P. 1
Skripta_-_OE

Skripta_-_OE

|Views: 1,069|Likes:
Published by BonnieBlue92

More info:

Published by: BonnieBlue92 on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

Skripta iz Osnova elektrotehnike

1

KULONOV ZAKON I OSNOVNI POJMOVI (1) Elektrostatika je oblast elektrotehnike, koja se bavi izučavanjem fizičkih, pojava unutar sistema, formiranih od prostorno nepokretnih i vremenski nepromjenljivih električnih naboja. Makroskopski pristup. Prilikom razmatranja mehaničkog međudjelovanja među česticama uzimamo u obzir tri sile (gravitaciona, elektromagnetna i mezonska). Makroskopski pristup stavlja mezonske sile u drugi plan. Zakon očuvanja električnog naboja u izolovanom sistemu kaže da se ukupni električni naboji ne mijenjaju tokom vremena. Akumulacija električnog naboja na materijalnim tijelima: 1. trenjem jednog materijalnog tijela od drugo, pri čemu dolazi do prelaska elektrona sa jednog na drugo tijelo 2. elektrostatskom indukcijom, a to je izlaganje električki neutralnog provodnog tijela djelovanju sila ESP, pri čemu se na jednoj strani grupišu negativni, a sa druge strane pozitivni naboji. 3. opterećivanjem elektroda električnog kondenzatora električnim nabojima. Materijalna tijela unutar kojih se može ostvariti usklađeno pomjeranje elektrilnih naboja zovu se provodna tijela, dok tijela kod kojih se ne može ostvariti nazivaju se izolatori ili dielektrici. Primjer savršenog dielektrika je vakum. Materijalna sredina je homogena ako u svim elementarnim dijelovima svoje zapremine ima iste fizičke osobine. Materijalna sredina je izotopna ukoliko unutar svake svoje elementarne zapremine ima iste osobine u svim pravcima. Materijalno tijelo je linearna sredina ako njegove EM-ne osobine nisu u funkcijij intenziteta vanjskih dejstava, bilo da su ona električne ili magnetne prirode. Električni naboj Q [C] je svojstvo čestice materije da ima vezu sa sopstvenim EMP i međusobnim djelovanjem sa spoljasnjim EMP-em. Dielektrička sredina ε predstavlja veličinu koja definiše uticaj sredine na silu uzajamnog djelovanja. ε u vakumu iznosi εo = 8,85·10-12 [F/m] i uzima se kao referentna dialektrička propustljivost. ε = εr· εo Linijski raspoređen električni naboj q’, u opštem slučaju, je naboj dQ koji se nalazi na dužini provodnika dl. dQ = q’·dl q’= [C/m] Površinska gustina električnog naboja σ je kada su električni naboji raspoređeni u vrlo tankom sloju po geometrijske površine. dQ σ= = C / m2 dS Zapreminska gustina električnog naboja ρ se definiše kao omjer ukupne količine naboja ∆Q lokalizovanje u elementarnoj zapremini ∆V. dQ ρ= = C / m3 dV Kulonov zakon: mehanička sila uzajamnog djelovanja dva nepokretna naboja Q1 i Q2 u homogenoj sredini direktno je srazmjerna njihovom proizvodu i obrnuto srazmjerna kvadratu njihovog rastojanja r, gdje je k koeficijent proporcionalnosti k=9·109 [Nm2/C2]. Ako su obje čestice ili pozitivno ili negativno naelektrisane, sila je odbijajuća, a ako su suprotnog naboja sila je privlačna. Q ⋅Q 1 F = k 1 2 2 ro = [N ], k= 4πε 0 r

[

]

[

]

Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www.etf.ba

Skripta iz Osnova elektrotehnike

2

ELEKTROSTATSKO POLJE I GAUSOV TEOREM (2) Elektrostatsko polje je posebno stanje električnog polja u kojem su električni naboji prostorno nepomični, a pripadajuće im količine naboja ne mijenjaju svoje iznose tokom vremena. Vektor jačine ESP se grafički predstavlja linijama vektora jačine elektrostatskog polja. Linije vektora jačine ESP se ne mogu međusobno sjeći. Po svom pravcu i smjeru vektor E se pruža duž radijalnih zraka, koje imaju svoje ishodište u centru lopte, pri čemu uslov q>0 obezbjeđuje da su ti zraci usjereni od lopte ka okolnom prostoru, a uslov q<0, obezbjeđuje da su ti zraci usmjereni od okolnog prostora ka lopti. dq dE = ro = [V / m] 4πε r 2 Električne silnice su zamišljene linije kojim je vektor ESP tangenta u svakoj tački u smjeru polja. Fluks elektrostatskog polja je fizička veličina, koja iskazuje mjeru broja linija vektora ESP koje prožimaju neku površinu. dΦ E = E ⋅ d S ⇒ Φ E = ∫ E ⋅ d S
S

Gausov teorem uspostavlja vezu između vektora jačine ESP E i električnih naboja unutar homogene i izotropne sredine. Gausov teorem glasi: Fluks vekotra jačine ESP E kroz zatvorenu površ u homogenoj i izotropnoj sredini, jednak je količniku algebarske sume električnih naboja, obuhvaćenih tom površi i dialektrične propustljivosti te sredine. Analitički se Gausov teorem u integralnoj formi izražava pomoću sljedeće relacije: ∑ Qi Ed S = ∫
S

ε

Gausov teorem u integralnom obliku može se koristiti samo za slučajeve sferne simetrije. Da bi se odredio vektor jačine ESP u tijelima koja nemaju osobine simetričnosti, koristi se formulacija Gausove teoreme u diferencijalnom obliku.
div E =

ρ ε0

PROVODNICI U ESP I ELEKTRIČNI POTENCIAL ESP (3)

Da bi u makroskopskom svijetu nastupilo ravnotežno stanje, odnosno prostorno mirovanje slobodnih električnih naboja, neophodno je da se u provodnim tijelima ispune sljedeći uslovi: 1. U unutrašnjosti provodnika, vektor jačine ESP mora biti određen relacijom E=0. U suprotnom došlo bi do kretanja slobodnih elektrona. 2. Tagencijalna komponenta vektora jačine ESP E, uz površ provodnika, sa strane sredine koja okružuje provodnik, jednaka je nuli. 3. Sve tačke provodnog tijela su na istom električnom potencijalu, pa je površ ekvipotencijalna. 4. Normalna komponenta vektora jačine ESP proporcionalna je gustini elektrilčnog naboja raspoređenog po površini provodnika, što proiziliazi iz Gausovog teorema u integralnom obliku. 5. U skladu sa diferencijalnim oblikom Gausovog zakona divE = ρ/εo, zbog uslova broj 1, unutar provodnika nema slobodnih naelektrisanja. Elektrostatska indukcija je izlaganje električki neutralnog provodnog tijela djelovanju sila ESP, pri čemu se na jednoj strani grupišu negativni, a sa druge strane pozitivni naboji.

Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www.etf.ba

iz dačke M u N.etf. ρ δ 2V δ 2V δ 2V ρ divE = ⇒ 2 + 2 + 2 =− ε0 ε0 δx δy δz Laplaceova diferencijalna jednačina je specijalan slučaj Poissonove jednačine kada je ρ=0. Poissonova diferencijalna jednačina proizilazi iz Gaussovog teorema u diferencijalnom obliku kada se unesu izrazi koji određuju komponente ESP u Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu. U AB = V ( A) − V (B ) = [V ] Ekvipotencijalna površ je geometrijsko mjesto tačaka koje formira površ u prostoru i kod kojeg sve njegove tačke imaju istu vrijednost eletkričnog potencijala. odnosno određeni iznos elektrostatske energije. Ekvipotencijalne linije i linije vekotra jačine ESP su međusobno ortogonalne.2…k) u slučaju sistema sastavljenog od k provodnih tijela. unutar kojeg se manifestuje djelovanje vektora jačine ESP E. Odabere li se neka referentna tačka P. tada potencijal tačke A u razmatranom ESP. određuje relacija: r P Qi P dr Qi ⎛ 1 1 ⎞ V ( A) = ∫ E ⋅ d l = ∫ r 2 = 4πε 0 ⎜ rA − rP ⎟ = [V ] ⎜ ⎟ 4πε 0 rA ⎝ ⎠ A Električni napon između tačaka A i B unutar razmatranog ESP. koje formira liniju u prostoru i kod kojeg sve njegove tačke imaju istu vrijednost električnog potencijala. može se definisati kao sposobnost tog tijela. odnosno određene količine naboja Qi (i=1. Ekvipotencijalna linija je geometrijsko mjesto tačaka. pri pomjeranju bilo kojeg tačkastog električnog naboja Qi. rad sila ESP. odnostno tih tijela. akumulira određenu količinu naboja Q. Ekvipotencijalni sistem je sistem u kojem sve tačke imaju istu vrijednost električnog poetncijala. odnosno kad nema prostorno raspoređenih električnih naboja. međusobno povezane krivom linojom l1. Q Q = C ⋅ U ⇒ C = = [F ] U Kapacitet provodnih tijela zavisi od njihovog oblika.ba . δ 2V δ 2V δ 2V + + =0 δx 2 δy 2 δz 2 ELEKTRIČNI KAPACITET I POVEZIVANJE ELEKTRIČNIH KONDENZATORA (4) Električni kondenztor je namjenski konstruisan uređaj koji je u stanju. dimenzija i međusobnog položaja. unutar svoje strukture. da pri djelovanju električnog napona U. Kapacitet ne zavisi od količine elektriciteta na provodnim tijelima i napona između njih. Kod pločastog kondenzatora električni kapacitet je određen relacijom: Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www.Skripta iz Osnova elektrotehnike 3 Rad sila ESP pri pomjeranju tačkastog naboja iz jedne tačke u drugu ne zavisi odoblika putanje po kojoj se pomjeranje odvija. u odnosu na potencijal tačke P. defunuše se kao razlika električnog potencijala tih tačaka u tom polju. akumulirati određenu količinu naboja. definiše relacija: A = ∫ Fi ⋅ d l1 = Qi ∫ E ⋅ d l1 = [J ] M M N N Električni potencijal je skalarna veličina koja ima sposobnost da opiše energetska stanja svih tačaka u ESP. već samo od prostornog položaja. Električni kapacitet nekog tijela ili sistema provodnih tijela. Ako su M i N dvije fiksirane tačke u prostoru. kao i od dialektričkih osobina sredine između provodnih tijela.

Pored pločastih kondenzatora. električni naboj Q1. Međutim. veći ili jednak od napona U. što se moze i analitički iskazati relacijom: dAi = dWi Sav rad A se transformiše u prirast elektrostatske energije razmaranog procesa. čiji je nazivni napon. U 1 = U 2 Serijsko ili redovno vezivanje kondenzatora u osnovi je karakteristično po tome. utroši se na povećanje energetskih rezervi u analiziranom sistemu. C = C1 + C 2 . povečao električni naboj za elementarni iznos dqi. Prema relaciji za elementarni rad sila ESP. pa se može pisati da je: n Vi ⋅ Qi A = We = ∑ = [J ] 2 i =1 Kada se ova relacija primjeni na pločasti kondenzator sa vazdušnim dialektrikom. nF.Skripta iz Osnova elektrotehnike 4 S = [F ] d Jedinica mjere za električni kapacitet je farad [F]. 1 1 1 = + . se može vršiti po osnovu korištanja veze između djelujuće sile i zavisnosti energije posmatranog sistema. što su svi serijski povezani kondenzatori opterećeni istom količinom elektirčnog naboja.električni kondenzatori su izloženi djelovanju jednosmjenog napona. mora se prethodno obaviti elementarni rad dAi određen relacijom: dAi = vi · dqi Sav rad koji obave energetski izvori u okviru razmaranog pomjeranja električnog naboja dq.etf.ba . sferni i cilindrični kondenzatori. Q1 = Q2 C C1 C 2 C = ε0 Elektrostatička energija Sistem od n nepomičnih tijela sa odgovarajućim električnim nabojima lokalizovan unutar određenog fizičkog prostora raspolaže sa određenom količinom energije. Serijski spoj električnih kondenzatora moguće je izložiti većem naponskom nivou od onog koji može podnijeti jedan usamljeni kondenzator iz takvog spoja. Da bi se nekom tijelu koje raspolaže električnim nabojem qi i koje se u tom trenutku nalazi na električnom potencijalu Vi. Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. odnosno C2 i izloženost djelovanju električnog napona U preuzima na svoje elektrode. elektrostatička energija iznosi: 1 W = Q ⋅U 2 Proračun sila pomoću elektrostatske energije Određivanje djelovanja sile u elektrostatskom polju. Paralelno se mogu spajati samo oni električni kondenzatori. U tehničkoj praksi kondenzatori se izgrađuju u vrijednosti µF. pri rastojanju njegovih elektroda od 1 mm. to je izuzetno veliki iznos kapaciteta. Pri paralelnom vezivanju kondenzatora kondenzatora svaki od kondenzatora s obzirom na pripadnu kapacitivnost C1. duž nekog generaliziranog pravca l. U = U 1 + U 2 . u elektrotehnici se još susreću. Q = Q1 + Q2 . jer da bi vazdušni pločasti kondenzator imao kapacitet od 1F. tokom pomjeranja električnih naboja u pravcu koordinate l. gledano pojedinačno ili za svaki upotrebljeni kondenzator. pF. odnosno Q2 respektivno. površina elektroda bi trebala biti oko 100 km2. istog iznosa U.

između Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www.Skripta iz Osnova elektrotehnike 5 dA = F·dl.r-Q |. kada se oni nalaze u blizini ravnih provodnih površina.y. u porstoru iznad beskonačne provodne ravni se koristi sljedeca relacija: ⎞ Q ⎛ 1 1 ⎟ ⋅⎜ − EM = 4πε 0 ⎜ rM − rQ rM − r−Q ⎟ ⎝ ⎠ gdje je rM vektor položaja tačke M. Ako tačka M padne na beskonačnu provodnu ravan. rQ i r-Q vektori položaja tačkastih naboja Q i (-Q) u odnosu na ishodište Dekartovog koordinatnog sistema. koji leži na provodnoj ravni.ba . vektora ESP.rQ | = | rM . dakle qi=Qi. DIELEKTRICI U ESP (6) Tokom razmatranja i određivanja vektora elektrostatske sile. skalarne funkcije električnog potencijala i energije ESP. Kada se električni potencijali na tijelim konstantni. naboja u naznačenom pravcu + Postoje dva slučaja: 1. zbog | rM . a električni naboji na tijelima qi se mijenjaju: n dW ∑Vi ⋅ dqi = Fl dl + dWe ⇒ Fl = dl e i =1 2. koja se nalazi u okolini tačkastog električnog naboja Q. kada su električni potencijali tijela konstantni.z). konstatovano je da intenziteti ovih veličina zavise. a električni potencijali tijela vi se mijenjaju: dWe 0 = Fl dl + dWe ⇒ Fl = − dl Metod ogledala Izračunavanje elektrostatskih polja naelektrisanih tijela. funkcija električnog potencijala poprima vrijednost nula. u skladu sa zakonom o održanju energije može se ispisati da je: ∑v i =1 n i ⋅ dqi = Fl dl + dWe prirast elektrostatičke energije po osnovu promjene nivoa električnog naboja rad spoljašnjih sila.etf. odnosno energija uložena izvana = mehanički rad koji izvrše elektrostatske sile tokom pomjeranja el. dakle vi = Vi. i uspostavljenoj ravnozeži unutar analiziranog sistema električnih naboja. Prema slici vektor jačine ESP je: Eh = − 2 ⋅ Q ⋅ cos θ −Q⋅h = 2 2 4πε 0 (r + h ) 2πε 0 (r 2 + h 2 )3 / 2 Za određivanje jačine vektora ESP u tačci M(x. moguće je u određenom broju slučajeva pojednostaviti koristeći metod ogledala.

zbog intenzivnog termičkog kretanja i njihovog haotičnog prostornog rasporeda usljed tih termičkih kretanja. Ukoliko se toj vrijednosti d da vektorska priroda tako da vektor odstojanja d ima smjer od negativnog naboja ka pozitivnom. Molekuli polarnih dielektrika imaju moment električnog dipola raličit od nule. pokazuje koliko puta će se povečati električni kapacitet analiziranog kondenzatora. na elementarne električne naboje se djeluje mehaničkom silom. Pri povećanju temperature povećavaju se i termička kretanja. zamjeni upravo tim dielektrikom. jer se nakon uklanjanja stranog ESP njihovi električni dipoli vraćaju u prvobitno stanje. Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. Dielektrička čvrstoća dielektričnog materijala je kritična-granična vrijednost količnika. Uticaj stranog ESP. jedno od drugog. tada proizvod q·d određuje moment električnog dipola p. što smanjuje mogućnost usmjeravanja njihovih električnih dipola.ba . obezbjeđuje da je moment električnog dipola jednak nuli. Nepolarni molekuli imaju osobinu elastične polarizacije. zbog čeka važi da je: p = q⋅d Sferna simetrija prisutne raspodjele gustine električnog naboja. pod djelovanjem vektora jačine ESP. pa obrazuju tzv.Skripta iz Osnova elektrotehnike 6 ostalog. Nepolarni dielektrici Kod ovih dielektrika raspored elementarnih električnih čestica u nepobuđenom stanju je takav da je njihovo ukupno električno djelovanje jednako nuli. i od dielektričkih osobina sredine. intenzitet vektora električne polarizacije ne zavisi od temperature.etf. na moment električnog dipola atoma nepolarnog dielektrika p. električne dipole. unutar koje se oni proučavaju. pri kojoj još uvijek ne dolazi do narušavanja. Električna polarizacija je veličina koja se definiše pomoću gustine električnih momenata dipola: ∑p P= dV Kod nepolarnih dielektrika. može se opisati relacijom (gdje je a poluprečnik atoma): p = 4πε 0 a 3 ⋅ E Proporcionalnost između vektora jačine ESP E i vektora električne polarizacije nepolarnog dielektrika P glasi (gdje je αe konstanta proporcionalnosti): P = αe ⋅ E ( ) Polarni dielektrici Kod ovih dielektrika raspored elementarnih električnih čestica u nepobuđenom stanju je takav da su električni centri pozitivnih i negativnih opterećenja u azomu međusobno pomjereni. Kada se dialektrici izlože djelovanju stranog ESP. kada se vakum između njegovih elektroda. Polarizacija je usmjeravanje električnih dipola. između napona dovedenog na krajeve tog dielektrika i debljine istog dielektrika. Električni dipoli molekula polarnog dielektrika orjentišu se u smjeru djelovanja ESP samo pri vrlo snažnim vanjskim ESP. Električni dipol je sistem od dva elementarna električna naboja (q) i (-q). međusobno postavljena na maloj udaljenosti d. odnosno sposobnost njihove usmjerene polarizacije. Dielektrična konstanta ima prirodu specifične kapacitivnosti i u tom smislu dielektrična konstanta nekog dielektrika. odnosno razaranja dielektrične strukture samog dielektrika. Sposobnost polarizacije polarnih dielektrika izraženo zavisi od ambijentalne temperature.

Električni naboji pozicionirani na površini dielektrika vezani su mnogo čvršće. (q1’>q1) i q2= -Q (|q2’| > |q2|). pa zato ne mogu napustiti strukturu dielektrika i oni se često nazivaju vezanim električnim nabojima. a to se naziva dielektrički pomjeraj. a pozitivni električni naboj dipola uz negativni električni naboj –Q smješten na gornoj elektrodi kondenzatora. koji se pomjerio tokom procesa uspostavljanja ESP kroz elementarnu površinu dS: dQ D= = C / m2 dS [ ] [ ] [ ] Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. Pod opisanim okolnostima električni kapacitet i električni naboj su određeni relacijom: S S C0 = ε 0 ⋅ Q = C 0 ⋅ U 12 = ε 0 ⋅ ⋅ U 12 s s Ukoliko se prostor između kondenzatora ispuni homogenim. putem priključenja na idealni izvor. U homogenom stranom ESP relacija za intenztet vektora električne polarizacije je Q P = V = C / m2 S Za nehomogeno polje intenzitet vektora električne polarizacije se može defnisati kao količnik vezanog naboja koja se pomjerila tokom procesa uspostavljanja ESP kroz elementarnu površ dS. nakon kratkog vremena između elektroda će se ponovo uspostaviti napon U12. dQV P= = C / m2 dS Vektor dielektričnog pomjeraja D je vektor. Između elektroda se uspostavlja ESP Eo.etf. pri čemu stvoreni električki dipoli postavljaju se tako da je njihov negativni električni naboj priljubljen uz pozitivni električni naboj Q.Skripta iz Osnova elektrotehnike 7 Parametar α se još naziva sposobnost polarizacije dielektrika i daje za osnov da se takav dielektrik klasificira kao linearni. čiji je intenzitet jednak količniku količine električnog naboja. Izlaganje dielektrika ESP Eo. izotropnim i linearnim dielektrikom. smješten na donjoj elektrodi kondenzatora. normalnu na pravac pomjeranja tog naelektrisanja. dovodi do polarizacije. Površinska gustina vezanih električnih naboja se ordređuje prema relaciji (no je jedinični vektor normale na površinu dielektrika): σ v = P ⋅ n0 Površinska gustina vezanih električnih naboja uz donju elektrodu kondenzatora je negativna (vektori P i no su suprotni) σ v = − P .ba . Logično je da će doći i do promjene kapaciteta i to C > Co. dok je površinska gustina vezanih naelektrisanja uz gornju elektrodu pozitivna (vektori P i no su kolinearni) σ v = P . Posmatrajući ta pomjeranja moguće je odrediti količinu električnog naboja koji prođe kroz poprečni presjek S dielektrika. Parametar α se može izraziti i pomoću dielektričke konstante vakuma εo i jedne nove konstante χ (električna susceptibilnost dielektrika) i tako da je: α = εo · χ Ako se pločasti kondenzator sa vazdušnim dielektrikom izloži djelovanju stalnog jednosmjernog napona U12. čiji je intenzitet određen relacijom Eo = U12/s. u kratkom roku na elektrodama se akumuliraju električni naboji q1=Q i q2=–Q. DIELEKTRIČNI POMJERAJ (7) Pod uticajem stranog ESP dolazi do prostornog pomjeranja vezanih elekrona unutar dielekrika. dok će se na elektrodama kondenzatora pojaviti novi iznosi električnih naboja q1’=Q’. dielektrične konstate ε>εo. izotropni dielektrik.

