Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 29. 4. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5260 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1*4 5' 5'.+ 7 $4+5'. -4#,'/ )1&+0'"
Visoki predstavnik samo bi nerezidentno pokrivao BiH i Kosovo Uloga Rusije i Turske ^eka se stav EU i Va{ingtona Neke zemlje Unije najavile i povla~enje EUFOR-a
red visokog predstavnika do kraja godine bi mogao biti zatvoren, a visoki predstavnik preba~en u Brisel, odakle bi s umanjenim ovla-

„AVAZ“ OTKRIVA

Najozbiljnija opcija za me|unarodnu zajednicu

U

stima i utjecajem nastavio nadgledati provo|enje Dejtonskog sporazuma, saznaje „Dnevni avaz“. Ovakav razvoj situacije, jedna je od najozbiljnijih opcija za razr-

je{enje sudbine OHR-a, i to posebno nakon prijema Bosne i Hercegovine u Akcioni plan za ~lanstvo u NATO-u (MAP) i istanbulskog samita. 3. strana

Fo~a

Reakcije: Povodom zahtjeva iz RS

2. strana

@albe: Vrhovni sud Federacije BiH

PREMIJER LIGA

TRAGEDIJA

Pet klubova ne mo`e igrati
73. strana

Radnika ubio odron zemlje
15. str.

10. str.

GA[IJU VRA]ENA ^ETIRI AUTOMOBILA

18. str.

Parlament: Kratka rasprava u Predstavni~kom domu

IRFAN AJANOVI] U^ESNIKE BORA^KIH PROTESTA OPTU@UJE ZA TERORIZAM!?

7. strana

GRABOVICA: POZIVAM SVE SARAJLIJE DA IH IGNORI[U

Fo~a: Lutvo [ukalo odbit }e da preda priznanje Vojislavu Maksimovi}u

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Pred dana{nju sjednicu Skup{tine op}ine

Povelja za zlo~inca

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

aktuelno

„Avaz“ saznaje Sukob u Helsin{kom komitetu BiH

Grabovica: Ne treba im zabraniti

Zametica: Uvreda za `rtve

Nakon zahtjeva za obilje`avanje „Dobrovolja~ke“

Sr|an Dizdarevi} prijeti Branki Ini}!
Nastavili ste da rovarite po finansijskim dokumentima kako biste dokazali neke nezakonitosti, napisao je Dizdarevi} u pismu upu}enom Ini}
Nakon izbora Sinana Ali}a za vr{ioca du`nosti predsjednika Helsin{kog komiteta za ljudska prava (HK) BiH, nastavlja se trakavica s izborom ~elni{tva ove organizacije. Kako „Dnevni avaz“ saznaje, u sve se ponovo uklju~io osniva~ i biv{i predsjednik HK Sr|an Dizdarevi}, iako je u februaru najavio svoj odlazak u politiku i napu{tanje Komiteta!

Grabovica: Pozivam sve Sarajlije da ih ignori{u
Agresor se vra}a na mjesto zlo~ina, kazala Zametica
Najavljeni dolazak 300 pre`ivjelih pripadnika JNA, porodica poginulih, ~lanova Pododbora za obilje`avanje stradanja pripadnika JNA i nevladinog sektora iz RS, koji }e u ponedjeljak, 3. maja, {etnjom dijelom ulice Hamdije Kre{evljakovi}a, kako navode, obilje`iti stradanje vojnika JNA u Dobrovolja~koj ulici, podigao je veliku pra{inu u glavnom gradu. nog Pododbora za obilje`avanje stradanja pripadnika JNA u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu“. Iz sarajevskih udru`enja `rtava agresije tako|er su burno reagirali. Nisveta Zametica, predsjednica Udru`enja „@ene Kasindolske“, smatra da je ovo nova uvreda za `rtve. - Ja bih voljela da im se zabrani dolazak, jer politiziranjem `ele

Propali planovi u Na{oj stranci
Kako saznajemo, razlog Dizdarevi}eve nervoze jeste ~injenica da na Kongresu Na{e stranke nije u{ao u Glavni odbor te stranke i nije zadovoljio svoje aspiracije. Dizdarevi} je navodno `elio biti u vrhu vodstva Na{e stranke, ali delegati stranke nisu imali osje}aja za njegove planove. Zbog toga se Dizdarevi} ponoktor u BiH. Vi ste morali znati da Vi nemate potrebne kvalitete za mjesto rukovodioca, jer naprosto niste u stanju da komunicirate s ljudima na civilizovan i pristojan na~in - tvrdi Dizdarevi} u pismu. Tako|er, Dizdarevi} je Branku Ini} optu`io za maltretiranje saradnika, „stvaranje mu~ne atmosfere i zadavanje udaraca Komitetu“. U pismu jo{ tvrdi da joj nedostaje pismenosti i „{irine u poimanju ljudskih prava kao i prevo anga`irao u Komitetu. Njegov pijun Sinan Ali} imenovao ga je na funkciju koordinatora za me|unarodnu saradnju. Ali, sa te funkcije Dizdarevi} i dalje stvarno kontrolira Komitet. Po tom osnovu Dizdarevi} prima pla}u vi{u od 3.000 KM i koristi slu`beno vozilo HKBiH. stekli reputaciju, koju ste imali, oblatili i dali na komadanje onima kojima ona odavno smeta. Naka Vas je sram za ono {to radite istakao je Dizdarevi}, prijete}i da }e on i njegovi saradnici „znati sa~uvati ovu organizaciju“. Na kraju, zatra`io je od Ini} da „svoj radni
Ini}: Na meti prljavog napada

O{tro pismo
Dizdarevi} je, naime, 16. aprila poslao izuzetno o{tro intonirano pismo Branki Ini}, pravnoj savjetnici te organizacije, koju su na posljednjoj sjednici Skup{tine neki ~lanovi predlo`ili za predsjednicu Komiteta.
Dizdarevi}: Povratak otpisanog

Mijatovi}: Moraju biti ispunjeni uvjeti za zabranu
Ministar Mijatovi} kazao je za „Avaz“ da je za odluku o zabrani nadle`na Uprava policije, koja nije izdala odobrenje, ali da prema Zakonu o javnom okupljanju, moraju biti ispunjeni uvjeti za zabranu skupa. - Ne mogu ni{ta prejudicirati. Ono {to je vrlo interesantno jeste pismo gradona~elnika, kao i eventualne najave nekih Dok jedni tra`e zabranu okupljanja, drugi su umjereniji te smatraju da okupljanje treba ignorirati. Ipak, u jednom se svi sla`u: radi se o novoj provokaciji iz RS. Najglasniji protivnik okupljanja je gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen, koji je ju~er @eljku Mijatovi}u, ministru unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, uputio dopis u kojem tra`i zabranu odr`avanja skupa. Tim povodom, Behmen je za danas zakazao vanrednu sjednicu Gradskog vije}a, na kojoj }e jedina ta~ka biti „najavljeni dolazak i mogu}e implikacije dolaska takozvaudru`enja o protestima. Mi }emo vidjeti kako }e se razvijati situacija i u skladu sa tim donijeti odluku. Reakcije su o{tre. Svakako da }e policija, ako procijeni da mo`e biti ugro`avanja u~esnika javnog okupljanja ili drugih gra|ana, razmisliti o zabrani okupljanja, {to je mogu}e uraditi 48 sati prije odr`avanja skupa - kazao je Mijatovi}. pokazati da su oni `rtve, a ne mi. Ogor~ena sam. Oni su agresori, koji se vra}aju na mjesto zlo~ina kazala je Zametica. U Udru`enju roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. tako|er su nam kazali da je u pitanju nova provokacija, ali smatraju da ne treba zabraniti okupljanje. - Treba ih ignorisati. Pozivam sve Sarajlije da ne budu u blizini kada do|u, da sve bude pusto. Oni `ele incidente kako bi to iskoristili u dnevnopoliti~ke svrhe - kazao je Fikret Grabovica, predsjednik F. KARALI] Udru`enja.

„Kajem se {to sam Vas ikad primio u HK“
- Ja sam i prije Va{eg dolaska znao o Vama, Va{oj naravi, na~inu na koji komunicirate s ljudima. Znao sam koliko ste neprijatni i konfliktni. Primio sam Vas nadaju}i se da }ete znati ispraviti soDizdarevi} je napisao Branki Ini} da mu se „~itava pri~a oko njenog odnosa prema Komitetu naprosto gadi“. - Vi ste, samokandidaturom za mjesto predsjednika i svojevrsnim poku{ajem pu~a na godi{njoj Skup{tini HK, ispoljili nedostatak osje}aja o sopstvenim sposobnostima i mogu}nostima. Krajnje destruktivno ste se ponijeli prema organizaciji koja je velikim anga`manom i hrabro{}u opstala i ostala kao ugledan relevantan fapstvene mane. Primio sam Vas jer sam Vam `elio dati priliku, i jer ste sestra ~ovjeka (pokojnog Slobodana Ini}a, poznatog beogradskog publiciste i politikologa, op. a.) kojeg sam neizmjerno votpostavke za toliko neophodnu komunikaciju s inostranim partnerima“. No, Dizdarevi} u pismu istovremeno otkriva ono {to ga i najvi{e mu~i, a to je pitanje finansijske dokumentacije HK, koja o~ito krije neke njegove tajne. lio i po{tovao i prema kojem i danas gajim najljep{e uspomene. Duboko se kajem {to sam Vas ikad primio na rad u HK i sada se to meni i ljudima u i oko HK obija o glavu - napisao je Dizdarevi}. anga`man potra`i negdje drugo i da Komitet ostavi na miru da radi svoj posao“!? Ini} ju~er nije `eljela komentirati Dizdarevi}evo pismo, ali ni potvrditi, niti demantirati da ga je dobila. S pismom su, saznajemo, upoznati i ugledni ~lanovi Skup{tine Komiteta, me|u kojima i akademik Ljubomir Berberovi}, koji je, navodno, ogor~en ovakvim potezom biv{eg ~elnika organizacije kojoj je du`nost da se bori za ljudska prava. F. VELE

Obavje{tenje ~itaocima

Sutra dvobroj „Dnevnog avaza“
Naredni broj „Dnevnog avaza“ izlazi kao dvobroj 30. aprila i 1. maja. Oglasne slu`be u Sarajevu, u „Avaz Business Centeru“ i „Avaz T wist Toweru“, kao i slu`be van Sarajevskog kantona, radit }e u petak, 30. aprila, od 9 do 15 sati. U subotu, 1. maja, radno vrijeme oglasnih odjeljenja u dopisni{tvima „Dnevnog avaza“ {irom BiH je od 12 do 16 sati, a u Sarajevu u oglasnim odjeljenjima u zgradama „Avaz Business Center“ i „Avaz Twist Tower“ od 12 od 20 sati. U nedjelju, 2. maja, oglasne slu`be u Sarajevu radit }e od 11 do 20 sati.

Bez komentara
- Nastavili ste, kako ~ujem, da rovarite po finansijskim dokumentima kako biste dokazali neke nezakonitosti i kako biste ku}u u kojoj primate platu, kroz koju ste

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Sramotno: Na dr`avni ra~un parlamentarci svojim slu`benicima kupuju haljine i odijela od 300 KM
- Nisu zaslu`ili ni platu od 1.000 KM. Treba im oduzeti i sve dodatke: za mobitel, odvojeni `ivot, topli obrok, dnevnice, posjete porodici... Pa, zar Tihi} ima obraza da 15.000 maraka potro{i na mobitel!? Sramota! Da makar u~ine ne{to za pokretanje proizvodnje, da se zaposle gra|ani. Na kraju, to i nije NARODNA vlada, to su plja~ka{i i ubice svog na(fazlija) roda.

Zahtjev Vakufske direkcije

Zakon o restituciji donijeti ove godine
Vakufska direkcija ponovo je upozorila na ignorantski odnos dr`ave prema vjerskim zajednicama, koje ve} dvadeset godina ~ekaju da do|u u posjed svoje imovine. Zbog toga zahtijevaju od Vije}a ministara i Ministarstva pravde BiH da {to prije organiziraju pravnu raspravu radi rje{avanja ovog pitanja, kao i od Parlamenta BiH da u ovoj godini donese zakon o restituciji. - Na sceni je i druga opasnost koja prijeti nacionaliziranoj imovini, a radi se o podjeli dr`avne imovine i njenoj daljnjoj privatizaciji, koju treba onemogu}iti dok se ne donese zakon o restituciji - saop}eno je iz F. K. Vakufske direkcije.

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)

„Avaz“ otkriva Najozbiljnija opcija za me|unarodnu zajednicu

OHR se seli u Brisel?
Visoki predstavnik samo bi nerezidentno pokrivao BiH i Kosovo Uloga Rusije i Turske ^eka se stav EU i Va{ingtona
Ured visokog predstavnika (OHR) do kraja godine bi mogao biti zatvoren, a visoki predstavnik preba~en u Brisel, odakle bi s umanjenim ovlastima i utjecajem nastavio nadgledati provo|enje Dejtonskog sporazuma, saznaje „Dnevni avaz“. Ovakav razvoj situacije, kako je na{ list doznao iz dobro upu}enih izvora, jedna je od najozbiljnijih opcija za razrje{enje sudbine OHR-a, i to posebno nakon prijema Bosne i Hercegovine u Akcioni plan za ~lanstvo u NATO-u (MAP) i istanbulskog samita predsjednika BiH, Srbije i Turske.

Vize u raljama dnevne politike
Najve}im dijelom zbog gluhe evropske birokratije, pomanjkanja politi~kog interesa, ali i doma}ih vlasti, gra|ani }e na slobodno putovanje jo{ pri~ekati
Suprotno najavama evropskih zvani~nika s kraja pro{le godine, BiH }e bezvizni re`im sa zemljama {engenske zone dobiti tek krajem 2010. Kada je vizna zavjesa podignuta za gra|ane Srbije i Crne Gore 19. decembra 2009., re~eno je da BiH ne zaostaje previ{e i da se takva odluka mo`e o~ekivati najkasnije sredinom ove godine. No, sada je izvjesno da od toga nema ni{ta, iako je BiH ispunila najve}i dio tehni~kih preduvjeta. Analize govore da je BiH sada daleko vi{e uradila nego Srbija i Crna Gora kada im je odobren bezvizni re`im. No, najve}im dijelom zbog gluhe evropske birokratije, pomanjkanja politi~kog interesa, ali i zbog doma}ih vlasti, gra|ani }e na slobodno putovanje jo{ pri~ekati. Vi{egodi{nje razvla~enje pameti prvo viznim olak{icama, pa onda dijalogom o ukidanju viza, dovelo je prosje~nog nosioca bh. paso{a u poziciju tihe rezignacije i razo~arenja. Evropski zvani~nici neispunjenim obe}anjima i ispraznim diplomatskim frazama potpuno su ugu{ili entuzijazam i eurooptimizam koji se javio, posebno kod mladih ljudi, kada je otvorena mogu}nost za ukidanje viza. Mnogi su u tome vidjeli {ansu da se ispravi dio nagomilane nepravde prema gra|anima dr`ave koja je najvi{e pretrpjela u regionu zapadnog Balkana. No, evropske zemlje tu {ansu su propustile i sada, kad god vize bile ukinute, efekt ne}e ni izbliza biti onakav kakav bi bio da su to u~inile onda kada su trebale - u decembru pro{le godine. Vi{emjese~nom odga|anju odluke o vizama kumovale su i neporecive predrasude pojedinih politi~kih krugova iz EU prema BiH, ali, {to je posebno bolno, i lobiranje sitno{i}ard`ijskih kalkulanata iz na{e zemlje. Nesporno je bilo politi~kih opcija u BiH kojima nije bilo u interesu da vize budu ukinute jo{ pro{le godine. Oni su nade polo`ili u ukidanje viza u julu, tik pred oktobarske izbore, o~ekuju}i da }e na krilima te odluke „ukrasti“ glas na izborima. Tako su, ~ini se, i tempirali ispunjavanje tehni~kih uvjeta. No, time su na~inili {tetu ne samo sebi, jer su im se planovi izjalovili, nego ponajvi{e gra|anima ~ijim su interesima poku{avali manipulirati i trgovati.

Izvr{na uloga
Funkcija visokog predstavnika, koju trenutno obavlja Valentin Incko (Inzko), tako ne bi bila u cijelosti ukinuta, kao ni bonske ovlasti, ali bi zatvaranjem ureda u BiH bila ograni~ena izvr{na uloga me|unarodne zajednice, a odgovornost u potpunosti preba~ena doma}im vlastima. Istovremeno, me|unarodna zajednica bi briselskim sjedi{tem OHR-a i visokim predstavnikom koji se ne bi puno radno vrijeme bavio BiH, sebi ostavila mogu}nost da intervenira samo u hitnim slu~ajevima. Jedna od opcija, koja se jo{ razmatra u diplomatskim krugovima, jeste da ista osoba preuzme sli~nu nadle`nost i za Kosovo. I ranije je bilo ideja da visoki predstavnik ostane i da nerezidentno pokriva BiH, a da se mnogo aktivnije anga`ira specijalni predstavnik Evropske unije (EUSR).

E{ton i Incko: ^eka se kona~na odluka

Raspodjela dr`avne imovine
Ako se postigne konsenzus unutar me|unarodne zajednice o provedbi plana, onda }e ostati klju~ni problem posljednjeg uvjeta iz seta pet ciljeva i dva uvjeta, a to je dogovor o raspodjeli dr`avne imovine. Postoji razmi{ljanje da se, ako ne bude politi~ke volje da se to pitanje rije{i prije izbora, Kako sada stvari stoje, to bi i dalje bila ista osoba s dva {e{ira, jednim u Sarajevu, a drugim u Briselu. Nezvani~no, ovakav plan mogao bi dobiti podr{ku ~lanica Vije}a za implementaciju mira (PIC) Turske i Rusije, {to je veoma va`no, jer su te dvije zemlje do sada uglavnom imale potpuno opre~ne stavove - Turska je tra`ila ostanak, a Rusija odlazak OHR-a. sa~ekaju izbori i da se dogovor postigne odmah nakon izbora i tako omogu}i zatvaranje OHR-a u BiH. Ili, da se PIC zadovolji samo rje{avanjem pitanja vojne imovine, kao uvjeta za NATO, a da razgovori o ostatku imovine budu nastavljeni pod patronatom visokog predstavnika iz Brisela. Kako nam je potvr|eno iz diplomatskih izvora u Uniji, ovakva opcija i do sada je bila u igri, ali EU jo{ nije donijela kona~an stav, posebno zbog ~injenice da jo{ traje uspostavljanje Slu`be za vanjske poslove EU pod upravom Ketrin E{ton (Catherine Ashton), visoke predstavnice za vanjsku politiku i sigurnost. - Prije nego {to se uspostavi ta slu`ba i precizira njena struktura, ne}e se znati kako Unija vidi i sudbinu OHR-a i EUSR-a. Da, postoji prijedlog da ostane neki izdvojeni ured visokog predstavnika, ali ni{ta nije precizirano u cijelosti. To }e se znati u narednom periodu - kazao nam je izvor blizak uredu Ketrin E{ton.
T. LAZOVI] - E. HUREMOVI]

www.dnevniavaz.ba

Odlazi i EUFOR?
Nakon {to je NATO odobrio uvjetni poziv BiH da postane dio MAP-a, nekoliko dr`ava EU odmah je istaklo sve stare `elje za povla~enjem vojnih snaga EUFOR-a iz BiH. Za mnoge dr`ave ova misija je preskupa, a nakon {to je BiH sve bli`a ~lanstvu u Savezu, ona je i nepotrebna. Takve namjere korespondiraju i s planovima za ga{enje OHR-a {to je prije mogu}e.

Opcija u igri
Ve}ina dr`ava Evropske unije ~lanica PIC-a ve} du`e `eli zatvoriti OHR i tra`i na~in kako da se to najbezbolnije u~ini. Nepoznanica je stav Va{ingtona, ali on se mo`e predvidjeti iz ugla strate{kog usmjerenja sada{nje administracije da sve radi u dogovoru sa EU.

Kebo i Mujezinovi} prevarili borce
Pitanje: Jesu li potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo i premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} prevarili borce s obzirom na to da Vlada FBiH nije razmatrala nijedan zahtjev demonstranata?

NAJPOPULARNIJI PORTAL U BiH

A) DA 71% B) NE 24% C) Ne znam 5%

Sutra sjednica Upravnog odbora Zavoda PIO

C

Penzije bi trebale ostati iste
Vi{e od 360.000 penzionera u Federaciji BiH aprilske penzije }e dobiti poslije 1. maja pa mnogi od njih ne}e mo}i sebi priu{titi ni najskromniju proslavu radni~kog praznika. Ve}ina }e praznik provesti kod ku}e ~ekaju}i 5. maj, kada se o~ekuje isplata penzija za april. Penzije }e, prema svemu sude}i, ostati na ranijem nivou, iako }e nedostajati novca za njihovu isplatu. Direktor Federalnog zavoda PIO Zijad Krnji} ju~er je na sastanku s federalnim premijerom Mustafom Mujezinovi}em dogovorio da Upravnom odboru Zavoda PIO, ~ija }e sjednica biti sutra, predlo`i isplatu po ranijem koeficijentu 1,65.
Krnji}: Stari koeficijent Omerefendi}: Bez proslave 1. maja

- Ne bi trebalo biti smanjenja. Ipak, u kona~nici o tome }e odlu~iti Upravni odbor - rekao je Krnji} za „Dnevni avaz“. Predsjednik Saveza udru`enja penzionera u FBiH Omer Omerefendi} kazao nam je da se sastao s predstavnicima Zavoda PIO. Od

njih je dobio informaciju da je do srijede prikupljeno oko 100 miliona KM za penzije. Iz Zavoda o~ekuju da do subote na ra~un legne jo{ 30 miliona KM doprinosa. - Kada se ura~una 6,5 miliona KM za penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima, procjena je da }e za redovne penzije nedostajati izme|u 13 i 14 miliona KM. Re~eno mi je da su Krnji} i Mujezinovi} dogovorili da tu razliku namiri Vlada FBiH od dijela duga. Ukupan dug Zavodu je 181 milion KM. Postoji mogu}nost da penzije budu ispla}ene 4. maja, mada mislim da je Zavod mogao ubrzati isplatu zbog 1. maja ka`e Omerefendi}. E. Ha. - S. R.

B A
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 96.373 posjetioca.

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

aktuelno

POGLEDI Ideja Alije Izetbegovi}a transformira se u svoju suprotnost

Sarajevo: Razgovor s Bramercom

Alispahi} je stajao iza atentata na Gani}a? Mi }emo na}i Mladi}a,
@rtve rata poru~ile glavnom tu`iocu

jer znamo gdje je
Zatra`ili od Bramerca da Vije}u sigurnosti podnese negativan izvje{taj
Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc (Serge Brammertz) sastao se ju~er u Sarajevu s predstavnicima udru`enja koja okupljaju `rtve proteklog rata u BiH i njihove porodice. - Tra`ili smo da Bramercov redovni polugodi{nji izvje{taj koji }e podnijeti Vije}u sigurnosti UN-a bude negativan. Smatramo da je samo takav izvje{taj ispravan, jer se ratni na Ha{ko tu`ila{tvo te da im u tom smislu Bramerc nije ni{ta ni obe}ao. - Obavijestio nas je da uskoro ide u Srbiju i mi se bojimo da }e oni za njega ponovo prirediti komediju „potrage za Mladi}em“ kako bi stekli simpatije. Zato smo tra`ili od Bramerca da nam obezbijedi finansijska sredstva, odnosno automobile, benzin i pratnju, pa }emo mi Mladi}a na}i, jer znamo gdje je - navodi Hase~i}. Predstavnici udru`enja zatra`ili su od Bramerca i da zahtijeva predaju arhivske gra|e Ha{kog tribunala Bosni i Hercegovini pod nadzorom Vije}a sigurnosti UN-a te su ukazali na nepravilnosti rada Tu`ila{tva BiH i, kako su kazali, katastrofalnu odluku visokog predstavnika o djelimi~nom povla~enju me|unarodnih sudija i tu`ilaca. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Udru`enja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. i Udru`enja porodica nestalih Kotor-Varo{. Bramerc se ju~er sastao i s glavnim tu`iocem Tu`ila{tva BiH Miloradom Bara{inom te rukovodiocem Posebnog odjela za ratne zlo~ine Vesnom Budimir. M. A.

SDA se pretvorila u opskurnu pogroma{ku politi~ku organizaciju u kojoj ponegdje i ponekad, u provinciji posebno, djeluju tipi~ni „zeleni fa{isti“, spremni na svaku vrstu odmazde

Izbjegao odgovor
Predsjednik Udru`enja logora{a BiH Murat Tahirovi} smatra da Evropa vr{i pritisak na Tu`ila{tvo Tribunala i samog Bramerca da naprave novi ustupak Srbiji. - Bramerc je, po obi~aju, diplomatski izbjegao odgovor na pitanje kakav }e biti njegov izvje{taj, iako je ve} sada sigurno da Mladi} ne}e biti uhap{en do juna, kada tu`ilac treba podnijeti izvje{taj - kazao je Tahirovi}. zlo~inci Ratko Mladi} i Goran Had`i} jo{ ne nalaze u Hagu kazala je nakon sastanka zatvorenog za javnost Bakira Hase~i}, predsjednica Udru`enja „@ena-`rtva rata“. Hase~i} isti~e da je svjesna da `rtve ne mogu utjecati

Tihi}: Nazadni pogledi Ono {to je dobro za utvr|ivanje kolike-tolike istine o proteklim ratovima koji su odredili milione ljudskih `ivota jeste ~injenica da `ivimo u pluralnom politi~kom sistemu u kojem se stranke bore za vlast te vrlo ~esto budu prisiljene iznijeti neke „istine“ koje su pomno ~uvane unutar partijskih oligarhija. Tako se mogu razumijevati saop}enja SDA koja potpisuju ~lanovi Savjeta za sigurnost ove stranke.

Spremaju odmazde
Te{ko je razumljivo za{to je jednoj demokratskoj stranci u vremenu mira potrebno takvo tijelo. Ono {to je poznato jeste da su ~lanovi Savjeta biv{i generali, poput Fikreta Muslimovi}a, i policajci, poput biv{eg ministra policije Bakira Alispahi}a. Bez mnogo obja{njenja prema ulozi ove dvojice ~lanova Tihi}evog savjeta, jasno je da su oni u posjedu „istina“ o doga|ajima u kojima su akteri bili njihove strana~ke kolege, kao i oni sami. Ono za ~ime oni pokazuju interes, bar javno, jeste problem nacionalne izdaje kao primarni problem nacionalne sigurnosti. Budu}i da se o~ituju o drugima, s pozicije posjedovanja istine, sami su pozvali druge da se o~ituju o

Zahtjev Vladi Federacije BiH

FUP tra`i novu opremu i popunjavanje radnih mjesta
Federalna uprava policije (FUP) na zatvorenom dijelu sjednice Vlade FBiH u Mostaru 26. aprila predlo`ila je Vladi FBiH da bez odga|anja odobri popunu upra`njenih radnih mjesta u FUP-u policijskim slu`benicima, dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima u vezi s aktom FUP-a od 13. aprila, javila je Fena. S obzirom na to da, prema postoje}em Zakonu o policijskim slu`benicima FBiH, Federalna uprava policije ne mo`e primati policijske slu`benike s radnim iskustvom i da je na taj na~in dovedeno u pitanje njeno funkcioniranje,

Alispahi}: Tihi} {utio o ’Pogorelici’ njima i „njihovim istinama“, pa i sada{njoj politici SDA, koja je nenadano pokazala interes da se bavi pitanjima nacionalne izdaje. Za razliku od Milo{evi}evog i Tu|manovog politi~kog projekta i ideje, koji se ocjenjuju kao nacifa{izam, projekt i ideja Alije Izetbegovi}a bili su slobodarski. Na`alost, samo stoga {to je na ~elo njegove stranke do{ao ~ovjek formata Sulejmana Tihi}a, ideja Alije Izetbegovi}a transformira se u svoju suprotnost. Od nekada{njeg slobodarskog narodnog pokreta, SDA se pretvorila u opskurnu pogroma{ku politi~ku organizaciju u kojoj ponegdje i ponekad, u provinciji posebno, djeluju tipi~ni „zeleni fa{isti“ spremni na svaku vrstu odmazde, od oduzimanja posla i stipendija do podizanja optu`nica na vi{im nivoima. Nikada iz vrha SDA nije krenula akcija provjere o zloupotrebi vlasti njenih fukcionera. S druge strane, najopskurniji pogroma{i i „zeleni fa{isti“, poput Asima Kambera iz Sanskog mosta, imali su punu podr{ku strana~kog vrha. Vrlo je te{ko na}i sli~an primjer u historiji politi~kih pokreta, da jedan slobodarski narodni pokret, kakav je

Gani}: @rtva atentata bila SDA, zavr{i na ovako nazadnim politi~kim vizijama i idejama. Za svakog velikog vojskovo|u i lidera, koje historija tretira borcima za slobodu naroda i dr`avnu nezavisnost, a narod imenuje „o~evima nacije“, postoji opravdanje i izgovor da su ih najbli`i suradnici lagali i varali. Tako se gledalo i jo{ gleda na Josipa Broza Tita. Tako se gledalo i na Aliju Izetbegovi}a. Oni su za narod bili omiljene vo|e, a njihovi najbli`i suradnici la`ovi i lopovi. Ma {ta histori~ari pisali, narod vjeruje vlastitim iskustvima i ta uvjerenja se prenose s koljena na koljeno. Kriju}i se iza kulta li~nosti predsjednika Izetbegovi}a, grupa koju predvodi Sulejman Tihi} izvr{ila je „temeljite reforme“ SDA, tako {to ju je „sekularizirala“ i „evropeizirala“ u toj mjeri da je ovaj narodni pokret li{ila svih vrijednosti koje je ba{tinila iz svog kulturno-historijskog naslije|a. Zato najbli`i Izetbegovi}evi suradnici i istomi{ljenici tvrde za Tihi}a da je „tu|i ~ovjek“. Samo neko ko nije iznikao iz tog narodnog pokreta, kakva je bila SDA s po~etka devedesetih, mogao je tako unakaziti i izvitoperiti njene temeljne ideale! I {ta da ~ine danas ljudi takvih `alosnih „formata“ i

Muslimovi}: Sukob {efova politi~kih ambicija nego da se poku{aju za{tititi svim sredstvima kako ne bi bili raskrinkani i razotkriveni pred narodom. Stoga }e svog najozbiljnijeg politi~kog konkurenta optu`iti za nacionalnu izdaju. „Znamo mnogo vi{e od navedenoga“, poru~uju i prijete biv{i {efovi policije i tajne obavje{tajne slu`be Bakir Alispahi}, Fikret Muslimovi} i ostali u jednom saop}enju?! I Alispahi}a i Muslimovi}a do sada su, na izvjestan na~in, {titili medijsko-politi~ki krugovi bliski SDA, a napadali ih, pa i hapsili, opozicioni postkomunisti~ki mediji. To je bio sukob {efova KOS-a i Udbe, koje su predvodili upravo Fikret Muslimovi} i Munir Alibabi}, odnosno Bakir Alispahi}.

Alijin Berija
Sam Muslimovi} uo~avao je i bliskim Izetbegovi}evim suradnicima ukazivao na Alispahi}a, „koji je uvijek stajao pored predsjednika“! Zato su ga zvali Alijinim Berijom, odnosno muslimanskim Rankovi}em. Budu}i da se aktualni bo{nja~ki lideri, Tihi} kao i Silajd`i}, licemjerno upinju pomo}i uhap{enom dr. Ejupu Gani}u, kojeg su {ikanirali i sumnji~ili sve dok ga nisu odvojili od Alije Izetbegovi}a i istjerali iz SDA, treba ih podsjetiti kako je dr. Gani} sumnji~io Bakira Alispahi}a, kao ministra unutra{njih poslova, za poku{aj atentata na njega. Autor ovog teksta u dugim je {etnjama sa dr. Gani}em, koji se nalazio na rehabilitaciji u Fojnici, iz prve ruke ~uo sve motive i razloge zbog ~ega je Bakir Alispahi} mogao stajati iza poku{aja atentata na dr. Gani}a. Zato bi za javnost, posebno Bo{njake, najbolji rezultat ovogodi{njih izbora bio da se obznane mnoge istine o svim Tihi}evim savjetnicima, odnosno da i oni objave i ono „vi{e od navedenoga“! Ned`ad LATI]

Alija je zbog Alispahi}a do`ivio infarkt!
Vlada FBiH: Zatra`ena izmjena zakona predlo`eno je da Vlada FBiH, po hitnom postupku, usvoji prijedlog izmjena i dopuna Zakona FBiH. U vrijeme hap{enje Bakira Alispahi}a u tzv. aferi „Pogorelica“, nesmiljenom `estinom su ga napadali i optu`ivali lijevi mediji, a branili „Avaz“, pa ~ak i ovaj autor. Sam reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} ga je vi{e demonstrativno, usljed medijske hajke, posjetio u zatvoru. Alispahi} sigurno danas ne}e mo}i na}i izjavu Sulejmana Tihi}a kojom ga je ovaj branio. Svakako da je bio u pravu svako onaj ko je smio braniti ljude u montiranim procesima koji su imali za cilj imputiranje Bo{njacima hipoteke „islamskog terorizma s dr`avnih pozicija“. Niko, ama ba{ niko ko je bio iole upu}en u politi~ka de{avanja tokom agresije na BiH, ne bi personalno branio Alispahi}a. Jer, upravo se na aferi „Pogorelica“ mo`e dokazati Alispahi}eva izdaja Alije Izetbegovi}a. Ona se sastoji od sljede}ih ~injenica. Alispahi}a je na mjesto ministra doveo Hasan ^engi}, koji mu je pomagao u vezi s nabavkom oru`ja za vojsku i policiju. ^engi} je u to vrijeme imao imid` proiranskog ~ovjeka. Stoga je Havijer Solana (Javier) nazvao predsjednika Izetbegovi}a dva dana prije polaska u Rim, gdje se trebalo raspravljati o statusu Mostara, da ukloni kamp na Pogorelici. Ovu zapovijed Izetbegovi} je izdao Alispahi}u. Za dva dana me|unarodne snage upale su u kamp i prona{le veoma glupe dokaze, poput lutaka i slika imama Homeinija, o prisustvu iranskih instruktora za obuku bosanskih policajaca u kampu. Za{to Alispahi} nije izvr{io Izetbegovi}evu zapovijed?! Odgovor na to pitanje dao je sam Izetbegovi} smjenom Alispahi}a s mjesta direktora AID-a. Zbog toga je do`ivio infarkt! Odluku o smjeni donio je u bolnici.

Radnici „Oslobo|enja“ od danas u {trajku
Radnici Novinsko-izdava~kog i {tamparskog preduze}a „Oslobo|enje“ Banja Luka stupit }e danas u generalni {trajk zbog lo{eg materijalnog i socijalnog polo`aja zaposlenih u ovoj firmi, potvrdila je ju~er za Srnu zamjenica predsjednika Sindikalne organizacije „Oslobo|enja“ Tatjana Savovi}.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

5

„Avaz“ istra`uje Skandalozna imenovanja u UIOBiH

Tihi} i Dodik u Upravni odbor ubacili nafta{a i penzionera!?
Vladimir Trifkovi} vlasnik firme „4. april“, koja se bavi prometom nafte Suljendi} penzionisan prije tri godine, a aktivirao ga Fuad Kasumovi}
Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pojavili su se novi ~lanovi tog utjecajnog organa Ismet Suljendi} i Vladimir Trifkovi}. Sude}i prema informacijama do kojih je do{ao na{ list, radi se o vi{e nego spornim kadrovima pr-

Kova~evi} „~uo ne{to“
Portparol Kova~evi} ka`e da je „~uo ne{to“ o Trifkovi}u i da je bilo sporno njegovo imenovanje za direktora Porezne uprave RS, ali da „postoji mogu}nost da je firmu prenio na neku drugu osobu“. ranije potvrdio da je zajedno sa suprugom vlasnik preduze}a „4. april“, ali ne vidi sukob interesa u tome da istovremeno bude uvoznik nafte i na va`noj poziciji u UIO.
Oli}: Sedam pogodaka u Ligi prvaka
(Foto: AFP)

Li~nost dana

Ivica Oli}

Primio 14.424 KM
Iza imenovanja Suljendi}a, saznajemo, stoji vrh SDA. O tome govori i ~injenica da se nekoliko dana nakon imenovanja u UO UIOBiH susreo s Tihi}em. Suljendi} je ranije bio savjetnik nacionalnog koordinatora Projekta Gr~ke za ekonomsku rekonstrukciju Balkana (HiPERB) i sve vrijeme bio je uklju~en u renoviranje Zgrade prijateljstva BiH i Gr~ke. Tako|er, bio je na ~elu Dr`avne komisije za granice. Tako|er, Suljendi} je ve} neko vrijeme savjetnik zamjenika ministra finansija Fuada Kasumovi}a, a samo za prva tri mjeseca ove godine po tom osnovu je primio 14.424 KM. Nevjerovatno zvu~i ~injenica da je Suljendi} prije tri godine penzionisan, jer je napunio 40 godina radnog stra`a, ali su ga SDA i Kasumovi} ponovo reaktivirali i anga`irali. Smatra se da su upravo Kasumovi} i Tihi} otvorili put Suljendi}u za imenovanje u UIO. Interesantno je da je Suljendi} investitor izgradnje benzinske pumpe u ^ani}ima kod Tuzle.
F. VELE

Bajernova o{trica
Sa tri gola protiv Liona predvodio bavarski tim do prvog finala Lige {ampiona nakon 2001. godine
Fudbaleri minhenskog Bajerna nakon dugih devet godina igrat }e u finalu Lige evropskih {ampiona. Bavarski gigant, sigurno jedan od deset najja~ih klubova svijeta svih vremena, krenuo je ove sezone vrlo stidljivo, ali, kako to rade veliki, malo-pomalo i onda kada je to bilo najpotrebnije, poja~avao je ritam i bivao dovoljno dobar da premosti sve prepreke. Malo je ko o~ekivao takav rasplet pogotovo nakon uvodnih utakmica, pa zatim povrede Franka Riberija (Ribery). Ipak, u najgorem trenutku pojavio se spasilac - Ivica Oli}. Ne samo da je Bajernu pomogao sa tri postignuta gola protiv Liona na @erlanu u pobjedi njema~kog tima od 3:0 nego je bio i klju~na Van Galova o{trica u mo`da najbitnijem Bajernovom me~u protiv Juventusa u posljednjem kolu grupne faze (4:1 za Nijemce u Torinu), kada su na~inili prekretnicu i krenuli k visinama. Bajern je tada pro{ao, a Oli} nastavio briljirati u odlu~uju}im me~evima. Protiv Fiorentine zajedno s Robenom (Robben), pa onda Man~ester junajteda... Trenutno je na brojci od sedam golova ove sezone u Ligi prvaka. Ivica Oli} ro|en je 14. septembra 1979. u mjestu Davor kod Slavonskog Broda. Karijeru prebogatu trofejima po~eo je u Marsoniji, gdje je igrao od 1996. do 2001. Poslije je oti{ao u Zagreb, kojem je pomogao da do|e do jedine titule prvaka Hrvatske, potom u Dinamo, a onda 2003. u CSKA iz Moskve, gdje je igrao do 2007. Tada je pre{ao u HSV, gdje tokom dvije godine igre nije ostao nezapa`en, a to u Njema~koj skoro uvijek zna~i karA. ^. tu za Bajern.

Kova~evi}: Dolaze na sjednice

Suljendi}: Tihi}ev pulen

edsjednika SDA Sulejmana Tihi}a i prvog ~ovjeka Vlade RS Milorada Dodika.

Vladini eksperti
Portparol UIO Ratko Kova~evi} potvrdio je za „Dnevni avaz“ da su se Suljendi} i Trifkovi} uklju~ili u rad Uprave. - Ismet Suljendi} je ~lan Upravnog odbora iz reda eksperata s nivoa dr`ave i njega je 8. aprila ove godine imenovalo Vije}e ministara BiH na petogodi{nji mandat. Vladimir Trifkovi} je ekspert iz RS i njega je imenovala Vlada RS - rekao je Kova~evi} za „Avaz“. Kako saznajemo, Trifkovi} je 2008. bio postavljen za vr{ioca du`nosti direktora Porezne upra-

ve (PU) RS, ali je odluka o imenovanju ubrzo stavljena van snage. Otkriveno je, naime, da je Trifkovi} suvlasnik firme „4. april“ iz Bijeljine, koja se bavi uvozom i prometom nafte i naftnih derivata, pa je njegovo imenovanje u UIO, kao i u slu~aju PURS, u direktnom sukobu interesa. [tavi{e, Trifkovi}eva firma se 2001. godine tu`ila sa PURS zbog dugovanja od ~ak 980.000 KM za porez! Prema vi{e izvora, Trifkovi}u je put ka UIO „probio“ njegov li~ni prijatelj, ministar finansija RS Aleksandar D`ombi}, koji je i ranije insistirao da Trifkovi} bude postavljen na ~elo PURS. Ina~e, Trifkovi} je medijima

CIK o neprovo|enju presude Suda u Strazburu

Italijanski ministar Franko Fratini

Odgovor Sesilije Malstrom Kacinu

U Sarajevu razmotriti {ta Ukidanje viza gra|anima Balkan mo`e dati Evropi BiH krajem godine
Ministar vanjskih poslova Italije Franko Fratini (Franco Frattini) i potpredsjednik Vlade Srbije za evrointegracije Bo`idar \eli} ocijenili su ju~er u Beogradu da predstoje}i skup o zapadnom Balkanu u Sarajevu ne bi trebao biti samo formalni sastanak, nego da se na njemu razgovara o tome {ta taj region mo`e donijeti Evropi, Fratini: Pomo}i BiH javila je Onasa. Fratini je poslije sastanka sa \eli}em u Vladi Srbije novinarima rekao da nije dovoljno da sastanak samo bude odr`an, ve} treba razmotriti {ta zapadni Balkan mo`e ponuditi Evropi u smislu investicija i transevropskih i transbalkanskih projekata. On je rekao da, osim ostvarivanja politi~kih rezultata, treba razmotriti i {ta Srbija mo`e donijeti regionu, kako mo`e pomo}i u stabilizaciji prilika u BiH i borbi protiv organiziranog kriminala. Povjerenica za unutra{nje poslove Sesilija Malstrom (Cecilia) u svom odgovoru na pismo poslanika Evropskog parlamenta Jelka Kacina ponovila je da Komisija ostaje istrajna u svojim ciljevima da nastavi dijalog sa BiH o viznoj liberalizaciji. Kacin je u pismu istakao da je suvi{no otezati dijalog i da je potrebno da se {to Malstrom: Bez alternative prije do|e do konkretnog rezultata, tj. ukidanja viza gra|anima BiH. - Sude}i prema trenutnoj dinamici doga|aja, na`alost, nema alternative nego da i dalje ostanem pri svojim ocjenama da }e oficijelni prijedlog za viznu liberalizaciju BiH sti}i na dnevni red Evropskog parlamenta u septembru, {to implicira da je realisti~an datum za ukidanje viza kraj 2010. godine - navela je Malmstrom, prenijela je Fena.

Izbori }e biti legalni i legitimni
Neprovo|enje presude maj - rekla nam je Piri}. Evropskog suda za ljudska Kada su u pitanju legaprava u Strazburu u slu~aju lnost i legitimitet izbora, {to „Sejdi} i Finci“ ne}e utjese dovodi u pitanje zbog necati na dono{enje odluke provo|enja presude EvroCIKBiH o odr`avanju izbpskog suda, u CIK-u smatrora, potvrdila nam je ju~er aju da „oni ne}e biti manje portparol CIK-a Maksida legalni i legitimni“ od dosaPiri}. da{njih izbora u BiH. - CIK }e, u skladu s Piri}: Bit }e - Vjerovatno }e biti kriIzbornim zakonom BiH, kritika tika, a mo`da i posljedica, najmanje 150 dana prije ali ne}e se dovesti u pitanje odr`avanja izbora donijeti i obja- njihova legalnost i legitimitet. viti odluku o njihovom odr`ava- Izbori }e biti provedeni u skladu nju. To }emo, dakle, u~initi idu}e sa zakonom i Ustavom i bit }e resedmice. U ovom trenutku ne bih zultat volje bira~a - saop}ila nam S. R. precizirala ho}e li to biti 5. ili 6. je Piri} stav CIK-a.

Odbijena apelacija Marina Ivani{evi}a
Ustavni sud BiH ju~er je rije{io pet zahtjeva za dono{enje privremene mjere i 277 pojedina~nih apelacija. Sud je 32 apelacije rije{io u meritumu, 74 je odbacio zbog o~igledne nedopustivosti, a 171 zbog drugih razloga nedopustivosti, javila je Fena. Sud je dijelom odbio kao neosnovanu, a dijelom odbacio apelaciju Marina Ivani{evi}a podnesenu protiv Rje{enja Suda BiH od 16. novembra 2009., Odluke Centralne izborne komisije BiH od 22. oktobra 2009., Rje{enja Suda BiH od 14. oktobra 2009. i Rje{enja Centralne izborne komisije BiH od 10. septembra 2009. godine.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

mozaik

REAKCIJE Sarajlije se `alile na prisustvo sumpora u zraku

Majstorovi}: Nema vulkanske pra{ine u ni`im slojevima
Vjerovatno je neki lokalni dim u pitanju, ka`u iz Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH
Putin: Neobi~an poklon

Protest ekologa

Poklonili Putinu 200 rolni toalet-papira
Ruski borci za `ivotnu sredinu poklonili su premijeru Vladimiru Putinu 200 rolni toalet-papira u znak protesta zbog otvaranja fabrike papira kod jezera Bajkal. Papir je prikupljen na protestu 27. marta protiv otvaranja fabrike celuloze kod Bajkala u Sibiru. To jezero predstavlja 20 posto od svjetskih rezervi slatke vode i UNESCO ga je ozna~io kao dio svjetske ba{tine. Ekolozi smatraju da fabrika predstavlja zaga|enje za okolinu, ali i prepreku za razvoj turizma.

Guverner Teksasa otkrio

Peri upucao kojota koji mu je napao psa
Teksa{ki guverner Rik Peri (Rick Perry) ispri~ao je da je upucao kojota koji mu je poku{ao napasti psa. Peri ka`e da ina~e nosi svoj pi{tolj, za koji ima dozvolu za skriveno no{enje, kada ide tr~ati, jer se boji zmija. Tako|er je na podru~ju na kojem tr~i vidio nekoliko kojota. Republikanac s dva mandata na ~elu dr`ave trenutno `ivi u ku}i na obroncima iznad Ostina, jer je guvernerska rezidencija popravlja. Peti je tr~ao bez svojih tjelohranitelja, a s njim je bio labrador. Kojot je isko~io iz grma i poku{ao na-

Nekoliko gra|ana Sarajeva obratilo se ju~er na{oj redakciji s tvrdnjom da su ju~er ujutro osjetili sumpor u zraku. Neki od njih pomislili su da se s vi{ih nivoa atmosfere spustio oblak vulkanske pra{ine s Islanda, ali je to ju~er negirano iz Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH. Klimatolog @eljko Majstorovi} kazao nam je da aparati Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda nisu izmjerili prisustvo sumpora u zraku. - Nama se niko od gra|ana nije obratio da nam to prijavi. Mi i dalje pratimo stanje s vulkanskom pra- Majstorovi}: {inom s Islanda. Aparati su Svaki dan radnici mjerodavni

Vulkanska pra{ina: Nije registrirana iznad BiH

Lijepo vrijeme za praznik
Majstorovi} je za naredne dane sve do ponedjeljka najavio lijepo vrijeme s dnevnim temperaturama ve}im od 20 stepeni Celzijevih. Kazao je da se takvo vrijeme mo`e o~ekivati i za 1. i 2. maj. - Jedino se mo`e desiti da u nekim podru~jima do|e do lokalnih pljuskova. Narednih dana nema nikakvog fronta padavina da dolazi na teritorij BiH. ^eka nas sun~ano vrijeme i tako }e biti do ponedjeljka kada mo`emo o~ekivati ve}u mogu}nost padavina, ali i to }e biti mjestimi~no isti~e Majstorovi}.

iz na{eg Odjela za zrak mjere prisustvo pra{ine. Da je jutros (ju~er ujutro, op. a.) bilo ne{to u zraku, aparati bi to izmjerili. Vjerovatno se radilo o nekom lokalnom dimu pa su ljudi odmah pomislili na islandsku pra{inu - ka`e Majstorovi}. Dodao je da vulkanske pra{ine u malim koli~inama jo{ ima na vi{im nivoima, a {to se ti~e ni`ih slojeva iznad BiH je nema. E. Ha.

Dobitnici sedmi~ne „Avazove“ nagradne igre
Peri: Ima dozvolu za no{enje oru`ja

Omer Ezi} preuzeo skuter „lifan“
„Avaz“ je moja novina i redovno ga ~itam, ka`e dobitnik iz Bosanske Krupe
Motocikl-skuter „lifan“ ju~er je oti{ao u ruke Omeru Ezi}u iz Bosanske Krupe, dobitniku sedmi~ne „Avazove“ nagradne igre „Za 24 dana do 7 auta i stana“. Omer je po skuter do{ao sa suprugom Erzumanom i sinom Almirom. - Veoma sam zadovoljan nagradom i bio sam iznena|en kada sam pro~itao svoje ime u novinama. Na nagovor supruge u~estvovao sam u „Avazovoj“ nagradnoj igri. „Avaz“ je moja novina i redovno ga ~itam. Motocikl }u vjerovatno pokloniti unuci Almasi - kazao nam je Omer Ezi} dok se spremao na put dug oko 400 kilometara do A. J. ku}e u Bosanskoj Krupi.

pasti psa pa ga je guverner ubio. Prema teksa{kom zakonu, kojote je dozvoljeno ubiti ako se ispostavi da predstavljaju prijetnju po ljude ili doma}e `ivotinje.

Tomas Hagan na slobodi

Ubica Malkoma X oslobo|en nakon 45 godina zatvora
Jedini mu{karac koji je priznao da je 1965. godine upucao i ubio ameri~kog borca za prava crnaca Malkoma X (Malcom) oslobo|en je iz zatvora nakon 45 godina. Tomas Hagan (Thomas), zadnji koji je jo{ bio u zatvoru zbog tog ubistva, oslobo|en je iz zatvora u njujor{kom Menhetnu gdje je provodio dva dana u sedmici na programu postepenog osloba|anja uz rad. Kako je sam priznao, sada 69godi{nji Hagan bio je jedan od trojice koji su pucali u Malkoma 21. februara 1965. godine, kada je kontroverzni borac za ljudska prava zapo~eo svoj govor u Harlemu. Hagan je vi{e puta iskazao `aljenje zbog ubistva koje je 2008. opisao kao djelo mladi}a koji je „postupao na temelju bijesa i vjernosti“ religijskim vo|ama.

Omer je po nagradu do{ao sa suprugom

Takmi~enje u~enika u Gra~anici

Nastavak slovenske afere „bulmastif“
Afera „bulmastif “ u Sloveniji polako se {iri. Nakon {to je otkriveno da je u slu~aj, u kojem su dva psa ubila svog vlasnika Sa{u Bari~evi~a, upleten i ministar koji je zbog toga morao napustiti vladu, istra`itelji su do{li i do dva kinologa. Kinolo{ki savez Slovenije pokrenuo je disciplinski postupak protiv Alenke ^erne i Rajka Rotnera. Oni se terete da su u junu 2006. godine obavili pregled pasa te su jednom od njih izdali dozvolu za rasplod. Upravo se na taj dokument dvije godine kasnije pozivao Bari~evi~ kada je tra`io da mu se vrate opasni psi. Tvrdio je da psi ne bi mogli dobiti izvrsne ocjene kada bi se pona{ali agresivno, a upozorio je i kako zahvaljuju}i tom dokumentu psi imaju i zna~ajnu materijalnu vrijednost.

Veliki uspjeh mladih muzi~ara s Ilid`e
Gra~anica je nedavno bila doma}in 13. federalnog i 3. internacionalnog takmi~enja u~enika u muzici, na kojem je u~estvovalo njih 1.500 iz BiH i zemalja regiona. U~enici Osnovne muzi~ke {kole s Ilid`e na ovom takmi~enju ostvarili su veoma dobre rezultate. Od ukupno 39 njih koji su oti{li na takmi~enje, 22 u~enika dobila su prve nagrade, a dvoje i specijalne nagrade. Osnovna muzi~ka {kola Ilid`a progla{ena je i najuspje{nijom na ovogodi{njem takmi~enju, a za to je dobila i specijalno priznanje organizatora. U~enike te {kole trebao bi primiti i na~elnik Ilid`e Amer ]enanovi} kako bi im uru~io posebna priznaE. G. nja Op}ine za izvanredan uspjeh.

Najbolji gitaristi iz Osnovne muzi~ke {kole Ilid`a

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Nikica Valenti}

FO^A Pred dana{nju Skup{tinu op}ine

Ho}e li Vojo Maksimovi} biti nagra|en poveljom?
[ukalo najavio kako }e odbiti da uru~i priznanje predsjedniku Kluba poslanika SDS-a u predratnoj Skup{tini RBiH

Zalo`io bih se za zajedni~ku vladu HDZ-a i SDP-a
- Zalo`io bih se za zajedni~ku vladu ekonomskih reformi u kojoj bi bili stru~njaci svih vode}ih politi~kih stranaka, ne samo HDZ-a i SDP-a. Ne mo`e opozicija Valenti}: samo kritizirati, dobre prijedloge treba podr`ati. Sada Pru`iti ruku isto treba u~initi SDP kao oporba. Da sam {ef opozicije, bez razmi{ljanja bih sjeo s vladom i razgovarao. Oporba }e vi{e profitirati ako sada pru`i ruku vladi, nego ako je samo kritizira.
(Biv{i hrvatski premijer za „Globus“)

Mario Knezovi}

Dok god si `iv, ima razloga da bude{ optimisti~an
- Koliko god da je sve pesimisti~no i te{ko, ni{ta ne mo`e biti crnje od smrti, zar ne? Dok god si `iv, ima razloga da bude{ optimisti~an. @elimo da uz na{u muziku svi zaple{u i da shvate da nije sve tako crno, ali i da Knezovi}: Treba se treba pokrenuti. Mo`e{ se baviti muzikom, biti sve nam akcija (Muzi~ar za „Azru“) {to `eli{, ali mora{ raditi. Treba nam akcija.

Vedrana Rudan

Sada me svi hvale, ali na to nisam navikla
- Moja nova knjiga izazvala je skandal u meni jer me svi nevjerovatno hvale, a ja na to nisam navikla i samo se ~udim i pitam {ta je to s ljudima. Samo gledam {ta me je Rudan: ^udan sna{lo, ~udan osje}aj. Mislim da je humor mo`da jedini osje}aj na~in da se ~ovjek ne ubije ili ne popije {aku tableta ~ime (Knji`evnica za „Blic“) se isklju~uje iz `ivota.
Maksimovi}: Bliski Karad`i}ev saradnik [ukalo: Ne}e predati nagradu Krsmanovi}: Pravo na inicijativu

Dok se njegovom bliskom saradniku i biv{em strana~kom predsjedniku Radovanu Karad`i}u sudi u Hagu, Vojislav Maksimovi}, jedan od klju~nih ljudi SDS-a s po~etka rata u BiH, priprema se da preuzme Povelju op}ine Fo~a, najvi{e prizna-

p{tinska komisija prihvatila, pa }e se na}i pred odbornicima, uz obrazlo`enje da je Maksimovi} ostvario izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i nauke. Predsjedavaju}i SO Fo~a Lutvo [ukalo, jedini predstavnik Bo-

Me|u kandidatima i ministar Edin Mu{i}
Osim Maksimovi}a, za povelju je nominirana i Stanica javne bezbjednosti. Za nagradu op}ine Fo~a, diplomu i 500 maraka, predlo`eni su Dragica Ninkovi} i @arko Vukonje ovog grada. O dodjeli priznanja odlu~ivat }e se na sjednici Skup{tine op}ine, zakazanoj za danas. Za dobitnika povelje Maksimovi}a je lokalni SDS predlo`io i prije dvije godine, ali je taj prijedlog povu~en. Ovaj put ga je skuvi} za rezultate u oblasti obrazovanja, Slavko \or|evi} za doprinos razvoju zdravstva i humanitarnih aktivnosti i federalni ministar Edin Mu{i} za doprinos stvaranju uvjeta za povratak u Fo~u. {njaka u lokalnom parlamentu, ne}e podr`ati ovakav prijedlog, a ako on bude izglasan, odbit }e da preda priznanje predsjedniku Kluba poslanika SDS-a u predratnoj Skup{tini RBiH. - Smatram da ljudima koji su

bili na visokim pozicijama u periodu 1991-1992. godina, koji su kreirali tada{nju politiku, ne treba dodjeljivati ovakva priznanja kratko je prokomentirao [ukalo. Na~elnik op}ine Zdravko Krsmanovi} ka`e da po zakonu svako ima pravo na inicijative i da je nezahvalno bilo {ta re}i prije nego {to ~uje obrazlo`enje predlaga~a i komisije. - Sigurno je da je predizborna kampanja uveliko krenula i imam utisak da svaka politi~ka partija poku{ava na svakoj ta~ki i zarezu ostvariti politi~ku korist. Tu se ve}ina politi~kih partija vra}a u devedesete. Svaki dan imamo neko od tih pitanja, naprimjer Dobrovolja~ka, tako da sve {to se u BiH de{ava uveliko miri{e na 1991. i ne ~ude ni inicijative za dodjelu nagrada klju~nim akterima devedesetih godina - rekao je KrsmaAl. BAJRAMOVI] novi}.

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Vrijeme je da napravimo rez
- Iako je pro{lo mnogo vremena, jo{ osje}amo posljedice agresije na BiH. Na vlasti i odgovornim mjestima su nesposobni, nestru~ni, bolesni, narcisoidni, osvetoljubivi ljudi. Vrijeme je da napravimo rez i vratimo sposobne, {kolovane, normalne ljude kojima je pomo}i drugo(J. Dizdarevi} iz Sarajeva) me i druga~ijem najva`niji prioritet.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

29. 4. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 21 BANJA LUKA 24 BR^KO 23 TUZLA 23

Nova skandalozna odluka br~anskog gradona~elnika

Uprkos tome {to se ve}ina javnosti u Br~kom jo{ zgra`a zbog nedavne odluke gradona~elnika Distrikta Dragana Paji}a da izdvoji 9.000 KM za biciklisti~ku utrku Banja Luka Beograd, Paji}: u dopiBijes sni{tvo Br~aka
Faksimil Paji}eve odluke od koje Br~ko nema koristi

GORA@DE 19

^ETVRTAK
29. 4. 2010.

PETAK
30. 4. 2010.

SUBOTA
1. 5. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 30C do 160C
DNEVNE TEMPERATURE

od 8 C do 17 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 90C do 170C
DNEVNE TEMPERATURE

od 190C do 260C

od 200C do 280C

od 220C do 290C

„Dnevnog avaza“ u Br~kom stigla je nova skandalozna odluka prvog ~ovjeka Br~kog o slanju tro~lane Vladine ekipe u Njema~ku na 18. smotru srpskog folklora. Troje uposlenika je do Manhajma, odnosno Dortmunda vozio gradona~elnikov voza~, a u Njema~koj su boravili od 23. do

26. ovog mjeseca za {ta }e, kako je odlukom predvi|eno, dobiti dnevnice. U odluci nije navedeno koliko je ovaj izlet ko{tao porezne obveznike Distrikta, no za pretpostaviti je da se cifra kre}e oko nekoliko hiljada maraka, a sigurno ovim njihovim boravkom u Njema~koj Br~ko ne}e imati nikakve E. R. koristi.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Op}a slika u potpunosti }e se pobolj{ati i biometeorolo{ke prilike u cijeloj zemlji }e biti povoljnije. Vi{e sunca pozitivno }e djelovati na raspolo`enje ve}ine populacije, a hroni~ni bolesnici i meteoropati ne}e imati ja~ih tegoba. Nakon svje`ijeg jutra, kada bi se trebalo povesti ra~una o odijevanju, tokom dana }e s porastom temperature biti ugodnije i prikladno za {etnju.

Grad Sarajevo
Izlazak 5.42 Zalazak 19.47

29. 4. 2010.
Izlazak 21.23 Zalazak 5.44

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Uposlenici Vlade i{li na smotru srpskog folklora o tro{ku Distrikta

Prete`no vedro

Preovladavat }e ZENICA LIVNO sun~ano vrijeme uz 21 malu, a tokom poslijepodneva mjestimi~no 20 SARAJEVO i uz umjerenu obla~nost. 19 U jutarnjim satima svje`ije s kratkotrajnom maglom po 26 kotlinam i uz rije~ne tokove. MOSTAR Vjetar slab, isto~ni i sjeveroisto~ni. Jutarnja temperatura do 3 do 11, na jugu do 16, a najvi{a dneNEUM vna od 18 do 26 stepeni. 26

Brzo - kratko
Trilateralni sastanak ministara u Ankari

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

teme

Sna`na i kontinuirana podr{ka BiH
Ministri vanjskih poslova Turske i Hrvatske Ahmet Davutolu (Davutoglu) i Gordan Jandrokovi} izrazili su u Ankari tokom susreta sa {efom bh. diplomatije Svenom Alkalajem sna`no opredjeljenje da me|unarodnoj zajednici upute poruku o kontinuiranoj podr{ci BiH, javlja Fena. Davutolu i Jandrokovi} su (Foto: Reuters) posebno izrazili podr{ku Ankara: Alkalaj, Davutolu i Jandrokovi} putu BiH ka evroatlantskim integracijama i potvrdili spremnost da nastave pru`ati pomo}.

ZLO^INCI Nakon izdr`avanja petogodi{nje kazne u Americi

Ubica srebreni~kih dje~aka Marko Bo{ki} izru~en BiH!
Bo{ki} li~no u~estvovao u strijeljanju i ubistvima bo{nja~kih mu{karaca i dje~aka, ka`e Grube{i}
Nakon {to je odslu`io petogodi{nju zatvorsku kaznu, biv{i pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske RS, bosanski Hrvat Marko Bo{ki} (43), porijeklom iz Gornje Obodnice kod Tuzle, ju~er

Evropska razvojna banka odobrila kredit

Za dr`avni zatvor 19 miliona eura
Odbor direktora Evropske razvojne banke dodijelio je 19 miliona eura kreditnih sredstava kao podr{ku izgradnji dr`avnog zatvora u BiH, a o uslovima }e se detaljnije pregovarati u junu, izjavio je ju~er zamjenik ministra pravde BiH Sr|an Arnaut. Arnaut je za Srnu podsjetio da je EU u posljednjih nekoliko godina izmijenila zatvorska pravila, koja se umnogome razlikuju od prethodnih, {to je iniciralo izmjenu prvog projekta za izgradnju ovog objekta u Isto~nom Sarajevu.

Evropsko vije}e vjerskih ~elnika

Najvi{e se dru`io sa Srebreni~anima
Bosanski Hrvat Marko Bo{ki} tokom nekoliko godina svog `ivota u Bostonu najvi{e se dru`io sa Srebreni~anima. Me|u njima je bilo i onih koji su pre`ivjeli srebreni~ki genocid. Svakodnevno je dolazio u „Klub Sarajevo“, a najbolji prijatelj mu je bio izvjesni Hasan. Hasan je u srebreni~kom masakru izgubio 29 ~lanova porodice, me|u kojima i brata.
Bo{ki}: U~estvovao u genocidu ^ampara: Vodi istragu

Usvojena Deklaracija o toleranciji
Usvajanjem Deklaracije o toleranciji, ju~er je u Istanbulu zavr{eno trodnevno, sedmo zasjedanje konferencije Evropskog vije}a vjerskih ~elnika. To vije}e osnovano je 2001. u duhu Svjetske konferencije religija za mir sa sjedi{tem u Njujorku, javila je Mina. U svojstvu osniva~a i dopredsjednika Vije}a reisu-l-ulema Mustafa Ceri} govorio je o evropskom identitetu s munarom. Ceri} je ustvrdio da je munara oduvijek bila dio evropskog ide- Reis Ceri}: Munare dio evropskog ntiteta zato {to je interakcija izme|u islama i Evrope historijska ~injenica. identiteta - Zabranom izgradnje munare {iri se lo{a volja prema muslimanima u Evropi, a mi u BiH to vidimo kao lo{u poruku nakon etni~kog ~i{}enja i genocida. Vjerujem da se gre{ka o munari u [vicarskoj ne}e {iriti Evropom i da }emo svi shvatiti da je Evropa mogu}a u su`ivotu i toleranciji svih vjera, kultura i svjetonazora - istakao je reis Ceri}.

oko 15 sati izru~en je iz Sjedinjenih Dr`ava u BiH. Na Me|unarodnom aerodromu u Sarajevu preuzeli su ga pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA). Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdio portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}, Bo{ki} je pod istr-

[ta je rekao ameri~kom tu`iocu
Bo{ki}a je Savezni sud SAD osudio na pet godina i tri mjeseca zatvora zbog laganja i prikrivanja svoje vojne slu`be tokom rata u BiH. On je ameri~kom tu`iocu kasnije kazao da je bio zatvorenik srpskog logora, odakle je pu{ten uz uvjet da se priklju~i 10. odredu Vojske RS. Tvrdio je da bi bio ubijen da to nije u~inio. Tako|er, ameri~kim istra`iteljima je priznao da je pomagao u ubistvima 1.200 Bo{njaka u Srebrenici. Uhap{en je 27. avgusta 2004. u mjestu Pibadi, gdje je `ivio i radio zadnjih godina.

Konkurs za novog direktora policije RS

Kandidati Vasi}, Zubac i Dragi{i}
Za novog direktora policije RS konkurirala su tri kandidata - sada{nji na~elnik Kriminalisti~ke uprave RS Gojko Vasi}, na~elnik Centra javne bezbjednosti Trebinje Goran Zubac i radnik SIPA-e u Banjoj Luci Nenad Dragi{i}, saznaje Srna. - Danas (ju~er) istekao je rok za dostavljanje dokumentacije Nezavisnom odboru za izbor direktora policije RS - rekao je za Srnu predsjednik ove komisije Zoran Male{evi} i dodao da }e Komisija zasjedati poslije 1. maja, kada }e otvoriti koverte i saznati imena onih kojih su konkurirali za izbor direktora policije RS.

agom Tu`ila{tva BiH zbog sumnje da je u~estvovao u genocidu na podru~ju Srebrenice u julu 1995. godine. - Bo{ki} je osumnji~en da je zajedno s drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda VRS li~no u~estvovao u strijeljanju i ubistvima bo{nja~kih mu{karaca i dje~aka, zarobljenih nakon pada za{ti}ene zone Srebrenica. Bo{ki} je bio nedostupan pravosudnim organima BiH, s obzirom na to da je emigrirao u SAD, gdje je procesuiran za krivi~no djelo imigracione prevare - rekao je Grube{i}. U popodnevnim satima Bo{ki} je, saznajemo, predat dr`avnom tu`iocu Dubravku ^ampari, koji ga je saslu{ao i predlo`io odre|ivaF. VELE nje pritvora.

Su|enje predsjedniku Alternativnog kluba Trebinje

Stevovi} tra`io izuze}e sutkinje Vesne Ivkovi}
Smatra da su mu u procesu koji se vodi na Osnovnom sudu ugro`ena osnovna ljudska prava
Na po~etku ro~i{ta u predmetu Milenko Kruni}, Pero Radanovi} i ostali, odr`anom ju~er u Osnovnom sudu Trebinje, tu`eni Bla`o Stevovi}, predsjednik Alternativnog kluba Trebinje, zatra`io je izuze}e predmetne sutkinje Vesne Ivkovi}, kao i izuze}e suda zbog toga {to su mu, kako je rekao, procesom ugro`ena osnovna ljudska prava. Tako|er, Stevovi}, koji u ovom predmetu dokazuje upetljanost rukovodnog kadra „Telekoma RS“, Radne jedinice Trebinje, predvo|enog Radanovi}em i Kruni}em u finansiranje skrivanja Radovana Karad`i}a i te{ki kriminal u ovom preduze}u, ponovo na- Stevovi}: vodi kako vladika Gri- ^estitao gorije uporno izbjegava svjedoku da se u ovom slu~aju pojavi kao svjedok, dok sud ne}e da {alje sudsku policiju po njega. Svjedok na ju~era{njem ro~i{tu Radivoje Vu~i} nije, ka`e nam Stevovi}, demantirao ~injenicu da je Radovan Karad`i} bio u Trebinju 2000. godine kada su preno{ene kosti Jovana Du~i}a. - Vu~i} me nije tu`io, jer, kako je ispri~ao, pravnici su mu kazali da sam u pravu, nakon ~ega sam mu ~estitao i zahvalio na ~estitosti i po{tenju. Me|utim, tada se na njega obru{io advokat Rato Runjevac, koji ina~e u Trebinju u~estvuje u kreiranju pravosudne politike i koji i danas negira etni~ko ~i{}enje - istakao je Stevovi}. M. Sm.

Cikoti} svjedo~io na su|enju za zlo~ine u Bugojnu

Ratni zarobljenici predati civilnim organima
Svjedo~e}i na su|enju ~etvorici optu`enih za zlo~ine u Bugojnu (Enes Hand`i}, Nisvet Gasal, Musajb Kukavica i Senada Dautovi}), Selmo Cikoti} ju~er je kazao da je po „instrukcijama generala Rasima Deli}a“ brigu o ratnim zarobljenicima prepustio civilnim organima u tom gradu, prenosi BIRN. - U avgustu 1993. komandu operativne grupe posjetio je general Deli} i kazao da se ja trebam brinuti o ratnim djelovanjima, a o nekoliko stotina ratnih zarobljenika dr`avni organi. Nakon tih instrukcija zarobljenike sam prepustio tim organima - kazao je Cikoti} Cikoti}: Deli}eva odgovaraju}i na unakrsna pitanja dr`avne tu`iteljice. instrukcija

Udru`enje poslodavaca FBiH

Mladen Pandurevi} izabran za direktora
Upravni odbor Udru`enja poslodavaca FBiH imenovao je Mladena Pandurevi}a za direktora Udru`enja na mandatni period od ~etiri godine, po~ev{i od 1. maja. Pandurevi}, diplomirani pravnik iz Sarajeva, bio je ~lan Uprave „Centrotrans-Eurolinesa“ Sarajevo te potpredsjednik UO Udru`enja poslodavaca FBiH i predsjednik Grupacije prijevoznika u Udru`enju poslodavaca, saop}eno je iz Udru`enja.

Prevarena `ena i u Ljubu{kom

Srednju {kolu ne upi{e 20 posto djece
Iako u BiH ne postoje zbirni podaci o obrazovnoj strukturi stanovni{tva, zvani~ne procjene ukazuju da oko 60 posto stanovni{tva nema zavr{enu srednju {kolu, dok i do 20 posto djece uop}e ne upi{e srednju {kolum, upozorili su ju~er u Banjoj Luci i predstavnici Centara civilnih inicijativa (CCI), javila je Fena.

Dobila opomenu, a korisnika kredita ne poznaje
Policijskoj upravi Ljubu{ki ju~er je gra|anka (44) prijavila da je od mikrokreditne fondacije EKI, poslovnica Mostar, dobila opomenu pred tu`bu u kojoj je navedeno da je `irant za kredit osobi koju ne poznaje, saop}eno je iz MUP-a ZHK. U dopisu stoji da je navedena gra|anka, kao `irant, du`na otplatiti preostale rate kredita zbog toga {to du`nik, odnosno korisnik kredita, ne vra}a kredit uredno. U toku je provjera navoda iz prijave o kaznenom djelu koje je po~inila slu`bena osoba mikrokreditne fondacije EKI, stoji u saop}enju.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

9

SKANDAL Kako je ukraden automobil Rude Vidovi}a

[ef ministrovog kabineta u pono} vozao goste!?
Slu`beni automobil kori{ten izvan radnog vremena bez valjanog obrazlo`enja, ka`e Kuzmanovi} Gaguli} je imao pravo koristiti vozilo, ka`e Vidovi}
^etiri mjeseca nakon {to je u Sarajevu u kasnim ve~ernjim satima ukraden slu`beni automobil Ministarstva prometa i komunikacija BiH, u Dr`avni parlament stigao je odgovor na poslani~ko pitanje @eljka Kuzmanovi}a u kojem su prvi put navedeni detalji koji se odnose na ovaj slu~aj. anjeva~kog samostana Sarajevo“. Ministar je u odgovoru naveo da je 4. na 5. decembar 2009. godine izme|u 21 i 00.05 sati ukradeno vozilo „VW pasat“, model 2,8 V64 Motion
„VW pasat“: Skupocjeni model Faksimil presude Br|aninu: 15 klju~nih ~lanova

Iako negira u~e{}e u Ratnom {tabu ARK

Kuzmanovi}evo ime nalazi se u presudi Radoslavu Br|aninu
Predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} negirao je ju~er da je bio ~lan Ratnog {taba takozvane Autonomne regije Krajina (ARK), tvrde}i da je dokument u kojem se spominje njegovo ime me|u ~lanovima spomenutog organa zapravo neva`e}i. - Naime, Odluka o osnivanju Ratnog {taba ARK bila je samo radna verzija, koja nikada nije stupila na snagu i nije bila pravno valjana. Poja{njenja radi, dr. Rajko Kuzmanovi} predlo`en je u Ratni {tab ARK bez njegovog znanja i volje, a na osnovu funkcije rektora Univerziteta u Banjoj Luci koju je tada obavljao. Odmah po saznanju da je predlo`en za ~lana Ratnog {taba ARK, dr. Kuzmanovi} je u pisanoj formi saop}io da ne `eli biti u ~lanstvu ovog tijela i predlo`io da se umjesto njega imenuje drugi ~lan - naveli su iz Kuzmanovi}evog kabineta. Dodaju da je on, upravo zbog ~injenice da nije `elio biti u Ratnom {tabu, kasnije smijenjen s funkcije rektora Univerziteta u Banjoj Luci. No, Odluka o imenovanju dr. Kuzmanovi}a u Ratni {tab ARK nalazi se u Ha{kom tribunalu i na nju se „Avaz“ i pozvao. Naime, ona se navodi kao dokaz u presudi ratnom zlo~incu, predsjedniku Kriznog {taba ARK Radoslavu Br|aninu, koji je osu|en na 32 godine zatvora za ratne zlo~ine po~injene u Bosanskoj krajini. U presudi se isti~e da je [tab ARK imao 15 „klju~nih ~lanova“, me|u kojima se nalazi i Kuzmanovi}evo ime. Malo je vjerovatno da bi Ha{ki tribunal bilo koga osudio na osnovu „radne verzije“ biF. V. lo kakve odluke.

Klju~no pitanje
No, u odgovoru je ostalo neobja{njeno klju~no pitanje {ta je Dra`en Gaguli}, {ef kabineta ministra Rude Vidovi}a, radio sa skupocjenim slu`benim automobilom pet minuta po pono}i 5. decembra 2009. u Sarajevu.
Faksimil prijave ministra Vidovi}a

Bez posebne odluke
Vidovi} je u odgovoru podsjetio i na to da „u ovom ministarstvu slu`bena vozila nisu dodijeHighline i da je automobil koristio njegov {ef kabineta. Ovakav Vidovi}ev odgovor razljutio je Kuzmanovi}a, koji se zapitao „kakva je slu`bena potreba biti ispred Franjeva~kog samostana u pono}?!“ ljena na uporabu posebnom odlukom, nego se koriste prema slu`benim potrebama“. {ta je {ef kabineta ministra Vidovi}a u ta doba radio na tom mjestu - rekao nam je Kuzmanovi}. S druge strane, ministar Vidovi} nam je ju~er rekao da je „uz njegovu ovlast {ef kabineta imao pravo koristiti vozilo i da je vozio njegove goste s kojima je razgovarao tu no}“. Na na{e pitanje o kakvim gostima i o kojem objektu se radilo, Vidovi} je ljutitio odgovorio: - Pa, nema smisla da novinarima jo{ navodim {ta radim 16 sati u svrhu slu`be! S. RO@AJAC

Herbert Okun na su|enju zlo~incu Karad`i}u

Vidovi}: Podnio prijavu

Kuzmanovi}: Tra`io odgovor

Pravo na kori{tenje
- Automobil mo`e biti svakome ukraden i tu nema ni{ta sporno. Me|utim, sporno je kori{tenje slu`benog automobila izvan radnog vremena bez valjanog obja{njenja. Nigdje nije navedeno

Naime, kako saznajemo, Vidovi} je u dopisu prilo`io prijavu o krivi~nom djelu u kojem se navodi da je „kra|a izvr{ena u ulici Konak bb u neposrednoj blizini Fr-

Muslimani i Hrvati iz BiH nisu htjeli da `ive u „srboslaviji“
Petodnevno svjedo~enje biv{eg ameri~kog diplomate Herberta Okuna u procesu protiv Radovana Karad`i}a zavr{eno je ju~er Okunovom ponudom da je, ako se za to uka`e potreba, spreman vratiti se u Tribunal i ponovo svjedo~iti. Teza Karad`i}a da su dnevnici koje je ambasador Okun vodio tokom svog anga`mana u BiH, i koji su bili povod njegovog svjedo~enja u nekoliko navrata pred Ha{kim tribunalom, relevantniji od onog {to je u svom svjedo~enju li~no iznio, ambasador je negirao rije~ima: „Ne to nije ta~no!“ Karad`i} je ~itanjem „Apela muslimanima i muslimankama“ iz maja 1992. godine, kojim se muslimanima nudi da ostanu u „srpskoj dr`avi“ te da njihov nestanak `ele zapadne zemlje, a ne Srbi, poku{ao impresionirati ambasadora Okuna. - Ja smatram da je ovaj dokument posebno neiskren... Iz tog va{eg dokumenta bilo je sasvim jasno gdje vi `elite da budu granice va{e samoprogla{ene RS... Mislim da je ovaj apel dosljedan va{oj politici, politici bosanskih Srba, da se njime od

Vije}e ministara danas o zahtjevu paljanskog krvoloka

Karad`i} pred BiH postavio nemogu} zahtjev
Zatra`io dostavljanje svih ratnih podataka, od ugovora o isporuci naoru`anja do imena stranih boraca koji su djelovali u BiH
Vije}e ministara BiH danas }e razmatrati novi tekst strogo povjerljive „Informacije o postupanju u predmetu tu`ilac protiv Radovana Karad`i}a“ koju je sa~inilo Ministarstvo pravde BiH. Kako nezvani~no saznajemo, Karad`i} vr{i pritisak da mu se dostave informacije koje Ministarstvo prave BiH, odnosno dr`ava nema niti ih mo`e sa~initi, {to je zapravo i njegov krajnji cilj. Nezvani~no saznajemo da je prikupljeno samo ne{to dokumentacije od Tu`ila{tva BiH, te da }e Ministarstvo pravde BiH zatra`iti da se u ovaj proces uklju~e i drugi dr`avni organi. - Organi BiH zadu`eni su da jo{ jednom provjere postoje li informacije koje nisu dostavljene, a koje BiH posjeduje - kazao je ju~er na{ izvor, navode}i da Ministarstvo pravde BiH ne posjeduje nikakve nove informacije. Na{ izvor navodi i da je Karad`i} zatra`io svu dokumentaciju

Okun: Spreman ponovo svjedo~iti

Karad`i}: Perfidan cilj

Tra`io i informacije o jedinicama ’Laste’ i ’[eve’
Drugi izvor potvrdio nam je da je paljanski krvolok zatra`io i spisak stranih boraca i mud`ahedina koji su u vrijeme rata bili u BiH, te podatke o tome iz kojih zemalja su dolazili. Zatra`io je i spisak osoba i podru~ja gdje su djelovale policijske jedinice „Laste“ i „[eve“.

iz ratnog perioda, dodaju}i da je to „nemogu} zahtjev“. Izme|u ostalog, kako nezvani~no saznajemo, od Ministarstva pravde BiH zatra`eno je i da dostavi informacije o ugovorima o isporuci naoru`anja koje je na{a dr`ava sklapala s Pakistanom, Turskom i drugim zemljama te imena stranih boraca koji su djeloS. R. - F. V. vali u BiH.

muslimana tra`ilo da se predaju. U osnovi tog dokumenta sve je neta~no, toliko neta~no da je smije{no - odgovorio je ambasador Okun On je kazao kako nije istina da muslimani i Hrvati iz BiH nisu htjeli `ivjeti u Jugoslaviji, kako je to prezentirao Karad`i}, ve} da nisu htjeli ostati „u srboslaviji“ koju su, prema srpskom planu, trebale ~initi Srbija, Crna Gora, MakedoA. HAD@I] nija i BiH.

Poziv na prvomajski protestni mar{
Udru`enje poljoprivrednika BiH pozvalo je ~lanove, simpatizere i gra|ane koji podr`avaju njegovu borbu za poljoprivredu, nova radna mjesta i doma}u proizvodnju da iza|u na prvomajski protestni mar{ u Sarajevu, javila je Fena.

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

teme

PARLAMENT Kratka rasprava u Predstavni~kom domu o borcima

S protesta u Sarajevu: Skup se pretvorio u nerede

Irfan Ajanovi} u~esnike bora~kih protesta optu`uje za terorizam!?
Nadarevi} iznio druga~iji stav, da organizatori protesta nisu imali namjeru ru{iti ustavni poredak [ta novo Mujezinovi} sprema borcima
Odbor Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH za bora~ka i invalidska pitanja izvijestio je ju~er taj dom o svom zaklju~ku u kojem „podr`ava opravdane zahtjeve boraca i putem legalno organiziranih protesta, ali osu|uje vandalsko pona{anje pojedinaca na skupu 21. aprila“. slanik SDA - Sulejman Tihi}, smatraju}i da se ne radi o „pojedincima“, niti „vandalskom pona{anju“. - To je bilo teroristi~ko i izrazito ru{ila~ko djelo velikog broja u~esnika protestnog skupa. Ovaj zaklju~ak Odbora za bora~ka pitanja kao da je pisao D`evad Ra|o ili njegovi sponzori koji su dijelili pare da se pred Vladom desi ono nasilje - izjavio je Ajanovi}. Na to je reagirao Safet Softi}, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma, napominju}i da je nepristojno spominjati
Ajanovi}: Te{ke uvrede umjesto podr{ke

Nakon protesta ispred Vlade FBiH

Uhap{eno deset osoba zbog u~e{}a u neredima
Svi predati Kantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo
Policijski slu`benici Federalne uprave policije (FUP) uhapsili su deset osoba za koje se osnovano sumnja da su 21. aprila, kao aktivni u~esnici nasilni~kog pona{anja, u~estvovale u protestnom skupu ispred zgrade Vlade (1988.), svi ro|eni u Sarajevu, zatim Ned`ad Avdibegovi} (1976.), ro|en u [ahbegovi}ima, trenutno nastanjen u Sarajevu. Uhap{ene su i maloljetne osobe E. M. (1993.), A. K. (1996.), E. H. (1994.), S. Z. (1992.), svi ro|eni u Sarajevu, te N. G. (1992.), ro|en u Kotoru (Crna Gora), koji je dr`avljanin i BiH, trenutno nastanjen u Sarajevu. Za njih se sumnja da su po~inili krivi~na djela nasilni~kog pona{anja, napada na slu`benu osobu u vr{enju poslova sigurnosti i o{te}enja tu|e stvari, saop}io je FUP . Me|u uhap{enima je i maloljetni B. M. (1993), ro|en u [vedskoj, nastanjen u Sarajevu, koji je uhap{en zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio krivi~na djela nasilni~kog pona{anja i o{te}enja tu|e stvari. FUP nagla{ava da je nadle`nom tu`ila{tvu podnesena prijava i protiv N. B., ro|enog 1968. u Lukama kod Srebrenice. N. B. je odbio policijskim slu`benicima dati M. KUKAN izjavu.

Softi}eva opaska
Na sjednici Predstavni~kog doma ju~er nije bilo mnogo spominjanja bora~kih protesta, ali je na ovakav zaklju~ak Odbora reagirao Irfan Ajanovi}, po-

pravili odre|ene propuste prilikom organizacije protesta i to se posebno o~itovalo u elementima obezbje|enja skupa i redarskih slu`bi. No, Klub SDA osu|uje eskalaciju nasilja na protestima, ali je uvjeren da organizatori skupa iz ~etiri temeljne bora~ke organizacije nisu imali za namjeru ru{enje ustavnog poretaka FBiH, kako se to navodi u izvje{taju Federalne uprave policije - rekao je Nadarevi}

Uglavnom navija~i Sarajeva
„Avaz“ saznaje da su me|u do sada uhap{enima uglavnom navija~i FK Sarajevo, koji su u~estvovali i u ranijim neredima u [irokom Brijegu, te da }e hap{enja uslijediti i tokom dana{njeg dana. FBiH koji su organizirala bora~ka udru`enja, prenijela je Fena. Svi oni dali su iskaze, nakon ~ega su predati Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu. Kako „Avaz“ saznaje, uhap{eni su: Asim [ojko (1954.), Ensad Sulejmanovi} (1981.), Rusmir Kuki}

Opet komisija
Federalni premijer Mustafa Mujezinovi} ju~er je u Parlamentu konstantno izbjegavao novinare, koji su se zanimali za njegov ju~era{nji sastanak s predstavnicima Svjetske banke i nastavak dogovora Vlade i predstavnika bora~kih organizacija, koji ne}e biti pozvani ni na dana{nju sjednicu Vlade. Kako se nezvani~no moglo ~uti, Mujezinovi} je na sastanku sa Svjetskom bankom saop}io da }e Vlada odustati i od ranije najavljenog osnivanja fondacije za zapo{ljavanje demobilisanih boraca. Namjera je da se formira komisija koja }e razmatrati aplikacije demobilisanih boraca i birati projekte za zapo{ljavanje. Osim toga, Mujezinovi} je rekao da Vlada ne}e udovoljiti ni zahtjevu demobilisanih boraca da se u njihovom novom zakonu omogu}i nastavak penzionisanja onih koji ispunjavaju uvjete za povoljniju penziju. M. KUKAN

Odgo|eno glasanje o Nacrtu zakona o reduciranju prava nezaposlenih
Na sjednici je odgo|eno izja{njavanje poslanika o nacrtu zakona kojim je Federalna vlada kao predlaga~ najavila smanjenje naknada osobama koje ostanu bez posla i skra}enje vremenskog perioda u kojem se ispla}uju te naknade. Time je zaklju~en rad Predstavni~kog doma, a nastavak sjednice najavljen orijentaciono za 11. maj.

ljude koji nisu tu. Nadovezao se {ef Kluba poslanika SDA Ibrahim Nadarevi} saop}iv{i da je taj klub preksino} donio stav o de{avanjima na bora~kim demonstracijama. Taj stav druga~iji je od onoga koji je iznio Irfan Ajanovi}. - Klub SDA smatra da su organizatori skupa o~ito na-

Kitu{a Crnki}u: Vi{e niste moj ministar
Dijelu sjednice Predstavni~kog doma, koji se ticao Zakona o reviziji boraca, prisustvovali su zamjenik predsjednika Saveza RVI Huso Tucak i zamjenica predsjednika Organizacije {ehidskih porodica Bahrija Kitu{a. Novinarima nije promaklo da je Kitu{a na hodniku Parlamenta pozdravila Crnki}a, ali uz poruku da on vi{e nije njen ministar. Ina~e, Tucak nam je potvrdio da su predstavnici boraca pozvani na sastanak s Mujezinovi}em i Crnki}em u petak.

Dobitnici najvi{ih ratnih priznanja

Ra|o: Do}i }e vrijeme za kontraoptu`be
S vanredne sjednice Skup{tine Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja FBiH, odr`ane u Zenici, jasno je poru~eno vlastima da prvo ustanove cenzus za svoja i primanja zastupnika, a onda za borce. Predsjednik Skup{tine [erif Patkovi} dostavio je dokaze da Zenica: Sa Skup{tine Saveza nijedan ~lan ovog saveza No, poru~ujem im da }e nije u~estvovao u ru{ila~- ovome brzo do}i kraj. Upokim napadima na zgradu redit }u to s opcijom da ja nekoga prijavim za kra|u Vlade. Patkovi} je zatra`io od auta, a onda policija na|e policije da objelodani ko je i auto u mojoj gara`i. Onda kakav suzavac koristio, jer u do|e vrijeme za odgovornoSavezu raspola`u podacima st za la`no prijavljivanje i da su dezorijentiranost i ne- kontratu`bu. Oni koji su kontroliranost kod okuplje- poku{ali nama napakovati nih izazvala sredstva koja ru{enje ustavnog poretka nisu ispalili policajci ispr- dr`ave za koju smo prolijevaed zgrade Vlade, nego sa su- li krv, uskoro }e se na}i na mjestu koje su namijenili naprotne strane. - Zbog istrage koju vode ma, a ako Bog da, i iza re{etanadle`ni ne}u previ{e ko- ka - kazao je D`evad Ra|o, mentirati sam ~in i temu. predsjednik Saveza. A. D`.

(Foto: M. Kadri})

Crnki} i Kitu{a: Izgubljeno povjerenje

Upornost federalnog poslanika Mu{i}a ipak se isplatila

Usvojene izmjene Zakona o reviziji boraca
Svaki korisnik bora~kih naknada morat }e dostaviti potvrdu o neispla}enim vojni~kim pla}ama (certifikatima), a ako to ne u~ini, obustavit }e mu se isplata
Upornost federalnog poslanika Zijata Zije Mu{i}a kona~no se isplatila. Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH sa 62 glasa za, tri protiv i devet suzdr`anih usvojio je ju~er Mu{i}ev prijedlog izmjena Zakona o kontroli zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti bora~koinvalidske za{tite (BIZ). Za razliku od protivljenja u decembru pro{le godine, kada je ovaj zakon dono{en, ju~er su Mu{i}a ipak podr`ali i kolege iz njegove stranke, SDA, i Klub poslanika SBiH. Ako izmjene Zakona budu usvojene i u Domu naroda, a njihovo usvajanje zahtijevaju i bora~ka udru`enja smatraju}i da }e se jedino na taj na~in provesti kvalitetna revizija boraca, to }e zna~iti da }e svaki korisnik bilo koje naknade ili penzije iz oblasti BIZ-a u roku od mjesec morati dostaviti op}inskim slu`bama potvrde o neispla}enim vojni~kim pla}ama (certifikatima). Ove potvrde izdavane su 1996. godine i Mu{i} ih smatra ne- Mu{i}: upitnim dokazom o Podr{ka kolega u~e{}u u ratu. Ko ne donese tu potvrdu, privremeno }e mu se obustaviti isplata bora~ke naknade sve dok ne doka`e da je bio pripadnik oru`anih snaga. U slu~aju da to naknadno doka`e, retroaktivno }e dobiti zaostatke. Prakti~no, ova revizija ponajvi{e }e obuhvatiti one koji su nakon 1996. godine uz izjave dva svjedoka uvedeni u prava na bora~ke naknade. Ju~er su se poslanici SDA i SBiH opredijelili da usvoje Mu{i}ev prijedlog, priznaju}i da su se uvjerili kako Vlada FBiH do sada nije u~inila ni{ta da provede Zakon usvojen u decembru, iako je Ministarstvo za bora~ka pitanja njime obavezano da o rezultatima revizije svaka tri mjeseca podnosi izvje{taj. Takav izvje{taj jo{ nikada nije podnesen, a poznato je da jo{ nisu formirani ni revizorM. K. ski timovi.

Crnki} pobjegao
Zanimljivo je da niko iz Vlade koja je nedavno odbila Mu{i}ev prijedlog ju~er nije uzeo rije~, a ministar za bora~ka pitanja Zahid Crnki} napustio je sjednicu Parlamenta prije nego {to je po~ela rasprava o izmjenama Zakona o reviziji.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

11

Stranke

PROJEKTI Iz Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika

Kona~no po~inje obnova Alad`a d`amije u Fo~i
Prve radove finansira fond ameri~kog ambasadora Potraga za originalnim kamenolomom
Eksperti Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH obi{li su ju~er harem Alad`a d`amije u Fo~i, u sklopu priprema za po~etak obnove dragulja orijentalne arhitekture. Pripremu i po~etak obnove Alad`e finansira fond ameri~kog ambasadora u iznosu od 98.000 dolara. - U toku je izgradnja privremene nadstre{nice za fragmente, analizirat }emo fragmente temelja i tla, njihov sastav i istra`iti iz kojeg je kamenoloma gra|ena d`amija. Nakon toga uslijedit }e zidanje, u prvoj fazi nekih metar-dva - ka`e za „Avaz“ Medina Had`ihasanovi}Katana, saradnica u Komisiji za historijske spomenike. Prema rije~ima Had`ihasanovi}-Katane, analizom dijela temelja prona|enog nakon rata na obali Drine bit }e utvr|eno odakle je va|en kamen od kojeg je 1549. godine gra|ena Alad`a, tako da }e se

Fojnica: Potpisivanje pristupnica

Na info-punktu stranke

Brojni Fojni~ani pristupili SBBBiH
U organizaciji Op}inskog odbora Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH) Fojnica, mladi ove stranke postavili su info-punkt SBBBiH u Fojnici, gdje su gra|ane upoznavali s programom i ciljevima SBB-a i prikupljali pristupnice ovoj stranci. Odziv gra|ana bio je izuzetan i mogla se primijetiti posebna zainteresiranost mladih Fojnice za SBBH. ^. BiH.

^avi} o Bosi}evoj poruci

Mikrofonske pozive ne priznajem
Poruku Mladena Bosi}a, predsjednika SDS-a, da je i Demokratska partija (DP) dobrodo{la u opozicionu koaliciju SRS-a, PDP-a i SDS-a „Zajedno za Srpsku“, Dragan ^avi}, predsjednik DP-a, okarakterisao je kao „indigo poziv“. - Nikakve mikrofonske pozive ne priznajem. Oni nam ne zna~e ni{ta, jer je ri(Foto: A. Bajramovi})

Fo~a: Eksperti na budu}em gradili{tu

je~ o alibi, a ne stvarnom i su{tinskom pozivu. Da nije tako, ve} bismo se sreli, jer su kancelarije SDS-a od na{ih u Banjoj Luci udaljene svega sedam metara. O koaliranju sam ve} razgovarao s Ivani}em, Mihaljicom, Krsmanovi}em, Nikoli}em, ali s Bosi}em nisam - ka`e M. Z. ^avi}.

za rekonstrukciju d`amije uz prona|ene dijelove uzimati i kamen s originalne lokacije. - Ovo je jedan od najljep{ih i najzna~ajnijih projekata Rijaseta IZ i danas

smo korak bli`e sve~anom po~etku radova. Mi iz Med`lisa nadamo se da }e ova vijest obradovati sve Fo~ake i stanovnike cijele BiH. Alad`a d`amija bila je jedan od simbola Fo~e i ka-

da bude ponovo izgra|ena, doprinijet }e napretku u svakom smislu, naro~ito u oblasti povratka Fo~aka na njihov toprak - isti~e Salem ef. ]emo, predsjednik Al. B. Med`lisa IZ Fo~a.

Potpredsjednik SNSD-a Igor Radoji~i}

Neiskren odnos prema Beogradu
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radoji~i} smatra da u regionu „duvaju neki novi vjetrovi saradnje“ i da se mnogo ula`e u regionalne kontakte, javila je Srna. Komentiraju}i aktuelnu diplomatsku aktivnost predsjednika Srbije u regionu, kao i neke ocjene da Srbija „`rtvuje RS kako bi dokazala da joj je mjesto u Evropi“, Radoj~i} je na strana~kom skupu SNSD-a u Prijedoru ocijenio da Beograd nastoji plasirati jednu novu politiku intenzivir-

Enes Kari} na predavanju u Mostaru

IZ treba poraditi na profilaciji iskazivanja vjere u okviru EU
Veoma je va`no za Islamsku zajednicu, ali i sve ostale vjerske zajednice u BiH, da spremne do~ekaju ulazak na{e dr`ave u Evropsku uniju. To je aran`man koji osigurava po{tivanje ljudskih prava i gra|anskih sloboda, sigurnost i kulturnu i religijsku opstojnost, poru~io je Enes Kari} preksino} u Mostaru. - Kao intelektulac IZ smatram da bi dobro bilo poraditi na profilaciji iskazivanja vjere u okviru EU, uz prihva}anje iskustava koja se u Evropi pro`ivljavaju ve} desetinama godina - izjavio je Kari} novinarima nakon predavanja pod naslovom „Bo{nja~ko razumijevanje islama u 20. stolje}u“. On je naveo kako nije opravdana bojazan o gubitku islamskog ili bo{nja~kog identiteta u EU, s opaskom da „svakako nije dobro da iko u Evropi ima samo jedan identitet“. - Ako ulazimo u Evropu samo s jednim identitetom, da smo muslimani, to je onda stigma. Uostalom, u istinskoj demokratiji niko se ne treba bojati za svoj identitet. On se gubi u dru{tvima gdje nema slobode, a u slobodi se on razvija - istakao je Kari}, koji, kako je rekao, EU vidi kao vrstu ki{obrana za balkansku regiju. Akademik Kari} u Mostaru je odr`ao predavanje u okviru tradicionalne manifestacije „Dani mevluda i ziA. Du. kra 2010“.

Radoji~i}: Nova politika

anja odnosa i s Hrvatskom i sa BiH, kao i s drugim susjedima, a da problem le`i u neiskrenom odnosu Sarajeva prema Beogradu i prema Srbiji.

Mostarski HDZBiH razmotrio plan kampanje
Provedbeni i Izborni sto`er mostarskog Gradskog odbora HDZBiH raspravljali su o operativnom planu tog odbora za prvu fazu kampanje u periodu od 15. aprila do 31. jula ove godine, saop}eno je ju~er iz tog odbora, prenijela je Fena. Tako|er, bilo je rije~i o obilje`avanju 20. godi{njice osnivanja HDZBiH u Mostaru.

Kari}: Nema bojazni za identitet

SMS-om do TOYOTE
DOBITNICI NAGRADA ZA 28. 4. 2010. GODINE
200 KM NA DEBITNOJ KARTICI 062467302 DVD PLAYER 066164387 MP3 PLAYER 065693475 061968582 PRIBOR ZA JELO 061326770 PEGLA 061320063 063271507 [TAPNI MIXER 061194746 061357802 061539637 SJECKALICA 061158791 USB STICK 061358515 061863439 062944064 061327161 061139026 062210282 VAGA 061801156 061914570 061143483 066344782 IGRICE PC 061382619 066966951 061342787 061145801 KNJIGE 061251662 063865516 061792489 066499589 062531263 061256210 063450104 061471805 061831569 062367514 061348812 066649842 DVD 061187410 062922804 061167907 061531539 062213657 061210981 061895427 061226838 061204429 062204701 062136006 061079495 065658573 061557204 061998680

Klub poznatih

Slaven [ijakovi}

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

teme

Donio bih kvalitetan zakon o sportu
Li~ni profil rukometa{a bh. premijerliga{a Grada~ca
Ime i prezime: Slaven [ijakovi}. Datum i mjesto ro|enja: 17. mart 1985. godine. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Podstanar. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|endani bliskih osoba. Koji automobil vozite: „Golf 2“. Kako se odmarate: Gledaju}i TV. Omiljeni muzi~ar: Karl Koks (Carl Cox). Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: Ima jedna! Omiljeni pisac: Aleksa [anti}. Umjetnik kojeg cijenite: D`im Keri (Jim Carrey). Za koji klub navijate: Partizan. Koga biste poveli na pusti otok: Nekoliko prijatelja. Jeste li ljubomorni: Da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Liniju i ljepotu lica. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Bijelo meso i „orand`ina“. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Ne. Jeste li sujevjerni: Da. Imate li ku}nog ljubimca: Na`alost, ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Rad, rad i samo rad. I opet rad. Va{ najbolji prijatelj je: Buraz Dime, Adec, Nerko.

IMUNIZACIJA Na{i epidemiolozi pozivaju na vakcinaciju

U BiH vi{e od 2.080 oboljelih od rubeole
Na udaru djeca i tinejd`eri Vakcina MRP je izvrsna i nije joj istekao rok trajanja, ka`e Ravlija Prekinute trudno}e zbog rubeole
Vi{e od 2.080 osoba uglavnom djece i tinejd`era oboljelo je od rubeole u BiH. Ova dje~ija zarazna bolest i dalje se {iri pa su zdravstveni radnici ponovo upozorili da je najbolja za{tita cijepljenje djece vakcinom MRP (morbili, rubeola i parotitis).
(Foto: M. @ivojevi})

Opasna za trudnice
To je istaknuto i na konferenciji organiziranoj povodom Evropske sedmice imunizacije koja se obilje`ava od 24. aprila do 1. maja. Ovogodi{nji fokus u BiH stavljen je upravo na epidemiju rubeole. Epidemiolog Instituta za za{titu zdravlja RS dr. Mitar Te{anovi} kazao je da su se prvi slu~ajevi rubeole pojavili u Bosanskoj Dubici u RS, a sada imaju oko 1.000 oboljelih. Federalni epidemiolog dr. Jelena Ravlija rekla je da se zaraza iz RS pro{irila u FBiH. - Do 15. aprila registrovali smo 1.083 slu~aja. Najvi{e zara`enih
[ijakovi}: Vjeruje u rad

Pres-konferencija zdravstvenih stru~njaka: Vakcinacija najbolja za{tita

Pratite li politi~ku situaciju: Onako. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Donio bih kvalitetan zakon o sportu po mjeri sportista, a ne politi~ara. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Da. Volio bih saznati kakav sam na tom polju i bih li se sna{ao.

Vakcinacija romske djece
- U Bugarskoj je od pro{le godine prijavljeno vi{e od 13.000 oboljelih od morbila sa 17 smrtnih slu~ajeva. Bugarska nam nije tako daleko. Vi{e od 90 posto oboljelih su Romi. I u BiH je problem vakcinacija romske djece i na{e aktivnosti idu u tom pravcu - kazao je Te{anovi}.

ima u TK, KS, SBK, ZDK, HNK, dok u USK, Posavskom kantonu i BPK nema registrovanih zaraza ka`e Ravlija. Rubeola je blaga bolest koja prolazi bez ve}ih komplikacija, ali je opasna za trudnice jer o{te}uje fetus. Kako saznajemo, od pojave epidemije znatan broj trudno}a u BiH morao je biti prekinut zbog rubeole. Skoro u svim slu~ajevima radilo se o `eljenim trudno}ama.

Virus iz Amerike
I pored upozorenja mnogi roditelji ne `ele vakcinisati djecu zbog glasina da MRP izaziva te`e nuspojave. - Mogu}a je pojava lokalnog crvenila i blage temperature. To je

izvrsno cjepivo i ono je u na{em programu obavezne vakcinacije. Ta~no je da roditelji mogu zadr`ati pravo da ne cijepe svoje dijete, ali nemaju pravo da riziku izla`u drugu djecu. Mnoge evropske zemlje prilikom upisa djece u vrti} i {kolu tra`e potvrdu o vakcinaciji - ka`e Ravlija dodaju}i da vakcini MRP nije istekao rok kako se {pekulira, a ove godine su nabavljene nove doze. Nekoliko nalaza oboljele djece iz RS poslato je na analizu u Luksemburg. Epidemiolozi u RS mislili su da je bolest krenula s Kozare, ali rezultati analize u Luksemburgu pokazali su da je virus rubeole, koji hara u BiH, najsli~niji virusu koji se pojavio u SAD priE. HALA] je desetak godina.

SMS
NIGDJE PARA [ta je s pla}ama `eljezni~ara? Je li izabran novi direktor, evo posla imamo preko glave, a nigdje para. Bit }emo priseljeni opet iza}i na pruge. Primanja nam tri mjeseca kasne. VLAST I ZDRAVSTVO - Sramota za Ministarstvo zdravstva KS! @ene koje se moraju naru~iti za ultrazvuk dojke, nemaju gdje to u~initi, jer nijedna ustanova zdravstva ne daje vi{e termine, odnosno moramo se same snalaziti. Nije to nikakva novost, jer kakva vlast, takvo i zdravstvo. Svaka ~ast!

Dnevni avaz 061-142-015
MORAJU PJE[A^ITI ^itamo i ~ujemo da se privremeno ukidaju linije GRAS-u i „Centrotransu“. Pa, dokle narod da ~eka! Ako ve} GRAS ima tolike linije, onda stvarno nije fer da „Centrotransu“ ukidaju dvije linije koje su nam toliko potrebne. Ima nas koji ne}emo da koristimo usluge GRAS-a pa tra`imo alternativu i sada nas dodove do toga da idemo pje{ice. Molim vas da objavite ovo. Hvala! NA[E JE NAJBOLJE - Svi trgova~ki centri moraju u policama imati ve}inu bh. proizvoda! U suprotnom, treba ih poslati van iz zemlje!

ANKETA me|u gra|anima Bijeljine, Gra~anice i Sarajeva
Treba li vakcinacija djece protiv zaraznih bolesti biti obavezna?

TIHI] I PROTESTI - Sulejmane Tihi}u, sve~ano ti obe}avamo, kao i poslanicima iz tvoje SDA, da }emo vam odmah nakon izbora ukinuti privilegiju da dvije godine nakon izbora u`ivate platu poslanika u punom iznosu. Dogodine u ovo vrijeme mogli bismo gledati va{e proteste ispred zgrade Vlade. KONTEJNERI ZA HRANU Uvo|enje kontejnera za papir i staklo je sasvim O. K. Na{e vlasti trebaju hitno uvesti i kontejnere za ba~enu hranu i kruh te tako pomo}i mnogima koje su doveli na ivicu gladi.

Ako ho}emo zdravu djecu, moramo ih vakcinisati
- Zar nije obavezna? Koliko znam, mene su redovno vakcinisali, ali danas nisam upoznat sa zakonskim okvirima u toj obla- Boris Janji} sti. - Na tome trebaju mnogo vi{e raditi nadle`ni iz ministarstava. Vakcinisanje treba biti obavezno i glupost je da se to zakonski ne regu- Aida Osmanbegovi} li{e. - Dijete sam vodila na svaku vakcinaciju za koju mi je doktor rekao da je obavezna. Osim vakcinacije, treba voAmina diti ra~una o Gor~evi} ishrani djeteta. - Za{to ne bi bila obavezna kada je ve} besplatna? Drugo pitanje je kvalitet vakcina. Roditelje ~esto brinu kvalitet i ispravnost vakci- Borivoje Vukovi} na. - Vakcinacija djece protiv zaraznih bolesti mora biti obavezna i to roditelji trebaju znati. Ako ho}emo zdravu djecu, moramo ih Muhamed Sivali} vakcinisati. - Tek sam prije nekoliko mjeseci postala majka. Prvo mi je dijete i svaku vakcinaciju koju doktor propi{e obavezno }u da ispo{tujem. Ajla
Rizo

- Naravno da bi trebala biti obavezna jer se time predupre|uju opasne bolesti. Vlast bi zakonima trebala regulisati i \oko uvoz, odnosno kvalitet vakcina. Ani~i} - Nekada u na{em zdravstvu ni{ta nije bilo sporno i sve je bilo na svom mjestu. Suludo je i pri~ati o tome da li vakcinacija djece treba Hilmija Milkuni} biti obavezna. - Obavezno na svaku vakcinaciju koja je redovna odvedem dijete. Vakcinacija je obavezna, treba i mora da se proBelma vodi.
E. M. - H. ^. - A. Nu. Malinovi}

Sarajevo

Gra~anica

Bijeljina

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

13

LOVCI Hamdo Ibrelji}, ~lan Lova~kog dru{tva iz Ka}una

Ustrijelio desetogodi{njeg medvjeda kapitalca te{kog 348 kilograma
Godinu dana ga sa kolegama pratio i hranio
Pri~a koja ovih dana kru`i po Fojnici, Kiseljaku i Busova~i nije lova~ka. Had`ija Hamdo Ibrelji} (61), poduzetnik iz Busova~e, sa dva hica ustrijelio je medvjeda kapitalca, te{kog 348 kilograma i starog od devet do deset godina. Ibrelji} je ~lan Lova~kog dru{tva „Ka}unski zec“ iz Ka}una 15 godina i glavni je lovovo|a. - Na{e LD postoji od 1955. godine kao „Zec“ Busova~a, a nakon rata su od tog jednog nastala dva lova~ka dru{tva. „Ka}unski zec“ danas broji 140 ~lanova. Redovnim godi{njim prebrojavanjem divlja~i ustanovili smo da u na{em lovi{tu imamo devet sme|ih medvjeda. Izvr{ni odbor LD donio je de, vodoprivrede i {umarstva SBK. Odlu~ili smo da ga odstrijeli na{ najve}i donator Hamdo Ibrelji}. Najvi{e je doprinio ure|enju na{eg lovi{ta, izgradnji lova~kog doma, lova~kih ~eka, kao i objekata za odmor i rekreaciju lovaca. Svu potrebnu dokumentaciju i odobrenja smo pribavili. Po prvim nezvani~nim ocjenjivanjima, ovaj trofej nosi oko 400 bodova - ka`e predsjednik LD „Ka}unski zec“ Sakib Be{i}. Hamdo Ibrelji} je {krt na rije~ima, ali o ovom uspjehu ka`e: - San mi je bio da ustrijelim medvjeda, i eto posre}ilo mi se i to jo{ i kapitalca. Godinu dana sam ga sa kolegama pratio i hra-

Radnici su do~ekali direktora Slamnika

Nakon presude Osnovnog suda u Doboju

Trofej nosi oko 400 bodova

Direktor TNNO vra}en na posao
Prema nalogu Osnovnog suda u Doboju ju~er je direktor dobojske Tvornice niskonaponske opreme (TNNO) D`emo Slamnik vra}en na posao. Njemu su prije mjesec i po dana pripadnici za{titarske agencije „Mega Security“ fizi~ki zabranili ulazak u krug Tvornice. - Ohrabren sam {to je sud imao sluha za pravdu. Upravni odbor, koji je sada fakti~ki nelegalan, tra`io je moje uklanjanje zato {to sam dobro radio. Svi pokazatelji poslovanja imali su uzlaznu putanju. Tu`it }emo „Mega security“ i one po ~ijem nalogu su ovdje anga`irani - isti~e Slamnik. I u sindikatu Tvornice ohrabreni su njegovim povratkom. M. ^a. Podr{ku su dali i iz Saveza malih akcionara RS.

[ta mi se (ne)svi|a u Visokom

Izleti{ta puna sme}a
- Ne svi|aju mi se zgrade, redaju se bez ikakvog smisla i nisu prilago|ene ambijentalnoj cjelini. Mislim da su „o`iljak“ pravom licu Visokog. Ne svi|aju mi se ceste sa puno rupa, mora{ voziti slalom da sa~uva{ automobilske gume. Izleti{ta su puna sme}a, komunalci ne mogu na~istiti, koliko nesavjesni gra|ani bacaju Esmer Pita, informati~ar sme}e. Svi|a mi se samo jedna stvar u Visokom, a to je poplo~avanje ulice Branilaca. Ovaj posao, istina, dugo traje, ali se nadam da }e u toplijim danima biti i zaN. O. vr{eno - ka`e Esmer Pita, informati~ar.

Ibrelji} pored svog velikog trofeja

Prepariranje u Sarajevu
- Preparirat }u ga u Sarajevu kod Du{ka preparatora, ~itavog, lova~ki kazano u `ivoj formi. Postavit }u ga u hol svoje firme „Tamex“ u Ka}unima - ka`e Hamdo Ibrelji}. odluku za odstrel jednog medvjeda, a {to je u skladu sa odobrenjem za to dobijenim od Ministarstva poljoprivrenio. Za ovo vrijeme sam mu odvezao na hranili{te devet krava i jedno tele. Tri puta sam ga ~ekao na ~eki.

Tre}i put na ~eki na lokalitetu Razv{}e bili smo ja i Nazo Biti}. Iza 19 sati pomolio se medvjed, digao na zadnje noge i pogledao prema kravi koju smo mu dovukli dan prije. Krenuo je prema njoj i kad je do{ao bli`e opalio sam dva hitca i on je oti{ao. Po{to je bio mrak nismo

smjeli i}i za njim. Ujutro smo ga na{li oko 1,5 kilometara dalje od mjesta gdje sam pucao u njega. Bilo je i snijega pa smo ga dovezli skuterom. Sa mnom su bili Sakib Be{i}, Nazo Biti}, Fahrudin Smaka, Kemo Orman, Taib Ibrelji}, Kiso i drugi - pri~a Ibrelji}.
H. ^UKLE

Tehni~ki prijem objekata za povratnike u Vi{egrad

Organizacija BHB u Srebrenici i Bratuncu

Od planiranih 13, jedna ku}a nije izgra|ena, a jedna je nedovr{ena
Na podru~ju op{tine Vi{egrad izvr{en je tehni~ki prijem 13 ku}a za povratnike Bo{njake po sistemu „Klju~ u ruke“. Ku}e u selima Presjeka, @lijeb, Sendi}i, Kla{nik, Babin Potok, Okrugla, Hamzi}i i Jela~i}i su po projektu zavr{eni u zadatom roku, koji je odredila op{tinska komisija za dodjelu sredstava iz zajedni~kog Fonda BiH. Me|utim, od planiranih 13, jedna ku}a nije izgra|ena, a jedna je nedovr{ena. - Ustanovili smo da dvije porodice ne}e mo}i dobiti krov nad glavom za izvjesno vrijeme. Jedna ku}a je bila zapo~eta kasno u jesen i zbog zime nije mogla biti zavr{ena, a kod drugog aplikanta moramo tra`iti saglasnost Fonda za povratak za dislokaciju terena, jer sada{nja projektna dokumentacija ne odgovara objektu koji je u ratu devastiran. Potrebno je uraditi novi projekt za adaptaciju poru{ene ku}e u selu Meremi{lje - rekao je ~lan op{tinske komisije za tehni~ki prijem Ned`ad Muhi}. Ferid Smajovi}, u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, potvrdio je da zbog nekih propusta prilikom realizacije projekta, ZP08 jo{ uvijek nije zavr{en, ali se mo`e o~ekivati da se i preostale dvije ku}e iz tog projekta izgrade za kratko vrijeme, jer vremenski uslovi sada idu naruku. Izvo|a~ radova je gra|evinsko preduze}e „Primus“ iz Rogatice. Investicija je ko{tala oko 300.000 KM, a radovi su po~eli u jesen 2009. M. ANDRI] godine.
Sa podjele traktora u Poto~arima

Povratnicima donirala osam traktora
Predstavnici austrijske humanitarne organizacije „Seljaci poma`u seljacima“ (BHB), u Poto~arima su uru~ili osam traktora povratnicima u Srebrenicu i Bratunac. Landolf Revertera, potpredsjednik BHB-a, kazao je kako }e ova donacija olak{ati rad ljudima koji se bave poljoprivredom. - U cilju odr`ivog povratka nastavit }emo pomagati i u narednom periodu. Na{ fokus bit }e na donaciji mehanizacije manjim firmama i pomo}i u njihovom radu - kazao je Revertera. Do sada je organizacija „Seljaci poma`u seljacima“ na ovom podru~ju donirala vi{e od stotinu monta`nih ku}a, raznu Me. Sm. mehanizaciju i bazirala svoj rad na pomo} djeci.

KUD iz Srebrenika gostovao u Olovu

Turneja za 35 godina postojanja
U okviru turneje po BiH, ~lanovi KUD-a „Mehmed Ibrahimovi}“ iz Srebrenika gostovali su i u Olovu. - Ove godine obilje`avamo 35 godina postojanja, pa otuda i brojni nastupi u mnogim bh. gradovima. Nakon turneje po BiH planiramo odlazak na Festival folklora u Tursku - isti~e Safet Smaji}, predsjednik KUD-a i dodaje da veliku zahvalnost duguju Fahiru Zuki}u, koji finansira i poma`e njihova putovanja i nastupe. Me|u prisutnima u olovskom Domu kulture, nalazila se i Fata Orlovi}, pa su mnogi iskoristili priliku da se slikaju sa njom. - Bila sam kod k}erke u Srebreniku pa su me ovi iz KUD-a pozvali da idem sa njima u Olovo. Volim kada se na{a mladost veseli. Bila sam u Sloveniji, sad me zovu u Hrvatsku, oti}i }u. Ho}u da obi|em svijeta, gdje god na{ narod `ivi. @elja mi je da odem na had` i kod djece u Ameriku - kazala nam je FaS. Mi. ta Orlovi}.

„Dani cvije}a“ u Prijedoru

Zamirisao cijeli trg
Na jednom od gradskih trgova u Prijedoru ju~er je otvoren sajam cvije}a, trodnevna manifestacija na kojoj se s tridesetak vrsta cvije}a predstavilo osam izlaga~a, onih koji se proizvodnjom cvije}a kao porodi~nim biznisom bave ve} dugi niz godina. Tvrdi to i Milica Vukovi}, koja u naselju Gomjenica u plasteni~koj proizvodnji pod cvije}em ima oko 700 kvadrata. „Mirisni trg“ obi{ao je i na~elnik Prijedora Marko Pavi}, koji je podsjetio da „ova lokalna zajednica rado stimuli{e one koji `ele da se bave plasteni~kom proizvodnjom“. Samo u pro{loj godini za podr{ku plasteni~koj proizvodnji Op{tiM. Z. na je izdvojila 40.000 KM.

Mnogi `eljeli da se slikaju s Fatom

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

zeni~ko-dobojski kanton

MAGLAJ Nakon {to je Nihad Abidovi} stradao od mine

Oni su uspje{no zavr{ili 12 radionica

U~enicima Srednje tehni~ke {kole u Kaknju

Porodica brine kako sastaviti kraj s krajem
Svi vrlo dobro znaju koja su to minama ugro`ena podru~ja, ali opet borba za `ivot natjera ih ~ak i u minsko polje
Velika tragedija zadesila je porodicu Abidovi} iz maglajskog naselja Bijela Plo~a. Otac i hranitelj porodice Nihad (48) poginuo je 26. marta u eksploziji mine u rejonu Josipove ba{~e. Majku Sabinu tje{e Amir, Samir i Samira. Dvojica sinova su srednjo{kolci, a Samira je osma{. Nihadov otac Selim za sina ka`e da je bio veliki borac, da se nije pla{io posla. Samo je `elio da porodici obezbijedi najosnovnije sakupljaju}i stari papir, aluminij, `eljezo, bakar. Prije rata je radio u Tvornici namje{taja Borik, a u posljednje vrijeme stalnog posla nije imao. Mje{tani ovoga naselja svjesni su kakva im opasnost svakodnevno prijeti od zaostalih mina. Svi vrlo dobro znaju koja su to minama ugro`ena podru~ja, ali opet borba za `ivot natjera ih ~ak i u minsko polje. - Ja znam da su tu bile neke oznake, ali neke se i uklanjaju, pa ih ljudi koriste ko zna za{ta - dodao je Selim. Nihadovom smr}u Abidovi}i su ostali i bez ono malo sredstava za `ivot. [ta ih ~eka sutra ne znaju ni sami. Djed Selim, penzioner sa minimalnom penzijom, ka`e da }e se truditi da Nihadovoj porodici ni{ta ne fali, jer za unu~ad `ivi.
N. BRADARI]

Nakon kursa podijeljeni certifikati
U Srednjoj tehni~koj {koli u Kaknju uru~eni su certifikati povodom zavr{etka motivacijskog kursa. Ova kurs organiziran je u saradnji sa LERC-om iz Zenice, te NVO Alternative Kakanj. Polaznici, njih 40, u dva odjeljenja sa uspjehom su zavr{ili 12 radionica na kojima su u~ili i na~ine pisanja biografije, a sve u cilju br`eg pronalska posla nakon zavr{etka {kolovanja. - Ove radionice smo i oraganizirali sa u~enicima zavr{nih razreda. Cilj koji smo sebi zadali sa uspjehom smo okon~ali i mislim da }e nakon {to dobiju diplome ovi u~enici znati kako da se predstave budu}im poslodavcima u potra`nji i tra`enju posla - rekla nam je izvr{na direktorica NVO Alterantive Kakanj Maksuma Topalovi}. Svi u~enici bit }e uvedeni u bazu podataka LERC-a. Az. S.

Pru`anje prve pomo}i u @ep~u

Najbolja ekipa O[ „Alija Nametak“
U organizaciji OO Crvenog kri`a @ep~e odr`ano je op}insko takmi~enje u pru`anju prve pomo}i za u~enike osnovnih {kola. Najvi{e znanja kroz teorijski i prakti~ni dio pokazali su u~enici O[ „Alija Nametak“ Begov Han, koji }e predstavljati op}inu na kantonalnom takmi~enju koje }e se odr`ati u Zenici. Drugi su bili u~enici O[ „Fra Grga Marti}“ Ozimica, dok su tre}e i ~etvrto mjesto osvojile O[ „@ep~e“ i O[ „Abdulvehab Ilhamija“ @eljezno Polje. R. Ag.

Abidovi}i su ostali bez hranitelja porodice

Mektepsko takmi~enje u Visokom

Na sceni u Radni~kom domu u Brezi

Polaznici pokazali zavidno znanje
Za podru~je Med`lisa IZ Visoko, proteklog vikenda, u Bijeloj d`amiji odr`ano je mektepsko takmi~enje iz kiraeta i op}eg znanja o islamu. U u~enju Kur’ana takmi~ila su se 52 polaznika iz 27 d`emata, a u kategoriji op}eg znanja o islamu 55 polaznika iz 28 d`emata. Iz kiraeta, do 5. razreda osnovnih {kola, prvo mjesto osvojio je Kelim Krije{tarac iz d`emata Rosulje, drugo Faruk Bukurevi} (Donja Mahala) dok je tre}e mjesto pripalo Arminu Arnautovi}u (Muha{inovi}i). Od 6. do 8. razreda prvo mjesto osvojila je Sumejja Halilovi} (Donja Mahala), drugo mjesto Amina Zuki} (Rosulje) a tre}e je pripalo Hasibu Mimi}u (Novo Brdo). Iz op}eg znanja o islamu prvo mjesto osvojila je Naida Dedi} (Donja Mahala), drugo Edina Muslija (Mokronozi) a tre}e Ed`nan Jusufovi} (Maurovi}i). Ina~e, svi takmi~ari su dobili prigodne hedije, a pobjednici knjige i nov~ane nagrade. Komisija u sastavu: za kiraet glavni imam Ibrahim ef. Had`i}, hfz. Edin ef. Bukva i hfz. Zijad ef. Dervi} i za ilmihal Mustafa ef. Omerdi}, Ahmet ef. Agi}, Sabahudin ef. ^ehaji} i Nisvet ef.

Javna debata kao pozori{na predstava
U sali Radni~kog doma u Brezi Debatni klub omladinskog centra „Desnek“ organizovao je javnu debatu na temu „Mediji doprinose pomirenju u BiH - da ili ^lanovi Debatnog kluba „Desnek“ na sceni ne“. Iako je do sada odr`an veliki broj debata na razne teme, prvi put je ona izvedena u obliku pozori{ne predstave. Iako je izostala ve}a posje}enost, mladi iz Debatnog kluba napravili su odli~nu atmosferu i prisutne nasmijali do suza. U samoj predstavi u~estvovali su Amila Muhi}, Samra Arnaut, Alma Murti}, Azra Kadri}, Ilhana [abanovi}, Ajla Avduki} i Amila Hubi}. Uz obe}anje da Brezane uskoro o~ekuju sli~ni projekti, mladi debatanti su pozvali sve zainteresovane da se priklju~e klubu i S. G. da doprinesu razvoju debatne kulture u Brezi.

Takmi~enje iz kiraeta i op}eg znanja o islamu

Smaka izabrali su da najuspje{niji takmi~ari Sumejja Halilovi}, Kelim Krije{tarac

i Naida Dedi} predstavljaju Med`lis na muftijskom taN. O. kmi~enju.

U Kaknju u toku akcija proljetnog ure|enja

Porast kriminaliteta u @ep~u
Na redovnom mjese~nom Foruma gra|ana op}ine @ep~e, kojeg su predvodili na~elnik PU Vlado Jozinovi} i komesar Suad Dizdarevi}, razgovarano je, izme|u ostalog, o kriminalnim de{avanjima u op}ini u protekla tri mjeseca. Prema podacima PU, u posljednje vrijeme zabilje`en je porast kriminaliteta za 10 posto vi{e u odnosu na prethodni period, a evidentirano je i pove}anje broja R. Ag. slu~ajeva naru{avanja javnog reda i mira.

Akcija kakanjskih planinara

Sanirane udarne rupe

„Umiveni“ prijelazi

Parkovi oboga}eni cvije}em

Zasa|eno 16.000 sadnica
Proteklog vikenda u Kaknju je zavr{ena akcija „Hiljadu sadnica“. Kako ka`e predsjednik PD „Bobovac“ Elvedin Be{i}, tokom aprila u ~etiri akcija{ka dana u grupama od 25 do 30 planinara zasa|eno je 16.000 sadnica na platou prema Vukanovi}ima i @itelju. Akcija je organizirana u saradnji sa PJ [umarija Kakanj koji su obezbijedili hranu, prijevoz i sadnice, a planinari Az. S. dobru volju i dobrovoljni rad.

Grad polako poprima ljep{i izgled
Dolaskom prolje}a Zavod za planiranje grada Kaknja nastoji realizrati planove i programe za ovu godinu. Ovih dana na glavnoj saobra}ajnici u gradu u ulici Alije Izetbegovi}a asfaltirane su rupe koje su nastale tokom zimskih mjeseci. Kako ka`e direktor Zavoda Zijad Neimarlija privremeno su udubljenja koja su voza~ima predstavljala veliki problem sanirana betonom, a nakon toga asfaltom. - Nismo mogli ~ekati naredu sjednicu Op}inskog vije}a kada }e se razmatrati planovi i programi preduze}a. Iz teku}ih rezervi sanirali smo nastale rupe i uradili pje{a~ke prijelaze, odnosno horizonatalnu i vertikalnu signalizaciju. Brojni parkovi u gradu ve} su oboga}eni novim sezonskim cvije}em, a u Mjesnoj zajednici Kakanj 2, u neposrednoj blizini Vatrogasnog doma, rije{ili smo jedan odvod sa ulice zbog kojeg su najvi{e trpjeli pje{aci - ka`e NeimarAz. S. lija.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

15

TRAGEDIJA Nesre}a na radu u centru Sarajeva

Radnika usmrtio odron zemlje dok je kopao u kanalu
Hajrudina Hod`i}a (41) iz Maglaja, radnika firme „Ted invest“, zatrpalo blizu tri kubika zemlje dok je postavljao kablove za „Importane centar“ Neuspje{na reanimacija
Hajrudin Hod`i} (41) iz Maglaja, radnik sarajevske firme „Ted invest“, poginuo je ju~er oko deset sati kada se na njega, dok je kopao zemlju u kanalu kod @eljezni~ke stanice u Sarajevu, obru{ila zemlja. Radnici „Ted investa“ ve} mjesec su anga`irani na postavljanju elektrokablova za „Importane centar“ koji se nalazi prekoputa Kampusa u Novom Sarajevu.
Privo|enje uhap{enog Bogojevi}a
(Foto: M. Lugi})

Poku{aj ubistva u Banjoj Luci

Stravi~an prizor
Nastradali Hod`i} je zajedno s kolegom radio u kanalu dubokom tri metra, a u momentu kada se zemlja na njega sru~ila kolega je bio oti{ao po doru~ak. Vrativ{i se na mjesto gdje su radili, zatekao je stravi~an prizor. Hod`i}u je na le|a palo izme|u dva i tri kubika zemlje i potpuno ga zatrpalo. Kako smo saznali, do obru{avanja je najvjerovatnije do{lo zbog jakog vibriranja tla usljed prolaska tramvaja, jer je kanal gdje je posao obavljan od tramvajskih {ina udaljen nepuni metar. - Pritr~ali smo i poku{ali ga otkopati, ali ve} tad nije davao znakove `iv-

Dvojica mladi}a izbodena no`em
Vinko Bogojevi} (21), ranio 19-godi{njake Nemanju Umjenovi}a i Sr|ana Macanovi}a
Dvije osobe zadobile su te{ke povrede od uboda no`em preksino} oko 21.20 sati u Kara|or|evoj ulici u banjalu~kom naselju Lau{. Povrije|eni su Nemanja Umjenovi} (19) i Sr|an Macanovi} (19), a zbog napada na njih odmah je uhap{en Vinko Bogojevi} (21), koji je osumnji~en za poku{aj ubistva, te je ju~er predat u nadle`nost banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva. Do sukoba izme|u spomenute trojke do{lo je ispred ugostiteljskog objekta „Antika“ na Lau{u, gdje je prvo do{lo do verbalnog, a zatim i fizi~kog sukoba izme|u Bogojevi}a, s jedne, te Macanovi}a i Umjenovi}a, s druge strane. Tokom tu~e, Bogojevi} je izvadio no` i ubo Macanovi}a u grudi, a Umjenovi}u je zadao nekoliko reznih rana po le|ima. Povod ovog sukoba su najvjerovatnije nera{~i{}eni ra~uni izme|u mladi}a, a prema nezvani~nim informacijama, Bogojevi} je istog dana u popodnevnim satima istukao Macanovi}evog brata. Kada su se preksino} sreli, po~eli su se prepirati zbog toga, nakon ~ega je uslijedio i fizi~ki obra~un. - Radnici policije rasvijetlili su sve okolnosti ovog doga|aja i uhapsili osumnji~enoga. Niko od u~esnika u ovom incidentu nije odranije poznat policiji - kazala je Gospa Arsenovi}, portparol CJB Banja Luka. U Klini~kom centru Banja Luka potvr|eno je da je Umjenovi} nakon ukazane ljekarske pomo}i pu{ten na ku}no lije~enje, dok je Macanovi} zadr`an na Klinici za torakalnu hirurgiju i trenutno se nalazi u stabilnom stanju. B. S.

Vatrogasci iznijeli tijelo poginulog 41-godi{njaka

(Foto: J. Brutus)

ota. Hitna pomo} je odmah do{la, ali, na`alost, nije mu bilo pomo}i - kazao nam je jedan od Hod`i}evih uplakanih kolega.

Radnici su bespomo}no i u nevjerici govoto cijeli sat posmatrali kako se ljekari bore da Hod`i}a vrate u `ivot. Svi su bili shrvani

bolom i tugom zbog gubitka kolege, pa je i nekima od njih bila potrebna ljekarska pomo}.

Ostalo dvoje djece
Nakon {to su ljekari Hitne pomo}i prekinuli borbu za o`ivljavanje i konstatirali smrt, na lice mjesta stigli su i pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo kako bi otkopali i iz kanala izvukli tijelo nastradalog. To je i u~injeno nakon {to su tu`ilac, ekipa MUP-a i inspektori za za{titu na radu obavili uvi|aj. Tijelo poginulog Hod`i}a, iza kojeg su, kako su nam rekle njegove kolege, ostali supruga i dvoje djece, prevezeno je kolima „Pokopa“ u prosekturu Bare.
L. SULJOVI]

U centru Zavidovi}a

Uzaludan poku{aj o`ivljavanja

Pla~ i nevjerica me|u radnim kolegama

Sudarila se dva „forda“
U centru Zavidovi}a pred zgradom Policijske uprave dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj su u~estvovala dva automobila „ford“. Do udesa je do{lo prilikom izlaska s parkinga automo(Foto: A. Memi{evi}) bila „ford fiesta“ Manja materijalna {teta u momentu kada je voza~ automobila „ford fokusa“ skretao na parking. Oba vozila su o{te}ena, ali nije bilo povriAr. M. je|enih.

Kantonalni sud Sarajevo

Zuli}u pet godina i ~etiri mjeseca zatvora
Amar Zuli} ju~er je u Kantonalnom sudu Sarajevo osu|en na jedinstvenu kaznu zatvora od pet godina i ~etiri mjeseca za izvr{enje ~etiri razli~ita krivi~na djela. Njemu je produ`en pritvor u kojem se nalazi od februara 2008. godine. Zuli} je za poku{aj ubistva Armina Alikadi}a osu|en na ~etiri godine i dva mjeseca, godinu dana za izazivanje op}e opasnosti i po tri mjeseca zatvora za krivi~na djela nedozvoljeno dr`anje oru`ja i ugro`avanje sigurnosti. Optu`eni je progla{en krivim jer je 9. februara 2008. godine u sarajevskom ugostiteljskom objektu „SA Club“ u Kranj~evi}evoj ulici pucao u Armina Alikadi}a (20) raniv{i ga u glavu. Alikadi} je zadobio te{ke povrede opasne po `ivot. Prilikom bijega Zuli} je pucao i na za{titare „SA Cluba“, te mu se na teret stavlja i izazivanje op}e opasnosti, a nekoliko dana prije pucnjave u „SA Clubu“ prijetio je radnicima na jednoj od pumpi „Energopetrola“ u SaraB. C. jevu.

Prona|en ukradeni kombi prona{li Pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje
su na lokalitetu Zasad polje - Red`epovina u Trebinju kombi „fijat dukato“, vlasni{tvo preduze}a „Marijana tekst“. Utvr|eno je da je vozilo ukradeno 20. aprila ove godine, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Trebinje.

Zuli} s advokatom: Ostaje u pritvoru

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

crna hronika

VITEZ Ispred Trgova~kog centra FIS

Vuk i Herak u sudnici

Za{titari hicima osujetili kra|u bankomata
Razbojnici do{li kombijem s namjerom da sajlom zaka~e i i{~upaju bankomat Vozilo koje su koristili prona|eno zapaljeno u Staroj Biloj
Vi{e naoru`anih i maskiranih osoba ju~er u ranim jutarnjim satima poku{alo je izvr{iti razbojni~ku kra|u u Trgova~kom centru FIS (TC FIS) u Vitezu. Plan razbojnika osujetili su pripadnici osiguranja TC FIS upotrebom vatrenog oru`ja. U razmjeni vatre nije bilo povrije|enih, a razbojnici su pobjegli u pravcu Stare Bile kod Viteza. {ankovske stolice i krenuo prema njemu. Tada ga je Vuk udario {akom u glavu i Amar je pao na koljena.

Su|enje za ubistvo u Sarajevu

Svjedok Tu`ila{tva i{ao u posjetu optu`enima
Nermin Ke{mer ju~er djelimi~no promijenio iskaz koji je dao u istrazi
Svjedok Tu`ila{tva Nermin Ke{mer ju~er je u nastavku su|enja Edinu Vuku i ostalima za ubistvo Amara Mistri}a u Sarajevu djelimi~no promijenio iskaz koji je dao tokom istrage. Na njegovo svjedo~enje reagirao je tu`ilac Edin Muratbegovi} te ga, izme|u ostalog, pitao za{to mijenja iskaz te da li mu je neko prijetio ili nudio novac, {to je Ke{mer negirao. Samo je potvrdio da je prije izvjesnog vremena optu`ene Edina Vuka i Anela Heraka posjetio u zatvoru.

^uo pucanj
Nekome je, ka`e, ispao pi{tolj koji je Mistri} uzeo, repetirao ga i krenuo da ustane. Tada su se Vuk i drugooptu`eni Anel Herak po~eti gombati s Mistri}em za pi{tolj. Stajao je, ka`e, pored vrata kada je ~uo pucanj, ali nije vidio ko je pucao. Svjedok Bojan Panti} naveo je da je te no}i do{ao u objekt petnaestak minuta prije incidenta. Kazao je da je sjedio za {ankom s Amarom Mistri}em kada je pri{ao Vuk i negovodovao zbog pi}a. Prema Panti}evim rije~ima, Vuk je udario Amara {akom u glavu te je on pao na pod. Potom je Herak izvukao pi{tolj koji je pao i za koji su se otimali. Kada je ~uo repetiranje pi{tolja, u{ao je, ka`e, u WC i nekoliko sekundi kasnije ~uo se pucanj. Nakon {to je iza{ao iz WC-a vidio je Mistri}a kako le`i u loD`. Ma. B. kvi krvi.

Razmjena vatre
- Josip P., uposlenik u slu`ni osiguranja, prijavio je Policijskoj stanici Vitez da je nepoznata maskirana i naoru`ana osoba u{la na glavni ulaz TC FIS. Slu`benici osiguranja ispalili su nekoliko metaka, nakon ~ega je razbojnik pobjegao u bijeli kombi u kojem je bilo jo{ nekoliko maskiranih osoba i odvezli su se u pravcu Stare Bile potvr|eno nam je u Ministarstvu unutra{njih poslova SBK. Meta razbojnika najvjerovatnije je bio bankomat koji se nalazi iza samih ulaznih vrata, a maskirani razbojnik koji je ulazio na

Vidio udarac
Ke{mer je pojasnio da je dan prije su|enja bio kod tu`ioca na dogovoru zbog svjedo~enja te da je i tada, ali i tokom istrage sve isto pri~ao, samo {to mu je, kako je istakao, „tu`ilac ubacivao neke svoje rije~i“. Govore}i o detaljima doga|aja od 13. avgusta pro{le godine kada je u kafi}u „O~o rios“ ubijen Amar Mistri}, svjedok je kazao kako je Vuk pri{ao {anku i tra`io pi}e. U tom je momentu Mistri} ustao sa

Kombi koji su koristili razbojnici

(Foto: K. Kavazovi})

glavna vrata najvjerovatnije namjeravao je zaka~iti sajlu kojom bi i{~upali bankomat, koji ina~e nije fiksiran u zidu, doznajemo iz izvora bliskih istrazi. Razbojnike je iznenadila reakcija pripadnika osiguranja FIS-a koji su s na-

Plja~ka u prizemlju motela „Bajra“
Pro{le godine razbojnicu su iz mesnice koja se nalazi u prizemlju motela „Bajra“ u Docu na La{vi kod Travnika odnijeli bankomat. Oni su vozilom razbili veliki izlog, zaka~ali bankomat sajlom i i{~upali mjerom zastra{ivanja ispalili nekoliko metaka. U razmjeni vatre o{te}eno je i vozilo kombi koje su koristili razbojnici, {to potvr|uje veliki trag ulja koji vodi od FIS-a pa sve do Stare Bile, gdje je vozilo napu{teno. Kada vozilo vi{e nije bilo u pogonu, razbojnici su ga zapalili i dali se u bijeg. ga iz zida. Slu~aj je prijavljen policiji, nakon {to je neko od mje{tana ugledao kombi kako vu~e bankomat magistralnim putem M-5. Policija je kasnije prona{la i vozilo i razbijeni bankomat, ali ne novac i razbojnike. podru~iju Viteza prema Travniku i nedugo zatim prona|en je kombi koji je kori{ten tokom poku{aja razbojni{tva. Zapaljeno vozilo ugasili su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva „Stari Vitez“ iz Viteza - re~eno nam je u MUP-u SBK. Uvi|aj ispred FIS-a i u Staroj Biloj u neposrednoj blizini Osnovne {kole obavili su istra`itelji Odjela kriminalisti~ke policije Policijske uprave Travnik, a istraga o ovom slu~aju je u K. KAVAZOVI] toku.

Reagirali profesionalno
- Profesionalno i u skladu s ovlastima slu`ba unutarnje za{tite poduze}a FIS je odreagirala i sprije~ila oru`anu plja~ku, na na{e veliko zadovoljstvo bez ljudskih `rtava. Prema odre|enim saznanjima, meta plja~ke bio je bankomat HYPO Alpe-Adria banke, instaliran u holu trgova~kog centra. Va`no je spomenuti dugogodi{nju dobru saradnju s policijskim i obavje{tajnim slu`bama, {to se i ovaj put pokazalo efikasnim - kazali su

Dok su bojili bunar kod ^apljine

^etvorica se otrovala hemikalijama
^i{}enje bunara i premazivanje bojom njegove unutra{njosti u Zvirovi}ima izme|u Me|ugorja i ^apljine prekju~er je moglo zavr{iti kobno za radnike Kri`ana (56) i Dalibora [imovi}a (37), Krunoslava Brajkovi}a (34) i @arka Pavlovi}a (55), koji su se otrovali hemikalijama. Oni su ju~er oko podne zate~eni kako o{amu}eni le`e u bunaru. Odmah su na mjesto doga|aja stigle patrole policije, vatrogasna i vozila Hitne pomo}i. Tek nakon {to je izrezan beton na bunaru sva ~etvorica su u besvjesnom stanju izvu~ena i vozilima Hitne pomo}i transportirana u Sveu~ili{nu klini~ku bolnicu Mostar, gdje im je konstatirana hipoksija, odnosno smanjenje pritiska kisika u krvi. Njihovo stanje je stabilno i oni su van A. Du. `ivotne opasnosti.

Obavljen uvi|aj
Dobra saradnja s policijom

nam u Slu`bi za odnose s javno{}u FIS-a.

- Odmah nakon dojave, vi{e policijskih patrola krenulo je u potragu za razbojnicima na {irem i u`em

Istraga o ubistvu u Banjoj Luci

Prona|eni pu{ka i „fijat tipo“ kojim su pobjegli ]ulum i ^aji}
Istra`itelji MUP-a RS prona{li su vozilo „fijat tipo“ u kojem su se u subotu Slavi{a ]ulum (26) i Dejan ^aji} (26) dovezli, a potom pobjegli s mjesta oru`anog obra~una u kojem je poginuo Nedeljko ]ulum (19) i ranjen Jovan Jo{ilo (27). Vozilo i u njemu automatsku pu{ku iz koje je pucano u Jo{ila policija je prona{la u banjalu~kom naselju Motike. To, prema mi{ljenju istra`itelja, zna~i da se ]ulum i ^aji} nisu daleko udaljili te da u skrivanju imaju pomaga~e. Ju~er nije bilo novih podataka o kretanju ]uluma i ^aji}a, za kojima se intenzivno traga. ^etvrti dan od krvavog obra~una i dalje su u potrazi bile anga`irane sve policijske V. S. stanice.

Sa uvi|aja na mjestu obra~una

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 29.april/travanj 2010.

17

18

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

crna hronika

@ALBE Vrhovni sud Federacije BiH

Klokotnica: Mjesto gdje se navodno dogodilo silovanje

Ga{iju vra}ena ~etiri skupocjena automobila Maloljetnicu silovao
Klokotnica kod Doboj-Istoka

28-godi{njak?
Kriminalisti~ki inspektori MUP-a Tuzlanskog kantona i tokom ju~era{njeg dana radili su na rasvjetljavanju prijavljenog silovanja maloljetnice u Doboj-Istoku, odnosno u naselju Klokotnica. Silovanje se prema izjavi Damira Ali}a, kantonalnog tu`ioca iz Tuzle, dogodilo preksino} u 23.30 sati u jednom zaseoku u Klokotnici kada je S. S. (28) navodno napastvovao maloljetnicu, a slu~aj je prijavljen Policijskoj stanici Doboj-Istok. - Cijelu no} radili smo i jo{ radimo na ovom slu~aju. Nad S. S. policija vr{i kriminalisti~ku obradu i o~ekujemo da }e osumnji~eni biti predat Tu`ila{tvu na daljnje postupanje. Istovremeno, maloljetnicu smo ju~er oko dva sata poslije pono}i uputili na ginekolo{ki pregled, a radimo i druga vje{ta~enja kako bismo bili sigurni u to da li je ili nije izvr{eno silovanje - izjavio H.^. je tu`ilac Ali}.

U svom izlaganju Edina Re{idovi} ju~er ustvrdila da Ga{i nije prao novac jer je sve vr{eno legalnim nov~anim tokovima s ra~una u banci i uz pla}anje poreza

Kantonalni sud Novi Travnik

Pritvor za plja~ka{e bra~nog para
Sutkinja za prethodni postupak Kantonalnog suda Novi Travnik Angela Petrovi} odredila je pritvor za osumnji~ene Milana Kokoru{a zvanog Buco i Borisa Kokoru{a zvanog Boki, zbog sumnje da su po~inili razbojni{tvo 3. aprila oko 3.20 sati u ulici Zeni~ka cesta u Kiseljaku. Tog dana MUP-u SBK prijavljeno je da su nepoznate maskirane i naoru`ane osobe izvr{ile razbojni{tvo nad bra~nim parom kojem je oteto oko 15.000 K. K. eura i 20.000 KM.

Odbrana bra}e Ga{i ju~er je na sjednici Vrhovnog suda FBiH zavr{ila s izlaganjem `albenih navoda na presudu Kantonalnog suda Sarajevo kojom je Muhamed Ali Ga{i osu|en na 20 godina zatvora za organiziranje zlo~ina~ke organizacije u sklopu koje je po~injeno vi{e krivi~nih djela. U ovom predmetu osu|eni su i Aziz Ga{i, te Mirso Krasni}, Asim Kasumi}, Edin Hot, Engin Proho, Muharem ^au{evi} i Sinan Ljuca. Edina Re{idovi} ju~er se osvrnula na pravnu teoriju ustvrdiv{i da nema izvr{enja krivi~nog djela pranja novca u onom obliku u kojem se tereti Muhamed Ali Ga{i.

Gradnja nekretnina
Prema njenim iscrpnim poja{njenjima, novac kojem su pla}ene nekretnine dolazio je iz legalnih tokova i sa
@albene sjednice pratilo jako obezbje|enje

Ga{ijevog ra~una u banci, za {ta je uredno i pla}an porez.

Upitan kredibilitet svjedoka
Vasvija Vidovi} upozorila je na ~injenicu da je tek na zavr{etku prvostepenog su|enja Tu`ila{tvo otkrilo identitet nepoznate osobe koja je sa Ljirimom Biti}ijem poku{ala ubiti Amira Pa{i}a Fa}u u junu 2007. godine. Rije~ je o Burimu Ku~iju, a za ovaj dokaz odbrana nije imala vremena za pripremu. Vidovi} je ustvrdila nepostojanje konkretnih dokaza da je postojao dogovor izme|u Ljirima Biti}ija, Ga{ija i Burima Ku~ija da planiraju ubistvo Amira Pa{i}a i Ramiza Delali}a. Osvrnuv{i se i na svjedo~enje Antoana Maga{a, koji je sam rekao da je u neprijateljskim odnosima sa

Miljanovci kod Kalesije

Provalnici odnijeli TV plazmu i laptop
Nepoznate osobe provalile su u ku}u [erifa i Have Fazli} iz Miljanovaca kod Kalesije. Iskoristili su njihovu odsutnost, razvalili prozor u dje~ijoj sobu i u{li u ku}u iz koje su odnijeli TV plazmu, laptop i ne{to sitnog novca. I ranije je ova ku}a bila na meti provalnika kada su ukrali tehni~ku robu. Uvi|aj su na licu mjesta izvr{ili pripadnici Policijske F. S. uprave Kalesija.

Vidovi}: Nepostojanje dokaza

Ga{i je transparentno vodio upravne postupke s Op}inom vezano za gradnju nekretnine u dvori{tu [enoine ulice u centru Sarajeva. - Dr`ava nikada ne bi prihvatila prljav novac, a Ga{i bi bio stavljen u neravnopravan polo`aj u odnosu na desetine hiljada bespravno igra|enih objekata u Sarajevu - konstatirala je Re{idovi}. Ga{iju su oduzete dvije nekretnine te 406.416 KM prihoda od izdavanja u podzakup poslovnih prostorija u Titovoj 46. Re{idovi} je ukazala da nije mogla biti izuzeta imovina ste~ena legalnim aktivnostima.

Prigovor odbrane
Odbrana je prigovorila da je tek nedavno Tu`ila{tvo KS Ga{ijima vratilo dokumentaciju izuzetu tokom istrage, a kojom su optu`eni mogli na su|enju dokazivati postojanje porodi~nih ne-

Zaprijetili no`em i uzeli pazar
U prodavnici AMA-ST u ulici Prve zeni~ke brigade u Zenici prekju~er su dvojica maskiranih mu{karaca izvr{ila razbojni{tvo nad radnicom ^. E., kojoj su iz kase, uz prijetnju no`em, oteli odre|enu koli~inu novca. Izvr{en je uvi|aj i u toku je rad na pronalasku razbojnika.

Ga{ijem, Vidovi} je ukazala da je ovim priznanjem Maga{ izgubio kredibilitet pouzdanog svjedoka, a Sud je ustvrdio da je njegov iskaz bio uvjerljiv.

kretnina ~ijom prodajom su imali materijalnu dobit. Tako|er su prije deset dana, a nakon dvije godine, Muhamedu Aliju Ga{iju vra}ena ~etiri skupocjena automobila me|u kojima je i “ferari“, uz konstataciju tu`ioca policiji da se „na`alost, nije mogla dokazati nezakonitost posjedovanja ovih vozila“. Advokat Dragan Barbari}, koji je pozvao Sud da se prilikom dono{enja odluke izdigne od svih vrsta pritisaka, u svom izlaganju osvrnuo se na `albu Tu`ila{tva kojom se tra`i ukidanje dijela presude kojom je oslobo|en Muhamed Ali Ga{i od ubistva Ramiza Delali}a u julu 2007. godine Nakon odbrane Ga{ija, uslijedilo je izlaganje odbrana Mirse Krasni}a, a sjednica se nastavlja danas. I ju~er je Amir Kasumi} ranije pu{ten jer nije do kraja mogao pratiB. C. ti sjednicu.

Potraga za penzionerkom iz Gra~anice

Banja Luka

Oteo mobitele dvojici maloljetnika
Pripadnici Policijske uprave Novo Sarajevo prekju~er u 14.30 sati li{ili su slobode @. S. (21) zbog razbojni{tva. On je u Zagreba~koj ulici u Novom Sarajevu maloljetnim P K. i D`. I., uz prijetnju no`em, oteo mobitele. . Telefoni su prona|eni kod @. S. i vra}eni vlasnicima.

Nestala navodno vi|ena u Lukavcu i Pura~i}u
Penzionerka Hedija [a}irovi} (62), koja je od ku}e oti{la 12. aprila i za kojom tragaju ~lanovi u`e porodice, navodno je u posljednja tri dana vi|ena u Lukavcu i Pura~i}u. Odmah po saznanju, u ova dva mjesta oti{ao je njezin suprug Hajrudin, o tome je upoznao i lukava~ku policiju, ali je jo{ nije prona{ao. - Mi smo u okolnim gradovima izlijepili mamine fotografije i to bi moglo uroditi plodom. Navodno su je neki ljudi prepoznali s fotografija i vidjeli je kod trgova~kog centra „Omega“, a potom i u Pura~i}u. Otac je stalno tamo na tom terenu i raspituje se o njoj - kazala nam je Hedijina k}erka Melisa. ^lanovi porodice i dalje mole sve ljude koji bilo {ta znaju o ovoj `eni da se jave na telefon 035/704-149.
[a}irovi}: Oti{la 12. aprila H. ^.

Biciklist otimao `enama ta{ne
Banjalu~ka policija uhapsila je A. ^. (38) iz Banje Luke zbog sumnje da je tokom aprila u naselju Borik u sedam navrata, voze}i bicikl, `enama otimao ru~ne torbice iz ruku. Kod A. ^. prona|eni su dvije `enske torbice s li~nim stvarima, mobitel, bicikl i 0,4 grama heroina, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Uhap{eni je predat banjalu~kom Okru`nom tu`ila{tvu uz izvje{taje o po~injenim krivi~nim djelima.

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

19

Poslovanje Hypo Leasinga u 2009.

Ostvarena dobit od tri miliona maraka
Hypo-Alpe-Adria-Leasing BiH lani je, nakon ispla}enih poreza, ostvario konsolidiranu dobit od tri miliona maraka. Jedan od klju~nih razloga ovakvog poslovanja je rani proces restrukturiranja firme i reorganizacije poslovanja, zapo~et u 2009., radi ve}e efikasnosti i ekonomi~nosti. Hypo Leasing je lani znatno smanjio op}e administrativne tro{kove i optimizirao svoje poslovanje, saop}ila je kompanija. - Efekti krize vidljivi su u svakoj grani ekonomije, {to sa aspekta kompanija zahtijeva pove}avanje internih efikasnosti i odr`avanje likvidnosti, a sa strane finansijera, prepoznavanje ranih znakova finansijskih pote{ko}a u poslovanju kompanije i brzo reagiranje
SAD: Rast od 0,6 posto Zenica: Ugro`ena primanja ostalih rudara

Vi{e cijene nekretnina u SAD
Cijene nekretnina u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama sko~ile su u februaru prvi put nakon 2006. godine, a povjerenje potro{a~a poraslo je na najvi{i nivo u posljednjih 18 mjeseci, pokazali su izvje{taji. Cijene nekretnina su u februaru porasle za 0,6 posto u odnosu na isti period pro{le godine. Pad cijena nekretnina igrao je klju~nu ulogu u podsticanju ekonomske krize, podsjetio je Glas Amerike.

ZENICA Rudari ne `ele vansudsko poravnanje

Presude gase Rudnik?
Ve}ina uposlenih odustala od tu`be kako bi spasila preduze}e
Grupa rudara pogona Stara jama i direkcije Rudnika mrkog uglja (RMU) Zenica zatra`ila je da 20 njihovih kolega prihvati sporazum o vansudskom poravnanju, jer se, u protivnom, mo`e dogoditi blokada ra~una i isplate primanja za 1.454 uposlena u RMU Zenica, koji su pristali na sporazum. Od pro{losedmi~nih protesta dijela radnika koji nisu pristali na poravnanje ~etvorica su odlu~ila potpisati sporazum i preostalo je da to urade jo{ 24 radnika. Pojedina~na potra`ivanja grupe rudara koji su tu`ili Rudnik po osnovu starog Kolektivnog ugovora iznose od 15 do 20 hiljada maraka. Radnici koji odbijaju sporazum, jer su, uglavnom, pred penzijom ili smatraju da nije u redu da dobiju 1.500 umjesto 20.000 KM, koliko im, prema presudama, pripada, tvrde da ih uprava ucjenjuje i obespravljuje. - Nije nam pla}en ni dio regresa iz pro{le godine, a kolegama koje su oti{le u penziju, nisu upla}eni doprinosi ka`e Vehid Karajki}, rudar u jami Stranjani.

Manja proizvodnja
Tu`bu te{ku 44 miliona KM protiv Rudnika podnijelo je 1.479 uposlenih, od kojih je 1.450 potpisalo vansudsku nagodbu i ve} naplatilo iznose u visini od 1.500 do 2.500 maraka. - Uprava ~ini napore da se obaveze ispune, ali isplata kasni zbog smanjenog obima posla i pritiska tu`bama ka`e Esad ^ivi}, izvr{ni direktor RMU-a Zenica za pravne poslove.
A. D@ONLI]

Nefi}: Brzo reagiranje

radi upravljanja nastalom finansijskom situacijom kazala je direktorica Hypo Leasinga BiH Alma Nefi}.

Rast doznaka iz inozemstva
Dijaspora je lani poslala u Srbiju 5,5 milijardi dolara, {to je, i pored ekonomske krize, pove}anje od deset posto u odnosu na godinu ranije. Prema procjenama Svjetske banke, dijaspora je tokom 2008. poslala pet milijardi dolara u Srbiju, {to ju je svrstalo me|u prvih 15 zemalja, primalaca nov~anih doznaka, u svijetu.

Ucjena uprave

UniCredit banka BiH dobila dozvolu

Pokrovitelj emisije vrijednosnih papira
UniCredit banka jedina je u Bosni i Hercegovini dobila dozvolu za obavljanje poslova agenta i pokrovitelja emisije vrijednosnih papira. Stjecanjem ove dozvole, Banka klijentima mo`e ponuditi organiziranje, pripremu i provo|enje emisije vrijednosnih papira, saop}ila je Banka. Dobivanje ove dozvole posebno je va`no kada se ima u vidu da je u proceduri izmjena Zakona o dugu, zadu`ivanju i garancijama u FBiH. Usvajanjem izmjena ovog Zakona svi nivoi vlasti u FBiH dobit }e pristup finansiranju kroz emisiju kratkoro~nih i dugoro~nih vrijednosnih papira kao alternativu za do sada uobi~ajeno kreditno zadu`ivanje.

- Vi{e od 20 posto uposlenih prihvatilo je sporazum, a zbog 28 na{ih kolega, mo`e se dogoditi da nam se ponovi slu~aj „Krivaja“, {to ne `elimo - kazao nam je Mehmed Oru~, predsjednik Sindikata Rudnika.

Prihva}ena reorganizacija Jel{ingrada

Prva licitacija za prodaju imovine do kraja maja
Prva licitacija za uvjetnu prodaju imovine banjalu~ke Fabrike alatnih ma{ina Jel{ingrad kupcu koji }e u narednih pet godina morati zadr`ati osnovnu djelatnost i zaposliti 100 radnika, mo`e se o~ekivati do kraja maja, ocijenio je ste~ajni upravnik ove firme Aleksa Nje`i}. Ve}ina povjerilaca je prekju~er na ro~i{tu u Osnovnom sudu u Banjoj Luci prihvatila ste~ajni plan firme, kojim je predvi|ena reorganizacija, a radnici su ocijenili da je ovo veliki dan za njih i prekretnica u daljnjem poslovanju nekada{njeg giganta. Za plan reorganizacije bili su radnici, dr`ava i povjerioci iz grupe poslovanja, dok su protiv bile banke, koje su i najbrojniji povjerioci u ovoj banjalu~koj firmi, dok slijede potra`ivanja Porezne uprave Republike Srpske i radnika. Ukupna priznata potra`ivanja povjerilaca iznose 27,35 miliona maraka, a planom reorganizacije predvi|eno je da se imovina unov~i i da se iz ostvarene cijene namire tro{kovi ste~ajnog postupka te potra`ivanja u procentu u kojem to bude mogu}e. Ve}i dio imovine, koju ~ine proizvodna hala, ma{ine i oprema, bit }e prodat strate{kom partneru B. S. javnom prodajom.

Daimler opet posluje sa dobitkom
Njema~ki automobilski koncern Daimler ostvario je u prvom tromjese~ju ove godine ~ist profit od 612 miliona eura poslije gubitka od 1,3 milijarde eura godinu ranije. Kompanija je potvrdila da je operativni profit u prva tri mjeseca dostigao 1,2 milijarde eura, dok je gubitak u istom periodu lani iznosio 1,4 milijarde eura.

UniCredit banka: Potpuni novitet

Petrochina pove}ala proizvodnju nafte
Kineska petrohemijska kompanija Petrochina pove}ala je proizvodnju nafte i plina i pro{irila poslovanje izvan granica zemlje u prvom kvartalu ove godine kako bi podmirila oporavljenu potra`nju. Zahvaljuju}i ve}oj proizvodnji i oporavljenim cijenama nafte, kompanija je u prvom kvartalu uve}ala neto dobit za 71 posto, na 4,76 milijardi dolara.

Berzanski barometar za 28. 4. 2010. godine

Euro/dolar 1,3205 0,23%

Nafta 82,29 po barelu 0,18%

Zlato 1.165,00 $ po unci 0,24%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,360204 1,455709 26,905812 0,076298 0,262142 0,722838 1,567272 0,565032 0,247738 0,202678 1,360393 0,982347 2,240400 1,472963 0,050255 1,964763 1,955830 1,363613 1,459357 26,973245 0,076489 0,262799 0,724650 1,571200 0,566448 0,248359 0,203186 1,363803 0,984809 2,246015 1,476655 0,050381 1,969687 1,955830 1,367022 1,463005 27,040678 0,076680 0,263456 0,726462 1,575128 0,567864 0,248980 0,203694 1,367213 0,987271 2,251630 1,480347 0,050507 1,974611

Jel{ingrad: Prekretnica u poslovanju

Nakon vi{emjese~nih protesta i tra`enja pravde

Zeni~ki 21. decembar ide u likvidaciju
Nakon {to je premijer Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) Miralem Galija{evi} zatra`io da Ministarstvo industrije Federacije BiH, ministar Vahid He}o i Elektroprivreda BiH rije{e problem firme 21. decembar, ugostiteljskog preduze}a izniklog iz Rudnika Zenica, u Zenici je kona~no odr`an sastanak predstavnika ovih institucija. - Na{li smo rje{enje za radnike 21. decembra. Do 1. juna do}i }emo do programa, koji treba da uradi rukovodstvo, a kojim }e spasiti 49 radnika. Dogovoreno je da 21. decembar treba i}i u ste~aj i likvidaciju, a da radnike zaposlimo u Rudniku Zenica i rije{imo uvezivanje radnog sta`a te da nastave redovno primati pla}u u Rudniku ponudio je He}o „spasonoA. D`. sno“ rje{enje.

Gubitak Istrabenza 71,9 miliona eura
Slovenski finansijski holding Istrabenz zabilje`io je lani neto gubitak od 71,9 miliona eura pa se ukupni minus u posljednje dvije godine pove}ao na 290 miliona eura. Dug navedene kompanije lani je smanjen na 805 miliona eura, od ~ega se 456 miliona eura odnosi na mati~nu kompaniju Istrabenz.

20

^etvrtak, 29. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

21

Trgovanje 203.843 KM

Glavni indeks u minusu
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 203.843 marke, a u sklopu 67 transakcija prometovana su ukupno 256.822 vrijednosna papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 32.750 KM, me|u fondovima 5.471, obveznicama FBiH 93.326, na primarnom tr`i{tu 68.485, a na sekundarnom 3.810 maraka. Najve}i rast cijene imao je Uborak iz Mostara, od 3,7 posto, dok su najve}i pad imale Obveznice ratnih potra`ivanja serija C, od pet posto.

22

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

biznis

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,26% 0,23% 0,04% 1.640,74 997,76 1.028,96

TR@I[TA Agencija za kreditni rejting Standard & Poor’s

Vrijednost indeksa fondova BIFX opala je za 0,26 posto, na 1.640,74 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,23 posto i skliznuo na 997,76 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,04 posto i iznosi 1.028,96 poena.

Gr~ke obveznice su bezvrijedne
Smanjivanje statusa rezultat je na{e a`urirane procjene politi~kih, privrednih i bud`etskih uvjeta s kojima se vlada u Atini suo~ava, ka`e Mrsnik
Bonitetska ku}a Standard & Poor’s (S&P) sru{ila je rejting gr~kih dr`avnih obveznica na bezvrijedan status ocijeniv{i da se politi~ke opcije besparicom optere}ene vlade u Atini su`avaju zbog slabih izgleda za ekonomski rast.

Vanredni sastanak
Nakon {to su obveznice progla{ene bezvrijednima, Evropska unija ju~er je sazvala vanredni samit o du`ni~koj krizi Gr~ke. ^elnici 16 ~lanica eurozone sastat }e se u Briselu najkasnije 10. maja kako bi se dogovorili o sveobuhvatnoj operaciji spa{avanja, javljaju agencije. pske unije i Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) od 45 milijardi eura, {to je prvi put da jedna zemlja ~lanica eurozone tra`i vanjsku pomo} u deset godina dugoj historiji eura. Gr~koj 19. maja dospijeva na naplatu devet milijardi eura duga, a sni`enje rejtinga automatski joj je zaprije~ilo pristup privatnom kapitalu.

Kursna lista SASE na dan 28. 04. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
17,79 4,12 28,00 26,98 24,70 23,82 23,00 93,96 84,07 22,10 97,31 29,50 280,00

Promjena kursa (%)
-1,24

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
13 4 4 3 2 2 3 5 5 4 3 5 1

ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH JP UBORAK DD MOSTAR 1.840 950 102.660 102.320 2.040 2.040 2.048 18.225 21.882 660 110 1.010 10 32.750,00 3.915,70 28.740,10 27.606,65 503,88 485,92 471,11 17.123,48 18.395,28 14.587,50 10.702,19 29.793,30 2.800,00
KOTACIJA FONDOVA

Javni dug
Ocjena za Gr~ku smanjenja je za tri stepenice, na BB+, {to je najvi{i rejting u kategoriji bezvrijednog. Izglede Gr~ke S&P ocijenio je negativnima otvaraju}i mogu}nost da dodatno smanji rejting ako sposobnost gr~ke vlade za reforme oslabi ili ako se ekonomski uvjeti jo{ pogor{aju. - Smanjivanje statusa rezultat je na{e a`urirane procjene politi~kih, privrednih i bud`etskih uvjeta s kojima se gr~ka vlada suo~ava u naporima da osigura trajno smanjivanje tereta javnog duga - izjavio je kreditni analiti~ar S&P-a Marko Mr-

-0,68
OBVEZNICE FBiH

-0,02 -0,07 -5,00 -2,78 0,80 0,08 0,67
PRIMARNO TR@I[TE

-0,89 -0,70 -0,01 3,70

Mogu}e dodatno smanjivanje

SEKUNDARNO TR@I[TE

Promet 73.908 maraka

Guber gubitnik dana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 60 transakcija ostvaren promet od 73.908 KM, a najve}i je obavljen akcijama Telekoma Srpske, od 22.036 maraka, uz rast cijene od 2,13 posto. Ovo je, ujedno, bio i najve}i skok cijene na ju~era{njem trgovanju, a gubitnik dana bio je Guber iz Bratunca, sa padom od 16,67

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,44% 0,65% 907,88 1.534,37

snik, prenosi „The Wall Street Journal“. Uz ranije smanjenje S&P rejtinga Portugalu za dvije stepenice uz ocjenu da }e Lisabon imati pote{ko}a da svoj relativno visoki javni dug stabilizira do 2013. godine, ta je vijest sru{ila ci-

jene dionica na berzama u Evropi i Americi, a pove}ala cijene dr`avnih obveznica, izuzev gr~kih i portugalskih.

Privatni kapital
Gr~ka vlada zatra`ila je u petak paket pomo}i Evro-

Uspjeh zeni~ke kompanije

posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,44 posto, na 907,88 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,65 posto i iznosi 1.534,37 poena.

Integra otvorila novi proizvodni pogon
Zeni~ka kompanija Integra u 15 godinu rada ulazi otvaranjem novog proizvodnog pogona u zeni~kom naselju Brist. Bra~ni par Jasminka i Boris Crljenica realizirali su ideju o gradnji prostora koji na 1.000 kvadratnih metara pru`a mogu}nosti proizvodnje, skladi{tenja, plasmana, prodaje, projektovanja, edukacioni centar i kancelarijski prostor. U objekat je ulo`eno 1,5 miliona KM, od ~ega ve}i dio kreditnih sredstava, a u njemu ve} radi 13 radnika. Na ju~era{njem sve~anom otvaranju vrpcu su presjekli i sve~ano objekt pustili u rad bra~ni par Crljenica i na~elnik Zenice Husejin A. D`. Smajlovi}.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 29. 4. 2010.
Naziv emitenta
Elektrokrajina a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3

Prosje~na cijena
0,411 1,44 4,46 30,0059 30,1494

Promjena u%
-0,72 2,13 -8,98 -3,21 -0,32

Maks. cijena
0,411 1,45 4,46 30,0105 30,3

Min. cijena
0,411 1,41 4,46 30 30,0001

Ukupan promet (KM)
493,20 22.036,65 1.338,00 10.964,80 21.709,69

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

Integra: Investicija od 1,5 miliona KM

biznis

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

23

24

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

globus

SRBIJA „Prodava~ica ljubavi“ u zgradi Parlamenta

Prostitutka radi za biv{eg ~lana „Crvenih beretki“
Makro je o`enjen ~ovjek koji ima istetoviranu ru`u na lijevoj strani vrata
Kosor: Izmjene po prijedlogu odbora Min{eng: Ju~er strijeljan

Zasjedanje Vlade u Zagrebu

Prijedlog izmjena Ustava upu}en u saborsku proceduru
Vlada Hrvatske je sa zatvorene sjednice u saborsku proceduru uputila prijedlog izmjena Ustava onako kako su to predlo`ili saborski odbor za Ustav, poslovnik i politi~ki sistem, izjavila je premijerka Jadranka Kosor. Odbor za Ustav predlo`io je da se Ustav izmijeni samo u dijelu vezanom uz zavr{etak pregovora i ulazak Hrvatske u EU, nezastarjevanje kriminala u privatizaciji i ratnog profiterstva, kao i u vezi s uno{enjem u preambulu Ustava svih nacionalnih manjina. Odbor se odlu~io na smanjeni obim izmjena Ustava, jer se s opozicijom nisu mogli dogovoriti o glasanju pripadnika dijaspore bez prebivali{ta u Hrvatskoj.
Srbijanski parlament: Istraga o doma}inu

Pogubljen ubica djece
D`eng Min{eng (Zheng Minsheng, 42), biv{i doktor optu`en za ubijanje osam {kolaraca u kineskoj isto~noj provinciji Fu|ijan, pogubljen je mjesec nakon tragi~nog napada. On je ju~er strijeljan u gradu Nanping, nakon {to je kineski Vrhovni sud potvrdio kaznu. Ju~er je jedan mu{karac tako|er no`em napao djecu ispred {kole u Kini i tom prilikom povrijedio 19 osoba.

Vrhovni sud u Hrvatskoj

Prostitutka koja je prije dva i po mjeseca uhap{ena u zgradi Parlamenta Srbije radi za makroa koji je najvjerovatnije nekada bio ~lan Jedinice za specijalne operacije MUPa Srbije, poznatije kao „Crvene beretke“, javlja „Press“.

Odlu~ivanje o Glava{u od 31. maja do 4. juna
Za ne{to vi{e od mjesec Vrhovni sud Hrvatske odlu~ivat }e o presudi Branimiru Glava{u koji je, odlukom zagreba~kog @upanijskog suda, 2009. osu|en na deset godina zatvora zbog ubistva srpskih civila u Osijeku, ali je prije saop}avanja presude pobjegao u BiH. S obzirom na to da su se na presude Glava{u i petorici osu|enih za likvidacije na kazne od pet do osam godina zatvora `alile i optu`ba i odbrana, Vrhovni sud }e od 31. maja od 4. juna odr`ati raspravu otvorenu za javnost. U ta ~etiri dana Vrhovni sud rje{avat }e

Za{titni znak
Naime, stric Suzane R. iz Beograda, koja je i ranije hap{ena zbog prostitucije, a nekoliko puta osu|ivana zbog kra|e, tvrdi da je Suzanu u posao uveo mu{karac sa istetoviranom ru`om na lijevoj strani vrata. Ova tetova`a je bila za{titni znak ~lanova „beretki“. Tragaju}i za podacima o uhap{enoj „prodava~ici lju-

bavi“, „Press“ je u policiji saznao da se radi o Suzani R., ro|enoj 1984. godine u Beogradu. - Ona je uhap{ena 4. februara u zgradi Parlamenta na osnovu potrage koja je za njom raspisana zbog neodazivanja na sudske pozive. Suzana R. ima podebeo dosje u policiji. Do sada je tri puta osu|ivana za kra|u, a registrirana je kao dugogodi{nja prostitutka zbog ~ega je vi{e puta privo|ena. Zvani~no se vodi kao nezaposlena - otkrio je izvor iz policije.

Ima sina
Suzana R. dugo se nije pojavljivala na adresi, a kom{ije su novinare uputile

na ku}u njene porodice. Suzanin stric Vinko R. rekao je da ona nije dolazila skoro dvije godine. - Koliko ja znam, ona `ivi u jednom iznajmljenom stanu na Dor}olu. Stan je za Suzanine potrebe iznajmio jedan njen prijatelj, za kojeg sumnjam da ju je i uveo u prostituciju. Znam da je o`enjen i da na lijevoj strani vrata ima istetoviranu ru`u - kazao je Vinko R. i objasnio da je Suzana razvedena i da ima osmogodi{njeg sina o kojem se staraju njeni roditelji. Iz Parlamenta Srbije jo{ nije objavljeno kome je Suzana i{la u posjetu te isti~u da je pokrenuta istraga o njenom doma}inu.

Sukobi vojske i Kurda
U ju~era{njem sukobu kurdskih pobunjenika i turske vojske u jugoisto~noj Anadoliji poginula su dva vojnika, dok su dvojica ranjena. Oru`ani incident desio se u provinciji Hakari, u pograni~nom dijelu prema Iraku, u kojem su na{li uto~i{te mnogi kurdski pobunjenici.

Kadirov naru~io ubistvo
Austrijski istra`itelji su zaklju~ili da je predsjednik ^e~enije Ramzan Kadirov naru~io otmicu jednog od svojih biv{ih tjelohranitelja u Be~u i da je ta osoba ubijena kada je otmica po{la naopako. Umar Israilov (27) ubijen je u januaru pro{le godine, a borci za ljudska prava su njegovo ubistvo doveli u vezu sa ~injenicom da je Kadirova optu`io za torturu.

[pekulacije srbijanskih medija

[ari} se skriva u Pljevljima
Glava{: Osu|en na 10 godina

`albe koje su ulo`ene na prvostepenu presudu.

Zbog problema s motorom

Beri{in helikopter prinudno sletio
Vojni helikopter, u kojem se nalazio premijer Albanije Salji Beri{a (Sali Berisha), morao je prinudno sletjeti zbog kvara na motoru, tvrde lokalni mediji. Prema pisanju lista „Panorama“, incident se desio prilikom povratka Beri{e iz posjete Kosovu. Zbog kvara na motoru helikopter je prinudno sletio u mjestu Gjader, nakon ~ega je {ef vlade automobilom nastavio putovanje do Tirane. Prema pisanju albanske {tampe, vojska je na trenutak bila stavljena u stanje pripravnosti kada je pilot helikoptera javio da ima problema s motorom i da mora prinudno sletjeti.

Odbjegli narko-bos Darko [ari}, protiv kojeg je Specijalno tu`ila{tvo Srbije za organizirani kriminal nedavno podiglo optu`nicu zbog {verca 2,4 tone kokaina, posljednji mjesec skriva se u Pljevljima, javljaju tamo{nji mediji. Prema posljednjim podacima policije i slu`bi sigurnosti Srbije, [ari} se u rodni grad prebacio jer je procijenjeno da je tamo sigurniji. - Dugo je boravio u Be~i}ima i Budvi. Jedno vr-

[ari}: Sigurniji u rodnom gradu

ijeme poku{avao je prebaciti se u [vicarsku, pa ~ak i u Ju`nu Ameriku ili Ju`nu Afriku, kroz koju je prolazila njegova {vercerska ruta, ali nije uspio - kazao je neimenovani policijski izvor. Osumnji~eni vo|a narko-klana, me|utim, nije mogao odoljeti kada je nedavno u diskoteci „Municipijum S“ pjevala jedna popularna srbijanska pjeva~ica, pa je vi|en kako nazdravlja u svom separeu.

Talibani odgovorni za napad
Talibani su preuzeli odgovornost za napad bomba{a samoubice, koji je ju~er automobilom probio policijski kontrolni punkt u Pe{avaru, na sjeverozapadu Pakistana, i aktivirao eksploziv, usmrtiv{i pet i raniv{i osam policajaca. - Policajci su bili na redovnoj du`nosti kada je bomba{, koji je vozio automobil, aktivirao eksploziv - izjavio je policijski zvani~nik Nad`mul Hasan.

Predsjednik EP-a Buzek u SAD

Dvije baze odgovaraju NATO-u
Bugarski ministar odbrane Anju Angelov najavio je smanjenje bugarskih oru`anih snaga za 32 posto i istakao da samo dvije bugarske vojne baze, aerodrom „Graf Ignjatievo“ i „Novo selo“, obje na jugu dr`ave, odgovaraju standardima NATO-a. Prema njegovim rije~ima, finansijska kriza usporila je modernizaciju vojne baze u Bezmiru.

Razlike u odnosu na klimatske promjene i globalnu sigurnost
Predsjednik Evropskog parlamenta (EP) Jir`i Buzek (Jerzy) tokom slu`bene posjete SAD kritizirao je Amerikance zbog toga {to „uop}e ne podr`avaju borbu protiv klimatskih promjena“. Sjedinjene Dr`ave su najve}i zaga|iva~ Zemljine atmosfere zajedno s Kinom, a administracija predsjednika Baraka Obame (Barack) od po~etka mandata u januaru 2009. najavljuje dono{enje zakona o smanjenju emisije plinova staklenika, koji nema ni pribli`no dovoljnu podr{ku u ameri~kom Kongresu. Na zajedni~koj pres-konferenciji s ameri~kom dr`avnom tajnicom Hilari Klinton (Hillary Clinton), Buzek je rekao da su o~ite razlike u pristupu „ameri~kih i evropskih gra|ana“ u odnosu na klimatske promjene i globalnu stabilnost.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

25 Ukratko

RUSIJA Pobolj{anje odnosa sa susjednom Poljskom

Objavljeni dokumenti o masakru u Katinu
Decenijama je Moskva za ovaj zlo~in krivila nacisti~ku Njema~ku, sve dok Gorba~ov nije kazao da je to uradila sovjetska slu`ba NKVD
Rusija je ju~er objavila na internetu dokumente o masakru poljskih oficira koji je po~inila tajna policija SSSR-a u Katinu, {to se tuma~i kao potez bez presedana ~iji je cilj unapre|enje odnosa s Poljskom. najve}e kazne - smrt strijeljanjem“. Poljske vlasti su dugo tra`ile da Rusija objavi sve dokumente o masakru u Katinu, problemu koji je dugo optere}ivao odnose dvije susjedne, nekada komunisti~ke dr`ave.

Jerusalem: Negirano zamrzavanje radova

(Foto: AP)

Nastavak gradnje jevrejskih domova
TEL AVIV - Gradona~elnik Jerusalema Nir Barkat najavio je da }e izgradnja domova za Jevreje u isto~nom dijelu grada biti nastavljena, ozna~iv{i stav Va{ingtona o tome „{amarom u lice“ Izraela. Barkat je negirao izvje{taje o „de fakto“ zamrzavanju izgradnje u anektiranom dijelu Jerusalema, istakav{i da to „jednostavno nije istina“. Dva izraelska zvani~nika, zadu`ena za Jerusalem, rekla su u ponedjeljak da je zaustavljenja izgradnja u isto~nom dijelu grada, uprkos suprotnim najavama premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahu).

Naredba Medvedeva
Objavljivanje dokumenata naredio je predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev, a ono je do{lo nakon unapre|enja relacija Moskve i Var{ave poslije avionske nesre}e u Rusiji u kojoj je poginuo poljski lider Leh Ka~injski (Lech Kaczynski). - Prema naredbi ruskog predsjednika Medvedeva, elektronske kopije autenti~nih arhivskih dokumenata o „Problemu Katin“ iz „Paketa 1“, koji su decenijama dr`ani u arhivima Komunisti~ke partije, objavljeni su na internet-stranici dr`avnog arhiva - stoji u saop}enju. S ovih dokumenata skinuta je oznaka tajnosti u se-

Tajni pakt
Blizu 22.000 poljskih oficira smakla je tajna Staljinova policija u Katinu, na zapadu Rusije, kao i na nekoliko drugih lokaliteta u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji. Oficiri su zarobljeni nakon {to su Sovjeti okupirali isto~ni dio Poljske u septembru 1939. godine po tajnom paktu s nacisti~kom Njema~kom koja je zauzela ostatak dr`ave. Decenijama je Moskva za masakr u Katinu krivila nacisti~ku Njema~ku do 1990. godine kada je lider SSSR-a Mihail Gorba~ov kona~no priznao da je NKVD smaknuo Poljake.

Velika {teta od vulkanskog pepela
BRISEL - Prema navodima Evropske unije, oblak vulkanskog pepela s Islanda koji je prekrio Evropu nanio je ukupnu {tetu do 2,5 milijardi eura. U {tetu su uklju~eni neostvareni prihodi aviokompanija, zra~nih luka i turoperatora. Povjerenik za transport Sim Kalas (Siim Kallas) najavio je na konferenciji za novinare mogu}i paket mjera pomo}i prije svega transportnoj zra~noj industriji koja je najte`e pogo|ena ovom prirodnom katastrofom.

Faksimil jednog od objavljenih dokumenata

(Foto: AFP)

Jednoglasno ratificiran sporazum
MOSKVA - Savjet federacije, gornji dom ruskog parlamenta, ratificirao je ju~er rusko-ukrajinski sporazum o produ`enju boravka ruske flote na Krimu i nakon 2017. godine, nakon {to su to prekju~er uradile Duma i ukrajinska Rada. Sporazum je ratificiran jednoglasno, javila je agencija Itar-Tass, dodaju}i da je sada preostalo jo{ samo da potpise stave predsjednici dvije dr`ave, Dmitrij Medvedev i Viktor Janukovi~.

ptembru 1992. godine po naredbi tada{njeg predsjednika Borisa Jeljcina i podijeljeni su s Poljskom. No, do ju~er su originali bili dostupni istra`iva~ima u arhivima. U jednom dokumentu,

{ef tajne policije NKVD Lavrentij Berija obavje{tava sovjetskog diktatora Jozefa Staljina o sudbini hiljada poljskih zatvorenika i predla`e mu da NKVD „brzo provjeri mogu}e izvr{enje

Tajni zatvor u Bagdadu

Mu~enje i zlostavljanje bili svakodnevica
Mu~enja, elektri~ni {okovi i seksualno zlostavljanja bila su svakodnevica zatvorenika u tajnom zatvoru u Bagdadu, objavila je organizacija „Human Rights Watch“. Oni su do tih podataka do{li intervjuiranjem vi{e od 40 osoba, uklju~uju}i i jednog Britanca koji je rekao da su istra`itelji ira~ke vojske bili odgovorni za ta mu~enja. Ira~ki slu`benici negiraju postojanje tajnog zatvora. Smatra se da je u tajnom zatvoru dr`ano vi{e od 400 zatvorenika. Jedan od njih, 68-godi{nji mu{karac s britanskim i ira~kim dr`avljanstvom, rekao je da su ga tukli, sodomozirali i pu{tali mu struju kroz genitalije. On i ostali zatvorenici su optu`eni za pomaganje i podr`avanje terorizma, iako niko nije bio slu`beno optu`en. - Tortura bi zapo~ela tako da bi nam preko glava stavili plasti~ne vre}ice. Tada bi nas mu~ili elektri~nim {okovima, ali prije bi nas po cijelom tijelu polili vodom ispri~ao je jedan od zatvorenika. Zatvor je sada zatvoren, a neki od zatvorenika su pu{teni, ali je ve}ina njih premje{tena u drugi zatvor.

Pogibije na jugoistoku Afganistana
KABUL - U eksploziji bombe postavljene pored puta na jugoistoku Afganistana u putni~kom kombiju poginulo je 12 civila, me|u kojima su `ene i djeca, saop}ile su lokalne vlasti. Prema rije~ima {efa okruga Tani na jugu provincije Host u blizini granice s Pakistanom Davlata Kana Jakubija, `rtve su izgorjele u po`aru koji je zahvatio vozilo. Eksplozivne naprave doma}e izrade koje se postavljaju pored puta najsmrtonosnije su oru`je koje koriste pobunjenici.

Vi{ednevna posjeta Sarkozija Kini
PEKING - Francuski predsjednik Nikolas Sarkozi (Nicolas Sarkozy), koji je u vi{ednevnoj posjeti Kini, izjavio je da je svijetu „potrebna Kina kako bi se suo~io s velikim izazovima 21. stolje}a“ i da se bez te dr`ave „to ne mo`e uspjeti“.
Kapija tajnog zatvora u Bagdadu
(Foto: AP)

- Kina je postala nezaobilazan akter na me|unarodnoj sceni. Danas nema velike teme o kojoj mo`emo razgovarati bez nje, bilo da se radi o borbi protiv klimatskog zagrijavanja, ekonomskoj krizi ili o velikim regionalnim krizama - kazao je Sarkozi.

Nesre}a u Meksi~kom zaljevu
Robotske podmornice ne uspijevaju zaustaviti curenje nafte nakon pro{losedmi~ne eksplozije na naftnoj platformi u Meksi~kom zaljevu. Nesre}a, ~iji se uzrok jo{ ne zna, prijeti ekolo{kom katastrofom ogromnih razmjera dok se prljava mrlja polako kre}e prema sjeveru, te se {iri prema zapadu i istoku. Katastrofalne posljedice trenutno najvi{e prijete osjetljivom ekolo{kom sistemu obalnog dijela savezne dr`ave Luizijane koja se nalazi oko 80 kilometara od mjesta incidenta, no, ugro`ene su i obale Alabame, Misisipija, pa i Floride. Do incidenta je do{lo pro{li utorak, spa{eno je 115 radnika dok se njih 11 vode kao nestali i smatra se da su poginuli.

Su|enje Joci Amsterdamu

Nastavljeno curenje nafte Uvozio nuklearni otpad u biv{u Jugoslaviju
Osumnji~eni srbijanski kriminalac Sreten Joci}, poznat kao Joca Amsterdam, ustvrdio je na su|enju u Beogradu da mu je sve namje{teno, da je radio za dobrobit Srbije i Srba i otkrio da je 1989. i 1990. godine uvozio nuklearni otpad u biv{u Jugoslaviju. Joci} tvrdi da je bio uklju~en u dr`avni biznis izme|u SFRJ i Holandije koje su imale „tajni dogovor“ o izvozu nuklearnog otpada u jedno mjesto blizu Zagreba. - Taj posao sam obavio uspje{no po mene, i obje dr`ave i trajao bi i dalje da nije izbio rat. Tada nismo imali poslovnu elitu u tajkunima, nego jake dr`avne firme poput „Geneksa“, koje su radile s ljudima iz inostranstva - rekao je Joci}.

Sarkozi: Svijetu treba Kina

(Foto: AFP)

Slomio vrat na tri mjesta

Britanac tvrdi da ga je spasio tetovirani an|eo
Britanac Luk Fi{er (Luke Fisher, 18) iz Drojtvi~a, koji je slomio vrat na tri mjesta u saobra}ajnoj nesre}i krajem marta, uvjeren je da mu je tetova`a an|ela ~uvara spasila `ivot. Tetovirao se 48 sati prije nego {to se automobilom zaletio u drvo. Ljekari su strahovali da ne}e vi{e hodati i rekli su mu da bude sretan {to je `iv. Me|utim, ~ini se da }e se Luk, kojem na tetova`i pi{e „Samo jaki pre`ivljavaju“, sasvim oporaviti. Pustili su ga iz bolnice nakon samo ~etiri dana. Morat }e nositi

26

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

kiosk

[VICARSKA Javnost {okirana otkri}em kod klinike za eutanaziju

U jezeru pored „Dignitasa“ prona|eno 300 urni
Biv{a zaposlenica „Dignitasa“ Soraja Vernli kazala da je svaka tre}a urna iz klinike zavr{ila u jezeru
Ve}i broj urni s ljudskim pepelom prona|en je u Ciri{kom jezeru u blizini {vicarske klinike za eutanaziju „Dignitas“. Na dubini od gotovo deset metara prona|eno je vi{e od 300 urni s ljudskim pepelom. Na svim urnama jasno je vidljiv logo krematorija ~ije usluge koristi i klinika „Dignitas“, kontroverzna organizacija gdje je vi{e od 100 ljudi iz Velike Britanije okon~alo `ivot. Nakon otkri}a ve}eg broja urni, osniva~ klinike Ludvig Mineli (Ludwig Minelli) odbio je dati bilo kakav komentar. Protivno {vicarskom zakonu je na takav nciju za okoli{ i policiju. Prema rije~ima jednog od ronilaca, nakon {to su izvukli prvih 50 urni prestali su brojati te su samo izvla~ili urne koje su „na dnu jezera bile sve na jednoj velikoj hrpi“. Portparol Agencije za okoli{ Volfgang Bolak (Wolfgang Bollack) objavio je da je Agencija podigla krivi~nu prijavu protiv nepoznate osobe zbog uznemiravanja mrtvih. Istovremeno, biv{a zaposlenica klinike „Dignitas“ 52-godi{nja Soraja Vernli (Soraya Wernli) rekla je da je svaka tre}a urna iz klinike zavr{ila u jezeru. Gradona~elnik Ciriha Maks Baumgartner (Max)) {okiran je pronalaskom u jezeru.

Fi{er se odli~no oporavlja

okovratnik tri mjeseca i ~eka ga 18 mjeseci fizioterapije. - Nadam se da }e an|eo i dalje paziti na mene. Stavit }u jo{ jednu tetova`u na nogu - rekao je Fi{er.

Milionerka izostavila djecu iz testamenta

Ostavila k}erkama po jedan i po dolar
Jedna milionerka iz Australije koja je umrla 2009. u 81. godini ostavila je svojim trima k}erkama po 1,5 dolara. Valmaj Ro{ (Valmai Roche) razba{tinila je svoje k}erke jer je bila ubije|ena da su svojevremeno skovale zavjeru da ubiju njenu majku koja je umrla u stara~kom domu. Isti iznos ostavila je i svom biv{em mu`u Ajvanu Ro{u (Aywan), koji je tokom sedamdesetih godina pro{log stolje}a obavljao du`nost gradona~elnika Adelaide. Sav svoj imetak, procijenjen na 3,5 miliona dolara, Ro{ je poklonila jednoj katoli~koj humanitarnoj organizaciji za mu{karce. Njene k}erke ulo`ile su `albu Vrhovnom sudu kako bi oborile testament i do{le do novca za koji smatraju da im pripada. One tvrde da je njihova majka patila od halucinacija prilikom sastavljanja testamenta i da su one iz njega nepravedno izba~ene. Sud }e o ovom slu~aju raspravljati idu}eg mjeseca.

Ronioci izvla~e urne s ljudskim pepelom

na~in ostaviti ve}i broj urni bez izdate dozvole nadle`nih institucija. Prema zakonima, kazna za djelo poput ovog iznosi do tri godine zatvora i 40.000 eura. Urne su prona|ene sa-

svim slu~ajno, nakon {to je nekoliko ronilaca zaronilo kako bi na dnu jezera prona{li potonulu za{titu za sunce s jedne od njihovih brodica. Nakon {to su prona{li 13 urni, obavijestili su Age-

Desetogodi{njakinja iz Australije se oporavlja

Djevoj~ica pre`ivjela ubode najotrovnije meduze na svijetu
Otrov meduze irukand`i je jak i izaziva jaku bol koja kod ljudi dovodi do {oka ili sr~anog udara, pa ve}ina umre za samo nekoliko minuta
Desetogodi{nja Rej~el Ra{dlou (Rachael Shardlow) iz Australije ~udom je pre`ivjela vi{e uboda irukand`ija, najsmrtonosnije meduze i jedne od najotrovnijih `ivotinja na svijetu. Rej~el [ardlou plivala je u Pacifiku, blizu obale Kvinslenda, kada ju je u obje noge ubola meduza. Njen 13-godi{nji brat izvukao ju je na obalu, a ona mu je rekla da ne vidi i da te{ko di{e. Nekoliko trenutaka kasnije djevoj~ica se onesvijestila. Kada je stigla u bolnicu, ljekari su je namjerno uveli u stanje kome i po~eli lije~iti rane od brojnih uboda na njenim nogama. Nakon {est sedmica lije~enja, djevoj~ica je ozdravila i bila spremna da ide ku}i. Otrov meduze irukand`i je jak i izaziva jaku bol koja kod ljudi dovodi do {oka ili sr~anog udara, pa ve}ina umre za samo nekoliko minuta. @rtve njenog uboda obolijevaju od takozvanog irukand`i sindroma. Meduza i sindrom dobili su ime po jednom aborid`inskom plemenu. Nema efikasnog protuotrova za ovu meduzu, ~iji otrov napada srce, nervni sistem, ko`u, izaziva nepodno{ljivu bol u mi{i}ima, povra}anje i visok krvni pritisak. Me|utim, Rej~el je pre`ivjela. D`ejmi Simur (Jamie), profesor s katedre za zoologiju i tropsku ekologiju na Univerzitetu „D`ejms Kuk“, izjavio je da do sada nije ~uo da se neko oporavio od tolike koli~ine otrova irukand`ija. Njegov tim sada prou~ava slu~aj, u nadi da }e otkriti ne{to {to im mo`e pomo}i u spa{avanju `rtava irukand`i. Rej~el je nakon uboda neko vrijeme patila od kratkotrajne amnezije, ostali su joj o`iljci na nogama, ali se za sada osje}a dobro.

Iz zabave ponudio dje~aka na prodaju
Ameri~ka policija otkrila je da iza internetskog oglasa kojim se na prodaju nudi ~etverogodi{njak stoji tinejd`er kojem je bilo dosadno. Policija je potragom do{la do 17-godi{njaka koji je priznao da mu je bilo dosadno pa je na internetu na{ao sliku dje~aka i dao oglas jer je mislio da je to smije{no. Tinejd`er je napisao pismo u kojem se izvinjava roditeljima dje~aka ~iju je fotografiju stavio na internet, a policija razmatra ho}e li protiv njega podnijeti prijavu zbog kra|e identiteta.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

27

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiog rafija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba

Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i porabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdo mena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

28

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

kultura

LAUREATI [imo E{i}, dobitnik nagrade za `ivotno djelo, za „Avaz“

„Kako se crta sunce“ pripremao 40 godina Mirsad Purivatra
Purivatra na sve~anom zatvaranju Festivala

Zavr{en Filmski festival u Visbadenu

Veoma mlad krenuo u spisateljske vode
knjizi - isti~e E{i}. Ljubav prema pisanju nosi jo{ od djetinjstva kada je po~eo da stvara svoje prve pjesme. - Imao sam sretnu okolnost da sam svoju prvu knjigu objavio 1969. godine ve} u osmom razredu osnovne {kole. Zvala se „Zdravica na kraju djetinjstva“. Zbog toga je moje trajanje dugo u literaturi jer sam veoma mlad krenuo u spisateljske vode - isti~e E{i}. Nakon knjige „Kako se crta sunce“ ~iji su zadnji primjerci prodani na Sajmu knjiga i u~ila, jer je prodato

Prvu knjigu objavio 1969. godine

bio ~lan `irija
Filmski festival goEast u njema~kom gradu Visbaden zavr{en je u utorak nave~er. Na sve~anom zatvaranju jedna od najve}ih i najzna~ajnijih njema~kih fondacija „Robert Bosch Stiftung“ dodijelila je koprodukcijske nagrade. Dodijeljene su projektima mladih filmskih stvaralaca iz Njema~ke i jugoisto~ne Evrope. Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra bio je ~lan `irija koji je odlu~io o dobitnicima nagrada u kategorijama kratkog, animiranog i dokumeA. K. ntarnog filma.

Pjesnik [imo E{i}, ro|eni Tuzlak, ovih dana boravio je u Sarajevu. Povod je bio 22. Me|unarodni sajam knjiga i u~ila na kojem je dobio nagradu za `ivotno djelo u oblasti knji`evnosti za knjigu „Kako se crta sunce“. Kako je kazao za „Avaz“, nagrada mu puno zna~i jer ju je dobio za djelo koje je dugo godina pripremao.

sve {to je od{tampano, E{i} planira napraviti novo izdanje, ali sa crte`ima djece koja su je pro~itala. Na taj na~in `eli da napravi jedno unikatno djelo.

Igra s unukom
Kada ne pi{e, E{i} voli da se odmara uz ~itanje ili igranje sa unukom Filipom, od kojeg u~i `ivot iz po~etka.
E{i}: @elim napraviti unikatno djelo

- Pisac, ukoliko ho}e da ostane `iv u svojoj literaturi, mora imati neprekidan kontakt s onim kome se obra}a, a ja se uvijek obra}am djetinjstvu pojasnio nam je E{i}.
A. KENDI]

Prve pjesme
- Izuzetno mi je drago da mi je nagrada pripala nakon 40 godina mog umjetni~kog rada, a isto toliko i priprema na ovoj

U Umjetni~koj galeriji BiH u Sarajevu

Uz promociju knjige i izlo`ba
U Umjetni~koj galeriji BiH u Sarajevu danas }e u 13 sati biti promovirana knjiga „U gra|anskom ogledalu“ Sarite Vujkovi}, koja je vi{i kustos Muzeja savremene umjetnosti RS. Knjiga je rezultat vi{egodi{njeg istra`ivanja i interdisciplinarnog teorijskog razmatranja `enskih identiteta u gra|anskoj kulturi BiH. Uz promociju knjige bit }e otvorena i izlo`ba djela umjetnica koje su posebno analizirane u knjizi: Adele Ber-Vuki}, Lujze Kuzmi}Miji}, Ive Despi}-Simonovi}, Rajke Mer~ep, Milene [otre i Mice Todorovi} iz fundusa Umjetni~ke galeriA. K. je BiH.

U {tampi knjiga „Prva ljubav tre}i put“
(Foto: O. Kadribegovi})

U {tampi je trenutno E{i}eva knjiga „Prva ljubav tre}i put“ koja }e iza}i i na njema~kom jeziku. - U pripremi je jo{ jedna knjiga „Izmislionica u selu Pri~evac“ koju ure|ujem ve} ~etiri godine. Svoje

knjige u posljednje vrijeme pravim na taj na~in {to kombiniram knji`evne rodove i pravim neki sretni sklad izme|u stiha i proze i lirskog zapisa i bajke jer djeca najvi{e vole ~itati takve knjige - ka`e E{i}.

Galerija Muzeja grada Zenice

Nova izlo`ba u „Collegium artisticumu“

Vajarska poetika Edina Lepira
U galeriji Muzeja grada Zenice otvorena je samostalna izlo`ba akademskog kipara iz Zenice Edina Lepira. Izlo`bu, koja }e biti postavljena do 15. maja, otvorio je na~elnik Husejin Smajlovi}, dok je o vajarskoj poetici dvadesetsedmogodi{njeg umjetnika govorila histori~arka umjetnosti Lejla Osmani}. Lepir se {kolovao u Srednjoj {koli primijenjenih umjetnosti i na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku za kiparA. D@. stvo.

Vujkovi}: Vi{i kustos MSURS

KULT/ART TELEKS
MOSTAR - Na Maloj sceni Hrvatskog narodnog kazali{ta u Mostaru, u okviru Mostarskog prolje}a - Dana Matice hrvatske, ve~eras u 20 sati bit }e uprili~ena predpremijera kratkog igranog filma „Kako je Ilija Ladin predavao njema~ki“. Reditelj je Segor Had`agi}, a uloge su ostvarili Dragan [uvak, Sanda Krgo i Vladimir JokaA. K. novi}.

Mostarski teatar mladih

Kukavica: Izla`e 50 slika

Ve~eras „Balada o lososu i zga`enoj travi“
Na gradskoj sceni „Toni Pehar“ u Mostaru ve~eras u 20 sati bit }e premijerno izvedena drama Mostarskog teatra mladih „Balada o lososu i zga`enoj travi“ Ljubinke Stojanovi} u re`iji Seada \uli}a. Uloge tuma~e: Amra Prutina, Martina Kujund`i}\akovi}, Angela Bulum, Mirela Mija~ank, Armin Had`imusi}, Dominik Bajo, Boris Mari}, Goran Popovi}, Goran ]esi}, Tajma Pala, Marija Gavrilovi} i Antonio A. K. [unji}.
Lepir na otvaranju izlo`be
(Foto: J. Had`i})

Mini retrospektiva Jasmina Kukavice
U sarajevskoj galeriji „Collegium artisticum“ u petak u 20 sati bit }e otvorena samostalna izlo`ba slika Jasmina Kukavice iz Zenice. Rije~ je o umjetnikovoj mini retrospektivi u okviru koje }e biti predstavljeno 50 slika. - Djela }e pokazati neki moj razvojni put u posljednjih 14 godina. Radi se o apstraktnom slikarstvu, bavljenju kompozicijom, a u prvim fazama i insistiranju na `estokom ekspresionisti~kom koloritu - rekao nam je Kukavica. Umjetnik je ~lan ULUBiH-a od 1998. godine. Djela mu se nalaze u stalnoj postavci Galerije BiH i u privatnim kolekcijama.
A. Gr.

Koncert Jasmine [ehanovi} u Tuzli
U BKC-u u Tuzli sutra }e biti odr`an koncert mlade violinistice Jasmine [ehanovi}, u~enice {estog razreda Osnovne muzi~ke {kole u Tuzli, u klasi profesorice Ivane Arnold. Jasmina }e nastupiti uz klavirsku pratnju starije sestre D`enane [ehanovi}. Ro|ena je 1996. u njema~kom gradu Traunsteinu. Violinu je po~ela svirati sa {est godina i imala je brojne koncerte i zapa`ene nastupe u Sarajevu, Br~kom, Tuzli, Zagrebu..., javlja Fena.

„Dani Sarajeva u Beogradu 2010.“

Gostuju i Narodno pozori{te, Kamerni teatar i SARTR
Ovogodi{nji Festival „Dani Sarajeva u Beogradu 2010“ bit }e odr`an od 19. do 23. maja. Kako je re~eno na ju~era{njoj pres-konferenciji, na Festivalu }e gostovati Narodno pozori{te, Kamerni teatar 55 i Sarajevski ratni teatar. Bit }e prikazan niz dokumentarnih filmova, a u muzi~kom dijelu nastupit }e rok bendovi i Damir Imamovi}. U Beogradu }e se zapjevati i sevdalinke u izvedbi Amire Medunjanin i d`ez pijaniste Bojana Zulfikarpa{i}a. A. K.

av@z webinfo
webinfo@avaz.ba
Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010. Nadogradnja je uklonjena

Dock za popularni ure|aj

Pretvorite svoj iPhone u retro telefon
Nazvan iRetrofone, dock za iPhone izgleda kao telefon koji ste bacili prije deset godina. Funkcije su mu punjenje iPhonea i razgovor putem slu{alice, a dolazi u nekoliko razli~itih boja. Najbolja stvar u vezi s ovim gadgetom je cijena: za samo 15 dolara svaki ljubitelj retro gadgeta mo`e ga sebi priu{titi.

Cijena 15 dolara

Napredan mobitel

Na Facebook uz Samsung S5620 Monte
Samsung S5620 Monte je jo{ jedan od ure|aja s ekranom osjetljivim na dodir. Monte je elegantan, kompaktan, tehnolo{ki napredan, multimedijalan te uskla|en sa svim aktuelnim tehnolo{kim dostignu}ima. Korisnicima je pojednostavljen mobilni pristup dru{tvenim mre`ama i servisima poput Facebooka, Twittera, YouTubea, MySpacea, Flickra, Picasse i sli~nih. S6520 Monte dolazi i s predinstaliranim Palringo instant messengerom te aplikacijom s push opcijom za Gmail, Outlook WEB Access, POP3 i IMAP e-mail klijente, a sva komunikacija vlasnika Montea bit }e objedinjena na jednom mjestu. S5620 Monte dolazi opremljen kamerom od 3,15 megapiksela s detektorom osmijeha, opcijom za geoozna~avanje fotografija te naprednim alatom za ure|ivanje fotografija kojim se mogu popraviti eventualne nesavr{enosti snimljenih fotografija. Za pohranu podataka u samom telefonu slobodno je 194 MB memorije, pro{irive microSD karticama do maksimalnih 16 GB.

Kompanija McAfee izvinila se korisnicima

Ekran osjetljiv na dodir

Prijenosni DVD player

Gledanje televizije u pokretu
Novi Philipsov prijenosni DVD player PD9005 dolazi s ugra|enim digitalnim TV prijemnikom i omogu}ava nesmetano gledanje omiljenih televizijskih programa u pokretu. Ure|aj ima ugra|eni LCD ekran dijagonale devet in~a Ugra|en tuner (23 cm) koji se mo`e okretati i do 180 stepeni te tako prilagoditi polo`aju gledaoca. Uz televizijski program, ovaj prijenosni ure|aj omogu}ava pregledavanje slika, slu{anje muzike ili gledanje filmova. Ugra|ena punjiva baterija omogu}ava stalnu reprodukciju i do pet sati. Da biste uvijek znali {ta slijedi na programu, prijenosni DVD ima elektronski programski vodi~ (EPG) zahvaljuju}i kojem je jednostavno odabrati omiljene TV emisije. Dodatne sadr`aje mogu}e je pregledavati putem USB utora te utora za memorijske kartice (SD/SDHC) koji omogu}avaju direktan pristup svim pohranjenim podacima.

Antivirusna nadogradnja ru{ila Windowse {irom svijeta
Nadogradnja je sadr`avala gre{ku, koja je dovela do toga da softver legitimnu komponentu Windowsa detektira kao virus
ntivirusna kompanija McAfee na{la se u zna~ajnim problemima. Nadogradnja njihovog antivirusa umjesto novih komponenti i nadogra|ene baze virusa dovela je do ru{enja znatne ko-

A

li~ine ra~unara koji koriste Windowse. Nadogradnja koju je svojim korisnicima servirao McAfee sadr`avala je gre{ku, koja je dovela do toga da softver legitimnu komponentu Windowsa detektira

kao virus. S obzirom na to da je alat kao virus identificirao datoteku svchost.exe te poku{avao zaustaviti njen rad, takvi ra~unari zavr{ili su u za~aranom krugu restarta. McAfee je datoteku la`-

no identificirao kao virus W32/Wecorl.a. Ovom gre{kom bili su pogo|eni korisnici Windowsa XP s dodatkom SP3. McAfee je spornu nadogradnju uklonio sa svojih poslu`itelja i izvinio se korisnicima.

Prakti~na periferija

Ra~unar iz HP-a

All-in-one 200 s ekranom od 21,5 in~a
Kompanija HP nastavlja s predstavljanjem all-in-one ra~unara. Ovoga puta u pitanju je model All-in-one 200 koji dolazi s ekranom dijagonale od ~ak 21,5 in~a rezolucije od 1.920x1.080 piksela i pozadinskim LED osvjetljenjem. Ra~unar radi na Intelovom Dual-core 2.7GHz Pentium procesoru sa 4 GB RAM memorije i hard diskom od 500 GB. Cijena ovog modela je 699 dolara.

Projektor iz ViewSonica
Tastatura se sastoji od ~etiri dijela

Cijena 699 dolara

Kvalitetan prikaz slike
ViewSonic predstavio je novi projektor, model PJD5352. Projektor prikazuje sliku XGA rezolucije od 1.024x768 piksela u dijagonalu slike od 50 in~a s udaljenosti od jednog metra. Frekvencija osvje`avanja je 120 Hz, dok je podr`an i 3D prikaz slike pomo}u DLP ~ipa koji je ugra|en. Cijena ovog modela je 749 dolara. Podr{ka za 3D

Sklopiva prijenosna tastatura
Japanski Thanko uspio je tastaturu uobi~ajene veli~ine upakirati u paket tek ne{to ve}i od kutije cigareta. Thankova sklopiva tastaura sastoji se od ~etiri dijela koja, kada se spoje, predstavljaju punokrvni dodatak svakom ra~unaru. Rasklopljena tastatura ima dimenzije 350x129x10 milimetara, dok je sklopljena 91x129x20 milimetara. Mogu}e ju je nabaviti za oko 50 dolara.

30

^etvrtak, 29. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

TVORNICA OPRUGA D.D.-u steèaju Ul.Branitelja domovine bb. GORNJI VAKUF - USKOPLJE Broj: 51 0 St 016247 08 St Gornji Vakuf-Uskoplje , 26.04.2010.godine Na temelju èlana 101.,102., i 103. Zakona o steèajnom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 29/03 I 32/04 ), saglasnosti steèajnog sudije Opæinskog suda u Travniku, Odluke Skupštine povjerilaca od 10. 09. 2009.godine i Odluke Odbora povjerilaca o prodaji imovine steèajnog du`nika od 12. 04. 2010. godine, steèajni upravnik

Oglašava Drugu JAVNU PRODAJU IMOVINE STEÈAJNOG DU NIKA METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA
1. VRIJEME I MJESTO ODR AVANJA JAVNOG NADMETANJA Javno nadmetanje æe se odr`ati na dan 26.05.2010.godine (srijeda) u zgradi ''Tvornica opruga''d.d. G.Vakuf-Uskplje sa poèetkom u 14,00 sati. 2. PREDMET PRODAJE

A - Predmet oglasa je druga prodaja pokretne i nepokretne imovine steèajnodu`nika. 1. „Tvornica opruga“ d.d. G.Vakuf-Uskoplje, kao cjelina, što ukljuèuje slijedeæu imovinu: - Zemljište kruga Tvornice, Ul. Branitelja domovine bb G. Vakuf-Uskoplje, nekretnina ukupne površine 28.233 m2, parcele s.p.kè.br.; 2076/18, upisane u K.O G. Vakuf-Uskplje (n.p.k.è.br.1496/1), sa upisanim pravom vlasništva i u Industrijskoj zoni G.Vakuf-Uskplje direktnim pristupom sa istoène strane sa regionalne ceste Donji Vakuf-Bugojno-Gornji Vakuf . - Proizvodno-poslovni objekat, Ul. Branitelja domovine bb. G.Vakuf-Uskoplje., nekretnina koja se sastoji od slijedeæih cjelina: upravne zgrade,proizvodnr hale, portirnice,kompresorske stanice sa gara`om, pomoæne upravne zgrade, kotlovnice, skladišta uklja, magacin `ice, seperacija otpadnih voda, sve je izgraðeno na parcelama s.p.kè.br.; 2076/18, upisane u K.O G. Vakuf-Uskoplje (n.p.k.è.br.1496/1), sa upisanim pravom vlasništva i u Industrijskoj zoni G. Vakuf-Uskplje direktnim pristupom sa istoène strane sa regionalne ceste Donji Vakuf-Bugojno-Gornji Vakuf .

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

31

Na osnovu èlana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime JU Centar za edukaciju sudija i tu`ilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u JU Centar za edukaciju sudija i tu`ilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine 06/380 01. Struèni saradnik za programsku saradnju sa meðunarodnim organizacijama, - 1 (jedan) izvršilac 02. Struèni saradnik za razvoj i praæenje struènih i edukativnih materijala, - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Opis poslova (pozicija 01 i 02) sadr`an je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba) Uslovi: Pored opæih uslova predviðenih èl. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeæe posebne uslove utvrðene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: Za poziciju 01. i 02. - VSS/VII stepen struène spreme, završen pravni fakultet, - najmanje jedna (1) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - aktivno znanje Engleskog jezika, - poznavanje rada na raèunaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postojeæi dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakoviæa broj 19/V Sarajevo ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljedeæu dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma steèena u nekoj drugoj od dr`ava, nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. dokaz o poznavanju rada na raèunaru, 4. dokaz o aktivnom znanju Engleskog jezika. 5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakoviæa broj 19/V Sarajevo ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom struènom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita opæeg znanja. Napomena: U sluèaju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika æe biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opæeg znanja i struènog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti æe obavješteni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju opæih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem pošte, preporuèeno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ul. Hamdije Kreševljakoviæa br. 19/V, 71000 Sarajevo sa naznakom: „ Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u JU Centar za edukaciju sudija i tu`ilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neæe se uzimati u razmatranje. DIREKTOR dr. sc. Enver Išeriæ

Detaljnije podatke o nekretninama,opremi kao i zalihama, koja je predmet prodaje mo`ete saznati u dokumentaciji o imovini. Zainteresirani uèesnici u javnom nadmetanju obavezni su, kopiju dokumentacije o imovini zajedno sa Pravilima za prodaju imovine, preuzeti uz bespovratnu naknadu od 250 KM u prostorijama „Tvornice opruga“ d.d. G-Vakuf-Uskoplje , Ul. Branitelja Domovine. Navedena dokumentacija sa Pravilima mo`e se preuzeti srijedom i petkom od 9,00 do 13,00 sati, u periodu od 01. 05. 2009. godine do 23.05.2010.godine. U istom periodu, uz prethodnu najavu na telefon 030 257 684/061 893 479, mo`e se izvršiti i fizièki pregled imovine koja je predmet prodaje. 3.Naèin prodaje 1. Imovina pod LOT-1 prodaje se kao cjelina, a pod LOT-2 . pojedinaèno 2. Cijena je utvrðena na osnovi procjene ovlaštenih sudskih vještaka 3. Prodaja æe se vršiti metodom usmenog javnog nadmetanja 4. Vrijeme prodaje je 26.05.2010. god. u 13 h u sjedištu steèajnog du`nika 4. Pravo uèešæa na javnom nadmetanju Pravo uèešæa imaju sva pravna i fizièka lica koja na ime osiguranja uplate 10% od poèetne cijene ali najviše 10.000,00 KM, zakljuèno sa 25.05.2010.g. Uplatu izvršiti iskljuèivo na transakcijski raèun broj, otvoren u Raiffeisen Bank d.d. Filijala Bugojno broj: 1610550015550005. Uèesnicima koji ne budu proglašeni kupcima depozit æe biti vraæen u roku od tri dana 5. Uvjeti i postupak prodaje Cjelokupna imovina se prodaje u viðenom stanju i naknadne reklamacije se neæe uva`avati. Pobjednikom javnog nadmetanja æe se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Ugovori sa pobjednikom javnog nadmetanja se zakljuèuju u pismenoj formi. Potpisi osoba koja zakljuèuju ugovore moraju se ovjeriti kod nadle`nog organa. Ugovorenu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je du`an polo`iti na raèun steèajnog du`nika, u roku 15 dana, raèunajuæi od dana zakljuèenog javnog nadmetanja.Poveæanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu naznaèenu pod LOT 1. æe biti najmanje 5.000,00 KM, a za LOT 2. 200,00 KM Ukoliko najpovoljniji ponuðaè ne uplati ponuðenu cijenu u odreðenom roku, gubi pravo na povrat uplaèenog osiguranja, a predmet prodaje æe biti ponuðen slijedeæem od dva najpovoljnija ponuðaèa na javnom nadmetanju. Sve poreze na promet i troškove uknji`be i prijenosa snosi kupac. Strane fizièke i pravne osobe kao ponuðaèi moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta meðu dr`avama pri stjecanju vlasništva, ili ispunjenje uvjeta za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH. Uvoðenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit æe se najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. 6. Pravila prodaje Pravo uèešæa na javnom nadmetanju imaju samo registrirani ponuðaèi. Detaljna pravila prodaje kao ispunjenja uvjeta za uèešæe i registraciju na javnom nadmetanju sadr`ana su u 'Pravilima za prodaju imovine „Tvornica opruga" d.d. G. Vakuf-Uskoplje u steèaju, putem metode usmenog javnog nadmetanja. Pristanak na primjenu ovih Pravila uèesnici javnog nadmetanja moraju da ovjere svojim potpisom, o èemu dokaz dostavljaju na sam dan odr`avanja javnog nadmetanja. 7. Proglašenje kupca Za kupca æe se proglasitiponuðaè sa najveæom ponuðenom cijenom, a ukoliko isti odustane od kupovine gubi pravo na povrat uplaæenog osiguranja. 8. Rok za plaæanje kupoprodajne cijene Kupac za LOT-1 du`an je izvršiti uplatu u roku od 30. dana od proglašenja kupcem a pod LOT-2 i . u roku od 8. dana od proglašenja kupcem a prije preuzimanja imovine u posjed. 9. Ostali uvjeti prodaje Pokretna i nepokretna imovina prodaje se po principu „viðeno kupljeno“ (postojeæe faktièki viðeno i pravno stanje), te iskljuèuju nakanadne reklamacije. Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju. (PDV, porez na nekretnine, ovjera kod Notara, takse i drugo. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati srijedom i petkom od 09-13 h, a u periodu od 01. 05. 2009. godine do 23. 05. 2010. godine., Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon , 030 260 096 i 061/893 479. Steèajni upravitelj

Podru`nica „Elektrodistribucija“, Sarajevo Obavje{tavamo sve zainteresirane ponu|a~e da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo u Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine broj 28/10 i 30/10, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06) objavila:

JAVNA NADMETANJA PO OTVORENOM POSTUPKU
za izbor najpovoljnijih ponuda 10304-OP-004/10 10304-OP-005/10 LOT-1 LOT-2 LOT-3 LOT-4 „kancelarijski materijal“ „Servisiranje i odr`avanje vozila Podru`nice „Elektrodistribucije“ Sarajevo na podru~ju Kantona Sarajevo“ Usluge servisiranja i odr`avanje teretnih vozila i radnih ma{ina sa hidrauli~nom nadgradnjom na podru~ju Kantona Sarajevo Usluge pranja teretnih vozila i vulkanizerske usluge na podru~ju Kantona Sarajevo Usluge pranja putni~kih vozila na podru~ju Kantona Sarajevo Transportne usluge

Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~estvovanje na Javnom nadmetanju du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na faks +387 33 75 15 75. Detaljne informacije i uslovi za u~e{}e su navedeni u zvani~nom Obavje{tenju. Ostale dodatne informacije mogu se dobiti putem navedenog broja faksa ili na telefon broj +387 33 75 14 70, odnosno na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba)

32
SAVJETI [ta kad mobitel do|e u kontakt s vodom

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

av@z webinfo
Korisnici ostaju bez podr{ke

49
Automatsko preusmjeravanje

Vijesti - vijesti

Prvo izvadite bateriju i SIM karticu
SIM kartice dobro podnose vodu, ali ~im je izvadite iz ure|aja osu{ite je papirnim ubrusom i ostavite da se jo{ su{i
Mnogim korisnicima dogodilo se da im mobitel upadne u vodu ili se pokvasi. Iako se u takvim slu~ajevima ~ini da je ure|aj izgubljen, ne mora biti tako. Ako vam se dogodi ovakva nezgoda, poku{ajte slijediti sljede}e savjete: 1. Izvadite ure|aj iz vode {to je mogu}e prije. Plasti~ne maske na mobitelu naj~e{}e su prili~no dobra za{tita, ali samo prvih 20 sekundi. Ako ne mo`ete izvaditi mobitel iz vode na vrijeme, izvadite iz njega bateriju dok je jo{ u vodi. Ovo }e smanjiti {anse o{te}enja mobitela, ali }e mo`da o{tetiti bateriju. Baterije su ipak jeftinije, pa je to prihvatljiv rizik. 2. Uklonite bateriju. Ako je ve} niste izvadili u prvom koraku, izvadite je {to prije. Ovo je najva`niji korak kod spa{avanja mobitela. Poznato je da se struja i voda ne podnose, a mnogi spojevi unutar mobitela pre`ivjet }e vodu pod uvjetom da nisu spojeni na izvor struje. 3. Uklonite SIM karticu. Dio va{ih vrijednih kontakata i podataka pohranjen je zapravo na kartici. SIM kartice dobro podnose vodu, ali ~im je izvadite iz ure|aja osu{ite je papirnim ubrusom i ostavite da se jo{ su{i. 4. Zatim osu{ite mobitel. Prvo ga protresite i onda uzmite mekanu pamu~nu krpicu i nje`no ga obri{ite. voda mogla iza}i kroz njih. 6. Upotrijebite usisiva~. Ne koristite fen za kosu, ~ak ni s hladnim zrakom. Ovo bi moglo natjerati vodu dublje u otvore i pukotine, {to bi moglo rezultirati oksidacijom i korozijom. Vodu radije izvucite usisiva~em. Pribli`ite ga na desetak minuta svakom dostupnom podru~ju. Ne prislanjajte usisiva~ uz telefon zbog stati~kog elektriciteta. 7. Upotrijebite ri`u. Ostavite mobitel u zdjeli nekuhane ri`e preko no}i. Ri`a }e apsorbirati preostalu vlagu. 8. Stavite telefon na pe{kir i provjeravajte ga svaki sat. Ako se unutar {est sati na njemu pojave tragovi vlage, ponovite korak s usisavanjem i uranjanjem u ri`u. 9. Testirajte mobitel. Nakon {to su pro{la 24 sata i ~ini vam se da je mobitel suh, stavite mu bateriju i provjerite radi li. Ako ne radi, spojite ga na punja~ bez baterije i vidite je li to pomoglo. Ako jeste, trebate novu bateriju. Ako nije, odnesite mobitel na servis.

Diskete odlaze u povijest
Sony je objavio da }e u martu 2011. godine prestati prodavati klasi~ne 3,5-in~ne diskete. Kao glavni razlog za okon~avanje proizvodnje disketa naveden je pad interesiranja i {irenje drugih medija za ~uvanje podataka kao {to su CD i DVD diskovi i memorije sa USB priklju~kom, a isto tako i zna~ajno manja ponuda odgovaraju}ih disketnih jedinica.

iPad na vjetrobranskom staklu
Kompanija USBFever nudi nosa~ za iPad koji se pri~vrsti za vjetrobransko staklo ili na instrument tablu. Ko{ta 30 dolara, montira se za tri minute i omogu}ava da se podesi ugao pod kojim se umetnuti iPad gleda. ^ini se da je proizvo|a~ ra~unao na to da }e svaki voza~ rado isprobati mo`e li istovremeno voziti, krstariti internetom, ~itati e-mail i gledati filmove.

Mogu}e je spasiti ure|aj

5. Uklonite masku i poklopce konektora. Na taj

na~in }ete otvoriti {to je vi{e mogu}e rupa, kako bi

Gasi se Facebook Lite
Facebook je putem Litea poku{avao zadovoljiti potrebe onih koji su mre`u `eljeli koristiti samo za osnovni kontakt
Iako je s ponosom lansirana krajem pro{le godine, ukida se verzija Facebooka Lite koja je li{ena aplikacija i dodatnih funkcija, najavio je Facebook putem svoje stranice. - Vi{e ne podr`avamo Lite, ali smo mnogo nau~ili od njega. Zahvaljujemo svima koji su ga isprobali i koristili - poru~uju iz Facebooka uz napomenu da }e svi korisnici Litea biti automatski preusmjereni na klasi~nu stranicu. Nije poznato za{to se Facebook odlu~io na takav potez. Naime, Lite nije imao chat, aplikacije, igrice u stvarnom vremenu i komentare pa je bio pogodan za korisnike sa slabijim ra~unarima i internetskim vezama {to je pogodovalo osobama iz nerazvijenih zemalja. Facebook je putem Litea poku{avao zadovoljiti potrebe minimalista koji su dru{tvenu mre`u `eljeli koristiti samo za osnovni kontakt s prijateljima.

LG uvodi novine na bh. tr`i{te

MSI za entuzijaste

Zamjena proizvoda sa samo Mati~na plo~a jednim mrtvim pikselom zadovoljit }e i
Kompanija LG Electronics predstavila je svoj novi Zero Pixel Gurantee program koji nudi zamjenu novog monitora u roku od 72 sata nakon kupovine u slu~aju kvara makar jednog sub-piksela, i to bez dodatnih tro{kova za potro{a~a. LG je tako|er predstavio i novu liniju LCD monitora s razvijenom smart tehnologijom, utemeljenom na potrebama potro{a~a. LG Zero Pixel Guranatee program pru`a dodatnu sigurnost za potro{a~e prilikom kupovine novih LG LCD monitora. Ako kupac otkrije da novi LG monitor ima samo jedan neispravan piksel, ima pravo vratiti proizvod u trgovinu i zamijeniti ga za novi odgovaraju}i LG monitor, i to u roku od 72 sata od trenutka kupovine. Kako je broj neispravnih piksela u odnosu na veli~inu ekrana ograni~en zakonom, nijedan proizvo|a~ do sada nije bio obavezan osigurati ovu vrstu usluge u BiH. LG Zero Pixel Guarantee dostupan je od 1. aprila 2010. za kompletnu liniju LG monitora. LG na bh. tr`i{te donosi
Predstavljena i nova linija monitora

Pove}an kapacitet Zunea HD

najzahtjevnije
MSI je najavio mati~nu plo~u 890FXA-GD70 namijenjenu AMD-ovim procesorima za socket AM3. Plo~a je zasnovana na posljednjoj kombinaciji ~ipseta, AMD 890FX i southbridgeu SB850, {to donosi podr{ku za SATA 6 Gbps ({est konektora) i dva USB 3.0 priklju~ka. Tu su jo{ i kombinirani eSATA/USB konektor, USB 2.0 i SATA 3 Gbps priklju~ci te 7.1-kanalni zvuk i dva gigabitna LAN-a. Osim upotrebe kvalitetnih komponenti pri izradi ovog modela, zahtjevne korisnike razveselit }e i ukupno pet PCI Express x16 utora za grafi~ke kartice te mogu}nost otklju~avanja dodatnih procesorskih jezgri, DrMOS, OC Genie i instant OS naziva Twinki. MSI jo{ nije objavio cijenu i datum po~etka prodaje.

Jetyo predstavlja

Acer Aspire 1825PT Timeline

Kombinacija laptopa i tableta
Sporo punjenje

Acer je predstavio novi ure|aj koji predstavlja kombinaciju tablet i laptop ra~unara. Rije~ je o modelu Aspire 1825PT Timeline koji posjeduje 11,6-in~ni ekran koji je osjetljiv na dodir uz rezoluciju od 1.366x768 piksela. Ovaj ra~unar radi na

Intelovom Pentium ili Core2Duo procesoru, uz 4 GB RAM memorije, GMA 4500MHD integriranu grafi~ku karticu i hard disk od 320 GB. Po~etna cijena ovog modela je 599 eura, a dolazi uz instaliran operativni sistem Windows 7.

Videokamera sa solarnim punja~em
Kineski proizvo|a~ elektronike Jetyo najavio je HD videokameru namijenjenu ku}nim korisnicima koja mo`e puniti baterije solarnom energijom. Jetyo HDV-T900 je videokamera klasi~nog kamkorder izgleda, ali s jednom posebno{}u - mo`e puniti svjetlom svoje baterije. Proizvo|a~ je ugradio solarne }elije na pozadinu LCD ekrana, a solarni panel mo`e se zakretati da bi se bolje uhvatila sun~eva svjetlost te proizvedena energija puni AA baterije u kameri. T900 koristi ~etiri AA baterije za rad. Na`alost, proces punjenja baterija nije tako brz, a za potpuno punjenje cijelog seta potrebno je nekoliko dana izlaganja suncu ili svjetlu. Jetyova kamera snima video rezolucije 1.280 x 720 ta~aka i pohranjuje ga na SDHC memorijske kartice.

i monitor LG E50 iz nove serije pristupa~nih monitora sa LED tehnologijom. Model E50 nudi dijagonale od 22 i 23 in~a. Ekrani iz serije E50 LED nude `ivopisne slike s odli~nom svjetlinom, zahvaljuju}i punom LED pozadinskom osvjetljenju, umjesto uobi~ajenog CCFL pozadinskog osvjetljenja. LG Original Ratio, Cinema Mode i

Auto Bright funkcije tako|er doprinose kvalitetu slike, dok Dual Screen opcija nudi automatsku distribuciju slike na dva jednaka dijela ekrana i omogu}ava istovremeno kori{tenje dva programa. Osim toga, predstavljeni su i monitori serije LG W2286L, M1962D i M227WDP, koji su ve} dostupni na tr`i{tu.

Cijena nije objavljena

Microsoft je pustio u prodaju novi model prijenosnog multimedijalnog playera Zune HD sa memorijom kapaciteta 64 GB, {to je duplo vi{e od aktuelnih primjeraka. Novi model ko{ta 350 dolara. Nedavno su sni`ene i cijene sada ve} starijih modela, pa se tako primjerak sa 16 GB memorije mo`e kupiti za 200 dolara, dok model kapaciteta 32 GB ko{ta 270 dolara. Prema specifikacijama, novi model mo`e uskladi{titi do 20 sati videomaterijala visoke definicije ili do 16.000 128-bitnih pjesama.

Instaliran Windows 7

32
SAVJETI [ta kad mobitel do|e u kontakt s vodom

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

av@z webinfo
Korisnici ostaju bez podr{ke

49
Automatsko preusmjeravanje

Vijesti - vijesti

Prvo izvadite bateriju i SIM karticu
SIM kartice dobro podnose vodu, ali ~im je izvadite iz ure|aja osu{ite je papirnim ubrusom i ostavite da se jo{ su{i
Mnogim korisnicima dogodilo se da im mobitel upadne u vodu ili se pokvasi. Iako se u takvim slu~ajevima ~ini da je ure|aj izgubljen, ne mora biti tako. Ako vam se dogodi ovakva nezgoda, poku{ajte slijediti sljede}e savjete: 1. Izvadite ure|aj iz vode {to je mogu}e prije. Plasti~ne maske na mobitelu naj~e{}e su prili~no dobra za{tita, ali samo prvih 20 sekundi. Ako ne mo`ete izvaditi mobitel iz vode na vrijeme, izvadite iz njega bateriju dok je jo{ u vodi. Ovo }e smanjiti {anse o{te}enja mobitela, ali }e mo`da o{tetiti bateriju. Baterije su ipak jeftinije, pa je to prihvatljiv rizik. 2. Uklonite bateriju. Ako je ve} niste izvadili u prvom koraku, izvadite je {to prije. Ovo je najva`niji korak kod spa{avanja mobitela. Poznato je da se struja i voda ne podnose, a mnogi spojevi unutar mobitela pre`ivjet }e vodu pod uvjetom da nisu spojeni na izvor struje. 3. Uklonite SIM karticu. Dio va{ih vrijednih kontakata i podataka pohranjen je zapravo na kartici. SIM kartice dobro podnose vodu, ali ~im je izvadite iz ure|aja osu{ite je papirnim ubrusom i ostavite da se jo{ su{i. 4. Zatim osu{ite mobitel. Prvo ga protresite i onda uzmite mekanu pamu~nu krpicu i nje`no ga obri{ite. voda mogla iza}i kroz njih. 6. Upotrijebite usisiva~. Ne koristite fen za kosu, ~ak ni s hladnim zrakom. Ovo bi moglo natjerati vodu dublje u otvore i pukotine, {to bi moglo rezultirati oksidacijom i korozijom. Vodu radije izvucite usisiva~em. Pribli`ite ga na desetak minuta svakom dostupnom podru~ju. Ne prislanjajte usisiva~ uz telefon zbog stati~kog elektriciteta. 7. Upotrijebite ri`u. Ostavite mobitel u zdjeli nekuhane ri`e preko no}i. Ri`a }e apsorbirati preostalu vlagu. 8. Stavite telefon na pe{kir i provjeravajte ga svaki sat. Ako se unutar {est sati na njemu pojave tragovi vlage, ponovite korak s usisavanjem i uranjanjem u ri`u. 9. Testirajte mobitel. Nakon {to su pro{la 24 sata i ~ini vam se da je mobitel suh, stavite mu bateriju i provjerite radi li. Ako ne radi, spojite ga na punja~ bez baterije i vidite je li to pomoglo. Ako jeste, trebate novu bateriju. Ako nije, odnesite mobitel na servis.

Diskete odlaze u povijest
Sony je objavio da }e u martu 2011. godine prestati prodavati klasi~ne 3,5-in~ne diskete. Kao glavni razlog za okon~avanje proizvodnje disketa naveden je pad interesiranja i {irenje drugih medija za ~uvanje podataka kao {to su CD i DVD diskovi i memorije sa USB priklju~kom, a isto tako i zna~ajno manja ponuda odgovaraju}ih disketnih jedinica.

iPad na vjetrobranskom staklu
Kompanija USBFever nudi nosa~ za iPad koji se pri~vrsti za vjetrobransko staklo ili na instrument tablu. Ko{ta 30 dolara, montira se za tri minute i omogu}ava da se podesi ugao pod kojim se umetnuti iPad gleda. ^ini se da je proizvo|a~ ra~unao na to da }e svaki voza~ rado isprobati mo`e li istovremeno voziti, krstariti internetom, ~itati e-mail i gledati filmove.

Mogu}e je spasiti ure|aj

5. Uklonite masku i poklopce konektora. Na taj

na~in }ete otvoriti {to je vi{e mogu}e rupa, kako bi

Gasi se Facebook Lite
Facebook je putem Litea poku{avao zadovoljiti potrebe onih koji su mre`u `eljeli koristiti samo za osnovni kontakt
Iako je s ponosom lansirana krajem pro{le godine, ukida se verzija Facebooka Lite koja je li{ena aplikacija i dodatnih funkcija, najavio je Facebook putem svoje stranice. - Vi{e ne podr`avamo Lite, ali smo mnogo nau~ili od njega. Zahvaljujemo svima koji su ga isprobali i koristili - poru~uju iz Facebooka uz napomenu da }e svi korisnici Litea biti automatski preusmjereni na klasi~nu stranicu. Nije poznato za{to se Facebook odlu~io na takav potez. Naime, Lite nije imao chat, aplikacije, igrice u stvarnom vremenu i komentare pa je bio pogodan za korisnike sa slabijim ra~unarima i internetskim vezama {to je pogodovalo osobama iz nerazvijenih zemalja. Facebook je putem Litea poku{avao zadovoljiti potrebe minimalista koji su dru{tvenu mre`u `eljeli koristiti samo za osnovni kontakt s prijateljima.

LG uvodi novine na bh. tr`i{te

MSI za entuzijaste

Zamjena proizvoda sa samo Mati~na plo~a jednim mrtvim pikselom zadovoljit }e i
Kompanija LG Electronics predstavila je svoj novi Zero Pixel Gurantee program koji nudi zamjenu novog monitora u roku od 72 sata nakon kupovine u slu~aju kvara makar jednog sub-piksela, i to bez dodatnih tro{kova za potro{a~a. LG je tako|er predstavio i novu liniju LCD monitora s razvijenom smart tehnologijom, utemeljenom na potrebama potro{a~a. LG Zero Pixel Guranatee program pru`a dodatnu sigurnost za potro{a~e prilikom kupovine novih LG LCD monitora. Ako kupac otkrije da novi LG monitor ima samo jedan neispravan piksel, ima pravo vratiti proizvod u trgovinu i zamijeniti ga za novi odgovaraju}i LG monitor, i to u roku od 72 sata od trenutka kupovine. Kako je broj neispravnih piksela u odnosu na veli~inu ekrana ograni~en zakonom, nijedan proizvo|a~ do sada nije bio obavezan osigurati ovu vrstu usluge u BiH. LG Zero Pixel Guarantee dostupan je od 1. aprila 2010. za kompletnu liniju LG monitora. LG na bh. tr`i{te donosi
Predstavljena i nova linija monitora

Pove}an kapacitet Zunea HD

najzahtjevnije
MSI je najavio mati~nu plo~u 890FXA-GD70 namijenjenu AMD-ovim procesorima za socket AM3. Plo~a je zasnovana na posljednjoj kombinaciji ~ipseta, AMD 890FX i southbridgeu SB850, {to donosi podr{ku za SATA 6 Gbps ({est konektora) i dva USB 3.0 priklju~ka. Tu su jo{ i kombinirani eSATA/USB konektor, USB 2.0 i SATA 3 Gbps priklju~ci te 7.1-kanalni zvuk i dva gigabitna LAN-a. Osim upotrebe kvalitetnih komponenti pri izradi ovog modela, zahtjevne korisnike razveselit }e i ukupno pet PCI Express x16 utora za grafi~ke kartice te mogu}nost otklju~avanja dodatnih procesorskih jezgri, DrMOS, OC Genie i instant OS naziva Twinki. MSI jo{ nije objavio cijenu i datum po~etka prodaje.

Jetyo predstavlja

Acer Aspire 1825PT Timeline

Kombinacija laptopa i tableta
Sporo punjenje

Acer je predstavio novi ure|aj koji predstavlja kombinaciju tablet i laptop ra~unara. Rije~ je o modelu Aspire 1825PT Timeline koji posjeduje 11,6-in~ni ekran koji je osjetljiv na dodir uz rezoluciju od 1.366x768 piksela. Ovaj ra~unar radi na

Intelovom Pentium ili Core2Duo procesoru, uz 4 GB RAM memorije, GMA 4500MHD integriranu grafi~ku karticu i hard disk od 320 GB. Po~etna cijena ovog modela je 599 eura, a dolazi uz instaliran operativni sistem Windows 7.

Videokamera sa solarnim punja~em
Kineski proizvo|a~ elektronike Jetyo najavio je HD videokameru namijenjenu ku}nim korisnicima koja mo`e puniti baterije solarnom energijom. Jetyo HDV-T900 je videokamera klasi~nog kamkorder izgleda, ali s jednom posebno{}u - mo`e puniti svjetlom svoje baterije. Proizvo|a~ je ugradio solarne }elije na pozadinu LCD ekrana, a solarni panel mo`e se zakretati da bi se bolje uhvatila sun~eva svjetlost te proizvedena energija puni AA baterije u kameri. T900 koristi ~etiri AA baterije za rad. Na`alost, proces punjenja baterija nije tako brz, a za potpuno punjenje cijelog seta potrebno je nekoliko dana izlaganja suncu ili svjetlu. Jetyova kamera snima video rezolucije 1.280 x 720 ta~aka i pohranjuje ga na SDHC memorijske kartice.

i monitor LG E50 iz nove serije pristupa~nih monitora sa LED tehnologijom. Model E50 nudi dijagonale od 22 i 23 in~a. Ekrani iz serije E50 LED nude `ivopisne slike s odli~nom svjetlinom, zahvaljuju}i punom LED pozadinskom osvjetljenju, umjesto uobi~ajenog CCFL pozadinskog osvjetljenja. LG Original Ratio, Cinema Mode i

Auto Bright funkcije tako|er doprinose kvalitetu slike, dok Dual Screen opcija nudi automatsku distribuciju slike na dva jednaka dijela ekrana i omogu}ava istovremeno kori{tenje dva programa. Osim toga, predstavljeni su i monitori serije LG W2286L, M1962D i M227WDP, koji su ve} dostupni na tr`i{tu.

Cijena nije objavljena

Microsoft je pustio u prodaju novi model prijenosnog multimedijalnog playera Zune HD sa memorijom kapaciteta 64 GB, {to je duplo vi{e od aktuelnih primjeraka. Novi model ko{ta 350 dolara. Nedavno su sni`ene i cijene sada ve} starijih modela, pa se tako primjerak sa 16 GB memorije mo`e kupiti za 200 dolara, dok model kapaciteta 32 GB ko{ta 270 dolara. Prema specifikacijama, novi model mo`e uskladi{titi do 20 sati videomaterijala visoke definicije ili do 16.000 128-bitnih pjesama.

Instaliran Windows 7

50

^etvrtak, 29. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

„@ITOPROMET“ DD MILE BUDAKA 97 88000 MOSTAR

2. pekara i skladi{te Ljubu{ki objekti veli~ine 1.309,60 m2 zemlji{te 5.509,00 m2 ukupno 7.025,00 m2 3. silos Ra{tani objekt veli~ine zemlji{te

OGLAS
O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA NEOBVEZNU PRODAJU NEKRETNINA
Obavje{tavaju se zainteresirani da „@itopromet“ d.d. na temelju odluke Nadzornog odbora prikuplja ponude za prodaju nekretnina koje nisu u funkciji djelatnosti i to: 1. silos - skladi{te ^apljina objekti veli~ine 4.431,70 m2 zemlji{te 11.930,00 m2 ukupno 14.094,00 m2

4.118,70 m2 13.241,00 m2

Prijave na oglas se prikupljaju do 10. 05. 2010. godine na adresu: „@ITOPROMET“ DD Mile Budaka 97 88000 Mostar Fax: 036 310 160 Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 036 310 205.

Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, BiH Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo, BiH tel: +387 33 664 813, fax: +387 33 656 500 Broj: 08.7.2-10.1-12821-3/09.P .N. Sarajevo, 23. 04. 2010. godine Na osnovu ~lana 34. Pravilnika o radu - prilog broj 1. Organizacija rada Dioni~kog dru{tva BH Telecom, Sarajevo i Odluke Uprave Dru{tva, broj: 00.1-10.1-6415-3/10 od 13. 04. 2010. godine, direktor Regionalne direkcije Sarajevo - Dioni~kog dru{tva BH TELECOM Sarajevo, objavljuje:

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BUSOVA^A IZVR[NI ODBOR
Na osnovu ~lana 6. Uredbe o postupku nabavke robe,vr{enja usluga i ustupanja radova (Sl. novine Federacije BiH, broj 40/03), odluke Izvr{nog odbora Med`lisa Islamske zajednice Busova~a o izvo|enju i adaptaciji na objektu upravne zgrade Med`lisa u Busova~i 26.04.2010. godine, objavljuje se :

JAVNO NADMETANJE
za prikupljanje i izbor najpovoljnije ponude za nabavku materijala izvo|enje radova I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA Predmet javnog nadmetanja je : - nabavka gra|evinskog materijala za izvo|enje radova na upravnoj zgradi Med`lisa IZ-e u Busova~i. II - PRAVO U^E[]A U javnom nadmetanju mogu u~estvovati sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nadmetanja, izuzev subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju, prema ~lanu 39. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enja usluga i ustupanja roba. III - SADR@AJ PONUDE 1. Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, broj telefona i faxa 2. Ovjerena kopija Rje{enja iz sudskog registra 3. Izjava prema ~lanu 36. Uredbe, ovjerena u nadle`noj slu`bi Op}ine 4. Uvjerenje poslovne banke da ponu|a~ ima otvoren transakcijski ra~un i da isti nije blokiran 5. Cijena ponude 6. Uvjeti pla}anja 7. Rokovi isporuke matrijala i izvo|enje radova 8. Reference preduze}a 9. Ponu|a~ mo`e dostaviti i ostale dokumente koje smatra bitnim, a nisu obuhva}eni u prethodnim ta~kama. IV - KRITERIJ ZA ODRE\IVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE 1. Cijena 2. Rokovi 3. Pla}anje 4. Kvalitet ponu|enog materijala 5. Uspje{nost u izvr{enju prethodnih ugovora. V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a mo`e se preuzeti u prostorijama Med`lisa Islamske zajednice Busova~a u Busova~i u vremenu od 10 do 13 sati svakim danom osim ~etvrtka od dana objavljivanja javnog nadmetanja do njegovog isteka uz predo}en primjerak uplate tro{kova tendera. Tro{kovi tendera iznose 50,00 KM. Uplata se vr{i na blagajni Med`lisa Islamske zajednice Busova~a. VI - PODNO[ENJE O OTVARANJE PONUDE Pismene ponude sa naznakom „PONUDE ZA JAVNO NADMETANJE - NE OTVARAJ“ dostaviti na adresu: Med`lis Islamske zajednice Busova~a, Efendije Kuskunovi}a,72260 Busova~a. Rok za podno{enje ponuda je 15 dana od objavljivanja javnog nadmetanja u sredstvima javnog informisanja. Na prvoj sjednici Izvr{nog odbora Med`lisa IZ-e Busova~a }e biti odlu~eno o izboru najprihvatljivije ponude. VII - TRO[KOVI PONUDE Naru~ilac posla ne snosi tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelomi~no, ili odbiti sve ponude i poni{titi nadmetanje. Napomena:Sa najpovoljnijim(najjeftinijim)ponu|a~em ne mora biti zaklju~en ugovor, jer }e se uzeti u obzir i drugi kriteriji. Za sve informacije obratiti se na telefon broj: 030-732-159.

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na neodre|eno vrijeme u Dioni~kom dru{tvu BH TELECOM Sarajevo - Regionalna direkcija Sarajevo, za radno mjesto broj: 200. [alterski radnik (SSS) - 1 (jedan) izvr{ilac u Slu`bi za prodaju - Sektor za prodaju i podr{ku, na neodre|eno vrijeme sa probnim radom od 3 (tri) mjeseca. I. Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove: - da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje tra`enog posla (izabrani kandidat }e prije zaklju~enja ugovora o radu, biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca. - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine II. Pored navedenih op}ih uslova, kandidati moraju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - srednja stru~na sprema, zavr{ena gimnazija, ekonomska ili druga odgovaraju}a srednja {kola, IV stepen. - 6 mjeseci radnog iskustva na sli~nim poslovima nakon sticanja IV stepena stru~ne spreme. III. Uz prijavu na oglas potrebno je prilo`iti sljede}e dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju). - biografiju sa adresom i kontakt telefonom, - diplomu o sticanju srednje stru~ne spreme, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu na sli~nim poslovima nakon sticanja IV stepena stru~ne spreme. IV. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima. V. Kandidati koji su dosad aplicirali za zasnivanje radnog odnosa u Direkciju Sarajevo, potrebno je da se prijave na raspisani oglas i dopune dokumentaciju. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na sljede}u adresu: Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo REGIONALNA DIREKCIJA SARAJEVO Sa naznakom „prijava na oglas - ne otvarati“ Ulica Zmaja od Bosne broj 88. 71000 Sarajevo Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

51

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INA ZAVIDOVI]I OSNOVNA [KOLA „VOZU]A“ Dana: 22. 04. 2010. Broj: 750/010. Na osnovu ~lana 85 i 86 Zakona o Osnovnoj {koli (Sl. novine Zeni~ko-dobojskog kantona, broj 05/04 i 20/07) odredbe Pravilnika o imenovanju direktora {kole (Sl. novine Zeni~ko-dobojskog kantona br: 02/08) ~lana 112. Pravila {kole i Odluke [kolskog odbora od 15. 04. 2010. [kolski odbor JU Osnovne {kole „Vozu}a“ raspisuje:

KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora {kole Uslovi konkursa: - Da u pogledu stru~ne spreme ispunjava uslove za nastavnika, odnosno stru~nog saradnika u osnovnoj {koli. - Da ima najmanje VI stepen stru~ne spreme. - Da ima najmanje pet godina radnog sta`a u odgojno-obrazovnom procesu. - Da je dr`avljanin BiH - Da posjeduje op}u zdravstvenu sposobnost. - Da se isti~e svojim radom. - Da ne postoji zakonska smetnja za imenovanje, tj. da nema kriminalni sudski dosje bilo koje vrste. - Da ne postoji sukob interesa zaposlenjem na drugoj poziciji. - Da nije u bilo kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim ~lanom {kolskog odbora. Imenovanje direktora iz reda prijavljenih kandidata vr{i [kolski odbor na period od 4 (~etiri) godine, uz prethodno mi{ljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i saglasnost osniva~a Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona. Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom i kretanjem u slu`bi potrebno je da kandidati prilo`e sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije). - Diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi. - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih. - Uvjerenje o dr`avljanstvu. - Uvjerenje o radnom sta`u u odgojno-obrazovnom procesu. - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. - Uvjerenje o neka`njavanju. - Ljekarsko uvjerenje. - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. - Izjava da nije zaposlen na drugoj poziciji koja mo`e uticati na eventualne sukobe interesa. - Izjava da nije u bilo kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim ~lanom [kolskog odbora. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. O rezultatima konkursa i izboru kandidata za direktora {kole, svi u~esnici konkursa }e biti obavije{teni pismenim putem u roku od osam dana od dana dono{enja Odluke [kolskog odbora. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna {kola „Vozu}a“ Vozu}a b.b. 72227 Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Predsjednik [kolskog odbora Keserovi} Edin

Mobiteli

Sti`u Munje i Gromovi iz Della
Dell je najavio pametne telefone koje sprema, a o najzanimljivijim projektima su informacije, ~ini se, slu~ajno iscurile. Aero, slu`beno najavljen Dellov pametni telefon, prvi }e se pojaviti u prodaji i zapravo je najmanje zanimljiv od tri ure|aja koja }e biti plasirana. Aero je najavljen za drugi kvartal ove godine. Dell je ovaj pametni telefon bazirao na Androidu 1.5 s ponekom modifikacijom. Neke od njih su podr{ka za Flash pri pregledavanju internetskih sadr`aja i aplikacija QuickOffice instalirana serijski. Thunder (Grom) je ure|aj baziran na Androidu, opremljen OLED ekranom osjetljivim na dodir dijagonale 4,1 in~a. Nije precizirano koji }e procesor pokretati ovaj pametni telefon, ali se pretpostavlja da }e to biti Snapdragon. Dell je najavio podr{ku za online videosadr`aje prezentirane u Flashu. Dell Lightning (Munja)

52

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

av@z webinfo

ZA LJUBITELJE IGRICA Mount and Blade: Warband

Bolji i realniji svijet misti~nih bi}a
Pametni telefon baziran je na Microsoftovom Windows Phone 7. Za razliku od Thundera, Lightning }e uz OLED osjetljiv na dodir imati i QWERTY tastaturu. Veli~ine ekrana zbog toga ne}e trpjeti (dijagonala od 4,1 in~a) jer }e tastatura klizati s donje strane ure|aja. Ure|aj }e pokretati Snapdragon takta 1 GHz, imat }e 512 MB radne memorije i osam gigabajta memorije za pohranu pro{irive MicroSD karticama.

Warband je igra sli~na originalu i daje punu slobodu kretanja te mo`ete obavljati misije po redu koji vi odaberete
ount and Blade je naslov koji je iza{ao prije nekoliko godina i ostao nepoznat ve}ini ljubitelja Hack&slash RPGova. Onima koji su imali priliku zaigrati igru nije ostao u sjajnom pam}enju. Zato se ekipa iz Taleworlds odlu~ila na ekspanziju koja bi trebala saprati sve silne uvrede koje je igra vremenom nakupila kod igra~a i kriti~ara. Mount

M

Rje~nik
Web-hosting - Usluga smje{taja web-stranica na web-poslu`itelju. Firme koje se bave web-hostingom odr`avaju web-poslu`itelje spojene na internet, na kojima je mogu}e zakupiti prostor te tako postaviti svoje web-stranice. W@P - Wireless Application Protocol omogu}ava pristup internetu putem mobilnog telefona. Pristup je mogu} samo odre|enim sadr`ajima prilago|enima za W@P Kako . bi se W@P koristio, GSM ure|aj ga mora podr`avati. Upstream - Prijenos podataka od krajnjeg korisnika do poslu`itelja. Real-time - Mogu}nost ra~unarskog sistema da prihvata i obra|uje ulazne podatke te vrlo brzo dostavlja izlazne podatke, tako da se dobiva dojam kako se sve tri radnje obavljaju istovremeno u stvarnom vremenu.

Odli~an multiplayer

and Blade: Warband je igra sli~na originalu i daje punu slobodu kretanja po svijetu te mo`ete obavljati misije po redu koji vi odaberete. Stavljeni ste u svijet Calradia, gdje kao i u svakom RPG-u `ive elfovi, trollovi i ostala misti~na bi}a. Na ekspanziji se radilo dugo pa nudi znatna pobolj{anja. Gameplay je mnogo bolji i donosi dosta slo`enije funkcije. Tako, ako ste na konju, va{e oru`je postaje nepreciznije, ali dobiva na snazi. Dijalozi sa NPC-ovima su sinhronizirani i nude mnogo vi{e slobode nego {to ste imali u originalu. Najzanimljivije od svega je Online igranje, ono {to su Morrowind i Oblivion izostavili. Tako imate priliku na raznim mapama igrati sa ili protiv svojih prijatelja. Kooperativna igra nudi mnoge koje obavljate zajedno i koje bi ina~e bilo ne-

Pobolj{ana grafika

Pozitivno
Prepravljene gre{ke Grafika

Negativno
Stari bugovi mogu}e prije}i samostalno, dok na drugoj strani imate standardne modove za igranje player vs. player. Single-

player nije lo{, ali jo{ pati od nedora|enosti pri~e i pojedinih bugova. Na grafici je ra|eno detaljno, s obzirom na to da su teksture i modeli prepravljeni od samog po~etka. Ni engine nije pro{ao bez pobolj{anja. Dodatni posao na fizici se isplatio i ponudio realnije borbe i interakciju s predmetima u igri.

jet set

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

53

Zbog nelegalne gradnje

PJEVA^ICA Veliki planovi Emine Jahovi}

Gradit }e karijeru i u Italiji
Jahovi}: Snima novi singl

Dvije krivi~ne prijave protiv Bregovi}a
Svi u~esnici nelegalne gradnje mogli bi ostati bez dozvole za rad
Protiv Gorana Bregovi}a su, kako javljaju srbijanski mediji, podnesene dvije krivi~ne prijave za nelegalnu gradnju objekata u Beogradu, u Jove Ili}a 151 na Vo`dovcu i u Suvoborskoj 29 na Senjaku. Kako se muzi~ar u oba slu~aja pojavljuje kao investitor, Sud ~asti In`injerske komore Srbije mo`e mu, barem formalno, zabraniti da gradi. Tako|er, svi oni koji su u~estvovali u nelegalnoj gradnji stambenih objekata ~iji je Bregovi} investitor, mogli bi ostati bez dozvole za rad. Zbog nelegalne gradnje objekta u ulici Jove Ili}a, Ministarstvo prostornog planiranja i za{tite `ivotne sredine podnijelo je krivi~nu prijavu Javnom tu`ila{tvu u Beogradu. Iako je gradili{te zatvoreno jo{ 1. aprila, izvo|a~i radova skinuli su slu`beni pe~at gra|evinske inspekcije, pokidali traku i nastavili radove zanemaruju}i odluku i op}inske i republi~ke inspekcije. Osim objekta na Vo`dovcu, Bregovi}evo gradili{te zatvoreno je i na Senjaku. Bregovi} je podnio zahtjev za adaptaciju jedne porodi~ne ku}e u Suvoborskoj 29, ali je op}inska inspekcija utvrdila da je investitor protiv propisa iskopao temeljnu jamu, duboku vi{e od tri metra, i skoro potpuno uru{io objekt.

U Milanu birala namje{taj za svoj novi dom u Istanbulu, ali i dogovarala u~e{}e na jednom od najpoznatijih muzi~kih festivala

Pjeva~ica Emina Jahovi} i njen suprug Mustafa Sandal boravili su nedavno u Milanu na poziv prijatelja, vlasnika najpoznatijih tvor-

nica namje{taja u Italiji „Bakster“ i „Living Divani“. Tom su prilikom posjetili i jedan od najve}ih sajmova te odabrali posljednje

Gostovanje u Sofiji
Emina }e 16. maja u Sofiji biti go{}a na dodjeli „Balkan Music Awardsa“, koju }e prenositi 11 komade namje{taja kojim }e opremiti svoj novi dom u elitnom istanbulskom naselju, u koji bi se uskoro trebali useliti. Boravak u Milanu Emina i Mustafa su iskoristili i da dogovore njeno u~e{}e na jednom od najpoznatijih italijanskih muzi~kih festivala. - Drago mi je da su moj muzi~ki talent prepoznali i ljudi u Italiji te da }e se moje pjesme i tamo slu{ati - kazala je Emina, koju uskoro o~ekuje i gluma~ki debi u jednoj od TV serija u Turskoj. Ina~e, Emina u Istanbubalkanskih zemalja. Njen duet sa Dinom Merlinom „Med“ nominiran je i za najbolju pjesmu. lu snima novi singl, a lijepa vijest je da su kona~no po~eli i pregovori o njenom dugo planiranom koncertu u Sarajevu. - Obradovao bi nas susret sa sarajevskom publikom. [to se ti~e nove pjesme, Emina je njen kompletan autor. Kada je rije~ o aran`manu, sara|ivat }e sa jednim od najpoznatijih DJ-eva u Turskoj, ali i sa nekim ljudima iz Njujorka tako da }e ta numera biti svjetske produkcije isti~e pjeva~icin menad`er Ninoslav Prodanovi}.
S. ALAGI]-ALETI]

Bregovi}: Prijete mu sankcije

„Parni valjak“ nastavlja bh. turneju

Karavan kre}e u Hercegovinu

Emina i Mustafa u Milanu

Ve~eras „Melodije Mostara 2010“

BHT 1 istisnula Federalnu TV
Na Festivalu zabavne glazbe „Melodije Mostara 2010“, koji }e ve~eras biti odr`an u dvorani na Bijelom Brijegu, a koji }e zbog recesije trajati samo jednu no}, nastupit }e 24 izvo|a~a, najavio je na ju~era{njoj pres-konferenciji direktor Dragan D`idi}. Rekao je da je zadovoljan izvo|a~ima i kvalitetom pjesama, jer su, kako je naglasio, prepoznatljivi po tome da pru`aju priliku mladim ljudima. Odgovaraju}i na na{e pitanje zbog ~ega Festival ove godine, umjesto Federalne TV, koja im je svih prethodnih godina bila medijski partner, u`ivo prenosi BHT 1, D`idi} je kazao kako su, jednostavno, htjeli pro{iriti Festival. - Saradnju smo prekinuli zbog toga {to Federalna TV pokriva samo Federaciju BiH ili dio, a BHT 1 cijelu dr`avu. Svi znamo da je u Federalnoj TV te{ka situacija, ba{ kao {to je svima nama, ali bilo bi veoma ru`no da u 16. godini postojanja ovaj Festival ne odr`imo - kazao nam M. Sm. je D`idi}.
„Parni valjak“: Koncert u Mostaru 13. maja

D`idi} na ju~era{njem pressu: Nastupit }e 24 izvo|a~a

Nakon nedavnog sjajnog koncerta u Sarajevu, „Parni valjak“ nastavlja nastupati u na{oj zemlji. Popularna hrvatska grupa odr`at }e koncert 13. maja na mostarskom stadionu Kantarevac. - Nakon pravog spektakla u Sarajevu, na{ karavan kre}e prema Hercegovini. Radujemo se dru`enju sa mostar-

skom publikom, a vjerujemo da }e se u gradu na Neretvi okupiti na{i fanovi iz cijele Hercegovine. I na ovom koncertu bit }e kori{tena vrhunska tehni~ka oprema, koja je garancija za nezaboravan muzi~ki doga|aj uz dosta dobrih pjesama - ka`e Aki Rahimovski, pjeva~ „Parnog vaD. Z. ljka“.

54

^etvrtak, 29. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

LOTO

6/42

GARANTOVANI JACK POT ZA 35. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 34. KOLA JOKERA OD 27.04.2010.godine

GARANTOVANI JACK POT ZA 35. KOLO LOTO-a 100.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 34. KOLA LOTO-a OD 27.04.2010.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

DOBITNA KOMBINACIJA 34. KOLA LOTO-a

33

29

42 24

22 31
392421 683148 DOBICI SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00009 1810023 S 1x4 ZASTUPNIK : 00051 1820190 S 1x4 ZASTUPNIK : 00064 1770017 S 1x4 ZASTUPNIK : 00291 1740158 R 1x4

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA

22 24

29

31 33 42
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6

POGODAKA NEMA DOBITAKA POGODAKA DOBITAKA IMA 7 POGOTKA DOBITAKA IMA 364 POGOTKA DOBITAKA IMA 8.103

6 5 4
3
29,40 KM 2,60 KM

BROJEVA DOBITAKA NEMA BROJEVA DOBITAKA NEMA
BROJA DOBITAKA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

5 4 3

1.146,90 KM

IMA 4
BROJA DOBITAKA

201,90 KM 31,90 KM 4,30 KM 1,00 KM

IMA 38
BROJA DOBITAKA

2 1

IMA 281
BROJ DOBITAKA

IMA 2.708

U 34. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113.046,30 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.523,15 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.523,15 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (13.380,80 + JP 47.973,90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61.354,70 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.028,50 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.704,60 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.409,30 KM

U 34. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.848,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.424,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.484,80 + JP 21.195,70 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.680,50 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.939,20 KM L U T R I J A B i H S A R A J E V O 28. 04. 2010. godine
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 28.04.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 32. KOLA LOTO-a OD 20.04.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 32. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 32. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120.772,20 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.386,10 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57.386,10 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (14.346,50 + JP 24.617,50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.964,00 KM

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00145 1810138 R 1x5 ZASTUPNIK : 00150 1760256 R 1x5 ZASTUPNIK : 00291 1820034 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00359 1820063 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00625 1770024 R 1x5 ZASTUPNIK : 00685 1810146 R 1x5 ZASTUPNIK : 00723 1810036 R 1x5

NOVÈANI DOBITAK 1.000,00 KM

KALESIJA

1. 340020118200125
DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST U 33. i 34. KOLU
1. 340021718200033 - MAGLAJ 2. 330014517300516 - ZENICA 3. 330023217500013 - MOSTAR 4. 340039818200031 - VELIKA KLDU[A 5. 340013217700107 - TRAVNIK 6. 330031617400492 - TUZLA

FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.607,90 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.477,20 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.954,40 KM

DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST IZ 31. i 32. KOLA
1. 320015017100352 - ZENICA . . . . . . . . . 600,00 KM 2. 310015516300498 - TUZLA . . . . . . . . . . 900,00 KM 3. 310029616400304 - ZAVIDOVI]I . . . . . .800,00 KM 4. 320026617200011 - JABLANICA . . . . . . 600,00 KM 5. 320005117200174 - FOJNICA . . . . . . . .700,00 KM 6. 310014516401328 - ZENICA . . . . . . . . . .600,00 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 POGODAKA DOBITAKA IMA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA DOBITAKA IMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.721,60 KM 687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,70 KM

DOBITAKA IMA 10.802 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,10 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 28.04.2010.godine ISPRAVKA NA PRIVREMENI IZVJE[TAJ 33. KOLA LOTO-A OD 24.04.2010. GODINE STOJI O^EKIVANI JACK POT ZA 34. KOLO LOTO-a 100.000,00 KM TREBA GARANTOVANI JACK POT ZA 34. KOLO LOTO-a 100.000,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 32. KOLO LOTO-a JE 28.05.2010.GOD.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 28.04.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 32. KOLA JOKERA OD 20.04.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 32. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 32. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.721,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.860,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.572,10 + JP 18.572,30 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.144,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.288,40 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 BROJEVA DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00 KM SA 4 BROJA DOBITAKA IMA 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148,00 KM SA 3 BROJA DOBITAKA IMA 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,60 KM SA 2 BROJA DOBITAKA IMA 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,30 KM SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 2.920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

NAPOMENA
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 28.04.2010.godine

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 32. KOLO JOKERA JE 28.05.2010.GOD.

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

55

Ta~no Neta~no
se 1.Sedmogodi{njim ratom naziva do veliki evropski sukob od 1756. 1763. godine? Njema~ki Karl fon 2.drajsine)? grof(po njemuDrejs izumio je bicikl je dobio ime novinar Egon Ervin 3.^e{ki pisacsei ocem modernog noKi{ smatra vinarstva?
1. TA^NO

ISTRA@IVANJE Alkohol, pu{enje, lo{a prehrana

Zbog nezdravih navika izgledamo 12 godina stariji
Pokazalo se da nezdrav na~in `ivota pove}ava rizik od smrti za 85 posto
Novo istra`ivanje provedeno u SAD potvrdilo je kako smijeh mo`e dovesti do sni`avanja krvnog pritiska i smanjenja koncentracije tzv. lo{eg holesterola (LDL) u krvi. U studiji je u~estvovalo 14 zdravih ispitanika kojima su naizmjeni~no prikazivani filmovi sa smije{nim, odnosno stresnim scenama. Pokazalo se kako je smijeh povezan i s pobolj{anjem apetita (putem promjena koncentracije hormona leptina i grelina) te smanjenjem prisutnosti hormona stresa. Nau~nici dodaju kako gledanje filma sa stresnim scenama nije utjecalo na ove pokazatelje kod ispitanika.

Zbog nezdravih `ivotnih navika izgledamo kao da smo 12 godina stariji, pokazalo je britansko istra`ivanje. Uz to, kombinacija ~etiri nezdrave navike, pu{enja, lo{e prehrane, nedostatka tjelesne vje`be i previ{e alkohola, pove}ava rizik od smrti. Istra`ivanje je pratilo 5.000 ispitanika u periodu od 20 godina i bilje`ilo njihovo zdravstveno stanje, a pokazalo se da nezdrav na~in `ivota pove}ava rizik od smrti za 85 posto. Dvije lo{e navike pove}avaju taj rizik za 75 posto, a tri za otprilike 65 posto u odnosu na osobe koje nemaju nezdravih navika. Ve}ina smrtnih ishoda uzrokovana je sr~anim bolestima ili rakom. Pu{enje pove}ava rizik od umiranja od raka za 58 posto, nedostatak tjelesne vje`be 50 posto, a rizik od sr~anih bolesti za ne{to manje od 50 posto. Za ~etvrtinu se pove}ava rizik od umiranja od raka i sr~anih bolesti ako

osoba pije vi{e od preporu~ene sedmi~ne doze alkohola. Lo{a prehrana nema u~inak na rak i tek neznatno pove}ava rizik od umiranja od sr~anih bolesti.

Sedmogodi{nji rat veliki evropski sukob
Sedmogodi{njim ratom naziva se veliki evropski sukob od 1756. do 1763. godine izme|u Austrije i njenih saveznika - Francuske, Saksonije, [vedske i Rusije, na jednoj, i Pruske i njenih saveznika - Hanovera i Britanije, s druge strane. Rat je izbio zbog poku{aja Austrije da povrati svoju bogatu provinciju [leziju koju je Pruska osvojila u ratu za austrijsko naslije|e. U ratu je Pruska sa Fridrihom II Velikim povratila [leziju, a sporazumom iz Hunertsburga potvr|en je polo`aj Pruske kao vode}e evropske sile.
2. TA^NO

Ve}ina smrtnih ishoda uzrokovana je sr~anim bolestima ili rakom

Lije~enje raka debolog crijeva

Ugovor o volontiranju
Prijavila sam se na konkurs u javno preduze}e i dostavila dokaze o obavljenom pripravni~kom sta`u kao volonter kod jedne privatne firme. Dokaz nije prihva}en kao validan jer ga nije izdao biro za zapo{ljavanje. Obratila sam se birou, ali su me odbili uz obrazlo`enje da kod njih nije evidentiran ugovor o volontiranju. Da li je ovakvo pona{anje javnog preduze}a, a i biroa, u skladu sa zakonom, pita T. G. iz Sarajeva. Prema Zakonu o radu, ako je stru~ni ispit ili radno iskustvo utvr|eno Zakonom ili Pravilnikom o radu, uvjet za obavljanje poslova odre|enog zanimanja, poslodavac mo`e lice koje zavr{i {kolovanje za takvo zanimanje primiti na stru~no osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad). Ugovor sa volonterom zaklju~uje se u pisanoj formi. Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadle`noj slu`bi za zapo{ljavanje u roku od pet dana od dana zaklju~enja ugovora radi evidencije i kontrole. Dakle, kako je u konkretnom slu~aju poslodavac kod kojeg ste obavili pripravni~ki sta` u svojstvu volontera trebao da postupi u skladu s navedenom zakonskom odredbom, potrebno je da on u kontaktu sa slu`bom za zapo{ljavanje dogovori na~in rje{avanja spomenutog problema u vezi s dokazivanjem obavljenog pripravni~kog sta`a u svojstvu volontera. U suprotnom, mogu}e je da }e postoje}i dokaz o tome i u budu}im konkursnim procedurama biti odba~en kao nezakonit. Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Petominutni test smanjuje broj umrlih za 40 posto
Petominutni test za utvr|ivanje raka debelog crijeva mogao bi smanjiti broj umrlih od ove bolesti za oko 40 posto, pokazalo je najnovije istra`ivanje britanskih nau~nika. Pra}eno je vi{e od 170.000 ljudi tokom 11 godina. Od toga je njih 40.000 pro{lo tzv. „flexi-scope“ test, pregled kojim se uklanjaju polipi, male izrasline koje mogu postati kancerogene. Tokom te- „Flexi-scope“ uklanja polipe sta se malena cjev~ica venzorira dr`ava ne obavlja prili~ine olovke uvu~e u debelo je navr{enih {ezdeset godina. crijevo tako da doktori mogu Uporedili su rezultate ove prona}i i ukloniti male polipe. grupe s onima kod 113.000 Istra`iva~i su primijenili ljudi koji nisu bili podvrgnutest na ljudima u njihovim ti pretrazi. Utvrdili su da ’flepedesetim godinama, iako se xi-scope’ test za jednu tre}inu ina~e u Velikoj Britaniji pre- smanjuje {anse ljudi da obole gled debelog crijeva koji spo- od raka debelog crijeva.

Grof Karl fon Drejs kreator prvog bicikla
Njema~ki grof Karl fon Drejs (Karl von Dreis) izumio je bicikl (po njemu je dobio ime drajsine) koji se po mnogima smatra prvim realno funkcionalnim biciklom. Bilo je to na dana{nji dan, 29. aprila 1817. godine. Kreirao je napravu na guranje koja se pokretala odguravanjem nogama od tla. Bila je gotovo kompletno napravljena od drveta, a maksimalna brzina iznosila joj je 15 kilometara na sat. Epoha drvenih bicikla zavr{ena je 1869. godine u Engleskoj. Bicikl je od tada poprimio metalni okvir. Bicikl nije bio jedini izum Karla fon Drejsa. On je tako|er izumio prvu pisa}u ma{inu sa 25 znakova, stenografsku ma{inu sa 16 dugmadi i perforiranu traku. Ro|en je 29. aprila 1785., a umro 10. decembra 1851.
3. TA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

VJERNOST

OSOBA KOJA SE BAVI NJEGOM NOGU

ITALIJA

PAMELA ODMILJA

PJEVA^ICA MORISET

HRVATSKA PJEVA^ICA

STVARATELJKA

T.N.

ITALIJA

NA^INJENO OD SVILE

PJEVA^ LUGAVI]

PIPATI SE STIPSA PJEVA^ EBNER @UTI KONTINENT GLUMICA ULMAN U^ESTAO OPTI^KO POMAGALO ARTILJERIJSKO ORU\E DIO KAPUTA UKRASI, NAKITI VELIKI SPJEV V.N. PLITKA POSUDA

Egon Ki{ otac modernog novinarstva
^e{ki pisac i novinar Egon Ervin Ki{ (Kisch) smatra se ocem modernog novinarstva. Bio je majstor reporta`e, poznat po nadimku „lete}i reporter“, kako je glasio naslov jedne njegove knjige. Putovao je po Rusiji, Americi, Kini, Meksiku, Njema~koj i drugim zapadnoevropskim zemljama. Njegove reporta`e su spoj vje{to odabranih ~injenica i pronicljivog tuma~enja iz ugla anga`iranog posmatra~a. Djela su mu: knjige reporta`a „Zapi{i to, Ki{„, „Lete}i reporter“, „Carevi, popovi, bolj{evici“, „Raj Amerika“, „Tajna Kina“, „Otkri}a u Meksiku“, „Sajam senzacija“, „Pustolovine na pet kontinenata“.

SLAVNI BRITANSKI ROKER

RED, POREDAK

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KANAPA, MESO, RUINE, OBRAT, ET, TRAP, ONA, Z, KOMPAS, SD, URAN, ARAPKA, BORIS [IBER, ORLOVI NOKTI 2148

MUZI^AR NA SLICI PODZEMNO SPREMI[TE ZA KROM-PIR I SL.

NORVE[KA

POKROVITELJ, ZA[TITNIK

OD ^ETVRTKA NA KIOSCIMA

56

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

show biz

PAROVI Penelopa i Havijer odlu~ili ozakoniti svoju vezu

Vjen~anje ovog ljeta
Svoj veliki dan nastojat }e sakriti od o~iju javnosti
Gluma~ki par Penelopa Kruz (Penelope Cruz) i Havijer Bardem (Javier) vjen~at }e se ove godine, otkrio je medijima izvor blizak paru. Sudbonosno „da“ trebali bi izre}i ovog ljeta u rodnoj [paniji, pi{e ameri~ki tabloid „National Enquirer“. - Bit }e to malo vjen~anje, jer `ele biti okru`eni samo porodicom i prijateljima otkrio je neimenovani izvor za list. Gluma~ki par poznaje se ve} niz godina, a u vezi je od 2007. godine. Sada su kona~no odlu~ili ozakoniti svoju vezu i zasnovati porodicu. Penelopa je ve} nekoliko puta izjavila da se `eli smiriti i imati djecu. O~ito je da su i Havijereve `elje sli~ne pa se par i odlu~io na veliki korak. Budu}i da `ele intimno vjen~anje, mo`e se o~ekivati da }e svoj veliki dan nastojati sakriti od o~iju javnosti.
Mun: Bojkotuje cirkuse Fahrudin Radon~i}: @elim da se bavim ekonomijom, a ne prizemnim Tihi}em [ta je u pozadini konstantnih Tihi}evih napada na Radon~i}a i SBB BiH? Koje snage poku{avaju da zavade utemeljitelja Avaza i reisa Ceri}a? Zbog ~ega je Radon~i} ubije|en u pobjedu na op}im izborima? BiH nakon dobijanja MAP-a: Granice NATO-a pomjeraju se prema Drini Za{to je NATO prvi put Bosni i Hercegovini progledao kroz prste? Kakva je sudbina 54 vojne lokacije u BiH?
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Bregovi}: Prijete mu sankcije

U borbi za prava `ivotinja

Maraja krupnija nego ina~e

Gola Olivija Mun
Ameri~ka starleta, voditeljica i glumica Olivija Mun (Olivia Munn) jo{ je jedna u nizu ljepotica koje su se razgolitile za potrebe snimanja kampanje Me|unarodne organizacije za za{titu i prava `ivotinja PETA-e. - Kao {to je priroda predvidjela, pustite slonove da budu slobodni. Bojkotirajte cirkuse - poru~uje potpuno gola Olivija sa reklamnih plakata. Olivija je kazala kako ju je {okirala spoznaja da sloni}e koji postaju cirkuska atrakcija odmah nakon ro|enja odvajaju od majki. - Kada gledate cirkuske ta~ke, svi se smiju, sve je {areno i svira muzika, sve izgleda sjajno, ali kada pogledate iza kulisa, vidite kako bolesno maltretiraju te `ivotinje - rekla je Mun.
Keri i Kenon: Glasnogovornik demantirao glasine

Prva bo{nja~ka urbana bajka

Ljubavna pri~a o Sulejmanu T. i Sehadi
Na koncertu u Tuzli

Svi misle da je trudna
Maraja Keri (Mariah Carey) izjavila je prije nekoliko mjeseci kako ona i njen suprug Nik Kenon (Nick Cannon) planiraju pro{iriti svoju porodicu. Zbog toga su ponovo po~ela {u{kanja kako je pjeva~ica trudna, jer se u javnosti pojavila malo krupnija nego ina~e. Obukla je kratku haljinicu koja je istakla sve njene atribute pa se moglo vidjeti da je u posljednje vrijeme nabacila nekoliko kilograma vi{ka. Marajin glasnogovornik odmah je demantirao takve navode rekav{i kako pjeva~ica nije trudna.

Za{to se Enis Be{lagi} ljutio kad smo ga slikali sa voditeljicom „Pinka“?
Bordo boja, Sarajevo ljubavi moja

Kolika je plata Mirzi Vare{anovi}u?
Na kioscima svakog ~etvrtka

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

57

MALI

OGLASI
Prodaja
Mercedes 190 D, 1980. god., registrovan. Tel. 061 105 425. Mercedes 190 D, 86. god., tek registr., povoljno. Tel. 033 534-690. Mercedes 190, 84. god., dizel, tek registrovan. Tel. 061 504 190. Mercedes A 160 B, avangard, 2001. god., ko`a, klima, navigacija, ABS, est servisna knjiga, grijanje ciceva, reg. do 7. 2010. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes benz 124, 300 D, registr. do 7. 1. 2011. god., god. 88., o~uvana met. Tel. 061 857 012. Nisan Micra Visija 1 l, 2005., met. crvena, prvi vlasnik. Tel. 061 526 308. Oktavia Tour 1.9 crna met., multi lok, CD, MP-3. Tel. 061 019 331. Opel Korsa B motor 1.0 u dijelovima prodajem. Tel. 061 200 203. Opel Signum 30, TD, 2005. god., ful oprema, mogu}a zamjena. Tel. 061 526 308. Opel Zafira 5+2, 2001., bijela, tamna stakla, pre{la 150.000, tip-top. Tel. 061 196 242, Vare{. Pe`o 206 cc, kabriolet, god. 2003., benzin 1.6, tek registrovan, kao nov, cijena 12.000 KM. Tel. 061 204 169. Pe`o 206, novi model, benzin 1.2, pla}ena carina i PDV. Tel. 061 107 285. Pe`o 207 1.6 HDI, dec. 2006., ful oprema, 5 vrata. Tel. 061 140 067. Pe`o 207, 1.6 HDI, dec. 2006. god., full oprema, 5 vrata. Tel. 061 140 067. Prikolicu za frezu Goldoni, nova. Tel. 063 063 826 355, 036 290 177. Prikolicu za putni~ki auto 1,20x2,00 metara, tip Vesfalija. Tel. 033 690-059, 033 649-316. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora motora, hladnjaka, grijanja i brisa~a, raz. paljenja. Tel. 061 365 193. Prodaja i ugradnja novih i polovnih alnasera i alternatora svih el. ure|aja na vozilu. Tel. 062 921 867. Prodajem Fiat Punto, godi{te 2001., benzin 1.2, full oprema, tek registrovan, 4 vrata, plava boja, cijena 6.300 KM. Tel. 061 107 285. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem Reno Klio, god. 2004., benzin 1.2, full oprema, pla}ena carina i PDV, cijena 7.800 KM. Tel. 061 204 169. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Clio 1.9 D, 96. god., 47 KW, registr. do 9. 2010., servo, alarm, 5.000 KM. Tel. 061 335 873. Rover 214 si, dvoja vrata, 1999., ful oprema, registrovan, cijena 4.800. Tel. 061 229 714. Skuter Gilera, 50 cm3, juli 2009., pre{ao 700 km. Tel. 061 521 095. Stilo 19 dizel, 2002. god., ful oprema, registrovan, povoljno. Tel. 061 916 148. [koda Felicija 1.3 B, 97. god., alarm, centralno, lavlja kand`a, do registr. 3.000 KM. Tel. 033 653-639. [lep prikolica, registrovana, Hupert. Tel. 036 290 177, 063 826 355. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Thule nosa~i za auto. Tel. 061 838 741. Vespa Pijegiox8, 150 cm, crna met., prvi vl. Tel. 061 526 308. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW T4 kombi, 1995., klima, tek registrovan, extra stanje, benzin, 7.700 KM. Tel. 061 838 741. VW T4 kombi, god. 1999., dizel, servis. knjiga. Tel. 061 204 942. Za Golf II D, glava m., bo{ pumpa, remontovano, mjenja~ 1.3 B, IV brzine. Tel. 061 132 141. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Izdavanje
Neum - apartmani blizu pla`e hotela Zenit, TV-sat, gara`a, terasa, iznajmljujemo. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885 555. www.villaplava.com PTT Izdajem poslovni prostor u T.C. Robot na Socijalnom, 20 m2, na II spratu. Tel. 061 148 113. 5504-1Nd` NEUM - izdajem povoljno apartmane i sobe za prvomajske praznike. Tel. 063 321 434. 574-1Mo Povoljno iznajmljujemo novoure|ene apartmane u centru Tu~epi za 1. maj. Tel. 00385 21 623-342. E-mail: simici.t-com.hr 6694-1tt Izdajem ugostiteljski objekat lok. Novo Sarajevo. Tel. 061 181 501. 6729-1tt Adapt. jednos. stan na Grbavici. Tel. 061 778 081. Aneks, garsonjeru namje{tenu, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani na pla`i Veliki pijesak, Bar, Crna Gora, Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani, sobe, dnevni boravak sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te kod Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten ~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062 104 028. Ba{~ar{ija - nudim no}enje u ve}em luksuznom apartmanu. Tel. 061 131 818. Bistrik, blizu trolejb. stanice, super adaptiran namje{ten jednosoban stan, II spr., zgrada, 400 KM, zvati od 17 h. Tel. 646-410. Boljakov potok, dvosoban prazan stan. Tel. 033 801 459, 062 246 411. Br~ko - stariji bra~ni par izdaje zasebnu ku}u-dvosoban stan zaposlenom bra~nom paru sa ili bez djece, 10 min. od grada. Tel. 062 223 694. Breka, jednos. stan, plin, renovirano, kupatilo, namje{ten, kablovska. Tel. 061 183 645. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar iza nebodera Gorenje, tros. namje{ten stan. Tel. 062 177 704. Centar, blizu Katedrale, lijepo namje{ten apartman. Tel. 061 480 445. ^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3. Tel. 033 526-521. ^. Vila, stan 82 m2, renoviran i ekstra opremljen na du`i period, 385 EUR-a. Tel. 033/657-282, 061 130 688. ^etiri le`aja radnicima na terenu, priv. ku}a, pos. ulaz, Otes. Tel. 629-054. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Dobro namje{tenu ku}u 140 m2 na Aerodrom. naselju, 1.500 KM. Tel. 033 711-666. Dvokrev. namje{tena soba sa kuhinjom, kod Avaza Ned`ari}i. Tel. 066 548 358. Dvokrev. soba djevojkama, centr. grijanje, upotreba kuhinje, kablovska, Grbavica. Tel. 062 994 704. Dvokrev. soba u stamb. zgradi sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 224 836. Dvos. namje{ten stan na Grbavici. Tel. 033 458-020, 061 109 151. Dvos. stan u ku}i Butmir. Tel. 061 515 721. Dvosoban, namje{ten stan, pos. ulaz, kab., grijanje, D. Vele{i}i. Tel. 061 200 327. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Friz. salon izdajem mo`e i dr. namjene. Tel. 062 738 661. Gara`u sa kanlom preko puta pijace Grbavica. Tel. 061 299 306. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213.

Chevrolet Aveo 1.4 MPI, 90 KS, automatik, 56.000 km, 2006. godina, 8.600 KM, izvanredno stanje. Mob. 062 335 323. 6640-1tt Audi A4, 1.9 TDI, 85 KW/115 KS, 2004. god., crni, klimatronik, 4x el. podiza~i, alu felge, nove gume, zeder, reg. do 11/2010. Extra stanje, cijena 21.500 KM. Tel. 061 138 179. 5577-1Nd` Alfa 166 2.4 JTD, 2000. god., ful oprema, registrovan, povoljno. Tel. 063 405 987. Audi 2.7 karavan, 2001., havarisan, snage motora 184 KW, obujma 2671, 4+4. Tel. 061 930 495. Audi tt, 2007. god., pre{ao 1.000 km, 200 KS, met. crveni, 20.000 EUR-a. Tel. 062 593 938. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 320 i, 2004. god., pre{ao 117.000 km, 18.000 KM. Tel. 062 904 465. Corsa C 2002. god., 1.0 benzin, crvena, ABS, servo, 4x airbag, 2 vrata, al. felge, servisna knjiga, registr. do 11. 2010. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. ^etiri gume sa felgama. Tel. 25560, r15, GT. Tel. 061 531 713. Dacia Logan 1.4 MPI, 2005. god. Tel. 033 454-056. Fabia Ambiente 1.4 16 V, benzin, 2000. god., 8.800 KM, cijena 14.000 KM (bez PDV-a). Tel. 065 497 356, 062 292 283. Favorit [koda, 1991. god., redovno servisirana, gara`irana, o~uvana kao nova. Tel. 061 660 460, Tuzla. Fiat Stilo 5 W 1.9 multi jet, 2006. god., metal. sivi, ful oprema, alarm, park senzori, nove gume. Tel. 061 923 420. Fiat Stilo, 2002. god., ful oprema, klima, registrovan do decembra, cijena 7.900 KM fiksno. Tel. 061 442 345. Ford Eskort 1.6 dizel, 87. god., registrovan. Tel. 061 504 190. Ford Eskort 1.8 D karavan, 97. god., servo, ABS, lavlja k., 5.300KM ili mijenjam za kombi. Tel. 061 749 305. Ford Fokus god. 2003., ful orpema, 1.4 benzin, pla}ena carina i PDV, cijena 8.500 KM. Tel. 061 204 169. Golf 3, 92. god., benzin. Tel. 061 701 715. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god., ko`na sjedi{ta, plus aluminijske felge „Racer“. Tel. 033 281 370. Golf II disel 1.6, obi~ni, 89. god., registrovan do 5. 1. 2011., u super stanju, cijena 4.100 KM. Tel. 062 869 066. Golf II dizel, 87. god., dvoja vrata, u dobrom stanju, cijena 3.000 KM. Tel. 061 299 627. Golf VI, 9 mjeseci star, benzin, cijena po dogovoru. Tel. 033 681-225. Hunday Cupe 1.6 benzin, full oprema, klima, 1998. god., cijena 4.500 KM. Tel. 613-414. Jaguar 2.5 cca, 2003. god., pod lisingom, dug jo{ 11.000 KM, ful. Tel. 062 608 005. Kadet suza 1985. god., registrovan, ispravan. Tel. 601 205 372. Lada 112 1.5 GLI 16 V, hacbak, skoro nova, pre{la samo 25.800 km, sva elektronika, met., god. 2004. Tel. 033 410-505 i 061 987 089. Lancija Libra, 2000. god. Tel. 061 491 096. Lavlja kand`a za Golf 3. Tel. 061 525 347. Ljetne gume 205/55/16, Bridgestone, odli~ne. Tel. 061 200 203. Mazda 626 dizel, 1991. god., registr. u voznom stanju. Tel. 065 834 901. MB - 210 D, teretni, povi{eni, povoljno radi odlaska, nije registrovan, 4.900 KM, 93. god. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Mercedes 124 - 200 D, 1987. god. Tel. 061 255 851.

Kupovina
Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujemo sve vrste vozila: havarisana, strane table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Vr{imo otkup rabljenih - dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem Ford Ka ili neko drugo auto .Tel. 062 322 467.

Grbavica, ozbiljnoj porodici izdajem dvosoban adaptiran stan prazan, 4000 KM + re`ije. Hrasno, sobe za no}enje, 15 KM po osobi. Tel. 062 100 285, Sarajevo. Ilid`a-Otes, povoljno stan sa ugra|enom vis. kuhinjom. Tel. 061 440 887. Ilid`a-Pejton pos. prostor 40 m2, mo`e i skladi{te, parking, povoljno, na du`i period. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Izdajem dvos. namje{ten stan u blizini novog Avaza, kod `elj. stanice, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Izdajem dvosoban namjea{ten stan. Tel. 061 141 610. Izdajem gara`u, privatna ku}a, Grbavica. Tel. 063 639 213. Izdajem ili prodajem pos. prostor 17,5 m2 u Tr`nom centru „Tom“ Lukavica. Tel. 065 952 967, 065 396 736. Izdajem jednokrevetnu sobu kod Socijalnog. Tel. 033 641-885. Izdajem ku}u na du`i period, polunamje{teno. Tel. 061 563 864. Izdajem namje{ten stan kod Fabrike duhana, studentima ili bra~. paru, c. grijanje, kablovska. Tel. 033 655398. Izdajem namje{tenu garsonjeru samici ili bra~nom paru. Tel. 061 358 772. Izdajem poslovni prostor 70 m2, za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel. 033 616-268, Hrasno. Izdajem poslovni prostor 98 m2, centar, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem sprat ku}e nenamje{ten ili namje{ten, ul. Vidovci 40, Gladno Polje, Ilid`a. Tel. 066 752 761, 033 440-747. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem-prodajem, pos. prostor 12 m2, Hrasno. Tel. 062 553 143. Jednos. namje{ten stan studentima, pos. ulaz, iza Merkatora, N. Sarajevo. Tel. 616-649. Kobilja glava, izdajem jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kod Pionirske doline ku}a 300 m2, 10 soba, vrt, gara`a, parking, 3.000 KM. Tel. 066 340 748. Ko{. brdo, sobu sa nus prostorijama za studenticu ili zaposlenu. Tel. 061 537 239. Ku}a pansionskog tipa (za oko 30 osoba) u G. Pofali}ima (Humska), 2 ulaza, 1.800 KM. Tel. 061 526 243. Ku}a sa gara`om i podrumom kod Avaza, Ned`ari}i. Tel. 066 548 358. Ku}a u centru, Kalemova ok o300 m2 sa 320 m2 oku}nice, gara`a, 3.000 KM. Tel. 033 711 665. Ku}a u Doglodima (Bojni~ka) od 400 m2, 10 soba, 2 gara`e, 2.000 EURa. Tel. 061 247 777. Ku}a u G. Kova~i}ima, rezidencijalnog tipa (Travni~ka), od oko 400 m2 na parceli od 450 m2, 3.000 KM. Tel. 061 899 209. Lokaz za svadbe i ostale proslave. Tel. 062 644 055. M. Dvor, lijepo namje{ten stan sa gara`om. Tel. 062 177 704. Moderno namje{tena ku}a 210 m2 sa urednim vrtom (600 m2) u G. Kova~i}ima (Trebevi~ka), 2.500 KM. Tel. 061 899 209. Na Breci, rezidenc. ku}a 200 m2, 5 soba, gara`a, 2.800 KM. Tel. 061 899 209. Namje{ten dvos. stan sa pos. ulazom na spratu, kabl., blizu kombi, cijena 150 KM. Tel. 061 109 195. Namje{ten stan kod Elektroteh. {kole, B. Potok. Tel. 062 347 301. Namje{tena garsonjera u ku}i, pos. ulaz, Jezero. Tel. 061 617 781. Namje{tena ku}a 200 m2 na Alifakovcu (kod {panske ambasade), 2.500 KM. Tel. 066 340 748. Namje{tena ku}a 200 m2, na Vrelu Bosne sa parkingom za 10 auta, 2.500 KM. Tel. 061 526 243. Namje{tena soba, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Neum - povoljno izdajem apartmane, smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Novoizgra|eni pos. prostor u centru Ilid`e, 50 m2. Tel. 062 423 503. Pofali}i kod benzinske pumpe,

izdajem pos. prostor 30 m2, slobodan za sve namjene. Tel. 061 132 268. Polunamje{ten ili prazan jednos. stan, pos. ulaz, na du`e vrijeme, Ilid`a-Otes. Tel. 629-054. Pos. prostor 11 i 34 m2, D. Malta, Tr`ni centar. Tel. 062 789 206. Pos. prostor 50 m2, Aerodromsko naselje. Tel. 061 139 241. Pos. prostor 50 m2, u blizini novog Avaza, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Pos. prostor 80 m2+1.000 m2 zemlji{ta ogra|eno, sva infrastrukt., uz glavnu cestu u Brije{}u. Tel. 061 911 348. Poslovni prostor na [ipu (nov) 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Potpuno namje{tena novija ku}a na Bjelavama, kod franc. rezidenc., 2.000 KM. Tel. 033 711-665. Prazan tros. renoviran stan. Tel. 061 266 438. Praznu noviju ku}u kod pivinice, pogodno za kanc., parking, 2.500 KM. Tel. 061 247 777. Praznu rezidenc. ku}u na Bjelavama, 6 soba, parking, 4.000 KM. Tel. 066 340 748. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Prostor 25 m2, Grbavi~ka. Tel. 033 615-163. Prostor izdajem 35 m2, N. [opa, Stup. Tel. 458-506. Soba namje{tena, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Soba studentici kod stomat. fakulteta. Tel. 033 203-418, 061 714 410. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sokolovi}i, prazan tros. stan. Tel. 061 526 029. Stan u ku}i 75 m2. Tel. 656-057, 458-358. Tri kreveta namje{ten stan kod Elektrotehni~ke {kole, B. Potok. Tel. 062 347 301. Trokrev. sobe radnicima, pos. ulaz i re`ije, blizu `elj. stanice. Tel. 211467. Tros. prazan stan eta`. grijanje, ^. Vila. Tel. 061 102 987. Tros. stan u novom naselju [ip. Tel. 061 439 960. U centru izdajem namje{ten dvok. ili jednokrev. sobu, studentima ili zapos. mu{karcima, zas. ulaz, kuhinja, kupatilo. Tel. 227-609. U D. Kova~i}ima kod OHR-a ku}a od 400 m2, 15 soba, gara`a 2 auta, 2.500 KM. Tel. 061 899 209. U Novom Sarajevu namje{ten stan. Tel. 062 450 914. Vele{i}i Donji, namje{ten stan, priv. ku}a, ozbiljnim osobama. Tel. 033 204-457. Vi{njik, kod bolnice Ko{evo, izdajem gara`u. Tel. 061 357 330. Za samce izdajem sobe, vrlo povoljno. Tel. 062 644 055. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Prodajem stan 59 m2 u Sokolovi} Koloniji. Tel. 061 159 405. 5272-1Nd` Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2 i 1.500 m2 zemlje na lokaciji Puhovik - put prema Rakovici. Tel. 033 639-052, 061 136 309. 5421-1Nd` Dobrinja 3, 39 m2/I - 63.000, 52 m2/VP - 83.000. Centar kod stadiona 21 m2/I - 55.000. K. Brdo - 19 m2/VP - 43.000, 20 m2/P - 55.000. D. Malta 39 m2/VI + balkon 73.000 KM. Pofali}i 30 m2/VP 43.000. M. Dvor 130 m2/I - po 1.800 KM/m2. Tel. 061 269 835, 061 510 964. 6731-1tt Mostar - Lu~ki most, novogradnja 1 i 2 sobni, 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.400 KM sa PDVom. Tel. 061 499 229. 585-1Mo Dvoiposoban - 64 m2, ^engi} Vila 2, Merkur centar, c.g., adaptiran. Tel. 066 488 818. 6763-1tt A. Hangija, dvosoban 48 m2 + 8 m2 balkona, top-renoviran, II sprat, gas, cijena: 69.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. A. Jabu~ice stan 71 m2+6 m2 lo|a, na I sp. Tel. 065 834 901. A. Polje, A faza, 65 m2, 3 sp., 1.500 KM/m2. Tel. 061 493 323. A. Polje, C faza, 59 m2, 4 sp., lift, balkon, 92.000 KM. Tel. 066 801 711.

Adapt. manja bosanska ku}a na 174 m2 zemlji{ta iznad Bistrika. Tel. 061 260 598. Alipa{ino C faza, 67 m2/I, prodajem ili mijenjam za manji na istoj lokaciji. Tel. 061 749 305. Alipa{ino, stan 65 m2, cen. grijanje, veliki balkon ustakljen, vodomjer. Tel. 545-977. Arapova: Stari Grad, ku}a i podrum: prizemlje, sprat, gara`a 2 vozila, ba{ta, lijep pogled. Tel. 061 135 661. Azi}i-Stup, 7.000 m2 zemlji{ta, stamb pos. karaktera. Tel. 065 877 065. Azi}i-Stup, gra|. parcela 386 m2 i gr. zemlji{te od 6,5 i 32 duluma. Tel. 065 227 933. B faza, Al. Polje, hitno prodajem stan 64 m2. Tel. 033 473-482, 063 639 368. B. Potok „Tibra pacifik“ novogradnja, stan de lux, 66 m2, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 072 815. B. Potok, novogradnja, 54 m2, 5 sp., lift, 94.000 KM. Tel. 061 702 881. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Banovi}i, prodajem ku}u 10x9,5 m, oku}nica 660 m2, gara`a, c.g., podrum + P+S, sve 1/1. Tel. 061 633 066. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban stan 76 m2, cijena 200.000 KM. Tel. 061 131 349. Ba{ka voda, de-lux, stan 65 m2, sa 15 m2 terase, 200 m od mora. Tel. 065 834 901. Bjelave, Z. [arca 33 m2, jednos. adapt., 76.000 KM. Tel. 061 320 439. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, podrum, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, stan 66 m2, dvoipos., drugi sprat, extra lokacija. Tel. 033 544-398, 061 132 416. Centar, Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033 221-533. Centar, J. vanca{a 80 m2, I sp. Tel. 061 253 382. Centar, stan 161 m2 na I spratu, potrebna adaptacija. Tel. 065 834 901. Centar, V. Peri}a, stan 104 m2, I sp., 2 balkona. Tel. 061 48 33 58. Centar-Bare, parcela 320 m2, 1/1, komunalije, dozv. gradnja, 28.000 EUR-a. Tel. 061 66 77 62. Ciglane, M. trg 66 m2, 104 m2, Alipa{ina 76 m2, atraktivno, povoljno. Tel. 061 856 041. ^. Vila 1, prodajem garsonjeru 28 m2, novija gradnja, 62.000 KM. Tel. 061 325 116. ^. Vila 62 m2, 2,5-soban, 1.500 KM/m2. Tel. 061 177 556. ^. Vila, kod Merkura, dvos. stan 57 m2, 2.200 KM/m2. Tel. 061 214 982. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^. Vila, stan 82 m2, ekstra opremljen i renoviran, 90.000 EUR-a. Tel. 061 130 688, 033/657-282. D. Hotonj nizovi, ku}a na parceli 350 m2. Tel. 061 131 514, 061 184 304. D. Jo{anica, Vogo{}a, ku}a u fazi adaptacije p+s+s, sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dev. ku}a i 9 dun. uz potok, sve 1/1. Tel. 061 172 556. Dev. ku}a na placu 737 m2 i njivu 1.722 m2 Ripa~ kod Biha}a. Tel. 052 216 373. Dev. ku}u sa sre|enom ku}icom, 1.100 m2 pod vo}em, Kobilja~a I, papiri uredni (grunt+dozvola). Tel. 033 542-765. Dobrinja 3, jednosoban 39 m2/I + balkon, ul. Kasima Prohi}a, odli~an, odmah useljiv, 62.000. Tel. 061 269 835. Dobro{evi}i, Tijepova~ki put 1.305 m2 plac, ogra|en, priklju~ak struje, temelj, zimzeleno rastinje, kultivisano, prelijep pogled na grad. Cijena po dogovoru. Tel. 061 237 110. Dobrinja 3, prodajem jednoiposoban stan 48 m2, III sprat. Tel. 033/465-094. Dobrinja 4, Gandijeva, (Federacija), dvoipos. 65 m2, 3 sp., 50.000 EUR-a. Tel. 382 67 553 500. Dobrinja, Gandijeva, 38 m2, 3 sp., 1.700 KM/m2. Tel. 061 320 439. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoiposoban 64 m2, vis. priz., ^. Vila 2, kod Merkura-Otoka. Tel. 066 488 818.

58

^etvrtak, 29. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
dvije eta`e i 700 m2 oku}nice, useljiva, papiri uredni, cijena povoljna. Tel. 061 702 171. Ku}a Ilid`a-Pejton kod O.[. sa dva zas. trosobna stana+jedan stan nedovr{en, ops. prostorom i oku}nicom. Tel. 061 338 924. Ku}a na Ilid`i-centar, 220 m2, 4 sobe, eta`. grijanje, gara`a 100 m2, ba{ta 1.200 m2. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ku}a na Kobilja~i sa 2,2 dun. oku}nice, ili zamjena za stan. Tel. 061 804 248. Ku}a p+s, 200 m2 sa tri stana, gara`a, ba{ta, terasa, ul. Milinkladska. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ku}a u Kladnju P+S+S 200 m2, oku}nice 560 m2, vl. 1/1. Tel. 061 739 662. Ku}a u Po~itelj-Polju 8x8, 1.000 m2 zemlje, gara`a, cijena 100.000 KM. Tel. 061 222 295. Ku}a ve}a, novija gradnja, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ku}a ve}a, novija gradnja, Vraca, urbana lokacija. Tel. 061 160 068. Ku}a, 2 stana 120 m2, gara`a, {upa, parking 3 auta, ba{ta, N. Had`ovi}a. Tel. 522-715. Ku}a, pom. objekat i zemlja u Crnoj Bari Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Logavina, atraktivna lokacija, ku}a 160 m2, pom. objekat sa gara`om na parceli 400 m2 .Tel. 061 223 544, od 17-21 h. M. Had`ijahi}a gara`a na Grbavici 15 m2. Tel. 061 856 041. Manju ru{evnu ku}u 110 m2, do restorana „Kibe“, svi priklju~ci, Vrbanju{a 166. Tel. 061 212 241. Mejta{, trosoban 105 m2, prodajem. Tel. 062 342 236. Mojmilo, dvos. 55 m2. Tel. 062 342 236. Mostar, prodajem ili mijenjam za Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel. 063 288 954. N. Sarajevo, jednoipos. 48 m2, preko puta Bristola. Tel. 061 493 323. N. Sarajevo, Paromlinska, dvoipos. stan 64 m2, novogradnja, 140.000 KM. Tel. 061 214 580. Na Bistriku prodajem novu ku}u i na zaobilaznici ru{evan objekat. Tel. 061 177 711. Na Grbavici stan vis. priz., 46 m2, 2.000 KM/m2. Tel. 065 819 136. Nedovr{ena ku}a bez stolarije, svi priklju~ci, dozvola, vlasni{tvo, ba{ta, vo}e, Svrake-Semizovac. Tel. 061 551 016, 234-035. Ned`ari}i „Tibra pacifik“ nadogradnja, stan de-lux, vrhunska gradnja, povoljno. Tel. 061 072 815. Novija ku}a od 175 m2 sa vrtom od 125 m2, na Ko{. Brdu. Tel. 062 381 294. Otoka, Br~anska, 31 m2, 10 spl, 70.000 KM. Tel. 061 415 787. Otoka, dvos. stan 55 m2, odli~no c.g., jako uslovan, vlasni{tvo 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Paromlinska, D. Malta, novogradnja, 92 m2, 7 sp., terasa 40 m2, 240.000 KM. Tel. 061 702 881. Pofali}i ve}a ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`e, 600 m2. Tel. 033 981-881. Pofali}i, zemlji{te povr{. 1.415 m2 sa uknji`enom ku}om. Tel. 066 150 762. Pos. prostor (ima opremu za buregd`inicu, fast fud, slasti~arnu), povoljno. Tel. 061 906 936. Pos. prostor 32 m2, zgrada „Uniprometa“ D. Malta. Tel. 062 789 206. Pos. prostor u Vogo{}i 240 m2 u dvije eta`e, 250.000 KM. Tel. 061 489 542. Prod. na Ciglanama donjim 3-soban stan, povr{ine 106 m2. Tel. 033/665-256. Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodajem 1,5 dun. zemlje na Kobilja~i, kod Rakovice, voda, put. Tel. 061 804 248, 062 118 724. Prodajem dvosoban stan 52 m2, I sprat, ^. Vila. Tel. 066 430 110. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem ili izdajem stan pogodan za kanc., ordinacije, predstavni{tva, na M. Dvoru. Tel. 062 608 005. Prodajem ili izdajem stan u centru Sarajeva. Tel. 061 520 537. Prodajem ili mijenjam trosoban stan u Saraj polju. Tel. 061 202 497. Prodajem ili mijenjam zemlju u Vi{egradu, pored puta za okolinu Sarajeva, 12.800 m2. Tel. 033 673-752. Prodajem jednosoban stan 38 m2, u ul. Aleja Lipa 51, I sprat Sarajevo. Cijena po dogovoru. Zvati od 12,00 do 18,00 h na broj 061 703 727. Prodajem ku}u 10x11 sa ~etiri eta`e u Donjim Vele{i}ima sa 388 m2 ba{te pod vo}em, vlasni{tvo 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636. Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat 450 m2, oku}nica, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem ku}u u Ilija{u dim. 8x7, oku}nice 800 m2, vrlo povoljno. Tel. 033 401-927. Prodajem pos. prostor 16 m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203905, 061 172 757. Prodajem ku~u na sprat sa oku~nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-42222 Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem stan 56 m2, Alipa{ino Polje B-faza, 12. sprat, cijena 1.500 KM fiksno po m2. Tel. 061 497 330. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, ul. Zagreba~ka 75. Tel. 033/810-400 i 061 145 551. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan, Alipa{ino Polje, Nerkeza Smajlagi}a 15/9. Tel. 062 573 543, 033 545-783, 061 551 213. Prodajem trosoban stan od 84 m2, ulica Adema Bu}e br. 3/III. Cijena 155.000 KM, mo`e i zamjena za stan do 50 m2, uz doplatu. Mob. 061 221 899. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka, ku}a sa 600+600 m2 zemlje, urbanisti~ka i projekat za gradnju. Tel. 065 834 901. Radnju prodajem na Ba{~ar{iji 10 m2, odmah useljiva, vlas. 1/1. Tel. 062 248 753. S. Grad, ku}a novogradnja, zemlje 140 m2, mo`e zamjena za trosoban. Tel. 061 493 323. S. Grad, stan 68 m2+gara`a. Tel. 061 131 514, 061 184 304. S. Kolonija, ku}a u nizu, 3 eta`e, gara`a, useljiva, 120.000 KM. Tel. 061 177 556. S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140 m2, kompletno renoviran, centr. grijanje, povoljno. Tel. 066 813 051. Stamb. pos. prostor sa velikim parkingom 1.300 KM/m2, centar. Tel. 061 158 257. Stan 106 m2, novija gradnja, 3.000 KM/m2, Grbavica. Tel. 033 649-851. Stan 120 m2 ul. S. Filipovi}a, Dobrinja 5. Tel. 033 460-064. Stan 49 m2, Vraca gradnja 86/87. tel. 061 208 920. Stan 53 m2, Grbavi~ka, preko puta LP Comerca. Tel. 062 964 598. Stan 68 m2, 2 sp., sa gara`om kod Pivare 103 m2, 3 sp. M. Dvor de-lux. Tel. 061 080 474. Stan 68 m2, 6 sprat, adaptiran, D. Malta, Paromlinska. Tel. 033 637-392, 062 139 005. Stan 68 m2, Mojmilo, ili zamjena za jednosoban Dobrinja. Tel. 033 454617. Stan 80 m2, J. Vanca{a i 65 m2, na Skenderiji. Tel. 065 021 556. Stan 83 m2, na Ciglanama, ul. D. bega, II sp. Tel. 061 219 180. Stan kod Doma armije, pogodan za pos. prostor. Tel. 065 455 148. Stan na Ko{evu, ul. A. Ferhatovi}a, vis. priz., 63 m2+25 m, 140.000 KM. Tel. 065 819 136. Stan na Mejta{u, 1 sp., 59 m2, 2.800 KM/m2. Tel. 065 819 136. Stan u Hrasnici 38 m2, vl. 1/1, potpuno nov, opremljen, vis. prizemlje. Tel. 061 303 634. Stan u Trnovu 50 m2, cijena 30.000 KM. Tel. 061 314 536. Stanovi 56 m2, 3 sp., Ilid`a, adaptiran, 83 m2, 2 sp., neadaptiran. Tel. 061 177 711. Stan-pos. prostor u centru Sarajeva, 83 m2, vis. prizemlje. Tel. 061 485 898, 033 666-138. Stari grad, prod. ku}u sa avlijom, ba{~om i gara`om, novoizgra|ena. Tel. 062 520 741. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u potkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. Trg heroja 36 m2+balkon, renoviran, 82.000 KM. Tel. 062 156 882. Tros. stan 1 sprat, balkon, gara`a, Mejta{-^ekalu{a. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Tros. stan 77 m2, 3 sp., Ciglane. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Tros. stan D. Ciglane, 89 m2, 2 balkona, II kat, H. Red`i}a. Tel. 061 145 853. Tros. stan Grbavica, Zagreba~ka 66 m2, 2.400 KM/m2. Tel. 062 299 330. Tros. stan u Hrasnom. Tel. 061 813 387. Tros. stan, 1 sprat, balkon, gara`a, Mejta{-^ekalu{a. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Trosoban, Grbavica, Zagreba~ka, 66 m2, cijena po dogovoru. Tel. 062 299 330. U Brezi prodajem ku}u 300 m2 i 2.000 m2 zemlje, super stanje, u Barama ku}a i 1.900 m2 zemlje. Tel. 061 177 711. U Ilija{u prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 065 309 329. U Novopazarskoj ulici novu ku}u komplet opremljena sa 800 m2 zemlje. Tel. 061 080 474. U Rakovici 1.268 m2, pogodno za gradnju, malo udaljeno od gl. ceste. Tel. 061 518 282, 061 375 695. U Sarajevu stan 86 m2. Tel. 061 489 542. U Vogo{}i ku}a p+p+s (tri ulaza), pos. prostor 60 m2, dvije gara`e, uknji`eno 1/1, vlasni{tvo, 476 m2 zemlje. Tel. 033 435-537, 062 488 918. U Zagreba~koj stan 67 m2, 2.400 KM/m2. Tel. 062 299 330. Ve}a ku}a, nov depadans, ba{ta, gara`a, blizu Ba{~ar{ije. Tel. 061 366 905. Vele{i}i 48 m2, prizemje, nedovr{., novogradnja, cijena 62.000 KM. Tel. 062 156 882. Vikendicu u RS, Gornji Kotorac, a mo`e i zamjena za manji stan. Tel. 062 923 714. Visoko-Gr|evac, prodajem 23 duluma zemlje u vi{e parcela. Tel. 033 690-059, 033 649-316. Vitez, Kru{~ica, prodajem devastiranu vikendicu, gra|. dozvola, struja, voda, kanalizacija, 1 dulum, 1/1. Tel. 032 220-708, 062 334 139. Vogo{}a 67 m2, 3 sp., adaptiran, 103.000 KM. Tel. 061 415 787. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zas. stana, dvije gara`e. Tel. 061 131 268. Zagreba~ka, jednosoban, V sp. Tel. 061 253 382. Zemlji{te oko 1.400 m2 u blizini Most. raskr{}a, pogdono za gradnju vikendice ili ku}e, vl. 1/1. Tel. 062 577 966. Zemlji{te povr{ine 3.948 m2, Bora~ko jezero, kod hotela Bora{nica, vlas. 1/1. Tel. 066 150 762. Zemlju i ku}u, ul. S. Zajke Brije{}e. Tel. 033/674-348, 061 540 470. Zemlju prodajem ili mijenjam u Bijeljini. Tel. 033 687-388. Zemlju prodajem u Ahatovi}ima. Tel. 033 544-398, 061 132 416. Zemlju u Kijevu kod Trnova. Tel. 061 689 016. Zenica, naselje Babina rijeka, prodajem stan 85 m2, II sprat, 1.250 KM/m2. Tel. 061 816 060. Zvornik, pos. prostor 26 m2 27.000 KM, ili zamjena za stan, ku}u, plac u Sarajevu uz doplatu. Tel. 061 085 421.

Dvos. stan na Grbavici, [oping, I sp. Tel. 065 021 556. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ferhadija, stan 61 m2, sa 48 m2 terase. Tel. 065 834 901. Fojnica, [~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. G. Polje kod Ilid`e, ku}a+2.000 m2 placa, gra|. dozvola, 55.000 KM. Tel. 066 801 711. Gara`a 22 m2 4x5,5, 20.000 KM, struja, voda, rolo vrata. Tel. 062 969 888. Gara`a, 12 m2 u novogradnji, vl. 1/1, Kranj~evi}eva 25, prodajem ili izdajem. Tel. 061 869 396. Grbavica 39 m2, 2 sp., 78.000 KM. Tel. 065 819 136. Grbavica 73 m2, 6 sp. adapt., 60 m2, 7 sp. Hrasno, adapt. nov, 67 m2, 2 sp., Hrasno. Tel. 061 019 236. Grbavica kod [opinga, stan 54 m2, renoviran i ekstra opremljen, 65.000 EUR-a. Tel. 061 130 688, 033/657-282. Grbavica, stan 87 m2, V spr., nadogradnja, izvanredno ura|en, 2 kupatila, 2.300 KM/m2. Tel. 033 611943, 061 965 054. H. ^emerli}a adaptiran 57 m2, 5 sp, mo`e zamjena za ve}i uz doplatu u u`em centru. Tel. 061 177 717. Han Plo~a, pos. objekat servis, kafi}, prodajni salon i kancelarije sa 1.250 m2 prostora, mo`e i najam. Tel. 061 177 711. Hitno stan 90 m2, Olimpijska, 4 sp. Tel. 061 518 547, 033 546-556. Hrasno, A. [a}irbegovi} 58 m2, 11. spr., 2.100 KM/m2. Tel. 066 801 737. I. Sarajevo, prodajem parcelu sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2, stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, @eljezni~ka, stan 79 m2+2 balkona na II spratu, 180.000 KM. Tel. 065 834 901. Ilid`a-Lu`ani, stan 78 m2, I sprat. Tel. 066 276 383. Ilid`a-Plandi{te, Bosanskih ljiljana, dvoeta`. stan 150 m2, oku}nice 150 m2, papiri uredni. Tel. 062 319 563. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ivanica kod Dubrovnika, plac sa dozvolom. Tel. 063 550 632. Iznad Dubrovnika 7 km od mora, ku}a sa 3 stana. Tel. 061 565 781. Jahorina, vikendica, vl. 1/1, dvije gra|. parcele, sa gra|. dozvolom. Tel. 066 150 762. Jednoipos. stan 47 m2, BistrikHrvatin, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Jednos. na Ko{. Brdu, III sp., adaptiran. Tel. 065 021 556. Jednos. stan 37 m2, u Vogo{}i. Tel. 065 877 065. Jednos. stan 37 m2, ul. V. Maglajli}, Dobrinja 1. Tel. 066 783 856. Jednos. stan na Grbavici, Zagreba~ka. Tel. 065 021 556. Jednos. stan u centru Vogo{}e, 55 m2, Jo{ani~ka. Tel. 033 651-342, 062 535 900. K. Brdo 38 m2, v.p., prodajem ili mijenjam za ravni dio. Tel. 061 253 382. K. Brdo, 44 m2, jednoipos., adapt., eta`no. Tel. 061 253 382. K. Brdo, Juki}eva 29 m2, 1 sp., adaptiran, 60.000 KM. Tel. 065 819 136. Klju~, podru~je Bebi}i, iznad Vatrogasnog doma prodajem 6 duluma zemlje. Tel. 062 364 214, 053/222-928. Kod muz. {kole stan 44 m2, ul. M. ]. ]ati}a. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Kod OHR-a prodajem nove stanove od 57 m2, u B. Potoku nove stanove 57 m2. Tel. 061 177 711. Kod @eljinog stadiona 36 m2, adapt., plin, stolarija, v.p., Grbavica. Tel. 061 856 041. Konjic, stan 62 m2, povoljno. Tel. 062 715 872. Ko{. Brdo 39 m2, 1 sp., 63 m2, 9 sp., Ko{evo 68 m2, 1 sp., [ip novogradnja, sa stvarima. Tel. 061 177 711, 061 019 236. Ko{. brdo, jednosoban 29 m2/P , 55.000 KM, garsonjera 19 m2/VP 43.000 KM. Tel. 062 762 572. Ko{evo, M. [najdera 63 m2, 2 sp., 2.400 KM/m2. Tel. 065 819 136. Ko{evo, stan 67 m2, I sp., cijena 2.500 KM/m2. Tel. 061 222 295. Ku}a 1/1, S. Grad. Tel. 033 532111. Ku}a 250 m2, Alifakovac-Megara, 350.000 EUR-a. Tel. 033/649-851. Ku}a i tri dun. oku}nice u Zoviku kod Pazari}a. Tel. 065 455 148. Ku}a Ilid`a-Osjek, centralni dio,

Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Dvosoban stan Dobrinja 4, Isto~no Sarajevo, sprat IV mijenjam za isti ili jednoiposoban u Sarajevu, ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam ku}icu (u fazi renoviranja) sa 2,5 duluma vo}njaka uz ku}icu, za stan u Sarajevu. Mo`e i prodaja. Tel. 061 203 367. Mijenjam stan 40 m2 za Beograd, mo`e prodaja, lijep, sun~an, Novi Grad. Tel. 541-369. Mijenjam stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice za garsonjeru ili ve}i uz doplatu, za Fed. Sarajevo. Tel. 062 348 159. Tros. stan za manji sa razlikom, ili prodaja, dogovorit }emo se. Ilid`a, R. Ja{ara 3, Nogo. Stan 52 m2 u Sarajevu, mijenjam za B. Luku. Tel. 033 542-668. Hitno mijenjam garsonjeru 27 m2/III, A. Polje, ul. Geteova, za jednosoban na istoj ili sl. lokaciji uz doplatu. Tel. 061 269 835.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 5001-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 5948-1TT mu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Ljekovita jaja jap. prepelica i dom. koko{ija, bespl. dostava. Tel. 062 138 855. Gotove pjesme (tekst, muzika, aran`man), pjeva~ima novokomponovane muzike. Tel. 061 485 898. Novog crijepa 1.300 kom, marka Dilj-Vinkovci. Tel. 061 491 270 od 1721 h. Rashl. vitrina, staklena vrata, reklmani, ve{ ma{ine, {porete strujaplin, fri`idere 80-150 KM. Tel. 533631. Muz. linija sa zvu~nicima, 30 KM. Tel. 062 972 512. Ispravan fri`ider, 50 KM. Tel. 062 972 512. Rashladna vitrina, vrlo povoljno. Tel. 061 142 712. Kompletnu stomatolo{ku ordinaciju prodajem. Tel. 061 268 056, 00385 99 836 1024. Tri be`i~na d`ojstika, Zaps 3. Tel. 061 804 248. Antidekubitni du{ek sa hidrauli~nim motorom za napuhivanje, prodajem, 300 KM. Tel. 062 548 408. Motore za ve{ ma{ine 20 KM. Tel. 062 972 512. Prodajem polovan namje{taj, u extra stanju, veoma povoljno. Zvati iza 17 sati. Mob. 063 645 011 Pumpe za ve{ ma{inu, 10 KM. Tel. 062 972 512. Povoljno filadendron, jap. ru`u i drvo `ivota, svako preko 1 met. Tel. 033 616-793. Rasprodaja rola sa gumenim to~kovima, kvalitetne i moderne, kacige i {titnike, povoljna cijena, iz Njema~ke, mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930. Garderobu i obu}u prodajem po izuzetno povoljnoj cijeni, kvalitetno, moderno, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Jogi prodajem za bra~ni krevet, 1,80x1,90 cm, dobro o~uvan, 100 KM. Tel. 062 760 012. Prodajem [alung njema~ki, Hugele 180 m2. Tel. 061 031 679. Doner, ro{tilj, fritezu, ma{inu za meso, pe} za pitu, kola~e, kuter, toster, kuhalo. Tel. 061 906 936. Bufer i dva sony auto zvu~nika od 8-sl-oma. Tel. 062 104 801. [ator za 4 osobe, bez {ipki, nov, povoljno, 50 KM. Tel. 062 923 714. Dvokrilni prozor 200x140 (2) kom. 120x140 (1) kom., sa `aluzinama. Tel. 062 534 241. Alum. stolariju, prozore 140x140 5 kom. dvokrilni i 5 kom. jednokril., 2 vrata balkon., 210x80. Tel. 533-631. Atletske sprinterice, br. 40, adidas, novo. Tel. 061 268 828. Dig. aparat Sony DSC S 730, 7,2 MP 3xzoom, 120 KM. Tel. 061 288 , 058. Komodu, masiva hrast, duga sa troje vrata i ~etiri ladice, komodu masiva hrast, ujedno pisa}i sto, komodu masiva hrast sa policama ukoso, za obu}u, povoljena cijena. Tel. 033 451737. Tepihe, ~ilime Nepal i Perzijaner. razni modeli, moderni, cijena puno jeftinija od stvarne, 100 % original iz uvoza.Tel. 033 452 018. Interfoni, ugradnja i prodaja interfona za stamb. i posl. objekte. Tel. 062 841 952. Drveni {ank, komoda i sofa drvena sa jastucima. Tel. 061 916 148. Prodaja i ugradnja dig. antena, povoljno, garanc. na opremu. Tel. 062 841 952. Plin. kotao za eta`. grijanje od 28 KW. Tel. 062 381 294. Nove „Termal“ radijatore 60x130 cm. Tel. 062 381 294. Ma{inu za su|e Obod, odli~no stanje, ispravna, povoljna, 150 KM. Tel. 033 971-067. Pelene za odrasle, vel. od 75 kg, paket 30 kom. 15 KM. Tel. 033 624497. Jumbo god, ma{ina za sje}enje kamena. Tel. 035 712 446 ili 062 182 200. Koke nosilje, stare 8 mjeseci, cijena 4 KM, komad. Tel. 032 782 948. Prodajem i izra|ujem kartonske kutije raznih dim. i dezena. Tel. 066 359 832.

„OGRIJEV PENZIONERIMA NA 10 RATA“. Prodajem bukova drva (cijepana, }utke). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Pozovi: 061 670 068. 4996-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva, }utci, metrice 55 KM, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM, (Kreka) drveni 100 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 5405-1Nd` Prodajem manji p~elinjak spreman za pa{u, pogodba povoljna na licu mjesta. Butmir, Plavi put 10. Tel. 061 414 844. 5506-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204325, 062 180 957. Prozori iz novogradnje u odli~nom stanju, ustakljeni, 5 kom., troje sobnih vrata. Sve sa {tokovima. Povoljno. Tel. 061 869 396. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Mediven, ~arape za vene, duge i kratke, mu{ke i `enske, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem sve vrste polovnih TVa, sa garancijom. Tel. 061 350 813. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, vrlo povoljno. Tel. 062 876 691. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodajem nove dijelove i unutra{nje gume za bicikla. Tel. 033 690059, 033 649-316. Prodajem novu `ensku garderobu iz Njema~ke, cijena od 5-10 KM. Tel. 062 524 166 ili 033/536-925. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, krvne sudove, imunitet, esh. cooli. Tel. 033 646-912. Prodajem kafe aparata na dvije grupe i ledomat pod garancijom od godinu dana. Kontakt tel. 061 976 338, 061 259 874. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, vitrinu za sladoled, 12 kaseta. Tel. 061 311 784. Dje~iji kreveti} sa madracom, pisa}a ma{ina i tel. aparat, jeftino. Tel. 622-788. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Novu elektro opremu, rasvjeta ili mijenjam za auto. Tel. 062 869 081. Mini ve{ ma{ina, cijena 30 KM. Tel. 062 869 081. Telefonirajte sa va{eg fix. broja do 5 puta jeftinije sa inostranstvom. Tel. 061 243 891. Laptop Acer Aspire, 7520 G, window, 7 professional processor AMD Turion 64x2 mobile. Tel. 033/624-121. Contour TS, trake za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 531 713. Kirby usisiva~ prodajem. Tel. 061 531 713. Fitafon nov pod garancijom. Tel. 061 167 702. Ulje na prirodnoj bazi lije~i reu-

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem garsonjeru u Gornjem Vakufu ili Bugojnu (25 m2 do 30 m2). Tel. 065 878 029. Kupujem stan ili ku}u od starije osobe, pos. dogovor, isti nastavlja tu `ivjeti dok je `iv. Tel. 061 749 305. U KS stan do 50 m2, do cijene 650 EUR-a/m2 kupujem. Tel. 00382 67 575 397. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. Stan kupujem do 40 m2 u KS, do 1.300 KM/m2. Tel. 061 019 308. Manji stan kupujem u KS, pla}anje 1.300 KM/m2, samo 1/1. Tel. 061 268 828. Agenciji potreban pos. prostor za samoposlugu. Tel. 062 467 341. Potrebno vi{e kanc. prostora za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732, 033 203-127. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 062 28 28 70, 033 203-127. Vi{e stanova potrebno praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127.

Dnevni avaz
Prodajem nova invalidska kolica. Tel. 214-549. Prodajem dvije koze i troje jaradi. Tel. 061 303 649. Francuski le`aj sa ugra|enim radiom 2,00x1,60 m, oblo`en plavim pli{em - 200 KM. Tel. 033 460-684. Brod Balajner 2052, registrovan 2011. god., du`ina 6,25 m2, godina pr. 2001., posjeduje trajler za prevoz. Tel. 00387 61 130 688, 00385 98 173 1447. Trpezarijski sto i stolicu ljulja~ku. Tel. 033 455-635. VK elektri~ar vr{i opravke instalacija, bojlera, {poreta i indikatora. Tel. 033 626-990, 061 191 932. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove. Tel. 033 658-707, 062 165 429. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Profesonalni voza}, klimatiziranim kombi vozilom, nudi usluge prevoza na more i druge destinacije. Tel. 033 220 402 i 062 214 690. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Kombijem i luksuznim autom vr{im prevoz na more i planine. Tel. 033 240-884, 061 434 374. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater - radim kupatila po va{oj `elji, brzo, ~isto, 350 EUR-a. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Hemijsko dubinsko ma{insko ~i{}enje unutra{njosti vozila, pranje, poliranje i voskarenje vozila i motora, dezinfekcija klime svih vozila. Tel. 033 472 436 i 061 336 113. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Konverzacijski engleski za sve uzraste, PC osnovi i njegove aplikacije, antivirusna za{tita. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Uspje{no i kvalitetno prevodim bosansko-engleski i englesko-bosanski. Strana 10 KM. Tel: 033 222 364 Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Grupa stolara montira brvnare, {upe, gara`e, vikendice, pravi terase, balkone, stepenice, ameri~ke plakare, ugra|uje prozore i vrata. Tel. 061 134 597. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Povoljne i profesionalne instrukcije engl. jezika za sve uzraste, kao i prevod. Tel. 061 247 606. Postavljam plo~ice i kre~im veoma povoljno. Tel. 062 982 383, Dobrinja. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Vodoinstalater - popravlja i instalira vodovodne instalacije i komplet kupatila. Tel. 063 918 655. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Prevozim putnike, namje{taj, selidba i teret, kombijem. Tel. 061 268 155. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Mercedes kombijem organizujem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. T 061 967 229 i 061 262 868 el. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Frizerskom salonu potrebna radnica. Tel. 061 547 828. Potrebna radnica za rad u pekari na Ko{evskom brdu. Tel. 061 500 597. 6699-1tt Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Frizerski salon „Vera“, hitno potrebna frizerka sa radnim iskustvom. Tel. 033/522-322. Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. Trebate dodatni posao? Nutricionisti~ka kompanija tra`i saradnike! Prijave od pon-pet. od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Njegovala bih bolesnu pokretnunepokretnu `enu i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. Potrebni ozbiljni saradnici {irom BiH za katalo{. prodaju {vedske kozmetike, iskoristite akciju besplatnog u~lanjenja. Tel. 061 326 160. Frizerskom salonu „Hem“ potreban frizer. Tel. 061 177 944. Tra`i se sobarica za hotel na Ba{~ar{iji. Tel. 033 573-531. Potrebna radnica u bifeu na Dobrinji. Tel. 061 778 280 Potrebna djevojka za poslu`ivanje u bifeu na Alipa{inom Polju. Tel. 066/158-562. Potrebna djevojka sa iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. Hitno potrebna ozbiljna radnica u caffe-bar Bistro na Dobrinji 2. Tel. 061 778 280. Lije~im mo`dane udare i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Frizerskom salonu „Fresh“, Dolac Malta, potrebna dva radnika frizera sa iskustvom. Tel. 061 211 438 Detaljno izra|ujem li~ne horoskope za `ene, mu{karce i djecu. Tel. 062 104 226. Hemijsko-dubinsko pranje unutra{njosti vozila sa original deterd`entom. Tel. 602 738 728. Intelektualac, pazio bi stariju osobu 24 sata, ostalo dogovor. Tel. 065 834 901. ^uvala bi jedno ili dvoje djece vikendom, imam iskustvo. Tel. 066 427 679. Sa Mercedes kombijem organizujem prevoz i putovanja organizovanih grupa, izleti, seminari, povoljno. Tel. 061 140 572. ^istim i popravljam {upe, gara`e, podrume, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, dom zdravlja, uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. Agronom daje savjete odra|uje sve poslove, vo~arstvo, vinogradarstvo, cvje}arstvo. Tel. 062 811 100. ^uvala bi dijete ili stariju `enu, imam 50 godina. Tel. 065 876 286. Manuelna masa`a, dolazak na adresu, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675. Ugradnja `aluzina, roletni, platnenih, tapac. namje{taja. Tel. 061 916 148. Moler i vodoinstalater tra`e posao. Tel. 033 242-027. Sve za kompjuter, rje{avnaje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. ^uvam djecu. Tel. 062 682 037.

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

59

Radim na ro{tilju, torte, kola}e, radnica na poslu`ivanju jela i pi}a, kao i restoran, ba{ta. Tel. 062 682 037. ^istim i odr`avam ku}e, stanove, pos. prostore i peglanje, sadnja cvije}a. Tel. 062 682 037. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 376 032. Rafting na Neretvi, 4-20 lica, cjelodnevni izlet. Tel. 061 142 430.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 5235-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 5107-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 4091-1Nd` TV VIDEO SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT Alu `aluzine 20 KM/M2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 4749-1Nd` KVALITET I GARANCIJA Aluminijske `aluzine, vanjske roletne PVC i aluminijske, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO, harmonika i rolo gara`na vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 4414-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 5414-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 6516-1tt „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 6569-1tt VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, tu{ kabina, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a, itd. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 5606-1Nd` Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208435, 061 905 734. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 033 511-526, 061 336 541. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339.

Kupujem dionice, obveznice, stara devizna {tednja i ratna od{teta. Isplata i dolazak na adresu odmah u ~itavoj FBiH i RS. Prodajem certifikate za otkup stanova. Tel. 061 517 897. 5417-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju Privredna banka - Jugobanka. Ratnu od{tetu (obveznice), dolazim na adresu, isplata odmah. Informacije na tel. 061 836 657. 5598-1Nd` Molim dobre ljude ako mogu da mi poklone invalidska kolica djevoj~ici. Tel. 061 272 467. Kupujem valoviti salonit sa 8 rebara. Tel. 061 249 249. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem umjetni~ke slike, od Sarajevske olimpijade baklje, medalje, plakete, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje i ostalo. Tel. 033 655598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, deviznu {tednju, ratna od{teta, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem dionice, staru deviz. {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, vrlo povoljno. Tel. 061 863 224. Panoramski let iznad Sarajeva C172 (1+3) sjedi{ta. Tel. 062 452 388. Sve vrste opreme za ugostiteljstvo kupujem. Tel. 065 903 989. Stare razglednice, dopisnice, pisma, staro srebro kupujem. Tel. 063 847 659. Staru po{tu, novac, razglednice, ordenje, medalje, sablje i ostalo kupujem. Tel. 061 139 767. Staro oru`je, sablje, bode`e, kubure, ordenje, medalje i ostalo kupujem. Tel. 061 139 767. Staru dev. {tednju, ratne {tete, dionice, prodajem certifik., dolazim na adresu. Tel. 061 140 521. Mijenjam duple sli~ice spu`va bob. Tel. 061 243 891. Kupujem knjige od Milice Jakovljevi} (Mir-Jam). Tel. 062 501 363. Iznajmljujem stolice, ku}na dostava 1,5 KM-kom. Tel. 062 692 185. Kupujem eksponate sarajevske olimpijade ZOI-84, baklje, plakete, medalje, zna~ke, zastave i ostalo. Tel. 061 139 767. Knjige, stripove, starine, nov~i}e, stare fotografije, naliv pera kupujem. Tel. 061 244 290. Gramafonske plo~e, strani i ex yu rook kupujem. Tel. 061 244 290. Molim sve one osobe koje ne znaju {ta }e sa iskopanom zemljom, da je mogu istovariti na privatni plac u Krupcu - Sarajevo. Tel. 066 115 498.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Ponuda-potra`nja
Potreban ra~unovo|a sa certifkatom. Stalni radni odnos. Tel. 061 160 020 ili 033/665-132. 6605-1tt

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

60

^etvrtak, 29. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU raspisuje

KONKURS
za izbor akademskog osoblja 1. NA ODSJEKU ZA ELEKTROENERGETIKU 1.1. u nau~nonastavno zvanje asistent, za u`u nau~nu oblast: „Elektroenergetske tehnologije“, u stalni radni odnos................................1 izvr{ilac 2. NA ODSJEKU ZA TELEKOMUNIKACIJE 2.1. u nau~nonastavno zvanje vi{i asistent, za u`u nau~nu oblast: „Telekomunikacijske tehnike“, u dopunski radni odnos.............................1 izvr{ilac UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br. 43/08) i op{tim aktima Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu. Uvjet za asistenta je najmanje prosje~na ocjena 8,0 ili 3,5. KANDIDATI UZ PRIJAVU TREBA DA PRILO@E: Kandidati za nau~nonastavno zvanje: vi{i asistent, prila`u biografiju ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom elektrotehni~kom fakultetu uvjerenje o prosjeku ocjena tokom zavr{enog studija ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o ste~enom nau~nom stepenu magistra elektrotehni~kih nauka uvjerenje o prosjeku ocjena tokom postdiplomskog studija objavljene stru~ne i nau~ne radove Kandidati za nau~nonastavno zvanje: asistent, prila`u biografiju ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o zavr{enom elektrotehni~kom fakultetu uvjerenje o prosjeku ocjena tokom zavr{enog studija Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prila`u nostrificirane diplome. Kandidati koji se prijave za izbor na vi{e u`ih nau~nih oblasti, za svaku prijavu ponaosob dostavljaju kompletnu dokumentaciju. Dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji. Prijave se dostavljaju u pisanoj i (po mogu}nosti) u elektronskoj verziji - CD. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose na adresu ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ Broj: 35-01-02-286-01/10 Datum: 27. 04. 2010. godine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO KJU „Disciplinary center for juveniles“

Na osnovu ~lana 29. Zakona o ustanovama („Slu`beni list RBiH“ br: 6/92, 8/93 i 13/94), ~l. 35. i 38. Pravila KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“, Upravni odbor KJU „Discipliski centar za maloljetnike“ raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“
Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za izbor i imenovanje direktora KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ moraju ispunjavati zakonom propisane op}e uvjete kao i posebne uvjete propisane Pravilima KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“. Op}i uvjeti: 1. Da je osoba starija od 18 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne starije od 6 mjeseci); 2. Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci); 3. Da ima op}u i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova direktora (dokaz: uvjerenje nadle`nog organa o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 mjeseci); 4. Da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje nadle`nog Suda, ne starije od 6 mjeseci). Posebni uvjeti: 1. Zavr{en Fakultet politi~kih nauka - Odsjek socijalnog rada ili Pravni fakultet (dokaz: ovjerena fotokopija diplome) 2. Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (dokaz: akt kojim dokazuje tra`eno iskustvo) 3. Da ima Plan rada i razvoja KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ (dokaz: Plan rada i razvoja KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ potpisan od strane kandidata). Direktor se imenuje na period od 4 (~etiri) godine. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju navedene op}e i posebne uvjete tra`ene ovim konkursom, Upravni odbor KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ obavit }e intervju. Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivnaja. Konkurs }e biti objavljen u javnim glasilima na podru~ju Federacije BiH. Prijave na Konkurs sa biografijom i dokazima o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta (orginala ili ovjerenih fotokopija) dostaviti na adresu: KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ Ulica Donji Hotonj br. 8 71320 Vogo{}a Sa naznakom: Upravni odbor - prijava na Konkurs za izbor i imenovanje direktora KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ - Ne otvaraj Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. PREDSJEDNK UPRAVNOG ODBORA dr. Sakib Serhatlija

e-mail: disciplinskicentar@hotmail.com Tel: +387(0) 33 481-647, Fax: +387 (0) 33 481-212 Sarajevo, Donji Hotonj br. 8

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 115095 09 Ip Sarajevo, 15. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mustafa [u{i}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „KONZUM“ Trgovina na veliko i malo, d.o.o. Sarajevo, ul. Rajlova~ka b.b. Sarajevo, protiv izvr{enika 1) „NAPRIJED“ d.o.o. Sarajevo, ul. Dr. Silve Rizvanbegovi} br. 40. Sarajevo i 2) RADO[EVI] ZORAN, sin Milana iz Sarajeva, ul. Br~anska br. 14, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 348. stav 3 Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03), na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 08. 02. 2010 .godine,

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

61

Prilog broj 2. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
„FABRIKA CEMENTA LUKAVAC“ D.D. LUKAVAC ZA PERIOD 01. 01 - 31. 12. 2009. GODINE
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; „Fabrika cementa Lukavac“ d.d.; FCL Lukava~kih brigada bb, 75300 Lukavac telefon: 035/550-150, 553-215; fax: 035/553-580 e-mail: i.imamovic@fclukavac.ba web: www.fclukavac.ba 1. Kurt Asamer, predsjednik 2. Manfred Asamer, ~lan 3. Helena Aluta, ~lan 4. Benko Fatu{i}, ~lan 5. Sead ]ati}, ~lan 1. Izet Imamovi} 2. Karol Podhora 3. Klaus Fodinger 820.613; 100 KM 1. Asamer Zement Holding AG Austrija - 99,2645% -

- predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora

- ~lanovi uprave

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
dozvoljeno dana 24. 12. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice bez protesta broj AF 262107 od 06. 11. 2008. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 4.959,37 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 06. 11. 2008. godine do kona~ne isplate, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 200,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika na njihovim adresama, kao i pljenidbom, procjenom i prodajom vozila: marke „ZASTAVA 101 skala“ reg. oznake 441I-823, godina proizvodnje 1988. god. i vozila marke VOLKSWAGEN GOLF JL. reg. oznake 627-I-120, broj {asije 17A0690171. SUDIJA Mustafa [u{i}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira - dionica emitenta s pravom glasa - vlasnici ~lanovi uprave i nadzornog odbora i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva h) Teku}a sredstva i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva PASIVA f) Kapital g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze i) Kratkoro~ne obaveze j) Ukupno pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Pirhodi g) Rashodi h) Dobit/gubitak prije poreza i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima1

0 KM 164.599.183 KM 56.013.460 KM 0 KM 220.612.643 KM 64.513.560 KM 82.061.300 KM 55.401.422 KM 18.636.361 KM 220.612.643 KM 81.172.624 KM 59.530.962 KM 21.641.662 KM 0 KM 21.641.662 KM KPMG BiH d.o.o. SARAJEVO Izvje{taji su revidirani - mi{ljenje je realno i objektivno

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO ELEKTROTEHNI^KA [KOLA ZA ENERGETIKU SARAJEVO ul. Zmaja od Bosne br. 37; tel/fax 655-285, tel. 235-014 - [KOLSKI ODBOR Na osnovu ~lana 165 Pravila [kole, [kolski odbor donio je 1. Poni{tava se ta~ka 5. Konkursa Elektrotehni~ke {kole za energetiku, objavljenog dana 23. 04. 2010. godine u listu „Dnevni avaz“, a koja glasi: „ 5. profesor fizike............1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, do 31. 08. 2010. g. 8 ~asova nastavne norme“

„JP BH PO[TA“ d.o.o. Sarajevo CENTAR PO[TA SARAJEVO

ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA „DR. IRFAN LJUBIJANKI]“ BIHA] Na osnovu ~lana 45. Statuta Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha} i Odluke direktora broj: 2442-1/10 od 27. 04. 2010. godine raspisuje se:

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
U „Slu`benom glasniku BiH“ br. 33/10 od 26. 04. 2010. godine i na web stranici www.bhp.ba, objavljeno je: 1. OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ: 10.2.7.-13.73-454/10 Predmet: Izvo|enje molersko-farbarskih radova u objektima Centra po{ta Sarajevo

KONKURS
za dodjelu specijalizacija i subspecijalizacija Na specijalizaciju iz: 1. interne medicine....................................................................2 izvr{ioca 2. transfuziologije.......................................................................1 izvr{ilac 3. medicinske biohemije............................................................2 izvr{ioca 4. anesteziologije sa reanimatologijom.......................................4 izvr{ioca 5. medicinske mikrobiologije sa parazitologijom..........................1 izvr{ilac Na subspecijalizaciju iz: 1. abdominalne kirurgije............................................................2 izvr{ioca 2. kardiologije.............................................................................1 izvr{ilac Uslovi: dokaz o zavr{enom medicinskom fakultetu, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, godina radnog iskustva u struci, uvjerenje o aktivnom poznavanju stranog jezika, da nije stariji od 35 godina i da je dr`avljanin BiH. Za subspecijalizaciju iz abdominalne kirurgije prilo`iti uvjerenje o polo`enoj specijalizaciji iz op{te kirurgije, a za kardiologiju uvjerenje jedne od osnovnih specijalizacija: interne medicine, pedijatrije ili pneumoftiziologije. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova tra`enih Konkursom slati direktoru Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha}, putem Kadrovske slu`be. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. DIREKTOR: Prim. dr. Samir Muminovi}, spec. kirurg

ODLUKU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 Mal 009965 09 Mal Bugojno, 27. 04. 2010. godine Op}inski sud u Bugojnu, sudija Lejla Nurki}, u pravnoj stvari tu`itelja CROATIA OSIGURANJE d.d. Ljubu{ki, N. Kordi}a bb, Ljubu{ki, protiv tu`enog Damir (Josip) Pocrnja, Brina bb, Livno, radi duga v.s. 2.100,00 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3 Zakona o parni~nom postupku,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA Op}inski sud u Travniku Zemlji{no-knji`ni odjel Dn. br. 1273/07 Travnik 14. 4. 2010. Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH broj 19/03 i 54/04“), Op}inski sud u Travniku po zemlji{no-knji`nom referentu Jasmini [abi},

OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 29. 05. 2009. g. podnio tu`bu protiv tu`enog, radi regresnog duga. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom je du`an tu`eni na ime regresnog duga isplatiti tu`itelju iznos od 2.100,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 06. 07. 2005. g., pa do kona~ne isplate, pod prijetnjom izvr{enja, te nadoknaditi tu`itelju tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor, u smislu odredaba ~l. 62 st. 2 ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~l. 70 i ~l. 71 ZPP-a FBiH, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom sud mo`e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredaba ~l. 182 ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. Sudija Lejla Nuriki}

NAJAVLJUJE
Uspostavljanje tj. Obnavljanje uni{tenih zemlji{no-knji`nih ulo`aka
U zemlji{no-knji`nom predmetu broj: 1273/07, a po zahtjevu privatnog poduze}a TOP WOOD d.o.o. Vitez, po zastupniku Slavenu (Niko) Buhi}, op}ina Vitez, obavje{tavamo javnost (sva pravna i fizi~ka lica) da je pokrenut postupak uspostavljanja tj. Obnavljanja uni{tenih Zemlji{no-knji`nih ulo`aka broj 55, br. 18 i broj 104 k.o. Sivrino selo, koji su uni{teni u vrijeme II-og svjetskog rata, a na nekretninama ozna~enim po starom premjeru kao: k.~. br. 208/4 {to odgovara stanju po novom premjeru k.p. br. 2865/3 - oranica [anti} polje privredna zgrada i ekonomsko dvori{te u povr{ini od 3000 m2, - k~. br. 203/3, odgovara stanju po novom premjeru, dio k.p. br. 2865/3 oranica [anti} polje, u povr{ini od 500 m2, te - k~. br. 201/2, odgovara stanju po novom premjeru dio k.p. br. 2865/3 oranica [anti} polje u povr{ini od 500 m2, upisane u pl. Broj 2514 k.o. Vitez, koje su u posjedu privatnog poduze}a - P:P: TOP WOOD d.o.o. Vitez, od 1998. godine. Pozivaju se sva lica koja pola`u prava na priznavanje prava vlasni{tva ili nekog drugog prava na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa (od dana najave) podneskom u dva primjerka ovom sudu, i da podnesu dokaze za to. U suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave tj. Obnove uni{tenih ulo`aka. Lica koja pola`u pravo na predmetnim nekretninama, mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nsot da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, Zemlji{no-knji`ni ured }e uspostaviti zemlji{no-knji`ni ulo`ak na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{no-knji`ni referent: [abi} Jasmina

62

^etvrtak, 29. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

velikom prijatelju i istaknutom sindikalnom aktivisti

istaknutom sindikalnom aktivisti, velikom ~ovjeku i nesebi~nom prijatelju i drugu

RASIM KALJANAC
Trajno }emo ~uvati uspomenu i lijepo sje}anje na Tebe, dragi na{ prijatelju i dru`e. ODBOR SINDIKATA METALACA BiH - KANTON SARAJEVO
6749-1tt

RASIM KALJANAC
S po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu i lijepo sje}anje na Tebe i Tvoj plemeniti lik. Predsjednik i zaposlenici Saveza samostalnih sindikata BiH
6750-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom kolegi

NA NA[E DRAGE RODITELJE Dana 29. aprila navr{ava se 40 godina od smrti na{eg oca, a u januaru su se navr{ile 32 godine od smrti na{e majke

HAMID (JA[ARA) DIZDAR

VASVIJA DIZDAR, ro|. MUND@EHASI]
9. I 1978 - 9. I 2010.

RASIM KALJANAC
Neka ti je vje~ni rahmet. Sindikat metalaca BiH
6751-1tt

29. IV 1970 - 20. IV 2010.

S ljubavlju i po{tovanje ~uvamo uspomene na na{e roditelje. Njihovi: k}erka Senija, sin Halid sa porodicom, unuk Edhem sa porodicom: suprugom Esmom i djecom Sanjom i Jasminom, unuka Halida sa suprugom Zlatanom i djecom Damirom i Ismarom, od njihovih umrlih sinova unu~ad: Nedo i Alma sa porodicama, Meliha, Nijaz i Aida sa porodicama, Sead, Suad, Mirsad i Ned`ad sa porodicama Da im dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet `eli njihova k}erka Senija sa djecom Edhemom i Halidom, unu~adima Sanjom, Damirom, Ismarom i Jasminom, praunu~adima Mi5602-1nd` rsadom i Ajlom, zetovima Zlatanom i Omerom, snahom Esmom

Dana 29. 4. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg voljenog supruga, oca i djeda

Dana 1. 5. 2010. godine navr{ava se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, svekrva, punica i nena

MUBERA FAZLAGI], ro|. MUHOVI]
Iza tebe je ostala praznina koju nam niko ne mo`e nadoknaditi, ali i zahvalnost i ponos {to smo te imali. Imala si veliko srce puno ljubavi za sve nas i takva }e{ `ivjeti u nama. Tvoji najmiliji: suprug Faruk, sin Damir, k}erka Dijana, snaha Nerma, zet Ned`ad, unuk Eman i unuka Nejla

SAVO RU@I]

Supruga sa djecom
5603-1nd`

Hatma dova }e se prou~iti u petak, 30. 4. 2010. u ku}i ul. XIX br. 3. [ehovina - Mostar, 583-1mo nakon ikindije namaza.

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e majke

SJE]ANJE

na drage roditelje

ENVERE (D@EMINICE) MORI], ro|. KADRI]
S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu. Tvoje k}eri: Emira, Jagoda i Jasna sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu, 1. maja 2010. u ku}i, ul. 4. muslimanske br. 20 u Konjicu u 14.00 sati.
6658-1tt

TAHIR \IPA
2005 - 2010.
Djeca sa porodicama

RAZIJA \IPA
2006 - 2010.
6737-1tt

Dana 28. 4. 2010. navr{ilo se 18 mjeseci od prerane smrti na{e drage majke i supruge

Dana 29. 4. 2010. godine navr{ava se 7 dana od smrti moje najdra`e majke

SJE]ANJE Dana 29. 4. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac i brat

SADINA ^OPRA, ro|. RAMOVI]
Imala si tako veliko srce, plemenitu du{u i puno ljubavi za sve nas. Vrijeme koje prolazi ne mo`e ubla`iti bol i prazninu u na{im srcima. Vole te tvoja k}erka Sanita i suprug Elvir
6739-1tt

MUNIRA BRAJLOVI], ro|. SULJI]
Mila moja maj~ice...Oti{la si sa ovog svijeta ali iz mog srca ne}e{ nikada...Zauvijek }e{ ostati u njemu. Svakog trenutka di`em ruke prema Allahu d`.{. sa dovom: Uzvi{eni Allahu skru{eno i ponizno Te molim da podari{ mojoj mami lijepi D`enet. Volim te mama...Amela
5604-1nd`

MIRALEM (ALJO) MULAOMEROVI]
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Mejra, sin Alija, sestre Zehra, Emina, Jasmina i Rabija Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se hatma dova na{em dragom Miralemu prou~iti - pokloniti u petak, 30. 4. 2010. godine u d`amiji u Trnovu u 12.45 sati, prije d`uma namaza. Porodica
6747-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

63

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e najdra`e

na na{e drage roditelje

SENADA ZAHIROVI], ro|. HAND@I]
Bila si na{e sunce koje nas je uvijek grijalo, na{a zvijezda vodilja kada nam je bilo te{ko. Draga na{a Seno, hvala ti za sve ove godine koje si nam podarila i koje si dijelila zajedno sa nama. Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji najdra`i: suprug D`emal, sin Jasmin, k}erka D`enisa, otac Alija, majka Nezira, brat Ibrahim, snaha Belkisa, brati} Hamza, dajd`a Ismet, svekar Avdija, svekrva Ramiza, zaove Fatima i Nisveta, amid`e, tetke, dajnice, strine, tetkovi, familije Zahirovi}, Hand`i}, Hasanovi}, Buljuba{i}, Zild`i}, Gaguli}, [abanovi}, Ahmetovi}, Avdi}, Bakuni}, Halilovi}, Jahi}, Mustafi}, Menzilovi}, Salihba{i}, D`ananovi}, Nuriki}, Be{i}, [i{i}, Nuhanovi}, Durmi{evi}, kolektiv JU O[ „D`akule“, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
5551-1nd`

MUHAMED MUJKI]
30. 1. 1998 - 29. 4. 2010.

RABIJA MUJKI]
29. 4. 2004 - 29. 4. 2010.

Lako je obrisati suze i prou~iti Fatihu, al’ te{ko je iz srca izbrisati tugu vje~nu. U srcima tuga, na mezarju ti{ina, a u na{im domovima velika praznina. Sin Rejhan, k}erke Rejhana i Muamera sa porodicama
6470-1tt

Dana 28. IV 2010. godine navr{ile su se tri godine od smrti mog brata

SJE]ANJE

na

OSMANA (HAD@E) SMAJI]A

\ENKU DEMIROVI], ro|. D@INOVI]
Dostojanstveno si `ivjela, a iznenada nestala 29. 4. 2004. godine, a ja ostadoh sam sa tugom u srcu i bolom u du{i.

Bio si uzor i moj ponos u svemu {to je lijepo, plemenito i po{teno. Neka ti je rahmet i da ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoj brat Fadil i Ljilja
5591-1nd`

Tvoj suprug [efko
541-1mo

Dana 29. 4. 2010. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na{e drage majke i nane

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se godina dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

NAZA (BERILO) FO^O
Obavje{tavamo na{e prijatelje i rodbinu da }e se Jasini prou~iti u petak, 30. 4. 2010. u mesd`idu u Hrasnici prije d`ume namaza. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja porodica Fo~o
5596-1nd`

MEHMED (ALIJA) PURIVATRA
Tvoja dobra djela ostaju zauvijek zapisana kod nas koji ostajemo. Na{a srca su puna uspomena na tebe, koje ~uvamo sa ljubavlju i po{tovanjem. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 29. 4. 2010. u ulici Kranj~evi}a 13/VI. Tvoji: supruga Safija, sin Mahir, k}erka Meliha, snaha Nedjla, zetovi Munir i Edin, unuci Naida, Hana, El{a i Tarik, praunuk Imran.
5597-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Pro{la je godina dana od odlaska na{eg dragog dede

Navr{ila se godina dana od kada je preselio na ahiret na{ voljeni suprug i otac

na{em dragom babu, puncu i dedu

MEHE PURIVATRE ALIJA KRAJ^IN
Neka ti je vje~ni rahmet i selam od tvojih: K}eri Zehra, Nura, Munira i Emina, zetovi Meho Rasim, Husein i Salem, unu~ad Lejla, Armin, Armina, Irma, 6730-1tt Arman, Nihad, Rijad, Salmina

MEHMED PURIVATRA

Pru`io si nam ljubav i pa`nju koje kao uspomenu nosimo u na{im srcima. Tvoji unuci: Naida, Hana, El{a i Tarik
5597-1nd`

^vrsto nas ve`e sje}anje na tebe i na ljubav koju si nam nesebi~no darivao. Tvoji: Safija, Meliha i Mahir
5597-1nd`

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e najdra`e supruge, majke i nane

SJE]ANJE

D@EHVE AJANOVI], ro|. SELMANOVI]
Ponosni smo {to smo te imali i nikad te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Sabrija, sin Ervin, k}erka Elvira, zet Adnan, snaha Fatima, unu~ad Edvin, Abela i Amina Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 29. 4. 2010. u 17 sati u 6711-1tt ku}i `alosti u ulici Envera ^olakovi}a 22/1

na na{e drage roditelje

ZADA [EBI]
29. 4. 2003 - 29. 4. 2010.

RAGIB [EBI]
1979 - 2010.

UMIJA PA[I]
29. 4. 2003 - 29. 4. 2010.

ESAD PA[I]
9. 9. 1986 - 29. 4. 2010

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njihovu plemenitost i dobrotu. Porodica
6676-1tt

Va{u plemenitost i dobrotu ~uvamo u na{im srcima, ponosni smo {to smo vas imali. Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet. Va{a djeca
6720-1tt

64

^etvrtak, 29. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{eg upravnika i prijatelja

MIRALEMA MULAOMEROVI]A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Hasib @., Ibro, Bejadin, Haris, Edina, Elma, Enisa, Hanka, Latifa, Spomenka, Zila, Sajo, H. Ibro, Almin
6715-1tt

SJE]ANJE

Dana 29. aprila 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage

D@EVDO DELI]
29. 4. 2001 - 29. 4. 2010.
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima Tvoji: Azemira, Jasna, Ines, Fahrudin i Ned`ad
6677-1tt

MEVLIDE PUZI], ro|. ^ELEBI]
Sje}anje i ljubav prema tebi ostaju dok `ivimo. Tvoje k}erke: Azemira Imamovi}, Emina ^elebi} i Azra Joji} sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Pod lipom u [ehitlucima u Mostaru u petak, 30. aprila 6707-1tt 2010. u 12.30 sati.

Dana 29. 4. 2010. navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog oca i punca

Dana 29. 4. 2010. navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog deda

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se 7 godina otkako nije sa nama na{ dragi

Danas, 29. aprila 2010. navr{ava se pet godina kako sam ostala bez moje najdra`e

Dana 29. aprila 2010. navr{ava se 10 godina od smrti supruga, oca i dede

MEHO VLADOVI] MAJOR
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Ponosno se sje}amo tebe i tvojih djela.

HASO (HASAN) DERVI[EVI]
Dragi babo, hvala ti {to si nas nau~io dobroti i radu, hvala za sve {to si u~inio za nas. Uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena. K}erka Fatima i zet D`emal Fazlagi} sa porodicom
6721-1tt

HASO (HASANA) DERVI[EVI]
Dragi dedo, hvala ti za sve {to si nas nau~io. Uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Unuka Edita, zet Haris i praunuk Danijal Jahi}
6723-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Ibro, [evko, Fata i Zahida sa porodicama
6586-1tt

FED@RIJA ZE^I], ro|. MAHMUTOVI]
Uzalud dani, uzalud godine... Vrijeme prolazi, ali i dalje boli me. Volim te Mami, Tvoja Samra

UZEIR KULDIJA

Prije sedam dana preselio je na ahiret na{ dragi zet

Hvala ti za tvoju dobrotu. Porodica
6320-1tt

TU@NO SJE]ANJE

FARUK (MEHMEDALIJA) KULENOVI]

6726-1tt

Prije sedam dana preselio je na ahiret moj dragi suprug

na drage roditelje Sa tugom i po{tovanjem ga se sje}aju, Svastike Sabina i Mikica
6697-1tt

FARUK (MEHMEDALIJA) KULENOVI]
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 29. 4. 2010. u 17 h, ku}a `alosti M. Tita 2/IV Sa tugom i po{tovanjem, Supruga Hidajeta
6697-1tt

SRPKA [UMAR
6. 4. 2007.

MIRKO [UMAR
27. 4. 1992.
Pro{lo je pola godine od smrti na{e drage
5595-1nd`

Hvala za svu dobrotu koju ste mi pru`ili. K}erka Nada sa porodicom

Dana 29. 4. 2010. navr{avaju se tri godine od kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti na{e drage majke i supruge

Dana 29. aprila 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage mame i bake

MILKA STRIKA, ro|. ^UBRILOVI]
Vrijeme prolazi, a lijepe i drage uspomene na tebe ostaju. Ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i, sa ponosom te pamtimo, a u srcu zauvijek ~uvamo. Tvoji: suprug Dane, sin Davor, k}erka Tanja, snaha Sanja, zet Drago, unuci Sr|an, Aleksa, Ana, Marko
5568-1nd`

SALIHE (NALO) MLADENOVI]
Od sestre Fatime, D`emile, [efike i brata Seada
6725-1tt

SABIHA DERVI[I], ro|. ARSLANOVI]
Sa ponosom i ljubavlju ~uvat }emo uspomenu na tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 127-1tr PORODICA

LJILJANE BE]IREVI]

Sje}anje na tebe je trajna tuga, ali na ovaj dan emocije rastu do nepodno{ljivosti. Draga mama, hvala ti za sve. Tvoji: Adnan, Almir i Lejla sa porodicama
6704-1tt

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

65

ZAHVALNICA Izra`avamo najiskreniju zahvalnost rodbini, prijateljima, poslovnim saradnicima i kom{ijama koji su nam povodom smrti na{eg brata

D@EKO MENSUDINA - MIME
izjavili sau~e{}e, uputili rije~i utjehe i pru`ili pomo}, te svima koji su bili uz nas u najte`em trenutku. Bra}a: [emsudin D`eko i Salko Selimovi}
6754-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se 7 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i oca

snahi, jetrvi i amid`inci

na{oj dugogodi{njoj radnici i penzionerki

SALIHA (BEGE) ^AV^I]A
29. 4. 2003 - 29. 4. 2010.
Dragi o~e, vrijeme prolazi, a sje}anje na tvoj dragi lik ostat }e vje~no u srcima tvojih najmilijih. Bol se ne pi{e na papiru, ve} duboko nosi u srcu, a svojim postupcima, plemenito{}u i iskreno{}u zaslu`io si na{u vje~nu zahvalu i ljubav. Neka je rahmet tvojoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: supruga Bjelka i k}erke Zehra, Hasiba-Gara i Aida sa porodicama 6755-1tt

MEMNUNA TEFTEDARIJA

NEFISI HAD@IMURATOVI]
Sa velikim po{tovanjem, Zaposlenici Energoinvest, dd - Sektor In`enjering za dalekovode
6748-1tt

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Djever Nezir sa porodicom i jetrva Emira sa djecom
6752-1tt

U ~etvrtak, 29. 4. 2010. navr{ava se 40 dana IN MEMORIAM

U ~etvrtak, 29. 4. 2010. navr{ava se 7 najtu`nijih dana

NUSRETA - RUSMA NIK[I], ro|. DUMPOR
Ostavila si trag koji se ne mo`e izbrisati, djela koja se pamte i tugu koja se ne preboljeva. Zbog toga Ti ima{ posebno mjesto u srcima najmilijih. Uvijek si bila i ostat }e{ vje~no po{tovana, voljena i nikad zaboravljena. Zauvijek }e{ biti dio nas. Hatma dova }e se obaviti u d`amiji u Vrap~i}ima u petak, 30. 4. 2010. u 12.30 sati.
6722-1tt

ANTON - TON]O BOGDANOVI]
29. 4. 2009 - 29. 4. 2010.

MILAN MELNIK

Azemina i Fe|a

Vole te tvoji najmiliji: suprug Kemal, te k}erke Mirdina i Elvira sa porodicama 572-1mo

Tvoji najmiliji: Vi{nja, Vesna, Igor, Du{ko, Ivana, Naida, Zoran
5629-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

tetku

Dana 29. 4. 2010. navr{avaju se 3 godine od kada nije sa nama na{ dragi i nikad pre`aljeni

Dana 30. 4. 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se godina dana otkako je preselio na ahiret na{ sestri}, tetki}

SEAD (E[REF) HAJDAREVI]

NEDIM ^IMPO

BOJAN TRI[I] SEJDALIJI DEDAJI]U
Od ]uhara Mustafe, Hatid`e, Harisa i Anela Neka mu je vje~ni rahmet.
5611-1nd`

Pro{le su 3 godine od kada si nas napustio, a tuga i bol su jo{ uvijek prisutne u svim na{im porama. Tvoj plemeniti lik i uvijek nasmijano lice duboko je urezano u na{e misli svake minute, sekunde, stotinke. Tvoji najmiliji
6740-1tt

Majka Mevla, supruga Nevada, sinovi Almin i Ajdin, bra}a Vanis i Muris, sestra Nermina, zet Admir, snaha Naila, ostala rodbina i prijatelji.
399-1tz

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Daid`a D`emal, Mediha Azra i Adis
5599-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi unuk

Dana 29. aprila 2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od kako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

JUSUF SMAJI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu i bol za tobom. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Tvoji: supruga [efika, sinovi Saudin i Almedin, snahe Azra i Alma, unu~ad Adin i Arman
PTT

MUNIB (EJUB) [AHINOVI] JANJI ]URI]
Sa velikim po{tovanjem, Od porodice Begi} i Mu{ovi}
6768-1tt

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet. Tvoji: supruga Emina, sin Safet, snaha Mersiha, unu~ad Adnan i Ajla
5600-1nd`

NEDIM (ESAD) ^IMPO
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }u uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga D`enita
5624-1nd`

NEDIM (ESADA) ^IMPO
Da je na{a ljubav mogla da te spasi `ivio bi vje~no. Vrijeme brzo prolazi, a bol, tuga i praznina vje~no ostaju u na{im srcima. Volimo te. Tvoj dedo Haznadar Asim i 5599-1nd` nena Hasija

66

^etvrtak, 29. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

ocu na{e radne kolegice

prijatelju

AGANU HOD@I]U
Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i odr`avanje autocesta
N

AVDO (had`i-HUSEINA) METILJEVI]
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet. Sefo Mustafa sa porodicom
5609-1nd`

Dana 29. 4. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

IN MEMORIAM POSLJEDNJI SELAM

29. 4. 2000 - 29. 4. 2010.

MEHRIJA HUREM, ro|. HRUSTI]
Hvala ti za svu ljubav, pa`nju i dobrotu koju si nam pru`ala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: sin Rajif, k}erke Raifa i Nadira, zet Hasan, snaha Tenzila, unu~ad Elmir, Amra, Jasmin, Mirza, Dina i Hana Tevhid }e se prou~iti u petak, 30. 4. 2010. godine iza 211-1ze d`ume namaza u d`amiji u Kru{~ici - Vitez.

MENSUDIN D@EKO

MATILDA - TILDA KAPID@I], ro|. [ENVALD

Predsjednik TZ BPK Gora`de i Direktor sa saradnicima

Deset godina kako nije sa nama, ali je ostavila trag koji se ne mo`e izbrisati i bol koja se ne mo`e preboljeti.
N

Muharem-Bato, Jasna, Vesna, Ma{a i Buja
5619-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

Dvadesetdevetog aprila 2010. godine navr{ava se godina od smrti na{eg brata

dragoj majci i nani

na{oj dragoj majci, punici i nani

MEHMEDA PURIVATRE

RAMIZA [UKUREVI], ro|. BAJROVI]

RAMIZA [UKUREVI], ro|. BAJROVI]
Tvoja k}erka Almasa, zet Bajro, unuka Minela i Mirela sa porodicom
5613-1nd`

Tvoja k}erka Amira ]osi}, unuk Aid i Senaid
5613-1nd`

Sestre: Agi} Fatima, Parla Hajrija i Filipovi} Behija sa porodicama
6756-1tt

POSLJEDNJI SELAM

mojoj tetki
ZAHVALNICA POSLJEDNJI SELAM

RAMIZA [UKUREVI], ro|. BAJROVI]
12. 5. 1930 - 28. 4. 2010.
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoja sestri~na Rifa, zet Ismet, Jasmina i Enes sa djecom Neka joj Allah podari lijepi d`ennet.
5612-1nd`

Zahvaljujemo se osoblju J.U. Doma zdravlja Trnovo. Hvala puno za pomo} na{oj majci. Mnogo ste nam pomogli za rahmetli Ramizu [ukurovi}. Zahvalna djeca
5612-1nd`

na{oj dragoj tetki

[A]IRI DARDAGAN, ro|. LALOVI]
Draga tetka, Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. @eli ti porodica Hrustemovi}: 5621-1nd` Adil, Jasmina, Almin, Alma i Nezira

Dana 29. 4. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od smrti mog dragog oca, punca i dede

POSLJEDNJI SELAM

HASO (HASAN) DERVI[EVI]
Nedostaje{ mi... toliko provedenog vremena, ali ipak sam te `eljna ostala. Nema te, fali{... prazno je ono mjesto gdje si dan i no} uz bolove provodio. @alim {to te nisam razumjela. Prebrzo si oti{ao i sve nas iznenadio. Uvijek }u te se sje}ati... za sve ti hvala. Tvoja k}erka Sabaheta, zet Hajrudin i unuci Elvedin i Edin sa suprugom Amelom i k}erkom Adnom 5615-1nd`

mojoj majki, svekrvi i nani

RAMIZA [UKUREVI], ro|. BAJROVI]
Te{ka je istina da te vi{e nema, a tuga i bol u na{im srcima je prevelika. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Sin Adem, snaha Zemina i unu~ad Elvir, Elvira i Elmina
5612-1nd`

SJE]ANJE

na

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se godina od prerane smrti na{eg zeta

TU@NO SJE]ANJE

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 29. 4. 2010. navr{avaju se pedeset i dva dana od kako nas je napustio na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

NEDIMA ^IMPU
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Be}irevi}
5625-1nd`

NEDIM (ESAD) ^IMPO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Punac Munib i punica 5625-1nd` Fehrija Memija

NEDIMA (ESAD) ^IMPO
1982 - 2009.
Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Zauvijek }emo se sje}ati tvog nasmijanog lika, skromnosti i plemenite du{e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj dajd`a Mirsad sa porodicom

HASO (HASAN) DERVI[EVI]
1938 - 2010.
Bez tebe vi{e ni{ta nije isto. Imao si veliko srce puno ljubavi za sve nas i kao takav }e{ vje~no `ivjeti u nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Hana, sin Sejo, snaha Hasena, 6767-1tt unuci Damir i Vedad

5608-1nd`

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

67

Obavje{tavamo vas da je u petak, 30. 4. 2010. godine 7 dana kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, djed, svekar, brat i najve}i prijatelj

NESIM LOVI]
Ovom prilikom pozivamo sve ro|ake i prijatelje, koji su u mogu}nosti, na proklanjenje tevhida u d`amiji [i}i u petak, 30. 4. 2010. godine u 12 sati i 10 minuta prije d`ume.

Tvoji: supruga Asija, sinovi Adis i Elvedin, unu~ad Edis, Elvin, Hanna i Tarik, snahe Amra i Sandra
N

Dana 30. 4. navr{ava se 6 mjeseci kako sa nama nije na{ voljeni sin, otac, suprug i brat

RAJKOVI] MIRSAD - EMIN - CARBO
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i nikada te ne}emo zaboraviti jer voljeni ne umiru. Zauvijek tvoji: majka Fatima, otac Ibrahim, supruga Nata{a, sinovi Jasmin i Salko, brat Esad sa porodicom, brat Alija sa porodicom, brat Elvir sa porodicom i sestra Jasmina sa sinom Ovim putem od srca se zahvaljujemo osoblju Klinike za plu}ne bolesti PODHRASTOVI dr. EFENDI] prim. PE]ANAC, kao i sestrama i ostalom osoblju na nesebi~noj pomo}i koju su pru`ili na{em dragom Mirsadu - Eminu rahmetli. Zahvaljujemo se posebno dr. O`egovi}u i osoblju Pulmolo{kog odjela Doma zdravlja Otoka - Kumrovec. Tevhid }e se prou~iti 30. 4. u 17.00 sati u ku}i rahmetlije Prnjavorska br. 8.
5642-1nd`

Dragi na{

ADEME
Danas se navr{ava 6 mjeseci od kako nisi sa nama, ali mi te nikada ne}emo predati zaboravu. Dok `ivimo mi, tvoji najmiliji, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Vole te tvoji: supruga Zagorka, sinovi Alen i Damir, snaha Amela i unuka Lora
6774-1tt

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se 7 godina od smrti na{eg voljenog supruga i oca

FAIM (BE]IR) FAZLAGI]
Pro{lo je sedam tu`nih godina od kako nisi s nama. Na{e misli i na{a sje}anja uvijek }e biti upu}eni tebi, jer ti i dalje `ivi{ u svakom na{em danu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Rasema, k}erke Almira i Dalida, unu~ad Benjamin i Aldin
PTT 5644-1nd`

RAMIZA LIZDE, ro|. SELIMI]
1934 - 2010.

Dana 29. 4. 2010. navr{avaju se tri godine od kako je preselila na ahiret na{a voljena

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Dijana, Dino i Eno

NAZIFA (MUHAMEDA) VI[]A
Samo Allah d`.{. i oni koji su izgubili voljenu osobu kao tebe znaju kolika je bol u na{im srcima i na{oj du{i. Iza tebe su ostali oni koji te vole da dok `ive pamte tvoju dobrotu, plemenitost i ~uvaju u srcima zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Zijo, snaha Mejra, unuke Enisa i Merisa, praunu~ad 6654-1tt D`an i Ajla, te porodice Bilalovi} i Hasanovi} POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na na{u voljenu majku teta-babi Janji

HANKU TABAKOVI], ro|. HALIMI] JANJI (LUKA) ]URI]
Navr{ava se 15 tu`nih godina od kada vi{e nisi sa nama. Nedostaje{ nam puno, a posebno tvom unuku koji nije imao priliku da te upozna. @elim da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: sin Nermin sa suprugom Elmom i sinom 5639-1nd` Ajasom
5641-1nd`

Danas se navr{ava sedam godina od kada je preselio na ahiret

Neka te Svevi{nji ~uva u vje~nom spokoju, a mi }emo u na{im srcima, mislima i molitvama. Na|a Ni{i} sa djecom

HAJDAR (HASANA) SELIMI]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Mejrema sa djecom
6769-1tt

Dana 29. 4. 2010. godine navr{avaju se 4 godine i 3 godine i 9 mjeseci od kako su preselili na ahiret moji roditelji

SJE]ANJE

na drage roditelje

U ~etvrtak, 29. aprila 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg supruga, tate, dede i punca

FADILA ZEBI]A - ZEBE

SUVADA ZULI]
29. 4. 2006 - 29. 4. 2010.

i

IBRAHIM ZULI] PENDO
28. 7. 2006 - 29. 4. 2010.

S ljubavlju, supruga Jasmina, k}eri Marina i Berina, unuci Anja, Neven, Mirna, Damir i Marko, zetovi Sini{a i Zoran
PTT

Vrijeme koje je pro{lo nije umanjilo bol i tugu za vama. Va{a dobrota i plemenitost zauvijek }e ostati sa nama. Sa puno ljubavi, po{tovanja i sjete ~uvamo uspomene na vas i molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{ sin Aldin - Kina snaha Edita i unu~ad
6760-1tt

SUVADA ZULI], ro|. DORI]
29. 4. 2006 - 2010.

IBRAHIM ZULI]
28. 7. 2006 - 2010.

Sa ljubavlju i ponosom ~uvam uspomenu na vas. Va{a k}erka Alma, zet Dragan, unuka Nermina

6758-1tt

68

^etvrtak, 29. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Dana 29. 4. 2010. godine navr{ava se osamnaest godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi
POSLJEDNJI SELAM

Dana 29. aprila 2010. godine navr{ava se 18 godina od kako je preselio na ahiret na{ voljeni

FAHRUDIN (RE[O) FAHRO RA@ANICA
1958 - 1992.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu i sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Re{o, supruga Rasema i k}erka Nejra sa porodicom
6777-1tt

na{em dragom tetku i babi

SEJDALIJI DEDAJI]U
Od familije Bardak: Mevludin, Muhidin, Vesna, Adin, Inesa i ostale rodbine Molimo Svevi{njeg Allaha d`.{. da ti podari d`enet i sve d`enetske blagodati.
5635-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

FAHRUDIN (RE[O) FAHRO RA@ANICA
S po{tovanjem, Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Porodica Ali}
6777-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em dajd`i

SEJDALIJI DEDAJI]U
@ivot nestaje u trenutku, a ljubav i sje}anje na na{eg dajd`u

SEJDALIJU
POSLJEDNJI SELAM

SEJDALIJA DEDAJI]
Dragi na{ babo, Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Voljeli smo te mnogo i nikada ne}emo prestati. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoja supruga Ha{ija, sin Benamin, k}erka Belma, zet Nermin, unu~ad Merima i Adnan
5635-1nd`

mom dragom bratu i daid`i

ostaje sve dok `ivimo mi koji ga volimo. ^ovjek smr}u ne umire, umire onda kada ga zaborave, ali mi Tebe nikad ne mo`emo zaboraviti. Imao si veliko srce i plemenitu du{u punu ljubavi i dobrote za sve nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i zahvalno{}u, 5646-1nd` Tvoje: Amina, Meliha i Mubina Briga

Dana 29. aprila 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kako nije sa nama na{ dragi Dana 30. 4. 2010. godine navr{ava se godina i 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog

FAHRUDIN (MUSTAFA) D@IDO
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se prou~iti hatmadova za rahmetliju istog dana u Begovoj d`amiji poslije d`uma namaza u 13.40 sati. Porodica: Senada, Edmir, Lejla, Iman
5633-1nd`

SEJDALIJA (MUJO) DEDAJI]
Sestra Mevla i sestri} Senad Zukanovi}
5634-1nd`

prof. FAHRUDIN (HILMIJE) ISAKOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvat }emo uspomene na tebe. Njegovi: Saida, Fatima, Sabina, Armin i Melika
5632-1nd

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu i dajd`i MAMI NA[EG KOLEGE SAMIRA

SEJDALIJI (MUJE) DEDAJI]U
Da pogleda{ na{e o~i sve bi ti rekle, oprosti za suze te{ko ih je zaustaviti. Te{ko je gledati ovaj svijet, a ne vidjeti tebe. Postoji ljubav koju smrt ne mo`e izbrisati, bol koju vrijeme ne mo`e izlije~iti, ali ne postoje rije~i kojim se bol mo`e izraziti. Kako nam samo nedostaje{. @ivio si tiho, radio si tiho, tiho si bolovao, a jo{ ti{e oti{ao. Tvoju dobrotu, tvoj dragi lik i tvoj blagi osmijeh zauvijek }emo pamtiti. U na{im srcima i `ivotima si ostavio trag koji se ne mo`e izbrisati, tu }e{ vje~no ostati voljen, po{tovan i nikada zaboravljen. Neka Ti Uzvi{eni Allah d`.{. otvori d`enetske kapije, pusti u d`enetske ba{~e i podari rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: sestra Hasija, sestri} Mesud i snaha Semka Briga sa djecom 5646-1nd`

HATID@A ZUKO

SA TUGOM I PO[TOVANJEM, KOLEGE IZ AGENCIJE ZA RAD I ZAPO[LJAVANJE BOSNE I HERCEGOVINE
N

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina, brata i dajd`e
SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{oj kolegici i nastavnici

MEMNUNI TEFTEDARIJA
Od uposlenika i u~enika PP osnovne {kole „Isa-beg Ishakovi}“ Sarajevo NEDIM (ESAD) ^IMPO
1982 - 2009.

ESAD (SULEJMEN) ^IMPO
1947 - 1992.

Tvoja ljubav i dobrota `ivjet }e u na{im srcima, a mi }emo te pamtiti kao primjer ljudskosti i vedrine. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet!
N

Velika je praznina u na{im srcima od kada te nema, a jo{ te`e shvatiti da ne}e{ do}i. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Molimo dragog Allaha d`ele{anuhu da d`enet bude tvoje vje~no boravi{te. Tvoja majka Mirsada, sestra Amela, zet Ermin i sestri} Edmin Tevhid }e se prou~iti u subotu, 8. 5. 2010. u Butmiru, ul. Aerodromska do br. 2 u 13 h. 5599-1nd`

ZAHVALNICA

Dana 29. 4. 2010. navr{ava se 7 dana od kako nije sa nama na{a draga majka, nana, tetka

SENADA (HAND@I]) ZAHIROVI]

Te{ko se pomiriti da vi{e nisi me|u nama, ali uspomena na tebe `ivjet }e dok je nas koji te volimo. Tvoj amid`a Mevludin, strina Sevda, amid`i} Anel, amid`i~na Irma i zet Aldin Menzilovi}
5592-1nd`

@elimo se ovim putem zahvaliti Fuadu Huri}u na velikom zalaganju i pomo}i koji je bio na usluzi da pomogne na{oj majci Dervi{i Omerhod`i} u najte`im trenucima posljednjih dana `ivota. Ujedno rije~i zahvale upu}ujemo i Lendo [emsudinu i Saneli na pru`anju pomo}i i podr{ke. Jo{ jednom vam hvala, porodica Omerhod`i}.
6727-1tt

DERVI[A (ADEM) OMERHOD@I], ro|. VITE[KI]
Izgubili smo mnogo, te{ko je opisati tugu i bol u na{im srcima, ali tvoj lik, plemenitost i dobrotu nikada ne}emo zaboraviti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
6727-1tt

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

69

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

RAMIZA (OSMAN) [UKUREVI], ro|. BAJROVI]
preselila na ahiret dana 28. 4. 2010. u 80. godini. D`enaza polazi ispred d`amije Kijevo dana 29. 04. 2010. u 17.00 sati (poslije ikindije namaza) a klanjat }e se i ukop obaviti na mezarju Turbe - Kijevo. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin Adem, k}erke Almasa i Amira ]osi}, unuk Aid ]osi}, brat Asim, snahe Zemina, Sakiba i Hanka, djeverovi, jetrve, zaove, unu~ad, praunu~ad, sestri~ne, brati~ne, porodice [ukurevi}, [ukur, Bajrovi}, Konak, Bunar, ]osi}, Prasko, Kolar, ^ohodar, ^engi}, Alibegovi}, Klino, Panavli}, Terovi}, Selimoti}, Demir, Hasi}, Ba{i}, Ba{ali}, Ho{ttler, Popr`enovi}, ^izmo, Be}irovi}, Nizi}, [abanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i rahmetlije ul. Jablanica 2 - Kijevo.
5612-1nd`

RAMIZA LIZDE, ro|. SELIMI]
1934 - 2010.

Dana 28. 4. 2010. preselila na ahiret u 76. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 29. 4. 2010. nakon ikndije namaza u 17 sati kod Repova~ke d`amije u Konjicu, a ukopat }e se na haremu Musalla. Rahmetullahi alejha rahmeten vasiah! O@ALO[]ENI: k}erka Dijana, sin D`evad, sestra Hatid`a, zet Enver, nevjesta Meliha, unu~ad Dino, Emir i Mirza, te porodice Lizde, Selimi}, Tahirovi}, Huseinbegovi}, Hajduk, D`emila, Mari}, Obradovi}, Omani}, Rami}, Biber~i}, Kozi}, Hasanagi}, Premilovac, Kova~evi}, Klari}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
PTT

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima, da je na{a draga

AGAN (MUSTAFA) HOD@I]
preselio na ahiret u srijedu, 28. aprila 2010. godine, u 87. godini.

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. aprila 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Advija, k}erka Altijana, sin Sead, zet Fuad Strik, nevjesta \eva, unuke Amila, Jasna i Minka, unuci Kemal i Adnan, zet Luis, sestra Hasiba, brat Alija te porodice Hod`i}, Memi}, Strik, Okanovi}, Bosni}, Butmir, ^eklica, Tabakovi}, Kamenica, Kald`ija, Efendi}, Hasanovi}, ^ivi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Bjelave br. 51/I.
6764-1tt

NEFA (SULEJMANA) JUGO, ro|. BAJGORI]
(1929 - 2010.)
preselila na ahiret 25. 4. 2010. u 82. godini u Viborgu - Danska. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. 4. 2010. u 13.30 sati, na groblju Aarhus (Danska). DUBOKO O@ALO[]ENI: suprug Velija, sinovi Smajo i Kasim, k}erke Zahida, Fatima i Sabina, snahe, zetovi, unu~ad i praunu~ad O`alo{}ene familije: Jugo, 6771-1tt Bajgori}, Grebovi}, Pivodi}, \idelija, Murguz, Drljevi}, Kohni}, Kazazi}.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SEJDALIJA (MUJO) DEDAJI]
preselio na ahiret u petak, 23. aprila 2010. godine u Austriji u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. aprila 2010. godine u 14.00 sati na {ehidskom mezarju Bu}a Potok. O@ALO[]ENI: supruga Ha{ija, k}erka Belma, sin Benamin, zet Nermin, unu~ad Merima i Adnan, brat had`i Ismet, sestre Safija, Hasija, Mevla, Biba, Zemka i Emka, amid`i} Sulejman sa porodicom, zetovi Hilmo i Ahmo, snahe Rasema, Naila, Adila, Kadira, Berina, Semka, Amra i Vahida sa djecom, brati~ne Rasema i Mirsada sa porodicama, brati}i Nusret i Armin sa porodicama, sestri}i Mesud, Enes, Senad, Almir, Azmir i Alen sa porodicama, sestri~ne Mesuda, Sabaheta, Nazija i Azmira sa porodicama, teti}i Halid, Nusret, Rifet, Sejdalija, Hajrudin i Ragib sa porodicama, svastika Fatima sa porodicom, bad`o Mevludin sa porodicom, svasti~na Sedina sa porodicom, {uri}i Mustafa, Zijad, Nezir i Salko, te porodice Dedaji}, ]uhara, Hrbat, Lukovi}, ]urevac, Briga, Zukanovi}, Kapo, Vatre{, Bardak, Huremovi}, [i{i}, [abanovi}, ^au{evi}, Hrustemovi}, Demirovi}, Dobra~a, Vukas, Hrgi}, Me{anovi}, Kustura, Kari}, Ali}, Karzaji, Prutina, Imamovi}, Muminovi}, Dizdarevi}, Osmanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije 111 u ulici Bu`imska br. 24- Bu}a Potok.

[A]IR (HASAN) SPAHOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 28. 4. 2010. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 4. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Halima, sinovi Jakub i Aziz, k}erka Ramiza, snahe Sadika i Enisa, zet Sead, unu~ad Eldina, Rasim, Eldin, Hidajet, Amer, Said i Sedad, praunuk Arman, brat Sado, snaha Selima, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i, amid`i~ne, {ure Uzeir i Osman sa porodicama, svastika Murija sa porodicom, te porodice Spahovi}, Bajrovi}, Topuz, Garaplija, Ahmetagi}, Tubok, Kadi}, Radovovi}, Mi~ivoda, Ra`anica, Smajevi}, Mujagi}, Kod`aga, Agovi}, Avdi}, Aganovi}, Mujanovi}, Hrnjevi}, Bajramovi}, Be}iragi}, Zec, Hod`i}, Kurtovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Zahira Panjete 188, Pofali}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

ALIJA (HUSO) KRAJ^IN
preselio na ahiret u utorak, 27. 4. 2010. godine u 70. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u ~etvrtak, 29. 4. 2010. godine posljie podne namaza (13.30 sati) u haremu d`amije Mre`ica - Miljevina. O@ALO[]ENI: k}eri Zehra, Nura, Munira i Emina, brat Fehim, snaha Tima, sestra Sevda, zet Hamdo, zetovi Meho, Rasim, Husein i Salem, unu~ad, svastike Munira, Fahra i Naza, bad`o Mujo, {ure Ibro i Alija, te porodice: Kraj~in, [ljivo, Dudo, ^oko, Merina, Fako, Podrug, \uderija, ^ustovi}, Kala~a, Nezirevi}, Bajramovi}, Klino, Ali}, Had`i}, Hrustan, Duran, Red`epovi}, Kru{~ica, Hod`i}, Aljuki}, Pamuk, Popara, Zagorac, ]emo, Mahmutovi}, Kula{evi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.30 sati, ul. Gora`danska 18, Boljakov Potok. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred O[ „Umihana ^uvidina“ - Boljakov Potok sa polaskom u 10.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tu restorana „Esmeralda“ na Stupu. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

Dana 29. 4. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi sin, suprug, babo i dedo

na{em dragom tetku

mom bratu i {uri

ABAS (MUJE) JUSUPOVI] SEJDALIJI DEDAJI]U SEJDALIJA DEDAJI]
iz Jablanice

Od familije Muminovi} Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enet i sve d`enetske ljepote. Sadina Muminovi}
5638-1nd`

Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enet i sve d`enetske ljepote. Sestra Zemka, zet Hilmo, sestri~na Sabaheta i Nazija, sestri} Alen, zet Hidajet sa djecom
5637-1nd`

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: majka Fatima, supruga Fadila, djeca Azra, [efik i Meliha sa familijama
PTT

70

^etvrtak, 29. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

S bolom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

ZUKO (SALKO) HATID@A, ro|. HALJKOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak,

HAJRIJA (MUJO) MERDAN, ro|. KARA^I]
preselila na ahiret u utorak, 27. aprila 2010. godine, u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 29. aprila 2010. godine poslije podne namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.15 sati na mezarju Hambina carina [iroka~a. O@ALO[]ENI: suprug Jusuf Merdan, sin Midhat, sestra Bahra Bahor, zet Vejsil Musakadi}, sestri} Mugdim Bahor sa sinovima Adnanom i Farukom, snaha Azra, zaova Iza Mu{anovi} sa sinovima Hamidom, Midhatom i Ramom, jetrva Murata sa sinovima Husrefom, Zaimom i Mujom, jetrva Bejta sa k}erkama Fedinom i Almom, djever Adem sa suprugom Zahidom i sinom Enverom, djeveri~ne Amila i Amela, te porodice Merdan, Kara~i}, Bahor, Musakadi}, Mu{anovi}, Ljubun~i}, Fazli}, Vajzovi}, Had`i}, Lukovac, Vru~ak, ]atovi}, Pecar, te mnogobrojne kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u 111 d`amiji Jezero, ul. Patriotske lige.

BEHARA (OMER) [ETKI], ro|. AVDI]
preselila na ahiret u srijedu, 28. 4. 2010. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 4. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Obad. O@ALO[]ENI: sinovi Ibrahim i Ekrem, k}erke Bahra i Zekija, snahe Munira i Samira, zetovi Hasib i Mujo, unu~ad Alem, Armina, Salmir, Ernad, Elma, Amel i Sanel, praunuka Ema, bra}a Ha{im i Avdija sa porodicama, sestra Sejda sa djecom, te porodice: [etki}, Avdi}, ]ato, Murti}, Kreho, Alagi}, Ajanovi}, Tiro, Forto, D`anko, ]uprija, Karaman, Tvrtkovi}, Zametica, Srnja, Rami}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, ul. Safeta Isovi}a 74, Bu}a Potok. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

26. aprila 2010. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. aprila 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Humka. O@ALO[]ENI: sin Samir, k}erke Sanija i Suada, brati~na Emina, brati}i Senahid, Ibrahim i Suad, snahe Ramiza i Sabina, zetovi Senad i Ahmet, unu~ad Naida, Amer i Aida, te porodice Haljkovi}, Zuko, Zeba, Memovi}, Potogija, Karovi}, Kadri}, Ali}, Mandi}, Pivoli} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Hasana Kaimije br. 18.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TEFTEDARIJA MEMNUNA, ro|. BOGILOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 28. aprila 2010. godine, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. aprila 2010. godine u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: otac Safet, suprug Muhamed, k}erka Aida, sin Tarik, sestra Maksuma, brat Mirsad, unuk Dino, snaha Safeta, zaova Bedrija, djever Nezir, te porodice Teftedarija, Bogilovi}, Tuki}, Popaja, Rami}, Biber, [aki} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: Juki}eva br. 136/VIII.
111

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

ZIJAH (MEHMEDA) BUBI]
preminuo 26. aprila 2010. godine u 96. godini.

AGAN (MUSTAFA) HOD@I]
preselio na ahiret u srijedu, 28. aprila 2010. godine, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. aprila 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Advija, k}erka Altijana, sin Sead, zet Fuad Strik, nevjesta \eva, unuke Amila, Jasna i Minka, unuci Kemal i Adnan, zet Luis, sestra Hasiba, brat Alija te porodice Hod`i}, Memi}, Strik, Okanovi}, Bosni}, Butmir, ^eklica, Tabakovi}, Kamenica, Kald`ija, Efendi}, Hasanovi}, ^ivi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u stanu rahmetli111 je u ulici Bjelave br. 51/I.

Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 29. aprila 2010. godine u 16.00 sati na gradskom groblju Sutina u Mostaru. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Mustafa (Nino), snaha Suzan, k}erka Selma, zet Tahir Bi~ak~i}, unuci Aida i Bakir, sestre Ramiza i Ilduza sa familijama, te ostala 111 rodbina i prijatelji.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SAMIJA (IBRO) ]UREVAC, ro|. ]UTAHIJA
preselila na ahiret u srijedu, 28. 4. 2010. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. 4. 2010. godine u 15.30 sati na mezarju Hambina Carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: sin Amir, k}erka Emira, snaha Amela, zet Senad, unu~ad Merima, Zijad i Lamija, sestre Alija i Naila, dajd`a Vejsil, snahe Hajra i Tid`a, djever Avdija, jetrva Hajra, zaove Mu{a i Behka, sestri}i, sestri~ne, brati}i, brati~na, djeveri}i, zaovi}i, zaovi~ne, te porodice: ]urevac, ]utahija, Rami}, Kustura, Arukovi}, Jusi}, Pervan, Opra{i}, Grabovica, Torlak, ]atovi}, Ba{i}, Planja, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 15.30 sati, ul. Skendera Kulenovi}a 61/II, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

[A]IRA DARDAGAN, ro|. LALOVI]
preselila na ahiret u utorak, 27. aprila 2010. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. aprila 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Amela, zet Mustafa, unuka Mubera, brati} Erduan, brati~ne Bisera, Amra i Amila, daid`i~ne Mirza i Fadila, daid`i} Besim, snahe Behija i Samija, rodice Jasmina, D`enana, Sabaheta i Zlata, ro|ak Eldin, njene drage Emira - Gara Karamehmedovi} i D`ana Zahirovi}, te porodice Dardagan, Lalovi}, D`onlagi}, ]ulahovi}, Selmanovi}, Pe{to, Jamakosmanovi}, Rov~anin, Pijalovi}, Hrustemovi}, Vili}, Had`i}, @iga, Had`imejli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Zmaja od Bosne bb/V - stan 8 (zgrada ROBOTA).

RASIM (RAMIZ) KALJANAC
Preselio na ahiret u ponedjeljak, 26. 4. 2010. godine u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 4. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: bra}a Safet, Ekrem i Fahro, sestre Dervi{a i Ramiza, snahe Jasmina, Alma i Sabina, zet Nusret, brati}i Haris, Mirza, Tarik i Nedim, brati~ne Nermina i Amina, sestri~ne Ata, Emira, Sabina, Selma i Vildana, sestri}i Emir i Vedad, te porodice: Kaljanac, Imamovi}, Me{anovi}, Had`ihalilovi}, Poturkovi}, Maki}, Juri}, Begovi}, Stoji}, D`anko, Cero, Hujdur, Kruho, Memeti, Naser, Mili}, Bojevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ^ur~i}a d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ plemeniti suprug, otac i brat

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

prof. mr. SALIH (MUSTAFE) RAJKOVI]
1922 - 2010.

IBRO (MEHO) HAD@IMURATOVI]
preselio na ahiret 25. 4. 2010. godine u Milhajmu - Njema~ka, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 4. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Baljevo Polje - Fo~a. O@ALO[]ENI: supruga Safija, sin Meho, k}erke Zehra i Na|a, unu~ad Amra, Meho, Medina i Armin, zetovi Izet i Muhamed, punica Dika, sestri}i Edhem i Hasan, brati} Asim, sestri~ne Nura, Zuhra i Safija te porodice Had`imuratovi}, Haskovi}, Karovi}, [indra, Biser, Kurtovi}, Imamovi}, Kuljuhovi}, Kukavica, Sa~i}, Islamba{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Atik Ali-pa{inoj d`amiji u Fo~i. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Sarajeva - ispred Istiklal d`amije na Otoci, sa polaskom u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

D@EMILA (SALIH) MUJ^I], ro|. LETI]
preselila na ahiret u srijedu, 28. 4. 2010. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 4. 2010. godine poslije d`uma namaza na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: sinovi Smail, D`email i Meho, k}erke Zahida i Senida, snahe Suvada, Safija, Enisa i Zirafeta, zetovi [a}ir, D`emko, Semir, Edo, Admir i Alija, unu~ad Altijana, Adnan, Sanela, Minela, Adis, Haris, Asmir, Senada, Alma, Aldin i Jasmin, praunu~ad Anisa, Vedad i Berina, brat Mustafa sa porodicom, sestra Sevda sa porodicom, te porodice: Muj~i}, Leti}, Kerla, Hajdarevi}, Hajdo, Hasanovi}, Popara, [e~i}, Somun, Hasanovi}, Kurtovi}, Mr{o, Omerbegovi}, Vrabac, Ho`bo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije d`uma namaza u d`amiji Ugorsko. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

preselio na ahiret u utorak, 27. aprila 2010. u 89. godini, nakon du`e bolesti. Ispra}aj rahmetlije je na Sutini u 16.30 sati. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 29. aprila 2010. u 17.00 sati ispred [ari}a d`amije. Ukop }e se obaviti u [ari}a haremu. Autobus obezbije|en za [ari}a harem u 16.15 sati iz Zalika, sa stajanjima: Lira, Hotel Ero, vrh Avenije, [panski trg. O@ALO[]ENI: supruga Sabaha, sinovi Mustafa i Tarik, bra}a: Dervi{, Safet i Vahid, porodice: Rajkovi}, Kalajd`i}, Pa{i}, ]osi}, [ari}, [kobi}, Kragulj, Puzi}, Mulovi}, D`ud`a, Kadragi}, [arac, Duvnjak, Kurt, Brki}, Dumpor, Dra~e, Samard`i}, Muminagi}, Kurtovi}, Kajtaz, te ostala rodbina i pr586-1mo ijatelji.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

71

IZET (HUSO) SILAJD@IJA
preselio na ahiret dana 27. 4. 2010. u 78. godini. D`enaza polazi u ~etvrtak, 29. 4. 2010. poslije ikindije namaza u 16,50 sati ispred d`amije u Modrinju, a obavit }e se na greblju-haremu u Modrinju. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. ELFATIHA! O@ALO[]ENI: supruga Bisera, sin Sejfo, k}erke Senada i Sejda, brat Ismet, sestra Fata, nevjeste Senada i Mejra, zetovi Suad i Hamza, unu~ad Selma, Belma, Samra, Esada, Elma, Alem, Huso, Indira, Aida, Elma i Jasmin, praunu~ad Edna, Adna, Amar i Ali, brati}i, sestri}i, te porodice: Silajd`ija, Suba{i}, Burekovi}, Zahirovi}, Arnaut, [ahinovi}, Gagula, Brki}, Smolo, ]osi}, Javora{ i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. 212-1ze Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u Modrinju u 16,50 sati.

HAMDIJA - HRU[^OV (SARIJA) HOD@I]
preselio na ahiret dana 26. 4. 2010. u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 4. 2010. poslije d`uma-namaza u 14.00 sati na mjesnom mezarju u @epi. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: sinovi Rifet i Re{id, k}eri Munevera i Munira, sestre Kadira i Razija, zetovi Behadil i Nesib, snahe ]amka, Vasvija i Fatima, unu~ad: Munevera, Amra, Mediha, Kemal, Armin, Enera, Fatima, Amer i ]amija, praunuka Lejla, brati}i Sarija i Kemal sa porodicama, sestri}i: Suljo, ]amil, Re{id, Hasan i Kemal sa porodicama, sestri~ne: Munira, Fatima, Mirsada, Habiba i Emina sa porodicama, brati~ne: Kadira, Ifeta i Safija sa porodicama, te porodice: Hod`i}, Halilovi}, Pod`i}, Gagrica, Kuli}, Cocali}, Me{anovi}, Zimi}, [titkovac, Isakovi}, Jusupovi}, Torlak, Hruljevi}, Deved`ija, Tabakovi}, Osmanovi}, Sejfi}, Kar~i}, Smaji}, ^av~i}, Kulovac, ]esko, [o{i}, [abanovi}, Imamovi}, Li~anin, ^ehi}, Suba{i}, Divanefendi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz obezbije|en sa polaskom ispred MZ Sokolje u 9,30 sati sa zaustavljanjem na Stupu i Vije}nici i ispred Osnovne {kole u Dobro{evi}ima u 9,30 sati sa zaustavljanjem u Vogo{}i, Kobiljoj Glavi i Vije}nici. 5593-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HALID (FEHIMA) KARAGI]
preselio na ahiret u srijedu 28. 4. 2010. u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. 4. 2010. u Olovu. Polazak d`enaze ispred d`amije u G. Olovu u 15.00 sati. O@ALO[]ENI: supruga Ifeta, sinovi Jasmin i Eldin, snaha Elvira, unuka Lejla te porodice Karagi}, Jamakovi}, Pora~anin, Kari}, Had`iabdi}, Pa{ali} i ostala rodbina, 01831-nr kom{ije i prijatelji.

BOSNA I HEREGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HREGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 015757 04 Mal Mostar, 25. 03. 2010. godine

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HT Mobilne komunikacije d.o.o. Mostar Tvrtka Milo{a bb Mostar zastupan po zz direktoru protiv tu`enog Tomislava Vidovi}a Fra L. Kordi}a 3/5 Mostar radi isplate, vrijednost spora 278,51 KM, van ro~i{ta, dana 22. 10. 2009. donio je slijede}u

OGLAS

PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`an je tu`eni Tomislav Vidovi} isplatiti tu`itelju iznos od 278,51 KM uz zakonske zatezne kamate na iznos od 0,33 KM po~ev{i od 17. 05. 2002. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 108,47 KM po~ev{i od 17. 07. 2002. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 144,74 KM po~ev{i od 17. 08. 2002. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 24,97 KM po~ev{i od 17. 09. 2002. god. pa do kona~ne isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 117,50 KM a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

POKOPNO DRU[TVO

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

SARAJEVO

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT GLOBAL AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

__________ kom.__________________ kom.___________________ _________ kom.__________________ _________ kom.______________________ _______ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __

TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

72

^etvrtak, 29. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj: 28 0 Ip 009249 09 Ip Grada~ac, 29. 03. 2010. godine
Op}inski sud u Grada~cu po sudiji Atifi Zaimovi} u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja Intesa sanpaolo banka dd Bosna i Hercegovina i pristupioca izvr{enja Intesa sanpaolo banka dd Bosna i Hercegovina, Filijala Tuzla protiv izvr{enika „EXTRA ROMO“ doo Srebrenik, Zuhdije Hod`i} iz Srebrenika i Aide Hod`i} iz Srebrenika, radi prodaje nekretnina i pokretnih stvari izvr{enika gore ozna~enog dana donio je sljede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 P 001143 01 P Tuzla, 16. 03. 2010. godine
Op}inski sud u Tuzli, i to sudija Zorka Eri}, u predmetu spora tu`itelja MKO EKI Tuzla, koga zastupa punomo}nik Zlata Begi}, advokat iz Tuzle, protiv tu`enog Salihovi} Senada iz Sapne, sa posljednjom adresom stanovanja Sapna, Zaseok bb, radi raskida ugovora i povrata duga, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku.

OBJAVLJUJE
Dostavu tu`be broj P 2558/2001 od 25. 12. 2001. godine, tu`enom Salihovi} Senadu na . odgovor. Dana 25. 12. 2010. godine, u navedenoj pravnoj stvari, dostavljena je tu`ba ovom sudu. Tu`benim zahtjevom tu`itelj predla`e da sud donese presudu kojom }e raskinuti ugovor o zajmu broj 91 od 08. 04. 1997. godine zaklju~en izme|u tu`itelja i tu`enog, te nalo`iti tu`enom da isplati tu`itelju iznos od 6.123,00 DM sa kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. U ~injeni~nom opisu tu`be tu`itelj navodi da su tu`itelj i tu`eni zaklju~ili Ugovor o zajmu broj 91 od 08. 04. 1997. godine kojim je davalac zajma - tu`itelj predao iznos od 5.000,00 DM tu`enom kao primaocu zajma. Me|utim, tu`eni je zaostao sa otplatom kredita, odnosno uplatio je samo jednu ratu kredita i ostao je du`an po osnovu ugovora o zajmu iznos od 6.123,00 DM. Tu`eni do danas nije isplatio dug, a tu`itelj je vi{e puta tu`enom upu}ivao opomene. Kako je u toku postupka pripreme za glavnu raspravu utvr|eno da je tu`eni nepoznat na adresi svog posljednjeg poznatog boravi{ta Sapna, Zaseok bb, a MUP PU Sapna je dopisom broj 08-16/01-1-13.7-240/02 od 12. 02. 2002. godine obavijestio sud da se tu`eni zajedno sa porodicom nalazi u Americi, to se ovim putem tu`enom dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a, pa se tu`eni poziva da u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. Zakona o parni~nom postupku, a najkasnije u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Rok za odgovor na tu`bu po~inje te}i po proteku 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. U slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu u ostavljenom roku, sud mo`e u smislu ~l. 182. ZPP-a, donijeti presudu zbog propu{tanja. Sudija Zorka Eri}

ZAKLJU^AK
I Odre|uje se ponovo prvo ro~i{te za javnu prodaju nekretnina izvr{enika i to: - K~. br.: 1352/12 „Brdo u polju“ dvori{te u povr{ini od 400 m2 zajedno sa ku}om-stambenim objektom koji je izgra|en na istoj parceli, upisana u zk. ul. br. 1196 K.O. Srebrenik. Prodaja }e se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog suda, soba br. 5. na dan srijedu 05. 05. 2010. godine u 11 sati i 30 minuta. II Na nekretninama iz ta~ke I ovog zaklju~ka nema slu`nosti i stvarnih tereta. III Utvr|uje se vrijednost nekretnina na iznos od 267.192,00 KM, a iste se na zakazanom prvom ro~i{tu ne mogu prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. IV Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica osim lica navedenih u ~lanu 88 Zakona o izvr{nom postupku. V Za u~e{}e u prodaji nekretnina, uslov je davanje osiguranja koje iznosi 1/10 odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Osiguranje se pola`e na depozit Op}inskog suda u Grada~cu kod Tuzlanske banke DD Tuzla, Filijala Grada~ac, `iro ra~un broj: 1321900309458869. Tra`ioci izvr{enja po ~ijem prijedlogu je odre|eno ovo izvr{enje, nisu du`ni dati osiguranje kao i nosioci prava upisanih u zemlji{noj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti, ako njihova potra`ivanja dosti`u iznos osiguranja. VI Kupac najvi{om ponudom pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje, koju je du`an platiti na depozit Op}inskog suda u Grada~cu kod Tuzlanske banke DD Tuzla, Filijala Grada~ac, `iro ra~un broj: 1321900309458869 u roku od 30 dana nakon odr`ane javne prodaje, te platiti porez na promet nekretnina ukoliko se stranke druga~ije ne dogovore. VII Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najpovoljnija ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. VIII Ovaj zaklju~ak objavit }e se na sudskoj oglasnoj tabli. Stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka `alba nije dozvoljena. Sudija Atifa Zaimovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 904755 04 Mal Mostar, 26. 11. 2008. godine Op}inski sud Mostar, po stru~nom saradniku Kemalu Maksumi}u u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d. Mostar, kao pravni slijednik Zagreba~ke banke BiH d.d., ul. K. Stepinca b.b., zastupanog po z.z. direktoru Berislavu Kutli, a ovaj po punomo}niku Nikici Bubalu, zaposleniku tu`itelja, protiv tu`enog Alije Selimovi}a iz Tuzle, ul. Klosterska br. 14, radi isplate duga, vsp. 1.575,41 KM donio je dana 26. 11. 2008. godine, slijede}u: zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga po osnovu ugovora o teku}em ra~unu iznos od 1.575,41 KM sa zakonskom kamatom po~ev od 12. 12. 2003. godine, kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 160,00 KM sa zakonskim zateznim kamatma od dana dono{enja presude pa do isplate, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Stru~ni saradnik Kemal Maksumi} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a FBiH (~l. 183 ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO -NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 016214 03 Mal Mostar, 30. 09. 2009. godine Op}inski sud Mostar, po stru~nom saradniku Kemalu Maksumi}u u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom d.d. Sarajevo - Direkcija Mostar, ul. Bra}e Feji}a bb Mostar, zastupanog po zakonskom zastupniku direktoru protiv tu`enog Sli{kovi} Davora iz Mostara, ul. dr. Mile Budaka 75 radi isplate duga, vsp. 870,20 KM, donio je dana 30. 09. 2009. godine, slijede}u:

PRESUDU

- na iznos od 156,10 KM po~ev{i od 08. 02. 2003. god. pa do isplate, - na iznos od 96,90 KM po~ev{i od 08. 03. 2003. god. pa do isplate, - na iznos od 83,20 KM po~ev{i od 08. 04. 2003. god. pa do isplate, - na iznos od 261,10 KM po~ev{i od 08. 05. 2003. god. pa do isplate, - na iznos od 278,90 KM po~ev{i od 08. 06. 2003. god. pa do isplate, - na iznos od 21,00 KM po~ev{i od 08. 07. 2003. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 123,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Kemal Maksumi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a FBiH (~l. 183. ZPP).

zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 870,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Odjeljenje u Maglaju Broj: 042-1-Mal-09-000 007 Maglaj, 23. 03. 2010. godine
Op}inski sud u Zavidovi}ima, Odjeljenje u Maglaju, stru~ni saradnik [abi} Erdin, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo „BH Telekom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog ^olakovi} Nedima, iz Maglaja, ul. Bunarska bb, radi duga, v.s. 661,95 KM, van ro~i{ta, dana 23. 03. 2010. godine, donio je sljede}u:

PRESUDU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju, na ime duga za izvr{enu TK uslugu, isplati iznos od 661,95 KM sa zakonskom zateznom kamatom na navedeni iznos kako slijedi: - na iznos od 165,55 KM po~ev od 25. 02. 2008. godine, pa do isplate,

- na iznos od 156,95 KM po~ev od 25. 03. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 130,50 KM po~ev od 25. 04. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 125,50 KM po~ev od 25. 05. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 46,20 KM po~ev od 25. 06. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 8,75 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine, pa do isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 170,00 KM, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Stru~ni saradnik [abi} Erdin POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. NAPOMENA: Dostava presude smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ove presude u dnevnim novinama (~l. 348 st. 4. ZPP-a FBiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 000615 07 Ps Datum: 19. 03. 2010. godine Op}inski sud u Travniku objavljuje:

godine pa do isplate, te naknaditi iznos od 717,50 KM, na ime tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana po pravomo}nosti presude, pod prijetnjom prinudne ovrhe. Sudac: Ivo @abi} POUKA: Protiv Presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Prijedlog se podnosi u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je uzro~io propust, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje, od dana kada je za to saznala. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propusta ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa - Presude zbog propu{tanja u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljenja tu`eniku (~l. 348. st. 4. ZPP-a).

OGLAS
Op}inski sud u Travniku, po sucu Ivi @abi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „SIP“ d.o.o. Dobreti}i, Ponir b.b., zastupan po punomo}niku Irsanu Kuki}, odvjetniku iz Travnika, protiv tu`enika „TiM INTER[PAR“ d.o.o. Kre{evo, ul. Pa{kina kava b.b., Kre{evo, radi duga, v.p.s. 8.342,20 KM, izvan ro~i{ta dana, 20. 11. 2009. godine, donio je:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obvezuje se tu`enik isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 8.342,20 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od 10. 12. 2004.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

73

LICENCIRANJE Zasjedala Prvostepena komisija

@eljezni~ar, Sarajevo, Borac, Zrinjski i [iroki Brijeg mogu igrati u Evropi
Vele`u odbijen zahtjev za UEFA-inu licencu, a Travniku, Lakta{ima, Slobodi, Leotaru i Rudaru za premijerliga{ku
@eljezni~aru, Borcu, Sarajevu, [irokom Brijegu i Zrinjskom Prvostepena komisija za licenciranje Nogometnog saveza BiH izdala je licence za nastup u takmi~enjima pod okriljem UEFA-e. Vele`ov zahtjev je odbijen. - Vele` nije ispunio kriterije o infrastrukturi i finansijama - rekao nam je predsjednik Komisije Andrija Le~i}. Uz ovih pet klubova, licencu za nastup u Premijer ligi idu}e sezone dobili su Vele`, Zvijezda, Slavija, ^elik, Olimpik i Modri~a Maxima. Uvjete za nastup u doma}em takmi~enju nisu ispunili Leotar, Travnik, Lakta{i, Rudar i Sloboda. - Svi klubovi kojima su odbijeni zahtjevi za licencu u Premijer ligi, moraju ispraviti neke sitnice. Uglavnom se to odnosi na nepotpisivanje ugovora sa za{titarskim agencijama, promjene klupskih statuta ili na finansijske izvje{taje. Ovih pet klubova u roku od osam dana od dana primanja obavijesti mora uplatiti Drugostepenoj komisiji 1.000 KM takse za `albu i, naravno, ispuniti sve uvjete koji su im ostali A. N. rekao je Le~i}.

Sa sastanka: Nove podjele

(Foto: J. Had`i})

Prekinuta sjednica Izvr{nog odbora

Zapelo je na „slu~aju Gavari}“
Smijenjene Takmi~arska i Komisija za sudijska pitanja
Sjednica Izvr{nog odbora Nogometnog saveza BiH, koja, zbog nedostatka kvoruma, nije ni po~ela 19. marta u Sarajevu, odr`ana je ju~er u Zenici, ali je nakon vi{e od ~etiri sata prekinuta. Razlog - ponovo nedostatak kvoruma. Sve je i{lo glatko dok na red nije stiglo glasanje o „slu~aju Gavari}“. Prema zaklju~ku Komisije za propise, dva puta odigrana uta- Sve do glasanja o „slu~aju Gavari}“ ^olakovi} je govorio da je ovo redovna sjednica i da je za usvajanje odluke potrebno svih 12 glasova da bi, onda, okrenuo plo~u i kazao da je ovo, ustvari, nastavak sjednice iz Sarajeva, koja nije ni po~ela te da je, kako, zaista, i pi{e u Statutu, u takvim situacijama dovoljna natpolovi~na ve}ina, odnosno samo sedam glasova u

@eljezni~ar }e ponovo igrati u Evropi: Sa utakmice protiv Liteksa na Grbavici u avgustu 2004.

Travnik i Rudar: Nedostaju stolice

Isto~na tribina stadiona Pirota u izgradnji Travnik nije dobio licencu zbog nedovoljnog broja stolica na stadionu Pirota. - Uvjet da stadion mora imati 1.000 natkrivenih stolica mi ispunjavamo, ali je problem to {to nemamo ukupno 3.000 sjede}ih mjesta. Radimo na rje{avanju ovog problema. Isto~na tribina je trenutno u izgradnji pa }emo, kada to zavr{imo i postavimo stolice na preostalom dijelu zapada, biti blizu ispunjavanju uvjeta. Poku{at }emo to rije{iti do po~etka idu}e sezone, a ako ne uspijemo, ostaje nam da sa nekim od premijerliga{kih klubova koji ispunjavaju infrastrukturni uvjet potpi{emo ugovor o kori{tenju njegovog stadiona. Za sada je najbli`a opcija ^elik, odnosno stadion Bilino polje - ka`e predsjednik Travnika Mirsad Fazli}. Isti problem je razlog {to Rudar nije dobio licencu, a predsjednik Skup{tine Bo`o Grbi} nada se da }e biti otklonjen do po~etka naredne sezone.S. P. - V. V.

ekretar Leotara Velibor Bodiroga ka`e da je Leotar odbijen zato {to nije ispunio formulare prema propisima te najavljuje da }e taj nedostatak biti otklonjen u toku dana. - Bitno je da nemamo su{tinskih propusta, a za Komisiju je svaki papir podjednako va`an. @alit }emo se, dostaviti ta ~etiri uredno popunjena formulara i u drugostepenom postupku dobiti licencu - ka`e Bodiroga. M. P.

Leotar: Neispravno ispunjeni formulari S

me|uvremenu, ispuniti sve uvjete. Prvi je da prevedemo trenersku licencu Dragoslava Stepanovi}a sa njema~kog jezika, a drugi je da postavimo 3.000 stolica. U naredna dva-tri mjeseca to }emo i obaviti - ka`e tehni~ki direktor Lakta{a Igor Radelji}. Z. V.

Namjerna odgoda?
Salihovi} je kazao da je sada siguran da je sarajevska sjednica namjerno odgo|ena kako bi se progurala odluka i bodovi bili dodijeljeni Sarakmica 16. kola izme|u Slobode i Sarajeva, zbog nastupa Stefana Gavari}a sa tri `uta kartona, trebala je biti registrirana slu`benim rezultatom 3:0 u korist bordo tima. jevu. Kazao je da na nastavak sastanka ne}e do}i, odnosno da vi{e ne}e dolaziti sve dok ne bude zakazana redovna sjednica. ovom slu~aju - kazao nam je vidno uznemiren Salihba{i}.

Sloboda: Izmirenje dugova
Slobodi nije izdata licenca zbog odre|enih dugova, ka`e direktor kluba Enver Huki}. - To se, uglavnom, odnosi na dug vezan uz izdavanje trenerskih licenci. U najskorije vrijeme po~et }emo izmirivanje obaveza. Tako|er, u pitanju je i finansijsko-revizorski dio, koji }emo po~eti kompletirati. Odre|eni dugovi polako }e se vra}ati i vjerujem da }e Sloboda dobiti licencu - ka`e Huki}. E. M.

Nastavak 4. maja
^olakovi} je, uprkos prekidu, istakao da je sjednica bila konstruktivna (!?) i da su svi ~lanovi dali doprinos okretanju novog lista u ozdravljenju bh. nogometa. - Jednoglasno smo izglasali smjenu Takmi~arske i Komisije za sudijska pitanja, a u nastavku sjednice 4. maja u Sarajevu bit }e predlo`ena i suspenzija Disciplinske i Apelacione komisije, koje mo`e smijeniti samo Skup{tina, jer ih je ona i birala - rekao je ^olakovi}. V. BEGUNI]

Vele`: Dobili doma}u, ali ne i me|unarodnu licencu
Vele` je dobio licencu za nastup u Premijer ligi, ali ne i za igranje u me|unarodnim kupovima. - Nismo ispunili finansijski kriterij u smislu uplata penzionog i zdravstvenog osiguranja za uposlene u klubu. Ne radi se o velikoj cifri. Izmirit }emo obaveze, `aliti se i, s obzirom na to da smo ispunili sve ostale uvjete, nadam se da }emo dobiti i me|unarodnu licencu - ka`e direktor kluba Sedin Tanovi}. F. I.

Salihba{i} oti{ao
No, tada je salu hotela „Zenica“ napustio predstavnik Tuzlanskog kantona Suad Salihba{i}. Kako je sjednica po~ela sa 12 ~lanova, {to je minimum za kvorum (izostali su Tomislav ]ori}, Mensud Ba{i} i Hamdija Abdi}), predsjednik Sulejman ^olakovi} morao je prekinuti zasjedanje i nastavak zakazati za 4. maj u Sarajevu.

@eljo }e igrati na Ko{evu
@eljezni~ar je dobio licencu za nastup u evropskim kupovima, ali }e svoje utakmice morati igrati na stadion „Asim Ferhatovi} Hase“, a ne na Grbavici. - Iako jo{ nismo dobili detaljan spisak onoga {to Grbavici nedostaje za evropsku licencu, iz NSBiH dobili smo preporuku da prijavimo Ko{evo, jer je skoro nemogu}a misija da ispunimo sve uvjete. Nismo razo~arani, na Ko{evu smo napravili najve}e poslijeratne evropske uspjehe. Va`no je da smo dobili licencu za nastup i da }e @eljo naredne sezone igrati u Evropi - ka`e direktor @eljezni~ara D`elaludin Muharemovi}. Z. [.

Lakta{i: Prijevod Stepanovi}eve licence
Uz nedostatak stolica na stadionu, Lakta{i nisu ispunili jo{ neke sitnice za dobivanje doma}e licence. - Licencu }emo sigurno dobiti od Drugostepene komisije, jer }emo, u

Rang-lista FIFA-e

Brazil svrgnuo [paniju, BiH na 51. mjestu
Reprezentacija Bosne i Hercegovine na najnovijoj rang-listi FIFA-e zauzima 51. mjesto sa 604 boda, a u odnosu na pro{li mjesec, zabilje`ila je pad od ~etiri pozicije. Na vrhu je do{lo do promjene, na prvo mjesto vratila se selekcija Brazila. [panci, koji su pet mjeseci bili lider, pali su na drugu poziciju, dok je Portugal pretekao Holandiju i sada je tre}i. Poredak: Brazil 1.611, [panija 1.565, Portugal 1.249, Holandija 1.221, Italija 1.184, Njema~ka 1.107, Argentina 1.084, Engleska 1.068, Hrvatska 1.052... Od selekcija iz na{e grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, najbolja je Francuska, na 11. mjestu. Rumunija je na 28. poziciji, Albanija na 80. i Bjelorusija na 81. Hrvatska je na 10. mjestu i najbolja je selekcija od zemalja iz biv{e zajedni~ke dr`ave. Srbija se nalazi na 16., a Slovenija je 23. na listi. Makedonija je na 60. poziciji, a (M. T.) Crna Gora na 65.

Danas nastavak sjednice Disciplinske komisije NSBiH

Nisu se mogli usaglasiti o kaznama
U Nogometnom savezu BiH ni{ta novo. Sa nestrpljenjem se o~ekivala sjednica Disciplinske komisije, koja je trebala izre}i kazne za incidente na utakmicama Sarajevo - [iroki Brijeg i Vele` - Zrinjski. No, ~lanovi se nisu mogli dogovoriti o visini kazni pa je odlu~eno da sjednica bude nastavljena danas u 16.30 sati. - Odluku o kaznama za nerede na ove dvije utakmice nismo mogli donijeti, jer nismo mogli usaglasiti stavove o njihovoj visini. Nadam se da }emo uspjeti rije{iti ova dva slu~aja - rekao nam je predsjednik Disciplinske komisije Du{ko Gli{i}. Borac je, zbog slabe organizacije utakmice sa Travnikom, ka`njen sa 3.000 KM. Trener Zvijezde Zoran ]urguz ne}e mo}i voditi ekipu u jednoj utakmici, jer je isklju~en za vrijeme me~a sa Sarajevom. Od zeni~ke policije zatra`eno je da u roku od osam dana po{alje izvje{taj o incidentu koji se desio nakon susreta ^elik - Leotar u hodniku stadiona Bilino polje. Utakmice 25. kola Takmi~arska komisija ju~er je registrirala postignutim rezultatima. Kompletni materijali o incidentima sa utakmica ^elik - Leotar i Borac - Travnik predani su DisciA. N. plinskoj komisiji.

Jedan poraz i jedna pobjeda
Kada je rije~ o Ligi prvaka, Bajernu }e ovo biti tre}i finale, a samo Milan i Juventus imaju vi{e ({est, odnosno ~etiri). Do sada je Bajern jedan izgubio, 1999. od Man~ester junajteda, a jedan dobio, protiv Valensije 2001. na penale.

74
LIGA PRVAKA Njema~ki klub do{ao do osmog finala

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

sport

Odli~na sezona Pjani}a
Ispadanjem Liona eliminiran je i jedini preostali Bosanac i Hercegovac u evropskim kupovima. Miralem Pjani} u revan{u protiv Bajerna nije dobio pravu {ansu, u{ao je sa klupe kada je sve ve} bilo gotovo. Ipak, Pjani}ev nastup privukao je pa`nju nogometnog svijeta. U Ligi prvaka postigao je ukupno pet golova, a najupe~atljiviji je bio onaj na stadionu Santjago Bernabeu, kojim je Lion izbacio Real.

Bajern od ponora do me~a za tron
Zvjezdana ve~er Ivice Oli}a Lion potpuno nedorastao

Lion 0 (0:1) 3 Bajern
Stadion @erlan u Lionu. Gledalaca 41.842. Sudija: Masimo Busaka ([vicarska). Strijelac: 0:1 - Oli} (26), 0:2 - Oli} (67), 0:3 Oli} (78). @uti karton: Gonalon, Kris (Lion), Altintop (Bajern). Crveni karton: Kris (60. minuta, drugi `uti). Prvi me~ 0:1 dalje ide Bajern. LION: Loris, Reveje, Kris, ota, ali ovo je bilo jo{ bolje rekao je Oli}, koji sada na kontu Lige prvaka ove sezone ima sedam golova. Trener Bajerna Luis van Gal (Louis Gaal) mo`e biti zadovoljan. Krajem pro{le godine bio je pred otkazom, njema~ki tim bio je u rasulu, a sada je postao tek peti ~ovjek u historiji koji je u{ao u finale vode}i dva razli~ita kluba. Prije Bajerna, to je u~inio sa Ajaksom. Nakon epa na ra~un Oli}a, holandski stru~njak okrenuo se finalu. S obzirom na to da ime drugog finaliste jo{ nije bilo poznato, Van Gal je rekao da se nada Interu. Bumsong, Sisoko (46. Gomi), Gonalon, Makun, Govu, Delgado (67. Pjani}), Bastos, Lopez (79. Ederson). Trener: Klod Puel. BAJERN: But, Lam, Van Bujten (46. Demikelis), Bad{tuber, Kontento, Roben (76. Klose), [van{tajger (78. Alaba), Van Bomel, Altintop, Miler, Oli}. Trener: Luis van Gal. 1997. do 2000. godine vodio Barcelonu. - Kada igramo ovako, te{ko nas je pobijediti. Igra~i znaju kako je biti deset mjeseci sa mnom. Nije im bilo lako, ali zato su sada sretni - dodao je Van Gal. Klod Puel (Claude) izgubio je bitku. Trener Liona potpisao je bolan poraz, jer njegova ekipa nijednog trenutka nije bila ni blizu finala. - Bolno smo ispali. Jednostavno, trebamo ~estitati Bajernu. Bili su bolji, pokazali su kvalitet. Morali smo odigrati savr{en me~ da pro|emo, ali to nismo uspjeli. Oni su uvijek znali {ta }e s loptom - rekao je utu~eni Puel. Dok se Bajern bude pripremao za finale, Lion u francuskoj ligi o~ekuje gr~evita borba za plasman u Ligu prvaka idu}e sezone.
(M. T.)

Izmi{ljena nova ocjena za Oli}a
Ivica Oli} jo{ jednom je odu{evio njema~ke medije, od kojih su mu neki dali novu ocjenu - 1+, koja do sada nije ni postojala. U Njema~koj ocjenjivanje ide obrnutim redom pa je jedinica najbolja. No, „Bild“ je oti{ao korak dalje pa je Oli}u dao 1+ kako bi ga odvojio od ~etiri ostala Bajernova igra~a, koji su, tako|er, zaradili najbolje ocjene. Sportska stranica www.spox.com napisala je da je tr~ao kao da ima ~etiri noge i troja plu}a.

Oli}: Zabijao i desnom i lijevom nogom i krvavom glavom

(Foto: AP)

Bajern je u finalu Lige prvaka. Ako }emo se vratiti nekoliko mjeseci unatrag, njema~ki klub napravio je podvig u pravom smislu ri-

je~i, ali ako pogledamo {ta se de{avalo u polufinalu, onda bi, zaista, bila senzacija da Bavarci nisu uspjeli. Lion u dva polufinalna

me~a ni~im nije pokazao zbog ~ega je uop}e do{ao u priliku da se bori za finale. Od one ekipe koja je izbacila Real nije ostalo skoro ni{ta.

Odbio izmjenu
Frank Riberi (Franck Ribery) nije igrao, Arjen Roben (Robben) bio je opasan, ali bez zavr{nog ~ina pa je stvari u svoje ruke preuzeo Ivica Oli}, koji je zabio tri gola. Raspucani hrvatski reprezentativac postao je tek drugi fudbaler u historiji nakon 1998. i Alesandra del Pjera (Alessandro Piero), koji je u polufinalu Lige prvaka zabio hettrik. Prije nego {to je postigao tre}i pogodak Oli} je odbio izmjenu. Prvo je zabio desnom pa lijevom nogom, a onda glavom - i to krvavom. - Ozlijedio sam glavu, ali nisam `elio napolje, jer sam imao osje}aj da mogu zabiti jo{ golova. Prvi je, ipak, bio najva`niji, to je rije{ilo utakmicu. Ostalo je bilo kao san. Mislio sam da je utakmica protiv Man~ester junajteda bio me~ `iv-

Riberi suspendovan za Madrid
Slavlje igra~a Bajerna poremetila je informacija koja je ju~er stigla iz sjedi{ta UEFA-e - Frank Riberi (Franck Ribery) je, zbog isklju~enja u prvom susretu protiv Liona, dobio tri utakmice suspenzije i ne}e mo}i igrati finale u Madridu. Riberi je u Minhenu dobio direktni crveni karton nakon {to je |onom nagazio nogu Lisandra Lopeza. Jedan susret kazne je odradio, u revan{u u Lionu. Bajern je najavio `albu na ovu odluku.

Bili su bolji
- To bi nam bilo bolje, a volio bih odr`ati i pres-konferenciju sa svojim prijateljem @ozeom Murinjom (Jose Mourinho) - rekao je Van Gal, kojem je Portugalac bio asistent dok je od

O~aj na klupi Liona: Vrlo lo{ nastup

(Foto: AFP)

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

75

SPONZORSTVA Koliko klubovi zara|uju od natpisa na dresovima

Bajern i Bundesliga najprimamljiviji Tuli} ve} razmi{lja o Ma|arima
Akcija iz koje je Bilbija zatresao mre`u Turaka

(Foto: A. Bajri})

Uspje{na provjera mlade reprezentacije

Njema~ki klubovi pove}ali razliku u odnosu na engleske

Klubovi njema~ke Bundeslige pro{irili su jaz u odnosu na ekipe iz engleske Premijer lige prema dobiti za reklame na dresovima. Izvje{taj, koji je napravila grupa „StageUp“, pokazuje da se dobit od ove vrste sponzorstva, u prosjeku, smanjila za 2,6 posto, na 365 miliona eura ove sezone.

Selektor zadovoljan nastupom igra~a koji su u{li sa klupe
Odmah nakon prekju~era{nje pobjede U-21 reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Turskom (4:1) u prijateljskoj utakmici u Tuzli, selektor Branimir Tuli} po~eo je misliti o 11. avgustu, kada je na programu kvalifikacijski duel sa Ma|arskom. Mladi reprezentativci deklasirali su vr{njake iz Turske i njihovom selektoru Ra{itu ^etineru (Rasit Cetiner) ostavili mnogo briga uo~i nastavka kvalifikacija, ali i usre}ili Tuli}a. - Veoma sam zadovoljan. Ovo je dobra provjera za kvalifikacijsku utakmicu sa Ma|arskom, koju igramo na svom terenu. Ako pobijedimo, vratit }emo se u igru za drugo mjesto i odmah nakon toga odlu~ivati sa Italijanima o mogu}em plasmanu u bara`. ^estitam igra~ima. Iako su bili umorni - mnogi od njih su tokom vikenda igrali prvenstvene utakmice za svoje klubove - to se na terenu nije toliko vidjelo. Zbog toga smo i napravili ve}i broj izmjena. Moram naglasiti da su svi igra~i koji su u{li sa klupe odradili zadatke - smatra Tuli}. Prvo poluvrijeme obilje`ili su kapiten Adin D`afi} i Nemanja Bilbija, koji su konstantno unosili pomutnju u odbrambene redove protivnika. Sli~no je bilo i u posljednjih dvadesetak minuta utakmice, kada su prednja~ili Almir Beki}, Edin Vi{}a, Muhamed Muji}, Adnan Zahirovi} i E. M. ostali.

Kladionice najvi{e investiraju
Sektor 2009/2010 Kladionice 67,5 Energija 47 Transport 44 Finansije 42,7 Autoindustrija 41,2 Telekom 32,6 Hrana i pi}e 22,6 Elektronika 18,9 Servisi 11,8 Distribucija 7,8 Promjena (%) +36,1 +3,8 +16,4 -21,3 -4,2 -7,4 -13,4 -26,5 -9,2 +290

„T-Home“ pla}a 18 miliona eura godi{nje za natpis na Bajernovom dresu

- Uprkos ekonomskoj krizi, zadr`an je interes investitora da imaju reklamu na dresovima klubova iz pet najja~ih evropskih liga navedeno je u izvje{taju. Bundesliga{ki klubovi su, u prosjeku, dobili skoro 6,3 miliona eura ili 5 posto vi{e nego pro{le sezone. U

Premijer ligi je, me|utim, zabilje`en pad od 10 posto, na 4,8 miliona eura u prosjeku. - Bundesliga je ostala na vrhu najvi{e zahvaljuju}i unosnim ugovorima koje imaju Bajern, [alke i Borusija Dortmund - navedeno je dalje u izvje{taju. U poretku klubova, najvi{e zara|uje Bajern od „TMobilea“, ispred Man~ester junajteda, koji reklamira ko-

Najve}i ugovori
Klub Liga 1. Bajern 2. Man~ester j. 3. Real Madrid 4. ^elzi 5. Borusija D. 6. [alke 7. Totenhem 8. Juventus 9. Milan 10. Inter Sponzor Bundesliga Premijer liga La Liga Premijer liga Bundesliga Bundesliga Premijer liga Serija A Serija A Serija A Iznos(milioni eura) T-Mobile 18 AIG 15,7 Bwin 15 Samsung 14 Evonik 12 Gazprom 12 Mansion.com 12 New Holland 11 Bwin 10 Pireli 9 bovi koji su dobili bolje ugovore. Milan bi mogao u}i me|u prvih pet klubova kada kladionicu „Bwin“ zamijeni avionska kompanija u vlasni{tvu Dubaija „Emirates“, koja }e u ovaj klub u naredne ~etiri godine ulo`iti A. N. 60 miliona eura.

Lista najuspje{nijih klubova u Evropi

Prosje~na zarada po klubu
Liga 2008/2009 1. Bundesliga 5,97 2. Premijer liga 5,33 3. Serija A 3,62 4. La Liga 2,50 5. Liga 1 2,46 2009/2010 6,25 4,81 3,52 2,64 2,19 Promjena (%) +4,9 -9,8 -2,8 +5,6 -11

mpaniju AIG. Engleski prvak je, u me|uvremenu, potpisao ugovor sa ameri~kom osiguravaju}om korporacijom „Aon Corp.“, koji vrijedi 23 miliona eura godi{nje. Italijanska Serija A ostala je tre}a na listi. Juventus, Milan i Inter su jedini klu-

Sa utakmice Sarajevo - Spartak pro{log ljeta: Sarajevo najbolje plasirani klub iz BiH

Johan Krojf kritizira napada~a Barcelone

Sarajevo na 221. mjestu
Fudbalski klub Sarajevo je na 221. mjestu UEFA-ine rang-liste najuspje{nijih klubova u evropskim klupskim takmi~enjima u posljednjih pet sezona. Sarajevo ima koeficijent od 3,249 ponajvi{e zahvaljuju}i uspje{nim nastupima u pretkolima Lige prvaka 2007. i Evropske lige pro{le godine, kada su do{li nakorak do plasmana u grupnu fazu. Na listi su jo{ Zrinjski i Slavija, koji dijele 233. poziciju (2,749) te [iroki Brijeg na 244. mjestu (2,249). Nacionalni koeficijent jedne dr`ave za jednu takmi~arsku sezonu obra~unava se tako {to se suma svih osvojenih bodova ekipa iz jedne dr`ave podijeli sa brojem ekipa iz te zemlje koje su u~estvovale u natjecanjima. Dobiveni koli~nik predstavlja nacionalni koeficijent te dr`ave za jednu takmi~arsku sezonu. Dva kluba koja se bore za titulu prvaka i pobjednika Kupa BiH Borac i @eljezni~ar ne nalaze se na listi, jer u posljednjih pet sezona nisu igrali evropske utakmice. Bosna i Hercegovina na rang-listi za narednu sezonu (prema UEFA-inom rankingu 2009. godine) ima koeficijent 8.665 i nalazi se na 34. mjestu me|u 53 dr`ave. [ampion BiH igrat }e u drugom pretkolu Lige prvaka i ne}e biti nosilac, osvaja~ Kupa i drugoplasirana ekipe igrat }e u drugom pretkolu Evropske lige, dok }e tre}eplasirana ekipa nastupiti u prvom pretkolu. Naredne sezone, kada se budu ra~unali rezultati i od sezone 2009/2010, na{a dr`ava bit }e na 31. mjestu UEFA-ine (M. T.) rang-liste.

Ibrahimovi} treba pokazivati vi{e
Legendarni holandski fudbaler Johan Krojf (Cruyff) kritizirao je napada~a Barcelone Zlatana Ibrahimovi}a istakav{i da fudbaler takvog talenta na terenu treba pokazivati vi{e. - Ibrahimovi} ima lo{u tehniku za tako dobrog igra~a, a ujedno je toliko tehni~ki talentiran da je, zapravo, lo{ fudbaler - izjavio je biv{i fudbaler i trener Barcelone i po~asni predsjednik katalonskog kluba. - On u dresu Barcelone nema ni pribli`an u~inak kakav se o~ekuje od igra~a takvog kalibra. To bi moglo predstavljati i psihi~ki problem - naveo je svojevremeno jedan od najboljih fudbalera svijeta. S druge strane, Krojf je pohvalio Samuela Eta (Eto’o), kojeg je Ibrahimovi} zamijenio u Barceloni. - Eto se sjajno prilagodio Interu. Posti`e golove, ali u~estvuje i u odbrambenim zadacima. Ibrahimovi}u to nedostaje, jer nije navikao da tr~i za protivni~kim igra~em kada izgubi loptu naglasio je Krojf. (M. T.)
Krojf: Pohvale za Eta

Neprijateljski do~ek navija~a Barcelone Interu

Galamili pred hotelom i ga|ali Murinjovo vozilo
Interovi fudbaleri i njihov trener @oze Murinjo (Jose Mourinho) nisu imali lijep do~ek u Barceloni. Hotel u kojem su odsjeli igra~i italijanskog kluba, bio je cijelu no} opsjednut navija~ima Barcelone, koji su pod prozorima galamili i bacali petarde. U drugom incidentu, navija~i Barcelone su bocama, limenkama i kutijama cigareta ga|ali automobil u kojem je bio @oze Murinjo te lupali po prozorima vozila. (M. T.)

Argentinski selektor nema granica

Arijel Ortega novo Maradonino iznena|enje
Dijego Maradona (Diego) nastavio je {okirati argentinsku javnost. Ovog puta, na spisak igra~a koji }e sljede}e sedmice odigrati prijateljsku utakmicu sa Haitijem uvrstio je Arijela Ortegu (Ariel). Trideset{estogodi{nji ~lan River Platea odigrao je 86 me~eva za reprezentaciju Argentine, ali posljednji jo{ 2003. godine. Ipak, Maradona smatra da on, i pored pozama{nog broja godina, jo{ mo`e pomo}i timu. Od kada je prije 18 mjeseci imenovan za selektora,

76
EVROPSKA LIGA Ve~eras revan{i polufinala

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

sport

Liverpul se uzda u Enfild
Sudbinu dr`imo u svojim rukama, ka`e igra~ Atletika Simao Sabrosa Fulem se nada ozdravljenju Zamore
Nakon Lige prvaka, ve~eras }e i Evropska liga UEFA-e dobiti finaliste, koji }e se 12. maja u Hamburgu boriti za trofej. [panaca od 1:0. Mada je Liverpul u dosta slaboj formi, a i oslabljen neigranjem Fernanda Toresa (Torres), menad`er Rafael Benitez odi{e optimizmom. - Enfild nam je vjetar u le|a. Sa navija~ima iza sebe mo`emo pobijediti svakoga - ka`e Benitez. Peterostruki evropski prvak je u Evropskoj ligi dva puta ove sezone gubio prvi me~ (Lil i Benfika), ali je u revan{u popravljao situaciju. Ovog puta, Redsima
Ortega: Posljednji nastup za selekciju 2003. godine

Maradona je u reprezentaciju pozivao vi{e od 100 fu(M. T.) dbalera.

Vjetar u le|a
Liverpul je, nakon podba~aja u Ligi prvaka i Premijer ligi, u opasnosti da do`ivi novo razo~arenje. Engleski predstavnik prisiljen je da u revan{u protiv Atletika juri manjak od jednog gola, jer je prvi duel u Madridu zavr{en pobjedom

Anketa lista iz Sao Paula

Brazilci `ele Ronaldinja na Mundijalu
Nogometa{ Milana Ronaldinjo (Ronaldinho) prvi je na listi igra~a koje brazilski navija~i `ele vidjeti na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi. U anketi lista „Folha de Sao Paulo“ 30 posto navija~a `eli da selektor Dunga pozove Ronaldinja. Drugo mjesto osvojio je 18-godi{nji napada~ Santosa Nejmar (Neymar), a tre}e Roberto Karlos (Carlos). Ronaldo je bio ~etvrti sa devet posto glasova navija~a. Spisak igra~a za SP brazilski selektor objavit }e 10. (M. T.) maja.

Liverpul - Atletiko
Stadion Enfild u Liverpulu. Kapacitet: 45.362. Sudija: Terje Hauge (Norve{ka). Prvi me~: Atletiko - Liverpul 1:0. LIVERPUL: Reina, D`onson, Karager, Kirgijakos, Ager, Kujt, Lukas, Maskerano, D`erard, Akilani, Ngog. Menad`er: Rafael Benitez. ATLETIKO: De Gea, Ujfalu{i, Perea, Domingez, Lopez, Rejes, Asunsao, Garsija, Simao, Aguero, Forlan. Trener: Kike San~ez Flores. Ujfalu{i i Kujt: Liverpul juri jedan gol manjka

bi moglo biti malo te`e, jer Atletiko igra dosta sli~no i u Madridu i u gostima. - Znamo da je Liverpul na Enfildu druga ekipa i da }emo biti pod konstantnim pritiskom, ali sudbinu

atega debitirati Rikardo Moniz (Ricardo). Novi trener, koji va`i za velikog motivatora, imao je samo tri dana za pripremu ekipu. Nade Fulema le`e u ozdravljenju odli~nog napada~a

Ronaldinjo: Navija~i ga `ele u reprezentaciji

Fulem - Hamburg
Stadion Krejven kotid` u Londonu. Kapacitet: 25.700. Sudija: ^unejt ^akir (Turska). Prvi me~: Hamburg - Fulem 0:0. FULEM: [varcer, Berd, Hjuz, Hangeland, Kon~eski, Daf, Etuhu, Marfi, Dejvis, Zamora, Gera. Menad`er: Roj Hod`son. HAMBURG: Rost, Aogo, Matijsen, Boateng, Demel, Jarolim, Trohovski, Ze Roberto, Te{e, Van Nistelroj, Guerero. Trener: Rikardo Moniz.

Crnogorski stru~njak pred izazovom

Bo`ovi} na klupi Dinama iz Moskve
Crnogorski stru~njak Miodrag Bo`ovi} imenovan je za trenera Dinama iz Moskve nakon {to je Andres Kobeljev dobio otkaz. Bo`ovi}, biv{i trener Borca iz ^a~ka, Budu}nosti, Amkara i Moskve, sa jedanaestostrukim prvakom SSSR-a potpisao je trogodi{nji ugovor. Dinamo je novu sezonu u Rusiji po~eo slabo, nalazi se tek na 10. mjestu sa devet bodova iz sedam uta(M. T.) kmica.

dr`imo u svojim rukama tvrdi Simao Sabrosa, koji }e uz sebe imati Serhija Aguera (Sergio), koji je bio suspendovan za prvi me~.

Solano osumnji~en za silovanje
Peruanski internacionalac i ~lan engleskog drugoliga{a Lestera Nolberto Solano uhap{en je pod sumnjom da je izvr{io silovanje. Tridesetpetogodi{nji Peruanac uhap{en je prema prijavi 22-godi{nje djevojke, a poslije toga je pu{ten je na slobodu uz pla}enu kauciju. Solano je ~lan Lestera od januara ove godine, a prije toga je nosio dresove nekoliko klubova, me|u kojima (M. T.) su i Njukasl, Aston vila i Vest Hem.

Debi Moniza
Neizvjesna je i borba za drugog finalistu. Hamburg u prvom susretu nije uspio probiti odbranu Fulema, koji je u London donio remi od 0:0. U me|uvremenu, njema~ki klub ostao je bez trenera. Nakon otkaza Bruni Labadiji (Labbadia), ve~eras }e u ulozi prvog str-

Bobija Zamore (Bobby). Sa samo jednim postignutim golom u posljednjih pet me~eva, Fulem o~ajni~ki treba njegove usluge. - Bobi je na tretmanima. Nadam se da }e biti spreman, ali iskreno, nisam preveliki optimista - rekao je menad`er Fulema Roj Hod`son (Roy Hodgson), koji je pro{log vikenda protiv Evertona u Premijer ligi odmarao ~ak osmoricu igra~a. Obje utakmice po~inju u (M. T.) 21.05 sati.

Dobre i lo{e strane „Vezira“

Imaju najboljeg strijelca i najvi{e kartona
Nogometa{i Travnika pokazali su u dosada{njem dijelu sezone i dobre i lo{e strane kada je rije~ o statistici. „Veziri“ su dobili najvi{e kartona od svih premijerliga{kih ekipa - 85 `utih i 6 crvenih pa nije ni ~udo {to trener Ned`ad Selimovi} iz kola u kolo sve te`e sastavlja tim. Treba ista}i da su od ukupnog broja kartona Travni~ani dobar dio dobili zbog prigovora sudijama. S druge strane, pozitivna stvar je da Pirota ima trenutno vode}eg strijelca Premijer lige Fe|u Dudi}a, koji je dao 12 golova, isto koliko i Adin D`afi} iz Vele`a i Alen [koro iz Sarajeva. Dudi} nijedan gol nije postigao iz S. P . penala.

Dudi}: Dao 12 golova

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. april/travanj 2010.

77

Bh. ko{arka{i u Evropi

KO[ARKA Pobjedom nad Igokeom u 10. kolu Lige 6

Bosni prednost doma}eg terena
Isti rivali }e ve} u subotu igrati prvu polufinalnu utakmicu plej-ofa
Dvorana Zetra u Sarajevu. Gledalaca 500. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Sa{a Babi} (Banja Luka), Aco Okuka (Kiseljak). Tehni~ka gre{ka: Pare`anin (trener Bosne, 10.) Nesportska gre{ka: \urkovi} (15), Mesi (16). Pet li~nih gre{aka: Zujovi} (38), Blan{ard (40). Rezultat: Bosna ASA BH Telecom - Igokea 78:72 (24:26, 19:10, 15:24, 20:12). BOSNA ASA BH TELECOM: [ehovi} 26, Sarajlija 5, \urasovi} 16, ^amd`i},

Ikoni} vra}a Krku u NLB ligu
Pobjedom u 9. kolu slovenske Lige za prvaka nad Rudarom (76:71) Krka sve boljeg Gorana Ikoni}a (15 poena, 6 skokova) pribli`ila se povratku u regionalnu NLB ligu. Zlatorog Esmira Rizvi}a (5) pora`en je u gostima kod Heliosa (66:78). Plasman u regionalno takmi~enje prakti~no je ovjerila Cedevita Ivana Opa~ka (3 skoka) i Bari{e Krasi}a (7 poena) pobjedom u gostima nad Dardom (68:95) u 9. kolu hrvatske Lige za prvaka. U prvim ~etvrtfinalnim duelima poljskog plej-ofa pobjede su zabilje`ili Prokom Ratka Varde (10) pr-

Tuljkovi}: Uspje{an start u plej-ofu

otiv ^arnog (83:77) i Anvil Muje Tuljkovi}a (13 poena, 6 skokova) protiv Polonije (V. B.) (108:83).

Memorijal „Vinko [amarli}“ u d`udu
Tabela
Rezultati 10. kola Lige 6 za prvaka BiH: [iroki TT kabeli - Zrinjski HTM 94:79, Bosna ASA BH Telecom - Igokea 78:72, ^apljina Lasta - Sloboda 97:88. U plej-of idu ~etiri najbolje plasirane ekipe.
1. [iroki 2. Bosna 3. Igokea 10 8 2 840:728 18 10 7 3 761:753 17 10 6 4 797:726 16

U~estvovalo 670 takmi~ara iz BiH i regiona
(Foto: N. Bo`ovi})

Izjave trenera
Dejan Pare`anin
- Trener Karali} je za kratak period jako podigao formu Igokee, koja je na po~etku zna~ajno usporila na{u igru. Ipak, u fini{u je do izra`aja do{lo na{e iskustvo iz NLB lige, odnosno samopouzdanje da utakmicu mirno privedemo kraju. U ovoj Ligi doma}i teren je zna~ajna prednost za igra~e, a na{ je cilj poznat, to je titula prvaka BiH.

\urasovi} {utira preko \urkovi}a: „Studenti“ u fini{u slomili goste

4. ^apljina 10 4 6 743:818 14 5. Sloboda 10 3 7 768:818 13 6. Zrinjski 10 2 8 777:843 12

Drago Karali}
- ^estitam Bosni na pobjedi, propustili smo veliku {ansu. Napravili smo dobar brejk pred kraj, ali smo olako izgubljenim loptama omogu}ili Bosni da do|e do laganih poena. Imali smo prednost, ali ne i strpljenje. Sada je na redu plej-of, u kojem je sve mogu}e. Mi u subotu `elimo pobjedu.

Avdi}, Baji} 2, Radonji}, Pa{ali}, Milo{evi} 5, Kojadinovi} 8, Rako~evi} 10, Jovanovi} 6. Trener: Dejan Pare`anin. IGOKEA: Batler 9, Janju{evi} 3, Bocka 11, [ekularac 4, \urica, Zujovi}, Komatina, \ikanovi} 13, \urkovi}, \erasimovi} 9,

Blan{ard 8, Mesi 15. Trener: Drago Karali}. U prvom od najmanje tri me|usobna susreta, koliko }e ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma i Igokee odigrati u sedam dana, sarajevski „Studenti“ savladali su goste iz Aleksandrovca i izborili prednost doma}eg terena u plejofu za prvaka BiH. Me~ posljednjeg, 10. kola Lige 6, koji je odlu~ivao o drugoj startnoj poziciji, doma}in je prelomio tek u 39. minuti. Kapiten Suad [ehovi}, sino} prvo ime „Studenata“ (26 po-

ena, 9 skokova), i opet izvrsni Bo`o \urasovi} (16 poena, „trojke“ 3/3) predvodili su Bosnin preokret od 64:68 do 78:70. T je bilo i maksimalno o vodstvo jednog od rivala. Kod Igokee, koja je na startu povela sa 8:1, prednja~ili su centri Kristofer Mesi (Christopher Massie, 15 poena, 11 skokova) i Savo \ikanovi} (13). Prvi me~ polufinala (1. maj, 20.15 sati) i eventualna majstorica (8. maj) igrat }e se u Sarajevu. Revan{ je 5. maja u AleE. J. ksandrovcu.

D`udo klub @eljezni~ar organizirao je i ove godine Memorijal „Vinko [amarli}“ u znak sje}anja na ovog vrhunskog sportistu i heroja odbrane Sarajeva, koji je poginuo u prvim danima agresije na Bosnu i Hercegovinu. Turnir je odr`an u dvorani „Ramiz Sal~in“, a u~estvovalo je 670 takmi~ara iz 47 klubova iz BiH i regiona.

Pobjednici po kategorijama su: Tibsa Nik{i} (ekipno pioniri), Ibar Ro`aje (ekipno juniori, kadeti), Stefan Majdon (pojedina~no pioniri, Randori Lukavica), Valentina Glada{}evi} (pionirke, Nik{i}), Amel Mangafi} (stariji pioniri, @eljezni~ar), Vehvija Alji} (kadeti, @eljezni~ar), Aldemir Nurkovi} (juniori, Ibar Ro`aje).

Klivlend i Boston u polufinalu Istoka

D`ejmsovi „Konjanici“ ~ekaju Seltikse

[iroki slavio nakon dva poraza

Rutinski protiv Zrinjskog
Dvorana Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca 500. Sudije: Petar Obradovi} (^apljina), Edin Husari} (Tuzla), Dejan Kne`evi} (Isto~no Sarajevo). Rezultat: [iroki TT kabeli - Zrinjski HTM 94:79 (31:18, 19:21, 20:18, 24:22). [IROKI TT KABELI: [temberger, Planini} 25, ^olak 7, Milekovi} 14, Naletili} 5, Ramljak, [pralja 15, Puljko 7, Longin 12, Bara} 4, Petkovi} 5, Mejson. Trener: Ivan Veli}. ZRINJSKI HTM: Klarica 19, Tomovi} 2, Gligora 13, Oroz, Petri} 6, Ramljak 20, Rimac, Vrsaljko 4, Perajica, Hasandi} 2, Simonovi} 13. Trener: Ivan Vuj~i}. Ko{arka{i [irokog TT kabela pobjedom su zavr{ili Ligu 6 za prvaka BiH. Poslije dva uvezana gostuju}a poraza (Bosna, Igokea), branioci naslova su na Pecari rutinski savladali Zrinjski (94:79) iako trener Ivan Veli} nije koristio ponajbolje igra~e, ozlije|ene beka ^estera Mejsona (Chester Mason) i centra Ivana Grgata. - U doigravanje ulazimo sa prve startne pozicije i sada je sve na nama. Do prve utakmice polufinala Mejson }e biti spreman, dok }e Grgat, vjerovatno, pauzirati D. K. Veli}eve su rije~i.
D`ejms {utira preko Denga iz ^ikaga

Nadal: Bolji od Kol{rajbera

(Foto: AP)

Masters za tenisere u Rimu

Nadal sigurno do tre}e runde
Tre}i nosilac na Mastersu u Rimu, [panac Rafael Nadal pro{ao je 2. kolo bez ve}ih problema. On je u dva seta bio bolji do njema~kog tenisera Filipa Kol{rajbera (Philipp Kohlschreiber). I ostali favoriti koji su igrali ju~er uglavnom su se dokopali naredne runde, a jedan od onih kojem to nije po{lo za rukom je 14. nosilac D`on Izner (John Isner), koji je, nakon dva tijesna seta, pora`en od Brazilca Toma`a Belu~ija (Thomaz Bellucci). Rezultati: Drugo kolo: Nadal ([panija) - Kol{rajber (Njema~ka) 6:1, 6:3, Soderling ([vedska) - Lorenci (Italija) 6:1, 7:5, Volandri (Italija) - Beneto (Francuska) 6:2, 6:0, Garsija-Lopez ([panija) - Hjuit (Aaustralija) 6:2, 6:3, @iraldo (Kolumbija) Lodra (Francuska) 6:3, 6:2, Berdih (^e{ka) - Vavrinka ([vicarska) 6:2, 3:6, 6:7, Verdasko ([panija) - Boleli (Italija) 7:6, 6:3, Izner (SAD) Belu~i (Brazil) 6:7, 5:7, Ljubi~i} (Hrvatska) - Almagro ([panija) 7:5, 7:6, Tsonga (Francuska) - Troicki (Srbija) (N. D.) 6:2, 6:3.

Ko{arka{ [akota u vje{ta~koj komi
Ko{arka{ Skavolinija Du{an [akota, koji je, zbog povrede zadobivene u nedjelju za vrijeme me~a italijanskog prvenstva sa Teramom, operisan i potom doveden u vje{ta~ku komu, i dalje je u ozbiljnom stanju. Sinu poznatog srbijanskog stru~njaka Dragana [akote odstranjen je dio tankog crijeva. Zbog unutra{njeg krvarenja, stanje mu se pogor{alo, {to je uzrokovalo jo{ jednu operaciju i dovo|enje 24-godi{njaka u vje{ta~ku (A. Dr.) komu.

Lebronu D`ejmsu (LeBron James) izmakao je tripldabl (19 poena, 10 skokova, 9 asistencija) za jedno dodavanje u pobjedi Klivlend kavalirsa nad ^ikago bulsima (96:94), ~ime su „Konjanici“ sa ukupnih 4-1 pro{li u polufinale Isto~ne konferencije. Njihov rival bit }e Boston seltiksi, koji su, tako|er, u pet me~eva eliminirali Majami (96:86) uz 24 poena Reja Alena (Ray Allen). Prvi duel je u subotu u Klivlendu, a Kavalirse pomalo brine D`ejmsova povreda ramena, koju je najbolji NBA ko{arka{ zado-

bio u posljednjoj utakmici protiv Bulsa. Na Zapadu, pobjede u petim susretima postigli su aktuelni NBA prvaci Los An|eles lejkersi i Dalas maveriksi. Spomenimo i to da je bek Atlanta hoksa D`amal Kraford (Jamal Crawford) progla{en najboljim {estim (rezervnim) igra~em NBA lige u ovoj sezoni. Rezultati: ISTOK: 1. Klivlend - 8. ^ikago 96:94 (41), 4. Boston - 5. Majami 96:86 (4-1). ZAPAD: 1. LA lejkers - 8. Oklahoma 111:87 (3-2), 2. Dalas - 7. San Anto(E. J.) nio 103:81 (2-3).

Hokeja{i Detroita usepolufinaluZapadne koZapada Ekipa Detroita plasirala u polufinale
nferencije hokeja{ke NHL lige pobijediv{i u odlu~uju}oj, sedmoj utakmici na gostuju}em terenu Feniks sa 6:1 (ukupan rezultat u seriji 4-3). U polufinalu Zapada Detroit, finalist NHL lige protekle dvije se(A. Dr.) zone, igrat }e protiv San Hozea.

^ETVRTAK 29. 4. 2010.

19.30
DOKUMENTARAC, BHT 1

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

20.00

U IME NARODA

15.15

SLATKA TAJNA

17.30

A LA CARTE

21.00

ISPUNI MI @ELJU

21.00

ZABRANJENI FORUM

Put u Saharu
Nakon putovanja pla`om dugog 400 kilometara, Barba, Adnan i Armin su uspjeli izbje}i zamku koju im je spremila no} i izvu}i se na sigurno u zadnji ~as. Put ih je ubrzo doveo do Nuak{ota, glavnog grada Mauritanije. Nakon podu`eg lutanja pra{njavim ulicama ovog velikog grada, uspjeli su prona}i veliku d`amiju...

20.10
SERIJA, OBN

CSI Las Vegas
Ketrin se po prvi put, otkako je po~ela raditi za CSI, suo~ava sa optu`bom za nemar. Naime, ~ovjek koji je u zatvoru proveo 18 godina, nakon izlaska tvrdi da je tamo dospio samo zbog gre{ke forenzi~ara prilikom istrage njegovog slu~aja...

09.15 Mini school 09.20 Dobro do{li u moju zemlju: Norve{ka 09.35 Uradi sam, uradi sama 09.40 Frenderi u zemljama Evrope: Francuska 09.50 Intermeco 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, ig.s., 80/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.10 Avenija Ocean, ig. s.., 116/130, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Doma}a lektira: Me{a Selimovi} - Tvr|ava 12.45 Euroimpuls, magazin, r. 13.15 @ivot & ostalo: Expedition Peru}ica, r. 13.45 Olimpijski magazin 14.15 BHT vijesti 14.30 Misliti zeleno, st. dok. s., 15/26 15.00 U~ilica, kviz 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Frenderi u galaksiji brojeva, animirana serija 15.35 Mini school 15.40 Zakoni zdravlja, 7/10 16.15 BH info 16.45 Avenija Ocean, ig. s., 117/130 17.30 Moja mala kuhinja 17.35 Bijela hronika, r. 17.45 U me|uvremenu, bh. magazin 18.15 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 6/10 18.45 Business News 18.50 Mi{ i ma~ak, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik 19.30 Put u Saharu, dok. serija, 8/13 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Festival Melodije Mostara 2010, prijenos 22.30 BHT vijesti 22.40 Business News 22.45 Festival Melodije Mostara 2010, prijenos 23.15 Mostarsko prolje}e 2010, kronika 23.25 Nezakonito: Crno tr`i{te, strani dokumentarni program 00.20 U me|uvremenu, bh. mag., r. 00.45 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 6/10, r. 01.10 Pregled programa za petak
20.05 Zabranjena ljubav, serijski program 21.00 Govorimo otvoreno, informativni program 22.00 Na kraju dana, 22.15 Klinika

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 73. epizoda, r. 10.00 Phil iz budu}nosti, serija za djecu, 17. epizoda, r. 10.30 Pozitivna geografija: Da li je Homer zapravo Omer, zabavni program, r. 11.00 Ka`iprst: Vlado Pulji} od slikara do pjesnika i pjesnika do slikara, dokumentarni program 11.30 Ha{ki dnevnik 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dolina sunca, igrana serija, 158. epizoda, r. 13.05 Trka}a staza, igrana serija, 8. epizoda 14.00 Odgovorite ljudima, informativni program, r. 15.10 Vijesti 15.15 Slatka tajna, igrana serija, 74. epizoda 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 20. epizoda 16.45 Milan i Enis, ske~evi 16.50 Tomica i prijatelji, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 159. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 104. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.23 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Po{teno, talk show 21.25 Dnevnik, najava 21.25 Dokumentarni ~etvrtak: Emir Kusturica, slu`bena zloupotreba, dokumentarni film 22.20 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.45 Danas u parlamentu 23.00 Zabranjeno, ameri~ki igrani film /Z/ 00.55 Safet Isovi}, koncert, 2. dio 02.35 Pregled programa za petak

07.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.35 Oggy i @ohari 04/26, crtani film 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/ 10.25 Skrivena kamera-PopCorn, 97/150, zabavna emisija ,r. 10.40 A la Carte, kulinarski show, r. 11.20 Stol za 4, kulinarski show,r. 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 OBN Top 10, glazbena emisija 13.45 Europa liga, pregled kola, r. 14.30 Dejana Talk Show, r. 15.30 Top Shop 15.55 Exkluziv, zabavna emisija , r. 16.25 Kralj Queensa IX, 03/13 (197/207), humoristi~na serija 16.55 OBN Info 17.00 Skrivena kamera-PopCorn, 98/150, zabavna emisija,r. 17.30 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 CSI Las Vegas IX, 21/24 (18), kriminalisti~ka serija 20.55 Europska Liga: Liverpul - Atl. Madrid, prijenos utakmice 23.05 Ke~eri, sportski program,r. 00.30 Europska Liga: Pregled kola 01.15 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/
20.05 21.30 22.00 23.00

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Pocoyo 2, crtani film 09.35 Aladin, crtani film 10.00 Winx, crtani film 10.40 Ple{i, ple{i, igrana serija 11.30 Jingl televoting. Zaple{imo! 11.35 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.06 Victoria, igrana serija 13.00 Najbolje godine, igrana serija 14.00 Zaple{imo, nominacije 15.00 Horizonti 15.35 Muzi~ki program 16.20 Jingl televoting. Zaple{imo! 16.24 Sport centar 16.25 Nijemi svjedok, igrana serija 17.30 Top Meblo HOMEinfo 17.32 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.08 Jingl televoting. Zaple{imo! 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 54. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.00 Ima{ po{tu, igrani film 00.50 Nijemi svjedok, igrana serija 00.55 Sport centar 01.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 131. epizoda
20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Svjetlost islama Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

08.00 Ljubav je vje~na 09.00 BH netjutarnji program 10.00 Farma u`ivo 11.00 Magi~na privla~nost 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Sve za ljubav 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Farma u`ivo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Ljubav je vje~na 17.00 Farma u`ivo 17.45 Gusto, tv kulinarstvo 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Sex i selo, stari serijal 18.55 Gusto, tv kulinarstvo 19.00 Magi~na privla~nost 20.00 Farma vtr 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Teslino tajno oru`je, film (Crash point zero) 2000 01.00 Farma u`ivo
19.55 Vijesti 20.00 Najbolje godine - igrana serija 21.00 Ispuni mi `elju - zabavni program 22.00 Ubij me nje`no - igrani film

TV Alfa
06.55 07.00 09.20 12.00 12.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.25 22.00 22.20 22.30 00.00 Alfa promocija Alfa mozaik Emisija sportal, r. Vijesti SMS ^AT Vijesti U centru pa`nje Rije~, slika, pokret Skrivena kamera Puls Sportske legende Istina Vijesti Poslovne vijesti SMS ^AT Pono}ne vijesti

22.00 Igrana serija 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV Kakanj
13.30 15.00 15.30 16.30 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.15 22.00 Proces i kazna I dio, film Dje~iji program Gostiona Frej`er, serija Fle{ vijesti Zabranjena ljubav, serija Budimo humani Svi vole Rejmonda, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija Intervju sedmice Zabranjena ljubav, serija

TV Visoko
19.30 20.05 20.35 21.00 22.05 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Razgovor s povodom Zabranjena ljubav - serijski program

U fokusu Dnevnik 2 Gordost Igrani film Pregled programa za petak

TV Mostar
16.19 Sport centar 16.20 Nijemi svjedok, igrana serija 39. epizoda 17.30 Muzi~ka emisija 18.00 Grad, revijalni program 19.00 RTM vijesti 19.30 Ro|eni, ro|eni, specijalni program o FK Vele` 20.00 Fokus, politi~ki magazin RTM-a 21.00 Najbolje godine, igrana serija, 56. epizoda

TV Zenica
17.00 17.30 17.50 17.55 18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 21.00 21.30 Oliver Twist Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Mali oglasi Frej`er, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Sati muzike, muzi~ka emisija Zona kantona TV izlog

HIT TV
19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph

BN
19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 Sport fle{ BN monitor TV serija: Sponzoru{e Puls Pregled dana

TV KISS
15.25 16.25 17.50 17.55 18.25 19.00 19.45 20.00 21.00 23.00 Zagrljaj ljepote r. AUTO SHOP, r. FIS SHOP ARTS, magazin o umjetnosti Izvidnica, em. o braniteljima Dnevnik KISS FIS Shop i marketing Dobar, lo{, zao, kontakt emisija EU LIGA: Atl. Liverpool - Atl. Madrid Lifestyle TV

TV HEMA
20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Sve o svemu - dokumentarni program 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza i najava doga|aja 22.50 Top shop 23.00 Katalina & Sebastian - serijski program - 101. epizoda - r.

TV USK
14.35 16.10 16.15 17.15 Igrani film za djecu (r) Top shop Sport srijedom (r) Gordost igrana serija (r) 18.10 Jaci dje~iji program 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program

TV TK
18.15 Svjedok prirode, strani dokumentarni program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bajke iz cijelog svijeta dje~iji program 19.45 Ulica ZOO vrta dje~iji program

TV Bugojno
16.20 17.00 18.00 18.15 18.35 Nijemi svjedok, igrana serija Dokumentarni program Vijesti Potez, emisija iz sporta, r. Dokumentarni program - iz arhive 19.00 Informator 19.30 Razgovor s povodom, r.

TV Gora`de
17.05 19.00 19.30 20.00 SMS chat Dnevnik Muzi~ki program Kontakt emisija

TV Cazin
18.00 18.45 19.15 20.00 Igrani program, repriza O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.15
SERIJA, HRT 2

23.30

KOKTEL KLUB

20.00

U@IVO: BILIJAR

19.45

KO[ARKA

11.00

NHL PLAY OFF

21.00

@ABE

22.40

PUNK’D

19.40

DOBRA VREMENA

17.00

TAFF

19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.55 Preokret 22.00 Vijesti 22.05 Raspakivanje, info 23.00 @ivot i standardi 23.30 Koktel klub, muzi~ki program

14.00 U@IVO: Tenis WTA turnir u [tutgartu 15.45 U@IVO: Bilijar 18.00 U@IVO: Tenis WTA turnir u [tutgartu 19.00 Eurogolovi 19.10 U@IVO: Tenis WTA turnir u [tutgartu 20.00 U@IVO: Bilijar 23.00 Wrestling 00.00 Wrestling

15.45 Tenis: WTA turnir u [tutgartu 17.30 Fudbal 17.45 Ekstremni sportovi 18.00 Surf veslanje 19.00 Enduro 19.30 Vijesti 19.45 Ko{arka 20.00 Tenis: WTA Turnir [tutgart 21.45 Stoni tenis 22.15 Kuglanje

11.00 NHL play off 12.15 Mobil 1 Grid 12.45 NBA Live 13.00 U@IVO: ATP Masters Rome 1/8 finala 22.30 NBA Action 23.00 FullTilt Poker

17.00 Nemoj re}i majci... 18.00 U maternici: Psi 19.00 Je li to istina?: NLO 19.30 Zagonetni dosjei 20.00 Afri~ki izgubljeni raj 21.00 @abe 22.00 Tabu: Promjena spola

17.40 3 from 1 18.00 Brand new 18.30 Just see mtv 21.10 Dfc 21.50 3 from 1 22.00 From g’s to gent’s 22.40 Punk’d 23.10 Celebrity deathmatch

16.00 Porodica u problemima 17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija

16.00 Pomo} na poslu 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Budu}i njema~ki top model 22.30 red! 23.30 TV total

Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane
Izabel i Frida stare su prijateljice. Izabel je ~ak bila i udana za Fridina brata ~iji slu~aj ubistva nikada nije bio razrije{en. Nakon {to Frida nestane, Goren i Ejms odlu~e ponovno otvoriti slu~aj ubistva Fridina brata koji je ubijen ba{ 11. septembra.

^ETVRTAK 29. 4. 2010.
RTRS HRT1 HRT2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Kao da je sve za~injeno ispunjenjem, veseljem, nje`no{}u. Zra~ite energiju koja privla~i, o~arava. 21. III - 20. IV Posao: Privla~i vas istra`iva~ki rad, u koji treba unijeti ljubav i `rtvovati se. Naravno, imate i materijalnu motivaciju. Zdravlje: Postajete gospodar situacije.
OVAN

23.55

PAKOV SVIJET

20.10 TKO @ELI BITI MILIJUNA[?

15.00

KOD ANE

21.00

FARMA

07.10 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Dolina sunca, tv novela **.** Mala tv 10.00 Plavi zmaj, crtana serija 10.25 Henrijeve zanimljive `ivotinje, program za djecu 10.50 Leonardo, crtana serija 11.05 Sve {to treba da znate, obrazovni program (9./12) 11.30 Mts magazin, muzi~ki program 12.00 Vijesti 12.15 U fokusu, informativni program 13.00 Uspon velikih sila - finale, dokumentarna serija 13.45 Zoopis 14.00 Klinika, serija 15.00 Vijesti 15.10 Tito, crveno i crno - zapadni ki{obran, dokumentarni program 16.00 Panorama Br~kog 16.30 Srpska danas 17.05 Dolina sunca, tv novela 18.00 Bosnalijekova tv ordinacija 18.40 Muzi~ki program 19.00 Miniskule, animirana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Heroji i fenomeni, dokumentarni program 21.35 Naslovi, dokumentarni program 22.00 Largo, serija 22.45 Bez komentara 22.50 Info profil 23.05 Pakov svijet, hum. serija 23.07 Sport 23.12 Finansijske novosti 23.15 Neko da me ~uva, serija 23.55 Pakov svijet, hum.a serija 01.20 Uspon velikih sila - finale, dokumentarna serija

12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.32 13.17 13.22 14.10 14.19 14.20 14.35 15.35 16.10 16.20 17.37 18.22 18.40 19.25 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.10 21.50 22.20 23.20 23.35 23.40 23.50 00.20 01.05 01.50 02.35 04.25 04.30 04.55

Dnevnik Sport Vrijeme Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar Moj grijeh, telenovela* HP - gdje ste vi, tu je i va{a po{ta, emisija pod pokroviteljstvom McLeodove k}eri 6, serija* Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra TV kalendar Trenutak spoznaje Slavan otac jo{ slavnijeg sina, dokumentarni film Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Najslabija karika, kviz* Kod Ane Dolina sunca, telenovela* Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Tko `eli biti milijuna{?, kviz* Dome, slatki Dome humoristi~na serija* Pola ure kulture Otvoreno Vijesti Poslovne vijesti Vijesti iz kulture Vrijeme za knjigu Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* Pet zvjezdica, serija* Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 3, serija (12)* Filmski raj, ameri~ki dokumentarni film (12)* Skica za portret Pola ure kulture Moj grijeh, telenovela*

08.20 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija* 08.45 Dvorac igra~aka, serija za djecu* 09.05 Daleko od doma, serija za djecu* 09.30 Alpe Dunav Jadran 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Prijatelji 10, humoristi~na serija* 13.55 Moja `ena i djeca 4, humoristi~na serija* 14.15 Pet zvjezdica, serija* 15.00 Kod Ane 15.15 Kokice 15.45 TV vrti}: Nov~anik Danica: Danica i vodene kornja~ice Profesor Baltazar: Tetke Pletke Vitaminix: Cikla i rotkvica* Matylda: Mlado`enja i njegova nju{ka* 16.20 Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* 17.05 City Folk: Sundsvall 17.30 Vrijeme za knjigu 18.00 Vijesti na Drugom 18.17 Vrijeme 18.20 @upanijska panorama 18.45 Te ~udesne `ivotinje: Prelazak,dokumentarna serija* 18.50 Crtani film 19.05 Doktor Who - specijal, serija za mlade* 20.05 Ve~eras... 20.10 Megagradovi: Bombaj, dokumentarna serija 20.40 Nogomet, EL, polufinale - emisija 21.00 Nogomet, EL, polufinale: Fulham - HSV, 1. poluvrijeme 21.55 Vijesti na Drugom 22.05 Nogomet, EL, polufinale: Fulham - HSV, 2. poluvrijeme 22.50 Nogomet, EL, polufinale - emisija i sa`eci 23.15 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 3, serija (12)* 00.00 Vip Music Club LP 02.00 Kraj programa

06.10 Na{i najbolji dani, serija 07.00 Jackie Chan, crtana serija 07.30 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 IN magazin 12.00 Farma, reality show 13.00 Najbolje godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.15 IN magazin 18.50 Upitnik, kviz 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija 21.00 Farma, reality show 22.00 Provjereno, magazin 23.05 Ve~ernje vijesti 23.20 Nestali, serija 00.20 Seinfeld, serija 00.50 Bra~ne vode, serija 01.20 Za~arani, serija (15)* 02.20 Ezo TV, tarot show (18)* 03.20 Ne{to o Adamu, igrani film (12)* 05.10 Seinfeld, serija 05.35 Bra~ne vode, serija 05.00 Kraj programa

Ljubav: Uvu~eni ste u {areni ljubavni kaleidoskop. Osje}ate {ta zna~i ispunjenje ljubavi, u`itak 21.IV - 22.V u zagrljaju partnera. Posao: Shvatit }ete da projekti koje po~injete sada ostvarivati ili na kojima ve} radite, zahtijevaju ozbiljan rad. Zdravlje: Dolazi vrijeme regeneracije.
BLIZANCI Ljubav: Pogotovo ako ste slobodni, motivirani ste

BIK

za neizvjesne ljubavne zaplete. To vam je ba{ uzbudljivo. Posao: Osje}ate poslovnu sre}u. Pogotovo, ako se bavite trgova~kim ili intelektualnim poslovima. Zdravlje: Imate dovoljno energije.
23.V - 22.VI

Ljubav: U va{oj du{i, u va{im emocijama, mo`e biti bura i oluja. Javlja se neka ~udna sjeta, nejasna i vama. 23.VI - 22.VII Posao: Intenzivira se va{a te`nja ka profesionalnom uspjehu. Mnogo radite i planirate, ali nailazite i na te{ko}e. Zdravlje: Neotpornost dolazi i od napora.
RAK

Ljubav: U`ivate u izlascima, zabavi. Svuda se osje}ate u svom elementu. Na ljubav gledate sa ljep{e strane. 23.VII - 22.VIII Posao: Iskoristite svaku povoljnu priliku, kojih je, zaista, napretek. Poku{ajte izabrati one prave. Zdravlje: Smirite impulsivnost.
LAV

Ljubav: Osje}ate veliku potrebu za `ivotom udvoje. @elite {to vi{e vremena provesti s osobom koju volite. 23.VIII - 22.IX Posao: Morate se najozbiljnije boriti protiv osje}aja unutarnje nesigurnosti i nepovjerenja u vlastite sposobnosti. Zdravlje: Ne prepu{tajte se depresiji.
DJEVICA

Ljubav: Okolnosti se popravljaju, sve te~e svojim smjerom, ali punog zadovoljstva na intimnom 23.IX - 22.X planu - nema. Posao: Ne budite nestrpljivi. Odradite svoj dio obaveza, ustrajte, pa }e i kona~ni plodovi rada biti bogatiji. Zdravlje: Prilagodite jelovnik! Ljubav: ^ini vam se da vam ni{ta ne ide od ruke osim ljubavnog `ivota. Ipak, to je samo jedan se23.X - 22.XI gment... Posao: Za sada, pomo}u kompromisa i obostrano dobrom voljom, sa kolegama, posti`ete dobre rezultate. Zdravlje: Oprez nije naodmet.
STRIJELAC Ljubav: Ako niste sigurni u svoja osje}anja, pu[KORPIJA

VAGA

23.00
FILM, PINK BH

Teslino tajno oru`je
Moris Hanter sa svojom k}erkom Nadjom poku{ava da u Sibiru prona|e legendarni Teslin Zrak smrti. Navodno, to oru`je mo`e da uni{ti cijelu dr`avu u treptaju oka. Uloge: Trit Vilijams, Hanes Jenike, Geri Hadson Reditelj: D`im Vinorski

Najbolje godine
Ema lo{e reagira na Ru`ine pedago{ke metode. Ana se pretvara da je uvrije|ena, jer ju je Dra`en nazvao krivim imenom. Ru`a i Andrija oprezno obnavljaju staro prijateljstvo. \uka postaje savr{en mu` bar na trenutak zahvaljuju}i Dra`enovoj rastresenosti.

stite da bez gr~a pro|e nemir. Poslije }e sve dobiti smisao. Posao: Va{a trenutna apatija ne}e se znatnije odraziti na radne uspjehe. Pogotovo {to znate iskoristiti svoje vrline. Zdravlje: Ne uzrujavajte se.
23.XI-22.XII

20.00
SERIJA, HAYAT TV

Ima{ po{tu

22.00
HAYAT TV

U me|uvremenu 17.45
BHT 1
Danas u emisiji pogledajte: mahalu{a kao zanimanje; seks shopovi - tabu ili svakodnevnica; rakete na karamele...

Ljubav: Uspjet }e vam da svoje vrijeme i energiju rasporediti po `elji. Prije svega, to je dru`enje sa partnerom. 23.XII-21.I Posao: Ni ovaj dan bitnije ne rje{ava va{e nedoumice. Kao da ne znate kako se vladati u odre|enim situacijama. Zdravlje: Prevladavaju umor i nervoza.
JARAC

FILM

Zbog dolaska jednog velikog lanca knji`ara postoji opasnost da }e morati biti zatvorena lokalna knji`ara dje~ijih knjiga. D`oi Foks, vlasnik lanca i Ketlin Keli, vlasnica male knji`are, komuniciraju putem interneta, ne znaju}i ko su ustvari. Nakon nekog vremena, on otkriva ko je ona i uprkos svemu, sve mu se vi{e svi|a... Uloge: Tom Henks, Meg Rajan, Keti Sagona Reditelj: Nora Efron

Ljubav: Veza do`ivljava drasti~ne promjene. Mo`ete se osjetiti prevareno, razo~arano ili - sre22.I-19.II tno. Zavisi i od vas. Posao: Budi se zdrav osje}aj za materijalno, Dobro je da, do daljnjeg, visoke idealne ostavite neka miruju. Zdravlje: Uravnote`ite ishranu. Ljubav: Javlja se `elja da ne{to konkretno u~inite. Odlu~nije se postavljate prema osobi koju vo20.II-2O.III lite. Posao: Motivirani osobnom afirmacijom, a jo{ vi{e finansijskom dobiti, vi{e nego ina~e, posve}eni ste karijeri. Zdravlje: Dovoljno spavajte.
RIBE

VODOLIJA

MAGAZIN

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Komorovski: Pobjeda u prvom krugu

Podr{ka Komorovskom
VAR[AVA - Vr{ilac du`nosti predsjednika Poljske Bronislav Komorovski (Bronislaw Komorowski) bi, prema rezultatima ju~er objavljene ankete, mogao pobijediti u prvom krugu predsjedni~kih izbora u junu. Njega podr`ava 52 posto Poljaka, pokazalo je istra`ivanje javnog mnijenja koje je provela agencija PBS DGA

Longorija: Oduvijek alergi~na na sve parfeme

(Foto: AP)

Novi anga`man najseksepilnije „ku}anice“

LONGORIJA PREDSTAVILA SVOJ PARFEM
Atraktivna glumica `eljela napraviti ne{to {to }e svi mo}i nositi
LOS AN\ELES - Najseksepilnija me|u „ku}anicama“ Eva Longorija, supruga poznatog NBA ko{arka{a Tonija Parkera (Tony), okru`ena kolegicama iz poznate serije i ameri~kim vojnicima, prezentirala je svoj novi parfem jednostavnog imena „Eva“. Me|u brojnim poznatim li~nostima koje su do{le na promociju, osim njenih kolegica sa seta Felisiti Hafman (Felicity Huffman) i Teri Ha~er (Hatcher), bili su i Met Gos (Matt Goss), Adrijan Grenije (Grenier), Mario Lopez te supermodel Hajdi Klum (Heidi). - Oduvijek sam bila nekako alergi~na na sve parfeme i `eljela sam napraviti ne{to {to }e svaka `ena mo}i nositi. Zato sam kreirala vlastiti parfem, koji je lagan, svje` i jedinstven. Mislim da je miris `ene ekstremno seksi i da }e ovaj parfem to dokazati rekla je atraktivna glumica.
Polan~ec: Utjecaj na svjedoke

Dodatni pritvor
ZAGREB - Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) zatra`io je jo{ mjesec pritvora za biv{eg hrvatskog vicepremijera i ministra privrede Damira Polan~eca protiv kojeg se vodi istraga zbog malverzacija. Za Polan~eca je pritvor, koji izdr`ava u zagreba~kom Remetincu, zatra`en 31. marta zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Italijanima najve}a prijetnja Vezuv
RIM - Vulkan Vezuv stanovnicima Italije predstavlja najve}u prijetnju, a njegova erupcija mogla bi imati fatalne posljedice. U slu~aju njegove aktivacije i erupcije, `ivoti vi{e miliona stanovnika bili bi ugro`eni, objavio je predstavnik italijanske slu`be za sigurnost stanovni{tva Gvido Bertolaso (Guido). U krugu oko Vezuva le`i 18 gradova s ukupno 650.000 stanovnika. Vezuv je zadnji put izbacivao lavu 1944. godine, a prema nekim analizama, posljednja razorna erupcija dogodila se 1631. godine kada je smrtno stradalo 4.000 osoba.

Iskosa

Ekspresno polaganje
Bangkok: Kolege nose tijelo ubijenog
(Foto: AP)

Usmr}en vojnik na Tajlandu
BANGKOK - Jedan vojnik je poginuo, a 18 osoba je povrije|eno u predgra|u prijestonice Tajlanda u sukobu snaga sigurnosti i opozicionih demonstranata. Vojnik je poginuo kada ga je metak pogodio u glavu, a time se broj nastradalih u sukobima tajlandskih snaga sigurnosti i demonstranata od po~etka protesta popeo na 27, a povrije|enih na blizu 1.000. Demonstranti od 12. marta protestiraju tra`e}i raspu{tanje parlamenta i odr`avanje prijevremenih izbora za tri mjeseca.

LOS AN\ELES - Jedan Amerikanac okon~ao je svoju karijeru na samom po~etku polaganja voza~kog ispita. Naime, Lukas Holidej (Lucas Holliday, 18) je odmah nakon paljenja motora stisnuo gas, skrenuo ulijevo i zabio se u zgradu Odjela za motorna vozila, a instruktora „poslao“ u bolnicu.

Vezuv: Posljednja razorna erupcija 1631. godine