1.

UVOD

Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost a kojoj je cilj dobiti proizvod koristan za društvenu upotrebu. Kako po kvaliteti kao i troškovima i količini. U samom proizvodnom procesu tvrtke pretvaraju faktore proizvodnje (rad i kapital) tj. inpute u konačan proizvod (out put). Input se može podjeliti u tri kategorije: rad, sirovine i kapital. Radni inputi sastoje se od kvalificiranih radnika (inženjeri, tehničari) nekvalificiranih (poljoprivrednici) te od menadžera i poduzetnika. U neke od sirovina spadaju hmelj, slad, voda i struja a sam kapital uključuje zgrade i druge komplekse te same strojeve koji su potrebni u proizvodnom procesu. Proizvodnoj tehnologiji je cilj da kao cjelina daju bolji rezultat proizvodnje nego što bi ih dali njegovi dijelovi samostalno. Teško je napraviti neku podjelu u proizvodnji i tehnologiji jer se sastoje od sistema i pod sistema ali su istovremeno i dio nekog većeg sistema koji su u konačnici uvezani u cjelinu. Proizvodna tehnologija obuhvata skup tehnoloških sistema kao i drugih tehničkih, informacionih i energetskih struktura koje na određen način obezbjeđuju izvršavanje unaprijed postavljenih ciljeva proizvodnog procesa.

Za upravljanje proizvodnjom može se reći da predstavlja upravljanje promenama u sistemu koje se odvijaju primjenom određene tehnologije. mašine) s ciljem da se tom imovinom obavlja neka ekonomska aktinvost. odgovornost menadžera proizvodnje jeste se koristi povratnom vezom informacija kako bi se pravovremeno prilagodile ulazne veličine i primenjena tehnologija sa krajnjim ciljem ostvarenje planiranog 1 U ekonomskoj teoriji pod pojmom kapitala podrazumijevaju se dvije različite ekonomske kategorije: jednom se time označava fizički kapital koji podrazumijeva količinu novca koja je uložena u neki oblik imovine (zemlja. 2 . kojima se ulazne veličine pretvaraju u izlazne veličinerezultate procesa (proizvodi i usluge). U ulazne veličine spadaju: enrgija. kapital1 i informacije i određene su vrstom proizvodnje. zgrade. materijal. rad. PROCES PROIZVODNJE Proizvodnja predstavlja osnovno područje ljudske djelatnosti. drugo shvatanje kapitala je sadržanou pojmu finansijski kapital koji ima oblik novca i vrijednosnih papira.2. (tehnološki proces) U sistemskom pristupu upravljanja organizacijom.

željenih izlaznih veličina (proizvoda i usluga. PROIZVODNA STRATEGIJA Proizvodna funkcija u okviru organizacije nikad nema neutralnu ulogu. Što znači da se u sadašnjim uslovima pojačane konkurencije i globalizacije tržišta na proizvodnju i proizvodne procese ne 3 . ili uvažavana ograničenja. već se preduzeće mora suočiti sa učestalim promenama koje se dešavaju na makro planu i koje čine spoljnje okruženje poslovanja jedne organizacije.1. odnosno proizvodnju roba i usluga u skladu sa zahtevima kupaca. na suprot povećanoj potražnji za proizvodima ili uslugama. Ostale poslovne funkcije izvan proizvodnje čine unutrašnje okruženje i mogu imati značajan uticaj na poslovnu politiku. Na primjer promjene u ekonomskim uslovima poslovanja mogu izazvati menadžere proizvodnje da izmjene svoje prognoze o potražnji. političkih. Osnovni zadatak proizvodne funkcije je da omogući realizaciju proizvodnih procesa. sistem kontrole ili samu proizvodnju (procese transformacije-primijenjenu tehnologiju). Pri tom ne sme se zanemariti uticaj okruženja koje se uslovno može razdvojiti na: unutrašnje i spoljašnje. planirane izlaze (rezultate procesa). a ne izuzetak. Iz tog razloga od menadžera odgovornih za proizvodnju se traži uvažavanje novo nastalih promena u unutrašnjem okruženju. Značajne promijene u okolini mogu izazvati menadžment da mijenja: ulazne veličine. promjene u unutrašnjem okruženju u smislu nemogućnosti ostvarenja zahtijevanog kvaliteta rezultata procesa treba da utiče na menadžere proizvodnje da ponovo ispitaju svoje postupke obezbjeđenja kvaliteta. Okolina izvan organizacije može se menjati u ime pravnih. prouzrokujući odgovarajuće promene u proizvodnim ulazima. Upravljanje proizvodnjom podrazumijeva stalnu kontrolu proizvodnog sistema i njegove okoline. izlazima i procesima.tj. Ne samo da nastaju česte promene unutar organizacije. Od ispunjenja ovog zadatka direktno će zavisiti konkurentnost organizacije na tržištu. društvenih ili privrednih uslova. pa da se zbog toga angažuju na zapošljavanju još ljudi i proširenje kapaciteta. potrebne resurse. kako bi se odgovorilo novoj potražnji. 2. prognozu potražnje. planirane veličine serija. te stalne promene u okruženju predstavljaju pravilo. postavljene ciljeve proizvodnje. tj. Ona je ili konkurentno oružje ili kamen spoticanja za organizaciju. kako bi proizvodnju doveli u red.