sadržan u pojavi vezanih električnih naboja na granici dodira dva polarizovana dielektrika je: ε 0 (E 2 n − E1n ) = σ vezano Pod pretpostavkom da su bočne stranice pravougaone konture ∆h →0 onda imamo: D D E 2 n = E1n ⇒ 1t = 2t ε1 ε2 Vrijedi i sljedeće: E1 sin θ 1 = E 2 sin θ 2 ∧ ε 1 E1 cos θ 1 = ε 2 E 2 cos θ 2 ⇒ ε 1 tgθ1 = ε 2 tgθ 2 Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www.etf. povećava se iznos električnog naboja na elektrodama kondenzatora. ima intenzitet: dQ0 dQv dQ D = D0 + P = + = dS dS dS U uslovima priključenja elektroda na kondenzatora na idealni naponski izvor U. kada je između elektroda kondenzatora vakum relacija Do glasi: dQ0 D0 = dS Ispunjavanjem vakuma nepolarnim dielektrikom. na koji je bio razmatrani kondenzator priključen tokom postojanja vakuma između njegovih elektroda.Skripta iz Osnova elektrotehnike 8 U odsustvu dielektrka.Maxwellov postulat glasi: Fluks vektora dielektričkog pomjeraja kroz bilo koju zatvorenu površ S u pravcu i smjeru spoljašnje normale na tu površ.ba . nakon polarizacije i jednog i drugog dielektrika: ∫ P ⋅ d S = σ vezano ⋅ ∆S ⇒ (P1n − P2n ) = σ vezano S Odnosno vektor jačine ESP. uspjevši da prevaziđe Gausove restrikcije. koje su važnost ovog teorema vezivale samo na homogeni i izotropnu sredinu. vektor ukupnog dielektričkog pomjeraja. poslije ubacivanja dielektrika i njegove električne polarizacije. pri čemu je Q>Qo. sa vridnosti Qo. tada važi odnos: D1n = D2 n ⇒ ε 1 E1n = ε 2 E 2 n U sljedećoj relaciji sa σvezano je označeno naelektrisanje koje se pojavljuje na razdvojenoj graničnoj površi. tada se može pisati da je: ∫ D ⋅ d S = σ S ⋅ ∆S S Ukoliko je σS = 0. jednak je algebarskoj sumi svih električnih naboja obuhvaćenih dijelom prostora koji je ograničen upravo tom površi S. koji objedinjava i pomjeranja eelektričnih naboja u vakumu i pomjeranja vezanih električnih naboja unutar dielektrika. izotropne i linearne dielektrike vrijedi da je vektor dielektričnog pomjeraja: D =ε ⋅E Ukoliko se Maxwellov postulat primjeni na zapreminu. ∫ D ⋅ d S = (∑ Q )u _ S S Granični uslovi na dodiru dvije linearne dielektrične sredine Za homogene. na vrijednost Q. Maxwellov postulat Maxwell je uspio da poopšti Gausov teorem.

dolazi do uređenog pomjeranja električnih naboja.ba . kroz koje je uspostavljen tok stalne jednosmjerne struje. može se uočiti da postoje zavorene linije. dok dio prostora ograničen strujnim linijama. Intenzitet električne struje i gustina električne struje su makroskopske veličine. Kada se struktura provodnika izloži djelovanju stranog električnog polja. U elektrotehnici se tretiraju tri vrste struja: 1. Međutim. odnosno to su struje koje se uspostavljaju prenošenjem električnih naboja putem elemenarnih naelektrisanih čestica ili tijela.etf. Jačina električne struje koja protiče kroz neku konačnu površinu s. a sa vs makroskopska srednja brzina njihovog pomjeranja dobija se da je vektor gustine električne struje J: J = N * ⋅v s ⋅ e U odsustvu stranog električnog polja. onda kroz elementarnu vektorsku površinu d s = no ⋅ ds . tada očigledno protiče električna struja koja se naziva strujom dielektričnog pomjeraja. kada se ne posmatra idealni dielektrik. može se izraziti preko vektora gustine električne struje: i = ∫ Jd s J pom = s 1[C ] 1[s ] Električna struja koja se po svom intenzitetu i smjeru ne mijenja tokom vremena naziva se stalnom jednosmjernom strujom. Jedinica za intenzitet električne struje je Amper. Ove struje se uspostavljaju u vakumu ili gasovima. Vektor gustine struje dielektričnog pomjeraja Jpom može se dovesti u vezu sa vektorom dielektričnog pomjeraja D: dD dt Za kvantitativno opisivanje električne struje. unutar kojeg je ista jačina električne struje nosi naziv strujna tuba. U vakumu gustina konvekcione struje definiše se relacijom: J KONV = ρ ⋅ v Idealni dielektrik je dielektrik koji u svojoj strukturi nema slobodnih električnih naboja koji bi mogli izazvati električne struje. struje dielektričkog pomjeraja 3. Tokom posmatranja provodnog tijela proizvoljnog oblika. koje se nazivaju strujnim linijama. konvekcionalne struje Konvekcionalne struje su struje koje nastaju kretanjem električnih naboja uzrokovanih mehaničkim silama. 1[A] = Neka je sa N* označena zapreminska gustina pokretljivih električnih naboja. kondukcione električne struje ili struje provodnosti 2. a sa e njihov pojedinačni električni naboj.Skripta iz Osnova elektrotehnike 9 Energija u ESP za bilo koji dielektrik homogene strukture se izračunava preko relacije: 1 We = ∫ D ⋅ E ⋅ dV 2 V ELEKTRIČNI KRUGOVI STALNIH JEDNOSMJERNIH STRUJA (8) Električni krug je skupina tijela koja predstavlja zatvoren put za električnu struju. ( ) Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. uobićajno se koristi termin intenzitet električne struje. pomjeranje električnih naboja je haotično i dominantno određeno temperaturom materijala. kojim se kvantitativno izražavaju odnosi uspostavljeni u kolu. uzrokovano djelovanjem tog polja. haotičnom termičkom kretanju električnih naboja.

ba . a sa simbolom ρ1 označen je specifični otpoer metalnog provodnika pri temperaturi θ1. Jedinica za σ p je (Ωm)-1. gdje je η koeficijent proporcionalnosti koji se naziva pokretljivost elektrona i on zavisi od vrste provodnika i temperature. Analogno tome jedinica za specifičnu električnu otpornost je (Ωm). električna otpornost provodnika se određuje pomoću izraza: l R = ρR s Specifična električna otpornost metalnih provodnika mijenja se u osvisnosti od ambijentalne temperature: ρ 2 = ρ1 ⋅ (1 + α ⋅ (θ 2 − θ1 )) gdje je ρ2 specifične električni otpor metala provodnika pri temperaturi θ2. U = V1 − V2 = R ⋅ I Struja dI može se eksplicitno izraziti u ovisnosti od električnog otpora strujne tube i električnog napona U koji vlada između njenih krajeva pomoću relacije: U dI = Rst Kod tankih linijskih provodnika. Ohmov zakon: Razlika potencijala na krajevima provodnika pri konstantnom otporu proporcionalna je struji koja protiče kroz provodnik. električni napon. čija je dužina l.etf. kao što su: električna snaga. Po Joule-ovom zakonu važi relacija: Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. te se oni u električnim krugovima ponašaju kao otvoren prekidač. sa specifičnom otpornošću ρR. Relacija koja direktno iskazuje povezanost vektora jačine elektrostatskog polja E i vektora gustine električne struje je: J = N * ⋅v s ⋅ e = σ p ⋅ E . Električni kondenzatori u osnovi blokiraju tok stalne jednosmjerne struje. Svaki od električnih otpornika. ( ) gdje je σ p skalar. koji mogu elementi održavati između svojih krajeva.Skripta iz Osnova elektrotehnike 10 Makroskopski gledano registuju se pomjeranja električnih naboja u pravcu djelovanja stranog električnog polja. θ1 ima obicno temperaturu od 20° C. a poprečnipresjek s. a relacija služi za određivanje specifičnog otpora na nekoj drugoj temperaturi. Joule-ov zakon Poznato je da se električni provodnici zagrijavaju tokom prolaska električne struje kroz njih. pretvara toplotu u električnu snagu. Temperaturni koeficijent α pri značajnim promjenama temperature također se mijenja. homogene strukture. konstantnom srednjom brzinom: v s = η ⋅ E . koju oni mogu odavati ili preuzimati na sebe. Tu pojavu je prvi analitički uspješno opisao Joule. kojim se izražavaju pojedinačne električne osobine tih materijala i on nosi naziv specifična električna provodnost materijala. pri svom priključku na naponski izvor. Glavne karakteristike elemenata električnih krugova opisuju se nizom električnih veličina.

odnosno specifične snage p. Drugi Kirhofov zakon: U proizvoljnoj zatvorenoj konturi složenog linearnog električnog kruga. koje dolaze ili odlaze u čvorište električnog kruga jednaka nuli. u diferencijalnom obliku. odnosno: ∑I k =1 n k =0 Čvorište električnog kruga je mjesto u njegovoj električnoj šemi. kroz aktivne električne otpore Rjk. ili gupitak električnog napona. Ova tvrdnja se formalno analitički izražava relacijom: ∑ I jk ⋅ R jk = ∑ E jk Termin. Izvor električne energije može biti naponski ili strujni. uzrokovanih prolaskom struja Ijk. u tehničkoj praksi se koristi termin generator električne energije.Skripta iz Osnova elektrotehnike 11 P = R ⋅ I 2 = U ⋅ I = ∫ E ⋅ J ⋅ dV =1[W (vat )] V Ako se uvede pojam zapreminske gustine snage. Elektromotorna sila Termin električni krug podrazumijeva elektrrčni krug koji se sastoji od jednog izvora električne energije i jednog potrošača električne energije.ba . u drugom Kirhofovom zakonu ima za cilj da upozori svoje korisnike da predznak ispred pojedinih sabiraka u prethodnoj relaciji može biti kako pozitivan tako i negativan. Εi = ∫ E ⋅ dl + ∫ E ⋅ dl = r ⋅ I + R ⋅ I BnA AmB U prethodnoj relaciji Ei je unutrašnja elektromotorna sila izvora. potrošač je po pravilu predstavljen aktivnim otporom R. odnosno gubitak električnog napona koji se dešava unutar generatora električne energije. Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. Prvi integral je pad električnog napona. pri savladavanju protivljenja priključenog potrošaća aktivne otpornosti R.2) Prvi Kirhofov zakon: Algebarska suma svih električnih struja. koje djeluju unutar te razmatrane konture. prilikom uspostavljanja stalne struje I. na kojem se sastaje tri ili više grana razmatranog električnog kruga. koji glasi: p = dV ⎣m ⎦ Jednačina kontinuiteta električne struje: dq ∫ J ⋅ d s = − dt S KIRHOFOVI ZAKONI (9. Drugi integral pretstavlja pad napona. algebarska suma padova napona. uravnotežena je algebarskom sumom EMS Ejk. U električnim krugovima stalnih jednosmjernih struja i napona.etf. odnosno algebarska suma EMS. zbog protivljenja generatora da se uspostavi električna struja I. dobiva se Joule-ov zakon dP ⎡W ⎤ = E ⋅ J = ρR ⋅ J2 = σ P ⋅ E2 = ⎢ 3 ⎥ . algebarska suma padova napona.

pri čemu se EMS koje djeluju u smjeru konture m uzimaju u zbiru ΣEmk sa predznakom plus. jednaka je električnoj snazi koju apsorbuju-preuzimaju.Skripta iz Osnova elektrotehnike 12 METOD KONTURNIH STRUJA (10) Porastom broja grana električnog kruga. na granicu dodira dvije homogene provodne sredine. Granični uslovi dodira dvije homogene provodne sredine Da bi se odredilo ponašanje karakteristicnih velicina strujnog polja. koju odaju naponski i strujni izvori električne energije pristuni unutar tog električnog kruga. zasnivaju se na 2KZ-u: ∑ I jk ⋅ Rmk = ∑ E mk Algebarski zbir EMS unutar konture m. sa normalama na površ u čijim tačkama se susreću provodne sredine: Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. S obzirom na pretpostavljenu homogenost provodnih sredina i važenje Ohmovog zakona. Zakon o očuvanju električne snage (energije) U svakom linearnom električnom krugu stalnih jednosmjernih struja i napona. ukupna električna snaga. Da bi neka kontura bila nezavisna. mora važiti kako Ohmov zakon J = σ P ⋅ E tako i prvi ( ) Kirchhoffov zakon div J = 0 .etf. dok se ostalim EMS-ma unutar te konture. omogučava da se napiše da je: σ P1 ⋅ E1n = σ P 2 ⋅ E 2 n Prethodna relacija kao i relacija ∫ E ⋅ d l =0 l omogućava da se uspostavi odnos između uglova θ1 i θ2 koje zaklapaju vektori E i J. sa specifičnim električnim provodnostima σP1 i σP2. koje su neophodna osnova za izračunavanje nepoznatih vrijednosti električnih struja u granama analiziranog električnog kruga. dok članovi sa desne strane mogu biti i pozitivni i negativni. pri čemu se taj zakon primjenjuje samo na konture kojima se može pripisati atribut nezavisna. prema Zakonu o održanju energije. Algebarske jednačine. koje se postavljaju za svaku od utvrđenih kontura. vektora jacine elektricnog polja E i vektora gustine elektricne struje J . pridružuje predznak minus. odnosno relacija: ∑ Ri ⋅ I i2 = ∑ Ei ⋅ I i + ∑ (I Si ) jk ⋅ U kj i =1 i =1 i =1 n n n U relaciji članovi na lijevoj strani su uvijek pozitivni. Primjeni li se IKZ u diferencijalnom obliku.ba . potrošaći električne energije istog tog električnog kruga. ona mora biti struktuirana tako da posjeduje bar jednu granu koja pripada samo toj konturi. na granici dodira dvije homogene provodne sredine. ⇒ J 1n = J 2n S iz čega zaključujemo da da su normalne komponente vektora gustine električne struje jednake. može se formalno pretstaviti sa ΣEmk. raste i broj jednačina. u predmetnom zbiru. tada ima smisla pisati da je: ∫ J ⋅ d s = J 1n ⋅ ∆s1 − J 2n ⋅ ∆s 2 . To je uradio preradom 2KZ-a. Maxwell je nastojao da pronađe efikasniji put za rješavanje takvih slučajeva. sa specificnim elektricnim provodnostima σP1 i σP2.

(Zemlja se ponaša kao ogroman magnet čiji se južni magnetni pol nalazi negdje na geografskom sjeveru. kompas nam daje samo približnu orjentaciju na Zemlji. Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. koje se pri tom kreće srednjom brzinom v . čija gustoća naglašava intenzitet vektora magnetne indukcije. Tačnija mjerenja pokazuju da se pravac magnetne igle ne podudara u potpunosti s pravcem sjever-jug. provodnosti sredine (σP) ∫ E ⋅ d l =0 l ∫ E ⋅ d l =0 l J =σP ⋅E D =ε ⋅E div D = 0 D = ε ⋅ E = −ε ⋅ gradV D1n = D2 n D1t div J = 0 J = σ P ⋅ E = −σ P ⋅ gradV J 1n = J 2 n J 1t σ P1 R= = J 2t σ P2 U ε1 C= = D2 t ε2 s σ P ⋅ ∫ Ed s s ε ⋅ ∫ Ed s U MAGNETNE POJAVE U STACIONARNOM STRUJNOM POLJU (11) Magnetno polje stacionarnih struja Danski fizičar Oersted je svojim eksperimentom. Ona stvara magnetno polje oko provodnika sa tom strujom.ba . a sjeverni negdje na geografskom jugu. Prema tome. zatvorene same u sebe. čije vektorske linije iskazuju neke osnovne osobine tog prostora. Linije vektora B su neprekidne usmjerene linije. danas se koristi vektor magnetne indukcije B .⎪ tgθ1 σ P1 ⎪ = ⎬⇒ J 2t ⎪ tgθ 2 σ P 2 tgθ 2 = J 2n ⎪ ⎭ tgθ1 = J 1t J 1n Analogija specifične električne provodnosti sredine i dielektričnosti sredine Relacije sa stanovišta dielektričnosti sredine (ε) Relacije sa stanovišta spec. tada će na to električno opterećenje djelovati sila F q = q E + q v × B (Lorentzov izraz za silu).Skripta iz Osnova elektrotehnike 13 ⎫ . kojim je ispitivao uticaj prolaska galvanske struje kroz žicu na magnetnu iglu u blizini žice. u okolini provodnika kroz koji protiče. dokazao da promjena smjera struje dovodi do promjene orijentacije magnetne igle. elek. Sila u magnetnom polju na elementarni električni naboj q koji se kreće Stalna jednosmjerna električna struja ima uticaj i na prostor. Ukoliko se u tom prostoru pojavi neko električno opterećenje q.) Za grafičko predočavanje karakteristika magnetnog polja.etf.

djeluje na strujnu konturu C 2 . označen sa n 0 . ukoliko su svi drugi naboji koji generišu električno polje nepomični. ali i o karakteristikama magnetnog polja izraženim preko vektora B .etf. koja ograničava površ S. indukcije). I 2dl 2 × ⎜ ∫ 1 2 ∫ ⎟ ⎜C R C2 ⎠ ⎝ 1 Moment magnetnog dipola. Amper je pokazao da se ukupna sila F 12 kojom strujna kontura C1 . a ispruženi palac smjer magnetne sile. koji ima tendenciju da zaokrene konturu i to tako da se vektor magnetnog momenta strujne konture m . koja proizilazi iz sadejstva stacionarne električne struje.ba . unutar kojeg se takva traka nalazi (Hallov efekat). uočio jednu do tada neregistriranu pojavu. usmjeravane kroz tanku metalnu traku i stranog stacionarnog magnetnog polja. koje djeluju na strujnu konturu je M = I ∫ r × (d r × B) = m × B . Rezultantni moment M svih elementarnih sila. za koju je jedinični vektor pozitivne normale. d F 12 ≠ d F 21 ) . sa stalnom jednosmjernom električnom strujom I 1 .Skripta iz Osnova elektrotehnike 14 Prva komponenta ove sile je neovisna o brzini kojom se kreće naboj. može odrediti iz relacije: Jedinica mjere za intenzitet magnetne indukcije je tesla: 1T = 1 F 12 = µ0 4π ⎛ I d l1 × R ⎞ ⎟ . ( F 12 = F 21 . poklopi po pravcu i smjeru djelovanja sa vektorom magnetne indukcije B . Mehanički moment na strujnu konturu Moment magnetnog dipola m : m = I ⋅ S = I ⋅ n0 ⋅ S . prsti pokazuju smjer struje. tokom izvođenja eksperimenta. uspostavljena u strujnoj konturi. Elementarni moment sile d M : dM = r ×dF . Sila u magnetnom polju na provodnik kroz koji protiče stalna jednosmjerna struja d F = J ⋅ d s ⋅ dl × B = I ⋅ dl × B Laplaceov izraz za određivanje magnetne sile na provodnik sa stalnom jednosmjernom strujom. tako da palac pokazuje smjer struje. gdje je I stalna jednosmjerna struja. Dejstvo elektromagnetnih sila se svodi na čisti spreg sila. kada se on nalazi unutar područja djelovanja magnetnog polja indukcije B : F = ∫ ( I ⋅ d l × B) N . stranog homogenog magnetnog polja. Smjer sile na provodnik određuje se pravilom lijeve ruke: Lijevu ruku ispružimo tako da linije magnetnog polja ulaze u dlan. Druga komponenta u rezultantnoj sili ovisi o brzini pomjeranja električnog naboja. onda će savijeni prsti pokazivati smjer linija magnetnog polja (magn. Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. sa stalnom jednosmjernom električnom strujom I 2 i obje se nalaze u vazduhu. Hallov efekat Edwin Herbert Hall je. Am Smjer magnetnog polja određujemo pravilom desne ruke: Obuhvatimo li desnom rukom provodnik kroz koji protiče struja.

d. kad se uspostavi relacija: − e ⋅ (v × B) − e ⋅ E y = 0 ⇒ E y = vB . Ako čestica ulijeće u homogeno magnetno polje pod nekim uglom θ . 1 gdje je k H = Hallova konstanta. iz kojih se analitički može rekonstruisati putanja njegovog kretanja: Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. 3. Osa spiralne putanje ide duž silnica magnetnog polja. kreće se po kružnici. Električni napon između gornje i donje stranice: VH = k H ⋅ d ⋅ J x ⋅ B . Ako naelektrisana čestica uleti u homogeno magnetno polje po pravcu koji je paralelan silnicama magnetnog polja. sa dimenzijama L.w. a obrnuto proporcionalan magnetnoj indukciji B i naelektrisanju q. Kada naelektrisana čestica uleti u homogeno magnetno polje okomito u odnosu na silnice homogenog magnetnog polja. • metalne pločice od odgovarajućeg materijala (monovalentni materijal). magnetno polje uopće ne utiče na kretanje čestice. • stranog magnetnog polja. eN * Hallov efekat je osnova za niz vrlo korisnih aplikacija. u obliku kvadra. Nakon zatvaranja strujnog kruga u razmatranom električnom krugu se uspostavlja stalna jednosmjerna struja intenziteta: I 0 = σ ⋅ E0 ⋅ w ⋅ d . Na slobodne elektrone supstance djeluje elektromagnetna sila (−ev × B ) . Između ta dva sloja naelektrisanja. 2. Na donjoj osnovici kvadra se nagomilava negativan električni naboj qe . kao što je teslametar. kreće se jednoliko po pravcu. potiskujući ih ka donjoj stranici metalnog kvadra površine ( w ⋅ L) . Kretanje električnog naboja u magnetnom polju 1. dok na gornjoj stranici površine nastaje povećana koncentracija pozitivnog električnog naboja q p .Skripta iz Osnova elektrotehnike 15 Eksperiment: Laboratorijska struktura se sastoji od: • idealnog naponskog izvora sa naponom izmežu stezaljki V0 .ba . čiji je poluprečnik proporcionalan količini kretanja čestice mv . tj. qB Jednačine dinamičkog kretanja električnog naboja q. tada djeluje elektrostatička sila Fy = q p ⋅ E y . Razdvajanje električnih naboja prestaje onog momenta. • idealnog voltmetra V H . okarakterisanog vektorom magnetne indukcije B 0 . a često se uz pomoć Hallovog efekta određuju i pojedine relevantne karakteristike poluprovodnika. kreće se po putanji koja ima oblik spirale. ( Fy = q e ⋅ E y ).etf. a njen poluprečnik je mv q sin θ r= .

Gaussov zakon za magnetna polja Elementarni fluks neke vektorske funkcije B . opterećenih stacionarnom električnom strujom. intenzitet magnetnog polja direktno proporcionalan intenzitetu stacionarne električne struje. Nastojeći poopštiti rješenje problema određivanja magnetne indukcije. Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. računate od tačaka u kojim se polje mjeri.etf. koji upravo generiše to magnetno polje. 0 0 S Diferencijalni oblik Amperovog zakona: rot B = (∇ × B ) = µ 0 J . pomnoženom sa µ 0 : C ∫ Bdl = µ ∑ I = µ ∫ J d s . koju u tački P. smještenoj u vazduhu. nastalih djelovanjem pojedinih strujnih elemenat. do provodnika sa stacionarnom strujom. određena je relacijom: d B p = µ0 Id l '× R 0 (Biot-Savart-Laplaceov zakon). stvara vlastita magnetna polja u okolnom prostoru. Magnetni fluks. pod uslovom da provodnik sa tom strujom prostorno miruje. dt dt dt Ubrzavanje kretanja elementarnih električnih naboja vrši se u posebnih spravama kao što su ciklotroni i betatroni. koje prolaze provodnicima što su obuhvaćeni konturom C. tokom usmjeravanja stacionarne električne struje. kroz elementarnu površ d s : dΦ = B ⋅ d s . pri čemu se zbir formira po pravilima vektorskog računa. Ukupna magnetna indukcija. Istovremeno su zaključili i da je u fiksiranoj tački prostora. tada se rezultantno magnetno polje određuje sabiranjem njihovih pojedinačnih magnetnih polja. jednaka je algebarskom zbiru svih struja. spram udaljenosti.ba . smještenoj u vazduhu. Kada više permanentnih magneta i/ili provodnika sa stacionarnim električnim strujama. intenzitet uspostavljenog magnetnog polja obrnuto proporcionalan.Skripta iz Osnova elektrotehnike 16 dv dr d2r = q e ⋅ (v × B ) + q e ⋅ E i m q 2 = q e ⋅ ( × B ) + q e ⋅ E . 2. za slučajeve provodnika ma kakvog geometrijskog oblika. Laplace je došao do sljedećih zaključaka: 1. koju generiše cjelokupan izolovani provodnik. jednaka je zbiru elementarnih magnetnih indukcija. Elementarna magnetna indukcija d B . stvara strujni element ( I ⋅ d l ' ) . mq MAGNETNO POLJE PROIZVEDENO STRUJOM (12) Biot-Savart-Laplaceov zakon Francuski fizičari Biot i Savart su na osnovu rezultata eksperimentalnih istraživanja zaključili da je u slučaju veoma dugih žičanih provodnika postavljenih u vazduhu. 3. 4πR 2 Amperov zakon u osnovnom obliku Amperov zakon za određivanje vrijednosti vektora magnetne indukcije B : Cirkulacija vektora magnetne indukcije B . po zatvorenoj konturi C. po pravilima vektorskog računa.

Skripta iz Osnova elektrotehnike 17 Ukupni magnetni fluks: Φ = ∫ B⋅ds. Prva grupa materijala pripada klasi dijamagnetskih materijala. materijali se dijele na 3 grupe: 1. određen relacijom: dΦ . obavlja mehanički rad dAF. Jedinica mjere magnetnog fluksa je weber: Wb = T ⋅ m 2 . dAF = F ⋅ d l 1 = F1 ⋅ dl 1 = I ⋅ dΦ ⇒ F1 = I ⋅ dl1 Magnetne osobine materijala S obzirom na tip međudjelovanja sa vanjskim magnetnim poljem. s Magnetni fluks je po svojoj prirodi skalarna veličina. tada njihova unutrašnja materijalna struktura reaguje tako. Ukupni rad elektromagnetne sile. Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. Dakle elektromagnetne sile djeluju tako da nastoje strujnu konturu postaviti u položaj u kojem ona zauzima maksimalni magnetni fluks. Kada se kolo pomjera pod djelovanjem elektromagnetne sile.etf. Određivanje rada elektromagnetnih sila pomoću magnetnog fluksa Elektromagnetna sila d F tokom pomjeraja strujnog elementa Id l . Gaussov zakon za magnetna polja u integralnoj formi (zakon o konzervaciji magnetnog fluksa): ∫ B⋅ds = 0 . kao i elementarni fluks. tada se može pokazati da je: dΦ = Φ 2 − Φ 1 .ba . Kada se takvi materijali izlože djelovanju stranog magnetnog polja. jednak je zbiru elementarnih radova: Ako simbolom Φ 1 označimo fluks vektora magnetne indukcije B. pa je i priraštaj magnetnog fluksa dФ pozitivan. s Gaussov zakon u diferencijalnoj formi (četvrta Maxwellova jednačina u diferencijalnoj formi): div B = 0 . koji se obavi tokom translatornog pomjeranja strujne konture C za dužinu dl1 . za dužinu dl1 će izvršiti rad: δA = d F ⋅ d l 1 = ( I ⋅ d l × B) ⋅ d l 1 = I ⋅ δΦ . Pri translatornom pomjeranju strujne konture. Fluks vektora magnetne indukcije. Sopstveni magnetni fluks ostaje konstantan u odnosu na strujnu konturu i tokom ostvarenog njenog translatornog pomjeranja. a simbolom Φ 2 fluks vektora magnetne indukcije B kroz konturu C u njenom krajnjem položaju. kroz konturu C u njenom početnom položaju. Elementarni rad ima isti predznak. Određivanje elektromagnetnih sila pomoću magnetnog fluksa dA = ∫ δA =I ⋅ dΦ . unutar stranog magnetnog polja. pod čijim uticajem se ostvaruje pomjeranje te strujne konture u nekom pravcu l1 za dužinu dl1. rezultantna sila F . tada je rad tih sila pozitivan. kroz bilo koju zatvorenu površ jednak je nuli. odnosno magnetni fluks se povećava.

Zavisnost magnetne propustljivosti. u smislu podržavanja djelovanja stranog magnetnog polja. usmjere na način da stvore vlastito magnetno polje. 3.).. aluminij. a BmM intenzitet magnetne indukcije u nekoj tački M. tada njihova unutrašnja materijalna struktura reaguje tako. 2. Za dijamagnetne materijale. nego i od ranijeg magnetnog stanja analiziranog uzorka feromagnetnog materijala. izraženiji (npr. Kada se takvi materijali izlože djelovanju stranog magnetnog polja. Uopšteni oblik Amperovog zakona: ∫ H ⋅ d l = (∑ i )unutar C . nego i za bilo koju drugu materijalnu sredinu... koje pokušava podržati strano magnetno polje (npr. M = ∆V Algebarska suma Amperovih struja. Vektor magnetizacije M predstavlja zapreminsku gustinu magnetnih momenata: ∑ m u ∆V . bakarni sulfat. koji se fenomenološki ponašaju čak donekle slično kao i paramagnetni materijali. natrij. Parametri za iskazivanje magnetnih osobina materijala: B • Relativna magnetna propustljivost: µ r = mM . Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. (1-ε<µd<1 ). • Magnetna susceptibilnost: χ m = µ r − 1 . usmjere na način da stvore vlastito magnetno polje. da se magnetni momenti ekvivalentnih Amperovih struja predmetnog materijala.. unutar koje se našla neka materijalna sredina: ∑ imA = ∫ M ⋅ d l . Treća grupa materijala pripada klasi feromagnetnih materijala. obuhvaćenih zatvorenom konturom C. (1<µp<1+ε). gdje je BoM intenzitet magnetne indukcije u BoM nekoj tački M. Karakteristike feromagnetnih materijala 1.. magnetit.). kada se svitak nalazi u vazduhu.etf. ( ) C Uopšteni oblik Amperovog zakona Do poopštenja Amperovog zakona došlo je s ciljem da on ne važi samo za vakuum. bakar. za paramagnetne materijale relativna magnetna propustljivost ima vrijednost neznatno veću od 1. C Gdje je H vektor jačine magnetnog polja i važi relacija: H= B µ0 −M . ali je nivo njihove reakcije.Skripta iz Osnova elektrotehnike 18 da se magnetni momenti ekvivalentnih Amperovih struja predmetnog materijala.. koje pokušava oslabiti strano magnetno polje (npr.). grafit. željezo. relativna magnetna propustljivost ima vrijednost neznatno manju od 1. olovo. kada se svitak postavi na jezgro od odabranog materijala. Druga grupa materijala pripada klasi paramagnetskih materijala. ne samo od intenziteta vektora jačine magnetnog polja µ=µ(H). Sposobnost da obezbjede veliku zapreminsku gustinu magnetne energije. dok kod feromagnetnih materijala relativna magnetna propustljivost ima vrijednost mnogo veću od 1 (µFe>>1).ba . 2.

po osnovu pretvaranja dijela dovedene električne energije za obezbjeđivanje željene vrijednosti jačine magnetnog polja. teško se mogu razmagnetisati djelovanjem stranog magnetnog polja i uglavnom imaju primjenu kod permanentnih magneta. 5. a brojnik magnetnomotornu silu: N ⋅I . u tijelu feromagnetika se pojavljuju i vrtložne struje. osobine paramagnetika. u aplikacijama gdje se koriste periodički promjenljiva magnetna polja. u toplotu. 4.etf. asocira da se uzimaju vrijednosti amplituda magnetne indukcije i jačine magnetnog polja sa osnovne krive magnećenja). Nazivaju se tvrdim feromagnetnim materijalima.Skripta iz Osnova elektrotehnike 19 Ba (simbol a u Ha indeksaciji veličina. Međusobni odnosi između navedenih relevantnih veličina magnetnog kruga uređeni su relacijom koja se često naziva Ohmovim zakonom za magnetni krug. te izradu magnetnih kola obrtnih električnih mašina. Porast temperature feromagnetika otežava usmjeravanje Amperovih mikrostruja. Pri temperaturi apsolutne nule feromagnetik dolazi u stanje apsolutnog zasićenja. koja se naziva Curie-va temperatura.ba . usljed kojih također dolazi do gubitaka. u aplikacijama gdje se stalno ponavljaju ciklusi magnećenja. Tri osnovne veličine za opisivanje stanja magnetnog kruga: magnetni fluks (ekvivalent električne struje u električnom krugu). Magnetne osobine feromagnetika su veoma ovisne o apsolutnoj vrijednosti temeperature feromagnetika. u magnetnom smislu. kroz koje se usmjerava i zatvara magnetni fluks. dΦ = dl ∫ µ ⋅ dS C Kod magnetnih krugova svako postojanje magnetomotorne sile. Gubici električne energije. tako da pri temperaturi. U skladu sa tom činjenicom. Inkrementalna magnetna propustljivost: µ ∆ = ∆H 6. Feromagnetni materijali sa širokom petljom histerezisa. ANALOGIJA SA ELEKTRIČNIM KRUGOVIMA (13) Magnetni krug je skup materijalnih tijela ili sredina. NI ≠ 0. U relaciji za magnetni fluks. Takvi feromagnetni materijali. ili magnetnopobudna sila ( ekvivalent izvora električne energije u električnom krugu) te magnetni otpor magnetnog kruga (ekvivalent električnog otpora u električnom krugu). znači i da će se uspostaviti magnetni fluks kroz neku zatvorenu putanju u tom prostoru. 3. OSNOVNI MAGNETNI KRUGOVI. tokom jednog histerezisnog ciklusa proporcionalni su površini koju ograničava petlja histerezisa. Diferencijalna magnetna propustljivost: µ d = dH ∆B . dB . feromagnetni materijal se zagrijava. Apsolutna vrijednost magnetne propustljivosti feromagnetika: µ = Gubici uslijed pojave histerezisa Tokom opisivanja histerezisnog ciklusa. magnetnomotorna sila. Pored gubitaka električne energije uslijed histerezisnog efekta. feromagnetik praktično poprima. Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. nazivnik predstavlja magnetni otpor magnetnog kruga. nazivaju se mekim feromagnetnim materijalima i koriste se za transformatorska jezgra energetskih transformatora . povoljno je da upotrebljeni feromagnetni materijali imaju usku petlju histerezisa.

Faraday je na osnovu eksperimenata zaključio da tok električnog naboja kroz konturu (sa aktivnim električnim otporom R. tokom istog vremenskog intervala: ∆Φ ∆q = − . između količine električnog opterećenja ∆q .etf. Negativni predznak promjene brzine magnetnog fluksa. Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. k =1 k =1 n n Prema ovoj relacija formira se preostalih n − (nč − 1) jednačina. Granični uslovi na dodiru dvije linearne. čiji je zadatak da registruje eventualne protoke električnih opterećenja unutar konture) ima jedan smjer kada se povećava intenzitet magnetnog fluksa kroz nju. Prema ovoj relacija formira se nč − 1 jednačina. a drugi smjer kada se smanjuje intenzitet magnetnog fluksa kroz istu konturu. elektromotorna sila koja se indukuje u konturi obuhvaćenoj magnetnim fluksom. predstavlja matematički izraz Lenz-ovog pravila. uspostavlja se i relacija: ∑ Fk = ∑ Φ k Rmk . prema kojem indukovana elektromotorna sila u provodnoj konturi. ELEKTRIČNA I MAGNETNA POLJA KOJA SU PROMJENLJIVA U VREMENU (14) Faraday-ev zakon elektromagnetne indukcije. moraju važiti odnosi: 1. pokušava uspostaviti struju. koja će svojim vlastitim magnetnim fluksom. Značajna je uloga zakona elektromagnetne indukcije u obezbjeđenju funkcionisanja električnih mašina. R Prethodna relacija se u graničnom procesu transformiše u relaciju: dΦ . E=− R Dakle. B1n = B2n. koji obuhvata upravo tu provodnu konturu. koji se obuhvata sa tom konturom.Skripta iz Osnova elektrotehnike 20 Proračuni složenijih magnetnih krugova Za svako čvorište magnetnog kruga u kojem se susreće tri ili više grana magnetnog kruga važi relacija da je algebarska suma magnetnih flukseva koji dolaze ili odlaze iz tog čvorišta jednaka nuli: ∑Φk = 0. Za svaku zatvorenu putanju. gdje je n broj nepoznatih flukseva. 2. Također je utvrdio da se može uspostaviti i proporcionalnost.ba . Lenz-ov princip Faraday je pokazao kako se pomoću magnetnog polja može proizvesti električna struja. H1t = H2t. izotropne i homogene magnetne sredine Na granici dodira dvije linearne. koja protekne kroz poprečni presjek provodne konture unutar određenog vremenskog intervala i promjene magnetnog fluksa ∆Φ . po kojoj se mogu kanalisati magnetni fluksevi. proporcionalna je negativnoj vrijednosti brzine promjene tog magnetnog fluksa. dq = − R iz koje slijedi izraz za određivanje inducirane elektromotorne sile: ∆Φ . u kojoj se nalazi i galvanometar. izotropne i homogene magnetne sredine. djelovati tako da nastoji spriječiti mijenjanje iznosa stranog magnetnog fluksa.

kroz koje protiče struja I: 1 Wm = I ⋅ψ . Ako razmatramo odnos jednog dijela fluksa Φ 1 . Magnetna energija u linearnim i nelinearnim sredinama Najopštiji izraz za određivanje energije lokalizovane u magnetnom polju: 1 Wm = ∫ D ⋅ H ⋅ dV . tada se kao koeficijent proporcionalnosti. fluksa Φ 12 ( Φ 12 < Φ 1 ). koja je prolazeći kroz konturu C1 stvorila magnetni fluks Φ 1 . 2 gdje je ψ ulančeni fluks za takav svitak.ba .Skripta iz Osnova elektrotehnike 21 Koeficijenti samoindukcije i koeficijenti uzajamne indukcije Ukoliko se razmatra odnos magnetnog fluksa i struje koja je stvorila taj magnetni fluks.etf. pojavljuje samoinduktivnost L: Φ = L⋅I . faktor proporcionalnosti je međuinduktivnost M 12 : Φ 12 = M 12 ⋅ I 1 . dakle. Izraz za određivanje magnetne energije linearnih magnetnih sredina: 1 Wm = I 2 ⋅ L . 2 Amar Trnka & Nejra Hodžić – Skinuto sa www. 2V Za određivanje magnetne energije pridružene svitku sa N zavojaka. koji dopire do neke konture C 2 I struje I 1 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->