P. 1
1. PPN Nautika 14 06 2010

1. PPN Nautika 14 06 2010

|Views: 814|Likes:
Published by mingo622

More info:

Published by: mingo622 on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2015

pdf

text

original

Posebni program naobrazbe za stjecanje zvanja PRVOG ČASNIKA PALUBE NA BRODU OD 3.

000 BT ILI VEĆEM

Lipanj, 2010.

Posebni program naobrazbe za stjecanje zvanja prvog časnika palube na brodu od 3.000 BT ili većem
Modul 1. - Navigacija na upravljačkoj razini
R.br. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Naziv kolegija Terestrička navigacija Astronomska navigacija Elektronička navigacija Pomorska meteorologija i oceanologija Osnove brodskog strojarstva Tehnika rukovanja brodom + pism Planiranje putovanja Ukupni zbroj sati i ECTS bodova u modulu Sati 60 30 40 25 65 50 30 300 ECTS 5 4 4 4 4 5 4 30

Modul - 2. Rukovanje teretom i slaganje tereta na upravljačkoj razini
R.br. 2.1. Naziv kolegija Rukovanje teretom Ukupni zbroj sati i ECTS bodova u modulu Sati 90 90 ECTS 13 13

Modul 3. - Kontrola postupaka na brodu i briga za osobe na brodu na upravljačkoj razini
R.br. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Naziv kolegija Sredstva pomorskog prometa Sigurnost na moru Održavanje broda Organizacija rada i upravljanje na brodu Pomorsko pravo Ukupni zbroj sati i ECTS bodova u modulu Sati 90 40 20 25 45 220 ECTS 8 5 3 3 3 22

Modul 4. - Opći dio
R.br. Naziv kolegija Sati ECTS

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Ekonomika brodarstva Engleski jezik Primjenjena matematika Primjena elektroničkih računala Ukupni zbroj sati i ECTS bodova u modulu

20 60 30 30 140

2 4 2 2 10

Sveukupni zbroj sati i ECTS bodova

750

75

1

1.1
Cjelina

TERESTRIČKA NAVIGACIJA Tema predavanja Temeljni pojmovi u pomorskoj površinskoj navigaciji. Definicija i podjela navigacije. Navigacijska sredstva i sustavi. Metodika suvremene navigacije. Aproksimacija oblika Zemlje. Položaj točaka na Zemlji. Presjeci Zemljine kugle – meridijan, ekvator, parale. Elipsoid i WGS-84.Koordinatni sustavi. Apsolutne koordinate. Geografska/geocentrična širina. Relativne koordinate. Razmak i srednja geografska širina (φSR). Orijentacija na moru. Osnovni pravci, kutovi, ravnine i točke. Horizont – vrste i podjela. Označavanje kutova u navigaciji. Jedinice mjera u pomorskoj navigaciji (SI sustav). Osnovni ravninski kutovi u navigaciji. Kurs. Azimut. Jednadžbe za pretvaranje kursova i azimuta. Pramčani kut. Horizontalni kut. Vertikalni kut. Zemaljski magnetizam. Zemaljsko magnetsko polje. Magnetska varijacija. Magnetska inklinacija. Sila totalnog intenziteta zemaljskog magnetizma. Geomagnetske karte. Permanentni magnetizam. Brodski magnetizam. Tranzientni magnetizam. Koeficijenti devijacije. Smjerna sila. Srednja vertikalna sila. Devijacija magnetskog kompasa (uspravan/nagnut brod). Približna formula devijacije. Koeficijent nagiba (J). Brodski magnetski kompasi. Podjela kompasa po konstrukciji i namjeni. Svojstva magnetskih kompasa. Pogreške magnetskih kompasa. Korekcije magnetskih kompasa. Metode određivanja devijacije magnetskog kompasa. Grafičko predočivanje krivulje devijacije magnetskog kompasa. Metode kompenzacije magnetskog kompasa. Kartografske projekcije. Vrste i podjela projekcija. Osnove matematičke kartografije. Uspravna cilindrična projekcija i Mercatorova projekcija. Konformnost Mercatorove projekcije. Loksoroma na Mercatorovoj projekciji. Praktična grafička konstrukcija koordinatne mreže Mercatorove projekcije. Perspektivne projekcije. Podjela i opće karakteristike.Grafička konstrukcija gnomonske polarne, ekvatorske i horizontske projekcije. Grafička konstrukcija stereografske polarne i ekvatorske projekcije. Pomorske karte. Osnovne karakteristike pomorskih karata. Vrste pomorskih karata.Mjerilo karte (nominalno/djelomično). Horizontalni i vertikalni geodetski datum. Opis i sadržaj klasične pomorske karte. Ažuriranje pomorskih karata. Radovi na pomorskoj karti. Navigacijski priručnici. Priručnici za astronomsku i teretsričku navigaciju. Peljar i Popis svjetionika. Ostali priručnici. Ažuriranje navigacijskih priručnika. Navigacijske publikacije za mijene i morske struje. ECDIS sustav. Pravni osnovi i podrška.Osnovni tipovi elektroničkih karata. ECDIS podaci. Očitavanje ECDIS podataka. Senzori ECDIS sustava. Ažuriranje ECDIS sustava. Funkcionalne karakteristike sustava. Sastavni dijelovi sustava. Kategorije informacija na ECDIS-u. Navigacijske funkcije i postavljanje inicijalnih parametara. Alarmi i upozorenja. Morske mijene. Statička i Dinamička teorija morskih mijena. Elementi morskih mijena. Jedndžba plimnog vala. Proračun elemenata morskih mijena. Reduciranje izmjerene dubine. Utjecaj vjetra i tlaka zraka na visinu vode.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

9.

10.

11.

Označavanje pomorskih plovnih putova. Optičke oznake i uređaji. Pomorske oznake sustava IALA. Pomorska svjetla. Karakteristike pomorskih svjetala. Brodovi svjetionici. Zračni i podvodni zvučni signali. Elektronska stredstva za označavanje plovnih putova. Geometrijske osnove položaja broda. Stajnica. Vrste stajnica. Opće i zajedničke pogreške raznih vrsta stajnica. Pozicioniranje u terestričkoj navigaciji. Metode određivanja položaja broda bs jednim , dva , tri objekta istovremenim motrenjem /Fix). Metode određivanja položaja broda s jednim i dva objekta motrenjem u razmaku vremena (Running fix). Vrste i točnost osmotrenih pozicija u teretsričkoj navigaciji. Osmotrena, zbrojen i procijenjena pozicija.Pogreške zbrojene pozicije. Kružnica površine položaja zbrojene pozicije.Određivanje vjerojatne zbrojene pozicije. Preciznost pozicioniranja. Srednje kvadratna greška mjerenja u pomorskoj navigaciji. Srednje kvadratna greška vertikalnog kuta. Srednje kvadratna greška u više serija mjerenja. Osnovni elementi preciznosti pozicioniranja. Zakon jednake vjerojatnosti i srednje kvadratna greška. Pomak stajnice. Gradijent azimuta. Gradijent udaljenosti. Gradijent razlike udaljenosti. Parametri preciznosti pozicioniranja. Gradijent horizontalnog kuta. Srednje kvadratna greška položaja broda. Navigacijska greška (XTE). Elipsa grešaka. Specijalni slučajevi plovljenja u pomorskoj navigaciji. Plovidba po meridijanu, paralelu i ekvatoru. Ortodromska navigacija. Pojam ortodrome. Izračun elemenata za plovidbu po ortodromi. Aproksimacija plovidbe po ortodromi. Loksodromska navigacija. Pojam loksodrome. Loksodromski trokuti. Izračun elemenata loksodromske navigacije. Izračun elemenata presjecišta loksodrome s ekvatorom. Kombinirana navigacija. Pojmovno određenje kombinirane navigacije. Izračun elemenata kombinirane navigacije. Plovidba u navigacijski otežanim uvjetima. Plovidba međuotočkim područjem. Plovidba kroz kanale i tjesnace. Plovidba u uvjetima ograničene horizontalne vidljivosti. Plovidba kroz područja opasna zbog plićina i grebena. Plovidba u području tropskog ciklona. Plovidba u području leda. Plovidba u ratnoj zoni. Brzina broda. Vrste brzina. Poligoni za mjerenje brzine. Opći uvjeti za određivanje brzine broda. Utjecaj različitih faktora na brzinu broda. Linijska mjera osjetljivosti pokrivenog smjera. Udaljenost i pređeni put broda. Određivanje udaljenosti morskog horizonta. Indirektno određivanje udaljenosti pomoću vertikalnog kuta objekta unutar i izvan granica morskog horizonta.Određivanje udaljenosti pomoću pramčanih kutova. Približno određivanje udaljenosti pomoću zvučnih signala. Osnove maritimne kinematike. Osnove taktičke navigacije. Modfiicirani polarni koordinatni sustav. Pravo i relativno plotiranje. Plotiranje kod nestabiliziranoig radara. Grafičko određivanje CPA, TCPA, kurseva izbjegavanja i I/II brzine izbjegavanja. Zanošenje broda. Podjela morskih struja. Određivanje elemenata morskih struja. Zanošenje broda uslijed djelovanja vanjskih faktora (vjetar, struja). Definiranje kuta zanošenja. Trokut vektora kod zanošenja broda. Određivanje kursa i brzine kroz vodu/preko dna kod zanošenja.

12.

13.

14.

15.

3

Cjelina

Tema vježbi Geografske koordinate: apsolutne i relativne. Pretvaranje geografskih dužina u vremenske jedinice i obratno. Određivanje koordinata pozicije P2 na temelju koordinata pozicije P1 i relativnih koordinata. Određivanje φSR. Izračun razmaka na temelju Δλ. Podjela horizonta i označavanje kutova u navigaciji. Upotreba smjerne ploče i dioptera. Pretvaranje kursova. Mjerenje horizontalnih kutova. Pretvaranje azimuta. Mjerenje vertikalnih kutova. Magnetska varijacija i inklinacija. Svođenje varijacije na godinu korištenja.približna formula devijacije s 5 koeficijenata.Određivanje koeficijenata A i E , B i C. Permanantni brodski magnetizam (P,Q,R). Tranzientni magnetizam ( a,b,c,d,e,f,g,h,k). Određivanje koeficijenta nagiba J. Određivanje koeficijenata λ i μ. Određivanbje devijacije kompasa pomoću recipročnih snimaka, pokrivenog smjera, Sunca, Polare, dalekog objekta nepoznatog azimuta. Ortogonalni dijagram. Istostrani i istokračni Napierov dijagram. Rad na papirnatoj navigacijskoj karti – čitanje karte, oznake na kartama, orijentacija karte, mjerenje dužina i kutova, ucrtavanje kurseva, azimuta, ucrtavanje horizontalnih i vertikalnih kutova, očitavanje koordinata točke, ucrtavanje točaka, … Rad na kartama gnomonske projekcije. Rad na kartama stereografske projekcije. Katalozi pomorskih karata. Znaci i skraćenice na pomorskim kartama. Ažuriranje karata. Navigacijski priručnici. Ažurirabnje navigacijskih priručnika. Koriuštenje navigacijskih publikacija za morske mijene i struje. Upoznavanje s ECDIS sustavom. Praktičan rad s ECDIS sustavom. Izračunavanje vremena tx pomoću jednadžbe plimnog vala. Izračunavanje UKC pomoću jednadžbe plimnog vala. Reduciranje izmjerene dubine na razinu karte. Praktični primjeri balisaže – IALA sustav. Grafička konstrukcija mreže meridijana i paralela Mercatorove projekcije. Crtanje raznih vrsta stajnica na pomorskoj karti. Položaj broda određen istovremenim motrenjem azimuta i udaljenosti, dva azimuta, dvije udaljenosti na jedan objekt. Položaj broda određen istovremenim motrenjem azimuta i horizontalnog kuta, udaljenosti i horizontalnog kuta, dubine i azimuta ili udaljenosti na dva objekta. Položaj broda određen istovremenim motrenjem tri objekta. Položaj broda određen pomoću dva horizontalna kuta (Pothenotov problem). Položaj broda određen motrenjem u razmaku vremena pomoću dva azimuta, dvije udaljenosti, dva pramčana kuta na jedan objekt. Položaj broda određen motrenjem u razmaku vremena pomoću dva azimuta, dvije udaljenosti, azimuta i udaljenosti na dva objekta. Određivanje radijusa kružnice površine položaja zbrojene pozicije. Izračun srednje kvadratne greške mjerenja u navigaciji. Izračun srednje kvadratne greške u više serija motrenja (vertikalni kut). Određivanje gradijenta azimuta i udaljenosti. Određivanje pomaka stajnica. Određivanje gradijenta horizontalnog kuta. Crtanje elipse grešaka. Numeričko rješavanje zadataka plovidbe po meridijanu, paralelu i ekvatoru. Numeričko rješavanje zadataka ortodromske navigacije. Numeričko rješavanje zadataka loksodromske navigacije (I i II loksodromski problem) – zemlja kao kugla i elipsoid. Izračun elemenata presjecišta loksodrome s ekvatorom – zemlja kao kugla i elipsoid. Numeričko rješavanje zadataka kombinirane navigacije. Određivanje udaljenosti prolaza od objekta subočice pomoću Traubovog reda. Izračun udaljenosti pomoću vertikalnog kuta. 4

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

10

11

12 13 14

1 PRINCIP RADA I GREŠKE MAGNETSKOG KOMPASA .I .1 Terestrička navigacija .15 Pravo i relativno plotiranje.1. Plovidba u područjima leda 1.14 1.01 1.1 Pomorske publikacije morskih struja i morskih mijena MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM U SVIM UVJETIMA .Grafičko određivanje CPA.08 and STCW Reg.1.2. brzina izbjegavanja (Vizbj. SUVREMENI NAVIGACIJSKI SUSTAVI I NJIHOV UTJECAJ NA ODLUČIVANJE IMO Model Course 1. I/12 Radarsko plotiranje 5 . ODREĐIVANJE I TOČNOST POZICIJE BRODA SVIM ODGOVARAJUĆIM SREDSTVIMA 1.3. ODREĐIVANJE POZICIJE BRODA U SVIM UVJETIMA .3. kurseva izbjegavanja.5 1. ODRŽAVANJE SIGURNOSTI PLOVIDBE UPOTREBOM RADARSKOG I ARPA SUSTAVA.1 Princip rada i greške magnetskog kompasa ODGOVARAJUĆE POMORSKE PUBLIKACIJE ZA MORSKE MIJENE I MORSKE STRUJE .9. TCPA.4 1.7.2. PRORAČUN PLIMNOG VALA .2 Ortodromska i loksodromska plovidba . Vizbj II ).1 Primjena bitnih vremenskih elemenata za proračun visine vode ODREĐIVANJE GREŠKE MAGNETSKOG KOMPASA I NAJVEĆE DOPUŠTENE GREŠKE 1.3 Visoka i niska voda 1.7. Zahtjev iz IMO Model Course 7.6.

2. Geometrijsko mjesto položaja broda.2 Cjelina ASTRONOMSKA NAVIGACIJA Tema predavanja Uvod u navigacijsku astronomiju i astronomsku navigaciju. Relacije između vremena. Navigacijske greške u astronomskoj navigaciji. Korekcije. Astronomska pozicija broda bez sekstanta. Uporaba tablica i računala. Prvi astronomski sferni trokut. Služba vremena. Račun geografske širine pomoću Polare.. Luk i pravac položaja. Određenje nebeske sfere. Specijalni slučajevi astronomsko nautičkog sfernog trokuta. Navigacijske greške u astronomskoj navigaciji. Kalendar. otklon od vertikale. Greške sekstanta i njihovo ispravljanje. vrste .ena. Direktna metoda. Opažanje nebeskih tijela u razmaku vremena. Kontrola devijacije kompasa. 9. satnog kuta i rektascenzije. Mjerenje kutova sekstantom. Račun geografske širine meridijanskom/cirkummeridijanskom visinom. Primjena sferne trigonometrije u navigacijskoj astronomiji. 11. Nebeska sfera. 8. Vrste kronometra. Osnovni pojmovi u astronomiji i astronomskoj navigaciji. Identifikacija pomoću tablica i identifikatora. 7. Opća klasifikacija grešaka. 14. Efemeride i nautički godišnjaci. Sekstant s umjetnim horizontom. mjesno ekvatorski. Instrumenti za mjerenje visina.Krivulja položaja I . 15. 6 . astrolab. Određivanje koordinata položaja broda u posebnim slučajevima. Mjerenje vrem. Neizravna metoda – visinska – Marcq de Saint Hilaire metoda. 10. Astronomska refrakcija. Jedinice za mjerenje kutova i sfernih dužina. Pojave koje prividno mijenjaju položaj nebeskih tijela na nebeskoj sferi. Paralaksa. Keplerovi zakoni. 13. Koordinatni sustavi: horizontski. Pretvorba vremena. 1. Dnevnik kronometra. Jednadžba vremena. Tijela Sunčeva sustava.1. 5. Stanje i dnevni hod. ekliptički. II i III vrste. Numerička identifikacija. Određivanje položaja broda metodama astronomske navigacije. geografske dužine. Povijesni pregled (kvadrant. Ispravljanje izmjerenih visina . Opći pojmovi i definicije. način i redoslijed primjene. Precesija i nutacija. iradijacija. Identifikacija nebeskih tijela. Geocentrični i heliocentrični sustav. Pozicija pomoću nebeskog tijela kod prolaska meridijanom motrilišta. 3. Sumraci. Brodski sekstant. Izlazak i zalazak nebeskih tijela.Određivanje položaja nebeskog tijela primjenom sferne trigonometrije Gibanja nebeskih tijela. Drugi astronomski sferni trokut.. Koordinatni sustavi. Održavanje kronometra. Ispravci za nestandardne uvjete atmosfere. Međusobni odnos zemaljskih i nebeskih koordinata. II i III vrste. Kronometar. faza. greške akceleracije). Vrste vremena. augment. Prividno godišnje gibanje Sunca. Greške položaja broda. Kružnica položaja I.…). 6. razliku temperature more-zrak. Vrijeme. Numeričko određivanje visine i azimuta. Greške pravca položaja. Prava gibanja zvijezda. 4. nebesko ekvatorski. 12. I vertikalom. Nebesko nautički sferni trokuti i veze među njima. leđni štap. Aberacija. Globusi i zvjezdane karte. corrioslisova korektura. Optički princip sekstanta. Prividne dnevne vrtnje nebeskih tijela.

3 Astronomska navigacija 7 .2.2. 11 Određivanje položaja broda – visinska metoda. 12 Određivenje položaja broda – direktna metoda. lučne. Navigacijske greške. 3. 14 Određivanje položaja broda – posebni slučajevi. Pretvorba koordinata razmih koordinatnih sustava. Određivanje elemenata sfernog trokuta. Rad sa sekstantom. ODREĐIVANJE POZICIJE BRODA U SVIM UVJETIMA . 7. Korištenje nautičkih godišnjaka. 2. Grafičko određivanje položaja nebeskog tijela na nebeskoj sferi. Zahtjev iz IMO Model Course 7. 8. 10 Rad s kronometrom (time-signal). Napierova pravila za pravokutni i kvadrantni sferni trokut. 9.. 5. 6.Cjelina Tema vježbi Pretvaranje jedinica (kutne. Primjena rješavanja sfernih trokuta. Rad sa sekstantom. 13 Određivanje položaja broda – opažanje u razmaku vremena. Pretvorba vremena. satne). Primjena rješavanja sfernih trokuta. 4. 15 Kontrola devijacije kompasa. Crtanje pravca položaja. 1. ODREĐIVANJE I TOČNOST POZICIJE BRODA SVIM ODGOVARAJUĆIM SREDSTVIMA 1.01 1. Primjena rješavanja sfernih trokuta.Uporaba jednadžbe vremena.1.

Pouzdanost sustava inercijalne navigacije. 14. Sistematske i slučajne pogreške stajnica i pozicija. 15. Točnost. 2. pojedinim rotacionim elipsoidima. Inercijalna navigacija. Odabir pojedine duljine radarskih valova. Registriranje dubine. Svojstva. materijalu podloge. Princip rada. 1. Princip rada.3 Cjelina ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA Tema predavanja Uvod u navigaciju. Pojam elektrike i elektronike. Nastanak. 4. Primjen radara u izbjegavanju sudara na moru. Optička jakost kamere. Inercijalni sustav koordinata. Orjentacija radarske slike. profil dna. 8. Podjela. Ispravljanje grešaka. Suvremeni brzinomjeri na principu rotacije magnetskog rotora. Elektromagnetski valovi. Rasprostiranje valova Refleksija elektromagnetskih valova.1. Princip rada. aerometeoroloških smetnji. fotoćelije. Ovisnost o kutu upada. Elektronički brzinomjeri. Cilj uspostavljanja. Principi rada i implementacija. hidrodinamički. 3. Zbirni stol. elektromagnetski. 9. Odnos inercijalnih i geografskih koordinata. Sredstva elektroničke navigacije. Akcelerometri. Žiroskop. Radiofarovi. Piezoelektricitet. Žirokompas. 7. DGPS. Određivanje kuta i udaljenosti radarom. Refrakcija. Princip rada inercijalne navigacije. Radiogoniometriranje. Elektronički dubinomjeri. Ispravci zbog geoidnog oblika Zemlje. Točnost pozicije dobivene GPS. 11. 10. WGS’84. Whiteheadov torpedo. 5. Propagiranje. Početni pokušaji primjene umjetnih satelita u navigaciji. Razvoj. GPS. 8 . elektromagnetske indukcije. Pravo i relativno prikazivanje. Žiroskopi. ARPA. Određivanje pozicije na Zemlji kao kugli. Valne duljine radara. Transit. Primjena. Impulsni i fazni sustavi. Radar. Dopplerov brzinomjer. Skretanje u atmosferi. Hiperbolička navigacija. TV u navigaciji. Satelitska navigacija. Na principu vrtložnih struja. Osobine radarskih valova. ultrazvuka. Černikief. Magnetostrikcija. Povijesni razvoj. Omega. Hiperbola kao stajnica. 12. Radarsko plotiranje. 13. 6. VDR. Umjetni Zemljini sateliti. Hiperbolički sustavi visoke točnosti. Ispravci s obzirom na elipsoid projekcije karte. AIS sustav. Razdvajanje objekata po smjeru i udaljenosti. Pozicija na geoidu. neravnomjernog rasprostiranja elektromagnetskih impulsa.

ECDIS. glavni tipovi žiro kompasa na brodovima ODRŽAVANJE SIGURNOSTI PLOVIDBE UPOTREBOM RADARSKOG I ARPA SUSTAVA. GLAVNI TIPOVI ŽIRO KOMPASA NA BRODOVIMA .3.5 Satelitski navigacijski sustavi ODREĐIVANJE GREŠKE ŽIRO KOMPASA I NAJVEĆE DOPUŠTENE GREŠKE 1. Integrirani navigacijski sustavi 1. Brzinomjeri.3. 8.2 Greške žiro kompasa i ispravljanje grešaka 1.3. 9. Radar u izbjegavanju sudara na moru. Žirokompas. Goniometarski sustavi. ODREĐIVANJE POZICIJE BRODA U SVIM UVJETIMA . 4. 10 11 12 13 14 15 Zahtjev iz IMO Model Course 7.1 PRINCIP RADA I GREŠKE ŽIRO KOMPASA . 5. 7. Sustavi visoke preciznosti. Dubinomjeri. GPS GPS DGPS Inercijalni sustavi navigacije. 6.4 Loran-C sustav .2. 2.2 1.1. Korištenje radara.08 and STCW Reg. 9 . ARPA ARPA.1 Sustavi pod kontrolom zapovjednika. 01 1. SUVREMENI NAVIGACIJSKI SUSTAVI I NJIHOV UTJECAJ NA ODLUČIVANJE IMO Model Course 1. I/12 1.Cjelina Tema vježbi Upoznavanje sa uređajima na mostu Amagnetski kompasi. Satelitski sustavi pozicioniranja.1 Princip rada i greške žiro kompasa SUSTAVI POD KONTROLOM ZAPOVJEDNIKA. 3. ODREĐIVANJE I TOČNOST POZICIJE BRODA SVIM ODGOVARAJUĆIM SREDSTVIMA 1. Hiperbolni sustavi. AIS.6.2.3 PRINCIP RADA I GREŠKE ŽIRO KOMPASA . Elektronske karte.

Naoblaka i podnica oblaka. Razdioba naoblake na Zemljinoj površini. 6. Promjena temperature zraka s visinom. Podjele atmosfere. Razdioba atmosferskog tlaka na Zemljinoj površini. nastajanje i podjela zračnih masa. 4. Sunčevo zračenje i atmosfera. 5. Određivanje vremena i sumrak. Zračenje tijela. Dnevni i godišnji hod temperature zraka. Stabilnost zraka u atmosferi. METEOROLOŠKI ELEMENTI Tlak zraka – Hidrostatička jednadžba. Nastajanje i podjela oblaka.4 Cjelina POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOLOGIJA Tema predavanja UVOD Povijesni razvitak meteorologije. 1. 3. Gradijentni vjetar. METEOROLOŠKI ELEMENTI Temperatura zraka – Toplina i temperatura. promjena vjetra s visinom. dnevni i godišnji hod vlažnosti zraka. Plinska jednadžba. isparavanje. Sastav zraka. Umjetno djelovanje na vrijeme. Toplinski obračun. Razdioba vlažnosti zraka na Zemljinoj površini. Zračne mase – Definicija. METEOROLOŠKI ELEMENTI Magla i vidljivost – Postanak i vrste magle. veličine koje određuju vlažnost zraka. Dnevni i godišnji hod naoblake i podnice oblaka. 2.1. Geopotencijal i izobarne plohe. 8. Razdioba oborina na Zemljinoj površini. Meteori. ustroj i toplinska energija atmosfere – Osnovno o atmosferi. 10 . Količina oborina i njezin dnevni i godišnji hod. 7. Sastav. Utjecaj snijega na maglu. Premještanje te razvoj vremena u zračnim masama. Čestine i razdioba magle. Razdioba temperatura zraka na Zemljinoj površini. Promjena vlažnosti zraka s visinom. Grijanje i hlađenje Zemljine površine i zraka. METEOROLOŠKI ELEMENTI Zračna strujanja – Osnovne sile koje djeluju na čest zraka. Geostrofički vjetar. METEOROLOŠKI ELEMENTI Oblaci – Ukapljivanje i depozicija u atmosferi. Polje tlaka. Vidljivost. Položaj Zemlje u svemiru. Međunarodna standardna atmosfera. Oborine – Postanak i vrste oborina. te njezin dnevni i godišnji hod. METEOROLOŠKI ELEMENTI Vlažnost zraka – Hidrološki ciklus. Vrijeme u pojedinim zračnim masama. Suhoadijabatski i mokroadijabatski proces. Energijski izvori za Zemljinu površinu i atmosferu. Dnevni i godišnji hod atmosferskog tlaka. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Temeljne postavke sinoptičke metode. Utjecaj trenja i orografije na vjetar. Opće atmosfersko kruženje – Osnovna razdioba tlaka i vjetra na Zemljinoj površini. Adijabatski procesi. Zračenje Zemljine površine i atmosfere. Upijanje i raspršenje Sunčeva zračenja u atmosferi.

Fen. Morski bazen. Meteorološki sateliti. 11. VRIJEME U POLARNIM PODRUČJIMA Svojstva i značajke meteoroloških elemenata. Pasati. 11 . Toplinska energija mora. METEOROLOŠKO OSIGURANJE POMORSTVA Ustrojstvo meteorološke i pomorske meteorološke službe u svijetu i u Hrvatskoj. Doba ciklona. Osnovne postavke modela. Raspodjela i podjela oluja. Ustrojstvo. Popratne oceanske pojave. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Gibanje zraka u atmosferi – Dnevni i godišnji hod zračnih strujanja. učestalost i područje djelovanja tropskih ciklona. Hladna fronta. Vjetrovi brda i doline. 15. sferici. postanak i razvoj ciklona. 13. Utjecaj orografije na fronte. Prikupljanje i razmjena meteoroloških podataka. Morsko dno i dubine. Životni ciklus ciklona. 16. Nastanak morskih bazena.9. Vrijeme u anticiklonama. UVOD . Sustav jednadžbi i principi rješavanja. SVOJSTVA MORSKE VODE Svojstva slatke i morske vode. visinska i daljinska motrenja – Meteorološki radari. Mjesni vjetrovi u Hrvatskoj (bura. Ustrojstvo olujnog oblaka. višećelijski i superćelijski olujni oblak. jugo. Zemljopisna razdioba ciklogenetičkih područja. 17. Pijavica.OCEANI I MORA Povijesni razvitak oceanografije (oceanologije). Oluje – Atmosferska stabilnost i uspravna gibanja zraka. Tumačenje vremenskih analiza i prognoza. burin). Topla fronta. Unutartropski pojas konvergencije (tropska fronta). Meteorološki bilteni. Anticiklone – Osnovna svojstva anticiklone. Tornado. Okludirana fronta. Olujna pruga. 10. Slabljenje i raspad ciklona. Posebnosti oceanoloških istraživanja i podjela oceanologije. Valna gibanja. Osnove vremenske prognoze. Vremenske karte i dijagrami u meteorološkoj službi. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Ciklone – Postanak i razvitak ciklone. Tropski istočni valovi. Sodari i lidari. pojava i fronta. Putanje ciklona umjerenih širina. Odvajanje ciklona i anticiklona. Tropske oluje – Podjela. Gibanje i staze ciklona. Tipovi strujanja uz Zemljinu površinu. 14. Jednoćelijski. VRIJEME U TROPSKIM PODRUČJIMA Pojasevi konvergencije – Dnevni i orografski učinci u tropima. Vrtložna gibanja zraka. Mjesni vjetrovi. Meteorološko osiguranje plovidbe. Rossbyevi valovi (dugi valovi). Meteorološka dokumentacija. Stacionarna fronta. Temperatura morske vode i njezina razdioba. Meteorološka navigacija. Vrijeme u ciklonama. Slanost i prostorne promjene slanosti. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Atmosferske fronte – Definicija i nastajanje fronte i podjela fronti. Visinska fronta. Navtex informacije i informacije na internetu. faksimil. 12. Talozi (sedimenti). Monsunsko kruženje i područja (sezonski vjetrovi). Prizemna. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Mlazna struja. Vjetrovi između kopna i mora. Postanak i razvitak nefrontalne ciklone. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Metode i uređaji za ispitivanje atmosfere. maestral. El Niño. Težinski valovi. Električna pražnjenja. Podjela anticiklona i zemljopisna razdioba.

Određivanje vidljivosti. Primanje pomorskih vremenskih izvještaja. Termohalino djelovanje. TLAK I VLAŽNOST ZRAKA* Mjerni instrumenti. Harmonička analiza morskih mijena. automatske postaje. Strujanje u oceanima i okrajnjim morima. METEOROLOŠKA DOKUMENTACIJA* Brodski meteorološki dnevnik. Inercijalne oscilacije. Led na Arktiku i Antarktiku. 2. OBORINE. Korištenje Navtex uređaja. Jednadžba stanja. Oscilacije stabiliteta. MORSKE MIJENE Sile koje uvjetuju morske mijene. 23. Seše. Relativne struje. Zaleđivanje na brodu. Morske mijene. MORSKE STRUJE Kinematički odnosi. Cjelina Tema vježbi METEOROLOŠKA MOTRENJA* Uređaji i metode za ispitivanje atmosfere. Polazne jednadžbe za procese u oceanologiji. 21. Kratki valovi.18. očitavanja. TEMPERATURA. VALOVI Vrste valova. SVOJSTVA MORSKE VODE Tlak morske vode. Teorije morskih mijena. Osnovno o gibanjima vode. Korištenje meteoroloških karata na brodu. Tsunami valovi. 6. faksimila i interneta u primanju meteoroloških informacija. Gustoća morske vode. 4.Ekman. MAGLA I VIDLJIVOST* Mjerenje oborina. GIBANJE ZRAKA U ATMOSFERI* Mjerni instrumenti za brzinu vjetra. Struje nagiba. Meteorološke postaje – prizemna i visinska motrenja. 22. Morski led. Korištenje Beaufortove skale. LED NA MORU Vrste leda. Oceanološke karte. Ostala svojstva mora. izvješća i upozorenja. OCEANOLOŠKO OSIGURANJE POMORSTVA Oceanološka služba u svijetu i u Hrvatskoj. Odnos izobarnih i izopiknih ploha. Širenje valova. Utjecaj atmosferskog tlaka i vjetra. Unutarnji valovi. Vjetrovne struje . Geostrofičke struje. POJAVE I OBLACI * Određivanje vrste pojava i oblaka pomoću atlasa oblaka. očitavanja. Oceanološke informacije. Mrtvo more. Oceanološka dokumentacija na brodu. Jednadžba ″termalnog vjetra″. 1. 20. Putanje valova. 3. Vjetrovni valovi. Dugi valovi. Rossbyevi valovi. 12 . unos podataka. Služba praćenja morskog leda. 24. Daljinska mjerenja. Planiranje plovidbe na temelju meteoroloških i oceanoloških podataka. Plimotvorna sila. OPĆA STANJA U MORU Morska razina. Kopneni led. Vodene mase. 5. 19.

3 Tropski cikloni SVJETSKI/OCEANSKI SUSTAVI MORSKIH STRUJA .2 Nastanak i vremenski uvjeti vezani za frontalne i nefrontalne depresije . Oceanološke postaje.5 Glavni tipovi plutajućeg leda.7.3 Sinoptičke karte. opasnosti i rješenja 1. mjerenja.7 Uvjeti koji dovode do stvaranja leda na brodskom nadgrađu.2 Nastanak morskih valova i valova mrtvog mora 13 .2 ZNAČAJKE RAZLIČITIH VREMENSKIH SUSTAVA .2 Vremenski uvjeti vezani uz glavne vrste zračnih masa . nastanak i gibanja .OCEANOLOŠKA MOTRENJA* Uređaji i metode za ispitivanje oceana. * Tokom svake vježbe komentirati će se postojeće stanje vremena kao i vremenska prognoza s osvrtom na meteorološke i oceanološke karte. mjerenja i proračuni. 01 1. Mjerni instrumenti.7.1 Zemaljski sustav tlaka i vjetra . MORSKE STRUJE I VALOVI* 9.4 1.6 Načela za vođenje navigacije u blizini leda . faksimila i interneta u primanju oceanoloških i meteoroloških informacija. korištenje oceanoloških karata na brodu. Zahtjev iz IMO Model Course 7.7 VREMENSKA PROGNOZA I OCEANOGRAFSKI UVJETI 1. Mjerni instrumenti.7. TEMPERATURA I SLANOST MORSKE VODE* 8. 7.1 Kruženje površinskih voda oceana i glavna pridružena mora . prognoziranje . 10 Korištenje Navtex uređaja.4 Kodiranje pomorskog prognoziranja i opseg podataka dostupan putem slanja faksom . struktura i vrijeme vezano za glavne frontalne sustave . OCEANOLOŠKA DOKUMENTACIJA* Unos oceanoloških podataka u Brodski dnevnik. prognostičke karte.1.1 Nastanak. SINOPTIČKE KARTE I PROGNOZIRANJE VREMENA .3 Nastanak i vremenske značajke nefrontalnih vremenskih sustava .

Savijanje. moment tromosti i moment otpora). Određivanje brzine i ubrzanja. Jednadžba kontinuiteta. Dinamički uzgon. 16. princip rada. 13. 11. Trenje kotrljanja. Rad i snaga. princip rada. opis ciklusa (p-v dijagram). općenito o brodskim pogonskim sustavima različite izvedbe. Trenje klizanja na horizontalnoj i kosoj podlozi. Količina gibanja. Kinematika i Dinamika Vrste gibanja. Ravni puni nosači (Grede). Optjecanje. Dimenzioniranje vijčanih i zavarenih spojeva. 3. osnovne značajke te primjenjivost na različitim tipovima trgovačkih brodova. Vrste veza i oslonaca. 1. naprezanje i viskozitet fluida. Statički moment sile. Dinamika fluida. Smicanje. 7. 12. prednosti i nedostaci. 5. Dimenzioniranje. Opći zakoni gibanja tijela. Momentno pravilo. Kinematika fluida. Moment inercije. impuls sile i kinetička energija. Pascalov zakon.opis četverotaktnog dizelskog motora. Pojam težine i težišta. 4. 6. 9. Dimenzioniranje nosača. opis ciklusa p-v dijagram . . Dopušteno naprezanje. 14. 10. Dimenzioniranje štapova kružnog i prstenastog poprečnog presjeka opterećenih na uvijanje. Trenje užeta. Kavitacija. Geometrijske karakteristike ravnih presjeka (težište.. Promjena tlaka u tekućini. 2. Rezultanta sila. Vrste strujanja.opis sporohodnih dizelskih motora .Laminarno i turbulentno strujanje. Savijanje nosača različitih poprečnih presjeka. Toplinska naprezanja i statički neodređen sustav. Osnove brodskog strojarstva Uvod.opis načina ispiranja dvotaktnih motora 1. Aksijalno opterećenje. Sila tlaka na ravnoj i zakrivljenoj površini. Hidromehanika Gustoća. Bernoullijeva jednadžba strujanja za idealni i realni fluid. Ovisnost naprezanja i deformacije.opis dvotaktnog dizelskog motora. Opći sustav sila u ravnini. Utjecaj vlastite težine. Čvrstoća Vrste naprezanja i deformacija. Otpor trenja i otpor oblika pri gibanju tijela kroz fluid. Statička stabilnost tijela. Određivanje sila u štapovima rešetke. Uvijanje. Ovisnost naprezanja i deformacije. Ravni rešetkasti nosači. 15. 14 . 8.Hookeov zakon. Kočnice s trakom i oblogom. Kriterij čvrstoće i krutosti. Hidrostatski uzgon. Brodski Dizelski motori .1. Uvjeti ravnoteže sustava sila u ravnini. Stabilitet plovila. koeficijent sigurnosti. Ovisnost naprezanja i deformacije. 2. Prisilno gibanje tijela.5 Cjelina OSNOVE BRODSKOG STROJARSTVA Tema predavanja Tehnička mehanika Statika Statika krutih tijela. Statika fluida. Spreg sila.

4. računanje prividnog skliza na osnovi brzine broda.izvedbe prednabijanja . kotlovi na ispušne plinove i kotlovi pogonjeni parom. Uređaji za nadzor.sustav goriva .sustav podmazivanja . razlike između vodocijevnih i vatrocijevnih kotlova. te mogućnost oštećenja lopatica turbine uslijed kapljica vode.opis parne turbine s reduktorom . upravljanje i nadzor lateralnih propulzora s mosta.procedura pripreme turbine za manevar . Održavanje-ISM. .postupak pokretanja i zaustavljanja malih dizelskih motora .priprema motora za upućivanje . skliza i učinkovitosti vijka. 5. načini osiguranja vijka na osovini. prelazaka na upravljanje u nuždi. upozorenje i alarmi na mostu. prijenos propulzijske sile na trup. definicije uspona.princip rada reakcijske turbine .opis parno turbinskog sustava .održavanje-ISM.procedura manevriranja kod sustava s parnom turbinom .opis. 8.3.opis procedure podizanja pare (parospremnost) . prednosti vodocijevnih generatora pare . utjecaj soli u napojnoj vodi i tretman vode. Održavanje-ISM.princip rada impulsne turbine . loženi. Izvedba i princip rada vijka sa zakretljivim krilima. brzine vrtnje i uspona.održavanje-ISM Pomoćni kotlovi Opis pomoćnih kotlova. regulacija pregrijane pare. upravljanje s mosta vijkom promjenjivog uspona.sustav za upućivanje motora pomoću zraka . Vijčani propulzor i osovinski vod Opis sustava (odrivna osovina. međuosovina. upućivanje kotla.izvedbe generatora pare . Upravljanje s mosta Sustav upravljanja porivnim strojevima s mosta.prekret propulzijskog motora . Parno turbinski sustav .opis srednjehodnih dizelskih motora .sustav hlađenja . Sustav dobave goriva kotlu. 15 . 6. osovina vijka).izvedbe spojki i reduktora . Prikaz vijka i osnovnih dimenzija. radnje i mjere opreza prije starta. opis i izvedbe ležaja i brtvenica statvene cijevi. 7. izvedbe.

9.opis i princip rada spalionice Održavanje-ISM. Uređaj za kormilarenje .uporaba ispravljača. . Uređaji za odjeljivanje ulja iz zauljene vode .princip rada kemijskog uređaja za sanitarne otpadne vode. Stabilizatori . njihova podjela. . . . IMO zahtjevi za provjerom kormilarskog stroja i postupak provjereISM. Rashladni fluidi (primarni i sekundarni). pravila vezana za izbacivanje otpadnih voda. Pumpe i sustavi cjevovoda .opis razvodnog sustava izmjenične i istosmjerne struje. .izvedba sustava za upućivanje generatora za slučaj nužde.pogon električnog i elektrohidrauličnog kormilarskog stroja. održavanje-ISM. 10. princip rada indukcijskih motora. Uređaj za sanitarne otpadne vode . 12. . opis dodatne rasvjete za slučaj nužde na ro-ro putničkim brodovima. visina crpljenja i značaj na rad pumpe . hidraulički kormilarski stroj s dva i četiri cilindra. .održavanje-ISM.opis sustava kaljuže i balasta na brodovima za prijevoz suhih tereta . rutacijske pumpe: centrifugalne. .općenito o brodskim pumpama.princip rada generatora istosmjerne i izmjenične struje. Rashladni uređaji. 16 . opis i značajke olovnih i alkalnih baterija. način prebacivanja s daljinskog upravljanja na lokalno u prostoru kormilarskog stroja.konstrukcijske značajke i princip rada krilnih stabilizatora i stabilizatora pomoću tankova.princip rada uređaja za mjerenje sadržaja ulja.izvedba i uporaba sklopki. klipne i stapne pumpe. kormilarski stroj s rotacijskim krilima. njihova svojstva.Opis sustava vode za domaćinske potrebe. 13. uređaji koje snabdjeva generator za slučaj nužde. zupčaste i vijčane. zahtjevi za sustav upravljanja u nuždi. održavanje baterija. prednosti i nedostaci jednog i drugog. otpadaka i ostataka . primjena i princip rada. sigurnosne mjere za prostor baterija. . princip rada evaporatora. opis sheme napajanja navigacijskih svjetala i rezervnog napajanja. . opis i primjena ispravljača. tretman slatke vode namjenjene za piće. 11.općenito o sustavu za destilaciju.sustav upravljanja kormilarskim strojem (hidraulički – telemotorno. mehanički ventilacijski sustav skladišta tereta. kondicioniranje i ventilacija Parno kompresijsko rashladno postrojenje. Generatori.princip rada biokemijskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. . opis sustava za kontrolu i nadzor izlaznih voda Spalionica smeća.izvedba i princip rada centrifugalnih odjeljivača ulje-voda i filterskog sustava. osigurača. .princip rada motora istosmjerne struje (shunt i compound).prikaz gubitaka na tlačnoj strani cjevovoda. Održavnje-ISM.princip rada pumpe promjenjive dobave. Ventilacijski sustav nastambi. IMO zahtjevi za pomoćni kormilarski uređaj (kod hidrauličkog uređaja i kod uređaja s rotacijskim krilima) .općenito o uređaju za kormilarenje. i električno). alternatori i razdioba električne energije . Postrojenje za kondicioniranje zraka.

pumpe. spremnici. priprema i upućivanje generatora pare. plinsko turbinski. Palubni strojevi . utjecaj obraštanja trupa. tlak. sustav za nadzor i zaštitu. stupanj djelovanja. 15. toplinu. rad.izvedba i princip rada pojedinih elemenata hidrauličkih sustava. 9. 3. 5. Pomorski inženjerski izrazi Definicija i jedinice mjere za masu. opterećenje.skokovita regulacija brzine hidrauličkih sustava za pogon vinčeva. ulja za podmazivanje. balasta 11 Priprema i rad generatora slatke vode 12 Sustav upravljanja kormilarskim strojem. centrifugalne. snagu. temperaturu. Priprema i upućivanje glavnog i pomoćnih strojeva. Analiza pumpi(zubčaste.izvedba i princip rada različitih izvedbi teretnog vitla . vanjski utjecaj vjetra na potrošnju goriva.14. 4. 2. Potrošnja goriva Proračun potrošnje goriva. stapne) i elemenata cjevovoda 1. vijka. hidraulički motori i cjevovodi. zraka. silu. Priprema za rad i upućivanje parne turbine Upućivanje u rad agregata – paralelni rad sinkronih generatora Upravljanje pogonskim sustavom(lokalno. iz kontrolne kabine i sa zapovjednog mosta.otvoreni i zatvoreni hidraulički sustav. dizel motorni) Analiza dizel motornog propulzijskog sustava na simulatoru strojarnice Analiza i rukovanje sustavima (upućivanja. volumen.propisi i opravila za sidreno vitlo. goriva. morske i slatkerashladne vode. . 6. energiju.izvedba i princip rada izvedbi priteznog vitla . Cjelina Tema vježbi Analiza brodskih propulzijskih sustava (parno turbinski. Indicirani dijagram motora. izvedbe i princip rada. 10 Analiza i funkcionalnost sustava kaljuže. . cijevi. indicirana snaga. 8. upravljački ventili. održavanje-ISM. protok. načini upravljanja i kormilarenje u nuždi 13 Parno kompresijsko rashladno postrojenje. analiza I rad sustava 17 . Analiza sustava goriva. efektivna snaga. 7. kondenzata i napojne vode. održavanje-ISM Hidraulički sustavi .

10. 01 1.1 OPĆE ZNANJE BRODSKE STROJARSKE TERMINOLOGIJEGENERAL KNOWLEDGE OF MARINE ENGINEERING TERMS Terminologija pomorskog strojarstva i potrošnja goriva 18 . funkcioniranje u slučaju otkaza i ekscesnim okolnostima 15 Auditorne vježbe: Proračun potrošnje goriva.10.1 PRINCIPI RADA POMORSKIH BRODSKIH POSTROJENJA 1.14 Automatski rad brodskog strojnog sustava.10 DALJINSKO UPRAVLJANJE BRODSKIM PROPULZIONIM POSTROJENJIMA.1 .2 BRODSKI POMOĆNI STROJEVI 1. Zahtjev iz IMO Model Course 7. BRODOSTROJARSKI SUSTAVI I SERVISI 1.

dodatni zagažaj. pojam i podjela tehnike rukovanja brodom Manevriranje brodom. 7. razne vrste manevara sa i bez tegljača. sidrenje i djelovanje sidra. utjecaj na manevriranje brodom Interakcija Interakcija. meteorološki i oceanografski čimbenici. manevriranje u svim uvjetima Sigurnost tijekom boravka broda na pristanu Načela sigurnosti tijekom boravka broda na pristanu. djelovanje porivnika. vrste propulzije i upravljačkih uređaja. navigacijski ARPA simulator i simulator manevriranja brodom. gibanje broda na vezu. 4. oprema za manevriranje brodom. interkacija s brodom tijekom manevriranja Manevriranje brodom sa i bez tegljača u svim uvjetima Manevriranje brodom u ograničenim plovnim područjima. analiza utjecaja. posebni zahtjevi na specijaliziranim terminalima. djelovanja vanjskih sila. utjecajni čimbenici Vrste i tehničko-tehnološka obilježja tegljača – utjecaj na manevriranje brodom Vrste i tehničko-tehnološka obilježja tegljača. djelovanje vijka i utjecaj na manevarska obilježja broda Kormilo i djelovanje kormila. 12. uvod. 2. manevarska obilježja broda. vrste prilaznih plovnih putova. 19 . opće mjere sigurnosti tijekom boravka broda na mjestu priveza 1.6 Cjelina TEHNIKA RUKOVANJA BRODOM i PRAVILA O IZBJEGAVANJU SUDARA NA MORU Tema predavanja Uvod. manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju. utjecaj vrste pogona. pojam i podjela. 8. kinetička energija broda pri plovidbi i pri pristajanju. 3. luka i pristana. djelovanje porivnika Kormilo i djelovanje kormila.1. analiza utjecaja na brod. načela postave sustava priveza. utjecaj plitke vode. 10. 5. načina djelovanja. točka okretanja broda. djelovanje priveznih konopa. analiza zahtjeva IMO-a Vanjski čimbenici – utjecaj na manevriranje brodom Analiza vanjskih čimbenika. 9. 6. brodski vijak. 11. s drugim brodovima. interakcija s obalom analiza njihova utjecaja na manevriranje brodom Vrste manevara i sigurnost tijekom manevriranja brodom Analiza vrsta manevara. utjecaj na manevriranje brodom. utjecaj na manevarska obilježja broda. primjena u edukaciji Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru Tumačenje i analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru Tumačenje i analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru Tumačenje i analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru Utjecaj geometrijskih i konstrukcijskih obilježja na manevarska svojstva broda Utjecaj geometrijskih i konstrukcijskih obilježja broda. manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih svojstava. način određivanja njihova utjecaja na brod. sigurnost tijekom manevriranja brodom.

Posebni slučajevi manevriranja Manevriranje na prilazu peljarskoj stanici. upoznavanje s manevarskim karakteristikama brodova. dodatni zagažaj. analiza načina manevriranja Manevriranje brodom – završna razmatranja Sustavi za podršku sustavu manevriranja. praktična primjena i korištenje ARPA uređaja 3. Manevriranje raznim vrstama brodova. u lošim vremenskim uvjetima. korištenje ARPA uređaja Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara. odsukanje broda. Manevar sidrenja broda u svim uvjetima 9. ljudski faktor i njegov utjecaj na manevriranje brodom. manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju.. ulasku i izlasku iz lokova. . korištenje brodskih podataka o manevriranju brodom Manevarska obilježja brodova 5. Manevriranje raznim vrstama brodova. korištenje brodskih podataka o manevriranju brodom Manevarska obilježja brodova 6. Analiza međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara i praktična primjena. namjerno nasukanje. prolaz ispod mostova. plovidba u područjima leda Manevriranje u izvanrednim okolnostima Manevar “Čovjek u moru”. 15. oceanografskih čimbenika. manevar sidrenja u svim uvjetima Manevriranje raznim vrstama brodova bez uporabe tegljača 10 Manevriranje raznim vrstama brodova. kormilarenje u nuždi. upoznavanje s manevarskim karakteristikama brodova. Analiza međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara i praktična primjena. manevriranje pri dokovanju broda. upoznavanje s manevarskim karakteristikama brodova. utjecaj plitke vode. 14. 20 . kad je sudar neminovan. u zonama odvojene plovidbe i područjima VTS sustava. korištenje brodskih podataka o manevriranju brodom Plovidba raznim vrstama prilaznih plovnih putova 7. interakcija s obalom. utjecaj vanjskih meteoroloških i 8. praktična primjena i korištenje ARPA uređaja 2. manevriranje pri spašavanju. Manevriranje raznim vrstama brodova. privez broda na brod u plovidbi. požar na brodu. privez na više plutača. kad je nasukanje neminovno. manevriranje u lukama i terminalima. korištenje ARPA uređaja Manevarska obilježja brodova 4. razvoj sustava manevriranja brodom.. privez na jednu plutaču. zahtjevi STCW Konvencije Cjelina Tema vježbi Navigacijski simulatori Upoznavanje s navigacijskim simulatorima Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara. Manevriranje raznim vrstama brodova. tegljenje u nuždi. razne vrste manevara bez uporabe tegljača 1. Manevriranje raznim vrstama brodova pri plovidbi raznim vrstama prilaznih plovnih putova Manevriranje brodom u svim uvjetima Manevriranje raznim vrstama brodova u svim uvjetima.13. interakcija s drugim brodovima.

8.5 1. manevriranje u svim uvjetima Zahtjev iz IMO Model Course 7.2 .6 .13 . manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju. manevri pristajanja i isplovljenja.4 .8.4 Prilaženje peljarskoj brodici Rukovanje brodom u ograničenim vodama Tehnike konstantne brzine zaokreta Manevriranje u plitkim vodama Međudjelovanje: obala. razne vrste manevara uz uporabu tegljača Manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih manevarskih svojstava Manevriranje raznim vrstama brodova.1.5 .8.8 .1 Procjena kontrole oštećenja KORMILARENJE U NUŽDI .1 Sudar PROCJENA KONTROLE OŠTEĆENJA . analiza odziva broda. manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih manevarskih svojstava u svim uvjetima Manevriranje brodom .11 12 13 14 15 Manevriranje raznim vrstama brodova uz uporabu tegljača Manevriranje raznim vrstama brodova.7 .8.2 1.12 .1 Kormilarenje u nuždi 1. određivanje manevarskih parametara broda Manevriranje brodom . manevriranje u luka i terminalima.8. kanal. MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM U SVIM UVJETIMA . manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju.1 Mjere predostrožnosti pri namjernom nasukavanju broda POSTUPCI U SLUČAJU PREDSTOJEĆEG NASUKANJA TE NAKON NASUKANJA .1 1.8.praktično Praktično manevriranje brodom. razne vrste manevara uz uporabu tegljača Manevriranje raznim vrstama brodova uz uporabu tegljača Manevriranje raznim vrstama brodova.1 .10 .3 1. manevriranje u luka i terminalima.1 Odsukavanje POSTUPCI U SLUČAJU PREDSTOJEĆEG SUDARA I NAKON SUDARA ILI GUBITKA VODONEPROPUSNOSTI I INTEGRITETA TRUPA .8. MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM U SVIM UVJETIMA 1. 01 1.9 .8. sidrenja.6 21 .15 1.14 .praktično Praktično manevriranje brodom. brod i tegljač Privez i odvez Upotreba sustava za poriv i manevriranje Sidrenje Dokovanje Rukovanje brodovima u lošim vremenskim uvjetima Karakteristike poriva i manevriranja Štete uslijed pramčanih i krmenih valova vlastitog broda Navigacija u ledu Manevriranje u zonama odvojene plovidbe i VTS-a 1.8 DJELOVANJE U SLUČAJU NAVIGACIJSKIH IZVANREDNIH SITUACIJA MJERE PREDOSTROŽNOSTI PRI NAMJERNOM NASUKAVANJU BRODA .3 .1 Postupci u slučaju predstojećeg nasukanja te nakon nasukanja ODSUKAVANJE BRODA SA I BEZ POMOĆI .

1 COLREGS 1972 i nadopune 22 .1 TEGLJENJE U NUŽDI.8.1 Tegljenje u nuždi MEĐUNARODNA PRAVILA O IZBJEGAVANJU SUDARA NA MORU .5.7 1. OPREMA I POSTUPCI .1.

elektronske karte. peljar kao dio zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu Povijest planiranja pomorske plovidbe.1. tablice planiranja plovidbe. 10. Međunarodni standardi točnosti koji se zahtijevaju za sigurnu navigaciju Utjecaj performansi navigacijskih uređaja na planiranje pomorske plovidbe Globalni navigacijski satelitski sustavi. izvođenje plana putovanja. 13. u luci i u izvanrednim okolnostima Načela. načini praćenja kretanja broda po planiranom putu Načini predočenja plana plovidbe Knjiga planiranja plovidbe. 3. 5. prihvat i iskrcaj peljara Planiranje oceanske plovidbe Planiranje oceanske plovidbe s obzirom na vrstu izabranog puta. razrada plana putovanja. 9. 23 . upotreba tehnike paralelnih indeksa. plovidba u obalnim područjima. elektronske karte. ustroj. meteorološke uvjete. načela i cilj planiranja pomorske plovidbe. ekonomske uvjete. 8. zahtjevi koje navigacijski sustav mora zadovoljiti u pojedinim područjima plovidbe. Međunarodni i nacionalni propisi o planiranju pomorske plovidbe Elementi plana putovanja Prikupljanje podataka o putovanju. određivanje točke otklona kormila Planiranje plovidbe u obalnim područjima. pojam pomorskog putovanja Povijest. Međunarodni i nacionalni propisi o držanju straže Držanje straže na moru Načela. 12. 7. datum karte i satelitski navigacijski sustavi Planiranje plovidbe u obalnim područjima. 11. smjena straže Organizacija i postupci zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu Svrha. upravljanje i stvaranje timskog ozračja i rada na zapovjedničkom mostu. sadržaj. spremnost na reakcije u svim okolnostima. navigacijske karte. plovidba u oceanskim područjima. 14. zahtjevi i odgovornosti zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu.7 Cjelina PLANIRANJE PUTOVANJA Tema predavanja Standardi glede držanje straže Načela. Važnost planiranja plovidbe u lučkim područjima i pristupnim plovnim putovima. prilaznim plovnim putovima i lučkim područjima Sustavi nadzora plovidbe. radar. ustroj. političke uvjete. sudjelovanje u sustavu javljanja brodova 1. polu-kontroliranih i nekontroliranih čimbenika na brod u plovidbi Podjela pomorske plovidbe i Međunarodni standardi točnosti za sigurnu navigaciju Plovidba u lučkim područjima i prilaznim plovnim putovima. pravne uvjete. informacije za planiranje plovidbe oceanskim područjem. korištenje listi provjere i sustav straže ovisno o području plovidbe Upravljanje zajedničkim timom na zapovjedničkom mostu i timski rad Tok komuniciranja zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu. smjena straže Držanje straže na sidrištu. 2. primjena i ciljevi. 6. prilaznim plovnim putovima i lučkim područjima. 4. zadužena osoba za planiranje pomorske plovidbe Analiza utjecajnih čimbenika na brod u plovidbi Analiza kontroliranih.

6.1 MEĐUNARODNA PRAVILA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA NA .15.2.1 COLREG 1972 i dopune 1. ELEMENTI NA KOJE SE MORA OBRATITI POZORNOST .1 Brodski dnevnici .9.3.2 Rukovođenje osobljem zapovjedničkog mosta (Bridge team management) .2 NAČELA I POSTUPCI ODRŽAVANJA PLOVIDBENE STRAŽE.3.3 Timski rad 1. 8.5.5 USPOSTAVA ODRŽAVANJA PLOVIDBENE STRAŽE I POSTUPCI 1.1 Ucrtavanje plovidbenog plana 1. 10 11 12 13 14 15 Zahtjev iz IMO Model Course 7. 1.5. priprema broda za plovidbu u područjima leda. Principi planiranja putovanja s obzirom na vremenske uvjete i visinu valova 1. planiranje plovidbe u konvojima Cjelina Tema vježbi Praktično držanje straže u plovidbi na otvorenom moru u svim uvjetima Praktično držanje straže u obalnoj plovidbi u svim uvjetima Držanje straže u peljarskim vodama Držanje straže u peljarskim vodama Upravljanje zajedničkim timom na zapovjedničkom mostu i timski rad Upravljanje zajedničkim timom na zapovjedničkom mostu i timski rad Prikupljanje podataka o putovanju. 24 . prolaz kroz područje leda.2 Plovidba u svim uvjetima 1.7.1. 3. 7.2. 9.1 Plovidbena straža 1.9. 01 PLANIRANJE PUTOVANJA I VOĐENJE NAVIGACIJE VOYAGE PLANNING AND NAVIGATON FOR ALL CONDITIONS . nautičke publikacije Planiranje plovidbe u lučkim područjima Planiranje plovidbe u lučkim područjima Praktično provođenje i praćenje plovidbe u lučkim područjima Planiranje obalne plovidbe Praktično provođenje i praćenje obalne plovidbe Planiranje oceanske plovidbe i plovidbe u područjima leda Analiza primjera pomorskih nezgoda s gledišta planiranje plovidbe Seminarski rad – podjela teme i dodatna objašnjenja 1. UCRTAVANJE PLOVIDBENOG PLANA U SKLADU SA OPĆIM PRINCIPIMA UCRTAVANJA . 5.5.9. Planiranje plovidbe u polarnim predjelima i područjima leda Približavanje području leda. 2.9.3 DJELOTVORNOST POSTUPAKA I PROCEDURA TIMSKOG RADA NA MOSTU . 4. informacije o kretanju leda.1 Procedure timskog rada na zapovjedničkom mostu . privez broda u području leda.1 Brodski sustavi izvješćivanja 1. IZVJEŠĆIVANJE U SKLADU S OPĆIM SMJERNICAMA I ZAHTJEVI ZA IZVJEŠĆIVANJE S BRODOVA .

13. i Žitarice i sjemenje. Klasa 8. Vazelin. Jezgričavo voće. Klasa 5. Umjetna kruta goriva. Opasnost za zdravlje. Otrovne (toksične) i zarazne tvari. Tekući tereti. Kivi. Zapaljive tekućine. Papir. lučko-transportnih usluga i skladišnih manipulacija. Ambalaža. Tekuća goriva. Jabuke. Zemno ulje (nafta). Naranče. Parafin. Tereti koji se prevoze u rashlađenom i smrznutom stanju. Rashladni tereti. Maziva ulja. Riža. 6. Zaštita dišnih organa. Goriva. Propilen. Natrijeva lužina 50%. Benzin. Sirevi. Mjere za drvo. Kava. MetiIni alkohol. Svojstva i podjela opasnog tereta. Klasa 7. Opis i svojstva pojedinih klasa opasnih tereta. Grožđe. Lubenice. Ostaci sjemenja nakon eksterakcije. Briketi. Svojstva ugljena u transportu. Utjecaj ukapljenh plinova na psiho-fizičke osobine ljudi. Mrkva. Klasa 2. 9. Prerada zemnog ulja. Umjetna tekuća goriva. Breskve. Povrće. 25 . Opći (generalni) tereti Rasuti tereti. 1. Klasa 4. Općenito o brodskom teretu. Korozivne tvari. Nektarinke. Razne vrste drva i i drvenih prerađevina. Dinje. Tropsko voće. Opasni tereti. Briketi. Ulja (Oil Cake). Klasa 6. Agrumi. Posebna kemijska svojstva. Umjetna kruta goriva. Plinovi: stlačeni ukapljeni ili rastvoreni pod pritiskom. Petrol koks. A vokado. 8. 3. Voće. Ugljični tetra klorid. Salata. Kruške.2. MIječni proizvodi i jaja. Limes. 12. Svojstva ugljena u transportu. 11. Klasa 3. Razne vrste drva i drvnih prerađevina. Ugljen. Klasa 1. Razvrstavanje opasnih tvari. Krumpir. Solna kiselina (vodena otopina 35%). Petrolej. Propan butan. Prirodna i kruta goriva. Rajčica. 7. Oksidirajuće tvari. Mandarine i tangerine. Etilni alkohol. Opis ambalaže i oštećenja. Podjela i svojstva tereta. Marelice. Reaktivnost ukapljenih plinova. Ekonomski čimbenici koji utječu na izbor transportne ambalaže. dišni aparati I upotreba Plinovita goriva. Brašno. Koks. Meso. Definicija opasne tvari. Vuna. 4. Prirodna tekuća goriva. Klasa 9. Svojstva i podjela suhog tereta. Šećer. Razne opasne tvari. Papir Goriva. Manipulacija drvom. Radioaktivne tvari. Mango. Općenito o transportnoj ambalaži. ananas i papaja. Mjere za drvo Manipulacija drvom. Riba. Opasni tereti koji se prevoze brodovima i relacije na kojima se prevoze. alkohol. I-Butan. Kože. Pritisak Neki važniji tereti. Svojstva tereta i uvjeti prijevoza drva. Maslac. Luk. Osnovne opasnosti od oštećenja robe prilikom prijevoza. Benzol. Limun.1 Cjelina RUKOVANJE TERETOM Tema predavanja Tereti Vrste tereta u pomorskom prometu. Klor. 5. Eksplozivi. Mjere opreza od požara. Plinsko ulje. Pamuk. Svojstva tereta i uvjeti prijevoza drva. Etilen-diklorid. Ukapljeni plinovi. 10. Vino. Loživa ulja. Banane. Tereti u smrznutom stanju. Učinci niskih temperatura. Vinil klorid. Prirodna i kruta goriva. Koks. Zapaljive krute tvari. Teški tereti. Grejpfrut. Najčešće vrste ambalaže u pomorskom prijevozu. 2.

teški tereti. Kut nagiba broda. 15. slaganje generaliziranih tereta u kontejner( vreće. Upotreba brodskih tablica Dijagrami stabilnosti i trima. itd. škodljivih plinova i štetnog djelovanja drugog tereta. sanduci i letvičarke. Dijagramni list broda. Odredbe pravilnika o sigurnom slaganju i pričvršćivanju tereta. Poprečne sile i momenti savijanja. Međunarodni propisi. Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji. pričvršćivanje i osiguravanje tereta i proračun sustava učvršćenja Analiza obilježja opreme za podlaganje. Tablica s hidrostatskim podacima. ventilacija brodskih skladišta. Proračun opterećenja na podigačima tereta i ostalim elementima prekrcajne opreme. Štete od topline. Opterećenja na opremi za rukovanje teretom. Štete od trenja: materijal za podlaganje i separiranje tereta. da nam teret bude uskladišten tik do vratiju kontejnera. Kriteriji dovoljne stabilnosti za razne vrste brodova. slaganje robe u kontejnere prema vrsti ambalaže. Deformacije brodskog trupa (pregib i progib). od prašine. Opreme za proračun naprezanja. 9. Opterećenje broda teretom/balastom. Brodski priručnik o pričvršćivanju tereta. Promjena gaza i deplasmana. kutije. 6. Planiranje vertikalnog i poprečnog rasporeda tereta. Tablica promjene gaza. Rasuti teret u kontejneru. Analiza težina. Proračun sustava učvršćenja. cilindri. Štete Od vlage: proces kondenzacije u brodskim skladištima. Laki i teški tereti. podlaganje i učvršćivanje tereta. međupalublja. Prostor po toni nosivosti i njegov odnos prema faktoru slaganja. Planiranje ukrcaja tereta s obzirom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda Željena metacentarska visina. Štete na teretu u pomorskom prijevozu Najčešće štete na teretu u pomorskom transportu. Dijagram promjene gaza. 2. Obilježja opreme za ukrcaj i iskrcaj tereta. 5. dozvoljena opterećenja. uređaji za ventilaciju tereta. pričvršćivanje i prijevoz tereta Prijevozni kapacitet broda Prostor skladišta. Krcanje broda u slanim. insekata. štete od glodavaca. Teret na paletama. kemikalije. bale. slaganje. Obilježja opreme za podlaganje. Načini rada s prekrcajnim sredstvima na brodu. 26 . 1. specijalnih skladišta. Trimovanje broda. Deplasman broda. 8. štete od miješanja robe. 11. Gaz broda. pričvršćivanje i osiguravanje tereta Slaganje. slankastim i slatkim vodama Krcanje broda u slanim. Tablica nosivosti. slankastim i slatkim vodama. Teret u kontejnerima: koeficient iskorištenja nosivosti kontejnera. odreivanje visine slaganja. odreivanje težine robe prema unutarnjoj visini tereta u kontejneru. 10. Utjecaja vrste tereta i operacijama s teretom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda Analiza utjecaja vrste tereta i operacijama s teretom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda. Analiza kapacitetnog plana broda. lomljiv teret. od pritiska. pravilnici preporuke i standardi koji se odnose na sigurno rukovanje. 3. 4. bačve. 7.opterećenja i način rada Analiza obilježja opreme za ukrcaj i iskrcaj tereta.14. Nosivost broda Ukupna nosivost broda. Analiza metoda i načina proračuna naprezanja brodske konstrukcije. boce i slično. prazni cilindri. Dovođenje broda na željeni gaz. Određivanje posredne i korisne nosivosti broda pri planiranju ukrcaja tereta. štete od krađe. Prijevozni kapacitet broda Faktor slaganja i izgubljeni prostor. Rukovanje teretom Uvodna razmatranja.

Izrada plana tereta pri prijevozu žita. 6. Mjere sigurnosti pri rukovanju i prijevozu opasnih tereta. Prijevoz kontejnera morem Kontrola i pregled kontejnera. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Analiza proračuna uvjeta stabilnosti pri prijevozu žita. Plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. slaganje i pričvršćivanje opasnog tereta. kutija i sanduka. Priprema dubokih tankova za ukrcaj pojedinih tekućih tereta. Utjecaj prijevozne tehnologije na planiranje rasporeda tereta. Mjere sigurnosti pri prijevozu tekućih tereta morem. Izrada plana rasporeda tereta kod brodova za prijevoz rasutog tereta. bačava. Iskrcaj kontejnera. Poznavanje i sposobnost primjene odgovarajućih međunarodnih kodeksa i standarda glede sigurnog rukovanja i prijevoza tekućih tereta. slaganje tereta na palubu broda. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Rukovanje teretom Načela planiranja rasporeda tereta Načela planiranja rasporeda tereta i analiza utjecajnih čimbenika. Popis provjere brod/obala. Plan rasporeda tereta (preliminarni. pričvršćivanje i prijevoz tereta obzirom na vrstu koleta i ambalaže. Priprema brodskih skladišta za ukrcaj tereta Osnovna načela pripreme brodskih skladišta za ukrcaj tereta Priprema brodskih skladišta kod brodova za prijevoz generalnog tereta. 1. Krcanje. Krcanje i učvršćivanje kontejnera na brodu i sustav učvršćenja. Plan rasporeda tereta. Prijevoz generalnog tereta morem Planiranje ukrcaja tereta kod brodova za prijevoz generalnog tereta. 2. cijevi. prijevoz kemijski opasnih krutih rasutih tereta. Mjere sigurnosti pri fumigaciji skladišta.12. radni i završni plan tereta). prijevoz krutih rasutih tereta velikih gustoća. pričvršćivanje i prijevoz tereta obzirom na vrstu koleta i ambalaže Krcanje. Izmjena informacija između broda i obale. Krcanje. Prijevoz žitarica morem Analiza i primjena Međunarodnog kodeksa o prijevozu žita. 5. 13. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Krcanje. nekohezivnih tereta. Krcanje. Krcanje teških koleta. 3. Točnost metode i ograničenja. slaganje. Plan rasporeda tereta na kontejnerskim brodovima. 14. Postupci i analiza metode. bala. slaganje. pričvršćivanje. Plan rasporeda tereta. 15. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. 27 . Priprema broda za ukrcaj tereta. slaganje. 7. Primjena odredbi IMDG pravilnika o rukovanju pakiranim opasnim teretom. Prijevoz tekućih tereta morem Osnove prijevoza tekućeg tereta morem. 4. Prijevoz opasnog i štetnog tereta Opasni i štetni teret. Prijevoz kontejnera morem Planiranje ukrcaja kontejnera na raznim vrstama brodova. Krcanje. Nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj opasnog tereta. Prijevoz opasnog i štetnog tereta Planiranje ukrcaja pakiranog opasnog tereta. Nadzor nad teretom tijekom putovanja. Prijevoz rasutog tereta morem Analiza i primjena BC Kodeksa. slaganje vreća. Plan rasporeda tereta. Određivanje količine ukrcanog/iskrcanog tereta uz pomoć gaza Određivanje količine ukrcanog/iskrcanog tereta uz pomoć gaza. itd. Prijevoz tereta koji mogu postati žitki.

Capricorn brodovima). Krcanje i slaganje hlađenog tereta. ukrcaj. Analiza metoda. Operacije s teretom: priprema tankova. itd. slaganje. slaganju. Plan rasporeda tereta. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. pranje tankova. Prijevoz drva morem Analiza i primjena odredbi pravilnika o prijevozu drva na palubi. Krcanje. 14. 12. inertiranje. 11. Plan rasporeda tereta. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. 9. Analiza metoda. nadzor nad teretom tijekom putovanja. slaganje i pričvršćivanje drva. nadzor nad teretom tijekom putovanja. BACAT brodovima. Prijevoz tereta u teglenicama (prijevoz LASH brodovima. Planiranje ukrcaja kemikalija na brodove za prijevoz kemikalija. Zahtjevi STCW Konvencije u području rukovanja teretom. 10. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Prijevoz hlađenih tereta morem Planiranje ukrcaja hlađenih tereta i plan tereta. Plan rasporeda tereta. Specijalizirana oprema pri prijevozu teških tereta. pričvršćivanje. SEA BEE brodovima. Prijevoz ukapljenih plinova morem Analiza i primjena odredbi IGC i GC pravilnika o rukovanju teretom. Prijevoz tereta RO/RO brodovima. 13. Operacije s teretom: priprema tankova. Planiranje ukrcaja tereta i plan rasporeda tereta. Analiza metoda. Prijevoz sirove nafte i produkata morem Planiranje ukrcaja sirove nafte i produkata na brodove za prijevoz tekućeg tereta. inertiranje. Planiranje ukrcaja drva. Plan rasporeda tereta. itd. Prijevoz kemikalija morem Analiza i primjena odredbi IBC i BCH pravilnika o rukovanju teretom. pričvršćivanju. Planiranje ukrcaja ukapljenih plinova na brodove za prijevoz ukapljenih plinova. Operacije s teretom: priprema tankova. itd. iskrcaj. Prijevoz raznih vrsta tereta morem – završna razmatranja Završna razmatranja o prijevozu raznih vrsta tereta morem i planiranju ukrcaja tereta kod brodova različitih tehnologija te krcanju. Krcanje. iskrcaj. pričvršćivanje. slaganje. pranje tankova. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. nadzoru nad teretom tijekom putovanja i iskrcaju tereta. Određivanje količine tereta na brodu. Planiranje ukrcaja tereta i plan rasporeda tereta za različite brodove za prijevoz teških tereta. 15. naobrazba i izobrazba. 28 . Analiza utjecaja ljudskog faktora na rukovanje teretom (štete i sigurnost). Plan ukrcaja i plan iskrcaja. Krcanje. ukrcaj. inertiranje. Prijevoz tereta na ostalim vrstama brodova. ukrcaj. Proračun stabilnosti za sve faze prijevoza. Prijevoz teških tereta morem Načela i način prijevoza teških tereta morem.8. nadzor nad teretom tijekom putovanja. pranje tankova. Prijevoz paleta morem na specijaliziranim brodovima. Određivanje količine tereta na brodu. iskrcaj. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Određivanje količine tereta na brodu. specijaliziranim brodovima za prijevoz paleta i brodovima za prijevoz teglenica Prijevoz tereta RO/RO brodovima.

5. poprečne sile i momenti savijanja. proračun sustava učvršćenja Oprema za krcanje/iskrcaj. .) Krcanje broda u slanim. tablice i dijagrami promjene gaza. 14. kriteriji dovoljne stabilnosti za razne vrste brodova Planiranje ukrcaja tereta Rješavanja problemskih zadataka iz uzdužne stabilnosti. određivanje kuta nagiba broda. podlaganje i učvršćivanje tereta. štete na teretu. 7.. promjena gaza (uron ili izron). 3. 12. 29 . dozvoljena opterećenja.. planiranje uzdužnog rasporeda tereta Planiranje ukrcaja tereta Rješavanja problemskih zadataka iz uzdužne stabilnosti. tablice s hidrostatskim podacima. 9. dovođenje broda na željeni gaz. 4.. 8. . Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji Naprezanje brodske konstrukcije u eksploatacijskim uvjetima (opterećenje teretom. priprema skladišta. Slaganje i učvršćivanje tereta Slaganje.. balastom). slaganje i pričvršćivanje tereta –teretni prostori Prikaz i rad s opremom za krcanje/iskrcaj. proračun deplasmana (računski i tablično) Opterećenja prekrcajne opreme Proračun opterećenja na podigačima tereta i ostalim elementima prekrcajne opreme. planiranje vertikalnog i poprečnog rasporeda tereta Planiranje ukrcaja tereta Rješavanja problemskih zadataka iz poprečne stabilnosti. deformacija brodskog trupa (pregib i progib) Planiranje ukrcaja tereta Rješavanja problemskih zadataka iz poprečne stabilnosti. 10. 13. praktičan rad s tablicama i računski primjeri Nosivost broda Određivanje posredne i korisne nosivosti pri planiranju ukrcaja tereta Praktična upotreba brodskih tablica Praktična upotreba tablica nosivostii računski primjeri Praktična upotreba brodskih tablica Praktična upotreba brodskih tablica i računski primjeri (dijagramni listovi. postizanje željene metacentarske visine. slankastim i slatkim vodama Rješavanje problemskih zadataka pri krcanju broda u vodama različite gustoće. 2. trimovanje broda. slaganje i pričvršćivanje tereta. računski primjeri.Cjelina Tema vježbi Prijevozni kapacitet broda Kapacitetni plan broda... 15. . 11. Određivanje količine tereta na brodu uz pomoć gaza Primjena metode određivanje količine tereta na brodu uz pomoć gaza (Deadweight Survey) Određivanje količine tereta na brodu uz pomoć gaza Određivanje količine tereta na brodu odnosno ukrcane ili iskrcane mase tereta uz pomoć gaza (Draft Survey) 1. 6.

postupak ukrcaja i iskrcaja tereta te putovanje s teretom i u balastu. 6. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera. određivanje ukrcajne/iskrcajne količine tereta. mjere sigurnosti Prijevoz ulja u razlivenom stanju morem Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz ulja u razlivenom stanju. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta pri prijevozu žitarica Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta pri prijevozu žita. pranje tankova na brodovima za prijevoz kemikalija i ukapljenih plinova. načela slaganja i segregacije opasnih tereta na raznim vrstama brodova. primjeri za različita stanja nakrcanosti. mjerenje količine tereta. 3. određivanje ukrcajne/iskrcajne količine tereta. 13. tipizirani obrasci. pranje tankova sirovom naftom. načela rasporeda tereta. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. načela rasporeda tereta. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. određivanje ukrcajne/iskrcajne količine tereta. 11. 4. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera. 8. načela rasporeda tereta. inertiranje tankova. Prijevoz ukapljenih plinova morem Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova. plan rasporeda tereta. 2. ukrcaj i iskrcaj kontejnera. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz generalnog tereta Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz generalnog tereta. načela rasporeda tereta. postupak ukrcaja/iskrcaja tereta. postupak ukrcaja i iskrcaja tereta te putovanje s teretom i u balastu. kemikalija i ukapljenih plinova) za ukrcaj i iskrcaj tereta. preliminarni. Plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta Izrada plana ukrcaja ili iskrcaja tereta. primjeri za različita stanja nakrcanosti i različite vrste tereta. 10. 7. vrste kontejnera i opreme za njihovo učvršćivanje. putovanje s teretom i u balastu. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. Plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta na brodovima za prijevoz tekućih tereta Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz tekućih tereta. radni i završni plan tereta. uvjeti stabilnosti i proračun. primjeri za različita stanja nakrcanosti i različite terete 30 . «bay» liste. načela rasporeda tereta. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. 9. plan rasporeda tereta. načela rasporeda tereta. korištenje IMDG kodeksa i BC kodeksa. analiza postupaka. plan rasporeda tereta. plan rasporeda tereta prema zahtjevima IBC kodeksa. plan rasporeda kontejnera. načela rasporeda tereta. plan rasporeda tereta. mjere sigurnosti Prijevoz kontejnera morem Načela prijevoza kontejnera morem. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. degazacija tankova. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta. Prijevoz kemikalija u razlivenom stanju morem Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju. Planiranje ukrcaja opasnih tereta u pakiranom i rasutom stanju Planiranje ukrcaja opasnih tereta u pakiranom i rasutom stanju. 12. Priprema brodova za prijevoz tekućih tereta Priprema brodova za prijevoz tekućih tereta (ulja.1. 5. načela rasporeda tereta.

2 Sadržaj ISGOTT pravilnika .5 2.1 Mjere za drvo .14.2 31 .2 Opasan teret u rasutom stanju . brodovima za prijevoz automobila.4 Brodovi za prijevoz kemikalija .1 Pravila i definicije .1.4 Zahtjevi za brodska prekrcajna sredstva UKRCAJ I ISKRCAJ TERETA U SKLADU SA PRAVILIMA SIGURNOSTI . BRODSKA PREKRCAJNA SREDSTVA I OPREMA ZA OSIGURAVANJE TERETA .3 Pravila IMO – a za žito 2. PROPISI I PREPORUKE O PRIJEVOZU OPASNIH TERETA .3 Upotreba vektorskog dijagrama za izračun deformacije prekrcajnih sredstava . brodovima za prijevoz teških tereta.1 Međunarodna pravila i standardi PRIJEVOZ OPASNIH TERETA . ISKRCAJ.5 Pranje tankova i sprečavanje onečišćenja mora s brodova za prijevoz kemikalija . STABILNOST BRODA I DEFORMACIJA BRODSKOG TRUPA .2 Procedure za prihvat. rješavanje konkretnih problema krcanja i slaganja različitih vrsta tereta.6 Brodovi za prijevoz ukapljenog plina .1 PLANIRANJE UKRCAJA.3 Radni postupci na brodovima za prijevoz ulja i sprečavanje onačišćenja mora s brodova .4 2.1 Ukrcaj i iskrcaj teških tereta .6 2. SLAGANJE TERETA MEĐUNARODNE KONVENCIJE. PRIJEVOZ I SLAGANJE TERETA . 15.1 2. STANDARDI.3 Metode i mjere predostrožnosti tijekom fumigacije brodskog skladišta POZNAVANJE BRODA ZA PRIJEVOZ ULJA I OPERACIJE NA TANKERIMA . Planiranje ukrcaja i prijevoz raznih vrsta tereta morem Planiranje ukrcaja i prijevoz tereta ro-ro brodovima.2.1 Plan rada i poduzete mjere u skladu sa konvencijom UTJECAJ TERETA NA TRIM I STABILNOST BRODA . brodovima za prijevoz hlađenog tereta.3 Održavanje tereta u plovidbi . brodovima za prijevoz teglenica. održavanje i otpremu tereta .2 Održavanje tereta u plovidbi . ISKRCAJA I PRIJEVOZ TERETA.2 2. PROPISI I STANDARDI ZA UKRCAJ.7 Radni postupci na brodovima za prijevoz ukapljenog plina PRIJEVOZ OPASNIH TERETA MEĐUNARODNA PRAVILA.2 Pravila za određivanje nadvođa po međunarodnoj konvenciji o teretnim linijama .4 Upotreba ADB opreme SLAGANJE I OSIGURAVANJE TERETA.1 Opasan teret u pakiranom stanju .2. trim i stabilnost broda TRIM.1 Gaz. načela rasporeda tereta.1.1 2.1.2 2.3 2.1.1. specifičnosti Rukovanje teretom Praktične vježbe na brodu. 01 2.1. moment savijanja i uvijanja brodskog trupa .1 Moment smicanja broda. analiza postupaka. mjere sigurnosti Zahtjev iz IMO Model Course 7.

brodovi suvremenih tehnologija. Gradnja brodova Vrste gradnje brodova.1 Cjelina SREDSTVA POMORSKOG PROMETA Tema predavanja Uvod u predmet. koeficient brodske forme. 32 . zavarivanje. vodama u kojima plove. Sustavi tereta Sustavi tereta brodova različitih tehnologija. širnica. omjeri glavnih brodskožih dimenzija. poprečne sile i momenti savijanja. 9. Prikaz broda Nacrti broad. sidrena i pritezna vitla. brodova za prijevoz kontejnera. 13. izvedba vijaka. 6. Mjere broda. glavne dimenzije i mjere Glavne dimenzije. Geometrijski prikaz broda. Podjela broda prema različitim kriterijima Podjela brodova prema namjeni. Raspored prostorija na brodu Smještaj i obilježja prostora za teret. Geometrijski prikaz broda. generelni plan brodova različitih tehnologija. rebara. opterećenje brodske konstrukcije. dizalice. kategorijama plovidbe. nadvođe broda. 4. vodonepropusnost. pregrade i pregrađivanje broda. tekući teret. alternativne vrste kormila i vijaka. ostali brodski sustavi. oznake nadvođa. i brodskih linija. brodovi za suhi teret. bruto i neto tonaža. pregib. vrijednosti za različite vrste brodova. nepropusna vrata. gaz. Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz suhih tereta Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz generalnog tereta. materijalu gradnje. 10. 3. Međunarodni propisi o konstrukciji brodova. 7. strukturni elementi broda. posebne vrste brodova Brodska oprema za rukovanje teretom Obilježja opreme za rukovanje teretom. tankova. samarice. Vrste kormila i vijaka Podjela kormila. obilježja pojedinih vrsta vijaka. povijesni razvoj brodova Gradnja brodova Materijali gradnje. nosivost broda. osnovni pojmovi čvrstoće i naprezanja brodske konstrukcije. elementi uzdužne i poprečne čvrstoće broad. prirodi prijevozne službe. metode vodenih linija. privezni uređaji i oprema. obilježja pojedinih vrsta kormila. visina. deplasman. 2. 11. Međunarodni propisi o konstrukciji brodova i povijesni razvoj brodova Uvodna razmatranja. naprezanja Brodski uređaji i oprema Obilježja brodskih uređaja i opreme. brodova za prijevoz rasutog tereta. nastamba posade. 12. vrsti tereta. duljina širina. glavne dimenzije i mjere. određivanje površine i volumena. 5. 14. Čvrstoća i naprezanje brodske konstrukcije Podjela. zapovjedničkog mosta i strojarnice. Međunarodni propisi. progib. baždarska oznaka. zagaznice i očitavanje gaza. jarboli. o konstrukcijskim obilježjima brodova i obilježjima brodskih sustava 1. težišta površina i volumena.3. 8.

vertikalni pomak masa. analiza ograničenja Međunarodni propisi o stabilnosti Analiza i primjena Međunarodnih propisa o stabilnosti 1. uvjeti plovnosti Početna poprečna stabilnost broda Obilježja poprečne početne stabilnosti broad. 15. horizontalni bočni pomak masa. utjecaj dimenzija i tehnologije broda na stabilnost Dinamička stabilnost broda. kombinirani pomak masa Početna poprečna stabilnost broda Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda. utjecaj slobodnih poršina. 8. ukapljenih plinova. 33 . pokazatelj početne poprečne stabilnosti. 4. 10. Međunarodni propisi o konstrukcijskim obilježjima brodova i obilježjima brodskih sustava. pokazatelji uzdužne stabilnosti Uzdužna stabilnost broda Utjecaj na uzdužnu stabilnost broda. brodova za prijevoz teglenica. 14. 12. putničkih brodova. osnovni elementi.15. pokazatelj stabilnosti pri većim kutevima nagiba. kemikalija. Konstrukcijska i tehnološka obilježja različitih vrsta brodova Konstrukcijska i tehnološka obilježja ro-ro brodova. 6. osnovni elementi. 3. konstrukcija krivulje poluga statičke stabilnosti i analiza značajki Početna poprečna stabilnost broda Određivanje početne poprečne stabilnosti broda. račun centracije Uzdužna stabilnost broda Obilježja uzdužne stabilnosti broda. 9. ostali brodovi. 7. 5. tegljača. podjela stabilnosti broad prema različitim kriterijima. karakteristični slučajevi početne poprečne stabilnosti Početna poprečna stabilnost broda Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broad. Početna poprečna stabilnost broda Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda. 11. analiza za različite vrste brodova. račun centracije Dinamička stabilnost broda. 13. plan kapaciteta. posebni slučajevi stabilnosti broda Knjiga stabilnosti i trima Obilježja knjige stabilnosti i trima. tablice nosivosti. diagram pantokarena izoklina i tablice Korištenje računala pri proračunu stabilnost Mogućnosti korištenja računala za proračun stabilnosti. Uvod u stabilnost broda Uvod u stabilnost broad. poprečna stabilnost pri većim kutevima nagiba. diagramni list. utjecaj naplavljivanja na trim I stabilnost. utjecaj dimenzija broda na stabilnost. utjecaj pomaka masa na uzdužnu stabilnost. utjecaj tehnologije broda na stabilnost Stabilnost broad u oštećenom stanu i posebni slučajevi stabilnost broda Stabilnost brod u oštećenom stanju. Međunarodni propisi o konstrukcijskim obilježjima brodova i obilježjima brodskih sustava. ukrcaj ili iskrcaj masa ukrcaj ili iskrcaj samaricom za teške terete. utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost Uzdužna stabilnost broda Određivanje uzdužne stabilnosti broda. Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz tekućih tereta Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz sirove nafte i produkata. osnovna obilježja. hlađenog tereta. 2.

posjet brodovima u luci ili brodogradilištu Teretni prostori i sustavi tereta Obilježja teretnih prostora i sustava tereta kod brodova za prijevoz tekućih tereta. praktična primjena. 12. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. elementi uzdužne i poprečne čvrstoće. sidreni lanci. 11. vijaka. 6.sidrena vitla. elementi uzdužne i poprečne čvrstoće. zavarivanje. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. i oprema. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. 2. upoznavanje strukturalnih elemenata broad. posjet brodogradilištu Gradnja brodova Upoznavanje sa gradnjom različitih vrsta brodova. 3. 15. nastambe posade. 14. zapovjednički most. privezni uređaji. 9. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. 5. upoznavanje strukturalnih elemenata broad. posjet brodogradilištu Raspored prostora na brodu 1. posjet brodovima u luci ili brodogradilištu. posjet brodovima u luci i li brodogradilištu Kormila i porivnici Vrste kormila. ostale dimenzije brod. 7. različitih vrsta brodova. zagaznice. sidra. strojarnica. vrste gradnje brodova. pregrađivanje brodova.Cjelina Tema vježbi Gradnja brodova Osnove gradnje. posjet brodovima u luci Dimenzije i mjere broda Oznaka nadvođa. Raspored teretnih prostora. oprema za rukovanje teretom. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. posjet brodogradilištu Gradnja brodova Upoznavanje sa gradnjom različitih vrsta brodova. 8. posjet brodovima u luci 34 . 4. pregrađivanje brodova. posjet brodogradilištu Teretni prostori i sustavi tereta Obilježja teretnih prostora i sustava tereta. 13. itd. 10. Palubna oprema broda i uređaji Palubna oprema. vrste gradnje brodova. razne vrste porivnika. materijali gradnje..

vertikalni pomak masa. računski primjer Uzdužna stabilnost broda Utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost.1 Brodski materijali . utjecaj pomaka masa na uzdužnu stabilnost. BRODSKA STABILNOST I DEFORMACIJE TEMELJNI PRISTUP KONSTRUKCIJI BRODA. utjecaj naplavljivanja na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda. kombinirani pomak masa.1 3. 11. proračun poluga i konstrukcija krivulje Poprečna stabilnost broda 15. diagramni list) Brodska dokumentacija o stabilnosti Korištenje tablica s hidrostatskim podacima i diagramnog lista Poprečna stabilnost broda 5. horizontalni bočni pomak masa. proračun poluga i konstrukcija krivulje Uzdužna stabilnost broda Proračun osnovnih elemenata uzdzužne stabilnosti broda. Nacrti brodova i brodskih linija. računski primjeri Uzdužna stabilnost broda Utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost. računski primjeri Stabilnost broda u oštećenom stanju i posebni slučajevi stabilnosti Stabilnost broda u oštećenom stanju i posebni slučajevi stabilnosti. 14. TRIM I STABILNOST . 4. 13. Stabilnost pri većim kutevima nagiba. ukrcaj samaricom za teške terete. stabilnost pri nasukanju Stabilnost broda i naprezanje brodske konstrukcije Korištenje računala pri proračunu stabilnosti broda i naprezanja brodske konstrukcije. računski primjer Poprečna stabilnost broda Proračun promjene stabilnosti pri ukrcaju ili iskrcaju masa. računski primjer Poprečna stabilnost broda Proračun utjecaja slobodnih površina. 9. računski primjer Poprečna stabilnost broda Proračun promjene stabilnosti pri ukrcaju ili iskrcaju masa. Poprečna stabilnost broda Stabilnost pri većim kutevima nagiba. dijagrami Upoznavanje sa brodskim nacrtima za različita vrste brodova. 7. 12. ukrcaj samaricom za teške terete.1 PRORAČUN TRIMA.4 Nepropusna vrata . upoznavanje s tablicama i dijagramima Brodska dokumantacija o stabilnosti Upoznavanje s brodskom dokumentacijom o stabilnosti (tablice s hidrostatskim podacima. Proračun osnovnih elemenata početne poprečne stabilnosti broda. 10. demonstracijski primjeri Zahtjev iz IMO Model Course 7. iskrcaj samaricom za teške terete. računski primjer. 6. generelni plan broda. 3.7 Stabilnost broda 35 . 2. 01 3.3 Nepropusna pregrada .1.2 Varenje . 8. računski primjeri Uzdužna stabilnost broda Utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost. stabilnost pri dokovanju.1.

1 36 .4.3.1.1 Proračun promjene trima i stabilnosti uslijed oštećenja i naplavljivanja brodskih prostora.1.3 3.2 Teorija promjene trima i stabilnosti broda POZNAVANJE PREPORUKA IMO – A VEZANE UZ STABILNOST BRODA .te poduzete mjere .2 PRORAČUN PROMJENE TRIMA I STABILNOSTI USLIJED OŠTEĆENJA I PRODORA VODE .1 Odgovornosti prema zahtjevima međunarodne konvencije KONSTRUKCIJA BRODA I STABILNOST U OŠTEĆENOM STANJU 3.

Prekid traganja. otvori. TONNAGE. Klasifikacija zapaljivih tvari. Napuštanje broda i preživljavanje na moru Uzroci. Nadzor nad mjerama sigurnosti. Rukovođenje traganjem i spašavanjem. 37 . MARPOL. Obveza uvježbavanja.Osobna sredstva za spašavanje . Sustav sigurnosti plovidbe Republike Hrvatske. Konstruktivne mjere zaštite (pregrade. 4. COLREG. 10. Načela. Konstrukcijske osobine. 2. Zaštita od hladnoće i vrućine.2 Cjelina SIGURNOST NA MORU Tema predavanja Međunarodni sustav sigurnosti I Načela sigurnosti plovidbe. Brodski alarmni sustav. Protupožarna zaštita I Osnove protupožarne zaštite. 7. Organizacija. Prva pomoć. Međunarodni sustav sigurnosti II Pravila o sigurnosti broda i opremi. 8.GMDSS. Komunikacije tijekom pružanja pomoći u pogibelji II Sredstva za komunikaciju i identifikaciju. Prodor vode. Pomorske nezgode Obilježja plovidbe u nevremenu. IAMSAR. kvaliteta i njihov smještaj na brodu. Raspored za uzbunu. Sredstva za spašavanje II Brodice i splavi za spašavanje.3. 1. Traganje i spašavanje na moru I Obveza traganja i spašavanja. Postupci u pojedinim slučajevima. zapaljivost i eksplozivnost. SOLAS i SAR konvencija. Načela protupožarne zaštite. 11. Brodska oprema za komunikacije u nuždi. Poznavanje rukovođenja. sustav ventilacije. Spašavanje osoba. Korištenje. Sredstva za radiopozicioniranje. Broj. Sredstva za spuštanje brodica ili splavi. Organizacija života. Koordinacija i izvještavanje. organizacija i izobrazba na brodu. 3. Smještaj. eksplozija. 12. Sredstva za gašenje. Lučke kapetanije. Obveze država i brodova. IMO i međunarodne konvencije. Tehnička pravila o gradnji broda. 9. Sustavi izvještavanja i pomaganja. LOADLINE. Korištenje. Komunikacije tijekom pružanja pomoći u pogibelji I Svjetski pomorski sustav uzbunjivanja i sigurnosti . Držanje straže. Slobodni pad. Provedba traganja. Gorenje. Komunikacije. Spašavanje helikopterima.Postupak broda u nevolji i broda koji pruža pomoć. Područje i načini traganja. Komunikacijska povezanost centara i jedinica. Sredstva ograničenog dometa. Traganje i spašavanje na moru II Započinjanje SAR operacijama. Brodice za prikupljanje. 5. Ljudi u moru Hipotermija. Vrste. požar. uporaba zapaljivih materijala). SOLAS. Utvrđivanje stupnja oštećenja. Znakovi pogibli. zaštitna paluba. STCW. Sredstva za spašavanje I Općenito o sredstvima za spašavanje. Korištenje. nasukanje. Postupci napuštanja broda. druge opasnosti. Kapacitet. udar. Hrana i voda. Hlače za spašavanje. Korištenje. sudar. 6. SAR. Ustroj i sredstva službe SAR. Plovidba čamcima. Spuštanje čamaca i splavi.količina. ISM. Vrste i obveza posjedovanja. Priručnik za napuštanje broda. Hrvatski registar brodova.

13. zagađivanja ili ispuštanja goriva. Obveze i nadzor posade i lučkih vlasti.23 i sekcije STCW Kodeksa A-VI/3 i A-VI/2 3. 14. Prijenosna i priručna sredstva za gašenje. 01 3.3. Mjere predostrožnosti. 4. POZNAVANJE PRAVILA O SREDSTVIMA ZA SPAŠAVANJE ORGANIZACIJA VJEŽBI GAŠENJA POŽARA I NAPUŠTANJA BRODA IMO model kursevi 2. 5. Protupožarna zaštita II Sustavi detekcije. 2.3.VI/2 ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA SPAŠAVANJE. 3. Segregacija opasnih tereta. 7. 15.1 3.3. 6.03 i 1. SIGURNOST POSADE I PUTNIKA BRODA TE OPERACIJE SA SREDSTVIMA ZA SPAŠAVANJE.3. Sustav za gašenje plinom. Sustavi za gašenje pjenom i prahom. PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I OSTALIM SUSTAVIMA SIGURNOSTI.5 3. u strojarnici. Protupožarna zaštita III Uzroci požara.03 i 1.3 A-VI73 i A. IMO model kursevi 2. Gašenje požara u teretnim prostorijama. SUDARA ILI NASUKANJA RAZVOJ PLANOVA I POSTUPCI ZA SLUČAJEVE IZVANREDNIH SITUACIJA 38 3. Gašenje požara s obale i s tegljača. maziva ili tereta u moru Cjelina Tema vježbi Primjer pomorskih nezgoda – nevrijeme Primjer pomorskih nezgoda – sudar i udar Primjer pomorskih nezgoda – požar Koordinacija traganja i spašavanja – vježba Komunikacijski postupci – rad s opremom Napuštanje broda (rad na poligonu) Gašenje požara (rad na poligonu) 1. na terminalu i na brodu. Sustavi za gašenje požara vodom. Postupci u slučaju nezgode. Zahtjev iz IMO Model Course 7. Upravljanje gašenjem požara. Brodovi s opasnim teretima i brodovi posebne namjene. uzbunjivanja i protupožarne zaštite. POSTUPCI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE SVIH OSOBA NA BRODU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA POSTUPCI ZA UMANJIVANJE ŠTETA I SPAŠAVANJE BRODA U SLUČAJEVIMA POŽARA. Mjere sigurnosti pri ukrcaju i iskrcaju u luci.23 i sekcije STCW Kodeksa 3. Gušenje i trovanje. Međunarodni i domaći propisi. Sustavi za inertiranje atmosfere.4.4 3.3. Opasni tereti i sigurnost boravka i rada na terminalima Definicija i podjela opasnih tereta.2 .3. u nastambama posade. PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I OSTALIH SUSTAVA ZA SPAŠAVANJE. EKSPLOZIJE.

4 UPOTREBA SREDSTAVA ZA SPAŠAVANJE 39 .23 i sekcije STCW Kodeksa A-VI/2-1 1.1 MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM U SVIM UVJETIMA .1.4.03 i sekcije STCW Kodeksa A-VI/3 IMO model kursevi 1. GAŠENJA TE ZAŠTITE OD POŽARA IMO model kursevi 2.3.4.4.08 i STCW Reg. PRIPREMA PLANOVA ZA IZVANREDNE SITUACIJE 3. Brodice za prikupljanje i brodice za spašavanje KOORDINACIJA OPERACIJA TRAGANJA I SPAŠAVANJA IMO Model kursevi 1.9.3 METODE I SREDSTVA OTKRIVANJA. I/12 3.4.11 1.

5. temperatura i vlažnost. Katodna i anodna zaštita. Kemijska i elektrokemijska obrada površine. Predobrada površine. cink. aluminij. Rasprostranjenost korozije. Korozija u moru. Mehanički i korozioni zamor. Posebni oblici kemijske korozije. 12. bakar. Mehanička predobrada. Oksidne. Ekonomska opravdanost zaštite. Detekcija oksidnih filmova. Podjela korozije po mehanizmu nastajanja. niklanje. kromiranje. korozija u neelektrolitima i korozija u elektrolitima. Mogućnost nastanka s obzirom na promjenu slobodne energije. Željezo. olovo. 7. Zaštita od korozije. Zaštita prevlačenjem metalima. Kinetika kemijske korozije. točkasta. Debljina premaza. lokalna. stakla. Emajliranje. grafita. Dekarbonizacija čelika. Obrada ultrazvukom. kositar. kisikova. Predobrada materijala. 40 . 1. konstante ravnoteže. korozije i kavitacije. Vodikova korozija. Prevlačenje legurama. 3. kadmij. Anorganske prevlake na metalima. fotokemijska i hidrolitička destrukcija. difuzijom. 6.porculana. Depolarizacija. Korozija pod djelovanjem tlaka. štrcanjem. 14. nehrđajući čelici. magnezij. Termodinamika korozionih procesa. Priprema površine. piting. 11. u vakumu. Korozija legura. Tehnološki i konstrukcijski uvjeti za dobru zaštitu. krom. 4. pritiska razlaganja. Odabir optimalnog materijala. Pobakrivanje. 8. Destrukcija anorganskih nemetalnih materijala. Anodni materijal. Način nanošenja premaznog sredstva. oksalatne. Zaštita od korozije organskim premazima. Vodikova. 9. nikl. 13. Korozija u moru. u zemlji i u atmosferi. Kemijska korozija. termička. objekata morske tehnologije i metala uronjenih u zemlju. iz parne faze. Taloženje ionskom izmjenom. Oksidacija čistih metala na visokim temperaturama. Oksidacijska. srebro. platina. Klimatski utjecaji na destrukciju. elektrolitima. Mjerne elektrode. Galvanizacija. Koroziona svojstva pojedinih tehničkih metala. Kontrola korozijonog procesa.3.3 Cjelina ODRŽAVANJE BRODA Tema predavanja Uvod. Katodna zaštita protektorima. Oblici destrukcije betona. mjed. Korozija uz naprezanja. Elektrodni potencijal. Posebni oblici korozije. Odabir sustava premaza. fosfatne i kromatne prevlake. Metalizacija vrućim uranjanjem. Elektrokemijska korozija metala. titan. čelik. Korozija uz vibracije. Navarivanje. Galvanoplastika. cigle. Podjela korozionog zahvata po obliku korozije: opća. Viskozitet. Prevlake na nazi vodenog stakla. 10. Podjela kemijske korozije. Destrukcija organskih materijala. zlato. Plinska korozija. obloga peći. bronce. Definicije abrazije. Krivulja atenuacije. Korozija metala. Žaštita narinjenom strujom brodova. erozije. 2.

SREDSTVA ZA PREKRCAJ TERETA I OSIGURAVANJE TERETA .1 41 . 01 3. 11.6 Održavanje sustava za zatvaranje grotla 2.4 OSNOVNA NAČELA ZA KONSTRUKCIJU BRODA TRIM I STABILITET . Ispitivanja kvalitete organskih prevlaka. Privremena zaštita. Terenska. 3. 10. Odvlaživanje. 5.5 Korozija i prevencija . pogonska i laboratorijska ispitivanja. 2. Cjelina Tema vježbi Plinska korozija bakra Korozija cinka u elektrolitu Određivanje potencijala metala u morskoj vodi Određivanje potencijala u tlu. Komore. Ispitivanja efikasnosti zaštite. Hermetizacija. 7.1.15. 4. Hidrofobizacija. 8. Evansov dijagram. Odabir uzoraka. 9.1. Ispitivanje efikasnosti katodne zaštite. Zaštita termoplastičnim masama. Inertni plinovi.5 Održavanje opreme za rukovanje teretom .6 Pregled i nadzor. Koroziona ispitivanja. Galvanizacija Moć upijanja silikagela Predobrada materijala prije zaštite Zaštita organskim premazima Ispitivanje efikasnosti katodne zaštite Ispitivanje efikasnosti katodne zaštite u tlu 1. 6. dokovanje UKRCAJ I ISKRCAJ TERETA. Inhibitori. Konzervacija pomoću zaštitnih ulja i masti. Zahtjev iz IMO Model Course 7.

5. 12. Upravljanje u složenim okolnostima. Bilješke i primjedbe glede aktivnosti na brodu. Prosuda. donošenje odluke i pogreške. 8. Prepoznavanje različitih stavova u odnosu na dužnosti i poslove. Provjera funkcionalnosti opreme i postupaka.3 Uvježbavanje na brodu MEĐUNARODNE KONVENCIJE I DRŽAVNO ZAKONODAVSTVO . Organizacija poslova posade. 5. Elementi vježbi i postupaka u slučaju hitnosti. Organizacija posade u slučaju hitnosti i opasnosti. 3.1 Upravljanje na brodu . Organizacija posade u skladu sa ISM-kodom. Upotreba priručnika o napuštanju broda i preživljavanju.1 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE ČLANOVIMA POSADE ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE POSADOM. 11. Utjecaj stresa na donošenje odluke. Principi suvremene komunikacije.5. Metodologija uvježbavanja. Zahtjev iz IMO Model Course 7.2 Organizacija rada . 2. Principi koordinacije i temelji timskog rada. 13. Autoritet i pozitivna inicijativa.5 3. Radna opterećenja i stanje mosta. 14. 4.3. 7.2 42 .4 Cjelina ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU Tema predavanja Principi subordinacije i međuljudski odnosi. 9. 01 3. Načini upravljanja. Organizacija održavanja.1 Međunarodne konvencije i državno zakonodavstvo koje se odnosi na organizaciju rada i upravljanje na brodu 3. 10. Način održavanja sastanka. TE UVJEŽBAVANJE NA BRODU . 6. analiza rada. Kulturološke razlike i njihov utjecaj na upravljanje. 15. Organizacija i podjela poslova upravljačkog tima. Organizacija dužnosti posade. 1.

Međunarodno pravo mora. III (štetne tvari u pakiranom obliku). 43 . Zdravstveni dnevnik. Međunarodni sanitarni pravilnik. V (otpaci) i VI (sprječavanje onečišćenja zraka s brodova). (br. 74). Brodski dnevnik. Odgovornost prema Međunarodnoj konvenciji o teretnim linijama. Deklaracije koje se odnose na zdravstvenu zaštitu pomoraca i zahtjevi prema međunarodnim propisima o zdravstvenoj zaštiti. 1946. Konvencija o obveznom liječničkom pregledu djece i mladića zaposlenih na brodovima. Postupak prilikom dolaska broda u luku. Dnevnik stroja. 5. 1946. Odgovornost prema MARPOL konvenciji – 73/78 s prilozima: IV (fekalije). Odgovornost prema MARPOL konvenciji – 73/78 s prilozima: I (ulje). Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru pomoraca (revidirana). 1973. 147). Svjedodžba o sigurnosti radioopreme teretnog broda. Brodske isprave i knjige kao što su Upisni list.5 Cjelina POMORSKO PRAVO Tema predavanja Pojam podjela. Utvrđivanje sposobnosti broda za plovidbu. 1965. 91). (br. Konvencija o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima. (br. Popis putnika. 22). Međunarodni sanitarni pravilnik. Konvencija o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti brodskih kuhara.općenito. Prava i obveze članova posade. Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda. Zaštita morskog okoliša. 1976. 4. pripremi i posluživanju hrane. Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja pri prijevozu štetnih razlivenih tekućina. (br. Međunarodna pomorska organizacija. 1949. Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje. 1958. 69). Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji (1966). Konvencija o ugovoru o zaposlenju pomoraca. Svjedodžbe o klasi za trup. radnom vremenu na brodu i brojnom stanju posade (revidirana). Konvencija o plaćama. Radiodnevnik. Konvencija o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti kvalificiranih mornara. Knjiga tereta. (br. Međunarodna svjedodžba o baždarenju. Prijava dolaska broda u luku i potrebni dokumenti. 3. Konvencija o nabavi. (br. 68). (br. Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja. 16). Izvori međunarodnog prava mora. 1946. Konvencija UN o pravu mora. 87). 1982. Svjedodžba o deratizaciji ili Svjedodžba o oslobođenju od deratizacije. Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu. Odgovornost prema SOLAS konvenciji. (br. 1921.3. 1926. 1949. II (štetne tekuće tvari). (br. strojni uređaj i rashladni uređaj. Posada broda . Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja uljem. 1. Podjela službi na brodu. (br. 109). 138). Podjela službi na brodu. 2. 1948. Klasifikacijska društva. Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda. 1966/88. značenje i vrela pomorskog prava. (br. Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda. Popis posade. Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija. Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje. Pomorsko radno pravo. 98). Pomorski zakonik RH.

105). 1987. 1992. Naknada štete kod sudara. Ugovor o prijevozu stvari morem (Charter party). Ograničenje odgovornosti. Spašavanje na moru: pravna vrela. Međunarodna konvencija o ujednačavanju nekih pravila o teretnici. Institutske klauzule. 44 . Osobe u imovinskom pravu. Odgovornost brodara (prijevoznika) za štete na stvarima i zakašnjenje. Konvencija o smještaju posade na brodovima (revidirana). 1924. P. vrste brodova. (br. (br. 73). 12. (br. Prijevoz putnika i prtljage. Stranke ugovora. 1976. (br. Isprave o ugovoru. 1958. Zajednička havarija. 1987. 56). Moderno pravo spašavanja. Prava i obveze članova posade. Premijsko i uzajamno osiguranje. (br. Ugovor o spašavanju (LOF 1995 i 2000). 23). Međunarodna konvencija o intervenciji na otvorenom moru u slučaju nezgode koja uzrokuje onečišćenje uljem. Ugovor o pomorskom osiguranju. Sudar brodova. 174). Ispunjenje ugovora o prijevozu stvari. Dvojni konvencijski sustav naknade štete zbog izlijevanja ulja. vrste spašavanja. Ograničenje odgovornosti brodovlasnika (brodara). 1970. Onečišćenje morskog okoliša. 15. Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine. Ugovor o tegljenju. Oblik ugovora o prijevozu stvari . Time charter i voyage charter: Ugovor o zakupu (Bareboat charter).. Pojam pomorskog osiguranja. Pravni pojam broda (i ostalih pomorskih objekata). Preporuka o pružanju medicinskih savjeta brodovima na moru putem radija. 14. Organizacija službe sigurnosti plovidbe u Republici Hrvatskoj. 1910. Pomorsko dobro. Teretnica. 1969. Pojam i sistematika ugovora. Konvencija o zdravstvenom osiguranju pomoraca. Lučke kapetanije. Uloga zapovjednika broda. Međunarodna konvencija za izjednačavanje nekih pravila u vezi sudara brodova. (br. Pojam pomorskih havarija. 9. 8. (br. Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem. Ograničenje odgovornost brodara. klubovi. 1989 (London). individualizacija i upis brodova. Međunarodna konvencija o spašavanju. (br. 13. Posebni slučajevi isključenja prijevoznikove odgovornosti. International Safety Managemenet Code ISM Code. Konvencija o sprječavanju onečišćenja mora potapanjem otpada i drugih tvari (London konvencija). (LLMC Convention). 142). 1968 (Haško-Visbijska pravila). Obalna straža. 1946. Konvencija o liječničkom pregledu pomoraca. Preporuka o sprječavanju nesreća pomoraca. 1972. 1926. (Haška pravila) s Protokolom. Pojam i predmet pomorskog imovinskog prava. Brod u imovinskom pravu. pojam spašavanja. York-Antwerpenska pravila. Pravni položaj morskih luka i vrste luka. Prijevozi s više prijevoznika (izravni i multimodalni) Ugovor o zakupu broda. Navigacijske procedure. Inspekcijski nadzor. Ugovori o iskorištavanju brodova. Pojam i elementi ugovora. Pravna vrela koja reguliraju ugovore o iskorištavanju brodova. Konvencija o sprječavanju nesreća kod pomoraca. Navigacijske procedure. 10. 166).6. 7. Konvencija o repatrijaciji pomoraca (revidirana). Pravna vrela. (br. 11. Navigacijske procedure ISM. & I. 92). Preporuka o repatrijaciji pomoraca. Pravna vrela. Stvarna prava na brodu. 1949. Hamburška pravila. 1936. Pojam i vrste sudara. Osiguranje odgovornosti brodara. Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti luka i lučkih područa ISPS Code. 134). 1970. Konvencija o repatrijaciji pomoraca. Međunarodni propisi o prijevozu stvari morem.

1 Svjedodžbe i ostali pravni akti zahtjevani na brodovima od strane međunarodnih konvencija .3 Odgovornost u skladu sa zahtjevima međunarodne Konvencije o sigurnosti ljudskih života na moru . putnika.6 Odgovornosti u skladu sa međunarodnim instrumentima s obzirom na sigurnost broda. posade i tereta . 01 3.2 Odgovornost u skladu sa zahtjevima međunarodne Konvencije o teretnim linijama .8 Nacionalno zakonodavstvo za implementaciju međunarodnih sporazuma i konvencija - 1.1 USKLAĐENOST NADZORA I KONTROLE SA PRAVNIM ZAHTJEVIMA U CILJU OSIGURAVANJA SIGURNOSTI LJUDSKIH ŽIVOTA NA MORU I ZAŠTITE MORA I MORSKOG OKOLIŠA IMPLEMENTACIJA MEĐUNARODNOG POMORSKOG PRAVA U MEĐUNARODNE KONVENCIJE .4 Odgovornost u skladu sa zahtjevima međunarodne Konvencije o onečišćenju mora sa brodova .5 Pomorska zdravstvena izjava i zahtjevi međunarodnih Pravila o zdravstvu .Zahtjev iz IMO Model Course 7.6 45 .7 Metode i mjere za sprečavanje onečišćenja mora i morskog okoliša sa brodova .

vozarinski indeksi i tipologija tržišta Vozarine u pomorskom brodarstvu: općenito o vozarinama.4. 46 . načela. podjela. podjela. 5. 3. tržište tankerskog brodskog prostora Pokazatelj dinamike pomorskog tržišta. 9. vrste i određivanje vozarine Vozarine u slobodnom brodarstvu. 14. 15. 4. 7. 13. slobodno. fiksni. obračuni amortizacije i izračunavanje amortizacije Model ukupnih troškova putovanja broda. rentabilnost i proizvodnost 1. posebne vrste djelatnosti morskog brodarstva Putničko brodarstvo: nacionalno i svjetsko. podjela i tržišna struktura Tržište slobodnog brodskog prostora. linijsko i tankersko brodarstvo Pomorski promet: putnički i teretni. 6. tržište linijskog brodskog prostora. izračunavanje Vozarine u tankerskom brodarstvu. 8. pomorsko tržište: općenito. vozarine u linijskom brodarstvu Tarife: općenito.1 Cjelina EKONOMIKA BRODARSTVA Tema predavanja Općenito o ekonomici morskog brodarstva Trgovačka mornarica: svjetska i nacionalna. 11. vozarine u putničkom brodarstvu Troškovi pomorskog prijevoza: općenito o troškovima u morskom brodarstvu i troškovima uopće Vrste troškova: po mjestima i po nosiocima Amortizacija u morskom brodarstvu: vrste. 10. varijabilni i granični troškovi Pokazatelji uspješnosti poslovanja u morskom brodarstvu: ekonomičnost. 2. 12.

3. Merchant ship organisation Marine meteorology. 14. Cjelina Tema vježbi/seminari Ship design and construction. buoyage systems. 11. 47 .4. urgency. 10. Sea charts. Ship Handling: anchoring Navigation. 2. 2. 5.2 Cjelina ENGLESKI JEZIK Tema predavanja Ship design and construction. currents and ocean science 1. 6. SAR communications Collision regulations Safety at sea. safety. cargo stowage Ship Handling: general. types of ships Ship Manning System . navigational equipment Aids to navigation. 8. Merchant ship organisation Marine meteorology. environment protection. 13. tides. 15. etc. 3. unmooring and mooring. 4. 7. cargo handling equipment. types of ships Ship Manning System . currents and ocean science Ports Cargoes. 9. 12. tides. Maritime VHF Communications & IMO SMCP: general conventions. ISPS Procedures on arriving in a port / departure from a port Marine correspondence (ship’s papers and cargo documents) 1. exchanges Maritime VHF Communications & IMO SMCP: distress. making contact.

navigational equipment Aids to navigation. etc. ISPS Procedures on arriving in a port / departure from a port Marine correspondence (ship’s papers and cargo documents) 48 . cargo stowage Ship Handling: general. 14. buoyage systems. Maritime VHF Communications & IMO SMCP: general conventions. Sea charts. 11. safety.4. cargo handling equipment. Ship Handling: anchoring Navigation. 7. making contact. SAR communications Collision regulations Safety at sea. 13. 8. 6. 5. 9. urgency. 12. 15. Ports Cargoes. unmooring and mooring. environment protection. exchanges Maritime VHF Communications & IMO SMCP: distress. 10.

metoda supstitucije Primjena integrala: Primjena integrala u geometriji. parabola. grafovi funkcija.4. primjena integrala u osnovnim fizikalnim modelima Numerička integracija: Trapezna i Simpsonova formula 1. 11. 4. 13. L'Hospitalovo pravilo. 12. hiperbola Matrice: Definicije i operacije s matricama Matrice: Elementarne transformacije. zadavanje funkcija. elementarne derivacije. 15. 6. 8. rang matrice Sustavi linearnih jednadžbi: Gaussova metoda eliminacije Funkcije: Definicija. 5. elementarno integriranje Neodređeni integral: Metoda parcijalne integracije. derivacije višeg reda Primjne derivacija: Jednadžba tangente i normale. 2. 3. tablični integrali. domena Funkcije: Neodređeni izrazi. 14. osnovna pravila za deriviranje Derivacije: Deriviranje složenih funkcija. osnovna pravila za integriranje. elipsa. 49 . 9. 7. 10. granične vrijednosti funkcija Derivacije: Definicija.3 Cjelina PRIMIJENJENA MATEMATIKA Tema predavanja i vježbi Sferna trigonometrija: definicije trigonometrijskih funkcija i sfernog trokuta Krivulje drugog reda: Kružnica. ekstremi funkcija Crtanje grafova funkcija Neodređeni integral: Definicija.

Prilagođavanje Windowsa. Rad s datotekama i mapama. Osnove rada s programom. 5. optički diskovi. CD. elektronička pošta. Internet Explorer. 50 . 2. Sklopovska oprema računala (hardware). Ulazno/izlazne jedinice. DVD. Operacijski sustav: MS Windows. BD. Programska podrška računala (software). Automatski nadzor računalom. Operacijski sustav. Tablice. Program za rad s proračunskim tablicama: MS Excel. Organizacija podataka na disku. Vanjska memorija (HD. Programi za razvoj programske podrške. Procesor. Program za obradu teksta. MO diskovi. dizajniranje stranice i ispis dokumenata. Sustavska programska podrška. Radna (RAM.4. FDD diskovi. Aplikacijska programska podrška. Memorija računala. ROM) memorija. Svrstavanje teksta u stupce i popise. 7. Rad s više dokumenata. osnove Windows okruženja. rubovi i sjenčenja. Stilovi.4 Cjelina PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA Tema predavanja i vježbi 1. Princip rada računala. 8. 6. 3. Pomoćni programi. SSD diskovi). 4. 9. optički diskovi. Formatiranje dokumenata. Unos i uređivanje teksta. MS Word. zapis podataka i alarmni sustavi. Rad u lokalnoj mreži računala. Dodavanje Windows komponenti. Program Windows Explorer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->