Poslovnom strategijom određuje se kako će pojedini posao biti konkurentan na tržištu. ali nedovoljan element za vođenje konkretnih akcija na upravljanju proizvodnjom. pa je kao treći element formulisanja proizvodne stategije potrebno definisati proizvodne ciljeve 4 . podrazumeva se da svaka od njih predstavlja jednu stratešku jedinicu. S obzirom da najveći broj organizacija obavlja grupu povezanih poslova. 2.2. PROIZVODNI CILJEVI Izabrana proizvodna strategija i definisana misija. u sadašnjim uslovima treba da bude pravi strateški odgovor proizvodne funkcije na: • • • povećanu konkurenciju proizvođača roba i usluga na tržištu na potrebu za povećanjem produktivnosti rada kako bi se zadovoljila povećanu potražnju kupaca i zadovoljenje povećanih očekivanja kupaca u pogledu zahteva kavaliteta. kao i razmatranje specifičnih prednosti organizacije predstavljaju potreban. Međutim u tekućem poslovanju sposobnost konkretne proizvodnje može uticati na izbor poslovne strategije te se proces proizvodnje može iskoristiti za stvaranje vitalne poslovne strategije. To znači da menadžment za svaki posao treba da pronađe sopstvenu osnovu za konkurentnost u zavisnosti od pojedinih marketinških segmenata i proizvoda sa kojima se nastupa na tržištu. godine je indentifikovao tri opšte poslovne strategije koje koriste organizacije kako bi postigle konkurentnu poziciju na tržištu. Postizanje konkurentne prednosti kroz poboljšanje karakteristika procesa proizvodnje i prizvoda i usluga. To su: • • • proizvodnja bazirana na niskim troškovima proizvodnja sa diferencijacijom proiizvoda i proizvodnja usmerena na tržište Svaka od ovih poslovnih strategija implicira odgovarajuću proizvodnu strategiju. Porter je 1980.može više gledati kao na mesto u poslovnom sistemu gde se samo stvaraju rezultati procesa (roba i usluga) već kao na mesto gde se stiče konkurentna moć za poslovanje.

močenje ječma. Slad daje pivu sastojke ekstrata od koga zavisi punoća okusa i koncetracija osnovnog ekstrata piva. Voda je glavni dio svih napitaka. Osnovne sirovine za proizvodnju piva su pivarski slad. Tehnologiju slada obuhvata: čišćenje i sortiranje ječma.Ciljevi predstavljaju razradu misija u kvantitativnom smislu. hmelj i voda. PROIZVODNJA PIVA Pivo je osviježavajuće piće sa malim sadržajem etil – alkohola. dok pivski kvasac izaziva alkoholno vrenje u kome šećer prelazi u alkohol i ugljen dioksid. Tehnologija piva obuhvata: proizvodnju sladovine. karekterističnog ukusa sa blagom gorčinom hmelja i specifičnog mirisa. Proizvodnja piva se sastoji od dvije osnovne faze: od pripremanja sladovine i vrijenja. glavno i naknadno vrenje. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. sušenje zelenog slada. bistrenje i punjenje piva. 3. 5 . Pripremanje sladovine obuhvata niz operacija: usitnjavanje – drobljenje pivarskog slada. Hmelj konzervira pivo i daje mu ugodan miris i gorak ukus. oslobađanje slada od klice i poliranje. Ona služi kao rastvarač. Proizvodni ciljevi organizacije treba da budu jasno definisani za ključne elemente proizvodnog sistema i daju se za određeni vremenski period. pivarski kvasac. Organizacija pravilnim utvrđivanjem dugoročnih (strateških) i taktičkih ciljeva postavlja temelje detaljnom planiranju rada (izrada godišnjih planova) i stvara uslove za njihovu operacionalizaciju.Cilj predstavlja uočavanje željenih rezultata koje treba ostvariti u određenom vremenu. zasićen ugljen – dioksidom. Pri nastupu na tržište kako bi obezbedila stabilnu poziciju na tržištu organizacija može se odlučiti za četri sledeća proizvodna cilja: • • • • minimizacija troškova visok nivo kvaliteta kraći rok isporuke velika fleksibilnost Ciljevi proizvodnje se moraju iskazati kvantitativnim pokazateljima i odnose se na rezultat koji treba ostavariti u kratkoročnom i dugoročnom periodu.

4. skrob se prevodi u maltozu i dekstrine. dio bjelančevina i proizvodi njihove razgradnje). različitih konstrukcija (sa 2. Bolji efekat postiže se ako je slad sitno drobljen. 5 ili 6 valjaka. Drobljenje slada je veoma važna operacija. uz uslov da plevin omotač ostane nerazdrobljen. Sastav sladovine zavisi od vrste slada. te od načine na koji se izvode pojedine faze i od uslova pod kojima se one odvijaju. Slad se drobi u mlinovima na valjke. mijenjaju nerastvorljive materije slada. kao i brzina i efekat filtracije sladovine. koji mogu biti ravni ili žlebljeni). a pod dejstvom proteolitičnih enzima razlažu se bijelančevine. a od njegovog sastava zavisi vrsta piva. hlađenje ohmeljene sladovine. 3. ako su uslovi za djelovanje nezima prisutni u sladu optimalni. Vrijenje je glavno i naknadno. a posebno od postupka ekstrakcije. ohmeljavanje sladovine. to jeste od stepena drobljenja slada zavise brzina ošećerenja. bistrenje sladovine. uglavnom skrob. Pripremanjem sladovine dobija se ekstrakt pivarskog slada. Time se nerastvorljive materije prevode u šećere i druge organske materije koje se rastvaraju u vodi. Kako pivarski slad sadrži samo 10 – 15% materijala rastvorljivih u vodi (šećeri. cijeđenje sladovine. U uslužnim organizacijama prizvodna i marketinška (prodajna) funkcija teže bliskoj povezanosti. iskorišćavanje ekstrakta. Pod dejstvom enzima amilaze slada. to se ukomljavanjem drobljenog pivarskog slada. To je neophodno jer se usluge koriste u isto vreme i na istom mestu na kojem 6 . odnosno postiže se maksimalna ekstrakcija pivarskog slada.ukomljavanje drobljenog slada. cijeđenje ohmeljene sladovine. kuvanje komine. Od kvaliteta mliva.

PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG 4. odnosno da proizvod zadovolji njihova očekivanja. Vizija i ciljevi Vizija fabrike Carlsberg jeste da postane vodeća u proizvodnji i prodaji više vrsta piva. Tako da se može reći da su uslužne organizacije i marketinški i proizvodni entiteti. 4. reklamiranje) i naravno povoljna cena. Model ciljeva Cilj fabrike Carlsberg jeste prelazak sa 5. naravno. Savremena automatizacija podrazumeva savremene tehnologije i dobru organizaciju u procesu proizvodnje. Za razliku od uslužne delatnosti kod koje je neophodna bliska saradnja funkcija marketinga (prodaje) i proizvodnje. zatim kontrole i. povećanom količinom proizvodnje.1. Ovo je moguće postići visokim stepenom automatizacije. u industrijskoj proizvodnji marketing i proizvodnja su zasebne funkcije i proizvodnja i prodaja vrše se odvojeno. 4. 7 . kao i kvalifikovani kontrolori. marketing (tj. bitno je i da se roba isporučuje u dovoljnim količinama i na vreme. Ovde se može uvesti i promotivna ponuda za nove kupce. Da bi se ovo postiglo potrebno je maksimalno automatizovati sve segmente proizvodnje i pakovanja. Na to će naravno prevashodno uticati povećanje broja kupaca. Objedinjavanjem aktivnosti koje vrše funkcije marketinga i proizvodnje značajno bi se unapredila industrijska proizvodnja i bolje odgovorilo na potražnju za proizvodima i u sadašnjim uslovima globalizacije tržišta i oštre konkurencije predstavlja važan i težak zadatak višeg menadžmenta.su proizvedene. Ova pivara ima cilj da u roku od dve godine poveća godišnju proizvodnju piva sa 90 na 120 Mhl (miliona hektolitara). Jasno je da na povećanje broja kupaca sem navedenog u mmnogome utiče i kvalitet piva kao jedna od najbitnijih odlika ove vrste proizvoda. Još jedan od bitnijih uslova za postizanje vodeće pozicije jeste da kupci budu zadovoljni. Da bi kontrola bila uspešna potrebne su savremene laboratorije. pritom zadovoljavajući visok nivo kontrole i kvaliteta.2. mesto po količini proizvodnje piva. na 2. Naravno.

Cilj fabrike Carlsberg je prikazan Dijagramom 1. a analiza tržišta se zasniva na zahtevima za kupovinu. Strategija proizvodnje je jedna od ključnih koncepata kompanije. koji utiču na kvalitet i proizvodnju piva. koji je zasnovan na analizi tržišta. Poslovni plan podrazumeva dobar marketinški plan. Ovaj model cilja služi kao početna tačka za predstavljanje implementirane vizije. Dobro razvijen i osmišljen poslovni plan treba da rezultira povećanjem proizvodnje i povećanjem kvaliteta. Poslovni plan je najbitniji za uspeh i postizanje datog cilja. Marketinški plan. u ovom slučaju za postavljanje navedene fabrike u jednog od vodećih proizvođača piva. Ona se bazira na analizi tržišta. a sastoji se iz automatizacije i kontrole. Konceptualni model Konceptualni model koji upotpunjuje model cilja fabrike Carsberg je prikazan na Dijagramu 2. 8 .3. odličnu strategiju proizvodnje i naravno uključuje poslovne ideje koje su motivisane od strane vizije i ciljnog modela. Broj narudžbina voki ka povećanju proizvodnje. Vodeca pozicija : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 2 Trenutna_vrednost = 5 Merna_jedinica = redno mesto po proizvodnji piva (kompletno) <<Cilj>> Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Ciljna vrednost : String Trenutna_vrednost : String Jedinica_mere : String <<Cilj>> Kvalitativni cilj Automatizacija : Kvantitativni cilj (nekompletno) (nekompletno) Kontrola : Kvalitativni cilj Zadovoljni kupci : Kvantitativni cilj (nekompletno) Proizvod zadovoljava ocekivanja kupca : Kvantitativni cilj Isporuka dovoljne kolicine proizvoda na vreme : Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Savremena tehnologija : Kvantitativni cilj Dobra organizacija : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj <<problem>> Veca kontrola usporava i smanjuje proizvodnju Kolicina proizvodnje : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 120 Trenutna_vrednost = 90 Merna_jedinica = Mhl godisnje (nekompletno) Cena : Kvantitativni cilj Reklama : Kvalitativni cilj Puno kupaca : Kvantitativni cilj Promotivna ponuda za nove kupce : Kvantitativni cilj Dijagram 1: Model ciljeva 4. i povećanje proizvodnje vode ka vodećoj poziciji.

Dijagram 3 prikazuje proces poslovanja fabrike Carlsberg. proizvodnje ili za podršku celokupnom sistemu.. Marketinški plan kao deo celokupnog plana poslovanja kontroliše proces razvoja poslovanja.1 0. čiji je osnovni cilj postizanje povećanog kvaliteta i proizvodnje.. Procesi poslovanja Procesi poslovanja se odnose na vizije i ciljeve koji su prethodno opisani. Proces razvoja proizvoda ima za cilj zadovoljenje kupca i kao izlaz – konačan proizvod.. Poslovni plan kontroliše procese razvoja proizvoda i razvoja proizvodnje.treba da rezultira Povecanje proizvodnje i kvaliteta Poslovne ideje utice na Vodeca pozicija vodi ka treba da vodi Marketinski plan sastoji se od Poslovni plan Vizija Analiza trzista bazira se na Strategija proizvodnje rezultuje u razvija Proizvodnja proizvodi utice na Ciljni model sastoji se iz proizvodnje sastoji se iz * Povecanje * Kontrola utice na * * Kvalitet utice na Proizvod (pivo) 0.1 proizvodnjom i isporukom Narudzbina dostavlja 0. a kao izlaz mogućnost 9 . tj.. Proces razvoja proizvodnje ima za cilj efikasnu proizvodnju. to su i koraci koji su neophodni za ostvarenje poslovanja. Proces razvoja marketinga odnosi se na rangiranje brendova na tržištu kao ulaza i ekspanziju marketinškog plana kao izlaza i ima za cilj postizanje vodeće pozicije.1 u vezi sa Isporuka * daje Kupac zasniva se na * ima Zahtev Dijagram 2: Konceptualni model 4. Takođe.1 * utice na Automatizacija vodi ka rezultuje 0. Svaki proces je predstavljen ciljem koji se treba ostvariti.4.

5. Etiketa piva na sebi mora da sadrži tačne informacije o sastojcima i rok upotrebe. Proces isporuke za ulaze ima proizvod i mogućnost proizvodnje. Model resursa Na Dijagramu 4 prikazan je model resursa fabrike Carlsberg. 10 . mora da ima datum. a isporuka treba da ima datum i mesto isporuke. <<postize>> <<resurs>> Rangiranje brendova na trzistu <<proces>> Razvoj marketinga <<cilj>> Vodeca pozicija <<resurs>> Marketinski plan <<kontrolise>> <<cilj>> Povecan kvalitet i proizvodnja <<postize>> <<resurs>> Narudzbina <<resurs>> Poslovni plan <<kontrolise>> <<kontrolise>> <<postize>> <<resurs>> Proizvod <<proces>> Isporuka <<fizicki>> Pivo <<cilj>> Isporuka dovoljne kolicine na vreme <<postize>> <<proces>> Razvoj poslovanja <<cilj>> Zadovoljenje kupca <<proces>> Razvoj proizvoda <<proces>> Razvoj proizvodnje <<resurs>> Mogucnost proizvodnje <<postize>> <<cilj>> Efikasna proizvodnja Dijagram 3: Procesi poslovanja 4. Glavni cilj ovog procesa je isporuka dovoljne količine na vreme. kao i vrstom ambalaže. kojom se naručuje pivo. kao i narudžbinu. Svako pivo je okarakterisano serijskim brojem i tipom. Serije piva se koriste pri organizaciji i grupisanju. Svaka narudžbina. a za izlaz pivo koje se isporučuje.proizvodnje. To su neka od ograničenja koja moraju biti zadovoljena.

 Odeljenje za održavanje.  Odeljenje za proizvodnju.  Odeljenje za razvoj i istraživanje. boci .. Dijagram 5 ilustruje strukturu organizacionih jedinica u fabrici piva Carlsberg.Specifikacija veze piva Opis: Tekst Rok upotrebe: Datum Brendovi mogu biti: .Tuborg .. Te jedinice su:  Odeljenje za kontrolu.. * * * dobija koristi se za Narudzbina za pivo u staklenim bocama Narudzbina za pivo u PET ambalazi Narudzbina za pivo u buradima Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Dijagram 4: Model resursa 4.1 Pivo u ambalazi Serijski broj koristi se za * za 1.1 Kupac ima Narudzbina Datum * 0. Organizaciono modelovanje Organizaciona struktura je prevashodno bitna za predstavljanje odgovornosti svake organizacione jedinice.Holsten .  Odeljenje za pakovanje.u buretu * Pravila tipa piva Opis odnosi se na rezultira proizvodnjom i isporukom Opis osnova za 0. i to na: • Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalažu 11 * * * * Tip piva opisan sa * * Pivo Veza piva * Mesto isporuke Datum i mesto isporuke isporucuje na Magacin .Lav Pivo moze biti: .u stak.u PET amb. pri čemu je Odeljenje za pakovanje podeljeno na tri pododeljenja. .  Odeljenje za marketing.Carlsberg .6.

12 .• • Odeljenje za pakovanje u PET ambalažu Odeljenje za pakovanje u burad. Fabrika piva Carlsberg Odeljenje za kontrolu Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Odeljenje za odrzavanje Odeljenje za razvoj i istrazivanje Odeljenje za marketing Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalazu Odeljenje za pakovanje u PET ambalazu Odeljenje za pakovanje u burad Dijagram 5: Organizaciono modelovanje 4. Sistemi podrške Dijagram 6 predstavlja sisteme podrške.7. koji upotpunjavaju proizvodnju i pakovanje piva.

mikrobiološke i elektronske laboratorije. Automatizacija obuhvata i servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje. Automatizacija predstavlja kontinualni tok proizvodnje upravljan mašinama i računarima koji se podhranjuju podacima iz pomenute baze podataka.Sistem za razvoj i istrazivanje Sistem za kontrolu Automatizacija Sistem za odrzavanje Baza podataka proizvodnje Dijagram 6: Sistemi podrške Sistem za kontrolu je sistem koji obuhvata kontrolisanje sirovina. Sistem za razvoj i istraživanje je uzajamno povezan sa sistemom za kontrolu. ispravnosti ambalaže. Ovo podrazumeva zajednički rad kvalifikovanih kontrolora i inteligentnih mašina za nadgledanje i kontrolisanje. Baza podataka proizvodnje je aplikaciona baza podataka koja sadrži informacije o svakoj tački procesa proizvodnje i pakovanja. procesa automatizacije u svim tačkama proizvodnje i pakovanja. Sistem za održavanje obuhvata servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje i odnosi se na održavanje automatizacije i sistema za kontrolu. Ovaj proces nadgledaju kvalifikovani radnici. čiji je cilj unapređenje celokupnog procesa proizvodnje. Sistem za razvoj i istraživanje se sastoji iz hemijske. Sistem za kontrolu je dalje povezan sa automatizacijom i uzajamno povezan sa bazom podataka 13 . stavljajući akcenat na kvalitet proizvoda.

. uzajamno povezani. pouzdanost i slično. Potrebno je svaki od ovih sistema stalno unapređivati i razvijati. performanse. 4.proizvodnje. 14 . 4. Nefunkcionalni zahtjevi Nefunkcionalni zahtevi mogu biti: a) b) c) d) izgled ambalaže starost potrošača lokacija naručioca prijevozno sredstvo za dostavu Ostala pitanja koja se mogu razmatrati su točnost informacija. takođe. Funkcionalni zahtjevi Zahtjevi koji funkcionalno moraju da zadovolje prethodno opisani problem jesu: a) zadovoljenje kvaliteta proizvoda b) zadovoljenje HCCP zahtjeva c) kontrola sirovina d) kontrola automatizacije e) kontrola procesa proizvodnje f) kontrola procesa pakovanja g) proces menadžmenta h) razvoj marketinga i) razvoj proizvodnje j) razvoj proizvoda k) usavršavanje radnih lica. Baza podataka i automatizacija su.. Sistem za održavanje je usko povezan sa automatizacijom.8.9.

Bistrenje i punjenje piva 15 .ZAKLJUČAK Proizvodni proces predstavlja ukupan proces rada proizvodnog sistema što znači da podrazumijeva sve aktivnosti tokom pretvorbe ulaznih vrijednosti (inputa) u projektovane izlazne veličine (outpute) proizvodnog sistema na putu stvaranja nove vrijednosti. Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost koja ima za cilj dobijanje proizvoda korisnih za društvo čija struktura varira u širokim granicama kako po vrsti tako i po kvalitetu i količini. Proizvodnja predstavlja svrsishodnu djelatnost usmjerenu na dobijanje upotrebnih vrijednosti i prisvajanje prirodnih resursa za ljudske potrebe što znači da predstavlja opšti uslov za razmjenu materije između čovjeka i prirode odnosno vječiti prirodni uslov za život ljudi pa je stoga jednako svojstvena svim oblicima ljudskog društva. mocenje jecma. Proizvodni proces vrši se na tehnološkim i obradnim sistemima. oslobadjanje slada od klice i poliranje. Tehnologija piva obuhvaca: 1. Tehnologiju slada obuhvaca: ciscenje i sortiranje jecma. Glavno i naknadno vrenje 3. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. susenje zelenog slada. klijanje jecma. Proizvodnja sladovine 2.

Sarajevo 2004 SADRŽAJ 16 .html Uvod u ekonomiju.hr/jim/tehnolog.htnet.org.html http://free-st.agropress.rs/tekstovi/10642. Dr. Fahrudin Šebić.LITERATURA http://www.

.4 3..............................................................1 2..... PROIZVODNA STRATEGIJA....... Konceptualni model...................................14 4....3 2............................ Model ciljeva.......................... PROIZVODNJA PIVA..12 4..............7........................................... Proizvodni ciljevi.........................16 17 ...............................14 ZAKLJUCAK..........10 4................. Funkcionalni zahtjevi............. Vizija i ciljevi......................................1.............. ..........................................................................7 4.................................... UVOD........................................................4............. Nefunkcionalni zahtjevi............................... PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG........................................................................... Model resursa.........2 2..........2..........15 LITERATURA.......................9 4................................2.................5..................................................7 4...... Organizaciono modelovanje......................................8 4.............9...... Procesi poslovanja......1..........................................................................................................7 4.................................6.................................................................11 4.....................................................................8.. Sistemi podrške................1....................3.....................................5 4.... PROCES PROIZVODNJE..................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful