P. 1
arheoloski praktikum I

arheoloski praktikum I

|Views: 155|Likes:
Published by serhioramos

More info:

Published by: serhioramos on Nov 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2015

pdf

text

original

ARHEOLO KI PRAKTIKUM

pa prema tome izgledaju kao fosil koji je "o ivio. U iznimnim slu ajevima (brzo zakopavanje) mogu biti sa uvani i meki dijelovi. Prou avanjem fosila bavi se paleontologija. drevnih biljaka i ivotinja zasnovana na fosilima.tj.proizvodnja i upotreba oru a . Paleontologija je znanost o razvoju ivota na Zemlji. Fosilizacija je u stvari veoma rijetka pojava.OSTEOLOGIJA: Paleontologija ± znanstvena disciplina koja istra uje prve pojavae oblika ivota na Zemlji. predmeta. budu i da prirodni materijali te e raspadanju. i kemijske ostatke. koje blisko podsje aju na vrste poznate na osnovu fosilnih podataka. 2.ili druge vrste tragova i otisaka (poput tragova stopala) . kao i za razumijevanje uvjeta talo enja.okamenjeni ostaci najranijih pojava oblika ivota na Zemlji. Arheologija nebiolo kih ostataka ± MATERIJALNA KULTURA Arheologija biolo kih ostataka ovjeka ±OSTEOLOGIJA Arheologija biolo kih ostataka ivotinja. Budu i da se fosili nalaze u stijenama i sedimentnim stratama. Tako er su nazaobilazna u geolo kom kartiranju. postoje iznimke tome. koprolite.nematerijalna sustanca). logos-nauka) je nau na disciplina koja se bavi nau nim istra ivanjem ljudskih kostiju *pomo ne discipline su joj arheologija i fizi ka antropologija . ivi fosili" je izraz koji se koristi za ive vrste. svjedo anstvima njihovog postojanja sa uvanim u stijenama.POLENOLOGIJA.(gr .. ( TEHNIKA + TEHNOLOGIJA= ARHEOLO GIJA ). ili ak ostane u sredini bez kiseonika. petrificira. kao u slu aju kad se organizam okameni. te s botanikom. paleobotanika (biljke). Osteologija. Polenologija je prou avanje peluda. ali se pak mogu zapaziti u obliku hemijskih tragova. brloga. Da bi organizam postao fosiliziran. 4. kako su ekosustavi reagirali na te promjene. mikropaleontologija (mikrofosili). ivot iz pro losti mo e za sobom ostaviti podatke koji se ne mogu vidjeti. a takva nalazi ta nazivamo Lagerstatten. Paleontolo kih istra ivanja koriste se za lokalne i regionalne korelacije naslaga. Kona no. osteon.Podru ija istra ivanja u arheologiji 1. paleontologija se preklapa s geologijom. Meki dijelovi se tako er mogu sa uvati smrzavanjem i desikacijom (isu ivanjem). Uklju uje prou avanje fosila tijela. fossus.ivotinja. Tehnika i tehnologija rada idu zajedno i pomo u njih nastaju artefakti. zahvaljuju i kojoj ljudski ostaci ostaju sa uvani du e vrijeme.ZOO-OSTEOLOGIJA Arheologija biolo kih ostataka biljaka .Fosili se uglavnom tragovi ostataka samog organizma. Me utim. kao ostaci stopala ili ekskrimenti dinosaurusa ili reptila." Paleontografija.. Fosili su naj e e ostatci skeleta uginulog organizma jer se meki dijelovi vrlo brzo raspadnu. y *u ko tanoj sr i nalazi se kalijev karbonat (mineral..prou ava prve pojave ovjeka na Zemlji. zoologijom. biljaka i drugih organizama. Fosili (na latinskom. suvremenog ili fosilnog. prou avaju i kako su dugoro ne fizi ke promjene globalne geografije ("paleogeografija") i klime ("paleoklima") utjecale na evoluciju ivota. Dakle. tj. Fosili. biologijom. te kako su ti me usobni odzivi utjecali da dana nju bioraznolikost. te poma u u rje avanju problema utjecaja dana njih promjena na klimu i okoli e. za razliku od fosila tijela. Glavne grane paleontologije su: y y paleozoologija ( ivotinje). 1. prou avanjem stijena i formacija stijena.kost. njegovi ostaci treba da budu to prije pokriveni sedimentom. disciplinama koje prou avaju iva bi a i njihovu interakciju. Ovi tipovi fosila se zovu fosilni tragovi. razli ita podru ija. Postoji nekoliko razli itih tipova fosila i procesa fosilizacije. fosili tako er mogu biti tragovi koje je organizam ostavio za sobom dok je jo uvijek bio iv.. poput dna jezera. tragova. ali i istra ivanjima ugljikovodika za potrebe naftnih kompanija.oru ija i dr. 2. Zemlji. to zna i "iskopan") su mineralizovani ili druga ije sa uvani ostaci . i ekologijom. i zauzvrat promijenili planetarni okoli . 3. To su vrlo vrijedna nalazi ta iz razloga to organizmi s mekim tijelom mogu initi i do 60% individua u moru. tako er su poznati i pod nazivom fosilni zapisi. No. Suvremena paleontologija postavlja drevni ivot u njegov kontekst.ARHEOLOGIJA FLORE. MATERIJALNA KULTURA : Arheologija nebiolo kih ostataka: artefakata . odba enih dijelova.

) Morfologija kostiju (kosti po obliku) Funkcija kostiju  Bolesti Patologija ( deformiteti tokom rasta )procesi osifikacije ( nastajanje kosti iz hrskavice.) . oblik hrskavice i sl ) Otpor i vrstinu kostiju (biofizika itd.. zubne naslage...           Osteologija detaljno istra uje:   Straukturu kostiju Elementi skeleta Zubi ( struktura.

dentalnoj erupciji( stepen izbijanja odnosno rasta zuba iz eljusti ) . Tafonimija kostiju.logos to zna i rije ili znanost.. tkivima i organima nastalim tijekom bolesti.vl ne . Geografsko porjeklo osobe i sl.Odre ivanje polnih odlika na temelju morfologije kostiju..npr: kod Rimljana zbog velike koli ine olova u organizmu ) .zubnih naslaga(tooth wear)..Patolo ka ili kulturna modifikacija ( promjene na kostima ) TAFONIMIJA TAFONIMIJA . daju elemente za dataciju kao i za druge zaklju ke npr. . .) . krhke . Kost je itava ali ima poreme aje .pathos to zna i bol ili patnja te .*Patologija (patolo ka anatomija) je znanost koja se bavi prou avanjem bolesti. izlo enost kostiju utjecaju vremena .Odre ivanje uzroka smrti (forenzi ka arheologija ) ..je znanstvena disciplina koja se bavi istra ivanjem geolo kih i biolo kih procesa koji se odvijaju izme u smrti nekog organizma i njegovog kona nog stanja u stijeni. lahko lomljive.Stanje skeleta osobe u trenutku smrti. oblici djelovanja. izjedanje (ugrizi) kostiju..) .proces srastanja dvije ili vi e kostiju . Osteologija je veoma esto upotrebljivana od strane znanstvenika za identifikaciju ljudskih ostataka s ciljem odre ivanja :  ivotne dobi Uzroka smrti Vrste pola  Na in rasta Tok razvoja umrle osobe u biokulturnom kontekstu METODE RADA U OSTEOLOGIJI  Evidencija sa uvanih skeletnih elemenata Evidencija stanja i broj sa uvanih zuba Evidencija ivotne dobi ostataka umrle osobe temelji se na: ..naslage na ocaklini zuba koji nastaju tokom ivota .Deformacija kostiju ( npr.) . . .Odre ivanje starosti osobe u trenutku smrti ( numeri ke odlike ± ako su kosti mehke . odnosno promjenama na stanicama. Naziv je izveden od dviju starogr kih rije i. tragovi ubistva (krvolo nost). tragovi paljenja kao i dr.Mehani ka analiza ( kosti imaju svoje dimenzije koje se mjere i unose u formular osteolo kih podataka ) .Odre ivanje debljine kostiju radi odre ivanja na ina ishrane .epifisealna fuzija(epifiza-spu vasti kraj kosti koji odvaja jednu kost od druge . fuzija. .

Znanost o promjenama na ostatku organizma od uginu a do pronalaska fosila.. Forenzi ke znanosti ( forensics ) 2. ZOO-ARHEOLOGIJA. Identifikacija nepoznatih ostataka ljudskih kostiju Kriminalna istra ivanja Stare ozlijede ± ratni sukobi Ratni zlo in ( eti ki odnos umrle osobe .. gr . ARHEOZOLOGIJA) ZOO-OSTEOLOGIJA . Fizi ka antropologija ( phisical antropology) 3.Tafonimija (tiphonomy) ±Tapho ± smrt/ukopavanje . Arheologija . Nomos = zakon . Ciljevi osteolo kog istra ivanja su : Demografija (demography) Ishrana Bolest (bole tine) Odlike koje ukazuju na aktivnost. . PRIMJENA OSTEOLO KIH ISTRA IVANJA Osteolo ka istra ivanja su naj e e primjenjiva u drugim znanostima i istra ivanjima ka to su : 1.predstavlja nau unu disciplinu koja ista uje ivotinjske ostatke prona ene u okviru arheolo kog nalazi ta. Fizika ljudskog tijela Genetika (genetics) ranih ljudskih populacija       Migracije ljudskih populacija.ARHEOLOGIJA BIOLO KIH OSTAT AKA (ZOO-OSTEOLOGIJA. Socijalna nejednakost. eti ka arheologija) 3. istra ivanje procesa i uvjeta fosilizacije kostiju.

Ekstremni uslovi/uvjeti arheolo kog o uvanja nalazi ta.. Normalni uslovi/uvjeti arheolo kog o uvanja nalazi ta 2. kori teni za rad.Bakonybarkan .p.Pe ina Betulov Spodno ( Slovenija) . Istovremeno ista istra ivanja upotpunjavaju na u dana nju sliku o vrstama ljudske okoline i okolice (okoli a) u kojima je ovjek bio nastanjen. Pojavljuju se u metalnom dobu. Istra ivanje ivotinjskih ostataka poma e arheolozima da razumiju taktiku i strategiju ljudskog odr avanja u pro losti i cjelokupnu ekonomsku interakciju.mogu se pojaviti tragovi boravka ili djelovanja ovjeka i ti tragovi predstavljaju slojeve unutar geolo kih sedimenata. -Normalni uvjeti/uslovi : Naj e e nalazi prona eni u normalnom klimatskog i geografskom ± geolo kom okoli u i u okviru uobi ajni geografskih irina.. .n. .Zmijska humka .e. ABRI ± PRIPE AK . dekoraciju ili kao dio odre enog kulta. U okviru geolo kih sedimenata . talo enja koja se naj e e sastaju od niza slojeva (geolo kih slojeva).   Obale rijeke : Lepenski vir ( D erdap) Srbija. Vin a na Dunavu.g. Neolit. Za arheologiju takvi ostaci imaju va nost zbog toga to su mogli predstavljati dio ovjekove ishrane ili su ivotinje kojima isti ostaci pripadaju .Takvi ostaci naj e e sadr e vrste djelove ivotinjskog tijela. U pe inama mogu nastati geolo ki sedimenti.oppida-gradovi koji su o uvani na uzvisinama). odjevanje. NALAZI POD VODOM ( Podvodna arheologija) .Poto ka Zjalka ( Slovenija) Geolo ki sedimenti tvore slojeve pomo u kojih se mogu analizirati stratumi (slojevi). Srbija Grobne humke kao tumuli ( tumulus) Sutan tepe u Siriji Naselja na uzvisinama ± utvrde ( castella . Oko 5 000g. oko 1070. OSNOVNE KATEGORIJE ARHEOLO KIH ISKOPAVANJA 1.Ekstremni uvjeti: .transport.

Datacija 1 500. pa se naziv mo e pro iriti na pojam planetarne geologije. stijene. Aljaska. Disciplina tako er oblikuje dio fizi ke geografije. klima) kao meteorolo ki pojam je skup meteorolo kih imbenika i pojava koje u odre enom vremenskom periodu ine prosje no stanje atmosfere nad nekim dijelom Zemljine povr ine. ). a upu uje na prvotno zna enje geografije. Engleska(bron ano doba) b) o uvanje u suhom okoli u( Teba. znanost koja prou ava prostornu stvarnost Zemljine povr ine. Ledeni ovjek Ötztalen-a u Alpama. hidrologiju. gle er dolazi iz latinskog glacies to ozna ava led ili mraz. Klimatski faktori .Geologija je znanost koja se bavi prou avanjem Zemlje.Nofolk.Geografija (gr . UTJECAJ KLIMATSKIH USLOVA NA ARHEOLO KO NALAZI TE U IVOTNOM OKOLI U Utjecaj glacijalnih doba na oscilaciju morske razine Glaciologija. Rije ledenjak. Znanstvenici koji se time bave zovu se geolozi i prou avaju tlo. Rije geologija je nastal od a gr kih rije i (Gea = Zemlja) i (logos = znanost) 2. Grobovi humark iz Pazynyk-a u Sibiru) d) nalazi o uvani pod vodom ± PODVODNA ARHEOLOGIJA e) urbani ambijent ± urbana arheologija koja se bavi nedavnom pro lo u. geologija mo e obuhvatiti izu avanje gra e drugih (terestri kih) planeta. Tako er. Holme Next the see.je znanost o ledenjacima ili op enitije znanost o ledu i prirodnim pojavama vezanima uz led. Tutankamonova grobnica) c) o uvanje u hladnom (smrznutom) okoli u ( Barow. Geolo ki faktori . Kultura Inuita . Naselje kitolovaca. Naziv potje e iz klasi ne starine. Geografski faktori . . rijeke. utjecaje i me uzavisnost svih najva nijih prirodnih i dru tvenih imbenika.Klima (sa gr kog nagib.Glaciologija je interdisciplinarna geo znanost koja povezuje geologiju. oceane i druge dijelove Zemlje. meteorologiju. koji sudjeluju u oblikovanju geoprostora kao cjeline ili njegovih prostornih dijelova (regija). pa je prema tome nastala i rije zemljopis. planine. klimatologiju. tj. Egipat. Poku ava objasniti kako je Zemlja formirana i kako se mijenja.a) o uvanje u vla nom okoli u (OZETE-dr ava Washingnton.[1] Geografija tada nije bila znanost s odre enim objektom i ciljem Geografija kao znanost o geografskom prostoru (Zemljinoj povr ini) obja njava ra irenost. biologiju i ekologiju. . 3. Glacijalni pejza ( vicarska) Erozija sedimenata na obalama rijeka UVJETOVANOST ARHEOLO KIHNALAZI TA : 1.

Iako se razvila kao grana biologije.. osim onih iz biologije. nakit. te utjecaj tog okoli a na njih. Ekologija prou ava odnose me u ivim organizmima. Arheolo ki izvori su materijalni ostaci koji se mogu svrstati u 3 grupe: 1.. -Atrefakte treba jasno razlikovati od cjeline arheolo kih nalaza koji nastaju ( tj. ekologija se.. odje a. te brojnih drugih prirodnih znanosti. koristi i saznanjima iz kemije. Artefakti su po svojoj prirod:  y y y y y y y Kameno oru e i oru ije Keramika Metalni predmeti  Drveni predmeti Staklo Nakit.U arheologiji pod pojmom artefakti ( artefakta..gr . Artefakti se mogu prona i iz bilo kojih arheolo kih situacija (feature) kao to su smetlji te (midden) ili nekih drugih doma ih okolnosti Kao votivne figure i votivni predmeti s odre enih lokacija u okviru naselja (okoli a/okolice) ili stambenih objekata. namjenjeni nekoj upotrbi npr: oru e .. posu e i sl.a) Utjecaj gle era ± diluvijalni faktori b) Utjecaj rje nih plavljenja ± aluvijalni faktori c) Utjecaj vjetra ± eolski ( aeolian ± Aeolus. . Kosti s tragovima ljuske intervencije Tragovi deformacije na kostima Artefakti se nalaze na povr ini zemlje kao izolirani ili ra trkani tokom rekognosciranja ili arheolo kog iskopavanja. nalaze se uz tijelo mrtve osobe kao prilozi. kao i njihov utjecaj na okoli u kojem obitavaju. artefact) podrazumijevaju svi objekti kioji su izra eni ili preoblikovani ( modificirani). Artefakti su predmeti napravljeni ljudskim djelovanjem (ljudskom rukom). matematike. fizike.. U slu aju arheolo kog iskopavanja artefakti dolaze iz bilo kojeg ARHEOLO KOG KONTEKSTA. oru ije. bog vjetra) faktori Ekologija je prirodna znanost. Dolaze do izraza)tokom arheolo kih iskopavanja kao to su : *putevi * ostaci ili depoziti biofakata i ekofakata * stratigrafsje karakteristike * ognjista * ivotinjske kosti * sjemena i dr. Grobni prikazi ± artefakti ukopani s tijelom pokojnika .... odje a.

:  Morske koljke su djelovanjem ovjeka pomjerene iz obalnog djela u unutra nji dio .ne-artefakti.Sva navedena artefakta predmeti su arheolo kog interesa.   Datiranje nalaza i situacija na lokalitetu obi no se odvija nakon zavr etka i iskopavanja Me utim u cilju prakti nog odvijanja iskopavanja se mogu odvijati i predhodno . To predhodno datiranje predstavlja proces nu nog odre enja datacije konteksta koji se iskopava.. npr.Pri tome se mora paziti na zna ajnu razliku neki situacija. Spot dating se odvija uporedno s iskopavanjem Stoga se analiza nalaza esto obavlja tokom iskopavanja u vilju predhodnog (ad hoc) datiranja ( spot dating). Zaobljeni oblutci koji su nastali djelovanjem rijeka u rije nim koritima a koji su djelovanjem ovjeka pomjereni dublje od njihovog prirodnog nalazi ta uz rijeku. KORI TENJE ARTEFAKATA U ARHEOLO KOJ ANA LIZI   Svi artefakti u uobi ajnom govoru nazivaju se terminom Änalazi³ Do njih se dolazi slu ajno ili planiranim rekognosciranjem terena U razmatranju va nosti nalaza odnosno artefakata potrebno je naglasiti da se artefakti koje nalazimo tokom arheolo kog iskopavanja nalaze u odre enom odnosu prema arheolo kim podacima. To su od ljudi ulovljene. Ekofakti. koji su jasno odre eni arheolo kim kontekstom Polo aj artefakta (nalaza) u arheolo kom kontekstu iznimno je va no za serijaciju i proces relativnog datiranja Polo aj artefakta u arheolo kom kontekstu iznimno je va an za rad nakon iskopavanja tokom upotrebe Haris matrix (Harris matrica je alat koji se koristi da prikazuju vremenski slijed arheolo kih konteksta i tako redoslijed talo enja na "suhu" arheolo ki lokalitet. namjenjene kao izvor energije i ishrane.. 2. Nisu ovjekov proizvod a nije ih ovjek preoblikovao ± modificirao) Navedene razlike su veoma este i nejasne. Nasuprot artefaktima stoje manuporti koji predstavljaju prirodne objekte koji su pomjereni ljudskom djelatno u ( aktivizmom) . npr. Matrica odra ava relativni polo aj i stratigrafski kontakte primjetan po etak ) evidencije slojeva. Ekofakti uklju uju: D. biolo ki organski ostaci. Najstariji kameni objekti (eoliti) koji se po svojim odlikama mogu biti najprimitivniji artefakti ili prirodno oblikovani fenomeni koji zbog svojih odlika pokazuju pogodnim da isti budu upotrebljeni od strane ovjeka (tj.: kosti neki ivotinja predstavljaju biofakt dok rezbarene kosti predstaljaju artefakt iz tog razloga to je ovjek vr io intervenciju nad njima. uhva ene ili sakupljane ivotinje ili biljke . to s naziva spot dating.

ivotinjske kosti i ostatke biljaka .

E.

promatrani obi no u okviru iste te matrice) Za arheologiju je veoma va no da spoznaju va nost identifikacije i preciznog bilje enja pridru enosti ( asocijacije) me u arheolo kim nalazi tima. Njegove pridru enosti ( asocijacije. Arheolo ki kontekst podrazumijeva (obuhvata) 1.associations). Strukturu nalaza 3.oni bi mogli prepoznati sekundarni kontekst tog materijala. gline. Provenijencija 3. mezolita i neolita! . Matrica 2. Asocijacija  Ako bi arheolozi sistemski istra ivali razbacani materijal . polen od ita)  ARHEOLO KI KONTEKST U cilju rekonstrukcije ljudske aktivnosti u prapovjesti ili u povjesti na odre enom arheolo kom lokalitetu veoma je va no da se razumije kontekst arheolo kih nalaza. Na osnovu stanja koje arheolozi zateknu mogu izvr iti rekonstrukciju objekta. Geofakti. s ostalim nalazima (u estralost njegove pojave s ostalim arheolo kim ostacima . ljunak. 3. Njegove provenijencije (provenijence) koja predstavlja horizontalne i vertikalne pozicije (polo aje) arheolo kih predmeta unutar te vrste matrice. nenamjerno uzrokovani ljudskom rukom (npr.. Arheolo ki kontekst sastoji se od : 1. MATERIJAL +ZEMLJA = MATRICA 2. Odnose (relacije) me u arheolo kim nalazima 4. 3. njegove direktne (su tinske) matrice (matrix) koju ini sam arheolo ki materijal i neke vrste sedimenata kao to su pjesak. Tlo i sedimente koji mogu dati odre ene popdatke i baciti svjetlo na ljudsku aktivnost u pro losti .akumulacija organskih ili neorganskih materija. Nalazi na terenu predstavljaju arheolo ki kontekst. OP E ODLIKE KAMENIH KULTURA (lithos -kamen) Liti ke kulture su kulture : paleolit. Povredu arheolo kog nalazi ta u najte em obliku predstavlja iskopavanje bogatih nalaza koji imaju ili mogu imati komerijalnu ili kolekcjonarsku vrijednost pri emu se tokom kopanja ne evidentiraju : 1. Sve arheolo ke nalaze 2. Situacija na nalazi tu..

PROBLEM TERMINOLOGIJE U potpunosti obra en kamen ustvari ini kamena jezgra prema kojoj se ovjek odnosi ili koja se podvrgava obradi na vi e na ina .. koje se odre uje zajedni kim nazivom DEBITAGE.dodatno oblikovanje kako bi se dobio kona ni oblik radi neke funcije i najene. poluobra enog. potpuno obra enog kamena kojeg ustvari ini kamena jezgra(core) koja se podvrgava obradi Kvarcni kamen je nastao erupcijom vulkana. Iako se odbijene o trice(flakes) nalaze i u ranijim razdobljima one ipak predstavljaju jednu uobi ajnu o tricu Posebno odmjerenim udarcem eki a od kamene jezgre odbijaju se o trice koje se odlikuju dugim ostrim ivicama koji mogu poslu it razli itim namjenama O trice (aflint bladel) se uglanom izra aju kako bi se oblikovali struga i ili reza i. OBLICI ODPADA (DEBITAGE) Terminom debitage naziva se sav materijal koji nastaju kao odbitak i kao takav mo e imati funkcjonalni oblik ili predstavljat kao vi ak. djelovi slo enih oru a. Obrade liti kog materijala naziva se op im terminom liti ka produkcija (litic production) . Tokom obrade kamene jezgre nastaju odre en koli ine funkcjonalnih odbitaka i nefunkcjonalnog e odpada . Bulb of percusson-ta ka udarca Retu iranje.Za iste je karakteristi na upotreba neobra enog. poslu ili su odre enoj funkciji. odnosno rezaljke Kamena jezgra od koje se odbijaju o trice obi no se nazivaju Äjezgra o trice³ Oru ija odnosno oru a koja nastaju od pojedina nih o trica nazivaju s ealati (bladel tools) Primjerci o trica manjih dimentija (ispod 12 mm du ine) nazivaju se op im imenom mikroalati ( microblades) Mikroalati bili su veoma esto izra ivane i upotrebljivane tokom mezolitika .. odnosno otpad. Kori tenje pogodne kamene jezgre s njenim dotjerivanjem na na in odbijanja njenih djelova .. Prije svega slijedi pronala enje pogodne kamene jezgre (core) kvarcnog kamena. U analizi o tica potrebno je izdvoiti one koje nastaju svojevrsnom obradom osnovne o trice na na in odbijanja od istih manjih listi a.

Drugim rije ima . oru ije. U analizi arheolo kog konteksta potrebno je naglasiti da arheolo ki pojam assamblage (skup predmeta) mo e u sebe uklju iti oru e. Ona tako er. krhotine)koje mo e a i ne mora imati funkcijufunkcjonalne namjene. Karakteristika assemblag-a koji nastaje kao rezultat liti ke redukcije i kojeg ine prvenstveno materijal koji nastaje kao odbitak(unutar kojeg je onaj materijal koji se pojavljuje kao vi ak ± otpad) tokom operacije obrade liti kog materijala. ali nije ogranicena samo na njih: y y y Razli iti oblivi liti kih odbitaka Odba ene i pogre no izvedene primjerke oru a Te komadi e smrvljenog materijala nastali tokom redukcije Analiza predstavalja jedan poseban oblik liti ke analize i ista podrazumijeva u potpunosti assemblage-a liti kih odbitaka / kameno iverje Chipped stone.. koje nastaje redukcijom izvorne kamene je zgre. y y Na in obrade kamene jezgre Mjesto udara u jezgru y y Frekvencija udarca u jezgru Perkasione tehnike (debitage) Analiza otpada pru a informacje o nekada njim liti kim predmetima koje je ovjek koristio u davnoj pro losti. Pri istoj nastaje funkcjonalno oru e.bez obzira kakvi su oni tj. Analiza odbitaka podrazumijeva se u cilju istra ivanja razli itih oblika tih istih odbitaka i otpada.liti kom redukcijom nastaju kamene iverije (Ätrijeska³.. odlomci. Prije po etka obrade kamena jezgra je cjlovita.Obrada kame jezgre na na in odbijanja od iste djelove koji su ili pak nisu planirani za bilo kakvo naknadno kori tenje nazivaju se liti ka redukcija koja mo e biti primarna i sekundarna. oru ije .otpad i retu iranje. moze dat informacije o : y y y Organizaciji proizvodnje liti kog materijala O razmjeni dobara i trgovini (liti kog materijala) O socio-ekonomskom i kulturnom organiziranju dru tvenihgrupa pro losti ARHEOLO KA INDUSTRIJA Arheolo ka industrija predstvalja termin koji se pojavljuje u arheolo koj znanosti s ciljem da se ozna i jasno odre eni niz (lanac) assemblage-a povezanih s inom proizvodnje a time ujedno i s pojavom pojedina ih predmeta u arheolo kom kontekstu . Bez obzira da li imaju funkcjonalnu namjenu vec predstavljaju odpad u punom smislu te rije i.

Kada se govori o liti koj industriji kao primjerima mogu se navesti liti ko ± idustrijski odnosi .Termin arheolo ka industrija ve e se za najraniju prahistoriju u slu ajevima pojave nizova assemblage u -a okviru kojih se pojavljuje jasno odre ena proizvodnja pojedina nih predmeta koji po svojim op im odlikama pripadaju jednoj jedinstvenoj manri rada tih proizvoda..   .. Ukoliko se u okviru assemblage-a pojavljuju potrebe o postojanju varajacije u izvedbi pojedinih predmeta i pona anju ljudi u procesu proizvodnje istih tada se mo e govoriti o pojavi posebno odre enih arheolo kih kultura koja se razlikuju jedna od druge.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->