Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 26. 4. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5257 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BiH - HVALA VAM! www.dnevniavaz.ba

20. i 21. strana

Intervju: Vinko Duman~i}, direktor GP BiH

218' #8# 5' $41, +.')#.0+* 24'.#<#-# )4#0+%'
5. str.

/7,'<+018+ 12'624'8#4+1 $14%'
Materijal o zahtjevima bora~kih organizacija ne postoji Kitu{a: Nekima je stalo da nastupi ludilo Gdje su rezultati revizije
od tri dana, {to je rok koji istje~e danas, jer niko nije ra~unao da }e se o problemima raspravljati tokom vikenda. No, na dnevnom redu dana{nje sjeremijer FBiH Mustafa Mujezinovi} obavezao se potpisom da }e Vlada sve zahtjeve s protestnog skupa razmatrati u roku

VLADA FBiH Premijeru istekao rok

P
15. str.

dnice Vlade FBiH nema nikakve tematske sjednice o zahtjevu bora~kih udru`enja, niti su njihovi predstavnici pozvani u Mostar. 4. strana

Banja Luka: Pucnjava u Rakova~kim Barama

Afganistan

7 1$4# 707 -.#018# 75/4 '0 0'&'.,-1 7.7/
Plo~e: „Deltagrip“ tra`i prinudnu naplatu

($H* 156#,' $'< `0#(60+* 6'4/+0#.#l
Op}ina Centar: Tvrdnje vlasnika „Metropolisa“

-#-1 $' +4'8+ &+,'.+ 215.180' 2415614'
8. strana

9. str.

Na{i vojnici: Ne}e izlaziti u patrole, niti }e biti anga`irani izvan vojne baze

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Procjena rizika bh. misije u okviru Danskog kontingenta

Vojnicima isti zadaci kao u Iraku
3. strana

PREMIJERLIGA

USK

10. str.

Zvijezda bolja od Sarajeva

Blokirani krediti bolnici

72. str.

Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

aktuelno

SARAJEVO Silajd`i} nakon susreta sa Tadi}em i Gulom

Radmanovi}: Nepotrebna Deklaracija

(Foto: M. Lugi})

Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH

Radmanovi} je znao za Istanbulsku deklaraciju
Sa Tadi}em se nisam sva|ao, u Beograd }u oti}i kad Parlament Srbije ponudi izvinjenje porodicama `rtava, izjavio Silajd`i}
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} ju~er je po povratku iz Istanbula, nakon susreta sa predsjednicima Turske Abdulahom Gulom i Srbije Borisom Tadi}em, na Sarajevskom aerodromu novinarima izjavio da potpisuju}i Istanbulsku deklaraciju nije prekr{io Ustav BiH, kako je u Banjoj Luci ustvrdio ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}.

Silajd`i} prekr{io Ustav
Predsjedni{tvo BiH ne}e i}i u Beograd, tvrdi srpski ~lan ove institucije
^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} ju~er je u Banjoj Luci izjavio da Istanbulska deklaracija ne}e doprinijeti stabilnosti BiH niti dobrosusjedskim odnosima sa Srbijom, jer u njoj je sporno i to {to se podr`avaju stavovi Vije}a za implementaciju mira (PIC), poru~iv{i da }e je on odbiti. - Srbija ne bi trebalo ni da daje ju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} „prekr{io Ustav BiH, jer je deklaraciju potpisao bez saglasnosti ostala dva ~lana Predsjedni{tva BiH“. Radmanovi} je dodao da „niko nije ovlastio“ ni ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja da u~estvuje na sastanku u Talinu na kojem je uslovno odobren Akcioni plan za ulazak

Razli~ita mi{ljenja
- Sa Radmanovi}em sam o tome prije razgovarao i on je znao za Deklaraciju. Rije{it }emo to na Predsjedni{tvu, nije nikakav problem. Ne radi se ni o kakvom kr{enju Ustava BiH -istakao je Silajd`i}. Na novinarsko pitanje je li se pomirio s predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em, Silajd`i} je odgovorio kako „ne bi rekao ni da su se sva|ali“. - Imali smo razli~ita mi{ljenja i interese. Ovo je bio konstruktivan razgovor u skladu sa `eljom da se unaprijede odnosi. Mislim da }e biti konstruktivni i rezultati. Oni bi, prije svega, trebali biti na rje{-

Sporna i posjeta Josipovi}a
Za Radmanovi}a je sporna i nedavna posjeta predsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a „jer je posjetio mjesta na kojima su po~injeni zlo~ini nad bo{nja~kim i hrvatskim narodom, ali ne i srpska strati{ta, ~ime je podr`ao Va{ingtonski sporazum, a ne Dejtonski sporazum“. ocjenu o tome, jer ne u~estvuje u radu PIC-a, smatra Radmanovi}. Kada je u pitanju sadr`aj Istanbulske deklaracije, Radmanovi} je rekao da „sama ta deklaracija sadr`i niz stvari koje su nepotrebne i ne znamo {ta uop{te zna~e“. Srpski ~lan Predsjedni{tva BiH smatra i da je potpisivanjem Istanbulske deklaracije predsjedavaBiH u NATO. - BiH ove godine nije usvojila plan posjeta Predsjedni{tva BiH ni posjeta BiH i ne}e usvojiti prijedlog odluke da se ide u Beograd. U normalnim me|udr`avnim odnosima za o~ekivati je da predsjednik Srbije uzvrati posjetu i da do|e u zvani~nu posjetu BiH naglasio je Radmanovi}.

Silajd`i} na pressu: Konstruktivan razgovor s Gulom i Tadi}em

(Foto: N. Bo`ovi})

avanju bilateralnih pitanja koja dugo optere}uju odnose dvije zemlje - istakao je Silajd`i}.

Izmjena slike
Pojasnio je i da su neka od ovih pitanja veoma te{ka i da }e trebati du`e vremena da se rije{e. No, dodao je da s tim treba zapo~eti. - Ukoliko odnosi budu napre-

Razgovarali o Gani}u i Juri{i}u
Na pitanje je li s predsjednikom Srbije razgovarao o slu~aju „Gani}“, Silajd`i} je kazao da su razgovarali o slu~ajevima Ejupa Gani}a i Ilije Juri{i}a. No, nije htio govoriti o detaljima, navode}i da su samo razgovarali. - Tadi} je povukao jasnu liniju izme|u pravosu|a i politike, odnosno utjecaja politike na pravosu|e - kratko je prokomentirao Silajd`i}.

Sead Avdi}, ~elnik BH slobodnih demokrata

Tihi} vodi privatnu politiku
Predsjednik stranke BH Slobodni demokrati Sead Avdi} ju~er je saop}io da ta stranka pozdravlja vanjskopoliti~ke incijative bh. zvani~nika i lidera stranaka radi intenziviranja regionalne saradnje. - Me|utim, u trenutku kad smo ohrabreni susretom predsjednika Turske, Srbije i predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH, predsjednik SDABiH Sulejman Tihi} boravi u posjeti HDZ-u Republike Hrvatske i promovira ideju o uspostavi „specijalnih veza“ BiH s Republikom Hrvatskom, {to je „privatna“ politika Tihi}a, a ne stranke koju vodi - navodi Avdi}.

dovali, ~emu se nadamo, onda }emo mo}i razgovarati i o zajedni~kim nastupima. Prije svega u regiji u korist i jedne i druge strane. Posebno se to odnosi na ekonomsku situaciju. Ovaj sastanak trebalo bi da pomogle da u BiH i regiju dolaze investicije. Do toga }e do}i samo ukoliko bude stabilnosti i sigurnosti investicija. Potrebna nam je izmjena slike pred svijetom - naveo je Silajd`i}. Upitan kada }e ~lanovi Predsjedni{tva BiH posjetiti Srbiju, Silajd`i} je prvo kratko kazao: „Kada se dogovorimo“, a zatim dodao da }e u Beograd oti}i „kad Parlament Srbije ponudi izvinjenje porodicama `rtava“.
S. RO@AJAC

Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala sti`e u BiH

Bramerc danas u Predsjedni{tvu BiH
Avdi}: Specijalne veze

Fajon „Evropski prijatelj BiH“
Komisija za dodjelu priznanja Evropskog pokreta u BiH jednoglasno je ju~er donijela odluku da se Tanji Fajon, poslanici iz Slovenije u Evropskom parlamentu, dodijeli Plaketa „Evropski prijatelj BiH 2010“, povodom obilje`avanja Dana Evrope u BiH.

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Primanja federalnih ministara: Vahid He}o i Zahid Crnki} najbolje pla}eni
- Pitam se koliko je Vahid He}o pla}en za nakaradnu privatizaciju Krivaje? Pa Krivaja 1884 ne mo`e se ni nakon 18 mjeseci registrirati i radi nezakonito neprekidno od 15. 12. 2009. godine. Eto, to je rezultat privatizacije na koju je svoj blagoslov velikodu{no dao ministar Vahid He}o i uredno primio pla}u. Od ostalih obaveza ni{ta nije ispo{tovano, a ne}e da proglasi ni da je cijela stvar neuspjela. (proleter komunist)

Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc (Serge Brammertz) sastat }e se danas u Sarajevu s ~lanovima Predsjedni{tva BiH. Do srijede Bramerc }e se u BiH sastati s politi~kim i pravosudnim zvani~nicima, a u Sarajevu i Srebrenici ragovarat }e i sa predstavnicima udru`enja `rtava rata, najavila je pro{le sedmice portparol Tu`ila{tva Olga Kavran. Bramerc }e boraviti u BiH uo~i pripreme redovnog polugodi{njeg izvje{taja Vije}u sigurnosti UN-a. Bramerc }e sutra posjetiti Srebrenicu. U Poto~arima, on }e se najprije sastati s predstavnicama udru`enja koje okupljaju porodi-

Bramerc: Izvje{taj VS UN-a

ce `rtava ubijenih 1995. godine, nakon ~ega }e se sresti sa ve}im brojem majki, kao i sa predstavnicima Op}ine Srebrenica. - Drago nam je da tu`ilac Bramerc dolazi u Poto~are. To je mjesto gdje se jedino mo`e govoriti o te`ini zlo~ina po~injenog nad na{om djecom 1995. godine. O~ekujemo da dolazak tu`ioca Bramerca ne bude ekskurzija, kako je to ranije obi~avala biv{a tu`iteljica Karla del Ponte (Carla), nego da u razgovoru s majkama shvati da su nama presude Ha{kog tribunala jedina utjeha za zlo koje nam je u~injeno - poru~ila je Hajra ]ati}, predsjednica UG „@ene A. H. Srebrenice“.

Izvr{ni sekretar SNSD-a

Vasi}: Silajd`i} privatizira Tadi}a i Tursku
Izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} izjavio je Srni da „predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} koristi trenutnu poziciju predsjedavaju}eg da nelegalno privatizira tu instituciju, kao i BiH, zarad svoje predizborne promocije prvog me|u Bo{njacima i na tom osnovu isti~e kandidaturu za ~lana Predsjedni{tva u oktobru“. - U tu privatizaciju uklju~io je i (predsjednika Srbije Borisa) Tadi}a i Tursku promovisanjem fantomske nelegalne Istanbulske deklaracije - naglasio je Vasi}.

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

Srbija na novom kursu
Koliko bude uspijevala u disciplinovanju Milorada Dodika toliko }e Srbija u `ivot pretakati lijepe istanbulske rije~i svog lidera
Svoj odnos s predsjednikom Srbije Milorad Dodik prije desetak dana je uporedio s nekada{njim odnosom Slobodana Milo{evi}a i Radovana Karad`i}a. Tada je to bio odnos {efa i njegovog namje{tenika, rekao je Dodik i dodao: Sada je rije~ o dosta komplikovanijem odnosu! Puni smisao ove izjave naslu}uje se nakon Istanbulske deklaracije predsjednika Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine, kojom je Boris Tadi} na velika vrata promovisao pomirljivu politiku prema na{oj zemlji. Takav kurs od nas nemojte o~ekivati - unaprijed je poru~io srpski lider iz Banje Luke. Mastilo na Istanbulskoj deklaraciji jo{ se nije ni osu{ilo, a potvrda je stigla iz naju`eg Dodikovog {taba. Neboj{a Radmanovi} energi~no se usprotivio spomenutom dokumentu i najavi novog kursa u odnosima na{e zemlje i njenog isto~nog susjeda. Radmanovi} ju~er ni rije~ju nije kritikovao Borisa Tadi}a. Njemu tobo`e smeta samo to {to Silajd`i} nije u Predsjedni{tvu BiH usaglasio stavove za samit na Bosforu. No, i takvo Radmanovi}evo brojanje zuba Istanbulskoj deklaraciji direktna je poruka da srpskoj politici u Bosni i Hercegovini ne odgovara pomirljivost koju je svojim potpisom nagovijestio srbijanski lider. Radmanovi} je, uostalom, bez uvijanja rekao da }e i zvani~no osporiti Deklaraciju trojice predsjednika, posebno jednu od njenih glavnih stavki: skori me|udr`avni susret na najvi{em nivou. Posjete dr`avnika ne mogu se rje{avati preko no}i, pa se to ne}e desiti ni u ovom slu~aju, rekao je Radmanovi}. Pro{le godine u posjeti Srbiji sam je predstavljao na{e tro~lano Predsjedni{tvo. Sad, eto, najavljuje da }e opet biti sam, ali ovaj put u - izostanku! U trenutku kad Srbija prili~no ispravlja svoj krivudavi kurs prema na{oj zemlji, odnos ovda{njeg srpskog politi~kog vodstva prema toj uzlaznoj putanji postaje, ustvari, klju~ni test za uspje{nost Tadi}eve pomirljive koncepcije. Od Srbije se, naime, glavni doprinos u stabilizaciji susjedskih odnosa o~ekuje upravo u njenom uticaju na Milorada Dodika i njegovu sva|ala~ku i razbija~ku politiku. Koliko bude uspijevala u Dodikovom disciplinovanju toliko }e Srbija u `ivot pretakati lijepe istanbulske rije~i svog lidera. Karad`i} i dru{tvo svojedobno su bili obi~ne marionete Slobodana Milo{evi}a. Dodik mo`da ima druga~iji status u svom odnosu s Borisom Tadi}em. Svejedno, kao {to su bili nekad, dizgini ovda{nje srpske politike i danas su u rukama Beograda, koji je godinama kreirao i bezrezervno podr`avao razbija~ki kurs Milorada Dodika. Tadi}eva zada}a sad je druga~ija. Dodikove i Radmanovi}eve rije~i upozorenje su, me|utim, da probleme u njenom ispunjavanju prije svega treba o~ekivati s ove strane Drine.

Bh vojnici: U okviru Danskog kontingenta imat }e iste zadatke kao i u Iraku

(Foto: Arhiv „Avaza“)

AFGANISTAN Procjena rizika na{e misije

Bh. jedinica imat }e zadatak da obezbje|uje vojnu bazu
Na{i vojnici ne}e izlaziti u patrole, niti }e biti anga`irani izvan vojne baze
Jedinica Oru`anih snaga BiH koja bi uskoro trebala biti upu}ena u misiju ISAF u sastavu Danskog kontingenta u Afganistanu imat }e gotovo identi~an zadatak kao i na{a prva rotacija pje{adijske jedinice koja je boravila u Bagdadu. Nakon vi{emjese~nog razmatranja nekoliko pristiglih ponuda za anga`iranje na{ih vojnika u misiji ISAF, Predsjedni{tvo BiH se na koncu opredijelilo za Dansku. - Ve} imamo dva na{a oficira u sastavu Danskog kontingenta regionale komande Jug. U ovom trenutku te{ko je govoriti o detaljima, broju vojnika i terminu odlaska naredne jedinice. Sve }e biti transparentno i poznato javnosti kada se zavr{e neophodne procedure - istakao je Miloj~i}.

Regionalna komanda
Na{a jedinica ~uvat }e odnosno obezbje|ivati bazu u kojoj su smje{teni drugi kontingenti, bez izlaska u patrole i anga`iranja bilo gdje izvan tog podru~ja. - Ne postoji nijedna misija koja

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Odluka Parlamenta
Miloj~i}: Nema sigurne misije

Obuka jedinice
Predsjedni{tvo BiH zadu`ilo je Ministarstvo odbrane BiH da ostvari koordinaciju sa danskim ministarstvom odbrane i oru`anim snagama, kako bi bile provedene neophodne pripreme, uklju~uju}i opremanje i obuku jedinice OSBiH.

sa sobom ne nosi rizik. Posebno kada se radi o Afganistanu. Me|utim, na{ zadatak u okviru regionalne komande Jug Danskog kontingenta je obezbje|enje objekta bez izlaska vani - rekao je za „Avaz“ na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH, generalpukovnik Miladin Miloj~i}.

Nakon {to je Predsjedni{tvo BiH dalo saglasnost za anga`iranje na{e jedinice u sastavu Danskog kontingenta, Vije}e ministara BiH trebalo bi donijeti procjenu opravdanosti u~e{}a na{ih vojnika u okviru misije ISAF i ponovo je uputiti kolektivnom {efu dr`ave. Na koncu, o njoj }e odlu~ivati i Parlament BiH, koji je u skladu sa zakonom mora potvrditi.
S. RO@AJAC

Nedefinirana kompenzacija nanijet }e novu {tetu BiH

Izbjeglicama naknada za la`ni povratak?!
Vladaju}a koalicija otvorila je prostor za nove prevare u procesu povratka! Za to im je ovoga puta poslu`ila Strategija za provedbu Aneksa sedam Dejtonskog sporazuma, koju je, bez glasova opozicije iz RS, po~etkom sedmice usvojio Dom naroda Dr`avnog parlamenta. - U strategiji se o kompenzaciji govori narativno, pripovjeda~ki, bez ikakve konkretne pri~e. Nema novca, razra|enih kriterija, niti i~ega novog u odnosu na prije 15 godina. Vladaju}a koalicija je postigla dogovor koji }e nanijeti ogromnu {tetu BiH - rekao je ju~er za na{ list delegat u Domu naroda Parlamenta BiH Slobodan [araba. On tvrdi da }e zbog nedefiniranog dijela Strategije, koji se odnosi na kompenzaciju imovine, pojedinci simulirati povratak, uzeti novac te nastaviti `ivjeti na svojim poslijeratnim prebivali{tima. U njegovu pri~u, prema kojoj je pitanje kompenzacije izgubljene imovine u ovoj strategiji shva}eno potpuno neozbiljno, uvjerili smo se i sami uvidom u dokument. Osim navoda da bi kompenzacija za mnoge raseljene osobe mogla biti zna~ajan faktor u zapo~injanju `ivota iznova i izlasku iz raseljeni{tva, i poznatog obrazlo`enja da jo{ postoji otpor u uvo|enju formalnog kompenzacionog mehanizma u BiH, nikakav konkretan na~in njene provedbe S. R. nije naveden.

[araba: Nova prevara

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

aktuelno

VLADA Istekao rok koji je na protestima dao premijer FBiH

Kitu{a: Bog nam je svjedok

Mujezinovi}ev novi Kitu{a: Nekima poku{aj prevare boraca
Red`i}: Mora na operaciju Jahi}: Drob me moj boli

Borci nisu pozvani u Vladu

je stalo da nastupi ludilo!
Istrajat }emo na odbrani dostojanstva, lika i djela pripadnika ARBiH, poru~uje Jahi}
Niko od predstavnika ~etiri temeljne bora~ke organizacije proistekle iz Armije RBiH, iako im je to federalni premijer Mustafa Mujezinovi} u pismu upu}enom tokom bora~kih protesta ~vrsto obe}ao, nije dobio pozive za dana{nju sjednicu Vlade FBiH. skup{tine njene organizacije. Danas }e biti odr`ana i sjednica Predsjedni{tva Saveza RVI BiH ~iji predsjednik Safet Red`i} nam je ju~er, tako|er, potvrdio da nije dobio poziv na sjednicu Vlade. - Niko nas iz Vlade nije kontaktirao. Ako se razgovori boraca i Vlade ne nastave, ona }e poslati jasnu poruku da joj nije stalo da rije{i bora~ke probleme - konstatira Red`i} koji je, ina~e, ovog vikenda dobio medicinske nalaze koji su potvrdili da on boluje od dva tumora, od kojih je jedan maligni, i zbog ~ega }e u najskorije vrijeme morati na operaciju.

Nikakvog materijala za tematsku sjednicu o zahtjevima bora~kih organizacija nema Bevanda pita gdje su rezultati revizije la`nih korisnika naknada
Sjednica Vlade FBiH koja bi, prema najavi, trebala biti odr`ana danas u Mostaru, uz obrazlo`enje da sjedi{te Vlade FBiH i dalje nije u funkciji poslije protesta bora~kih udru`enja, na dnevnom redu nema nikakvu tematsku sjednicu na kojoj se trebaju razmotriti svi zahtjevi s protestnog skupa 21. aprila.

Mujezinovi}: La`na obe}anja

Sigurnosna situacija
Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} obavezao se potpisom da }e Vlada sve zahtjeve s protestnog skupa razmatrati u roku od tri dana, {to je rok koji istje~e danas, jer niko nije ra~unao da
Faksimil Mujezinovi}evog obe}anja: Na sjednici trebali biti i borci

Logisti~ari izvana
Kako nam je prenijela zamjenica predsjednika Organizacije {ehidskih porodica FBiH Bahrija Kitu{a, predstavnici bora~kih udru`enja ~uli su da Vlada namjerava danas odr`ati zatvorenu sjednicu u Mostaru, ~ime je ogor~ena s obzirom na to da je istekao rok od tri dana koja je postavio sam Mujezinovi}. Kitu{i je poznato i to da je sjednica Vlade zakazana u Mostaru, ali ka`e da je spremna na nju oti}i iz Sarajeva, ~ak i da poziv stigne danas tokom jutarnjih sati.

Zajedni~ke odluke
Ni{ta manje nije ogor~en ni Ibrahim Jahi} ^iko, zamjenik predsjednika Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja.

Zabrinutost u Savezu demobilisanih boraca
vez u Sarajevu. Mi, I Nevzudin Viina~e, radimo na dohri}, predsjednik kumentiranju svih Saveza demobilisade{avanja na protenih boraca Srednjostima pred zgradom bosanskog kantona, Vlade FBiH, imamo ju~er nam je potvrsnimke i dokumente dio da ni u ovom saiz kojih se jasno vidi vezu nisu dobili poko je i{ao na proteziv od Vlade. - To je zabrinja- Vihri}: Imamo ste, te ho}emo ta~no da utvrdimo ko je vaju}e, a koliko im- snimke am informacije, poziv nije pravio nerede - dodao je ViK. K. stigao ni u na{ Federalni sa- hri}. - Garantiram `ivotom da mi mo`emo sti}i na tu sjednicu kad god da nam stigne poziv, ali do sada ga nismo dobili. O~ito je da nas poku{avaju izbje}i. Nekima je stalo da nastupi ludilo, {ehidskim porodicama sigurno do toga nije stalo, a ne mogu nama o moralu pri~ati oni koju su bili ~itav rat logisti~ari negdje vani. Bog nam je svjedok da smo obi{li sve partije i do Sulejmana Tihi}a uspjeli smo do}i, sve smo mu predo~ili i kakve su u{tede napravljene time {to je ve} 27.000 {ehidskih porodica iza{lo iz prava, ali niko nije prstom maknuo da nam pomogne - ka`e Kitu{a, najavljuju}i skoro odr`avanje - Nikakve informacije iz Vlade nemamo, ali na{ savez }e podr`ati sve ono {to odlu~e skup{tine Organizacije {ehidskih porodica i Saveza RVI. Drob me moj boli zbog svega ovoga, ne mogu da vjerujem da ljude koji su svoje sinove dali za odbranu zemlje optu`uju da su ru{ili ustavni poredak, a ne privode se oni koji bacaju dr`avna obilje`ja BiH, izruguju se `rtvama genocida, izruguju se sudijama Bo{njacima. No, na nama je da dalje istrajemo u odbrani dostojanstva, lika i djela pripadnika Armije RBiH i to svim mogu}im legalnim legitimnim i zakonom dozvoljenim sredstvima - poru~uje Jahi}. M. KUKAN

Bevanda: Poigravaju se s borcima

}e se o problemima raspravljati tokom vikenda. - Nikakva zvani~na obavijest o toj temi nije dostavljena Vladi. Mi }emo, prije po~etka redovne, na posebnoj sjednici razmatrati aktuelnu sigurnosnu situaciju u FBiH. [ta }e se desiti prije po~etka sjednice ne znam, ali nikakav sporazum premijera Mustafe Mujezinovi}a s bora~kim udru`enjima nije nam dostavljen, kao ni materijal o toj temi, od resornog ministra Zahida Crnki}a - kazao je za na{ list zamjenik premijera i ministar finansija FBiH Vjeko-

slav Bevanda. On nije `elio komentirati da li je ovo novi poku{aj prevare bora~kih populacija, naglasiv{i da „se pojedinci predugo igraju s borcima te da su im o~ito stvari izmakle kontroli“. - Za mene je su{tina problema to {to ni danas nemamo nikakav rezultat o obaveznoj reviziji korisnika bora~koinvalidske za{tite, a Vlada ga je trebala dobivati svaka tri mjeseca. Moramo odatle po~eti rje{avati stvari i to je bio kriti~ni propis koji je usvojen, ali sada ne vidimo nikakve u{te-

Dolazi MMF
Naredne sedmice delegacija MMF-a sti`e u redovnu kontrolu procesa stand-bay aran`mana. Zakon o pla}ama u FBiH, koji treba regulirati primanja administracije, ministara i poslanika, jo{ nije usvojen, a ostao je klju~an zahtjev za bilo kakve daljnje reforme i nov~anu pomo} MMF-a. de ni eliminiranje la`nih korisnika iz prava, a o ~emu su svi postigli konsenzus - navodi Bevanda.

Dvoli~nost Mirsada Kebe
Najpodliju i najnemoralniju ulogu na protestima pred Vladom FBiH odigrao je Mirsad Kebo, SDA-ov potpredsjednik FBiH. Kako „Dnevni avaz“ saznaje, prije odlaska na proteste on je nadigao tu`ioce da organizatorima mirnih demonstracija podmetnu krivi~no djelo ru{enja ustavnog poretka FBiH, a onda je tobo`e oti{ao me|u borce kao njihov prijatelj. Jo{ gore, Kebo je nave~er u~estvovao u TV emisijama zajedni~ki sa Bahrijom Kitu{om, Zijadom Bradi}em i Munirom Kari}em, glumio im prijatelja i saveznika, a s druge strane ~inio sve da oni ni krivi ni du`ni zavr{e u zatvoru. Za onoga ko dobro Kebo: poznaje Ke- Najpodlija bu, to nije uloga nikakva novost. Sli~no je pro{le godine uo~i Kongresa SDA uradio poznatom industrijalcu Red`i Bekti protiv kojeg je podnio la`nu krivi~nu prijavu kako je ovaj tobo`e dao milion maraka da Kebo i Tihi} budu ubijeni. Nemoralni Kebo je istog dana pozvao novinare da ga fotografiraju s Bektom kao prijateljem i jo{ je javnost slagao kako on nema pojma o toj sramnoj prijavi i tome ko ju je podnio. Ukoliko smiri i upla{i borce, Tihi} je, kako na{ list pouzdano doznaje, Kebi obe}ao kandidaturu za ~lana Predsjedni{tva BiH ispred SDA, i zato ga je prije nekoliko dana vodio u Zagreb u posjetu HDZ-u Hrvatske.

Ko su tutori
Na pitanje ho}e li dana{njoj sjednici Vlade FBiH prisustvovati predsjednik i potpredsjednici FBiH, Borjana Kri{to, Mirsad Kebo i Spomenka Mi~i}, Bevanda je odgovorio da „nema potpune informacije, ali da Vladi ne trebaju tutori jer je punoljetna“. - Kada je predsjednica Kri{to sazivala konsultativne sastanke o raznim problemima, onda premijer Mujezinovi} i potpredsjednik Kebo nisu na njih dolazili - zaklju~io je Bevanda.
A. HAD@IARAPOVI]

Reagiranje Pokreta „Dosta!“

Nismo u~estvovali u neredima
Povodom sve u~estalijih prozivki od odre|enih predstavnika bora~kih udru`enja, a u vezi s de{avanjima ispred zgrade Vlade FBiH 21. aprila 2010. godine, iz Pokreta „Dosta!“ ju~er je saop}eno da njegovi aktivisti nisu u~estvovali u neredima i uop}e nisu bili prisutni na protestima. - Bezrezervno podr`avamo bora~ku populaciju i sve druge obespravljene u njihovoj borbi za ostvarenje svojih prava. Me|utim, moramo jasno ponoviti da uop{te nismo bili prisutni na protestima 21. aprila 2010. godine te da nikad nismo navodili na nasilje i vandalizam, jer smatramo da se time ni{ta ne mo`e promijeniti. Niko od aktivista Pokreta „Dosta!“ do danas nije priveden, uhap{en ili pozvan na informativni razgovor u MUP KS ili FMUP .

pogledi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

5

INTERVJU Vinko Duman~i}, direktor Grani~ne policije BiH

Raste broj ilegalnih prelazaka granice
U prva tri mjeseca 2010. otkrivene 73 osobe Uskoro jo{ 120 slu`benika Za zakup prostorija pola miliona KM godi{nje
Razgovarao: Goran MRKI]
U prva tri mjeseca ove godine u ilegalnom prelasku dr`avne granice, bilo da je rije~ o ulasku ili izlasku, otkrivene su 73 osobe, {to je za 14 posto vi{e nego u istom periodu 2009., kada je taj broj iznosio 64, kazao je u intervjuu za „Dnevni avaz“ direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i}. Albanije, ~etiri Crne Gore, dva Hrvatske te po jedan dr`avljanin Makedonije i Turske. Koliko, u ovom trenutku, postoji mjesta gdje je mogu} ilegalan prelazak granice? - Prema Crnoj Gori trenutno postoje 44 takva mjesta, a mi }emo nastojati da ih zaprije~imo. S patrolama, ali na to tro{imo vi{e snage, ljudi... Sa Srbijom je granica Drina, koja se mo`e prije}i prakti~no na svakom mjestu, ali je zato pokrivamo ~amcima i sli~no. Uskoro obuku zavr{ava VI klasa kadeta Grani~ne policije. Kada }e oni po~eti raditi i koliko }e to ubla`iti problem nedostaka kadra? - Nama trenutno nedostaje 328 policijskih slu`benika. U VI klasi je 120 polaznika koji obuku zavr{avaju krajem maja, tako da }e od juna biti raspore|eni u organizacione jedinice, pa }emo smanjiti broj nedostaju}ih slu`benika na 208.

VI klasa
Od ovog broja, 23 osobe otkrivene su na grani~nim prijelazima,
Duman~i}: @elimo biti „svoji na svome“
(Foto: B. Nizi})

Hernandez: Bogata karijera

Novi objekti
Grani~na policija, kao i mnoge druge dr`avne institucije, ima problem s neposjedovanjem vlastitog prostora, zbog ~ega se velike sume novca izdvajaju za unajmljivanje objekata. Koliko trenutno na to tro{ite sredstava? - Mi smo ranije uglavnom bili u tu|im prostorima, tako da smo prije ~etiri godine pla}ali oko milion maraka zakupa. T o smo sada sve-

Li~nost dana Horhe Luis Hernandez

Kubanac tvorac duple krune
Sjajni igra~ predvodio odbojka{e Kaknja u pohodu na prvenstvo i Kup
Odbojka je i ove godine sport broj jedan u Kaknju, ~iji su igra~i odbranili naslov prvaka, uz osvojen trofej u Kupu BiH. Tvorac novog velikog uspjeha bio je Kubanac Horhe Luis Hernandez (Jorge Luis Hernandez), koji je tokom cijele sezone igrao u velikoj formi, zablistav{i u finalu Kupa i plej-ofu. Posebno se istakao na eurosceni u ^elend` kupu, u kojem su Kakanjci stigli do ~etvrtfinala i ostvarili historijski podvig. Hernandez je sigurno najzvu~nije ime u bh. odbojci. Prima~-puca~, koji plijeni svojom mirno}om, lucidnim rje{enjima i donosi prevagu kad se „lomi“ rezultat, donio je jedan novi kvalitet u igri Kaknja i doprinio nastavku dominacije koja traje ve} deceniju. Karijera 31-godi{njeg Hernandeza, ro|enog u Havani, izuzetno je bogata. Pet godina bio je ~lan reprezentacije Kube, za koju je zabilje`io 107 nastupa. Nastupao je na najve}im takmi~enjima, a 2001. osvojio je Svjetski kup. Igrao je za brojne klubove u Italiji, Gr~koj, Francuskoj, [paniji i prije dolaska u Kakanj jednu godinu u ekipi Metalurg Bele (Bjelorusija). M. Ko.

Gospodin iz UNHCR-a zahvalio mi je na diskreciji
Kada ste dobili informaciju o dolasku An|eline \oli (Angelina Jolie) i Breda Pita (Brad Pitt) u Sarajevo i ko Vas je o tome obavijestio? - Saznao sam tri dana prije dolaska. Do{ao mi je li~no gospodin iz UNHCR-a i o tome me obavijestio. Zamolio je da sve bude u tajnosti. Ja sam se toga pridr`avao, tako da ~ak ni {ef mog ureda nije znao za njihov doladok je izvan njih otkriveno 50. To ukazuje na tendenciju ve}eg broja ileglnih prelazaka dr`avne granice izvan grani~nih prijelaza. Me|u otkrivenim osobama je 49 dr`avljana BiH, 11 Srbije, pet zak. Kada je sve pro{lo, gospodin iz UNHCR-a me pozvao i zahvalio na diskreciji. Oni su imali takozvani VIP tretman. [ta to podrazumijeva? - U zemljama Evropske unije VIP osobe se uop}e ne provjeravaju. Kod nas su takva pravila da se njihovi dokumenti ipak pogledaju. Razlika je {to se to radi odvojeno od ostalih putnika i {to oni napu{taju zgradu na drugi izlaz. Hrvatskom ih je donedavno bilo identificirano 118. BiH je zaprije~ila 68, Hrvatska je trebala ostale, ali to nije u~inila na svim mjestima, tako da ih je jo{ nekoliko ostalo. I ta mjesta mi kontroliramo

li na pola miliona. Na{ je cilj da u potpunosti budemo „svoji na svome“. U tom pravcu poduzimamo korake. Nedavno smo otvorili svoj objekt u Trebinju, a uskoro }emo i u Bijeljini. Kupili smo zemlju u ^apljini, Grahovu i Gradi{ci. U narednih nekoliko godina mogli bismo izgraditi i te objekte, tako da ne pla}amo zakupe, da u{tedimo taj novac za neke pametnije svrhe. Koliko se internih kontrola trenutno vodi protiv slu`benika Grani~ne policije? Koliko je bilo slu~ajeva suspenzije osoblja u pro{loj i ovoj godini? - Po osnovu istraga otvorenih od nadle`nih tu`ila{tava trenutno se vode ukupno ~etiri postupka kojima je obuhva}no sedam policijskih slu`benika, koji su pod suspenzijom do okon~anja postupka. Radi se o osnovama sumnje da su po~inili krivi~na djela koja se mogu podvesti pod obilje`je korupcije.

Poslani~ka delegacija u Egiptu
Delegacija Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH boravit }e dva naredna dana u slu`benoj posjeti Parlamentu Arapske Republike Egipat. U bh. delegaciji su predsjedavaju}i Milorad @ivkovi}, zamjenik predsjedavaju}eg Beriz Belki} i predsjedavaju}i Grupe prijateljstva za Afriku i zemlje Bliskog istoka Sead Jamakosmanovi}.

Danas sjednica ministara vanjskih poslova

Nezavisni odbor za izbor i imenovanja u Zeni~ko-dobojskom kantonu danas popodne bi trebao izabrati novog policijskog komesara, ~ije imenovanje }e potom formalizirati ministar Aziz Brotlija i Vlada ZDK, saznaje „Dnevni avaz“. Od sedam primljenih aplikacija, u „igri“ je ostalo pet kandidata, s tim da su od toga dvije kandida-

Podr{ka Policijskoj [ansu ima pet kandidata misiji EU u BiH
Danas izbor policijskog komesara ZDK
ture upitne zbog istraga koje su vo|ene ili se vode protiv kandidata. Kandidati Semir [ut i Kasim Ali} diskvalificirani su jo{ u petak poslijepodne, jer navodno ne ispunjavaju uvjete o potrebnih deset godina radnog sta`a na rukovodnim policijskim du`nostima. Dok se o Ali}u nije vodila polemika, za [uta je Odbor ~ak morao i tajno glasati, {to je presedan da se o pravnoj stvari da li neko ispunjava uvjete ili ne glasa. Kako saznaje „Dnevni avaz“, danas iza podneva pozvano je pet kandidata na intervju sa sedmo~lanim Nezavisnim odborom, koji }e nakon toga, najvjerovatnije tajno, glasati o novom komesaA. D@. ru policije ZDK. Ministri vanjskih poslova Evropske unije danas }e diskutirati u Vije}u za vanjske poslove EU o Policijskoj misiji EU u Bosni i Hercegovani i pozdraviti preusmjeravanje njenog mandata na podr{ku borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, kao i rezultate ostvarene u ovom domenu, prenosi Tanjug. O~ekuje se da }e Vije}e podvu}i va`nost kontinuiranog doprinosa koji Unijina operacija ALTHEA daje naporima EU u BiH i pozdraviti napredak u provo|enju novih zadataka ove misije kao {to su izgradnja administrativnih kapaciteta i obuka kadrova.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

mozaik

ISTRA@IVANJE Kako se propagira farmaceutska industrija u BiH

Preko ljekara do ve}e zarade
Jednog doktora u BiH godi{nje prosje~no posjeti 11 farmaceutskih predstavnika
Farmaceutske kompanije ula`u ogroman novac na propagiranje svojih proizvoda poku{avaju}i gra|ane ubijediti da koriste njihove proizvode. Sli~nu kampanju vode i u zdravstvenim ustanovama i apotekama koje posje}uju farmaceutski predstavnici kako bi, izme|u ostalog, preporu~ili svoje nove preparate.
Budu}i izgled otoka

Reciklirat }e sme}e koje pluta okeanom

Holan|ani prave otok od plastike
Tim holandskih arhitekata planira da u Tihom okeanu izgradi otok za stanovanje, odmor i proizvodnju hrane veli~ine Havaja. Otok }e nastati od reciklirane plastike koja pluta okeanom, a poslu`it }e kao uto~i{te onima koji su pogo|eni klimatskim promjenama. Tim arhitekata iz Roterdama najavio je izgradnju otoka, ~ime su jo{ jednom skrenuli pa`nju na milione tona sme}a koje grupirano pluta Pacifikom, kao tzv. „plasti~na supa“ ili „otok sme}a“. Arhitekti su najavili posjetu smetljli{tu, koje bi uskoro moglo postati luksuzna destinacija. „Plasti~na supa“ je, ustvari, smetlji{te veli~ine oko 1,4 miliona kvadrata koje pluta Tihim okeanom. Ime je dobila po prozirnoj boji i plasti~nim predmetima, me|u kojima ima odba~enih kajaka, fudbalskih lopti, lego-kockica i plasti~nih vre}ica.

Istra`ivanje u Sarajevu
Istra`ivanje provedeno u 50 ambulanti porodi~ne medicine i 50 apoteka u Kantonu Sarajevo pokazalo je da je ova pojava itekako prisutna kod nas. Anketirano je 116 ljekara i 174 farmaceuta.

Lijekovi: Na propagiranje se ula`e ogroman novac

U inat iranskom zvani~niku

Amerikanka poziva `ene da poka`u grudi
[abared`ovi}: Jednostavniji na~in

Utvr|eno je da jednog ljekara godi{nje u prosjeku posjeti 11 farmaceutskih radnika uz zadr`avanje od 14 minuta, {to je godi{nje 19 dana. Jednog apotekara posjeti 13 farmaceutskih predstavnika uz zadr`avanje od 11 minuta, {to je godi{nje 18 dana. - ^injenica je da je medicinska edukacija bitna. Prema jednom istra`ivanju, ljekar bi morao pro~itati 19 ~lanaka dnevno da bi bio upoznat s inovacijama, {to je neizvodljivo. Zato se oslanjaju na je-

dnostavnije na~ine dobivanja informacija, a to je od farmaceutskih predstavnika - ka`e predsjednik Farmaceutske komore KS Mirsad [abared`ovi}.

Oduzimanje vremena
Dodaje da se te posjete odvijaju u radno vrijeme ljekara, ~ime mu se oduzima vrijeme koje bi trebalo biti posve}eno pacijentima. - Slu`beno se takve posjete ne tretiraju kao edukacija. Ako su propaganda, onda vrijeme potro{eno na njih treba biti pla}eno zdravstvenom sistemu - isti~e [abared`ovi}. Smatra se da farmaceutska industrija utje~e na pove}anu potro{nju lijekova. U BiH se do 12 posto godi{nje pove}ava izdvajanje novca za lijekove, {to je posljedica ve}eg propisivanja recepata za lijekove s pozitivnih lista. E. Ha.

Nakon rije~i jednog iranskog vjerskog zvani~nika da mnoge `ene koje se „ne obla~e skromno zavode mlade ljude na stranputicu, ali utje~u i na pove}anje broja zemljotresa“, ne smanjuju se osude `enskih udru`enja {irom svijeta. Jedna revoltirana Amerikanka pokrenula je Facebook stranicu „Boobquake“ kako bi pokazala da vjerski zvani~nik grije{i i pozvala je svoje ~lanove, njih vi{e od 70.000, da danas poka`u svoje grudi „iz inata“. Obu}i }u tijesnu majicu, neku koja isti~e moje grudi, i `elim da pozovem sve `ene da mi pomognu da na{im skandaloznim grudima izazovemo zemljotres. Ukoliko do

U [vedskoj zabranjeni kontakti
Mnoge dr`ave u svijetu poku{avaju stati ukraj farmaceutskoj propagandi koja se odvija pod pla{tom edukacije. U [vedskoj je zabranjen svaki kontakt izme|u predstavnika farmaceutske industrije i doktora koji propisuju lijekove.

Haris Bilajbegovi} privodi kraju film „Svjedok“

Druga filmska pri~a o Rajifu Begi}u
Brojne osude `enskih udru`enja

toga ne do|e, tra`im obja{njenje - rekla je ona.

Neobi~no takmi~enje u Tokiju

Sumo hrva~i tjeraju bebe na pla~
Dvojica japanskih sumo boraca dr`e u rukama bebe okrenute licem jedna prema drugoj i ~ekaju koja }e prva zaplakati na bizarnom godi{njem takmi~enju koje je odr`ano u Sensoji hramu u Tokiju. U takmi~enju asistira i sve}enik, koji vi~e i ma{e rukama kako bi djecu natjerao u pla~. U slu~aju da bebe, koje jo{ nisu napunile godinu, zapla~u istovremeno, pobje|uje ona koja pla~e glasnije. Japanci vjeruju kako }e zbog plakanja djeca rasti br`e, a ona koja pla~u najglasnije, imat }e najvi{e sre}e u `ivotu. Roditelji vjeruju kako sumo podsti~e djecu da pla~u glasnije i na taj na~in prizovu blagoslov za sebe. Na takmi~enju se roditelji mole za zdravlje svojih beba, a taj je japanski obi~aj star najmanje 400 godina.

Obi~aj star najmanje 400 godina

Haris Bilajbegovi}, bosanskohercegova~ko-austrijski reditelj i glumac, priveo je kraju svoj drugi dokumentarni film „Svjedok“ koji govori o pre`ivjelom Bo{njaku sa strijeljanja na mostu u Vrhpolju kod Sanskog Mosta 1992. godine. - To je filmska pri~a o Rajifu Begi}u, danas 38-godi{njaku koji je pre`ivio strijeljanje 31. maja 1992., ~udom se spasio, potom odveden na Manja~u, odakle je transportiran na slobodu u Hrvatsku, a zatim Njema~ku, gdje i sada `ivi - ka`e Bilajbegovi}. Prije nekoliko dana u Be~u je okon~ana monta`a ovog 40-minutnog filma. Nakon {to budu ura|eni titlovi na engleskom jeziku i zavr{no „bru{enje“, novi Bilajbegovi}ev celuloidni zapis na}i }e se na me|unarodnim festivalima {irom svijeta. Prije tri godine njegov kratki film „Most“, koji je prikazan na vi{e od 70 svjetskih festivala, osvojio je 23 nagrade, me|u kojima deset zlatnih medalja i statua. Begi} je, ina~e, u Ha{kom tribunalu svjedo~io protiv generala

Snimatelj Stefan Tauber, Bilajbegovi} (u sredini) i monta`er Roman Rigoni

Momira Tali}a i Radoslava Br|anina, a pojavit }e se i na su|enju Radovanu Karad`i}u. Kao glavni svjedok na Sudu BiH protiv Jadranka Palije, Begi} se suo~io s ubi-

com koji je u~estvovao u zlo~inu u kojem je pre`ivio samo on. Palija je pravomo}no osu|en na 28 godina zatvora i kaznu izdr`ava u M. D. Fo~i.

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Branka Petri}

„AVAZOVA“ NAGRADNA IGRA Sre}a u porodici Mehmed}ehaji}

Nisu vjerovali kada im je Halid Be{li} javio da su osvojili auto
„Halide kralju, Halide legendo“, bila prva reakcija Admira Mehmed}ehaji}a kada je saznao da je njegova supruga dobila glavnu nagradu
U porodici Amele i Admira Mehmed}ehaji} iz Grada~ca ovih dana nastupilo je neo~ekivano slavlje. Tridesetogodi{nja Amela je dobitnica glavne nagrade, automobila „kia rio“ u nagradnoj igri „Dnevnog avaza“ pod sloganom „Za 42 dana do 7 auta i stana“.

Ginter Gras mi je popravljao auto
- U prolje}e 1970. nobelovac Ginter Gras je bio u Beogradu. Oti{ao je na ve~eru u Klub knji`evnika gdje smo ga moja prijateljica i ja nagovarale da proba pile}e Petri}: Tojota ra`nji}e. Kada je trebalo da ga odvezemo u hotel, moje krenula ja mala „tojota“ nije htjela da krene. Gras je otvorio ha(Glumica za „Blic“) ubu, ne{to pro~a~kao i „tojota“ je krenula.

Goran [trok

Dubrovnika vi{e nema na svjetskim naslovnicama
- Na svjetskom turisti~kom tr`i{tu ne mo`emo konkurirati samo morem i prirodom. Uzet }u primjer Dubrovnika koji je nakon 2000. bio na svjetskim naslovnim stranicama. Njega vi{e tu nema, jer su gosti do{li, vidjeli prekrasan grad, prekrasnu arhitekturu, lijepe [trok: Prekrasan grad hotele, ali to nije bilo dovoljno.
(Hrvatski biznismen za „Jutarnji list“)

Nives Drpi}

Radosna vijest
Sretne ruke za ovu porodicu bio je legendarni Halid Be{li} koji je izvukao Amelino ime i radosnu vijest najavio njenom suprugu Admiru (35), kojeg smo ju~er zatekli u porodi~noj ku}i, gdje ima samostalnu radnju za servisiranje ku}anskih aparata. - Bio sam u svom servisu kada je zazvonio telefon. S druge strane glas je tra`io Amelu i rekao sam da je na poslu. Tada mi se predstavio Halid Be{li} i rekao da je izvukao kovertu i da smo dobili automobil. U prvom momentu nisam mogao vjerovati i pitao sam „kakav, ba, automobil“, a Halid mi je odgovorio da se ne uzbu|ujem. „@ivi bili i neka vam je sa sre}om, osvojili ste automobil vrijedan 19.990 KM“, rekao je Halid, nakon ~ega sam mu govor-

O povratku u Hrvatsku ne mo`e biti ni rije~i
- Ovo nije Dinov povratak u Hrvatsku, o tome uop}e ne mo`e biti ni rije~i. Naime, mi ne namjeravamo `ivjeti ovdje. Puno razmi{ljam o budu}nosti. Mogu Drpi}: Jako vam re}i da mi sve planiramo zajedno, bilo da je rije~ o smo povezani privatnim ili poslovnim stvarima. Mi smo jako povezani i na{i su `ivoti maksimalno isprepleteni.
(Kolumnistica i starleta za „Ve~ernji list“)

[ta ka`u u narodu
Admir Mehmed}ehaji}: Halid mu rekao: „@ivi bili i neka je sa sre}om“

¤ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

io: „Halide kralju, Halide legendo“, a onda sam mu po~eo zahvaljivati {to nas je ovako obradovao - pri~a nam uzbu|eno Admir. Priznaje da je i nakon razgovora s Halidom bio pomalo u nevjerici, ali nazvao je suprugu i rekao da su osvojili automobil. I

ona ga je pitala je li to neka {ala, a kada se vratila s posla kontaktirali su „Avazov“ info-telefon, te im je jo{ jednom potvr|eno da su sretni dobitnici.

Kada }e se po~eti brinuti o sigurnosti?
- Koliko ljudi jo{ treba da pogine na pru`nim prijelazima pa da @eljeznice, op}inske, kantonalne ili koje ve} vlasti shvate da trebaju poraditi na sigurnosti gra|ana, na postavljanju rampi i ozna~avanju prijelaza, na signalizaciji, na saniranju opasnih rupa na cestama...?
(^italac R. S. iz Ilija{a)

Danas u Sarajevu
Amela je ju~er bila na poslu na Tr`nici „Arizona“, gdje radi kao trgovac, a u telefonskom razgovoru za na{ list rekla je da je neizmjerno sretna {to je njena porodica dobila ovu neo~ekivanu nagradu. Danas }e Amela i Admir zajedno s djecom Selmom i Emirom, u~enicima prvog i tre}eg razreda osnovne {kole, do}i u Sarajevo da preuzmu svoju vrijednu D`. DELI] nagradu.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

26. 4. 2010.

Redovni ~itaoci na{eg lista
„Dnevni avaz“ u porodici Mehmed}ehaji} redovno se ~ita. Admirov otac Mustafa svakodnevno kupuje na{ list. - Kada je po~ela nagradna igra, Amela je rekla da `eli u njoj u~estvovati. Otac je kupovao novine, ja sam izrezivao kupone i poslao na njeno ime. Eto, posre}ilo se. Ina~e, imamo „golfa“ starije generacije i svakako da smo sretni {to smo dobitnici prve nagrade - ka`e Admir.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Djevoj~ica iz Zenice sa slavnom teniserkom

VRIJEME DANAS

BIHA] 22 BANJA LUKA 22 BR^KO 19

Dinara Safina ugostila Inajdu Kari}
Dinara mi je dala nekoliko vrijednih savjeta kako da uspijem u karijeri, ka`e 11-godi{nja ~lanica TK Mladost iz Zenice
Donedavno prva, a trenutno tre}a teniserka svijeta Ruskinja Dinara Safina ovih dana sa trenerom @eljkom Krajanom boravi u jednom hrvatskom odmarali{tu, gdje se nakon povrede uspje{no oporavlja i priprema za povratak na teniske terene. Pro{log vikenda ona je odvojila vrijeme i ugostila jedanaestogodi{nju djevoj~icu Inajdu Kari} iz Zenice. Ina~e, Inajda je odli~na u~enica {estog razreda, a od svoje ~etvrte godine ~lanica je Teniskog kluba Mladost iz Zenice. Njen trener, kao i ostali teniski stru~njaci, ve} su dali svoje mi{ljenje i nadaju se da }e mlada Inajda Kari} za nekoliko godina biti prva teniserka na ovim prostorima. Djevoj~ica je kazala da joj se ovom prilikom ve} ispunio jedan sportski san. - Presretna sam {to sam upoznala Dinaru i zahvalna joj {to je odvojila dragocjeno vrijeme za

Obla~no

PONEDJELJAK
26. 4. 2010.

UTORAK
27. 4. 2010.

SRIJEDA
28. 4. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 40C do 150C
DNEVNE TEMPERATURE

od 4 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 50C do 150C
DNEVNE TEMPERATURE

od 150C do 210C

od 140C do 240C

od 90C do 180C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Po~etak radne sedmice trebao bi pro}i u znaku ne{to ugodnijih biometeorolo{kih prilika, {to }e s odmicanjem dana sve vi{e dolaziti do izra`aja. Ve}ina populacije bit }e boljeg raspolo`enja, a hroni~ni bolesnici i meteoropati postepeno }e osjetiti olak{anje tegoba.

Kari} i Safina: Mladoj Zeni~anki se ispunio san

Grad Sarajevo
Izlazak 5.46 Zalazak 19.43

26. 4. 2010.
Izlazak 17.40 Zalazak 4.12

mene. Dinara mi je dala nekoliko vrijednih savjeta kako da uspijem u karijeri i nadam se da }u za

nekoliko godina biti poznata u svijetu tenisa - kazala nam je sretna mlada teniserka. A. D`.

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

O~ekuje se umjeTUZLA reno obla~no vri19 jeme sa sun~anim ZENICA LIVNO periodima. Tokoma 19 dana, razvojem obla~no18 SARAJEVO sti, mjestimi~no }e biti ki{e, 18 a ponegdje su mogu}i i pljuskovi pra}eni grmljavinom. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riGORA@DE 23 je~ne tokove bit }e magle ili niskih 18 MOSTAR oblaka. Vjetar u Bosni slab sjeveroisto~nog smjera, a u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura od 4 do 12, na NEUM jugu do 15, a najvi{a dnevna od 15 do 21, 24 na jugu do 24 stepena.

Brzo - kratko
Nastavak su|enja zlo~incu Karad`i}u

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

teme

Svjedo~i Herbert Okun
Su|enje biv{em predsjedniku RS Radovanu Karad`i}u bit }e nastavljeno danas u Ha{kom tribunalu, svjedo~enjem ameri~kog diplomate Herberta Okuna, koji je u vrijeme rata u BiH bio zamjenik nekada{njeg specijalnog izvje{ta~a UN-a za Balkan Sajrusa Vensa (Cyrus Vance). Okuna }e u nastavku su|enja ispitivati Karad`i}. Ameri~ki diplomata je na po~etku svog svjedo~enja izjavio da mu je Karad`i} u vi{e navrata govorio da „razli~ite nacionalnosti ne mogu `ivjeti zajedno u BiH i da moraju biti razdvojene“. On je iznio mi{ljenje, bazirano na izvje{tajima koje je podnosio i boravku Karad`i}: Kontrolirao vojsku na terenu tokom sukoba u BiH, da je Karad`i} kontrolirao vojne snage RS. Biv{i predsjednik RS je u dvije ta~ke optu`en za genocid u Srebrenici i jo{ sedam op}ina u BiH, dok se u preostalih devet ta~aka tereti za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i uzimanje me|unarodnih talaca tokom rata u BiH od 1992. do 1995. godine.

SPOROVI Tvrdnje Nasiha Ra{idagi}a, vlasnika „Metropolisa“

Kako se dodjeljuju poslovni prostori u centru Sarajeva
Ra{idagi} tvrdi da na~elnik op}ine Be}irevi} koristi dvostruke ar{ine kod sklapanja ugovora o kori{tenju poslovnih prostorija
Iako je Op}insko vije}e Centar Sarajevo na sjednici odr`anoj jo{ u julu 2008. godine donijelo Odluku o dodjeli na kori{tenje bez naknade poslovnih prostorija ove op}ine, u ulici Mar{ala Tita 21, ta~nije ugostiteljskog objekta „Metropolis“ i galerije pored, bra}i Nasihu i Zijahu Ra{idagi}u, ugovor o kori{tenju jo{ nije potpisan.

Bojan Baji}, predsjednik Na{e stranke

Za stanje u FBiH kriva SDA
Predsjednik Na{e stranke Bojan Baji} za Onasu je izjavio da je „situacija i u RS u ekonomskom i socijalnom smislu lo{a i da }e vjerovatno uslijediti protesti i tamo.“ - Za ovakvo stanje u FBiH kriva je vladaju}a politi~ka elita. U najve}oj mjeri je kriva SDA, jer je ona vode}a stranka, a tim slijedom imamo i bora~ku populaciju koja je naivno nasjela njihovim obe}anjima i pristajala da bude kupovana u velikom dijelu za izbore i glasanje, a mi sada pla}amo taj ceh. Ali, uvijek i uvijek je kriva vlada. U svim segmentima dru{tva mi smo apsolutno krahirali i nalazimo se na samom dnu - istakao je Baji}: Apsolutni krah Baji}.

Zakonski rok
Kako tvrdi Nasih Ra{idagi}, vlasnik poznatog sarajevskog „Metropolisa“, ina~e, i predsjednik Asocijacije za za{titu privatnog vlasni{tva BiH, potpisivanje ugovora opstruira na~elnik sarajevske op}ine Centar D`evad Be}irevi}. Kako navodi Ra{idagi}, na~elnik nije postupio u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH, te u zakonskom roku od tri dana od dono{enja odluke Vije}a nije tra`io njeno preispitivanje, {to je trebao uraditi

Objekt u kojem se nalazi „Metropolis“: OV odluku donio u julu 2008. godine

Redovno zasjedanje Parlamentarne skup{tine VE

Me|u temama i posljedice ekonomske krize
Stalna delegacija Parlamentarne skup{tine BiH u Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope, koju ~ine Bakir Izetbegovi}, Milica Markovi}, Mladen Ivani} i Slavko Mati}, u~estvovat }e na zasjedanju PS Vije}a Evrope u Strazburu od 26. do 30. aprila. Neke od tema aprilskog zasjedanja PS Vije}a Evrope su lobiranje u demokratskom dru{tvu, borba protiv ekstremizma, povezivanje `ena radi rje{avanja nerije{enih konflikata u Evropi, kao i posljedice ekonomske krize u Evropi.

ukoliko je smatrao da je ona nezakonita. - Najspornije je {to se na~elnik vodi dvostrukim ar{inima, jer s nekim korisnicima imovine `eli, a s nekima ne `eli sklopiti ugovor o kori{tenju - ka`e Ra{idagi}.

Primjer K[C-a
Ra{idagi}: Odluka OV-a Be}irevi}: Opstrukcija potpisa

Partija pravog puta BiH

Tre}i entitet nije problem
Programski ciljevi prve proislamske stranka u BiH, Partije pravog puta, formirane prije nepuni mjesec u Sarajevu, temelje se na na~elima Kur’ana i suneta, a njen naziv inspiriran je ajetom iz Fatihe, kazao je za Avaz njen osniva~ Admir Pozderovi}. Osim kao vi{e puta nagra|ivani bh. inovator iz Gora`da, Pozderovi} je poznat kao kadar Stranke za BiH. Bio je kantonalni ministar za bora~ka pitanja u Gora`du, a danas je savjetnik federalne ministrice Melihe Ali}. - U postoje}oj pat-poziciji u BiH, u kojoj se RS i SNSD zala`u za podjelu zemlje, hrvatske partije za tre}i entitet, a bo{nja~ke za cjelovitu BiH, Pozderovi} Pozderovi}: Granice RS `eli razgovarati o svim otvorenim pitanjima. Stvaranje tre}eg entiteta ne vidim kao problem, ali RS ne mo`e ostati u sada{njim granicama Al. B. kazao je Pozderovi}.

Kao primjer navodi da je Be}irevi} sklopio ugovor sa Katoli~kim {kolskim centrom (K[C) „Sveti Josip“ o kori{tenju prostora od 1.056 kvadratnih

Ini} vr{i monitoring
Monitoring ovoga slu~aja vr{i Helsin{ki komitet za ljudska prava BiH. Kako nam je kazala Branka Ini}, pravnica Komiteta, ona }e biti prisutna na dana{njoj sjednici Op}inskog vije}a Centar, nakon ~ega }e dati svoje mi{ljenje. Ina~e, i pored vi{e poku{aja da ~ujemo i drugu stranu pri~e, na~elnik Be}irevi} nije se javljao na na{e pozive.

metara na Mejta{u, za {to je isto OV donijelo odluku o kori{tenju poslovnih prostorija. - Nemam ni{ta protiv dono{enja odluke za K[C, ali su{tina je da se radi o pravno potpuno jednakoj situaciji, jer ukoliko je jedna dodjela zakonita, onda je i druga. Na~elnik Be}irevi} sebi daje za pravo da cijeni na koga }e se neko pravo primIjeniti, a na koga ne}e, odnosno po kojoj odluci OV, a po kojoj ne - navodi Ra{idagi}. Ina~e, odluka iz jula 2008., za koju je na~elnik Be}irevi} zatra`io opoziv, danas }e biti razmatrana na sjednici OV Centar, a Ra{idagi} ka`e da je putem advokata ve} pokrenuo sudski postupak. Tako|er, od Federalne inspekcije za kontrolu rada upravnih organa zatra`io je i ispitivanje zakonitosti rada na~elnika op}ine Centar.
B. TURKOVI]

Obilje`avanje na [ehitlucima u Mostaru

Deklaracija o nu`nosti izmjena Ustava

Danas 12 godina od Neupitna konstitutivnost naroda pogibije generala Pa{ali}a
Danas se navr{ava 12 godina od tragi~ne smrti Arifa Pa{ali}a, komandanta ^etvrtog korpusa i generala Armije RBiH. ^lanovi Jedinstvene organizacije boraca zajedno s gra|anima Mostara ovu godi{njicu }e obilje`iti polaganjem cvije}a i u~enjem Fatihe nad njegovim mezarom na [ehitlucima. Rahmetli general Pa{ali} Pa{ali}: Formirao jedan je od najzaslu`nijih lju- ^etvrti korpus di za odbranu Mostara i Hercegovine od agresora. Ovaj ro|eni Zeni~anin u Mostaru se u Teritorijalnu odbranu uklju~io u aprilu 1992. godine. Sedam mjeseci kasnije formirao je ^etvrti korpus ARBiH. Oko 21 sat 26. aprila 1998. godine poginuo je u te{koj saobra}ajnoj nesre}i na magistralnom putu MA. Du. 17 kod Dre`nice.

Periodi~ni izvje{taj TI BiH

Korupcija prolazi neka`njeno
Analiza procesuiranja slu~ajeva korupcije pred sudovima i tu`ila{tvima u BiH ukazuje na neefikasnost pravosu|a i nedostatak volje za sveobuhvatan pristup suzbijanju korupcije, koja na najvi{im nivoima prolazi neka`njeno i bez posljedica, isti~e Transparency International BiH (TIBiH), prenosi Fena. U sklopu Monitoringa provo|enja antikorupcijskih reformi, Transparency International BiH objavio je drugi periodi~ni izvje{taj o procesuiranju slu~ajeva korupcije pred sudovima i tu`ila{tvima u BiH. Analiza rada pravosu|a tokom 2009. godine, kada je u pitanju procesuiranje korupcije, ukazuje na ~injenicu da je efikasnost cjelokupnog sistema krivi~nog pravosu|a u ovom podru~ju izrazito niska. Naime, iz podataka koji se odnose na broj predmeta, vidljivo je da su slu~ajevi korupcije veoma malo zastupljeni u odnosu na druge oblike krivi~nih djela.

U Ku}i mira u [}itu ju~er je odr`an razgovor povodom objavljivanja Deklaracije o nu`nosti izmjena Ustava BiH i o ustrojstvu „Federalne Republike Bosne i Hercegovine“. - Svaki ~ovjek i narod ima pravo na dr`avu koja }e mu osigurati mir i slobodu, identitet i razlike u nacionalnom, kulturnom i vjerskom podru~ju. Unutra{nje ure|enje dr`ave treba po{tivati geografske, povijesne, ekonomske i Fra Luka Marke{i}: nacionalne specifi~nosti. Zasjedanje ZAVNOBIH-a U novom Ustavu konstitutivnost naroda mora biti neupitna na cijelom teritoriju, kako je to izra`eno na zasjedanju ZAVNOBiH-a 1943. godine, na kojem je re~eno da je BiH i srpska i hrvatska i muslimanska - rekao je gvardijan Franjeva~kog samostana fra LuH. M. ka Marke{i}.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26 april/travanj 2010.

9

PLO^E Ho}e li FBiH ostati bez „Terminala“

Londonska firma pokrenula prinudnu naplatu duga NTF-a
Sporna otplata kredita od 2,5 miliona KM
Londonska firma „Deltragrip“ podnijela je zahtjev za prinudnu naplatu svojih potra`ivanja od „Naftnih terminala FBiH“ (NTF) Plo~e jer je aktuelna uprava, s Nikolom [tulom na ~elu, jednostrano prekinula va`e}e ugovore o skladi{tenju goriva i ne pla}a kredit od 2,2 miliona dolara uzet jo{ 2006. godine za rekonstrukciju spremnika, saznaje na{ list.

Zatra`ena naplata iz imovine NTF-a
mpanija uop}e ne posluje normalnim kapacitetima, a nije izvjesna bilo kakva nova uplata novca iz bud`eta FBiH, „Deltagrip“ tra`i da se dug namiri imovinom!

S ju~era{nje sesije „Kruga 99“: Jugoslovenski fa{izam nikada nije pobije|en (Foto: B. Nizi})

Za{to se sudi Gani}u i Dobrovolja~koj

Rusi po svaku cijenu
Mada su na sve te probleme jo{ prije skoro mjesec upozoreni dopisom „Deltagripa“, koji je potpisao predsjednik Uprave Felice Ansaldi, federalni premijer Mustafa Mujezinovi} i ministar industrije Vahid He}o uporno {ute, bez obzira na mogu}e vi{emilionske {tete, a na kraju i mogu}nost da dio imovine NTF-a jednostavno bude izgubljen! Problem s „Deltragripom“, koji je skladi{tio gorivo i uz to kreditirao NTF, nastali su nakon {to nova uprava NTF-a po svaku cijenu u biznis `eli uvesti rusku grupaciju „Optima“, uprkos va`e}im ugovorima.
A. HAD@IARAPOVI]

Kljui}: Na{ najve}i propust je nedostatak lustracije
Sve vi{e gubimo oreol `rtve i na kraju }e biti da smo mi pucali po Valjevu i ^a~ku
„Za{to se 'sudi’ Gani}u i Dobrovolja~koj?“, bila je tema o kojoj su ju~er na sesiji „Kruga 99“ govorili nekada{nji ~lan Predsjedni{tva RBiH Stjepan Kljui}, penzionisani general Armije RBiH Jovan Divjak i Damir Arnaut, savjetnik predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Harisa Silajd`i}a. obaveze da su oni kidnapirali predsjednika RBiH, da su doveli JNA na na{e tlo nakon priznanja Bosne i Hercegovine - istakao je Kljui}, dodaju}i da jugoslavenski fa{izam nikada nije niti pobije|en niti izlije~en.

Sud u Cirihu
Osim {to je zbog nastalih {teta najavljeno podizanje tu`be protiv NTF-a, a time i FBiH, vlasnika kompanije, pred Me|unarodnim trgova~kim sudom u Cirihu, i to u iznosu od ~ak 60 miliona dolara, posljednji potez „Deltagripa“ za epilog bi mogao imati jo{ ve}e posljedice. Kako se, naime, navodi u ve} obra|enom notarskom zahtjevu, londonska

Dokaz agresije
Potcrtao je i da je na{ najve}i propust poslije rata bio nedostatak lustracije, dodaju}i da bh. intelektualci trebaju ispitati vezu raspada Jugoslavije s agresijom na BiH.

Srbija sudi
Kako je Kljui}, tako|er, jedan od onih kojeg Srbija tereti za tobo`nji zlo~in u Do-

Faksimil rje{enja o prinudnoj naplati: Tra`i se imovina

firma zahtijeva isplatu oko devet miliona kuna (skoro 2,5 miliona KM), zajedno sa

zateznom kamatom. No, kako su ra~uni NTF-a ve} blokirani, ko-

Kantonalne vlasti za po~etak osigurale mir

Divjak: [ta }e tenkovi i transporteri u gradu?
General Divjak je, izme|u ostaloga, kazao da se 3. maja 1992. godine u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu desio incident u kojem je ubijeno sedam osoba. brovolja~koj ulici u Sarajevu, izjavio je da je BiH od `rtve do{la na optu`eni~ku klupu. - Kako vrijeme odmi~e sve vi{e gubimo oreol `rtve i stradanja i na kraju }e, kako sada stvari stoje, biti da smo mi pucali po Valjevu i ^a~ku - kazao je Kljui}. On se pita otkud pravo Srbiji, koja zvani~no ne `eli da prizna da je u~estvovala u ratu, da sudi i za Ov~aru u Vukovaru, te Tuzlu i Sarajevo. - Jer, ako ona ima pravo da sudi, onda mora preuzeti Prema njegovim rije~ima, 2. maja je bio sukob izme|u dvije vojske. On je zatra`io da neko odgovori {ta }e transporteri i tenkovi u gradu 2. maja?! Govore}i o ulozi me|unarodne zajednice u BiH, Kljui} je je naveo da je ovo za njih periferni prostor na kojem trebaju napraviti brzu karijeru. Arnaut je naglasio va`nost ~injenice da je Srbija prvi put u dokumentaciji koju je dostavila londonskom pravosu|u u slu~aju „Gani}“ zapravo priznala agresiju na BiH, te da je navela kako se radilo o me|unarodnom oru`anom sukobu ARBiH i JNA, a ne gra|anskom ratu, {to je do sada tvrdila.
S. RO@AJAC

Ho}e li bud`et HNK izdr`ati do ljeta?
Bud`et HNK od 187 miliona KM, koji je u petak donesen u posljednji moment, op}a je ocjena, ve} naljeto bi trebao biti rebalansiran. Mnogi zastupnici su bili nezadovoljni, ne samo njegovim izdacima nego i nerealno projektiranim prihodima. Jedan od primjera je da je Vlada HNK ove godine planirala ubrati 19 miliona KM prihoda od poreza, {to je za ~ak 15 miliona vi{e od onih koje je realno utvrdila anga`irana ekspertna grupa. Iako su u sindikatima HNK zadovoljni {to je uop}e usvojen bud`et, jer je po~etkom mjeseca istekla odluka o privremenom finansiranju, upozoravaju Kantonalnu vladu da i ne pomi{lja na to da izigra dogovor o nesmanjenju pla}a do kraja godine. - U protivnom slijedi vru}a jesen pred izbore puna {trajkova i protesta. Vlada nam stalno spo~itava da najvi{e novca ide na pla}e, a zaboravlja da je ovaj saziv 2006. godine formirao nova tri ministarstva u oblasti trgovine, turizma i branitelja, gdje je uposleno stotinjak novih ljudi - kazao je Josip Mili}, predsjednik Unije sindikata A. Du. FBiH.

Skup{tina HNK: Nerealni prihodi

SMS-om do TOYOTE
DOBITNICI NAGRADA ZA 25. 4. 2010. GODINE
200 KM NA DEBITNOJ KARTICI 062914702 DVD PLAYER 061500811 MP3 PLAYER 061137684 061777977 PEGLA 063350100 061709180 ŠTAPNI MIXER 061542456 061150259 061936679 SJECKALICA 061485394 USB STICK 062857467 061904279 062628602 061206349 061313393 061419483 VAGA 061106639 061214980 061563298 061273524 IGRICE PC 062488752 062757581 062735301 062180976 KNJIGE 061346592 061895427 063665438 061037064 061259677 061719625 061399004 061274613 062125756 062513051 061267289 DVD 061198306 061614188 061422057 061331390 062561753 061806606 061930541 061557009 066394650 063608500 065469058 061158209 061275692 063162313 061067282

SEDMIÈNA PREMIJA MOTOCIKL PEUGEOT

062 730 661
Poruka primljena 19. aprila u 10 sati, 17 minuta 25 sekundi

Klub poznatih

Red`o Seferovi}

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

teme

@ivotna `elja u~e{}e u {ouu realnosti
Li~ni profil predsjednika UG „Romi bez granica“
Ime i prezime: Red`o Seferovi}. Datum i mjesto ro|enja: 19. februara 1966. godine u Zavidovi}ima. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U porodi~noj ku}i. Bra~no stanje: O`enjen sa Zeni~ankom. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Tek treba da uslijede. Koji automobil vozite: „Mercedes 190“. Kako se odmarate: Poslije vatrogasne uniforme, aktivni odmor uz volonterski i drugi rad. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin. Volite li kuhati: Ponekad. Najdra`a knjiga: „2000 dana u Sibiru“. Omiljeni pisac: Branko ]opi}. Umjetnik kojeg cijenite: Pikaso. Za koji klub navijate: ^elik. Koga biste poveli na pusti otok: Dobru plavu{u. Jeste li ljubomorni: U granicama. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Da, ali s razlogom. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Sarma i kola. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja li~no. Volite li i}i u {oping: Ne. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Imao sam. Koji je Va{ `ivotni moto: Raditi i samo raditi.

ZDRAVSTVO Ko }e realizirati odobrene kredite bolnicama u USK

Navidjelo isplivao sav nerad Kantonalne vlade
Na USK sada normalno radi smijenjena Vlada premijera Dedi}a, kao i smijenjeni direktor Kantonalne bolnice, ka`e Jusuf Botonji}
Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijanki}“ dobit }e u maju magnetnu rezonancu, a tokom ljeta radiolo{ki i ultrazvu~ni aparat te opremu za operacione sale, sve iz sredstava realizacije druge faze „korejskog kredita“ od ~etiri miliona maraka.

Korejski kredit
Tako|er, pri kraju je i procedura o realizaciji drugog „austrijskog kredita“ od 13 miliona KM kojim bi se opremile tri zdravstvene ustanove na USK - Kantonalna bolnica, Op}a bolnica Sanski Most i Lje~ili{te Gata. - Svi kantoni u FBiH zavr{ili su procedure tako da je oprema koja je planirana „korejskim kreditom“ izvjesna i to u skorije vrijeme. Skoro je okon~ana i procedura za „austrijski kredit“ - potvrdio nam je ministar zdravlja USK Mustafa Avdagi}. I sada kada je novac stigao, na-

Seferovi}: Oprostio bi nevjeru

Va{ najbolji prijatelj je: Predrag Pra{talo. Pratite li politi~ku situaciju: Da, redovno i obavezno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Promijenio bih aktuelnu vlast. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Da, to mi je `ivotna `elja, posebno da u~estvujem kao prvi Rom.

Avdagi}: Zavr{ene procedure

Botonji}: UO radi ilegalno

Zloupotrebe ovlasti
Komisija Ministarstva zdravlja USK koju ~ine ]amil Odoba{i}, Jasmin Fiki} i Ajnu{a Feli} ispitala je navode UO Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ o zloupotrebama ovlasti direktora dr. Samira Muminovi}a.

vidjelo isplivava vi{emjese~ni nerad Vlade USK. Naime, Op}a bolnica u Sanskom Mostu nema upravni odbor koji bi proveo tendersku proceduru, dok je, iako nije razrije{en du`nosti, sporan rad Upravnog odbora Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ u Biha}u.

Ilegalno djelovanje
- Poznato je da je UO smijenio direktora dr. Samira Muminovi}a 28. januara ove godine, a imenovao v. d. dr. Hilmiju Sulji}a. Me|utim, voljom politike dr. Muminovi} i dalje nezakonito obavlja direktorsku funkciju, a Upravnom

SMS
SESTRINSKE STRANKE Vidim da Tihi} u Dnevniku D ka`e kako je HDZ Hrvatske sestrinska stranka njegove SDA, pa ta nas je sestrinska stranka po Hercegovini zavila u crno, pobila je nas Bo{njake i gurala u koncentracione logore, a da ne govorimo o ru{enju Starog mosta, d`amija itd. E, moj izdajni~e Suljo, ima li ikoga na ovom dunjaluku ko je pobio i ponizio Bo{njake da mu ti sada ne podilazi{ „sestrinstvom“. Zato Hercegovinu smatraj zauvijek izgubljenom. IZMANIPULIRALI SVE - Draga na{a Vlado FBiH, mi protestiramo i protestirat }emo jer smo izmanipulirani. Ne znate od koga? Od vas, gospodo draga, od vas koji godinama po „Telecomu“, „Elektroprivredi“, „Vodovodu“... za-

Dnevni avaz 061-142-015
Karad`i}eve snajperiste iz 1992. godine. Vlada mora podnijeti ostavku odmah, a Tihi}u zabraniti svaki politi~ki rad. Patriota KASNE AUTOBUSI - Podr`avam „Centrotrans“, neka voze i molim da uklju~e svoja vozila na relaciji Rajlovac - @eljezni~ka stanica. Voza~i GRAS-a na toj liniji voze kako ho}e i kad ho}e, pa autobusa nema po 45 minuta. BORCI I FTV - Mi „zlatni ljiljani“ i borci odbranili smo televiziju od ~etnika. Danas nju vode pojedinci koji su bili u ~etni~koj ilija{koj brigadi ili su falsifikovali ljekarske nalaze da ne bi i{li na liniju. Zato ne ~udi {to su stali na stranu Tihi}a i Mujezinovi}a protiv nas pravih branitelja. Samo da ne pretjeraju. Zlatni ljiljan

odboru se onemogu}ava normalan rad - ka`e Jusuf Botonji}, predsjednik UO Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“. Oba kredita „vodi“ Ministarstvo finansija USK, koje i propisuje na~in raspisivanja tendera, a Ministarstvo zdravlja ima koordiniraju}u ulogu. - Na USK sada normalno radi smijenjena Vlada premijera Dedi}a, kao i smijenjeni direktor Kantonalne bolnice, a Upravni odbor ove ustanove, iako nerazrije{en, maltene djeluje ilegalno i odr`ava sjednice po ordinacijama - isti~e M. DEDI] Botonji}.

po{ljavate svoju djecu, rodbinu, prijatelje. Za djecu {ehida, RVI, za borce, za nas posla nema. Nama ste dali i odredili mrvice ispod va{eg stola. [ta re}i drugo kad ~ista~ice navedenih firmi imaju ve}a primanja od porodice poginulog pukovnika Armije RBiH. Izgubili smo svoje najmilije, dijelove tijela, za dr`avu u kojoj nam je svaki dan sve te`e i te`e. Na kraju, da smo izmanipulirani jesmo, ali znamo od koga! VLADA NA ODLASKU - Premijer Mujezinovi} trebao bi kazati koje politi~ke stranke stoje iza protesta. Nesposobna Vlada i SDA na odlasku je odgovor koji ne smije kazati. RU@NA SJE]ANJA - Ovo {to su naredili premijer Mujezinovi} i ministar Ahmetovi} podsje}a na „Holiday Inn“ i

Javna kuhinja u Distriktu ne radi od po~etka ove godine

Siroma{ni Br~aci gladuju zbog birokratije
Delegacija korisnika prava na dnevni obrok u javnoj kuhinji Br~ko Distrikta zatra`ila je ju~er od {efa Vladinog odjela za zdravstvo Admira ^andi}a da im isplati u martu obe}anu jednokratnu pomo}, jer kuhinja ne radi od po~etka ove godine. - Gladan sam ve} ~etiri dana. Ono malo socijalne pomo}i koju dobijem po osnovu te{ke bolesti, ne bude dovoljno za struju, vodu, komunalije i lijekove, a da ne govorim o bolesnoj supruzi i bolesnom djetetu. Nemam kuda, la`u nas, obe}avaju, a ni hrane ni tih obe}anih 165 maraka za januar i februar jo{ nema - kazao nam je Selim Besimovi} nakon razgovora sa ^andi}em. Javna kuhinja u Br~kom, za ~iji je rad u ovoj godini bud`etom planirano 300.000 KM i u kojoj je po strogim kriterijima pravo na obrok tri godine koristilo oko 130 najugro`enijih porodica, ne sprema hranu od 1. januara ove godine zbog neuspjelog tendera za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a. - Zakon o javnim nabavkama mora se po{tivati, a kao prijelazno

Vlada Distrikta: Ponovljen javni tender

rje{enje Vlada je prihvatila moj prijedlog i u martu donijela odluku da svim korisnicima javne kuhinje bude ispla}eno po 165 KM za januar i februar kao jednokratna pomo}. To zahtijeva propisanu tehni~ku proce-

duru, pa odluka jo{ nije provedena - objasnio je ^andi}. Dodao je da je drugi tender za javnu kuhinju u toku, ali se nije usudio prognozirati kada }e ona po~eti s radom. E. RA@ANICA

stranke

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

11

SAOP]ENJA Prljavom kampanjom SDA bje`i od odgovornosti za siroma{tvo

KOS-ovci se „sjetili“ Tribine SBB-a
Tihi}eva stranka kroz usta fantomskog odbora potpuno izmijenila Radon~i}ev govor
Slu`ba za odnose s javno{}u SDA-Sulejman Tihi} izdala je ju~er saop}enje svoje komisije za sigurnost, u kojem se ka`e kako je „ovih dana, pod okriljem Milorada Dodika, Fahrudin Radon~i} iz Banje Luke javno pozvao svoje i Dodikove beogradske mentore da pomognu u pohodu razbijanja BiH i Bo{njaka“. Komisija SDA bavila se izjavama osniva~a Saveza za bolju budu}nost (SBB) BiH Radon~i}a na tribini ove stranke odr`anoj u Banjoj Luci jo{ 15. aprila. SDA tvrdi kako je „Radon~i} ponesen za njega prirodnim ambijentom u kome se na{ao, javno upozorio svoje mentore u Beogradu da unutar SDA postoje patriotske snage koje mu se suprotstavljaju i koje mu ne}e dopustiti da uz pomo} svojih istomi{ljenika realizuje projekat podjele BiH“, ka`e se u saop}enju SDA iz kojeg je lako primijetiti da se potpuno izmi{ljaju re~enice koje uop}e nikada nisu izgovorene na Tribini SBB-a u Banjoj Luci.
Dio rukovodstva A-sda: SDA je za nas zavr{en projekt
(Foto: B. Nizi})

U Sarajevu odr`an Prvi kongres A-sda

Izet Had`i} izabran za predsjednika
Sa protesta: Najbolji dokaz {ta borci misle o „patrioti“ Tihi}u

Ogre{evi} zamjenik, potpredsjednici Ismet Kurtagi}, D`emaludin Lati} i Began Muhi}
Izet Had`i} izabran je za predsjednika A-sda na Prvom kongresu odr`anom ju~er u Sarajevu. Funkciju zamjenika predsjednika ubudu}e }e obavljati Nermin Ogre{evi}, dok su za potpredsjednike izabrani D`emaludin Lati}, Ismet Kurtagi} i Began Muhi}. Naglasili smo da }emo voditi politiku bo{nja~kog jedinstva, sa afirmacijom kulture kao pripadnika islamske vjere u evropskom identitetu - istakao je Had`i}.

Odgovor Saveza za bolju budu}nost BiH

Tihi}ev zavr{ni plan osvete braniocima BiH
Ajnad`i} ~etnicima predao Igman, a sada kao direktor ZIO-ja ’84 uni{tava Bjela{nicu Kompromitirali na{e komandante i ubijali im porodice
Povodom saop}enja fantomske Komisije za sigurnost SDA, Savez za bolju budu}nost (SBB) BiH u svom reagiranju nagla{ava da je vrlo indikativno za{to su potpuno probosanski stavovi gospodina Fahrudina Radon~i}a nai{li na srd`bu SDA i to sa zaka{njenjem od 10 dana, koliko je pro{lo od Tribine SBB-a u Banjoj Luci. pa`nju s ~injenice da narod mrzi aktuelnu vlast, i da SDA nema snage da se bavi ekonomijom, razvojem i borbom protiv siroma{tva i mafije. To se najbolje vidjelo prilikom pobune „zlatnih ljiljana“, boraca, RVI i {ehidskih porodica.

Mafija{ki lobiji
On je naveo da se ne smije dozvoliti da o sudbinama naroda i dr`ave brigu vode pojedinci i uski krugovi ljudi, „pogotovo sa da-

Bo{nja~ko jedinstvo
Na ju~era{njem kongresu izabrana su i 73 ~lana

Lati}: Otjerati Tihi}a
Potpredsjednik A-sda D`emaludin Lati} naveo je da je cilj ove stranke da okupi politi~ke bosanskohercegova~ke i bo{nja~ke faktore kako bi jednoga dana spojili bh. patriotski front, koji }e donijeti slobodu BiH. - SDA je za nas povijesno zavr{en projekt. Smatramo da je prvi zadatak Bo{njaka kao cjeline da tu|eg ~ovjeka koji je 2001. godine nenarodnom voljom doveden da vodi najja~u bo{nja~ku stranku, njega i njegovo rukovodstvo otjeramo s politi~ke scene - istakao je Lati}, Glavnog odbora stranke, te 21 ~lan Predsjedni{tva, me|u kojima je i [erif Patkovi}, predsjednik Skup{tine Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja FBiH. Za generalnog sekretara izabran je Admir Had`ipa{i}. - Danas smo utemeljili modernu evropsku, bosansku, bo{nja~ku narodnu stranku politi~kog centra, koja podjednako stavlja na vagu bosansko i bo{nja~ko.

Nalozi Damjanovi}a
[to se izdaje ti~e, predsjednik SDA-ove komisije Ned`ad Ajnad`i} to najbolje zna. Neka ka`e koliko `ivota na{ih najboljih momaka na du{i nosi, koje je kao komandant svjesno `rtvovao na Poljinama kada je poginulo 126 momaka ili neka danas objasni za{to je 1993. godine prepustio Golo brdo ~etnicima, a time i Igman, ~ime je otvorio mogu}nost da ~etni~ke jedinice u|u u Sarajevo, ali je sve, na sre}u, sprije~eno velikim herojstvom i novim nepotrebnim

Strah od oktobra
Umjesto polemike, SBB saop}ava re~enicu koja je i objavljena odmah nakon Tribine, a u kojoj je Radon~i} rekao: - Moja druga poruka usmjerena je ka Beogradu. I to iz prostog razloga {to Beograd lak{e ~uje poruke koje dolaze iz Banje Luke. Rije~ je o tome da predla`em Beogradu da preko instaliranih agenata u fantomskom odboru za sigurnost jedne stranke u Sarajevu prestane da unosi politi~ku konfuziju me|u Bo{njake i tako se direktno mije{a u budu}i izborni rezultat. U pitanju su predratni KOS-ovi visoki ofi-

Dodik i Tihi} u zagrljaju KOS-a: Predsjednik SDA projektirano proizvodi siroma{tvo i poni`enje Bo{njaka stvar ove zemlje. Tako|er, Radon~i} je u Banjoj Luci rekao da od njega niko ne mo`e o~ekivati da „u meni vidite novog Sulejmana Tihi}a, jer ja ne}u u~estvovati u tajnim podjelama Bosne i Hercegovine s gospodinom Dodikom i gospodinom ^ovi}em, gdje }e RS ostati netaknuta, a Federacija pu}i kao lubenica“. Stoga, SBB saop}ava da se brane}i Fikreta Muslimovi}a, koji je godinama pakovao rahmetli generalu. O~igledno ~lanovi Komisije za sigurnost SDA, koji na du{i imaju stotine bh. patriota

Lati}: Bh. patriotski front

poja{njavaju}i da misli na Sulejmana Tihi}a. na{njeg aspekta vladaju}ih stranaka gdje je dovedeno pitanje slobode misli“. - Oslobodit }emo BiH od raznih mafija{kih lobija. Ti lobiji godi{nje oplja~kaju vi{e od milijardu dolara na energetskom sektoru, prodaji lijekova, koncesijama..., istakao je Had`i}, dok je Ogre{evi} rekao da je A-sda spremna na partnerski odnos sa svima koji `ele jaku, normalnu i fuS. R. nkcionalnu BiH.

Priznao da na d`enazu generalu Deli}u nije oti{ao da se ne zamjeri Majki} i Dodiku
- Nepotrebno je da se Radon~i} brani od tobo`njeg savezni{tva s Miloradom Dodikom, sa kojim su SDA i Tihi} godinama u zvani~noj koaliciji i o ~emu svjedo~e njihovi javni zagrljaji, ljubakanja i tajni potpisi o podjeli BiH. Koliko Tihi}em - a ne
ciri, na`alost Bo{njaci, koji su bili prvo uba~eni u ARBiH i poznati su po tome {to nisu vodili nijednu bitku, a sada su se politi~ki aktivirali i izvr{avaju zadatke koje dobivaju izvana. To dr`ava koja `eli dobrosusjedske odnose i povratak regionalnog povjerenja ne treba raditi svojim susjedima. Izbori u BiH trebaju biti unutra{nja

Alispahi}: Droga i iranski novac

Ajnad`i}: @rtvovao bh. borce

Muslimovi}: Podmetao i rahmetli Deli}u

Radon~i}em - upravlja Dodik, najbolje potvr|uje i njegova sino}nja (preksino}) izjava na FTV da nije htio oti}i na d`enazu generalu Deli}u kako se ne bi zamjerio Du{anki Majki}, poznatom Dodikovom jastrebu navodi se u ju~era{njem saop}enju SBB-a BiH.
fantomska komisija za sigurnost o~igledno na{la uvrije|ena, jer se prepoznala, iako nigdje nije navedeno ime SDA. Predratni KOS-ovci i izdajnici o~ito imaju razloga za strah od oktobra, a koliki je njihov nemoral najbolje govori da su samo tri dana prije smrti generala Deli}a istoga napali,

koje su svjesno poslali u smrt u KOS-ovski provaljenim bitkama u opkoljenom Sarajevu, misle da }e pritiskom na SBB i Radon~i}a zaustaviti zakon o lustraciji i otkrivanje njihovih sramnih uloga prije rata i nakon njega, kada su najmonstruoznije stvari {pijunski i izdajni~ki radili ~ak i sa patriotskom krvlju, drogom koja je nestajala iz kase ministra policije i potom preprodavana, zatim iranskim novcem, tajnim organizacijama i atentatima u kojima su ubijani ljudi ili ~ak porodice na{ih komandanata, kako je to u~injeno Seferu Halilovi}u. SDA i ucijenjeni Tihi}, poznat po pomaganju Milo{evi}u u Hagu, kojem KOS-ovci nare|uju jer ga „imaju u {aci“, i na ovaj na~in `ele da skrenu

`rtvama na{ih branilaca i drugih komandanata ARBiH. I je li nastavak tog ratnog kontinuiteta to {to je kao direktor „ZOI-ja ’84“ svjesno uni{tio razvoj Bjela{nice, da bi se na miru razvijala Jahorina. Takvih pitanja za izdajni~ki KOS-ovski {tab SDA, koji i danas radi po nalogu Damjanovi}a iz Beograda koji iz sjene vodi izbornu kampanju SDA(!), ima jo{ puno. Trenutno, najaktuelnije jeste da li se projektiranim ekonomskim uni{tenjem „zlatnih ljiljana“, boraca, RVI i {ehidskih porodica provodi plan zavr{ne osvete prema braniteljima BiH i to u re`iji vrha SDA i KOSovaca u njemu, ka`e se u saop}enju Press centar SBB-a BiH.

Izborna skup{tina OO BPS-Sefer Halilovi}

Hajro Hrvat na ~elu stranke u @ep~u
U prisustvu predsjednika stranke Sefera Halilovi}a te istaknutih kadrova i parlamentarnih zastupnika BPS-Sefer Halilovi} u @ep~u je odr`ana Izborna skup{tina Op}inske organizacije stranke. Odlukom skup{tinske ve}ine za novog predsjednika OO BPS-Sefer Halilovi} izabran je Hajro Hrvat, a za njegovog zamjenika Asim Bajri}. Predsjednik stranke Sefer Halilovi} istakao je historijsku va`nost predstoje}ih izbora koji }e odrediti daljnju sudbinu BiH u narednih 50 do 100 R. Ag. godina.

12

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

panorama

MAGLAJ Eskalirali problemi u LD „Soko“

Optu`be i za krivolov
Turnir povodom Dana op}ine

Lova~ko dru{tvo je paralizirano od sekretara Mesuda Salki}a, tvrdi Hutinovi} Ko je govorio, suo~io se sa sankcijama
Godinama su lovci iz vi{e mjesnih sekcija poku{avali ukazati na brojne probleme u LD „Soko“ Maglaj. Uzaludni su bili, vele, i poku{aji iniciranja smjene odgovornih, prije svih sekretara Dru{tva, jer je, ka`u, privatizirao ovu lova~ku asocijaciju. Oni koji su progovorili suo~ili su se sa sankcijama. tpredsjednik UO LD „Soko“. - Finansijska policija je u prostorijama Dru{tva, radi svoj posao, MUP radi svoj posao, svi rade svoj poso. Ko je krivac, neka odgovara - veli Mesud Salki}, sekretar LD „Soko“ Maglaj. Lovci isti~u kako je poslije podmetanja trofeja iz krivolova pred vikendicu biv{eg predsjednika i njene paljevine on podnio ostavku. Iz straha od novih napada, nije pristao na razgovor. Na legalizirani krivolov upozorava i lovovo|a iz sekcije Jablanica Emin Husuki}. - Govorio sam i predsjedniku Dru{tva, kao i sekretaru, normalno, i lovo~uvaru Miri {ta je. Ka`e, poduzet }e

Me|unarodni karate turnir u Vitezu

U~estvovalo 820 takmi~ara iz 52 kluba
Povodom Dana op}ine u Vitezu je odr`an prvi me|unarodni turnir u karateu koji je veoma uspje{no organizirao KK „Mladost“. Turnir je otvorio na~elnik op}ine Vlado Alilovi}. Ovo je bio jedan od najmasovnijih sportskih doga|aja u Vitezu na kojem je nastupilo 820 takmi~ara iz 52 kluba Hrvatske, Srbije i BiH. Najvi{e uspjeha imali su doma}ini iz KK „Mladost“ ispred KK „[ampion“ sa Ilid`e. Tre}e mjesto ravnopravno su podijelili KK „Okinawa“ iz Sarajeva i KK „Holiday“ iz Gora`da. Zaslu`nim pojedincima i kolektivima za razvoj i podr{ku karatea u Vitezu doma}ini su dodijelili poseS. P . bne plakete.

Glavni centar
- Lova~ko dru{tvo je paralizirano od strane sekretara Mesuda Salki}a. Mene su, bez obrazlo`enja suspendirali na dvije godine samo zato {to sam progovorio o njihovom kriminalu - ka`e lovac Ejub Hutinovi}. Na nivou sekcije „Sikola“

[ta mi se (ne) svi|a u Kre{evu

Nema mira u LD

Obnovljen stari dio grada
Svi|a mi se {to je obnovljen stari dio grada, kao i to {to se i danas nastavlja tradicija kova~kih radnji i kova~a, po ~emu je Kre{evo prepoznatljivo od davnina. Od onoga {ta mi se ne svi|a, prvo je ~isto}a na{e Kre{ev~ice. Srednjo{kolci, ribari, gra|ani, samo {to u akcijama o~iste njene obale od otpada za nekoliko dana korito i obale budu puni sme}a. Ru`na je slika {to Zijad Ahbabovi}, ekonomista gra|ani ostavljaju sme}e pored puta, konkretno uz put Kre{evo - Kiseljak ili Kre{evo - Tar~in. Tokom ljeta na planinske visove oko Kre{eva u vrijeme branja borovnica dolaze bera~i iz drugih op}ina i beru ih uz pomo} grebena, time o{te}uju stabljiku i zbog toga druge godine nema roda - ka`e Zijad Ahbabovi}, H. ^u. ekonomista zaposlen u Poreznoj upravi.

Zanimljivo je da je upravo ovaj lovo~uvar osu|en pred Kantonalnim sudom u Zenici zbog krivotvorenja diplome na osnovu koje je zaposlen.

Oduzeta pu{ka
- Uprkos presudi, na osnovu ~ega mu je oduzeta pu{ka pa je jedini lovo~uvar koji bez pu{ke obavlja ovaj posao, {to je protivno zakonu o lovstvu, on je i dalje na poslu - isti~e Hutinovi}. Salki} navodi da ne bi znao odgovoriti na taj dio pitanja osim da lovo~uvar Mehinagi} ima vanredno zavr{enu {umarsku {kolu u Zavidovi}ima. U svakom slu~aju, mnogo posla za istra`ne i pravosudne organe koji, izuzev Finansijske policije, jo{ M. ^ABRI] uvijek {ute.

Salki}: Svi rade svoje

Hutinovi}: Za{to je suspendiran

Mehinagi}: Ima ko brine

zatra`ili su Salki}evu smjenu jer je vidljivo da je on glavni centar odlu~ivanja, a da su organi i tijela u Dru{tvu samo jedna ikebana i pijuni u rukama sekretara Dru{tva, ali niko ni{ta nije poduzeo, tvrdi Adem Mehinagi}, biv{i po-

se ne{to. Me|utim, ja sam podnio jo{ dvije prijave protiv njih - ka`e Husuki}. Poznato je da protiv lovo~uvara ima nekoliko prijava koje su ljudi poslali zbog krivolova i vo|enja ljudi u krivolov za nov~ane naknade,

ka`e Hutinovi}. Lovo~uvar Elmir Mehinagi} Miro ka`e da sve {to mogu da doka`u imaju ljudi koji se brinu za to. Ovdje je rije~ o ljudima sklonim ~injenju prekr{aja u lovi{tima, dodaje Mehinagi}.

Mujo Mand`uka predsjednik LD „Orlovik“
Mujo Mand`uka novi je predsjednik Lova~kog dru{tva „Orlovik „@ep~e. Osim Mand`uke u kandidaturi za novog predsjednika su bili i dosada{nji predsjednik Galib Grabus te Ramo Berbi}. Za potpredsjednika Dru{tva Skup{tina je imenovala Muhameda Muji}a, a za sekretara Husniju Prenti}a. Zikret Mand`uka izabran je za novog kinolo{kog referenta, a Jusuf Muji} za glavnog lovovo|u dru{tva. Upisnina za ~lanstvo iznositi }e i dalje 350 KM, a redovna lova~ka karta 100 KM. R. Ag.

Me|unarodna biciklisti~ka trka

Bijeljina bila doma}in u~esnicima
Bijeljina je prekju~er bila doma}in u~esnicima ^etvrte me|unarodne biciklisti~ke trke Banjaluka Br~ko - Bijeljina - Beograd, koja je uvr{tena u kalendar Me|unarodne biciklisti~ke organizacije UCI i boduje se za Svjetski kup. Nakon prigodnog predstavljanja 85 u~esnika iz 16 ekipa koje dolaze iz 20 zemalja, na~elnik op{tine Mi}o Mi}i} dao je znak da po~ne utrka na dionici Bijeljina - Beograd, dugoj 132 kilometra. Gra|ani Bijeljine imali su priliku pozdraviti vrhunske biciklisti~ke asove iz Bugarske, Rumunije, Srbije, BiH, Hrvatske, Slovenije, Gr~ke, Ma|arske, Italije i drugih zemaE. M. lja.
(Foto: G. Bobi})

Biciklisti na ulicama Bijeljine

panorama

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

13

RADIOAMATERI Otvoreno prvenstvo „Tuzla open 2010“

Pobjednik ekipa Stjepan Polja
Drugi bili radioamateri iz Gra~anice, a tre}i iz Zenice
U Tuzli je proteklog vikenda odr`ana amatersko prvenstvo radioamatera u goniometrisanju „Tuzla open 2010“. U~e{}e na ovom takmi~enju uzeli su predstavnici deset radioklubova iz FBiH, a ukupni pobjednik je ekipa Stjepan Polja sa osvojenih 66 bodova. Drugo mjesto zauzeli su radioamateri iz Gra~anice sa 44 boda, dok je tre}e mjesto pripalo ekipi iz Zenice sa 24 boda. Pojedni~no u kategorijma najvi{e znanja i spretnosti u obavljanju zadatka pronalska skrivene radiostanice pokazali su Amina ^eljo i Bato Mustafi} iz Gra~anice, Maja Gani} iz Zenice, Fadila ^amid`i} iz Stjepan Polja, Harun Ma{i} iz Tuzle, Tarik Hod`i} iz Kaknja, Behad Hasi} i Izudin Ahmetovi} iz Stjepan Polja te Edber Ta-

U~estvovalo 10 klubova
Sa takmi~enja iz biologije

U Osnovnoj {koli „Gornja Tuzla“

Odr`ano kantonalno takmi~enje iz biologije
Osnovna {kola „Gornja Tuzla“ bila je doma}in kantonalnog takmi~enja iz biologije za osnovce gdje je svoje istra`iva~ke radove poslalo 38 {kola, od kojih se 20 plasiralo u u`i krug takmi~enja. U~enici osmih razreda prezentovali su radove na portfoliju, dok su u~enici sedmih razreda testirani pismeno. Najbolje rezultate u kategoriji osmih razreda imale su {kole iz Tuzle „Mejdan“ i „Sjenjak“, dok su od sedmih razreda najuspje{niji bili u~enici O[ „Safvet-beg Ba{agi}“ iz Grada~ca. U okviru ovog takmi~enja uprili~ena je i izlo`ba likovnih radova osnovnih {kola sa podru~ja

Sa takmi~enja radioamatera: Pokazali znanje i spretnost

hmi{~ija iz Zenice. Organizator Radioklub Tuzla „T 91 AVW“ za sve po-

bjednike obezbijedio je prigodne medalje, diplome i pehare. Naredno takmi~enje, pre-

ma najavama, trebalo bi biti odr`ano u Gra~anici ili SrebrAz. S. eniku.

Najbolji likovni rad

Otvorena manifestacija „Bugojansko prolje}e“

Tuzlanskog kantona, od kojih su izabrani najbolji. Prvo mjesto pripalo je O[ „Ivan Goran Kova~i}“ iz Grada~ca, a drugo „Me|unarodnoj osnovnoj {koli“ iz TuE. D`. zle.

Okom kamere u Fojnici

Opasna rupa na mostu
Sa defilea ulicama grada U~estvovali i najmla|i

U defileu ulicama grada bilo 300 u~esnika
Tradicionalna manifestacija „Bugojansko prolje}e“ sve~ano je otvorena u sportskoj dvorani KSC. Manifestaciju je prigodnim recitalom otvorila Hana Had`iabdi}, ~lanica Dje~ije scene teatra Fedra. Nakon toga izveden je prigodan zabavno-muzi~ki program u kojem su u~estvovali ~lanovi Limene glazbe Bugojno, Gradski folklorni ansambl i Vokalni ansambl Bugojno. Sve~anosti je prethodio defile gradom oko tri stotine u~esnika ovogodi{njeg „Bugojanskog prolje}a“, koje je pozdravio veliki broj stanovnika Bugojna. Tokom skoro jednomjese~nog trajanja, bit }e izvedeno vi{e od dvadeset razli~itih sadr`aja u kojima }e u~estvovati osnovne i srednje {kole, nevladine organizacije, udru`enja, kulturna dru{tva... Manifestacija }e trajati do 19. maja. Organizator je KSC, generalni pokrovitelj Op}ina Bugojno, a medijski pokrovitelj RTV Bugojno. Az. M.

Ve} dva dana na `eljeznom mostu preko rijeke Draga~e pored hotela „Reumal“ u Fojnici, kojeg jo{ zovu i most zaljubljenih, na njegovoj sredini nedostaje jedna daska. Postoji mogu}nost da se pje{aci i {eta~i povrijede. H. ^u. Rupa predstavlja opasnost za pje{ake

MLADI

Kakanj

Tuzla

Lukavac

Na Tu{nju zabavni park
Na pomo}nom terenu stadiona „Tu{anj“ u Tuzli ve} nekolio dana radost mali{anima, ali i ne{to starijim generacijama predstavlja veliki zabavni park, koji je do{ao iz Srbije. Vozi}i, tvisteri, auta, tombole i druge zanimacije privla~e pa`nju velikog broja posjetilaca. Me|u njima, organizovanu zabavu na luna parku imali i {ti}enici Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, te mali{ani raznih udru`enja osoba sa posebnim potrebama. A. Mu.
Osvaja~i zlatnih medalja kod na~elnika I u~enici 6. razreda dali svoj doprinos

Prijem za uspje{ne sportiste
Na~elnik Kaknja Mensur Ja{arspahi} ugostio je ~lanove Karate kluba „Nara“, osvaja~e zlatnih medalja na 7. karate kupu sporta i ljubavi, koji je odr`an 14. februara. Gosti na~elnika bili su Amila D`omba, Miralem Ja{arspahi}, Emir Red`o i Emin D`omba, te trener Davor Vidovi}, Halim Fejzi}, trener Tekvando kluba „Nur“, i juniori Haris Mu{ija i Asim Muji}. Me|u gostima su bili i uspje{ni kakanjski nogometa{ Ajdin D`elo i atleti~ar Amel Tuka sa trenerom Halimom Az. S. Sedi}em.

Tribina za budu}e srednjo{kolce
O[ „Lukavac Grad“ za u~enike zavr{nih razreda organizirala je tribinu o izboru budu}eg zanimanja. Prema rije~ima pedagogice Alme Osmanovi}, jedan od razloga za organizovanje tribine bila je i anketa koja je pokazala da 32 posto u~enika jo{ uvijek se nije opredijelilo koju srednju {kolu upisati. U radu tribine u~estvovali su predstavnici srednjih {kola iz Lukavca i Tuzle, te sugra|ani uspje{ni u svom poslu (advokat, frizer...). I u~enici 6. razreda svojim su drugovima poku{ali na {aljiv na~in pomo}i u odabiru `ivotnog poziva. M. Ka.

Obradovana djeca iz Doma

(Foto: A. Bajri} Blicko)

14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

panorama

TAKMI^ENJA Na prostoru SRC „David“ u Bijeljini

Odr`ana dr`avna izlo`ba pasa
Prijavljeno 300 pasa iz {est zemalja
Dru`enje propra}eno pjesmom i igrom
(Foto: D. Stojni})

Dobra organizacija

Dani „^e{ke besede“ u Prijedoru

Na dru`enju se okupilo oko 300 ^eha
U Prijedoru su prekju~er u popodnevnim satima nakratko i ulice „propri~ale“ na te~nom ~e{kom. Sve zbog Dana „^e{ke besede“, tradicionalne manifestacije koja je u petom dru`enju okupila oko 300 ^eha iz jedanaest „^e{kih beseda“ iz BiH, Hrvatske i Republike ^e{ke, iz Ugarskog Broda. sela pored Prnjavora. - Prilika je ovo da ^esi kroz igru i pjesmu, prelijepe no{nje, prikazivanje na{ih obi~aja, tradicije i kulture, s Prijedor~anima podijele radost ovog jedinstvenog dru`enja - kazao je Man u ime svih ^eha, koji su uprkos ki{i sumorne prijedorske ulice nakratko „obojili“

Na prostoru Sportsko-rekreacionog centra „David“ u Bijeljini ju~er je odr`ana dr`avna izlo`ba pasa svih rasa, sa specijalkama za prvu i drugu SC grupu. Organizator je bila Kinolo{ka unija u BiH, a za izlo`bu je bilo prijavljeno 300 pasa iz Rusije, Bugarske, Ma|arske, Srbije, Hrvatske i BiH. Prema rije~ima Mirsada [abanovi}a, jednog od organizatora, ju~er je odr`ano i

Marijanov: Uzgajaju sibirske haskije

Poma`e i Vlada ^e{ke
Prisustvovala je i Jana Stara, konzul i ata{e za kulture Ambasade Republike ^e{ke u BiH, koja je kazala da rad Udru`enja ^eha u 45 zemalja kroz program i finansijski s 600.000 eura Zvonko Man, predsjednik Udru`enja ^eha iz Prijedora, pohvalio se internacionalnim dru`enjem ^eha, koje su upotpunili i prijatelji, talijanska i ukrajinska nacionalna manjina koji su u grad na Sani, specijalno za ovu priliku, do{li iz [tivora, podr`ava i Vlada Republike ^e{ke. Za „^e{ke besede“, koje na prostoru BiH okupljaju oko 700 ^eha, ovim programom se na godi{njem nivou izdvaja 12.000 maraka. raznovrsnim no{njama i uz obaveznu harmoniku razveselili pjesmom i igrom. U Prijedoru danas `ivi oko 80 ~e{kih porodica, a na osnovu fotografija i pisanih dokumenata Udru`enja, ^esi su na ove prostore do{li M. Z. prije 120 godina.

dr`avno prvenstvo za rotvajlere i dobermane, na kojem su izlagali vode}i uzgajiva~i iz zemlje i regiona.

Dobre ocjene
Emir Kucalovi} iz ^eli}a, koji se ~etiri godine bavi uzgojem pasa, na izlo`bi je u~estvovao sa Rexom, desetomjese~nim mu`jakom rase bosanski tornjak.

Kucalovi}: Poslu`ilo vrijeme

- Reksu je ovo druga izlo`ba i nadamo se dobrim ocjenama. Organizacija je odli~na, a vrijeme nas je poslu`ilo - ka`e Kucalovi}. Supru`nici Anita i @eljko Marijanov na izlo`bu su stigli iz Belog Manastira u Hrvatskoj, sa svojim ljubimcima rase sibirski haski, `enkama Coala-Dea koja ima tri mjeseca i Wipi od

1,5 godina te mu`jakom Amore Mio od 1,5 godina.

[irom regiona
- [est godina uzgajamo sibirske haskije i imamo sedam odraslih pasa. Na izlo`be idemo {irom regiona, a do sada smo osvajali brojne nagrade ka`e Anita, koja je u porodici zadu`ena za odgajiva~nicu E. MUSLI pasa.

Specijalka tornjaka „Rama 2010.“ na Makljenu

U {est razreda predstavljeno 70 pasa
Na prijevoju Makljen kod restorana „Kod babe Janje“ u subotu je odr`ana 7. tradicionalna izlo`ba autohtone bh. pasmine pasa tornjaka „Specijalka tornjaka Rama 2010“. Ova manifestacija odr`ana je pod pokroviteljstvom Unije kinolo{kih saveza BiH, a u organizaciji KK „Tornjak Rama“. Ukupno je predstavljeno 70 tornjaka koji su ocjenjivani u {est razreda. U razredu {ampioni mu`jaci prvi je pas Bandit, vlasni{tvo dr. Ivice ^i~ka iz Kupresa, a {ampion kod `enki je [ara, vlasni{tvo Ivana Tadi}a iz Jakli}a. Ukupni pobjednik dana je tornjak Atos Ivice Brkana iz Viteza, a najljep{a `enka je [ara-Lasa, vlasni{tvo Kre{imira Bol~eca iz Osijeka (Hrvatska). Dragan Ostoji}, predsjednik Unije kinolo{kih saveza BiH, ovu manifestaciju oci-

Organizovana akcija u Trebinju

Najljep{a [ara-Lasa i pobjednik Atos sa organizatorima

Ostoji}: Visoka ocjena

jenio je najvi{om ocjenom. - Visoku ocjenu izlo`ba zavre|uje zbog odli~ne organizacije i ~injenice da su ovdje do{li svi poznatiji uzga-

jiva~i tornjaka u na{oj zemlji. Ovdje su svoje pse dovela 43 izlaga~a, od ~ega pet iz susjedne Hrvatske - ka`e Dragan H. M. Ostoji}.

Mnogi su se odazvali akciji sadnje stotinu stabala

Sportske igre prosvjetnih djelatnika

Posadimo stablo sa~uvajmo prirodu
U Trebinju je ju~er organizovana akcija sadnje stotinu stabala na vi{e lokaliteta u gradu u okviru projekta „Posadimo stablo - sa~uvajmo prirodu“. Ovaj projekat je provoden u organizaciji Ministarstva za porodicu, omladinu i sport u Vladi RS i JP „Srpske {ume“, u saradnji sa Op{tinom Trebinje i udru`enjima i omladinskim organizacijama koja se bave ekologijom. U~estvovali su zaposleni u Komunalnom preduze}u i Centru za gazdovanje kr{om iz Trebinja, ~lanovi Odreda izvi|a~a Trebinje, kao i delegacija Op{tine, na ~elu sa na~elnikom DobroP M. . slavom ]ukom.

Najvi{e uspjeha imali Posavljaci
U Od`aku su zavr{ene Druge me|u`upanijske igre prosvjetnih djelatnika na kojima su nastupili predstavnici tri kantona s hrvatskim nastavnim planom i programom, te Sveu~ili{ta u Mostaru. Ponovno su najvi{e uspjeha imali Posavljaci i zaslu`eno osvojili najvi{e prvih mjesta. Natjecanje na Igrama odvijalo se u ~etiri discipline. U ko{arci prvo mjesto pripalo je Posavini, drugo Srednjoj Bosni, a tre}e Zapadnohercegova~kom kantonu. U malom nogometu prva je ZH@, druga Srednja Bosna, a tre}e
Prosvjetari u~esnici Igara

Sveu~ili{te Mostar. Najbolji u stolnom tenisu je Posavski kanton, ispred ZH@, dok je u odbojci prvo mjesto pripalo

osnovnim {kolama op}ine Ora{je, drugo Srednjoj {koli u Od`aku, a tre}e ZapadnoherceA. O. gova~kom kantonu.

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

15

BANJA LUKA Krvavi obra~un u naselju Rakova~ke Bare

U razmjeni vatre suparni~kih klanova hicima u glavu usmr}en Nedeljko ]ulum
Te{ko ozlije|eni Jovan Jo{ilo osumnji~en za ubistvo, a Dejan Kosti} za poku{aj ubistva Policija traga za Slavi{om ]ulumom i Dejanom ^aji}em
Banjalu~anin Nedeljko ]ulum (19) smrtno je stradao, a njegov sugra|anin Jovan Jo{ilo (27) te{ko je ozlije|en u me|usobnom oru`anom obra~unu koji se dogodio u subotu oko 20.45 sati na glavnom semaforu u banjalu~kom naselju Rakova~ke Bare. Rije~ je o dvije suprotstavljene kriminalne skupine u Banjoj Luci koje su istra`iteljima odranije poznate. auta i to njemu u noge. Obojica su potom zaustavili vozila. Jo{ilo je nastavio pucati u BMW u kojem se nalazio ve} te{ko ranjeni 19-godi{nji ]ulum. Njegov stariji brat s pu{kom u ruci po~eo je bje`ati, a za njim i ^aji}, dok je Jo{ilo ostao i pozvao policiju. Obojica ranjenih u pucnjavi su hospitalizirana petnaest minuta nakon obra~una. Nedeljko ]ulum je ve} tada bio u kriti~nom stanju, dosta je iskrvario, a imao je vi{e prostrelnih rana na glavi, te{ku ozljedu mozga te je pao u duboku komu. Nakon toga, na~elnik Odjela anesteziologije KC Banja Luka Darko Goli}, koji je bio de`urni ljekar, pacijenta je po hitnom postupku stavio na aparate za vje{ta~ko disanje, ali je mladi} preminuo

Uni{teni automobil

(Foto: H. Manov)

Po`ar u Prozoru

Izgorio „opel kadet“
U ulici Kralja Tomislava u Prozoru, pored ku}e Ante Baketari}a, zapalio se automobil „opel kadet“ vlasni{tvo A. D. Vozilo je u potpunosti uni{teno, a prilikom poku{aja ga{enja lak{e povrede zadobio je vlasnik vozila. Zbog blizine vatre o{te}ena je i fasada ku}e. Uvi|aj su izvr{ili pripadnici kriminalisti~ke policije PS Prozor. H. M.

Potkraj kod Breze

Izguravanje s ceste
Prema prvim informacijama, oko 20.30 sati, u blizini „Ideal“ pumpe, Nedeljko ]ulum koji je bio u vozilu BMW sreo se sa Jovanom Jo{ilom koji je do{ao u d`ipu „grand ~iroki“. Odmah su se posva|ali te su na brzom putu, nao~igled drugih voza~a, po~eli pretjeca-

Dvojica pretukla protivnika
U Potkraju kod Breze H. A. (35) i H. S. (25), oba iz Ilija{a, napali su prekju~er 27-godi{njeg G. A. iz Breze, koji je zadobio povrede. Povrije|eni je upu}en u sarajevsku bolnicu Ko{evo. Policajci su izvr{ili uvi|aj i provode daljnju istragu o ovom napadu.

Istra`itelji na mjestu vatrenog okr{aja

(Foto: M. Lugi})

Prijavljivani za razna krivi~na djela
Sini{a [aki} Kinez ranije je osu|ivan zbog razbojni{tva, a protiv njega je podneseno 11 izvje{taja Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka za razli~ita krivi~na djela. Zoran Piljagi} tako|er je osu|ivan za razbojni{tvo i protiv njega su podnesena dva izvje{taja. Kosti} je osu|ivan za razbojni{tvo i protiv njega je re|eno je da se prioritetno slu~aj mora rije{iti. Istra`itelji su ju~er radili na spre~avanju krvave osvete, za koju pretpostavljaju da }e uslijediti nakon {to je mladi ]ulum podlegao. Kada je rije~ o motivima, ju~er su se tako|er mogle ~uti razli~ite {pekulacije. Me|utim, istra`itelji su upozoravali na podatak da se radi o krominalnim skupinama koje se godinama sukobljavaju, a sami motivi za takvo pona{anje poznapodneseno {est izvje{taja za razli~ita krivi~na djela. ^aji} je osu|en za razbojni{tvo i protiv njega je podneseno 29 izvje{taja. Babi} je osu|ivan za razna krivi~na djela, a Slavi{a ]ulum za sve vrste imovinskih delikata i nasilni~ko pona{anje. Protiv njega je tako|er podneseno 17 izvje{taja za razna krivi~na djela. ti su najbolje njima. Policija je ju~er tokom dana izvr{ila na stotine pretresa banjalu~kih ulica, lokala, stanova u kojima bi bjegunci ]ulum i ^aji} mogli biti. Blokirane su ulice u kojima se desio obra~un, ve}i dio naselja Lau{, u kojem stanuju ]ulum i Kinez. U poslijepodnevnim satima u CJB Banja Luka odr`ana je i vanredna preskonferencija. Zamjenik na~elnika CJB Banja Luka, @eljko Domazet, pojasnio je

D`ip u kojem je bio ranjeni Jo{ilo

U~estvovao u napadu na ljekara
Dejan ]aji} je, prema sumnjama policije, jedan od u~esnika napada na banjalu~kog ljekara Nenu Dobrijevi}a, koji je pretu~en u petak oko 18 sati. Zdravstveno stanje banjati jedan drugog u namjeri da neko od njih izleti s ceste. No, nakon {to se to nije desilo, uslijedila je pucnjava. Istra`itelji imaju informaciju da je ubistvu ]uluma svjedo~io njegov brat Slavi{a ]ulum, Dejan ^aji} i Dejan Kosti}, koji su na lice mjesta stigli automobilom „fijat tipo“. Policajci su provjeravali i informacije o~evidaca, prema kojima je Slavi{a ]ulum prvi zapucao u Jo{ilovo auto, a potom Jo{ilo mla|em ]ulumu pucao direktno u glavu. Stariji brat je tada uzvratio ispaliv{i {an`er iz automatske pu{ke u prozor Jo{ilovog lu~kog kardiologa ju~er je bilo stabilno. On je dao izjavu policiji, prema kojoj nije mogao objasniti motive napada, niti nasilni~ko pona{anje mladi}a koji su ga napali. ju~er u 11.15 sati. Nakon vijesti da je Nedeljko izgubio bitku za `ivot, policiji je dojavljeno da skupina sa Lau{a ne}e dozvoliti da Jo{ilo `iv napusti Klini~ki centar, gdje je zadr`an zbog ustrelnih rana u obje natkoljenice.

Slavi{a ]ulum (26), koji je radio kao izbaciva~ u banjalu~kom klubu „Live“, ve} godinama je u sukobu s kriminalnom grupom Sini{e [aki}a Kineza (25). Vi{e puta su ranjavali jedan drugog, policija ih je vi{e puta privodila, hapsila zbog pucnjava, paljenja vozila, tu~a i drugih krivi~nih djela. I Jovan Jo{ilo je tako|er poznat policiji po pucnjavama. Bio je osu|en na 4,5 godine zatvora zbog trgovine narkoticima. Sa njim je u d`ipu, koji je navodno kupio upravo od Kineza, u momentu pucnjave bila i njegova djevojka, izvjesna Indira. Ona je kao svjedok dala izjavu policiji.

^esti sukobi Nezgoda kod Kaknja i ranjavanja Te{ko povrije|en
Zejnil Kadri}
Zejnil Kadri} zvani Zenga, ratni veteran iz Kaknja, te{ko je povrije|en u saobra}ajnoj nezgodi na dionici magistralnog puta M-17 u mjestu Topla Voda u neposrednoj blizini Donjeg Kaknja. Kadri} se kretao kao pje{ak dionicom magistralnog puta kada je na njega naletio automobil „seat“ (970-E-939), kojim je upravljao Goran Gunjevi} iz Prnjavora. Kadri} je s te{kim tjelesnim povredama prevezen u Dom zdravlja Kakanj, a nakon toga u Kantonalnu bolnicu Zenica i prema posljednjim informacijama nalazi se van `ivotne opasnosti. Zadobio je povrede kuka i donjih ekstremiteta. Ovaj demobilisani borac koji boluje od PTSP-a i koji je svakodnevno pje{a~io magistralnim putem M-17 nema ni zdravstveno osiguranje. Slu`benici PS Kakanj obavili su uvi|aj, a saobra}aj na ovoj dionici odvijao se Az. S. nesmetano.

Mogu}a osveta
Patrole policije uputile su se prema bolnici kako bi sprije~ile daljnje obra~une jer je nagovije{teno da bi neko iz ]ulumove grupe mogao do}i u bolnicu i ugroziti ne~iji `ivot. Svim policijskim stanicama iz vrha MUP-a RS na-

BMW u kojem je ubijen 19-godi{njak

novinarima da }e protiv Jo{ila biti podnesen izvje{taj za te{ko ubistvo, a protiv Dejana Kosti}a, koji je tako|er uhap{en, izvje{taj za ubistvo u poku{aju. On je kazao da se traga za ]ulumom i ^aji}em, koji su najvjerovatnije pobjegli prema Bosanskoj Gradi{ci. Naveo je da se obezbje|uju ku}e u kojima `ive Kinez i ]ulum. Pojasnio je i da su bra}a ]ulum te Kosti} i ^aji} vozilom pratili i pretjecali Jo{ila, te da je ]ulum najvjerovatnije prvi pucao. Na desetine metaka je ispaljeno u obra~unu iz automatske pu{ke i dva pi{tolja. V. STEVANOVI]

Prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica

16

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

crna hronika

DROGA Akcija policije na podru~ju Ljubinja

Nakon uvi|aja vozilo vra}eno vlasniku

(Foto: O. Mujki})

[pionica kod Srebrenika

Iz vozila izbacio dvije vre}e sa 15 kilograma skanka
Uhap{en 23-godi{njak iz Trebinja koji je vozio „golf 4“ u kojem se nalazila droga

Pored ceste na|en ukradeni „reno“
U [pionici kod Srebrenika ju~er su srebreni~ki policajci prona{li napu{teno vozilo „reno 9“ (O11-M860), za koje se pretpostavlja da je ukradeno. Dodatnim provjerama utvr|eno je da je vlasnik vozila S. M. iz [i}kog Broda kod Tuzle, iz ~ije su gara`e, za sad nepoznati lopovi, u petak oko pono}i ukrali automobil. Kako saznajemo od vlasnika vozila, koji je nakon poziva srebreni~kih policajaca stigao na lice mjesta, lopovi su razvalili ulazna vrata na njegovoj gara`i, a potom su iz unutra{njosti ukrali „reno“ i motocikl „java“. Ukradeni motocikl prona|en je dan nakon kra|e u okolini [i}kog Broda, a uvi|aj na mjestu pronalaska vozila ju~er su obavili pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona koji tragaju za kradljivcima. Nakon obavljenog uvi|aja, prona|eno vozilo marke „reno“ vra}eno O. M. je vlasniku.

Zubac na pres-konferenciji s na|enom drogom

„Golf“ u krugu policije

Prijavljena ~etvorica u Banjoj Luci

Odustali od plja~ke jer ih je napao pas
Pripadnici CJB Banja Luka podnijelui su Okru`nom tu`ila{tvu izvje{taj protiv ~etiri osobe zbog sumnje da su po~inili pet krivi~nih djela i to poku{aj razbojni{tva, izazivanje op}e opasnosti, pomaganje, te{ka kra|a i neovla{tena proizvodnja i promet oru`ja ili eksplozivnih materija. Izvje{taj je podnesen protiv A. \. (20), D. R. (19), D. S. (19) i S. P. (22), svi iz Banje Luke, zbog sumnje da su u februaru ove godine, prema prethodnom dogovoru, do{li do preduze}a d. o. o. „Marinkovi} komerc“ gdje su namjeravali upotrebom fizi~ke snage i prethodno ukardenog automatskog pi{tolja marke „{korpion“ kalibra 7,65 milimetara od radnika navedenog preduze}a ukrasti novac. Me|utim, prilikom poku{aja razbojni{tva napao ih je pas, nakon ~ega su se udaljili s lica mjesta ne ukrav{i ni{ta.

Pripadnici CJB Trebinje oduzeli su prekju~er poslije podne na podru~ju Ljubinja, u blizini magistralnog puta M-6, nedaleko od raskrsnice za selo Ban~i}i, 15 pakovanja skanka ukupne te`ine 14.810 grama, ~ija je vrijednost procijenjena na oko 40.000 KM, potvr|eno je ju~er na pres-konferenciji u CJB Trebinje.

Raniji dogovor
Pretpostavlja se da je dvije vre}e s 15 pakovanja skanka iz automobila „golf 4“ izbacio voza~ Ranko

Koprivica (23), nastanjen u Trebinju, nakon {to je primijetio policijsku patrolu. Njega je nedugo potom policija zaustavila u ulici Tvrdo{ki put u Ljubinju. Me|utim, on se, dovode}i u opasnost `ivot policajca, velikom brzinom udaljio s lica mjesta, ali je u policijskoj akciji prona|en i uhap{en. Pored njega, slobode je li{en i Vladimir Antovi} koji se vozilom „fijat bravo“ kretao ispred automobila „golfa 4“, za kojeg se sumnja da je bio u dogovoru s Koprivicom. On je nakon saslu{anja u

policiji pu{ten na slobodu. Kriminalisti~kom obradom utvr|eno je da je osumnji~eni Koprivica izvr{io krivi~no djelo neovla{teno posjedovanje droge i napad na slu`beno lice. Nakon dokumentiranja navedenih krivi~nih djela, izvje{taj }e biti predat Okru`nom tu`ila{tvu Trebinje.

Dobri rezultati
- Pripadnici CJB Trebinje, u posljednja ~etiri mjeseca, dokumentirali su 12 izvje{taja o po~injenom krivi~nom djelu kojima je obuhva}eno 14 osoba zbog

po~injenih krivi~nih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih sredstava. Prona|eno je i oduzeto 52 kilograma i 486,15 grama opojne droge skank, 542,50 grama heroina te 70 grama spida. U ovo ne ulaze koli~ine koje smo zajedno s kolegama iz Stoca presjekli u ovom vremenskom periodu i to zapljena oko 10 kilograma skanka, kao i krajem pro{le godine kada je na|eno osam kilograma skanka - rekao je ju~er na konferenciji za novinare Goran Zubac, na~elnik P. M. CJB Trebinje.

Udes u Vinjanima kod Posu{ja

Poginula 68-godi{nja Ana Juri{i}
[ezdesetosmogodi{nja Ana Juri{i}, putnica automobila „opel kadet“, poginula je prekju~er oko 17.50 sati u saobra}ajnoj nesre}i na regionalnom putu Posu{je Vir u mjestu Vinjani. Kako saznajemo u MUPu Zapadnohercegova~kog kantona, u ovom mjestu direktno su se sudarili „opel“ kojim je upravljao Anin suprug Ivan Juri{i} (64) i „mercedes“ za ~ijim se volanom nalazila 19-godi{nja A. L. Prema policijskim informacijama, Juri{i}, koji se kretao iz Posu{ja prema Viru, iz jo{ neutvr|enih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom, te je pre{ao u suprotnu traku, odakle je dolazio „mercedes“. Kako saznajemo, voza~ica „mercedesa“ poku{ala je izbje}i sudar, ali je za tako ne{to ve} bilo kasno. Ljekari Hitne pomo}i na licu mjesta su konstatirali smrt 68-godi{nje `ene, dok su u Sveu~ili{nu klini~ku bolnicu Mostar prevezeni voza~i oba vozila. A. L. je ju~er otpu{tena iz bolnice na ku}no lije~enje, dok je Juri{i} zadr`an zbog jo{ neutvr|enog stepena povreda. Od voza~a su uzeti uzorci krvi radi alkotestiranja, dok }e nad vozilima biti obavljena A. Du. vje{ta~enja.

Mostarska bolnica: Voza~ zadr`an na lije~enju

Trojica optu`ena za razbojni{tvo

Napali prodava~icu i ukrali 107 KM
Trojica mladih Zeni~ana suo~iti }e se krajem mjeseca s izja{njenjem o potvr|enoj optu`nici pred Kantonalnim sudom u Zenici. Prema optu`nici Kantonalnog tu`ila{tva ZDK, Elvir (Murtedana) [ahdan (19), koji se brani sa slobode, te dvojica njegovih prijatelja koji su u pritvoru, Mujo (Muhameda) Halilovi} (20) i Eldin (Muje) Halilovi} (21), napali su 11. februara ove godine radnicu Sadetu O. u prodavnici „Uno-trade“ u Zenici. Dok je Mujo vani ~uvao stra`u, Elvir i Edin u{li su i zaprijetili joj, a potom je Elvir i udario {akom u glavu, prijete}i odvija~em. Nakon toga, Eldin je uzeo 107 KM i potom su se svi dali u bijeg. O potvr|enoj optu`nici trojica optu`enih izjasnit A. D`. }e se 29. aprila.

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

17

MOSTAR Nakon ubistva u Donjoj Dre`nici

Hasana Be~i}a ~etiri hica pogodila u grudni ko{
Osumnji~eni Kemal Be~i} predat Tu`ila{tvu HNK, gdje }e mu biti predlo`ena mjera pritvora
Kemal Be~i} (44) iz Donje Dre`nice kod Mostara koji je prekju~er ujutro rafalom iz automatske pu{ke te{ko ranio svog ro|aka Hasana Be~i}a (55), uslijed ~ega je ovaj od te{kih povreda podlegao na putu prema mostarskoj bolnici, predat je ju~er u nadle`nost Tu`ila{tva HNK. Ovo nam je potvrdila de`urna kantonalna tu`iteljica Dubravka Ivani{evi}, koja je kazala kako je smrt ubijenog nastupila od nekoliko metaka koji su se nalazili u njegovom tijelu. Nezvani~no
Mjesto nezgode: Obavljen uvi|aj
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Bistarac kod Lukavca

Ozlije|en voza~ „audija“
Na magistralnom putu Tuzla - Doboj, u mjestu Bistarac kod Lukavca, preksino} u 20.20 sati dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila povrede. Do nezgode je do{lo kada su se sudarili automobil „audi 80“ kojim je upravljao M. D. (25) iz Lukavca i „golf 5“ kojim je upravljao B. O. (56), tako|er iz Lukavca. Oba voza~a zatra`ila su pomo} na UKC-u Tuzla, gdje je voza~ M. D. zadr`an na lije~enju. O te`ini povrede ljekari se nisu izjasnili. Policajci su izvr{ili uvi|aj A. H. na licu mjesta.

Tokom policijske kontrole

Prona|en paketi} marihuane
Detalj s policijskog uvi|aja nakon ubistva

Be~i}: Podlegao ozljedama

saznajemo da se radilo o ~etiri metka koja su prona|ena u Hasanovom grudnom ko{u, a jedan je ~ak zavr{io u blizini srca. Tu`iteljica Ivani{evi} navela je da }e ispitati osumnji~enog, nakon ~ega }e u roku od 24 sata odlu~iti o

eventualnoj mjeri jednomjese~nog pritvora. Prethodno je Kemal kriminalisti~ki obra|en u PU Mostar. Na pitanje kako je do{lo do ovog oru`anog incidenta, tu`iteljica je samo kazala da se radilo o sva|i dvojice ro|aka. Detalje zbog istrage

nije `eljela iznositi. Kako saznajemo, policija je utvrdila da su obojica ve} du`e vrijeme bili u sva|i. Sukobljavali su se zbog stoke, ali prete`no zbog imovine. Sve je prekju~er kulminiralo sva|om oko cijevi za naA. Du. vodnjavanje.

Radnici Sektora kriminalisti~ke policije CJB Banja Luka, na pla`i „Abacija“, prilikom legitimisanja @. S. (31) iz Banje Luke, prona{li su i privremeno oduzeli 0,9 grama marihuane upakovane u PVC vre}icu. Osumnji~eni je uhap{en

i priveden u slu`bene prostorije, gdje je izvr{ena kriminalisti~ka obrada, nakon ~ega je pu{ten na slobodu. Protiv @. S. nadle`nom tu`ila{tvu bit }e podnesen izvje{taj zbog po~injenog krivi~nog djela neovla{tena proizvodnja i promet opojnih droga.

Na zahtjev Tu`ila{tva ZDK

Odre|en pritvor Mahiru Smailovi}u
Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda Zenica Hilmo Ahmetovi} ju~er je odredio jednomjese~ni pritvor za Mahira (Senada) Smailovi}a (23) iz Zenice, zbog sumnje da je po~inilac najmanje dva razbojni{tva pro{le i ove godine, u kojima je upotrijebljena i sila. Prema navodima iz policijske prijave, pro{le godine u brzom vozu Smailovi} je sa izvjesnim Elvirom [abanovi}em, koji je ve} u pritvoru, napao Darka T., nanio mu ozljede i oteo mobitel. U martu ove godine osumnji~eni je sa jo{ dvije osobe napao Sifeta D. otev{i mu 15 KM. A. D`.

Iz kioska odnijeli cigarete
U ulici Lond`a u Zenici oplja~kan je kiosk vlasni{tvo „Univerzalprometa“ Tuzla, iz kojeg je ukradena neutvr|ena koli~ina cigareta i drugih artikala, {to }e biti utvr|eno nakon izvr{ene inventure. Policajci su izvr{ili uvi|aj.

Provalili u stolarsku radnju
U Begovom Hanu kod @ep~a nepoznate osobe provalile su u magacin stolarske radnje vlasni{tvo ^. V. Lopovi su tom prilikom odnijeli dijelove od stolarskih ma{ina. Kra|a je prijavljena policiji koja je obavila uvi|aj i provodi daljnju istragu.

Tuzla, @ivinice, Banovi}i i Kladanj 061-660-847;

Vlasenica,Srebrenica i Bratunac 065-174-704

18

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA

AB
Nudi vam:
-kompletan internisti~ki pregled -laboratorijska dijagnostika -ultrazvu~na dijagnostika -ku}ne posjete -holter EKG
Turisti~ka agencija

Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23 Tel.: 660-635, 716-200

„VIVENDI“ SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
Uprava za indirektno oporezivanje obavještava obveznike indirektnih poreza o moguænostima korištenja slijedeæih pojednostavljenja u carinskom postupku: lokalno (kuæno) izvozno carinjenje (status ''odobrenog izvoznika'') i postupak po karnetu TIR.

„PRVOMAJSKI PRAZNICI NA MORU“
od 30. 04 do 03. 05.
sa prevoz.
Apartmani „Medena“ Trogir, 145 175 KM 1. MAJ NA MARJANU hotel „Medena“ - Trogir od 170 do 225 KM hotel „Neum“ - Neum 147 KM hotel „Laurus“ - Drvenik 130 170 KM hotel „Bonaca“ - Makarska 146 176 KM Usluge na bazi polupansiona ({vedski stol),

Lokalni postupak izvoznog carinjenja omoguæava uèesnicima u carinskom postupku pojednostavljenje procedure, ubrzanje protoka roba, smanjenje troškova za korisnike (odobrene izvoznike), unapreðenje saradnje sa privrednim subjektima. Postupak po karnetu TIR za sve uèesnike u lancu meðunarodnog tranzitnog prevoza robe omoguæava: jednostavan transport robe od polazne do odredišne zemlje, poveæanu sigurnost lanca isporuke, olakšano kretanje robe u tranzitu, pojednostavljenje i ubrzanje provoznog postupka i protoka robe, razvoj meðunarodne trgovine, smanjenje troškova za preduzeæa i prevoznike, smanjenje potrebe za fizièkom kontrolom robe u tranzitu i drugo. O navedenim pojednostavljenjima, Uprava za indirektno oporezivanje donijela je uputstva: - Uputstvo o o lokalnom izvoznom carinjenju (''Slu`beni glasnik BiH, broj 46/09), - Uputstvo o provoðenju postupka po karnetu TIR (''Slu`beni glasnik BiH'', broj 2/10), - Uputstvo o postupku odobravanja drumskog vozila i kontejnera za prevoz robe pod carinskim obilje`jem u sistemu TIR (''Slu`beni glasnik BiH'', broj 3/10), koja su, zajedno sa obrascima propisanim ovim uputstvima, dostupna svim zainteresovanim subjektima i na web stranici UIO: www.uino.gov.ba Takoðe, obavještavamo obveznike indirektnih poreza da æe, do kraja 2010. godine, Uprava za indirektno oporezivanje omoguæiti podnošenje prijave za porez na dodatu vrijednost elektronskim putem.

Hotel „Laurus“ puni pansioni AP. Medena puni pansion u aprilu od 21 E u maju od 25 E NFORMACIJE, PRIJAVE I UPLATE: „VIVENDI“ d.o.o. Vrazova 4. Tel./fax.: 033/259-205 GSM: 061/139-587, 063/991-986

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiog rafija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 003316 03 Mals Sarajevo, 16. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja „EURO INSPEKT“ DOO SARAJEVO, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 16., koga zastupa punomo}nik Hamid D`and`anovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog, „ABACUS SOFT“ DOO SARAJEVO, ulica Valtera Peri}a broj 18., Sarajevo, radi duga u iznosu od 2.400,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i:

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi} spec. internista

Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i porabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdo mena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

OGLAS
Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 20. 10. 2003. godine, u pravnoj stvari tu`itelja „EURO INSPEKT“ DOO SARAJEVO, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 16, koga zastupa punomo}nik Hamid D`and`anovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog, „ABACUS SOFT“ DOO SARAJEVO, ulica Valtera Peri}a br. 18., Sarajevo, radi duga u iznosu od 2.400,00 KM, kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 2.400,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 11. 2009. godine, pa do isplate, uz nadoknadu tro{kova parni~nog postupka. Poziva se tu`eni „ABACUS SOFT“ DOO SARAJEVO, ulica Valtera Peri}a br. 18., Sarajevo, da u roku od 30 dana, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a, izjasniti se o tu`benom zahtjevu i navesti mogu}e procesne prigovore, te izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. U tom izja{njenju ukoliko osporavate tu`beni zahtjev trebate navesti razloge, iz kojih se razloga osporava, ~injenica na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za va{e navode. Odgovor na tu`bu treba sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, predmet spora i potpis (~lan 334. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu pozivom na broj predmeta. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi stavio takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Amra Pinjo

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG

NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti
Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630

i jo{ mnogo toga...

GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

19

Istra`ivanje u Mo{}anici kod Zenice

BIJELJINA Nakon {to su radnici FIS-a progovorili o kr{enju prava

Smijenjen direktor Dragan Jovanovi}
Biv{i ~elnik firme optu`en za pronevjeru i utaju poreza Uposlenicima pla}e skresane za 41 posto Sukob s menad`mentom
Dragan Jovanovi}, direktor kompanije FIS - Vitez iz Bijeljine, smijenjen je nakon {to su radnici ovog preduze}a odlu~ili da progovore o stanju svojih prava i visini pla}a koje, nakon kresanja od 41 posto, u prosjeku iznose 290 maraka, saznaje „Dnevni avaz“. Navodno, na sastanku je spominjana i utaja poreza. Radnici i dalje ostaju pri stavu da sudskom tu`bom naplate ono {to su zaradili. - Ta~no je, ja sam biv{i direktor. Ve} {est mjeseci imam sukob s rukovodstvom firme. Nakon devet godina postojanja bijeljinske poslovnice ka`u mi da nisam ni{ta uradio i o~ito je da im vi{e nisam po volji. Nudili su mi da

Rudniku koncesije za eksploataciju sirovina
Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) odobrila je koncesiju za istra`ivanje i eksploataciju mineralne sirovine takozvanog „gornjekrednog fli{a“. Kako je istakao ministar industrije ZDK Fahrudin Omerhod`i}, istra`ivanje je odobreno na godinu dana, na lokalitetu Gradac, Mo{}anica. - Koncesiju je dobio Rudnik mrkog uglja Zenica. U rje{enju o koncesiji navedeno je i da minimalna koli~ina godi{nje eksploatacije treba biti 35.000 kubnih metara, po cijeni od 0,60 KM za svaki eksploatirani kubik, te da za po~etak istra`ivanja i eksploatacije investitor i vlasnik koncesije mora

Omerhod`i}: Osigurati dozvole

osigurati sve urbanisti~ke i druge saglasnosti i dozvole - kazao je OmerA. D@. hod`i}.

Zvani~no reagiranje
Ovu vijest potvrdio je i Neboj{a Andri}, sekretar Regionalnog sindikalnog centra Bijeljina, dok se zvani~no reagiranje iz centrale kompanije FIS u Vitezu tek o~ekuje. Kako nezvani~no saznajemo, direktor Jovanovi} smijenjen je zbog pronevjere i lo{eg poslovanja, ali detalji jo{ nisu poznati. On je smijenjen u petak, 23. aprila, na sastanku Franje Furund`ije, direktora prodaje i marketinga u preduze}u FIS - Vitez, s predstavnicima radnika.

Kursna lista Centralne banke BiH
Bijeljina: FIS radi punom parom
(Foto: G. Bobi})

idem na godi{nji odmor, ali sam dao otkaz - rekao nam je Dragan Jovanovi}.

Pad prometa
Istakao je da }e navodnu pronevjeru svi koji je spominju morati dokazati na sudu. Mile Staji}, predsjednik Sindikalne organizacije u FIS-u Bi-

Jovanovi}: Dokaz na sudu

jeljina, ju~er nije bio dostupan, a njegove nedavne tvrdnje da radnici FIS-a rade punom parom, da nema govora o drasti~nom padu prometa, te da nema razloga za smanjenje pla}a, potvr|uju nam, ali pod uvjetom anonimnosti, i radnici koje smo na licu mjesta koE. MUSLI ntaktirali.

EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1,955830 1,348824 1,462803 26,876900 0,076794 0,262146 0,737735 1,559380 0,565032 0,247691 0,203413 1,359067 0,987168 2,249441 1,465661 0,050205 1,970295

1,955830 1,352205 1,466469 26,944261 0,076986 0,262803 0,739584 1,563288 0,566448 0,248312 0,203923 1,362473 0,989642 2,255079 1,469334 0,050331 1,975233

1,955830 1,355586 1,470135 27,011622 0,077178 0,263460 0,741433 1,567196 0,567864 0,248933 0,204433 1,365879 0,992116 2,260717 1,473007 0,050457 1,980171

20

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

21

22

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

23

VA[INGTON Proljetno zasjedanje MMF-a i Svjetske banke

Problem Gr~ke i ukidanje poticaja u centru pa`nje
Ameri~ki ministar finansija Gajtner pozvao zemlje eurozone da sastave paket finansijske pomo}i i temeljitih reformi za Atinu
Ministri finansija i guverneri centralnih banaka 186 dr`ava ~lanica Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke okupili su se u Va{ingtonu, na proljetnom zasjedanju tih me|unarodnih finansijskih institucija, kako bi raspravili aktualna globalna ekonomska pitanja. Gajtner je pozvao MMF i zemlje eurozone da sastave paket finansijske pomo}i i temeljitih reformi za Gr~ku. Ministri moraju primiti preporuke du`nosnika MMF-a i EU koji su trenutno u Gr~koj. U raspravi je nekoliko ministara podr`alo odluku gr~ke vlade da tra`i pomo}, isti~u}i da je sanacija bolja nego da Gr~ka prestane otpla}ivati dugove.

Google: @eli konkurirati Microsoftu

Internetski div nastavlja s akvizicijama

Google preuzima firmu ITA Software
Prema informacijama koje je objavio Bloomberg, ameri~ki internetski div Google vodi pregovore vezane uz preuzimanje kompanije ITA Software, specijalizirane za usluge vezane uz avioindustriju. ITA Software navodno tra`i milijardu dolara za preuzimanje, ali za sada jo{ ni{ta nije dogovoreno. Prema procjenama analiti~ara, vjeruje se kako preuzimanjem ITA Softwarea kompanija Google `eli konkurirati Microsoftu koji ve} nudi usluge vezane uz pretra`ivanje informacija o putovanjima. Google planira preuzeti i kompaniju Agnilux koja se bavi proizvodnjom ~ipova za servere. To je potaknulo {pekulacije da i Google pribjegava strategiji razvoja ~ipova za svoje potrebe, sli~no kao {to je to u~inio i Apple prije ~etiri godine.

Porez za banke
Glavne teme rasprave su zahtjev prezadu`ene Gr~ke za pomo} MMF-a i zemalja eurozone od 45 milijardi eura, ukidanje poticajnih mjera koje su zemlje uvele tokom finansijske krize, te pitanje uvo|enja poreza na banke u korist fondova koji bi slu`ili za za{titu od budu}ih kriza. Ameri~ki ministar finansija Timoti Gajtner (Timothy Geithner) pozvao je MMF, Evropsku uniju (EU) i gr~ku vladu da djeluju brzo na rje{avanju du`ni~ke krize

Brzo djelovanje
Direktor MMF-a [trausKan izjavio je da }e MMF djelovati brzo kako bi odgovorio na zahtjev Gr~ke. Ekonomski i monetarni povjernik EU Oli Ren (Olli Rehn) kazao je da bi paket pomo}i Gr~koj mogao biti dovr{en po~etkom maja. Sredstva }e biti potrebna kasnije, kada Gr~koj dospijeva na naplatu velika tran{a kredita.

Srbijanski privrednici poma`u dr`avne firme
Srbijanski privrednici ponudili su dr`avi da pomognu u o`ivljavanju propalih firmi u zamjenu za dru{tvenu legitimizaciju i konverziju „tajkuna“ u kapitalistu. Predsjednik Privredne komore Srbije (PKS) Milo{ Bugarin izjavio je da je inicijativa preduzetnika da pomognu dobra, ali pod uvjetom da se radi o preduze}ima koja nisu uspje{no poslovala jer su imala lo{ menad`ment i da iza takve inicijative ne stoji li~ni interes.

Gajtner i Papakonstantinou: Otplata dugova

(Foto: AFP)

Gr~ke. Nakon sastanka s gr~kim ministrom finansija Jorgosom Papakonstantinouom (George Papaconsta-

ntinuo), direktorom MMFa Dominikom [traus-Kanom (Dominique Strauss-Kahn) i s du`nosnicima EU,

24
VELIKA BRITANIJA Ideje o Papinoj posjeti

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

globus

Kondomi „Benedikt“ i blagoslov homoseksualnom braku
Forin ofis se izvinio zbog ovog dokumenta, za koji notingemski biskup tvrdi da pokazuje veliku neodgojenost
^okto: Veliki broj uni{tenih ku}a
(Foto: AP)

Tornado u Misisipiju

Lau{evi}: Vi{e ro~i{ta

^etvero~lana porodica me|u deset `rtava
Spasila~ke slu`be u ameri~koj saveznoj dr`avi Misisipi tra`ile su ju~er pre`ivjele nakon {to je ovim dijelom Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava protutnjao tornado. Za vrijeme ove nepogode poginulo je najmanje 10 osoba, nekoliko desetina ih je ranjeno, dok je veliki broj ku}a uni{ten. - Me|u `rtvama tornada u okrugu ^okto su i ~lanovi jedne porodice: mu`, `ena i njihovo dvoje djece - kazao je za AFP D`ef Rent (Jeff), portparol agencije za menad`ment hitnim slu`bama dr`ave Misisipi. Pretpostavlja se kako }e crni bilans dodatno rasti dok se ra{~iste ostaci ku}a, zgrada. Spasioci su imali dosta problema da do|u do okruga Jazu, koji je, tako|er, `estoko pogo|en tornadom.

Nastavak razmatranja
Sud u Njujorku bi u srijedu, 28. aprila, trebao nastaviti razmatranje zahtjeva glumca @arka Lau{evi}a za njegov daljnji boravak u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Sud treba odlu~iti ho}e li i pod kojim uvjetima dozvoliti Lau{evi}u boravak u SAD. Do sada je odr`ano vi{e ro~i{ta na kojima se razmatrao spomenuti zahtjev.
Papa Benedikt XVI: Pjesma sa kraljicom
(Foto: AFP)

Biv{i premijer Tajlanda na Balkanu

[inavatra ponovo u Crnoj Gori
Biv{i tajlandski premijer Taksin [inavatra (Thaksin Shinawatra) od prije nekoliko dana ponovo je u Crnoj Gori, ~iji je dr`avljanin, ju~er su objavile podgori~ke „Vijesti“. [inavatra boravi u vili „Milo~er“ blizu Svetog Stefana, a u Crnu Goru je doputovao sa nekoliko svojih politi~kih pristalica iz Tajlanda, navodi list. Ovo je drugi boravak svrgnutog tajlandskog premijera u Crnoj Gori u posljednjem mjesecu. Sredinom marta proveo je nekoliko dana sa porodicom u Budvi, odakle se, prema navodima medija, linkom obratio svojim pristalicama na Tajlandu, koji protesti-

Forin ofis izvinio se zbog „glupog dokumenta“, u kojem se ka`e da }e posjetu pape Benedikta XVI Velikoj Britaniji obilje`iti lansiranje linije kondoma sa njegovim imenom te da }e posjetiti kliniku za abortuse i blagosloviti homoseksualni brak, prenosi BBC. Britanska administracija kazala je da dokument, koji je rezultat izno{enja ideja u vezi sa pontifovom posjetom, ne pokazuje njene stavove. Biskup od Notingema kazao je kako je dokument pokazao „veliku

neodgojenost“. - Veoma je lo{e pozvati nekoga u na{u dr`avu, a zatim ga ovako tretirati. Ovo je znak velike neodgojenosti - kazao je vele~asni Malkom Mekmahon (Malcom McMahon). Detalje dokumenta objavio je „Sunday Telegraph“. Britanski ambasador u Vatikanu Frensis Kembel (Francis Campbell) susreo se sa visokim zvani~nicima sjedi{ta Rimokatoli~ke crkve kako bi, u ime vlade, izrazio veliko `aljenje. Navedeni papir bio je je-

dan od tri dokumenta dodana na memorandum, a svi datiraju od 5. marta 2010. godine i pozivaju zvani~nike na sastanak kako bi se razgovaralo o detaljima Papine posjete. Prema dokumentu, pontif bi trebao pokazati ~vrst stav prema zlostavljanju djece tako {to bi otpustio biskupe koji su dio skandala koji potresa Crkvu. Tako|er, u dokumentu se predla`e da se Papa izvini za {pansku Armadu ili da otpjeva pjesmu sa kraljicom za dobrotvorne svrhe.

Akcija zbog telefonije
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je ju~er da }e vlasti u Beogradu u narednim danima pokrenuti „najve}u mogu}u me|unarodnu akciju“ kako bi se Srbima na Kosovu ponovo omogu}ilo kori{tenje usluga srbijanskih operatera mobilne telefonije. Tadi} je rekao da je prekju~er iz Istanbula zahtijevao hitnu reakciju me|unarodnih institucija ovim povodom.

[inavatra: Boravi u „Milo~eru“

Dr. Slavenka [traus o svakodnevici s multiplom sklerozom

ma tra`e smjenu vlasti i vanredne izbore. Biv{i premijer svrgnut je sa vlasti 2006. godine i u odsustvu je osu|en na dvije godine zatvora zbog korupcije.

Poziv palestinskog predsjednika lideru SAD

Interferon beta-1-b omogu}ava nam da normalno `ivimo
Besplatan lijek prima tek 50 oboljelih Stra{no je {to se terapija prekida nakon dvije godine Napraviti registar oboljelih i poku{ati prona}i sistemsko rje{enje
@ivjeti s multiplom sklerozom, upalnom, autoimunom bole{}u centralnog nervnog sistema, bole{}u koju je nemogu}e izlije~iti, ali ju je mogu}e lije~iti, nije nimalo lako. Mr. sc. dr. Slavenki [traus, anesteziologu u Centru za Srce na KCUSu, multipla skleroza dijagnosticirana je u decembru 2004. godine, a prvi simptomi pojavili su se godinu ranije. - Filozofija svakog pacijenta, a ja sam pola pacijent, a pola ljekar, je da prikupi informacije i od jednih i od drugih te na|e ono {to mu odgovara. Najte`e mi je pala preporuka da se moram odre}i posla, odnosno da trebam prestati raditi ono {to volim. U januaru 2005. oti{la sam u Sloveniju i ljekari su mi rekli da ipak mogu raditi, ali smanjenim tempom - pri~a dr. [traus. Odmah je zapo~ela s terapijom interferonom, vrlo skupim lijekom koji oboljelima od MS-a olak{ava `ivot i podi`e njegov kvalitet. Nakon mjesec terapije, dr. [traus ka`e da su simptomi nestali, a ona je normalno funkcionirala. - Kupovala sam lijek 14 mjeseci, naravno uz pomo} prijatelja i porodice. Zatim sam 2005. godine do{la na listu za interferon beta-1-b kompanije „Bayer“ koji osigurava Fond zdravstvenog osiguranja. Mjese~na terapija ko{ta 2.100 KM, na listi je u FBiH trenutno tek 50 oboljelih od MS-a i besplatan lijek dobivaju dvije godine isti~e dr. [traus. Dr. [traus je besplatan betainterferon primala godinu, a nakon toga je, ka`e, prema preporuci ljekara prestala s terapijom. - U roku od tri sedmice imala sam takozvanu ataku multiple skleroze, ote`ano sam hodala, osje}ala slabost i zamor te zavr{ila na kortikosteroidnoj terapiji. Ponovo sam oti{la u Sloveniju i vratila se na terapiju koju od tada sama osiguravam. Bila sam ogor~ena i kao pacijent i kao kolegica zbog ukidanja terapije interferon beta-1-b zahvaljuju}i kojoj normalno `ivim i radim. Stra{no je to {to besplatan lijek prima tek 50 pacijenata, a 128 nas je na listi ~ekanja. Uz to, ograni~enje od dvije godine te{ko pada oboljelima, jer su atake nakon terapije mnogo ozbiljnije, a terapiju je te{ko osigurati. Za oboljelog je taj prekid veliki udarac jer mu se kvalitet `ivota uru{ava, lako mo`e postati radno nesposoban. Sa MS-om se mo`e kvaliteno `ivjeti, iako je svaki slu~aj indi-

Abas tra`i da Obama nametne rje{enje na Bliskom istoku
Palestinski predsjednik Mahmud Abas pozvao je ameri~kog predsjednika Baraka Obamu (Barack) da nametne rje{enje za bliskoisto~ni sukob, koje }e njegovom narodu dati nezavisnu dr`avu. - Gospodine predsjedni~e Obama i ~lanovi administracije Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, s obzirom na to da vjerujete u nezavisnu palestinsku dr`avu, va{a je du`nost da poduzmete korake i da nametnete to rje{enje kazao je Abas. Kako prenose svjetske agencije, Abas je pozvan na razgovor sa Obamom u Bijeloj ku}i o obnovi pregovora sa Izraelom.

Dr. [traus: Tok bolesti nepredvidiv (Foto: M. @ivojevi})
vidualan i tok bolesti je nepredvidiv - ka`e dr. [traus. Ona napominje kako je neophodno napraviti registar oboljelih, podi}i svijest dru{tva o ovoj bolesti i poku{ati na}i sistemsko rje{enje kako bi oni pacijenti koji dobro odgovaraju na terapiju imali osiguran interferon beta-1-b. - I struka bi trebala podi}i svoj glas i re}i {ta za nekoga ko ima multiplu sklerozu zna~i prekid terapije nakon dvije godine. Svjetski standard je pet godina, nakon ~ega slijedi procjena za nastavak uzimanja lijeka ka`e dr. [traus. M. D. A.

Doktorska disertacija
Bez obzira na ozbiljnu bolest s kojom `ivi, dr. [traus, koja je majka 6,5 -godi{njeg dje~aka, radi posao koji voli, mjese~no, kao i njene kolege, ima pet do sedam de`ura. Uz to priprema doktorsku disertaciju i redovno objavljuje nau~ne radove.

Nastavak su|enja za ubistvo Tari}a
Su|enje Veliboru Baki}u i Milo{u Ra{i}u, optu`enima za svirepo ubistvo Smaila Tari}a iz Malog Zvornika, ~ije je raskomadano tijelo 2008. godine na|eno na dvije lokacije u Beogradu, nastavit }e se 28. aprila u Vi{em sudu u Beogradu. Osim Baki}u i Ra{i}u, sudi se i Tari}evoj biv{oj djevojci Danici Todorovi} zbog nedozvoljenog dr`anja oru`ja.

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

25 Ukratko

SRBIJA Optu`nica protiv [ari}a, Sokovi}a i Vujanovi}a

Trojka imala pseudonime i {ifarnike brojeva telefona
Pojedini pripadnici grupe slu`ili su se i internetom tako {to su preko maila „Drugari 1978“ detaljno prenosili informacije o de{avanjima u Ju`noj Americi
Darko [ari}, Goran Sokovi} i @eljko Vujanovi} osmislili su plan prema kojem je svaki pripadnik njihove organizirane kriminalne grupe imao pseudonim, kao i posebne {ifarnike telefonskih brojeva, koji su kori{teni u komunikaciji za realizaciju krijum~arenja i preprodaje kokaina, navedeno je u optu`nici srbijanskog Tu`ila{tva za organizirani kriminal.

Letjelica pala nedaleko od Velingtona

(Foto: AP)

Troje mrtvih u padu helikoptera
VELINGTON - U nesre}i u Novom Zelandu poginulo je troje ljudi, dok je jedna osoba te{ko povrije|ena. Helikopter zra~nih snaga sru{io se za vrijeme odlaska na obilje`avanje nacionalnog dana „Anzac Day“, kojim se odaje po~ast `rtvama koje su 1915. godine izgubile `ivote u Galipolju i drugim vojnim akcijama, prenosi „New Zeland Herald“. Ju~era{nja tragedija desila se kada je letjelica krenula rano ujutro u prijestonicu Velington kako bi ~lanovi posade odali po~ast u povodu nacionalnog dana.

Napad na konvoj slu`benika vlade
SIJUDAD MEKSIKO ^etiri osobe su poginule, a 10 ih je ranjeno u napadu na konvoj koji je prevozio vladine slu`benike u Meksiku. Me|u ranjenima je i dr`avna tajnica za javnu sigurnost zapadne dr`ave Mi~oakan Minerva Bautista, ali nije `ivotno ugro`ena. Dr`avni tu`ilac Hesus Montehano (Jesus Montejano) rekao je da su napada~i koristili bombe, automatsko oru`je, kao i snajper koji mo`e probiti materijale otporne na metke. Me|u poginulima je dvoje tjelohranitelja Bautiste i dvoje prolaznika.

Nerazumljive poruke
Pored la`nih imena, trojka je osmislila posebne {ifarnike za razmjenjivanje telefonskih brojeva koji su kori{teni u komunikaciji pripadnika grupe, na kojima su brojevi od nula do devet ozna~avani odre|enim slovima abecede. Upu}ivanjem poruka naizgled nerazumljive sadr`ine, pripadnici grupe obavje{tavali su se o brojevima telefona koji }e biti kori{teni u me|usobnoj komunikaciji. Pripadnici grupe slali su brojeve telefona u porukama kao {to je jedna od otkrivenih - DTRMMIRTDTOM koja predstavlja telefonski

Zaplijenjena droga sa jahte „Maui“

broj u Argentini. Pored ovog vida komunikacije, pojedini pripadnici grupe slu`ili su se i internetom tako {to su preko maila „Drugari 1978“ na Gmailu detaljno prenosili informacije o de{avanjima u Ju`noj Americi. U dijelu presretnute komunikacije izdvaja se poruka koja se odnosi na probleme sa prebacivanjem ko-

kaina sa jahte „Maui“ na prekookenski brod „Pigros“, koje je dva puta propalo prije nego {to je definitivno sprije~eno 15. oktobra 2009. godine, kada je urugvajska policija zaplijenila kokain.

Nema posla
- O|e je katastrofa sve smo dali Nind`i a on dva dana sa tim tamo ovamo i sino} se zamalo podavili

oluja bila tako da posla nema... - navedeno je u poruci. Kona~no ostvarenje ovog plana bilo je sprije~eno kada je intervencijom urugvajske policije u luci Rio Santa Lucija u blizini Montevidea zaplijenjeno ne{to vi{e od 2.174 kilograma kokaina, ~isto}e od 74 do 97 procenata, i kada je uhap{en vlasnik jahte, hrvatski dr`avljanin Anastazije Martin~i}.

Sukob sa ekstremistima u Pakistanu
ISLAMABAD - U ju~era{njem sukobu ekstremista i pakistanske vojske nedaleko od granice sa Afganistanom ubijeno je devet terorista. Ekstremisti su napali kontrolni punkt u sjeverozapadnom plemenskom regionu Orakzaj. Kako su navela dvojica zvani~nika obavje{tajne slu`be, vojska je uzvratila te{kom artiljerijom i ubila najmanje devet pobunjenika, prenose svjetske agencije.

Pogibije civila u napadu bomba{a

Protesti na Okinavi

Vulkanske aktivnosti na Islandu

Japanci tra`e uklanjanje Smanjene koli~ine baze ameri~ke mornarice izba~enog pepela
Skoro 100.000 demonstranata protestiralo je ju~er na japanskom otoku Okinava tra`e}i uklanjanje ameri~ke mornari~ke baze Futenma sa njihovog otoka. Demonstranti, od kojih su mnogi bili odjeveni u `uto, kao simbol protesta, okupili su se u gradu Jomitan na Okinavi dan nakon {to je „Washingon Post“ objavio da }e japanska vlada, vjerovatno, prihvatiti dogovor iz 2006. godine da se Futenma premjesti iz centra grada u manje naseljeni ju`ni dio otoka. U demonstracijama su u~estvovali i predstavnici svih vode}ih japanskih stranaka, javio je Reuters. - Kako bismo spasili `ivote, imovinu i prirodnu sredinu gra|ana, apeliramo na vlade Japana i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava da odustanu od plana da baza bude na Okinavi - navedeno je u (Foto: AP) rezoluciji usvojenoj na Okinava: Skoro 100.000 demonstranata protestnom skupu. Manja koli~ina lave isti~e iz vulkana ispod gle~era Ejafjalajokul na Islandu, a koli~ina pepela iz vulkana se smanjila, rekao je ju~er Johanes Tomason (Tomasson) iz islandske agencije za civilnu za{titu i vanredne situacije. Manje lave zna~i da }e ubudu}e biti manje pepela zato {to pepeo proizvodi magma, koja se topi kroz gle~er, ispod kojeg se vuklan nalazi, objasnio je Tomason aktivnost vulkana, ~ija je erupcija prije 12 dana izazvala haos u evropskom aviosaobra}aju. Iako erupcija Ejafjalajokula, koja je po~ela 14. aprila, vi{e, uglavnom, ne ugro`ava aviosaobra}aj, nau~nici strahuju da bi ona mogla pokrenuti erupciju obli`njeg vulkana Katla, koji je mnogo ve}i. Stru~njaci ka`u da su ranije erupcije Ejafjalajokula ~esto prethodile bu|enju Katle. Posljednja erupcija ovog vulkana dogodila se 1918. godine, kada su, zbog otapanja gle~era, poplavljene velike povr{ine okolnog zemlji{ta.

Sedam osoba povrije|eno u eksploziji

KABUL - Tri osobe su poginule, a sedmero ljudi je povrije|eno u samoubila~kom napadu koji se ju~er dogodio u provinciji Zabul, na jugoistoku Afganistana, saop}io je portparol guvernera ove provincije Muhamed Jan Rasuld`ar. Dvije `rtve

su civili, a jedna je radnik osiguranja, javio je AP . Istovremeno, u provinciji Logar, zapadno od Kabula, grupa ljudi blokirala je ju~er glavni put u znak protesta zbog stradanja civila u operacijama NATO-a i afganistanskih vojnika.

Pepeo nastaje od lave

(Foto: AP)

Saop}enje ekstremista u Iraku

Potvr|ena ubistva El-Bagdadija i El-Masrija
Organizacija „Ira~ka islamska dr`ava“, koju ~ine brojne ekstremisti~ke grupe, predvo|ene El-Kaidom, objavila je ju~er na internetu da su ubijena njena dva najvi{a pripadnika - Abu Omar el-Bagdadi i Abu Ajub el-Masri. U saop}enju organizacije dodaje se da njihova smrt ne}e utjecati na operacije „Ira~ke islamske dr`ave“ u Iraku, jer su se organizaciji nedavno priklju~ili novi ~lanovi. Ovim saop}enjem ekstremisti su potvrdili tvrdnje ira~ke i ameri~ke vlade da su u njihovoj zajedni~koj operaciji 19. aprila nedaleko od Tikrita ubijena dva mu{karca koja su se krila u jednoj sigurnoj ku}i. Smrt El-Bagdadija i ElMasrija ameri~ki potpredsjednik D`ozef Bajden (Joseph Biden) ocijenio je kao „potencijalno razorni udarac“ El-Kaidi u Iraku.

26

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

kiosk

KRIMINAL U zaba~enom mjestu nadomak Karlovca

Plja~ka{ bez maske i s njom

Zbog uvjerljive maske

Lopovi motornim pilama re`u i kradu ku}e
Ku}e sagra|ene od skupocjenog hrastovog i tre{njevog drveta
Stanovnici Sjeni~ka Lasinjskog, mjesta tridesetak kilometara udaljenog od Karlovca, prije nekoliko dana ugledali su tri mu{karca kako motornim pilama re`u zidove drvene ku}e ~iji vlasnik `ivi u inozemstvu.

Bijelac oplja~kao banke, policajci tra`ili crnca
Plja~ka{ banke, koji je ina~e bijelac, stavio je kapulja~u na glavu, a ispod gumenu masku, zbog koje je izgledao kao crnac. Na ruke je stavio rukavice u istom stilu. Na taj na~in uspio je u svom naumu, a to je zavaravanje policije. Tako je 30-godi{nji Konrad @dirak (Conrad Zdzierak) iz Ohaja oplja~kao ~etiri banke i apoteku i to u razmaku od samo tri sata. Maska je bila toliko uvjerljiva da su policajci bez razmi{ljanja po~eli tra`iti crnog sumnjivca, kojeg su vidjeli na jednoj od nadzornih kamera. Policajci su otkrili istinu tek kada su ispred motela prona{li parkiran njegov „volvo“. Kada su provalili u sobu, na krevetu se nalazila maska, odje}a iz plja~ki i novac.

Unosan posao
Iako su lopovi uspjeli pobje}i kamionom, neko je zapisao registarske oznake pa je policija ubrzo privela tri Velikogori~anina. - Posljednje tri godine potpuno je nestalo ~ak pe-

Pomo}ni radnik dobio na lutriji

Ukrali i sto kilometara {ina
Mjestom je devedesetih godina pro{log stolje}a prolazila i pruga Sisak - Karlovac, a lopovi su u proteklih 20-ak godina razmontirali i u staro `eljezo prodali sto kilometara {ina.

Nestalo ~ak 15 ku}a

tnaest ku}a u na{em kraju. Ostali su samo temelji - kazao je Milenko Pa`anin, koji cijeli `ivot `ivi u Sjeni~ku. Rije~ je o vrlo unosnom poslu. Ku}e u mjestu sagra|ene su od hrastovog i

tre{njevog drveta koji na tr`i{tu ko{ta vi{e od 1.000 eura po kubnom metru.

^uvaju ku}e
Svoju drvenu ku}u ne napu{tam du`e od tri dana jer me strah da je vi{e ne}u

na}i - ka`e Vujo Masla}. Sjeni~ak je odli~no mjesto za plja~ka{e jer je prometno izoliran i okru`en {umom, a sastoji se od mnogo zaseoka. Mladi su napustili mjesto, pa ku}e ~uvaju stariji ro|aci.

Voli vrtlarstvo i upozorava na opasnost
Jedan od prioriteta popravak zuba

Nije imao 30 dolara, sada ima vi{e od 250 miliona
Kris [ou (Chris Shaw), 29-godi{nji pomo}ni radnik u trgovini iz Misurija, kojem je na ra~unu ostalo manje od 30 dolara, osvojio je 258,5 miliona dolara na lutriji. Ka`e da }e od dobitka naprije vratiti dug od 1.000 dolara prijatelju, od kojeg je nedavno kupio kamionet, a nakon toga }e oti}i zubaru kako bi nadomjestio prednja dva zuba koji mu nedostaju. Tada }e se posvetiti svojoj obitelji te }e djevojku i svoje troje djece povesti u Disney World. - Ma, nije sve u novcu. Ali, za nas }e biti veliko olak{anje spoznaja da }u uvijek mo}i platiti ra~une za plin, struju... - kazao je skromni dobitnik. Kris, koji zara|uje tek 7,25 dolara na sat, preuzeo je simboli~ni ~ek u sjedi{tu lutrije Misurija.

U rupe na cestama sadi cvije}e
Koristi cvije}e `arkih boja kako bi ih voza~i vidjeli i zaobi{li
Stiv Vin (Steve Wheen) vozi se po gradu uglavnom biciklom te su mu dosadile rupe, a kako `ivi u stanu, nema vlastiti vrt. Tako je odlu~io spojiti korisno i ugodno, te je strastveni vrtlar u rupe po cestama posadio ciklame, ljubi~ice, visibabe i narcise. - Osim {to neizmjerno volim vrtlarstvo, htio sam i upozoriti da su rupe opasne. Nekoliko puta sam i sam skoro pao s bicikla. Zbog snijega koji je pao ove zime, ceste u Londonu su u najgorem stanju ikada. Za sadnju odabirem sporedne ceste u rano jutro ili kasnu ve~er da me ne pregazi auto. Koristim cvije}e `arkih boja kako bi ih voza~i vidjeli i zaobi{li - ka`e Stiv i dodaje da ipak njegovi mali vrtovi na cesti nastradaju. Meni je dosta ako mogu privu}i pa`nju biciklista da ne upadnu u rupe i nasmijati ih - ka`e londonski vrtlar.

Vin: Spojio ugodno i korisno

Hrabri njema~ki ov~ar pomogao vlasnicima

Pas spasio porodicu i ku}u od po`ara
Patrolu za pomo} kojoj je otkazao GPS doveo do ku}e
Badi je netrenirani pas koji je prepoznao ozbiljnost situacije i hrabro pomogao svojoj porodici - rekao je Odi Holovej (Audie Holloway), {ef policije u Enkorid`u na Aljasci odaju}i po~ast petogodi{njem njema~kom ov~aru. Badi je naime kroz no} i snijeg odveo policajce do po`ara koji je buktio u radionici njegovog vlasnika, tik do ku}e u kojoj je `ivio. On je moj junak. Da nije bilo njega, izgubili bismo dom - rekao je njegov vlasnik Ben Hajnri{ (Heinrichs). Ispri~ao je kako je radio na dijelovima za kamion te je iskra slu~ajno pala u benzin. Vatra je buknula i zahvatila mu odje}u, od ~ega je zadobio opekotine drugog stepena. Istr~ao je iz ku}e i bacio se u snijeg. Shvativ{i da je zatvorio vrata za sobom i zato~io Badija, vratio se u ku}u, te rekao psu da im treba pomo}. Badi je otr~ao i presreo patrolu kojoj je otkazao GPS ure|aj kad su krenuli na dojavu o po`aru te ih je odveo do ku}e.

Sa prosjekom od 10 litara godi{nje

Hrvati me|u Evropljanima koji najvi{e piju alkohol
Hrvati su sa 10 litara godi{nje po stanovniku u samom evropskom vrhu po potro{nji alkohola. No, ono {to je najnovije istra`ivanje na evropskom nivou pokazalo, ne budi nadu - u Hrvatskoj pije sve vi{e mladih i `ena, pi{e „Dnevnik.hr“ Alkoholizam nije samo problem najni`ih slojeva dru{tva jer, kako u Evropi tako i u susjednoj nam zemlji, gledano po zanimanjima, alkohol je najdra`i menad`erima. Alkohol je tre}i naj~e{}i uzro~nik bolesti i u Hrvatskoj, a u toj zemlji pije sve vi{e maloljetnika. U dobi izme|u 15 i 16 godina u posljednjem mjesecu alkohol je pilo ~ak 42 posto mladih Hrvata i 14 posto Hrvatica.

Badi s vlasnikom Benom

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

27

Na osnovu èlana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Opæine Lukavac, objavljuje

Na osnovu èlana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Opæine Had`iæi, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodeæeg dr`avnog slu`benika u Opæini Lukavac 4 / 225
- Pomoænik naèelnika za inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored opštih uslova predviðenih èlanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeæe posebne uslove, utvrðene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: - VSS/VII stepen struène spreme - završen graðevinski fakultet, pravni fakultet ili neki drugi fakultet tehnièke struke, - radno iskustvo: najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postojeæi dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljedeæu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma steèena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon sticanja VSS 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom struènom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita opæeg znanja. Napomena: U sluèaju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika æe biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opæeg znanja i struènog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti æe obavješteni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju opæih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem pošte, preporuèeno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Ul. Slatina br. 2. 75 000 Tuzla sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodeæeg dr`avnog slu`benika u Opæini Lukavac“ Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje. DIREKTOR dr. sc. Enver Išeriæ

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Opæini Had`iæi 06 / 374 01. Urbanistièko-graðevinski inspektor u Slu`bi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor - 1 (jedan) izvršilac 02. Struèni savjetnik za poslove informisanja i odnose s javnošæu u Kabinetu opæinskog naèelnika - 1 (jedan) izvršilac 03. Struèni savjetnik za pravne poslove iz oblasti prostornog ureðenja i graðenja u Slu`bi za prostorno ureðenje, urbanizam i graðenje - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored opæih uslova predviðenih èlanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeæe posebne uslove utvrðene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: -VSS/VII stepen struène spreme, završen graðevinski ili arhitektonski fakultet; - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a na poslovima u struci, nakon sticanja VSS; - poznavanje rada na raèunaru; Za poziciju 02: -VSS/VII stepen struène spreme, završen fakultet politièkih nauka, filozofski ili pravni fakultet ; - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a na poslovima u struci, nakon sticanja VSS; - poznavanje rada na raèunaru; Za poziciju 03: -VSS/VII stepen struène spreme, završen pravni fakultet; - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a na poslovima u struci, nakon sticanja VSS; - poznavanje rada na raèunaru; Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postojeæi dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakoviæa broj 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljedeæu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma steèena u nekoj drugoj od dr`ava, nastalih raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992. godine); 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon sticanja VSS; 3. dokaz o poznavanju rada na raèunaru; 4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Hamdije Kreševljakoviæa broj 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom struènom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita opæeg znanja. Napomena: U sluèaju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika æe biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opæeg znanja i struènog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit æe obavješteni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju opæih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem pošte, preporuèeno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ul. Hamdije Kreševljakoviæa br. 19/v, 71000 Sarajevo sa naznakom: «Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Opæini Had`iæi“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje. DIREKTOR dr. sc. Enver Išeriæ

Na osnovu èlana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Opæine Tuzla, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Opæini Tuzla 4/224 01. Pomoænik Naèelnika za Slu`bu za opæu upravu i zajednièke poslove u Slu`bi za opæu upravu i zajednièke poslove - 1 (jedan) izvršilac, 02. Šef odjeljenja za katastar klizišta u Slu`bi za prostorno ureðenje i zaštitu okoline - 1 (jedan) izvršilac, 03. Struèni savjetnik za poslove utvrðivanja prava na opæinskoj nepokretnoj imovini u Slu`bi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac, 04. Viši struèni saradnik za meðunarodnu saradnju - prevodilac za engleski jezik u Kabinetu Opæinskog naèelnika - 1 (jedan) izvršilac, 05. Struèni saradnik za Vijeæe i radna tijela Vijeæa u Struènoj slu`bi Vijeæa - 1 (jedan) izvršilac, 06. Struèni saradnik za poslove naplate NKGZ-a u Slu`bi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica - 1 (jedan) izvršilac, 07. Struèni saradnik za finansije u Slu`bi za bud`et i finansije - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba. Uvjeti: Pored opæih uvjeta predviðenih èlanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeæe posebne uvjete, utvrðene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01: - VSS - VII stepen struène spreme - završen pravni fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon završene VSS Za poziciju 02: - VSS - VII stepen struène spreme - završen geološki fakultet, - najmanje 4 (èetiri) godine radnog sta`a u struci nakon završene VSS Za poziciju 03: - VSS - VII stepen struène spreme - završen pravni fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon završene VSS Za poziciju 04: - VSS - VII stepen struène spreme - završen filozofski fakultet-odsjek za engleski jezik i knji`evnost, - najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci nakon završene VSS. Za poziciju 05: - VSS - VII stepen struène spreme - završen pravni fakultet ili fakultet društvenog smjera, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon završene VSS Za poziciju 06: - VSS - VII stepen struène spreme - završen fakultet ekonomskog ili pravnog smjera, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon završene VSS Za poziciju 07: - VSS - VII stepen struène spreme - završen ekonomski fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon završene VSS Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postojeæi dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljedeæu dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma steèena u nekoj drugoj od dr`ava, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon završene visoke struène spreme, 3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom struènom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita opæeg znanja. Napomena: U sluèaju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika æe biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opæeg znanja i struènog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, biti æe obavješteni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem pošte, preporuèeno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Slatina broj 2., 75 000 Tuzla sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Opæini Tuzla“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje. DIREKTOR dr. sc. Enver Išeriæ

28

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

kiosk

ZABAVE Policija imala posla sa razuzdanim studentima

Pregledali 43.000 fotografija da otkriju uzrok po`ara
Banke daju nagradu za njegovo hvatanje

Banke na meti 70-godi{njaka

Dok je gorio studentski dom, studenti bili zaokupljeni trima djevojkama koje su se ljubile
Objasnio je da su se uvjerili da je upravo ta cigareta izazvala po`ar jer se iz drugog ugla vidi kako je vatra buknula na tepihu. - Na`alost, u 2.32 sati, kada je buknuo po`ar, studenti su bili zaokupljeni trima studenticama koje su se me|usobno ljubile u kuhinji - rekao je Stadler i dodao da imaju ~ak 23 razli~ita videa njihovog ljubljenja. Dekan je pak pohvalio sve goste tuluma zbog brze reakcije, a s njime se slo`io i detektiv. Naime, ~ak je 45 ljudi nazvalo vatrogasce, dok je njih 38 na Twitteru objavilo da je buknuo po`ar, a me|usobno su slali MMS-ove s upozorenjem da moraju pobje}i iz zgrade poput „Zabava gori“ i „Stan gori, zabava se seli van“.

„Bandit starkelja“ opet plja~ka
Policija u Kaliforniji intenzivno traga za starijim ~ovjekom osumnji~enim da je prije nekoliko dana u San Dijegu oplja~kao banku, prenosi „Daily Telegraph“. Sjedokosi mu{karac poznat pod nadimkom „Bandit starkelja“ oplja~kao je novu banku. Plja~ka{ je mirno stajao u redu, prije nego {to je pri{ao blagajniku i uz prijetnju pi{toljem zatra`io novac. Zvani~nici FBI-ja koji rade na slu~aju izjavili su da je bankarski radnik dao neodre|enu sumu novca plja~ka{u, koji je zatim polako iza{ao iz banke. Starac je osumnji~en da je ranije ve} izveo pet oru`anih plja~ki banki u oblasti San Dijega. Osumnji~eni je star oko sedamdeset godina. Tri banke iz San Dijega ponudile su nagradu od 16.000 dolara za njegovo hvatanje.

Njujor{ka policija morala je pregledati blizu 43.000 fotografija s razuzdanog partija u studentskom domu kako bi otrila uzrok po`ara koji je spalio cijelu zgradu. Zaplijenili su vi{e mobitela, 10 kamera i 40 foto-

Nesretan slu~aj
U po`aru je ozlije|en samo jedan mladi} koji se zadr`ao u domu nakon {to su svi pobjegli kako bi se fotografirao kraj vatre. Policija je zaklju~ila da je po`ar bio nesretan slu~aj te ne}e kazneno goniti Denija.
Na 24.000 fotografija vidi se kako studentu ispada cigareta

Iranci i Rusi razmijenili `ivotinje
Rusija je Iranu isporu~ila jedan par sibirskih tigrova u zamjenu za par perzijskih leoparda. Dva tigra }e mjesec biti na promatranju u zoolo{kom vrtu u Teheranu i zatim }e biti preba~eni u Mazanderan, gdje }e ih pet godina nadzirati ruski zoolozi. Isto }e u~initi i iranski zoolozi s dva perzijska leoparda, dvije `enke, koje je Teheran dao Rusiji za podru~je oko So~ija, na Crnom moru.

aparata kako bi rekonstruirali svaku sekundu zabave. Ispostavilo se da je po`ar skrivio student Deni Gordon (Danny) koji je na gotovo svakoj fotografiji snimljen s cigaretom. Policija ima 2.400 fotogr-

afija na~injenih u trenutku dok mu cigareta ispada iz ruke. Dok su cure zauzimale budalaste, seksi poze, na 19 fotografija vidi se kako mu cigareta pada na pod ispri~ao je detektiv Ben Stadler.

kultura

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

29

RAZGOVOR Amir Brka, predsjednik Dru{tva pisaca BiH, za „Avaz“

Neophodna potpuna reorganizacija
Propitivanje svih akata
Novoizabranom predsjedniku Dru{tva pisaca BiH Amiru Brki, koji }e ovu funkciju obavljati naredne ~etiri godine, ~lanovi Dru{tva povjerili su te`ak zadatak - vratiti dostojanstvo i polo`aj bh. piscima u dru{tvu i uspostaviti bolje funkcioniranje Dru{tva. Kako ka`e Brka, do}i u poziciju da budete predsjednik jedne tako ugledne knji`evne asocijacije kakvo je Dru{tvo pisaca BiH, sa svom ba{tinom koju ono ima, budi osje}aj zadovoljstva, ali istovremeno i osje}aj zabrinutosti zbog situacije u kojoj se, ne samo ono, nego i uop}e kultura u BiH nalazi.

Zabrinut zbog situacije u kojoj se nalazi kultura uop}e u BiH
mogao dodijeliti Dru{tvu pisaca - rekao nam je Brka. Tako|er, u narednom periodu radit }e se i na stavljanju novog te`i{ta na inicijativu da se istaknutim bh. knji`evnicima koji nisu u dobroj materijalnoj situaciji dodijeli neka vrsta dr`avne subvencije.

Predstava „Bizarno“ je najgledanija

Prolje}e na zeni~kim pozori{nim daskama

U pripremi predstava „Snijeg“ Orhana Pamuka
Nakon zavr{etka 15. po redu Zeni~kog prolje}a, Bosansko narodno pozori{te nastavlja s redovnim aktivnostima. Uz nekoliko repriznih izvedbi predstava, nastalih u ovoj sezoni, u`urbano se priprema zasigurno najve}i poslijeratni projekt u zeni~kom pozori{tu. - Radimo dramatizaciju romana „Snijeg“ Orhana Pamuka, koji postavlja reditelj Jovica Pavi}. Iako ta~an datum premijere jo{ nije odre|en zbog kompleksnosti projekta, intenzivan i svakodnevan rad obe}ava veliku predstavu kazao nam je portparol Elvir [kiljo. Kako se pribli`ava kraj sezone tako se intenziviraju i pripreme za deveti Festival bh. drame, koji je planiran za kraj maja i po~etak juna. - Na{a predstava „Ki{na sonata“ pro{la je selekciju na Festivalu komornog teatra u Umagu, pa }e ova, ve} nagra|ivana predstava, biti predstavljena i publici u Hrvatskoj - kazao je [kiljo. Predstava „Bizarno“ bugarskog reditelja Petra Kaukova, nastala prema tekstu @eljka Huba~a, nai{la je na sjajan prijem publike i trenutno je najigranija predstava, a upravo se vode pregovori o gostovanju ekipe BNP-a s ovom predstavom u Beogradu, Novom Sadu i Budvi, dok }e, osim na Festivalu bh. drame u Zenici, „Bizarno“ biti u A. D@ONLI] konkurenciji festivala u Br~kom.

Uspostaviti kontakte
- Na tu na{u inicijativu koja je upu}ena svim nivoima vlasti u cijeloj BiH nismo dobili nikakve reakcije, a u me|uvremenu je Federalno ministarstvo kulture i sporta donijelo odluku o istoj vrsti pomo}i istaknutim sportskim radnicima. Prema tome, kako sada stvari stoje, za na{u vlast sportisti su va`niji od knji`evnika, ne potcjenjuju}i sportiste. Kada govorim o knji`evnicima kojima je pomo} neophodna, mislim, izme|u ostalih, i na akademike Abdulaha Sidrana i Ned`ada Ibri{imovi}a - smatra Brka. Tako|er, radit }e se i na uspostavi kontakata sa sli~nim knji`evnim asocijacijama u regionu. Do sada je DP saradnju ostvarilo institucionalno samo sa Hrvatskim dru{tvom pisaA. GRABOVAC ca.

Operativni rad
On isti~e da je najva`nija, po hitnosti, potpuna reorganizacija Dru{tva, propitivanje svih njegovih akata te uspostavljanje kvalitetnijeg operativnog rada,
Brka: Zadovoljstvo i zabrinutost
(Foto: B. Nizi})

{to }e biti mogu}e tek kada se do|e do boljeg Statuta. - Tu je i na{ problem ko-

Bez materijalne infrastrukture
- Veliki problem za normalno funkcioniranje Dru{tva su finansije. Imamo samo jedan redovni izvor prihoda i to od Kantona Sarajevo. Dru{tvo je bez materijalne infrastrukture. U narednom periodu morat }emo se vi{e oslanjati na javne konkurse i aplicirati na bud`ete istakao je Brka.

ji traje ve} godinama, a to je sjedi{te Dru{tva. Mi smo zapravo jo{ na ulici, i problem Doma pisaca je op}epoznat. Naime, SRBiH kao titular te zgrade dodijelila je prethodnom Udru`enju knji`evnika zgradu na odre|en broj godina, a sada je taj period istekao. U ovom momentu postavlja se pitanje ko je uop}e vlasnik te zgrade i ko bi je uop}e

Nagrade Udru`enja izdava~a i knji`ara BiH

Prezentacije projekata na filmskom festivalu u Visbadenu

Predstavljeni „Sarajevo Talent Campus“ i „Sarajevo grad filma“
Prezentacija projekata „Sarajevo Talent Campus“ i „Sarajevo grad filma“ na filmskom festivalu goEast, koji se odr`ava u njema~kom gradu Visbadenu od 21. do 27. aprila, uprili~ena je u subotu. Koordinatorica projekta „Sarajevo Talent Campus“ Asja Makarevi} i koordinatorica projekta „Sarajevo grad filma“ Ivana Peku{i} upoznale su mlade filmske profesionalce s propozicijama ovogodi{njeg konkursa „Sarajevo Talent Campusa“, te svim uvjetima koje budu}e u~esnike o~ekuju u okviru projekta „Sarajevo grad filma“. U okviru festivala goEast danas }e biti uprili~ena i projekcija svih pet kratkih igranih filmova projekta „Sarajevo grad filma 2009. godine“. Rije~ je o filmovima „^ekanje“, „Muzej prekinutih veza“, „Oslobo|enje u 26 slika“, „Ru`i~asta rijeka“ i „@ena u ljubi~astom“, koji su premijerno prikazani na 15. Sarajevo Film Festivalu.
N. G. Makarevi} i Peku{i}: Koordinatorice projekata

Sa ju~era{njeg uru~enja

Najbolji autori Marina Trumi} i Bakir Makarevi}
Godi{nje nagrade za 2009. godinu Udru`enja izdava~a i knji`ara BiH ju~er su dodijeljene u tri kategorije. Najbolji izdava~ki projekt iz oblasti knji`evnosti je Izdava~ka ku}a „Zalihica“, a iz publicistike „Media Press“. Najbolji autori su Marina Trumi} i Bakir Makarevi}. Za historiografiju nagrada je pripala IK „Sarajevo Publishing“, a za nau~no-stru~nu literaturu TKD „[ahinpa{i}“. U kategoriji grafi~ko oblikovanje nagradu su dobili Filip Andronik, Aleksandra Nina Kne`evi} i ]azim Had`imejli}. Najbolji prevodioci su Be}ir D`aka i Munib Delali}, a najbolji urednik je Izedin [ikalo, a Tea [kari} je lektorica godine. A. K.

„Sex, la`i i divlje guske“ na „Mostarskoj lisci“

Dugotrajni aplauz glumcima
Komedija slavnog re`isera Vudija Alena (Woody Allen) „Sex, la`i i divlje guske“ u re`iji Lajle Kaik~ije preksino} je u okviru 8. internacionalnog festivala „Mostarska liska“ izvedena u Narodnom pozori{tu Scena iz predstave Mostar. Pod budnim okom festivalskog `irija na ~elu sa Emirom Had`ihafizbegovi}em mladi glumci Lana Deli}, Nusmir Muharemovi}, An|ela Ili}, Sa{a Hand`i}, Selma i Adis Mehanovi} te Nerman Mahmutovi} pokazali su izvrstan talent. Predstava Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica izazvala je salve smijeha kod publike, ali je bilo i ozbiljnih momenata kroz koje su prolazile odre|ene poruke. Gluma~ku postavu publika je na kraju nagradila dugotrajnim aplauzom, a A. Du. „Mala liska“ pripala je Nermanu Mahmutovi}u.

Razgovor u Tuzli o Me{i Selimovi}u

Vahtel preveo „Dervi{ i smrt“ i „Tvr|avu“
Povodom obilje`avanja stogodi{njice od ro|enja velikana Me{e Selimovi}a, a kao uvod u me|unarodni skup zakazan za danas u Sarajevu, preksino} je u Me|unarodnoj galeriji portreta u Tuzli uprili~en razgovor „Ususret stogodi{njici ro|enja Me{e Slimovi}a“. Razgovore o Me{i vodili su knji`evni teoreti~ari, profesori i slavisti Enver Kazaz iz BiH, Davor Beganovi} iz Njema~e, Endju Vahtel (Andrew Wachtel) iz SAD i Sr|an Vukadinovi} iz Tuzle te na~elnik Op}ine Jasmin Imamovi}. Dosta zanimljivo izlaganje imao je ugledni svjetski slavist Endrju Vahtel, kojem pripadaju velike zasluge za pribli`avanje Me{e Selimovi}a ameri~koj ~itala~koj publici. Izme|u ostalog, Vahtel je na engleski jezik preveo „Dervi{ i smrt“ i „Tvr|avu“. - Studenti u Americi kada ~itaju Selimovi}eva djela vide prvo egzotiku. Tek poslije vi{e stranica pro~itanog {tiva oni shvataju da se radi o romanima s nagla{enim humanisti~kim porukama A. Mu. rekao je on.

30

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Turisti~ka agencija Hollywood Travel
SARAJEVO
Raspisuje

KONKURS
za prijem radnika na slijede}oj poziciji: agent prodaje avio karata Pored op{tih uslova propisanih Zakonom kandidati moraju ispunjavati slijede}e uslove: Certifikat Amadeus Reservations Command Use Certifikat Ticketing TI Radno iskustvo u prodaji avio karata i turisti~kih aran`mana Prijave sa biografijom dostaviti na adresu: Hotel HOLLYWOOD**** Ul. Dr. Mustafe Pintola 23 71210 Ilid`a Tel: +387 33 773 100 Mob: +387 61 136 633

N

jet set

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

31

NASTUPI Bu{ido ispunio o~ekivanja

Ludnica u Domu mladih
Reper potpisivao publici autograme na ulaznice, ruke...
Nakon prave ludnice na nastupu Anisa Muhameda Jusufa Fer{i{a (Mohamed Youssef Ferchich), poznatijeg pod imenom Bu{ido (Bushido), preksino} u sarajevskom Domu mladih, publika je doslovno blokirala put ovom njema~kom reperu kada je krenuo sa stejd`a oko pono}i. Skandirali su njegovo ime, tra`ili da ponovo iza|e na scenu... Ni Bu{idu se nije rastajalo od raspolo`ene mase tako da se pridru`io svojim fanovima te je naredni sat dijelio autograme po ulaznicama, majicama, rukama, le|ima... Bu{ido, kao ni trojica repera koja su mu se pridru`ila na sceni Gluker Kenet (Glocker Kenneth), Buning Tim (Boning) i Rolman Mirko (Rollmann Mirco) te DJ Bejne Ramon Zemar (Beiene Semhar) i mikser Marko Vujovi}, nisu se nadali ovakvom do~eku u Sarajevu. - O~ekivao sam da }e biti dobro, ali se ovakvom {ouu nisam nadao. U Berlinu }u rado pri~ati kako sam se proveo. Sarajevo mi se veoma svidjelo, pojeli smo i }evape i ponovo }u do}i ako me pozovete - kazao je Bu{ido, koji je sa svojim timom doputovao u BiH privatnim autobusom.
A. ISLAMAGI] Bu{ido (desno) na sceni: Odli~na atmosfera
(Foto: B. Nizi})

@era sa raspolo`enom ekipom

(Foto: A. Bajri} Blicko)

„Crvena jabuka“ svirala u Tuzli

@eru podr`ali Enis i Antimon
Grupa „Crvena jabuka“ preksino} je pred skoro tri hiljade posjetilaca odr`ala koncert u tuzlanskoj dvorani Mejdan u okviru svoje ro|endanske turneje, kojom slavi 25 godina rada. Publika je zajedno sa Dra`enom @eri}em @erom pjevala „Nekako s prolje}a“, „Bje`i, ki{o, s prozora“, „Da nije ljubavi“, „Dirlija“... a na sceni su mu se pridru`ili i Enis Be{lagi} i Antimon, sa kojima je otpjevao hit „Jazz.ba“ te pjesmu „Iznad Te{nja“.
A. Mu.

Vlatko Stefanovski gostovao u „Coloseumu“

Slab na fanove u Sarajevu
Makedonski virtuoz na gitari Vlatko Stefanovski i njegov trio gostovali su u petak nave~er u klubu „Coloseum“ u Sarajevu. Stefanovski je zajedno sa bubnjarom Dejanom Milosavljevi}em i Gojkom Maksimovskim na bas-gitari po ko zna koji put zadovoljio visoke kriterije publike, a koje je godinama i sam postavljao. Lidera nekada{nje grupe „Leb i sol“ slu{ali su i Elvir Lakovi} Laka, Emir Bukovica, njegova djevojka Ema Alagi}, Dino [ukalo... Stefanovski je istakao da mu svaki povratak u na{e krajeve pri~injava veliko zadovoljstvo, a da je slab na ovda{nje fanove, svjedo~i i to da je drugi dio koncerta svirao ne na svojoj nego na gitari jednog Sarajlije. A. I.

Stefanovski i trio: Zasvirao na tu|oj gitari

(Foto: B. Nizi})

U Mejdanu skoro 3.000 posjetilaca

32

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

show biz

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

33
[ercinger: Pove}ati svijest ljudi o toj bolesti

PJEVA^ICE Planovi lijepe Nikol [ercinger

@eli pomo}i djeci sa posebnim potrebama
Muzi~ku {kolu posvetila bi tetki koja boluje od Daunovog sindroma
Atraktivna pjeva~ica Nikol [ercinger (Nicole Scherzinger) odlu~ila je otvoriti muzi~ku {kolu za djecu sa posebnim potrebama, a posvetila bi je svojoj tetki, koja boluje od Daunovog sindroma. Nikol se nada da }e, uz pomo} Toda Majkla Krima (Todd Michael Krim), radijskog voditelja u Los An|elesu, uspjeti otvoriti tu {kolu. [ercinger bi `eljela da djeca dobiju mjesto gdje }e pjevati te u~iti svirati instrumente. - Odrasla sam sa tetkom koja je mla|a od mene, jer ju je baka dobila dosta kasno. Ona ima Daunov sindrom. Uvijek je bila posebna za mene te je zaista divan dio na{e porodice izjavila je djevojka Luisa Hamiltona (Lewis) dodav{i da `eli pove}ati svijest ljudi o toj bolesti.

Hajek: Jednostavno, brzo u~i

Ponosna majka Salma Hajek

Dok se mladi} priprema za utakmicu

Keli Bruk u`iva na pla`i
Dok se njen mladi} Deni Kaprijani (Danny Cipriani) pripremao za novu ragbi utakmicu, engleska manekenka Keli Bruk (Kelly Brook) u`ivala je na pla`i u ru`i~astom kostimu, koji je otkrivao zanosne obline ove 30-godi{njakinje. Ina~e, Keli i Deni su u vezi od 2008. godine, a po~eli su se zabavljati samo nekoliko sedmica nakon {to je ljepotica prekinula Jo{ jednom vezu sa glumcem Bilijem pokazala Zejnom (Billy Zane). zanosne obline

Moja k}erka govori tri jezika
Iako ima samo dvije i po godine, Valentina, k}erka Salme Hajek (Hayek), ve} govori tri jezika, na {ta je prelijepa glumica veoma ponosna. - Valentina jasno govori engleski, {panski i francuski. Jednostavno, brzo u~i. Iako jo{ nije po~ela u~iti da pi{e, veoma je spretna sa bojama. Ve} crta lica, o~i, nos i usta i poku{ava da budu druga~iji jedni od drugih - ka`e 43-godi{nja Hajek, koja nastoji da {to vi{e vremena provodi sa k}erkom.

Valentina ima dvije i po godine

Za ulogu seksepilne ruske {pijunke

Skarlet se borila kao lavica
Izljev krvi u mozak

Dejvid Haselhof se po`alio

Za{to Bogarta nikada nisu pitali za{to pije
Glumac Dejvid Haselhof (David Hasselhoff), poznat kao Mi~ (Mitch) iz „Spasila~ke slu`be“, po`alio se na tretman koji ve} nekoliko godina ima u medijima zbog problema sa alkoholom. Tim povodom, prisjetio se zlatnog doba Holivuda. - Svi su pu{ili i opijali se. Sjetite se Ri~arda Bartona (Richard Burton) i Hemfrija Bogarta (Humphrey), njih niko nije gledao pod pove}alom. Svaki oblik hedonizma bio je posve normalan - ka`e glumac, koji trenutno u Njema~koj promovira autobiografiju „Making Waves“. Haselhof je nekoliko puta zavr{io u bolnici na ispumpavanju, uklju~uju}i i 2007. godine, kada ga je k}erka Tejlor (Taylor) snimala u hotelskoj sobi kako pijan poku{ava pojesti ~izburger. Molila ga je da prestane piti.

Stanje Breta Majklsa stabilno
Stanje nekada{njeg frontmena ameri~ke grupe „Poison“ Breta Majklsa (Michaels) nakon izljeva krvi u mozak je stabilno. Majkls je na intenzivnom odjelu bolnice u Los An|elesu, gdje je primljen nakon {to se `alio na u`asnu glavobolju, objavio je njegov glasnogovornik. Majklsu je u bolnici ustanovljeno masivno krvarenje u mozgu. Pjeva~, koji uporedo sa muzi~kom gradi i gluma~ku karijeru, od djetinjstva boluje od dijabetesa.

Haselhof sa k}erkama: Lo{ tretman u medijima

Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) `estoko se borila kako bi dobila ulogu u filmu „Iron Man 2“. Nakon {to je od uloge seksi ruske {pijunke odustala Britanka Emili Blant (Emily Blunt) zbog drugih obaveza, Skarlet je neumorno lobirala kako bi uloga pripala ba{ njoj. - Veliki sam fan prvog „Iron Mana“ pa sam silno `eljela glumiti u nastavku. Toliko sam to htjela da sam se bacila na istra`ivanje stripova kako bih smislila i prezentirala i neke vlastite ideje za razvijanje lika. Zami{ljam tu Ruskinju kao izrazito odlu~nu i ambicioznu rekla je lijepa 25-godi{nja glumica dodav{i da voli sve {to je vezano uz lik {pijunke, od odli~nog kostima do prekrasne kose.

Johanson: Veliki fan „Iron Mana“

34

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

35

Ta~no Neta~no
ziv za politiku britanskog premije1.Smirivanje, primirivanje bio je nara ^emberlena?

NOVE STUDIJE Uslov za uspjeh u {koli

Lo{i u~itelji sputavaju dobre |ake
Neobi~na genetska studija pokazala je da su dobri u~itelji jako bitni, a lo{i mogu {tetiti ~ak i vrlo darovitim u~enicima
Studija, koju je objavio ~asopis Science, pokazala je da dobri u~itelji poma`u djeci s najboljim genima da ~itaju jo{ bolje, a lo{i u~itelji sputavaju djecu i svode cijeli razred na isti prosje~an nivo. Da bi dokazali svoju teoriju, nau~nici su u ispitivanje uklju~ili blizance. Njihova je teorija: ako je jedan od jednojaj~anih blizanaca uspje{niji od brata ili sestre u razli~itim razredima, za tu je razliku kriv u~itelj. Nau~nici su prou~ili 280 parova jednojaj~anih i 526 parova dvojaj~anih blizanaca u prvom i drugom razredu. Kad su u~itelji bili dobri, geni u djece su doista bili bitni. Ako je jedan od jednojaj~anih blizanaca bio izvrstan u razredu dobroga u~itelja, izvrstan je bio i drugi. No, ako je jedan imao dobrog u~itelja, a drugi lo{eg, djeca velikoga genetskog potencijala postizala su prosje~ne rezultate u razredu lo{eg u~itelja.

2.Ameri~ki arhitekt Ming Pei smatra se jednim od najuspje{nijih arhitekata 20. stolje}a? 3.Domovina ru`e je Ju`na Amerika?
1. TA^NO

Smirivanje, primirivanje ^emberlenova politika
Smirivanje, primirivanje (appeasement) bio je naziv za politiku britanskog premijera Nevila ^emberlena (Neville Chamberlain) koja je dovela do Minhenskog sporazuma 1938. godine i kojim je Njema~koj prepu{tena ^ehoslova~ka da bi se zadovoljila Hitlerova agresivnost i izbjegao svjetski rat. To je i sinonim za taktiziranje kojim se protivnika `eli primiriti tako da mu se prepusti zadovoljenje interesa na ra~un neke tre}e, manje zemlje, te izbjegavanje sukoba {irih razmjera. Nakon Drugog svjetskog rata smirivanje, primirivanje se koristi u me|unarodnim odnosima i ozna~ava politiku velikih sila u okviru ravnote`e sila na ra~un tre}ih dr`ava.
2. TA^NO

Geni su bitni kod dobrog u~itelja

Predla`emo za dana{nji ru~ak

Flambirani medaljoni
Potrebno je: 50 dkg tele}eg filea, so, 3 dkg maslaca, 3 ~a{ice konjaka. Umak: 1 ka{ika ke~apa od paradajza, 1 ka{ika bijelog vina, 2 ka{ike vrhnja. Na~in pripreme: 1. File narezati na 2 cm debele kri{ke, posoliti i s obje strane, naglo ispr`iti na maslacu u tavi za flambiranje (8-10 min). 2. Politi konjakom i zapaliti. 3. Meso zaliti goru}im sokom iz tave da bolje upije miris. 4. Medaljone izvaditi iz tave i spremiti na toplo mjesto. 5. Dodati ke~ap, vino i vrhnje. 6. Dobro prokuhati, preliti preko medaljona i poslu`iti.

Povreda prava radnika
U firmi rukovodstvo se pona{a kao da smo mi robovska snaga bez ikakvih prava. Pla}e se ispla}uju svaka tri mjeseca, toplog obroka nema, a godi{nji odmor koristimo samo po pet dana u toku godine i to, uglavnom, zimi. Smatramo da su na{i rukovodioci po~inili i krivi~na djela svojim postupcima, pa nas interesuje da li po propisima o krivi~nim djelima postoje takva krivi~na djela i kolike su kazne, pita T. L. iz Sarajeva. Prema krivi~nom zakonodavstvu FBiH, kao krivi~no djelo propisane su povrede ravnopravnosti u zapo{ljavanju, povreda prava iz radnog odnosa, povreda prava za vrijeme nezaposlenosti, povreda prava iz socijalnog osiguranja, zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja, neizvr{enje odluke o vra}anju na rad i nepoduzimanje mjera za{tite pri radu. Prema va{em pitanju, mo`e se zaklju~iti da se radi o povredama prava iz radnog odnosa, a prema Krivi~nom zakonu FBiH - „ko kr{enjem propisa ili op}eg akta ili kolektivnog ugovora o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa, o pla}i ili drugim primanjima, o radnom vremenu, odmoru ili odsustvu, za{titi `ena, mlade`i i invalida ili o zabrani prekovremenog ili no}nog rada, uskrati ili ograni~i zaposleniku pravo koje mu pripada, kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora od jedne godine“.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Proslavila ga piramida u dvori{tu Luvra
Ameri~ki arhitekt ro|en u Kini Ming Pei se smatra jednim od najuspje{nijih arhitekata 20. stolje}a. Dobitnik je Priker nagrade za arhitekturu, poznat i kao jedan od posljednjih majstora visoke moderne arhitektonskog stila. Uglavnom radi u apstraktnim formama, koriste}i kamen, beton, staklo i ~elik. Iako jedan od najuspje{nijih arhitekata 20. stolje}a, naro~ito poznat po staklenoj piramidi u dvori{tu pari{kog Luvra, njegov rad je imao malo uticaja na arhitektonsku teoriju. Ro|en je 26. aprila 1917. godine.
3. NETA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Iran je domovina ru`e
PORAST BROJA STANOVNIKA I SL. OSNOVNA @IVA POLUTEKU]A TVAR [PANSKA TRSKA 4+4 POSJEDOVATI TROPSKO DRVO REOMIR SREDNJA DU@INA SUKNJE GLINENA POSUDA TA^KA (engl.) PROKAZATI NOVI ZELAND TEMPO REOMIR UZIMATI TE^NOST KONJSKI POVODAC BRITANSKA ROK GRUPA CIGANIN RASTVARA^ (mn.) @ITELJ TATARIJE AMERI^KI GLUMAC RAJAN P.G. LITAR ”Auto Update Server” ZLATNO, POZLA]ENO IZUMRLI VELIKI SISAR ZEMLJI[NA MJERA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ANGINA, OKSA, UTRKA, ANAKT, T, MORSKI VUK, OS, NAIM, APA, KAPA, NASLON, AMAR BUKVI], ROBINS, IRAC 2145

LOVA^KI PAS NEOTU\IVI DIO IMETKA KANADSKA PJEVA^ICA NA SLICI MINIJATURNA ZAMJENA ZA RADIOCIJEVI (mn.)

Ne mo`e se re}i da je Ju`na Amerika domovina ru`e. Domovina ru`e je Iran. Odatle su je u Evropu donijeli Rimljani jo{ u prvom stolje}u prije nove ere. Danas je to najpoznatiji cvijet na svijetu, simbol ljubavi i prijateljstva. Ru`a (rosa) je naziv za vi{egodi{nje drvenasto bilje iz botani~kog roda Rosa, potkoljena Rosinae, koljena Roseae, potporodice Rosoideae, porodice Rosaceae uzgajane prvenstveno radi cvijeta. Rod Rosa podijeljen je dalje u ~etiri podroda, a vrstama najbrojniji podrod Rosa (syn. Eurosa (Prave Ru`e)) podijeljen je u daljnjih 11 sekcija. Iako u prirodi postoji vi{e od stotinu opisanih vrsta, u uzgoju su najbrojniji selekcionirani kultivari kojih danas ima vi{e od tri hiljade. U uzgoju i kultivaciji nalaze se vrste, hibridi i kultivari koji variraju od minijaturnih do grmova koji prekrivaju povr{ine stotine kvadratnih metara.

36

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Premijer liga BiH
Samir Bekri} slavi pogodak u prekju~era{njoj pobjedi nad Modri~om (3:0) na Grbavici: Sa 11 golova i 13 asistencija @eljin veznjak je najkorisniji igra~ u prvenstvu BiH za nogometa{e
(Foto: N. Bo`ovi})

@eljo ponovo
u pobjedni~kom ritmu
^ELIK LIGA PRVAKA [AH

Kopi}eva ostavka ne}e biti usvojena

Poker asova za finale

Topalov poveo protiv Ananda

38

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

sport

LIGA PRVAKA U utorak i srijedu igraju se revan{-utakmice polufinala elitnog klupskog natjecanja

Poker asova za finale
LION Miralem Pjani} BAJERN Arjen Roben

Bosanac komanduje Igra~ za velike utakmice francuskoj legiji
Najzaslu`niji za to {to su Bavarci do{li nakorak do finala Presudio je Realu, za{to ne bi i Bajernu
Miralemu Pjani}u je tek 20 godina, a na pragu je finala Lige prvaka. Na{ dragulj, ali i jedan od najtalentiranijih fudbalera u Evropi, predvodi Lion ka najve}em uspjehu u historiji. Pet golova i ~etiri asistencije u Ligi prvaka, ra~unaju}i i dva me~a pretkola protiv Anderlehta, odli~an su bilans ovog sjajnog veznog igra~a, ro|enog u Kalesiji, koji }e se, ba{ kao i mi, prvo sjetiti zvjedane no}i 10. marta. Mjesto radnje - fudbalski hram Santjago Bernabeu, `rtva radnje - najslavniji svjetski klub Real Madrid i pripadaju}e mu „zvjezdice“. Neumoljivi izvr{ilac radnje - Pjani}. U prvom polufinalnom me~u protiv Bajerna na{ reprezentativac, kao i kompletan tim francuske legije, pru`io je slabu partiju. No, to ni{ta ne zna~i.
Ako navija~i Bajerna trebaju ikome zahvaliti {to su uop}e u borbi za finale Lige prvaka, onda to treba biti Arjen Roben (Robben). Holandski fudbaler je sjajnim potezima protiv Fiorentine proveo Bajern u ~etvrtfinale, potom je sru{io veliki Man~ester junajted, a u prvoj polufinalnoj utakmici protiv Liona postigao je gol koji je Bavarcima uo~i revan{a u srijedu donio malu, ali zna~ajnu prednost od 1:0. Roben je krilni napada~, eksplozivan i velikih tehni~kih mogu}nosti. Mada ima (i previ{e) problema sa povredama, konstantno pokazuje da je igra~ koji svojim potezima sam rje{ava velike utakmice. Roben je ponikao u Groningenu, a 2001. godine potpisao je za PSV. Sa ekipom iz Ajndhovena osvojio je titulu prvaka Holandije, a ujedno je progla{en talentom 2003. godine, ispred jo{ jednog junaka ove pri~e Veslija Snajdera (Wesley Sneijder). Iste godine Roben je zabilje`io i prvi nastup za Holandiju. U dresu ^elzija, u koji je pre{ao 2004., osvojio je dva trofeja prvaka Engleske i tri kupa. Nakon tri godine u Londonu, potpisao je za Real, a obe{te}enje koje su Madri|ani za njega platili 35 miliona eura - bilo je ~etvrto u historiji {panskog kluba.

Li~na karta
Ime i prezime: Miralem Pjani}, Bosna i Hercegovina. Datum ro|enja: 2. april 1990. Klubovi: Mec, Lion. U~inak u Ligi prvaka ove sezone: 13 utakmica (1.007 minuta), 5 golova, 4 asistencije.

Ako bude na nivou kao u Madridu, Lion mo`e eliminirati njema~kog velikana. (A. Dr.)

Roben: Potezi za pobjede

Li~na karta
Ime i prezime: Arjen Roben, Holandija. Datum ro|enja: 23. januar 1984. Klubovi: Groningen, PSV, ^elzi, Real Madrid, Bajern. U~inak u Ligi prvaka ove sezone: 8 utakmica (524 minute), 4 gola, 0 asistencija.

Pjani}: Dragulj evropskog fudbala

Od pro}elavog Holan|anina o~ekivalo se mnogo, ali su povrede te sezone uzele veliki danak pa se Roben zaputio u Minhen za 25 miliona eura. Taj je novac davno otplatio.
(M. T.)

BARCELONA

Lionel Mesi

INTER

Vesli Snajder

^arobnjak kojeg je Inter Strah za Kamp nou na~inio samo ~ovjekom
Znalac koji je oplemenio igru italijanskog giganta O~ekuje se da u revan{u poka`e za{to je najbolji na svijetu
O Lionelu Mesiju (Messi) ve} postoji toliko pri~a da je svaka nova samo ponavljanje. On je fenomen kakav se rijetko ra|a na ovom svijetu, prvi fudbaler koji je natjerao kriti~are da ga prozovu novim Maradonom. Zato, ako krene lo{e, dajte loptu Mesiju, on }e ve} ne{to smisliti. Tako je barem bilo do sada, sve do Intera, koji je u prvom susretu u Milanu pokazao da je omaleni Argentinac ipak ro|en na ovom svijetu i da nije po{te|en nama svima svojstvenih slabosti. U duelu u Milanu bio je skoro nevidljiv, ali na Kamp nouu o~ekuje se da poka`e druga~ije lice i potvrdi zbog ~ega je prvi Argentinac koji je progla{en najboljim na svijetu u izboru Me|unarodne fudbalske federacije (FIFA). Mesi u `ivotu nije igrao ni za koga drugog osim za Barcelonu, koja je, poput mnogih drugih klubova, primijetila njegov talent, ali i jedina bila spremna pla}ati lije~enje nedostatka hormona rasta, koji je pratio Argentinca u mladosti. Novi Maradona vratio je to Barceloni kreativno{}u, driblinzima i golovima, kojima tjera protivni~ke igra~e da se upitaju jesu li se uop}e trebali baviti fudbalom. Debitirao je 2004., star 17 godina i 114 dana, a najmla|i je fudbaler u historiji kluba koji je do{ao do brojke od 100 postignutih golova. (M. T.)

Mesi: Fenomen kakav se rijetko ra|a

Kakvi samo „stru~njaci“ stoluju u Real Madridu! Posva|ani sa fudbalskim procjenama i neukog znanja, olako su se odrekli i sjajnog Holan|anina Veslija Snajdera (Wesley Sneijder). Majstor iz Utrehta na stadion „\uzepe Meacu“ stigao je pro{log ljeta za „svega“ 15 miliona eura. U Madridu su naivno mislili da su se rije{ili nedokazanog fudbalera, ali [panci nemaju @ozea Murinja (Jose Mourinho). Portugalski stru~njak i u posljednjih sedam-osam godina mo`da i najbolji svjetski trener dobio je u Snajderu znalca koji je oplemenio Interovu igru. Argentinac Havijer Zaneti (Javier Zanetti) jeste za{titni znak italijanskog giganta, 15 godina nosi crno-plavi dres, ali je Snajder za nepunu godinu pokazao da Inter sa njim mo`e sru{iti i najve}u ekipu dana{njice - Barcelonu (3:1). I dok se u prvom polufina-

lnom susretu „ipak samo ~ovjek“ Argentinac Lionel Mesi (Messi) uporno zabijao u odbranu italijanskog prvaka, Snajder je stigao posti}i pogodak i asistirati. Pep Gvardiola sigurno strahuje da }e Holan|anin isto u~initi i u srijedu na Kamp nouu.
(A. Dr.)

Snajder: Sjajna igra u prvom me~u

Li~na karta
Ime i prezime: Lionel Mesi, Argentina. Datum ro|enja: 24. juni 1987. Klubovi: Barcelona. U~inak u Ligi prvaka ove sezone: 10 utakmica (897 minuta), 8 golova, 0 asistencija.

Li~na karta
Ime i prezime: Vesli Snajder, Holandija. Datum ro|enja: 9. juni 1984. Klubovi: Ajaks, Real, Inter. U~inak u Ligi prvaka ove sezone: 9 utakmica (791 minuta), 3 gola, 5 asistencija.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

39

Na osnovu Odluke Nastavno-nauènog vijeæa Prirodnomatematièkog fakulteta Sarajevo, broj: 01/06- 743/1-2010 od 01.04.2010. godine i Odluke Upravnog odbora Prirodno-matematièkog fakulteta Sarajevo, broj: U.O.01/04743/2-2010 od 12.04.2010. godine raspisuje se Regionalni centar Tuzla Broj: 02/6-1/II-07-1-08/09-1 Tuzla; 07.04.2010 godine Na osnovu èlana 66. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH" broj 9/05, 35/05, 100/08), èlana 127. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH" broj 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07 i 35/08), te èlana 8. Instrukcije o postupku uvoðenju posebne šeme du`nika ("Slu`beni glasnik BiH" broj 35/08), Šef Grupe za prinudnu naplatu RC Tuzla rješavajuæi po slu`benoj du`nosti d o n o s i

KONKURS/NATJEÈAJ
za izbor nastavnika i saradnika na Prirodno-matematièkom fakultetu Sarajevo i to: ODSJEK ZA BIOLOGIJU NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: "Bioantropologija" .............................................1 izvršilac; NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: "Botanika-Biosistematika kormofita".............1 izvršilac; NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: "Biologija prirodnih resursa i nutrologija".....1 izvršilac; ODSJEK ZA HEMIJU NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: "Fizikalna hemija" ............................................1 izvršilac; NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: "Radiohemija i Biotehnologija"......................1 izvršilac; Na osnovu èlana 3. stav 1. i 3. Instrukcije o postupku uvoðenja posebne šeme du`nika Grupi za reviziju i kontrolu RC Tuzla dostavljena je inicijativa za kontrolu poreznog obveznika - du`nika sa aspekta procjene kategorija iz èlana 5. iste Instrukcije. Kontrolom koja je obuhvatila sve porezne periode od 01.07.2006. do 31.10.2009. godine utvrðene su èinjenice koje ukazuju na potrebu i opravdanost uvoðenja posebne šeme ovog . Na osnovu utvrðenih èinjenica saglasno odredbama èlana 6. stav 1. a primjenom èlana 8. stav 1. Instrukcije o postupku uvoðenja posebne šeme du`nika Grupa za prinudnu naplatu RC Tuzla je dana 08.01.2010. godine dostavila poreskom obvezniku - du`niku "VEKO" d.o.o. pismo namjere, protokolisano pod brojem: 02/6-1/II-07-1-08/09 u kojem ga obavještava o iznosu duga i namjeri uvoðenja posebne šeme u roku od 30 dana ako du`nik ne izmiri dug ili ne obezbijedi adekvatnu garanciju za plaæanje duga, kako je propisano odredbom èlana 128. stav 1. i 2. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U pismu namjere du`niku je ukazano na obaveze koje mu se stavljaju na teret uvoðenjem u postupak posebne šeme, shodno odredbama èlana 128. stav 3. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Kako obveznik u ostavljenom roku nije uplatio dug ili obezbijedio adekvatnu garanciju za plaæanje duga, a dug se i dalje uveæavao u proteklih 30 dana odluèeno je da se na ovog obveznika primijeni posebna šema radi obezbjeðenja naplate duga. Pri donošenju odluke o uvoðenju posebne šeme du`nika Grupa je odluènim èinjenicama cijenila: iznos duga, rizik po javne prihode, kao i procjenom smanjene vjerovatnoæe za naplatu poreze na dodanu vrijednost bez uvoðenja posebne šeme, istorijat ponašanja poreskog obveznika, kao i opæim ekonomskim stanjem poreskog obveznika u buduænosti. Primalac isporuke - kupac plaæa iznos PDV-a direktno Upravi i to do 5. u mjesecu za prethodni poreski period gdje u polju "broj poreskog obveznika" unosi PDV broj "VEKO" d.o.o. Graèanica i to: 209373190005. Odredbom èlana 66. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se odluka o uvoðenju posebne šeme ne mo`e primjenjivati na bilo kog primaoca isporuke - kupca prije njenog objavljivanja te je ovim rješenjem odreðeno da se ista ima primjenjivati od dana objavljivanja u Slu`benom glasniku BiH. Shodno odredbama èlana 128. stav 4. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ovo rješenje æe biti objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH" i tri najèitanije dnevne novine, a isto je poreski obveznik - du`nik obavezan istaæi u poslovnim prostorijama na vidno mjesto zajedno sa uvjerenjem o registraciji za PDV. Odredbom èlana 137. stav 1. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Slu`beni glasnik BiH", broj 89/05), `alba ne odla`e izvršenje rješenja. Pouka o pravnom lijeku Protiv ovog Rješenja mo`e se ulo`iti `alba prvostepenom organu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, neposredno ili poštom taksirana sa 10 KM administrativne takse u skladu sa tarifom Zakona o administrativnim taksama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02,19/02,43/04,8/06 i 24/06). Dostavljeno: 1. VEKO d.o.o. Graèanica 2. Grupa za reviziju i kontrolu 3. Sektor za poslovne usluge Odsjek za upravljanje dugom (6x) 4. Grupa za prinudnu naplatu Šef Grupe za prinudnu naplatu _________________________ Selma Salihoviæ NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: "Metodika nastave hemije"..............................1 izvršilac; ODSJEK ZA FIZIKU NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: "Istorija fizike"...................................................1 izvršilac; NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: "Teorijska fizika"................................................1 izvršilac; NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: "Metodika nastave fizike".................................1 izvršilac; VIŠI ASISTENT za oblast: "Ekperimentalna fizika" ..................................1 izvršilac; ODSJEK ZA GEOGRAFIJU VIŠI ASISTENT za oblast: "Fizièka geografija" ..........................................1 izvršilac; ODSJEK ZA MATEMATIKU NASTAVNIK (sva zvanja) za predmete: "Euklidska geometrija" i "Specijalne funkcije" ...........................................1 izvršilac; NASTAVNIK (sva zvanja) za predmete: "Metodika nastave matematike" i "Elementarna matematika"............................1 izvršilac; NASTAVNIK (sva zvanja) za oblast: "Analiza"...1 izvršilac; Uvjeti za izbor u zvanja utvrðeni su èlanom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu bene novine Kantona Sarajevo, broj: 43/08). Kandidati za izbor nastavnika uz prijavu dostavljaju: biografiju/ ivotopis, ovjerene kopije diploma matiènog fakulteta (visoke struène spreme, nauènog stepena magistra i nauènog stepena doktora), bibliografiju (prilo`iti: radove, ud`benike, knjige, monografije i dr.), dokaze o doprinosu u podizanju nastavnog i nauènoistra`ivaèkog kadra, i druge dokaze koje zahtjevaju zakonski propisi iz oblasti visokog obrazovanja. Kandidati za izbor višeg asistenta uz prijavu dostavljaju: biografiju/`ivotopis, ovjerene kopije diploma matiènog fakulteta visoke struène spreme i nauènog stepena magistra, nauène, nauèno-popularne i struène radove, dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika, i druge dokaze koje zahtjevaju Pravila Prirodno-matematièkog fakulteta. Svi kandidati, pored navedenih dokaza za izbor nastavnika i saradnika, dostavljaju izvod iz matiène knjige roðenih i uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine, koja nisu starija od šest (6) mjeseci. Napomena: Biografiju/`ivotopis i bibliografiju treba dostaviti i u elektronskoj formi. Konkurs/natjeèaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu Prirodno-matematièki fakultet Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 33/III, putem pošte (sa naznakaom za konkurs) ili direktno na protokol, soba 319/III (visoka zgrada). Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje.

R J E Š E NJ E
1. UVODI SE POSEBNA ŠEMA DU@NIKA VEKO d.o.o. društvo za proizvodnju voæa i povræa, sa sjedištem na adresi Stjepan Polje-Bare u Graèanici, ID broj: 4209373190005, PDV broj: 209373190005, za dug po osnovu poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 111.523,43 KM. 2. Poreski obveznik - du`nik u svoje fakture unosi sljedeæu klauzulu: "Iznos PDV-a naveden u ovoj fakturi se plaæa Upravi sa pozivom na PDV-ID broj: 209373190005". 3. Primalac isporuke - kupac plaæa iznos PDV-a direktno Upravi i to do 5. u mjesecu za prethodni poreski period. U istom roku primalac isporuke - kupac du`an je dostaviti Upravi listu sa podacima za prethodni poreski period, za svakog registrovanog poreskog obveznika-du`nika sa: - Iznosom zadr`anog PDV-a - Identifikacionim brojem isporuèioca dobara ili usluga - Identifikacionim brojem primaoca dobara ili usluga koji je zadr`ao iznos PDV-a. 4. Posebna šema se primjenjuje od dana objavljivanja u Slu`benom glasniku BiH. 5. Poreski obveznik - du`nik obavezan je da rješenje kojim se utvrðuje obaveza plaæanja po posebnoj šemi istakne u poslovnim prostorijama na vidno mjesto zajedno sa uvjerenjem o registraciji za PDV. 6. @alba ne odla`e izvršenje rješenja. 7. Ovo rješenje æe biti objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH" i u tri najèitanije dnevne novine. O b r a z l o ` e nj e Grupa za prinudnu naplatu RC Tuzla po slu`benoj du`nosti a na osnovu èinjenica utvrðenih u postupku prinudne naplate i stanja duga na kartici poreskog obveznika - du`nika VEKO iz Graèanice zapoèela je postupak uvoðenja du`nika u posebnu šemu radi obezbjeðenja naplate duga po osnovu poreza na dodanu vrijednost evidentiranog u programu Alice u iznosu od 111.523,43 KM od èega iznos od 95.782,00 po osnovu glavnog duga i iznos od 15.741,43 KM po osnovu zatezne kamate na dan donošenja ovog rješenja. U postupku prinudne naplate poreza na dodanu vrijednost, za svaki porezni period za koje je podnesena prijava samooporezivanja a ista nije izmirena u skladu sa èlanom 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, du`niku je izdat nalog za prinudnu naplatu na osnovu izvještaja o dugu. Shodno navedenom a temeljem odredbe èlana 45. Pravilnika o provedbi zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Slu`beni glasnik BiH" broj 21/06) dana 18.02.2009. godine izdat je Nalog za pljenidbu cjelokupne postojeæe i buduæe imovine du`nika. Saglasno odredbi èlana 13. Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza u BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 89/05) nije bilo moguæe vršiti pljenidbe novèanih sredstava du`nika na blagajni a svi raèuni otvoreni kod banaka su blokirani i ugašeni. Du`nik nije vlasnik nepokretne imovine a nema podataka o postojanju bilo kakve pokretne imovine niti registrovanih motornih vozila vlasništvo du`nika. Osim toga, pljenidbom novèanih potra`ivanja du`nika izvršenom po prijedlogu du`nika, zaplijenjen je iznos od 23.724,07 KM. Kako du`nik više nema imovinu èijom pljenidbom bi se dug mogao namiriti, nastavio je s poslovanjem usljed kojeg se dug kontinuirano uveæavao, a istovremeno nije poduzimao mjere u cilju izmirenja duga, stekli su se uslovi da Grupa za prinudnu naplatu saglasno odredbama èlana 66. stav 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i èlana 127. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost zapoène postupak uvoðenja posebne šeme du`nika "VEKO" d.o.o. Graèanica. Na dan donošenja ovog rješenja utvrðen je iznos duga od 111.523,43 KM a koji je utvrðen na osnovu izdatih naloga za prinudnu naplatu, prema sljedeæoj tabeli (struktura i period iz kojeg potièe):

Goran Skaki} nakon kontroverze na Bilinom polju

Pobjeda je ~ista, a incident predimenzioniran
Bilo je malo ko{kanja nakon utakmice i nekoliko verbalnih duela, {to ne mogu zamjeriti nikome, ka`e trener Leotara
Sjenku na vrijednu i zaslu`enu pobjedu Leotara nad ^elikom u Zenici bacio je incident nakon utakmice, kada je, zbog tu~e igra~a dva tima, morala intervenirati i policija. Trener Leotara Goran Skaki} tvrdi u izjavi za na{ list da je incident predimenzioniran te da nema ni trunke istine u pri~i o navodnom dogovoru „tri za tri“, koji su, opet navodno, Trebinjci izigrali. - U vezi sa ovom utakmicom bilo je dosta pri~a i presija, ali nagla{avam da je ^elik imao svoje {anse koje nije iskoristio, a na na{u

40

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

sport

41

^ELIK Zeni~ani protiv Leotara upropastili sve dobro u~injeno

Ostavka Kopi}a, potpredsjednik Beganovi} nije za promjene
Direktor Mujezinovi} zatra`io medicinsku pomo}, predsjednik ^izmo nije bio na utakmici
Subotnjim porazom od Leotara na Bilinom polju nogometa{i ^elika upropastili su sve dobro {to su napravili ovog prolje}a. Serijom od ~etiri utakmice bez gola i bez pobjede (Olimpik i Sarajevo 0:0, Lakta{i 0:2 i Leotar 0:1) Zeni~ani su opstanak u Premijer ligi doveli pod veliki znak pitanja, jer imaju te-

@ale zbog incidenta
smjenu na klupi. - Upravni odbor }e donijeti kona~nu odluku, ali smatram da svi zajedno trebamo ostati do kraja sezone i poku{ati ostvariti cilj, a onda, ako bude potrebe, naljeto mijenjati - smatra Beganovi}. On izra`ava `aljenje zbog incidenta ispred svla~ionica na kraju utakmice,

Kruni} izme|u igra~a ^elika: Vrijedna pobjeda Leotara

Trenutak kada je Popovi} postigao prvi od svoja dva gola

(Foto: N. Bo`ovi})

sre}u, mi smo imali jednu zrelu priliku koju smo pretvorili u pogodak. U fudbalu je

Mulina: ^ude me tvrdnje igra~a ^elika
Sini{a Mulina, slu`beni predstavnik Leotara na ovoj utakmici, na{ao se na meti doma}ih igra~a koji su vikali na njega i govorili mu da „svojim igra~ima sve objasni“ aludiraju}i na to da je jesenas bio napravljen dogovor da doma}ini pobjede u dvije utakmice. - Svima je poznato da ja jesenas uop}e nisam bio ~lan nijednog klupskog organa Leotara, jer sam igrao i bio ~lan Kluba malog fudbala Leotar. Tek sam nedavno izabran na funkciju sportskog direktora. Zbog toga me i ~ude takve proizvoljne tvrdnje fudbalera ^elika, koje nemaju nikakvog osnova - ka`e Mulina.

to tako. I to je sva pri~a {to se ti~e de{avanja na terenu. Vrijednost ova tri boda moramo potvrditi protiv [irokog Brijega na doma}em terenu ka`e Skaki} pa nastavlja: - Sigurno je da je ^elik bio nezadovoljan kona~nim rezultatom i takvo njihovo pona{anje bilo je donekle i razumljivo. Bilo je malo ko{kanja nakon utakmice i nekoliko verbalnih duela, {to ne mogu zamjeriti nikome. Na kraju se sve zavr{ilo fer i korektno. Zenicu smo napustili bez incidenata ili bilo kakvih fizi~kih tortura tako da je na kraju sve bilo u redu - ka`e Skaki}.
M. PILJEVI] Kopi} protiv Leotara: Ho}e li ostati na klupi ^elika
(Foto: J. Had`i})

Amar Osim ljut nakon uvjerljivog trijumfa nad Modri~om

[abi} tvrdi da nije postojao dogovor
Sportski direktor Nermin [abi} nakon konsultacija sa nekoliko ~lanova rukovodstva kluba tvrdi da }e Omer Kopi} ostati trener ^elika, iako Upravni odbor tek treba zasjedati o ovom pitanju. - Sve treba {to prije zaboraviti i koncentrisati se na naredne utakmice ka`e [abi}, koji, tako|er, `ak raspored do kraja (doma}e utakmice protiv Zvijezde i Slavije i gostovanja Travniku, Zrinjskom i [irokom Brijegu). negira medijske izvje{taje da je Leotar izigrao dogovor prema kojem je ^elik trebao pobijediti. - Nema ni{ta od toga. Jedino je ru`no to {to su igra~i nakon utakmice do{li u isku{enje da naprave frku, ali ne mo`e se govoriti o incidentu. Sve se brzo smirilo i svi su sigurno napustili stadion - tvrdi [abi}. kada su se potukli igra~i dva tima, ali isti~e da ne vjeruje u dogovor „tri za tri“. - Nama niko nije branio da mi damo gol. Zato o tome ne treba previ{e ni tro{iti rije~i - ka`e Beganovi}.

Da su od po~etka igrali ovi koji su u{li, ne bismo ni pobijedili
Re}i da smo utakmicu dobili rutinski, mo`da zvu~i potcjenjiva~ki, ali drugu rije~ ne nalazim, ka`e menad`er @elje
Na osnovu na~ina na koji odgovara na postavljena pitanja, vrlo je lako ustanoviti raspolo`enje menad`era @eljezni~ara Amara Osima. Na konferenciju za novinare poslije me~a sa Modri~om, koji su „Plavi“ dobili bez mnogo problema (3:0), do{ao je vrlo ljut. - Re}i da smo utakmicu dobili rutinski, mo`da zvu~i potcjenjiva~ki, ali drugu rije~ ne nalazim. Da smo imali malo vi{e koncentracije, rezultat je mogao biti i uvjerljiviji. No, ~injenica je da je ova utakmica pokazala da ba{ i nemamo 20 podjednako kvalitetnih igra~a, kako se to kroz medije posljednih dana provla~i - kazao je Osim, {to je djelimi~no bio i odgovor na pitanja da li je protiv fenjera{a morao izvesti najja~i sastav i da li je, mo`da, trebao ranije dati {ansu nekome ko nije imao preveliku minuta`u. Tu je pokazao i za{to je ljut. na}i - dodao je Osim. Ekipa Modri~e, iako se kvalitetom ne mo`e porediti sa @eljezni~arom, bila je jedna od rijetko korektnih na Grbavici. Mogli su se komotno zabunkerisati, kako to radi ve}ina ekipa kada gostuje @elji, ali su, naprotiv, poku{avali igrati, kombinirati, baz valjanja, prigovaranja sudiji, pri~e... Zorni pokazatelj neuobi~ajenosti bio je i gest trenera Dragana Savi}a kada je, nakon jednog malo grubljeg starta, ukorio svog fudbalera gestikuliraju}i i igra~u i sudiji da je to bilo za `uti karton.

Korektni gosti
- Igra~i koji su u{li kod rezultata 2:0 (Goran Perak, Bajro Spahi}) i 3:0 (Damir Rov~anin) pokazali su to o ~emu govorim. Garantiram da uop}e ne bismo pobijedili da smo od po~etka igrali u sastavu koji je zavr{io utakmicu. Dvojica od ove trojice rezervnih igra~a odigrala su vrlo lo{e, a sami }e se pro-

Interesantni igra~i
- @ao mi je {to se Modri~a nalazi u situaciji u kakvoj jeste. Primijetio sam da u svom sastavu imaju nekoliko vrlo interesantnih mladih igra~a koji bi sa nekoliko iskusnijih ~inili dobru ekipu. Ovako, na`alost, Modri~a }e, najvjerovatnije, ispasti, a svi }emo ostati uskra}eni za lijepo gostovanje - kazao je Osim ne `ele}i pri~ati o igra~ima koji su mu se svidjeli niti zna~i li to da bi ih volio vidjeti u svojoj ekipi. - Rekao sam da ima nekoliko interesantnih i ne pada mi na pamet da ih imenujem. Modri~a je dovoljno u problemima da bih joj jo{ i ja pravio dodatne - zaklju~io je Osim. A. ^ULI]

Odluka uprave
Zbog situacije u koju su dospjeli nakon ovog poraza, trener Omer Kopi} smatra da je od njega moralno da podnese ostavku, za koju isti~e da nije neopoziva. - Svojim sam igra~ima, u prisustvu potpredsjednika Edina Beganovi}a, saop}io da podnosim ostavku. U principu, vrlo rijetko mije-

^izmo nedostupan
Isti~e da mu je `ao direktora Mujezinovi}a, kojem je malobrojna publika skandirala: „Zaime, lopove“, nakon ~ega je, zbog povi{enog pritiska, zavr{io u bolnici, koju je napustio

Bekri} najkorisniji igra~ Lige
Sa dvije asistencije i odli~nim pogotkom protiv Modri~e veznjak @eljezni~ara Samir Bekri} postao je najkorisniji igra~ Premijer lige. Do sada je dao 11 golova i uknji`io 13 asistencija. I u prethodnim sezonama bh. fudbalskog prvenstva takav bilans te{ko da je neko mogao ubilje`iti pa eto i obja{njenja za{to Amar Osim tra`i za njega milion eura.

Isakovi} ipak prvi udario Beraka
^injenica je, ipak, da je policija intervenirala u hodniku ispred svla~ionica stadiona Bilino polje zbog sukoba igra~a dva tima odmah po zavr{etku utakmice. U policijskom zapinjam mi{ljenje, a mislim i da je za klub bolje da prihvati moju ostavku. Ovdje nije rije~ o Omeru Kopi}u nego o ^eliku i zato smatram da treba do}i neko ko }e razdrmati ekipu - ka`e Kopi}, uz napomenu da }e prihvatiti svaku odluku vodstva kluba. Beganovi}, pak, nagla{ava da, bez obzira na ovaj poraz, ne}e dati svoj glas za sniku, kako nam je prenio Beganovi}, navedeno je da je incident po~eo nakon {to je Aladin Isakovi} udario golmana Leotara Novicu Beraka, koji mu je odgovorio udarcem glavom u lice. ve} u subotu nave~er. Zbog preporuke ljekara, utakmici nije prisustvovao predsjednik Mirsad ^izmo, koji je u februaru imao bla`i mo`dani udar. On se, prema Beganovi}evim rije~ima, odmara na vikendici, a ju~er nije bio dostupan na mobilni telefon da nam prokomentira u`arenu situaciju na Bilinom polju.
V. BEGUNI]

Goran Skaki} nakon kontroverze na Bilinom polju

Pobjeda je ~ista, a incident predimenzioniran
Bilo je malo ko{kanja nakon utakmice i nekoliko verbalnih duela, {to ne mogu zamjeriti nikome, ka`e trener Leotara
Sjenku na vrijednu i zaslu`enu pobjedu Leotara nad ^elikom u Zenici bacio je incident nakon utakmice, kada je, zbog tu~e igra~a dva tima, morala intervenirati i policija. Trener Leotara Goran Skaki} tvrdi u izjavi za na{ list da je incident predimenzioniran te da nema ni trunke istine u pri~i o navodnom dogovoru „tri za tri“, koji su, opet navodno, Trebinjci izigrali. - U vezi sa ovom utakmicom bilo je dosta pri~a i presija, ali nagla{avam da je ^elik imao svoje {anse koje nije iskoristio, a na na{u

40

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

sport

41

^ELIK Zeni~ani protiv Leotara upropastili sve dobro u~injeno

Ostavka Kopi}a, potpredsjednik Beganovi} nije za promjene
Direktor Mujezinovi} zatra`io medicinsku pomo}, predsjednik ^izmo nije bio na utakmici
Subotnjim porazom od Leotara na Bilinom polju nogometa{i ^elika upropastili su sve dobro {to su napravili ovog prolje}a. Serijom od ~etiri utakmice bez gola i bez pobjede (Olimpik i Sarajevo 0:0, Lakta{i 0:2 i Leotar 0:1) Zeni~ani su opstanak u Premijer ligi doveli pod veliki znak pitanja, jer imaju te-

@ale zbog incidenta
smjenu na klupi. - Upravni odbor }e donijeti kona~nu odluku, ali smatram da svi zajedno trebamo ostati do kraja sezone i poku{ati ostvariti cilj, a onda, ako bude potrebe, naljeto mijenjati - smatra Beganovi}. On izra`ava `aljenje zbog incidenta ispred svla~ionica na kraju utakmice,

Kruni} izme|u igra~a ^elika: Vrijedna pobjeda Leotara

Trenutak kada je Popovi} postigao prvi od svoja dva gola

(Foto: N. Bo`ovi})

sre}u, mi smo imali jednu zrelu priliku koju smo pretvorili u pogodak. U fudbalu je

Mulina: ^ude me tvrdnje igra~a ^elika
Sini{a Mulina, slu`beni predstavnik Leotara na ovoj utakmici, na{ao se na meti doma}ih igra~a koji su vikali na njega i govorili mu da „svojim igra~ima sve objasni“ aludiraju}i na to da je jesenas bio napravljen dogovor da doma}ini pobjede u dvije utakmice. - Svima je poznato da ja jesenas uop}e nisam bio ~lan nijednog klupskog organa Leotara, jer sam igrao i bio ~lan Kluba malog fudbala Leotar. Tek sam nedavno izabran na funkciju sportskog direktora. Zbog toga me i ~ude takve proizvoljne tvrdnje fudbalera ^elika, koje nemaju nikakvog osnova - ka`e Mulina.

to tako. I to je sva pri~a {to se ti~e de{avanja na terenu. Vrijednost ova tri boda moramo potvrditi protiv [irokog Brijega na doma}em terenu ka`e Skaki} pa nastavlja: - Sigurno je da je ^elik bio nezadovoljan kona~nim rezultatom i takvo njihovo pona{anje bilo je donekle i razumljivo. Bilo je malo ko{kanja nakon utakmice i nekoliko verbalnih duela, {to ne mogu zamjeriti nikome. Na kraju se sve zavr{ilo fer i korektno. Zenicu smo napustili bez incidenata ili bilo kakvih fizi~kih tortura tako da je na kraju sve bilo u redu - ka`e Skaki}.
M. PILJEVI] Kopi} protiv Leotara: Ho}e li ostati na klupi ^elika
(Foto: J. Had`i})

Amar Osim ljut nakon uvjerljivog trijumfa nad Modri~om

[abi} tvrdi da nije postojao dogovor
Sportski direktor Nermin [abi} nakon konsultacija sa nekoliko ~lanova rukovodstva kluba tvrdi da }e Omer Kopi} ostati trener ^elika, iako Upravni odbor tek treba zasjedati o ovom pitanju. - Sve treba {to prije zaboraviti i koncentrisati se na naredne utakmice ka`e [abi}, koji, tako|er, `ak raspored do kraja (doma}e utakmice protiv Zvijezde i Slavije i gostovanja Travniku, Zrinjskom i [irokom Brijegu). negira medijske izvje{taje da je Leotar izigrao dogovor prema kojem je ^elik trebao pobijediti. - Nema ni{ta od toga. Jedino je ru`no to {to su igra~i nakon utakmice do{li u isku{enje da naprave frku, ali ne mo`e se govoriti o incidentu. Sve se brzo smirilo i svi su sigurno napustili stadion - tvrdi [abi}. kada su se potukli igra~i dva tima, ali isti~e da ne vjeruje u dogovor „tri za tri“. - Nama niko nije branio da mi damo gol. Zato o tome ne treba previ{e ni tro{iti rije~i - ka`e Beganovi}.

Da su od po~etka igrali ovi koji su u{li, ne bismo ni pobijedili
Re}i da smo utakmicu dobili rutinski, mo`da zvu~i potcjenjiva~ki, ali drugu rije~ ne nalazim, ka`e menad`er @elje
Na osnovu na~ina na koji odgovara na postavljena pitanja, vrlo je lako ustanoviti raspolo`enje menad`era @eljezni~ara Amara Osima. Na konferenciju za novinare poslije me~a sa Modri~om, koji su „Plavi“ dobili bez mnogo problema (3:0), do{ao je vrlo ljut. - Re}i da smo utakmicu dobili rutinski, mo`da zvu~i potcjenjiva~ki, ali drugu rije~ ne nalazim. Da smo imali malo vi{e koncentracije, rezultat je mogao biti i uvjerljiviji. No, ~injenica je da je ova utakmica pokazala da ba{ i nemamo 20 podjednako kvalitetnih igra~a, kako se to kroz medije posljednih dana provla~i - kazao je Osim, {to je djelimi~no bio i odgovor na pitanja da li je protiv fenjera{a morao izvesti najja~i sastav i da li je, mo`da, trebao ranije dati {ansu nekome ko nije imao preveliku minuta`u. Tu je pokazao i za{to je ljut. na}i - dodao je Osim. Ekipa Modri~e, iako se kvalitetom ne mo`e porediti sa @eljezni~arom, bila je jedna od rijetko korektnih na Grbavici. Mogli su se komotno zabunkerisati, kako to radi ve}ina ekipa kada gostuje @elji, ali su, naprotiv, poku{avali igrati, kombinirati, baz valjanja, prigovaranja sudiji, pri~e... Zorni pokazatelj neuobi~ajenosti bio je i gest trenera Dragana Savi}a kada je, nakon jednog malo grubljeg starta, ukorio svog fudbalera gestikuliraju}i i igra~u i sudiji da je to bilo za `uti karton.

Korektni gosti
- Igra~i koji su u{li kod rezultata 2:0 (Goran Perak, Bajro Spahi}) i 3:0 (Damir Rov~anin) pokazali su to o ~emu govorim. Garantiram da uop}e ne bismo pobijedili da smo od po~etka igrali u sastavu koji je zavr{io utakmicu. Dvojica od ove trojice rezervnih igra~a odigrala su vrlo lo{e, a sami }e se pro-

Interesantni igra~i
- @ao mi je {to se Modri~a nalazi u situaciji u kakvoj jeste. Primijetio sam da u svom sastavu imaju nekoliko vrlo interesantnih mladih igra~a koji bi sa nekoliko iskusnijih ~inili dobru ekipu. Ovako, na`alost, Modri~a }e, najvjerovatnije, ispasti, a svi }emo ostati uskra}eni za lijepo gostovanje - kazao je Osim ne `ele}i pri~ati o igra~ima koji su mu se svidjeli niti zna~i li to da bi ih volio vidjeti u svojoj ekipi. - Rekao sam da ima nekoliko interesantnih i ne pada mi na pamet da ih imenujem. Modri~a je dovoljno u problemima da bih joj jo{ i ja pravio dodatne - zaklju~io je Osim. A. ^ULI]

Odluka uprave
Zbog situacije u koju su dospjeli nakon ovog poraza, trener Omer Kopi} smatra da je od njega moralno da podnese ostavku, za koju isti~e da nije neopoziva. - Svojim sam igra~ima, u prisustvu potpredsjednika Edina Beganovi}a, saop}io da podnosim ostavku. U principu, vrlo rijetko mije-

^izmo nedostupan
Isti~e da mu je `ao direktora Mujezinovi}a, kojem je malobrojna publika skandirala: „Zaime, lopove“, nakon ~ega je, zbog povi{enog pritiska, zavr{io u bolnici, koju je napustio

Bekri} najkorisniji igra~ Lige
Sa dvije asistencije i odli~nim pogotkom protiv Modri~e veznjak @eljezni~ara Samir Bekri} postao je najkorisniji igra~ Premijer lige. Do sada je dao 11 golova i uknji`io 13 asistencija. I u prethodnim sezonama bh. fudbalskog prvenstva takav bilans te{ko da je neko mogao ubilje`iti pa eto i obja{njenja za{to Amar Osim tra`i za njega milion eura.

Isakovi} ipak prvi udario Beraka
^injenica je, ipak, da je policija intervenirala u hodniku ispred svla~ionica stadiona Bilino polje zbog sukoba igra~a dva tima odmah po zavr{etku utakmice. U policijskom zapinjam mi{ljenje, a mislim i da je za klub bolje da prihvati moju ostavku. Ovdje nije rije~ o Omeru Kopi}u nego o ^eliku i zato smatram da treba do}i neko ko }e razdrmati ekipu - ka`e Kopi}, uz napomenu da }e prihvatiti svaku odluku vodstva kluba. Beganovi}, pak, nagla{ava da, bez obzira na ovaj poraz, ne}e dati svoj glas za sniku, kako nam je prenio Beganovi}, navedeno je da je incident po~eo nakon {to je Aladin Isakovi} udario golmana Leotara Novicu Beraka, koji mu je odgovorio udarcem glavom u lice. ve} u subotu nave~er. Zbog preporuke ljekara, utakmici nije prisustvovao predsjednik Mirsad ^izmo, koji je u februaru imao bla`i mo`dani udar. On se, prema Beganovi}evim rije~ima, odmara na vikendici, a ju~er nije bio dostupan na mobilni telefon da nam prokomentira u`arenu situaciju na Bilinom polju.
V. BEGUNI]

42

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

43

PROFESIONALNI BOKS Veliki korak u karijeri svjetske prvakinje

Adnan ]ati} vodi brigu o Irmi Balijagi}
Dobila sam i vi{e nego {to sam tra`ila, ka`e bh. bokserka
Najbolja bh. bokserka Irma Balijagi} Adler imala je u proteklom periodu dosta muka zbog pronalaska sponzora, uvjeta za rad i sli~nih stvari koje, sigurno, ne mu~e njene protivnice. Ipak, svjetska prvakinja u perolakoj kategoriji u verziji WIBA vrijedno je radila i nadala se da }e se ne{to promijeniti na tom planu. I promjena, velika i pozitivna za nju, je i stigla. Kako nam je potvrdio Irmin mena`der Jasminko Ja{ar, potpisala je dvogodi{nji ugovor sa ekipom koja zastupa ni manje ni vi{e nego svjetskog prvaka u srednjoj kategoriji u verziji WBA Adnana ]ati}a. To zna~i da }e Irma biti u njegovom kampu i da }e iza sebe imati ljude koji }e brinuti za sve potrebno, a zahvaljuju}i Adnanu, imat }e i me~eve uo~i njegovih borbi. - Sama ~injenica da je Adnan moj sportski uzor govori mnogo o tome {ta mi ovo zna~i. On je osnovao svoj kamp i bit }e mi ~ast da budem dio tog tima. To je veoma velika stvar za mene. @eljela sam da na|em nekoga ko }e stati iza onoga {to radim i, evo, ispalo je veoma dobro. Dobila sam i vi{e nego {to sam tra`ila. Mislim da sam zaslu`ila. Dugo se borim bez bilo kakve podr{ke, jedino su novinari uvijek bili uz mene - naglasila je Irma. Ina~e, ]ati} je nedavno osnovao svoj tim, ali i uzeo nove ljude koji }e mu raditi promociju s obzirom na to da nije bio zadovoljan biv{im menad`erom. Potez kojim je pod svoje okrilje doveo Irmu Balijagi} pokazao je jo{ jednom o kakvom se ~ovjeku radi.
N. D. Vestbruk (Oklahoma) {utira preko Odoma (Lejkers)

Drugi poraz NBA prvaka
Balijagi}: Adnan je moj sportski uzor

Oklahoma ponovo razbila Lejkerse
Orlando poveo sa 3-0 protiv [arlota
Aktuelni NBA prvaci `estoko su uzdrmani. Oklahoma siti tander nokautirao je Los An|eles lejkerse i u drugom me~u na svom parketu (110:89) te rezultat u seriji na ~etiri pobjede u prvom krugu Zapadne konferencije izjedna~io na 22. Peti me~ je sutra u Los An|elesu. „Gromovi“, koje su predvodili krilo Kevin Duren (Durant, 22 poena) i bek Rasel Vestbruk (Russell Westbrook, 18), imali su u jednom momentu 29 ko{eva razlike. Kod Lejkersa su zakazali svi, uklju~uju}i i lidera Kobija Brajanta (Kobe Bryant), koji je prvi {ut uputio tek u 15. minuti, kada su prvaci ve} bili 15 poena u minusu. Brajant je zavr{io me~ sa 12 ko{eva. Statistika je jo{ protiv Oklahome. Naime, samo tri od 52 osmorangirana ti-

Rezultati
ISTOK: 6. Milvoki - 3. Atlanta 107:89 (1-2), 7. [arlot - 2. Orlando 86:90 (0-3). ZAPAD: 8. Oklahoma 1. LA lejkers 110:89 (22), 6. Portland - 3. Feniks 96:87 (2-2). ma u plej-of historiji uspjela su izbaciti nosioce, a trener Lejkersa Fil D`ekson (Phil Jackson) dobio je sve 44 serije u kojima je njegov tim prvi poveo. Na 2-2 izjedna~io je i Portland protiv Feniksa, dok je Milvoki smanjio na 1-2 protiv Atlante. Orlando je dobio tre}i susret protiv [arlota (90:86) te ga jedna pobjeda dijeli od polufinala Isto~ne konferencije. Blistao je plej Orlanda D`amir Nelson (Jameer) sa 32 poe(E. J.) na.

Zeni~ki rukometa{i spremni za novi po~etak

Predsjednik [krbi} podnio ostavku
Ponosan sam na igra~e, koji }e, iako smo im du`ni, odigrati do kraja, ka`e [krbi}
Zbog neispunjenog sportskog cilja - opstanka u Premijer ligi, predsjednik Upravnog odbora Rukometnog kluba ^elik Pane [krbi} podnio je ostavku. On }e, me|utim, kao i igra~i i stru~ni {tab, na ~elu sa trenerom Milankom Sav~i}em, a kojima se duguju stipendije i hranarina za tri mjeseca, ostati u klubu do kraja sezone. - Ponosan sam na na{e igra~e, koji }e, zbog regularnosti, odigrati ovo takmi~enje do kraja. U `elji da smanjimo tro{kove smje{taja i hrane, u protekloj pauzi pustili smo igra~e sa strane Sidika Omerovi}a, Bo{ka Jolovi}a, kraja za na{ klub iako smo im du`ni novac. Smatram da je normalno da podnesem ostavku i omogu}im da, po zavr{etku sezone, kada bude zasjedala Skup{tina kluba, dobijemo novog predsjednika i klupsko vodstvo - ka`e [krbi} te dodaje da bi ispadanje u Prvu ligu Federacije BiH moglo i trebalo zna~iti novi po~etak. - Klju~no je pitanje, naravno, finansiranje. Ono se mora sistemski rije{iti. Pripremili smo ~etverogodi{nji program rada i razvoja kluba, koji bi, ako ga smatraju dobrim, trebali prihvatiti ~lanovi Skup{tine i gradske vlasti - dodaje V. B. [krbi}.

San Hoze pro{ao prvu rundu plej-ofa

[krbi} (desno) sa trenerom Sav~i}em: Klju~no pitanje finansiranja

\or|a Paji}a i Vladimira ^upkovi}a da odu svojim ku}ama.

Mnogi su govorili da se ne}e vi{e ni vratiti, ali su oni opet tu i odigrat }e do

Odbojka{ice Kule Grada~ac viceprvakinje BiH

Nema mjesta tugovanju
Jedinstvu je zaslu`eno pripala nova titula, ka`e \or|e Milo{evi}
Osvojiv{i titulu viceprvakinja BiH, odbojka{ice Kule Grada~ac napravile su najve}i dosada{nji rezultat. Iako su u finalu plej-ofa pora`ene od neprikosnovenog br~anskog Jedinstva, u redovima ekipe iz Grada~ca ne tuguju. Liga{ki dio takmi~enja zavr{ile su na tre}em mjestu, a u polufinalu plej-ofa izbacile su favoriziranu Imzit Dobrinju. U finalu su izgubile obje utakmice od Br~anki (2:3, 1:3). Za druga~iji ishod trebalo im je i malo sportske sre}e. U prvoj finalnoj utakmici u Grada~cu Kula je propustila tri me~-lopte. - Odbojka{ice Jedinstva su tokom cijele sezone bile na prvoj poziciji i sasvim zaslu`eno su osvojile novu titulu. Mi smo poku{ali finalnu seriju u~initi ne{to zanimljivijom. U prvoj utakmici smo nesretno pora`eni, a da smo pobijedili, ne bi bilo nezaslu`eno. U drugoj utakmici odigrali smo mnogo lo{ije. Predstoji nam analiza protekle sezone. Kula je stabilan premijerliga{, dobro radimo, a o~ekujemo dobre rezultate i naredne sezone ka`e {ef stru~nog {taba D`. D. \or|e Milo{evi}.
Du{en (Kolorado) poku{ava zaustaviti Pavelskog (San Hoze)

„Ajkule“ u polufinalu Zapada
Hokeja{i San Hoze {arksa imali su najbolji rezultat u NHL ligi pro{le sezone, ali nisu uspjeli pro}i prvu rundu plej-ofa. „Ajkule“ su ove godine izbjegle sli~nu sudbinu, jer su u {estoj utakmici savladale Kolorado avalan~ sa 5:2 i sa ukupnih 4-2 u seriji pro{le u polufinale Zapadne konferencije. Junak pobjede bio je centar D`o Pavelski (Joe), koji je prvi put u karijeri postigao dva gola u plej-of utakmici. U posljednjih pet susreta serije, San Hoze je imao ~ak 100 {uteva vi{e nego Kolorado (219/119). Plasman u polufinale na Istoku izborio je Pitsburg protiv Otave. Rezultati: ISTO^NA KONFERENCIJA: 4. Otava - 5. Pitsburg 3:4 - produ`etak (2-4). ZAPADNA KONFERENCIJA: 8. Kolorado - 1. San Hoze 2:5 (24), 2. ^ikago - 7. Ne{vil 5:4 (E. J.) produ`etak (3-2).

Ekipa Kule Grada~ac: Najve}i uspjeh u historiji kluba

Prvenstvo Srbije u Kragujevcu

Boban Bogosavljevi} u vodstvu
U Kragujevcu je u toku zatvoreno Prvenstvo Srbije. Na okupu je 14 ponajboljih igra~a, koji }e odigrati 13 kola po Bergerovom sistemu. Prvi nosilac je velemajstor Milo{ Perunovi} (2.574). U~estvuju i Nikola Sedlak (2.570), Dragan Solak (2.553), Branko Damljanovi} (2.550), Sini{a Dra`i} (2.545), Milo{ Pavlovi} (2.540), Dejan Pikula (2.535), Boban Bogosavljevi} (2.531), Branko Tadi} (2.524), Miodrag Savi}

44

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

sport

[AHOVSKI MOZAIK Po~eo obra~un za svjetskog prvaka

Topalov dobio minijaturu
Umor kumovao porazu aktuelnog prvaka Ananda nakon samo 30 poteza
Priprema: Muhamed BORI], me|unarodni majstor
Bogosavljevi}: Tri pobjede
13.Lf4 Da7 14.cxb6 Dxb6 15.e4 d6 16.Le3 Db8 17.Tc1 Se5 18.Ld4 a5 19.f4 Lg4 20.Dc2 a4 21.Sd2 Sc6 22.Lf2 Ld7 23.h3 Tc8 24.Sc4 Ta6 25.De2 Sa5 26.Se5 dxe5 27.Dxa6 Sc4 28.Sd5 Sxd5 29.Txc4 Td8 30.Tc5 Sb4 31.Da5 exf4 32.Td1 e6 33.Tb5 1-0

Izabrane partije
Dra`i} - Lajthajm (Kraljeva indijka)
1.Sf3 Sf6 2.c4 c6 3.d4 g6 4.Sc3 Lg7 5.Lf4 d6 6.e3 Sh5 7.Lg5 Da5 8.Lh4 Lg4 9.Le2 Lf6 10.Lxf6 Sxf6 11.0-0 Lxf3 12.Lxf3 Sbd7 13.Tb1 0-0 14.b4 Dc7 15.Dc2 a5 16.b5 c5 17.d5 Sb6 18.Le2 Tae8 19.e4 e5 20.Sd1 De7 21.Tb3 Kg7 22.Tg3 h5 23.Se3 Kh7 24.Tb1 Th8 25.h4 Kg8 26.Tb3 Kf8 27.Ta3 Ta8 28.Sf1 Sbd7 29.Th3 b6 30.Tag3 Ke8 31.Se3 Kd8 32.Ld3 Kc7 33.De2 Sg8 34.Th1 Sh6 35.Kf1 Tag8 36.Dc2 Te8 37.Kg1 Thg8 38.f3 Df6 39.Df2 De7 40.Dd2 Tef8 41.Sf1 Th8 42.Se3 De8 43.Dc2 Sf6 44.Tgh3 Sfg8 45.T1h2 Se7 46.g4 hxg4 47.fxg4 Dd7 48.Tg2 f5 49.gxf5 gxf5 50.exf5 Sexf5 51.Sxf5 Sxf5 52.Lxf5 Txf5 53.Kh2 Df7 54.De2 Th7 55.a3 Tf1 56.Dg4 Tf4 57.De6 Dxe6 58.dxe6 Tfxh4 59.Tg7+ Txg7 60.Txh4 d5 61.cxd5 Kd6 62.Th6 Te7 63.Th8 Kxd5 64.Td8+ Kxe6 65.Tb8 Kd5 66.Txb6 Tg7 67.Ta6 e4 68.b6 e3 69.Ta7 e2 70.Txg7 e1D 71.b7 De5+ 72.Kh3 Kc6 73.Te7 Db2 74.Kg4 c4 75.a4 c3 0-1

Damljanovi} - [ari} (Kraljeva indijka)
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 0-0 6.h3 Sa6 7.Ld3 e5 8.0-0 exd4 9.Sxd4 Sc5 10.Lc2 Te8 11.Te1 c6 12.Sb3 Le6 13.Lf4 Lf8 14.Sxc5 dxc5 15.Dxd8 Taxd8 16.Lg5 Le7 17.b3 Sh5 18.Lxe7 Txe7 19.Tad1 Ted7 20.Txd7 Txd7 21.Td1 Td4 22.h4 Kg7 23.f3 h6 24.Kf2 Kf6 25.Ke3 Ke5 26.Tf1 f5 27.f4+ Kf6 28.e5+ Kf7 29.Se2 Td8 30.Tg1 Sg7 31.g3 h5 32.a3 Ke7 33.Ld3 Lf7 34.b4 Se6 35.Tb1 Td7 36.Sc3 Kd8 37.Sa4 Kc7 38.bxc5 Td8 39.Tb2 Kc8 40.Td2 Kc7 41.Lf1 Txd2 42.Kxd2 Lg8 43.Kc3 a5 44.Lg2 Lf7 45.Ld5 cxd5 46.cxd5 Le8 47.c6 Sf8 48.Sc5 bxc6 49.d6+ Kb6 50.Kd4 Lf7 51.Sa4+ Kb5 52.Sc3+ Kb6 53.Sa4+ Kb7 54.Sc5+ Kc8 55.Sa4 Lb3 56.Sb2 Se6+ 57.Kc3 Ld5 58.Sd1 Kb7 59.Se3 Kb6 60.a4 Kc5 61.Sc2 Lg2 62.Se3 Ld5 63.Sc2 Lc4 64.Se3 Le2 65.Kd2 Lg4 66.Kc3 Lf3 67.Sc4 Ld1 68.Sb2 Le2 69.Kd2 La6 70.Kc3 Kd5 71.Kd2 Ke4 0-1

U Sofiji je po~eo dugoo~ekivani me~ za titulu prvaka svijeta izme|u branioca naslova, indijskog velemajstora Vi{vanatana Ananda i izaziva~a Veselina Topalova iz Bugarske. Ve} prva partija donijela je radost brojnim navija~ima doma}eg igra~a, koji je u svojoj zemlji pravi nacionalni heroj.

Napada~ka pozicija
Vode}i bijele figure, Topalov je igrao vrlo agresivno te je vrlo brzo stekao nadmo}nu napada~ku poziciju. No, Anand je mogao posti}i dovoljnu odbranu da je u 23. potezu odigrao Ld7. Umjesto tog, prili~no logi~nog poteza, Indijac je napravio grub previd, nakon ~ega je Topalov `rtvovao figuru ostvaruju}i sna`an na-

Topalov i Anand: Indijac jedva stigao

(Foto: AP)

pad, koji je krunisan takti~kim udarom u 30. potezu. Tu je Anand obustavio otpor. Ovako {okantan start za Ananda donekle ima logi~no obja{njenje. Zbog poznatih

Prva partija
Topalov - Anand (Grinfeldova indijka) 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 0-0 8.Se2 c5 9.0-0 Sc6 10.Le3 Sa5 11.Ld3 b6 12.Dd2 e5 13.Lh6 cxd4 14.Lxg7 Kxg7 15.cxd4 exd4 16.Tac1 Dd6 17.f4 f6 18.f5 De5 19.Sf4 g5 20.Sh5+ Kg8 21.h4 h6 22.hxg5 hxg5 23.Tf3 Kf7 24.Sxf6 Kxf6 25.Th3 Tg8 26.Th6+ Kf7 27.Th7+ Ke8 28.Tcc7 Kd8 29.Lb5 Dxe4 30.Txc8+ 1-0 problema sa avioprijevozom u protekloj sedmici, Anand i njegov tim nisu uspjeli normalno doputovati u Sofiju.

Pod prijetnjom sankcijama od organizatora, iz Njema~ke je unajmljenim autom jedva stigao uo~i me~a i o~ito nije stigao da se odmori.

Dizanje tenzija
Treba re}i da se posljednjih dana oko cijelog me~a po~ela dizati tenzija, koju je majstorski stvorio Silvio Danailov, menad`er Topalova, izjavom da dvojica igra~a uop}e ne}e komunicirati. Prisjetimo se me~a Kramnika i Topalova u Elisti, gdje je upravo Danailov kumovao do`ivotnom neprijateljstvu suparnika. Ovog puta to }e mu, ipak, te{ko po}i za rukom, jer se Anand u svijetu {aha smatra i velemajstorom ferigre.

Bogosavljevi} - Krsti} (Engleska)
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 c5 5.0-0 0-0 6.d4 cxd4 7.Sxd4 Dc7 8.Sb5 Dd8 9.S1c3 a6 10.Sd4 Sc6 11.c5 Dc7 12.Sb3 b6

Pobjedniku 1,2 miliona eura, pora`enom 800 hiljada
Regularni dio me~a sastavljen je od 12 partija uz tempo igre od 120 minuta za prvih 40 poteza, zatim 60 minuta za sljede}ih 20 te 15 minuta do kraja uz vremenski bonus od 30 sekundi za svaki potez po~ev{i od 61. U slu~aju nerije{enog ishoda, igrat }e se dopunske partije po rapid, odnosno brzopoteznom tempu. Nagradni fond je vrlo impresivan - pobjednik }e inkasirati 1,2 miliona eura, a pora`eni }e dobiti 800 hiljada eura. Ovaj me~ je kruna suparni{tva dvojice izuzetnih {ahista koji, prema rije~ima Topalova, „posljednjih pet godina suvereno vladaju {ahovskim svijetom“.

(2.522), Borko Lajthajm (2.504), Sini{a [ari} (2.444), Radovan Govedarica (2.395) i Petar Krsti} (2.348). Nakon pet kola, vodi vr{a~ki velemajstor Bogosavljevi}, koji je, uz dva remija, zabilje`io tri pobjede. Neuspje{an start imao je jedan

od favorita Damljanovi}. Poredak nakon 5. kola: Bogosavljevi} 4, Sedlak 3,5, Lajthajm, Pavlovi}, Perunovi}, Pikula po 3, Dra`i}, Solak po 2,5, Savi}, Tadi}, Krsti} po 2, Govedarica, [ari}, Damljanovi} po 1,5.

Igor Miladinovi} po Buholcu Zavr{ena smotra najboljih
Srbijanski velemajstor Igor Miladinovi} pobjednik je open turnira u Baru (Crna Gora), na kojem su nastupila 64 igra~a iz devet evropskih zemalja. Nakon devet kola, ~etvorica igra~a sakupila su po 6,5 poena, a me|u njima, Miladinovi} je imao najbolje dopunske pokazatelje. Na{ih troje predstavnika, me|unarodni majstori @eljko Bogut i Dalibor Stojanovi} te `enski majstor FIDE Aleksandra Dimitrijevi}, igrali su odli~no. Stojanovi} i Bogut su sakupili po 6 poena, a Dimitrijevi} 4,5 poena, {to joj je bilo dovoljno za 35. mjesto. Ovaj turnir je, ina~e, bodovan za ovogodi{nju seriju Balkan gran-pri. Kona~ni poredak: Miladinovi}, Miron, V. Georgijev, Rusev po 6,5, To{i}, Dra{ko, Miljkovi}, \uki}, Cijoara, Stojanovi}, Blagojevi}, Bogut, Rajkovi} po 6...

Zavr{en open „Bar 2010“

Kadetsko i juniorsko Prvenstvo FBiH

Prvenstvo USK za omladince

mladih {ahista na Vla{i}u

Problem broj 461 J. Suskov, 1962.

Studija broj 461 J. Palas, 1960.

Na Vla{i}u je odigrano 16. prvenstvo [ahovskog saveza Federacije BiH za kadete i juniore. U~estvovalo je 76 {ahista i {ahistkinja, koji su po razli~itim starosnim grupama poku{avali da se plasiraju na jedno od prva tri mjesta kako bi osigurali nastup na Prvenstvu BiH. Kod {ahistkinja, najuspje{nije su bile [ejma ^i~ak (do 12 godina), Adna Avdi} (do 14), Gorica Gavri} (do

16), Ma{a Bori} (do 18) i Maja Had`iselimovi} (do 20). Kod dje~aka, prvaci su postali Muharem Mahmutbegovi} (do 8), Vedin ]osi} (do 10), Benjamin Had`iali} (do 12), Faruk Srkalovi} (do 14), Denis Kadri} (do 16), Sr|an Jefi} (do 18) i Amar Salihovi} (do 20). Uspje{ni organizatori takmi~enja bili su [ahovski savezi Federacije BiH i Srednjobosanskog kantona.

Mladi {ahisti USK

Mat u tri poteza Bijeli vuèe i dobiva

Favoriti uspje{ni u Cazinu
U organizaciji [ahovskog saveza Unsko-sanskog kantona i O[K Dama iz Cazina, odr`ano je ovogodi{nje kadetsko i juniorsko prvenstvo USK. Nastupilo je 40 djece iz Biha}a, Cazina, Bosanske Krupe, Bosanske Otoke i Sanskog Mosta. Nakon vrlo dobrih igara, favoriti su uspjeli ostvariti plasman na Prvenstvo Federacije BiH. Pobjednici u mu{koj konkurenciji bili su Emil Beganovi} (do 8 godina), Sandi ]ehaji} (do 10), Ermin Dizdarevi} (do 12), Adnan Dizdarevi} (do 14), Muamer Kapi} (do 16), Jasmin Deli} (do 18) i Amar Salihovi} (do 20) te Ines Pa{i} (do 10), Aja Topi} (do 12), Almina Krakovi} (do 14), Ajna Topi} (do 16) i Ma{a Bori} (do 18).

Problem 460: 1.Ta5 b5 (1...b6 2.Ta7 Ka7 3.Ta4#) 2.a4 ba4 3.Tb8# 1-0

Studija 460: 1.Le4 f2 2.Lg2 f1D 3.Lxf1 Kf3 4.g4 hg4 5.Le2 Ke2 6.hg4 1-0

Sa takmi~enja: Najuspje{niji idu na Prvenstvo BiH

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

45

46

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

47

48

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26.april/travanj 2010.

49

50

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

51

LOTO

6/42

GARANTOVANI JACK POT ZA 34. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 33. KOLA JOKERA OD 24.04.2010. godine

OÈEKIVANI JACK POT ZA 34. KOLO LOTO-a 100.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 33. KOLA LOTO-a OD 24.04.2010. godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

DOBITNA KOMBINACIJA 33. KOLA LOTO-a

02

21

25 24

32 08
215428 993167

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA

02 08

21

24 25 32
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6

POGODAKA NEMA DOBITAKA POGODAKA DOBITAKA IMA 13 POGOTKA DOBITAKA IMA 442 POGOTKA DOBITAKA IMA 7.569

6

BROJEVA DOBITAKA NEMA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

5 4 3

415,80 KM 16,30 KM 2,00 KM

BROJEVA 5 DOBITAKA NEMA 4 IMA 1
BROJA DOBITAKA

574,80 KM 71,80 KM 4,20 KM 1,00 KM

DOBICI SA 4 BROJA ZASTUPNIK : 00372 1750240 R 1x4

3 2 1

BROJA DOBITAKA

IMA 12
BROJA DOBITAKA

IMA 207
BROJ DOBITAKA

IMA 1.906

U 33. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78.078,90 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.039,45 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.039,45 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 9.009,90 + JP 38.964,00 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.973,90 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.405,90 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.207,90 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.415,80 KM

U 33. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.513,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.256,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.051,30 + JP 20.144,40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.195,70 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.205,20 KM
LUTRIJA BiH SARAJEVO 25.04.2010.godine

LUTRIJA BiH SARAJEVO

25.04.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 31. KOLA LOTO-a OD 17.04.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 31. KOLO LOTO-a

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00024 1750015 R 1x5 ZASTUPNIK : 00070 1740032 R 1x5 ZASTUPNIK : 00107 1760058 R 1x5 ZASTUPNIK : 00113 1760061 R 1x5 ZASTUPNIK : 00218 1760044 R 1x5 ZASTUPNIK : 00298 1760031 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00312 1750972 R 1x5 ZASTUPNIK : 00322 1750129 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00549 1740063 R 1x5 ZASTUPNIK : 00653 1760028 R 1x5 ZASTUPNIK : 00685 1740198 R 1x5 ZASTUPNIK : 00740 1740038 R 1x5

OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO
U 31. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.304,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.152,20 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.152,20 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (9.538,00 + JP 15.079,50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.617,50 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.722,80 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.630,40 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.260,90 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA

NAPOMENA
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

SA 6 POGODAKA DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 POGODAKA DOBITAKA IMA 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408,80 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA IMA 484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,80 KM SA 3 POGOTKA DOBITAKA IMA 7.832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 31. KOLO LOTO-a JE 25.05.2010.GOD.

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 25.04.2010. godine

LUTRIJA BiH SARAJEVO

25.04.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 31. KOLA JOKERA OD 17.04.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 31. KOLO JOKERA

OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO
U 31. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.199,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.599,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.119,90 + JP 17.452,40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.572,30 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.479,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOBITAKA NEMA SA 4 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOBITAKA NEMA SA 3 BROJA DOBITAKA IMA 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,40 KM SA 2 BROJA DOBITAKA IMA 208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,70 KM SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 2.116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 31. KOLO JOKERA JE 25.05.2010.GOD.

52 Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010. Dnevni avaz

oglasi

D.D.“STUDENTSKA [TAMPARIJA UNIVERZITETA SARAJEVO“ SA P U MJE[OVITOJ SVOJINI SARAJEVO U STE^AJU .O. Broj: 65 0 St 094305 10 St Na osnovu ~lana 101. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku („Slu`bene novine FBiH br. 29/03 i 32/04) Odluke Skup{tine povjerilaca od 3. 3. 2010. godine o prodaji imovine ste~ajnog du`nika D.D. „STUDENTSKA [TAMPARIJA UNIVERZITETA SARAJEVO“ SA P .O. U MJE[OVITOJ SVOJINI SARAJEVO U STE^AJU, ste~ajni upravnik objavljuje

OGLAS
za prodaju pokretnih stvari ste~ajnog du`nika putem usmenog javnog nadmetanja dana 11. 5. 2010. (utorak) sa po~etkom u 13,00 sati PREDMET PRODAJE: Oprema - ma{ine za {tamparsku djelatnost i sitan inventar: „ADAST“, „HEIDELBERG“, „KIKEBUSCH“, „FERARI“, „STROJ ZAGREB“, „UNIVERZAL-F“, „GRAFOTECHNA PRAG“, „GRANDOSI FOSSATI MILANO“, „ATENA SOCIETA NEBIOLO TORINO“, „O.M. BOLOGNA ITALIJA“, „OSVJETLJIVA^ SIXT“, „LIMENI ORMARI“, „CIRKULAR ZA REZANJE DRVETA“, „PALETAR RU^NI UNIVERZAL ZG“, „KOLICA RU^NA“, „VAGA TIP-SV-5“, „LJESTVE METALNE“... PO^ETNA CIJENA: 38.590,00 KM NAPOMENA: Pregled opreme i sitnog inventara, sa pojedina~nim cijenama, zaitneresirani }e dobiti prilikom razgledanja iste. Pokretne stvari koje su predmet prodaje mogu se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 13 sati, uz prethodnu najavu na telefon 063/895-350. USLOVI, TERMIN I NA^IN PRODAJE Pokretne stvari se prodaju u zate~enom stanju na dan prodaje, po sistemu „vi|eno-kupljeno“. Ponu|ena cijena za opremu i sitan inventar u cjelini ne mo`e biti manja od po~etne cijene u oglasu, odnosno od po~etne cijene za pojedina~ne stvari (Pregled opreme i sitnog inventara, sa pojedina~nim cijenama), Pokretne stvari prodaju se u cjelini, ili pojedina~no, zavisno od ponude, pod jednakim uslovima. Prvo }e se prihvatiti ponude za sve pokretne stvari, a ako takvih ponuda ne bude prihvatit }e se pojedina~ne ponude. Prodaja pokretnih stvari se vr{i putem usmenog javnog nadmetanja u Op}inskom sudu Sarjaevo, II sprat soba 230, u Sarajevu, ulica A. [enoe broj 1. Pravo u~e{}a na oglasu za prodaju pokretnih stvari imaju sva pravna i fizi~ka lica koja se prijave i izvr{e uplatu na ime oisugranja u~e{}a na javnom nadmetanju u iznosu od 1/10 odre|ene po~etne cijene pokretnih stvari u cjelini ili za pojedina~nu stvar. Uplata osiguranja se vr{i na ra~un ste~ajnog du`nika broj: 1610000084500009 otvoren kod Raiffeisen banke dd BiH, sa naznakom „u~e{}e u javnom nadmetanju“. Uplata osiguranja u~e{}a mora biti na ra~unu ste~ajnog du`nika najkasnije do 10. 5. 2010. g. (ponedjeljak) do 16.00 sati. Po obavljenom javnom nadmetanju za kupca }e biti progla{en ponu|a~ sa najvi{om ponu|enom cijenom postignutom na javnom nadmetanju za pokretne stvari u cjelini, ili za pojedina~ne stvari. Kupcu }e upla}eno osiguranje biti ura~unato u cijenu. Ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se polo`eno osiguranje u roku od sedam dana nakon zaklju~ivanja javnog nadmetanja. Kupac sa najvi{om ponu|enom cijenom je du`an platiti kupoprodajnu cijenu na ra~un prodavca u roku od 7 dana od dana progla{avanja za kupca. Ugovor o kupoprodaji kupac i ste~ajni upravnik }e sa~initi najkasnjie u roku od sedam dana nakon uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko ponu|a~ sa najvi{om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povrat osiguranja, a kupcem se progla{ava naredni najpovoljniji ponu|a~ koji je zadovoljio uslove prodaje. Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju. Primopredaja imovine izvr{it }e se odmah po uplati kupoprodajne cijene sa tro{kovima kupoprodaje. Javno nadmetanje }e se obaviti i ako na njemu u~estvuje najmanje jedan ponu|a~ koji ispunjava sve propisane uslove. Sve ostale informacije u vezi prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: 063/895-350.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 105776 09 P Datum: 20. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen Leasing doo Sarajevo, Branilaca Sarajeva br. 20/IV protiv tu`enog Hodovi} Alem iz Sarajeva ul. Trg Sarajevske Olimpijade br. 11, radi utvr|enja prava vlasni{tva i predaje u posjed v.s.p. 21.000,00 KM, objavljuje:

PRIJEDLOG ZA OBEZBJE\ENJE POTRA@IVANJA Obzirom na ~injenicu da postoji mogu}nost da Tu`eni - protivnik obezbje|enja otu|i, sakrije, optereti ili raspola`e Vozilom opisanim u tu`bi a kojom prilikom bi Tu`itelj - predlaga~ obezbje|enja pretrpio nenadoknadivu materijalnu {tetu i ne bi mogao na drugi na~in izvr{iti povrat i obezbje|enje svog potra`ivanja jer je on vlasnik Vozila do otplate posljednje rate to Tu`itelj - predlaga~ obezbje|enja predla`e da sud na osnovu ~lana 268. 271 i 272 Zakona o parni~nom postupku odredi slijede}u mjeru obezbje|enja i donese RJE[ENJE Zabranjuje se Tu`enom - protivniku obezbje|enja Hodovi} Alemu, da otu|i sakrije, optereti ili raspola`e Vozilom: Vrsta: PUTNI^KO Marka: RENAULT, Tip: MEGANE COUPE 1,6 Broj {asije: VF1CM0C0H33531904, Broj motora: D184912 Zapremina motora (ccm): 1598,00. Snaga motora: 83 kW, Godina proizvodnje: 2005. Nala`e se Tu`enom - protivniku obezbje|enja Hodovi} Alemu da pripadaju}e klju~eve, saobra}ajnu dozvolu i registarske tablice polo`i u depozit suda u roku od 3 dana od dana prijema Rje{enja. Ova Privremena mjera ostaje na snazi do isteka roka od 30 dana po nastupanju uslova za prinudno izvr{enje predmetnog potra`ivanja. Ovu mjeru obezbje|enja provest }e Op}inski sud Sarajevo. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu predlo`eno je da sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojiih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPP FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Aida Hasi} s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 P 078300 09 P Sarajevo, 04. 02. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja Denzec- Commerce d.o.o. Sarajevo, ul. Pinje Bajraktara br. 10, protiv tu`enog Had`i} Jasmina iz Sarajeva, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 80, radi duga, objavljuje sljede}i OGLAS Poziva se tu`ena Had`i} Jasmina iz Sarajeva ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 80, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 12. 03. 2009. goidne, kojom je tu`itelj predlo`io da je tu`ena Had`i} Jasmina iz Sarajeva ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 80 obavezna tu`itelju Donzec-Commerce d.o.o. Sarajevo ul. Pinje Bajraktara br.10 isplatiti iznos od 10.000,00 KM, sa zakonskim zateznim kamatama od 13. 03. 2008. godine do kona~ne isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija, Nermina Sijer~i}

OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, tu`enom ALEM HODOVI] iz Sarajeva ul. Trg Sarajevsvke Olimpijade br. 11 dostavlja se: TU@BA NA ODGOVOR Da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu podnesenu 14. 08. 20090. godine, u kojoj tu`itelj predla`e da sud donese presudu Utvr|uje se pravo vlasni{tva u korist Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo, adresa: Branilaca Sarajeva br. 20/IV, 71000 Sarajevo na putni~kom vozilu slijede}ih karakteristika Vrsta: PUTNI^KO Marka: RENAULT, Tip: MEGANE COUPE 1,6 Broj {asije: VF1CM0C0H33531904, Broj motora: D184912 Zapremina motora (ccm). 1598,00, Snaga motora: 93 kW, Godina proizvodnje: 2005 Tu`itelj ima pravo da na temelju ove presude, izvr{i odgovaraju}i upis vlasni{tva u saobra}ajnu ispravu, u roku od 15 dana po prijemu presude. Nala`e se nalde`nom MUP-u da izvr{i upis vlasni{tva u korist Raiffesen Leasing d.o.o. Sarajevo u saobra}ajnu dozvolu temeljem ove presude. Tu`eni Hodovi} Alem se obavezuje vlasniku dru{tva Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo vratiti u posjed predmetno vozilo bez obzira gdje se isto nalazi, kao i nakanditi Tu`itelju tro{kove parni~nog postupka. Ako Tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, Tu`itelj predla`e da sud na osnovu odredaba ~lana 182 Zakona o parni~nom postupku donese presudu zbog propu{tanja. I odgovor u roku od 8 dana na

DOO HOTEL „TEHNOGRAD“ TUZLA @arka Vukovi}a bb - Slavinovi}i Tuzla Nadzorni odbor DOO HOTEL „TEHNOGRAD“ TUZLA, na osnovu Odluke o sazivanju VIII Skup{tine broj 161/10 od 19. 04. 2010. godine, u skladu s odredbama ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), Pravila upravljanja dioni~kim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 24/06 i 30/07) i ~lana 37. Statuta DOO HOTEL „TEHNOGRAD“ TUZLA, objavljuje OBAVJE[TENJE o sazivanju VIII Skup{tine DOO HOTEL „TEHNOGRAD“ TUZLA I VIII Skup{tina DOO Hotel „TEHNOGRAD“

TUZLA odr`at }e se u srijedu, 12. 05. 2010. godine, sa po~etkom u 12.00 sati, u sjedi{tu Dru{tva u Tuzli, u ulici @. Vukovi}a bb Slavinovi}i, u prostorijama Uprave. II Za Skup{tinu je utvr|en sljede}i DNEVNI RED: 1. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine; 2. Usvajanje Godi{njeg izvje{taja o poslovanju Dru{tva za 2009. godinu; 3. Dono{enje Odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2009. godini; 4. Usvajanje Plana poslovanja Dru{tva za 2010. godinu; 5. Teku}a pitanja. Predsjednik Nadzornog odbora \ibri} Nihad, s.r.

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovne KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA SARAJEVO Na osnovu ~lana 23. i 24. a u vezi sa ~lanom 30. stav 6. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 49/05), ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, raspisuje

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

53

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Ip 013942 09 Ip @ivinice, 06. 04. 2010. godine OP]INSKI SUD U @IVINICAMA, sudija Vehid Selimba{i}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Banka BiH, Raniji Naziv UPI Banka D.D. Sarajevo, ulica Obala Kulina Bana broj 9., a protiv izvr{enika „Armex“ D.O.O. Mostar, JIB: 4227394760004, ul. Trg Ivana Krndelja 5 i [unje Mirsada sina Mustafe, JMBG 1010962150011 iz Mostara, ul. Ivana Krndelja broj 5, radi naplate duga v.sp. 194.860,03, prodajom nekretnina drugo izvr{enika, donio je dana 06. 04. 2010. sljede}i:

JAVNI OGLAS
za prijem namje{tenika u radni odnos na odre|eno vrijeme u Ministarstvo unutra{njih poslova Kantona Sarajevo 1. Tehni~ar za ra~unarsku opremu i informacione sisteme - vi{i referent u Odjeljenju za informatiku, Sektor za informati~ku podr{ku 1 izvr{ilac 2. Poslovi informisanja, akvizicija podataka i izdavanje dokumenata - referent 1 izvr{ilac u Odjeljenju za administraciju Novi Grad i 1 izvr{ilac u Odjeljenju za administraciju Ilid`a i Trnovo, Sektor za administraciju 2 izvr{ioca 3. Obrada podataka i vo|enje poslova u vezi sa izdavanjem voza~ke dozvole, produ`enje va`enja i zamjena voza~ke dozvole i vo|enje evidencija o voza~kim dozvolama - vi{i referent u Odjeljenju za administraciju Novi Grad, Sektor za administraciju 1 izvr{ilac 4. Kadrovske evidencije - vi{i samostalni referent u Odjeljenju za kadrovske poslove i edukaciju, Sektor za administraciju 1 izvr{ilac 5. Registracija vozila - vi{i referent u Odjeljenju za administraciju Novi Grad, Sektor za administraciju 1 izvr{ilac Radni odnos na odre|eno vrijeme u Ministarstvu unutra{njih poslova Kantona Sarajevo zasniva se zbog zamjene odsutnih namje{tenika i traje do povratka istih na posao. OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA: 1. Tehni~ar za ra~unarsku opremu i informacione sisteme - vi{i referent analizira rad instalirane ra~unarske i prate}e opreme; redovno vr{i preventivno odr`avanje i testiranje instalirane opreme u cilju kontrole i otkrivanja eventualnih gre{aka, radi na pronala`enju uzroka kvara na instaliranoj opremi i njihovom otklanjanju; radi na poslovima instaliranja i odr`avanja ure|aja ra~unarske tehnike, instalaciji i odr`avanju sistemskog i aplikativnog softvera; vr{i instaliranje i odr`avanje kablovskih instalacija i mre`nih ure|aja; vodi evidencije o kvarovima i utro{ku materijala; vr{i i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 2. Poslovi informisanja, akvizicije podataka i izdavanje dokumenata - referent obavje{tava i upu}uje stranku u vezi sa pravima i du`nostima koje ima u postupku izdavanja li~nih dokumenata, vr{i pregled dokumentacije koju stranka prila`e, informi{e stranke o visini uplata (taksi i sl.) za pojedine poslove izdavanja uplatnica i uputstava o popunjavanju, vr{i fotografisanje, uzima otisak prsta prilikom izdavanja LK, akviziciju podataka na lokaciji za izdavanje li~nih isprava, akviziciju podataka mobilnom opremom na terenu (bolesne i nepokretne osobe), vr{i prijem dokumenata, priprema dokumente za izdavanje, izdavanje dokumenata (li~na karta, voza~ka dozvola, saobra}ajna dozvola), vodi evidencije izdatih dokumenata, arhiviranje dokumentacije, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 3. Obrada podataka i vo|enje poslova u vezi sa izdavanjem voza~ke dozvole, produ`enje va`enja i zamjena voza~ke dozvole i vo|enje evidencija o voza~kim dozvolama - vi{i referent prima zahtjeve stranaka, daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje odre|enih prava, vr{i obradu podataka, vodi poslove izdavanja voza~ke dozvole; poslove produ`enja voza~ke dozvole; poslove zamjene voza~ke dozvole; poslove vezane za zabranu upravljanja motornim vozilima i izvr{enje mjera bezbjednosti; evidencije umrlih voza~a; ispis obrasca VD-3-nestanak voza~ke dozvole, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 4. Kadrovske evidencije - vi{i samostalni referent obra|uje razne statisti~ke preglede o uposlenicima; ustrojava i dopunjava poimeni~no evidencije razra|ene po sistematizaciji poslova i zadataka; izra|uje razne preglede sistematizacijom predvi|enih i popunjenih poslova o stru~noj spremi uposlenika, statusnoj strukturi, nacionalnoj strukturi, sta`u u organima unutra{njih poslova i dr.: izdaje uvjerenja i potvrde iz slu`benih evidencija, stara se i sre|uje pasivnu arhivu personalnih dosjea; vodi propisane evidencije iz oblasti rada i u njima evidentira sve nastale promjene; vodi evidencije o prijavama i odjavama osiguranja na zdravstvenu za{titu i PIO u~estvuje u sre|ivanju i upotpunjavanju personalnih dosjea, te blagovremenom ulaganju dokumentacije i drugih akata u personalna dosjea uposlenika; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 5. Registracija vozila - vi{i referent prima zahtjeve stranaka, daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje odre|enih prava, vr{i obradu podataka o vozilu i vlasniku vozila, koji se registruju prvi put; poslove produ`enja registracije; poslove odjave vozila; promjene podataka o vlasniku vozila, tehni~kih karakteristika vozila saobra}ajne dozvole, registarske tablice i prebivali{ta; ispis saobra}ajne dozvole, priprema nacrte potvrda i uvjerenja na osnovu slu`bene evidencije o vozilima, priprema podatke za potrebe AOP; vr{i i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljede}e uslove: - da je dr`avljanin BiH; - da je punoljetan; - da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; - da ima vrstu i stepen stru~ne spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo; - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH; - da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava BiH. Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta utvr|eni su Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji MUPa Kantona Sarajevo i to za: - radno mjesto pod rednim brojem 1. Javnog oglasa: SSS III ili IV stepen, Elektrotehni~ka, Ma{inska, Gimnazija, Ekonomska, polo`en stru~ni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a; - radno mjesto pod rednim brojem 2. Javnog oglasa: SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Upravna, Pravna, Birotehni~ka, Ekonomska {kola, Ma{inska, [kola unutra{njih poslova, Elektrotehni~ka, Drvno-tehni~ka {kola, Saobra}ajna {kola ili druga srednja {kola dru{tvenog ili tehni~kog smjera, polo`en stru~ni ispit i najmanje 6 mjeseci radnog sta`a; - radno mjesto pod rednim brojem 3. Javnog oglasa: SSS IV stepen, Gimnazija, Upravna, Pravna, Birotehni~ka, Saobra}ajna {kola, Ekonomska, [kola unutra{jih poslova, Elektrotehni~ka ili @eljezni~ka {kola, polo`en stru~ni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a; - radno mjesto pod rednim brojem 4. Javnog oglasa: V[S VI stepen Pravnog fakulteta, VI stepen Fakulteta kriminalisti~kih nauka, Vi{a upravna {kola, Vi{a ekonomsko-komercijalna {kola, poznavanje rada na ra~unaru, polo`en stru~ni ispit i najmanje 1 godina radnog sta`a. - radno mjesto pod rednim brojem 5. Javnog oglasa: SSS IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Administrativna, Upravna, Pravna, Birotehni~ka, [kola unutra{njih poslova, Ma{inska, Elektrotehni~ka, Informati~ka {kola - programer, @eljezni~ka {kola ili Saobra}ajna {kola (IV ili V stepen), polo`en stru~ni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. Napominjemo da je u tekstu javnog oglasa kao poseban uslov potrebno navesti i: nepostojanje sigurnosnih smetnji u smislu odredbi ~lana 30. Zakona o za{titi tajnih podataka („Sl. glasnik BiH“, broj: 54/05 i 12/09) i ~lana 6. Odluke o listi radnih mjesta, odnosno du`nosti, odnosno du`nosti za lica koja su predmet sigurnosne provjere u Ministarstvu unutra{njih poslova Kantona Sarajevo broj: 01-251/09 od 25. 03. 2009. godine i broj: 01-909/09 od 29. 12. 2009. godine. Prije dono{enja rje{enja o prijemu u radni odnos odabrani kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 1,2,3 i 5 bit }e predmet sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“. Uz prijavu na Javni oglas, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni prilo`iti original ili ovjerenu kopiju sljede}ih dokumenata: - dokaz o dr`avljanstvu ne stariji od 6 mjeseci (uvjerenje o dr`avljanstvu BiH); - izvod iz MKR ili ovjerenu kopiju LK; - svjedo~anstvo o stru~noj spremi; - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; - dokaz o radnom sta`u (ovjerena kopija radne knji`ice ili uvjerenje iz slu`bene evidencije poslodavca ili uvjerenje FZ PIO/MIO FBiH); - potvrda ili uvjerenje poslodavca - dr`avnog organa ili institucije da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH; - izjava kandidata ovjerena u Op}ini ili Sudu kojom kandidat potvr|uje da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca). Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu: Ministarstvo unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencija br. 16 - Sarajevo, sa naznakom: „Za javni oglas“! Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

ZAKLJU^AK
o tre}em ro~i{tu za prodaju nepokretnosti 1. Odre|uje se prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti drugoizvr{enika ozna~enih kao k.~. broj 225/10, {to u naravi predstavlja „Vidikovac“, pomo}na zgrada i povr{ine 09 m2, pomo}na zgrada 2, povr{ine 14 m2 (ukupno 23 m2), k.~. broj 225/11, {to u naravi predstavlja „Vidikovac“ poslovna zgrada u privredi povr{ine 214 m2, i k.~. broj 225/9, {to u naravi predstavlja „Pionirska“ dvori{te povr{ine 13 m2, a sve upisane u Z.K. UL. broj 960 K.O. Banovi}i Grad, ~iji je vlasnik [unje Mirsad, sin Mustafe sa 1/1, radi naplate glavnog duga u iznosu od 194.860,03 KM, sa sporednim potra`ivanjima i tro{kovima postupka. 2. Nepokretnosti iz ta~ke 1. su vlasni{tvo [unje Mirsada sina Mustafe sa 1/1, na kojima je upisano zalo`no pravo, a na osnovu izvr{ne isprave - Otpravka izvornika u svrhu izvr{enja br. OPU: 1413/08 od 04. 07. 2008. godine, notara Vlade Ba~arevi}a iz @ivinica (Ugovor o zasnivanju hipoteke), te rje{enja ovog suda broj 33 0 Ip 013942 09 Ip od 11. 09. 2009. godine, u C listu a radi obezbje|enja naplate iznosa od 300.000,00 KM na osnovu dugoro~nog kredita po osnovu Ugovora o kreditiranju broj KM-711/08 od 19. 06. 2008. godine, Ugovora o kratkoro~nom kreditu broj KM-200535/08 KK od 23. 01. 2008. godine, Ugovora o kratkoro~nom kreditu broj KM-201216/08-KK od 16. 07. 2008. godine, Aneksa broj 1/8 Ugovora o kratkoro~nom kreditu broj KM200535/08 KK od 23. 01. 2008. godine i ugovora o zasnivanju hipoteke OPU - 1413/08 od 04. 07. 2008. godine, u korist „Intesa Sanpaolo Banke“ DD Bosna i Hercegovina (raniji naziv UPI Banka dd). 3. Nepokretnost se nalazi u posjedu izvr{enika i nije u potpunosti ispra`njena od stvari. 4. Vrijednost naprijed navedenih nepokretnosti utvr|ena je na osnovu nalaza i mi{ljenja stalnog sudskog vje{taka Kr~um Nenada iz Mostara od 24. 04. 2008. godine, na ukupan iznos od 319.028,66 KM. 5. Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se mo`e prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost iz ta~ke 4. 6. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 10% od procijenjene vrijednosti a najvi{e 10.000,00 KM. Prije po~etka nadmetanja ova lica du`na su Sudu predati dokaz da su osiguranje platili na depozitni ra~un ovog suda broj 132-110-03097222-64 kod NLB Tuzlanska Banka dd. Tuzla, filijala @ivinice. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~ka javnog nadmetanja. Ro~i{te za javno nadmetanje bit }e odr`ano i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 7. Od polaganja jemstva u ovoj izvr{noj stvari oslobo|en je tra`ilac izvr{enja. 8. Ponu|a~ s najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponu|a~ s najve}om ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, Sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponu|a~u koji treba u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka Sudu deponirati prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. U slu~aju da sva tri ponu|a~a s najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, Sud }e oglasiti da tre}e ro~i{te nije uspjelo i obustaviti izvr{enje. Obustava izvr{enja ne spre~ava tra`ioca izvr{enja da pokrene novi postupak radi naplate potra`ivanja na istoj nepokretnosti. 9. Ako se nekretnine ne prodaju ni na tre}em ro~i{tu sud }e obustaviti postupak izvr{enja (~lan 95. stav 1. Zakona o izvr{nom postupku). Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e se i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~ a sud }e na zahtjev lica koja imaju pravo prvenstva namirenja, zaklju~kom odrediti da se ro~i{te za prodaju odgodi, ako u~estvuje samo jedan ponu|a~ (~lan 87 ZIP-a). 10. Shodno odredbi ~lana 75. stav 1. i 2. Zakona o izvr{nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06) kupac preuzima uslu`nosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti. 11. Tro{kove poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti pla}a kupac. 12. Ro~i{te za prodaju nepokretnosti odr`at }e se dana 11. 05. 2010. godine (utorak) u 13,00 sati, u zgradi OP]INSKI SUD U @IVINICAMA, soba broj 19 na koje se pozivaju tra`ilac izvr{enja, izvr{enik i zainteresirana lica kao kupci. 13. Ovaj zaklju~ak o prodaji bit }e objavljen na oglasnoj tabli Suda, a stranka mo`e o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informiranja. Sudija Vehid Selimba{i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.

54

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Pos. prostor 25 m2, Grbavi~ka bb. Tel. 033 615-163. Pos. prostor 90 m2 uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor u Hrasnici kod benz. pumpe. Tel. 061 069 521. Pos. protsor u S. Gradu, pogodno za notare. Tel. 061 258 052. Poslovni prostor na [ipu (nov) 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Prazan ili namje{ten stan u priv. ku}i. Tel. 061 572 742. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Prizemni sprat ku}e u S. Koloniji, Neumska, opremljen, u obzir studentima, sa centr. grijanjem. Tel. 033 513-008, poslije 16 h. Skenderija, centar, garsonjera, fino opremljena, V kat, lift. Tel. 062 465 466. Soba na Blagovcu u Vogo{}i, 100 KM mjese~no. Tel. 062 716 999. Soba, naselje Otoka, cijena po dogovoru. Tel. 066 365 600. Stan izdajem porodici, N. Grad Sarajevo. Tel. 062 138 931. Stan na Ilid`i, Lu`ani, 70 m2, sa parnim grijanjem, prazan. Tel. 062 506 842. Stan na Saraj Polju, 50 m2, prazan, renoviran, 300 KM. Tel. 062 548 408. Stan u naselju N. Vogo{}a novogradnja, trosoban, nenamje{ten, 300 KM. Tel. 062 330 905. Trokrev. sobe radnicima, pos. ulaz i re`ije, blizu `elj. stanice. Tel. 211467. Tros. stan u novom naselju [ip. Tel. 061 439 960. Duplex ku}u 16x10 s pos. prostorom 140 m2+2 sprata i 4 dun. zemlje u O bre kod Konjica. Tel. 033 227-182, 061 172 516. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gara`a, 12 m2 u novogradnji, vl. 1/1, Kranj~evi}eva 25, prodajem ili izdajem. Tel. 061 869 396. Gornji Hotonj, 8 dun. zemlje. Tel. 065 605 794. Had`i}i-Drozgometva, 38.000 m2 zemlje, dev. ku}a i {tala, pogodno za pili}arnik. Tel. 062 s391 952. Had`i}i-Osenik, useljiva ku}a i 1.500 m2 zemlje, 38.000 KM. Tel. 062 391 952. Had`i}i-Ra{telica, useljiva ku}a i 800 m2 zemlje. Tel. 065 660 113. Had`i}i-Resnik, 3.500 m2 zemlje. Tel. 062 391 952. Had`i}i-Trn~i}i, useljiva ku}a i 1.500 m2 zemlje. Tel. 065 660 113. Hitno stan 80 m2, Olimpijska, 4 sp. Tel. 061 518 547, 033 546-556. I. Sarajevo, prodajem parcelu sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Ilid`a-Lu`ani, stan 78 m2, I sprat. Tel. 066 276 383. Ilid`a-Osjek na prodaju gra|. placevi, povoljno. Tel. 033 699-195. Jednoipos. stan 44 m2, iznad Muz. {kole, ul. M. ]. ^ati}a. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Jednoipos. stan 47 m2, Bistrik-Hrvatin, povoljno. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Jednos. stan 90.000 KM, A. Lipa. Tel. 057 344 576. Ko{. Brdo, stan 39 m2, IV sp. Tel. 061 835 890. Ku}a p+s, 200 m2, sa tri stana, gara`a, ba{ta, Milinkladska, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ku}a sa 3 stana i oku}nice 500 m2, sve 1/1. Tel. 033 681-225. Ku}a u Ned`ari}ima p+sprat+gara`a. Tel. 062 326 965, 061 067 624. Ku}a ve}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Mostar, prodajem ili mijenjam za Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel. 063 288 954. N. Sarajevo, Paromlinska, dvoipos. stan 64 m2, novogradnja, 140.00 KM. Tel. 061 214 580. Na Ilid`i-centar ku}a 220 m2, 4 sobe, eta`. grijanje, gara`a 100 m2, ba{ta 1.200 m2. Tel. 033 442-998 i 061 139 085. Pofali}i ve}a ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`e, 600 m2. Tel. 033 981-881. Pofali}i, prodajem ili mijenjam ku}u za manji stan. Tel. 033 654-323. Prod. na Ciglanama donjim 3-soban stan, povr{ine 106 m2. Tel. 033/665-256. Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodajem dvosoban stan 52 m2, I sprat, ^. Vila. Tel. 066 430 110. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem ili izdajem povoljno gara`u u novogradnji, Kranj~evi}eva 12 m2, svjetl, vl. 1/1. Tel. 061 869 396. Prodajem ili izdajem stan u centru Sarajeva. Tel. 061 520 537. Prodajem ili mijenjam trosoban stan u Saraj polju. Tel. 061 202 497. Prodajem ku}u 10x11 sa ~etiri eta`e u Donjim Vele{i}ima sa 388 m2 ba{te pod vo}em, vlasni{tvo 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636. Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat 450 m2, oku}nica, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem ku}u u Ilija{u dim. 8x7, oku}nice 800 m2, vrlo povoljno. Tel. 033 401-927. Prodajem pos. prostor 16 m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203905, 061 172 757. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem stan 105 m2, strogi centar, novogradnja, centralno grijanje, gara`a. Tel. 033 221-694. Prodajem stan 56 m2, Alipa{ino Polje B-faza, 12. sprat, cijena 1.500 KM fiksno po m2. Tel. 061 497 330. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan, Alipa{ino Polje, Nerkeza Smajlagi}a 15/9. Tel. 062 573 543, 033 545-783, 061 551 213. Prodajem trosoban stan od 84 m2, ulica Adema Bu}e br. 3/III. Cijena 155.000 KM, mo`e i zamjena za stan do 50 m2, uz doplatu. Mob. 061 221 899.

MALI

OGLASI
PRODAJA
Mercedes 124 - 200 D, 1987. god. Tel. 061 255 851. Mercedes 190 E, benzinac sa 9 guma, pre{ao 180.000 km, str. registr. u dobrom stanju. Tel. 062 375 337. Mercedes 190, 84. god., dizel, tek registrovan. Tel. 061 504 190. Mercedes 608 D, putar 1+6, 2 tone, tehni~ki ispravan. Tel. 065 020 112. Mercedes 608 putar 7 p, 2 t., tehni~ki ispravan. Tel. 065 020 112. Mercedes benz 124, 300 D, god. 1988., o~uvan, siva met., registr. do 7. 1. 2011. god. Tel. 061 857 012. Minibus Iveko Dali automatik, god. 85., ispravan 16 sjedi{ta, vodi se 1+8 povoljno, 1.550 KM. Tel. 602 270 366. Nissan Murano 10/07., 6.500 KM, 48.000 km, mo`e zamjena za jeftinije. Tel. 062 157 704. Nove i polovne dijelove za Opel Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera. Tel. 061 200 203. Omega 2.3 D, extra, 790 KM, Citroen BX 1.9 D karavan, god. 89., dobar. Tel. 062 270 366. Opel Astra 1.7 DTI, 2003. god., crna, 4 vrata, full oprema, uvoz Njema~ka, pla}eno carina i PDV, cijena do regitsr. 9.900 KM. Tel. 061 158 202. Opel Corsa 1.3 benzin, 87. god., nije registr. Tel. 061 449 252. Pasat 1.6 B, god. 87., izlazi reg. ili dajem u ra~un za auto do 5.000 KM, cijena 1.750 KM. Tel. 062 270 366. Pasat 1.6 D, god. 84., karavan, motor extra, 5 brzina, istekla reg., odjavljen, 751 KM. Tel. 062 270 366. Passat 3 karavan 1.6 TD, 89. god., registr. do 4. 1. 2011., cijena 5.000 KM. Tel. 061 262 378, 033 441-794, Sarajevo. Passat limuzina 2004. god., str. table, 15.850 KM. Tel. 061 549 399. Pe`o 207 1.6 HDI, dec. 2006., full oprema, 5 vrata. Tel. 061 140 067. PMN VW Passat karavan 1.6 dizel, 86. god. Tel. 061 938 932, Biha}. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora motora, hladnjaka, grijanja i brisa~a, raz. paljenja. Tel. 061 365 193. Prodaja i ugradnja novih i polovnih alnasera i alternatora svih el. ure|aja na vozilu. Tel. 062 921 867. Prodajem al. felge 5 {arafa, 205/60/r15, 7 kraova, 350 KM. Tel. 061 509 069. Prodajem Golf IV 1.6 benzin, 2000. g., 96.500 km, full oprema, extra o~uvan. Tel. 601 745 250. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mijenjam za jeftinije, Seat Ibizu, 2006., 1.4 benzin. Tel. 061 186 064. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Reno 19 1.7 benzin, 94. god., registdr. do 20. 2. 2011., vlasnik. Tel. 061 835 462. Reno Clio 1.2 16 V, 2003. god., crni, 3 vrata, full oprema, uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV, cijena do registr. 7.350 KM. Tel. 061 835 565. Reno Scenic II, 2003. 1.9 DCI, 118 KS, sivi met., odr`avan, 13.000 KM. Tel. 061 220 749. Reno Scenic, 2005. 1.9 DCI, registr., kompletna oprema. Tel. 061 835 035. Set kva~ilo za Mercedes 190 E, benz., sa cilindrom. Tel. 062 375 337. [evrolet Kobalt 2.2 B, 2006. god., met. sivi, 4 vrata, klima, tek registrovan. Tel. 601 841 572. [koda Felicija 1.3, 2000. god., tek registrovana. Tel. 033 458-956, 061 512 874. [koda Felicija dizel, vrlo povoljno. Tel. 061 263 193. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Tami} kiper Zastavin, diferencijal, super. Tel. 062 801 499. Volkswagen Caddy 99. god., 1.9 SDI, teretni, `uti, extra stanje, Bugojno, cijena dogovor. Tel. 061 790 648. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. BMW 318 CI, kupe, bijeli kupujem do 9 god. starosti. Tel. 061 154 540. Kupujem auto do 5.000 KM, u ra~un dajem Pasat 1.6 B, god. 87., limuzina, 2.200 KM. Tel. 062 270 366. Kupujem dasku na gepeku RenoMegan, 2003. god., polovnu. Tel. 061 162 006. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujemo sve vrste vozila: havarisana, strane table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Vr{imo otkup rabljenih - dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Dvos. namje{ten stan I sprat, na Grbavici. Tel. 061 180 080. Dvos. prazan stan, eta`. grijanje, balkon, parking, sve posebno. Tel. 061 901 682. Dvos. stan, B. Potok. Tel. 033 651685. Dvosoban fino opremljen stan, I kat, plin, blind, 400 KM. Tel. 061 145 853. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Garsonjera 32 m2, namje{tena. Tel. 033 665-363. Garsonjera u centru, Skenderija, V kat, lift, centr. gr., opremljena. Tel. 062 465 466. Garsonjera `enskoj osobi ul. R. [teti}a kod Med. fakulteta. Tel. 061 875 322. Grbavica kod [opinga, dvos. fino opremljen stan, I kat, 400 KM. Tel. 061 145 853. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, soba namje{tena, isklju~ivo `eni. Tel. 066 943 636. Izdajem gara`u, privatna ku}a, Grbavica. Tel. 063 639 213. Izdajem ili prodajem dvos. stan sa gara`om kod ambasade Austrije. Tel. 033 458-956, 061 512 874. Izdajem jednokrevetnu sobu kod Socijalnog. Tel. 033 641-885. Izdajem namje{ten dvosoban stan. Tel. 061 141 610. Izdajem namje{ten stan kod Fabrike duhana, studentima ili bra~. paru, c. grijanje, kablovska. Tel. 033 655398. Izdajem namje{tenu garsonjeru samici ili bra~nom paru. Tel. 061 358 772. Izdajem poslovni prostor 70 m2, za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel. 033 616-268, Hrasno. Izdajem poslovni prostor 98 m2, centar, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem sobe za spavanje sa kupatilom na Ba{~ar{iji, strogi centar, 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e nenamje{ten ili namje{ten, ul. Vidovci 40, Gladno Polje, Ilid`a. Tel. 066 752 761, 033 440-747. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem-prodajem pos. prostor 11 m2, Ferhadija, Sarajevo, ima mokri ~vor. Tel. 061 936 882. Kobilja glava, Sarajevo - izdajem jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kod novog Avaza dvos. namje{ten stan, u blizini `elj. stanice, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Manji jednos. stan 28 m2, centar, ^obanija. Tel. 033/201-670. Namje{ten dvos. stan u Kova~i}ima kod OHR-a. Tel. 061 180 080. Namje{ten jednos. stan u ku}i [vrakino, Sarajevo. Tel. 062 969 964. Namje{ten stan u blizini Vije}nice. Tel. 238-034, 062 968 852. Namje{ten stan u novoj ku}i kod ko{evske bolnice, zas. ulaz i parking. Tel. 601 196 800. Namje{tena soba, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Neum - povoljno izdajem apartmane, smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Nova Breka, dvos. stan, potpuno opremljen, parking obezbije|en, 400 KM. Tel. 033 233-744. Nudim no}enje u opremljenom apartmanu, Grbavi~ka. Tel. 061 350 190. Otoka, dvoipos. novoopremljen stan, 70 m2, 3 kat. Tel. 062 465 466. Otoka, dvoiposoban moderno opremljen stan, III sp., centralno. Tel. 062 465 466. Pofali}i kod benzinske pumpe, izdajem pos. prostor 30 m2, slobodan za sve namjene. Tel. 061 132 268. Pos. prostor 130 m2, uz glavnu cestu, raskrsnica, parking, kod autoku}e Mercedes, Vogo{}a. Tel. 061 235 178. Pos. prostor 20 m2, u PC Unipromet. Tel. 062 152 100.

Alfa 166 2.4 JTD, 2000. god., ful oprema+registr., povoljno. Tel. 063 405 987, Sarajevo. Al. felge original MIM talijanke sa ljetnim gumama 205-55-15. Tel. 061 911 652. Alu. felge 5 {arafa 205/60/r15, 7 krakova, 350 KM. Tel. 061 509 069. Astra GTC 1.6, 2008. god., 115 KS, tek registr., tvorni~ko stanje, max oprema, crvena. Tel. 062 156 882. Astra gtc 1.6, 2008. god., crvena, 85 KW, 115 KS u odli~nom stanju, sva oprema, reg. do 4. 2010. god. Tel. 061 173 947. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. ^eli~nu cisternu Dini-Oval 320x1,5x80 sa gorionikom, elektronikom, 1.500 KM, 3.500 l. Tel. 062 375 337. ^etiri felge {eneske, original Volvo 5 {arafa, felge sa gumama. Tel. 061 484 429. ^etiri gume 155/70/r15 75 t, vo`ene jednu zimu, sve 150 KM. Tel. 062 375 337. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. D`eta 1.6 benzin, 91. god., registr. do oktobra, boja bijela. Tel. 062 490 590, Travnik. Favorit [koda, 1991. god., redovno servisirana, gara`irana, o~uvana kao nova. Tel. 061 660 460, Tuzla. Fiat Punto 2002., kupljen u salonu, met. zeleni. Tel. 061 159 062. Fiat Punto 99. god., 5.000 KM. Tel. 062 227 513. Ford Eskort 1.6 dizel, 87. god., registrovan. Tel. 061 504 190. Ford Fiesta, 85. god. ispravan. Tel. 545-625. Ford Focus 1.6 TDCI, 81 KW 110 KS, 2005. go., ful oprema. Tel. 061 240 742, Travnik. Ford Fokus 1.8 TDCI, 2003. god., crni met., 4 vrata, full oprema, uvoz Njema~ka, sve pla}eno, cijena do registr. 9.900 KM. Tel. 061 158 202. Ford Tranzit kombi, teretni, 2002. god., 2.4 TDI, visoki, dugi, super stanje. Tel. 062 844 933. Golf 2 dizel, 84. god., registr. do marta 2011. Tel. 061 447 348. Golf 2 dizel, 84. god., registrovan do aprila 2011. Tel. 061 447 348. Golf 2 dizel, 87. god., 4 nove gume montirane, 3.0000 KM, odli~an motor 46 l potro{nja. Tel. 033 467-940, 062 920 360. Golf 3, 92. god., benzin. Tel. 061 701 715. Golf 3, karavan, 96.god., 1.9 SDI, cen. brava, el. podiza~i, tek reg., 6.000 KM. Tel. 062 215 545. Golf II, 1.6 benzin, 1987. god., 4 vrata, sivi met., gara`iran, cijena 2.350 KM. Tel. 061 835 565. Golf IV 1.6 benzin, 2000. god., 96.500 km, full oprema, extra o~uvan. Tel. 061 745 250. Gume Kontinental na ~eli~nim felgama, nove 155/65/14. Tel. 062 844 933. Hyundai star 2 godine, 1.4 benzin, u garanciji, tek registrovan, 7.000 EUR-a. Tel. 063 639 287. Jeep Grand ^iroki, V8, full oprema, juli 94., 6.500 KM. Tel. 061 156 942. Jetta CL 91. god., benzin 1.6 bijela, registr. do 25. 9. 2010. Tel. 062 490 590, Travnik. Kombi Fiat Ducato 2.8 JTD, maxi, 2001. god., dobro stanje, registr. do 8. 2010, cijena 12.000 KM. Tel. 033 640-064, 061 196 744. Kombi T2, 90. god., motor 1.7 D, 5 brzina, 9 sjedi{ta, tek registrovan, mo`e zamjena, 4.750 KM. Tel. 062 270 366. Laguna 1.9, 99. god., RXI, klima, alarm, CD, MP3, al. felge, reg. do jan. Tel. 061 173 723. Lancija Libra, 2000. god. Tel. 061 491 096. Mazda 3, 1.6i SPCE, nova, 2009., nekori{tena, 105 KS, registrovana, 27.000 KM, Zenica. Tel. 063 965 490.

IZDAVANJE
Apartmani za iznajmljivanje, 10 i 40 m od mora. Pogledati na www.chorvatsko-ubytovani.cz Makarska rivijera, Podaca, app Pjer i Niko. Kontakt tel.: 00385 98 185 0402. 4748-1tt Grbavica I, izdajem potpuno namje{ten jednosoban stan u zgradi, II sprat, balkon, ul. Radni~ka - Zagreba~ka, blizina fakulteta, ambasada i prevoza. Tel. 061 215 123. 6531-1tt Izdajem poslovni prostor povr{ine 25 m2, pogodan za sve djelatnosti (namje{ten), zgrada „Mali Bosmal“, Hrasno! Tel. 061 540 772. 6472-1tt Izdajem dvosoban namje{ten stan na Otoci, sa plinskim grijanjem. Tel. 061 132 399. 6506-1tt Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijanjem (okolina Zetre). Telefon: 062 127 735, 033 204-346. 6393-1tt Izdajem dvosoban, adaptiran, polunamje{ten stan kod Elektroprivrede, odmah useljiv. Tel. 066 292 330, 033/463-977. 5458-1Nd` Al. Polje, B faza, jednokrev. soba, 120 KM. Tel. 033 546-824. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani na pla`i Veliki pijesak, Bar, Crna Gora, Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani Trpanj-Pelje{ac. Tel. 00385 95 8823900 Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi 18-25 KM, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Apartmansko preno}i{te kod Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten ~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062 104 028. Ba{~ar{ija - nudim no}enje u ve}em luksuznom apartmanu. Tel. 061 131 818. Br~ko - stariji bra~ni par izdaje zasebnu ku}u-dvosoban stan zaposlenom bra~nom paru sa ili bez djece, 10 min. od grada. Tel. 062 223 694. ^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3. Tel. 033 526-521. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, blizina Katedrale, lijepo namje{ten apartman. Tel. 061 480 445. Centar, lijepo namje{ten stan, c. grijanje, stamb. zgrada, na du`i period. Tel. 061 565 787. Centar, manju adapt. i namje{tenu ku}u, na du`i period. Tel. 061 207 538. Centar, Mejta{, blizu italijan. ambasade namje{ten dvos. stan. Tel. 526-022, 061 916 429. Centar, prazan tros. stan strancima (kuhinja) u zgradi, eta`. grijanje. Tel. 061 565 787. Ciglane, tros. opremljen stan u zgradi, centralno gr. Tel. 061 145 853. Ciglane, tros. opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 061 145 853. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006.

PRODAJA
Grbavica 29 m2, A. Polje 39 m2, Mojmilo 55 m2, Hrasno 67 m2, Mejta{ 104 m2, Titova 97 m2, Goru{a 70 m2, A. [anti}a 96 m2, Hrasnica: 45 m2, 65 m2, 67 m2, ku}e: Bjelave, Ilid`a, Hotonj. Tel. 062 342 236. 6556-1tt Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2 i 1.500 m2 zemlje na lokaciji Puhovik - put prema Rakovici. Tel. 033 639-052, 061 136 309. 5421-1Nd` Donji Hotonj - nizovi, prodajem ku}u P+S+P sa gara`om i 350 m2 oku}nice. Tel. 061 31 514, 061 184 304. 6535-1tt Kancelarijski prostor na Dolac Malti 200 m2, ima 10 kancelarija, mo`e i iznajmljivanje. Povoljno. Tel. 061 133 031. 5255-1Nd` Pelje{ac - ku}a sa 2 eta`e, 100 m do pla`e, 1 eta`a 50 m2, u gra|evinskoj zoni, 1.000 EUR-a po m2. Zajedni~ki parking. Tel. 062 105 578. 6238-1tt Prodajem stan 59 m2 u Sokolovi} Koloniji. Tel. 061 159 405. 5272-1Nd` A. Hangija, dvosoban 48 m2 + 8 m2 balkona, top-renoviran, II sprat, gas, cijena: 69.000 EUR-a. T 061 486 739. el. Al. Polje, A faza, stan 70 m2, 2 sp. Tel. 471-430. Al. polje, stan 77 m2 i 3 duluma obradive zemlje. Tel. 062 518 187. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban stan 76 m2, cijena 200.000 KM. Tel. 061 131 349. Bjelave 30 m2, jednosoban, plin, II sp. Tel. 062 156 882. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, podrum, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Budakovi}i, 1/4 ku}e + gara`a, komunalije i ulaz odvojen, sve 1/1. Tel. 061 365 690, 033 653-311. ^. Vila 1, prodajem garsonjeru 28 m2, novija gradnja, 65.000 KM. Tel. 061 325 116. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. Centar, Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033 221-533. Ciglane, trosoban 77 m2, 3 sp. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. D. Hotonj, nizovi, ku}a na parceli 350 m2. Tel. 061 131 514, 061 184 304. Dobrinja 3, prodajem jednoiposoban stan 48 m2, III sprat. Tel. 033/465-094. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192.

KUPOVINA
Auto kupujem samo ispod cijene, Punto, Reno, Fiesta, Corsa, Citroen, Polo, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 270 366.

Dnevni avaz
Prodajem: Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica [. Gaj, vikend ku}a 10x8,30, p+s+p, struja, voda, telefon, c. grijanje+p. objekat 6x6 pod plo~om, mo`e i zamjena za stan. Tel. 033 404-728, 062 391 882. S. Filipovi}a stan 120 m2, Dobrinja 5. Tel. 033/460-064. S. Grad, stan 68 m2+gara`a. Tel. 061 131 514, 061 184 304. S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140 m2, kompletno renoviran, centr. grijanje, povoljno. Tel. 066 813 051. Stan 49 m2, Vraca gradnja 86/87. tel. 061 208 920. Stan 68 m2, S. Grad, I sp., sa gara`om. Tel. 033 460-707 i 061 911 121. Stan 83 m2 na Ciglanama, II sp. Tel. 061 219 185. Stan na M. Dvoru 40 m2, idealan za stamb.-pos. prostor. Tel. 062 225 248. Stan, Ilid`a-Lu}ani, 69 m2, 115.000 KM. Tel. 065 831 209. Stari Grad - prodajem stan 68 m2 + gara`a, neboder Franjeva~ka, I sprat. Tel. 061 131 514, 061 184 304. 6535-1tt Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u potkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. Super dobar plac od 1 dun. u Osijeku na Ilid`i, 35.000 KM, hitno. Tel. 033 227-182, 061 172 516. D.O.O. „PO[TENO“ bukova drva, spremna za lo`iti, suha i sirova, extra klase - 1 m3 - 50 KM. Tel. 061 539 98, 033/514-919. 5482-1Nd` Prodajem plinski kotao Boderus od 110 kilovata, sa automatikom. Tel. 062 990 611. 6291-1tt „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204325, 062 180 957. Antidekubitni du{ek sa hidrauli~nim motorom za napuhivanje, 300 KM. Tel. 062 548 408. Cvjetni atelje „Vanda“ nudi cvijetne narukvice za maturantice. Tel. 062 869 615, stakleni grad, Sarajevo. Dobro o~uvanu kuhinju. Tel. 033 235-882, 062 296 109. Enciklopedije leksikografskog zavoda Zagreb-1 izdanje. Tel. 033 652156, Sarajevo. Erotski filmovi svih `anrova, sve na DVD, povoljno. Tel. 061 180 533. Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugadnja uz garanciju, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225 227, 061 516 910. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Hitno prodajem ku}ne stvari i tehni~ku ku}. robu. Tel. 061 235 436. Igricu prodajem za PS 3, Need For, Sped Schift 50 KM, Zenica. Tel. 061 027 717. Interfoni, ugradnja i prodaja interfona za stamb. i pos. objekte. Tel. 062 841 952. Ispravlja~-punja~ akumulatora njema~ki 6-12 V, 5 A. Tel. 033 652156, Sarajevo. Ispravnu ve{ ma{inu Gorenje sa velikim bubnjem, cijena po dogovoru. Tel. 8714-880. Jogi za bra~ni krevet, 1,80x1,90 cm, dobro o~uvan, 100 KM. Tel. 062 760 012. Koke nosilje povoljno i kaveze. Tel. 032 782 948. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, vitrinu za sladoled, kof 12 kasete. Tel. 061 311 784. Kompresor nov 2,2 KW, 200 l., monofazni. Tel. 061 523 210. Laptop Aspire 3003 „Acer“ 5, proizv. 2007. original, malo kori{ten iz Njema~ke, 250 KM. Tel. 062 156 882. Leksikon Sarajeva, 2. dio, cijena 20 KM, {aljem pouze}em. Tel. 063 655 288, Grude. Lijek „Plavix“ povoljno. Tel. 065 399 523. Mediven, ~arape za vene, duge i kratke, mu{ke i `enske, povoljno. Tel. 061 052 033. Me|unarodni tel. razgovori sa va{eg fix. broja do 5 puta jeftinije. Tel. 061 243 891. Mob. Nokia N95-8 GB, o~uvan. Tel. 062 357 005. Mu{ke ko`ne jakne, {oferske dvije i cipele 43 nove. Tel. 062 844 933. Muzi~ka linija Philips sa zvu~nicima 2x100 W, jeftino. Tel. 061 911 652. Namje{taj trosjed, dvosjed i fotelju, sve se razvla~i, spava}u sobu dobro o~uvanu, zvati poslije 17 h. Tel. 033 544-645, 061 219 306. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, vrlo povoljno. Tel. 062 876 691. Novu motornu Stihc, 200 KM i Jotul pe} norve{ku 200 KM, Zenica. Tel. 062 474 657. Oblove gra|e 50 m3. Tel. 061 483 262. Oficirska torba ko`na iz JNA, cijena 100 KM, {aljem pouze}em, mo`e i MMS. Tel. 063 655 288, Grude. Opremu prodajem za friz. salon. Tel. 061 558 646, Ilid`a. Pet ustakljenih velikih prozora i troje vrata u odli~nom stanju, sve sa {tokovima. Tel. 061 869 396. Plin. boce od 10 l, aparat za ga{enje 9 kg, prah ABC, povoljno. Tel. 036 550 486, Mostar. Plin. pe} 8, Maja na dimnjak, kori{tena 1 zimu. Tel. 061 514 998. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, krvne sudove, imunitet, esh. cooli. Tel. 033 646-912. Polovna serd`ada 300x10 cm, tanko tkanje, Krajina, 20 KM. Tel. 062 467 823, 033 546-824. Prodaja i ugradnja alarma, videonadzora i vatrodojave, garancija na opremu. Tel. 066 841 952. Prodaja i ugradnja dig. antena, povoljno, garancija na opremu. Tel. 062 841 952. Prodajem 200 kom. koka nosilja i kaveze. Tel. 061 716 348. Prodajem 4 apartmanska vrata, {ir. 92,5, 73 i 83 cm, du` 199, cijena 60 KM. Tel. 061 856 371. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 5001-1Nd` „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 6318-1TT HITNO! RASPRODAJA KOMPJUTERA INTEL PENTIUM 4, SA 17“ MONITOROM, TAS, MI[, INTERNET, XP SP3, ITD... PO KOMPLETU CIJENA 129 KM. TEL. 061 578 517. 5316-1ND@ Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem kafe aparata na dvije grupe i ledomat pod garancijom od godinu dana. Kontakt tel. 061 976 338, 061 259 874. Prodajem ku}ni {ank „Simpo“. Tel. 061 069 521. Prodajem nove dijelove i unutra{nje gume za bicikla. Tel. 033 690059, 033 649-316. Prodajem novu `ensku garderobu iz Njema~ke, cijena od 5-10 KM. Tel. 062 524 166 ili 033/536-925. Prodajem rafting ~amac na napuhavanje+vesla, 2,80 m, 14 osoba, 400 KM. Tel. 061 856 371. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodajem sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i mrava. Tel. 061 243 891. Prodajem sve vrste polovnih TVa, sa garancijom. Tel. 061 350 813. Prozori iz novogradnje u odli~nom stanju, ustakljeni, 5 kom., troje sobnih vrata. Sve sa {tokovima. Povoljno. Tel. 061 869 396. Rabljenu odje}u i obu}u, `ensku na veliko i malo za sva godi{nja doba. Tel. 061 511 779. Rosvajni lim za sudoper 80 cm, zamrziva~ sa 4 ladice 120 l., cijena po dogovoru. Tel. 714-880. Singer kabinet ma{inu sa motorom, 100 KM. Tel. 062 621 575. [iv. ma{ine i berdek, profesionalnu peglu okastu, rupi~arku i ravnu i fiksirku. Tel. 033 456-353. Sobna vrata 70 cm, sa {tokom. Tel. 062 515 415. Sobni trokrilni regal i kuhinju, dobro o~uvano, a povoljno. Tel. 062 296 109, 033 235-882. Stolove, stolice, vitirinu 1,70 cm du`ine, veliki fri`ider za ugostiteljstvo, povoljno. Tel. 036 550 486, Mostar. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451778. Mob. 061 148 042. 5414-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 5107-1tt Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje kompjut. virusa, internet konekcija. Tel. 061 243 611. Autoprevoznik kamionom - grajferom i mini bagerom - sve vrste iskopa i prijevoza. Tel. 061 100 268. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. Tel. 061 105 425. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, imam svu potrebnu literaturu, za sve uzraste. Tel. 063 657 404, Skenderija. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Dajem instrukcije iz hemije, prednost gimnazijalcima, sat 15 KM. Tel. 033 470-635. Dajem instrukcije iz ruskog jezika i vr{im prevod. Tel. 061 969 966. Dajem instrukcije osnovcima iz bosanskog jezika. Tel. 061 906 100, od 16-20 h. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Dimnjake zidamo. Tel. 061 154 540. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Elektri~arske usluge, automatski osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojleri, instalacije. Tel. 062 180 021. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611542. Engleski i njema~ki uspje{no svi uzrasti, 5 KM ~as, dolazim ku}i. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214-151. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Engleski za u~enike i odrasle. Instruktor iskusan i dokazano uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Grupa stolara montira brvnare, {upe, gara`e, vikendice, pravi terase, balkone, stepenice, ameri~ke plakare, ugra|uje prozore i vrata. Tel. 061 134 597. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062 204 541. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Instrukcije - engleski jezik, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Instrukcije - matematika, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Instrukcije iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065 572 966. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Instrukcije iz engleskog, {panskog i informatike, za sve uzraste. Tel. 066 805 772. Instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 033 239-376. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. Instrukcije iz turskog, engleskog jezika i matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Instrukcije osnovcima iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. Tel. 659-750, 066 897 870. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237.

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

55

POTRA@NJA
Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje u zgradi. Tel. 061 925 649. Ku}u i zemlju u Visokom kupujem bli`e gradu. Tel. 061 154 540. Kupujem hitno stan Ilid`a-S. Grad do VI sprata, 40-45 m2 do 70.000 KM u ke{u. Tel. 030 870 956. Potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje poznat klijent (agencija). Tel. 062 465 466. Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Stan dvoiposoban namje{ten, Trg heroja, II sp., kablovska, c.g., tra`im cimericu. Tel. 544-863, 061 809 336. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Studentica tra`i garsonjeru u centru Sarajevo, na du`i period. Tel. 066 134 377. Tra`im stan na relaciji Ba{~ar{ijaMalta. Tel. 061 080 152.

ZAMJENA
Dvos. stan c.g./IX 56 m2, kod „Bosmala“ za manji. Tel. 063 951 029. Dvosoban stan Dobrinja 4, Isto~no Sarajevo, sprat IV mijenjam za isti ili jednoiposoban u Sarajevu, ili prodajem. Tel. 061 220 179. Garsonjera u Zenici, mijenjam za istu u Vogo{}i ili Sarajevu uz dogovor. Tel. 061 239 710. Ku}u u Bos. [amcu za ku}u u Doboj istok ili jug. Tel. 062 981 955. Mijenjam garsonjeru 28 m2, novija gradnja, 4. sprat, na ^. Vili 1, za dvosoban stan na istoj lokaciji, uz doplatu. Tel. 061 325 116. Mijenjam ku}icu (u fazi renoviranja) sa 2,5 duluma vo}njaka uz ku}icu, za stan u Sarajevu. Mo`e i prodaja. Tel. 061 203 367. Mijenjam stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice za garsonjeru ili ve}i uz doplatu, za Fed. Sarajevo. Tel. 062 348 159. Mijenjam stan 40 m2 za Beograd, mo`e prodaja, lijep, sun~an, Novi Grad. Tel. 541-369. U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706.

Alu `aluzine 20 KM/M2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 4749-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 4091-1Nd` KVALITET I GARANCIJA Aluminijske `aluzine, vanjske roletne PVC i aluminijske, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO, harmonika i rolo gara`na vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 4414-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 6516-1tt INTERFONI, ALARMI, VIDEO NADZOR, DIGITALNE ANTENE, sve vrste elektro instalacije. Tel. 062 841 952. 6439-1tt TV VIDEO SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT

„OGRIJEV PENZIONERIMA NA 10 RATA“. Prodajem bukova drva (cijepana, }utke). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Pozovi: 061 670 068. 4996-1Nd` Akcija: Bukova, hrastova (cijepana, }utci) drva. Ugalj: Banovi}i (orah, kocka), drveni ugalj Kreka komad. Prevoz obezbije|en, mjera zagarantovana. Tel. 061 855 460. 5480-1Nd`

Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, ormara, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kerami~arske i vodoinstalaterske radove radimo kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539 i 061 182 737. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Keramika, moleraj, laminat, i ostali zavr{ni radovi, povoljno. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Kombijem i luksuznim autom vr{im prevoz na more i planine. Tel. 033 240-884, 061 434 374. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Konverzacijski engleski za sve uzraste, PC osnovi i njegove aplikacije, antivirusna za{tita. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat. Tel. 061 267 648, 033 691-179. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. KV vodoinstalater - radim kupatila po va{oj `elji, brzo, ~isto, 350 EUR-a. Tel. 061 349 294. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531.

56

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Ovla{teni prevodilac za engleski. Tel. 061 530 346. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. PC serviser nudi usluge instaliranja XP antivirusa, i druge opravke. , Tel. 062 328 044. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Peremo sve vrste }ilima, itisona, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 505 642. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Popravljam uz garanciju ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, ugradnja elektroinstalacija. Tel. 061 563 910. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Postavljam plo~ice i kre~im veoma povoljno. Tel. 062 982 383, Dobrinja. Postavljam sve vrste podova, bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032 059. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, {ipoda, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Povoljne i profesionalne instrukcije engl. jezika za sve uzraste, kao i prevod. Tel. 061 247 606. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800514, 061 922 476. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, rigips, laminat i drugo. Tel. 061 565 834. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Povoljno, elektri~ar, opravka el. instalacija, sig. ure|aja i razvodnih tabli, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 133 829. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Prevoz putnika i selidbe T4 kombijem, povoljno. Tel. 062 223 343, Pofali}ka 76. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Prevozim putnike, namje{taj, selidba i teret, kombijem. Tel. 061 268 155. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Profesonalni voza}, klimatiziranim kombi vozilom, vr{i usluge prevoza za sve vrste putovanja, izleti, seminari, aerodromi. Tel. 061 531 616 i 062 214 690. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog, italijanskog. Tel. 061 506 590. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira francuski, latinski i italijanski. Tel. 061 566 590. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 145 887. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Renoviranje stamb. prostora molerski elektro, vodoinst., kerami~arski i stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Renoviranje stamb. prostora, molerski, elektro, vodoinst., podopolaga~ki, kerami~arski, stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Rigips majstor - potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 062 136 248. Servis, prodaja, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Servisiram i ba`darim sve vrste tlakomjera, povoljno, uz garanciju. Tel. 061 188 903. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 033 511-526, 061 336 541. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Student Muzi~ke akademije daje privatne ~asove klavira i teorije muzike. Tel. 062 105 906. Student Muzi~ke akademije dr`i instrukcije harmonike, klavira, sat 10 KM. Tel. 063 639 915. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. SZR RTV Servis vr{i opravke svih vrsta TV aparata uz besplatan dolazak na adresu, ra~un i garanciju. Mob. 061 139 093; Tel. 766-560.44771Nd` Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Ugra|ujem alarme za ku}e i poslovne prostore po cijeloj BiH. Tel. 061 403 522, Vitez. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219-761. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535. Unutra{nja termoizolacija, stiropol i moleraj. Tel. 061 544 449. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele. Tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. Potrebne dvije radnice za rad u motelu, stan i hrana obezbije|eni, plata dogovor. Tel. 061 172 516. Potrebni ozbiljni saradnici {irom BiH za katalo{. prodaju {vedske kozmetike, iskoristite akciju besplatnog u~lanjenja. Tel. 061 326 160. Potrebni saradnici iz cijele biH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Pranje }ilima, itisona sa bespl. prevozom do adrese. Tel. 033 557-720. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. [irok izbor poslova za rad u svojoj ku}i za inostr. firme uz dobru zaradu. Tel. 061 702 893. Staklorezac tra`i posao. Tel. 061 991 649. Tra`im saradnike za {vedsku kozmeti~ku kompaniju. Tel. 061 214 995. Trebate dodatni posao? Nutricionisti~ka kompanija tra`i saradnike! Prijave od pon-pet. od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Vodila bi dijete u {kolu i radila ku}. poslove, B faza, Sarajevo. Tel. 544-512. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417.

Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Laminate, gotove parkete i moleraj, radimo povoljno. Tel. 033 645-664, 063 189 116. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove. Tel. 033 658-707, 062 165 429. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Majstor povoljno malta, betonira, {aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061 269 883. Majstor povoljno opravka stari i montira novi namje{taja, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Majstor za sitne ku}ne opravke. Tel. 061 552 417. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Mercedes kombijem organizujem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Mol. radove izvodim uredno, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 214 519. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Moler. Tel. 061 867 007. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 5235-1Nd` Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559.

PONUDA-POTRA@NJA
U Vogo{}i Italijanski restoran picerija, potrebni: radnici na poslovima uslu`ivanja - konobar, kuhar i radnik za {ankom. TRATTORIA SMS. Tel. 061 130 545. 5311-1Nd` Buregd`inici potrebne dvije majstorice za pitu sa iskustvom! Tel. 062 841 539. 6508-1tt Hitno potreban picmajstor sa radnim iskustvom na kru{noj pe}i u restoran-piceriji „PLA@A“. Sve informacije na tel. 062 417 678. 6379-1tt Poznatoj buregd`inici na Grbavici, potrebne 2 ozbiljne djevojke za rad na prodaji i poslu`ivanju. Tel. 062 488 660. 6357-1tt Buregd`inici potrebne majstorice za pitu i radnica za pultom. Tel. 062 841 539. ^istila bi pos. urede, kancelarije, ordinacije i sl. Tel. 061 036 707. ^istim stanove i pos. prostore i ~uvala bi stariju osobu. Tel. 033/617131, 062 922 904. ^istim stanove, ku}e, pos. prostore, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900, 062 950 069. ^uvala bi dijete u svom stanu, B faza Sarajevo. Tel. 063 210 978. Dvije ozbiljne `ene ~istile bi stanove ozbiljnim porodicama. Tel. 062 415 836. Frizerski salon „Vera“, hitno potrebna frizerka sa radnim iskustvom. Tel. 033/522-322. Frizerskom salonu „Hem“ potreban frizer. Tel. 061 177 944. Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Hitno tra`im dvije distributerke iz Sarajeva za prodaju Oriflam kozmetike, bespl. uklju~enje, odli~na zarada. Tel. 061 210 994. Izrada kovane, ob~ine bravarije i gra|. limarije. Tel. 061 873 813. Lije~im sva oboljenja srca i dr. organa. Tel. 033 616-211. Njegovala bih bolesnu pokretnunepokretnu `enu i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, apoteku i sl., uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. Ozbiljna `ena pazila bi stariju `ensku osobu i pomagala u ku}i. Tel. 061 565 787. Ozbiljna `ena pazila bi stariju `enu. Tel. 061 565 787. Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417.

Kupujem dionice, obveznice, stara devizna {tednja i ratna od{teta. Isplata i dolazak na adresu odmah u ~itavoj FBiH i RS. Prodajem certifikate za otkup stanova. Tel. 061 517 897. 5417-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju Privredna banka - Jugobanka, ratnu od{tetu (obveznice). Dolazim na adresu. Isplata odmah. Informacije na tel.: 061 836 657. 5479-1Nd` Ako imate starog metalnog otpada, molim pozovite, sve ide u humanit. svrhe. Tel. 066 496 930. Eksponate sarajevske Olimpijade ZOI-84, baklje, plakete, zna~ke i ostalo. Tel. 061 139 767. Izdajem bilborde (4x3) na putu Lukavica-Vraca. Tel. 066 322 805. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, deviznu {tednju, ratna od{teta, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem dionice, staru deviz. {tednju i ratnu od{tetu. T 062 358 344. el. Kupujem lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem manju TA pe}. Tel. 033 618-093. Kupujem pisma, razglednice, dopisnice, staro srebro. Tel. 063 847 659. Kupujem razne vrste knjiga, dolazim ku}i, pla}anje odmah. Tel. 062 424 679. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem stari namje{taj, }ilime, stari nakit, zidne satove, ordenje, zna~ke i ost. Tel. 061 139 767. Kupujem staru dev. {tednju verifikovanu u FBiH, obveznice, dionice i dr. Tel. 061 243 891. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem sve vrste dionica i obveznica sa Saraj. i Banj. berze, ratna {teta, prodajem certifikate za otkup stana u Federaciji. Tel. 061 188 488. Kupujem umjetni~ke slike, od Sarajevske olimpijade baklje, medalje, plakete, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

57

58

Ponedjeljak, 26.april/travanj 2010.

Dnevni avaz
NAPOMENA: Prema ~l. 97. stav 3. ZPP-a (Sl. novine FBiH br. 53/03), ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na glavno ro~i{te, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu ne upusti u raspravjanje. Prema ~lanu 97. stav 4. ZPP-a ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva. Na ro~i{tu za glavnu raspravu u smislu ~lana 102. ZPP-a svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve ~injenice potrebne za obrazlo`enje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvr|enje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponu|enim dokazima protivne stranke. Stranke mogu u toku glavne rasprave iznositi nove ~injenice i predlagati nove dokaze samo ako u~ine vjerovatnim da ih bez svoje krivice nisu bili u mogu}nosti iznijeti odnosno predlo`iti na pripremnom ro~i{tu. Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a kazniti nov~anom kaznom od 100,00 do 1.000,00 KM. Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a, osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku.

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 065797 08 P Sarajevo, 11. 03. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Ov~ina [aha, u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija broj 13, protiv tu`enih: 1. [i{ljagi} Slavko iz Modri~e, ul. Svetog Nikole bb, 2. Tripi} Milivoje iz Modri~e, ul. Vojvode Stjepe Stjepanovi}a 12 i 3. Topi} ^edo iz Modri~e, ul. Hajduk Veljka bb, radi duga, v.s.p. 3.134,66 KM, ovim putem u smislu ~lana 348. ZPP-a objavljuje

Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a. raspisuje,

JAVNI TENDER
za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a I - PREDMET JAVNOG TENDERA Predemet javnog tendera je prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku kancelarijskog materijala i pribora za potrebe „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo. II - PRAVO U^E[]A: Pravo u~e{}a na javnom tenderu, imaju ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog tendera. III - SADR@AJ PONUDE: Ponuda iz javnog tendera treba da sadr`i: 1. Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a 2. Ovjerenu kopiju Rje{enja iz sudskog registra, ili izvoda iz sudskog registra 3. Uvjerenje o PDV registraciji 4. Jedini~ne cijene za svaku uslugu 5. Na~in i uslove pla}anja 6. Rok isporuke IV - KRITERIJI ZA ODRE\IVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od: 1. Ponu|ene cijene 2. Kvaliteta 3. Ponu|enog iznosa za kompenzaciju V - PODNO[ENJE PONUDE: Ponude dostaviti propisno zatvorene, kovertirane i zape~a}ene putem po{te ili li~no na adresu: Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska 24a (Avaz Twist Tower). Na zape~a}enoj koverti obavezno naglasiti „PONUDA ZA JAVNI TENDER-NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I PRIBORA“. VI - TRO[KOVI PONUDE: Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog tendera, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti, ili djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti javni tender, ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o isporuci i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takvog postupka. Sa ponu|a~ima ~ije ponude budu prihva}ene bit }e potpisan ugovor. VII - VA@NA OBAVJE[TENJA Javni tender ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 16:00 sati (Avaz Twist Tower), na 24 spratu, na protokolu dru{tva. Kontakt telefon: 033/281-391. Nakon zavr{enog javnog tendera ne obavezujemo se vra}ati dostavljene ponude sa prate}om dokumentacijom.

OGLAS
Kojim se poziva I tu`eni [I[LJAGI] SLAVKO iz Modri~e, sa posljednjom poznatom adresom ul. Svetog Nikole bb Modri~a, na glavnu raspravu zakazanu za dan ^ETVRTAK, 27. 05. 2010. godine u 11,15 sati, pred ovaj sud u sobu br. 321/III. Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Ov~ina [aha

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 083553 09 I Sarajevo, 14. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakov u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Mikrokreditna fondacija „Lok“ Sarajevo ul. Skenderija br. 13, protiv izvr{enika 1. Ali} D`evad iz Sarajeva ul. Djevoja~ka voda br. 35. 2. Borovi} Ferida iz Sarajeva ul. O. Kova~ina ^ikma br. 45, 3. Be}irovi} Enisa iz Sarajeva ul. Andreja Andrejevi}a br. 94, 4. Kari{ik Sabina iz Sarajeva ul. Vejsila ]uri}a br. 152, 5. Miji} Jelka iz Sarajeva ul. Posavska 68-a, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 03. 02. 2010. godine

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 20. 04. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice broj AF1851529 izdata u Sarajevu 20. 03. 2007. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 9.526,56 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 19. 11. 2008. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 285,80 KM. Izvr{enje }e se provesti na pokretnim stvarima izvr{enika. Sudija Mehudin Durakov POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku Jelki Miji} protekom roka od 15 dana.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 045932 08 P Sarajevo, 06. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`idi} Sanela u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija br. 13 zastupanog po punomo}niku Opra{i} Adisu advokatu iz Sarajeva protiv tu`enih BRKLJA^ DALIBORA iz Bijeljine, ul. Dimitrija Tucovi}a br. 110 i VIDOVI] @ELJKA iz Bijeljine, ul. M. Obili}a br. 92 radi duga v.s.p. 6.082,52 KM na osnovu ~lana 348 ZPP-a:

OBJAVLJUJE
Da je dana 03. 06. 2008. godine podnesena tu`ba tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija br. 13 zastupanog po punomo}niku Opra{i} Adisu advokatu iz Sarajeva protiv tu`enih BRKLJA^ DALIBORA iz Bijeljine, ul. Dimitrija Tucovi}a br. 110 i VIDOVI] @ELJKA iz Bijeljine, ul. M. Obili}a br. 92 radi duga u kojoj tu`bi je navedeno da su tu`itelj i prvotu`eni zaklju~ili Ugovor o namjenskom kreditu kojim se tu`itelj obavezao da na ruke prvotu`enog Brklja~ Dalibora isplati kredit u iznosu od 5.000,00 KM dok je prvotu`eni preuzeo obavezu otplate navedenog kredita u iznosu od 6.635,52 KM te da je tu`itelj svoju obavezu iz predmetnog kredita u potpunosti izvr{io, odnosno na ruke prvotu`enog isplatio ugovoreni iznos od 5.000,00 KM dok je prvotu`eni svoju obavezu vra}anja kredita djelimi~no ispunio, tako da je umjesto ugovorenog iznosa od 6.635,52 KM zaklju~no sa 08. 05. 2008. godine uplatio iznos od 553,00 KM te time ostao u obavezi tu`itelju uplatiti iznos od 6.082,52 KM te da je tu`itelj u vi{e navrata pismeno upozoravao prvotu`enog na njegovu obavezu te da je tako|er upozorio i drugotu`enog na njegovu obavezu koju je stekao po osnovu Saglasnosti kojom prihva}a obavezu prvotu`enog pa kako prvotu`eni i drugotu`eni nisu ispunili svoju obavezu odnosno kako nisi uplatili na ra~un tu`itelja ugovoreni iznos predlo`eno je da sud donese presudu kojom }e se obavezati prvotu`eni Brklja~ Dalibor i drugotu`eni Vidovi} @eljko da na ime duga uplate u korist tu`itelja LOK Micro Sarajevo iznos od 6.082,52 KM sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od 16. 10. 2007. godine pa sve do isplate te nadoknade tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pa se poziva prvotu`eni BRKLJA^ DALIBOR uz napomenu da je du`an najkasnije u roku od 30 dana sudu dostaviti pismeni odgovor na tu`bu kao i uz napomenu da u odgovoru na tu`bu prvotu`eni BRKLJA^ DALIBOR mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, ako osporava tu`beni zahtjev odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode, da u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu, ako je zahtjev protivtu`be u vezi sa tu`benim zahtjevom ili ako se ti zahtjevi mogu prebiti ili ako se protivtu`bom tra`i utvr|enje nekog prava ili pravnog odnosa o ~ijem postojanju ili nepostojanju zavisi u cijelosti ili djelimi~no odluka o tu`benom zahtjevu, te je u tu`bi predlo`eno da ukoliko prvotu`eni BRKLJA^ DALIBOR ne dostavi odgovor na tu`bu sud }e nakon proteka roka za podno{enja odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se u vezi sa njim moglo postupati osobito treba sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja te se odgovor na tu`bu predaje sudu pozivom na broj gornji u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu. Obavje{tava se prvotu`eni BRKLJA^ DALIBOR da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA D`idi} Sanela

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 115989 09 P Sarajevo, 29. 03. 2010. godine

OGLAS
Kod ovog suda podnesena je dana 02. 11. 2009. godine tu`ba, u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija br. 12, Sarajevo, zastupana po punomo}niku Adis Opra{i}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih Osmanovi} Senada iz @ivinica, ul. Topli~ka bb i Stamboli} Ned`ad iz Sarajeva, ul. Butmirska cesta br. 145, radi duga, VSP 3.134,14 KM. 1. Ovom tu`bom je predlo`eno, da sud donese presudu kojom }e obavezati prvotu`enu Osmanovi} Senadu i drugotu`enog Stamboli} Ned`ad da solidarno na ime duga uplate u korist tu`itelja LOK Micro Sarajevo, iznos od 3.134,14 KM, sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od 15. 12. 2008. godine pa sve do isplate, te nadoknade tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dono{enja presude. Pozivaju se tu`eni, da u roku od 30 dana, daju odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranke, ime njegovog punomo}nika, ako ga ima, sadr`aj izjave i potpis. Ako ospori tu`bu, odgovor mora sadr`avati i razloge zbog kojih se osporava, ~injenice na kojima zasniva navode, dokaze kojima se te ~injenice imaju utvrditi, te pravni osnov. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti i protutu`bu. Objavljivanjem ovog oglasa dostava tu`be smatrat }e se izvr{enom, protekom roka od 15 dana. Sudija Lejla Fazlagi}

oglasi
U PRODAJI JE NOVI BROJ MAGAZINA
^udo u Klini~kom bolni~kom centru u Splitu

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

59

DJEVOJ^ICA SE PROBUDILA IZ KOME, UMJESTO HRVATSKI GOVORI NJEMA^KI JEZIK!
Lingvalna dijagnostika

ISPLAZI JEZIK, PA ]U TI RE]I [TA TI JE!
Kako sarajevski konobar Elmir Musi} marljivo radi i zabavlja goste?

„^AROBNJAK“ S MOJMILA TRIKOM S ^A[OM OSTAVLJA GOSTE BEZ DAHA
[tetna zra~enja

BIO-PIRAMIDA - ^UDO IZ GRA^ANICE!
Tajna ljepote Emine Had`ipa{i}

Zdravlje iz prirode I GLJIVA KAO HRANA TEGOBA I LIJEK KOD SR^ANIH [E]ERNE BOLESTI EKOVIMA SVE O BIOLO[KIM LIJ AVNIH ORGANA KOD TUMORA PROB I LIJEKOVI NAJBOLJI PRIRODN ] IZ KOD FISTULA POMO PLODNOSTI I PRIRODE KOD NE SEBOREI^NOG DERMATITISA

NAJLJEP[A SAM KAD VOLIM
Taib Seferovi} zvani Tito iz Zenice

IAKO JE 49 PUTA STAO NA KAMEN LUDI, @ENAMA I PEDESETI BRAK NUDI
Spomenici prirode

MISTERIJ FO^ANSKIH PIRAMIDA
Cazinski obi~aji

LIJEPU NEVJESTU JE OD ZLIH UROKA [TITILA NISKA DUKATA
Zastra{uju}i snovi posljedica su depresije ili bolesti disajnog sistema

ZA[TO NAS PRITI[]E MORA?
ZDRAVO MR[AVLJENJE: DIJETA PET FAKTORA NAJBOLJI SNIMCI NLO-a U 2009. GODINI KO SU NAJVE]E SVJETSKE LJUBAVNICE

Istinite pri~e:

Kako se Anto M, penzionisani tehni~ar „Sokola“ bori sa dijabetesom: INZULIN ODBACIO NA SVOJU ODGOVORNODST, JER JE LIJEK NA[AO U KRNJI]EVOM SOKU Asja Hajdarevi}, majstorica iz Kova~ke radnje „Hajdarevi}“: MUZIKA ^EKI]A I NAKOVNJA Ned`ib Beko ]osovi}, monter centralnog grijanja iz Sarajeva: VIKENDICU SU MI OPLJA^KALI, ALI JA IPAK MIRNO SPAVAM Aj{a i Senad, mladi bra~ni par iz Kaknja: NEKO NAM JE BACIO SIHIR NA NEPLODNOST Ono {to nisu mogli dermatolozi u slu~aju Dalile Jusufovi}, uspjela je fitoterapeutkinja Branislava Mr~arica-Rakonjac: ZA ATOPIJSKI DERMATITIS LIJEK IPAK POSTOJI Milka Vukovi} iz Sarajeva uz pomo} „Rastavlja~a za prste“ i „Antidef step banda`era“ pobijedila ~ukljeve: NAPOKON RAHAT U OBU]I SA VISOKIM POTPETICAMA Hajrudina Islamovi}, viso~ka heroina: O^EKUJTE ME NA PIRAMIDAMA S PITOM I SEVDALINKAMA Tragom pri~e o neobi~nom slu~aju u Kotor-Varo{i; Du{ko Radumilo: JESTE, BIOENERGI^ARKA LJUDMILA MI JE IZLIJE^ILA KARCINOM PLU]A Budo i Senada Gerina Kulauzovi}, bh. umjetnici koji se nalaze na tre}em mjestu u kategoriji portretista u bakru i kamenu: LJEPOTA [EVE U TRAVI SA 136 RAZLI^ITE NIJANSE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 116052 09 P Sarajevo, 29. 3. 2010. godine

OGLAS
Kod ovog suda podnesena je dana 3. 11. 2009. godine tu`ba, u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija br. 13, Sarajevo, zastupana po punomo}niku, advokatu Adis Opra{i} iz Sarajeva, protiv tu`enih ]etkovi} Veroljub iz Bijeljine, ul. Majevi~ka br. 27, Jo{ilo Mladen iz Bijeljine, ul. Dejtonska br. 178 i Terzi} @eljko iz Bijeljine, ul. Srpske vojske br. 145, radi duga, VSP 4.038,36 KM. 1. Ovom tu`bom je predlo`eno, da sud donese presudu kojom }e obavezati prvotu`enog ]etkovi} Veroljub iz Bijeljine, ul. Majevi~ka br. 27, drugotu`enog Jo{ilo Mladen iz Bijeljine, ul. Dejtonska br. 178 i tre}etu`enog Terzi} @eljko iz Bijeljine, ul. Srpske vojske br. 145, da solidarno na ime duga u korist tu`itelja LOK Micro Sarajevo uplate iznos od 4.038,36 KM, sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od 1. 1. 2009. godine, pa sve do isplate, te nadoknade tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dono{enja presude. Pozivaju se tu`eni, da u roku od 30 dana daju odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranke, ime njegovog punomo}nika, ako ga ima, sadr`aj izjave i potpis. Ako ospori tu`bu, dogovor mora sadr`avati i razloge zbog kojih se osporava, ~injenice na kojima zasniva navode, dokaze kojima se te ~injenice imaju utvrditi, te pravni osnov. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti i protutu`bu. Objavljivanjem ovog oglasa dostava tu`be smatrat }e se izvr{enom, protekom roka od 15 dana.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 056087 08 P Sarajevo, 9. 4. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Ov~ina [aha, u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija broj 13, zastupana po punomo}niku Adisu Opra{i}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih: 1. Pu{elji} Zora iz Br~kog, ul. Uzunovi}a 5, 2. @ili} Sena iz Br~kog, ul. Ivana Me{trovi}a broj 15, 3. ]uri} Sretanka iz Br~kog, ul. Tursi}a broj 33 i 4. Muki} D`emila iz Br~kog, ul. Had`i Osmi}a broj 21, pa kako I tu`ena ne stanuje na adresi svog posljednjeg prebivali{ta, sada{nje boravi{te ili radno mjesto tu`ene se ne mo`e utvrditi, u smislu odredbe ~l. 348. ZPP-a (Sl. novine FBiH br. 53/03), objavljuje sljede}i:

OGLAS
Poziva se tu`ena: PU[ELJI] ZORA iz Br~kog, ul. Uzunovi}a broj 5, da u roku od 30 dana dostavi sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu, a ovo u smislu ~l. 70. stav. 1. ZPP-a, koju je tu`itelj podnio dana 28. 08. 2008. godine, i kojom zahtijeva da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju na ime duga za prvi kredit uplate iznos od 2.762,83 KM i drugi kredit iznos od 3.118,73 KM, {to ukupno iznosi 5.881,56 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 12. 12. 2007. godine do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a FBiH). SUDIJA Ov~ina [aha

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 116012 09 P Sarajevo, 29. 03. 2010. godine

OGLAS
Kod ovog suda podnesena je dana 03. 11. 2009. godine tu`ba, u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micrko Sarajevo, ul. Skenderija br. 13, zastupana po punomo}niku Adis Opra{i} advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih Sejdinovi} Fikret iz Lukavca, ul. Lukavi~kih brigada bb i Sijari} Faruk iz Tuzle, ul. Alije Izetbegovi}a br. 23, radi duga, VSP 3.389,18 KM. 1. Ovom tu`bom je predlo`eno, da sud donese presudu kojom }e obavezati prvotu`enog Sejdinovi} Fikret i drugotu`enog Sijari} Faruk, da solidarno na ime duga po osnovu kredita uplate u korist tu`itelja LOK Micro Sarajevo iznos od 3.389,18 KM sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od 11. 01. 2009. godine pa sve do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana do dono{enja presude. Pozivaju se tu`eni, da u roku od 30 dana, daju odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranke, ime njegovog punomo}nika, ako ga ima, sadr`aj izjave i potpis. Ako ospori tu`bu, odgovor mora sadr`avati i razloge zbog kojiih se osporava, ~injenice na kojima zasniva navode, dokaze kojima se te ~injenice imaju utvrditi, te pravni osnov. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti i protutu`bu. Objavljivanjem ovog oglasa dostava tu`be smatrat }e se izvr{enom protekom roka od 15 dana. SUDIJA Fazlagi} Lejla

60

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Dana 26. 4. 2010. navr{ava se godinu dana od gubitka na{eg oca, deda i punca Pro{lo je sedam tu`nih dana od smrti na{e drage i nikad za nikad nezaboravljene voljene supruge, majke, svekrve i nane

EDIN FEJZI] FEJZA
Dragi na{ Edine vrijeme prolazi a bol nikako ne popu{ta. Ne pro|e ni jedan tren, ni jedan dan a da te ne spomnemo i na tebe ne pomislimo. Volimo te i ~uvamo uspomenu na tebe, i osta}e tako zauvijek. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoje: Danijela i k}erka Ena
6537-1tt

ALIJE (HASANA) GRANULO

FIKRETE [AKOVI], ro|. TROBRADOVI]
Te{ko je opisati svu tugu i bol koju si ostavila u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tim povodom prou~i}e se tevhid u ku}i `alosti, Halida Kajtaza br. 9, ponedjeljak 26. IV 2010. godine u 14 h. 6544-1tt Suprug Adil
POSLJEDNJI SELAM

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od k}erke Selmedine, zeta Rijada i unuke Nejle
6547-1tt

SJE]ANJE

Dana 26. aprila 2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ADNAN - EDO STOJADINOVI]
26. aprila 2000. godine - 26. aprila 2010. godine
10 godina je od kada smo te izgubili ali na{a ljubav uspomene i sje}anja na tebe ne prestaju. Supruga Rizajeta - Nina i sin Armin
6458-1tt

HAMDIJE [ABOVI]A AVDO (ISMET) KIHI]
Tuga i bol nije u rije~ima nego u srcima, gdje }e{ ostati zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet. Tvoji: D`afer, Sevdeta, Emir i Elma Zekovi}
6530-1tt

Sje}anje na tebe je lijepo, a stvarnost tu`na i bolna, uvijek }emo te ~uvati od zaborava. Tvoji: tetka Ferida, tetak Rifat-Rifo sa porodicom
6548-1tt

Dana 26. 4. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se 12 mjeseci od kako je prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog supruga, oca, dede, svekra i punca

TU@NO SJE]ANJE

NURE - ZINETE (DURANA) KREHO
Draga na{a, vrijeme prolazi a sje}anja na tebe ostaju vje~no. Molimo dragog Allaha d`.{. da te ~uva u d`enetskim ljepotama. Tvoji: sin Darko, bra}a Hamid, Avdo i Adem i sestra Mel}a Hanka sa svojim porodicama Hatma dova }e se pokloniti u ponedjeljak 26. 4. 2010. iza po5449-1nd` dne namaza u 13.20 sati u Begovoj d`amiji.
POSLJEDNJI SELAM

ALIJA (HASAN) GRANULO
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive i da se zauvijek pamte. Ostave neizbrisiv trag i tugu koju ne mo`emo preboljeti, svojim dobrim djelima, brigom i pa`njom u~inio si na{ `ivot boljim i lak{im. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljeopte. Tvoja supruga Hiba, sin Senad, k}erka Selmedina, unuke Ha5461-1nd` na i Nejla, snaha Aida i zet Rijad

ZAKIRA MULALI], ro|. KURI]
26. 4. 2001 - 26. 4. 2010.
Porodica
5834-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom zetu

AVDI KIHI]U AVDI KIHI]U
Dragi moj daid`a, suvi{ne su bilo koje rije~i za ono {to si zna~io meni. Nedostajat }e{ mi sve dok sam `iv. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoj Almir sa suprugom i djecom
6548-1tt

AVDI KIHI]U

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. [ura Safet i svastike Sena, Fija i [e}a sa porodicama
6552-1tt

Imao si veliko srce, plemenitu du{u i puno ljubavi koju si nam nesebi~no pru`ao. Sretna sam {to sam te imala, brate moj jedini. Tvoja sestra Amra
6548-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom jedinom daid`i

mom dragom bratu

mom bratu i daid`i

SEJDALIJA DEDAJI] AVDO (ISMET) KIHI]
Dragi daid`a, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Asim, Aldijana, Tarik, Riad
6549-1tt

SEJDALIJA DEDAJI]
Dragi moj brate, ostavio si me tu`nu i `alosnu ali i ponosnu {to sam imala takvog brata. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enet i sve d`enetske ljepote. Sestra Safija ]urevac, sestri~na Mesuda, zet Asim sa dje5476-1nd` com i ostala rodbina

Dragi moj brate, znao si koliko te volimo, koliko se radujemo kada nam do|e{ ali sada ne zna{ koliko smo tu`ni i `alosni jer nema vi{e bratske radosti. Molim Svevi{njeg Allaha d`.{. da ti podari d`enet i sve d`enetske blagodati. Sestra Emka Vatre{, zet Ahmo, sestri~na Azmira, sestri} Azmir, zet Selim, snaha Vahida, djeca Hamza, Elmedina, 5476-1nd` Bilal i ostala rodbina

Dana 26. aprila 2010. godine navr{ava se 15 tu`nih godina od pogibije na{eg dragog sina, brata, djevera i amid`e

SJE]ANJE

NIHAD (FEHIM) FERHATOVI] NINO
Bolna je i tu`na istina da te vi{e nema me|u nama. Svi oni koji su te iole poznavali osje}aju tu te{ku i veliku prazninu koja je nenadoknadiva, a pogotovo mi, tvoji najbli`i sa kojima si tako kratko boravio na ovom dunjaluku, ni{ta nije kao prjie. Istina je da dobri ljudi kratko `ive, ali je i istina da se vje~no pamte. Sa tobom nam je oti{la radost, a ostala je vje~na bol i tuga. Da je na{a ljubav prema tebi mogla da te sa~uva na ovome svijetu Ti bi `ivio vje~no. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. 5473-1nd` Zauvijek tvoji: tata Fehim, bra}a Ned`ad i Zijad sa porodicama

na na{e voljene i nezaboravljene

ENISA SENDO, ro|. BAJREKTAREVI]
29. 12. 2009 - 26. 4. 2010.

MUSTAFA SENDO
24. 4. 1992 - 26. 4. 2010.

Draga majko i brate! Vrijeme koje prolazi ne}e u~initi da Vas zaboravimo, nego da sa~uvamo uspomene i sve lijepe trenutke provedene s vama. Ljepota i ~isto}a va{ih du{a je bogastvo kojima ste oplemenili na{e `ivote. Va{i najro|eniji: k}erke i sestre Sena i Esma, unuci i sestri}i Senad, Mirza i Mustafa, praunuci Dino, Ervin, Hena i 6523-1tt Daris, zet Vezir, snaha Zvjezdana, prije Azra i @ana

Dnevni avaz
Sa tugom i bolom obilje`avamo 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

61

had`i SEADA ABDAGI]A
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Milostivi Bo`e, nagradi ga svojim najljep{im nagradama i svim d`enetskim ljepotama, onako kako Tvoji iskreni i ~asni vjernici zaslu`uju. Nama olak{aj i ubla`i prazninu jer izgubismo dobroga supruga, bri`noga oca i nadasve izvanrednoga ~ovjeka. Tvoji: had`i Badema, had`i Ahmet, Aldin, Nedim, Mirsad, Nerkesa, Medina, Nermina, D`emila, Hamza, Harun, Amina, Vedad. Tevhid }e se prou~iti u ku}i merhuma u 17.00 h u ulici Augusta Brauna 10. Sa tugom u srcu
POSLJEDNJI SELAM

ZAHVALNICA
Posebno se zahvaljujemo: Ambulanti FDS, Klinici za urologiju (dr. Hiro{u Mustafi i dr. Spahovi} Hajrudinu), Klinici za vaskularne bolesti, porodici, kom{ijama i prijateljima. Porodica Abdagi}
6558-1tt

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata i daid`e

POSLJEDNJI POZDRAV

had`i SEADA ABDAGI]A
Bol nije u suzama, bol nije u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati. Ne postoji ni utjeha, ni zaborav, postoji samo neizmjerna tuga i bol, jer s tobom je oti{ao i dio nas. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja neutje{na sestra Nerkesa i sestri}i Almir i Elvir sa 6558-1tt porodicama
POSLJEDNJI SELAM

djeveru i amid`i

na{em dragom

had`i SEADU (MESUD) ABDAGI]U
Dragi Allahu, podari mu nagradu za sva dobra djela kakvu zaslu`uju dobri, plemeniti i veliki ljudi. Brat Mirsad, snaha D`emila, brati}i Ersan sa Tarikom, 6557-1tt Mesud, tetka Heda i prija had`i Ramiza

MUHAMEDU (SMAILA) SINANOVI]U

Od Zehre, Selvera i Safete
5477-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

velikom ~ovjeku i prijatelju i jedno veliko HVALA za sve ove godine

na{em daid`i

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se 17 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

AVDI KIHI]U

NISVETI HATIBOVI]
iz Maglaja
1958 - 2010.
S po{tovanjem, Radne kolege iz Porezne uprave KPU Zenica-Odsjek za inspekcijski nadzor: Harun, Adila, Asim, Damil, Enver, Ina, Jasna, Jasminka, Nisveta, Nurida, Mehmed, Miroslav, 207-1 Renata, Ru`a, Sadeta, Saliha, Senada, Zdravko i Zorka

Hvala ti za sve {to si u~inio za nas i uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji Jasmin i Rijad
6548-1tt

HILMIJE (MUHAMED) ABAZOVI]A
Osta}e{ u srcima onih koji te vole, ne zaboravljaju i s ponosom spominju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: majka Behija i brat Muharem-Braco
6550-1tt

EDIN FEJZI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet Poljo i Senita
6555-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom „Dedetu“

Dana 26. aprila 2010. godine navr{ava se pet godina do preseljenja na ahiret

Danas se navr{ava pet godina od preseljenja na ahiret

Pro{lo je pet godina od preseljenja na ahiret

Danas se navr{ava 6 mjeseci od kako je preselio na ahiret

AVDI KIHI]U
Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet, lijepi d`enet i tvoj kabur obasja svojim nurom. Porodica Suba{i} i Biberki}
6551-1tt

AVDO KIHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji unuci Almin i Din
6552-1tt

had`i SELVETE LOKVAN^I]
S bolom u srcu uspomena na tvoj lik uvijek }e biti u meni. K}erka Subha sa porodi5475-1nd` com
POSLJEDNJI POZDRAV

had`i SELVETE LOKVAN^I]
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i da ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote d`eneta. Suprug had`i Alija i sin Avdo sa porodicom
5475-1nd`

had`i SELVETE LOKVAN^I]
Uvijek }emo te se sje}ati i ~uvati uspomenu na tebe. Sin Mujo sa porodicom
5475-1nd`

EDIN FEJZI] FEJZA
Rije~i ne mogu iskazati kolika je praznina i koliko je `ivot tu`an bez tebe, bez tvog lika. Sje}anja naviru, suza pote~e, ni{ta vi{e nije kao {to je bilo prije, prije samo 6 mjeseci. Brate moj: Fali{ mi!! Tvoj Eldin
6559-1tt

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

dragoj punici i baki

dragoj

dragoj mami

dragoj svekrvi i baki

EDIN FEJZI] FEJZA
Zauvijek }e{ ostati u srcima onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: amid`a Rasim, tetka Fatima, amid`i}i 6559-1tt Eldin i Elmin

AVDI KIHI]U
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: Mirza, Nedim, Nizar, Amin i Jasmin
6553-1tt

BEBI
Tvoji: Samir i Ema
6546-1tt

BEBI
Ljilja i Ubavka
6545-1tt

BEBI
Tvoji: Dane i Sanja
6546-1tt

BEBI
Tvoji: Biljana i Danijel
6546-1tt

62

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Dana 25. 4. 2010. godine navr{ilo se 6 mjeseci od kako nas je iznenada napustila na{a

Dana 26. 4. 2010. godine navr{ava se 7 dana kako je prestalo da kuca plemenito srce na{e drage majke, svekrve, nane i pranane

FIKRETE [AKOVI], ro|. TROBRADOVI]
Majko, bol i tuga se ne mjere vremenom nego prazninom {to osta iza tebe. Vrijeme ne}e nikada izbrisati sje}anje i na{u ljubav na tvoj plemeniti lik, dok `ivimo mi koji te volimo. Hvala ti za svu tvoju ljubav, brigu i pa`nju koju si nam nesebi~no pru`ala. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari vje~ni d`enet i rahmet. Tvoj sin Tahir, snaha Emira, unuk Mirza ([opa), unuka Elma, zet Kenan i tvoja praunuka Nejla Tevhid }e se prou~iti dana 26. 4. 2010. godine u 14 h u ku}i `alosti u ulici Halida 5452-1nd` Kajtaza br. 9.

SENADA GAGULA
(stomatolo{ka sestra) Nedostaje{ nam. Sje}anje na tebe izblijedjeti ne}e! Ostaje{ na{a Sen}i! Stomatolo{ka slu`ba OJDZ Novo Sarajevo
6335-1TT

Dana 26. 4. 2010. godine navr{ava se 12 godina od pogibije na{eg supruga i oca

IN MEMORIAM

ARIFA PA[ALI]A
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe. Ponosni smo {to smo te imali. Supruga Hafiza, sin Orhan, k}erka Alma, snaha Alma i unuci Omar Arif i Timur Faruk Ovom prilikom zahvaljujemo se svim prijateljima, rodbini i gra|anima Mostara, te predstavnicima ARBiH, JOB-a i IZ BiH, koji zajedno s nama ~uvaju i njeguju uspomenu i sje}anje na Arifa Pa{ali}a. Porodica
6515-1tt

ESAD SEJTARIJA
2002 - 2010.
Porodica i kolektiv „Sejtarija“
N

SJE]ANJE

BOLNO SJE]ANJE

Obilje`avaju}i Dan {kole, Osnovna {kola „Me{a Selimovi}“ Sarajevo sje}a se svojih dragih ~lanova kolektiva i prijatelja

Dana 26. IV 2007 - 26. IV 2010. godine pro{le su tri godine kada smo zadnji put vidjeli voljeno lice na{e majke i nane

DURMO MIRZETE

HRVOJA FILIPOVI]A

D@EVADA I]INDI]A

EKREMA OKANOVI]A

BUHI] (HA\I]) [A]IRA
Prolaznost sve otima, krade sre}u ljudima, ali ti `ivi{ u nama, srcu, mislima. Smrt je bila ja~a od `ivota, ali nije od ljubavi i sje}anja na Tebe.

Po plemenitosti }emo vas pamtiti, s ponosom spominjati i nikada zaboraviti! KOLEKTIV JU O[ „ME[A SELIMOVI]“ SARAJEVO 5407-1nd`

Unuka Maja i k}erka Semra

5422-1nd`

Dana 25. 4. 2010. godine navr{ila su se 52 dana kako je preselio na ahiret na{ dragi kolega i prijatelj

Dana 26. 4. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga

SAFET (SABIT) KAMENICA
Vrijeme prolazi, ali uspomene i sje}anja na tebe i ~injenica kako si bio veliki ~ovjek ne mo`e nestati. Svaki projekat, radni zadatak koji obavljamo, vr{i se uz spominjanje tebe i tvoga lika i djela jer si i ti donedavno bio dio ovog tima i uspje{no obavljao poslove i radne zadatke sa nama. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Radne kolege iz Razvoja „Pobjeda - Rudet“ d.d. Gora`de: Safet, Enver - Sten, [efika, Ri282-1go fet, Mubera, Hajro, Ema, Ermin Dana 26. 4. 2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti mog dragog oca, punca i dede

ELVIRA SUNULAHPA[I]
Bez tebe vi{e ni{ta nije isto. Imala si veliko srce puno ljubavi za sve nas i kao takva }e{ `ivjeti u nama. Tvoji najmiliji: suprug Rijad, sin Esmin, k}erka Lejla, svekrva Vahida, svekar Rasim, majka Esmira, zaove Semra i Hajrija, bra}a Enver, [emso i Hamid te porodice Sunulahpa{i}, Buljuba{i}, D`ananovi}, Kermo, Aganovi}, Komarac, Beganovi}, Merdan i Mahmi} Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 26. 4. 2010. godine iza ak{am namaza u medresi 205-1ze Gra~anica kod Visokog.

TU@NO SJE]ANJE
na na{e: mamu, suprugu, majku, punicu, brata, sina, daid`u i {uru

HAMDIJA (JUSUF) [ABOVI]
Bio si i ostao na{ ponos i uzor u svemu {to je lijepo, plemenito i po{teno. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Alisa, zet Fadil i unuke Dalila i Zekija
6507-1tt

MUNIRU (AJANOVI]) RESI]
22. 4. 1989 - 22. 4. 2010.

D@EVADA (MUJE) RESI]A
26. 4. 1992 - 26. 4. 2010.

EDIN FEJZI] FEJZA

i

ERMIN NUHANOVI] GERMA

Dragi na{i, va{u plemenitost i va{u dobrotu i beskrajnu ljubav koju ste nam pru`ali ne}emo nikad zaboraviti. Dok god `ivimo, `ivjet }e sje}anje na vas. Hvala vam za sve one sretne trenutke provedene sa vama. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{i: k}erka i sestra Senija sa porodicom i suprug i otac Mujo 6465-1tt

Ne postoji ni{ta na ovom prolaznom svijetu {to mo`e zamijeniti plemenite i dobre du{e. @ivjeli ste kratko, ali u na{im srcima `ivjet }ete vje~no. Molimo Allaha d`.{. da vam podari D`enet. Va{i: tetak Kadri} [erif, tetka Behija, va{ brat Mirsad, snaha Samra sa djecom Sajra i Zinedin 6538-1tt

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

63

Dana 26. 4. 2010. navr{avaju se dvije godine od kako je preselio na ahiret voljeni suprug, otac, dedo i svekar

HAMDIJA (JUSUF) [ABOVI]

S tugom koju vrijeme ne lije~i, s ljubavlju koja vje~no traje, zauvijek }e{ ostati u srcima onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Kima, sinovi Suad i Zijad, snaha Marija i unuk Tarik
6459-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e majke

HATID@A BEGANOVI]
iz Travnika 26. 4. 2007 - 26. 4. 2010.
Tri godine pro|o{e kao tren. Jo{ te o~ekujemo da nam do|e{ i jo{ br`e se vrati{ svome Travniku. Draga Ti|i, evo nas na Kupilu - Ba{bunaru. U~imo ti dovu i molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Dova i Fatiha za sve na{e drage koji su tu uz tebe: nanu Hanku, daid`e Ramiza, Ilijasa, Safeta, tetku Pa{u i daid`incu Zulku. Hvala vam za sve sretne dane na{eg djetinjstva. Vole vas va{i Merima i Muris sa porodicama iz Zenice 204-1ze
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

FIKRETE [AKOVI], ro|. TROBRADOVI]
S ljubavlju i ponosom ostaju sje}anja, a tvoja ljubav prema nama ostaje vje~no u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 26. 4. 2010. u 14 h u ku}i `alosti, ul. Halida Kajtaza br. 9. Tvoji: sin Adnan, snaha Aida, unuke Ajla, D`enita i zet Ramiz
SJE]ANJE
6510-1tt

na na{e roditelje

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se 7 dana kako je preselio na ahiret na{ brat

HAMED (BE[IRA) GAD@O ZAIM JAKIRLI]
4. 2. 1990.

HAFA (SMAJLOVI]) JAKIRLI]
25. 4. 2008.

Po dobru vas pamtimo, s ponosom pominjemo, a u srcu vas ~uvamo i volimo. 6490-1tt Mufida, Mufid i Suad sa porodicama Dana 26. 4. 2010. navr{ava se {est godina od smrti na{e majke, svekrve, nane i prije

HIDAJETA SMAJI] iz Mrkonji}-Grada
26. 4. 1999 - 26. 4. 2010.
^uvamo je od zaborava u na{im srcima.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

MIRALEM GALIJATOVI]
25. 4. 1981 - 25. 4. 2010.

Tvoja bra}a Ahmet i Osman sa porodicama

5400-1nd`

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se pola godine od prerane smrti na{e majke i nane Porodica El-Fatiha!

HASENE (ALIJE) ALAGI]
5991-1tt

SABINE (EJUBA) KAPETANOVI], ro|. HAD@OVI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih lijepih uspomena. Tvoji sinovi Muhamed i Senad sa familijama i prija 5424-1nd` Fikreta Dana 26. 4. 2010. navr{ava se 6 mjeseci kako je preselio na ahiret

K}erka Vasva sa porodicom

6358-1tt

Danas se navr{ava godina dana od kada nije sa nama na{a draga

MUKELEFA DELIJA, ro|. ^OHODAR
„Njegova je vlast na nebesima i na zemlji, On `ivot i smrt daje, i On sve mo`e“. Draga majko, bol je prevelika, ali ti si na{a zvijezda vodilja i zauvijek }e{ ostati. Ponos {to smo te imali takvom kakva si bila. Tvoji najmiliji: suprug Hasan-\ulaga, sin Adnan, k}eri 5444-1nd` Ajida, Amela i Alma sa porodicama Dana 26. 4. 2010. navr{ava se 11 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Draga mama, nano, Rije~i je premalo za ljubav koju si nam bezgrani~no pru`ala. Sve je tu, na svom mjestu, ali mjesto koje si ti imala u na{im srcima ostaje prazno sa puno tuge i bola - mjesto koje niko i nikada ne}e nadoknaditi. Hvala ti za sve. Ljube te i vole: Lamija, Samela, Ajla
SJE]ANJE
5412-1nd`

Danas se navr{ava 6 mjeseci od smrti na{eg prijatelja

POSLJEDNJI SELAM

EDIN (FEJZA) FEJZI]
Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoj Arnel i Amer sa 6532-1tt porodicom

HAJRUDIN (ENES) USTAMUJI]
Dragi na{ Zlaja, kako vrijeme prolazi, tako ljude uz koje smo odrastali, odvodi negdje gore, sve br`e i br`e... Znaj da }e te se tvoja raja iz ulice uvijek rado sje}ati. Ivan, Kiza, Maida, Rijad, Nino, Dada, Davor, Eso i 6539-1tt Jaca

MU[AN (OSMAN) SMAJOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Ifeta, sinovi Samir i Damir, k}erka Samira, snaha Dika, zet Abdulah i unu~ad Izabela, Denis, 6498-1tt Elma i Alem.

FEJZI] EDINA AVDO KIHI]
Dani prolaze, ali tuga i bol ne prestaju. Tvoji prijatelji: Elko, Nizama, Smaja, Lejla, Mi|e, Mahir, Mahira, Senada, Enela, Eldan, Benina i Adisa
6540-1tt

Iako si oti{ao, ostat }e{ vje~no u na{im srcima. Porodica Drugovi}: Omer, Jasna, Belma, Samra i Ago
5472-1nd`

64

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od prerane smrti na{e mame

TOMISLAVKA PE[TALI]SLAVICA
Draga voljena mama, Bila si na{e sve, ponos, radost, na{a nada. Plemenite osobe kratko `ive, a vje~no se pamte. Smrt je samo prividna, jer ima ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Nedostaje{ nam... Tvoja djeca: Mirza i Sanela
Dana 26. 4. 2010. navr{ava se 7 godina od smrti

ZAHVALNICA

Ovom prilikom `elimo izraziti zahvalnost svim ljekarima i medicinskom osoblju Klinike za plu}ne bolesti i TBC-Nespecifi~no odjeljenje u Tuzli, na iskazanom razumijevanju i nesebi~noj prijateljskoj i stru~noj podr{ci, posebno prim. dr. Muneveri Tabakovi} pokazav{i koliko je bitno biti ljekar, toliko i ~ovjek.

PTT

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se sedam dana od smrti nam voljene

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se devet godina kako si nas napustio...

TOMISLAVKA PE[TALI] - SLAVICA
Na{a najdra`a, Hvala ti {to si se borila za svaki dan `ivota, Za nesebi~nu ljubav koju si nam pru`ila i u najte`im trenucima, Tvoja snaga i volja za `ivotom bit }e nam putokaz da nastavimo dalje... Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. S ljubavlju: suprug D`evad, sin Mirza, k}i Sanela i majka Grozdana
PTT

ME[INOVI] ]AMILA (DAUTOVI])
26. 4. 2003 - 26. 4. 2010.
Godine prolaze, ali sje}anja ostaju na tvoju plemenitost i dobrotu koju si nam nesebi~no davala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. 5470-1nd` Tvoji Hamzi}i

FATIMA D@IDI]
Draga Tato, Nek ti dragi Allah podari lijepi D`enet. Posljednji selam od tvoje Ramze
5453-1nd`

SENAD (SUVAD) ANDELIJA
Ne postoji utjeha, niti zaborav, samo beskrajna tuga i bol koji se ne mjere vremenom nego prazninom {to je ostala iza tebe... Sve je umrlo s tobom... sre}a... osmjesi... sve je nestalo..., ali u na{em srcu }e{ imati posebno mjesto, jer ti si bio poseban sin, brat, unuk, kojeg }emo se uvijek sje}ati dok nas smrt ne spoji. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet... Tvoji voljeni: mama Emina, sestra Senida i nana Tifa 317-1go

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti mog dragog oca, punca i dede

Pro{lo je 40 dana od kako je preselila na ahiret moja draga sestra

TOMISLAVKA PE[TALI] - SLAVICA
Tvoja ljubav i dobrota nikada se ne zaboravljaju... Tvoji: djever Mustafa, jetrva Samira i na{a djeca D`emal PTT i Elma

MLADEN (ABDURAHMAN) BADNJEVI]
S velikim po{tovanjem i ljubavlju zauvijek }emo njegovati i ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tvoji: jedina k}erka Marijana, zet Denis, unuk Adnan i 5390-1nd` unuka Ajla

ZEMINA (ZULFA) TAJI]
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S tugom i po{tovanjem, Brat Ramiz sa djecom
5440-1nd`

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se sedam godina od smrti na{e drage majke, nane, pranane

POSLJEDNJI SELAM

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede i svekra

na{oj dragoj

]AMILA ME[INOVI] DAUTOVI]
26. 4. 2003 - 26. 4. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Dok `ivimo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Tvoja k}erka Zula, unuk Emir, snaha [efika, praunuke 5469-1nd` Selma i Lejla

HAMED (BE[IR) GAD@O FATIMI D@IDI] - TATI
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Zineta, sin Asim, snaha D`eneta i unu~ad Ajla i Bakir
5398-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe. Senka, Vejsil, Sedika, Melita, Rasko, Damir i Mera
5454-1nd`

Dana 26. 4. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi babo i dedo

had`i HASIB (OSMANA) ALAJBEGOVI]
Dragi babo, @ivot bez tebe je skrivena bol, nevidljiva rana na srcu, suza u oku, tragovi u du{i, a smrt je nada da }emo se sresti. Sje}anje na tebe vje~no }e ostati. Vrijeme koje prolazi bez tebe je te{ko i tu`no, ali ljubav prema tebi je vje~na. Po dobru te pamtimo, a u srcu od zaborava ~uvamo. @ivjet }e{ u nama dok `ivimo i mi, dragi babo i dedo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Ramiz sa suprugom Minom i unuci Haris, Mirza i Mirsad, snahe Edita i Aldijana sa djecom Sumejjom, Hasibom-Hasetom, Ajlom i Ajnom
5415-1nd`

Dnevni avaz
Dana 26. 4. 2010. navr{ava se 6 dugih i tu`nih mjeseci otkako je na ahiret preselila na{a majka i nena
SJE]ANJE

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

65

na voljenog i nikad zaboravljenog

[EMSA SUBA[I], ro|. SRNJA
26. 10. 2009 - 26. 4. 2010.
S neizmjernom ljubavlju, ponosom i sjetom. Njeni najmiliji: sinovi D`evad i Hakija, k}erka Vasvija, sa djecom i unucima Istog dana u 14.00 h okupit }emo se kod mezara na{e majke i prou~iti Fatihu. El - Fatiha.

SENAD (HILME) [E]EROVI]
26. 4. 1992 - 26. 4. 2010.
Dok smo mi tu i ti `ivi{ u na{im sje}anjima. Volimo te
5491-1nd`

Enisa, Lejla, Anela i Vladan

5490-1nd`

SJE]ANJE
na voljenog i nikad zaboravljenog

SENAD (HILME) [E]EROVI]
26. 4. 1992 - 26. 4. 2010.
Kako vrijeme prolazi sve vi{e nam nedostaje{. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima, mislima i snovima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka [emsa, sestre Senada, Sedina i Semra sa porodicama

5490-1nd`

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{e drage majke

FATIMA OV^INA, ro|. IBRAHIMPA[I]
17. 3. 2010 - 26. 4. 2010.
Samo je jedno sunce, samo je jedna majka. Na{eg voljenog sunca nema me|u nama, ali nas i i dalje grije svojom neizmjernom ljubavlju. Hvala ti, voljena majko, za svu ljubav i dobrotu koju si nam podarila. Majko, nedostaje{ nam! Tvoja porodica
6572-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom ocu, dedi i puncu dragoj snahi i {urnjaji dragoj prijateljici i koleginici

IBRAHIM \OGI] EMIRI BANDA, ro|. ^AMPARA ANI RANDI]
@ivot nestade u trenu, ali ostaje ljubav, sje}anje i beskrajna tuga zbog tvog preranog odlaska. Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Uglje{a Samira, zet Amir i unu~ad Arnes i 5492-1nd` Armin
Dana 26. 4. 2010. navr{ava se {est mjeseci od prerane smrti na{eg dragog

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 5486-1nd` Zaova Hedija i zet Muharem D`igal

S po{tovanjem, Od Diliste
5439-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju, bratu na{eg predsjednika Ibrahima

JASMIN (AHMETA) DIZDAREVI]

MULA ^AV^I], ro|. LO[I]

FEJZE
Puno je suza palo otkako je tvoje mlado srce stalo, ali bol je jo{ ve}i jer ni zbogom nam nisi uspio re}i. Volimo te vje~no. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S po{tovanjem, Porodica Hurem
6559-1tt

S po{tovanjem, Klub Sjede}e odbojke „^ELIK 07“ Zenica

206-1ze

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: snaha Hata, unuci Mirza i [emsudin, snahe Meri5489-1nd` ma i Adisa, te praunu~ad Tajra, Lamija i Anur

Dana 24. 4. 2010. godine navr{ila se godina dana od preseljenja na ahiret na{e

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

SADBERE (SALEM) BOTONJI], ro|. HAD@IMEJLI]
Uvijek }emo te se sje}ati i pamtiti po tvojoj dobroti i plemenitosti koju si nam pru`ala. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet, d`ennet i d`ennetske ljepote. Radne kolege i kolegice
6564-1tt

Ovih dana navr{ava se 6 mjeseci od kada vi{e nisu sa nama na{i dragi

AVDI KIHI]U
ERMIN NUHANOVI] GERMA
6565-1tt

i

Neka te Allah d`.{. uvede u D`ennet! Osoblje caffe bar „MARANELLO“ Edin, Eldin, Arnes i Nizar

EDIN FEJZI] FEJZA

Uvijek }emo vas se po dobrom sje}ati i sa ljubavlju i po{tovanjem u srcima nositi. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i d`enetski devlet. Va{i: Avdo, Bajrija, Adina, Adin i Amin 6566-1tt

66

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj mami i supruzi

ocu na{e prijateljice Maje

NISVETA (ASIF) HATIBOVI]
S ljubavlju, Suprug Azemir, sinovi Mirza i Senad
6561-1tt

ALIJI SLIPI^EVI]U
Obitelji upu}ujemo izraze iskrene su}uti Ljilja i Vjekoslav Bevanda
N

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg dragog

NISVETA HATIBOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Va{oj plemenitoj du{i. Ajla, Selma, Sena, Edo
6567-1tt

HIDO (ELEZA) SULI]

Tu`an je ovaj dan jer o`ivljava bolan rastanak s tobom. Ne postoje rije~i kojima se mo`e iskazati praznina, bol i beskrajna tuga za tobom. Tvoji najmiliji OCU NA[E RADNE KOLEGICE
SJE]ANJE
5485-1nd`

Dana 26. 4. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a majka

na dragog amid`u

AVDO KIHI]

[EMSA SUBA[I], ro|. SRNJA
Najdra`a majko, vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati tugu i bol za tobom. Dragi Allahu, di`emo ruke i ponizno te molimo da joj da{ svoju milost, da joj kabur u~ini{ prostranim i da joj du{i otvori{ nebeska vrata i uvede{ je u d`enet. El - Fatiha. Tvoj sin D`evad, snaha Sena i unuci Amer, Indira i Almira s porodicama
5491-1nd` 6570-1tt 5483-1nd`

RIFATA (NURIJE) BULJUBA[I]A IBRAHIM \OGI]
2002 - 2010.
iz Zvornika Uvijek si bio i ostat }e{ u na{im srcima. Volimo te. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Tvoj Ajet sa porodicom
4990-1nd`

Posljednji selam najboljem prijatelju. Orman Hasan sa k}erkom Ninom

Kolektiv [.C. Hrasno

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj dainici

dragoj dainici

dragoj dainici

EMIRI BANDA, ro|. ^AMPARA

EMIRI BANDA, ro|. ^AMPARA

EMIRI BANDA, ro|. ^AMPARA

Porodica Smajovi}: Halim, Suada, Aldin i Amina
5486-1nd`

Porodica Kadri}: Amel, Adisa, Anida i Aida
5486-1nd`

Porodica Rami}: Sejo, Senada, Samra i Semin
5486-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

na{oj dragoj na{oj dragoj

[ARKI] PA[UKI

[ARKI] PA[UKI

[ARKI] PA[UKI

Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sin Ne|ib - \ibo i snaha Behija
5394-1nd`

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoj unuk Alahudin, snaha Jasmina, praunu~ad Ammar 5394-1nd` - Hasan i Emir - Mahmut

Uvijek }emo te se rado sje}ati. Unuk Ekrem i snaha Alisa
5394-1nd`

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

67

MENSUDIN - MIMO (RASIM) D@EKO
Nakon kra}e bolesti preselio na ahiret dana 24. 4. 2010. godine. Dan i vrijeme d`enaze bi}e objavljeni naknadno. O`alo{}ena porodica
5474-1nd`

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SAVO (VLADAN) A[KRABA
preminuo dana 25. 4. 2010. u 79. godini. Sahrana dragog nam pkojnika obavit }e se dana 27. 4. 2010. u 14.00 ~asova na gradskom groblju Trnovo. O@ALO[]ENI: sin Sini{a, k}erke Vlatka i Marijana, brat Pero, zet Ratko, snahe Bernarda, @aklina, Biljana, Ratka i Marlen, unuci Stefan, Mile, Rafaela, Ivona, Marija, Dunja i Teodora, te porodice: A{kraba, Dra{kovi}, Svilar, Dobrini}, @drale, Pr`ulj, kumovi Goli5478-1nd` janin i Jovovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, kom{ije i prijatelji.

ALIJA (IBRAHIMA) DRINA
preselio na ahiret dana 25. 4. 2010. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. 4. 2010. u 17.00 sati na mezarju Vran~i}i Had`i}i. O@ALO[]ENI: sin Fikret, k}i Hasnija, snaha Halida, unuci: Adnan, Amer, Faruk, unuke Aida, Azra, brat [aban, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~na, zet Kemal, {ura Zilko, teti}i, teti~ne, te porodice: Drina, Boja, Kazi}, Kasum, Musi}, Fati}, Sal~inovi}, Bajrektarevi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 5487-1nd` Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA D@IDI], ro|. GA^ANIN
preselila na ahiret u ~etvrtak, 22. aprila 2010. u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. aprila 2010. u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti (ul. D`. Bijedi}a br. 37) sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Admir, k}erke Esma i Aida, snaha Nerma, zetovi Alija i Ahmo, unuka D`eneta, unuci Kenan, Edin, Emir i Nermin, snaha Marija, brati}i i brati~ne, djeverovi Muhamed i ]amil sa porodicama, zaove ]amila, Sabiha i Timka sa porodicama, te porodice: D`idi}, Ga~anin, Sara~evi}, Zild`evi}, Had`ibegovi}, Kocaoglu, Kari}, Mandi}, Hod`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u 111 ulici D`emala Bijedi}a br. 37/X

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, brat, dedo, punac i svekar

MUHAMED (ISMAIL) SINANOVI]
preselio na ahiret u subotu, 24. 4. 2010. u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u PONEDJELJAK, 26. 4. 2010. u 17.00 sati na mjesnom mezarju RAKOVICA. O@ALO[]ENI: supruga Nura, k}erka Mediha, sin Senad, zet Mustafa, snaha Aida, unu~ad Anes, Alen, Anesa, Neila i [a}ir, sestra Razija, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Sinanovi}, Rondi}, Jamakovi}, Rizvo, Hasanovi}, Opankovi}, Op}inovi}, [ehi}, Ba{i}, Kova~, Boja, [ari}, Had`i}, Kadi}, Blambi}, ^ebiri}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17.00 sati, ul. ^ESMA br. 12. - Rakovica RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

IBRAHIM (ZAHID) \OGI]
preselio na ahiret u subotu, 24. aprila 2010. u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. aprila 2010. u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Hasiba, sin Mersudin, k}erke Samira i Mersija, bra}a Mujo i Begica, sestre Bjelka, Tima i Ajka, unu~ad Ernad, Arnes i Armin, zet Amir, snaha Selvira, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ura Habib sa porodicom, svastike Hasiba i Ai{a sa porodicama, te porodice: \ogi}, Huri}, Uglje{a, Halilovi}, Avdagi}, Ceri}, Bajraktarevi}, Medi}, Arslan, Mujki} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Esada Mid`i}a br. 113. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, dedo i svekar

AVDO KIHI]
preselio na ahiret 23. aprila 2010. u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. aprila 2010. u 16 h na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Adila, sinovi Senad i Ismir, snaha Hajrija, unu~ad Almin i Din Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 16 h u ku}i rahmetlije u ulici Ho{in brijeg br. 2.

Zahvaljujemo se ljekarima prim. dr. [ida Kasumagi}, prim. dr. Azra Hara~i}, prim. dr. Ata Sud`uka i svom medicinskom osoblju Odjela F4 Tre}e interne klinike u Sarajevu, koji su se nesebi~no zalagali da pomognu na{em dragom Avdi Kihi}u, da ubla`i bol i olak{a posljednje trenutke na ovome dunjaluku. PORODICA

6552-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom amid`i

dragoj

majci na{eg prijatelja

MUHAMED (SMAJO) SINANOVI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i najljep{im uspomenama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Begajeta, Halid, Emir i Elma
5481-1nd`

EMIRI BANDA, ro|. ^AMPARA
Draga Emira, Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, `eli ti porodica Be}irovi}: Salem, Naza, Binasa i Mirza
6562-1tt

NISVETA HATIBOVI]
S po{tovanjem, Ko{arka{ki savez Kantona Sarajevo
6568-1tt

68

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, brat, djed, punac i svekar

REFIK (HASIB) HALILOVI]
iz Doboja
preselio na ahiret u subotu, 24. aprila 2010. u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. aprila 2010. u 17.00 sati na mezarju Humka u Doboju. O@ALO[]ENI: djeca Sabina i Amir, unu~ad Lana, Amra, Sanja i Ajdin, praunuk Filip, zetovi Zoran i Du{ko, snaha Almasa, sestre Fikreta, Selveta i Ismeta, brat Mirsad sa porodicama, te porodice: Halilovi}, Dervi{evi}, Muji}, Had`ikaduni}, Osmanovi}, Penava, Be{lagi}, Katad`i}, Bajraktarevi}, Jeli}, Popovac, Musa, Plje5471-1nd` valj~i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.

AJI[A (had`i IBRAHIMA) NALI], ro|. DAUTBA[I]
preselila na ahiret u subotu, 24. 4. 2010. godine u 75. godini. Vrijeme i mjesto d`enaze i tevhida bi}e naknadno objavljeni. O`alo{}ena porodica

6563-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em bratu

GIGI
RED DEVILS MC UKOP ]E SE OBAVITI U PONEDJELJAK, 26. 4. 2010. u 16.40 h, u Br~kom. Mjesto okupljanja, CLUB HOUSE RED DEVILS MC - BR^KO u 15.30 h. RED DEVILS MC BOSNA I HERCEGOVINA
6571-1tt

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

Dana 25. 4. 2010. godine u 09.20 sati, nakon kra}e bolesti u 81. godini preselio je na ahiret

FEHIM (EMRO) KAPETANOVI]
preminuo u petak, 23. aprila 2010. u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. aprila 2010. u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Fahra, k}erka Mubera, unuke Ma{a i Maja, sestre D`iba, Heda, Tima i Vahida sa porodicama, zet Murkel Dizdar, te porodice: Kapetanovi}, Jejna, Mravovi}, Zuli}, Nogo, Kavazi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Hatma dova }e se prou~iti u utorak, 27. 4. 2010. poslije podne namaza u Begovoj d`amiji. Ku}a `alosti: Vi{njik br. 40/III

OSMAN (HUSE) EMINOVI]
D`enaza rahmetlije }e se klanjati u ponedjeljak, 26. 4. 2010. godine, poslije ikindije namaza u 17 sati u haremu Borov~i}i Nevesinje gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: supruga Fata, sinovi Arif, Ramiz i Nusret, k}erke Emina i Sevda, brat Ahmet, nevjeste Emina, Suvada, Merka i Amela, zetovi Vahid i Safet, {ura Alija Buli}, tetka Zejna, unu~ad Adis, Jusuf, Tarik, Adisa, Elzina, Melisa, Selma, Eldina i Med`ida, brati} Irfan i brati~na Alma, te porodice Eminovi}, Buli}, D`emi}, Tucovi}, Piti}, Osmanagi}, Imamovi}, Dedovi}, Omerika, Maksumi}, Feriz, Tinjak, ]ori}, Omanovi}, Balali}, Omerdi}, Mutilovi}, Mahini}, [uko i ^olakhod`i} kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 5492-1nd`

111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HALID (SEJFO) FAZLI]
preselio na ahiret u petak, 23. aprila 2010. u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. aprila 2010. u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Jasmina i Ned`ma, sin Nedim, unuke Hajra i Alma, brat Izet sa porodicom, sestre Halida, Adila i Zineta sa porodicama, te porodice: Fazli}, \ozgi}, Karadinovi}, Lujnovi}, ]emalovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Soukbunar. 111 Ku}a `alosti: Urijan Dedina br. 25.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FAZILA (MAHMUT) OLOV^I] - AVDI]
preselila na ahiret u petak, 23. aprila 2010. u 71. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 26. aprila 2010. poslije ikindije namaza u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e se obaviti u 17.00 sati na STAROM mezarju FALETI]I. O@ALO[]ENI: k}erka Amra, unu~ad Ismar i Damir, snahe Merzudina i Amela, praunu~ad Leila i Aidan, bra}a Avdo i Hamid, brati}i Akif, Mahmud i Haris, brati~na Aida sa suprugom Fahrudinom, snahe Amela, Jasmina i Zineta, te porodice: Olov~i}, Avdi}, Kurtanovi}, Vi{o, Gurda, Jama, Kova~evi}, Sijer~i}, Babi}, [urkovi}, Omanovi}, Terza, Fazlinovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u stanu merhume u ulici Trg me|unarodnog prijateljstva br. 17/VIII RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

HAD@IRA (DERVI[) VATRE[, ro|. MURATOVI]
preselila na ahiret u petak, 23. 4. 2010. u 92. godini. D`enaza }e se obaviti u PONEDJELJAK, 26. 4. 2010. u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Muradif, k}erke D`emila, Esma i Ismija, snaha Hanifa, zetovi Galib i Hamdija, unu~ad Ned`ad, Elvir, Fatima, Fata, Subhija, Bejda, D`enana, Nizama, Menira, Esmira i Aida sa porodicama, djeverovi Be}ir, Nail i Ze}ir sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice: Vatre{, Muratovi}, Fejzi}, Rad`o, Hasanovi}, Pali}, @dero, Kari}, [abanovi}, Mari}, Durakovi}, Alibegovi}, Osmanovi}, Prelec, Amid`i}, Guhdija, Lili}, Deved`ija, ]esko, Mehmedovi}, Helji}, Begi}, Durmi{evi}, Baji}, Piri}, Hafizovi}, Agi}, ]erimovi}, Rami}, @igi}, Sejfi}, ^av~i}, Zuki}, Jusupovi}, Pojata, Hod`i}, Smaji}, D`ebo, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. SENADA ^OLI]A br. 34 - Sokolje. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred MZ Sokolje sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim stajanjem u Brije{}u i na Stupu. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

HALID (MUSA) KAHRIMAN
dana 24. aprila 2010. godine preselio na ahiret u 72. godini. D`enaza polazi u ponedjeljak, 26. aprila 2010. godine, u 13.30 sati ispred Careve d`amije u Dobrunu (Vi{egrad), a ukop }e se obaviti na porodi~nom groblju u Zlatniku. Tevhid }e se prou~iti u porodi~noj ku}i u Dobrunu u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Ramiza, sin Mihret, k}erka Bahra, snaha Enisa, zet Munib, unu~ad Elma i Mehmed, bra}a Sulejman i Ramiz, snahe Rabija, Fatima i Timka sa djecom, te porodice Kahriman, Mujki}, Kustura, Ejubovi}, Ragibovi}, [i{i}, He}o, Novalija, Poturovi}, Kasapovi}, Tvrtkovi}, BuPTT njo te mnogobrojni prijatelji i kom{ije.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AVDO (ISMET) KIHI]
preselio na ahiret u petak, 23. aprila 2010. u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. aprila 2010. u 16.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Adila-Dila, sinovi Senad i Ismir, sestra Amra, snaha Hajrija, unuci Almin i Din, tetka Ferida, tetak Rifet, sestri}i Almir i Asim sa porodicama, {ura Safet sa porodicom, svastike Sena, Fija i [e}a sa porodicama, te porodice: Kihi}, Dorovi}, Hamzi}, Mili}, Ra{idovi}, Feti}, Tuzlakovi}, [unti}, Rami}, Basters i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Ho{in brijeg br. 2. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem i s bolom u du{i javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi otac, brat, punac, djed i pradjed

MULA (\ULBO) ^AV^I], ro|. LO[I]
preselila na ahiret u subotu, 24. 4. 2010. u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u PONEDJELJAK, 26. 4. 2010. u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Munib, k}erke Jeluza, Mu{a i Muniba, sestra Jeluza, snahe Hata i Sevda, zetovi Asim, Idriz, Hamdo i Hakija, unuci Mirza, [emsudin, Nedim, Meho, Mehmedalija, Sejdalija, Ibrahim, Hakmir i Ramiz, unuke Almasa, Nermina, Nejla, Mula, Mina, Hajra, Mulija, Fatima i Edina, praunu~ad, te porodice: ^av~i}, Lo{i}, Kari{ik, Hod`i}, [abanovi}, Muratagi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. BUTILSKA do br. 33. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred d`amije Bojnik sa polaskom u 13.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

ALIJA (MUSTAFA) SLIPI^EVI]
1925 - 2010.
U petak, 23. 4. 2010. godine u 9,00 sati, nakon kra}e i te{ke bolesti, u 86. godini preminuo. Posmrtna povorka kre}e u ponedjeljak, 26. 4. 2010. godine u 17,00 sati ispred Gradskog groblja Sutina. Pokop }e se obaviti na Gradskom groblju Sutina. Prevoz osiguran u 16,00 sati sa Vrha Avenije sa stajali{tima: zgrada Mostarka, Staro igrali{te, Rondo, zgrada Gimnazije, [emovac, Tvornica duhana, [ari}a d`amija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobusna stanica, Zalik. O@ALO[]ENI: k}erke Emina-Bela, Maja, Nada i Renea, zetovi Ante, Mirsad-Dosa i Tihomir-Tiho, unu~ad Dra`enkoLaf, Vjeko, Amel, Nikola, Nenad, Admir, Tina i Anja, praunu~ad Mija i Ines, sestre Remza i Rabija, te obitelji: Slipi~evi}, ]ori}, Duranspahi}, Bejat, Torlo, Mujkanovi}, Ma~ki}, Kati}, Batlak, [koro, Mari}, Omanovi}, Kuko, 568-1mo Had`i} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

Tu`nog srca obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a draga

ANA JOZEFINA (BEBA) KENIG, ro|. POGAR^I]
dana 24. 4. 2010. nakon kratke i te{ke bolesti, preminula u 78. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se 26. 4. 2010. u 14.15 sati na groblju Bare. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se istog dana u 16.30 sati u Katedrali. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM O@ALO[]ENI: suprug Ljudevit-Braco, sin Dane, k}erka Sanja, njen Zlatko Terzi}, snaha Biljana, zet Samir, unuci Danijel i Ena, obitelji: Kenig, Pogar~i}, Verunica, @uvela, Surjan, Vukovi}, ]orovi}, Zari}, Kakarigi, Fo~o, Kulenovi}, Jagli~i}, Varenika, Boisson, te ostala rodbina, prijatelji i susjedi. 111 Ku}a `alosti: ul. Jadranska br. 5/V.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

69

dragoj sestri i tetki

MUSTAFA (SALIH) ^EHI]
preselio na ahiret u nedjelju, 25. aprila 2010. u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 27. aprila 2010. u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Almir, k}erka Belma, zet Adnan, unu~ad Ilda, Lamija, Adnan i Kamran, brat Mirsad, sestre Muruveta, Azra i Valida, snaha Fikreta, zet Mustafa, brati} Emir, brati~na Lejla, sestri}i Damir, Sanel i Senad, sestri~ne Alma i Sla|ana, tetka Esma, {ura Meho sa suprugom Kasemom, svastike [emsa, Vahida i Bahra, bad`e Mugdim, Husein i Sadmir, te porodice: ^ehi}, Hota, Mid`i}, Zili}, Hod`i}, [ari}, Mahmutovi}, Bisi}, Ga{i}, ]atovi}, Sirbubalo, Fazli}, Krehi}, Had`ibekri}, Alijagi}, [ehi}, Deli}-Ibuki}, Hasanovi}, Omerhod`i}, Jajetovi}, Hasagi}, Trebo, Selvi}, Haveri}, Toholj, Kova~, Had`imuratovi}, Fo~o, Had`ihasanovi}, Ba~vi}, Jahi}, Zjaki}, Ba~inovi}, Pa{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Sulejmana Filipovi}a br. 5/III 111

EMIRI BANDA, ro|. ^AMPARA

Sestra Vahida, sestri~na Dina sa porodicom, sestri} Admir sa porodicom

Nu

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EMIRA BANDA, ro|. ^AMPARA
preselila na ahiret u nedjelju, 25. aprila 2010. u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. aprila 2010. u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred [kole u Boljakovom Potoku sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Jonuz-Nuko, sin [emsudin, k}erka Sabina, snaha Amira, zet Ned`ad, unuke Amila, Amna, Ajla i Arduana, brat Velija, sestre Zahida i Vahida, brati} i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svekrva Rahima, djeverovi Rahmo, Rasim, Rifat i Osman, zaove Hedija i Emina, jetrve Umija, Nusreta, Mersiha i Muratka, zetovi Muharem i Muhedin, djeveri}i i djeveri~ne, zaovi}i i zaovi~ne, prije Munira i Aziza sa porodicama, te porodice: Banda, ^ampara, Muhovi}, D`eko, ]uprija, Hati}, D`igal, Suljevi}, Be}irovi}, Salkovi}, Smajovi}, Rami}, Kadri} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i mer111 hume u ulici Hekim Oglu Ali pa{e br. 64.

Dnevni avaz

UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/ 281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka)

035/ 706 - 043; MOSTAR:
Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

BR^KO:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;
424 - 440;

BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

POKOPNO DRU[TVO

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT GLOBAL AZRA

£

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
__________ kom.__________________ kom.___________________ _________ _________ kom.__________________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

www.bakije.com

OP[TINSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 I 036372 Mostar, 07. 10. 2008. godine OP[TINSKI SUD MOSTAR, sudija Bajro Avdi}, u izvr{nom postupku tu`itelja izvr{enja NLB Leasing doo Sarajevo, protiv izvr{enika Emilija Payer i Stojki} Mario, iz Mostara, odlu~uju}i o prijedlogu za izvr{enje, vsp. 100.000,00 KM, dana 07. 10. 2008. godine, donio je slijede}e

£

EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

RJE[ENJE
Sud odre|uje predlo`eno izvr{enje koje }e se izvr{iti na nekretninama izvr{enika u skladu sa prijedlogom za izvr{enje od dana 12. 11. 2007. godine. Tro{kovi izvr{enja odre|uju se u ukupnom iznosu od 1.740,50 KM. Pouka o pravnom lijeku: Ovo rje{enje mogu pobijati stranke u roku od osam dana od dana prijema ovog rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka i za sud i za stranke i ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje do izvr{enosti rje{enja, ako zakonom nije druga~ije odre|eno. Sudija Bajro Avdi} Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348, stav 4 ZPP-a, a u vezi sa ~l. 21 stav 1 ZPP-a FBiH).

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

70

Ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti BROJ: Mal - 961/05 Sarajevo, 31. 03. 2010. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-2093/05 Sarajevo, 1. 4. 2010. god. Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BIH „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ SARAJEVO ul. Zmaja od Bosne br. 49., protiv tu`enog SALKANOVI] HAKIJE iz Ilid`e, ul. Trg Ote{kog bataljona br. 10., radi duga v.s.p. 37,70 KM, van ro~i{ta dana 1. 4. 2010. godine donio je:

Op}inski sud u Sarajevu, parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a i to stru~na saradnica Neira Kova~, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 49, protiv tu`ene SLAVICA NIKOLI] iz Sarajeva ul. Koste Hermana broj 2, radi duga, v.s. 299,00 KM, van ro~i{ta dana 31. 03. 2010. godine donio je:

PRESUDU
- zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`ena Slavica Nikoli} da tu`itelju JP Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija, na ime duga za isporu~enu i utro{enu elektri~nu energiju isplati iznos od 299,00 KM sa pripadaju}om kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to na iznose kako slijedi: - na 250,60 KM po~ev od 21. 05. 2004. godine, - na 12,00 KM po~ev od 20. 06. 2004. godine, - na 26,50 KM po~ev od 18. 10. 2004. godine, - na 9,90 KM po~ev od 20. 11. 2004. godine do kona~ne isplate, kao i da naknadi tro{kove postupka u iznosu od 22,42 KM, sve u roku od 15 dana. STRU^NA SARADNICA Neira Kova~ POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 37,70 KM s pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a obaveza pa do isplate i to: na iznos od 25,60 KM po~ev od 26. 3. 2003. godine na iznos od 12,10 KM po~ev od 26. 4. 2003. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 2,82 KM, a sve u roku od 15 (petnaest) dana. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, ^lan 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku FBiH. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ~lan 183. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: Mal-3167/05 Sarajevo, 29. 03. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ana Sotirov, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49. protiv tu`enog Kapo Keme iz Sarajeva, ul. Mehmedagina br. 26, radi duga, v.sp. 105,40 KM, van ro~i{ta, dana 29. 03. 2010. godine, donio je:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-28487/05 Sarajevo, 01. 04. 2010. god. Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BIH „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ SARAJEVO ul. Zmaja od Bosne br. 49., protiv tu`enog BEHLULOVI] RAZIJE iz Sarajeva, ul. Pehlivanu{a br. 61., radi duga v.s.p. 52,70 KM, van ro~i{ta dana 01. 04. 2010. godine donio je:

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 105,40 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: na iznos od 95,40 KM po~ev od 21. 01. 2002. godine, na iznos od 5,00 KM po~ev od 19. 02. 2002. godine, na iznos od 5,00 KM po~ev od 15. 03. 2002. godine, pa do dana uplate, kao i uz obavezu naknade tro{kova parni~nog postupka tu`itelju u iznosu od 7,90 KM i to sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Ana Sotirov POUKA: Protiv presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 52,70 KM, s pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a obaveza pa do isplate i to: na iznos od 37,60 KM po~ev od 29. 11. 2002. godine na iznos od 5,10 KM po~ev od 30. 12. 2002. godine na iznos od 5,00 KM po~ev od 01. 02. 2003. godine na iznos od 5,00 KM po~ev od 28. 02. 2003. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 3,94 KM, a sve u roku od 15 (petnaest) dana. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, ~lan 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku FBiH. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ~lan 183. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU Broj: 22 0 Mal 003380 09 Mal Sanski Most, 25. 02. 2010. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: „PROCREDIT BANK“ D.D. Sarajevo - Filijala Banja Luka, ul. Kralja Petra Kara|or|evi}a br. 91; TU@ENI: D`afi} Jasmin iz S. Mosta, Modra bb; RADI: Isplata duga, v.s. 440,75 KM; TU@BENI ZAHTJEV

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-5425/05 Sarajevo, 01. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ SARAJEVO ul. Zmaja od Bosne br. 49., protiv tu`enog DIMOVSKI ACE iz Ilid`e, ul. Bosanskih Gazija br. 99., radi duga v.s.p. 77,80 KM, van ro~i{ta dana 01. 04. 2010. godine donio je:

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 77,80 KM s pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a obaveza pa do isplate i to: na iznos od 45,40 KM po~ev od 31. 12. 2002. godine na iznos od 27,40 KM po~ev od 01. 02. 2003. godine na iznos od 5,00 KM po~ev od 01. 03. 2003. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 5,83 KM, a sve u roku od 15 (petnaest) dana. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, ~lan 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku FBiH. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ~lan 183. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

Obavezuje se tu`eni D`afi} Jasmin iz S. Mosta da tu`iocu „PROCREDIT BANK“ D.D. Sarajevo - Filijala Banja Luka, a po osnovu Ugovora o kreditu broj 06-18060 (po staroj numeraciji kredita F-18060), od 10. 02. 2007. godine isplati iznos od 440,75 KM sa zateznom zakonskom kamatom obra~unatom na navedeni iznos od dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate, te da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana od dana dostavljanja ove presude. Ukoliko tu`eni u zakonom propisanom roku ne dostavi sudu odgovor na tu`bu tu`ilac predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Sud putem „Dnevnog avaza“ navedenu tu`bu dostavlja tu`enom na odgovor, uz sljede}u pouku: 1. Tu`eni je du`an da najkasnije uroku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, (~l. 70. st. 1. Zakona o parni~nom postupku, „Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03). 2. Odgovor na tu`bu treba da sadr`i: Oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca. (~l. 334. st. 2. ZPP). 3. U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPP). 4. Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP). 5. Ako tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu, a tu`itelj u tu`bi nije tra`io dono{enje presude zbog prop{tanja, sud }e zakazati pripremno ro~i{te nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu (~l. 75. st. 2. ZPP). Odgovor na tu`bu se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. NAPOMENA: Dostav se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). STRU^NI SARADNIK Alis Tali}

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

71

72

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

sport

PREMIJER LIGA Sarajevo nije odr`alo vodstvo u Grada~cu

Savi} i Hamzi} re`irali preokret
Gosti poveli preko Alena [kore
U vrlo borbenoj utakmici Zvijezda iz Grada~ca do{la je do vrijedne pobjede nad Sarajevom, koja je vodi ka sredini tabele, a goste sa Ko{eva udaljava od nastupa u Evropskoj ligi UEFA idu}e sezone. Po~etak utakmice pripao je Zvijezdi. Nakon kornera sa desne strane, glavom je poku{ao Milan Kova~evi}, a Muhamed Alaim je odbranio.

Isklju~en trener doma}ih ]urguz

Izjave trenera
Zoran ]urguz
Ovo je bila klju~na utakmica za opstanak, ostvarili smo vrlo va`nu pobjedu i mislim da vi{e nijedna utakmica ne}e biti ovako te{ka. ^estitam svojim igra~ima, koji su izdr`ali pritisak i okrenuli rezultat protiv veoma jake ekipe. @elim pohvaliti i publiku, koja nas je nosila svih 90 minuta.

Duel Hrgovi}a ([iroki) i Popovi}a (Lakta{i)

(Foto: R. Ivi})

[iroki siguran protiv Lakta{a

Slom gostiju u nastavku
[ili}, Varea i Mi{i} strijelci za doma}e
Iznimno va`nu pobjedu u borbi za Evropu upisali su nogometa{i [irokog Brijega. Nakon dugo vremena, bila je to, rezultatski gledano, lagana pobjeda jesenjeg prvaka protiv Lakta{a (3:0). Uz po jednu odli~nu {ansu na obje strane, prvo pokazao na bijelu ta~ku. Kapiten Dalibor [ili} poslao je golmana gostiju Bojana [eji}a u lijevu, a loptu u desnu stranu. Vodstvo je dalo krila doma}inu. U 69. minuti Varea je vje{to ukrao loptu izme|u dvojice igra~a Lakta{a i sa

Stativa Hamzagi}a
U sljede}em napadu na drugoj strani Alen Avdi} bio je sam pred golom Zvijezde, ali je nekada{nji golman Sarajeva Elvis Kari} bio na mjestu. Gosti su do vodstva mogli do}i u 6. minuti, kada je pred Kari}a istr~ao D`enaldin Hamzagi} i pogodio stativu. Terenska inicijativa Sarajevu isplatila se {est minuta poslije. Ponovo je jedan

Mirza Vare{anovi}
Dobro smo otvorili utakmicu i poveli sa 1:0, a poslije toga imali smo jo{ nekoliko prilika koje nismo realizirali, nakon ~ega je uslijedila kazna. U drugom poluvremenu, dogovorili smo se da napadnemo, ali nismo to u~inili.
Hamzi} prolazi Alaima: Trenutak odluke u Grada~cu
(Foto: T. Trojak)

[iroki B.
Stadion Pecara u [irokom Brijegu Gledalaca 500 Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislavgrad) 7 Pomo}nici: Hrvoje Turudi} (^itluk), @eljko Mari} (Doboj) Delegat: Vitomir [ili} (Sarajevo) Strijelci: 1:0 - [ili} (53 penal), 2:0 - Varea (69), 3:0 - Mi{i} (85) @uti kartoni: Vagner, Marki} ([iroki Brijeg), Ze~evi}, Popovi}, Miki} (Lakta{i) Igra~ utakmice: Huan Manuel Varea ([iroki Brijeg) 7,5

3 (0:0) 0

Lakta{i
LAKTA[I [eji} 6,5 Popovi} 5,5 Baji} 5,5 Ze~evi} 6 [araba 5,5 Gruji} 5,5 Stjepanovi} 5,5 \elmi} 6 (66. Tosunovi} -) Mirkovi} 6 Miki} 6 Novakovi} 6 (65. Vranje{evi} -) Trener: Dragoslav Stepanovi}

[IROKI BRIJEG Bandovi} 7 Diogo 7 (64. Martinovi} 6,5) Marki} 6,5 ]utuk 6,5 Bari{i} 6,5 [ili} 7,5 Vagner 7 Renato 7 Hrgovi} 7 (75. Mi{i} 7) Varea 7,5 (85. Glavina -) Ivankovi} 7 Trener: Toni Kara~i}

Zvijezda 2 (1:1) 1 Sarajevo
Stadion Banja Ilid`a u Grada~cu Gledalaca: 3.000 Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 6,5 Pomo}nici: Dario Tepav~evi} (Lakta{i), Nikica Tomas (Drinovci) Delegat: Rudolf Mari} (Posu{je) Strijelci: 0:1 - Alen [koro (12), 1:1 - Savi} (23), 2:1 Hamzi} (82) @uti kartoni: Moranjki}, Kari}, Brkovi}, Kova~evi}, Savi}, Hamzi} (Zvijezda), Anel [koro, Maksumi}, D`akmi} (Sarajevo) Isklju~enje: Trener Zvijezde Zoran ]urguz (46-prigovor) Igra~ utakmice: Amir Hamzi} (Zvijezda) 7,5

luvrijeme zavr{eno je bez golova. U nastavku je doma}in zaigrao agresivnije i ve} u 53. minuti dogodio se, kako se ispostavilo, klju~ni trenutak. Zdravko [araba je u svom {esnaestercu ispred Argentinca Varee odbio loptu rukom, a sudija Tomislav ^ui} opravdano je po-

ruba kaznenog prostora prebacio [eji}a za 2:0. U zavr{nici utakmice kardinalnu gre{ku napravio je Miljan Baji}. Kapitenu gostiju na 20 metara od gola loptu je ukrao Hrvoje Mi{i}, koji je nekoliko minuta ranije u{ao u igru, te je poslao u bli`i ugao za kona~nih D. K. 3:0.

ZVIJEZDA Kari} 7 Moranjki} 7 Savi} 7 Huseinba{i} 6,5 (67. Husi} 6) Brkovi} 6,5 Jusi} 7 Kova~evi} 7 Deli} 7 Vasili} 6,5 (30. Gazibegovi} 6,5) Hamzi} 7,5 \ori} 6,5 (77. Stankovi} -) Trener: Zoran ]urguz

SARAJEVO Alaim 6 Rizvanovi} 6 Belo{evi} 6 D`akmi} 6 Anel [koro 6,5 Torlak 6 Ihtrijarevi} 6 (49. Had`i} 6) Maksumi} 6,5 Avdi} 6,5 (61. ^ampara 6) Alen [koro 6,5 Hamzagi} 6 (70. Pliska -) Trener: Mirza Vare{anovi}

od glavnih aktera bio Hamzagi}. Uputio je loptu iz kornera, Zvijezdina odbrana nije reagirala najbolje, a loptu je u gol ugurao Alen [koro. Muk na stadionu Banja Ilid`a trajao je do 23. minute. Amir Hamzi} izveo je korner sa lijeve strane, a na drugoj stativi bio je usamljeni Sr|an Savi}, koji je glavom proslijedio loptu u gol za 1:1. Tada se me~ razbuktao i na terenu i na tribinama, a glavni sudija Vladimir Dominkovi} je do kraja poluvremena sa nekoliko svojih odluka iziritirao kako Zvijezdinu klupu tako i doma}e navija~e. Sudijska trojka na odmor je ispra}ena zvi`ducima, a odmah po~etkom drugog dijela zbog prigovora je

isklju~en trener Zvijezde Zoran ]urguz. Igru je, ina~e, u 30. minuti zbog povrede morao napustiti Velibor Vasili}, a zbog istog razloga ne{to poslije je iza{ao Faruk Ihtijarevi}. Vezni igra~ Sarajeva je zbog povrede ligamenta sko~nog zgloba zavr{io u Hitnoj pomo}i.

Neuspjela zamka
Zvijezda je u drugom poluvremenu morala krenuti po pobjedu pa je zbog toga i djelovala opasnije. Nakon nekiliko prilika pred golom Alaima, konstantni napadi isplatili su im se u 82. minuti, kada je Kova~evi} ubacio za Hamzi}a, koji je u {esnaestercu iskoristio neuspjelu ofsajd-zamku, istr~ao pred Alaima, predriblao ga i poslao loptu u lijevi ugao gola Sarajeva. D`. DELI]

Sloboda minimalno pora`ena u Prijedoru

Rudar u Prijedoru savladao Slobodu

Juniori opravdali povjerenje
Mladi Tino Divkovi} ponovo odbranio penal
Iako je Sloboda u Prijedoru pora`ena minimalnim rezultatom od Rudara (0:1), nekoliko juniora koji su dobili priliku umjesto prvotimaca potvrdili su da tuzlanski klub ima lijepu budu}nost. Povjerenje Vlatka Glava{a opravdali su golman Tino Divkovi} te Adnan Zuki}, Mersed Malki}, Maid Jaganjac, Jasmin Me{anovi}, Amer Beki} i Samir Efendi}, mladi igra~i koji bi vrlo skoro mogli biti okosnica Slobode. Posebno se istakao Divkovi}, koji je ponovo, nakon gostovanja u Lukavici, u svom drugom proljetnom nastupu zaustavio udarac sa bijele ta~ake. Treba ista}i da je i ovaj jedanaesterac, kao i onaj protiv Slavije, bio krajnje sumnjiv. - Utakmica nam je poslu`ila da se jo{ jednom uvjerimo kako imamo mlad

Korak bli`e opstanku
Prijedor~ani su ostvarili veoma va`nu pobjedu u me~u sa tuzlanskom Slobodom od 1:0 i sve su bli`e cilju, opstanku u Premijer ligi. Pobjeda je mogla biti i uvjerljivija da na golu gostiju nije stajao mladi Tino Divkovi}, koji je u nekoliko navrata ~udesno intervenirao. Tako|er, Rudaru je u 73.
Rezultati 25. kola: Rudar - Sloboda 1:0, ^elik Leotar 0:1, @eljezni~ar Modri~a 3:0, [iroki Brijeg - Lakta{i 3:0, Zvijezda Sarajevo 2:1, Slavija - Vele` 2:0, Borac - Travnik (sino}), Zrinjski - Olimpik (sino}). Parovi 26. kola (2. maj): Olimpik - Slavija, Vele` @eljezni~ar, Travnik ^elik, Lakta{i - Zvijezda, Modri~a - Rudar, Sloboda Borac, Sarajevo - Zrinjski, Leotar - [iroki Brijeg.

minuti poni{ten gol Mirze D`afi}a zbog navodnog ofsajda Gorana Ku{lji}a. - Tri nova boda daju nam za pravo da se nadamo sigurnom ostanku u Premijer ligi. No, neophodno je da ostvarimo pozitivan rezultat u narednom kolu u Modri~i - rekao je trener V. V. Boris Gavran.

Tabela
1. @eljezni~ar 2. Borac 3. [iroki 4. Zrinjski 5. Sarajevo 6. Vele` 7. Leotar 8. Zvijezda 9. Slavija 10. Olimpik 11. Rudar 12. Travnik 13. Sloboda 14. ^elik 15. Lakta{i 16. Modri~a 25 24 25 24 25 25 25 25 25 24 25 24 25 25 25 25 15 15 12 11 11 11 11 10 9 8 9 8 9 8 7 7 5 2 6 6 6 4 4 3 5 8 4 6 3 5 4 3 5 7 7 7 8 10 10 12 11 8 12 10 13 12 14 15 41:18 32:20 38:23 35:25 31:23 39:27 27:34 26:37 28:32 21:28 20:24 30:34 20:32 24:28 29:39 27:44 50 47 42 39 39 37 37 33 32 32 31 30 30 29 25 24

Gu`va pred golom Slobode: Poni{teni pogodak Rudara

(Foto: D. Stojni})

kadar na koji se ve} sada mo`emo osloniti. Igra~i iz omladinskog pogona (od sedam nabrojanih samo je Malki}u istekao juniorski sta`) odigrali su hrabro i vr-

lo disciplinirano. Uprkos porazu, utisci su, dakle, pozitivni - izjavio je trener Vlatko Glava{. U narednom kolu Sloboda }e na Tu{nju do~ekati ba-

njalu~ki Borac. U ekipu }e se vratiti osmorica prvotimaca, od kojih su sedmorica o~istila kartone, dok je zbog povrede izostao Milo{ E. M. Krasi}.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

73

NJEMA^KA Hofenhajm pregazio Hamburg

Dva gola Ibi{evi}a, jedan Salihovi}a
Volfsburg bez Misimovi}a izgubio u Frajburgu

Detalj sa me~a: Va`na pobjeda za Slaviju

(Foto: N. Bo`ovi})

Slaviji pripali va`ni bodovi

Jovanovi} i Ogle~evac presudili „Ro|enima“
Nakon primljenog prvog gola, Mostarci imali dvije dobre prilike za izjedna~enje
Fudbaleri Slavije ostvarili su izuzetno va`nu doma}u pobjedu u borbi za opstanak savladav{i ju~er Vele`, koji je igrao prili~no otvoreno. Doma}i su prvu priliku pretvorili u vodstvo. Akciju Gorana Simi}a u pta se odbila na gol-liniju. Prednost Slavije udvostru~ena je u 56. minuti. Ognjen Todorovi} je sjajno uposlio Nedima Ogle~evca, koji je primio loptu i sa desetak metara sna`nim {utem pogodio mre`u Mostaraca.

Slavija
SRC Slavija u Lukavici Gledalaca: 500 Sudija: Ognjen Valji} (Banja Luka) 6 Pomo}nici: Elvir Grabus (Travnik), Rodoljub Topi} (Banja Luka) Delegat: Dubravko Mi{kovi} (Livno) Strijelci: 1:0 - Jovanovi} (15), 2:0 - Ogle~evac (56) @uti kartoni: Jovanovi}, Peri{i}, Dujkovi}, Odovi} (Slavija), Zaimovi}, Velagi}, Ali~i}, Osmanagi} (Vele`) Igra~ utakmice: Nedim Ogle~evac (Slavija) 7

2 (1:0) 0
SLAVIJA Dujkovi} 6,5 Lackanovi} 6,5 Regoje 7 Simi} 6,5 (66. Odovi} -) Spalevi} 6,5 (87. Pu{ara -) Tadi} 6,5 Todorovi} 7 Jovanovi} 7 Stankovi} 7 I. Radovanovi} (23. Peri{i} 6,5) Ogle~evac 7 Trener: Milomir Odovi}

Vele`
VELE@ Had`i|ulbi} 6,5 Kne`evi} 5,5 Kadi} 5,5 Kajtaz 5,5 (46. Ali~i} 5,5) Zaimovi} 6 Majki} 6 Velagi} 5,5 (63. Durakovi} -) Osmanagi} 6 ^oli} 6 D`afi} 6 (63. Demi} -) Kazazi} 5,5 Trener: Abdulah Ibrakovi}

Ibi{evi} i Rinkon: Visoka pobjeda Hofenhajma
(Foto: AP)

Tabela
1. Bajern 2. [alke 3. Verder 4. Bajer 5. Borusija D. 6. [tutgart 7. Hamburg 8. Volfsburg 9. Ajntraht 10. Majnc 11. Hofenhajm 12. Borusija M. 13. Keln 14. Frajburg 15. Nirnberg 16. Bohum 17. Hanover 18. Herta 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 18 10 4 19 7 6 16 9 7 15 12 5 16 8 8 15 8 9 12 12 8 13 712 12 1010 12 911 10 814 10 814 9 1013 8 717 7 718 6 1016 7 619 5 819 66:29 53:29 68:39 63:36 52:38 48:38 51:40 60:56 45:49 34:40 41:40 41:53 31:39 30:56 31:54 32:58 34:66 32:52 64 64 57 57 56 53 48 46 46 45 38 38 37 31 28 28 27 23

Vedad Ibi{evi} ponovo se raspucao i podsjetio za{to je u prvom dijelu pro{le sezone bio uvjerljivo najbolji

Lista strijelaca
21 - Kisling (Bajer) 20 - D`eko (Volfsburg) 18 - Barios (Borusija D.), Kuranji ([alke) 15 - Pizaro (Verder) 14 - Roben (Bajern) 12 - Ibi{evi} (Hofenhajm)...

topnik lige. Na{ napada~ je u samo 11 minuta zabio Hamburgu dva gola i svoj ukupni bilans ove sezone podigao na 12 pogodaka. U neo~ekivano visokoj pobjedi Hofenhajma od 5:1 raspolo`en je bio i Sejad Salihovi}, koji je, na asistenciju Ibi{evi}a, zaklju~io blama`u hambur{kog tima. Volfsburg je, li{en usluga Zvjezdana Misimovi}a, izgubio u Frajburgu sa 0:1. Rezultati i strijelci 32. kola: Bohum - [tutgart 0:2 (Kakau 14, Marika 18), Ba-

jer - Hanover 3:0 (Kisling 26, 88 penal, Kaplan 64), Borusija Menhengladbah - Bajern 1:1 (Rojs 60 - Klose 73), Majnc - Ajntraht 3:3 (Bance 45, Simak 56 - Majer 13, 20, Korkmaz 62), Nirnberg Borusija Dortmund 2:3 (Franc 30, Ajgler 84 - Barios 27, 62, 78), Herta - [alke 0:1 (Vesterman 87), Verder - Keln 1:0 (Frigs 90 penal), Hofenhajm - Hamburg 5:1 (Ibi{evi} 2, 11, Obasi 31, 72, Salihovi} 77 - Te{e 65), Frajburg - Volfsburg 1:0 (Maki(M. T.) jadi 38).

15. minuti nastavio je Darko Spalevi}, a na efektan na~in zavr{io ju je Vlastimir Jovanovi} {utem sa 20 metara pogodiv{i desni donji ugao gola ispru`enog Emira Had`i|ulbi}a. Pet minuta poslije Elvir ^oli} je iz dosta te{ke pozicije, iskosa s lijeve strane, sna`no {utirao pogodiv{i pre~ku, a lo-

U preostalom dijelu susreta Slavija je znala sa~uvati prednost, dok Vele` nije ozbiljnije ugrozio gol doma}ih, koji su u 88. minuti bili blizu i tre}eg pogotka. Bojan Regoje je dobro {utirao iz slobodnog udarca sa dvadesetak metara, ali je lopta pogodila pre~ku „RoG. IVANKOVI] |enih“.

Prvoliga{ Ecos Vitez dobio novog trenera

Uo~i sutra{nje utakmice mladih selekcija

Arapovi} naslijedio Rajkovi}a
Nakon {to je Ante Rajkovi} prije dva kola podnio ostavku na mjesto {efa stru~nog {taba federalnog nogometnog prvoliga{a Ecos Viteza, ekipu je protiv Budu}nosti i GO[K-a vodio Franjo Gudelj. Uprava kluba odlu~ila je anga`irati novog trenera pa je izbor pao na Husniju Arapovi}a, koji }e ve} daS. P . nas preuzeti ekipu.

Tu{anj spremno do~ekuje fudbalere BiH i Turske
Tuzla }e biti doma}in prijateljske fudbalske utakmice mladih reprezentacija (do 21 godine) Bosne i Hercegovine i Turske, koja }e se odigrati sutra sa po~etkom u 17 sati na stadionu Tu{anj. Okupljanje bh. selekcije po~elo je ju~er u poslijepoRezultati 23. kola Prve lige Federacije BiH u fudbalu: Bosna - Omladinac 3:0, Jedinstvo Iskra 2:0, ECOS Vitez GO[K 3:1, Slaven - Igman 0:3, Ora{je - @ep~e 3:1, Kraji{nik - Rudar 2:1, Gora`de - Budu}nost 1:0. Slobodan je SA[K Napredak. Parovi 24. kola: SA[K Napredak - Jedinstvo, Iskra - Bosna, Omladinac - ECOS Vitez, GO[K Gora`de, Budu}nost Slaven, Igman - Kraji{nik, Rudar - Ora{je. Slobodno je @ep~e.

dnevnim satima. Za danas su predvi|ena dva treninga, prvi u deset sati na stadionu Jo{ik u obli`njoj Lipnici, a od 16 na Tu{nju. Turski tim je za danas prijepodne najavio dolazak u Tuzlu i trening u ve~ernjem terminu. - Ulo`ili smo velike napo-

re u organizaciju utakmice. Ekipe }e biti smje{tene u hotelu „Tuzla“. Nadamo se da }e obje reprezentacije biti zadovoljne boravkom u na{em gradu - rekao je direktor FK Sloboda Enver Huki}. Susret }e voditi bh. sudijska ~etvorka - glavni sudiRezultati 21. kola: Ljubi} - Sloga (T) 2:0, Romanija - Kozara 0:0, Famos - Drina 1:1, Mladost Sloga (D) 1:0, BSK Drina HE 1:1, Proleter - Sloboda 3:0, Radnik - Sutjeska 4:1. Parovi 22. kola (2. maj): Sloga (T) - Radnik, Sutjeska - Proleter, Sloboda - BSK, Drina HE - Mladost, Sloga (D) - Famos, Drina - Romanija, Kozara - Ljubi}.

ja Elmir Pilav, pomo}nici Dalibor Dra{kovi} i Adnan Alispahi} te ~etvrti sudija Emir Ale~kovi}. [tampano je 3.500 ulaznica po cijeni od 7 KM. Susret }e direktno prenositi BHT 1, a vjerovatno i neka od turskih E. M. TV stanica.

Predsjednik UEFA-e Mi{el Platini

Nema {anse da Francuska bude prvak
Francuska nije me|u tri najozbiljnija kandidata za titulu svjetskog prvaka i u Ju`noj Africi 11. jula sigurno ne}e podi}i trofej, izjavio je predsjednik UEFA-e Mi{el Platini (Michel). Prvi ~ovjek evropskog fudbala ne vjeruje u sposobnosti svojih sunarodnjaka. - Ne mogu ih zamisliti na tronu, mislim da }e samo pro}i prvu rundu. Francuska nije me|u najja~im selekcijama. Ona je samo tvrda za pobijediti, kao Portugal, Holandija, Argentina ili Njema~ka. Ima dobre, ali ne i odli~ne igra~e. Francuska je svoju generaciju izgubila - rekao je Platini, koji je

Prva liga FBiH
1. Budu}nost 2. Iskra 3. Rudar 4. Ora{je 5. Bosna 6. Kraji{nik 7. GO[K 8. Slaven 9. Igman 10. Napredak 11. Gora`de 12. Omladinac 13. Jedinstvo 14. Vitez 15. @ep~e 22 22 22 21 21 21 22 21 22 21 21 22 21 21 22 16 12 11 12 11 10 10 9 9 9 8 8 8 6 3 2 4 5 0 1 3 1 4 3 2 3 2 2 3 3 4 6 6 9 9 8 11 8 10 10 10 12 11 12 16 39:15 35:18 31:22 33:23 33:24 33:30 30:25 26:30 34:32 27:30 20:28 22:40 23:42 23:28 16:38 50 40 38 36 34 33 31 31 30 29 27 26 26 21 12

Prva liga RS
1. Drina 2. BSK 3. Radnik 4. Sutjeska 5. Famos 6. Kozara 7. Sloboda 8. Sloga (D) 9. Proleter 10. Drina HE 11. Mladost 12. Romanija 13. Sloga (T) 14. Ljubi} 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 10 10 9 8 9 8 7 7 6 6 7 6 4 5 8 3 4 7 7 5 7 6 4 8 6 7 7 7 6 8 8 7 8 7 5 9 6 9 9 8 5 11 29:14 29:20 35:27 27:25 27:26 31:19 24:21 21:22 18:18 22:26 23:36 25:27 20:26 18:42 38 34 34 31 31 30 28 27 26 26 26 24 21 20

Platini: Igra~i su dobri, ali ne i odli~ni

1984. kao kapiten predvodio „Trikolore“ na putu do evro(M. T.) pske titule.

74
ITALIJA Lacio u \enovi uhvatio slamku spasa

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

sport

Livorno ispao iz Serije A
Juventus trijumfom nad Barijem tri kola prije kraja ostao u utrci za mjesto koje vodi u Ligu prvaka
Duel Mar{ala (Lorijen) i [amaka (Bordo)
(Foto: AP)

FRANCUSKA Remi Monpeljea

Novi posrtaj Bordoa
Ekipa Lorana Blana nije pobijedila u prvenstvu od 21. marta
Aktuelni prvak Bordo u prvenstvu Francuske nije pobijedio od 21. marta i utakmice protiv Lila (3:1). U me|uvremenu, „@irondinci“ su izgubili i finale Liga kupa protiv Marseja (1:3), ispali u ~etvrtfinalu Lige prvaka od Liona (ukupno 2:3), prokockali svih 12 bodova, koliko su krajem pro{le godine vodili ispred Marseja, te pali na {esto mjesto. Niz neuspjeha nastavljen je protiv Lorijena, koji je na svom terenu slavio sa 1:0 pogotkom Gameira pa je ostalo pitanje ho}e li

Tabela
1. Marsej 2. Okser 3. Lil 4. Monpelje 5. Lion 6. Bordo 7. Lorijen 8. Ren 9. Monako 10. PS@ 12. Nansi 13. Tuluz 14. Lens 15. Nica 16. So{o 18. Le Man 19. Bulonj 20. Grenobl 33 20 34 19 34 18 34 17 33 17 34 15 33 14 8 9 7 9 5 61:32 68 6 39:26 66 9 63:35 61 8 44:37 60 6 54:35 59

33 16 11

6 10 51:33 57 8 11 49:37 53 7 12 34:38 49 6 14 43:45 45 8 14 40:45 44

34 14 10 10 48:33 52 34 12 10 12 47:36 46 34 12

11. Valensijen 33 13

34 11 10 13 35:33 43 34 10 10 14 31:39 40 34 11 34 10 34 7 34 6 34 3 7 16 34:50 40 8 16 25:46 38 9 15 24:38 36 7 20 32:53 28 9 19 27:56 27 7 24 24:58 16

Fudbaleri Juventusa zadr`ali su {anse da se do kraja prvenstva u Italiji dokopaju mjesta koje vodi u Ligu prvaka naredne sezone. U 35. kolu Serije A ekipa iz Torina savladala je na svom terenu Bari uz dva gola Jakvinte (Iaquinta) te jedan Del Pijera (Del Piero) iz jedanaesterca nakon faula nad Dijegom (Diego). Brazilac je odigrao jednu od najboljih utakmica od kada je pro{log ljeta do{ao iz Verdera. Hasan Salihamid`i} je igrao od 78. minute, kada je zamijenio Markizija (Marchisio). Interesantno je to da su centarforu „stare dame“ Jakvinti ju~era{nji golovi bili prvi nakon septembra pro{le godine. Juventus je trijumfom ostao na ~etiri boda udaljenosti od ~etvrtoplasiranog Palerma, koji je

Tabela
1. Inter 2. Roma 3. Milan 4. Palermo 5. Sampdorija 6. Juventus 7. Napoli 8. \enova 9. Fiorentina 10. Parma 11. Kjevo 12. Bari 13. Kaljari 14. Udineze 15. Katanija 16. Lacio 17. Bolonja 18. Atalanta 19. Sijena 20. Livorno 35 34 35 35 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 21 21 18 16 16 16 13 13 13 12 12 11 11 11 9 9 10 9 7 7 10 4 8 5 10 7 10 9 9 9 6 13 14 8 9 13 7 15 10 13 8 15 10 14 9 15 9 15 13 13 13 13 9 16 7 19 9 19 8 20 68:31 61:37 56:38 54:44 43:39 52:49 46:41 56:57 47:43 38:46 33:34 41:46 52:53 48:51 41:43 34:39 39:52 35:48 38:63 25:53 73 71 64 58 57 54 53 48 46 46 44 43 42 42 40 40 39 34 30 29

Jakvinta u duelu sa Almironom: Postigao prvi gol u prvenstvu jo{ od septembra

(Foto: AP)

17. Sent Etjen 33 9

Lista strijelaca
15 - Mamadu Nijang (Marsej), Kevin Gameiro (Lorijen) 14 - Nene (Monako) 13 - Asamoa Gijan (Ren), Lisandro Lopez (Lion), Mevlut Erding (PS@) do kraja sezone ekipa Lorana Blana (Loraint Blanc) uop}e izboriti u~e{}e u Ligi prvaka iako je dugo vremena bila najozbiljniji kandidat za naslov. Grenobl na{eg Mehmeda Ba`darevi}a pora`en je na Azurnoj obali od Nice iako je vodio golom Akrura (Akrour) iz 22. minute, dok je Monpelje kapitena reprezentacije BiH Emira Spahi}a odigrao bez golova na gostovanju kod Nansija, zbog ~ega je pao na ~etvrto mjesto.

Monpeljeu je to peta utakmica zaredom koju nije pobijedio, a ~etvrti remi u nizu. Tre}e mjesto je pobjedom u gostima kod Le Mana zaposjeo Lil. Rezultati i strijelci 33. kola: PS@ - Ren 1:1 (Oro 64 - Leroj 32), Nansi - Monpelje 0:0, Lorijen - Bordo 1:0 (Gameiro 57), So{o - Bulonj 0:3 (Til 41, Jatabare 81, Bla`ak 90), Le Man - Lil 1:2 (Maiga 55 - De Melo 13, Kabaj 78 penal), Nica - Grenobl 2:1 (Mulongvi 35, Fae 77 - Akrur 22), Tuluz Okser 0:3 (Pedreti 47, Jelen 68, 79), Lens - Valensijen 1:1 (Rude 36 - Pujol 73), Olimpik Marsej - Sent Et(A. ^.) jen (sino}).

ranije slavio protiv Milana, a {anse im je pove}ao Napoli, jer je na svom terenu remizirao sa Kaljarijem. Lacio se skoro spasio od ispadanja velikim trijumfom nad \enovom u gostima, dok je Sijena ve} jednom nogom u Seriji B, budu}i da je izgubila od Udinezea sa 1:4. Prva ekipa koja vi{e ne mora brinuti o opstanku, jer je izgubila i teoretske {anse je Livorno. Ovaj klub iz Toskane napu{ta Seriju A samo godinu nakon povratka, a s obzirom na vrlo tur-

Lista strijelaca
25 - Antonijo di Natale (Udineze) 20 - Dijego Milito (Inter) 17 - Fabricio Mikoli (Palermo) 15 - \ampaolo Pacini (Sampdorija), Alberto \ilardino (Fiorentina) bulentnu sezonu, drugi epilog te{ko je bilo i o~ekivati. Rezultati i strijelci 35. kola: Bolonja - Parma 2:1 (Di Vajo 39, 50 - Bijabijani 24), Fiorentina - Kjevo 0:2 (Pelisije 54, Sardo 74), \en-

ova - Lacio 1:2 (Palasio 8 Dijas 25, Flokari 33), Juventus - Bari 3:0 (Jakvinta 53, 87, Del Pijero 69 penal), Livorno - Katanija 3:1 (Lukareli 50 penal, Belu~i 60, Bergvold 66 - Maksi Lopez 87), Napoli - Kaljari 0:0, Udineze - Sijena 4:1 (Pepe 18, 42, San~ez 61, Di Natale 81 penal - Kalajo 40), Palermo - Milan 3:1 (Bovo 9, Hernandez 18, Mikoli 69 - Sedorf 55), Inter Atalanta 3:1 (Milito 24, Mariga 35, Kivu 78 - Triboki 5), Roma - Sampdorija (A. ^.) (sino}).

ENGLESKA Londonski tim bez milosti

^elzi se vratio na vrh s novom sedmicom
Asmir Begovi} u{ao u igru i primio pet golova
Man~ester junajted je na ~elu tabele engleske lige bio samo 28 sati, jer se tamo vratio ^elzi nakon {to je uknji`io jo{ jednu sedmicu. Nakon Aston vili nedavno, sedam golova zabio je i Stouku uz het-trik Salomona Kalua (Kalou). Na{ golman Asmir Begovi} u{ao je u igru u 34. minuti umjesto povrije|eng Tomasa Sorensena (Thomas), ali bi bilo bolje da nije, jer je primio pet pogodaka. Liverpul je pobjedom nad Barnlijem o`ivio {anse da sljede}e sezone ipak zaigra u Ligi prvaka, jer sada ima samo dva boda manje (i utakmicu vi{e) od ~etvrtoplasiranog Totenhema. „Redsi“ su, ujedno, gurnuli Barnli natrag u drugu ligu. Rezultati i strijelci 36. kola: Aston vila - Birmingem 1:0 (Milner 83 penal), Arsenal - Man~ester siti 0:0, Bolton - Portsmut 2:2 (Klasni} 26, Dejvis 28 - Dindan

Tabela
1. ^elzi 36 2. Man~ester j. 36 3. Arsenal 36 4. Totenhem 35 5. Aston vila 36 6. Man~ester s.35 7. Liverpul 36 8. Everton 36 9. Birmingem 36 10. Sanderlend 36 11. Blekburn 36 12. Fulam 35 13. Stouk 35 14. Bolton 36 15. Vulverhempton 36 16. Vigan 36 17. Vest Hem 36 18. Hal 36 19. Barnli 36 20. Portsmut (-9) 36 25 25 22 19 17 17 18 15 12 11 11 11 10 9 8 9 8 6 7 6 5 6 4 7 6 8 7 9 13 6 12 6 8 10 12 9 11 13 11 14 11 14 10 14 13 12 9 18 11 17 8 19 10 18 10 20 6 23 7 23 93:32 81:28 78:39 63:37 51:35 69:42 61:33 59:49 35:44 47:53 38:54 36:39 33:44 40:65 29:52 35:69 44:62 32:73 37:78 31:64 80 79 72 64 64 63 62 57 47 44 44 43 43 36 35 35 34 28 27 16

Prvenstvo Slovenije

Prva titula za Koper
Koper je ~etiri kola prije kraja osigurao naslov prvaka Slovenije u fudbalu. U 32. kolu ekipa trenera Ned`ada Ok~i}a slavila je u gostima nad Rudarom iz Velenja (2:0) i sada ima 69 bodova, 15 vi{e od drugoplasiranog Maribora, koji je remizirao na svom terenu sa Dom`alama (1:1). Ovo je prva titula za Koper, koji se priklju~io Olimpiji, Hit Gorici, Mariboru i Dom`alama kao peti klub koji je osvajao slovensko pr(E. J.) venstvo.

Neredi u finalu Kupa Gr~ke

Na teren pale 654 baklje i dimne bombe
U navija~kim neredima u finalu fudbalskog Kupa Gr~ke izme|u Panatinaikosa i Arisa u Atini ozlije|eno je najmanje 18 policajaca, dok je uhap{eno 40 huligana, prenose agencije. Najve}i izgredi dogodili su se ispred Olimpijskog stadiona, dok su navija~i Panatinaikosa za vrijeme me~a bacali baklje i petarde me|u pristalice Arisa. Policija je kortistila suzavac, dok su gr~ki novinari izra~unali da je na teren i tribine palo 654 baklji i dimnih bombi. Panatinaikos je u finalu slavio s 1:0 i po osmi put osvojio duplu krunu u (E. J.) Gr~koj.

Atraktivan potez Drogbe: ^elzi brutalan prema Stouku

(Foto: AP)

54, 68), Hal - Sanderlend 0:1 (Bent 7), Vest Hem - Vigan 3:2 (Ilan 31, Kova~ 45+5, Parker 77 - Spektor 4 autogol, Rodalega 52), Vo-

lverhempton - Blekburn 1:1 (Ebanks-Blejk 81 - Nelsen 28), Man~ester junajted - Totenhem 3:1 (Gigs 58 penal, 86 penal, Nani 81

- King 70), Barnli - Liverpul 0:4 (D`erard 52, 59, Rodrigez 74, Babel 90), Everton - Fulam 2:1 (Ani~ebe 49, Arteta 90 penal - Nevland 36), ^elzi - Stouk 5:0 (Kalu 24, 31, 68, Lampard 44 penal, 81, Starid` 87, (M. T.) Maluda 89).

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

75 Evropa na dlanu
Austrija
Rezultati 32. kola: Kapfenberger - Kernten 0:0, Viner Noj{tat - Rid 2:0, [turm - Linc 0:1, Salcburg - Rapid 1:1, Austrija - Matersburg 5:1. Poredak: Salcburg 70, Rapid 64, Austrija 63, [turm 52, Viner 43...

Srbija
Rezultati 26. kola: Borac - Mladi radnik 1:0, BSK Napredak 1:1, Javor - OFK Beograd 0:1, Partizan - Metalac 3:1, Spartak - Rad 1:0, Vojvodina - Jagodina 4:1, Hajduk - Crvena zvezda 0:1, ^ukari~ki - Smederevo 0:0. Poredak: Partizan 66, C. zvezda 65, OFK Beograd 46, Spartak 45, Vojvodina 40, Jagodina 36...

Belgija
Rezultati plej-ofa: Serkl Bri` - Lokeren 1:1, Mehelen - Vesterlo 1:3, St. Truiden - Varegem 1:2, Kortrijk - Klub Bri` 2:0.

[kotska
Rend`ersi su pobjedom nad Hibernijanom od 1:0 osigurali osvajanje 53. titule prvaka [kotske. Rezultati 35. kola: Falkirk - Hamilton 0:1, Harts Madervel 0:2, St. D`onston - Aberdin 1:1, St. Miren Kilmarnok 1:0, Dandi junajted - Seltik 0:2, Hibernijan - Rend`ers 0:1. Poredak: Rend`ers 83,

Hrvatska
Senijad Ibri~i} postigao je iz penala gol za pobjedu Hajduka nad Karlovcem. Rezultati 27. kola: Cibalia - Dinamo Zagreb 2:0, Hajduk - Karlovac 1:0, Lokomotiva - Osijek 2:2, Rijeka - Zadar 3:2, [ibenik - Istra 1:1, Varteks - Croatia

Kaka slavi gol na La Romaredi: Uti{ao kriti~are

(Foto: AFP)

[PANIJA Barcelona i Real na istom odstojanju

Kaka se vratio i zabio za pobjedu u Saragosi
Najbolji odgovor na kritike mogu dati na terenu, izjavio je Brazilac koji nije igrao {est sedmica
Povratak Kake vijest je dana u {panskoj Primeri. Brazilac je zaigrao za madridski Real na vru}em gostovanju u Saragosi i u 82. minuti donio pobjedu kojom su „Kraljevi“ zadr`ali priklju~ak za vode}om Barcelonom. Nakon {est sedmica pauze zbog povrede, Kaka je u{ao sa klupe i postigao odlu~uju}i gol za pobjedu od 2:1 na stadionu La Romareda. Ne{to ranije, Barcelona se lako obra~unala sa posljednjeplasiranim Herezom (3:1). ne. Prvi gol djelo je Raula, koji je doveo Madri|ane u vodstvo u 50. minuti. Doma}in je odmah potom ostao sa igra~em manje, jer je isklju~en Mateo Kontini (Matteo Contini), ali je i tako izjedna~io preko Adrijana Kolunge (Adrian Colunga). Premo} na terenu Real je ipak iskoristio kada je Kaka, koji je 15 minuta prije kraja zamijenio Fernanda Gaga, iskoristio asistenciju Kristijana Ronalda (Cristiano) za svoj tek osmi gol ove sezone u 22 nastupa. Dvadesetosmogodi{nji Brazilac, koji je pro{log ljeta doveden iz Milana za skoro 70 miliona eura, nije igrao 43 dana, a za to vrijeme poja~ane su kritike da je kupovina proma{ena. - Istina je da je ovo bila specijalna ve~er za mene. Najbolji odgovor na kritike mogu dati na terenu - izjavio je nakon me~a. Barca je, u me|uvremenu, na svom stadionu Kamp nou imala neuporedivo lak{i posao. Pep Gvardiola (Gua-

Rend`ersi su osigurali 53. {kotsku titulu

(Foto: Reuters)

Tabela
1. Barcelona 2. Real M. 3. Valensija 4. Majorka 5. Sevilja 6. Viljareal 7. Atletik 8. Hetafe 9. Deportivo 10. Espanjol 11. Atletiko 12. Osasuna 13. Almerija 14. Sporting 15. Rasing 16. Malaga 17. Saragosa 18. Valjadolid 19. Tenerife 20. Herez 34 34 34 34 33 34 33 33 34 34 33 33 34 34 34 34 34 34 33 34 27 28 18 16 16 15 14 14 12 10 11 10 9 9 8 7 8 6 8 6 6 2 8 8 6 7 7 5 8 11 7 8 11 10 12 13 10 14 8 9 1 4 8 10 11 12 12 14 14 13 15 15 14 15 14 14 16 14 17 19 83:20 89:30 53:37 53:38 49:38 50:46 45:44 48:43 33:43 27:40 49:52 30:39 34:46 33:46 37:50 38:43 39:58 34:54 34:63 31:59 87 86 62 56 56 52 49 47 44 41 40 38 38 37 36 34 34 32 32 27

Gol Raula
U Saragosi, bodove Realu donijele su dvije izmje-

Lista strijelaca
27 - Mesi (Barcelona) 25 - Iguain (Real Madrid) 21 - Vilja (Valensija) 20 - Ronaldo (Real Madrid) 17 - Forlan (Atletiko Madrid) 16 - Ibrahimovi} (Barcelona)

rdiola) izostavio je iz po~etnog sastava Lionela Mesija (Messi) i jo{ nekoliko prvotimaca odmaraju}i ih za revan{ polufinala Lige prvaka u srijedu sa Interom. Mesi i D`erard Pike (Gerard Pique) ipak su u{li u igru u drugom poluvremenu.

Pobjeda Barce
Jefren (Jeffren), Tjeri Anri (Thierry Henry) i Zla-

tan Ibrahimovi} dali su golove za Barcelonu, ~ija je igra, ipak, bila daleko od najboljih izdanja. Herez je zavr{io me~ sa devetoricom igra~a, jer su u sudijskom vremenu isklju~eni Matijas Alustiza (Matias) i Fabijan Orelana (Fabian Orellana). - Cilj nam je bio da {to prije zavr{imo posao u ovoj utakmici. Tim je dobro odgovorio mada nas je to ko{talo truda - kazao je Gvardiola. Rezultati i strijelci 34. kola: Valensija - Deportivo 1:0 (Vilja 34-pen), Saragosa - Real Madrid 1:2 (Kolunga 61 - Raul 50, Kaka 82), Barcelona - Herez 3:1 (Jefren 14, Anri 24, Ibrahimovi} 56 - Bermeho 25), Rasing - Viljareal 1:2 (Kanales 38 - Godin 70, Nilmar 83), Sporting - Valjadolid 0:2 (Manu~o 80, Baraha 90), Majorka Malaga 1:1 (Aduriz 90 Obina 86), Almerija - Espanjol 0:1 (Garsija 55). Sino}: Atletiko Madrid - Tenerife, Hetafe - Sevilja. Ve~eras (21 sat): Osasuna - Atletik Bi(M. T.) lbao.

4:1, Inter - Slaven 2:0, Zagreb - Me|imurje 2:1. Poredak: Dinamo 60, Hajduk i Cibalia po 51, Karlovac 45, [ibenik 44, Osijek 43...

Seltik 72, Dandi j. 62, Madervel 51, Hibernijan 50...

Turska
Rezultati 31. kola: Be{ikta{ - Sivaspor 2:2, Denizlispor - Ankaragud`u 0:0, Gen~lerbirligi - Antalijaspor 0:2, Kajzerispor Manisaspor 1:2, Ankaraspor - Dijarbakirspor 0:3 bez borbe, Gazijantepspor Istanbulspor 2:3, Kasimpa{a - Fenerbah~e 0:1. Poredak: Fenerbah~e 67, Bursaspor 65, Galatasaraj 60, Be{ikta{ 58, Trabzo(M. T.) nspor 53...

Rusija
Rezultati 7. kola: Dinamo - Saturn 1:0, Lokomotiv Tom 2:1, Sibir - CSKA 1:4, Spartak M. - Spartak N. 0:0, Zenit - Terek 0:0, Rubin An`i 0:0. Poredak: Spartak N. 15, CSKA 14, Rubin 13, Zenit 12, Rostov, Spartak M., Lokomotiv i Terek po 10

Ekspedicija za Ginisa

U zvani~noj delegaciji Gane na SP-u bit }e 2.600 ljudi!
U zvani~noj delegaciji Gane na predstoje}em Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi bit }e ~ak - 2.600 ljudi! Me|u njima }e biti politi~ari, prate}e osoblje, studenti, navija~i i predstavnici medija, a sve zbog toga kako bi ekipa, kako se navodi, imala maksimalnu podr{ku. Kako bi prikupila neophodna finansijska sredstva, vlada Gane pokrenula je kampanju, a svi oni koji po|u na put o dr`avnom tro{ku, mogu ra~unati na besplatan prijevoz, smje{taj, hranu i ulaznice za utakmice ove selekcije, prenose (M. T.) agencije.

76

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

sport

RUKOMET Utakmica 20. kola Premijer lige BiH za mu{karce

Vori (HSV) u akciji pored Dinara (Sijudad)

(Foto: AP)

Bosna i Borac bez pardona
Sarajevski „Studenti“ dobili u Zavidovi}ima, Banjalu~ani nisu pustili Grada~cu
U 20. kolu Premijer lige BiH za rukometa{e Bosna BH-Gas o~ekivano je dobila Krivaju. Zavidovi}ka publika, koja je u tradicionalno vru}em ambijentu velikim aplauzom prije po~etka me~a pozdravila ekipu novog-starog prvaka BiH i Danijela Ri|i}a, svog donedavnog miljenika, koji je na gostuju}oj klupi mijenjao opravdano odsutnog Irfan Smajlagi}a, mogla je u`ivati u dobroj prvenstvenoj predstavi. Gosti su oti{li na odmor sa tri gola vi{ka (16:19), odnosno sa razlikom koja je, kako se poslije ispostavilo, bila presudna za kona~ni rezultat. Krivaja se u 45. minuti primakla na samo gol manjka (24:25), ali je Damir Doborac sa tri pogotka odveo „Studente“ na 28:24 i desetak minuta prije kraja najavio kapitulaciju doma}ina. Iako se danima pri~alo kako }e Borac prepustiti Grada~cu prijeko potrebne bodove u borbi za opstanak, to se ipak nije dogodilo. U @ivinicama, Konjuh je te{ko dobio Slogu.

Rukometna Liga prvaka

Pobjede HSV-a i Barcelone
Nakon {to su izgubili posljednja ~etiri me|usobna susreta, rukometa{i HSV-a ju~er su u svojoj dvorani u Hamburgu pred 9.321 gledaocem u prvom me~u ~etvrtfinala Lige prvaka savladali branioca naslova, {panski Sijudad Real. Rezultati ~etvrtfinala: HAMBURG: HSV - Sijudad Real 26:22, BARCELONA: Barcelona - Vesprem 33:27, MANHAJM: Rajn-Nekar Leven - Kil (sino}). Srijeda: ^EHOV: ^ehovski medvedi - Monpelje (19). Revan{i se (A. Dr.) igraju 1. i 2. maja.

Zavr{ena Premijer liga za odbojka{ice

Tuzla osigurala opstanak
Univerzitetska dvorana u Tuzli. Gledalaca: 200. Sudije: Slobodan Niki} (Br~ko) i Mirjana Lozanovi} (Zvornik). Delegat-kontrolor: Zdravo Ru`ela (Banja Luka). Rezultat: Tuzla - Kakanj 3:1 (25:13, 23:25, 25:18, 25:20). TUZLA: Had`iefendi}, Osmi}, Tosunbegovi}, Valjevac, Trivuni}, Ke{ina, Mehi}, Imamovi}, Fati}, Aganovi}, Amela Had`i}. Trener: Admir Loli} i Hamid Suba{i}. KAKANJ: Lepi}, Gani}, Spahi}, Lujnovi}, Srebrenica, Amila Had`i}, Red`o, Almira Had`i}, Bradara, Grezda. Trener: Ema Petrovi}. Odbojka{ice Tuzle osigurale su opstanak u Premijer ligi savladav{i direktnog konkurenta Kakanj sa 3:1. Ovim porazom ekipa Kaknja E. M. ispala je u ni`i rang.

Rahimi} u akciji: Minimalna pobjeda Konjuha nad Slogom

(Foto: T. Trojak)

Juniorsko Prvenstvo BiH u stonom tenisu Krivaja

Najbolji Ali~i} i Had`iahmetovi}

Bosna BH-Gas

32 35

Gradska dvorana u Zavidovi}ima. Gledalaca: 1.000. Sudije: Predrag De-

janovi} i Elvis Mar~eti} (Prijedor). Delegat: Mladen Rai} (Mostar). Sedmerci: Krivaja 1 (0), Bosna BHGas 2 (2). Isklju~enja: Krivaja 6, Bosna BH-Gas 2 minuta. Rezultat: Krivaja Bosna BH-Gas 32:35 (16:19). KRIVAJA: Had`ihasi} (16 odbrana), Selimbegovi}, Puri} 5, [anti}, Omerovi} 6, Avdi} 5, Vrbi}, Brki} 3, Memi{evi}, Omer~evi} 7, ^amd`i}, Ali} 1, Divkovi} 5, Pekmi}. Trener: Adnan Ba{i}. BOSNA BH-GAS: Grahovac (5 odbrana, 1 sedmerac), Doborac 13 (2),

Me|i} 4, ^a~i}, Pucelj 4, Ov~ina, Bozoljac, Veselinov 1, Bani} 4, Uvodi} (7 odbrana), Neki}, Vra`ali}, Arnaudovski 4, Meli} 5. TreI. I. ner: Danijel Ri|i}.

Borac M:tel Grada~ac

27 25

Konjuh Sloga

30 29

Vitez je bio doma}in juniorskog Prvenstva BiH u stonom tenisu, na kojem su nastupila 32 takmi~ara u mu{koj i 24 u `enskoj konkurenciji. Kod juniora, prvo mjesto osvojio je Armin Ali~i} (Vogo{}a), koji je u finalu savladao Tarika Rizvanovi}a (Mladost Zenica) rezultatom 3:2. Juniorska prvakinja postala je Emina Had`iahmetovi} (@eljezni~ar), koja je sa 3:2 porazila Belmu Bu{atli} (Vogo{}a). U konkurenciji mu{kih parova prvaci su Ivan Boba{ (CM Vitez) i Isak Abdagi} (Top

Tabela
Rezultati 20. kola: Borac M:tel - Grada~ac 27:25, Krivaja - Bosna BH-Gas 32:35, Konjuh - Sloga 30:29, Gora`de - Izvi|a~ MI Grupa (sino}), Lokomotiva - ^elik (sino}). Danas: Bosna Prevent - Zrinjski. Parovi 21. kola (30. april i 1. maj): Konjuh - Bosna Prevent, Sloga - Lokomotiva, ^elik - Krivaja, Bosna BH-Gas - Borac M:tel, Grada~ac - Gora`de, Izvi|a~ MI Grupa - Zrinjski. 1. Bosna BH-Gas 2. Borac 3. Sloga 4. Izvi|a~ 5. Konjuh 6. Gora`de 7. Bosna P. 8. Zrinjski 9. Krivaja 10. Grada~ac 11. Lokomotiva 12. ^elik 20 20 20 19 20 19 19 19 20 20 19 19 19 15 11 10 9 8 8 7 7 7 5 4 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 8 8 10 10 10 10 12 12 11 14 707:479 587:497 565:549 540:525 575:591 507:509 570:587 544:604 582:589 520:573 469:557 542:648 57 46 34 31 28 25 25 23 22 22 18 13

Had`iahmetovi} i Ali~i} sa trofejima (Foto: S. Pinjo)

Stens 73 Cazin), a kod `enskih, Belma Bu{atli} (Vogo{}a) i Arijana Br~i} (BuS. P . gojno).

Sportska dvorana u @ivinicama. Gledalaca 500. Sudije: Mario Primorac (Ljubu{ki), Goran Su{i} (^apljina). Delegat: Alija Hasi} (Tuzla). Sedmerci: Konjuh 8 (5), Sloga 2 (1). Isklju~enja: Konjuh 6 minuta, Sloga 2. Rezultat: Konjuh - Sloga 30:29 (15:16). KONJUH: Savi} (8 odbrana), Had`iomerovi} 1, M. Muhi}, E. Ferhatbegovi} 7, Memi}, Alji} 2, Rahimi} 6, M. Ferhatbegovi}, A. Muhi} 9, Be{irevi} (11 odbrana), Smaji}, Begi} 4, Mehinovi} 1, Mujanovi}. Trener: Damir Cipurkovi}. SLOGA: Kati~i} (1 odbrana), Gavri}, Tasi} 1, Buljugija 2, Antonovi} 3, Stankovi}, Stojanovi}, [abanovi} (14 odbrana), Pani} 4, Bjelobrkovi} 3, Belji} 4, Doki} 8, Manji} 4. TreT. T. ner: Zoran Doki}.

Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 300. Sudije: Dra`en Begi} i Andrija Knezovi} (Mostar). Delegat: Du{an Popovi} (Banja Luka). Sedmerci: Borac M:tel 5 (4), Grada~ac 4 (2). Isklju~enja: Borac M:tel 8 minuta, Grada~ac 18. Crveni karton: Alen Kulenovi} (35 tre}e isklju~enje). Diskvalifikacija: Darko Ili} (52). Rezultat: Borac M:tel Grada~ac 27:25 (12:13). BORAC M:TEL: Bla`evi} (13 odbrana, 2 sedmerca), Mali} 2, Gari} 2 (1), Pucarevi}, Rakocija 1, Pijetlovi} 5 (2), Pani} 2, Halilbegovi} 4, Dejanovi} (3 odbrane), Ili} 3, Miki} 4 (1), Me|edovi} 2, Ja{ki} 2, Kara~i}. Trener: Dra{ko Budi{a. GRADA^AC: \uri} (15 odbrana, 1 sedmerac), Stojanovi}, Osmanovi} 1, Omerovi}, @arkovi} 3, Grbi} 3, [ijakovi} 5 (2), Ignji} 4, Kadi}, Markovi} 4, Doborac 3, Kulenovi} 1, Sarajli}, Puljizovi} 1. Trener: Mehmed Doborac. S. K.

Premijer liga BiH za rukometa{ice

BH Telecom PLBiH u sjede}oj odbojci
Rezultati 16. kola BH Telecom Premijer lige BiH u sjede}oj odbojci: Tigar 119 - 15. maj 3:0, Sinovi Bosne - Drina 3:0, Zavidovi}i Maglaj Index 2:3, Zenica ‘92 - Op}ina Ilid`a 3:0. Susret Fantomi - Spid na rasporedu je 29. aprila.
1. Fantomi 2. Spid 3. Sinovi Bosne 15 15 0 15 14 1 16 12 4 9 7 45:3 42:5 38:12 28:33 45 42 36 23 20 20 17 16 13 5

Ljubu{ki - Katarina 29:27
Gradska dvorana u Ljubu{kom. Gledalaca: 100. Sudije: Bo{ko ^a|o (Bosanska Dubica) i Zoran [ari} (Ljubija). Delegat: Omer Omerovi} (Mostar). Sedmerci: Ljubu{ki 6 (5), Katarina 5 (3). Isklju~enja: Ljubu{ki 16 minuta, Katarina 16. Crveni karton: Vesna Toli} (33 - tre}e isklju~enje). Rezultat: Ljubu{ki - Katarina 29:27 (15:13). LJUBU[KI: Jel~i} (13 odbrana), Stojak, Risti} 1, Knezovi} 5, M. Prusina 10, Vrdoljak 3, Boras 1, Toli} 2, Mistri} 7, K. Pavlovi}, I. Pavlovi}, Bebi}, Mi{eti}, Kolak. Trener: Zvonko Herceg. KATARINA: ^arapina (14 odbrana), Mili~evi}, Bili}, Mili{i} 5, Ljolje 3, Pehar, Mi~ijevi} 3, Keki} 8, Mikuli} 5, Vran~i}, Jovanovi}, Pa`in (2 odbrane), Zovko 3, ^obanovi}. Trener: Milenko Avdalovi}. M. Kr.
Rezultati 17. kola: Ljubu{ki Lido osiguranje Katarina 29:27, Zrinjski - Mira 21:32, @ivinice Gora`de 29:21, @eljezni~ar - Ilid`a 31:36. Slobodni su Borac i Jedinstvo. Parovi 18. kola (30. april i 1. maj): Gora`de - Zrinjski, Mira - @eljezni~ar, Ilid`a - Ljubu{ki, Katarina - Borac. Slobodni su Jedinstvo i @ivinice.

Tabela
1. Borac 2. Ljubu{ki 3. Jedinstvo 4. Mira 5. Ilid`a 6. Katarina 7. Gora`de 8. @ivinice 14 14 0 0 458:314 42 15 11 0 4 500:391 33 15 10 0 5 411:377 30 15 9 14 9 15 8 15 7 15 3 1 5 396:393 28 0 5 424:393 27 1 6 427:388 25 0 8 426:434 21 0 12 328:407 0 13 380:481 0 15 338:510 9 6 0

4. Maglaj Index 1 6 5. Zavidovi}i 6. Zenica 92 7. Drina 8. Tigar 119 9. Op}ina Ilid`a 10. 15. maj

16 6 16 7 16 6 16 5 16 5 16 0

10 29:34 9 26:33

10 23:38 11 21:38 11 18:40 16 13:48

9. @eljezni~ar 15 2 10. Zrinjski 15 0

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. april/travanj 2010.

77

LIGA 6 [iroki pora`en u Aleksandrovcu

Sre}a saveznik Igokee
@elimo pobjedu i nad Bosnom u Sarajevu, ka`e Karali}
Sportski centar „Nenad Ba{tinac“ u Aleksandrovcu. Gledalaca 1.200. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Haris Bijedi}, Medin Du{kaj (Sarajevo). Rezultat: Igokea [iroki TT kabeli 72:71 (19:16, 9:18, 18:17, 26:20). IGOKEA: Batler 2, Janju{evi} 7, Bocka 8, [ekularac, \urica, Zujovi}, \ikanovi} 3, Fekete, \urkovi} 22, \erasimovi} 14, Blan{ard 2, Mesi 14. Trener: Drago Karali}. [IROKI TT KABELI: [temberger 11, Planini} 2, ^olak 11, Milenkovi} 3, Naletili} 5, Ramljak 1, [pralja 25, Puljko 5, Bara}, Petkovi} 8, Grgat. Trener: Ivan Veli}. ali je sre}a bila saveznik doma}ina. - Na tajm-autu tra`io sam od igra~a da idu na {ut i to su oni ispo{tovali. Petkovi} je proma{io, nemam
Gordon (Cibona) u duelu sa Robertsom (Partizan)
(Foto: www.index.hr)

Dramati~an finale NLB lige

Tabela
Rezultati 9. kola Lige 6 za prvaka BiH za ko{arka{e: Igokea - [iroki TT kabeli 72:71. Sino}: Zrinjski HTM - ^apljina Lasta, Sloboda - Bosna ASA BH Telecom (19.30 sati). Parovi 10. kola: [iroki TT kabeli - Zrinjski HTM (20 sati) - 27. april, Bosna ASA BH Telecom - Igokea (17), ^apljina Lasta - Sloboda (19) - 28. april.
1. [iroki 2. Igokea 3. Bosna 4. Sloboda 5. Zrinjski 6. ^apljina 9 9 8 8 8 8 7 6 5 3 2 2 2 3 3 5 6 6 746:649 725:648 611:619 618:649 606:656 553:638 16 15 13 11 10 10

Kecman sa svoje polovine pogodio za titulu Partizana
Ko{arka{i Partizana pobjednici su NLB lige u sezoni 2009/2010. U ju~era{njem finalu pred 15.600 gledalaca na parketu Arene Zagreb, {to je rekord u regionalnom takmi~enju, Beoga|ani su nakon produ`etka savladali doma}u Cibonu sa 75:74 (15:14, 16:17, 13:13, 16:16, 15:14). U nevjerovatnoj zavr{nici produ`etka prvo je Bojan Bogdanovi} 0,6 sekundi prije kraja pogodio „trojku“ za vodstvo doma}ih (74:72), a dok su navija~i ve} proslavljali pobjedu Du{an Kecman je loptu sa svoje polovine uputio prema ko{u Cibone i pogodio za trijumf Beogra|ana! Ujedna~enu ekipu Partizana do pobjede su predvodili Aleks Mari} sa 14 poena, Lorens Roberts (Lawrence, 13) i Petar Bo`i} sa 11, dok su u doma}em sastavu blistali D`emont Gordon (Jamont) i Marko Tomas sa po 31 ko{em. Ovo je srbijanskom klubu bio ~etvrti uzastopni naslov u NLB ligi, a Ciboni drugi izgubljeni regionalni finale pred svojim navija~ima u posljednjih {est godina. Sredinom tre}eg perioda desio se incident iza klupe srbijanskog prvaka, gdje su nekoliko navija~a Partizana napale doma}e pristalice. Intervencijom redara i policije sprije~en je te`i sukob, a utakmica je nastavljena nakon desetak minuta pre(E. J.) kida.

Sa me~a u Aleksandrovcu: Duel [pralje i Blan{arda

(Foto: Z. Vajki})

Bili pod pritiskom
Igokea je uz dosta sre}e u derbiju 9. kola Lige 6 za ko{arka{e savladala [iroki sa minimalnih 72:71. Gosti su u poslednjih {est sekundi imali priliku za pobjedu, ali je {ut beka Luke Petkovi}a za tri poena zavr{io na obru~u pa je, uz zvuk sirene za kraj, nastalo veliko slavlje doma}ih navija~a. Prethodno je krilo Igo-

kee Marko \urkovi} pogodio, pokazat }e se, odlu~uju}e slobodno bacanje. \urkovi} je imao 22 poena, dok je kod gostiju prednja~io krilni centar [ime [pralja sa 25. Igokeu su dva boda ostavila u utrci sa Bosnom za drugo mjesto, [iroki je osigurao prvo za plej-of, u kojem }e braniti titulu. - Bili smo pod pritiskom i to se najvi{e pokazalo za vrijeme izvo|enja slobo-

dnih bacanja. Zna~i, ekipa smo koja te{ko prihvata odgovornost i iz ove utakmice moramo izvu}i pouke. To nam se ne smije doga|ati protiv Bosne, jer u Sarajevu `elimo pobjedu rekao je trener Igokee Drago Karali}.

Kvalitetan me~
Prema rije~ima trenera gostiju Ivana Veli}a, [iroki je odigrao kvalitetnu utakmicu, na nivou NLB lige,

mu {ta zamjeriti. Da je taj posljednji {ut u{ao, zaslu`eno bismo pobijedili, a ovako, ~estitam Igokei - VeZ. V. li}eve su rije~i.
(Foto: M. Lugi})

Liga 4 za ko{arka{ice

^eliku bodovi u Sarajevu, Tuzlankama u Banjoj Luci
Odigrani su me~evi 4. kola Lige 4 za prvaka BiH ko{arka{ica.

Kakanj novi ~lan Prvenstva BiH

@eljezni~ar ^elik

73 82

Dvorana „Ramiz Sal~in“ u Sarajevu. Gledalaca 200. Sudije: Sa{a Babi} (Banja Luka), Aco Okuka (Kisel-

Tabela
Rezultati 4. kola Lige 4 za prvaka BiH za ko{arka{ice: @eljezni~ar - ^elik 73:82, Mladi Kraji{nik - Jedinstvo BH Telecom 64:79. Parovi 5. kola: Mladi Kraji{nik - @eljezni~ar, Jedinstvo BH Telecom - ^elik.
1. ^elik 4 2 2 310:298 6 2. Jedinstvo 4 2 2 283:271 6 3. @eljezni~ar 4 2 2 280:291 6 4. M. Kraji{nik 4 2 2 279:292 6

jak), Seid No`inovi} (Tuzla). Pet li~nih gre{aka: Vrdoljak (33). Rezultat: @eljezni~ar - ^elik 73:82 (20:21, 20:24, 8:19, 25:18). @ELJEZNI^AR: Gagi} 13, Vran~i}, Kova~evi} 8, Baleti} 3, Baji} 15, Vidovi} 8, Ani} 4, Bugarin 10, Ham{i}, Demirovi} 12, \ini}, Omerba{i}. Trener: Vesna Bajku{a. ^ELIK: Iri{ki} 6, Stojanovska, Dikson 15, Mehmedi} 26, Selimspahi}, Stupar 9, Imamovi} 14, Pap~evi}, Vrdoljak 12, Halimi}, Musi}, Bo`i~kovi}. Trener: BeE. J. hudin Bajgori}.

Mladi Kraji{nik 64 Jed. BH Telecom 79
Dvorana Obili}evo u Banjoj Luci. Gledalaca 200. Sudije: Hariz Bili}

(Sarajevo), Mila ^avara (Busova~a), Dejan Kne`evi} (Isto~no Sarajevo). Tehni~ka gre{ka: @akula (17). Nesportska gre{ka: Kova~evi} (23). Isklju~enje: Kova~evi} (32 - druga nesportska gre{ka). Pet li~nih gre{aka: Oravcova (35), Maksimovi} (36). Rezultat: Mladi Kraji{nik - Jedinstvo BH Telecom 64:79 (8:27, 14:24, 18:16, 24:12). MLADI KRAJI[NIK: Deura 15, Miki} 1, [urlan, Kapor 2, Karaka{evi} 2, @akula 13, Jusufagi} 1, Kova~i} 2, Vasovi} 16, Rado{, Pavi}evi} 12, Borenovi}. Trener: Zoran Mike{. JEDINSTVO BH TELECOM: Peri{a 16, Be{i}, Gojkovi}, Dindi}, Oravcova 10, D`onson 12, Zubak 16, Ferhatovi}, Ko-

Slavlje ko{arka{a Kaknja: Bez poraza u A-1 ligi

Rekordom do elite
Detalj iz Banje Luke: Pobjeda Jedinstva BH Telecom

va~evi} 2, Starling 5, @uni}, Maksimovi} 18. Trener: GoS. K. ran Jur~enko.

„Memorijal Amir \uli} - [pico“ u strelja{tvu

Najbolji Moi~evi~, Marekovi} i Kne`evi}
U sarajevskoj Zetri odr`an je tradicionalni 13. me|unarodni turnir u ga|anju iz zra~nog oru`ja pod nazivom „Memorijal Amir \uli} - [pico“. U konkurenciji 60 strijelaca iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pobijedili su Slovenac @eljko Moi~evi~, Lucija Marekovi} iz Hrvatske i ^edomir Kne`evi} iz Crne Gore. Pu{ka: Mu{karci, ekipno: Reprezentacija Slovenije 1.752 kruga, Jezero Dobrovnik, Slovenija 1.745, Crna Gora 1.729... pojedina~no: @eljko Moi~evi~ 694, Ned`ad Fazlija 693,1, Peter Somo|i 687,4... @ene, ekipno: Sarajevo 1.158, Geofon, Tesli} 1.154, Zenica Pobjeda sport 1.116... pojedina~no: Lucija Marekovi} 495,3, Sabrina Drinjakovi} 493,8, Darija Kiti} 491,9... Pi{tolj, pojedina~no: ^edomir Kne`evi} 666, Sini{a Petkovi} 657,5, Nikola [araI. B. novi} 656,4...

Ko{arka{i Kaknja postali su novi ~lanovi Prvenstva BiH. U posljednjem nastupu u A-1 ligi uvjerljivo su savladali ekipu Orlovika (94:72) i na najljep{i na~in oprostili se od najuspje{nije sezone u historiji kluba, u kojoj su postigli rekordne 22 pobjede - bez poraza u Ligi! Po zavr{etku utakmice, komesar Elvedin Karabegovi} iz Zenice uru~io je zlatne medalje igra~ima i rukovodstvu Kaknja. Pobjedni~ki pehar primio je kapiten Elvir Deliba{i}. U Kaknju su svjesni da je pred njima te`ak zadatak u idu}oj sezoni te su zbog toga ve} po~eli pripreme, prije svega pregovorima sa

poja~anjima i zatvaranjem konstrukcije finansiranja. - Imamo podr{ku op}inskih i kantonalnih struktura te sponzora pa vjerujem da }emo, uz nekoliko poja~anja, igrati zapa`enu ulogu i u Prvenstvu BiH - istakao je predsjednik kluba Mevludin Deliba{i}. Pod vodstvom trenera Irfana Hasagi}a, ovaj uspjeh postigli su igra~i Elvir Deliba{i}, Jasmin Uzunali}, \enan Had`i}, Aldin Dedi}, Adnan ^ehaji}, Davud Mehti}, Ned`ad Muli}, Azrudin Burekovi}, Jasmin Had`i}, Narcis Begovac, Abdurahman Kahrimanovi}, Ned`ad ^aluk i Ibrahim Mu{inbegovi}.
M. KOM[O

PONEDJELJAK 26. 4. 2010.

22.20
SERIJA, HRT 2

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.45

U ME\UVREMENU

15.25

SLATKA TAJNA

20.00

VOX POPULI

21.00

SLU^AJEVI X

16.00

LJUBAV JE VJE^NA

Dr. House
Nalazimo se unutar Lijeve svijesti u trenutku kad se on budi nakon saobra}ajne nesre}e u Njujorku, ne uspijevaju}i se pokrenuti niti progovoriti. Iz njegove jedinstvene perspektive ~ujemo Lijeve misli dok Haus, ranjen u nere}i, le`i u bolni~ kom krevetu do njega...

20.00
FILM, PINK BH

Zindagi Rocks
Rok zvijezda Krija je samostalna majka koja `ivi sa usvojenim sinom. Jednog dana upoznaje dr. Surai i njihov odnos polako, ali sigurno prerasta u ljubav. Me|utim, njihov odnos je naru{en kada Krija sazna da je dr. Surai o`enjen... Uloge: Bejbi D`ulijen, Kim [arma, Ravi Gosai Reditelj: Tanuha ^andra

07.00 Dobro jutro 09.05 Kineski moreplovac, animirana serija, 27/52 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Knji`evnost BiH: Me{a Selimovi}, program iz kulture 12.45 Global, magazin o zbivanjima u svijetu 13.20 Ljubavna oluja, igrana serija, 77/313 14.10 Moja mala kuhinja 14.15 BHT vijesti 14.30 Liga {ampiona u nogometu, magazin Program za djecu i mlade 15.00 U~ilica, kviz 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Frenderi u galaksiji brojeva, animirana serija 15.35 Mini school 15.40 Mali kuhari, animirana serija, 12/39 15.50 Nema problema 16.15 BH info 16.45 Avenija Ocean, igrana serija, 114/130 17.30 Moja mala kuhinja 17.35 Muzi~ki program 17.45 U me|uvremenu, bh. magazin 18.15 Putevi zdravlja, magazin 18.45 Business News 18.50 Mi{ i ma~ak, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Naked.TV 20.30 Moda je ..., magazin 21.00 Uvrije|eni ~ovjek, drama 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 22.45 Dimenzija vi{e, program iz kulture Kino klub BHT 1 23.45 Dervi{ i smrt, igrani film 01.35 Business News 01.40 U me|uvremenu, bh. magazin, r. 02.05 Pregled programa za utorak
19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bajke iz cijelog svijeta dje~iji program 19.45 Ro|eni divlji dje~iji program 19.55 Iz dana u dan... 20.05 Zabranjena ljubav, serija 21.00 Krajnja sila,serija 22.00 Na kraju dana, 22.15 Veliki sportski dueli 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 23.30

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 70. epizoda, r. 10.00 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dolina sunca, igrana serija, 155. epizoda, r. 13.05 Trka}a staza, igrana serija, 5. epizoda 13.55 Sedmica, magazin iz kulture, r. 14.20 Sarajevska hronika, r. 14.50 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin, r. 15.20 Vijesti 15.25 Slatka tajna, igrana serija, 71. epizoda 16.15 Viza za budu}nost, igrana serija, 17. epizoda 16.50 Milan i Enis, ke~evi 17.00 Federacija danas 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 156. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 101. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.23 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.25 O pokojniku sve najljep{e, jugoslovenski igrani film /RP/ 23.00 Dnevnik 3, najava (u prekidu filma) 22.55 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.20 Proces, informativni program 23.35 Art@FederalnaTV: Pjesme s drugog sprata, {vedski igrani film /RP/ 01.15 Pregled programa za utorak
Muzi~ki program Ritam `ivota r. Gost i ona Sportski pregled Aktuelno, r. Dnevnik r. Glas Amerike

07.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.45 An|eli i prijatelji, 04/12, crtani film, r. 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/ 10.25 Skrivena kameraPopCorn, 95/150, zabavna emisija ,r. 10.40 A la Carte, kulinarski show, r. 11.20 Stol za 4, kulinarski show, r. 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 OBN Top 10, glazbena emisija 13.30 Will & Grace VI, 07/24 (31/48), humoristi~na serija, r. 14.10 Red Carpet, showbiz emisija 15.30 Top Shop 15.45 Exkluziv, zabavna emisija, r. 16.20 Kralj Queensa VIII, 23/23 (194/207), humoristi~na serija 16.55 OBN Info 17.00 Skrivena kameraPopCorn, 96/150, zabavna emisija,r. 17.30 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Zakon bra}e II, 08/22 (30/81), kriminalisti~ka serija (16) 21.00 Balti~ka oluja, film 23.00 Ke~eri, sportski program 23.55 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Pocoyo 2, crtani film 09.35 Aladin, crtani film 10.00 Winx, crtani film 10.40 Ple{i, ple{i, igrana serija, 91. epizoda 11.30 Jingl televoting. Zaple{imo! 11.35 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Victoria, igrana serija 13.00 Najbolje godine, igrana serija 14.00 Glam Blam, zabavni program 15.00 Horizonti 15.45 Muzi~ki program 16.15 Jingl televoting. Zaple{imo! 16.20 Sport centar 16.21 Nijemi svjedok, igrana serija 17.30 Top Meblo HOMEinfo 17.32 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.10 Jingl televoting. Zaple{imo! 18.15 Biometeorolo{ka prognoza 18.17 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 19.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 53. epizoda 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.00 Krivi ~ovjek, igrani film 23.45 Nijemi svjedok, igrana serija 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, igrana serija, 133. epizoda
21.00 Potez - sportski program 21.30 Auto shop 22.00 Dan obuke, igrani film

08.00 Ljubav je vje~na 09.00 BH net jutarnji program 10.00 Farma u`ivo 11.00 Magi~na privla~nost 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand show 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Farma - u`ivo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Ljubav je vje~na 17.00 Farma - u`ivo 17.45 Gusto, tv kulinarstvo 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Sex i selo, stari serijal 18.55 Gusto, tv kulinarstvo 19.00 Magi~na privla~nost 20.00 Zindagi rocks, film 22.15 Farma - vtr 23.15 Opasna igra, serija 00.00 Farma - u`ivo 02.00 Protiv svih pravila, film (Breakin’ all the Rules)
19.30 20.10 21.00 22.20 22.30 BN Monitor Tv serija: Sponzoru{e BN koktel Marketing - 11 Pregled dana

TV Alfa
06.55 07.00 08.00 09.20 10.00 12.00 12.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 20.30 21.00 22.00 22.30 00.00 00.15 Alfa promocija Alfa mozaik Emisija puls, r. Emisija 00387, r. Alfa mozaik Vijesti SMS CHAT Vijesti U centru pa`nje - tema dana Rije~, slika, pokret Bh. stvaraoci Misterije Sportal Alfa debata Vijesti SMS ^AT Vijesti Jukebox

TV Kakanj
17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 Zabranjena ljubav, serija Na snimanju Svi vole Rejmonda, serija Denis Napast Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija TV Liberty

TV Visoko
19.30 20.05 20.35 21.00 21.35 22.25 22.30 22.40 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Drugo poluvrijeme - sport. prog. Zabranjena ljubav - serija City Lights - muzi~ki program Aktuelnosti, r. TV strane

17.30 Dje~iji program 17.55 TV izlog Mali oglasi 18.00 ZE sport magazin 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Turizam plus 21.00 Bh. veza, r. 21.30 Dobro srce

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 23.00 Film Vremepolov Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike

TV HEMA
18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima 19.00 Katalina & Sebastijan serijski program 100. epizoda 20.00 TV Liberty 21.00 Dokumentarni program - reporta`a 22.00 Hema magazin informativni program 22.30 Vremenska prognoza, najava doga|aja 22.50 Top shop 23.00 Srce na megdanu igrani film 02.00 - 04.00 Program za dijasporu

TV Mostar
16.20 Nijemi svjedok, igrana serija, 36. epizoda 18.00 Grad, revijalni program 19.00 RTM vijesti 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 53. epizoda 21.00 Sportski magazin RTM-a 22.00 Krivi ~ovjek, igrani film 00.00 Nijemi svjedok, igrana serija 37. epizoda

TV USK
19.00 19.30 20.05 20.35 21.30 22.00 22.15 Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program Kult, kult, kultura Andrea Bocelli 4/4, dok. film Dnevnik 2 Sportska hronika USK Gordost

TV Cazin
18.00 Gost i ona, repriza 19.00 Moja {kola, repriza 20.00 TV Panorama, informativni program 20.30 Razgovor s povodom, informativni program 22.00 Igrani program 22.50 Bonus 23.00 Glas Amerike

TV TK
17.15 Sport 7, sportski magazin 18.00 Tribunal, informativni program 18.30 Skrivena kamera, zabavni program

TV KISS
18.20 Koncert za orgulje, repora`a, r. 19.00 Dnevnik KISS 19.30 Dnevnik HRT 20.00 Pogled s neba, film 22.00 Izvidnica r.

BN
16.00 Novosti 16.18 Doma}i film: [pijun na {tiklama 17.15 Svijet na dlanu 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 19.00 BN sport

TV Zenica
15.55 16.00 16.30 17.00 Tv izlog Iz dana u dan Selu u pohode, repriza Bonaventura

TV Gora`de
17.05 SMS CHAT 19.00 Dnevnik

TV Bugojno
19.00 Informator 20.00 Najbolje godine - serija

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.05
SERIJA, HRT 2

17.20

SLAGALICA

21.00

WRESTLING

18.30

MOTOKROS

22.30

REAL NBA

20.00 NAJOKRUTNIJI AMERI^KI ZATVORI

21.00

ROCK CHART

20.15

KO @ELI BITI MILIONER?

20.15

FRINGE

17.20 Slagalica, kviz 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.10 Porodi~no blago, tv serija 21.10 Pjesma i bingo 22.15 Upitnik 23.10 Vijesti

14.00 Biciklizam 15.25 Biciklizam 15.30 U@IVO: Bilijar 18.30 Eurogolovi 19.15 Champions club 20.15 Magazin o fudbalu 20.45 Clash time 20.50 Watts 21.00 Wrestling 22.25 Clash time

14.30 Rukomet 15.30 Snuker 18.30 Motokros 19.15 Vijesti 19.30 Ekstremni sportovi 20.00 Vijesti 20.15 Fudbal: Enerd`i Kotbus FC Union Berlin 22.15 Odbojka

11.00 ATP 500 Barcelona FINALE 12.45 NBA Live 13.00 U@IVO: ATP Masters Rome 22.30 Real NBA 23.00 FullTilt Poker 00.00 NBA play off: Miami Boston

16.00 U potrazi za plavim kitom 17.00 Nemoj re}i majci... 18.00 Iza scene 19.00 Je li to istina?: Duhovi 19.30 Zagonetni dosjei 20.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 21.00 Legija stranaca 22.00 Tabu: Prolijevanje krvi

16.30 Real world. dc 17.10 The City: Cram sessions 17.40 3 from 1 18.00 Brand new 18.30 Just see mtv 20.00 Music video premiere 20.10 Just see mtv 21.00 Rock chart 21.50 3 from 1 22.00 Nitro circus

17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner?, kviz 21.15 Nestali 22.15 Extra

16.00 Pomo} na poslu 17.00 red! 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Fringe, serija 21.10 Flash Forward, serija 22.05 Supernatural, serija 23.00 TV total

Tra~erica
Den je rastrgan izme|u dvije djevojke kada se njegova prijateljica iz djetinjstva Vanesa vrati ku}i i objavi {ta osje}a prema njemu. Ba{ u trenutku kada on i Serena nastoje shvatiti {ta zna~e jedno drugome. Nejta jo{ ometaju osje}aji prema Sereni.

PONEDJELJAK 26. 4. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Puno razmi{ljate o vezi i partneru. Zbrajate sve {to se zbivalo, ali i pomno planirate budu}nost. 21. III - 20. IV Posao: Nailazite na odre|ene te{ko}e, ali ne odstupate. Sve ste odlu~niji da ostvarite ono {to ste naumili. Zdravlje: Sve je u naboljem redu.
OVAN

19.05

UPITNIK

17.40

NAJSLABIJA KARIKA

13.25

PRIJATELJI

22.00

NAVY CIS

07.10 Jutarnji program 08.45 Dolina sunca, tv novela (155./210) 09.30 Hag - su|enje Radovanu Karad`i}u, direktan prijenos **.** Plavi zmaj, crtana serija (34./52) **.** Hag - su|enje Radovanu Karad`i}u, direktan prijenos 12.00 Vijesti 12.10 U fokusu, informativni program 12.30 Hag - su|enje Radovanu Karad`i}u, direktan prijenos 14.45 Herbarijum - jabuka 14.50 Zoopis - doma}a guska 15.00 Vijesti 15.10 Klinika, serija (44./54) 16.00 Pitajte, tra`imo odgovor... 16.30 Srpska danas 17.05 Dolina sunca, tv novela (156./210) 18.00 U 18 - kultura 19.00 Miniskule, crtana serija (27./78) 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Presing 21.35 Doktorologija, humoristi~ko - dokumentarni serijal (9./13) 22.00 Duel struna, muzi~ki {ou 22.55 Bez komentara 23.00 Info profil 23.17 Sport 23.22 Finansijske novosti 23.25 Neko da me ~uva, serija (9./64) 00.05 Pakov svijet, humoristi~ka serija (39./65) 01.25 Tribunal 01.55 Mts magazin, muzi~ki program 02.20 Klinika, serija (44./54) 03.10 Srpska danas 03.40 Dnevnik 04.10 Presing

07.35 07.40 08.35 08.40 09.15 10.00 10.20 11.10 11.55 12.00 12.15 12.28 12.33 13.20 14.10 14.35 15.35 16.10 16.20 17.40 18.23 18.40 19.30 20.10 20.50 21.25 22.10 22.20 23.20 23.35 23.50 00.45 01.25 02.10 02.50 03.40 03.50 04.25 04.55

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, telenovela* Vijesti Svjetska blaga: Maje - kraljevi iz tropske pra{ume, dokumentarna serija* Tre}a dob, emisija za umirovljenike Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Moj grijeh, telenovela* McLeodove k}eri 6, serija* Vijesti s prijevodom za gluhe Normalan `ivot, emisija o osobama s invaliditetom Direkt Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Najslabija karika, kviz* Kod Ane Dolina sunca, telenovela* Dnevnik Pustinje svijeta: Patagonija, dokumentarna serija Potro{a~ki kod Znanost o znanstvenoj fantastici, dokumentarni film* @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Otvoreno Vijesti Poslovne vijesti Na rubu znanosti: Biodinami~ko poljodjelstvo Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* Pet zvjezdica, serija* Dr. House 5, serija (12)* P.D.James: Sklonost prema smrti, serija (12)* Skica za portret Pustinje svijeta: Patagonija, dokumentarna serija Potro{a~ki kod Moj grijeh, telenovela*

06.35 06.50 06.55 07.20 07.40 07.58 08.10 08.30 09.20 10.00 10.45 12.10 12.50 13.25 13.50 14.10 14.55 15.10 15.25 15.40 15.58 16.15 17.05 18.00 18.17 18.20 18.50 19.25 20.08 20.10 21.05 21.55 22.07 22.20 23.05 01.35 02.25

TEST Najava programa Delta-stanje, crtana serija* Vatrogasne pri~e, crtana serija* TV vrti}: Brzina Brlog: Divlja patka Nogalo: Ideja ^arobna plo~a - u~imo engleski Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija* Daleko od doma, serija za djecu* Dobro ugo|ena ve~er: Mladen Ba{i} Sutkinja Amy 6, serija K}eri jedinice, francuski film* Ritam tjedna Milijada, dokumentarni film Prijatelji 10, humoristi~na serija* Moja `ena i djeca 4, humoristi~na serija* Pet zvjezdica, serija* Kod Ane Ton i ton (10/10) Etika: Poba~aj (9/10) TV vrti}: Brzina Brlog: Divlja patka Nogalo: Ideja ^arobna plo~a - u~imo engleski Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* Na rubu znanosti: Biodinami~ko poljodjelstvo Vijesti na Drugom Vrijeme @upanijska panorama U vrtu pod zvijezdama (32/40) Doktor Who 4, serija za mlade* Ve~eras... TV Bingo Show Tra~erica, serija (12)* Vijesti na Drugom Vrijeme Dr. House 5, serija (12)* Izgon, ruski film (12) P.D.James: Sklonost prema smrti, serija (12)* Kraj programa

06.10 Na{i najbolji dani, crtana serija 07.00 Jackie Chan, crtana serija 07.30 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 IN magazin 12.00 Farma, reality show 13.00 Najbolje godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.15 IN magazin 18.50 Upitnik, kviz 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija 21.00 Farma, reality show 22.00 Navy CIS, serija 23.05 Ve~ernje vijesti 23.20 Heroji, serija 00.20 Seinfeld, serija 00.50 Bra~ne vode, serija 01.20 Za~arani, serija (15)* 02.20 Ezo TV, tarot show (18)* 03.20 Brak na brzaka, igrani film 05.05 Seinfeld, serija 05.30 Bra~ne vode, serija 05.55 IN magazin 06.10 Kraj programa

Ljubav: ^ini vam se da sve i svako radi protiv vas i va{e ljubavi. Sre}om, de{ava se preokret u va21.IV - 22.V {em srcu. Posao: Uputno je da se usredoto~ite na planove. Razmislite {ta ste postigli, a koje su vam ambicije za dalje. Zdravlje: Ne odgovara vam neuredan na~in `ivota. Ljubav: Trenutna situacija na vas poticajno djeluje. @elite ra{~istiti neke stvari sa partnerom, ali i sa sobom. 23.V - 22.VI Posao: Razmi{ljate o dalekose`nim i ozbiljnijim planovima. Ipak, jo{ ni{ta konkretno i definitivno ne poduzimajte. Zdravlje: Oprez, ako ste skloni alergijama.
BLIZANCI

BIK

Ljubav: Mogu} je nesporazum s osobom koju volite. To }e vas oneraspolo`iti. Ne primajte sve k srcu. 23.VI - 22.VII Posao: Na|ite energije i samodiscipline da napravite {ta ste planirali. Do kraja dovr{ite zapo~ete poslove. Zdravlje: Nema znatnih promjena.
RAK

Ljubav: Tra`eni ste, va{ {arm osvaja sve redom. Neki ljudi vas naprosto opsjedaju, ~ak ako i niste slobodni. 23.VII - 22.VIII Posao: Stvari se mijenjaju. Pred vama je, mo`da ba{ od danas, jedno uspje{no razdoblje. Sre}a vam se osmjehuje. Zdravlje: Izdr`at }ete naporan tempo.
LAV

Ljubav: Osoba koja vas voli nastoji vam pomo}i, opustiti vas, nasmijati... Slobodno se prepustite. 23.VIII - 22.IX Posao: Nagla{ena je va{a kreativnost, a planovi se ostvaruju. Ovo je svijet u koji bje`ite od nemira i buke. Zdravlje: Lije~ite uzrok, a ne posljedicu.
DJEVICA

Ljubav: Ma{tate otvorenih o~iju. Ipak, iskoristite svaki trenutak da podijelite svoje snove sa dragom osobom. 23.IX - 22.X Posao: Iskoristite sve trenutne povoljnosti. S istom vedrinom koju {irite na kolege, realizirajte i sopstvene ideje. Zdravlje: Ne „uni{tavajte“ se apetitom.
VAGA [KORPIJA Ljubav: U svakom slu~aju, dobro se zabavljate.

02.00
FILM, PINK BH

Protiv svih pravila
Kvinsija Vetsona je ostavila vjerenica na neslavan na~in. Nakon zavr{etka veze, on napi{e knjigu o prekidima i postane najprodavaniji pisac koji se bavi tom tematikom. Kako bi spasio prijatelje od iste sudbine, savjetuje im da ostave svoje djevojke. Tako dolazi do niza razli~itih smije{nih situacija, uzrokovanih prekidom veza koje je savjetovao Kvinsi. Uloge: D`ejmi Foks, Gabrijele Junion, Moris ^esnat Reditelj: Denijel Tapliz

Dolina sunca
Kristijan posje}uje Adelu. Inspektorica Ines tra`i Andriju u uredu, jer ima nalog za njegovo hap{enje, ali niko ne zna gdje je on. Gordan govori Renati da je bolje pustiti Evu da i dalje istra`uje, jer bi, ina~e, mogla posumnjati. Lovro {alje Nata{i poruku da ne ulazi sama u kolibu. Andrija prijeti Juranu da }e pucati ako mu ne ka`e sve {to zna.

Opu{teni ste, veseli, pogotovo ako je uz vas voljena osoba. Posao: Razmi{ljate o novim, primamljivim ponudama. Budite oprezni, jer nije sve unosno kako vam se ~ini. Zdravlje: Ispunjeni ste pozitivnom energijom.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Vrijeme je za promjenu. Va{e su emocije

sna`ne, a ~ini vam se da dajete vi{e nego {to dobijate. Posao: Poku{ajte iskoristiti pobolj{anje finansijske situacije. Radite samo ono {to vas uistinu veseli. Zdravlje: Poradite na samodisciplini.
23.XI-22.XII

17.05
SERIJA, RTRS

Zakon bra}e

20.10
OBN
U svojim nastojanjima da do|e do novca, Sukre nailazi i na neo~ekivane prepreke. Naime, jedina {ansa za bijeg nalazi se preko rijeke koja krije smrtonosnu zamku. Sara i Kelerman utrkuju se s vremenom kako bi tragove koje je Majkl ostavio za sobom spojili u smislenu cjelinu.

Ljubav: Va{a tendencija ka usamljivanju manifestira se i kroz odnos sa partnerom. Naime, distancirani ste. 23.XII-21.I Posao: Skupite snagu za nove aktivnosti, koje vas o~ekuju u narednom periodu. Zna~ajne su za va{u karijeru. Zdravlje: Vi{e se kre}ite.
JARAC

Naked.TV

20.05
BHT 1
Nakon skoro 15 godina „Parni valjak“ nastupio je pred sarajevskom publikom. Olimpijska dvorana Zetra bila je prepuna, a dio atmosfere zabilje`ile su i kamere Naked TV. Va{a omiljena omladinska emisija ove sedmice odgovara na pitanje gdje stanuje humor.

opaskama, koje mogu povrijediti osobu koja vas beskrajno voli. 22.I-19.II Posao: Iako vam je potreban predah, odr`ite kontinuitet, nemojte se ulijeniti. Obaveze odmah dovr{ite. Zdravlje: Okanite se dijeta! Ljubav: Mo`e se lako dogoditi da vas partner pogre{no shvati. Misli da ste nezainteresirani, hla20.II-2O.III dni. Posao: Mnoge stvari, realne i one koje sebi umi{ljate da se doga|aju, ~ine vas napetim, rastresenim. Zdravlje: Izbjegavajte masnu hranu.
RIBE

VODOLIJA Ljubav: Pripazite malo. Ne pretjerujte s o{trijim

SERIJA

URBANI [OU

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Fi{er na glasanju

Hajnc Fi{er ostaje predsjednik Austrije
BE^ - Aktuelni predsjednik Austrije Hajnc Fi{er (Heinz Fischer) ubjedljivo je pobijedio na ju~era{njim predsjedni~kim izborima, osvojiv{i oko 78 posto glasova. Ovi izbori, na kojima su glasa~i birali izme|u tri kandidata, socijaldemokrate Fi{era, kandidata desni~arske Slobodarske partije (FPÖ) Barbare Rozenkranc (Rosenkranz) i kandidata Hri{}anske stranke Rudolfa Geringa (Gehringa) pro{li su uz rekordno nisku izlaznost.

Riana: @elim da na svoj na~in `ivim `ivot

(Foto: AFP)

Riana nastavila turneju

POSLJEDNJA DJEVOJKA NA SVIJETU
Serija koncerata okon~at }e se naljeto nastupom u Sjevernoj Americi
BERLIN - Riana (Rihanna), atraktivna pjeva~ica sa Barbadosa, ju~era{njim nastupom u njema~kom Oberhauzenu nastavila je sa turnejom „Last Girl On Earth Tour“ („Posljednja djevojka na svijetu“). Ova serija koncerata, na kojima je publika u`ivala kako u pjesmama tako i u zanimljivim kreacijama koje je Riana nosila, zapo~ela je u Holandiji 17. aprila, a okon~at }e se nastupima u Sjevernoj Americi tokom ljeta. Dvadesetdvogodi{nja umjetnica tek je nedavno objasnila za{to je izabrala ovaj naziv za turneju. - Volim o sebi misliti da sam posljednja djevojka na svijetu. Ljudi ~esto o nekome prave odluke na osnovu njihove odje}e. Moj `ivot, a samim tim i izgled, je moja stvar, to je moj svijet i `elim da ga `ivim na svoj na~in - kazala je ljepotica sa Barbadosa.
Marulanda: Na|ena u stanu

Samoubistvo manekenke
BOGOTA - Kolumbijska manekenka i TV voditeljica Lina Marulanda (29) prona|ena je mrtva u svom domu u glavnom gradu ju`noameri~ke dr`ave. Kako navode policija i javni tu`ilac, Marulanda je izvr{ila samoubistvo.

Mar{ izraelskih desni~ara
JERUSALEM - Vi{e desetina izraelskih desni~ara ju~er je demonstrativno mar{iralo kroz kvart Silvan u isto~nom dijelu Jerusalema. Organizatori ka`u da je to poku{aj da se poka`e izraelski suverenitet nad cijelim gradom. Mar{, koji je pratio veliki broj policajaca, propra}en je povremenim bacanjem kamenja i poku{ajem izraelskih ljevi~ara da se obra~unaju sa desni~arima. Dva Molotovljeva koktela su, tako|er, ba~ena, ali povrije|enih nije bilo.

Iskosa

Hap{enje duha
Obama: Morao se oprostiti od eksperta za tjesteninu

Pita predsjedni~ki porok
Biv{i ameri~ki predsjednik Ronald Regan volio je `ele bombone, Bil Klinton (Bill Clinton) hranu iz „Mcdonald’sa“, a slaba ta~ka aktuelnog lidera SAD Baraka Obame (Barack) su pite. Obamin vi{i savjetnik Dejvid Akselrod (David Axelrod) otkrio je da se predsjednik morao oprostiti od eksperta za tjesteninu u kuhinji Bijele ku}e kako bi promijenio lo{e navike u ishrani.

KUALA LUMPUR - Jedna Male`anka tra`ila je od policije da uhapsi duh njenog brata, koji je umro prije nekoliko godina, tvrde}i da je uznemirava. Kada joj je obja{njeno da policija nije u mogu}nosti da uhapsi sablast, ona je oti{la veoma ljuta i razo~arana.