1.

UVOD

Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost a kojoj je cilj dobiti proizvod koristan za društvenu upotrebu. Kako po kvaliteti kao i troškovima i količini. U samom proizvodnom procesu tvrtke pretvaraju faktore proizvodnje (rad i kapital) tj. inpute u konačan proizvod (out put). Input se može podjeliti u tri kategorije: rad, sirovine i kapital. Radni inputi sastoje se od kvalificiranih radnika (inženjeri, tehničari) nekvalificiranih (poljoprivrednici) te od menadžera i poduzetnika. U neke od sirovina spadaju hmelj, slad, voda i struja a sam kapital uključuje zgrade i druge komplekse te same strojeve koji su potrebni u proizvodnom procesu. Proizvodnoj tehnologiji je cilj da kao cjelina daju bolji rezultat proizvodnje nego što bi ih dali njegovi dijelovi samostalno. Teško je napraviti neku podjelu u proizvodnji i tehnologiji jer se sastoje od sistema i pod sistema ali su istovremeno i dio nekog većeg sistema koji su u konačnici uvezani u cjelinu. Proizvodna tehnologija obuhvata skup tehnoloških sistema kao i drugih tehničkih, informacionih i energetskih struktura koje na određen način obezbjeđuju izvršavanje unaprijed postavljenih ciljeva proizvodnog procesa.

odgovornost menadžera proizvodnje jeste se koristi povratnom vezom informacija kako bi se pravovremeno prilagodile ulazne veličine i primenjena tehnologija sa krajnjim ciljem ostvarenje planiranog 1 U ekonomskoj teoriji pod pojmom kapitala podrazumijevaju se dvije različite ekonomske kategorije: jednom se time označava fizički kapital koji podrazumijeva količinu novca koja je uložena u neki oblik imovine (zemlja. rad. 2 . zgrade. mašine) s ciljem da se tom imovinom obavlja neka ekonomska aktinvost. materijal. drugo shvatanje kapitala je sadržanou pojmu finansijski kapital koji ima oblik novca i vrijednosnih papira. PROCES PROIZVODNJE Proizvodnja predstavlja osnovno područje ljudske djelatnosti. U ulazne veličine spadaju: enrgija. (tehnološki proces) U sistemskom pristupu upravljanja organizacijom. kapital1 i informacije i određene su vrstom proizvodnje.2. Za upravljanje proizvodnjom može se reći da predstavlja upravljanje promenama u sistemu koje se odvijaju primjenom određene tehnologije. kojima se ulazne veličine pretvaraju u izlazne veličinerezultate procesa (proizvodi i usluge).

Pri tom ne sme se zanemariti uticaj okruženja koje se uslovno može razdvojiti na: unutrašnje i spoljašnje. prouzrokujući odgovarajuće promene u proizvodnim ulazima.1. izlazima i procesima. planirane izlaze (rezultate procesa). Ona je ili konkurentno oružje ili kamen spoticanja za organizaciju. kako bi se odgovorilo novoj potražnji. Upravljanje proizvodnjom podrazumijeva stalnu kontrolu proizvodnog sistema i njegove okoline. na suprot povećanoj potražnji za proizvodima ili uslugama. PROIZVODNA STRATEGIJA Proizvodna funkcija u okviru organizacije nikad nema neutralnu ulogu. Ostale poslovne funkcije izvan proizvodnje čine unutrašnje okruženje i mogu imati značajan uticaj na poslovnu politiku. kako bi proizvodnju doveli u red. Značajne promijene u okolini mogu izazvati menadžment da mijenja: ulazne veličine. promjene u unutrašnjem okruženju u smislu nemogućnosti ostvarenja zahtijevanog kvaliteta rezultata procesa treba da utiče na menadžere proizvodnje da ponovo ispitaju svoje postupke obezbjeđenja kvaliteta. Okolina izvan organizacije može se menjati u ime pravnih. planirane veličine serija. Osnovni zadatak proizvodne funkcije je da omogući realizaciju proizvodnih procesa. željenih izlaznih veličina (proizvoda i usluga. potrebne resurse. Na primjer promjene u ekonomskim uslovima poslovanja mogu izazvati menadžere proizvodnje da izmjene svoje prognoze o potražnji. postavljene ciljeve proizvodnje. Što znači da se u sadašnjim uslovima pojačane konkurencije i globalizacije tržišta na proizvodnju i proizvodne procese ne 3 .tj. već se preduzeće mora suočiti sa učestalim promenama koje se dešavaju na makro planu i koje čine spoljnje okruženje poslovanja jedne organizacije. Ne samo da nastaju česte promene unutar organizacije. a ne izuzetak. pa da se zbog toga angažuju na zapošljavanju još ljudi i proširenje kapaciteta. Od ispunjenja ovog zadatka direktno će zavisiti konkurentnost organizacije na tržištu. društvenih ili privrednih uslova. političkih. tj. te stalne promene u okruženju predstavljaju pravilo. odnosno proizvodnju roba i usluga u skladu sa zahtevima kupaca. Iz tog razloga od menadžera odgovornih za proizvodnju se traži uvažavanje novo nastalih promena u unutrašnjem okruženju. sistem kontrole ili samu proizvodnju (procese transformacije-primijenjenu tehnologiju). prognozu potražnje. 2. ili uvažavana ograničenja.

2.može više gledati kao na mesto u poslovnom sistemu gde se samo stvaraju rezultati procesa (roba i usluga) već kao na mesto gde se stiče konkurentna moć za poslovanje. kao i razmatranje specifičnih prednosti organizacije predstavljaju potreban. pa je kao treći element formulisanja proizvodne stategije potrebno definisati proizvodne ciljeve 4 . To su: • • • proizvodnja bazirana na niskim troškovima proizvodnja sa diferencijacijom proiizvoda i proizvodnja usmerena na tržište Svaka od ovih poslovnih strategija implicira odgovarajuću proizvodnu strategiju. podrazumeva se da svaka od njih predstavlja jednu stratešku jedinicu.2. S obzirom da najveći broj organizacija obavlja grupu povezanih poslova. Poslovnom strategijom određuje se kako će pojedini posao biti konkurentan na tržištu. Postizanje konkurentne prednosti kroz poboljšanje karakteristika procesa proizvodnje i prizvoda i usluga. Međutim u tekućem poslovanju sposobnost konkretne proizvodnje može uticati na izbor poslovne strategije te se proces proizvodnje može iskoristiti za stvaranje vitalne poslovne strategije. Porter je 1980. u sadašnjim uslovima treba da bude pravi strateški odgovor proizvodne funkcije na: • • • povećanu konkurenciju proizvođača roba i usluga na tržištu na potrebu za povećanjem produktivnosti rada kako bi se zadovoljila povećanu potražnju kupaca i zadovoljenje povećanih očekivanja kupaca u pogledu zahteva kavaliteta. godine je indentifikovao tri opšte poslovne strategije koje koriste organizacije kako bi postigle konkurentnu poziciju na tržištu. To znači da menadžment za svaki posao treba da pronađe sopstvenu osnovu za konkurentnost u zavisnosti od pojedinih marketinških segmenata i proizvoda sa kojima se nastupa na tržištu. PROIZVODNI CILJEVI Izabrana proizvodna strategija i definisana misija. ali nedovoljan element za vođenje konkretnih akcija na upravljanju proizvodnjom.

Ona služi kao rastvarač. Proizvodni ciljevi organizacije treba da budu jasno definisani za ključne elemente proizvodnog sistema i daju se za određeni vremenski period. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. Tehnologija piva obuhvata: proizvodnju sladovine. dok pivski kvasac izaziva alkoholno vrenje u kome šećer prelazi u alkohol i ugljen dioksid. Voda je glavni dio svih napitaka. Pripremanje sladovine obuhvata niz operacija: usitnjavanje – drobljenje pivarskog slada. oslobađanje slada od klice i poliranje.Ciljevi predstavljaju razradu misija u kvantitativnom smislu. sušenje zelenog slada. 5 . Tehnologiju slada obuhvata: čišćenje i sortiranje ječma. Hmelj konzervira pivo i daje mu ugodan miris i gorak ukus. karekterističnog ukusa sa blagom gorčinom hmelja i specifičnog mirisa.Cilj predstavlja uočavanje željenih rezultata koje treba ostvariti u određenom vremenu. Osnovne sirovine za proizvodnju piva su pivarski slad. hmelj i voda. Slad daje pivu sastojke ekstrata od koga zavisi punoća okusa i koncetracija osnovnog ekstrata piva. PROIZVODNJA PIVA Pivo je osviježavajuće piće sa malim sadržajem etil – alkohola. zasićen ugljen – dioksidom. Pri nastupu na tržište kako bi obezbedila stabilnu poziciju na tržištu organizacija može se odlučiti za četri sledeća proizvodna cilja: • • • • minimizacija troškova visok nivo kvaliteta kraći rok isporuke velika fleksibilnost Ciljevi proizvodnje se moraju iskazati kvantitativnim pokazateljima i odnose se na rezultat koji treba ostavariti u kratkoročnom i dugoročnom periodu. pivarski kvasac. močenje ječma. 3. Organizacija pravilnim utvrđivanjem dugoročnih (strateških) i taktičkih ciljeva postavlja temelje detaljnom planiranju rada (izrada godišnjih planova) i stvara uslove za njihovu operacionalizaciju. glavno i naknadno vrenje. Proizvodnja piva se sastoji od dvije osnovne faze: od pripremanja sladovine i vrijenja. bistrenje i punjenje piva.

ohmeljavanje sladovine. Drobljenje slada je veoma važna operacija. to se ukomljavanjem drobljenog pivarskog slada. U uslužnim organizacijama prizvodna i marketinška (prodajna) funkcija teže bliskoj povezanosti. cijeđenje sladovine. odnosno postiže se maksimalna ekstrakcija pivarskog slada. Kako pivarski slad sadrži samo 10 – 15% materijala rastvorljivih u vodi (šećeri.ukomljavanje drobljenog slada. to jeste od stepena drobljenja slada zavise brzina ošećerenja. cijeđenje ohmeljene sladovine. kao i brzina i efekat filtracije sladovine. Bolji efekat postiže se ako je slad sitno drobljen. Time se nerastvorljive materije prevode u šećere i druge organske materije koje se rastvaraju u vodi. To je neophodno jer se usluge koriste u isto vreme i na istom mestu na kojem 6 . dio bjelančevina i proizvodi njihove razgradnje). različitih konstrukcija (sa 2. iskorišćavanje ekstrakta. hlađenje ohmeljene sladovine. bistrenje sladovine. skrob se prevodi u maltozu i dekstrine. a pod dejstvom proteolitičnih enzima razlažu se bijelančevine. Od kvaliteta mliva. kuvanje komine. Slad se drobi u mlinovima na valjke. 3. mijenjaju nerastvorljive materije slada. uz uslov da plevin omotač ostane nerazdrobljen. 5 ili 6 valjaka. Pripremanjem sladovine dobija se ekstrakt pivarskog slada. a posebno od postupka ekstrakcije. Vrijenje je glavno i naknadno. Pod dejstvom enzima amilaze slada. ako su uslovi za djelovanje nezima prisutni u sladu optimalni. te od načine na koji se izvode pojedine faze i od uslova pod kojima se one odvijaju. uglavnom skrob. 4. koji mogu biti ravni ili žlebljeni). Sastav sladovine zavisi od vrste slada. a od njegovog sastava zavisi vrsta piva.

Objedinjavanjem aktivnosti koje vrše funkcije marketinga i proizvodnje značajno bi se unapredila industrijska proizvodnja i bolje odgovorilo na potražnju za proizvodima i u sadašnjim uslovima globalizacije tržišta i oštre konkurencije predstavlja važan i težak zadatak višeg menadžmenta. 7 . kao i kvalifikovani kontrolori. PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG 4. Ova pivara ima cilj da u roku od dve godine poveća godišnju proizvodnju piva sa 90 na 120 Mhl (miliona hektolitara). reklamiranje) i naravno povoljna cena. zatim kontrole i. Da bi kontrola bila uspešna potrebne su savremene laboratorije. mesto po količini proizvodnje piva. marketing (tj. Vizija i ciljevi Vizija fabrike Carlsberg jeste da postane vodeća u proizvodnji i prodaji više vrsta piva. povećanom količinom proizvodnje. Za razliku od uslužne delatnosti kod koje je neophodna bliska saradnja funkcija marketinga (prodaje) i proizvodnje. Tako da se može reći da su uslužne organizacije i marketinški i proizvodni entiteti. Ovo je moguće postići visokim stepenom automatizacije. Savremena automatizacija podrazumeva savremene tehnologije i dobru organizaciju u procesu proizvodnje.su proizvedene.2. Jasno je da na povećanje broja kupaca sem navedenog u mmnogome utiče i kvalitet piva kao jedna od najbitnijih odlika ove vrste proizvoda. na 2. pritom zadovoljavajući visok nivo kontrole i kvaliteta. 4. Naravno. Na to će naravno prevashodno uticati povećanje broja kupaca. Model ciljeva Cilj fabrike Carlsberg jeste prelazak sa 5. u industrijskoj proizvodnji marketing i proizvodnja su zasebne funkcije i proizvodnja i prodaja vrše se odvojeno. naravno. 4. Ovde se može uvesti i promotivna ponuda za nove kupce. bitno je i da se roba isporučuje u dovoljnim količinama i na vreme. odnosno da proizvod zadovolji njihova očekivanja.1. Da bi se ovo postiglo potrebno je maksimalno automatizovati sve segmente proizvodnje i pakovanja. Još jedan od bitnijih uslova za postizanje vodeće pozicije jeste da kupci budu zadovoljni.

