka matice (g. 1668. Bertichevich Ciacomo qu. A l f i r e v i ć detto Kovačić iz R o g o z n i c e . Bertucius.) prozvani SILE Bertučević. i to: g. živi u Trog'iru kao Buccareo-Aquila. zabilježeno je. B.8 3. 1574. magistri Bokanić.) do oko g. kad ju Ciccarelli sptominje kao pučansku porodicu. Prezime tako dolazi od g. B o k a n i ć spominje se od početka matice daTje do oko g.2 i u vezi s re­ grutacijom za bračku galiju g. se nalazi u popisu pučana. spo. 1624. 1609. C e p a r n i ć . Među pučanima.. U popisu plem­ stva cd g. 1597. nalazi se i porodica Bokanić. 1625. 1571. B u r a t o v i ć doselili1 se iz V r b a n j a oko g.. God. Boccareus se u matici spominje g. 1536. B i 1 a v č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. 1574. do 1795. Boccaneus. 1736. g. Nicolo mjesni je sudac u Donjem Humcu. 1589.2 5. minje se Belavić. da A. porodicu među novo stanovništvo g. Gornji Humac i Straževnik). (ili Ceparnić) se spominje u župskim knjigama od početka matice g. do oko g. 1571. 1625. 1566. 1659. 1657. 1551. Godine 1573. 8. Među pučanima. od g. Juraj Bokanić je opat povaliski. 6 Od ove je porodice graditelj trogirskog zvonika Trifun Bokanić. 1799. 1714. (Zorzi). ali i kao Ceparneo 168 . g. samo Kapetanić. 1672. kao lapicida Bokanić. do oko g. 1621. koji su primali sol g. do 1625. 1661. Kao Bertičević dolazi u pop'isu bračkoga plemstva od g. 1637. od g.6 God. 6. Cicarelli ubraja. 2. i 1586. spominje se kao konkubina popa Georgija Prođi. B e r t u č e v i ć se spominje ui župskim knjigama Pučišća go­ tovo od početka (g. spo­ minje se prezime Bilorovčić. Bo­ kanić alias Kapitanić..11 Izumrli u Nembrini — Gonzaga (Italija) i u Egiptu. 1812.. B i l o b o r o v i ć u pučiškim župskim knjigama dolazi od g. [Pražnica. 1657.9 2. 1747. 1623. 1645. 1580. God. 1574. za godinu 1795. koji su dobivali sol g.2 4.Iseljen© Ili -šzumirle porodice 1.-A.s Ivan Biloborović.uila se spominju kao brački plemići. među povlaštene. 1669. koji su primali sol g. a nalazi se i u popisu novog stanovništva g. nedavno izumrli. a po Bertuču Ninkoviću (umro 1603. B o b a r i ć se spominje.3 7. 1639.12 Ovo je stara obitelj: Ninković. (Girolamo) i g. Bokanić dičiti Skargut. g. (za teritorij Pučišća. Ciccarelli ubraja porodicu B. Među galeotima iz Pučišća nalazi se g. 1575. Prezime se spominje u gornjoselskom popisu vlasnika pašnjaka g. g. 1567. do 1659. pop Boccaneus. 1566. i 1668. 1615. i 1799. do 1602.. u župskim knjigama od g.) i dalje — naročito — do oko g. 1628. kao Beirtučević alias Susković (ili Sutkovdć).. A.. g. God.

koji su dobivali sol g.3 Kasnije se spominje kapitan Matej Davidović. Ivelio (Radoš) g. do oko g. 1625. koji su dobivali sol g.. g. 1576. Posljednjom nasljednicom Mičelinom.8 D a v i d o v i ć se spominje često u maticama do oko g. 'izumrla je ova. kao Ceparneo u Pučišćima je zabilježen g. kad se spominje plemićka porodica Grguričić detto Šjule. 1576.. spominje se jedna ženska Grguričić s napomenom: iz S t r a ž e v n i k a . kao Iveljić i tako do oko g. Pre­ zime je zabilježeno među gomjohumčanskim galeotima g. kad dolazi kao Dominis alias Barbie i dalje kao Dominis do g. spominje se više puta u matičnim knjigama kao Davidis. 1574.. 14. 1625.) do oko g.Giuseppa Callinich da Carlobago. 1799. 1596. 1580. 1790. Sa. ali g. kao Ivelij alias Andriević. g. Prezime dolazi i u prazničkoj matici. 1579. g. iz Splita. 1570. 1825.. 1580. 1607.3 i među pučanima. 1795. 1628. Bettini moglie del qu. 1795. Prezime se spominje i među pučanima.6 I v e 1 j o (t. g1.8 P o m i n i s se spominje u pučiškim župskim knjigama od g. D e v i ć u župskim se knjigama spominje od g. udatom za Deškovića (Katuni). 1626. 1657. 1617. g. 1795. s napomenom: iz R o g o z n i c e (omiške). 1589. (Calilcich) do novijih dana.) do oko g. Ovo se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od ga. Kalilić detto Trifunović. i 1657... 1625. K a 1 i 1i ć u maticama od g.) do prvih godina XIX. porodica. nalazi se u popisu foarčkoga plemstva od g. 1649. do 1640. s napomenom: iz Straževnika ili• ii S t r a ž e v n i k u . 1581. zabilježen je Triff& Davigliovich.6 God.. 1574. 1567. i 1721. 1567. Ivelij g. 1652. (Calilgich) i 1634. 1710. 1776. 1647. 10. Župnik Oiccarelli zabilježio je g. 1687. prvi put g. od g. zabilježen je u Pučišćima Iveljić kao pučanin. vijeka. a Ivellio kao plemić. 1688. Cavalier Antonio Callinich d-o Cosulovich.9.2 K u š č i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od početka (g. Među pučiškim galeotima g. s napomenom: iz P o l j i c a . Porodica G. 13. Ivelić g. Među pučiškim galeotima (veslačima na bračkoj galiji) zabi­ lježen je g.3 K u p i č i ć spominje se u župskim knjigama od početka (god. 11. 169 . 1589. 1658. 1657. Kalilić detto Kozulović. Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g.. 1650. 1641.2 Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašjnika g. g... Kalilić'Kozulović detto Kotarac. g. a Ivelić (isti Radoš) g. 16. 1645. 1795.. god. 1614. 1795. 12. G r g u i r i č i ć u maticama gotovo od početka (g. Ivelm g. . Zorzi Calilich. j . 15. Iveglio) se spominje u župskim knjigama g. da se plemićka porodica Dominis nalazi u Veneciji.

umro g.' v. 1644 s napomenom: iz B o l a . u popisu galeota iz P r a ž n i c a . God. iselio. s na­ pomenom iz G o r n j e g a H u m c a . 1625.8 29. P e č n i k iz T u h e ! j a u Hrvatskoj. L o d e iz B o l a . primali sol.. oženio se u Pučišćima g. 1621. U popisu bračkoga plemstva dolazi (g. 1697. g.6 Pučiški župnik Ciccarelli bilježi g. 1579. Prezime se nalazi među pučanima. -plemićku porodični Kuščić detto Saulin. v. 23. g. iz Mimice. 25. Roka udala se za Zuppaneo-Županić. koji su doselili iz Bosne. M a j d e n o v i ć spominje se u župskim knjigama od g. dalje do oko g. između g. 1795. 28. iselili nedavno u Ameriku. . L i š č e v i ć dolazi u župskim knjigama Pučišća'skoro. 22. 1657. 18.od po­ četka (g. pa do> početka XIX. stoljeću. nedavno iselili. 1885. Antun g. 21.) do oko g. Roka & dobiva juspatronat. 5 1644. M a n d a l i n i ć (rečeni Prđibobica). (Porodica iizumrla nedavno. 1576. a druga kći Kata­ rina u Wragnizan-Dobrinovic porijeklom iz Bosne. 170 . 1605.Sv. kao Mariani. 1574. 1657. L i t k o• v i 6 spominje se u župskim knjigama od g. M a r č i ć doselili se oko g. u Pučišćima kanonik. 1680. pisac.) Nikolić alias Marušić. doselio se Ante oko g. 1589. 1572. 26. s napomenom: iz P r a ž n i c a . i 1803. nedavno iselili. I860. u maticama. spominje se češće. 1634. hrv. 1579. s napomenom: iz P o ­ l j i c a (i to jedna ženska). 30. Krajem XVIII. kasnije ne­ koliko puta oiko g. iz Z v e č a n j a. Sabič. Vicko mitronosni opat sv.i 1667. a pišu se i Mladineus. iselio. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 20.. 1615. Ivan. i 1568.) dolazi kao Kuščić alias Mihačić. gradi crkvu . 1566.Ova porodica izumire u XVIII. M a n d u š i ć spominje se skoro od početka župskih knjiga (g. 1566. kao liščević alias Capković. koji su g.. iz P o l j i c a . M air'i j a n o v i ć se spominje g. spominje se M... 1567. 1607.13 Antonio Mladineo »ambasciatore«. g1. ali nedavno iselili. isenili. Kao Litović zabilježen prezime u Povlj'ma g. nasljednici izumrle plemenite porodice Prođi-Prodić: g. N i k o l i ć se spominje od početka matice (g. 1678. Posljednja je živa udata Orlandini. 3 24. 1624. M e d i ć ' i z M i m i c e . kao Mikulić. Sebastijan M. jedna kći s većim dijelom imanja i juspatronatom crkve Sv. M l a d i n e o I . Ivana u Povljjma. U popisu (bračkoga plemstva (g.) do oko g. 19. g. od početka g.2 Vjerojatno porijeklom 5z P o 1 j i c a. 1655. 27.). 1574. 17. L e g i š a doselili se iz I s t r e . 1816. 1592. P e š a iz Š k r i p a . a njegov sin Juraj bio je soprakomit bračke gal'je.

do* po­ lovice XVII. Prvi u Pučišćima g. 1574. izumrli. (kao kum) do kraja XVII..) do početka XVII.. 1795. T o m i č i ć se spominje u poiičiškim župskim knjigama skoro od početka (g.) do> prve polovine XIX. g. g. 1654. 1459. Pinesio. 1566. 1566. i 1573. P i n e z i ć (ili Pinesić) spimneje se u župskim knjigama od po­ četka (g. Prezime se nalazi i u popisu bračkoga plemstva g. 1582. 36. 1574. g. 1803. Prezime se nalazi: medu • pučanima.6 53.. 1795. njegov unuk Klimša. Z m a e 1 o ili Izmaelo doseljenik sa K o tr č u 1 e. i 1657. g. g. 1566. Ova porodica izumire s Nikolom g. kao Pinesij. 1574. 1631. 1584.. g. kao (Prodić. 40. g. Bernards. 1579i spominje se klerik Pojdanović (kum) u S t r a ž e v n i k u.31. 1628. 1611. g. iudex Aloisius Prođi. 1647.. pop Marko Prodić/ 4 Potječu od Klimše Prodića iz S t r až e v n i k a . Rado jković detto Čiveta g. 1570. 38. i g. 1634. g. vijeka. 1663. g. P u l j i z i ć se spominje od početka pučiške matice (g. zabilježena je i porodica »estinta« Prodi alias Prodić. R a d o j k o v i ć se u pučiškim župskim knjigama spominje od g. 33. 39.. 1722. 1616. vijeka.. 1566. izumrli. »airibasciator« Triffon de Prodis 16 . vijeka. j . 1799. Zaccaria) iz N a b r e z i n e. 1556. Rado jković detto Čikutić—Furlan god. v. Thomicio. Pinesić. g.2 God. Radojković— Čikutić g. prvi župnik. kapetan Juraj Tomičić. Njegov sin Nikola piše se Wragnizan-Mladineo. g.—1589. 1496. 1589. 1585. a pišu se g. 17 U popisu bračkoga plemstva od g. g.) do početka XIX. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva god. 1566. kao Veljamović. Vinčenco uzima za ženu Katarinu Trifuna Mladineo i postaje dionikom baštine izumrlih Mlađinea. Tomičić Juraj je pučki povjerenik god. Tomicij.. g. magistri PuiTjizf:ć. oženio se u . g. Ciccarelli bilježi ovu porodicu među priVilegiranimia. i 1631. 1607. Prezime se nalazi u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjalka g.18 37. nekoliko puta kao Pinesius. 1637. i sa kćerima IU Kraljević-Lukinović i Grego. 1633. koji su dobivali sol g.. 1657. ido 1642.6 Posljed­ nje ženske udate u obitelji Mladineo i Vragnizan-Dobrmović. v.' g. Izumrla porodica (u Kovačić). od g. 1621. 1657. investiran u Biloj Njivi g. i 1585. klerik Pugiiseo. V e l a n o v i 6 se spominje od g. g. U ispravama: g. Thomiceo. 1624. V ir a n j i c a n starinom bosanski plemići roda Dobrinovića. 1628.. 1680.. P o j d a n o v i ć se spominje od početka matice (g. »defensor« Franciscus Prodich 15 . 171 .6 32. 1638.. g. Tomičić detto Vazufović—Tafre. 1615. Pučjišćima g. 1893.. 1582.) do oko g. 1607. 1552. Z ak a r i a (t. Thomiceus.—1661. kapelan Tomiceus. P r o d i se spominje od početka pučiške matice g. Puljizić detto^ Sase i Puljizić detto Lustre. 1875. 1655. 1567. 1657.' g. 34. kao Prodi.

u Pučišćima: braća Vranđečić.-je izumrla pred pedeset godina. 1 7 Statuta Municipalia ac Reformationes magnif. Nalazi se U župskom uredu u Pučišćima. Udine 1656!. Ciccarelli: »Osservazioni«.41. 1 2 3 4 5 172 . str. Ovu anagrafu sastavio je g. Babica. nekoliko puta kao Zuveteus. ibid.. 1574. privilegi et indulti. list 16 i 20. 281. 1 4 Ciccarelli.. 1579.). 22. 9 U popisu kod I. 1 65 Ciccarelli. Split. (Neke sam štampao^ u »Bračkom zborniku« br. 1581. 1442. Utini 1656. Z o v k © doselioi se Štipan iz L o ' k v i č i ć a i oženi© se u Pu­ čišćima g. 357. 13 Diversi publici decreti. kao Xupanovich de Xupagnaz 19 iz Dubna (Duviio). ibiđ. šimun Knezović.. str. 1612.. 1 Diversi publici decreti i t. 118. braća Petrović. braća žarković. 1912. Ž u v e t i ć se spominje u pučiškim župskim knjigama od po­ četka g.. 42.. Sagradio je Kaštii u Pučišćima Ciprijan Zuvetić god. str. Z u p a n e o (i Zuppaneo).). 1657. 259. 1657. 1568. i to kao Zuppanei alias Županić.. 1589. i° Ciccarelli.. 43. ali češće od g.6 Zupanei su naslijedili) imanje i juspatronat izumrle porodice Mladineo. 2.. ibid. ibid. i t.®* Iselili u Starigrađ. do oko god. preroa vje­ rodostojnom obavještenju. str. 255—256. 1795. 104.. Od g.. više puta kao Zuvetei. iselili. (Vidi Pražnica. 1940. Rukopis kod I. 1. 1570. i t o : od g. Pavao Dević.. Mladineo. terminazioni. ibid. ibid. 148. Porodica Z. . Prezime se spominje u popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. Isto se prezime nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.. ibid. Zuppaneo. v. 11 Ciccarelli. str. braća Kraljević. ibid. do oko g. kao Zuvetei alias Žuvetić. str. 40—42).8 LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. U pučiškim župskim knjigama spominje se pre­ zime od početka (g. Ž. Babica (ibid. Antun Alf irović. Petar Granac ( ? ) . 1467. 1568. od g. 7 Isprave kod Dušana Kraljevića u Pučišćima. d. do kraja XVTH..Spominj. str. od g. 1566. župnik đon Andrija Ciccarelli. 95. porijeklom iž B o s n e . ibid. Prezime se 'nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.. Communitatis Brachiae. 1632..u se: g. d. 6 A. . str. 1700. list 9—10. 321.. 12 Ciccarelli. Cap. su limali juspatronat Gospe na Ratku.. 1635. 8 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. ali najčešće kao Županić g. 1879. 1598. ibid.. Mladineo. braća Darpić.).20 rektor pop Jerolim Žuvetić i Juraj Žuvetić (Zuetich). Lib. Ref. kao Zuveteo. ibid. bilješka 4). str. Jerolim Plastić i braća Novaković (g. 1747.. str. Trident.

koji vođi iz Selaca u Pučišća . Klementa nalazi kip pape Sv. . PRAŽNICB Pražnice pripadaju među najstarija hrvatska naselja ma Braču.. D-ebronić (Skarabaje) 1 porodica. -žive najčešće u stanu. str. 3. 1500. Ciprijana.: Nikulić 173 1. 1467.C e z a r 3 porodice. vijaka spominje se crkvica Sv. Pastirski stan Kruška Stopa M a i r t i n i ć . koja još postoji na prazničkom groblju. c) L u k a K a š t e l a n (Poičanac). Lijepi reljef iz oko god.is Ciccarelli.. Gornja Greda i Donja Greda. Klementa iz god. b) M a l a S l a t i n a K a š t e l a n (Rojen). Pastirski stan Pnitvine Nalazi se južnije od Pučišća. U početku XV. 2Q Croatia sacra. d) C r n i R a t . 340. 1461. PastJlrsM s'faani Karavana Svi imaju kuće i u Pučišćima. Važniji su dijelovi ®ela: Škrip. ibid. 88. 1567. a) V e l a S l a t i n a E t e r o v i ć 2 porodice.• B a u k (Delija). 1590.: Zorričić 1567. ibid. M a r t i n i ć . 5. 19 Pastirski.C e z a r 1 porodica. ima bivša straževnička crkvica Sv. str..1 Prazničku župsku crkvu Sv. te se tom zgodom župnik Marin preselio iz Straževnika u •Pražnice. Pražračani ti pnčišiđni župskim knjigama prije početka malic© god. Interesantan je basreljef iz g. P r i j e v i ć i žive Često u Pučišćima. Jurja dok se u crkvici Sv.:Miikšić 1582. 1534.stan Prijevića Ovaj se stan nalazi zapadnije od Pučišća. Antuna Opata selo -je sagradilo g. Vele da posjeduje oko 500 glava vunača. Na osnovu informacija Dušana Kraljevića u Pučišćima. Na­ lazi se na putu. 4. 2.

Gospodnetić. ponekada samo Radovan (god. 1644. Lukinović. Iveljić. 1855. dalje prezime dolazi u župskim knjigama redovito. Lučića Pobroević. Valentinović. Juraj Goić.: Stipasimović.: Mihovilovic. Ivan Majdenović. B i u v i n i ć (nadimci: Benjavin.: Tomaseus.PreMniena prvih dvadeset godina (matice prvi put' spomenuta' 1590. 1622.: Marangnnić. i 1778. 1625. u pučiškim župskim knjigama Arbunić iz Pražmca zabilježen g. Mandušić. Kušćić. iSujić. Buje. pop Prodić. Boljesić. Svetinović. Mijić. Kovačić. Lišćević đe Bojano. Ivan Martinić. Stefana.: Prodić. Marko Klimiinović. Valentineo. v 1598. Ivan Lučić. Murlačić. Stopio. pop Bokanić. Jurinović. Baturić. Martinić. Frane Pijkovic. Metloguze. od g. 1762. Mihovil Martinić.: Davidović. 174 .. g. 1591. Pletaja.: Mladinić. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je Bovinić iz Pražnica g. 1634. Stefan Martinić pok. 1668. CJaleoti di Prasnice 2 Nikola Goić.: pop Ivanović. Arbunić alias Radovan. s napomenom: iz D o l a . 1608. 1851. 1839. Ivan Rad'čić. kasnije Buvinić. Popis (pucama) pa vezi s regrutacijom zsa bračku galije g. Jakov Martinić pok. 1646. Lovrinković. Kliminović. Tomašić. Stefan Martinić Franjin. g. Aquilla. Panje) 8 porodica. U postirskom popisu u vezi s galijom g. pop Čepa/rnić. Ivan Goc'ć. JeroBim Jurišević. Stipetić.. Radovan detto Arbu­ nić s napomenom: iz Pučišća. 1594. 1603. Ivana. 1609. Vučić. kao' Bovinić. Mikšić iz Pučišća. Jakov Martinić. u bolskima g. 1733. 177i. Klinsić (ili Klinčić). Koiljatič.:-Radovan Arbunić. Pijkovic.: Klimsić. Betinac) 8 porodica. Stančić. 1600. 1592. Mihoević iz Vrboske. Thadei de Thamasie. u đolskima Buvinić g. U matici se spominje prvi A.: Ivelić. Anton Mihovilovic. 1625. Nikola Mihovilovic.: svećenik Ivan Deskoveo-Dešković. od g. Matijašić. 1593.) U boboviškoj matici zabilježen kum iz Pražnica g.: Biloborović. Sadanje porodice A r b u n i ć (nadimci: Radovan. Livačić. Pinesić. Arbunić alias Radovan.: Nikolić. 1602. 1601. 1605. U matici od g.

Nadimak Pitković očfto je od izumrle po­ rodice Pijković. 1744. Mužića. po­ javljuju se različni nadimci: alias i vulgo Pahalo. god. U matici zabilježeno prezime g.8 (Prez'me se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. U matici cd g. u XIX.. 1590. 1574. i to često od g. g. Nevoda. 1493. 7. 1683. 1694. a jednom g. Fraturčić alias Jakasović. u pastirskima Lukrić g.. 6. s napomenom: iz V r b a n j a . s napomenom:. 1837. 4. koje su primale sol g. 1723. Ivellij alias Kunić. 1666. ima Goijch. i 1699. u povaljskoj g. klerik Goić g. Tica) 11 porodica. F r e d o t o v i ć 1 porodica. 1637. U matici od početka (g. i 1746. alias Pitković. Ran je) 2 porodice. 1636.7 Jerolim Ivellio. 1747. Tare. 1657. Žmirko) 6 porodica. zabilježena su tri Goića. u Pražnicama se nalaze tri Jakasovića. 1688. 1705. u bolskoj g.2 U nerežiškoj matici zabilježen je Goić g. i u mizuraciji g.. 1796. 1657. 1750. »difensor« Radoš Ivellio. koji su primali sol g. s napomenom: iz Gornjega Humca. U popisu pučana. 1574. dolazi više polta Mihovilović alias Lukrić.iz P u č i š ć a. 1589. više puta samo Pahalo. g. a tako redovito i dalje. Kučada. Ivelić alias Lukrić do u XIX. u postirskoj g. g. 1625. s ovim se prezimenom češće sretamo. Prcimiko..v. 1654. u pučiškima g.. koja je u matici bilježena i kao Pitković od po­ četka matice do oko g. Bortulovi. g.. od g. nailazi se Iveljić.3 Prezime dolazi u popisu vlasnika pašnjaka g.). a tako isto više puta kasnije. 1611. nobil de Ivellio.. koji su dobivali sol g. . 9 U dolsk'm župskim knjigama zabilježen je Ivelić g. 1694.—1670. alias Gariful i Kuna.. 5. 1738. Jerolim suprakomit 6 . Radoš Ivelić. uvijek s napomenom: iz Pražnica.—1680.. uvijek ^napomenom: iz Pražnica. 1888.. vijek. s napomenom: iz M a ­ k a r s k e .—1657.) kao Iveljić. pored Iveljić dolazi Ivelio ai!i Ivellio. u pučiškoj g. 3 f God.4 E k t e r o v i c (nadimci: Harle. 1650. a g. Mise. 1676. I v e l i ć (nadimci: Ajunt. U prvoj polovici XIX. 1850. Piković. 1664. i 1660. kao Ivellio alias Andrijević. Lučić. U matici prvi Ekterovic zabilježen je g. 1721. Parun Pjerovi. a. Škum. 1740. g. spominje se Bovinić. 10 175 . 1747. 1688.3 U popisu »galeoti di Prasnice« g. g. i to kao Eterović.. U popisu novoga stanovništva g. Goić-Soldari. 1667. J a k a s o v i ć (nadimci: Kuna. Bofoić.3. de Ivel­ lio. Od g. Među porodicama. U XIX. 1772. v. Veli) 14 porodica. 1574. 1824. 1642. i g. Etorović i Ekterovic. spominje se »defensor« Juraj Ivellio5. a g. G o i ć (nadimci: Dračevka. Ivelić vulgo Lukrić. U popisu pučana. u dolskoj g. v. 1649.. U matici skoro od poretka (g. samo Lukrić..

Prezime se spominje u nerežiškom popisu vlasnika pašnjaka g. 1684. 1657. 1715. 1653.. Hula. 10. K l i n č i ć (nadimak Juistinić) 3 porodice.). 11.. g. Portada-Zorzinka 2 por. 1657. g. g.. samo Martinić od početka matice.d g. 1743. 1647. klerik Cosmanei. više puta J. Curik 1 por.^ Panada 1 por.. Bilie 1 por. 1781. 1685. g. 1697. g. u matici Kuzmanić iz Rogoznice.. Demon 3 por. Guslić 1 por. i 1695. oženjen g.8. U bolskim župskim knjigama Pijković se spominje g. dalje.. 1591. K u s a n o v i c (nadimci: Barišin 1 porodica. U dolskoj matici zabilježen g. U matici (g.. kurat Cusmaneo.. 1893. Kao Klinsić nalazi se u popisu bračkoga plemstva g.. i 1724. U dolskoj matici zabilježen je g. đetto Kusanovic. 1657. U matici od početka (g.). iškurele 1 por. U popisu bračkoga plemstva g.9 Prema nepotvrđenoj verziji. Gusanović... i kroz XVIII. 1788. g.) 24 porodice. Prezime se nailazi u popisu bračkoga plemstva od g.. Ditlć. Bukalo 1 por.. alias Verbora. 1682. L a z a n eo 1 porodica.9 176 . 1600. 1773.anović iz Pražnica. 1777. porijeklom iz Poljica. mnogo puta Martinić vulgo. 1717.. 14. 1771. Martinić-Gusan. Selačić 2 por. skoro od početka do danas.. 1681. Zelenko) 8 porodica. g. Koljatić-Tonsić.9 ^Porodica Tonsić izumrla je u noviie doba.. 1704. Jurac 1 por. J e r č i ć (nadimci: Bačić. samo Justinić od g.. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemistva od g. Tonsić 4. Tonsić je zabilježen u matici g. 1709. s napomenom: iz Selaca. a o. 1708. L u k i n o v i c 1 porodica. do sredine. . 1681. i 1782. od g.9 Još prije.XIX. dakle oba prezimena istodobno. 1589. Kanana 1 por. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. i 1791. 1849. Gungo. U matici često od g. K u z m a n i ć (nadimci: Jakovac 2 porodice. Sisle l p .. Ladro 1 por. i 1854. U matici g.. s napomenom: iz Pražnica. 1768. v. 13.. U prazničkoj matici od početka (g. Tesle. alias. Kao Kuzmanić oid g.. iz P o s t i r a. Veli 3 por. a u puč'škim župskim knjigama zabilježen je Koljatić iz Pražnica g. Tatarinac-Brago 1 p. 1683. 1657. 1772. 11 K o l j a t i e (nadimci: Mića 1 p. Poštar 1 par. pop Tonsić iz Pražnica.. 1591. 1683. nalazi se prezime Koljatić. g. 1675. v. u Statutu se spominje Clmsich Christinus. U matici često od g.. kasnije od g. dolazi često i kao Klinčić vulgo Justinić.. Nifcota. 9.. dakle.. 1375. Čule 2 por. Samo Tonsić često od g. 12. 1725.. od g. 1860. u matici je često zabilježeno Klinsić. Kovač 2 por. Mlhoj 1 por. 1657.) 9 porodica. Ovakvo prezirne dolazi do oko g.) 5 porodica. Martinić dicti Kus. vrlo često Maritime alias Jerčić. Zečak 2 p.) rektor Cusmaneo. God. a a u pučiškisna g. 1620.

U matici g... 1816. a g. Mlađinei i Mladineo."1683.. iz Pučišća. i 1602. M i h o v i l o v i ć (nadimci: Colo 1 porodica. 1742. 1591.—1657. koju je u mjestu sagradio pop Mihovilović. U župskim je knjigama ponekada zabilježen u XV111. nik za narodni život i običaje 12 177 . 1810. s napomenom: iz M u r v i c a . Savj 2 p. 1788. samo1 Lukrić od g. U matici od g.. 1705. Tarla 1 p. U matici od početka g. .. spominje se Mihovilović Juraj procurator del popolo di fPrasnize. 1615. 1579. a jednom g. Lukrić 2 p. 1625.. Kusanović.2 God. M. pop Mladineo spominje se g. Mihoj 1 p.-Parjević od g. nalazi se porodica Mradinei alias Mladinić.. u dolskima Martinić dicti Kusanović g. 14 U popisu bračkoga plemstva od g. alias Cezar od g. 1574. 1745... 1629. i 1672. 1796. 1589. 1613. u boboviškima g. 1655. kao Mihovilović alias Kovačić. 1790. u idolskima g. U nerežiškim župskim knjigama spominje se Mihovilović g. 1657. v.. koji su priznali sol g. 1736.. Tuttur 1 p. 1664. Kusanović dicti Kovačić. 1775. M l a d i n e o 2 porodice. uvijek s napomenom: iz Pražnica.. i 1794. i IUI pirvom početku XIX.. Haber 1 p. 1616. spominje se Stefan Mart. i 1648.. samo Verbora g. M. Pušibate 2 p.. Trifom Mladineo g. u postirskima g.. Kukovac 1 p. 1833.. 1721.2 Od g. 1642. 1825... Mihovilović vulgo ili alias Haber god.13 Mihovilovića ima u Škripu. ukopano je 14 Mihoviliovića u crkvici Svih Svetih. detto Sukelić g.. i XVIII.. Francin 1 p. God.. do druge polovine XIX. M. 1682..). 1683.. 1772. Prezime se nalazi u popisu pučana. 1682. u sutivanskima g. Maškiarin 1 p.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. i 1876. g.od g. uvijeik s napomenom: iz Pražnica. 1703.4 S e k u l o v i ć 3 porodice. 1625. 1593. 1688.. i potpisali konvenciju. i 1705. 1685. 1738. Mihovilović alias Lukrić od g. samo Sukelić kroz XVII. v. samo Banić često više puta od g.3 i u popisu pučana za bračku galiju »galeoti di Prasnice« g. 1643. 1644.. koji sai dobivali1 sol g.nić procurator del populo.9 Prezime se nalazi u popisu vlasnika pašnjaka g.. od god. u postirskima g. Sukelić detto Banić. 1666. u bolskima Mar­ tinić g. u pučiškinia Martinić g. $ nadimkom. bilo je 8 porodica Mladimić iz Pražnica. Murvički Sekulovići porijeklom su od' roda Šćapanovića. v. Jakovjev 1 p. do 1802. 1794.1* U nerežiškim župskim knjigama spominje se Martinić g. U popisu plemića.. 1574.. U matici od početka (g. a od g... 1679. Prezime se nalazi u popisu pučana.M a r t i n i ć (nadimci: Vrbora 2 p.) 17 porodica... a g. Raus-Biigec 1 p.) 3 poro­ dice. s napomenom: iz Gorjega Humca. 1646. (Jedna je porodica — Kokić — dose­ lila iz Pučišća). klerik Mihovilović.. kao Mladinić. s napomenom: iz Pučišća.. s nadimkom Jerčić. 1594. v. alias Verboora od g. Hajo 1 p.. M. koja su birali povaljskoga opata g.

do 1744.) dio danas. 1657. Nekoliko puta zapisano je Veleničić (god. abitanti a Spalato«. v. i to nekoliko puta s napo­ menom: iz " župe G o r n j e g a H u m c a. U pražniškoj matici od početka (g. 1536. 1740. i 1802.. ali g. samo Simić više pulta od g. 1803.9 God.. 1800. 9 Porijeklom iz Bosne. i 1793. 178 . 1591. i to g. jedna ženska Staničić alias Bartulović. Prezime Baturić nalazi se u popisu bračkoga pHemstva g. s istom napomenom god. 1784.) i Novog sela (g. i788.. B a l o j e v i ć u matici se spominje u prvoj polovini XIX. Bolski su Vileničići od t / z v . a također i Simić: kao Simiić alias Batković. v. 1844. A k v i l a (Aquilla) spominje se u pražniškoj matici g. a preostali su izumrli. g.. s napo­ menom: iz P o l j i c a . Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. B a r t u l l ' o v i ć u matici zabilježen prvi put g. 5. U puč. s napo­ menom: liiz M u r v i ca. s napomenom: iz Pražnica. U početku su se zvali Cvitanić po Cvitanu. Porodica se preselila u (Pučišća.. 1712. B a t u r i ć u matici od početka (g.. B i l e t i ć u prvoj polovici XIX. v. Porijeklom je porodica iz M a k a r s k o g a p r i m o r j a. A n i č i ć u početku XIX. 1681.). i to g.16 a g.. 4. 1658. i 1801. 1680. Posljednji put u župskim knjjgama g. v.19= S t i p e t i c (nadimci: Pirtkeša.. B e z m a l i n o v i ć u župskim knjigama u drugoj polovici XVII. 1792. 1664. 17 Preselili iz Pražnica u Pučišća. v. Izumrle iB ćteeljeotie..).. posljednji put g. 1863. 1801. Kralo) 2 porodice. spominje se Nikola Stipetic sudac u Pražnicama. i u prvoj polovici XVIII. s napomenom: iz B o l a . U knjizi vjenčanja s napomenom: iz Selaca (g. g. 1822. i 1820. 8. 1576. i 1851. 1820. 1731. spominje se pop Bartulović. v. U ispravama se spominje stanovnik Splita Juraj Aquila brački plemić g. Posljednji Umro g. U matici od g. novog stanovništva. 1780. U Nerežišćima pripadaju među novo stanovništvo. 1551. i 1826. 1805. U puč'Jškim župskim knjigama zabilježen je Baturić iz Pražnica g.škoj se matici spominje g. nobiii della Br&zza. i u prvoj polovini XIX. a u dolskoj g. g. 15 20. 1826. 1590. s napomenom: iz S u m a r t i n a. 6. »messer GiroHamo Aquila et frateUi. i kasnije dosta često1. 1783. V i l e n i č i ć (nadimci: Boljanac. 1833. a g. ponoidice 1. i 1677.1808. 1657. 1594. Stipetic. Baturić alias iSimić. 1637. g. v. Tita) 2 porodice.: iz D o l a . 3.. 2..). 1707. 1683. 1791.. . s napomenom. 13 7. 1721... B a k o v i ć se spominje u matici u drugoj polovini XV111. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a.

J e 1 u š i ć u matici od g. koji su primali sol g. i u prvoj. D u i ć u matici krajem XVIII. kao Jurinković u XVTL v. H r a n o t i ć u matici krajem XVHI. Prezime Jiuriniković nalazi se u popisu pučana. Posljednji put u župskim knjigama zapisano prezime g. vijek. pučana. y. U popisu pučana. dobivali sol. koji su dobivali sol g. 23. 1807. 13. do oko g. 17. ali g. 1823. zabilježena je smrt žene Hranotić rođene Vacetović g. v. s napomenom: iz Gornjega Humca. v.. v. 16. K a t u š i ć !od g. 1574.). 1872. D e v i ć ui matici se spominje više puta krajem XVIII. izumire oko g. v. a često i: iz Dola. 1694. B r i o b o r o v i c od početka matice (g. J u r i n č e v i ć (ili Jurinović ili Jurinković: nije dovoljno čit­ ljivo u matici !) spominje se g. više je puta zabilježeno ovo prezime bar kao kum. 1783. 1574.) iz pustinjskog manastira Dračevluke. i u prvoj polovici XIX.. 1802. 1594. 18. Pored toga.. C v i t a n o v i ć nekoliko se puta spominje u matici sredinom XV111. iz Sumartina. 12. Jiuirinović iz Pražndea. XVHL..3 U bofekoj je matici zabilježeni g. 1611. i to u početku s napomenom. vijek češće se u župskim knjigama spominju Katušići iz Zvečanja.. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .. 14... v. kasnije u matici kao kum češće kroz XVII. 21.9.): iz Gornjega Humca. U Gornjem Humcu pripadala je porodica novom stanovništvu. pop Bokanić. v. (Vidi! pučiške porodice !). v. 1809. 15. 179 . 1628. kao Jurinović češće od početka matice (g.. do oko g. kao Biloborovčić. 1592. ido oko g. 1574. 1592. 1636. v. popovi i jedan klerik (g. B o k a n i ć u matici g. K a p u l a r i ć u prazničkim župskim knjigama zabilježen je više puta u prvoj polovini XIX. 1843. B o 1 d o v i ć (i Bodiović) u matici sredinom XIX. vijeku više je puta spomenut u prazničkim župskim knjigama. s napomenom iz B o l a .). 1852. m 20. J u d i ć i prvoj polovici XVII. 1602. možda v kao Boljiić. 1634. 1592. do oko g.) i u početku XVII. G o s p o d l n e t i ć od početka prazničke matice (g. ponekada s napomenom: (g.3 11. nekoliko puta s napomenom: iz N e r e ž i š ć a .. 1593. g.: iz G o r ­ njega Humca. koji su g. s napomenom: iz Pucisca. isto je prezime zabilježeno u /popisu.). s napomenom. (kao kum). 19. K a r ž e j od g. kroz XIX. kroz XVII. 1596. i početkom XIX. 22. 1644.: iz Ž e ž e v i c e . v. U XIX. v. 1702. a tako i g.. v. 1645. XIX. polovini XIX.3 10! B o l j e s i ć od početka prazničke matice (g. 1593.

1593. L i n a r d o v i ć u prazničkoj matici kroz XVII. od g. 1668. Marković sive Čulinović. 1826. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 34. s napo­ menom: iz D u b r o v n i k a . kao Kušćić alias Miohacich.) više puta samo Čulinović. ali g: 1689. žena Mikačić s napomenom »ovdje nastanjena«. s napomenom: iz Pražnica. K u š ć i ć od početka matice g. Marković alias Ouilin. Vjerojatno iz Nerežišća. 1741. 29. 1623. s napomenom: iz Krajine. M a r k o v i ć u matici od g. vijek do oko g. 25. Prezime se nalazi u popisu pučana. vijeka nekoliko puta. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1851.s . oko g. v. Marković-Forense. 1780. i 1667.9 Prezime Mihačić spominje se u prazničkoj mati'ci g. zatim god. 1821. Kao Mikačić g. 1796. K n e z o v i ć u matici u prvoj polovini XIX. L i t k o v i ć u matici kroz XVIII. 26. se nalazi u popisu pučana. 1625.. koji su dobivali sol god. 1668.. s napomenom: iz P i u č i š ć a . 1758. v. 1657. 27. 1593. (smrt) s napomenom: Iz Postira. a u doiskima Čulinović g.3 i u popisu pučana »galeoti di Prasmiice« g. 1701. 1874. 28. 1715.2 U pučišk.nalazi u popisui pučana. 1779. L o v r i n č e v i ć u matici dvadesetih godina XIX. do prve polovine XIX. 1574 primali sol. do oko g. kapelan Litković iz Pučišća. Prezime se. K l i m a n o v i ć od početka matice g. 1590.2*4. 1620. Prezime K. g. 30. vijek. s napomenom: iz P u č i š ć a . U postirskitm župskim knjigama zabilježen je (kao kum) god. 1747. 1600.9 180 . do prvih godina XIX. Kasnije.. L i š ć e v i ć od početka matice (g.im župskim knjigama zabilježen je (ikao kum) Dujmović iz Pražnica g. 1574. L i v a č i ć u početku matice (g. koji su g. 1789. 1641. Marković iz Z a g v o z d a . 1693. 1664. g. 1591. koji su dobivali sol g. v.) do kraja XVI. Dujmović alias Kliminović. 1574. v. Godine 1864. . zabilježen je jedan Kušćić s napomenom: iz jPostira. 1698. v. 31. g. K o v a č i ć u matici se spominje prvi put g. dalje parok Ditković. 1657. s napomenom: iz Postira. vijek. često Markoivić vulgo Čulinović (Culinovich i Zulinovich).32.) i početkom XVTL v.. 33. g.. 1593. U pučiškini župskim knjigama zabilježen je Kušćić iz Pražnica g. s napomenom: iz B o l a . M a t i j a š i ć spominje se u početku matice (g. g. 1641. Lešćević de Doimo) i kroz XVII.. 35. (g. M a n d u š i ć se spominje u početku prazničke matice g. s istom napomenom te kroz XIX. 1788. 1710. do oko g. . g. 1591. g. od g.

1723. 40. 1574.paičiiškoj matici zabiliježen je g. 1861. M i k š i ć u matici od početka (1591. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva g.9 38. Ovo se prezime mnogo puta.) u Pražnicama je pairok MaturiLIe. s napomenom: iz Bola. spominje u župskim knji­ gama i do druge polovice XIX. i 1807. zabilježen kao kum iz Pučišća. g. samo Tomičio g. 1665. do oko g. 1582. 45.. 1859. 1638. kapelan Murlačić. M a r a n g u n i ć spominje se u matici često od o. g. s napomenom: iz Dola. g. Mixich Radovano.. mistro Obrad'ć. g. u 46. sudac. 1693. 41. U pučiškoj matici g.. Perak-Salamunović. i 1724. 1657. 1375.). 1655. 1715. 1697. do oko g. Tbmičić alias Perdufc iz Pražnica. Perak iz Rogoznice.. do 1826. Missi. P a s k v a l o v i ć (:i Pasikvaiinović) u matici od g. 1738. jeir je g. 1676. ali g. 1822. 1567. O b r a d i ć u matici od g. s napomenom iz R o g o znice-. vijek. 37. umire kurat Murlačić. 1642.. 1738. iz Pražnica. M a t u l i ć u matici dolazi često od g. 42. spominje se do oko g. da mistro boter Obradić živi u Pražnicama. 1657. M u r l a č i ć od početka matice g. 1784. 1782. 1636. U popisu bračkoga plemstva g. 11 U popisu vil'asnika pašnjaka zabilježen je g. a god. iste godine (1717. 1819. g. Kasnije se O. iselio. te kroz XDC v. 181 . a tako> isto g. ali g. 1646. 1717. v.3 U pučiškim žuopsikim knjigama zabilježen je g. Prezime se nalazi u popisu pučana. 43. i 1787. N i k o l i ć u matici od g.9 Porijeklom iz Omiške R o g o z n i c e . artefice Obradić. 1806. Posljednji put Perak < matici spomenut g. 1720. 1687. 1603. U.. Nikulić iz Pražnica. 1632.. 1657. s napomenom: iz P o s t i r a. i 1872. U puč'škim župskim knjigama zabilježeno je g.4 39. Marušić alias Nikolić. iz Gornjega Humca (g.. s napomenom: iz P u ­ c i š ć a. i 1826. g. g. g. 1641. s napomenom: iz V r b o s k e . a g. 1844. 1656. 1693. a g. ponekada s napomenom: iz Selaca (g. M i h o e v i ć u matici cd g: 1593.36. 1807. nekoliko puta g. P e r a k o v i c u matici od g. P e r d i j ć u matici od g. 1590. pop Murlačić s napomenom: iz Pražnica. 1782. 1782. 1589. Prezime se spominje u popisu bračkoga plemstva od g. U praz­ ničkim župskim knjjgama dolazi više puta. 1605. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a . Murlačić. ekonom Murlačić. s napo­ menom: iz Postira. Mikšić. g. do1 oko g. sol g. zabilježen je Matulić-Sile. kroz XVII. 1830. v. 1642. 1689. 1830. 1795.. iz Dola. do oko g. 44. XVIII. 1756. Perak alias Šare. 1833. God. P e t r i č i ć se spominje u matici od g.. Postiranin..9 U Statutu se spominje g.). do početka. a u pučiškoj matici g. Tomičić ailias Perdijć. nalazi se ovo prezime kao: Niccolich o w e r o Marussich. koji su primali.

vijeka. S a n t i ć u 'matici od g. više puta od g. 1669. S t i p a s i n o v i ć od početka matice g. Porijeklom iz Poljica. koji su primali sol g. 1640.. 1574. spominje se »ilirski« pop Sičić. Tomasović alias Marjanović.47. spominje prvi put g. g. 1657. 1685. Godine 1740. i u toku pirve polovine XVII. Prezime prestaje oko g. koji se. i 1709. možda isto što i Salamiunić.. Oba prezimena prestaju u matici šezdesetih godina prošlog XIX. s napomenom: iz P o l j i c a . 1827 spominje se jedna žena Tomasović iz Pučišća. 1839. ® napomenom :iz Gornjega Humca. 1832. Prezime u Pražnicama nestaje oko g. s napomenom »iz B o 1 a« do XX. ali g. 1600. 56. 1590. 54. i to g. U pučiškim župskim knjigama spominje se g. 1635. 49. 1692. 1814. Pinesio. 1576.9 Spominje se u popisu vlasnika pašnjaka g. U popisu pučana. s napomenom. v. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. s napo­ menom »estinta«. i 1763. pop iz bračkog manastira Dračevluke. 1589. 1747.1744. a g. do okO' g. g . pop Sesnić. Mariano vich de Poiza.. R a d o s l a v č i ć (i Radosllavić) u matici od g. Salamunić alias Sarre. 1814. T i o m a s o v a ć u matici od g. 1591. S a l a m u n o v i ć u matici od g. s napo­ menom : riz P o 1 j i c a.: iz G o r n j e g a H u m e a. S e s n i ć u matici od g. 1807. P l ' f e n k o v i c se spominje u prazničkim župskim knjigama od g. s napomenom. 52. 1719. S i č i ć u matici kao kum od g. U dolskoj matici g. spornije' se jedna ženska kao Staničić alias Bartulović. samo Marjanović više puta od g/1670. samo Šairić g. 50. kao ba­ bica. dio 1740. v. 1741.. Radoslavljić. Prezime se spominje do druge polovice XIX. s napomenom: iz Š k r i p a . g. g. 182 . 10 55. 1765. 1754. g. S t a n i č i ć u matici od g. vijeka.3 50. 1618. 1833. do oko g. 1657. U popisu bračkoga pltemstva od g. 1815. 1698. zabilježen je Salamunović alias Šare. »iz P o s t i r a« do sredine XIX.4 48. U popisu novoga stanovništva od g. Pinesius. vijeka. 1695. 1682. U Postirima porodica pripada među ovo stanovništvo. Godine 1789. 1856. spominje se Marko Stanišić u Pražnicama. do 1820. P i n e s i c se spominje od (početka matice g. Posljednji se put spominje g. Salamunović aFias Šariić. koje je dobjeglo pred Turcima. g. 53. s napomenom iz Postira. Marjanović iz Pražnica. s istom napomenom i kasnije više puta. & 1842. 1822. 1630. Mariianovic alias Tomasović. 1758. 1635.. g..

i 1860. vijeka«. 1593. 436. Ve3!. 142. s napomenom: iz O m i š a . V u č i ć II u matici od g. Vuković. čikarelović. s napomenom: iz G o r n j e g a H u m e a. 1855. 18 Dišin. Co. 202. Utini. 259.. 1659. 11 Statuta municipalia ac reformationes magnif. i 1819. 370. 63. Thomaseiuis. 58. 12 Ciccarelli. LITERATURA I BILJEŠKE: Ljubo Karaxnan: »Umjetnost u Dalmaciji XV. 254. 13 Ciccarelli. 1656. koji se spominje g. ibM. Jakšić. 399. Marko Stanišić i Marko Jakasovic pok. 332. Prodi. Pavisović. 1620. (Vidi Pučišća ad 2). ali g. đe Thomasis.. i 1617.. de Hettore.. 281. 1591. 1817. ibid. 302. 172. 1598. Nikolić. str. v. 2 Mlađineo.. Vučić vulgo Raguzel. 143. nasljednici Jurja đe Cranchis. Kuzmić. 9 Ciccarelli. 1758. 1851. Bovinić. Žuvetić. 1933. . list 10. de Martinis. 60. T o m a š i ć u početku matice g. do druge polovine XIX. Miissi'. g. Ivan Jakasovic. s Ciccarelli.Šlćapanović vulgo Zelanović. 1683. ibid. đe Andreiis. 413. Vjerojatno od Vukić. Davidovie. 1635. 1777. 45. 1593. V a l e n t i n o v i ć u početku matice g. 51. U Pražnicama se spomniju g. ibid... Kandija.. IV. str. Nadali. ibid. 1632. 340. Thomaaeo. ibid. * Ciccarelli. 321. Jaikov Jakasovic. g. Bartučević.. Q2. V u č i ć I u početku matice g. Jeričević. Ravanović. Mišetić.. 3 Popiis kod I. kao Valentineo. str. ibid.. str. 14 Ostojić. g. 227. Bartuzzi. str. 1602. Nižetić. s napomenom: iz Goirnjega Hiuimca. 1591. str. g. do 1815. str. Š ć a p a n o v i ć prvi put se spominje u matici g. ibid..57. i XVI. Communitatis Brachiae. do početka XVII. samo Zelanović s napomenom: iz Dola. 1765. g. Pinezić. Kasnije. kao Vukić ide Komaj iz K o n a v a 1 a. zabi­ lježen je u Pražnicama ekonom-pop Trutanic. Babica. ibid. 317. ibid. 6 Ciccarelli.. 198. ali g.. šoljanović. ovi novi stanovnici: braća ( ? ) . od g. 15 Ciccarelli. ibid. str. 84. 1772. str. Frane. str.... Strafortić. . Thomasei. ibid. s Ciccarelli. 1589. 1616. 1718. str. 321.. i 1686. izdala Matica Hrvatska. ibid. i u prvoj polovini XVII. Lib. & napomenom: iz Murviee.ić u prvoj polovici XIX. 1747. Mladiiniić. 4 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. g. v. g. 281. 299. Iveljiić. <g. 188.. Za.. 255. str. g. Babica. s napo­ menom: iz Škripa. 336. str. i? Ciccarelli. str. 10 Popis kod I. 1802. 1777.. v. ibid. Zagreb.Pražnica i gornja sela u popisu su g. 1 183 .. a oko g. ibid. i 1636. v. 59. 61. T r u t a n i c u maitici kao kum g. 1811. J-iUkšić. is Ciccarelli. ibid. Ceprnjić. ovi vlasnici pašnjaka: De Tomasi.

Marijan Tonsić Mihovifov. Stefan Brakusić.GOMILICA — ZAGRAČIŠĆE Pastirski stan Porodice K l i n č i ć . v. da je privremeni pastirski. Ivan di Ljiković. prcikurator puka 3 Toma Tomić. 1625. Ivan Vrsalović Vickov. Jakov Matković. Juraj Petron Lukin. Ivan Sesnjpć. Nikola Trohavčić. Trutanić. M. Gregorij Trutanić. Ivan Vrsalović Matin. Ivan Bezmalinovic. sva istočna bračka naselja. GORNJI HUMAC Prema tradaciji. jako razvijeno stočarstvo. te su pod nju potpadaFJa do XVIII. Marin Sesnjić.. Juraj Rarartković. Juraj Brizić. Mihovil Tonsić. 184 . Petar Matković. vijeku iselilo se više porodica prema Bolu. U XV. postojali stani Bolno čelo i Okladine. prema pričanju mještana. Matija. Vinko> Kevešić. nastao je od pastira. Melhior Silović. a povećao se doseljenicima iz Mošuja i Dubraviee. Marin Matković (zamjenik plemiću). stan. Dominik Lunardović. Petar Juković. aprilično sječa šume i pčelarstvo. Nikola Jurišić (zamjenik). Ivan Muniitić pok. Juraj Litkovič. Dolu . Anton Munitić pok. Toma Besrama (zamjenik).i Pučišćima. 1570. U blizini su. Petar Poljican. Nikola sin Ivana Sesniiica. njegov sin Jakov. Matij Tonsićr Nikola Juković Ivanov. Jerolim Ceparnič. Marijan Tonsić. Stefan Ljiković. Trifa Daviljović.J u s t i n i ć imaju stalno 'boravište u Pražnicama. Nikola Bezmalinovic. Matij Sesnjić pok. G o r n j O'hu m č a n j a n i u 1579: 1615: 1637: 1656: štampanim ispravama svećenik i rektor Jerolim. Galeotti di Cumatio Superior6 Juraj Cvitanić. župa je u Gornjem Humcu od g. te bi se moglo smatrati. Ivana.1 crkv. Ivana. Petar Bezmalinovic. pored vinogradarstva. Cepernić2 Jakov Vuković. plemić. Ivan Juričević. mjesni sudac 4 kurat Jerolim Vranjican 5 Popis (pučana) o vera .s registracijom za bračku galjii g. Prema Schematiismus Cleri. Petar Pavitović. U okolici je. Matij Vrsa­ lović Petrov.

Mirkovle.6 U Postiriima (u matici) zabilježen je g. Marinelić iz Gor. B r i z i ć (nadimci: Perić.Sadamje porodice7 1.. 1625. 1756. 1698. Colo) 40 porodica.. u poisb-lrskoj matici šeapanović sive Biskupovic iz G.. 10. iz M e d o v . 5. 1686. koji su dobivali sol g. iz S o l i n a . U prazničkoj matici zabilježen je g. Š. B r s t i l o 1 porodica. i 1820. š. Miichieli) 1 porodica. Humca zabilježen je u prazničkoj matici g. j . 1782. U škripskoj matici zabilježen je g. livoguz. Fratar) 5 porodica. Šeapanović vuFigd Zelanovic.8 U Škripskoj matici zabilježen je g. j . 3. i 1698. a doselio se u Pastira). pop Briizić iz Gornjega Humca. 1752. u bolskoj. 1625. Humca. Humca. g. 11. pop Maričić iz Gor­ njega Humca.. a g. 185 . . kaoi Šćapanović dicti Klunčević iz Gor. E t e r o v i c 1 porodica. 1747. Prez : me kaoi Schiappanovich alias Scipioni nalazi se u popiisu bračkoga plemstva od g. M i č e 1 i .. 1765. Michiieli) 1 porodica. Humca za­ bilježen je u bolskoj matici g.T o m i ć IX (t. gdje se ovo prezime nalazi u popisu novoga stanovništva od g. g. Humca u prazničkoj matici. Pićulin. doseljeni iz P u č i š ć a . U suipetarskoj matieii g. 1733. Prema nepotvrđenoj tradiiciji. a g. M a r č i ć (nadimci: Moirnar. Truta) 5 porodica. God. Ćuk) 6 poro­ dica. 8. 1754. zabilježen je Maričić iz -Gornjega Humca. S e s n i ć (nadimeii: Petrović. Huhnić) 8 porodica. 1745.T o m i ć I (t. Humca. 1818. M i) č e 1 i . Lukaš. Beg.Bolski su Martinisi od Martinića iz Gornjega Humca. M a r t i n i ć 1 porodica.D o c a doseljen oko g. 12. spominje se pop Jerolim Marinčić iz Gornjega Humca. Remeta. iz P u č i š ć a. 7. u selaekoj matici dolazii g. spo­ minje se Juraj Brizić. Klunčević. 1777. Postiranin. pop Brizić iz Gornjega Humca. U popisu pučana među galeotima Gornjega Humca g. 1581.." i u popisu pučana galeota od g. 1574.. 1753. a kao Šćapanović vulgo Biskupovic g. iz P u č i š ć a. 2. (Michieli je porijeklom iz Rogoznice. u Sutivanu g. 9. a samo Š. g. Tutić. š ć e p a n o v i ć (nadimci: Biskupovic.6 Sesnić iz Gor. D r p i ć 1 porodica. Firo. 1710. 1857. 1686. g. iz Gor. 1773. doseljena iz jP u č i š ć a. P o l j a k 1 porodica. Prezime se nalazi u popisu pučana. u dolskoj matici iz Gor. šćapanović iz Gornjega Humca. porijeklom iz C r n e G o r e. 6. 4. Zelanovic. Pujiz. 1657. 1764. M a r i n e l i ć (nadimci: Gvaridjan.

je matici zabilježen Cvitan'ć iz Gornjega Humca g. 1862. 1637. župan Čeprenić spominje se u povaljskoj listini g. S t i p i č i ć (nadimci: Bile. pop rektor crkve u Gor. 1929.12 g. Ovo se prezime nalazi ui popisu bračkoga plemstva od g. 15. kao »index in Humazzo Sup. Č i k a r e l o v i i ć kao Kukretić bosansko-hercegovačka plemićka porodica.? Spominje se Toma Tomić g. Prezime se nalazi IUI popisu pučana. i 1803. 1792. U goirnjiohumčanskoj matici od početka. 1657. 1625.13. od o. U Gornji su se Humac preselili iz Mošuljice (Mošuja). 1820. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. t. Humcu jest Jerolim Cepernić. 1589. [Perić.... 186 . 10 Izumrlie ili iseljene porodice11 1. 1657. T r u t a m ii ć 2 porodice.« U pučišikoj matici Tomić iz Gor. 1574. 1574. 1755 i 1762. C v i t a n i ć se naf.6 17. koji su dobivali sol g. 1605. T a i r a s (nadimak: Veli Ive. 1184. Čikerelović iz Gornjega Humca.6 God. U bolskoj matici zabilježen je g. 1625.. j .8 3. Mirko Vrsalović. dr.. Rovimjež 6 par..9 i u popisu pučana gornjohumanslkih galeota g. Mali Ive) 4 porodice. U prazničkoj matici zabilježen je Taras iz Gor.14 Iselili u Pučišća.6 U mlinarskoj. 1657. pašnjaka g. Gobac. Prezime je zabilježeno u popisu pučana.9 i u popisu galeota Gornjega Humca god. 1829. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g.9 i u popisu pučana galeota g. 1580. Rude) 8 porodica. V r s a l o v i ć (nadimci: Matešić 2 porodice.8 14. Barbun.'azi u popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. T o m i ć (nadimiak: Palac) 1 porodica. da pripadaju među najstarije useljene rodove na Braču. 1625. 1776. C e p a r n j i ć (ili Čeparnić). 1288. . Stopa i Veli 5 por. Ovo prezime kao Zeparnich nalazi se u popiisu pučana. Bilan. Humca g. Longo. koji su dobivali sol g. 1574. 1575. a u škniipskoj g. a IU selačkoj g. 1625. 16.) ukupno 13 porodica.13 2. Carević sa podna&imeiilma Pifar. Humca zabilježen je g.2 U dolskoj matici zabilježeno je prezime Čeparnić iz Gornjega Humca g. Desislav Čeprnja brački je sudac (od hvarskog roda Gjivića). koji su primali sol g. Prezime se spominile u popisu gornjoiselskih vlasnika.6 Za Vrsalovića veli g.

9.4. Vrsalović spominje16 oko g. koji su do­ bivali sol g. 1657. i 1818. K a e i• ć nalazi se u popisu novoga stanovništva od' g. 1799. 1798. a u boboviškoj g.15 U dolskoj matici zabilježen je Dević iz Gornjega Humca g. U matici G. T r o h a v c i ć prezime se nalazi u popisu pučana. 1673. I v a n i s e v i c prezime se spominje u prazničkoj matici g. 1772. 8. 12. Humca. 1625. Humlca g. 1715.7 U pučiškoj matici spominje se g.—1439. i 1754. L i t ' k o v i ć nalazi se u popisu pučana gornjohumčanskih galeota g. te u supetarskoj g. u praz­ ničkima g. Prezime is© spominje u poposu gornjoselskih vlasnika pašnjaka g. 1752. 1625. 1716.13 D e v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanovništva od g. »Cropani Pervinich de Bracia villae Culmatiji Superioris«.. Munitić iz Gornjega Humca.9 i u popisu pučana galteota iz Gor. 1817. s napomenom: iz Gor. Humca. 13. 8 Porijeklo porodice vjerojatno iz Poljđca. 187 . Humca.. Humca g. i 1688. 1686. Humca. 1437. 1747. 1628. Humca. Upopisu bračkoga plemstva g. 1625. Humca g. 1620. samo Dominate iz Gor. 14. 1746. Humca g.. P r v i n i ć dr. i G o s p o d n e t i ć prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. 1803. kao Giovamiizj allias Ivaniissevich i kao Ivanissevich. 1750. M u n i t i ć Juraj Munitić na'l'azi se g. 1625. M a t k o v i ć nalazi se u popisu pučana gaieota g. 1574.7 U bolskoj matici zabilježen je Trohavcić iz Gor. 1633. s napomenom: iz Gor. 1747. s napomenom: iz Gor.. zabilježena je porodica Prvinlć-Kragujević. u prazničkoj matici zabilježen je pop Gospodnetić iz G.*5 U positarskoj. kao Dominis alias Gospodnetić. 1589. d 1797. u popisu gornjohumčansfcoga novog stanovništva. Litković iz Gor.6 Prezime dolazi u škripskim župskian knjigama g. 6. 1657..6 U bolskoj matici spominje se Matković iz Gor. 11. 1820. 10.8 U 'bolskoj matici zabilježen je g. I l i j e u nerežiškoj matici © napomenom »iz Gornjega Humca« * g. 1655. Humcu do oko g.. Pre­ zime se spominje u nerežiškoj matici g. 1762. Humca g. 15 U bolskoj matici spominje se g. 5. U popisu poljičkoga plemstva na Braču od g. 1782. Iselili u Supetar. a g. 1747. i kao zamjenik jednog plemića. matici zabilježen je Kačić iiz Gor. 17 T o n s i ć se spominje u popisu pučana u vezi s regrutacijom za biračku galiju g. Dominis sive Gospodnetić. 7. 1812. a u prazničkoj g.

: Trohavčić. Babica ibid. ibid. 302. šćapanović. 1755. Vrsalović sive Ca­ rević. 14 Za porodicu Ciccarelli. ibid. 1938. Bošković o. 1773. mogao pregledati župske knjige. 58. župnik Marinković-Spađić iz Bola.. 1784. Krstulović iz Bobovišća. str. 84. nalazili su se u Gornjem Humcu ovi novi stanovnici: Vinko Vukomilović. 1912. str. 1777. ibid. 1770—1789. Perdić sive Matulić. Vjesnik za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. 1770—1780. ibid. 1776. ibid. Trident.. Karmelić iz Bola. Buvinić iz Pražnica. pop Tomić. Ciccarelli. odnosno čikarelović.: pop Trutanić... 1771. Rađojković iz škripa. i? A. premda je selo staro. 10 M. Jakasovic iz Pražnica. živković. godine 1747. Biličić-Petričić iz Postira. Starijih župskih knjiga nema.: Perdić. 1932.. Petrić iz Bola. 1939. ibid. 255—256. 1747. Lučić iz Bola. Renđić iz Supetra. donosim prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina u ovoj bi­ lješki: 1770. is M. 15 Popis kod I. Sesnić. 143. Ceparnić. str. pop Vrsalović. Dujmović iz Supetra. Šća­ panović . Mate Kačić. Jurišić. 7 Pošto sam naknadno. 1785. 1774. 11 Ne imajući svojedobno starih župskih knjiga. 1 2 3 4 3 188 . (Vidi Pučišća.: Ivanisevic. 1778. 9 Popis kod I. 1718.: Jurunović. 8 Ciccarelli.15. Trutanić sive Mengić.: Vitnić. Juraj Munitić i Jerolim Dević. Toma Jakasovic. Cvitović. i. Marinelić.. živković o. pre­ zimena izumrlih ili iseljenih porodica Gornjega Humca po bilješkama iz drugih bračkih župskih knjiga i isprava.: Krstulović iz Nerežišća. V u k o m i l o v i ć prezime se nalazi u popisu novoga stanov­ ništva od g. str. Jerkulović iz škripa. bilješka 2).17 U bolskoj matici zabilježen je Vukomilović iz Gornjega Humca g. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. Luketa iz Postira. 1783. 1775—1867. Bezmalinović o. treba da dometnem još ove izumrle porodice: Matulić (oko g. str. Ciccarelli.: Gospodnetić.: šimetović iz Bola.: Dević.. 12 Ostojić. strl 253—255. Zaninović. bilježio sam g. ibid. Vrsalović.. Bezmalinović. Trebotić iz Milne.: Kačić. 1772—1783. 13 Rukopisna knjiga kod obitelji Michieli—Vitturi. 322. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«. fi Mladineo. pop). Croatia sacra. Hančević. Maričić. LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensi. Stipičić. 50. 287..sive Biskupović. 1775. Sv. Tonsić.: Filipić iz Milne. Bošković. veljače 1941. ibid. Taras.to tek 16.. Ciccarelli. bilješka ad 4). ibid. Vitnić o. Marijančević. Pavich. 1774—1821. list 10—11. Matešić. Jurišić o.. 1779. 1789. Split.: Eterović-Paraon. 1772.. braća Tomašević. Mirković. Babica. Bricić. (Vidi Pražnice.: Tomić. str. Petrić. Pošto sam naknadno došao do gornjohumčanskih knjiga. Trutanić. Glušević sive Tambić.. Biskupović sive šćapanović.: Ostojić. 1782. str. Nikola Jakasovic. vidi: Pučišća. Matulić. Jakov Jakasovic. 340. str. ibiđ. Zagreb-.

ukupno 1893 stanovnika. Glušćević iz Novog sela. Danijelović. Vuković alias Trifunović. 1716): Nagorinac 47. r Porodična prezimena prvih 20 gciđiina matice krštenih 1747. njega Humca. Nasela 26. Glušćev'ić vulgo Tambić. Gospoicinetić. Glušćević vulgo Vuilin.: Taras. naro­ čito zbog kamenolomstva i industrije kamena. Gradac 3.: pop Pavičić. Bezmalinović iz Novog sela. Selca. Santić iz Postira. Kornelić. Bezmali­ nović vulgo Juirjević. Doganac. stanov. Jakšić alias Cokrić. Roguljić. Vrsalović. Vusio. Čubretović vulgo Musičić iz Bola. Štambuk. B r i z i ć . Trutanić alias Mengić. Henčević. Tonsić. Graca. Ursić. što je i danas vrlo važna privredna grana. Jurunović. Didolić. Tonsić alias Marijančev'ić. SkargimC Bezmalinović. Dogančić. Tad je postojala u naselju1 crkvica Sv. Vjerojatno je — osim u nedalekom predjelu Bunja — i ovdje stajalo starije naselje. U XIX. Domjanović. 1912. Danijelović iz Novog sela. Osritke 33. Jurun. 1 porodica. prezimljuje u Gornjem Humou. Antonijević. Vuković. 1748. PastirsM stian Brizić Nalazi se u blizini crkvice Svih" Svetih. vijeku Selca su naglo napiredovala. Nakal 34. Trutanić vulgo Fortunić. 189 . aHii sagradivši nedavno kiuću u Gornjem Humou. Vrsalović iz Povalja. u kojoj je mog^b stati tek oko 20 osoba. su možda M a u početku pastirsko naselje pod jurisdik­ cijom Gornjega Humca. Tbmasović iz GOT. SELCA Današnja su Selca uglavnom nastala od stanovnika nekadanjih nestailih naselja: Podgračišća. Živio je prije redovito u stanu. Bezmalić.1 bilo je u selačkoj župi god. Prema Schematismus Cleri. Nižetić. Glušćević vulgo Slečić. Dubraviee (Nižetić) i Mošuja (Mošnjić-Moišić). iz G o r n j e g a H u m c a. Žuvič. jer se kopajući nailazi na stare (rimske) predmete. pop Dido'lić.Pastirski stan Šala Na jugoistočnom podnožju Vešca nad Veškim poljem nalazi se pastirski stan porodice E t e r o v i ć iz Nakla. Ante. U tom su broju i ova manja naselja i zaseoci (Selca. Sesnić. Cokrić iz Novog sela. Smrčevik 20 i Zagvozd 12 stanovnika. Hajduk iz Gdinja na Hvaru.

Bulišić iz Povalja. Trutanić alias Pulković. Skanči. Vrsalović iz Gornjega Humca. Coknić alias Bilin.: Dragnić. Henčević alias Boš­ ković. Huljić iz Pitava. 1759. 1758. Suziičić. pop Matulić. Ostojjć iz Povalja.: Giušćević iz Novog sela. Konjić iz Sumartina. Sesnić vulgo Gregušić. Hektorović alias Faraunić iz Pučišća. Bilin alias Coknić. Bezmalinović alias Korneljić. Mišetić.: Lučić iz Sumartina.1749. 1760. Bezmalinović iz Gornjega Humca. Cokrić. Batošie aiz Sumartina. Trutanić iz Gornjega Humica. Nikolić Kulišić iz Segeta. Pavišić iz Povalja. Sesejjković iz Vrboske.: Antonijević vulgo Jurašinović. Tonsić iz Pražnica. Skanči iz Sumartina. 1753. Franečić. Bezmaliniović vulgo Petrasović iz Novog sela. Tihinić iz Zastražišća na Hvaru. Juirčević alias Bezmalinović.: Maričić iz Gornjega Humca.: Bezmalinović vulgo Galijotović iz Novog sela. Ostbjić. Salamučić iz Šripa. PoliteoNisiteo. Antonijević iz Oklada. 1755. 1761. Cokrić iz Novoga sela. Kuzmić. Babić iz Sumartina. *4750. Žustin iz Bola. Antonijević iz Novog sela. Matulović. Božić iz Poljica. Pinesić iz Pučišća. Mišetić alias Matijašić. Stipić iz Suimartina.: Bezmalinović alias Juirčević iz Podsrnrčevika. Kačić. 1763.: Jerković iz Zastražišća na Hvaru. Susejković iiz Vrboske. Coknić iz Novog sela. Henčević alias Bošković. de Domrinis iz Postira. Radić sive Tarasić iz Bola. pop Borčić-Buko iz Komiže. Henčević vulgo Bošković. Coknić vulgo Bilin.: Stanišić iz Sumartina. Bersatić iz Supetra. Jakšić vulgo Coknić iz Novog sela.: Jakšić vuflgo Coknić-Biiin. Coknić iz Novog sela. 1762. Žurvieić. Bezerić iz Bola. Vuko­ vić alias Bajakin.: Bošković. Munitić. 'Antonijević vulgo Kuluz. Coknić. Skanči iz Bergama. N'iseteo iz Sviraca na Hvaru.: Vrsalović iz Povalja. 1757. 1754. Mošić. pop Gospodnetić. Bezmalinović alias Kornelić iz Novog sela. Aiitulović iz Sumartina. Marijane ević. 1756.: Damjanović iz Povalja.: pop Jakasović. Varolić iz Povalja. Dorotić iz Sumartina. Hektorović iz Pučišća. Duić iz Suimartina. Vuković alias Trif-unov. Salamoni iz Škripa. Maslarda iz Bola. Tomić iz Gor­ njega Humca. Tomazetović iz Zagorja. pop Tonsić. pop Trutanić. Žuvičić alias Kostrić. Kuzmić. Bezmalinović vulgo Matulović iz Novog sela. de Dorninis. Antonijević vulgo Peričić iz Oklada. Marijaniović iz Gornjega ' Buimca. Domjanoviić alias Pavlicić. Bezmali­ nović iz Podsimrčeviika. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. pop Božić.lć. 1751. Mijić iz Sumartina. Bezmalinović alias Jiirčević. 190 . Bezmalinović alias Vlahić iz Novog sela. Vrsalović alias Carević iz Gornjega Humca. Politeo. Giušćević dicti Jurun. Ositojić vulgo Knežić iz Povalja.

Šćapamović iz Gornjega Humca. g. 1808. 1673. Radić iz Bola. 1763. a kojih nema među današnjim porodicama U Supetru1: g. 46 40 40 28 2 36 9 g. u Doku: g. 1801. capitaneo ManJnčić. u Bolu: g. Karaić. i zato nji­ hove porodice spajam s<a selačkiim porodicama. g. g. Sadinović. (i g. Kraljević. 1742. 1914. g. 1765. 1814. 1712.1764. Ostojić. u Posltirima: g. / u Bobovišćima: g. Kuzmić.: Mariniković iz Bola. 1830. Lokanjac i Selcima: god. g. 191 . g. Dobrunić.). u Nerežišćima: g. SePJca Nagorinac Nakal Gsridei * Nasela Gradac Pćdsmrčevik Zagvozd 1931. g. 1914. Selcima i zaselcima prema župskim knjigama: g. Nižetić vufjgd Matašić. 1915. pop Vrisaloviic iz Povalja. 1916. g. u . Svečević. g. Taras. Matulović. 1795. i 1807. 1788. g. DomMs. Bdisnivić. Ciokrić. Varvoljić iz Povalja. 1767. Matošić. capitanus Scarpa. 1723. 1782. 50 53 42 28 2 36 9 g. Statistika stanovnika god. 1938. Prezimena navedena u župskim knjigama bračkih župa s napomenom: ix Selaca. 1940. 1752. 1790. u Pražnicama: g. Mapelović. 1735. Dragnić. 1753. 1927. Sleško. Točilo i Lokanjac u neposrednoj su blizini Selaca. Palladoclis. 1783. g. 1820. ukupno 2296 god.: Beroš iz Nerežišća. Maresić. KroIjanović. 1798. 1783. g. 1766. 1790. 1820. Dogančić.: Matulović iz Novog sela. Vermolić. u Škripu: g. Gasparović. 1765. ukupno 2316. 44 38 37 25 2 34 9 uračunato sa Točilo. u jPovljima: g.—1916. u Sumartinu: g. g. 1926.

10. 8. Bezmalinović vulgo Jurčević. 7. 1747. Gvardijan. (Iseilila). 15.. A n č i e 1 porodica. 1766. vulgo Ku&uz. B u i j i m b a š i ć 3 porodice. Bore. 1892. 1843. Bukeš. 1675.. Filuga. 1675. Bezmialinović dicti Jurac. oko g. jednako g. Čorko. g. Ranje. u matici od početka (g. 8. U početku selačke matice spominju se u Novom selu. 11. iz G r a b o v e a. B r o n z o v i ć 3 porodice. te Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić g. U selačkoj matici od početka g. 16. 1762. Prezime se nalazi m popisu originalnoga i bračkog plemstva g.. pok. U matici više puta s napomenom: iz Oklada. 1750. Sup« g. 1749.. iz M a k a r s k e . i 1766. vjerojatno iz S p l i t a! 13. U sumartinskoj matici spo­ minje se iz Selaca g. D i d o l i ć (nadimci: Veli.4 U selačkoj matici g. oko god. inače češće s anpomenom iz Podsmrčevika.. U po­ četku selačke matice (g. Dido192 . 1765. Doseljeni iz S u p e t r a . 14. 12. nalaze se tri Bezmalinovića. 4.. B o š k o v a č (nadimeft: Načeša. U sumartinskoj matici g. 1753. 1748. B e n u š i ć 1 porodica. s napomenom: iz Selaca. liječnika.. 5. iz G o r n j e g a H u m c a . 1900.). Henčević. B e z m a l i n o v i ć 1 porodica iz Potsirirčevika. C a r e v i ć II (nadimci: Pope. i 1763. i Bezmalinović vulgo Matulović g. (prema obavještenju župnika). 1777. Momčić. Garđelin. Mrmere) 4 porodice. Košće. D e š k o v i ć 5 porodica. Spominje se u početku selačke matice (g. žena-udovica s l o v a č k o g književni­ ka i. doseljeni iz S u p e t r a. Kroio) 5 porodi. Stenjalo) 36 porodica.. A. 3. iz B r e 1 a. 1755. 1748. 1763.). . 1657. Antonijević vulgo Jurašinović. 1747. 1892. o k o g. 1762. Osim toga dolazi i kao Bezmalinović alias Kornelić g. 9. A n t o n i j e v i ć (nadimak: Šrnene) 1 porodica. 17. 1911.Siadanje porodice3 1. Mali. 1763. porijeklom iz Murvice. 2. oko g. Bubara) 5 porodica. B r a j k o 1 porodica iz B u j a (Istra). spomi­ nje se Henčević. 1747. iz D o li a. Vjerojatno porijeklom iz B r e 1 a. C a r e v i ć bivši alias Vrsalović (nadimci: Zrno jar. iz O m i š a .) Heneević alias Bošković. i 1764. B a l e t a 1 porodica iz G r a b o v c a oko g. a g. B u 1 i ć 3 porodice. doseljen kao postolair iz Š i b e n i k a oko g. Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a . U popisu pu­ čana »galeotti di Cumat. doseljeni oko god. ca. D e s p o t 2 porodice. B a r h a n o v i ć (nadi'mak: Supetranin) 2 porodice. 1762. B e n c u i r 1 porodica.a samo Matulović g. 1778. 1625. 1891.

IUI piražničkima Jakšić vulgo Cokrić. g. 1757. popisana su tri Tonšića. Prezime se spominje u početku matice (g. M a r t a n i ć {nadimak: Pučišćanac) 2 porodice. 1625. Coknić alias Bilin. g. 1747.). iz S u p e t r a . Brachiae 5 . Gluiščevdć vulgo Vulin.4. g. oko g. 1765.. 20. 1751.) kao Tomšić alias Marijančević iflft Tonsić vulgo Marijančević (g. Glušćević alias Mošić. Solde. 1765. g. Ciokrić g/1766. a u prazničkoj g. u nerežiškoj g„ 1806. s na­ pomenom: iz Selaca. 1682. g. 1748. U selačkoj matici krštenih od početka (g.18. H a j d e r 1 porodica. 1747. doseljena iz D o n j e S t u b i e e (Hrv. 22. samo Coknić (ili Cokrić) g. 1770.. a u bolskoj g. i 1765. 1755. iz Z l o p o l j a kod Muca. 1762. g. 24. samo Mošić. g. 1879.. 1771. oko god. god. oko g. i 1766.. 1591. u sumartinskoj matici g. spominje se Gfiassieh Gieronimo nuncius com. U gornjohumčanskom popisu pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju g. 1781. 6 — U župskim knjigama u Bolu g. 1749. samo Coknić i Jakšić alias Coknić vulgo Biiin. 19. 1749. J a k š i ć (nadimak: Biliin) 13 porodica. a u povaljskoj g. 1754. lie. Glušćević detti Jurun. 1820. Jurunović. iz omiške R o g o z n i c e. G l u š ć e v i ć (nadimak: Sleško) 4 porodice. 1576. g. Zagorje). 1780. GnJušćević alias Sličić. 1762. & napomenom: iz Selaca. Kaizer. Glušćević detti Jurun. u početku matice god. g. u postirskima g. 1762. g. 1657. 1762. L a b a š 1 porodica. F r a n a s o v i ć 3 porodice... iz P u č i š ć a. 1750. g.. 27. Jakšić vulgo Coknić alias Bilin. 1748. J u r u n (naidimoi: Lander.). Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Giaxich Geronimo amibaisciator Brachiae.. iz G r a b o v c a . G a š p e r 2 porodice. oko g. 1736. (Možda iz Metkovića). Prezime se spominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. Doselio bačvar Frane god. g. spominje se Jakšić. 25. i 1753. Glušćević vulgo Tambić. 1747. iz B a s t a . 193 Zbornik za -navodni život i običaje 13 . M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. Glušćević alias Slečić. U bolskoj matici spominje se ig. Marijančević iz Se­ laca.. g. 1887. 1753.. u matici g. 1762. 1781. 1749. Glunčević iz Selaca. 1767. Jakšić vulgo Ooknić-Bilin. U povaljskoj matici spominje se iz Selaca Jurun g. 1888. 23. Šandre) 10 porodica. Biilin alias Coknić. 1763. a g. 1745. a. 1763. Gušćević vulgo Sfečić. D u j m o v i ć 1 porodica. 1762. U supetarskoj matici zabilježen je g. Longo.. 1748. g. 1747. Jakšić alias Coknić.. F i s t o n i ć 3 porodice. 28. 1910. i 1800. 21. kao Tonšić alias Marijančević iz Se­ laca. 26. 1747. uvijek s napomenom: iz Selaca. Coknić vulgo Bi­ lin. 1589.

1789. 1764. Glušević) 17 porodica. 194 . Mošić. iz S t a r i g r a d a . 1833. on se latinski pisao* Michael Petrulli »ehiamato in S l a w Mixa o Nixa et da alcuni altri fu detto e soritto Nixe«. U seFiačkoj matici krštenih spominje se od g. Prezime se opominje u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka g. Mošljić iz Selaca. Verić. Vjerojatno talijanskoga porijekla. spominje se sudac Missetich Joannes Petri. Zakeja. porijeklom iz Poljiea. Njegov siin Matij (g. 7 U popisu bračkoga plemstva od god.—1487. iz G r a b o v e a. u povaljskoj g. Fratar) 12 porodica. Papić. 1657. U povaljskoj matici spomiinje se g. U selačkoj matici krštenih g. Nisetei alias Nižetić. zabilježen je Matijašić. (za bo­ sanske vlade) Nixa Petrulli iz nestaloga bračkog naselja Dubravice. oko god. 1589. 1657. 1772. 1398. 1902. 1615. 1888. Jogo. 38. Bolkimi. Mišetić vulgo Matijašić.). Fatori. Pavlina. u suraartinskoj g. Mićini. oko g. također s na­ pomenom: iz Selaca. Prezime N. 33. Niseteo Gerolimo defensor. Piplica) 32 porodice. 1425. samo Politeo. Huhnić. Vjerojatno u vezi s porodicom Glušćević ili nestalim bračkim na­ seljem Mošuje (Mosuljica). 1753. uvijek s na-' pomenoni: iz Selaca. oko g. iz G r a b o v e a. Kure.. 35. Nižetić alias Saić. O z r e t i ć 1 porodica. a g. 32. 1896. Mišetić vulgo Matašić. 31. 1763. 1589. R o š č i ć 1 porodica. spominje g. 1420. da se prvi počeo potpisivati patronimikom Nižetić. išluljak. Rokotovi. 1817. i 1762.29. koji je preživio kugu (g. 1637.).—1427. Isti Nixa spominje se g. Porodice Niseteoi-Gazić iselile su se. 30.. M u š t a p i ć 2 porodice. 1403. iz S p l i t a . 1778. 1885. 1566. M o š i ć (nadimci: Tirola.. g. 4 Spominju se: siusdac god. 1762. 36. 1899. Puše.. Šaranja. g. U popisu bračkoga plem­ stva od g. 34. Čiča. Trusmbuin. 37. Nisetich Vincentius 8 . u svojjm zapisima ističe. oko god. 11 U supetarskoj se matici N. tako isto IUI Povljiima g. Erceg. Baćulmac. a g. 1786. Žura. Niseteo Giacomo defensor 9 . Š t a m b u k (nadimci: Zorini. M i š e t i ć (nadimci: Kumica. iz C r a b o v e a. 1770. 1790. U Reformacijama bračkog statuta g. spominje se u popisu vlasnika gornjoselskih paš­ njaka god. Muto.4 U postirskoj matici g. Tripo. spo­ minje se Mišetić iz Selaca. 1647. Prema tradiciji. oko god. Pule. M u n i t i ć 1 porodica. 1732. a g. U selačkoj matici krštenih spominje se Politeo-Nisiteo i samo Po­ liteo g. Kalifarnez.. a u povaljskoj g. R o š i n 8 porodica.10 God. N i ž e t i ć (nadimci: Siuidja. P e r i š i ć 1 porodica. 1390. Politeo-Niseteo.

i 1798. Kumejoža. i 1791. 1767. U početku matice (g. V u k o v i ć (nadimici: Nane. 1741. U matici g. dofojeglog za kandijskoga rata u Selca: braća Ursić 12 iz makarske krajine.. iz S p l i t a . Jadire. Pražnice. Žuviainin) 60 porodica. Doveden u Selca oko g. Boćineto) 3 po­ rodice. Vuković vulgo Trifunović. 1780. koji su dobivali sol g. T o m i ć 1 porodica. V r s a l o v i ć (nadimci: Pairamate.. 1775. T o n š i ć (nadimci: Sprtica.. — U prazničkoj matici spominje se Tonšić iz Selaca god. i . iz B r e l a . Bazeta) 9 porodica. Vukasović a:ldas Vukejić e Violini' iz Povalja.. u foolsikotf god. i 1781. 1788. m povaljskoj. Ture. Mikulica) 3 porodice.. 1782. 1747. 1771.. i 1781. Rovik>. Trutanić vulgo Fortunić i Trutanić alias Mengić. 1865. U postirskoj matici spominje se Vuković iz Selaca g. T r u t a n i ć nadimci: Cvitić. 1574. 1724. 1787. oko god. 1745. g. 43. Štambuk. 1809.. Tonšić alias Marijašević. »mistro Antonio Standelfpergher detto Stambucco quodanr An­ drea del Stato di Boemia dalla Citta di iPraga« od Matije' Nižetića. Mirne. U početku seiliačke matice (g.. u sutivanskoj g. Sabe. a u bolskoj g. 1746. 41. U sumartinsikoj se matici spominje Ursić iz Selaca g. zabilježena su tri Vrsalovića. Jakovic. spominje se V. 42. U dolskoj ma­ tici spominje se iz Selaca g. Karlin. 1789. 46. g.. Trutanić. 1776. Humca. magistro Štaimbuk. 44. U popisu pučana »galeota« điz Gornjega Humca g. U pučiškim župskim knjigama zabilježen je g. Kokić. 1710. 11 U prazničkoj maticu spominje se iz Selaca g. 1777. a g. 1625. 1865. Suho.) babica. a tu povaljskoj g. V. u sumairtinskoj g. 1796. Vjerovatno porijeklom iz Gornjega. 1750. 1796.. i među pučanima »galeotti« iz Gornjega Humca g. koji ga je oslobodio od galere »Galera Generalicia Vendramin«. V i o l i n i (nadimak: Štopulo) 1 porodica. Doselio se iz P o v a l j a kao sin babice iz Pučišća oko god. 1 porodica. uvijek s napomenom: iz Selaca. u dolskoj g. Vjerojatno porijeklom iz Gornjega Humca.Šalte.. 1788. Trutanić -alias Mengić. 195 . Kovač.. 1768. Trutanić alias Pulković. iz Selaca. Šćenze) 20 porodica. 1768.. 1747. i 1757. iz Povalja. a Trifunović se spominje u župskim knjigama u Povljima iz Se­ laca g. 1907. Lala. Z r n č e v i ć .. Kole. 1747. Miš. Jurlina. 40.) 'novoga stanovništva. u dolskoj g. Šare. 1754. Dujini. 39. Vidini. U r s i ć (nadimci: Piše. U popisu (g. Pivac.. Vjerojatno u vezi s porodicom Marijančević. Ovo se prezime nalazi u popisiui pučana. Barahul) 12 porodica.. Gornji Humac i Straževniik). 1747. u povaljskoj. u supetarskoj Mariančević g. 1777. 1777. (za jPučišća.) Vuković alias Tri­ funović. oko g. 1793. u v i j e k s na­ pomenom: iz Selaca. Mise. 45. 1752. 1625. a g.

zem­ ljanih predmeta. . 1753.« U pismu pjesnika Ivaniševića (povaljskog opata) od god. 1916. di volti e sotterahei. Cicca­ relli. str.. e Britanide l'altra: e quindi deriv6 forse. ibid. 12 Popis kod I.). Na istom položaju u srednjem vijeku bilo je hrvatsko naselje Podgračišće. XXXVII.. privilegi et indulti a favor della magnif. come si disse sia s t a t a chiamata e scritta con tali nomi.. Ovdje. da je Nižetić moralo postati od Niže (Nixe). Ipak se može utvrditi. Mihovil Domijanović i još jedan Jakov Domijanović. str. 5 Diversi publici decreti..). u Vjesniku za arheolo­ giju i historiju dalmatinsku. 340. str. (publ. što znači Dionizije a ne Mihovil.. 148. J. str. Presvođeni bunar. Bugne della mia abbazi'al giuristizione si attrovano vestiggi di cittadelle. — Ciccarelli.) — vidio sam i u Bunjama kraj Novog Sela. Communita della Brazza. Kažu. s Ibid. .-— Međutim. terminationi. queste due Cittadelle sono state denominate Elafusa Tuna. a Selca su spadala pod gornjohumčansku župsku crkvu. ibid. Babica.«. str. da su nestale ove porodice: Dogančić (Doganac) iz Brotnja kod Imotskoga. villa rustica. e la distruzione. 1656. jer se matične knjige počinju dosta kasno. ali sam nedavno našao tragove poganskog vremena. 11 Dr. Po gro­ bovima nađeno je raznih kovnih predmeta i novca. str.in Bol e in. e Ibid. ibid. Dragnić. 9 Ciccarelli. Od zgrada dobrano se razabire posvođena kuća. I. 1914. esistono tuttoira le fondamenta di mura. . Gospodnetić. Forse.... Vrsalović: »Prinosi iz bračkih starina«. Bullettino di archeologia e storia dalmata«. 105—106. 1943. Dragaš. veliki okrugli mlinski kamen sa udubinama i tragovima mozaika još se tu nalaze. Ostojić »Benediktinska opatija . 25). valjda kakav hram. reljefnih uresa i prelom­ ljenih stupova. '. 1747. eđ alcune grandi e belle Urne sepolcrali.« Cvito Fisković: »Sličnu piscinu — (kao na Bolu iznad R a t a — opaska A. Cap. 2 1 . Ivan Kursić. Split. Sesnić. Sebbene ignorasii til suo principio. je sred vinograda u zaklonu od bure stajalo nekoć rimsko imanje. Ref. — Najveći dio kuća u mjestu spalili su Talijani u kolovozu g. Gasparović (g. 25: pored škripa »Due altri murati Luoghi ossian Cittadelle erano nell'Isola. Ranije su nađeni tu starokršćanski sarkofazi. 38: »Tu su na obronku brda Gračišće razvaline staroga grčkoga grada i kasnije rimske ville (»villa rustica«). . Još je u komadu i velika kamenica mlina za masline.. 1660. Trident.. god.. 4 ciccarelli.«. ženici i udavače iz Selaca. kameni stup sa urezanom kozom. 255—256. a u drugim bračkim župskim knjigama rijetko se spominju kumovi.. . Utvrda naseobine bila je na Gračišću. M. I. a luka u Vošćici.LITERATURA I BILJEŠKE: Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. str. che l'lsola. str.. valjda podignu­ tim u čast Silvanu. 274—278. Split. 19. Una in Bol alia m a r i n a . . U Selcima su g. Domjanović. Udine. 7 Statuta municipalia ac reformationes magnif. da se tu iskopalo i starohrišćanskih znakova. 90. inema ni u Gornj'em Huincu starijih knjiga. očito je. ibiđ.196 . . come in Scrip. 50. ibid. str.. 1912. Mate Domijanović. 108. ibid. str.. ibid.. veđendosene finora le vestigia. Utini. Osim toga. e Saraceni . str..« (Brački zbornik. Jalcov Domijanović. 106. iznutra obložena mozaikom. Sv. 1656. zabilježeni ovi »novi stanovnici«: braća Uralć. communitatis Brachiae. Bulić: »Tromaventi antichi a Selza dell'Isola Brač«. Ima porazbacano nešto izrađena kamena i dosta krhotina. 3 Ne vodim rubriku »Izumrle ili iseljene porodice«. 101—102) zapisano je: » . che si supongono distrutte dalli detti Narentani. e l'altra nelle parti superiodi dell'Isola un miglio circa lungi dal mare nel sito chiamato Bugne alle radici del monte Cracischie presso una bella Caimpagnuala. Među ruševinama strši nekoliko sarkofaga. 1932. str. P. Lib. (v.

Studij) 3 pastirske po­ rodice. I. IV. 1938. God. POreMRČETvTK Stanovnici ovog zaseoka bave se uglavnom vinogradarstvom i sječom šume. Nedije). I H NAKAL E t e r o v i c (nadimci: Šiško. (nadimci: Pušić. Nastanjeni na sjevernom obronku brda Sv. 197 .M e n g i ć . H. u v i ć . Stan se nalazi jugozapadno od Graca (Sv. Bola.). OSRIDCI Trutanić stmrskih kuća. U selačkoj matici krštenih zabilježeni su u početku kao Hektorovići (g. ZAGVOZD Oko 10 stanovnika pastirskah porodica od dva brata T r n t an i ć . a bave se uglavnom ratarstvom. 1762. sagradili su priličan put do ce­ ste. Haber. Izvozna je luka za goirivo drvo Spilica i Hrvaska. te su nabavili teretni auto za prijevoz svojih proizvoda. naročito u okoiaci brda Smrčevika (Sv.Ž . SV.ČOBANIJA Sastoji se od' nekoliko pastirskih zaselaka i stana. Tome IUI predjelu Pod Bunar. porijeklom iz P u c i š ć a . NAGORINAC T r u t a n i ć (nadimci: Ćepe. 2 porodice. TOMA (VEBER) G l u š ć e v i ć 1 porodica. Anteša) oko desetak paV: NA SELA T r u t a n i ć (nadimci: Meštrić. Jakovac) oko 10 pastirskih porodica. Kitonja. Ventula) oko 8 pastirskih poro­ dica. Kranjac. Kuzma i Damjan). Stan se nalazi na jugu od cesite ui jednoj vrtači. kamo dolaze bračke i talijianske lađe.

: Bezmalinović alias Vlahić 1762. Ban. u nedalekom ra­ seljenom ipastiirskom stanu (Prodoli 12 stanovnika. 1753. U selackoj matici dolazi od početka g. koje je naselila mletačka vlada. 1771. 198 . Beg. Prezime se nalazi u popisu! bračkoga plemstva od 13.: Cokrić 1764. Runje. Jurci) 4 porodice. Flratar. 2.U selackoj matici kršitenih skoro od početka spominju se sta­ novnici ovog zaseofca. Prema tradiciji. Vjerojatno Bezmalinović porijeklom iz N o v o g NOVO SELO 1 Pretpostavlja se. Justić. Vlahić. 3 Prezimena prvi pult spomenuta za prvih 20 godina selačke matice krštenih (g.: 1763. 1912. 1747. U prazničkoj matici zabilježen je kao kum m Novog sella god. Bakota. Bezmialinović vulgo Matulović 1757.: 1754. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Bandur.: Matulović. a u povaljskoj Peričić iz Novog sela g.—1766. Sadanje porodice 1. j .: Bezmalinović alias Galijotović 1766. Bezmalinović de Podsmrčevik. na pr.). 1741. prvi naseljenici sela. B e z m a l i n o v i ć (nadimci: Babin. Skrnić-Dujača) 22 porodice.: Bezmalinović. Koko) 11 poro­ dica. Antonijević 1752 Bezmalinović vulgo Korneljić 1755 Bezmalinović vuiligo Galiotović. (nadimak: sela. od takozvanih »uscocchi« (iz Poljiica). 1766. a navedena s napomenom: iz Novoga sela 1747 Coknić. 1574. Bezmalinović alias Jurčević. Sitoga vjerojatno porijeklom oz P o 1 j i c a.) — t. Danijelović 1749 Jakšić vulgo Coknić. vijeka (oko g.Bezmalinović 1748 Glušćević. srp­ nja 1657.: 1762. Jurčević alias Bezmalinović. 2 Prema »Schematismus cleri«. Bezmalinović vulgo Petrasović. da je nastalo od poljičkih bjegunaca u idrugoj polovini XVI. bilo je god. Antonijević vulgo Peričić.

T r u t a n i ć (nadimak: Mutić) 1 porodicia. Mateša. Papić) 5 porodica. J a š i ć ('nadimci: Baje. Kuje. 1777. P e r i ć (nadimci: Bunlian.. 5. kao Politeo-Nizeteo. G l u š ć e v i ć 1 porodica. 199 . P o l i t e o (nadimci: Aintonovi. 1752. Žuj. Melo.—1766. Faraon g... Prezamena Okladama u povaljskoj matici XVTII. 1805. 1747. Šunja. Car. 1657. Po­ rijeklom iz P u č i š e a . porijeklom iz S e l a c a . .4 7. Šušter. Vjerojatno' porije­ klom iz G o r n j e g a H u m c a . Vjerojatno porijeklom iz P o l j i c a. 1798. Anto­ nijević . i 1811.. . 1777. U ma­ ticama kao Tonšić alias Marijančević.U povaljskoj matici Bezmalinović iz Novog sela zabilježen je g. vijek: Antonijević alias Peričić g. S m o l j a n 1 porodica. Spada. 9. 1796. početak XIX vijeka: Vrsalović g. D e l i ć 1 porodica.Antonijević g. 13. 14. Pikar. porijeklom. 1770. Si k r p a c < (nadimak: Lace) 1 porodica." 1784. sa dalmatinskog kopna. 4. Prema tradiciji u zaselku su se prvi naselili Antonijevići. iz S e l a c a . 10. Noviji doseljenik iz D a l m a t i n s k o Z a ' g o r e. Antonijević vulgo Peričić. 8.. Skulanac) 5 porodica. U selačkoj matici krštenih od g.. OKLAD Naselje spada pod kuratordju u Novom selu. 1780. Š t a n i b f u k (nadimak: Trummm) 1 porodica. T o m a š 4 porodice. 11. a 12. Grandeša. ' 6. Porijeklom! iz S e l a c a . 1803. 3.: Antonijević alias Peričić.. U selačkoj matici krštenih od početka kao Jakšić s različnim nadimcima kao Coknić (Cokrić) i Bilin.elac) 9 porodica. Farao aMas Hkterović. Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. Marim. U ipovaljiskoj ie matici zabilježen de iPoliteo iz Novoiga sela god. Lonđin) 8 porodica.) 1752. Pirezamema prvi put spomenuta za prvlili 20 godina selačke r matice fcnšteniili s nap^meiMOTi: iz Oklada (g. M a r i j a n č e v i ć 1 porodica. E t e r o v i ć (nadimci': Gać. Meštrov.

spominje se Trutanić alias Mengić.. terminationi.: Gulić. Mutić) 5 porodica. A n t o n i j e v i ć (nadimci: Boja. Za Kasti! i Brdanjak. Haržić.: Dragićević đz Donjega Humca. Major. Vrhsela. 2. 4 Ciccarelli. opat Cvitanić. 1752. Damjanovic. 3. Klišćar.: Pavisić. stara je bračka plemićka porodica. Antonijević alias Peričić s napomenom: iz Oklada. Lokva. Vrsalović. 1 POVLJA Naselje se nalazi oko nekadanje povaljske benediktinske opa­ tije. Trident.4 U povaljskoj matici g. Ulica. 1731. 1730. 1728. (Nizeteo. Pod (Puntom. Manjinja) 13 porodica. .. . Prezime se nalazi u popisu bračkoga plemstva od 13.. Tomasei. » . Porodica Trutanić stara je bračka pučanska porodica. ibid. P o l i t e o 1 porodica.nel capo superiore di essa« (T. . Udine . Vrtlić.. Keke. srpnja 1657. . 255—256. isola della Brazza-Brač) . Refuj. 2 Diversi publici decreti. j .: Mošić. . 3 Schematismus Cleri Diocesis Pharensis. Viti Dilia. 1912. Bezmalinović. LITERATURA I BILJEŠKE: Novo Selo i Oklad bili su velikim dijelom spaljeni od Talijana u kolo­ vozu god. Barić. . Vela Banda. 1777. 1943. a g. 200 . Iza Doca. privilegi et Indulti. Porat. 1770. Kaliger. Ivardelić(?). 1798. 1725.) U povaljskoj je matici zabilježen de Puiliteo iz Novoga sella god. Politeo-Nizeteo. 'Antonijević.: pop Vrsalović. 1726. odnosno Nižetić. U staroj selačkoj matici g. 1 Važniji su dijelovi mjesta: Mala Banda. Ostojić.Saclaiije porodice 1.«. U selačko j matici krštenili spominje se g. Koko. accommodate 40 case di detti Uschochi. Prezimena prvi put spomenuta za pa'vih 20 godina povaljske iniiatice 1723. Roguljić. str. Čep. 104—105: » .: Petričević. litovićr 1724. T r u t a n i ć (nadimci: Mengić. 1747.: iSantić..1656.

Haja).. Donko) 5 porodica. 4. Dragičević alias Pavišić. Ivanac. 1765. 1655. Hržić je zabilježen u Povljima kao novi stanovnik g. 1751. u supetarskoj matici zabilježen je kao kum o. 1746. Dragičević g. mornar Beović aiz S u p e t r >a. 12 porodica. g. u selačkoj matici dolazi D. god..1732. 201 . Gluho. (vulgo). 6. opat Bokanić. 1886. 3.: 1741. L i t o v i ć (nadimci: Franko.. 2. 1803. i 1781. 1746. Prezi­ me se spominje odmah u početku latinske matice krštenih god. 1730. 1897. vjenčan g.. Spominje se u Povljima od početka matice. B e o v i ć 2 . i 1735. Lučić. Tripo. kapelan Martinović. 1724. Sadanje porodice 1.. 5. kao Hržić detto Bošnjak. 7. D r a g i č e v i ć (nadimci: Pavišić. pop Michaelis. pop Božić iz Zvečanja. s napomenom: iz P o l j i c a .. H r ž i ć (nadimci: Bošnjak. 1688. a samo Kostoević g. iz G r a b o v c a . kao Kostoević alias Pavišić spominje se g. 8."..: Niseteo. 1625. G l a v i n o v i c (nadimak: Ituigo-r) 2 porodice. spornimje se prvi put u matici god.. Jedan Danielović kao kuim spominje se U prazničkoj matici D g. 1782. 1775. Prezime je zabilježeno u Povljima god. iz P r a z n i c a... iz T r o g i r a . Starije porijeklo: Poljica. 1751. Didolić.: 1742. 1747. Luka. Danijelović iz Novog sela. iste godine spominnje se i jedan Dragičević kao kum iz Donjega Humca.. a u bolskoj g.: 1733. 1783. Kralj. 1772. kum g. 1777. 1887. Rako... 1782. 1758. D a n i j e l o v i ć (nadimak: Lakoš) 1 porodica. 1777. D u j m o v i ć (nadimak: Rado) 1 porodica. Prema predaji iz R o š k o g p o l j a u Boismli2 U sumiartinsikoj: matici g.. . oko g. Č u r k o v i ć 1 porodica. spomi­ nje se u Povljima u početku matice. 1810. Porijeklo iz Poljica. 1748. Vrsalović iz Selaca.: 1740. Pavišić ©e spominje taJkođer gotovo u početku matice g. Litović alias Pavelić. god. Kutleša) 8 porodica. Litković s napomenom: iz Gornjega Humca. U popisu veslača bračke galije g.porodice. Blašić. Brko. odmah u početku god. spominje se Mate Da­ nijelović iz Škripa. U pučiškoj matici spominje ise god. 1767. 1788. 1697. isto g. s napomie/nom »iz [Povalja zabilježen je Aržić i Haržić. vjenčan god. Dudan. 1736. 1631.: 1735.

Ranjin. Z l a t a r (nadimci: Juirac. 1796. Ostojić sive Knežić god. Ante Š. i 1796. i dalje. P u p . M o n t a n 1 porodica. 19.. iz G r a b o v c a. doselio u XIX. Ostojić alias Colin god.. Lovrin. 1789.B a n d i ć 1 porodica. R o š ć i ć 1 porodica. O s t o j i ć (nadimci: Titulo. Jovin. Žanetić. 1769. 1749. Šešula. Mičilo. Ružin. 1777. 14. Roguljić alias Zlatar. Ostojić dicti Knežić g. 11. 1723. J'uirić. jednako g. 1793. 1782. 1780. 12.—1573. 1771. 1725. 1769. vjenčan1 god.. livaj. Ostojić vulgo Knežić god. dolazi u početku latinske matice kao Roguljić (g. 1783. Janlković. zatim g. 1756. Olin. JoKiin. 1766. Colic. ištego. Mihalo. iz T r p n j a.skoga rata (g. 1637. Colo. 1768. Đorđin.. a kao Zlatair dolazi prvi put (kum) g. Viškovi. s napomenom: iz Povalja.. 1769. O s t o j i ć . 1786.9. 15. spominje se prvi put g. U sumartinskoj matici zabilježen je god. Harafoov. vjenčan g. 1765. Runjin. a u prazničkoj Ostojić kao kum god. iz S e l a c a . Markuc. kao kum. St^pančev. Sokol.. Matin) 6 porodica. Porijeklom iz P r a g a . N a r d e 11 i 1 porodica... Soldat. Rus. vijeku. dr.. V r s a l o v i ć (nadimci: Blaževi. Jakovljev. na Braču od morejskooa rata. iz N o v o g s e l a .K a m b e l o v c a .1790. Knežić alias Ostojić g. Mosor) 40 porodica. Batej. Cokulo. 1883. Škopjar. Vrsalović da pripadaju među naj­ starije useljene bračke rodove. kapelan Ostojić. Juirčev. Sapa. 1774. (Najstariju povaljsku latinsku maticu krštenih vod'io je pop Vrsalović (g. 1777. 4 Vjerojatno porijeklo iz Gornjega Hutmca. 1814. 16.. Barišin. 1880. Jogić. Fabe.. Jelinin. 1570.K n e ž i ć (nadimci: Dolkin. Mate vjenčan god. Porijeklom iz P o 1 j i c a... Ostojići (Knežići) đobjegli su na Brač 3 za morei. P e r i ć . spominje se Štambuk kao kum iz Selaca u Povljima g. kao Ostojić alias Janković g. Repuj. iz S p l i t a . BaguMna. Baškiii. 1778. M. Antončev. Žele. 13. Kiko. 17.). Lanlterni'štiin. Kuran. Kao Ostojić alias Knežić javlja se u povaljskoji matici od god. Šjorpjerov. 18. 1786. iz K a š t e 1. god. 1889. Bivalo) 7 porodica. Glavarac) 30 porodica.) U Povljima se spominju g. Kamin. financ doselio. Koirneliić.. Spominje se kao Ostojić alias Taraš g. Mede... P i v č e v i ć 1 porodica. Striko. 3 10. U sumartinskoj matici spominje se g. Ostojić alias Knežić iz Povalja. Pavlak..). Đinđin) 26 porodica. Šare. Porijeklom iz K u č i n a .. Porijeklom iz Bosne. Prezime dokazi od1 početka matice. š t a m b i u k (nadimci: Bajamonti. Gobo. Unko. 1761. Cipe. 1777.. 1758. šukadair. Za Vrsaloviće veli pak. 1776. Andrijin. 202 . T a d i n 3 porodice.

22.. 7. samo Lučić do­ lazi više puta od g. str. Zagreb. zatim dosta če­ sto: g. 1881. Južna Srbija. iz B o l a . Inače se Antonijević često spo­ minje u povaljskoj matici: g. 1742. zatim god. B o ž i ć se spominje više puta u matici: g. i 1798. sv.. . Giovani di Povglie. 1940. 4. 91. 1742. 2 Ostojić. kao kum. Beograd. 1938. 1774.. 1781. str.g. 1780. 1787. 1762. ibid. ... 1758... Ciccarelli.5 6. 1790. 1771. 1786. s ibid. .. d. str. 1796. D a m i j a n o v i ć se u matici sipominje g. 1779. i 1744. a iseljen početkom XX. Lučić iz Omiša. i 1747.. i 1792. 1772.. 322—323. 1733. 103—108.. 1725. P e t r i e e v i ć se spominje u matici g. ibid... Pavlović-Lučić. Ostojić: »Benediktinska apatija u Povljima na otoku Braču«. 18—22. i 1791.. 92. do oko g. Ostojić: »Još o čitanju povaljskog natpisa« Jugoslavenski istorijski časopis. 1798. kao kum Antonijević iz Oklada spominje ise g. ćirilicom pisani nadpis iz Povija na otoku Braču«. čorović: »Povalj'ski natpis na Braču«. Starohrvatska pro­ svjeta. i 1777. 1895.. — Frano Rački: »Najstarija ćirilicom pisana listina«. Zagreb. Ljubljana—-Zagreb—Beograd. 1924. i t. 1899. 1774. Antonijević dicti Juresina g... 1763. 1743...Izaurle ili iseljene porodice • 1.' LITERATURA I BILJEŠKE: Ivan Ostojiić: »Povaljslka opatija« u Narodnoj starini.. Split. v.... Antonijević dictus Jurašin g. kao Lučić aliais Vidović. 1760. 1746. 2. vijeka. — F r a n e Radić: »Staro­ hrvatski. i t. 75—77. Starine XIII. 1739. str. isto tako g. možda isto što i Antonijević. str. Rukopisni svesci u arhivu biskupije u Hvaru. 1754. Južnoslavenski filolog. pop Božić iz Z v e č a n j a . vijeka«. 1771. vijeka.. . [Porijeklom iz M a k a r s k e ... 1767.. 1754. 3. 1780. 1 203 .. br. 1747. Knin—Zagreb. Prezime Vidović nalazi se u popisu povaljsikoga novog stanovni­ štva od god. str. Anto­ nijević alias Peričić iz Oklada. a g. 1777. — Abbazia di S. — A. 1930. Split. 197—210. — I.' 5. — Petar Kolendić: »Stihovi n a povaljskom natpisu iz XII. 1767. 1921:. Često se spominje od g. g. Jelena Božić iz Zveča­ li1 ja. — VI. S e k u l o v i ć doselio Marko iz P r a ž n i c a i vjenčao* se god. 1. g. — I. str. 1798... Antonijević je bilježen g. 1760.. inače je -Božić zabilje­ žen <g. Porodica je od selačkoga novog stanovništva. A n t o n i č i ć spominje se u povaljskoj matici krštenih god. 8. J u r i š i ć doseljen sredinom XIX. Brački zbornik br. pop Heldanović afes Božić. do g. 1747. 1782.. str. 1778. 1742. 1746... str. L (u č i ć u matici je zabilježen god. Antonijević iz Novog sela g. 123—126. Skoplje.. 46s—47. g„ 1789. 33—35. Ostojić: »Bene­ diktinska opatija u Povljima«. — I. S e j a č i ć (nadimak Bojamac) spominje se sredinom XIX. 1934. d. 1774.

1673.: Babić dicti Konje iz Slimena. koji su osnovali đobjegfti franjevci za kandijskoga rata. Kao sigurno možemo reći samo to. Bračani nazivlju to mjesto Vrhhrač.2 Manastir. iy Velikog Brda. Martinčevi Dvori. Hulovi Dvori. nobađ. MJlanović. 1 Taj se na­ ziv održao donedavno.: Gukselović iz Selaca. da se današnja luka prije zvala Sitno. 1666. 1667. Petričević iz Makarske.: Dorotić. 1674.. koju su nowi stanovnici našli u ruševnoim stanju. fra Šimun Ribarević. 1645. Dolac. 1929. bi god. SUMARTIN Da ili je nekada'prije kandijskoga irata Cg. Suzičić alias Breljak. Staničić a^iaiS Šarić. teško je sa sigurnošću utvrditi. 1665. Ribarević. 1738. Oljdanović iz Velog Brda. Varžina. matice (Stara matica g. Henčević. Porat. 1671. Čimaz. Pr«2ameiiia prvi put spomenute. 1747. Martinu). Terzić iz Zagvozda. i to naročito' od uvedenja mjesnoga poštanskog prometa oko god. Ulica. 3 Velika je nesreća zadesila mjesto oko god.: Suzičić iz Brela.4 M.: Vlainić iz Brela. koji je naziv više puta potvrđen u franjevačkom arhivu. ć. Činčević iz Zagvozda. 1669. fra Pavle S . fra Š'mun Tvrtković. Babica. God. predjelu bila crkvi­ ca (možda posvećena Sv. 204 . Duić iz Basta.ć alias Majbonić. Tabaiković. Dogančić. Jurić-Kačić. Terz . Sukadar. Kula. Glavica.: Solo. Fra Petar Kumbat. 1671. Martinčević. ali je u posljednje vrijeme -iščezao1 i ustupio mjesto drugom starom nazivu: Pod Jamu. ibid. kad je kuga poharala veliki iđio stanovnika.) 1665. 1783. ida je u ovom. Mala Banda. Dočina i Pod Jamu. Zagreb.: Maiitinčević iz Velikog Brda. Počivale. Milicević iz Svinjr'šća.. 4 Važnija su dijelovi mjesta: Kopita.) stajalo na po­ ložaju današnjega sela neko naselje. Stipić. 143. 1668. 1890.—1683.-84.: Antulović iz Basta. Šerka iz Brela. str. Martina na Vrhbrača) proglašen za pravi manastir. Dfuiić.: Boroević. u Sumaritiimi prvih 18 god. na redovničkom zboru u Sinju (manastir Sv. Žutić.: Markonjić iz Vrdofta. Aničić. Suz'č : e alias Šukadar. 5 Popis kod I. Staničić »dictus« Šare. Stalno je. 1672. živjeli su u Povljima ovi novi sta­ novnici: Petar Stanišic detto Oreze i maloljetnik Viđović s bratom. Mij. Ime Sumartin prošireno je prema talijanskom San Martiino. Ivačini Dvori. Vrsalović: »Hrvatska na otoku Braču« u Hrvatskom kolu Matice Hrvatske. Ačić.

: Ribarević dicti Visković. Ante Arstin Cvitanović iz Baške Vode (rod. 1823. 1834. iz Poi1. Stipić. g. D r u g a je anagrafa datirana 20. te Pranić Antonija od 61 go­ dine. Ukupno domova 70. Perić-Bezmaliin. 1836. fra Bernard Kunić.) i Krajina (3 osobe). da je Granić iz Baške Vode. 1811. g. Jakov. Plet'ikosa. a onda prekinuto. Tad su bila 54 doma i 226 stanovnika. Matesina. Sumiartamske anagrafe N a j s t a r i j a a n a g r a f a počinje se godinom 1777. Stančić Marin iz Plame (t. s napomenama.) oženio se Lučom Mateljan (rorđena g. zidarskih 3 (tri škansa: Petar. a kao nove obitelji dolaze: Mijačić. Solo.. Antulović dicti Vicić. Komar. 1833. Dorotić (i »capitani« Josip Dorotić). Devčić. Domova 65. S e d m a je anagraf a od g. Mijić alias Breljak. 1826. j . Rajo. posjednik. Duić. Florio (rod. 1770.. g. T r e ć a. Staničić... Carić (samo Antonija od 18 god.čić.: Solović. Kuzmanić. 1681. 1796. Škansi.j?ca. muškaraca 119. ožujka 1758. Ančić iz Imotskoga.: Žarković. Nova obitelj Gojsalić-Bašić Miho (1 osoba). ist. Nova je obitelj Granić (4 osobe). Bartul). Janović. (muž i že­ na). ali su zabilježene isamo 4 porodice. Od g. Jakov Jugović iz Podgore. Mandić. Mihovil Novaković (rođen 13. Odrapić. otok Hvar). Mijić. je anagraf a od g. Šerka. težačkih porodica 60. ističe se »capitani« Josip Dorotić i »judicis« Matej Boroević. g. Novaković. Pavičić. Busatto. A n i č i ć 4 porodice (nadimci: Balarin i Mjaljo). Antulović.) iz Plame. Žutić iz Imotskoga.) iz Bola. Jerko Stančić iz Plame. i bilježi 44 doma sa 139 muškaraca i 124 ženskih. 1680. Sadanje porodice 1. 1785.) i Petar Vlahović (rođ. Ivan Arstić Cvitanović (rod. više puta u matici: Aničić-Balarin. 1679. a ženskih 94. Matešić alias Gilić iz Vojnića. te Mihovil Guljezin (1 osoba) rođ. Nova poro­ dica Serventić (5 osoba). Š e s t a je anagraf a od g. Suz. Čimaz. g. Mijić' Majbon.5 i to iz 205 . Č e t v r t a je anagraf a od g. P e t a je anagraf a od god. Tad su postojale ove porodice: Ančić. Domova 50. 1838. fra Nikola Šimić. Mihović i Jerka Šerka. 1800. Batošić iz Podgoire. B'iilia su 64 doma i 273 sta­ novnika. Arstić. Aničić. Mateljan. posjedničke 2 (Mate Boroević i Mihovil Novaković). te Margarita iz Korčule). Petričević. U popisu novoga stanovništva zabilježeno je više doseljenika s prezimenom Aničić. Lučić. 1826. 1682. Puratić. Gvozdanović. Konjić. Oljdan. Bo>roević (i »oonsiglderi« Toma Boroević). 1779.1678.: Boroizan. Gilić. Zanchi i Radić-Porobija. travnja 1815.: Diidolić iz Selaca. O s m a je anagraf a od g. bacvarske 2 (Florio i Petar Vlahović) i prosjačke 3 (Antonija Praomiić. Jugović. oba š'z Milne.).) iz Baške Vode.

1666. 6 Po drugoj verziji: Salinović je otišao u početku na Hvar. bilježeno od g. 1682. Doselili . 1747.5 U inatici se g. 3. zabilježeni su: braća i Juraj Babić. Kasnije češće kao Babić alias Konjić.-. spominju se 2 Antulovića. porijeklom iz B a s t a ili Baške Vode kod Makarske. isprava veli: » . i 1851. Bocman. 1747. 1884. D o r o t i c 4 porodice (nadimak: rštefan). U popisu novoga stanovništva od g.—1806. samo Arstić. . samo Konjić. Mate i Mihovil Aničić u početku u fPučišćima.iz Basta za kandijskoga rata braća Antulović detti Vicići. 7 Prezime u matici zabilježeno od g... 2. U popisu novoga stanovništva od g. zabilježen j e .omiške R o g o z a i c e za kandijskoga rata.6 Prezime je u inatici 'zabilježeo od g. C v i t a n o v i c 7 porodica (nadimci: Arstić/Vale. 1667.5 U maJdci je zabilježen g. God. U popistu novoga stanovništva od g. God. . e poi ando star a S. God.—1805. Od g. Urlić). A n t u l o v i ć . 1672. 1828.V i j c i ć 2 porodice. Babić dicti Konje iz Slimena. a kasnije se preselio u Sumartin. 1669. 1853. Antu. 1666. Prema tradiciji. 4. zatim u Selcima kod porodice Tonsić. a zatim se naselili u Sumartin. 1817. Prezimie u matici zabilježeno od g. questo era Ajduco e soleva per forza«. i 1893. Antulović-Ektorović. spominju se Aničić-Mihajjo. Tarle. U početku se nastanio kod Jakova eHnčevića detto Bošković u Selcima.5 U matici je prezirne A. ali od g. 1827. B a b i ć 4 porodice (nadimci: Konjić 2 p. pojedini: Arvana-Arvaninac i Bufcalo). Doselio se Mate za kandijskoga rata iz Breflia. 1747. i to u Podtargnadie koid poroidice Tome Kuzimića. Martino dopo che face tanti Sualeggi per le Case di Vechi abbitanti«. 1807. 1799. 6. Doselili se iz P sr o 1 o g a kod Vrgorca fbraća Salinović idetto Boroević. ali i Ančić-Tunguiz. 1796. piše i Salinović dicti Boroević. i Mujo 2 p. zatim Podbergrađe. ima samo Salinović. U samostanskim ispravama za njega je zapisano: 6 ». 5.. u matici često Cvitanić-Brstić. Od g.) Doselio za kandijskoga inata iz S 1 i m e n a kod Omiša Pavao Babić detto Konje. U početku se naselio u Gornjem Humou. B o r o e v i ć 8 porodica (nadimak: za sve Boroevice »Borovac«. Isprava 6 veli »aiuto a sachegiar la 206 . zabilježen je Toma Boroević. gdje se Mate Aničić i oženio i na kraju se stalno naselio u Suniartinu. a onda u Sumartin. God.lović dicti Vicić.

ima zabilježeno' više Doirotića. Ivan Casolini se oženio god. 6 Druga isprava veli.. 1816. * K l i s u r a 1 porodica. 1679. 9. Gilić alias Križanović. J a n o v i ć 6 porodica (nadimak: Rado). Doselio se kao drvodjelac. 1777. U Suanartiinu je bio još jedan Jurić. Prema tradiciji. u župskim knjigama dolazi g. s pravoslavlja prešao na rimokatoličku vjeru i oženio se. L u č i ć 6 porodica (nadimak: Gač). K n e ž e v i ć 1 porodica (nadimak: Mladimir od Vladimir). kao Matešić alias Gilić iz Voj­ nića. U matici od g. 1674. Dorotić-Muto. 10. 15. 12. zaljubio' se. Jurić kao svjedok na vjenčanju 1 drugi put iste godine iz Zagorja. kao Casolini. Doselio se iz K o r č u l e (kao brodograditelji). 13.. . 11. K o v a č i ć 1 porodica. 207: . 8. U popisu novoga stanovništva od g. da se doselio Križan Gilić i Mate Gilić.7 U matičnim knjigama od g.5 U niatic'i se često spominje od g. Doselio se iz V r b o s k e. Mate detto Mateša Gilić iz K o z i c e doselio se oko g. 1866. a onda u Sumartin. Spominje se u početku druge matice g. U matici se spominje god. 1674. Pored prezimena Gilić. g. Doselio se iz B a š k e V o d e. i to u Zagomilje. dolazi u matici od g. 1873. Porijeklom iz S p ili i t a. Prezime >D.. 1777. 1747. 1904. zatim u Novo selo kod Naisetea. Došao pred oko 30 godina iz R o g o z n i c e (šibenske) u sumartinski samo­ stan. J u r i ć 1 porodica (nadimak po zvanju: Laik). 14. 1747.. O njemu piše »questo era assassino e traditore di piu fini che si poteva trovare«. zaljubio se i oženio u Sumiartinu. U matici od g. također Puratić aliajs Dorotić. oženio se god. iz B o k e K o t o r s k e došao brodom mornar Rade. Doselio se iz Rogoznice oko g. 1691. K u z m a n i ć 1 porodica. Diklić-Kuzmanić. Doselio se iz Rašoaaia.—1781. 1645. a kupivši kuću Rude prijeđe u Sumjantin. G i l i ć 4 porodice (nadimak: Križanović). K a ž u l i n 4 porodice.7. 1774. Ma-tešina . Sajcha Greca a Bol col Fratte idi Macarsca certo Rude«. a g. 1925. 1866. U popisu novoga stanovništva od g. kao Janović-Rađo. Godine 1858. . Komarovom. 1813. God. Kristofor Gilić.

g. Mijić dicti Majibonić.: Masftarđlć. U popisu bolskoga novog stanovnišva od g. 1794.muškaraca. g. Blaganjer). 1787. Cvitonja. P u r a t i ć 7 porodica (nadimak za sve Puratiće: Pušić..16. 1747. kao Mijić zabilježeno je 5.. U matici g. U popisu novoga stanovništva od g. U popisu novoga stanovništva od g. porijeklom iz Pučišća. 1675. Pletikosa. a >g. Novaković dicti Maslardić. kao zamjenik na galiji neki Juraj Novaković iz Poljica. 1786.La. a u bolskoj g.8 U sumartinskim maticama g. jer je u maticama XVIII. 1777. M i j i ć 3 porodice (nadimci: Remeta. 1813. Martinac). ttoselio se sa istočnog dijela otoka H v a r a . 1900. R a d i ć 6 porodica (nadimci: Starograđanin. 1811. 1777. 5 N i k o 1 'i ć I 1 porodica. 1781. zabilježen Mateljian de piame. Radić dicti Porobić. Na Brač se doselili iz Makarskog primorja. 1776. M a r t i n i ć i porodica (nadimak: Rodić). 1777. 1878. Šego. 18. u prazničkoj matici kao kum iz Sumartina g. g. Radić 208 . oženio se g. g. 22. 1777. 1747. 1791. Perač. Doselio se iz S e l a c a . MijićMartinac. g. Sumartinu g. g. 1925. Doselio se Šimun Pletikosić u vrijeme morejskoga rata iz P o 1 j i c a. U matici g. U matici je kao kum zabilježen g. drvodjelac oženjen god. 1811. 1796. 1779. Mijić alias Majbonić. s napomenom: iz Bola. v. u popisu »schiera đi Bol« g.7 U matičnim knjigama g. U matici g. Mijić alias Breljak. Mateanović detto Piamus. 1777. 1789. spominje se [Puratić alias Dorotić. P 1 e t i Ko s i ć 2 porodice (nadimak: Ivača). 1830. g. N i k o l i ć II 1 porodica. 1840. Doselio se iz Bre. Doselio se iz T u z l e . v. 23.—1778. Poje­ dine porodice Soldo. 21. vjenčan u. i 1812. Mijić dicti Majfoan. 20. Mijić alias Rajo. Maslardić detto Novaković. M a t e 1 j a n 1 porodica (nadimak: Piamus). 24. v. i 1831. 1745. 1625. Jedina je porodica iz S t a r i g r a d a .. 19. BreljacLučić.—1782. Puratić alias Dorotić. g. ali — prema obi­ teljskoj tradiciji — starinom iz Z a ž a b l j a .5 U Gilićevu popisu Simon Pletikosić u XVII. Mateljan de Plame s napomenom: iz Sumartina. u povaljskoj matici kao kum g. i 1811.. u Siuimairtinu.—1797. 1851. 1747.. zabilježeni su:" braća Pletikosić. 17. Lučić s napomenom: iz M a k a r s k e . 1777. Lučić alias Julkić. N o v a k o v i ć 5 porodica (nadimci: Maslarđa. u matici (Bola) u početku XVIII. Doselio se iz Z a d r a g. Papa i Vaji). Grinja).

1764. Suzičić alias Breljak. oženio se g. Vugeša). iz Bola Radić sive Tarašić. 1673. g. ali g. a zatim a* Sumartkiu. koji je također pošao u Nerežišća. 1675. 209 Zbornik za narodni život i običaje 14 . 1778. zabilježena su braća Stanišić »detto« . Radić iz Basta.. 1773. 1671. Stančić-Plam-us. a onda U Sumartin. 1829. U matici od g.. 1645. U popisu novoga stanovništva u Sumartinu nalaze se zabilježena 3 Suzičića (Jakov. :26. Staarčić alias Šarić. g. (Nadimak: Prašćevići. fcamenarski poduzetnik. 1747. U početku pošao na Vis. koji se u početku nastanio u Sućurju. a kasnije se doselio u Sumartin. 1763. koji se bio u početku nastanio' u Norež : šćima kod porodice de Filippis. Marin Stančić iz Plame. U supetarskoj nriaifrci g. 1669. Girica. Pražničanin. U popisu novoga stanovništva od g. U selačkoj je matici zabilježn god. U navedemoj ispravi 6 za kandijskoga rata spomenut je doseljenik Ivan Staničić detto Šare iz Basta. 1821.. Marinko). Carić-Stančić. 1905.Šare u Sumartinu. godine 1673.5 U ispravi 6 spominje se Mihovil Suzičić detto Berošević detto Breljak iz Brela. 1669. Nadimci za poje­ dine porodice: Jela. a kasnije se doseIk> u Sumartin. a onda u Sumartin. Radić iz Zagorja »de Villa Suhi dolaz«. 1838.. 1758. Prema spomenutoj ispravi6 kao Šerka doselio se iz S i i m e n a oko g.. U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata Luka Breljak overo Suzičić doselio se iz B r e l a . 1747. U matici g. onda u Pučišćima kod po­ rodice Prodi. S u z i č i ć 2 porodice (nadimak: Šukadar). a g. U matici se Itaikadar spominje od g. U matici g. spominje se Suzič'ć iz Brela. 1667. Staničić dictus šare. 2'8. Šarić s napomenom: iz Vđog Brda. Kunac. 27. aStaniČić alias Šare s napomenom: iz Basta. Sakuj. 1787. aliiter Porobi1ja.. U nerežšikoj maJtici spominje se g. Marko i Mihovil) g. Zatim Ivan Suzičić iz Brefta. Sponiinje se i Marko Šukadar iz Birela. kao kum -z Sumartina: Šukadarić. koji se u početku naselio u Gornjem Humcu..25. zat-m u Nerežiišća kod Zuvetea. i 1779. 5 U popisu novoga stanov­ ništva na Boiiu Jerolim Šarić. Pipić. S t a n č i ć 9 porodica. U novijoj matici spominje se g. Š t a in b u k 2 porodice. Šeindek. Spominje se u matici Sumartina <g. Suzičić alias Šukadar. Š e r k a 13 porodica (nadimci: Maše. Doselio se Toma iz Selaca. i 1837. U anagrafi g. 1666. i 1676.

33. 1777. kao Scanci (Skanči) s napomenom: iz B e r g a m a (Italija). U spomenutoj ispravi 6 za kandijskoga rata iz I g r a n a doselio se Juraj Solo. Biškupušae. 1747. 2. s aaapoimenom: iz B o l a . U "matici od početka 'druge knjige (1777. 35. 1747. 1858. iz B r e 1 a." 1782. T r u t a n i ć 1 porodica (nadimak: Mengić).ći. 34. Za pojedine porodice: Pretur.5 V I a h o v i c 2 porodice ( nadimak: Florence). Doselio se iz G o r n j e g a H u m c a .5 U anagrafi od g. Iznmrl©. U župskim knjigama g. U selačkoj matici zabilježen g. A z i ć doseli o se Ivan. oženio se g. 1675.: braća Serčić. U sumartinskoj se matici spominje od g. Doselio se 'iz N o v o g s e l a (iz jProdola). Doselili se kao zidari. ali pori jeklo'm iz Italije. U popisu novoga stanovništva. 1884. Doselio se iz B r e l a g. cd g. kao Serčić. aJli 1678. 1668. 1750. Hamber. 1831. Štankalo). i oženio se u Sumartinu.5 U maticama g. Doselio se iz B o 1 a. kao Vlainić iz B r e l a . i 1693. zabilježen je Juraj Hazić. ali g. Solović. ima Ačić. 31. a g.5 S e r v e n t i ć 5 porodica. Z e l a n o v i ć 3 porodice (nadimak: Hulo). Kasnije češće kao Zelanović. T o m a š 1 porodica (nadimak: Birejanac). 1916.: Nikola Solo i braća Solović.—1792.29. do 1835. 6 2*10 . 32. 1671. On je bio pokršteni musliman.9 U matici Solo zabilježen od g. 1838. kao i postirski Vlaho« vi. U spomenutoj ispravi 6 Marko Vlahinić oko g. kao ŠćapanovićZelanović s napomenom: iz Gornjega Humea. 30.6 U popisu novoga stanovništva u Sucmiartinu od g. kao Soloević. Mištak). zabilježen je: Ivan Vlahinjić. U popisu novoga stanovništva od g. (Generalni nadimak: Donkovi. 1671. On pripada među prve doseljenike u Sumairtinu. ili iseljene porodice 1. 1747. B a t o š doselio se za kandi jskoga rata iz P o d g o r e : Luka Batoš. od g. 1919. U matici Šerka od g.—1794. i 1753.—1795. je porodica iz S t a r i g r a d a . Š k a n s i 5 porodica (nadimci: PajJnac. 1645. Sadanja. iz B r e 1 a. s o l o 3 porodice. U popisu novoga stanovništva od g. Guljičin »o« Hazić za kandijskoga rata.).. zabilježeni su bačvari iz M i 1 n e Fbrio i Petar Vlahović. 1747. U matici cd g.

s napomenom: iz B a s t a . 1842. nadimak Kovač (g. 1769. 1672. 1785. PavBia Dujića. U matici do oko g. Čimaz dicti Kovao.. uvijek s napomenom: iz Sumartina. U matici g.). ali nije imao djece. 1771. Jedni su iz Selaca došli u Sumartin. -Stjepan. j . dva rođaka Ivana Čimaz. 1747. 1778. i to za samog rata. 1675. s napomenom: iz B a s t a. ima Franić. -a u prazničkoj god. 7. jer je g.. 5 Porodica je nedavno izumrla. 5 3. spominje se Terzić iz Zagozda. U povaljskoj se matici spominje kum Dujić g. U popisu novoga stanovništva od g. i 1826. 1792. 9. do oko g. Nikola i Mihovil Dujić. Č i m a z (nadimak: Čimak) doselili se-u'vrijeme mira nakon kandijskoga rata. Nazivao se Torzija. doselili se za kandijskoga rata »assassini e traditori« u Selca iz Brojtna kod Imotskoga. s napomenom: iz Baške Vode. 1747. prema matici od g. Ivan. 1789. U popisu novoga stanovništva od g. da je prosjakirija Margarita iz Korčule (rođena g. prema matici. Oženjen u Sumartinu. 1675. 1860. Prema Božitkovioevu članku6. a 'imala je. dio oko g. 1777. 1838. U popisu novoga stanovništva od g. Poslije sklopljenog mira naselio se u Sumartinu. do oko g. U Sel­ cima su bili kod popa Jakova Vranjicana. 4. 1820. 1747. 1747.. 1779. ' U popisu novoga stanovništva od g. ali'se kasnije % ponovno vratio u Tursku. D o g a n č i ć Fran© s nadimkom Franić. posljednji se put spominje u matici g. zabilježeno' Čimaz-Činčević. i 1673. 1777. D u j i ć u matici g.. 211 . 1817.5 10.: Marko Batoš i braća Batoš pok. 1896. veli se. zabilježeni su Mihovil i Ivan čimčević. 1678. do oko g. 6 U sumartinskoj matici g.. 8. 5. od g. 1808. i 1860. G a r ž a 1 o v i ć doselio se za kainđijskoga rata iz Z a g o z d a . 1838. Č i n č e v i ć doselili se iz Z a g o z d a. Grge. 1799.. U sumartinskoj matici spominje se Dogančić g. možda isto što i Činčević.) živjela kod pok. kao Batošić liiz P o đ g o < r e .U sumartinskoj matici g. Jedan je doveo sa sobom oca iz Z a g v o z d a . 1672. D o m i n o v i ć u maticama od oko g. s napomenom: iz P o d g o r e. D e v i ć spominje se u matici od oko g.5 (zabilježeni su Jakov. u anagrafi od g. a i u novoj matici od početka. 6. zabilježen je Mate Terzić.. i 1779. t. ali doselivši se iz Pučišća dobio nadimak Pučišćanac. 1779. G r a n i ć u maticama od g. U poisitirskoj se matici spominje Činčević alias Katunarić. a drugi iz Selaca u Pučišća. i 1681. 1762.

spominje se'često kao Oljdan. Kadčić iz Makarske. j . donedavno. ali je ubrzo umro. oženio se g. 1666. do oko g..G v o z d a n o v i ć u matici se spominje od g. godine 1835. 1808. Jurić-<Kačić.. do oko g. s napomenom: iz V r d o 1 a. P e r k o v i ć došaci kao f inanc. župskim knjigama od g. 1807. 1838. 1887. t. j . s napomenoim: iz P o d g o r e .. U XIX. 1666. 1672. s napomenom: iz V e l i k o g Brda. i 1668. ali g. 9 M r k o n j i ć u matici oko g. g. 1877. 1868. iselili. do oko g. 1909. J u r i ć II iz M a k a r s k o g p r i m o r j a.). t . 1671. s napomenom: iz V e l o g B r d a . 1860.. s napo­ menom: iz B a s t a . ponekada piše: Gvozdenović. od početka novih . s napomenom: iz jPodgore. ' j .matičnih knjiga. M. Kačić (kum). u župskim matičnim knjigama do g.. s napomenom: iz S v i n i š ć a. U popisu novoga stanovništva od g. O i j d a n o v i ć u staroj matici g. godine 1859. i svojim kuću ostavio fratru Petru Kumbatu. 6 U staroj sumiartinskoj matici g. do oko g. M a r t i n č e v i ć Martin se doselio sa četiri sina za kandijskoga rata. U matici se spo­ minje g. 1842. 1792. 1777. možda kao Ivan Alandić. 1853. 1665. 1777. iz K r a p n j a do oko g. 1777. v. ido oko g. t. 1817.6 K o m a r spominje se od početka novih matičnih župskih knjiga. 1845. Ponekada kao Jurišić-Akčić (g. K r a j i n a u matičnim župskim knjigama cd oko g. 1787. s napomeiom: iz B r e l a . ali se kasnije za kanidjskog rata preseMo u Sumartin. a s t o r 1 i j a Ivan se doselio za kandijsikoga rata. kao kum nofoil.. M'iiliče v i ć u staroj matici oko g. J u r i š i ć u matiGium. K n e z o v i ć detto Vangelić. 1777. zabilježen Jakirev'čVlastelinović iz Bola. Gvozdainovie-Mistrić. 1854.. . do oko g. J u g o v i ć u matičnim župskim knjigama od oko g. 1830. 1845. s napomenom: iz P o d g o r e . Doselio se za morejskoga rata Ivan iz Z a g o z d a. dio oko g.) i Akčić (g. J a k i r u matičnim knjigama od g. od g. U Gilićevu popisu7 zabilježeno je Petar Mandić. J u r e t i ć u matičnim župskim knjigamia od oko g. 1833. M a -n td i ć došetao se Petar detto Babin iz o m i š k e okolice. g. 1798. i to od početka novih matica. U početku služio Ikod Jurja Ciccarelli detto Živić u Pučišćima. 1747. g.5 Kasnije se spominje vjerojatno drugi Mandić.

do oko g. 6 U staroj matici od g. 1747.: iz !Povaija. do oko g. Godine 1820. 3. R ASOTJCA Zaselak Rasotica (nekada Rasohatica) ima danas 15 kuća. (Postojalo je u Sumartinu prezime Jarko vic ili Žarković. a onda u Sumartinu. 28. zabilježen je u Sumartinu Nikola Žarković). kao Ribarovi ć dicti Visković. 1673. Doselili su se u vrijeme potpisivanja mira nakon kandijskoga rata (ŠtLmuri7 i brat mu pop Stjepan iz Zmijavaca kod' Imotskoga. a g. U matici do g. s napomenom: iz M ak a r i9 k e. umire Petričević. ali porijeklom od novoga stanovništva iz Rasta. 2. R i b a r o v i ć doselio se za kandijskoga rata iz B i a s t a . iz T u č e p a. do oko g. g. 1672. 213 . 5. 1790. A r k o v i ć (nadimak: Splićanac) 1 porodica. kao Mijić dicti Toljaga.. Arković-Rodić. 1779. 32. iz D r v e n i k a. ali pori­ jeklom od novoga stanovništva iz Slimena. S t u 11 a u župskim knjigama od početka novih knjiga g. 1885. starac od 70 godina. P e t r i č e v i ć u staroj matici g.27. 1874. Doselio se prvi Radić u Rasioticu iz S u m a r t i n a pred 150 godina otprilike kao čuvar i obrađivač zemalja porodice Niseteo-Gazić. 1815.. Pot­ pada pod sumartinsku župsku crkvu. po nadimku prvih stanoivnika Radića* 1.. U popisui novoga stanovništva od g. 1802.početku se naselio u Gornjem Humcu. Doselili se iz S u m a r t i n a . 30. a g. U . Osim Radića. S t i p i\ ć doselio se Martin za ikandijiskoga rata iz M 3/ JS. 1794. J i u k i ć 1 porodica. V u č i n a u župskim knjigama od oko g. u novim župskim knjigama spominje se do okio g. 1747. 1777. u matici s napomenom. zatim u Povljima. koji su težaci. S t a n e i ć (nadimak: Piraščević) 8 porodica. R a d i i ć (nadimak: Porobija) 2 porodice. 4. 1680. 1667. ali g. 6 U popisu5 novoga stanovništva od g. r a. 28. U župskim matičnim knjigama Sumartina spominje se g. T o 1 j a g a idva brata doseliili u Sumartin za kandijskoga rata iz B a s t a. s napomenom1: iz Ž i v o g o š ć a .: iz V e l o g B r đ a . sve se ostale porodice bave i ribarstvom. 33. 1874. 31. Karković iz H v a r a . U sumartinskoj matici' od g. Na austrijskoj 1 specijalkarti naselje se naziva Porobija. doseljeni oko g. 1783. 1867. 1879. Š e r k a 3 porodice. Doselili iz S um a r t i n a. V a r ž ' i n a g.5 spominju se braća Stipić. 1665.

292.detto Suzičić. Jakov Dorotić pok. braća Dogančić. Split. Mate Mijić. Ivana. braća Batoš pok.. Juraj Gorsatović. Ivan Dujić. VI. Pavao Babić detto Konje. zatim u Podbergrade. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina« u Vjesniku za arheologiju i hi­ storiju dalmatinsku. Nikola Miletić. Split. Ivan Suzičić. u Selca. Mihovil Aničić. F. drugi Ivan čimaz rođak prvoga. 1766. Deserto. u Nerežišća. Nikola. .. U drugoj inačici istog dokumenta spominju se još Luka Batoš... Jurja.: »I morti di San Martino furono oltre ad un čentinaio e mezzo. God.LITERATURA I BILJEŠKE ZA SUMARTIN I RASOTICU: i Rukopisni Ljetopis franjevačkog samostana u arhivu franjevačkog sa­ mostana u Sumartinu pisao franjevac Andrija Stanišić iz Sumartina oko god. Babica . ibid. Anton Dorotić pok. Luka Batoš. žarković. braća Solović. ibid. Giulio Bajamonti: »Storia della peste che regn 0 in Dalmazia negli anni 1783—1784«.« u Jadranskom dnevniku. Stjepan Dujić. . Jakov Dujić. Venezia. Bol. Jakov Suzičić.. braća Aničić pok. braća Pletikosić. Nikola Dujić. navedena su prva četiri doseljenika. Kristofor Gilić. Neres. braća Stanišić detto šare. braća Jerčie. a zatim se nastani u Sumartinu.. koju je sam sagradio. str. il che e ben molto in una villa che contiene appena settanta case. koji -ma je prepisao fra Ante Gilić. Ivan Alandić. Otkupitelja i hrvatski puk u Dal­ maciji«. 214 . str. 6 Juraj Božitković: »Naseljenje i osnovanje Sumartina na Vrh Brača 1645. Luka Breljak . što su dobjegli na Brač i naselili »Ponta di S. zatim Martin Stipić iz Makra kod Makarske i Juraj Solo iz Igrana: »queste quatro famiglie furone quali venero prima da abbitare nella detta Ponta«. sei delle quali in tale ocasione restarono estinte«. »r 4 Dr. Ivan je umro prije kandijskoga rata. a onda u Sumartin. Ivan Ribarović. Mihovil Branjić. Ciccarelli. list 6—9. šimun Pletikosić i šimun Žarković. Martin Mijić. Križan Gilić. Mar­ tino«: Martin Rude i gotovo istodobno s njim stiže Ivan Majstorlija. i 8. br. Marko Šukadar. Grge. 1. braća Babić. Slovinić: »Kuga na Braču 1784« u Bračkom zborniku. . 1940. 9 U dokumentu iz Velog Brda. Stjepan Mijić. Marko Batoš. 36—39. braća Serčić. 1747. u Sućuraj. Mate Aničić. Martin Martinčević. — A. braća Aničić. Ivan Guljičin pokršteni Turčin. zabilježeni su u Sumartinu ovi novi stanovnici: fratri. Juraj Babić. Ivan Knezović. Vida. San Pietro e Milna sopra l'isola Brazza ricoverate s'attrovano. Ai-^on Mijić. Postire.. Juraj Hazić. na Braču se zaklonilo 110 obitelji. . braća Dorotić pok.« 8 Mladineo. 5 i 6 od 7. g. Mihovil Suzičić detto Berošević. Mi­ hovil Dujić. Ivan čimčević. ode u Pučišća: u Povija. 2 M. siječnja 1938. 9 juni 1672 a tutte le rimanenti famiglie. Ivan Antulović. Ivan čimaz. Marko Vlahinić. Poxischie. Mate Gilić. što su se doselile u Sumartin prije morejskoga rata i za vrijeme rata.ibid. ibiđ. Mihovil Batoš. u Bol. 1672. 185—286. Zlatović: »Franovci Države Presv. Salinovića piše. br. sia permesso a coltivare nei luoghi Comuni . Ivan Stanišić. fratar u Su­ martinu. Perka i Mate Dujić. braća Jalošić. ovaj ostavlja kuću. 1786.. dok je g. Niko žute. da je otišao na Hvar. Mihovil "čimčević. Madirazza: »Storia di comuni dalmati«. a kasnije se na­ seli u Sumartinu. Vinko Ribarević. 3 St. Sv. spomenuto 230 dobjeglih porodica: ». — Dr. Ivan Vlahinjić. braća Salinović detti Boroević. Mate Antulović. Za druge piše: ode u Humac. Vj. Humazzo. Marko Suzičić. fratru Petru Kumbatu. 1932. i to: Mate Dorotić. 50. str. 64: Prema povlastici Morosinija od 9. 1668. Petar Mandić. Mihovil Batoš. Zagreb 1888. in numero di 110 a San Martin. spominju se porodice. Marka. Mihovil Suzičić. 7 Iz jednoga dokumenta. braća Antulović detti Vičić. Toma Boroević. koji mi je prepisao fra Ante Gilić. Za. Pavao Đujić. 5 Popis kod I. dva brata Toljaga. Anton Komar i Nikola Solo. str. braća Stipić.

Po' predaji. tamo' se nalazio stari grad Elafuza. bjegunci se skloniše pored južne bračke obale u predjelu Martinica. Raglanin. Antović.: D. Pijaca. kao i ostala -bračka mjesta. Kod Bakraninovih. Marinković. Panezević. Na Ložu. Mekjavić. Kusović. I. Pendesić. Rakisić. Koorinčić. Mesnović. Soljičić. Prezimena iiž BioSia u ispravama 1325. Cvitovića Dvori. a kao župska crkva služila je crkvica Sv. Bernardin de Thomasis de hac Villa. Karaieljić. Mhatiović. u blizini današ­ njega dominikanskog samostana. Pojedini dijelovi Bola imaju svoja zasebna imena. Dobretza Bersoi. te su mi poznata na pr. Puliizović.: Matthaeo Ulađigae. koje posjeduje G. Pavlinovic. Berčanović. Margi&ić. Vidošević. prokurator puka 6 1637. Duvić. ova: Rudina. Jokisić. Nogalić. Vele. kad su. Viasić. Bertonović. Mikasinić.: Vinko Polovinić. Ivana Krstitelja. 1 Na zapadu od Bola. Dutić. Petković. Vunjodić. kažu da su se opažali na •plitkom 'morskom dnu tragovi nekih zidina. koje je miore opet prekrilo. gdje se nailazi na rimsku i etrursku terakotu i lonce i stari novac. rektor crkve Jeronim Petriciiuis. Kuzmić. Božidarić. Polovinić. Anjijć. Barhahovića Dvori. Opersić. Truitanić. Martinica. Bjenačica. da ih je nekada bilo više. Kalafatovi Dvori. Nesić. Radinković. Bisković. valovi odnijeli pijesak i žalo. Nešto slično pričaju da su primijetili i između Borka i Rata. 1462. Oubretić. Plijanić.. Radinović. ć. Karinčić. kod Rata nalazi se ruševina rimske piscine. Kieljić. Morgitić. Ravonković. U luci kod' općinske česme nalaze se pokrovi dvaju sarkofaga.4 Nižetić ili Petrić (2 porodice) i Stipančić (1 por. Pineze. Konavić. pučana. Milozević. 7 Prezimena.: kurat Pava 1579. Berhanović. Florio. boji su prfjiroli sol na Bolu 26. Mačadivić. Barb*ć. Vuoda-" nović. siječnja 1574. Bori'čio. Morsinović. Pred oko pedeset godina za jedne oluje. Donč . \ Prema podacima. Kod Šarturovih. župa j.8 Marinović. Babić. V e i Put.BOL Dominikanac Angelo Bojanie u svojoj raspravi 1 o Bolu veli: a) Na zapadu od sela nalazila se kao neka akropola.) 5 1615. Nedaleko od dominikanskog manastira u predjelu Martinice vele da se nailazi na stare grobove. Boranvić. Račić. Rokević.e na Bolu osnovana g.2 b) Nakon razoren ja bračkoga grada (Škripa). Rananković. Zaneto da Venetia sa dva sina. [Panfiović. Vuković. Babić. Maionlkiovic.: Jeirolim Niseteo. mjesna sudac. Kusanić. Radičević. 215 . Volcasio Catich 8 1465.

Redezović dietus Skrozinović iz Plame. DlAndreis. Jagodić. Vitnić. Coilović. Bcrie'o. Stipičić. Juraj iz Mak a irske. Toniić. Brakuiš'ć.: Miilozetić. •Šimetoiv'ić . di Ragusa. . Gioni. Simić. Maitko iz Dubrovnika. Kančerić. Hranotić. Radić. Prodanić. Pendesić. Buseni. Bivadiović. Matić.Vuuačić. Marineević-Tuisa. 216 . Nižetić.Vuzieić. Solačić. Sibiškin. N'kola. Lovrineić. Hvarzić alias Nikolić. Margareta Tadejna overo -Dmitrović. Ivan iz Paga. Ranamarić.: Višanin. Čubret : ć. Petar Fra.ro iz Trogira. Ka. Rokoeić. Ni'seteo. Slavoi. Pasikvalinović Vužić. Frano. Sezunić. Bračetić. 1609. Žilić. Tofhorović. Caltesi. 1606. Lalić. »novizio« Raić.fcković. 1610. Krajine.. Čikarelović iz Gornjega Humca. Barcić. 1605. Ve7 ioević. Vuzić alias Mariniković. Gojić. Petr&c'o iz Nerežišća. Gubričavić. Tusa. Nenadić.. de bubre Tomić (Ciprijan). Franis \2 Venecije. Mar'niković alias Vuzić. Šćapanović. Mihaitiović. Silović iz Donjega Hiuimca. 1604. Ferenčić. Pisinović. Bi ković. Tarašić. Martinović. . Avancanie \z Nerežišća. Buišiković. Postolarić. Margitić. Raguisio. de Andreis. Prezimena u bolskoj mistici prvi put. Šoljanović. Garbinović. Tomašić.: mistro Lovro Sartor iz Šibenika. Furlan. Nikolić iz Hvara. Marišić.: monacalis. Meštrović.tić. Ukupno 265 popisanih. Tuskor. spomenuta za /prvih 20 gođlina 1603.sive Hreljin. Vidić alias Anjić. magister Grima. Polovinić. mgstr. Radičić. Tomašić.: ser Zuanne de Cosmo. Tunsić. Fabiricij iz Tro'gira. Martaliović. Mihovil iz Krajine. Harašić. Glušić. jPonžičević. 1608. Salinović. Petković. Krajinić. fPaisquall iz Venecije. Vojlković. Jagodić. Pičinović.ć dti Vase.Svirčević. Kozmačić. Baibalić. 1612. Filipis. Dutić. Lalić detto Piero. Matkovac. Venđesie. Čubret'OV. Georgij iz Krajine. Božičević. Nikoli ć. iz. Brešković. Nikulorić. Petricio.: Baričević. Oglobljić iz Nerežišća. Raić. Vuojković.: Selapić iz Krajine. Di Filipis. Vitnić. Pešći'ć. Marušić. Vojvcdić. Ničić.. Hranotić ex Vukošev. Marinković sive Tomić. Filizić.: Sepie. 1607. Kmetović. Biodanić. Biondović. Peiličer. Soljačić. Barniić-Ma. 1611. Anjjć. Božidarić. Mekjav.: Kaistonović. Ružić. Garbini. Vukjović. Filipis iz Pustinje. Karmeljlić. Paskvalovie. Vcdanović.: Melkjavić. de Tomasis. -M-ihiović. Penecić. Barbić. magister Tiberito. de Lupiš. Nikola iz Plame. Skrozinović. Donkov. Nikulić detto Tenda »nunc« Gira (Ghirra). Kuzanić.

: Martić. Covaeheus iz Hvara.. Nikola Bračetović. 1625. Per volić. Jakov Tomašić i sin Marko. Nigosić. Petar Soditrić. Sleč'ć ?). Juraj Radatović. Ravčić. Nikola. Martin Postolarić. Ivan Rokočić.9 Anton Pieić. Ursić »de Ni eha«. d'L' Doraiinis. Vinko Benić i sin Jerolim.: Hrilić. Pro Babi'ć. Marko Vidošević. Nikola Jurlšić. Daniel Matunić. Vinko Lalići sin. Nikola Pendesić. Kranković.: magister Hranota. Petrolic. Mekjavić. Vinko Marthiović. Ivan Bcžidarić. Brarkušić.ć. Niseteo. Mladinić. Ivan TriuJtanić i brat Petar. Toma Pen­ desić. Peiidešić. Bavčić detto Panceta.. Frane Vojković. 1622. Juraj MahoHć.: Donko Marinkov'e. Surtulović. Popis (pučana) u vezi sia regrutacijom za bračku gfsiliju g. Buchia. Franio Marlnkiovlć.: Stefan iz Venecije. Frane Svairtalović.no. Juraj Batulić. Lodetović. Ivan Banovic. de Martinis. 8rmić dicti Marinković. Petar Tomić. Zorzetić. Marjetić. Cviteović. Marko sin Marka Raguisea. Pro Raguzeo. Frano Nomlić. Cueić. Justiniani iz Venecije. Beloević. 1618. Radatović. Guhr:e Marinković. Nikoga Mestrovic Markov. Bartol Mekjavi'ć. So~ kačić^Gabiler. 1616. Vinko N ikolie.: natpop Ivam iz Nerežvšća. Mazolić. Antić-Pičić. Nikola Viloević. Ivan Marinovie pok. Vinikb Lalić. Polovineus. de Filipis. Zorzić seu Lukrić. Vinko Sairtinov. Juraj Sipić. 1621. Pavišić. Toime. Pašfeanim. Bračetović. Laurentij Sartoris. Mihovil jPolovineo. Kragačić. Nikola Liovrinčić. Babić iz Visar 1619. Biorovineić. Juraj Batina. 217" . Jerolim Karmi neić. Anton Mestrovic. 1617. Tušković. Jerolim Tomie pok. Marko Avancanović. Toma Franković. Jakov Luiević. Fredešić. DuškiOfvJć. Luka Nuić. Jakov Pendesić. Ciprijana." Matij Vrsialov. Anton Hranotić. faber mag'lster Fra. Radić i sin. Vinko Anjić i brat Matij. JeMnić. Pobrowc. Bratić iz Vrboske. Martin da Solin. Ivan Šimetović. i. Ivan Simić. Andrija iz Paga. Dojić.. Vinko Tušković. Vinko Mestrovic. real Nikola Jagodić. Toma Toraiić. Nikole.: Oktavi jan. 1614. Viličić iz Vrboske (»acrilegio«). P. Jerolim Marinlković Ciprij'ana. Ivan Ročičić. Komoričić iz Makarske. 1615.1613.ć. Nikoila Kuzmić. Polenović. Frano* Parolić.: Žuvetić iz Pučišća. Jakov Sepić. Ivan Matković. Jerolim Marinković. Petritij.: Hičić (Iličić ?. Se h i e r ia d i B o l . 1620. Dinko iz Venecije. Ivan Brizić. Bethia. Manoli iz Vrboske.: Matković iz Gornjega Bumca. Juraj Radić. Šimun Tomić. Ivan Đu!t. Koimgričić. Vidošević. Ivan Anjić s bratom Vinkom. Juraj Marinković pok.. R o 1 o d e 11 a G e n t i B o l. Vinko Lovrinčić. Jakov Soljačić. Jakov Kuzmić. Ciprijana. Tonculo Vido­ šević. Griman. Pušković. sinom Jakovom. Marko Karmiljić. Ivan iz Šibenika.ć.jković. Vinko Nifeolić pok.

3.tić. Frano* Martinovic. Pirula. kao kum sa Visa. Ivan Dutić Matin. Dinko Barha­ nović. Vinko Rokočić. g.9 •4. 1634. 1625. Dinko Pendešić. Toma Tornić Ciprijanov. Bata. Ivan Matrka Ragusea. zamjenik Marko Gutunić. Petar Krainić. Marin Obilinović. Mairiko' Kiuzmić i Bin Ivan. doselio se oko 6. Steđaiife porodice 1. Luka Dundatović. Doselio se oko g. Ivan Viitnić. 6. u vezi s bračkom galijom. Vinko Marinković. B. Marko. Ivan Lalić. Vlaho Ivanović iz Dubrovnika.Marko Karmeljić pok. B ' a č i c 1 porodica. Prema tradiciji. Jakov Kandić. 1618. Nikola iz Dubrovnika. Perković »ora« Berković. Nikola Ta­ rašić. Matij An j e . 1930. bitke kod Zadvarja sa 150 porodica g. Rovinjež. Dinko Brakušić. Frane Vrsalović. boter Nikola. Ivan Avancanić. Juraj sin Ivana Jur jeviea. B e r k o v i ć (nadimci: Barbirić i Pijković) 2 porodice. Mate Banić. Nikola Vitnic. Petar Nikolić. Jerolim Barhanović. zabilježen je Barhanović iz Sućurja. Vinko Čiflo. 218 . 1856. Nikole. Vinko Brakušić. 1832.9 God. Vinko Marinar. 1747. Pasqual. Vinko Margitić. Baćulin) 10 porodica. B a r h a n o v i ć (nadimci: Gazda. Teina. g.. Čami.Petar Brakušić. Juraj Buzanović. Dinko Vitnić.8 i g. Petar Vonković. Doselili se Baćulini oko g. Vinko di Calogero. A n t u n oi v i ć (nadimak: Jurašin) 3 porodice. Ivana. Prezrme se nalazi među pučanima. među pučanima. Def. i 1629. A d u l i m a r (nadimak: Zaratin) 2 porodice. Jakov mistra sartora Toncula. 1646. s naipoHienom: Berković zvahu se prije (»si ehiamavano«) Pijković. Ivan Ta­ rašić. 1624. Vinko Karme'ić pok. 1725. Ivan Radmilić. Ivan Trutanić. Jakov Banović. B a k o v i e 2 porodice iz M u r v i c e od g. 1928. Doselio se iz Z a d r a g. koji su primali sol g.Martinovic. mistro sartor Ton ćulo. iz Murv'ce. Porijeklom cd novoga stanovništva. zamjenik Marin Banić iz Praznica. njegov sin Nikola. 1888. Cekmor-Oikinor. Ivan Vidošević. Ivan Krstulovie. Nikola Komoričić. 8 te g. iz D i c m a . zamjenik Juraj Novaković iz Poljica. 1774. Nikola Ma. B. Barhanović se nalazi u bolskim župskim knji­ gama od g. Luka Tarašić. iz P o s t i r a . koji su primali-sol. porijeklom iz Bosne.— Od iziuimrlih Babica spominje se g. Prezime se nalazi g. 1574. 1574. Marijan Ljiković. 10 dobjegli na Brač poslije. Juraj Bizeric. g. u popisu novoga stanovništva. Oktavijan Nigosie. g.no vi ć.. Dujani Sikorić. Porijekuoni iz Poljica. rnlstro. 7. 1625. Vođanović.. Kao Barbirić spominje se iz Nerež'šea g. 2. 5. Juraj Brešković. Josip Polovineo. 1679. iz Miraca. Vinko Vcda. Ciprijan Jurja Čubretića. među gale otima. 1633. Nikola Karmelić. B a b i c i porodica. Karnieljić.

10.. Tuonać. oko g. 1715. Pejković. 1694. 1717. Prezime B. 1688.8 C v i t a n i ć (nadimci: Borovina. se nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Grubi. porijeklom iz S t a r i g r a d a . i 1756. 15. Od oko g. 1605. g. Cvitković »chiamato« Dundo. porijeklom iz Š k r i p a . u početku g. D o m i n i s (nadimak: Tapunera) 1 porodica. Pulentin) 5 porodica. oko g.. C v i t o v i ć (nadimci: Babinovi.B r e š k o v i ć (nadimci: Maškulin. Busalo. 1641. samo Šćapanović od po­ četka matice g. . Pijković iz P . 1574. Cvitanić i Šćapanović alias Scipioni. 17. 1834. Benika. Cipal. zabilježen je u Pražnicama fratar Bezerić. Šćapanović »in volgar« Scipioni. 1621. prije samo Skrozinović.lx ali ju nalazim g. 1603. 1617. 1621. Kraljević alias Cvit g. 14. Golub. (kao kum) Cuvitović. 1683. U bolskim župskim knjigama od g. Marinkini.. Prije su se nazivali Marinković. Šćapanić alias Kljunčević iz Gornjega Humca. Pulism'anin) 10 porodica. Gargurić) 14 porodica. g. oko g.11 Za­ sebno prezime Ružić dolazi u početku matice od g. D e v i a n o v i c (nadimak: Rovimjež) 2 porodice. Mile. Kokosica) 6 porodica. U popisu bračkoga plemstva od g. 1753. češće Skrozinović alias Bezerić (ili detto Bezerić). Šćapanović »chiamato« Jeneralić. 1686. Čini se. U župskim knjigama: Šćapanović »si chiamano« Cvitanić g. g. 1725. Cvitanić alias Jeneralić. U župskim knjigama g. Ređezović dičtus Skrozinović da Plame. porijeklom iz N e r e ž i š ć a . Kokotić.F a b j a n o v i ć (nadimci: Zec. 1686. Č u b r e t o v i ć (nadimak: Tuiteja) 2 porodice. 1840. oko g. Cvitković. 219 . 1657. g. koji su primali sol. oko g. B o d i o v i ć (nadimci: Šemper. Bokotovi. g. God. 1870. . Porodica ise nalazi u popisu bračkoga plemstva g. Godine 1690.« Kasnije redovito samo Berković. 1619. god. da porodice Barbaric i Pijković nisu istog porijekla. 1606. Fajka) 3 porodice. 1686.. Krokala. g. 1606. porijekliom iz bračkog D o 1 a. Falbijan Ber­ ković iz Starigrada. 1713. g. Marin­ ković detto Cvit »e« Kraljević. Šćapan'io. 12. 1753. spominje se s napomenom: iz Podborja. D u b r a v č i ć (nadimak: špaleta) 2 porodice. 1858. sa otoka Hvara.—1617. 1834. Gućor. Živac. Orijez. — Vjero­ jatno doselili iz N e r e ž i š ć a . Dakle. i dalje Cvitović-Marinković. g. g. g. 1724. između pučana. 1657. Šćapanović detto Ružić oi 1709. 11. 1631. 16. 9. Jeneralić.11 U nerežiškoj knjizi vjenčanih spominje se g. 1657.. g. porijeklom iz S t a r i g r a d a. 1685. Šćapanić. Barsata. U bolskim župskim knjigama cd g. g.8.r a ž n i c a . 1612. Pijković. 13. B e z e r i ć 2 porodice.

od g. J a k š i ć (nadimak: Čokrić) 2 porodice. 1672.često od g. 1606. Pika!©. porijeklom iz S e l a c a . 1694. Baitelo. Joana vulgo Žuva »figlia di Carmeglich detto Xuvich«.(nadimak: Jelinić) 3 porodice. 1876. 29. L j u b i ć (Gliubich) 1 porodica. j . imamo Raić dictus Silo. oko g. Bairbosić) 26 porodica. 1604. God. g. Samo Jagodić dosta je često od početka (g.) kroz XVII. također i Raić dolazi zasebno od početka (g. Florio u žiuipskim knjigama o$ g. Često dolazi u knji­ gama s nadimcima: g. kroz XVII. U župskim knjigama od početka g. nalazim Marin­ ković i Florio zasebno. g. g. 1610. G l a s i n o v i ć 1 porodica. G r e g o 1 porodica. K a r m e l i c (nadimci: Bjeninovi. vijek i početka XVIII. 1625. Porijeklom iz M aik a r s k o g p r i m o r j a. 22. 1645. a kasnija je ruka nadodala u 'župskoj knjizi »ora Carelovich«. 1694. a g. Inglez) 6 porodica. Lalić detto Jelinić. J u r i ć 1 porodica. 26. Ikoji su primali sol. Žuvić. Pirčić. Prezime Lalić zasebno je iui XVII. 23. 1675. Ma­ ri nlković detto Cvit). porijeklom iz S t a r i g r a d a. 1603.18. oko 28. i g. po nekada: g. Lalić sive Jeliinić. 1694.). 1584. kao: Karmeljić. dolajzi kao L alio detto * Piero. 1700. Buortolovi) 6 porodica. udala se Kaluerović. porijeklom iiz Murvica. ali g. Lalić alias Jelinić. U žup­ skim knjigama od g. porijeklom iz B a š k e V o d e . 1735. 21. Prema predaji. J u g o v i ć (nadimci: Tumora. doselili se iz S u p e t r a oko g. iste g.. Sađanji nadimak Je­ linić dolazi u župskim knjigama zasebno. 1752. porijeklom iz S t a r i g r a d a . 20. oko g. "Žuvanović. Karmeljić »or« Pirka. 1681. ali kao Silo vic dolazi g.. 1688. oko g. dicti ili alias Jagodić.9 među bolskim galeo1t. 1772. g. Ugorić. doseljeni poslije g. 27.8 19. F l o r i o (nadimak: Jairanundović) 2 porodice.. g. Lalić W g d Jelinić. 1723. 1851. I v u i l i ć (nadimci: Mateša. kao novi stanovnici. g. v. Karmeljić-Žuvanović. vijek i početkom XVIII. 1625. 1626. 1872. češće se spominje u župskim knjiigaima Karelović. 1574. Vjerojatno' prema nadimku Cvit. 1924. 1717. Jagodić. iz Gornjega 220 . 1703. J o s i p o v i ć 1 porodica. god. i dalje Karmeljić detto Žuvić. Raiić-Sopanović detto Karmeljić. i dalje Karmeljić dicto. 1673.mia. Prije su se na­ zivali Marinković. često aia Bolu od početka župskih knjiga (g. ima i Kalerović. Hajduk. 1869. porijeklom. g. F r a n u l i ć 1 porodica. Maina. 1694 i dalje Karmeliić" detto Hajduk i detto Barbošić (g. vijeka. od g. iz makarskog G r a c a. 1606 dalje). prije iz S p 1 i t a. 1623. (g. među pučanima. g. g. iz „ K r u š e v a u 25. Jelin'ć] se spominju i u Postirima u matici od početka t. 24. K a r e i o v i o . i to dosta . g. 1670). vijeka. 1603.

BelotoviLipinovi. M a c a n o v i ć (nadimiak: Mijotovi) 1 porodica. 1700. Rade jPipeta. U popisu pučana.. porijeklom.. K u i š (nadimci: Franković. Marinkovići su svi. M a 1 v-a s i j a ...).im od mojih predšasnikia: molbo ireverendo Maestro Fra Sisto Filippi curato e molto reverendo Pre BaviMere Fra Valerio Maitinich Martini MaHinis. a idoseliio se. g. Možda — prema tradiciji — sa otoka Hvara ili Visa. g. koje opet imaju svoje nove nadimke. što izlazi po krštenj'ma vršen. iz' M a k a r s k o g p r i m o r ja.-1574. Guljermo.). Tomić. U popisu pučana. porijeklom iz T i u č e p a (oko< g. koji se nazivaju Tomić. oko g. Cvit.8 i među galeiotima g. U popisu novoga stanovništva od g. 37. ali ovo prezime nalazim na Braču u popisu pučana. 1740. g. 34. porijeklom iz s p l i t s k e o k o l i c e . 2 porodice. M a r i n k o v i ć (nadimci: jšimić. KarničićBile. Kačić. dalje. već g. Pusa) 20 porodica. Bilić.8 nalazim prezirno Karmo: ć (Cairincich). 39. j . Cvitković i Kraljević. boiski župnik Marinković-Totmić zabilježio je: »Od Marinkov'ći proizašle su mnoge porodice. K u z m a n i ć (nadimak: Pešutić) 1 porodica. 1885. Lukinovi/ Dcmišjat) 14 porodica. 1908. koja je 'bila baba Ursulićeva »fu< di časa« Žarković t. 1845. .). ima Co^meglich i Jagodich. a sad Vužio (Vusio). (oko g. a tako isto i Jagodić. Šmiko. L a l i ć 2 porodice.1747. 32. 1820.10 spominje se Mihovil Ursulić detto Žairković. 1625. 1643. 1606. dolazi Cairimeglich i Carmelich u popisu foalslkih galeota. il qua! Pre Mai> 221 .zivajui starim prezimenom Marin­ ković alias Vuga. Mijarić. koji su primali sol. Tocil. knjigama spominje se od g. I Žuvanović je nekoliko puta zasebno zabilježen g.30. koji su primali sol g.g. 1625. iz P u č i š ć a . 1699. Hrape. zatim Vuž'ć. 31. n i n č i ć (nadimci: Kalafat. Misir. K. postojala je porodica Žarković dictus Ursulić po Ursuil'i. 36.:i su prim'oi ol g. Čubretić. Karničić detto Kalafat. 1681. K r a l j e v i ć (nadimak: Balarin) 3 porodice. ko. 38. Tomić od Ciprijana i od Tome. iz L o v r e č a . 1362. prema tradiciji. Porijeklom cd novoga stanovništva iz Bosanske Drage. 8 God. Gierolamo Carnincich. Čubrićević. s nadimcima: g.9 K a r . 1574.9 K a t i ć 1 porodica. alias B:'le. K u k o č (nadimak: Bafkranin) 1 porodica. 1859. 1696. 33. 1843. Kulišić) 2 porodice.). 1574. iz K o m i ž e. Bak.9 Godine 1755. iz D u g op o l j a (oko g. spoiminje se u manastiru »novizio« Raić. 1671. 1625. išlpadić. porijefelom iz Sp 1 i t a (oko g. Amerikan. 1724. Huimca . a među galeotima g. g. 35. Kurilo. Karničić »ora Ursulich da sua mai&re Or sola«. Od g. U sačuvanim župskim. i 1747. Nekoje se na.

Marinković detto Simić g. 1755 i dalje.... 1614. 1629.. M e k j a v i ć (nadimak: Vocetović) 3 porodice. Marinlković-Spadić »poi« Franičac g.. 1697.. koji su primali 222 . 1683. Kančević g. Spada g... '1619... 1743. 1729. Marin­ ković detto Jurko g. Marinković-Tomić alias Čubričević g. 1604. ora mo. Marinković-Tomić alias Lučić god. 1625. 1729.. Marinković alias Čubritović g. Čubre Marinković g... i 1743.. Tomić g.. Marinković-Cvit-Kraljević g: 1725. 1753.... di Tomich. idi Vuga. i 1757. 1669.... 1619.. Spadić g.. ali prema škrip. 1606. Tomić alias Lučić g. 1699. 1744. i quali sono stati aggregati al Consiglio di. Simić dieti Marinković g. Marinković alias Čubričević g. porijeklom iz Š k r i p a . i dalje. 1703... — »Molti di quest! Cogncmi. 1735. Marinković vulgo Kraljević g.. Čubrefcić g. a prema tradiciji. 1739. Mekjavić detto Kančević g. 1745. Marga­ rita »vocatur Cancera« g. Simić ig.. Oancera (Kančera) »mi pare« iz V r b a n j a g. 1751. Čubretov g. U župskim knji­ gama od početka kao Mekjavić detti Vace g. che sono il Signori Vusich detti Vusio. 1755. 1699. iz Bosne.... che :si leggono nei nostri liibri del Convento e in particolare nei Libri idi Battezzati..« U župskim. 1631..) 2 porodice. Marinković vulgo Spadić g. e anco triplicato.•tinis gia 150 i piu fu Parente col.... 1730... 1656. rev. Mekjavić g. Fabjanović g. Marin­ ković detto Tomić g. knjigama ovo se prezime (Mairiinković) nalazi odmah na prvim stranama. 1703. 1616. 1603. Marinković-Spadić alias Franić g. 1610. 1688.. 1719... 1603. Marinković detto Spada g.. 1732. 1721. Mekjavić sive Vace g.. 1611. vjerojatnio iz D o l a . Čubre Marinković g. Li šimich sono Marincovicli. Mekjavić idictus Vace g.n vi isono piu. 1756. na pr.1723.. 1653. 1751. 1614. Mekjavić alias Vace g..skoj tradiciji. 1713. 42. 1747.. 1674. Čubretović sive Marinković g.. 1669. Marin­ ković alias Tomić g.. Tomić de Čuifore g. porijeklom. Marinković »idictus« Čuibretović g. Marinković sive Tomić g. Marinković detto Fabjanović god. 1684.. Čubretović g. 41.. Marinković-Tomić detto Turchetto g.. 1605.. i 1618. 1744. 1608. 40.. ecc. M a t u l i ć (nadimak: Dobro Jutro. questa Isola«. or a sono estinte le Famiglie di tal Cognome. Marinković-Tomić »nunc« Turchetto g.. 1611. Tomić detto Marinković le« Lučić g. Čubričević g. Marinković alias ču'bretović g. 1662.. 1604. 1639. M a r t i ć 1 porodica... Marinković alias Fabjanović o. 1736.. U popisu pučana. Vicenzo e Zuanne Marincovieh detto Vuga o Vusiio. 1611.. ora cosi ehiamati. 1670. 1735. 1629... 1611. 1731. 1611. Marinković dietus Spadić g. i dalje. 1698. 1 por.. e il sopra Cognome e Radoppiato.. 1624.: Marinković sive Tlomić ' g. . Nicolo Marine•ovieh Vusich... 1610. 1605. come il Cog­ nome Marincovieh aquisto in 360 Anni il sopracognome di Cviitovich. porijeklom iz Zvečanja. e diii molte Famiglie il CJognome. Tomić aiKas Čuibretović g. 1727...

i dalje Ban. 1686.1603. 46. Pored prezimena Radić poja­ vljuju se ubrzo nadimci: g. s napomenom: iz Zastražišća (Piame). 1815. 52.9 43. oko g. Intra) 8 porodica. Zabi­ lježeno je g. Nikolić alias Petrić god. ku­ muje jedan Radić iz Dubrovnika. 1607. 1625. i 1734. Nešto kasnije. Kasnije. 9 223 . Braktušić vulgo Plenković i t. iz B u d v e (Maine).. g. i dalje često i s nadimcima: Nikolić »detto« Petrić g. Vjerojatno sa otoka H v 51.. Piero Tuscor si era maritato o meglio ammogliato 'con Maria Bracussich«. 47. iz K o m i ž e. 1678. spominje se kasnije: g. Petrić g. P a . Radić alias Ban.. oko' g. 49. 1625. Petrić »detto« Ni­ kolić g. samo Čučić g. Godine 1725. 1728. O s t o j i ć 3 porodice. ali g. P l a n č i ć (nadimak: Muje) 2 porodice. 1757. 1631. Radić alias Tarasić. U žup­ skim knjigama od početka g. v i č i ć 1 porodica.. 1756. 1635. 1746. 1669. prema tome g. g. 1622... Banovac. 1678. Čučić (Nikolić). te 1699. 1878. doselili se u XVIII. 1655.sol g. P l e n k o v i ć (nadimak: Bortić) A. 45. 3 porodice.. 1626.. ali g. 1672. P e t r i ć 1 porodica. iz S t a r i g r a d a na Hvaru. 1882. M i l o š 4 porodice.. nalazi se prezime Mekjavića. Nikolić Čučić g. 1610. Ba­ nović i Franković.. Radić vulgo Ban. 1672.). Postojao je naidimak Plančić-Cvitović. P u l i š e l i ć (naidimak: Batistić) 2 porodice. 1851. dolaze zasebno prezimena Radić. s napo­ menom: iz H v a r a . d. Brakušić se nalazi g. 1744. Radić detto Tarašić. 1741. s napomenom: iz Škripa. 1574. S time u vezi. 1754. 1625. iz Š k r i p a . 1655. iz D o l a n a H v a r u. 1733.. Nikolić-Petrić gč 1641. Radić vulgo vocati Ban. i t. prezime Banović. Radić dictus Banović. Božji Čovik) 6 porodica. 1738. Prije se zvahu Brakušić. g.. U župskim knjigama g. 1701. đ. [Prezime Nikolić na­ lazi se i u popisu bolskih galeota g. 1724. R a d i ć (nadimci: Simičić. u popisu bolskih galeota.9 48. 1737... Osim toga. Kao Plenković spominju se od g. g. 1604.. g. 1755: Franković detto Radić. Ali imamo i samo Tarasić g.. 44. g. 1708. vijeku. 1699.. U popisu bolskih galeota. ( P e t r i ć II.. iz V r b a n j a na Hvaru. oko god. g. samo Nikolić od g . 1735. Brakušić detto Plenković. Tarasić. također i u popisu bolskih galeota g. g. oko g. 1625. 1735. i tako su 'zabilježeni od početka matice (g. 1608. . u župskim je knjigama ovakva bilješka: »Tuscovich si chiamano Bracussich perche sig.). 9 50. (nadimci: Boćineto. g. g. 1656. 1611. U župskim knji­ gama od početka matice (g. Pulišelić vulgo Batistić. 1609. g. P e š iu t i ć 2 porodice.. Radić »overd« Tarašić. 1688. 1625.8. 1681.

T u r k e t o 2 porodice. iz F e r m a u Ita. s kasnijom napo­ menom: »or Ale o Vodanovich«. 1729. Šiiimetović alias Hreljić. iz M u rv i c e . 1713. i dalje Vusius. 1747. Š i m u n o v i ć 1 porodica. a g. oko g. 62. Pori­ jeklom iz Po'ljiica. Š o l j a č i ć (nadimci: Misirić. V o d a n o v i ć (nadimci: Bon. T u š k o v i ć 1 porodica. U maticama g. Porijeklom iz G o r n j e g a H u m e a. 1727. 59. V e n t u r i n i (nadimak: Puiz) 1 porodica. samo Budva. 1745. Serventi (sin) g. God. S e r v e n t i (nadimak: Zuvančić) 4 porodice. 1623. g. Tomić vu'go Turchetto. V u s i o 1 pioirodica. S t a n u š i ć (nadimak: Budvinovi) 2 porodice. nalazim Š. a tako i kasnije. i 1701. Haržić alias Nlikiolić. Hreljianović. a 65.se nalaz: u popisu pučana. oiko g. 1687. g. Serventi de Fano R i m i n i . 1614. Samo Buanibić g. 1612. 1736.13 63. 1633. Stanušić »ora« Budva iz . a kasnije redovito. Tomić alias Turchetto. 61.8 i među galeotima g. porijeklom od prezimena Marinkovic. Š u i m i e 1 porodica.9 . 1589.12 Isto prezime (Šoljanović) u bolskoj matici g. 1699. 1630. 1742. 224 . 1574. 1655. U početku matice g. : 60. 1875. jedna bilješka veli: »djed je bio Marinkov'ć a l i a s Vuga«. 1694. oko g. g. često u XVIII. Vužić (Vusio). Vusio. 1745. 1625.. iz ' P o d g ©ire. i dalje Hrelić. v. 1630. Solja. 1708. 1704. 57. Stanuš'ć alias Budva. d.čić vulgo Bumbić. g.10 U miaticama cd g. U maticama se spominje: g. Prezime se nalazi u popisu dobjegloga novog stanovništva od g.? 55. 1603. a g. iz D r a č e v i c e . 1719. Tadić iz Tuičepa. i 1729. 1669. 1727. 54. porijeklom od prezrmeoia Marinkovic i Tomić. (Kao Haržić od g. God. U maticama od početka (g. 1606. g. Braća.. H. g. 1574. 1606. 56.koji su primali sol.M a i n e.) kao Tuskor. . Spominje se prvih godina matice (g..ll j.i U miaticama od g. Š ć e p a n o v i ć (nadimak: Sekulović) 4 porodice. s napomenom: iz Rim'ini.. U maticama g. g. Maorinković-Tomlć »nunc« Turchetto i t. 1731. U popisu gornjoselskih vlasn'ika pašnjaka g.9 U župskim knjigama g.1 i dalje. God. s napomenom: iz P r i m o r j a . s napomenom: iz Povalja. 64. g. jPolac) 6 porodica. 1753. Tušković. Vužić. 58. V i 1 i č i ć (nadimak:' Šartur) 3 porodice.) Vodanović . Prezime se natezi i u [popisu pfučana od g. Serventi-da Rimini. g. Base) 6 poro­ dica. 1603. . među galeotima. 1688 Marinković-Tomie detto Turchetto. Haržić. 1921.. spominje se Šoljanović. Š i m e t c v i ć (na'dimak: Petrović) 3 porodice. koji su primali sol. iz S t > r i g r a d a. g. zabilježen iu Podborju. g. 1753. 1712. Viciko i Ivan primljeni su u bračko^ plemićko vijeće g. 1625. 1888. 1735.53.). Spominje se prvih godina matice (g. Prez'iime Hreljin dbliaizi u maticama od g. ali g. Miždrak. 1606. g. Bumbić-Soiljačić.

