P. 1
1. PPN Nautika 14 06 2010

1. PPN Nautika 14 06 2010

|Views: 812|Likes:
Published by mingo622

More info:

Published by: mingo622 on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2015

pdf

text

original

Posebni program naobrazbe za stjecanje zvanja PRVOG ČASNIKA PALUBE NA BRODU OD 3.

000 BT ILI VEĆEM

Lipanj, 2010.

Posebni program naobrazbe za stjecanje zvanja prvog časnika palube na brodu od 3.000 BT ili većem
Modul 1. - Navigacija na upravljačkoj razini
R.br. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Naziv kolegija Terestrička navigacija Astronomska navigacija Elektronička navigacija Pomorska meteorologija i oceanologija Osnove brodskog strojarstva Tehnika rukovanja brodom + pism Planiranje putovanja Ukupni zbroj sati i ECTS bodova u modulu Sati 60 30 40 25 65 50 30 300 ECTS 5 4 4 4 4 5 4 30

Modul - 2. Rukovanje teretom i slaganje tereta na upravljačkoj razini
R.br. 2.1. Naziv kolegija Rukovanje teretom Ukupni zbroj sati i ECTS bodova u modulu Sati 90 90 ECTS 13 13

Modul 3. - Kontrola postupaka na brodu i briga za osobe na brodu na upravljačkoj razini
R.br. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Naziv kolegija Sredstva pomorskog prometa Sigurnost na moru Održavanje broda Organizacija rada i upravljanje na brodu Pomorsko pravo Ukupni zbroj sati i ECTS bodova u modulu Sati 90 40 20 25 45 220 ECTS 8 5 3 3 3 22

Modul 4. - Opći dio
R.br. Naziv kolegija Sati ECTS

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Ekonomika brodarstva Engleski jezik Primjenjena matematika Primjena elektroničkih računala Ukupni zbroj sati i ECTS bodova u modulu

20 60 30 30 140

2 4 2 2 10

Sveukupni zbroj sati i ECTS bodova

750

75

1

1.1
Cjelina

TERESTRIČKA NAVIGACIJA Tema predavanja Temeljni pojmovi u pomorskoj površinskoj navigaciji. Definicija i podjela navigacije. Navigacijska sredstva i sustavi. Metodika suvremene navigacije. Aproksimacija oblika Zemlje. Položaj točaka na Zemlji. Presjeci Zemljine kugle – meridijan, ekvator, parale. Elipsoid i WGS-84.Koordinatni sustavi. Apsolutne koordinate. Geografska/geocentrična širina. Relativne koordinate. Razmak i srednja geografska širina (φSR). Orijentacija na moru. Osnovni pravci, kutovi, ravnine i točke. Horizont – vrste i podjela. Označavanje kutova u navigaciji. Jedinice mjera u pomorskoj navigaciji (SI sustav). Osnovni ravninski kutovi u navigaciji. Kurs. Azimut. Jednadžbe za pretvaranje kursova i azimuta. Pramčani kut. Horizontalni kut. Vertikalni kut. Zemaljski magnetizam. Zemaljsko magnetsko polje. Magnetska varijacija. Magnetska inklinacija. Sila totalnog intenziteta zemaljskog magnetizma. Geomagnetske karte. Permanentni magnetizam. Brodski magnetizam. Tranzientni magnetizam. Koeficijenti devijacije. Smjerna sila. Srednja vertikalna sila. Devijacija magnetskog kompasa (uspravan/nagnut brod). Približna formula devijacije. Koeficijent nagiba (J). Brodski magnetski kompasi. Podjela kompasa po konstrukciji i namjeni. Svojstva magnetskih kompasa. Pogreške magnetskih kompasa. Korekcije magnetskih kompasa. Metode određivanja devijacije magnetskog kompasa. Grafičko predočivanje krivulje devijacije magnetskog kompasa. Metode kompenzacije magnetskog kompasa. Kartografske projekcije. Vrste i podjela projekcija. Osnove matematičke kartografije. Uspravna cilindrična projekcija i Mercatorova projekcija. Konformnost Mercatorove projekcije. Loksoroma na Mercatorovoj projekciji. Praktična grafička konstrukcija koordinatne mreže Mercatorove projekcije. Perspektivne projekcije. Podjela i opće karakteristike.Grafička konstrukcija gnomonske polarne, ekvatorske i horizontske projekcije. Grafička konstrukcija stereografske polarne i ekvatorske projekcije. Pomorske karte. Osnovne karakteristike pomorskih karata. Vrste pomorskih karata.Mjerilo karte (nominalno/djelomično). Horizontalni i vertikalni geodetski datum. Opis i sadržaj klasične pomorske karte. Ažuriranje pomorskih karata. Radovi na pomorskoj karti. Navigacijski priručnici. Priručnici za astronomsku i teretsričku navigaciju. Peljar i Popis svjetionika. Ostali priručnici. Ažuriranje navigacijskih priručnika. Navigacijske publikacije za mijene i morske struje. ECDIS sustav. Pravni osnovi i podrška.Osnovni tipovi elektroničkih karata. ECDIS podaci. Očitavanje ECDIS podataka. Senzori ECDIS sustava. Ažuriranje ECDIS sustava. Funkcionalne karakteristike sustava. Sastavni dijelovi sustava. Kategorije informacija na ECDIS-u. Navigacijske funkcije i postavljanje inicijalnih parametara. Alarmi i upozorenja. Morske mijene. Statička i Dinamička teorija morskih mijena. Elementi morskih mijena. Jedndžba plimnog vala. Proračun elemenata morskih mijena. Reduciranje izmjerene dubine. Utjecaj vjetra i tlaka zraka na visinu vode.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

9.

10.

11.

Označavanje pomorskih plovnih putova. Optičke oznake i uređaji. Pomorske oznake sustava IALA. Pomorska svjetla. Karakteristike pomorskih svjetala. Brodovi svjetionici. Zračni i podvodni zvučni signali. Elektronska stredstva za označavanje plovnih putova. Geometrijske osnove položaja broda. Stajnica. Vrste stajnica. Opće i zajedničke pogreške raznih vrsta stajnica. Pozicioniranje u terestričkoj navigaciji. Metode određivanja položaja broda bs jednim , dva , tri objekta istovremenim motrenjem /Fix). Metode određivanja položaja broda s jednim i dva objekta motrenjem u razmaku vremena (Running fix). Vrste i točnost osmotrenih pozicija u teretsričkoj navigaciji. Osmotrena, zbrojen i procijenjena pozicija.Pogreške zbrojene pozicije. Kružnica površine položaja zbrojene pozicije.Određivanje vjerojatne zbrojene pozicije. Preciznost pozicioniranja. Srednje kvadratna greška mjerenja u pomorskoj navigaciji. Srednje kvadratna greška vertikalnog kuta. Srednje kvadratna greška u više serija mjerenja. Osnovni elementi preciznosti pozicioniranja. Zakon jednake vjerojatnosti i srednje kvadratna greška. Pomak stajnice. Gradijent azimuta. Gradijent udaljenosti. Gradijent razlike udaljenosti. Parametri preciznosti pozicioniranja. Gradijent horizontalnog kuta. Srednje kvadratna greška položaja broda. Navigacijska greška (XTE). Elipsa grešaka. Specijalni slučajevi plovljenja u pomorskoj navigaciji. Plovidba po meridijanu, paralelu i ekvatoru. Ortodromska navigacija. Pojam ortodrome. Izračun elemenata za plovidbu po ortodromi. Aproksimacija plovidbe po ortodromi. Loksodromska navigacija. Pojam loksodrome. Loksodromski trokuti. Izračun elemenata loksodromske navigacije. Izračun elemenata presjecišta loksodrome s ekvatorom. Kombinirana navigacija. Pojmovno određenje kombinirane navigacije. Izračun elemenata kombinirane navigacije. Plovidba u navigacijski otežanim uvjetima. Plovidba međuotočkim područjem. Plovidba kroz kanale i tjesnace. Plovidba u uvjetima ograničene horizontalne vidljivosti. Plovidba kroz područja opasna zbog plićina i grebena. Plovidba u području tropskog ciklona. Plovidba u području leda. Plovidba u ratnoj zoni. Brzina broda. Vrste brzina. Poligoni za mjerenje brzine. Opći uvjeti za određivanje brzine broda. Utjecaj različitih faktora na brzinu broda. Linijska mjera osjetljivosti pokrivenog smjera. Udaljenost i pređeni put broda. Određivanje udaljenosti morskog horizonta. Indirektno određivanje udaljenosti pomoću vertikalnog kuta objekta unutar i izvan granica morskog horizonta.Određivanje udaljenosti pomoću pramčanih kutova. Približno određivanje udaljenosti pomoću zvučnih signala. Osnove maritimne kinematike. Osnove taktičke navigacije. Modfiicirani polarni koordinatni sustav. Pravo i relativno plotiranje. Plotiranje kod nestabiliziranoig radara. Grafičko određivanje CPA, TCPA, kurseva izbjegavanja i I/II brzine izbjegavanja. Zanošenje broda. Podjela morskih struja. Određivanje elemenata morskih struja. Zanošenje broda uslijed djelovanja vanjskih faktora (vjetar, struja). Definiranje kuta zanošenja. Trokut vektora kod zanošenja broda. Određivanje kursa i brzine kroz vodu/preko dna kod zanošenja.

12.

13.

14.

15.

3

Cjelina

Tema vježbi Geografske koordinate: apsolutne i relativne. Pretvaranje geografskih dužina u vremenske jedinice i obratno. Određivanje koordinata pozicije P2 na temelju koordinata pozicije P1 i relativnih koordinata. Određivanje φSR. Izračun razmaka na temelju Δλ. Podjela horizonta i označavanje kutova u navigaciji. Upotreba smjerne ploče i dioptera. Pretvaranje kursova. Mjerenje horizontalnih kutova. Pretvaranje azimuta. Mjerenje vertikalnih kutova. Magnetska varijacija i inklinacija. Svođenje varijacije na godinu korištenja.približna formula devijacije s 5 koeficijenata.Određivanje koeficijenata A i E , B i C. Permanantni brodski magnetizam (P,Q,R). Tranzientni magnetizam ( a,b,c,d,e,f,g,h,k). Određivanje koeficijenta nagiba J. Određivanje koeficijenata λ i μ. Određivanbje devijacije kompasa pomoću recipročnih snimaka, pokrivenog smjera, Sunca, Polare, dalekog objekta nepoznatog azimuta. Ortogonalni dijagram. Istostrani i istokračni Napierov dijagram. Rad na papirnatoj navigacijskoj karti – čitanje karte, oznake na kartama, orijentacija karte, mjerenje dužina i kutova, ucrtavanje kurseva, azimuta, ucrtavanje horizontalnih i vertikalnih kutova, očitavanje koordinata točke, ucrtavanje točaka, … Rad na kartama gnomonske projekcije. Rad na kartama stereografske projekcije. Katalozi pomorskih karata. Znaci i skraćenice na pomorskim kartama. Ažuriranje karata. Navigacijski priručnici. Ažurirabnje navigacijskih priručnika. Koriuštenje navigacijskih publikacija za morske mijene i struje. Upoznavanje s ECDIS sustavom. Praktičan rad s ECDIS sustavom. Izračunavanje vremena tx pomoću jednadžbe plimnog vala. Izračunavanje UKC pomoću jednadžbe plimnog vala. Reduciranje izmjerene dubine na razinu karte. Praktični primjeri balisaže – IALA sustav. Grafička konstrukcija mreže meridijana i paralela Mercatorove projekcije. Crtanje raznih vrsta stajnica na pomorskoj karti. Položaj broda određen istovremenim motrenjem azimuta i udaljenosti, dva azimuta, dvije udaljenosti na jedan objekt. Položaj broda određen istovremenim motrenjem azimuta i horizontalnog kuta, udaljenosti i horizontalnog kuta, dubine i azimuta ili udaljenosti na dva objekta. Položaj broda određen istovremenim motrenjem tri objekta. Položaj broda određen pomoću dva horizontalna kuta (Pothenotov problem). Položaj broda određen motrenjem u razmaku vremena pomoću dva azimuta, dvije udaljenosti, dva pramčana kuta na jedan objekt. Položaj broda određen motrenjem u razmaku vremena pomoću dva azimuta, dvije udaljenosti, azimuta i udaljenosti na dva objekta. Određivanje radijusa kružnice površine položaja zbrojene pozicije. Izračun srednje kvadratne greške mjerenja u navigaciji. Izračun srednje kvadratne greške u više serija motrenja (vertikalni kut). Određivanje gradijenta azimuta i udaljenosti. Određivanje pomaka stajnica. Određivanje gradijenta horizontalnog kuta. Crtanje elipse grešaka. Numeričko rješavanje zadataka plovidbe po meridijanu, paralelu i ekvatoru. Numeričko rješavanje zadataka ortodromske navigacije. Numeričko rješavanje zadataka loksodromske navigacije (I i II loksodromski problem) – zemlja kao kugla i elipsoid. Izračun elemenata presjecišta loksodrome s ekvatorom – zemlja kao kugla i elipsoid. Numeričko rješavanje zadataka kombinirane navigacije. Određivanje udaljenosti prolaza od objekta subočice pomoću Traubovog reda. Izračun udaljenosti pomoću vertikalnog kuta. 4

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

10

11

12 13 14

Vizbj II ).I .1 Pomorske publikacije morskih struja i morskih mijena MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM U SVIM UVJETIMA .6.9.14 1.01 1.7.3. ODRŽAVANJE SIGURNOSTI PLOVIDBE UPOTREBOM RADARSKOG I ARPA SUSTAVA. ODREĐIVANJE I TOČNOST POZICIJE BRODA SVIM ODGOVARAJUĆIM SREDSTVIMA 1.1 Terestrička navigacija .08 and STCW Reg. ODREĐIVANJE POZICIJE BRODA U SVIM UVJETIMA .5 1.7.1. Zahtjev iz IMO Model Course 7.3.Grafičko određivanje CPA. brzina izbjegavanja (Vizbj.2. SUVREMENI NAVIGACIJSKI SUSTAVI I NJIHOV UTJECAJ NA ODLUČIVANJE IMO Model Course 1.1 Princip rada i greške magnetskog kompasa ODGOVARAJUĆE POMORSKE PUBLIKACIJE ZA MORSKE MIJENE I MORSKE STRUJE . TCPA. PRORAČUN PLIMNOG VALA .1 PRINCIP RADA I GREŠKE MAGNETSKOG KOMPASA .2 Ortodromska i loksodromska plovidba .4 1.1. I/12 Radarsko plotiranje 5 .1 Primjena bitnih vremenskih elemenata za proračun visine vode ODREĐIVANJE GREŠKE MAGNETSKOG KOMPASA I NAJVEĆE DOPUŠTENE GREŠKE 1.15 Pravo i relativno plotiranje.3 Visoka i niska voda 1. kurseva izbjegavanja.2. Plovidba u područjima leda 1.

Kalendar. II i III vrste. 6. Keplerovi zakoni. satnog kuta i rektascenzije. 12.Određivanje položaja nebeskog tijela primjenom sferne trigonometrije Gibanja nebeskih tijela. Specijalni slučajevi astronomsko nautičkog sfernog trokuta. otklon od vertikale. Precesija i nutacija. Kronometar. corrioslisova korektura. Numeričko određivanje visine i azimuta. greške akceleracije). Jednadžba vremena. Mjerenje vrem. ekliptički. Navigacijske greške u astronomskoj navigaciji. Geometrijsko mjesto položaja broda. faza. Služba vremena. 10.. Drugi astronomski sferni trokut. Luk i pravac položaja. 2. Vrste kronometra. način i redoslijed primjene. Određivanje koordinata položaja broda u posebnim slučajevima. Stanje i dnevni hod. Prava gibanja zvijezda. II i III vrste.ena. Ispravljanje izmjerenih visina . Tijela Sunčeva sustava. Jedinice za mjerenje kutova i sfernih dužina. augment. razliku temperature more-zrak. 5. Sumraci. Održavanje kronometra. 14. 6 . iradijacija. Povijesni pregled (kvadrant. 7. Mjerenje kutova sekstantom. I vertikalom. Primjena sferne trigonometrije u navigacijskoj astronomiji. Račun geografske širine pomoću Polare. Prividno godišnje gibanje Sunca. Nebesko nautički sferni trokuti i veze među njima. Efemeride i nautički godišnjaci. Pozicija pomoću nebeskog tijela kod prolaska meridijanom motrilišta.2 Cjelina ASTRONOMSKA NAVIGACIJA Tema predavanja Uvod u navigacijsku astronomiju i astronomsku navigaciju. Paralaksa. Identifikacija nebeskih tijela. 11. Optički princip sekstanta. 8. nebesko ekvatorski. mjesno ekvatorski. Pojave koje prividno mijenjaju položaj nebeskih tijela na nebeskoj sferi. vrste .1. Račun geografske širine meridijanskom/cirkummeridijanskom visinom. Opći pojmovi i definicije. Identifikacija pomoću tablica i identifikatora.. Prividne dnevne vrtnje nebeskih tijela. 1. Kružnica položaja I. Izlazak i zalazak nebeskih tijela. Nebeska sfera. Korekcije. 9.Krivulja položaja I . Ispravci za nestandardne uvjete atmosfere. Određivanje položaja broda metodama astronomske navigacije. Brodski sekstant. Određenje nebeske sfere. Geocentrični i heliocentrični sustav. Instrumenti za mjerenje visina. Navigacijske greške u astronomskoj navigaciji. Relacije između vremena. Koordinatni sustavi. 4. geografske dužine. Vrste vremena. Opažanje nebeskih tijela u razmaku vremena. Globusi i zvjezdane karte. Sekstant s umjetnim horizontom. Astronomska refrakcija. leđni štap. Neizravna metoda – visinska – Marcq de Saint Hilaire metoda. Greške položaja broda. Greške sekstanta i njihovo ispravljanje. Numerička identifikacija. Kontrola devijacije kompasa. 3. Astronomska pozicija broda bez sekstanta. 13. Prvi astronomski sferni trokut. 15. Dnevnik kronometra. Greške pravca položaja. Koordinatni sustavi: horizontski. Vrijeme. Međusobni odnos zemaljskih i nebeskih koordinata. Osnovni pojmovi u astronomiji i astronomskoj navigaciji. Opća klasifikacija grešaka.…). Uporaba tablica i računala. Direktna metoda. Aberacija. Pretvorba vremena. astrolab.

Napierova pravila za pravokutni i kvadrantni sferni trokut. 8.Cjelina Tema vježbi Pretvaranje jedinica (kutne. 11 Određivanje položaja broda – visinska metoda.2. 2. 3. Određivanje elemenata sfernog trokuta. 13 Određivanje položaja broda – opažanje u razmaku vremena. 5. Pretvorba vremena. 15 Kontrola devijacije kompasa.01 1.2. 1. 12 Određivenje položaja broda – direktna metoda. 7. 9. 4. Pretvorba koordinata razmih koordinatnih sustava. lučne. satne). Primjena rješavanja sfernih trokuta. Crtanje pravca položaja. 10 Rad s kronometrom (time-signal). ODREĐIVANJE POZICIJE BRODA U SVIM UVJETIMA . 14 Određivanje položaja broda – posebni slučajevi. Rad sa sekstantom. ODREĐIVANJE I TOČNOST POZICIJE BRODA SVIM ODGOVARAJUĆIM SREDSTVIMA 1. 6.Uporaba jednadžbe vremena.. Rad sa sekstantom. Zahtjev iz IMO Model Course 7. Grafičko određivanje položaja nebeskog tijela na nebeskoj sferi.3 Astronomska navigacija 7 .1. Primjena rješavanja sfernih trokuta. Primjena rješavanja sfernih trokuta. Navigacijske greške. Korištenje nautičkih godišnjaka.

Rasprostiranje valova Refleksija elektromagnetskih valova. elektromagnetski. Inercijalni sustav koordinata. 12. Cilj uspostavljanja. 15. Inercijalna navigacija. profil dna. Odnos inercijalnih i geografskih koordinata. elektromagnetske indukcije. Princip rada. Princip rada. Registriranje dubine. Razdvajanje objekata po smjeru i udaljenosti. VDR. neravnomjernog rasprostiranja elektromagnetskih impulsa. Primjen radara u izbjegavanju sudara na moru. Ispravci zbog geoidnog oblika Zemlje. 3. WGS’84. Povijesni razvoj. Propagiranje. Hiperbolički sustavi visoke točnosti. Radiogoniometriranje. AIS sustav. Svojstva. GPS. Radarsko plotiranje. 8 . Hiperbola kao stajnica. Principi rada i implementacija. Ispravci s obzirom na elipsoid projekcije karte. Hiperbolička navigacija. Pozicija na geoidu. Satelitska navigacija. Zbirni stol. Točnost pozicije dobivene GPS. Odabir pojedine duljine radarskih valova. Transit. 13. Optička jakost kamere. Princip rada. ultrazvuka. 10. Elektromagnetski valovi.1. Određivanje pozicije na Zemlji kao kugli. aerometeoroloških smetnji. Princip rada inercijalne navigacije. Početni pokušaji primjene umjetnih satelita u navigaciji. Dopplerov brzinomjer. Točnost. Radar. Piezoelektricitet. Žirokompas. materijalu podloge. 6. Refrakcija. Određivanje kuta i udaljenosti radarom. Radiofarovi. 14. Skretanje u atmosferi. fotoćelije. 4. Nastanak. Pojam elektrike i elektronike. 2. 5. Umjetni Zemljini sateliti. Sistematske i slučajne pogreške stajnica i pozicija. Omega. Osobine radarskih valova.3 Cjelina ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA Tema predavanja Uvod u navigaciju. Pouzdanost sustava inercijalne navigacije. Impulsni i fazni sustavi. Černikief. Podjela. Magnetostrikcija. Elektronički dubinomjeri. TV u navigaciji. 1. Ispravljanje grešaka. Whiteheadov torpedo. Pravo i relativno prikazivanje. Primjena. Suvremeni brzinomjeri na principu rotacije magnetskog rotora. ARPA. Akcelerometri. Na principu vrtložnih struja. Razvoj. Valne duljine radara. DGPS. Orjentacija radarske slike. Žiroskop. Žiroskopi. Ovisnost o kutu upada. 11. 7. hidrodinamički. Elektronički brzinomjeri. 9. Sredstva elektroničke navigacije. 8. pojedinim rotacionim elipsoidima.

ODREĐIVANJE I TOČNOST POZICIJE BRODA SVIM ODGOVARAJUĆIM SREDSTVIMA 1. Dubinomjeri.3 PRINCIP RADA I GREŠKE ŽIRO KOMPASA . Integrirani navigacijski sustavi 1. 2. Elektronske karte. 9. Satelitski sustavi pozicioniranja. Žirokompas. 8. GPS GPS DGPS Inercijalni sustavi navigacije. I/12 1. ODREĐIVANJE POZICIJE BRODA U SVIM UVJETIMA . ARPA ARPA. 01 1.1 Sustavi pod kontrolom zapovjednika. 10 11 12 13 14 15 Zahtjev iz IMO Model Course 7.3. SUVREMENI NAVIGACIJSKI SUSTAVI I NJIHOV UTJECAJ NA ODLUČIVANJE IMO Model Course 1.2 Greške žiro kompasa i ispravljanje grešaka 1.3. GLAVNI TIPOVI ŽIRO KOMPASA NA BRODOVIMA . 3.2 1.5 Satelitski navigacijski sustavi ODREĐIVANJE GREŠKE ŽIRO KOMPASA I NAJVEĆE DOPUŠTENE GREŠKE 1.1 PRINCIP RADA I GREŠKE ŽIRO KOMPASA . 5.2.3. ECDIS. Hiperbolni sustavi.1 Princip rada i greške žiro kompasa SUSTAVI POD KONTROLOM ZAPOVJEDNIKA. AIS. 6.6.08 and STCW Reg. Radar u izbjegavanju sudara na moru. Sustavi visoke preciznosti. glavni tipovi žiro kompasa na brodovima ODRŽAVANJE SIGURNOSTI PLOVIDBE UPOTREBOM RADARSKOG I ARPA SUSTAVA. 7.4 Loran-C sustav . 9 .2. 4. Brzinomjeri.1. Korištenje radara.Cjelina Tema vježbi Upoznavanje sa uređajima na mostu Amagnetski kompasi. Goniometarski sustavi.

dnevni i godišnji hod vlažnosti zraka. Razdioba atmosferskog tlaka na Zemljinoj površini. Naoblaka i podnica oblaka. Razdioba temperatura zraka na Zemljinoj površini. Razdioba oborina na Zemljinoj površini. METEOROLOŠKI ELEMENTI Tlak zraka – Hidrostatička jednadžba. Dnevni i godišnji hod naoblake i podnice oblaka. Suhoadijabatski i mokroadijabatski proces. Promjena temperature zraka s visinom. te njezin dnevni i godišnji hod. Sunčevo zračenje i atmosfera. Adijabatski procesi. Nastajanje i podjela oblaka. Meteori. Energijski izvori za Zemljinu površinu i atmosferu. METEOROLOŠKI ELEMENTI Zračna strujanja – Osnovne sile koje djeluju na čest zraka. Plinska jednadžba. 5. METEOROLOŠKI ELEMENTI Oblaci – Ukapljivanje i depozicija u atmosferi. METEOROLOŠKI ELEMENTI Vlažnost zraka – Hidrološki ciklus. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Temeljne postavke sinoptičke metode.4 Cjelina POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOLOGIJA Tema predavanja UVOD Povijesni razvitak meteorologije. 6. Razdioba vlažnosti zraka na Zemljinoj površini. Sastav zraka. Polje tlaka. Čestine i razdioba magle. METEOROLOŠKI ELEMENTI Temperatura zraka – Toplina i temperatura. ustroj i toplinska energija atmosfere – Osnovno o atmosferi. Količina oborina i njezin dnevni i godišnji hod. Dnevni i godišnji hod temperature zraka. Vidljivost. 10 . Upijanje i raspršenje Sunčeva zračenja u atmosferi. Međunarodna standardna atmosfera. Utjecaj snijega na maglu. Zračenje tijela. 2. Zračne mase – Definicija. Sastav. Umjetno djelovanje na vrijeme. veličine koje određuju vlažnost zraka. nastajanje i podjela zračnih masa. Zračenje Zemljine površine i atmosfere. Opće atmosfersko kruženje – Osnovna razdioba tlaka i vjetra na Zemljinoj površini. METEOROLOŠKI ELEMENTI Magla i vidljivost – Postanak i vrste magle. Razdioba naoblake na Zemljinoj površini.1. promjena vjetra s visinom. Stabilnost zraka u atmosferi. 3. 7. 4. Grijanje i hlađenje Zemljine površine i zraka. Oborine – Postanak i vrste oborina. Geostrofički vjetar. Utjecaj trenja i orografije na vjetar. Položaj Zemlje u svemiru. Geopotencijal i izobarne plohe. Podjele atmosfere. Promjena vlažnosti zraka s visinom. Premještanje te razvoj vremena u zračnim masama. Određivanje vremena i sumrak. Dnevni i godišnji hod atmosferskog tlaka. Vrijeme u pojedinim zračnim masama. Gradijentni vjetar. Toplinski obračun. 1. isparavanje. 8.

Posebnosti oceanoloških istraživanja i podjela oceanologije. Tropske oluje – Podjela. Ustrojstvo olujnog oblaka. Utjecaj orografije na fronte. Monsunsko kruženje i područja (sezonski vjetrovi). Meteorološki sateliti. učestalost i područje djelovanja tropskih ciklona. faksimil. Vjetrovi između kopna i mora. Sodari i lidari. Vjetrovi brda i doline. Popratne oceanske pojave. Oluje – Atmosferska stabilnost i uspravna gibanja zraka. Slanost i prostorne promjene slanosti.9. 16.OCEANI I MORA Povijesni razvitak oceanografije (oceanologije). Meteorološka navigacija. Meteorološka dokumentacija. Meteorološki bilteni. SVOJSTVA MORSKE VODE Svojstva slatke i morske vode. Jednoćelijski. 15. 11. Slabljenje i raspad ciklona. postanak i razvoj ciklona. VRIJEME U POLARNIM PODRUČJIMA Svojstva i značajke meteoroloških elemenata. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Mlazna struja. Doba ciklona. višećelijski i superćelijski olujni oblak. Odvajanje ciklona i anticiklona. Nastanak morskih bazena. Vrijeme u ciklonama. Temperatura morske vode i njezina razdioba. Tipovi strujanja uz Zemljinu površinu. Fen. Morsko dno i dubine. Životni ciklus ciklona. 14. Olujna pruga. UVOD . Vrijeme u anticiklonama. 11 . El Niño. Prikupljanje i razmjena meteoroloških podataka. Talozi (sedimenti). VRIJEME U TROPSKIM PODRUČJIMA Pojasevi konvergencije – Dnevni i orografski učinci u tropima. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Atmosferske fronte – Definicija i nastajanje fronte i podjela fronti. Tornado. Prizemna. Rossbyevi valovi (dugi valovi). Mjesni vjetrovi u Hrvatskoj (bura. 17. visinska i daljinska motrenja – Meteorološki radari. Podjela anticiklona i zemljopisna razdioba. Visinska fronta. Toplinska energija mora. maestral. Osnove vremenske prognoze. 13. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Metode i uređaji za ispitivanje atmosfere. jugo. Tropski istočni valovi. Unutartropski pojas konvergencije (tropska fronta). burin). Pasati. Anticiklone – Osnovna svojstva anticiklone. Stacionarna fronta. Vrtložna gibanja zraka. Gibanje i staze ciklona. 12. Osnovne postavke modela. Zemljopisna razdioba ciklogenetičkih područja. Sustav jednadžbi i principi rješavanja. Okludirana fronta. Mjesni vjetrovi. Raspodjela i podjela oluja. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Ciklone – Postanak i razvitak ciklone. Hladna fronta. Valna gibanja. Postanak i razvitak nefrontalne ciklone. Ustrojstvo. Morski bazen. METEOROLOŠKO OSIGURANJE POMORSTVA Ustrojstvo meteorološke i pomorske meteorološke službe u svijetu i u Hrvatskoj. Pijavica. Tumačenje vremenskih analiza i prognoza. sferici. Putanje ciklona umjerenih širina. 10. Vremenske karte i dijagrami u meteorološkoj službi. pojava i fronta. Težinski valovi. VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA Gibanje zraka u atmosferi – Dnevni i godišnji hod zračnih strujanja. Meteorološko osiguranje plovidbe. Navtex informacije i informacije na internetu. Topla fronta. Električna pražnjenja.

MORSKE MIJENE Sile koje uvjetuju morske mijene. Utjecaj atmosferskog tlaka i vjetra. Korištenje Beaufortove skale. 3. Oceanološke karte. Termohalino djelovanje. Strujanje u oceanima i okrajnjim morima. Oceanološka dokumentacija na brodu. Led na Arktiku i Antarktiku. izvješća i upozorenja. 5. 1. Kopneni led. Seše. unos podataka. POJAVE I OBLACI * Određivanje vrste pojava i oblaka pomoću atlasa oblaka. SVOJSTVA MORSKE VODE Tlak morske vode. Primanje pomorskih vremenskih izvještaja. Teorije morskih mijena. Zaleđivanje na brodu. GIBANJE ZRAKA U ATMOSFERI* Mjerni instrumenti za brzinu vjetra. Ostala svojstva mora. 21. Tsunami valovi. automatske postaje. VALOVI Vrste valova. 22. OBORINE. Mrtvo more. Određivanje vidljivosti. Morski led. Plimotvorna sila. Polazne jednadžbe za procese u oceanologiji. Struje nagiba. Cjelina Tema vježbi METEOROLOŠKA MOTRENJA* Uređaji i metode za ispitivanje atmosfere. 19.Ekman. Inercijalne oscilacije. očitavanja. Vodene mase. Širenje valova. Korištenje meteoroloških karata na brodu. Relativne struje. 4. OPĆA STANJA U MORU Morska razina. Kratki valovi. Gustoća morske vode. Geostrofičke struje. Meteorološke postaje – prizemna i visinska motrenja. 12 . Planiranje plovidbe na temelju meteoroloških i oceanoloških podataka. Oceanološke informacije. Putanje valova. TEMPERATURA. Vjetrovne struje . Daljinska mjerenja. MAGLA I VIDLJIVOST* Mjerenje oborina. 6. 2. Oscilacije stabiliteta. Vjetrovni valovi. TLAK I VLAŽNOST ZRAKA* Mjerni instrumenti. 20. Unutarnji valovi. 23. Jednadžba ″termalnog vjetra″.18. Rossbyevi valovi. OCEANOLOŠKO OSIGURANJE POMORSTVA Oceanološka služba u svijetu i u Hrvatskoj. Korištenje Navtex uređaja. Odnos izobarnih i izopiknih ploha. Dugi valovi. Jednadžba stanja. MORSKE STRUJE Kinematički odnosi. METEOROLOŠKA DOKUMENTACIJA* Brodski meteorološki dnevnik. Osnovno o gibanjima vode. Harmonička analiza morskih mijena. Služba praćenja morskog leda. faksimila i interneta u primanju meteoroloških informacija. očitavanja. Morske mijene. LED NA MORU Vrste leda. 24.

struktura i vrijeme vezano za glavne frontalne sustave .2 Vremenski uvjeti vezani uz glavne vrste zračnih masa . 01 1. prognoziranje .3 Tropski cikloni SVJETSKI/OCEANSKI SUSTAVI MORSKIH STRUJA . prognostičke karte.4 1.3 Nastanak i vremenske značajke nefrontalnih vremenskih sustava .5 Glavni tipovi plutajućeg leda.2 Nastanak morskih valova i valova mrtvog mora 13 .6 Načela za vođenje navigacije u blizini leda . Zahtjev iz IMO Model Course 7. MORSKE STRUJE I VALOVI* 9. 7. korištenje oceanoloških karata na brodu.1.7.1 Nastanak. TEMPERATURA I SLANOST MORSKE VODE* 8. Mjerni instrumenti. mjerenja. faksimila i interneta u primanju oceanoloških i meteoroloških informacija. * Tokom svake vježbe komentirati će se postojeće stanje vremena kao i vremenska prognoza s osvrtom na meteorološke i oceanološke karte. Mjerni instrumenti.2 ZNAČAJKE RAZLIČITIH VREMENSKIH SUSTAVA . SINOPTIČKE KARTE I PROGNOZIRANJE VREMENA .2 Nastanak i vremenski uvjeti vezani za frontalne i nefrontalne depresije . opasnosti i rješenja 1.7 Uvjeti koji dovode do stvaranja leda na brodskom nadgrađu.1 Zemaljski sustav tlaka i vjetra .7. nastanak i gibanja . Oceanološke postaje.7.OCEANOLOŠKA MOTRENJA* Uređaji i metode za ispitivanje oceana.7 VREMENSKA PROGNOZA I OCEANOGRAFSKI UVJETI 1.3 Sinoptičke karte. 10 Korištenje Navtex uređaja. mjerenja i proračuni. OCEANOLOŠKA DOKUMENTACIJA* Unos oceanoloških podataka u Brodski dnevnik.4 Kodiranje pomorskog prognoziranja i opseg podataka dostupan putem slanja faksom .1 Kruženje površinskih voda oceana i glavna pridružena mora .

Laminarno i turbulentno strujanje. Kinematika i Dinamika Vrste gibanja. Kavitacija.opis dvotaktnog dizelskog motora. 2. Rezultanta sila.1. Utjecaj vlastite težine. 7. Statički moment sile. Hidrostatski uzgon. Opći sustav sila u ravnini. Prisilno gibanje tijela. Geometrijske karakteristike ravnih presjeka (težište. impuls sile i kinetička energija. Statika fluida. Trenje užeta. Otpor trenja i otpor oblika pri gibanju tijela kroz fluid. Bernoullijeva jednadžba strujanja za idealni i realni fluid. 14 . Ravni puni nosači (Grede). Kinematika fluida.opis četverotaktnog dizelskog motora. Uvijanje. princip rada. Ovisnost naprezanja i deformacije. 3. 6. 10. 4. Dopušteno naprezanje. Hidromehanika Gustoća. Jednadžba kontinuiteta. prednosti i nedostaci.opis načina ispiranja dvotaktnih motora 1. Moment inercije. Kočnice s trakom i oblogom. Dinamički uzgon. Dimenzioniranje nosača. Opći zakoni gibanja tijela. Ovisnost naprezanja i deformacije. Trenje klizanja na horizontalnoj i kosoj podlozi. 5. 2. koeficijent sigurnosti. 12. Promjena tlaka u tekućini. 16. Ovisnost naprezanja i deformacije. naprezanje i viskozitet fluida. Statička stabilnost tijela. Rad i snaga. Dimenzioniranje vijčanih i zavarenih spojeva. Vrste strujanja. općenito o brodskim pogonskim sustavima različite izvedbe. Dimenzioniranje. 8. moment tromosti i moment otpora). Kriterij čvrstoće i krutosti. Određivanje sila u štapovima rešetke. Aksijalno opterećenje. Savijanje nosača različitih poprečnih presjeka. opis ciklusa p-v dijagram .opis sporohodnih dizelskih motora . osnovne značajke te primjenjivost na različitim tipovima trgovačkih brodova.5 Cjelina OSNOVE BRODSKOG STROJARSTVA Tema predavanja Tehnička mehanika Statika Statika krutih tijela. Toplinska naprezanja i statički neodređen sustav. Momentno pravilo. 13. Pojam težine i težišta. Dinamika fluida. Optjecanje. princip rada. . 15.Hookeov zakon. Količina gibanja. Vrste veza i oslonaca. Određivanje brzine i ubrzanja. Brodski Dizelski motori . opis ciklusa (p-v dijagram). 9. 1. Spreg sila. Trenje kotrljanja. Ravni rešetkasti nosači. Uvjeti ravnoteže sustava sila u ravnini. Čvrstoća Vrste naprezanja i deformacija. Smicanje. Stabilitet plovila.. Dimenzioniranje štapova kružnog i prstenastog poprečnog presjeka opterećenih na uvijanje. 11. Savijanje. Pascalov zakon. Osnove brodskog strojarstva Uvod. Sila tlaka na ravnoj i zakrivljenoj površini. 14.

održavanje-ISM.princip rada impulsne turbine . upozorenje i alarmi na mostu. Prikaz vijka i osnovnih dimenzija.izvedbe spojki i reduktora . razlike između vodocijevnih i vatrocijevnih kotlova. 4. kotlovi na ispušne plinove i kotlovi pogonjeni parom. upravljanje s mosta vijkom promjenjivog uspona. 5.procedura pripreme turbine za manevar .sustav hlađenja . Održavanje-ISM.priprema motora za upućivanje . načini osiguranja vijka na osovini. upućivanje kotla.izvedbe prednabijanja . radnje i mjere opreza prije starta. Izvedba i princip rada vijka sa zakretljivim krilima.postupak pokretanja i zaustavljanja malih dizelskih motora . regulacija pregrijane pare. prijenos propulzijske sile na trup. 6.princip rada reakcijske turbine . definicije uspona. međuosovina. skliza i učinkovitosti vijka. Uređaji za nadzor. te mogućnost oštećenja lopatica turbine uslijed kapljica vode. .održavanje-ISM Pomoćni kotlovi Opis pomoćnih kotlova.opis procedure podizanja pare (parospremnost) . izvedbe.opis srednjehodnih dizelskih motora . loženi. brzine vrtnje i uspona. utjecaj soli u napojnoj vodi i tretman vode. prednosti vodocijevnih generatora pare . 8.prekret propulzijskog motora . Održavanje-ISM. Sustav dobave goriva kotlu. računanje prividnog skliza na osnovi brzine broda.opis parno turbinskog sustava .procedura manevriranja kod sustava s parnom turbinom . Vijčani propulzor i osovinski vod Opis sustava (odrivna osovina.izvedbe generatora pare .sustav podmazivanja . 7.opis.opis parne turbine s reduktorom . prelazaka na upravljanje u nuždi. osovina vijka).sustav za upućivanje motora pomoću zraka . Parno turbinski sustav . 15 . Upravljanje s mosta Sustav upravljanja porivnim strojevima s mosta. upravljanje i nadzor lateralnih propulzora s mosta.3. opis i izvedbe ležaja i brtvenica statvene cijevi.sustav goriva .

općenito o brodskim pumpama. kondicioniranje i ventilacija Parno kompresijsko rashladno postrojenje. i električno).princip rada biokemijskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. . opis i primjena ispravljača. IMO zahtjevi za pomoćni kormilarski uređaj (kod hidrauličkog uređaja i kod uređaja s rotacijskim krilima) .princip rada motora istosmjerne struje (shunt i compound). . Održavnje-ISM. Stabilizatori . opis sheme napajanja navigacijskih svjetala i rezervnog napajanja.izvedba sustava za upućivanje generatora za slučaj nužde. primjena i princip rada.9. . . 16 .opis i princip rada spalionice Održavanje-ISM. 11. rutacijske pumpe: centrifugalne. Uređaj za sanitarne otpadne vode . alternatori i razdioba električne energije . održavanje-ISM.općenito o sustavu za destilaciju.izvedba i princip rada centrifugalnih odjeljivača ulje-voda i filterskog sustava.princip rada generatora istosmjerne i izmjenične struje. opis sustava za kontrolu i nadzor izlaznih voda Spalionica smeća.Opis sustava vode za domaćinske potrebe. opis dodatne rasvjete za slučaj nužde na ro-ro putničkim brodovima. Uređaj za kormilarenje .opis razvodnog sustava izmjenične i istosmjerne struje.princip rada kemijskog uređaja za sanitarne otpadne vode. osigurača. njihova podjela. Pumpe i sustavi cjevovoda .opis sustava kaljuže i balasta na brodovima za prijevoz suhih tereta . Rashladni fluidi (primarni i sekundarni).konstrukcijske značajke i princip rada krilnih stabilizatora i stabilizatora pomoću tankova. sigurnosne mjere za prostor baterija. Generatori. mehanički ventilacijski sustav skladišta tereta. način prebacivanja s daljinskog upravljanja na lokalno u prostoru kormilarskog stroja.princip rada uređaja za mjerenje sadržaja ulja. tretman slatke vode namjenjene za piće. .izvedba i uporaba sklopki. prednosti i nedostaci jednog i drugog. uređaji koje snabdjeva generator za slučaj nužde.sustav upravljanja kormilarskim strojem (hidraulički – telemotorno. princip rada evaporatora. Ventilacijski sustav nastambi. Postrojenje za kondicioniranje zraka. visina crpljenja i značaj na rad pumpe . . otpadaka i ostataka . Rashladni uređaji. zahtjevi za sustav upravljanja u nuždi. IMO zahtjevi za provjerom kormilarskog stroja i postupak provjereISM. . kormilarski stroj s rotacijskim krilima. pravila vezana za izbacivanje otpadnih voda. zupčaste i vijčane. 12. .pogon električnog i elektrohidrauličnog kormilarskog stroja. . . njihova svojstva. . hidraulički kormilarski stroj s dva i četiri cilindra. klipne i stapne pumpe. održavanje baterija. Uređaji za odjeljivanje ulja iz zauljene vode .princip rada pumpe promjenjive dobave.prikaz gubitaka na tlačnoj strani cjevovoda. princip rada indukcijskih motora.održavanje-ISM. opis i značajke olovnih i alkalnih baterija.uporaba ispravljača.općenito o uređaju za kormilarenje. 13. 10. .

izvedba i princip rada različitih izvedbi teretnog vitla . Pomorski inženjerski izrazi Definicija i jedinice mjere za masu. zraka.izvedba i princip rada pojedinih elemenata hidrauličkih sustava.14. Priprema za rad i upućivanje parne turbine Upućivanje u rad agregata – paralelni rad sinkronih generatora Upravljanje pogonskim sustavom(lokalno. Analiza pumpi(zubčaste. sustav za nadzor i zaštitu. iz kontrolne kabine i sa zapovjednog mosta. goriva. stapne) i elemenata cjevovoda 1. 8. 5. Analiza sustava goriva. stupanj djelovanja.izvedba i princip rada izvedbi priteznog vitla . . silu. tlak. vijka. Priprema i upućivanje glavnog i pomoćnih strojeva. indicirana snaga. 3. održavanje-ISM Hidraulički sustavi .propisi i opravila za sidreno vitlo. volumen. dizel motorni) Analiza dizel motornog propulzijskog sustava na simulatoru strojarnice Analiza i rukovanje sustavima (upućivanja. održavanje-ISM. centrifugalne. rad. plinsko turbinski. morske i slatkerashladne vode. . energiju. spremnici. 15. 2.otvoreni i zatvoreni hidraulički sustav. ulja za podmazivanje. balasta 11 Priprema i rad generatora slatke vode 12 Sustav upravljanja kormilarskim strojem. protok. 7. 9. Indicirani dijagram motora. pumpe. snagu.skokovita regulacija brzine hidrauličkih sustava za pogon vinčeva. načini upravljanja i kormilarenje u nuždi 13 Parno kompresijsko rashladno postrojenje. Palubni strojevi . efektivna snaga. 6. 10 Analiza i funkcionalnost sustava kaljuže. cijevi. Potrošnja goriva Proračun potrošnje goriva. utjecaj obraštanja trupa. kondenzata i napojne vode. priprema i upućivanje generatora pare. analiza I rad sustava 17 . temperaturu. opterećenje. izvedbe i princip rada. upravljački ventili. Cjelina Tema vježbi Analiza brodskih propulzijskih sustava (parno turbinski. hidraulički motori i cjevovodi. 4. toplinu. vanjski utjecaj vjetra na potrošnju goriva.

