P. 1
Kreditiranje stanovnistva

Kreditiranje stanovnistva

|Views: 1,201|Likes:
Published by Zeljko Pavicevic

More info:

Published by: Zeljko Pavicevic on Nov 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Seminarski rad stanovništva

Kreditiranje

Montenegro

Business School

Seminarski rad

Kreditiranje stanovništva

Studenti: Jelena Vukotić Br. indexa: 198 – 07 Marija Bigović Br. indexa: 220 – 06

Profesor: Doc. dr Ivan Milenković Asistent: Mr. Ana Gardašević

1

............................................................1................................................... 2...........................................Seminarski rad stanovništva Kreditiranje U Podgorici...D........ 2........... god................................................................. Zaključak ... Literatura ................... novembar 2010....... 1........NLB Montenegro banka A........................................ Kreditiranje stanovništva................................... 3 5 7 8 13 14 2 ....................................... Sadržaj Uvod ...... Podgorica ............................................ ponuda banaka u Crnoj Gori ................................ Kreditne forme plasmana sredstava .........

kredit ima veoma značajnu funkciju. Kredit obezbijeđuje likvidnost i stabilnost privređivanja. Pomoću kredita se ostvaruje permanentna kontrola poslovanja preduzeća koja se kreditiraju. Kontrolna funkcija kredita u privredi – predstavlja važan oblik ukupne finansijske kontrole. kako bi banka kao povjerilac bila stručna da će dužnik uredno i na vrijeme izvršiti svoje obaveze prema povjeriocu. za šta je potrebna kreditna podrška plasmanu robe. Kredit kao mobilizator razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja – ima poseban značaj u međunarodnim privrednim odnosima za razvoj privredno nedovoljno razvijenih zemalja. gdje banka kao povjerilac upošljava raspoloživi dio slobodnih novčanih sredstava. jer omogućava likvidnost i kontinuitet proizvodnje. Ova funkcija dolazi do izražaja u obezbjeđivanju sredstava u periodu dok se proizvodnja ne realizuje. Time se doprinosi stabilizaciji cijena i smanjenju nivoa zaliha. U odnosu na proces reprodukcije. Banka koja daje kredit. Kredit djeluje i kao regulator ponude i tražnje na tržištu. U privrednom životu i fmansijskoj praksi mogu se nabrojati slijedeće najznačajnije funkcije kredita: Mobilizatorska funkcija kredita – osnova funkcija kredita jeste mobilizacija svih novčanih sredstava koja se u društvu i privredi privremeno nalaze van proizvodne i prometne funkcije. čime se ubrzava proces reprodukcije. Ona kontroliše klijenta koji koristi njen kredit da ga zaista namjenski upotrebljava. uzima određeni oblik ličnog ili realnog jemstva koji je dužnik dužan da prezentira banci. uslovljava svog klijenta da cjelokupno fmansijsko poslovanje obavlja uz njeno posredovanje. ubrzava i povećava proces proizvodnje i uspostavlja ravnotežu robno – novčanih odnosa na tržištu. jer se pomoću njega lakše može prebroditi nedostatak sopstvene akumulacije i ubrzati razvoj. Za kredit se često kaže da predstavlja sredstvo usmjeravanja aktivnosti i razvoja privrede.Seminarski rad stanovništva Kreditiranje Uvod Kredit je za banku kao povjerioca dužničko povjerilački posao. posebno u osvajanju novih tržista. Uticaj kredita ne međunarodnu ekonomsku razmjenu takođe je evidentan jer je izvozni kredit postao sredstvo konkurentske borbe. On omogućuje da se kupci na tržištu pojavljuju kao potrošači i onda kada nemaju dovoljno sopstvenih sredstava. posebno u organizacijama sa sezonskim karakterom proizvodnje i prodaje. doprinosi ubrzanju i povećanju reprodukcije (proširena reprodukcija) i regulisanju ponude i tražnje na tržištu (ravnoteža robnonovčanih odnosa). da posluje 3 . Sam kreditni zahtjev dužnika mora biti na odgovarajući način dokumentovan i ekonomski obrazložen u pogledu svrhe za koju će dužnik traženi novac iskoristiti. Kontinuitet reprodukcije uz kreditnu podršku – omogućuje likvidnost i kontinuitet proizvodnje (prosta reprodukcija). kako bi se najefikasnije alocirala na korisnike. po pravilu. pri čemu koristi određene forme obligacionih formi.

da nema nenaplativih i sumnjivih potraživanja i da su zalihe iskazane prema realnim cijenama. a samim tim i učešće banaka kao posrednika na tržištu. 4 . Za proces reprodukcije nije dovoljno samo da se obezbijedi potrebna količina novca putem kredita. Svako odstupanje od ugovorenog roka signalizira banci da ima poremećaja u procesu reprodukcije i ukazuje da treba preduzeti konkretne mjere za naplatu kredita. U radu će akcenat biti na kreditiranje stanovništva.Seminarski rad stanovništva Kreditiranje rentabilno.. Važan oblik kontrolne funkcije kredita zasniva se na obavezi dužnika da uzeti kredit mora otplatiti banci u utvrđenom roku. već je neophodno da taj novac (kredit) dođe u pravo vrijeme i na pravo mjesto.. Otuda je nužnost postojanja kreditnog odnosa u tržišnim uslovima privređivanja očigledna.

credere što znači vjerovati. I danas povjerenje igra nezaobilaznu ulogu prilikom odobravanja sredstava dužniku. CID. Kredit je svakako jedan od najznačajnijih poslova bankarskog sektora. tako da oni duže zadržavaju svoj primarni oblik. Kreditne forme plasmana sredstava Kako je to već navedeno. u ekonomskoj i finansijskoj nauci pojam kredit predstavlja privredno – pravni pojam pod kojim se podrazumijeva dužničko – povjerilački odnos. kredit se može podijeliti na: naturalni. 5 .. u kome povjerilac – banka ustupa pravo raspolaganja novcem. jer sredstva za ove kredite potiču iz ostvarene akumulacije i otplaćuju se iz tih sredstava. Ž. Ristić.). način otplate itd. Bjelica. Proizvođački kredit se koristi da bi se uvećala proizvodna moć dužnika.). Osnovna karakteristika obrtnog kredita je što se u kratkom roku može pretvoriti u novac i vratiti. Beograd. Đ. Prema obliku u kojem se daje. stoci i dr. pa se odobravaju na duže rokove. V. dužniku – bančinom klijentu na izvjesno vrijeme i pod izvjesnim uslovima (pokriće.. a vraća u novcu. rok. on je samo direktno neproduktivan. 1 Đukić. orijentisan na široku grupu preduzeća. (2006): Bankarstvo. Organizovani kredit se daje i koristi u novcu. Prema upotrebi tj. Najčešće se koristi za finansiranje redovnog procesa proizvodnje. robnonovčani i novčani kredit. Proizvođački krediti mogu biti: obrtni i investicioni krediti. Njegova geneza usko prati i genezu samog bankarstva. odnosno od reči credo. 139. i njegova svrha je da poveća potrošačku moć direktnim povećanjem pro-izvodnje.Seminarski rad stanovništva Kreditiranje 1. tako da se pod pojmom kredita danas uglavnom podrazumijeva novčani kredit. str. Kredit mobiliše novčana sredstva. koji se pretvara u mehanizam za centralizaciju kapitala. prema namjeni za šta se koriste sredstva. jer indirektno utiče na povećanje proizvodnje. što znači kredit ili zajam. Za razliku od obrtnih kredita. Kredit se u privrednom životu zemlje može razvrstati prema nizu kriterijuma. investicioni krediti se odobravaju za nabavku osnovnih sredstava i za izgradnju novih pogona i fabrika radi povećanja proizvodnje. Sigurno da je u svim fazama evolucije kreditnog posla povjerenje predstavljalo značajan faktor prilikom pozajmljivanja sredstava. Naturalni kredit je kredit koji se daje u nekom realnom dobru (žitu. rasuta po površini društva i postaje novo oruđe u konkurentskoj borbi. krediti mogu biti potrošački i proizvođački. Kredit je postao masovan bankarski proizvod.1 Sam izraz kredit potiče od latinske riječi creditum. Zanimljivo je klasično viđenje da se sa kapitalističkom privredom stvara jedna sasvim nova sila – kredit. međutim to jeste nužan ali ne i dovoljan uslov. Kredit u savremenim uslovima predstavlja multisvrsni bankarski posao i jedan od najznačajnijih instrumenata u oblasti politike plasmana banke. Potrošački kredit je onaj koji se zaključuje radi povećanja potrošačke moći dužnika. Robnonovčani kredit je takav kredit koji se daje u robi. kamata. Krediti za obrtne potrebe su oni kojima se nadoknađuje nedovoljnost potrebnih obrtnih sredstava preduzeća. klijenata banke. ovakav oblik se najčešće praktikuje između poslovnih subjekata. on je praoblik kredita i danas je veoma rijedak.

. zanatski. Stalni kredit je onaj koji stalno stoji na raspolaganju. sanacioni. itd. otkupni. CID. razlikuju se: zemljoradnički. garantni i dr. U bankarskoj praksi su uobičajena još neka razvrstavanja kredita. U grupu realnih kredita spadaju: hipotekarni. sezonski i tsl. komunalni. Pokriveni ili realni je onaj kredit za čiju se podlogu ili pokriće uzimaju u zalogu realne vrijednosti iz kojih se povjerilac može naplatiti ako dužnik ne ispuni svoje obaveze. obročene (kredit se likvidira u ugovornim otplatnim sumama) i amortizacione kredite (otplaćuju se polugodišnje ili godišnje. srednjoročni (dospijevaju u roku od 2 do 10 godina) i dugoročni (rok dospijeća prelazi 10 godina). Beograd. založni.2 2 Đukić. S obzirom na uslove otplate. bankarske. Bjelica. planirane i neplanirane kredite. Prema obezbjeđenju kredita postoje: lični (personalni) i pokriveni (realni) krediti. U odnosu na plaćanje kamate. tj. subjekta koji daje kredit. državni krediti i dr. Sa gledišta povjerioca. industrijski. Ž. itd. 6 . Za statističke svrhe je važna podjela na odobrene i iskorišćene kredite. Ova vrsta kredita naziva se još i blanko – kredit. Namjenski krediti se daju isključivo za neku određenu svrhu (za otkup žitarica. povremeni koji se može koristiti samo povremeno. Tipičan lični kredit je mjenični kredit. (2006): Bankarstvo. isplatne i garantne.. Lični ili personalni je onaj kredit koji se daje jednom licu ili preduzeću bez specijalnog pokrića. zadružne. lombardne (založne). korisnika kredita. javne domaće. krediti se dijele na: eskontne (mjenične). krediti se dijele na: cijele (kredit se vraća u roku u cijelom iznosu). Krediti se mogu još podijeliti na namjenske i opšte. a u trgovini otvoreni kredit. tov stoke. kredite po tekućem računu.). S obzirom na oblik u kome su dati. krediti mogu biti: kratkoročni (traju od jednog dana do dvije godine). krediti se mogu podijeliti na: kamatne i beskamatne. Postoje još uvoznički. 140. dok za opšte kredite ne postoji uslov korišćenja. V. tj. otkup duvana. krediti se mogu razvrstati na: privatne. u jednakim anuitetima u kojima opada ukamaćenje a raste otplata. trgovački. inostrane. Đ. izvoznički. str. Ristić.Seminarski rad stanovništva Kreditiranje S obzirom na rok odobravanja i naplate. i to prema utvrđenom planu za unaprijed ugovoreni rok korišćenja i otplate kredita). Sa gledišta dužnika. hipotekarne.

200 firmi. 7 . Treba imati u vidu da banke nijesu pogođene samo povlačenjem depozita. dok su krediti na godišnjem nivou ostvarili rast od 8. Odnos kredita i depozita uvećanih za ukupne uzete pozajmice bio je povoljniji i iznosio je 0. S druge strane postoje međunarodne finansijske institucije koje su spremne da odobre određena sredstva za kreditnu podršku crnogorskom bankarstvu.8%. NLB Montenegro banci i Erste banci za koji je garant Vlada.g. tako da je i zaduživanje u inostranstvu otežano. zaoštravanja uslova za odobravanje kredita ili čak njihovog potpunog obustavljanja.682. dok se preostalih 4.895 je pogoršan. Od početka finansijske krize. krediti odobreni privredi i stanovništvu činili su 95. Ipak u odnosu na mart prošle godine.4 mil. 1. iznosili 2. kada je iznosio 0. Pored toga.2 mil. depoziti i pozajmice banaka. koje obavljaju neku privrednu djelatnost sa ukupnim dugom od 110. već su im odobravale dodatne kredite i na taj način kompenzovale povlačenje depozita. što u odnosu na kraj 2008. Finansijska kriza je dovela veliki dio preduzeća u težak položaj. Odobreni krediti.6%. iako nije bio direktno izložen direktnom uticaju finansijske krize.1% ili 115. Vlada je putem kredita i prijevremene otplate duga angažovala oko 90 mil. Njemačka razvojna banka (KFW) je odobrila kredit od 50 mil. 2. što će se manifestovati i preko porasta u kašnjenju otplate kredita. Sl.g. Kreditiranje stanovništva.975 na kraju marta ove godine u odnosu na prethodni mjesec.€. Prema podacima CBCG krajem marta su u blokadi bile 10. pri čemu su za ovaj projekat kandidovane sve banke. predstavlja pad od 4. usmjeren na kreditiranje malog i srednjeg biznisa.2 mil. pri čemu se likvidnost privrede pogoršala.€.7%.Seminarski rad stanovništva Kreditiranje 2.7% ukupno odobrenih kredita.€ Crnogorskoj komercijalnoj banci. U odnosu na kraj februara broj nelikvidnih firmi je porastao za 0. u znatnoj mjeri je osjetio indirektne efekte u vidu: povlačenja depozitnog potencijala banaka. Ukupni krediti i depoziti. u 000 eura3 Krediti su na kraju marta 2009. ostale 3 Izvor: CBCG.€ za podršku bankarskom sektoru.€. uz garancije Vlade.€. ponuda banaka u Crnoj Gori Bankarski sistem Crne Gore. U toku je i procedura odobravanja kredita od Evropske investicione banke za mala i srednja preduzeća u iznosu od 100 mil. otežanog pristupa sredstvima na ino tržištu i zaoštravanja međubankarske konkurencije u cilju pridobijanja novih deponenata. već i činjenicom da faktički više ne funkcioniše međunarodno finansijsko tržište. Sl.3% odnosilo na banke. dok je vrijednost ukupnih dugova veća za 2. u 000 eura U strukturi odobrenih kredita. U prethodnom periodu matične banke nijesu povlačile sredstva iz domaćih banaka.

5%.25 % EKS). neprofitne finansijske organizacije i dr. NLB Stambeni kredit 1000 + stanova. NLB Auto kredit. 2. Kamatna stopa: 1. ako nema kredita za mala i srednja preduzeća teško ih ima i za obično stanovništvo.000 do 6. Osnovne informacije: Period otplate: 3 godine.. Krediti privrede i stanovništva. osvrt na kreditiranje privrede.Seminarski rad stanovništva Kreditiranje finansijske institucije. 4 Izvor: CBCG. Realizacija: prenos sredstava na račun prodavca. Glavne prednosti: Dodatne povoljnosti za redovne klijente. jer kao što je poznato.02% mjesečno. Obezbjeđenje: mjenica i administrativna zabrana. NLB Montenegro banka u svojoj ponudi za stanovništvo ima slijedeće kredite: NLB Potrošački kredit. NLB Gotovinski kredit. Naknada: 1.000 EUR. Iznos NLB Potrošačkog kredita lako možemo da uplatimo na račun izabranog trgovca ili turističkoj agenciji. organizacije u javnom vlasništvu. Iznos kredita od 1. NLB Gotovinski kredit je namijenjen svima kojima je potrebna gotovina za rješavanje tekućih novčanih nedostataka. Sl.. (od 16. Bez učešća i depozita.. NLB Stambeni kredit NLB Eko kredit.. mada u suštini u Crnoj Gori sve banke nude slične kredite stanovništvu. Jednostavna procedura.1. u 000 eura4 Ovdje je dat osvrt na trenutno stanje u Crnoj Gori. U nastavku ćemo dati pregled kreditiranja stanovništva NLB Montenegro banke. 3.. 8 . koja žele na brz i jednostavan način doći do povoljnog kredita. Glavne prednosti: Nenamjensko trošenje sredstava. NLB Srebrni kredit. NLB Potrošački kredit namijenjen je svim fizičkim licima.

Isplata gotovine na šalteru. 9 . Kreditiranje Osnovne informacije: Period otplate: do 5 godina. koji imaju stalno prebivalište u Crnoj Gori.02% mjesečno. Naknada: 1. Gotovinska isplata do 10% iznosa. Obezbjeđenje: trajni nalog. Opterećenje do 30% redovnih primanja.5%. Glavne prednosti: Povoljna kamatna stopa.28% mjesečno. NLB Auto kredit namijenjen je svim punoljetnim fizičkim licima. Kamatna stopa: redovni klijenti 1. mjenica i administrativna zabrana najmanje jednog žiranta. Gotovinska isplata. Naknada: 1. Bez žiranta i hipoteke.000 EUR.5%. Grejs period 6 mjeseci. Osnovne informacije: Period otplate: do 36 mjeseci. 7 godina.50% mjesečno.5%. ostali klijenti 1. kada se otplaćuje samo kamata. Obezbjeđenje: mjenica i administrativna zabrana. Glavne prednosti: Opterećenje zarade do 30%. Kamatna stopa: 1.02 mjesečno. Mogućnost sudužništva. Kamatna stopa: 12%. Kreditiranje polise kasko osiguranja. maksimalan iznos 10. gradnju ili obnovu nepokretnosti. za iznose preko 7. Glavne prednosti: Kamatna stopa: 1. NLB Stambeni kredit namijenjen je svim fizičkim licima koja žele na jednostavan i udoban način doći do novca za kupovinu.000 EUR. Jednostavna procedura. Osnovne informacije: Period otplate: do60 mjeseci. Mogućnost zaduženja: do 50% od mjesečnih prihoda. NLB Srebrni kredit je namijenjen svim korisnicima NLB Srebrnog računa. Naknada: 1. koja žele na jednostavan i udoban način doći do povoljnijeg kredita za kupovinu novog automobila. Jednostavna procedura.Seminarski rad stanovništva Visina rate do 30% mjesečnih primanja. Realizacija: prenos sredstava na račun prodavca.

10 .Seminarski rad stanovništva Bez jemaca. Rok: do 20 godina. Osnovne informacije: Kamatna stopa: 4. Obezbjeđenje: hipoteka na nepokretnost 1. od iznosa kredita. ovaj kredit je namijenjen svim građanima koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Opterećenje do 40% redovnih primanja domaćinstva. ili 10% ukoliko se obezbjeđenje uspostavlja na nepoketnosti koja je predmet finansiranja. putem mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. kojima žele trajno riješiti problem grijanja i hlađenja uz minimalan utrošak energije i trajno smanjenje troškova. uz mogućnost da banka zatraži dodatna obezbjeđenja. Kreditiranje Osnovne informacije: Period otplate: do 20 godina.30 puta veće vrijednosti (ili u skladu sa bančinom procjenom utrživosti). Naknada: 1%. Bez jemaca. Mogućnost sudužništva. Glavne prednosti: Najpovoljnija kamatna stopa. Glavne prednosti: Ušteda energije preko 20% Period otplate do 7 godina Najpovoljnija kamatna stopa Jednostavna i brza procedura odobravanja Osnovne informacije: Period otplate: do 7 godina Kamatna stopa: 8% godišnje Naknada: 1% Obezbjeđenje: mjenica i administrativna zabrana Realizacija: prenos sredstava na račun prodavca NLB Stambeni kredit iz projekta 1000+ stanova . Realizacija: prenosom na račun prodavca kod banke NLB Eko kredit namijenjen je svim fizičkim licima. 9%godišnje. koja razmišljaju o renoviranju kuće ili stana. Fiksna kamatna stopa. Učešće: 5% od kupoprodajne vrijednosti nekretnine.

aktivni poslovi određuju djelokrug banke kao privrednog subjekta i njeno mjesto u privredi i kreditnom sistemu. rukovodeći se načelima bankarskog poslovanja. ako 11 .Seminarski rad stanovništva Kreditiranje Zaključak Aktivni bankarski poslovi ili kreditni poslovi su svi oni bankarski poslovi u kojima se banka pojavljuje kao kreditor. U skladu sa principom stabilnosti koji važi za sve privredne subjekte. pa i naše. Stoga mnoga zakonodavstva. banke u okviru odgovarajućih propisa. razumljivo je što je pri regulisanju bankarskih poslova najviše pažnje posvećeno kreditnim poslovima. posebno načelima efikasnog ulaganja. gdje banka pozajmljuje novac – daje kredit – ili preuzima neku pravnu obavezu za svoga klijenta odnosno banka istupa kao povjerilac. kratko jednostavno kazano ovi poslovi se nazivaju poslovi plasmana. zaštićuje naziv “banka” da bi se spriječila zloupotreba ovog pojma i naziv rezervisao samo za ona preduzeća kod kojih je zaista riječ o primanju novčanih sredstava i na osnovu njih odobravanju kredita. tj. samostalno određuje namjene za koje daju kredite. određuje količina poslovnih sredstava. Dok pasivni poslovi čine materijalnu osnovicu na kojoj se zasniva bankarsko poslovanje. cijenu kredita (kamatnu stopu). i to ne samo Zakonom o bankama i kreditnim poslovima. S obzirom na funkcije i ulogu kredita gdje kreditni odnosi prožimaju cjelokupnu materijalnu sferu društvenog života. Banka bez aktivnih poslova ne bi se uopšte mogla nazvati tim imenom. pa i za banke. vrsta kredita i plasmana. rok vraćanja i korisnike kredita. U svojoj suštini radi se o ulaganju sopstvenih i tuđih sredstava u odgovarajuće plasmane koji su ujedno najvažniji izvori prihoda svake banke kao privrednog subjekta. već i nizom drugih propisa medu kojima posebno mjesto ima Zakon o obligacionim odnosima. visinu kredita. odnosno njihovom plasmanu.

iz prikupljenih depozita po viđenju i kratkoročnih bankarskih kredita banke mogu odobravati kratkoročne kredite i time kreiraju novu kupovnu snagu – povećavaju postojeću novčanu masu. Opšte poznata saznanja govore nam da je glavna funkcija banke u odobravanju bankarskih kredita. avali. u obliku nekog finansijskog instrumenta. dakle.”5 U nedostatku novca kao posrednika u razmjeni roba: R – N – R. zasnovan na ustupanju prava raspolaganja novcem od strane povjerioca dužniku na izvjesno vrijeme i pod izvjesnim uslovima (pokriće. str. na kredit uopšte. Dok dugoročne kredite mogu odobravati iz sredstava stvorene novčane akumulacije (štednje) čime se vrši samo preraspodjela koja ne utiče na visinu postojeće novčane mase. Ova podjela u svojoj suštini utemeljena je na kvalitetu prikupljenih sredstava. a mjenica kao instrument kreditnog novca postaje sve značajnije sredstvo plaćanja. daje mu robu a da nije primio novac). Naime. kamata. posebno o njegovom značaju za privredu i privredni razvoj. odnosno neposredna analiza poslovnog poduhvata čije se kreditiranje traži. Obećanje plaćanja je. dakle definisati kredit i ukazati na različite vrste kredita. Kada jedan privredni subjekt – prodavač robe odobrava drugom privrednom subjektu – kupcu kredit u robi (tj. Zasnivanje kreditnih odnosa za bankarski menadžment predstavlja jedan od osnovnih operaciono – izvršnih poslova koji u stvari predstavljaju realizaciju postavljenih ciljeva razvoja banke u strateškom smislu. njegovo izvršenje. Ako bi poslove plasmana sredstava sveli samo na odobravanja kredita učinjeli bi neoprostivu grešku. i najmasovniji su oblici aktivnih bankarskih poslova. pojam plasmana sredstava u sebi sadrži ne samo plasmane sredstava u raznim oblicima kredita. Ekonomski fakultet. Skoplje. ako se u taj lanac 5 Vučković. Kreditni odnosi zasnivaju se na bazi obostranog povjerenja (credo – vjerovati) davaoca i primaoca kredita. odnos povjerenja na temelju kojeg povjerilac daje robu kupcu s tim da mu je naknadno plati. način otplate itd). Smatra se da u ukupnim plasmanima sredstava krediti zauzimaju najznačajniji dio.. (1968): Kreditno – bankarski sistem. preuzima funkciju sredstava razmjene. Sa stanovišta objektivne teorije i pozitivne prakse kao i poštovanja načela bankarskog poslovanja i ročnosti izvora sredstava iz kojih banke odobravaju kredit. tu funkciju preuzima kreditni odnos. u najkraćim crtama. obično mjenice. I ako imamo dosta znanja iz kredita. bankarsko kreditiranje se dijeli na dvije osnovne grupe kreditiranja: kratkoročno kreditiranje i dugoročno kreditiranje. Međutim.Seminarski rad stanovništva Kreditiranje pozitivnim zakonskim propisima nije određenodrugčije. kredit predstavlja jedan realni privredno – pravni pojam pod kojim se podrazumijeva određeni dužničko – povjerilački odnos. 12 . Opšte prihvaćena definicija kredita svodi se na to da “. zaključivanje ugovora o kreditu i prestanak ugovora o kreditu tj.. već i u aktivnostima banaka koje se odnose na razne druge poslove plasmana sredstava (garancije. s tim da mu kupac odobreni zajam vrati u novcu onda je to komercijalni kredit. koja se sastoji u tome da bi suzili ovaj široki pojam samo na jednu aktivnost. 44. rok. smatramo da neće biti suvišno osvrnuti se. M. odnosno povraćaj sredstava. To su brojni poslovi i radnje od kojih su najznačajniji: ispitivanje kreditne sposobnosti tražioca bankarskih kredita da će kredit vratiti na vrijeme. Naime. hartije od vrijednosti i dr.).

(1999): Banka – finansijsko preduzeće. 10. Ćirović. Subotica. (1986): Ekonomija osiguranja. M. tada je to bankarski kredit. Podgorica. Bankarstvo. Data status. (2006): Bankarstvo. M.Seminarski rad stanovništva Kreditiranje interpolira banka. Ogrizović. 8. Ostojić. Đ. M. Ekonomski fakultet. Ćirović. Ćirović. (1968): Kreditno – bankarski sistem. (2007): Osiguranje i upravljanje rizicima. ovdje ovom prilikom želimo posebno naglasiti da “osnovica kreditiranja prometnog procesa jeste komercijalni kredit. V. koja svom komitentu odobrava kredit u novcu npr. Univerzitet Crne Gore. Avdalović. V. 5. Iako je razlikovanje komercijalnog kredita od bankarskog kredita vrlo značajno sa stanovišta teorije i kredita i novca. (1995): Bankarski menadžment. Nićin. dok se bankarski kredit javlja kao nadgradnja nad kreditnim odnosima formiranim između robnih proizvođača”. Šljivančanin. Ekonomski Institut. Đukić. Beograd. 2. (2009). Ristić. M. Birografika. M. Skoplje. M. Marović. Ž. Beograd. Beograd. (1987): Monetarna ekonomija. str. 7. S.nlb. eskontovanjem mjenice s tim da je komitent dužan odobreni mu kredit vratiti takođe u novcu.6 Literatura 1. (1966): Teorija kredita. BPŠ VŠSS. 4.me/ 6 Ćirović. 6.. B. N. Skoplje. Beograd. 9. Skoplje. (1966): Teorija kredita. D. 15. Internet: http://www. 3. Beograd. ZOIL Sarajevo... Bjelica. CID. (2004): Osiguranje i upravljanje rizikom. 13 . Vučković.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->