J=P .

.

J. -<^ *w/»»4. < c » X •• *y*+ f ) — e^* 0ao«««"it4fof&UfHr * Sr^ " « Jk issda'** © w&cer/ca Q»«meznca *«"*«* * • • " PUC /se * • ^^^vT^V VĆVLJ*. . ^\_^^ .r " r-f .* " .• ^•"N>7 7 ~ o v * OMfCroo* fl efcte* O0*«s/e Mamca.mimo* {qalut) i n * /oQstHrž*vi(% ^ ^ \ // K A ^ R T^ &• # r QBCL _/ • t~*+-* K AM A.^ 4 . ..ZOOOOO n<*se£/a) *- V ry *'*^ V ^ v T^*^ > . **•«/* * / <.P****v^—Y. L. « * > > * . .^ v OTO U 3RAG fi/tnfo (Vanctsfxya.

.

B a k u 1 i ć u popisni novoga stanovništva u N e r e ž i š ć i m a Cg. 7. 1747. 1657.). bolske matice (g. A n j i ć od početka. 1574. g. kao Beloević. g. 1698. vijek.14 u popisu bračkoga plemstva od g.) Baloević. Vidić-Anjić-Bailo. 1716.V i d o š e v i ć (nadimak: Svilo) 1 porodica. g. kao Bakulic-Oxich (Hodžić). — U popisu sumartiriskoga. s -napomenom: iz N e r e ž i š ć a .' vijek. Anjić iz Bola. Andreis alias Andrijević. U sumartinskim se župskim knjigama spo­ minje^ g. B a l o e v i ć zabilježen u maticama g. g. 1788. Vidić detto Anjić. g. g.11 ali i u popisu^ novoga stanovništva 10 Baliogevich (g. klerik Bartu­ lović. B a r t u l o v i ć u bolsikim maticama od g. oko g. 1718. s istočnog . V l a s t e l i č i ć (nadimak: Jakirić) 1 porodica. iz V r b a n j a . Baloiević. 68. V u k o v i ć 1 porodica. 1746. 66. Doselili se kao novi 'stanovnici." . Anjić alias Vidić. g. i dalje Jakirić. ali i alias Ivellii. 1835. 1747. 2. Vlastelinović detti Jakir »o« JaJkirić. . 1752. U bolskim župskim knjigama od g. God. Nenadić u bolskim maticama od g. 1704. 1702. 1604. . Kao Avancanović i Avancanić •g. kasnije samo Bartulović. 1728. Nenadić dicti Jaković. 1717. 1748.Zbornik za narodni život i običaj« 15 2T25< . 1724. 1756. od g. Jaković-Jakirić (Vlastelinović).) kao Barfculić. 4. s napomenom: da P l a m e t. 1688. 1636.9 U Dolu kumuje g. (jedno vjen­ čanje). 1878. 1653. 1729. i kroz XVII. 1605. N e r e ž i š ć a. g.) kao D'Andreis i De Andreis. 1625. a HJođžić-Bakulić g. 1734. U maticama zabilježeni od g. nalazi se to prezime među bolskim galeotima. A n d r e i s u bolskim župskim knjigama od početka (g. zatim" Aljadić. 1375. g. Ivan Alandić. 1748. 1665. Anjić viulgd Bailo. i među galeotima g. Jakirić-Vlastelinić s napomenom: iz Bola. su Vodanovići od novoga stanovništva. g. novog stanovništva od g.. 1748.). 9 5. j . g. .11 ' 3. s istom napomenom i g.iz: . 1752. 1674. • .) Vidić alias Anjić.Neki. 1625. kao Veseličić alias Bartulović. a u Bnažnicama g. Prezime se nailazi1 i u popisu pučana. 1606. U popisu bračkoga plemstva od g. i 1747. Beriković alias Baloi i Baloević.8. g. g. 1657. 1908. kao Hodžić g. koji su pri­ mali sol g*. iz S p 1 i t a. ali su neki došli na Brač i prije kandijskoga rata. A1 a d i ć u bolskim župskim knjigama g. Hailadić. a tako1 i dalje kroz XVII. ' • 6. u ispravama Baloy Climpsa g. Izmnrle ili iseljene porođjice 1. zabilježen je u BlaJcima Bartulović-Puović iz Makarske. (i 1669. inače (na pr. A v a n c a n i ć od g. 1603. 1620.dijela Hvara). 1747. 67.

v. U Pučišćima kumuje g. C e r e n e ' o spominje se u početku XVII. a g . v. Dundatović.) do sredine XVIIL v. 1574. 1750. g.).. D v e r d i k o v i ć u početku XVIII. B o z i d a r i ć od početka matice (g. 12. Samo kroz XVII. g. Di Filipis. 1603. v.. Furlani.) kroz cio XVII. god. v. F i l i p i s od početka matice (g.8 a kao Bračetović g. g. D o b r u n i ć u drugoj polovini XVII. 21. da su izumrli.) iz [Pirana. 14. iz P i t a v a. 15. (oko g. 1614. F u r l a n u početku matice (g. i dalje češće u župskim knjigama kroz1-XVIII. često De Philipipis.. 1678. magistri Joanis idicti Furlan.. 1664. v. s napomenom: iz M a k a r s k e i s bilješkom: »naque 1641 sposo Radovan Volgarmente chiamato Allegretti«. v. sa Šolte. koji su primali ©ol g. ali možda i kao Boričević (?) (g. 1670. U popisu veslača za bračku galiju g. Č a i č e v i ć se spominje početkom XVII. udaje se G. F r a n i s de Venetio u početku matice oko (g.). iz T r o g i r a .. 1606. 1629.. Garbini.. s napomenom. Garbinović. 1606. inače Filipović. 23. 22. 1606.). oko g. 1615.. 1666. 1765. g. 1699.). (oko g. 1612. v.) ili Borichio (g. 1623.8. Dufcić vulgo Goja. D u t i ć spominje se od početka u župskim maticama (g.) ili Bonsichievich (g. 1619. B u n t u 1 i c prvi put prigoidioan vjenčanja g. U Dolu kumuje iz Bola Furlani g.. Prezime se na­ lazi i u popisu bolskih galeota g. iz S p il i t a. 24. God. 16. 1694. g. 1721. i XVIII. g.9 11. 1629. v.). (oko g. v. 1603. i prvoj polovini XVIII. 1604. G a r b i n u maticama od početka XVII.. a u Pražnicama g. iz M a k a r s k e. 1625. 1603. Prezime se nalazi i u popisu pu­ čana. v. D u r a k o v i ć sredinom XV1H.. iz N e r e ž i š ć a . 17. 1716. 1688. 1574. 1603. 9.) dalje kroz XVII. Vjerojatno isto što i Cerineo u Škripu. 1699. 1603. 1625. v. 1608. de Filippi i Philipipis. Garbino iz Bola. koji su pri­ mali sol g. 1628. v.. D u t o v i ć u prvoj polovini XVII. kao BuntulićBude. ali i Bračetović od g. 1724. 1611. u popisu galeota. 10. nestaju početkom XIX.) s napomenom: iz Š i b e n i k a. spominje se Garbinović iz Makarske. 20. B o ž i č e v i ć od početka matice g. magistri Garbinović. F r a r o magistri. 13. udaje se Garbinović iz Pri­ morja.).! God. (oko g. 226 . B r a č e t i ć od g. (oko g. v. g. 1709. 9 19. s napo­ menom: iz Miraca. 1606. ali više puta i kao Božeđarić. Kao Borichio u popisu pučana. D a p r e t o u prvoj polovini XVIII. 1706. v.9 18..8 Sutivanski Nadali također su od porodice Božičević iz Poljica.

28. g. 1632. i 1725. g. udaje se Hraruoitić detto Kika. (g. 1654. te u popisu bolskih galeota g.prije javlja na Bolu: g.). I n j u 1 o v i ć u prvoj polovini XVII. 32. 1618. 1751. G o i ć spominje se u početku matice (g. g. (oko g. 1718. 162*8. Vu­ ković. g. 1625. 1603. magistri Griman. g. pored kuma Ursulića nalazi opaska: »fii nome di sua madre Or sola qasail fu figlia di Cacich detto Xarcovich.). 1707. jedan Kačić je prior. 1626.. .. 1628. iz G o r n j e g a Huica. nalazim Gubernatorius Gaspari Dmi­ trović. v. gubernator Gaspari.9 227 . udaje se HranotićGrimanović sive Jiurice. koja se porodica i. Hra­ notić vulgd Kika seu Kikić. *** 26. 1740. Jedna Kačićka spo­ minje se 'g. 1706. 1711. 1603. kao kum Margareta Tadejna overo Dmitrović.Dmitrović. Žarković dictus Ursulić. "g. 27. Hranotić detto Masavina (Moglavina ?). Hranović. G l u n č e v i c se „spominje oko g. dalje. g. 1610. 1609. Gaspari Cacich«. g. (»Gaspari capitanei Gacich«). 1649: Anica »dr eonte Zorzi Cacich«. 1622. ženi se jedan Goić iz P r a ž n i c a . Kikić. g. 1646. v. Prezime se spominje do sredine XVIII. 1606. 1712. Orsola fu di. jer g. 1632. iZatim porodica Žarković i Ursulić. 1719. s napo­ menom »ex Vucosev«. 31. Vukoseo (Vueoseo). H r a n o t i e spominju se u matici od početka. kad kumuje g. Ursulića nalazim i kasnije. 1610. K a n d i ć se spominje u XVII. na pr. 1606. Capt. prezime se nalazi i u popisu bolskih galeota g. i 1680. Griman s ^kasnijom opaskom: »anco Grimanovich o Hranotich«. 1744. udaje se Mengotović detto Hranotić. da se na porodicu (porodice) Kačić odnose i druge 'bilješke.. 16l3... spominje se g. de Lupiš. 9 '. a 1674. napomenjom: iz N e r e t v e (Galešić »fu da Narenta«). 1715. J u r i š i ć prvi put zabilježeno prezime u matici .pri udaji g. v. Hranotić detto Kika. v. a kum Dmitrović g. g. g. g. g. g. g. i 1721. i 1632. jer se g. 1Q12. god. kumuje »Zorzi Cacich conte di Ba.. 1616. časa Xarcovich«. 1705. 1688. 1631. 1612. g. U prvoj polovini XVHI.) Justianović. 1735. Vjerojatno stara bračka porodica iz Gornjega Brača. 1745. g. 1625. 1625. 1668. a g. Jurišić-Gajlešić s kasnijom. među bolskim galeoitima g. 1665. Vjerojatno je s ovim u vezi i prezime . udaje se »filia D. 1625. g. često do g. (g. 1631. g.china«. Hranotić detto Vuković. 1674. Kranotić. domini­ kanac Lrtipi. udaje se Hranotić detto Mengo. i 1638. g. 29. K a č i ć se spominje u maticaima kao kum g. 1624. Vuković od početka matice g. g.„ g. 1654. 1744. dakle iz B a ć i n e kod Graca. samo Hranotić često od g. s napomenom: iz V e n e c i j e .. J u s t i n i a n i oko g.25. 1716. 1674. Gasparo i g. 1626. Čini se. i 1751 Hranotić alias Vuković..). g. 30. Griman.—1607. Kranotić.

koji su primali sol g. Kovačević alias Lolotović iz Starigrada. s napo­ menom: iz M a k a r s k e . 1608. magistri Ličini.—1487. u matici na Bolu kao Cranco g. na Boilu Matij Vileničić.. Porijeklom ' i z V i s a . po­ staje biskup u Hvaru.. g. 1585. pašnjaka.spominje se nasljednici Jurja de Cranchis (pašnjak Vošćića).8 Definis. 1694. 1754. de Granico Tomas orator 1455.17 messer Pompeo e Geremia frate^li Cranco. 1774. K r a j n i ć početkom XVII. 1754. jednom Kosovićevom iz Sybregha. g.10 U Dolu kumuje g. iz S t a i r i g r a d a (otok »Hvar). od g-. (g. 1619. K a m o r i č i e (g. 1701. 1742. abitaniti a L e š i n a g. 35. 34. 1742% i 174. 1608. 9 40. 39. v. 1753. u popisu novoga sta­ novništva od g.1. 1703. 1751. v. K o s o v i ć zabilježeno u vezi sa dvije udaje g.9 i u popisu pučana... Kovačević dicti Loloitović iz Starigrada. 1734. 19 U popisu gornješelsfcih vlasnika. 1610. 1615. 1625. 1672.) mistro L. Porijeklom iz bračkoga G r a c a . »figlio batezato Vicentiius Cranco vich«) u početku XVH. Komovičić. g. 1574. 1747. K u r t e l a č i ć alias Tomić sredinom XVIII. ali također u popisu bolskih galeota g. K o s a l i ć detto Banjol oko g. 1735. 1625. Vileničić Kovačević g. i 1742. (udaja).-^-1611." magistri Ličini. oženio se g. dominikanac Vileničić g. 1589. 41.—1732. samo Vileničić g. L i č i n i (Ličini) krajem XVII. 228 . 1738. u matici (g. Petar Krajnić. (g. Fabri iz Bola. Domnus de Cr. 1751.16 i 1466. kćerka magistera Fabriio sive Kovačević sive Viculinović. v. L a l i n o v i ć (ili Sailinović ?) u početku matice (oko g. 1628. Gsmetović ?) više piita u početku ma­ tice od g. 1398. sa P a g a . 37. 1715. u popisu bolskih galeota g. god. ajli umire iste godiine. 36. 1421.).8 42. faber Ličini. Konigričić ?). i 1636. a g.). 1610. g. K m e t o v i ć (g. 1614. K o v a č e v i ć ženi se g. 1625. (g.33.). natpop nerežiški opisuje Brač.18 Vrsalović spominje kao skrbnika maloljetnom Matiji Nižetiću-Petrulli (g.)... K r a g a č i ć početkom XVII. (g. koji se nastanio u Sutivanu. nobili di Spalato e della Brazza. u popisu •bolskih' galeota g. 1605. 1723. 1715. • 1752. udaje se g.anchis g.% koji su na Bolu pri­ mali sol: Gusovieh. 44. s napomenom: iz B e r g a m a . (oko g. U Bobovišćima kumuju iz Bosa.3 iz P o d b r e g a . 1689. s nadimkom Bergomensis. g. 43. 1574. v. Michael Crancovich orator g. t e g. u popisu pučana g. g. g. 1405..): »ser Michel o Michoi Cranco da Gradaz sopra isola stessa«. 1629. f42015. g. 1722. u popisu bračkoga plemstva 11 Crancovich (de Cranchis) . Fabri. g. v. K u z m i ć u maticama u početku XVIII. ženi se K. Komovčić ?) oko g. 38. 1628. K ir a n k o v i ć ili Hranković (g.). v. 1619. iz IStarigrada.

u Pražniicama g>. 51. a g. 1732.: Vicenzo Marghitich. 1625.. God. spominje se Krstuliović alias Mandić. L o v r i č i ć od početka matice (g. i t. artifex Ličini. (žena) g. U Sumartinu se spominje kao kum Lode iz Bola g. 1702. 1625. više puta samo Lode g. spominje se s napomeom: iz I P u č i š ć a .) često do XIX.. (g® 1631. i 1809.. s napomenom: sa V i s a . talijanizirano Maciolli. M a n d i ć spominje se u maticama Mandić detto Krančić. U Bobovišćima dolazi Marin­ čević kao staro prezime piorodice Gligo. dakle iz B a š k e V o d e . .ć zabilježen je kao Margitich g„ 1574. do 1815. g. 1795.. M a r i m č e v i ć je zabilježen u početku matice (g. M a n d a k o v i ć spominje se g. 1615. 1801. vijeka. u popisu bolskih galeota g. L j ii g o v i ć u maticama iz prve polovine XVII. 1625. 1630. 1747.. 53. g. 1659.. M a n o l i je zabilježen oko" g. v. 1791. v. 55. 1822. (g. . Margifcie sive Šare. U boboviškoj matici g. d. M a r i j a n i ć vulgo Bačkanin zabilježen u župskim knjigama oko g. samo Marinčević fg. M a r g e t i. 49. g.'v.. ' 48. 56.• v. nalazi se Ivan Marinović pok. 1625. 1609.. Tusa u vezi sa Marinković g. 1691.. kao-pop više puta od g. U popistui pučana u vezi s regrutacijom za bračku galiju (»sehiera di' Bol«) f*... 1799. 1813. primali sol. 1631. 1610. i 1706. u Supetru magistri L.. s napomenom: iz O m i š a . 1634..8 U popisu galeota za bračku ga­ liju kao »sehiera di Bok g. God. 54. L i o đ e t o v i ć od početka XVII. 1695. u Škripu L. Ciprijana. 1625. samo Mandić ođ. 1789. te 229 . g. Ljiković.) .g.. 52. Lodotović. 47. g.. da pripada među privilegirane porodice u Pučišćima. 46. 1705. 1830. s napo­ menom: iz Primorja. v. 50..) kao Marinčević Tusa (Tussa). 1604. s napomenom!: iz V r ­ te o s ke. u Milni kumuje -dr. u popisu •bolskih galeota g. 1655.) dalje kroz XVII. M a C i o l i ć spominje se u matici g. L i n a r d o v i ć ženi se g.. spominje se pop Lode iz Bola s napomenom. a naročito do g. do sredine XVIII. U Gornjem Humcu spominje se g. 1616.9 L i t k o v i ć se udaje g.. 1628. na Boltu među pučanima. 1725. koji su. 1714. Lovrinčić i Lovinčie. s napomenom: iz N e r e ž i š ć a. 1615. 9 U žup­ skim knjigama skoro od "početka do oko g. 1628. 1707. iseljeni. više puta u župskim knjigama do druge polovine XVIII. Lode iz Bola. 57..45. fratar Litković.1751. 9 Marinovića je bilo i u Bobovjšćima. 1616. M a r i n o v i ć u bolskim' župskim knjigama zabilježen je od g. 1603. — Možda slično g. i 1704. Lode iz Bola. g. 1688.

9 U sutivanskoj matici se spominje g. 10 koje je dobjeglo za kahđijskoga rata (popis g.11 64. 1701. 61. u maticama od početka g. bez napomene. s napo­ menom »iz Bakra« 1 g . 1672.. da Novaković iz g. 67.se spominju od početka matice g.. 1621.). i dalje g. 1765. 1747. g. a g. 1729. M a t o š i ć u bolskim maticama zabilježen kao Matlieus Senjanin (Matošić) g. M a r t e 1 o v i 6 zabilježen u matici Mairtalović g. galijom Ivan Matković. 1737.. Zabilježen je i u popisu novoga stanovništva. u vezi s bračkom. U po230 . Maritinovie.9 63. a Martelović g. M a r t i n o v i ć u bolskim maticama od početka (g* 1603... Čubretović alias Marušić g. 1626. i g. 1624.. Iselili u Sumartin u drugoj polovici XVTH. 1764. 1693. (U popisu gornjoselskih vlasnika pašnjaka spoimnje se g. 66.. g. Martini. (žena) s napomenom: »pori­ jeklom iz S e n j a Vjerojatno isto i Matošević..Marussiio'g. 1659. < g. M a s l a r đ i e zabilježen u maticama od početka XVHI. 1721. M. U popisu bračkoga plemstva od g. i to s nadimkom detto Novaković.1789.9 Znači. M a t i ć u bolskim maticama zabilježen g.schiera di Bol« g„ 1625. nalaze se dva Martinovića. jedna žena zabilježena g. 1744. (žena) i Matkovac sive Matković g. Valerib Martinić Martini Martinis (redovnik).) do XDC. U Dolu kumuje Marascij iz Bola g. 1625.. i 1638. 1603. 1626.. 1717. 1631. vijeka. 1744-. 1751. s napomenom: iz P r a ž n i c a .Marussio g.) do sredine XVII. Matko iz Du b r o v n i k a. 1720.Oktavijan de Martinis. U popisu »schiera di Bol« g. 1606. U popisu pučana »schiera di Bol« gf 1625. v. 1625. Novaković iz Bola.U popisu pučana ». M a r k o v i c zabilježen je u matici od g. . 1610. iz Omiša. 1750-.. Dflimarković. kao Matković iz G o r n j e g a H u m c a g. II Povljima su zabilježeni g. kao Marković-Budva. 1603. 1638. M a r t i n i ć sredinom XVII. Nikolić owero Marušić. 65..) kao Bamić-Matković. iz a Bobovišća. 62. Madkovac iz Bola. magister . 1609. M a r u š i ć u bolskim maticama og početka (g. Nikolić seu Marušić. 1672. samo Matković g. M a r t i n i s od Martinić. v... v. i dalje: g. 1767. 1643. v. jedna žena M. M a t k o v i ć zabilježen od početka matice (g. g. 1646. 1630. 1746. Matkovac g.. ali g. Maruscio. dalje do novijih vremena (XIX.). de Martinis). 1589. 1657. 59. 1748. v.. koji se spominje g... 1723. 1605.. 1620. kao zamjenik na galiji: Zorzi Novacovich iz Pioljica. g. . 1747. 60. 1600. 1697.. 1624. 1609. 58. 1747.. a g. i Maislarđić-Novaković novoga stanovništva nisu od iste poro­ dice. a prije toga u Neirežišćkna g. g.

1403. g. Nikoloric alias Gira (Ghira). g. u popisu11 originalnoga bračkog plemstva (Nisetei ovvero Nisetich). P a p i ć u maticama oko g. 1613. g. Pa­ vlović s napomenom »iz Primorja« g. 1706. ali gradio kuće i po ostalom Braču).se M. istoga spominje i g. «'i 231 .iz J e 1 s e. s {napomenom: iz D r a šn i c a.. 1628. 73. Vučić-Meštrović. 71. u vezi s bračkom galijom zabilježena su tri Meštrovića. među bolskim pučanima. sam. P a r o l i ć u maticama g. God. 1715.XVII.8 72. samo Gira. Porijeklom iz napuštenoga bračkog naselja Diuforavica.) kroz prvu polovinu. M i l o z e t i ć spominje se u početku matice (g. 1625. 1574. 1632. 1610. U popisu pučana u »schiera di Bol« g.9 68. 1603. Nixe) Petrulli iz Dubravice. 76.9 77. 1628. U Supetru se spominje Tendić iz Bola g.. i 1635. Prvi se počeo pisali gornjim prezimenom (Nižetić) sin mu Matij. Mixa.).. i 1688. 1616. 1611.9 69. Mikolić ovveno Nikoloric Gira. Ovo se prezime nalazi g.) donedavno. 1743. mjesni je sudac Bola Jerolim Niseteo-21 75. Slično Kapitanei (Capitanei) od g.). P a v l o v i ć oda g.pišu pučana »scihera di Bol« g. što.. 1750. 1637. 1711. 1625. i 1733.). Nikšu (Nixa. i 1635. u vezi s bračkom galijom > Vinko Matijć. i dalje. zabilježen kao Nižetić... 1828. 1731. g. N i k o l o r i c u bolskim maticama bilježen često od početka (g. 74. 1729. 1605. 1574.k a r ' i s k e . 1635. i 1723. Jedan kasniji Mati ja pisao se: Mattio1 Petri PetruilliNisiteio (živio u Selcima. 1628. Mo š n j i ć u matici g. 1625. M i h a t o v i ć spominje se od početka matice (g. U Dolu kumuje g..8 70. možda je porijeklom iz nestaloga bračkog naselja Mc'šuje (Moisuljica. 1603.. kad kumuje eapiitaneus Pavlović iz M a . Mikolorić. Prezime. 1701. Jedna grana dubrovičkih Nižetića latinizirala je tokom XVII. 1635. Nisetheo) do druge polovine XVII. 1767. preselili u Pag. 1603. ima napomena. 1725. Vrsalović20 spominje g. 1657. udaje se g. Prema prezimenu. Pre­ zime se nalazi g. ženi se P. 1603.. nalazi se napomena.Ntseteo. do oko g. i 1689. 1390. U popisu« pučana »schiera di Bol« g. Možda isto Pervolić g. gv 1740.. se nagazi u popisu pučana g. 1724. g. 1725. 1630. g. samo Tenda g. Kapitaneo se spominje g. svoje prezime u . spominje se kao Nikulorić. i 1730. g.. v. Nižetić iz Bola.nema više (estinta). God. koji su dobivali sol. s napomenom:. 1702. g. spominje u svojim zapisima. za bračku galiju zabilježen je Frano Parolić. 1718. 1757. N i z e t e o bilježen od početka matice (g. v-. v.. Nikoloric. 1699. Mi k u l i ć alias Tenda u matici g. koji su dobivali sol. da su. 1629. M e š t r o v i ć spominje se od prvih godina bolske matice (g. da porodice M. g.

.1610. 1631.. 1614.. 1778.. 1579.. P o 1 i t e o kao Politeus u bolskim župskim knjigama od g. 1604. 1625. žena Pendesić-Matijević. P a n d e š i ć oid početka bolske matice (g. i kao Pobroević g.. a ostav­ štinu je naslijedio Anton Politeo (g. 1747. Vicko Poloviinić je bio »procurator« pučana na Bolu g.) s napomenom: iz V e n e c i j e g. 1712. v. 1643. kao Antić-Pičić. 1681.) često dalje do druge polovice XVII.. God. 1632. 1717. 1610. vijeka.) do1 sredine XVIII.). i 1668. v. kao kum g.) i idailje kroz prvu polovinu XVII.. saimo Popović. P r i m o r j a .78. 1739. te se počeo nazivati! Politeo-JNisiteo.. 1623. jest D. P e t k o v i ć se spominje u bolskim župskim knjigama od po­ četka matice (g. P i č i . 1668. do druge polovine XVIXX. 10 87.. Beirnardina g..tako je ostalo do oko g. Ovo se prezime nalazi u popisu neori­ ginalnoga bračkog pelmstva g. P o l o v i n i ć u maticama Bola od početka (g. g. Nikoga.. izginula je dubravička grana Nižetića. Pučišćiima kumuje P.) do druge polovine XVIII. v. 1609.9 84.. 1620.). 1605. 1749.. Polovineo g.25 ali je zabilježen i jedan Polovinić (Marko) g. ć je zabilježen od početka bolskih župskih knjiga (g.8 a također 'i u popisu pučana »schiera di Bol« god. 1619. 1670..brović. P e t r i z i o „od početka matice (g. 80. kad je prevladalo Nisiteo..Prezime se nalazi u popisu (g. 1657.. Petritio g.1633. g. 82. 1734. 23 83. 1621-. 79. God. 1620.Fabretović. »Prezime se nalazi u popisu pučana. 1603. Pasquali g. Pendesić detto Ferro."8 a također i u popisu pučana g. 1677. g. 1604. 1609. 1665. g. Osim toga spominje se g.. 1815.22 Rektor crkve Sv. Hieronimus Petricius. zabilježen je kao Petkoević. 1609.' Ime latmiz'ran-o i talijanizirano od Petričić. 1606. 1611. Perdić alias Ferro »et« .) s napomenom: iz Nerežišća. 1746.—1758. i . samo Ferro. 1643. P a s q u a l i . 1625..9 za bračku galiju (Toma.. 1617. Dinko: i Jakov). Petrizio g. 1574.. Pendesić »dictus« Uvković.-koji su g. i 1711. i 1624.) novoga stanovništva dobjeglog na Brač. P o p o v i ć u maticama kao kum spomenut g. 1603. Petricio g. g. u mati­ cama ofeo g. .. 1574. P o b r o v L ć u maticama g. iz Bola g.. 81. u Sumaartinu g. Pendesić-Ferro^Fa. vijeka.9 »schiera đi Bol« (bračka galija).. 1625. Petritij g. Polovimo g. 1708. kao Paskvalović (Pasqualovieh) g. ali g. 1615-.. U popisu pučana. 85. kao Matias alias Popović. U. nalazi se i Poilovinich. prima sol. Polovineus g. U popisu »schiera di Bol« g. u početku matice (g. koji su primali sol g. 1623.24 86. 1613. P e t r i č e v i c se udaje g. 232 . 1670.. U Nerežišćima je zabilježen kao kum Petković iz Bola g. 1612. 1616. s napomenom: iz. 1739. 1617. 1618. u vezi s regrutacijam za bračku galiju zabilježen je Ante Pičić. 1709.

. 9 R o d o l f i u maticama krajem XVII. g. i 1750. 1605. Polovinei iz Bola..) kroz XVII. R o k o č i ć u bolskim maticama od početka (g. U Nerežišćima g„ 1678. 1574. Rokotić. a 1733. g. 1635. zabilježeno Rakodić »chiamati« Dobričić. U Sutivanu g. 1604. s napomenom. g. U župskim knjigama spoimin je se u prvoj polovini XVIII. 1625. U popisu pučana g. 1657. 1688. R a d i č i ć u boilskim maticama od g. Rudolfi iz V e n e c i j e . 98. Rokočić »anco!« Dobričić (»da Dobra«). »schiera di Bol« nailazi se Jutraj Radatović. Sesnjić.11 S v a r t a l o v i ć u matici g. g. 1655.. 94.magistri Ridoilfi. 99.1639. 1737. v. (bračka oailija) zabilježena su tri Rokočića. 89. g. 1657. 1614. 93. v. 1631.. Ovo se ipirezime nalazi u popisu bračkoga plemstva g. 1622.) do u XIX. 1405. 1706. i to g. v. ali g. v. i dalje. a'g. R o g l i ć u maticama Bola u prvoj polovini XVHL v. 1625. 9 233 . 1616. v.88.. S e p i ć od početka. g. g. 1688.. 9 Jedan se Radatović iz Bola spominje u Nerežišćima g. 1733. a g. 95. 1625. s napomenom: iz N e r e t v e . . matioe (g. 1610. i početkom XVIII. a u Postirima g. kao sudac. 1652. R a g u s e o u bolskim župskim knjigama skoro od početka (g. da još živi posljednja sitarica od 80 godina).. v. s napomeno'm :iz K r a j i n e . U popisu pučana »schiera di Bol« g. 26 Polovinie se ne nalazi u popisu bračkoga plemstva od g. g. 1650. P lo s t o 1 a r i ć u maticama u prvoj polovici1 XVII. i dalje spominje se pogdjekada do sredine XVHL v-. kao Radutinić s napomenom: sa H v a r a. Rodolfi iz Bola. Rokečić. kad se spominje Nikola R. U popisu »schiera di Bol« g. 90. Franjo Svartalović. 1606. ali g.. Prezime se nalazi u popisu pučana g. a g. 1700 s napomenom: preseljen u Starigiraid.9 S a l a p i ć spominje se u početku XVII. 1607. 1625.8 u popisu pučana »schiera di Bol« od g. 9192. Dni Svartalović. 1688.. s napo­ menom : iz G o r n j e g a H u an c a. 1671. U popisu pučana »schiera di Bol« g.9 S e s n i ć od g.). 96. ima Rokotović. u vezi' s bračkom galijom nalaze se Pro Raguseo. zatim g. (kum).: iz G o r n j e g a H u m e a. g.. 1625. 1746... s napo­ menom : iz P o s t i r a. 1714. zabilježena su dva iSepića.. Marko sin Marka Ragiuseo i Nikola di Ragusa. 1711 s napomenom: sa kopna (»terraf erma«). 1603. n U Doilu kumuje V 1703. a g.đi Đol« (bračka galija). 1626. 97. Anton iz Dubrov­ nika" (da-Ragusa). Rokočić đetto Dobričić. God. 1625.9 »schiera. 1722.U popisu pučana koji su dobivali sol g. 1753. (Mislim. ^ R a d a t o v i ć u bolskim maticama od g. S t i p i č i ć u matici spomenut g. s napomenom: iz D o n j e g a H u m c a . vijek.

na Balu je »ricevitore đoganale« Gaetano Vitnico. v. U Suimartinu se spominje Vicenti iz Bola od g. Ivan Vitnić i Dinko Vitnić. i XVIII. kroz XVIII. 1625. 1607. V o j v o d i ' c u početku matice (g. Po tradiciji i Kačiću (»Korabijica«). 1603. 1625.spominje se redovnik Viojnović. 110. U popisu pučana »schiera di. T r u t a n i ć zabilježen više puta u matici o dg. 108. V i t n i ć u početku matice. v. spominje • se Vitnico. V a 1 e n t i ć u matici g. koji su dobivali sol g. krioz XVII."De Thoimasis. 1751. 1604. 1753. v. 183Y. 1615/. 1628. Valentić. 1624. 1625. V i d o š e v i ć skoro od početka matice kroz XVII. iz V i t i nje (Hercego­ vina).-8 i u popisu pučana »schiera di Bol« g.1608. U ispravama često Vkicenti. 1606. vijek. Vidošević vulgo Markovinčić.). samo Markovinčić g. s napomenom: s kopna (»da Terraferma«).9' U Povljima se spominje g. Bernardina jest Berniardin di Thomassis. v.u matici u prvoj. g. i 1755. g. vijek. 234 . Vitnić iz. vijeka. U popisu pučana »schiera di Bol« odnosno. i š l a r i ć u matici kroz XVIII.schiera di Bol« g. 1625. vijeka \g. g. v. 1745.1574.9 Jure•patron crkve Sv. 1777. g. — U popisu novoga stanovništva od g.9 108. U popisu pučana bračke galije »schiera di Bol« g. 9 105. Bola. U popisu pučana. 1703. 1770. i-XVIII. Bol« g.) pa kroz XVII. T o l o c r o v i ć u početku matice (g. 1632. samo Paškanin g. te je možda istog porijekla uz potaMjsnčeno1 prezime. ) > 101.sredinom XVIII. da Pa'go.27 103. i 1605. 'nalazi se Petar Vojković. V e l e e v i ć .9 107. 1625. s napomenom: iz Dola. 1717. podovi ci XVII..: Nikola Vitnić. -(bračka galija) za­ bilježen je Nikola Viloević.. V o j k o v i 6 u počeitku nnatice do prve polovice XVHI.9 109. T o m a š i ć IUI početku matice .10 102. 1751.). g.s napomenom: iz G o r ­ n j e g a H u m c a .(g . God. 1747. s napomenom:' iz P a g a. zabilježen je Jerolim. g. 104. (bračka galija) zabilježeni su Jakov Toimašić sa sinom Markom. Vidošević alias Markovinčić. •».S v i r č e v i ć od početka matice g. popisana su dva Vido'ševića. v. 1625. i zato Paškanin. U popisu pučana »schiera di Bol« g. 1579. do g... 1690. 1603..zabilježen je neki Andrea. i XVIIIv.100. Boljanin g. Porodica izumrla početkom XX. U popisu pučana »schiera di Bol« g. u matici kroz XVIIIL i XIX. 1625. 1859. 9 111. Prezime Vitnić nalazi se u popisu pučana. Oko g. Valentić-Valoević. Šarić. i u prvoj polovini XVH. g.° (bračka galija) zabilježeni su Ivan Trutanić i sin Petar i Ivan Trutanić.»Rolo delle Genti Bol«) g. V i c e n t i' .

iz G o r ­ n j e g a H u m c a.. 6. Z o r z i ć u matici u prvoj. A. geor. • 1.o v i ć 1 porodica. i to ui udaljenosti oko 10 minuta. 71—75. s napomenom: iz Gornjega Humca. 1939. a to znači jelen. Zadar. 112. LITERATURA I BILJEŠKE ZA BOL I PODBQRJE: A. 1876. 8—10. polovini XVII. cenni storico-descritivi«. ali g.) 2 poro•' die. ' Poneki.. Vjerojatno od porodice Pavlović-Capitanei. aili dok su ovi bili imućni. U b o l s k i m maticama od g. Vojvodići su bili siromašni. Bojanić: »Bol« u Manuale del Reg. iz B o i n. j . v. Prema tomu.. jelen. 5. Nazivi za Brač: Britanide i Brattia izvedeni su od brentos.M a r i n k o v i ć (nadimci: Špadić. — P. str. br. iz B o l a . 1609. 7. t. iz Bola. od roda Marinković. nazivlju zaselak Podbarje. Možda je u vezi sa Zorzetić (1616.i ć (nadimak: Bilić) 1 porodica-. s napomenom: iz B l a t a . 2.. Mayer u Hrv.) grčki naziv Elafuza za Brač bio bi prijevod prema Elafos. da je ime otoka Brača postalo od ilirske donjoitalske riječi brentos. — Za stara naselja kod Bola i toolske starine: Ostojich: »Sepolcri amtichi nella t e r r a Bol«. E 1 e z.. Baelović) iz . v. iz I m o t s k o g a . g. Kopar. 1713. 1908.T r o h a v e i ć (nadimak: Humčamovi) 5 porodica. B o"d 1 o v i ć (nadimci: Futre. god. ima Zorzic seu Lukarić. Žuvanović) 3 porodice. K r a l j e v i ć (nadimci: Oko. glasniku. Zorzi da M a k a r s k a . B o l a .. 1709. prema talijanskome.1743. 41—42. God. 2 • . A. Jaje. Elezov:ć-—FinčulovićV 4. Badanj© poroiđlice. br.. blizini Bola. 1 por. u Gazzeta di Žara. 3. đi Dalmazia. Gulermo) 12 porodi­ ca. K e l i ć (nadimci: Cimbar. Zadar. 1620. K ia r m e 1 i e (nadimci: Brbošić. 1704.. 1716. VI—VII. Elafusa se ne bi odnosila na neki stari grad kod Bola. U bolskim maticama zabilježeno pre­ zime od god. aili Vodanović je vjerojatno starijega porijekla. 1838. Nekadanje staro bolsko.naselje bilo je valjda u blizini Bodborja-29 ' Pošto je zaselak spaljen od okupatora živi samo 1 porodica Marinko-vić-Spadić. C v i t a n .. g.)« FODGBORJE28 U neposrednoj. te se doselio iz Bola. Kasniji (V.—1635. 145 drži. Vodanović 1 por. i— Latina1 235 . iz B o l a. Tuonac) 3 porodice. 8. str. Bojanić: »Bol. Zagreb.

privilegi et inđulti. X I I I .. 1565. • • 4 C r o a t i a s a c r a . Vido de G r e g o r i o . 322. ibid. 8 P o p i s kod I.. libr.. . — A .. i i Ciccarelli. 82. ibid. t e r m i n a t i o n i . s t r . 2T C r o a t i a s a c r a . ibid. 1943. Ciccarelli ibid. 28 Z a s e l a k su Talijani spalili u k o l o v o z u '1943.r u m (C. — F .. 5 1 D i v e r s i publici đecreti. — D r . 84. ibid. ibid. ibid. s t r . 339. ibid. 2i > P. 9 Mladineo. str. 3106. 1941. Z a g r e b . U d i n e . s t r . p o p i s a n i su n a Bolu ovi novi s t a n o v n i c i : b r a ć a Vodanović. 255—256.. 4. I X . ~ O b z o r . I.. Đ a k o n I v a n : S e g u e n t i v e r o a n n o (872) m e n s e Madii i t e m S a r a c e n i C r e t a i n s u l a e g r e d i e n t e s . ibid. A c t u m Boli in P a l a t i o E p i s c o p a t u s B r a c i e n s i s P h a r e n s i s . 274—278. l i 2. 8 5 — # 6 : » E x i s t e n t i b u s J u d i c i b u s in B r a c i a Nobilibus Viriš M a t t h a e o Uladigae. b r . i'2 R u k o p i s n a k n j i g a kod obitelji M i c h i e l l i — V i t t u r i ( i b i d . P e t a r P o p o v i ć . ibid. 2(! Ciccarelli—đe C r a n c h i s ( H r a n k o v i ć ) . spalili su i k u ć u I . s t r . 137. s t r . Split. I.. 28Qf—282. 3105.. u J a d r a n s k o j s t r a ž i . 170—171. 1901. Skok: »Problem romanstva i slovenstva n a našim ostrvima — Brač«. G r g a V r a n j o š . 202 ( n a s t a v a k ) . ( > Ciccarelli. 45—46. V. J a k o v a . ' ' 22 Ciccarelli. " 7 Ciccarelli. 4. 131. .' D o b r e t z a Bersoi. s t r . dje­ lomično spalili Bol. P e t a r Viroević. s t r . — F r a n e R a d i ć : »Sredovječna c r k v i c a sv. 3 Ostojić. L. c o m m u n i t a t i s TBrachie. s t r . — K a d s u T a l i j a n i u' kolovozu g. Ciccarelli: Oservazioni. s t r ..' J a d r a n s k a s t r a ž a . s t r . Bol«. . . k a ­ p e t a n J u r a j Ivulić s a sinovima. — A. br. 1 9 M. s t r . s t r . is Ciccarelli. 236 .. J u r a j Baloević. 8. l i s t ^ — 9 . q u o s d a m D a l m a t i a r u m u r b e s d e p o p u l a t i s u n t p a r i t e r q u e etisa'm B r a c i e n s e m eiusdexrx p r o v i n c i e u r b e m i n v a s e r u n t . 3 A . 92.. • 21 c i c c a r e l l i . J u t r o n i ć : » P r i m o r s k a b r a č k a naselja. R a d i ć : » N a t p i s i u Bolu u c r k v i B l a ž e n e Gospe od M i l o s r đ a « . b r . str. P e t a r B a b i ć đ e t t o M a r t i n o v i ć . is Ciccarelli... i4 S t a t u t a m u n i c i p a l i a ac r e f o r m a t i o n e s m a g n i f .: »Zanimivi s t a r o h r v a t s k i -natpis n a B r a č u « . g o d i n e 1747. s t r . ibid. 82. 10110. 56. ibid.... ibid. Mi­ hovil U r s u l i ć detto %arković. 50. 3. ) . s t r . B u l l e t t i n o . — D o c u m e n t a H i s t o r i a C h r o a t i c a e P e r i o d u m A n t i q u a < m v I l l u s t r a n t i a . J e r o l i m š a r i ć . s t r . V r s a l o v i ć : »Prinosi iz b r a č k i h s t a r i n a « u V j e s n i k u z a arheologiju i h i s t o r i j u d a l m a t i n s k u . s t r .) I H . s t r . 1939. Utini. 1932.).. b r . 45. t e se raselio. i ° P o p i s k o d I . M a t e Vileničić. et Volcasio Catich. 4. 69. b r a ć a Ivulić pok. die 4 D e c e m b r i s ) .. 23 C r o a t i a s a c r a .« ( A n n o Domini 1325. ibid. ibiđ.. I v a n a K r s t i t e l j a n a Bolu n a o t o k u B r a ­ ču«. 16 Ibid. ibid. b r a ć a Vodanovi'ć p o k . 274... Split. Sv. 24—25. Mihovil M a s l a r i ć . s t r .. 1930. Split. B a b i c a . s t r . 275—276. s t r .. B a b i c a (ibid. 6427. K n i n — Z a g r e b . ibid. B a r t o l Ivulić. Mihovil Košić.. • . B a b i c a . 1656. Vinko Ivulić. M a r k a . 322. 24 Vrsalović. " Ibid. 82. Split. s t r .. S t a r o h r v a t s k a p r o s v j e t a . 256—257. s t r . 25 Ciccarelli. 20 ibid. 157. 339. ibid.

205. 116 Ančić 150. kapelan 27 Ančić-Tunguz 205 Andrea. 225 Andreis-. A.Defilipis 113 Andreuzzi 29. . 72 Albania 21 Alberti 108. 218 Anjić Vinko 217 Aniić vulgo Bailo 225 \ Anteša. 160 . pop 36 Alfierović detto Kovačić 168 Alfirević 36. 108 Andrić 107 Andrievich Victoria 48 Andrija II 13. Abramić M. conc. 47. nadimak 197 Antić-Picić 217. (mistro) magistri 64. nadimak 50. 175 Ajuntov. magister 158 Andrea da Pago 234 Andreis 106. nadimak 221 Ancona 23. 120 Andrija iz Paga 217 Andrijašević 141 Andrijašević Ma'tej. mistro 98. 90. 120. 214 Anjić 64. 104 Ačerasić 25 Ačić 210 Adria 20 Adrnac. 216. 101 Andriuzzi.Petrus D. 51. 101 Andriuzzi Simon. 225 Albani 160 ' Albani Burianensis Trevizan. 99. _. 205 Ančić. ^nadimak 125 Adulmaf 218 Agregoni 107 Ajduco 206 Ajunt. 178 Ančić 204. 214. 216. 214 Aničić-Mihajlo 206 Aničić Mihovil 206. 225 Anjić alias Vidić 225 Anjić Ivan '217 Anjić Jakov 2-17 Aniić Matij 217. nadimak 112 Angelo Nicola 67 Anibalović 83 Anibalović Petar 83 Anibalović Vice 83 Anić 28. 23 . fra 13 Albins . 28 . Alberto. 46. 100. 215. 89. 204. Andrijević-Ivelić 13 Andrijin. dr. 101 Andriuzzi Francesco. 232 . 225 Andreis alias Ivcllii 225 Andreis de 183. pop 81 Andrijević. 67 Alessandri 64 Alfieri. nadimak 202 Andriuzzi 64. 101 Anđelović. 93 Amerika 50. 225 Andreis alias Andrijević 45. 214 Aničić-Balarin 205 Aničić Mate 206.INDEX . nadimak 73 Akčić 212 Akvila (Aquilla) 178" Alaburić 164 Aladić 225 Alandić i van 212.113. 141 ' Alfirović 37. 192. 99 Alfirović Antun 172 Ailegretti 226 Allegri 36 Allogi 64 Aloj 64 Alvizev 82 Alvizova Mare 82. 107. 170 Amerikan. mistro 98.

224 Avancanić Ivan 218 Avancanić Jakov. 43. 174 Arković 213 Arković-Rpdić 213. nadimak 219 238 . 206 Antulović detti Vicić 206." 196. (Avanzanich Giacomo) 26. 141 Arbizario 133 ' Arbunić 174 Arbunić alias Radovan 174 Arbunić Radovan 133. tenente 134 Arnerić-Babak 150 Arnerić-Hranoelli 134 Arnerić Dimitar 134 • Arnerić-Gnjave 150 Arnerić-Guže 150 Arnerić-Kačilo 150 Arnerić-Kontus 150 Arnerić-Kampur 150 Arnerić-Pavisić 150 Arnerić-Sumeić 147 Arnerić-Trapo 157 Arnerić-Tud'esko 150 Arnerić-Vlašić 150 Arnirić 149 Arnirić Petar. 149 Arnerić. nadimak 33 ArnočićFilipović 45 Arstić 205. artificis 56 Azić 118. 130. Arbisani 133. nadimak 84 Anzulin-Buble. 134 Arnerić 45. 134 Babibkovića kuće 25 Babić 90. 214. 133. general 134 Arnerić. 74 Antičević Margarita 134 Antičević sive Krstulović 73 Antočev. Vicić 58 Antulović-Vicić 206 Antunac. 162 Antičević Ivan 27. 218 Babić alias Konjić 206 Babić Bozo 26 Babić dicti Konje 204 Babić I. 198. 183. 122. 214 Babić Petar detto Martinović 236 Babić Pro 217 Babin. 201 Austrija 18 Avancanić 25. 206 Arstić. 73.Antićeva Orsola 27. 206 Antulović-Ektorović 206 Antulović dicti Vicić 205. 214 Antulović Ivan 214 Antulović Mate 214 Antulovi reč. 67. 81. 132. nadimak 84 Aquila 13. 158. 73 Antičević 45. 210 B Babak. 203* Antonijević alias Peričić 199. nadimak 206 Arstić-Cvitanović Ante 205 Arstić-Cvitanović Ivan 205 Artista-Pin-Kotica. 204. 157. 153. 198. 134. 178 Aquila Girolamo 167. 214. 199 Antonio. 149. 50. 99. 128. 168. 134. 329. Arnarić 45.Blum. 189. 172. 29 Avancanović 225 Avancanović Marko 217 Aviani 56 Aviani. nadimak 85 Arvana-Arvarinac. 188. 236 Babić Juraj 206. nadimak 74 Antunović 47. 192 Antonijević vulgo Peričić 190. 199. 216. 192 Antonijević vulgo Kuluz 190. 126. nadimak 85 Artista-. 218 Antunović Jure 46 Antunović Nikola 46 Antunović vulgo Jurašin 134 Anzulin-Boimet. 104. 214 Babić Mihovil 97 Babić Pavao detto Konje 206. 29 Avancanić Matul (Avanzanich Mattule) 26. Zorzi 168 Aračić 56 Aras 56 Arbensis 141 Arbesanl 241 . 77. 97. 215. 27. 44. mistro 83 Antonovi. 200. 83. 134 Antović 215 Antulović 190. 217. nadimak 199 Antonović 46. 148. nadimak 150 Babalić 216 Babarović 56. 29. nadimak 206 Aržić 118. 134. 192. 203 v Antonijević dicti Jurešina 203 Antonijević dictus Jurašin 203 Antonijević vulgo Jurašinović 190. 204. 174. 129. 29 Avancanić Jerolim (Avanzanich Gerolamo) 26. 205. kapetan 134 Arniović. 112. nadimak 202 Antoničić 203 Antonijević 45. 178 Aquila Juraj 178 Aquila. 206. 202. nadimak 85 Artista-Benedeto. 215. nadimak 198 Babinovi. 47. 156.

nadimak 119 Barbaro. 223 Ban. 77 Baćina (Bachina) 22. nadimak 220 239 . nadimak 168 _ Bace. 150. nadimak 195 Bandurić. 218 Baćulin Jakov 27 Baćulinac.Skore 126. nadimak 235 Bagelić 28 Bago. 114 Balarin. 105. 106. 37. 99. 149. nadimak 108 Baelović. 37 Barbirinus 28 Barbosić. Balarini 29 Balarinova 27 Balarinović 82.nadimak 109 Bandirica. nadimak 119 Bakalera 163 Bakar '41. 125 Bakalar. 114 Balatura 132 Balbi comes 28 Balbi Antonio 44 Balbizza 90 Balbiza seu Isepin 90 Baldasar 130Baldović 99 Baleta 192. nadimak 198 Ban Stjepan 64 Bandić 133' Bandić . 113. 38 Balarin Pavao 29. 122. 225 Baloević dicti Beat 150 Baloević dicti Kosović 150 Baloević. 126. nadimak 76 Bandur. 74. 230 Bakarela. 225 ' Ba!oy Clipsa 225 Bambo. nadimak 218 Barbirić alias Kuščić 34. 141. 218. nadimak 109 Bandurovi. 199 Baj'lo. Matije 82 Bakulić-Hodžić (Oxich) 225 Bakulić Petar 27 Balancanović 122 Balarin 29. 190. 50. 27. nadimak 123 Banić 47. nadimak 221 Baka. nadimak 61 Bago. 99. 166. 105 Balarin Simon 29 . 44. Balić 74. 141 Bakić alias Skorić 141. 141. 219 Barbirić. nadimak 164. 216 Barbir 37 Barbirić 25. nadimak 221 Bakulić 99. 130 Baliotto 134 Balkanski poluotok 12 Ballarin Ante. 82 Barada Miho dr. nadimak 202 Bahić Petar 121 Bajamonti. Bak. nadimak 54. 215. nadimak 30. 114. 114. nadimak 195 Baranović Juraj 44 Baras. 118. 108 Bakić 28. nadimak 198 Baković 29. comes 44. nadimak 32. nadimak 61 Bagulina. 228 Banović Ivan 217 Banović Jakov 218 Baović 47. nadimak 202 Bajanović 37 Baje. 107 Barbarinus 37 Barberigo 107 Barberini 37 Barberino 37 Barberinus 37 Barbić 25. 44 Baković Ivan 29. 167. 77. 178. 106. 97 Barakul. 205. prokuratur 13 Ballarin Frane 113 Baloević 45. 177 Banić Marin 218 Banić Mate 218 Banjanović**37 Banovac 223 Banović 47. Luke 29. 178. nadimak 50. Juraj 226 Baloević sive Ančić 150 Balogevich 225 Baloi 150 Baloi Simon de 150 Halojević 150. nadimak 84 Bakarin. 150 Bakić alias.Babković 29 Babus. nadimak 194 Bačić 218 Bačić nadimak 176 Bačvar. nadimak 50 Ban 64. 149. nadimak 89 . 39 Barbirić Frane 26 Barbirić vulgo Kuščić 34. 225 Bakulić Ivan p. 49. 150 Bakić dicti Skorić 150 Bakić Josip 441 Bakota. 227 Baćina Mato 106 Baćulić Jakov 26 Baćulin. 221 Balarin pop 107 Balarin Anton 29 Balarin-Grassi 29. 218 Baković braća pok. 44 Baković Mate 44 Bakranin.

118 Barku!jić 55 Barnić-Matković 216. nadimak 22h Belovina 90 . 114 Barsatić. 141 240 . 118' Barković Juraj. 229 Bašić 47. 209. 178 Baturić alias Sirnić 171 Baturić detti Sertić 160. nadimak 165. 74 Barišić-Berkuić 56. 205. 212. 205. 130. 74 Barišin. Belamarić 141 Beiavić 159. 45. 162. 162 Bauk 162. 158.52 > Beat 152 Beatović 152 Bebosić 122 Bečeković 141 Bedrica. 178. Belovnina 25 Bencur 192 Benčie 122. nadimak 84 Bašić Barttil reč. Božić 90 Bašić Duje 90 Baška 164 Baškavoda 113. 211. .Barbun. 64. nadimak 165 Beg. 82. Battaglia 141 Batulić Juraj 217 Baturić 45. 214 Batoš Marko 211.Belić 158. 90 . nadimak 223 Bafković 45 • Batoš 107. 225 Bartulović-Ivan 44 Bartulović-Puović 225 Bartuzzi. 210 Batoš Grp-o 211. 175. 50r 108. 118 Barti. 90. nadimak 220 Batina. nadimak 219 Barsatić 90. 64 Bazeta. 162 Bašo. "230 Barozzi 107 Barozzi. 204. nadimak 60. 213 Base. magistri 107 ^ Barsata. 47. co:' 183 Barzole 13 Basarić 25 Basatić 25 Bassi 57 Bast 58. 217.'nadimak 100. 206. mistro 90 Barsatić over Oblačina mistro 90 Barsatić over Oblačinović. nadimak 202 Bašković 122. kapetan 106 Barkulić 225 Barkulić 'Juraj 44. 70 Bavčević-Cerinić 70 Bavšić detto Panceta 217 Bazatić 25 Bazelović 55. nadimak 195 s Bažin. 202 Barišin Frane 25 Barišin Mate 74 Barkoević 118 Barković 37. 229 Baškin. nadimak 86 Belali ja. nadimak . mistro 79 Barsetić 25 Barta 90 Bar ta Josip 90 Bartičević 14. 82. 192. pop 178.28. nadimak 186 Barčić 216 Barhanović 49. 218 Barhanovića Dvori 215 / Barhanović Dinko 218 Barhanović Jerolim 218 Barhanović reč. nadimak 200 Baričević"216 Bariša alias Stanoević 112 Bariša da Pogliza 47 Barišić 27.čević-Cvitanić 98. 211. pretorij 107 Bellavita Bassansis 107 Bello 141 Belli. coad. 207. nadimak 185. 141. nadimak 83 Batina Juraj 217 Batistić. nadimak 100 Batalja (Battaglia) 141 Bate. 76 Bellavita. nadimak 59 Beloević. 193. 206. filitis Radovani 149 Belmate. 198 Beje-Bego. nadimak 62 Batelj. nadimak 176. 109 Bertinelli 28 Bertučević 158. 225 Belotovi-Lipinovi. 74^ Barišić iz Kotišine . 159 Belivinić 191 Beljić-Perončić 46 Beljure. 168 Belavijić 82. 225 Bartulović.Bakulin 50 Barholjica 122 Barić. 173 Bauković 29 Bavčević 69. 220. nadimak 90 Bekalo. 214 Batoš Mihovil 214 Batošić 190. nadimak 202 Batelo. 214 Batoš Luka 210. 90 Bašić. 183 Bartulović 66. 56. 214 .

190. 96 Berghelich Petrus qu. pop 105 ^ Bersatić Pavao p. difensor 141 •Benušić 192 Bentoko. 105 Bersatić Jelena. 106 Bersatić August 105 Bersatić de Salentić 114 ' Bersatić dr. 133. 236 Bertičević 28. 74 Berkutić 56 Bernardi 141 Berhardi dr. Ivan 83 Bercanović 215 . sudac 168 Bervaldi 55 Besrama Toma 159.' braća 106 Zbornik za narodni aivot i običaje 16 Bersatić alias Paulina 106. 201 Beović. 99. 37.1 Benediktis (Benedictis) 141 Benić Jerolim 217 Benić Vinko 217 Benika. fra 219 Bezmalić 189 Bezmalin 29 Bezmalinović 29. 198 Bezmalinović alias Kprnelić 190. 107 Bernardi-Manzon Kuzma 87 Bernadis 107. alias Susković (Sutković) . 101. 51. 82. 106. 190. 29. 105. 104. Matije 105 Bersatić Pro 105 Bersatić Šime 105 Bersatić Toma dr. 99. 150. 189. 184 Bezmalinović Petar 184 Bezmalinović vulgo Galijotović 192.101 Bertičević Petar 101 Bertonović 215 Bertucius 168 Bertučević 158. 106 Bersatić Juraj'. de Comitubis 1. 45. 188. 112. 107 Bergeljić Pavao 95. 199. kapetan 105. conte 94 Bergelića makina 96 Bergelić Ivan 96 Bergelić Petar 95 Bergeljić 95. 27. 192 241 . mj. dr. 184 Bethia 217 Betinac. 219 Bezerić. 122 Bene. mj. 190. 45. kap. nadimak 174 Benke de Bog 121. 104M08.14 Bersatić Vm. 228 Bergelić 95 Bergelić. 44 Berošević 27. Bersatić Dujan 105 Bersatić Frane 105 Bersatić Frane. magistri 37 Berković August Nikolin 82 Berković Fabijan 219 Berkuić 56. 106 Bersa'tić Mihovil 105 Bersatić over Oblačina. magister 114 Bersatić. 29 Bersatich Zuane 114 Bersatić 28.' 198 Bezmalinović alias Vlanić 190. 218. 82. 47. 190 Bersatić. 191 ' Beroš braća pok. udova 106 ' Bersatić Jerolim 105. Melchioris 96 Bergheglich Petar 95 Bergomensis (mjesto nadimka) 228" Berhanović 215' Berhanović dicto Betet 130 Berica. medicus 114. 122 Benković 25. 219 Berković. 114. 134 Beroević 25 Beroš 28. 168 Bertučević. Mati je 29. pop-107 Bersatić. 114 Bersatić Ivan 104. nadimak 100 Beović 83. 198 Bezmalinović vulgo Jurčević 189. 178. 108. 200 Bezmalinović alias Galijotović 118 Bezmalinović alias Grgurević 29 Bezmalinović allias Jurčević 29. Berčić 27 Bergamo 92. 198. 114 Bersatić Pavao. 190. nadimak 34 Berkić 130 Berković 37. 30. 44 Berošević 27. mistro Bersatić Pavao 105. 59.Benčić alias Naherčić 122 Benčić alias Senjić 122 Benčić detto Asić 122 Benčić Jerolim 121. . 168 Bertičević-Cvitanić 102 ^ Bertičević Jakov. 64. 118. 98 Bersoi Dobretza 215. nadimak 174 Beze. 192 Bezmalinović alias Korneljić 19*0. 44 Beroš Juraj 29. 210. nadimak 167 Benedeti 28 Benedictis de 14. 192. nadimak 219 Benjavin. 141 Benković alias Baloi 45. sudac 98.168 Bertuchevich Giacomo.Dorić 29 Bezmalinović Ivan 184 Bezmalinović Nikola 26.. 29.. 114 * Bersatić dr. nadimak 58 Bezerić. 198 Bezmalinović dicti Jurac 192 Bezmalinovtć. 225 Benković Mathaeus. 141. 56.

160. 192. 61. 65. 126. 60. 221. nadimak 75. 34. 64. 91. 225 Blacarska Riva 55 Blagaj 46 Blaganjer. pop 56 Biliceo Paulo.nadimak 176. 109. 230 242 . 83. 28. nadimak 100 Bilan. 142 Biskupović. nadimak 167 Boban 57 Boban. 83. 78 . 63. 193 Bilin alias Coknić 190.Bilinić siye Tomašević 140' Bilitnja Glavica 58 Bi'ljakušić detto Pessa 88 Biloborovčić 179 Biloborović 168. 141 Bifić. 188. nadimak 74 Biočina 134. 141 / Biličić Luka 68 Biličić-Petričić 188 Bilin. 157 Bežmek-Gospodnetić 157 Erakofeić 121 Biazza. 90 Billovina Stefan p. 235 Biličić 69. 19. crkva 236 Blaževi. 90 Bidić Mihovil 82 Bigula. magistri 135 Biba. 186 Biletić 178 Bilevič 13 Biliceo 126 Biliceo Frane. 19. 90 Bilovina Ivan 82 -. 154. 33. nadimak 208 BlagB. pop 49. pop 126. nadimak 110 Bobovac 15. 53. 122. 107. 198 Bežmek 7. nadimak 152 Bobelić 48 Bobetić 48. nadimak 202 Blaževića. nadimah 100. 90 Bilovinčić Stefan p. 36. 149 Bobić.. 125. 158 Blažijo. nadimak 185 Biskupović-Krstulović 74 Biskupović sive Sćapanović 188 Biskupušac. 141 Biličić. 90 Bilovinić 83 Bilovinović 90 Bilovinović Matio 26 Binda. 123. 168 . nadimak Bobarić 158. Bobovišća 7. Marka "82.Bezmalinović vulgo Jurjević 189 Bezmalinović vulgo Matulovic 190. 66. 111. Bobetić. 55.ace 134 Bizzaza 134 Bizzazza 135 Bižaca 134 Bjažević 108 Bjeninovi. 40. 107 Bilanić Frane 133 Bila Njiva 171 Bila Ploča 133 Bilavčić 168 Bilavić 158 Bile 82 Bile. 159. 27. 193 Bilina. 163. 168 Bilorovčić 158. 15. Dop 122. 168 Bilovina 82. nadimak 25.. 107. magistri 135 Bisazza.• Bobe. 199 Bilinčic 140 .Bilovina Marko Ivana 82. nadimak 85 Bidić 83. nanta 135 Biskupija 81 Bisković 215 Biskupović 57. 144. 179 Biloborović Ivan 159. nadimak 163 Bikar. nadimak 163 Bi ja. -nadimak 186 Bilančić 91. nadimak 40 Bistrica 14 Bivadović 216 Bizaević 158 Bizazza 135' Bizerić Juraj 218 Bizzaca 134 Bizz. '16. 90 Bidić Gregorij 82. nadimak 85 Bibica. 162. 126. 198 Bezmalinović vulgo Petrasović 190. 181/228. nadimak 74 Bilač 88 Bilač. nadimak 175 Boboška. 18. 49. 108. 92. 134. 68-81. 126. 49 . Tudora 82." 110. nadimak 53 BlaŠić 201 Blata 225 Blato 137 Blažena Gospe od Milosrdja. 74. 33. 174. 119. 19. nadimak 84 Blažević 83. Bobarić Ivan 159 . 59. nadimak 220 Bjenaeiea 215 Blaca 7. 137 Biodanić 216 Biokovo 58 Biondini 142 Birče 120 Bisazza 134 Bisazza. 229. 28. 43. 77.

52. Ante 26 Bonačić Luka pok. 157 Bonacci Petar. 67. magistri 158. nadimak 195. Petra 26 Bonačić-Mandinić 58 Bonačić Marko . 25 Bolančić 82. pop 174 Bokanić alias Kapitanić 168 Bokanić dicti Skargus 168 Bokanić Juraj. 147. 203. 19. 18. Luke 26 ' Bonačić-Libičić 57 Bonačić-Losić 58 Bonačić-Lovretović 58 Bonačić-Ludććore 58 Bonačić Luka pok. 161. nadimak 194. 107. 109. 179. 47. 190.Bobovišća Luka (Bobovišća na moru) 7. 235 Bodović 30 Boemia 195 Boglich 41 Bogomoja. . sindaco 21 Bonacci 56. 67. comitis. 223 Bodlović 30.. 91 Bolančić Frane 81 Bolančić Juraj 82 Bolančić Petar Franjin 82 Boičić. 143. 179>c Boljić 28. 11. 15. 66. Jerolima 26 Bonačić Luka pok. 57 Bonačić. 205. 22. 80. 27. 58 Bonačić dicti Sargo 58 Bonačić dicti Komito 57 Bonačić-Dorić 57 Bonačić-Gardelin 57 «-"• Bonačić-Gazilo 57 Bonačić-Guić 57 Bonačić Ivan 26 Bonačić Ivan pok. 44. 43. 61. 188. "65. 36. pop '2£. 28. 114. opat 168 Bokanić Trifun 168 Bokotovi.168 Bokanić. pop 121. 178. 107. 154. 146. 207 Bokanić 13. 54. nadimak 178 Boljesić 158. magistri 27. 57 Bonacci Crivellari 57 Bonacci Ivan. 196. 37. 219. 215-236 Bola. 48. nadimak 200 Bojanac. 210. 42. nadimak 194 ' . 179. 209.26 Bonačić-Matijajurjević 58 Bonačić Nikola 26. magistri 123 Boka Kotorska 108. 191. 18. nadimak 219 Bol 7.. lapicida 168 " Bokanić. 142 Bonačić. 179 Boldu. 8. nadimak 76 Boguljić 28 Bohan. 170. 57 Bonaci 56 Bonačić 25. canceliere 27 Bole. 88. Bolno Ćelo 184 Bolodrobac. 32. 158.132 Bocman. nadimak 206 Bočineto. 138. 27. 182. nadimak 224 Bon Michiel.'165. 69 Bonačić Nikola pok. 39. pop" 57 Bonacich Joannis. nadpop 57 Bonačić alias Filipi. 179 Bolkini. 134. 55. 184. 100. pop 168 Boccareus 168 Bocelo. 12. 20. 21. * 149. 214. 180. nadimak 52 Bolčin.' 137. 193. 181. Luke 26 243 . 49. 155. 208. nadimak 203 Bojanić 13. 57.45. 23. 14. 99. 13. 164. 57 Bonačić-Civran 57 Bonačić Crivellari 57 Bonačić dicti Kresić 56. Bologna 107 Bolognes Margarita 107 Boloniević Nadal 90 Bomarjanović 28 Bon. nadimak 167 Bocičić Pavao. 189. 30. Luke 26 Bonačić Jerolim 26 Bonačić Juraj 26 . 167. nadimak 34 Boja. 56. 159. 59 Bonačić alias Košić 55 Bonačić alias Lozić 58 Bonačić alias Mandinić 58 Bonačić alias Sargo 58 Bonačić Ariton 68 Bonačić-Berkuić Bonačić-Berkuljić 56. 174. 35. 53. Bolčin. 41. comitis 56. nadimak 197 Bolanić (Bolančić?). 97. 50. nadimak 118 Boliš 57 Boljanac (Bojanac). 113. 108. 54 Bobuljić 37 Boccaneus 168 Boccaneus. 52 . 72. 215 Bojanović 37 Bojković 123 Bojkbvić. nadimak 167 Boldović 30.opat -201 Bokanić. 64. 68. 41.««« Bonačić-Juraj Markov 26 Bonačić-Jurjcvić 58 Bonačić-Kresrć 58 Bonačić-Kresić-Kcnjac 57 Bonačić Leonard pok. 212. 168 Bokanić. 57.

114. 22. 163. 193. 148. 221 Boskić 153 Bosna 12. pop "190 Bore. 178. 13. 53. 114. 226 Bračetović 217. -127. 115 Bortić.'163. 187 Bracussich Maria 223 Brač 7. nadimak 206 Borov Dolac 51 Borovich 21 Borovina. 120. Luke 26 Bonačić Toma 26 Bonačić-Vicić 58 Bonačić. 201. 183 Božedarić 226 Božić 47. 68 Bonačić pok. 172. 152. 33. 138. 46. 71. 186. 236 Bracia 50. 216. 10 Bracolić. 77 Bradašić-Krstulović 74 Bradašić sive Krstulović 74 Braganja. 157. 17. mistro 55. Komita 57 BonaČić-Proti 58 Bonačić-Salata 58 Bonačić-Salatić 58 Bonačić-Sargo 58 Bonačić Stefan pok. 47. 30. nadimak 76 Bosonogo. 34. 28. 23. 20. 153. Božičević alias Palarzović 126. 172. 104. 67. 33. 228. nadimak 152 Brahanović alias Strumba 130 Brajko 192 Brakuljić 56 Brakušić 217. 126. 226 Bračetović Nikola 217 Brački kanal 7. 11. 58. 30. 217: Borozan 205 Borsatić 25. 196. 12. 123. 190. 218. 203 Božić Jelena 203 Božičević 82. 216. 29. nadimak 223 Brachia 23. 216 Borin. 203 Božić. 226." nadimak 86 Boščić 121 Bošković 188. Božidarić Ivan 217 Božitković 211 Božji čovik. 152. 9. 132 Božičević alias Maidretović 126 Božičević Alviz 93 Božičević Jerica. 132. 102. nadimak 201 Botar.Bonačić overo Lozić 58 Bonačić-Pagari 57.. 93. 214 Borovac. 120..•' Borđević 99. 10. 78. 21. 43. 59 Bonačić-Peškaraja 57 Bonačić Petar. 231. 200. 68 Botta 91 Botteri 64 Botteri Zakarija 64 Botunović 58. 137. 18. 190. 107. 192 Bošković alias Henčević 116 Bošnjak. nadimak 223 Bortičević 108 Bortulovi. 196. 235. 226 . 84. 57. 45. 158. pop 190. nadimak 31 Bračuta 162 Bradašić 69. nadimak 64 Borković 118 . 170. Tome 26 Bonačić-Petričić 58 Bonačić-Piculović 58. 201. nadimak 219 Borovinčić 47. 103. 54. i 12. 15. 218. 130. 114 Boninčić Juraj 121 Boninčić Nikola 121 Bonjolo 28 Borak 215 Boranović 215 Borčić Buko. 46. 206. 165. 140. 148. 61. pop 93 Božičević Nadal 93 BožičevićJNfadali Jakov 13 Božidarić 215. 150. 173. 208. 183. 132. 214. 97. 48. 145. 203. 232. 115. 62. 133 Boričević 226 Boričio 215. 146. 222 Bosnačić 25. 44. 205. 33 BosnaČić Ivan Petrov 26 Bosnačić Petar 26 Boso. 188. 204. 117. 165. 14. 8. 63. 174/175. vulgo Lozić 58 Bonačić vulgo nominat Sargo 58 Bonačić vulgo Proto 58 Bonetti 114 Bonetti D. 74. 122. 87. 109. pop 57 Bonačić Petar Markov 26 Bonačić Petar Matijev 26 Bonačić-Petar pok. 56. nadimak 175 Borzati 56 Bosanci 12 Bosanska Draga 164. 204. 223 " Brakušić detto'flenković 223 • Brakušić Dinko 218 244 . 206 Boroević Matej 205 Boroević Toma 205. naclimak 192 Borichič 226 * Borić 108. 91 Bovinić 142. 202. 129. 19. 236 Bračetić 216. 225.

69. 114. • Brakušić Stefan 184 Brakušić vulgd Plenković 223 Branković. 192. nadimak 84 Bulić 51. 135 Brtisje. 210. 214 Brazzano 134 Brbošić. nadimak 75 Brkljača 108 Brkljača Josip 108 Brković Mate 83 Brko. nadimak 108 Bronzović 108. 58.47. nadimak 62 Brdanjak 200 Brehanović 130 Brehglie 51 Brejanac. 205. 107. 118 Bujević-Lovrinica 160 Bukalo. nadimak 192 Buble. 200. 22.. 201 Brković 14. 189 Brizić Ivan 217 Brizić Juraj 184. 118 Brkulj. 192 Bulišić 190 Buljan 91 Buljan'Mate 91 Buljević 28. 44. nadimak 52. 23. nadimak 165 Brkuljić 56 _• Brmbolić 83 Brmbolić Emil 83 Brnić. 164. 192 Brsata. -stan. 37 Bučić vulg6' Galiot 37. 69. 115 Buljević Juraj 44 Buljević Mihovil 44 Buljević Tadija 44 Buljimbašić 192 Bumba. 174 Bujević 51. 97. 157 Buba. 114. nadimak"" 224 Bugne 96 . 132. nadimak 164 Bule. 216. nadimak 85 Bučić sive Diničić 33 Bučić sive Marčelić 33. 28. 134 Brubrtgović 133 Brus je (Hvar) 61. 208. nadimak 235 Brčić. 78. pop 185 Brizić. Buha . pastir. 107. 206. 196 Bunta 81 -Buntulić 226 Buntulić-Bude" 226- 245 .122 Bukva 43 Bulat. 83. 21/189. 24. 132. 178. nadimak 119 Bučić 28. nadimak 31 Branjić Mihovil 214 Bratić 217 . 224 Budvinovi. . 206 Bukeš. nadimak 176 Bubara. 29. 45. 185 Brižak 55 Brkata 9 Brkin. 185. 211 Bronzo. nadimak 163 Buhovac. 37. 204. Bratinsić 121 Brattia 19 Bravčič 25 Brazza 19. nadimak 75 Brstilo 185 Brtičević 118. 103. 78 Budalo. 51. nadimak 83 Budva (Maine) 223. 196. 68 Brescia 166 Bresciani 107. 189 Brizić. 212 Breljac-Lučić 208 Breljak detto Suzičić Luka 214 Breljak Luka overo Suzičić 209 Breljanović-Lučić 208 Bresani D. 20. nadimak 89. stani 19. 135 Bučić Franceskina 106 Bučić-Majko. 219 BreškoVić Juraj 218 Brezcovich 30 Bričić 188 Brhanović 130 Brig 14 Brindisi 56 Britanide 196 Brizić 107. 192 Bukdvinović . nadimak 166. 142 Bresciani alias Santo 107 Brescovich 30 Brešiani (Bresciani) 143 Brešković-Bresković 30. nadimak 210 Brela 27. 57. nadimak 76 Broćno (Brojtno.Brakušić Ivan 105 Brakušić Petar 218 . 56. nadimak 89 Buje (Istra) 192 Buje. 9. 54. 69 Bučić vulgo Loze 37. Brotnjo) 196. 116. 104. 139. Buha-Gluho. nadimak 176. 209. 53. 45. nadimak 164 Bumbić 224 Bumbić-Soljačić ^224 Buna 26 ^Bunić 25 Bun je 8. nadimak 31 Buccareo-Aquila 168 Buchia 217 Bučica.

69 Bužija. nadimak 76 Buortolovi> nadimak 220 Bura.Buortin. 67 Buzolić braća 67 Buzolić Steffano dr. 117 Cagljević Ivan 106 Cagliević Juraj 117 Cagljević Petar 117 Calcaneo 122. nadimak 110 Carinich 221 Carlobago (Karlobag. 146 Calebotta 144 Calianeo 127 Calianeso overo Fantasia 122. naata 92 Castelli (dalli) Jerolim 133 . nauta 73 Burlan. Casteli Ursula udata Solitro 92 Castro Pucischie 154 246 . 108 Caglievich 105. nadimak 199 Carelovich 222 Carević 37. 67. 146. nadimak 76 Buratović 168 Burazin 118 Burazinović. pop 108 Caljević Ivan 106 Calilcich 169 Calilgich 164 Calilich Zorzi 169 Callinich detto Cosulovich Betina 169 Callinich Giuseppa 169 Caltesi 216' Canaletto 83 Canaletto Pesti Pogbaldno 84 Gancera (Kančera) 222 Canchi 92 Canchi Bartolomej. 108 Caglević 99. 67 Buzolić Stjepan 67. 142 Caljević. Bag) 169 Carmeglich 221 . presb. 149 Calcanei. 108 Caglievich. nadimak 186 Carević alias Vrsalović Carević-Bilan. nadimak 199 Busalo. paron 105 Cagljević 106 Cagljević Grga 106. nadimak 57 Cablarovich Tomaso 84 Cacich Anica 227 Cacich detto Xarcovich Orsola 227 Cacich Caspari. iilir 28. nadimak 33. 107 Buturović 58 Buvić 121 Buvinić 142. 50 Capogross Cagvini Joannes 96 Capogrosso 96 Capogrosso Bartul (Bartolomeo) 96 Capogrosso Bartolo 96 Capogrosso-Cavagnini Mariia 96 Capogrosso-Cavagnini Peironila 96 Capogrosso Jerolim 95 Capogrosso Lorenco 96 Copogrosso Nikola 96 Capogrosso Petri 88Capković 45 Capković-Bragadinac 163 Capković detto Meštričević 162. nadimak 152 Burić 64 Burian-Vitorelo. magistri 92 Capitanei (Kapitanei) 48. nadimak 186 Carević-Longo. nadimak 186 Carević-Pifar. 163 Capković detto Mestričević-Bakalera 161 Capković-Drozgej 163 Ćapković-Mestričević 163 Car. 58. capitanei 227 Cacich Zorzi 227 Cagglievich Simon. 231 Capitaneis Marino de 48. 142 Carević. 174. 119 Burano 67 72 Buratin. nadimak 219 Busatto 205 Buschi 216 Bušković 216 Butinić 120 Butor (Buttor) 58. 127 Calcanei 127. nadimak 186' Carević-Rovinjež. 55. 162. 188 Buzanović Juraj 218 Buzić 158 Buzolić 30. 159 Buzolić Ante dr. 127 < Cagliani 127 Calilcich 169 Calilgich 169 Caljević 108. magistri 127 Calcaneus 127. Carmeglich detto Xuvich 220 Carmelich 221 Carnincich Gierolamo 221 Carstulovich Marco 144 Casolini 207 Casolini Ivan 207 Castellan Chersonensis Georgius 153 Castelli 92 Castelli. 62. nadimak 186 Carić Antonija 205 Carić-Stančić 209 Carin.

92. 176 Coilović 216 Coituse in Carsi 90 Coknić 190. 129. 130 Cerinić Mićel t130 Cerinić Nikola *Jur je v 26 Cerinić Petar 26 . 236 Cattani 77 Cattarinich 67' Cavagini Frane Marka 96 Cavagini Marietta 96 Cavagini Marko 96 Cavagnin Perina 96 Cavagnini 96 Cavagnini Ana 96 Cavagnini Elizabeta 96 Cavagnini Jerolim 96 Cavagnini Jerolim dr. nadimak 84 Cicalo-Francez. pop 172 Ciccarelli Grgur 163 Ciccarelli Dimitrije 163 Ciccarelli Juraj (detto Zivić) 211 Ciccarelli Nikola 163 Ciccarelli Pavao 163 Ciccarelli Radoš 163 Ciccarelli Vice 165 Ciccarellovich overo Ciccarelli 163 Cićić 140 Cičić alias Škarica 140 Cikuta. mistro 119 Cicalo. 193. 9. 70. 130 Cerineo Giacomo. 159.. liječnik 142 Cešarović alias Juričević 123 Cestar. 11. 169. 138 Chirichini. nadimak 113 Cipal. nadpop 27. 99 ~ Cerinić Stefan 26 1 Cerinić Toma Pertov 26 \ Cer-inić Valerij 26 Cerinić Vicko 121. 226 • Cerineo. 70 Cerinić Bernardin 26 Cerini-Bavčević 70 Cerinić Fervaća 26 Cerinić Frane 26 Cerinić Ivan 26. klerik 96 Cavatoria Paulo. pop 184. sopraproveditor 22.Pojar 84 Cicalo-Pokorica 84 Cicarelli 8. 174.nadimak 219. 168. nadimak 34 Cestari 28 Cetina 11 Cezar. 168. naute\70 Cerinić alias Bavčević 37. 167. Cipar 46 ~Ciprijan 221 Ciriiii 130 Cirkul. nadimak 84 Cicalo-Jurko. 122.rin Nikclln 26 Cerinić Mate. Cerinić seu Bavčević 70 Cerinić sive Bavčević 70. 127 Cerinić Vičenco Petrov 26 Cerinov 70 Cervone 74 Cervone Arkanđer 74 Cesar i. 44 Cerineo Nikola. 120. nadimak 110 Cimbar. nadimak 76 Clinsich Christinus 144. 135. Cinkvantin. nadimak 84 Cicalo-Andrijica. mistro 159 Cimara. 128. pjesnik 96 Cavagnini Marietta 96 Cavagnini Perina 96 Cavagnini Simon 96 Cavagnini Simon. nadimak 165 Cezari Nikola 22 Chastulovich 144 » Cheglievich Vido 85 Cheglievich Mattio 85 Chioggia 137. 163.. nadimak 235 Ćiokrić 191. 44 Cekino-Cikinor. 130 Cerinić e Castellis 70 Cerinić. 130. 127. nadimak 199 247 "V . pop 17. 188 Ciccarelli alias Klopanović 163 Ciccarelli alias Mlinic 163 Ciccarelii alias 2uvić 163 Ciccareiu Andrea (Andrija). mistro 38 Cerinić. 186 Ceprnić 135 Ceprnjić 183 .Castro Santi Joannis 93 Cate a Castelellito 82 Catich Volcasio 215. 158. 121. 127 Cerinić Jerko 98 Cerinić M'irin Jurjt ^ 26 Cerinić M . opat 127 Cerini 130 Cerinich Michiel 127 Cerinić 25. 170. 27. nadimak 84 Cicalo-Mumalo 84 Cicalo:. soprakomit 22. 193 Coknic. 99. 186. nadimak 218 Cemissius Ivan-Pavao 68 Ceparneo 168. 188 Ceparnić Jerolim 184 Ceparnjić 186 Cepernić Jerolim. 169 Ceparnić 13. Cepurnić 153 Cereale 137 Cereneo 137 Cerenić 37 Cerinei 133 Cerineo 15. 121. 127.

. 39 Cragli 39 Cragli Francesco. nadimak 202 Ccljević 108 Colo. pop 101 . nadimak 195 Cvitković 25. 221 Cvitković ehiamato Dundo 219 Cvitonja.. pop 102 Crivelari 57 Crna Gora 185 Crni Rak 162. 59. nadimak 220 Cvitan 179 Cvitanich Pietro 30 Cvitanić 27. 144 Coviglianeo 127. 219. Cusovich 228 Cuvitović 219 Cvancik. 44 Cranchis Dorrinus de natpop. -mistro 106 Contuze Juraj 82 Cormeglich 221 Corner comes 28 Corser Luce 149 Cor ti. pop 176 Cusmaneo Georg. 99. nadimak 176 Curri 165 Curri Federik 165 Cuscich o Michacich 176 Cosmanei. nadimak 30 Cuparda. 30. pop 200 Cvitanić al(as Generalić (Jeneralić) 30. nadimak 177. nadimak 113 Curik.• Cvitanić Juraj 184 Cvitanić-Poletović Ivan.Coknić alias Bilin 190. 228 Craneo 228 Cranco Michel' o Michoi 228' Craneo Pompeo e Germania 228 Cranco Tomas de. 59 Cvitani-vulgo Pećar 135 Cvitanov 28. 102 Cvitanić detto Fiorini Marko 115 ' Cvitanić-Brstić 206 Cvitanić Ivan. nadimak 208 Cvitovich 22 Cvitović 188. 128 Constantin Georgius de. 30 Cvitanić-Svetinčić 30. sudac 149 Granchis-Hranković 8. 219 Cvitanović alias Pećar 135 Cvitanović-Arstić 206 Cvitanovic-Bako 38 Cvitanović die i Pećarević 135 Cvitanović-Tramuntana 38 Cvietović 217 Cvitić 28. 228 Cranchis Georgii. 81. 190. 178. 144 Creta 236 Crinfocai 93. 10 Crachis Juraj de 183. 219 Cvitovića Dvori 215 Cvitovi. 193 Coknjć Bazmalinović 198 Coknić vulgo Bilin 190.-144 Corumelli. Covglaneus 144 Covglianei 45. biskup 19. 99. pop 149. 102. 193 Cokrić 45. 116 . 185. 128. 173 Cučić 217 Culich. 206. 235 Cvitanić. 198 Cokrić. orator 228 Cranchovich Vicentius 228 Crassovich Joannes 48 Crepich 136 Cres 115. 55. 101 Cvitanić. J86. 28.• Crinfocai Andrija 102 Crinfocai Jakov 98 Crinfocai Toma. magistri 108 Culić 108 Culinovich 180 Cumatio Superior 184. nadimak 199 Cole. nadimak 109 Cvile. orator 228 Crancovich (de Cranchi) 228 Cranchovich Mihael. 219 Cvitanić alias Pećar 135 Cvitanić alias Polotović 59. mistro 137 Covacheus 217 . 10 f 107.ć-Marinković 219 Cvrčić 46 248 • . 144 Covigliarieo. 135. 38. 142 Cvitić. 187. 219. pop 93 Covglianich Nicolo 127 Coviglianeus 127. 30 Cvitanoviić 27. 127. nadimak 35 Cvit 221 Cvit. 58. 119. mistro 27 Costanzo.' klerik 176 Ćusmaneo. 45. mistro 115 ': Craina 22. 189.192 Cumatti 120 Cumeta. 98. 144 Covlianeo 127 Cragi 27. 179. opat 98. nadimak 152 Colić. pop 98 Cvitanić seu Polotović 28. 202 Colomba 137 Columbis 115 Comi 144 » Condulmer Leonard 20.

74. 194 Cičić. 190. 203 Damjanović 108. 214 Čimčević Mihovil 211. 140 Cičić. nadimak 85 . 216. 222 Cučević 226 Čučić 223 Cučić (Nikolić) 223 Cudić alias Metličić 124. nadimak 122 Cimak. nadimak 100. nadimak 52 Carić. nadimak 30 • Cović 83 Cović Josip 83 Cozić 82. 188. 221. 204. 211 Činčević alias Katunarić 211 Cinčević Nikola 38 Cinkanić 82 Čiovo 87. 54. 157. nadimak 166 Čuća. nadimak 198 " Ceparnić 129. 137 r. 148 Čičićevi Dvori 132. nadimak 86 Cumeta. nadimak 76. 200 Damjanović Ante 65 . 122. nadimak 202 Čorko. nadimak 124 Gule. 222 Cubretić Ciprijan Jurja 218 Cubretov 216. nidimak 100 Cijalić Juraj 26 Cirilo. 214 Dalmatia 21 Dalmatinska Zagora 34. 22. 186-' Ceparnić. nadimak 74 Core. 205. 163. nadimak 118 Cuk. pop 174 Ceparnić alias Petričin 130 Cepkalović 69. nadimak 32 Čekaloviić 56. nadimak 176 Čulić 108 Culić Ivan. 45. nadimak 202 Čipičić 13 Čobani ja 197 Čoglija 65 Čoka. 50. nadimak 185 Čuko 79 Čuko. 222 Čubretovi6 alias Marušić 230 Cubretović sive Marinkoviić 222 Čubretovi vulgo Musičić 189 Čubričević 216. nadimak 211 \ Cimatorija 25 Cimaz 204.80 Čuko 79 Curković 201 C Caretin. 221. 1. 131 Čudina.c Čaljević 28 Cante. 50. 225 Dagelić 49 Dalmacija 19. nadimak 218 Čavata. 211 Čimaz-Činčević 211 Čimaz.Cubretić 215. 77 Čelca 73 Cencević Nikola 159 Cenetvić Ivan 159 Cenković Vinko 159 Čep. 168. 183. nadimak Cimaz Ivan 211. Cipe. 214 Čimaz dicti • Kovač 211 Čimčević Ivan 210. 74 Ceprenie. 86 Gozić. 148. nadimak 83 Čokrić. nadimak 86 Cesarović alias Juričević 123 Cifut. nadimak 200 Cape.140. 186. nadimak 150 Capovica 83 Čarni. župan 186 Ceprnić 130.-214 Cinčević 38. 214 Damiani 115 Damiani alias Juričević 107. 219. 199 Dalmazia 21. Ciflo. 91 Čikanić seu Markov 91 Cikarelović 158. nadimak 109 D D'Andreis 216. 222 Cubretović 40. 115 Damiani Vicko" 115 G Damjanović 65. 132. nadimak 140 Čičić Tadija (Tadea) . 216 Cikarelović alias Cikarelrć 163 Cikarelović overo Ciccarelli 45 Cikerelović 196 Čile. zlatar 108 Culinović 138. nadimak 192 Čove. Vinko 218 Cikalinović Mate 121 Cikanić. 220 Cokulo. 135 Ceprnja Desislav 186 Ceprnja prodan 9 Cepulo 80 Ciča. 35.

189. 218 Didak 83 Didolić 163. 163. Alvize. 162. 198. 174. 132 Dioklecijanova palača 132 Ditić. i09. gubernator 227 Dobranić 57 Dobranić Klimse 57 Dobrec 9 Dobrić. 169.Damjanović Duje 108 Damović 142 Danac sive Kardišić 32 Dančević-Danac 159 Daničić 27. Dogančić-Doganac 162. 179. nadimak 165 Dedekalo. 189 Dogančić 132. nadimak 34 Defilipis 30. 188. 201 Danijelović Mate 121. 120. 139. 1 226 Dočina 204 Dodo. 120 Danijelović 189. 201 • Dapreto 286 Darpić 129. 189. ccfhes 27 Dogančević-Doganac 163 Doganac 163. magistri 91 Debela. nadimak 119 Dell'ino 65 Delić 199 Delija. 19. pop 189 Diedo Anzolo 22 Dijanac. klerik 83. nadimak 52 Dioklecijan 17. pop 174 Descovich Nicole 149 Deserto 214 Despulatović 59 Despalatović Mate 59 Despot 193 Dešković 114. 99 Dasenčić. 201. 183 Davidović Matej. 192. 91 Delia Pace Ivan 91 Delimarković 230 Delagis 65 De Magis 65 Deme^ nadimak 176 Denegri 59.. 91 Delia Pace. 201. 196 Dogančić Frane 211 Doganello 65 250 . 192 Dešković Mićelina rođ. 158. 158. 211. 33 Danielović 107. 116 De Negri 59 . 169. 108. 33 Daničić alias Harašić 27. nadimak 166. 173 Dobrojiić 109. nadimak 176 Diškul. kapetan 169 Davigliovich Trilfa 169. nadimak 24. nadimak 111 Dicmo 90. 142 Dobrogostić Ivaniš 142 Dobrogostić-Petricio 142 Dobro jutro. 169. 211 Dević Jakov 65 Dević Jerolim 188 Dević Pavao 172 Devlahović 219 Detrico 25 Dezdir 95 Dicin. 65 Definis 83. 170 Darpić detto Buritin 163 Darpić detto Kokeca detto Puzle 163 Dasenčić 27.158 Dobrinović 171 t Dobrogostić 45. 184 Dean 59 Dean Marijan 59 Deadreis 49 Deanković. magistri 30 Dasenčić Luka 26 Daverio 59 Daverio Vjekoslav 59 Davidis 169 Davidoviić 13. 173 Delijić 82. 89 * Delia Pace 83. 204. Denegri Genovensis 59 Depensić 99 Derado 106. 30. 146 ' Derado. 163 Dobronja. 205 Didolić. De Finis Andrija 83' Deflorio 25 ^ Dejanković 91 Delboe 83 Delegat. coppiere 163 Dinarci 22 Dinko iz Venecije 127 Dinov. Ivellio 169 Devčić 205 Dević 65. 129. 28. 228 Definis. nadimak 163 Derado alias Suska 108 Descoveo-Dešković Ivan. 193. 130. nadimak 32 Dmitrović 227 Dmitrović Gaspari. 89 Delijina 82. 187. 119. nadimak 50 Diklići 34 Diklić-Kuzmanić 207 Dilia Viti 200 Dimarchi (Dimarki) 142 Dimitrije.22 Dobroslao Radoi 149 -Dobrunić (Dobrunich) 107. 222 Dobronić-Skarabaje 163. medicus 83 De Finis 83.

76. 103. 118. 62. 127. 29. 52. 11. 107. 100 Dragičević Feliks 68. 134. 8. 150. 214 Dorotić-Muto 207 Došicina 55 Dračeva Lučica 58 Dračevica 7. 190 Dominis de. 123. 84. 77. 200. 43. 201 Dragičević. 141. 219. 8. 116. 150. 37. 187 Dominis sive Semuto 150 Dominis de vulgo Gospodnetić 150 Dominović 211 Domišjat. 72.. 18. 196 Domjanovi alias Mandić 122 Domjanović alias Pavličić 190 Domjanović Anton 121 Domjanović Ivan 121 Domjanović Juraj 121 Domjanović Nikola. 33. Mihovila 82 Dragičević Mihovil 82 Dragičević Nikola 82 251 . 148—157. 43. 159. 18. 124. 126. 49 Dominis 135/ 150. 27. 226. 201 •Donkov 216 Donkovi. 85. 205. picokara 28. 216. nadimak 221 Domjanović 47. 14. 143. 77 Dragičević Frane Petrov 70 . nadimak 210 Donkovi-Mištak. 222. 189. 19. 191. . 123. 181. 201. 82. 20. 95 Dračevluka. 77. 228. 27. mistro 98 Dragičević alias Biskupović 57. 135. 183. 108. 83 Domić Luka 83 Domijanović Jakov 196 Domijanović Mate 196 Domijanović Mihovil 196 Dominik 163 Dominiika. 111. 16. 42. 189. 115. 219 Dominis alias Barbie 169 Dominis alias Gospodnetić 45. 184. 168. 160. 81. 230. 108. 112 Docotich Antonio '44 Dorotić 190. 153. 47. 135. 100. 50. 205 Dorotić Mate 206. 60. eremitaž 48. 54. 233 234 Dor (Hvar) 223 Dolac 50. 74 Dragičević alias Laurić 31 Dragičević alias Pavišić 201 Dragičević alias Skarmeta 72 Dragičević alias Stipinović 31. 153.Doganello Dujam 65 Dojić 217 Dojtrna. nadimak 175 Dračevluka 7. 37. 204 Dolkin. 129.158. Domančić 119 Domantić. 136. 27. 89. 149 Dominis di 217 Dominis Dominik de. 111. pop 1. 133. 19. 117. 118|i 119. 29. 31. 28. 169. 204. 38. 151. 143. 64. 42. 41. 25. 39. 135. 152. 132. 102. pop. 12. 51—53. 138. 147.-179. 190. 12. 108. 200. 11. klerik 77 Dragičević. nadimak 119 Dol (Brač) 7. 89. nadimak 52. 98—104. 233 Donji Škrip 120 Donko. 120. 117. 226 Dračevka. 139.. 214 Dorotić Anton 214 Dorotić Jakov 214 Dorotić Josip. 149. nadimak 210 Doretić Jerić 82 Dorica 28 Dorić 56 Dorini. capt. 178. 91. 196 Dragaš Grgur 109 Dragazzo 107 Draghnich. 122. 18. 77. 126. 182 Dragaš 109.50 x Dominis-Mičeli detto Barbie 160 Dominis Nicolai de 152 Dominis sive Gospodnetić 151. 137. 135. 137. 82. 49. 109. 14. 67. official 31 Dragić 98. 94. 22. 110. 207. 45. 206. nadimak 85. 30. pop 122 Dončić 215 Donja Greda 173 Donja Strana 25 Donja Stubica 193 Donje Dicmo 83 Donji Dolac 50. 35. 192. 19. Ivana 70 Dragičević Ivan 82 Dragičević Jakov Matiije 82 Dragičević Marko Matije 82 Dragičević Marko pok. 31. 144. 40. 59. 36. . nadimak 100 Domazević 25 Domić 75. 112. 114. 63. 57. 160. 91. 18. 40. . nadimak 210 Donkovi-Pretur. 43. 113. 109. 107. 179. 133. 114. 23. 50. Dragičević Frane pok. 16. 140. 186 Dominiis de 133. 77. 56. nadimak 202 . 52 Donji Humac 7. nadimak 210 Donkovi-Hamber. 30. 28. 187. 151. 99. 149. 36. 46. 36 Dragičević alias Sare 72 Dragičević alias Ursić 43 Dragičević detto Kaštelanac 109 Dragičević detto Purešković 98. 102 Dragičević 25. 88. 30. 174.

106. 130. 122. 231 Dražič 82 Dražinović-rBožić 45 Dražoevići 97 Drimalo. ' * Dugopojac. 163. nadimak 195 Dujinica. 223. 61 Drivodilić. vulgo Skarmeta 72 Dragičević vulgo Skarmetić 72 Dragišić.226 Dundatović Luka 218 Dundić 130. 205 Duišin 112 Dujić 211 Dujić. 214 Dujin. 77 Dragičević sive Šoltan 31 Dragičević-Skoknić Ivanića 117 Dragičević vulgo Biskupović 74. 83. nadimak 84 Dujić Ivan 211. mistro 26 Dubravčić Juraj 26 Dubravčić Juraj. mistro 26 Dubravčić Querin 27 Dubravčić siive Kuščević 31. 21. 121. 219 Dubravčić. pop 10. Dragnić alias Buzolić 31 Dragnić alias Darpić 31. 19. 231 Dubravić Georgius. 163 . 134. 189. 83 Dragičević. 214 Dujić Jakov 214 Dujić Mate 214 . $1 Dragonjina Spilja 48 Dragovoda 7. 123 Duhomzović sive Perhaljić 122 Duhović 135 Duić 179. nadimak 152 Dujić-Surla. 233 Duchich 109 Duće 47. 56. 184. 180. Frane 70 Dragičević-Ružić 100. 204. 188. 221 Duhačić alias Hure 135 Duhomzović alias Perhaljiić 102. 194 ' . . 107. 185 Drpić detto Buratin 161 Drpić detto Pusle 162 Drpić-Kokeca 162 Drpić Nikola 159 Druže. 40. 147.Dragičević Petar pok. 31 Dubravčić Frane pok. 40 Drivodiljić 25 Drivodiljić Antom 27 Drnanelo. 109. nadimak 52 Dujini. 109. 46. 147 Duda. 193. nadimak 122 Drnas. 34 Dubravica (Dubrovica) 8. Dubravčić -31. 100 Drašnice 44. capitanei. 230. 214 Dujić Pavao 211. 218. alias Kuščević 31. nadpop 53 Drivodilić Anton 27 Drivodilić Juraj. 142. comitis 109 Dujmovich Joannes de. 12. 121. 102. nadimak 87 Drnas Mate dicti Matić 87 Drpić 130. 36. nadimak 52 Dudan 201 Dugnačić. 127 Dragnić sive Bračvić 31. 169. 99.. 120. ćmerita (pop) 48 Dubrovnik 107. 109 Dragičević sive Čavičić 69. 127. Ivana 26 Dubravčić Frane Jurjev 26 Dubravčić Ivan 26. 214 Dujić Nikola 211. medicus 109 Dujmović 45. 194. 201 Dujmović kapelan 107 Dujmoviić alias KHminović 180 Dujmović Bat 105 Dujmović Dujam 121 Dujmović Ivan 105 Dujmović Jakov 105 Dujmović' Luka 105 Dujmović Mihovil 105 Dujmović Petar. nadimak 74 Dugopolje 74. nadimak 112 Drivodili 25. 213 Duare 94 Dubičević 133 Dubno (Duvno) 172 Dubov Dolac 48 Duboković Ivan 68 Dubrava 9 . 63. 162. 112 ' Dragozetović 25 -Dragun 78. 135 252 . 48. paron 106 ' Dujmović Toma 121 Dujmović Vicko 68 Dujmović vulgo Labinjanin 83 Dukić 109 Dukomzović sive Perhaljić 123 Dulibatić 133. 117. 190. 216. 34 Dubravčić alias Marchieli 27. 190. mistro 26 Dubravčić-Miščanić 31 Dubravčić Nikola. 50. 105. Dumaneo 27 Dundatović . nadimak 152 Drvenik 65. 32. Ivana 70 Dragičević Petar pok. 133. 109 Dujmovich Joannes. nadimak 75 Dujmovich. 53. pop 122 •1 Dragnić 31. 127 Dragoman 82. 123. Dujić Mihovil 211. 9. 99 ' Dubravčić Ivan. 214 Dujić Perka 214 DUjić Stjepan 211.

Ektorpvić alias Janković 31 Ektorović 31 Elafuza (Elafusa) 196. nadimak 31 Fertiglib 31 $ 25o . 125 Fabijanović-2uvić 123 Fabjanović 219 Fabri 69. nadimak 51 Fano (Rimini) 274 Fantazia 121. 215. 189. nadimak 202 v Fabić 65 Fabić-Karlotović 65 Fabijanović (Fabjanović) 123. nadimak 100 Erizzo Gaspar. nadimak 202 Duka 109 E Egipat 168 Ekolo. nadimak 219 Falardović 132 Fabargović-Božičević 132 Falarović 126 -• Fanat. . 127 Fanto. 185. 114 Ferro Nikola 99 Fešte. 158 Fauro Nikola 159 Federiko. nadimak 57 Đordin. 215. magistri 228 Fadić 109 . nadimak 163 Farčić. 173. 218 Diitić vulgo Goja 226 Dutović 226 Duvno 163 Dverdiković 226 f) Đakon Ivan 20 Đindin. 174 . 164 Etorović-Remeta 160 Eturević 164 Eturević-Lučijani ^164 Evangelista. nadirnak 151 F Fabe. 175.Dundo 78 Dupić Nikola 159 Duraković 226 Dušković 217 Dutić 48. 235 * Elezović 235 Elezović-Pinčulović 235 Emo. Fermo 224 Fermo. 84„ 116. 121. 164 Eterović-Haržić-Bokanić 159. 228 Fabricij 216 Fabris 59 Fabris Josip . 226 Dutić Ivan 2-17. nadimak 89 Ektorović 164. orificis (zlatar) 107. Sterklić 164 Eterović-Galović 31. providur 45 Engleska 130 Erceg.59 -Fabro. sindakb 21 Eterović 51. 232 Ferro. 164 Etorović-Sorić 160. nadimak 100 Fero 28 Fero. nadimak 152 Felippi 32 Ferenčić 216 Feri 28 ' . 164. _ . nadimak 84 Farska 7 Fasano (Fazano) 143 Fatori. nadimak 83 Fantov 27 Fantović 27 Farao alias Ektorović 199 Faraon 199 Farilo. 100. nadimak 194 Ercegnovi 60 Eremita. 163. 216. Fajka. nadimak 202 Đinov. • _ .. 197. Eterović-Ramuza 164 Etorović 164 * Etorović-Buha detto Ursin 162 Etorović detto Skembe 160 Etorović-Faraunić 164 Etorović-Firaunić detto Pružiret 161. magister 38 Ferri.38 Ferro 28. 164. 59 Eterović-Haržić 141. nadimak 64 Fario sive Kovačević sive Viculović. 164 Etorović-Paluskić 164 c Etorović-Palušić 162. 164. nadimak 194 Fauro (Favro) 25. 130. 199 Eterović detto Bufea-Skembe 164 Eterović detto Paluskić 164 Eterović-Faraon 188 Eterović-Faraunić 160.222 Fabijanović alias Pulišelić 123. 164 Eterović-Faraunić detto Sterklić Eterović-Faraunić reč. nadimak 150 Faraunić.

nadimak 185 Fisco-Kostoca. sindicus 59 Filipić alias. 136. nadimak 192 Finco!. 31. 131. 226 Filipović. • 46. 91. picokara 91 Filipović alias Maić seu Mišetić 131 Filipović-Missetić 131 Filizić 216 Filižijo. 32 Filippi. 59. 45 Franićev. 99. 216 Filipis de 30. Fraro. 28. 105. Fibrica. 115 Fiorini-Svitković 46 Firo. sudac 56 Filippi 27. nadimak 177. 32 Forense Jakov 26 Forensi 27 Forensic 32 Forensic alias Vlahović 32 Forensis (Forenzis) 32 Fortis 18 Fortunić 152 Fortunić.160 Filippi Nikola 32 Filippi Sisto fra . 114. nadimak 162 Fiochi 107 Fiorenco. nadimak 84 Fisković. Filippi. magistri 135 Francuzi 18. 107 Franjasović. nadimak 151 Frančić-Kadčić 164 Franečić 190 -Franić 211 Franić. 188 Filipić. 220 Florio da Ragusa 121 Forense 25. magistri 31 Fertilio Pietro 31 ' ' Feufo 28. 226 Filipis Frane de. nadimak 211 Franičević 25. 3'> Florio 215. 115 Fiorini-Cvitanović 38. nadimak 221 Franković detto Radić 223 • Franković Maj. nadimak 119 JFiličić 82 FiJUpi 30 69 Filippi 31. 103 Fistonić 193 F. magistri 32 Filipić 27. 29. magister faber 217 Franulich (Stranulich) 32 Franulić 27.Frais 151 Fraisović 65 Franasović 115. Franciskovi. Gigo 59 Filipić-Gigo 59 Filipić-Mazor 59 Filipić-Oskurović 59 Filipić-Ozurović 59 Filipić-Pagari 59 Filipić-Pagari. 34.uman 95 Fiuman. 77 Franko. nadimak 138 Foscolo 44 . picokara 49. 32. 107. mj. 115 Franjola 75. magistri 226 Fraro Petar. Franjasović dicti Remetin 107 Franjasović Frane. 45. mistro "95 Fiurentinović 2 7 39 Fiurentinović 39 Fiurentinović alias Jerčić 28. magistri 216 254 . nadimak 210 Fiorentinović 39 Fiorina 38 Fiorini 38. 164 Franičić. 217 Filipis di 216. 50 Fertilio. mistro 38 * . Filuga.221 Filippis 32 Filippis de 209 Filipović 30. 123 Francesco da Arbe 122 Franceschi 135 Franceschi. 220 Franulić detto -Obilinovic 32 Franulić o Stranulić 45 . 160 Filippi. paron 106. mistfo calzolaio .e 65 Franković Toma 217 Frano iz Krajine 216 Frano. 111. nadimak 76 Francin. 31. 99. sindici 59 Filipis 30. 223 Franković. nadimak 152 Filomena.Fertili 31 Fertilić 31 Fertilio 16. 226 Filipis. 55. 106. 98. 49. 32. udova 106 Franjasović alias Remetin 106. nadimak 111. 31. 55. nadimak 201 Franković 65. nadimak 164 Franičić-Kadčić detti I\orini 159 Franis 216 Franjasović 65. 115 Franjasović Franjo 105 Franjasović Ivan 105. 215. 153 Franičević Frane 26 Franičević Ivan 26 Franičević Juraj 26 Franičević Matio 26 Franičić 27. nadimak 135 Fiskovič Cvito dr. 38 Feuro. magistri .

nadimak 163 . 47 Garofolić Ivan 26 Garofolić Petar 26 Garofulić 27. Giaxich Gerolamo. 67 Gardilčić 32 Gardilčić-Blažević 32 Gargić (Grgit^ Ivan 121. nadimak 165 Fulkan. 198 Fratroy. nadimak 235 Gabaldi 90 Gabela 30. capt 227 Gasparović 191 Gastović 32. 104 * . 164 Galetović-Višanin 159 Galetović-Višanin detto Sćuper 161 Galicija 55. 108 Gaudencij 28 Gavaldi 90 Gavaldi Iseppo Gavaldi seu Balbiza 90 Gavran. 127 Gargoević (Grgoević) 158 Gargurević (Gi. gubernator 227 Gasparo. 41 Fukar. comes 97 Giassich Gierdnimo 193 Giaxich Geronimo. 108 Furlani 226 Futre. 100. nadimak 166 Furlan 216. 100 Gaiović. . nob. 97 Gianco Hieronymus. 185. .bini 216. nadimak 192 Gardelli 25. nadiipak 84. 153. Get 25. 121 Gelineo Francesco qu. 226 Garbino 226 Garbinović 216. Galinović 143 Galović 31. nadimak 100 Georgij iz Krajine 216 Georgius de Constantin. pop 30 Generalić-Skarmić 63 Genova 66 Geometar. Generalić 30 V Generalić. 58 Gabelot. nadimak 100 Galušić 143 Galušić Juraj 133 Gallusich 143 Gambelot. nadimak 219 . 207 Gajelić 158 ' Gaiatović 135 Galatunović 121 Galešić 227 GeJetović 107. 107 Garofulin 32 Garzalović 211 Gaspari 133 Gaspari. nadimak 33 Gač\ nadimak 199. Marco 104 255-. 62 . 77. magistri 226 Garboldi 90 Gardatović 47. 226 Garbinović. nadimak 75 Fratufjčić alias Jakasović 175 Fredešić 217 Fredotović 175 Frieri Pavan. Garguričić 10 Garmić 56 Garofolić 32. (nuncius) 100. nadimak 118 Fulminant.gurević) 29 Gargurević detto Guja 29 Gargurić. 191 Gasperini 28 Gašper 193 Gata 83.Fratar. 193 . ' Getov. Pietro 104 Giaxich M'ichiel 109 Giaxich Valerio qu. nadimak 76 Ghelich 91 Gianandrea Karmen 91Gianco conte 96. 133 Gardelin. ambasciat. 32. mistro 106 Gerardi 107 Gero. pop 109 Giaxich Giovanni qu. 135. defensor 143 Gelineo Zorzi alias Gelinić 43 Gelineo Zuan Francesco alias Gelinich 143 Gelineus 143 Gellusich 143 General. nadimak 34 Fumati de 25 Furio. Zorzi 143 Gelineo Zorzi. nadimak 29. nadimak 109 Gabetić 86 Gabre.-59. nadimak' 100 Garafulić 59 Garbin 226 • Gar. nadimak 165 Gazda. 194. 226 Furlan. nadimak 218 Gdinj 189 »Geldun 59 Geldun 59 Galešić 227 Gelić 91 . nadimak 89 . Gelinei 143 Gelineo 107.

181. 233. nadimak 219 Golubovi 107 Gomilica-Zagračišće 184 Gore 28 Gorica 25. 189. heremita 153 Glavinić alias Rašić 135 Glavinović 149. 190_ Gospodnetić alias Dominis"l51 Gospodnetić Alvize 133 Gospodnetić-Bežmak 7. 135. 201 Glunčević 193. 227. nadimak 89 Glavar. nadimak 186 GOJJO. 157. 148. 47. nadimak 76 Gnjave. 201Glenda. 109. 153. 231 Girica. 191. 227 Gluščević 7. 163. 216. 214 Guić Mate 207. 209. nadimak 150 Gobac. 135. 149 Gospodnetić 12. 133. 210. nadimak 56 Gligo 65. 207 Gilić alias Križanović 207 Gilić Antfe. 78. 214 Gilić detto Mateša Mate 207 Gilić Kristofor 207. 171. 176. nadimak 167 Glasinavić 32. 216 Glušić. 149. 133. 143. 110. Gioannizj alias Ivanisevic 45. 190. 196. Gojnić Juraj 26 Gojsalić-Bašić Miho 205 Goleš 109 Goleš Grgo 109 Golub. 219. 190. 193 Glušević. 50. 107. 53. 234. pop 187. 183. nadimak 194 Glušić 25. Gornja Greda 173 Gornja Povija 17 Gornja Strana 25 Gornje Koprivno 88 Gornje Selo 77 Gornji Brač 8. 167 Gira. 37. naute 71 Gligo Vicko 65 Gluhi. 70. 182. 220. 10. 175. 50. 39. 178. 201. 202. nadimak 113. 217. 189. 104. 229. 23. 158.Glušćević vulgo Vulin 189. 193 Glušćević dicti Jurun 190 Glušćević vulgo Selčić 189. nadimak 84. 149. . 213. . 189. nadimak 33" Gluhinica. 158. 174. 134. 12. 19. 151. 179. 46. 198. 136. 184—188. 151. 99. 18. 13. 162. 230. 11.65 Glavić Ante 65 Glavinić 45. 8. 9. 143 . 157. 199 Glušćević alias Slečić 193 Glušćević ^aliaš Mošić 193 Glušćević alias Sličić Glušćević detti Jurun 193 Glušćević sive Tambić 188. 194. 206. nadimak 84 Gluho. 195. nadimak 60 Gicanich 91 Gielineo 143 Gielineus 143 Gigo alias Filipić 59 Gilić 205. 138. 175. 83. 19. 161. 209 Giričić. fra 212. 156. 43. 16. 12. . nadimak 41 Gligo. 119 Glavarac. nadimak 61 Girotto 135 Giubetich 86 Giubxich 84 Giurgevich alias Plego 84 Giustinian 9. 216 . siadaco 21 Gjivić 186 Glaberić 25 Glamac. 187. 196 Gospodnetić. Goić 38. 155. 153. klerik 175 Goić Ivan 174 Goić Juraj 174 Goić Nikola 174 Goić-Soldari 175 Goijch 175 Gojić 28. 229 Gligo. 214 Gioanitio 143 Gioanitius. 192. 224. 204 Glavić . 188. 80. 151 Gospodnetić dicti Zelan 151 2S6 ^ . 157 Gospodnetić dicti Civile 149. 177. nadimak 202 Glavica 13. 134 . nadimak 118. 14 Giustinian Giovanni Batista. 214 Gilić Križan 207. 158. 193. 193 Glušćević vulgo Tambić 189 -. 122. 154. 179. 202. 17. 235 Gornji Srip 120 Gorsatović Juraj 214 Gospa na Balku 172 Gospodnetich Jacopo 67. nadimak 76. . 187 Gioni 216 Giovanelli 65 Giovinazzo 74. 20. 197. 199.Gibin. 227 Goić. 168. 153 Glavinić. 142. 228 Gornji Dolac 80 Gornji Dvori 55 Gornji Humac 7. 152. 220 Glasinović Ante 49 Glasinović-Cvitanović 38 Glavančić. 74. 151. 140.

nadimak 52 Grablje 52 Grabovac 130. 53. 71 Grasović 71 Grasović. magistri 71 Grassi Josip 59 Grassi Petar pok. nadimak 219 Grubissich 84 Grubišić 45. 99 Grubšić alias Canaletto 83 Grubšić Anton. da Craina) 10. 49. magistri 227 Griman. 21. 227 Griman. 151 Gospodetić-Zelanović 151 Goti 8. nadimak 76 Gućor. 191. 39 Grgurević detto Guja 39 Grgurić 28 Grguričić 27. 227. nadimak 32 Grupšić 82 Grušić (Grussich) 84 Gruž 65 Gruxich 84 Gubno 73 Gucić 121 Gucić. 220. 125. 103. 45. 196 Gračišće 9. 171. 14. lapicida 71 Grassi. nadimak 29 Grguričić detto Šjule 161. nadimak 208 Grivić sive Mandalinić 122 Grižica 25 Grižun. mj. 217 Grimanović o Hranotich 227 Grinja. 150. magistri 38 Grasi Frano 38 Grasoević 27 •Grasoević. 12. pop 70 Grašević. 159 Grego Mate (Mattio) 133. ciambelano 163 Grgurević 28. nadimak 75 Grgur. pop 84 Grubšić seu Caneletto 84 Grubšić vulgo Marinelić 84 Gruje. Vice 121 Gregoria (iz Krajine. nadimak 74 Grohote 60.'Gospodnetić Ivan 133. nadimak 76 Grabjanin. 135. nadimak 163 Granić Ante 109 Gtssi 28. magistri lapicida 158 Gramačić 25 Granau (?) Petar 172 Grandeša. Marina. 192. artifex 71 Grassi. 27. fabri 71 Grassi. 84. 128 Govoreia. 71 Grassi. 120 Grčka 142 Graeci 142 Grecus 142 Grego 142. mistro 26 Grasović Petar 26 Grasović Simun 26 Grassi 59. 43. 205. 38. 220 Grego Frane 159 Grego Juraj 26. 196 Gradac 8. 159 Grego Marko 105. 159. 228 Gradaz 21. 99 Grubšić 82. 142 Grego Petar 106 Zbornik za narodni život i običaje 17 Grego. 127 Grgica. kapetan 151 Gospodnetić sive Dominis 135. 169 Grguričić. nadimak 29 Granić 83. 38 Girsi. 107 Grubačić 158 Grubi. 47. magistri 71 Grasojević 38 Grasović 25. 9. sudac 84 Grubšić-Bačiće 84 Grubšić-Gospodar 84 Grubšić-Kosta 84 Grubšić-Markovi 84 Grubšić-Matko 84 Grubšić-Smoje 84 Grubši Toma. mj. 193. 211 Granić. mistro 38 Grasović Frane 26 Grasović Jerolim. sudac 151 Gospodnetić Marko 133. 69. d l . nadimak 219 Gučev overo Hanarić 27 Gudulin. 84. 201. 83. 39. nadimak 33 Guerin 91 Guerin Francesco di 91 Guerini 82 . pop 39 Griman anco Grimanović-Horanotić 227 Grimani 39. Guerini Guerin 91. 109. nadimak 126 Griman 39. 84 Grgurević alias Jurjević 28. 169 Grguričovi. i23 257 . 189. 228 Grad Skrib 120 Graecus. nadimak 199 Granfuter. 194. 202 Gracischia (Gracischie) 21. nadimak 29 Grci 8. 158. 158 Greko 122 Grgat 151 Grgić 52. 29. 151 Gospodetić-Martinović 151 Gospodnetić Pavao. 151 Gospodnetič Jakov 151 Gospodnetić Jerolim. 160.

39 Harašić R. 197 Hačinović 124 Hačinović alias Nikolić 124 Hačinović-Nikolić 124 Haja. 151. 197 Hektrorović alias Faraunić 190 Hektorović Petar. 107. 204 Henčević detto Bošković Jakov 206' Henčević vulgo Bošković 190 Herakle 132 Hercegovci 12 Hercegovina 12. 200. 33. D. 152 Gutunić-Cukrić 152 Gutunić Marko 218 Guze. nadimak 151 Hajduk 189 Hajduk. nadimak 202 Harambašić 92. pop 203 Henčević 189. 212 Gvozdanović. Pičić?) 217 Hielinich 143 Hire 78 Hiržić 107 Hodžić 225 Hodžić-Bakulić 225 258 . 107. nadimak 177 Halaburić 138. nadimak 124 Haržić 105. nadimak 84 Gverieri Nikola 68 Gverin Frane di 82 Gverinac. nadimak 163 Gusanović 176 Guslić. nadimak 177. 164. nadimak 150 Gvardijan. 205. nadimak 35 Hančević 106. pjesnik 15 Haldanović alias Božić. nadimak 201 Hajder 193 Hajdić. nadimak 84 Gvozdanović 84. nadimak 176 Gususić 99 Gutinić 151 Gutunić 45. nadimak 176 Gunić Ivan 26 Gunić Petar 26 Gunić Simun 26 Gun je. nadimak 119 Gvozdanović Ivan Dolarius 84 Gvozdanović-Mistrić 212 Gvozdanović Petar 84 Gvozdanović vulgo Abas 84 Gvozdenović 212 Gvozdenovi Helena 84 H Habar 107 Haber 107 Haber. mistro 123 Guerieri. 224 Haržić. 133 Harambašić Ivan. nadimak 175 Harol. 58. nadimak 220 Haje. pop 164 Hektorović 107. 190. 201. 152. nadimak 224 Haržić alias Nikolić 224 Haržić Juraj 106 Haržić Petar 106 Hazić Juraj 210. pop 123 Guerieri Cristoforo 123 Guić 38. 149. 115 Hanoević Matej 106 Harakov. 234 Hetin 107 Hettore de 182 Hierobimus Gianco 97 Hieronymi Janco 97 Hihalo. 216 Harašić alias Daničić 33 Harašić-Filipi 33 Harašić-Gušević 33 Harašić-Lalinović 33. 99. 45. nadimak 185. 164 Halaburić sive Nikolić 138 Haladov 82 Halaiurić 149 Halat 71 Hančević 188 Handrak. nadimak 202 Hinčević 116 Hičić (Slečić?. 235 Gulić 200 Guljezin Mihovil 205 Guljičić o Hazić Ivan 210 Guljizin Ivan 214 Gumno Kalkanea 127 Gumno Petanovića 127 Gungo. 192 G'vera. 214 Hektore (Hettore) Jerolim de 164 Hektoroe Hektore. 33 Harašić sive Daničić 33 Harbalović 82 Harle. nadimak 163 Hajo. nadimak 22. 60 Guić braća 67 Guić Frane 26 Guić Nikola Matijev 26 ' Gujić 56 Gukselović (Guželović) 204 Gulermo. pop 92 Harapić 99 Harbalović Harašić 27.Guerieri 123 Guerieri. 143. pop 33 Harašić seu Benčić 28. 192. 60.

66. 84 Ilijić. 110. 153. 136 Hranuelli 152 Hranuelli alias Pavlić 152 Hranuelli dicti Beat 152 „ Hranuelli. 125. 189. 114. 168. 210. 190. nadimak 223 Ioannicei 143 Ioanitius 143 loanitius Mate. 160. 84. Ivanitius 143 259 . 167. 214. 119. 137. 201 Hržić. nadimak 29 In julovi ć 227 Inglez. 186 Humčanovi. nadimak 185. 213. 111. 130. nadimak 208 Iva čini Dvori 204 Ivan. 204 Hrvatsko Zagorje 193 Hržić 17. 206. 224 Ivača. 225. 136. nadpop 217 Ivan iz Paga 216 Ivan iz Šibenika 217 Ivanac. 89. 47. 28. 216. 221. 214 Humazzo Inferior 20. Vacetović 179 Hranotić vulgo Kika seu Kikić 227 Hranovelli 99 Hranović 227 Hranuelić 45. 188. 27. 36. 102. pjesnik 20. 227 Hranotić detto Kika 227 Hranotić detto Masavina 227 Hranotić detto Mengo 227 Hranotić detto Vuković 227 Hranotić-Grimanovi sive Jurica 227 Hranotić-Masarina 161 Hranotić rođ. 140. 35. 214 Ilić 13. nadimak 235 Humi 16. 163. 196. 214 Humazzo 82. klerik 84 JJijč Petar. 151 Hreljanović 224 Hreljin 224 Hrepić 135. 187. 97. 64. 133. 216. 135. 109. Jerolim 143 Ivanitij 143 . 194 Hula. 138. 57. 170. 147. mistro 84 Illigich 52 Mijeh 52 Imbre. 149 Hranoelli dicti Zamaria 152 Hranoevich Zorzi 136 Hranoevich Zuane 136 Hranoević 45. 96. 143.Hovarčić 133 Hranković 8. 152 Hranuelli dicti Papica 152 Hranuelli dicti Zamarija 152 Hranuellus 136 Hranulić 136 Hrape. 201 Ivanicij 143 I. 219. 115. 217. 85. 228 Hranoelli 136. 44. 55. 16. 118. 152 Hranoević vulgo Beatović 152 Hranoki 55 Hranota. 128 143. 22. 47. nadimak 86 Imbre-Šćetina. 129. magister 217 Hranotić 179. 136. 149. nadfmak 221 Hrelić 224 Hrepić-Gospodnetić 136. 87. 151. 208. 167. 205. 68 Hvar 7. 19. 210. 223. 116. 203. 187 Ilijč. 136.ranissevich 187 Ivanisevic 45. 227 Hranotić alias Vuković 227 Hranotić Antun 217 Hranotić ex Vukošev (Vucosev) 216. 170 Italija 39.. nadimak 34 Huljić 190 Hulo. 83. 134. 74. 74. 148. nadimak 220 Intra. 166. 188 Ivanisevic Ivan dr. 152 Hrepić-Hranolli 136 Hrilić 217 Hn »panić 9 Hrvaska 97 Hrvatska 19. nadimak 109 Hržić detto Božnjak 201 Hržić Niko 109 Huhnić. 167 Imotski 33. 205. nadimak 210 Hulovi Dvori 204 Humac 8. 128. 12. 115. 9. 111. 228. 211. 52. 99 Ilić overo Kablarović 84 liičić 158 Ilijć 84. 158.' nadimak 176 Hulac. 66. nadimak 167. pop 68 Uminović 158 Istra* 87. 196 Ivanisevic. nadimak 86 Imotska Poljica 109. 16. 233 Hvarski kanal 7 Hvaržić alias Nikoli ć 216 Igrane 44. 235 Imotski kadiluk 45 Inamorat. 112. 104. kapetan 84 Uijić 52. 60. 120. 106.

comes (comitis) 97 Janco Hieronymi 97 Janco Hieronymus Petrus 97 Jančić 150 Jandra. nadimak 177. nadimak 225 Jakirić-Vlastelinović 225 Jakobina. 104 Jadrijević Mate Jadrijević Toma 98. 202 Jakšić 26. paron 106 Jakšić-Krstić 109 Jakšić Marko. 188 Jakasović. 193 Jakšić alias Coknić vulgo oilin 193 Jakšić alias Jakovljić 100 Jakšić alias Salamunčić 100 Jakšić alias Salamunić 11U. 84. 235 Jakasović 175. 143. pop 105 Jakšić Juraj. 183 Jakasović Jakov 183. 26. 81. 100. 45. defensor 175 • Ivellio-Vitturi 145 Ivica 60 Ivko 75. 77. 81. nadimak 119 Jakov. nadimak 220 Jagodić Nikola 217 Jaje. 198 Jakši vulgo Coknić-Bilin 190. nadimak 166 Janjić 136 Jankov Dvor 81. pop 14. pop 84 Ivanović Vlaho 218 Ivanović-2uvić 13. nadimak 195 Jaković-Jakirić (Vlastelinović) 225 Jakovjev. 82. 99. nadimak 195 Jadrić 109 Jadričić Matio 26 Jadrijević 99. 84. 188 Jakasović Marko 183 Jakasović Nikola 188 Jakasović Toma 188 Jakič 28. 98. 46. Ivanović. 169. 220. 160. 221 Jagodić. kapetan 236 Ivulić Vinko 236 Iza Doca 200 Iza Crivke 55 J Jadransko More 12 Jadre. 100 Jagodić (Jagodich) 216. 27. 193 Jakšić vulgo Coknić alias Bilin 190. 107. 68. 99.49. 153. 81.. J. 175 Ivelić vulgo Lukrić 175 I veli j 169 Ivelin 169 Ivelio 163. 98. 169. p. pop 174 Ivanović alias Basic 90 Ivanović Frane.. 109. 109 Ivulich Zorzi 44 Ivulić 20 Ivulić Bartol 236 Ivulić Juraj. 197 Jakovčić detib Bukarin 106 Jakovic. 120 Ivanović Ivan. 119 . Jakir Mihovil 164 Jakirević-Vlastelinović 212 Jakirić '225 Jakirić. nadimak 75.Ivanović 13. 174. 14. 28. 169. 212... 174. 183 Ivelji-Lukrić 159 -Iveljo (Iveglio) 169 Ivellij alias Kunić 175 Ivellio 107. 126 Jakšić alias Salamunović 107 Jakšić Ante 106 Jakšić ili Jakovljić 33. 97 Ivardelić (?) 200 Ivčević 60 Ivelić 92. 119. 22. 175 Ivellio de 175 Ivellio Juraj 175 Ivellio Jerolim 175 Ivellio Mičelina 169 Ivellio Radoš. 193 Jakšić vulgo Cokrić 193 Jakubinić 122 Jakuminić 122 Jalošić 214 Janco. 25. nadimak 176. 220 Jakšić alias Coknić 189. Grigorija 82 Ivanović Nikola 27 Ivanović Matio 27 Ivanović Toma. Petra 8z Ivanović Jerolim p. 33. 33 Jakir 164. 100 Jakšić'Ivan 106 -<f:'. 82. 105. 96 260 . 175 Ivelio Radoš 169 Ivelj alias Andriević 45. pop 190 Jakasović alias Gariful 175 Jakasović alias Kuna 175 Jakasović alias (vulgo) Pahalo 175 Jakasović alias Pitković 175 Jakasović Ivan. 100. 169. 106. 100. nadimak 86 Ivanović. 193. 118. mistra sartora Toncula 218 Jakovac. 199. 175 Ivelić alias Lukrić 175 Ivelić Radoš 169.. 183.kšić Jerolim. paron 106 Jakšić Petar 106 Jakšić vulgo Coknić 190. meštar 82 Jakov. 175. 175 Iveljić 158. 149.

nadimak 75 Jureša. 67. 55. 136. fratar 17 Juras Potok 73 Jurašin 75""Jurasin. 76. 134. nadimak 89 Jerko 86 Jerković 28. 115 Jeričević Jerolim. 55. 158. 54. 198 Jurčević alias Bezmalinović vulgo Vlahić 192 Jurela. nadimak 118 Jerica don 93 Jenć. 115. nadimak 219 Jerčić 25. nadimak 167 ' Joana vulgo^Zuva 220 Joanicius Mateus. Jučović 158 Judić 179 Jugoslavija 53 Jugović 100. 80. nadimak 220 Jelinin. 138. 157. 205. 98. nadimak 202 Jozin. nadimak 52. 140. 217. 33.. nadimak 220 Jašić 33. pop 69 Joanis dicti Furlan. 109. 199 Jazić 100 Jaxich 100 Jela. magistri 226 Joanitms 143 . 152 Juranović Matej. 214 Jerčić. 167 Jirašol. 139. 143. 28 Janković alias Lepurin 60 Janković Ivan 27 Janković Nikola 26 Janković-Lepurin 60 Janović 205. 28. nadimak 167 261 . 151. nadimak 202 Juanipenić 99 Juanitij 143 Jubetić 86. 60. 97. nadimak 202 Janković. 94. 139. 207 Janović-Rado 207 Jarlori 60 Jarković 213 Jarmundović. 220 Jugović Jakov 205 Jukić 84. 77 Jurač-Lučić 75 Juraj iz Makarske 216 Juranić'92 Juras 75. 27. 212. nadimak 220 Jerolim dalli Castelli Je'-olim de Hettore 164 Jerolo. mornar . 213 Jukić. 202 Jurać 75. 78. 87. illeg. 149 Jelineo 143 Jelinić 133. nadimak 202 Jogo. 45. nadimak 167 Juča 26 . 146. nadimak 119 Jeričević 108. nadimak 84 Jukić Jura] 84 Juković 158 • Juković iMkola 184 Juković Petar 184 Junušić 110 Jura 78 Jurac. 231 Jelušić 143. 130. nadimak 194 Jokisić 215 Jop 143 Jop Dinko 143 Jordan 164 Jordan. 77. 148. 39. 23. nadimak 218 Juravić aliac Sinjanin 92 Jurci 29 Jurci.147. mistro 106 Jeriko. 177 Jerčić alias Verbora 176 Jerčić-Centa 39 Jerčić detto Verborić 39 Jerega. 28. magister 139 Jerkulinović 188 Jerniundović. nadimak 85 Jesenke-63. 152 Jelić Petar 46 Jeličić Čia 159 Jelinčić 136 Jelinei (Geiinei) 133. nadimak 109 Josipović 220 Jovanelli. 72. nadimak 198 Jurčev. 190 Jerković alias Fabjanović 123 Jerković detto Lukšić. nadimak 202 Jurčević 132 Jurčević alias Bezmalinović 190. 176. nadimak 202 Jelsa 22. nadimak 209 Jelavić 136 Jelčić 65 Jelena di Constantin od Tironija 106 Jelić 46. 207 Janović Rade. 183 Jeričević. mistro 115 Jeričević alias Domiani 107.Janković 27. mistro 86 Jerković sive Salamunić 139 Jerković sive Salamunić. 179 Jeneralić. 47. 148 Janković. 176. 220 Jelinić. 165. Jogić. 60. 100. pop 106 Jovanović 143 Jovin. 99 Jubetić alias Škabić 86 Jubo. 88. nadimak 162. 47.

227. nadimak 193 Kalabrež. nadimak 176 Justinijanović-Negodić seu vulgo Spaleta 87 Justinijanović vulgo Spaleta 87 Jutarnić 82. 102 Jutronić Bartul 120 Jutronić Ivan 82 Jutronić Juraj 82 Jutronić Lorenzo Onoradno prokurator 85 Jutronić seu OsejŠ|? 85 Jutronić seu Ossegia 85 Jutronić vulgo Kristijanović 85 Jutronjić 85 Jutrunić 85 Juvilleo 107 K Kablarović 82. 173. nadimak 74 Jurković 28 Jurlina. mistro 105 Kalafat. 164 Kadčić-Franičić detto Karlin 161. 234.. 132. 85. nadimak 150 Kadčić 212 Kadčić-Franičić 161 Kadčić-Franičić detto Ale 161 Kadčić-Franičić detti Bumbina Antica 161 Kadčić-Franičić detto Bumba 161. 143. 212 Juričević 39. 133 Jurjević Grgur 26 . 92. nadimak 76 Kačić49. 47. 179 Juriša Dinko 69 Jurišević 133. 85 Jutranjić 85 Jutaronić 85 Jutornić 85 Jutrinić 85. prior . 90 Jurišić Pavao 46 Jurjević 27. nadpop Jurin 75. 164 Kadeto. biskup 44 Kačilo. nadimak 221 262 . 99. 143. 227 Justinica iz Venecije 27 Justinić 176 Justinić. 207. 92. nadimak 89 Kacalović. 212 Juretić sive Franjina 143 Juricouvich Stephanus 48 Juricouvich Thomasina 48 Jurić 27. 102. 227 Jurišić-Akčić 212 Jurišić dictus Marica 65 Jurišić-Galešić 227 Jurišić Nikola 184. Cesarović 123 Jurilleo. 189. 107. 84. 39. 188. 84 Kablarovi Toma 82 Kacalović. 123. 164. Kačić.227 Kačić alias Franičić 164 Kačić Ivan 44 Kačić Juraj 44 Kačić-Juričević 39 Kačić Mate 188 Kačić Mihović 44 Kačić Petri. 141. 120 Jutronić alias Dorin 85 Jutronić alias Zuvinić 85 Jutronić Andrija 98. nadimak 86 Kaizer. nadimak 202 Jurić-Kačić 204. 115. 84. 82. 85 Jutroljić 85 Jutronić 83.Juretić 110. 221. nadimak 85 Kalafa Petar. 188. 193 Justianović 227 Justić 82 Justić. 220 Jurić. 190. 65. nadimak 195 Jurović 92 Jurović alias Pavelić 92 Jurović Ivan 92 Jurun 33. 39. 179 Jurinković Stjepan 48 Jurinović 41. magistri 39 Juričević alias Pulišelić 125 Juričević sive Pulišelić 123 Juričević Ivan 184 Juričević vel.. Jurjević Ivan 46 Jurjević Juraj sin Ivana 218 Jurjević Luka 68 Jurko. 132 Juričević. nadimak 56 Kadić Marko. nadimak 198 Justiniani 217. 102 Jutrinić alias Cicalović 85 Jutrinić alias Cicalo 85 Jutrinić detto Cicalo 85 Jutrinić seu Cicalo 85 Jutrinjić alias Jerčić 28. 99. 136. nante 89 Kacatov. 203. 77 Jurinčević 179 Jurinković 158. 187. 217 Jurišić-Oblačinović 79. 193 Jurunović 188. nadimak 75 Kacatovi. 189. 212. 212 Juričević-Jerolim 174 Jurišević Radotin 134 Jurišić 33. pop 44 Kadjić 143 Kafetijer. 212. 134.

pop 118. 161. 164. 227 Kandić Jakov 218 & Kandija 44. 220. nadimak 163 Karavana. 32. nadimak 64 Kanje. 114. 215. 231 Kapitaneo 231 Kapologo. 179 Kapularić alias Martinić 154 Kapularić-Deve. 169 "Kalilić detto Kozulović Kekovi 161 Kalilić detto Kozulović Kotarac 16. 216. 142. nadimak 202 Kaparović 28 Kapera 25 Kapetanić 168 Kapitanei (Capitanei) 48. 169 Kalilić detto Kozulović 160. nadimak 83 Kanarija 55 Kancilir 81 Kančerić 216 Kančević 22 Kandača. 85. nadimak 150 Kanana. nadimak 61 Kandić 164. nadimak 165 Kapularić-Piše. nadimak 85 Kapularić 154. Ivana 218 Karmeljić 65. 164.Kalafatić 144 "Kalafatić Eustahij. 169 Karlovac 110 Karlovac. 188. 220 Karmeliić alias Jagodić 220 Karmeljić alias 2uvić 64 Karmeljić detto Barbošić 220 Karmeljić detto Zuvić' 220 Karmeljić. nadimak 122 Kala jure-Skembe. stani 7. 49 Kardišić 32 Karelović 220 Kargoivić 27 Kargotić 120 Kargotić. p. nadimak 165 Karaić 191 Karamanović 158 Karamuzić 28 ' Karan jac 115 Karantanac. Nikole 218 Karmeliić Nikola 218 Karmeljić or Pirka 220 Karmeljić Toma 218 Karmeljić-Žuvanović 220 Karmić Stefan 26 Karmiljić Marko 217 Karničić alias Bile 221 Karničić-Bile 221 Karničić detto Kalafat 221 Karničić ora Ursulić 221 Karninčić 221 Karninčić Jerolim 217 Karstul 144 Karstulović 144 Kartolović 121 Karželj 179 * 263 . 166 Kapotar. nadimak 176 Kanaja. nadimak 165 Kapularić-Visilo. 120 Karifaić 25 Karinčic 215. 169 Kalilić Juraj 159 Kalilić Matej 159 Kalinić 164 Kaljević 105 Kalkanec (Calcaneo) Nikola 121 Kaluerović 220 Kaman Petar 105 Kamijić 140 Kampuf. nadimak 86 Kalebota (Calebotta) 144 Kalegarić. nadimak 163 Kanki 92 Kanun. mistro sartor 162 Kalerović 220 Kaličević 56 Kaličević Toma 56 Kalifornez. 235 Karmelić.dicti Jagodić 220 Karmeljić dicto Jagodić 220 Karmeljić Marko p. 110. 169 Kalilić detto Kozulović Sose 161 Kalilić detto Trifunović 164. naute 110 Karmelić 65. 164 Kalašić 136 Kalebić. 183 Kanetovi. nadimak 77. Arnerić 26 Karašić Nikola 26 Karašić Stjepan 26 Karazić 99 Karavana. nadimak 35 Karašić 33 Karašić. 195 Karlobag 107. grad 110 Karlovac. 221 Karkanjeno Brdo 15 Karlibunjamin 99 Karlin. 19. cipelar 144 Kalafatovi Dvori 215 Kalajure. nadimak 164. nadimak 163 Kalaizić 136. neophiti 56. 173 Kardičić 32 Kardičić Juraj 44 Kardijčić 32 Kardilčić 28. 65 Karmelić-Cezar 65 Karmelić Nikola 218 Karmelić Vinko. nadimak 194 Kalilić 144. nadimak 73 Kanaleto.

164. nadimak 76 Katušić 49. 176 Klirninović 158 Klis 14. ' 166 Kaštel Novi 124. 153 Kastelanić 144 Kastav 164 Kastonović 216 Kastrupilović 107 Kaštela 27. 158' Klimsić 133. 145. 202 Knezić alias Ostojić 202 Knezović 159. nadimak 32 Kieljić 215 Kikić 227 Kiko. nadimak 75 Kelić 235 Keljević 85 Kendikac. 216. 136 Klement. 81 Kavašić Ivan (Karašić?) 26 Kavo. 87 Koceić 92 Kočica. 91. nadimak 53 Kislev 65 Kislev Elizabet 65 Kislev Felix 65 Kitonja. 144. nadimak 124 Kod Bakraninovih 215 Kod Sarturovih 215 Kojne 165 K< ne Ante 165 Kokić. 89. 228 Knez. 93. nadimak 123 Kirikini. 39 Kavešić Vinko 184. nadimak 165 Kliminović 158. magistri 144 Kavešić. 174. 180 Knezović detto Vangelić 212 Knezović Ivan 212. 174. pop Kiselica. 148. nadimak 74 Klapančić 92 Klarić '54. 118 Kirigin-Ivanović. magister Kirigin. nadimak 152 Kele. papa 173 KHčinović 137 KHmentovi. . 33 Kavešić Jerolim 68 Kavešić-Lalinović 33. 145. pop 123 Kavešić alias Bosnačić 28. 195 Kcko. nadimak 200 Kljenak 110 Kljenak Martin 110 Klopanović 92 Klunčević. 64. 71. 172. nadimak 163 Katunarić 136 • Katunarić dicti Cinčević 136 Katunarić sive Cinčević 136 Katuni-138. 202 Kaštel Lukšić 43. 81 Katić 45. nadimak 29 Knezić 17 Knezić (Ostojić) 17. 177. nadimak 219 Kokotić sive Stazić 86 Kokrić 134 Kole. 123.Kaštelan 144. 98. 134. 160 Kaštelan 164. nadimak 29 Kaštel Kambelovac 75. 221 Katičić 144 Katković 13 Katrida. 87. Kič. 214 Knezović Simun 172 Knežević 207 Knin 35. nadimak 195 264 . 46. 33. nadimak 152 Kočini. 144 Kavešić. 85. nadimak 202 Kirčovi. 133 Klisura 207 KHšani 134 Kliščar. 173 Kaštelinac. nadimak 166. 38. seu vulgo Vidov 95 Kekez 147. 119 Kirigin-Ivanović 85. 104. 174. 180 Kliminović Marko 174 Klimpisć 149. 163. 174 Klinčić 144. 133. 169 Katunsko Kreševo 52 Katuše. nadimak 219 Kokotić. nadimak 198. nadimak 163 Kazmanić 25 Kažulin 207 Kegević 85 Kegević Mate 98 Kegević Vid 97 Kegević. pjesnik 31. 179 Kavančević 28 Kavanjin Jerolim. 141. 164 Kekez Ante 164 Keke. nadimak 200 Kekić. 176 Klinčić-Justinić 184 Klinčić vulgo Justinić 176 Klinsić 45. 131 Kaštel Stari 164 Kaštel Sućurac 87 Kaštil 97 Katanić 77 Katarinić 13. nadimak 197 Kjakini. 200 Kokošica. 79 Kavešić 27. 33. nadimak 185 Kmetović 216. 144. nadimak 84 Kenjac 28.

nadimak 32 Kopa čina 103 Kopita 204 KOJ ito. nadimak 113 Kontus. 171. 108. 137. kapetan 122. nadimak 163 v Koštilo 20 ' Koteć. 85. 205. nadimak 32 Konteta Riva 55 Konturo. nadimak 73 Korić 86 Korić. 152. 92. 107. 159. 174. 114.. 45. nadimak 119 Koviljaneo. 107. pop 122 Koviljanić Nikola. 206 Konjić nadimak 206 Konjsko 108 Konopljikova. pop Koviljaneo Oktavijan. pop 68 Koviljanić Nikola. 223 Komgričić 217. mistro 115 Konšul. 207 Kovačić. 158. nadimak 86 Korkutović. 211 " Korder. 66. 79. 207. 228 • Komoričić Nikola 218 Komovčić (?) 228 Komovičić 228 Konana. nadimak 123 Košta. pop 69 Koviljaneo Ivan. Mihovilović 124 Kovašić 25 Kove. nadimak 100 Kotlenica 52 Kotlenčić. 221. 147. 28. 44. 228 Kovačević alias Andrijašević detto Plame 160 Kovačević alias Lolotović 228 Kovačević dicti Lolotović 229 Kovačević Pavao' 44 Kovačić 45. 176 Koljatić-Tonšić 176 Kolomba (Colomba) 137 Kolumbis (Columbis) 115 Kolumbis Ante dr.c 144 Kosirić. uvala 137 Konstantin 115 Konstantin. pop 127 Koviljanić 93. nadimak 109 Komoričić 217. 68. pop 160 Kovačić alias Česarović 123 Kovačić dicti Česarović 123 Kovačić Nikola 159 Kovačić vel. 165 Kosović 83f 228 Kosović. 103. 109. 160. 90. nadimak 176. 127 Koviljanić. ' Končica 44 Konjić 190. 41. 114. 228 Komižanin. 211 Kovačev '27 Kovačević 27. nadimak 150 Ko?ta. 174. 65. nadimak 83 Kostanec (Costanzo) 137 Koštan jevica 167 Kostbevic 201 Kostoević alias Pavišić 201 Kosti lučić 60 Košće. nadimak 75 Konte. nadimak 166 Konavić 215 Konavlje 156. nadimak 202 Koro vic-Sorić 159 Korti (Corti) 144 Korti (Corti) Zakarija 144 Korunca 138 Kosalić detto Banjol 228 Košić Mihovil 236 Kosičev. 89. 66. 47. nadimak 75 Koškini. nadimak 123 Komi (Comi) 144 Komiža 60. 205. 55.Kolimbatović 110 Koljatić 28. nadimak 60 Korlaet 110 Kormonić 121 Kornelić 189 Korneiić. nadimak 31 Kordić 68 Kordić-Tramontana 60 Kordić-Tramontana Ante 60 Koidičić Juraj 32 Kore. nadimak 63 Kosir ina. 180. mistro 116 Košćina-Tigliadi 116 Košić. 92. 171. 212 Komar Ante 2T4 Komeli. 84. 127 Koviljanić. Kourinčić 215 Kovač. nadimak 192 Koš čić 34 Koščina 116 Koščina. 94. 87. 91. 67. nadimak 63. 58. 83. 190. 115 Komar 205 r 207. nadimak 150 Kopač. 113. 183 Končani 164 . 195. nadimak 100 Kciculan 159 K'rtulen Frane 159 » Korčula 7. 95. nadimak 29 Kotišina 44 Kotar 139. pop 127 Kovljaneo (Covgh'aneo) 265 .

33. 228 Kragaj 92 Kragujac 92 Krajina 28. 141. 172. 127 Kozica 207 e Kozim 55 Kozmačić 216 Kozulić 60 Kozulović 60 Kozumel 28 Kragačić 217. 164. 99. 78 Krstinić 28 122 Krstinić Nikola 121. nadimak 111 Kriznić 66 Križ 25 Križanović. pop 127 Kovljanić Gregorij. 216. 197 Kranković 45. 212. 124 Kristinić alias Miholović 123 Kristinić sive Mihajlović 123 Kristolović 133. 108. 104. 76. 152 Krepić Matej. 44. 33. mistro 105 Kralji Jerolim. mistro (magistri) 78. 115 Kralji Frano. 153 Krstić. 60. nadimak 87. 39 Kraljić. Jakov 102 Krinfokaić 102 Krinfokaj 116 Kristian 85 Kristilović 144 Kristinić 123. 98. nadimak 85 Krstulov 27. 191. 33 Krstulović 15. 115. nadimak 192 Krove. nadimak 150. nadimak 89. 110. nadimak 167 Krmolj 165 Krmolj Vicko 165 Krnjaca. 126. 92. prokurator 56 Kraljić 25. nadimak 88 Kroculinac. 228 Kranotić 227 Krapanj 52. nadimak 32 Kraljević alias Cvit 219 Kraljević detto Tomin 160 Kraljević Dušan 172. 102 Krinfokai Andrija 85 Krinfokai. 107. nadimak 84. 77. 180. 111. 178 Krilo alias Sabaron. 100 Krpica. 188 Krstulovi. 34. 32. 140. mj. 127. 124 Krstinić Matij 120. 44 Krilo 116 Krilo. 144 Kovljanić. nanta 116 Krilović 134 Krinfokai (Crinfocai) 85. 153. 115 Kralji Frano. sudac 152 Kreševo (Katunsko) 52 Kreta 28. 173 Kraljević-Lukinović 17 Kraljević Nikola 49 Kralji 105. nadimak 207 Krmejan. 69. 158. 201 Kraljević 137.121. 228 Krajnić Petar 216. nadimak 61 Krstić. nadimak 85. 235 Kraljević. 154. prokurator 39 Kraljić Nikola 26 Kraljić Stefanin 26 Kranjac. nadimak 84 Krasi 38 Kravica. 101. 52. 83. 131 Kralj. 28. nadimak 219 Kroljanović 191 Krolok. 217. rod 15".Kovljanić 121. nadimak 77 Krivić 75 Krivić Ante 75 Krivonja. 110 Krstulović alias Antičević 162 Krstulović alias Bapinjak 110 Krstulović alias Bepinjak 108 Krstulović alias Biskupović 74 Krstulović alias hSonačić 57 / Krstulović alias Bradašić 74 Krstulović alias Bučić 37. 221.. nadimak 76 Krpeša. 46. Krišćan Ivan 26 Krišković-Beović 46 Krive. nadimak 62 Kraj sv. nadimak 152 Kroj. 205. 57 Krstulović alias Čepkalović 74 . nadimak 89 Krčić 165 Krčić Ante 165 Kreljić Nikola 26 Krepić 45. 144 . 124 Krstoević 144 Krstul. 124. 212 Kravanista. 106. Krstulović alias Domic 75 Krstulović alias Dundo 78 * Krstulović alias Franjola 75 Krstulović alias Ivko 75 Krstulović alias Jerčić -39 Krstulović alias Jurać 75 Krstulović alias Jurin 75 Krstulović alias Jurini 75 266 . kapetan 105. 106. 232 Krajinić 216. 25. 61. 228 Krajnji. Mare 25 Kralj 25. nadimak 119 Krokala. 144 Kristulović 133. 55.

76 Krstulov alias Pitalo 72 " Krstulov: alias Rakela 76 Krstulov alias Sapunar 36 Krstulovi alias Sapunari 76 Krstulov alias Sekul 71 Krstulov alias Stipčević 78 Krstulov alias Valerin 77 Krstulov alias Valerijev 77 Krstulov: alias Valerijevi 77 Krstulov alias Zaro 71 ' Krstulov Ante 69. 69 Krstulov ć Ivan Lovrin 69 Krstulovi ć Ivan pok. 70 Krstulov ć Ivan pok. Dragičević 77 Krstulovič cognomirie Simuriovlć 52. Nikole 69.Krstulov ć-Jerčić 78 Krstulovi ć Jerolim Ivanov 70 Krstulovi ć-Jirčić 78 Krstulov ć Josip Antin 69 Krstulov ć-Jura 78 Krstulovi ć-Juras heres Juraj 75 . 218 Ivan Jurjev 26.Krstulov: alias Jurko 78 Krstulovi alias Lebedina 71 Krstulov alias Likotovi 78 Krstulov alias Lukrejurjeva 77 Krstulov. Ivana 70 Krstulov ć-Perić 35. ć Ivan pok. Jurja 70 Krstulovi ć Luka pok. Marka 69 Krstulov: ć Juraj pok. Jurja 70 Krstulov ć Nikola Stjepana 82 Krstulov ć Nikola Tomin 26 Krstulov ć olim Stipičević 78 Krstulov ć Pavao pok. Jurja 70 Krstulov . Nikole 69 Krstulov ć Juraj Stjepanov 70 Krstulov. Frane 69 Krstulov ć Juraj pok. Frane 69. 75 Krstinovi alias Mićul 76 Krstulovi alias Mihojev 66.. Valerija Krstulov -Ivan 26. 69. 124 Krstulov Anton Jurjev 70 Krstulov: Anton pok Ivana 70 Krstulov Anton pok. Jurja 69 Krstulovi Frane pok. Nikole 69 Krstulov Anton pok. 33 Krstulov ć Leopold pok. 73 Krstulov ć Luka pok. ć Jurin 75 Krstulovi ć-Jurjević 78 Krstulov ć lieti Bradašić 28. Marina 69 Krstulov ć Luka pok. Ivana 70 Krstulov ć Juraj pok. Stjepana 69. Petra 70 Krstulov Anton pok. Ivana 69 Marko Krstulov ć Marko pok. alias Lukrejurjeva-Vicin 77 Krstulovi alias Loše 110 Krstulov! alias Lovretov 69 Krstulov alias Loze 78 Krstulov^ alias Lozić 78 Krstulov alias Mandić 69. 70 Krstulov. 70 ć Krstulov ć Nikola pok. 70 Krstulov Anton Stjepanov 69 Krstulovi -Buzolić 60 Krstulov Ceres hered. 229 Krstulov alias Marinov 75 " Krstulov alias Marinović 61. 78. Jurja 70 Krstulov. 76 Krstulov ć Petar Ivanov 69 Krstulov ć Petar Jurjev 69 Krstulov ć Petar pok. Krstulov ć Marko pok. Frane 69 Krstulov: ć Nikola pok Ivana 70 Kustulov ć Nikola pok. 72 Krstulov alias Olimpić 78 Krstulov alias Pavlov 76 * Krstulovi alias Perić 35. Lovre 69 Krstulovi ć Ivan pok. Petra 69 Krstulov ć Ivan Stjepanov 69 f . Jurja 69. Jurja 69 Krstulov Matij Ivanov 70 Krstulov ć Matij Stjepanov 70 ć Krstulov ć-Mićul 76 Krstulov Nikola Antin Krstulov: ć Nikola Ivanov 69 70 Krstulov ć Nikola Jurjev 69. ć-Lozić 15. Matjje 70 Krstulovi ć Juraj pok. Frane 70 Krstulov ć Petar pok. Stjepana 70 Krstulov ć-Marinov 75 133 .Ksrtulov ć Juraj 26 Krstulovi ć Juraj Ivanov 69 Krstulov ć Juraj Lukin 69 Krstulov ć Juraj Nikolin 70 Krstulov ć Juraj Petrov 70 Krstulovi ć Juraj pok. 70 Krstulovi ć Ivan pok. Nikole 69 Krstulovi ć Lovre Ivanov 70 Krstulov ć Lovre Jurjev 69 Krstulov ć Lovre pok. 78 Krstulov Frane pok. 105. 76 ' Krstulov Krstulovi •Čepkalović 74 Krstulov: •Čepkalović-Hire 78 Krstulov detti Zaro 73 Krstulov detto Bučić 78 Krstulov detto Cepkalo 74 Krstulov detto Sapunar 76 Krstulov dicti Sapunar 76 Krstulov dictus Juračevič 75 Krstulov: dictus Domić 75 Krstulov dictus Juras 75 Krstulov dictus Mićul 76 Krstulov dictus Olimpijin 78 dictus Pavlov 70 Krstulov Krstulov dictus Pavlović 76 Krstulov •Domić 75 Krstulov •Dragičević 77. Lovre 69 Krstulov ć Juraj pok.

72 Krstulović vulgo Pećina 78 Krstulović vulgo Pitalo 72 Krstulović vulgo Pitalović 72 Krstulović vulgo Rakela 76 Krstulović vulgo Rakelić 76 Krstulović vulgo Sapunar 76 Krstulović vulgo Sapunarov 76 Krstulović vulgo Sekul 72 Krstulović vulgo Stipičin 78 Krstulović vulgo Svočera 78 Krstulović vulgo Vranjčić 36. 214 Kumbatović 17 Kumejoža. 209 Kunić 121. Nikole 69 Krstulović Šime pok. 76 Krstulović vulgo Antičević 73 Krstulović vulgo Bradašić 74 Krstulović vulgo Cepkalović 74 Krstulović vulgo dictus' Pavlov Krstulović vulgo dictus Perin 76 Krstulović vulgo Domić 75 Krstulović vulgo Franjola 75 Krstulović vulgo Galijot 78 Krstulović vulgo Jerčić 78 Krstulović vulgo Jura 78 Krstulović vulgo Jurać 75 Krstulović vulgo Juras 75 Krstulović vulgo Jurko 78 Krstulović vulgo Lebedina 71 Krstulović vulgo Lebedinov 71 Krstulović vulgo Lozić 37. 92 Krstulović seu Cepkalović 69. nadimak 194 Kumpar. 85 Kuljiš VI. stan 7. 165. 169 Kupičić. nadimak 85 Kršćan-Kutlica. nadimak 85 Kršćanin 82. nadimak 166 Kulive. Antona 69 Krstulović Stjepan pok. nadimak 34 Kumejure. nadimak 34 Krtolčovi. 158 Kuhačić 49 Kuiš 221 Kuje. 74 Krstulović sive Antičević 73 Krstulović sive Barišić 69. nadimak 221 Kuljiš 60. nadimak 175. nadimak 123 Krug 81 Krunin. 19. 204. Kućada. 78 Krstulović vulgo Mihojević 66. 78 Krstulović Stjepan Antin 69 Krstulović Stjepan Ivanov 70 Krstulović Stjepan pok. nadimak 84 Kršćan-Fabro. 74 Krstulović sive Bučić 78 Krstulović sive Bučić vulgo Loze 78 Krstulović sive Cepkalović 74 Krstulović sive Cepkalović vulgo Lazanjiv 74 Krstulović sive Domić 75 Krstulović sive Dragun 78 Krstulović sive Jurać 75 Krstulović sive Lovretov 78 Krstulović sive Pitalo 72 Krstulović sive Sekul 69. nadimak 34 Kunac. Jurja 70 Krstulović-Valerijev 77 Krstulović-Vicin 77 Krstulović vocato Bučić 78 Krstulović vocatus Sapunar 69. nadimak 175 Kučić 27. Stjepana 69 Krstulović seu Biskupović 83. 221. nadimak 199 Kukoč 85. nadimak Kuna. Kukoč Duje 85 Kukočin. nadimak 31 Kukovac. 78 Krstulović vulgo Žaro 73 Kršćan-Crikvica. nadimak 75 Kruševo 220 Kruška Stupa. nadimak 177 Kukretić J63. 27 Kupinovo 158 268 . 74 Krstulović sive Bradašić 69. 72 Krstulović sive Sekulović 72 Krstulović sive Simunović 52. nadimak 110 Kulimbatovič 110 Kulinać. 190 Kulišić. conc. Matije 70 Krstulović Simun 26 Krstulović Toma 26 Krstulović Toma Jurjev 69 Krstulović Toma pok. 76. nadimak 100 Kuličić 107. Marina 70 Krstulovi Sime pok. 202 Kufić 25. nadimak 195 Kumica. 186 Kukretić-Čikarelović 12 Kula 204 Kulimbat 110 Kulimbat. 205 Kunić Bernard fra 205 Kuparić 107 Kupičić 158. 34 Kučine 94. nadimak 85 Kršćan-Kovač. Frane 69 Krstulović Stjepan pok. 97 Kumačac (Pod Mehumace) 8 Kumbat Petar fra 17. 159. 85 Kršnjak. 173 Krzulović 110 Krželj 144 Krželj Stjepan (Stipe) 144 Kubrijanović-Bujenovi 45.Krstulović Petar pok.

137. 221 Lalić alias Jelinić 220 Lalić detto Jelinić 220 Lalić detto Piero 216. ekonom crkve 154 Lazanić 137 Lazanić-Lasaneo 14 Lazanja Ivan 68 Lazar in 133 Lebedina 71. 128 Kviščević 158 Kvinto. nadimak 202 Laptić 51 Lasanei 137 Lasanei alias Lazanić 45. difensor 137 Lasaneo Nikola. 154. nadimak 118 Kutleša. pop 39 Lampavčić 25 Landver. pop. pop 137 Lasaneo. 215. 110. 44. nadimak 193 Languer. 148. 54 Kuščević-Dijanac 49 Kuščić 10. 34. nadimak 29 Lander. 169. 228 Kuzmić. 183. 50. 174. nadimak 89. 158. nadimak 35 Kuzmina 27 Kvarantinović 27 Kvarantušić 121. 137. nadimak 201 Lakšić 120 Lala. patrone 137 Lasaneo. 60.Kuratov. nadimak 83 Labjanin 83 v Lace. nauta 137 Lasaneo alias Fiorić 137 Lasaneo alias Makarunić. nadimak 167 L Labaš 193 Labaš Franjo 193 Labetić 60 Labetić-Kazabjanka 60 Lalin 82 Labjanac. nadimak 74. 144. "99. 149 Lazaneo. 137 Lazaneo 133. 220. nadimak 176 Lago V. 216. nadimak 201 Kuvačić 49 Kuzmanić 34. abbas 137 Lasaneus 137 Lasić 60 Lasić Ivan 60 Laurić 85. nadimak 167 Lanterništin. 28. 220 Lalić Vinko 217 Lalić vulgo Jelinić 220 Lalinović 25. nadimak 76 Lenardović 40 269 . 98. 195 Lalić 216. nadimak 221 Kursić Ivan 196 Kurte 110 Kurtelačić alias Tomić 228 Kurtić 110 Kusanić 215 Kusanović 176 Kusanović. nadimak 52 Kurcolan Petar Kurcolan Frane 159 Kure. 50. nadimak 207 Lakoš. 217 Kuzmić Marko 218 Kuzmić Toma 206 Kuzmin. pop 34 Kuzmanin Marko 26 Kuzmić 28.'nadimak 84 Kuzmić Ivan 218 Kuzmić Jakov 217 Kuzmić Nikola 26. 124 Kusović 215 Kuščević 28. 100. 150 Legiša 170 Leko. nadimak 202 Kurilo. 170 Kuščić detto Paulin 159 Kuščić detto Saulin 170 Kuščić o (aliter) Mihačić 34. 77 Lece vica 148. 34. 180 Kuščić alias Bailo 137 Kuščić alias Mihačić 166. 49. 228 Lalinović. 207. nadimak 199 Ladro. 190. nadimak 194 Kurčev 27 Kuri (Curri) 165 Kuriri. kipar 137 Lasaneo Valerius. 76 Leksić 50 Lemo. 180 Kutal. 205. 221 Kuzmanić Juraj 19 Kuzmanić Luka 110 Kuzmanić-Cusmaneo. 176. 220 Lalić Ivan 218 Lalić sive Jelinić. nanta 137 Lasaneo Alvize 137 Lasaneo Jerolim. pop 199 Laurić alias Dragičević 28 Laurić dictus Delija 100 Lazacanj 44 Lazaneo 122. 47 Laibanović 99 •-• Laik. 176 Lazaneo. 191. nadimak 177 Kusanović dicti Kovačić 123. 158. 119 Laurić. 39.

147 Ličini 154. nadimak 202 Livijin 82 Livno 89 Livoguz. nadimak 163 Lovinčić 229 Lovrana 107. 158. nadimak 76 Losić ovvero Bonačić 58 Lošin. pop 159. 133 270 . faber 229 '• Ličini. 121 Liumardović Dominik 133 Livača. conte 35. 200 Lokvićić 86 Lokvičić alias Vojić 86 Lokvičić seu Urskić 86 Lokvičić vulgo Lovrić 86 Lokvičići 86. nadimak 119 Linčir 129. 229 Litković (pop) 180. 186. nadimak 129 Linčir. 180 Liščević alias Barbirot 163 Lišćević alias Capković 163. 56. 1( Ligutić V. 174 Livačić Ivan 26 Livačić Juraj 26 Livačić-Kostrinčić 60 Livačić-Marko 26 Livačić-Markusović 60 Livačić-Martinović 60 Livaj. 201. 180 Litković 160. 40. 163. magistri 228. 228. 180. nadimak 163. 167. nadimak 199 Longo 165 Longo.Lenti. magistri 60 Lentić 60 Lepurin 60 Lepurin alias Janković 60 Lesandrinčić. 47 Lisaneus 137 Lisičić 92 Lisičić. 46. nadimak 76 Lošinka. pop 129 Linčirinić 129 Linčirević 130 Linčirević • Mihovil 129 Linčirnić 130 Linkanić 91 Lipanović alias Mirić 124 Litrica 7. nadimak 167 Lokanjac 191 Lokva 16. subdiakon 107 Litković Juraj 184 "Litković 17. 229 Lode Ivan. 40. pop 170 Lodetović 217. 193 Loredan. magistri 125Lovričić 216. 187. 140 Lovreč 221 Lovrečina (Lovrešćina) 22 Lovretov 28 Lovretović 58. artifex 229 Ličini. 100. 170. 201 Litović alias (vulgo) Pavelić 201 Liunardović 25. pop 14. 170. 229 Linardović. nadimak 111 Liščević 158. nadimak 167 Linardović 27. 68 ' Lešina 22. 78. 78 Lovričević 125. nadimak 74 . 19. 229 Lodotović 229 Loje. nadimak 76 Lomozina 120 Lončić. 60. 229 Ličini 228 Ligaević sive Lukšić 86 Ligusić (Ligutić) Petar. 229 Lode dr. nadimak 84 Lombardi 75 Lombardić 75 Lomono. 229 Ličini. 159 Lovričević. nadimak 76 Letnić 25 Letun. 200. 172 Lola. 125 Lose. 229 Lovrin. 228 Lešandrov. 105 Lika '83 Lima. 229 Litković. 130 Linčir. nadimak 75 Lonđin. 229 Lode. nadimak 76 Lolo. nadimak 112 Lesić 60. 170. 68. fabri 92 Lisko. 180. nadimak 202 Lovrinčević 180 Lovrinčić 229 Lovrinčić Nikola 217 Lovrinčić Vinko 217 Lovrinković 174 Lozić 45. nadimak 85 Leventi Frančeskina 106 Levirić 25 Libičić 57 Liburnija (Liburnia) 107. magistri 39 Linardović dicti Čubretović 40 Linardović Nikola 26 Linčanić 82 Linčanić. nadimak 185 Lode 170. nadimak 119. 167 Lolić 137 Lolin. 170 Lišćević de Dojmo 174. 61. nadimak 150 Livačić 25. Lovac.

mj. 227 Lustre. 154. 77. 85. nadimak 76 Lukini. 188 Lukin. 52. 28 Ljubitovica 64. 119. 145. 33. 216. 164. nadimak 221 Lukinović 25. 87 Lukš: ć-Kalebić 87 Lukš ć-Kitara 87 Lukš: ć-Korić 86 Lukš ć-Manduhorović 87 Lukš ć-Nižetić 86. 201. 35. 203. nadimak 185 Luketa 145. 188. 69. 190. 82. 207. nadimak 76 Luljini Obilinović 28. 27. 183 Lukš: ć. 15. 28. 120 M Mačak.26 Lunjević 161 . 174. 85. konk. 34. 45." dominikanac 227 Lupi' sive Vuković 156 Lupiš 156 Lupiš de 156. 176 Lukinović detto Tutin 161. nadimak 89 Macalić 45 Macanović 99. 124. 177 Lukr ć. nadimak 35 Maciolli 229 Macola 56 Macolić 66. 229 Mačalović 215 271 . 205. nadimak 166 Luvrić 215 L i Ljanković 158 Ljigović 229 Ljiković 229 Ljiković Ivan di 184 Ljiković Marijan 218 Ljiković Stefan 184 Ljubetić 27. 165. 57.^59. 207 Machieli 27 Machieni 27 Mačić. 36. nadimak 35 Luka 48. 159. 16.Lozischie 23. 221 Macarsca 44. mistro 86 Lukš ć alias Čučanić 87 Lukš ć alias Jerko 86 Lukš ć alias Jerković 86 Lukš ć alias Marinković 87. 19. 208 Lučić. sudac 86 Lukš ć-Petrović 87 Lukš ć seu Carić 87 Lukš ć seu Korić 87 Lukš: ć Toma 137 Lukšić-Vitorin 87 Lukšić vulgo Carinić 87 Lukšić vulgo Ćarinin 87 Lulić 87 Lulić Andrija 87 Lunardović 25. Luoković 25 Lupi 156 Lupi. 45. 161 Lučica 81 Lučić 47. 92. 97 Lukš ć-Nižetić Nikola 86 Lukš ć-Nižetić Matij. opat 165 Lukr 175. 99. 119. 165 Lukinović-Jeneralić 165 Lukinović-Generalić 160 Lukinović Marko. 109. 80 Ložišća 7. 130. 107. nadimak 177 Lukš ć 27. 173 Luka Bobovišća 8 Lukačić 128 Lukačić da Drinoval 128 Lukaš. 111. 86. 83. 152 Lucari Petri 67 Lucido 145 Lučac 130. 82. 34 Lukinovi. 101. 68. 73—80. 86 Ljubetić alias Marinelić 86 Ljubetić Jerić 82 Ljubetić Jerolim 82 Ljubetić Marko pok. nadimak 109 Lukinac. 174. 75. 137. 40 Lunardović Dominik 34 Lunardović Ivan 26 Lunardović Nikola. 92 Lukš ć alias Puciskić 87 Lukš: ć-Hmutalo 87 Lukš ć-Imbre 87 Lukš: ć-Ivanović 86 Lukš ć-Ivanović Anton dr. nadimak 175 Lučić alias Jukić 208 Lučić alias Vidović 203 Lučić Ivan 174 Lučijani Eturević 164 Luević Jakov 217 Luger. 160. Matije 82 Ljubetić Mate 133 Ljubetić seu Kusajin 86 Ljubetić seu Cozić 86 Ljubetić seu Marelovretovi 86 Ljubetić seu Matko 86 Ljubetić Toma 82 Ljubić 110 Ljubić (Gliubich) 220 Ljubić.

Gore 27 Marangunić Stefan 26 Maraschini 107 Marasović 137. 27. nadimak 62 Mali Viško. conte 96 Marianovich Gianco. prosjakinja 205. 78. co. 204 Mala Bunta 81 Mala Slatina 164. nadimak 74 Maderni 27 Madkovac 230 Madković 87 Magdalena. 28. 216 Margitić sive Sare '229 Margitić Vinko 218 Mariani 96. 228. 170 Mariani Francesco. 44. nadimak 163 JVlaholić Juraj 216 Maić 131 Maić alias Mišetić 131 Maina.ušić 47. 110 Manzoni. nadimak 200 Manoli 217. 225. famula 158 Magie 122 Maggis de 65 Magrešić 28 Maha. 128 272 . 208. 39. 159. 87. 153. 68 Marangunić Jakov 26. conte colonel 96 Mariani Joanes pop 10 Marianovich 182 Marianovich Ante 96 Marianovich Francesco conte colonello 96 Marianovich Gianco 96 Marianovich Gianco. -Mačiće. 200. 130. 205. pop 61. 80 Maranigunić 25. nadimak 122 Malić. 27. gobernator 96 Marianovich Hieronimus Gianco 97 Marianovich Janco. nadimak 152 Mantielei. 41. 64. 40. 71 Marangunić Anton 27 Marangunić Ivan 26. 192. 214. 174. 61. nadimak 54. 215. nadimak 33 Marečetić 27 Marčić 28. 212. 212. mistro 87 Mapelović 191 Marangunich Joanne. 174. 158. 185 Marelić 28 Marelovretov. 181 Marangunić. nadimak 186 Mali Pavini. 206. 226. 229 . 40. 96 Marica 65 Marić 122 Maričević 36. nadimak 163 Manchieli 27 Mandaković. 165 Maratinčić Juraj 121 Marcello 152 Marcello-Ostoja 152 Marconi 116 Marčelović 82 Marčelović. 180 Maneničić 49 Mangaze Radovan 149 Manjina. nadimak 85 Major. 208. 214 Makarska 22. 221 Mala Banda 73. 45. Mandinić. magistri 133 Mantinčić 120 Manzoni 41.Mandić. nadimak 29 Malovanić 25 Malvagia 92 Malvasija 92. 211 Margarita vocatur Cancera 222 Margetić 229 Marghitich 229 Marghitich Vincenzo 229 Margitić 46. 221 Mamaje. 110. pop 23.Mačelo. 170. 213. nadimak 86 Malfei 107 Mali. nadimak 122 Mandić detto Babin Petar 212 Mandić detto Krančić 229 Mandić Petar 212. 213. 170 Madjenović Ivan 174 Majić 129 Majko. 122. 27 Marangunić Jakov Petrov 26 Marangunić Nikola 26 Marangunić reč. 217. 162. 170. 71. nadimak 200 Majstorlija Ivan 214 Makar 44. 110. nadimak 85 Marčetić 121 Marešić 191 Margarita. 212. 170. 214. 229 Mandalinić 122 Mandalinić Jakov 133 Mandić 69. 178. 204. nadimak 192 Mali Ive. 229 Manović. 65. 173 Mala Vajca 51 Malenjaza. nadimak 220 Maine 224 Mainković 215 Majdenović 134. 203. 44. 66. 55. nadimak 35 Manduhorovića Dvori 81 Mand. 107. 231 Makarska Krajina 46 Makarsko primorje 12. 97 Marianovich Jo. mistro 87 Manzoni Bernardi Kuzma.

222. mistro 99. 71 Marinčev ć dicto Buliga 79 Marinčev ć dictus Gligorić 71 Marinčev ć-Gligo 65 Marinčev ć-Gligo Petar 68 Morinčev ć-Gligo. 158. 80. 71 Marinčević sive Halat 71 Marinčević sive Popić 79 Marinčević sive Popić.-Maričević. 229. 229Marinčević vocatus Buliga 79 Marinčević vulgo Buliga 79 Marinčević vulgo Bulisić 79 Marinčević vulgo Gligo 71 Marinečević vulgo Gligo. capitaneo 191 Marinčić Jerolim. 188 " Marinkini. 137. 70. 96 Marijanović Marijan 46 Marijetić 66 Marijetić alias Spaleta 66 Marijetić dieti komižan 66 Marnijetić-Spaleta 66 Marin. 185. 100 Marinkov: •Spadić. 100. 233 235 nadimak 86 Marinkov Marinkov nauta 92 Marinkov alias Čubričević 222 Marinkov alias Cubritović 222 Marinkov alias Fabjanović 222 Marinkov alias Tomić 222 Marinkov alias Vuga 221. nadimak 219 Marinković 52. 190. 36. pop 65 Marinčev ć-Halat 71 Marinčev ć Ivan Jerolimov 69 Marinčev ć Ivan pok. 219. 185. 170. m istro 69 Marinčev ć Jerolim Petrov 70 Marinčev: ć Juraj Petrov 70 Marinčev ć Juraj pok. 78 Marinčić alias Gligo 71 Marinčić. 154. 188. Frane 69 Marinčev ć Jerolim. 220. 199 Marijanić vulgo Bačkanin 229 Marijanović 27. 224 ' Marinković •Tomić nunc Turchetto 222. 41. Tomasović 45. 216. pop 222 Marinčević 36. pop 185 Maričić Ivan 68 Marija iz Pelješca 28 Marijančević 107. Ivana 69 Marinčev ć-Bulizić 79 Marinčev ć detto Halatović 69. pop 221 Marinkov •Tomić alias Čubričević 222 Marinkov: •Tomić alias Lučić 222 Marinkov Tomić detto Turchetto 222. 79. 107 Marinčev ć alias Halat 71 Marinčev ć alias Kenjac 69 Marinčev ć alias Sargo 69 Marinčev ć Anton pok. 93. 87. 65. nadimak 36 Maričević alias Stipanović 27. 190 Marijanović. 35. 69. Ivana 70 Zbornih za narodni život 'i običaje 18 Marinčević Petar pok. pop 185 Marinelić 86. 190 Maričić. 71 Maričević alias Stipinović 128 Maričević alias Zurnata 36 ' Maričević vocatus Buliga 69 Maričić 110. 224 Marinkov alias Vužić 216 Marinkov -Cvit-Kraljević 222 Marinkov Cubre 217. 191. 222 Marinkov detto Cvit 220 Marinkov detto Cvit e Kraljević 219 Marinkov detto Fabijanović 222 Marinkov detto Jurko 222 Marinkov detto Simić 222 Marinkov: detto Spada 222 Marinkov detto Tomić 222 Marinkov dictus Čubrelović 222 Marinkov dictus Spadić 222 Marinkov Donko 217 Marinkov Frane 217 Marinkov Ivan 87 Marinkov Jerolim 217 Marinkov: Juraj 217 Marinkov: •Luskar 61 Marinkov sive Tomić 216. 195. 61. 224. 229. ^avla 70 Marinčević sive Gligo 65. 182 Marijanović-Dražoević (conte Janko) 14. 193. 222 Marinkov •Spadić. 69. 46. 74. nadimak 34 Marijanović alias. 71. 221. Ivana 69 Marinčev: ć Pavao 79 Marinčev ć Petar pok. nauta 79 Marinčević sive Trebotić 69 Marinčević-Tusa 79. 182. pop 10. 128. 71. 96. 88 Marijanović Janko 46. pop 188 Marinkov •Spadić alias Franić 222 Marinkov •Spadić poi Franičac 222 Marinkov •Tomić. 65. pop 71 Marinčević vulgo Gradno 69. 47. 173 Marinar Vinko 218 Marincovich 222 • Marincovich detto Vuga o Vusio Zuane 222 Marincovich detto Vuga o Vusio Vincenzo 222 Marincovich-Vusich Nicolo. 40. 188. nadimak 199 Marin. 128 Marinčević alias Qligo 36. 224 Marinković Vinko 218 273 . 78.

229. 61. 76. nadimak 208 Martinčevi Dvori 204 Martinčević 204 Martinčević Martin 217. 154.. 50. 71. 73 Marinović vocatus Kenjac 69 Marinović vulgo Anić 79 Marinović vulgo Buva 79 Marinović vulgo Kenjac 79 Marinoviš vulgo Pitalo 72 Marinović vulgo Rado 69. 158. 230 Martinica 215 Martinich Catharina Hieronymi 154 Martinić 27. 27. 217. 44. Maroi 105 Maroi 27. 61. 165 Maroi Juraj. 73 Marinović-Trebotić 63. 34. 222 Martić alias Zuvić 124. 208. 79 Marinović Pietro. 230 Marković. 120. 180. 153. nadimak 202 Markusović-Livačić 60 Maroe Dominicus. 216 Maritininović 230 Marjanović 46. 28. nadimak 83 Marković alias Culin 180 Marković-Budva 230 Marković-Forenze 180 Marković dicti Čulinović 138 Marković Juraj 44 Marković sive Boskić 153 Marković sive Čulinović 138. 110. 40. 215. 176 Martinić alias Parjević 138. 229. 176. 116. Marinović-Kade 68 Marinović-Kenjac 61 Marinović Petar. 77 Marinović 16. 230 Martinić alias Cezar 177 Martinić alias Grković 165 Martinić alias Jerčić 176 Martinić alias Kapularić 154 Martinić alias Kusanović 154. 214. 165.. 28. 126 Martić detto Zuvić 126 Martić dicti Zuvić 126 Martić Ivan 50. Marinić alias Kusanović 154. 99. 138. sudac 105 Maroić 99 Maroinis 40 Marojević 40 Marović 147 Martalović 216 Martelović 230 230 Martić 27. 180 Marković-Simunovjć (Simunić) 45 Marković vulgo Čulinović 180 Marković vulgo Skargulo 138 Markovinčić 61. 79. 115. 138. 122. 230 Marinović. 234 Markuc. 165 Maroević Franjo 165 Maroević Vicko 165 . nadimak 63 Marinović alias Cuko 79 Marinović alias Dugohavić 79 Marinović alias Radić 72 Marinović alias Runko 61 Marinović alias Trebotić 73 Marinović alias Vlasanović 79 Marinović alias Zavalo 79 Marinović alias Zuvić 79 Marinović cognomine Cuko 69 Marinović cognonime Glugho 79 Marinović detto Čuko 79 Marinović dicti Vlasan 61 Marinović dicti Zurnata 36. nadimak 75 Markić Perina 96 Marko »filiu Antonij« 158 Markoni (Marconi) 116 Markov 87 Marković 52. 79 Marinović Ivan pok. indeks Almisae 79. 47. 165. 40 Marinović dicto Gavletić 79 Marinović dictus Griman 40 % Marinović dictus Zurnata 40 Marinović Ivan 27. 72. 68. 217. 77. 176 Martinić alias Verbora 177 274 . Ciprijana 79. 124. nadimak 85 Markić. 40. 131. ambasciator 40. 99. 149. 185. 193. 106. 72 Marinović vulgo Vulasan 79 Marinović Zurnata 40 Marišić 138. 96 Marjanović-Dražoević 14 Marjetić 217 Markaničić. 121 Martić Juraj 121 Martić Nikola 121 Martin da Solin 217 Martinac 208 Martinac. 165 Marinović-Radić 72 Marinović sive Cupko 79 Marinović sive Radić 72 Marinović sive ^Rado 72 Marinović sive Trebotić 63. Martinčić 101 Martinčić Pavao 26 Martini 27. 72 Marinović vulgo Trebotić 63.Marinković vulgo Kraljević 222 Marinković vulgo Spadić 222 Marinolić 55 Marinov 75. 107. 34. 61. sudac 40 Maroević 104. 177. 40. 55. 69.

230 Martinović Vinko 217 Matkovac sive Matković 230 Marulina. 230 Martinić-Parjević-Kosirina detto Vuk Matić alias Baćina 108 161 Matić Nikola 218 Martinić Pavao-Franin 70 Matičević 128 Martinić. 209. 110 Martinić detto Sukelić 177 -Maskarel 1 i0 Martinić dicti Kusanović 176. Michaelis de Dubrovica 21 161 Matešić alias Gilić 205. 185. 208 Martinić Mihovil 174 Mateljan de Plame 208 Martinić-Parjević 161.. 99. 87. 110. Maruscij 230 230 Maruscio 230 Marussio 230 Matković Ivan 159. nadimak 150 Matković 61. 217. Mateanović detto Plamus 208 165 Mateljan 205. 177 Maslarda 190 Martinić Frane pok.Maslardić 208. 362. 101. 165 Maškarin. 230 Matijević Dorin Martinović. 217. 102. 60. nadimak 199.Martinić-Cezar 173 Marušić alias Nikolić 181 Martinić detto Barkulj 165 Marušić Ivan 61 Martinić detto Kosina Vuk 165 Masalić 158 Martinić detto Mestrante 162. prokurator puka 177 Matijašević-Trgić 87 Martinić vulgo Kusanović 176 Matijašević Vid 87 Martinis 27. nadimak 219 Mašotić 158 221. Matijević 28. 1-74. nadimak 202 Martinović Frano 218 Mativčević 128 Martinović Marko 218 Matko 216. 98. nadimak 113. 180. nadimak 64 Martinić-Kapularić detto Grgurovi 160 Masko. 138. fra Maškulin. 145. 230 Marussio. 230 Matijašević vulgo Trgić 87 Martinis de 25. rnagister 230 Matković Jakov 184 Marušić 61. nadimak 208 Martinić-Gusan 176 . nadimak 186 Martinić-Parjević detto Mestrantić-Bile Matheus qu. pop (klerik) 28 216. pop'53 Matijć Vinko 230 Martinović Filip 26 Matin. 107.162. 99. Stevan 174 Matijašević 87 Martinić Stefan. 230 Martinić Ivan 174 Maslardić detto Novaković 208. Ivana 70 Maslarda. Martinić-Kapularić 154. nadimak 119 Martinić-Martini-Martinis Valerio. 207 Martinić-Parjević detto Barkuj 161 Mateša. 216. 101. 230 Matković Marin 184 275 . 45. 165 Maslinica 64 Martinić Jakov 174 Mastorlija Ivan Martinić Juraj Franin 70 Maše. 183. 165 Matisjević. 220 Martinić-Parjević detto Kopičin 160 Matešić 188 Martinić-Parjević detto Kosirina 160 Matešić. 145. 222. 230 Martinić Ivan Franin 70 Maslardić Mihovil 236 Martinić-Jerčić i Verborić detto Centa Maslardić-Novaković 230 . 158. 230 Matas 110 Martinić-Meštreatić 165 Mateanović Martinić-Metršantić detto Rosso 161. 207 Martinić-Parjević detto Perme 161 Matias alias Popović 232 Martinić-Parjević-Kosirina 154 Matić 87. 165 Masarić 25 Martinić detto Perme 165 Masarić Petar 26 Martinić detto Prijemić 165 Mascarelli 110 Martinić detto Sepe 165 Mascarelei San Carlus de. 230 Matijašić 45. 217. opat 17 Matijć Vinko 231 Martinis Oktavijan de 230 Matijčević 128 Martinis Sivestar 68 Martinović 27. 201. 187. 194 Martinis. 165 Mateljan Luce 205 Martinić-Parjević-Debela 161 Matešina 205.

nadimak 58. nadimak 199 Menčevi. 152. Jerka 145 "Michieli Ivan p. 148. 216. 198 Matulović. 191. 133. corhitis 145 Micheli-Vitturi. 149. 165 Mičilović. 106. nadimak 35 Matušković 158 Macanović.-pop 133 Mičilović. 141 Mičilo. 154. 166 Mičeli-Tomić 185 Mečeli 154 Mičelović 145. 181. nadimak 64 Meštrić. 22. 145. 152. 192. 188. 159. 145 Michieli Nikola p. nadimak 58 Mek jar vić 215 Mekjavić 28. 180 Mihaić 138. 131 Metličić Ivan. 201 Michaelis de 149 Michaelis dictus Bonomerić 145 Michel 145 Micheli 145 Micheli de 145 Michelovich 165 Michieli 28. 157. 185 Michieli alias Mede 145 Michieli. tenente collonello comite.Matković Nikola 133. vicarij 133 Mičetić alias Bočeoković 133. nadimak 86 Merec 14. Vicka 145 Michieli Jerolim 145 Michieli 'Jerolim dr. . 67.. 47. 145 Matković Petar 184 Matošević 28. 185 t Mejo. nadimak 31 Mengić. nadimak 194 Mićinica. 231 Meštrović. 166. 145 Micheli-Vitturi. 222 Mekjavić dictus Vace 222 Mekjavić Nikola 217 Mekjavić sive Vace 222 Melo. nadimak 202 Miečević 25 Mihačić 160. 82. 154. 166 ' Mihajević 122 276 . nadimak 197 Meštrov. 165. 202 Medić 87. nadimak 152. 222 Matulić.116. pop 131 Metličić alias Čardić 131 Michaeli 145 . 183. nadimak 124 Mićul. 215.• Michaelis 145. 166. 230 Matulić 45. 118 Mesnović 215 Meštar. nadimak 36 Meštrevidin. 165. 166. 145.Anton 217 Meštrović Nikola 217 Meštrović Vinko 277 Metković 193 Metloguze. nadimak 52 Mazzola 66 Mazzoni. 236 Micheli-Vitturi Nikola 145 . 176 Mićini. 165. 116. Jerka 145 Michieli Pavao 145 Michieli Vicko 145 Michieli-Vitturi 43. Micheli-Vitturi Simeone. nadimak 199 Meštrović 216. 181. 167. 190 Matulić alias. 170 Medić Miće 87 Medin 107 Medišić 158 Medovdolac 101. 188. 124 Meštre. proto 99 Mazalić 27 Mazalić Mihovil 26 Mazola 56 Mazolei 56 Mazolić 217 Mazon. 104. nadimak 74.Perkačić 138 Matulić dicti Randić 138 Matulić dicti Pope 138 Matulić dicti Perkačić 138 Matulić dictus Alaburić (Halaburić) 138 Matulić-Sile 181 Matulić vulgo Bandić 138 Matulić vulgo Popić 138 Matulo'va Jerka 83 Matulović 190. proto 87 Mazor 59 Mazorkin. nadimak 29 Matunić Danijel 217 Maturclo. 223 Mekjavić alias Vace 222 Mekjavić Bartol 217 Mekjavić detto Kančević 222 Mekjavić dicti Vace 216. 172. nadimak 131 Metličić 82. pop 145 Michielovich (Mičelović) 166 Micoil Simonis 149 Mića. 124. nadimak 76 Mičeli 105. nadimak 174 Metlica. 222. pop 107. 81. nadimak 200 Mengotović detto Hranotić 227 Meninica. 166. 138. capit.Arnerić 145 Michieli detto Barbić 166 Michieli Frane p. 97. magister 87 Mečavić Ivan 26 Mede. 230 Matošić 191.

nadimak 35 Mijotović. 27. 28. nadimak 205 •-!• Mijarić. 174 Miholović. 173. 208 Mijić alias Majbonić 204. 41. 68. 102.Mihaljić 159. 216 Mihovil iz Krajine 216 Minovilović 28. nadimak 84 Milošovi. 103. 114. 149 Mirić alias Kozica 124 Mirić Jure 110 Mirić Marin 121 Mir je na Brigu 14 Mirkov 41 Mirković 27. prokurator puka 41 Milović 27. nadimak 221 Mijić 61. 226 Mirić 61. 138. nadimak 34. mistri (magistri) 124 Mihovilović magistri Fabri 124 Mihovilović. nadimak 84 Milovančić 28. 83. 177 ' Mihovilović Nikola 174 Mihovilović sive Kovačić 123 Mihovilović vulgo Haber 176 Mijačić 205 Mijajlo. 84. 101. 90. 166 Mihalo. nadimak 195 Mimica 166. 47. 229 Miloš 223 Milošavka. nadimak 221 Misirić. 188. 174. 86. nadimak 123 Mihović 205. naute 93 Miletić Nikola 214 Miličević 53. 218. 210. 119. 23. 19. 18. 216. 117. 16. 190. 137. 110. 118. 122. 181 Mihoj 19 Mihoj. 102. 181 Mikulica. 41. 158. 205. nadimak 76. 149 Milna 7. 53 Mrličić 61 Miljanović 120 Millich Nicolao 67. 78. nadimak 54 Mirca 7. 129. 18. prokurator puka 124. selo 170 Minetovi. 185 Mirković Tade 41 Mirlović 35 Miscovich Vladigna 149 Misir. 30. 134. 120. pop 177 Mihovilović alias Haber 177 Mihovilović alias Kovačić 124. nadimak 47. 165. nadimak 224 277 . 85. 37. nadimak 202 Mihalović 121 Mihatović 215. 177 Mihojev 23. 40.Milovančlć Anton. 39. 62 Milović dictus Manjavin 62 Milozević 215 Milozetić 158. pop 28 Mirne. nadimak 195 Mikulić 170 Mikulić alias Kalilić 144 Mikuli alias Tenda 231 Milačić Tade 68 Milanović 204 Milašić 110 Milat 25 Milavić 87 Mile. 231 Mihoević 174. rnistro. 134. 112. 180 Mikasinić 215 Mikolić 159 Mikolić overo Nikolorić overo Gira 231 Mikolorić 231 Mikšić 45. 123. 204. 72 Mihojević 72. 80. 28. 41 Milovanić Ivan 26 Milovanić Juraj 26 Milovanić Luka. 41 . 108. 45. 166 Mihaljić detto -Sabe 160 Mihaljić detto Sabe-Biskup 160. 216. 132. 152. 108. 122. 15. 101. 77 Mihojić 66 Miholić 9 Miholjrat 149 Miholović 120. Milesi 93 ' Milesi. 212 Miličević dr. 208' Mijić alias Rajo 208 Mijić Anton 214 Mijić dicti Majban 208 Mijić dicti Majbonić 208 Mijić dicti Toljaga 213 Mijić-Majbon 205 Mijić Martin 214 Mijić-Martinac 208 Mijić Mate 214 Mijić Stjepan 214 Mijo. 62. 32. 158. 12. 170 Mimica Ante 166 Mimice. 42. 107. 83. 231 Milunović. 82. 176. 177 Mihovilović. 142. 15. 214. nadimak 221 ' Mikačić 138. 71. 111. 177 Mihovilović alias Lukrić 175. 174. 89. 55—67. 14. 26 Milovanić 27. 188 Mirković. 208 Mijić alias Breljak 205. 12. 177 Mihovilović Anton 174 Mihovilović dicti Kovač 177 Mihovilović Juraj. 124. 34. 61. 219 . 205. 19. 124.

158. nadimak 192 Momić. 184. 93 Mohorović 87. nadimak 207 Mladinei 62. nadimak 89 Moro alias Pribišević 166 Moro detto Skargut 166 Moro-Litković 159. 189. 75. U. 62. 177. 121 Mratinčić Frane 159 Mratinčić Ivan 121 Mratinčić Marko 121 Mratiničić Matij 121 Mratinčić Petar 27. 175. 174. 194 Mišetić Andrija 121 Mišetić-Filipović 131 Mišetić Mihovil 121 Mišetić sve Maić 131 Mišetić vulgo Matijašić 194 Mišetić vulgo Matašić 194 Mišić 122. abbas 145 Mladinić 13. nadimak 110 Mišković 72 Mišlović olim Sotković 72 Mizerija. 189. 231 Mošul ja 163 Mračić 108 Mrantinčić 120. nadimak 166 Muć 84. 177 Mladineo Vicko. nadimak 75 Mizetić 62 Miždrak. 135 Mlin 55. 172 Mladineo Antonio (Antun) 170 Mladineo Giorgio. 171 Mladineo Juraj. 123r 131. 194 Missi 181. sudac 131. can. nadimak 84 Mlinić 163 Mljet 108 Mocenigo Alvise 45 Močila 81. opat 17. paron 93 Modro Joseph. 183 Miš. školj 7 Mrkonjić 204 Mrmere. 190. 185 Moro 89. 145. nadimak 2D2 Mostir 13. soprakomit 22. nadimak 32 Mompiani. 47. 231 Mosnjić-Mošić Mošuje (Mošuljica) 8. 121. 195 Mise. 118 Modisić 159 Modro 93 Modro. 107.avi 149 Mixich Radovano. 200 Mošljić 194 Mošujić 189. nadimak 84. 160. 145. 194. mistro 93 Modro. 166. sudac 181 Mladi 82 Mladimir. nadimak 167 Mosor. 12.. 81 Mosula (Mpsuljica) 21 Mošćenice*112 Mošić 9. 145. 166 Mladinić detto Kraljević 162 Mladinić detto Kraljević detto Cotovi 162 Mladinić Frane 166 Mladinić ovvero Mladinović detto Kra­ ljević 162. 183. pop 131 Mišeti Pro 121 Mišetić -alias Matijašić 190. 121 Mravak. 128 Mratinčić 120. nadimak 224 Mixe Raso'. 177 Mladineo 44. nadimak . nadimak 74 Mišina Banda 25 Miško 72 Miškota 62 Miškotovi. 129 Mišić. 81 Mlinar.Missetich Joannes Petri. 133. 136. 140. 145. 166 Mladinović-Mladinić detto Kraljević detti Cotovi 166 Mleci 75. 170. nadimak 33. 186. pisac 170 Mladineo Trifun 171. 170 Mladineo Sabić Sebastijan. Insulae 107 Monče. 160. 111. 194. 44 Mladineo Katarina 170. cancel. nadimak 119. nadimak 74 Montagnano 134 Montan 202 Morlakija (Zagorje) 143 Mornar. 14. nadimak 109 278 . 158. 145. 193. 190. 109. 9. 166 Moro. soprakomit 22. 166 Morosini 214 Morotuf 120 Morsinović 215 Mortigić 215 Mortorijo. 171.163 Mravinca 87 Mrduja. nadimak 192 Muco. 115 Mohorović-Kranjac 87 Molfetta 117 Momčić. 170 Mladineus. 193 Mućanin. 177 Mladinei alias Mladinić 45. 112. 166. 183. 62. 195 Mišetić 45. 170 Mladineus 145. 217 Mladinić alias Lisičini 166 Mladinić detto Jelinić 160. 194 Mišetić. 14. 145.

188 Munizić 120 Munjica. 34. 1J1 Nazorovi Dvori 73 Neapoli Abraham 94 279 . 80. 192. nadimak 175. pop 28 Nadal sin Marka. nadimak 120 Muo 60. 93. pop 118 Nadalić 93 Nadalin. 18. 9. nadimak 223 Mujić.. nadimak 32. 190. 218. 82. 177. nadimak 194 Muzica. 197 Naimer-Modro 93 Naimer 93 Naimer. 194 Munitić Anton 184 Munitić Ivan. nadimak 108 Munitić 187. 189. 76. 32. Narentani (Neretljani) 196 Nasela (Na Sela) 7. mistro 99 Nadali 25. 68. 30. 99. 184 Munitić Juraj 187. 97 Murvaci (Murvazzi) 145 Murvica 7. 45. 93 Nadalovi. nadimak 120 Munjinja. 189. pitor mistro 94 Napoli Copas 94 Napoli Matteo. N Na Boriće 73 Nabrezina 171 Nacari 138 Naćeša. nadimak. 226 Nadali (Božičević) 46 Nadali Alvise 93 Nadali Alviz di 81. nadimak 200 Munjinac. nadimak 199. 18. 76. 191. 166 Murano Šimun. nadimak 32 Muruice 22. 27. 93 Nadali Anibal 93 Nadali-Božičević Jakov 13 Nadali Jakov 81 Nadali Jerolim. 16. 174. pop 181 Murlak. nadimak 61 Mutić. nadimak 30 Mujić sive Kraljić 39 Mujo. 50. 83 Naranuca (?) Juraj 26 Nardelli 202 Narenta 22. 43. mistro 121 Murarij 134 Murarij. 29. 224 Murvicanin. nadimak 118. nadimak 56 Na Dolac 73 Nagorinac 7. 189. 35. nadimak 88 Napiuli. 183. 19. 200 Mutnik 81 Muto. nadimak 75 Nado. 166 Muskietić 122 Mustačin 120 Mustapić 194 Mustra 93 Mustra. 88 Nadalov Jerić 83. 130. 178. 124 Mune. 220. 183. pop 93 Nadali Nadal 93 Nadali ValeTio.62 Na Obalu 215 Napoli 94 Napoli. nadimak 138 Muse. 163. nadimak 108 Musa. 143 Murano 161. 19. 191 Natalis 93 Natalis Jakov 93 Natalis Jerolim 93 Natalis Marci 67 Navijanje 104 Na Vlačicu 104 Na Zastine 157 Nazor 72. 54. 206 Mulanović 66 JAulendo. 181 Murlačić. pop 93 Naimer-Modro Josip Najmer-Modro Enrico 93 Nakal 7. magister 41 Nakić alias Boljić 41 Naklice 46 Na Ložu 215 Na Mačić 73 Na Meju 73 Nane. 48. nadimak 167 Muhjić 28 Muje. nadimak 152. nadimak 192 Nadal 93 Nadal. 191. nadimak 195 Nanetovi. 28. nadimak 32 Muhando. pitor 94 Napula.Much (Muć) 167 Mudri. 197 Nakari (Nacari) 138 Nakić 41 Nakić. nadimak 167. nadimak 137 Mumalo. mistro 94 Napulj 65. 49. 108. magister 133 Mulačić 158. nadimak 88 Mustra-Bilić 93 Mustarello 111 Mutarello Inocent 111 Mute.

mj. 190. 89. 179. 52. 205. 231 Nisetheo 231 Nisetich 21 Nisetich Vincentius. 14. 59. 233 Nikolić 49. 129. 231 Nižetić Matij Tomin 70 Nižetić-Petrulli Matij 196. 188. 183. 170 Nikolić alias Petrić 223 Nikoiić-Cučić 223 Nikolić detto Petrić 223 Nikolić Ivan 45 Nikolić Jakov. 150. 20. 181. 233 Neretljani 8. 61. 180. 50. 101. 95. 231. 120. 229. 86. 194. 128 Nerežišća 7. 66. 58. 170. 190. 138. 13. 216. 123. 111. pop 149 Nikolić ovvero Marušić 230 . nadimak 166 Neres 214 Neresi 23. 133. 135. 231 Nižetić 9. 60. 146. 107. 137. 99. nadimak 175 Niccolich ovvero Marussich 181 Nicolai de Sabioncello 35 Ničić 216 Nigoević 27.Neapoli Kornelija 94 Negotić 27. 109. 12. 194 Niseteo Giacomo. 208. 200. 128 Neretva 11. 209. 178. 16. 231 Nin 107 Ninčević 116 Ninčević Ante 106 Ninčević Nikola 44 Ninković 168 Ninković Bertuč 168 Ninković Luka 165 Nisetei 146 Nisetei ovvero Nisetich 231 Niseteo 27. 11. 232 Nižetić. 181. 228 Nižetić-Stasić 86 Nižetić Toma 70 Nižetić vulgo Matašić 191 Noćina. 67. 82. 41 Nigojevčić 34 Nigojević 27. 108. 144. 201. 227. defens. 149. 103. 223 Nikolić alias Marušić 45. nadimak 176 Nikulić 170. pop 86 Nižetić alias Saić 194 Nižetić. 98. 149. 27 Nova Ceca 51 Novakovich Zorzi 230. 54. 8. 116. 196. 106. 158. 107. 233 Nerežiška. 183. defens. 70. 99. 62. 86. 71. 35. 138. 195. 65. 173. 158. 26. 191. 232. 57. 64. 87 Nikola mistro boter 218 Nikola. nadimak 151 Nerežiško polje 25 Nesić 215 Nevoda. 80. 146-. 79. 112. 131. 218 Novaković Mihovil 205 280 . 63. 18. 213 Niseteo Gerolimo. 154. 82. 19. 231 Niseteo-Gazić 194. 86. 51. 124. 77. 231 Nikolozić alias Gira (Ghirra) 231 Nikota. 115. 34 Nigošić 217 Nigošić Oktavijan 218 Nigris 146 Nijemci 53. 172. 110. 70. 87 Negreti (Negretti) 23. 166. 208. 216. 119. 174. 49. 78. Nikolić Petar 218 Nikolić-Petrić 223 Nikolić seu Marušić 230 Nikolić sive Halaburić 138 Nikolić Vinko 217 Nikolorić 66. 114. 15. ribar 15 Nikola iz Dubrovnika 218 Nikola iz Plame 216 Nikola di Ragusa 216. 25—47. 194 Niseteo Jerolim. 55. 116 Negri de 59 Negris de 59. detto Sahić 160 Nižetić ili Petrić 215 Nižetić Matij 20. 230 Novaković alias Perić 166 Novaković dicti Maslardić 208 Novaković Juraj 208. 146. 100. 83. 152. 54. 189. 146 Negro 116 Nejasnić 138 Nembrini-Gonzaga 168 Nenadić 216 Nenadić dicti Jaković 225 Nenadić Ivan 44 "Neorić 167 ' Nepost. 146 Negri 59. 207. 120. 62. Novaković 47. 216. index 194 Niseteo 232 Nizeteo 200. sudac 215. 181 • Nikulić detto Tenda nunc Gira 216 Nikulorić 216. 41. 217. 214. 102 Nigoević seu Mirković 34. 34. nadimak 34 Nogalić 215 Noilić 25 Nomlić Frane 217 Nonveiller 88v Norpić 99 Nosković Grgur 26. 76. 45. 74. 166. 20. 98. 62. 155.

nadimak 166 Omišani 10. 152 Ostoja Laurus dr. 32. 47. 40. 212 Omerić 111 Omerović 111 Omiš 11. citta di Narenta 163 Orašnjak 94 Orijez. mistro 99 Orlić 82 Or sola 221. mistro tagliapietra 161. 27. 89. 88. 54. 194 P Pace. 79. 14 Omnium Sanctorum. nadimak 35 Padova 134 Pag 228.88 Padanac. 38. 11. 197 Ostoja 109. 164. 51. 110.81 Obradić.' capitanei 146 Novaković Signiferi D. 190. (mistro) magistri 27. 31. 19. 42. 212 Oljdanović 204. mistro 90 Oblačinov 79. 85. 133. nadimak 85 O Obaljević ili Franulić 32 Obelgan Heruzije 9 Obelinović 25 Obilinović 16. 166> Orlandini Vincenzo. 189. 202. 18. 90 Oblačina.. 190. 28. 218 Obilinović Polo 26 Obilinović vulgo Marijanović 34 Oblacia 90 Oblach 90 ' Obalčin 82 Oblačina 79. 34. kapelan 202 Ostojić alias Colin 202 Ostojić alias Janković 202 Ostojić alias Knezić 202 Ostojić alias Taras 202 Ostojić-Knezić 202 Ostojić sive Knezić 202 Ostojić vulgo Knezić 190. 107. 82. nadimak 85 Osić 46 Osmetović (?) 228 Osridke (Osritke) 7. 170 Orlandini. 210 Nuić Luka 217 Nukanić 82 Nj Njeze. 65. 202 Ostrovica 92. 152. 40. 18.. 46. 92. 27. 178. 29 Omišanac. 107. 203 Okladine 184 Oko. 53. "37. 192. nadimak. 191. 152. 34. 39 Obilinović Frane 26 Obilinović Jerolim 26 Obilinović Nikola 26 Obilinović Marin 26.. nadimak 119 Obučje 146 Oclad 27 Odrapić 205 Oglobljić 216 Oklad 7. 201. 277 Ortolan.. 148 Osurović 59 Ozrett'ć 62. 234 Paguntij civitate 135 Pahalo 175 Pahor 166 . 51. 202. 114 Obrška. nadimak 58 Ongaro Juraj 105 Opersić 215 Opud Ivela. nadimak 219 Orlandini 166. 207. 146 Novaković Thadeus. crkvica 21 Orno. 230. 17. 183. mistro boter 160. 90 Oblačinović 79. 206.Novaković-Permić 45. 181 Obradić Ivan 68 Obrovac 57. 30. 200. 192. 203. 72. 189. artefice 181 Obradić. 17. 152 Ostoja Pavao 152 Ostojić 10. 200. 146 Novaković Petri. 203. 35 Obilinović. 19. 223 Ostojić. capitaneus 146 Nova sela 88 Noveller Aloisius 88 Novelovi Dvori 81 Novi Put 81 Novo selo 7. 140. 190. 192. 39. 200. 119. 107 Obršje 7. 134. kapetan 91 Pacifici alias (vulgo) Restović 35 Padalović. 198—199. 90 Oblak 79 Obradić 1. 199. 50. nadimak 202 Oliverio 107 Oljdan 205. 135. 149. 46. nadimak 166 Osejaj. 31. 61. 188. nadimak 235 Okrug 137 Oksurović 59 Oktavijan (Martinis?) 217 Olin. 191. 196. 8.

107. 216. 116. nadimak 167 Pavišić 35. 194. cancel. 231 Parosianović 56 Parun Pjerovi. 82. 28. eremita 17 Pavlak. nadimak 33 Parolić 231 Parolić Frano 219. 199 Papić Nikola 50 Papiluga. 111. nadimak 201 Pavišić-Berkuić 56. 205 Pavičić alias Franjola 75 Pavičić detto Plamus 35 Pavini. 158 Parjević detto Topičić 165 Parofianović' 62 Parofianović alias Maričić 62 Parofijanović-Vidoš 62 Parofijanović-Vidošević 62 Paroleta. 93. 135. 111 Parader. 234 Paštrovići 44 Paterni Vicenzo D. nadimak 175 Parunov 41 Parunović 41 Paruta 82 Paskvali (Pasquali) 146. 62. nadimak 195 Parhajić 123 Parhajić sive Juričević 123 Parhaljić 99. 138. 189. 99. 94. 217 Pavišić. 62 Pekasović Toma 26 Pelegrinić 25 Pelicev 28 282 . pop 215 Pa van. pop 46. 223 Pavičić. 231 Papić. 231 Pasqual Bata. kapetan 94 Pavić Ivan. nadimak 138. 41 Pavunović 41. 176 Pančana. 107 Pecaseo 62 Pecaseo Toma 62 Pecasseo 62 Pecassi 62 Pećar. nadimak 86 Pavlović 76. 154 Pećarević seu Cvitanović 94. 231 Pavlović. 133. famulus 41 Pavao. capitanei 235 . 216 Paskvalović 182. 62 Pavisović 183 Pavitović Petar 184 Pavković-Jakovljić.'Paja. farmuiu comit. nadimak 210 Pajton 107 Palac. ciambeltans 163 Pavešić 28. nadimak 164. nadimak 19 Papić 50. nadimak 174 Pantelić 111 Panielić Petar 111 Pantera 55 Papa. 201. 1 200. capitaneus 231 Pavlović. 232 Pasqualovich 232 Paškanin 217. 88 Palini. 82. nadimak 202 Pavle (Pavao). 216 Paskvalinov. nadimak 152 Papin 107. 99 Paulović Pavao 82 Paunović 41 ' Paunović di mistro Zuanne. nadimak 150 Pajić 62 Pajinac. nadimak 186 Palladoclis 191 Palavršić 8S Palavršić. 154 Pe carić 94 Peče.218 ' Pasquali l'07. nadimak 194 Pavlinović 215 Pavlov 76. fra iz Rovinja 17 Pavlić 131 Paviić. nadimak 35 Panezović 215 Panfiović 215 Panić 121 Panigo. 50. nadimak 163 Panada. 35 Pavica. Zingano Pauzin. nadimak 135 Pećarević 94 . pop. 55. 94 Pavić. 94 Pavičić 35. nadimak 152 Pavić 46.. nadimak 151 Paner. pop 35. nadimak 35 Pečnik 170 Pečnik Ante 170 Pegazzi 66 Peidešić 217 Pejković 219 Pekasović 25. 49. mistro 55 Panipić 99 Pan je. 107. 77 Pavlovica.ić 182. nadimak 208 Papica. nadimak 152 Pavlina. 11. nadimak 62 Pava. nadimak 109 Pardić Dominik fra 13 Paramate. Pavlović Luka 11 Pavlović-Lučić 203 Pavlović Mate 44 Pavulović di Paulo 94 Pavun. 107 Palušić. 136.

pop 138 Peruzović alias Junaković 62 Peruzović alias Vilović 152 Peruzović Georg. 52. 216. nadimak 165 . nadimak. 125 Pessa Grgo. 102 Perhaljić 123 Perić 35. famulus 88 Pessa Mose Ebreo 124 Pesse 124 Pessi fra 125 Peša 124. Permozina 121 Permozina Frane 121 Permozina Petar 121 Permozina Romeo 121 Peruzović. 166 Perić-Novaković detto Muco 161. 146 Petar. pop 88 Perišić alias Bilač 88 Perišić detto Dizdar 88 Perizović Anton 62. 232 Petricio alias Dobrogostić 142 Petricio Alvise Michael 88 Petricio. 232 Pendešić Toma 27. 139. 185. 77. 97. 170 Peša.Peličer 216 Peliscanich. 232 Petrachi 25 Petri. nadimak 34 Perkačić 28. 62. 101. 76. 186 Perić-Bandić 202 Perić-Befmalin 205 Perić-Novaković 161. 138 Perkačić dicti Bandić 138 Pcrkaljić Nikola 121 Perkaljić Pavao 121 ^Perkaljić Vice 121 . nadimak 110 Penecić 216 Penizović 158 Penzo. 181 Perdec 167 Perdec Josip 167 Perdić 188 Perdić alias Ferro et Fabretović 232 Perdić Juraj 121 Perdić sive Matulić 188 Perdijć 181 Perhacić 102 Perhajić Perhajić sive Juričević 123 Perhajić 102 Pehalić Vicko (Vicenco) 98. 232 Pendešić-Ferro-Fabrović 232 Pendešić Jakov 232 Pendešić Juraj 217 Pendešić Matijević 232 Pendešić Nikola 217. prior 22 Peternić Mihovil 120 Petkoević 232 Petković 28. 67 Perizović braća 62. magistri lapieide 158 Petrice 139 Petricci 139 Petricij 146 Petricijo (Petrizio) 35 Petricio 35. nadimak 74 Perković 212 Perković Ljubica 96 Perković ora Berković 218 Perme. 216. đakon 88 Petricio Jerolim 27 . 216. 166 Perić-Novaković detto Talent 162 Perić ossia Novaković 166 Perić ovvero Novaković 166 Peričić 198 Perislavi Doimi 149 Perišić 28.89. 139. nadimak 110 Pešutić 223 Pešutić. nadimak 221 Petanović 127. nadimak 88 Peščić 216 Peškareša. 232 Pendešić detto Ferro 232 -Pendešić dictus Unković 232 Pendešić Dinko 218. 54 Pelješac 35 Pelli 124 Pendić 28 Pendilo. pop 99 Peruzović-Karletović 65 Pervinich Cropani 187 Per volić 217. 88. 232 Pendijć 181 Pendilo. 194 Perišić. 138. 62 Peruzović. 134. nadimak 166 Perač. 165 Perić-Novaković detto Karneval 161. nadimak 34. 146. 67 Perjević. magistri 35 Pelischianin Giacomo 35 Pelišćanin 35 Pelišćanin Jakov 27 Pelišćanin Marin 28 Pelisgarich 35 Pelive. 82. 217. 231 Pessa 88. 215. 199 Perić. nadimak 208 Perak 181 Perak alias Sare 181 Perak-Salamunović 181 Peraković 160. 152 Peruzović. nadimak 110 Pendešić 215.Perko. mistro 55. 107. 68 Peruzović Juraj.

101. 158. 190. nadimak 165 Pipić. 223 Petrić. 232 Petrizio detto Ursić 86 Petrolic 217 Petron Juraj-Lukin 184 Petrošić 66 Petro 166 Petrović 28..nadimak 84 Peturić Snea 159 Pezoli 111 Pharal 50 Pharaličić (?) Petar 26 Phiiipi Philippi 25. nadimak 220 Piković. 88. 139. nadimak 151 Pinović 159 Pipeta. 232 Petrić 107. 194 Piran 226 Pirčić. pop 98 Petricio Jerolim pok. 47. 149. nadimak 175 Pilić-Hlap. 175 Pitkov'ć. 188. nadimak 108 Pinesić (Pinešić) 13. 182 Pinesius 171. 200. patron 139 Petrinović 45. 182. 35. 103. mistro 99 Pisinović 216 Pislić. 109. Petričević 27. 27. nadimak 199 Pikolo. 111 Piculović 58 Piće. 119 Pićulin. 232 Petričić 35. 35. 232 Petritio Jerolim.Petricio Jerolim. 232 Pičinović 216 Pičun. 122. 122. 172 Petrović. 111. 99. nadimak 100 Piš. 175. 166. 146. 212. 232 Petričić. 190 Pinesij 171 Pinesio 171. nadimak 85. 158. nadimak 52. nadimak 209 Piplica. 111. 174. 58. pop 98 Petritius 146 Petrizio 88. 62.226 Pivac. 45. 112 Petrić alias Rogozničić 146 Petrić detto Nikolić 223 ' . 31 Philippi de 31 Philippi. 146 Petricius Hieronymus (Jerolim) pop 215. 133. 218. nadimak 218 Pijković Frane 174 Pikar. 69. nadimak 151 Pistur. . 183 Pinica. nadimak 30 Pičić 232 Pičić Anton 217. 217. pop 98 Petritis Roko. 77 Pit'«wić 158. 219 Pijković. 111 Pierotić-Skorco 102 Pierotović 106 Pifar. nadimak 141 Pieritić 111 Pierotić 94. 104. nadimak 221 Pipi. pop 133 Philippovich 32 Piccoli 111 Č'icculo 111 Piccoli Matej 106 Picoli 111 Picolo Frane L05. 102. 146. 28. 204. 171. nadimak 186 Pigrović 158 Pigazzi 66 Pijaca 215 Pijković 174. 231 Petrulli-Niseteo Mattio Petri 231 Petrulli-Nižetić 9 Petruša. 182 Pineze 215 Pinezić 171. 107. 226 Philippis de 226 Philippis. 205. 146. 146.ila. 224 Petrović alias Bašćanac 166 Petrović Andrija 166 Petrulli Michael 194 Petrulli Nikša (Nixa) 194. nadimak 185 Pič. 181. 47. 133. 130 Pirula. 203. nadimak 62 'Pipica. nadimak 220' •• Piroman 28 Piroman. naute 139 Petričić. 195 Pivačić 54 . 139. nadimak 109 Pitak« 72. 232 Petritio 25. 116. nadimak 52. Ante 26 Petricio Juraj Markov 26 Petricius 47. nadimak 185. nadimak 101. magistri 129. nadimak 73 Piste. nadimak' 195 Piskara 133 Pišv. 99. pop 31 Philippis 133. nadimak 175 Pilat. 102 Petrinović Mihovil 62 Petritij 28. nadimak 218 Piscitelli 167 Pisenti. 82. 176. 119 Petrinović Marko 98. nadimak 76 Pinka. nadimak 175 Pitve 107. 217.

182 Po jak 117 Po jaković 117 Pojar. 202 Pivčević det'to Providur 161. 111 Pizzulo 111 Pjaca 133 Pjerotić 94. 209. 167 Plastic Jerolim 172 Plastičević 27 Plate 132 Plazinović Ivan 26 Plego 84 Pleho. 47. 20. nadimak 174 Pletikosa 205. nadimak 35 Počivala 204 Podaca 4. comes 27 Pizzoli 111 Pizzolo 106. 173 Poizza 46. 210. 200 Poiiteus 232 Poljačić 117 Poljak 117. 16. 196 Pod Jamu 204 Podbježice 133 Pod Kaštil 81 Pod Nerezine 16 Pod Puntom 200 Podsmrčevik 7. nadimak 123 Pojdanović 159. 80. 154 Pod Baraku 81 Podbarje 235 Podbergrađe 206. 81. 198 Podstrana 91. 59. 49. 29. 107 Podšker 55 Podtargradic 206 Podgtavje 80 Poičanac. 102 Pjerotić. 97 Poćuda. 41. 232 Politeo de 199 Politeo Anton 232 Politeo-Nisiteo 190. 189. 214 Podborje 7. pop 94 Pjerotić alias Skorco 94 Pjerotić Ivan 106 Pjertovi. nadimak 164. 7. 117 Poljica 12. 224. 12 21. 190. 14. 110 Pod Gažul 7. pop 171 Pojdenović 159 Pokališ 121 Poklepović 62. 208. 185 Pol jako 105. 232 Pobrović 214. 167. 51 Plastić 159. 232 Politeo-Nizeteo 194. 36. 216. 37. 223 Pletaja. 214 Pletikosić-Ivača 208 Pletikosić Simun 208. 194. 46. 35. 111 Pizzuli 106. nadimak 74 Pobračić 25 Pobrasić 25 Pobrat 22 Pobratić Ivan 26 Pobratić Jakov 26 Pobroević 174. 200. 219. 119 Pojarovi. nadimak 63 Pob. 232 Pocischie Pocinala (Ročinala) 22. 9. 157 Podgora 13. 205. 225 Plamik 35 Plamus. 208 ' Plančić 121. 208 Pletikosić 17. 53.o. 28. 191. 111. 211. 50. 30. 22. 212. 197. 19. 32. 31. 199. nadimak 76 Plivatović 28 Plivo. 171 Pojdanović. 46. 51. 15. nadimak 118. 110. 19.Pi\ačić-Pušić 54 Pivalica 88 Pivalica Dinko 88 Pivalo. 219. nadimak 125 Pizul 111 Pizzamano. 194. nadimak 87 Polac. 141. nadimak 224 Poldo 76 Poldo Ante 76 Polenović 217 Politeo 190. 202 Pivčević 160. 140. nadimak 35. 106. nadimak 73 Pierotović 105 Pfacarić 121 Placoić 121 Placonović 121 Plame 205. 214 Plijanić 215 Pliše. 121 Poklepović Jerolim 56 Pokršćenjak. 167 ' Pivo. 223. 94. nadimak 84 Pleić Ante 88 Plejić 88 Plemić. 199. 223 Plančić-Cvitović 223 Planica. nadimak 165 Plenković 182. 235 Podbreg 228 Pod Bunar 197 Pod Dolac 25 Podhume 23. 18. 84. 224 Podgračišća 8. nadimak 76 Plodin 122 Plodinić Frane 121 Pluto. nadimak 100. 44. 285 . 49. 116. 161.

230 ••__ Poljican Ivan pok. nadimak 176 Posinelli Iseppo. 45. 47 Poxischie 214 Prag (Praga) 195. 101. 233 Polovinić Marko. 84. 227. 60. 232 Polovinić 215. 40. 14. 150 Prdibobica. 166. 150. 18. 79. 164. 62. 16. 158 Poštar. 190. 200. 177. nadimak 112 Poteštat. nadimak 34 Popović 111. 191. 155. 181. 213 Praščević-Jela. nadimak 209 Praščević-Prazničani. 94. 226. 218. 158. "101 Polotović junior 30 Pollovinich 232 Polovinei 233 Polovineo 154. 44. 12. 156. 11. 165. 154. 225. 176. 167. sudac 232 Polovini Vicko. 187. nadimak 86 Prasnize 174. nadimak 213 Portada-Zorzinka. 116. nadimak Prda. 38. 120. nadimak 75 Poškini. 194. 169. 232 Popović Filip 111 Popović Petar. 19. 176. 76. 113. 149. 124. 109. 203. 114. 166. 157. 28. 182. Petra 47. 95. 188. 82 Pojican Jakov 47. 22. 49. 141. 88. 152. 124. 18. 156. 199. 110. 8. 46. 13. 138. 226. nadimak 165. 14. 122. 204 Poreč 64 Porobi ja 213 Porobija.• Prence 105 Preturić. 229. 16. 99 Potok 73 Potsmrčević 29. 153. 232. 214. 42. 201. 22. 191. 104. 30 Polotović 27. 31 Prčanj 92 Prčić. 107. 48. 151. 214. 195. 232 Polovineo Josip 218 Polovineo Mihovil 217 Polovineus 217. 192. 213. 144. 202. 30. 17. 18. 189. 165. 131. nadimak 209 Pražnice 7. 136. 10. 230 Prbači Dolac 118 Prč. 101 Polotović. 158. 11. 173 286 . psokuraior puka' 215. 190. nadimak 151 Posterna 14. 19. 173—183. 163. 139. 118. 77. 137. nadimak 176 Postavar. 147. 23 Postira 7. 166. 150. 232 Polovinio 232 Ponikve 107 Ponkoljić 122 Ponsichievich 226 Ponta di San Martino 214 Pontonijević Gregorij 159 Požičević 216 Pope. 170. 157. 47. 188. nadimak 53 Prelas. 59. 82 Poljičani 13. mistro 98 Posinković 13. 47. 63. 100. 89. 109. 133. 116. 112. nadimak 122 Posupirja. nadimak 209. nadimak 209 Praščević-Marinko. 11. 68. 72. 170. 39. 190. 168. 142. 146 Potočnjak Vjekoslav 111 Povija 7. 36. 133. 224. nadimak 36 Prerheru 35 . 223 Postiranin. nadimak 185 Postolarić 216. nadimak 192 Popić 79 Popić. 8. 15. 23. 19. 80. nadimak 119. 80. 8. 20. 219. 100. 57. nadimak 170 Prdić. 150.. nadimak 166 Prgomet 83 Pribačić 66 Pribošević 166 Pribošević alias Moro 166 Pri jević. nadimak 30. 205. 189. 192 Potočnjak U l . 18. 167. 108. 31. nadimak 41 Poponicijc. 200—204. 182. 96. 162. 34. 19. 191. pop 30. 112. 198. 133—148. 89. 119. 36. 125. 175. 195. 180 Praščević. 92. 60. 104. 82 Poljicanin 46 Polotov 27. 117.236 Porat 81. 28. 180. 124. nadimak 167. 224. 56. 144. 208. 154. 32. 134. 65. 45. 34. 218. 82. 12. 175 Prčimiko. 216. 71. 149. 172. 218. 61. 170. 69. 160. 155. 135. 233 Postolarić Martin 217 Počćer. •97. 102. 184 Poljican Marko 47 Poljican Petar 184 Poljicanin 25 Poljicanović 47. 220. 111. 12. 123. 87. 83. 113. nadimak 209 Praščević-Sakuj. 178. 18. 190. 185. 14. 12. 114. 81.54. 202 Pragrić 28 Pragnć Jakov 32 Pranić Antonija 205 Praskalo. 93. 234 Pozza 22 Požeženik 7. nadimak 33 Pothume (Pot Hume) 7.

208. nadimak 194 Pulenta. 158. 88. mornar 207 Rade. 123 Prugo 111 Prugovo 57. 149. 221 Radesko. nadimak 219 Pulišelić 28. 198. 173 Puzle. 212. 156. 209. 145. 223 Radić. 208 Puratić alias Dorotić 207. nadimak 84 Puška. nadimak 83 Puratić 205. mistro (magistri) 79. 171 Prodić 13. 193.(remitaža) 28. . 186. 153. 157—173. 125. 109 Purić 125 Pusa. 181. 213. 217.47. 132. 18. 178. 217. 107. 232 Pučišćanac. 158. 197. nadimak. 90. 32. 77. 90. 144. nadimak 84 Puhor. faber 79 Radetić. 221. 66 Primorci 11. 206. 226. 82. 158. 180. 174 Prodić. 135. 61. 11. 21. 229. 132. nadimak 164 Pulisela 120. 100. stan 7. pop 171 Prodis Triffon de. 121. 171 Puljizić. 208 Purešković. nadimak 89. 175. 19. 152. nadimak 77 Pulentin. 45. 199. nadimak 88. 99. 22& Pulišelić alias Dujmović 132 Pulišelić alias Lovričević 125 Pulišelić Lovre 121. 45 Primorje (Primorie) 44. 131 Radetić. 62. 133. 79. 226. 154. 27. 214. 158. 171 Prodi Alosino. nadimak 32 Pušković 217 Putešić 158 Putvine. 141 Račić 55. 231. 216. 62. nadimak 34 Puje. 174. 19. 123 Prutić alias Canaletto 83 Prvinić 187 Prvinić-Kragujević 45 Pucischia 159 Pucischie castro 154 Puče 35 Pučišća 7. 209. 90. 61. 217. nadimak 193. 233 Radatović Juraj 217. 179. 171 Prodoli 18. 135. 47. 34. 131. 211. 61. 195. 208 Pušilo. 56. 122. nadimak 177 Pušić. 171 Puljizović 215 Puntadura-Markovi. pop 174 Prodić Bernardin. nadimak 202 Pujiz.14. 13. 215 Radačić 158 Radatović 49. def ens. 138. 184.Prijević stan 7. 137. nadimak 164 Pušilula. 182. 165. 108 Radetić 79. nadimak 152 Prkeša. 177. 76. 210 Prolog 206 Proložac 36. 12. nadimak 224 Puja. 171 Prodić Klimša 171 Prodić Marko. 130. 208. magistri 171 Puljizić detto Lustre 162. 197. pop 10. 125 Pulismanin. 13. pop 168 Prodi-Prodić 170 Prodich Francesco. 62. 131" Radetić Srećko 112 Radetić 72. 143. 37. 122. 61. 112. index 171 Prodi Georgij. nadimak 221 Pustinja . 224. 10. 113. 157 Puedović 25 Pugliseo 171 Puhalo. nadimak 219 Pulicijot. fabro 72 287. 111. 216 Puše. 48. 10. 233 Rade (Janović). 164. nadimak 76. 61. nadimak 62 Puićeva Vičenca 83 Puiz. . 185. 11. 171. 190. 125 Pulišelić Nikola 121. 171 Puljizić detto Sasse 159. 167. 211 Pučiški Dolac. 171. nadimak 194 Pušibate. 125 Pulišelić vulgo Batistić 223 Puliteo 200 Pulitović Jerolim 121 Puljak 167 Puljak Ivan 167 Puljizić 45. 173 Prikačić 27 Prilanić Frane 159 Primi 66 Primi dr. 229. 209 Prodi alias Prodić 45. 183. nadimak 178 Prodan 139 Prodan Ceprnja 9 Prodanić 216 Prodi 133. 185 Pujizina 161 Pula 164 Pule. 232 Priskić 107 Prkačić. 191. 112. 51. 146. nadimak 163 R Rab 11. nadimak 32.

101 Rakelić 76 Rakisić 288 . 233 Radičić. 233 Raguseo Nikola 155. 107 116. 233 Raguseo Anton 233 Raguseo Ivan Marka 218 Raguseo Marko sin Marka 217. 66. 91 Rad čić 41. 99 Radmili. procurator 66 Radmiiić 27. 146 Rado Frane de. 47. 77. 133. 96 • Radoević. 28. 47. 188 Radojković. nadimak 112 Radmiiić. nadimak 76 Radinčić 41 Radinković 215 Radinović 215 Radišić vulgo Pesse 125 Radmili 42. nadimak 201. 218 Radmiiić Stefan 26 Radmilli 112 Radmilli Ivan 112 Radmilli Stefan 106 Radmilović 88 Radmilović-Pess'a 88 Rado 146 Rado. 146.Rad alias Ban 223 Rad alias Tarasić 223 Rad aliter Porobija 209 Rad detto Padallo 88 Rad detto Petrimac 162. kapetan 125 Radojković Bartol 159 Radojković-Cikutić 159. 42. 158. Radičić Ivan 174 Radičić Juraj 105 Radičić Miloš 66 Radićijen Juraj 82 ' Radin. 220. 50 Radovčić. magistri 42 Radmili. 167 Rajević 112 Ra'jić 45 Rajković 112 Rajkotović. nadimak 174 Radovan detto Arbunić 174 Radovan nazvan Allegretti 36 Radovan sin Slavošev 149 Radovan vogarmente chiamato Allegreti 226 Radovanić 158 Radovčić 49. dijak 49 Radović 66 Radunica 84 Radutinić 233 Rafaelli 66 PCaglanin 215 • Ragusa 233 Raguseo 149. pop 98 Rad čević Matul. 182 Radoš sin Pavla 163 Radošić Juraj 159 Radotilja (Radobilja) 158. 146 Radičić Grga (Gregorio) 41. 171 Radojković detto Čiveta 171 Radojković Vinko 159 Radosavljević 27 Radoslavić 182 Radoslavljić 158. Zakan 82. paron 105 Rade de. 167 Rajčević detto Mujo 167 Rajčević detto Muse 161. na u ta 108. 146 Rado Juraj de 106 Radobilja 133 Radoević 25. 233 Raguseo pro 233 Ragusio 216 Raguzeo 155 Raguzeo Pro 217 Raguzeo Vicko sin Jakova 155 Raić 112. 221 Raić Ante 112 Raić dictus Silo 220 Raić-Sopanović detto Karmeljić 220 Rajčević 112. 2 16. 112 Radmilić. pop 28 Rad čević aliaš Bolančić 91 Rad čević Mate. 167 Rad detto Roko 167 Rad detto Tarasić 223 Rad dicti Porobić 208 Rad dictus Banovi 223 Rad Juraj 217 Rad ovvero Tarasić 223 Rad ć-Pada!ović 88 Rad ć-Pagari 59 Rad ć-Petrinac detto Roko 162 Rad ć-Porobi ja 205 Rad ć sive Tarasić 190. 66. 209 Rad ć vulgo vocati Ban 223 Rad čević 133. 44. 165 Radovan 174 Radovan. magistri 41 Radičić Andrija 44. nadimak 112 Rajo 205 Rakela 76. 66. 207 Rado de 108. 134. 216. 125. 215 Rad čevjć. 171 Radojković-Cikutić detto Furlan 159. 171. magistri 55 Radoević dictus Bartulović 66 Radoević Nikola 159 Radoi Dobroslavo 149 Radojković 13. pop 42 Radmilić Ivan 26.

214 Rašanin Petar 26 Rašćani 207 Račić alias Glavinić 135 Raško. paron 105 Rendić-Bego 112 Rendić detto Lola 112 ' Rendić detto Lesandin 106 Rendić detto Ruso 106 Rendić-Dopodne 112 Rendić Gaje 88 Ru. 213. paron 105 Rendić Mihovil 106 Rendić Nikola 106 Rendić seu Inglez 112 Rendić Sime 106 Rendić Vicko. nadimak. paron 106 Repanović. Restoević 28. Jurja 105 Rendić braća pok. nadimak 86 Redetić Stefan 106 Redezović dictus Skrozinović 216. 212 Ribarević Šimun fra 204 Ribarević Vinko 214 Ribarović 212 Ribarović Ivan 214 Rica. 155 Restoević alias Servica 35 Restojević 35 Restović 35. nadimak 152 Repuj. 106. 188 Rendić braća pok. 18. 133 Repić. kod Bola 196. 63. 119 Rebac. 35. 177 ^ Ravan 163 Ravanović 183 Ravčić 217 Raviljić 139 Ravlić 139 Ravlić Toma 139. 148 Ravlijć 139 Ravlijić 139 Ravljić 139 s Ravonković 215 Razdajna 8. 55. 80 81 • Rat-Luke 158 Ratar. 215 Rat. nadimak 163 Raus-Bigec. nadimak 175. magistri 233 Rijeka 37. 41. paron 106 Rendić Juraj 105 Rendić Matej 106 Rendić Matej. nadimak 163 Rezmilović detto Pessa 88 Režzo 106. nadimak 76 Rede. mistro (arteficis) 88 Rodolfi.. nadimak 76 Ridolfi. 107 Rimini 224 Ripac 66 Ripjević 158 Riste. nauta 88 Rodovanić 158 Rogarić 49 Roglić 233 Roglić. 112. 139. 185. Ranjin.Rako 76 Rako. 88. 233 Rodolfi. dio u Postirirna 132 Rat. nadimak 202 . 12 Razmilić" 112. 219 Refuj. Petra 106 Zbornik za narodni život i 'Običaje 19 Rendić alias Angel 107 Rendić alias Dujmović 112 Rendić alias Mikin 112 Rendić alias Ruso 107 Rendić Ante. nadimak 59 Ratko. episc. nadimak 76 Remeta. 111 Remetić alias Omerović 107. 108. 107. nadimak 201 Rakodić chiamaii Dobričić 232 Rama 163 Ramljak 88 • Ramljak Ivan 88 Ramljani 87 Ranamarić 216 Ramanković 215 Ran je. 42 Retušić 25 Reve-Budin. 97 Rasotica (Rasohatica) 7. nadimak 200 Remengo. nadimak 61 Rararković Juraj 184 Rasol 107 Rasohe 132 Rasoli 22.ić Ivan 99. nadimak 202 Rariofeić 121 Rapo. 105.. nadimak 208 Rodolfi 88. 119. nadimak 62. 208 Remetić 105. 155 Restovića Banda 25 Restovikuić (?) Frane 26 Retundić 27. canc. 111 Remetić alias Coljević 107. opat 21 Raulijć 139 Raus. 111 Remetić Ante 106 Remetić Ivan 106 Rendić 28. 105 Rendić Ivan. conc. 121. 41 289 . 192 . predjel kod Bobovišća 8. 42 Retundo 27. 116 Ribarević 204 Riharević dicti Visković 205. nadimak 84 Rad. nadimak 113 Ročičić Ivan 217 Rodić.

166. 165. 126. nadimak 166. S Sabbioncello 35 Sabbo 117 Sabe. nadimak 195 Rovinj 17. 123. 233 Rokočić anco Dobričić (da Dobra) 233 Rokočić detto Dobričić 233 Rokočić Ivan 217 Rokočić Vinko 218 Rokotić 232 Rokotovi. 207 Rogoznica Šibenska 90. 44. kapetan 125 Salamunic Zorni. nadimak 109 Ružić Ivan 27 Ružičić 122. 126 Salamoni. nadimak 163. 161. nadimak 194 Rokotović 233 ' Romane 67 Romani 67 Romanus 67 Roso 28 Roščić 194. 202 Rošin 194 Roško Polje 109. nadimak 92 Salamon. 130 Salamunovic alias Jerković 125 Salamunovic alias Jerković sive Fabi­ janović 123. nadimak 61 Ruperclaria 147 Rupčić 25 Rus. 218. 193. 168. 190 Salamom*. 145. 198 Runiin. 201 Rottoloni 89 Rottoloni Ivan 89 Rotundić 42 Rovigo 135 Rovilo. 143. Jerković 125 Salamunovic detto Jerković 139 Salamunovic dicti Jerković 125 Salamunovic Dujam 121 Salamunovic Ivan 121 Salamuriović-Jerković sive Fabijanović 123 Salamunovic Nikola 121 Salamunovic sive Fabijanović 123. nadimak 186. 147. nadimak 202 Riinko 61 Runko. 146. nadimak 112 Ružić 25. 207 Rogoznica Pro. 167 Rovinjež. 158. 133. dr. 202 Roguljić alias Zlatar 202 Roje. eomitis 125. magistri 139 Salamunovic.125 Salamunovic sive Jerković 125 Salamunovic sive Jerković. 182 Salamunovic. 151. 138. 206. 144. sin Andrije II. 125 Salamunčić 190 Salamunic 120. 176. 149. fratar 207 Rude. 36. 80 Rude. 182 Salamunic alias Sarre Salamunic Toma. nadimak 173 Rokečić 233 Rokela. 116. nadimak 186 Rude AJartin 214 Rudina 215 Rudolii 233 Ruidić Ivan 27 Ruidić Nikola 27 • ' Run je. nadimak 152 Sakreštan. 147 Ružin. 149 Salamonis. 160. 141. 125. 147 Roguić 94 Rogulić 94 Roguljić 189. 162. 181. 125 Salamunovic alias Taraportin 125 Salamunovic alias Sare 182 Salamunovic alias Šarić 182 Salamunovic ant. 130. 119 Rojen.Rogoznica 28. 219 Rubić I. pop 125 Salamoni Toma (Thomas) conte (comes) 126. 164. 109. 120 Salamoni 125. serg'ente maggior 125 Salamunovic 122. 163. 110. gastaldo 133. 126. 139. 155. 125. 125. 169. 165. 200. 135. 195 Sabicio 28 Sabičević 28 Sabićin 28 SabioncelH Marin 35 Sabioncello 28 Sabionzelio 35 Sabiuncelo 35 Satlica (Devin) 165 Sadinović 191 Sajo. magistri 139 290 . mistro calzolaio 160 Salamunovic alias Fabijanović 123. eomitis 126 Salamonović 121. nadimak 202. nadimak 166 Salamandrija. nadimak 108 Rokočić 216. 32. 219 Ružić. nadimak 202 Ruso. 216. nadimak 36. 185.. 122. 147 Rogoznica Pro Lukin (di Luča) gastal­ do Rogozničić 28.

164. 20. 203 Sekulović. 139. nadimak 50. 124 Sapunar. 233 Sepić Jakov 217 Serbić 134 Serčić 210. 230 Senjanin Matheus (Matošić) 230 Senjković 36 Senković 63. 140. 176. 214 San Vito degli Abruzzi 89. 156. 148 Santrić 140 San Zuane 82. 94 Sebastijanović Sebastijan 94 Seget 58. 224 . 77 Sekulov 72 Sekulović 72. 146. 231 Selce kod Sežane 167 S. mistro 99 Scarpa Iseppo. 91. 205. nadimak 166 Selza 196 • Senić-Krkanjerac. nadimak 124 Sapunarić 76. mistro 106 (Senković Marko 54) (Senković Mladen 54) Senković (Sinkovi) -Siruć 45 Senković-Svarčić 54 Sepić 216. 76. 21. nadimak' 119. 203 Sejačić 89 Sekretarij. nadimak 202 • Sapunar 36. 206. 131. 220. 228 Salinović-Borovac Salinović dicti Boroević 206 Salinović detto Boroević 206. 214 Saloma. 216. 77. castro 125 Sancti Joannis de Stiuano 97 Sanetić Matej 121 . 163.Salamunović Šimun 121 Salamunović vel. 16. 196 Scripea 8 Scrivanich Joanne . 63 Scarnio Prospero 63 Scarpa 103 Scarpa capt. 110. 189. 33. 189—196. 191 Scarpa Cosmo. 177. 178. mistro 94 Santić alias Maričić 139 Santić dicti Maričić 139 Santić Juraj 139. 214. nadimak 53 Sekul 63. 107. 127. 75. 140 Santi vulgo Maričić 139 Santić Stjepan (Stefan) 139. 236 Sardarević-Remetin 160 Sargo 69 Sarti 94 Sartinović Vinko 217 Sartor Lovre. 202. 166. 162. 77. 209. 17. nadimak 177 Savojardo. 214 291 . 9. 190 Sejačić 67. 12. 140. 196. 19. 105. Sekulović Marko 203 Sela 166. 147. 60. 18. nadimak lt>2 Senj 63. 116. 146. 112 (Senković Andrija 54) (Senković Kuzma 54) Senković Luka. 125 Salamunović Vicko 120 Salapić 233 Salihović Ivan 105 Salihović Nikola 105 Salinović 206. 91 Saricti Joannis. Selačić. 204. 107. 89. 214. nadimak 150 Salva tić 121 Salvini 117 Samari 94 Samo grad 157 San Francisko 144 San Ioanni 23 San Martino 17. 141. 163 Santi ovvero Santini. nadimak 151 Salon Abraham 91 Saluta. Cassiano di Aquillea 145 Scipioni-Cvitanić-Zelanović 47 Sćapanović alias Scipioni 45 Schiappanovieh alias Scipioni 185 Schintich Marćo 112 Scischich 147 Sciscich 147 Sorip 121. 200 Santić. ortolano 160 Santi Venier 147 Santić 94. 201. 214 San Pietro 23.Sansir. 208. 8. 128. 97 Sapa. mistro 98 S. 113. mistro 216 Sartor Satićo. nadimak 138 Scarfelini 147 Scarneo 63 Scarneo Doimo. Ilia. 106. 131. crkvica 20 Selka. 211. Jerković alias Fabijanović 123. 173. 204.67 Sebastijanović 82. 148.107. 77 * Saraceni 12. 72. 167. mistro 27 Sartoris Laurentij 217 Sasunić Toma 68 Satičević Ivan 27 Satičević Petar 27 Satičević Satieijo 105 Savj.. prokurator 62 Scarnio 63 Scarnio dr. nadimak 176 Selapić 216 Selca 7. 199.

111. 48.' civitade 141 Sibiškin 216 Sicilija 137 Sićalina 120 Sičić 49. Giovanni di Povglie 203 S. pop 23 Sinčevi. 82. 224 Servenli-Zvančić 67 Serventić 205 Sesejković 190 Sesnić 185. nadimak 223 Simoneti 28 Simonetti »filius spurius« 28. mistro 103 Škarpa vulgo Lace 140 Skarpaca 140 292 . magistri lapicide 158 Simeonis Micoil 149 Simich 222 Simić 42. 189. 222 Smić alias Batković 45. 103 Sfartalović Petar 82 Sferčić 63 Sfetinčić 42 Sfiličić 67 Sfirčić 56. pop 182 Siginj (Sinj) 167 Signano Villa Nogaro 28 Sikalinović Mate 133 Sila. 204 Sinjanin Ivan 92 Sinobad Pavle fra 204 Sinovčić 119 Sinovčić-Baras 119 Sipić Juraj 217 Sirotković 47. 101 Skargatić Antonio 99 Skargul 189 Skarmeta alias Dragičević 72Skarmić 63 Skarmić Dorica 28 Skarneo 42.-220 Silović Meinour 184 Silvan 103. 147 Sišić Šimun (Simon) 147 Sitnić 56 Sitno 64. eremitaž 31. pop 63 Skarnić 28. 233 Sesnjić Frane 105 Sesnjić Ivan 133. 216. 216. Helene. 184 Sesnjić Juraj 105 Sesnjić Marin 184 Sesnjić Matij 184 Sesnjić Nikola 184 Sestranić de Hectore 164 Seteljić 122. 109. 196 Silvio. 204 Skanči (Scanci) 190. 42 Simović 25' Simunovich Nicolao. 188. mistro (magistri) 103 Škarpa Izepo. Mihovila 82. 178. 98. 48 Silvio. 95 Sirotković Mihovil 82. 96. 182. 182 Sičić. ilir. 63 Skarnio 42. kapelan 31 Silvio alias Dubravčić. paron 99. 63. 63 Skarnio Dujam. 48 Simanović 159 Simeonis. 112 Sinčić Ante 106 Sinčić Gregorij. 233 Sesnić. nadimak 176 Sisović 122 Sišić 133. 88. 27 Sfortolović 25 S. 117. 107 Skarneo. 82 Sirotković Nikola Ivana 82 Sirotković Stefan Gregorija 82. 109. 95 Sisgoreo 107 Sisich 147 Sisle. 210 Skarebaje. 114 Serventi 67. 75. 42. nadimak 75 Silba 103 Siljindačić Nikola 105 Silović 122. 196. 159. 95 Sirotković Nikola 26. nadimak 173 Skaramuce 28 Skarbić 120 Skarfelini (Scarfelini) 147 Skargatić 99. 222 Simić Ivan 217 Simić Nikola fra 205 Simičić. 131 Setević 131 Sezonić 122 Sezunić 216 Sfarčić 63 Sfartalović 99. 55. 63 Sfirčić Stefan 26. Pavao 31. 48 Silvio Grgur 31. nadimak 76 Sinčić 106. 178 Simić dicti Marinković 217. mistro 103 Škarpa Kuzma. 49 Silvio. eremitaž 31. romito e custode 162 Sesnić vulgo Gregušić 190 Sesnjić 158. prokurator 56 Škarpa 103 Škarpa. patron 99 Sinj 64. 103 Sfartalović. 95. 103 Sfartalović Dominik 82 Sfartalović Kristofor 82. 147 Sirotković alias Bepov 147 Sirotković Ivan p.Serdarević Marko 44 Serravallo 107. pop 182 Sesnić. 107. 88.

63. 28. 206. 126. mj. 92. magistri 107 Solačić 216 Soldat. 89. 81. nadimak 100 Skore 141. 214 Soloević 210. 62. zaselak 189. Solović 205. 63 Skoknić 106. magistri 101 Spalatensis Justina 48 Spalato 23. 60. 53. nadimak. 140. nadimak 198 Skrozinović 216. 29. nadimak 193 Slikanović 28 Slike. nadimak 202 Sokolić 106 Sokolić. nadimak 167 Siavoi 216 Slavotovi. 116. 46. 60. 204. 90. mistro (magistri) 99. Sokačić 122 Sokačić-Gabiler 217 Sokol. 64. brdo 197 Smrcevik (Potsmrčevik). nadimak 85 Slivno (Sempolaj) 130. 111. 178 Spaleta 66 Spaleta. 48 Split 7. 101. IQ9. nadimak 90 Soljačić <67. 205. 39. 86. 43. 209. nadimak 32 Slatina 158 Slatine 79 Slave. 131 Slovi gne Vitco 149 'Slovinić 45. Mariae de Milna 23 S. nadimak 202 Solde. 117 Spilica 197 \ Splicica 23 Spiičanac. 42. 47. 213 Slipac. 197 . nadimak 63 Sleško 191 Sleško. 117 Skoknić Nikola 106 Skoković 117 Skoković Nikola 117 Skoda. 93 Soljičić 215 Soljihčić 89 Solo 204. 210. nadimak 193 Soldo. 81 Smrka 7. nadimak 213 Splisca 98 Splićani 7. 31. . Soljačić Jakov 217 Soljačić vulgo Bumbić 224 Soijančić 45. 89. 150 Skorić alias Penarolić 66 Skorić Dujam 218 Skorić Luka 121.Škarpi 103 Skender paša 46 Skina. nadimak 74 Sovičić alias Vulić 132 Spada 222 Spada. 113 Sokolović 113 Sokolović. nadimak 76 Slime 27. nadimak 77 Smoljan 199 Smrcevik. Smrdejina«. nadimak 51. nadimak 208 Solin 185 Solinjanac. sudac 139 Slovinje Vitko 339 S. nadimak 100 Slavic. 216. 122. 126 Skorić Mati] (Mate) 120. 126. nadimak 51 Sotković 72 Sove. 214 Solo Nikola 210. 136. 63 N aSmrtić 35 > Smrtić. 67. 65. nadimak 87 Spence Radino 149 S. 219 Skrozinović alias Bezerić 219 Skrozinović detto Bezerić 219 Skulanac. 87. 115. 45. Pietro 105. 139. nadimak 199 Skuše. nadimak 75 Skrnić-Dujača. 46. Martino 206 Smiho. nadimak 111 Sladić. 27. naute 139 Slovinić Nikola. 85. 74. 149. 141. 25. 150 Skorić alias Bakić 122. nadimak 86 Slavića Dvori 81 ' Slavo. 133. 107. 32. 112. 150 Skorić 63. 59. 41. 88. 67. 214 Sorancich 52 Sorić. nadimak 34 Sočo 36 Soditrić Petar 217 Sogiancich 89 Sogliancich 89 Soijančić 89 Sojačić 147 Sojančić 89. nadimak 166 Spadić 222 Spadić. 57. nadimak 152 Smojčević Ivan 133 Smojčević Nikola 133 Smoko. 163 Sorić-Gluho. 60. 155 Slovinić. 99 . 05. 126 Skorić sive Bakić 150 Skradin 57 bKrivanelo.-28. 210 Solo Juraj 210. 90.

Stanišić Ivan 214 Stanišić Marko 182. 36. 131. 225. 108. 94. crkva (Mirca) 120 Stae Mariae Milnari 23 Stafortić 158 Stampadur-Kampanara. 122. nadimak-208 Si: sić 81 '4ate. 219. nadimak 76 Sprtica. 192. nadimak 74 Stefan iz Pelješca (Steffano da Sabioncello) 26. 142. 132. nadimak 84 Stafčević detto Chirighin 85 Starcević-Roso. 131 S •panović. 202. 42 Stipano\ić alias Mirić 126 Stipanović alias Skorobaić 126 Stipanović Ivan 120 Stipanović Ivan. 205 Staničić alias Bartulović 178. 107. 220. nadimak 84 Siampadu-Pizaica. Stae Mariae. 172. 124. 36 . 207. nadimak 118 Stipanovi 42. 215 Stipančić. 182. 109. 123. 132. 222. 210. 183 Stanišić detto Oreze Petar 204 Stan jaro. 114. 88. 66. 130.108 Srijani 50 Srinjine 32. 17. 117. Nikola 121 Supamčić 89. nadimak 76 Spudičević 28. 122. 71 Stipanović alias Maričević 41. 108. 18. rnistro 27. 147 Spudičević alias Sabo 107 Spudičević alias Sabbo. 97. kapetan 89 Stipanćić. 120. 125. 142. 52. 96. 209 Stančić-Plamus 209 Standelpergher detto Stambucco Anto­ nio 195 Stangauria 25 Stanić 36. 23. nadimak 156 Stanišić 67. 107. nadimak 192 StenzoMĆ Marko 44 Stcpham de Sabioncello 35 Stipančev.93. 107. 125. 182 Staničić alias Sare 209 Staničić alias Sarić 204 Staničić alias Stanić Staničić detto Šare 214 Staničić detto Sare Ivan 209 Staničić dictus Sare 204. 111. nadimak 84 Stanac Dolac (Stanaz Dolaz) 15. 117 Spudičević Marko. nadimak . 133. 110. 107 Stanoević detto Pistur 112 Stanoević seu Barišin 112 Stanojević 112 Stanušić 224 Stanušić alias Budva 224 Stanušić ora Budva 224 Starbić 122 Stara Kaniža 165 Stareević 82 StaiČević. 7t • Stipanovi vulgo Skorobaić 126 • Stipanska Luka 10. 35 Stefan iz Venecije 217 Stefić. 112. 228. 130. 64. 145. 143. 224. 117. 11. 126 Stipanović seu Maričević 28. 80 Stancita 158 Stančari 68 Stančić 209.. 122 Stipaniević 122 Stipanovi Dvori 81 Stipanovica. 45. nadimak 195 Spnce. 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević dicti Sabo 117 Spudičević Frane. nadimak 91 Sceka. 134. 140. 147 Staničić 174.. 223. nadimak 89 Stenijo. 127. 209 Stanini. 157 294 . nadimak 52 Srdarević 167 Srdarević-Remetin 111. 133. 135. 116. 68. 134. 19. 11. 95. 226 Split-Suburbio 41 Splitska 7. nadimak 164 Stanoević'106. 172. 144. 126 Stipanović Nikola 121. 194. 37. 47. nadimak 89 Stipanić 28. 167 Srdela. eremitaž (manastir) 48 Stipančić. pop 46 Srbija 220 Srdar. 145 Splitska Vrata 7 Splitski kanal 7 Splizbanda 81 Sprta. 101. 220. 165. 195. 71 Stipanović Marko 121. 42 Siipanić. 134. 169. nadimak 202 Stipančić 48. 110. 233 . nadimak 84 Stari Dvori 73 Starigrad 27. Starograđanin. 126. 129. 119. 208. 12. 213 Stančić Jerko 205 Stančić Marin 205. 190 Stanišić alias Šare 43 Stanišić alias Šarić 209 Stanišić detto Šare 209 • Stanišić Andrija fra 214 . paron 105. 127. pop 27.

46. 188. 124. 214. 220. 213. 41. 18. 29. nadimak 186 Stopić. 117. nadimak 123. nadimak 165 Surlutović 217 Sušalović 25 bu^e. 13. nadimak 174 Strafortić 183 Stranulić 45. 158. 214 Stipič Martin 213. 30. 229.39 Suić Pavao 95 Su ja. nadimak 35Surlutović 217 Surlitan. 27. mj. 204. 209 295 . 45. 155 Sumeić. 12. 190. 146. 30. 21 Stobreč 119 " „ Stoji ć 25 Stojan. -169. 37. nadimak 202 Stropa. 48. 26. nadimak 166 Supetar 7. 43. 141. 46. 39. 102 Sutorić 28 Sutulin. 12. nadimak 195 Suić 95. 42. 103. 41.--15. 111. 41 Stipinović alias Mujić 36 Stipinović dicti Bukar 36 Stipinović-Maričević 36. 88. 148. 218 Sučić 77 Sućina 158 Sudac. 25. 214 Stipičević 63. 178 Stipetić Nikola. 23. 42. 168. 103. 118. 78. 89. 174. 131. Maria de Gradazzo 12. 10. 67. 155. 90. 1. 173. nadimak 30 Sukadar 204 Sukadarić 107 Sukela 25 Sukelić 149. 14. 80. 187. 179. 119. 107. nadimak 89 Sutivan 7. 128 Sumnić Ivan 106. 230. 81—97. 14. Sumeljić 155 Sumeljić. 28. 11. 12. 25. 158. 111.Stipasinović 174. lapicide 155 Sumeić. 99. 205. 104. 157. 61. 115. 186. magistri 147 Sumeić seu Vlašić 155 Sumejić 155 Sumejić alias Vlašić 155 Sumelić 155 Sumelić Juraj 147. 136 . 190. 27. 102. U. 50. 192. 77. 49. 119. 17. 155 Sukelić detto Banić 177 •Suiet 15 x Sulianović 28 Sumartin 7. 178.164 Sudijć 133 Sudijić 47 Suđja. 147. 119 Stipinović alias Maričević 36. 65 Stomorica. nadimak 152 Stiuano 97 Stivan 81 Stivano 13. 193. 153. 22. 101. 49. nadimak 35 Studenci 60 Stulla 213 Stupac. 121 Sumnić Marko 121 Supa. crkvica 16 Siomorska 147 Ston 41 Stopa. 38. . sudac 178 Stipinčić alias Mativčević 128 Stipčivić (Stipćević?) 25 Stipić 190. 195 Stražišća 132 Stri go. 11. 39. 101. 188. 232. 19. 99. 171. 102. 122. 64. 19. 43. 233 Stipinović 36. 185. 73. nadimak 109 Stupe 158 Stupi 157 Subaša. 234 Sumeić 147. 182 Stipetić 45. 29. 201. 150. nadimak 76_ Suvić 149 Suzan 63 Suzan Juraj 63 Suzičić 190. 205. 78. nadimak 194 Suhi Dolac 209 Suho. 204. 28. 18. 146. 37. 128 Sumljić 121. 23. 18. 47. 216. nadimak 109 Stolivo 62. 40. 13. 228. 43. 34. nadimak 53. 233 Sutković 98. 147. magister 155 Sumerić 155 Sumić 128 Sumjić 122. 105. nadimak 192 Šula. 41 Stipuiinović 49 Stipulinović Ivan 82 Stipurina. 231 Supetranin. 204—214. 55.. 191. 128 Sumnić 105. 118. 229. 136. 177 Sukelić alias Svetinović 42. 14. 191. 120. 67" Stjepan Dabiša 163 St. 19. 117. 95 Stipičić 42. Straževnik (Straževnike) 7. 61. 209 Suzičić alias Breljak 204. 100 Suceić alias Butor 58 Sućuraj 209. 65. 152. 120. 142. 45. nadimak 32 Striko. 104—118.

nadimak 224 Satelić 130 Sćapanić 219 Šćapanić alias Kljunčević 219 Sćapanio 219 Sćapanović 27. 233 Svartalović Frane 217. crkva u Sutivanu 84 Svitić 108 Sv. 45. nadimak 167 Sala. Rok. 234 Sv. Martin. 77 Svetinović 28. 204. 147. Ivan Krst. 173 Sv. 214 Suzičić Marko 209. u Dračevici 51 Sv. lili ja. 96. 174 Sv. Marija. stan 7. 103. 55. nadimak 164. 228 Š Sala. 42. 185. 158. Vid. 191. Juraj. crkvica iznad Dola 149 S. crkvica u Pučišćima 170 Sv. manastir 14 Sv. 10. 139 Sare. 177. 30. 234. crkva u Splitskoj 17 Sv. predjel 8. Juraj. crkvica iznad Supetra 105 Sv. crkvica u Sumartinu 204 Sv. Martin. 219 Sćapanović detto Jurišić i Zelanović 161 Sćapanović detto Ružić 219 Sćapanović dicti Klunčević 185 Sćapanović in volgar Scipioni 219 Sćapanović-Jurišić 161 Sćapanović-Sekulović Dominike 49 . crkvica iznad Milne 15 Sv. 236 S. 42. Klement. nadimak 194 Sartur. 189 Svitković 38. 233 Sv. 97 Sv. 214 Suzičić detto Berošević Mihovil 214 Suzičić reč. Humca 98.. 212 Svirče 190 Svirčević 216. 149. crkvica iznad Dola 149 Sv.crkva u Selcima 189 Sv. Ilija. Križ kod Trsta 125 Sv. crkvica Dubrovica i Mošuje ' 9. Antun Opat. crkvica 98. u Bolu 215. 81. Rok. 56. 47. 234 Sarić Jerolim 49.Sćapanović-Sekulović Mićelina 49 Sćapanović-Sekulović Vice 49 296 . 98 Svinjišće 63. Ante . 197 Sv. nadimak 150 Salta. crkvica kod D. Mihovil. nadimak 195 Samate. "crkva (crkvica) u Sutivanu 13. 209 Suzičić detto Berošević detto Breljak Mihovil 209 Suzičić Ivan 209. nadimak 193 Santić 28. 155. crkva u Boboviščima 68 Sv. crk. crkvica u Pražnicama 173 Svečević 191 Svela 165 Sveta Zemlja 13 Svetinčić 30. Križ. 219 Sćapanovi alias Scipioni (Sipioni) 155. Martin. 12 Sv. ruševine 51 Sv. crkvica u Milni 15. crkvica u Dolu 149 Sv. Toma. Ivan. nadimak 75 Salte. 183. crkvica Straževnika 10. brdo 197 Sv. Berošević Mihovil detto Breljak Sv. 104 Sv. 103 Sv. Nedija. 182. 236 Saronja. Eufemija 142 Svićarević 95 Svićarević seu Gabrić 95 Svi carić 95 Svićarović 120 Sv. 46. Mihovil. 189 Sajnana. 130. Marija. Kuzma i Damjan. nadimak 73 Sandre. crkva u Pražnicama 173 Sfarčić 63 Svainac 139 Svartalović 28. 185 Sćapanović alias Semlović 28 Sćapanović chiamato Jeneralić 161. crkvica na Gracu 9 Sv. Rok. Vito Lanciano 60 Sv.manastir 14 Sv. Pothuma 8 Sv. Teodor. 216. Marija. 67. Jadre. crkvica na Gracu 9.. Petar u Supetru 104 Sv. (Suburbio Split) 59 Sv. Lovre. Bernardin 232. 214 Suzičić Jakov 209. Ciprijan. 155. 202 Sarić 42. Nikola 158 Sv. crkva u Bračuti 162 Sv. 67 Sv. Toma (Veber) 7. manastir 204 * Sv. 103. 234 Svirčić 27. 115 Sv. 51. Juraj. Svi Sveti. 89. Petar. 149. Rok. crkvica Straževnika 7. 195. 214 Suzičić Mihovil 209. 50. 177. 188. Zuanne della Brazza 22 Sybregh 83. crkv. bratovština 90 Sv. 19.Suzičić alias Šukadar 204. 22. 93. 133 Svirčić alias Senković 108 Svirčić Ivan 26 . 173 Sv. Marija.

Dinka 70 Šimunović-Petrić 52. 136. 226. Mate ja 16 Simunović. 183. nadimak 202. 18. 134. 131. 31/36. 47. 77 Skrmetić 72 Skrnić. 114. nadimak 221 Soljačić 224 Soljanović 183. pop 23. 113. 76. 113. 149. 144. 60. 8. 209. 153. 216. 7 0 / 7 7 . 297 . 224 Solo 210 Šolta 7. 7. 166. nadimak 209 Serado. 170. 108. nadimak 163 Skenderbag. nadimak 167 Simatorija 81 Simetović 188. 210 Skansi Bartul 205 Skansi Jakov 205 Skansi Petar 205 Skarabaje. 222. 224 Simunović. 141. nadimak 63 Skrnić-Jeneralić 63 Skrpaca 199 Skun. 185 Sćapanović-Zelanović 210 Sćedula (Schedula) 79 Sćenze. 185. 131 Šibenčani 13 Šibenik 28. 185. 142. 51 Simunović Marko 27 Simunović Nikola 26 Simunović Nikola. nadimak 73 Skrneta 72. nadimak 152 Simunović pop 52 Simunović alias Donković 77 Simunović-Butur 63 Simunović Dinko Pavlov 70 Simunović-Donković 77 Simunović ili Jerčić 39 Simunović Ivan pok. 205. 155. nadimak 221 Simunić 52. 188. 20. nadimak 165 Škrip. 14. 132. 109. 182. nadimak 113 Skembe-Lizar. 64. 69. 224 Sćimbić Petar 121 Šego. nadimak 75 Skarpuncin. nadimak 76 Skendre. 191. nadimak 195 Sćepanović 122. 120—129. nadimak 109 Skaljić 82 Skampavija. 229 Škrip. 107. 28. nadimak 164 . 192. 223. Jerolim 26 Simunović Kuzma. 102. 107. 142. 84. pop 53 Simunović Nikola Pavlov 70 Simunović Pavao pok. 215. nadimak 76 Skansi 205. 131. nadimak 54 Sirković 131 Sišić 47 Sišić Simun 133 Siško. 54. 158. nadimak 202 Skamparin. nadimak 219 Sendek. 127. Dinka 70 Simunović Ivan pok. 117. 56. 147. 177. 216. nadimak 164 Skore. 201. 130. 93. nadimak lij) Skopjar. 213 Serka Jerka 205 Serventić 210 Sesnić 185 Sešula. nadimak 202 Škrape 81 Skrgatić 101 Skrgutalo. 112. nadimak 56 Serka 204. 27. predjel 173 Škripjanin. 190. 158. 62. nadimak 202 Setelić 129. 68. nadimak 56 Sćenzo. 110. nadimak 176 Smene. nadimak 152 Škare 89 Škare. nadimak 166 Skfke. 226 Sore 119 Soše. nadimak 192 Smiko. nadimak 197 Sjorpjerov. 23. 63. 224 Simetović Ivan 217 Simetović alias Hreljić 224 Simetović sive Hreljin 216 Simić. 219. 12. 208 Semanović 52 Semper.Sćapanović-Sekulović Vicko 49 Sćapanović si chiamano Cvitanić 219 Sćapanović sive Biskupović 74. nadimak 100 Škare Mate 89 Skarić 140 Skarić dictus Cičić 140 Škarpa 140 Škarpa. 188 Sćapanović Simun 49 Sćapanović vulgo Biskupović 185 Sćapanović vulgo Zelanović 183. 103. 19. 226 Šibenik Suburbio 144 Šilo. nadimak 175 Skurele. 51. 112 Simunić alias Marković 52 Simunović 16. 107. nadimak 108 Skica. 142. nadimak 195 Sćenzin. 52. 77 5intić 46 Sintić Marko 105 Sindik.

235 Spadir. 175 Tičica. nadimak 118 Tambotić 158\ v Tamburin detto Balbiza 90 Tapunera. 204. nadimak 202. 209 Sukadar Marko 209. nadimak 197 Su jak. 234 Thomassich 140 Thomaxich Draxoi 149 Thomiceo 171 Thomiceus 171 . nadimak 35. subdjakon 133 Thomaseus 140. pop 104 Tironi Joanne D. 183 Thomaseus Joannes. nadimak 36 Termić-Vladišević (Vladislavić) 45. 105. braća p. nadimak 34. 186. 211 Terzi ja 211 Tesle. . 140. 189. 196. 113 298 . 206 Tarković 160 Tarnopol 62 Tartanić 156 Taser. 77 Špirini. nadimak 167 Spacal Ante 167 Spada. 227 Tadic 224 Tadić.199. UŠ Tironi Ivan. 63. 188. nadimak 75. Thomicio 171 Tiberio. nadimak 33 Šuška. 89 Tavra Martin 89 Tehstibreg 22. dr. 119 Terraferma 43. nadimak 210 Šuiić 167 Sulić Toma 167 Surko. 118. 105. 131. 202. nadimak 163 Svilo. 234 Terra Rubini 125 Terze 63 Terzi 43 Terzia 43. 223 Tarasić-Ban-Radić 47 Tarasić Ivan 218 Tarasić Luka 218 Tarasić Nikola 218 Tare. nadimak 195 Studij. 87 Tarjanović 147 Tarjanović-Martičević 147 Tarla. nadimak 221. 107 Tironi. pop 28. nadimak 31 Tihinić 190 Tijarica 64. 183 Thomaseo 133. 157. nadimak 163. 189. nadimak 206 Stefanov. 112. nadimak 175 Targić '47 Targkić 82-. nadimak 50 Tadić or Ale o Vodanovich 224 Tadin 202 Tadin Mate 202 Tafra 140 Talijani 87.Soto. 234 Tbomasis Bernardin D. 211 Terzić Matij 153. 183 Thomaseo. nadimak 100 Štopulo. Jurja. mistro 26 Tironi Jerolim 105 Tironi Jerolim. 214 Šukadarić 209 Šumić 224 Sunkalo. nadimak 199 Sušula. 106. nadimak 176 Thadei de Thomasie 174 Thomasei 140. magister 216 Tica. 190 Tarasić 216. nadimak 194 Tironi 25. 195. nadimak 152 Tatarinac-Drago. nadimak 176 Tavra 63. Srećka 105 Tironi Felice p. 153 Terzić 43. 107. 194. 112 Tironi. de 215. 54 Spaleta. 167. 97 Tele. 200. nadimak 166 Tenda 231 Tendić 231 Tenzera 112 Teratjerka.'nadimak 194 . nadimak 219 Spire. Ivana 105 Tironi' Frane (Franceskco) 27. magistro 195 Štambuk Ante 202 Štambuk Toma 202 Stefan. 174. nadimak 219 Taranto 85. 209 Štambuk. 102. 116 Taras 67..Sukadar' 209 Sukadar. nadimak 199 Spadic. nadimak 225 T Tabaković 204 Tadejna Margarita overo Dmitrović 216. 77 Tirola. nadimak 83 Štambuk 77. nadimak 108 Sušter. nadimak 177 Tarle. mistro 82 Tironi Ivan p. pop 155 Thomasis de 183. 236 Tambaluk.

sudac 184. pop 190 Tonšić alias Marijančević 189. 158. 186. 161 Tomini. nadimak 100 Trebotić 55. 182 Tomassich Nicolao 155 Tomassis Bernardin di 215 Tomaš 199. 216. 69. 216. nadimak 202 Tocil. 113. 183 Tomasich Nicolao 67 Tomasis de 216 Tomasovi. kapelan To'masei 200 Tomaseus 140 Tomaseus. 101. 45. biskup 140 Tomaseo Nikola. 149. paron 106 Tironi Mate. mistro 26 Tironi Zuanne. nadimak 164 . 195. 167 Tomašić 82. 99. 222. mj. 234 Tomašić Dražoj 155 Tomašić Jakov 217. crkve 156 Tomiceo Jakov. 171. 199 Tonšić alias Marijašević 195 Tonšić (Tonsić) Matij 184 Tonšić (Tonsić) Mihovil 184 Tonšić (Tonsić) vulgo Marijančević 193 Torbica. Marka 155 Tomašić Vinko 155 Tomazetović 190 Tomba 27 Tomba Jakov 26 Tomiceo 149. prokurator 105 Tironi Nikola. 100 Tita. 154. 193. Tomasei 45. 193. nadimak 122 Tonadeli 149 Tonculo. nadimak 74 Tramontana. pop 149 Tomaseo Matthei. 188 Tomašević. nadimak 221 Tomić. 186 ' Tomić vulgo Turchetto 224 Tomičić 98. 195. 148. 79. nadimak 119 Torcelo (Torzello) 147 Tosti 89 ' Tosti Karmen £9 Tragetijer. pop 156 Tomiceo Marko. 176. 234 Toma 48. pop 53 Tomašević Stjepan. 174. 156. 149 Tomaseo. Julije 105 Tironi Juraj 105 Tironi Juraj. pop 155. 224 Tomić. pop 188 Tomić alias Cubretović 222 Tomić alias Lučić 222 Tomić alias Turchetto 224 Tomić Cubre (Ciprijan) 216 Tomić de Cubre 222 Tomić detto. 188. 221. nadimak 167 Tomaseo 140. Tomaseus Mattheus 155 Tomasi de 25. 234 Tomašić Vinko p. nadimak 29 Trapo. 234 Tomašić Marko 217. nadimak 100 Tolorović 216. 221 Tomadeli 27 Tomas 63 Tomas. 190. 214 Tologa. 155 Tonac. ekon. nadimak 119 Tomasović 182. pop 140 Tomaseo Ivan. 183. nadimak 221 Tocilj 167 Tocilj Ivan. 190. (Matej) 105. 167. 156. 63. 187. nadimak 150 Trčola. 107. pop 98. 189. 206 Tonšić (Tonsić) nadimak 176 Tonšić (Tonsić). 158. 188. kapetan 140 Tomaseo Nikola. mistro sartor 218 Tonšić (Tonsić) 89. 156 Torniceo. 155 Tomaseo 140. 210 Tomašević 140. Marinković e Lučić 222 Tomić detto Tuđin 161 Tomić Jerolim 217 Tcmić Petar 217 Tomić Šimun 217 Tomić Toma 217 Tomić Toma Ciprijanov 218 Tomić Toma. 140. 77. 156. kapetan 171 Tomičić'Juraj. 188 Trebotić alias Marinović 63 Tresić-Pavičić 89 299 . 114-' Tironi Matej. povjereniik puka 171 Tomičić Marko. 189 Tomasović alias Dujmović 123 Tomasović alias Marijanović 46. pn (paron) 98. učitelj 167 Točilo 191 Toljaga 213. kralj 163 Tomašević detto Raguzel 161. pop 101 Tomičić Mihovil 159 Tomičić Petar Jurjev 159 lomičić-Vazulović 156.Tironi. 181 Tomičić alias Pertijić 181 Tomičić detto Vazulović-Tafre 171 Tomičić Ivan Markov 159 Tomičić Juraj. 151. nadimak 178 Titulo. 73. 156 Tomiceus. kapelan 171 •Tomich 222 Tomicij 171 Tomić 28. nadimak 68 Tramuntanić.

199 Truta. 54. 117 Uhanović 95 Uhanović alias (sive) Dezdir 95 Uhanović-Dizdar 95 Uisnoviga 22 Ujević 95. 109. 137. 53. 116. 234 Trutanić M.Tresić-Pavičić Petar 89 Trešćenik 51 Trese 46 Trevisani 67 Trevisani-Buraniensis 67. nadimak 86 Ursić de Nichia 217 Ursić Jakov 98 Ursula 222 Ursulić 221. nadimak 219 Tutić. 18. nadimak 194. nadimak 35. 188. 218. nadimak 220 Tuonać. 158. nadimak 195 Turko. 190 Trutanić alias Mengić 156. pop 183. 227 Ursulić detto Zarković Mihovil 221. 82 Tugari 51 . 200 Trutas alias Pulković 190. 183. nadimak 194 Tripotovi. 116 Tripo. . nadimak 87 Tribucije. 72 Treviso (Trevizo) 160 Trevizan 72 Trevizan. 145. 167 Ujević Ante 95 Uladigne Matthaeo 215. 195 Tubrija. 86. nadimak 220 UgriČići 46 Ugrin 107. 158. 216. Trumbun. 92. Urban 64 Urlić. nadimak 185 Tutolovići 52 Tutovac. kralj 163 Tvrtković Šimun fra 204 U U Bok 73 Udine 159 Udinesi 133 Udovičić. 195. 79. 188. 199. 65. Trogir suburbio 141 Trogirani 13 Trohavčić 158. 216. nadimak 177 Tuzla 208 Tvrdić 113 Tvrtko. 64. 235 Trohavčić Ivan detto Radoš 159 Trohavčić Nikola 184 Tromba 167 Tromba Dominik 167 Trpanj 202 Trst 102. 107. 204 Unko. 99.07. 187. 224 Tušković 217. 215. nadimak 202 . 156. 213. nadimak 219. 185 Trutaniić 9. 94. nauta 72 • Trevizan Alban 70 TrevizanBunarello 72 Trevizan ""Martin 70 Trevizan Nikola 70 Trevizan Petar 70 Trevizan Vitorello 72 Trevizani Viktor 72 Trevizan 72 Trgić 85 Trgić. 201. 85. 168. 109. 116. 196 Ursić. nadimak 61 Trogir 46. 226. nadimak 150 Tudor 51 Tudorić 107 Tudorović 47. nadimak 201 Tuhelj 170 Tumera. nadimak 100 Uganović 95 Ugorić. 236 Ulica 200. 235 Tunsić 216 Turci 29. 109 Ugrinović 45. 73. nadimak 76 Tutur. 210. 91. nadimak 206 Ursfć 43. 184 Trutanić-Mengić-Žuvić 196 Trutanić Petar 217.. 195. 195 Trutanić Gregorij 184 ' Trutanić Ivan 217. 234 Trutanić sive Mengić 188 Trutanić vulgd Fortunić 189. 88. 124. 236 300 . 224 Tudesko. nadimak 163 Tučepi 27. 144. 110. nadimak 36 Trier 88 Trifun. 138. 189. 134. 195. 189. 46. 224 Tušković Vinko 217 Tuteja. 132. 200. 182 Ture. 131. nadimak 108 Turketo (Turchetto) 224 Turska 211 Turtonić 156 Tusa 216 Tuscor Pietro 223 Tuscovich si chiamano Bracussich 223 Tuskor. 1. nadimak 164 Trinfocai 102. . 44.88 Tugor. 188. 186. 197. 134. 234 Trutanić. 44. 223.

186. 209. nadimak 77 Viculin 64 Vičja Luka 81 Vidaković 27. 183 Valentinović 174.Uršić 64 Uscochi 24. 173 Veieničić 160. nadimak 206 Valentić 234 Valentić-Valoević 234 Valentineo 174. 147. nadimak 76 Veli Lošinj 60 Veli Pavini. nadimak 164 Vela Gomila 158 Velančić 128 Velanpvić 122. 106 Vasselli Casinensis 108 Vavličić 25 Veber 197 Veić 140 Vela Banda 200 Vela Bunta 14. Ivana 69 Versalković-Barišić 74 Versalović Petar 68 Veselica. nadimak 208 Vale. nadimak 197 Venturini 224. galija 195 Veneciija (Venezia) 11. 82. 217.. 160 Vicin 77 Vicin. 204. 171 Velo Brdo 162. 44. 225. 192 Veli Dolac 73 Veli Ive. pop 59. 234 Vidošević. 147. 64. 48. 183 Valerijev 77 Valerjeva Mande 82 Valerij. 175. 95 V Vaji. nadimak 35.. 62 Ušković 113 Utrobičić 140 Uvanović. 225 Vidić-Anjić-Bailo 225 Vidić dettd Anjić 225 ' Vidini. 88. 158 TJšijer. 142. 216. 106. 114. nadimak 194 Vermolić 107. nadimak 186 Veli Jere. Verić. 128. 22. nadimak 119. 67 Vason 77 Vasselli 67. 234 Velo selo 16 Vendešić 216 Vendramin. 107 Vidić 25 Vidić alias Anjić 216.. 146. nadimak 30 Veseličić alias Bartulović 225 Veško polje 189 Vešković Nikola 44 Veštac 189 Vetin 83 Viasić 215 Vicenti 234 Vicenza 39. nadimak 177 -Vere. 99. 169. conte 147 Venier Santi 147 Ventula. 232. 47 . 162 Versačević 74 Versajković 74 Versajković alias Barišić 74 Versa jković Ivan Pavlov 70 Versajković Matija Pavlov 69 Versajković Pavao pok. 227. 107. 107 Venetio 226 Venier 147 Venier Ivan. 171 Vela Slatina 163. 213 Veloević 216. 122. 212. 27. 95. 217. nadimak 195 Vidković 147 Vidković alias Braskić 147 Vido de Gregorio 236 Vidoš 25 Vidošević 25. 77. 233 Venedig 20 Venetij dr. 16. mistro 95 Vidošević alias Fiuman 95 Vidošević alias Markovinčić 234 Vidošević Ivan 121. 200 Uscovitius 113 Ušković 107. veroneski biskup 9. 17. 214 Veliko polje 46 Velianović 158. 28. nadimak 74 Veli Mikula. 75. 81 Velada. 46. Verbora 177 Verbora. nadimak 100 . 218 301 .93. 215. 81 Varolić 190 Varoš 104 Varvoljić 191 Varžina 204. 133.198. 120. nadimak 84 Valerius 132 Valić 140 Valerio August. 128. 116. 15. 213 Vaselović 56. 134. nadimak 62 Veli Put 215 Velić 183 Velika voda 103 Veliko brdo 130. 178 Veli.

nadimak 91. 87 Vlahović alias Forensis 28 Vlahović Florio 205. 214 Vlahov alias Forense 28. 215 Vlatković 10. 217 Vidošević Petar 26 Vidošević Renat 121 Vidošević Stefan 26 Vidošević Tonculo 217 Vidošević vulgo Markovinčić 234 Vidov. 101. ^A Vilović 152 Vilović. 228 Vileničić. 214 Viahinjić Ivan 210. 113. 228. 95. 49. 216. 224 Vlastelinović detti Jakir o Jakirić 225 Vlastelinović Luka 43. 69. 158 Vlatohović 158 Vocetović. 155. 218 Vodanović Jakov 113 Vodanović Vinko 218 Vogcovich 123 ' Voinei 148 Voineo 148 Voineo. 217. 234 Vitnić Dinko. 146. 19 Vidoveva 28 Vidović 89. nadimak 235 Vodanović Def. nadimak 35 Vitaić 107. 95. nadimak 32. 87. artificis 64 Vlahović. 236 Vodanović. 218. 210 Vlaković-Bukovac 80 Vlasan 56. 203. nadimak 85 Vidova gora (Sutvid) 7. 121. magistri 108 Vitaić Ivan. nadimak 85 Villa Ignani 107 Villa Mirciae 120 Viloević Nikola 217. Vlah 140 Vlah. 114. 107. 61. 68. 167. 234 Vltturi 145. 225 Vlastelić 43 Vlastelinović 43. učitelj 147 Vitajić alias Sokolović.Vidošević Marko 82. 209. 113 Vitaić Vinko. nadimak 222 Vodanović 46. 204 Vidović-Fiuman 89 Vidović-Moro 89 Vidović-Moro Luka 89 Vidović seu Morotović 89 Vidović vulgo Gambara 89 Vileničić 178. pop 53 Vitaić alias Sokolović. 12. mistro 99 Vincenti 234 Vincenti Toma 68 Vinjević 158 Vinko de Calogero 218 Vinović 158 Violini 195 Viroević Petar 236 Vis 7. 216. 119 Vladković 10 Vladnić 149. 70 Vlasović 158 Vlasteltea 49 Vlasteličić 43. 99. 225. pop 118. 224. 98 Voineus 148 302 .. 210 Vlahović. 166 Vitturi Katerina 145 Vlačavić 159 Vladičić Ivan 133 Vladilo 113 Vladimir 207. nadimak 202 Vistević 134 Višanin 216 Višanin. 92. 44 Vlastelinović seu Bukva 43. 120. 119 Vladislavić-Pušić 89 Vladislavić-Stipančić 89 Vladišević 89. 64. 113 Vlahić. 234 Vitnić Ivan 218. 124. 158. mistro 113 Vitarić 149 Viteo Slovigne 149 Vitina 234 Vitković Ivan 105 Vitnico 234 Vitnico Gaetano 234 Vitnić 188. 156 . 148 Voineo Frane. 28. 109. 218. Vladislavić 89. 236 Vilić 25 Vilieić 217. 224 Vilini. 147 Vitaić. 61 Vlasanović 56. nadimak 34 Visić 119 Viškovi. dominikanac 228 Vileničić-Kovačević 228 Vileničić Matij (Mate) 228. 28. 221. 234 Vitnić Nikola 218. 210 Vlainić 204. 95 Vlastić 149 Vlašić (Vlasić) 149. 107. mistro 105. 121. 32 Vlahović 27. 210 Vlahović-Forense 32 Vlahović Petar 205. 140. 229 Visalo. nodaro 148 Voineo-Picunović 148 Voineo Zuanne D. nadimak 198 Vlahinić Marko 210. nadimak 164 Viška. 113.

200. 175. 235 Volosko 87 Voselei 130 Vošćica 196. 229 Vrdol 204 Vrdolca 104 Vrdol jak 148 Vrgorac 206 Vrh 53 Vrhbrača (Vrh Brača) 17. Vukšić alias Pulišević 125 Vuladislavić Petar. 133. 172 Vrandečić detto Bolčin 162. 190. 107 Vranjičić vulgo Roja 36 Vranjoš Grga 236 Vrbanj 62. 189. 17. 234 Vojnić 205. 196. 121. 49. 207. 43. 183. pop 89 Vuladislavić detto Grdan 89 Vuladriić 156 Vulahović 32. 158. 149. 190 Vuković Jakov. 217. ' Vranizanus 140 v Vranjčić 36 Vranječić 89 Vranjican 107. 202 Vrsalović. 191.. 89. 183 Vučić alias Pulišelić 132 Vučić Andrija 121. 201. 216.'167 Vrandečić detto Moskej 160. 156. Vučić 28. 234. nadimak 135 Vragniza 140 Vragnizan. 192. 222. 189. 110. 171 Vranjican-Dobrenović 140.Voviseto 107 Vragadinac. 207 Vojnović. 225. 125 Vučić-Meštrović 231 Vučić seu Pujin 107 Vučić Šimun 121.. 186.Voinović 148 Vojković 123. 140. 195. nadimak 32 Vunačić 216 . 231 . 47. 158. 23. 117. 228. dr. 200. pop 188. redovnik 234 Vojvodić 216. 167 Vrandečić detto Briska 162 Vrandečić detto Crnac 161. 158. 138. 187. 129. 217 Vrsalović sive Carević 188 Vrtlić 200 Vukoseo 227 Vučevica 94 . 188. 167. 107. 168. 133. 174. 125 Vučić Ivan 121. Vunić 120 Vunjodić 215 V'uodanović 215 Vuojković 216 Vuragniza 140 303 .167 Vradečić detto Sarnohod 167Vranić 134. Vrsalović Matij 184. 227 Vuković. 125 Vučić vulgo Raguzel 183 Vučina 213 Vuga 222 Vugeša. 204 Vrhsela 200 Vrilo 133 Vrlika 148 Vrkuk 55 • Vrsajko 36 Vrsalović 12. 234 Vojković Frane 217 Vojković Petar 218. 225 Vrboska 133. 149. nadimak 209 Vukanović 95 Vukasović alias Vukejić o Violini 195 Vukčić 125 Vuketjić 25 Vukić 183 " Vukić de Komaj 183 Vukomilović Vinko 188 Vukoseo (Vucoseo) 227 Vuković 12. 216. 158 . 223-. pop 140 Vragnizani 140 Vragnizano 140 Vragnizanus 140 Vrančić 644 Vrandečić 161. famulus 156 Vuković alias Bajakin 190 Vuković alias Lupiš 156 Vuković alias Trifunović 189. 181. 160. 190. 202 Vrsalović alias Carević 190 Vrsalović-Carević 37 Vrsalović Frane 218 Vrsalović Ivan 184 Vrsalović Mirko B. 'prokurator puka 184 Vuković vulgo Trifunović 195 Vukšić 125 . 132 Vulić alias Munita 107 Vulić Mihovil 121 Vulin. 125. 186. 140 Vulasinović 28 Vulasinović sive Bukva 43 Vulatović 80 Vulatović-Bukovac 80 Vulatović detto Sirotković 95 Vulić 52. 202. 149. 174. pop 211 Vranjican Jerolim pop 184 Vranjican Vičenco 171 vranjicanin 140 Vranjić 36 Vranjičić 36. 9. 171 Vranjican Jakov. 195. 228 .

211. nadimak 36 Zeke ja. 137.67. nadimak 194 Zorotovi. 59. 173. nadimak 64 Zudenigo 117 Zuić 113 Zuić Miho 113 Zulinovich 180 Zuppanei alias Zupanić 45. 108 Zago 113 Zagomilje 207 Zagora dalmatinska 113 Zagorje 94. 65. 139. 208 Zagračišće 7 Zagreb 109. 27. 197 Zakaria (Zaccaria) 171 Zakučac 46.Vuragnizan 140 Vurandečić 167 Vuranjican 107 Vusich detti Vusio 222 Vusio 189. 190. 224 Vužić alias Marinković 216 Vužić (Vusio) Ivan 224 Vužić Simun Vužić (Vusio) Vicko 224 W Wlich 132 Wragnizan-Dobrinovic 170 Wragnizan-Mladineo Nikola 17 Z Zaborović 110 Zaccaria (Zakaria). 117 Vuzičić 216 Vužić 216. 207. 19. 143. 143. 106. 218 Zaglievich 105. 66. 148 Vušković Nikola 106. 99 Zuanić alias Marinović. 141 Vušković alias Gundulaj 108. 180. 52 Zoričić 158. nadimak 73 Zanetović 122 Zaniko. 221. zidar 89 Zaneto da Venetia 215 Zanetovl. mistro 89 Zubotovi. 235 Zorzin. 117 Vušković Juraj 105. 140. nadimak 61 Zmijanci 213 Zmojar. nadimak 35 Zoje. nadimak 218 Zared 73 Žaro 73. nadimak 194 Zelanović 151. 107. conte 13 Zadar 56.163 Zaninović 188 Zaostrog 28 Zaratin. 221. 76. nadimak 123 Zorzetić 217. nadimak 84 Zlatar 202 Zlatarić 122 Zlopolje 193 Zmaelo (Izmaelo) 171 Zmajiio. 103 . 45. 113 Vtišković alias Sorinica. 160. 113 Vušković Ivan 106. Zoričić-Kovačić 167 Zorini. 219 Zečak. nadimak 122 Zuanne de Cosmo 215 Zuanić 28. 212 Zagvozd stan 7. 183. ' 22 Zuvančić. 98. 164. 172 Zuppaneo (Zupaneo) 47. 190. 141. 52 Zoranović 42 Zoranović-Sarić 42. 113. nadimak 152 Zorančić 16. 1. 208. 233 Zavala 164 Zažablje 208 Zazubići 132 Zec. 210 Žele. 167. 189. 200 Zala Glava 7. nadimak . 26. 158. nadimak 202 Zelenko. nadimak 224 Zuvanić 25. 218 Zadrani 13 Zadvarje 136. nadimak 83 Zrno. 52. nadimak 176 Zečić. 201. nadimak 84. 205 Zanchi Anton. nadimak 176 Zembov 27 Zeparnich 186 Zerno. mistro 113 Vušković alias Vlašić 107. nadimak 192 Zochnich 117 Zogačić Marko 121 Zoge. 142. 157 Zala Glava istočna 157 Zambotić 25 Zanchi89. 235 Zorzi da Makarska 235 Zorzić 235 Zorzić seu Lukrić 217. 167. 158. 172 Zuppaneo-Zupanie 170 Ziistinjani (Zustignan) Sebastijan 13. nadimak 86 Zovko 172 Zovko Štipan 172 Zrakovica. 224 Vusius 224 Vusj alias Vužić 45 VuSković 105. 117. 191. 116 Zagvozd (Zagozd) 43. 132. 77 Zastivanje 133 Zastražišća (Zastražišće) 56. 69.

122 Zvanić alias Delijić 89 Zvanić alias Marinović 89 Zvanić alias Petrna 89 Zvanić-Ćipiko 89 Zvanić Frane 81 Zvanić detto Marinović 84 Zvanić Ivan 46 Zvanić-Krilo 116 Zvanić Sebastijan 81 Zvanić seu Krilo 89 Zvanić seu Perić 89 Zvečani 50. 170. 126. pop 103 Zuvetei 148. 87. 53 Zuvić sive Baloga 80 Zuvić sive Martić 126 Zuvić vulgo Griman 39 Zuvić-Zrinović. 90. nadimak 199 Zuljević 7. nadimak 220. nadimak 85 X Xupanovich de Xupagnaz 172 Xarcovich 228 Xarcovich Orsola 227 Xeneralich 63 Xlesevich Jurai 149 Xopanich 52 Xuvetich Michaelis 148 Xuvich Cosma 53 Zbornik zn nnrodni život i običaje 20 305 . nadimak 85 Zuvinić-Bakalarić. 140. 179. 217 Zuvetić Ciprijan 13. nadimak 84 Zuvića Dvori 81 Zuvičić 190 Zuvičić alias Kostrić 190 Zuvinić. 188 Zivogošće 213 Žiža. 53 Zuvetić 13. 148. 111 Žiže. 51. 55 Zanić. 43 Zivić alias Pekasović 43 Zivić alias Selčanović 27. 201. 113. 164. 64. 156. 172. 227 Zarković dictus Ursulić 221 Zarković Nikola 213. 23. nadimak 74 Zeževica 111. 99. 172 Zuvetei. magistri 36 Zuvić. 158. 43. pop 213 Zarković Simun 213. 43 Zivić. 172 Zuvetić Jerolim. 82. nadimak 62 Zanetić. 43 Zivić Mattio 26 Zivić vulgo Griman Zivić vulgo Vuk 43 Zivković 90. 27. 235 Znve 16. pop 43 Zivić alias Grimanović 43 Zivić alias Kenjac 28. nadimak 85 Zuvinić-Ture. 149. 84. 220 Zuvić alias Baloja 69 Zuvić alias Grimanović 39 Zuvić-Butor 36 Zuvić detto Baiogia 80 Zuvić-Kućin 64 Zuvić Kuzma 51. 92. 27. nadimak 219 Zivić 25. 40 Zustin 190 Žute Nikola 214 Žutić 204. nadimak 224 Zuvanin. 49. 80. 205. 165. 222 Žalo 16.Zuvanić Fabijan. 77. 81. 153 Zuljević-Sleško 49 Župa 159 Zupanić 158. nadimak 202 Zarković 172. nadimak 175 Zrnovica 83 Zujelac. nadimak 194 Zurnata' 36. 209 Zuveteus 172 Zvančić 67 Zvanić 13. 50. 89. 203. 179 Zgorac. 130 Zegez 28 Zilić 216 Zimraković 152 Zi-tković 90 Zitković-Arambašić Ivan 90 •' Živac. 103. nadimak 75. 124. 139. 36. 68. 183. pop 172 Zuvetić (Zuetić) Juraj 1/2 Zuvić 16. 148 Zuveteo 27. nadimak 167 Židov 92. 149. 189 Zuvić. 172. 2!4 Zarković Stjepan. pop 156 Zuvetei alias Zuvetić 45. 214 Zepo. 205 Zuvančić. H l . nadimak 33. 213. nadimak 152 Zmirko. 144. nadimak 85 Zuvinić-Banat. 36. 172 Zura.

'• 73 Sadanje porodice 73 — Izuimrle ili iseljene porodice u Bobovišćima i Ložišćilma 77 LUKA BOBOVIŠĆA 80 Sadanje porodice — Literatura i bilješke za Bobovišća. 1625. u vezi s bračkom galijom 2 6 — Sehiera reale — Porodična prezimena prvih 20 godina ma­ tice 27 — Sađanje porodice 29 — Izuimrle ili iseljene porodice 36 — Literatura i bilješke 43 Lirica. < . . . . 47 MURVICA 48 Poznati svećenici upravitelji u Dradevluei i Silvij« — Murvica g. . . . . . 5 RAZVOJ NASELJA 7 Literatura i . . . . . . . 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 SMRKA 55 Sadanje porodice — Bilješke 55 MILNA 55 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 55 — Prezimena Milnarana u isrpavama prije matice — Sadanje porodite 56 — Izumrle ili iseljene porodice 64 — Literatura i bilješke 67 POTHUME 68 Sadanje porodice — Bilješke 68 BOBOVIŠĆA 68 Prezime prvih 20 godina matice — Popis bratima g. . 1941. primali sol. .SADRŽAJ Stranica Predgovor . . pastirski stan 47 Bilješke 47 Požeženik. . . . iz Bobovišća i Ložišća 69 — Sadanje porodice 70 LOŽIŠĆA . . . .) 25 — Popis pučana g. . Ložišća i Luku 80 306 . 1589. pastirski stan . . 1574. 25 NEREŽIŠČA .. 25 Popis pučana koji su g. — Popis vlasnika pašnja­ ka (g. . — Stanovnici pustinjačMh (manastira u bračkim župskim knjigama 49 — Sadanje porodice — Izuimrle i iseljene porodice — Literatura i (bilješke — Diračevluka 50 PLANICA 51 DRAČEVICA 51 Sađanje porodice 51 — Literatura i bilješke 53 BLACA 53 Literatura i bilješke 53 OBRŠJE 54 Sadanje porodice — Bilješke 54 DRAGOVODA ' .bilješke 19 PORIJEKLO STANOVNIŠTVA . . . . . . 1760. .

1-574. predstavnika porodica 105 — Iz knjige sikonjidana od 1729. . 1723. . 1574. u vezi s bračkoim galijom. 1790. . 20 godina matice — Sadanje porodice 149 — Izumrle ili iseljene porodice 152 — Literatura i bilješke 156 BEŽMEK. 173 Pražničani u pučiškoj matici prije početka prazničke matice 173 — Prezimena prvih 20 godina matice — Popisi pučana ig. . 120 Popis pučana g. u vezi regrutacije za bračku galijiu •— Porodična prezimena prvih 20 godina imatice 82 — Sadanje porodice 83 — * Iseljene ili iziumrle porodice 90 -— Izumrle porodice iz Splita i. . 157 Bilješke 157 PUČIŠĆA ' 157 Porodična prezimena prvih 20 godina matice — Popis pučana g. 1795. . 1625 u vezi s bračkom galijom — Prezimena <spoimenuta prvih 20 godina matice 133 — Sadanje porodice 134 — Izumrle ili iseljene porodice 141 — Literatura i bilješke 148 DOL 148 Prezimena iz Dola u ispravama prije imatice —• Porodična prezimena spomenuta prvih. 1625. u vezi s bračkom galijom — Sadanje porodice 174 — Izumrle ili iseljene porodice 178 — Literatura i bilješke 183 Gomilica -— Zagračišće. . 129 Splitskarska prezimena u imatici škripa — Iz škripske knjige •mrtvih — Sadanje porodice 129 — Izumrle ili iseljene porodice — Literatura i bilješke 130 POSTIRA 133 Popis pučana g. 1729. . . . do g. — škripi jani u ispravama prije matice — Porodična prezimena prvih 20 godina matice 121 — Sa­ danje porodice 122 — Iseljene ili izumrle porodice 126 Lite­ r a t u r a i bilješke 128 SPLITSKA . iz knjige bratovštine 98 — Prezimena izbornika koja su g. — Popis od g. prije početka matice 104 — Popis pu­ čana g.. . . koji su primali sol 120 — Popis pučana g. koji su primali soJ 158 — Popis pučana g. 1777. birala župnika u Donjem Huimcu — Sadanje po­ rodice 99 — Izumrle ili iseljene porodice 101 — Literatura i ibilješke 103 SUPETAR 104 SupetranL u ispravaona i dr. 1625. i729.oko­ lice koje nisu stalno boravile u Sutivanu 95 — Literatura i bilje­ ške 97 DONJI HUMAC .ŠKRIP . privremeni stan 184 307 . . 1625. prije sačuvane matice 81 — Popis pučana g. u vezi s bračkom galijom — Schiiera real© — popis porodica g. 1625. 1625. 98 e Donjohuimčanjani u ispravama ili knjigama — Popis imena ofi g. .Sadanje porodice 118 — Nedavno izu­ mrle ili iseljene porodice — Literatura i toilieške 120 < .Stranica SUTIVAN 81 iSutivanjani u ispravama i dr. . do 1747. (anagrafa) 159 — Sadanje porodice — Iseljene ili izuimrle porodice 168 — Literatura i bilješke 172 Pastirski stani 173 Prijević — Putvine — Kruška Stupa — Karavana 173 PRAŽNICE . pastirski stani . . — Prezimena prvih 20 godina matice 106 — Sadanje porodice 108 — Izumrle ili iseljene porodice 113 — Literatura i 'bilješke 117 MIRCA 118 Mircanjani u' ispravama —. u vezi! a bračkom galijom — Prezilmena u knjizi skonjidana do g.

u vezi s brač­ kom galijom 217 — Sadanje porodice 218 — Izumrle ili iseljene porodice 225 Podborje 235 Sadanje porodice — Literatura i bilješke 235 INDEKS 808 . — Popis pučana g. . . u vezi s bračkom galijom 184 — Sadanje porodice 185 — Izumarle ili ise­ ljene porodice 186 — Literatura i bilješke 188 šala. koji su primali soil na Bolu 215 — Prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina matice 216 — Popis pučana g. đo 1916. -. 215 Prezimena iz Bola u ispravama — Prezimena pučana g. . . . 1625. . 189 Porodična prezimena prvih 20 godina matice 189 — Prezimena s napomenom iz Selaca iz drugih bračkih matica. . a kojih nema u Selcima — Statistika od 1914. Toma 197 Podsmrčevik 197 NOVO SELO . . 184 Gornjohumčanjani u ispravama. pastirski stan 18& SELCA . . . .199 Preziimena prvi put spomenuta kroz prvih 20 godina selačke matice Prezimena Oklađana u povaljskoj matici 199 — Sadanje porodice — Literatura i bilješke 200 POVLJA 200 Preziimena prvih 20 godina matice 200 — Sadanje porodice 201 — Izumrle ili iseljene porodice -— Literatura i bilješke 203 SUMARTIN 204 Preziimena spomeniuta prvi put prvih 18 godina stare matice 204 — Suimartlnske anagrafe — Sadanje porodice 205 — Izumrle ili ise­ ljene porodice 210 Rasotica 213 Literatura i bilješke 214 BOL . 1574. 1625. . iz Selaca i zalelaika 191 — Sadanje porodice 192 — Literatura i bilješke 196 ČOBANIJA 197 Zagvozđ -— Nagarinae — Nakal — Osriđci — Nasefla 197 Sv. • . . g. pastirski stan 18& Brizić. . .Stranica GORNJI HUMAC . . 19S Novcselačka prezi'mena prvi put spomenuta kroz 20 prvih godina selačke matice — Sadanje porodice 198 pklad .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->