1 PRINCIPI RADA POMORSKIH BRODSKIH POSTROJENJA 1.2 BRODSKI POMOĆNI STROJEVI 1.10. 01 1. BRODOSTROJARSKI SUSTAVI I SERVISI 1.10.1 .14 Automatski rad brodskog strojnog sustava.1 OPĆE ZNANJE BRODSKE STROJARSKE TERMINOLOGIJEGENERAL KNOWLEDGE OF MARINE ENGINEERING TERMS Terminologija pomorskog strojarstva i potrošnja goriva 18 . Zahtjev iz IMO Model Course 7.10 DALJINSKO UPRAVLJANJE BRODSKIM PROPULZIONIM POSTROJENJIMA. funkcioniranje u slučaju otkaza i ekscesnim okolnostima 15 Auditorne vježbe: Proračun potrošnje goriva.

opće mjere sigurnosti tijekom boravka broda na mjestu priveza 1. 12. utjecaj plitke vode. oprema za manevriranje brodom. utjecaj na manevarska obilježja broda. pojam i podjela. djelovanje porivnika. uvod. 10. interakcija s obalom analiza njihova utjecaja na manevriranje brodom Vrste manevara i sigurnost tijekom manevriranja brodom Analiza vrsta manevara. 19 .6 Cjelina TEHNIKA RUKOVANJA BRODOM i PRAVILA O IZBJEGAVANJU SUDARA NA MORU Tema predavanja Uvod. manevarska obilježja broda. utjecajni čimbenici Vrste i tehničko-tehnološka obilježja tegljača – utjecaj na manevriranje brodom Vrste i tehničko-tehnološka obilježja tegljača. djelovanja vanjskih sila. navigacijski ARPA simulator i simulator manevriranja brodom. sigurnost tijekom manevriranja brodom. 2. analiza utjecaja na brod. djelovanje priveznih konopa. 5. meteorološki i oceanografski čimbenici. djelovanje porivnika Kormilo i djelovanje kormila. vrste prilaznih plovnih putova. analiza zahtjeva IMO-a Vanjski čimbenici – utjecaj na manevriranje brodom Analiza vanjskih čimbenika. djelovanje vijka i utjecaj na manevarska obilježja broda Kormilo i djelovanje kormila. analiza utjecaja.1. 9. dodatni zagažaj. s drugim brodovima. luka i pristana. točka okretanja broda. vrste propulzije i upravljačkih uređaja. manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih svojstava. gibanje broda na vezu. interkacija s brodom tijekom manevriranja Manevriranje brodom sa i bez tegljača u svim uvjetima Manevriranje brodom u ograničenim plovnim područjima. manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju. 11. načela postave sustava priveza. utjecaj na manevriranje brodom. 4. 8. kinetička energija broda pri plovidbi i pri pristajanju. razne vrste manevara sa i bez tegljača. 7. pojam i podjela tehnike rukovanja brodom Manevriranje brodom. 6. posebni zahtjevi na specijaliziranim terminalima. načina djelovanja. utjecaj na manevriranje brodom Interakcija Interakcija. utjecaj vrste pogona. manevriranje u svim uvjetima Sigurnost tijekom boravka broda na pristanu Načela sigurnosti tijekom boravka broda na pristanu. sidrenje i djelovanje sidra. 3. primjena u edukaciji Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru Tumačenje i analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru Tumačenje i analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru Tumačenje i analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru Utjecaj geometrijskih i konstrukcijskih obilježja na manevarska svojstva broda Utjecaj geometrijskih i konstrukcijskih obilježja broda. način određivanja njihova utjecaja na brod. brodski vijak.

požar na brodu. 15. praktična primjena i korištenje ARPA uređaja 3. upoznavanje s manevarskim karakteristikama brodova. Analiza međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara i praktična primjena. Manevriranje raznim vrstama brodova. 20 . ulasku i izlasku iz lokova. plovidba u područjima leda Manevriranje u izvanrednim okolnostima Manevar “Čovjek u moru”. kad je nasukanje neminovno. Manevriranje raznim vrstama brodova. korištenje ARPA uređaja Manevarska obilježja brodova 4. tegljenje u nuždi. privez na više plutača. u lošim vremenskim uvjetima. privez na jednu plutaču. 14. korištenje brodskih podataka o manevriranju brodom Manevarska obilježja brodova 6. razne vrste manevara bez uporabe tegljača 1. manevriranje u lukama i terminalima. utjecaj vanjskih meteoroloških i 8. manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju. interakcija s obalom. manevriranje pri spašavanju. Manevar sidrenja broda u svim uvjetima 9. . prolaz ispod mostova. dodatni zagažaj. manevriranje pri dokovanju broda. kormilarenje u nuždi. namjerno nasukanje. Manevriranje raznim vrstama brodova. analiza načina manevriranja Manevriranje brodom – završna razmatranja Sustavi za podršku sustavu manevriranja. utjecaj plitke vode. interakcija s drugim brodovima.. Manevriranje raznim vrstama brodova. Analiza međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara i praktična primjena. Posebni slučajevi manevriranja Manevriranje na prilazu peljarskoj stanici. upoznavanje s manevarskim karakteristikama brodova. kad je sudar neminovan. korištenje ARPA uređaja Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara. zahtjevi STCW Konvencije Cjelina Tema vježbi Navigacijski simulatori Upoznavanje s navigacijskim simulatorima Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara. oceanografskih čimbenika. ljudski faktor i njegov utjecaj na manevriranje brodom. korištenje brodskih podataka o manevriranju brodom Plovidba raznim vrstama prilaznih plovnih putova 7. upoznavanje s manevarskim karakteristikama brodova. odsukanje broda. korištenje brodskih podataka o manevriranju brodom Manevarska obilježja brodova 5.13.. praktična primjena i korištenje ARPA uređaja 2. Manevriranje raznim vrstama brodova pri plovidbi raznim vrstama prilaznih plovnih putova Manevriranje brodom u svim uvjetima Manevriranje raznim vrstama brodova u svim uvjetima. privez broda na brod u plovidbi. razvoj sustava manevriranja brodom. manevar sidrenja u svim uvjetima Manevriranje raznim vrstama brodova bez uporabe tegljača 10 Manevriranje raznim vrstama brodova. u zonama odvojene plovidbe i područjima VTS sustava.

razne vrste manevara uz uporabu tegljača Manevriranje raznim vrstama brodova uz uporabu tegljača Manevriranje raznim vrstama brodova. MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM U SVIM UVJETIMA . 01 1. manevriranje u luka i terminalima.8 .7 .4 .8.8.1. sidrenja.2 . manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju.9 .8.6 . manevriranje u luka i terminalima.8.12 . manevri pristajanja i isplovljenja.1 . manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju. razne vrste manevara uz uporabu tegljača Manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih manevarskih svojstava Manevriranje raznim vrstama brodova.5 1.11 12 13 14 15 Manevriranje raznim vrstama brodova uz uporabu tegljača Manevriranje raznim vrstama brodova. analiza odziva broda. određivanje manevarskih parametara broda Manevriranje brodom .8.1 Sudar PROCJENA KONTROLE OŠTEĆENJA .14 .1 Procjena kontrole oštećenja KORMILARENJE U NUŽDI .1 Odsukavanje POSTUPCI U SLUČAJU PREDSTOJEĆEG SUDARA I NAKON SUDARA ILI GUBITKA VODONEPROPUSNOSTI I INTEGRITETA TRUPA .4 Prilaženje peljarskoj brodici Rukovanje brodom u ograničenim vodama Tehnike konstantne brzine zaokreta Manevriranje u plitkim vodama Međudjelovanje: obala.8.5 .3 1.1 Kormilarenje u nuždi 1.8.8. manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih manevarskih svojstava u svim uvjetima Manevriranje brodom . manevriranje u svim uvjetima Zahtjev iz IMO Model Course 7. brod i tegljač Privez i odvez Upotreba sustava za poriv i manevriranje Sidrenje Dokovanje Rukovanje brodovima u lošim vremenskim uvjetima Karakteristike poriva i manevriranja Štete uslijed pramčanih i krmenih valova vlastitog broda Navigacija u ledu Manevriranje u zonama odvojene plovidbe i VTS-a 1.3 .praktično Praktično manevriranje brodom. MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM U SVIM UVJETIMA 1.1 Mjere predostrožnosti pri namjernom nasukavanju broda POSTUPCI U SLUČAJU PREDSTOJEĆEG NASUKANJA TE NAKON NASUKANJA .8 DJELOVANJE U SLUČAJU NAVIGACIJSKIH IZVANREDNIH SITUACIJA MJERE PREDOSTROŽNOSTI PRI NAMJERNOM NASUKAVANJU BRODA .13 .10 .15 1.1 Postupci u slučaju predstojećeg nasukanja te nakon nasukanja ODSUKAVANJE BRODA SA I BEZ POMOĆI .6 21 .2 1. kanal.praktično Praktično manevriranje brodom.1 1.

1 COLREGS 1972 i nadopune 22 .5.8. OPREMA I POSTUPCI .1.1 Tegljenje u nuždi MEĐUNARODNA PRAVILA O IZBJEGAVANJU SUDARA NA MORU .7 1.1 TEGLJENJE U NUŽDI.

sudjelovanje u sustavu javljanja brodova 1. zahtjevi i odgovornosti zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu. tablice planiranja plovidbe. načela i cilj planiranja pomorske plovidbe. 23 . smjena straže Držanje straže na sidrištu. zadužena osoba za planiranje pomorske plovidbe Analiza utjecajnih čimbenika na brod u plovidbi Analiza kontroliranih. plovidba u oceanskim područjima. Međunarodni i nacionalni propisi o planiranju pomorske plovidbe Elementi plana putovanja Prikupljanje podataka o putovanju. polu-kontroliranih i nekontroliranih čimbenika na brod u plovidbi Podjela pomorske plovidbe i Međunarodni standardi točnosti za sigurnu navigaciju Plovidba u lučkim područjima i prilaznim plovnim putovima. načini praćenja kretanja broda po planiranom putu Načini predočenja plana plovidbe Knjiga planiranja plovidbe. zahtjevi koje navigacijski sustav mora zadovoljiti u pojedinim područjima plovidbe. korištenje listi provjere i sustav straže ovisno o području plovidbe Upravljanje zajedničkim timom na zapovjedničkom mostu i timski rad Tok komuniciranja zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu. datum karte i satelitski navigacijski sustavi Planiranje plovidbe u obalnim područjima. ustroj. ekonomske uvjete. plovidba u obalnim područjima. 13. određivanje točke otklona kormila Planiranje plovidbe u obalnim područjima. prilaznim plovnim putovima i lučkim područjima Sustavi nadzora plovidbe. u luci i u izvanrednim okolnostima Načela. 7. 11. Važnost planiranja plovidbe u lučkim područjima i pristupnim plovnim putovima. 14. 2. prihvat i iskrcaj peljara Planiranje oceanske plovidbe Planiranje oceanske plovidbe s obzirom na vrstu izabranog puta. primjena i ciljevi. sadržaj. peljar kao dio zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu Povijest planiranja pomorske plovidbe. 8. elektronske karte.1. izvođenje plana putovanja. informacije za planiranje plovidbe oceanskim područjem. radar. pojam pomorskog putovanja Povijest. spremnost na reakcije u svim okolnostima. ustroj. političke uvjete. pravne uvjete. 6. elektronske karte. 4. prilaznim plovnim putovima i lučkim područjima. navigacijske karte. Međunarodni standardi točnosti koji se zahtijevaju za sigurnu navigaciju Utjecaj performansi navigacijskih uređaja na planiranje pomorske plovidbe Globalni navigacijski satelitski sustavi.7 Cjelina PLANIRANJE PUTOVANJA Tema predavanja Standardi glede držanje straže Načela. 10. 5. razrada plana putovanja. 9. smjena straže Organizacija i postupci zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu Svrha. meteorološke uvjete. upravljanje i stvaranje timskog ozračja i rada na zapovjedničkom mostu. upotreba tehnike paralelnih indeksa. 12. Međunarodni i nacionalni propisi o držanju straže Držanje straže na moru Načela. 3.

7. UCRTAVANJE PLOVIDBENOG PLANA U SKLADU SA OPĆIM PRINCIPIMA UCRTAVANJA . 4.2.9.5.1 Ucrtavanje plovidbenog plana 1. 01 PLANIRANJE PUTOVANJA I VOĐENJE NAVIGACIJE VOYAGE PLANNING AND NAVIGATON FOR ALL CONDITIONS .3 DJELOTVORNOST POSTUPAKA I PROCEDURA TIMSKOG RADA NA MOSTU . priprema broda za plovidbu u područjima leda. 10 11 12 13 14 15 Zahtjev iz IMO Model Course 7. IZVJEŠĆIVANJE U SKLADU S OPĆIM SMJERNICAMA I ZAHTJEVI ZA IZVJEŠĆIVANJE S BRODOVA .15. 7. 8.1 Brodski sustavi izvješćivanja 1. 6.3.1 Procedure timskog rada na zapovjedničkom mostu . privez broda u području leda. 24 . 3.1 Brodski dnevnici . nautičke publikacije Planiranje plovidbe u lučkim područjima Planiranje plovidbe u lučkim područjima Praktično provođenje i praćenje plovidbe u lučkim područjima Planiranje obalne plovidbe Praktično provođenje i praćenje obalne plovidbe Planiranje oceanske plovidbe i plovidbe u područjima leda Analiza primjera pomorskih nezgoda s gledišta planiranje plovidbe Seminarski rad – podjela teme i dodatna objašnjenja 1.1.2.1 Plovidbena straža 1. Planiranje plovidbe u polarnim predjelima i područjima leda Približavanje području leda.9. informacije o kretanju leda. ELEMENTI NA KOJE SE MORA OBRATITI POZORNOST .1 MEĐUNARODNA PRAVILA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA NA . Principi planiranja putovanja s obzirom na vremenske uvjete i visinu valova 1.2 Rukovođenje osobljem zapovjedničkog mosta (Bridge team management) .1 COLREG 1972 i dopune 1. planiranje plovidbe u konvojima Cjelina Tema vježbi Praktično držanje straže u plovidbi na otvorenom moru u svim uvjetima Praktično držanje straže u obalnoj plovidbi u svim uvjetima Držanje straže u peljarskim vodama Držanje straže u peljarskim vodama Upravljanje zajedničkim timom na zapovjedničkom mostu i timski rad Upravljanje zajedničkim timom na zapovjedničkom mostu i timski rad Prikupljanje podataka o putovanju. 1.5.2 NAČELA I POSTUPCI ODRŽAVANJA PLOVIDBENE STRAŽE.3. prolaz kroz područje leda. 9. 5.9.5 USPOSTAVA ODRŽAVANJA PLOVIDBENE STRAŽE I POSTUPCI 1. 2.2 Plovidba u svim uvjetima 1.9.5.3 Timski rad 1.

Briketi. Limun. Benzin. Klor. 12. Krumpir. Etilen-diklorid. Klasa 5. Sirevi. Zaštita dišnih organa. Umjetna kruta goriva. Koks. Grejpfrut. Papir. Teški tereti. Oksidirajuće tvari. 2. Pritisak Neki važniji tereti. Petrol koks. Vinil klorid. Razne vrste drva i drvnih prerađevina. Opasni tereti koji se prevoze brodovima i relacije na kojima se prevoze. Etilni alkohol. 1. Općenito o transportnoj ambalaži. Kivi. Zapaljive krute tvari. Banane. Ekonomski čimbenici koji utječu na izbor transportne ambalaže. Ugljen. Nektarinke. Mrkva. Goriva. Kože. alkohol. Mjere za drvo. Riba. Mjere opreza od požara. Korozivne tvari. Propan butan. 3. Tekuća goriva. Solna kiselina (vodena otopina 35%). Mandarine i tangerine. Mango. Opasnost za zdravlje. Riža. Tropsko voće. 7. Osnovne opasnosti od oštećenja robe prilikom prijevoza. Svojstva i podjela suhog tereta. Grožđe. Šećer. Voće. Eksplozivi. Opis i svojstva pojedinih klasa opasnih tereta. Razvrstavanje opasnih tvari. Radioaktivne tvari. Prirodna i kruta goriva. Dinje. 10. Razne vrste drva i i drvenih prerađevina. Utjecaj ukapljenh plinova na psiho-fizičke osobine ljudi. MetiIni alkohol. 11. Kava. Vuna. Opis ambalaže i oštećenja. Tekući tereti. Plinovi: stlačeni ukapljeni ili rastvoreni pod pritiskom. Klasa 2. Limes. Natrijeva lužina 50%. Zapaljive tekućine. Općenito o brodskom teretu. Maziva ulja. Jabuke. Vazelin. Ugljični tetra klorid. Klasa 8. Opći (generalni) tereti Rasuti tereti. Svojstva ugljena u transportu. Agrumi. Ambalaža. Maslac. i Žitarice i sjemenje. Pamuk. Benzol. Posebna kemijska svojstva. Prirodna i kruta goriva. Brašno. Marelice. lučko-transportnih usluga i skladišnih manipulacija. dišni aparati I upotreba Plinovita goriva. ananas i papaja. Opasni tereti. Svojstva tereta i uvjeti prijevoza drva. 13. Meso. Povrće. I-Butan. Tereti u smrznutom stanju. Loživa ulja. Definicija opasne tvari. Ulja (Oil Cake). Briketi. 9. A vokado. Najčešće vrste ambalaže u pomorskom prijevozu. Rashladni tereti.2. Vino. Rajčica. Propilen. Ostaci sjemenja nakon eksterakcije. Svojstva tereta i uvjeti prijevoza drva. Klasa 4. Petrolej. 6. Manipulacija drvom. Klasa 1. 8. Salata. Zemno ulje (nafta). Umjetna tekuća goriva. Razne opasne tvari. Umjetna kruta goriva. Lubenice. Parafin. 4. Otrovne (toksične) i zarazne tvari. Podjela i svojstva tereta. Jezgričavo voće. Svojstva ugljena u transportu. Koks. MIječni proizvodi i jaja. Klasa 3. Kruške. Ukapljeni plinovi. Učinci niskih temperatura. Klasa 7. Klasa 9. Naranče. 5. Reaktivnost ukapljenih plinova. Plinsko ulje. 25 . Luk. Breskve. Svojstva i podjela opasnog tereta. Mjere za drvo Manipulacija drvom.1 Cjelina RUKOVANJE TERETOM Tema predavanja Tereti Vrste tereta u pomorskom prometu. Klasa 6. Papir Goriva. Tereti koji se prevoze u rashlađenom i smrznutom stanju. Prirodna tekuća goriva. Prerada zemnog ulja.

Prostor po toni nosivosti i njegov odnos prema faktoru slaganja. lomljiv teret. Obilježja opreme za podlaganje. Odredbe pravilnika o sigurnom slaganju i pričvršćivanju tereta. Teret u kontejnerima: koeficient iskorištenja nosivosti kontejnera. Proračun sustava učvršćenja. bale. 8. 4. Krcanje broda u slanim. Kut nagiba broda. 11. Dijagramni list broda. Teret na paletama. od prašine. 5. 2. cilindri. 9. Promjena gaza i deplasmana. 1. kemikalije. odreivanje težine robe prema unutarnjoj visini tereta u kontejneru.14. pričvršćivanje i prijevoz tereta Prijevozni kapacitet broda Prostor skladišta. Gaz broda. Obilježja opreme za ukrcaj i iskrcaj tereta. 7. Određivanje posredne i korisne nosivosti broda pri planiranju ukrcaja tereta. štete od krađe.opterećenja i način rada Analiza obilježja opreme za ukrcaj i iskrcaj tereta. Laki i teški tereti. Upotreba brodskih tablica Dijagrami stabilnosti i trima. 26 . boce i slično. slankastim i slatkim vodama. Tablica promjene gaza. Štete od trenja: materijal za podlaganje i separiranje tereta. Rasuti teret u kontejneru. pričvršćivanje i osiguravanje tereta Slaganje. itd. Planiranje ukrcaja tereta s obzirom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda Željena metacentarska visina. uređaji za ventilaciju tereta. međupalublja. sanduci i letvičarke. Međunarodni propisi. Analiza težina. štete od glodavaca. Štete Od vlage: proces kondenzacije u brodskim skladištima. slaganje. Rukovanje teretom Uvodna razmatranja. odreivanje visine slaganja. 3. Štete na teretu u pomorskom prijevozu Najčešće štete na teretu u pomorskom transportu. specijalnih skladišta. Poprečne sile i momenti savijanja. kutije. slankastim i slatkim vodama Krcanje broda u slanim. škodljivih plinova i štetnog djelovanja drugog tereta. Štete od topline. pravilnici preporuke i standardi koji se odnose na sigurno rukovanje. Proračun opterećenja na podigačima tereta i ostalim elementima prekrcajne opreme. Opreme za proračun naprezanja. insekata. Tablica nosivosti. Kriteriji dovoljne stabilnosti za razne vrste brodova. ventilacija brodskih skladišta. podlaganje i učvršćivanje tereta. Deplasman broda. Dijagram promjene gaza. Opterećenja na opremi za rukovanje teretom. Analiza kapacitetnog plana broda. prazni cilindri. Nosivost broda Ukupna nosivost broda. slaganje generaliziranih tereta u kontejner( vreće. Dovođenje broda na željeni gaz. teški tereti. 15. da nam teret bude uskladišten tik do vratiju kontejnera. Brodski priručnik o pričvršćivanju tereta. 6. Utjecaja vrste tereta i operacijama s teretom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda Analiza utjecaja vrste tereta i operacijama s teretom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda. Trimovanje broda. Planiranje vertikalnog i poprečnog rasporeda tereta. Deformacije brodskog trupa (pregib i progib). bačve. slaganje robe u kontejnere prema vrsti ambalaže. dozvoljena opterećenja. štete od miješanja robe. od pritiska. Opterećenje broda teretom/balastom. 10. Načini rada s prekrcajnim sredstvima na brodu. Tablica s hidrostatskim podacima. Prijevozni kapacitet broda Faktor slaganja i izgubljeni prostor. pričvršćivanje i osiguravanje tereta i proračun sustava učvršćenja Analiza obilježja opreme za podlaganje. Analiza metoda i načina proračuna naprezanja brodske konstrukcije. Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji.

7. 13.12. Plan rasporeda tereta. Određivanje količine ukrcanog/iskrcanog tereta uz pomoć gaza Određivanje količine ukrcanog/iskrcanog tereta uz pomoć gaza. kutija i sanduka. Prijevoz žitarica morem Analiza i primjena Međunarodnog kodeksa o prijevozu žita. Analiza proračuna uvjeta stabilnosti pri prijevozu žita. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. Plan rasporeda tereta. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. nekohezivnih tereta. slaganje tereta na palubu broda. Prijevoz kontejnera morem Kontrola i pregled kontejnera. bačava. Krcanje i učvršćivanje kontejnera na brodu i sustav učvršćenja. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Priprema dubokih tankova za ukrcaj pojedinih tekućih tereta. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. radni i završni plan tereta). Postupci i analiza metode. Prijevoz opasnog i štetnog tereta Planiranje ukrcaja pakiranog opasnog tereta. Utjecaj prijevozne tehnologije na planiranje rasporeda tereta. Mjere sigurnosti pri fumigaciji skladišta. bala. Prijevoz tekućih tereta morem Osnove prijevoza tekućeg tereta morem. Plan rasporeda tereta (preliminarni. 4. 3. 1. Poznavanje i sposobnost primjene odgovarajućih međunarodnih kodeksa i standarda glede sigurnog rukovanja i prijevoza tekućih tereta. Popis provjere brod/obala. Priprema brodskih skladišta za ukrcaj tereta Osnovna načela pripreme brodskih skladišta za ukrcaj tereta Priprema brodskih skladišta kod brodova za prijevoz generalnog tereta. slaganje i pričvršćivanje opasnog tereta. slaganje. 2. Priprema broda za ukrcaj tereta. 15. Prijevoz kontejnera morem Planiranje ukrcaja kontejnera na raznim vrstama brodova. itd. Mjere sigurnosti pri prijevozu tekućih tereta morem. Izrada plana rasporeda tereta kod brodova za prijevoz rasutog tereta. 27 . Prijevoz rasutog tereta morem Analiza i primjena BC Kodeksa. Primjena odredbi IMDG pravilnika o rukovanju pakiranim opasnim teretom. Krcanje. Izmjena informacija između broda i obale. Prijevoz generalnog tereta morem Planiranje ukrcaja tereta kod brodova za prijevoz generalnog tereta. cijevi. Nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj opasnog tereta. Iskrcaj kontejnera. slaganje. slaganje vreća. 5. 6. Izrada plana tereta pri prijevozu žita. Plan rasporeda tereta. pričvršćivanje. Plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. Krcanje. Krcanje. Mjere sigurnosti pri rukovanju i prijevozu opasnih tereta. Prijevoz tereta koji mogu postati žitki. 14. Rukovanje teretom Načela planiranja rasporeda tereta Načela planiranja rasporeda tereta i analiza utjecajnih čimbenika. Krcanje. Krcanje teških koleta. prijevoz kemijski opasnih krutih rasutih tereta. Prijevoz opasnog i štetnog tereta Opasni i štetni teret. slaganje. Plan rasporeda tereta na kontejnerskim brodovima. Nadzor nad teretom tijekom putovanja. pričvršćivanje i prijevoz tereta obzirom na vrstu koleta i ambalaže Krcanje. pričvršćivanje i prijevoz tereta obzirom na vrstu koleta i ambalaže. Točnost metode i ograničenja. prijevoz krutih rasutih tereta velikih gustoća. Krcanje.

Određivanje količine tereta na brodu. Capricorn brodovima). BACAT brodovima. slaganje. 9. Analiza utjecaja ljudskog faktora na rukovanje teretom (štete i sigurnost). Planiranje ukrcaja kemikalija na brodove za prijevoz kemikalija. Prijevoz hlađenih tereta morem Planiranje ukrcaja hlađenih tereta i plan tereta. itd. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. iskrcaj. inertiranje. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. pranje tankova. itd. nadzor nad teretom tijekom putovanja. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. slaganje i pričvršćivanje drva. Planiranje ukrcaja tereta i plan rasporeda tereta. 14. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. pranje tankova. 11. Prijevoz tereta na ostalim vrstama brodova. specijaliziranim brodovima za prijevoz paleta i brodovima za prijevoz teglenica Prijevoz tereta RO/RO brodovima. Operacije s teretom: priprema tankova. Operacije s teretom: priprema tankova. Plan rasporeda tereta. Određivanje količine tereta na brodu. inertiranje. ukrcaj. Specijalizirana oprema pri prijevozu teških tereta. Prijevoz tereta RO/RO brodovima. Prijevoz kemikalija morem Analiza i primjena odredbi IBC i BCH pravilnika o rukovanju teretom. Krcanje i slaganje hlađenog tereta. Krcanje. Prijevoz ukapljenih plinova morem Analiza i primjena odredbi IGC i GC pravilnika o rukovanju teretom. Analiza metoda. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. iskrcaj. Prijevoz paleta morem na specijaliziranim brodovima. 10. inertiranje. 15. nadzoru nad teretom tijekom putovanja i iskrcaju tereta. pričvršćivanje. Zahtjevi STCW Konvencije u području rukovanja teretom. Planiranje ukrcaja ukapljenih plinova na brodove za prijevoz ukapljenih plinova. Krcanje. ukrcaj. Prijevoz teških tereta morem Načela i način prijevoza teških tereta morem. ukrcaj. Planiranje ukrcaja tereta i plan rasporeda tereta za različite brodove za prijevoz teških tereta.8. Plan rasporeda tereta. Proračun stabilnosti za sve faze prijevoza. Analiza metoda. Plan rasporeda tereta. Analiza metoda. nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Prijevoz raznih vrsta tereta morem – završna razmatranja Završna razmatranja o prijevozu raznih vrsta tereta morem i planiranju ukrcaja tereta kod brodova različitih tehnologija te krcanju. Planiranje ukrcaja drva. pranje tankova. nadzor nad teretom tijekom putovanja. iskrcaj. Prijevoz tereta u teglenicama (prijevoz LASH brodovima. Krcanje. nadzor nad teretom tijekom putovanja. pričvršćivanju. Prijevoz drva morem Analiza i primjena odredbi pravilnika o prijevozu drva na palubi. itd. pričvršćivanje. slaganje. Određivanje količine tereta na brodu. SEA BEE brodovima. naobrazba i izobrazba. 13. 28 . Prijevoz sirove nafte i produkata morem Planiranje ukrcaja sirove nafte i produkata na brodove za prijevoz tekućeg tereta. Operacije s teretom: priprema tankova. 12. Plan rasporeda tereta. slaganju. Plan ukrcaja i plan iskrcaja.

slankastim i slatkim vodama Rješavanje problemskih zadataka pri krcanju broda u vodama različite gustoće. postizanje željene metacentarske visine. 3. 15.Cjelina Tema vježbi Prijevozni kapacitet broda Kapacitetni plan broda. 9. slaganje i pričvršćivanje tereta. proračun deplasmana (računski i tablično) Opterećenja prekrcajne opreme Proračun opterećenja na podigačima tereta i ostalim elementima prekrcajne opreme.. dovođenje broda na željeni gaz. promjena gaza (uron ili izron). slaganje i pričvršćivanje tereta –teretni prostori Prikaz i rad s opremom za krcanje/iskrcaj. 5. trimovanje broda. 11. štete na teretu. kriteriji dovoljne stabilnosti za razne vrste brodova Planiranje ukrcaja tereta Rješavanja problemskih zadataka iz uzdužne stabilnosti. 6. Određivanje količine tereta na brodu uz pomoć gaza Primjena metode određivanje količine tereta na brodu uz pomoć gaza (Deadweight Survey) Određivanje količine tereta na brodu uz pomoć gaza Određivanje količine tereta na brodu odnosno ukrcane ili iskrcane mase tereta uz pomoć gaza (Draft Survey) 1. dozvoljena opterećenja. Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji Naprezanje brodske konstrukcije u eksploatacijskim uvjetima (opterećenje teretom.. 12. priprema skladišta. tablice s hidrostatskim podacima. 7. 10. podlaganje i učvršćivanje tereta. 4.. 13. planiranje vertikalnog i poprečnog rasporeda tereta Planiranje ukrcaja tereta Rješavanja problemskih zadataka iz poprečne stabilnosti. 8. Slaganje i učvršćivanje tereta Slaganje.) Krcanje broda u slanim. 29 .. određivanje kuta nagiba broda. poprečne sile i momenti savijanja.. tablice i dijagrami promjene gaza. . proračun sustava učvršćenja Oprema za krcanje/iskrcaj. praktičan rad s tablicama i računski primjeri Nosivost broda Određivanje posredne i korisne nosivosti pri planiranju ukrcaja tereta Praktična upotreba brodskih tablica Praktična upotreba tablica nosivostii računski primjeri Praktična upotreba brodskih tablica Praktična upotreba brodskih tablica i računski primjeri (dijagramni listovi. . 2. planiranje uzdužnog rasporeda tereta Planiranje ukrcaja tereta Rješavanja problemskih zadataka iz uzdužne stabilnosti. deformacija brodskog trupa (pregib i progib) Planiranje ukrcaja tereta Rješavanja problemskih zadataka iz poprečne stabilnosti.. balastom). računski primjeri. . 14.

plan rasporeda tereta. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta pri prijevozu žitarica Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta pri prijevozu žita. plan rasporeda tereta. Prijevoz ukapljenih plinova morem Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova. radni i završni plan tereta. 4. mjere sigurnosti Prijevoz ulja u razlivenom stanju morem Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz ulja u razlivenom stanju. vrste kontejnera i opreme za njihovo učvršćivanje. 10. tipizirani obrasci. plan rasporeda tereta prema zahtjevima IBC kodeksa. 8. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz generalnog tereta Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz generalnog tereta. načela rasporeda tereta. Plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta na brodovima za prijevoz tekućih tereta Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz tekućih tereta. načela rasporeda tereta. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. mjerenje količine tereta. Plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta Izrada plana ukrcaja ili iskrcaja tereta. načela rasporeda tereta. postupak ukrcaja/iskrcaja tereta. uvjeti stabilnosti i proračun. 5. 2. određivanje ukrcajne/iskrcajne količine tereta. 12. 3. Prijevoz kemikalija u razlivenom stanju morem Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju. 11. «bay» liste. pranje tankova na brodovima za prijevoz kemikalija i ukapljenih plinova. načela rasporeda tereta. Priprema brodova za prijevoz tekućih tereta Priprema brodova za prijevoz tekućih tereta (ulja. analiza postupaka. postupak ukrcaja i iskrcaja tereta te putovanje s teretom i u balastu. određivanje ukrcajne/iskrcajne količine tereta. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. određivanje ukrcajne/iskrcajne količine tereta. plan rasporeda tereta. degazacija tankova. postupak ukrcaja i iskrcaja tereta te putovanje s teretom i u balastu. plan rasporeda kontejnera. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera. kemikalija i ukapljenih plinova) za ukrcaj i iskrcaj tereta. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. primjeri za različita stanja nakrcanosti. Planiranje ukrcaja opasnih tereta u pakiranom i rasutom stanju Planiranje ukrcaja opasnih tereta u pakiranom i rasutom stanju. 13. ukrcaj i iskrcaj kontejnera. korištenje IMDG kodeksa i BC kodeksa. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. primjeri za različita stanja nakrcanosti i različite vrste tereta. inertiranje tankova. 7. načela rasporeda tereta. 6. načela rasporeda tereta. Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta. plan rasporeda tereta. primjeri za različita stanja nakrcanosti i različite terete 30 . 9. načela rasporeda tereta. preliminarni. pranje tankova sirovom naftom. putovanje s teretom i u balastu. načela slaganja i segregacije opasnih tereta na raznim vrstama brodova.1. načela rasporeda tereta. mjere sigurnosti Prijevoz kontejnera morem Načela prijevoza kontejnera morem. plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta.

trim i stabilnost broda TRIM. PROPISI I PREPORUKE O PRIJEVOZU OPASNIH TERETA . moment savijanja i uvijanja brodskog trupa . 15.1.7 Radni postupci na brodovima za prijevoz ukapljenog plina PRIJEVOZ OPASNIH TERETA MEĐUNARODNA PRAVILA.2.3 Radni postupci na brodovima za prijevoz ulja i sprečavanje onačišćenja mora s brodova .1 Plan rada i poduzete mjere u skladu sa konvencijom UTJECAJ TERETA NA TRIM I STABILNOST BRODA . Planiranje ukrcaja i prijevoz raznih vrsta tereta morem Planiranje ukrcaja i prijevoz tereta ro-ro brodovima.3 2.14.3 Pravila IMO – a za žito 2. mjere sigurnosti Zahtjev iz IMO Model Course 7.2.2 Sadržaj ISGOTT pravilnika . PROPISI I STANDARDI ZA UKRCAJ.1 Pravila i definicije . STANDARDI.2 2.2 2.3 Metode i mjere predostrožnosti tijekom fumigacije brodskog skladišta POZNAVANJE BRODA ZA PRIJEVOZ ULJA I OPERACIJE NA TANKERIMA .1 2.1. ISKRCAJA I PRIJEVOZ TERETA.4 2.1 Mjere za drvo .2 Održavanje tereta u plovidbi .1 Ukrcaj i iskrcaj teških tereta .1 Opasan teret u pakiranom stanju .1 Moment smicanja broda.1 PLANIRANJE UKRCAJA.2 31 . brodovima za prijevoz teglenica. PRIJEVOZ I SLAGANJE TERETA .4 Brodovi za prijevoz kemikalija . BRODSKA PREKRCAJNA SREDSTVA I OPREMA ZA OSIGURAVANJE TERETA .6 2. načela rasporeda tereta.1.5 2. 01 2.1. STABILNOST BRODA I DEFORMACIJA BRODSKOG TRUPA .3 Upotreba vektorskog dijagrama za izračun deformacije prekrcajnih sredstava . brodovima za prijevoz hlađenog tereta.6 Brodovi za prijevoz ukapljenog plina .1.2 Procedure za prihvat. rješavanje konkretnih problema krcanja i slaganja različitih vrsta tereta.2 Pravila za određivanje nadvođa po međunarodnoj konvenciji o teretnim linijama .5 Pranje tankova i sprečavanje onečišćenja mora s brodova za prijevoz kemikalija . analiza postupaka.1.1 Gaz.1 2.2 Opasan teret u rasutom stanju .3 Održavanje tereta u plovidbi . ISKRCAJ.4 Zahtjevi za brodska prekrcajna sredstva UKRCAJ I ISKRCAJ TERETA U SKLADU SA PRAVILIMA SIGURNOSTI . SLAGANJE TERETA MEĐUNARODNE KONVENCIJE. brodovima za prijevoz teških tereta.4 Upotreba ADB opreme SLAGANJE I OSIGURAVANJE TERETA. održavanje i otpremu tereta . specifičnosti Rukovanje teretom Praktične vježbe na brodu. brodovima za prijevoz automobila.1 Međunarodna pravila i standardi PRIJEVOZ OPASNIH TERETA .

glavne dimenzije i mjere. i brodskih linija. ostali brodski sustavi. Čvrstoća i naprezanje brodske konstrukcije Podjela. pregib. naprezanja Brodski uređaji i oprema Obilježja brodskih uređaja i opreme. vodama u kojima plove. tankova. glavne dimenzije i mjere Glavne dimenzije. određivanje površine i volumena. baždarska oznaka. alternativne vrste kormila i vijaka. 9. gaz.3. sidrena i pritezna vitla. širnica. zavarivanje. Mjere broda. rebara. oznake nadvođa. metode vodenih linija. tekući teret. Vrste kormila i vijaka Podjela kormila. 10. brodova za prijevoz kontejnera. koeficient brodske forme. Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz suhih tereta Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz generalnog tereta. deplasman. dizalice. posebne vrste brodova Brodska oprema za rukovanje teretom Obilježja opreme za rukovanje teretom. zapovjedničkog mosta i strojarnice. vrsti tereta. nosivost broda. o konstrukcijskim obilježjima brodova i obilježjima brodskih sustava 1. privezni uređaji i oprema. zagaznice i očitavanje gaza. generelni plan brodova različitih tehnologija. 8. 32 . duljina širina. brodova za prijevoz rasutog tereta. kategorijama plovidbe. brodovi za suhi teret. 6. pregrade i pregrađivanje broda. 7. 2. vrijednosti za različite vrste brodova. 5. strukturni elementi broda. Raspored prostorija na brodu Smještaj i obilježja prostora za teret. vodonepropusnost. bruto i neto tonaža. jarboli. Međunarodni propisi o konstrukciji brodova i povijesni razvoj brodova Uvodna razmatranja. Podjela broda prema različitim kriterijima Podjela brodova prema namjeni. 12. Međunarodni propisi o konstrukciji brodova. omjeri glavnih brodskožih dimenzija. nastamba posade. progib. Gradnja brodova Vrste gradnje brodova. Geometrijski prikaz broda. obilježja pojedinih vrsta vijaka. 14. poprečne sile i momenti savijanja. Prikaz broda Nacrti broad. brodovi suvremenih tehnologija. 3. materijalu gradnje. povijesni razvoj brodova Gradnja brodova Materijali gradnje. obilježja pojedinih vrsta kormila. elementi uzdužne i poprečne čvrstoće broad. težišta površina i volumena. Sustavi tereta Sustavi tereta brodova različitih tehnologija.1 Cjelina SREDSTVA POMORSKOG PROMETA Tema predavanja Uvod u predmet. Geometrijski prikaz broda. nadvođe broda. 11. samarice. opterećenje brodske konstrukcije. izvedba vijaka. nepropusna vrata. 13. osnovni pojmovi čvrstoće i naprezanja brodske konstrukcije. Međunarodni propisi. visina. 4. prirodi prijevozne službe.

4. utjecaj naplavljivanja na trim I stabilnost. putničkih brodova. vertikalni pomak masa. 12. ostali brodovi. diagram pantokarena izoklina i tablice Korištenje računala pri proračunu stabilnost Mogućnosti korištenja računala za proračun stabilnosti. utjecaj slobodnih poršina. osnovna obilježja. konstrukcija krivulje poluga statičke stabilnosti i analiza značajki Početna poprečna stabilnost broda Određivanje početne poprečne stabilnosti broda. Početna poprečna stabilnost broda Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda. 6. 33 . 15. 14. analiza ograničenja Međunarodni propisi o stabilnosti Analiza i primjena Međunarodnih propisa o stabilnosti 1.15. utjecaj dimenzija broda na stabilnost. poprečna stabilnost pri većim kutevima nagiba. diagramni list. podjela stabilnosti broad prema različitim kriterijima. 10. utjecaj tehnologije broda na stabilnost Stabilnost broad u oštećenom stanu i posebni slučajevi stabilnost broda Stabilnost brod u oštećenom stanju. tablice nosivosti. uvjeti plovnosti Početna poprečna stabilnost broda Obilježja poprečne početne stabilnosti broad. pokazatelj početne poprečne stabilnosti. plan kapaciteta. Konstrukcijska i tehnološka obilježja različitih vrsta brodova Konstrukcijska i tehnološka obilježja ro-ro brodova. Međunarodni propisi o konstrukcijskim obilježjima brodova i obilježjima brodskih sustava. račun centracije Dinamička stabilnost broda. 13. račun centracije Uzdužna stabilnost broda Obilježja uzdužne stabilnosti broda. 11. utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost Uzdužna stabilnost broda Određivanje uzdužne stabilnosti broda. 7. hlađenog tereta. brodova za prijevoz teglenica. analiza za različite vrste brodova. 2. Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz tekućih tereta Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz sirove nafte i produkata. Međunarodni propisi o konstrukcijskim obilježjima brodova i obilježjima brodskih sustava. 8. 9. osnovni elementi. posebni slučajevi stabilnosti broda Knjiga stabilnosti i trima Obilježja knjige stabilnosti i trima. 5. ukrcaj ili iskrcaj masa ukrcaj ili iskrcaj samaricom za teške terete. kombinirani pomak masa Početna poprečna stabilnost broda Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda. utjecaj dimenzija i tehnologije broda na stabilnost Dinamička stabilnost broda. ukapljenih plinova. horizontalni bočni pomak masa. pokazatelj stabilnosti pri većim kutevima nagiba. karakteristični slučajevi početne poprečne stabilnosti Početna poprečna stabilnost broda Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broad. tegljača. 3. utjecaj pomaka masa na uzdužnu stabilnost. Uvod u stabilnost broda Uvod u stabilnost broad. osnovni elementi. pokazatelji uzdužne stabilnosti Uzdužna stabilnost broda Utjecaj na uzdužnu stabilnost broda. kemikalija.

8. vrste gradnje brodova. 13. posjet brodovima u luci ili brodogradilištu. upoznavanje strukturalnih elemenata broad. 15. ostale dimenzije brod. elementi uzdužne i poprečne čvrstoće. nastambe posade. vijaka. vrste gradnje brodova. oprema za rukovanje teretom. posjet brodovima u luci ili brodogradilištu Teretni prostori i sustavi tereta Obilježja teretnih prostora i sustava tereta kod brodova za prijevoz tekućih tereta. 4. posjet brodovima u luci i li brodogradilištu Kormila i porivnici Vrste kormila. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. zapovjednički most. Palubna oprema broda i uređaji Palubna oprema. različitih vrsta brodova. posjet brodogradilištu Teretni prostori i sustavi tereta Obilježja teretnih prostora i sustava tereta. 14. 3. privezni uređaji. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. i oprema. praktična primjena. strojarnica. zagaznice. elementi uzdužne i poprečne čvrstoće. posjet brodovima u luci Dimenzije i mjere broda Oznaka nadvođa. materijali gradnje. sidra. 11. posjet brodogradilištu Gradnja brodova Upoznavanje sa gradnjom različitih vrsta brodova. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. 10. posjet brodogradilištu Raspored prostora na brodu 1. Raspored teretnih prostora. posjet brodovima u luci 34 . razne vrste porivnika. 7.sidrena vitla. zavarivanje.. 12. 5. 9. sidreni lanci.Cjelina Tema vježbi Gradnja brodova Osnove gradnje. posjet brodogradilištu Gradnja brodova Upoznavanje sa gradnjom različitih vrsta brodova. upoznavanje strukturalnih elemenata broad. pregrađivanje brodova. 2. 6. pregrađivanje brodova. posjet brodovima u luci Brodovi različitih tehnologija Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima. itd.

Poprečna stabilnost broda Stabilnost pri većim kutevima nagiba. Proračun osnovnih elemenata početne poprečne stabilnosti broda.7 Stabilnost broda 35 . računski primjeri Uzdužna stabilnost broda Utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost. Nacrti brodova i brodskih linija. 11. demonstracijski primjeri Zahtjev iz IMO Model Course 7. 9. računski primjer Poprečna stabilnost broda Proračun utjecaja slobodnih površina.3 Nepropusna pregrada . iskrcaj samaricom za teške terete. 7. računski primjeri Uzdužna stabilnost broda Utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost. 01 3.1 3.4 Nepropusna vrata . računski primjer Poprečna stabilnost broda Proračun promjene stabilnosti pri ukrcaju ili iskrcaju masa. stabilnost pri dokovanju. proračun poluga i konstrukcija krivulje Poprečna stabilnost broda 15. utjecaj naplavljivanja na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda. ukrcaj samaricom za teške terete. ukrcaj samaricom za teške terete.2 Varenje . kombinirani pomak masa. vertikalni pomak masa. BRODSKA STABILNOST I DEFORMACIJE TEMELJNI PRISTUP KONSTRUKCIJI BRODA. diagramni list) Brodska dokumentacija o stabilnosti Korištenje tablica s hidrostatskim podacima i diagramnog lista Poprečna stabilnost broda 5. računski primjer. Stabilnost pri većim kutevima nagiba. 3. stabilnost pri nasukanju Stabilnost broda i naprezanje brodske konstrukcije Korištenje računala pri proračunu stabilnosti broda i naprezanja brodske konstrukcije.1. 12. dijagrami Upoznavanje sa brodskim nacrtima za različita vrste brodova. računski primjer Uzdužna stabilnost broda Utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost.1 PRORAČUN TRIMA. 4. 6. računski primjeri Stabilnost broda u oštećenom stanju i posebni slučajevi stabilnosti Stabilnost broda u oštećenom stanju i posebni slučajevi stabilnosti. horizontalni bočni pomak masa. 14. 8. 2.1. utjecaj pomaka masa na uzdužnu stabilnost.1 Brodski materijali . upoznavanje s tablicama i dijagramima Brodska dokumantacija o stabilnosti Upoznavanje s brodskom dokumentacijom o stabilnosti (tablice s hidrostatskim podacima. proračun poluga i konstrukcija krivulje Uzdužna stabilnost broda Proračun osnovnih elemenata uzdzužne stabilnosti broda. TRIM I STABILNOST . računski primjer Poprečna stabilnost broda Proračun promjene stabilnosti pri ukrcaju ili iskrcaju masa. 13. 10. generelni plan broda.

1 Odgovornosti prema zahtjevima međunarodne konvencije KONSTRUKCIJA BRODA I STABILNOST U OŠTEĆENOM STANJU 3.1 Proračun promjene trima i stabilnosti uslijed oštećenja i naplavljivanja brodskih prostora.2 PRORAČUN PROMJENE TRIMA I STABILNOSTI USLIJED OŠTEĆENJA I PRODORA VODE .3 3.1.4.1 36 .te poduzete mjere .3.1.2 Teorija promjene trima i stabilnosti broda POZNAVANJE PREPORUKA IMO – A VEZANE UZ STABILNOST BRODA .

4. 2. Prva pomoć. Sredstva za spuštanje brodica ili splavi. Poznavanje rukovođenja. Sredstva za spašavanje I Općenito o sredstvima za spašavanje. Gorenje. Utvrđivanje stupnja oštećenja. Vrste. Priručnik za napuštanje broda. Spašavanje helikopterima. IMO i međunarodne konvencije. Komunikacije.3. COLREG. Smještaj.Osobna sredstva za spašavanje .GMDSS. Brodice za prikupljanje. Spašavanje osoba. Korištenje. IAMSAR. Organizacija života. Znakovi pogibli. Organizacija. Držanje straže. Prodor vode. 7. sudar. sustav ventilacije. Spuštanje čamaca i splavi. 10. Raspored za uzbunu. Postupci u pojedinim slučajevima. SOLAS. Nadzor nad mjerama sigurnosti. Područje i načini traganja. 8. Zaštita od hladnoće i vrućine. Rukovođenje traganjem i spašavanjem. požar. Komunikacijska povezanost centara i jedinica. 1. Traganje i spašavanje na moru I Obveza traganja i spašavanja. Ljudi u moru Hipotermija. Brodski alarmni sustav. druge opasnosti. Hlače za spašavanje. 11. Sredstva ograničenog dometa.količina. nasukanje. Kapacitet. Slobodni pad. Protupožarna zaštita I Osnove protupožarne zaštite. Pomorske nezgode Obilježja plovidbe u nevremenu. Traganje i spašavanje na moru II Započinjanje SAR operacijama.Postupak broda u nevolji i broda koji pruža pomoć. Korištenje. ISM. 37 . udar. MARPOL. organizacija i izobrazba na brodu. Načela. Komunikacije tijekom pružanja pomoći u pogibelji II Sredstva za komunikaciju i identifikaciju. otvori. Sredstva za radiopozicioniranje. 9. Hrvatski registar brodova. Provedba traganja. Obveze država i brodova. uporaba zapaljivih materijala). SAR. STCW. zaštitna paluba. Konstruktivne mjere zaštite (pregrade. Sustav sigurnosti plovidbe Republike Hrvatske. eksplozija. Međunarodni sustav sigurnosti II Pravila o sigurnosti broda i opremi. LOADLINE. Sustavi izvještavanja i pomaganja. Tehnička pravila o gradnji broda. Ustroj i sredstva službe SAR. Komunikacije tijekom pružanja pomoći u pogibelji I Svjetski pomorski sustav uzbunjivanja i sigurnosti . TONNAGE. Klasifikacija zapaljivih tvari. Obveza uvježbavanja. Brodska oprema za komunikacije u nuždi. kvaliteta i njihov smještaj na brodu. 5. Korištenje. Sredstva za spašavanje II Brodice i splavi za spašavanje. Korištenje.2 Cjelina SIGURNOST NA MORU Tema predavanja Međunarodni sustav sigurnosti I Načela sigurnosti plovidbe. Postupci napuštanja broda. zapaljivost i eksplozivnost. Sredstva za gašenje. Vrste i obveza posjedovanja. Hrana i voda. Prekid traganja. Napuštanje broda i preživljavanje na moru Uzroci. 12. Načela protupožarne zaštite. Konstrukcijske osobine. 6. Broj. Lučke kapetanije. Koordinacija i izvještavanje. 3. SOLAS i SAR konvencija. Plovidba čamcima.

3. 15.3. Upravljanje gašenjem požara. Gašenje požara s obale i s tegljača. POZNAVANJE PRAVILA O SREDSTVIMA ZA SPAŠAVANJE ORGANIZACIJA VJEŽBI GAŠENJA POŽARA I NAPUŠTANJA BRODA IMO model kursevi 2. 6. PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I OSTALIH SUSTAVA ZA SPAŠAVANJE. na terminalu i na brodu.23 i sekcije STCW Kodeksa 3. Obveze i nadzor posade i lučkih vlasti. 14. Sustavi za gašenje požara vodom. 01 3. uzbunjivanja i protupožarne zaštite. EKSPLOZIJE. zagađivanja ili ispuštanja goriva.3.2 .03 i 1. 2.03 i 1. Gušenje i trovanje. 4.3.23 i sekcije STCW Kodeksa A-VI/3 i A-VI/2 3. Mjere predostrožnosti. Mjere sigurnosti pri ukrcaju i iskrcaju u luci. Postupci u slučaju nezgode.4.1 3.13. PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I OSTALIM SUSTAVIMA SIGURNOSTI.4 3. Opasni tereti i sigurnost boravka i rada na terminalima Definicija i podjela opasnih tereta. IMO model kursevi 2. Protupožarna zaštita III Uzroci požara. 5. Protupožarna zaštita II Sustavi detekcije. u nastambama posade. Zahtjev iz IMO Model Course 7. Gašenje požara u teretnim prostorijama. Međunarodni i domaći propisi.VI/2 ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA SPAŠAVANJE. Segregacija opasnih tereta. Brodovi s opasnim teretima i brodovi posebne namjene.3 A-VI73 i A. 7. Prijenosna i priručna sredstva za gašenje. Sustavi za gašenje pjenom i prahom. Sustavi za inertiranje atmosfere. Sustav za gašenje plinom.3. SUDARA ILI NASUKANJA RAZVOJ PLANOVA I POSTUPCI ZA SLUČAJEVE IZVANREDNIH SITUACIJA 38 3. SIGURNOST POSADE I PUTNIKA BRODA TE OPERACIJE SA SREDSTVIMA ZA SPAŠAVANJE.5 3. 3. u strojarnici.3. maziva ili tereta u moru Cjelina Tema vježbi Primjer pomorskih nezgoda – nevrijeme Primjer pomorskih nezgoda – sudar i udar Primjer pomorskih nezgoda – požar Koordinacija traganja i spašavanja – vježba Komunikacijski postupci – rad s opremom Napuštanje broda (rad na poligonu) Gašenje požara (rad na poligonu) 1. POSTUPCI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE SVIH OSOBA NA BRODU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA POSTUPCI ZA UMANJIVANJE ŠTETA I SPAŠAVANJE BRODA U SLUČAJEVIMA POŽARA.

03 i sekcije STCW Kodeksa A-VI/3 IMO model kursevi 1.4.4. GAŠENJA TE ZAŠTITE OD POŽARA IMO model kursevi 2.4.3.4. Brodice za prikupljanje i brodice za spašavanje KOORDINACIJA OPERACIJA TRAGANJA I SPAŠAVANJA IMO Model kursevi 1.23 i sekcije STCW Kodeksa A-VI/2-1 1.3 METODE I SREDSTVA OTKRIVANJA.1 MANEVRIRANJE I RUKOVANJE BRODOM U SVIM UVJETIMA . I/12 3.1.08 i STCW Reg.11 1.4 UPOTREBA SREDSTAVA ZA SPAŠAVANJE 39 .9. PRIPREMA PLANOVA ZA IZVANREDNE SITUACIJE 3.

Katodna zaštita protektorima. Podjela korozije po mehanizmu nastajanja. Tehnološki i konstrukcijski uvjeti za dobru zaštitu. Elektrokemijska korozija metala. bakar. korozija u neelektrolitima i korozija u elektrolitima. kromiranje. piting. točkasta. Korozija uz vibracije. Prevlačenje legurama. kadmij. temperatura i vlažnost. čelik. Odabir optimalnog materijala. difuzijom. 3.porculana. 6. Kinetika kemijske korozije. Oksidacija čistih metala na visokim temperaturama. Kontrola korozijonog procesa. kositar. Definicije abrazije. 40 . 13. Prevlake na nazi vodenog stakla. Galvanoplastika. Žaštita narinjenom strujom brodova. Kemijska korozija. Metalizacija vrućim uranjanjem. Zaštita prevlačenjem metalima. Termodinamika korozionih procesa. Željezo. Podjela kemijske korozije. Destrukcija organskih materijala. Kemijska i elektrokemijska obrada površine. termička. Oksidacijska. Detekcija oksidnih filmova. Ekonomska opravdanost zaštite. Vodikova korozija. Korozija uz naprezanja. 4. bronce. Navarivanje. Galvanizacija. kisikova. zlato. Mehanička predobrada. Krivulja atenuacije. Depolarizacija. Rasprostranjenost korozije. Anorganske prevlake na metalima. elektrolitima. 11. Destrukcija anorganskih nemetalnih materijala. nehrđajući čelici. Anodni materijal. 7. 5. niklanje. Pobakrivanje. Odabir sustava premaza. obloga peći. 12. 10. Korozija pod djelovanjem tlaka. Zaštita od korozije organskim premazima. Mogućnost nastanka s obzirom na promjenu slobodne energije. 2. erozije. u zemlji i u atmosferi. pritiska razlaganja. Mjerne elektrode. Vodikova. cink. Obrada ultrazvukom. platina.3 Cjelina ODRŽAVANJE BRODA Tema predavanja Uvod. Klimatski utjecaji na destrukciju. Korozija legura. Posebni oblici kemijske korozije. Oksidne. Zaštita od korozije. u vakumu. Oblici destrukcije betona. olovo. Predobrada površine. titan. Katodna i anodna zaštita. Elektrodni potencijal. magnezij. fosfatne i kromatne prevlake. štrcanjem. Plinska korozija. Debljina premaza. Mehanički i korozioni zamor. oksalatne. iz parne faze. Način nanošenja premaznog sredstva. nikl. krom. objekata morske tehnologije i metala uronjenih u zemlju. 14. stakla. Korozija u moru. srebro. lokalna. Posebni oblici korozije. fotokemijska i hidrolitička destrukcija. aluminij. Viskozitet. Taloženje ionskom izmjenom. Dekarbonizacija čelika. 8. grafita. Korozija u moru. Koroziona svojstva pojedinih tehničkih metala. korozije i kavitacije. 1. Predobrada materijala.3. mjed. 9. konstante ravnoteže. cigle. Podjela korozionog zahvata po obliku korozije: opća. Priprema površine. Korozija metala. Emajliranje.

pogonska i laboratorijska ispitivanja. Terenska. Galvanizacija Moć upijanja silikagela Predobrada materijala prije zaštite Zaštita organskim premazima Ispitivanje efikasnosti katodne zaštite Ispitivanje efikasnosti katodne zaštite u tlu 1. 11. 2.5 Održavanje opreme za rukovanje teretom . Hidrofobizacija. SREDSTVA ZA PREKRCAJ TERETA I OSIGURAVANJE TERETA .15. Ispitivanja efikasnosti zaštite.1. Koroziona ispitivanja. Komore. 8. 7.1. Inhibitori. Zaštita termoplastičnim masama. Evansov dijagram. Konzervacija pomoću zaštitnih ulja i masti.1 41 . Ispitivanja kvalitete organskih prevlaka. 10. Zahtjev iz IMO Model Course 7. 9. 5. 3.6 Održavanje sustava za zatvaranje grotla 2. 4. 01 3. 6.6 Pregled i nadzor. dokovanje UKRCAJ I ISKRCAJ TERETA.5 Korozija i prevencija .4 OSNOVNA NAČELA ZA KONSTRUKCIJU BRODA TRIM I STABILITET . Cjelina Tema vježbi Plinska korozija bakra Korozija cinka u elektrolitu Određivanje potencijala metala u morskoj vodi Određivanje potencijala u tlu. Inertni plinovi. Ispitivanje efikasnosti katodne zaštite. Odabir uzoraka. Odvlaživanje. Privremena zaštita. Hermetizacija.

analiza rada.1 Međunarodne konvencije i državno zakonodavstvo koje se odnosi na organizaciju rada i upravljanje na brodu 3. 12. Organizacija posade u skladu sa ISM-kodom. Provjera funkcionalnosti opreme i postupaka. Principi koordinacije i temelji timskog rada.2 42 . Elementi vježbi i postupaka u slučaju hitnosti.1 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE ČLANOVIMA POSADE ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE POSADOM. 5. 14.2 Organizacija rada . Upravljanje u složenim okolnostima. Principi suvremene komunikacije. 4.5. Organizacija poslova posade. 2. 11. Radna opterećenja i stanje mosta. Upotreba priručnika o napuštanju broda i preživljavanju.1 Upravljanje na brodu . 15.5 3. 6. Autoritet i pozitivna inicijativa. donošenje odluke i pogreške. Organizacija održavanja. Načini upravljanja.3 Uvježbavanje na brodu MEĐUNARODNE KONVENCIJE I DRŽAVNO ZAKONODAVSTVO . 1. Organizacija i podjela poslova upravljačkog tima. 3. Organizacija posade u slučaju hitnosti i opasnosti. Prosuda. Utjecaj stresa na donošenje odluke. Metodologija uvježbavanja. 01 3.4 Cjelina ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU Tema predavanja Principi subordinacije i međuljudski odnosi. Kulturološke razlike i njihov utjecaj na upravljanje.5.3. Organizacija dužnosti posade. 8. TE UVJEŽBAVANJE NA BRODU . 13. Prepoznavanje različitih stavova u odnosu na dužnosti i poslove. Bilješke i primjedbe glede aktivnosti na brodu. 7. Način održavanja sastanka. 10. 9. Zahtjev iz IMO Model Course 7.

(br. 1949. (br. Utvrđivanje sposobnosti broda za plovidbu. Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda. Konvencija o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti kvalificiranih mornara. Svjedodžba o deratizaciji ili Svjedodžba o oslobođenju od deratizacije. pripremi i posluživanju hrane. Podjela službi na brodu. Radiodnevnik. 1976. Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje. Pomorski zakonik RH. Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru pomoraca (revidirana). 1958. Svjedodžbe o klasi za trup. Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda. Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu. 98). 91).općenito. 74). 1926. 1946. 1973. (br. (br. Zaštita morskog okoliša.5 Cjelina POMORSKO PRAVO Tema predavanja Pojam podjela. Konvencija UN o pravu mora. 43 . 4. Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja pri prijevozu štetnih razlivenih tekućina. Konvencija o plaćama. Odgovornost prema Međunarodnoj konvenciji o teretnim linijama. 109). Konvencija o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima. značenje i vrela pomorskog prava. Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje. Odgovornost prema SOLAS konvenciji. Klasifikacijska društva. 138). 1982. Međunarodni sanitarni pravilnik.3. Međunarodni sanitarni pravilnik. 1949. Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja. (br. (br. Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija. Konvencija o ugovoru o zaposlenju pomoraca. Međunarodna pomorska organizacija. 16). radnom vremenu na brodu i brojnom stanju posade (revidirana). 3. Zdravstveni dnevnik. (br. 1965. Odgovornost prema MARPOL konvenciji – 73/78 s prilozima: I (ulje). Konvencija o obveznom liječničkom pregledu djece i mladića zaposlenih na brodovima. V (otpaci) i VI (sprječavanje onečišćenja zraka s brodova). (br. Brodske isprave i knjige kao što su Upisni list. 1. Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja uljem. 68). 147). Podjela službi na brodu. 2. (br. Knjiga tereta. 1946. Svjedodžba o sigurnosti radioopreme teretnog broda. 1921. 1946. 5. Brodski dnevnik. 1966/88. Postupak prilikom dolaska broda u luku. Deklaracije koje se odnose na zdravstvenu zaštitu pomoraca i zahtjevi prema međunarodnim propisima o zdravstvenoj zaštiti. Odgovornost prema MARPOL konvenciji – 73/78 s prilozima: IV (fekalije). (br. Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda. 69). 22). Popis putnika. strojni uređaj i rashladni uređaj. Dnevnik stroja. (br. Međunarodno pravo mora. II (štetne tekuće tvari). III (štetne tvari u pakiranom obliku). Izvori međunarodnog prava mora. Međunarodna svjedodžba o baždarenju. Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji (1966). 87). Konvencija o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti brodskih kuhara. Konvencija o nabavi. Popis posade. Prijava dolaska broda u luku i potrebni dokumenti. Prava i obveze članova posade. 1948. Pomorsko radno pravo. Posada broda .

Pojam i vrste sudara. (br. Odgovornost brodara (prijevoznika) za štete na stvarima i zakašnjenje. Pravna vrela. Ugovor o pomorskom osiguranju. 166). (LLMC Convention). 14. Osobe u imovinskom pravu. 105). Konvencija o liječničkom pregledu pomoraca. Konvencija o sprječavanju onečišćenja mora potapanjem otpada i drugih tvari (London konvencija). Pojam i elementi ugovora. 23). Preporuka o sprječavanju nesreća pomoraca. Međunarodna konvencija o spašavanju. Teretnica. 1992. Prijevoz putnika i prtljage. Dvojni konvencijski sustav naknade štete zbog izlijevanja ulja. Navigacijske procedure ISM. 11. 1970. 1976. Pojam i sistematika ugovora. Međunarodna konvencija za izjednačavanje nekih pravila u vezi sudara brodova. Pravna vrela koja reguliraju ugovore o iskorištavanju brodova. Pojam i predmet pomorskog imovinskog prava. Uloga zapovjednika broda. 1910. (br. 1926. 1949. individualizacija i upis brodova. Ispunjenje ugovora o prijevozu stvari. 9. vrste spašavanja. Ugovor o tegljenju. Pomorsko dobro. Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem. 1958. Osiguranje odgovornosti brodara. & I. Pravni pojam broda (i ostalih pomorskih objekata). Ograničenje odgovornost brodara. Zajednička havarija. Konvencija o repatrijaciji pomoraca.. Konvencija o sprječavanju nesreća kod pomoraca. 174). Međunarodni propisi o prijevozu stvari morem. 1946. P. Pravna vrela. 1987. Ugovori o iskorištavanju brodova. (br. Stvarna prava na brodu. 1970. Ograničenje odgovornosti. pojam spašavanja. Pravni položaj morskih luka i vrste luka. Prijevozi s više prijevoznika (izravni i multimodalni) Ugovor o zakupu broda. Pojam pomorskih havarija. (br. Međunarodna konvencija o ujednačavanju nekih pravila o teretnici. 1987. Inspekcijski nadzor. (br. 8. 10. Time charter i voyage charter: Ugovor o zakupu (Bareboat charter). Institutske klauzule. Lučke kapetanije. 13. 134). Spašavanje na moru: pravna vrela. Prava i obveze članova posade. Isprave o ugovoru. 1989 (London). Obalna straža. 142).6. Preporuka o repatrijaciji pomoraca. Naknada štete kod sudara. Pojam pomorskog osiguranja. 1972. 7. Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine. 1936. Hamburška pravila. Organizacija službe sigurnosti plovidbe u Republici Hrvatskoj. 44 . York-Antwerpenska pravila. Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti luka i lučkih područa ISPS Code. 15. (br. Oblik ugovora o prijevozu stvari . Premijsko i uzajamno osiguranje. Konvencija o smještaju posade na brodovima (revidirana). Onečišćenje morskog okoliša. 73). Preporuka o pružanju medicinskih savjeta brodovima na moru putem radija. vrste brodova. Navigacijske procedure. (br. 12. (br. Konvencija o repatrijaciji pomoraca (revidirana). Stranke ugovora. 1969. 1968 (Haško-Visbijska pravila). (br. Posebni slučajevi isključenja prijevoznikove odgovornosti. Ugovor o prijevozu stvari morem (Charter party). Navigacijske procedure. klubovi. International Safety Managemenet Code ISM Code. Sudar brodova. 92). 1924. 56). Ograničenje odgovornosti brodovlasnika (brodara). Konvencija o zdravstvenom osiguranju pomoraca. (Haška pravila) s Protokolom. Moderno pravo spašavanja. Ugovor o spašavanju (LOF 1995 i 2000). Brod u imovinskom pravu. Međunarodna konvencija o intervenciji na otvorenom moru u slučaju nezgode koja uzrokuje onečišćenje uljem.

3 Odgovornost u skladu sa zahtjevima međunarodne Konvencije o sigurnosti ljudskih života na moru . posade i tereta .1 USKLAĐENOST NADZORA I KONTROLE SA PRAVNIM ZAHTJEVIMA U CILJU OSIGURAVANJA SIGURNOSTI LJUDSKIH ŽIVOTA NA MORU I ZAŠTITE MORA I MORSKOG OKOLIŠA IMPLEMENTACIJA MEĐUNARODNOG POMORSKOG PRAVA U MEĐUNARODNE KONVENCIJE .Zahtjev iz IMO Model Course 7. putnika.1 Svjedodžbe i ostali pravni akti zahtjevani na brodovima od strane međunarodnih konvencija .2 Odgovornost u skladu sa zahtjevima međunarodne Konvencije o teretnim linijama .4 Odgovornost u skladu sa zahtjevima međunarodne Konvencije o onečišćenju mora sa brodova .6 45 .5 Pomorska zdravstvena izjava i zahtjevi međunarodnih Pravila o zdravstvu . 01 3.8 Nacionalno zakonodavstvo za implementaciju međunarodnih sporazuma i konvencija - 1.7 Metode i mjere za sprečavanje onečišćenja mora i morskog okoliša sa brodova .6 Odgovornosti u skladu sa međunarodnim instrumentima s obzirom na sigurnost broda.

vrste i određivanje vozarine Vozarine u slobodnom brodarstvu. 7. tržište tankerskog brodskog prostora Pokazatelj dinamike pomorskog tržišta. 4. 10. izračunavanje Vozarine u tankerskom brodarstvu.4. vozarine u linijskom brodarstvu Tarife: općenito. 12. vozarinski indeksi i tipologija tržišta Vozarine u pomorskom brodarstvu: općenito o vozarinama. 11. 13. podjela i tržišna struktura Tržište slobodnog brodskog prostora. 8. obračuni amortizacije i izračunavanje amortizacije Model ukupnih troškova putovanja broda. 14. podjela. 3. 5. načela. linijsko i tankersko brodarstvo Pomorski promet: putnički i teretni. posebne vrste djelatnosti morskog brodarstva Putničko brodarstvo: nacionalno i svjetsko. fiksni. tržište linijskog brodskog prostora. vozarine u putničkom brodarstvu Troškovi pomorskog prijevoza: općenito o troškovima u morskom brodarstvu i troškovima uopće Vrste troškova: po mjestima i po nosiocima Amortizacija u morskom brodarstvu: vrste. pomorsko tržište: općenito. 46 . slobodno. 15. varijabilni i granični troškovi Pokazatelji uspješnosti poslovanja u morskom brodarstvu: ekonomičnost. 6. rentabilnost i proizvodnost 1. 2. 9. podjela.1 Cjelina EKONOMIKA BRODARSTVA Tema predavanja Općenito o ekonomici morskog brodarstva Trgovačka mornarica: svjetska i nacionalna.

cargo handling equipment. 4. tides. environment protection. navigational equipment Aids to navigation. Cjelina Tema vježbi/seminari Ship design and construction. 9. etc. tides. 2. currents and ocean science 1. making contact. Ship Handling: anchoring Navigation. Maritime VHF Communications & IMO SMCP: general conventions. 12. 13. unmooring and mooring. Merchant ship organisation Marine meteorology. 8. 3. Merchant ship organisation Marine meteorology. buoyage systems.2 Cjelina ENGLESKI JEZIK Tema predavanja Ship design and construction. urgency. 2. 3. SAR communications Collision regulations Safety at sea. 15. 11. 14. 10.4. types of ships Ship Manning System . safety. types of ships Ship Manning System . 7. cargo stowage Ship Handling: general. 47 . 5. 6. Sea charts. ISPS Procedures on arriving in a port / departure from a port Marine correspondence (ship’s papers and cargo documents) 1. exchanges Maritime VHF Communications & IMO SMCP: distress. currents and ocean science Ports Cargoes.

safety. 10. environment protection. 12. 13. SAR communications Collision regulations Safety at sea. 5. ISPS Procedures on arriving in a port / departure from a port Marine correspondence (ship’s papers and cargo documents) 48 . 14. buoyage systems. Sea charts. navigational equipment Aids to navigation. 8. urgency.4. unmooring and mooring. cargo stowage Ship Handling: general. Maritime VHF Communications & IMO SMCP: general conventions. Ports Cargoes. etc. Ship Handling: anchoring Navigation. 6. cargo handling equipment. 9. 7. 11. exchanges Maritime VHF Communications & IMO SMCP: distress. 15. making contact.

derivacije višeg reda Primjne derivacija: Jednadžba tangente i normale. grafovi funkcija. tablični integrali. zadavanje funkcija. elementarno integriranje Neodređeni integral: Metoda parcijalne integracije. 4. elipsa. granične vrijednosti funkcija Derivacije: Definicija. primjena integrala u osnovnim fizikalnim modelima Numerička integracija: Trapezna i Simpsonova formula 1. L'Hospitalovo pravilo. 12. domena Funkcije: Neodređeni izrazi. osnovna pravila za integriranje. 6. 13. rang matrice Sustavi linearnih jednadžbi: Gaussova metoda eliminacije Funkcije: Definicija. 14. metoda supstitucije Primjena integrala: Primjena integrala u geometriji. 7. 3.3 Cjelina PRIMIJENJENA MATEMATIKA Tema predavanja i vježbi Sferna trigonometrija: definicije trigonometrijskih funkcija i sfernog trokuta Krivulje drugog reda: Kružnica. 5. 15. 10. parabola. osnovna pravila za deriviranje Derivacije: Deriviranje složenih funkcija. 49 . 2. elementarne derivacije. 11. 9. 8.4. hiperbola Matrice: Definicije i operacije s matricama Matrice: Elementarne transformacije. ekstremi funkcija Crtanje grafova funkcija Neodređeni integral: Definicija.

Tablice. Program za rad s proračunskim tablicama: MS Excel. Unos i uređivanje teksta. 6. Program Windows Explorer. 4. Automatski nadzor računalom. optički diskovi. 5. 3. Internet Explorer. Procesor. Organizacija podataka na disku. zapis podataka i alarmni sustavi. Program za obradu teksta. SSD diskovi). Osnove rada s programom. 9. Operacijski sustav: MS Windows.4 Cjelina PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA Tema predavanja i vježbi 1. Stilovi. MO diskovi. Vanjska memorija (HD. BD. Memorija računala. FDD diskovi. dizajniranje stranice i ispis dokumenata. Sustavska programska podrška. elektronička pošta. ROM) memorija. Operacijski sustav. 2. 7. Dodavanje Windows komponenti. Pomoćni programi. Ulazno/izlazne jedinice. 50 . Rad s više dokumenata. Princip rada računala. DVD. Programska podrška računala (software). Formatiranje dokumenata. optički diskovi. Sklopovska oprema računala (hardware). Radna (RAM. rubovi i sjenčenja. Aplikacijska programska podrška. Rad s datotekama i mapama.4. 8. Prilagođavanje Windowsa. MS Word. Svrstavanje teksta u stupce i popise. Rad u lokalnoj mreži računala. Programi za razvoj programske podrške. osnove Windows okruženja. CD.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->