I

" I
FASI G A10IM

BOGOSLAVOV VENE
--r _ , I
' t'"{S Ie
,/
ZBIRKA
RESENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE
za II rnzred gimnazije
1971 .
,. SAVREMENA ADMINISTRACIJA-
BEOGRAD

Recenzent:
dr RAJKO RALEVIC
IZDANJE:
. SAVREMENA ADMINISTRACIJA.
preduzece
Beograd, Knez MIhailova 6IV
telefoni: 624-096 1 622-369
fab 479
Glavni i odgovornl urednik:
MILUTIN SRDIC
Urednik:
DORDE MILJKOVIC
Tehnick>i urednik:
VUKASIN OGNJENOVIC
Stam "\n> . SRBIJA., Beograd, Mije Kovaeevica 5.
PREDGOVOR
Ova zbirka namenjena je ucenic1ma II razreda gimnazije pri-
rodnomatelT)atickog smera, mada moze koristiti i ucenicima IT
razreda smera, kao ucenicima II razreda ostalih
skola drugog stupnja.
Na pocetku svake glave date su u vidu uvoda skoro sve
nij e definicije, o2nake i teoreme ·bez dokaza. Zadaci su sredeni, kako
po srodnosti, tako i po tezini, tj. ad lakSih, j edno!;tavnijih ka tezim,
kako bi se uceni!kll omogucilo p05tupno ulaZenje u tehniku
reSavanja zadataka. Veliki <broj zadataka je uraden tako kako bi ·se
olaksalo koriScenj-e zhi.rke, dok su skoro za sve zadatke date po-
stavke, uputstva i rezu1tati.
Zbirka za II razred gimnazije .pTedstavlja nastavak moje zbir-
ke za I razred, te su svi simboli i oznake da te na pocetku iprve knj ige,
zadrZani i u ovoj zbirC"i.
Recenzentu ove zbkke dr Rajku Ralevicu zahvaljujem na paz-
ljivom citanju i redigovanju rukopisa. Takode zahvaljlljem Dra-
ganu Bozovicu, studentu Gradevinskog fakulteta u Beogradu koji je
izradio svp. crteZe.
I, najzad, zahvaljujem svojoj 5upruzi NadeZdi Bogoslavov, koja
mi je pomaga·la na sredivanju i .pripremi Tukopisa.
VENE BOGOSLAVOV
m

SADRZAJ
1. Pojam iracionalnog broja
Racionallsanje imenioca
2. Komplek.sni brojevi -
3. Kvadratne funkcije
I GLAVA
II GLAVA
III GLAVA
IV GLAVA
4. Kvadratna s j ednom nepoznatom
5. Znak kvadratnog trlnoma - - - - -
VGLAVA
Strana
J
J
14
20
Z9
57
s jednom nepoznatom koj e se svode na kvadrate 62
6. Bikvadratne jednaWle 62
7. Blnomne - 65
8. Iraclonalne jednaWle 66
VI GLAVA
9. Eksponencljalne tunkclje i - - - -
10. Logaritml. Logaritamske runkclje, jednafine 1 ldentiteti
71
74
v

RESENJA
I GLAVA
1. Pojam iracionalnog broja
Racionalisanje .imenioca
II GLAVA
Strana
89
89
2. Kompleksni brojevi -
---------- 109
III GLAVA
3. Kvadratna funkcija - _ _ _ _ _ _ , _ _ _
IV GLAVA
4. Kvadratna s jednom nepoznatom
5. Znak kvadratnog trinoma - - -
V GLAVA
Jedna&e s jednom nepoznatom koje se svode na kvadratne
jednaNne - - -
6. Bikvadratne
7. Binomne jednal!ine -
8. Iracionalne
VI GLAVA
9. Eksponenoijalne funkcije I jednaHne - - - -
10. Logaritmi, Logarltamske funkclje, i identiteti
Literatura
VI
115
136
166
170
170
173
176
183
195
214
lZ DREVNE ISTORIJE ALGEBRE
Isel!ak iz Ahmesovog papintsa. Ova stara knjiga ruva se sada
u Britanskom muzeju u Londonu.
U 17. veku pre na§e ere egipatskl ave§tenlk AllJnfs je naplsao porn:-
nuti papirus, po ugledu na nekl joA starlji rukopis, u kome je
ugla vnom sva datada§nj a znanja iz geometrtje 1 algebre. Pap\nJ.s sadrti
osamdeset zadataxa iz al gebr e, svaki sa sopstvenlm re!enjem. MDDCi od
lih zadataka au bill .Odredi broj •. 0v1Ik0 je Ilaalo jedan Abm.ov zada-
tak. . Gomlla, njene dye treCine, jedna polovina I tri sidmlne, sabrane
zajedno daju 33. Odrediti gomIlu •. Nekl 9\1 bill OOigJedno 9IIIIlO za zaba-
vu kao na primer . lms 7 kuca u svakoj kul:i >rna po 7 moc..ka, svaka
ubije 7 svakl mI§ pojede po 7 klasova pAenice. Svakl klas
p§enice ce dati 7 hekata zrna. Koliko je !Ita spaseno? Veelna zadataka
ie vezana za svakodnevnl !ivot (za bleb, plvo, hranjenje stoke, ltd.).
VII

ZADACI

I. G L A V A
I. POJAM lRACIONALNOG BROJA
Racionalisanje imenioca.
Obrasci:
1.
2.
L.! !!.. +...!
an. an = an "
!.
an P.. - .!
_ = an n
.J..
an
1 m nI
3. (a-;;) = an
I
I m I
4. (a-;;-) =a
m
", odnosno
lit I "n n "
5. (abc)-;;=a-;;- b-;;- c-;;-,odnosnoVabc=Va·..,fb·Vc;
1 1 1 1 nnn"
iIi a-;;- b-;;- c-;;- = (a' b· c)-;;-, odnosno Va . Vb· Vc = v'abc.
6.
(
a)-'. a ~ 1 (;; Va
b n = b ~ ' odnosno V b = ..:ib ;
. Va ira
odnosno ..:ib = Vb'
I •
- ( )-
.. an a"
ill 2. = b '
b
n
.. fUJ np n
7. y;jio = Vamp , odnosno .y amp = y;jio .
3

1. Dokazati da je v3 iracionalan broj.
2. Dokazati da je broj Vs iracionalan.
3. Dokazati da je broj vT + Vi7 iracionalan.
4. Dokazati da t'2 nije kvadrami iracionalitet*)
5. Dokazati da je n + Vn iracionalan broj, ako n nije kvadrat nekog
cclog broja.
6 Dk
·da·a+b··aI b'ak' Ob O'
• 0 azatl Je -- 1l1ICIOn an rO), 0 .Je a >, > 1
a-b
a
2
+ b2 = 6ab.
Racionalisati imenioce:
v'1O+2Vs
7. v'5 + v'W'
Sv'2-4Vs
8. 2V2-Vs'
10.
13.
14.
4 + 7
v'S - v3 -2Vs-'S=-+-3-v3-;=3'
2 + 3
3+v'7 V7-2
5
2V2+X
15. v'
. 2-x
xv'2=x
v'2 +"
4-v'IT .
2xZ
v'4 xS'
a+2+v'a
2
4 a+2-v'a
2
4
9. v'Q,3 + v'Q,2 .
vo;9 +V0;6
S 2
12. ---
3-Vs
1..18,) + -'----;===
a+2-;-v'a
2
4 a+2+v'a
2
4'
4
2-v3
7 . : c . . _ ~
'.I
2
+
v3
v3-V2 + 2+v3
v3+V2 2-v'3
.) Kvadratni iraciona1itet jc izraz oblika p + qv'T.
, 18.
1 -.- 1Iv'3' 24
~
xS x ,,8+ - -
x ~ V fX8 sv'3-s v3 .
Racionalisati imenioce:
2
IS
23. . ~ .
v'5- v' 3 + vS
or 3 + v' S- V2'
?,4. Neka Sll a, b, m tri pozitivna broja, i da je a > b. Uporedi brojeve
A =Va+m-Va
B =v'b + m-v'b
1 ) 1 ( 1 )-1
(1 + 2+v'3 - + 1+ 2-v'3
I
26. Pokazati da je R = [(A + A -I) - (B + B-I)f 2 racionalan broj za
/
2- v3
A = -2 -+-v'3 ' 3=-
27. Odrediti vrednost izraza
[(It + 1) -1 + (B + I) _,jf za A = (2 + V3)-I, B = (2-v'3)-1.
. A + B
28. Odrediti vrednost lZraza A _ B
zaA = . 17 . r.
v5 - v3
5

I
29.
-I -1 - 2
Odrediti vrednost izraza (Al + B2)
zaA=3+VS B_3-Vs
2 ' - 2
30:' Izracimati 2 -lA -2 (B _ A), za A = V3
Vs+ V:3' B = vs- V:3
31. Izraeunati vrednost izraza A -I - !.! A za
12 '
- 1 -1
A = (I - 0,5 . 3
2
)
Uprostiti izraze :
32.
33. + 1_ + I
V2 1 + _1_
V2
35. 3+ I
V2 1 _ _ 1_
v'2
1- I
I
1- V2
(
15 4 12) -
36. \16+1 + v'6-2 - 3-v'6 (V6 + II ).
' 37.
(
I + 2 ) I
V:3 - v'2 VB + VI2 - v'3
Izracunati vrednost izraza
3
38
(
xV; - 1 V'-- a--Y"''''2 =b=g
. + za X = a
VI-xfl xV; 2a '
6
Uprostiti izraze:
(
I-n)

-I 0 <n < I.
V 4_::2+ 4n2 r:
ako je 0 < n < I .
---;=---
V
(J + a) {I I + a. V V3 ,a> O.
3a 9 + 18a -' + 9a -
2
\ 42
a (Va + Vb) -' + b (Va +
2bVa 2a Vb
- , a > 0, b > O.
2ab • + 2ab
tI.:) (Va + Vx
- Va+x
a > 0, x > O.
. x
1+ --===
I ( x2 ) a Vx2 + a
(44: - V x2 + a + + - . • .
2 v x2 + a 2 x +vx-+a
'45""] [(a + ,'r,h) : ex + {laxz) - I _ 6
{l a- ?'x ?'X
r r(Va + ;) ,]-3
(Va + l)3-aVa + 2
7

x> 0, y >O.
([-) aa++V; -1_ rJ ' a > 0, b > O.
b
1
@ [(:1::)'+,] · u:!::r +'(:+: -
a*±l.
Uprostiti brojne izraze:
A=v'C-./3-3)2+v'CI2+6V3iB=V 1- _
C2-v's)2
-v .
5 Dat je niz brojeva x" definisan sa
0+ x,,-l
x" - a Xl = l.
- 1- 0· x,,-1 '
Pokazati da je ovaj niz periodiOOl.
8
v '\
/ 56. ) Izracunati vrednost izraza
V3
za X=-
4
Izracunati vrednost izraza:
57. y= (x-:-I)V3 za a)x = 2+V3; b)x=2-VT
Vx' -x + 1
58.
59.
Uprostiti izraze:
60.
Izracunati brojnu vrednost rezultata za a = I;
1
b= - sa
2
taenoUu od 0,0 I.
® :(I+V:+!)·
@ Vx+VY-I + Vx-vy . ( Vy + Vy )
_/ x+vXY 2Vxy x-v'XY x+-VxY·
83
(9
(
a +v'a' - b'
a-v'a'-b2
a-vaZ-b2J : 4avat=b'
a + v' a' - b2 b'
9

65.
66.
67.
68.
(
2 3 15 )
v'3-1 + v'3- 2 + 3- v'3 . (v'3 + 5)-1.
Izracunati vrednost izraza :
1 1
xy _ (x2 _1)2(y2 1)2
za x = 2-
1
(a + a-I)
xy + (x2 -I) 2 (y2 _ 1)2 (a ;;;' I , b ;;;' I ).
Y = 2 - 1 (b + b-
1
)
(
v';;+X - v';;;=;:vx=n) -2 -
v' m+xv'x+n + v'm x v'x n zax =v'mn, lII > n> O.
1 1
(a + bx) 2 + (a - bX) 2 2alll
1 1 ' za x = , 11111 < I.
(a + bx)2 - (a - bx)2 b (l + m
2
)
,
za x = } _m
2
+ nJ 2 ;
'- 2mn
(a > 0), (n > III > 0).
70. I zracunati vrednost y za x = V m - v' m
2
- 4
2m '
ak
. x v' 1 - x
2
o Je y = + - =------.:.=-
v' 1- x
2
x
71. Izracunati vrednost izraza

I )
Vx+l
za
a
2
+ b2
x = , a > 0, b > O.
2ab
72. I
x . d . x + v'x
2
I
zra"unatl vre nost Izraza za x = 2 - I (a + a-I)
x -,l x2 -1
gde je a realno razlicito od nule.
10
1 1 1 I
73. Uprostiti izraz A = (a + x
2
) - Z + (a - x') - '2, gde je
x = 4 (a - J). Posmatrati slucajeve :
J < a < 2 i a> 2.
7A:J Izracunati
p v' 5' + 1
(x + X- I) : (x - X-I) za x =
v'5 -I
7s} Dokazati identi tet (Lagrwev identitet)
Va ± v'b = V a + V;=b ±
(a > 0, b > 0, b < a
2
) .
KoristeCi Lagranzev identitet, uprostiti i izracunati sa tllcnoM:u
do 0,0 I izraze:
.a) v' II + 4 V7; b) v' 2 + v"3; c) V 5 - v"'2T;
d) ( 7 + 4v' 3; e) v' 31 + 12 v'3.
......
77. ) Dokazati da je vrednost izraza
. 2 + , /3 2-v'3
A = + iracionalan broj
v'2 +,/ 2 +v' 3 v' 2-,/2 - v' 3
Uprostiti izraz
78. v' x + 2vx=-i + ]I x - 2 -Vx'=\, ako je x 2.
0 '. Izraz Vn 1 Vn+l predstaviti kao razliku dva rcdu-
( l' ), (n + I) n + n n + 1
kovana razlomka. Primenom ovog rezultata izracunati sumu :
s
1 1 1
2 v' 1 + 1'/2 + 3 v'2 + 2v' 3 + .. . + l OOv'9+99v100"
J 3 _ 3 _ J
80. Pokazati da je '/ ax' + /ry2 + cr = v' a + v' b +:;c, ako je
1 1 1
axS = by = cz3 i - + - + - = I.
x y z
11

b" =(1 + _1 )"_ (1 __ 1 )"
V2 V2 '
Dokazati da je
a,n- n
11m +" = 11m an ---
2
n
b
b
m
-
n
m+"= "", ,,,, +--.
2"
82. Izrafunati vrednost izraza
1 1
( I - ax) (I + ax)-l (I + bx) 2" (I - bx)- 2" za
(0 < a < b < 2a).
Dokazati da je
83. (4 + VIS) (VIO - V6) . (v' 4 - V15) = 2
84. v' 3 - V5· (3 + VS) (VIO - v i) = 8.
3
85. v' 26 + 15V3· (2 - V3) = I
7 - 4V3 = 2 - V3.

86.
3
Y"'-:'-+-5 v-'=2 • (v'2 - I )
=1
"V4 + 2V3 - v 3
v'x-2vi
88. A = -;=== ;===
y x2 - 4xv2 + 8
12
89.1 Dokazati identitet (2x > y > x > 0)
1- y2x ;Y,Vl + V2x;Y = I
I+V
2X
Y Y .
' Y x Y
l .
90. / Izracunati vrednost izraza
3 3
Y = x3 + 12x, za x = v' 4(V5 + I) - Y""4-(V5-= 5- 1-).
9;' I zraeunati vrednost izraza
Y = x3 + ax + b, ako je
3
x =
+Vb
2
+ W + b2 +w .
2 4 27 . 2 4 27
92:\
) A2+B
y = x3 - 3x - 2
A2
_
B
za
Izraeunati vrednost izraza
3 3 _---,_
X = V A + VB +V A- VB.
A- v B . A +VB
13

II. GLAVA
2. KOMPLEKSNI BROJEVI
Oznaka, obrasci i definicije u vezi sa kompleksnim brojevima.
l. Definicija : 1'2 *L - l.
2. Opsti oblik kompleksnog broja Z = a + ib.
Konjugovano kompJeksni broj za Z je :;; = a - ib.
3. p = Izl = Va
2
+ b
2
- moduJ kompleksnog broja
4. Definicija: Aritmeticke operacije sa kompleksnim brojevima
definisane su ovako:
Jednakost: a + bi = e + di ~ a = e /\ b = e.
Sabiranje: (a + bi) + (e + di) = a + e + (b + d) i
Mnozenje: (a + bi)· (e + dl) = (ae - bd) + (be + ad) i.
Oduzirnanje: Razlika kompleks nih brojeva Zl i Z 2,
(Zl - Z2) je kompleksni broj Z takav da je Zl = Z2 + z.
Deljenje: Podeliti kompleksni broj Zl, kompleksnirn bro-
jem Z 2 (Z2 =F 0) znaci naCi kompleksni broj Z takav da je
Zl = Z2' Z.
93. Izracunati
14
a) V-36- V 16-v 64+V-49;
b)V 18-v=50+v=72-v-98;
c) V a
2
- V - a
2
+ 2ab - b
2
+ V b
2

I
94. NaCi zbir cfatih kompleksnih brojeva
a) (3 + 2;) + (5-8i) ;
b) (-3-4i) + (8 + 21);
c) (8 + 4i) + (7 - 2i) + (- 6 + i ) ;
d) (1,8 + i) + (2,4 - 3i) + ( I + 2,41)
95. Naci razliku datih kompleksnih brojeva
a) (7 + 9i) - (- 8 + 31) ; b) (4 - 51) - (- 7 + 91);
Izvrsi naznacene operacije:
96. a) (7 + 31) - (2 + 81) + (9 - 12.);
b)
(
I 2.) ( 2 I.) (I I.)
3 + 51 + - 3 + 4
1
~ 5 - 2'1 ;
c) ( 5x - 2YI) + (3x + 5yt) - (x + y;) + 2x;
97. @ - 5 + 2i) (3 + 2i), b) (- 7 + 2i) (6 + 3i) ;
c) (V3 + i..i2) (V3- iV2' ) ; d) (Va + iVb) (Va - i Vb)
)
2 + 3i
98. a ;
2-3i
b) 5-2i
I-i
/a)} J - 3i i
99. d 1 + i - 2 + i;
100. Dat je kompleksni broj z .
. 3 + i 3-2i 2 - i
a) Z = ; b) Z = --+ --
(2 - i )2 2 + i 3 + i
Odrediti Re Izl; Jm Izi
101. Pokazati da su Zl = 2 + 3i i Z2 = - 2 + i. nule funkcije
! (z) = Z2 - 4iz - 7 - 4i.
102. Izracunati vrednost izraza:
a) Z - Z ako je Z = 1 + i;
1 + zz
-
Z + Z i-I
b) ako je z = - - .
2z + 3 2
15

103. Izracunati:
I + i l-i + :24
l- i+ l + i '
104. Dokazati da je
(
- 1 + iv'3)3 _
2 - .1.
1 05. naznacene operacije
2 + i 2-i
a) 2 - i + 2 + i;
1 + 3i (-4 +i) (-4-.)
d (- 1 + i)2 + I + i .
106. Ako jef (z) = 2 + Z + 3z
2
, izracunatif (z) i fez) za z = 3 + 2i
( 107. Izracunati:
a) y = z2 + 2z - 3 za z = 2 ± ;;
b) y = 2Z2 + z - 1 za z = 3 ± 5i.
108. Neka su Z l i Z2 dva kompleksna broja.
Dokazati: IZl + z21
2
+ IZ1 - z21
2
= 2 IIzl 12 + I
Z
2j2J.
109:-} Izracunati:
CJ (I+I)3
(2 - 31)2 2 +; 3 +.
110. ' Odrediti module kompleksnib brojeva
®
_ (2 + ;)2. Ibn.) = V3 + ; .
) Z - 3 _ 4;' 6 - 8; ,
,
2;
c) Z = 1 + iv'3 .
111.
Odrediti kompleksni broj z = x + iy tako da budu zadovoljene
relacije:
a)
Jm Iz . Zl\ = - 1 ako je Zl = 3 + 2i i Z2 = 2 + i.
16
112. Dat je ko mpleksni broj Zt = 2 + i.
a) Odrediti kompleksni broj Z = x + iy tako da je
{
Z}. 3
Re Z I = - 5 a Jm Iz . Zl\ \ I ;
b) Odrediti kompleksni broj Z = x + iy tako da je
Jm{3..- } = _ 2. a Relz·zl\= 1.
ZI '>4:';-
Y ,," r/ /r'/'
U3. *) Pokazati da je _ (.. "
,
VI + iV3 + VI-i,,'3 = v6.
Dokazati da je:
114.
(
-I +iV3)3 (-I-iV3)3 =
2 + 2 2.
115.
(
-I + IV))" (-I-iv'3)4
i + 2 = -1.
116. {' + + e -;'V;7 = I.
117. Uprostiti izraz
118. Izracunati:
a) ,'25 + (_ i)50 + i62 + ,'83;
b) ,'20 + i30 + i40 + i50 + i60 + i70;
!(;))( - i)6' _ i
102
+ i - 112 + i20I;
d) i -256 + i602 + i408
119. Odredi realni i imaginami dec broja
(
I + i)" d' . db'
Z = 1-i g e )e n pruo an rOJ
- --
It) LajboicovB jednakost. La;bnic je matematiw 18. v.
2
17

,....--, (I + I)n
120. Izraeunati ( I _ I)n-2 ' ako je n prirodan broj.
121. Pokazati da je (I + ,)4 - ( I - i)4 realan broj.
122. NaCi x i y iz jednacine
(3i - 8) x + (2i - 5) y = i
gde su ~ i y realni brojevi
123. NaCi x i y iz jednacina:
a) 3x + xi - 2y = 12 - yi - i;
b) 5x - 3yi + 2i = 6 - xi - y;
c ~ x + yi - 2 = 4xi + 3y + 3i;
d) (x ,+ iy) (3 - 7i) = 2 + 4i;
e) (x + iy) (2 + I) = 1 + 3i,
gde su x i y realni brojevi.
(x -4) +(y -l)i = 2 _5i.
124. · I + i
125. NaCi kompleksni broj Z iz uslova :
@ (2 + ,) Z + 2z - 3 = 4 + 6i,
" b) 2z (3 - 5i) + z - 1 = - 30 - 65i.
/
126. NaCi kompleksni broj z iz uslova:
(z + t) ( I + 2i) + ( I + zi) (3 - 4i) = 1 + 7i.
Rastaviti na kompleksne cinioce sledece binome:
127. a) Xl + 1; b)' x
2
+ 81; c) 4x
2
+ 49.
128. a) a
2
+ b
2
; b) a
2
+ 36b
2
; c) 16a
2
+ 25b
2

129. a) a + b; b) a + I.
130. Dat je kompleksan broj Zl = 2 - 3i.
a) Sastaviti broj z = x + iy tako da bude
Re[z·zll = 18 i Jm{:l} =-H- J
b) Gi"aficki odrediti brojeve z + Zl i Z - z,
c) Odrediti moduo broja z.
18
. -I ± iV3
131. Ako Je a. = 2 ' pokazati da je
I )
a.
2
+ a. + I = 0 i a.
3
= I, zatim odredi realni i imaginarni deo
kompleksnog broja
aa.
2
+ ba.
Z = .
a + ba.
2
1321 Pokazati da je
/ (I + 1)6_(1 - i)6 . . .
Z = (I + i)6 . (I _ 1)6 unagmaran broJ.
133. Dokazati da je
a) (I + t)4k realan broj;
0 - ~ . ...
b) (I + i)4k+2 imaginaran broj ako je k prirodan.

19

20
III GLAVA
3. KVADRA TNE FUNKCIJE
Izraz oblika ax
2
+ bx + c za a =1= ° naziva se polinom funkcija
drugog stepena sa jednoru promenljivom, gde su a, b, c konstante,
a x nezavisno promenljiva (argument), ovaj oblik se cesto naziva
i oblik kvadratne funkcije.
Za a =1= 0, b = c = 0, navedeni polinom svodi se na ax
2
.
Za a =1= 0, c =1= 0, b = ° isti polinom svodi se na ax
2
+ c.
Za a =1= 0, b =1= 0, c = ° isti polinom svodi se na ax
2
+ bx.
Polinomi: ax
2
, ax
2
+ c i ax
2
+ bx su nepotpuni oblici kvadratnog
polinoma.
K vadratni trinom transformisan u obliku
y = ax2 + bx + c = a x + - + ---
(
b)2 4ac -b
2
2a 4a
" naz iva se kanonicki oblik kvadratnog trinoma.
Prethodni izraz krace se
y = a (x - 0<)2 +
. b .
gde Je 0< = - - I
2a
4ac-b
2

4a
Tacka T je teme parabole. koja interpretira grafik posma-
tranog trinoma u Dekartovoj ravni XOY.
134. Date su funkcije: 1° : y = x
2
; y = 2x2; y = ....!.. x2 i:
2
2°: y = - x2;y = - 2x
2
; y = x
2
.
2
a) Konstruisati grafik ovih funkcija u istom koordinantnom
sistemu XOY
b) PomoCu dobijenog grafika odrediti tok opadanje,
znak, nule i ekstremne vrednosti) darih funkcija.
c) U zavisnosti znaka i promene koeficijenta, a se more reCi
za grafik datih funkcija.
135 D
. fi k" I . 2
• ata Je un cIJa y = - x- - :
2
a) Konstruisati grafik ove funkcije
b) Pomocu grafika odrediti tok date funkcije.
136. Data je funkcija y = - x2 + 1:
4
a) Konstruisati grafik ove funkcije,
b) PomoCu grafika odrediti tok date funkcije.
137. Date su funkcije:
a) y = - xl! + 9;
1
b )y=-x
2
-3;
3
c) y = 2x2 + 1;
d) y = - x
2
- 1; e) y = x2 - 4; f) y = -1 xl! + 2.
Konstruisati grafik datih funkcija i odrediti njihove promene
za x E (- 00, + 00).
138. Konstruisati grafik funkcije y = Ixl! - 11 i ispirati njene promene
kad se nezavisno promenljiva x menja od - 00 do + 00.
21

139. Konstruisati grafik funkcije y = 14 - x
2
1 i ispitati njen tok kod
x E (- 00, + 00).
Date su funkcije (u zadacima od 140-144). Konstruisati njihove
grafike u Istom koordinatnom sistemu i ispitati promene za
svako x:
140. a) y = x2 - 4x + 4;
141. a) y = x
2
- 6x + 9
1
142. a) y = 3(X-I)2;
143. a) y = 2x
2
- 8x + 8;
144. a) y = _ +.! x _ 8
3 · 3 3
145.
Svedi na kanonican oblik, zatim
sledecih funkcij a :
1
a)y= - - x
2
+2x;
2
x
2
3
146. a) y = - + x - - .
22'
c) y -
x
2
+ 3x + 8.
2
1 1
147. a) y = - x
2
+ 2x + 1-;
2 2
( = + x2 + 2x + 4.
b) y =
b) y = -x
2
+ 6x-9.
1
b)y = - - (x- I )2.
3
b) y = - 2x
2
- 8x - 8.
"\ 2 8 8
b) y = - x
2
+ - X + - .
3 3 3
konstruisi grafik i odredi tok
b)
1
= - x2 + 2x.
2
b) y = - 2x
2
+ 4x + 6;
1
b) y = - - x
2
+ 2x-4·
3 '
148. Konstruisati grafiR i ispitati promene funkcije
a) y = Ix-x
2
1- x; b) y = x-Ix + x21;
149. a) y = x2 - Ixl;
- "...---.,..
150. y,= 1x2 - 11 - 1.
22
Q3lx2 - 3x + 21;
151. Konstruisat i grafik funkcije y = - x2 + 6 Ixl - 5 i ispitati njene
promene kad se x meDja od - 00 do + to.
152. Nacrtati grafik funkcije y = 2x
2
- 4 Ixl - 6 i ispitati Djen tok.
153. a) y = - lx
2
- xl + 2; b) y = - x2 + 3 Ixl + 4.
154. Data je tunkcija y = ax2 + 2x + c. Odrediti vrednost parametra
a i c tako da funkcija ima nulu - 2, a njen grafik prolazi kroz
tatku M (3,5), zatim nacrtati grafik dobijene funkcije i prou-
oti njeD tok.
/ 1
155. Data je funkcija f (x) = ax2 + bx + c.
Odrediti koeficijeme a, b i c tako da funkcija ima nulu 3, ekstremnu
vrednost za x = 1 i da je f (2) = - 3, zatim nacnati grafik
dobijene funkcije ,i ispitati njene promene.
je funkcija f (x) = ax2 + bx + c. Odred.iti koeficijeme
"7' i c tako da je
f (2) = 0, f (3) = - 7 i f ( - 2) = 8, zatim ispitati promene
dobijene funkcije.
( 13ata je funkcija f (x) = ax2 + dx + c.
Adrediti vrednosti parametara a, q i c tako da grafik funkcije
prolazi krot tatke A (5, 0), B (4, - 3) i da je f (6) = 5, zatim
is pitati tok i skicirati grafik funkcije.
158. Data je funkcija y = x2 + px + q, odrediti vrednost parametara
piqtakoda:
a) grafik funkcije sete apscisu osu u tatki A (- 1,0), a ordinaru
osu u tatki B (0,3)
b) grafik funkcije dodiruje apscisu osu u talli T (4,0)
c) funkcija ima minimum - 4 za x = 1.
159. Odrediti vrednost parametra p i q funkcije
y=-x2+px + qtakoda
a) grafik funkcije sete apscisu osu u tatkama A (l,0) i B (3,0);
b) Grafik tunkcije dodiruje apscisu osu u tatki C (3,0)
c) Data funkcija irna maksimalnu vrednost 3 za x = 2.
23

160. U funkciji y = (m + 2) x
2
+ ( I - m) x + m, odrediti vrednost
parametra m, tako da za + 2 funkcija ima maksimainu vrednost.
Za dobijene vrednosti parametra nacrtati grafik i ispitati tok fun-
kcije.
161. U funkcijiy = (m - I) x
2
+ (m - 4) x - (11'1 + I), odrediti para-
metar m tako da funkcija postiZe najmanju vrednost za x = I.
Zatim za dobijenu vrednost parametra konstruisati grafik i ispitati
promene funkcije.
162. U funkciji f(x) = (I + k) x
2
- (4 + k) x + 8
Odrediti parametar k tako da je f (3) = - 7. Za nadenu vrednost
/ parametra konstruisi grafik i ispitaj tok funkcij e
M U funkciji y = (p - I) x
2
- (p + 4) x + p + 3, odrediti para-
7"\ metar p tako da funkcija ima nulu 5. Za nadenu vrednost para-
metra p nacrtaj grafik i ispitaj tok funkcij e.
164. Data je funkcija f (x) = (4 - A) x
2
+ (5 + ),) x - 3 (A + I).
Odrediti parametar A t ako da grafik funkci je prolazi kroz tacku
M (3,5), zatim skicirati grafik i ispitati njen t ok.
165. Data j ~ funkcij a y = ax
2
- 2x - 5-.
Odrediti parametar a tako da funkcija postiZe maksimalnu vred-
nost - 2. Za nadenu vrednost ispitati tok i skicirati grafik funkcije.
166. U funkciji y = ~ x
2
- 4x + e, odrediti vrednost parametra e,
2
tako da funkcija postiZe minimum - 8.
167. U funkciji y = x
2
+ px + q odrediti parametre p q tako da
a) Funkcija ima nule - 2 i 3.
b) Funkcija ima najmanju vrednost - 1 za x = 2.
168. U funkciji y = ).x
2
- (21. + I) x + 2 (A + I)
Odrediti A tako da funkcija ima ekstremnu vrednost za x = 2
Za nadenu vrednost parametra ispitati tok i konstruisati grafik
funkcije.
169. Dokazati· da se kvadratni trinom y = ax
2
+ bx + e moze pred-
staviti kao kvadrat binom ako i same ako je b
2
- 4ae = O.
170. Ako je f (x) = ax
2
+ bx + e. Pokazati da je
f(x + 3)-3f(x + 2) + 3f(x + 1) - f(x)=O.
24
171. Data jef (x) = xL x + I ; izraamati f (0), f ( I), f (- I),f (a + I)
.r>-<"'",
i f ( ~ ) .
Ako je f (x + I) = x
2
- 3x + 2, obrazovati funkciju f (x).
Ako je f (x + a) = x' + x + 2, odrediti funkciju f (x - a).
174. Data je funkcij a f (x) = x
2
- 6x + 6.
Pokazati da su 3 + v3 i 3 - V3 nule funkcije.
175 P k
. d . vb ul f k"
• 0 azan a Je x = . I n a un ClJe
I- vb
I - b . 1-
f (x) = vb x
2
- 2x +vb,
za b > 0
,?(', Data je funkcija
a -b . r.
y = vb x
2
- 2ax + a v b
Pokazati da su
x =
y;;b nule.
va+vb
funkcije za a > 0 i b > O.
177. Komad lice dug 40 11'1 treba podeliti na cetiri dela, tako da se od
tih delova sastavi pravougaonik maksimalne poVliine. Kako treba
podeliti taj komad zice?
178. Dui: a podeliti na dye dui:i tako da suma trostrukog kvadrata
prve dui:i i dvostrukog kvadrata druge dui:i bude minimalna.
179. Razloziti broj J 8 na dva sabirka tako da suma kvadrata tih sabi-
raka bude minimalna.
180. Odrediti stranicu najmanjeg k-vadrata, koji se moZe upisati u
dati kvadrat stranice 6 em.
181. Komad l ice duZine 56 em. treba podeliti na dva deJa, od jednog
dela napraviti kvadrat, od drugog pravougaonik, Cija je osnovica
tri puta veta od visine. Gde treba preseei f icu da bi zbir povrSina,
tako nastal ih figura bio najmanji?
25

182. Uglovi na veeoj osnovici trapeza su po 60°, njegov'obim iznosi
200 em. Kolika mora biti tfSnovica trapeza da bi njegova povrsina
bila maksimalna?
183. U . pravouglom trouglu cije su katete a i b upisan je pravougaonik
maksimalne povrsine, tako da se jedno teme pravougaonika
poklaR8 sa temenom pravog ugla t raougla, a ostala tri leze na
stranama trougla. Odrediti dimenzije i povrsinu pravougaonika.
184. U trouglu osnovice a i visine h upisati pravougaonik maksimalne
povrsine, tako da mu dva temena leze na osnovici trougla, a druga
dva na drugim dvema stranama. Izracunati dimenzije i povrsinu
pravougaonika.
185. U polukruZnici preenika 10 em. upisati trapez kome je duZa osnova
preCnik, a da mu obim ima maksimalnu vrednost.
U kvadrat strane a cm upisan je pravougaonik maksimalne
- povrsine, cij e su strane paraleJne sa dijagonalama kvadrata. Ko-
like su dimenzije pravougaonika?
187) Obe katete jednog pravouglog trougla iznose a em. Kako treba
izabrati katete _ da bi hipotenuza bila minimalna?
Odrediti najmanju vrednost izraza .!. +.!. ako sn x i y pozitivni
x y
realni brojevi takvi da je x + y = 5. (Takmicenje II stupnja iz
matematicke skole 1968-69 g.)
18..( Neka je M proizvoljna tacka date duZi AB = a. Nad AM = x
'\. konstruisan je kvadrat AMCD, pa je nad duii BC opet kon-
struisan kvadrat BEFC. Odredi polozaj Tacke M tako da povrsina
sestougla ABEFCD bude sto manja.
190. U {;; ABC poznate su dve strane Be = a, A C = b i visi na
CD=h.
a) Na datoj visini odrediti tacku M tako da zbir ':vadrata njenih
rastojanja od temena trougla ima najmanju mogucu vrednost.
b) Ako je dati trougao jednakostranican izraziti velicinu dobijenog
minimuma pomoeu strane a trougla.
191. NaCi maksimalnu vrednost funkcije y = (a + x) (b - x)
192. NaCi najmanju vrednost funkcije y = (x - a)2 + (x - b)2 +
+ (x -C)2
26
193. Data su dva trinoma
x
2
- (a + b) x + ab i x
2
- (a - b) x - abo
Dokazati:
a) Da je zbir njihovih najmanjih vrednosti
2
b) Da. je z?ir vrednosti od x u oba trinoma za koje oni dobijaju
naJmanJu vrednost a.
194. Dat je skup paraoola y = (m - I ) x
2
+ 2mx + 4
(m je realan broi)
195.
a) Pokazati da sve parabole datog skupa prolaze kroz d, e fiksnc
Tacke A i B i odrediti te Tacke.
b) Odrediti onu parabolu datog skupa koja dodiruje x-osu i
parabolu Cije je teme tacka B (B ne lezi na x-osu).
Dat je skup parabola y = .-.:2 - (k + I) x + k
(k realan broi)
a) Odrediti geometrijsko mesto temena datih parabola kada se
k menja.
b) Odrediti fiksnu tacku kroz koju prolaze sve date parabole.
c) Graficki predstaviti parabole iz datog skupa za razne vrcdnosti k.
at jc skup parabola y = ax2 - 2x + I (a rcalun broi)
a) Odrediti geometrijsko mesto temena datih parabola kada se
a menja.
b) Odrediti fiksnu tacku kroz koju prolaze sve date parabole.
c) Graficki predstaviti iz datog skupa za razne vrednostia·
Date su funkcije:
y=X
2
-l/IX + III- 1
y = x
2
-2x + Ill,
a) Odrediri parametar III tako da ekstremne vrednosti o,'m
funkcija budu jednakc;
b) Za nadenu vrednost paramctra III rcliti algebarski i graficki
sis tern nejednacina:
>..2- mx + m -1 <0
x2-2x + m > O.
27

198. Data je funkcija: x
2
- 2kx - I + 2k2 - Y = O. Gde je k realan
pararnetar.
a) NaCi geometrij'sko mesto minimuma funkcije kad se k menja.
b) Na osnovu tog geometrijskog mesta ispitati prirodu nula
date funkcije.
199. Odrediti najmanju vrednost polinoma
f (x, y) = x2 - 2xy + 6y2 - 12x + 2y + 45.
200. Odrediti maksimalnu vrednost polinoma
f(x,y) = -x
2
+ 2xy-4y2 + 2x + 10y- 3.
201. Dokazati da je funkcija
28
f(x,y) = x
2
- 2xy + 3y2 - 2x - lOy + 20
pozitivna za svako x i y .
IV GLAVA
4. KVADRATNA .JEDNACINA S JEDNOM NEPOZNATOM
Jednai!ine oblika
=2 + bx + c = 0, za a * 0
(I )
Naziva se potpuna kvadratna jednacina s jednom nepoznatom.
Ako su koeficijenti b ill c jednaki nuli, jednaCina postaje
nepotpuna kvadratna jednaCina i tada mogu nastupiti sledeCi
slucajevi: '.
1
0
Ako je nezavisni clan c jednak nuli jednacina (I ) se svodi na
ax2 + bx = 0
J ednacina (2) ima dva reSenja i to
O
. b
Xl = 1 Xz = --.
a
(2)
Jedno reSenje je uvek jednako nuli; ako je i b = 0, jednacina
(2) postaje ax
2
= 0, tada su oba reSenja jednaka nuJi .
2
0
Ako je b = 0, a c * 0 tada jednacina (1) ima oblik
ax2 + c = O.
(3)
J ednaCina (3) ima dva reSenj a i to
lfC· liC
Xl = V - -;; 1 X3 = - V - a .
29

Ova reSenj a su realna ako je - ..::... pozitivno, a imaginarna
a
ak
. c .
'0 Je - - negatlvno.
a
Potp'una kvaqratna jednacina (i) ima dva korena i to
-b +V b
2
-4ac
Xl = --'--;;-----
2a
-b-V b
2
-4ac
X2 = - -- - ;;--- -
2a
Priroda rclenja potpune kvadrame jednacine zavisi od pot-
korene velicine (diskriminante)
D = b
2
- 4ac i mogu nastupiti ovi siueajevi:
1° b
2
- 4ac > 0, reSenj a su reaina i r azlicita.
2°' b
2
- 4ac = 0, reSenja su realna i jednaka.
3° b
2
- 4ac < 0, reSenj a su _ konjugovano - kompieksna
Obrasci za r eSavanje potpune kvadrame jednacine:
J ednacina (1) se r eSava obrascem
(A)
Ako jednacina (1 ) ima oblik ar + 2kx + c = 0, tj . linearni
. koeficijenat je paran broj, koristi se obrazac
za a = I obrazac (B) ima oblik
Xl !2 = -k ± V k2-C
Veze*) izmedu reSenja i koeficijenta jednacine
(B)
(C)
.) Obrasci koji predstavljaju vezu izmcdu resenja i koeficijenata kvadratne jcd-
naCine poznati Sll pod imenom Vietovi obrasci po imenu velikog francuskog
matematitar. Fransoi Vietee (1540-1603). Viet je jedan od simbo-
aJgebre.
30
ax
2
+ bx + c = 0
b
Xl + X2 = - -
a
(1)
Zbir rclenja jednak je koliCniku koeficijenata Jinearnog Clana
sa promenj enim znakom i koefi cijenta kvadratnog Clana.
c
Xl ' X2 = -
a
(2)
Proizvod rclenja jednak je koliCniku slobodnog clana i koeficijenta
kvadratnog clana.
ReSiti jednaCine :
7
202. a) 4x
2
- 2 - = 0;
9
2 5 2
b) 1- - - r= I
3 36 5
c) 0,04x
2
- 0,7225 = O.
203. a) k
2
x
2
- a
2
+ 2ab - b
2
= 0; b) x(x + a) = a(x + a);
c) y2 _
m
2 = 2(y + k)(y - k) - m2.
3 2 I
a) - r - i - x = - r + X;
4 3 3
204.
b) (X - 2)2 + (2x + 3)2 = 13 - 4x;
c) (2x - 15) (2x - 7) - (x - 36) (x - 8) + 36 = O .
205. a) a
2
r + bx = b
2
x + ax; b) ,nXl- - m2x = nXl- - n
2
x ;
c) (y - m)2 + (y + n)2 = m
2
+ n
2
.
206. a) (x - a)2 - 2x (x - a) + a
2
= 0;
b) m
2
(Z2 - 25) = n
2
(a
2
- 25);
(0) (x + a) : (x - b) = (b + x) : (a- x).
a) (m + 2y)(m- 2y) = 5 (2k-y)(2k + y)+m";
b) (a - x) (b + x) + ( 1 - ax) (I + bx) = ab (1 - r).
31

208. a)
x + 4 x - 4 1
--+-=3 .
x - 4 x + 4 3'
b) 34 + 2x + I = 2x - I.
4x2 - I I - 2x 2x + I'
c) 5 - x + 5 + x = 100 .
x + 5 5- x 25- x2 '
x + 2 + x - 2 I
-:.; -- -- = 2 -
x -2 x + 2 6
209.
3x
2
- I 2x + I
x
2
- 2
I
+
+ -
2 3
4
3
g
(2x + 3)2
(3x-2)2

3
5
5
2U.
X
-
I
+_
I
x
2= 3 (x-l ) x + 11
3 2 8 24
212. I + 2x + x2 = (I + 2x + p2 .
p2 p'l
mJ
2a
+
b
+
y
y-2a + b
y+2a-b 2a + b-y
214.
b+x b-x
(a
2
- b
2
) x
2
- - - --
a-x
a + x a
2
-x
2
215.
x
2
_a2
2a
2
+ 2b
2
b
2
-x
2
+ 2.
-
hZ ab a
2
217.
2x-1 x-20
x2 + 2x-3 x2-2x-15
£s) _ 1_ + _ I _ + _ I _ + _ I _ = O.
x+1 x+2 x-I x-2
G;) Data je jednacina ax
2
- 2bx = O. Koja relacija postoji izmedu
/ koeficijenata a i b, ako je jedno reSenje ove jednacine 4?
32
220. Za koje vrednosti para metra A u jednacini
x
2
- 5 (A2 - 4)lf- 2A + 3 = O.
a) koreni su suprotni;
b) jedan koren je jednak nuli i resiti je u oba slueaja.
221. Za koju vrednost parametra A jednacina
(12 - 3A) x
2
-17A + 3 = 0
ima jedan koren - 4?
Data je jednacina (2a - I) x2 - 15b + 25 = O.
Koja relacija postoji izmedu koeficijenata a i b, ako je jedno
rdenje jednacine - 5?
223. Odrediti tri broja od kojih srednji je za 5 veci od najmanjeg i za 5
manji od najveceg ako se zna da je proizvod krajnjih brojeva
jednak nuli.
224 Visina jednakokrakog trougla jednaka je osnovice. Odrediti
3
stranice i visinu jednakokrakog trougla, ako mu je povrnina 48 em
2
.
225. Povrsina pravilnog sestougla je 96 v3' em
2
. Izraeunati stranicu
sestougla.
Koji broj pomnozen sa svojom petinom daj e proizvod koj i je
5 puta veCi od samog broja?
227. Aim se od kvadrata nekog broja oduzme proizvod tog broja i
broja 7, dobijena razlika je tri puta veea od samog broja. Odrediti
taj broj.
228. Odrediti parametar A tako da jednacine :
a) (A-2)x2- A + I = 0; b) AX2 + 4 = ".2;
c) x2 - A = 2Ax2 + 3;
e) 2Ax2 - 10 = x2;
imaju realna reSenja.
3
d) (3- A) x
2
- 2 = A;
r) (5x2 - I) A = 10x2.
33

ReSiti jednacine :
\. 229. ( l- x)(4V2 -2x)(4 -xV3) = 0.
230. (4x - 12) (x V2 - I) (2xV3 - 3) = O.
231. a) (x - 2)2 - 9 = 0 ;
c) (3x + 4)2 + 25 = 0;
232. a) x
2
- 5x + 6 = 0;
c) 2x
2
-5x - 25 = 0;
233. a) x
2
- 4ax + 3a
2
= 0;
c) x
2
- 6x + 58 = 0;
b) (x + 1)2 - 25 = 0;
(x - 5)2 + 5 = O.
b) x
2
-3.\:-28 = 0;
aJi y2 + I:?y - 13 = O.
b) x
2
+ 2a
3
x - 35a
G
= 0;
d) x
2
- 4x + 13 = O.
234. a) x
2
+ 2bx - a
2
+ 8ab - 15b
2
= 0; )
b) x2 3ax + 2a
2
+ a - I = 0;
c) 9x
2
-36x + 37 = 0; d) z2 - 8z + 41 = O.
235. a) x
2
- O, lI x + 0,001 = 0; b) 0,2x2 - 1,34 .. - 0,42 = 0;
c)" x
2
+ a"x = a
3
"x + at"; d) (a
2
-b
2
) x2 - (a
2
+ b
2
)x + ab= O.
236. a) (z - 3)2 + (z - 4)2 = (z - 5)2 + 5;
b) (2x - 3)2 - (2x - 5) = 4 (x - 3)2 + 12;
c) (x - I )(x - 2) + (x - 2)(x - 3) + (x - 3) (x - I) = O.
237. (x + I) (x + 2) (x + 3) - (x + 4) (x + 3) (x + 2) = x - 5.
2,.-2 1 1 1 3
238. - = I - x - 3- '
v . 3 2 4 3 4
- 2 2 2 1 2 " 17
239. - y - 2 - y - 1 -- Y + 5 = - y- - -- - y + I.
_ 3 9 2 9 18
34
• •
(x-20) (x -lO) (34- x)(40- x) (3 D- x) (5 -x)
241. 10 2 + 3 =0.
2x+ I x- I x+ 3 4 +x
242. - --= - - - _ _ .
x + 3 x
2
-9 3- x 3 + x
, . 2x x
2
+ 25 5 5
243. --- = --- --.
..J x -9 x
2
- 81 x + 9 x - 9
5x
244. ---=-:.=.....--
5 4x - 5
2x
2
- x - I 2 .. + 1 x2 - I
. x(x ±..L + __ 2x - 2 + 12 (x - I)
245.
x
2
- 8x + 12 x + 7 x + 7 x2 - 8x + 12
'f46. 2x - 5 + 7 - 3x _ x - 4 + (x - 3)2
x -I I (x- 6)2 + 1 x -II (x - 6)2 + 1
+ 5) . x 4 3x + 16
247. - - -= --
x
2
- 8x + 29 x + 5 x + 5 x2 - 8x + 29
2 i --=2x ,,---,-+-, I_
/ x2+ x-6

x2 - 3x - 10
x -I 6
x2 - 5x- 6 x2 - 9
_ _ .:.... 1 __ _ 1 + -,----'-__
x2 + 7x + 10 x2 - 4 x2 -7x+ 10
250. (x -c)2 + (x - d)" = c
2
+ d(d - 2c).
251. (x - a)2 + (x - b)2 = x" - x (a + b) + a (a - b) + IJZ.
/
252. x (b + x - 3a) + a (2a + b) = 61JZ.
253.) ( 1 +V2) x" - 2 ( 1- V2)x - 3V2 + 1 = 0.
'---
1W x2 - (3 + 2 V 5)x + 7 + 3 V5)= 0.
255 x" - (3-2V 2)x + 4-3 V2) = O.
3'

256.
x
2
+ 3 Ixl + 2 :. O.
258. x2 - 8 Ixl + 15 = O.
259. x2 + Ix + 31 + Ix - 31 = 4,5 Ixl + 6.
260. x2 + 2x - 3 Ix + II + 3 = O. 261. Ix - I I . Ix +· 21 = 4.
1x2 -3Ixl + II = I. 263. Ix
2
-8x + 121 =x2 -8x + 12.
264. 2x Ix - 31 + Ix + 51 = O.
265. Data je jednacina 2x
2
- x (a + b) + ...; ab (a + b - 2x) = o.
Pokazati da je jedno resenje aritmeticka, a drugo geometrijska
sredina brojeva a i b.
266. Data je jednacina 2 (a + b) x2 - (a + b)2 x - 2ab (2x - a-
- b) = 0 Pokazati da je jedno reSenje aritmeticka, a drugo
harmonijska sredina brojeva a i b. '
ReSiti po x jednacine:
m2 x2
267. --+ --= I + nx
m-x x-m
I I I I
268. --+-- =-+-
x-m x-n m n
269.
x-n x-m 10
--+--=_ . 270.
x + m_.x -n=
x-m x-n 3 x-n x+ m 2
a + 4b a -4b 4b a + 6b a -6b 6b
271. 272.
= _ .
x+2b x -2b a x + 3b x -3b a
a-x2 a-I
273. (a _ x)2 - -;;- = a3 - ax (2a - x)
36
274.
2 (n + 3)
2n + nx 2x-x
2
x2 -4x
275.
oX + I + x
2x-3
18
-
x2-3x 2x
2
- 18
,,2 + 3x

a
21 · --
nx-x
a-I
. = 1.
x2 - 2nx2 + n
2
x2
277.
5
x2 + a
2
- 2ax = 9x2 0
278. U jednacini 4x2 - 2 (m + i) x + m
2
- 3m - I = O. Odrediti pa-
rametar m tako da koreni jednacine budu jednaki.
U jednacini odrediti parametar A tako da one imaju dvostruko
reSenje:
279. x
2
- 2 (A - 2) x - (21. - 4) = O.
280. x2 + 2 (3 - A) x - 3 + 21. = O.
281. 3Ax2 + 2 (JA + 4) x + 31. - 5 = O.
282. (A + I) x2 + 2 (A - I) % + 41. + I = o.
283. (2A-I)x2 + (A + 2)x + A-I = O.
Odrediti prirodu reSenja kad se parametar m menja cd - <Xl do
+ <Xl u sledecirn jednaCinama:
o 284. (m-2)x2-(m + I)x + m + I = o.
4 ° ' \ (m-2)x2-(m + 1)% + = .
288. (4m - 3) x2 + 2 (3m - 2) % + 7 - 6m = O.
287. m
2
x2-m(5m+l)x-(5m+2)=O,m+O
37

288. Odrediti sve vrednosti pararnetra a, za koje jednacina
2x x2+8
a
2
+ 3a 3a - a
2
a
2
-9
irna realna reSenja.
289. Odrediti sve vrednosti pararnetra b, za koje jednacina
9
2x x
2
- - -+ =0
b
2
+ 4b 4b - b
2
b2 -16
irna realna reSenja.
290. ReSiti jednaCinu
x-a 10 44
- - +--+--=0.
x -2 x+2 x
2
- 4
Za koje vrednosti pararnetra a jednacina ima dva rea1na nejednaka
korena.
291. ReSiti jednacinu

x+ 3 xS -9 x-3
Za koje vrednosti parametra k jednacina irna dva realna nejednaka
korena.
292. U sisternu
{
kx + 4y = 5
(k + 3) x + ky = 7,5
Odrediti pararnetar k tako da sistern bude nernoguc.
293. J?ata je jednacina a (b - c) x
2
+ b (c - a) x + c (a - b) = O.
Pokazati da su za svako a, b i c [ako je a (b - c) =F 0] reSenja
date jednacine rea1na i odrediti reSenja.
294. Ako je a + b =F 0 jednacina
38
(a + b)2 x
2
- (a - b) (a
2
- b2) x - 2ab (a
2
+ b2) = O.
irna rea1na reSenja. Dokazati, zatim reSiti jednacinu.
295. Data je jednacina
(a + x
2
- (a
2
• + "!- x + 2ab (a + b) = 0, gde su a i b
rna ko)a dva bro)a ko)a D1SU IStovremeno jednaki nuli a + b =F 0
resenja jednaCine su realna. Dokazati. ' ,
296. Dati su izrazi:

A == (2x
2
+ X - 20)2 - (2x - x - 16)2
B = (x
2
- 9) (x + 3)
A
a) Skratiti razlornak y = -
B
b) Resiti jednacine A = 0 i y = 2.
297. Uprostiti izraz
f (X)=X2(X+l)( _ 2 _ _ I + 1. )
x + 1 x2 2.t2+2x xS+x
2
zatirn reSiti jednaCinu:
I
f(x) = x - - '
2
2911'. Date su funkcije:
f(x) = (2x + 5)2 + 8x + 20 + 4x2-25
g(x) = (3x +
a) Resiti = 0
f (x) .
b) Skratiti razlornak - - 1
g (x)
reSiti jednacinu
J (x) = 2 .
g (x)
299. Data je funkcija
x+ 1_2
x -I
f (x) = 4 x + I

39

ReSiti jednaCine
a) I(x) = O.
b)/(x)=4.
300. Ako je
x
2
-IOx + 9
I (x) - ----,---.-...:.....:.--
(x -I)2_(l -x)(3 - 2,,)
ReSiti jednacine
a) I (x) = 3
b)/(x)=-1.
301. Ako je
{
X + 2, x ;;' 2
I (x) =
lx- 3, x < 2,
reSiti jednacinu (f (x)]2 = 4x + I
302. Zbir kvadrata od 3 sukeesivna parna broja je 200. Odrediti ove
brojeve.
303. NaCi tri sukeesivna eela broja cija je suma kvrrata 110.
304. Razlika kubova dva sukcesivna eela broja je 91. Koji su to brojevi?
305. Naei dvocifren broj, Cija je cifra jedinica za I veea od eifre dese-
. tice, a proizvod trazenog broja i zbir njegovih cifllra jednak je 616.
306.
307.
Cifre desetica dvocifrenog broja je za 2 veea od cifara jedinica.
Ako podelimo taj dvocifren broj \ zbirom njegovih cifara, dobija
se kolicnik za 40 manji od broja napisan isti ciframa obrnuum
redom i ostatak 4. NaCi ovaj broj.
Dva planinara su krenula istovremeno na kotu koja je udaljena
30 km od njih. J edan od njih pn,18zi 1 km viSe na cas od drugog,
radi toga stiZe na koru jedan cas ranije. Koliko kilometara na
cas prelazi svaki od planinara?
308. Dve slavine pune bazen za I casa, jedna slavina odvojeno moze
da napuni isti bazen dva casa ranije od druge. Za koje vreme
svaka slavina odvojeno puni bazen?
40
309. Dva radnika treba da svr§e jedan posao. Ako rade zajedno svr§iee
ga za 12 dana. J ednom radniku potrebno je 10 dana vi§e da svrii
taj posao nego drugom radniku. Za koje bi vreme svaki od njib
svr§io taj posao.
310. U kom mnogouglu broj strana jednak je broju dijagonala?
311. Koji poligon ima 170 dijagonaJa.
312. Stranica jednog kvadrata je za 2 m veea od stranice drugog kvad-
rata. Odrediti stranice ovih kvadrata ako se njihove povr§ine
odnose kao 9 : 4.
313. Data je kruZnica poluprecnika R sa centrom u 0 i fiksna tacka
A na njoj. Odrediti polozaj promenljive tetive Be koja je normalna
na polupreenik OA tako da je
AB2 + AC2 + BC2 = 412 (I data duZ)
314. Data je polukruZnica nad preenikom AB = 2R. Iz tacke M
ove polukruZnice spwtena je normala MN na tangentu u tacki
B. Izracunati duz AM = x tako da je
- - 9
AM+ MN=-R.
4
315. Data je polukruZnica nad preenikom AB = 2R. Odrediti na
polukruZnici tacku M bliZe taCld A nego B tako da je tetiva
MN paraJelna sa AB i da je
AM2 + mMN2 = (m - I) R2 (m je dati broj)
316. Dat je jednakostranican trougao ,,!BC. Na njegovoj AB=a
uocena je proizvoljna tacks M; 12 te tacke spwtena Je
MP na stranicu BC, a normal a MQ nn stranu AC. eka Je
AM=x
a) Izraziti duZ PQ i povriinu trougla M PQ u funkeiji od a i x.
b) Odrediti poloZaj tacke ..w: tako . duZ PQ ima duZinu
gde je k dati pozitivan bro), II VIS lOa trougla ABC. U kO)1ffi
granicama mora leZati k da zadatak bude moguc?
41

c) Odrediti poloZlij tacke M i tako da povrsina trougla M PQ
ima vrednost AP. gde je A dati pozitivan broj, a P povrsina
trougla AB C. U kojim granicama mora leZliti A da zadatak
bude moguc?
317. Izracunar hipotenuzu pravouglog trougla znajuCi hipotenuzinu
visinu h i zbir kateta s.
KoristeCi Vietove obrasce sastaviti jednacinu cij a su reScnja:
318. a)xI= -7 i x2= - 3; i
3 2
c) Xl = 2 V3 i X2 = V3; d) Xl = 5 + V2 i X2 = 5 - vI
)
5+3V2 . 5-3V2
319. a Xl = 6 I X2 = 6
b) Xl = 2 - 3i i X2 = 2 + 3 i; .
c) Xl = 3 + V3 i i X2 = 3 - v'3 i;
)
I . I
d Xl = - I X2 = - .
a b
b a
X2=-
a-b;
320. a) Xl =
a+ b
a
b) Xl =--
a-I
b
X2= - - ;
b-I
c) xI=a+Vb i x2=a-Vb;
d) Xl =2+VJ3 i x2=2-V13
4 4
e' Data je jednacina 3 x2 - X - 7 = 0 cija su reSenja Xl i X2
a) NereSavajuCi jednacinu izracunaj
42
Xl
3
+ X2
3
i X1
3
• X23 .
b) Sastaviti jednacinu po y cija su reSenja
YI = Xl
3
i Y2 = X23.
c) Izracunati
A = 4Xl
3
- 3XIX23 - 3X2Xl3 +
322. Ako SU Xl i X2 reSenj a jednacine 5x' - 3x - I = 0,
/
Izracunati vrednost sledecih izraza:
Y2 = + + +
Xl Xl X2 X2 ( I I ) 2
X2 X2 + I Xl Xl -f- I - ;;- - X2 .
Data je jednaCi na 2x' - X - 2 = 0, cija su reSenja Xl i X2. Iz-
racunati ne reSavajuCi jednacinu vrednost izraza.
324. Neka su Xl i X2 reSenj a jednaCine 6x2 - 5x + I = O. Ne reSavajuc;
datu jednacinu formiraj jednacinu drugog stepena po y Cija su
reSenja.
Xl + I
YI =
XI - I
X2 + I
Y2 =
x2- 1
325. Data je jednacina 3x2 + 5x - 6 = 0, Cija su reSenja Xl i X2·
Ne reSavajuCi datu jednacinu, formirati jednacinu drugog stepena
po y sa reSenjima :
I
Y I = Xl + -
X2
I
Y2=X2+-
Xl
Neka su Xl i X2 reSenja jednacine.
x2 - 2x + A = 0 (A =1= 0)
i neka su YI i Y2 vrednosti koje dobija trinom
Y = x2 + A X + "h2,
kad se zameni X sa Xl X2·
43

n
Pokazati da vrednost izraza
ne zavisi od parametra A.
327. IU jednacini (m + 3)x
2
...,.... 3mx + 2m = 0 odrediti parametar m
tako da je 2x1 - X2 = 3, gde su Xl i X2 resenja odgovarajuce
jednacine.
Odrediti pararnetar m tako da u sledeeim jednacinama izmedu
reSenja postoji data .relacija; zatim reSiti jednacine:
328. ntt2 - 2 (m + I) X + (m - 4) = 0, relacija
( 4 X1 + I) ( 4X2 + I) + 2 = 20.
329. (m - 2)2x2 - 2 (m - I) x + m = 0, relacija _1_ + _ I = 2-
X1
2
X2
2
4
~ .
X2 - mx - m
2
- 5 = 0, relacija _ 4_ = ~ + ~ _ ~
X1X2 Xl X2 2
331. x2 - 2mx + m
2
+ 1 = 0, relacija X1
2
+ X2
2
= 16.
332. 3 (m - I) x2 - 4 em - I) X + 2m - 1 = 0, re1acija X2 = 3X1.
333. x2 - 3mx + m
2
= 0, relacija X1
2
+ X2
2
= 1,75.
.. . 1 1 10
334. (m - 2) x2 - 2mx + 2m - 3 = 0, re1ac1Ja - + - = -
X1
2
X2
2
3
335. x2 + (m - 3) X + 1 - 2m = 0, re1acija - - + - + 3 = O.
r I ( ~ ~ )
2 X2 Xl
~ x2 - X + m = 0, re1acija X1
3
+ X2
3
= 7.
337. U jednacini
kJc2-(2k + I)x + 1 = 0
44
odrediti pararnetar k tako da:
a) X1
2
+ X2
2
= 3,
1 1
c) -+ - = 5.
Xl %2
338. U jednacini 2x2 + 5x + 2m
2
- 4m + 2 = 0 odrediti m tako da
njeni koreni zadovoljavaju relaciju Xl - 2x2 = I.
/'\
339. Odrediti vrednost parametra m za koje jednacina
(m - 2) x2 - 2 (m - I) X + m - 3 = 0 (m =F 2)
ima realna reSenja i formirati reIaciju nezavisnu od parametra
m, koja eg-.listira izmedu re5enj a.
340. Data je jednaCina
8x2 - 4 (m - 2) X + m (m - 4) = 0, gde je m parametar.
a) za koje vrednosti parametara m data jednacina ima resIna
re5enjn
b) Formirati reIaciju nezavisnu od parametra m, koja postoji
izmedu re5enj a Xl i X2 date jednacine.
Data je jednaci na x2 - 2 (m + I) X + 3m + 1 = O.
a) Odrediti prirodu re5enja kad se parametar m menja.
b) Odrediri pararretar m rako da je
XJ
2
+ X2
2
= (Xl + 2) ( X2 + 2) - 2 ( Xl + X2).
c) Sasra viti jednacinu po y tako da joj re5enja budu
Yl = 2Xl - 3X2 i Y2 = 2x2 - ~ X l .
U dobijenoj jednacini odrediti m tako da je
2Yl - 3Y2 = I.
342. Za koje vrednosti parametra m jednac.ina:
(m - 2) x
2
- 2 (m + I) x + m + 3 = O.
je suma kvadrata njenih re5enja jednaka 52?
Re5i jednacinu u ovom slueaju.
45

343. Za koje vrednosti parametra ", jedan od korena jednaeine
2x2 - (2", + 1) x + m
2
- 9m + 39 = 0 je dva puta veea od
drugog? Za nadene vrednosti parametra m reSi jednacinu.
U jednacini X2 - 2 ( 3m - 1) x + 2m + 3 = 0, odrediti ", iz
uslova da je suma njenih reSenj a jednaka sumi nj enih kubova.
345. Napisati kvadramu jednacinu cij a su reSenj a jednaka cetvnim
stepenima reSenj a jednacine
x2 + px + q = O.
Za svaku od sledeCih jednacina naci relaciju izmedu reSenj a,
koja ne zavisi od parametra m.
346. 3 (m - I )x2 - 4mx - 2m + I = O.
347. mx2 - (2m - 1) x + 711 + 2 = O.
3m
+ 2) x" - (2m + I) x + 4 = O.
'-. -
349. Data je jednaCina x2 - 2 (a + 1) x + 3a + 2 = 0, gde je a
realan parametar.
a) Diskutovati realnost reSenja.
b) NaCi vezu izmedu korena X I i X2 koj a je nezavisna od pa-
rametra a.
c) Na osnovu te veze odrediti korene date jednacine tako da
budu jednaki .
d) Odrediti vrednost parametra a tako da zbir korena date jed-
nacine bude jednak zbiru njihovih kubova.
.r<\
350. Xl i X2 kvadrate jednaCine zadovoljavaju relaci je :
x , + X2 - 2XlX2 = O.
mXl X2 - (Xl + X2) = 2m - I.
a) Formirati OVU jednacinu.
b) Za koje vrednosti parametra 711 reSenj a su realne .•
c) Odrediti parametar 711 da oba feSenja budu pozitivna.
46
351. Koreni Xl i X2 jedne kvadrame jednacine vezani su relacijama
XlX2 + Xl + X2 = a
Xl X" - a (Xl + X2) = - I.
Obrazovati ovu kvadratnu jednacinu i odrediti za koje su vrednosti
parametra a njeni koreni realni .
352. Neka su Xl i Xg koreni jednacine
ax2 + bx + c = 0 (a i= 0).
Izraziti u finkci ji od a, b c sledece izraze:
I I
a) - + -; b) Xl
4
+ x24; c) x,5 + X2
5
;
X1.
3
X2
3
d) 4XlX,,2 - x,3 + 2XlX2 + 4x,2x2 - X23.
353. Data je jednacina
1
-- + = i ,
x - a x - 2a
gde je a realan parametar.
a) Pokazati da su koreni date jednaCine rea1ni za svako a.
b) Odredi ti a tako da bude
Xl + Xl! = k,
X2 Xl
gde je k dati realan broj . Koje vrednosti moZe imati k da bi
odgovarajuce vrednosti parametra a bile realne?
c) U kom intervaiu mora Idati k da obe odgovarajuCe \·rednosti
a budu pozitivne?
U kom intervalu mora icZati parametar TIl, da bi koreni jednacine
x2 - 2mx + m
2
- 1 = 0
leZali u intervalu (- 2, 4) ?
355. Napisati k'Vsdratnu jednaCinu po y eiji koreni su jednaki kubodma
korena jednacine ax" + bx + c = o.
47

356. Za koje celabrajne vrednosti parametra k kareni jednacine
k.x2 - (I - 2k) x + k - 2 = 0
su racianalni?
357. Odrediti brajnu vrednast parametra m u jednacini
4X2 - 15x + 4m
2
= 0,
taka da jedan karen jednacine bude kvadrat drugag. NaCi karene.
358. Odrediti brojnu vrednast parametra m u jednacini
x2 - mx + m - I = 0,
za kaju Xl
2
+ X2
2
prima najmanju vrednost. (Xl i X2 koreni date
jednacine, m real an parametar).
359. Za koje vrednasti parametra a surna kvadrata karena jednacine
x2 + (a -2)x - (a + 3) = 0
ima najmanju vrednast?
360. Ako su " i ~ kareni jednaCine
x
2
+ ax + a
2
+ b = 0,
dakazati da vaii jednakost ,,2 + , , ~ + ~ 2 + b = O.
361. U jednacinama
x
2
- ax + b - 4 = 0
y2 _ by + a - + = 0,
Odrediti realne parametre a i b taka da kareni jedne ad njih
budu recipraene vrednasti karena druge.
V 362. Neka su Xl i X2 resenja jednacine
x2 - kx + k + 2 = 0,
gde je k realan parametar.
48
a) Napisati jednacinu po z crja su reSenja
I I
Zl = Xl + -;' z = X2 + -
X2 Xl
b) U dabijenaj jednacini adrediti k taka da jedan karen bude
dva puta veCi ad drugag.
~ . Aka su Xl i X2 kareni jednacine
3X2 - (m + 3) X + m = 0,
gde je m rna kaji realan braj ,
a) Farrnirati jednacinu po y cija su reSenja
2
Yl = I--
Xl
2
Y2 = 1-- .
X2
b) U dabijenaj jednacini adredi parametar . m tako da jedan
karen bude dva puta veCi ad drugog.
c) za dabijene vrednasti parametra m adredi adgovarajuce vred-
nasti Xl i X2.
364. Neka su Xl i X2 kareni jednaCine
2x
2
- (a + 2) X + a = 0
gde je a realan braj.
a) Odrediti jednacinu po y Ciji su kareni
I
Yl = Xl +-
X2
1
Yz = X3 +-
Xl
b) U dabijenaj jednacini adrediti parametar a taka da jedan
karen bude dva puta veCi ad drugag.
c) Za dabijene vrednasti a adrediti adgavarajuce vrednasti Xl i X3
365. Neka · su Xl i X2 kareni jednacine
x2 + 2px + q = 0;
adrediti jednacinu
z2+ az +b=0
49

o
ciji su koreni
I
Zl = Xl +-
X2
I
Z2 = X2 +- .
Xl
366. Neka su Xl i X2 koreni jednacine
2x2 - (p + 2) X + P = 0
a) NapiSi jednacinu Ci ji su koreni Z l = X 1
2
i Z 2 = X22.
b) U tako dobijenoj jednacini odredi parametar p tako da jedan
koren bude cetiri puta veti od drugog.
c) Za dobijene vrednosti p nati odgovarajuce vrednosti Xl i X2.
367. Neka su Xl i X2 koreni jednacine
x2 - (l + p) X + p2 = 0
a) Napisi jednacinu ciji su koreni
Xl
Zl = -
X2
X2
Z2 =-
Xl
b) U tako dobijenoj jednacini odrediti parametar p tako da jedan
koren te jednacine bude ~ .
4
c) Za dobijenu vrednost p nati odgovarajuce vrednosti Xl i X2 .
;;;;) U jednacini X2 + px + q = 0 odrediti p i q tako da razli ka korena
bude 4, a razli ka ·nj egovih kubova 208.
~ 9 . Proveri da Ii su brojevi
-I + VS -I-VS
- 3 +V5
- 3-v5
koreni jednacine
x2 + x -I = O.
370. Odrediti korene jednacine ax2 + bx + c = 0, ako je
a + b + c = O.
50
371. Date su dye jednacine:
x
2
+2x+a=0
( I + a)(x2 + 2x + a) - 2 (a - 1)(x2 + I) = 0
(I)
(2)
u kojima je a realan parametar, a X nepoznata. Dokazati da su
koreni jednacine (I) realni i razliciti, ako su koreni jednacine (2)
imaginarni i obmuto da su koreni jednacine (I) imaginarni, ako
su koreni jednacine (2) realni i razliciti.
372. Dokazati da jednacina
a
2
b
2
--+-- = 1
x -p x - q
ima uvek realna reSenj a po x .
373. U jednacini x
2
- (m + 1) x + m = 0 odrediti m, tako da razlika
kvadrata nj enih korena bude 15. Za realne vrednosti parametra
In reSiti jednacinu.
374. Odrediti zbir m-tih srepena korena I.:vadratne jednacine
ax
2
+ bx + c = o.
375. Neka su s ip zbir i proizvod korena jednacine
ax2 + bx + c = 0,
Sl i PI zbir i proizvod korena jednacine
alx
2
+ b lX + Cl = 0,
a S iP zbir i proizvod korena jednacine
(a + Aal) x
2
+ (b + )..hI) x + (c + Acl) = O.
Odredi A tako da bude
P =Pl +P
i izrazi S kao funkciju od 5, Sl, P i Pl.
376. Date su jednacine
x2+px +2=0
x2 + PIX + 2 = o.
••
,
51

Neka su koreni prve jednacine 0'. i a druge 0'.1 i I zracunaj
(0'. - 0'.1) (0'. - -
kao funkciju koeficijenta gornjih jednacina.
377. Pokaii da su brojevi v2 i I - v'2 koreni jednacine
- x + v2 - 2 = O.
378. Data je jednacina x
2
+ x - 3 - v :3 = 0, pokazi da je v3 koren
te jednaCine i nadi drugi koren.
379. Proveri da Ii je - v2 koren jednacine
3
9x2 + 9x - 22 + 15 V2 = 0 i nacli drugi koren.
380. Ako su P i q neparni, to jednacina x
2
+ px + q = 0 nema ra-
cionalnih rclenja. Dokazati.
381. Za koje vrednosti parametra m jednaCine
2x2 - (3m + 2) x + 12 = 0,
4x2 - (9m - 2) x + 36 = 0
imaju zajednicki koren?
382. Za koje vrednosti parametra m jednaci ne
x2 + mx - 2m = 0
x2-2mx+m=0
imaju zajednicko rclenje?
383. Ako koeficijenti kvadratnih jednacina
52
x
2
+ 2px + q = 0
x2 + 2plx + ql = 0
zadovoljavaju relaciju q + ql = 2PPI, t ada su koreni bar jedne
jednacine realni. Dokazati.
384. Kakvi moraju biti p i q da bi koreni jednaCine
x
2
+ px + q = 0
bili takode p i q?
385. Ako su koeficijenti kvadratne jednaCine
x2+px+q=O
celi brojevi, to i koreni su takode celi brojevi. Dokazati.
386. Ako su koeficijenti kvadratne jednaCine
ax
2
+bx+c=0
celi neparni brojevi, onda koreni date jednaCine ne mogu biti
racionalni. Dokazati.
387. U jednacini (k - I) X2 + (k - 5) x - (k + 2) = 0 odrediti k
tako da je
I I
a) - + - > 2; b) X[ + xi < 2;
Xl X2
c) ;qx2 + < 2;
gde su XI i X2 rclenja date jednaCine.
388. Neka su XI i X2 koreni jednaCine
x
2
+kx+I=0
Odrediti sve vrednosti parametra k za koje je tacna nejedru\kost
(::r + (::r > I
389. Neka st x, i X2 koreni jednaCine
P'x' + pax + 1 = 0 (P=F 0).
a) Odrediti sve realne vrednosti parametra p za koje je taCna
nejednakost

+ (X2)" > 7.
X2 Xl
b) Odrediti one vrednosti parametra p, za koje je zbir

minimaJan.
3

311. Ako su a. b i c memi brojevi strana trougla onda su koreni jednaCi ne

I"'" + (I>' +" - a') x +" 0
kompleksni . Dakazari.
311. Za koj e vrednosti parametra a jednal!ine:
(1 - 2a)"'-6a.,- 1 0,

imaj u zajedni&i koren?
392. Ako su p, q i r racionalni brojevi. onda i rclenja jednal!ine


-->
su radonalni. Dokazati.
Re§enja jednncine Xl + px + q = 0 su radonalna aka je
a
2
+ OJ
p = 1
a'!.-b'l
q = , gde Sll a I b raclona m ro)evi.
l
ab)' oO I Ob"
a
2
-b'l
Dokazati.
394. Dokazati da su koreni jednaCi ne

racionalni brojevi, ako su p = ,,+ 1- , gde Sll q i 11 radonaln
n
brojevi.
395. Ako su m, " i a ma koji realni brojevi, koreni jednacine
1 1 1

X-til x-n a
2
su takode realni. Dokazali.
396. Data je kvadratna jednacinn
x'l-2mx+2m-l =0
54
a) Pokazati da Sll koreni te jednacine racionalni u odnosu nn III .
b) Ne reSavajuti datu jednaCinu, odrediti zbir kvadrata korenll
u funkciji ad parametra m i pokazati da je taj zbir yeei od pro-
izvada korenn za svako m.
397. Ako jednac ina
( I ) x' + po + q 0
irna r ealna razlicita rdenja (p i q realni brojevi). onda i jednacine:
(2) x' + (p + 2a) x + q + ap 0,
+ 2 (a + p).'( + q + ap = 0,
gde je a rna Koj i realan broj, takode imnj u realno razliCi ta retenja.
398. Ako jednac ina
( I ) x' + px + q 0
ima rea1na rnzlicita rcleoia (p i q realne brojeve) onda i iednaCinn
(2) .-<' + [k + +) p. + P' + + - r O.
gdc je k rcalan parametar, takode ima reaLna i razlicita rclenja.
Dokazati.
399. Data je iednal!ina
(m + 1) x
2
- 2 (m- 4) x + 111 + 4 = O.
Diskut ovati egzistendju i znak reSenja date jeanacine, aka se
realni pararnetar 1/1 menja.
400. Data je jednacina
( 1- A) x' - 2 ( 1 + A)' + 3 ( I + A) 00
gde jc A rcalon parnmetar.
Prouciti promcne znaka rdenj a kada se paramctar ). menJa.
401. Kako se mcnjaju rclcnja jednacine
(m - I) x
2
+ 2 (m - 3) x + (m + 3) = 0,
kada se renlan parametar 111 menja izmed:u - co + co?
402. Ispitati promenc znaka rcSenja jcdnaCine
mx
2
_ 4x + 3m + 1 = 0
ako se parnmetar m E ( - co, + co)
55

403. Odrediti realan parametar a tako da korcni jednacine
a.x2 - 2 (a + 6) x + 4a = 0
Dudu negativni.
404. U jed.nacini
k.x2 - 2 (k - 2) x + k - 3 = O.
odrediti parametar k tako da rcicnja budu istog znaka
..os. U jed.nacini
(k-4)x2-2(k-2)x + k-4 = 0
odrcditi patametat k tako da koreni budu istog znaka
406. Data ie icdnacina
(m - 4) x2 + (m + 2) x - m = O.
za koic vrcdnosti parametar til rcienja jednacine su suprotnog
znaka?
407. Data je jednacina
(m - 2) x2 - 2mx + 2m + 3 = O.
za koje vrednosti realnog parametra m su koreni date jednaCine
suprotnog znaka ?
,
408. Za koje vred.nosti patametra p oba korena kvadra me jednacine
x2 + 2 (p + I) x + 9p - 5 = O.
su negativna?
409. Za koje vrednosti patametra n oba korena jednacine
(n - 2) x
2
- 2nx + n - 3 = 0
su pozitivna?
Skratiti sIedete razIomke:
4x2-19x + 12
410.
I2x2-x-6
56
411.
412.
414.
x
2
-4ax + 3a
2
413.
(3x
2
- 48) (4x2 - 16x + 12)
x2-(a + b) x + ab (8x2-16x-24) (2x
2
+2x-24)
x4 - 7x:3 + 12x
2
415.
2x
2
- lOax - 14a
2
3x:3 - 48x x
2
-x (2a + 7) + 14a
5. ZNAK KVADRATNOG TRINOMA
A)(2 + BX + C
Ako se t rinom y = ax
2
+ bx + c
svede na obIi k y = a ( x + ~ ) 2 _ b
2
- 4ac
2a 4a
Iako se izvode sledeti zakljucci:
(I )
(2)
I. U slucaj u D = b
2
- 4ac < 0, zn ak trinoma (I) za svako x
poklapa se sa znakom koeficijenta a.
(
b )2
II. U slueaju D = b
2
- 4ac = 0 (2) postaje y = a x + 2a
t j. znak trinoma se poklapa sa znakm koefici jenta a za svako x,
b. . d
a za x = - - trmom una vre nost nuIa.
2a
III. U slueaju D > 0 trinonn ima realne raz1icite nuIe i moZe se
napisati u ob1iku
y = a (x - Xl) (x - X2) odakle iz1azi:
da p"olinom ima znak koeficijenta a, osim za one vrednosti
promenljive x koje su izmedu nuIa po1inoffil\.
Odrediti znak trinoma :
416. y = 6x:3 + 7" - 3 417. y = - 2x2 + 5x - 2
418. y = 4x2 - 2x + 3 419. y = 9x2 + 12x + 4
57

Reil iti nejedna6ne :
420. 3 < .. .2 - 4x 421. 3x
2
+ 5x + 10 > 0
422. (2):-1)2- (xl! + 3) < x - 4 423. x" - (x + 1)2 - (X - 2)2 > 0
424. (xl! - 4x - 5) ( .\-2 + 2x - 3) < 0
425. (xl! - 6x - 7) (x" + 2x - 8) > 0
426. Za koje vrednosti x razlornak
4x" - 8x - 24
xl! - 2x - 3
je veti od 3?
427. Reil iti sistern
{
X2 + 3x -10 > 0
xl! -3x - 4 < 0.
428. Za koje vrednosti x razlornak
- x2 + 2x -5
2x" - x -1
je manji od - I ?
429 . Dat je kvadratni trinorn
mx
2
+ (m-I)(x -l) + m.
Ispitati za koje ce vrednosti pararnetra m ovaj t rinorn biti -,ozitivan
za sve rcalne vrednosti prornenljive x .
430. Data je funkcija y = ax' + 2x + a - I , gde je a pararnetar
nezavisan od x. Za koje vrednosti pararnetra a je y > 1 za sve
vrednosti x ?
431. U korn intervalu se nalazi parametar m da kvadratni trinom
y = x
2
- (m - I ) x + m bude poziti van za svako x ?
58
432. Koji uslov zadovoljava A da nejednacina
x
2
- (A - 3) x + A < 0 nerna reilenja
433. U korn intervalu lezi parametar m da je trinom
- x
2
+ (m + 2) x + m
manji od I za sve vrednosti promenljive x ?
434. U korn intervalu lezi parametar a da je trinom
x
2
- 2ax - 6(l + 12
veci od --4 za sve vrednosti x?
435. Koje uslove zadovolj avaju koeficij enti a, b i e nejednacine
ax
2
+ bx + e > O.
da nj ena r eilenj a budu x < 2 i x > 3?
436. Koje uslove iadovolj avaju koeficijenti a, b i e nejednacine
ax
2
+ bx + e > 0
da njeno reilenj e bude - 1 < x < 2?
437. Ako su a, b i e rnerni brojevi strani ca trougla dokazati da je trinom
(a + b) x
2
- 2ex + a + b
poziti van za svako x.
438. Ako su a, b i c merni brojevi stranica trougla, dokazati da je
trinom
b"x
2
+ (b
2
+ c
2
- a
2
) x + c
2
poziti va n za svako x .
439. Dat je kvadratni trinom
y = (m - 1) x
2
-2mx + 3m + 1.
a) Odrediti interval kome pripada realan parametar m, da je
y > 0 za sve vrednosti promenljive x.
b) Konstruisati grafik funkcij e ako m predstavlj a najmanji ceo
braj dob ij enog intervala.
59

440. Data )" timkcija
y = (m-2).>...2-(m + I )x + m-1.
Odrediti parametar m da funkcija menja znak.
441. Data je funkcija
y = (m - 2) xl! - (m + I) x + 4
Odrediti m tako da funkcija bude negativna za svako x.
442. Za koje vrednosti realnog parametra a trinom
ax
2
-7x + 4a
je negativan za sve realne vrednosti argumenta x?
443. NaCi sve realne vrednosti parametra r, za koje polinom
(r!' -I)x
2
+ 2(r -l)x + I
je pozitivan za svako realno x.
444. Za koje vrednosti parametra a nejednakost
ax
--<15
xl!+4 '
je ispunjena za svako realno x?
445. Odrediti one vrednosti parametra m za koje je nejednakost
x
2
- 8x + 20
------'---'----- < 0
mxl! + 2 (m + I) x + 9m + 4
ispunjena za sve realne vrednosti promenljive x.
446. Za koje vrednosti parametra m nejednakost
6
2x2+mx-4 4
- < <
x
2
-x + 1
je ispunjeno za sve realne vrednosti x?
60
447. Za koje vrednosti a sistem nejedna&le _ 3 < xl! + =-2 < 2,
xlI-x+1
je zadovoljen na sve vrednosti x?
448. Za koje vrednosti parametra p nejednakost
- 9 < 3xl1+px-6 < 6
xlI-x+ 1
je ispunjena za sve vrednosti x?
449. Ako je 2y + 5x = ) 0 onda je ispunjena nejednakost 3xy - xli _
_y2 < 7.
Dokazati.
450. Odrediti k tako da za svako x bude I xli - kx + ) I < 3.
x2+x+l
61

V GLAVA
JEDNACINE SA JEDNOM NEPOZNA:rOM KOJE SE SVODE
NA KVADRATNE
6. BIKV ADRA TNE }EDNACl NE
J ednaana oblika ax" + bx2 + c = 0 naziva se bikvadratnom, ona
je ekvivalentna sa jednacinom a (x2)2 + bx?- + c = O. koja je
kvadratna U odnosu na x?-.
ReSiti jednaCine
451. x4 - 34x2 + 225 = O. 452. 9x4 - 38x?- + 8 = O.
453. 3x4 + 16x?- + 5 = O. 454. x4 - (m
2
+ n
2
) x
2
+ m
2
n
2
= O.
455. x4 + (2 - k
2
) x2 - 2k2 = O.
457. x4 - (a
2
+ ~ 2 ) x2 + I = O.
458. a
2
x4 + (a
6
- I) x
2
- ttl = O.
459. x4 - 2 (a
2
+ b2 - I) x
2
+ (a
2
- b
2
+ I) - 4a
2
= 0
460. x2 (x2 + 3x) - (3x - 2) (3x + 2) = x2 (3x + 2)
461. (x2 - 3)2 + (x2 + 4)2 - (x
2
- 5)2 = 17x
2
+ 24.
462. 4x4 - 17x2 + 18 = O.
62
463. (3x?- - 5)2 - (3x?- - 2)2 = 3 - 4x4.
464. (x
2
- I) (x?- - 2) - (2 - x
2
) (x
2
- 4) = 6 (2x
2
- 5).
465. 2x2 - 3 _ (x?- - 1)2 = 4 _ x?- (7 - x?-)
5 3 2
466. x2 _ 7 + (x
2
- 6)2 = (x2 + 4)2 _ (x?- + 2) (x?- + 6)
324
467. x
2
+ 2 _ x
2
+ I
468.
469.
. x4 + 5x
2
- 10 x4 + x2 - 3
_X2_ + _2_x2_ = __ 1_ 8_0 _
x?- + 6 x
2
- 6 4 (x4 - 36)
x ~ + J x
2
+3 2x2+2
3x
2
+ 4 3x
2
+ 4 5x
2
+ 9
x4 + 2 (a - b) x
2
+ (a - b)2 a
470. = - ; a > b, b > 0 i a 9= b
x4-2(a - b)x
2
+ (a - b)2 b .
ReSiti jednaane:
x (x + I) (x
2
+ X + J) = 42
(x
2
- 5X)2 - 8 (x?- - 5x) - 84 = O.
(x
2
- 3x)2 - 38 (x
2
- 3x) + 280 = O.
6 (x + + r -35 (x + ~ ) + 50 = O.
x2+x - 5 3x
476. + + 4 = O.
x x2+x - 5
63

477.
I
----
x(x + 2)
(x + 1)2 12
4
x2+ I + x
78. = 2, 9 .
x x2 + I
479. x;'J + x + x - I + x -
2
= 4.
12 4
4x2 + 12x + - + - = 47.
x x2
481. x2 + 2x + 7 = 4 + 2x + x2.
x2+2x+ 3
482. x (x + I) (x + 2) (x + 3) = 0, 5625
483. x (x - l )(x-2)(x - 3) = 1680.
Skratiti razlomke:
- / x4 - 5x2 + 4
x4-IOx2 + 9
- 17,xS + 16x.
, - -:; x4 - 20x2 + 64
r '\ x4 - (a2 + b2)x2 + a2b2
487.) .
x4 - (a
2
+ k2) x2 + a
2
k4
485.
4a4 - 25a
2
+ 6
488. U jednacini x2 - (1.
2
- I) x + 1.
2
- 2 = O.
Odrediti pararnetar A tako da jedan koren date jednacine bude
dva puts veO od drugog.
-4119. Za koje vrednosti parametra m je jedan koren jednacine
,;
64
x2 - (m
2
- 1) x + m
2
+ 6 = O.
dva puts veCi od drugog.
1
90
• Za koje vrednosti parametra k jednacina
" x
2
- (k
2
+ 2) x + k4 - 2k2 + I = 0;
a) ima jednake korene;
b) ima jedan korena nula.
491. Hipotenuza pravouglog troug: a je 17 em, a povrSina mu je 60 em
2

Izracunati njegove karete.
Odrediti stranice pravougaonika, dijagonale 10, povrSine 48 em
2

\ '0'
493. pravougaonika je 60 em
2
., Obim opisane krufnice je
40,82 em. Odrediti stranice pravougaonika.
494. Krak jednokrakog trougla je 10 em, a je 48 em
2
• NaCi
osnovicu.
495. U pravouglom trouglu hipotenuze iznosi 2k, a zbir projekcije
jedne katete na hipotenuzi i hopotenuzama vis ina je (I + V2) ·k.
I zracunaj tu katetu.
7. BINOMNE JEDNACINE
J ednacina oblika Ax" ± B = 0 naziva se binomna jednacina
(A i B > 0). Za /I = 3 imamo binornnu jednacinu treceg stepena
3
A>.-3 ± B = O. Smenom y = V gde je y nova nepoznata, a
3
V aritrneticki koreH. Binomna jednacina III stepena postoje
y3 ± I = 0, a ova je ekvivalentna jednacini (y ± I) (y2 ± y +
+ I) = O. sledece binomne jednacine :
A96. 5x
3
+ 2 = O. 1'7. 8x3 -11 = O. 8,xS -27 = O.
125.,-3 + 8c3 = O. m
3
x3 - (m + /1)3 = O.
11 >..4- 17 = 0. x4 - (2a- c)4 = C'.
e 65

504.
507.
x' - 729 = O. 505. x' + 64 = O. 506. x" (8." + I) - I = 8x".
512-" - 64x" = 27 (J - 8x'). 508. x' (3x" + 5) = 192x" + 320.
NaCi sve vrednosti:
509. x' (27 - x") = 108 - 4x".
)ito: Nati sve vrednosti:
511. Izcueunati rugebarsku vrednost treeeg korena braja
,
b) V8
1
; c) {64.
8. IRACIONALNE JEDNACINE
Jednacine kad kojih se nepoznata nalazi u radikal u, nazivaju
se iracionalnim jednacinamu. gde se uzima sarno aritmeticke
vrednosti korena. Jednacina oblika v'P = Q ekvivalentna je
sistemu P = Q2, Q 0 rj.
VP = Q¢> - .
I
P - Q'

512. ReSiti jednacinu = x-4.
ReSiti jednaCine:
513. 3 + v2x" - 4x + 9 = 2x.
514 •
x + 2 r-
. r- - v x = 4.
vx -I

516 .. V2x + 14 -v'x-7 = v'x + 5.
,w. i diskutovati jednatinu
v'x'l-mx = x + m
518 Rditi i diskucQvati jednacinu
+ 2 (2m + l ) x-m = x- 2m
66
519. jednacinu
x-a + x-b x-c
v'x +v'a Vx +Vb - Vx +vc
gde Sll a, b i c pozitivni brojevi.
ReSiti jednaCine:
520. v'2x' + 7 = x' - 4. ? 2C v'(y
= 8 - 2x. 523: V = 5.
2)(4y + I) = 2y + 2.
B VI2
8 = 3. 525' 1 V4 +xVx2-7=4.
sy. Vy + I +v'y- I = 3. + 7 + v';' -27 = 4.
9 vx' 3.+3+v'x' 36=.-1.
cs§) V
m2
+ v'Ca b) x + b
2
- a
2
= m; m > O.
a > 0.
----..
531. x + v'2ax + x2 = a, a > 0,
+ v'2a + x = a ,a > 0. , v
-;; Va"+x
533. v x + I + ]l x + I + v'.< + 3 = v';;-+3
./
,ii4:) V1 +xv'x'+ 16 - 1 + •.
53! I
( v'2 + .-v'2-x
I _ I
v'2+.+v' 2 • - .
j'
7
86

v' v'
- 21
2.+ 1 + 2 .= v'h+['
2x + I
537. Vx + V.-v'l-. = I.
,.
67

"'- . r--; b . ,-- 539.· ' 2x + 15 + 2 3x + 20
.....,. vx- b + . r-- =V x + 2b . v
vx-b V 2x+ 15
540. Vx+ 3 d =v2 - x .
x + 3
- 6 . r,:;;;--
541. V4- x+--==v 52-x.
. . r-- 45
542. v 3x+ 4 +v x +9 = . ,--=
v3x+4
V4- x
544. V3s + 11 + V 5z - 1 = 4. 540 2+v y- 5- V 13 y=O.
547. V 3x - 3 + vs;-- 19 = V 3x + 4.
548. ]1 a + Vb2x-l
f
a - Vb2x = Va; a > O.

5-vx2 3
3
--===- -
5 + vx2 3 4
3
550. ---;;=:====
x - vx2 - 9
3
x +vx2 - 9 3
.....--,
' 551. 1 + 1 =.2.
x + V I + x
2
x - VJ+X2
, I I +vx
2
-2x+ 4 = 5.
552) Vx2 ,.-3x+ I I-Vx2 - 2x + 4
v2x2 + I + Vx=I = 2.
53. Vx=I
V2x2 + 1- x - I
,r V9 x +Vx 4 V9 x - V x 4
554. = .
3v 9 x 2Vx 4
68
.
"
555. x2 - 3x + V x2 - 3x + 11 = I.
+ v 2x2-rx + 7 = 5.
@ { x2 -2x +vx2 -2x + 33 = 3.
® V3x2-7x - 2V3x
2
- 7x-5 = 2 .
559. Odrediti racionalna
if
4 3
x + V x
2
+x x - Vx
2
+ x x
561.
2
2 - V4 - x2
-
2+V4-x2 x
V
2X
+ 2
'--" x + 2
Vffi 7
2x +2=12 '
If
@ Vx
2
- 3x+ 5 +X
2
= 3x + 7. v
-Si;,} vy2 + 4y + 8 + V y2 + 4y + 4 = V 2 (y2 + 4y + 6)
jednacinu '
\ .... I 2 ( YX + )X) = 5.
I V'6(X-l) +V x =2. . ,
5117. x 6 (x - 1) 2 .
\56V ]f 4 + xV x
2
+ 40 - x = 2.
'./
69

581. V" I - V'l I = 1 - J
X X X
570-:- V 4 + xV2X' - 17 + 2.
571 {lX' - 1
• {lx' - i - ¥x+l 4.
572. v'5 + {Ix + {Ix.
573. 56.
. , .
5U.
I '-- '
575. V5-X+V·+3-2
%+3 5-x-'
, ,
576 .
1 (l6x"" 1 ix=I
V + V I6x" = 2,5.
577. Vx + 3
.
,
I
I
I
70
L....--__
VI. GLAVA
9 EKSPONENCI)ALNE FUNKCljE I jEDNACINE
Funkdja oblika y = a:t: (a > 0) naziva se eksponencijalno
m
funk-
djom.
Osob ine eksponencijalne funkcije.
a) Funkcija y = aZ definisana je za 5VakO x u skupu realnih
brojeva.
b) Funkcija y = a
Z
je pozitivno za svako x.
c) Aka je a > 1 i Xl < X2 ::::) a:t:l < a:d funkdja je monotono
rastuea.
Aka je 0 < a < 1 i aka je Xl < X2 ::::) a:tl < aX2 funkcija je
monotono opadajuca.
d) Aka je a = 1 tada je al' = 1:1: = 1 za svako x tj . runkcija ima
kons tantnU vrednost.
Ispitari precizno tok i konstruisati grafik sledeeih runkcija:
578. Y = 3:1:, 579. Y = 3-:1:, 580. Y = O,S'. 581. Y = 0,5-:1:
582. U istam koordinanmom sistemu konstruisati grafike funkeija:
i
Odrediti zajednicke i razlicite osobine ovih funkcija.
r:; vii -v;i
583.y=2 5843
. y=
71
....

/:7)
{
2%
585. Y = 2-
1
2--'"
x <- I;
-1 ";x";l ;
x > I (51. 24).
587. Y = J" + J. 588. y = 13% - II
Re!iti jednatine
586. Y = 2%-2.
589. 2%-1 = 46. I O,a. = 64 .
4 125
(
I ) %+3
591. 9-32; = 27 '/
z %'-1 %-2
592. Vi6 = V 4% 593. = Va2+%.
> 9 I 5%-3
594: 100 · 1()2%- 2 = VI (){)()%+I. 595. 0,25
5
= 4 -
3
- . 0,1256"'.
%-7 x+17
596, V32"'+5 = 0,25 ' 12S%-3.
I
597. (a3Z+
I
)2. a
2z
+3 = (a7%-I)2 a3Z'10.
3 •
598. Va%+I . Va%+2. Va2z- 1 = I. j
x 3
600.
( : r· V(ff. V ( : rr-I = J.
601.
7 6 2'
Va
2z
+
8
. Va
2z
-
4
= V
a
-8:t-l!
·602.
:c-J %+1 %-2 %':;3
3-
2
2-3-+ 3
2
.
603.
2.%+2 2x-' 2x-3 2%-2
5-
5
-_4-3- = 5-5-+ 4-
3
-.
604-
!±2 x+l
b 2 - b 2 = ([,2 - I)b- ' .
605.
7 . 3"'+1 - 5"'+2 = 3"'+4 _ 5"'+8.
606.
0,125' 42:0-8 =("7f"'.
607. 4%+1 + 4% = 320.
72
I
, I
1
I
I
. I
. ,
!
:
.
i
j
!

I
I
608. 2· 3:0+1 - 4 . 3", -2 = 450 e
t' 610. ) 2
3Z
-
2
- 2
3
", -3 - 2
3Z
-
4
- 4 = O.
5'" + :3 . 5"' -2 = 140.
.' .
2"'-1 - 2"' ..{l = 3", -2 - 3", -3.
612 4%+3 - 13 . 4%+1 = 2
3
"' -1 -:- 2
3
", - 3 .
./
1 1
3 · 4% + - . 9"' +2 = 6 · 4:0+1 - - . 9:0+1.
3 . 2
' 6141
t v
312:0 -1_ 96.,...1 _ 27
4
", -1 + SIaz..1 = 2192.
615. 10 · 2'" - 4% = 16. 16. 5'" - 5
3
- ", = 20.
0617 2· - 5 . 9", - 2 = '81. '-618 5
2
",..{l = 2 . 5"' -2 + 3.
-v'X-2 -v'X-2
( 619 4 + 16 =10·2
,.../
'62o:I 4X +Vz2 -2 - 5' 2x -I +Vz2-2 = 6.
6'2D 23%· J" - 232: -1 . 3", +1 = - 288.
, ,
(622. ' 4'" - 3"' -'2 = 3'" + T - 22z - 1.
626
1 .
", .,
\
( lfl)5 ,/ 2
628. ) 2Vp + 3V3 +6 V 3' = y3z:'
" .1
" /) ,:1/ x:' (I ) "' +1
I 629. 4%=2 \ . '2 - I.
:1>t6;;-V'2' V3)" + (V2 +V3 )'" = 4.

I, 632) (V7 + V48 )'" + (V7-V48)'" = 14.
I •
,
-.I
'1
73

3r-__ _
22:· V 4";0,125 =
::::::'\ 4 ,,% + 10 V-"+ 1
Vi , 0,5 - y'4 = O.
3
-'636:' 8 3";!.7 -V"VO SJI2:-1 = 1.
(I ' .
63 2z2 -s· sz2-s = 0,oI . (1()2:-1)3
Data je jednaCina 22: _ 5 + .=:. = 0,
2
a) rcliti je grafi&i;
4
b) koristeCi grafik naCi pribIiZno V ( r
5

Data je jednacina 32: - ; - 8 = O.
a) Rcliti je grafi&i
4
b) KoristeCi grafik naCi pribliZnu vrednost izraza v' 3
3

10. LOGARITMI LOGARITAMSKE FUNKCIJE, JEDNACINE
I IDENTITETI
74
Logariram broja a po osnovi b > I je broj n, kojim je potrebno
stepenovati osnovu b da bi se dobio broj a; simbolima
10gb a = n b" = a.
a) Iz funkcije logba sled.i da je a > 0, b > 0 i b =1= 1.
640.
643.
b) 10gb I = 0 za svako b.
c) Ako je b > I, onda za a > I je 10gb a > 0, a za 0 < a < I
je 10gb a < O.
Ako je a < b < I onda za a > I je 10gb a < 0, a za 0 < a < I
je 10gb a > O.
d) loga a = I.
c) Funkcija y = 10gb x je definisana za svako x > O.
f) Ako je b > 1 za svako 0 < Xl < X2 sledi da je 10gOXl < IOgOX2,
a ako je 0 < b < I onda za svako 0 < Xl < X2 je
10gbxI > IOgbX 2.
g) 10gb (M.N.P) = IOgbM + logbN + IOgbP. (M > 0, N > 0,
P > 0)
M
10gb - = logbM - logbN, (M > 0, N > 0).
N
IOgbMn = n logbM, eM > 0).
" 1
logyM = - logbM, (M > 0)
n
Izracunati vrednosti logaritarna.
I I
IOg2 - . 641. loga - . ./ 642. log4. 1000.
128 81 10
IOgo,IO,OOOI. 644. log v ,8 . .)645. 646. log ;l38 1.
5
647. log 1 8. 648. / 649. logav' 243 .• /
",
5 I
650. ·loga'\fa2.. 651. loga .
Odredit i x iz jednacina: /
IOg2X = 6. 653. log 1 x = log 1 X = - 5.
2 2 ';
652.
655. log", X = 6. 656. log v ' x = - 8. 657. = - 2.
75

3 3
658. IOg! .. ,- x = 3. 659. x = -. 680. X = - -2 .
2v' Jvl 4
I
661. logax =-, a> O.
2
Za koju osnovu:
662. Logaritam broja 64 iznosi 3?
fI63. Logaritam broja 625 iznosi 4?
"".. Lo' b' I. . 8'
....... gantam roJa - lZOOSI ..
256
L
. b' I. . 7'
665. ogantam rOJa - lZOOSI - . .
-1
28
Izraamati:
666. 3
10
1ls81. 667. !()IOI'OIOOO. 668. 2
1ol
z
5l2
.
Izraeunati vrednost izraza:
669. 31ogs25 + 21ogs27 - 4logz8.

I 1
670. -logs81 + 310g 1 16 - 210gz - + log 1 - .
4 - 32 - 27
_ 1 J
1
671. loga81' logs - . logz 16· logz 8.
27
672. logz 16 . logz8 . IOg2 4 . logz 2 . logzl .
\
673. logz (logz 256).
'--..
674. nogz logz 16 + logs IOg3 27.
,
-----.
76

682. (3
10I
S')3 - 2
810
's' + 51101526.
683. 2 logs 125 . 21 +
10
1
1
4
- 33101ls9 -1.
Konstruisati grafik sledecih funkcija
684. y = log8x. 685. Y = log 1 x.
"2
686. Konstruisati u jednom koordinatnom sistemu grafik sledeeih
funkcija y = logz x; y = logz (x + I) i y = logz x + 1.
687. y = IOg10V x2. 688. Y = V(logs x)2.
689"¢ Odrediti oblast definisanosti sledeCih funkcija:
a)y=log2( - X); b)y=logz(l-x);
c) y = logz ( I - xl); d) y = logz x2;
e) y = logz Vx; f) y = logz (x2 -
Konsrrui sati grafik funkcije y = logz ( -x).
Odre?iti za koje vrednosti argumenta x postoje u skupu
realmh broJeva funkclJe: .
690. y = log (x2 - 3). 691. y = log (2x
2
- 5x - 3).
692. y = log (x
2
- 3x - 4).
I 693. Data je funkcij a y = log (3x2 - 2x).
/
a) Za koje vrednosri arguments x funkcija ima smisla u skupu
real nih brojeva.
b) Odrediti nule funkcije.
c) Odrediti x tako da za osnovu v'5 vrednost funkcije bude 2 •
.'
,94. Data je funkcija y = log (2x2 - x).
a) drediti oblast definisanosti date funkcije.
b) ati nule funkcije
c) Odrediti x tako da za osnovu v3" vrednost funkcije bude 2.
77

Primeniti osnovns pravils logarionovanjs:
695.
V
-
8a'Vx 3a
z
log . 697. log
bIl <.<rC
5 (a
l
- bIl)
698. log 4 (r _ yI) .
Logarionovati sledeee izraze :
3
2
b . _ 8
_ a 700 x = (4a
2
b" V c2d) .
x - yI{labB . •
5 V 702.x =-; y
r
/ ) (Ii'
795. x = V.!:. . 706.) x = 3 . 707. x = log (a
2
) • .
I V V y z . b
! . ",logy)' 6 log a 710. x = 310gs27 . 21og264
788. x = v 3 . 709. x = ( )4
log a
Odrediti x iz jednacina:
712. log x = 2 log m + 4 log n - 3 log a - 5 log b.
713. log x = log 5 + 4 log m - log 8 - 3 log n - log p.
log 55
71, log x = log 8 + - 2- .
" log a + log b log c + log d
715. 1 log x = log 20 + 3 - 4
78
2 I
716. log x = 2 log (a + b)- - Iog(a-b) + - loga.
3 2
log x = 3 log a + + log 7 + log b - 3 log c -log 8.
I I
718 log x = log 3 + - (log a + 3 log b) - 2 log d - - log c.
2 3
Odrediti a1gebarski izraz A aka je:
) I
71/ l0
g
A = log x + "3 [Iog(y - z) + log (y2 + yz +t ])-
I
-2Iogy -logz- - log (x-I).
2
00 log A = log y + 2 log z + .!.. log (x - z) - 2 x -
2
A0r\\
.1
--[log (y2-yz + zZ) + log(y +z)] .
3
721. Aka je loglo 2 = 0,30103, loglo 3 = 0,47712. loglo 5 = 0,69897
izracunati :
loglo 6, loglo 15, IOglO 30, . loglo 225, loglo 5400. V
722. ko je loglo 2 = 0,30103; loglo 3 = 0,47712; IOg,O 5 = 0,69897;
IOglO 7 = 0,845 I 0 izraeunati:
I
loglo 14; loglo 35; loglo 50; loglo 100; loglo 2 - ;
2
2 2
loglo I - ; loglo - ; loglo 0,6.
3 25 v ·
7;;) Aka je log a - log b = m, odrediti
/
b a b
log 2a -log 2b, log 5a -Iog- , log - -log - .
5 3 4
I -)
'724\ NaCi log (32 - 2) aka je log 2 = 0,30103.
79

725.
'sCi ako je log 3 = 0,47712.
Primenom dekadnih logaritama izratunati:
(
4) 0,45 II
726 x = 2350· 1,05
17
• 727. X = "7 72S. x = 5V3,1866.
'00 '0 ___ ,/ {/27,56 . 0,5064
72. x = Z3 x = 9,52VIO. )31. x = v'23
0,02404· 23
,
J
-132. x = (:) '6
733. x = 3,4.,3. --<X = 8601,6 . v9,26T
/ol'I. 67,22
/ -
x = V6. 4035
735. x = V 2· 9,81 . 3,261. 736
3,142
"
,
737. X =
V2OOO' 1,073
2

IS. x = V 0,4203 V
7575
1
0,769' V34,5
Q x = 0,0009°,0009 . 739. x =
0,03567
/"'\
741. I
-"'.- . edn' a
2
Vb
zr""w.att vr ost IZraza x = , za a = 23,41, b = 0,3422,
c = 1,438.
Izracunati:
3 __
742. x
-V1 +"v'3.
II
5QO ( 1,0242 _ I).
0,02
,0
;m:- V II
2,1663 _ V·
r7
49"-'1-c-
9
,-c-
6
.
80
® x = ( - 5,32)3VO,0294.
745 •. V I45,272-124,49
2
.
J
47 [i7569 _ 1 (67685 ..
VG365
I + 0,4893°,285, (0,OSy,41. (3,726)-1>3.
IV 300 7 '(43,6)- 0,7
750. Zapremina pravouglog paralelopipeda je 385",s. Izraeunati njegove
dimenzije ako stoje u odnosu 3 : 5 : 8.
751. Izracunati ivicu kocke, ako je njena zapremina dva puta veta od
zapremine kocke ivice 2,378 m.
752. Izraeunati ivicu kocke crja je zapremina 0,5 ",s.
753. Izracunati polupreCnik osnove i visinu krufuog valjka zapremine
V = 401,92 emS, ako mu je osni presek kvadrat.
754. Izracunati povrsinu lopte polupreCnika R = 16,68 em.
755. Izracunati debljinu oble zice, Cija je tclina 4,975 kg, a duZina
16,75 dm, ako se zna da je specificna teZina gvoZda 7,7.
756. Izracunati povrsinu i zapreminu zemljine kugle, ako se uzme
da je njen polupreCnik 6371 km.
757. KoristeCi formulu za jednako ubrzano kretanje s = gt
2
. , odrediti
2
put s, koji prelazi neko telo za 19 sek, sko je ubrzanje g = 9,8
mlsek.
758. KoristeCi prethodnu formulu za jednako ubrzano kretanje, od-
rediti vreme za koje jedno telo prelazi put s = 2356 km.
759. Na koti visine 120 m. postavljen je top iz koga je ispaljena granata
u horizontalnom pravcu brzinom 839 mlsek. lzracunati na kom
rastojanju od topa je pala granata, koristeCi obrazac za rastojanje
. v: lf2h
x, t). X = ° V g .
760. lzracunati vismu sa koje treba ispaliti hitac u horizontalnom
pravcu brzinom 975 mIsek, da bi pao na rastojanju 9.568 km
od mesta ispaljivanja.
da logaritam broja N > 0 za osnovu a·> 1 se ne menja,
ako se stepenuje jednim istim izloziocem osnove i numerus, tj .
. .
6
81

r--
7U. Dat je logaritam broja N Z8 bazu a; NaCi logaritam broja N za
bazu b.
71S. Alto su a i b dva pozitivna broja razlitita od jedan, tada je tatan
identitet
log,. b . 10gb a = I.
7M. Dokazati da je
log.,b . Ob O' 0
log" b = -- gde Je a >, > Ie> .
log., a
765 Ako je a
2
+ b2 = tab dokazati da je
../
la + bl I
log = - (log lal + log Ibl) .
3 2
766. Dokazati da je
I
log la + bl - log la - bl = - log 2, ako je a
2
+ b
2
= 6ab.
2
Dokazati sledeee identitete:
I
767. 3 logll<Z + 210gb - = 10gb a.
a
I
768. 10gb a - 10gb - -10gb a
2
= O.
a
b a
789. log" - + log" - -log 1 x = O.
/ a bx -;
770. log" by + log -'- by = O.
a
log" X - 4 log -'- X -log" x. = O.
a
Dokazati da je
logb+c a + IOgC-b a = 2logb+e a . log._. a, ako su a b kateta,
a C hipotenuza pravouglog trougla.
82
,.
upotrebe logaritamskib tablica ispitati ita je veCe loga3 iii
loga4.
J Izmfunati bez upotrebe logaritamskib tablica:
1141 X = 1()l-
lo
ll. + 102-
10
112
0
- 1()S-
lo
Il600.
1775) X = lOO()log3. lOOlog v2 -1011 vS:
I
'Ti6:) X = 10 '100
210
112-
1
0112.
'--'
1fi":) x = 491-101172 + 5-
1011

4
• § X = V 102++ 10gl6.
NaCi .Iogex ako je log.,x = p; =: i 10g,,/)oX = r. ()Y'
Ako Je log. 2 = a, logs 3 = b, IZrarunatl 10&. 100.
Ako je log, 2 = C i log7 5 = d, izratunati log7o 2,5.
;@ Izracunati logs 9,8 ako je log,o 2 = a i log,o 7 = b
I
® Ako je ot = IOg12 18, = 10g24 54, onda je
+ 5 Cot - = I. Dokazati.
Dokazati da je 10gb a = logb"a".
log V3 8, ako je IOg12 3 = a.
'--'
f7iI6! Bez upotrebe logaritamskih tablica uporediti je veee IO!:4 3
iii logla 9.
Ako je log" 27 = b, izracunati log 6r .
'C;; V3 va

Ako je 10gb a = In i loge b = fl, izracunati 10gb< abo
7,89 Izracunati log -'- 28, ako je log7 2 = a.
2
......,
Naci logs 2,97, ako je log,o 3 = a i log, o 11 = b.
Rcliti sledece logaritamske jednacine:
1791:J log x + log Cx + 3) = I. ,/
I /
[ 792. j log x-Iog- --Iog 2 = log C2x + 3) V
_____ X - I
83

,
"
713. 4 :""'Iog % = 3 y'log %. i 9 ~ log % - (log -ix)-l = 1. V
795; log (% - 9) + 2 logy'2x - 1 - 2. V
"7ge. log y'% 5 + logV2x - 3 + I = log 30. Q. %1012' = 100%.
• ( J • + % ~ I) = 0,25 - f + logs (I - y' % ~ 2) . )(
_ 799. logz 5 + logz 5x - 2,,25 = (logz V5)2. i.. ~ /
800. 2 log. (2" -1)+ % + log, 3 + 10gv6" 6= 0. C// X
"2 - ~ - (/
-,...." ~ . .\. .
802. )l ogle % + log. % + logs % = 7. /\
803. Jog (152 + ~ ) - 3 log (% + 2) = O. '/ .-'\
8f4.
805.
806.
807.
Rcliti sistem jednaCina:
{
% + logy = 3,
3% -logy2 = 4.
{
IOg (%-y) -210g 2 = I-log (x + y ).
log%-log3 = log7-logy.
{
log (xS + y2) - I = log 13,
log (x + y ) -log (% - y) = 3 log 2.
{
IOgz(x - y ) = 5 -Iogz(% + y ),
log % - log 4 = _ 1.
logy -log 3
{
log (xS + y2) = I + log 8,
808.
log (% + y ) -log (% - y ) = log 3.
{
2 -log2Y = 210g2 (% + y),
809.
logs CJ(+ y) + logs (xS - xy + y 2) = I.
84
Odrediti sirup vrednosti promenljive % taka da:
810. log (% + 2) -log % > I. 811. log (% - 2) > log %.
812. log(%-4)-\og(% + I) < 1.
813. xo-)' -31012' +1 > 1000 .
814. 10&'5 (2 % + 6) > 10&'6 (x + 8). 815. 210g x > logs. x.
6
816. log - > log (x + 5). 817. log=a + 310g
a
'"a > 0, a> 1.
%
818. logs (%s - 5% + 6) < O.
819. loga% + loga (% + I) < loga (2x + 6), (a > I).
85

RESENjA

I GLAVA
I. POJAM IRACIONALNOG BROJA
Racionalisanje imenioca
1. Treba prvo dokazati teoremu: "ako je a
2
deljivo sa 3, onda je
a deljivo sa 3".
Uocimo da se svaki ceo broj moze napisati u jednom od ovih
oblika.
{
3n
a= 3n+ 1
3n + 2
otuda je
(n ceo broi)
{
9n
2
a
2
= 9n
2
+ 6n + 1
9n
2
+ 12n + 4.
Po§to je, prema pretpostavci, a
2
deljivo sa 3, a
2
mora biti jednako
sa 9n
2

Otuda a = 3n, i a je deljivo sa 3.-
Dokaz da je V3 iracionalan broj, izve§cemo metodom svo<1enja
na protivurecnost. Pretpostavirno da je ~ redukovan racion alan
q
broj tj. da p i q nemaju zajednicki faktor. Pretpostavimo tako<1e
da je v3 = ~ : : : > p = qV3 :::> p2 = 3q2.
q
U tom slueaju p2 je delji vo sa 3, te je i p deJjivo sa 3 (prethodn a
teorema). Imamo p = 3r, gde je r C'-I) broj. Tada je 9r2 = 3q2
89

iIi = qI. Otuda q! je de1jivo sa 3, te je i q deljivo sa 3 (prethodna
rcorema). Prema tome pi q imaju jedan faktor 3, nasuprot
na§oj pretpostavci. Time je tvrdenje dokazano.
2. Dow je analogan kao u prethodnom primeru.
3. Pretpostavimo suprotno da e dati broj racionalan tj .
4.
V2 + v'i7 = R (R racionalno).
odavde sledi
v'l7 = R - vi iIi 15 = W - 2R V2.
odakle je
V2=RZ-I5
2R
Ovim dolazimo do apsurda da · je broj V 2 + v'l7 zaista iracio-
nalan broj.
Pretpostavimo suprotno da je {12 kvadratni iracionalitet tj .
=p + qv'2.
Ako se kubira leva i desna strana onda je
(p3 + 6pq2) + (3p2 + 2qS) V2 = 2 iIi p' + q' VZ = 2
Odakle sledi da izraz na desnoj strani je iracionalan i nikad ne
moze biti jednak 2, sto znacr da pretpostavka suprotnog nije tacna.
5. Neka je n + V; = r racionalan broj, tada je Vn = r - n, sto
je nemoguce, jer je na levoj strani iracionalan broj.
6. Iz pretpostavke imarno
90
(I) a
2
+ 2ab + b2 = 8ab (a + b)2 = 8ab,
(2) a
2
-2ab + b
2
= 4ab (a -b)2 = 4ab.
Kolifuik (1) i (2) je
(
a + b)2=2 ::> a + b =V2,
a-b a-b
tj. tvrdenje je tamo.
7. vi. 8. 4. 9. vi 10 •. v xy. 11. - (Va + vb).
3
12. 10. 13. -v'3. 14. 1-v'IT. ·15. V4-x2. 16. a.
17. 4. 18. 16. 19. 2.
20.
2 2(1 +V2-V3)
I + V2 + V3 - -V=3)
2(1 +vi-v'3)
-
(I + v'2)2-(V3)2
2 (I + v'2-v'3)
2V2
_ (I + v'2-v:fv'2 =v'2 + 2-V6.
v'2.v'2
21.
2 v'3 + 3 vi + 50 22. -3 (HV5+V2) (2+'\1'5). 23. 4v'15.
12
24. Posmatrajmo reciprome vrednosti brojeva A i B tj.
25.
30.
1 1 Va+m+va
-=
A Va+m-Va m
I Vb + m + vb"
-
- -
B vb + m-Va m
Iz pretp ostavke a > b izlazi
I 1
- > -, dakle A < B.
A B
I. 26. R = 2. 27.1; 28.
1
+;n.
1
29. s.
a
91

v'3
B - A =v'5 -:=5
v'3 (V5 + v'3) - v'3 (V5 - v'3 = 3
= 5-3
18+2V15 ./-
dakle 2-
1
A-2 (B - A) = 2 . 3 ·3 = 4 + v IS.
31. Kako je ·J3r =
= (I _ v'3)-1 = 6 v'3 '
6 6- 3
onda je
II 6 - v'3 6+v'3 I
2(6-V3) 6
6 = - V3 '
4";;;;-:-;
32.
3V2
33. - 2-.34. I. 35.v2 36. -I IS. 37. 6.
m-n
38. Ako se izvrSe naznacene operacije dati izraz postaje
J r-----:;=;:===;,,,
V
a-va2 - b2
v' x'l ( I - xfS. za x = 2a
imamo
/ = Va-va
2
-b2 .Va +Va
2
_ .b
2
2a 2a
92

2a
V
1i2 b
= -=- .
4a
2
2a·
I- n
39. Kako je =......c;;----:--:--
v'1 - n
2
-1 + n

V(I-n) (1 + n) ":"'- VI - n)2
(v'i=ri
2
) Yr=n
= VI n(VI + n - Yr=n) = V I + n- V I ± n'
tad a je
R
VI+n Yr=n
= +
-vr+n_-:- V I n -vr+n - v' I - n
Vi=/i2 - I _ -vr+n + Yr=n V I - n
2
- I
n --vr+n - V I n ' n
2n V!=n
2
-1
(vJ+"n- v' I n)2' n = - 1.
40.
41. Svodimo oba korena na jednake izlozioce tj.
6 6
(1 + a)4 I 6_
27a
3
• 81 (1 + a)4 = TVa.
6+'T'%.J£{
42. Oslobadanjem neakU izlozioca, brojilac postaje
2abVa 2abVb
+ = 2ab
Va +Vb , f a +Vb
a imenilac
Kako je a + Vab = -Va2 + -Vab = va(va + Vb) i
b + Vab = VhZ + v;;[j = Vb(Va + Vb), to
93

imenioc postsje
2ab + = -= = 2 vab,
[
1 1 J 2ab - "
Va(7a+Vb) Vb (Va + Vb) Vah
i na kraju dati izraz jednak je
2ab =...rah.
2...rah
43. Izraz u prvoj zagracli transforrni§e se u
[
2Ya; J-2 = (a + x) (Va + VX)2
a + x (Va +VX) 4ax
Analogno izraz u drugoj zagracli posle svodenja ima oblik
(a + x) (Va- Va)2
4ax
njihova razIika
a + x[ ] a + x _ a + x
- - (va + VX)2 _ (Va- VX)2 = --'4Vax=
4ax 4ax vax
44. vx2 + a·
45. Kako je a + {Ia2x = {I as + {I a
2
x = {I a
2
({fa + {Ix), a
x + {lax' = {IX3 + {lax< = + {la)
pa dati izraz postaje
46. 27. [ Koristi da jea - vax=Va(Va -VX)]. 47. 32x.
94

48. Po§to je + 1 = (vx
4
-;;fyy;2 + 1
(vx + vY)2,a
4VxY
4VxY 4VxY
x+y+2VxY (VX+v'Y)"
onda je vt;ednost datog izraza
{
(VX + Vy)2 . 4VxY = 1
4VxY (VX+Vy)2 .
. a + V ab Va (Va + Vb). .
49. Po§to)e b = b' a lZraz u srednjilll zagra-
a + a+
dama postaje
Va Vb a+b
Va-vt- Va + Vb = a-b
onda je
Va (Va + vb) a + b Va (Va + vii) Va
a + b 'a-b =(Va+Vb)(Va-Vb) =va- Vb-
50; Dati izraz se lako transformise u :
a-I 2
2' 2' -
a
3
-2a
3
+ 1 4a
3
+ 4a
3
+ 4 a + 1 a3 _ 1
2, ,
_ (a3 - a3 + 1) (a3 + 1)2 a - I 2
-, 2 ' -
(a
3
_ 1)2. (a3 + a3 + I) a + 1 a3-1
,
--.: (a + I) (a3 + 1) . a - 1_ 2
1 ,
(a -I)(a3_1) a+1 a3 _1
,
a3 + I
,
a
3
-1
1
2 a3 - I
---;-, -=-- - -'-,-- = 1.
a
3
- I a
3
-1
95

1
72 9
9 (8 -y) _ 9 [2
3
- (yJ)S] -_
51 Kak
· - Y
• 0 Je 8 = 8 - 8
1 1 2
9 (2 - y3) (4 + 2y J + yJ)
8
2
= - 1.
2 _
y
J
52. Prvi sabirak se u ovaj izraz
53.
96
I I 2)
pq(p2 +q2)
a drugi
1 1
2(P2 + q2) 2
I 1 8 I 1 = 1 1 2 1 l '
(p'i + q2) p'i q2 (p'i + q2) p'i q'i
Svodenjem oba sabirka na najrnanji zajednicki, dobija se
1 1 1 2
P + q + 2p'i q'i (p2 + q'i)
I I 2
pq(p2 + q'i)
1 1 2
fJ(p'i + q'i)
pq
Oslobodimo se negativnih izlozioca, a izraz
3 3 1 a I 3
a
2
_b
2
= (a'i) - (b
2
) rastavimo na cinioce, i posle sredi-
vanja dobija se da je dati izraz jednak I.
,.
54. A = V(V3 - 3)2 + V(3 + V3)'. Kako je V) - 3 < 0,
imamo da je
A = ---(V) - 3) + (3 + V)) = - V3 + 3 + 3 + V3 = 6
je 2 - VS < 0 · irnarno da je
V
-1- V I I 1
B = (2 _ VS)2 - (2 + V 5)2 = V5 - 2 - 2 + ,is =
VS + 2 VS- 2
I = .4.
55. Imamo sukcesivno:
X2 =
V) + Xl V3 + I (V) + 1)2 .;-
. r-; = = I _ 3 = - (2 + v 3 )
l-v 3 ·Xl I-V3
V3 + X2
- 2 -I
X3 =
I-V3·X2 2(2 +- V3) 2 +V3
---(2 - V3) V-
= 4 _ 3 = - (2 - 3)
V3- (2 - V)) 2(V3-1)
x4 = = = I ,
1 +V3(Z - V3) 2(V3-1)
Istim postupkom nalazimo da je
X5 = X2, X6 = X3, x7 = X" = Xl .. . i U opstem obliku
X3n+l = Xl = I, XJn+2 = X2 = - (2 + V)),
X311+3 = X3 = - (2 - V)), X31l+4 = Xl = 1.
56. OznaCirno sa
A= 1 +2x .
, +VI + 2x
B- I - a
- -:'----'-'1/-:17', ===:; 2: := " '
onda je y = A + B
Kako je I + 2"< = , + 2 . '7 = 4 + :V) = (I +2
V3
f
7
97

1 +V3
onda je vi + 2x = 2
Zarim v-
(
I _ V3)2 1-
1-2x= 2 ,odakle -
V
I -
2x
= 2
pa je
V3
1-
2
2-v'3
B = 1-v'3=3-v'3·
1 + 2
na kraju
2 + v'3 2 - v'3 (2+v'3) (3-v'3)+(2-V3) (3+V3) =
Y=3+V3+J-v'3= 9-3
=i=1.
6
57. a) x = 2 + v'3 - u ovom slucaju vrednost brojioca
(x-l)V3 = (1 + V3)(v'3.
98
a kvadrat imenioca x2 - x + 1 = (2 + v'3)2 - (2 + V32.. +
+ 1 = 7 + 4V3 -2-v'3 + 1 = 6 + 3v'3 = 3 (2 + v'3).
Odakle za y se dobija
_ (1 (1 +v'3)v3 = 1 +V3 =
y - v'3\{2 + v'3) - v'3 (v'2 + v'3) 'I 2 + v'3
_ V (1 + V3)2 = V (1 + v'3)2 (2 -V3) =
- 2 + v'3 (2 + v'3) (2 -V3)
= V<4 + 2V3) = '12(2 + V3) (2 -V3) = Y2.
4-3 .
b) x = 2 - v'3 - u ovom slueaju imamo
(x-l)v'3 = (1-v'3)v'f
i x2 - x + 1 = 3 (2 - v'3),
odakle
(1-v'3)v'3 I-V3
Y = V3 (2-V3) = -:7''1=2
PoSto je razlika 1 - v'3 negativna, to je
y = _ V (I -v'3)2 = -V (1 -V3)2 (2 + v'3)
2 - v'3 (2 - V3) (2 + v'3)
- V(4-2v'3) (2+ v'3) = Y2(2-V3)(2+V3)=-v'2.
Napomena: - Do rezultata mozemo doci i na ovaj naCin.
Izraeunajmo najpre y2;
imamo
y2 = 3 (x-l)2
x2-x+ 1
i za x = 2 ± v'3 bice
2 _ 3 (1 ± v'3)2 _ 4 ± 2V3 _ 2
y - 3 (2 ± V3) - 2 ± v'3 - ,
odakle Iyl = Y2.
Dakle, za x = 2 + V3; y > 0, pa je y = Y2 i za
x = 2 -v'3, y < 0 te je y = -Y2.
58; 1.
a-b
59. Posle oCiglednih transformacija x = 2v' ab' a
v'1 + x2 = V 1 + (a - b)2 = a + b .
2Vab 2Vab

60.
Zamenom ovih vrednosti za x i u dati izraz, imam
o

x+ v' I+r
(0 + b + v'2)2 = 894
20b ' .

61. b .
Yx
62.
(Uzmi u obzir da je
x + v,.:y = Yx (Yx + vy)
x - v'xy = v'x (Yx - <y.
63.
64.
65.
x
I.
Preto je ov'a + bv'b = (Va)3 + (Yb)3; -=- 3b = 1
= 3Yb (Va - V b) i o _ b=(Va - Yb)(v'a+v'b), posle
ociglednib transformacija vrednost datog izraza jednaka je 3.
IS IS 5V3
Uzeti U obzir da je 3 - V3 = V3 (V:>---I) = V3 - I
Posle oCigiednih transformacia dati izraz je idencicki jedak "2 .
66. Zamenorn x = 2-
1
(a + a-I) u izraz
100
Kako je po pretpostavci
a I,
Na isci nacin nalazimo
I
to a - - 0, pa je
a
Zamenom nadenih vrednosti u dati izraz izlazi da je nj egova
vrednost
a
2
+ b2
a
2
b2 + I
67. Racionalizacijom imenioca datog izraza imarno da je
(
m + n) x - V (m' - r)(x2 - n))-2 = (...;;;m)-2 = .
x2+mn m n
68. Zamenom
2am
x=--"'-- u izraze Va + b" i Va-bx.
b (I + m)2
nalazimo
-Va"+bx = II + mllr-a-
V J+m2
va-b"=ll-mIV a •
l+m
2
Na . ?sn.ovu prt;tpostavke Iml < I to I + m
POZltlvru, te datl izraz dobije sledeci oblik:
(I + m) lr-a-
I
+a 2 + (l-m)V a
V J+m2 1+ m
2
I
(I+m)lfa
l
+
a
"-(1-m)V a
VI+m l+m
2
m
l-m su
(za a> 0).
69. Posle ociglednih transformacija dati izraz postaje
,," -V x" - a4
x2+Vx"-a4'
Zarnenorn vrednosti
izlazi da je vrednost
I
X = a (m" + n")2
2mn
m"
datog izraza -.
n"
u dohiveni
70. y = m. 71. za a > b' .!:. za
b ' a
a < b.
72.
Za ,,= 2-
1
(a + a-I) = + (a + :) dohija se
Vx
2
-1 = V[+(a-+JY = +Ia- : I,
izraz,
tJ· .. Vr -l = 21 (a- -a
l
) za a"'" I 1 < <0 9 , - a , . a
za O< a < 1 iii a < -1.
101

a OSDOVU toga je
% + V xi - I = as ako je a ;;;' I ill - I < a < 0
%- Vr -I
%+ Vr J I 0 I ill' I
a =- za < a < a < -,
x- Vr - J a
2
73. Posle otigJednih transformacija imamo da je
I
A= +J==';:
y' a + vx y' a - v% va
2
- x
Brojilac se moZe napisati U obliku
Va- vx+ Va+vx= V( Va-vx + l/a+VX)2 =
= y' 2 (a + Va
2
x
za %=4 (a -l) je a
2
- x=(a- 2)2,
Prema tome, A postaje
A = V2a + 2v(a-2)2
V(a- 2)2
Za a >2 jev(a -2)2=a - 2, pa je
A = v4a -4= 2 Va=l
a - 4 a-2
za I < a < 2 je v(a - 2)2 = - (a - 2), odakle je
A= V2a + 2(2 - a) 2
2- a = 2-a '
3
74. v'5 '
75. Neka je Va + Vb + Va - Vb = x, pa je
x2 = 2 (a + va2 _ b) = 4 a + a
2
- b ,
102
Odakle
Dakle
Va+Vb+Va Vb=2Va+Va
2
- b.
, 2
Analogno
Va + Vb-va - Vb = 2 Va
Va
2
- b
2
(I)
(2)
Zbir (J) i (2) odnosno njihova razJika daje traZeni identitet.
76. a)
Y
ll - V IJ2- 112= ,, /11 +3 _ ,,/11-3 =
+ 2 V 2 V 2
= v'7 + 2 = 2,64 ... + 2 = 4,64 . , .
b) V6 = 1,93 . ,. c) V I4 - V6
2 = 0,65, "
d) 2+V3 =3,73 .. .
e) 3V3+ 2 = 7,19."
77. Za izraze u imeniocu broja A treba iskoristiti LagranZeve iden-
titete, tada se lako dobiia da je '',4 = v'2 E J,
78. Koristeei LagranZev identitet imamo
V x + 2v x- I + V x-2vx=I';" 2Vx + Vr-;4(X-I) =
= 2 Vx 2.
Ovde je uzeto da he v ex - 2)2 = 2 - x, jer je na osnovu pret-
postavke x 2.
103

79. Racionalisan;em imenioca datog izraza imamo
80.
104
1 _ (" + =
(" + I) V" + "V;;-:t:I - (" + 1)2n _,,2 (" + I)
= (" + I) Vn - "V'iI-+I = Vn _ V;;":n
,,(,,+1) ",,+1
odakle izlazi da ;e
1 1 1
""' (,,-+-1-) V--'=,,-+-,,-Y',,=+=I = ViI - Vn+I .
U ovo; ;ednakosti sravimo sukcesivno da ;e " = I, 2, 3 ... 98, 99;
pa ;e
1 I I
-2 -V-:=f- +-l- V'i =2 = VI - V2 '
99 fig + 98 v'99
Sumiran;em gom;ih ;ednakosti izlazi
I I 1 9
S = - - -- = 1--=-
,I I V 100 10 10 '
Neka ;e
po§to ;e ax3 = bj! = cz'l i + + = I.
x Y z
Analogno dobijamo
A=y{ib iA= z{ic
Odakle izlazi
A' _
- ={ia'
x '
A _
- = {/b .
y ,
A _
- ={ic
z
Sumiran;em ovih ;ednakosti dobi;amo
A
(
I 1 I) - -
- + - + - = {ia + {ib + {ie.
x y z
Odavde konacno
A = {ia + {ib + {ie.
81. Neka;e
1
1 + v'2 =Ct.,
Kako ;e Ct." = ,
2"
Imamo
lIm-"
lIm a,. - __ = Ct.
m
+" + = am
2" ..
Analogno se dokazu;e i drugi odnos.
82. Kako je ax = V 2a -;: b , imamo:
105

J - ax
J -V¥ _(J-V
2a
;bf
J + V2a ; b
2a-b
J + ax
b

b- a
AnaJogno imamo
V
I + -b I + - b
V
I + bx a b a b
1- bx = 2a-b -
a V b
_ a + _ a +b V
2a
-;;- b
- Va
2
- 2ab+ 1J2 -V(b-a)2
(jer je b - a > 0). Proizvod ova dva izraza daje
a- a + bV
2a
-;;-b
b- a b-a
2 u
2a
-
b
a -cr
= I.
83. Primenom Lagranieovog identiteta imamo
106
V4-v' 15= V
4
+ v' 16-15_V
4
- v' 16-15_
2 2 -
-V5 V3 1 v'- v'-
- 2 - T = T( 10- 6),
dati proizvod postaje (4 + v is) (v'lO - v'6) 2 =
1
= "2 (4 + v'15) (16 - 4v'15) = 2 (4 + vTI) = 2.
84. AnaJogno prethodnom zadatku
V3-Vs=V
3
+-;S-V
3
-;S= n-n=
1
="2 (v'lO-v'25
pa je
'13 -Vs (3 + Vs) (v'IO -v'25 = + (3 + v'5) (v'IO--./2)2 =
1
="2 (3 +Vs)(12 - 2 v'2O) = 2 (3 + v'5) (3 -v'5) = 8.
85. Po§to je
{/26 + 15v'3 = {/(2 + v'3)8 = 2v'3, onda je
{/26 + 15v'3(2-v'3} = (2 + v'3)(2 -v'3)= 4 - 3 = I.
86. Kako je {/26-15v'3 = {f(2 -v'3)8 = 2 -v'3,
posle oCiglednih transformacija izlazi dato tvrdenje.
87. Posto je {f7 + 5-./2 = {f (-./2 + 1)3 = v'2: + 1, a primenom
Lagranieovog identiteta
v' 4 + 2 v'3 = v' 4 + v'l2 = v'3 + 1, pa je tvrdenje taCno.
88. Primenom x2 ± 4x V2 + 8 = (x ± 2 -./2)2, pa se izraz A moze
napisati U obliku
A = 1
v' x-2-./2
1
v'x + 2v'2
Primenom Lagranieovih identiteta za x = 3.,
v'x-2-./2 · v'3-v'8 =V2-I, a izraz
v'x + 2-./2 = v'3 +v'8 =-./2+ 1 pa je
A= 1
v'2-1
----,,=-1_ = 2.
v'2+ 1
107

N. 7Amenimo vredn I x u izruu + 12x i koristimo idcntilct
... - .. >, _ ",. - )"... (m - n) - ",.
, r 4 ( "\ 5 I)}' I)V4(Vs- I )x-
r"4{ '5- I)p + I2x - 4 5 + 4-3,l64x-4Vs+
+ 4 + 12x - 8 - 12x + 12x = 8.
tl. Zamen m x u dalom izrazu i koristeCi idcntitet
(m + 11)' ",. + 3mn (m + 11) + ",
92. P [ 0 je
108
J __
__ -=

(V
A + v'B + V A_v'B)3 - 3
A-VB A + V'B
(V
A +VB +
A-v'B
+

A- BJ A+v'B A-v'B VA+v'B A- VB
A+, IB = A- v B + A+vB 3 A- v'B' -A-+-VB-= B
J J
J
(
A+v'B +VA v'B) =
A-v'B A + v'B
2(A2 + B) .
,onda )c
AI _Bx
y = _ 3x _ 2 A2 + B = 2 (A2 + B) _ 2 A2 + B = O.
A2 + B A2 - B A2 - B
II GLAVA
2. KOMPLEKSNI BROJEVI
93. a) vC36-v' 16-v::64 + ....r=49 =v' 36(-1)-
- v' 16 (- I) - v' 64 (- I) + v 49 ( - I) = v'361'2 - v'161'2 -
- v64i' +v'49,'2 =v6i- 4i - 8i + 7 i = i.
b) - 2iV2.
c) v' a
2
i
2
- v'(a -b)2
,
'2 + v' 1M'2 = 2bi.
94. a) 8 - 6i. b) 5'- 2i. c) 9 + 3i. d) 5,2 + 0,4£.
95. a) 15 + 6i. b) il - 13i.
96. a) 14-17i. b) + 23 i. c) 9x + 2yi.
15 20
97. a) -19-4i. b) -48-9i. c) 5. d) a
2
+ b
2

5 + 12 .
98. 8) - i3 13 I;
6
99. a) - 5(1 +
b)
2 2
b) + !.l i.
5 5
3 + i 3 + i 3 + 1 (3 + ') (3 + 41)
100. a) Z = = = --= -
(2 -1)2 4 - 4i + 1'2 3-4i 9 - t 6,'2
I 3.
= - + -I.
5 5
109

Odakle izlazi
1 3
Rt [zl = - , J m[ z l = -
5 5
13 19
b) R.[zl = 10; Jm [zl = - 10'
101. I (ZI) = (2 + 31)2 - 4; (2 + 31) - 7 - 4; = 4 + 12; + 91"2-
- s; - 121"2 - 7 - 4; = o.
102.
1 (031) = o.
a) Zamenom vrednosti za z u datom izrazu imamo:
z - ; 1 +i-(l-I) 1 +i-I +i _ 2 '.
___ = = - -I,
1 + z. 1 + (I + I) (1-,) 1 + 1 - ,"2 3
b) Kao i pod a)
i-I -i-l
z+z - 2- + 2
2z + 3 2.
i
-
1
+3
2
-I+i-l-i
2

-1+i+3
-1 2-i i-2
- . - - = --
2 + i 2-i 5
103. 1. 105. a) 1,2; b) 7 - Si.
106. I (z) = I (3 + 21) = 2 + 3 + 2i + 3 (3 + 21)2 = 20 + 38i.
I (Z) = I (3 - 21) = 2 + 3 - 2i + 3 (3 - 2,)2 = 20 - 38i.
107. a) 4 ± 6i ; b) - 30 ± 65i.
108. Neka je z l = a + ib, Z2 = c + id. Tadaje z1 + Zz = a + c +
i (b + d), 1t1 - Zz = a - c +- (b - d)i,
109.
110
IZI + z21
2
+ IZ1 - zzl2 = (a + c)Z + (b + d)2 + (a - c)2
(b - d)2 = 2 (a
Z
+ b2) + 2 (b
2
+ c
2
) = 2 [lz11
2
+ IZ2(21.
24 + lOi
169
110. a) Z = (2 + = 4 + 4i + ."2 = 3 + 4i = _ + 24 i
3-4. 3-4i 3-4i 25 25
je
Izl = V(- :5f + = I.
1
b) Izl c) Izl = 1.
111. a) Realan deo proizvoda
z· %1 = (3x + 2y) + i(-2x + 3y);3x + 2y =-1
narni deo koliOnika '
a imagi-
= x + iy = 2x + y + 2y - X
Z2 2 + i 5 5'
2y- x
-
5
Iz sistema
1
3X + 2y =-1
izlazi x = - 1, Y = 1.
2y-x 3
5 =5'
TraZeni kompleksni broj je z = - 1 + i.
OdgovarajuCi sistem pod b)
{
2x-;y =
-2x + 3y = -1,
odgovarajuce rclenje za z = 2 + i.
3
5
112. a) Analogno prethodnom zadatku dolazi se do sistema
117.
{
2x-y =-3
x + 2y = 1
odavde x = - I, Y =- 1.
TraZeni kompleksni broj z = - 1 + i.
b) z= I-i.
255 (1 I'.
256 +'J
111

118. a) - 2; b) 0; c) 2i; d) I.
119. Kakoje z = = [ ( I + i) (I + '}T= [I + 2i + i' l " = in
I -i ( I- .} (I + ') , 1,- P
onda je za n = 4k
z = i" = i4J: = I pa je R. (zl = 1, a
Jm (z ) = 0, za n = 4k + I
z = i" = i 4k +1 = i pa je R. (zl = 0, a
Jm (zl = J, za n = 4k + 2, i4k +2 = - I, R. (zl = - 1
Jm (zl = 0 i za n = 4k + 3 iQ+s = - i te R e (z l = O.
Jm (zl = - 1.
120. --) - = -- ( I + ,)" = i"-2. 2i = 2i"-1 = 2,
(
I + i'" (I + i)"-'
(I - .}" -2 I-i
ako je n - I oblika 4k
2i" -1 = 2i, ako je n - I oblika 4k + I
2i"-1 = - 2, ako je n - I oblika 4k + 2.
2i"-1 = - 2i, ako je n - I oblika 4k + 3, k = 1, 2, 3 .. .
121. ( I + 1j4 - ( I - 1)4 = [( I +.),,+( 1 - Ij' ] [( I + 1)' - (I - i' ] = o.
122. Data jednaCina moze se napisati U obliku
- 8x - 5y + i (3x + 2y) = i.
Korucenjem definicija ° jednakosti kompleksnih brojeva dobij amo
sistem
{
-8X- 5
Y
= 0
3x + 2y = I ,
odakle izlazi x = - 5; y = 8.
123. a) x = 2, y = - 3; b) x = y = I ; c) x = y = - 1;
II 13
d) x = - - y = - ; e) x = y = I .
29 ' 29
112
124. Ako celjenje dobija se
x+
y
-5+ 2 5'
t = - t ::::>
2 2
x = 11, y= -2.
125. a) z = 2 + i. b) z = 3 - 5i.
126. Neka je z = x + iy, onda je
(x + iy + i)( 1 + 21) + [I + (x + iy)](3 -4i) = 1 + 7i.
Posle ociglednih transformacija imamo,
5x - 5y + I + i (5x + 5y - 3) = 1 + 7i,
odakle izlazi
5x - 5y + I = I} _ x = I "
_ Y = I => z = 1 + i.
5x+ 5y - 3= 7
127. a) (x + i)(x - i), b) (x + 9i)(x - 9,) ;
c) (2x + 7.) (2x - 7i).
128. a) (a + ib)(a - ib); b) (a + 6111) (a - 6b.) ; c) (4a + 5bl)
(4a - 5bi).
130. z = 3 + 4i.
131. z = a",2 + b", = _a",_3_+_ b", _' = a + b",a =..!.. = ",2
a + b",2 a", + b",s '" (a + b",2) '"
I
Ri z i = - '2;
8
113

132.
Dati broj z moze se napisati u obliku
[( I + i)2]S - [(I - i)2]S, odavde z = _ ~ i.
Z = [( I + i) (I _1}]6
133.
a) (I + .)4k = [(I + i)2]2k = (I + 2i + j2)'k = (2.)2k: = (- 4)k.
b) (I + i)4k+. = (I + .)4k (1 + i)' = (- 4)k. 2. = (2 (- 4)k •.
114
III GLAVA
3. KVADRATNA FUNKCIJA
134. Grafici datih funkcija: 1
0
imaju oblik sl. I.
y
SI. 1
Trafene funkcije 1
0
je dat slede61m tabelom
X/ - OO 0 +00
y +00,,0/'+00

x
115

a celom toku funkcijc 10 su pozitivne, x = 0 jc njihova nula. Za
x = 0 funkcije 10 imaju miniIDum y = O. Promene funkcija
20 je dat IlIbe1om.
135.
116
X!-OO 0
y - 00/ 0
+ 00
- 00
No celom toku funkcije 20 su negativne, x = 0 je njihova nulo.
Za x = 0 imaju maksimum y = O.
y
SI. 2
Promene date funkcije su prikazane tabelom
xl - OO 0 + 00
y +00'>. -2 /+ 00
x
Definisana je za svako x, pozitivna je za x < - 2 i x > 2, nega-
tivna za - 2 < x < 2. Nule funkcije Sil x = - 2 i x = 2, a za
x = 0 funkcija ima minimum y = - 2 (51. 2).
136. Definisana jc za svako x tj. x E ( - 00, + 00), Z8 X = ± 2,
y = 0 pozitivna je za - 2 < x < + 2, a negativna Z8 " < - 2
i " > 2. Funkcija ima maksimum y = + 1 Z8 " = O. Promena
je data ovom tabelom. Grafi!< sl. 3.
x\- 00 0 + 00
yl- 00 .I' 1 '>. - 00
y
o
SI. 3.
138. Posto je 1x2_II={+(,,2-
1
)za x2 -1 ;' 0.
-(x2 -I)za x2-1 < 0.
x
Imamo da je y = x' - 1 za x E (- 00, - I] U [I , + 00);
y = -x' + 1 za xE (-I, + I ).
Grafi!< date funkcije je pri!<azan na sl. 4.
Promene Sil prikazane tabelom
xl - 00 - 1 0 1 + 00
yl + 00" 0 .I' 1" 0 .I' + 00
117

Za" = ° funkcij& ima maksimum y = I . a za x = I i x = - I.
y=O.
y
x
SI. 4.
139. Kako je 14 _ x21 = {+ (4 - x2) za 4 - x
2
;;;, O.
- (4 - x
2
) za 4-x
2
< O.
118
Odakle izlazi
y= - x2+4za xE[- 2.+2] i
y = x
2
- 4 za xE (- 00, - 2) u (2, + 00) .
Grafik ove funkcije je prikazan na sl. 5.
Promene su date tabelom
"1 - 00 - 2 ° 2 +00
y +00 \' 0 ;<4\, 0 ;<+00
y
x
SI. 5.
140. Grafik datih funkcija je prikazan na sl. 6, definisane su za svako
x. Promene funkcij a pod a) su date tabelom
y
x
SI. 6.
119

Za x - 2 y",f. = 0 funkcija ima dvostruku
.< .... 2, Y > 0, x > 2, y > O.
Funkcija pod b) ima za x = - 2 dvostruku
za x = - 2, y < 0 za x < - 2 i x > 2.
Tok je dBt sledeeom tabelom
+00
y - 00/
0 -00
nulu x = 2. Za
nuJu, = 0
145. Gmfik funkcije je pri.kazan na 51. 7. Definisane su za svako x,
nji.ho\' kanonirni oblik:
120
y
1 2
--(x- 2 , .. 2
2
SI. 7.
I
a) y = - -- (x - 2)2 + 2.
2
I
b) y = - (x + 2)2 - 2.
2
x
Funkcija pod a) za x = 2. nule x = 0 i x = 4 Y > 0 za 0 < x <
< 4, a y < 0 za x E (-00, 0) U (4, + 00)'
Tok je dat tabelom
xl- oo 0 2 4 + 00
Y -00 /
2
/ 2 \.. 0 \.. -00
Funkcija pod b) ima mi nimum y = - 2 za x = - 2. nule
x = 0 i x = - 4, funkcij. je pni tivna za x E (- 00, - 4) U
(0, + 00)' negativnije u intervalu x E (- 4, 0). Tok je prikazan
tabelom
xl - 00 -4 -2 0 + 00
y +00 \" 0 \" -2/ 0 /+
00
146. oblik datih funkeij. je:
I
a) y =-(x + \)2- 2; b) y = -2(x-I)' + 8;
2
I 25
e) y = - - (x - 3)' + - .
2 2
147. oblik datih funkeija glasi:
I I I
a) y = - (x + 2)' _ _ ; b) y = --(x-3)' -I;
2 2 · 3
I
e) y = - (x + 3)2 + I.
3
) Kk
' l 00'1 {x-x'za o,,;;; x";;; l
148. a a ' o Je x -... =
- (x-r ) za x E (- 00, 0) U(I , + 00).
onda je y = - r za x E [0, I], a
y = x
2
-2x za x E (- 00,0) U (I, + 00).
Grafik date funkcije ima oblik sl. 8, a tok dat tabelom
xl- oo 0 I 2 +00
y +00\.. 0 \.. -1 / 0 /+00
bl Posto je 1 x + rl = {x + r za x E (- 00,-1] U [0, +00)
- (x + r) za x E (- 1, 0).
121

122
Imamo da je
y = _ x2, x E (- co, - I] U [0, + 00), :I
Y = x2 + 2x, X E (- 1,0).
Y
SI. 8.
x
Grafik date funkcije je prikazan na sl. 9. a tok tabelom
x l -co 0 +co
y - co/,O'>.. - co
y
o
x
SI. 9.
149.a) Na intervalu x E [0, + co) imamo I x I = x, dlflde

Promene ove funkcije su date sledecom tabelom:
-=-1 0 1/2 + co
Y 1 0 '>.. - 1/4 /' + co
Na intervalu x E (- 00,0) I X 12 = - x, dakle
Y = x2 +.x = (x + r- , a promene ove funkcije su date
tabelom:
x 1- 00 - 1/2 0
Y - 00 '>.. - 1/4 /' 0
Grafik date funkciie ie prikazan na sl. 10.
y
z
y=X-IXI
SI. 10
x
b)y=x2-3x + 2 za x E (-00,I)U(2, +00) y =-x
2
+
+ 3x - 2 za x E [1,2]
123

Grafilc je dat na 51. II.
150. Za x E (-co, -I) U [I, + co), y = xl' -1, a za
x E (-I, + I), y = -xl'. Grafik je prikazan na 51. 12.
y
o x
SI. II
y
x
SJ. 12
124
151. Za xE(-co, 0), y = -xl' - 6x - S = -x (x + 3)' + 4 a
za xE [0, + co), y = - (x - 3)2 + 4, grafik je krikazan na
51. 13 a tok tabelom
x/-CO-S-3-1 0 I 3 S + co
y - co.l' 0 '. 4'. 0 '. - 4.l' O.l' 4'. 0 '. - co
y
x
S1. 13
152. Grafik je iJrikazan na 51. 14.
154. a= -I , c=8; y = - xl'+2x + 8 = - (x -I)2 + 9.
155. a = I , b = -2
c = - 3. y = x
2
- 2x - 3 = (X-I)2_4
156. a = -I, b = - 2, c = 8 a funkcija je
y = - xl' - 2x + 8 = - (x + 1)2 + 9.
157. Y = xl' - 6x + 5 = (x - 3)2 - 4.
125

, _ 1,
I j ttl u kanoni tile: Ij .
pl. ·· izI ··
f - , lZ .. e Ul &lStem
4 -
/.-:-'
- 0,
I y
o
-3 3
x
J. 14
rckn;e incma je p - -8, q = 16.
, ) b. /'ret 1I\' e izlazi Bi em
I
.E.. - I
2 pi daIc.Ie p _ 2, q = -3
f- - - 4
15.. kanonieni oblil< funkcije y = - (X - + q +
i uslov zadatka, izlazi:
a) /> - 4, q = - 3; b)p = 6, q = -9;
x) /> = 4, q = -1.
b .
188. Funkcija posti!e malcsimalnu vredn.ost za
(l = - - , pa Ie
2a
l-m
--- = 2 odakle izlui
2(m + 2)
m = -3 a y = -xl + 4x - 3.
b
161. Funkcija postite minimalnu vrednost za
11 = - - ,
2a
711-4
Odakle - = I, a 711 = 2 te je
2 (711-1)
y = (2 - I) xl + (2 - 4) x - (2 + I) = xI- 2x - 3.
162. Iz jednatine ( I + k)· 3
2
- (4 + k ) · 3 + 8 = -7, izlazi
k = -2, a y = -x
2
- 2x + 8.
163. P = 2, Y = x
2
- 6x + 5.
164. A = 5 a I(x) = -x' + IOx - 16.
4ac-b"
165. Iz obrasca = izIazi,
"4a
_ 4a......; (,---5-,- ) --,(,---2"-. )2 = -2,
4a
a funkcija
1 1
y= - - xl-2x-5 ":" - -(x+ 3)· -2.
3 3
166. c = O.
167. a) p = -I, q = -6; b) P = -4, q = 3.
168.
1 1
y = - xl - 2x + 3 = - (x - 2)2 + 1.
2 2
127

169. Iz prerposravke b
2
- 4ac = 0 =:> b
2
= 4ac, pa je
y = ax: + bx + c = ax
2
+ 2..;-;u· x + c = (xY.1 + Vc)2.
170. Imamo cia je
f (x + 3) = a (x + 3)2 + b (x + 3) + c,
- 3f(x + 2) = -3 [a (x + 2)2 + b (x + 2) + c).
3f (x + I) = 3 [a (x + 1)2 + b (x + I) + c) .
-f(c) = -ax- bx-c.
171. f(O) = I, f(l ) = I, f(-I) = 3, f(a + I) = a
2
+ a + I
i
/
(-.!..) = a
2
-a + l.
a a
2
172. I (x + I) = xll + 2x + 1 - 5x - 5 + 6
I(x + I) = (x + 1)2 -5(x + 1) + 6 =:> /(x) = x
2
-5x + 6.
173. Ne ka je x + a = I Ij . x = 1- a, gde je I nova promenljiva
Tada je
I (t) = (t - a)2 - (t - a) + 2. Da bi smo dobili
I (x - a) uvedirno x - a.
Dakle I(x-a) = (x -2a)2 _ (x-2a) + 2
(
vb ) _ ( 1 - Vb) (I + Vb) . ( v b )2 _ 2 Vb +
175. I I -Vb - Vb I-Vb I-Vb
177.
128
Vb _ ( I + Vb) Vb _ 2 Vb +Vb
+ - I-Vb I-vb
_ Vb + b-2vb.+Vb-b = O.
- I-Vb
b
P (x)= x(20 - x) = -x
2
+ 20x· Za x = - -= 10,
2a
povrsina ima maksimalnu vrednost. Dakle, zieu treba
na eetiri jednaka dela, tj. pravougaonik maksirnalne povrsme )e
kvadrat stranice 10 em.
178. Ako je prva duz x druga je a - x te je
y = 3xS + 2 (a - x)2 = 5x
2
- 4ax + 2a
2
odakle izlazi
2a
X = -
3
a - x =- a.
5 5
179. Neka je x jedan sabirak, drugi je 18 - x,
obik
s (x) = x
2
(18 - X)2 = 2x
2
- 36x + 324.
Swna ima mi.nimalnu vrednost za
trazena suma
b -36
x = -- = - -- = 9, znaci da broj 18 treba rastaviti
2a 4
na dva jednaka sabirka da swna kvadrata bude minirnalna.
180. Povrsina traienog kvadrata stra-
nice y je
P=y2=(6-x)2 +
X
2 (sl. 15)
Dakle P (x) = 2x
2
-12x + 36, a
b -12
x= - - = - --=3, stra-
2a 2.2
niea traienog kvadrata
Y = V (6 - 3)2 + 3
2
= 3 V2.
6
6-x
Sl. 15
x
181. Neka je strana kvadrata y, a dimenzije pravougaonika x i 3x onda je
4y + 2 (3x + x) = 56, P = y2 + 3x
2
, a
P (x) = 7x
2
- 56x + 196.
b -56
PovrSina ima minimalnu vrednost za x = - - =- -- = 4
2a 14
y = 14- 8 = 6.
te je y = 3, odakle izlazi da je obim kvadrata 16 em, a obim
pravougaonika 18 em.
9
129

182. Nelca je manja osnovica trapeza y, n krak x ondn je veea osnovicn
y + x, te je
3x + 2y = 200
x2Y3
P(x) =- - 2- +
50xY3.
povr§ina ima maksimalnu vrednost za
b 50Y}"
x = - - =-- = 50,
2a 2' v'3
2
osnovica y + x = 75.
183. eka su dimenzije pravougaonika x i y onda je P = xy.
!::, ABC FEB AC : FE = BC : FB tj.
a
b : x = a: (a - y) y = a - -x.
b
a
P (x) = - - x2 + bx odavde izlazi
b
b a
x = - , y =-
2 2
ab
P
maz
= -.
4
184. Neka su dimenzije pravougaonika x i y onda je
P (x) = hx - x
2
, odakle izlazi
a
ah
P
maz
=- .
4
185. Neka je krak trapeza AD = x (Sl. 16), a osnova CD = y, onda je
130
AM = 5-.L
2 .
lz pravouglog trougla ABD iamrno AD2 = AM" AB,
(
y) 50- x2
x2 = 5-2 10, odakle y = 5

----
-- --
-----
------ --- ----
At. }M 0 B
L Sl. 16
Obim trapeza u funkciji kraka
50 - x
2
1
o (x) = 10 + + 2x = - - x2 + 2x + 20,
5 5
obim je maksimaJan za
x=-.!!..= 2 =5,y=5tj .
2a
0=25 em.
186. P (x) = - 2x
2
+ 2ax,
a-x
m
Sl. 17
m = n = .::. V2, traZeni pravougaonik je kvadrat.
2
,.
131

J87. Katete su x i a-x. Primenom Pitagorine teoreme kvadrat hi-
potenuze je
f (x) = h-2 - .2ax + a
2
Hipotenuza postiZe minimum kad i njen kvadrat, a to je za
x = !!.. tj. kad je rrougao jednakokrak.
2
188. Dati izraz ima oblik
5
x Y xy x(5- x) 5x-x2
Razlomak konstantnog brojioca ima najmanju vrednost, kad
imenioc postiZe maksimalnu vrednost tj .
f (x) = - x2 + 5x ima maksimum
b 5 5
Dakle x = - - =
2a 2(-1) 2
5 5
a y = 5-x = 5 - "2="2;
dati izraz iroa najmanju vrednost za
5
x =y = - .
2
5 3
189. P (x) = - x2 - - ax + a
2
. Povrsina postize minimum
2 2
3Ia
2
3
P = - - za x = - a.
40 10
190. a) Neka je MD = x, onda je y = MA2 + MB2 + M C2 =
= 3x2-2hx + a
2
+ 1>2 _j,2.
191.
132
Funkcija postiZe minimum a
2
+ b
2
- 112 za x = .!!.- .
b) a
2

Ym .. = (a: by
b-a
ZBX=--
2
3 3
192. Ymln = a
2
+ 1>2 + c2
(a + b + c)2 a + b + c
,zaX= .
3 2
194. Neka su Y = (m - 1) x2 + 2mx + 4 i Y = (n - 1) x2 + 2nx + 4
dYe ma koje parabole datog sIrupa, pokaZirno da one prolaze kroz
dye filesne tacke, tj. odredimo njihove zajednicke tacke.
(m - 1) x2 + 2mx + 4 = (n - 1) x2 + 2nx + 4
(m - n) x2 + 2 (m - n) x = 0, m i= n
x
2
+ 2x = 0, x (x + 2) = 0, Xl = ° i X2 = -2.
a) Yl = 4, Y2 = 0. TraUne tacke su A(-2, 0) B(0,4)
b) Parabola dodiruje x-osu ako je
4ac - 1>2 __ 0,
4m
2
-16 (m-I) = 0, m
2
-4m + 4 = 0.
195. a)
4a
(m - 2)2 = 0, m = 2. Parabola koja dodiruje x-osu ima
oblik Y = x2 + 4x + 4.
Parabola sa temenom u B mora da zadovoljava uslov
°
2a
2m
_ -=.c.._ = 0, m = 0, tj. y = - x2 + 4.
2(m-l )
T eme parabole y = x
2
- (k + I) x + k je tacka
(
k + 1 (k - 1)2)
T - 2- ' 4 . Ako sa x i y oznacimo koordinate
Xk T' k + 1
·e lmamo x = -- , Y
2
(k - 1)2
4
eliminacijom parametra k dobijamo y = - (x - 1)2, sto
predstavlja geometrijsko mesto temena parabole.
b) Ako uocimo parabole y = x2 - (k + 1) x + k i
y = x2 - (m + 1) x + m, njihova preseena tacka M (1, 0)
je ujedno zajednicko tacka za sve parabole datog sIrupa.
133

c) U iSlom koordinoDlom sistemu konstruisono je dobijeno
geornetrijsko mesto i parabole za k = -3, -I, 0, I, 5 (SI. 18).
196. 0) TniUno geornetrijsko mesto taCaka je prava x + y = l.
b) Fiksno ta&a M (0, I).
c) U data; farniliji parabola nalazi se (za a = 0) i jedna prava
y = -2.>: + I, ova prava je zajedntika tongenta svih parabola
i sve one se dodiruju u tatki (0, I).
y
SI. 18
197. a) Ekstremne vrednosti datih funkcija bite jednake ako je
. 4 (m-I)-m
2
4m-4
= t). = --
4 4
odakle izlazi m = O.
134
Dakle date funkci je postaju
y = x
2
- 1 i y = x
2
- 2x.
b) Sistern {x2 - 1 < 0
x2-2x > 0
ima - I < x < O.
198. Analogno zadatku 195, traZimo geometrijsko mesto minimuma
je parabola y = x
2
- I.
199. Treba dati polinom napisati dva puta kao potpun kvadrat tj.
f (x, y) = x
2
_ 2 (y + 6) x + 6y2 + 2y + 45 = [x-(y + 6)]2-
- (y + 6)2 + 6y2 + 2y + 45 = (x - y - 6)2 + 5y2 - 1Oy + 9 =
= (x - y - 6)2 + 5 (y2 - 2y + = (x - y - 6)2 +
+ 5 (y - 1)2 + 4.
Minim alna vrednost funkcije f (x, y) je 4, i dobija se za y = I
x = 7.
200. f(x,y) = - (x
2
- 2xy + 4y2 - 2x-IOy + 3) =
= - [x
2
- 2 (y + I) x + 4y2 - lOy + 3] =
= - [(x - y + 1)2 - (y + 1)2 + 4y2 - lOy + 3] =
= - [(x - y - 1)2 + 3y2 - 12y + 2] =
= - [(x - y - 1)2 + 3 (y - 2)2 - 10] =
= 10-(x-y - I)2 -3(y-2)2.
Maksimalna vrednost date funkcije je 10 za y = 2 x = 3.
(
5) 53
201. f (x, y) = (x - y - 1)2 + 2 y - 2 2 + 4 .
135

IV G L A V A
4. KVADRATNA ] EDNACINA S ]EDNOM NEPOZNATOM
202. a) ± 2.; b) c) ± 4...!..-.
6 5 4
a-b
203. a) ± -- ; b) ± a; c) ± kVf.
k
2
204. a) 0; 6 - ; b) 0, - 2,4; c) ± 7.
5
I
205. a) 0, --, a + b =1= 0; b) 0, '" + n; c) 0, m - n.
a + b
206. a) ± aV2; b) ±5; c) ±
207. a) ± 2k '15; b) ± I.
208. a) ± 8; b) ± 2; c) ± 5; d) ± 10.
8
209. 0, - 15
213. ± V 4a
2
+ /}2.
210. 0, 132..
7
211. ± i.
2
214. 0, --, za x =1= ± a.
a -b
212. ± p.
215. ± (a + b) za ab =1= O. 216. ± (0 - b) za ab =1= O.
217. ± 3; za x =1= I, x =1= 5, i x =1= - 3.
136
218. Data moze se napisati u obliku
_ 1_+_1_ +_1_+_1_= 0
x+1 x- I x+2 x-2
'1' 2x 2x
1 1 - - + -- = 0 odavde imamo da je
x
2
-1 x
2
-4
x (_ I +_1 ) = 0
xO -1 xO -4
Ova jednacina ekvivalentna je sistemu
x = 0, i _ 1_ + _ 1_
x
2
_1 x
2
-4
cija rclenja su Xl = ° i X2,3 = ± V .
219. b = 2a.
220. a) A = ± ' 2, za A = + 2, x = ± 1, a za A = - 2, x = ± i f7 .
3 35
b) A = 2"' Xl = 0, X2 = 4 . 221. A = 3.
222. lOa = 3b. 223. - 10, - 5, O 'iIi 0, 5, 10".
224. 10 em, 10 em, 12 em, h = 8 em. 225. a = 8 em.
226. 0, 25. 227. 0, 10.
228. a) A E ( - 00 , I]; b) - 00 < A < I; e) - 3 ,,; A <...!..- ;
2
d) AE [- 2, 3); e) A E (+ , + 00 ) ;
f ) x < °
x> 2.
I, 2V2, 4V3. 230.3, V2, ;/3 .
3 2
229.
231. a) 5, -I; b) 4, -6; i
3 3
d)x=5 ±iV5 .
4 5.
- ---,.
3 3 '
137

232. 3, 2; b) 7, - 4; c) 5, - 2,5; d) I, - 13.
233. a) 3a, a; b) 503, -703; c) 3 + 7i, 3 -7i; d) 2 + 3i, 2 - 3i.
234.
3 3
d) 4 ± 5;.
a b
235. a) 0,1; 0,01; b) 7, - 0,3; c) 03
n
, - an; d) --
a+b a-b
V3
236. a) 5, - I; b) 4; c) 2 ± _ .
3
1
237. -I, -4- .
5
238. 3,

4
241. 30, 305.
244.
5
2, - -.
8
247.
9
-, - 4.
17
250. c, d.
1
239. 4, 2 - .
4
1
242. 1, -1 "4
1
240.5,2- .
12
243. - 5, - 13.
7
245. 3,3_. 246. I, - 15.
I I
248. 12, 1.
249. 3 ± iv31 .
4
251. a, b. 252. 2a - 3b, a + 2b.
253. I, 4V2-7.
254.4 + 2v5, 2 + 2v5.
255. I -V2, 2 -V2.
256. Aka je x ;;" 1 data jednatina pastaje
x2 - 2x + = 0, x = I je re.senje
za x < I data jednatina ima ablik
x2 - 4x + 3 = 0, njena re.senja su Xl = 3 i X2 = I, kako ova
rdenja nisu manja od I - nisu re.senja date jednatine.
257. Xl = - 2, "2 = - I, X8 = I, X4 = 2.
138
258. Ako X ;;" ° date jednatine postaje ,,2 - 8x + 15 = ° i ima dVll
re.senja x, = 3 i X2 = 5. Za x < 0 ima oblik x
2
+ 8x + 15 = 0
j ima dva re.senja x, = -3, X2 = -5.
259. Za x < -3 imamo x
2
+ 2,5x - 6 = 0
Odavde x, = 1,5 i X2 = -4. Datu jednat inu zadovoljava sarno
drugi koren tj. x2 = -4. Za -3 x 0 dobijamo
x
2
+ 4,5x = °
odakle Xl = 0, X2 = -4,5, zadovoljava x = 0

x2 -4,5x = 0
Odakle Xl = 0 i X2 = 4,5, drugi koren ne zadovoljava datu
jednacinu.
za x> 3 imamo
x
2
- 2,5x - 6 = 0
Odakle Xl = 4 i X 2 = - 1, 5, zadovoljava prvi koren datu jednaci nu.
Dakle data jednacina ima tri korena -4, 0 i 4.
2110. Xl = 0, X, = -2, X3 = I, x4 = -3.
261. X I = 2, X2 = -3. 262. Xl = -3, X2 = -2, X3 = -I,
x. = 0, x. = I, x. = 2, x7 = 3. 263. x ;;" 6, x 2.
264. x = 7-V89
4
a+b . /-
265. --, v abo
2
266. Posle sredivanja data jednacina postaje
( 2a + 2b) x2 - (a
2
+ b
2
+ 6ab) x + 2ab (a + b) = 0
odavde izlazi
Xl/2 = a
2
+ b
2
+ 6ab ± V(a
2
+ b
2
+ 6ab)2 - 16ab (a + b)2
4 (a + b)
Xl/2 = a
2
+ b2 + 6ab ± V(a
2
+ b2 _ lab)2 .
4 (a + b) I na kraju
a + b 2ab
Xl = - - , X2 = - - .
2 a+b
139

267. Po Ie OCigledni h identiBcih transformacija postaje
x" en - I) + ( I - mn) x + ",. - '" = O.
268.
270.
273.
Odavde
mn-I ± 'I/(",n -I)2 - 4(n - 1)(",2-",)
Xl/z = 2 (n-1)
mn-I ±'I/( I +mn - 2m)"
- 2 (n- l )
. ", -I
na kraju x = 7/1, X 2 = -- za x * "', n * 1.
n -I
2mn 3",-n
m + n, 269.
m + n
2
'" + 2n,
n-2m
271. a ± 2b
3
a -I
I , --.
a + 1
274. n + 2, - 2n
3n - ",
2
272. a ± 3b.
276. Posle sredivanj a imamo
[en - I) xl2 - a (n - I) x + a - '1 = 0, smenom (11- I)x= z
imamo
z2 -az + a -I.
a- I
re§enja date jednaeine su
n-I n- I
277. Data jednaeina ekvivalentna je jednacini
(
a x X)2_ ( a +a b)2 -_ 59 (a x X)2, a ova je eJ..-vivaien t na
jednacini
140
278.
PosIednja je ekvivalentna sistemu
2 a-x a. 2 a- x a .. _, '
___ = _ _ 1 - --= - --, ella su r=enja
3 x a + b 3 x a+ b
2a (a + b) 2a (a + b)
Xl = ; X2 = .
5a + 2b 2b-a
I .
1111 = - - ; 1/12 = 5. 279. Al = 0, A2 = 2.
3
16 7
280. Al = 2, A2 = 6. 281. A = - . 282. Al = 0, A2 = - -
39 3
16
283. AI = 0, A2 = - .
7
284. D > 0 ako 7/1 E (-I, 3) koreni realni razlieiti,
D = 0 ako 111 = -I i '" = 3 koreni reaIni jednaki,
D < 0 ako 7/1 E (- 00, -I} U (3, + (0) koreni konjugovano kom-
pleksni.
285. Koreni su realni ako 111 E (- 00, 3) U ( II , + (0);
realni jednaki ako je '" = 3 i 7/1 = II i konjugovano kompleksni
ako m E (3, II ).
286. Koreni su realni ako m E (-00, U ( I, + (0) ;
I
.. dnak' ak j 25 . .
rea m je I 0 e m = - 1 /II = 1 1 koreni su konjugovano-
33
-kompleksni ako m E , I) .
1 5m + 2
287. Ako je In * rcl enj a su
5
Xl = - -, X2 = ; za
3
7/1 = - '5' Xl = X2 = 53.
m m
3
288. - - a I.
2
289. b E (- 00,-2) U (-: , + (0) 290.a E(- 00,4) U ( 12,+ 00)
141

291. k E (-00, 6) U (10, + (0). 292, k = - 2, k = 6.
293. D = IJ2 (c - a)" - 4ac (b - c )(a - b) =
= b2 (c - a)" - 4ac [b (c + a) - b
2
- ac] =
= IJ2 [(c - a)' + 4ac]- 4abc (c + a) + 4a"c' =
= IJ2 (c + a)e - 4abc (c + a) + 4a
2
c" =
= [b (c + a) - 2ac]" ~ 0,
tj. diskriminanta je pozitivna za svako a, b, c, ako je a (b - c) ~ O .
Re§enja su
-b(c-a)-[b(c+ a)-2ac] -2c (b- a) c(a - b)
Xl = = )
2 a ~ - ~ 2 a ~ - ~ a ~ - ~
-b (c - a) + [b (c + a) - 2ac] _ 2a (b - c) = I
%2 = 2a (b _ c) - 2a (b - c) .
294. D = (a - b)' (a' -1J2)' + 8 (a + b)2 ab (a
2
+ b
2
) =
= (a - b)4 (a + b)2 + 8 (a + b)2 ab (a
2
+ b"l. =
= (a + b)2 [(a - b)4 + 8ab (a
2
+ 1J2)] =
= (a + b)' [(a' + b' - 2ab)' + 8ab (a
2
+ 1J2)] =
= (a + b)2 [(a' + b')2 + 4ab (a
2
+ b
2
+ 4a
2
b')] =
= (a + b)' (a" + b
2
+ 2ab)' = (a + b)6,
2ab a' + b
2
Xl = - --, x = .
a+b a + b
za a + b = 0 jednaCina je nemoguca
a za a = b = 0, re§enja jecinacine ce biti neodredena.
295. Za a + b ~ 0 diskriminanta D = (a
2
+ b
2
)2, a re§enj a su
2ab
Xl = a + b, X2 = --. Ako je a + ~ = 0, imamo sam 0
a+b
jedno re§enje x = o.
142
296. a) y = 8 (x - 2); b) A = 0 za Xl = 2, x2/3 = ± 3,
x+3
11
y=2zax=-.
3
4x2 3x 4x
2
- 3x 1
297. f (x) = - ; = x - - ~ 4x
2
- 6x + 1 = 0,
222
1
Xl = 2, Xz = - .
2
5
298. a) Xl = - - , X2 = - I
2
b) f (x) = 4 (x + 1) ,
g (x) 4x + 3
. ) 5
299. a) nema re§en)a b x = - - .
2
300. a) Xl = I ,
3
X2 = 3 - ;
4
b) x = I.
5
X= - .
2
301. x ~ 2 je (x + 2)' = 4x + 1, tj. x
2
= -3 pa jednacina nema
re§enja. Za x < 2 je (2x - 3)2 = 4x + I, tj.
x
2
- 4x + 2 = O. Re§enja ove jednaCine su Xl = 2 + v2" i
x. = 2 - v2", medutim uzimamo sarno drugo reSenje zbog
uslova x < 2. 302. 6, 8 i 10.
303. 5, 6 i 7 iii -7, -6, -5. 304. 5 i 6, iIi - 6 i - 5.
305. 56. 306. 64.
307. Neka je brzina jednog v, a vreme I, onda je brzina drugog
v + 1, a vreme 1- 1, te je
30 = VI i 30 = (v + 1) (1- I)
Odavde
(3: -
I
)(V+I)=30,
dakle V = 5 kro/l':. i v + 1 = 6 kro/t. .
143

308.
(
I I)
- +--
x x + 2
7
I - = I, za 3 casa i 5 casova.
8
309. 30 dana, 20 dana. 310. u petouglu. 311. Dvadesetougao.
312. 6 m, 4 rn.
313. eka je AH = x.
1z pravouglog trougla
ABH imamo BlP = R2 - OH2
Kako je OH = Ix - RI (imamo x - R ako je H na OA',
R-x, ako je H na OA).
Onda je BlP = R2 - (x - R)2 = 2Rx - x".
Dakle BO = 4 (2Rx - x
2
)
S druge strane
AB2 = AH· AA' = 2Rx.
Tada uslov AB2 + AO + Be' = 4[2,
postaje 4Rx + 4 (2RX - x') = 4[2
Odavdc x2 - 3RX = [. = 0
Konaeno
x = 3R ± 'l/9R2 - 412 , rclenja su realna
2
3R
za I ~ - .
2
R
314. x = - (2 -'1/2).
2
315. Neka je H projekcija tacke M na AB i AH = x, onda je :
144
AM2 = 2Rx, a MN = 20H - 2 (R - x), gde je 0 srediste
polukruznice. PoloZaj tacke M je odreden promenljivorn x koja
se dobija iz jednacine
4mr + 2R ( I -4m)x + R2(3", + I) = 0
Dakle
x=
R (4m-Im±'l/4m
2
- 12m + I )
4m
I
316. a) PQ = - y'3 (x" - ax + a
2
) ;
2
3'1/'3 ( 2).
PMPQ =-- ax - x ,
16
3 ±'l/9 - 48A 3
c) Xl/2 = 6 a uz uslov A ~ 16 .
317. Neka su a i b katete, p i q njihove projekcije na hipotenuzi a x
hipotenuza.
Tada je
I
~ : :: :;,'
h
2
= pq,
a + b = s.
Proizvod pyre dye jednacine daje
(ab)2 = pqx
2
Ako se uzrne u obzir treea
Cab)2 = h
2
x
2
ili ab = hx.
Kvadriranjem trece jednacine dobijarno
a
2
+ b
2
+ 2a b= S2
i Ii
x
2
+ 2hx - S2 = 0,
pa je h ipotenuza
x = 'l/h2 +s2 _ h.
318. a) x
2
+ lOx + 21 = 0;
c) x2 - 3'1/3x + 6 = 0;
10
b) 6x2 - 25x + 24 = 0;
d) x" - lOx + 23 = O.
145

319. 3) 36r - 66x + 7 = 0;
c) :cI-6x -r 12 = 0;
b) x' -4x + 13 = 0;
d) abx2 - (a + b) x + 1 = O.
320. a) (a' - bI) x' - (a
2
+ b'),' + ab = 0;
b) (a- I)(b- 1) .r2- (a + b)x + ab = 0;
--'
c) .r2 -2ax + a2-b = 0; d) 16.r2- 16x - 9= 0.
b) 27.r2 - 6-1x - 243 = O. c) A
193
27
189 1114
322. YI = - , Y' = --- .
125 35
3 1
323. A = -.
4
324. ) ,2 + 5y -'- 6 = O.
325. Ne ka je
y ' - Sy .J. P = 0,
146
tads je
S = )' 1 - )'. = XI - + X2 + = XI + X2 + XI + X2
X2 Xl Xl . X2
i P = )' IY2 = (XI + (X2 + = X I X2 + _ 1_ + 2.
X2 Xl Xl X2
Kak
' + 5 . 6
' 0 Je XI X 2 = - - I XI' X2 = - - - 2.
3 3
To je
3 2 6 '
1
P= - 2 - - +
2
2 = -
1
2
Trrlena jednacina postaje
y2 _ (_ = 0
ili 6y' + 5y - 3 = O.
326. Kako je XI"- 2x1 + ).. = 0 i - 2x. + ).. = O.
Odavde
).. = 2x1 - xl = 2x. -
Tada je
).. -+.- =yl -+Y.-=yl - - -- + y . =
(
YI y. ) ).. ).. 2x1 - 2x. - xi
x1 X2 x1
= YI + + Y2 )_(YI + Y.).
X I X2 XI X.
Na kraju imamo E = O.
327. Re§enje postavljenog zadat aka sadriano je u re§enj u sistema od
tri jednacine sa t ri nepoznate Xl, .\"2, i m:
10'
3m
Xl + X 2 = -- ,
m + 3
2x1 - .\"2 = 3,
2m
Xl . X2 = --.
m + 3
Prve dye jednacine daju
2m + 3 . m- 3
Xl = 1 X2 = - -
m + 3 m + 3
Zamenimo ove vrednosti u t reeoj imamo
(2m + 3) (m - 3) 2m
= --
(m + 3)2
Odakle se dobij e m = -I, III + 3 9= O.
Za ovu vrednost m, imamo
1 .
Xl = 1 X 2
"2 2= - .
147

328. III = 8. 329. III = { !
330. m,= I, 7//2 = -3.
331. m = ± 3. 332. 7// = O.
I 1
333. m=- , m2 =- - .
2 2
21
1112 =- '
335. m = 13, 711 = 1. 336. 711 = -2.
337. a) k = - I ;
20
I ±V5
b) k = -=:.,--
4
338. 711 = 0 i m = 2.
c) k = 2.
339. J ednaCina ima realna rdenja ako i sarno ako je
D = (m - 1)2 - (m - 2 )(711 - 3) = 3m - 5 ;;;. 0,
. 5 5 . 2
rJ . m ;;;' -. za m = - unamo Xl = X2 = - .
3 3
Relacija nezavisna od m izmec1u Xl i X2 dobija se iz
2 (m-I) . 111-3
Xl + X2 = 1 XIX2 = --2
711-2 m-
Da bi se eliminisali m iz ovih jednakosti napisemo ih u obliku
__ 2 (m-2) + 2 = 2 + _ 2_
Xl + x.
m-2 m-2
Xl • %2 =
Eliminacija
relacija
m-2-1 -- 1- -
1
- .
m-2 m-2
/
izraza --
m-2
iz ove jednakosti, dobija se trazena
2x,X2 + (Xl + X2) = 4.
340. a) 2 (I-V2) 2 ( 1 +vi\
za 711 = 2(1 -V2),
v2 .
Xl = X2 = -"""2" 1 za
148
m = 2 (I + vi),
b) TrliZena relacija se dobija iz:
m-2 . m(m- 4)
Xl + X2 = -- 1 X1X2 =--'-----'-
2 8
Prva jednakost daje m = 2 (Xl + X2 + I), zamenom u drugoj
dobijamo
8X1X2 = 2 (Xl + X2 + 1)·2 (Xl + X2 - I) = 4[(X1 +x2)2-lj,
odavde
2x
,
x2 = (Xl + X2)2 - I,
Konaeno trliZena relacija
1.
341. a) Rdenja su reaJna m E (-00, 0] U [I, + (0), a konjugovano
kornpleksni m E (0, I).
b) m = 1 i m = -
4
r c) y2 + (2m + 2)y-24m
2
+ 27m + 1 = 0.
-
342. Irnamo sis tern jednacina:
XI + = 52,
+
2 (m + I)
Xl X2 = ,
m-2,
m+3
%1°X2= --.'
m-2
Prva jednacina se moze napisati u obliku
(Xl + X2)2 - 2x
,
x2 = 52, ako se uzrnu u obzir druga treea
imamo jednacinu
4 (m + 1)2
(m- 2)2
4 (m + 3) = 52.
m-2

Za m - 2 '*' 0 imamo
24m
2
- 107", + 105 = 0
Odavde m = 3 m=
35
24
343. Eliminacijom Xl i X2 iz ove tri jednacine:
I
Xl + X2 = '" + -
2
I
.\:1 . X, = - (m
2
- 9", + 39),
2
Xl = a 2 .
Dobij a se odgovarajuca jednacina P9 m, iz koje se dobije
m = 10, Xl = 7, X2 = 3,5.
m = 7, Xl = 5, X2 = 2,5.
344. Postavljeni uslov se svodi na jednaCinu
2 ( 3m - I) ( 36m
2
- 30m- 6) = 0, odavde
I I
"'1 =- , m2= 1,ml = - - .
3 6
(
I - v'5) (I + v5 )
349. Koreni su realni a E - co , 2 u 2 + CO .
3-V5
c) Xl = X2 =
2
150
3
d) al = -I, a2 = + I ,
al = - -.
4
350. a) x2(m-2) - 2(2m- l )x+2m-I = 0.
b) mE ( - co, -I) u(+, + CO )
351. x2 + X + a - I = 0,
5
a ~ - .
4
1 . I X1
3
+ X2
3
(Xl + X2)3 - 3XIX2 (Xl + X2)
352. a) - + - = = =
xI ~ (XI X2)3 (XI X2)3
3abe - b
3
c3;
b) X1
4
+ X2
4
= (X?)2 + (XI)2 = (xt+ X1)2 - a r ~ =
6
4
- 4acb
2
+ 2a
2
e
2
= [(Xl + X2)2 - alx2] - 2 (XIX2)2 = ;
a4
c) x ~ + x1 = (Xl + X2)5 - 5XIX2 ( X13 + X2
3
) - 10X1
2
X
2
2 (Xl +
5aeb
3
- 5a
2
e
2
b - b
5
+ X2) = ---'----'--- .=--=--------''-
a
5
d) b
3
.- 7abc + 2a
z
e
a
3
353. a) D = as + 4.
b) Sve vrednosti k, za koje je: k E (2: ' + co) iii
x E (- co, - 2), odgovarajuce vrednosti za a:
6-3k ± V(9k- 22) (k + 22)
2 (2k - 5)
4 I
c) 2 - <k < 2-
9 2
151

S54. Koreni date jednaane su
%l>I=m±vml-",s+ I =m± I.
KoristeCi postavljeni uslov imamo
-2 < m + I < 4} =:> -3 < m < 3 } =:> -1 ~ m < 3.
-2 < m - I < 4 ....,a < m < S
355. Neka je t:raZen8 jednaan8
y!-Sy + p = o.
Onda je S = YI + Y2 = %1
3
+ %2
3
= (XI + X2) 3_ 3xlx. (XI +X2).
. b
Kako Je XI + X2 = - -
a
S = b"-3abc.
as
DaI;e
Cal·
XIX2 = - , n azuno
a
c3
Y1Y2 = XI
3
X2
3
= (XIX2)3 = -, p8 ;e traZena ;ednac ina
as
as y! + (b" - 3 abc)y + c3 = o.
356. Koreni date ;ednacine bite racionalni, ako ;e n;ena diskriminanta
potpun kvadrat.
Po§[O ;e D = (I - 2k)2 - 4k (k - 2) = 4k + I,
4k + I ;e potpun kvadrat za k = 2; 6; 12; . ..
357. Neka su XI i X2 = XI
2
relien;a date ;ednacine. Tada ;e
IS
XI + XI' = - ,
152
4
t;. 4XI2 + 4xI- IS = 0
odake
3
x
1
=2 ;
, S
Xl = - - '
2 '
9 ,2S
X2 = _ . X2 =-.
4 ' 4
Odgovara;ute vrednosti Z8 m:
ml = ± - ~ . 3V-
2 2'
358. Po§to ;e XI + X2 = m
XIX2 = m..- J,
tada ;e
XI
2
+
X2
2=(XI + X2)2 - 2xl x2 = m
2
- 2 (m - I ) = (m - 1)2 + I.
odakle iziazi da ce XI
2
+ x.' imati minimalnu vrednost
za m - I = 0 t;. m = I.
359. f (a) = X1
2
+ x.
2
= (XI + X2)2 - 2X1X2 = (a - 2)2 + 2(a + 3)
= a
2
-2a + 10 = (a -I)" + 9.
TraZena minimalna vrednost ;e 9 za a = I.
361. al = ~ i a2 = - 2. ; b
1
=
4 4
9 i b
2
= 2. .
2 2
362. a) Z2 (k + 2) - k ( k + 3) z + (k + 3)2 = 0
3
b) k = 6 i k=- .
2
363. a) y2 + .£ y + 6-m = 0;
m = 4;
rn m
c) XI = I, XI = ~ a 2. I
X2=- I X2 = .
3 3
364. a) 2
ay
2_(a
2
+ 4a + 4)y + (a
2
+ 4a + 4) = 0;
b) a = I i a = -S.
153

365. Kako je a = - (£'1 + £'a) = - ( Xl + Xa + :, + :J
366.
367.
(
Xl + X2 )
= - .<1 + X2 +
XIXZ
b = ZI£'2 = ( (Xl + :2) (X2 + :,) = XIX2 + X:X2 + 2
to iz Xl + xa = - 2p i XIX2 = q
sledi a = 2p + 2p i b = q + ~ + 2 = ~ (I + q)2.
q q q
Dakle traiena jednacina je
qz2 + 2p ( I + q) z + (I + )q2 = O.
a)
4z2 - (p2 + 4) z + p2 = 0
b) 4 i I ili
-4 i -I.
2
2
a)
p2
Z
2 - (I + 2p - p2) z + p2 = 0; PI = - ,
P2
= - -
3
7
4
I 4, I
c) Xl = -, X2
= - . X'l = - , X 2 = - .
3
3 ' 7 7
368. P =± 8, q = 12. 369. Jestc.
370. XI = I,
a + b
X2 = ---.
a
371. Diskrim inanta jednacine ( I ) ima oblik D = I - a, a diskrimi-
nant a jednacine (2) je
154
D = (a + 1)2 - (3 - a) (a
2
- a + 2) = a
3
- 3a
2
+ 7a - 5
D = (a - I ) [(a - 1)2 + 5]
Diskriminanta jednaCine ( I) je pozitivna aleo a E (- <x), I),
a diskriminata jednacine (2) je pozitivna ako a E (I, + co).
Jednacina (I) ima realne korene a E (-co, 1) i kompleksne kod
a E (I, + co). Jednacina (2) obmuto. Za a = l obe jednaCine
imaju dvostruka re.senj a.
373. UoCimo sistem
{
Xl2 - X2
2
= IS
XI+X2=m+l,
Xl' X2 = m
Prva jednacina moze se napisati u obliku
IS
XI-X2 =
iii
IS
Xl- X2= --.
m + I
Sistem
{
XI - X2 = _ 15
m + 1
Xl + X2 = m + I ,
po X, X2 lffia rdenje
:<1
(m + 1)2 + IS .
I X 2
2 (m + I )
(m + 1)2 -15
2 (m + I)
tada jedna cina XIX. = In postaje
(m + 1)2 -15 (m + 1)2 + I S
2 (m + I) 2 (m + I)
Odakle izlazi
m
4
- 2 ",2 - 224 = 0
iii
m
2
= 16
a . m = ± 4.
m
155

OdgovarajuCa reSenja jednacine;
Xl = 4 ili Xl' = - 4
X2 = 1
374. Neka su Xl i X2 koreni jednaCine ax2 + bx + X = 0, zbir l11-tih
sistema je
Sm = Xl'" + X2"' .
Da bismo ovu funkciju izrazili pomocu koeficijenta date jednacine
stavirno
aXl
2
+ bXI + e = 0
ax22 + bX2 + e = O.
( I)
Ako se prva jednacina pornnozi sa xi", a druga sa
axl
m
+
2
+ bxlm+l + eXI'" = 0
axzm+2 + bX2
m
+
1
+ eX2'" = 0
obe saberu, dobijamo
as",+2 + bSl1' +1 + eS", = 0
Pomocu ove relacije moze se izracunati
Sm+2 iz S"'+l iSm.
DajuCi broju m vrednost m = 0, I, 2, .. .
mogu se ovi zbirovi postepeno izracunati. Za 111 = 0 je aS2 +
+ bSI + eSo = 0, iz koje se jednacine moze izracunati S2,
jer je Sl = Xl + Xz = - i So= XI
O
+ xz
o
= 2.
a
Zatim ako se stavi m = I, m = 2, . . . dobijaju se zbirovi S$,
376. (IX - IXI) - (IX - - IXI) = 2 (p - PI)2.
156
378. Za odredivanje drugog korena koristi Vietove obrasce
X2 = -I-V3.
4
379. J este, X2 = v'2"-
3
. 380. Posto je p ,nepamo to diskriminata p2 - 4q je takode neparan
broj. Radi toga ako su koreni jednacine racionaini, mora biti.
p
2
-4q = (2m + 1)2,
Neka je p = 2k + I; q = 21 + I , dobijamo
(2k + 1)2 - (2m + 1)2 = 4 (2/ + I).
levu stranu
(2k + 1)2 - (2m + 1)2 = 2(k + m + 1) 2 (k-m).
Ovaj broj deljiv je sa 8, je suma brojeva k + III + I i k - III
neparan broj 2k + I, radi toga jedan od je paran. Dcsna
strana 4 (21 + I) nije delj iva sa 8. DoblJamo protlvureteno
tvrdenje.
381. Pretpostavimo da jednaane imaju zajedniCkj koren x = a tads
mora biti
2a
2
- (3m + 2)a + 12 = 0,
4a
2
- (9m - 2) ; + 36 = 0,
Mnozenjem prve jednacine sa - 2 se a! i dobijamo
(3m - 6) = 12
odakle
a = _ 4_ . Zamenom ove vrednosti u prvoj jedna ini
m-}.
nalazimo
2 . 16 _ (3m + 2) 4 + 12 = O.
(m - 2)2 111 - 2
Dakle za m = 3 date jednaane imaju koren a = 4.
382. Za 111 = 0, zajednitko reSenje Xo = I.
157

383. Pretpostavimo supromo da su koreni obe jednatine kompleksni,
tada
p2 - 4q < 0, . p} - 4ql < 0
odakle slew:
p2 + p} - 4q - 4ql < 0, p2 + P12 - 2PPl < 0
iii
(p - Pl)2 < 0,
sto je nemoguce.
384. KoristeCi veze izmedu korena i koeficijenta kvadrame jednatine
imamo:
P + q = - P, pq = q.
ReSimo ovaj sistem. Iz druge jednatine dobijamo:
q(p-l)=O
odakJe izlazi q = 0 iii P = I. Iz prve jedna6ne nalazimo:
ako je q = 0 to i P = 0; ako P = 1 to q = - 2.
DakJe dye kvadrame jednatine zadovoljavaju postavljeni uslov.
x2 = 0 i x2 + x - 2 = O.
385. Pretpostavimo da se koreni jednatine javljaju racionalni u obliku
!:. gde (a, b) = 1 tj. razlomak!:. je redukovan, tada imamo:
b b
158
a
2
a
_+p-+q=O,
IJ2 b
2
odakle izlazi ~ + ap + bq = 0
b
iii
a
2
- = - (ap + bq).
b
a a
2
Kako je - redukovan to i razlomak - je takode redukovan.
b b
Desna strana je ceo broj, sto zna6 dobili smo da je redukovan
razlomak jednak celom broju, sto je nemoguce. D akJe, naSa
pretpostavka da jednacina x
2
+ px + q = 0 ima razlomljen
koren, otpada, kako po pretpostavci jednacina ima racionalne
korene, to oni moraju biti celi.
.186. Po pretpostavci imamo
a = 2p + I, b = 2n + I, c = 2q + I.
Diskriminanta kvadratne jednacine
( I) D = (2n + 1)2 _ 4 (2p + I) = 8 [n (n: I) -'
- 2pq - P - q - I] + 5.
l zraz u srednj im zagradama je ceo broj, jer je n (n + I ) deljiv sa
2. Otigledno da je D neparan broj, kao zbir pamog i nepamog
broja.
Ako pretpostavimo da su koreni date jednacine racionalni potrebno
je da diskriminanta bude potpun kvadrat. Kako je wskriminanta
neparan broj to njen kvadrat mora biti neparan broj. Iz ( I) zaklju-
cujemo da pri deJenju diskriminante sa 8 dobijamo ostatak 5.
lz toga izlazi dokaz da je naSa pretpostavka, da su koreni racio-
nalni netatna. Zaista, !.:vadrat neparnog broja ima oblik:
(2n+ I)2=4n
2
+4" + 1= 4n (n + 1)+1 = 4·2m + 1 = 8m + I,
tj. ostatak je 1 a ne 5.
Znaci tvrdenje zadatka je tacno.
387. a) K E (- 9, - 2); b) Data realizacija nije nikad ispunjena.
c) x E (- ex» + (0).
15!!

388. Data nejednakost je zadovoljena za sve vrednosti korena koje su
realne, jer ako je Xl > X2, onda je (Xl /X2)2 > 1, a ako su koreni
jednaki onda je leva strana nejednacine jednaka 2.
Koreni su realni ako je D ;;. 0, odnosno k2 - 4 ;;. 0, odakle
se dobija
Ik l;;. 2
(I)
Ako uzmemo u obzir i kompleksne korene, s obzirom da je
2 + (:: ) 2 realno, iz zadate nejednakosti sleduj e
je Xl X2 = I, pa se gomji izraz moze napisati u obliku
(Xl2 + X22)2 - 2Xl 2 X2
2
> 1
ili
(k
2
- 2)2 - 2 > I.
Ova nejednacina je zadovoljena za
k
2
< 2-v' 3" i k
2
> 2 + v' 3" (2)
Prema tome, ako usvojimo da je k reaJan parametar iz (I ) i (2)
dobija se da je data nejednakost zadovoljena za vrednost k koje
ispunjava uslove
a) 0 k <V2 - V3 ili V2 +V3 k < 2, kada su koreni
kompleksni.
b) I k I ;;. 2, kada su koreni realni.
4 - .4/-
389. a) p > Y' 5, P < - v 5 ;
b) p = ± {/2 Jmln = 2 (v'2 -2).
160
390. Kako je
D = (b
2
+ c
2
- a
2
)2 - 4b
2
c
2
= (b2 + c2 _ a2)2 _ (2bc)2
= (b
2
+ c
2
- a
2
- 2bc) (b
2
+ c
2
- a
2
+ 2bc) = [(b _ c)2 _ a2l
[(b + C)2 - a
2
]
= (a + b + c) (a + b - c) (b + c - a) (b - c - a),
onda je D < 0, jer jc " ma koja straniea trougla manja je od zbira,
a veea od razlike ostalih dveju strano". Na osnovu ove teoreme
prva tri cinioea u D su poziti vna a cetvera b - c - a < o.
391. a= O; a=2 i a = _ 2...
9 4
395. D = (m - n)2 + 4a
4
.
396. Xl = 2m - I , X2 = I , x2l + x22 > Xl X2 =:> ( Xl + X2)2 -
-3Xl X2 > O.
Odavd e izlazi 4m2" - 6m + 3 > 0 za svako m.
397. Po pretpostavci diskriminanta jednacine (I) je pozitivna tj.
D = p2 - 4q > 0 (3)
Treba dokazati da su onda Dl i D2 tj . diskriminante jednacine
(2) takode pozitivne.
Dl = (p + 2a)2 - 4 (q + ap) = p2 + 4 ap + 4a
2
- 4q - 4 ap
Dl = p2 - 4q + 4a
2
= D + 4a
2
> 0, s obzirom na (3)
DB = (p + a)2 -3 (q + ap) = p2 + 2ap + a
2
- 3q - 3ap

(
P)' p2
= D + a-
2
-4" + q
= D - D
11
161

=-D+ a-- > 0
3 ( P)2
42'
s obzirom na (3) cime je dokaz zavr§en.
398. Po pretpostavci je p2 - 4q > 0, treba dokazati da je
D = (k + ~ ) 2 p2 _ 4 [p2 + q (k _ ~ ) 2] > O.
Posle ociglednih transformacija imamo
1
D = k
2
p2-4k2 q- 2p2 + 8q - 4qk
2
+ 4 - q= k
2
(p2-4q) -
k
2
-2(p2 - 4q) + ~ (p2-4q) = (k _ ~ ) 2 (p2 _ 4q) > O.
k
2
k
399. Za egzistenciju re§enja treba ispitati znak diskriminante, " za
znak re§enja treba ispitati znak proizvoda re§enja tj. P = Xl ' X2
i znak sume re§enja S = Xl + X 2.
162
Re§enja egzistiraju ako je
D = (m - 4)2 - (711 + I) (m + 4) ;;;. 0
tj . D = m
2
- 4m + 4 - (711
2
+ 5m + 4) > 0
ili - 13m + 12 ;;;. O.
12
Dakle m ':::; -
13
P
· d _x • P m + 4 S 2 (m-4)
rOlzvo r=enJa = --, a suma = .
m+1 m + l
Znak proizvoda moze se predstaviti sledecom ta belom
m
- <Xl
_4
-
1
+
m+4 -
b
+
I
+
I
I
I
+
m+ 1
- -
0
I
-
b
P
+ -
I
+
I
Znak sume re§enja je prikazan tabelom
m
- '"
-1 4
+
co
m-4
I
I
-
-
0
+
I
m+ 1
b
+
I
+
I
S
I
I
+ -
0
+
I
Za znake re§enja upotrebiti znak D, PiS u zavisnosti od para-
metra m, §to se more prikazati sledeeom tabelom.
12
m
- '"
-4 -1
13
4 + co
I I
I
I
D + + +
0 - -
I
- -
-
P
+
b
-
I
+
I I
- -
I
I I
I
I
S
+ +
-
0
I
Re- I
zultat
nema rea1nih
re§enja
Iz tabele izlazi:
!) m E ( - <Xl, - 4; D > 0, P > 0 is > 0 oba re§enja su
pozitivna.
2) m E (- 4, - I); D > 0, P < 0, S> 0 re§enja su suprot-
nog znaka i po apso!utnoj vrednosti je manje negati vno re§enje.
3) m E (- I, : !) , D > 0, P > 0, i S < 0 oba re§enja su
negativna.
183

4) m E +00)' D < 0 rclenja su kompreksna
Postoje tri graniena slucaja tj.
a) Za m = - 4, P = 0, jedno rclenje je nula, drugo rclenje
jednako je sumi, .dakle pozitivno.
b) Za m = - I jednaCina se redukuje u lineranu i ima oblik.
lOx + 3 = 0, odakle izlazi x = negativno rclenje.
10
c) m = 12, Imamo dvostruko rclenje jednako polovini zbira
13
rclenja, dakle negativno (X = - : )-
400. Diskriminanta date jednacine ima oblik
164
D = (I + A)2-3(I-A) (1 + A) = 2(A + 1)(2A-I).
Za promenu znaka rclenj a treba ispitati i znake rclenja proizvoda
P i ·sume S rclenja.
P
· d _x . P 3 1 + A'
ih
S 2 1 + A
rolZVo r=enJa = --, a nJ ova suma = - -
I-A I-A
Promena znaka D, PiS u zavisnosti od parametra A predstavljene
su sledecom tabelom.
1
A - 00 -I
"2
+ 00
I I
II
D
+
0 0
+ +
I I
I
I II
P
0
+ +
I
I
I II
S
0
+ +
I
Xl < 0 <
X2
1
Xl X2 E K
1 0 < Xl < x21Ix1 < 0 < X2
/"
/ "
/
"
/
"'-
/ "'- /
"
I Xl = X2 = 0 \I Xl = x_ = 3 I
401.
2
m - 00 -3
"3
3
+'"
D + +
II
+
b
I
I
P +
II
+
I
+
I
+
S
I II
+
I
+
I
Xl < X2 < 01 Xl < 0 < x_II 0 < X1 < X. \
%1%2
IE K
402.
m
o
II
b
I
+
+ 1
D +
P +
II
+
S
+
403. - 2 ,,;;; a < O.
404. - co < k < 0; 3 < k < 4.
,
405. k E (3, + co).
406. mE (- 00, 0) U (4, + co) 407. X E ( - ,2) .
408. < p ,,;;; 1, p ;;;' 6. 409. n < - 3, 2 < n ,,;;; 6.
9
+ ""
165

410.
x-4
3
411.
a+2
a =1= - 4.
; x =1=
a (a + I) , 3x + 2 4
412.
x-3a
, x =l= a.
413. 3 (x - 4) (x - 1) ;
x=l= - 4
x - b
4 (x + 1) (x -3) x =1= 3.
2x -7a
414.
x(x -3) 0
x =1= 4. 415.
, x =1= - 2a.
jX =1= ,
3(x + 4)
x+7
5. ZNAK KV ADRA TNOG TR1NOMA
416 P
.. 15' 1 . 5 1
• oZlttvan za x < - 1 X > - ; negattvan za - 1, < x < _.
3 3
417 P
.. 1 2
• oZlttvan za - < x < ;
2
. 1. 2
negattvan za x < - 1 X > .
2
418. Pozitivno za svako x.
2
419. Pozitivno za x =1= - - •
420. x < 2 - v''f i x > 2 + v''f. 421. Za svako x.
2
422. - < x < 1. 423. Nema reSeilja.
3
3
424. - 3 < x < - 1 i 1 < x < 5. 425. x E (- 3, -I) U ( 1,5)
426. x E (- 00, - 3), x E (- 1, 3) i x E (5, + 00).
427. 2 < x < 4. 428. x E ( - 3, - ~ ) U (I, 2).
429. K vadratni trinom ax2 + bx + c je pozitivan za sve vrednosti
promen1jive m ako je
166
{
bll-4ac < 0
a>O
tj. traZene vrednosti parametra m su reSenja sistema
Jm-1)2-4m
2
< 0
1m > o.
Dakle m E (0, +) U ( 1, + 00).
430. a E (1 + V2, + (0). 431. 3 - 2 v'2 < m < 3 + 2 V2 .
432. 1 < " < 9. 433. - 8 < m < O. 434. - 8 < a < 2.
435. 1z pretpostavke zadatka imamo sistem
,
{
a> 0,
4a + 2b + c = 0
9a + 3b + c =0.
Odavde imamo
a > 0;' b = - 5a; c = 6a.
436. a < 0; b = - a; c = - 2a.
438. Diskriminanta trinoma se lako svodi na obJik
D = (a + b + c)(a + b - c)(b + c - a)(b - c - a),
odakle se lako izvodi i zakljuCak.·
439. 1 + v'3 < m < + 00, za m = 2 y = xl! - 4x + 7.
2
440. - 1 < m < 3.
441. Funkcija ni za jedno m ne moze biti negativna za svako x.
7
442. a < - - .
4
443. Dati trinom je pozitivan za svako x ako je
.-2-1 > 0,
(r - 1)2 - (r
2
- 1) < O.
167

Re§enje ovog sistema je T > I. Ako zamenimo joo vrednost T = I,
polinom je identic!ki jednak I. Dakle sve traZene vrednosti T
odredene su nejednafulom
T ;;. I.
1
444. - 6 < a < 6. 445. m < - - .
2
446. Data jednakost ekvivalentna je sistemu nejednacina:
2x2+mx-4 < 4
x2-x+1
2x2:::..:-"'+'--'-''''''"'(_---'4 > _ 6
l x2-x+ 1
(-2x2+x(m+4) -8 < 0
=> \ x
2
- x+ I
8x
2
+ x (m - 6) + 2 > 0
l x
2
-x+ 1
Po§to je trinom x
2
- x + I pozitivan za svako x sistem postaje
{
- 2x2 + x (m + 4) - 8 < 0
8x" + x (m - 6) + 2 > 0
Re§enje prve nejednafule je interval 711 E (- 12,4), a druge
interval m E ( - 2, 14), a sistem je zadovol jen za III E (- 2,
4). Dakle data nejednakost je zadovoljena za 711 E (- 2, 4).
447. Kako je x2 - x + I > 0 za sve vrednosti x, jer je diskriminanta
ovog trinoma D = - 3 < 0, a koeficijent uz x
2
pozitivan, to
mnozenjem obe nejednacine sa imeniocem dati sistem ei.."Viva-
lentan je sistemu.
168
iii
{
- 3x2 + 3x - 3 <".2 + ax - 2,
x2 + ax-2 < 2x
2
-2x + 2,
{
4x2 + (a - 3) x + I > 0,
x
2
- (a + 2) x + 4 > O.
Prva nejednacina taCna je za svako x, ako i sarno ako je diskrimi-
nanta kvadratnog trinoma manja od nule tj.
(a-3)2-16<0.
Analogno druga nejdenacina zadovoljena je za svako x ako je
(a + 2)2 - 16 < O.
Re§enje sistema nejednafula
{
(a-3)2-16 <: 0
(a + 2)2 - 16 < 0
po a dobija se
1 a - 31 < 4 => - 4 < a - 3 < 4 =:> - I < a < 7,
1 a + 2 1 < 4 => - 4 < a + 2 < 4 =:> - 6 < a < 2,
Odakle konaeno imarno
-I < a < 2.
448. - 3 < p < 6.
10 - 5x .
449. Kako je y = data neJednakost postaje
2
JO-5x " (I0-5x)2
3x' -x-- < 7,
2 4
iii
- 59x2 + 160x - 128 < O.
Poslednja nejednakost je zadovoljena za svako x.
450. Data nejednakost ekvivalentna je skupu nejednakosti
-3 < x2-kx+ 1 <3,
x2+x+1
odakle izlazi da k E (- 5, I).
169

V GLAVA
JEDNACINE S JEDNOM NEPOZNATOM KOJE SE SVODE
NA KVADRATNE JEDNACINE
6. BIKVADRATNE JEDNACINE
Y2 V3 .
451. ± 5, ± 3. 452. ± 2, ± "3' 453. ± "3; ± I Vs .
454. ± m, ± n. 455. ± 'k, ± i Y2 . 456. ± ± b.
b
457. ± a, ± . 458. ± ± a
2
i.
a a
459. ± V(a + b)2 - 1, ±"V (a-b)'- I. 460. ± I.
461. ± 2V2 .
462. Neka je xS = y , tada je pomoena jednacina 4y2 - 17y + 18 = °
170
R
-
x
• • dna"'- 2 . 9
coenla ove le '-llle su o y = 1 Y = - .
4
Vrednost y = 2 daje xS = 2, odakle x = ± Y2 .
Vrednost y = daje xS = dakle ,, = ± 2. .
4 4 2
Dakle data jednaenB ima eetiri ± Y2 i ± .
2
463. ± V3 , ± Vi' 464. ± 2 Y2, ± V ; .
465. ± 2, ± V 37 .
5
466. 0, ± V6().. 467. ± Y2 , ±iV1. 468. ±V3,± iVs.
469. ± I , ± iV 470. ± (Va + Vb); ± ( Va - Vb).
471. Smenom x
2
+ X = Y data jednacrna postaje y (y + I) = 42,
iii y2 + y - 42 = 0,
koja ima dva y = 6 i y = 7.
Dakle za odrec1ivanje x imamo sledeee dye jednatine:
x
2
+ x = 6, iii xS + x - 6 = 0, njena a SU " = 2 i " =
= - 3. i xS + " = 7, iii xS + " + 7 = 0, njena rdenj a su
" =
-1 + 3iV3
2
472. Smenom ,,0 - 5" = y imamo pomoenu jednat inu y' - 8y -
- 84 = ° itd., 3, ± 2, 7.
473. Smena xS - 3x = y ; 5, - 2, 7, - 4.
1 1 1
474. x + - = y ; 3, - , 2, - .
x 3 2
1
475. 3, - - , 2,
3
2
xS + x-5 1, -5, I +V6 -1- 6.
476. Smena = y ; - ,
x
477 S
.. 0 + 2x = y,' 1, - 3, - 1 ± i V3.
• mena ....
171

x'! + 1 1 1±2V6.
478. Smena x = y; 2'"2'"5 -S- t.
479. Neka je x + x-I = Y => x'! + x-
2
+ = y2 - 2, tada je data
jednaCina ekvivalentna jednaOni
y+y2-2=4 iliy2+y-6=0
-3±Vs
Xl,2 = 1 XS)4 = - - - - .
2
1 -U± VlO5( I)
480. Xl = 2, X2 = "2 ' XS'4 = 4 (smena X + -; = y .
481. Smenom X2 + 2x + 3 = y, imarno
Y
+ 4 = y + I, Yl =2,
y
yz = 2; X1>2 = - I, X8" = - 1 ± 2i.
482. Data jednaCina ekvivalentna je jednatini
(x'! + 3x)(x'! + 3x + 2) = .2.. .
16
Smenom x'! + 3x = y imarno 16y2 - 32y - 9 = O.
-3 ±vlO 3
XJ,2 = 2 ) %3)4 = - ""2 .
483. Data jednatina ekvivalentna je jednat ini
(x'! - 3x) (x'! - 3x + 2) = 1680.
484-
487.
172
Smenom x'! - 3x = y, tada je y2 + 2y - 1680 = 0, odakle se
dobija y = 40 i y = - 42.
3 ± i v'159
Xl = 8, X2 = - S, X3'4 = 2
x2-4
485.
4a
s
-1
486.
X (x'!- I)
x'! - 9
a
2
_1
x'!-4
x2-b2
x'!-k4
488. Iz prve dYe jednaCine sistema
{
Xl = as
Xl + X2 = A- I,
Xl' X2 = 1.-2
2 (1.
2
- I) . 1.
2
_ I
Imamo Xl = 1 X2 = --.
3 3
Zamenom u treeoj jednaOni dobija se
_1.
2
__ 1 . 2_(A_2 -_ I) = 1.2 _ 2,
3 3
iii
21.4 - 13 A' + 20 = 0
Dakle A = ± 2 i 1.= ± V;O, Xl = I, X2 = + .
t
489. 1It =±3; x2- 8x+15 = 0.
490. a) k= - 2, 0, 2; b) k = ± I.
491. IS em, 8em. 492. 6 em, 8 em. 493. 12 em, 5 em.
494. 6 em. iii 12 em.
495. x4 - 2k2 (2 + V2) x'! + + 2 (3 + 2 V2)k" = O.
x = kV2 +V2.
7. BINOMNE JEDNACINE
496. Xl =-Vi; Xz,s = I ± ~ V 3 . ~ .
{lIT - I ± iV3 v-
497. Xl = - 2-; X2,s = 4 . II.
173

498. Xl
3 -3±3iV3
=-; X2,S =
2 4
-2c -c±ciV3
499. Xl = -5-; X2,S = 5
m + n -I + iV3
500. Xl = '--; X2,S = 2 . (m + n).
m m
501. Bata jednacina ekvivalentna je jednacini
(4.x> - 9) (4x2 + 9) = O. Odakle izlazi
3 .
XS,. = ± - •.
- 2
502. Xh2 =.±
:(47 .
V II '
.
XS,4 = ± • V IT .
503. Xh2 = ± (2a - c); X." = ± i (2a - c).
504. Data jednacina svodi se na jednaCinu
(x'! - 27) (x'! + 27) = 0,
Odavde itnamo
x'! - 27 = 0 i x'! + 27 = O.
Dakle Xl = 3, X. ,. = (- 1 ± i V3).
2
X4 = - 3, x5'. = (I ± i V3).
2
505. Data jednacina ekvivalentna je jednacini
(X' + 4) (x4 - 4x'! + 16) = 0
Xh2= ±2i; x
3
,,=-i±V3; x.,.=i±V3.
174
506. Data lako na jednacinu (8x'! + I) (x'! - I) = 0,
a ova ekvlvalentna )e slstemu
{
8x'! + 1 = 0
x'! -I = O
o dakle izlazi da je
, 1
Xl = - 2"'
507. Data jednacina postaje
(8.>..3 - I) (64x'! + 27) = 0,
Odakle izlazi da je
3 ± 3i V3
x.,. = 8
508. Data jednacina eltvivalentna je sistemu
{
3X2 + 5 = 0
x'! - 64 = O.
X5'. = 2 (I ± iV3).
I ± iV3
2
".rs.
V 3'
509. Data jednacina ekvivalentna je sistemu
{
x'! - 4=0
27-x2 = 0,
%4, = 4;
3 ± 3 i V3 , x, = 3.
Odakle izlazi XhZ = ± 2, XZ,4 = 2
175

510. a) Neka je {I I =X odakle izlazi x8=-1 iIi (x+ I) (x8-x+ 1)=0.
Dakle Xl = - I,
2
b) Xl = 3'
X2,s =
I ± iV3
2
511. a) Neka je X = {l125, odavde x8 = 125 iii
(x - 5) (x2 - 5x + 25) = o.
Dakle Xl = 5,
5 (I ± iV3)
X2,g = 2
8. IRACIONALNE JEDNACINE
512. Data jednaCina ekvivalentna je sistemu
iii
{
3x2-20X + 16 = (x-4)2
x-4;>O
{
X(X-6) = 0
x;> 4.
J ednacina ovog sistema ima x, = 0 i X2 = 6. Prvo
ne zadovoljava nejednacinu sistema, a X2 = 6 je zadovoljava.
Dakle rellenje date jednacine je x = 6.
513. Data jednaCina ekvivalentna je jednacini V2x
2
- 4x + 9 =
= 2x - 3, a ova je ekvivalentna sistemu
176
(I)
{
2x2 - 4x + 9 = (2x- 3)2
2x- 3 ;> O.
J ednacina sistema (I) moZe se pisati sukcesivno
2x2-4x + 9 = 4x2-12x + 9,
2x2-8x = 0,
x(x-4) = O.
Ona ima dva rellenja x = 0 i x = 4, medutim, sarno rellenje
x = 4 za dovoljava nejednacinu sistema (J). DakJe data jednaCina
ima x = 4.
514. Za x * 1 data jednacina ekvivalentna je jednacini
x + I) = 4 (V';: - I),
iii
x + 2 - x + Vx = 4 Vx - 4,
Odavde
3 Vx = 6, Vx = 2.
DakJe x = 4 je rellenje date jednacine.
515. Primetirno da ekvivalentna rellenja date jednacine !reba trditi
medu b rojevima x za koje je x ;> I.
Data jednacina se moze napisati u obJilm
1 - vx4 _ ,,-2 - x2 - 2x + I , iii Vx4 - x2 = x (2 - x),
dakle
x2(x2 - I) = x2(2 - x)2.
x = 0 ne dolazi u obzir, zato ostaje jednacina
x2 - 1 = (2 - xl'
iii
- I = 4 - 4x, odakJe izlazi x = 2 .
4
Ova vrednost je veea od 1 i ovo je jedino rellenje date jednaCine.
516. - Primetimo da sit sva tri korena istovremeno definisana za
x -7 ;> 0, x ;> 7. /
,
Data jednacina ekvivalentna je jednacini
x-7 + x + 5 + 2 V(x -7) (x + 5) = 2x + 14
iii
V(x--,--- 7)(x + 5) = 8,
posle kvadriranja izlazi x2 - 2x - 99 = O.
12 177

Poslednja jednaCina ima dva rcienja x = - 9 i x = II.
Data jednaCina je zadovoljena sarno za x = 11.
517. Data jednaCina ekvivalentna je sistemu
{
x2 - mx = (x + m)2,
o:+m ;;;' O
(I)
(2)
J ednaeina (I) sistema posle oeiglednih transformacij a postaje
- 3mx = m', (3)
Odakle izlazi da su moguca dva slueaja
a) m '*' 0, tada imarno x = - III i nejednaeina (2) postaje
3
m ·0 2m
O
·
- - + m ;;;' , odavde -;;;. ill Ill > 0.
3 3
b) m = 0, jednaeina (3) je neodredena te za rcienje mozemo
uzeti rna koji broj x. P o ~ t o je nejednaeina (2) u tom slueaju
ispunjena za x ;;;. 0, to rcienje date jednaeine je svako x ;;;. 0.
Dakle: ako je m < ° jednaCina nema rcienja, ako je til = °
za rcienje jednacine mozemo uzeti svaki pozitivan broj .
Ako je III > ° jednaeina ima sarno jedno rcienje
m
x = - -.
3
518. Ako je m < ° i til * - ~ jednaeina ima jedno rcienje
4
178
m
x -
2
Ako je m = - ~ jednaeina ima bezbroj rcienja tj . svaki broj
4
k
... ~ 1
X OJI ,e x ~ - - ;
2
ako je m > 0, jednaeina nema rcienja.
519. Primetimo da nepoznatu x treba tra1iti sarno u skupu R+.
Po.§to je
x-a = (VX-Va)(vx + Va), i x - b = (vx - v'b)(Vx +
+ Vb) i x - c = (V x - v ~ ) (Vx + Vc), data jednal!ina ekvi-
valentna je sledecoj jednacini
VX - Va +vx-v'b =vx-VC
iii
Vx=Va +v'b - VC.
Dakle ako je Va + Vb ;;;. Vc data jednal!ina ima sarno jedno
rcienje
x = (Va + v'b - VC)2.
520. Data jednacina ekvivalentna je sistemu
{
2x2 + 7 = (x
2
- 4)2,
x2-4 ;;;. 0; iii
x4 - 8x2 + 16 = °
xE (- 00, - 2) u (2, + 00).
Odakle izlazi da je x = ± 3.
521. 2. 522. 3. 523. ± 7; ± V37.
' -
5
524. 3.
525. 4. 526. nema rcienja. 527. 6. 528. 10.
529. za a * b x = a + b; za a = b ima bezbroj mnogo rdenja.
530.
a
532.
2
533. 1. 534. 0, 3.
0, a. 531. - .
- -a.
4 3
535. 1. 536. 4. 537.
16
x=-·
25
538. za b > 0 x = 2b; za b = ° ima bezkonaeno mnogo rdenja i za
b < 0 oema rdeoja.
539. 5. 540. 1. 541. 3. 542. 7.
179

543. Posle oCiglednih transformacija data jednacina se svodi na ekvi-
valentni sistem.
{
ZZ + 31z- 222 = 0
z,;;;; 15
Odakle izlazi da je ZI = 6 i Zz = - 37.
544. Data jednacina ekvivalentna je sistemu
9z
2
- 35z + 26 = 0
5
z::S;-,
3
odakle izlazi ;< = 1.
545. Data jednacina elevivalentna je sistemu
{
y < 11
y2 - 23y + 126 = 0, cije je y = 9.
546. Posle oCiglednih transformacija data jednacina se svodi na sistem
1005x2 - 3122x + 321 = 0
x > - , odakle izlazi da je x = 3.
15
547. 4.
3a
z
546. . 549. ± 2. 550. ± 5.
4h
z
552. 2; - 0,8. 553. 2; 2,5.
551. - I.
554. Koreni u jeclnacini imaju realne vrednosti za 9 - x ;;;, 0, x - 4 ;;;, 0
tj. 4 ,;;;; x ,;;;; 9, pa je data jednacina elevivalentna sistemu.
{
2x- X2 - 36 = (7 - x)2,
7 - x ;;;, 0,
4 ';;;; x ,;;;; 9.
Odakle izlazi da je x = 5.
555. Uvedi smenu x2 - 3x = u, x = 2 i x = J.
2
. - I
558. Uvedi smenu 2x2 - 3x = U; x = 1 X = - .
2
180
557. 3, -I. 558. 3.
4
559. x = 2, x = - - .
3
560. Svodenj em, levu stranu jednacine na zajedniBU imenilac imamo
ekvivalentnu jednacinu
5v'x
z
+
x x
Odakle izlazi 3 (x + I) = 5 v' x (x + I),
iii {9 (x + 1) = 25 (r + x)
x + 1 ;;;, O.
9
Dakle x = - 1, x = -
16
561. Xl = 2, X2 = - 1,6.
562. Smenom = z imamo da JC -_ = - ,
V*
+2 . V
X
+
2
1
x + 2 ' 2x+ 2 z
data jednaCina postajc
12z
2
-7z-12 = 0,
odakle je
4 . 3
2 1 = - 1 22 = - - .
3 4
Drugo ne zadovoljava postavljeni uslov. Za odredivanjc
x imamo
dakle x = 7.
3
563. x = ± 5.
564. Data jednacina ekvivalentna je jednacini
y'r - 3x + 5 + r - 3x + 5 = 12.
smenom
y'r-3x+ 5 = z inlamo all + ::-12 = O.
odgovara z = 3, a Xl = 4 i x. = - 1.
181

565. Smenom y2 + 4y + 6 = z, data jednacina postaje
yz+2+yz 2=Y2z.
(Ova jednacina ekvivalentna je sistemu
{
(v z + 2 + v Z 2)2 = 2z
z-2
Ovaj sistem ima jedinstveno rclenje z = 2.
Rclenjem jednacine
y2 + 4y + 6 = 2, odavde y = - 2.
556. Smenom = z, data jednacina postaje 2Z2 - Sz + 2 = 0,
odakle izlazi
V
6(X-I) . . . 1 S
567. Smenom u = x data Jednacma postaJe u + Ii = '2'
12
Rclenja date jednaCine su Xl = S i X2 = - - .
S
568. Xl = 0, X2 = 3. 569. Xl = I, X2 = (I +V5). 570. X = II.
5'71. Po§to je X * ± I, smenom {Ix = u data jednaCina postaje
u
2
-u-2 = o.
Za x imamo jedno rclenje x = 8.
572. Smenom {Ix = u, data jednacina se svodi na jednostavniji oblik;
njeno rclenje je x = 4.
6 -
573; Smena !Vxa = u, x = 1024. 574. Smena 'vx = Z, x = 64.
575. Smena 7 /s x = z, x = I.
Vx+3
I
576. Smena V x=1 = Z; x = 2, x = - ill .
577. Smena {Ix = u, x = 64.
182
578.
VI G L A V A
9. EKSPONENCIJALNE FUNKCIJE I JEDNACINE
x
-3 -2 -I
o
2 3
1 1
27 '9 3
3 9 27
Funkdja je definisana za svako x. Monotono rastuea je za svako
x, nema nula, pozitivna je za svako x . X-osa je njena asimptota.
Tok je prikazan tabelom: (grafik oa slid 19).
y
x
SI. 19
183

579. --=--
3-% 27 9 31 1
3 9 27
Funkcija je definisana za svako x, opada za svako x, nema nula.
Pozitivna je za svako x. Prava y = 0 je nj ena asirnptoma. Tok
je predstavlj en tabelom
x 1-00 0 +00
3-% +00 " 1 " 0
a grafik 51. 20.
IV
SI. 20

x
582. Sve funkcije su definisane za svako x, prolaze kroz tac ku M (0, I),
pozitivne su za svako x, njihova asimptota je X-o sa. Prve tri
funkcije su monotone rastuce, a poslednje tri monoton 0 opadajuce.
Brzina raSCenja funkcije y = a'" (a > \) zavisi od p arametra a;
je a yea funkcija raste bde, a je a manje fu nkcija raste
sporije. Za 0 < a < 1 ana/ogan ZlikJjuCak za opadan je funkcije,
grafik je prikazan na sl. 21.
= 21%1 = {2"" x 0
583. Y 2-%, x < 0 (sl. 22)
184
·x -x "X
y=2 y.J y. 4
1
Y x x x
Y· 3 y z2
o
SI. 21
I y
o
SI. 22
x
x
185

584. Y = 3-1"''= {3-"" x ~ 0
3"', x < 0 (sl. 23)
y
Sl. 23
585. x -00-1
588.
y O .l' 2-1 Y = 2-
1
const 2-
1
" 0
y
o
Sl. 24
x -3 -2 -1 0 1 2 3
- ~ - - 7 --3 - - ---
y - - - - - - -1 0 2 6
842
x
x
Definisana je za svako x, monotone rastuea, nula funkcije x = I,
pozitivna je za x > J, negativna za x < I. Prava y = ...J... 2 je
asimptota date funkcije (81. 25).
y
x
Sl. 25
587. Grafik je prikazan na (81. 26). Definisana je za svako x, pozitivna
je za svako x, monotone rastuea, nula nems. Pravo y = 1 je
asirnptota.
y
- -----
~ - - -
o x
SI. 26
186 187
~ ____________________________________ l ____________________________________ ~

588. Y
{
3"'-1, x ~ O
- 3'" + I, x < I (sl. 27)
y
- - - ~ - - - -
o
x
SI. 27
589. x = II.
15
590. x = - - 591. x = 3.
4
592. x = ± 2.
593. x = O.
1
X= - ,
5
x = 10.
-t
595. % = - . 596.
3
594.
597. x
19
9
598.
11
x = - - . 599. %=2. 600. 1. 601. x = 14.
16
602. Data jednaCina ekvivalentna je jednacini
188
x-I %- 3 %+1 %-2
3
2
-3
2
= i" + i",
iii
%-3
%-2
3
2
(3-1)=2
3
(2+ I),
odakle
Poslednja jednacina se moZe napisati u obliku
%- 3_
1
~ - I
3 2 = 23
iIi
odakle
(
V3)X-S _
~ - 1.
Dakle x - 5 = 0, x = 5.
603. Data jednatina ekvivalentna je jednacini
lx-J b-5
5-
5
- (5 - I) = 4-
3
- ( I + 4),
koja se lako svocli na ekvivalentnu jednacinu
(
.vS)ZX-S _
~ - I, dakle % = 4.
{/4
604. x = 7.
605. Data jednacina se moZe napisati u obliku
7· 3", +1 - 3", +4 = 5"' +2 - 5"' , 3.
Ako izdvojirno 3'" i 5'" ispred zagrade imarno
3'" (7 . 3 - 3
4
) = 5'" (52 - 53) ill ( ~ r = ~ ,.
odakle izIazi da je % = - I.
606. Data jednaci na ekvivalentnn je jednaCini
2 !..x
2-3 ' 24", -6=_2 __ , iii 242: -" = 2
2
.
2-32:
5
odakle izlazi 4% - 9 = - x,
2
dakle % = 6.
189

607. 4'" (4 + I) = 320; 4"' . 5 = 320; 4'" = 4
3
, X = 3.
808.3"'(2.3-4'3-
1
)=450,
iii
3'" = 81, tj . 3'" = 3
4
, X = 4.
609. '" = 3.
810. Data jednaCina se moze napisati U obliku
23:-4 (22 - 2 - I) = 4, iii 23:-4 = 22
odakle iz1azi 3x - 4 = 2 tj. x = 2.
811. x = 4. 812. x = 5.
613. Posle OCigiednih transformacija data jednacina se svodi na oblik
r+
1
= I odakle izIazi x = - .
614.
Data jednacina ekvivalentna
3
1
22;-1 - 3
1
2:-2 - 3
1
2:",\ + 3
1
2:-4 = 2192,
odakle
3
12
",-3 (3
2
- 3 - I + 3
7
) = 2192,
tj. 3
1
2:..,\.2192 = 2192:
Dakle
I
3l2:z;..,j=1, 12x-3=0, X=- .
4
615. Data jednacina moze se napisati U obliku
10' 2"' - 22: - 16 = O.
190
Smenom 2'" = z, poslednja jednacina postoja
z2 - 10z + 16 = O.
Odakle Zl = 8, Z2 = 2
pa je
2'" = 2
8
,2'" = 2
tj.
Xl = 3, X2 = 1.
616. Imamo da je:
52: - 20· 5'" - 125 = 0,
smenom 5'" = Z; data jednacina posraje
zt-20z-125 = 0,
odakle je Zl = 24 (Z2 = - 5)
pa je 5'" = 52, x = 2.
617. Data jednacina ekvivalentne je jednacini
6· 3'" - 5 . 32:-4 - 81 = 0
iii
81' 6· 3"'-5·32: - 812 = 0
tj. 5' 32: - 486 . 3'" + 6561 = O.
Neka je 3'" = z, tada je
5z
2
- 486z + 6561 = 0
81
odakle je Z1 = 81, Z2 = -.
5
81
Dakle 3'" = 81, 3" = -
5
log 5
Xl = 4, X2 = 4 - - - .
log 3
618. Data jednaCina se moze napisati U obliku
52:,5-3-2, 5"" 5-
a
- 3 = O.
Smenom 5'" = z poslednja jednacina postaje
z2-IOz- 375 = 0
odakle je
Zl = 25 (Z2-= - 15)
pa je
5'" = 52, x = 2.
191

619. .lD;wnC1 da je
2 V ..-.4_ 10 . 2
v
;::2' + ... (),
Smenom 2
V
.-
2
= 11, poslednja jednaBna postaje
z2 - 10z + 16 = 0;
Njeoa rcleoja su Zl = 8, Zz = 2
te je 2
v
;::2 = 8 i2
v
.-
2
= 2, x g = 3, Xl = II.
620. 22(%+ V %'-2) - 5 · 1':1. 2%+v;0:2 =6,
Smenom 2"vTl = Z imamo da je
2z2 - 5z - 12 = 0
odakle je
Z l = 4, ( Z2 = - .
..;
- 3
pa je 2'" "'-2 = 22 ; X = -
2
621. Posle ociglednih transformacija data jeilnacina se moze napisat
u obliku
24'" = 576, odakle izlazi da je x = 2.
I
622. 22:z: (I + 2-
1
) = 3"'-2 (3 + I) ;
192
te je
1
"' - -
22:z: · 3 = 3 2 ·8;
3
"'- -
22:z: -3 = 3 2 ;
22:z: -3 = (V3)2:z: -3 ;
(
2..) 2:z:-3 _ I'
V3 - ,
3
Odakle je 2x - 3 = 0, x = - .
2
/
623. Xl = 4, X2 = 16.
• 2
624. je 0, 6 ="3 to posle oCigJednih transformacija data jed-
nacina postaje
2 2
3 . (2%) - 2·i' - 8 = O.
2
smeno m 2 % = z ona postaje
3z
2
- 2z - 8 = O.
Njeoa rclenja su Z l = 2, ( Z2 = - ,
a
2
2% = 2, dakle X = 2 .
625. Posle oCiglednih transformacija data jednaCina postaje
11
2
"' - 23,11'" + 22 = O.
Smenom 11'" = Z ona postaje
z2 - 23 z+ 22 = 0,
Cija rcleoja su Z l = 22, Z2 = 1,
a 11"'=22 i 11"'= 1.
log 22
Dakle X l = --, X2 = 0,
log II
626. Ako po delimo daru jednaCinu sa 8"', ona postaje

Smenom ( r = z imamo
z2 + Z - 2 = 0 ili (z - I)(zll + z + 2) = 0
odakle izlazi da je
z = I, a r = I x = O.
193

627. x = 9.
1 lL_
A
_
1
628. (4v3 + 3v3 + 2v3)5 =
iii
1
(9, v3) S = 3x2- "' - 1,
1
odavde 3
2
= 3X' - "' -1. DakJe x
2
-x- I =
2 '
iii 2x2 - 2x- 3 = 0, X = .!2:
i
v7
.
xJ+ I
629. 1z 22z = 2 '" dobijamo 2x = (x =f 0) tj . kvadratnu
x
jednacinu 2x2 - x -I = 0 cija su rclenja
I
Xl = 1, X2 = --
2
630. X = ± I.
631. izraz leve strane date jednacine na ovaj nacin.
194
(Y2-v3Y" +(h +V3· h-v3) '" = 4,
V2-v3
(y 2-v3)''' + I = 4.
(Y2-V3)'"
Neka je V2 - v3 =Z
Tada je
I
z + - = 4
Z
Z2 - 4z + I = 0, odakle z l/2 = 2 ± V3.
I tako dobijamo jednacine
(Y2 - v3)'"= 2- V3
(Y2 - v3Y" = 2 + V3

Rclavanjem ovih jednacina odredujemo vrednosti x :
X l = 2, X2 = - 2.
I
632. x1/2 = ± 2. 633. X = 81. 634. x, = 3, X2 = - - .
5
635. x = 25. 636. x = -. 637. Xl = I, X = 2.
3
5
638. a) Rclenje date jednacine se dobije u preseku grafika ekspo-
nencijalne funkcije y = 2'" i prave y = - -=- + 5 (x = 2).
2
)-5 5
b) y = V 1"2 J = 24 = 2'" tj . x ="4 sagrafika funkcijey=2'"
citamo odgovarajucu vrednost y.
10. LOGAR1TM1, LOGAR1TAMSKE FUNKClJE, JEDNACINE
I IDENTITETI
640. - 7. 641. -4. 642. -3. 643. 4.
644. 6. 645. 12. 646. 8. 647. -6. 648. 3. 649. I.
2
650. - .
5
I I
655. 8. 656.
I
651. - - . 652. x = 64. 653. -. 654. 32. -
2 8 16
I
657. -. 658. 40.
27
3 I . r
659. 54 - . 660. . 661. y a. 662. 4.
8 Sy 5
I
663. 5. 664. - .
2
665. 2.
666. Koristeci identitet aiOga N =N, imamo 3
iog
s
81
= SI.
667. 1000. 668. 512.
669. 3 log525 + 210ga27 - 410g
z
8 = 310&9 + 2 loga3
S
- 4 logs23 =
= 3·2 + 2 · 3 - 4 · 3 = 6 + 6 - 12 = O.
IS' 195

670. 17. 671. -144. 672. O. 673. 3. 674. 3. 675. 625.
676. 600. 677. 661.
678. 51!+10
g
5
125 = 52. 510g5125 = 25· 125 = 3125.
679. 3. 680. 696.
4
681. 4 -.
5
682. 238.
. ,
683. 21.
684. Iz y = logsx =:> x = 3
U
, ako funkcija y uzme redom vrednosti:
-3, -2, -1, 0, I, 2, 3 imamo tabelu
x ..!.. ..!.. ..!.. 1 3 9 127
27 9 3 I
y -3 -2 -10- 1 23-
Data funkcija definisana je za x > 0, monotono rastuca je. x = 1
je nula funkcije, y - osa je vertikalna asimptota date funkcije
(sl. 28).
y
o
x
SI. 28
685. Definisana je za x > 0, monotono opadajuCa, x = 1 nula funkcije,
Y-osa je njena asimptota (sl. 29) tok je prikazan tabelom.
xl 0 1 + 00
Y + 00 " 0 " -00
196
y
o
x
SI. 29
686. Grafik (sl. 30)
y
SI. 30
1W1

· rn {IOglO x X > 0
687. y = IOglO y x2 = IOglO Ixl = IOglO (-x) X < 0 (sl. 31)
y
51. 31
688. y = V(logs X)2 = /logs xl = {lOgs x,
-logs x,
y
o
51. 32
198
x
logs x> 0
logs x < 0 (51. 32)
x
689. a);y; E (- exl, 0); b) x E (- exl, I ).
690. x E (- exl, -V3) (J (V3, + <Xl).
691. x E ( - <Xl, -3) (J ( ~ , + <Xl) .
692. x E (- <Xl, -I) lJ (4, + <Xl).
693. x E (-<Xl 0) U ( ~ , <Xl); b) Xl = I, Xe = _ ~ ;
5
e) Xl = - , X2 = - I.
3
695. log 2x3 ~ s = log 2x3 {Is - log 3y2 {/7 = log 2 + 3 log x +
3y2 {l7
1 1
+ - log 5 - (log 3 + 2 log y + - log 7) = log 2 + 3 log x +
4 3
I 1
+ - log 5 -log 3 + 2 logy - - log 7.
4 3
I 2
696. 3 log 2 + - log x + 4 log a - - log 5 - 3 log 5.
2 3
697.
698.
699.
I
- (log 3 + 2 log a - log 2 - 2 log b -log c).
4
log 5 + log(a-b) + log (a + b)-2Iog2-log (x-y) -
- log (x + y).
I I
log x = log 3 + 2 log a + log b - 2 logy - - (log a + - log b).
4 4
I I
700. log x = 3 (2 log 2 + 2 log a + n log b + - log c + - log ti).
2 4
701. log x = 2 [:.2 log c + log:: + ...!.-Iog d -...!.- (log a + log b)] .
3 3 2
I I
702. log x = log 5 -log a + -logy + - (log c -log ti).
3 12
199

I
703. log x = 5(log6-log 5)-13,751Ioga + 3
3
logy +
704.
705.
I
+ I - log b - 5 log z.
4
4 I 9
log x = - I - log a - I - log b - - log. c.
5 5 20
log x =-.U' - 3 logy (Iogy-Iogz)+ (log a-log b)].
3L 2 2
,
706. log x = v4log 3. 707. log x = log 2 + log (log a).
I
708. log x = - (log 3)2. 709. log x = log 3 -log 2.
4
710. log x = log 27 + log 64. 711. log x = log 3 + log 5.
712.
m
2
n
4
5m4 . /7;
x = 713. x = - . 714. x = 8 v 55 .
aSb
5
8n3p =-
20fl ab (a + b)2 Va ..::.a
3
_v':,.:7-=- b
x = --;--'---,,- . 716. x = . 717. x =
{led fI(a - b)2 8c3
715.
3v;;t;S xfl y2 - z3 yz
2
v' - z
718. x = 719. A = y2
z
v'x- l'
721. 0,77815; 1,17609; 1,47712; 2,35218.
722. 1, 14613; 1,54407; 1,69897; 2; 0,39794.
723. m; 2Iog5+m; log4-log3 +m.
3 15
724. -3 = log 32
2
= Tlog25 =Tlog 2 = 2,25772.
725. 3,57830. 726. x = 5386,2. 727. x = 0,77738 . •
728. x = 5,5556. 729. x = 1,047712. 730. x = 5, 2371.
731. x = 1,71752. 732. x = 0,78686. 733. 192,91. 734. x = 4
200
735. x = 8. 736. x = 19,75. 737. x = 0,96591.
738. x = 0,79330. 739. x = 126,63. 740. 0,9937.
741. x = 107,81.
N k
. A 7tV3
742. e a }e = - 11- ,
I
tada je log A = log 7t + - log 3 -log II
3
log A = 0,49715 + 0,23856 - 1,04139
log A = 1,69432 => A = 0,49678.
Pa je I + A = 1,494678.
I
Dakle log x = - log (J + A) = 0,05810
3
odakle x = 1,14334.
743.
.
x = -5,32
3
v'0,0294, A = 5,32
s
v'0,0294, odakle A = 62,34
x = - 62,34.
744. x = 32431.
745. Ako dati izraz oznacimo sa x imamo
log x = [l og ( 145,27 + 124,49) + log (1.45,27 - 124,49)]
2
I
log x = - (log 269,76 + log 20,78),
. 2
odakle izlazi x = 74,87.
746. 0,4619. 747. -25,395. 748. 1,816. 749. 0,263.
750. Neka su dimenzije kvadra a, b i e onda je
a : b : e = 3 : 5 : 8,
201

il
abc
-=-=-=k
3 5 8
odavde a = 3k, b = 5k, i c = 8k.
Kako je V = 385 rri1 tada je 120 kS = 38'5,
a k = V
385
. Odavde
120
log k = 2. (log 385-log 120) = 2. (2,58546 - 2,07918) =
3 3
= 0,16876.
Dakle
k = 1,4749,
te je a = 1,4749' 3 = 4,4247 ID
b = 1,4749' 5 = 7,3745 m
c = 1,4749' 8 = 11,7992 ID.
751. 2,9961 ID. 752. 0,7937 ID. 753. R = 4, h = 8.
754. P = 3494 cm
2
• 755. R = V 7th
a
7,7 = 1,109; 2R :::: 2,22:
756. 509800 000 km
2
; 1082000000 000 km
3
• 757. 1769 ID.
758, 22 sek. 759. x = 5,906 km. 760. 828, 7 ID.
761. Neka je log 0 N = x :::> a:t = N
202
iz (1) imamo da je
( ~ m = Nm ill (am)'" = N"',
odakle izIazi
x log.,m IP' = log.,m Nm
(\)
tj.x = logom Nm.
(2)
Iz (I) i (2) izlazi tvrdenje.
762. Neka je logo N = m (m - poznat broj) treba izrafunati
logo N = x (x - nepoznato).
763.
764.
tada je
am = N, b:t = N, odakle je IP' = hZ.
Logaritrnujemo obe strane ove jednakosti za osnovu a:
m loga a = x loga b ill m = ?; logo b
I
X= m " --
logo b
Zamenom x i m dobijamo
I
logo N = logo N . --
logo b
CiniJac _1- naziva se IDoduo prelaza od logaritamskog sistema
logo b
za osnovu a na sisteID za osnovu b.
Logaritrnovanje, jednakosti
alOgab = b,
za osnovu b imamo
10gb alogab = 10gb b
ill logo b . 10gb a = I.
Neka je loga b = x, odavde a:t = b
ill x loge a = loge b,
reSavanjem po x izlazi da je
loge b
x = --,
log. a
§to je trebalo dokazati (ovaj identitet nam daje IDOgutnost da se
logaritrni svode na istu osnovu).
203

765. Dopunirno datu .jednakost na levoj strani do potpunog kvadrata tj .
a
2
+ 2ab + b2 = 9ab
ill (a + b)2 = 9ab, odavde
la + bl = 3Vab; la+bJ ="IIab.
3
Logaritrnovanjem dobija se
log la + b I = ~ (log lal + log IbJ).
3 2
766. Pretpostavku jednom napisati u obliku
a
2
+ 2ab + b
2
= Sab, (a + b)2 = Sab,
a zatim U obJiku
a
2
- 2ab + b2 = 4ab, (a - b)2 = 4ab.
KoliCnik (I) i (2) daje
la + bl = V2.
la-bl
Logaritrnovanjem dobijamo
1
log la + bl - Iog la - bl = -log 2, ~ t o je treb alo dokazati.
2
772. Koristeci pretpostavku imamo
204
a
2
= c2 - b
2
= (c-b) (c + b).
Logitritrnovanjem ove jednakosti za osnovu a izlazi
210gaa = log
a
(c - b) + loga (c + b)
iii
2 = _ _ 1_ + 1
loge _ &a l o ~ + &a
odakle izlazi
2 loge - &a • loge + & a = log e-& a + loge + & a,
~ t o je trebalo dokazati.
(I)
(2)
773. Iz jednakosti:
x = log2 3 i Y = logs 4
izlazi
2% = 3 i 311 = 4.
za x = 1,5, 2
1
, 5 < 3, dok je 3
1
, 5 > 4 za y = 1;5
Iz ovoga izlazi da je
log2 3 > logs 4.
774. y = I ()l - log5 + 1()2- loa
2
0_ IOS-log500 =
10 1()2 lOS 10 100
= --+-- - = ~ + - -
1010g5 I ()Iog20 1010g500 5 20
1000
- - =5.
500
100000gv2" I ()2log v2"
775. x = lOO()Iog3 • = 1()()310g3 . =
I O()Iog v'J I ()2log v'J
10
10
12 2
= I()IOg S3 . --= 27 · - = 18.
1010gS 3
(
2.. 210g9 - 10
12
) 9
776. x = 10· 1()2 2 = 10· 1()I0g9-2I0g2 = 10· 1 ()log ..
9
= 10· _ = 22,5.
4
777. x = 72- 210g72 + _ 1_ = ~ + ~ = 49 + ...t.. = 25 .
510&4 7
10
g 72 4 4 4 2
778. x = 20.
1
779. r = loga&e x = --- _ -------- _
log,.abc log,. a + log,. b + log,. c
I I I
-- +-- +--
log" x log& x loge x
205

I
tj. r = '
I I I
-+-+--
p q loge X
Odakle izlazi
rpq
log. X
pq-rp-rq
780. Primenom identiteta
log. a
10gb a =--
loge b
imamo
100
1 00 o-",g2....
I
,-- OO_
=-
logs 45
2a + 2
1+ 2b
logs 2
2
.5
2
= 210g.
2
+2 logs 5 =
log6 5 . 3
2
log. 5 + 2 log. 2
5
log7 2,5 lcig
7
"2 _ log7 5 - log7 2
78t. log70 2,5 = = ---- - I 7
IOg7 70 log7 2 . 5 . 7 log7 2 + log7 5 + og7
d-c
c+d+
2b+a-l
782. ---'----
3a
783. .. = logl2 18 = 10gl2 3
2
. 2 = 2 logl2 3 + 10gl2 2 =
206
2
- +
_ 2_+ 1
logs 12 log. 12
2 logs 2 + I
I
+ .
2 lob + log 3
210g23 + ' 1
2 + log. 3 2 + log23
210g23 + I => logs 2 = 2 - ...
2 + log2 3 2c:t- 1
(I)
= log24 54 = log24 3
8
• 2 = 3 log
2
4 3 + 10g24 2 =
3
-
logs 24
+

-

Iz (i) i (2) imamo
log. 24
3 + logs 2
=> logs 2 =
3 logs 2 + I


2- ..
=-2c:t'--:'=-1 => + 5 ('" = I.
784. Neka je 10gb a = X => Ii" = a,
stepenovanjem zadnje jednakosti sa n imamo
(bn)Z = an.
Odakle izIazi
X =
Dakle logo a = an.
785. KoristeCi identitet logo a = a"
imamo logy') 8o::±; logs 64 = logs 4
3
= 3 logs 4 = 3 logs E =
3
(2)
= 3 (logs 12 - logs 3) = 3 (_1 __ 1) = - I) = 3(1-a) .
logn 3 a a
786. IOgl6 9 = 10i41 32 10i4 3, tj. jednaki suo
787. 788. m + I n. 789. _ 1. a -f 1 .
b n + 1 a
790.
3a + b-2
2a
791. Po§to je 1 = log 10 imarno
log X (x + 3) = log 10
207

Ako su logaritmi dva broja jednaki, onda su i sami brojevi jed-
naki, tj.
x (x"" 3) = 10.
Rclenja ove kvadratne jednacine su
Xl = - 5 i X2 = 2.
Negativno re.senje X = - 5 ne zadovoljava datu jednacinu.
792. Data jednacina ekvivalentna je jednacini
log X - [log I - log (x - I)] = log 2 + log (2x + 3),
iii
log x (x - I) = log (4 x + 6).
Odakle izlazi da je x = 6.
793. i = 10
16
i x = 10.
• d I I iI' I I
79 ... Imarno aje = I ogx - I = I.
10g'V x .. log x
Smenom log x = t dobija se
\.'
t - = I iii £2 - t - 6 = 0.
Dakle x = 1000 i x = 0,01.
I
I
I
log (x - 9)(2x - I) = log 100, I
iii (x - 9) (2x - I) = 100, I
795. Data jednacina je ekvivalentna jednacini
tj.2x
2
-19x-91 = 0, I
Odakle izlazi da je x = 13. I
796. Posle ociglednih transformacija imarno da je !
30
iii vx-5 ' Y2x-3 = 3,
tj. 2x2 - 13 x + 6 = 0.
Data jednac!:ina je zadovoljena sarno za x = 6.
797. Logaritmovanjem dobijarno
log2 x - log x - 2 = °
Odakle
log x = 2 Xl = 100
log x = - I X2 = 0, I.
798. x = 4.
799. Kako je
+ log" 5 + log" 5 + log" x - 2,25 = ( + 10g,,5 r
tada je
3 I
2" log" 5 - 1,25 = 4" (log" 5)".
Smenom 10g,,5 = c imamo
t
2
_ 61 + 5 = 0,
Odakle izlazi t = 5 i c = I.
,
DakJe x = v'5 i x = 5.
800. Data jednacina se moze napisati u obliku
logs "2
iii
loge 2'" + I + = 0,
-log. 2 _I log6-10!1e6
10gv'X=S . V 2x - 3 = log-
____ ______________ IO _________________ l __ _
2
14
209

odaklc
log. (2
20
- I) + log. 2
2O
-log. 3 - 2 = 0,
Jog. 2
20
(2
20
- I) - (log. 3 + log. 4) = 0
Najzad imamo
log. [(2
20
)' - 2
20
] = log. 12
Daklc (2
20
)2 - 2
20
- 12 = O.
Smenom 2
20
= t
Imamo ,B - ,- 12 = 0, tl = -3, t. = 4.
Prvo ne odgovara, a iz 2
20
= 4, imamo
x = 2.
801. Data se moZe napisati u obliku
I 3
-Iog,, -a - log" a' + log" a< ="4'
iii
I I 3
--- --- +-'--
log" a 2 log" a 4 log" a 4
Odakle izlazi
log" a = I, rj. x = a.
802. Data ekvivalentna je
logla x + logla x2 + logla x4 = 7,
IOg16 x
7
= 7 =:> x
7
= 16
7
=:> x = 16.
803. Data jednacioa se moZe napisati u obliku
210
log (152 + x2) = log (x + 2'jl,
iii 152 + x'I = x'I + 6x2 + 12 x + 8,
odavdc x2 + 2x - 24 = 0
Dakle x = 4.
804." x=2, y= 10
805. Dati sistem ekvivalentan je sistemu
{
x2 - yO = 40,
xy = 21.
Odavde x = ± 7, y = ± 3. 806. x = ± 9, y = ± 7.
807. x = 6, y = 2. 808. x = 8, y = 4.
809. x = I, y = 1.
810. Data moZe se napisari u obliku
log - - > I =:> -- > 10 =:> x E 0, - .
x+2 x+2 ( 2)
x x 9
811: Data ekvivalentna je nejednacini
I ( 2) I
x-2 %-2
og % - - og % > 0 =:> log -- > 0 =:> -- > I =:> x< O.
x x
812. log (x - 4) - log (x + I) < I =:> % - 4 < 10
x + 1
Odakl e izlazi da
x E (- 00,- u( - I, +oo).
813, Data nejednakosr ekvivalentna je sa
(lot' x - 3 log x + I) log x > 3,
tj. (log x - 3)(log' x + I) > 0,
odaklc se dobija
log x > 3 iii x > 1000.
814. --8<x<2. 815. K E (O,J) u (100, + (0).
211

816. x E (- ex)' - I) U (0,6).
817. Data nejednakost ekvivalentna je nejedna&ll :
I + 3 >0
log., ax 10gB a
2
x
iii
5 + 410gB X > O.
(I + 10gB x)(2 + 10gB x)
Smenom
10gB x = c iroamo
. 5
5+4c >0=:>-2 < c<--,c>-1.
(I + c)(2 + c) 4
Dakle
5 s .
- 2 < 10gB X < - - =:> a-
2
< x < a - .. =:>
4
I I
=:> - <x< -. -
a
2
. 1<
va'
I
10gBx > -I =:> x >- .
a
818. Data nejednakost ekvivalentna je sledeeoj:
0<x2-5x + 6 < 1
212
iii
{
x2-5X + 6>0
x2-5x+6 < 1
Prva nejednakost je zadovoljena za
x < 2 i x> 3,
a druga za
5-V5 < x < 5 + Vs .
2 2
. r. 5 - v'5 2 5 +Vs > 3
je v S > 2 to 2 < , a 2
Tada je data zadovoljena za svako x u intervalu
5-V5 <x<2 i3 <x< 5 +V5.
2 2
819. Zadatak iroa smisla za x > 0, te je data nejednaana ekvivalenma sa
loga x (x + I) < l oga (2x + 6).
Kako je a > I to izlazi da je
x (x + I) < 2x + 6 iii
x2 - x - 6 < O.
Dakle ovaj trinom za x > 0 je negativan, 0 < x < 3.
213


LITERATURA
I. H. A1l1uolto'J n. M. B61iogCKII, E. E. Hw(uiliulI, A. M. CawculI: C50PHltl<
3aJl,aQ no :meMCHnpnoli MDTCMaTlIHC, MOCl<08 1964.
2. HtJ. Anttl, A. AniMoI, CiUaM6oAotJ n:. C50pmIK OT 38A3qn no a.nrel5pa,
COIjJHSI 1958.
3. Alendor/er i Okli: Principles of Mathematics u prevodu Beograd 1966.
4. Breard C:. Mathematiques Paris J 962.
S' Breard C:. Mathematiques 2e, Paris 1969.
6. Combes A:. Exercices & Problems de Mathematqucs, Paris 1968.
7. Dolciam', Berman. Freilich: Modem algebra Structure and Method, Book J:
Boston. New-York. Atlanta. Geneva, ill. Dallas. Palo Alto.
8. B. K. Eiepe6, B. B. 3aur,etJ, E. A. KopgeucKu, T. H. MacllotJa, 11. <1>. OPJllHCI((JJf,
P. M. floJOtlCKu, r. C. PJCCOtlCKO, M. 11. CKQIIQ'U: C50PKlIK 3R,[t8.q no MaTCMI-
nrne Jt1UI KOJD<YPCJ[bIX 3}(33MeBOB 80 BT}'3b1, MOCKB3 J 969.
9. ,a. K. ctJaggectJ II M. C. COMllItCI(UU: AJIrc6pa, MocnDa 1966.
10. P. A. KaAlItlIl: A.rrre6pa II :meMCHT8pHbIe <P)'lIKIlHIl MOCKBD 1966.
It. B. A. KpelJMap: 3aA3\lHIIJ< no anre6pc. MOCJ<B8 1968.
12. E. C. KyulellKo: COOPHHl{ J(mn<),pCRblX no MaT'C.MaTHKC. lIclbHHT'pAA
1964.
13. V. Lespinard et R. Rernel: Algcbre classe de premiere A - C - M - M.
Lyon 1961.
14. B. E. J/ugcKua, n. B. OacRuuuKOfl, A. H. TYlloilKofl, M. H. ma6yHUH: 3aAa'IH
no aneMcHT3pHOfi MaTCM3TJII(C. Mocl(oQ 1968.
15. Michel Qutysanne, Andre Reuuz: Mathematiquc tome J Paris 1969.
16. P. C. MogauotJ: C50pmD< 3llJt81.f no cnCUIm..JrbHOM KYPCY 3neMeJJT3pnoQ MaTe·
lItllTImc . MocHo8 1964.
17. E. neiUKalllJUII, C. MauoJlOl. H. MapUiullofl, K. lleiiJpofl: CtioPHHK OT 3IA&'UI
no lIt3TelltQTlmC 33 KDHJtH,[tBT - CTY,[tCHTli. 1965.
18. H. X. CUflaluuncKu: 38,1l,B1.fJllD< no anCMCHTapHOii MaTCMaTHXe. MOCI<Da 1966.
19. K. Y. llIaxllo: C60PHIlI( 38.,[l.8tt no :>ncMCH'J"apSOU MlTtMAnucc DOB.bDIIfBO
T'PYAHOCTII MHlICH 1965.
20. C. H. TYMQHO': Am-eISpa, MOCKBa 1966.
215

I

" I FA SI G A10IM
BOGOSLAVOV VENE

--r _ ,

I

' t'"{S Ie

,/

ZBIRKA
RESENIH ZADATAKA IZ ALGEBRE za II rnzred gimnazije


1971 .

,. SAVREMENA ADMINISTRACIJABEOGRAD

Recenzent: dr RAJKO RALEVIC

PREDGOVOR
IZDANJE: . SAVREMENA ADMINISTRACIJA.
izdava&o-~tamparsko

preduzece Beograd, Knez MIhailova 6IV telefoni: 624-096 1 622-369
p~tanskl

fab 479

Glavni i odgovornl urednik:
MILUTIN SRDIC

Urednik:
DORDE MILJKOVIC

Ova zbirka namenjena je ucenic1ma II razreda gimnazije prirodnomatelT)atickog smera, mada moze koristiti i ucenicima IT razreda dTu~tvenojezickog smera, kao ~ ucenicima II razreda ostalih skola drugog stupnja. Na pocetku svake glave date su u vidu uvoda skoro sve va~­ nij e definicije, o2nake i teoreme ·bez dokaza. Zadaci su sredeni, kako po srodnosti, tako i po tezini, tj. ad lakSih, jedno!;tavnijih ka tezim, slozenij~m kako bi se uceni!kll omogucilo p05tupno ulaZenje u tehniku reSavanja zadataka. Veliki < roj zadataka je uraden tako kako bi ·se b olaksalo koriScenj-e zhi.rke, dok su skoro za sve zadatke date postavke, uputstva i rezu1tati. Zbirka za II razred gimnazije .p Tedstavlja nastavak moje zbirke za I razred, te su svi simboli i oznake da te na pocetku iprve knj ige, zadrZani i u ovoj zbirC"i. Recenzentu ove zbkke dr Rajku Ralevicu zahvaljujem na pazljivom citanju i redigovanju rukopisa. Takode zahvaljlljem Draganu Bozovicu, studentu Gradevinskog fakulteta u Beogradu koji je izradio svp. crteZe. I, najzad, zahvaljujem svojoj 5upruzi NadeZdi Bogoslavov, koja mi je pomaga·la na sredivanju i .pripremi Tukopisa.
VENE BOGOSLAVOV

Tehnick>i urednik :
VUKASIN OGNJENOVIC

Stam

"\n> . SRBIJA.,

Beograd, Mije Kovaeevica 5.

m

Eksponencljalne tunkclje i jedna~ine 10. Znak kvadratnog trlnoma VGLAVA Jedna~ine 14 20 Z9 57 s jednom nepoznatom koje se svode na kvadrate 62 62 65 66 6.SADRZAJ I GLAVA 1. Bikvadratne jednaWle 7. Iraclonalne jednaWle VI GLAVA 9. Logaritml. Pojam iracionalnog broja Strana J Racionallsanje imenioca II GLAVA J 2. Kvadratne funkcije IV GLAVA 4. Komplek. Logaritamske runkclje. Blnomne jedna~lne 8.sni brojevi III GLAVA 3. Kvadratna jedn a ~ i n a s jednom nepoznatom 5. jednafine 1 ldentiteti 71 74 v .

Odredi broj •. Gomlla.imenioca 89 89 II GLAVA 2. Pojam iracionalnog broja Strana Racionalisanje . Kompleksni brojevi - ---------III GLAVA 109 lZ DREVNE ISTORIJE ALGEBRE Isel!ak iz Ahmesovog papintsa. VII porn:- VI . Ova stara knjiga ruva se sada u Britanskom muzeju u Londonu. Kvadratna funkcija - _ _ _ _ _ _ . Kvadratna jedna~lna s jednom nepoznatom 5.RESENJA I GLAVA 1. Svakl klas p§enice ce dati 7 hekata zrna. Logaritmi. _ _ _ 115 IV GLAVA 4. po ugledu n a nekl joA starlji rukopis.s sadrti osamdeset zadataxa iz algebr e.ov zadatak. lms 7 kuca u svakoj kul:i >rna po 7 moc. njene dye treCine. hranjenje stoke. plvo. ltd. MDDCi od lih zadataka au bill . svakl mI§ pojede po 7 klasova pAenice.). Pap\nJ.ka. sabrane zajedno daju 33. Eksponenoijalne funkcije I jednaHne 10. jedna polovina I tri sidmlne. Binomne jednal!ine 8. . Nekl 9\1 bill OOigJedno 9IIIIlO za zabavu kao na primer . svaka ma~a ubije 7 ml~eva. Logarltamske funkclje. u kome je SkuPI~ ugla vnom sva datada§nja znanja iz geometrtje 1 algebre.. jedna~ine i identiteti Literatura 183 195 170 170 173 176 136 166 214 U 17. Iracionalne jedna~ine VI GLAVA 9. Bikvadratne jedna~ine 7. Odrediti gomIlu •. 3. svaki sa sopstvenlm re!enjem. Znak kvadratnog trinoma V GLAVA Jedna&e s jednom nepoznatom koje se svode na kvadratne jednaNne 6. veku pre n a§e ere egipatskl ave§tenlk AllJnfs je naplsao nuti papirus. Koliko je !Ita spaseno? Veelna zadataka ie vezana za svakodnevnl !ivot (za bleb. 0v1Ik0 je Ilaalo jedan Abm.

ZADACI .

= (a' b· c)-..-) =a m". 2... = an P.. y.I. 5.! n an 3.Vb· Vc = v'abc. L.jio ..! !!..J... n I ..c-. 1 1 1 1 iIi a-. l i t odnosno I "n n " (abc)-..-.=a-.. a~ 1(. an ill 2.b-.. odnosno . +.. (a-.jio = Vamp ....fb·Vc..b-.. .odnosnoVabc=Va·.) I I = an m I 4. ( ).yamp = y.. odnosno Va .. Va ira = b ' odnosno .:ib . 3 np n ..-. G L A V A I.. ..! an.. fUJ 7. an = an " an _ !. POJAM lRACIONALNOG BROJA Racionalisanje imenioca. nnn" 6. Va (b = b ~' odnosno Vb = ... a)-'....:ib = Vb' • a" bn . Obrasci: 1. 1 m nI (a-.c-.

) Kvadratni iraciona1itet jc izraz oblika p .jf A + B 7 '. a.v3 2 4 + -2Vs-'S=-+-3-v3-. ako n nije kvadrat nekog Racionalisati imenioce: 6• ·da·a+b··aIan b ' a k ' a Dkazatl 0 Je .1l1ICIOn rO). 2.v'3 + vS . > O' 1 6ab._~ .Je a2 + b2 = a-b Ob >. Odrediti vrednost izraza [(It a+2+v'a2 a+2-. B = (2-v'3)-1. ~ . + 3 5 3+v'7 V7-2 v'2 +" 4 4-v'IT . m tri pozitivna broja.2 . 2V2-Vs' 9. v' 2-x 1. 7 (1 + 2+v'3 .=== 2 + 1) -1 + (B + . 17 .8+ fX8 sv'3-s . vo.v3 4 5 .) 2V2+X xv'2=x v'4 xS' 2 27. Dokazati da je n cclog broja.1. 4.. v'Q. Uporedi brojeve 12.I 2 2-v3 + v3 v3-V2 + 2+v3 v3+V2 2-v'3 + qv'T.18. v'5 + v'W' 10. Odrediti vrednost lZraza A _ B zaA = . 18. 2xZ / A = 2. 1Iv'3' 24 t'2 nije kvadrami iracionalitet*) 5. Dokazati da je broj Dokazati da je broj Dokazati da Vs iracionalan. . Racionalisati imenioce: IS v'1O+2Vs 7.4. I)_ za A = (2 + V3)-I. vT + Vi7 iracionalan.:c.+ 1 + 2-v'3 Pokazati da je R = [(A 1( )-1 I + A -I) - (B + B -I)f 2 racionalan broj za 14..- 3-Vs A =Va+m-Va 1 ) B =v'b + m-v'b 1 13. r. 0 .. + Vn iracionalan broj.v3 .V2' ?. v5 . Sv'2-4Vs 8. 4 a+2+v'a a+2-v'a 4 + -'----.9 +V0. i da je a > b.v3 . 3.=3' 26. b. 4' 28..-v'a2 . .- .6 S 2 or 3 + v'S. Neka Sll 23. .3 + v'Q. 2 v'5. x~ ~ V 1 xS x -. . Dokazati da je v3 iracionalan broj.-+-v'32 ' 3 = 15. v'S .

! A 12 ' za 4~ (V(1-n) ~.3-v'6 + 2 ) I 4 12) + II ). 0.-". 32) Uprostiti izraze : < n < I.v'3 3 X r r(Va + 1 )2 . + l)3-aVa + 2 .]-3 xV.V~)(Va(Va .1 -1 ~3 Vs+ V:3' V3 B = vs. Izracimati 2 -lA -2 (B _ A ).ab ..'r.I 29.5 . a > ab 2ab •+ 2ab (Va2bVa -' + b(Va2a+Vb -' + Vb) ~) b> O .m. 0 < < n I. .(b~+-V-. ' 37..n > o.h) : e + {laxz) x I_ ~] 6 ?'X {l a .) Izracunati vrednost izraza 38 .. '45""] [(a 4~ + . !. ( + ~X8 .?'x v'2 VB + VI2 . x > O.. 3a V+ 9 ~ ---..V:3 ' (Vn~ -I -~).~~+~). 1+ --=== ( x2 ) a. za A = Izraeunati vrednost izraza A -I .. x + v'6-2 .--Y"''''2=b=g a a 2a ' 7 6 . zaA=3+VS 2 ' -I Odrediti vrednost izraza (Al 2 + -1 -2 B2) Uprostiti izraze: B_3-Vs ~ I-n) (~-~ + V I -ng-I + n 30:' 31..==). a > O.~ 35. • v x2 + a .l'----.0. Vx2 + a V x2 + a + + -2 x + vx-+a . V 4_::2+ 4n2 ako je 0 r:V(2~r. I 2 (Va + Vx v'2 36.=--- 18a -' + 9a -2 V3 + V2 I 1 + _1 _ V2 --'-":-(":a=-+:"'-Vab'::".m * n + 1 _ V a \ 42 (J + a) {I I + a.ea. 15 ( \16+1 ( V:3 I 1- I 1- V2 (V6 I (44: - ~J ~. .:) V2 I 1 _ _1 _ Va+x a > 0." ~). 3+ ~ _ tI. 33.1 za VI-xfl xV. A = (I . 32. = V '-. (2+vm2~~) (I.

y > O. b > O.. a = I./ 56.0 I. [a'~ Ca~ ~b~) -1_ (a~+/{ b1 rJ ' V3 4 a > 0. Pokazati da je ovaj niz periodiOOl.b' (a-v'a'-b2 a-vaZ-b2J : 4avat=b' + v' a' b2 0+ x.-l ' . za X=- ([-) aa++V. ) Izracunati vrednost izraza v '\ x> 0.-1 a Xl = l. b)x=2-VT 58.0· x.. x-v'XY b' Vy + x+-VxY· Vy ) Dat je niz brojeva x" definisan sa a +v'a' . Uprostiti izraze: 60. a*±l.i~. (9 9 8 . b= - 1 2 sa A=v'C-. Uprostiti brojne izraze: Izracunati brojnu vrednost rezultata za taenoUu od 0./3-3)2+v'CI2+6V3iB=V 1- _ -v 9+~V5 5 x" - C2-v's)2 ® (Va-~a-b+Va+~) :(I+V:+!)· @ Vx+VY-I + _/ x+vXY 83 Vx-vy . @ [(:1::)'+. 59.] ·u:!::r +'(:+: -. ( 2Vxy a . y= Vx' -x (x-:-I)V3 za 1 + a)x = 2+V3. Izracunati vrednost izraza: 57.1.

b > O. x .I ) 2 (y2 _ + a-I) (a . A = . v'. ) Dokazati da je vrednost izraza .v'.- 1 1 I.v'm 2 2m 4 iracionalan broj ' v' 1 . < a2 ) .:x.x') . (v'3 + 5)-1.2 + 3.=.v'3 . - + b.' I .C'----. . ako Je y = x = V > 0).'2.I) : (x - = -=~­ v'5 -I v'5' + 1 67..I (a + a -I) axS = by = cz3 i - 1 gde je a realno razlicito od nule. ako je x . (n > 2 - III > 0). m ' . (a + bx) 2 + (a 1 1 1 bX)2 1 ' za x = (a + bx)2 . I zracunati vrednost y za x . Izracunati vrednost izraza (~ + ~) : (~ x = ( l' ).. za x = } _ + nJ 2 . . X-I) za x 66. b) d) ( 7 + 4 v'3. Primenom ovog rezultata izracunati sumu : 1 J 1 3 _ 3 _ J 1 . x I zra"unatl vre nost Izraza + v'x2 I Pokazati da je '/ ax' + /ry2 + cr = v'a = + v' b +:. a > 0.+X ~ .. Posmatrati slucajeve : i <a<2 a> 2. b . d .. x +y + z . Uprostiti izraz A = (a + x2 ) . ~_--'--_---. lII > n> O..v'3 m . ako je x ~ 2.:vx=n ) ( v' m+xv'x+n + v'm 7 s} < I. v' 2 + v"3.x 2 v' 1 + .b 68. Dokazati identitet (Lagrwev identitet) x v'x n 2alll zax =v'mn.1 (b J).a) v' II + 4 V7.2 -Vx'=\./ 2 +v' 3 2 . + l OOv'9+99v100" 72.. a2 + b2 2ab Vx+l I ) za Vn 1 Vn+l predstaviti kao razliku dva rcdu(n + I) n + n n + 1 kovan a razlomka. 2 + . /3 v'2 +. 70..=------. 77... 11 10 .1 (a Y = 2 .v'3 v'2 . > 0. 2 3 15 ) ( v'3-1 + v'3.. xy _ (x2 _1 )2(y2 1)2 1)2 xy + (x2 . + c) V5 - v"'2T.' I ).=x Uprostiti izraz 78.. Izracunati vrednost izraza : 1 1 1 1 1 I 73. 1 1111 > 0./2 . gde je x = 4 (a J za x = 2.Z + (a .2mn (a 2 KoristeCi L agranzev identitet.. 71.bx)2 b (l + m 2 ) . 0 '.1) -2 7:J Izracunati A p (x + X.0 I izraze: ..=b a b ± Va --~ = .l x2 -1 za x = 2 .-VaCb 2a=2=. e) v' 31 + 12 v'3.c..(a . 2 v' 1 + 1'/2 + 3 v'2 + 2v'3 + .~ Izraz s 80. .65.-~_~'--. Va (a ± v'b b = V + V. v' x + 2vx=-i + ]I x .. uprostiti i izracunati sa tllcnoM:u do 0.

+" = an . W .Y .V3) = = X = V A + VB +V A.2 A2_ za B v' 3 3 3 3 _---.3x . 2 4 27 2 <a<b< Dokazati da je 92:\ ) V6 ) .-n 2 2" a.Y l + ~ V2x.V 2X Y = I Y 1.' 1 I zraeunati vrednost izraza Y 82. ako je 3 2 + ax)-l (I + bx) 2" (I (0 1 bx).v 3 A I) =1 88. v' 26 + I ~ 26 . Y 3 Y . + .V3..VB . / Izracunati vrednost izraza 3 ~ ~ bm .2" 2a). 84.=== v'x -2vi yx2 - 4xv2 + 8 13 . Izrafunati vrednost izraza ( I .n.V15) = 2 8. A +VB 85.2 "V4 + 2V3 ..=== 12 . = -.1 Dokazati identitet (2x > y > x > 0) b" =(1 + _ 1 )"_ (1 _ _)" 1 1- V2 V2 ' Dokazati da je 11m l 11m I+V ' y2x.Y4-(V5-= 1). 8~ Y-:'-+ v '= • (v'2 "' -5. Izraeunati vrednost izraza 83.n 90.4V3 2 .. za x = v' 4 (V5 + I) .~V2x x .v B . "" 5.. Y = = x3 + 12x. 86.- 9 ._ V 5· (3 + VS) (VIO .. . (4 + VIS) (VIO - A2+ B y = x3 . za x= _ ~ +Vb4 + 27 + l/-~ -V b2 +w .n bm+ "= "".15y'3 3 7 .89. A. (v' 4 .ax) (I x3 + ax + b.v i) = 15V3· (2 .

+ b2 - moduJ kompleksnog broja 4. KOMPLEKSNI BROJEVI Oznaka.+ -2 3-2i 23 i Oduzirnanje: Razlika kompleks nih brojeva (Zl Z2 ) Z i Zl Z 2. 2. GLAVA 96. Z2 Deljenje: Podeliti kompleksni broj Zl. b) 5-2i I-i = e + di ~ a = e /\ b = e. Naci razliku datih kompleksnih brojeva a) (7 + 9i) . ib. c) (8 + 4i) + (7 .) (5-8i) . Definicija: Aritmeticke operacije sa kompleksnim brojevima definisane su ovako: Jednakost: a + bi 2-3i + 3i .3 6 . 97.7 + 91). 2YI) + (3x + 5yt) - *L - l. Izvrsi naznacene operacije: II.)..6 + i ) . c) ( 5x 2.i )2 = -.41) + + + + 95. . l. Jm Izi 101.) (. 2 I. @a) 2 5 + 2i) (3 + 2i). 98. Opsti oblik kompleksnog broja Z (x + y.(. i-I ako je z = .7 + 2i) (6 + 3i) . 99.4i..7 . Definicija : 1 '2 a) (7 + 31) . a) Z - 18-v=50+v=72-v-98. Zl 100.3i) + ( I + 2. d) (Va + iVb) (Va . Izracunati vrednost izraza: I 93. b) (-3-4i) (8 21). /a)} d J 1-+ i3i - 2 + i.V b)V c) V 16-v 64+V-49. b) (4 . a2 - b) V- a2 + 2ab - b2 + V b2 • + zz Z + Z 2z + 3 1 Z ako je Z = 1 + i.(.) + 2x. = a - c) (V3 + i. D at je kompleksni broj z .i2) (V3. obrasci i definicije u vezi sa kompleksnim brojevima. I 2.3 + 41)~ (I5 . 2 14 15 . b) (. Odrediti R e Izl.8 + i) + (2. kompleksnirn brojem Z 2 (Z2 =F 0) znaci naCi kompleksni broj Z takav da je Zl = Z2' Z.i Vb ) Konjugovano kompJeksni broj za 3. NaCi zbir cfatih kompleksnih brojeva a) (3 2. a) . Z = 3 + i (2 .iV2') . = a Z + ib. Pokazati da su Zl = 2 + 3i i ! (z) = Z2 4iz .94.2i) + (..2'1 ). nule funkcije 102. = - 2 + i.51) . d) (1.4 .8 + 31) . p = Izl = V a2 je :.(2 + 81) + (9 b) 3 + 51 + ( 12. Izracunati a) V .. +i +i takav da je = Z2 + z. b) Z i Sabiranje: (a + bi) + (e + di) = a + e + (b + d) i Mnozenje: (a + bi)· (e + dl) = (ae je kompleksni broj bd) + (be + ad) i. I.

iv'3)4 + ~v.. . (.iV3 )3 = 2 2.-2 I + i)" g d ' = ( 1.'3 = + v6. 3 a Jm Iz . !(. (2 + .2.5 Z}.1 + iv'3)3 _ 2 . 106. Ibn. ZI U3. Izvr~iti naznacene operacije i Y _ . ®_ ) Z - b) .))(- i)6' _ i 102 + i .' \~-y . ~ V3 + 6- .(3-j_2-~). Izracunati: a) . . Zl\ \ Z I.) = 3 _ 4.i + :24 l . = 2 + Z 2-i d (+ 1 + 3i (-4 +i) (-4 . La. Zl\ 16 =3+ 2i i Z2 =2+ It) LajboicovB jednakost. 2 +. Ako jef (z) 3z2. 2 Dokazati: IZl + z21 2 + IZ1 . = -1.bnic je matematiw 18. 117. 1 05. ± 5i.Jm{~}= ~. 8. 2. Odrediti kompleksni broj z = x + iy tako da budu zadovoljene relacije: a) Re lz '-.103. a) Odrediti kompleksni broj Z = x + iy tako da je Re {Z I = . . 3 +. . 118. ( . 2 z2 + 2z 2Z2 + z Zl 3 za = 2 ± .' 7 = I.I +iV3)3 2 ( 107.. Neka su dva kompleksna broja. = 3 + 2i VI + iV3 + V I-i .i+ l + i ' 104.i e )e ..T + e V.. Z2 i IV))"+ ( ." r/ (/r'/' . Izracunati: I + i l . b) Odrediti kompleksni broj = x + iy tako da je Jm{3. an rOJ n pruod b ' i.. ( 112. *) Pokazati da je ~ a Relz·zl\= 1.112 + i20I. -.'20 + i30 + i40 + i50 + i60 + i70. ' Odrediti module kompleksnib brojeva i62 + . c) Z = 1 + iv'3 .)2. Odredi realni i imaginami dec broja Z 111.z21 = 2 IIzl 12 + IZ2j2J. {' 108.I + i 116. Dat je ko mpleksni broj Zt = 2 + i. izracunatif (z) i fez) za z z Dokazati da je: 114... Uprostiti izraz 109:-} Izracunati: C J (I+I)3 (2 31)2 .-} = _ '>4:'. =1 ako je Zl Jm Iz .'25 + (_ i)50 + 110. 17 .I . v. d) i -256 + i602 + i408 119.) 1 + i)2 + I + i . Izracunati: a) y = b) y = ( . 1 za z = 3 115.'83.I . " 2 a) 2 - +i + 2 + i.l\=-I. Dokazati da je .1.

Zl = 130. . 1)6 unagmaran broJ. 132 Pokazati da je 1 / (I Z = (I + 1)6_(1 + i)6 . a) 129. b) a + I. .J + Zl i Z - b) Gi"aficki odrediti brojeve z c) Odrediti moduo broja z. 124. d) (x . Dat je kompleksan broj a) Sastaviti broj z = x 2- 3i. 3 kompleksnog broja a. b) a2 + 36b2 . zatim odredi realni i imaginarni deo + (2i - 5) y = i = gde su i y realni brojevi aa. ...--.l )i = 2 _5i. c) 4x 2 + 49 .. + i)4k +2 imaginaran 0 - ~ . a2 + b2 . Ako Je a. z.I ± iV3 131..)4 - ( I . c~ x + yi . + iy tako da bude Re[z·zll = 18 i Jm{:l} =-H.i. = 2 ' pokazati da je I 121.2 + ba. gde su x i y realni brojevi. NaCi kompleksni broj Z + t)4k realan broj.i)4 realan broj.y. . Rastaviti na kompleksne cinioce sledece binome: 127.2 = 4xi + 3y + 3i. NaCi x i y iz jednacina: 3yi + 2i = 6 . iz uslova : @ (2 + . 133.2 123.. Izraeunati (I + I)n ( I _ I)n-2 ' ako je n prirodan broj. . a) 3x b) 5x - + xi - 2y = 12 . NaCi kompleksni broj z iz uslova: (z + t) ( I + 2i) + ( I + zi) (3 - 4i) = 1 + 7i. Pokazati da je (I + .4) +(y . (I _ i)6 . · I+ i 125.yi . c) 16a2 + 25b2 • a + b.) + 2z Z 3= 4 1= - + 6i. 120. s· 18 19 . Z 2 + a. a + ba. 122. Dokazati da je a) (I b) (I (x ...7i) = 2 + 4i. NaCi x i y iz jednacine (3i 8) x ~ i a.+ iy) (3 . a) Xl 128.xi .. + I = 0 ) = I. broj ako je k prirodan. / " b) 2z (3 - 5i) +z- 126. 30 65i. e) (x + iy) (2 + I) = 1 + 3i. a) + 1. b)' x 2 + 8 1.

137. a) Konstruisati grafik ovih funkcija u istom koordinantnom sistemu XOY III GLAVA b) PomoCu dobijenog grafika odrediti tok (r~cenje. a x nezavisno promenljiva (argument). K vadratni trinom transformisan u obliku ~ x2 + 1: 4 a) Konstruisati grafik ove funkcije. 3 c) y = 2x2 + 1. nule i ekstremne vrednosti) darih funkcija. b. . opadanje. gde su a. 135 • D ata Je fiunk" y = . f) y = -1 xl! + 2. Polinomi: ax2. b) PomoCu grafika odrediti tok date funkcije . e) y = x2 . znak.x2 -3. pi~e + ~. I 2a 4ac-b2 4a Konstruisati grafik datih funkcija i odrediti njihove promene za x E (. Date su funkcije: 1° : y = x 2.11i ispirati njene promene kad se nezavisno promenljiva x menja od .~) je teme parabole. y = . Za a =1= 0. Konstruisati grafik funkcije y = Ixl! ..00. koja interpretira grafik posmatranog trinoma u Dekartovoj ravni XOY. 20 . Prethodni izraz krace se y = a (x . Date su funkcije: y = ax2 + bx + c = a (x b)2 + -2a + . c konstante. gde Je 0< 0<)2 a) y = - xl! + x2 9. b = Za a =1= 0. + 00).cIJa 2 2: ~o 3. a za grafik datih funkcija.134.b2 4a " naz iva se kanonicki oblik kvadratnog trinoma. ovaj oblik se cesto naziva i op~ti oblik kvadratne funkcije. 1 b ) y = . ax2 + c i ax2 + bx su nepotpuni oblici kvadratnog polinoma. - d) y = ~= -- ~ - 1. . 138. y = 2x2. KVADRATNE FUNKCIJE Izraz oblika ax2 + bx + c za a =1= naziva se polinom funkcija drugog stepena sa jednoru promenljivom.I x. 136. isti polinom svodi se na ax2 + bx. c = ° se more reCi a) Konstruisati grafik ove funkcije b) Pomocu grafika odrediti tok date funkcije. = - b . 21 Tacka T (o<.!. c) U zavisnosti znaka i promene koeficijenta. b =1= 0... b = c = 0. Za a =1= 0. y = -~ 2 x2. Data je funkcija y = - ° ° isti polinom svodi se na ax2 + c.. c =1= 0.y =- 2x2 .00 do + 00.4.-- 4ac . navedeni polinom svodi se na ax2. x2 i: 2 2°: y =- x2.

b) y 149.3.x2 + 3 Ixl + 4. Data je funkcija f (x) = ax2 + bx + c.x2 + 6 Ixl .. zatim konstruisi grafik i odredi tok sledecih funkcij a : 145. zatim nacrtati grafik dobijene funkcije i prouoti njeD tok. - f (- 2) = 8. ekstremnu vrednost za x = 1 i da je f (2) = . 11 . 23 148.x2 1 + px + q. a njen grafik prolazi kroz tatku M (3.3) i da je f (6) = 5.5 i ispitati njene promene kad se x meDja od . a) y = _ - b)y = . Q3lx2 .2..---. 6x + 9 4x + 2.b) y = 8 3 1 3 8x + 8. a) grafik funkcije sete apscisu osu u tatki A (. b) y = - 2x2 c) y 1 2 x2 x2 + 2x 3x + 8.. q i c tako da grafik funkcije prolazi krot tatke A (5. zatim ispitati promene x2 3 146. a ordinaru osu u tatki B (0.b i c tako da je + bx + c.lx2.5). 152.. 3 "7' 8 Odrediti koeficijeme a. .I )2..x2 1 i ispitati njen tok kod x E (. + 4x + 6 .".i ispitati njene promene.1. Konstruisati grafiR i ispitati promene funkcije a) y Ix-x2 1.4 za x = 1. 1. y. Data je tunkcija y = ax2 + 2x + c. b i c tako da funkcija ima nulu 3.1. Konstruisati grafik funkcije y = 14 . 2x2 2 3 x2 8x 8 X ~ . a) y = x2 141..~ 3 +.. Data je funkcija y = x2 piqtakoda: 147.x2 + 6x-9. Nacrtati grafik funkcije y = 2x2 153.x2 +2x. Odrediti vrednost parametra a i c tako da funkcija ima nulu .. Date su funkcije (u zadacima od 140-144). b) y = .139.0) c) Data funkcija irna maksimalnu vrednost 3 za x = 2. zatim is pitati tok i skicirati grafik funkcije.= 1x2 - 22 . / 155. zatim nacnati grafik dobijene funkcije . a)y= - ~ata ~ je funkcija f (x) = ax2 7 i ~. a) y = 3(X . (x. odrediti vrednost parametara 3 + 2x-4· ' + 2x + 4. Odrediti vrednost parametra p i q funkcije y=-x2+px + qtakoda a) grafik funkcije sete apscisu osu u tatkama A (l.6 i ispitati Djen tok. 22' ( 1 3 a t a je funkcija f (x) = ax2 + dx + c. b) y = .! x _ ·3 b) y = - "\ +- 3 +. Konstruisati grafik funkcije y = . Konstruisati njihove grafike u Istom koordinatnom sistemu i ispitati promene za svako x: 140. f (2) = 0.I )2. + 00). = x-Ix + x21.0) c) funkcija ima minimum . Svedi na kanonican oblik. 158. B (4. f (3) = dobijene funkcije. a) y = . Ixl. 150. a) y = .00 do + to. 1 Adrediti vrednosti parametara a. a) y = x2 .+ x . 154.0). b) Grafik tunkcije dodiruje apscisu osu u tatki C (3.00. 1 8.0).3) b) grafik funkcije dodiruje apscisu osu u talli T (4. 2 b) = - 1 2 x2 + 2x.xl 4 Ixl .0) i B (3..x. 159.iti koeficijeme 1 . 143. + 4. a) y = - ( ~y = = + x2 2 + + 2 b) y = - .0). b) y = -~-2-4x-4. a) y = 2x2 144. - 1 142. a) y = x 2 - 151.3x + 21. Odred.

je f (x + a) = x' + x + 2. V3 nule funkcije.vb .b va+vb nule.5). 175 • P0 k azan. obrazovati funkciju f (x ). 167. 164. U funkciji y = + px + q (21. Za nadenu vrednost / parametra konstruisi grafik i ispitaj tok funkcij e 171.a). + I) x + 2 (A + Odrediti A tako da funkcija ima ekstremnu vrednost za x = 2 Za nadenu vrednost parametra ispitati tok i konstruisati grafik funkcije.b x2 - 2x +vb. 170. 1- vb I . U funkciji y = 4x + e. 2 tako da funkcija postiZe minimum .I). odrediti vrednost parametra m. d a Je x = U funkciji y = (p - I) x 2 - (p + 4) x + p + 3. tako da za + 2 funkcija ima maksimainu vrednost. I) q tako da a) Funkcija ima nule . Data j~ . x2 Pokazati da su x = y. odrediti parametre p 1 za x = 2. f ( I).I) x 2 + (m . odrediti funkciju f (x . + I) = x 2 . tako da se od tih delova sastavi pravougaonik maksimalne poVliine. Ako je f (x) = ax2 + bx + e.f(x)=O .m) x + m. b) Funkcija ima najmanju vrednost 168. Dui: a podeliti na dye dui:i tako da suma trostrukog kvadrata prve dui:i i dvostrukog kvadrata druge dui:i bude minimalna. 7"\ metar p tako da funkcija ima nulu 5. treba podeliti na dva deJa. Za nadenu vrednost metra p nacrtaj grafik i ispitaj tok funkcij e. 161.2. funkcij a y = ax2 - 2x - 5-. U funkciji y = (m + 2) x 2 + ( I .(11'1 + I).x2 - 177. Kako treba podeliti taj komad zice? 178.f (a + I) f(~). Odrediti parametar a tako da funkcija postiZe maksimalnu vrednost .. U funkciji f(x) = (I + k) x 2 .160. odrediti parapara3 (A I . od drugog pravougaonik. tako nastalih figura bio najmanji? 25 .3x + 2. Razloziti broj J 8 na dva sabirka tako da suma kvadrata tih sabiraka bude minimalna .7. Data je funkcija y = a -b vb x2 - 2ax + av b . n ul a f un k" ClJe f (x) = vb I . f (x) = x 2 6x Ako je f (x Ako 174. U funkciji y = ). Data jef (x) = i . odrediti parametar m tako da funkcija postiZe najmanju vrednost za x = I. 166. Data je funkcija Pokazati da su 3 + v3 i 3- + 6. U funkcijiy = (m . + e moze pred4ae = O. 24 181. za b > 0 f (x) = (4 - A) x 2 + (5 + ).2 i 3. zatim skicirati grafik i ispitati njen tok. izraamati f (0). od jednog dela napraviti kvadrat. f (. 180. koji se moZe upisati u dati kvadrat stranice 6 em. Data je funkcija M . Za nadenu vrednost ispitati tok i skicirati grafik funkcije. Gde treba preseei f icu da bi zbir povrSina. 162. xL x + I . 165. Pokazati da je f(x + 3)-3f(x + 2) + 3f(x + 1) . r. 169. Komad lice dug 40 11'1 treba podeliti na cetiri dela.r>-<"'". ~ x2 - funkcije za a >0 i b > O.) x - + I).?('.8. odrediti vrednost parametra e. Cija je osnovica tri puta veta od visine. Komad l ice duZine 56 em.4) x .(4 + k) x + 8 Odrediti parametar k tako da je f (3) = . 179. Odrediti parametar A tako da grafik funkcije prolazi kroz tacku M (3. Za dobijene vrednosti parametra nacrtati grafik i ispitati tok funkcije. Dokazati· da se kvadratni trinom y = ax2 + bx staviti kao kvadrat binom ako i same ako je b2 - Odrediti stranicu najmanjeg k-vadrata. Zatim za dobijenu vrednost parametra konstruisati grafik i ispitati promene funkcije.

(Takmicenje II stupnja iz matematicke skole 1968-69 g. tako da se jedno teme pravougaonika poklaR8 sa temenom pravog ugla t raougla. b) Odrediti fiksnu tacku kroz koju prolaze sve date parabole. njegov'obim iznosi 200 em. konstruisan je kvadrat AMCD.1 190. 185.pravouglom trouglu cije su katete a i b upisan je pravougaonik maksimalne povrsine. A C = b i visi na CD=h. a ostala tri leze na stranama trougla.) x ~-- 1~ . Odrediti dimenzije i povrsinu pravougaonika. b) Odrediti fiksnu tacku kroz koju prolaze sve date parabole. je z?ir vrednosti od x u oba trinoma za koje oni dobijaju naJmanJu vrednost a. e fiksnc Tacke A i B i odrediti te Tacke. 195. Dat je skup paraoola y = (m (m je realan broi) I) x 2 + 2mx + 4 U kvadrat strane a cm upisan je pravougaonik maksimalne . Ko~ like su dimenzije pravougaonika? a) Pokazati da sve parabole datog skupa prolaze kroz d.182. NaCi maksimalnu vrednost funkcije y = (a y = x 2 -2x + Ill. pa je nad duii BC opet konstruisan kvadrat BEFC.. 191.2- rcliti algebarski i graficki + x) (b - x) 192. Dat je skup parabola y = .. U .!. U polukruZnici preenika 10 em. a da mu obim ima maksimalnu vrednost. upisati trapez kome je duZa osnova preCnik. Kolika mora biti tfSnovica trapeza da bi njegova povrsina bila maksimalna? 183. c) Graficki predstaviti parabol~ iz datog skupa za razne vrednostia· Date su funkcije: y=X 2 -l/IX + III. ABC poznate su dve strane Be = a. U trouglu osnovice a i visine h upisati pravougaonik maksimalne povrsine. 184. Uglovi na veeoj osnovici trapeza su po 60°. a) Odrediti geometrijsko mesto temena datih parabola kada se k menja.(k (k realan broi) + I) x + k ~ 187) Obe katete jednog pravouglog trougla iznose a em. a) Odrediti geometrijsko mesto temena datih parabola kada se a menja. b) Odrediti onu parabolu datog skupa koja dodiruje x-osu i parabolu Cije je teme tacka B (B ne lezi na x-osu).-. tako da mu dva temena leze na osnovici trougla. 193.!. cije su strane paraleJne sa dijagonalama kvadrata. a) Na datoj visini odrediti tacku M tako da zbir ':vadrata njenih rastojanja od temena trougla ima najmanju mogucu vrednost. b) Ako je dati trougao jednakostranican izraziti velicinu dobijenog minimuma pomoeu strane a trougla. c) Graficki predstaviti parabole iz datog skupa za razne vrcdnosti k. U {. 26 27 . Data su dva trinoma x 2 - (a + b) x + ab i x2 - (a - b) x - abo Dokazati: a) Da je zbir njihovih najmanjih vrednosti 2 b) Da. 194. III a) Odrediri parametar III tako da ekstremne vrednosti o. at jc skup parabola y = ax2 2x +I (a rcalun broi) 18.povrsine.:2 . Odredi polozaj T acke M tako da povrsina sestougla ABEFCD bude sto manja.a)2 + (x -C)2 + (x - b)2 + mx + m -1 <0 x2-2x + m > O. Izracunati dimenzije i povrsinu pravougaonika.'m funkcija budu jednakc. Kako treba izabrati katete _da bi hipotenuza bila minimalna? Odrediti najmanju vrednost izraza ako sn x i y pozitivni y realni brojevi takvi da je x + y = 5..( Neka je M proizvoljna tacka date duZi AB = a. b) Za nadenu vrednost paramctra sis tern nejednacina: >. NaCi najmanju vrednost funkcije y = (x . Nad AM = x '\. a druga dva na drugim dvema stranama. +. ~.

0 (2) J ednacina (2) ima dva reSenja i to Xl =O 1 Xz = --.2xy pozitivna za svako x i y . =2 IV GLAVA 200. + 10y. b) Na osnovu tog geometrijskog mesta ispitati prirodu nula date funkcije.198. V. 4. za a *0 (I ) + 3y2 - 2x - lOy + 20 Naziva se potpuna kvadratna jednacina s jednom nepoznatom. 2kx - I + 2k2 - Y = O. 2 Ako je b = 0. KVADRATNA . Gde je k realan a) NaCi geometrij'sko mesto minimuma funkcije kad se k menja. jednacina (2) postaje ax2 = 0. X3 = - liC.3.-.y) = x2 . 199. Odrediti maksimalnu vrednost polinoma f(x.. 1 Ako je nezavisni clan c jednak nuli jednacina (I ) se svodi na 0 ax2 + bx = .x2 + 2xy-4y2 + 2x 201. jednaCina postaje nepotpuna kvadratna jednaCina i tada mogu nastupiti sledeCi slucajevi: '.a 29 28 . Odrediti najmanju vrednost polinoma f (x. Ako su koeficijenti b ill c jednaki nuli. y) = x2 2xy + 6y2 - 12x + 2y + 45.y) = . ako je i b = 0. (3) JednaCina Xl (3) ima dva reSenja i to = lfC·1 V . tada su oba reSenja jednaka nuJi . a b Jedno reSenje je uvek jednako nuli. a c 0 * 0 tada jednacina (1) ima oblik ax2 +c= O.JEDNACINA S JEDNOM NEPOZNATOM Jednai!ine oblika + bx + c = 0. Data je funkcija: x2 pararnetar. Dokazati da je funkcija f(x.

. Fransoi Vietee (1540-1603). Xl ' X2 -b b2 -4ac Xl = .kompieksna 9 = 0.m2.~a simboli~ke aJgebre.. . reSenj a su _konjugovano . reSenja su realna i jednaka.nXl..x) (b + x) + ( 1 . + X2 = (1) Potp'una kvaqratna jednacina (i) ima dva koren a i to Z bir rclenja jednak je koliCniku koeficijenata Jinearnog Clana sa promenjenim znakom i koeficijenta kvadratnog Clana.7225 = O. 4ac < 0. 4ac = 0.. -k ± V k2-C b) m2 (Z2 25) = n 2 (a2 - Veze*) izmedu reSenja i koeficijenta jednacine . 31 30 . a) k 2x 2 2 - Priroda rclenja potpune kvadrame jednacine zavisi od potkorene velicine (diskriminante) D = b2 1° b2 2°' b2 - 4ac i mogu nastupiti ovi siueajevi: 7 3° b2 - 4ac > 0. a) (x (C) + a2 = 25).. a) 4x2 c) 0.O va reSenj a su realna ako je .2x (x . Viet je jedan od osniv. a imaginarna ax2 Xl + bx + c = - 0 b a a c a negatlvno. a) (m b) = (b + x) : (a. b) (a . + 2y)(m. Obrasci za r eSavanje potpune kvadrame jednacine: a2 + 2ab .::.) Obrasci koji predstavljaju vezu izmcdu resenja i koeficijenata kvadratne jcdnaCine poznati Sll pod imenom Vietovi obrasci po imenu velikog francuskog matematitar. tj . 0..x).. koeficijenat je paran b roj.r). (B) za a = I obrazac (B) ima oblik Xl !2 = + bx = b2x + ax .x= 3 3 7) - 2 r + X. b) 1- 2 5 . reSenja su reaina i razlicita.. 36) (x 8) (x - a + r + b) (X c) (2x 205.4x. 206.-. b) x(x + a) = a(x + a). ak Je '0 - . pozitivno. (A) Ako jednacina (1 ) ima oblik 2kx c = 0.-.--. a)2 . ReSiti jednaCine : 202.a) - m2x = nXl. (0) (x + a) : (x ~7.' .b2 = 0. a) a2r c) (y - + (2x + 3)2 = 15) (2x - + 36 = O.2y) = 5 (2k-y)(2k + y)+m".m)2 + (y + n)2 = m2 + n2. a) - 3 4 r 2)2 i .b -V b2 -4ac Proizvod rclenja jednak je koliCniku slobodnog clana i koeficijenta kvadratnog clana. linearni .2a = .04x2 203.n2x ...-. koristi se obrazac 204.ax) (I + bx) = ab (1 . 13 .2a +V = - c a (2) X2 .3 36 r= I 2 5 0. Jednacina (1 ) se reSava obrascem c) y2 _ m2 = 2(y + k)(y I k) .. b) .

Za koju vrednost parametra A jednacina (12 .x x + 5 x + 4 3' b) 34 4x2 .= 2 -I x.x -2 +-. 2a2 + 2b2 b2 .l ) I x 3 2 8 2~ Data je jednacina (2a - I) x2 - 15b + 25 = O. ~ Koji broj pomnozen sa svojom petinom daje proizvod koji je 5 puta veCi od samog broja? 227. ako je jedno rdenje jednacine .2. y-2a + b 2a + b-y (a2 . ako mu je povrnina 48 em2 . a) -+ 4 -+ . Odrediti 3 stranice i visinu jednakokrakog trougla.b2) x 2 a2 . 5 x + 11 24 I + _ 2= 3 (x . Izraeunati stranicu sestougla. Aim se od kvadrata nekog broja oduzme proizvod tog broja i broja 7. imaju realna reSenja. d) (3 . r) (5x2 - I) A = 10x2. Visina jednakokrakog trougla jednaka je 212. 4 I + 3 (2x + 3)2 (3x-2)2 5 3 X - ~ =O.= 3 . Koja relacija postoji izmedu / koeficijenata a i b.4? 6 2 209. a) koreni su suprotni.2 x + 2 +3= O .. I + 2x + x2 = (I + 2x + p2 ~) p2 .4 c) 5 . ako je jedno reSenje ove jednacine 4? 10 = x2. c) x2 e) 2Ax2 A = 2Ax2 b) AX2 +4 = ". 3 33 . 2x 2x + I' 220.4 1 208. Odrediti tri broja od kojih srednji je za 5 veci od najmanjeg i za 5 manji od najveceg ako se zna da je proizvod krajnjih brojeva jednak nuli. .I. x2 2x-1 x-20 x2-2x-15 228.. Odrediti taj broj.-a-x a+ x x 2 _a2 hZ 215.2A 2 = 100 . x. Povrsina pravilnog sestougla je 96 v3' em2 . Koja relacija postoji izmedu koeficijenata a i b. x+1 x+2 x-I x-2 a) (A-2)x2. Za koje vrednosti para metra A u jednacini x2 - +5+x 5.I + 2x + I 2 3 x2 - 2 g 2U. + 3.x 5 (A .A + I = 0.. p'l mJ 2a + b + y y+2a-b 214.5? 223.) 32 Data je jednacina ax2 . G.2 = A.I + 2x I - + I = 2x . 224 osnovice.x2 ' '~ x + 2 d1 -:. dobijena razlika je tri puta veea od samog broja. ab a2 225.4)lf.x x. 217. 25. 3x .x2 ~ b+x b-x .A) x2 .3A) x 2 -17A + 3 = 0 ima jedan koren .2bx = O. Odrediti parametar A tako da jednacine : + 2x-3 £s) _ 1_ + _ I _ + _ I _ + _ I _ = O. 221. b) jedan koren je jednak nuli i resiti je u oba slueaja.x2 + 2.

x (a + b) + a (a ... ) +1 4x .- 17 + I.. a) x 2 - 12) (x 2)2 - V2 - I) (2xV3 - 3) = O. 0.----'-__ x2 -7x+ 10 x2 - 3x - 10 x2 + 7x + 10 d)" = c2 x2 .x)(40. (x .._ 2x I x2+ x-6 x2 . + I:?y - 13 = O.3x _ x .x3 2 4 3 2 2 ..00 1 = 0 .x) (5 . . x 2 + 25 5 5 = --. + 4)2 + 25 = 5x 0..6x + 58 = 0 . 253. -.a)2 + (x .(a2 + b2 )x + ab= O.4 2c).-= .4 +x .L 15b2 = 0. d) z2 - 8z + 41 = 'f46.3)2 (x . 247. . 2x+ I . 9 = 0.4 x -I I (x.1 --~­ . 2x .34. a) (z - + x2 - x 4 .3V2 '--- + 1= 0.) ( 1 +V2) x" .. 4ax + 2a3x .1.3 . b) x 2 -3. x -I + 5) 3x + 16 8x + 29 x2 6 3)2 + (z 2) 4)2 = (z - 5)2 b) (2x c) (x - 3)2 ._ _ 1 + -. (x + I) (x 238.-2x 2. + 2) (x + 3) ...6 _ _ x2 ..R eSiti jednacine : \.. . a) x 2 - 25 = 0.V2)x .x) 2 + (3 D.x V3) = 0.b) + IJZ.(3 + 2 V 5)x + 7 + 3 V5)= 0. . (4x 231.=.-I -x ~1 .35aG = x 2 .:. a) x 2 . 252.I 245.x -.8x + 29 x + 5 x + 5 .. x (b + x .5x .6)2 1 x -II O.(3-2 V 2 )x + 4-3 V2) = O.. b) (x + 1)2 5)2 25 = 0. . a) (x c) (3x 232.J x .I) 2 . 241. x" .Y 2 +5= 2 " 9 y.b)2 = x" .-x 2 .4x + 13 = O.6)2 1 + 235.9 _ 1 + (x - + (x - 3) (x - I) = O. b) 0.(x + 4) (x + 3) (x 3 3.. 237. 230. c)" x 236.y 9 251.5 + 7 .-+-. .---.' 4 - + 2) = x . a) x 2 + 2bx .9 5 I 2. 229. (x -c)2 / + (x - + d(d - v 2. ( l .(2x I )(x - 5) = 4 (x 2)(x - + 5.y 18 - _ ~2 2 239.I = c) 9x2 -36x + 37 = 0.9 244.x 3 + x . x(x + ::. lI x 0. 24 9 . c) 2x2 .5x 233.. ~ (x aJi y2 b) x 2 d) +5= O . . c) x 2 .8x + 12 ±. 0...81 x + 9 x .x - 234.\:-28 = 0 . 3) 2 / i --=.2 ( 1 . 3' 34 •• .+~ __ 2x .I _ _ x + 3 x 2 -9 3.0.42 = 0.3a) + a (2a + b) = 61JZ...x)(4V2 . .= I. + 3a2 = 0 . (x-20) (x -lO) 10 (34. 2 + a"x = a3"x + at".a2 + 8ab b) x2 3ax + 2a2 + a .-2 1 1 1 . ~(x + + (x .y 3 1 1 -. 3)2 + 12. 5x ---=-:.O.x) 3 =0. 2x 243.= .5. 250.2 + 12 (x . x+ 242. +6= 0..2x)(4 . d) (a2 -b 2) x2 .5 x2 . 1W 255 x2 .2x2 .8x + 12 x + 7 x x+ 7 x2 .

.. Ix + ·21 = 4. Ix .2) % + 7 - 6m = O. 264. x2 8 Ixl + 15 = O. U jednacini odrediti parametar A tako da one imaju dvostruko reSenje: 279. 263. O .b) = 0 Pokazati da je jedno reSenje aritmeticka. x-n 2 x+ m o 283. 277. 3Ax2 + 2 (JA + 4) x + 31. x 2 - 2 (A . (~r -(~r x2 + a2 - 2ax = 9x2 0 Pokazati da je jedno resenje aritmeticka.3m ..= I + nx x-m I I I x2 281.I I . o + I + 2x2-3x 2x 18 2 · -1 nx-x a + 3x - 18 lOX-3~ 3 Ix + II + 3 = O. = m2 + .. 261. (A + I) x2 + 2 (A .. x 2 + 3 Ixl + 2 :. x + m_ .=-+ x-m x-n m n x-n x-m 10 269. 2n + nx 2x-x2 2 (n + 3) x2 -4x 2x-3 . .x . Ix 2 -8x + 121 =x2 -8x + 12.2 259.. x-m x-n 3 271.- a-I = 288. ab (a + b - 265. 6b x -3b a + 1)% + 4 = ° . 260. a + 4b x+2b a -4b x -2b 4b a 272. 266. 2~. (m-2)x2-(m = o. .a .2) x .4) A) x 3 = O.2 (m + i) x + m2 .+ . x2 + Ix + 31 + Ix . (2A-I)x2 + (A + 2)x + A-I = O . 274. 278. x (a + b) + . 258. (4m - 3) x2 + 2 (3m . + I = o. a-I x2 . .. (m-2)x2-(m + I)x + m + I '\ ~. a-x2 273. 1x2 -3 Ixl + II = I.m+O 37 36 .2nx2 + n2x2 5 = 1.I = O. Odrediti parametar m tako da koreni jednacine budu jednaki.-.+ -. Data je jednacina 2x2 - 2x) = o.= _ . O. 270.. (a _ x)2 .5 Ixl + 6. . - 5= O . ReSiti po x jednacine: 267..m-x I 280. a drugo geometrijska sredina brojeva a i b.256.I) % + 41.n = I ~ . 282.(a + b)2 x .(21. x2 + 2x - x X 275. a + 6b x + 3b a -6b = _ ..2ab (2x . 31 + Ix + 51 = O. Data je jednacina 2 (a + b) x2 . x2 + 2 (3 - + 21. m2x2-m(5m+l)x-(5m+2)=O. a drugo ' harmonijska sredina brojeva a i b. Odrediti prirodu reSenja kad se parametar m menja cd + <Xl u sledecirn jednaCinama: <Xl do 284. 268. 2x Ix - .31 = 4. a3 - ax (2a - x) 287. U jednacini 4x2 .

Data je funkcija x+ 1_ 2 294. 297. Dokazati. Date su funkcije: f(x) = (2x g(x) = (3x + 5)2 + 8x + 20 + 4x2-25 + 4)2_~x -I )2 g (x) 292. 291.(a . resenja jednaCine su realna. b) Skratiti razlornak . Data je jednacina 2x x2+8 a 2 -9 a2 + 3a 3a .b2) x . Dati su izrazi: 289.+ -2 = 0 . J?ata je jednacina a (b . a) Resiti jednacin~tx) = 0 f (x) .5 Odrediti pararnetar k tako da sistern bude nernoguc.x B = (x2 .-+ 2x x2 4b .(2x .b2 =0 A == (2x2 + X .' ~+kx-2=x-l. b i c [ako je a (b .. 290. J (x) = 2 . ReSiti jednacinu f (X)=X2(X+l)( _ 2 _ _ ~_ x + 1 x2 2.t2+2x I + xS+x2 1 ) . 2 296.9) (x + 3) A a) Skratiti razlornak y = B b) Resiti jednacine A = 0 i y = 2.20)2 . Odrediti sve vrednosti pararnetra b. Dokazati. U sisternu kx + 4y = 5 { (k + 3) x + ky = 7. za koje jednacin a 9 b2 -1 6 -b2 + 4b . (a + ~) x . ReSiti jednaCinu - x-a x -2 .(a2• + 4~b "!.+ .a2 irna realna reSenja. 2 2911'.4 10 44 Za koje vrednosti pararnetra a jednacina ima dva rea1na nejednaka korena.2ab (a2 O. x+ 3 xS -9 x-3 Za koje vrednosti parametra k jednacina irna dva realna nejednaka korena. gde su a i b rna ko)a dva bro)a ko)a D1SU IStovremeno jednaki nuli a + b =F 0 ' .b) (a 2 .. + b2) = f x -I (x) = 4 x I x -I.~' + 39 38 .. Ako je a + b =F 0 jednacina (a + b)2 x 2 .c) =F 0] reSenja date jednacine rea1na i odrediti reSenja.1 reSiti jednacinu 293. irna rea1na reSenja. g (x) Pokazati da su za svako a.288. 299. za koje jednacina 295. zatirn reSiti jednaCinu: I f(x) = x . Uprostiti izraz • 16)2 irna realna reSenja. zatim reSiti jednacinu.b~) x + 2ab (a + b) = 0. Odrediti sve vrednosti pararnetra a.c) x 2 + b (c - a) x + c (a - b) = O. x+2 x .

jedna slavina odvojeno moze b) Odrediti poloZaj tacke ... Koliko kilometara na cas prelazi svaki od planinara? 308. U kO)1ffi granicama mora leZati k da zadatak bude moguc? da napuni isti bazen dva casa ranije od druge. Razlika kubova dva sukcesivna eela broja je 91. Jednom radniku potrebno je 10 dana vi§e da svrii taj posao nego drugom radniku.. Jedan od njih pn..18zi 1 km viSe na cas od drugog. gde je k dati pozitivan bro). Stranica jednog kvadrata je za 2 m veea od stranice drugog kvadrata. b)/(x)=4. Odrediti polozaj promenljive tetive Be koja je normalna na polupreenik OA tako da je ReSiti jednacine a) I (x) = 3 b)/(x)=-1. Data je polukruZnica nad preenikom AB = 2R... Cifre desetica dvocifrenog broja je za 2 veea od cifara jedinica... 310... II VIS lOa trougla ABC. Za koje bi vreme svaki od njib svr§io taj posao. AB2 I + AC2 + BC2 = 412 (I data duZ) reSiti jednacinu (f (x)]2 = 4x + 302. Dve slavine pune bazen za I 314. Iz tacke M ove polukruZnice spwtena je normala MN na tangentu u tacki B . Za koje vreme svaka slavina odvojeno puni bazen? 40 41 . Dva radnika treba da svr§e jedan posao. Ako je I (x ) = X { + 2. Data je kruZnica poluprecnika R sa centrom u 0 i fiksna tacka A na njoj.. x . x < 2. Dva planinara su krenula istovremeno na kotu koja je udaljena 30 km od njih.w: tako . a proizvod trazenog broja i zbir njegovih cifllra jednak je 616.. casa. NaCi tri sukeesivna eela broja cija je suma kvrrata 110. dobija se kolicnik za 40 manji od broja napisan isti ciframa obrnuum redom i ostatak 4. Odrediti stranice ovih kvadrata ako se njihove povr§ine odnose kao 9 : 4..) x2 311.~a duZ PQ ima duZinu ~h.:.' 2 lx. 306. .3... Izracunati duz AM = x tako da je 9 AM+ MN=-R. Odrediti na polukruZnici tacku M bliZe taCld A nego B tako da je tetiva MN paraJelna sa AB i da je AM2 + mMN2 = (m - I) R2 (m je dati broj) 316.. Dat je jednakostranican trougao . Koji poligon ima 170 dijagonaJa. tice.I )2_(l . Zbir kvadrata od 3 sukeesivna parna broja je 200. 304. eka Je AM=x ~ a) Izraziti duZ PQ i povriinu trougla M PQ u funkeiji od a i x. 312. 4 315. 12 te tacke spwtena Je norm~a MP na stranicu BC. Ako je 309. 301. 313. Ako podelimo taj dvocifren broj \ zbirom njegovih cifara. Odrediti ove brojeve. 300. radi toga stiZe na koru jedan cas ranije. 303.:. NaCi ovaj broj.. a normal a MQ nn stranu AC..2.ReSiti jednaCine a) I(x) = O.x)(3 . 307. Ako rade zajedno svr§iee ga za 12 dana. Koji su to brojevi? 305.- -IOx + 9 (x . Naei dvocifren broj. Data je polukruZnica nad preenikom AB = 2R. Na njegovoj str~ci AB=a uocena je proizvoljna tacks M.!BC. -. Cija je cifra jedinica za I veea od eifre dese. U kom mnogouglu broj strana jednak je broju dijagonala? I (x) - .

a) b) c) Xl = X2=- b XI - Y2 = X2 +I x2. Cija su reSenja Xl i X2· Ne reSavajuCi datu jednacinu. Ne reSavajuc. a P povrsina trougla AB C..3i i X2 = 2 + 3 i. Data je jednacina 7 = 0 cija su reSenja i X2 x2 . datu jednacinu formiraj jednacinu drugog stepena po y Cija su reSenja. Iz- = 2 . Ako SU Xl 4Xl3 - 3XIX23 - 3X2Xl3 + 4~23. 324. KoristeCi Vietove obrasce sastaviti jednacinu cija su reScnja: 318. gde je A dati pozitivan broj. b .vI 323~ Xl Xl = 5+3V2 . Data je jednacina 3x2 + 5x . Xl i X2. Izracunar hipotenuzu pravouglog trougla znajuCi hipotenuzinu visinu h i zbir kateta s. = - I b . 3x - i X2 reSenj a jednacine 5x' - I = 0.2 = 0. 325.v'3 i. cija su reSenja racunati ne reSavajuCi jednacinu vrednost izraza. fo rmirati jednacinu drugog stepena po y sa reSenjima : Y I = Xl xI=a+Vb Xl + -I Xl I Y2=X2+Xl e' 42 d) =2+VJ3 i x2=2-V13 4 3 x2 X - X2 4 326~ Neka Xl su i X2 reSenja jednacine. U kojim granicama mora leZliti A da zadatak bude moguc? 317. Xl = 3 + V3 i i X2 = 3 . c) 319.. / c) Izracunati A = 322. Izracunati vrednost sledecih izraza: b) XI = 2~ 3 Xl i x2 = 1 ~ 2 X2 Y2 = Xl X2 + Xl X2 +I + X2 Xl + X2 Xl ( -f. Xl = -a-I a X2= - b-I i x2=a-Vb. + A X + "h2.5x + I = O. .1 b a -b . d) X2 = 5 + V2 i = 5 . X kad se zameni sa Xl X2· 43 .2x + A= 0 (A =1= 0) Y2 a) NereSavajuCi jednacinu izracunaj Xl3 + X23 i neka su YI i Y = x2 vrednosti koje dobija trinom i X1 3 • X23 . 6 I = 5-3 V2 6 Data je jednaCina 2x' . YI = Xl +I I 320.X .6 = 0.c) Odrediti poloZlij tacke M i tako da povrsina trougla M PQ ima vrednost AP.- I ) X2 2 .I - I . a) b) c) Xl = 2 V3 i X2 = V3. a)xI= -7 i x2= 3. Neka su Xl i X2 reSenj a jednaCine 6x2 . b) Sastaviti jednacinu po y cija su reSenja YI = Xl3 i Y2 = X23. Xl d) = - I a a a+ I X2 .

Data je jednacina x2 2 (m 331. 3 (m - 2mx + m2 + 1 = 4 0. Data je jednaCina 329. 2mx relacija + X22 = + X22 = Yl (X l + 2) ( X2 + 2) 3X2 2 ( Xl + X2 ).2 (m - I) x + m = 0. 3mx + 2m = X2 = 3. zatim reSiti jednacine: 328.listira izmedu re5enja.+ 3 = O. (m - 2)2x2 .2x2 = I. U jednacini kJc2-(2k + I)x + 1 = je suma kvadrata njenih re5enja jednaka 52? Re5i jednacinu u ovom slueaju.I(~ - 2 ~) + . + 3)x2 . b) Odrediri pararretar m rako da je XJ 2 333. X2 ~ x2 - +m = 0.2) X + m (m - 4) = 0. ima realn a reSenja i formirati reIaciju nezavisnu od parametra m.relacija. /'\ 339. . c) 1 -+ -1 Xl %2 = 5. IU jednacini (m tako da je 2x1 jednacine. U jednacini 2x2 + 5x + 2m2 . 327. re1acija . relacija I) X X1 2 + X22 = 1. relacija _1 _ X1 2 + _I = X2 2 24 8x2 .. relacija 20. 1 3 = 0. Odrediti vrednost parametra m za koje jednacina (m 2) x2 - 2 (m - I) X +m - 3= 0 (m =F 2) + I) + (m ( 4 X1 + I) ( 4X2 + I) + 2 = 2 (m X 4) = 0.75.. X2 + I) + 3m + 1 = X O. (m 2) x 2 - 2 (m + I) x + m + 3 = O. (m - 2) x2 - + 2m 2m .4 (m . gde su Xl i X2 0 odrediti parametar m resenja odgovarajuce Odrediti pararnetar m tako da u sledeeim jednacinama izmedu reSenja postoji data . relacija _ 4_ = X1 X2 ~ Xl +~_ ~ X2 2 a) za koje vrednosti parametara m data jednacina ima resIna re5enjn b) Formirati reIaciju nezavisnu od parametra m. re1ac1Ja X1 + . I) x2 3mx em - + 2m X1 2 1 = 0. gde je m parametar.12 = 2 X2 Xl - 10 c) Sasra viti jednacinu po y tako da joj re5enja budu 3 = 2Xl - i Y2 = 2x2 - ~Xl. x2 - + m 2 = 0. re1acija = 3X1. X2 - mx - m2 - 5 = 0. 340.. 16.Pokazati da vrednost izraza odrediti pararnetar k tako da: a) X1 2 + X2 2 = 3. ntt2 - 338. 45 44 . U dobijenoj jednacini odrediti m tako da je n r 335.. a) Odrediti prirodu re5enja kad se parametar m menja. koja eg. 2Yl - 3Y 2 = I. ~.. 337.ina: 7.4m + 2 = 0 odrediti m tako da njeni koreni zadovoljavaju relaciju Xl . Za koje vrednosti parametra m jednac.. koja postoji izmedu re5enj a Xl i X2 date jednacine. x2 332.. re1acija X1 3 + X23 = 0 342. x2 + (m X 3) X + 1- = 0.. 334. ne zavisi od parametra A.

(2".2mx + m2 leZali u intervalu (- 1= 0 mXlX2 - + X2) = 2m - 2. Re~enja x.2 x2 = i.2 ( 3m . + X25. . Koreni XlX2 Xl Xl i X2 jedne kvadrame jednacine vezani su relacijama + + X2 = a U jednacini X2 .2 - x.9m 39 = 0 je dva puta veea od drugog? Za nadene vrednosti parametra m reSi jednacinu. b a) X1. i X2 koja je nezavisna od paXl X2 + Xl! Xl = k. I )x2 - 4mx - 2m 711 +I= 2 = O. 346. + + + 351. odrediti ".r<\ gde je k dati realan broj .3 c sledece izraze: c) x. 4) ? a) Formirati OVU jednacinu. + 1) x + 3a + 2 = 0.• c) Odrediti parametar 711 da oba feSenja budu pozitivn a.1) x 2m 3 = 0. b) Odredi ti a tako da bude a) Diskutovati realnost reSenja. Koje vrednosti moZe imati k da bi odgovarajuce vrednosti parametra a bile realne? c) U kom intervaiu mora Idati k da obe odgovarajuCe \·rednosti a bud u pozitivne? U kom intervalu mora icZati parametar TIl. c) N a osnovu te veze odrediti korene date jednacine tako da budu jednaki . D ata je jednacina (2m + I) x 3m +4 = O. b) Za koje vrednosti parametra 711 reSenj a su realne . 47 46 . 3 (m - Izraziti u finkci ji od a. mx2 . 1) x m2 . b) Xl 4 + x24. koja ne zavisi od parametra m. 3 X2 0 (a i= 0). d) Odrediti vrednost parametra a tako da zbir korena date jednacine bude jednak zbiru njihovih kubova . Za svaku od sledeCih jednacina naci relaciju izmed u reSenj a. 2 (a -1. ~~ + 2) x" 34~(m '-. 345. Neka su ax2 Xl i Xg koreni jednacine + px + q = O. 355. + bx + c = I I + -. d) ~ 4XlX.. b) NaCi vezu izmed u korena rametra a. 350. 353.+ x x.(2m - 1) x + + + 2XlX2 + 4x. Data je jednaCina x2 realan parametar. Napisati k'Vsdratnu jednaCinu po y eiji koreni su jednaki kubodma ko rena jednacine ax" + bx + c = o. XI gde je a realan parametar. 352.a gde je a 2a 349. jedan od korena jednaeine 2x2 . Obrazovati ovu kvad ratnu jednacinu i odrediti za koje su vrednosti parametra a njeni koreni realni .3 347. x2 .343. Za koje vrednosti parametra ". I. a) Pokazati da su koreni date jednaCine rea1ni za svako a . iz uslova da je suma njenih reSenja jednaka sumi njenih kubova. O. Napisati kvadramu jednacinu cij a su reSenja jednaka cetvnim stepenima reSenj a jednacine x2 + + Xl X" - a (Xl + X2) = - I. Xl i X2 kvadrate jednaCine zadovoljavaju relaci je : 2XlX2 (Xl da bi koreni jednacine + X2 - = O.5 X23.

gde je a realan braj. a) Farrnirati jednacinu po y cija su reSenja mx +m2 I = 0. Neka su x2 - Xl i X2 resenja jednacine 0. a) Odrediti jednacinu po y Ciji su kareni ax + b+a - Yl 4 = 0 = Xl + -I Yz = X3 y2 _ by + X2 1 +Xl = 0. 364. x2 + 2px + q = kx +k +2= adrediti jednacinu gde je k realan parametar. Za koje vrednasti parametra a surna kvadrata karena jednacine x2 + (a .. Aka su Xl i X2 kareni jednacine taka da jedan karen jednacine bude kvadrat drugag. Neka · su Xl Odrediti realne parametre a i b taka da kareni jedne ad njih budu recipraene vrednasti karena druge.. gde je m rna kaji realan braj. Ako su " i x2 kareni jednaCine 0.- 2 . i X2 koreni date Yl = 2 I-Xl Y2 = 1 . Za koje celabrajne vrednosti parametra k kareni jednacine a) Napisati jednacinu po z crja su reSenja Zl = Xl k.' X2 z = X2 + -I Xl 357.x2 . V 362.2)x ~ (a + 3) = b) U dabijenaj jednacini adredi parametar .2 i (a X2 kareni jednaCine 0 + ax + a2 + b = 2x2 - + 2) X + a = dakazati da vaii jednakost 361. m tako da jedan karen bude dva puta veCi ad drugog. U jednacinama x2 - + . Odrediti brojnu vrednast parametra m u jednacini x2 2 3X2 - (m + 3) X + m = 0. Odrediti brajnu vrednast parametra m u jednacini 4X2 - b) U dabijenaj jednacini adrediti k taka da jedan karen bude dva puta veCi ad drugag. Neka su Xl 0 ima najmanju vrednast? 360. b) U dabijenaj jednacini adrediti parametar a taka da jedan karen bude dva puta veCi ad drugag. . 358.(I su racianalni? 2k) x +k- 2 = 0 I + -.~ + ~2 + b = O. 15x + 4m 2 = 0. (Xl za kaju X l + X2 prima najmanju vrednost.356. NaCi karene. ~. m real an parametar). 48 z2+ az +b=0 49 . c) Za dabijene vrednasti a adrediti adgavarajuce vrednasti Xl i X3 365. X2 359. c) za dabijene vrednasti parametra m adredi adgovarajuce vrednasti Xl i X2. i X2 kareni jednacine 0. jednacine.

Za realne vrednosti parametra In reSiti jednacinu.. Odrediti zbir m-tih srepena korena I. + b lX + Cl = 0..= a2 b2 (l + p) X + p2 = Z2 = Xl a) Napisi jednacinu ciji su koreni Zl = - Xl X2 X2 b) U tako dobijenoj jednacini odrediti parametar p tako da jedan koren te jednacine bude ~ . a S iP zbir i proizvod korena jednacine (a ~9. Neka su Xl i X2 koreni jednacine X 2x2 . Neka su x2 Xl Xl 372.I . Neka su s ip zbir i proizvod korena jednacine ax2 i Sl i PI zbir i proizvod korena jednacine alx2 X2 . i X2 koreni jednacine 0 1 x -p x . 375.I = O. ako je x2+px +2=0 x2 + PIX + 2 = o.q ima uvek realna reSenja po x . Odrediti korene jednacine ax2 a + b + c = O. o Sl. c) Za dobijene vrednosti p nati odgovarajuce vrednosti 367. .. Date su jednacine .VS . 374.ciji su koreni Zl 371.3-v5 Odredi A tako da bude i izrazi S kao funkciju od 5.:vadratne jednacine ax2 --+ -.) U jednacini X2 + px + q = 0 odrediti p i q tako da razlika korena b ude 4.. 373. 370.(m + 1) x + m = 0 odrediti m.. + bx + c = 0. a X nepoznata. b) U tako dobijenoj jednacini odredi parametar p tako da jedan koren bude cetiri puta veti od drugog. + VS . Xl x 2 +2x+a=0 (I (I) 2 (a - + a)(x2 + 2x + a) - 1)(x2 + I) = 0 (2) 366. Dokazati da su koreni jednacine (I) realni i razliciti. U jednacini x 2 . tako da razlika kvadrata njenih korena bude 15. Date su dye jednacine: = Xl I +X2 Z2 = X2 I +. 50 •• 51 . P i Pl. a razlika ·njegovih kubova 208. Proveri da Ii su brojevi -I + Aal) x2 + (b + ).3 +V5 koreni jednacine x2 + x .hI) x + (c + Acl) = P =Pl +P O . ako su koreni jednacine (2) imaginarni i obmuto da su koreni jednacine (I) imaginarni. ako su koreni jednacine (2) realni i razliciti. 4 c) Za dobijenu vrednost p nati odgovarajuce vrednosti Xl + bx + c = o. + bx + c = 0. D okazati da jednacina i X 2. . 376.(p + 2) + P = 0 Zl a) NapiSi jednacinu Ciji su koreni = X 12 i Z2 = u kojima je a realan parametar. X22.

~I)' kao funkciju koeficijenta gornjih jednacina. Proveri da Ii je 9x2 + v3 koren 386. Za koje vrednosti parametra m jednacine x2 + mx - (::r + (::r X2 X2 > I 2m = 0 389. 387. Ako su koeficijenti kvadratne jednaCine v2 i I- v'2 koreni jednacine x + v2 - 2= O . Ako koeficijenti kvadratnih jednacina P'x' + pax + 1 = 0 a) Odrediti sve realne vrednosti parametra p za koje je taCna nejednakost x2 + 2px + q = 0 x2 + 2plx + ql = 0 zadovoljavaju relaciju q + ql = 2PPI.2 - 384.I)~(~ . 0 388. onda koreni date jednaCine ne mogu biti racionalni. Dokazati.Neka su koreni prve jednacine 0'. XI 381.v :3 = 0. i koreni jednaCine (P=F 0). Dokazati. to jednacina x 2 cionalnih rclenja. Ako su P i q neparni.v2 3 koren jednacine 0 i nacli drugi koren. (~)' + (X2)" > 7.3 . 377. Za koje vrednosti parametra m jednaCine 2x2 .1 i ~I. Neka su XI i X2 koreni jednaCine x2 +kx+I=0 Odrediti sve vrednosti parametra k za koje je tacna nejedru\kost imaju zajednicki koren? 382. Ako su koeficijenti kvadratne jednaCine ~ . Neka st x.qx2 + XI~ < 2. 378. 52 3 . x2+px+q=O celi brojevi. -~) (~ .0'. Xl b) Odrediti one vrednosti parametra p. I zracunaj (0'. za koje je zbir Y= xf + ~ minimaJan. 379. Data je jednacina x 2 x .(3m 4x2 - gde su i rclenja date jednaCine. + 2) x + 12 = (9m . to i koreni su takode celi brojevi. Xl c) . pokazi da je te jednaCine i nadi drugi koren. x2-2mx+m=0 im aju zajednicko rclenje? 383.(k + 2) = 0 odrediti k 380. tada su koreni bar jedne jednacine realni. ax2 +bx+c=0 celi neparni brojevi. i ~. Dokazati. Pokaii da su brojevi ~. . a druge 0'. Kakvi moraju biti p i q da bi koreni jednaCine x2 + px + q = 0 bili takode p i q? 385.2) x + 36 = 0. X2 b) X[ + xi < 2. + px + q = 0 nema ra- I + -I X2 > 2. Dokazati. U jednacini (k tako da je a) - + 9x - 22 + 15 V2 = I) X2 + (k - 5) x .1) (0'.O'.

399. gde gdc je k rcalan parametar. P rouciti promcne znaka rdenja kada se paramctar ). odrediti zbir kvadrata koren ll u funkciji ad parametra m i pokazati da je taj zbir yeei od proizvada korenn za svako m.+ I ~ O gde je a rna Koji realan broj. Dokazati.r O. onda i rclenja jednal!ine ~+q+~"'-2~ + ~. takode ima reaLna i razlicita rclenja. b i c memi brojevi strana trougla onda su koreni jednaCine I"'" + (I>' + " - a') x • +" ~ 0 397.~ X-til gde jc A rcalon parnmetar. Ako su p.~'!. " i a ma koji realni brojevi. ax'-. (1 .~+px+q=O (m + 1) x 2 - 2 (m. menJa. . + p + q-) ~0 + px + q ~ 0 ima rea1na rnzlicita rcleoia (p i q realne brojeve) onda i iednaCinn su radonalni. 311. 1 q = ab)' a -b'l l 2 . gde S ll q i n 11 radonaln 400.. +. takode imnju realno razliCita retenja.. onda i jednacine: (2) x' + (p + 2a) x + q + ap ~ 0. Ako jednac ina ( I ) x' + po + q ~ 0 kompleksni .2a)"'-6a.311. ako su p = brojevi. 401. --> Sll ~O Re§enja jednncine Xl + px + q = (2) . + co) 55 54 . Data je jednacina (1A) x' 2(1 + A)' + 3 ( I + A) ~ 00 395.. menja izmed:u - + co? koreni te jednacine racionalni u odnosu nn 402. + 2 (a + p). Ako su a. + co.+ 1. Dokazati. D akazari. co x'l-2mx+2m-l =0 a) Pokazati da Sll kada se renlan parametar III . p = a2 + OJ a'!.4) x + 111 + 4 = Diskut ovati egzistendju i znak reSenja date jeanacine. 396. Dokazati da su koreni jedn aCine .1 ~ 0. racionalni b rojevi.-b'l Dokazati.'( + q + ap = 0. D ata je iednal!ina 394..-<' + [k+ +) p. Za koje vrednosti parametra a jednal!ine: irna r ealna razlicita rdenja (p i q realni brojevi). Ako su m. aka se realni pararnetar 1/1 menja. Kako se mcnjaju rclcnja jednacine (m - x-n a2 su takode realni. Ako jednac ina ( I ) x' imaju zajedni&i koren ? 392. koreni jednacine 1 1 1 --+ -. 3. q i r racionalni brojevi. Ispitati promenc znaka rcSenja jcdnaCine mx2 _ 4x 3m + 1 = 0 ako se parnmetar m E ( - b) Ne reSavajuti datu jednaCin u. Data je kvadratna jednacinn I) x2 + 2 (m - 3) x + (m + 3) = 111 0. ~ ~ O. 398. Dokazali. + P' + 0 su radonalna aka je Ob" a oO I b raclona Im ro)evi.

II. 404.48x 415. Data je jednacina rcienja jednacine su suprotnog (m - 2) x2 .os. su negativna? 409. 0 x 2 -4ax + 3a2 x2 -(a + b) x + ab 413. k. U jed. Odrediti realan parametar a tako da korcni jednacine a.x2 - 2 (a + 6) x + 4a = 412.48) (4x2 .nacini (k-4)x2-2(k-2)x + k-4 = 0 5. U slueaju D za koic vrcdnosti parametar znaka? 407. osim za one vrednosti promenljive x koje su izmedu nuIa po1inoffil\. znak trinoma se poklapa sa znakm koefici jenta a za svako x. a za x = - 2a btrmom una vred nost nuIa. .nosti patametra p oba korena kvadra m e jednacine tj. zn ak trinoma (I) za svako x poklapa se sa znakom koeficijenta a.2mx + 2m + 3 = . (3x 2 . odrediti parametar k tako da rcicnja budu istog znaka . U jed. y = 6x:3 411. = b2 - 4ac = 0 (2) postaje y = a (x + b 2a )2 za koje vrednosti realnog parametra m su koreni date jednaCine suprotnog znaka ? 408. + 7" 2x 3 417. x2 + 2 (p + I) x + 9p - 5 = O.16x + 12) (8x2-16x-24) (2x2+2x-24) 2x2 .x2 . til Iako se izvode sledeti zakljucci: I.14a2 x 2 -x (2a + 7) + 14a Dudu negativni.. . y = .4) x2 + (m + 2) x - 4a m = O.2 (k .2) x +k- 3 = O.403. Data ie icdnacina + bx + c ( x + ~) 2 2a (I ) _ b 2 - 4ac (2) (m . ZNAK K VADRATNOG TRINOMA A)(2 + BX + C Ako se t rinom y = ax2 svede na obIik y = a odrcditi patametat k tako da koreni budu istog znaka 406.lOax . 56 4x2-19x + 12 416. Odrediti znak trinoma : su pozitivna? Skratiti sIedete razIomke: 410. O. Za koje vred. U slueaju D > 0 trinonn ima realne raz1icite nuIe i moZe se napisati u ob1iku y = a (x Xl) (x - X2) odakle iz1azi: (n - 2) x 2 - 2nx +n- 3= 0 da p"olinom ima znak koeficijenta a. x4 - 7x:3 + 12x 2 3x:3 . y = 4x2 - +3 = 9x2 + 12x + 4 57 . U slucaj u D = b2 .2x2 419.4ac < 0.nacini 414. y + 5x - 2 I2x2-x-6 418. Za koje vrednosti patametra n oba korena jednacine III.

da je y > 0 za sve vrednosti promenljive x.2 . 3 432.5 437. b) Konstruisati grafik funkcije ako m predstavlj a najmanji ceo braj dob ij enog intervala.x 2 + (m + 2) x + m manji od I za sve vrednosti prom enljive x ? 434. Reil iti sistern X2 { xl! + bx + e > O.(X - x2 - (A - 3) x + A< 0 nerna reilenja 2)2 > 0 433..I) x + m bude pozitivan za svako x ? trinom pozitiva n za svako x . K oji uslov zadovoljava A da nejednacina 421 . 436.l ) + m. Za koje vrednosti x razlornak x2 + 2x .I . (xl! 425.(m . Data je funkcija y = ax' + 2x + a . 439. Za ko je vrednosti pararnetra a je y > 1 za sve vrednosti x ? 431. K oje u slove zadovoljavaju koeficijenti a. 430.6(l + 12 8x 2x - 24 3 veci od --4 za sve vrednosti x ? 435. U korn intervalu se n alazi parametar m da kvadratni y = x 2 .(xl! 424. U korn intervalu lezi parametar m da je trinom .4x 422.\-2 < x- 4 423. x" 3) + 5x + 10 > 0 (x + 1)2 . b i e nejednacine ax2 bx e> 0 da njeno reilenj e bu de 1 < x < 2? 428.ozitivan za sve rcalne vrednosti prornenljive x . Dat je kvadratni trinom y = (m - 1) x 2 -2mx + 3m + 1.Reiliti nejedna6ne : 420.I )(x . 3x2 < . gde je a pararnetar nezavisan od x . Koje uslove iadovolj avaju koeficijenti a. da njena r eilenj a budu x + + < 2 i x > 3? + 3x -10 > 0 -3x 4 < 0. b i c merni b rojevi stranica trougla. dokazati da je trinom b"x 2 429 . b i e rnerni brojevi stranica trougla dokazati da je trinom (a I? 2x" . b i e nejednacine ax2 je veti od 3? 427. 438. Ako su a. Za koje vrednosti x razlornak 4x" xl! - x2 - 2ax . 58 59 . (2):-1)2 . a) Odred iti interval kome pripada realan p arametar m. U korn intervalu lezi parametar a da je trinom + 2x - <0 7) (x" + 2x - 8) >0 426.x -1 je manji od - + b) x 2 - 2ex +a+b pozitivan za svako x. Dat je kvad ratni trinorn mx2 + (m . Ako su a.. (xl! 4x 6x 5) + 3) ( . + (b 2 + c2 - a2 ) x + c2 Ispitati za koje ce vrednosti pararnetra m ovaj t rinorn biti -.

I )x2 Ix2+x+l) I < 3. Ako je 2y _y2 < 7. Odrediti k tako da za svako x bude xli . Za koje vrednosti realnog parametra a trinom je ispunjena za sve vrednosti x? 449. Za koje vrednosti parametra p nejednakost Odrediti parametar m da funkcija menja znak. Data je funkcija y = (m - - 9 < 3xl1+px-6 < 6 xlI-x+ 1 2) xl! - (m + I) x + 4 Odrediti m tako da funkcija bude negativna za svako x.< 0 2 ispunjena za sve realne vrednosti promenljive x.l )x + I je pozitivan za svako realno x. + 5x = ) 0 onda je ispunjena nejednakost 3xy - xli _ ax2 -7x + 4a Dokazati. NaCi sve realne vrednosti parametra r.. je zadovoljen na sve vrednosti x? 448.>. + + 2(r .6 < < 2 x -x +1 je ispunjeno za sve realne vrednosti x? 60 61 . 446.< 15 xl!+4 ' je ispunjena za svako realno x? 445. 442.2-(m 447. Odrediti one vrednosti parametra m za koje je nejednakost mxl! + 2 (m + I) x + 9m + 4 x . Za koje vrednosti a sistem nejedna&le _ 3 < + I)x + m-1. xl! + =-2 xlI-x+1 < 2. 441. 450.kx je negativan za sve realne vrednosti argumenta x? 443.. 444. Za koje vrednosti parametra m nejednakost 2x2+mx-4 4 .8x + 20 ------'---'----. za koje polinom (r!' . Data )" timkcija y = (m-2).. Za koje vrednosti parametra a nejednakost ax .440.

_X2_ + _2_x2_ = _ _ 8_ _ 2.+ c = O. +r 5 35 (x + ~) + 50 = O.3 _ (x?.b)2 b + 2 (a - > b.+ 8 .1)2 5 3 = x?. = O. 62 63 .+ 6) 3 2 4 467. 9x4 .+ 6 x 469. x2 (x2 + 3x) . ReSiti jednaane: x (x + I) (x2 + X + J) = 42 (x 2 5X)2 3x)2 8 (x?.6)2 = (x2 + 4)2 _ (x?. x4 = O ..38x?. 470. > 0 i a 9= b 453. koja je kvadratna U odnosu na x?-. 6 (x + + (a 6 - I) x 2 - ttl = O . (x 2 - 5)2 . BIKVADRA TNE }ED NACl NE Jednaana oblika ax" + bx2 + c = 0 naziva se bikvadratnom. a x4-2(a .+ 2) (x?.38 (x 2 - 5x) . 457.(3x - 2) (3x + 2) = x2 (3x + 2) 461. 476. b) x 2 + (a .3 2 JEDNACINE SA JEDNOM NEPOZNA:rOM KOJE SE S VODE NA KVADRATNE 6. x4 - 1_0 468. x4 - 2 (a2 + b2 - I) x2 + (a2 - b2 + I) . (x2 462.(7 . (x 2 - 5)2 = 17x2 + 24. x2 _ 7 + (x2 . 3x4 + 16x?. x~ + J 3x2 + 4 x4 x 2 +3 3x2 + 4 2x2+2 5x2 + 9 34x2 + 225 = O 452.4a2 = 0 460.I) (x?. 4x4 - 3)2 + (x2 + 4)2 17x2 + 18 = O.2) - 2)2 = 3 (2 - 4x4. b .10 x4 + x2 . (3x?. 465. x2+x x + 3x x2+x - 5 +4= O. 454. 2x2 .(m2 + n2) x 2 + m 2n2 = O. 3x) + 280 = O.463. x4 + 5x2 .+ 5 455.(3x?. 459. 4) = 6 (2x2 - x2) (x2 4_ 5). x4 .b)2 a = . x +2 _ x2 + I . a2 x4 (a + ~2) x2 + I = 2 (x 2 - O.6 4 (x4 .x?-) 2 V GLAVA 466.36) x?. ona je ekvivalentna sa jednacinom a (x2)2 + bx?.84 = O..b)x2 + (a . ReSiti jednaCine 451. x4 458.464. + (2 - k 2) x2 - 2k2 = O.

64 ~ 1 6. a zbir projekcije jedne katete na hipotenuzi i hopotenuzama vis ina je (I + V2 ) ·k. 11 >.5x2 +4 x4-IOx2 + 9 485.20x2 + 64 (A i B r 487. Binomna jednacina III stepena postoje I = 0. 1'7.2 - 2 = O. Odrediti pararnetar A tako da jedan koren date jednacine bude dva puts veO od drugog. Krak jednokrakog trougla je 10 em. dijagonale 10. Skratiti razlomke: .3) = 1680. ~.25a2 +6 7. x (x l )(x-2)(x . + 2 = O. 5~. BIN OMN E JEDNACINE J ednacina oblika Ax" ± B = 0 naziva se binomna jednacina > 0). I zracunaj tu katetu.'J + x + x . x 4 78.2 = 4.82 em. Obim opisane krufnice je 40. a 488. povrSine 48 em2 • 479.17. x x2 481. 2 + k2) x2 + a2k4 (a (1.. x. dva puts veCi od drugog.2k2 + I = 0. x2+2x+ 3 493.. x(x + 2) I ---(x + 1)2 1• 90 12 " Za koje vrednosti parametra k jednacina x2 - (k2 + 2) x + k4 . x4 .. 5625 483. \ '0 ' 482.I + x . -4119. 491. 4a4 . Hipotenuza pravouglog troug:a je 17 em.xS + 16x. y3 V ~± 5x 3 e aritrneticki koreH. 4~ 8. Povr~ina pravougaonika je 60 em2 .0 . 65 . b) ima jedan korena nula. x2+ I + = 2.c)4 = C'.xS -27 = ~~ 125. U pravouglom trouglu hipotenuze iznosi 2k.= 47. V ~ 3 gde je y nova nepoznata. (m 2 - 1) x + m2 + 6 = O. x x2 + I a) ima jednake korene.(m + /1)3 = O. 49~~ Odrediti stranice pravougaonika. 8x3 -11 = O. U jednacini x2 - I) x + 1.) x4 '\ x4 - + a2b2 .-3 + 8c3 = O. ..2 - (a2 + b2)x2 ± B = O Smenom y = .17 = 0. Odrediti stranice pravougaonika. .-:.+ .8 1 = 0.9 . x (x + I) (x + 2) (x + 3) = 0.477. . Za /I = 3 imamo binornnu jednacinu treceg stepena A>. 12 4 4x2 + 12x + . a ova je ekvivalentna jednacini (y O.4. a povr~ina je 48 em2 • NaCi osnovicu. 494.(2a . x4 . x2 + 2x + 7 = 4 + 2x + x2. 495. m 3x3 .-3 3 ~ x6 ./ x4 . Za koje vrednosti parametra m je jedan koren jednacine x2 - A96. a povrSina mu je 60 em2 • Izracunati njegove karete. R~ iti sledece binomne jednacine : + I) = ± I) (y2 ± y + O.~.

-1. b) V8 . b i c pozitivni brojevi. V2x + 14 -v'x-7 = . Q ~ 0 rj. 525'1 V4 8. + 2 (2m + l ) x-m = x. a) ~125.6:-v'rx'~e. Vx +Vb . 4x + 9 = 2x. r.-v'l-.< + 3 = v'. + v'2ax + x2 = a.a > 0.. x' + 64 = O. 7 + v'. 508. Izcueunati rugebarsku vrednost treeeg korena braja +7 = x' - 4.I = 8x". a = ReSiti jednaCine: 513. Va"+x a . )2:(. 0. 3 + v2x" vx . Vx + V. + I +v'y.' -27 = 4.3"3 = 5.= 4. v'2x' 511.8x'). +xVx2-7=4. 512-" .-v'2-x I v'2+. x a > 0.+ 2 .-+3 1 + •. ReSiti jednacinu v'''''~2 0~ ~1~ = x-4.vr. x' (3x" + 5) = 192x" + 320. 1 c) {64. Vy v x' 9 m2 cs§) V + v'Ca 8 = 3. VP = Q ¢> 512. 67 ."v'r x''---'5~x'+-1''0 = 8 - V x'--.+3+v'x' b) x + b2 > > O. 505.w. 531. ? 2 v'(y C 2x.I /5. 509. nazivaju se iracionalnim jednacinamu." + I) .Q' .. B VI2 sy.+v' 2 v'h+[' 2x + I • - .x") = 108 - NaCi sve vrednosti: v'x +v'a 4x"..---. I _ I 516 .2~~ + v'2a + x 533.+ 1 + 2v' . 519. gde se uzima sarno aritmeticke vrednosti korena. -. ----. ReSiti jednaCine: 520. m 3. (~+v'a-x=Va./ . Jednacina oblika v'P = Q ekvivalentna je sistemu P = Q2.504. 523: 2)(4y + I) = 2y + 2.Vx +vc gde Sll a. IRACIONALNE JEDNACINE Jednacine kad kojih se nepoznata nalazi u radikal u. R~iti jednacinu x-a + x-b x-c )ito: Nati sve vrednosti: ..I = 3.= - 21 537.64x" = 27 (J . 3x' '' x-+ 6 I Q ~ O P .ii4:) V1 +xv'x'+ 16 53! ( v'2 + . x' . R~iti i diskutovati jednatinu v'x'l-mx = x + m 518 Rditi i diskucQvati jednacinu ~ v'x + 5. x ~ v x + I + ]l x + I + v'.2m 786• j' v' 2. .. ~Vy + 36=. 506. . v x 514• . a 2 = m.729 = O. x" (8. 66 . x' (27 . 507. = I.

-3x+ I I .x @ { x2 -2x +vx2 -2x + 33 = 3.x+ --==v 52-x . 542.=V. x . V3 x2-7x . O.r 554.===. ~W=-3x+ 53. 547.. + . I I +vx2 -2x+ 4 = 5.b b . 51 17.3x + 11 = I."'.· ' 2x + 15 + 2 v 3x + 20 V 2x+ 15 .9 3 x +vx2 - 9 = 2~ ...2. r ..I V9 x +Vx 3v 9 x 2 ( YX + )X) = 5.. - 6 V4../ 1 =. Odrediti racionalna 544.7x-5 = 2.. 4 3 2 x + V x +x 2 x ..x . r -- v3x+4 ® 540 2+v y . Vx+ 3 ..} vy2 + "56~ R~iti \ . ---. 540... 3 ~ .2x + 4 v2x2 + I + Vx=I = 2.V 13 y= O. V 3x 548.V x 2Vx 4 4 . v 4y + 8 + V y 2 + 4y + 4 = V 2 (y2 + 4y + 6) jednacinu ' '. 552) Vx2 .-- 19 = V 3x + 4.Vb2x = Va. r~enja jedna~ine 559.vx2 3 .. Vx=I V 2x2 + 1... . I V'6(X + V 6 (x x-l) x ]f 4 1) 2.5 + vx2 3 3 4 " /"5~ '--" V + Vffi + If 550..:.V4 . V4 . vx. ]1 a 3 + vs. x + 2b . v 3x+ 4 +v x +9 = .-- 555.3x+ 5 +X2 = 3x + 7.2V3x2 .lf a .=:==== x . ~- .x . 45 . 68 4 = V9 x. =2.5.--. . \56V + xVx 2 + 40 - x = 69 . vx-b 539.--= 541.. r. r-. 2 . I ... V3s + 11 + V 5z . if 561.Vx 2 + x x + Vb2x .vx2 ...Vx2 ...3x + V x2 . ' 551. x2 .x2 7 2x +2=12 ' - x ~ ~3==5.VJ+X2 -Si. a > 3 2+V4-x2 2X x 2 2 2 ..3x + v 2x2-rx + 7 x+ 3 =v2 .. @ x + V I + x2 1 + Vx 2 .. ~ d ~ . = 5.1 = 4..

581.

V"

X

I -

V 'l
17 {lX' -

X

I = 1-

~. X

J

570-:-

V4 + xV2X' .~ - I

~. + 2.
1

,
VI. GLAVA

571

• {lx' -

i - ¥x+l ~ 4.
{Ix.

572.

v'5 + {Ix + V5-{l.~

9 EKSPONENCI)ALNE FUNKCljE I jEDNACINE
Funkdja oblika y = a:t: (a

573. V;Vx-~xVx ~ 56.

5U. 2vx+5Vx-18~O.

. ,

.

>

0) naziva se eksponencijalno m funk-

djom.
Osob ine eksponencijalne funkcije.

a) Funkcija y = aZ definisana je za

5VakO

x u skupu realnih

I
575.

V5-X+V·+3-2' %+3 5-x-

'--

'

brojeva.

,
576 . 577. Vx

,
= 2,5.

b) Funkcija y = aZ je pozitivno za svako x. c) Aka je a > 1 i Xl < X2 ::::) a:t:l < a:d funkdja je monotono
rastuea. Aka je 0 < a < 1 i aka je Xl < X2 ::::) a:tl < aX2 funkcija je monotono opadajuca. d) Aka je a = 1 tada je al' = 1:1: = 1 za svako x tj . runkcija ima
kons tantnU vrednost.

1(l6x"" + 1ix=I V ~ V I6x"
Vx-~

+~~ 3

.

Ispitari precizno tok i konstruisati grafik sledeeih runkcija:
578. Y = 3:1:, 579. Y = 3-:1:, 580. Y = O,S'. 581.
I

Y = 0,5 -:1:

582. U istam koordinanmom sistemu konstruisati grafike funkeija:

I
70
L . . . . - -_ _

y~2',p3x,y~4X i Y=(+rY=(~rY=(~r
Odrediti zajednicke i razlicite osobine ovih funkcija.

~_~~I....~-----~

I

r:;

583.y=2vii

5843

.y=

-v;i
71

2%

585. Y

=

2-1 {2--'"

x < - I; -1 ";x";l ; x > I (51. 24).
588. y = 13% II

586. Y = 2%-2.
t'

608. 2· 3:0+1 610. ) 23Z - 2 2"'-1 4%+3 3 · 4%

4 . 3", -2 = 450 23", -3 23Z - 4
-

e
4 = O. -

5'"

+ :3 . 5"' -2 = .'140. .
",

.,
\

587. Y = J"

+ J.

~~11.

2"' ..{l = 3", -2 -

3", -3.

Re!iti jednatine
589. 2%-1 = 46.
z

612
./

13 . 4% +1 = 23"' -1 -:- 23", - 3 .

I 590~' (~) O,a. =
4
%'-1

64 .
125

+3 I )% 591. 9-32; = ( 27 ' /

+ -1 . 9"' +2 =
3

6 · 4:0+1 -

1

. 9:0+1 .

.

592.
>

Vi6 = V 4%
9

593. ~ = Va2+%.

%-2

594: 100 · 1()2%- 2 =
%-7

VI (){)()%+I.
x+17
I

I 595.

' 6141 3 12:0 -1_ 96.,...1 _ 274 ", -1
5%-3 .

+ SIaz..1 =
'-618

tv

2

2192.

0,25 5 = 4 - 3-

0,1256"'.

615. 10 · 2'" 0617

4% = 16.

16. 5'" -

53 - ", = 20.
52",..{l = 2 . 5"' -2 + 3.

596, V32"'+5 = 0,25 ' 12S%-3. 597. (a3Z+ I)2. a2z +3 = (a7%-I)2 ~ a3Z'10.
3 •

3~ +1 - 5 . 9", - 2 = '81.

~ -v'X-2 ( 619 4

,.../

+

16 =10·2

-v'X-2

598. Va%+I . Va%+2. Va 2z - 1 = I. j

'62o:I 4X +Vz2 -2 -

5' 2x -I +Vz2-2 = 6.

600.

(:r· V(ff.V(:rr-I
x 3

6'2D
~

23%· J" -

(622. ' 4'" = J.

3"' -'2 = 3'"

,

232: -1 . 3", +1 = +

T-

,

288.

22z - 1.

601.

Va 2z+ 8 . Va 2z - 4 = Va -8:t-l!
:c-J

7

6

2'

I ,I
1

·602. 32 _~ -3-= 2-3-+ 32 .
603.
2.%+2 2x-' 5 5--_4-3 =
2x-3 5-5

%+1

%-2

% ':;3

626

-+

2%-2 4- 3 . -

604- b

!±2
2 -

b

~
2

x+l

= ([,2 -

I)b- ' .

I . . ,I
: . i
j

I

~ 628. ) 2Vp

(

lfl)5 ,/ + 3V3 +6 V 3' = y3z:'
~
\ 63~.h

1

.

2

=-~ .

_z-x_~

,I
-.I

~

" • .1

'1

!

"I /) 629.
~~

4%=2

,:1/

605. 7 . 3"'+1 -

x:' . (I '2

) "' +1

4.

I.

5"'+2 = 3"'+4 _ 5"'+8.

/:7)

606. 0,125' 42:0-8

= . ("7f"'

607. 4%+1 + 4%

=

320.

! •
I

:1>t6;;-V'2'
I,

V3)" +

(V2 +V3 )'" =

72

I

632) (V7 + V48 )'" + (V7-V48)'" =

14.

73

b) 10gb I = 0 za svako b. c) Ako je b je 10gb a
3r-_ __

22:·

V4";0,125 = 4'~
4

I, onda za a > I je 10gb a > 0, a za 0 < a < I < O. Ako je a < b < I onda za a > I je 10gb a < 0, a za 0 < a < I je 10gb a > O.

>

d) loga a = I.

~ Vi , 0,5
3

::::::'\

,,% +

10

V-"+ 1
-

c) F unkcija y = 10gb x je definisana za svako x

>

O.

y'4 = O.
1.

(I
63

-'636:' 8 3";!.7 -V"VO' SJI2:-1 =.

f) Ako je b > 1 za svako 0 < Xl < X2 sledi da je 10gOXl < IOgOX2, a ako je 0 < b < I onda za svako 0 < Xl < X2 je 10gbxI > IOgbX 2.
g) 10gb (M.N.P) = IOgbM P > 0)
M 10gb - = logbM N

+ logbN + IOgbP.
(M 0).

(M

>

0,

N

>

0,

2z2 -s· sz2-s = 0,oI . (1()2:-1)3 5

~ Data je jednaCina 22: _
a) rcliti je grafi&i;

+ .=:. =
2
4

logbN,

>

0, N

>

0).

0,

IOgbMn

=

n logbM, eM

>

b) koristeCi grafik naCi pribIiZno

V~ r (

" logyM

=-

1

5

n

logbM, (M

>

0)

Izracunati vrednosti logaritarna.
I 640. IOg2 . 128 I 641. loga - . ./ 642. log4. 1000. 81 10

~ Data je jednacina 32: a) Rcliti je grafi&i

; - 8 = O.

643. IOgo,IO,OOO I.
4

644. log v ,8 .. ) 645.

log ~,16.
5

646. log ;l38 1.

b) KoristeCi grafik naCi pribliZnu vrednost izraza

v' 33 •

647. log

",
5

1

8.

648. IOg2~512. / 649. logav' 243 .• /
I 651. loga v'~

10. LOGARITMI LOGARITAMSKE FUNKCIJE, JEDNACINE I IDENTITETI
Logariram broja a po osnovi b > I je broj n, kojim je potrebno stepenovati osnovu b da bi se dobio broj a; simbolima 10gb a = n ~ b" = a. a) Iz funkcije logba sled.i da je a

650. ·loga'\fa2..

.
/ log 1 2
X

Odredit i x iz jednacina: 652. IOg2X 655. log",

=
X

6. 653. log 1 x 2

= 3. ~54. =-

=-

5. ';

>

0, b

>

0 i b =1= 1.

=

6. 656.

log v ' x

8. 657. IO~ v'3X

=-

2.

74

75

X).. 690. 667. logz 2 . 685. f) y = logz (x2 - . . L o ' gantam b ' . fI63. lo~_ x Jvl = 3 -. c) y = logz ( I . 2x). -logs81 4 _ ~ 5 3). b)y=logz(l-x). + 310g -1 16 - • I 692.94. I 210gz 32 1 + log -1 -27 . 689"¢ Odrediti oblast definisanosti sledeCih funkcija: a)y=log2( . y = log (x2 - 4).. IOg! . 668. "2 Za koju osnovu: 662. Y = log 1 x. Logaritam broja 64 iznosi 3? 686. 688. 256 687. d) y = logz x2. 27 672. rOJa lZOOSI . 691... IOgc'~/_ 4 ~v.. 682. 33101ls9 -1. 2 a> O. logz 16 . y = log (2x2 3x - 5x - 3)..' b) Odrediti nule funkcije. 2 logs 125 .. y = log8x.I . X =- 3 -2 . J 670... e) y = logz Vx. Data je funkcija y = log (2x2 . c) Odrediti x tako da za osnovu / v'5 vrednost funkcije bude 2• . . y = log (x2 - + 21ogs27 1 4logz8. 1 671. . Izraeunati vrednost izraza: 669. 683.. 665. \ 693. roJa lZOOSI. -----. IOg2 4 . logz 16· logz 8. y = IOg10Vx2. 21 +10 1 14 - 661.x). . logz8 . logax =-. 680. loga81' logs .xl).x 2v' = 3.I . 673. 674. Konstruisati u jednom koordinatnom sistemu grafik sledeeih funkcija y = logz x. Odre?iti za koje rea1~e vrednosti argumenta x postoje u skupu realmh broJeva funkclJe: . Data je funkcij a y = log (3x2 - a) Za koje vrednosri arguments x funkcija ima smisla u skupu real nih brojeva. '--. Y = V(logs x)2.. (310IS')3 - 2810's' + 51101526. I 659. Logaritam broja 625 iznosi 4? "".. logzl . Konstruisati grafik sledecih funkcija 684.. 31ogs25 2x). 77 76 . a) b) drediti oblast definisanosti date funkcije .~ Konsrruisati grafik funkcije y = logz ( -x). . 28 -1 Izraamati: 666. logz (logz 256). L ogantam b ' . 310 1ls81. ati nule funkcije c) Odrediti x tako da za osnovu v3" vrednost funkcije bude 2.7' . 21olz5l2 . nogz logz 16 + logs IOg3 27.658. 8' . y = logz (x + I) i y = logz x + 1. !()IOI'OIOOO.

V y I -2Iog y . 21og264 loglo 6. loglo 5 = 0.2 lo~ x - / VV y z :r~ ) V.. 71. 706. 5 3 4 I -) " log a + log b 715. b . log 4 (r _ yI) . 5 (al ..69897.bIl) 698. • Odrediti a1gebarski izraz A aka je: ) 71/ l0 g A = log x + "3 [Iog(y - z) + log (y2 + yz +t ])- 5 702.log p. IOglO 7 = 0.logz. loglo 225. log 8a'Vx bIl ~25 .3 log n . log x = log 5 + 4 log m .. r 795. . .x =-. x = 310gs27 . x = I 00 log A = A0r\\ . 3 .!. IOg. loglo 0. loglo 50.47712.lo gy)' . log V 3az 716.30103.- ~ 2 Iog(a-b) + - I loga. 707. odrediti b a b log 2a -log 2b.) x = 3 (Ii' 3 . 3 25 2 v· 7...47712. loglo I - I ..1 log x = log 20 + 3 - '724\ NaCi log (32 - 2) aka je log 2 = 0. log 55 log x = log 8 + .log . loglo 3 = 0. 721.yI{labB .30103. Logarionovati sledeee izraze : . log x = 2 log (a + b). loglo 15. k o je loglo 2 = 0.1 .. log 5a -Iog ..Primeniti osnovns pravils logarionovanjs: 695. x = 6 log a ( )4 log a 710. loglo 3 = 0.69897 izracunati : 709. loglo 2 3 log a 5 log b. V 722. x = log (a 2 ) • 788.O 5 = 0. loglo . x ! = v ". Aka je loglo 2 = 0. 2 log d - log x = log 3 + - (log a + 3 log b) - I 3 log c. . log x = 2 log m + 4 log n - loglo 14. 697.) Aka / je log a - log b = m.6. log (x 2 z) . loglo 35.2. 78 79 ..<rC ~~ log x = 718 3 log a + I + 2 I 2 3 2 log 7 + ~ log b - 3 log c -log 8. loglo 100. _ 8 3a2b _ 700 x = (4a2 b" V c2d) .!:. 2 2 713.log 8 .[log (y2-yz + zZ) + log(y +z)] . log c + log d 4 . log . log y + 2 log z + .30103.log (x-I). IOglO30. ~LO· <. x . loglo 5400.845 I 0 izraeunati: Odrediti x iz jednacina: 712.

Izracunati: 742.3422.285.073 7575 0. I + 0. ako mu je osni presek kvadrat. x = '0 _ _ _ . 80 6 81 .41. ..V2.41.26T 67. .4893°.4203 V~:. 759. ako se stepenuje jednim istim izloziocem osnove . )31. ako se uzme da je njen polupreCnik 6371 km. / v'23 23 . X = V2OOO' 1. 0. Na koti visine 120 m. odrediti vreme za koje jedno telo prelazi put s = 2356 km. 757. odrediti 2 put s. IV ~ (0.49 2. b 739. ako se zna da je specificna teZina gvoZda 7. Izraeunati ivicu kocke crja je zapremina 0.8 mlsek.4.142 0. lzracunati na kom rastojanju od topa je pala granata. koji prelazi neko telo za 19 sek.438. x -V 3 _ _~= 1 +"v'3.272-124. t). x = / ( : ) '6 733. 'sCi 109(3~)-" ako je log 3 = 0.-c-. Vg 5QO ( 1. 755. x = V 2· 9. V I45.6 .3.m:. x = 5V3.56 . 96 IIr7 . 741. ako je njena zapremina dva puta veta od zapremine kocke ivice 2.0294. Cija je tclina 4. I zr""w.92 emS. x = /"'\ 1 Q x = 0.. -"'. koristeCi obrazac za rastojanje 1. V~ VG365 .s. x = 3. 736 - x = 737. V 4035 3.OSy. da bi pao na rastojanju 9. -132.7.725. II ® 47 x = (- x.0 ~ [i7569 _ 1(67685 . 2 72.1663 _ V·49"-'1-c-. a duZina 16. v:° lf2h .03567 " 2 • IS. II 72S. ~ /ol'I.47712. postavljen je top iz koga je ispaljena granata u horizontalnom pravcu brzinom 839 mlsek.1866.52VIO. 752. x = ~ Z3 x = 9.68 em. sko je ubrzanje g = 9. 300 7 '(43. (3.0. {/27. J . .726)-1>3.05 17 • 727.5 ".att vredn' ost IZraza x c = = a Vb. Zapremina pravouglog paralelopipeda je 385". x = V6. X = 5. lzracunati vismu sa koje treba ispaliti hitac u horizontalnom pravcu brzinom 975 mIsek.0009°.02 745 •. 760. --<X = 8601. za a = ~ 2 = 0. 23. 754.378 m.769' V34.32)3VO. 753. se ne menja.22 735.5 0. Izracunati polupreCnik osnove i visinu krufuog valjka zapremine V = 401. Izracunati debljinu oble zice. KoristeCi prethodnu formulu za jednako ubrzano kretanje.75 dm. Izraeunati njegove dimenzije ako stoje u odnosu 3 : 5 : 8.81 .6). 756. KoristeCi formulu za jednako ubrzano kretanje s = gt . Izracunati ivicu kocke.568 km od mesta ispaljivanja.975 kg. v9.0009 . tj ..7 Primenom dekadnih logaritama izratunati: 726 x = 2350· 1. Izracunati povrsinu lopte polupreCnika R = 16.261.5064 0. 758.s. Izracunati povrsinu i zapreminu zemljine kugle.0242 _ I). 3. '00 X = ( 4) "7 0. ~Dokazati da logaritam broja N > 0 za osnovu a·> i1 numerus.02404· J 751..45 750. 0.

... J 71S. 768./)oX = r./ log + b2 = = - § p. tada je tatan identitet log.Iogex ~ ~ ako je log. onda je ~) = Dokazati sledeee identitete: 767. X - 4 log -'a X . log. O ... + 102-10 1120 1()S-loIl600.log" x. [ 792.97.o 3 = a i log. j log x-Iog - ~ 191:J 7 log x + log Cx + 3) = I X - I.. 7M. ~ Ako 'C. izracunati 10gb< abo Izracunati log -'. b . 2 = C 766. logs 3 = b. izratunati log7o 2. = ~ 7. = 1 0gb a. . f7iI6! 788. 1fi":) x = 491-101172 + 5-1011•4 • .bl 2 log 2. a 765 Ako je a2 Ob >. ako je log. ako je a2 + b2 = ... Dokazati da je 1141 1775) O' Ie> 0. = -I -(~ NaCi .. a._. ako je log. 100. log-'. NaCi logaritam broja N za 77~ upotrebe logaritamskib tablica ispitati ita je veCe loga3 iii loga4. log" by ~71.. Dokazati da je 10gb a = logb"a".o 2 = a i log.5. 2 = a. Ako je log. X = tab dokazati da je la + bl 3 I (log lal 2 + log Ib l). lOOlog I v2 -1011 vS: log. '--' Bez upotrebe logaritamskih tablica uporediti iii logla 9. je log" 27 = b. / --Iog 2 = log I C2x + 3) / V 83 .28. ~ = 10g24 54. ~ Izracunati log V3 8. IZrarunatl 10&.89 _____ Ako je 10gb a = 2 i loge b = fl.by a = O.b . bx -. 10gb a b 789. Dokazati da je i log7 5 = d. izracunati log In ~ta je veee IO!:4 3 + + a log" . ako je log7 2 = a. ako su a a C hipotenuza pravouglog trougla. ako je IOg12 3 = a. Alto su a i b dva pozitivna broja razlitita od jedan. log" / a 770. 10gb a = I. V3 va 6r . Dat je logaritam broja N bazu b. Naci logs 2. Dokazati. i 10g.log 1 x = O. log" b = .7U.o 7 = b log la + bl - log la . > 'Ti6:) X '--' = 10 '100 210 112-1 0112. Rcliti sledece logaritamske jednacine: ~ Dokazati da je logb+c a + IOgC-b a = 2logb+e a . log" 10gb . ® I Ako je ot~ ot = IOg12 18. ~ 790. 82 b kateta.-10gb a2 a = O. ()Y' Ako Je log.o 11 = b. Izmfunati bez upotrebe logaritamskib tablica: X = 1()l-lo ll. X = lOO()log3.x = ~OgbX =: V 102++ 10gl6.gde Je a log...... r-- Z8 bazu a. ...@ Izracunati logs 9.8 6ab. 3 logll<Z + 210gb I I a (~ + 5 Cot - I.

806. < loga (2x + 6)... (2" -1 )+ % + log. {log (x + y ) . log (% . 2 log. "7ge. 813. 3 + 10gv6" 6= 0. IOg (%. 805. % + logy = 3. a> 1. log (% + 2) -log % > I. 815. . 803. 4 :""'Iog % = 3 y'log %.. 811. log (xS + y2) . loga% + loga (% + I) -. log 6 % > 10&'6 (x + 8). log=a + 310ga'"a > 0. 210g x > logs.. 802. % + logs % = 7.log (%. log %. i9~ log %1 . 819. 5% 800. % taka da: V 810.-'\ . Jog (152 + ~) . 2 -log2Y = 210g2 (% + y).\. x. 807. xo-)' -31012'+1 > 1000..y ) = 5 -Iogz(% + y )." ~. Rcliti sistem jednaCina: 8f4.y) -210g 2 = I-log (x + y ). i. ~ I) = 0. 808. y'% < 1. . (/ X 818. 809. IOgz(x . { logy -log 3 log (xS + y2) = I + log 8.25 = (logz V5)2.25 - f + logs (I - ~ 2) . )logle % + log.xy + y 2) = I.y) = 3 log 2. 10&'5 (2 %+ 6) 816. { 3% -log y2 = 4. _ 799. logz 5 + logz 5x - 2. )( C// 814.y ) = log 3. logs (%s - + 6) < O. " 795. { log%-log3 = log7-logy.. (log -ix)-l = Q.3 log (% + 2) = O. /\ '/ . log(%-4)-\og(% + I) > log %.2. 817. {log (% + y ) -log (%.2) 812. (a > I). log y'% • ( J •+ 5 + logV2x % 3 + I = log 30. 84 85 .I = log 13. "2 -~ - > log (x + 5).713. log (% . {logs CJ(+ y) + logs (xS .9) + 2 logy'2x - V %1012' = 100%.log 4 = _ 1. ~ / Odrediti sirup vrednosti promenljive 1.

RESENjA .

a2 deljivo sa 3. Po§to je. 89 . i a je deljivo sa 3. te je i p deJjivo sa 3 (prethodn a teorema).Dokaz da je V3 iracionalan broj. Pretpostavirno da je ~ redukovan racion alan q broj tj. POJAM IRACIONALNOG BROJA Racionalisanje imenioca 1. Uocimo da se svaki ceo broj moze napisati u jednom od ovih oblika. Imamo p = 3r. 3n a= 3n+ 1 { 3n + 2 (n ceo broi) otuda je 9n2 a2 = 9n2 + 6n + 1 { 2 9n + 12n + 4 . prema pretpostavci. gde je r C'-I) broj.I GLAVA I. Pretpostavimo tako<1e da je q U tom slueaju p2 je delji vo sa 3. da p i q nemaju zajednicki faktor. onda je a deljivo sa 3". a2 mora biti jednako sa 9n2 • Otuda a = 3n. Tada je 9r2 = 3q2 v3 = ~:::> p = qV3 :::> p2 = 3q2. Treba prvo dokazati teoremu: "ako je a2 deljivo sa 3. izve§cemo metodom svo<1enja na protivurecnost.

(Va + vb). Neka je n + V. Dow je analogan kao u prethodnom primeru. -v'3.. iracio21. 13. -= A I 1 1 Va+m-Va - Va+m+va m Vb - B - + m + vb" m vb + m-Va Iz pretp ostavke a > b izlazi Iz pretpostavke imarno (I) a2 + 2ab (2) a2 -2ab + b2 = 8ab ~ (a + b)2 = 8ab. Otuda q! je de1jivo sa 3. 10. 5. Prema tome pi q imaju jedan zajedni~ki faktor 3. 7.1.2R V2.v'2 22. 28. a. I. 91 a 90 . 26.iIi 3~ = qI. V2 + v'i7 = R (R racionalno). 2. 9. dakle A < B. Pretpostavimo suprotno da je {12 kvadratni iracionalitet tj . 1-v'IT. 19. ~ vi 3 10•.""(1-+-V2. ~ =p + qv'2. . 18. I 1 Kolifuik (1) i (2) je 27. vxy. sto znacr da pretpostavka suprotnog nije tacna. V4-x2. 2 v'3 + 3vi + 50 12 4v'15. tvrdenje je tamo. 30. Pretpostavimo suprotno da e dati broj racionalan tj . 3. v'2. 16. odakle je 2 2(1 +V2-V3) I + V2 + V3 . 20. R = 2. 6. odavde sledi v'l7 = R . 8. Posmatrajmo reciprome vrednosti brojeva A i B tj. 4. 17. nasuprot na§oj pretpostavci. jer je na levoj strani iracionalan broj. 11. -3 (HV5+V2) (2+'\1'5). 12.vi iIi 15 = W . Ako se kubira leva i desna strana onda je (p3 + 6pq2) + (3p2 + 2qS) V2 = 2 iIi p' + q' VZ = 2 Odakle sledi da izraz na desnoj strani je iracionalan i nikad ne moze biti jednak 2. sto je nemoguce. te je i q deljivo sa 3 (prethodna rcorema). + b2 = 4ab ~ (a -b)2 = 4ab. 2.3=-)-(1-+-v'2~2-V=3) - 2(1 +vi-v'3) (I + v'2)2-(V3)2 2 (I + v'2-v'3) 2V2 V2=RZ-I5 2R _ (I Ovim dolazimo do apsurda da ·je broj nalan broj. 14. Time je tvrdenje dokazano.=2-+"-v'3-. 4. 29.n.n. A B 25. V2 + v'l7 zaista + v'2-v:fv'2 =v'2 + 2-V6.> . tada je Vn = r . = r racionalan broj. vi. 16. ( a-b a-b tj. 1 s. 1 a + b)2=2 ::> a + b =V2. ·15. +. 4. 23. 24.

b2 2a 2a = V 1i2 b -2 ...[j = Vb(Va + Vb)..2-. = 4a 2a· Kako je a + Vab = -Va2 + -Vab = va(va + Vb) b + Vab = VhZ + v..n n2 n = Vi=/i2 .1 A-2 (B . 4". 6 32../IS . 42..Va +Va2 _ .-:-. brojilac postaje 38.v'3 6 2(6-V3) 6+v'3 6 = - V3 ' 37.v' I .A) = 2 .n2 -1 ~=.34. 6..V I ± n' dakle 2.B - v'3 A =v'5 -v'3~3 -:=5 v'3 (V5 + v'3) .n +n (V!=n:!.. (1 35.xfS..n)2 (v'i=ri2) = Yr=n = 5-3 VI n(VI + n . i to 93 ...~ ·J3r VI+n -vr+n_ V I -:n n + Yr=n -vr+n . -I IS. Svodimo oba korena na jednake izlozioce tj.. I. tad a je R= 31. za x imamo = V a-va2 .I _ -vr+n + Yr=n V I --vr+n .Yr=n) V I + n ..v' I II 6 .:===..=.. f a +Vb a imenilac a-~ 2a / 92 = Va-va 2 -b2 .b2 2a 2abVa Va +Vb . I. )2---.:3-a4 ~• I 6_ 81 (1 + a)4 = TVa..V I 2n n)2' n n' I = (I _ v'3)-1 = 6 v'3 ' 6 6.v'3 = 3 = 39. v' x'l ( I .v'3 (V5 . 18+2V15 3 ·3 = 4 +v . 3-~) -1=(I ..c.----:--:-. onda je 40. a)4 27a3 + 6 V. Kako je A=(I-O.v2 36. . Ako se izvrSe naznacene operacije dati izraz postaje J r-----:.J£{ izlozioca.3 V!=n2 -1 = 1.5 ... I 41. (vJ+"n . m-n 3V2 33.-~ + 2abVb = 2ab . Oslobadanjem neakU 6+'T '%.----..==~ V(I-n) (1 + n) ":"'. Kako je v'1 .V I ..

[ a + x (Va +VX) (a J-2 = (a + x) (Va + VX)2 4ax Analogno izraz u drugoj zagracli posle svodenja ima oblik dama postaje + Vbab = a+ Va (Va + V b ) . ' + 4a3 + 4 a + 1 a3 _ 1 2 2. 2ab -" Vah 48.rah.-=-. (a3 --. ---.vax=Va(Va -VX)]. a3 - I a3 . a+ .1 94 95 . vx2 + a· + {Ia2x = {I as 50. .imenioc postsje 2ab 1 [ Va(7a+Vb) + Vb (Va + Vb) 1 J = -= = 2 vab. + 1 = • (vx 4 -.a3 -. + 1) 2 (a3 _ 1)2.Vb) =va.VX)2 = --'4Vax= _ ~ .--I = 1 a+1 a3 _1 1.Va + Vb onda je a Va a+b = a-b njihova razIika - a 4ax +. 2ab =.ednost datog izraza Izraz u prvoj zagracli transforrni§e se u (VX + Vy)2 . b ' a lZraz u srednjilll zagra- + x) (Va 4ax Va)2 Vb V a . Kako je a x + {Ia2x = {I a2 ({fa + {Ix). 49. Dati izraz se lako transformise u : 45.Vb- 44. 47.a- aa I ' -.-'-.x[(va + VX)2 _ (Va .. Po§to je (~~~)-. 4ax vax ] + x _ a + x Va (Va + vb) a+ b a+ b Va (Va + vii) Va 'a-b =(Va+Vb)(Va... a3 -1 ... a Po§to)e 2Ya.v t . pa dati izraz postaje _ (a3 .a 4VxY i na kraju dati izraz jednak je 4VxY x+y+2VxY 4VxY (VX+v'Y)" 2.-. + {lax' = {IX3 + {lax< = ~x2 ({lx + {la) a3 -2a3 + 1 4a3 .~-.~-. a3-1 1_ (a -I)(a3_1) 46. [ Koristi da jea .rah 43. 27. a a-I 2' 2' 2 - '-.: (a + I) (a3 + 1) 1 . onda je vt. 4VxY }~ = 1 { 4VxY (VX+Vy)2 . 2 a3 a3 + I .. +1 2 . + 1)2 + a3 + I) (a3 . 32x.fyy.2 + 1 (vx + vY)2...

-:----'-'1/-:17'.4.2 = . = Xl pq 56. a izraz 3 1 a2 _b2 = (a'i) . a onda je y = A Kako je 7 +B .V)) 1 +V3(Z . i posle sredivanja dobija se da je dati izraz jednak I. Imamo sukcesivno: X2 = = V) + Xl l .9Y Je 8 = 8 · 1 [23 8 (yJ)S] -_ 54.V3 = (V) + I_ 3 1)2 = - (2 +v . :V) = (I +2 V3 f 97 96 . XJn + 2 = X2 = X31l+4 + V)). i (2 U opstem obliku p'i q'i X3n+l X311+3 = Xl = I.:= ' ' 2:" Oslobodimo se negativnih izlozioca.===:.1...(b 2 ) rastavimo na cinioce. x7 = X" = Xl .- 3) --~ I 2 = . dobija se P + q + 2p'i q'i I 1 pq(p2 53.V3 + I = 3 + 3 + V3 = 6 9 (2 . +VI + 2x B- .V3) V3) = (2 - pq(p2 +q2) x4 = V3 - (2 . .1 51 • Kak 0 9 (8 -y) _ 9 72 . 3) + (3 + V)) = .is = 1 VS + 2 I 55.3)2 + V(3 + V 3)'. a drugi 1 2(P2 I + q2) 1 8 I 1 1 Istim postupkom nalazimo da je 2 = 1 (p'i + q2) p'i q2 (p'i + q2) 1 2 1 l ' X5 = X2.y3) (4 + 2y J + yJ) 1 2 Po~ to je 8 B= V (2 _ 2 .VS < 0 1 - V + V 5)2 VS)2 I (2 ·irnarno da je V5 - 2 - 2 + . A = V(V3 . I 3 I + 2"< = '7 = 4 + .v 3 ·Xl . r-.V3) = 2(V3 -1) 2(V3 -1) = I. Ia Svodenjem oba sabirka na najrnanji zajednicki. + q'i) 3 I 2 + q'i) 1 1 2 fJ(p'i + q'i) (p2 1 1 2 = X3 = - (2 . = V3 + I I . imamo da je A = ---(V) - K ako je V ) - 3 < 0. = 1. + 2 .V3) 4_ 3 = - . VS . Prvi sabirak se transformi~e u ovaj izraz I I 2) +. OznaCirno sa A= 1 +2x .V)). X3 V3 + X2 I . ..2 -I 2 +V3 2 _ yJ 52. X6 = X3.V3·X2 2(2 ---(2 .

to je (1 -V3)2 (2 + v'3) (2 .v'3). Zarim 1-2x= ( pa je I _ V3)2 2 1.V3) (2 + v'3) .~ .v'3\{2 + v'3) .2x = 2 v- (1-v'3)v'3 I-V3 Y = V3 (2-V3) = -:7''1=2=v'3~3' PoSto je razlika y = _ B= 1 + V3 1.(2 + V32. + x2 = V + (a2Vabb)2 1 = a+ b.x odakle + 1= 3 (2 .v'3 (I -v'3)2 = 2 . Izraeunajmo najpre y2.x + 1 = (2 + v'3)2 .2 ± v'3 - ± v'3)2 _ 4 ± 2V3 odakle Iyl = Y2. Y2. + + 1 = 7 + 4V3 -2-v'3 + 1 = 6 + 3v'3 = 3 (2 + v'3).v'3 (v'2 + v'3) 1 +V3 = 'I 2 + v'3 58.. 6 57. 2 _ 3 (1 y . y2 = 3 (x-l)2 x2-x+ 1 a) x = 2 + v'3 - u ovom slucaju vrednost brojioca i za x = 2 ± v'3 bice _ 2 .2 2-v'3 1-v'3=3-v'3· 2 V 1 .V(4-2v'3) (2+ v'3) = Y2(2-V3)(2+V3)=-v'2. Odakle za y se dobija _ (1 +V3~ (1 +v'3)v3 = y .v'3 -V negativna. y < 0 te je y = -Y2.V I . 2Vab 98 . Dakle. na kraju 2 + v'3 2 . za x = 2 + V3.onda je vi + 2x = 1 +V3 2 b) x = 2 . 1.v'3 (2+v'3) (3-v'3)+(2-V3) (3+V3) = Y=3+V3+J-v'3= 9-3 Napomena: imamo Do rezultata mozemo doci i na ovaj naCin. a kvadrat imenioca x2 .odakle . (x-l)V3 = (1 + V3)(v'3.3 (2 ± V3) . pa je y x = 2 -v'3. =i=1. y > 0.v'3 - u ovom slueaju imamo (x-l)v'3 = (1-v'3)v'f i x2 . 59. = Y2 i za - _V (1 + V3)2 = 2 + v'3 V (1 + v'3)2 (2 -V3) = (2 + v'3) (2 -V3) Posle oCiglednih transformacija v'1 a-b x = 2v' ab' a = V<4 + 2V3) (2~v'3) = '12(2 + V3) (2 -V3) = 4-3 .

Yx x I.. a + b2 b2 + I vr-l=~(:-a) O < a < 1 iii a < -1. to a..v'xy = v'x (Yx . (Uzmi u obzir da je + v. Zamenorn x = 2. 100 101 . x + -Va"+bx = II + mllr-aV J+m2 va-b"=ll-mIV l+m a +m I m (za 2 • 63. Racionalizacijom imenioca datog izraza imarno da je 2a ~= a + b. Zamenom nalazimo x=--"'-- ~. ?sn.Zamenom ovih vrednosti za x i ~ u dati izraz. a > 0). + :) dohija se tJ· .3b = 1 = 3Yb (Va . a = 21 + (a za ' ." -Vx" . 62.x2+mn r)(x2 ....ovu prt.. 66.tpostavke Iml < I to I POZltlvru.Yb)(v'a+v'b).<y.a4 x2+Vx"-a4' Zarnenorn vrednosti X u izraz = a(m"2mn n")2 + n" I u dohiveni izraz. Uzeti U a (I+m)lfa "-(1-m)V l+m2 + a l VI+m 69.:I.. posle IS IS 5V3 V3 = V3 (V :>---I) = V3 . 2am b (I + m)2 u izraze Va + b" Va-bx.1 (a + a-I) = Vx -1 = Zamenom nadenih vrednosti u dati izraz izlazi da je njegova vrednost a2 a2 V[+(a-+JY +I . Na isci nacin nalazimo Za 2 . - 1 < a <0.+ (l-m)V 1+ m2 +a 2 a I V J+m2 ociglednib transformacija vrednost datog izraza jednaka je 3. (0 + b v'2)2 = 894 20b ' . ~v'ab -=.V b) i o _ b=(Va . n i + ~b 61.l = l (a--a) za a"'" I 9 .1 (a + a-I) .= 2.n))-2 = (.. 71. obzir da je 3 - Posle ociglednih transformacija dati izraz postaje Posle oCigiednih transformacia dati izraz je idencicki jedak "2 . b .I + m) lr-a. imam o 67. y = m.!:. Vr . 65. izlazi da je vrednost datog izraza m".- I ~ 0. Na . x+ v' I+r 60. pa je a 70.:y = Yx (Yx vy) x . a za a < b. . Kako je po pretpostavci a ~ I. V (m' ( m+ n) x. 64.. ~ b za a > b' 72. te datl izraz dobije sledeci oblik: (I l-m su Preto je o v'a + bv'b = (Va)3 + (Yb)3.m)-2 = m 68.

I = %.4 = v'2 E J. 2v x . Posle otigJednih transformacija imamo da je A= I y' a + vx +J=='.2)2.v% U {a .65.4 za I a-2 = - < a < 2 je v(a . 2 - b.vx+~ vx Analogno va2 ..x. .Vr - as < a < 0 J = . v'5 ' Neka je 3 Vx + Va + Vb + Va .x obliku Va + Vb-va . pa je = 2 b.2)2=a .73 . jer je na osnovu pret- 103 . x2 = 2 (a + va2 _ b) = 4 a + 102 ~a2 - Ovde je uzeto da he v ex postavke x ~ 2. A postaje A = a2 .x=(a. + V2a + 2v(a-2)2 = v'7 b) V6 +2= V(a. VX+V~X-2)2 =2 Vx +~ .93 .vx+ Va+ vx= V( Va. Va. tada se lako dobiia da je ''. 1..112= . " e) 3V3 + 2 = 7. 77." za %=4 (a . .. I I 2 J a Dakle Va+Vb+ Va V b=2Va+Va2 .Vb = 2 Va Va2 2 - b (2) Brojilac se moZe napisati Zbir (J) i (2) odnosno njihova razJika daje traZeni identitet. . a) V I I+4v'7=VlJ+vIT2=VlJ+ V ~12 -1 12 + ll YV IJ2 .: y' a .I a %+ Vr x. (I) 73.vx + l/a +VX)2 = = y' 2 (a + V a2 x 76.2)2 2).Vb = x.x 2.Vr .za 0 < a < I ill' a < .." 2Vx + Vr -..64... 2)2 = 2 .a) 2 2. Koristeei LagranZev identitet imamo A= V 2a + 2(2 .l ) je Prema tome. /11 +3 _ .4 (X-I ) = 75. + 2 = 4.2)2 Za a>2 ~v'2 = jev(a . .a OSDOVU toga je Odakle ako je a . (a - A = v4a . c) V I4 -2 V6 = 0./11-3 = 2 V 2 V 2 2.64 .' I ill I % + V xi .19.. odakle je 78.a = 2-a ' 74.2.I + V x-2vx=I'.. pa je d) 2+V3 =3. Za izraze u imeniocu broja A treba iskoristiti LagranZeve identitete.4 = 2 Va=l a.

. 1 _ (" + I )ViI -..ednakosti sravimo sukcesivno da .+ x y z Odavde konacno I 1 I) = {ia + {ibA + {ie.e ax3 = bj! = cz'l i ~ +~+~ = x I.e A=y{ib iA= z{ic Odakle izlazi A' _ 1 ""' .= 1.. Racionalisan. 99..e Imamo lIm Ct.e " = I.. imamo: 104 105 . pa .. 2" Neka .1-)V--'=.+1) "..ih .+ . 82.lIm-" __ 2" = Ct.= V 100 10 10 ' Kako . 99 fig + 98 v'99 Sumiran.. Analogno se dokazu. 2.+1 odakle izlazi da .amo U ovo. Kako je ax = V 2a -..-+ (.-Y'. -2.. A _ . .. 98.==I + = 1 1 ViI .e a.ednakosti izlazi S = 80. ..-+ -.em gom." ~" = ~ .-:=f. 3.e i drugi odnos.e 1 I I A (.I I I 1 9 .-:t:I .em ovih .m +" + ~ "'+n = am f~ ~ .79. ..V'i V +-l-=2 = VI .V2 ' 81..em imenioca datog izraza imamo po§to . Neka..~ = (" + I) V" + "V.={ic z Sumiran.(.":n .: b . = {ia + {ib + {ie.2 (" + I) Y z Analogno dobijamo = (" + I) Vn ..={ia' x ' -y = A _ {/b .(" + 1)2n _. .."V'iI-+I = Vn _ V..e 1 + v'2 1 =Ct..ednakosti dobi.Vn+I . I .

onda je 3 _ a + b~ _ a +b V 2a {/26 + 15v'3(2-v'3} = (2 + v'3)(2 -v'3)= 4 -.2ab+ 1J2 -V(b-a)2 (jer je b . AnaJogno prethodnom zadatku + ax V2a ./2 + 1)3 = v'2: + 1. 87.=-1_ = 2./2 = v'3 +v'8 =-. + 5-.n = ="2 (v'lO-v'25 pa je 1 a -4~ b. a- b~ . Kako je = I.JJ ax J J -V¥ _(J-V 2a .2 v'2O) = 2 (3 + v'5) (3 -v'5) = 85. Proizvod ova dva izraza daje {/26-15v'3 = {f(2 -v'3)8 = 2 -v'3. ./2 · v'3-v'8 =V2-I. b 2a-b b 3 3 V3-Vs=V +-. Po§to je 1 1_ ~l ("2a=b= VI_ ~ .bx V > + ~V2a a b b I + ~V2a a ="2 (3 +Vs)(12 .4v'15) = 2 (4 + vTI) = 2..bf + 84.2 1 A = 1 1 10./2)2 = 8.v'T = T( v'6).V 3 . dati proizvod postaje ~ (4 + v is) (v'lO . a V~ ~ b b 2a-b b {/26 + 15v'3 = {/(2 + v'3)8 = 2v'3. P rimenom Lagranieovog identiteta imamo V4-v' 15= V ± 4x V2 + 8= (x ± 2-.v' 16-15_ 2 2 - obliku -V5 . pa se izraz A moze 83. S = n . = "2 (4 + v'15) (16 ../2+ 1 A= 1 ----..v'6) 2 = v'x-2-.b 86.S-V ./2 = {f (-.-b b. v' x-2-.. 88.. Primenom x2 napisati U pa je tvrdenje taCno.Va 2 ./2 v'x + 2v'2 a izraz pa je Primenom Lagranieovih identiteta za x = 3. 106 v'2-1 v'2+ 1 107 . 1 4 + v' 16-15_V 4 .a AnaJogno imamo '13 -Vs (3 + Vs) (v'IO -v'25 = I + (3 + v'5) (v'IO--.a b-a --(""' a):'--b--~ b u 2a a2 -cr = I.a 0). Posto je {f7 Lagranieovog identiteta v' 4 + 2v'3 = v' 4 + v'l2 = v'3 + 1. V I + bx = 1 ./2)2.. v'x + 2-. a + bV2a -. a primenom posle oCiglednih transformacija izlazi dato tvrdenje.

92.. 95. 15 20 i.4 5 + 4-3.BJ A + v'B A-v'B A + .onda )c = 100..B A2 .v'(a -b)2 .i. a) 14-17i. a) vC36-v' II GLAVA 2.2.. b) 5'. a) -19-4i. r 4 ( "\ 5 I)}' -3~4 ( V5 + I)V4(Vs. r"4{ ' 5 .4£. . . .2 + 0. + 3mn (m + 11) + ". a) - 6 + ~).. 8) - + J A.v B + A + vB J VA + v'B A. A2 .~ + 23 'r---~ 97. . 7Amenimo vredn I x u izruu ~ . I.. i3 13 I. _ ".v' 64 (- .l 5 5 i. 5(1 b) ~ -.>.N. + 12x i koristimo idcntilct .I)p + I2x .IB = A.)".v'B' .. KOMPLEKSNI BROJEVI 16-v::64 + .'2 =v6i. a) Z = 3+ i (2 -1)2 3+ i 4 .12x + 12x = 8. 2 2 (V~~~+V~~)-3 ( ~ 2(A2 + B ) AI _Bx A + v'B +VA v'B ) = A-v'B A + v'B 99..8i b) - + 7i = i. b) -48-9i. c) 5.l64x-4Vs+ 8 .VB A. d) a2 + b2 • je ~-3x = (V J J ~__~ J~__ -= A + v'B + V A_v'B)3 A-VB A 3 + V'B 3 (V A-v'B A J +VB + 96. 2iV2.= (3 + 3-4i ') (3 + 41) 9 . 93. Zamen m x u dalom izrazu i koristeCi idcntitet (m + 11)' ". 98.'2 + v'1M'2 = 2bi.v' 16 (- I) .-+-VB-= A B 5 + 12 .6i.v64i' +v'49. = b) -~ + !..B + = - I 5 + -3..t 6. c) 9 a) 15 + 6i. d) 5. .4i + 1'2 3+ 1 = .v'161'2 - . (m .'2 - y = ~ _ 3x _ 2 A2 + B A2 + B 108 2 (A2 + B) _ 2 A2 B = O. c) 9x + 2yi. c) v' a2i2 .n) .. P [0 b) il b) 13i. a) 8 .. 94.r=49 =v'36(-1)I) + v 49 ( I) = v'361'2 . + 3i.I )x- + 4 + 12x tl.4i ..". 5 109 .2i..

2.----=~-- z+z 2z + 3 .4. Y = . b) . x = 1 + i.d)2 = 2 (a Z + b2) + 2 (b 2 + c2) = 2 [lz11 2 + IZ2(21. 13 Jm[zl = - 19 10' Izl = V(. 101.y = ~ -1.y =-3 { x + 2y = 1 b) z= I . =5' - -1 2+ i . Y = 1.x 5 3 5 b) Kao i pod a) i-I Iz sistema -I+i-l-i . a) ~a Z = (2 + . 20 - { -2x + 3y = 38i. + 91"2- 1 b) Izl ~:x/> o.1 +3 2 2 + 2y =-1 izlazi x 3 -1+i+3 1 2y-x 5 =1 1. a) Zamenom vrednosti za z u datom izrazu imamo: z. 1t1 + z21 2 + c +.[zl = 10. (2 + 31) .(b - d)i.Odakle izlazi 1 3 R t [zl = . a) 1... i . 2x. 1 + (I + I) (1-.:5f + (~~r c) Izl = 1.)2 = 20 + 38i. 1 (031) = = 4 + 12. J m[ z l = 5 5 110."2 3 -i-l = x + iy 2+i 3X = 2x + y + 2y .+ 2 2. 112. Neka je z l i (b IZI = a + ib. 109.) 1 + 1 . 107..= . = 4 + 4i + . 103. z· %1 = (3x + 2y) + i(-2x + 3y). ___ = 1 + z.30 ± 65i. 111. 117. = o.2.. 121"2 .. I (z) =I I (Z) = I ± (3 + 21) (3 - = 21) = 2 + 3 + 2i + 3 (3 + 21)2 2 + 3 ."2 3-4i = 3 + 4i 3-4i =_ ~+ 25 24 i 25 je b) R .X 5 5' 2y.1.2i + 3 (3 - = 2..I '. 1. a) 4 6i . _ 2 .s.4. 255 (1 256 odavde IZ1 - zz l2 = (a + c)Z + (b + d)2 + (a - c)2 TraZeni kompleksni broj z = - (b . 2x-. I. - 31)2 . 111 .i . I (ZI) = (2 + . b) 7 .2-i 2-i i-2 5 TraZeni kompleksni broj je z = OdgovarajuCi sistem pod b) + i. 110 24 + lOi 169 +'J I'.~z 3-4.Si.4.3x + 2y =-1 a imaginarni deo koliOnika ' ~ Z2 1 +i-(l-I) = 1 + i . a) Realan deo proizvoda 102. a) Analogno prethodnom zadatku dolazi se do sistema 108. 106.7 . odgovarajuce rclenje za z = 2 + i. Tadaje z1 + Zz Zz = a - = a + c+ + d). = I. Z2 = c + id.I +i .7 . 105.

= a + b". Data jednaCina moze se napisati U o. (2x + 7..)" = i" -2.8x - 5y + i (3x + 2y) = i. 3. Posle ociglednih trans formacija imamo. (zl = J.s odakle izlazi x 123. b) (a + 6111) (a - 6b.Ij' ] [( I + 1)' . a) (a + ib)(a 5bi).118. i'" (I + i)"-' + . onda je 1. 127.1 i te R e (z l 125. 13 e) x 29 =y = Ri z i 8 112 113 .( I .I. = '" ".}" -2 I. d) I..'2. n = 4k + 3 iQ+s = 4k (I R .) . I = a + b".) (2x - + 9i)(x - 7i). -+ ) . ako je n - I I} _ b) (x = I" Y = 9. y= -2. y~x + 3 = 2 - 2 2 onda je za n = 4k z = i" = i4J: = I pa je R .i ako je n 2i" -1 = (I (x + iy + i)( 1 + 21) + [I + (x + iy)](3 -4i ) = 1 + 7i. Neka je z = x + iy.2 =. (zl = .} (I + ') '} .!. 131. a) z = 2 + i. = O. I . y =y 3. ako je n - - 2. I => z = 1 + i. b) 0. Kakoje z = (~-ti)" = [ ( I + i) (I + I -i ( I .2 = . c) + i)(x . c) x I.i' ] = 122. 2.P x+ y -5+ t.+ T= [I 2i + i' l " = in 1. + b"._3_+ b".2 = 2. ib). J m (zl = 0 J m (zl = - za n i za = + 2. 2i"-1 = - I oblika k = 1. i4k +2 = .(I .2) =. + b". za n = 4k +I 0. ako je n 2i. a) (x 121. a _ _' a". i pa je R. y = 8. Korucenjem definicija sistem ° jednakosti kompleksnih brojeva dobijamo (4a - -8X { 5Y = 0 3x + 2y = I . a) x d) x =- 5. z = 3 + 4i. obliku 128.a '" (a + b". c) (4a + 5bl) . a J m (z ) = 0. a) - 2.- II 29 ' =. (zl = = 1..i). a z = i" = Jm (z l i 4k +1 = x = 11 .= . Ako iZV1 ~ iJT. I oblika 4k odakle izlazi 2i" -1 = 2i.5y + = _ x 5x+ 5y ...+( 1 . 4k + 3. z = a". b) x =y = =y =- 1.) . b) z = 3- 5i. 130.. _". c) 2i.3= 7 3) = 1 + 7i.).1)4 = [( I +.. 124.(I .o celjenje dobija se 5' ::::> t 119. 5x I oblika 4k I oblika 5y + I + i (5x + 5y 5x . 2i = +I 4k + 2. ( I + 1j4 . 126.. 120. 2i" -1 = 2. .

)4k (1 + i)' = (.4)k •.i)2]S.[(I . = (I + . Grafici datih funkcija: 10 imaju oblik sl.132. 2. III GLAVA 3. [( I + i) (I _1}]6 odavde z = _ ~ i.0/'+00 114 a· 115 . I.4)k.OO y 0 +00 +00. Dati broj z moze se napisati u obliku [( I Z = + i)2]S .4)k. y x SI. 1 Trafene funkcije 10 je dat slede61m tabelom X/ . a) (I b) + . KVADRATNA FUNKCIJA 134..)2k: = ( .)4k = [(I + i)2]2k = (I + 2i + j2)'k = (2. (I + i)4k +. 133. = (2 (.

+ y - X !-OO 0 00/ 0 + - 00 00 yl. Funkcija ima maksimum y = + 1 Z8 " = O.1)za x2 -1 .00 0 + . y y o x x SI. 00).I' 1 '>. Posto je 1x2_II={+(.' 0. 136. -2 / + 00 Grafi!< date funkcije je pri!<azan na sl.2 i " > 2. 3. Promene funkcija 20 je dat IlIbe1om. Z8 X = ± 2. Nule funkcije Sil x = . negativna za . 3. x E ( . 4.2 i x > 2.00 = 0 je njihova nulo. xl . SI. y = -x' + 1 za xE (-I. Definisana jc za svako x tj.I )za x2-1 < 0.2 < x < + 2.00.2 i x = 2..2 (51. 135. 138.(x2 . + 00). Promena je data ovom tabelom. Promene Sil prikazane tabelom Definisana je za svako x. .I' + 00 + 00 117 .a celom toku funkcijc 10 su pozitivne. a za x = 0 funkcija ima minimum y = . + I ). x\. 2). - 00 00 No celom toku funkcije 20 su negativne. Za x = 0 funkcije 10 imaju miniIDum y = O. x = 0 jc njihova nula. 116 xl yl + 00 00" 1 0 1 0 . a negativna Z8 " < . - I] U [I .2. Grafi!< sl. 2 Promene date funkcije su prikazane tabelom Imamo da je y = x' - 1 za x E (- 00. y = 0 pozitivna je za .I' 1" 0 . x Za x = 0 imaju maksimum y = O.OO y 0 + 00 +00'>. pozitivna je za x < .2 < x < 2.

140.2 2 +00 y +00 \' 0 ..Za" = y=O.00. 6.<+00 118 119 ° SI.<4\. 6. O. Grafik ove funkcije je prikazan na sl. .. y y x x SI.2. Grafik datih funkcija je prikazan na sl. definisane su za svako x.x za 4-x2 2 .2) u (2. + 00).. Promene su date tabelom "1 . Kako je 1 _ x21 = 4 {+ (4 . Promene funkcija pod a) su date tabelom y SI. a za x = I ix =- I. .00 . ° funkcij& ima maksimum y = I .x2+4za xE [. Odakle izlazi x y= .+2] i y = x 2 . 5. 139.4 za xE ( . 0 . < O. 4. 5.(4 - x2) x2 ) za 4 .

0 \. x ". je pni tivna za x E (. Y-ma~ = Funkcija pod a) za x = 2. y~ 1 . Y y". + 00)' Tok je dat tabelom 0 < x < Funkcija pod b) ima za x = .. = a 'o ' onda je y = r {x-x'za o . funkcij.(x 2 Grafik date funkcije ima oblik sl. xl..-.(x-3 )' .I .0) U za x E [0. nji. 7. Za > 0.< . 2 2 e) y = ..00.00.. 0). Gmfik funkcije je pri.. Tok je dBt sledeeom tabelom 0 xl.(x 2 + \)2.ho\' kanonirni oblik: Funkcija pod b) ima mi nimum y = . Kanoni~ oblik datih funkeija glasi: x a) y = .00..oo y 0 I 2 +00 +00\. 2 0'1 0 148.. x > 2.(x 3 I I I b) y = . Tok je prikazan tabelom + y 146.2.f. 00)' negativnije u intervalu x E (. 00.. 0) U (4.. l ... . Definisane su za svako x. a tok dat tabelom 2)2 + 2. y = x 2 -2x za x E (SI.. y < 0 za x < . + 00).00.2 dvostruku nuJu. 8. a ) Kk Je l x -. 7. nule x = 0 i x = .00 .2 za x = . xl .kazan na 51.. a y < 0 za x E ( . 2. 0 \. = 0 funkcija ima dvostruku nulu x = 2. 0) U(I .2 . +00) . I].(x 2 120 I + 2)2 - bl Posto je x+ rl = {x + r za x E (.4.2 2 . je: I a) y = . 121 . -1 / 0 /+00 1 b) y = .(x-r ) za x E (.(x + 2)' _ _ .2 (x-I )' + 8.2.. za x = .(x + r) za x E (.-(x.1.4.2 i x > 2. · 3 I + 3)2 + I. 2..Za x . y > O. . (x - b) y = . nule x = 0 i x = 4 Y > 0 za < 4. a (I. + 00).4) U (0.oo Y -00 / y - 00/ 0 +00 -00 0 2/ 2 4 + 00 2 \. e) y = - - I 2 3)' 25 +. -00 145. 0).4 -2 0 + 00 y +00 \" 0 \" -2 / 0 /+ 00 Kanoni ~an oblik datih funkeij..2 .2.-1] U [0. I a) y = . 2 147.

a tok tabelom tabelom: x Y - 1- 00 00 '>. 8.2] 123 . 9.I] U [0.00...O '>.x.a) Na intervalu x E [0. Grafik date funkcije je prikazan na sl.I)U(2.co.Imamo da je y = _ x2. 10.0) I X 12 = . 149. 10 SI.1.~ .. dlflde + 00). - 1/2 co 1/4 /' + co + Na intervalu x E (.2 za x E [1.0). :I Y=x2-x=(x-~r. ..x = (x +~ r. dakle Y = x2 +. Promene ove funkcije su date sledecom tabelom: Y -=-1 0 Y 1 0 '>.co y z y=X-IXI o x x SI. x E (. . +00) y =-x2 + + 3x .co/. 9. Y = x2 + 2x. + co) imamo I x I = x. - 1/2 0 1/4 /' 0 Grafik date funkciie ie prikazan na sl. X E (. 122 b)y=x2-3x + 2 za x E (-00. ~ y a promene ove funkcije su date x SI. x l -co 0 +co y .

2. y = .3)2 . 4'. a b = -2 b c == 3.Grafilc je dat na 51.l' O.2x .4. 12 157. 151.4. -I) U [I. + co).xl'+2x + 8 = . = . c=8. 12. 150. a za x E (-I. 125 SJ.co. grafik je krikazan na 51. Za xE(-co.I )2 + 9. 13 a tok tabelom x/-CO-S-3-1 0 I 3 S + co y .3 = (X-I )2_4 = -I .xl' - 2x +8= - (x + 1)2 + 9. 124 . y = . .(x .6x . 14.3)2 + 4. y = -xl' .l' 4'. y = -xl'. Grafik je prikazan na 51. y = x2 . 0 '. c 8 a funkcija je y = . 0). 155.6x +5= (x . + I). + co). Grafik je iJrikazan na 51. . a= -I . Y = xl' . 156. a = I . 0 '. II. y = xl' -1. 13 x 152.S = -x (x + 3)' + 4 a za xE [0. 154.co y y o SI. Za x E (-co. II x x y S1.l' 0 '.(x .

.(X ~r + (l q+ ~ /.---. . 3 .-:-' -3 - I j ttl u kanoni i uslov zadatka. q = -9. b)p = 6. - 167. y = . st za o l-m --. a) p q = -6.xl . 2 pi f..0. 16. Funkcija postite minimalnu vrednost za b .. Iz obrasca J. 4a a funkcija = -2. 14 rckn.= 2 b . = -I. Korist~i a) /> . F unkcija posti!e malcsimalnu vredn. 127 .. ) b ..( )2 _ .----. q = 16. 2a Odakle - 711-4 2 (711-1 ) I) xl = I. = - 188. kanonieni oblil< funkcije y = . q = -3 168.. Iz jednatine k = -2. Y = x2 - + 5. = 2. lZ 4 p~tav . izlazi a y = 2x + 8.e incma je 4a (.3.2x - x 162. 1 b) P = -4.. IOx izIazi.3. 5) . A = 5 a I(x) ~ = -x' + = 4ac-b" "4a 165. I . 164. c = O. P + k )· 32 -x2 6x (4 + k) · 3 + 8 = -7. o 3 y = (2 - + (2 (I 4) x - (2 + I) = xI. izlazi: f - pl. a 711 = 2 te je 3.4 daIc... 1 p .. 163. q = -1. tile: Ij.. y= . x) /> = 4. 11 = - 161.. /'ret 1I\' e izlazi B em i I 166.Ie p _ 2.- 3 xl-2x-5 ":" - 1 -(x+ 3)· -2. pa Ie 2a . 15. _ 1.-8.e ·· izIUl &lStem ·· q = .4. 2(m + 2) odakle izlui Iy m = -3 a y = -xl + 4x .2x 2 + 3 = -1 (x 2 2)2 + 1.E. .---2"-. q = 3.

.8 = 6.a. Ne ka je x + a = I Ij .=.169. 2a povrsina ima maksimalnu vrednost. a P (x) = 7x2 56x + 196. Neka je strana kvadrata y. . . zieu treba p~deli.a) uvedirno + 2. 15) Dakle P (x) = 2x2 -12x + 36.!. a stra- 6 a)2 . Povrsina traienog kvadrata stranice y je 173. 3f (x + I) = 3 [a (x + 1)2 + b (x + I) + c) .5 (x + 1) + 6 =:> /(x) = x 2 -5x + 6. P (x)= x(20 .u· x + c = (xY.-.x2 O.a + l. Dakle I(x-a) = (x -2a)2 _ (x-2a) ( 1- +2 b -12 . Da bi smo dobili I (x . f(a s (x) a2 = x 2 (18 - X)2 = 2x2 - 36x + 324..a x . 15 175.. 2 b -36 x = . drugi je obik x. 56.5x . + I) = xll + 2x + 1 .. gde je I nova promenljiva I (x Tada je I (t) = (t - P=y2=(6-x)2 + X 2 (sl. f(O) = I. Swna ima mi.(t . 2a 2. PovrSina ima minimalnu vrednost za x = y = 14. pravougaonik maksirnalne povrsme )e kvadrat stranice 10 em. odakle izlazi da je obim kvadrata 16 em. y = 3xS + 2 (a - x)2 = 5x2 - 4ax + 2a2 3 170.=3.nimalnu vrednost za + I) = +a+ I i / (-.a. Imamo cia je odakle izlazi X = 2a 5 a- f (x + 3) = a (x + 3)2 + b (x + 3) + c. a dimenzije pravougaonika x i 3x onda je + Vb _ - + Vb) Vb _ I-Vb 4y + 2 (3x + x) = - + 3x2 ..2 niea traienog kvadrata x 6-x Sl. f(-I) = 3. 5 18 - 179.1 + Vc)2. Neka je x jedan sabirak.5 + 6 I(x + I) = (x + 1)2 . ~to znaci da broj 18 treba rastaviti 2a 4 na dva jednaka sabirka da swna kvadrata bude minirnalna.= 9.. 171.f (c) = . Dakle. a obim pravougaonika 18 em. Ako je prva duz x druga je a- x te je ax: + bx + c = ax2 + 2. tj. trazena suma j~ a . P = y2 181.3f(x + 2) = -3 [a (x + 2)2 + b (x + 2) + c).= . 2a te je y = 3. vb ) _ I ( I -Vb - Vb) (I Vb (I +Vb) .x) = + 20x· Za x = .. Iz prerposravke y = b2 - 4ac = 0 =:> b2 = 4ac.. 180..= 10. x = 1 ..a. 9 128 129 . b -56 14 b 177.) = a . f(l ) = I.ti na eetiri jednaka dela.= 4 _ Vb + b-2vb. x = .a) x= - x ..= . a a2 172. pa je 178. ( v b )2 _ 2 Vb + I-Vb I-Vb 2 Vb +Vb I-vb = Y = V (6 - 3)2 + 32 = 3 V2.+Vb -b I-Vb .bx-c.

Sl. 2 =5. a osnova CD = y.. P = xy. b obim je m aksimaJan za = . 16).. + x = 75. a odakle izlazi ah P maz = . odakle y = 50. 2 = n = . y = -a 2 Pmaz = -.::. V2.y=5tj .L .. 5 + 2x = .. Nelca je manja osnovica trapeza y. 131 . onda je m Sl. 17 AM 130 = 5-. x = - 2 .!!. o (x) = 10 + 50 x=-. 4 ab 186.2- povr§ina ima maksimalnu vrednost za x = - b = -- 50Y}" 2a 2' v'3 2 = 50. ABC ~ !::. n krak x ondn je veea osnovicn y lz pravouglog trougla A BD iamrno AD2 = AM" A B . 2 traZeni pravougaonik je kvadrat. }M L ----0 ------------B 1 5 osnovica y 183..182. x2 = y) (5-2 10.-x. x2Y3 P(x) = . ---.---At.y) y x2 = a a . 0=25 em. P (x) = .x2 5 "~. 3x te je + 2y = 200 + 50xY3. FEB ~ AC : FE = BC : FB Obim trapeza u funkciji kraka tj.= x2 b:x P (x) = a: (a . Neka je krak trapeza AD = x (Sl. .~) + 2ax. + x.x2 + 2x + 20.-a b b + bx odavde izlazi 2a 2(. 4 m a-x 185. 16 eka su dimenzije pravougaonika x i y onda je !::.2x2 184. Neka su dimenzije pravougaonika x i y onda je P (x ) = hx - ~ x 2.

kad je rrougao jednakokrak.zaX= a + b + c 3 2 . Y2 = 0. tj. + 2mx + 4 = (n . 2 5 . P (x) = 5 3 .2)2 = 0..n) x = 0.1) x2 + 2nx + 4 dYe ma koje parabole datog sIrupa.!!.1>2 _ 0.n) x2 + 2 (m . odredimo njihove zajednicke tacke. sto 191. f (x) = h-2 .ax + a2 .. a x je za = !!.(x predstavlja geometrijsko mesto temena parabole. a y = 5-x = 5 . 2 2 40 Povrsina postize minimum 2m _ -=. Y k k + 1 2 1)2 4 Funkcija postiZe minimum a2 + b2 b) a2 • .c.x2 + 4. Primenom Pitagorine teoreme kvadrat hipotenuze je 192. onda je y = MA2 + MB2 + M C2 = za x = T ( . Ymln = a 2 + 1>2 + c2 (a + b + c)2 . Katete su x i a-x... a) T eme parabole y = x 2 (k 10 a. Xl = i X2 = -2. m2 -4m + 4 = 0.1) x2 + 2nx + 4 (m .2ax + a2 to Hipotenuza postiZe minimum kad i njen kvadrat. x (x + 2) = 0.2. (m 1) x2 ° a) Yl = 4.J87.~= 2a ° = 0. Parabola koja dodiruje x-osu ima oblik Y = x2 + 4x + 4.x2 .. 188. ~ 112 3 X·e T'lmamo x = . a) Neka je MD = x.4) b) Parabola dodiruje x-osu ako je 4ac . 194. k + I) x +k je tacka 190.(k 1)2. Dati izraz ima oblik ~+~ = y + x=5 . x =y 5 5 Parabola sa temenom u B mora da zadovoljava uslov dati izraz iroa najmanju vrednost za =.2ta~ + 1 ' (k - 4 1)2 ) . b) Ako uocimo parabole y = x2 . m i= n x 2 + 2x = 0._ 2(m-l ) = - 0. 0) B(0. = (a: by ZBX=-- b-a 2 + 1) x + k i y = x2 .."2="2. kad imenioc postiZe maksimalnu vrednost tj . Ako sa x i y oznacimo koordinate (k - = 3x2-2hx + a2 + 1>2 _j. 4m2 -16 (m-I) 4a f (x) = Dakle - x2 + 5x .= 2a ima maksimum 5 2(-1 ) 5 2 = 0.(m 1) x m. y = . Ym . tj..x) 5x-x2 Razlomak konstantnog brojioca ima najmanju vrednost.x+x = 5 x Y xy x(5.1) x2 + 2mx + 4 i Y = (n . TraUne tacke su A(-2.. njihova preseena tacka M (1..- 3Ia2 za x =- 3 195. x = - b (m . Neka su Y = (m . 0) je ujedno zajednicko tacka za sve parabole datog sIrupa. P = . 3 eliminacijom parametra k dobijamo y = .. + + 132 133 . 2 tj. m 189. pokaZirno da one prolaze kroz dye filesne tacke. m = 2.

>: + I. 5 (SI. y) = (x 197. f (x. 199. i dobija se za y I Minim alna vrednost funkcije x = 7. Analogno zadatku 195. Treba dati polinom napisati dva puta kao potpun kvadrat tj. I). a) Ekstremne vrednosti datih funkcija bite jednake ako je ~l = ~2 t).2x-IOy + 3) = 2 (y + I) x + 4y2 . I. y - 1)2 5) 53 + 2 (y .lOy + 3] = y . 1 < 0 x2-2x > 0 I < x < O.6)2 + 5y2 . f(x.lOy + 3] = y + 1)2 .[(x = + 4y2 . farniliji parabola nalazi se (za a = 0) i jedna prava y = -2. 134 135 . traZimo geometrijsko mesto minimuma je parabola y = x 2 . y f (x. c) U data.1)2 + 3y2 . ova prava je zajedntika tongenta svih parabola i sve one se dodiruju u tatki (0.[(x = . . {x2 - b) Fiksno ta&a M (0. Maksimalna vrednost date funkcije je 10 za y = 2 x = 3. y) je 4.y) = = = - (x 2 - 2xy [x2 [(x - = .y . y) = x2 _ 2 (y - + 6) x + 6y2 + 2y + 45 = [x-(y + 6)]2(y + 6)2 + 6y2 + 2y + 45 = (x .c) U iSlom koordinoDlom sistemu konstruisono je dobijeno geornetrijsko mesto i parabole za k = -3. 18 201 . 4 (m-I)-m2 4 = -- 4m-4 4 odakle izlazi m = O. I). 0. 198.1Oy + 9 = y 6)2 = (x - + 5 (y2 - 2y + ~) = (x - y - 6)2 + = + 5 (y - 1)2 + 4.I. b) Sistern ima re~enje +y = l. SI. 18).3 (y-2)2. 0) TniUno geornetrijsko mesto taCaka je prava x Dakle date funkci je postaju y = x 2 .2 2 + 4 .2x.1 i y = x 2 . f (x. 200. 196.(y + 1)2 + 4y2 .12y + 2] = 1)2 y - + 3 (y - 2)2 - 10] = 10-(x-y - I)2 . -I.

Data jedna~ina moze se napisati u obliku 1_ 1_ 1_= 0 _ 1_+_ +_ +_ x+1 x. 221.I . A <. .k .2 .. a) 0. za x =1= I..2. a) ± .218. 4V3. 3 .-5. e) - b) ± 2. 216.. 5 b) 0. KVADRATNA ] EDNACINA S ]EDNOM NEPOZNATOM 202. ± 3. 225. 0. 4 cija rclenja su 219. a za A = - f7 . ± 7. lOa = 3b.. 0. I].4. ± a. 212. I. 213. 217./3 . 228. . b) ±~(3.. 2 4 . x = ± i a-b 203. a) I a + b =1= 0. 0. 3). b) - 00 < A< I. 0.. i _ 1_ x2 _1 Xl 4. x = b) A ± 1. 205. 222.. a) +_ i X2..-. = 2"' 3 Xl = 0. 7 ± i.. za x =1= a -b 229. a) ± aV2.3 1_ ± 2. + 230. b) ± a. i x =1= - 137 . 12 em.. b) c) ± Va2~b2 . 5. .!. 10 em. b = 2a.. 209. 227. 10. ± ± + b) za ab =1= O.. 6 . - 2. 136 210. d) AE [. - 5. a) 0. m - n.I x+2 x-2 '1 ' 11 - 2x x2 -1 2x + -2 x -4 = 0 odavde imamo da je x (_ I + _ 1 ) = 0 xO -1 xO -4 IV G L A V A Ova jednacina ekvivalentna je sistemu x = 0. b) 0. a) A E ( d) ± 10. a = 8 em. 3 V2. a+ b 206. '" + n. f) x < ° 3 ± V4a2 + /}2. x =1= 5. . ± 2k '15. (0 - b) za ab =1= O. (a 2 214.. 10".!. 10 em. b) ±5. 00 ) . = ° = ± V~ . 231. e) A E (+ . a) A = ± ' 2. 2. e)-~+~ i 3 3 3 ' 3. 2V2.3. b) 4.. 223. ± p. c) 2 204.. 215. 0. 220. 211. 132. a) 208. 8 15 ± I.. x> 2. . d)x=5 ±iV5 . ± 8. A = 3. X2 = 35 4. 226. - 10. 224. 25. za A= + 2. 00 . a) 5. c) ± kVf. O 'iIi 0.. -6. c) ± 5. 6 5 x 2 -4 c) ± 4. 207. c) 0. h = 8 em.

.2 .senje 266. -4 .senja x.2. a) 5. 17 248. a + 2 b .4.8x + 15 = i ima dVll re. x7 = 3.5x ° 0 = 0 236. 2a - 3b. zadovoljava prvi koren datu jednacinu. X8 = I.4x + 3 = 0. x. c) 5. x . Za x < -3 imamo x 2 ° ° 234.5.6 = 0 241... = 0. 4. I. b) 4. x ~ 2.01. Odavde x.. X3 = I.3. = 2. "2 =- I..2.5x - 6= 0 ± 5. 233. 258. c) 2 ± V3 . a-3b.c)2+~i. 3 -7i.2x + ~= (a 2 + b2 + 6ab) x + 2ab (a + b) = 0 2 za x < I data jednatina ima ablik = a + b + 6ab ± x2 . njena re. a.4 + 2v5. Dakle data jednacina ima tri korena -4. Datu jednat inu zadovoljava sarno drugi koren tj. Odakle Xl = 4 i X 2 = . Posle sredivanja data jednacina postaje ( 2a + 2b) x2 odavde izlazi 2 Xl/2 256." date jednatine postaje .. x4 = -3. I~ 4 1 239. -703. I. 255. b) 7. -1 "4 7 245. 3. 3. 3 d) 4 + 2.5. 4 261. a+b 138 139 .232. x = I je re. x = 7. 2-~i. c) 3 + 7i.. X2 = x 2 + 4. 2 + 2v5. 1. 9 8 246. X4 = 2. 2 .a+b 5 b a-b odakle Xl = 0.5. . 264.5 i X2 = -4... X2 = -3.4. 240. Za -3 ~ x ~ 0 dobijamo 235. Ako X . - 13. b) 7.a+l. 249. 0.nisu re. 0 i 4. kako ova rdenja nisu manja od I . c.senja su Xl = 3 i X2 = I. 30. 257. 4V2-7. 0. 2110. - a an. 12. . 259. b. v abo 2 -V2. X2 = -2. = -3. Xl Xl/2 Xl = = - 2 a + b2 + 6ab ± V(a2 + b2 _ lab)2 . - 15. 2 254. 3 ± iv31 . d) . 12 243. 4 Odakle Xl = 0 i jedn acinu. 1. 2. 2. = 2." 1 data jednatina pastaje x2 . a) 0. / 265.1. X3 247.b)2a-I. 1 za O <x ~ 3imamo = 238.4. X. 263. 5 -. a) 3a. = 3 i X2 = 5.1. XI 250. .3_. 23 3i.V89 4 a+b . = 1.I . x2 - X2 = 4. I 252. = -I. zadovoljava x x2 . x. 251. X2 = . 262. _ 3 1 237. 305. Za x < 0 ima oblik x 2 + 8x + 15 = 0 j ima jo~ dva re. Aka je x .5x = -4. d) I. = I. . c) 03 n. x2 = -4. d. 3. . za 13.senja date jednatine. drugi koren ne zadovoljava datu x> 3 imamo 2.5x .. Xl = 0. 253.5." 6. 5. d) 2 + 3i. a + 2b.2ab . - I. 242. . II 1 244.0. X2 = -5. a. Xl = -3. = -2. 4 (a + b) I na kraju V(a2 + b2 + 6ab)2 4 (a + b) 16ab (a + b)2 =- 2.5.senja x.3b-a. b) 503. -V2. .. x.

a. * -~ 5 Xl 1 = . 2 283. 3n .-2) U ( . I . imamo ~~) U ( I.2 .+ 00) 140 141 . 1111 = - . X 2 = -n -I 3". 2b 1/1 2 X2 = . Posle sredivanja imamo [e n realni jednaki ako je '" ako m E (3..2m)" 2 (n.n . AI 284. 16 281. 288. Data jednaeina ekvivalentna je jednacini ( a x 287. X2 m a = 5m m + 2 . 3 = 5. a ± 3b. 7 7/1 m+ n n-2m 3 2 271..I) . A = 0.2n 285. 279.". = 1 1 koreni su konjugovano- 277. z2 -az + a -I.4(n 2 (n-1 ) = 2a (a 5a + I + b) . 290. smenom (11.) Odavde Xl/z mn-I ± 'I/(".. . 111 7/1 = . . n + 2. ..I n-I n.I i '" = 3 koreni reaIni jednaki. 282. 3 i 7/1 274.a (n - I) x +a- '1 = 0.. Po Ie OCiglednih identiBcih transformacija x" jedna~ina postaje PosIednja jedna~ina je ekvivalentna sistemu 2 a-x a. . E (. . Koreni su realni ako m E ( ." .jednak' ak0 je m I -kompleksni ako m 25 = - 1 . a -I 273. A = l 2 39 + n. Ako je In X _ ( a + b)2)2 a _ 59 (a x X )2.-.'" = O. Al 1.-n . = = 2.00.I)x = z 286. a + 1 ± 2b 272. D 16 A2 = . . = = II i konjugovano kom pleksni I) xl2 . Koreni su realni ako 111 + (0).I rea Im.I za x * "'. ". _. II ). 2mn 269. 7 3 = 7/1..2 -. ella su r=enja _ 1 3 x a+ b 3 x a+ b Xl en = I) + (I - mn) x + ". + (0) 2 3 ~ ~ I. za a ova je eJ. b E (.. + (0) . 3) koreni realni razlieiti. D = 0 ako D < 0 ako pleksni.00. 1)(". rclenja su Xl 33 . a > 0 ako E (-I.00. A2 mn-I ±'I/( I +mn . A2 = 6. * n 280.00. 276.00. 3) U ( II .4) U ( 12. 2a (a 2b-a + b) . - jednacini 289.. A l = 2. 0. ' _ __ = _ a . 270. m 278.I )2 .267. + (0) koreni konjugovano komE (. '" + 2n.: . = 0.. /II re§enja date jednaeine su EG~ .l ) na kraju x 268. A = .-a .a E(.I } U (3.-vivaien tna 7/1 = - '5' 3 = X2 = 53.x = .

b)4 + 8ab (a2 + 1J2)] = + b)' [(a' + b' . Neka je brzina jednog v.2ab)' + 8ab (a2 + 1J2)] = x. iIi . = 301. 300. 5 i 6.a)' + 4ac]. a+b = 5 v + 1= 6 kro/t. imamo sam 0 (3: dakle V I )(V+I)=30.I) +b ~ 0 X2 diskriminanta D = (a2 + b2)2..291. x+3 y=2zax=-. 64. a re§enj a su Odavde = a + b. ako je a (b . 299. -6.. 2 2ac] _ 2a (b . 4x +2 = v2".5..4abc (c + a) + 4a2c" = = [b (c f (x) = 4x2 3x 4x2 . Xl = 2. Re§enja su -b(c-a)-[b(c+ a )-2ac] -2c (b. diskriminanta je pozitivna za svako a. Za a Xl i 30 = (v + 1) ( 1 . 304..c )(a . Re§enja ove jednaCine su Xl = 2 + v2" i medutim uzimamo sarno drugo reSenje zbog i 10.2a (b .I b) f (x) = 4 (x g (x) 4x + 1) . +3 5 X= . a vreme 1 . 5.1.c) . Ako je a + ~ = 0. k E (-00. 306. 294. 293.2. tj. = . 11 b) A = 0 za Xl = 2.a) c(a . 6) U (10. a)" a)" - 4ac (b . onda je brzina drugog a za a = b = 0. te je 30 = VI I. c.c) = I . x ~ 2 je (x + 2)' = < re§enja.. 2 X2 = . 296. = x . 2 = 2a~-~ -b (c a) 2a~-~ = a~-~ ) . Za x x2 - 4x 1. 4 b) x = I. Xl Xz =. b. 305. tj. 292. + + + b)2 [(a .b) Xl 298. 2 - 1 tj. Xl 303.4abc (c + a) + 4a"c' = = IJ2 (c + a)e .b) = 4ac [b (c = b2 (c - + a) - b2 - ac] = = IJ2 [(c . + a) - 2ac]" ~ 0. k = .. D = (a - 2 2 b)' (a' -1J2)' + 8 (a + b)2 ab (a + b ) = b)4 (a = (a = (a = (a + b)2 + 8 (a + b)2 ab (a2 + b"l.3x 1 . 2ab = . = 2- O. a) = - 5 .c) ~O. za a +b = 0 jednaCina je nemoguca 307. 2 = (a + b)2 [(a' + b')2 + 4ab (a2 + b2 + 4a b')] = uslova x < 2. a+b 2ab x = a' a + b + b2 . a) nema re§en)a b) x = 3 - %2 = + [b (c + a) 2a (b _ c) 5 . -5. 143 .. x 2 = -3 pa jednacina nema 2 je (2x .6 i . 6 i 7 iii -7. x2/3 = ± 3. D = IJ2 (c - + (0). 6. re§enja jecinacine ce biti neodredena. 3 297.3)2 = 4x I. k = 6. a) y = 8 (x - 2).~ 4x2 222 6x + 1 = 0. 56. 8 = (a + b)' (a" + b2 + 2ab)' = (a + b)6. kro/l':. X2 = 3. 302. 295. a) Xl = I. a vreme v + 1.-. i jedno re§enje x = 142 o.

a) PQ = I R (4m . Neka je H projekcija tacke M na AB i AH = x.(x x 2 ) R-x. gde je 0 srediste 318. a MN 0. rclen ja su realna Cab)2 = h2x2 ili ab = hx. 16 309. 3RX = [.x 2).x". 316. PMPQ = .48A 3 6 a uz uslov A ~ 16 . p i q njihove projekcije na hipotenuzi a x hipotenuza. 2 y'3 (x" . u petouglu. Dvadesetougao . d) x" - + 24 = 0. polukruznice.I m±'l/4m2 4m 12m + I) 3'1/'3 (ax . a + b = s. Kvadriranjem trece jednacine dobijarno a2 za 314. Tada uslov AB2 postaje 4Rx Odavdc x2 Konaeno + AO + Be' = x') = 4[2 + 4 (2RX - Proizvod pyre dye jednacine daje : :. b) 6x2 - 0. 4[2. 7 8 x= 310.R ako je H na OA'.' I ~: h2 = pq. za 3 casa i 5 casova.2 (R - x). x = - I ~ -.- eka je AH = x.. onda je : AM2 = = 20H . I) (-xI +--2 I x + 4 rn. Tada je Dakle BO = 4 (2Rx S druge strane AB2 = AH· AA' = 2Rx.ax + a2) . 25x 145 . Dakle = I.. 317.RI (imamo x . pa je h ipotenuza 315. ako je H na OA).308. R2 . PoloZaj tacke M je odreden prom enljivorn x koja se dobija iz jednacine 4mr 144 + 2R ( I -4m)x + R2(3". 311. a) x 2 x = 'l/h2 +s2 _ h. 6 m. Onda je BlP = R)2 = 2Rx . 3R 2 + b2 + 2a b= S2 + 2hx S2 iIi x2 = R (2 -'1/2). lOx + 23 = O. 313. Ix . 2 2Rx. Neka su a i b katete. 30 dana. 1z pravouglog trougla ABH imamo BlP = R2 .OH2 Kako je OH = c) Xl/2 = 3 ±'l/9 . = 0 (ab)2 = pqx2 Ako se uzrne u obzir treea x = 3R ± 'l/9R2 2 412 .3'1/3x + 6 = 0. + I) = 0 c) 10 + lOx + 21 = x2 . 20 dana. 312.

O .. Za ovu vrednost m.(a + b)x + ab = --' + 5y XI"- 3 = O.1) .-=y l - ).3 - = X IX 2 + _ 1_ + 2..' + ab = 0. ) )..xi = ~ XI X. b) x' .2 + 5y -'. y2 _ (_ ~) y . Kako je + ).~ ) = 2 ( ~ + Y2 )_(YI + Y I . 326. (-+. 2x1 - x1 . 1 X 2= - 2. + ).. x~ x~ X2 x~ x~ Na kraju imamo E = O. .r2.(a2 d) abx2 - + 13 = 0. d) 16.2 - 1 + Odakle se dobij e m = . Odavde ). 189 1114 322. - ~ Tada je b) 27. 324. Re§enje postavljenog zadataka sadriano je u re§enj u sistema od tri jednacine sa t ri nepoznate Xl. ) . = 2x1 - xl = 2x.). m+ 3 Prve dye jednacine daju i P= )' IY2 = (XI + ~) X2 (X 2 + ~) Xl Xl = 2m + 3 . c) A 193 27 31 YI ).I . 3) 36r - 66x + 7 = 0.6 = . Trrlena jednacina postaje O.. .319.~ ili 6y' = 0 b) (a- + b'). XI ~ =yl .r2 - 6-1x - 243 = O. 125 35 323. 4 Y (2. (a + b) x + 1 = 0. A = . = 0 i ~- 2x.Sy tads je P = 0. 320. x~ = y..-. 146 147 .. 2 = - 2 10 ' = "2 1 .\"2.J.. = -.2.r2 -2ax + a2-b = 0.. + X2 ..4x c) :cI-6x -r 12 = 0.16x - 9= 0.+ y. Ne ka je trn~ena jedn a~ ina y ' . imamo Xl + 3 9= O. YI = . 2x1 c) .r2. ~ X2 x1 2x. m+ 3 2m = 3. = XI - ~ + X2 + ~ X2 2x1 - = XI + X2 + X I + X2 Xl . Xl X2 m+ 3 m+ 3 3) Zamenimo ove vrednosti u t reeoj imamo ' Kak0 Je ' XI + X2 = 3 - - 5 I . 327. i m : Xl 325. 2 (2m + 3) (m (m + 3)2 = -III 2m T o je S= -~r l -~) = -~ 2 1 6 ' P= ._~ ) + Y2 (2.. 3m S= )' 1 - )'. 1 X2 = m. a) (a' bI) x' . I)(b. = O. 3 XI' X2 = - -6 3 . Xl X2 Xl ..+ Y.\"2 X2 = -. Y' = .

1 2 m(m . a konjugovano Relacija nezavisna od m izmec1u Xl Xl i X2 + X2 = 2 (m-I) . a) 2 2 (1 + vi\ X2 = imamo jednacinu za = 2(1 -V2).1.. m .~.4) 8 331. 1 X IX 2 711-2 = 111-3 --2 b) m = 1 i m = . Xl = -"""2" v2 ..328. dobija se iz obr~sca 341. x2 = (Xl JednaCina ima realna rdenja ako D (m 1)2 . x2 = 52.I .. = . / m-2 m-2 + X2 = 2 (m + I) . dobija se trazena %1°X2= .. Eliminacija izraza . 330. 336.. m= . ako se uzrnu u obzir druga treea 340.= I.(m m 2 ) (711 - + X2)2 - I. Xl = m-2-1 -.. III = { ! = O. m-2 .. m I 20 = 13.m-2 relacija 2x. (I-V2) ~ m ~ 711 + X2)2 - 2x . Irnamo sis tern jednacina: Da bi se eliminisali m iz ovih jednakosti napisemo ih u obliku Xl - + x. m2 = .. za 1 4 (m + 1)2 (m. 342. 711 b) k = -=:.' m+3 m-2 Prva jednacina se moze napisati u obliku (Xl + (X l + X2) = 4.-4 ±V5 Prva jednakost daje m = 2 (Xl dobijamo 8X1X2 = + X2 + I). m = ± 3. = = 0 i m = 2. 0. 7// 333.' 335.1- . 148 . m-2. 711 = = 1. 329. a) k = .unamo 3 = X2 2 = . 0] U [I.2)2 4 (m + 3) m-2 = 52.. 2 2 Xl I b) TrliZena relacija se dobija iz: + X2 = X1X2 =--'-----'- 21 1112 = . 338.. 4 m- r c) y2 + (2m + 2)y-24m2 + 27m + 1 = 0... • %2 __ 2 (m-2) + 2 = 2 + _ 2_ m-2 m-2 XI + X~ = Xl 52. 1. I). 5 rJ . m. 337.X2 iz ove jednakosti. 2 (Xl + X2 + 1)·2 (Xl + I) = 4[(X1 +x2)2-lj... III = 8.' . za 3 5 . a) Rdenja su reaJna m E (-00. + (0). 332. i sarno ako je odavde 2x . 339. 7//2 = -3. 711 = -2. Konaeno trliZena relacija xI+X~ 3) = 3m Xl 5 . . -. 1 m = 2 (I + vi). zamenom u drugoj X2 - c) k 2. kornpleksni m E (0.

b) Sve vrednosti k.5.I = 0. odgovarajuce vrednosti za a: ± V(9k.- 7abc + 2a ze a3 353.\:1 . x2 co. Eliminacijom Xl Xl 35 24 350.b3 10. Postavljeni uslov se svodi na jednaCinu + X 2)2 5aeb3 alx2 ] - 2 (XIX2)2 = 4acb2 a4 + 2a2e2 X2 3 ) - . b) = [(Xl X1 4 c3. 6-3k 2).ml = . CO ) + X2 = '" +2 9". K oreni s u realni a E - E(2: ' + co) (k + 22) iii ( co . a) D = as + 4. iz koje se dobije m = 3abe . 4 107". Xl = Xl 7. i I X2 iz ove tri jednacine: b) mE ( 351. + 39).2 v'5) u (I +2v5 + CO ) . c) x E ( . . X . I = .. 2 ( 3m I I) ( 36m2 - 30m- 6) = 0. al 3 = . 352.<k < 2- 9 2 150 151 .co.2 24m 2 - '*' 0 imamo d) al = -I . a2 = + I. + 105 = 0 m= Odavde m = 3 343.22) 2 (2k 5) c) Xl = X2 = 3-V5 2 4 I 2 .- 6 + X2) = ---'----'--. = 5.=--=--------''- 5a2e2b . I .(m2 2 a 2. + X2 4 = x1 - (X?)2 + (XI)2 = (xt+ X1)2 64 - ar~ = 344.l )x+2m .. 3 + m2= 1. X1 3 5 .I ) u(+. m = 7.5. = 2. + -I ~ = + = (Xl + X2)3 - 3XIX2 (Xl + X2) = (X I X2)3 (XI X 2)3 Dobij a se odgovarajuca jednacina P9 m.. +X + a1 I = 0. odavde I c) x~ + .b5 a5 d) b3 . a) x2(m-2) - 2(2m. = (Xl + X2)5 - 5XIX2 ( X1 3 + 10X12X 2 2 (Xl "'1 =. + a~. a) - 4 X2 3 Xl = xI . za koje je: k 349.-. X2 = X2 3.Za m .

=~ 3 a X2= 2 . Koreni date . KoristeCi postavljeni uslov imamo = ±- 2 3V- m: ~.. 355. . 362. Po§[O 4k =~ 4 (k i a2 = . imati minimalnu vrednost = I b"-3abc..ena diskriminanta potpun kvadrat. 4 4XI2 t.e (XI + X2) 3 _ 3xlx. a) y2 + .. 2' -2 < m + I < 4} -2 < m . X2 ..ednacine bite racionalni..e traZena . Onda je S = YI + Y2 = %13+ %23= Kako Je S XI tada . c3 . odake =2 . n azuno a odakle iziazi da ce za m 359.2S 4 =-.ednac ina DaI.e D = (I - 2k)2 - 4k (k - 2) = 4k + I. 364. . . .e b) k = 3 i k=.. a) 2ay2_(a2 + 4a + 4)y + (a2 + 4a + 4) = 0.s+ I =m± I. 2 + XI' = -IS .e f (a) = X1 2 + x= .J. Neka su XI i X2 = XI2 relien. 2 0 as y! + (b" - TraZena minimalna vrednost . a) Z2 +I . 153 b) a = I i a = -S. Koreni date jednaane su Odgovara. Neka je t:raZen8 jednaan8 y!-Sy . X2 152 4 ' X2 . 12.. 4 b1 = 9 i b2 2 . Tada . .e n.a < m < S 358. al 356. XI 2 + x. (XI +X2). 2 m = (XI as = (X IX2)3 = -. XI + 2) 6 k ( k + 3) z + (k + 3)2 = 357.e potpun kvadrat za k = 2. ako . = - - S = I.' I. + X2)2 (a -I)" 2X1X2 = (a - 2)2 + 2(a + 3) Y1Y2 = XI 3X23 = a2 -2a + 10 = + 9. Po§to .e XIX2 XI + X2 = m = m. . = 2. p8 as 3 abc)y + c3 = o.a date . 0 c) XI m = 4. 3 . x1 + 4xI.I 2 ' ' 3 = I.. XI 2+ X22=(XI + X2)2 - 2x l x2 = m2 - 2 (m - I) = (m - 1)2 + I.S54. 9 =_ .e 9 za a = I.2..ute vrednosti ml Z8 %l>I=m±vml-".I < 4 =:> -3 < m < 3 } =:> -1 ~ m < 3. = 0 t. + X2 = - - b a XIX2 = -C a l · . 361.IS = Xl 363. + p = o.ednacine.£ y + 6-m = rn m XI 0. 6..

370. X2 = ---. a 369. 367. 3 4 = - 3 ' X'l = 4. a diskrimi- 371. a .) = XIX2 + X:X2 373.. 366. + co). + X2 _ 15 m+ 1 = m + I . a) p2 Z 2 . Kako je a =. a +b tada jedna cina postaje m (m a.senja. iii I). po :<1 X. + 1)2 + IS 2 (m + I ) XIX. 155 154 .m= ± 4. Za a = l obe jednaCine = - ( + X2 + X2 + Xl XIXZ ) (X2 imaju dvostruka re.(I m Sistem +I p2) z I . Xl' X2 = m Xl2 - Prva jednacina moze se napisati u obliku XI-X2 = Dakle traiena jednacina je qz2 IS + 2p ( I + q) z + (I + )q2 = (p2 O. q q q { X2 2 = IS XI+X2=m+l.365. XI = q = 12. a) 4z2 - + 4) z + p2 = 0 + 2p X2 IS b) 4 i I ili -4 i -I. Jestc. Jednacina (2) obmuto.2 - (m 2 (m + 1)2 + I S + I) Odakle izlazi D = (a + 1)2 - (3 - a) (a2 - a + 2) = a3 - 3a2 + 7a - 5 224 = 0 D = (a - I ) [(a - 1)2 + 5] <x). - PI = -3 .<1 (£'1 + £'a) = - ( Xl + Xa + :. + co). + :J +2 Jednacina (I) ima realne korene a E (-co.X2= .. X 2 = - 7 . I 2 P2 = - - 2 XI { Xl X2 = 7 c) Xl = -.2p i XIX2 = q a = 2p + 2p i b = q + ~ + 2 = ~ (I + q)2. 1) i kompleksne kod a E (I. X2 (m + 1)2 -15 2 (m = In + I) I. Diskrim inanta jednacine ( I ) ima oblik D = I nant a jednacine (2) je 2 (m m4 - + 1)2 -15 + I) 2 ". iii X l . I 7 . b = ZI£'2 Xl = ( (Xl + :2) + :. P =± 8. m 2 = 16 Diskriminanta jednaCine ( I) je pozitivna aleo a E (a diskriminata jednacine (2) je pozitivna ako a E (I. UoCimo sistem to iz sledi + xa = . + p2 = 0. . X2 lffia rdenje (m 368.

2. Za odredivanje drugog korena koristi Vietove obrasce X2 = 4 ili Xl' = - 4 379.6) = 12 odakle a = _ 4 _ m-}. I.+2 Ovaj broj deljiv je sa 8.4q je takode neparan broj. . Zamenom ove vrednosti u prvoj jedna ini Zatim ako se stavi m = I.IXI) 156 (~ - ~l) (IX . Mnozenjem prve jednacine sa . iz koje se jednacine moze izracunati S2. q = 21 + I. + 36 = 0. Xl 378.PI)2. Za = 0 je aS2 + 4a2 - + 2)a + 12 = (9m .i~ki koren a = 4. .III neparan broj 2k + I. 376.2) . Dcsna strana 4 (21 + I) nije delj iva sa 8. 2 aXl + 1)2. 0. (m - 16 2)2 _ (3m + 111 - 2) 4 2 + 12 = O. p 2 -4q = (2m Da bismo ovu funkciju izrazili pomocu koeficijenta date jednacine stavirno + bXI + e = 0 ax2 2 + bX2 + e = O.I . Sm = Xl'" + X2"' . suma brojeva k + III + I Pomocu ove relacije moze se izracunati Sm+2 iz S"'+l iSm. dobijamo as". . a druga sa x~ Transformi~emo + bxlm +l + eXI'" = 0 axzm+2 + bX2m + 1 + eX2'" = + bSl1'+1 + eS". m = 2.~l) (~ . Neka su Xl i X2 koreni jednaCine ax2 sistema je + bx + X = 0. .V3.. se a! i dobijamo + Xz = - ~ a i So = XIO + xzo = 2. Radi toga ako su koreni jednacine racionaini. DoblJamo protlvureteno tvrdenje. levu stranu ( I) Ako se prva jednacina pornnozi sa axlm +2 xi". X2 Jeste. nalazimo 2.OdgovarajuCa reSenja jednacine. 382. X2 = 1 = . mogu se ovi zbirovi postepeno izracunati. (IX . eJimini~e + bSI + eSo = jer je Sl = Xl 0.(3m 111 DajuCi broju m vrednost m = 0. 381. . Dakle za m = 3 date jednaane imaju zojedn. dobijaju se zbirovi S$. . = v'2"- 4 3 374. Za 111 = 0. je i k .nepamo to diskriminata p2 .2 (3m . Neka je p = 2k + I. zajednitko reSenje Xo = I. mora biti 2a2 . Pretpostavimo da jednaane imaju zajedniCkj koren x = a tads + m + 1) 2 (k-m). Posto je p . 380. mora biti. 157 . = 0 (2k + 1)2 - (2m + 1)2 = 2(k 0 obe saberu.(2m + 1)2 = 4 (2/ + I). zbir l11-tih . radi toga jedan od ~jih je paran.IXI) = 2 (p . dobijamo (2k + 1)2 .

b b Desna strana je ceo broj. 15!! 158 .P.= b (ap + bq). tada a a2 Kako je . Ako pretpostavimo da su koreni date jednacine racionalni potrebno je da diskriminanta bude potpun kvadrat.2PPl < 0 (p . IJ2 b odakle izlazi ~ b 2 a2 a (2n+ I)2=4n2 +4" + 1= 4n (n + 1)+1 = 4·2m + 1 = 8m tj. je redukovan. KoristeCi veze izmedu korena i koeficijenta kvadrame jednatine imamo: a = 2p + I. c = 2q + I. b) Data realizacija nije nikad ispunjena. otpada. sto je nemoguce. kako po pretpostavci jednacina ima racionalne korene. 384. Po pretpostavci imamo p2 .186. sto je nemoguce. + (0). c) x E (. lz toga izlazi dokaz da je naSa pretpostavka. + ap + bq = 0 iii a2 . Pretpostavimo da se koreni jednatine javljaju racionalni u obliku !:. jer je n (n + I ) deljiv sa 2.Pl)2 < 0. gde (a.9.ex» + I. p} . Iz ( I) zakljucujemo da pri deJenju diskriminante sa 8 dobijamo ostatak 5. . . Iz druge jednatine dobijamo: q(p-l)=O odakJe izlazi q = 0 iii P = I. da su koreni racionalni netatna. b = 2n + I. to oni moraju biti celi. pq = q. Pretpostavimo supromo da su koreni obe jednatine kompleksni. Diskriminanta kvadratne jednacine P + q = .redukovan to i razlomak .:vadrat neparnog broja ima oblik: x2 = 0 i x2 +x- 2 = O. DakJe dye kvadrame jednatine zadovoljavaju postavljeni uslov. D akJe.4q < 0. !. ostatak je 1 a ne 5. ako P = 1 to q = . Otigledno da je D neparan broj.383. kao zbir pamog i nepamog broja. 387.P - I] + 5. razlomak!:. l zraz u srednj im zagradama je ceo broj. b) = 1 tj. sto zna6 dobili smo da je redukovan razlomak jednak celom broju. a) K E (. ( I) D = (2n + 1)2 _ q- 4 (2p + I) = 8 [n (n: I) -' ReSimo ovaj sistem. - 2pq . Zaista. Kako je wskriminanta neparan broj to njen kvadrat mora biti neparan broj. Znaci tvrdenje zadatka je tacno.je takode redukovan. Iz prve jedna6ne nalazimo: ako je q = 0 to i P = 0. tada imamo: b b _+p-+q=O. 385. 2). p2 + P12 .2. naSa pretpostavka da jednacina x 2 + px + q = 0 ima razlomljen koren.4ql < 0 odakle slew: p2 iii + p} - 4q - 4ql < 0.

(:~ ) 2 + (:: ) 2 realno. Dl = (p Dl = DB = (3) Prema tome.c .4 (q + ap) = p2 + 4 ap + 4a2 . jer ako je Xl > X2. Koreni su realni ako je D . 0. 0.. 389. 2. = D 11 . odakle se dobija 390.. D = (m . jer jc " ma koja straniea trougla manja je od zbira.~ r ..p2 ~4q = D + (a .~ r. 6m 2)2 . a) p = p2-~ +~ -ap = p2-4q + ~ . s obzirom na (3) (p + a)2 . Na osnovu ove teoreme prva tri cinioea u D su pozitivna a cetvera b .v 5..4 ap p2 . onda je (Xl /X2)2 > 1. D ata nejednakost je zadovoljena za sve vrednosti korena koje su realne.v'3" i k2 > 2 + v'3" D = p2 .~ D 161 160 . kada su koreni + 2a)2 . + x22 > X l X2 =:> ( Xl + X 2)2 - ili (k2 - -3Xl X2 > O. a veea od razlike ostalih dveju strano".4/ - b) p = ± {/2 Jmln = 2 (v'2 -2)..4q + 4a = D + 4a > 0.388. kada su koreni realni.3ap 2 2 kompleksni. X2 = I . 9 4 395. b) I k I . a=2 i a = _ 2..a < o.3 (q + ap) = p2 + 2ap + a2 . s obzirom da je onda je D < 0.4 .3q . + (a . K ako je D = (b 2 = (b2 [(b + c2 a 2] a2)2 - 4b2 c2 = (b2 + c2 - a2 - 2bc) (b2 + c2 +c- + c2 _ a2)2 _ (2bc)2 a2 + 2bc) = [(b _ c)2 _ a) (b ca). 2 (I) Ako uzmemo u obzir i kompleksne korene. a2l + C)2 - = (a + b + c) (a + b - c) (b Ik l. a= O. ako usvojimo da je k reaJan parametar iz (I ) i (2) dobija se da je data nejednakost zadovoljena za vrednost k koje ispunjava uslove a) 0 ~ k Treba dokazati da su onda Dl i D 2 tj . x2l je Xl X2 = I. Po pretpostavci diskriminanta jednacine (I) je pozitivna tj. pa se gomji izraz moze napisati u obliku 2Xl 2 + X22)2 - X2 2 > 1 396.4q .. odnosno k2 . Xl = 2m - I. P< . diskriminante jednacine <V2 .n)2 po~to (Xl2 + 4a4. a ako su koreni jednaki onda je leva strana nejednacine jednaka 2.4q > 0 (2) (2) takode pozitivne.... Ova nejednacina je zadovoljena za 397. k 2 < 2. iz zadate nejednakosti sleduj e 391. +3> 0 za svako m.2 > Odavd e izlazi 4m2" I.ap + q = D + a- ( 2 P)' p2 -4" + q > 4 Y' 5.V3 ili V 2 +V3 ~ k < 2.

q = k 2 (p2-4q) - + I -1 - 0 I I I 12 13 -2 (p2 . k2 I b I + 0 I I m+ 1 S Posle ociglednih transformacija imamo 1 D = k 2 p2-4k2 q. 398. P > 0 i s > 0 oba re§enja su < 0. Za egzistenciju re§enja treba ispitati znak diskriminante. a suma Dakle m ':::. 2) m E (.P + I b I + I I + + I 0 I - I0 Re§enja egzistiraju ako je D = (m 4)2 - (711 + I) (m + 4) (711 2 + 5m . treba dokazati da je - D = (k + ~) 2p2 _ 4 [p2 + q (k _ ~) 2] > O... 0 .0 -I I I + + + + 4. 3) m E ( . i negativna. O. - + m+1 <Xl = 2 (m-4) m+ l .. PiS u zavisnosti od parametra m. P > 0. 12 Rezultat I I I - I I I nema rea1nih re§enja 13 · d _x • P m 4 S PrOlzvo r=enJa = . - '" -4 4 + co - D .2p2 + 8q . 183 . - Znak proizvoda moze se predstaviti sledecom ta belom m m+4 - _4 - 1 - b I + m+ 1 P 162 + b I I - I .4m ili - + 4- + 4) > 13m + 12 . P <Xl.3 =-D + ( a .. " za znak re§enja treba ispitati znak proizvoda re§enja tj.. S> 0 re§enja su suprotS < 0 oba re§enja su nog znaka i po apso!utnoj vrednosti je manje negativno re§enje.4q) + ~ (p2-4q ) = 2 k (k _~) 2 k (p2 _ 4q) > O. D > 0. D > 0. Za znake re§enja upotrebiti znak D. P = Xl ' X 2 i znak sume re§enja S = Xl + X 2 .I. D = m2 .- 42' P)2 > 0 Znak sume re§enja je prikazan tabelom s obzirom na (3) cime je dokaz zavr§en.S 0 + + + I I tj .. m 399. §to se more prikazati sledeeom tabelom.4qk2 + 4 . : !) . D > 0. I).. Iz tabele izlazi: !) m E ( pozitivna.4. Po pretpostavci je p2 - m m-4 - '" -1 4 + + + + co 4q > 0..

~< 9 409. 2 m - 00 -3 "3 3 + '" Postoje tri graniena slucaja tj. PiS u zavisnosti od parametra A predstavljene su sledecom tabelom.. I Xl = 164 / / /" X2 =0 " \I "'. A 1 00 S -I "2 0 + + + + < Xl 00 D P + 0 0 0 I I I I I II II + S I I I + + Xl X2 I I E K 10 403. "'- = x_ = " 3 I 408... 2 < n . II < 01Xl < 0 < x_II 0 < X1 < X. b) Za m = lOx D + + II II + + + b I P S + I X l < X2 I jednaCina se redukuje u lineranu i ima oblik. a <. 6. + co) p . Za promenu znaka rclenja treba ispitati i znake rclenja proizvoda P i ·sume S rclenja. -~. ~tatl Xl < 0 < X2 1 405..4) m E (:~.. 1.00. 0) U(4.' 6.atl 402. c) m = 12. a) Za m = .. drugo rclenje jednako je sumi.2) . \ (X = - : )- 400. 406.A I. jedno rclenje je nula. odakle izlazi x = I I + + %1%2 I I+ I IE K +3= 0.A I. +00)' D < 0 rclenja su kompreksna 401. dakle negativno ~.. k E (3. 3 < k < 4. 407. 10 negativno rclenje.dakle pozitivno. (. 165 . P = 0. - co < k < 0. Diskriminanta date jednacine ima oblik m o + "" + 1 D = (I + A)2-3(I-A) (1 + A) = 2(A + 1)(2A-I). Imamo dvostruko rclenje jednako polovini zbira 13 rclenja. X E (- ~ . 1 A' ProlZVo d r=enJa P = 3 .. - II < x21Ix1 < 0 < X2 2 . n < - 3.4. · _x .A D P + + b I + II II + + + + Promena znaka D. a nJ ih ova suma S = 2 -1 ....../ / Xl / " mE + co). 404. O. .. p ...

. x=l= .' b = b= - 5a. X < -1. 434.00. 425.. 3 .· < 3 x < x 1. 440.a). K vadratni trinom ax2 + bx promen1jive m ako je +c je pozitivan za sve vrednosti 443. x E (. 3 (x - 4) (x . a> 0. 4a + 2b + c = 0 {9a + 3b + c =0. 416 • P oZlttvan za x 435.-2-1 > 0. Nema reSeilja. c= - < 0. odakle se lako izvodi i zakljuCak. x . Odavde imamo 3 . (r 1)2 - (r2 - 1) < O. 8 < a < 2. 442. << x 15' X 1 > -1 . 418. 428. x =1= 2a. c = 6a.. Pozitivno za x =1= 2 . 1 + V2. a > 0. < x < 4. ZNAK KV ADRATNOG TR1NOMA . < <. 421. Dakle m E(0. 3) i x E (5.7a x+7 . negattvan za x < 2. 2a. 414. Pozitivno za svako x.3. 427. 423. 8 < m < O. Diskriminanta trinoma se lako svodi na obJik 420.410. 438.3). 424. x-4 3x +2 . Dati trinom je pozitivan za svako x ako je bll-4ac < 0 {a>O . 1z pretpostavke zadatka imamo sistem 1. 0 x =1= 4. 2x . a E (1 432.2 v'2 < m < " < 9. Funkcija ni za jedno m ne moze biti negativna za svako x. Za svako x. 2 3 < 2- v''f i x > 2 + v''f. traZene vrednosti parametra m su reSenja sistema Jm-1)2-4m2 < 0 412. -I) U ( 1.5) 426. 2). 167 166 . +) 433. + (0). . 3 . x =1= 3 4 411.a)(b . x E ( - ~) 441. < 3 + 2 V2 .. 2 x E (.4x + 7. 2 za m = 2 y = xl! . 4 7 429.• 3 a 436. x 422. a+2 a (a + I) . 439. 1 2 > 2. U (I. - 1 < m < 3. 1 x + v'3 < m < + 00.1i 1< < 5. a. negattvan za - < x 1 < _. x-3a . - 5. 4 (x + 1) (x -3) 1m >o. a<. D = (a + b + c)(a + b - c)(b + c . a =1= - 4. 415. 431. - U ( 1.4 3. x E (. 5 .1. 3. x =1= - 430. + 00). 419.1) . tj.b x(x -3) 3(x + 4) jX 413. 417 • PoZlttvan za -1 2 . - + 00). x =l= a. =1= .c .

450. to mnozenjem obe nejednacine sa imeniocem dati sistem ei.3x2 + 3x . Poslednja nejednakost je zadovoljena za svako x. iii 4x2 { x2 - + (a .2x2 + x (m + 4) ..59x2 + 160x - 128 < O.6) 2> 0 + 3x' iii JO-5x " (I0-5x)2 -x-2 4 < 7. - 3 <p < -x+ 1 Po§to je trinom pozitivan za svako x sistem postaje 449. Prva nejednacina taCna je za svako x. 4).2. Analogno druga nejdenacina zadovoljena je za svako x ako je (a 168 + 2)2 - 16 < O.4)..12. Kako je x2 . 447.2 + ax .3 < 4 1a =:> - I < a < 7. 4). + 2)2 - 16 < 0 po a dobija se 444.5. a koeficijent uz x2 pozitivan.8 < 0 Odakle konaeno imarno -I x2-x+1 2x2:::. (a-3)2-16<0.."Vivalentan je sistemu. a druge interval m E ( . ako i sarno ako je diskriminanta kvadratnog trinoma manja od nule tj.Re§enje ovog sistema je T > I.2.4 < a . Data nejednakost ekvivalentna je skupu nejednakosti -3 < x2-kx+ 1 <3.3) x + I > 0. Ako zamenimo joo vrednost T = I. 2 1 1a . Re§enje sistema nejednafula (a-3)2-16 <: 0 {(a I. 6 446. Data jednakost ekvivalentna je sistemu nejednacina: 2x2+mx-4 + 2 1 < < 4 => - 4 <a+ 2 < 4 =:> - <a< 2. ..:-"'+'--'-''''''"'(_---'4 l x2-x+ 1 => \ 8x2 x 2 - x+ I 6) < a 6. polinom je identic!ki jednak I. m <.3 < 0. < 4 (-2x2+x(m+4) ..3 <".. Re§enje prve nejednafule je interval 711 E (. . x2+x+1 odakle izlazi da k E (. data neJednakost postaje . Kako je y = 10 - 5x 2 . {x2 + ax-2 < 2x2 -2x + 2. 14). 169 . Dakle sve traZene vrednosti T odredene su nejednafulom T . 6 < a < 6.2.8 < 0 {8x" x (m . 2. 445. (a + 2) x + 4 > O. jer je diskriminanta ovog trinoma D = . Dakle data nejednakost je zadovoljena za 711 E (.31 < 4 => .2. I). a sistem je zadovoljen za III E (. >_ 6 x2 x l +I + + x (m x2 +2 > 0 448.x + I > 0 za sve vrednosti x.

464.. 4 odakle x dakle = ± Y2 . Vs . - 1 1 .84 = 5" = y imamo pomoenu jednat inu y' . 465. 7.. ± V3 . Smena xS + x-5 477• S mena .. ± ± iV ~. - 1. 457. 2 475. ± a2i. iii xS + " + 7 = 0. 3 x 2 xS = . a 456. ±V3. ± 2. + -1 x = y . ± a. - Vrednost y = ~ daje 4 1 . -1 - 6. ± i Y2 . ± 2. 454.. ± V3 ± I. = 7.. ± 2 Y2. ± " (a -b)'. ~. . ± ~ . Smenom x 2 +X = Y data jednacrna postaje y (y + I) = 42. .3x 474. 1.. V GLAVA 469. BIKVADRATNE JEDNACINE 451. ± ~ ... 3.Vb). njena rdenja su 2 . r~enja ± 5. ± ( Va . njena r~enj a SU " = 2 i " = i xS + " = 7. ± n.6 = 0. ± 3. -5. 470. 2 476. 472. ± V 37 . 171 170 . 2. Neka je xS = y . =y. Dakle data jednaenB ima eetiri r~enjB ± Y2 i ± ~ . = 2 1Y . JEDNACINE S JEDNOM NEPOZNATOM KOJE SE SVODE NA KVADRATNE JEDNACINE 6.' ± i V3.0 . ± Vi' 467. "3. tada je pomoena jednacina 4y2 • -x • R coenla ove ledna"'. ± iV1. iii xS + x . 3. 2V2 .su o y '-llle + 18 = ° 4 73. = . ± V.463. x =y. = -9 4 .4.. ± b. 1 - I + V6 . 453.8y - ± ° itd.I. iii y2 +y - 42 = 0. I. 459. 452. ± (Va + Vb).± iVs. b koja ima dva y = 6 iy Dakle za odrec1ivanje x imamo sledeee dye jednatine : x2 ± m. 468. -1 + 3iV3 " = 6. 3.. 17y 462. ± ~ . Smenom . + 2x = y.. ± 2. +x = 458. 0. ± V6(). ± Y2 . 7. = ± 2. a 460.0 - ± V(a + b)2 - 1. 2. 5 466. V ± I. ± Y2 "3' ± 'k. 5.3. 471. . 455. 3 2 Vrednost y = 2 daje xS = 2. 3. Smena xS . 461. .2.

= V.2. x2 . . 8 em.2. 1 X2 Xl = 1 XS)4 = -3±Vs . tada je data { Xl + X2 = = as Xl' X2 A. 1It =± 3. ± I. Data jednatina ekvivalentna je jednat ini (x'! . BINOMNE JEDNACINE = 8. = ±vlO 2 ) %3)4 = . Xl =-Vi. ± t 2 i 1. = {lIT .4 D akle A = 13 A' + 20 = ± 0 X1>2 = - 1 ± 2i.2 3 I) . 5 em. Iz prve dYe jednaCine sistema Xl = 479. = 4 y. X 484- x2-4 x'! .478. Xl = 2. a) k= - 2.t. Xl + 2y - 1680 = 0.I) = 3 3 iii 1. Smena x'! +1= x + 1±2V6.I. . 487. odakle se x = kV2 +V2 .O. 2 (A_2.3x = y. 3 492. y Zamenom u treeoj jednaOni dobija se 1 1 _ _ _. IS em.3x + 2) = 1680. Xl X 2. X8" + 4 = y + I. imarno Y I) . Xz.S.2 Imamo 2 (1. 173 . 495. 494. X2 = . 481. y. 0.. O.2 _ 2.""2 . 491.2 _ I 480. 493. Xl = I. X3'4 = 3 ± i2v'159 486. y Yl =2.8x+15 = 0. 483. 172 x2-b2 x'!-k4 497. iii 12 em.2-. 485. 1 488.s = I ± ~V3 . I ~. X2 = 482.I) x'!-4 496. X2 = 1 "2 ' = - XS'4 -U± VlO5( (smena X + -. Data jednaCina ekvivalentna je jednatini +. 21. 7.-2 y+y2-2=4 iliy2+y-6=0 Xl. x4 - 2k2 (2 + V2) x'! + + 2 (3 + 2 V2)k" = O.9 4as -1 a 2 _1 (x'!.--2 = = -.32y . 2.2_ _ . 2'"2'"5 -S.2 + 3x = y -3 imarno 16y2 . X2 + 2x + 3 = I. tada je y2 dobija y = 40 i y = . 3 1. (x'! + 3x)(x'! + 3x + 2) = . 6 em. Smenom x'! . .. b) k = Smenom x'! XJ. Neka je x x-I = Y => x'! x-2 jednaCina ekvivalentna jednaOni + += y2 . 8em.42. = 1. Smenom yz = 2.3x) (x'! . 12 em. 16 489 .9 = 490.s =- ± iV3 4 vII. 6 em.

= ~ 2 2 (I (I ± i V3). = ± .± V II .>. 508.9) (4x2 + 9) = O.4=0 { 27-x2 = 0. { x'! = 3 ± 3i V3 8 504. Odakle izlazi 507. Data jednacina ekvivalentna je jednacini (X' + 4) (x4 ±2i. ± i (2a .=-i±V3. 509. Data jednacina eltvivalentna je sistemu 3X2 Odavde itnamo x'! Dakle Xl = +5= 0 27 = 0 i x'! 3. X2..S = 3 2 -3±3iV3 4 506. Xl = 2"' 1 501. + 499..I = O + I) (x'! - I) = 0. ± 2.. 3 .S = +n m -I + iV3 2 m + n).4 = 3 ± 3 i 2 V3 ... x.S = -c±ciV3 5 o dakle . (m izlazi da je - 500.c).rs..2 (8. Data jednacina svodi se na jednaCinu (x'! 27) (x'! + 27) = 0. Xl = ' . x. . X2. = 4.. X. Xh2 = (2a . 503.. = 3. ~ (- ± iV3 2 ± i V3). Data jedn~cina lako ~e s~odi na jednacinu (8x'! a ova ekvlvalentna )e slstemu 8x'! 1= 0 {x'! .c). Xl = .x> . .=i±V3. = " 3' . - 64 = O...3 - I) (64x'! + 27) = 0. m X2. Data jednacina ekvivalentna je sistemu x'! . = 3. + 27 = 2 1 O.. Xh2 :(47 = . ~(Yi ± • V IT . ± iV3). 4x'! + 16) = 0 = Xh2= x3 .•.4 = . Xl = -2c -5-. I X.498. Data jednacina postaje XS.. X4 = - x5'. Odakle izlazi XhZ 505. Odakle izlazi da je 502. 175 174 . Bata jednacina ekvivalentna je jednacini (4. XZ." = x. V %4. X5'. ' ± XS.

x-7 iii + x + 5 + 2 V(x -7) (x + 5) = 2x + 14 = 8. 5) (x2 Xl 5x + 25) Dakle = 5.>O iii X(X-6) { x.> I. + I . = (2x. Data jednaCina ekvivalentna je jednacini V2x2 - 4x +9= Ova vrednost je veea od 1 i ovo je jedino rellenje date jednaCine.2x . iii Vx4 - x2 = x (2 - x).7 .Primetimo da sit sva tri korena istovremeno definisana za = (I) 2x - 3. / Jednacina sistema (I) moZe se pisati sukcesivno 2x2-4x 2x2-8x Data jednacina ekvivalentna je jednacini +9= = 0. 8. odakJe izlazi x = 2. a) Neka je {I Dakle Xl I =X odakle izlazi x8=-1 iIi (x+ I) (x8-x+ 1)=0 .7)(x + 5) x(x-4) = O.4x + 9 { 2x. sarno rellenje x = 4 za dovoljava nejednacinu sistema (J). Za x iii b) Xl = 3' X 2 * 1 data jednacina ekvivalentna je jednacini x + 2 .g = = o. odavde x8 = 125 iii x Odavde +2- x + Vx = 4 Vx - 4. X2. X2. Vx = 2. x = 4 je rellenje date jednacine. 514. Prvo r~enje 6 je zadovoljava. 4 513. = x2 iii - = xl' I = 4- 4x. x . 12 posle kvadriranja izlazi x2 . 5 (I ± iV3) 2 3 DakJe Vx = 6. = (x-4)2 _ .s = - = I ± iV3 2 Ona ima dva rellenja x = 0 i x = 4. Data jednacina se moze napisati u obJilm 1 . a X2 Dakle rellenje date jednacine je x = 6. . 511. Data jednaCina ekvivalentna je sistemu 515. = 0 R~enje x =0 1 ne dolazi u obzir.: - I). zato ostaje jednacina (2 - Jednacina ovog sistema ima x.> 4. DakJe data jednaCina ima re~enje x = 4.> O. 4x2-12x + 9.3)2 x .V~(Vx . a) Neka je (x - = {l125. a ova je ekvivalentna sistemu 2x2 . I. 516. -2 - x2 - 2x x)2.99 176 177 .--. V(x--. IRACIONALNE JEDNACINE 512. = 0 i ne zadovoljava nejednacinu sistema.I) = 4 (V'. . medutim.vx4 dakle x2(x2 I) = x2(2 - 3x2-20X + 16 {x-4.3 .> 7. = O.510. r~enja X2 = 6.> 0. Primetirno da ekvivalentna rellenja date jednacine !reba trditi medu b rojevima x za koje je x .

00..· 25 kOJI .b = (vx . = ± 3. 3 = (Va + v'b .. Dakle: ako je m < jednaCina nema rcienja. 541. m = . svaki broj - a 531. Vx=Va +v'b . 2 538. O ill Ill > 0.. 539. nema rcienja. 2.VC)2. 179 . ± V37.+ 3 2m · m . 0.VC. 16 537. 10.. Ako je x III 2x2 + 7 = (x2 { x2-4 .. 1. jednaeina (3) je neodredena te za rcienje mozemo uzeti rna koji broj x. Primetimo da nepoznatu x treba tra1iti sarno u skupu R+. Ako je m < m 2 °i ~ 4 - 525.. 528. 5. Data jednacina ekvivalentna je sistemu b) m = 0.... ako je til = za rcienje jednacine mozemo uzeti svaki pozitivan broj . 7. za a *b x 536. til *- ~ 4 jednaeina ima jedno rcienje 529. .. Po. 542. 527. a. 3.2) u (2. Ako je m = X 535. za b > 0 x = 2b.. 517.. (VX-Va)(vx + Va). 540.. to rcienje date jednaeine je svako x . 4. 3 518. odavde -.. > ° jednaeina ima sarno jedno rcienje ± 7. 522. 526. ..v'b)(Vx + + V b) i x . 4)2.. 2 -a.. 6. 519.. 534. x = .. ° ima bezkonaeno mnogo rdenja i za ako je m 178 0.8x2 + 16 = xE (. 0. ' -5 524.Poslednja jednaCina ima dva rcienja x =- 9 i x = II. = a + b. 3. iii x4 .e x > ~ ~ 1 . ° ° ° + 00). 4 532. x - 530. 3.-. Vc data rcienje x jednal!ina ima sarno jedno tada imarno x = - 3 i nejednaeina (2) postaje .c = (Vx -v~) (Vx + Vc).§to je x-a = (I) (2) Data jednaCina je zadovoljena sarno za x = 11. jednaeina ima bezbroj rcienja tj .. za b = b < 0 oema rdeoja. za a = b ima bezbroj mnogo rdenja. i x . 0. .' O + m)2. 4. 0. Odakle izlazi da je x 521. 1.' ·0. Data jednaCina ekvivalentna je sistemu x2 . 520. Dakle ako je Va + Vb . 523. III (3) Odakle izlazi da su moguca dva slueaja a) m m '*' 0.. 3.. data jednal!ina ekviVX . 1. Po~to je nejednaeina (2) u tom slueaju ispunjena za x .. - 3 533. 0. jednaeina nema rcienja.mx = (x {o:+m .Va +vx-v'b =vx-VC valentna je sledecoj jednacini iii Jednaeina - (I) sistema posle oeiglednih transformacija postaje 3mx = m'.

543. Posle oCiglednih transformacija data jednacina se svodi na ekvivalentni sistem.
ZZ {

557. 3, -I.

558. 3.

559. x

=

2, x

= - -4 .
3

+ 31z- 222 =
ZI

0
6 i

z,;;;; 15

560. Svodenjem, levu stranu jednacine na zajedniBU imenilac imamo ekvivalentnu jednacinu
Zz

Odakle izlazi da je

=

=-

37.

5v'xz

+
x

x-3x = ~
x

544. Data jednacina ekvivalentna je sistemu
9z 2
-

35z

+ 26 =
;<

0

Odakle izlazi 3 (x
iii

z::S;-,

5

{9 (x
x

+ I) = 5 v'x (x + I), + 1) = 25 (r + x)
1 ;;;, O .
1, x

+

3 odakle izlazi

= 1.

D akle x 562. Smenom

=-

= -9

545. Data jednacina elevivalentna je sistemu

16

561.

Xl

= 2,

X2

= -

1,6.

11 { y2 - 23y
y

<

+ 126 = 0,

cije r~enje je y

=

9.

V*
=4 . 3

+2 = z imamo da JC . x +2 '

V+

X 2 - _ = -1 , 2x+ 2 z

546. Posle oCiglednih transformacija data jednacina se svodi na sistem 1005x2 - 3122x 321 = 0

data jednaCina postajc

+

12z2 -7z-12 = 0,
odakle je
21 1 22

x

>- ~,
15
546.

odakle izlazi da je x = 3.

547. 4.

3az

=- - .
4

3

4hz

.

549.

±

2.

550.

±

5.

551. -

I.

552. 2; - 0,8.

553. 2; 2,5.

D rugo r~enje ne zadovoljava postavljeni uslov. Za odredivanjc x imamo

554. Koreni u jeclnacini imaju realne vrednosti za 9 - x ;;;, 0, x - 4 ;;;, 0 tj. 4 ,;;;; x ,;;;; 9, pa je data jednacina elevivalentna sistemu.
563. x =

l ~=~,
V ~
5.
3

dakle x = 7.

{ 4 ';;;; x ,;;;; 9. Odakle izlazi da je x = 5.

2x- X2 - 36 = (7 - x)2, 7 - x ;;;, 0,

±

564. Data jednacina ekvivalentna je jednacini

y'r - 3x + 5 + r - 3x + 5 = 12.
smenom

555. Uvedi smenu x2 - 3x = u, x = 2 i x = J.
558. Uvedi smenu 2x2 - 3x =
U;

y'r-3x+ 5
odgovara z

=

z inlamo all + ::-12

. x = 2 1

X

- I = - .
2

= O.
181

=

3, a

Xl

= 4 i

x. = -

1.

180

565. Smenom y2

+ 4y + 6 = z,

data jednacina postaje

yz+2+yz

2=Y2z.
Z

(Ova jednacina ekvivalentna je sistemu

(vz + 2 + v {z-2 ~O.
Rclenjem jednacine
y2

2)2 = 2z

Ovaj sistem ima jedinstveno rclenje z

=
2.

2. VI G L A V A

+ 4y + 6 = 2,
=

odavde y

=-

9. EKSPONENCIJALNE FUNKCIJE I JEDNACINE
2Z2 -

556. Smenom ~x odakle izlazi

z, data jednacina postaje

Sz

+ 2 = 0,

578.

x

-3

-2

-I

o
3

2

3 27

1
27

1
3

'9

9

567. Smenom u

=

V

6(X-I)
x

. . . data Jednacma postaJe u
Xl =

1 S + Ii = '2'

Rclenja date jednaCine su
568.

S i

X2

= -

-

12

.

Funkdja je definisana za svako x. Monotono rastuea je za svako x, nema nula, pozitivna je za svako x . X -osa je njena asimptota. Tok je prikazan tabelom: (grafik oa slid 19).

S
(I

Xl

= 0,

X2

= 3.

569.

Xl

= I,

X2

= ~

+V5).

570.

X

=

II.

5'71. Po§to je

X

- u - 2 = o. Za x imamo jedno rclenje x = 8. u2
572. Smenom = u, data jednacina se svodi na jednostavniji oblik; njeno rclenje je x = 4. 573; Smena 575. Smena

I, smenom

{Ix =

u data jednaCina postaje

y

{Ix

!Vxa = u,
7

x=
z, x

1024.

574. Smena

6 'vx =

Z,

x=

64.

/s x = Vx+3
~(T6X

=
=

I.

x
x

576. Smena 577. Smena

V x=1 =

Z; x

2,

= - ill .
SI. 19
183

I

{Ix = u, x = 64.

182

579.

--=-- -3 -2 -1 1~-.!... 2~
3-% 27 9 31 1

~~~

3 9 27

·x -x "X y=2 y .J y. 4

Y

y. ~

x

x x Y· 3 y z2

Funkcija je definisana za svako x, opada za svako x, nema nula. Pozitivna je za svako x . P rava y = 0 je nj ena asirnptoma. Tok je predstavlj en tabelom

x 3-%

1 0 +00 -00 +00 " 1 " 0
IV

o
SI. 21

x

x
SI. 20
a grafik 51. 20.

Iy

582. Sve funkcije su definisane za svako x, prolaze kroz tac ku M (0, I), pozitivne su za svako x, njihova asimptota je X-o sa. Prve tri funkcije su monotone rastuce, a poslednje tri monoton 0 opadajuce. Brzina raSCenja funkcije y = a'" (a > \) zavisi od p arametra a; ~to je a yea funkcija raste bde, a ~to je a manje fu nkcija raste sporije. Za 0 < a < 1 ana/ogan ZlikJjuCak za opadan je funkcije, grafik je prikazan na sl. 21.

o
SI. 22

x
185

583. Y

= 2%1 = {2"" 1

x ~0 2-%, x < 0 (sl. 22)

184

1

.. Definisana je za svako x. x y - x . x -00-1 y Sl. nula funkcije x = I..584.. Pravo y = 1 je asirnptota. Prava y = . 23) Definisana je za svako x.--. x < 0 (sl. Grafik je prikazan na (81. nula nems.J. monotone rastuea. 26). pozitivna je za svako x. pozitivna je za x > J. monotone rastuea. y y o Sl. Y = 3-1"''= {3-"" x ~ 0 3"'. negativna za x < I. 26 x -3 - -2 -~-7 842 -1 0 1 2 3 --3 ...----~--- o SI. 23 x 585. 25).l' 2-1 Y 0 587. 25 = 2-1 const 2-1 " O .-1 0 2 6 ~ 186 187 ____________________________________ l ____________________________________ ~ . 2 je asimptota date funkcije (81. y y x Sl. 24 588.

3'" + I. x = 5. x = 14. 1. Data jednatina ekvivalentna je jednacini o SI. x = 1 - 15 4 . Data jednaci na ekvivalentnn je jednaCini 2 !. +13". Data jednaCina ekvivalentna je jednacini 32 iii %-3 x.-~ . X= - .9 = . x~O { . 591. 2 5 dakle % = 6. x = II. 32 odakle (3-1)=2 3 odakle izlazi 4% . x =± 10.. (~ = ~ ..32 = i" %-2 + i".x 2. x 9 598. 3. 27 x lx-J b-5 5 5-. -6 =___ .3_ 1 ~. 599. (2+ I).34) = 5'" (52 % 53) ill I.(5 - I) = 4-3 ( I + 4). x = O.-11 .I. +4 = 5"'+2 - 5"' . 597. 19 594.I %. 603..vS)ZX-S _ ( {/4 . 16 Ako izdvojirno 3'" i 5'" ispred zagrade imarno 3'" (7 .I y 2 = 23 iIi odakle V3)X-S _ (~ .3 ' 24". 27) Poslednja jednacina se moZe napisati u obliku 3 %. 601. iii 242: -" = 2 2 2 2-32: . Y 3"'-1. %=2. 595.x. 3 596. 2. koja se lako svocli na ekvivalentnu jednacinu 589. 590.--- = 0. 600. 5 = --t . x = . x = 3. 3 . x = 605. 606. x < I (sl. ~ dakle % = 4. x = 7. r 602. Data jednacina se moZe napisati u obliku 7· 3".1.3 odakle izIazi da je =- %+1 %-2 .588. 592. 188 189 . 5 Dakle x . 604. % 593.

616. x = 2. odakle 312".607. 609. smenom 5'" = Z.. 3'" = 34. 32:-4 . Odakle Zl = 8. Data jednaCina se moze napisati obliku obliku 52:. U 81 Dakle 3'" = 81.3 . 5' 32: 486 . X2 = 1. je 5'" = 52. x = 5. 810.. iii 3'" = 81. x = 4.. iii 23:-4 = 22 4 = 2 tj. 191 190 . Xl = 25 (Z2-= - 15) pa je = 3. tada je 5z2 486z Z1 + 6561 = Z2 614.16 = O. X2 log 5 = 4.-1 - r+ + 6561 = 0 O. 3" = 5 Xl = 4. 4'" (4 + I) = 320.\. poslednja jednacina postoja z2 . odakle je Zl = 3. 1 = I odakle izIazi x =. Neka je 3'" = z. 12x-3=0. tj . Data jednacina moze se napisati 10' 2"' . 613. 5 = 320.~ . 4'" = 43 .81 = 0 iii 811..22: .. = -. 4"' .. x = 2.812 = 0 tj.\ + 312:-4 = 2192. tj. X=. 5"" 5-a .3"'(2. log 3 U I 618. 812.I + 37) = 2192.312:".3 = O. Z2 = 2 pa je 2'" = 28.-3 (3 2 . Data jednacina ekvivalentna jet~ednaCini odakle je = 81.3-4'3-1)=450. 312:. U = 24 (Z2 =- 5) pa obliku I) = 4. 5'" = 52. x = 2. zt-20z-125 = 0. Posle OCigiednih transformacija data jednacina se svodi na oblik 81' 6· 3"'-5·32: ..j=1.375 = 0 odakle je Zl Smenom 2'" = z. Smenom 5'" = z poslednja jednacina postaje z2-IOz. X = 3.10z + 16 = O. data jednacina posraje X = 4.2'" = 2 tj.. Imamo da je: 808. 5 81 312:-2 . 4 615. Data jednaCina se moze napisati 23:-4 (22 .2 - 617.5-3-2. 3'" (~ 3122.2192 = 2192: Dakle 3l2:z. Data jednacina ekvivalentne je jednacini odakle iz1azi 3x - 6· 3'" - 5 .. '" 52: - 20· 5'" - 125 = 0.

6 ="3 2 2 to posle oCigJednih transformacija data jed- nacina postaje 2 Njeoa rcleoja su te je 2 . 2%+v. imamo da je 3z 2 - 2z - 8 = O. = 2 xg z2 - = 11.::2' Smenom 2V . Z = 3. 624. 2 smeno m 2 % = z ona postaje 22(%+ V % '-2) 5 · 1 ':1.. odakle izlazi da je x I = 2. 22:z: (I = 576. Z2 = 1.-. X2 = 16.8 = O ) .23. ( Z2 = - ~) .·8. 2 22:z: -3 = (V3)2:z:-3 . a r0 2= r ~ = z imamo ili (z - I)(zll + +2) =0 z (~ = I x = O. 3 625..1) = 3"'-2 (3 + I) . Posle oCiglednih transformacija data jednaCina postaje 11 2 "' .619. 22:z: · 3 = 3"'. 2 + = Z - odakle izlazi da je Odakle je 2x - 3 3 = 0. Posle ociglednih transformacija data jeilnacina se m oze napisat u obliku Smenom 11'" = Z ona postaje z2 . 2 ~ V . dakle X = 2. Cija rcleoja su Z l = 22.. (2% .) (V3 2:z:-3 -_ I' z2 z . Ako po delimo daru jednaCinu sa 8"'... (). I. = X = ~) . poslednja jednaBna postaje 10z + 16 = 0. X 2 = 0.2·i' ..2 + ~ . 2 22:z:-3 = 3"'..23 z+ 22 = 0. + 2. log II 626."'-2 = 22 . pa je 2'" . - 2 2% = 2. 621... Zz v =8 i2 v.4_ 10 . 3 / 1 (fr + ( ~ r = 2 Smenom ( te je 2...11'" 2 + 22 = O.0:2 =6.. II. log 22 Dakle X l = .-2 = 2. ona postaje 24'" 622. = 8.lD.::2 620. a ( Z2 = 4. Zl Po~ to • je 0. Xl = 3 . 2 v. 192 193 . Zl Smenom 2"vTl = 2z2 odakle je Zl 5z - 12 = 0 N jeoa rclenja su = 2. . x = .wnC1 da je 623. a 11"'=22 i 11"'= 1. Xl = 4.

669. . ."' ."' -1. -4.v3 Tada je I 657. . iii 1 632. 512. JEDNACINE I IDENTITETI 640.v3)'"= ± V3. 643. 636. Koristeci identitet 667. 649. I 3 659. y a. LOGAR1TAMSKE FUNKClJE. 3 637. 2 . X2 = -2 I citamo odgovarajucu vrednost y. 653. 633. I . x = 9.!2: v7 . odavde 32 iii 2x2 - 3X ' . 8. . 2 .. = I. x1 /2 =± 2.I = 0 cija su rclenja Xl = 1. 634. 8 660. 654. 646.3 = 0. 645. . = 81.12 = O. . 655. 16 662. 5 (y 2-v3)''' + I = 4. odakle z l/2 = 2 I tako dobijamo jednacine (Y2 .410gz8 = 310&9 + 2 loga3 S = 3·2 + 2 · 3 . 2 665. (4v3 + 3v3 + 2v3) 5 = ~1 lL_ _ A 1 Rclavanjem ovih jednacina odredujemo vrednosti x : Xl = 2.-I .x . 1 628 . 6.627. x ="4 sagrafika funkcije y= 2'" 5 jednacinu 2x2 . 2 ' 2x. x = 25. 641.. z + -I Z = 4 663. 5 (9.r 661. (Y2-v3Y" + (h +V3· h-v3) V2-v3 (Y2-V3)'" =Z '" = 4.V3 2 (Y2 . X =± I. Transformi~emo izraz leve strane date jednacine na ovaj nacin . x. 2 650. 4. 647. 652. 32. X2 =X 2.. 648.. 1z 22z = 2 '" dobijamo 2x = xJ+ I t . -3. a) Rclenje date jednacine se dobije u preseku grafika eksponencijalne funkcije y = 2'" i prave y = tj . 629. 2. 3. 8 656.1.+ 2 5 (x = 2). 664.. x 5 = -. 666. 3. 3 log525 668. kvadratnu b) y = i -=. 651. 1000. X2 = . DakJe X x 2 -x- I =~ 635. 40. Xl = X = 2.~ (x =f 0) x ~ J ' 1"2)-5 ~ V f?1 = 24 = 2'" tj . 54 . v3) S 1 = = 3x2 .7. 12. IS' 4 logs23 = 195 . I 631. -6. 638.4z + I = 0. x = I 64. ~ = . 644.4 · 3 = 6 + 6 . LOGAR1TM1.~ Sy 5 .v3Y" = 194 -~ + V3 + 210ga27 . 642. =N. I. I Neka je V2 . aiOga N Z2 . 10. 4. imamo 3iogs81 = SI. 5. 8. 630. 27 658.

676. 675. 30) y y o x SI.!. 28)... 28 685. 3. 21. monotono rastuca je. . 673. xl Y + 00 00 " 0 " -00 0 1 + SI. Definisana je za x > 0. 30 196 1W1 . y 678. I. . 3. 677. x = 1 nula funkcije. 510g5125 = 25· 125 = 3125. . Y-osa je njena asimptota (sl.. monotono opadajuCa.. ako funkcija y uzme redom vrednosti: -3. 661. 686. 3. . Iz y = logsx =:> x = 3U. 696. Grafik (sl. 683. 238. x = 1 je nula funkcije. -1. = 52.1 2 3 SI. 671. 29) tok je prikazan tabelom. 682. 672.osa je vertikalna asimptota date funkcije (sl. 3 imamo tabelu o x x .1 0 .!. -2.!. 625. 674. 684. y .670. 51!+10 g5125 679.. 17. O. 29 I Data funkcija definisana je za x > 0. 4 . 5 680.. 1 3 9 127 y 27 9 3 -3 -2 . 2. 600. 4 681. -144. 0..

3 log 5. x E (-<Xl 0) U (~ ..y.log b). -V3) (J (V3.exl.y) . x E (<Xl. log x = 3 (2 log 2 + 2 log a + n log b + -I o 2 log c + -I 4 log ti). E (. 3 5 X2 = - I. + log(a-b) + log (a + b)-2Iog2-log (x .log 3 + 2 logy . + <Xl). 199 198 . -logs x. a). <Xl). 31 1 log 5 . -3) (J (~ . 0).. log 2x3 3y2 {l7 ~s {Is - log 3y2 {/7 = log 2 + 3 log x log 7) = log 2 + log 5 - (log 3 1 + 2 log y + -3 + 3 log x + + -I 51. = log 2x3 695. x 51. I I log x = log 3 + 2 log a + log b . 690.. + <Xl). 3 log 2 + -I 2 log x +4 log a - - 2 log 5 .exl. Xl 693. log x = 2 [:.!. y 691. . b) x E (.(log 3 4 + 2 log a - log 2 - 2 log b -log c). 31) 689.!.exl. 3 3 2 I + -logy + -I 3 12 702. x E ( 692.2 log c + log:: + . 4 4 700. x 1 + -4 = . 32) 696.log (x + y). <Xl. 3 I 697. b) e) Xl = I. + <Xl) ... y = · rn IOglO y x2 = {IOglO x IOglO Ixl = IOglO (-x) X X >0 <0 (sl.687. I).(log a + log b)].(log a + .. logs x> 0 logs x < 0 (51.log 7. 4 3 688. log x = log 5 -log a (log c -log ti).. y = V(logs X)2 = y /logs xl = {lOgs x.2 log y .. log 5 699. 698. Xe = _ ~. -I) lJ (4. 32 701. x E (.-Iog d-.

05810 3 710.91. x = -5. 736.49) + log (1.14334. 707.0294.. 0. 743.z 718.78)..69897.::. 0.9937.816.z3 yz 2v'~ . x = 1. b i e onda je a : b : e = 3 : 5 : 8. odakle A = 62. log x = 5(log6-log 5)-13.b)2 + . 1. 741.U' - 3L 3 logy -~ (Iogy-Iogz)+ . log x = v4log 3. 709.log 3 -log II 3 log A = 0. 748. 8n3p 716. log x = log 3 -log 2.S xfly2 .. 711.27 + 2 124. -25. x = 4 200 201 .35218.494678.. 5 20 .z3· z 721.25772.49678.96591.:-=8c3 . N eka }e 704. 2 odakle izlazi x = 74.t. 11I 705. (log 3)2. x . 737. log x = log 3 + log 5.57830. x= m 2 n4 aSb 5 5m4 713. x = 1. 749.79330. 738. log x = I 4 log A = 1.39794. log x = log 2 + log (log a).. 1. x = 32431. 739.49715 + 0.69432 => A = 0. x = 8. x = .49)] 723.34. 747.54407. 712.47712.0294.34 62.27 - 124.71752.76 + log 20. 731.A =~fly3+·.17609 . A = y2 v'x . 2. 732. 750. log4-log3 +m.2. 2.~~- 715.log a 5 = -7tV3 .81. 746.323 v'0.32 s v'0. 3. Neka su dimenzije kvadra a. x = . 0. x = 0. x = 0. {led = (a b)2 Va fI(a . log x =-. 740.77738 .2371.751Ioga + 3 + II I 3 logy + 735. log x = log 27 + log 64. I Dakle log x = . =- odakle x = 1. 2Iog5+m.~) -3 ~ 3 15 = log 32 2 = Tlog25 =T log 2 = 2. 725. Pa je I + A = 1. 3v.23856 1.--'---. A 742.. 708. 192. 744. 730.703. 1.a3 7 b _v':.log b . x = . m. x = 0. .87. x = 5. x 20flab = --.. 729.04139 706. x = 5386. 1.5556. 714. 14613.395. /7. c. A = 5. x = 107. 0. 733.75. x = ~fI~' 719. x = 19. 722. 745.63. x = 0.4619. I 9 I . 2 ~ (log a-log b)].l ' 720. x = 8 v 55 . log x = - 4 I . 1. log x = - 724. 727.77815. 4 log b - 5 log z. 1.log. 726. Ako dati izraz oznacimo sa x imamo log x = ~ [log ( 145. 717. x = 5. log (32 .log (J + A) = 0. x = 126. • 728. 2 tada je log A = log 7t + .047712.263.45. 0.78686. I (log 269. 734.

R CiniJac _1. I m ".22: za osnovu b imamo 756. odakle je IP' = hZ. 509800 000 km2 . 10gb a = I.4749. b iz (1) imamo da je (~m = Nm ill (am)'" = N"'. jednakosti alOgab 754. = 385 rri1 tada je 120 kS = 38'5. 1. R = V a 7th 7. 828. b:t = N. 22 sek. (log 385-log 120) = 2.3745 m c = 1. 1769 ID. 761.07918) = log k = 2. 762. = x :::> a:t =N (\) = 10gb b ill logo b .7992 ID. Neka je loga b = x. 10gb alogab reSavanjem po x izlazi da je x = --. 759. loge b log. x = 5. 758.7 = b.. 1082000000 000 km3• 757. h = 8. i c = 8k.4247 ID logo b b = 1.il -=-=-=k 3 5 8 abc tj. Neka je logo N = m (m poznat broj) treba izrafunati odavde a = 3k. = = 4.58546 3 3 m loga a X= = x loga b ill m = ?. 751.9961 ID. 2R :::: 2. (2) Iz (I) i (2) izlazi tvrdenje. P = 3494 cm2 • 755. 203 202 .logo b Dakle Zamenom x i m dobijamo k = 1.906 km. Kako je V logo N = x (x - nepoznato). 7 ID.x = logom Nm. -I- = 1. 753. logo b = 0.4749' 3 = 4.. te je a logo N = logo N .naziva se IDoduo prelaza od logaritamskog sistema logo b za osnovu a na sisteID za osnovu b.4749' 5 = 7. tada je a k = V 385 . 2.m IP' = log. 752. 763.109. Logaritrnujemo obe strane ove jednakosti za osnovu a: 2. 0. Odavde 120 am = N.m Nm §to je trebalo dokazati (ovaj identitet nam daje IDOgutnost da se logaritrni svode na istu osnovu). (2. Neka je log 0 N 764. Logaritrnovanje.7937 ID.4749' 8 = 11. b = 5k. a odakle izIazi x log. 760. odavde a:t = ill x loge a = loge b.16876.

210g72 778. x 1000 10 U obJiku 2ab + b2 = 4ab.1012 ) 2 = 10· 1()I0g9 -2I0g2 = 10· 1()log . x 101012 I()IOg S3 .bl = -log 2. Koristeci pretpostavku imamo = c2 - b2 = (c-b) (c + b).. = 4 b) + loga (c + b) 510&4 4 25 .. 5 > 4 za y = 1. 4 9 Logitritrnovanjem ove jednakosti za osnovu a izlazi 210gaa = loga (c iii 777. = 10· _ = 22. (a + b)2 = b)2 Sab. x = 72.1010g5 I ()Iog20 ..abc log. V2.+ log& x + -I. 5 = 4... I ()2log v2" I ()2log v'J 18.775.loa 20_ IOS-log500 = 1()2 lOS 10 100 = ~+. 3 log la izlazi 2% = 3 i 311 za x = 1. (I) = --+ -.765..5. 2 2 = _ _1_ loge _ &a + 1 lo~ + &a 1 779.jednakost na levoj strani do potpunog kvadrata tj . Dopunirno datu . a + log._ log..t..I. a2 773. dok je 31. 4ab.1010g500 5 20 774. y = I ()l .. 21 . 21. c odakle izlazi 2 loge .loge x log" x 205 204 ..5 Logaritrnovanjem dobija se Iz ovoga izlazi da je log2 3 + b I = ~ (log lal + log IbJ).1010gS 27 · - 2 3 = + bl a2 1 Iog la ..&a • loge + &a = log e-& a ~to + loge + &a. je trebalo dokazati. Pretpostavku jednom napisati u obliku a2 + 2ab a zatim a 2 - + b2 = Sab. (a - = (2) 500 =5. Iz jednakosti: + 2ab + b2 = 9ab x = log2 3 i Y = logs 4 ill (a + b)2 = 9ab.. odavde la + bl = 3Vab. = la + bl = la-bl Logaritrnovanjem dobijamo log la = 776. 2 = 10· 1()2 0g9 ( 2.I. 9 772. r = loga&e x = . 100000g v2" I O()Iog v'J KoliCnik (I) i (2) daje = lOO()Iog3 • = = 1()()310g3 . +_ 1 _ =~ +~ 710 g 72 4 = 49 + ._ . la+bJ ="IIab.. < 3.. .. ~to je treb alo dokazati.5. b + log.. 3 2 > logs 4.log5 + 766. x = 20. .. 1()2..

KoristeCi identitet logo a imamo logy') 8o::±.-00 OO_ logs 45 logs 22 .I 210g23 + ' 1 2 + log.tj.1 (I) 791. 2 3 (logs 12 - logs 3) = 3 (_1_ _ 1) = logn 3 3(~ a . 5. a = logl2 18 = 2 logl2 3 + 10gl2 2 2 = 786. a 10gb a = .log7 2 + log7 5 + Iog7 7 . .I. 788. = 10i41 32 ~ 10i4 3..7 2 . stepenovanjem zadnje jednakosti sa n imamo 2a +2 5 (bn)Z = an. 12 - 2 logs 2 + I + ~.. 5 + 2 log. 789. r = I I I I -+-+ .I) = 3(1-a) . log~ d-c c+d+ 782. Po§to je 1 = log 10 imarno log X (x + 3) = log 10 207 206 .. log70 2. tj. 2 + log2 3 2c:t. log~ 78t. IOgl6 9 787. 24 3 logs 2 + I logs 24 3-~ 3~-1 => logs 2 = Odakle izlazi log. ---'---3a 783. Neka je 10gb a = X => Ii" = a.1 =-2c:t'--:'=-1 => ~ 2. b n +1 a + 2 lob + log 3 .log7 2 . _ 1.... m + I n.. 785..g2. Primenom identiteta log.52 = 210g. 2 784.. 32 log. Odakle izIazi X 1+ 2b = log~an.. + 5 ('" -~) = I. logs 64 = = a" logs 43 = 3 logs 4 = 3 logs E 3 = 2b+a-l = = 10gl2 32 . X rpq pq-rp-rq - (2) 780.5 = log7 2.5 IOg7 70 = lcig "2 _ log7 5 . jednaki suo _ 2_+ 1 logs 12 log.p q loge X ' ~ = log24 54 3 + = log24 38 • 2 = 3 log24 3 + 10g24 2 = - 3 + logs 2 log. 100 =- 1o-". 3a + b-2 2a 210g23 + I => logs 2 = 2 .a -f 1 .2 +2 logs 5 = log6 5 . 3 2 + log23 790.loge b imamo lo~ Iz (i) i (2) imamo 3-~ 3~.7 log7 Dakle logo a = an...

Dakle x = 1000 i x = 0. .2x2 -19x-91 = 0.5 • I 79 .01. 793.9)(2x I) = log 100. tj. Data jednacina ekvivalentna je jednacini log X - = 2~ Xl = X2 100 = 0. = 2. I.. = 5 i c = I. Data jednacina se moze napisati u obliku iii (x .. Odakle izlazi da je x = 13. 796.2 Rclenja ove kvadratne jednacine su Xl 5 i X2 X = ° Negativno re. I Smenom 10g.. Kako je Odakle izlazi da je x = 6. onda su i sami brojevi jednaki.3 = log- I I I logs "2 iii loge 2'" + ~__8 20 ____ ~ _______________________________ IO l___ I -log. I) = 100.Ako su logaritmi dva broja jednaki. tj. + 6). i = 1016 i x = 10.25 = ( +r 10g. I I 61 +5= t Odakle izlazi DakJe x . iii vx-5 ' Y2x-3 = 3. Imarno daje logx. 2 + _I log6-10!1e6 2 = 0.senje = . x log x = - I ~ iii log x (x I) = log (4 x = 4.25 = 2. 799.5 t2 _ = c imamo 0. 2x2 - 13 x +6= x (x"" 3) = - = 10. Data jednac!:ina je zadovoljena sarno za x = 6.. Data jednacina je ekvivalentna jednacini log (x . 795.5 ne zadovoljava datu jednacinu. 0. Logaritmovanjem dobijarno log2 x Odakle log x log x . dobija se £2 - ~ = I iii t- 6 = 0.. 798. log x I tada je 3 2" log" 5 I 4" (log" 5)". 792. I ! = v'5 i x = 800. 14 209 . Posle ociglednih transformacija imarno da je 30 10gv'X=S .' tt I = I.9) (2x - tj. V 2x . + log" 5 + log" 5 + log" x 1.~ = I iI' Iogx I 10g'V x Smenom log x = \. 797. 5. [log I - log (x - I)] = log 2 + log (2x + 3).

x 1. rj. --8<x<2.. 808. +oo).x x-2 > 0 =:> . x = a. 12 Daklc (220)2 . [(2 20 )' - I) . 2 2O -log.+-'-log" a 2 log" a Odakle izlazi log" a = I.- ~4) u( . + (0). odaklc se dobija log x > 3 iii x > 1000.J) u (100. + log. 9 %-2 811: Data nejedn a~ioa ekvivalentna je nejednacini . y = 4. (log x - x7 x = 16. imamo x = 2. 801. 0. x 809. Dati sistem ekvivalentan je sistemu 2 20 ] = log. = 4. Jog. 4) = 804. 211 210 .12 = = -3.yO = 40. x = ± 9. Data nejednakosr ekvivalentna je sa (lot' x tj. t. y 2.. log (x . (220 I) Dakle x = 4. y =± 7. y= 10 0 805. - 2) ." x=2. 815. x = 6. Data jednacioa se moZe napisati u obliku log (152 iii + I) log x 3)(log' x + I) > 0. Data jedna~ina I Iog (% - 2) - Iog % > 0 =:> log . tl x2 . 813. 220 (2 20 Najzad imamo log.log (x + I) < I =:> Odakl e izlazi da % 4 < 10 x+ 1 ekvivalentna je jedna~ini x E (- 00. 802.I.(log. odavdc x2 + 2x - 24 = 0 E (O..x > 10 =:> x E ( 0. 814.x -og. 803. + x2) = log (x + 2'jl. logla x IOg16 + logla x2 + logla x4 = = 7 =:> x7 = 167 =:> 7. 3 - 2 = 0.. Data nejedna~ina moZe se napisari u obliku log x+2 .odaklc log.220 Smenom 220 = t Imamo Prvo 12 = O.4) . . K 152 + x'I = x'I + 6x2 + 12 x + 8. = 8.. 3 + log.. 806. Odavde x = ± = 7. y = ± 3. 807. 3 log x > 3. a iz 220 = 4.x > I =:> x < O . 4 log" a 4 812..a I iii log" a' + log" a< ="4' I 3 I 3 > x+2 I =:> . Data jcdna~ina = = se moZe napisati u obliku 810. y I.B . { xy = 21. r~enje ne odgovara..

ex)' I) U (0. (I + 10gB x)(2 + 10gB x) Smenom 10gB x = c iroamo (I . te je data nejednaana ekvivalenma sa + I) < loga (2x + 6).c>-1. a druga za 212 213 .V 5 < x < 5 + Vs .. Po~to 2 je . r. 816. + I) Dakle .. 5 819.2 < 10gB X < - s . Data nejednakost ekvivalentna je nejedna&ll : I log. Data nejednakost ekvivalentna je sledeeoj: 0<x2-5x + 6 < 1 iii x2-5X + 6>0 {x2-5x+6 < 1 Prva nejednakost je zadovoljena za x < 2 i x> 3. a I 818. 4 5 4 < 2x + 6 iii x2 . ax > 2 to 5 .. Zadatak iroa smisla za x loga x (x > 0. x E ( .2 v'5 < 2. =:> a-2 < x < a . 0 < x < 3. Dakle ovaj trinom za x > 0 je negativan.6).5. v S 2 817. to Kako je a > I x (x izlazi da je + c)(2 + c) 5+4c >0=:>-2 < c<--. iii 2 2 5 + 410gBX > O. a I I va' . =:> =:> .. a 5 +Vs > 3 2 + 3 >0 10gB a2 x T ada je data nejedna~ina zadovoljena za svako x u intervalu 5-V5 <x<2 i3 <x< 5 +V5.6 < O.2 <x< -.x . 1< 10gBx > .I =:> x > .

16. E. X. r. Combes A:. MapUiullofl. KaAlItlIl: A.8tt no :>ncMCH'J"apSOU MlTtMAnucc DOB. Mocl(oQ 1968. OPJllHCI((JJf. OacRuuuKOfl. Rernel: Algcbre classe de premiere A . J(mn<). A. AniMoI. Lyon 1961. KopgeucKu. Paris 1969. KyulellKo: COOPHHl{ 1964. 7. Dolciam'. ma6yHUH: aneMcHT3pHOfi MaTCM3TJII(C.[t8. H. CawculI: C50PHltl< 1964.. Lespinard et R. MauoJlOl. 9. MocHo8 1964.JrbHOM KYPCY 3neMeJJT3pnoQ lItllTImc . E. A. S' Breard C:. K . .nrel5pa. CKQIIQ'U: C50PKlIK 3R. H. n:. T. TYMQHO': Am-eISpa. 11. Paris 1968. Freilich: Modem algebra Structure and Method. Geneva.C . MogauotJ: C50pmD< 3llJt81. Hw(uiliulI. K. C~1Ul 1965. floJOtlCKu.LITERATURA I. M. PJCCOtlCKO .etJ.MaTHKC. 10.rrre6pa II :meMCHT8pHbIe <P)'lIKIlHIl MOCKBD anre6pc.f no cnCUIm. llIaxllo: C60 PHIlI( 38. 2.bDIIfBO T'PYAHOCTII MHlICH 1965. Anttl. n. <1>. MOCKBa 1966. 18. Atlanta. COMllItCI(UU: AJIrc6pa. HtJ.q no MaTCMInrne Jt1UI KOJD<YPCJ[bIX 3}(33MeBOB 80 BT}'3b1. Mathematiques 2e.M . J/ugcKua. lleiiJpofl: CtioPHHK OT 3IA&'UI no lIt3TelltQTlmC 33 KDHJtH. no B. E.B1. 20. New-York. M. CiUaM6oAotJ COIjJHSI 1958. 6. C. Andre Reuuz: Mathematiquc tome J Paris 1969.pCRblX ~l{ no MaT'C. MOCl<08 M . 14. E.a. ctJaggectJ II M. MacllotJa. C. Eiepe6. Alendor/er i Okli: Principles of Mathematics u prevodu Beograd 1966. Mathematiques ~e. P. B. K. MOCJ<B8 1966. V. H. TYlloilKofl. 215 . MocnDa 1966. KpelJMap: 3aA3\lHIIJ< no 1968. Breard C:. 3aJl. MOCKB3 J 969. H. B. 12. It. 8. A. H.[l.M. 4. Paris J962. B. 19. C50pmIK OT 38A3qn no a. A1l1uolto'J n.aQ no :meMCHnpnoli MDTCMaTlIHC. lIclbHHT'pAA 13. Book J: Boston. A. H. C.CTY. B61iogCKII. M. P. B. B. 3. Palo Alto. Dallas.[tBT . C. A. C. Y.fJllD< no anCMCHTapHOii MaTCMaTHXe. M. E. C. 3aur. P.. Michel Qutysanne. CUflaluuncKu: 38. MaTe· 17. neiUKalllJUII. 11. Exercices & Problems de Mathematqucs. A. MOCI<Da 1966. 3aAa'IH 15. H. K . Berman. ill.1l.[tCHTli. E .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful