P. 1
Tehnike Medjunarodnog Poslovanja - SKRIPTA

Tehnike Medjunarodnog Poslovanja - SKRIPTA

|Views: 855|Likes:
Published by Nebojsa Marjanovic

More info:

Published by: Nebojsa Marjanovic on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

MEĐUNARODNA PLAĆANJA se danas obavljaju isključivo preko banaka i u devizama, odnosno

prenosom potraživanja u valutama na računima kod banaka. Međunarodna plaćanja se mogi vršiti: 1. Gotoviski (novcem) 2. Bezgotovinski (plaćanje na kredit; od momenta izvoznog carinjenja plaćanje do i od 60 dana) Međunarodna gotovinska plaćanja se mogu vršiti: 1. Pre isporuke 2. U toku isporuke (dokumentarni akreditiv) 3. Posle isporuke U realizaciji platnog prometa sa inostranstvom najčešće učestvuje veći broj subjekata, i to: 1. Nalogodavac ( koji izdaje nalog za plaćanje) 2. Domaća i inostrana banka (kao posrednici) 3. Korisnik plaćanja 4. Centralne banke (kao regulatori) Bezgotovinski instrumenti plaćanja: Doznaka, menica, ček, dokumentarni inkaso, dokumentarna naplata, dokumetarni akreditiv, kreditno pismo. DOZNAKA Uvoznik (kupac) daje nalog svojoj banci da iz pokrića koje kod nje ima, izvrši plaćanje prodavcu u inostranstvu. Nakon dobijanja naloga banka izvršitelj nalaže inostranoj korespondentskoj banci da izvrši plaćanje inostranom prodavcu/korisniku. Doznakom se plaćaju ne robne trgovine (usluge). Prednosti korišćenja doznake su u jednostavnosti primene i smanjenim troškovima platnog prometa. S druge strane, s obzirom da ne postoji instrument zaštite ni uvoznika ni izvoznika, postoji rizik od kašnjenja u plaćanju (za izvoznika), a za kupca (uvoznika) da uopšte ne dobije robu, ukoliko je ugovoreno plaćanje pre isporuke robe. Nostro doznakom: naš uvoznik plaća robu inostranom prodavcu Loro doznakom: inostrani kupac plaća našem izvozniku ČEK je strogo formalna hartija od vrednosti kojom kupac (trasant) nalaže banci (trasatu) plaćanje naznačene svote korisniku čeka (remitentu), po viđenju. Ček, kao strogo formalni dokument, sadrži određene elemente kao što su: 1. Naziv čeka 2. Naređenje za isplatu određene sume 3. Ime lica koje će ček platiti (trasant) 4. Naziv trasata i remitenta 5. Datum i mesto izdavanja čeka Potvrđeni ček je ček koji na svom licu sadrži potvrdu trasata (kupca) da pokriće kod njega zaista postoji, te da će postojati do isplate čeka. Takvom naznakom trasat jamči za isplatu čeka u okviru roka za njegovo podnošenje za isplatu. Potvrda se najčešće obeležava sa good, certified ili approved. Cirkularni ček je vrsta čeka čija posebnost se sastoji u tome što se kao trasant pojavljuje banka, a kao trasat ona sama, njena filijala ili njena korespondentna banka. Korisnik takvog čeka je bančin komitent koji kod banke ima pokriće. Ček se koristi kod naplate robe izvezene na kredit, a prenosi indosiranjem. KREDITNO PISMO je hartija od vrednosti koja predstavlja pismeni nalog bančinom korespondentu da licu označenom na samom pismu isplati u određenom roku izvesnu sumu novca, na teret tekućeg računa banke izdavaoca. Za razliku od čeka ili menice kreditno pismo se ne može preneti na drugo lice. U suštini, banke izdaju kreditna pisma klijentima koji poseduju pokriće ili odobren kredit, i to u jednom originalnom primerku i dve kopije. Ukoliko banka ovlasti samo jednu banku za isplatu označene sume u kreditnom pismu, govorimo o posebnom (specijalnom) kreditnom pismu. Ukoliko je veći broj banaka dobio ovlašćenje za isplatu, tada se radi o cirkularnom kreditnom pismu. MENICA Tranant: izdavalac menice Trasat: lice koje će izvršiti plaćanje Remitent: lice kojem se isplaćuje Solo menica: je hartija od vrednosti kojom se njen izdavalac (trasant) obavezuje da će reminentu isplatiti određenu sumu novca, u određeno vreme na određenom mestu. Trasirana menica: izdavalac menice (trasant) daje nalog drugom licu (trasatu) da u vremenu dospelosti menice isplati određenu sumu novca licu naznačenom na menici (remitent).

a prodavac zna da će mu biti plaćeno čim banci dostavi dokaze da je robu poslao. Banka kupca poziva kupca da plati iznos da bi stekao pravo vlasništva nad robom. naročito u međunarodnim plaćanjima. Banka garant isplaćuje prodavca ako kupac odbije da izvrši plaćanje. akceptiranje.Izvoznik.Isplatna banka Potvrđujuća (konfirmirajuća) banka je izraz kojim se kod potvrđenog akreditiva označava banka koja je potvrđivanjem otvorenog akreditiva preuzela obavezu akreditivne banke da garantuje . Mesto plaćanja menice 6. INKASO je naziv posla gde se označava postupak naplate od dužnika preko banke. ili po čijoj naredbi se mora platiti (remitent) 7. Rok dospeća 5. odnosno koji su uobičajeni. Ovaj posao je nepovoljan za prodavca. Ime trasata (lice koje plaća menični iznos) 4. Nema ovlašćenja u pogledu ispitivanja ispunjenja uslova. Akceptiranje: Akcept menice je menično pravni posao kojim se kod trasirane menice označava prihvat menične obaveze od strane trasata. (Kupac daje nalog svojoj banci za isplatu prodavca. ona mora sadržati osam bitnih elemenata: 1. osim ako između poslovnih partnera ne postoje dobri i dugoročni poslovni odnosi. jer postoji veliki rizik da roba ne bude plaćena. Bankarski inkaso posao može biti: Bankarski inkaso posao bez garancije podrazumeva da kada otpremi robu. (Dokumentarni inkaso: banka nema obavezu za isplatu. Negociranje: predstavlja isplatu menične sume. uz uslov da izvoznik dostavi dokumenta koja zahteva akreditiv) Akreditiv doprinosi sigurnosti. Mesto i datum izdavanja 8. Učesnici: Kupac. Menica služi kao sredstvo obezbeđenja kredita. koja ih dalje šalje banci kupca. negociranje. Naziv menice 2. jer kupac plaća tek kada ima dokaz da je roba poslata. Avizirajuća banka: samo obaveštava (avizira) ili po potrebi prima i prosleđuje određene dokumente bez preuzimanja obaveze sigurnosti za njihovu isplatu (samo obaveštava izvoznika da mu je otvoren akreditiv kod banke kupca).korisnika akreditiva. Ime lica kome se.lice koje otvara akreditiv) obavezuje da sama ili preko druge banke (banke korespondenta) izvrši isplatu određenog iznosa u korist ili po nalogu trećeg lica . avaliranje. i to uz prezentaciju odgovarajućih dokumenata koje su poverenik i dužnik ugovorili. isplate ili negociranja svote na koju dokumenta glase. U ovom slučaju su trasant i remitent isto lice. Direktni inkaso posao podrazumeva da kada otpremi robu. Indosiranje: je način prenošenja menice sa jednog na drugo lice.U spoljnotrgovinskim poslovima. Bankarski inkaso posao sa garancijom podrazumeva da prodavac obavlja isporuku tek pošto dobije garanciju za plaćanje isporučene robe od kupca. sve dok ne dobije nalog za isplatu) (Dokumentarni akreditiv: banka kupcu ima obavezu da isplati) DOKUMENTARNI AKREDITIV (dokumentarni akreditiv) je bankarski posao kojim se akreditivna banka (banka u kojoj je otvoren akreditiv) po zahtevu svog komitenta (kupac . Potpis izdavaoca menice (trasanta) Za menicu je vezano više menično pravnih radnji: izdavanje menice. Od kupca se traži neodložno plaćanje doznakom. Avaliranje: Avalni kredit je oblik kratkoročnog kredita kojim banka osigurava tražiocu davanje avala na njegove menične obaveze do ugovorenog avalnog limita (to je menični posao kojim se banka obavezuje da će isplatiti obavezu ukoliko je dužnik ne ispuni). Akceptiranjem menice trasat postaje akceptant i ujedno glavni menični dužnik. Kupac nalaže svojoj banci da plati iznos u korist računa prodavca kod njegove poslovne banke. prodavac prikuplja dokumenta o otpremi i dostavlja ih svojoj poslovnoj banci. Bezuslovan nalog da se plati određen iznos 3. menica je hartija od vrednosti koju trasant (izvoznik) vuče na kupca robe (trasata) koji se obavezuje da će remitentu (izvozniku) isplatiti naznačenu sumu u određeno vreme i na određenom mestu. prodavac direktno kupcu dostavlja sva dokumenta o otpremi. S obzirom da za menicu važi strogi formalizam. kada on izvrši prezentaciju određenih dokumenata kojima dokazuje da je izvršio ugovorne obaveze. prezentacija menice. indosiranje.Akreditivna banka.

ne može opozvati (prestati) ni izmeniti bez saglasnosti korisnika akreditiva • Potvrđen: po naredbi • Ne potvrđen: je svaki akreditiv kojem neka banka koja nije akreditivna banka nije dodala svoju potvrdu akreditiva Prema prenosivosti: 1. Garancije za uredno plaćanje 2. Formiranje izvozne cene Cena mora biti: 1. Neopozivi: je akreditiv pri kojem se ni sama obaveza akreditivne banke prema korisniku.Dovoljno niska (zbog konkurencije) Kalkulacija izvozne cene predstavlja proces koji se sastoji iz sledećih faza: . Dovoljno visoka (zbog profita)i 2. Carinske garancije 8.. Prenosivi: je akreditiv kod kojeg korisnik može zatražiti od banke ovlašćenje za plaćanje.). Izdavanjem garancije. Vrste garancija: 1. Garancije za povraćaj avansa 3. Garancije za dobro izvršenje posla 6. fondovi itd. Privredna svrha revolving akreditiva postoji kada prodavac i kupac ugovore više sukcesivnih isporuka robe u toku nekog vremenskog perioda. banka obezbeđuje korisnika garancije od mogućnosti neizvršenja preuzetih obaveza navedenih u ugovoru. Onda kada akreditiv nije prenosiv dokumenti u pravilu treba da glase na nalogodavca kao kupca Revolving akreditiv je akreditiv koji podrazumeva više odvojenih korisnikovih podnošenja dokumenata banci uz više odvojenih ispunjenja akreditivne obaveze tom korisniku. koja je ovlašćena da bude transferna banka. osiguravajuća društva. Banka garantuje da će obaveze izvršiti ili ugovorna strana – nalogodavac garancije ili sama banka. Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku 7. (Ova banka se obavezuje da će izvršiti obavezu u slučaju da je kupac ne izvrši) Avizirajuća banka samo obaveštava (avizira) ili po potrebi prima i prosleđuje određene dokumente bez preuzimanja obaveze sigurnosti za njihovu isplatu (samo obaveštava izvoznika da mu je otvoren akreditiv kod banke kupca). menja ga. Opozivi: banka može da povuče akreditiv. Garancije predstavljaju instrument obezbeđenja kojim banka po nalogu i u ime svog klijenta preuzima neopozivu obavezu da plati na poziv korisnika određeni iznos ukoliko njen klijent propusti da izvrši svoju obavezu plaćanja ili činidbe u ugovorenom.obavezu koja proizlazi iz akreditiva.. Depozitna garancija Garancija za korisnika predstavlja sigurnost i zaštitu u slučaju nesavesnog poslovanja njegovog partnera. sve do iscrpljenja akreditivom određene najviše svote. Banke izdaju bankarsku garanciju ali to mogu uraditi i druga pravna lica (korporacije. Licitacione garancije 4. (Kupac naručuje veliku količinu robe koja mu se isporučuje u određenim intervalima) Stand by akreditiv: je vrsta garancije da će biti ispunjeni svi uslovi BANKARSKA GARANCIJA je ugovor kojim se banka obavezuje da će primaocu garancije isplatiti određenu sumu novca ukoliko određeno treće lice (originalni dužnik) ne ispuni svoje obaveze o roku dospelosti. odnosno bankarskoj garanciji. Neprenosivi: Akreditivi nisu prenosivi osim ako je akreditivna banka izričito označila da je prenosiv. 2. da stavi akreditiv na raspolaganje jednom ili više ostalih korisnika(može se prenositi na treća lica-jednom) 2. ni jedan od njenih elemenata. odnosno ispunjenje akreditivne obaveze. Aukcijske garancije 5. Bankarska garancija je instrument obezbeđenja plaćanja koji predstavlja sigurnost da će se u okviru domaćih i međunarodnih finansijskih transakcija ugovorne obaveze izvršiti u roku. Negocirajuća banka: na osnovu detaljno pregledanih dokumenata ima obavezu isplate odgovarajuće sume izvozniku Nostro akreditivi: naša firma otvara akreditiv da isplati robu Loro akreditiv: njihov akreditiv garantuje našem izvozniku plaćanje Prema opozivosti akreditivi se dele na: 1.

prodaora. Ova strategija je preporučljiva samo ako imate proizvode visokog kvaliteta (visoki početni troškovi) 3. na koje možete da plasirate višak proizvoda ili zastarele proizvode po veoma niskim cenama. Strategija kupovine tržišta: Ovaj pristup se koristi kada vam je potrebno pouzdano strano tržište. Troškovi proizvodnje i zavisni troškovi izvoza: ukoliko se troškovi povećavaju. tražnja opada – cenovna elastičnost 3.Pregovaranje../timsko pregovaranje Istraživanje izvoznog tržišta Posle sastavljanja liste izvoznih tržišta potrebno je da prikupljanje i analiza inform o stranim tržiš: 1. koji je segment zainteresovan. gde su niske cene važnije od kvaliteta.Faza 1: Pretkalkulacija (formiranje izvozne cene na bazi pretpostavljenih troškova) Faza 2: Kontrolna kalkulacija (korigovanje cene za iznos stvarno nastalih troškova) Faza 3: Konačna kalkulacija (planiranje budućih cena nakon analize završenog posla) Cena u ponudi definiše se primenom jednog od dva moguća metoda: 1. Suština uspešnog pregovaranja podrazumeva četiri faze u samom procesu: 1.Zaključak pregovora Elementi pregovaranja: 1. i mi povećavamo cene 2. koja znači da se ugovorom definiše fiksna cena za prvu isporuku koja potom služi kao baza za određivanje cena za naredne isporuke.) + Zavisni troškovi + Zarada izvoznika = Ukupna cena / Broj komada = Jedinična cena proizvoda 2. Strategiju eksploatacije tržišta možete da primenite ukoliko nastupate na malim tržištima. jer podrazumeva napuštanje tržišta čim marže postanu isuviše niske. Klizna cena: se određuje u skladu sa metodom klizne skale. cena. Treba pratiti o iznenadna smanjenja cena. Rast – rast tražnje za proizvodom 2. kao što je stopa inflacije 2.. Formiranje cene na bazi kvaliteta: primenom ove strategije možete da ostvarite dugoročni profit.. Unikatnost. Troškovi proizvodnje i zavisni troškovi izvoza.Cena. radi se o tržištima. Veličina i rast tržišta: Veličina – kolika je populacija.. Strategija ekploatacije tržišta: Ova strategija formiranja cene poznata je i pod nazivom „brz ulazak.Priprema. Analiza konkurencije: Koliko firmi nude sličan proizvod.Individ. Cene konkurentskih proizvoda/usluga: što diferencirani proizvod 4. Metod oduzimanja troškova: Planirana (tržišna) cena – Zarada izvoznika – Zavisni troškovi = Nabavna cena U zavisnosti od toga da li je u ugovoru cena precizno definisana ili ne. . zrelosti. Formiranje cene na bazi životnog ciklusa proizvoda: to su faze uvođenja. metali. Strategija razvoja tržišta: Strategija razvijanja tržišta podrazumeva dugoročni pristup tržištu držanjem nižih cena od konkurencije tokom određenog perioda. Iz tog razloga. zasićenosti i opadanja 4. Strategije formiranja izvoznih cena: 1. Metod dodavanja troškova: Proizvođačka cena (troškovi proizv.Lista kupovine. Prilagođavanje konkurentskim cenama: Ova strategija se odnosi na usklađivanje marži u cilju usaglašavanja sa konkurentskim cenama na izvoznom tržištu. sa novim ili unikatnim proizvodom 2. bez izražene konkurencije. Analiza. početne profitne stope biće niske.Početak pregovora. predstavljaju glavne faktore u formiranju cene. Tražnja za proizvodima/uslugama: troškovi rastu. u većini slučajeva. ali će lokalni konkurenti morati da se prilagode vašim cenama ili da napuste tržište 6. pri čemu neće podlezati nikakvim izmenama do trenutka isporuke robe. tržišno učešće. Svetske cene za pojedine vrste robe: nafta. U većini slučajeva. postoje sledeće vrste cena: 1. Metod kliznih cena: P1=Po/100*(a+bM1/Mo+cS1/So) Među glavnim faktorima koji utiču na formiranje cene proizvoda nalaze se: 1. Pregovaranje u spoljnotrgovinskim poslovima Pregovaranje je proces prevazilaženja prepreka u cilju postizanja međusobnog sporazuma.Vođenje beleški. odnosno o manje razvijenim ili nerazvijenim zemljama. Fiksna cena: podrazumeva da će se ona ugovorom o spoljnotrgovinskom poslu tačno odrediti. što može dovesti do prodaje uz veoma niske profitne stope 5. Ona je karakteristična za kraće rokove isporuke i plaćanja (do 90 dana) i predvidljive makroekonomske uslove. brz izlazak“. putem sistematskog razvoja nastupa na stranom tržištu.

Mogućnost ulaska na tržište: Dozvole. a ta cena se može povećavati u zavisnosti od zahteva kupca. (daje opštene informacije o tržištu) INCOTERMS (skraćenica od International Commerce Terms) je skup međunarodno prihvaćenih termina koji se koriste u spoljnoj trgovini da označe podelu transportnih troškova i odgovornosti između kupca i prodavca. E – Najmanje obaveza za prodavca (mesto otpreme. zakoni. Kupac nudi robu koju teško prodaje. brod). Ugovorom se određuje koja će arbitraža biti merodavna. Kada sadašnji kupac uslovljava prodavca da će u budućem vremenskom periodu kupiti određene proizvode od njega. veća će biti i cena. strana literatura.. Kultura i običaji zemlje: daleke zemlje Istraživanje može biti: 1. uključena besplatna obuka. manje količine. valute i INCOTERMS klauzula. prevoz robe i vozarina.. novine. F. 4. a najviše za kupca F – Malo više obaveza za prodavca. Diferencirana cena je različita cena istih proizvoda (od istog proizvođača. preduzeća prikupljaju podatke preko direktnog kontakta sa trgovačkim predstavnicima ili potencijalnim kupcima na ciljnom tržištu. potpisuje s kupoprodajni ugovor. 13 INCOTERMS klauzula se deli u četiri grupe: E. • Posmatranjem • Eksperimentom 2. bez osiguranja . Klauzula prispeća je D (kupac u svojoj zemlji ima vlasništvo nad robom) DIFERENCIRANA CENA nije nefer cena. fabrika). F i C (kupac ima vlasništvo nad robom u zemlji prodavca) 2. Primarno: U sprovođenju metoda primarnog istraživanja. duži garantni rokovi. Kupoprodajni ugovor: kupac otvara akreditiv.. kupac snosi troškove transporta i osiguranja. C. plaćanje po isporuci. Cena pada: standardni uslovi. nema besplatne obuke. ukoliko prodavac kupi od kupca određenu robu. reguliše izvozno carinjenje i vrši osiguranje robe... a što su veći zahtevi.. Posle utovara roba prelazi na vlasništvo kupca D – najviše obaveza za prodavca. Geografski položaj tržišta: Troškovi i vremena prevoza 6. uključeni troškovi transporta i osiguranja. D. Ekonomska i politička stabilnost: Sigurnost ulaganja. predmeti međunarodne trgovinske arbitraže su sporovi nastali između stranaka ugovorenog pravnog posla koje imaju poslovno sedište u različitim zemljama. Cena izvozne ponude se sastoji iz: numeričkog izraza. plaćanje unapred. već cena koju postižemo formalnim pregovorima. Incoterms -i detaljno definišu transport robe od kupca o prodavca. Potrebno je više stručnosti) Primarno istraživanje se sprovodi terenskim prikupljanjem primarnih podataka: • Ispitivanjem. Veća je i cena. ARBITRAŽA je ne državna istitucija koja se formira pri privrednim komorama. DDP – i izvozno i uvozno carinjenje) 1.(daje konkretne informacije o tržištu. Sekundarno: Ovaj vid istraživanja podrazumeva analizu podatka iz već raspoloživih izvora: statističke publikacije. Cena raste: specifični uslovi. Ovaj način istraživanja podrazumeva ozbiljniju pripremu preduzeća pri prikupljanju potrebnih kontakata na stranim tržištima. Najčešće. Obaveza prodavca je da izvrši izvozno carinjenje i da omočući isporuku kupcu na određeno mesto (luka. Prodavac ne utovara robu C – Još više obaveza za prodavca. standardni kvalitet. a najmanje za kupca. Klauzule otpreme su E. 5. istog kvaliteta) koji će se prodavati na različitim tržištima (različitim kupcima). Najznačajnija je Pariska arbitraža. Visina cene će zavisiti od zahteva kupaca. veća količina. Ugovor stupa na snagu kada je to ugovorom definisano.. . časopisi ili studije koje se odnose na određeni problem. Prodavac ima obavezu da snosi troškove transporta (vrši utovar). internet. Kada se prodavac i kupac dogovore o visini cene. Kontrakupovina: je strategija kojom pribegavaju zemlje u razvoju. viši kvalitet. odnosno strana u transakciji.. a prodavac se obavezuje da dostavi garanciju za avans u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora. Formiranje cene: prodavac prvo daje najnižu cenu (standardni paket). podelu odgovornosti za obavljanje izvoznih i uvoznih procedura i podelu troškova i odgovornosti za stanje robe u konkretnim tačkama transportnih ruta. odnosno kada budu ispunjeni svi zahtevi iz ugovora. 3. ali je i osigurano plaćanje (odredište kupca.

poslovi reeksporta su privremeni poslovi. Nema prava na izvoznu stimulaciju. Skriveni: kupac ne zna kome plaća robu (banci ili izvozniku) Otvoreni faktoring je bolji i za izvoznika i za kupca. odnosno. Arbitražni sporazum se pojavljuje u dve forme: 1. kda ona direktno putuje od proizvođača do kupca. i da će u određenom roku (60 dana) biti izvezena. Postoji određeni rok u kojem roba treba biti izvezena Čist reeksport: je privremeni uvoz robe. Bez prava regresa: banka nema prava da se obrati izvozniku Međunarodni faktoring može biti: 1. za rok dospeća preko 2 godine ili 25. kada roba (Nemačka) ne ulazi u zemlju reeksportera (Srbija) i direktno ulazi u zemlju kupca (Rumunija). prepušta drugoj državi ili stranom preduzeću korišćenje svojih prirodnih bogatstava. javne službe. Kompromisa. Zarada je u razlici u ceni. on se obraća banci (ili nakoj drugom faktoring instituciji). komunalnih preduzeća i dr. Kompromisorna klauzula je takva forma arbitražnog sporazuma gde se stranke pri zaključenju osnovnog posla dogovore o arbitražnoj klauzuli kao delu ugovora ili aneksa ugovora koji precizira rešavanje eventualnih sporova u postupku određene arbitraže KONCESIJA je dozvola za obavljanje neke radnje. Ukoliko izvozniku treba novac odmah. Koncesija u međunarodnom pravu znači davanje. Direktni reeksport: je privremeni uvoz robe. odnosno da se izvozi i tako ne podleže carini. Forfeting nema pravo regresa. pod određenim uslovima i na određeno vreme.. Otvoreni: kupac je upoznat sa pravom potraživanja prema banci 2. ruda i sl. Tom doradom reeksporter ostvaruje zaradu. uz naknadu ili bez naknade. stranim državljanima. MEĐUNARODNI FAKTORING predstavlja kupoprodaju kratkoročnih prava potraživanja sa rokom dospeća od 1 do 3 meseca. Sa pravom regresa: ukoliko banka ne naplati svoje potraživanje od kupca.Arbitraža je obavezujuća procedura kojom se imenuje nezavisna osoba ili telo da “presudi” rešenje sprovodivo prinudnim putem u sporu među ugovornim stranama koje su ugovorile arbitražu kao način rešavanja eventualnih sporova prilikom ugovaranja osnovnog posla ili po nastanku spora. Pošto su poslovi velike vrednosti pregovori se vrše odvojeno. MEĐUNARODNI FORFERTING: predstavlja dugoročna prava potraživanja.nafte. Koncesije . ugovor kojim neka država. jer postoji rizik od neplaćanja. Kada izvoznik proda robu. . Skriveni je lošiji. pa čak i javne vlasti .kompromis da će poveriti rešavanje već nastalog spora određenoj arbitraži. Potrebno je odobrenje od nadležnog organa 2. kupac je plaća u dogovoreno vreme. da bi se nakon određenog vremena izvezla. na određeni rok. Banka vrši procenu sigurnosti naplate potraživanja i isplaćuje izvozniku određeni iznos potražvanja. Na uvoz se ne naplaćuje carina.naplata poreza) od strane nadležnog državnog organa (koncedenta) stranom fizičkom ili pravnom licu (koncesionaru). obraća se izvozniku da mu on isplati 2. Prilikom izvoza na carinskoj ispravi se evidentira da je to privremen izvoz. Međunarodni faktoring može biti: 1. POSLOVI REESKORTA U odnosu na klasične kupoprodaje. Potrebno je odobrenje nadležnog ministarstva (ne plaća se carina) 3. Kompromisorne klauzule Kompromis ili kompromisna klauzula je ona kada se zaključuje sporazum . koja je uslovljena posebnim odobrenjem ili je u načelu zabranjena. izgradnju i upotrebu železnica. da naplati svoja potraživanja. puteva. uz naknadu.000 $ vrednosti posla. Izvoznik sigurno dobija novac. eventualno. a ostatak zadržava u vidu svoje zarade. kompromisne klauzule 2. radi obavljanja industrijsko-trgovinske ili uopšte privredne delatnosti. Evidentira se na carinskoj ispravi da je posao završen. Procedura je kraća i potpuno je osiguranje izvoznog posla. Reeksport dorada: privremeno uvezena roba će biti dorađena (za razliku od čistog). povlastice za vršenje nekih izuzetnih prava (koja po pravilu ne pripadaju strancima. Karakteristike reeksportnih poslova: 1. luka. pod posebno propisanim uslovima.u širem smislu znače odobrenja koja vlasti daju kako građanima date države tako i. kao što su: eksploatacija prirodnih bogatstava .

Privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih ili pravnih lica.Učesnici u spoljnoj trgovini su: 1. Bay back aražman: mašinu koju smo kupili.koji obavljaju posao pod zajedničkim imenom. Svo voće podleže istoj carini). To su globalne kompenzacije (trampe) koje na strani izvoza i uvoza uključuju veći broj roba i veći broj subjekata.postoji donja granica visine novčanog kapitala društva kao i najmanji udeo svakog člana društva.To predstavlja rizik za ulagače(ortake) i poslovne partnere u slučaju propasti firme. Nalazi se u pojedinačnom vlasništvu. Akcije: a) Osnivačke b) Nove.neogranočena odgovornost vlastitom imovinom za obaveze preduzeća i odsustvo kontinuiteta. Njihova uloga proteže se od savetodavne.Direktni (neposredni). već proizvodima napravljenim uz pomoć te mašine. 2) Ortačko društvo( OD).Postoji samo jedan vlasnik koji donosi sve odluke.ima pravo na dividende. b) otvoreno. Akcionarsko društvo može biti: a) zatvoreno.Trgovačka društva Društva lica: 1)Sopstveno preduzeće(inokosno). a izvozi kruške – tarifni paket: voće. Kod ovih poslova je potrebno naći listu roba koja je ponuđena i izabrati koju ćemo robu menjati za koju. odnosno kada se uvozi određena roba.Ramplasman: je privremeni uvoz robe.zajedno upravljaju preduzećem.srazmerno vrednosti akcije.kapital društva se povećava izdavanjem novih akcija i zadržavanjem profita i njegovog reinvestiranja. emituju se radi povećanja akcionarskog društva Ima a) nominalnu b) tržišnu vrednost. Firme registrovane za bavljenje spoljnom trgovinom 2. a za svoje obaveze odgovaraju celokupnom imovinom. više od 50 članova. Ulagači mogu slobodno raspolagati svojim ulozima 2)Akcionarska društva.Osniva ga jedno ili više pravnih ili fizičkih lica radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. ne plaćamo novcem.stvari i materijalnih prava. Društva kapitala: 1)društvo sa ograničenom odgovornošću(DOO). Akcionar: Fizičko ili pravno lice koje je vlasnik akcije u akcionarskom društvu i koje vrši imovinska i korporacijska prava u akcionarskom društvu.To je društvo čiji je osnivači u vreme njegovog osnivanja upute javni poziv za upis i uplatu akcija.Ne može ograničiti prenos akcija trećem licu. VEZANI POSLOVI U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI Barter poslovi: su jedani od najsloženijih vidova međunarodne razmene.dele profit.Društvo koje svoj početni kapital formira prodajom akcija budućim akcionarima(vlasnicima preduzeća).. a izvozi druga roba ali iz istog tarifnog stava (uvoze se jabuke.Formiraju veće mase kapitala a ortaci solidarno odgovaraju za obaveze društva.Osnivaju se brzo i lako.Svako učestvuje sa određenim ulozima koji se sastoje od:novca. broj članova je neograničen( novo do 50). društvo čije se akcije izdaju samo njegovim osnivačima ili ograničenom broju drugih lica i može imati najviše 100 akcionara. Off set aražman: predstavlja privremeni izvoz robe koja predstavlja deo finalnog (složenog) proizvoda i prilikom uvoza carinska osnovica se umanjuje za vrednost privremenog izvoza (vrednosti robe koju smo mi proizveli).čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije. pa sve do vođenja ovih poslova i snošenja kompletnog rizika. . Ova društva su nastala iz porodičnih firmi.ima više od 100 akcionara koji ako se održi duže od godinu dana postaje otvoreno akcionarsko društvo.Indirektni (posredni). (Košulje i dugmici) Carinska osnovica = fakturna vrednost robe + troškovi transporta + troškovi osiguranja 1.Nedostaci su:teško dolaženje do novog kapitala. a) državni b) nedržavni c) nadnacionalne institucije 2. Time se smanjuje nabavna cena proizvoda.Članovi snose rizik samo do visine svog uloga.Spoljno trgovinske firme su: a) privatne b) državne c) zadružne d) mešovite a) jednopersonalne b) ortačka društva c) komanditna društva d) akcionarska društva e) DOO 3.

10-50% glasačke moći vlasnika akcija 3 Ogranci.Sam špediter. Usporava. povećanje zaposlenosti. -MNK . ŠPEDITER je organizator međunarodnog transporta (otpreme i dopreme) stvari svim prevoznim sredstvima i na svim prevoznim putevima.ne postoji samo jedna matična zemlja.kada i kako će uložiti svoj kapital.ali se kapital društva prikuplja emitovanjem akcija koje mogu posedovati i komanditori i komplementari. špediter a naplaćuje ih uz kamatu od izvoznika 3.rukovodstvo u više zemalja.Brownfild preduzeće sa stranim ulogom započinje poslovanje u zgradi ili mestu koje se ranije koristilo.Ulog ili kontrolni paket akcija je 10%. nadzor prevoza. NAČINI POSLOVANJA SA ŠPEDITEROM .Odgovoran je za robu dok je ona u prevozu od A do B.ostale troškove plaća .banke garanti.na kome već postoji infrastruktura.Unose znanje i sposobnosti solidarno.a deo kao avans daje izvoznik. Efekti SDI 1 Pozitivni.matično preduzeće ima kontrolu nad ostalim.Hibridna društva: -DOO i Komanditno društvo . STRANE DIREKTNE INVESTICIJE su ulaganja inostranih vlasnika kapitala pri kojima puna kontrola implementaciji projekta ostaje u rukama vlasnika.više od pola glasačke moći vlasnika akcija. METOLOGIJAaUNCTAD definiše transnacionalnost kompanije kao Inkorporirana i neinkorporirana preduzeća koja se sastoje od matičnog preduzeća i njegove strane filijale. Strane filijale transnacionalne kompanije jesu inkorporirana i neinkorporirana preduzeća u inostranstvu u kome i investitor.tehnološka opremljenost i angažovanje kapaciteta .SDI omogućuju kontrolu poslovanja preduzeća u koje se investira.Komanditor u kom.banke.instituti.koji je rezident druge zemlje poseduje nalog koji mu omogućuje trajne interese u upravljanju tim preduzećem. predstavlja odgovor firmi na koncesione režime (pribavljanje dozvola za rad od strane nadležnih institucija).drugi vidovi prava i obaveza ostaju isti kao u klasičnom komanditnom društvu.On određuje gde . (Komanditori). Podmirivanje troškova: 1. Ulog Komanditora u komanditno društvo može biti novčani i nenovčani. na kraju ispostavlja nalagodavcu račun plus špeditersku proviziju i zaračunatu kamatu 2.pristum inostranim izvorima i delimično ili potpuno vlasništvo.monopol.poboljšavanje infrastrukture.Pored angažovanja drugih saobraćajnih preduzeća. Nalagodavac plaća troškove angažovanja svih aktera u lancu isporuke. angažovanje vozara. Komandtno društvo na akcije. (Komplementari). To su kompanije koje ostvaruju 100 mil.Delimično svojim sredstvima.Ispostavi se faktura nalogodavcu i on plaća sve.poli Vrste SDI 1.osiguravajuće kompanije.je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih ili pravnih lica.metro) 2. Usluge špeditera: sve usluge koje se tiču prevoza.ponekad i sam vrši prevoz. Mogu ulagati kapital i u druge firme. KONTROLNI PAKET AKCIJA (iznosi 10%). 4. ugroženost pojedinih sektora domaće privrede. 2 Pridružne kompanije.vlasništvo nad zemljom i nepokretnostima.zbog toga je danas manje prisutno. STRANE FILIJALE mogu biti organizovane kao: 1 Podružnice .Odgovoran je i za izbor prevoznika ali ukoliko štetu napravi prevoznik špediter nije kriv za to.Ovakav vid ulaganja podrazumeva prinos od povećanja prodaje na inostranim tržištima.Nalagodavac. 2 Negativni.tj.imaju svoje filijale bar u 6 zemalja i 20% svoje imovine prenete u inostranstvo.istraživački centri.konkurentnost. deo plaća špediter .Greenfild preduzeće sa stranim ulogom počinje poslovanje na novom mestu(merkator.trgovački posrednici. Komplementari (javni ortaci) u odnosu na poslovne partnere odgovaraju za poslovanje društva celokupnom svojom imovinom.Najmanje jedno lice odgovara ograničeno do visine svog ugovorenog uloga. POSREDNI UČESNICI U SPOLJNOJ TRGOVINI: međunarodni špediteri.$ godišnjieg prometa.skladišteri.skladištenje.Ovo društvo ima sve osobine klasičnog komanditnog . osiguranje robe.upravlja društvom i odgovaraju svojom imovinom.u svojstvu ortaka pod zajedničkim poslovnim imenom od kojih jedno lice odgovara neograničeno za njegove obaveze.državne institucije.pravo postavljanja i premeštanja administracije i menadžmenta. trajno postrojenje neinkorporirano ulaganje.. carinjenje.Ne mogu ulagati u druga preduzeća.mobilna oprema.društvo unosi ceo ugovoreni ulog pre sticanja svojstva komanditora i ima status tajnog ortaka.Transnacionalne kompanije (TNK).

Devizna potraživanja jedne banke prem drugoj.Izvoznikov nalagodavac-najčešće komisionar. roba koja je utovarena u brod nije u potpunosti ispravna a sve uočene nedostatke brodar unosi u konsoman.Nalagodavac uvoznik-posrednik REFAKCIJA.luke.Zahteva veći br prevoznih sredstava.posrednik OTPREMA PO UVOZNOM POSLU 1. POLISA OSIGURANJA.vezano za bonitet i veličinu banke. Kada je špediteru data dispozicija. TRANSPORTNA DOKUMENTA: Tovarni list izdaje vozar.Nostro. potvrdu je izdao brodar koji garantuje da roba koja je utovarena na brod odgovara dokumentima 2.Bezgotovinska( dominiraju) Korenspodentni odnos.!Zato što je obračunava.obračunate troškove.odnos sa prvobitnom bankom.Nečist.odgovara za njegov rad. Intrakcija(intradicija) Špediter bira način na koji će se prevesti roba od A do B(izbor najboljeg puta. UGOVORI O ŠPEDICIJI.dokumenta.Odgovara samo za štetu nastalu njegovom krivicom.pa se posle izvozi ali pod mnogo većom kamatom(plaća se mnogo veća carina).načina.tj. Kontokorentni račun. KVOTA.o uskladištenju robe(ali ne i njihov rad). predstavlja sporazum između dve poslovne banke iz različitih zemalja.a ako da špediteru nepotpun nalog ovaj je dužan da traži razrešenje u toku istog dana.prevoznog sredstva).*Odgovara za izbor lica gde se roba skladišti ali ne odgovara za njihov rad. po naredbi.utovar.Nalogodavac snosi odgovornost. isključivo vrše platni promet sa inostranstvom ali ne sve banke.razlikuje se od ostalih jer preAvionski tovarni list predstavlja hartiju od vrednosti koja se može prodati Špediterska potvrda Hartije od vrednosti se prenose : na ime.prevesti roba od A do B.Srednje ovlaštenje ( platni promet sa inostranstvom) 3.Pribavlja potrebna dokumenta za otpremu. Železnički tovarni list Konsoman(brodski tovarni list).kojim prevoznim sredstvom .stanice)pri dospeću robe preduzimaju se potrebne radnje:pretovar.obračun štete.Na mestima carinjenja robe:carinski pregledi. donosioca Vrste konsomana: 1.plaćanje carina.Komitent(izvoznik)-preduzeće koje proizvodi datu robu i izvozi je 2. banka iz svoje zemlje može otvoriti tekući račun u banci sa kojom ima korenspodentni odnos i preko tog računa vršiti svoje bankarske transakcije.nalagodavac.Gotovinska (sve ređa) 2.kojim putem(gde). 1. TRANZITNI PREVOZ.Loro.Čist .osiguranju robe.Malo ovlaštenje (unutar zemlje) 2.plaćanje usluga prevoza i skup dokumenata. špediter je odgovoran zato što je odabrao:prevoznika.Banka iz svoje zemlje ne mora otvoriti tekući račun u banci sa kojom ima kor. OTPREMA PO IZVOZNOM POSLU 1. povlastice koje se odobravaju prilikom prevoza veće količine robe i predstavlja procentni iznos plaćene vozarine.To je psimeni dokument i obaveza š.tada mu je dato i ovlaštenje za plaćanje vozarina. Ove račune imaju prvoklasne banke. određuje se gorrnja granica uvoza robe.umesto da ga sam izvrši . nalaze se na mestima pretovara robe(aerodromi.refakcije.carinjenje.troškova.odnos.kontroli kvaliteta robe.o utovaru pretovaru sortiranju i pakovanju.Nalagodavac će blagovremeno špediteru dati potrebna sredstva za plaćanje troškova.dadžbina i dr.Za nedostatke u robi ako nisu zavedene odgovara brodar.Komitent.Indirektni.Direktni. Inostrana banka otvara tekući račun u domaćoj tj.skupocenosti. 1/4 refakcija pripada špediteru a ostalo pripada nalagodavcu.reklamacije .Veliko ovlaštenje ( pored platnog prometa sa inostranstvom imaju i ovlaštenje za kreditiranje).carinjenje. Plaćanja 1.Nalagodavac je dužan o svemu obavestiti špeditera. 3 vrste banaka 1.Dispozicija (nalog) je nalog poslodavca špediteru na koji će se način(kako).odnos već sve bankarske transakcije može vršiti preko druge banke u državi sa kojom ima kor. 2.Te banke su direktni korispodenti.ž.banci kod nas. 1. na početku svake godine jave se zainteresovane firme koliko i koje robe žele da uvezu i za to dobijaju potvrdu. direktan tranzit (-ni posao) javlja se kada inostrana firma prelazi preko carinskog područja neke zemlje.dokument koji izdaje brodar a služi Kamionski tovarni list kao dokaz da je roba utovarena u brod. ISPOSTAVE ŠPEDITERA.prijem i uplatu robe. POSLOVNE BANKE. Vrste izvoza: .Špediter koji izvršenje celokupnog naloga poveri drugom špediteru .domaće preduzeće 2.ako se prevoze hartije od vrednosti.a da ta banka ima kor. važna je jer se uračunava u carinsku osnovicu. Domaća banka otvara tekući račun u inostranoj banci 2. KONTIGENTI.

posla uloga carina je minimalna. Sporazum o subvencijama(nepovratna finansijska sredstva(pomoć) vlade ili neke druge javne institucije). Dozvoljene subvencije/subvencije za: 1.1.Istraživanja i prekonkurentni razvoj 2.pa samim tim proizvođačima omogućuje niže troškove proizvodnje. Subvencije karakteriše i specifičnost koja se odnosi na sledeće: 1. Prikriveni. nepovratna finansijska sredstva. SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA Subvencije. 3Koje se mogu sankcionisati.trgovine itd.Zemlje članica moraju prihvatiti sporazum o subvencijam. STO dozvoljava carine.Subvencije koje predstavljaju pomoć pri uvođenju nove tehnologije u cilju zagađenja ljudske sredine 4.Ovakav način poslovanja karakterističan je za monokulturne zemlje. Instrumenti spoljnotrg. Zabranjuje primenu subvencioniranja izvoza sem u nekim izuzetnim slučajevima Prva grupa sporazuma STO: -snižavanje carinskih i necarinskih barijera.Subvencije za razvoj nerazvijenih područja 3. kada postoje izuzetno niski troškovi radne snage. javlja se kada se izvozi direktno iz domaće zemlje ka zemlji u koju se želi uvesti roba. 2. 3 Uslova da bi subvencije postojale: 1. robom. 2Zabranjene(izvozne.uslugama. *Liberalizacija međunarodne trgovine uz eliminisanje svih necarinskih barijera i restrikcija kroz sporazume. Ekološki.Indirektni.Obim uvoza i izvoza i način naplate ili plaćanje proizvoda.Carine (legalne) Robni režim:predstavlja skup mera i instrumenata kojima se određuju uslovi robne razmene s inostranstvom 1Slobodan uvoz/izvoz(LB) podrazumeva da za uvoz/izvoz robe koja na slobodnom režimu ne postoje nikakva ograničenja i na uvoz se plaća carina 2Režim dozvola podrazumeva pribavljanje dozvola. domaća zemlja izvozi robu ali preko druge zemlje u onu koja uvozi robu.odobrenja od strane nadležnih institucija u zavisnosti koja vrsta robe se uvozi/izvozi.supstituisanje uvoza). kada država primenjuje višestruke devizne kurseve.Subvencije koje su zabranjene i nanose štetu drugim članicama sankcionišu se u skladu sa ovim sporazumom. 2. .4 Izvozna dobra.Subvencije u poljoprivredi Kompezatorna marža.Na region.Na preduzeće. *STO zabranjuje primenu subvencioniranja izvoza sem u posebnim slučajevima.trg. Damping: nefer cena i uočljivo(2%)niža od konkurencijske a veća(3%) od ukupnog iznosa normalne cene.intelektualnom svojinom i donosi detaljna pravila i načine sankcionisanja prestupa članica.devalvacija iznad stope inflacije. kada zemlja izvoznica ima niže ekološke standarde.Na industrijski sektor 3.Plaćanje se vrši kliringom.Sankcija prema subvencijama Državni monopol spoljne trgovine. Normalna cena.Razne subvencije koje izvoznici mogu dobiti i na bazi toga sniziti cene svojih proizvoda i tako povećati njihovu cenovnu konkurentnost i time dovesti i u teškoće stane konkurente.Subvencije utvrđuje i sprovodi vlada ili javno telo na teritoriji zemlje članice. Osnovni izvor restrikcija u međ.Moguće je utvrditi korist od sprovedene subvencije. 2.kontroliše međunarodnu trg.politike: 1Robni režim 2 Subvencioniranje izvoza(zabranjeno) 3.Finansijska pomoć vlade na teritoriji zemlje članice. Socijalni.Direktni. vlada targetira proizvodnju na specifičnim delovima teritorije koji imaju privilegiju korištenja subvencija. cena po kojoj proizvod prodaje na tržištu zemlje iz koje se izvozi Metod zidanja cene je cena koja se dobije kombinacijom proizvodnih i drugih troškova koje je izvoznik ostvario iz uobičajene(normalne)marže. 3. Državni.S obzirom da država određuje sve karike spoljnotrg. kada su sve komponente izvozne cene ustvari dampinške. 3Vrste subvencija: 1Dozvoljene . Država određuje koje robe će se uvesti i izvesti i po kojoj ceni.-sporazumi otrgovini sporazuma.

Određuju ih državne institucije.Povraćaj carinskih ili dr. Izvozna: univerzalne i specijalizovane. 3K=karakter. zastupnik preuzima obavezu garancije izvršenja preuzetih obaveza kupca iz kupoprodajnog ugovora.5%plaćene vozarine u inostranstvu) 3.brojevima.predstavljaju određenu vrednost ili količinu pojedine robe koja se sme izvoziti/uvoziti za unapred utvrđeni vremenski period. utvrđuju se u procentualnom iznosu na vrednost uvezene robe. određuje se gornja granica u uvozu/izvozu robe u toku god.Povraćaj vozarine (dnevna i nedeljna štampa.Antidampiške se uvoze kada se utvrdi da se proizvod uvozi po dampiškim cenama.Principal=izvozna firma(nalagodavac) za koga zastupnik radi.zastupnik.trg.preduzeće. kupovina robe.kapacitet.Da li će sama firma uvoziti/izvoziti robu zavisi od: a)veličine firme b) pozicije na tržištu c)ekonomske moći.(količinsko ili vrednosno ograničenje).fakturna vrednost…. Vrste kvota Vrednosne i Količinske 4Kontigenti Određuju ih državne institucij. Uvode se samo zemljama čiji se izvoz želi smanjiti ili zabraniti. U slučaju da firma sklopi ugovor sama bez zastupnika.sa kog zastupnik prodaje robu na račun vlasnika.Ostvaruje zaradu putem provizije (običan ugovor ostvaruje od 7-15% provizije od vrednosti kupoprodajnog ugovora. Ucarinu ulazi: osiguranje. Ugovor o zastupanju Veza između zastupnika i nalagodavca. primenjuju se na jedinicu mere robe koja se uvozi(kg.Dele se na korisnike. 2Specifične carine. Konsignaciona skladišta= skladišta gde vlasnik šalje robu na proveru .Zastupnik ostvaruje veću proviziju.Sezonske se uglavnom određuju za poljoprivredne proizvode u određenim periodima. Zastupništvo:generalno i specijalno(angažovanje zastupnika za pojedine proizvode).L) 3Kombinovane carine. Oblici direktne trg: proizvođač.Izbor zastupnika je ključ za izvoz. Indirektno-podrazumeva prodaju robe preko posrednika i posredničkih(trgovačkih) firmi.Izvozni podsticaji:posebni fondovi fondovi od 1 do 3% izvozne vrednosti.ostvarena razlika u ceni.Zaštitne služe zaštiti domaće industrije ili jednog proizvodnog sektora. Zastupnik i komisionar Konsignant=vlasnik robe Konsigator=zastupnik(provizija u zavisnosti od prodaje) Konsignacija= posao u kom vlasnik šalje određenu količinu robe svom zastupniku na konsignaciono skladište..troškovi prevoza do naše granice. ANGAŽOVANJE ZASTUPNIKA Zastupnik je agent koji radi i posluje za tuđe ime i tuđ račun. Izvozni podsticaj: 1..Kompenzatorne predstavljaju carine koje se uvode na uvoz subvencionisanih proizvoda.Bez pune kontrole.Delkredere provizija.nazivima robe i carinskim stopama. Uvozne: univerzalne i specijalizovane(50% uvoza čine jedan proizvod ili homogena grupa proizvoda).od 1.zastupnik dovodi u vezu principala i kupca koji potpisuju ugovor o kupoprodji.Veća preduzeća imaju i izvoz i uvoz.kada njihov uvoz može poremetiti domaću proizvodnju.juneće i jagnjeće meso) 4Posebni podsticaji CARINE su iznos koji se naplaćuje prilikomu uvoza robe.dažbina 2.To je sistematizovan pregled robe po tarifnim oznakama.Uvot preko toga bio bi ocarinjen po dvostruko većim carinama.a manja ili jedno ili dr.Ostvaruje se na načine: posrednici i komisionari.On reklamira i promoviše proizvode firme za koju radi. predstavljaju kombinaciju specifične i carine po vrednosti Carinske tarife su strikni propisi državnih organa o tretmanu robe koja prelazi državnu granicu.uvoz/izvoz.3Kvote.distributer. Obavljanje spoljno trgovinskih poslova Direktno-Samo preduzeće izvozi za inostranstvo.on ima proviziju(umanjenu) jer je ranije reklamirao i promovisao proizvod.Prohibitivne služe za zabranu uvoza proizvoda koji su propisani.kapital. Metode obračuna carine: 1Carine po vrednosti.Sama firma nastupa u svoje ime na svoj račun.Preduzeće može angažovati klasičnu trgovačku firmu da izvrši prevoz robe. Klasične trgovačke firme.Prefercijalne su minimalne carine.Retorzivne su reakcija na mere druge zemlje koja je uvela dodatna carinska opterećenja na uvoz naše robe. Fiskalne namenjene rastu budžetskih prihoda.Spoljno trgovinska preduzeća ne smeju da uvezu više od 10% ukupno predviđene kvote po regularnim uslovima uvozne carinske stope.5%-2.Diferencijalne služe za diskriminaciju proizvoda iz određenih zemalja tj.

Predstavlja otklanjanje svih prepreka za kretanje svih roba. Komintent-Kupac.a kada se proda vrši se obračun carina .Imamo uvozne i izvozne komisionare. Efekti regionalnih integracija: 1Pozitivni i Negativni. Vrste distribucije.povoljnija nabavka. 1 Funkcionalne.još kasnije Bugarska. 1 Isključive.Hrvatska i Makedonija i Baltičke zemlje. sklopljen ugovor da se ovlasti samo jedan distributer na određenoj teritoriji jedne zemlje.da su sa zaključile sporazum o pridruživanju sa EU 3.ali i industrijskih proizvoda. regionalne ekonomske integracije a ostvaruju se međunarodnim sporazumima država koje pripadaju određenom regionu Regionalno ekonomske integracije Sporazum o prefercijalnoj trgovini.da su zemlje članice STO 2. bolje poznavanje ponude i potencijalnog tržišta.Sam formira cenu. Komisionar-kupac. Konsignaciona prodaja. 2 Institucionalne. Komisionari su trgovački posrednici u užem smislu.Komisionar(konsigator) se obavezuje.Kada su se ta očekivanja pokazala neopravdanim započinje proces intenzivnije saradnje.daju im robu na odloženo i time kreditiraju kupca.delta m. Nepovoljni su za zemlje van itegracija u odnosu na zemlje u integraciji.Slovačka.Poljska.Kasnije su im se pridružile Slovenija. ukoliko je komisionar u stečaju. .To je sporazum po kome za strane ugovorce važe niže carinske stope od onih koje se primenjuju na uvoz.U staroj cefti nije postojao veći interes za širenjem slobodne trgovine jer su se sve članice smatrale da će brzo u EU.Mađarska) postale članice EU napustile su je.Rade u svoje ime al za račun komitenta(nalagodavca).poreza i ostalih dadžbina.komintent može tužiti treće lice da bi nadoknadio potraživanja u robi koju je prodao komisionaru.Prednost je što se roba prodaje po potrebi i ostaje u vlasništvu principala dok se ne proda.Nijedna zemlja se nije htela iznositi riziku da poljoprivredni proizvodi druge zemlje potisnu domaće.Del credere comision= komisionar garantuje komintentu da će treće lice izvršiti obaveze( kupac platiti cenu) i tako ostvaruje veću proviziju. Zemlje članica su se obavezale da međusobno odobravaju uzajamne carinske povlastice pri spoljno trgovinskoj razmeni poljoprivrednih prizvoda.regiona Distributeru ove distribucije je zabranjeno uspostavljanje robnih skladišta i izvoz van teritorije koja je ugovorena 2 Neisključive.pre svega transnacionalne korporacije.Ima pravo na proviziju i kada nije ugovorena-čist trgovački posao.Nakon cene prodaje vrši se carinjenje. CEFTACefta je centralno evropski sporazum o slobodnoj trgovini između zemalja centralne i jugoistočne evrope.Rumunija .naplaćuje robu od kupca.Kupuje proizvode na veliko od izvoznika po jednoj ceni a prodaju ih po drugoj i tako ostvaruju zaradu(razlika u ceni). Potpisuje ugovor sa specijalizovanim spoljno trgovinskim firmama za uvoz/izvoz robe. najniži oblik regionalne integracije. Distributeri.Sve zemlje su imale višak poljoprivrednih proizvoda i plus razne mere za pomoć u poljoprivredi.Konfirmacione kuće su jake kuće koje plaćaju i kupca.dobija proviziju.Dok se roba ne proda tretira se kao da nije uveženena. nosioci ovih integracija su preduzeća. posluju u svoje ime i za svoj račun. INTEGRACIJE Integracije su proces tokom koga više različitih zaokruženih privrednih celina(rasuto stanje) prelazi u prelaze u jednu zaokruženu privrednu celinu(usresređeno stanje).Ugovaranje fiksne cene. njena primena se odnosila samo na nepoljoprivredne proizvode.naknadu troškova i kamatu.Kada su zemlje(Češka. Stara cefta. Uvozni komisionar. Komisionar izvozi robu iz ugovora i ispunjava sve obaveze.Roba je vlasništvo konsignanta.Skraćeno vreme isporuke robe kupcu.To znači da svi partneri eliminišu carine na uvoz sa teritorije drugih partnera.Ovu vrstu integracija objašnjava motivacija preduzeća da posluje globalno. Komisionar izvršava naloge dobrog privrednika. 1. Članice stare cefte:Češka.pored ostalog.Mađarska i Poljska.Slovačka. Uslovi za članstvo.Komisionar ne potpisuje ugovor Izvozni komision Komisionar-Komintent. prodavcu više odgovara ova vrsta jer može imati više distributera.da imaju zaključene bilaterarne sporazume o slobodnoj trgovini sa svakom članicom cefte.Komisiona preduzeća su firme specijalizovane za obavljanje poslova uvoza/izvoza pojedinih ili grupa proizvoda.Skladišta proverava carinska služba jednom mesečno.da robu svog konsignanta čuva na svom konsignacionom skladištu. Distributer može imati i svoju marku proizvoda pr.

Ove zemlje su postale članice cefte potpisivanjem multilateralnog sporazuma o slobodnoj trgovini u jugoistočnoj evropi.Srbija.Hrvatska. .Moldavija.BiH.Crna Gora i UNMIK u ime Kosova.Nova cefta članice:Albanija.Makedonija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->