1.

UVOD

Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost a kojoj je cilj dobiti proizvod koristan za društvenu upotrebu. Kako po kvaliteti kao i troškovima i količini. U samom proizvodnom procesu tvrtke pretvaraju faktore proizvodnje (rad i kapital) tj. inpute u konačan proizvod (out put). Input se može podjeliti u tri kategorije: rad, sirovine i kapital. Radni inputi sastoje se od kvalificiranih radnika (inženjeri, tehničari) nekvalificiranih (poljoprivrednici) te od menadžera i poduzetnika. U neke od sirovina spadaju hmelj, slad, voda i struja a sam kapital uključuje zgrade i druge komplekse te same strojeve koji su potrebni u proizvodnom procesu. Proizvodnoj tehnologiji je cilj da kao cjelina daju bolji rezultat proizvodnje nego što bi ih dali njegovi dijelovi samostalno. Teško je napraviti neku podjelu u proizvodnji i tehnologiji jer se sastoje od sistema i pod sistema ali su istovremeno i dio nekog većeg sistema koji su u konačnici uvezani u cjelinu. Proizvodna tehnologija obuhvata skup tehnoloških sistema kao i drugih tehničkih, informacionih i energetskih struktura koje na određen način obezbjeđuju izvršavanje unaprijed postavljenih ciljeva proizvodnog procesa.

PROCES PROIZVODNJE Proizvodnja predstavlja osnovno područje ljudske djelatnosti. materijal. kapital1 i informacije i određene su vrstom proizvodnje. U ulazne veličine spadaju: enrgija. rad. odgovornost menadžera proizvodnje jeste se koristi povratnom vezom informacija kako bi se pravovremeno prilagodile ulazne veličine i primenjena tehnologija sa krajnjim ciljem ostvarenje planiranog 1 U ekonomskoj teoriji pod pojmom kapitala podrazumijevaju se dvije različite ekonomske kategorije: jednom se time označava fizički kapital koji podrazumijeva količinu novca koja je uložena u neki oblik imovine (zemlja. zgrade. mašine) s ciljem da se tom imovinom obavlja neka ekonomska aktinvost. (tehnološki proces) U sistemskom pristupu upravljanja organizacijom.2. Za upravljanje proizvodnjom može se reći da predstavlja upravljanje promenama u sistemu koje se odvijaju primjenom određene tehnologije. kojima se ulazne veličine pretvaraju u izlazne veličinerezultate procesa (proizvodi i usluge). drugo shvatanje kapitala je sadržanou pojmu finansijski kapital koji ima oblik novca i vrijednosnih papira. 2 .

tj.1. Ona je ili konkurentno oružje ili kamen spoticanja za organizaciju. Okolina izvan organizacije može se menjati u ime pravnih. Iz tog razloga od menadžera odgovornih za proizvodnju se traži uvažavanje novo nastalih promena u unutrašnjem okruženju. političkih. Pri tom ne sme se zanemariti uticaj okruženja koje se uslovno može razdvojiti na: unutrašnje i spoljašnje. Osnovni zadatak proizvodne funkcije je da omogući realizaciju proizvodnih procesa. postavljene ciljeve proizvodnje. odnosno proizvodnju roba i usluga u skladu sa zahtevima kupaca. kako bi proizvodnju doveli u red. Ne samo da nastaju česte promene unutar organizacije. promjene u unutrašnjem okruženju u smislu nemogućnosti ostvarenja zahtijevanog kvaliteta rezultata procesa treba da utiče na menadžere proizvodnje da ponovo ispitaju svoje postupke obezbjeđenja kvaliteta. društvenih ili privrednih uslova. prouzrokujući odgovarajuće promene u proizvodnim ulazima. planirane izlaze (rezultate procesa). Značajne promijene u okolini mogu izazvati menadžment da mijenja: ulazne veličine. Na primjer promjene u ekonomskim uslovima poslovanja mogu izazvati menadžere proizvodnje da izmjene svoje prognoze o potražnji. izlazima i procesima. ili uvažavana ograničenja. pa da se zbog toga angažuju na zapošljavanju još ljudi i proširenje kapaciteta. 2. potrebne resurse. planirane veličine serija. prognozu potražnje. te stalne promene u okruženju predstavljaju pravilo. Ostale poslovne funkcije izvan proizvodnje čine unutrašnje okruženje i mogu imati značajan uticaj na poslovnu politiku. već se preduzeće mora suočiti sa učestalim promenama koje se dešavaju na makro planu i koje čine spoljnje okruženje poslovanja jedne organizacije. Od ispunjenja ovog zadatka direktno će zavisiti konkurentnost organizacije na tržištu.tj. Što znači da se u sadašnjim uslovima pojačane konkurencije i globalizacije tržišta na proizvodnju i proizvodne procese ne 3 . željenih izlaznih veličina (proizvoda i usluga. na suprot povećanoj potražnji za proizvodima ili uslugama. a ne izuzetak. sistem kontrole ili samu proizvodnju (procese transformacije-primijenjenu tehnologiju). Upravljanje proizvodnjom podrazumijeva stalnu kontrolu proizvodnog sistema i njegove okoline. PROIZVODNA STRATEGIJA Proizvodna funkcija u okviru organizacije nikad nema neutralnu ulogu. kako bi se odgovorilo novoj potražnji.

Međutim u tekućem poslovanju sposobnost konkretne proizvodnje može uticati na izbor poslovne strategije te se proces proizvodnje može iskoristiti za stvaranje vitalne poslovne strategije. 2. u sadašnjim uslovima treba da bude pravi strateški odgovor proizvodne funkcije na: • • • povećanu konkurenciju proizvođača roba i usluga na tržištu na potrebu za povećanjem produktivnosti rada kako bi se zadovoljila povećanu potražnju kupaca i zadovoljenje povećanih očekivanja kupaca u pogledu zahteva kavaliteta. ali nedovoljan element za vođenje konkretnih akcija na upravljanju proizvodnjom.2. Postizanje konkurentne prednosti kroz poboljšanje karakteristika procesa proizvodnje i prizvoda i usluga. PROIZVODNI CILJEVI Izabrana proizvodna strategija i definisana misija. kao i razmatranje specifičnih prednosti organizacije predstavljaju potreban.može više gledati kao na mesto u poslovnom sistemu gde se samo stvaraju rezultati procesa (roba i usluga) već kao na mesto gde se stiče konkurentna moć za poslovanje. To su: • • • proizvodnja bazirana na niskim troškovima proizvodnja sa diferencijacijom proiizvoda i proizvodnja usmerena na tržište Svaka od ovih poslovnih strategija implicira odgovarajuću proizvodnu strategiju. Porter je 1980. pa je kao treći element formulisanja proizvodne stategije potrebno definisati proizvodne ciljeve 4 . Poslovnom strategijom određuje se kako će pojedini posao biti konkurentan na tržištu. godine je indentifikovao tri opšte poslovne strategije koje koriste organizacije kako bi postigle konkurentnu poziciju na tržištu. podrazumeva se da svaka od njih predstavlja jednu stratešku jedinicu. S obzirom da najveći broj organizacija obavlja grupu povezanih poslova. To znači da menadžment za svaki posao treba da pronađe sopstvenu osnovu za konkurentnost u zavisnosti od pojedinih marketinških segmenata i proizvoda sa kojima se nastupa na tržištu.

hmelj i voda. Hmelj konzervira pivo i daje mu ugodan miris i gorak ukus. 5 . Proizvodnja piva se sastoji od dvije osnovne faze: od pripremanja sladovine i vrijenja. sušenje zelenog slada. Slad daje pivu sastojke ekstrata od koga zavisi punoća okusa i koncetracija osnovnog ekstrata piva. karekterističnog ukusa sa blagom gorčinom hmelja i specifičnog mirisa. močenje ječma.Cilj predstavlja uočavanje željenih rezultata koje treba ostvariti u određenom vremenu. pivarski kvasac. zasićen ugljen – dioksidom.Ciljevi predstavljaju razradu misija u kvantitativnom smislu. Tehnologiju slada obuhvata: čišćenje i sortiranje ječma. Tehnologija piva obuhvata: proizvodnju sladovine. 3. glavno i naknadno vrenje. Pripremanje sladovine obuhvata niz operacija: usitnjavanje – drobljenje pivarskog slada. dok pivski kvasac izaziva alkoholno vrenje u kome šećer prelazi u alkohol i ugljen dioksid. Voda je glavni dio svih napitaka. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. Osnovne sirovine za proizvodnju piva su pivarski slad. Pri nastupu na tržište kako bi obezbedila stabilnu poziciju na tržištu organizacija može se odlučiti za četri sledeća proizvodna cilja: • • • • minimizacija troškova visok nivo kvaliteta kraći rok isporuke velika fleksibilnost Ciljevi proizvodnje se moraju iskazati kvantitativnim pokazateljima i odnose se na rezultat koji treba ostavariti u kratkoročnom i dugoročnom periodu. PROIZVODNJA PIVA Pivo je osviježavajuće piće sa malim sadržajem etil – alkohola. Proizvodni ciljevi organizacije treba da budu jasno definisani za ključne elemente proizvodnog sistema i daju se za određeni vremenski period. Organizacija pravilnim utvrđivanjem dugoročnih (strateških) i taktičkih ciljeva postavlja temelje detaljnom planiranju rada (izrada godišnjih planova) i stvara uslove za njihovu operacionalizaciju. bistrenje i punjenje piva. oslobađanje slada od klice i poliranje. Ona služi kao rastvarač.

ukomljavanje drobljenog slada. cijeđenje ohmeljene sladovine. skrob se prevodi u maltozu i dekstrine. uglavnom skrob. različitih konstrukcija (sa 2. Vrijenje je glavno i naknadno. Bolji efekat postiže se ako je slad sitno drobljen. koji mogu biti ravni ili žlebljeni). Kako pivarski slad sadrži samo 10 – 15% materijala rastvorljivih u vodi (šećeri. Pod dejstvom enzima amilaze slada. a pod dejstvom proteolitičnih enzima razlažu se bijelančevine. Od kvaliteta mliva. to se ukomljavanjem drobljenog pivarskog slada. 5 ili 6 valjaka. dio bjelančevina i proizvodi njihove razgradnje). to jeste od stepena drobljenja slada zavise brzina ošećerenja. odnosno postiže se maksimalna ekstrakcija pivarskog slada. mijenjaju nerastvorljive materije slada. 4. Drobljenje slada je veoma važna operacija. kuvanje komine. Sastav sladovine zavisi od vrste slada. kao i brzina i efekat filtracije sladovine. To je neophodno jer se usluge koriste u isto vreme i na istom mestu na kojem 6 . 3. hlađenje ohmeljene sladovine. cijeđenje sladovine. bistrenje sladovine. iskorišćavanje ekstrakta. U uslužnim organizacijama prizvodna i marketinška (prodajna) funkcija teže bliskoj povezanosti. ohmeljavanje sladovine. a od njegovog sastava zavisi vrsta piva. a posebno od postupka ekstrakcije. te od načine na koji se izvode pojedine faze i od uslova pod kojima se one odvijaju. Time se nerastvorljive materije prevode u šećere i druge organske materije koje se rastvaraju u vodi. Slad se drobi u mlinovima na valjke. Pripremanjem sladovine dobija se ekstrakt pivarskog slada. uz uslov da plevin omotač ostane nerazdrobljen. ako su uslovi za djelovanje nezima prisutni u sladu optimalni.

4. Vizija i ciljevi Vizija fabrike Carlsberg jeste da postane vodeća u proizvodnji i prodaji više vrsta piva. mesto po količini proizvodnje piva. Ovde se može uvesti i promotivna ponuda za nove kupce. Na to će naravno prevashodno uticati povećanje broja kupaca. Za razliku od uslužne delatnosti kod koje je neophodna bliska saradnja funkcija marketinga (prodaje) i proizvodnje. Naravno. naravno. 4. Ovo je moguće postići visokim stepenom automatizacije.1. Savremena automatizacija podrazumeva savremene tehnologije i dobru organizaciju u procesu proizvodnje. Objedinjavanjem aktivnosti koje vrše funkcije marketinga i proizvodnje značajno bi se unapredila industrijska proizvodnja i bolje odgovorilo na potražnju za proizvodima i u sadašnjim uslovima globalizacije tržišta i oštre konkurencije predstavlja važan i težak zadatak višeg menadžmenta. na 2. Još jedan od bitnijih uslova za postizanje vodeće pozicije jeste da kupci budu zadovoljni. odnosno da proizvod zadovolji njihova očekivanja. u industrijskoj proizvodnji marketing i proizvodnja su zasebne funkcije i proizvodnja i prodaja vrše se odvojeno. reklamiranje) i naravno povoljna cena. Jasno je da na povećanje broja kupaca sem navedenog u mmnogome utiče i kvalitet piva kao jedna od najbitnijih odlika ove vrste proizvoda. 7 . Ova pivara ima cilj da u roku od dve godine poveća godišnju proizvodnju piva sa 90 na 120 Mhl (miliona hektolitara).su proizvedene. bitno je i da se roba isporučuje u dovoljnim količinama i na vreme. Da bi kontrola bila uspešna potrebne su savremene laboratorije. povećanom količinom proizvodnje. Model ciljeva Cilj fabrike Carlsberg jeste prelazak sa 5.2. zatim kontrole i. PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG 4. kao i kvalifikovani kontrolori. pritom zadovoljavajući visok nivo kontrole i kvaliteta. Da bi se ovo postiglo potrebno je maksimalno automatizovati sve segmente proizvodnje i pakovanja. marketing (tj. Tako da se može reći da su uslužne organizacije i marketinški i proizvodni entiteti.

Ovaj model cilja služi kao početna tačka za predstavljanje implementirane vizije. Ona se bazira na analizi tržišta. u ovom slučaju za postavljanje navedene fabrike u jednog od vodećih proizvođača piva. Poslovni plan je najbitniji za uspeh i postizanje datog cilja. odličnu strategiju proizvodnje i naravno uključuje poslovne ideje koje su motivisane od strane vizije i ciljnog modela. i povećanje proizvodnje vode ka vodećoj poziciji. Konceptualni model Konceptualni model koji upotpunjuje model cilja fabrike Carsberg je prikazan na Dijagramu 2. Dobro razvijen i osmišljen poslovni plan treba da rezultira povećanjem proizvodnje i povećanjem kvaliteta. a sastoji se iz automatizacije i kontrole. Marketinški plan. koji utiču na kvalitet i proizvodnju piva. Poslovni plan podrazumeva dobar marketinški plan.3. Strategija proizvodnje je jedna od ključnih koncepata kompanije. a analiza tržišta se zasniva na zahtevima za kupovinu. Broj narudžbina voki ka povećanju proizvodnje.Cilj fabrike Carlsberg je prikazan Dijagramom 1. koji je zasnovan na analizi tržišta. Vodeca pozicija : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 2 Trenutna_vrednost = 5 Merna_jedinica = redno mesto po proizvodnji piva (kompletno) <<Cilj>> Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Ciljna vrednost : String Trenutna_vrednost : String Jedinica_mere : String <<Cilj>> Kvalitativni cilj Automatizacija : Kvantitativni cilj (nekompletno) (nekompletno) Kontrola : Kvalitativni cilj Zadovoljni kupci : Kvantitativni cilj (nekompletno) Proizvod zadovoljava ocekivanja kupca : Kvantitativni cilj Isporuka dovoljne kolicine proizvoda na vreme : Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Savremena tehnologija : Kvantitativni cilj Dobra organizacija : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj <<problem>> Veca kontrola usporava i smanjuje proizvodnju Kolicina proizvodnje : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 120 Trenutna_vrednost = 90 Merna_jedinica = Mhl godisnje (nekompletno) Cena : Kvantitativni cilj Reklama : Kvalitativni cilj Puno kupaca : Kvantitativni cilj Promotivna ponuda za nove kupce : Kvantitativni cilj Dijagram 1: Model ciljeva 4. 8 .

Dijagram 3 prikazuje proces poslovanja fabrike Carlsberg. tj... proizvodnje ili za podršku celokupnom sistemu.4. Takođe.treba da rezultira Povecanje proizvodnje i kvaliteta Poslovne ideje utice na Vodeca pozicija vodi ka treba da vodi Marketinski plan sastoji se od Poslovni plan Vizija Analiza trzista bazira se na Strategija proizvodnje rezultuje u razvija Proizvodnja proizvodi utice na Ciljni model sastoji se iz proizvodnje sastoji se iz * Povecanje * Kontrola utice na * * Kvalitet utice na Proizvod (pivo) 0..1 u vezi sa Isporuka * daje Kupac zasniva se na * ima Zahtev Dijagram 2: Konceptualni model 4.1 0.. Svaki proces je predstavljen ciljem koji se treba ostvariti. Proces razvoja marketinga odnosi se na rangiranje brendova na tržištu kao ulaza i ekspanziju marketinškog plana kao izlaza i ima za cilj postizanje vodeće pozicije. Procesi poslovanja Procesi poslovanja se odnose na vizije i ciljeve koji su prethodno opisani. Marketinški plan kao deo celokupnog plana poslovanja kontroliše proces razvoja poslovanja.1 * utice na Automatizacija vodi ka rezultuje 0. Poslovni plan kontroliše procese razvoja proizvoda i razvoja proizvodnje. Proces razvoja proizvodnje ima za cilj efikasnu proizvodnju.1 proizvodnjom i isporukom Narudzbina dostavlja 0. to su i koraci koji su neophodni za ostvarenje poslovanja. a kao izlaz mogućnost 9 . Proces razvoja proizvoda ima za cilj zadovoljenje kupca i kao izlaz – konačan proizvod. čiji je osnovni cilj postizanje povećanog kvaliteta i proizvodnje.

kojom se naručuje pivo. Model resursa Na Dijagramu 4 prikazan je model resursa fabrike Carlsberg. a za izlaz pivo koje se isporučuje. 10 . To su neka od ograničenja koja moraju biti zadovoljena. Svaka narudžbina. mora da ima datum. Proces isporuke za ulaze ima proizvod i mogućnost proizvodnje. Glavni cilj ovog procesa je isporuka dovoljne količine na vreme. kao i narudžbinu. Serije piva se koriste pri organizaciji i grupisanju. <<postize>> <<resurs>> Rangiranje brendova na trzistu <<proces>> Razvoj marketinga <<cilj>> Vodeca pozicija <<resurs>> Marketinski plan <<kontrolise>> <<cilj>> Povecan kvalitet i proizvodnja <<postize>> <<resurs>> Narudzbina <<resurs>> Poslovni plan <<kontrolise>> <<kontrolise>> <<postize>> <<resurs>> Proizvod <<proces>> Isporuka <<fizicki>> Pivo <<cilj>> Isporuka dovoljne kolicine na vreme <<postize>> <<proces>> Razvoj poslovanja <<cilj>> Zadovoljenje kupca <<proces>> Razvoj proizvoda <<proces>> Razvoj proizvodnje <<resurs>> Mogucnost proizvodnje <<postize>> <<cilj>> Efikasna proizvodnja Dijagram 3: Procesi poslovanja 4. Etiketa piva na sebi mora da sadrži tačne informacije o sastojcima i rok upotrebe.5.proizvodnje. Svako pivo je okarakterisano serijskim brojem i tipom. a isporuka treba da ima datum i mesto isporuke. kao i vrstom ambalaže.

Lav Pivo moze biti: .6. pri čemu je Odeljenje za pakovanje podeljeno na tri pododeljenja.Holsten ..  Odeljenje za marketing.1 Pivo u ambalazi Serijski broj koristi se za * za 1. boci . ..1 Kupac ima Narudzbina Datum * 0.u PET amb.Specifikacija veze piva Opis: Tekst Rok upotrebe: Datum Brendovi mogu biti: .  Odeljenje za razvoj i istraživanje.u buretu * Pravila tipa piva Opis odnosi se na rezultira proizvodnjom i isporukom Opis osnova za 0. * * * dobija koristi se za Narudzbina za pivo u staklenim bocama Narudzbina za pivo u PET ambalazi Narudzbina za pivo u buradima Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Dijagram 4: Model resursa 4.Tuborg .  Odeljenje za pakovanje.  Odeljenje za održavanje. i to na: • Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalažu 11 * * * * Tip piva opisan sa * * Pivo Veza piva * Mesto isporuke Datum i mesto isporuke isporucuje na Magacin .  Odeljenje za proizvodnju.. Te jedinice su:  Odeljenje za kontrolu. Dijagram 5 ilustruje strukturu organizacionih jedinica u fabrici piva Carlsberg. Organizaciono modelovanje Organizaciona struktura je prevashodno bitna za predstavljanje odgovornosti svake organizacione jedinice.u stak.Carlsberg .

7. koji upotpunjavaju proizvodnju i pakovanje piva.• • Odeljenje za pakovanje u PET ambalažu Odeljenje za pakovanje u burad. Fabrika piva Carlsberg Odeljenje za kontrolu Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Odeljenje za odrzavanje Odeljenje za razvoj i istrazivanje Odeljenje za marketing Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalazu Odeljenje za pakovanje u PET ambalazu Odeljenje za pakovanje u burad Dijagram 5: Organizaciono modelovanje 4. Sistemi podrške Dijagram 6 predstavlja sisteme podrške. 12 .

Sistem za kontrolu je dalje povezan sa automatizacijom i uzajamno povezan sa bazom podataka 13 .Sistem za razvoj i istrazivanje Sistem za kontrolu Automatizacija Sistem za odrzavanje Baza podataka proizvodnje Dijagram 6: Sistemi podrške Sistem za kontrolu je sistem koji obuhvata kontrolisanje sirovina. stavljajući akcenat na kvalitet proizvoda. Sistem za razvoj i istraživanje je uzajamno povezan sa sistemom za kontrolu. Ovaj proces nadgledaju kvalifikovani radnici. mikrobiološke i elektronske laboratorije. Sistem za razvoj i istraživanje se sastoji iz hemijske. Ovo podrazumeva zajednički rad kvalifikovanih kontrolora i inteligentnih mašina za nadgledanje i kontrolisanje. Automatizacija predstavlja kontinualni tok proizvodnje upravljan mašinama i računarima koji se podhranjuju podacima iz pomenute baze podataka. ispravnosti ambalaže. procesa automatizacije u svim tačkama proizvodnje i pakovanja. čiji je cilj unapređenje celokupnog procesa proizvodnje. Sistem za održavanje obuhvata servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje i odnosi se na održavanje automatizacije i sistema za kontrolu. Automatizacija obuhvata i servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje. Baza podataka proizvodnje je aplikaciona baza podataka koja sadrži informacije o svakoj tački procesa proizvodnje i pakovanja.

9.proizvodnje. takođe. 4. Sistem za održavanje je usko povezan sa automatizacijom. Potrebno je svaki od ovih sistema stalno unapređivati i razvijati.8. uzajamno povezani.. Baza podataka i automatizacija su.. performanse. 14 . 4. Nefunkcionalni zahtjevi Nefunkcionalni zahtevi mogu biti: a) b) c) d) izgled ambalaže starost potrošača lokacija naručioca prijevozno sredstvo za dostavu Ostala pitanja koja se mogu razmatrati su točnost informacija. pouzdanost i slično. Funkcionalni zahtjevi Zahtjevi koji funkcionalno moraju da zadovolje prethodno opisani problem jesu: a) zadovoljenje kvaliteta proizvoda b) zadovoljenje HCCP zahtjeva c) kontrola sirovina d) kontrola automatizacije e) kontrola procesa proizvodnje f) kontrola procesa pakovanja g) proces menadžmenta h) razvoj marketinga i) razvoj proizvodnje j) razvoj proizvoda k) usavršavanje radnih lica.

Proizvodni proces vrši se na tehnološkim i obradnim sistemima. Proizvodnja sladovine 2. susenje zelenog slada. oslobadjanje slada od klice i poliranje. Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost koja ima za cilj dobijanje proizvoda korisnih za društvo čija struktura varira u širokim granicama kako po vrsti tako i po kvalitetu i količini. Tehnologiju slada obuhvaca: ciscenje i sortiranje jecma. Glavno i naknadno vrenje 3. mocenje jecma. klijanje jecma. Bistrenje i punjenje piva 15 . Tehnologija piva obuhvaca: 1. Proizvodnja predstavlja svrsishodnu djelatnost usmjerenu na dobijanje upotrebnih vrijednosti i prisvajanje prirodnih resursa za ljudske potrebe što znači da predstavlja opšti uslov za razmjenu materije između čovjeka i prirode odnosno vječiti prirodni uslov za život ljudi pa je stoga jednako svojstvena svim oblicima ljudskog društva. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva.ZAKLJUČAK Proizvodni proces predstavlja ukupan proces rada proizvodnog sistema što znači da podrazumijeva sve aktivnosti tokom pretvorbe ulaznih vrijednosti (inputa) u projektovane izlazne veličine (outpute) proizvodnog sistema na putu stvaranja nove vrijednosti.

rs/tekstovi/10642.org.html Uvod u ekonomiju.agropress.html http://free-st.hr/jim/tehnolog.htnet. Sarajevo 2004 SADRŽAJ 16 .LITERATURA http://www. Fahrudin Šebić. Dr.

....................................4....7 4............................. PROIZVODNA STRATEGIJA.....................................................10 4................. Organizaciono modelovanje............................................8 4....5 4..................7.......................16 17 ........ Vizija i ciljevi.....................1.....11 4..........5............................................4 3..................................... Model ciljeva............... PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG..2 2........7 4.......................................................... Proizvodni ciljevi....................................................................................... PROCES PROIZVODNJE....7 4............................................2........................... Nefunkcionalni zahtjevi................. Konceptualni model.....3......14 ZAKLJUCAK....6....................................................................................................... UVOD..............................................1....................15 LITERATURA..........9.........................1..............................1 2..............................12 4............14 4.................................8......................9 4............................................................ Sistemi podrške..............................................3 2.................................. Funkcionalni zahtjevi... Procesi poslovanja............. PROIZVODNJA PIVA............................................................... ....................2................. Model resursa.................................................