a sastoji se iz automatizacije i kontrole. Vodeca pozicija : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 2 Trenutna_vrednost = 5 Merna_jedinica = redno mesto po proizvodnji piva (kompletno) <<Cilj>> Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Ciljna vrednost : String Trenutna_vrednost : String Jedinica_mere : String <<Cilj>> Kvalitativni cilj Automatizacija : Kvantitativni cilj (nekompletno) (nekompletno) Kontrola : Kvalitativni cilj Zadovoljni kupci : Kvantitativni cilj (nekompletno) Proizvod zadovoljava ocekivanja kupca : Kvantitativni cilj Isporuka dovoljne kolicine proizvoda na vreme : Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Savremena tehnologija : Kvantitativni cilj Dobra organizacija : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj <<problem>> Veca kontrola usporava i smanjuje proizvodnju Kolicina proizvodnje : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 120 Trenutna_vrednost = 90 Merna_jedinica = Mhl godisnje (nekompletno) Cena : Kvantitativni cilj Reklama : Kvalitativni cilj Puno kupaca : Kvantitativni cilj Promotivna ponuda za nove kupce : Kvantitativni cilj Dijagram 1: Model ciljeva 4. 8 .3. Poslovni plan je najbitniji za uspeh i postizanje datog cilja. Strategija proizvodnje je jedna od ključnih koncepata kompanije. Dobro razvijen i osmišljen poslovni plan treba da rezultira povećanjem proizvodnje i povećanjem kvaliteta.Cilj fabrike Carlsberg je prikazan Dijagramom 1. Ona se bazira na analizi tržišta. Broj narudžbina voki ka povećanju proizvodnje. u ovom slučaju za postavljanje navedene fabrike u jednog od vodećih proizvođača piva. koji je zasnovan na analizi tržišta. Marketinški plan. Konceptualni model Konceptualni model koji upotpunjuje model cilja fabrike Carsberg je prikazan na Dijagramu 2. Poslovni plan podrazumeva dobar marketinški plan. a analiza tržišta se zasniva na zahtevima za kupovinu. Ovaj model cilja služi kao početna tačka za predstavljanje implementirane vizije. i povećanje proizvodnje vode ka vodećoj poziciji. odličnu strategiju proizvodnje i naravno uključuje poslovne ideje koje su motivisane od strane vizije i ciljnog modela. koji utiču na kvalitet i proizvodnju piva.

a kao izlaz mogućnost 9 .4. čiji je osnovni cilj postizanje povećanog kvaliteta i proizvodnje. Dijagram 3 prikazuje proces poslovanja fabrike Carlsberg. Proces razvoja proizvodnje ima za cilj efikasnu proizvodnju. tj. Procesi poslovanja Procesi poslovanja se odnose na vizije i ciljeve koji su prethodno opisani...treba da rezultira Povecanje proizvodnje i kvaliteta Poslovne ideje utice na Vodeca pozicija vodi ka treba da vodi Marketinski plan sastoji se od Poslovni plan Vizija Analiza trzista bazira se na Strategija proizvodnje rezultuje u razvija Proizvodnja proizvodi utice na Ciljni model sastoji se iz proizvodnje sastoji se iz * Povecanje * Kontrola utice na * * Kvalitet utice na Proizvod (pivo) 0.1 u vezi sa Isporuka * daje Kupac zasniva se na * ima Zahtev Dijagram 2: Konceptualni model 4.1 * utice na Automatizacija vodi ka rezultuje 0.. Proces razvoja proizvoda ima za cilj zadovoljenje kupca i kao izlaz – konačan proizvod. Marketinški plan kao deo celokupnog plana poslovanja kontroliše proces razvoja poslovanja. Proces razvoja marketinga odnosi se na rangiranje brendova na tržištu kao ulaza i ekspanziju marketinškog plana kao izlaza i ima za cilj postizanje vodeće pozicije. Takođe.. Poslovni plan kontroliše procese razvoja proizvoda i razvoja proizvodnje. proizvodnje ili za podršku celokupnom sistemu.1 proizvodnjom i isporukom Narudzbina dostavlja 0.1 0. Svaki proces je predstavljen ciljem koji se treba ostvariti. to su i koraci koji su neophodni za ostvarenje poslovanja.

a za izlaz pivo koje se isporučuje. Serije piva se koriste pri organizaciji i grupisanju. kao i vrstom ambalaže.proizvodnje. Proces isporuke za ulaze ima proizvod i mogućnost proizvodnje. Svako pivo je okarakterisano serijskim brojem i tipom. kao i narudžbinu. Model resursa Na Dijagramu 4 prikazan je model resursa fabrike Carlsberg. mora da ima datum. Svaka narudžbina. kojom se naručuje pivo. Glavni cilj ovog procesa je isporuka dovoljne količine na vreme. <<postize>> <<resurs>> Rangiranje brendova na trzistu <<proces>> Razvoj marketinga <<cilj>> Vodeca pozicija <<resurs>> Marketinski plan <<kontrolise>> <<cilj>> Povecan kvalitet i proizvodnja <<postize>> <<resurs>> Narudzbina <<resurs>> Poslovni plan <<kontrolise>> <<kontrolise>> <<postize>> <<resurs>> Proizvod <<proces>> Isporuka <<fizicki>> Pivo <<cilj>> Isporuka dovoljne kolicine na vreme <<postize>> <<proces>> Razvoj poslovanja <<cilj>> Zadovoljenje kupca <<proces>> Razvoj proizvoda <<proces>> Razvoj proizvodnje <<resurs>> Mogucnost proizvodnje <<postize>> <<cilj>> Efikasna proizvodnja Dijagram 3: Procesi poslovanja 4. a isporuka treba da ima datum i mesto isporuke. 10 .5. Etiketa piva na sebi mora da sadrži tačne informacije o sastojcima i rok upotrebe. To su neka od ograničenja koja moraju biti zadovoljena.

u PET amb.Specifikacija veze piva Opis: Tekst Rok upotrebe: Datum Brendovi mogu biti: .. pri čemu je Odeljenje za pakovanje podeljeno na tri pododeljenja. Te jedinice su:  Odeljenje za kontrolu. * * * dobija koristi se za Narudzbina za pivo u staklenim bocama Narudzbina za pivo u PET ambalazi Narudzbina za pivo u buradima Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Dijagram 4: Model resursa 4..u buretu * Pravila tipa piva Opis odnosi se na rezultira proizvodnjom i isporukom Opis osnova za 0.  Odeljenje za pakovanje.  Odeljenje za održavanje. i to na: • Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalažu 11 * * * * Tip piva opisan sa * * Pivo Veza piva * Mesto isporuke Datum i mesto isporuke isporucuje na Magacin .Carlsberg .1 Pivo u ambalazi Serijski broj koristi se za * za 1. boci .  Odeljenje za proizvodnju. Dijagram 5 ilustruje strukturu organizacionih jedinica u fabrici piva Carlsberg.Lav Pivo moze biti: .6..  Odeljenje za marketing.u stak.Holsten . .  Odeljenje za razvoj i istraživanje.1 Kupac ima Narudzbina Datum * 0. Organizaciono modelovanje Organizaciona struktura je prevashodno bitna za predstavljanje odgovornosti svake organizacione jedinice.Tuborg .

12 .7.• • Odeljenje za pakovanje u PET ambalažu Odeljenje za pakovanje u burad. Sistemi podrške Dijagram 6 predstavlja sisteme podrške. koji upotpunjavaju proizvodnju i pakovanje piva. Fabrika piva Carlsberg Odeljenje za kontrolu Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Odeljenje za odrzavanje Odeljenje za razvoj i istrazivanje Odeljenje za marketing Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalazu Odeljenje za pakovanje u PET ambalazu Odeljenje za pakovanje u burad Dijagram 5: Organizaciono modelovanje 4.

ispravnosti ambalaže. Sistem za razvoj i istraživanje je uzajamno povezan sa sistemom za kontrolu.Sistem za razvoj i istrazivanje Sistem za kontrolu Automatizacija Sistem za odrzavanje Baza podataka proizvodnje Dijagram 6: Sistemi podrške Sistem za kontrolu je sistem koji obuhvata kontrolisanje sirovina. Sistem za kontrolu je dalje povezan sa automatizacijom i uzajamno povezan sa bazom podataka 13 . čiji je cilj unapređenje celokupnog procesa proizvodnje. procesa automatizacije u svim tačkama proizvodnje i pakovanja. Sistem za održavanje obuhvata servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje i odnosi se na održavanje automatizacije i sistema za kontrolu. Automatizacija predstavlja kontinualni tok proizvodnje upravljan mašinama i računarima koji se podhranjuju podacima iz pomenute baze podataka. mikrobiološke i elektronske laboratorije. stavljajući akcenat na kvalitet proizvoda. Baza podataka proizvodnje je aplikaciona baza podataka koja sadrži informacije o svakoj tački procesa proizvodnje i pakovanja. Ovaj proces nadgledaju kvalifikovani radnici. Automatizacija obuhvata i servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje. Ovo podrazumeva zajednički rad kvalifikovanih kontrolora i inteligentnih mašina za nadgledanje i kontrolisanje. Sistem za razvoj i istraživanje se sastoji iz hemijske.

Baza podataka i automatizacija su. 14 . Funkcionalni zahtjevi Zahtjevi koji funkcionalno moraju da zadovolje prethodno opisani problem jesu: a) zadovoljenje kvaliteta proizvoda b) zadovoljenje HCCP zahtjeva c) kontrola sirovina d) kontrola automatizacije e) kontrola procesa proizvodnje f) kontrola procesa pakovanja g) proces menadžmenta h) razvoj marketinga i) razvoj proizvodnje j) razvoj proizvoda k) usavršavanje radnih lica. uzajamno povezani.proizvodnje. pouzdanost i slično. Nefunkcionalni zahtjevi Nefunkcionalni zahtevi mogu biti: a) b) c) d) izgled ambalaže starost potrošača lokacija naručioca prijevozno sredstvo za dostavu Ostala pitanja koja se mogu razmatrati su točnost informacija. takođe... Sistem za održavanje je usko povezan sa automatizacijom. 4. 4.8. Potrebno je svaki od ovih sistema stalno unapređivati i razvijati. performanse.9.

klijanje jecma. Proizvodnja predstavlja svrsishodnu djelatnost usmjerenu na dobijanje upotrebnih vrijednosti i prisvajanje prirodnih resursa za ljudske potrebe što znači da predstavlja opšti uslov za razmjenu materije između čovjeka i prirode odnosno vječiti prirodni uslov za život ljudi pa je stoga jednako svojstvena svim oblicima ljudskog društva. mocenje jecma. Proizvodnja sladovine 2. Tehnologija piva obuhvaca: 1. Tehnologiju slada obuhvaca: ciscenje i sortiranje jecma. Glavno i naknadno vrenje 3. Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost koja ima za cilj dobijanje proizvoda korisnih za društvo čija struktura varira u širokim granicama kako po vrsti tako i po kvalitetu i količini. Bistrenje i punjenje piva 15 . susenje zelenog slada. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva.ZAKLJUČAK Proizvodni proces predstavlja ukupan proces rada proizvodnog sistema što znači da podrazumijeva sve aktivnosti tokom pretvorbe ulaznih vrijednosti (inputa) u projektovane izlazne veličine (outpute) proizvodnog sistema na putu stvaranja nove vrijednosti. Proizvodni proces vrši se na tehnološkim i obradnim sistemima. oslobadjanje slada od klice i poliranje.

agropress.hr/jim/tehnolog. Sarajevo 2004 SADRŽAJ 16 .LITERATURA http://www.html Uvod u ekonomiju.htnet.rs/tekstovi/10642.org. Dr.html http://free-st. Fahrudin Šebić.

..................3...................................7 4........................................................... Model ciljeva..........4.................9...............................8..........2 2.................................. PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG............7 4...............7 4....................5....2...................16 17 ............14 ZAKLJUCAK...8 4...........................................................................12 4......................................1............................................................1......................................................................................... Organizaciono modelovanje.......................... PROIZVODNA STRATEGIJA............ .................................4 3............................... Funkcionalni zahtjevi........................................9 4......11 4................ PROCES PROIZVODNJE...... Proizvodni ciljevi.............................................................................1...............................10 4.................................................................6.................................................................. UVOD....................................15 LITERATURA...........7..1 2...14 4................... Sistemi podrške............................................. PROIZVODNJA PIVA....................................5 4................................................... Konceptualni model...... Vizija i ciljevi.............................................. Procesi poslovanja.... Model resursa......... Nefunkcionalni zahtjevi......3 2....2..................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful