Dr. Dušan Vukojević Dr.

Elma Ekinović

DINAMIKA

Zenica, 2008.

DINAMIKA Dr. Dušan Vukojević, redovni professor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici Dr. Elma Ekinović, docent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici Recenzenti: Prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, dipl.inž. Prof.dr. Avdo Voloder, dipl.inž. Izdavač Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Naslovna strana Dr. Elma Ekinović Tehnička obrada: Dr. Elma Ekinović Marina Matanović Štampa MELIGRAF Zenica Tiraž 300 primjeraka CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 531.3(075.8) VUKOJEVIĆ, Dušan Dinamika / Dušan Vukojević, Elma Ekinović. Zenica : Mašinski fakultet, 2008. - X, 300 str. : graf. prikazi ; 24 cm Bibliografija: str. 299-300 ISBN 978-9958-617-40-9 1. Ekinović, Elma COBISS.BH-ID 16665350 Na III sjednici Senata Univerziteta u Zenici, održanoj dana 26.3.2008. godine, Odlukom broj 01-108-313-0295/08-33 odobreno je izdavanje ovog udžbenika kao univerzitetskog.

PREDGOVOR

PREDGOVOR

Univerzitetski udžbenik “Dinamika” izrađen je prema nastavnom programu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Stoga je u prvom redu namijenjen studentima ovog fakulteta, ali može poslužiti i studentima svih drugih tehničkih fakulteta i inženjerima koji se u praksi susreću sa dinamičkim problemima. Udžbenik je nastao u namjeri da se studentima u preglednom i sadržajnom obliku ponude sve bitne i neophodne informacije za razumijevanje dinamičkih pojava i problema. U kojoj mjeri se u tome i uspjelo, neka čitaoci prosude sami, a svaka eventualna primjedba i sugestija mogu doprinijeti tome da naredno izdanje bude kvalitetnije. Metodika izlaganja je zasnovana na višegodišnjem iskustvu prof.dr. Dušana Vukojevića kao profesora na predmetu Dinamika, tako da su kao osnova za izlaganje poslužila dva prethodna izdanja njegovog udžbenika “Dinamika”. Ovom prilikom se želimo zahvaliti recenzentima, dr. Nermini Zaimović-Uzunović, redovnom profesoru Univerziteta u Zenici, i dr. Avdi Voloderu, vanrednom profesoru Univerziteta u Sarajevu, na korisnim sugestijama u pogledu terminologije i načina izlaganja. Posebnu zahvalnost upućujemo Marini Matanović, radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, koja je otipkala tekst sa puno pažnje i strpljenja.

Zenica, 1. februara 2008. godine Autori

iii

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

iv

SADRŽAJ

SADRŽAJ

1
1.1. 1.2.

UVOD
Kratak historijski pregled razvoja dinamike Sistemi jedinica mjerenja

1 1 3 5 5 6 9 11 11 11 11 12 13 14 16 16 17

2
2.1. 2.2. 2.3.

DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE
Osnovni pojmovi i definicije Osnovni zakoni dinamike Pojam veze

3

DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

3.1. Kretanje slobodne materijalne tačke 3.1.1. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u vektorskom obliku Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u Descartesovim 3.1.2. koordinatama Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u prirodnim 3.1.3. koordinatama Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u polarnim 3.1.4. koordinatama 3.1.5. Zadaci dinamike za slobodnu materijalnu tačku 3.2. Neki slučajevi kretanja materijalne tačke 3.2.1. Pravolinijsko kretanje materijalne tačke 3.2.1.1. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju konstantne sile

v

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

3.2.1.2. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od vremena 3.2.1.3. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od rastojanja 3.2.1.4. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od brzine 3.2.1.5. Slobodan pad u vazdušnom prostoru (otpornoj sredini) 3.2.2. Krivolinijsko kretanje tačke 3.2.2.1. Kosi hitac u bezvazdušnom prostoru 3.3. Kretanje neslobodne materijalne tačke 3.3.1. Kretanje tačke po nepomičnoj krivoj liniji 3.4. Primjeri

19 19 20 21 23 24 27 33 34 49 49 49 50 52 55 56 57 58 59 59 60 61 61 62 63 65 68 68 75 75 77 80 80 85 86 89

4

OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

4.1. Uvod 4.2. Impuls sile 4.3. Količina kretanja materijalne tačke 4.4. Moment količine kretanja (kinetički moment) 4.5. Rad sile 4.5.1. Snaga 4.5.2. Rad sile Zemljine teže 4.5.3. Rad elastične sile 4.5.4. Rad sile trenja klizanja 4.6. Kinetička energija materijalne tačke 4.7. Potencijalno polje sile 4.7.1. Polje sile 4.7.2. Funkcija sile 4.7.3. Uvjeti konzervativnosti sile 4.7.4. Potencijalna energija 4.7.5. Ekvipotencijalne površine 4.7.6. Zakon o održanju mehaničke energije 4.8. Primjeri

5
5.1.

KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE

Centralna sila, zakon površine Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke pri djelovanju centralne 5.2. sile 5.2.1. Bineova jednačina 5.3. Kretanje tačke pod dejstvom Newtonove privlačne sile 5.3.1. Keplerovi zakoni 5.3.2. Prva i druga kosmička brzina 5.4. Primjeri

vi

4.6.2.1. D'Alembertov princip za materijalnu tačku 6. Zakon o kretanju središta masa 8. Zakon o održanju kretanja središta masa 8.3.2. Zakon o održanju količine kretanja materijalnog sistema 8.10. Translacija pokretnog sistema 0 xyz 6. Količina kretanja materijalnog sistema 8.3.1.1.3. 7.2.2.2.2. Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema 8. Obrtanje pokretnog sistema 0 xyz oko nepomične ose 6.5. 7.4.2.5.2.2. Primjeri 7 7. kretanja 6.1.1.1.SADRŽAJ 6 D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU 91 91 93 93 96 96 98 99 100 103 103 105 107 111 112 115 116 118 119 124 129 129 131 132 134 135 136 137 6. 7.9. Zakon o promjeni kinetičke energije pri relativnom kretanju 6.2.4. 7. 7. Dinamika relativnog kretanja materijalne tačke 6.2. 7.7. 7. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA Podjela sila Geometrija masa Momenti inercije Steinerova (Huygensova) teorema Određivanje momenta inercije za proizvoljnu osu koja prolazi kroz koordinatni početak Elipsoid inercije Glavne ose i glavni momenti inercije Momenti inercije za proizvoljnu osu Primjeri za izračunavanje momenata inercije homogenih tijela Momenti inercije za neka pravilna geometrijska tijela 8 OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA 8. 7. 7.2. Diferencijalne jednačine kretanja materijalnog sistema 8.3. Diferencijalna jednačina kretanja Relativno kretanje materijalne tačke za različite slučajeve prijenosnog 6.8.2. Primjeri vii .4.

3. Reducirana dužina fizičkog klatna 10. Diferencijalne jednačine ravnog kretanja 10.6.4.3. Matematičko klatno 10. Ekinović 9 9. Primjeri 11 11.4.2.2.1.1. D'Alembertov princip za sistem 12. Tijelo promjenljive mase Formula Ciolkovskog Primjeri 139 139 142 144 149 149 150 152 153 154 156 158 160 162 164 165 171 171 174 176 180 183 183 183 186 190 195 198 10 10.1. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Glavni moment količine kretanja materijalnog sistema Zakon o promjeni momenta količine kretanja materijalnog sistema Kinematska interpretacija zakona o promjeni kinetičkog momenta – 10. Primjeri viii .1.5.7.1. Rezalova teorema 10. Ravno kretanje krutog tijela 10. 10.4.3. 11. 9. Dinamičko uravnoteženje masa 12. 11. 9.5. Klasifikacija principa 12. Kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne ose 10. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Kinetička energija materijalnog sistema Određivanje kinetičke energije za različita kretanja krutog tijela Neki slučajevi izračunavanja rada Primjeri 12 D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM 12.DINAMIKA Vukojević.1.1.3.2. Dinamičke reakcije u ležištima pri obrtanju krutog tijela oko nepomične ose 12.8. 11.7.2. Eksperimentalno određivanje momenata inercije krutog tijela 10.2. KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE.6. Glavni vektor i glavni moment sila inercije 12.4. Fizičko klatno 10.6.

3.2.7.4.SADRŽAJ 13 DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE 203 203 207 210 211 215 217 217 219 222 224 227 229 231 231 232 234 237 239 242 244 247 249 251 254 257 257 258 259 261 13. ANALITIČKA MEHANIKA Uvodna razmatranja Veze materijalnog sistema Stepen slobode kretanja Generalisane (poopćene) koordinate ix .1. Kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne tačke 13.3.3. 15. PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA Približna teorija žiroskopskih pojava Žiroskop sa tri stepena slobode Regularna precesija teškog žiroskopa Žiroskop sa dva stepena slobode Diferencijalna jednačina kretanja slobodnog krutog tijela Primjeri 15 15. 14.1. 16.11.2. 16. 15. Koeficijent uspostavljanja (restitucije) Kosi udar tačke o nepomičnu podlogu Upravni centralni sudar dva tijela Carnotova teorema.4.4. 15.2. 14. Gubitak kinetičke energije pri sudaru dva tijela Određivanje impulsnih reakcija tijela koje se obrće oko nepokretne ose Centar udara Primjeri 16 16. 15. 15.1. TEORIJA UDARA Osnovni pojmovi Osnovna jednačina teorije udara Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema pri udaru Zakon o promjeni kinetičkog momenta materijalnog sistema pri udaru Udar tijela o nepokretnu podlogu.2. 15.5.1. 15.4.8.5. 16. Osnovni pojmovi 13. 15. Osnovne postavke klasičnih rješenja 14 14.6.1. 15.4.3.10. 14. 14. Eulerove dinamičke jednačine 13. 14.6. 15. Kinetička energija tijela koje se obrće oko nepokretne tačke 13.9.

1. Obrtanje krutog tijela oko nepomične tačke 17.1.6. Zadaci iz dinamike materijalne tačke 17. Virtualna (moguća) pomjeranja 16.6.7.5. Lagrangeove jednačine druge vrste za konzervativni sistem 16.4. Obrtanje krutog tijela oko nepomične ose 17. Rad sila na virtualnim (mogućim) pomjeranjima 16.2.4.2.4.4. Princip virtualnih pomjeranja (Opća jednačina statike) 16.9.4. Primjeri 263 267 267 270 272 274 277 281 284 285 291 291 291 293 294 294 295 295 296 296 297 299 17 PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17. Translatorno kretanje krutog tijela 17.3.1. Ravno kretanje krutog tijela 17. Opće napomene o rješavanju zadataka iz dinamike 18 LITERATURA x .5.DINAMIKA Vukojević.2.3. Ekinović 16.4.8.4. Zadaci iz dinamike krutog tijela 17. Uvodne napomene 17.6.9.1. Kinetička energija sistema 16. Idealne veze 16. Lagrangeova jednačina druge vrste 16. Kretanje slobodnog krutog tijela 17.2. Generalisane sile 16.9. Lagrange-D'Alembertov princip (Opća jednačina dinamike) 16.5.10. Zadaci iz dinamike sistema materijalnih tačaka 17.

svijet u kojem živimo vezani su za materiju i kretanje. UVOD 1 UVOD 1. atoma i njegove strukture. No. Kroz kraći pregled. 1 . ova mišljenja su iz osnove promijenjena. koja je vezana za pojam sile. što je doprinijelo razvoju relativističke mehanike. kada se problemima mehanike počinju baviti Leonardo da Vinci (1452-1519) i Nicolaus Copernicus (1473-1543). značajno područje zauzima dinamika. pokušat će se dati uvid u razvoj dinamike kao naučne discipline. Kratak historijski pregled razvoja dinamike Priroda i njene pojave. Kretanje nastaje kao posljedica međusobnog djelovanja tijela i okoline. Danas mehanika u širem smislu zauzima centralno mjesto u razvoju prirodnih nauka. njenim temeljnim osnivačem smatra se Arhimed (287 ← 212) jer je uveo i postavio osnovne zakone ravnoteže tijela. ali su je naslutili i na drugi način interpretirali. U nauci zatim nastaje zastoj sve do doba renesanse. S ciljem opisivanja i definiranja kretanja. kvantne mehanike i slično. Osnovni zakoni mehanike kretanja na egzaktan način definirani su u relativno bliskoj prošlosti. klasična mehanika nije izgubila svoj značaj. U okviru mehanike. tokom historije se razvila načna disciplina mehanika. Razvojem atomske fizike i uvođenjem pojma velikih brzina znatno su ograničeni prostori djelovanja klasične mehanike.1. Mada je Aristotel (384 ← 322) prvi uveo pojam mehanike. mase i zakone kretanja materijalnog sistema. kao i njegovog uzroka. i pored razvoja ovih novih naučnih disciplina.1. Otkrićem radioaktivnosti. Do početka ovog vijeka smatralo se da su postignuta dostignuća na polju klasične mehanike dostigla svoju kulminaciju. koji nisu otkrili gravitacionu privlačnu silu. Ona je zadržala svoje mjesto u nauci i tehnici za rješavanje problema kretanja i ostalih fizičkih pojava materijalnih sistema koji se kreću umjerenim brzinama. pošto su postojeće spoznaje bile dovoljna za opisivanje i definiranje fizičkih pojava.

Alembert. Nakon Newtonovog perioda. čitav niz znamenitih naučnih imena. Uporedo sa Newtonom. a posebno njihovom primjenom u dinamici. Ovdje svakako treba istaknuti veliki doprinos Johannesa Keplera (1571-1630) razvoju mehanike. koji je izveo zakone kretanja matematičkog klatna i uveo pojam centrifugalne sile. koja je sačuvala svoju vrijednost i do danas. godine udario temelje egzaktnom proučavanju dinamike. Treba svakako spomenuti i značajan doprinos razvoju mehanike vrsnih ruskih mehaničara. Kod proučavanja problema slobodnog pada tijela. Pojavom Alberta Einsteina (1879-1955) i njegovog djela „Teorija relativiteta“ modificirani su opći Newtonovi zakoni gravitacije. Euler. Ciolkovski. u vezi s čim se i danas vode naučne rasprave o tome kome pripadaju veće zasluge. čvrsto se oslanjala na postojeća saznanja i iskustva čitave plejade naučnika. Robert Hooke (1635-1703) je još više i konkretnije razradio postavku o privlačnoj međusobnoj sili planeta i postavio tezu da su privlačne sile obrnuto proporcionalne kvadratu rastojanja. kao što su braća Bernoulli. 2 . Lagrange. Ekinović U historijskom razdoblju razvoja mehanike sve do Galileo Galileia (1564-1642) pojam sile posmatran je statički. na osnovu čega mu je i pripala slava da se smatra osnivačem dinamike. jer razlike u rezultatima na osnovama zakona klasične i relativističke mehanike dolaze do izražaja tek u području velikih brzina bliskih brzini svjetlosti. D. zatim horizontalnog i kosog hica. što je na kraju uobličeno osnovnim Newtonovim zakonima. čime je dopunjena klasična mehanika i data mogućnost svestranijem razvoju mehanike. na ovom matematičkom polju radio je i njemački naučnik Gottfried Leibnitz (1646-1716). među kojima su najpoznatiji Žukovski. odnosno klasična mehanika. Daljnja izlaganja će se zadržati u domenu klasične mehanike. U najvećem dijelu naučnih krugova ta prednost se daje Newtonu. Teorijska mehanika ili Newtonova mehanika. Uvođenjem novih matematičkih metoda diferencijalnog i integralnog računa.DINAMIKA Vukojević. Meščerski i drugi. Galileo Galilei je uveo pojam ubrzanja i doveo ga u vezu sa silom. što znači da se planete kreću oko Sunca po eliptičnim putanjama. koji je uveo pojam privlačne sile pri određivanju zakonitosti kretanja planeta Sunčevog sistema. Einsteinova teorija potvrdila je da za brzine kretanja koje su mnogo manje od brzine svjetlosti vrijede Newtonovi zakoni. Rezultate proučavanja Galileja dopunio je i razradio holandski naučnik Christian Huygens (1629-1695). ova naučna disciplina je dobila brži razvoj. Engleski naučnik Isaac Newton (1643-1727) je svojim djelom „Matematički principi filozofije prirode“ objavljenim 1687. doprinijeli su intenzivnom razvoju mehanike. dok se za brzine bliske brzini svjetlosti moraju koristiti zakoni opće teorije relativiteta za određivanje kretanja.

01. U našoj državi zakonom je definiran definitivni prelazak na mjerne jedinice SI sistema od 01.godine. Tako naprimjer. U fizici. jedinica za brzinu je m/s. Osnovne veličine i jedinice SI sistema su: Fizička veličina dužina vrijeme masa jačina električne struje temperatura jačina svjetlosti količina materije Naziv jedinice metar sekunda kilogram amper kelvin kandela mol Oznaka jedinice m s kg A K cd mol Izvedene jedinice nastaju od osnovnih mjernih jedinica pomoću algebarskih izraza upotrebom matematičkih simbola dijeljenja i množenja.SI sistem jedinica. Generalnoj konferenciji za mjere 1960. Neke izvedene jedinice su dobile i svoje nazive i ima ih ukupno 45. U dosadašnjoj tehničkoj praksi korišten je veći broj sistema jedinica. Ovo su samo neke od njih: Fizička veličina ugao učestalost (frekvencija) sila pritisak. rad snaga Naziv izvedene jedinice radijan herc njutn paskal džul vat Oznaka jedinice rad Hz (s-1) N (kg m /s2) Pa (N/m) J (Nm) W (J/s) * Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima usaglašen je sa preporukama Međunarodne organizacije za metrologiju 1975.1981. UVOD 1. Međunarodni sistem jedinica (SI) * usvojen je na 11.2. naprimjer CGS. godine. napon energija. danas se koristi samo jedan . 3 . godine. koji će se predstaviti u daljem izlaganju. Mjerenje fizičkih veličina svodi se na njihovo upoređivanje sa vrijednošću koja je usvojena kao standard za jedinicu mjere te veličine. odnosno u mehanici.1. Sistemi jedinica mjerenja Veličine koje karakterišu fizičke pojave ili njihova svojstva nazivaju se fizičkim veličinama. tehnički sistemi jedinica i slično. kao i sa Međunarodnim standardima ISO 31/1975. za ubrzanje m/s2 i slično.

g. definirane međunarodnim dogovorima. etalon za masu definiran je 1889. a nastaju stavljanjem međunarodno prihvaćenih prefiksa ispred oznake mjerne jedinice i to: Prefiks jokto zepto ato fempto piko nano mikro mili centi deci Oznaka y z a f p n μ m c d Vrijednost 10-24 10-21 10-18 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 10-2 10-1 Prefiks deka hekto kilo mega giga tera peta eksa zeta jota Oznaka da h k M G T P E Z Y Vrijednost 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024 Dio SI-sistema koji se odnosi na klasičnu mehaniku često se naziva MKS (metar-kilogramsekunda). Sve jedinice su. 4 . Tako naprimjer.DINAMIKA Vukojević. Ekinović Decimalni umnošci SI jedinica su decimalni dijelovi ili decimalni umnošci mjernih jedinica. kao što je već rečeno. a njihovi uzorci nazivaju se etaloni.

Osnovni pojmovi i definicije Dinamika je dio mehanike u kojem se proučavaju zakoni kretanja materijalnih tijela pod dejstvom sila.2. Masa je po svojoj prirodi skalarna pozitivna veličina i u većini slučajeva konstantnog intenziteta. Iz jednostavnih eksperimenata uočljivo je da će tijelo veće mase imati veću inertnost. i to: zadaci koji se postavljaju u cilju definiranja sila koje proizvode data kretanja i zadatke kojima se definiraju kretanja koja proizvode poznate sile. već i od njegovog geometrijskog oblika i rasporeda masa. čime realnije postavlja i analizira kretanje materijalnih sistema u stvarnosti. Po prirodi svog djelovanja sile mogu biti aktivne i reaktivne. DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE 2 DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE 2. kao i sile koje djeluju na tijelo. kretanje tijela ne zavisi samo od mase tijela i sila koje na njega djeluju. pravcu ili smjeru. a to je pojam mase. Osnovni zadatak dinamike svodi se na utvrđivanje kretanja materijalnih tačaka tijela pod utjecajem sile. U dinamici se uvodi se jedan sasvim novi pojam. sila otpora nekog medija). Osnovni zadaci koji se rješavaju u dinamici mogu se podijeliti u dvije grupe. odnosno na njegovu masu. nakon prestanka njihovog djelovanja tijela će se kretati različitim brzinama i preći će različite puteve. Pošto je kretanje tijela usko povezano sa njegovim uzrokom. Generalno posmatrano. pa čak ni o vremenu u kojem se kretanje odvija. položaja (sila gravitacije) i vremena (pogonska sila motora). Pod pojmom promjenljivosti sile podrazumijeva se njena zavisnost od brzine kretanja (npr. Dok se u kinematici određivanje kretanja geometrijskih oblika izvodilo ne vodeći računa o materijalnosti tijela. odnosno silom.1. za koju je neposredno vezan i pojam inertnosti tijela. 5 . to se u dinamici posmatraju masa tijela. dinamika obuhvata upravo i taj dio. Kretanja tijela proučavana su u kinematici i pri tome se nije uzimao u obzir utjecaj sile na tijelo. U dinamici su sile veličine koje se mijenjaju tokom vremena bilo po intenzitetu. U problemima iz statike sile su u posmatranom okviru vremena bile konstantne veličine. Ako na dva tijela različitih masa djeluju iste sile. što je u neposrednoj vezi sa količinom materije u tom tijelu.

Osnovni zakoni dinamike Osnovne zakone klasične dinamike čine Newtonovi zakoni (principi) koji su definirani 1687. odnosno krutog tijela. Ovim je definirana osnovna osobina materije sadržana u tome da nema promjene kretanja. Uzrok kretanja se u mehanici naziva silom. 2. Tako naprimjer. uvažavajući i koristeći postignute rezultate svojih prethodnika. Također. u konačnu formu uobličio ih je Newton. odnosno mirovanja materijalne tačke ukoliko nema vanjskog utjecaja. ovakvo tijelo se može smatrati materijalnom tačkom. Drugim riječima. Koordinatni sistemi u kojima vrijedi zakon inercije nazivaju se inercijalni sistemi (Galilejevi trijedri). ukoliko se dimenzije i oblik tijela mogu zanemariti. Galilei i glasi: Materijalna tačka. izdvojena od ostalih utjecaja. tako da će se problemi koje rješava dinamika svesti na proučavanje dinamike tačke i dinamike sistema materijalnih tačaka. Drugi Newtonov zakon (osnovni zakon dinamike) glasi: Promjena kretanja materijalne tačke proporcionalna je sili koja djeluje na nju i vrši se u pravcu i smjeru djelovanja sile. ovakva tijela se mogu smatrati materijalnim tačkama (naprimjer. Ukoliko su pređene putanje tijela daleko veće od dimenzija posmatranog tijela. onda mora postojati neki uzrok u okruženju te tačke. Sila je vektorska veličina i karakterizira se intenzitetom. pri proučavanju kretanja planeta oko Sunca i slično). ukoliko se materijalna tačka ne kreće ravnomjerno ili pravolinijski. što je slučaj kod translacije tijela. Prema tome. onda se problem svodi na posmatranje kretanja materijalne tačke koja ima konačnu masu. Iz ovoga proizilazi da se proučavanjem kretanja materijalne tačke istovremeno ulazi u problem proučavanja kretanja sistema materijalnih tačaka.2.DINAMIKA Vukojević. ukoliko sve tačke tijela imaju iste karakteristike kretanja. pri čemu su ose usmjerene ka zvijezdama nekretnicama. Sunčev sistem sa središtem u Suncu može se smatrati inercijalnim. Galilei je u svojim eksperimentima zapazio da sila istih karakteristika daje istom tijelu uvijek isto ubrzanje. koji se javlja zbog njegove materijalnosti. pravcem i smjerom. Ekinović Iz praktičnih razloga u dinamici se vrlo često uvodi pojam materijalne tačke. Za promjenu stanja kretanja ili mirovanja veće mase potrebna je veća sila i obrnuto. godine. nalazi se u stanju mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja sve dotle dok je sile ne primoraju da to stanje promijeni. Prvi Newtonov zakon (zakon inercije) otkrio je. Ovi zakoni prirode utvrđeni su nizom eksperimenata i. 6 . ustvari. To znači da se tijelo kreće po inerciji. Inercija se može shvatiti kao otpor promjeni stanja kretanja tijela.

2. ukoliko na materijalnu tačku koja se kreće ne djeluje spoljna sila i imajući u vidu da je masa uvijek r pozitivna veličina. odnosno materijalna tačka (tijelo) kreće se pravolinijski konstantnom brzinom usljed inercije.2) Ovaj stav često se u literaturi prikazuje kao poseban zakon. ona će im dati različita ubrzanja. onda se prema drugom zakonu dinamike zadatak rješava primjenom zakona o paralelogramu sila. to je njeno ubrzanje jednako nuli ( a = 0) . što znači da je masa glavno mjerilo inertnosti tijela: r r r F = m1 a1 = m 2 a 2 . i =1 (2. DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE Iz ovoga slijedi da se sila može iskazati kao proizvod mase i ubrzanja: r r F =ma (2. Treba još jednom istaknuti da oba zakona (prvi i drugi) važe samo za inercijalni referentni sistem. (2. Drugi Newtonov zakon izveo je naknadno i Euler na osnovu definicije pojma količine kretanja. Ovo znači da je brzina konstantnog intenziteta (v = const ) . Naime.3) 7 .1) Ovim zakonom obuhvaćeno je i ono što se konstatira prvim zakonom. odnosno vektora. Ako na materijalnu tačku djeluje istovremeno više sila. ako na materijalnu tačku djeluju dvije ili više sila. Djelovanje više sila na materijalnu tačku Ako na masu m djeluje veći broj sila F . Ako ista sila djeluje na dvije različite mase. slika 1. njihova rezultanta je jednaka njihovom geometrijskom zbiru: r r n r ma = ∑ Fi . onda se one slažu po pravilu o slaganju sila. Dakle. r r Fn −1 r Fn r F1 r F2 r F12 r Fn − 2 Slika 1.

Ekinović Iz ovog izraza se mogu utvrditi odnosi masa tijela i ubrzanja. To znači da je na osnovu drugog zakona moguće odrediti masu tijela u istim uvjetima. od kojih je jedno izvor sile. Uzajamno djelovanje dva tijela b) Treba napomenuti da pri slobodnom djelovanju materijalnih tačaka. slika 2. slika 2b. sistem ne mora uvijek biti uravnotežen. koja je posljedica privlačne sile Zemljine teže. m2 a1 (2. r (2. tvrdi se da za postojanje sile moraju postojati najmanje dva izvora (dva tijela).4) Galilei je na osnovu svojih eksperimenata uočio da tijela koja slobodno bez otpora padaju pod utjecajem Zemljine teže imaju isto ubrzanje. koji dopunjuje zakon inercije. ovaj zakon je također u direktnoj vezi sa težinom tijela. r F2 r F1 m1 r F2 m2 m2 r r r F1 = F2 = F r F1 m1 r r F1 > F2 a) Slika 2.81 ms-2. a suprotnih smjerova. pošto je odnos konstantan: r r m=G g. i glasi: Dvije materijalne tačke djeluju jedna na drugu tako da su im sile istih intenziteta i pravaca. 8 .5) Veličina g je ubrzanje Zemljine teže i na Zemljinoj površini iznosi približno g = 9. Treći Newtonov zakon (zakon akcije i reakcije) utvrđuje međusobno djelovanje dvije materijalne tačke. slika 2a. Pored ostalog. Pravac sile r G je okomit na Zemljinu površinu. a odnosi se na međusobno djelovanje tijela na Zemlji.DINAMIKA Vukojević. odnosno mase dva tijela su obrnuto srazmjerne njihovim ubrzanjima: r a2 m1 = r . Prema ovom zakonu.

y . ( i = 1. ona nije slobodna. ukoliko je materijalna tačka prinuđena da se kreće u ograničenom dijelu prostora. Jednačina površine. y .. koja nije ograničena u prostoru. tada je veza nezadržavajuća ili jednostrana i izražava se nejednačinom.3.2. (2. (2. z ) = 0 . S druge strane. mase m. ona će se kretati slobodno pod utjecajem tih sila. slika 3a. koja ograničava njeno kretanje poklapaju. onda se to ograničenje definira nejednačinom. z ) ≥ 0 . linija). ).. Pojam veze Ako na materijalnu tačku M. jednačina veze je ujedno i jednačina površine.7) 9 . Ukoliko materijalna tačka može vezu napustiti. DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE 2. ukoliko se tačka kreće po nekoj površini u Descartesovom koordinatnom sistemu. slika 4: b) f ( x. Ova ograničenja su obično izvedena pomoću drugih materijalnih tijela (površina. Veze koje su izražene jednačinom nazivaju se dvostranim vezama..3. slika 3b. naprimjer: f ( x. djeluje sistem sila r Fi .6) Ukoliko materijalna tačka može da napusti osnovno ograničenje dato površinom.2. Slobodna i vezana materijalna tačka Ograničavanje kretanja materijalne tačke naziva se veza. Naprimjer. jer se koordinate tačke koja se kreće i površine. što sačinjava mehanizam veze. odnosno linije. odnosno linije po kojoj je materijalna tačka prinuđena da se kreće naziva se jednačina veze. z r Fn r Fn −1 m M r F1 r F2 y r Fn r Fn −1 M m r F1 r F2 0 x a) Slika 3.

S obzirom na to da se veze u određenom dijelu suprostavljaju tom kretanju. glasi: r r gdje je F . dok u slučaju kada se uzima u obzir utjecaj trenja na kretanje materijalne tačke. Ako je kretanje tačke ograničeno vezom. uzimajući u obzir i aktivne i reaktivne sile. Slobodna materijalna tačka u prostoru ima tri stepena slobode.8) nazivaju se nestacionarnim (reonomnim) vezama. dok veze koje se mijenjaju u toku vremena. ona se naziva holonomnom vezom (geometrijskom). onda se smanjuje broj mogućih kretanja materijalne tačke.DINAMIKA Vukojević. veze se mogu podijeliti i prema njihovoj postojanosti. ( ) Ukoliko veza u prostoru ne ograničava brzinu tačke. ona se naziva neholonomnom vezom (neintegrabilnom). r r r ma = F + FN (2. 10 .aktivna sila. To znači da tačka koja se kreće po površini ima dva stepena slobode. one se nazivaju stacionarnim (skleronomnim) vezama. z . naprimjer: f x. U tom slučaju veze se nazivaju idealnim. t = 0 (2. y . Ekinović z M r Fi r r ( t) z 0 x x y y Slika 4. veza se naziva realnom.otpor veze. a FN . ako veza pored pomjeranja ograničava i brzinu tačke. jednačina ukupnog djelovanja za vezanu materijalnu tačku. Ukoliko se veze ne mijenjaju tokom vremena. Vezana materijalna tačka Također. Kretanje materijalne tačke odvija se usljed djelovanja sila. Međutim. dok tačka koja se kreće po liniji ima jedan stepen slobode kretanja.9) U tehničkoj praksi se vrlo često zanemaruje utjecaj trenja na kretanje materijalne tačke po podlozi.

1.1. Jednačina (3.1) Sila F u općem slučaju može zavisiti od vremena t . kretanje materijalne tačke određeno je izrazom r r r r F = ma = m&& . r r (3. mase m . Diferencijalna jednačina kretanja Descartesovim koordinatama materijalne tačke u Projiciranjem diferencijalne jednačine (3. Kretanje slobodne materijalne tačke 3. r r r r r r v. v ) . Ako se sa X .1.2. r . Prema Drugom zakonu. r r F ⋅i = X. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 3 DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 3. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u vektorskom obliku Položaj materijalne tačke M . koja se kreće određen je vektorom položaja r (t ) u odnosu na ishodište koordinatnog sistema. tj. r r F ⋅i = Y. r r F ⋅i = Z. 11 . 3.1) u vektorskom obliku u pravcu osa Descartesovog koordinatnog sistema mogu se dobiti tri skalarne diferencijalne jednačine kretanja slobodne materijalne tačke.1. Y i Z označe projekcije sile koja djeluje na tačku na pravce osa koordinatnog sistema.1) je osnovna diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u vektorskom obliku. vektora položaja r i brzine tačke odnosno F = F (t .3.

ma N = FN . y. x. y. x. ma B = FB . z . x. x.2) Ukoliko se kretanje vrši u ravni ili pravolinijski. y. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u prirodnim koordinatama Ako se osnovna vektorska jednačina (3. otpadaju. Kretanje materijalne tačke posmatrano u prirodnim koordinatama 12 . Ekinović tada su diferencijalne jednačine kretanja tačke: & & & m&& = X (t . koje nisu potrebne za definiranje ovog kretanja. B ).DINAMIKA Vukojević. z . z ) z gdje su &&. z ) .1. y. r B m r T s r a r N 0 Mo r F Slika 5. dobiće se tri skalarne jednačine koje definiraju kretanje u pravcu jediničnih vektora. z . x y z (3.1) projicira na ose prirodnog trijedra ( T . dio komponenti i osnovnih nezavisno promjenljivih. gdje su: (3. y & & & m&& = Z (t . x. z ) x & & & m&& = Y (t . && projekcije vektora ubrzanja na koordinatne ose. N . a N – normalno ubrzanje. y. y. x. &&.3.3) aT – tangencijalno ubrzanje. a B – binormalno ubrzanje. slika 5: r r r maT = FT . 3.

3. a B = 0. dt 2 m v2 = FN .5) 3. Rk FB = 0. r 13 .4) pa se diferencijalne jednačine slobodnog kretanja tačke u prirodnim koordinatama mogu napisati u obliku: m d 2s = FT . Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u polarnim koordinatama U slučaju kretanja tačke u ravni mogu se koristiti polarne koordinate. r y r F M r r r po r ro ϕ x 0 Slika 6. slika 6.4. dt dt Rk Rk (3. (3. Kretanje tačke u polarnim koordinatama Projekcije ubrzanja u radijalnom i poprečnom pravcu su: & && && a r = && − rϕ 2 i aϕ = rϕ + 2rϕ .1. a N = s = . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Iz kinematike je poznato da su prirodne komponente ubrzanja tačke: & v2 s2 dv d 2 s aT = = 2 = &&. Za ovaj ravninski r problem. određuju se brzina i ubrzanje tačke M u radijalnom ro i poprečnom (cirkularnom) pravcu p o .

(3. Y = m&&(t ). Ako se kretanje materijalne tačke mase m posmatra u Descartesovom inercijalnom koordinatnom sistemu u kojem je položaj tačke definiran jednačinama x = x(t ).1. Ekinović Projiciranjem osnovne jednačine (3. y = y(t ). z = z (t ) .9) F= r X 2 +Y 2 + Z2 . Z = m&&(t ) . gdje su (3. F F F (3. to jest silu. Rješavanje ovakvih problema svodi se na diferenciranje zadatih konačnih jednačina kretanja tačke.8) Na osnovu ovoga mogu dobiti projekcije sile u pravcu osa: X = m&&(t ).11) 14 . x y z Intenzitet rezultujuće sile određen je izrazom (3. a) Prvi zadatak dinamike tačke obuhvata one tipove zadataka u kojima su poznati zakoni kretanja materijalne tačke.5. x x && = &&(t ). cos β = . Zadaci dinamike za slobodnu materijalnu tačku Zadaci iz dinamike za slobodnu materijalnu tačku obično se svrstavaju u dva osnovna zadatka.7) tada drugi izvod po vremenu ovih jednačina daje komponente vektora apsolutnog ubrzanja na koordinatne ose pravouglog sistema && = &&(t ). dobijaju se diferencijalne jednačine u polarnim koordinatama: & Fr = m a r = m ( && − rϕ 2 ) . r && && Fϕ = m a ϕ = m ( rϕ + 2rϕ ) . a treba odrediti uzrok njihovog kretanja. 3. (3. && = &&(t ) .10) dok su uglovi koje gradi pravac sile F sa osama koordinatnog sistema jednaki: cos α = X Y Z .1) na radijalni i poprečni pravac.6) Fr i Fϕ projekcije sile na pravce polarnog koordinatnog sistema. cos γ = .DINAMIKA Vukojević. y y z z (3.

y . C 4 . C 3 . C 3 . C 2 . z = z (t .14) Stavljanjem početnih uvjeta (3. C 3 . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE čime je ujedno zadovoljena i jedna od osnovnih trigonometrijskih relacija: cos 2 α + cos 2 β + cos 2 γ = 1 . C 5 . C 6 ) S obzirom na to da jednačine (3. C 4 . C 5 . C 5 . x . Početni uvjeti u Descartesovom koordinatnom sistemu obično su dati u obliku: (3. C 3 . z . x . C 2 . C 2 . C 3 . C 4 . z . y . C 6 ) y = y (t . To znači da se rješavanje ovakvih problema svodi na rješavanje sistema diferencijalnih jednačina: r & & & m&& = X ( t . 15 . C1 . Ove integracione konstante se posebno određuju za svaki zadatak iz početnih uvjeta kretanja materijalne tačke. x . y & & & m&& = Z ( t . C5 . a treba odrediti zakon kretanja tačke. y . C1 . x .12) predstavljaju tri diferencijalne jednačine drugog reda. y . rezultanta sila koje djeluju na materijalnu tačku zavisi od vremena t. C 6 . x . x . C 2 . položaja tačke i njene brzine. z ) .12). C 4 . C 4 . C5 . C 6 ) . C 2 . koje opisuju slobodno kretanje materijalne tačke. Iz ovoga se vidi da se rješenje problema koji spadaju u grupu prvog zadatka dinamike tačke svodi na diferenciranje jednačina kretanja. b) Drugi zadatak dinamike tačke obuhvata probleme kod kojih su poznate sile Fi koje djeluju na slobodnu materijalnu tačku mase m.13) t=0 ⎧ x = xo ⎪ ⎨ y = yo ⎪z = z o ⎩ & & x = xo & & y = yo . kako je rečeno. y . z ) x & & & m&& = Y ( t . C1 .3. y .14) u opće rješenje diferencijalnih jednačina i njihov prvi izvod dobiće se ukupno šest algebarskih jednačina iz kojih se odredi šest integracionih konstanti C1 . U općem slučaju. z . dobija se zakon kretanja tačke u pravcu pojedinih osa koordinatnog sistema: x = x (t . z ) z (3. to će se u općim rješenjima pojaviti šest integracionih konstanti C1 . C 6 . & & z = zo (3.12) Integriranjem diferencijalnih jednačina (3.

1. r z M 0 y r F x x = x(t ) Slika 7. x m&& = Y = 0 . kao i početna brzina tačke.15) Posmatrat će se problem pravolinijskog kretanja materijalne tačke koje izaziva sila F . uvrštavanjem vrijednosti dobijenih integracionih konstanti u opća rješenja (3.16) i uspostavljaju vezu između sile F i koordinata x. y = y(t ). Ekinović Konačno. ova sila. Pravolinijsko kretanje materijalne tačke Zadatak se sastoji se u tome da se odredi zakon kretanja materijalne tačke tačke glase: x = x(t ) ukoliko je r poznata sila F koja djeluje na materijalnu tačku. z = z (t ) . 16 .2. Diferencijalne jednačine kretanja materijalne m&& = X = Fx .DINAMIKA Vukojević. Za određivanje položaja materijalne tačke M odabrat će se jedna od Descartesovih koordinatnih osa. Pravolinijsko kretanje materijalne tačke (3. odnosno zakon kretanja materijalne tačke u obliku: x = x(t ). mora biti kolinearna sa zamišljenim pravcem kretanja. dobijaju se partikularni integrali sistema osnovnih diferencijalnih jednačina. Neki slučajevi kretanja materijalne tačke 3. slika 7. 3. y m&& = Z = 0 z r (3. y i z tačke koja se kreće.13). Da bi materijalna tačka zadržala pravolinijsko kretanje. naprimjer osa x.2.

3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

Prva diferencijalna jednačina u (3.16) naziva se diferencijalnom jednačinom pravolinijskog kretanja materijalne tačke. Druga i treća jednačina u izrazu (3.16) pokazuju da je kretanje pravolinijsko i orijentirano u pravcu ose x. U općem slučaju, desna strana prve diferencijalne jednačine (3.16), odnosno intenzitet sile, zavisi od vremena, pređenog puta i brzine i može se izraziti na sljedeći način:

d 2x & x = && = f (t , x, x) . dt 2

(3.17)

Dvostrukim integriranjem izraza (3.17), što u nekim slučajevima može biti dosta komplicirano, dobija se opći integral u obliku x = f ( t , C1 , C2 ) , (3.18) gdje su

C1 i C2 integracione konstante koje se određuju na osnovu početnih uvjeta.

Početni uvjeti za pravolinijsko kretanje tačke obično su dati u sljedećem obliku:

t=0

{ x = xo ,

& & x = xo = vo .

(3.19)

Iz početnih uvjeta određuju se integracione konstante (3.16) dobija konačan oblik

C1 i C2 , pa opće rješenje jednačine
(3.20)

x = f ( t , xo , vo )
3.2.1.1. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju konstantne sile
Ako na materijalnu tačku djeluje sila F konstantnog intenziteta F u pravcu ose ubrzanje materijalne tačke biti konstantno:

r

x , onda će i

r && = a = const . x
U tom slučaju diferencijalna jednačina (3.16) dobija sljedeći oblik:

m
Pošto se traži zakon kretanja jednačine ostavi

& dx = X = F = const . dt

(3.21)

x(t ) , izraz (3.21) transformirat će se tako da se na lijevoj strani

& dx , a ostale vrijednosti prebace na desnu stranu.
17

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

Integriranjem takve jednačine dobija se

& x=
Još jednom integracijom dobija se

F t + C1 . m

(3.22)

x=

1F 2 t + C1 t + C 2 , 2m

(3.23)

što predstavlja opće rješenje diferencijalne jednačine. Uz zadate početne uvjete u obliku:

& & t = 0, x = xo , x = xo = vo , dobijaju se iz (3.22) i

(3.23) vrijednosti integracionih konstanti:

C1 = vo i C 2 = xo .
Unošenjem vrijednosti integracionih konstanti u opće rješenje (3.23) dobija se partikularni integral u obliku:

x=

1F 2 t + vo t + xo . 2m

(3.24)

Iz jednačine (3.24) se vidi da materijalna tačka M vrši jednako ubrzano pravolinijsko kretanje. U slučaju kretanja materijalne tačke u polju Zemljine teže, na nju djeluje vertikalna sila teže F = G usmjerena prema površini Zemlje, a ubrzanje tačke jednako je gravitacionom ubrzanju g = F / m = G / m , slika 8. y M

r r F =G
vo
yo 0 z x y

Slika 8. Kretanje materijalne tačke u polju Zemljine teže

18

3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

Pri razmatranju pravolinijskog kretanja slobodne materijalne tačke pod utjecajem sile teže, za relativno male visine privlačna sila se može smatrati konstantnom. U ovom slučaju, uz zanemarivanje otpora zraka, mogu se javiti tri posebna slučaja kretanja tačke, i to: vertikalni hitac naviše, vertikalni hitac naniže i slobodan pad. Osnovna jednačina pravolinijskog kretanja (3.24) duž ose x može se transformirati u novi oblik zbog prelaska na pravolinijsko kretanje tačke u pravcu ose y, slika 8, pa će se dobiti:

y = y o ± vo t −

1 2 gt . 2

(3.25)

Veličina yo predstavlja početni položaj tačke u trenutku t = 0, a

vo početnu brzinu u pravcu

okomitom na površinu Zemlje. Znak (±) uz član koji sadrži početnu brzinu uzima se u ovisnosti od smjera početne brzine, i to: znak (+) za hitac prema gore, a znak (–) za hitac prema dolje. Za slobodan pad vrijedi ista osnovna jednačina (3.25), s tim što je u tom slučaju vo = 0 .

3.2.1.2.

Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od vremena

Za pravolinijsko kretanje tačke u pravcu ose diferencijalna jednačina glasi: gdje je

x pri djelovanju sile zavisne od vremena,
(3.26)

F (t ) = Fx (t ) = X .

m&& = F (t ) , x

Integriranjem jednačine (3.26) dobija se:

& x=∫
a još jednom integracijom:

F (t ) dt + C1 , m

(3.27)

⎡ F (t ) ⎤ x = ∫ ⎢∫ dt ⎥ dt + C1t + C 2 , ⎣ m ⎦
gdje su

(3.28)

C1 i C2 integracione konstante koje se određuju iz početnih uvjeta.
Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od rastojanja

3.2.1.3.

Ukoliko sila koja djeluje na materijalnu tačku zavisi od pređenog rastojanja, diferencijalna jednačina kretanja se može napisati u obliku:

19

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

gdje je

F ( x ) = Fx ( x ) = X .

m&& = F ( x ), x && u obliku x

(3.29)

Korištenjem prikladnijeg izraza za drugi izvod

&& = x

& & & dx dx dx dx dx & = =x , dt dx dx dt dx

(3.30)

jednačina (3.29) se može, nakon razdvajanja promjenljivih, pisati u vidu

& & x dx =
Integriranjem ove jednačine dobija se

F (x ) dx . m

(3.31)

& x2 F (x ) dx + C1′, =∫ m 2
odnosno

(3.32)

& x = ± 2∫
ili

F (x ) dx + C1 m

(3.33)

dt = ±

dx = φ (x, C1 ) dx. F (x ) 2∫ dx + C1 m

(3.34)

Ponovnim integriranjem izraza (3.34) dobiće se

t = ∫ φ ( x, C1 ) dx + C2 ,
a rješavanjem ove jednačine po obliku

(3.35)

x dobija se konačna jednačina kretanja materijalne tačke u
x = f ( t , C1 , C 2 ) .
(3.36)

3.2.1.4.

Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od brzine

Neka materijalna tačka vrši pravolinijsko kretanje pod djelovanjem sile koja zavisi od brzine & & tačke F ( x ) = Fx ( x ) = X .

20

3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke glasi:

& m&& = F (x ) . x
Ova jednačina se može pisati u sljedećem obliku

(3.37)

m
a njenim integriranjem dobija se

& dx = dt , & Fx ( x )

(3.38)

m∫

& dx + C1 = t . & Fx (x )

(3.39)

Iz ove jednačine se može naći brzina tačke zakon kretanja tačke

x( t , C1 , C 2 ) .

& x , a njenom ponovnom integracijom nalazi se

3.2.1.5.

Slobodan pad u vazdušnom prostoru (otpornoj sredini)

Slobodan pad tijela u sredini (mediju) u kojem postoji otpor nije isti kao u bezvazdušnom prostoru. Na materijalnu tačku u tom slučaju, pored sile teže ( F = G = mg ), djeluje i sila otpora sredine. Otpor sredine kroz koju se tijelo kreće određuje se eksperimentalno, a zavisi od brzine kretanja, gustine medija i oblika tijela. Pri brzinama koje su manje od brzine zvuka otpor sredine izračunava se prema formuli

Fw = c ρ A v 2 ,
gdje su: A – površina projekcije tijela u ravni normalnoj na pravac kretanja, c – konstanta koja zavisi od oblika tijela, ρ – gustina medija. Posmatraće se slobodno padanje materijalne tačke u otpornoj sredini, slika 9. Kretanje materijalne tačke odvija se pod utjecajem sile teže G = mg i otpora medija djeluje suprotno od smjera kretanja (za početnu brzinu jednaku nuli). Diferencijalna jednačina pravolinijskog kretanja u pravcu ose y (usmjerene prema dolje) glasi

Fw koji

& m&& = G − Fw = G − cρAy 2 . y

(3.40)

21

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

0

r Fw
r G

y

y Slika 9. Kretanje tijela u otpornoj sredini Radi lakšeg rješavanja diferencijalne jednačine, && će se napisati u prikladnijem obliku y

&& = y

& & & dy dy dy dy dv & & y= = = v , y = vy = v . dt dy dt dy dy

(3.41)

Na osnovu ovog diferencijalna jednačina (3.40) glasi

G dv v = G − c ρ A v2 . g dy
Uvođenjem oznake a =
2

(3.42)

G cρ A

i množenjem sa

g G , jednačina (3.42) prelazi u oblik
⎞ ⎟. ⎟ ⎠

v

⎛ v2 dv = g ⎜1 − 2 ⎜ a dy ⎝

Razdvajanjem promjenljivih i množenjem sa (-2) dobija se

− 2v
što nakon integriranja daje

dv g = −2 2 dy , 2 a −v a
2

(3.43)

1n a 2 − v 2 = −2

g y + C1 . a2

(3.44)

22

pri analizi kretanja materijalne tačke na koju djeluju proizvoljne sile polazi se od osnovne diferencijalne jednačine r r ma = ∑ Fi .3. (3.46) teži nuli. Ovo znači da tijelo ne može dostići brzinu veću od granične brzine. v ) . Zatim se za svaku projekciju formiraju se posebne diferencijalne jednačine drugog reda koje opisuju kretanje tačke u pravcima pojedinačnih koordinatnih osa. naprimjer: r r r r r r r r r r F = Fx + Fy + Fz = Fx i + Fy j + Fz k = X i + Y j + Z k . r . 2 a a (3. pa i njihove projekcije na ose Descartesovog koordinatnog sistema općenito r zavise od istih tih veličina. Sile koje djeluju na tačku mogu biti zavisne od više nezavisno promjenljivih veličina r r r r F = F (t .45) a odavde slijedi zavisnost brzine tijela od pređenog puta y −2 g a2 y v = a 1− e − 2g 2 . 2 Uvrštavanjem vrijednosti C1 u (3.44) dobija se 1n a2 − v2 g = −2 2 y . Krivolinijsko kretanje tačke Kako se moglo vidjeti iz dosadašnjeg razmatranja. 23 .2. izraz e a povećava sa porastom y i teži svojoj graničnoj vrijednosti a . dobija se vrijednost integracione konstante C1 = ln a . što znači da se brzina padanja Povećanjem pređenog puta y → ∞. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Uz početne uvjete yo = 0 i vo = 0 . Pri analizi krivolinijskog kretanja materijalne tačke podesno je raščlaniti rezultujuću silu F na njene komponente u pravcima koordinatnih osa. 3.2. Sve gore navedeno vrijedi uz pretpostavku da sila otpora y r r Fw nije veća od G .

DINAMIKA Vukojević. penjanja. Kosi hitac u bezvazdušnom prostoru Analizirat će se kretanje materijalne tačke M. m&& = 0. Problem će se posmatrati u ravni y 0 z . x y z Prva integracija diferencijalnih jednačina (3. mase m.47) m&& = 0. koja je izbačena sa površine Zemlje r početnom brzinom vo u pravcu koji sa horizontalnom ravni gradi ugao α .2. C 2 = vo cos α .48) dobiće se vrijednosti integracionih konstanti: C1 = 0. Projiciranjem ove jednačine na ose Descartesovog koordinatnog sistema dobijaju se tri skalarne jednačine: (3. C 3 = vo sin α . ⎩ o & xo = 0 & yo = vo cos α . Na slici 10 su naznačene sljedeće veličine: α – elevacioni ugao. D – domet.1.48) Uvrštavanjem zadanih početnih uvjeta u jednačine (3. slika 10.47) daje & x = v x = C1 . Početni uvjeti kretanja za posmatrani slučaj glase: r h – visina ⎧ xo = 0. tako da diferencijalna jednačina kretanja glasi r r ma = G .2. Integriranjem pojedinačnih diferencijalnih jednačina dobijaju se opća rješenja. E – tjeme parabole koja predstavlja putanju tačke. (3. & zo = vo sin α Na tačku tokom kretanja djeluje samo sila teže. & z = − gt + C 3 . 3. m&& = −G = − mg . Ekinović Pravolinijsko kretanje se može shvatiti kao poseban slučaj krivolinijskog kretanja. ⎪ z = 0. i da se otpor vazduha može zanemariti. Pretpostavlja se da na materijalnu tačku djeluje samo sila teže mg = const . & y = v y = C2 . 24 . na osnovu kojih se uz zadate početne uvjete nalazi zakon kretanja materijalne tačke u pravcu svake koordinatne ose posebno. ⎪ t = 0 ⎨ yo = 0.

y = v o t cos α + C 5 . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Unošenjem vrijednosti integracionih konstanti u jednačine (3. pa su konačne jednačine kretanja tačke: x=0 .52) 25 .49) z M r v r r G = mg h r vo α 0 y x D Slika 10. gt 2 z = vo t sin α − .3. z = − gt 2 + vo t sin α + C 6 . što pokazuje i prva jednačina u (3. E (3.51) dobija se jednačina trajektorije tačke gy 2 z = y tgα − 2 .51). Eliminiranjem parametra t iz sistema jednačina (3. moglo se još u početku izostaviti. dobijaju se vrijednosti C 4 = C5 = C 6 = 0 .50) Korištenjem početnih uvjeta koji se odnose na početni položaj tačke. y = vo t cos α . y = vo cos α . Kosi hitac Integracijom jednačina (3. z = − gt + vo sin α .51) Posmatranje projekcije kretanja u pravcu ose x .49) dobija se x = C 4 . s obzirom na to da je problem ravninski (u ravni y 0 z ).48) dobijaju se projekcije brzina pokretne tačke na koordinatne ose: & & & x = 0. 2vo cos 2 α (3. 2 (3. 2 (3.

Ekinović Jednačina (3.51) vidi se da je kretanje projekcije tačke u pravcu ose y ose jednoliko (konstantnom brzinom v o cos α ). U tom trenutku će & z = 0.55) 26 .51): t E u treću (3. slika 10.DINAMIKA Vukojević. U pravcu ose z kretanje je jednako usporeno do trenutka kada projekcija brzine u pravcu ose z postane jednaka nuli ( v z tačka dostići svoj najviši položaj u vrhu E parabole. dobiće se vrijeme penjanja tačke do vrha E tE = vo sin α .54) Maksimalni domet Dmax Dmax 2 vo = . domet D će iznositi 2 vo sin 2α . uvrštavanjem & = z = 0 ). Pošto je trajektorija tačke simetrična. g (3. Iz izraza (3. Prema izrazima (3.49). 2g što ustvari predstavlja vertikalni hitac u bezvazdušnom prostoru.52) predstavlja parabolu sa osom simetrije koja je paralelna osi 0 z . g U tački E nastaje promjena kretanja (horizontalni hitac). a tačka se nadalje kreće jednako ubrzano. g ostvaruje se kosim hicem pod uglom α = π 4 i iznosi D = 2 y E = 2vo t E ⋅ cos α = (3. Maksimalna visina penjanja materijalne tačke h dobiće se uvrštavanjem vremena jednačinu (3. Pri zadatoj početnoj brzini tačka će postići najveću visinu ako se izbaci pod uglom ona će iznositi α=π 2 i hmax = 2 vo .53) h = z max = 2 vo sin 2 α 2g .

tada se govori o neslobodnom kretanju materijalne tačke. z (3.56) tada se može napisati osnovna diferencijalna jednačina kretanja neslobodne materijalne tačke u obliku (3. stacionarna i holonomna. kretanje materijalne tačke ograniči unaprijed zadatim mehaničkim ili nekim drugim vezama.57) r FN r Fn r FT r k M r F r i x 0 r r( t) r j y z x y Slika 11. što znači da se tačka kretala i zauzimala položaj u prostoru bez ikakvih ograničenja. međutim. 27 . Kretanje neslobodne materijalne tačke U dosadašnjem proučavanju posmatrano je kretanje slobodne materijalne tačke. U tehničkoj praksi. r r r ma = F + FN . FN . z ) = 0 . y . mašine i uređaji najvećim dijelom rade i kreću se po unaprijed određenim i ograničenim površinama. r r gdje su: F .reakcija veze. Ukoliko se. vozila i slično). koje ne potječu od početnih uvjeta.3. Kretanje neslobodne materijalne tačke Iz jednačine veze (3.rezultanta vanjskih aktivnih sila.56) jasno je da je u ovom slučaju veza zadržavajuća. čija je jednačina data u Descartesovom koordinatnom sistemu u obliku f (x . Ove površine u suštini predstavljaju veze koje primoravaju materijalnu tačku da se kreće neslobodno. a što obezbjeđuje ostvarivanje osnovne zamisli i funkcioniranje mašine (pumpe. Ako se posmatra kretanje materijalne tačke po nepokretnoj površini. alatne mašine. slika 11.3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 3.

61) Ako se vektorska jednačina kretanja materijalne tačke (3.60) r r r r r d 2r v m 2 = ma = F + Fn − μ Fn . ∂z ∂x ∂y (3. Ekinović Ukoliko je površina hrapava. dobiće se diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke u skalarnom obliku: m&& = Fx + Fnx + FTx x m&& = Fy + Fny + FTy y . v Prema tome. (3. Fnz . Pošto je tačka M pri kretanju stalno u dodiru sa površinom. tada reakcija veze tangencijalnu i normalnu: r FN ima dvije osnovne komponente.60) projicira na ose Descartesovog koordinatnog sistema. FTx . Fny .63) koji se naziva gradijentom skalarne funkcije f ( x. ( ) Poznato je da se smjer spoljašnje normale na površinu poklapa sa smjerom vektora grad f = ∂f r ∂f r ∂f r i+ j+ k .DINAMIKA Vukojević. diferencijalna jednačina kretanja tačke (3.59) r r r r ma = F + Fn + FT ili (3.56): f x. 28 . FTy .62) ima devet nepoznatih veličina i to: tri koordinate tačke x.62) m&& = Fz + Fnz + FTz z Sistem jednačina (3. z = 0 . (3. to se može pisati u vektorskom obliku r r r FN = Fn + FT . FTz . y. y .57) dobiće oblik: (3.58) r r Komponenta FT nastaje kao posljedica trenja. y . to njene koordinate moraju zadovoljiti uvjet (3. z i šest reakcija: Fnx . r r v FT = − μ Fn . a kako je kolinearna sa brzinom tačke v i suprotnog smjera. dt v (3. z ) .

v dt 2 (3. y .67) Jednačina (3. dt dz dt (3. Fnz = λ .67) na ose Descartesovog sistema dobiće se tri skalarne jednačine: m&& = Fx + λ x F ∂f −μ n ∂x v F ∂f −μ n m&& = Fy + λ y ∂y v F ∂f −μ n m&& = Fz + λ z ∂z v dx dt dy .64) λ – Lagrangeov množitelj (multiplikator). y . Fny = λ .68) Diferencijalne jednačine (3. Projiciranjem vektorske jednačine (3. koji općenito zavisi od koordinata x. z = 0 i FT = μ Fn formiraju sistem od pet jednačina sa pet ( ) nepoznatih x .68). DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Kako je normalna komponenta reakcije veze se iz kolinearnosti vektora r Fn i grad f može pisati: r Fn usmjerena u pravcu normale na površinu. to r Fn = λ grad f . diferencijalna jednačina kretanja neslobodne materijalne tačke u vektorskom smislu dobiće oblik m r r r r d 2r v = ma = F + λ grad f − μFn . z . koje se odnose na realnu vezu. 29 . r Fn na vektorske komponente dobiće se r r r r ⎛ ∂f r ∂f s ∂f r ⎞ Fn = Fnx i + Fny j + Fnz k = λ ⎜ i + j + k ⎟. ⎜ ∂x ∂y ∂z ⎟ ⎠ ⎝ Rastavljanjem (3.65) što u skalarnom smislu znači da se mogu dobiti dopunske jednačine: Fnx = λ ∂f ∂f ∂f .66) Na osnovu ovoga. ∂z ∂x ∂y (3. gdje je (3.3. zajedno sa dopunskim jednačinama f x .67) naziva se diferencijalnom jednačinom kretanja neslobodne materijalne tačke ili Lagrangeovom jednačinom prve vrste. y i z . Fn i λ .

U slučaju zadržavajuće promjenljive (nestacionarne) veze. z ) = 0 .74) r ∂f v ( grad f ) cos (v . ∂t 30 . z i λ .72) ∂f ∂f ∂f df ∂f & & & = = 0. (3.68) dobijaju se diferencijalne jednačine kretanja neslobodne tačke u obliku: ∂f ∂x ∂f m&& = Fy + λ y ∂y ∂f m&& = Fz + λ z ∂z m&& = Fx + λ x Uz datu jednačinu veze .70) odakle se dobija intenzitet reakcije jednak 2 2 2 Fn = Fnx + Fny + Fnz = λ grad f . y . odnosno kretanja po glatkoj površini ( μ = 0 ). dobija se sistem od četiri jednačine sa četiri nepoznate veličine x .69) f (x .71) Uvjet za brzinu materijalne tačke pri neslobodnom kretanju. x+ y+ z+ dt ∂x ∂y ∂z ∂t što se preko gradijenta skalarne funkcije može napisati u obliku (3. z . Ekinović U slučaju idealne veze. (3. grad f ) = − . prvi izvod ove funkcije će biti (3.73) r ∂f v grad f + = 0. y . y .DINAMIKA Vukojević. (3. Reakcija Fn idealne veze u vektorskom obliku glasi r Fn = λ grad f .t ) = 0 . iz izraza (3. tačka je prinuđena da se kreće po površini jednačine f ( x . ∂t Odavde je (3. Pošto koordinate zavise od vremena.

2 2 f (x . (3.3.75) Skalarni proizvod u (3. z grad f M r v f ( x. Ortogonalnost vektora r v i grad f 31 . slika 12.75) pokazuje uvjet ortogonalnosti vektora. odnosno na pravac normale površine. y . z ) = 0 . Druga projekcija brzine koja leži u tangencijalnoj ravni ne podliježe nikakvom ograničenju. intenzitet gradijenta skalarne funkcije koji iznosi (grad f ) = ⎛ ∂f ⎞ + ⎛ ∂f ⎞ + ⎛ ∂f ⎞ . y . pa je skalarni proizvod vektora brzine v i gradijenta površine grad f jednak U slučaju dvostrane stacionarne veze. kod ovakve promjenljive dvostrane veze ograničenju podliježe samo projekcija brzine na pravac gradijenta. izostaje r član ∂f ∂t . z ) = 0 y 0 x r r ( t) Slika 12. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE odnosno gdje je r n vektor normale površine koji je kolinearan sa pravcem gradijenta. odnosno brzina pokretne tačke kod ovakve veze uvijek leži u tangencijalnoj ravni (okomita je na gradijent površine). n ) = v n = v n = − ∂t (grad f ) . odnosno kada je jednačina veze nuli: r v grad f = 0 . a (grad f ) je 2 r r rr ∂f v cos (v . ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ∂x ⎠ ⎝ ∂y ⎠ ⎝ ∂z ⎠ Dakle.

= x y z 2 dt ∂x ∂y ∂z što se može pisati u obliku (3. zadovoljen je uvjet r (3. dt r Jednačina (3. U slučaju dvostrane stacionarne holonomne veze. t (3.73) derivira po vremenu.DINAMIKA Vukojević.79) pokazuje uvjet za vektor ubrzanja a u slučaju dvostrane stacionarne holonomne veze i on se može pisati slično (3. y. ____________________________________________________________________________ (*) Literatura D. Dakle.80) pri čemu je D2 ( f ) operator sličnog oblika kao D2 ( f ) . s tom razlikom što se u njemu ne pojavljuju izvodi po vremenu. dobiće se uvjet d 2 f ∂f ∂f ∂f t && + && + && + D2 ( f )(*) = 0 . Projekcija ubrzanja u tangencijalnoj ravni ne podliježe nikakvom ograničenju. odnosno & & & D2 ( f ) je kvadratna forma projekcija brzina x. (3.Rašković t D2 ( f ) = r ⎛ ∂2 f ⎞ ∂2 f 2 ∂2 f 2 ∂2 f 2 ∂2 f ∂2 f & & && && &&⎟ & x + 2 y + 2 z + 2⎜ xy + xz + yz ⎟ + 2 ⎜ ∂x∂y ∂x ∂y ∂z ∂x∂z ∂y∂z ⎠ ⎝ ⎛ ∂2 f ∂2 f ∂2 f ⎞ ∂2 f & & & + 2⎜ z⎟ + x+ y+ ⎜ ∂x∂t ∂y∂t ∂z∂t ⎟ ∂t 2 ⎝ ⎠ 32 .78) v grad f = 0 . Ako se izraz (3. odakle se deriviranjem dobija r r d ( grad f ) (3.79) a grad f + v =0 . pri neslobodnom kretanju materijalne tačke postoje ograničenja za vektor brzine v i r vektor ubrzanja a . vektor brzine i ubrzanja mogu biti samo oni vektori koji ispunjavaju uvjete iz izvedenih izraza. tj. z .77) Jednačina (3. vektor brzine se stalno nalazi u tangentnoj ravni.76) r t a grad f + D2 ( f ) = 0 .77) pokazuje ograničenje kojem podliježe komponeta ubrzanja koja je kolinearna sa gradijentom površine.77): r a grad f + D2 ( f ) = 0 . Drugim riječima. Ekinović Uvjet za ubrzanje materijalne tačke pri neslobodnom kretanju.

2 – odnosi se na površinu "1" i na površinu "2"): r v grad f 1.3. f 2 (x . Njena jednačina. slika 13. z ) = 0 i i predstavlja trajektoriju tačke. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke po idealnoj vezi. z ) = 0 z r Fn1 M r Fn 2 r r ( t) 0 x f1 ( x .3. dt (3. z ) = 0 y Slika 13. odnosno jednačina veze. Kretanje tačke po nepomičnoj krivoj liniji Neka je kriva linija po kojoj se kreće tačka formirana presjekom dvije površine u Descartesovom koordinatnom sistemu. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 3.83) 33 . r Fn (3.82) I ovdje postoje određeni uvjeti koje moraju ispuniti vektori brzine i ubrzanja da bi se ostvarilo kretanje ( f 1.1.2 = 0 (3. može se napisati u obliku r r r r r r d 2r ma = m 2 = F + Fn1 + Fn 2 = F + λ1 grad f1 + λ 2 grad f 2 . Kretanje tačke po nepomičnoj krivoj liniji Reakcija idealne veze iznosiće r r r Fn = Fn1 + Fn 2 .81) f 2 (x . y . dobija se iz presjeka jednačina površina f1 (x . y . y . z ) = 0 . y . odnosno glatkoj nepokretnoj krivoj liniji.

2. slika 3. Malj koji se kreće translatorno prema gore može se smatrati materijalnom tačkom mase m. Prema drugom Newtonovom zakonu. Ekinović r a grad f 1. && ε =ϕ R x r G 0 0 r && x 0 r S 0 0 r r G = mg Slika 3. Slika 3. r 3. Projiciranjem ove jednačine na osu (a) x . podiže se pomoću čeličnog užeta koje se namotava na vitlo poluprečnika R. dobiće se m&& = S − G . Malj će se osloboditi od užeta tako što će se uže presijeći. (3. slika 3. odnosno ležati na zajedničkoj tangenti obje površine.84) Ovo znači da vektor v mora biti upravan na normale površina. Bubanj vitla pokreće elektromotor preko reduktora i pogonskog vratila konstantnim ugaonim ubrzanjem ε = const . proizvoljno usmjerenu prema gore. x (b) i =1 34 . Odrediti silu u užetu i maksimalnu težinu malja Gm .1.2 + D2 ( f1. Malj težine G. koji služi za razbijanje troske.2. diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u ovom slučaju biće r r n r r r ma = ∑ Fi = S + G .4.2 ) = 0 . Rješenje. a njegovo djelovanje zamijeniti odgovarajućom silom S . ako je sila kidanja užeta Sm .DINAMIKA Vukojević.1. Primjeri Primjer 1.

slika 3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Uže se namotava na vitlo ugaonim ubrzanjem ε . Beskonačna traka A . Dakle. g + Rε (h) Primjer 2. S = mg + mRε = mg ⎜1 + ⎜ g ⎟ ⎠ ⎝ (f) ⎛ Rε ⎞ ⎟ < Sm .4.3 ? Rješenje. Ovo ubrzanje će se prenijeti i na malj. slika 3. x Da ruda ne bi klizila po traci mora biti zadovoljen uvjet da je minimalna sila trenja jednaka Ftr = μ mg cos α Iz (a) i (b) se dobija (b) (c) μ mg cos α = m&& + mg sin α . tako da je ubrzanje svih njegovih tačaka jednako tangencijalnom ubrzanju vitla. S = Gm ⎜1 + ⎜ g ⎟ ⎠ ⎝ odnosno (g) Gm < Sm g . odnosno auž = aT = Rε . tako da je ubrzanje malja (c) && = auž = R ε . Sila u užetu S ne smije preći vrijednost granične sile Sm pri kojoj se kida uže. odnosno (e) Ovo je intenzitet sile S u užetu u svakom vremenskom trenutku i vidi se da ona zavisi od težine malja G = mg . Diferencijalna (a) m&& = −mg sin α + Ftr . dobija se (d) mRε = S − mg . Koliki mora biti minimalni koeficijent trenja μ da ruda ne bi skliznula sa trake. Posmatraće se jedan segment rude na traci mase jednačina kretanja ove mase biće m . x 35 . nagiba α prema horizontali. prenosi rudu do bunkera B x krećući se konstantnim ubrzanjem && . x Uvrštavanjem ove vrijednosti u jednačinu (b).3. maksimalna vrijednost težine malja se dobije iz r ⎛ Rε ⎞ ⎟.

5. Rješenje. slika 3. što znači da koeficijent trenja μ mora biti minimalno μ= && x + tg α . Koordinatni sistem 0 xy usvojit će se sa početkom na vrhu strme ravni. x 0 = v0 . g cos α (d) ukoliko je poznat koeficijent trenja Iz odnosa (d) se može naći i maksimalni nagib trake između rude i trake. dovođenje gredica na pogonske kotrljače ostvaruje se njihovim potiskivanjem i klizanjem niz strmu ravan koja je nagnuta pod uglom α. U potisnoj peći za zagrijavanje gredica. Posmatrat će se jedna gredica koja se translatorno kreće niz strmu ravan kao materijalna tačka mase m . 36 . Ekinović A mg sin α r && x r α G r Ftr x α B 0 Slika 3. Kretanje gredice (materijalne tačke) dešava se duž ose uvjeti glase: 0 x . Odrediti zakon kretanja gredice niz strmu ravan ako je gredici u početnom trenutku data r početna brzina vo i ako je koeficijent trenja između gredice i strme ravni jednak μ .4. slika 3.5.3.DINAMIKA Vukojević. α mg cosα Slika 3. α Primjer 3. tako da u tom slučaju početni t = t 0 = 0. & x 0 = 0.

Prema drugom Newtonovom zakonu slijedi r r r r ma = G + FN + Ftr Projiciranjem vektorske jednačine (a) na ose koordinatnog sistema skalarne jednačine: (a) 0 x i 0 y . y 2 y 0 1 3 4 r G α Slika 3. r a x r Ftr r G r FN r a r v α x Slika 3.3. slika r 3.5. Na tačku još djeluje aktivna sila težine G . m&& = mg sin α − μ mg cos α x (e) (f) && = g ( sin α − μ cos α ) x 37 .6. Uvrštavanjem jednačine (d) u (b) dobiće se: (d) odnosno. dobiće se dvije (b) (c) m&& = mg sin α − Ftr x 0 = mg cos α + FN Iz jednačine (c) dobija se vrijednost normalne reakcije podloge FN = mg cos α .sila trenja). DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Posmatrat će se proizvoljan položaj gredice na udaljenosti x od koordinatnog početka. Djelovanje strme ravni na tačku zamijenit će se reakcijama FN (normalna reakcija r r podloge) i Fμ ( Ftr = μFN .6.

Najveće opterećenje imaće čelično uže u momentu pokretanja kolica. Kako se vidi. koeficijent trenja Rješenje. ugla nagiba α Primjer 4. koja vuče vitlo po strmoj ravni nagiba α . Dakle. za zadate početne uvjete. slika 3. poluprečnik bubnja r .7. Ekinović Integracijom jednačine (f) dobija se brzina gredice na strmoj ravni u proizvoljnom trenutku & x = g (sin α − μ cos α ) t + C1 . x 38 . Za kolica mase m koja se translatorno kreću uz strmu ravan.DINAMIKA Vukojević. kretanje gredice niz strmu ravan zavisno je od početne brzine vo . 2 (h) Vrijednosti integracionih konstanti mogu se izračunati koristeći početne uvjete. Podesnim izborom ovih parametara može se spriječiti oštećenje gredica usljed udara koje se može javiti u praksi. a još jednom integracijom dobija se zakon puta (g) x = g (sin α − μ cos α ) t2 + C1t + C 2 . Stoga se postavlja slijedeći zadatak: odrediti silu u užetu ako se bubanj vitla obrće u početku kretanja po zakonu ϕ = at 2 2 . Koso dizalo koje služi za punjenje visoke peći transportuje rudu sa ostalim dodacima pomoću kolica (skipa). između skipa i strme ravni je μ . sila u užetu r S .. može se prema drugom Newtonovom zakonu postaviti jednačina kretanja r r r r r ma = G + S + FN + Ftr Projiciranjem u pravcu ose (a) x dobija se m&& = −mg sin α + S − Ftr x (b) (c) Pošto je Ftr = μFN = μ mg cos α i && && = r ϕ = ra . 2 (i) strme ravni i koeficijenta trenja μ . r Osnovni podaci: teret težine G . što daje C1 = v 0 i C 2 = 0 . zakon kretanja gredice niz strmu ravan glasi x = v o t + g (sin α − μ cos α ) t2 .8. slika 3. dok se brzina ne ustali.

pa će treći član u jednačini (e) otpasti. pri čemu su A i ω konstante.9.7. (a) što projiciranjem na ose daje dvije skalarne jednačine: 39 . & ϕ& r S r 2 1 x y 5 r S 3 r FN r && x α r S 4 r Ftr r G α mg sin α α r G Slika 3. Rješenje. Odrediti jednačine kretanja materijalne tačke u koordinatnom sistemu 0 xy . Primjer 5.3.8. slika 3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE to je ili S = mg sin α + μ mg cos α + m ra (d) (e) S = G sin α + μ G cos α + G ra . x 0 = y 0 = 0 . odnosno ϕ = 0 . onda je i ϕ = const . Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke postaviće se korištenjem drugog zakona dinamike r r r ma = G + F . Tada će se uže rasteretiti. mg cosα Slika 3. ako tačka u trenutku t 0 ima x 0 r & & = y 0 = 0. g & && & Kada se brzina užeta ustali x = const . Materijalna tačka težine G nalazi se u promjenljivom homogenom magnetnom polju koje djeluje silom F = A sin ωt u pravcu x ose.

9. mx = − A ω2 sin ω t + C1t + C 3 . U početnom položaju r tačka M se nalazi na mjestu M 0 i ima brzinu vo .DINAMIKA Vukojević. privlače dva nepokretna centra 01 i 0 2 silama F1 = mk 2 M 01 i F2 = mk 2 M 0 2 . a nakon druge integracije dobija se Slika 3. 2 Integracione konstante će se odrediti iz početnih uvjeta: t0 = 0 što uvrštavanjem u (d) i (e) daje ⎧ x0 = y 0 = 0. slika 3. Materijalnu tačku M . Ekinović y m&& = A sin ωt x m&& = − mg y Mo (b) (c) x M Prva integracija ovih jednačina daje: 0 r F & mx = − A r G ω cos ω t + C1 . sin ω t + 2 ωG ω G y=− gt 2 2 Primjer 6.10. ⎨ & & ⎩ x0 = y 0 = 0 . Tačka se kreće po glatkoj horizontalnoj ravni. Odrediti trajektoriju materijalne tačke ako su: M 0 0 = 010 = 0 2 0 = a . C1 = A ω . mase m . gdje je k = const. C 2 = C3 = C 4 = 0 . (d) & y = − gt + C 2 . (f) Konačne jednačine kretanja materijalne tačke su: x=− Ag Ag t. 40 . (e) gt 2 y=− + C2t + C4 .

x m&& = −2mk 2 y.10. 02 Slika 3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Rješenje. r OM = r . tada se vektori sila koje djeluju na tačku mogu izraziti u vidu: r r F1 = − mk 2 r1 .3. slika 3. r (b) Projiciranjem jednačine (b) na ose koordinatnog sistema 0 xy dobiće se: odnosno m&& = −2mk 2 x. Kako su obliku: r r r r r r r r r r1 = ai + r i r2 = −ai + r . Diferencijalna jednačina kretanja tačke glasi r r F2 = − mk 2 r2 ..11.11. y && + 2k 2 y = 0 . x && + 2k 2 x = 0. r O1 M = r1 . r r r r r r r r ma = m&& = F1 + F2 = − mk 2 r1 − mk 2 r2 = − mk 2 ( r1 + r2 ) r y (a) y r v0 r F1 M0 M r F2 x M 0 v0 a r r r1 M r r2 a x r r 01 0 02 01 a 0 Slika 3. pa se jednačina (a) može pisati u r r m&& = −2mk 2 r . y (c) (d) Rješenja ovih diferencijalnih jednačina drugog reda sa konstantnim koeficijentima su: 41 . Ako se definiraju vektori. to je r1 + r2 = 2r . r O2 M = r2 .

pozitivna konstanta. Rješenje. B2 = 0 . slika 3. ako je otpor Fw = mkv 2 . (i) t iz jednačina (i) dobiće se trajektorija tačke – elipsa jednačine 2k 2 2 y 2 x + 2 = 1. Odrediti kolikom brzinom će tijelo udariti o površinu zemlje pri povratku. gdje je m -masa tijela. slika 3. B1 . & y = − B1ω sin ω t + B2ω cos ω t Izvodi ovih jednačina su: (f) Uvrštavanjem početnih uvjeta ⎧ x = 0. b) slobodan pad tijela dok ne udari o površinu zemlje. Ekinović x = A1 cos ω t + A2 sin ω t y = B1 cos ω t + B2 sin ω t gdje je .12. k . Sa površine zemlje izbačeno je tijelo vertikalno naviše početnom brzinom vazduha r vo . & x = − A1ω sin ω t + A2ω cos ω t . Kretanje će se posmatrati u dvije faze: a) kretanje vertikalno uvis dok se tijelo ne zaustavi. A2 = v0 ω . y 0 = 0 u jednačine (e) i (f). Konačne jednačine kretanja tačke M su: x= Eliminacijom parametra vo ω sin ω t i y = a cos ω t .DINAMIKA Vukojević.13. B1 = a. B2 : (h) A1 = 0. (e) ω 2 = 2k 2 . z 42 (a) . dobijaju se vrijednosti integracionih konstanti (g) A1 .brzina tijela u nekom trenutku. a) Diferencijalna jednačina kretanja tijela vertikalno prema gore glasi r r r r ma = m&& = G + Fw .12. 2 vo a (j) Primjer 7. y 0 = a t=0⎨ 0 & & ⎩ x0 = v0 . v . A2 . slika 3.

z 0 = v0 . dt (b) (c) & S obzirom na to da je z = v . Slika 3. z && = z & dz = − g − kv 2 . dobija se vrijednost integracione konstante 43 . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Projiciranjem (a) na z osu dobija se odnosno m&& = −mg − mkv 2 .12. dobija se dv dz = − g − kv 2 .3. (g + kv 2 ) = −dz a njenim integriranjem (e) ln (g + kv 2 ) = −2kz + C1 . dt dz odnosno (d) v dv = − g − kv 2 . z 0 = 0. dz Razdvajanjem promjenljivih dobija se jednačina vdv .13. z 0 (f) r r a = && z r v r G r Fw z r Fw r G z r r a = && z H max r v0 0 z Slika 3. što uz jednačinu (f) daje zakon kretanja tačke & t = 0. Uz početne uvjete C1 = ln g + kv0 ( 2 ) .

(g − kv 2 ) = dz Integriranjem ovog izraza dobija se (m) ln (g − kv 2 ) = −2kz + D1 . dt dz (l) odnosno v dv . z što daje odnosno (i) (j) (k) m&& = mg − mkv 2 . Uz početne uvjete (n) & t = 0. z 0 = 0 . z 0 = 0. dobija se vrijednost integracione konstante D1 = ln g . dobija se visina penjanja u iznosu H max = z max = 1 ⎛ k 2⎞ ln ⎜1 + vo ⎟. dt dt Množenjem lijeve strane sa dz dz i uz v = dz dt se dobije dv dz = g − kv 2 . ⎜ 2k ⎝ g ⎟ ⎠ (h) b) U drugoj fazi kretanja. tako da pređeni put u funkciji od brzine iznosi 44 . ln ⎜ 2k ⎜ g + kv 2 ⎟ ⎝ ⎠ Vukojević. pri čemu joj je početna brzina v0 = 0 . Dakle. Diferencijalna jednačina kretanja prema dolje glasi r r r r ma = m&& = G + Fw . Ekinović z= (g) Maksimalnu visinu penjanja tačka dostiže u trenutku kada joj je brzina jednaka nuli. Za ovu fazu odabrat će se osa z usmjerena prema dolje.DINAMIKA 2 1 ⎛ g + kvo ⎞ ⎟.13. z && = z & dz dv = = g − kv 2 . ako se u jednačinu (g) stavi v = 0 . slika 3. tačka slobodno pada sa visine H max .

slika 3. ln ⎜ 2k ⎜ g − kv 2 ⎟ ⎠ ⎝ (o) H max dobija se iz H max = što daje 1 ⎛ g 1 ⎛ k 2⎞ ln⎜ ln ⎜1 + vo ⎟ = z1 = ⎜ ⎟ 2k ⎜ g − kv12 2k ⎝ g ⎠ ⎝ v1 = vo kv 2 1+ o g . Jednačina putanje tačke pri kosom hicu. 2 2v0 cos 2 α (a) Tačka B se mora nalaziti na ovoj putanji. Problem će se posmatrati u koordinatnom sistemu 0 xy postavljenom na mjestu zakrivljenja. koristi čelične cijevi kroz koje se transportuje čelična patrona pod vazdušnim pritiskom. kao i vrijeme leta materijalne tačke od A do B.14. ⎟ ⎠ (p) (r) Primjer 8. Da ne bi bilo kontakta između cijevi i tačke. 2 2vo cos 2 α 45 . Rješenje. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE z= Brzina nakon pređenog puta 1 ⎛ g ⎞ ⎟. ⎞ ⎟. Date su dimenzije a i h . r Ako je na početku krivine materijalna tačka (patrona) imala brzinu vo i nagib α = 45o. a ujedno i jednačina krivine cijevi je jednačina parabole oblika y = x tgα − gx 2 . cijev treba imati oblik putanje kao pri kosom hicu u bezvazdušnom prostoru. slika 3. tako da njene koordinate zadovoljiti jednačinu (a): x B = a. Na mjestima naglih prijelaza i u krivinama dolazi do oštećenja cijevi i povećane buke. y B = h trebaju (b) h = a tg α − ga 2 . Takođe. koja se koristi za transport probnih uzoraka radi brze analize tečnog čelika. Vazdušna pošta.3. odrediti jednačinu krivine cijevi u vertikalnoj ravnini da bi se materijalna tačka od položaja A do B kretala bez dodirivanja cijevi. odrediti pravac i intenzitet brzine materijalne tačke u trenutku prolaska kroz cijev na mjestu B.15.

15. pa je vrijeme t = T 46 .DINAMIKA Vukojević. Ekinović Za α = 45o dobija se h=a− ga 2 a 2 = 2 (vo − g a ) . Pravac tangente na putanju određen je prvim izvodom funkcije y po x tg β = 2 gx dy = tgα − 2 dx 2v0 cos 2 α detalj A (d) y y detalj A 1 B r vB β x β 2 α 0 r vo α h x A 0 Slika 3. a Slika 3. 2 vo vo (c) Brzina patrone je vektor koji u svakom trenutku vremena ima pravac tangente na putanju. Kad patrona dođe u tačku B imaće gt 2 y = vo t sin α − 2 (f) x B = a .14. U tački B koja ima x B = a nagib iznosi tg β B = tg 45 0 − 2 ga 2 ga = 1− 2 2 0 2v cos 45 v0 2 0 (e) Vrijeme leta patrone odrediće se iz parametarskih jednačina kretanja: x = vo t cos α .

ne zavisi od oblika putanje nego samo od visinske razlike početne i krajnje tačke. Rk 0 (c) 47 . slika 3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE T= Brzina patrone u tački B biće a . [ ] 1 (h) Kada se u jednačinu (h) uvrste prvi izvodi po vremenu jednačina kretanja i vrijeme T iz jednačine (g) dobiće se ⎛ 2 2a 2 g 2 v B = ⎜ vo − 2ag + 2 ⎜ vo ⎝ Primjer 9. y o ) y = a x 2 kreće se tačka mase m. Po glatkoj paraboličnoj površini kretanje iz položaja ⎞2 ⎟ . (a) Ovaj rad.3.16. Pri spuštanju tačke izvršit će se rad sile teže A = m g yo . Odrediti pritisak tačke na parabolu u trenutku kad prolazi kroz njenu najnižu tačku 0. Tačka je počela r početnom brzinom vo = 0 . Koordinatni sistem 0 xy će se postaviti tako da tjeme parabole bude u koordinatnom početku 0. ⎟ ⎠ 1 (i) M o ( xo . kako se vidi. vo cos α (g) & & v B = x 2 (T ) + y 2 (T ) 2 . 2 r G Slika 3.16. Mo r FN yo Na osnovu teoreme o priraštaju kinetičke energije na konačnom pomjeranju M o 0 slijedi (b) r v x 0 mv 2 = m g yo . Rad otpora veze r FN je jednak nuli jer je ta sila y okomita na pravac pomjeranja. Rješenje. Reakcija veze u najnižoj tački 0 odrediće se iz jednačine ma N = mv 2 = FN − G .

1 2a (g) 48 . Ekinović što uz (b) daje FN = mg + Poluprečnik krivine nalazi se iz 2 m g yo . y ′′ = 2a . to je za x = 0 (u najnižem položaju) (f) Rk 0 = 1 . Rk 0 (d) 1 2 Rk = 1 + ( y ′) y ′′ y ′ = 0. 2a Reakcija veze. 3 2 (e) Pošto je za datu parabolu y ′ = 2ax . odnosno pritisak tačke na parabolu u najnižoj tački 0 iznosiće FN = mg + 2 m g yo = mg (1 + 4ay o ) . pa će biti [ ].DINAMIKA Vukojević. y ′′ = 2a .

To su: impuls sile.1. rad sile i kinetička energija.2) Impuls promjenljive sile u konačnom vremenskom intervalu od t1 do t 2 određuje se integriranjem: 49 . r r I = F Δt . odnosno tijelo u toku nekog vremenskog intervala Δt naziva se impuls sile r I: r r gdje su: I . 4. (4. Δt – vremenski interval. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 4 OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 4.4. Impuls sile Djelovanje konstantne sile na tačku. odnosno pojmove. moment količine kretanja. ali se u suštini problem svodio na integriranje postavljenih diferencijalnih jednačina. U dosadašnjoj analizi kretanja materijalne tačke posmatralo se kretanje slobodne i neslobodne materijalne tačke.1) Kada je sila promjenljiva veličina.sila. (4. Da bi se postavili opći zakoni dinamike materijalne tačke i putem njih rješavali konkretni problemi. količina kretanja.2. posmatra se njeno djelovanje u vremenskom intervalu dt : r r dI = F dt . što je moglo dati rješenja samo za posebne slučajeve. potrebno je uvesti nove veličine. F . Uvod Opći zakoni dinamike materijalne tačke daju širu mogućnost proučavanja i analize problema koji su prethodno rješavani primjenom drugog Newtonovog zakona dinamike.impuls sile.

I Ovdje su Fx .DINAMIKA Vukojević. Količina kretanja materijalne tačke Količina kretanja K je vektorska veličina koja ima pravac i smjer brzine v .4) jedinicu kg gdje su I x = ∫ Fx dt .. a po intenzitetu je jednak proizvodu intenziteta sile i vremena.3. I I ( ) ( ) (4. i = x . koji djeluje na istu materijalnu tačku u istom vremenskom intervalu. t1 t1 (4. (4. impuls sile ima mjernu r m s = kgms −1 . t1 t2 I z = ∫ Fz dt . (4.8) 4. + I n . Potrebno je napomenuti da je rezultanta impulsa također impuls.9) kg m = kg ms −1 .3) Dakle. impuls je vektorska veličina čiji se pravac i smjer poklapa sa napadnom silom F . k = z . t1 t2 (4. cos ∠ I . U SI-sistemu.7) r F na ose Descartesovog koordinatnog sistema. s 50 .6) dok su koeficijenti pravca r r I cos ∠ I .. t1 t2 I y = ∫ Fy dt . (4. Fy i Fz projekcije sile ( ) r r I r r I cos ∠ I . Ekinović r t2 r t2 r I = ∫ dI = ∫ F dt . j = y . s2 r Impuls sile I se može rastaviti na komponente u pravcu osa Descartesovog koordinatnog sistema u vidu: r r r r r r r I = Ix + Iy + Iz = Ix i + Iy j + Iz k . a jednaka je proizvodu mase materijalne tačke i njene brzine: r r r r K = m v. Jedinica za mjerenje količine kretanja u SI-sistemu je (4. a jednak je vektorskom zbiru pojedinačnih impulsa: r r r r I R = I 1 + I 2 + .5) Intenzitet impulsa iznosi 2 I = I x2 + I y + I z2 .

12) i njenim integriranjem u vremenskom intervalu od t1 do t 2 dobija se: t2 t1 r t2 r dK = ∫ F dt ∫ t1 (4. i =1 (4.10) Ako se ubrzanje a izrazi preko brzine v dobija se: r r odnosno r r r r dv d (mv ) dK r n r ma = m = = = F = ∑ Fi .13) ili r r r K 2 − K1 = I . r I od n pojedinačnih 51 .15) K 2 z − K1z = mv2 z − mv1z = I z = ∑ I zi i =1 n gdje su na desnoj strani jednačina projekcije rezultujućeg impulsa impulsa djelujućih sila.14) Iz ovog proizilazi zakon o promjeni količine kretanja: priraštaj vektora količine kretanja u nekom vremenskom intervalu jednak je impulsu sile za tačku u tom intervalu.12) Dakle. dt (4. Projiciranjem vektorske jednačine (4.14) na ose Descartesovog koordinatnog sistema dobiće se tri skalarne jednačine u obliku: K 2 x − K1x = mv2 x − mv1x = I x = ∑ I xi i =1 n n K 2 y − K1 y = mv2 y − mv1 y = I y = ∑ I yi .4. i =1 (4. (4.11) (4. i =1 dt dt dt r dK r =F . Pri izvođenju osnovnog zakona o količini kretanja polazi se od drugog Newtonovog zakona i posmatra se materijalna tačka mase m na koju djeluje rezultanta r F svih sila koje djeluju na nju r r n r ma = F = ∑ Fi . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Zakon o promjeni količine kretanja. izvod po vremenu vektora količine kretanja jednak je rezultujućoj sili koja djeluje na tačku. Razdvajanjem promjenljivih u jednačini (4.

Priraštaj količine kretanja ΔK . zamah) je moment vektora količine kretanja za neku tačku ili osu. tada iz jednačine (4. slika 14. Moment količine kretanja (kinetički moment) Moment količine kretanja (kinetički moment. odnosno konstantnom brzinom r v = const . odnosno impuls I može se r r r odrediti iz trougla vektora K 1 K 2 ΔK . tokom cijelog vremena trajanja kretanja.15) moguće je geometrijski odrediti vektor rezultujuće promjene z r r K1 = mv1 M r r M t 2 K = mv 2 2 r r K1 = mv1 r r ΔK = I r r K 2 = mv2 M t1 0 x r r r r ΔK = K 2 − K1 = I y Slika 14.DINAMIKA Vukojević. 52 . kreće se po inerciji. količine kretanja Na osnovu jednačine (4. odnosno (4. dt r mv = const . Ekinović r ΔK . tj. Geometrijska interpretacija promjene količine kretanja Zakon o održanju količine kretanja. odnosno impulsa koji djeluje na materijalnu tačku u vremenskom r r intervalu od t1 do t 2 .12) slijedi: i =1 r d (mv ) = 0. Ako na materijalnu tačku djeluje sistem sila čiji je vektorski zbir jednak nuli n r r F = ∑ Fi = 0.16) Ovo znači da se u odsustvu sila tačka mase m kreće jednoliko.4. 4.

tada će moment količine kretanja L0 za tačku 0 r r r r r L0 = r × K = r × mv . a njen položaj je u odnosu r r na pol 0 definiran radijus-vektorom r . Geometrijska interpretacija momenta količine kretanja Zakon o promjeni momenta količine kretanja.17) r r r r znači da se iz vrha vektora L0 vidi se obrtanje vektora K u odnosu na tačku 0 suprotno od koju obrazuju radijus vektor r i vektor K . koristeći (4. pri čemu formiraju desni trijedar. vektor koji je usmjeren normalno na ravan r L0 r r M 0F r i x r F r k 0 r r K = mv v v m r r r j y Slika 15.17) definiran kao vektorski proizvod. njihov vektorski proizvod je jednak nuli. z Moment količine kretanja je. prema izrazu (4.18) r r dr r Pošto je vektor = v kolinearan sa K . slika 15.4. Kako je moment količine kretanja prema izrazu (4. dobiti konačan oblik: 53 .18). OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Ako se tačka mase m kreće po dejstvom sile iznositi: r r F i ima brzinu v . (4. pa će dt izraz (4. to će njegov prvi izvod iznositi: r r r dL0 d r r dr r r dK r ×K = = ×K + r × . Ovo kretanja kazaljke na satu. dt dt dt dt ( ) (4.12).17).

(4.19) može napisati u obliku r r r r r & L0 = r × F = M 0F .20) slijedi: r r r r r r dL0 =0 dt ili (4. on se može razložiti u tri komponente u Descartesovom koordinatnom sistemu: r r r i j k r r r r r d r d & & & & L0 = (r × mv ) = x y z = L0 x + L0 y + L0 z . Ukoliko na materijalnu tačku djeluje sistem sila čiji su momenti za nepokretnu tačku 0 jednaki nuli. dt dt dL0 y d & & & = [m (zx − xz )] = zFx − xFz = M y .21) odnosno. M z – statički momenti sile za pripadajuće ose.20) Pošto je prvi izvod kinetičkog momenta vektor.DINAMIKA Vukojević. Zakon o održanju momenta količine kretanja.23) r L0 = const. njegove projekcije su: (4. (4. odnosno (4. Fy i Fz . dt dt & & & mx my mz dL d & & & L0 x = 0 x = [m ( yz − zy )] = yFz − zFy = M x . slijedi zakon o promjeni momenta količine kretanja.22) dobijeni su korištenjem odnosa (4. L0 y = dt dt dL d & & & L0 z = 0 z = [m ( xy − yx )] = xFy − yFx = M z .11) između izvoda količine kretanja mv i sile F koja je razložena na komponente Fx .22). Izrazi na desnoj strani jednačine (4.22) gdje su M x .24) 54 . Ekinović r r dL0 r r dK r r & = L0 = r × = r ×F. to se izraz (4.20). onda iz izraza (4. dt dt (4. M y .19) dt dt r r r Kako vektorski proizvod r × F predstavlja moment sile F za tačku 0. (4. koji glasi: prvi izvod momenta količine kretanja (kinetičkog momenta) po vremenu za nepokretni pol (osu) jednak je momentu sile koja djeluje na tačku u odnosu na taj isti pol (osu). Iz izraza (4.

. odnosno na brzinu tačke M . gdje su: F .5. sila F na svom elementarnom putu vrši pomjeranje materijalne tačke (tijela) samo svojom tangencijalnom komponentom. Rad sile Rad sile predstavlja djelovanje sile na tijelo pri njegovom pomjeranju.projekcija sile na pravac tangente.25) r r dA = F ds cos ∠ F . Rad sile Prema izrazu (4.4. ali ne i pravca kretanja.aktivna sila. u slučaju kada sile koje djeluju na tačku ne prave moment za pol 0. r očito je da na kretanje. slika 16. FT . 55 .T ( ) r FT r FN r N ili dA = FT ds . Geometrijskim rastavljanjem sile r r r r F na komponente FN i FT u normalnom i tangencijalnom pravcu u oskulatornoj ravni. odnosno: (4. Elementarni rad sile na beskonačno malom pomjeranju ds definira se kao skalarna veličina: r dA = F ds . ds .25). kinetički moment ne mijenja svoj položaj.elementarno pomjeranje. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Dakle. r r L0 je konstantnog pravca i intenziteta. r r T (s ) M0 M1 r F M2 Slika 16. što znači da ravan u kojoj se nalaze vektor K i pol 0 4. dok je rad normalne komponente jednak nuli. utječe samo komponenta FT . Rad sile na tijelo manifestira se kao promjena intenziteta brzine tijela.

To je rad koji izvrši sila intenziteta ( ) 1 N na 4.1. Drugim riječima. izraza.5. Fy i Fz – projekcije sile r F na pravac koordinatnih osa. gdje je dr . dt dt (4. (4. što daje dr = T ds . Snaga Snaga predstavlja rad sile u jedinici vremena. Ekinović U vektorskom pristupu određivanja kretanja.elementarni priraštaj radijus-vektora položaja. izvod rada A po vremenu t daje snagu P : r r rr dA F dr P= = = F v.28) 56 . da je jedinični vektor tangente T = ds a ovo nadalje daje izraz za elementarni rad: r r r r r r dA = F dr = F ⋅ T ds = F ds cos ∠ F . Jedinica za rad sile u SI-sistemu je džul ( J ) . (4. Prelazak sa vektorskog oblika na prirodni oblik elementarnog rada sile ostvaruje se korištenjem r r dr r r . poznatog iz kinematike.27) gdje su: Fx . Rad sile F na konačnom pomjeranju od tačke M 1 do tačke M 2 u analitičkom obliku se dobija pomoću izraza: r A= M2 M1 ∫ (F dx + F x y dy + Fz dz ). T = FT ds . elementarni rad se može definirati u vidu r r dA = F dr .DINAMIKA Vukojević. pomjeranju njene napadne tačke u iznosu od 1 m (1 J = 1 Nm ) .26) r Koristeći izraz za elementarno pomjeranje u Descartesovom koordinatnom sistemu u obliku elementarni rad u analitičkom obliku: r r r r r r r r dr = dxi + dyj + dzk i izraz za silu u obliku F = Fx i + Fy j + Fz k dobija se izraz za r r dA = F dr = Fx dx + Fy dy + Fz dz .

27).29) 1 gdje z 2 − z1 . sile čiji rad ne zavisi od oblika i dužine puta nazivaju se konzervativnim. težine G .4. Y = 0 . sila r teže vrši rad. Projekcije sile G na koordinatne ose iznose: X = 0 . s 4. a osnovna jedinica za snagu je 1 W (vat) : 1 W = 1 Često se koristi veća jedinica za snagu . (4. slika 17. 2 = M2 M1 ∫ ( X dx + Y dy + Z dz ) = ∫ − G dz = −G z z M1 M2 z2 = −G (z 2 − z1 ) . Općenito. 57 . pomjera po nekoj putanji iz položaja M 1 u položaj M 2 . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Snaga je skalarna veličina.5.2. Rad sile Zemljine teže r Ako se tačka M . Vrijednost z 2 − z1 može biti pozitivna i negativna. z 2 − z1 = ± h . pa je rad: A1. Rad sile Zemljine teže Koristeći izraz (4. z M2 M1 r G z2 y 0 x z1 Slika 17. tj.kilovat: 1 kW = 1000 W J .30) Dakle. Z = −G . rad sile Zemljine teže je: A1. rad sile teže jednak proizvodu težine materijalne tačke i visinske razlike tačaka M 1 i M 2 i ne zavisi od oblika i dužine puta po kojem se tačka kreće. predstavlja visinsku razliku tačaka M 1 i M 2 .2 = ± G h (4.

Rad elastične sile Posmatrat će se linearna opruga koja je u početku nedeformirana. 2 2 (4. Fz = c z . Projekcije sile na koordinatne ose u bilo kojem položaju su: Fx = 0 . koji predstavlja vrijednost sile potrebne da se opruga izduži (sabije) za jediničnu dužinu. pa je elementarni rad odnosno ukupan rad dA = c z dz . nakon vremena t 2 − t1 opruga se izduži za veličinu r h . Fy = 0 . Rad sile opruge Ako sila F počne djelovati u trenutku t1 .5.3. Intenzitet sile je proporcionalan izduženju F = c z . Usljed djelovanja sile r F opruga će se rastegnuti za dužinu h . Mjerna jedinica za koeficijent krutosti je N m .DINAMIKA Vukojević. A = ∫ c z dz = c z1 z2 z2 2 z2 = h z1 = 0 = c h2 F h = . Osnovna karakteristika elastičnih opruga izražava se koeficijentom krutosti (koeficijentom proporcionalnosti).31) 58 . 0 F 0-0 h r F z1 = 0 Fmax = c h z r F z z2 Slika 18. Ekinović 4. slika 18.

32) M1 M1 M1 Znak minus se pojavljuje zbog suprotne orijentacije sile trenja Fμ u odnosu na pomjeranje ds . ( ) (4.6. a Fn . Na nju djeluje sila trenja Fμ = μ Fn . Rad sile trenja. 2 = Fμ d s = ∫ Fμ ds cos Fμ .4.32).5. z r Fμ M1 r Fn M r r ( t) 0 x r G M2 r v y Slika 19. Veličina deformacionog rada predstavljena je na slici 18 šrafiranom površinom na dijagramu F − z . mv 2 .intenzitet brzine tačke. što znači da sila trenja nije konzervativna sila. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Deformacioni rad sile koja djeluje na elastičnu oprugu jednak je polovini umnoška sile maksimalnog intenziteta i konačnog izduženja. Kinetička energija materijalne tačke Kinetička energija materijalne tačke je skalarna veličina koja se računa preko gdje je m . 4. Kretanje tačke po hrapavoj površini Kako je ranije rečeno. Rad sile trenja klizanja r r Neka se tačka M težine G kreće se po hrapavoj krivoj površini brzinom v . 4.normalni pritisak. d s = − ∫ Fμ ds = − μ ∫ Fn ds . pa će rad sile trenja iznositi: M2 M2 r r M2 r r A1. kako se vidi iz izraza (4. Ek = 2 59 . zavisi od pređenog puta. slika 19. a v .4. smjer sile trenja je uvijek suprotan od pomjeranja tačke M .masa tačke. gdje je μ – koeficijent trenja.

Potencijalno polje sile Dio prostora u kojem je jednoznačno definirana vrijednost neke fizičke veličine naziva se poljem. gustine. ubrzanja.33) Dakle. poći će se Drugog zakona mehanike: r n r ma = ∑ Fi i =1 ili m r n r dv = ∑ Fi . kada su brzine na krajevima intervala v1 i v2 . pritiska i slično. i =1 n (4.34) Izraz (4. dok su vektorska polja polje brzine. Skalarna polja su. dobija se: Ek 2 − Ek1 = ∑ Ai12 . ⎝ dt ⎠ i =1 i =1 ⎛ v2 ⎞ r r v dv = d ⎜ ⎟ . 60 . dt i =1 što daje r r ⎛ dr ⎞ r r n r r n m dv ⎜ ⎟ = m d v v = ∑ Fi d r = ∑ dAi .DINAMIKA Vukojević. Zavisno od toga da li je posmatrana fizička veličina skalarna ili vektorska. naprimjer. polje temperature.34) izražava zakon koji kaže: priraštaj kinetičke energije materijalne tačke na nekom putu jednak algebarskom zbiru radova svih sila koje djeluju na tom putu. Ako se posmatra kretanje materijalne tačke od položaja M 1 do M 2 . 4. dt i =1 Lijeva i desna strana će se pomnožiti sa elementarnim pomjeranjem d r : r r dv r n r r m d r = ∑ Fi d r .7. postoji skalarno i vektorsko polje. Ekinović Da bi se izveo zakon o promjeni kinetičke energije materijalne tačke. ⎜2⎟ ⎝ ⎠ Kako je dobija se n ⎛ mv 2 ⎞ ⎟ = d Ek = ∑ d Ai . diferencijal kinetičke energije materijalne tačke jednak sumi elementarnih radova spoljašnjih sila koje djeluju na tu tačku. sile i tako dalje. d⎜ ⎜ 2 ⎟ i =1 ⎠ ⎝ (4.

2. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 4. Z = Z (x . rad sile polja ne zavisi od putanje tačaka mehaničkog sistema. y . (4.1. U daljem izlaganju posmatraće se samo stacionarno polje sile. z ) . sila Zemljine teže i elastična sila u opruzi su konzervativne sile. Z = Z ( x . (4.4. y . već samo od početnog i krajnjeg položaja materijalne tačke. r 4. z ) . Fy = Y i Fz = Z na ose Descartesovog koordinatnog sistema jednoznačne i neprekidne funkcije koordinata x . z ) naziva se funkcija sile.35) naziva se stacionarnim.36) definirano nestacionarno polje sile.35) Polje sile definirano izrazima (4. y . y . odnosno ako vrijedi: X = X ( x . Funkcija sile Neka postoji skalarna funkcija koordinata U ( x. Ukoliko komponente sile zavise ne samo od položaja nego i od vremena t . dakle: X = X (x . Y = Y ( x . Polje sile Polje sile predstavlja fizički dio prostora u kojem na svaku materijalnu tačku tog prostora djeluje sila zavisna od položaja posmatrane tačke u prostoru.36) tada je jednačinama (4.37). z ) ∂U ( x. y. z ) ∂U ( x.t ) . odnosno X = ∂U ( x. z ) takva da su njeni parcijalni izvodi po koordinatama jednaki projekcijama sile r F na pripadajuće ose. y . Z= . odnosno sistema. U konzervativnom (potencijalnom) polju. z . z ) . y. y . y . Y = Y (x . a polje sile za koje se postoji funkcija sile naziva se potencijalno polje ili konzervativno polje.7.37) Ovakva skalarna funkcija U ( x. ∂x ∂y ∂z (4. y. sila se može napisati u vektorskom obliku: 61 . y. y i z .7. Naprimjer. z ) . Neka na materijalnu tačku djeluje sila F čije su projekcije Fx = X . odnosno r r r F = F (r ) . Y= . Prema izrazima (4.t ) . z .t ) . z .

Ranije je sila F definirana kao konzervativna ako vrijedi r 62 .3. ∂x ∂y ∂z (4. 4.42) Rad konzervativne sile jednak je. Ekinović r ∂U r ∂U r ∂U r F= i+ j+ k = grad U = ∇U . Oznaka ∇ ("nabla") u jednačini (4.39) (4.40) odnosno. razlici funkcije sile u krajnjoj i početnoj tački putanje i ne zavisi od pređenog puta. 2 = M2 M1 ∫ dU = U 2 − U1 . (4. ako se izrazi (4.41) Ovo znači da je elementarni rad dA konzervativne sile jednak totalnom diferencijalu funkcije sile. dakle.DINAMIKA Vukojević. Funkcija sile se može odrediti iz izraza (4. gradijent funkcije sile U ( x. ∂x ∂y ∂z (4.37) uvrste u (4.38) ako je poznata konzervativna sila F ( x.40) dobiće se: dA = ∂U ∂U ∂U dz = dU .38) predstavlja diferencijalni vektorski operator oblika r ∇= Rad sile r r F na elementarnom putu dr iznosi: r r dA = F dr = X dx + Y dy + Z dz . y . z ) je sila F . jer se početni i završni položaj napadne tačke sile poklapaju.7. ∂ r ∂ r ∂ r i+ j + k. Stoga je potrebno je definirati uvjete koje moraju zadovoljiti konzervativne sile. Uvjeti konzervativnosti sile Svaka sila koja zavisi od položaja ne mora biti konzervativna i imati funkciju sile. z ) .38) Dakle. y. Odavde se može izvesti zaključak da je rad konzervativne sile na svakoj zatvorenoj putanji u potencijalnom polju sile jednak nuli. Rad sile u slučaju da se materijalna tačka u potencijalnom polju pomjera iz položaja M 1 u M 2 iznosiće A1. dy + dx + ∂x ∂y ∂z (4.

OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE r F = grad U = ∇U . jer je vektorski proizvod dva kolinearna vektora identički jednak nuli... Fn . Odavde se može postaviti sljedeći uvjet: sila će biti konzervativna ako zavisi od položaja i ako je r ∇× F = 0.. Potencijalna energija Neka se sistem materijalnih tačaka M 1 ... zn ) . xn . Posmatraće se nulti položaj tačaka sistema (M 1 )o . (M n )o .4.. M 2 . pri čemu je odnosno r rot F = 0 . Pošto zbir radova sila konzervativnog polja zavisi samo od pomjeranja sistema u odnosu na nulti položaj. Iz ovog proizilazi da je potencijalna energija funkcija položaja.. y1 . (M 2 )o .44) 4..45) 63 . F2 . pa vektorskim množenjem izraza (4. to potencijalna energija E p zavisi od položaja tačaka materijalnog sistema..7.4. ∂z Z r i r ∂ rot F = ∂x X r j ∂ ∂y Y (4. M n nalazi u konzervativnom polju pod dejstvom sila F1 . z1 .. yn . Diferencijalni operator (4. r k ∂ . (4...43) s tim operatorom sa lijeve strane dobiće se: r ∇ × F = ∇ × ∇U = (∇ × ∇ )U = 0 . Potencijalna energija se može definirati na sljedeći način: potencijalna energija materijalnog sistema u bilo kojem njegovom položaju jednaka je zbiru radova sila konzervativnog polja koje djeluju na tačke materijalnog sistema pri njegovom pomjeranju iz datog u nulti položaj...43) ∇= ∂ r ∂ r ∂ r i+ j+ k ∂x ∂y ∂z ima vektorske karakteristike. odnosno koordinata tačaka: E p = f ( x1 ...

DINAMIKA Vukojević. Također.0 = E p1 − E p 0 . (M1)2 z (M1)1 (Mn)2 (4. (M n )1 u položaj (M 1 )2 . Prema tome. rad sila u konzervativnom polju pri pomjeranju iz položaja pomjeranju iz položaja (M 1 )2 .46) (M2)2 r F1 r F2 (M2)1 (Mn)1 y r Fn 0 x Slika 20.. (M n )0 jednaka nuli E p0 = 0 . Slično ovome. Interpretacija potencijalne energije Shodno ovome. slika 20: A1. dobiće se: A1. (M 2 )0 . (M n )2 jednak je razlici potencijalnih energija u ova dva položaja. (M 2 )2 . pri pomjeranju sistema iz datog u nulti položaj... (M n )1 u nulti biće jednak potencijalnoj energiji sistema u prvom položaju E p1 ... Ekinović Iz same definicije potencijalne energije jasno je da je potencijalna energija sistema u njegovom nultom položaju (M 1 )0 . (M 2 )2 ... ovaj rad se može iskazati i preko funkcije sile u posmatranim položajima na način: 64 .47) Prema jednačini (4. 2 = E p1 − E p 2 ..... (M 2 )1 ....42). rad sila polja na sistema u drugom položaju E p 2 .... (M n )2 u nulti biće jednak potencijalnoj energiji (M 1 )1. rad sila polja na pomjeranju sistema iz položaja (M 1 )1 ... (4.. (M 2 )1 .

∂xi ∂xi ∂E p ∂U =− ..49) Ako se uzmu u obzir izrazi (4. Deriviranjem prethodnog izraza u općem obliku ( E p1 → E p .37). Konstanta C može imati različite vrijednosti.. U1 → U ) dobija se: ∂E p ∂U =− . (4. Z i = − p . z ) = C = const... ∂zi ∂zi i = 1. koja u konzervativnom polju djeluje na svaku materijalnu tačku sistema. 4. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE A1. i na njoj. n .4. Jednačina ekvipotencijalne površine je (4.48) E p1 = U 0 − U1 Iz ovog izraza slijedi da se potencijalna energija materijalne tačke ili sistema razlikuje od funkcije sile u tom položaju uzete sa negativnim predznakom za konstantnu veličinu U 0 . ∂yi ∂yi ∂E p ∂U =− . može se pisati: (4. leže sve tačke koje imaju iste vrijednosti potencijalne energije. 0 = U 0 − U1 ..7.5. 65 . n .50) što znači da su projekcije sile na koordinatne ose pravouglog sistema referencije. Yi = − p . slika 21.48) i činjenicu da je E p 0 = 0 . Ekvipotencijalne površine Geometrijsko mjesto tačaka u konzervativnom polju u kojem potencijalna energija ima istu (konstantnu) vrijednost naziva se ekvipotencijalnom površinom. Koristeći jednakost izraza (4... y. dobiće se: Xi = − ∂E p ∂E ∂E .. što daje čitav niz ekvipotencijalnih površina. dakle.47) i (4. jednake parcijalnim izvodima potencijalne energije sistema po pripadajućim koordinatama te tačke uzetim sa negativnim predznakom. ∂zi ∂xi ∂yi i = 1.51) E p ( x. (4.

z ) = Ci E p ( x. ' (4.52) sila Fi i pomjeranje M i M i nisu jednaki nuli.. M i M i = 0 da bi ovaj rad bio jednak nuli prema (4. po svojim ekvipotencijalnim površinama u bliske položaje M i′ pod dejstvom konzervativnih sila. i = 1. y . Na osnovu ' (r ) ovoga se može zaključiti da je sila polja koja djeluje na tačku okomita na ekvipotencijalnu površinu u posmatranoj tački. ovaj rad se može izračunati prema izrazu (4.. z ) = C1 r F1 M 1′′ 0 x Slika 21.2. M i M i' . n . posmatraće se elementarno pomjeranje tačaka M i .53).. ( ) (4. y .46) i jednak je nuli jer su M i i M i′ na istoj ekvipotencijalnoj površini: ' ΔAM i M i′ = E p − E p = 0. Elementarni rad sile polja za svaku tačku će iznositi: r r ΔAM i M i′ = Fi M i M i' = Fi M i M i' cos ∠ Fi . z ) = C n E p ( x .53) S obzirom na to da u jednačini (4.52) S druge strane. 66 . Ekvipotencijalne površine y Da bi se utvrdilo u kojem pravcu djeluje konzervativna sila u odnosu na ekvipotencijalnu površinu.DINAMIKA Vukojević.. to znači da treba biti cos ∠ Fi . Ekinović z r Mn F n r M i Fi M1 ′ Mn M i′ M 1′ E p ( x. y.

rad će iznositi: r ′ ΔAM1′M1′′ = F1 M 1′M 1′′ = F1 M 1M 1′′ cos ∠ F1 . U ovom slučaju. a osa 0 z usmjerena vertikalno. na osnovu prethodne jednačine dobija se: dE p dz Integriranjem (4. r F konzervativnog polja usmjerena u pravcu Polje sile teže uzima se najčešće kao primjer potencijalnog polja. (4. M 1′M 1′′ = cos 0 = 1 .56) Pošto potencijalna energija zavisi samo od koordinate z. Za silu polja teže usvaja se da je konstantna na površini Zemlje i iznosi se naziva homogenom silom. (4.4.57) Ep = m g z + C . Konstanta C odrediće se iz početnog uvjeta: za (4. Zbog kolinearnosti vektora ( ) (4. pa će se stoga detaljnije razmotriti u narednom tekstu.59) 67 . vrijednost cos ∠ F1 .57) se dobija = G → dE p = m g dz . Y = − ∂E p ∂y = 0. Projekcije sile G na X =− ∂E p ∂x = 0. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Sada će se posmatrati pomjeranje tačke pod djelovanjem konzervativne sile. Ravan koordinatne ose su: r 0 xy je ovom slučaju referentna ravan. M 1′M 1′′ .58) z=0 {E p = 0. pa je: ′ ΔAM1′M1′′ = F1 M 1′M 1′ = E ′ − E ′′ > 0 p p (4. (4. r r G = mg .55) ( ) što daje E ′ > E′′ . slika 20. Z = − ∂E p ∂z = −G . p p Iz ovog odnosa se može zaključiti da je sila smanjivanja potencijalne energije. naprimjer iz tačke M 1 u M 1′ . Zbog toga Pravougli koordinatni sistem postaviće se tako da mu je početak na površini Zemlje.54) r F1 i M 1′M 1′′ . u pravcu ′ ′ sile.

2 . Sila polja. pa su jednačine ekvipotencijalnih ravni u obliku: m g z = const . tj. Startni motori aviona razvijaju vučnu silu izrazom: F čiji se intenzitet približno može dati ⎧ F = Fo = const. ekvipotencijalne površine u polju teže su horizontalne ravni z = const (zanemarujući zakrivljenost Zemljine površine).60) Dakle. sila trenja).62) iskazuje zakon o održanju energije. Zakon o održanju mehaničke energije Zakon o promjeni kinetičke energije pri kretanju materijalnog sistema glasi Ek 2 − Ek1 = A1. koji glasi: pri kretanju materijalnog sistema pod dejstvom konzervativnih sila zbir kinetičke i potencijalne energije ostaje konstantan.62) Jednačina (4.8. Primjeri Primjer 1. a s obzirom na to da je u rad sila u konzervativnom polju (4. (4. usmjerena je okomito na te ravni u smjeru smanjenja potencijalne energije. 4. t ≥ 1s ⎩ gdje je k zadata konstanta. 68 . t < 1 s . . 4.61) A1.6. Zbir kinetičke i potencijalne energije sistema E naziva se mehaničkom energijom. U realnim uvjetima. Ekinović Ovo daje vrijednost konstante C = 0 . odnosno z = const .DINAMIKA Vukojević. 2 = E p1 − E p 2 to proizilazi sljedeće: Ek1 + E p1 = Ek 2 + E p 2 = E = const .7. pa tako dolazi do promjene mehaničke energije sistema. Odrediti brzinu aviona nakon vremena polijetanja T ako je masa aviona m . (4. odnosno sila teže. . Zanemariti otpor zraka i podloge. na mehanički sistem mogu djelovati i sile koje nisu konzervativne (npr. ⎨ F = Fo + k (t − 1) 7 / 3 . ka središtu Zemlje.

1. 2 2 c A S r vA r KA r F gA a b r KB r vB r F gB B Slika 4. 0 (a) Projiciranjem na pravac kretanja aviona dobija se skalarna jednačina: K − K o = ∫ F dt = ∫ Fo dt + ∫ Fo + k (t − 1) 0 0 1 T 1 T [ 7/3 ] dt . 10 (c) v= 1⎡ 3 10 / 3 ⎤ ⎢ Fo T + 10 k (t − 1) ⎥ . Zemlja se kreće oko Sunca po eliptičnoj putanji čije su poluose a i b ( a > b ). 69 . koji u vektorskom obliku glasi T r r r K − K o = ∫ F dt . slika 4. Ako se Sunce nalazi u jednoj žiži elipse ( c = a − b ) . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Rješenje. Za rješavanje ovog problema može se primijeniti zakon o promjeni količine kretanja.4. odrediti odnos brzina v A v B koje Zemlja ima u najbližoj i najdaljoj tački od Sunca. m⎣ ⎦ (d) Primjer 2. a nakon vremena T dostigne brzinu v koja se traži. (b) Odavde je mv − 0 = Fo t pa je brzina aviona 1 0 + Fo t T 1 k (t − 1) + 10 / 3 10 / 3 T = Fo T + 1 3 10 / 3 k (t − 1) .1. Kretanje aviona se može smatrati pravolinijskim kretanjem materijalne tačke koja u početnom trenutku ima brzinu jednaku nuli.

0) do Rješenje. B ili u nekoj drugoj tački na putanji. Izračunati rad sile F = 2 xy i + x tačke M 1 (1. Fy = Y = x 2 . . r r 2 r j duž linije y = x od tačke M 0 (0.1) . = = vB (a − c ) a − a 2 − b 2 Traženi odnos brzina je (g) Primjer 3. bilo da se Zemlja nalazi u A . dt i =1 (a) Na Zemlju (materijalnu tačku) djeluje samo privlačna gravitaciona sila koja ne pravi moment za osu koja prolazi kroz S . to je i r ∂ rotF = ∂x 2 xy 70 j ∂ ∂y x2 k r r r ∂ = 0 ⋅ i + 0 ⋅ j + (2 x − 2 x ) k = 0 . v A (a + c ) a + a 2 − b 2 . Pošto je Fx = X = 2 xy . To znači da je njegova vrijednost ista. tj. (c) odnosno da je moment količine kretanja Zemlje oko Sunca konstantan. Fz = 0 . pa je r dLS = 0. ∂z 0 (a) . što skalarno daje (e) (f) (a − c )m v A sin 900 = (a + c )m vB sin 900 .DINAMIKA Vukojević. dt (b) Ovo znači da je r LS = const. Uvrštavanjem odgovarajućih vrijednosti u (d) dobija se (d) r r SA × K A = SB × K B . Ovdje će se primijeniti zakon o promjeni momenta količine kretanja materijalne tačke (Zemlje) oko Sunca kao pola: r r dLS i = n F = ∑MS i . Ekinović Rješenje. r r LS( A) = LS( B ) .

1) r A0. ona ima funkciju sile U.0 ) (1. 0 ) =1 Pošto je sila Kako je r F konzervativna. već samo od razlike položaja tačaka M 0 i M 1 .1 = (1. Intenzitet sile F kojom se djeluje na uže je konstantan.1 = U 1 − U 0 = 1 .2.0 ) ∫ d (x 2 y) = x y 2 ( 0. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE što znači da je sila F konzervativna. U proizvoljnom položaju između tačaka A i B .1) 2 r r r j )(dx i + dy j = (1. slika 4.1) 2 (1. Rad se može odrediti i preko funkcije sile na način A0. ∂U = X = 2 xy . Sa slike se vidi da je sila F promjenljivog pravca. Stoga je rad posmatrane sile jednak (1. Potrebno je izračunati rad koji sila Rješenje.1) ( 0. ∂x 2 ∂U = Y = x2 . ∂y (c) lako se može naći da je U = x y . Pomoću čeličnog užeta 2 prebačenog preko koturače 1 vrši se povlačenje vagona 3 iz položaja A u položaj B . a njena napadna linija prolazi stalno kroz tačku C . Data su rastojanja: AB = a i BC = b . r r θ . 1) ) (b) = ( 0.4. 0) r r ∫ (F dr ) = ∫ (2 xy i + x r ( 0. (d) Primjer 4. pa njen rad ne zavisi od oblika krive linije.0 ) ∫ (2 xy dx + x dy ) = ( 0. sila F gradi sa osom x ugao vagon kreće duž ose x . r r F izvrši dok vagon pređe iz položaja A u položaj B . Koordinatni sistem će se odabrati tako da se 71 .

Ako je ukupna količina uglja 60 000 kN . Pretovar uglja na visinu od 20 m vrši se pomoću dizalice.DINAMIKA Vukojević. Kašika za prenošenje ima težinu 20 kN i može nositi teret od 100 kN .2. Jasno je da za pretovar 60 000 kN uglja treba n = 600 puta podići teret od G = 120 kN (težina kašike i tereta). Rješenje. B x U integralu (a) su dvije promjenljive: x i θ . One su u međusobnoj vezi koja je data izrazom 3 a−x cos θ = a−x b 2 + (a − x ) 2 . (c) =F b2 +a2 ∫ − dz = − Fz = Fa 2 b2 +a2 Primjer 5. Vrijeme dizanja iznosi 1 minuta. Ekinović y C 1 Rad sile iznosi: B r F na pređenom putu od A doB a 2 r F A = ∫ Fx dx = ∫ F cos θ dx . Ukupan rad je: Auk = n ⋅ Gh = 600 ⋅ 120 ⋅ 20 = 1 440 000 kNm = 144 ⋅ 10 kNm 7 (a) (b) Pri jednom dizanju izvrši se rad: A = Gh = 120 ⋅ 20 = 2 400 kNm . odrediti ukupan rad potreban za podizanje tereta na ovu visinu i teorijsku snagu motora ne računajući otpor. 72 . (b) Na osnovu ovoga jednačina (a) daje (a − x ) dx A = F∫ 2 b 2 + (a − x ) o a b2 b 2 + (a − x ) = z 2 = = − 2 (a − x )dx = 2 zdz 2 b2 =F b2 +a2 ∫ − zdz z 2 b2 . A 0 (a) r F A r F b θ x a Slika 4.

na putu od x o do x1 izvrši rad (a) x2 A = ∫ Fx dx = ∫ cx dx = c 2 xo xo x1 x1 x1 x0 x − xo . Tijelo je vezano za tačku A elastičnom oprugom krutosti c (N/m). =c 1 2 2 2 (b) 73 . promjenljivog intenziteta. Ova sila. cx1 x Rješenje.3. Tijelo mase m se može klizati po glatkoj površini u pravcu ose x . Ako se početak ose x postavi u položaj 0-0. koje se mjeri od nedeformiranog položaja opruge. l lo Δl r 0 Fx 0 x A Mo c Fx cx o xo Slika 4. slika 4. Dijagram na slici 4.2 predstavlja promjenu sile u opruzi sa izduženjem x . Odrediti rad elastične sile u opruzi ako se tijelo pomjeri iz tačke M o u tačku M 1 . Sila u opruzi proporcionalna je izduženju opruge Δ l .3. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Ovaj rad se izvrši u vremenu t = 60 s . tada je izduženje jednako koordinati x .4. pa je snaga motora N= A 2400000 = = 40 000 Nm s = 40000 W = 40 kW 60 t (c) Primjer 6. odnosno sila u opruzi u proizvoljnom položaju jednaka je Fx = c Δl = cx .

slika 4. Koristeći analitički način izračunavanja rada dobija se M A= x 0 ∫ (F dx + F dy + F dz ) = ∫ F dx = ∫ (x x y z x 0 0 0 M M 2 − y 2 dx = ) 2 Slika 4. A = ( x1 ⋅ cx1 − xo ⋅ cxo ) = c 2 2 ( ) (c) Primjer 7.3.4. Izračunati rad sile F = ( x − y ) i duž luka parabole y = x od tačke x = 0 do 2 2 2 r r tačke x = 2 . odnosno 2 x12 − xo 1 . = ∫ x 2 − x 4 dx = ( ) x3 x5 − 3 5 2 = 0 23 2 5 56 − =− 3 5 15 74 . Ekinović Rad se mogao odrediti i na osnovu dijagrama. Rad je jednak šrafiranoj površini ispod funkcije sile. y 4 M Rješenje.DINAMIKA Vukojević.

ostvaruju se pod dejstvom centralnih sila. mase r brzinu v . Neka tačka M . dt r r r K = mv . r r rF r r r dL0 Između vektora M 0 i L0 . Dosadašnja istraživanja ukazuju na to da u skoro svim slučajevima centralna sila zavisi isključivo od rastojanja. na koju djeluje centralna sila F .19). prema jednačini (4. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE 5 KRETANJE TAČKE CENTRALNE SILE PRI DJELOVANJU 5. kao naprimjer kretanje planeta i kretanja sitnih čestica u atomskoj fizici.1) Teorija kretanja materijalne tačke pri djelovanju centralne sile temelji se na zakonu o promjeni momenta količine kretanja materijalne tačke. dok će moment količine kretanja r r r r r r r K = mv tačke M za centar 0 biti L0 = M 0K = r × K . slika 22. r m . Centralna sila se u vektorskoj formi može predstaviti izrazom r r r r r r F = F (r ) = Fr (r ) r( 0 ) = Fr ( r ) . položaja središnje tačke 0 (centra) i napadne tačke sile M . r (5. postoji zavisnost: = M 0F .1.5. Moment centralne 75 . Zbog toga se ovakva kretanja proučavaju već dugi niz godina. između ostalog i metodama klasične mehanike. Centralna sila. ima u posmatranom trenutku Količina kretanja materijalne tačke M određena je vektorom sile F za tačku rr r r 0 određen je izrazom M 0F = r × F . zakon površine Pod centralnom silom podrazumijeva se sila čiji pravac neprestano prolazi kroz neku nepomičnu tačku prostora (centar). slika 22. Najvažnija kretanja u prirodi.

(5.3) Na slici 23 prikazana su dva bliska položaja tačke M koja se kreće pod dejstvom centralne sile. Jednačina (5. r rr L0 = M 0K = const . što znači da se tačka M kreće ravnomjerno po putanji koja je kriva linija i nalazi se u jednoj ravni. to je njen moment za centar 0 jednak nuli rr M 0F = 0 .2) daje nadalje r r r r r r ⎛ r dr ⎞ L0 = r × K = r × mv = m ⎜ r × ⎟ = const . kinetički moment tačke M za nepokretni pol (centar) je konstantan. Kretanje tačke pri djelovanju centralne sile Kako sila F prolazi kroz centar r 0 . Ekinović r Lo 0 r r( 0) r F r r K = mv r r M Slika 22.DINAMIKA Vukojević.2) pa se dobija: Moment količine kretanja tj. dt ⎠ ⎝ (5. Definicija sektorske brzine 76 . M1 r r1 r dr dϕ 0 r r(0 ) r r M Slika 23.

4) Uporedbom izraza (5. 77 . slika 24.3) dobija se da je sektorska brzina konstantna.5) slijedi A = Ct + Ao . 5. Za proučavanje kretanja tačke M usvojiće se polarni koordinatni sistem sa početkom u centru C .6) & dA = 1 r 2 dϕ = 1 r 2ϕ = C = const . Promjena ove površine u vremenu dA dt naziva se sektorska brzina i ona je jednaka r r & = dA = 1 r × d r S dt 2 dt . = C dt Zanemarivanjem malih veličina drugog reda. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke pri djelovanju centralne sile r Kako je već ranije navedeno.4) sa izrazom (5. (5. (5.5) Δ 0M 1M jednaka je površini dA = & pa je sektorska brzina S 1 2 r dϕ . 2 (5.2. površina trougla kružnog isječka (5. 2 r dA "prebriše" radijus-vektor r u toku vremenskog intervala dt . odnosno dA & = S = const. & S= dt 2 dt 2 Iz jednačine (5. tačka M pod dejstvom centralne sile F opisuje putanju koja se nalazi u jednoj ravni.7) definira zakon površine koji glasi: pri kretanju tačke pod dejstvom centralne sile.7) Jednačina (5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE Površina trougla Δ 0MM 1 konstruiranog nad vektorima r i intenziteta vektorskog proizvoda r r dr jednaka je polovini dA = Ovu površinu r 1 r r ×dr . površina koju prebriše vektor položaja pokretne tačke mijenja se proporcionalno vremenu.5.

(5. poći će se od osnovne diferencijalne jednačine kretanja u dinamici r r ma = F . r r Na slici 24.vektor položaja tačke u trenutku to = 0 kojem odgovara intenzitet ro i polarni ugao r r ϕ = ϕo = 0 . p je poprečni (cirkularni) pravac. gdje su: vo .8) pri čemu su korišteni izrazi za radijalnu i poprečnu (cirkularnu) projekciju brzine u polarnom koordinatnom sistemu poznati iz kinematike. Kretanje tačke posmatrano u polarnom koordinatnom sistemu Početni uvjeti kretanja tačke M su: za to = 0 { r r r r r = ro . a r( 0 ) i p( 0 ) su pripadajući jedinični vektori. Projekcije početne brzine vo na ose polarnog koordinatnog sistema su: r & (vo )r = vo cos α = ro i & (vo )p = vo sin α = ro ϕo . radijalni pravac je označen sa r . Da bi se odredilo kretanje tačke M . ro .DINAMIKA Vukojević. Ekinović r v r F r r M r p(0 ) C r r(0 ) ϕ r ro p Mo r vo α r za to → ϕ o = 0 Slika 24. v = vo . 78 .početna brzina tačke.

KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE koja.14) 1 & S = C = ro vo sin α .9) ar – radijalna projekcija ubrzanja.11) slijedi (5.12) & & & r 2ϕ = ro2ϕ o = ro (roϕo ) = ro (vo ) p = ro vo sin α .10) i izrazi za projekcije ubrzanja poznati iz kinematike. (5.5. kad se projicira na ose polarnog koordinatnog sistema. Fr – radijalna projekcija sile. (5. S obzirom na definiciju sektorske brzine datu jednačinom (5. Fp – poprečna projekcija sile. to je (5. 2 Dakle.6). Fp = 0 . sektorska brzina je u potpunosti određena početnim uvjetima kretanja. a p – poprečna r projekcija ubrzanja. = C ′.10) Ako se u jednačine (5.13) 1 1 & & & S = C = r 2ϕ = ro2ϕ o . Centralna sila F može biti privlačna ili odbojna. (5. r m d 2 && & && m(rϕ + 2rϕ ) = (r ϕ ) = 0 . 2 2 a uz jednakost (5. odnosno (5. dobiće se: & m (&& − rϕ 2 ) = Fr . Fp = 0 . daje dvije skalarne diferencijalne jednačine: ma r = Fr ma p = F p gdje su: .15) 79 . Projekcije ove sile na ose polarnog koordinatnog sistema su: a) za slučaj privlačenja: b) za slučaj odbijanja: Fr = − F . Fr = F .13) se dobija (5. r dt Iz druge jednačine izraza (5.9) uvrste vrijednosti projekcija iz (5.11) & r 2ϕ = const.

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

5.2.1. Bineova jednačina
Koristeći izraz

& ϕ=

& 2C 2S = 2 , r2 r

& r koji slijedi iz (5.14), odrediće se izvodi r i && :
& r=
&& = r

dr dr dϕ dr dr 2C d ⎛1⎞ & = = = −2C ϕ= ⎜ ⎟, 2 dt dϕ dt dϕ dϕ r dϕ ⎝ r ⎠
& & & & dr dr dϕ dr dr 2C 2C d ⎛ d ⎛ 1 ⎞⎞ 4C 2 d 2 ⎛ 1 ⎞ & = = = 2 ϕ= ⎜ − 2C ⎟=− 2 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟. dt dϕ dt dϕ dϕ r 2 r dϕ ⎜ dϕ ⎝ r ⎠ ⎟ r dϕ 2 ⎝ r ⎠ ⎝ ⎠

(5.16)

(5.17)

Uvrštavanjem ovih izraza u prvu jednačinu (5.11), dobija se

⎡ 4C 2 d 2 ⎛ 1 ⎞ 4C 2 ⎤ m ⎢− 2 ⎜ ⎟ − r 4 ⎥ = Fr , 2 r ⎦ ⎣ r dϕ ⎝ r ⎠
ili

(5.18)

d2 dϕ 2

r 2 Fr ⎛1⎞ 1 . ⎜ ⎟+ =− 4m C 2 ⎝r⎠ r

(5.19)

Jednačina (5.19) predstavlja Bineovu jednačinu putanje tačke. Kada je tačka izložena dejstvu centralne privlačne sile, tada je desna strana jednačine (5.19) pozitivna zbog Fr < 0 , a to znači da će putanja tačke u odnosu na centar C biti okrenuta

Fr > 0 , na desnoj strani jednačine će ostati znak minus, a putanja će biti okrenuta u odnosu na centar C
konkavnom stranom. U suprotnom, kada na tačku djeluje odbojna sila, konveksnom stranom.

5.3. Kretanje tačke pod dejstvom Newtonove privlačne sile
Prethodna razmatranja se mogu primijeniti i na slučaj kretanja tačke pod dejstvom Newtonove gravitacione sile kojom međusobno djeluju dva tijela i koja iznosi

r r mmo r F =−f 2 , r r
80

(5.20)

5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE

m – masa tijela koje se kreće oko centralne tačke (planete), mo – masa tijela (planeta) koje se nalazi u centru i oko koje se kreće masa m , r – r r r r rastojanje između središta masa ova dva tijela, = r( 0 ) - jedinični vektor u pravcu r . r r r Projiciranjem gravitacione sile F na vektor r , dobiće se
gdje su: f – gravitaciona konstanta,

Fr = − f

mmo . r2

(5.21)

Unošenjem ovih vrijednosti u Bineov obrazac (5.19) dobija se

m d2 ⎛1⎞ 1 + = f o2 . 2 ⎜ ⎟ dϕ ⎝ r ⎠ r 4C
Pošto je član na desnoj strani konstanta, može se označiti sa

(5.22)

fm f mo 1 1 = 2 2 o2 , , odnosno = 2 p ro vo sin α p 4C
pa izraz (5.22) dobija oblik:

(5.23)

d2 ⎛1⎞ 1 1 ⎜ ⎟+ = . dϕ2 ⎝ r ⎠ r p
U ovoj jednačini

(5.24)

⎛1⎞ ϕ je argument, a ⎜ ⎟ tražena funkcija. ⎝r⎠

Opći integral linearne nehomogene diferencijalne jednačine drugog reda (5.24) jednak je zbiru općeg integrala homogene jednačine i partikularnog integrala nehomogene jednačine

1 ⎛1⎞ ⎛1⎞ =⎜ ⎟ +⎜ ⎟ , r ⎝ r ⎠h ⎝ r ⎠ p
gdje su:

(5.25)

⎛1⎞ ⎜ ⎟ = C1 cosϕ + C2 sin ϕ ⎝ r ⎠h
Dakle, opći integral jednačine (5.24) glasi

i

1 ⎛1⎞ ⎜ ⎟ = . ⎝ r ⎠p p

81

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

1 ⎛1⎞ ⎜ ⎟ = C1 cos ϕ + C 2 sin ϕ + , p ⎝r⎠
gdje su

(5.26)

C1 i C2 integracione konstante koje se određuju iz početnih uvjeta.

Diferenciranjem izraza (5.26) po parametru

ϕ dobiće se prvi integral jednačine (5.24):
(5.27)

d ⎛1⎞ 1 dr = −C1 sin ϕ + C 2 cos ϕ . ⎜ ⎟=− 2 dϕ ⎝ r ⎠ r dϕ
Na osnovu početnih uvjeta

to = 0

{

& & r = ro , ϕo = 0, ro = vo cos α , roϕo = vo sin α

i pomoću jednačina (5.26) i (5.27) odrediće se integracione konstante Zamjenom početnih vrijednosti u jednačinu (5.26) dobiće se:

C1 i C2 .

1 1 = C1 + , ro p
Korištenjem odnosa

odnosno

C1 =

1 1 − . ro p

(5.28)

dr & r dr = dt = , & dϕ dϕ ϕ dt
jednačina (5.27) se može pisati u vidu

(5.29)

& 1 r = −C1 sin ϕ + C2 cos ϕ . 2 & r ϕ

(5.30)

Unošenjem vrijednosti iz početnih uvjeta u izraz (5.30), dobija se

& 1 ro = C2 , 2 ro ϕ o

a koristeći relacije iz početnih uvjeta, vrijednost

C2 se može izraziti u obliku

82

5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE

C2 = −
Uvrštavanjem vrijednosti za konstante

vo cos α ctg α . =− ro vo sin α ro

(5.31)

C1 i C2 u jednačinu (5.26) dobija se
(5.32)

ctg α 1 ⎛1 1⎞ 1 = ⎜ − ⎟ cosϕ − sin ϕ + . ⎜r ⎟ r ⎝ o p⎠ ro p
Jednačinom (5.32) određena je putanja tijela (tačke) mase

m koje se kreće pod dejstvom

Newtonove privlačne sile u odnosu na tijelo mase mo koje se nalazi u centru privlačenja. Jednačina putanje se donekle može pojednostaviti uvođenjem u (5.32) novih konstanti D i koje su funkcije starih konstanti na način:

ε,

1 1 − = D cos ε ro p

i

ctg α = D sin ε . ro
dobiće se:

(5.33)

Rješavanjem ove dvije jednačine po D , odnosno

ε,

1 1 = D cos(ϕ − ε ) + . r p
Ovdje su nove konstante jednake
2

(5.34)

⎛ 1 1 ⎞ ctg 2α 1 1 2 D= ⎜ − ⎟ + 2 = 2 2 + 2 − , ⎜r ⎟ ro ro sin α p ro p ⎝ o p⎠
(5.35)

tg ε =
Uz novu konstantu i novu promjenljivu jednačina (5.34) postaje

p ctg α ro − p

ili

ε = arc tg ⎜ ⎜

⎞ p ctg α ⎟ . ⎟ ⎝ ro − p ⎠
(5.36) (5.37) (5.38)

e = pD

ψ =ϕ −ε ,
1 e 1 = cosψ + , r p p

83

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

što daje jednačinu putanje tačke u obliku

r=

p . 1 + e cosψ

(5.39)

Izraz (5.39) predstavlja jednačinu konusnog presjeka u kanonskom obliku. Ovdje su p i e osnovni parametri konusnog presjeka koji određuju njegov oblik. U zavisnosti od vrijednosti ekscentriciteta e , mogu se dobiti oblici konusnih presjeka prikazani na slici 25.

r vo
hiperbola e >1

R

parabola e = 1

0
elipsa e <1 krug e = 0 Slika 25. Oblici konusnih presjeka U slučaju kada je

e < 1 , putanja tijela predstavlja elipsu, slika 26., čije su poluose
a= p 2 , b = a 1− e 2 1− e

a rastojanje između žiža iznosi

2c = 2ae .

Tačka P , koja se nalazi na najmanjoj udaljenosti od centra privlačenja 0 (naprimjer Sunca), naziva se perihelom, a tačka A koja je najviše udaljena naziva se afelom. Kad se tačka nalazi u perihelu P , ona ima sljedeće karakteristične vrijednosti:

ϕ = ε , ψ = 0 i rmin = a − c =
a kada se nalazi u afelu A ima vrijednosti:

p , 1+ e p . 1− e

(5.40)

ϕ =ε +π , ψ =π
84

i rmax = a + c =

(5.41)

5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE

r v

M
r a b

ψ ϕ
0

A
0′

ε
Mo

P

2c = 2ae

Slika 26. Kretanje tijela po eliptičnoj putanji

5.3.1. Keplerovi zakoni
Površina koju opiše vektor položaja planete pri svom kretanju oko Sunca je ustvari površina elipse koja je jednaka A = abπ , (5.42) a vrijeme obilaska planete oko Sunca T može se naći iz ranije date jednačine (5.7)

A = CT .
Uz

A = CT = abπ i uvrštavajući vrijednosti za poluose a i b dobiće se
CT = a 2π 1 − e 2 ,
(5.43)

odnosno

T2 =
Kako je p = 4C
2

π 2a3 p
C2

.

(5.44)

fm o , to je

T2 =

4π 2 3 a . fmo

(5.45)

Iz ovoga se može izvesti sljedeći zaključak: kvadrati perioda vremena obilaska planeta oko Sunca proporcionalni su kubovima većih poluosa njihovih eliptičkih orbita.

85

Ekinović Kepler * je formulirao svoje zakone i oni glase: 1. 3. godine i ona iznosi: f = 6. mo (5.3. Kvadrati vremena obilaska planeta oko Sunca odnose se kao kubovi većih poluosa njihovih orbita. Prva i druga kosmička brzina Sva tijela koja kruže oko Zemlje.poluprečnik Zemlje). Površine koje prebrišu vektori položaja planeta u odnosu na Sunce proporcionalne su vremenu. Svojim otkrićima Kepler je omogućio i olakšao put Newtonu da dođe do svojih zakona svemirskog privlačenja.DINAMIKA Vukojević. Vrijednost privlačne sile iznosi: F= f gdje su: mo – masa Zemlje.6672 ⋅ 10−11 Nm 2 .48) f = g R2 . 86 .2. kreću se pod djelovanjem centralne sile r F Zemljinog privlačenja. Konstantu f odredio je engleski fizičar Henry Cavendish 1798. T12 a1 (5. 2. f – gravitaciona konstanta.378 ⋅ 10 m . kg 2 6 Kad se tijelo nalazi na površini Zemlje. slika 25. (5. mo m r2 .46) 5. odnosno: 3 T22 a2 = 3 . uključujući i satelite. Sve planete se kreću oko Sunca po eliptičnim putanjama. tada je r = R ( R = 6. pa je: F = G = mg = f a odavde je mo m .49) * Zakone kretanja planeta otkrio je njemački astronom Johannes Kepler (1571-1630) prije nego što je Newton otkrio zakone svemirskog privlačenja. r – rastojanje između težišta Zemlje i satelita.47) m – masa satelita. R2 (5.

r α = 90 0 .50) ro = OM o = R + H .23): e koji definira putanju tijela (satelita). m Mo r α H F R 0 r vo ro mo Slika 27. putanja tijela pri djelovanju centralne privlačne sile može biti samo krug ili elipsa. Ovo znači da se mora odrediti ekscentricitet konusa Parametar p je prema izrazu (5. sin α = sin 900 = 1 . dobiće se p= (R + H )2 vo2 mo gR 2 mo = (R + H )2 vo2 gR 2 .51) 87 . Djelovanje sile Zemljinog privlačenja Kako je ranije rečeno. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE Postavlja se pitanje koliku početnu brzinu treba dati tijelu da bi ono postalo Zemljin satelit. kako bi se zadržalo kretanje oko centra.50). p= pri čemu su: 2 ro2vo sin 2 α . (5.5. odnosno da je slika 27. fmo (5. Pretpostaviće se da je brzina usmjerena normalno na pravac sile F . Uvrstivši sve date vrijednosti u izraz (5.

52) e = pD = (R + H ) vo2 gR 2 − 1.54) Brzina v I . Ekinović Konstanta D prema (5. a uz brojčane vrijednosti g i R iznosi km v I = 7. to se dobija približno R v I = gR .53) Minimalna brzina vo = vI . (5. (5.56) (5. R+H (5. čija je vrijednost vI = gR 2 . Iz (5. iznosi ⎛1 1⎞ ⎛0⎞ 1 1 D = ⎜ − ⎟ +⎜ ⎟ = − .57) vI . Kako je odnos H ≈ 0 . − 2 R + H ( R + H )2 v o (5. Ako je početna brzina vo manja od prve kosmičke brzine r 88 . ⎜r ⎟ ⎜r ⎟ ro p ⎝ o p⎠ ⎝ o ⎠ ili 2 2 D= Ekscentricitet e prema (5. koja zadovoljava postavljene zahtjeve. s (5.53) proizilazi da je: (R + H ) v I2 gR 2 − 1 = 0. dobija se za minimalno e = 0 .DINAMIKA 0 Vukojević. kretanje oko Zemlje nije moguće ako početna brzina vo nije dovoljne veličine i ako r 0 nije usmjerena normalno na ro .36) iznosi 1 gR 2 .35). tijelo neće ući u kružnu orbitu. tj.55) naziva se prva kosmička brzina i to je minimalna početna brzina pri kojoj će tijelo postati Zemljin satelit. što znači da će se tijelo kretati po krugu. ako nije α = 90 . r Dakle.9 . pri čemu je za ovaj slučaj ctg α = ctg 90 = 0 .

58) gR 2 odakle je − 1 = 1.9 s km km 7. r sin 3 ϕ 2 F= gdje je k – pozitivna konstanta.2 s 5.2 s km vo > 11.60) Zavisno od toga koliki je intenzitet početne brzine.4. 89 . Materijalna tačka M .2 s s km v o = 11. odnosno kada je e ≥ 1. Naći jednačinu trajektorije tačke.9 < vo < 11. R+H ili (5. dobija se: vII = 2 gR = vI 2 vII ≈ 11. Ovo će se desiti kada je putanja tijela parabola ili hiperbola.59) H R ≈ 0 . s (5. vII = Pošto je 2 gR 2 . Intenzitet druge kosmičke brzine može se naći iz (5.5. mogu nastupiti sljedeći slučajevi: Intenzitet početne brzine Oblik putanje krug elipsa parabola hiperbola km v o = 7. uz date uvjete kretanja tijela u polju Zemljine teže.53) uz vrijednost 2 (R + H ) v II e = 1: (5. kreće se pod dejstvom privlačne centralne sile mk . mase intenziteta: m . Primjeri Primjer 1. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE Minimalna početna brzina pri kojoj tijelo uspijeva savladati privlačnu silu Zemlje i odlazi u međuplanetarni prostor naziva se druga kosmička brzina vII .2 km .

konstante A i B smatraju se funkcijom nezavisno promjenljive tj. dϕ dϕ − dA dB k sin ϕ + cos ϕ = − . dobiće se dϕ dϕ dB k cos ϕ =− 2 . 8C sin 2 ϕ 2 (f) Zamjenom ovih integrala u jednačinu (a). r dok se potpuni integral može dobiti Lagrangeovom metodom varijacije konstanti. 2 dϕ dϕ 4C sin 3 ϕ (c) (d) Rješavanjem ovog sistema po nepoznatim dA dB i . Diferencijalna jednačina kretanja glasi d2 ⎛1⎞ 1 k + =− 2 3 . 4C 2 B= k + B1 . Pri primjeni ove metode.DINAMIKA Vukojević. Ekinović Rješenje. Integral homogene diferencijalne jednačine je 1 = A cos ϕ + B sin ϕ . dϕ 4C sin 3 ϕ (e) dA k = . r 8C sin ϕ 90 (g) . pa se dobija: ϕ. 2 dϕ 4C sin 2 ϕ a njihovim integriranjem se dobije A=− k ctgϕ + A1 . dA dB cos ϕ + sin ϕ = 0. (b) A = A(ϕ ) . 2 ⎜ ⎟ dϕ ⎝ r ⎠ r 4C sin ϕ (a) Ovo je nehomogena diferencijalna jednačina sa konstantnim koeficijentima. B = B(ϕ ) . dobiće se nakon sređivanja jednačina trajektorije materijalne tačke M u vidu 1 k cos 2ϕ = A1 cos ϕ + B1 sin ϕ − 2 .

. Ako na tačku M . dobija se r r r r 0 = F1 + F2 + . D'Alembertov princip za materijalnu tačku Ako se član r ma prenese na desnu stranu.2) 91 .6.1. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU 6 D'ALEMBERTOV PRINCIP TAČKU ZA MATERIJALNU 6...Fn = ∑ Fi . D'Alembertov princip za materijalnu tačku D'Alembertov princip ima značajno mjesto u historijskom razvoju mehanike jer se dinamičkim jednačinama kretanja materijalne tačke formalno daje oblik jednačina statike.. mase r r r m . koja se kreće ubrzanjem a . + Fn − ma .... i =1 28.1) r F in r F1 r F2 M r a m r F3 r Fn Slika 28. djeluje sistem sila F1 . tada osnovna jednačina dinamike glasi (6. slika n r r r r r ma = F1 + F2 + .. (6. Fn .

. potrebno je aktivnim silama koje djeluju na materijalnu tačku M dodati i inercijalnu silu.sila r inercije materijalne tačke..glavni moment aktivnih sila.. (6.. a zatim se s njim vektorski pomnoži jednačina (6.rezultanta aktivnih sila koje djeluju na tačku.3) r r r r F1 + F2 + .5) predstavljaju momente odgovarajućih sila koje djeluju na tačku M u odnosu na pol "0".6) r r r in M 0a . F in .. Ako se odabere proizvoljna tačka "0" u prostoru i iz nje povuče radijus-vektor r prema proizvoljnoj tački M dobiće se .. To znači da je potrebno izvršiti zamjenu svih veza (otpora. r r r r r r r × FRa + r × FRr + r × F in = 0 . Ekinović a uvođenjem sile inercije u obliku dobija se r r F in = − ma . to se može pisati r r r in M 0a + M 0r + M 0 = 0 . gdje su: (6. i = 1.DINAMIKA Vukojević.5) S obzirom na to da pojedinačni vektorski proizvodi u jednačini (6.rezultanta reakcija veze. 92 . treba primijeniti postupak oslobađanja od veza.4) r r r FRa . Dakle. n . osnovna jednačina dinamike se može formulirati na sljedeći način: pri slobodnom kretanju materijalne tačke. M 0 . U geometrijskom smislu ovo znači da će ovako dobijeni sistem sila formirati zatvoren poligon. U tom slučaju. (6. D'Alembertov princip se može pisati u vidu r r r FRa + FRr + F in = 0 . oslonaca i slično) odgovarajućim reakcijama. Na osnovu ovakve postavke.4) sa lijeve strane.glavni moment sile inercije. a zatim dobijeni vektorski zbir sila izjednačiti s nulom.glavni moment reakcija veze. M 0r . gdje su: (6. Pri primjeni D'Alembertovog principa na vezanu materijalnu tačku. tako da tačka (tijelo) bude slobodna. FRr . u bilo kojem trenutku vremena geometrijski zbir svih sila uključujući i inercijalnu silu jednak je nuli. pri rješavanju zadataka iz slobodnog kretanja materijalne tačke primjenom D'Alembertovog principa. što nadalje znači da će zbir njihovih projekcija na koordinatne ose biti jednak nuli. + Fn + F in = 0 .

z z1 ρM x 0 r M m r Fi z x r FN r r0 01 y y y1 x1 Slika 29.. Relativno kretanje materijalne tačke r m .6. Osnovni zadatak koji se ovdje postavlja jeste da se odredi zakon relativnog kretanja slobodne ili neslobodne materijalne tačke. Neka se materijalna tačka M .2. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU 6. pod utjecajem vanjskih sila Fi . slika 29. kreće u odnosu na pokretni sistem referencije 0 xyz . ubrzanje a0 pola 0. Diferencijalna jednačina kretanja Sva dosadašnja razmatranja kretanja materijalne tačke posmatrana su u inercijalnom sistemu referencije prema Newtonovim zakonima.2. odnosno zakon njenog kretanja u odnosu na pokretni koordinatni sistem 0 xyz . Sada će se uvesti neinercijalni sistem referencije 0 xyz koji je pokretan u odnosu na inercijalni sistem 0 x1 y1 z1 . i = 1. kao i početni uvjeti kretanja tačke M . Za ovaj sistem se ne mogu primijeniti prvi i drugi zakon mehanike na uobičajeni način. n . r ωp i ε p r r 93 . dok se istovremeno pokretni sistem referencije 0 xyz kreće u odnosu na nepokretni sistem 0 x1 y1 z1 . Dinamika relativnog kretanja materijalne tačke 6....1. mase Polazi se od pretpostavke da su poznate osnovne kinematske karakteristike pokretnog sistema referencije u odnosu na nepokretni.

i =1 (6. i =1 (6. a c . Ekinović Za rješavanje ovog problema polazi se od drugog zakona mehanike. Uvrštavanjem izraza (6. jednaka je nuli.reakcija veze. i =1 r (6. U izrazu (6. koja u slučaju vezane tačke glasi: n r r n r r ma = ∑ Fi + FN = ∑ Fi s .9) Relativna sila definirana proizvodom mar će se ostaviti na lijevoj strani jednačine.prijenosno ubrzanje.10) se može napisati u vidu n r r r r mar = ∑ Fi s + Fpin + Fcin . ukoliko nema otpora.Corriollisovo ubrzanje. Za slobodnu materijalnu tačku reakcija veze r FN . Uz ovakvo razmatranje.aktivne sile.8) r r r r a = a p + ar + ac . osnovna jednačinu (6.apsolutno ubrzanje tačke M . a sa ∑F i =1 n rs i je označena suma svih spoljašnjih sila.DINAMIKA Vukojević.10) njihovo učešće može se smatrati korekcijom drugog zakona mehanike. a .7) U ovom izrazu su: r r r Fi . Pri složenom kretanju tačke apsolutno ubrzanje r a tačke iznosi (6.7).8) u osnovnu jednačinu (6. i =1 i =1 (6. FN . na osnovu kojeg se može postaviti diferencijalna jednačina kretanja.11) 94 . gdje su: a p .relativno ubrzanje. a ostali članovi će se prebaciti na desnu stranu jednačine. što daje n r r r r mar = ∑ Fi s + (− ma p ) + (− mac ) .10) Vektori r r (− ma ) i (− ma ) p c su sile koje su suprotno usmjerene od prijenosnog i Corriollisovog ubrzanja. r r r a r . dobija se: n r r r r ma p + ma r + ma c = ∑ Fi s .

Ovako Jednačina (6.15) r r Fpin i Fcin se mogu shvatiti kao dopuna drugog Newtonovog zakona. x p i =1 n n m&& = ∑ Yi s + Y pin + Ycin .14). D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU pri čemu su uvedene oznake za inercijalne sile.16) 95 . Iz kinematike je poznato da je prijenosno ubrzanje: (6. uz uvođenje početnih uvjeta. Sile inercije nastale su kretanjem neinercijalnog sistema referencije 0 xyz u odnosu na inercijalni sistem referencije 0 x1 y1 z1 i kretanjem tačke u odnosu na neinercijalni sistem 0 xyz . jer su r Fcin Corriollisovom silom inercije. y = f 2 (t ) . z p i =1 Dvostrukim integriranjem jednačina (6. r in r Fcin mogu se tumačiti kao D'Alembertove sile inercije.11) na ose pokretnog Descartesovog sistema referencije.14) m&& = ∑ Z is + Z in + Z cin . (6. r r r r r r r a p = a0 + ε p × ρ M + ω p × (ω p × ρ M ) . x ary = &&.6. koje su usmjerene suprotno od odgovarajućih vektora ubrzanja: r r Fpin = −ma p r in i r r Fcin = −mac . y i =1 n (6.13) dobiće se skalarne diferencijalne jednačine relativnog kretanja materijalne tačke: m&& = ∑ X is + X in + X cin . koristeći arx = &&. Vektori z = f 3 (t ) . Projiciranjem jednačine (6. (6.12) Sila F p naziva se prijenosnom silom inercije. y arz = && . z (6. a formulirane sile inercije F p i nastale kao rezultat relativnog kretanja. dobiće se konačne jednačine relativnog kretanja materijalne tačke u vidu: x = f1 (t ) .11) je osnovna vektorska jednačina dinamike relativnog kretanja materijalne tačke.

(6.2.DINAMIKA Vukojević.2.normalna komponenta prijenosnog ubrzanja. c) masa tačke. to je ukupna sila inercije materijalne tačke jednaka r r r r r r r r F in = − ma = −mar − ma p − mac = Frin + Fpin + Fcin . 96 . Za određivanje relativnog kretanja materijalne tačke mora biti poznato: a) prijenosno kretanje koordinatnog sistema. u kinematici je dat izraz za Corriollisovo ubrzanje: r r r ac = 2 (ω p × vr ) . gdje su: Također.tangencijalna komponenta prijenosnog ubrzanja.2. ε p . gdje su: r a p .17) r r ω p .2. ρ M .ugaona brzina pokretnog sistema. slika 30. i to: a) odrediti relativno kretanje materijalne tačke. Ekinović r r a0 . Pravac r i smjer Corriollisovog ubrzanja a c slijede iz osobina vektorskog proizvoda. ω p . Relativno kretanje materijalne tačke za različite slučajeve prijenosnog kretanja 6. Kako su prema izrazu (6.ugaona brzina pokretnog sistema referencije r 0 xyz .relativna brzina posmatrane tačke.ubrzanje pola 0 pokretnog sistema referencije 0 xyz .1. r a pt .18) U dinamici relativnog kretanja materijalne tačke mogu se postaviti dva osnovna zadatka. r a pn .ugaono ubrzanje r pokretnog sistema referencije 0 xyz . gdje je (6.vektor položaja tačke M u odnosu na pol 0 pokretnog sistema 0 xyz . b) odrediti prijenosno kretanje pokretnog koordinatnog sistema.12) definirane prijenosna i Corriollisova sila inercije. a vr . b) sile koje djeluju na tačku.prijenosno ubrzanje. Obrtanje pokretnog sistema 0 xyz oko nepomične ose U općem slučaju obrtanja pokretnog sistema 0 xyz oko nepomične ose. 6. može se pisati r r r a p = a pn + a pt .

z B ωp r in Fpt r Fcin r r a pn r 0′ ac r M r vr a pt r εp r r in Fpn 0 A y x Slika 30. v r ) . r in r r r r Fpt = mr ε p . kada se tijelo obrće ravnomjerno oko ose 0 z . r r r ac = 2 ω p v r sin ∠ (ω p . i =1 relativnog kretanja dobiti oblik (6. v r ) . Osnovna diferencijalna jednačina relativnog kretanja (6. ugaona brzina je r in ω p = const .20) 97 .11) dobija oblik: n r r in r in r r ma r = ∑ Fi s + F pt + F pn + Fcin i =1 . .19) Pravci i smjerovi sila prikazani su na slici 30. što daje ε p = 0 i Fpt = 0 . pa je intenzitet sila inercije r in 2 Fpn = mrω p . a pt = r ε p .6. Fcin = m a c = m 2 ω p v r sin ∠(ω p . Obrtanje pokretnog sistema referencije U specijalnom slučaju. pa će osnovna jednačina dinamike za ovaj slučaj r r n r r in r r ma r = ∑ Fi s + F pn + Fcin . Relativna putanja tačke je krug poluprečnika r. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU Iz kinematike je poznato da je 2 a pn = r ω p . (6.

što znači da se kretanje tačke vrši isto kao i u odnosu na nepokretni sistem referencije 0 x1 y1 z1 .11) svodi se na oblik n r r ma r = ∑ Fi s . tada je a p = 0 . a Rk – poluprečnik zakrivljenosti putanje.21) U ovoj jednačini je r r Fpin = −ma p prijenosna sila inercije i ona je usmjerena suprotno od prijenosnog ubrzanja translatornog kretanja koordinatnog sistema 0 xyz .2.DINAMIKA Vukojević. neravnomjerno krivolinijsko kretanje. Dakle. pravolinijski i ravnomjerno.2. on se poistovjećuje sa sistemom referencije. pa jednačina (6. Pošto je riječ o krivolinijskom translatornom kretanju sistema referencije 0 xyz . Translacija pokretnog sistema 0 xyz U općem slučaju.22) dv p dt i in Fpn = m v2 p Rk .prijenosna brzina tačke. kada sistem referencije vrši translatorno. 0 x1 y1 z1 . U specijalnom slučaju.11) dobija oblik n r r r ma r = ∑ Fi s + F pin .2. što daje Fcin = 0 .24) Prema ovom izrazu vidi se da na desnoj strani jednačine ostaje samo suma aktivnih sila. gdje su intenziteti komponenti prijenosne inercijalne sile jednaki in Fpt = m (6. (6.23) Ovdje je v p . i =1 (6. Ekinović 6. pa je r r F pin = 0 . kada pokretni koordinatni sistem 0 xyz vrši translatorno pravolinijsko ravnomjerno kretanje. kada se sistem referencije 0 xyz kreće translatorno. Osnovna jednačina (6. što znači da je i on postao inercijalni sistem 98 . i =1 (6. ugaona brzina će biti r r ω p = 0 . to će biti r r in r in F pin = F pt + F pn .

Kako je Corriollisova sila inercije upravna na relativnu brzinu r vr . Dva inercijalna sistema referencije međusobno se mogu povezati pomoću vektorske jednačine r r r r = ρ + vo t . to je njen rad na ovom pomjeranju jednak nuli. 2 2 i =1 M 0 M0 ( ) ( ) (6.2. Na osnovu ovoga. vr + ∫ Fpin dsr cos ∠ Fpin . vr . pri čemu se jedan inercijalni sistem usvaja kao osnovni.11): n r r r r ma r = ∑ Fi s + F pin + Fcin .25) 99 . i =1 Ova osnovna jednačina ukazuje na to da i kod relativnog kretanja materijalne tačke važe osnovni zakoni dinamike. Zakon o promjeni kinetičke energije pri relativnom kretanju Za izvođenje zakona o promjeni kinetičke energije pri relativnom kretanju polazi se od osnovne diferencijalne jednačine relativnog kretanja materijalne tačke koja je data izrazom (6. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU Iz ovog stava može se izvesti širi zaključak o takozvanom principu relativnosti klasične mehanike: svi sistemi referencije su inercijalni sistemi ako se jedan u odnosu na drugi kreću translatorno pravolinijski i ravnomjerno i ima ih beskonačno mnogo.3. pa je ovaj stav i dobio naziv . r 6. samo što treba uzeti u obzir prijenosnu i Corriollisovu silu inercije. odnosno na relativni pomak dsr .princip relativnosti klasične mehanike. dok je kretanje drugog sistema i tačke M u odnosu na njega određeno desnim dijelom ove jednačine. a drugi kao pokretni.6. Apsolutni položaj tačke M u odnosu na osnovni sistem određen je vektorom r . Ovo istovremeno znači da se pri definiranju zakona o promjeni kinetičke energije pri relativnom kretanju mora uzeti u obzir rad prijenosne i Corriollisove sile inercije na relativnom pomjeranju tačke od M 0 do M 1 . Vrijeme t se jednako mijenja za oba sistema referencije. Unutar inercijalnog sistema referencije ne može se utvrditi da li se kreće ravnomjerno. može se definirati zakon o promjeni kinetičke energije materijalne tačke pri relativnom kretanju: M1 n M1 r r r r 1 2 1 2 mvr1 − mvr 0 = (ΔEk )r = ∑ ∫ Fi s dsr cos ∠ Fi s . pravolinijski i translatorno.

U početnom trenutku loptica se nalazi na rastojanju a . koja je pričvršćena pomoću opruge c .1. y r ω c r z x r F′ a r FN 2 r Fpin x r Fcin r FN 1 M r mg Slika 6. U cijevi koja se obrće konstantnom ugaonom brzinom ω oko vertikalne ose nalazi se loptica M . Trenje zanemariti. r r r r r Fcin = −mac = −2m (ω × vr ) = −2m ω vr sin 90o j . 100 .3. Poći će se od osnovne diferencijalne jednačine za relativno kretanje: n r r r r mar = ∑ Fi s + Fpin + Fcin .Corriollisova inercijalna sila. i =1 r r r Fpin = −ma pN = m (a + x )ω 2 i .relativno ubrzanje. mase m . i =1 (a) U datom primjeru. a početna brzina loptice je jednaka nuli. Primjeri Primjer 1. navedene veličine iznose: r r ar = && i .DINAMIKA Vukojević. x n r r r r r r r r r ∑ Fi s = Fop + G + FN 1 + FN 2 = −cx i − mgk − FN1 j + FN 2 k . Ekinović 6.prijenosna inercijalna sila. Rješenje.suma spoljašnjih sila.1. opruga je nedeformirana. Odrediti kretanje loptice ako je koordinatni početak u početnom položaju loptice. slika 6.

x Uz pretpostavku da je (d) ω< c . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU Ako se jednačina (a) projektuje na 0 x osu. jednačina (d) ima rješenje m aω2 x = A cos kt + B sin kt + 2 .6. odnosno ω > m k12 = ω 2 − rješenje jednačine (d) imaće oblik c . xo = 0. xo = 0 daju vrijednosti integracionih konstanti A=− aω 2 . xo = 0 . vrijednosti integracionih konstanti su 101 . m x = A1 Ch k1t + B Sh k1t + Za početne uvjete aω2 . k12 (g) & t = 0. xo = 0. dobiće se (b) odnosno m && = −cx + m(a + x)ω 2 . k2 c . x ⎜ ⎟ ⎝m ⎠ (c) Uvođenjem oznake k2 = c −ω2. k (e) Početni uvjeti & t = 0.B=0 k2 (f) pa će jednačina (e) dobiti oblik x= Za slučaj da je aω 2 (1 − cos kt ) . x c && + x ⎛ − ω 2 ⎞ = a ω 2 . m diferencijalna jednačina (c) može se pisati u obliku && + k 2 x = a ω 2 .

2 x= (j) 102 . Ekinović A1 = − pa se dobije aω 2 . m (i) x= koje se za date početne uvjete svodi na aω2 t 2 + C1t + C2 . k12 ω= jednačina (c) ima rješenje c .DINAMIKA Vukojević. 2 aω2 t 2 . B=0 k12 (h) x= Ako je aω2 [Ch k1t − 1] .

pri čemu je njihov međusobni položaj uvjetovan i definiran. slika 30.1. Ovdje je usvojen jedan sadržajniji koncept podjele. predstavlja neslobodni materijalni sistem. mnogi autori su dijelili dinamiku na dinamiku tačke. Podjela sila Materijalnim sistemom naziva se skup materijalnih tačaka. S druge strane. imaju sljedeća značenja: r (s ) r (u ) 103 . i unutrašnje F sile. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA 7 DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA U dosadašnjoj interpretaciji. ako je dio prostora koji zauzima materijalni sistem neprekidno raspoređen i sadrži beskonačno mnogo tačaka. Veličine označene na slici 30. Ukoliko materijalno tijelo usljed vanjskih i unutrašnjih utjecaja ne mijenja svoj oblik. i on zasebno će predstavljati materijalni sistem. 7.7. onda je riječ o neprekidnoj sredini. dinamiku sistema materijalnih tačaka i dinamiku krutog tijela. Na mjestu razdvajanja ova dva sistema njihove unutrašnje sile će postati spoljašnje za posmatrane dijelove. Sile koje djeluju na materijalni sistem dijele se na spoljašnje F Ako se iz posmatranog materijalnog sistema izdvoji jedan njegov dio. Materijalno tijelo predstavlja dio ovog prostora. Klasičan primjer slobodnog sistema materijalnih čestica jeste Sunčev sistem. Ukoliko kretanje materijalnih tačaka nije ograničeno vezama. dok su mehanizmi neslobodni materijalni sistemi. Pojam krut može se odnositi i na diskretan sistem. S druge strane. riječ je o slobodnom materijalnom sistemu. sistem kod kojeg su materijalne tačke međusobno vezane. već samo silama koje na njega djeluju. po kojem se dinamika sistema materijalnih tačaka i dinamika krutog tijela svrstava zajedno u drugi dio dinamike. tada je riječ o krutom tijelu. Ovakva podjela dinamike moguća je zbog toga što i kruto tijelo također spada u sistem materijalnih tačaka pod određenim okolnostima. Ako materijalni sistem ima konačan broj materijalnih tačaka na konačnim rastojanjima riječ je o diskretnom sistemu.

Slika 30.normalna komponenta.tangencijalna komponenta. Ekinović r F1( s ) r F2( s ) r FR(u ) 2 r (u ) Fn1 r F4( s ) (1) r (2) Ft (2u ) ru Fn(2 ) ru FR(1 ) 0 r F3( s ) r( Ft1u ) r Fi ( s ) r Fi (s ) . vrijedi : ru r r( FR(1 ) = Fn(1u ) + Ft1u ) .1) ru FR(1 ) odnosno r rs rs FR( s ) = FR(1 ) + FR( 2) rs r rs = − FR(1 ) i FR( u ) = − FR( 2) . 2 104 . Rastavljanje materijalnog sistema na dva dijela Za sistem rastavljen prema slici 30. t .2) ru rs r rs FR(1 ) = − FR(1 ) = − FR( u ) = FR( 2) . 2 i nadalje (7. 2 (7.rezultujuća unutrašnja sila na dijelu sistema (1). 2 ru r FR(1 ) = − FR( u ) . ru FR(1 ) . r ru r FR( u ) = Fn(2 ) + Ft (2u ) . r FR( u ) .spoljašnje sile.DINAMIKA Vukojević. 2 n .rezultujuća unutrašnja sila na dijelu sistema (2).

DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA Pošto između dvije materijalne tačke. zC = ∑m z i =1 i i M . ri .3) što znači da je cjelokupni sistem u ravnoteži. Centar mase u izvjesnom smislu definira raspored mase unutar posmatranog materijalnog sistema. n . Geometrija masa Na kretanje materijalnog sistema utječu ne samo vanjske i unutrašnje sile. odnosno r ∑ FR(u ) = 0..7.4) Jedan od osnovnih pojmova dinamike sistema je centar mase (centar inercije. yC = ∑ mi yi i =1 n M .koordinate centra mase. i = 1. koordinate centra mase sistema u odnosu na sistem referencije 0 xyz nalaze se iz vektorske jednačine r rC = ili u skalarnom obliku ∑m r i =1 n i i r (7. ∑ n i =1 (7. rC – vektor položaja.. Ovakva konstatacija u potpunosti bi odgovarala definiciji krutog tijela.. i =1 n (7.vektori položaja materijalnih tačaka.. xC . C – centar mase materijalnog sistema. (7. Zavisno od toga da li je sistem slobodan ili ne. pošto u određenim okolnostima kod slobodnih sistema te sile mogu proizvesti unutrašnje pomjeranje tačaka sistema. a suprotnih smjerova duž zajedničkog pravca. slika 31. Masa materijalnog sistema M jednaka je algebarskom zbiru masa mi .6) gdje su: mi – mase materijalnih tačaka. djeluju sile istog intenziteta. središte sistema).. mn . n i =1 r r (u ) M 0FR = 0 . r r 105 .. yC .. 7. Ako materijalni sistem ima n materijalnih tačaka čije su mase m1 .3) ne može se uzeti kao pravilo. to će za materijalni sistem koji se kreće postojati ravnoteža sistema unutrašnjih sila i momenata za bilo koju tačku.. zC .2. nego i njegova masa. svih tačaka sistema i može se napisati u vidu sume M = ∑ mi . prema trećem Newtonovom zakonu. zakonitost (7.5) n M xC = ∑ mi xi i =1 n M .

(7. kao i težišta materijalnog sistema.6) se može proširiti ako se brojnik i nazivnik pomnože sa ubrzanjem Zemljine teže g .5) i (7. Ekinović z r r1 m1 r r2 m2 z z1 r 2 C rC r zC rn mn 0 y1 x1 zn x2 y xC y2 x yC yn Slika 31.5) prelazi u novi oblik: r rC = r ∑ mi g ri i =1 n Mg = ∑G r i =1 n i i r . Pojam težišta je isključivo u vezi sa krutim tijelom u homogenom polju sile teže. pri čemu se dobijaju poznati izrazi iz statike za određivanje težišta sistema krutog tijela u polju djelovanja sile teže. Određivanje položaja centra mase xn Centar mase sistema prema izrazima (7.7) G gdje su G i Gi težina tijela. U suštini. 106 . dok je centar mase materijalnih tačaka širi pojam i ne zahtijeva ovakvu pretpostavku. odnosno težine pojedinačnih materijalnih tačaka. izraz (7. pojam centra mase i pojam težišta tijela su različiti. Pored gore navedenih konstatacija.DINAMIKA Vukojević. treba napomenuti da položaj centra mase. Tako naprimjer. ne zavisi od izbora sistema referencije.

U zavisnosti od odabrane karakteristike. Definiranje momenata inercije U suštini.8) 107 . slika 32: a) Moment inercije materijalnog sistema u odnosu na pol "0" naziva se polarni moment inercije i određen je sa: J 0 = ∑ mi ri 2 =∑ mi xi2 + yi2 + zi2 . i =1 i =1 n n ( ) (7. Momenti inercije Karakteristika inertnosti tijela pri translatornom kretanju materijalnog sistema ili krutog tijela je masa tijela. moment inercije predstavlja sumu proizvoda mase svih tačaka materijalnog sistema i kvadrata njihovih rastojanja u odnosu na odabranu karakteristiku (pol. zi ) r ri zi d iy y xi r i x r 0 j yi Slika 32. Pri obrtanju materijalnog sistema ili krutog tijela karakteristika inertnosti jeste moment inercije sistema. mogu se definirati sljedeće vrste momenata inercije. a raspored mase definiran je centrom mase sistema. z d iz Mi γ d ix r k mi ( xi .3. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA 7. yi .7. osu ili ravan).

10) Aksijalni moment inercije. elementarni aksijalni moment inercije iznosi 2 Δ J z = mi diz . gdje su i . naprimjer.DINAMIKA Vukojević. r r r 0 xyz . a njena najkraća udaljenost od osa kordinatnog sistema 0 xyz obilježiće se sa d ix . d iy i d iz . n n ( ) i =1 n i =1 n ( ) (7. to je polarni moment inercije uvijek pozitivna veličina. V V V (7.12) . skalarna veličina koja je jednaka zbiru proizvoda svih masa tačaka sistema i kvadrata njihovih rastojanja od pola.9) postaju: J x = ∫ ( y 2 + z 2 ) dm. b) Moment inercije materijalnog sistema u odnosu na proizvoljnu osu sistema naziva se aksijalni (ekvatorijalni) moment inercije. J z = ∫ (x 2 + y 2 ) dm . to se rastojanje mase mi od ose 0 z može naći iz r r r2 2 2 diz = (ri sin γ ) = k × ri . Za osu 0 z . j i k r Položaj materijalne tačke mi krutog tijela (sistema) definiran je vektorom položaja ri . 108 (7. prema izrazima (7.9). Tijelo mase M orijentirano je i postavljeno u koordinatni sistem jedinični vektori (ortovi) pripadajućih osa. Ekinović To je.11) Kako je osa 0 z orijentirana ortom k . za koordinatne ose mogu se izračunati sljedeći aksijalni momenti inercije: 2 J x = ∑ mi d ix = ∑ mi yi2 + zi2 . 0 xyz Tako naprimjer. Pošto su i masa i rastojanja uvijek pozitivne skalarne veličine. J y = ∫ (z 2 + x 2 ) dm. dakle. 2 J z = ∑ mi diz = ∑ mi xi2 + yi2 . (7. izrazi (7. 2 J y = ∑ mi d iy = ∑ mi zi2 + xi2 . može se definirati i na vektorski način. slika 31.9) i =1 n i =1 n ( ) i =1 i =1 U slučaju kada je riječ o tijelu homogeno raspoređene mase unutar volumena V .

i =1 i =1 i =1 n n n (7. Polarni moment inercije. i =1 (7. J 0 xy = ∑ mi zi2 . DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA a aksijalni moment se može napisati u obliku r r2 Δ J z = mi k × ri .8).15) što odgovara izrazu (7. Odavde je moment inercije cijelog sistema od n materijalnih tačaka (tijela) jednak n r r2 J z = ∑ mi k × ri .7. J 0 xz = ∑ mi yi2 .17) Kao i polarni moment inercije. mogu izvesti izrazi za momente inercije za druge dvije ose. (7. a određen je formulom: 2 J n = ∑ mi rin . i aksijalni i planarni moment inercije su skalarne pozitivne veličine.9) i (7. u Descartesovom pravouglom koordinatnom sistemu iznosiće 109 .14) odnosno prelaskom na analitički oblik se dobija r i n n r r2 J z = ∑ mi k × ri = ∑ mi 0 i =1 i =1 xi r j 0 yi r k 1 zi 2 n r r2 n =∑ mi (− yi i + xi j ) = ∑ mi ( yi2 + xi2 ) . i =1 i =1 (7. c) Moment inercije u odnosu na datu ravan naziva se planarni moment inercije. Na osnovu izraza (7.13) (7. n (7. naravno.9) za osu 0 z a slično se.16) i =1 gdje je rin – normalno rastojanje materijalne tačke od posmatrane ravni.17) može se definirati međusobna zavisnost ova tri momenta inercije. Za koordinatne ravni planarni momenti inercije iznose: J 0 yz = ∑ mi xi2 . slika 31.

i =1 n J yz = J zy = ∑ mi yi zi .20) gdje je i x – poluprečnik inercije za osu 0 x . dobija se 2 J 0 = 2∑ mi xi2 + yi2 + zi2 = J x + J y + J z . i =1 n J zx = J xz = ∑ mi zi xi . i =1 n ( ) (7. centrifugalni momenti mogu biti jednaki nuli.19) d) Momenti inercije u odnosu na parove koordinatnih osa nazivaju se centrifugalni momenti inercije.DINAMIKA n n Vukojević. a određeni su formulama: J xy = J yx = ∑ mi xi yi . J z = J 0 yz + J 0 xz . u koju bi se mogla koncentrirati cjelokupna masa tijela pa da moment inercije ostane nepromijenjen.18) može se napisati da je: J x = J 0 xz + J 0 xy . 110 . M (7. 2 ( ) i =1 i =1 Ako se gornja jednačina pomnoži sa dva. koja glasi J0 = 1 (J x + J y + J z ) .18) što daje uzajamnu vezu između polarnog i aksijalnih momenata inercije. i =1 n Za razliku od ostalih momenata inercije. moment inercije tijela mase M za osu 0 x može se pisati u vidu: 2 J x = Mix ili ix = Jx . Moment inercije krutog tijela za neku osu se može prikazati u obliku proizvoda mase tijela i kvadrata dužine koja se naziva poluprečnik inercije i tijela za tu osu. J y = J 0 xy + J 0 yz .9) i (7. 2 Na osnovu formula (7. Naprimjer. (7. Ekinović J 0 = ∑ mi ri = ∑ mi xi2 + yi2 + zi2 = J 0 yz + J 0 xz + J 0 xy . kao i manji ili veći od nule. Jedinica mjere za sve vrste momenata inercije u SI sistemu jedinica je J = kgm [ ] [ 2 ]. Poluprečnik inercije ima smisao rastojanja tačke od posmatrane ose.

4. Osa Cz prolazi kroz centar mase tijela C . yi . zi ) . z d z1 ri hi mi zi C b x d y a C1 xi yi Slika 33. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA 7. Steinerova (Huygensova) teorema Postavlja se zadatak određivanja momenta inercije sistema (tijela) za osu C1 z1 koja je paralelna osi Cz i nalazi se na rastojanju d od nje. pošto su koordinate središta C jednake 111 .7. Na krutom tijelu ukupne mase M odabraće se proizvoljna tačka mi ( xi .21) jednaki su nuli.21) n = ∑ mi xi2 + y i2 + ∑ mi a 2 + b 2 − 2a ∑ mi xi − 2b∑ mi y i i =1 i =1 i =1 i =1 ) n ( ) n Posljednja dva člana u jednačini (7. Steinerova (Hygensova) teorema Aksijalni moment inercije tijela za osu C1 z1 iznosi J z1 = ∑ mi hi2 = ∑ mi (xi − a ) + ( yi − b ) = 2 2 i =1 i =1 n n [ ] = ∑ mi xi2 − 2axi + a 2 + y i2 − 2by i + b 2 = i =1 n n ( ( ) (7. slika 33.

cosα = α ′. cos γ = γ ′ . koja glasi: Moment inercije krutog tijela (sistema) za neku osu jednak je zbiru momenta inercije tog sistema (tijela) za paralelnu osu koja prolazi kroz središte inercije (težišta) tijela i proizvoda mase tijela (sistema) i kvadrata rastojanja između osa. Na osnovu jednačine (7. Moment inercije J C z krutog tijela naziva se sopstveni. i =1 i =1 n n (7. koja je ujedno i početak koordinatnog sistema. γ . Ekinović xC = tako da se dobija ∑m x i i M = 0 i yC = ∑m y i i M = 0. Koristeći izraz (7. z što daje 2 i 2 1 = iC z + d 2 . Pošto je 2 J C z = M iC z i J z1 = M i 2 1 .22) Ovo predstavlja Steinerovu (Huygensovu) teoremu.22) može se zaključiti da je od svih mogućih momenata inercije sistema za paralelne ose najmanji moment za osu koja prolazi kroz središte C . slika 34.DINAMIKA Vukojević.22) može se odrediti odnos između sopstvenog poluprečnika inercije iC z i poluprečnika inercije i z1 za paralelnu osu. 0 z definiran je uglovima α .23) 7. z to je 2 M i 2 1 = M iC z + M d 2 . a proizvod mase i kvadrata rastojanja položajni moment inercije. β . Određivanje momenta inercije za proizvoljnu osu koja prolazi kroz koordinatni početak Potrebno je odrediti moment inercije homogenog krutog tijela za proizvoljnu osu u koja prolazi kroz zadatu tačku 0.5. 0 y. cos β = β ′. J z1 = ∑ mi ri 2 + ∑ mi d 2 = J C z + M d 2 . Položaj ose u u odnosu na koordinatne ose odnosno kosinusima smjerova: r r 0 x. 112 . z (7.

7. iznosiće n r r 2 J u = ∑ mi (uo × ri ) . r r r r ri = xi i + y i j + z i k . ort ose u o može se iskazati u vidu a vektor položaja ri proizvoljne tačke tijela mi r r r r r r uo = α ' i + β ' j + γ ' k .13). i =1 (7.24) što daje: n n n n r r2 r r2 r r r r2 r r2 J u = ∑ mi α ' i + β ' j + γ ' k × ri = α '2 ∑ mi (i × ri ) + β '2 ∑ mi ( j × ri ) + γ '2 ∑ mi k × ri + i =1 i =1 i =1 i =1 n n n r r r r r r r r r r r r + 2α ' β ' ∑ mi (i × ri )( j × ri ) + 2 β ' γ ' ∑ mi ( j × ri ) k × ri + 2α ' γ ' ∑ mi (i × ri ) k × ri = i =1 i =1 i =1 [( ) ] ( ( ) ( ) ( ) = α '2 ∑ mi yi + zi + β '2 ∑ mi xi + zi + γ '2 ∑ mi xi + yi + 2 2 2 2 2 2 i =1 i =1 i =1 n ( ) n ) n ( ) + 2α ' β ' ∑ mi (− xi yi ) + 2 β ' γ ' ∑ mi (− yi zi ) + 2α ' γ ' ∑ mi (− zi xi ) i =1 i =1 i =1 n n n (7. analogno (7. β ′.25) z r ri mi di r u γ 0 r u o (α ′. γ ′) β α zi xi y x yi Slika 34. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA U tom slučaju. r Aksijalni moment inercije sistema materijalnih tačaka mi za osu u . Određivanje momenta inercije za proizvoljnu osu 113 .

odnosno materijalnog sistema za proizvoljnu r osu u koja prolazi kroz početak sistema referencije.DINAMIKA Vukojević. J z aksijalni momenti inercije. (7. Tenzor inercije J 0 za tačku 0 u matričnom obliku glasi ⎡ Jx ⎢ J 0 = ⎢− J xy ⎢ − J xz ⎣ − J yx Jy − J yz − J zx ⎤ ⎥ − J zy ⎥ . vektorske veličine tenzori prvog reda. a Dxy . i =1 n J yz = − Dyz = ∑ mi yi zi .26) gdje su J x . Dyz . Devijacioni moment sa suprotnim znakom jednak je odgovarajućem centrifugalnom momentu inercije. odnosno: J xy = − Dxy = ∑ mi xi yi . odnosno J u = J x cos 2 α + J y cos 2 β + J z cos 2 γ − − 2 J xy cos α cos β − 2 J yz cos β cos γ − 2 J zx cos γ cos α . Ekinović Izraz (7. J y . Dzx devijacioni momenti inercije. (7. i =1 n J zx = − Dzx = ∑ mi zi xi .25) može se kraće pisati na način: J u = J xα '2 + J y β '2 + J zγ '2 +2 Dxyα ' β '+2 Dyz β ' γ '+2 Dzxγ 'α ' . Jz ⎥ ⎦ (7. odnosno šest nezavisnih veličina: J x . dok je za poznavanje vektorskih veličina potrebno poznavati tri karakteristike.29) Vidi se da je tenzor inercije simetričan tenzor drugog reda i određen je sa devet.27) Ovo znači da se moment inercije krutog tijela. može iskazati i na sljedeći način: J u = J xα '2 + J y β '2 + J zγ '2 −2 J xyα ' β '−2 J yz β ' γ '−2 J zxγ 'α ' . 114 . J z . J y . dok se inertno svojstvo krutog tijela definira tenzorom drugog reda. i =1 n (7. odnosno šest nezavisnih veličina. J yz = J zy i J zx = J xz . J xy = J yx . Za moment inercije krutog tijela potrebno je poznavati devet. s obzirom na svojstvo invarijantnosti. Stoga se može reći da su skalarne veličine tenzori nultog reda.28) Poznato je da su skalarne veličine potpuno definirane jednom karakteristikom (brojčanom vrijednošću).

z r u (α . Elipsoid inercije r Kada proizvoljna osa u mijenja svoj položaj. odnosno uglove nagiba α . Da bi se proučila promjena momenta inercije J u usljed promjene položaja ose u . Iz praktičnih razloga može se uzeti da je k = 1 . Elipsoid inercije 115 . y Ju k α ' = cos α = x Ju k . β ' = cos β = . 0 xyz jednake: z = r cos γ . definirat će se duž ose u poteg gdje je k – koeficijent razmjere. β . z Ju k x = r cos α . mijenjaće se i momenti inercije za tu osu. pri čemu stalno prolazi kroz ishodište 0. odnosno y = r cos β . DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA 7.6. Tačka N ima koordinate u odnosu na sistem r r r 0N = r = r = k / Ju . slika 35. β . γ ' = cos γ = . γ prema koordinatnim osama.7. γ ) γ rN r 0 β z x α y y x Slika 35.

Ako se gornji izraz podijeli sa J u .30) Budući da su J x . Glavne ose i glavni momenti inercije Elipsoid je simetrično tijelo i ima tri međusobno okomite ose a .2 b ζ . b i c koje se nazivaju glavne ose.7. z η . to se momenti za glavne ose J1 . jednačina (7.DINAMIKA Vukojević.30) u geometrijskom smislu predstavlja površinu drugog reda oblika elipsoida. 7. (7. Glavne ose inercije 116 .28) dobiće se: J u = J x J u x 2 + J y J u y 2 + J z J u z 2 − 2 J xy J u xy − 2 J yz J u yz − 2 J zx J u zx . Rastojanja tačaka N na površini elipsoida su 0 N = r = r = 1 r J u i imaju konačne vrijednosti jer je J u ≠ 0 . J 2 i J 3 nazivaju glavnim momentima inercije. Na ovaj način definiran je elipsoid inercije i on geometrijski pokazuje kako se mijenja moment inercije tijela za osu kada se ona zakreće oko centra 0. Ekinović Zamjenom vrijednosti kosinusa uglova u jednačinu (7. Kako elipsoid inercije prikazuje promjenu momenta inercije krutog tijela koja r nastaje uslijed zakretanja pravca u .3 c 0 a y x ξ. J y i J z uvijek veći od nule.1 Slika 36. dobija se 1 = J x x 2 + J y y 2 + J z z 2 − 2 J xy xy − 2 J yz yz − 2 J zx zx .

odnosno glavni centralni momenti inercije. y . Na osnovu ovih momenata inercije se po Steinerovoj teoremi mogu odrediti momenti inercije za bilo koju paralelnu osu. z ) odgovara tačka mi ( x. tada Glavne ose elipsoida a . Ukoliko homogeno tijelo ima osu simetrije. Odavde slijedi da su centrifugalni momenti za glavne ose inercije jednaki nuli.32) J ξη = Jηζ = J ζξ = 0 .− z ) . 0 y i 0 z . to kod krutih tijela ova osa pada u pravac najveće dimenzije tijela. J 2 = 2 . No. jednačina (7. J 3 = 2 . odnosno tijelo ima najmanji moment inercije za najveću osu elipsoida inercije. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA Intenzitet glavnih momenata inercije proporcionalan je vrijednostima k2 k2 k2 J1 = 2 .33) Iz ovoga se može zaključiti sljedeće: kroz svaku tačku prostora može se postaviti ortogonalni trijedar za koji su centrifugalni momenti inercije jednaki nuli.31) J1 > J 2 > J 3 . y. onda je to glavna osa inercije. Ovakve tri ose nazivaju se glavne ose inercije za datu tačku. 0 xy ravan simetrije.7. Ako se pol 0 nalazi u središtu C sistema. (7. c b a gdje su a . onda svaka osa normalna na tu ravan jeste glavna osa inercije u odnosu na tačku u kojoj osa prodire kroz ravan simetrije. Ako tijelo ima ravan materijalne simetrije. Pošto najmanji moment inercije pada u pravac najveće ose inercije. ako je ravan 117 . ako se sistem 0 xyz zarotira tako da se poklopi sa sistemom glavnih osa 0ξηζ . b i c se ne poklapaju sa koordinatnim osama 0 x . b i c poluose elipsoida. odnosno (7.30) elipsoida ostaje bez mješovitih članova i dobija oblik J1ξ 2 + J 2η 2 + J 3ζ 2 = 1 . a momenti za ove ose su glavni momenti inercije. pa su centrifugalni momenti inercije J xz i J yz Naprimjer. slika 37. onda su to glavne centralne ose. Odavde neposredno slijedi da je (7. onda svakoj tački mi ( x.

Moment inercije tijela za osu u . može se odrediti moment inercije tijela u odnosu na proizvoljnu osu.35) 118 .28). Ekinović J xz = ∑ mi xi z i − n/2 i =1 i = n / 2 +1 n ∑m x z i i i i = 0. Cy . z m i ( x.8. (7. odrediće se prema izrazu (7. − z ) Slika 37.DINAMIKA n/2 i =1 n Vukojević. slika 38. γ . pri čemu se uzima u obzir da su centrifugalni momenti za glavne ose jednaki nuli: r J u = J1 cos 2 α + J 2 cos 2 β + J 3 cos 2 γ . koja prolazi kroz središte sistema C i koja sa glavnim centralnim osama Cx . J 2 i J 3 i njihov položaj. z ) C y x m i ( x.34) J yz = ∑ mi y i z i − i = n / 2 +1 ∑m y z i i = 0. (7. y . Tijelo sa ravni simetrije 7. Momenti inercije za proizvoljnu osu Ako se poznaju glavni centralni momenti inercije tijela J1 . Cz gradi uglove α . iz čega se može zaključiti da je osa Cz glavna osa inercije u tački C . y . β .

dakle r r J u1 = J u + md 2 = ( J 1 cos 2 α + J 2 cos 2 β + J 3 cos 2 γ ) + md 2 .36) Neka je štap dužine L i mase m . gdje je ρ – gustina materijala. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA z r u1 d r u 0 y C x Slika 38. slika 39. prvo će se odrediti moment inercije za njoj paralelnu osu u koja prolazi kroz središte C . Elementarna masa štapa je mi = ρ A Δxi .7. 7. Primjeri za izračunavanje momenata inercije homogenih tijela a) Moment inercije homogenog štapa (7. a zatim ovoj vrijednosti dodati položajni moment inercije. Potrebno je izračunati moment inercije homogenog štapa za osu y koja prolazi kroz tačku B na kraju štapa. a A . Određivanje momenta inercije tijela u odnosu na proizvoljnu osu Ukoliko treba odrediti moment inercije za osu u1 . 119 .poprečni presjek uniformnog štapa.9.

b: dm = ρ dV = ρ rdϕ dr dz . H .DINAMIKA Vukojević. y L2 C L 2 B xi mi Δxi L Slika 39. − m⎜ ⎟ = 3 12 ⎝2⎠ 2 J C y = J B y − md 2 = b) Moment inercije kružnog cilindra (c) Za homogeni kružni cilindar. slika 40. poluprečnika R i visine inercije za težišne ose Cz . Ekinović Masa cijelog štapa iznosi m= ρ AL. Cx i Cy . 3 3 3 (b) Moment inercije za težišnu osu Cy iznosiće mL2 mL2 ⎛L⎞ . gornji izraz dobija integralni oblik J B y = ∫ Aρ x 2 dx = Aρ ∫ x 2 dx = Aρ o o L L x3 3 L = Aρ o L3 L2 mL2 = AρL = . Izračunavanje momenta inercije homogenog štapa Moment inercije za osu By iznosi J B y = ∑ mi xi2 = ∑ ρ A xi2 Δxi . i =1 i =1 n n (a) Prelaskom na graničnu vrijednost sume. slika 40. potrebno je odrediti moment Moment inercije za osu Cz odrediće se tako što će se zapreminska masa podijeliti na niz elementarnih masa dm . 120 .a.

DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA z dr R r dm ( debljine dz ) 0 C dz H y dr dϕ r ϕ x b) a) Slika 40. Ukupan moment inercije tijela se dobija iz JC z R4 mR 2 = ∫ dJ z = ∫ r dm = ∫ r ρ rdϕ dr dz = ρ ∫ r dr ∫ dϕ ∫ dz = ρ 2π H = . Izračunavanje momenta inercije homogenog kružnog cilindra Momenti inercije elementarnih masa za osu Cz dJ C z = r 2 dm . 121 . Momenti inercije homogenog kružnog cilindra za ose Cx i Cy izračunat će se preko planarnih momenata inercije iz praktičnih razloga.masa cilindra (a) m = ρ R 2π H .7. 4 2 0 V V V 0 −H 2 2 2 3 R 2π H 2 gdje je m .

odrediti moment inercije za osu z . dobija se J C x = J C xz + J C xy = J C y = J C yz + J C yx m⎛ 2 1 2⎞ ⎜R + H ⎟ . slika 41.DINAMIKA Vukojević. Za dobijanje rješenja može se iskoristiti formula (1) iz prethodnog primjera. Ekinović Planarni moment inercije za ravan Cxy iznosi: J C xy = ∫ dm z 2 = ∫ ρ rdϕ dr z 2 dz = ρ ∫ r dr ∫ dϕ V V 0 0 R 2π H /2 −H / 2 ∫ z dz = 2 =ρ R H mH 2π ∫ z 2 dz = ρ R 2π = 2 12 12 −H / 2 2 H /2 3 2 Koristeći izraz (7. m1 = ρ R12π H . (b) ili J C xz = mR 2 1 . (b) 122 . JC z = 2 4 (c) Na osnovu ovoga i izraza datih u (7. 4⎝ 3 ⎠ (d) c) Moment inercije šupljeg cilindra Za šuplji cilindar vanjskog poluprečnika R2 unutrašnjeg poluprečnika R1 i visine H .19). 4⎝ 3 ⎠ m⎛ 1 ⎞ = ⎜ R2 + H 2 ⎟ . 2 2 (a) 2 m 2 = ρ R2 π H . Moment inercije šupljeg cilindra za osu z jednak je razlici momenata inercije homogenih punih cilindara poluprečnika R2 i R1 : Jz = Mase homogenih cilindara iznose: 2 m2 R2 m1 R12 − .19) za J C z i jednakost J C xz = J C yz zbog simetričnosti cilindra u odnosu na ravni Cxz i Cyz dobiće se: J C z = J C xz + J C yz = 2 J C xz .

Izračunavanje momenta inercije šupljeg cilindra Na osnovu ovoga. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA z H 2R1 2R2 Slika 41. ( ) (d) 123 .7. 1 1 2 2 2 2 2 2 = ρ Hπ R2 − R1 R2 + R1 = m R2 + R1 2 2 Jz = ( ) ( )( ) ( ) (c) gdje je m – masa šupljeg cilindra 2 m = m2 − m1 = ρ πH R2 − R12 . moment inercije šupljeg cilindra iznosiće: 1 1 1 ρ R24π H − ρ R14π H = ρ Hπ R24 − R14 = 2 2 2 .

Ekinović 7. Momenti inercije za neka pravilna geometrijska tijela HOMOGENI ŠTAP MALE DEBLJINE J z = J x = mL2 12 J z1 = J x1 = mL2 3 TANKA HOMOGENA PRAVOUGAONA PLOČA J x = mb 2 12 m 2 a + b2 12 J z = ma 2 12 Jy = ( ) Jx = m 2 b + c2 12 m 2 Jy = a + b2 12 m 2 Jz = a + c2 12 PRAVOUGAONA HOMOGENA PRIZMA ( ) ) ) ( ( 124 .DINAMIKA Vukojević.10.

DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA TANKI HOMOGENI KRUŽNI DISK Jx = Jz = Jy = mr 2 4 mr 2 2 h 2 HOMOGENI KRUŽNI VALJAK x h 2 Jx = Jy = z C r m 3r 2 + h 2 12 mr 2 Jz = 2 ( ) y 3m 4r 2 + h 2 80 3 J z = mr 2 10 3m 2 J x1 = J y1 = r + 4h 2 20 m J x2 = J y2 = 3r 2 + 2h 2 20 Jx = Jy = ( ) KRUŽNI KONUS ( ) ) ( 125 .7.

DINAMIKA Vukojević. Ekinović HOMOGENA SFERA Jx = Jy = Jz = 2 2 mr 5 ŠUPLJI KRUŽNI VALJAK Jx = Jy = J x1 = J y1 Jz = m 3R 2 + 3r 2 + h 2 12 m = 3R 2 + 3r 2 + 4h 2 12 ( ) ( ) m 2 R + r2 2 ( ) ŠUPLJA HOMOGENA SFERA Jx = Jy = Jz = 2 R5 − r 5 m 55 R 3 − r 3 126 .

7. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA

Jx = Jy =
POLULOPTA

83 mr 2 120

Jz =

2 2 mr 5 2 2 mr 5

J x1 = J y1 =

SFERNA LJUSKA

Jx = Jy = Jz =

2 2 mr 3

POLUSFERIČNA LJUSKA

zC = r 2 Jx = Jy = Jz = 2 2 mr 3

127

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

Jx = Jy =
POLOVINA VALJKA

m 3r 2 + L2 12 J z = mr 2 2 J x1 = J y1 = xC = 2r π

(

) )

m 3r 2 + 4 L2 12

(

POLUCILINDRIČNA LJUSKA

Jx = Jy = J z = mr 2

m 6r 2 + L2 12

(

) )

J x1 = J y1 = xC = 4r 3π

m 2 3r + 2 L2 6

(

CILINDRIČNA LJUSKA

Jx = Jy = J z = mr 2

m 6r 2 + L2 12

(

) )

J x1 = J y1 =

m 2 3r + 2 L2 6

(

128

8. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA

8

OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA

8.1. Diferencijalne jednačine kretanja materijalnog sistema
Ranije je izvršena podjela sila na aktivne i reaktivne prema Trećem zakonu mehanike, odnosno na spoljašnje i unutrašnje. Također je definiran pojam veze, vrste veza i stepena slobode kretanja tačke ili sistema tačaka. Osnovni zadatak u dinamici kretanja materijalnog sistema sastoji se u proučavanju kretanja na osnovu poznavanja sila koje djeluju na sistem.

z
r Fi s

r F1s
M1

r F1u

Mi r Fi u r rC

r F2s
M2
r Fns Mn

r C Fu 2

r ri
r k r 0 i
x

r j yC

zC

r Fnu

y
xC

Slika 42. Materijalni sistem pod djelovanjem spoljašnjih i unutrašnjih sila

129

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

U općem slučaju može se posmatrati materijalni sistem od n materijalnih tačaka M i mase mi

r i = 1,..., n . Njihov položaj u prostoru određen je vektorima položaja ri , i = 1,..., n , čiji je

početak u ishodištu sistema 0 xyz , slika 42. Na svaku materijalnu tačku mi prema Trećem zakonu mehanike djeluju spoljašnje sile

r r Fi s i odgovarajuća unutrašnja sila Fi u . Svaka tačka

materijalnog sistema može se osloboditi od veze i smatrati slobodnom, pri čemu će se utjecaj veze zamijeniti odgovarajućim reakcijama. Za svaku tačku materijalnog sistema može se postaviti osnovna jednačina dinamike tačke, što se može pisati u vidu
2r r r r r && = m d ri = F s + F u . mi ai = mi ri i i i dt 2

(8.1)

Vektorski zbir na desnoj strani predstavlja u općem smislu rezultantu svih sila koje djeluju na i -tu tačku materijalnog sistema. Na osnovu ovoga, diferencijalne jednačine kretanja svih tačaka materijalnog sistema koji sadrži n materijalnih tačaka glase:

r r r m1&& = F1s + F1u r1 r r r m && = F s + F u r
2 2 2 2

KKKKKKK r r r m && = F s + F u r
n n n n

.

(8.2)

Ako se ove vektorske jednačine projiciraju na ose pravouglog koordinatnog sistema, od svake će se dobiti po tri skalarne jednačine:

m1&&1 = X 1s + X 1u x m1 &&1 = Y1s + Y1u y m1&&1 = Z1s + Z1u z KKKKKKK KKKKKKK
u mn &&n = X ns + X n x

,

(8.3)

mn &&n = Yns + Ynu y
u mn &&n = Z ns + Z n z

130

8. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA

gdje su X 1 , X 1 ,K, Yi , Yi ,K, Z n , Z n projekcije spoljašnjih i unutrašnjih sila na ose
s u s u s u

koordinatnog sistema, pri čemu spoljašnje i unutrašnje sile općenito zavise od vremena, položaja i brzine tačke. S obzirom na to da je u slučaju materijalnog sistema obično riječ o velikom broju tačaka i da je rješavanje ovako velikog sistema diferencijalnih jednačina dosta složeno, to se u većini slučajeva kod ovakvih zadataka problem svodi na određivanje samo nekih globalnih karakteristika kretanja sistema, a ne na definiranje kretanja svake tačke posebno.

8.2. Zakon o kretanju središta masa
Za svaki materijalni sistem od

n materijalnih tačaka M i , mase mi , i = 1,..., n , može se

odrediti tačka C koja predstavlja centar mase ili središte sistema. Radijus-vektor položaja r tačke C označit će se sa rC , odnosno neka su koordinate te tačke xC , yC , zC . Za određivanje položaja središta masa

C koriste se, kako je poznato, jednačine:

r rC =

r ∑ mi ri
n i =1

M

,

xC =

∑ mi xi
i =1

n

M

, yC =

∑ mi yi
i =1

n

M

, zC =

∑m z
i =1

n

i i

M

,

(8.4)

gdje je M – ukupna masa posmatranog materijalnog sistema. Posmatrat će se ponovo sistem materijalnih tačaka na koji djeluju spoljašnje i unutrašnje sile kako bi se odredilo kretanje središta masa C , slika 41. Za materijalni sistem vrijede osnovne vektorske jednačine (8.2) oblika

r r r m1&& = F1s + F1u r1 r r r m && = F s + F u r
2 2 2 2

KKKKKKK , KKKKKKK r r r m && = F s + F u r
n n n n

(8.5)

koje nakon sabiranja daju izraz
n r r n r mi && =∑ Fi s + ∑ Fi u . ri ∑ n i =1 i =1 i =1

(8.6)

131

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

S obzirom na to da je vektorski zbir unutrašnjih sila koje djeluju na sistem materijalnih tačaka jednak nuli, jer se po zakonu akcije i reakcije one javljaju kao parovi od po dvije kolinearne sile jednakog intenziteta, a suprotnog smjera, to se jednačina (8.5) svodi na oblik

r n r mi && =∑ Fi s . ri ∑
n i =1 i =1

(8.7)

Koristeći izraz (8.4) može se pisati
n r r M && = ∑ mi && , rC ri i =1

(8.8)

što nakon uvrštavanja u (8.6) daje
n r r M && = ∑ Fi s . rC i =1

(8.9)

Izraz (8.9) predstavlja teoremu o kretanju centra masa (središta) sistema, koja glasi: Središte materijalnog sistema kreće se kao materijalna tačka čija je masa jednaka ukupnoj masi sistema i na koju djeluje glavni vektor svih spoljašnjih sila. Projiciranjem vektorske jednačine (8.9) na ose pravouglog koordinatnog sistema mogu se dobiti tri skalarne jednačine oblika:

M &&C = ∑ X is , M &&C = ∑ Yi s , M &&C = ∑ Z is , x y z
i =1 i =1 i =1

n

n

n

(8.10)

gdje su xC , yC , zC koordinate središta masa, a veličine na desnoj strani jednačine predstavljaju projekcije glavnog vektora spoljašnjih sila

r Fi s na koordinatne ose. ∑
n i =1

Pošto u osnovne diferencijalne jednačine kretanja središta sistema ne ulaze unutrašnje sile, to znači da one i ne utječu na njegovo kretanje.

8.3. Zakon o održanju kretanja središta masa
a) Neka na materijalni sistem ne djeluju nikakve spoljašnje sile, odnosno neka je glavni vektor spoljašnjih sila jednak nuli

∑F
i =1

n

rs
i

=0.

(8.11)

132

što predstavlja zakon o održanju kretanja središta masa. to se projekcija središta zrna na ovaj pravac kreće ravnomjerno. Putanja središta zrna je u tom slučaju parabola. (8. rC r && = 0 .12) Može se.9). b) Neka na materijalni sistem djeluju spoljašnje sile. sistem će i dalje mirovati jer je vC = const. Tada iz jednačine (8. navešće se nekoliko primjera. središte masa se neće ni dalje kretati u pravcu ose x. odnosno xC = const. Ako se zanemari otpor zraka. onda se središte sistema kreće ravnomjerno pravolinijski.8. odnosno rC = const. (8. Dakle. x odnosno: &&C = 0 x i & xC = const. S obzirom na to da je projekcija sile težine na horizontalu jednaka nuli. artiljerijsko zrno kreće se kroz zrak pod djelovanjem samo jedne spoljašnje sile. & U slučaju da je sistem u početku mirovao. a to je sopstvena težina. konstantnom brzinom koja je jednaka projekciji početne brzine na ovaj pravac.13) Ovo znači da je projekcija brzine središta masa na posmatranu osu konstantna. dobiće se što daje a nakon integriranja r M && = 0 . rC r r & rC = vC = const. Ukoliko zrno eksplodira u 133 . = 0 . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Na osnovu jednačine (8. naprimjer x -osu. odnosno r r ∑X 1 n s i =0. tada je xC = 0 .10) slijedi da je M &&C = 0 . dok su putanje ostalih čestica vrlo složene. Odavde se zaključuje sljedeće: Središte masa sistema materijalnih čestica će mirovati ili se ravnomjerno pravolinijski kretati ako na njega ne djeluju nikakve spoljašnje sile. Ako je početna brzina bila jednaka nuli. ali takve da projekcija glavnog vektora spoljašnjih sila na neki pravac. U cilju boljeg razumijevanja zakona o održanju kretanja središta masa. dakle. zaključiti sljedeće: Ako je glavni (rezultujući) vektor spoljašnjih sila koji djeluje na materijalni sistem jednak nuli. jednaka nuli.

Ukoliko čovjek u početku nepomično stoji. Također. Ekinović letu. tada horizontalni pomak njegovog središta masa (uvjetno rečeno težišta) nije moguć. Naime. Pri ovome se smatra da je djelovanje spoljašnjih sila izazvano zvijezdama izvan Sunčevog sistema zanemarljivo. to se izraz (8. r r r dri Pošto je brzina tačke vi = . druga noga će proklizati unatrag.16) 134 . sile koje se stvore eksplozijom su unutrašnje i kao takve ne mogu izmijeniti kretanje središta masa zrna. Neka čovjek stoji na idealno glatkoj podlozi (naprimjer na ledu).DINAMIKA Vukojević. ukoliko čovjek pomakne jednu nogu prema naprijed.14) (8. 8.4. što je posljedica početnog stanja i nikakve sile unutar Sunčevog sistema ne mogu promijeniti to stanje.15) Vektor K se naziva i glavni vektor količine kretanja sistema. Količina kretanja sistema materijalnih tačaka je vektor koji je jednak vektorskom zbiru količina kretanja pojedinih materijalnih tačaka sistema n n r r r K = ∑ mi v i = ∑ K i . dt dt i =1 i =1 Kako je (8. Spoljašnje sile (težina i reakcija podloge) su vertikalne. pa nemaju horizontalnu projekciju.15) može pisati u obliku dt r n r dri r d n K = ∑ mi = ∑ mi ri . Sile koje nastaju naprezanjem mišića čovjeka su unutrašnje i nisu u stanju promijeniti početno stanje mirovanja težišta čovjeka. tako da položaj težišta čovjeka uvijek ostaje na istom mjestu. utvrđeno je da se središte masa Sunčevog sistema kreće ravnomjerno pravolinijski brzinom od oko 18 km s . Količina kretanja materijalnog sistema r r Količina kretanja K materijalne tačke mase m pri brzini v definirana je izrazom r r K = mv . tako da se definicija količine kretanja za materijalni sistem nameće sama po sebi. i =1 i =1 (8. Sve druge čestice zrna će se razletjeti na sve strane tako da se njihovo središte i dalje kreće po istoj putanji po kojoj se kretalo i prije eksplozije.

135 .ubrzanje središta mase. Odavde proizilazi definicija: Vektor količine kretanja materijalnog sistema jednak je proizvodu mase sistema i vektora brzine središta sistema i ima isti pravac i smjer kao vektor brzine središta sistema. i =1 8. ako se diferencira izraz (8.8. Naime.4. i =1 n n & K y = MvCy = ∑ mi yi . Projekcije vektora K na odgovarajuće ose u pravouglom koordinatnom sistemu iznose: r r & K x = MvCx = ∑ mi xi . Pošto brzina središta ne može karakterizirati brzinu vrtnje oko središta mase. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA n ∑m r = M r i =1 i i r r C .18) & K z = MvCz = ∑ mi zi . to osnovni izraz za količinu kretanja (8. Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema glasi: Izvod količine kretanja materijalnog sistema po vremenu jednak je glavnom vektoru svih spoljašnjih sila. Prema tome.1. vektor količine kretanja materijalnog sistema definiraju masa M i brzina središta r vC . to je r d r r K = (M rC ) = M vC .17) definira samo translatorno kretanje središta mase krutog tijela.17) gdje M predstavlja ukupnu masu sistema materijalnih tačaka. i =1 n (8.19) r aC . dobija se: r r r r dK d dv = (M vC ) = M C = M aC .17). a vC brzinu središta masa sistema. dt dt dt gdje je (8. dt (8.

25) 136 . dt i =1 dK y dt = Yrs = ∑ Yi s . .20) što predstavlja zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema. Ekinović Kako je prema izrazu (8. vektorska jednačina (8.20) daje tri skalarne jednačine: n dK x = X rs = ∑ X is .24) K z = Cz = const.23) r K = C = const . Kako je r r r & M rC = M vC .22) daje (8. dt Odavde proizilazi da je brzina središta masa konstantna Integriranje izraza (8.22) r vC = const. K y = C y = const .DINAMIKA Vukojević.2. i =1 n n dK z = Z rs = ∑ Z is . dt i =1 (8. (8. M rC ∑ i r C i =1 to se može napisati: r n r dK r s = Fr = ∑ Fi s . Zakon o održanju količine kretanja materijalnog sistema Ako je zbir spoljašnjih sila koje djeluju na materijalni sistem jednak nuli. dobija se jednakost r r r dK & = K = Frs = 0 . (8. .9) n r r r r && = M a = F s = F s . a vC = const. čemu odgovaraju sljedeća tri skalarna integrala: K x = C x = const. Projiciranjem na ose pravouglog koordinatnog sistema. (8. integriranjem se dobija izraz r r rC = vC t + C . (8.4.21) dt i =1 8.

gdje su: M – masa sistema. Diferenciranjem po vremenu jednačine (b) dobija se & & & M xC = m1 x1 + m2 x2 . & & & M yC = m1 y1 + m2 y2 . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Iz ovog izraza se vidi da se središte sistema kreće prvolinijski i jednoliko. Slika 8. (b) gdje su: C1 ( x1 . kotrlja se po nepokretnom zupčaniku I istog poluprečnika.5. Koordinate središta masa sistema mogu se naći na osnovu: M xC = m1 x1 + m2 x2 . Homogeni zupčanik II . (a) xC .1. poluprečnika r . y2 ) . Količina kretanja posmatranog pokretnog sistema u vektorskom obliku je II C2 ω C1 × A x r r r r & & & K = M rC = M xC i + M yC j . središte sistema se kreće jednoliko i pravolinijski (po inerciji).8. y1 ) . M yC = m1 y1 + m2 y2 .središte zupčanika II . Odavde se može izvesti teorema koja glasi: Kada na materijalni sistem ne djeluju spoljašnje sile ili ako je njihova rezultanta jednaka nuli. yC – koordinate C3 I 0 središta masa sistema u usvojenom koordinatnom sistemu 0 xy prema slici. (c) 137 . Kotrljanje zupčanika I ostvaruje se pomoću poluge konstantnom ugaonom brzinom ω . Primjeri Primjer 1.1. Odrediti količinu kretanja sistema ako je masa zupčanika II OA koja se obrće m2 .središte poluge. 8. a poluge m1 . a C2 ( x2 . slika 8. y Rješenje.

Intenzitet vektora količine kretanja je 2 K = K x2 + K y = ω r (m1 + 2m2 ) (f) (g) 138 . & y1 = ωr cosϕ . dobiće se (e) r r r r r K = −ωr (m1 + 2m2 )sin ϕ i + ω r (m1 + 2m2 )cos ϕ j = K x i + K y j . & x2 = −2ωr sin ϕ . y1 = r sin ϕ .DINAMIKA Vukojević. x2 = 2r cosϕ . y2 = 2r sin ϕ . Ekinović Kako su: x1 = r cosϕ . & x1 = −ωr sin ϕ . & M yC = m1 (ωr cos ϕ ) + m2 (2ωr cos ϕ ) = (m1 + 2m2 )ωr cos ϕ . & y2 = 2ωr cosϕ . Zamjenom vrijednosti (e) u jednačinu (a). (d) to je & M xC = m1 (−ωr sin ϕ ) + m2 (−2ωr sin ϕ ) = −(m1 + 2m2 ) ωr sin ϕ .

a suprotno usmjerene.Meščerski i K. koje istim intenzitetom djeluju i na osnovnu i na dodatu/odvojenu masu. istog su pravca. onda se problem kretanja tijela promjenljive mase svodi na problem kretanja tačke promjenljive mase. tako da se funkcija m(t ) može smatrati neprekidnom i diferencijabilnom. masa se smanjuje. prilikom namotavanja užeta ili lanca na bubanj. U ovom poglavlju će se analizirati kretanje tijela čija se masa neprekidno mijenja tokom vremena m = m(t ) .9. unutar sistema nastaju takozvane reaktivne sile. pri kretanju rakete. * Tvorci mehanike tijela promjenljive mase su ruski naučnici I. Ciolkovski. dok je Ciolkovski svoja istraživanja usmjerio na razrješenje problema kretanja raketa. postoji niz slučajeva kada je potrebno analizirati kretanje tijela čija se masa tokom vremena mijenja. Međutim. 1. KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE 9 KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE 9. a s druge strane masa se smanjuje zbog sagorijevanja goriva. njena masa se smanjuje usljed sagorijevanja goriva.V.E. masa bubnja koje se obrće oko vratila stalno se povećava. 139 . Tijelo promjenljive mase Predmet proučavanja u klasičnoj mehanici su obično tijela konstantne mase. Pripajanjem ili odvajanjem elementarnih djelića od osnovne mase. * Neki od tih slučajeva su: turbomlazni motor ima takav proces sagorijevanja da se s jedne strane povećava masa motora zbog ubacivanja vazduha. Meščerski je prvi izveo jednačinu kretanja tačke promjenljive mase. kao i njegov moment inercije. Smatraće se da promjena mase nastaje usljed neprekidnog odvajanja ili prisajedinjavanja elementarnih čestica. Naravno. Pod pretpostavkom da su dimenzije tijela male u odnosu na rastojanja koja prelazi. pri odmotavanju užeta.

tijelo je dobilo priraštaj brzine. No. pa se na taj sistem mogu primijeniti osnovni zakoni dinamike. odnosno u narednom trenutku t + Δt r r tijelo mase m + dm ima apsolutnu brzinu v + d v . slika 43.2) Promjena količine kretanja sistema jednaka je r r r r r r r r r r r dK = K 2 − K1 = (m + dm)(v + d v ) − (mv + dm ve ) = mdv + dm(v − ve ) + dm d v .3) 140 . (9. (9. z t r ve m(t ) t + Δt dm m(t ) + dm r v r r v + dv 0 x y Slika 43. tada će reaktivne sile biti unutrašnje sile sistema. Količina kretanja sistema u tom trenutku će iznositi: r r r K 2 = (m + dm )(v + d v ) . (9. tijelo će imati masu m + dm i apsolutnu brzinu v + d v . u takvom sistemu ukupna masa se neće promjeniti. kad se čestica pripoji tijelu. Pretpostavit će se da se u trenutku vremena t tijelo mase m kreće apsolutnom brzinom v . U narednom trenutku r r r t + dt . Ekinović Ako se osnovna i odvojena masa posmatraju kao jedna cjelina.1) Nakon pripajanja čestice.DINAMIKA Vukojević. a r da se druga elementarna masa dm kreće apsolutnom brzinom ve . Kretanje tijela promjenljive mase Količina kretanja tijela i elementarne mase (sistema) u trenutku t određena je izrazom r r r K1 = mv + dm ve .

dt (9.4) Primjenom zakona o promjeni količine kretanja r dK r s = Fr .4).9) dobija oblik osnovne jednačine kretanja materijalne tačke konstantne mase.reaktivna sila koja je. dakle. pri čemu na nju.5) rs r r r dK dv dm r =m − v r = Frs . KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE Razlika ve − v = vr . (9. dt dt dt što konačno daje (9. djeluje i reaktivna sila.7) predstavlja jednačinu kretanja tačke promjenljive mase ili osnovnu jednačinu raketne dinamike (jednačina Meščerskog).rezultanta svih spoljašnjih sila. jednaka proizvodu relativne brzine mase koja se pripaja ili odvaja i vremenskog priraštaja osnovne mase. tj.6) r d v r s dm r m = Fr + vr . Posljednji član jednačine (9. Φ = 0 .7) poprima oblik r dv r r m = F +Φ .7) ili (9.7) Jednačina (9. jednačina (9. U slučaju da nema reaktivne sile. dt r (9.9.9) što znači da jednačina kretanja tačke promjenljive mase ima oblik osnovne jednačine dinamike tačke konstantne mase. dt dt (9.7) često se izražava na sljedeći način: r dm r vr = Φ .8) gdje je Φ . predstavlja relativnu brzinu prisajedinjene čestice. jednačina (9. dt gdje je Fr . pa se zanemarivanjem male veličine dm d v dobija r r r r r r r dK = m dv − dm vr . r 141 . dobiće se (9. pored spoljašnjih. U tom slučaju. na izraz (9.

slika 44. dt dt Pretpostaviće se da je relativna brzina (9.7) r d v r dm m = vr . a Ciolkovski ju je primijenio na proučavanje kretanja raketa. r vr r v Slika 44.DINAMIKA Vukojević. Projiciranjem izraza (9. Ekinović Projiciranjem izraza (9. x m&& = Y + Φ y .10) 9. to je prema jednačini (9.11) r vr konstantnog intenziteta. Posmatraće se translatorno pravolinijsko kretanje rakete promjenljive mase m(t ) pod dejstvom reaktivne sile van utjecaja Zemljine teže i otpora sredine. a usmjerena u suprotnom smjeru od brzine v . dobija se m dv dm .11) na osu rakete.9) na ose pravouglog sistema referencije. da je kolinearna sa brzinom r r rakete v . Formula Ciolkovskog Jednačinu kretanja tijela promjenljive mase u diferencijalnom obliku dao je Meščerski. mogu se dobiti tri skalarne jednačine: m&& = X + Φ x . Kretanje rakete Kako su sve spoljašnje sile jednake nuli. y m&& = Z + Φ z . z (9.2. = −vr dt dt što nakon razdvajanja promjenljivih daje 142 .

koji se naziva broj Ciolkovskog. Kako je brzina istjecanja gasova konstantna. izraz (9. a sa mG masa goriva u trenutku t = 0 .14) U trenutku kad sagori svo gorivo biće mG = 0 . m K + mG v = v o + v r ln (9. m(t ) (9. ⎟ ⎠ (9. m (9.12) t = 0. 143 . instrumenti i slično). m v = vo − gdje je mo – masa u trenutku mo ∫ vr dm .13) mK označi konstantni dio mase (putnici. zatim od relativne brzine istjecanja produkata sagorijevanja i od količnika mG / m K . a samim tim postići i veća brzina. KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE dv = −vr Integriranjem ovog izraza dobija se m(t ) dm . sa mG promjenljiva o masa goriva.15) Odavde se vidi da maksimalna brzina rakete zavisi od početne brzine.9. Kako bi se broj Ciolkovskog mogao povećati.13) postaje o m K + mG . što daje maksimalnu brzinu rakete u iznosu ⎛ mo v max = vo + v r ln ⎜1 + G ⎜ m K ⎝ o ⎞ ⎟. to se iz konstruktivnih razloga uvode višestepene rakete. slijedi: v = vo + vr ln Ako se sa mo .

Neka je početna masa tijela mo . kada je rezultanta spoljašnjih sila jednaka nuli. r u r a = const. a) Odrediti zakon promjene mase tijela da bi se tijelo kretalo horizontalno konstantnim r ubrzanjem a . dobija (d) ma = − mg − u dm . b) Isti zadatak riješiti pri vertikalnom penjanju tijela u homogenom polju sile teže. pri čemu je Frs = G . pri čemu su veličine koje ulaze u (9.DINAMIKA Vukojević. Primjeri Primjer 1.a.b.13) sljedeće: v = vo + at .a.3. dt 144 . Otpore zraka i podloge zanemariti.7) na pravac ose se r r 0 z . z r v r a = const. vr = u Odavde je (a) at = u ln što integracijom daje mo . b) a) Za slučaj prikazan na slici 9. m at u (b) m = mo e − . slika 9.1. r v M M r G r u a) Slika 9. a relativna brzina istjecanja gasova u = const. (c) b) Projiciranjem jednačine Meščerskog (9. može se primijeniti formula Ciolkovskog. slika 9.1.1.1. Ekinović 9.

dt dt dt (c) & Ovdje je sa x označena brzina sistema niz strmu ravan. 0 mo t m m (e) Integriranjem (e) dobija se a+g m .7). Rješenje. kreće se niz strmu ravan nagiba θ.2. u (g) Primjer 2. koja glasi r d v r s dm r m = Fr + vr . Odrediti brzinu tereta u proizvoljnom položaju x na strmoj ravni. Stoga je ovdje riječ o kretanju sistema promjenljive mase za koji vrijedi osnovna jednačina (9.9. Masa jedinice dužine lanca iznosi ρ . t = − ln u mo − (f) što daje m = mo ⋅ e ( a + g )t . koji je vezan lancem za kalem. 145 . Kretanjem tereta niz strmu ravan povećava se masa sistema koji se kreće po strmoj ravni. θ dm d (mo + ρ x ) dx & = =ρ = ρx. ako je u početnom trenutku teret krenuo bez početne brzine sa vrha strme ravni ( x = 0 ). (b) tako da je promjena mase po vremenu koja ulazi u jednačinu (a) (mo + ρ x )g Slika 9. Teret mase mo . KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE odnosno (a + g ) ∫ dt = −u ∫ dm . dt dt Masa sistema u proizvoljnom položaju je (a) r v x r FN m = mo + ρ x .

Na osnovu ovoga. dt dt Projiciranjem jednačine (e) na osu (e) x dobija se dt (f) & & & (mo + ρ x ) d x = (mo + ρ x )g sin θ − (ρ x ) x . jednačina (a) se može pisati r r dv r r (mo + ρ x ) = G + FN − dm v . (mo + ρ x ) (g) && = x & & & & dx dx dx dx 1 d x 2 & = =x = . Ekinović Spoljašnje sile Fr koje djeluju na sistem su: . dt dx dt dx 2 dx ( ) (h) dobija se sljedeća diferencijalna jednačina & & 1 d x2 ρ x2 = g sin θ − .DINAMIKA Vukojević.težina sistema G = (mo + ρ x )g . odnosno && = g sin θ − x Koristeći jednakost & ρ x2 .normalna reakcija podloge rs r r FN . (mo + ρ x ) 2 dx odnosno ( ) (i) & & 2ρ x2 d (x 2 ) + = 2 g sin θ . Relativna brzina pripajanja čestica lanca sistemu koji se kreće brzinom r v iznosi (d) r r r r r vr = vč − v = 0 − v = −v . r gdje je sa vč označena brzina čestice prije ulaska u sistem. (mo + ρ x ) dx 146 (j) . a ona je bila jednaka nuli (lanac je nepokretan na kalemu).

9. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 2 (k) gdje su u ovom slučaju funkcije P( x) = 2 2ρ i Q ( x ) = 2 g sin θ . 3ρ (o) C=− (p) 147 . t=0⎨ & ⎩ x=0 što daje (n) 0= odnosno (mo g )2 1 3 ⎡ 2 g 3 sin θ mo ⎤ C+ ⎢ ⎥ 3ρ ⎣ ⎦ 3 2 g 3 sin θ mo . (m) ⎡ (mo + ρx )3 ⎤ 3 = ⎢C + 2 g sin θ ⎥ 3ρ (mo + ρ x )2 g 2 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ Integraciona konstanta se određuje iz početnih uvjeta ⎧ x=0 . (mo + ρ x ) (l) & Dakle. funkcija x . KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE & Ovo je diferencijalna jednačina prvog reda po x za koju postoji zatvoreno rješenje oblika − P ( x ) dx ⎡ P ( x ) dx & x2 = e ∫ C + ∫ e∫ Q( x)dx ⎤ . odnosno kvadrat brzine tijela na strmoj ravni iznosi 2ρ 2ρ ⎤ ∫ (mo + ρ x ) dx ⎡ ∫ (mo + ρ x ) dx & x =v =e 2 g sin θ dx ⎥ = ⎢C + ∫ e ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 2 2 − = e − 2 ln (mo + ρ x ) g C + ∫ e 2 ln (mo + ρ x ) g 2 g sin θ dx = = ⎡C + 2 g sin θ (m + ρx )2 g 2 dx ⎤ = 2 2 ⎢ ∫ o ⎥ ⎦ (mo + ρ x ) g ⎣ 1 1 [ ] .

DINAMIKA Vukojević. Ekinović Dakle. brzina tijela na strmoj ravni u proizvoljnom položaju x za date početne uvjete iznosi ⎤ ⎥= ⎥ ⎦ (r) v2 = 3 ⎡ 2 g 3 sin θ mo (m + ρx )3 − + 2 g 3 sin θ o ⎢ 3ρ 3ρ (mo + ρ x )2 g 2 ⎢ ⎣ 1 = 2 g sin θ (mo + ρx ) − m 3ρ (mo + ρ x )2 3 3 o 148 .

odnosno glavni moment količine kretanja sistema materijalnih tačaka ili glavni kinetički moment. & zi (10.1) može se napisati u vidu determinante: r i n n r r r L0 = ∑ ri × mi vi = ∑ mi xi i =1 i =1 & xi r j yi & yi r k zi . Glavni moment količine kretanja materijalnog sistema Moment količine kretanja materijalnog sistema ili kinetički moment u odnosu na pol 0 jednak je vektorskom zbiru kinetičkih momenata svih materijalnih tačaka sistema u odnosu na taj pol: n r n n r r r r r L0 = ∑ Li 0 = ∑ ri × K i = ∑ ri × mi vi .1) gdje su: ri . vi . GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA 10 GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA 10. Vektorski proizvod iz (10.glavni r L0 . Moment količine kretanja materijalnog sistema predstavljen je vektorom r r r L0 . i =1 i =1 i =1 (10. dobiće se kinetički momenti za ortogonalne ose koje prolaze kroz koordinatni početak 0: 149 .vektor položaja tačke.1) projicira na nepokretni pravougli koordinatni sistem 0 xyz . mi – masa tačke. moment količine kretanja.10. koji se zove glavni vektor.brzina materijalne tačke.1.2) Ako se jednačina (10.

i =1 n i =1 n (10. pri čemu u svaku materijalnu tačku treba postaviti odgovarajuće unutrašnje sile.. i =1 n (10. Ekinović & & L0 x = ∑ Lix = ∑ mi ( yi zi − zi yi ) ..1) i (8. i na koji djeluju spoljašnje sile Fi oslobodi veza. i =1 i =1 10. a slično vrijedi i za materijalni sistem.5) može napisati u obliku r n r r n r r s u dLo = ∑ M 0Fi + ∑ M 0Fi .7) 150 . tada se on može posmatrati kao slobodan sistem. (10. dt i =1 i =1 (10. Poći će se od osnovnih diferencijalnih jednačina kretanja sistema materijalnih tačaka (8. poznato je da je r r r dL0 ∑ ri × mi ai = dt . ∑ i =1 r ri . dobiće se n i =1 i =1 n n r r r r r r ri × mi ai = ∑ ri × Fi s + ∑ ri × Fi u . a ( ) ( ) (10..3) & & L0 z = ∑ Liz = ∑ mi (xi yi − yi xi ) .6) gdje je r L0 . i =1 n i =1 n n n & & L0 y = ∑ Liy = ∑ mi ( zi xi − xi zi ) .5) Iz zakona o promjeni momenta količine kretanja materijalne tačke.2): r r r m1a1 = F1s + F1u LLL LLL r r r mn an = Fns + Fnu .glavni vektor. n .4) Ako se ove jednačine pomnože vektorski sa lijeve strane pripadnim vektorom položaja zatim saberu.DINAMIKA Vukojević. Zakon o promjeni momenta količine kretanja materijalnog sistema rs Ako se materijalni sistem koji ima n tačaka..2. i = 1. pa se jednačina (10.

odnosno ako je moment spoljašnjih sila za neku od osa jednak nuli. i =1 i =1 Ako je izvod momenta količine kretanja za pol 0 jednak nuli. ∑ M zFi predstavljaju sume momenata spoljašnjih sila za pripadajuće ose. .9) gdje su n L0 x .10) i (10. ∑ i =1 r rs n r rs ∑ M yFi . dt i =1 (10. a r rs M xFi . L0 y i L0 z momenti količine kretanja za pripadajuće ose.8) se može predstaviti i u skalarnom obliku. iz (10. koja glasi: izvod glavnog vektora količine kretanja sistema materijalnih tačaka u odnosu na nepokretni pol jednak je geometrijskom zbiru momenata svih spoljašnjih sila koje djeluju na sistem u odnosu na taj pol.11) izražavaju teoremu o održanju glavnog vektora količine kretanja.10) x .11) r L0 x = const. i =1 n r rs dL0 z = ∑ M zFi . biće: (10. dt i =1 dL0 y dt n r r Fs = ∑ M yi .8) proizilazi da je r L0 = const. naprimjer za osu (10.8) izražava teoremu o promjeni momenta količine kretanja. što daje sljedeće tri skalarne jednačine: n r rs dL0 x = ∑ M xFi . 151 .10. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Pošto za unutrašnje sile vrijedi ∑M i =1 n r Fiu 0 =0. Vektorska jednačina (10. Jednačine (10. dt i =1 n (10.8) Jednačina (10. to se dobija r n r r s dL0 = ∑ M 0Fi .

Geometrijska interpretacija zakona o promjeni kinetičkog momenta Brzina promjene vektora r r L0 označiće se sa v B i ona je tangentna na hodograf koji opisuje vrh r r dL0 vB = .3. Ekinović 10.8) može se napisati da je gdje je r rs M 0FR .12) Ako se pri kretanju materijalnog sistema posmatra vektor vrh će opisivati hodograf. slika 45. Kinematska interpretacija zakona o promjeni kinetičkog momenta – Rezalova teorema Kretanjem materijalnog sistema.moment rezultante spoljašnjih sila koje djeluju na sistem. dt i =1 (10. r L0 koji prolazi kroz pol 0.14) 152 . kinetički moment mijenja se u odnosu na pol 0 po pravcu. dt (10.DINAMIKA Vukojević. smjeru i intenzitetu: n r n r r r L0 = ∑ L0i =∑ ri × mi vi . i =1 i =1 (10. njegov z B r L0 r vB x r rs 0 M 0FxR r rs M 0FR r rs M 0FyR y Slika 45.13) B kinetičkog momenta Prema jednačini (10. r n r r r rs s dL0 = ∑ M 0Fi = M 0FR .

dok količina kretanja tačke iznosi dK = dm v . koja se nalazi na udaljenosti r Brzina tačke M je v = ω × r .10.4. r r r r r z B ω 0 r r M r dm r v r r dK = dm v A Slika 46. Kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne ose r Neka se kruto tijelo mase m obrće se ugaonom brzinom ω oko nepokretne ose z . 10. koje djeluju na sistem. Posmatraće se jedna materijalna tačka na tijelu M .13) i (10. slika 46. mase od ose obrtanja.15) predstavlja geometrijsku interpretaciju zakona o promjeni kinetičkog momenta sistema za nepokretni pol (Rezalova teorema) i glasi: brzina kraja vektora momenta količine kretanja sistema za neki pol.15) Izraz (10. r dm . Obrtanje tijela oko nepokretne ose 153 . u odnosu na isti nepokretni pol. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Iz izraza (10.14) slijedi r rs r vB = M 0FR . jednaka je glavnom momentu spoljašnjih sila. (10.

ϕ .18) Zbrajajući momente količine kretanja za osu z za sve tačke tijela. slika 47. dobija se ukupan moment količine kretanja tijela za osu z : Lz = ∫ ωr 2 dm = ω ∫ r 2 dm . (10.DINAMIKA Vukojević. i prelaskom na graničnu vrijednost. pod uvjetom da je tijelo homogeno. odnosno materijalne tačke pod ovim uvjetima. 10. gdje je ( ) (10. Ako je dužina niti l .20) Kinetički moment homogenog tijela koje se obrće oko nepokretne ose jednak je proizvodu momenta inercije tijela za tu osu i projekcije vektora ugaone brzine tijela na tu osu.19) Kako je V ∫ r dm = J 2 z moment inercije tijela za osu z .17) r r r r r dLz = r dK = r dm ω r = ωr 2 dm . Matematičko klatno Matematičkim klatnom se naziva tijelo koje je obješeno o nerastegljivu nit (konac) i vrši oscilovanje u vertikalnoj ravni.5. dobija se Lz = J zω . dK = r dK sin 90o = r dK .16) r r r rr rr r r dK = dmv = dm v = dm ω × r = dm ω r sin 90o = dm ω r . Položaj niti (konca) u odnosu na vertikalnu osu definirat će se uglom putanja tijela ili materijalne tačke je kružnica poluprečnika l . Posmatraće se tijelo mase m obješeno o nerastegljivu nit koje se klati u vertikalnoj ravni 0 xy oko ose z koja prolazi kroz tačku vješanja konca. (10. odnosno njegov intenzitet je r r r r r r r r r dLz = r dK sin ∠ r . 154 . V V (10. Ekinović Kinetički moment tačke M u odnosu na osu z jednak je vektorskom proizvodu vektora r r r i dK r r r d Lz = r × d K . Na osnovu ovoga intenzitet kinetičkog momenta tačke za osu z biće: (10. Potrebno je odrediti kretanje tijela.

(10.22) Zamjenom s = lϕ u jednačinu (10. čije je opće rješenje ϕ = C1 cosωt + C2 sin ωt . Uvođenjem oznake g l ω2 = g . dobiće se && ϕ + ϕ = 0. pa dijeljenjem sa masom otkloni mali.10. (10.23) Ova jednačina naziva se diferencijalna jednačina harmonijskog oscilatora. gdje ω predstavlja kružnu frekvenciju. dobija se l && ϕ + ω 2ϕ = 0 . odnosno sin ϕ ≈ ϕ .21) s – krivolinijska koordinata. dt 2 (10. Matematičko klatno Poći će se od osnovne diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke m gdje je d 2s = − mg sin ϕ . Riječ je o homogenoj diferencijalnoj jednačini drugog reda. m i uz pretpostavku da su (10.24) 155 .21). GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA 0 y z ϕ l −s +s x m r τ v r r G = mg Slika 47.

C2 = 0 . Ekinović Ako se klatno u početnom trenutku vremena dobijaju se vrijednosti integracionih konstanti: t = 0 nalazi pod uglom ϕ = ϕo i pusti bez & početne brzine ϕo = 0 .6.amplituda. tačka 0 .27) Pošto je kosinusna funkcija periodična sa periodom T odrediti prema: T= 2π ω = 2π 10.DINAMIKA Vukojević. što predstavlja zakon kretanja matematičkog klatna ( (10. C1 = ϕo . g (10.25) Uz ove vrijednosti konstanti. to će se period oscilovanja klatna l . Fizičko klatno 156 . 0 y h . jednačina (10.kružna frekvencija). Početak koordinatnog sistema. kako je pokazano na slici 48. ω .C z lR b ϕ r G K x Slika 87. neka bude u tački vješanja klatna. a tijelo neka se klati u ravni 0 xy .26) ϕ o . Fizičko klatno Pod fizičkim klatnom podrazumijeva se kruto tijelo proizvoljnog oblika koje se može klatiti oko horizontalne ose pod utjecajem sile teže. diferenciranjem gornjeg izraza i zamjenom početnih vrijednosti.24) poprima oblik ϕ = ϕo cos ωt . (10. 2π .

Za dalju analizu problema poći će se od diferencijalne jednačine obrtanja krutog tijela oko nepokretne ose: && && J zϕ = −Gh sin ϕ ili ϕ + Posljednja jednačina se može pisati u vidu Gh sin ϕ =0 . U tom slučaju je sin ϕ = ϕ .10. klatno pri malim amplitudama vrši harmonijske oscilacije. Jz Za proizvoljne vrijednosti ugla ϕ gornju jednačinu (10.31) Integracione konstante C1 i C2 se određuju u zavisnosti od početnih uvjeta. pa jednačina (10. Naprimjer. gdje je (10.32) pušteno bez početne brzine. (10.29) postaje && ϕ + ω 2ϕ = 0 . Između ostalog treba spomenuti da je prvi odredio ubrzanje Zemljine teže pomoću klatna. ako je klatno u početnom trenutku t = 0 bilo zaokrenuto za ugao ϕ = ϕo i C2 = 0 .29) ω2 = Gh . čije je opće rješenje ϕ = C1 cosωt + C2 sin ωt .28) && ϕ + ω 2 sin ϕ = 0 .godine. (10. kada se zanemare otpori. pa će se analiza nastaviti uz pretpostavku da su vrijednosti otklona ϕ male. * * Problemom fizičkog klatna bavio se Huygens 1673. 157 .30) Ovo je homogena diferencijalna jednačina drugog reda sa kosntantnim koeficijentima. Iz ove jednačine se vidi da. (10. Jz (10. kada je objavio niz značajnih radova iz ove oblasti. dobijaju se sljedeće vrijednosti integracionih konstanti: C1 = ϕ0 pa je zakon kretanja i ϕ = ϕo cos ωt .29) nije moguće integrirati.kvadrat kružne frekvencije ω . GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Na klatno djeluje sila težine klatna G sa napadnom tačkom u težištu klatna C .

35) Tačka K na klatnu OK = l R naziva se centar oscilacije klatna. Prema Steinerovoj teoremi može se pisati J z = J C + mh 2 .36) C.6. dobiće se J l = z .1. Potrebno je odrediti vrijednosti koje uvjetuju međusobnu povezanost matematičkog i fizičkog klatna.33) 10. mh mh (10. Iz izraza (10. Dužina lR predstavlja dužinu matematičkog klatna pri kojoj je period oscilovanja matematičkog klatna jednak periodu fizičkog klatna. može se primijetiti da su zakoni kretanja isti.34) Ovdje će se uvesti pojam reducirane dužine fizičkog klatna.37) 158 . Iz izraza (10. gdje je J C – moment inercije klatna za težišnu osu (10.36) i (10. koja će se označiti sa lR .34) dobija se l = lR = Jz . pod pretpostavkom da svakom matematičkom klatnu odgovara fizičko klatno određenih karakteristika. Polazeći od toga da periodi oscilovanja ova dva klatna budu jednaki. pod uvjetom da su im isti početni uvjeti i isti parametri u jednačinama.DINAMIKA Vukojević. mh (10. (10. Reducirana dužina fizičkog klatna Ako se uporede diferencijalne jednačine kretanja matematičkog i fizičkog klatna. Ekinović Period oscilovanja fizičkog klatna usljed djelovanja sile teže i pod pretpostavkom da nema otpora iznosi T= 2π ω = 2π Jz Jz = 2π Gh mgh .35) slijedi da je reducirana dužina klatna jednaka: lR = J C + mh 2 J =h+ C . g mgh (10.

(10. onda će moment inercije u odnosu na ovu osu iznositi J K = J C + m KC . Ako se osa vješanja klatna stavi u tačku K . Prema tome.41) Uvođenjem poluprečnika inercije u (10.39) lR − h = Sa slike se vidi da je JC . na osnovu čega se može zaključiti da je i period oscilovanja klatna ostao isti. odnosno težište klatna (10. i obrnuto. dobija se lR = b + h . jednačina (10. * * Ovu osobinu fizičkog klatna prvi je dokazao Huygens mjereći period oscilovanja fizičkog klatna prema formuli (10. dobija se: 2 h b = iC ili iC = h b .40) lR − h = b . 159 .33) i tako je odredio ubrzanje Zemljine teže g .37) slijedi 2 (10.42) Za slučaj da osa vješanja klatna prolazi kroz K .10. m 2 (10.40) daje J hb= C .41) prema poznatom izrazu J C = miC .43) Zamjenom iC = h b u izraz (10. Prema izrazu (10. mb mb b (10. reducirana dužina je ista. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Odavde se može zaključiti da će uvijek biti lR > h . ako se tačka vješanja 0 fizičkog klatna premjesti u K .38) C se uvijek nalazi između tačke vješanja klatna 0 i centra oscilacije K .43). reducirana dužina klatna iznosi lR = 2 J K J C + m b2 i2 = =b+ C . mh (10. što je isto kao kad je tačka vješanja bila u 0.

6. a) Metoda oscilacije klatna Metoda se bazira se na korištenju izraza (10. Ovdje će se navesti neki praktični načini određivanja momenata inercije tijela. zadatak postaje još složeniji.33) koji vrijedi za male oscilacije fizičkog klatna. poznavati momente inercije. Za kruta tijela nepravilnih geometrijskih oblika vrlo je teško izračunati moment inercije na prikazani analitički način.45) J C = J z − mh 2 = GhT 2 G 2 − h . 4π 2 (10. odakle je (10. Osim toga.44) Na osnovu Steinerove teoreme može se odrediti moment inercije za težište C . ako su tijela nehomogena. slika 49. Eksperimentalno određivanje momenata inercije krutog tijela Da bi se moglo proučavati obrtanje tijela oko nepokretne ose. Eksperimentalna postavka za primjenu metode oscilacija klatna 160 . g 4π 2 y h z ϕ x r G C Slika 49. Ekinović 10.DINAMIKA Vukojević.2. tada je Jz = G hT 2 . Ako se izmjeri period oscilovanja tijela koje se klati i ako se poznaje položaj njegovog težišta C i udaljenost h od tačke vješanja. kako je pokazano ranije. potrebno je.

G – modul klizanja. odnosno M C = −cϕ . GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA b) Metoda torzionih oscilacija Tijelo. koja je jednaka c = G J o l . z c l Mc ϕ Slika 50. Zaokretanjem za mali ugao ϕ . (10. gdje su: c – torziona krutost štapa. Eksperimentalna postavka za primjenu metode torzionih oscilacija Diferencijalna jednačina torzionih oscilacija tijela glasi odnosno && J zϕ = −c ϕ .46) 161 . J o – polarni moment inercije ravnog presjeka štapa.10. l – dužina štapa. Moment uvijanja elastičnog štapa proporcionalan je uglu uvijanja. slika 50. kruto tijelo će početi izvoditi slobodne torzione oscilacije. veže se na elastični uklješteni štap poznatih karakteristika. && J zϕ = −c ϕ . čiji se moment inercije treba odrediti.

Radi pojednostavljenja problema. Uz ovakvu pretpostavku. Zatim se uzme tijelo čiji je moment inercije J z 2 poznat i pod istim uvjetima (isti početni otklon ϕ ) pusti da slobodno osciluje. slika 51. Jz . 162 .47). dobija se: (10.7. Najkraće rečeno. Jz 2π c = ω 2 .47) Na elastični štap postavi se tijelo čiji se moment inercije oscilovanja J z1 traži i izmjeri se period T1 . Izmjeri se njegov period oscilovanja T2 . Ekinović && ϕ+ Pošto je c ϕ =0 . koja se naziva referentna (koordinatna) ravan.49) 10. T1 /T2 i koristeći izraz za period oscilovanja kod torzionih T1 = T2 J z1 . c (10.48) odakle je traženi moment inercije tijela ⎛T ⎞ J z1 = J z 2 ⎜ 1 ⎟ . J z2 2 Iz međusobnog odnosa perioda oscilacija (10. dovoljno je proučavati kretanje ravne figure samo u ravni 0 xy . smatraće se da kruto tijelo ima jednu ravan simetrije i da sve sile koje na njega djeluju leže u istoj ravni.DINAMIKA Vukojević. ⎜T ⎟ ⎝ 2⎠ (10. odnosno T = Jz ω to će period torzionih oscilacija iznositi T = 2π Sada će se opisati praktični način mjerenja. Ravno kretanje krutog tijela Definicija ravnog kretanja tijela data je u kinematici. slobodno kruto tijelo vrši ravno kretanje ako se sve tačke tijela kreću u ravnima koje su paralelne nekoj nepokretnoj početnoj ravni.

za zadato kretanje krutog tijela odrediti sile koje djeluju na njega i uzrokuju kretanje.50) ϕ = f 3 (t ) .10. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Osnovni zadatak koji se postavlja ovdje je definiranje konačnih jednačina ravnog kretanja krutog tijela usljed djelovanja vanjskih sila ili. yC = f 2 (t ) i jednačina obrtanja figure u odnosu na stalni pravac (10. kruto tijelo ima tri mogućnosti kretanja u ravni 0 xy . a usljed djelovanja vanjskih sila r r F1 . obrnuto.. Da bi moglo u potpunosti definirati ravno kretanje krutog tijela... odnosno ima tri stepena slobode. 163 . uvešće se i pokretni koordinatni sistem Cx1 y1 koji se kreće translatorno zajedno sa ravnom figurom i koordinatni sistem Cξη koji je kruto spojen sa tijelom. Pored osnovnog koordinatnog sistema 0 xy (nepokretnog). Fn . y η r F1 y1 r F2 ξ ϕ x1 C yC yC 0 xC r Fn x z Slika 51. Ravno kretanje krutog tijela Prema zadatim uvjetima. moraju se poznavati konačne jednačine kretanja njegovog središta u vidu xC = f1 (t ) ..

x m&&C = ∑ Yi s y i =1 n i =1 n n .51) i (10. U slučaju da je kretanje neslobodno. a ϕ .52) mogu formirati tri skalarne diferencijalne jednačine kretanja krutog tijela u vidu m&&C = ∑ X is .53) F && J C ϕ = ∑ M Cii .DINAMIKA Vukojević. i =1 Jasno.51) definirano je kretanje središta C koje vrši translaciju u pravcima x i y . gdje je & J C – moment inercije tijela.glavni vektor spoljašnjih sila.masa tijela i FRs . ovdje se radi o slobodnom kretanju krutog tijela.1. i =1 164 . Jednačinom (10.glavni moment spoljašnjih sila za tačku C . Na osnovu jednačina (10.52) gdje je r r Fs M C R . dt i =1 (10. Diferencijalna jednačina koja određuje obrtanje ravne figure oko središta C postaviće se na osnovu zakona o promjeni momenta količine kretanja u odnosu na osu koja prolazi kroz središte C : r n r r r r Fs dLC Fs = ∑ M Cii = M C R . Diferencijalne jednačine ravnog kretanja Kretanje središta sistema: C odrediće se na osnovu zakona o kretanju središta masa materijalnog n r r r maC = ∑ Fi s = FRs . ali treba riješiti i pitanje rotacije tijela oko središta C .ugaona brzina tijela. u jednačinu bi se uključile i reakcije veza. vs (10. Ekinović 10.51) gdje su r m . Kinetički moment je & LC = J C ϕ . (10.7.

Problem će se riješiti posmatranjem šematskog prikaza na slici 10. Primjeri Primjer 1. mase ϕ = ϕo sin kt . Takođe.b.54) F && J Cϕ = ∑ M Cii . ako ono ima mogućnost horizontalnog kretanja slobodno bez trenja.10. koji glasi r r r r r M aC = Frs = G1 + G2 + FN . Odrediti zakon kretanja vitla po dizalici. R i =1 n (10. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Nekada je korisno jednačinu (10. ukupne mase M . odrediti pritisak sistema na horizontalnu podlogu. može se primijeniti zakon o kretanju središta masa. m2 . Na sistem vitlo-teret. obješen je teret koji osciluje po zakonu r G2 m2 x I II x l ϕ II x2 y r G1 m1 y a) Slika 10. Masa tereta je m1 . dt i =1 2 n vC s = ∑ FiN .1.8.1. a dužina ovješenja l .1. b) Rješenje. Na vitlo mosne dizalice. i =1 rs 10. slika 10. (a) 165 .51) projicirati na pravac tangente T i normale N na putanju centra inercije. što daje r r m m n dvC s = ∑ FiT .

Iz jednačine (d) se može naći pomjeranje kolica ( x2II ) = (d) ( x 2II ) : m1 l sin ϕ m1 l sin (ϕ o sin kt ) . odnosno ( m1 x1( I ) + m2 x2I ) = M xC = 0 (c) Ako se kolica vitla pomjere za neku dužinu ( x 2II ) . FN će biti Iz jednačine (h) 166 .. to diferencijalna jednačina kretanja sistema (a) u pravcu ose x glasi M &&C = 0. kao i xC = const.ubrzanje samih kolica u vertikalnom pravcu. x & Ovo daje xC = const. zbog xC = const. y što daje (g) (h) m1 &&1 + m2 &&2 = m1 g + m2 g − FN . y y Ovdje je y FN .DINAMIKA Vukojević. Stoga će koordinata xC središta masa sistema biti jednaka nuli. Ekinović S obzirom na to da na sistem vitlo-teret ne djeluju vanjske horizontalne sile. = m1 + m2 m1 + m2 (e) Vidi se da će kolica vitla dizalice oscilovati oko položaja ravnoteže sa amplitudom m1 l m1 + m2 (f) Pritisak mačke na stazu dizalice odrediće se na osnovu diferencijalne jednačine kretanja (a) projicirane na y osu: M &&C = m1 g + m2 g − FN . = 0 će biti (m1 + m2 ) xC = m1 ( x2( II ) − l sin ϕ ) + m2 x2( II ) = 0 . mase (b) Neka u stanju mirovanja koordinata y prolazi kroz središte sistema kojeg sačinjavaju obje m1 i m2 . a &&2 = 0 . a teret otkloni za ugao ϕ .reakcija podloge.

Pošto su M 0 – moment & L0 = J 0 ω = J 0 ϕ . Slika 10. to zvono ima male oscilacije oko ravnotežnog položaja sve dok ne zauzme konačan položaj. slika 10. M o = −G R sin ϕ .10. Kako se vučna motka sferno podešava za vrlo male uglove. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA FN = (m1 + m2 ) g − m1 &&1 . y Kako je (i) &&1 = −lϕo k [− k sin kt sin(ϕo sin kt ) + ϕo k cos kt cos kt cos(ϕo sin kt )] = y = lϕo k 2 sin kt sin(ϕo sin kt ) − ϕo cos 2 kt cos(ϕo sin kt ) to će zakonitost promjene intenziteta reakcije podloge biti y1 = l cos ϕ = l cos (ϕo sin kt ) . ima mogućnost klaćenja. & y1 = −lϕo k cos kt sin(ϕo sin kt ) . Odrediti period malih oscilacija ovog kretanja. x 0 02 2 R xC 1 3 Rješenje. (b) gdje je J 0 – moment inercije zvona za pol 0. Diferencijalna jednačina obrtanja postaviće se na osnovu zakona o promjeni momenta količine kretanja: C r G ϕ y dL0 = M0. dt (a) gdje je L0 –moment količine kretanja zvona (kinetički moment) za tačku 0. Zbog lošeg centriranja zvono visoke peći 1. to se jednačina (a) može napisati u vidu 167 . a spoljašnjih sila za tačku 0. Zvono visoke peći mase m može oscilovati u vertikalnoj ravni oko horizontalne ose 0 koja je okomita na ravan kretanja.2.2. [ ] (j) FN = (m1 + m2 )g − m1ϕ o k 2l sin kt sin(ϕ o sin kt ) − ϕ o cos 2 kt cos(ϕ o sin kt ) [ ] (k) Primjer 2. koje se diže pomoću vučne motke 2.

odnosno centričnost. odnosno (c) && ϕ+ G R sin ϕ = 0. a njegovu težinu i ostale otpore zanemariti. gdje je (e) ω2 = GR . treba nastojati da slobodno zvono i zdjela (poz. pa se jednačina (d) može pisati && ϕ + ω2 ϕ = 0 .kvadrat kružne frekvencije oscilovanja zvona. Uže smatrati elastičnim. dobiće se integracione konstante C1 = ϕo i C2 = 0 . slika 10.DINAMIKA Vukojević.3) imaju odgovarajuće zazore. 168 . može se sa velikom tačnošću prema izrazu (h) odrediti utjecaj osnovnih mehaničkih karakteristika na period oscilovanja. Period ovog oscilovanja iznosiće (g) T= 2π ω = 2π J0 . čije opće rješenje glasi ϕ = C1 cosωt + C2 sin ωt . Primjer 3. No. GR (h) Kako se u procesu rada visoke peći zvono vrlo često otvara i zatvara. Ako je zvono u početku zbog udara dobilo otklon (f) ϕ = ϕo .3. Ekinović && J 0ϕ = −G R sin ϕ . s obzirom na to da je ovo u praksi dosta teško postići. Jo (d) Za male uglove vrijedi sin ϕ ≈ ϕ . pri malim amplitudama zvono će harmonijski oscilovati. što daje zakon obrtanja zvona ϕ = ϕo cos ωt Dakle. r m podiže se pomoću ručnog vitla djelujući silom F na ručicu dužine Odrediti zakon kretanja tereta r G ako je u početnom trenutku brzina tereta bila jednaka nuli. Jo Jednačina (e) je homogena diferencijalna jednačina. r Masa bubnja vitla je m1 . a sila F ima stalan intenzitet. Teret mase l .

smjer obrtanja poluge kinetički moment za osu 0 iznosiće: OA . (b) m Moment svih sila oko tačke 0 iznosi: r r r r F r mg M0 = M0 + M0 . Diferencijalna jednačina obrtanja sistema oko ose 0 glasi ϕ 0 l r r dL0 = M0 . dt (a) r s Ako je pozitivan smjer.10.3. (m1 + 2m ) r 2 2 (g) 169 . (m1 + 2m ) r (f) pa je (uz početnu brzinu tereta jednaku nuli) zakon kretanja tereta s= at 2 2 g (Fl − mgr ) t 2 = . (d) pri čemu treba voditi računa o tome da su oni suprotnog smjera. (m1 + 2m ) r 2 (e) Ubrzanje tereta je jednako tangencijalnom ubrzanju na bubnju. & L0 = J 0ϕ + mv r = & r 2ϕ (m1 + 2m ) = 2 Slika 10. tj. Ako se uvrste sve izvedene vrijednosti u (a) i izvrši diferencijacija po vremenu. m1r 2 & & ϕ + mr 2 ϕ = 2 . && a = aBT = rϕ = 2 g (Fl − mgr ) = const. dobiće se && ϕ= 2 g (Fl − mgr ) = const. (c) Intenziteti ovih momenata su M0 = F l i M0 r F r mg = mg r . GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA r F A Rješenje. .

Tačka C se kreće pravolinijski. . mase m i poluprečnika r . pa je njeno ubrzanje aC = &&C = x dvC dω && =r = rϕ . U trenutku t = 0 brzina točka je jednaka nuli. x m &&C = FN − mg . Primjer 4. dodirna tačka točka i šine P predstavlja & trenutni pol brzine točka. (g) gdje je μ – koeficijent trenja klizanja. djeluje horizontalna sila F .4. Diferencijalne jednačine kretanja točka u ravni 0 xy glase: y ϕ r C F r r G P 0 r FT m &&C = F − FT . x Kako je za vrijeme kretanja podloge (a) (b) (c) r FN yC = const.4. pa je na osnovu (b) normalna reakcija y FN = mg . Ako na osu Rješenje. dt dt (e) Iz jednačina (a) i (c) dobiće se sila trenja pri kotrljanju: FT = F Kako sila trenja mora zadovoljiti uvjet JC . Postaviće se koordinatni sistem 0 xy kao na slici. slika 10. J C + mr 2 (f) FT ≤ μ FN . (d) Slika 10. pa će brzina tačke C biti: vC = rω = rϕ . y && J C ϕ = FT r . to je &&C = 0 . r odrediti uvjet koji mora zadovoljiti sila F da bi se točak kotrljao bez klizanja po horizontalnoj šini. Uz pretpostavku da se točak kotrlja bez klizanja. Ekinović r C točka. to sila F treba biti J C + mr 2 F ≤ μG . JC (h) 170 . Točak pri kotrljanju vrši ravno kretanje.DINAMIKA Vukojević.

2 (11.3) Ek = r r 1 n ∑ mi (vi ⋅ vi ) . tada izraz za kinetičku energiju postaje 171 . KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA 11 11. to se kinetička brzina materijalne tačke može pisati u obliku Ek = a za sistem materijalnih tačaka 1 r r m (v ⋅ v ) . 2 (11.4) Ako se brzine tačaka izraze preko njihovih projekcija na ose pravouglog koordinatnog sistema. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Kinetička energija materijalnog sistema Kinetička energija materijalne tačke definirana je izrazom Ek = 1 2 mv . Kako se kvadrat brzine materijalne tačke može prikazati kao skalarni proizvod vektora brzine sa samim sobom. kinetička energija sistema materijalnih tačaka biće jednaka zbiru kinetičkih energija svih materijalnih tačaka sistema Ek = 1 n ∑ mi vi2 . 2 i =1 (11.1) Prema tome.11.2) gdje su mi – masa materijalne tačke. a vi – apsolutna brzina materijalne tačke. 2 i =1 (11.1.

dakle. koji se kreće zajedno sa pokretnim sistemom referencije Cx1 y1 z1 . Pretpostaviće se da se materijalni sistem kreće u prostoru. Pokretni koordinatni sistem. z z1 r ri r rC 0 x r M i vir r r vi vC r C yC ρi y1 r vC ∑m i =1 n i y x1 Slika 52. slika 52.inercijalni sistem referencije 0 xyz i pokretni sistem referencije Cx1 y1 z1 . y i z . Ekinović Ek = 1 n & & & ∑ mi xi2 + yi2 + z i2 . nepokretan. Ako se posmatra sistem od n materijalnih tačaka koji se kreće. odnosno njegove ose x1 .DINAMIKA Vukojević. onda se može uočiti da je njen položaj određen izrazom: 172 .5) Pri proučavanju složenih kretanja materijalnog sistema obično se uvode dva koordinatna sistema . y1 i z1 . i relativnog kretanja materijalnog sistema u odnosu na pokretni sistem Cx1 y1 z1 . Inercijalni Descartesov koordinatni sistem 0 xyz je. onda će se apsolutno kretanje materijalnog sistema posmatrati kao zbir translatornog kretanja sistema. a pokretni koordinatni sistem izabran je tako da mu je koordinatni početak C u centru inercije sistema. 2 i =1 ( ) (11. za vrijeme kretanja ostaju paralelne osama x . Složeno kretanje materijalnog sistema Ako se posmatra jedna od niza tačaka materijalnog sistema M .

gdje su: vi .apsolutna brzina tačke M i . Ako se u izraz za kinetičku energiju (11.7).relativna brzina tačke u odnosu na pokretni sistem.vektor položaja tačke M u odnosu na sistem 0 xyz .4) uvrste vrijednosti iz (11.vektor položaja tačke u odnosu na pokretni sistem Cx1 y1 z1 .6) po vremenu dobiće se apsolutna brzina tačke M : r r r vi = vC + vir .vektor položaja ishodišta C pokretnog sistema u odnosu na sistem 0 xyz . dobiće se Ek = r r r r r r 1 n 1 n mi (vi ⋅ vi ) = ∑ mi (vC + vir ) ⋅ (vC + vir ) = ∑ 2 i =1 2 i =1 n r r r r r r 1 n 1 n = ∑ mi (vC ⋅ vC ) + ∑ mi (vC ⋅ vir ) + ∑ mi (vir ⋅ vir ) 2 i =1 2 i =1 i =1 . r ρ i . Diferenciranjem izraza (11. r vir .7) r r vC .11. koji se javlja u jednačini (11. 173 .8). (11. 2 i =1 2 gdje je M = ∑m i =1 n i – masa cjelokupnog materijalnog sistema.6) r r rC . Član 1 n 2 ∑ mi vC .8) što predstavlja opći izraz za kinetičku energiju materijalnog sistema. (11. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA r r r ri = rC + ρi . odnosno Ek = r n r 1 n 1 n 2 2 mi vC + vC ∑ mi vir + ∑ mi vir . Vrijednost drugog člana vC r ∑m v i =1 n i ir r odrediće se na osnovu razmatranja koje slijedi. gdje su: ri .brzina ishodišta C pokretnog sistema. ∑ 2 i =1 2 i =1 i =1 (11. može se pisati u obliku 2 i =1 1 2 n 1 2 vC ∑ mi = M vC .

dt dt ⎝ i=1 i =1 i =1 ⎠ (11.9) to je član Dakle. 174 . izveo je ovu teoremu početkom XVIII vijeka. definiran u integralnom obliku po cjelokupnoj zapremini tijela V. dok je njegov radijus-vektor Kako je r ρC r u odnosu na pokretni sistem referencije jednak nuli. odnosno i =1 Kako je r dρ i r = vir . dt i =1 r ∑ mi ρi = 0 .8) jednak je nuli. 2V (11.DINAMIKA Vukojević. holandski matematičar. Ekinović Centar inercije C u odnosu na nepokretni sistem referencije ima radijus-vektor položaja rC . čime izraz za kinetičku energiju sistema dobija konačan oblik: Ek = 1 1 n 2 2 MvC + ∑ mi vir . Određivanje kinetičke energije za različita kretanja krutog tijela a) Translatorno kretanje krutog tijela Izraz za kinetičku energiju homogenog krutog tijela. 2 2 i =1 (11. ρC = to je n r ∑m ρ i =1 i n r i M =0. 11.2.11) * König.10) Ovo je ujedno i dokaz Kenigove * teoreme koja glasi: kinetička energija materijalnog sistema jednaka je zbiru kinetičke energije centra inercije sistema koji vrši translatorno kretanje i kinetičke energije relativnog kretanja sistema u odnosu na centar inercije. r d n ∑ mi ρi = 0 . drugi član u jednačini (11. dt r r⎞ r n r r n dρ i r d ⎛ n vC ∑ mi vir = vC ∑ mi = vC ⎜ ∑ mi ρ i ⎟ = 0 . glasi Ek = 1 2 ∫ v dm .

Brzina v svake tačke koja vrši kružno kretanje je obrtne ose z . to se gornji izraz u suštini neće bitno promijeniti i glasi Ek = gdje je 1 2 1 2 1 2 ∫ v dm = 2 v V dm = 2 Mv . gdje je r .14) 175 . ∫ 2V (11.13) V ∫ r dm = J 2 z . kinetička energija krutog tijela koje vrši translaciju određuje se na isti način kao kinetička energija tačke. a ω . Stoga je kinetička energija tijela koje vrši ravno kretanje Ek = gdje su: 1 1 2 MvC + J Cω 2 .rastojanje tačke od Dakle.11. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Kako su brzine svih tačaka krutog tijela pri translatornom kretanju u svakom trenutku jednake.10).masa cjelokupnog krutog tijela. b) Obrtanje krutog tijela oko nepomične ose Sve tačke krutog tijela koje vrši obrtno kretanje opisuju kružne putanje.12) ∫ dm = M . ravno kretanje se može smatrati kretanjem koje je sastavljeno od translacije tijela sa središtem C i obrtanja tijela (relativnog kretanja) oko ose Cx1 koja prolazi kroz središte C upravno na ravan kretanja. slika 51. c) Ravno kretanje krutog tijela Prema Kenigovoj teoremi. v Dakle.moment inercije tijela u odnosu na obrtnu osu z . kinetička energija tijela koje se obrće je jednaka Ek = gdje je 1 2 1 2 2 1 2 ∫ v dm = 2 ω V r dm = 2 J zω . ∫ 2V (11.ugaona brzina tijela. v = ω r . koja je data izrazom (11. 2 2 (11. izuzev tačaka koje se nalaze na samoj obrtnoj osi z i nepomične su.

Kinetička energija u ovom slučaju iznosi Ek = 1 1 2 MvC + J Ωω 2 . Homogeni materijalni sistem. no kako je položaj trenutnog pola promjenljiv. što je potrebno uvijek naglasiti pri definiranju zadatka. 2 Kako je poznato iz kinematike. unutrašnji potencijal. d) Opće kretanje krutog tijela Opće kretanje krutog tijela sastoji se od prijenosnog. za razliku od neizmjenljivog sistema gdje je zbir unutrašnjih radova jednak nuli.moment inercije tijela u odnosu na osu koja prolazi kroz težište C .15) gdje je: J Ω . s obzirom na to da je kruto tijelo poseban slučaj materijalnog sistema kod kojeg su međusobna rastojanja materijalnih tačaka stalna. 2 1 J Cω 2 . kod kojeg se rastojanja između tačaka mijenjaju usljed dejstva sila. Rad spoljašnjih i unutrašnjih sila detaljno se izučava u okviru otpornosti materijala. akumulirana energija i uzajamna povezanost unutrašnjih i vanjskih sila i njihovih radova. je sistem kod kojeg je masa ravnomjerno raspoređena. to je bolje zadržati se na izrazu (11. kao i uvjeti ravnoteže sistema. ravno kretanje se može predstaviti i kao obrtanje oko trenutnog pola.kinetička energija usljed obrtanja krutog tijela oko ose Cx1 .DINAMIKA Vukojević.kinetička energija usljed translatornog kretanja krutog tijela mase M . Ekinović 1 2 MvC . Poznato je da kod izmjenljivog materijalnog sistema zbir unutrašnjih radova sila nije jednak nuli. U daljem izlaganju će se prikazati neki najčešći primjeri izračunavanja rada sila koje djeluju na kruto tijelo. Neki slučajevi izračunavanja rada Pojam neizmjenljivog materijalnog sistema se može najlakše predočiti ako se poistovijeti sa krutim tijelom. odnosno translatornog kretanja tijela sa središtem C i relativnog (obrtnog) kretanja oko trenutne ose Ω koja prolazi kroz središte C .3.15) koji je praktičniji. 176 . 11. odnosno kruto tijelo. Kao primjer izmjenljivog materijalnog sistema može se navesti deformabilno tijelo. 2 2 (11.

Dakle.. svaka tačka M i .rezultujući vektor spoljnjih sila.vanjska sila i d r ... sve tačke krutog tijela kao neizmjenljivog materijalnog sistema.11.17) gdje je FR ..Fn . i = 1. vrši istovjetno pomjeranje d r u istom vremenskom intervalu. .elementarno pomjeranje. r Ukupni rad za kruto tijelo koje vrši translatorno kretanje usljed djelovanja spoljašnjih sila Fi jednak je zbiru elementarnih radova: n n r n r r r A = ∑ Δ Ai = ∑ Fi s d r = d r ∑ Fi s = FRs d r i =1 i =1 i =1 rs (11. slika r 53. rs z r F2s r dr Mi z1 r F1s r M2 d r r FRs C M3 01 r dr M1 r rC 0 y r MCn d r x1 r dr r Fns y1 y x Slika 53. Elementarni rad sile je u općem smislu jednak skalarnom proizvodu r r r r ΔAi = Fi s d r gdje su: ΔAi .. Translatorno kretanje tijela 177 .16) rs .elementarni rad.. imaju pomjeranja koja su međusobno jednaka. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA a) Kruto tijelo usljed djelovanja sile vrši translaciju Pri translatornom kretanju krutog tijela pod dejstvom sila F1 . n .. Fi (11.

18) r B . r M se ne pomjera u pravcima normale N i z B r B r T M y ω r N r F1s 0 dϕ Mo r F2s x A r Fns Slika 54. tačka binormale (11.Obrtanje tijela oko nepomične ose 178 . B : r rs rs rs Fi s = FiT + FiN + FiB . one ne vrše rad. pa će se kretanje i sile posmatrati normalno i tangencijalno u odnosu na putanju svake tačke. Sile Fi koje djeluju na tijelo nepravilno su raspoređene. slika 54. N.DINAMIKA Vukojević. odabrat će se prirodne koordinate. Ekinović b) Kruto tijelo usljed djelovanja spoljašnjih sila vrši rotaciju z pod dejstvom spoljašnjih sila. Svaka napadna vanjska sila Fi će se razložiti u pravcu jediničnih vektora pripadnog prirodnog trijedra rs rs r r r T. sve tačke M i r tijela kreću se po kružnim putanjama na rastojanju ri od ose z . Zbog specifičnosti obrtnog kretanja. tako da i ako postoje komponente sila u ovim pravcima. Pri rotaciji krutog tijela oko nepomične ose Da bi se odredio elementarni i ukupni rad sila koje izazivaju obrtanje.

i =1 i =1 i =1 (11. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Elementarni rad sile FiT na putu rs r d s iznosi rs r Δ Ai = FiT d s . središte tijela sa centrom C vrši translaciju. (11. c) Slučaj kad kruto tijelo vrši ravno kretanje Kod ravnog kretanja. Elementarni rad tijela koje vrši ravno kretanje biće jednak zbiru elementarnih radova na translaciji centra C i rotaciji oko C : 179 .11.23) Iz izraza (11. ϕo (11.22) Kako je ugao sistemu.24) se vidi da je snaga krutog tijela koje se obrće jednaka proizvodu rezultujućeg momenta M z i ugaone brzine ω . U slučaju konačnog obrtanja od ugla ϕ do ϕo . a samo tijelo vrši rotaciju oko pola C . to će rad A imati dimenziju [ Nm ] u SI- Snaga pri obrtanju krutog tijela dobiće se kada se rad diferencira po vremenu: P= dA dϕ = Mz = Mz ω . dt dt (11. ϕ izražen u radijanima [ rad ]. to će biti rs r Δ Ai = FiT ri dϕ .21) gdje je ∑M i =1 n rs FiT z = M z .19) a kako je elementarno pomjeranje r r d s = r dϕ .rezultujući moment spoljašnjih sila za osu z .20) Ukupni rad za sve tačke krutog tijela jednak je zbiru elementarnih radova n n r n rs s r A = ∑ Δ Ai = ∑ FiT ri dϕ = ∑ M zFiT dϕ = M z dϕ . (11. rad svih spoljašnjih sila iznosi ϕ A = ∫ M z dϕ .

gonjeni zupčanik II 3. kućište reduktora 4. slika 11. dϕ . ako se oni mogu smatrati homogenim diskovima i ako je R2 = 12 R1 .DINAMIKA Vukojević. a poluprečnici R1 i R2 . Primjeri rC 2 rC 1 ∫ rs r ϕ FR d rC + ∫ M C dϕ .1.24) r FRs . Reduktor za pogon dizalice ima jedna par zupčanika I i II . ϕo (11. a na zupčanik II moment otpora M 2 = 3 4 M 1 .25) Primjer 1. 2 II I 3 2R2 1. 180 . r d rC .4. gdje su: (11. Odrediti ugaono ubrzanje ε1 i ε 2 zupčanika. M C .rezultanta spoljašnjih sila. Ukupan rad na konačnom pomjeranju je A= 11. Ekinović r r ΔA = FRs d rC + M C dϕ .1. Na zupčanik I djeluje pokretni moment M 1 .rezultujući moment spoljašnjih sila za središte C .ugaoni priraštaj. čije su mase m1 i m2 . pogonski zupčanik I 2.elementarni pomak središta C . kočnica sa bubnjem 2R1 1 4 M2 M1 Slika 11.

pa je kinetička energija Ek = Rad na konačnim obrtanjima 1 & &2 J1ϕ12 + J 2ϕ 2 . ⎟& ⎜ ⎟ R1 ⎥ ⎢ ⎝ R1 ⎠ ⎠ ⎝ ⎦ ⎣ Odavde slijedi & ϕ2 ≠ 0 . (h) 181 . && ϕ1 = R2 R1 M1 R2 − M2 R1 2 ⎛R ⎞ J1 ⎜ 2 ⎟ + J 2 ⎜R ⎟ ⎝ 1⎠ . dt dt dobija se (f) ⎤ ⎡ ⎛ R ⎞2 ⎞ ⎛ R & && ⎜ ⎢ J1 ⎜ 2 ⎟ + J 2 ⎥ ϕ 2 ϕ 2 = ⎜ M 1 2 − M 2 ⎟ϕ 2 . (c) Stoga se kinetička energija Ek može pisati u vidu Ek = a izvršeni rad A će biti &2 ϕ 2 ⎡ ⎛ R2 ⎞ ⎤ ⎢ J1 ⎜ ⎟ + J 2 ⎥ . KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Rješenje. Sistem se sastoji od dva diska koja se obrću. 2 ⎢ ⎜ R1 ⎟ ⎥ ⎣ ⎝ ⎠ ⎦ 2 (d) ⎞ ⎛ R A = ⎜ M 1 2 − M 2 ⎟ϕ2 . ⎟ ⎜ R1 ⎠ ⎝ Primjenom zakona o promjeni kinetičke energije (e) dEk dA = .11. Iz uvjeta spregnutog obrtanja zupčanika I i II slijedi jednakost R1 ϕ1 = R2 ϕ 2 . 2 ( ) (a) ϕ1 i ϕ2 iznosi (b) A = M 1ϕ1 − M 2ϕ 2 . (g) && ϕ2 = M1 R2 − M2 R1 2 ⎛R ⎞ J1 ⎜ 2 ⎟ + J 2 ⎜R ⎟ ⎝ 1⎠ .

8 (m1 + m2 )R12 (j) 182 . (i) to su ugaona ubrzanja zupčanika jednaka && & ε 2 = ϕ 2 = ω2 = 5M 1 . 2 R2 = 12 R1 . 2 2 m 2 R2 J2 = . Ekinović a kako je 3 M 2 = M1.DINAMIKA Vukojević. 4 m1 R12 J1 = . 32 (m1 + m2 )R12 && & ε1 = ϕ1 = ω1 = 15M 1 .

a za materijalnu tačku glasi: Opće rješenje kretanja vezanog materijalnog sistema. kao naprimjer: Newtonovi zakoni mehanike. zakon o promjeni količine kretanja. Klasifikacija principa Tokom historijskog razvoja klasične mehanike izveden je niz zakona za određivanje kretanja materijalne tačke i sistema. nego Delone 1856. U diferencijalne principe spadaju D'Alembertov princip. zakon o promjeni momenta količine kretanja. godine. godine. odnosno sistema materijalnih tačaka. klasična mehanika zasnovana na Newtonovim zakonima proučavala je samo kretanje slobodne materijalne tačke. Veliki doprinos u razrješenju problema definiranja kretanja vezanog materijalnog sistema dao je D'Alembert. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM 12 D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM 12. Prvi omogućuju da se pomoću njih izvedu diferencijalne jednačine kretanja. 12. Oni se dijele na dvije osnovne grupe . * 183 . * D'Alembertov princip će se sada prikazati u obliku koji nije eksplicitno dao D'Alembert. Također. treba napomenuti da je Euler 1740. tako da zasluga pripada obojici naučnika.diferencijalne i integralne principe. Diferencijalni principi su opći i primjenjuju se za holonomne i neholonomne sisteme. dok se integralni primjenjuju samo za holonomne sisteme. a u integralne spadaju Hamiltonov princip. Ovi zakoni su definirali kretanje materijalne tačke ili sistema u zavisnosti od utjecaja spoljašnjih sila i sila veza. itd. Lagrangeov princip. Opći principi mehanike su uvjeti iz kojih se mogu izvesti jednačine kretanja ili obrnuto.1. D'Alembertov princip za sistem Kao što je već rečeno.2.12. godine potpuno nezavisno formulirao isti princip. Lagrangeov princip virtualnih pomjeranja i Gaussov princip najmanjeg odstupanja. itd. odnosno nalaženje dinamičkih reakcija dao je D'Alembert 1743. dok drugi karakteriziraju i putanju tačke.

. n .1) uvodi se pojam sile inercije F . r r Fi r = FRr .glavni vektor sila inercije tačaka sistema.vektor aktivnih sila.DINAMIKA Vukojević. riječ o primjeni principa oslobađanja od veza za materijalni sistem.3) koja izražava D'Alembertov princip primijenjen na materijalni sistem. Prvo će se ukloniti veze. r in r in se treba shvatiti kao otpor pri ubrzavanju Kod slobodne materijalne tačke. ∑ ∑F i =1 r in i r = FRin . a suprotnog smjera. Prema trećem Newtonovom zakonu kao posljedica djelovanja aktivne sile F .2) Sada će se predstaviti D'Alembertov princip za vezani materijalni sistem.. Sada se materijalni sistem može razmatrati kao slobodan sistem pod dejstvom aktivnih sila i sila veze. 184 .. ∑ n i =1 i =1 i =1 n materijalnih tačaka M i .glavni vektor reakcije veza. onda bi ono bilo u stanju mirovanja.vektor inercijalnih sila. i = 1. Ako vezani sistem materijalnih tačaka ima sljedeća jednačina n r n r r Fi a + ∑ Fi r + ∑ Fi in = 0 . F . F . U određenom smislu. (12.1) gdje su F . pa za slobodnu tačku D'Alembertov princip ima oblik rr r r F a + F in = 0 .glavni vektor aktivnih sila. To je fiktivna sila jer ne postoji fizički izvor te sile i ima karakter pridodate sile.vektor reakcija veze. sila inercije F tijela. Ekinović r r r F a + F r + F in = 0. ako bi sve tri uočene sile stvarno djelovale na tijelo. dobiće se (12. Ovdje je. Koristeći oznake: ∑F i =1 n i =1 n n ra i r = FRa . ra rr r in (12. odnosno ona se dodaje stvarnim silama koje djeluju na tačku. Prema tome. U jednačini (12.. javlja se reakcija veze F ra rr istog intenziteta. reakcija veze F ne postoji. a njihovo dejstvo na tijelo će se zamijeniti odgovarajućim reakcijama. naravno.

D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM jednačina (12. glavnog momenta reakcija veze i glavnog momenta sila inercije tačaka sistema za bilo koji pol jednak je nuli. r r in M 0FR . Ako se jednačine (12.4).glavni moment svih aktivnih sila za pol (12.5) Ova jednačina nadalje daje izraz r ra r rr rr M 0FR + M 0FR + M 0Fin = 0.3) i (12.6). slično kao i (12. a po analogiji primjene D'Alembertovog principa za tačku. Ako se položaj materijalnih tačaka sistema u odnosu na ishodište koordinatnog sistema 0 xyz označi vektorom položaja ri . dobiće se šest skalarnih jednačina: 185 .glavni moment reakcija veza za pol 0 . iskazuje sljedeće: U svakom trenutku vremena. u svakom trenutku vremena vektorski zbir glavnog vektora aktivnih sila.6). dobija se (12.4) i (12. geometrijski zbir glavnog momenta aktivnih sila. r r Fa Ukoliko je materijalni sistem slobodan. glavnog vektora reakcija veza i glavnog vektora sila inercije sistema jednak je nuli. (12.4) Iz osnovnih jednačina (12.3) dobiće oblik r r r FRa + FRr + FRin = 0 . Ukoliko se posmatra slobodni materijalni sistem.12. pa će ovaj član otpasti u jednačinama (12. za bilo koji vezani materijalni sistem. ∑ n i =1 i =1 i =1 n ∑F i =1 rr i r = FRr = 0 . dobiće se n n r r r r r r ri × Fi a + ∑ ri × Fi r + ∑ ri × Fi in = 0 . pa se zatim jednačine oblika (12.3) i r r (12. r r Fr M 0 R .4). član koji se odnosi na glavni vektor momenta veza je jednak nuli.1) za svaku tačku vektorski pomnože sa vektorima položaja ri i saberu.6) projiciraju na nepokretne ose pravouglog koordinatnog sistema.glavni moment inercijalnih sila za pol 0 . Jednačina (12. uz pretpostavku da je tačka 0 ujedno i početak koordinatnog sistema. gdje su: M 0 R .6) 0.4) proizilazi teorema: Pri kretanju proizvoljnog vezanog materijalnog sistema. pa se izostavlja iz jednačine (12.

gdje je M – ukupna masa tijela. Glavni vektor sila inercije se također može odrediti preko količine kretanja sistema: r ∑m v i =1 n i i r r = M vC . a r in YRa + YRr + YRin = 0.DINAMIKA Vukojević. što se može prikazati jednačinama: n r n r r FRin = ∑ Fi in = −∑ mi ai . jer se time problem pojednostavljuje. Paralelnim prenošenjem sila inercije u centar i =1 i =1 n n r r in r in r F in r r i M R = M CR = ∑ M C = −∑ ri × mi ai . a svođenjem momenta inercije na centar C dobija se glavni r in moment inercije M C . za z osu: a r in Z R + Z R + Z R = 0. i =1 i =1 (12. za y osu: M 0FxR + M 0FxR + M 0FxR = 0.7) M 0FzR + M 0FyR + M 0FzR = 0 .3. 12.vektor položaja pojedinih tačaka tijela u odnosu na centar inercije. Uvođenje glavnog vektora i glavnog momenta sila inercije vrši se iz praktičnih razloga.8) gdje je ri . i sile inercije krutog tijela se mogu svesti na glavni vektor i glavni moment sila inercije. Za redukcionu tačku krutog tijela ili materijalnog sistema u dinamici se bira središte (centar) inercije C . M 0FyR + M 0FyR + M 0FyR = 0. a r in (12. Glavni vektor i glavni moment sila inercije Po istoj analogiji kao u statici. Ekinović za x osu: a r in X R + X R + X R = 0. a r in C i njihovim geometrijskim sabiranjem dobiće se r in glavni vektor sila inercije FR . 186 .

Prema izrazu (12. odnosno materijalnog sistema. (12. dt dt odnosno ∑m a i =1 n i i r r = M aC . Moment sila inercije za proizvoljnu redukcionu tačku 0 iznosi: n n n r in r r r r r r r r r r M 0 R = −∑ ri × mi ai = −∑ ri × mi aC = −∑ mi ri × aC = − M rC × aC = aC × M rC . a) Translatorno kretanje Kod translatornog kretanja sve tačke krutog tijela. Ukoliko se za redukcionu tačku odabere centar inercije moment jednak nuli: r (12.8) dobija se glavni vektor sila inercije: n r r r FRin = ∑ Fi in = − M aC . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM Ako se izvrši diferenciranje po vremenu. i =1 (12. Sada će se pojedinačno razmotriti neki slučajevi kretanja krutog tijela. imaju ista r r ubrzanja uključujući i centar masa tijela. ai = aC .9) odakle slijedi r r FRin = − M aC . a intenzitet joj je jednak proizvodu mase tijela i ubrzanja centra inercije. r in Mora se napomenuti da glavni vektor sila inercije FR ne zavisi od izbora tačke u koju se prenose inercijalne sile. dobiće se ∑ mi i =1 n r r dvi dv =M C. i =1 i =1 i =1 gdje je rC .10) koja djeluje u centru inercije tijela.12. Ova rezultanta je usmjerena nasuprot ubrzanju centra inercije tijela.vektor položaja centra inercije u odnosu na tačku 0. tada je rC = 0 .10) koji je usmjeren suprotno od ubrzanja centra masa. 187 . pa je glavni r in r r M CR = aC × M rC = 0 Dakle.11) r C . pri translatornom kretanju krutog tijela sile inercije svode se na rezultantu (12. tj. dok glavni moment zavisi od izbora te tačke.

glavni moment za redukcionu tačku 0. što daje r r r r r ai = a0 + ε × ri − ω 2 ri . a na osnovu izvođenja prikazanog za izraz (12. posmatraće se kruto tijelo koje ima ravan materijalne simetrije paralelnu nepokretnoj ravni π u kojoj se vrši ravno kretanje. Iz kinematike je poznato da je kod ravnog kretanja krutog tijela ubrzanje bilo koje tačke r r r jednako zbiru ubrzanja pola a0 i relativnog obrtnog ubrzanja aT i aN u odnosu na pol 0 u pravcu vektora prirodnog trijedra T i N . Glavni vektor sila inercije kod ravnog kretanja.12) gdje su: r ri .15) Glavni moment inercije u odnosu na odabrani pol 0 prema (12. r mi i ai .12) i (12.masa materijalne tačke i njeno ubrzanje. (12. odnosno: r r r r r r r r r r r r ai = a0 + aT + aN = a0 + ε × ri + ω × (ω × ri ) .13) ω × (ω × ri ) se putem vektorske determinante može napisati u obliku ω × (ω × ri ) = ω (ω ⋅ ri ) − ri (ω ⋅ ω ) r r r r r r r r r . i =1 i =1 i =1 (12. (12.14) r r r gdje je r r r r r r (ω ⋅ ri ) = 0 zbog ω ⊥ ri .9).DINAMIKA Vukojević.15) iznosiće: 188 . i =1 i =1 Ako se u ravni materijalne simetrije odabere proizvoljna tačka glavni moment sila inercije za tu tačku iznositi: 0 za tačku redukcije. r in M 0 R . Ekinović b) Ravno kretanje krutog tijela Radi pojednostavljenja problema. Član (12. onda će n n n r in r r in r r r r M 0 R = ∑ M 0Fi = ∑ ri × Fi in = −∑ ri × mi ai . iznosi n r n r r r FRin = ∑ Fi in = −∑ mi ai = − M aC .vektor položaja materijalne tačke. a (ω ⋅ ω ) = ω 2 .

16) što nadalje daje n r r in r r r n r r r M 0FR = a 0 × ∑ mi ri − ε ∑ mi ri 2 = a 0 × M rC − ε J 0 z .vektor položaja centra masa moment inercije za osu r C u odnosu na odabrani pol 0. Pri svođenju ovih vektorskih i skalarnih proizvoda uzelo se u obzir da je za postavljene uvjete r r r r r r r r ri || ri i ri ⊥ ε i . z r ε r aC x 0 r FRin C r in M CR π y Slika 55. dobija se rC = 0 .17) gdje su: rC . što daje ri × ri = 0 i ri ⋅ ε i = 0 . J 0 z – aksijalni 0 z koja je upravna na osnovnu ravan i prolazi kroz pol 0. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM n n r in r r in r r M 0 R = ∑ M 0Fi = −∑ ri × mi ai = i =1 i =1 n r r r r r r r 2r = −∑ ri × mi a0 + ε × ri − ω ri = ∑ (−mi ri × a0 − ε mi ri 2 ) i =1 i =1 n ( ) (12. pa će izraz (12.18) Znak minus označava da je glavni moment inercijalnih sila suprotnog smjera od ugaonog ubrzanja ravne figure. koje se nalazi ujedno u r ishodištu koordinatnog sistema 0 xyz . (12.17) dobiti novi oblik: r rF r in M CR = − J C z ε . Ukoliko se kao centar redukcije usvoji središte inercije tijela C . i =1 i =1 (12. slika 55. Glavni vektor i glavni moment inercijalnih sila kod ravnog kretanja 189 .12.

djeluje sistem aktivnih sila r r F1 . YB .. pa će glavni vektor i glavni moment inercijalnih sila iznositi r r r FRin = − maC = 0. (12. a nakon oslobađanja tijela od veza. Dinamičke reakcije u ležištima pri obrtanju krutog tijela oko nepomične ose Problem nastanka i određivanja dinamičkih reakcija. koji rotira zajedno sa tijelom oko ose 0 z . Za određivanje reakcija veza primijeniće se D'Alembertov princip. tada je riječ o obrtanju krutog tijela oko nepokretne ose koja prolazi kroz centar inercije sistema. jednak je proizvodu momenta inercije za tu osu i ugaonog ubrzanja.4.. Potrebno je odrediti veličine nepoznatih reakcija u ležištima r r r r r X A . U sfernom ležištu oslonca A postaviće se pravougli koordinatni sistem referencije 0 xyz . glavni moment sila inercije krutog tijela. Treba napomenuti da ukoliko centar inercije nema ubrzanje. koje se poklapa sa tačkom A . r r r r r r in M 0a + M 0FA + M 0FB + M 0 = 0 . pri čemu se središte (težište) C ne nalazi na osi z . koje se javljaju usljed dinamičkih efekata. Fn . Primjenom ovog principa. a rastojanje između ležišta A i B obilježeno je sa h . slika 56.DINAMIKA Vukojević. Za pol redukcije odabrano je ishodište koordinatnog sistema 0. koje se obrće oko nepokretne ose i koje je uležišteno u tačkama A i B . r in r M CR = − J C z ε . FR .20) gdje su: FR . odnosno ako je aC = 0 . koje se pojavljuju kod tijela koja rotiraju oko nepomične ose.. Z A i X B .19) 12. YA .rezultanta inercijalnih sila.rezultanta aktivnih sila. a in (12. Osa z je usmjerena duž obrtne ose tijela. 190 . Neka na tijelo. koje ima ravan simetrije i obrće se oko ose koja prolazi kroz središte sistema C i upravna je na ravan simetrije. Ekinović Dakle.. dobiće se vektorske jednačine: r r r r FRa + FA + FB + FRin = 0 . Posmatraće se obrtanje homogenog krutog tijela oko ose 0 z . a usmjeren je suprotno od vektora ugaonog ubrzanja. predstavlja jedan od niza suštinskih praktičnih problema sa kojima se susreću inženjeri u svakodnevnoj praksi.

yC ) h r Fn −1 r in FiT r ZA r k r XA Mi r vi r in FiN r rM r Fn y r i A 0 r j r YA x Slika 56.20) na ose koordinatnog sistema 0 xyz . Dinamičke reakcije u ležištima tijela koje se obrće Ako se projiciraju vektorske jednačine (12. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM z B r XB r YB r r F2 ω ε r r F1 C ( xC . dobiće se šest jednačina: 191 .12.

j = mi riω 2 i = mi yiω 2 . i = mi riε i = mi yiε . dobiće se: (12. r in r x in in X iN = FiN cos ∠ FiN .DINAMIKA n n n r Fi a x r Fi a y ra n r in Vukojević. Za tačku M i . i = mi riω 2 i = mi xiω 2 . ri r in r y in in X iT = FiT cos ∠ FiT . Ako se svaka od ovih komponenata sile inercije slika 57.22) r in r in FiN i FiT razloži u pravcu koordinatnih osa. i =1 ∑ M zFi − ∑ M zFi = 0 . i =1 F + X B ⋅ h + ∑ M y i = 0. Ekinović ∑X i =1 n i =1 n a i + X A + X B + ∑ X iin = 0. ri ( ) ( ( ) ) ( ) (12. ri r in r y in in YiN = FiN cos ∠ FiN . j = mi riε i = − mi xiε . x i y odrediće se tako što će se u jednačinama koristiti n i =1 i i ∑m x i =1 n i i = mxC i ∑m y = myC . koji ujedno određuju i položaj centra 192 . i =1 n ∑M i =1 n − YB ⋅ h + ∑ M xFi = 0. intenziteti r in r in centrifugalne sile FiN i tangencijalne sile FiT inercije iznose: r in r in FiN = mi riω 2 .21) ∑ Zia + Z A = 0.23) Suma projekcija sila inercije za ose poznati izrazi inercije. FiT = mi riε . i =1 n r in n r in ∑Yi a + YA + YB + ∑ Yi in = 0. koja vrši kružno kretanje na putanji poluprečnika ri oko ose z . ri r in r x in in YiT = FiT cos ∠ FiT .21). i =1 Da bi se do kraja riješile postavljene jednačine (12. moraju se definirati sume projekcija sila inercije i njihovih momenata na koordinatne ose. i =1 ∑M i =1 n i =1 (12.

24) Za osu y će biti: ∑Y i =1 n i in in = ∑ YiN + ∑ YiT = ∑ mi yiω 2 −∑ mi xiε = i =1 i =1 i =1 i =1 n n n n ω 2 ∑m y i =1 i n i − ε ∑ mi xi = m yCω − m xC ε .26) F F in in =∑ M y iN + ∑ M y iT =∑ X iN zi + ∑ X iT zi = i =1 i =1 i =1 i =1 n n n n r in n r in n n ∑M i =1 n i =1 n r Fiin y = ∑ mi xiω 2 zi + ∑ mi yiε zi = ω 2 ∑ mi xi zi +ε ∑ mi yi zi =J x zω 2 + J y zε .25) Suma momenata inercijalnih sila za ose iznosiće: -za osu x in in =∑ M xFiN + ∑ M xFiT = − ∑ YiN zi + ∑ YiT zi = i =1 i =1 i =1 i =1 n n n n r in n r in n n ∑M i =1 n n r Fiin x = −∑ mi yiω 2 zi + ∑ mi xiε zi = −ω 2 ∑ mi yi zi +ε ∑ mi xi zi = − J y zω 2 + J x zε . to će se kod računanja momenata u odnosu na ovu osu uzimati samo tangencijalne komponente inercijalnih sila.28) 193 . Pošto normalna inercijalna ubrzanja (centrifugalna) sijeku osu z . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM Za osu n x će biti: n n n n i =1 i =1 i =1 i =1 in in ∑ X iin = ∑ X iN + ∑ X iT = ∑ mi xiω 2 +∑ mi yiε = i =1 ω 2 ∑m x i =1 in n i i + ε ∑ mi yi = m xCω + m yCε . Za osu z : n n n n ∑ M zFi = ∑ M zFiT = −∑ mi riε ri = −ε ∑ mi ri2 = − J z ε . i =1 i =1 i =1 i =1 r in r in (12. i =1 i =1 i =1 (12. 2 i =1 n (12. i =1 i =1 i =1 i =1 -za osu y (12.12. 2 i =1 n (12.27) gdje su: J x z i J y z – centrifugalni momenti inercije tijela za ose xz i za ose yz .

(12.29) ∑Y i =1 n i =1 n a i ∑Z i =1 n a i ∑M ∑M i =1 n i =1 r Fi a x r Fi a y ra − YB ⋅ h − J y zω 2 + J x zε = 0. + X B ⋅ h + J x zω 2 + J y zε = 0. dobiće se: ∑X i =1 n n a i + X A + X B + mxCω 2 + myCε = 0.21). + YA + YB + myCω 2 − mxCε = 0. Ekinović A(0 ) r j y ri xi r i r in yi YiT in M i YiN r r in FiT r in X iT x r in X iN r in FiN Slika 57. Zadnja jednačina u izrazima (12.DINAMIKA Vukojević. ∑ M zFi − J z ε = 0 .29) ne sadrži reakcije oslonaca i predstavlja diferencijalnu jednačinu kretanja tijela oko nepomične ose.Razlaganje inercijalnih sila na komponente Uvrštavanjem dobijenih vrijednosti u jednačinu (12. 194 . + Z A = 0.

29) koji zavise od dinamičkih (inercijalnih) sila treba izjednačiti s nulom. ako se u prvoj jednačini izraza (12.31) 195 . Svaka komponenta reakcije u ležištima. Z A . dobija se d d X A + X B + m xC ω 2 + m yC ε = 0 .1. X B . Dakle. Z A . Dinamičko uravnoteženje masa Ukoliko se žele odrediti uvjeti pri kojima će inercijalne komponente na oba ležišta biti jednake nuli.dinamičke reakcije veze.30) xC = 0 . Ako se slično uradi sa sljedeća dva inercijalna člana. Ako se iz jednačina (12. r Fi in . što znači da se centar inercije C treba nalaziti na obrtnoj osi z . YB . dobiće se jednačine za određivanje dinamičkih reakcija veze. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM Ostalih pet jednačina omogućuju da se odrede komponente reakcija u ležištima r r r r r r X A . (12.29) izostave aktivne sile X i .29) isključe aktivne sile. odnosno da dinamičke reakcije budu jednake nuli.4. Naprimjer. d d 12. trebaju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: mxCω 2 + myCε = 0 myCω 2 − mxCε = 0 Odavde se dobija da xC i yC trebaju biti . Reakcije veza X A .29). Podvučeni članovi u jednačinama (12.29) odnose se na sile r Fi a (statička komponenta) i dinamičkih komponenti a gdje su X A i X B .12. zavisi od djelovanja vanjskih aktivnih sila izazvanih silama inercije inercije krutog tijela. YB predstavljaju ukupne reakcije veza. odnosno − J y zω 2 + J x z ε = 0 J x zω 2 + J y z ε = 0 . Komponenta Z B ne postoji pošto je ležište B prema zadanim uvjetima r r r r r klizno u pravcu ose z. YA . koja se pojavljuju u momentnim jednačinama izraza (12. (12. YA . članove jednačina (12. kao što se vidi iz postavljenih izraza. yC = 0 . X B .

y2 . z B ω m2 ( x2 . dinamičke komponente koje djeluju na ležišta A i B će biti jednake nuli u slučaju da je obrtna osa tijela glavna centralna osa inercije. Otklanjanje dinamičke neuravnoteženosti može se postići dodavanjem ili oduzimanjem dvije koncentrirane mase u proizvoljnim ravninama normalnim na osu obrtanja. kao i njihovih koordinata. y1 . U mnogim slučajevima ovi zahtjevi nisu praktično izvodljivi. yC ) m1 ( x1 . z1 ) −x −y 0 x A y Slika 58. naročito kod tijela koja imaju veliku ugaonu brzinu i ubrzanje. Ekinović dobija se da J x z i J y z trebaju biti Jxz = 0 i J yz = 0 . mxC + m1 x1 + m2 x2 = 0.DINAMIKA Vukojević. Ovo znači da obrtna osa osa z treba biti glavna osa inercije tijela. J y z + m1 y1 z1 + m2 y2 z2 = 0. myC + m1 y1 + m2 y2 = 0. slika 58. Dinamičko uravnoteženje dodavanjem dvije koncentrirane mase Izbor veličina koncentriranih masa jednačinama: m1 i m2 . Prema tome. vrši se saglasno J x z + m1 x1 z1 + m2 x2 z2 = 0. 196 (12.32) . z 2 ) C ( xC .

to se uravnoteženje krutog tijela u ovakvom slučaju može izvesti r in dodavanjem odgovarajuće mase md na napadnoj liniji glavnog vektora inercije FR na strani suprotnoj od težišta. slika 59. pa su članovi J x z = J y z = 0 jednaki nuli. Na taj način će osa obrtanja postati glavna centralna osa inercije. Ako se tijelo obrće ravnomjerno oko nepokretne ose i ima ravan materijalne simetrije koja je normalna na obrtnu osu. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM gdje se koordinate uvrštavaju sa odgovarajućim predznakom (±) u zavisnosti od položaja. Kako je r r FRin = −m aC . z B ω r − FRin md 0 C r FRin y x A Slika 59. dinamičke reakcije se uravnotežuju glavnim vektorom sila inercije tijela (dodatnom masom md ).12. Dodavanjem masa m1 i m2 obrtna osa z postaje glavna centralna osa inercije tijela. 197 . što će dati dinamičke reakcije jednake nuli. sve ose koje su normalne na ravan materijalne simetrije su ujedno i glavne ose inercije. Uravnoteženje dodatnom masom Pod ovakvim uvjetima.

Primjeri J djeluje obrtni moment M . Primjer 1.1. (b) Da bi se formirale jednačine kretanja sistema prema D'Alambertovom principu. Rješenje.1. Na taj način se dobijaju četiri jednačine ravnoteže. dobiće se: y1 + 2 y2 + Rϕ = const. izvršiće se presijecanje užeta u svakom polju prema slici 12. Ekinović 12. Odrediti && ugaono ubrzanje bubnja ϕ ako se mase koturova i užeta. rC .DINAMIKA Vukojević. gdje su (a) rB . a L1 – dužina užeta. koji preko nerastegljivog užeta i koturova podiže terete mase m1 i m2 . Na bubanj poluprečnika R i momenta inercije rD y1 y2 D rB B && ϕ s R m1 rC C A m2 Slika 12. kao i sila trenja zanemare.2.5. Kako su ove koordinate promjenljive veličine.1. pri čemu će se položaj tačke A obilježiti sa s : y1 + rD π + 2 y2 + rC π + rB π + s + Rϕ = L1 . i to: 198 . Sa y1 i y2 će se označiti koordinate položaja tereta m1 i m2 . slika 12. Ako se promjenljive vrijednosti ostave na lijevoj strani jednačine. rD – poluprečnici koturova. jednačina njihove uzajamne veze će se odrediti iz uvjeta prema slici 12. a konstantne prebace na desnu.

Homogeni tanki štap 0C . slika 12. J (4m1 + m2 ) + m1 m2 R 2 (h) Primjer 2. Odrediti reakcije u ležištima u trenutku kada je ugaona brzina vratila ω .3. dinamička ravnoteža cjelokupnog sistema biti poremećena. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM m1 &&1 + S1 − m1 g = 0.b: r 199 . Rezultujuća sila inercije se može odrediti na osnovu elementarnih sila inercije. (c) (d) (e) (f) r m1 &&1 y r S1 r m1 g r m2 &&2 y r S1 rC r m2 g r S2 r S2 R M && Jϕ Slika 12. slika 12. Kako y y && ϕ= M (4m1 + m2 ) − 3m1 m2 gR . &&2 . y m2 &&2 + S1 + S 2 − m2 g = 0. zavaren je krajem 0 pod uglom α za vratilo koje se obrće u ležištima A i B pod dejstvom spoljašnjeg momenta M . && − J ϕ + M − S 2 R = 0. eliminacijom četiri nepoznate dobiće se da je & &&1 .3. Iz osnovne postavke zadatka uočljivo je to da će usljed nesimetričnosti sistema. Iz jednačine veze (b) dvostrukim diferenciranjem dobiće se još jedna jednačina: && &&1 + 2 &&2 + R ϕ = 0 . y S1 rC − S 2 rC = 0. S1 . težine G i dužine l . odnosno nesimetričnog položaja štapa 0C .12. Rješenje. y y Iz gornjih pet jednačina može se odrediti pet nepoznatih veličina: (g) && se traži samo ϕ .2. S 2 i ϕ& .

Ovdje su (a) (b) & dFTin = ρ dξ ω ξ sin α što daje ukupne sile inercije i in dFN = ρ dξ ω 2ξ sin α . z 0 mω 2l sin α . 2 A XA a YA A XA a z YA M ω r M l −α ω r 0 x b y x b π 0 α ZB r dFTin ξ dξ r in dFN y α ZB B 2 r G YB B XB YB C XB a) Slika 12. 200 . ξ 2 l 2 = 0 & m l mωl & ω sin α = sin α 2 2 l 2 in in FN = ∫ dFN = l pri čemu je m = ρ l – masa štapa. Elementarni moment inercije iznosi b) r r r dM in = ξ × dF in . slično gornjem. Ekinović r r r in dF in = dFTin + dFN .3. & & FTin = ∫ dFTin = ∫ ρ dξ ω ξ sin α = ρω sin α ∫ ξ dξ = 0 0 0 l l l & = ρω sin α i.DINAMIKA Vukojević.

r r r r r r r r r k × i = j. Jednačine ravnoteže su sada: ml & ω sin α = 0. a r r r in dF in = dFTin i + dFN j . k × j = − i . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM pri čemu je ξ = ξ sin α j − ξ cos α k Ovo daje r r r . l l r l r r r r r r r in M in = ∫ dM in = ∫ ξ × dF in = ∫ ξ sin α j − ξ cos α k × dFTin i + dFN j = ( )( ) 0 0 0 r r r r r r r r in in = ∫ ξ sin α j × dFTin i − ξ cos α k × dFTin i + ξ sin α j × dFN j − ξ cos α k × dFN j = l 0 ( l l ) r l r l r in in = − ∫ ξ sin α dF k − ∫ ξ cos α dFT j + ∫ ξ cos α dFN i = in T 0 0 0 r l r l r & & = − ∫ ξ sin 2 α ξρω dξ k − ∫ ξ cos α sin α ξρω dξ j + ∫ ξ cos α sin α ξρω 2 dξ i = 0 0 0 l r r r & sin 2 α ∫ ξ 2 dξ k − ρω cos α sin α ∫ ξ 2 dξ j + ρω 2 cos α sin α ∫ ξ 2 dξ i = & = − ρω l l 0 0 0 m l r m l3 r m 2 l3 r & & j + ω cos α sin α i = = − ω sin 2 α k − ω cos α sin α l l l 3 3 3 2 2 2 2 r r mωl r mωl & & mω l cos α sin α i − cos α sin α j − sin 2 α k = = 3 3 3 r r r in in in = Mx i + My j + Mz k 3 (c) jer je: j × i = − k .12. Y A + YB + 2 XA + XB + (d) 201 . r r j × j = 0. 2 ml 2 ω sin α = 0.

2 l (a + b )sin α M (2l cosα + 3a ). dobiće se tražene reakcije oslonaca: M (2l cosα − 3b ). M− 3 (e) Ako se iz zadnje jednačine (e) izrazi ugaono ubrzanje u funkciji od momenta i riješe preostale jednačine. XB = − 2 l (a + b )sin α XA = m l ω 2 sin α (2l cosα − 3b ). 6 (a + b ) (f) 202 .DINAMIKA Vukojević. Ekinović YB b − Y A a + m ω 2l 2 cos α sin α = 0. XA a− XB b− 3 & mωl 2 sin 2 α = 0 . YA = 6 (a + b ) YB = − m l ω 2 sin α (2l cosα + 3a ) . 3 & mω l 2 cos α sin α = 0.

kao naprimjer u navigaciji.pomični i nepomični koordinatni sistem. slika 60.13. Čigra ima svojstvo da kada se postavi u vertikalni položaj odmah pada. Osnovni pojmovi Problem obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke detaljno se izučava u kinematici. tako da se taj naziv odomaćio i odnosi se na svako kruto tijelo koje se obrće velikom ugaonom brzinom oko ose promjenljivog pravca Žiroskop obezbjeđuje stabilnost kretanja i postao je nezamjenjiv uređaj u savremenoj tehnici. godine francuski fizičar L. Nepokretna tačka 0 je zajednička tačka za oba koordinatna sistema. Pomični sistem 0ξηζ čvrsto je vezan za tijelo koje rotira oko tačke 0. s tim da mu je jedna tačka nepomična. 203 . Za definiranje položaja krutog tijela u prostoru koje vrši obrtanje oko nepomične tačke uvešće se dva koordinatna sistema . koji je koristeći poseban uređaj na bazi čigre dokazao obrtanje Zemlje.1. Kao primjer za sferno kretanje često se uzima najobičnija čigra. Svoj uređaj Foucault je nazvao žiroskop. automatizaciji. Obrtanje krutog tijela oko nepomične tačke (sferno kretanje) je takvo kretanje pri kojem tijelo slobodno rotira. upravljanju.Foucault (1819-1868). Prvi ozbiljan rad na proučavanju inercijalnih svojstava čigre objavio je 1852. avijaciji i raketnoj tehnici. Poznavanjem položaja pokretnog u odnosu na nepokretni koordinatni sistem u svakom trenutku vremena definiran je ujedno i položaj tijela koje se slobodno kreće oko nepomične tačke 0. kako bi se čitalac lakše uveo u navedenu problematiku. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE 13 DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE 13. ali ako se zarotira dovoljno velikom ugaonom brzinom ona zadržava uspravan položaj. Stoga će se ovdje dati samo neke osnovne napomene. Drugi koordinatni sistem 0 xyz je nepokretni i polazi iz tačke 0.

z ). Položaj pokretnog koordinatnog sistema 0ξηζ r r r u odnosu na nepokretni koordinatni sistem 0 xyz određen je kosinusima uglova njihovih jediničnih vektora λ ( λx . μ y = cos(η .1) λx = cos(ξ . v . ν x = cos(ζ . Položaj pokretnog u odnosu na nepokretni koordinatni sistem Položaji osa u vektorskom smislu definirani su jediničnim vektorima i . λz ) r r v ( vx . x ). odnosno r r r λ . μz ) . x ). y ). v y . vz ) gdje su: r μ ( μx . Ekinović z ζ θ r & ψ r k r0 η r & ϕ ν r i x r μ r y θ r & λ r j ψ N ϕ ξ Slika 60. μ z = cos(η . ν z = cos(ζ . k .2) 204 . j . (13.DINAMIKA Vukojević. (13. λ y = cos(ξ . z ). y ). x ). μ y . μ x = cos(η . λz = cos(ξ . z ). λ y . μ . y ). ν y = cos(ζ .

μ . Da bi se konkretno riješio problem obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke. Koristeći relacije (13. μ λ = 0. što znači da tijelo ima tri stepena slobode. odnosno: (13. ali stalno prolazi kroz nepokretnu tačku 0. a iz koje je proistekla teorema: Pomjeranje krutog tijela koje se obrće oko nepomične tačke iz jednog u bilo koji drugi položaj moguće je ostvariti obrtanjem oko ose koja prolazi kroz tačku 0 i naziva se osa konačne rotacije. tako da su njihove međusobne veze izražene u vektorskom obliku sljedeće: r r r λ λ = 1.4). može se od devet skalarnih veličina u izrazu (13. Međutim. rr λv = 0.2) definirati bilo kojih šest. pošto ova tri nezavisna kosinusa ne određuju ostale kosinuse pravaca jednoznačno zbog nelinearnosti sistema jednačina. μ x 2 + μ y 2 + μ z 2 = 1. slika 61. λxν x + λ yν y + λzν z = 0.13. U skalarnom obliku ovo daje: rr μ μ = 1. v su međusobno ortogonalni. Ovo se obično izražava relacijom S = 9 − 6 = 3 . Ako se posmatra rotacija krutog tijela u vremenskom intervalu od t do t + Δ t . To znači da ostaju ukupno tri nezavisne veličine koje predstavljaju parametre krutog tijela koje se obrće oko nepomične tačke. tijelo će se oko trenutne ose rotacije obrnuti za ugao Δ α . rr rr rr rr v v = 1. Ovakva pokretna osa naziva se trenutnom osom rotacije 0Ω . μ v = 0. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Jedinični vektori λ . Osa konačne rotacije stalno mijenja svoj položaj u toku rotacije krutog tijela oko nepomične tačke. Ugaona brzina tijela definirana u graničnom obliku glasi: 205 . (13. koristiće se geometrijska interpetacija koju su dali Euler i D’Alembert. rješavanje konkretnih zadataka preko kosinusa pravaca nije podesno.4) μ xν x + μ yν y + μ zν z = 0. ν x 2 + ν y 2 + ν z 2 = 1.3) λx 2 + λ y 2 + λz 2 = 1. μ x λx + μ y λ y + μ z λz = 0.

ω = ω (t ) . čiji je r položaj određen vektorom položaja ri . definirano sljedećim funkcijama: ψ = ψ (t ) . dakle. koordinatni sistem 0ξηζ zauzima položaj prikazan na slici 60. slika 61: r r r vi = ω × ri . što se najbolje može uočiti položajem ose 0ζ i 0 z . može se za svaku tačku krutog r r (13. odrediti brzina u odnosu na pol 0. (13. Početnom rotacijom oko ose 0 z za ugao ψ .5) tijela M i . U trenutku kad je definiran specifični položaj ose 0ξ .7) Rotacija krutog tijela oko nepomične tačke u prostoru za ugao Δ α može se definirati preko elementarnog infinitezimalnog obrtanja. pokretni koordinatni sistem dolazi u poziciju u kojoj se osa 0ξ poklopi sa tzv. Ako se potraži granična vrijednost ovoga ugla. čvornom osom ON . + + Δt → 0 dt Δt → 0⎜ Δt Δt Δt ⎟ dt dt dt ⎝ ⎠ ili 206 . θ = θ (t ) . Kretanje krutog tijela oko nepomične tačke je.8) r r r r Δ α = Δ ψ + Δ θ + Δϕ . Δt → 0 Δ t (13. Nadalje. ϕ = ϕ (t ) . ili u vektorskom obliku θ = Δθ .6) ψ (ugao precesije). Čvorna osa ON bitna je za definiranje položaja cjelokupnog sistema. θ (ugao nutacije) i ϕ (ugao sopstvene rotacije). Ekinović ω = lim Ako se poznaje ugaona brzina r r Δα . rotacijom sistema oko novog položaja ose 0ζ za ugao sopstvene rotacije ϕ . dobiće se: r r r r r r r ⎛ Δψ Δθ Δϕ ⎞ dψ dθ dϕ Δα ⎟= = lim ⎜ + + lim . ϕ = Δϕ . dolazi do rotacije pokretnog sistema za ugao θ oko ose ON . Tri stepena slobode kretanja krutog tijela oko nepomične tačke Euler je definirao sa tri ugla: U početnom položaju u trenutku to oba koordinatna sistema su se poklapala. odnosno preko tri Eulerova ugla: ψ = Δψ . (13.DINAMIKA Vukojević. koji je označen sa ON . slika 60.

i =1 (13. 13. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE r dα r r r r & & & = ω =ψ + θ + ϕ . ∫ r gdje su: ri . Kruto tijelo će se posmatrati u dva koordinatna sistema .pokretnom 0ξηζ koji je čvrsto vezan za tijelo i nepokretnom 0 xyz .13. & ω y = θ& sinψ − ϕ sin θ cosψ . r M – ukupna masa tijela. & & ω z = ψ + ϕ cos θ .vektor položaja tačke M i .9) Projiciranjem ovih jednačina na ose nepokretnog i pokretnog koordinatnog sistema dobiće se takozvane Eulerove kinematičke jednačine: & & ω x = θ cosψ + ϕ sin θ sinψ . (13. dt (13. vi .10) & & ωξ = θ cos ϕ + ψ sin θ sin ϕ . Glavni kinetički moment (glavni moment količine kretanja) za nepokretnu tačku 0 određen je izrazom: n r r r L0 = ∑ ri × mi vi . slika 61.11) ili u integralnom obliku r L0 = M r r (r × v )dm . mi – masa proizvoljne tačke.2. 207 . & ω = −θ& sin ϕ + ψ sin θ cos ϕ . Kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne tačke Neka je usljed djelovanja vanjskih sila kruto tijelo prinuđeno da se obrće oko nepokretne tačke 0. η & & ωζ = ϕ + ψ cosθ .brzina tačke M i .

12) Pošto je dobija se r r r r r r r r r r r × (ω × r ) = −r × (r × ω ) = ω r 2 − r (ω ⋅ r ). ω r η r F1s ν μ λ r0 r y x ξ Slika 61. Ekinović z Ω ζ r vi r Fi s r Fns Mi r ri r .11) dati r r r r L0 = ∫ r × (ω × r ) dm . M (13. r r r r r L0 = ω ∫ r 2 dm − ∫ r (ω ⋅ r ) dm . to će izraz (13. M M (13. Obrtanje tijela oko nepokretne tačke Kako je brzina tačke definirana prema (13.13) što predstavlja izraz za glavni kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne tačke 0. 208 .DINAMIKA Vukojević.6) izrazom r r r v =ω ×r .

16) svodi na oblik: (13.13) definirati u odnosu na pokretni sistem referencije 0ξηζ .14) Kako je projekcija kinetičkog momenta na neku osu jednaka kinetičkom momentu za tu osu. onda su centrifugalni momenti jednaki nuli. ξ . M M (13.14) na osu ξ dobije: r r L0 ⋅ λ = L0ξ = ωξ ∫ ξ 2 + η 2 + ζ 2 dm − ∫ ξ (ωξ ξ + ωη η + ωζ ζ )dm ( ) M M ili M L0ξ = ωξ ∫ η 2 + ζ 2 dm − ωη ∫ ξ η dm − ωζ ∫ ξ ζ dm . r2 = ξ 2 +η2 + ζ 2 Uvrštavanjem u (13. L0η = Jηωη − Jηζ ωζ − Jηξ ωξ .13).15) Prvi integral predstavlja moment inercije tijela za osu centrifugalne momente inercije za pripadajuće ose. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Sada će se glavni kinetički moment dat izrazom (13. tako da se dobija: L0ξ = J ξ ωξ − J ξηωη − J ξζ ωζ . Ako pokretne ose inercije predstavljaju ujedno i glavne ose inercije. a druga dva integrala predstavljaju Po istoj analogiji mogu se definirati kinetički momenti i za druge dvije pokretne ose. Projekcije trenutne ugaone brzine i vektora položaja tačke na pokretne ose su: r r r r r r r ω = ωξ + ωη + ωζ = ωξ λ + ωη μ + ωζ ν . r r r r r L0 = ω ∫ (ξ 2 + η 2 + ζ 2 ) dm − ∫ r (ωξ ξ + ωηη + ωζ ζ )dm . M M ( ) (13. Odavde slijedi da je r r r r r = ξ λ +η μ +ζ v .16) 209 . to se projiciranjem izraza (13.13. pa se sistem jednačina (13. L0ζ = J ζ ωζ − J ζξ ωξ − J ζμ ωη . dobija se i ω ⋅ r = ωξ ⋅ ξ + ωη ⋅ η + ωζ ⋅ ζ .

13. vη = ωζ ξ − ωξ ζ .DINAMIKA Vukojević. L0ζ = J ζ ωζ .3. Ekinović L0ξ = J ξ ωξ .17) r r r r L0 = L0ξ λ + L0η μ + L0ζ v . U tom smislu.21) 210 .19). vζ = ωξη − ωηξ .17). kinetička energija se također može r odrediti polazeći od izraza (13. Projiciranje glavnog kinetičkog momenta (13.20) pa su njene projekcije na pokretne ose 0ξηζ : vξ = ωηζ − ωζ η . M (13. Općenito. brzina za tačku koja rotira definirana je u obliku (13. L0η = Jηωη . ali se to obično ne radi jer bi bio dat u funkciji od kretanja pokretnog sistema referencije. 2M odnosno 2 Ek = ∫ v 2 dm. Prema izrazima (13.18) Kinetička energija materijalnog sistema pri njegovom proizvoljnom kretanju data je izrazom Ek = ili u integralnom obliku r r 1 n 1 n mi vi2 = ∑ mi (vi ⋅ vi ) ∑ 2 i =1 2 i =1 Ek = 1 2 ∫ v dm .19) Za kruto tijelo koje vrši obrtanje oko nepokretne tačke. čiji je položaj u odnosu na pol 0 definiran radijus-vektorom ri .12) može se vršiti i na nepokretni koordinatni sistem 0 xyz . (13. potrebno je definirati brzinu vi proizvoljne tačke r M i mase mi . r r r v =ω×r . Kinetička energija tijela koje se obrće oko nepokretne tačke (13. može se glavni kinetički moment napisati u vektorskom obliku (13.

centrifugalni momenti su za njih jednaki nuli. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Pošto je 2 v 2 = vξ2 + vη + vζ2 . Kinetički moment r L0 može se izraziti preko svojih vektorskih koordinata u odnosu na pokretni sistem referencije: 211 . kako je već ranije navedeno. M M M (13. ζ ujedno i glavne ose inercije.19) dobiti: 2 2 Ek = ωξ2 ∫ (η 2 + ζ 2 )dm + ωη ∫ (ξ 2 + ζ 2 )dm + ωζ2 ∫ (ξ 2 + η 2 )dm − M M M − 2ωξ ωη ∫ ξ η dm − 2ωξ ωζ ∫ ξ ζ dm − 2ωηωζ ∫η ζ dm . (13. pa kinetička energija tijela iznosi: Ek = 1 J ξ ωξ2 + J η ωη2 + J ζ ωζ2 .22) Uvodeći odgovarajuće oznake za momente inercije dobiće se 2 Ek = J ξ ωξ2 + Jηωη2 + J ζ ωζ2 − 2 J ξηωξ ωη − 2 J ξζ ωξ ωζ − 2 Jηζ ωηωζ . 2 ( ) (13. Eulerove dinamičke jednačine Poći će se od zakona o promjeni kinetičkog momenta koji glasi: r r rs dL0 = M 0FR .23) Ukoliko su pokretne ose ξ . Svođenje vektorskih jednačina na ose nepokretnog koordinatnog sistema nije prikladno jer se dobiju projekcije u funkciji od vremena t . koji se vrlo često upotrebljava za definiranje dinamičkih jednačina simetričnih tijela.25) Projiciranjem na ose pravouglog koordinatnog sistema dobiće se tri skalarne jednačine. Kod Rezalovog koordinatnog sistema pokretne ose nisu kruto vezane za tijelo pa se tijelo kreće u odnosu na njih.13.24) 13. Njihovo razlaganje je moguće vršiti i na nepokretni koordinatni sistem 0 xyz i na pokretni koordinatni sistem 0ξηζ . dt (13.21) u jednačinu (13. to će se uvrštavanjem (13. a i ose imaju mogućnost kretanja u odnosu na tijelo.4. Ovdje će se spomenuti i takozvani Rezalov koordinatni sistem.η .

(13. Ekinović r r r r L0 = L0ξ λ + L0η μ + L0ζ v . (13. uvrštavanjem u (13.27) postaje r r r rs dL0 d ' L0 r r = + ω × L0 = M 0FR .26) λ . Kako se jedinični vektori od vremena t .DINAMIKA Vukojević. dt r dμ r r = ω × μ. 212 . čiji su vektori položaja upravo jedinični vektori λ .26) slijedi da je: r r r r dL0 dL0ξ r dL0η r dL0ζ r dλ dμ dν v + L0ξ = λ+ μ+ + L0η + L0ζ . (13.27) dt dt dt dt dt dt dt r r r r Brzina pomjeranja jediničnih vektora λ . (13. v kreću u prostoru. μ . dt dt dt dt Uvođenjem oznake r d ' L0 dL0ξ r dL0η r dL0ζ r = λ+ μ+ v dt dt dt dt r r r r r r ω × L0ξ λ + L0η μ + L0ζ v = ω × L0 .28) Na osnovu ovakve postavke. i predstavljanjem drugog dijela izraza u vidu ( ) izraz (13. slika 62. v .17) dobiće se r r r r r r dL0 dL0ξ r dL0η r dL0ζ r r = λ+ μ+ v + ω × L0ξ λ + ω × L0η μ + ω × L0ζ v . μ . to će brzina ovih tačaka iznositi: r dλ r r = ω × λ.29) dt dt r r r Veličina dL0 dt može se shvatiti kao brzina kraja vektora L0 i ona će se označiti sa v A . dt r r r dν = ω ×ν dt . to i oni mijenjaju svoje pravce u funkciji r r r Prema formuli (13. μ . Kako se njihove brzine podudaraju sa r r r brzinama tačaka tijela. odnosno od ugaone brzine koordinatnog sistema 0ξηζ koji također rotira. v zavisi od ugaone brzine ω .

29) definira brzinu tačke A koja se kreće zajedno sa koordinatnim sistemom 0ξηζ i iznosi: λ r r ω × L0 = ωξ L0ξ r μ ωη L0η r ωζ = λ (L0ζ ωη − L0ηωζ ) + μ (L0ξ ωζ − L0ζ ωξ ) + v (L0ηωξ − L0ξ ωη ) . Koordinate tačke r r r A su ustvari intenziteti vektora L0ξ .η .30) 213 . i to: a) brzine tačke A u odnosu na koordinatne ose ξ .13. ζ . i dt dt dt ζ ω r r L0ζ ν r r L0 A r vA μ r L0ξ r r L0η η λ r 0 ξ Slika 62. . b) brzine tačke A koja se okreće zajedno sa koordinatnim sistemom 0ξηζ . r r r v r L0ζ (13. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Iz same jednačine (13. Vektor kinetičkog momenta r L0 Drugi dio izraza (13. L0ζ . dok su njene komponentne brzine u pravcu pojedinih osa: dL0ζ dL0ξ dL0η .29) jasno je da se ova brzina može predstaviti preko dvije brzine. L0η .

Ekinović Uvrštavanjem komponenti brzine tačke A u izraz (13. Diferencijalne jednačine tijela koje se obrće oko nepomične tačke izveo je L. dt dL0η + L0ξ ωζ − L0ζ ωξ = M 0η . v predstavljaju projekcije glavnog momenta spoljašnjih sila na ose pokretnog koordinatnog sistema: r r r r rs M 0FR .25). * 214 . koristeći (13.29) dobiće se: r r dL0 ⎛ dLξ =⎜ + L0ζ ωη − L0η ωζ dt ⎜ dt ⎝ r r ⎞ r ⎛ dLη ⎞ r ⎛ dLζ ⎞r ⎟λ + ⎜ + L0ξ ωζ − L0ζ ωξ ⎟ μ + ⎜ + L0η ωξ − L0ξ ωη ⎟v .31) Ako ovaj izraz.17) u (13. ⎟ ⎜ dt ⎟ ⎜ dt ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (13. izjednači sa momentom jedinične vektore λ . dt dωζ + ωξ ωη (J 0η − J 0ξ ) = M 0ζ . Ako su pokretne ose istovremeno i glavne ose inercije.32).33) Prethodno navedeni izrazi predstavljaju Eulerove dinamičke jednačine * obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke.DINAMIKA Vukojević. dt (13.32) r rs r r r M 0FR = M 0ξ + M 0η + M 0ζ . Euler 1750. dt dL0ζ + L0ηωξ − L0ξ ωη = M 0ζ . uvrštavajući vrijednosti iz (13. dobiće se da članovi uz dL0ξ + L0ζ ωη − L0ηωζ = M 0ξ . dt gdje je (13. dobiće se: J 0ξ J 0η J 0ζ dωξ + ωηωζ (J 0ζ − J 0η ) = M 0ξ . μ . dt dωη + ωξ ωζ (J 0ξ − J 0ζ ) = M 0η . godine.

1. (13.33) i odrediti zakon kretanja krutog tijela. Prema tome.13. a) Eulerovo rješenje polazi od pretpostavke da se tijelo obrće oko nepokretnog težišta po inerciji. ove vrijednosti treba nadalje povezati sa Eulerovim kinematičkim jednačinama (13. ωζ (t ) na glavne ose 0ξηζ . jer je sistem jednačina nelinearan. bez utjecaja spoljašnjih sila ili. dobiće se rješenje problema kretanja tijela. slika 63. M 0η . ωη (t ) . Integriranjem ovih jednačina. pošto su Eulerove dinamičke jednačine nelinearne. danas se koriste tri klasična rješenja: Eulerovo.10). & ωη = θ& sin ϕ + ψ sin θ cos ϕ . zadatak i dalje ostaje neriješen. 215 . a traže se momenti koji djeluju na tijelo. Za definiranje kretanja tijela koje vrši rotaciju oko nepomične tačke moraju se poznavati funkcije ψ (t ). Eulerove jednačine najčešće se koriste u jednostavnijim slučajevima kada je zadato kretanje krutog tijela. položaja tijela i njegove ugaone brzine. odnosno za slučaj teškog tijela koje rotira oko nepomične tačke. Ukoliko je čak i moguće integrirati Eulerove dinamičke jednačine. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Rješavanje problema obrtanja tijela oko nepokretne tačke svodi se na sljedeće: za zadate momente spoljašnjih sila M 0ξ . ako su pomoću Eulerovih dinamičkih jednačina određene projekcije ugaonih brzina ωξ (t ) . θ (t ). Težina tijela (teškog tijela) uravnotežuje se sa reakcijom r F0 u tački 0. ako već dejstvuju spoljašnje sile. θ .34) 13.4. & & ωζ = ϕ + ψ cos θ .a. uz zadate početne uvjete za ψ . ϕ . Ovdje se mora napomenuti da je i ova integracija dosta složena. Međutim. onda im glavni vektor prolazi kroz nepomičnu tačku krutog tijela. Lagrangeovo i rješenje Sonje Kovalevski. ϕ (t ) . koje glase & & ωξ = θ cos ϕ + ψ sin θ sin ϕ . M 0ζ i početne uvjete treba izvršiti integraciju Eulerovih dinamičkih jednačina (13. Osnovne postavke klasičnih rješenja Za slučaj da elipsoid inercije ima tri različite glavne ose inercije i da za proizvoljne početne uvjete nije moguće izvršiti integriranje diferencijalnih jednačina. to se za tijelo sa proizvoljnim rasporedom mase i nepokretne tačke ne mogu naći rješenja diferencijalnih jednačina. a u njima glavni moment koji izaziva obrtanje proizvoljna funkcija od vremena.

DINAMIKA Vukojević. 216 . slika 63. a težište se nalazi u ekvatorijalnoj ravni elipsoida inercije. c) Rješenje S. Različiti slučajevi teškog tijela koje rotira oko nepomične tačke b) Lagrangeovo rješenje obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke polazi od pretpostavke da je elipsoid inercije za nepomičnu tačku obrtni. Tijelo je teško. a da se težište teškog tijela nalazi na geometrijskoj osi obrtnog elipsoida koja je osa simetrije tijela. Kovalevski polazi od pretpostavke da je elipsoid inercije obrtni sa međusobnim odnosom momenata inercije J1 = J 2 = 2 J 3 .c.b. onda je J1 = J 2 . a težište se nalazi na toj osi na nekoj udaljenosti od nepomične tačke 0. Ekinović ζ r F0 r F0 0 ζ r F0 F ζ r o r G 0 r G 0 r G a) b) c) Slika 63. slika 63. Ako je osa 0ζ ta osa.

L0ζ = J 0ζ ω .1. Žiroskop je postavljen u odnosu na pokretni sistem referencije 0ξηζ .17). PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA 14 PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA 14. ωζ = ω S obzirom na postavljene uvjete. to jest neka se obrće oko ose je nepokretna tačka u koordinatnom početku 0.14. osa materijalne simetrije je glavna centralna osa inercije tijela. ωη = 0. slika 64.a. Ako se vektor ugaone brzine dobiće se: ω r projicira na ose pokretnog koordinatnog sistema 0ξηζ . Približna teorija žiroskopskih pojava Žiroskopom (giroskopom) se nazivaju kruta tijela koja vrše obrtanje oko nepomične tačke tako da je obrtanje krutog tijela oko ose materijalne simetrije znatno brže u odnosu na obrtanje ose materijalne simetrije oko nepokretne tačke. (14. Osnovna pretpostavka u približnoj teoriji žiroskopskih pojava. (14.2) 217 . Žiroskop se obrće oko ose materijalne simetrije 0ζ velikom ugaonom brzinom.1) ωξ = 0. sastoji se u tome da ukupni vektor kinetičkog momenta simetričnog žiroskopa pada u pravac ose simetrije. Proučavanje kretanja žiroskopa pod utjecajem spoljašnjih sila pomoću Eulerovih jednačina je matematički dosta složeno. L0η = 0. a fizički smisao postavljenog zadatka neće pretrpjeti bitne promjene. odakle slijedi: L0ξ = 0. Kinetički moment žiroskopa za pokretne ose odrediće se prema izrazima (13. koja će se objasniti u tekstu koji slijedi. 0ζ r r & ugaonom brzinom sopstvene rotacije ϕ = ω . koja je kolinearna sa osom 0ζ u svakom trenutku vremena. slika 64. čija Neka žiroskop vrši najjednostavnije kretanje. Stoga je potrebno uvesti određene aproksimacije koje će olakšati rješavanje.

5) L0ξ = J 0ξ ωξ . koji (14. 218 . Ekinović gdje je Lζ = L0ζ ujedno i glavni kinetički moment za osu 0ζ . Približna teorija žiroskopskih pojava Geometrijskim slaganjem vektora ω r i ω1 r čije se ose sijeku dobija se rezultujući vektor ugaone brzine složenog kretanja.1) može napisati da je (14. Pošto osa 0ζ istovremeno prolazi kroz pol 0. slika 64. slika 64. Posmatraće se slučaj kada žiroskop vrši složeno kretanje.DINAMIKA Vukojević.13) i (14.a. ζ z z r Lo ω2 r r z ζ ω ζ r Lo r Lo 0 θ ω1 r r & ω =ϕ r η ξ ω1 0 r ω r η ξ a) ξ b) r θ& 0 η c) Slika 64. Projekcije kinetičkog momenta žiroskopa na pokretne ose ω 2 . (14. odnosno kada vrši obrtanje oko r centralne ose inercije 0ζ ugaonom brzinom ω i obrtanje zajedno sa osom 0ζ oko ose 0 z & ugaonom brzinom precesije ψ r r = ω1 . odnosno vektor apsolutne ugaone brzine žiroskopa iznosi r r r ω 2 = ω + ω1 .3) L0 = L0ζ = J 0ζ ω . to se s obzirom na (13. L0ζ = J 0ζ ωζ r r r r L0 = J 0ξ ωξ λ + J 0η ωη μ + J 0ζ ωζ v . pa je L0η = J 0ηωη .4) r 0ξηζ su: .b.

uravnotežen je i oslonjen u tački C . Ako na žiroskop koji se nalazi u stanju mirovanja djeluje sila F konstantnog pravca i intenziteta na rastojanju d od težišta C . pri čemu se smatra da je rotacije jednaka nuli r r veća od ugaone brzine ugaona brzina nutacije θ r & = 0. Uzevši u obzir gore navedeno. L0η = 0. r r rF r (14.c.2. ϕ (t ) . (14. U fazi mirovanja žiroskopa. Veličina ovog momenta je F MC = F d . žiroskop će se početi obrtati oko ose Cx usljed djelovanja momenta sile M C . Ovakav žiroskop se može ostvariti ako se njegov centar inercije C poklapa sa nepomičnom tačkom. L0 = L0ζ = J 0ζ ω što znači da je kinetički moment žiroskopa usmjeren duž ose Prema tome. odnosno ω >> ω1 .a prikazan je žiroskop koji se nalazi u stanju mirovanja.14. onda je riječ o žiroskopu sa tri stepena slobode. kao što se vidi Osnovna pretpostavka približne teorije žiroskopa polazi od toga da je ugaona brzina sopstvene & ϕ = ω žiroskopa oko ose simetrije žiroskopa 0ζ mnogo r r r r & precesije ψ = ω1 . ω1 . koja je centar inercije (težište) žiroskopa i koja leži na uzdužnoj osi simetrije. a čije je kretanje definirano preko tri Eulerova ugla ψ (t ). Žiroskop sa tri stepena slobode Ako je kretanje žiroskopa ograničeno postojanjem samo jedne nepokretne tačke.7) 219 . r 0ζ . može se pisati L0ξ = 0. tada apsolutna brzina ω 2 r r r 14. slika 65. ukoliko je odstupa od ose .b. r po pravcu manje ω r znatno veće od 0ζ i sa dovoljno tačnosti se može uzeti da je L0 = L0ζ . koordinatni sistemi 0 xyz i 0ξηζ se podudaraju. PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA Pravac kinetičkog momenta L0 žiroskopa ne poklapa se sa osom simetrije na slici 64.6) 0ζ . Na slici 65. θ (t ). slika 64. Ovakav zahtjev je ispunjen kod tijela koje vrši obrtanje oko nepomične tačke.

Osa simetrije žiroskopa Cζ će usljed djelovanja r sile F promijeniti svoj položaj u ravni dejstva sile u odnosu na osu Cz . r LC C 0 d y x r G x r G a) Slika 65.8) r & žiroskopa ili ϕ . Ako sada na žiroskop djeluje ista sila ravnomjerno da se obrće oko ose Cx u ravni djelovanja sile r F . odnosno momenta.b. Nakon prestanka djelovanja spoljašnje sile. a ω . žiroskop će nastaviti Cyz . pa se njegova ugaona brzina povećava od 0 do ω x .moment inercije žiroskopa za osu r Cζ . koji predstavlja glavni moment spoljašnje sile ili spoljašnjih sila. Sada će se posmatrati isti žiroskop. naravno uz pretpostavku da je konstrukciono dobro riješeno ležište C . Ekinović ζ z r F z ω ζ θ d r F 0 r rF MC C y r v′ r rF MC A .ugaona brzina sopstvene rotacije 220 . nego u stanju kada se obrće r velikom ugaonom brzinom ω oko svoje ose simetrije Cζ . je jednako ubrzano. Žiroskop sa tri stepena slobode b) Obrtanje žiroskopa oko ose Cx usljed ovog momenta. gdje je J Cζ . (14. ali ne u stanju mirovanja. slika 65.DINAMIKA Vukojević. ona će izazvati sasvim drugi efekat. Kinetički moment žiroskopa za nepomičnu tačku C usmjeren je duž ose materijalne simetrije Cζ i iznosi: r r LC = J Cζ ω .

dt (14.14. Kada prestane dejstvo sile r r rF F . bez dejstva spoljašnjih sila ima svojstvo: r r rF dLC = M C = 0. brzina r v ' će prema izrazu (14. PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA nepomičnu tačku C . koja djeluje paralelno osi Cy . brzina kraja vektora kinetičkog momenta LC žiroskopa za r r r r rF r dLC v'= = MC . ima geometrijsku podudarnost sa glavnim momentom spoljašnjih sila za tačku C . brzorotirajući žiroskop ima sposobnost suprotstavljanja silama koje nastoje da promijene pravac njegove obrtne ose. žiroskop se obrće ugaonom brzinom ω r oko ose materijalne simetrije 0ζ . . dt gdje je intenzitet momenta spoljašnjih sila M C = F d (14. pa se njegov pravac poklapa sa osom Cx .9) postati jednaka nuli. (14. Iz ovog uporednog pregleda ponašanja žiroskopa u stanju mirovanja i u stanju velike sopstvene rotacije. slika 65.b.11) odnosno pravac i intenzitet kinetičkog momenta u odnosu na tačku C su konstantni i djeluju duž ose simetrije Cζ . To znači da spoljašnja sila F . Polazeći od toga da uravnoteženi žiroskop koji se obrće oko ose simetrije. Od tog trenutka.9) r r F . to je njeno kretanje r r F r neinercijalno. odnosno Prema Rezalovoj teoremi. uzrokuje pomjeranje ose žiroskopa Cζ u ravni Cxz . koja je označena sa v ′ . Na ovaj način. koja je u stanju mirovanja i otklonjena od početnog položaja za ugao θ . što znači da je kretanje ose Cζ zaustavljeno. odnosno njegovo obrtanje oko ose Cy . Pošto osa Cζ žiroskopa po prestanku djelovanja sile prestaje da se kreće.10) to proizilazi da je r r LC = J Cζ ω = const. može se zaključiti sljedeće: žiroskop koji se brzo obrće ne pomjera u pravcu djelovanja sile već u pravcu njenog momenta koji je upravan na pravac sile. Moment M C spoljašnjih sila za tačku C usmjeren je normalno na ravan sile. 221 . odnosno moment M C za tačku C postane jednak nuli.

Na osnovu Rezalove teoreme. Kako je brzina v ' tačke A kraja vektora kinetičkog momenta r rr r r r L0ζ geometrijski jednaka glavnom momentu spoljašnjih sila M 0Fs . odnosno odrediti odstupanje od prvobitnog pravca koje će imati osa žiroskopa.12) r r L0ζ = J 0ζ ω . a ukoliko raste tokom vremena kretanje je nestabilno. Ova osobina da uravnoteženi žiroskop koji se brzo obrće oko ose simetrije zadržava stalan pravac svoje ose u prostoru koristi se mnogo u tehnici. normalan je na vertikalnu ravan 0 zζ . čiji se centar inercije (težište) C ne poklapa sa nepokretnom r tačkom 0. što r r rr A paralelna vektoru M 0Fs u svakom trenutku vremena i upravna je na ravan 0 zζ . Ukoliko je ostupanje malo. Prema tome.3. (14.6) (14. Glavni moment spoljašnih sila u odnosu na oslonac 0 jednak je rr r r M 0Fs = rC × G . gdje je rC . veličina i konstrukciona izvedba žiroskopa se moraju prilagoditi zahtjevima i uvjetima koji se postavljaju kod njegove primjene u tehnici. Regularna precesija teškog žiroskopa Pretpostaviće se da se žiroskop.13) r Vektor M 0 s . slika 66. tj. Kinetički moment žiroskopa za nepomičnu tačku 0 usmjeren je duž ose vrijedi Cζ . onda se za kretanje kaže da je stabilno. treba izvršiti procjenu veličine poremećaja koji može doći spolja. obrće velikom ugaonom brzinom ω i da pri tom osa materijalne simetrije Cζ sa osom 0 z gradi konstantan ugao θ . to će biti v ' = M 0Fs . Da bi se ocijenila stabilnost žiroskopa.DINAMIKA Vukojević. 14. usmjeren je normalno na ravan koju obrazuje vektor položaja rC i sila težine r rF r r G . što znači da će osa žiroskopa Cζ opisivati vrlo mali konus oko svog početnog pravca. proizilazi da se osa žiroskopa 0ζ obrće oko nepokretne ose 0 z nekom 222 . odnosno pol 0.vektor položaja težišta C u odnosu na oslonac. kako je brzina v ' tačke je već ranije konstatirano. a prema (14. to će se tačka A pomjeriti za mali put v A dt . Ekinović Ako na brzo rotirajući žiroskop djeluju trenutne sile.

osa 0ζ žiroskopa vrši obrtanje oko ose 0 z i za takav žiroskop se kaže da vrši regularnu precesiju. r r gdje je OA = L0 . već u pravcu normale na ravan 0 zζ .rastojanje težišta C od oslonca. (14. tj. r r & ugaonom brzinom ψ = ω1 i opisuje konusnu površinu.14. r r M 0Fs = G d sin θ . S druge strane. Regularna precesija teškog žiroskopa Iz izraza može se naći intenzitet momenta r rr r r v ' = M 0Fs = rC × G . r pa se prethodna jednačina 223 . To znači da se usljed djelovanja momenta sile G osa žiroskopa ne pomjera u smislu povećanja ugla θ . (14.14) gdje je d = OC . brzina v ' se može posmatrati kao obimna brzina tačke A ose žiroskopa r r r & 0ζ oko ose 0 z ugaonom brzinom ψ = ω1 . pa je brzina vektora L0 određena izrazom: r r r r r v ' A = v ' = ω1 × OA = ω1 × L0 . PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA r konstantan.15) Na osnovu približne teorije žiroskopa slijedi da je L0 = J 0ζ može napisati u obliku: r ω. Ugao θ pri ovom kretanju ostaje ζ ω r G C θ z ω1 r A rC r r v′ L0ζ ω1 0 r η r M r FS 0 Slika 66.

ω1 biti manja ukoliko je ugaona 14. koja su sastavni dio rama koji se obrće ugaonom brzinom ω1 .17). Prema približnoj teoriji žiroskopa. slika 67.19) ukazuje na to da će ugaona brzina precesije brzina sopstvene rotacije ω veća i obrnuto. r r to je intenzitet brzine kraja kinetičkog momenta ' v A = v' = ω1 LC = ω1ω J Cζ . gdje je J Cζ r moment inercije zamajca za osu Cζ . Ekinović r r r r' r r v A = v ' = ω1 × J 0ζ ω = J 0ζ (ω1 × ω ) ili (14. Ako se izjednače jednačine (14. odakle je ugaona brzina precesionog kretanja (14. Vratilo je oslonjeno u kliznim ležištima A i B .DINAMIKA Vukojević.18) ω1 teškog žiroskopa (14.17) r r v' = J 0ζ ω1 ω sin ∠ (ω1 . Pošto je (14.21) 224 .16) (14. J 0ζ ω Formula (14. što znači da ovaj žiroskop ima dva stepena slobode kretanja.20) ω1 ⊥ LC . Žiroskop ima mogućnost rotacije oko horizontalne ose 0ζ i oko vertikalne ose 0 z zajedno sa ramom. kinetički moment LC usmjeren je u pravcu podužne ose simetrije Cζ i iznosi LC = J Cζ r r ω . dobiće se J 0ζ ω1 ω sin θ = G d sin θ . (14. Položaj žiroskopa se može odrediti sa dva ugla u odnosu na referentne polazne veličine.14) i (14. ω ) = J 0ζ ω1 ω sin θ .4. Žiroskop sa dva stepena slobode Posmatraće se žiroskop koji se sastoji od cilindričnog tijela (zamajca) koji se nalazi na uzdužnom vratilu i obrće se velikom ugaonom brzinom ω .19) ω1 = Gd . to se brzina kraja vektora tačke A′ može izračunati prema r r r' r r v A = v ' = ω1 × CA' = ω1 × LC . Pošto je kretanje rama zadato.

r' Prema zadatim uvjetima na ram djeluje težina G i reakcije oslonaca FA i FB . r rF r r M C s = J Cζ (ω1 × ω ). Žiroskop sa dva stepena slobode ′ Prema Rezalovoj teoremi. r r (14. to iz zakona o održanju kretanja središta masa slijedi da je glavni vektor spoljašnjih sila jednak nuli: n r r r maC = ∑ Fi s = FRs = 0 . ω B r FBd r G r r FBst ω ω1 C r r FAd r FAst A r r ′ vA = v ′ r rF MCS D r r r FD = FAst + FBst Slika 67. Pošto težište rama C za vrijeme obrtanja ostaje nepokretno. moment spoljašnjih sila za tačku C ima pravac brzine v ' = v A . odnosno r r F r r' r r M C s = v ' = v A = ω1 × LC .14. dakle.23) Moment spoljašnjih sila. (14. leži u ravni okomitoj na ravan rama ABD i ima pravac i smjer brzine tačke v A . i =1 r r r 225 .22) a kako je to će biti r r LC = J Cζ ω . PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA r rF MCR z ζ A′ r LC .

koje obrazuju moment M C s obrće se zajedno sa ramom. ali suprotno orijentiran i naziva se žiroskopski moment. Ekinović Iz ovog proizilazi da spreg M C s .26) odakle se dobija FAd = FBd = J Cζ ω1 ω AB .DINAMIKA Vukojević. FB max = FBst − FBd = + . One također obrazuju spreg M C R = − M C s .27) Ukupne reakcije u ležištima A i B biće jednake vektorskom zbiru statičkih i dinamičkih reakcija. (14. reakcije u ležištima A i B će iznositi FA max = FAst + FAd = G J Cζ ω1 ω G J Cζ ω1 ω + . 2 2 AB AB (14.25) (14.24) Dinamičke reakcije FA i FB obrazuju spreg sila M C s . Nastajanje žiroskopskog momenta naziva se žiroskopskim efektom. Statičke reakcije iznose: r r F r' r r st r st G FA = FB = . Pri razmatranju ovog problema reakcije u ležištima se mogu podijeliti na statičke i dinamičke. a r r rF rF suprotnog smjera. r r rF v'= MCs . Žiroskopski efekat nastaje uvijek kada se mijenja pravac ose oko koje se žiroskop obrće. Za slučaj prema slici 67. koji je normalan na ravan koju određuju ose rd AB i CD . 226 . i na ležišta intenziteta.28) A i B djeluju sile istog pravca i intenziteta. ravan sila FA i FB . koji je istog pravca i Prema zakonu akcije i reakcije. koji ima pravac i smjer brzine v A . Pošto je prema Rezalovoj teoremi to će biti ' v' = v A = J Cζ ω1 ω = FAd AB = FBd AB . rd rd r r F Pri obrtanju rama ABD žiroskopa. 2 rd r r F (14. obrazuju reakcije ležišta. (14.

-pokretni sistem refererencije tijelom.Fn vrši slobodno kretanje. To znači da žiroskop sa dva stepena slobode ne posjeduje svojstvo do izmijeni pravac svoje obrtne ose usljed djelovanja sila. r r Cξηζ . PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA Za razliku od žiroskopa koji ima tri stepena slobode. Žiroskopi imaju vrlo veliku i rasprostranjenu praktičnu primjenu u avijaciji. kao i pravilno vođenje puščanog i artiljerijskog zrna. slika 68. Za određivanje slobodnog kretanja postaviće se sljedeći sistemi referencije: -nepokretni koordinatni sistem referencije 01 x1 y1 z1 je osnovni sistem referencije i u odnosu na njega se vrši slobodno kretanje krutog tijela.14. raketnoj tehnici. Diferencijalna jednačina kretanja slobodnog krutog tijela Slobodno ili opće kretanje krutog tijela je kretanje pri kojem se kruto tijelo može pod utjecajem sila pomjeriti bilo gdje u prostoru. 14. upravo onako kako to sile u ležištima iziskuju.. pomorstvu... Posmatraće se kruto tijelo mase m koje pod djelovanjem spoljašnjih sila F1 . torpeda i slično. omogućuju vožnju na dva točka. gdje će reakcije u ležištima izazvati obrtanje rama oko tačke C .5. odnosno oni obezbjeđuju vođenje aviona i brodova prema utvrđenom kursu. koji je čvrsto vezan za tijelo i kreće se zajedno sa z z1 ζ r Fns x θ C r F2s η y r F1s ψ ϕ 01 x1 N ξ y1 Slika 68. Slobodno kretanje krutog tijela 227 . -sistem Cxyz koji je kruto vezan za središte tijela C i zajedno s njim se translatorno pomjera.. žiroskop sa dva stepena slobode nema tu mogućnost što izaziva dopunska opterećenja u ležištima.

yC (t ) i zC (t ) . θ (t ) i ϕ (t ) . J Cη .η . a položaj pokretnog sistema referencije Cxyz u odnosu na nepokretni 01 x1 y1 z1 definiran je sa tri koordinate xC (t ) . Ekinović Određivanje slobodnog kretanja krutog tijela pod djelovanjem spoljašnjih sila svodi se na određivanje položaja u toku kretanja sistema referencije Cξηζ u odnosu na sistem referencije 01 x1 y1 z1 . ωζ .30) J Cζ . a posebno za obrtanje krutog tijela oko njegovog središta.DINAMIKA Vukojević. diferencijalne jednačine kretanja se formiraju posebno za translatorno kretanje težišta tijela. Yi s . ζ . Z is . dωξ dt dωη dt dωζ dt s + ωη ωζ (J Cζ − J Cη ) = M Cξ . ωη . ωξ . s + ωξ ωη (J Cη − J Cξ ) = M Cζ .glavni momenti spoljašnjih sila u odnosu na koordinatne ose sistema Cξηζ . Kako tijelo kod slobodnog kretanja ima dvije osnovne mogućnosti kretanja. (14. s s s M Cξ . x i =1 n m&&C = ∑ Yi s y i =1 n m&&C = ∑ Z is . z i =1 n (14. Položaj tijela u odnosu na pokretni sistem referencije Cxyz određuju tri Eulerova ugla ψ (t ) . M Cη . Iz ovoga slijedi da tijelo kod slobodnog kretanja ima šest stepeni slobode. Obrtanje krutog tijela oko središta C određuje se pomoću Eulerovih dinamičkih jednačina: J Cξ J Cη J Cζ gdje su: J Cξ . Diferencijalne jednačine za translatorno kretanje tijela sa težištem C određene su sa sljedećim izrazima: m&&C = ∑ X is .projekcije vektora ugaone brzine na ose ξ .29) gdje su: X is .komponente glavnog vektora spoljašnjih sila u odnosu na sistem 01 x1 y1 z1 . M Cζ . 228 .momenti inercije tijela u odnosu na glavne centralne ose inercije koje se kreću zajedno sa tijelom. s + ωξ ωζ (J Cξ − J Cζ ) = M Cη .

1. potrebno im je dodati tri Eulerove kinematičke jednačine kretanja. slika 14.30) obrazuju šest jednačina u funkciji od vremena. kraj vektora Lo opisuje horizontalnu kružnu putanju brzinom v : v' = Lo ω1 = J y ω ω1 = G 2 ρ ω ω1 .14. g r (a) J y = Mρ 2 = Prema približnoj teoriji žiroskopa moment količine kretanja rotora turbine pravac ose Lo = J yω ima 0 y i istog je smjera kao ugaona brzina ω .31) pri čemu tri jednačine definiraju translaciju središta C . PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA Jednačine (14. Odrediti žiroskopske pritiske. Nakon integracije. Rastojanje ležišta A i B je l . r r ω1 r oko Rješenje. Primjeri Primjer 1.6. Težina obrtnih dijelova turbine i vratila je G . ϕ = ϕ (t ) . dobiće se šest jednačina: xC = xC (t ) . Kako integracija jednačina (14. Rotor turbine je žiroskop sa dva stepena slobode kretanja. zC = zC (t ) . uz zadate početne uvjete. yC = yC (t ) . Vratilo turbine je preko spojnice povezano sa reduktorom i generatorom. Centar inercije obrtnih dijelova za osu AB je G 2 ρ . θ = θ (t ) . koje definiraju slobodno kretanje krutog tijela. a poluprečnik inercije u odnosu na osu rotacije je ρ .29) i (14. g (b) 229 . to se ovakav način definiranja kretanja krutog tijela koristi samo u posebnim slučajevima rasporeda sila i mase tijela.30) u općem slučaju skoro nije moguća. 14. a tri rotaciju oko središta. Usljed zazora u ležištima turbina povremeno dobija mogućnost kratkotrajne rotacije brzinom vertikalne ose. Vratilo turbine obrće se ugaonom brzinom ω . ψ = ψ (t ) . U slučaju precesionog kretanja r r r ugaonom brzinom ω1 . Žiroskopski efekat se u ovom slučaju javlja zbog povremenog obrtanja oko ose 0 z i kratkotrajan je. Prije integriranja ovih jednačina. (14.

turbina. gdje je M o . 230 . ako se često pojavljuje. 2. može pospješiti stvaranje rezonancije sistema.1. Jedan od mogućih uzroka kratkotrajnih udara kod brzorotirajućih diskova. a javljaju se u vertikalnoj ravni u r trenutku zakretanja sa ω1 .glavni moment spoljašnjih sila paralelan s s r r r sa v ' i istog smjera. Pošto centar inercije ostaje nepomičan. 4. Ekinović Prema Rezalovoj teoremi je v ' = M o . Prema tome jedine spoljašnje sile su otpori u ležištima A i B i oni obrazuju spreg sila: G ω ω1 ρ 2 = . elektromotora i slično je upravo žiroskopski efekat i on. to je rezultanta spoljašnjih sila na rotor turbine jednaka nuli. Rotor turbine Vratilo Spojnica Reduktor r r FAd A r G y 2 Slika 14. r z ω1 r v′ r L0 1 r FBd 3 r M 0s 4 ω B 1. 3. F =F = gl AB d A d B r M os (c) Ovi dinamički otpori u ležištima su privremenog karaktera.DINAMIKA Vukojević.

1.15. Osnovni pojmovi Pojava pri kojoj u beskonačno malom intervalu vremena. Pri samom udaru. t1 r r (15. Kako je vrijeme trajanja udara (sudara) r τ beskonačno mala veličina. TEORIJA UDARA 15 TEORIJA UDARA 15. naravno. 231 . brzine tačaka tijela dobivaju konačne promjene naziva se udar. udarna sila raste od nule do neke maksimalne vrijednosti. Ovakve sile nazivaju se udarnim ili trenutnim silama. a udarna sila Fud vrlo r velika. Sile koje djeluju tokom udara traju veoma kratko i dostižu velike vrijednosti. Pošto se intenzitet udarne sile mijenja u toku udara. to se u teoriji udara kao mjera uzajamnog djelovanja dva tijela ne uzima udarna sila Fud . odnosno sudar ako su u pitanju dva materijalna tijela. a usljed trenutnog dejstva sila. Ovo.1) gdje je τ – vrijeme trajanja udara. a Fud je udarna sila. odstupa od osnovne pretpostavke da su tijela koja se posmatraju kruta. tako da se ovdje moraju uvažiti i elastična svojstva tijela. a zatim opada i postaje jednaka nuli u trenutku prestanka dodira s tijelom. to je udarni impuls konačna veličina. Pojava udara je neposredno u vezi sa deformacijom tijela u okolini tačke dodira. već udarni impuls I ud koji se definira izrazom t 1 +τ r r I ud = ∫ Fud dt . Udar je vrlo složena pojava i nemoguće ga je definirati u potpunosti bez uvođenja određenih hipoteza o strukturi tijela.

Ovdje je τ beskonačno mala vremenska veličina u odnosu na vremenski trenutak t1 . dva udarna procesa imaće iste udarne impulse ukoliko su površine ispod krivih r Fud (t ) jednake. To znači da bi za potpuno izračunavanje udarnog impulsa I ud trebalo r poznavati funkciju Fud = Fud (t ) . r Usljed djelovanja impulsa udarne sile. čije djelovanje traje do trenutka t1 + τ . slika 70.0001 0. Osnovna jednačina teorije udara Neka se materijalna tačka M mase m kreće pod utjecajem spoljašnjih sila Fi čija je rezultanta r r r F . 15. Ovo općenito nije moguće. Neka u trenutku t1 na tačku počinje djelovati trenutna udarna sila Fud . na vrijednost brzine v ′ . pa se u dinamici do integrala r I ud dolazi indirektnim putem. Vremenske promjene udarne sile Prema slici 69. brzina tačke M će se promijeniti sa v . koju je imala r prije samog udara.2. Ekinović Fud [kN ] 40 30 20 10 0 0.DINAMIKA Vukojević. Promjena količine kretanja materijalne tačke τ određena je izrazom M mase m za vrijeme trajanja udara 232 .001 t [s ] Slika 69.

Promjena količine kretanja pri udaru Na osnovu prethodno rečenog.15. to se impuls neudarne rezultantne sile F r r t 1 +τ r I = ∫ F dt ≈ 0 t1 može smatrati beskonačno malom vrijednošću u odnosu na impuls udarne sile koja ima mnogo veći intenzitet t1 +τ r r I ud = ∫ Fud dt >> 0 .3) Dakle. 233 . t1 (15. jednačina (15. TEORIJA UDARA t1 +τ t1 +τ r r F dt + ∫ Fud dt. M a A r F c r mv r F A r I ud r mv ′ r mv ′ M r I ud r b Fud r mv Slika 70.4) što predstavlja zakon o promjeni količine kretanja materijalne tačke pri udaru. ∫ t1 t1 r r m v '− m v = (15. impuls udarne sile tokom kratkog vremenskog intervala τ biće konačna veličina s obzirom na veliki intenzitet udarne sile.2) se može pisati u vidu r r m v '−m v = t1 +τ r Fud dt .2) S obzirom na to da je interval τ beskonačno mali. ∫ t1 (15. odnosno impulsi neudarnih sila u odnosu na impulse udarnih sila mogu se zanemariti. koji glasi: promjena količine kretanja materijalne tačke pri udaru jednaka je udarnom impulsu za tu tačku.

pa će se kod posmatranja kretanja sistema materijalnih tačaka za vrijeme udara posmatrati samo impulsi udarnih sila I ud = I . Ovakva pretpostavka proizilazi iz konstatacije da je brzina tačke za vrijeme udara konačna veličina. Vektorska jednačina (15. Djelovanje neudarnih (konačnih) sila za vrijeme udara se može zanemariti. Slično podjeli sila koje djeluju na materijalni sistem na spoljašnje i unutrašnje.DINAMIKA Vukojević.3. Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema pri udaru Posmatraće se sistem od n materijalnih tačaka.5) sve veličine su date u konačnim iznosima. Ekinović Jednačina (15. Kako se može vidjeti. djelovanje neudarnih sila se može zanemariti. mijenja svoju putanju " a " i nastavlja se kretati po putanji " b ". mogu se i udarni impulsi podijeliti na udarne impulse spoljašnjih sila I i i impulse unutrašnjih sila I i . a vrijeme udara vrlo kratko. jer se umjesto udarnih sila uzimaju udarni impulsi.zakon o promjeni količine kretanja sistema i materijalne tačke i zakon o promjeni kinetičkog momenta sistema materijalnih tačaka. tačka M nakon djelovanja udarne sile Fud . b) za vrijeme djelovanja udarnih sila.4) ili (15. pomjeranje materijalne tačke je jednako nuli. Zakon o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka u klasičnom obliku ne može se primijeniti za rješavanje osnovnih zadataka teorije udara. Na mjestu udara putanja tačke M se lomi i nastaje takozvana singularna tačka. pa će pomjeranje biti r r Δr = v sr τ ≈ 0.5) r r r r I ud . r r rs ru 234 . što je dato osnovnom jednačinom teorije udara.4) se može pisati i u obliku r r r m v '− m v = I ud ili (15. odnosno udarnog impulsa I ud .5) se može izraziti i grafički pomoću trougla ABC formiranog od vektora veličina koje se pojavljuju u toj jednačini. c) djelovanje trenutnih sila ogleda se u promjeni brzine tačke. za razliku od Newtonovih jednačina koje su bile u diferencijalnom obliku. Iz ovih osnovnih izlaganja o teoriji udara može se zaključiti sljedeće: a) pri definiranju udara. slika 70. a također se smatra da su tačke sistema za vrijeme udara τ nepokretne. Od tri opća zakona mehanike u teoriji udara se koriste samo dva . u osnovnoj jednačini teorije udara (15. (15.6) Δv = v '−v = m r r Prema slici 70. 15.

∑ n i =1 i =1 i =1 i =1 (15.5). (15.10) izražava zakon o promjeni količine kretanja materijalnih tačaka pri udaru: promjena količine kretanja materijalnog sistema pri udaru jednaka je vektorskom zbiru svih spoljašnjih udarnih impulsa koji djeluju na tačke materijalnog sistema. isti stav vrijedi i za vektorski zbir unutrašnjih impulsa. gdje je v' i .brzina tačke na kraju udara. a vi . Zbrajanjem svih n jednačina. odnosno ∑I i =1 n ru i = 0. vektorska jednačina (15.10) daje naredne tri skalarne jednačine: 235 .8) gdje su: ∑ m v' i =1 n i n r i r = K ′ . TEORIJA UDARA Na osnovu osnovne jednačine teorije udara (15.količina kretanja sistema materijalnih tačaka u trenutku prestanka udara. r = K 0 .količina kretanja sistema materijalnih tačaka u trenutku početka udara.brzina tačke na početku udara.15. za proizvoljnu materijalnu tačku materijalnog sistema M i mase mi vrijedi da usljed djelovanja impulsa I i i I i dolazi do promjene količine kretanja u iznosu ru rs r r r r mi (v 'i −vi ) = I is + I iu . dobija se n n r n r r r m i v ' i − ∑ m i v i = ∑ I i s + ∑ I iu . ∑m v i =1 i i r Pošto je vektorski zbir unutrašnjih sila materijalnog sistema krutog tijela jednak nuli.7) r r Jasno je da se može postaviti ovakvih n jednačina za svaku od n materijalnih tačaka materijalnog sistema. Projiciranjem na ose pravouglog koordinatnog sistema. (15. i =1 (15.10) Jednačina (15.8) može napisati u obliku n r r r r K ′ − K 0 = ΔK = ∑ I is .9) pa se izraz (15.

i = 1. n .. Ekinović s ′ K x − K 0 x = ∑ I ix . odnosno uvrštavanjem u jednačinu (15. i =1 n ' s m vCz − m vCz = ∑ I iz . i =1 n ' s m vCy − m vCy = ∑ I iy .13) 236 . s K ′ − K 0 y = ∑ I iy y s ′ K z − K 0 z = ∑ I iz . i =1 n (15..DINAMIKA n Vukojević. a količina kretanja sistema materijalnih tačaka izrazi preko cjelokupne mase materijalnog sistema m = ∑ mi .10) dobiće se n r r r r r r K ′ − K 0 = ΔK C = mv 'C −mvC = ∑ I is .. i =1 (15. tada se može pisati i =1 r r K 0 = mvC i n r r ′ K ′ = mvC . Projiciranjem na ose Descartesovog nepokretnog koordinatnog sistema 0 xyz . Ako se brzine centra inercije sistema prije i poslije udara označe sa r r ′ vC i vC . vektorska jednačina (15..12) Jednačina (15.12) predstavlja zakon promjene (priraštaja) brzine centra inercije materijalnog sistema za vrijeme udara. i =1 i =1 n i =1 n (15.11) pokazuju da je promjena količine kretanja materijalnog sistema za neku osu jednaka zbiru projekcija spoljašnjih udarnih impulsa sila koji djeluju na tačke materijalnog sistema na tu istu osu.11) Jednačine (15.12) se može predstaviti preko tri skalarne jednačine oblika: ' s m vCx − m vCx = ∑ I ix .

(15. ∑( i =1 r ru r r ri × I iu = ∑ M 0I i .13) predstavljaju promjene projekcija brzina centra inercije sistema za ose Descartesovog koordinatnog sistema 0 xyz pri udaru. Ako se vektorom položaja r ri vektorski sa lijeve strane pomnoži jednačina (15.4. i ∑ (r × m v ) = L i =1 n i i i i =1 n r r r 0 r ∑ (r × I ) = ∑ M rs i i =1 n i r Ir s 0 . količina kretanja sistema materijalnih tačaka se ne mijenja. odabraće se prvo proizvoljna tačka 0 u koordinatnom sistemu 0 xyz kao pol. a zatim n n sabere svih n jednačina.kinetički moment materijalnog sistema za tačku 0 na kraju udara.glavni moment svih spoljašnjih udarnih impulsa koji djeluju na materijalni sistem za pol 0. ) 237 . odnosno v 'C = vC .15. iz čega se može izvesti zaključak da. U slučaju da ne postoje spoljašnji udarni impulsi ∑I i =1 n rs i = 0. TEORIJA UDARA Jednačine (15. dobiće se da je r r r r K ′ = K 0 . 15. Zakon o promjeni kinetičkog momenta materijalnog sistema pri udaru Da bi se odredila promjena kinetičkog momenta sistema materijalnih tačaka pri udaru. .7). u slučaju kada na materijalni sistem djeluju samo unutrašnji udarni impulsi.kinetički moment materijalnog sistema za tačku 0 na početku udara.14) gdje su: r r ∑ (ri × mi v 'i ) = L0′ n r . Vektorom položaja r ri definiraće se položaj svake tačke M i materijalnog sistema u odnosu na pol 0. dobiće se r r r r r r ∑ (r × m v ' ) −∑ (r × m v ) = ∑ (r × I ) +∑ (r × I ) n rs i n ru i i =1 i i i i =1 i i i i =1 i i =1 i .glavni moment svih unutrašnjih udarnih impulsa koji djeluju u materijalnom sistemu za pol 0.

15) izražava zakon o promjeni kinetičkog momenta materijalnog sistema: promjena kinetičkog momenta materijalnog sistema za proizvoljno odabranu tačku pri udaru jednaka je gometrijskom zbiru momenata svih spoljašnjih udarnih impulsa.DINAMIKA Vukojević. za istu tačku.14) dobiti konačan oblik n r r r r rs ′ L0 − L0 = ΔL0 = ∑ M 0I i . i =1 n rs (15.15).16) ′ L0 z − L0 z = ∑ M 0I iz . Ukoliko ne djeluju spoljašnji udarni impulsi.15) Jednačina (15. 238 . biće r rs M 0I i = 0 . tako da će izraz (15. onda se kinetički moment sistema za bilo koju tačku sistema ne mijenja.17) Gornja jednačina ukazuje na to da ako na tačke mateirjalnog sistema djeluju samo unutrašnji udarni impulsi. koji djeluju na materijalni sistem. Ekinović Kako je vektorski zbir unutrašnjih sila u materijalnom sistemu jednak nuli. i =1 (15. (15. projicirana na ose Descartesovog koordinatnog sistema. i =1 rs na osnovu kojih se može konstatirati da je promjena (priraštaj) kinetičkog momenta materijalnog sistema za bilo koju osu pri udaru jednaka zbiru svih spoljašnjih momenata udarnih impulsa za tu osu.15) dobiti oblik r r ′ L0 = L0 . odnosno ostaje konstantan. i =1 n n rs ′ L0 y − L0 y = ∑ M 0I iy . daje tri skalarne jednačine oblika: ′ L0 x − L0 x = ∑ M 0I ix . Vektorska jednačina (15. to je i glavni moment unutrašnjih sila jednak nuli. ∑ n i =1 pa će jednačina (15.

r r n m C r I ud r v′ M0 M2 h1 m C O A r v r T h2 r v′ r v b) M1 C1 r N a) Slika 71. biće riječ o takozvanom kosom udaru. a u protivnom je necentralni. koji sa vektorom N zatvara pravi ugao na konturi presjeka. koja je usmjerena u pravcu normale na nepomičnu zakrivljenu podlogu. Udar tijela o nepokretnu podlogu U primjeru prikazanom na slici 71.a.15. Ako su u trenutku sudara težišta tijela na osi On . Ukoliko ulazna brzina i brzina nakon udara nisu kolinearne. TEORIJA UDARA 15. kugla pada vertikalno i u trenutku udara o nepokretnu r r podlogu ima brzinu v . Normala povučena u tački udara A na tangencijalnu ravan (dodirnu ravan) naziva se normala ili pravac udara i obilježava se sa On . Koeficijent uspostavljanja (restitucije) r Pretpostaviće se da se tijelo mase m kreće translatorno po vertikali naniže brzinom v . onda je udar centralni (upravni). 239 . Tangencijalnu ravan u ovom slučaju definira vektor normale T prirodnog trijedra. slika 71. koja je kolinearna sa pravcem On .5. slika 71.a. a nakon udara ima brzinu v ' koja također ima isti pravac kao normala On . Udar tijela o nepokretnu podlogu.

tijelo se nastoji vratiti u prvobitni oblik. godine dali osnovne postavke teorije udara. U samom procesu udara mogu se razlikovati dvije faze. Obje faze udara dešavaju se. usljed djelovanja elastičnih sila. Time je uveo dopunsku jednačinu (vezu) i omogućio rješavanje osnovne jednačine teorije udara. Prva faza podrazumijeva onaj dio udara tokom kojeg se tijelo deformira sve dotle dok mu brzina ne postane jednaka nuli. (15. τ . koji je u slučaju glatke ravni usmjeren u pravcu normale On . koji 240 . što se sve događa u vrlo malom vremenskom intervalu koji će se označiti sa τ 2 . kako je već rečeno. Udarom kugle u nepokretnu podlogu. U drugoj fazi udara.DINAMIKA Vukojević. r impuls I ud .19) r r r r r r dvije nepoznanice – krajnju brzinu v ' i udarni impuls I . U ovoj jednačini je početna brzina v obično poznata i postavlja se pitanje kako odrediti ostale Newton je generalizirao postavke Villisa i Huygensa. U tom periodu kinetička energija tijela pretvara se u potencijalnu energiju koja je proporcionalna elastičnoj deformaciji tijela.18) S obzirom na to da postoji samo normalna komponenta impulsa I ud = I n = I . odstupanje od osnovne pretpostavke da se posmatraju kruta tijelo. to se ovdje radi o centralnom udaru (sudaru). javlja se normalna reakcija N r ud koja stvara udarni Zakon o promjeni količine kretanja kugle u ovom primjeru u kojem je riječ o centralnom upravnom udaru. u vrlo malom vremenskom razmaku objedinjuje τ 1 i τ 2 . Pojam i veličina koeficijenta udara zasniva se na elastičnim svojstvima tijela. općenito glasi r r r m (v '−v ) = I ud . kako je već rečeno. Ekinović Kako se težišta tijela C i C1 nalaze na zajedničkoj normali. Beskonačno mali vremenski interval u kojem se dešava prva faza obilježiće se sa τ 1 . a i obje brzine su u pravcu normale On . projiciranjem na pravac normale dobija se da je spoljašnji udarni impuls jednak m (v′ + v ) = I . (15. koeficijenta udara). odnosno τ = τ 1 + τ 2 . koji su 1668. i uveo pojam koeficijenta restitucije (koeficijenta uspostavljanja. što je. a jedan dio pretvara se u toplotnu energiju usljed trenja između elementarnih čestica.

za koju se treba odrediti koeficijent k . Neka kuglica.15. Na osnovu zakona o promjeni kinetičke energije. tijelo neće dostići prvobitnu kinetičku energiju (osim u idealnom slučaju). h1 (15. dobiće se da je brzina kuglice v′ nakon udara v' = 2 gh2 . pa se dio energije troši na zagrijavanje tijela poslije udara. TEORIJA UDARA Ako su deformacije na tijelu elastično-plastičnog karaktera.21) Primjenom istog zakona. odakle se prema izrazu (15. a ne zavisi od njihove veličine. v′ = v h2 . na putu kuglice od M 1 do M 2 . Odnos intenziteta brzine tijela na kraju udara i intenziteta njegove brzine neposredno prije udara pri pravom (upravnom) udaru o nepomičnu površinu predstavlja koeficijent restitucije i iznosi r r r k= v′ v . Prema objašnjenju koje je dato za prvu i drugu fazu udara.23) 241 .21) odredi koeficijent restitucije (15.22) k= Jasno je da je 0 ≤ k ≤ 1 . (15. može se uspostaviti logičan odnos ovih brzina: v ≥ v ' . (15. slika 71.b. Nakon završetka udara tijelo će se odvojiti od nepomične podloge brzinom v ' koja je različita r od brzine v koju je imalo prije udara.20) Koeficijent uspostavljanja k zavisi od vrste materijala tijela koja se sudaraju. Vrijednost koeficijenta restitucije k za različite materijale određuje se vrlo jednostavno eksperimentalnim putem. Potrebno je izmjeriti visinu h2 do koje kugla odskoči nakon udara. odredi se brzina kojom kuglica udari u podlogu prema formuli v = 2 gh1 . slobodno pada sa visine h1 na ravnu nepokretnu podlogu izrađenu od istog materijala.

k = 15 16 . Kosi udar tačke o nepomičnu podlogu Neka materijalna tačka mase m u trenutku t udari o glatku podlogu brzinom v i pod uglom r α u odnosu na normalu n . što je idealan slučaj.24) v' ⎞ ⎛ m ⎜ v'+ ⎟ = I . m (k + 1) (15. Ekinović U slučaju kada je vrijednost koeficijenta restitucije k = 1 . tj. dok je tangencijalna komponenta impulsa I T = 0 .20) može naći udarni impuls I = m v (1 + k ) . ili brzina tačke na kraju udara (15. . Kod elastičnog udara su brzine na početku i na kraju udara iste. kuglica će se odbiti od r nepokretne podloge brzinom v ' pod uglom β . potrebno je izračunati brzinu r r r v ' nakon udara i odrediti impuls I .DINAMIKA Vukojević. Nakon nalaženja vrijednosti koeficijenta k . el pl Koeficijent restitucije k za neke materijale iznosi: . uvođenje koeficijenta restitucije omogućava rješavanje postavljenih problema korištenjem osnovne jednačine udara.19). Na osnovu poznate brzine v koju je kuglica imala prije udara.6. Kod potpuno plastičnog udara je k = 0 . slika 72.staklo o staklo ………….čelik o čelik …………… k = 5 9. treba napomenuti da se pri udaru javlja vrlo složen proces transformiranja energije i da ova teorija još uvijek nije dobila egzaktno tumačenje. v′ = v . r r Udarni impuls reakcije podloge u slučaju idealne veze (glatke podloge) imaće samo jednu komponentu i to normalnu I n . riječ je o potpuno elastičnom udaru. odnosno v′ = 0 . moguće je vratiti se na jednačinu (15. k =1 2 . odakle se koristeći odnos (15. 15. Poslije malog vremenskog intervala τ . k⎠ ⎝ odnosno v ' = k I. r 242 .25) Dakle. što znači da se udar završava prvom fazom. Kod potpuno elastičnog udara udarni impuls je dva puta veći nego pri plastičnom udaru ( I ud = 2 I ud = 2mv ). Međutim.drvo o drvo …………… .

26) daje I = m vn (1 + k ) .29) odakle slijedi ' k vn = vn . to se koeficijent restitucije k može izračunati na osnovu r k = v n' r vn . TEORIJA UDARA α r n β r v′ r ′ vn m r r ′ vT = vT r T r vn r v r r In = I Slika 72. (15. r Kako se udar dešava samo u pravcu normale n .27) slijedi ' vT = vT . dobijaju se (15.31) što znači da se tangencijalna komponenta brzine prije i poslije udara ne mijenja. (15. ' T T r r T .15.26) (15. može se odrediti udarni impuls I . (15. Kosi udar tačke o nepokretnu podlogu Projiciranjem osnovne jednačine teorije udara u pravcu normale n i tangente dvije jednačine: ' m vn + vn = I n = I . što kada se uvrsti u (15. v.27) ( m(v ) − v )= 0 .30) m.28) (15. 243 . ako se poznaje Iz jednačine (15. Prema tome. k i α .

33) Pošto je za neelastični udar k < 1 . tgβ > tgα . m2 v2 C2 x Slika 73. prema (15. Upravni centralni sudar dva tijela 244 .32) slijedi da je je u ovom slučaju odbojni ugao veći od upadnog ugla kuglice. tg β = ' = T = tg α . Upravni centralni sudar dva tijela Neka se dva tijela. mogu se naći i odgovarajući uglovi ' vT vT v 1 tg α = . koja se kreću translatorno različitim brzinama v1 > v2 duž prave koja spaja njihove centre inercije C1 i C2 . tg β 2 2 2 2 v' = v'T +v'n = vT + k 2vn = v sin 2 α + k 2 cos 2 α . Ekinović Prema slici 72. pa se može reći da 15. na osnovu odnosa komponentih brzina. r r v1 > v2 m1 C1 r v1 r r ′ v2 > v1′ r m2 v2 C2 x m1 C1 r r ′ v1′ .32) odakle je koeficijent restitucije k= Intenzitet brzine v ' nakon udara iznosi: r tg α .DINAMIKA Vukojević. Normala koja se povuče na tangencijalnu ravan na mjestu dodira poklapa se sa pravom x koja spaja centre C1 i C2 . Ovakav sudar se naziva upravni centralni sudar. sudare u nekom trenutku vremena. tj. slika 73. vn vn k vn k (15.7. (15.

ako su poznate mase tijela r r m1 i m2 . jer u protivnom ne bi bilo sudara. TEORIJA UDARA ′ Neka brzine tijela masa m1 i m2 iznose v1 i v2 prije sudara. Udarni impulsi se javljaju kao posljedice reakcija tijela na mjestu dodira. Izraz (15. pošto nema ni spoljašnjih sila. može se napisati da je r r r r r r r r K0 = K ′ . 245 . Kod ovakvog upravnog centralnog sudara tijela nema spoljašnjih udarnih impulsa.15. pa će tijela nakon sudara imati različite brzine. Dodatna jednačina će se formirati pomoću Newtonove hipoteze o koeficijentu restitucije k . (15. ′ Zadatak je da se odrede brzine središta masa v1′ i v2 nakon sudara. što projiciranjem na osu x daje ' m1v1 + m2 v 2 = m1v1' + m2 v 2 . v1 − v2 (15.34) r r r r m1v1 + m2v2 = m1v1' + m2v2' . a nakon sudara v1′ i v2 .34) u razvijenom obliku glasi (15. Brzina v1 mora biti veća od v 2 . primjenom zakona o promjeni količine kretanja na sistem od dva tijela pri sudaru.35) ′ ′ U ovoj jednačini pojavljuju se dvije nepoznanice v1 i v2 . Brzina v2 treba biti veća od v1′ da bi se tijela razdvojeno kretala nakon sudara. koja glasi: ' v1' − v2 k= ' ' v1 − v2 = ' v2 − v1' . brzine tijela prije sudara v1 i v2 i koeficijent restitucije k . a to su ustvari unutrašnje sile.36) gdje su v1 − v2 i v1 − v2 relativne brzine tijela prije i poslije sudara. Na osnovu ovakve konstatacije. Ovdje je v1 > v2 i ′ 2 v1 < v′ . r r Prije samog rješavanja. odnosno količine kretanja sistema na kraju i na početku sudara su iste. Ukoliko bi sudar bio plastičan. oba tijela bi nakon r r ′ sudara nastavila kretanje zajedno istom brzinom. treba imati na umu neke logične pretpostavke. Sudar je elastičan.

Za elastičan sudar ( k = 1 ).DINAMIKA Vukojević. kao i za udarni impuls (15. m1 + m2 (15. koja će se primijeniti samo na prvo tijelo. uz r r I 1 = − I 2 .37).40) I1 = − I 2 = − Da bi se oba tijela zaustavila nakon plastičnog sudara.37) (15.37) i (15. dobiće se: m2 (v1 − v2 ) m1 + m2 m1 ' (v1 − v2 ) .39) u jednačinu (15.36) po v1 i v2 .41) kao i udarni impulsi prema (15. prema već izvedenim jednačinama.38). v2 = v2 + (1 + k ) m1 + m2 v1' = v1 − (1 + k ) pretpostavku da unutrašnji impuls sistema postaje spoljašnji.40). prema istim izvedenim jednačinama.40) Jednačine za brzine tijela nakon sudara (15. dobiće se brzine oba tijela u iznosu ' v1' = v 2 = m1v1 + m2 v 2 . m1 + m2 m1 m2 (v1 − v2 ) . dobija se (15. odnosno I 1 = m1 (v1' − v1 ) . Ekinović ′ ′ Ako se riješe jednačine (15. dobijene su pod pretpostavkom da se tijela kreću translatorno u istom smjeru. v2 = v2 + m1 + m2 m1 + m2 (15.39) I1 = − I 2 = − m1 m2 (1 + k )(v1 − v 2 ) .42) 246 . Uvrštavanjem (15. mora biti zadovoljen uvjet m1v1 = − m2v2 . dobija se (15. Slične jednačine bi se dobile i u slučaju da se tijela kreću translatorno jedno drugom u susret.38) Na osnovu teoreme o udarnom impulsu.35) i (15. dobijaju se brzine tijela v1' = v1 − 2m1 (v1 − v 2 ) 2m2 (v1 − v 2 ) ' . Za plastičan sudar ( k = 0 ). m1 + m2 (15.

45) E k' = ( ) Razlika kinetičkih energija sistema (tijela) predstavlja gubitak ΔEk kinetičke energije pri sudaru: 247 . ako se poznaju koeficijent restitucije k i brzine tijela prije i poslije sudara. a prvo tijelo ostaje u stanju mirovanja: v1' = 0 ' v 2 = v1 .8. Carnotova teorema. može se vidjeti da su udarni impulsi pri elastičnom (idealnom) sudaru dva puta veći. Gubitak kinetičke energije pri sudaru dva tijela Kako je već ranije rečeno.42) proizilazi da će tijela međusobno razmijeniti brzine: v1' = v 2 ' v 2 = v1 . kod tijela koja nemaju potpuno elastičan sudar jedan dio kinetičke energije se troši na deformaciju i zagrijavanje tijela.44) Ako se uporede udarni impulsi za dva ekstremna slučaja koeficijenta k . Postavlja se pitanje koliki je gubitak kinetičke energije pri sudaru dva tijela masa m1 i m2 . (15. TEORIJA UDARA i udarni impulsi I1 = − I 2 = − 2m1 m2 (v1 − v 2 ) . kinetička energija tijela prije sudara iznosi Ek = a nakon sudara 1 2 m1v12 + m2 v 2 . a drugo tijelo u njega udari brzinom v1 . U slučaju istih masa tijela m1 = m2 .15. tijelo koje je bilo u stanju mirovanja ( v2 = 0 ) prelazi u kretanje brzinom koja je jednaka brzini prvog tijela. pri čemu je m1 = m2 . iz jednačina (15.43) U slučaju da je jedno tijelo u stanju mirovanja. 2 ( ) (15. 15. (15. Uz pretpostavku da su se dva tijela prije sudara kretala translatorno. a sporijeg povećava. m1 + m2 Iz gornjih jednačina proizilazi da se odlazna brzina bržeg tijela smanjuje. 2 1 ' m1v1'2 + m2 v 22 .

46) ( ) ( ) (15. 1+ k [( ) ( )] (15. 2 ( )[( ) ( ( )] (15. v1 − v2 (15.46) i (15.47) Koeficijent restitucije u ovom slučaju je k= Ako se formira odnos ' v1' − v2 v1 − v2 = ' v2 − v1' .49) Na osnovu izraza (15. Ekinović ΔE k = E k − E k' = ili 1 1 2 ' m1 v12 − v1'2 + m2 v 2 − v 22 . [ ( )( ) ( )( )] (15. jer pokazuju za koliko se smanjila brzina svakog tijela pri sudaru.47).51) Jednačina (15. jednak je 1− k -tom dijelu 1+ k kinetičke energije koju bi imao sistem kad bi se kretao izgubljenim brzinama.35) slijedi 1 ' ' m1 v1 − v1' v1 + v1' + m2 v2 − v2 v2 + v2 .49) daje 1 ' m1 v1 − v1' v1 + v1' − v 2 + v 2 . ' ' ( ) ( ) 248 . 2 2 ( ) ( ) ΔEk = Iz izraza (15. U izrazu (15. 2 ' m1 v1 − v1' = −m2 v 2 − v 2 .DINAMIKA Vukojević.51) veličine v1 − v1 i v2 − v2 nazivaju se izgubljene brzine.48) v1' − v2 ' 1− k v1 − v2 (v1 − v2 ) + (v'1 −v'2 ) (v1 + v'1 ) − (v2 + v'2 ) .50) ΔE k = 1− k ⎡1 ' ⎢ 2 m1 v1 − v1 1+ k ⎣ ( ) 2 + 1 ' 2⎤ m2 v 2 − v 2 ⎥ . izraz za ΔEk se može napisati u obliku ΔE k = što uz (15. = = = ' v2 − v1 ' (v1 − v2 ) + (v'2 −v'1 ) (v1 − v'1 ) − (v2 − v'2 ) 1+ k 1+ v1 − v2 1+ dobija se (v 1 ' + v1' − v 2 + v 2 = ) ( ) 1− k ' v1 − v1' − v 2 − v 2 . koji nije potpuno elastičan.51) izražava Carnotovu teoremu koja glasi: Gubitak kinetičke energije pri upravnom centralnom sudaru. 2 ⎦ ) (15.

9. yC . z B rs r I Bx r I By r vC C ( xC . Osnovni zadatak koji se postavlja ovdje je određivanje impulsnih reakcija u ležištima i nalaženje uvjeta pri kojima će ove reakcije biti izbjegnute. slika 74. TEORIJA UDARA 15. U osloncima će doći do pojave udarnih (impulsnih) reakcija. Određivanje impulsnih reakcija Pri rješavanju postavljenog zadatka odabraće se pravougli koordinatni sistem 0 xyz sa ishodištem u osloncu A koji je kruto je vezan za tijelo i zajedno se obrće sa njim ugaonom 249 .15. pa mogu u praksi izazvati oštećenja ležišta i vrlo ozbiljne poremećaje na rotirajućim uređajima. koje se slobodno obrće oko vertikalne ose 0 z djeluje u tački K spoljašnji udarni impuls I . zC ) r I xs h rs Iy ω r I zs K r Is zK r I Az r I Ax x 0 r I Ay A y yK xK Slika 74. Određivanje impulsnih reakcija tijela koje se obrće oko nepokretne ose Poći će se od pretpostavke da na kruto tijelo. Udarni impulsi najčešće su vrlo velikog inteziteta.

i =1 3 rs Kako je intenzitet brzine vC prije udara vC = yC projekcije na koordinatne ose iznositi: -prije udara vCx = − yC ω0 . ω0 r prije udara i ω r poslije udara ω0 z = ω0 ωz = ω . Djelovanjem udarnog impulsa I r r' rs r vC .52) ' s m vCz − vCz = ∑ I iz . -poslije udara r ′ ω0 . i =1 ) 3 L z − L0 z = ∑ M zI i . može se za već postavljeni sistem referencije 0 xyz formirati šest jednačina: ' s m vCx − vCx = ∑ I ix . (15. z K ) . i =1 ) 3 3 rs (15. y K . vCy = 0 . Pretpostaviće se da spoljašnji udarni impuls I s što u osloncima A i B stvara impulsne reakcije. Projekcije na koordinatne ose vektora ugaone brzine tijela iznose: -prije udara ω 0 x = 0 . vCy = 0 . i =1 I L y − L0 y = ∑ M yi .DINAMIKA Vukojević. vCz = 0 . brzinom djeluje u tački K ( xK . Ekinović r r ω . to će njene (15. ω y = 0 . a samim tim i kinetički moment sistema.16) i projicirajući na odgovarajuće koordinatne ose. Brzine središta tijela vC i vC prije i poslije udara su paralelne osi x što proizilazi iz uvjeta obrtanja tijela oko ose 0 z . ω0 y = 0 . i =1 ( ( ( ) 3 L x − L0 x = ∑ M xI i . dobija se: 250 . i =1 3 rs ' s m vCy − vCy = ∑ I iy . vCz = 0 .53) ′ ′ ′ vCx = − yC ω . na tijelo promijeniće se brzina središta sistema (inercije) Na osnovu zakona o promjeni količine kretanja središta (centra inercije) sistema i zakona o promjeni kinetičkog momenta. a poslije udara vC = yC ω . -poslije udara ωx = 0 .54) Uvrstivši vrijednosti ugaonih brzina u izraze za kinetičke momente (13.

moment inercije tijela za osu z.komponente spoljašnjeg udarnog impulsa. (15. L0 z = J z ω 0 . dobiće se: − my C (ω − ω 0 ) = − I xs + I Ax + I Bx . ali suprotnim smjerom djeluju na samo ležište. pošto se cijelo vrijeme posmatra sistem (tijelo) oslobođeno od veza.52).centrifugalni momenti inercije tijela za ose x i z . Lx = − J x z ω . I Ay . L0 y = − J y z ω0 . s s s r r r r 15. Ovi uvjeti se mogu dobiti iz jednačina (15.15. Ly = − J y z ω . I z . I By komponente reaktivnih udarnih impulsa I A i I B . kao i udarni impulsi i njihovi momenti. TEORIJA UDARA L0 x = − J x z ω0 . Ovo je u saglasnosti sa Trećim zakonom mehanike.56) ne sadrži reaktivne impulse i pomoću nje se može odrediti priraštaj ugaone brzine.56) − J y z (ω − ω 0 ) = − I xs z K − I zs x K + I Bx h . s J z (ω − ω 0 ) = I y x K + I xs y K . Centar udara Postavlja se zadatak da se odrede uvjeti pod kojima se udarni impulsi neće prenijeti na oslonce kojima je tijelo vezano za vertikalnu osu. Ako se unesu vrijednosti projekcija brzina centra inercije C iz (15. 0 = I zs + I Az . s − J x z (ω − ω 0 ) = I zs y K − I y z K − I By h . I Bx .55) gdje su J z . Na osnovu ovih jednačina mogu se odrediti reaktivni impulsi I A i I B koji istim intenzitetom. Lz = J z ω . Šesta jednačina u (15. s 0 = I y + I Ay + I By . pa se može pisati: 251 .55) u jednačinu (15. odnosno y i z . a J x z i J y z . (15. a I Ax .10. I Az .53) i kinetičkog momenta iz (15. I y . gdje su: I x .56) tako što će se projekcije impulsnih reakcija I A i r r I B izjednačiti sa nulom.

myC (ω − ω0 ) = I s .57) poprimaju oblik: − J x z (ω − ω0 ) = 0 .59) − J y z (ω − ω0 ) = − I s z K . 0 = I zs . Jedan od uvjeta da impulsne reakcije I A i I B budu jednake nuli dobiće se neposredno iz druge i treće jednačine (15. (15.DINAMIKA Vukojević. (15. J z (ω − ω0 ) = I s y K .58) Odavde se zaključuje da spoljašnji udarni impuls na tijelo koje se slobodno obrće treba biti usmjeren okomito na ravan koja prolazi kroz obrtnu osu tijela 0 z i centar inercije C . slika 74. z K ) u kojoj treba djelovati spoljašnji udarni impuls da i reaktivni impulsi bili jednaki nuli ( I A = I B = 0).59) slijedi Jxz = 0 .57) − J y z (ω − ω0 ) = − I xs z K − I zs xK . (15. Sada će se razmotriti ostale jednačine. r r (15. pa prva. s 0 = Iy. s J z (ω − ω0 ) = I y xK + I xs yK . odnosno r r 252 .60) Iz treće i četvrte jednačine mogu se naći koordinate tačke K ( y K . iz druge jednačine (15. Uz uvjet I y = I z = 0 može se pisati I x = I .57) u vidu s I y = 0 i I zs = 0 . peta i šesta jednačina u s s s s izrazu (15. Ekinović − myC (ω − ω0 ) = − I xs . Pošto je ω − ω0 ≠ 0 . četvrta. s − J x z (ω − ω0 ) = I zs yK − I y z K .

15. TEORIJA UDARA

zK =

J yz ⎛ I s ⎞ J yz ⎜ ⎟= , Is I s ⎜ myC ⎟ myC ⎝ ⎠ J (ω − ω ) J ⎛ I s ⎞ Jz yK = z s o = sz ⎜ ⎜ my ⎟ = my . ⎟ I I ⎝ C⎠ C =

J yz (ω − ωo )

(15.61)

Pomoću Huygens-Steinerove teoreme se može napisati da je
2 J z = J C z + myC ,

gdje je J C z - moment inercije za težišnu osu Cz . Prema izrazu (15.61) dobija se

yK =
Odavde proizilazi da je

2 J C z + myC

myC

=

JC z myC

+ yC .

(15.62)

yK > yC , odnosno napadna tačka spoljašnjeg udarnog impulsa K se nalazi na većem rastojanju od obrtne ose od centra inercije C . Formula (15.62) ima isti oblik
kao formula za reduciranu dužinu fizičkog klatna.

Dakle, uvjeti pri kojima će reaktivni impulsi u ležištima biti jednaki nuli su sljedeći: a) centrifugalni moment inercije tijela za obrtnu osu i osu okomitu na ravan koja prolazi kroz centar inercije tijela i obrtnu osu mora biti jednak nuli, prema (15.60), b) koordinate y K i z K tačke K u kojoj djeluje udarni impuls moraju zadovoljiti uvjete iz (15.61), dok treća koordinata može imati proizvoljnu vrijednost.

r I s , prodire kroz ravan 0 yz naziva centar udara. Pri tome ravan 0 yz prolazi kroz obrtnu osu i centar inercije C .
kojoj prava, duž koje djeluje spoljašnji udarni impuls Pošto se koordinatni sistem referencije

Ako se u ležištima obrtnog tijela ne pojavljuju reaktivni pritisci (impulsi), onda se tačka K 1 u

0 xy može postaviti proizvoljno, naprimjer tako da rs koordinatni početak leži na obrtnoj osi, a udarni impuls I u ravni 0 xy , tada će biti z K = 0 . Iz treće jednačine dobiće se J yz = 0 , a pošto je J xz = 0 , to će osa 0 z biti glavna osa
inercije.

253

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

Da bi istovremeno i dinamičke reakcije bile jednake nuli, mora težište imati koordinatu

yC = 0 , što bi prema izrazu (15.61) dalo yK =

Jz =∝ . Ovo znači da je nemoguće myC

istovremeno ostvariti da dinamičke i impulsne reakcije budu jednake nuli. Značenje centra udara može se uočiti pri radu sa čekićem. Naime, ako se ručica ne drži na određenoj udaljenosti, može se osjetiti neugodan reaktivni udarni impuls u ruci.

15.11. Primjeri
Primjer 1. Parni čekić ima visinu podizanja h = 1,25 m , slika 15.1. Vrijeme podizanja jednako je dvostrukom vremenu njegovog padanja pod utjecajem sopstvene težine. Ako je težina čekića G1 = 12 kN , a težina otkovka i nakovnja G2 = 250 kN , odrediti koliki se rad troši na deformaciju otkovka, a koliko na potresanje temelja. Također, odrediti snagu čekića. Rješenje. Vrijeme za koje čekić padne usljed sopstvene težine iznosi

h

G1

t1 = 2h g .
G2

(a)

Prema navedenim podacima u tekstu zadatka, vrijeme podizanja iznosi

t2 = 2t1 = 2 2h g .
Na osnovu ovoga, ukupno vrijeme za jedan udar čekića iznosi Slika 15.1.

(b)

t = 3 2h g .
Broj udara u minuti će iznositi

(c)

n=

udara 10 g 60 = 20 ≈ 20 = 40 min 2 ⋅ 1,25 2h t

(d)

Brzina čekića nakon slobodnog pada i u trenutku udara o nakovanj će iznositi

254

15. TEORIJA UDARA

v1 = 2 gh ,
a kinetička energija

(e)

m1v12 E k1 = = G1 h , 2
što je ujedno i rad čekića koji izvrši pri udaru. Kako je udar neelastičan ( k = 0), iz zakona o održanju količine kretanja slijedi

(f)

v' =

m1v1 , m1 + m2

(g)

gdje je: v′ – zajednička brzina masa nakon udara. Prema tome, kinetička energija masa neposredno nakon udara je

Ek 2 =

m1 + m2 '2 m12 v12 . v = 2 2(m1 + m2 )

(h)

Utrošeni rad na kovanju biće jednak razlici kinetičkih energija prije i poslije udara:

m + m2v1 . ΔEk = Ek1 − Ek 2 = 1 2 (m1 + m2 )
Na temelj se prenosi kinetička energija na kraju udara, odnosno

2

(i)

Ek 2 iz izraza (h).

Za zadate brojčane podatke mogu se izračunati posmatrane veličine pri jednom udaru:

Ek 1 = 15 kJ , Ek 2 = 0,7 kJ , ΔEk = 14,3 kJ
Snaga potrebna za ostvarivanje

(j)

n udaraca u jednoj minuti iznosi:
(k)

ΔEk 14,3 ⋅ 103 N= n= 40 = 75 kW . tmin 60

255

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

Primjer 2. Dvije jednake elastične kugle sudara zaustavila.

A i B kreću se jedna prema drugoj brzinom v A i vB , slika 15.2. Odrediti koliki treba da je odnos između brzina kugli da bi se kugla A poslije
r vA

r vB

Rješenje. Kako nema spoljašnjih impulsa, količina kretanja prije i poslije sudara je ista:

mv A − mvB = mv′ . B
Slika 15.2.

(a)

Pošto je relativna brzina kugli prije sudara v A + vB , to će koeficijent uspostavljanja iznositi

k=
Zamjenom (b) u jednačinu (a) dobiće se

' vB . v A + vB

(b)

mv A − mvB = m k (v A + vB ) ,
odakle je traženi odnos brzina

(c)

vA 1 + k . = vB 1 − k

(d)

256

16. ANALITIČKA MEHANIKA

16

ANALITIČKA MEHANIKA

16.1. Uvodna razmatranja
Još od vremena definiranja osnovnih zakona mehaničkog kretanja, dinamika se razvijala u dva osnovna pravca. Jedan pravac razvoja dinamike, koji se uvjetno naziva "vektorska mehanika", zasniva se na Newtonovim zakonima mehanike. Ova oblast dinamike izučava kretanja materijalne tačke ili sistema materijalnih tačaka na osnovu zadatih sila i početnih uvjeta kretanja. Osnovne veličine mehaničkog sistema koje određuju ovu granu mehanike jesu vektorske veličine - impuls sile i količina kretanja. Pored impulsa sile i količine kretanja, za osnovne mjere mehaničkog kretanja Leibnitz je predlagao dvije skalarne veličine, i to kinetičku energiju i rad sile. Prema tome, Leibnitz se smatra osnivačem druge grane mehanike koja se naziva "analitička mehanika". Ovdje je za proučavanje kretanja materijalnog sistema dovoljno poznavati kinetičku energiju i rad, odnosno potencijalnu energiju tijela. Kako obje oblasti mehanike opisuju iste prirodne pojave, one, svaka na svoj specifičan način, vrše interpretaciju mehaničkog kretanja. Kod slobodnog materijalnog sistema, čije kretanje nije ograničeno vezama, obje oblasti mehanike imaju podjednaku primjenu pri rješavanju problema. Međutim, pri proučavanju kretanja materijalnih sistema koji su podvrgnuti vezama, metode rješavanja zadataka iz analitičke mehanike su mnogo jednostavnije i racionalnije. U vektorskoj mehanici problemi su se uglavnom posmatrali u Descartesovom koordinatnom sistemu i rješavali postavljanjem diferencijalne jednačine kretanja za svaku tačku materijalnog sistema. U analitičkoj mehanici kretanja se definiraju u bilo kojem koordinatnom sistemu, a materijalni sistem se posmatra kao cjelina, bez uvođenja reakcija i jednačina veza.

257

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

16.2. Veze materijalnog sistema
U prvom dijelu ove knjige dati su osnovni pojmovi o vezama i njihovoj klasifikaciji. Kako je rečeno, veze mogu biti: stacionarne i nestacionarne, holonomne i neholonomne, obostrane (zadržavajuće) i jednostrane (nezadržavajuće). Veze koje ne zavise od vremena zovu se stacionarnim, dok veze koje zavise od vremena predstavljaju nestacionarne veze. Veze koje ne ograničavaju brzinu tačke, već samo njen položaj, nazivaju se holonomnim vezama. S druge strane, veze koje ograničavaju ne samo koordinate tačke već i njenu brzinu nazivaju se neholonomne veze. Jednostranim ili nezadržavajućim nazivaju se veze koje sprečavaju pomjeranje materijalne tačke u određenom smjeru, dok u drugom smjeru dopuštaju kretanje. Obostranim ili zadržavajućim vezama nazivaju se veze koje sprečavaju pomjeranje tačke u oba smjera. Prema tome, svaka veza ima tri atributa koja odgovaraju navedenim klasifikacijama. Naprimjer, jednačina nestacionarne, zadržavajuće i holonomne veze ima oblik

f ( x, y , z , t ) = 0
dok bi nejednačina stacionarne, nezadržavajuće i neholonomne veze imala oblik

& & & f ( x, y , z , x, y , z ) ≤ 0 .
Navedena izlaganja, koja se odnose na veze materijalne tačke, mogu se u potpunosti proširiti i na sistem materijalnih tačaka, odnosno tijela. Sistemom materijalnih tačaka, odnosno materijalnim sistemom naziva se izdvojeni skup materijalnih tačaka koje djeluju jedna na drugu pod određenim uvjetima. Sile koje djeluju na sistem mogu se svrstati u dvije osnovne grupe: a) aktivne sile i reakcije veza Aktivne sile su djelovanja drugih tijela ili sistema na posmatrani materijalni sistem ili tačku i one nastoje da izazovu pomjeranje, odnosno kretanje. Reakcije veza su djelovanja veza ili sistema veza na materijalni sistem, koje sprečavaju ili ograničavaju njegovo kretanje.

258

Za konkretnije objašnjenje poslužiće tri primjera: a) klipni mehanizam. Broj nezavisnih parametara koji jednoznačno određuje položaj materijalnog sistema tokom njegovog kretanja naziva se broj stepeni slobode. koje su spojene sa tri krute veze l1 . z3 ) . Sva tri problema posmatraju se u istom Descartesovom koordinatnom sistemu radi lakše uporedbe. c) tri materijalne tačke A( x1 . l3 u koordinatnom sistemu b) dvije materijalne tačke A( x1 . ne pripadaju materijalnom sistemu. čije je kretanje ograničeno sa r veza. Analogno ovome. z1 ) i B ( x2 . već djeluju spolja na materijalni sistem. nezavisno promjenljivim se može smatrati samo 3n − r koordinata. y2 . y2 . dok neslobodni materijalni sistem koji ima n tačaka i r veza ima 3n − r stepeni slobode. z2 ) koje su spojene krutom vezom 0 xyz . Kod neslobodnog materijalnog sistema sa n materijalnih tačaka. Odavde proizilazi da slobodni materijalni sistem koji ima n tačaka ima 3n stepeni slobode kretanja. Stepen slobode kretanja Za definiranje pojma stepena slobode kretanja poći će se od osnovne postavke. y3 . Unutrašnje sile su sile unutrašnjeg međusobnog dejstva materijalnih tačaka koje sačinjavaju sistem. y1 .16. koji se nalazi u ravni 0 xy . y1 . 16. dužine l u koordinatnom sistemu 0 xyz . l2 . 259 . B ( x2 . slobodni materijalni sistem koji ima n materijalnih tačaka morao bi imati 3n koordinata da bi bio jednoznačno određen u Descartesovom koordinatnom sistemu. a to je da slobodna materijalna tačka u Descartesovom koordinatnom sistemu 0 xyz mora imati tri koordinate da bi njen položaj bio jednoznačno definiran. kako im sam naziv kaže. z2 ) i C ( x3 . ANALITIČKA MEHANIKA b) spoljašnje i unutrašnje sile Spoljašnje sile. z1 ) . slika 75.3.

Međutim. to ovaj sistem ima 2 − 1 = 1 stepen slobode kretanja u ravni. što daje koordinate y A = r cos ϕ i z A = r sin ϕ . Kako su ove dvije tačke međusobno kruto vezane i uzajamno uvjetovane položajem krivaje i klipnjače.DINAMIKA Vukojević. z2 ) B (z 2 . z1 ) B( x2 . njihovo međusobno primicanje i odmicanje je ograničeno krutom vezom dužine l . y1 ) B( x2 . y1 . Objašnjenje pojma stepena slobode kretanja a) Klipni mehanizam ima dvije pokretne tačke A i B .tačka A rotaciju oko tačke 0' za ugao ϕ i tačka B translaciju po y pravcu. z2 ) y x 0 0′y Ay By B′ A′ B′ A′ C′ Slika 75. 0′z 0′ ϕ y l A( x1 . Tačka A ima samo jednu nezavisno promjenljivu – ugao ϕ = ϕ (t ) . z3 ) l3 l1 l2 r Bz . y2 . dok tačka B ima yB = yB (ϕ ) . y1 . Zbog prirode ravnog mehanizma. 260 . u ovom primjeru. odnosno mora biti zadovoljena relacija između koordinata (x1 − x2 )2 + ( y1 − y2 )2 + (z1 − z2 )2 = l 2 . To znači da tačke A i B mogu ostvariti samo dva nezavisna kretanja i to . b) Dvije slobodne tačke u prostoru A i B imaju šest stepeni slobode. y3 . y2 ) l C ( x3 . Ekinović z Az A( z1 . z1 ) A( x1 . koje nisu slobodne. tačke A i B se mogu kretati samo u ravni 0 yz . što predstavlja jednačinu veze. y2 . Stoga je broj stepeni slobode ovakve dvije tačke u prostoru 6 −1 = 5 .

ϕ (tri Eulerova ugla). B i C ima 3n = 3 ⋅ 3 = 9 nezavisnih koordinata. za definiranje kretanja materijalnog sistema u inercijalnom Descartesovom koordinatnom sistemu potrebno je zadati s = 3n − r koordinata. 16. nego se mogu koristiti i drugi nezavisni parametri. Nezavisne koordinate. 261 . Tako naprimjer: . ne moraju biti samo Descartesove pravougle koordinate. Generalisane (poopćene) koordinate Iz prethodnog izlaganja jasno je da vezani materijalni sistem ne može imati proizvoljno pomjeranje svih svojih tačaka u svim pravcima jer je ograničen vezama. Iz navedenih primjera jasno je da se 3n − r koordinata materijalnog sistema mogu posmatrati kao nezavisno promjenljive veličine.uglom rotacije ϕ . . jer je njegov položaj određen jednom generalisanom koordinatom . l2 . l3 .tijelo koje se obrće oko nepomične tačke ima tri stepna slobode kretanja. položaj tačaka je uvjetovan vezama dužine l1 . odnosno jednačina. Međutim. Broj nezavisnih koordinata materijalnog sistema koje jednoznačno određuju položaj materijalnog sistema predstavlja broj stepeni slobode s . y. pa uz tri jednačine veze slične prethodnoj jednačini.1) Za sistem podvrgnut holonomnim vezama može se reći: Nezavisne veličine koje jednoznačno određuju položaj svih tačaka materijalnog sistema. dobija se da ovakav sistem ima 9 − 3 = 6 stepeni slobode kretanja u prostoru.4. (16. Dakle. a čiji je broj jednak broju stepeni slobode materijalnog sistema. a njegov položaj se može definirati preko tri generalisane koordinate ψ . odnosno njen položaj se može definirati sa tri generalisane koordinate x. Broj nezavisnih koordinata materijalnog sistema jednak je broju stepeni slobode sistema i određuje se pomoću formule s = 3n − r . ANALITIČKA MEHANIKA c) Slučaj tri tačke u prostoru koje su spojene pomoću krutih veza sličan je prethodnom. z .slobodna materijalna tačka ima tri stepena slobode. -kruto tijelo koje se obrće oko nepokretne ose ima jedan stepen slobode kretanja.θ . nazivaju se generalisanim (poopćenim) koordinatama sistema.16. dok se preostali broj od r koordinata određuje pomoću jednačina veze. Sistem od tri slobodne nepovezane tačke A . pomoću kojih se definira položaj materijalnog sistema.

f i = f i ( x1 . Ekinović Kretanje slobodnog krutog tijela određeno je sa šest jednačina. čiji je broj jednak broju stepeni slobode sistema q2 . t ) . i = 1. koji je podvrgnut idealnim.. i = 1. onda se Descartesove pravougle koordinate za svaku tačku posmatranog sistema mogu izraziti pomoću generalisanih koordinata na način: xi = xi (q1 . dt && qk = d 2 qk . qs . dt 2 Iz ovog slijedi da se 3n − r koordinata materijalnog sistema mogu posmatrati kao nezavisno promjenljive.... r . koji se također može izraziti u funkciji od generalisanih koordinata: r r ri = ri (q1 . odnosno njegov položaj se može odrediti sa šest generalisanih koordinata.. q2 . qs ..... Za vezani materijalni sistem od n materijalnih tačaka....4) Ovo znači da je kretanje materijalnog sistema u potpunosti određeno ako su generalisane koordinate poznate funkcije vremena q1 = q1 (t ) .DINAMIKA Vukojević.. q2 . q2 = q2 (t ) . pri čemu su izvodi generalisanih koordinata po vremenu & qk = dq k ... 262 .. (16.3) Položaj svake tačke materijalnog sistema u odnosu na nepokretni pol Descartesovog r koordinatnog sistema može se definirati vektorom položaja ri . t ) gdje je s – broj stepeni slobode. Broj nezavisno promjenljivih koordinata jednak je broju stepeni slobode s . qs ... q2 .. qs . qs . zn . y1 . (16. qs = qs (t ) .. z1 . odnosno generalisane koordinate... yn .2) Uvedu li se u sistem nove promjenljive. q2 . mogu se pisati jednačine veze u obliku gdje je r – broj veza. nestacionarnim i holonomnim vezama. (16. t ) .. t ) zi = zi (q1 . n . q2 . xn . … ... pa takvo tijelo ima šest stepeni slobode...... t ) yi = yi (q1 ...

Virtualna pomjeranja su isključivo kinematskog (geometrijskog) karaktera. Objašnjenje pojma virtualnog pomjeranja 263 . ANALITIČKA MEHANIKA 16. koja se može obrtati oko svog ležišta 0 . B′ M ′′ y M′ r dr B δr ′ M dϕ 0 x r ϕ (t ) ϕ (t + dt ) = ϕ + dϕ A A′ Slika 76.5. vrijeme se smatra konstantnim. U momentu kada se desi virtualno pomjeranje. odnosno u položaj A′0 B′ . Virtualna pomjeranja tačaka materijalnog sistema smatraju se malim veličinama prvog reda. U trenutku t + dt poluga će se pomjeriti u položaj ϕ = ϕ (t + dt ) . slika 76. tako da se viši redovi ovih veličina zanemaruju. koji je ujedno i koordinatni pol. Virtualna (moguća) pomjeranja Virtualna pomjeranja materijalnog sistema su zamišljena beskonačno mala pomjeranja koja veze dopuštaju posmatranom sistemu u određenom trenutku vremena.16. ima na sebi pokretni klizač koji se pod utjecajem vanjske sile može kretati duž poluge. Pošto ima mogućnost kružnog kretanja oko oslonca 0 . Poluga A0 B . poluga A0 B će u trenutku vremena t imati položaj ϕ = ϕ (t ) . Bolje objašnjenje osnovnih pojmova o virtualnom pomjeranju pokušat će se dati putem dva primjera.

Tačka M . y + δy. Nakon ovih elementarnih izlaganja o virtualnim i stvarnim pomjeranjima. Kretanje tačke M na poluzi je neslobodno (nestacionarno). odnosno MM " = vdt. odabraće se dvije beskonačno bliske tačke A( x. t ) = 0 .5) Na ovoj površini. S tačnošću malih veličina prvog r reda. y. Virtualno pomjeranje poluge A0 B na mjestu tačke M predstavlja njeno obrtanje za beskonačno mali ugao dϕ oko tačke 0 . Jednačina površine je f ( x. Zato se kaže da virtualno pomjeranje u ovom slučaju predstavlja relativno pomjeranje tačke M koje veza dopušta u datom trenutku.rotaciju oko 0 za ϕ = ϕ (t ) i translaciju duž AB . Stvarna pomjeranja nastaju pod dejstvom sile i pri neprekidnoj promjeni vremena t . obrtanjem poluge A0 B u položaj A′0 B′ za ugao dϕ imaće novi položaj M ′ . Ekinović Ovdje postoje dvije mogućnosti pomjeranja – pomjeranje (obrtanje) poluge A0 B oko pola 0 i pomjeranje klizača M u odnosu na polugu. Zamisliće se da je izvršeno virtualno pomjeranje iz tačke A u tačku B . ova pomjeranja se zamjenjuju virtualnim pomjeranjem δ r = MM ' u vidu pravolinijskog odsječka povučenog po tangenti na putanju tačke M . pri čemu je poluga A0 B veza koja zavisi od vremena. koja se kreće. y . (16. slika 77. z + δz ) u određenom trenutku vremena. z . sada će se utvrditi uvjeti koje moraju zadovoljiti ova dva pomjeranja. odnosno pomjeranja koja se razmatraju pri datom stanju kada nema promjene vremena t . poziciju Iz ovoga se vidi da su virtualna pomjeranja fiktivna pomjeranja. koja se nalazi na klizaču. holonomnoj i zadržavajućoj vezi oblika površine. poluga će zauzeti položaj A′0 B′ . drugi mogući pravac pomjeranja je osa AB . z ) i B( x + δx. U narednom trenutku t + dt .središta 0 . Posmatraće se materijalna tačka koja se kreće po nestacionarnoj.DINAMIKA Vukojević. Stvarno pomjeranje će ovdje biti vektor d r = MM " koji je nastao zbog djelovanja sila. 264 . Pošto tačka M klizača ima dva stepena slobode kretanja . a tačka M na klizaču usljed djelovanja sila doći će u položaj M ′′ . pri čemu se tačka M pomjera bez djelovanja sile u r M ′ po luku oko MM ' oko svoje veze .

t ) = 0 . ∂x ∂y ∂z Jednačina (16. ANALITIČKA MEHANIKA z grad f A T δr r B 0 r r( t) y x Slika 77.16.6) dobiće se da je ∂f ∂f ∂f δx + δy + δz .8) r grad f δr = 0. Kretanje materijalne tačke po površini Kako je tačka B također sastavni dio zadate površine. y + δy.9) r r r r δr = δxi + δy j + δz k .8) se može pisati kao (16. gdje su (16. t ) = f ( x. Ako se ovaj izraz razvije u Taylorov red uzimajući u obzir samo prvi član.7) ∂f ∂f ∂f δx + δy + δz = 0 . ∂x ∂y ∂z (16. z . z + δz . ∂x ∂y ∂z 265 .5) i (16. z + δz . dobija se: (16.6) f ( x + δx. to i njene koordinate moraju zadovoljiti jednačinu veze f ( x + δx. y. t ) + Na osnovu izraza (16. grad f = ∂f r ∂f r ∂f r i+ j+ k . y + δy.

∂t r Stvarno pomjeranje tačke A . odnosno vektor dr . Ako se tokom posmatranog vremenskog perioda (t + dt ) tačka A( x. jednačina (16.11) Uporedbom sa (16. y.9) vidi se da će stvarno pomjeranje biti podudarno sa virtualnim pomjeranjem samo onda ako su veze stacionarne. Ekinović Kako je grad f usmjeren po spoljašnoj normali zadate površine f ( x.DINAMIKA Vukojević. stvarno pomjeranje. Sada će se posmatrati stvarno pomjeranje. ∂t (16. y . δz na ose Descartesovog koordinatnog sistema nazivaju varijacije x. y + dy. z ) pomjeri u položaj B′( x + dx. odnosno vektor virtualnog pomjeranja r r funkcije r = r (t ) pri konstantnoj vrijednosti argumenta t . to će koordinate tačke B′ također morati zadovoljiti jednačinu veze: f ( x + dx. z tačke A . z ) . dobiće se da mora biti (16. što znači da virtualno pomjeranje leži u tangentnoj ravni T zadate površine. (16. δy.13) δx. odnosno δr r je varijacija δr = δxi + δyj + δzk . 266 . samo što se pri tome vrijeme smatra konstantnim.12) Virtualno pomjeranje. dz zadate funkcije.10) razvije u red na isti način kao prethodno. Varijacije se određuju na isti način kao i diferencijali r dx. y. ne poklapa se ni sa jednim r od mogućih pravaca pomjeranja δr . dy. t + dt ) = 0 .10) ∂f ∂f ∂f ∂f dx + dy + dz + dt = 0 ∂x ∂y ∂z ∂t odnosno r ∂f grad f dr + dt = 0 . z + dz . gdje se projekcije koordinata r r r r (16. Kod nestacionarnih veza. z + dz ) na istoj zadanoj površini. Ako se izraz (16. odnosno kada je ∂f = 0.9) će biti zadovoljena ako je δ r ⊥ grad f r . slika 77. odnosno vektor stvarnog pomjeranja dr je diferencijal funkcije r r r = r (t ) pomoću kojeg se određuje pomjeranje tačke r r r r dr = dxi + dy j + dz k . y + dy.

. Kako je ovaj materijalni sistem ograničen vezama. ove varijacije nisu međusobno nezavisne.. (16. Jasno je da je razlika kretanja tačaka prouzrokovana silama koje se nazivaju reakcije veze. uvjet (16. ANALITIČKA MEHANIKA Sada će se posmatrati materijalni sistem od n materijalnih tačaka na koji djeluje geometrijska holonomna nestacionarna veza oblika f v ( x1 . 267 . ∂yi ∂zi ∂t ⎟ ⎠ v = 1. to će se ubrzanja tačaka u razlikovati od ubrzanja koje bi dobile da je sistem slobodan. Reakcije veza će se označiti sa F1 .. Fn .....1.. M 2 . r < 3n .. M 2 . slika 78. M n dobiće odgovarajuća ubrzanja... jer se mora zadovoljiti uvjet prema (16. koordinate tačaka sistema dobiće priraštaje koji su jednaki varijacijama δxi . y1 .. (16.14) Ako je sistem izvršio virtualno pomjeranje. δyi . ra ra Usljed djelovanja aktivnih sila F1 . čije je kretanje rr rr ograničeno vezama. i = 1. Idealne veze 16. n .. a to znači ∑ ⎜ ∂x δx ⎜ i =1 n ⎛ ∂f v ⎝ i + i ⎞ ∂f v ∂f δyi + v δzi ⎟ = 0.16.. t ) = 0 ... yn . r . Jasno....6..11) za stvarna pomjeranja glasi ∑ ⎜ ∂x ⎜ i =1 n ⎛ ∂f v ⎝ i dxi + ⎞ ∂f v ∂f ∂f dyi + v dzi + v dt ⎟ = 0. z1 . zn .6. δzi .. M n .8).16) Od 3n varijacija i diferencijala samo su 3n − r nezavisno promjenljive i mogu imati proizvoljne vrijednosti.15) S druge strane. (16.. xn . Fn tačke materijalnog sistema M 1 ... ⎟ ∂yi ∂zi ⎠ v = 1. r ... 16... Rad sila na virtualnim (mogućim) pomjeranjima Posmatraće se materijalni sistem od n materijalnih tačaka M 1 .... v = 1......

posmatraće se klizač M . Pritisak (težina) tijela izaziva reakciju veze F = FN = G . koja će biti orijentirana u suprotnu stranu od težine G . mase m . U cilju razjašnjenja rada idealne veze. δ s2 . r 268 .DINAMIKA Vukojević.17) Soga se idealne veze najčešće definiraju preko virtualnog rada: Idealne veze su takve veze kod kojih je zbir elementarnih radova svih sila reakcija veze na bilo kojem virtualnom pomjeranju jednak nuli. r slka 79. δ si . i =1 ( ) (16. slika 79. Moguće pomjeranje leži na horizontalnoj ravni u pravcu poluge.. Rad sila na mogućim pomjeranjima Rad reakcija veze jednak je sumi radova koje ostvare reakcije veze na svojim mogućim pomjeranjima. koji se može kretati samo duž poluge L i obostrano je vezan. Tijelo će usljed djelovanja vanjskih sila F r ra izvršiti pomjeranje δs... onda rad reakcija veze iznosi n r r A = ∑ Fi rδsi cos Fi r . Ako pojedine tačke materijalnog sistema imaju moguća (virtualna) pomjeranja r r r δ s1 . Ekinović r F1a r F1r M1 δ s1 r δ sn r r Fnr Mn C yC r F2r M2 r Fna δ s2 r Slika 78.a. δ sn ..

Rad reakcije veze na mogućem pomjeranju δs r jednak je sumi komponentnih radova r r r r A = FN ⋅ δ s + Fμ ⋅ δ s = FN δs cos 90o + Fν δs cos180o = Fμ δs ≠ 0 . odnosno r r r F r = FN + Fμ . Sada će se posmatrati isto tijelo (klizač) koji se kreće pod utjecajem vanjske sile F hrapavoj površini. ova obostrana veza je idealna. 269 .16. δ s = FN ⋅ δs cos 90o = 0 . ANALITIČKA MEHANIKA Rad sile FN na pomjeranju r δs r iznosi r r r r A = FN ⋅ δ s = FN δs cos FN .19) Na osnovu ovoga se može konstatirati da ova obostrana veza nije idealna. jer je ispunjen koji je naveden u definiciji idealne veze. ( ) (16.18) Dakle. Idealna i stvarna veza Reakcija poluge koja nastaje u ovom slučaju sastoji se od normalne reakcije FN i sile trenja r r Fμ . (16. ra po r Fa r FN m δs r G r L r Fa r Fr r Fμ r G r FN m δs r L Slika 79.

. a reaktivne reakcije veza sa Fi . δ s i + ∑ Fi r δ s i cos Fi r . To znači da su aktivne i reaktivne sile koje djeluju na sistem materijalnih tačaka u ravnoteži. r Fi r mi r Fi a δsi r Slika 80. Tijelo koje se kotrlja po hrapavoj površini bez klizanja zadovoljava uvjet o idealnoj vezi. što znači da u ovom slučaju hrapava površina predstavlja idealnu vezu.. a suprotne po smjeru.20) r r Fi a = − Fi r . 16. ra rr i = 1. (16..2. Dakle. n .. aktivne sile i reakcije veze iste su po intenzitetu i pravcu. već se idealna veza može ostvariti i onda kada je materijalni sistem ograničen jednostranom vezom..DINAMIKA Vukojević. odakle proizilazi i = 1.. n . pojam idealne veze ne odnosi se samo na obostrane veze. δ s i = 0. to se za svaku tačku sistema može pisati r r Fi a + Fi r =0.. Princip virtualnih pomjeranja (Opća jednačina statike) Posmatraće se mehanički sistem koji se sastoji od materijalnih tačaka M i koje se nalaze u ravnoteži. Pošto su sile aktivne i reakcije veza u ravnoteži. ∑ i =1 i =1 ( ) ( ) (16. Sad će se izračunati suma radova za sve tačke materijalnog sistema na koji djeluju aktivne sile r r r Fi a i reakcije veze Fi r na pomjeranjima δ si : n n r r r r Fi a δ s i cos Fi a . Ekinović Naravno.21) 270 . Ravnoteža sila koje djeluju na materijalnu tačku Aktivne sile koje djeluju na svaku tačku sistema označiće se sa Fi ... n ..6. i = 1. slika 80...

δ si = 0. jer su sile Fi i Fi jednake po intenzitetu. tada će suma radova reakcija veze na mogućim pomjeranjima biti jednaka nuli: ra rr r r Fi r δ s i cos Fi r . Jednačina virtualnog Ako na materijalni sistem tačaka rada (16. ( r r ) (16. ako su sile koje djeluju na pojedine materijalne tačke sistema međusobno uravnotežene..princip virtualnih pomjeranja.projekcije datih sila na koordinatne ose.20).21) će dobiti oblik ∑F i =1 n a i δ si cos Fi a . a izražava jedan od najvažnijih principa mehanike . ANALITIČKA MEHANIKA Ukupni rad će biti jednak nuli. δ yi . (16.25) gdje su: X ia . Z ia . n . r r M i djeluju aktivne sile Fi a . a suprotnih su smjerova.. r δ xi . Kod jednostranih veza jednačina (16. δ s i = 0. Yi a . tada je na suma radova tih sila na bilo kojem virtualnom pomjeranju jednaka nuli. iz uvjeta (16. δ zi .23) Jednačina (16. moguća pomjeranja δ si r predstavljat će mogući priraštaj vektora položaja tačke δ ri . Ako se sada pretpostavi da su veze obostrane i idealne.23) važi samo u slučaju neslobodnih pomjeranja. 271 .22) Na osnovu ovoga stava jednačina (16. ∑ n i =1 ( ) (16. dobiće se jednačina (opća jednačina statike) oblika ∑ (X n i =1 a i δ xi + Yi aδ yi + Z iaδ zi ) = 0 .. i = 1.24) Ako se ova jednačina projicira na ose Descartesovog koordinatnog sistema. ) (16..23) dobiće oblik ∑ (F n i =1 ra i r ⋅ δ ri = 0.16. U slučaju obostranih veza.23) naziva se jednačinom virtualnog rada.projekcije mogućeg pomjeranja δ ri .

k = 1. δ ri . n . ∂ q1 ∂ q2 ∂ qs k =1 ∂ qk Ako se zamijeni (16.27) r r r n r s ∂ ri δ A = ∑ Fi ⋅ δ ri = ∑ Fi ∑ δ qk ..28) odakle se promjenom redoslijeda dobija r r ∂ ri δ A = ∑ δ qk ∑ Fi ∂ qk k =1 i =1 s n . + δ qs = ∑ δ qk . (16. jer jednačina virtualnog rada ne sadrži reakcije veze. postavlja se odgovarajući broj jednačina virtualnog rada. 16. na sljedeći način: δ A = ∑ Fi ⋅ δ ri =∑ Fi δri cos Fi .. s ... Ekinović Princip mogućih pomjeranja olakšava određivanje uvjeta ravnoteže sila koje djeluju na vezane sisteme.... i = 1..27) u jednačinu (16. U zavisnosti od toga koliko stepeni slobode ima tijelo.26) Moguća (virtualna) pomjeranja δ ri r vektora položaja tačaka sistema izraziće se pomoću malih priraštaja (varijacija) generalisanih koordinata: r r r r s r ∂ ri ∂ ri ∂ ri ∂ ri δ ri = δ q1 + δ q2 + .31) 272 . s . k =1 (16. dobiće se (16.30) jednačina (16... Rad sila na virtualnom pomjeranju moguće je izraziti pomoću generalisanih koordinata qk . stacionarnim i idealnim vezama.29) dobija oblik δ A = ∑ Qk δ qk = Q1 δ q1 +Q2 δ q2 + . ∂ qk i =1 n s k= 1..DINAMIKA Vukojević. odnosno koliko ima nezavisnih pomjeranja sistema.7. Generalisane sile Posmatraće se materijalni sistem koji je izložen holonomnim.26).. i =1 i =1 k =1 ∂ qk n (16. Neka sistem ima n materijalnih tačaka i s stepeni slobode kretanja.. + Qs δ qs . i =1 i =1 n r r n ( r r ) (16...29) Uvođenjem oznake r r ∂ ri Qk = ∑ Fi . (16..

dakle. dok ako postoje neidealne veze.33) U formulama se. Iz formule (16.33) određuju prema: 273 . Broj generalisanih sila jednak je broju generalisanih koordinata. ANALITIČKA MEHANIKA Odnos rada δ A prema priraštaju generalisane koordinate δ qk naziva se generalisanom silom koja odgovara koordinati qk i označava se sa Qk . ⎟ ⎠ (16. a ako je generalisana koordinata ugao ( rad ). ⎟ ⎠ (16.16.. k = 1.32) Ako je generalisana koordinata dužina ( m ). pa se dobija r ⎛ r ∂ ri ⎜ Fi Qk = ∑ ⎜ ∂qk i =1 ⎝ n ⎞ n ⎛ ∂ xi ∂ yi ∂ zi ⎟ = ∑⎜ Xi ⎟ ⎜ ∂q + Yi ∂q + Z i ∂q k k k ⎠ i =1 ⎝ ⎞ ⎟ . s . Ukoliko se posmatra inercijalni sistem. onda će generalisana sila imati dimenziju sile ( N ). umjesto sila Fi uvrstiće se inercijalne sile Fi . pojavljuju samo aktivne sile. [qk ] (16. ⎟ ⎠ (16.30) se može projicirati na ose Descartesovog koordinatnog sistema. pa će generalisana inercijalna sila dobiti oblik r r in r n ⎛ r ∂r Qkin = ∑ ⎜ Fi in i ⎜ ∂qk i =1 ⎝ Kako je r ⎞ n ⎛ r in ∂ ri ⎟ = ∑ ⎜ mi ai ⎟ ⎜ ∂qk ⎠ i =1 ⎝ ⎞ ⎟ .... Jednačina (16. s ..34) r r aiin = − ai . to će projekcije na ose Descartesovog sistema referencije biti n ⎛ ∂x ∂y ∂z Qkin = −∑ mi ⎜ &&i i + &&i i + &&i i y z ⎜ x ∂q ∂qk ∂qk i =1 k ⎝ ⎞ ⎟. njih treba posmatrati prividno kao idealne. analogno prethodnom stavu.31) se vidi da dimenzija generalisane sile zavisi od dimenzije generalisane koordinate: [Qk ] = [A] . a njihove reakcije prebaciti u aktivne sile. k = 1.. određivanje generalisanih sila vrše se tako što se projekcije aktivnih sila u izrazu (16.. odnosno broju stepeni slobode holonomnih sistema.35) Ukoliko na materijalni sistem djeluju potencijalne (konzervativne) sile. onda će generalisana sila imati dimenziju momenta ( Nm )..

qs ) kod stacionarnih veza.40) Ovo znači da ako se posmatra materijalni sistem na koji djeluju potencijalne (konzervativne) sile. Lagrange-D’Alembertov princip (Opća jednačina dinamike) U prethodnom izlaganju prikazan je princip virtualnih pomjeranja.. to proizilazi da je E p = f (q1 . (16..8.37) i (16. ∂ yi Zi = − ∂ Ep .. ⎟ ⎠ k = 1.. ∂ xi Yi = − ∂ Ep . koja omogućava izvođenje diferencijalnih jednačina kretanja sistema. ⎟ ⎠ (16. z1 .38) Parcijalni izvod potencijalne energije po generalisanoj koordinati određen je izrazom n ∂E p ⎛ ∂ E p ∂ xi ∂ E p ∂ yi ∂ E p ∂ zi = ∑⎜ + + ∂ qk i =1 ⎜ ∂ xi ∂qk ∂ yi ∂qk ∂ zi ∂qk ⎝ ⎞ ⎟. U tom slučaju se može napisati izraz za generalisanu silu prema formuli n ⎛ ∂ E p ∂ xi ∂ E p ∂ yi ∂ E p ∂ zi Qk = −∑ ⎜ + + ⎜ ∂ yi ∂qk ∂ zi ∂qk i =1 ⎝ ∂ xi ∂qk ⎞ ⎟.. qs ) ... 16..potencijalna energija sistema. 274 .. Ekinović Xi = − gdje je ∂ Ep .. ∂ zi (16.37) S obzirom na to da je potencijalna energija materijalnog sistema funkcija Descartesovih koordinata E p = f ( x1 . tada je generalisana sila sistema jednaka parcijalnom izvodu potencijalne energije sistema po odgovarajućoj generalisanoj koordinati uzetim sa negativnim znakom. Spajanjem ova dva principa nastao je takozvani Lagrange-D’Alembertov princip ili opća jednačina mehanike.DINAMIKA Vukojević. zn ) .. a ranije je dat D'Alembertov princip za vezani i slobodni materijalni sistem. y1 . s .36) E p .39) Uporedbom izraza (16... (16. a Descartesove koordinate funkcije generalisanih koordinata xi = xi (q1 . yn . (16.. dobiće se da je Qk = − ∂ Ep ∂ qk ..39).. xn .

..44) Ako se izvrši sumiranje po tačkama sistema koordinatama i = 1..41) r principa virtualnih pomjeranja. a zatim po generalisanim k = 1. pa se ∑ (F n i =1 ra i r r + Fi in δ ri = 0 . r onda je.42) Pretpostaviće se da su veze idealne. suma radova tih sila na pomjeranju δ ri jednaka nuli: Ako sad sistem izvrši virtualno pomjeranje svih tačaka sistema za δ ri . k =1 ∂ qk s i = 1. i = 1. ) (16. ⎜ ⎟ i =1 ⎝ i =1 k ⎠ n (16...16.. reaktivnih i sila inercije jednak nuli: r r r Fi a + Fi r + Fi in = 0 .43) dobija r ⎛ r a r in n ∂ ri ⎞ ∑ ⎜ Fi + Fi . ∑ ∂ q δ qk ⎟ = 0 . to se uvrštavanjem u jednačinu (16. (16... odnosno δ ri = ∑ r r ∂ ri δ qk . s .. D’Alembertov princip za vezani materijalni sistem u svakom trenutku vremena definirao je ravnotežno stanje sistema. on se može također primijeniti za rješavanje zadataka iz dinamike. ) (16.. n ...42) član ( Fi gornja jednačina može napisati u obliku rr r δ ri ) biti jednak nuli. n . na osnovu ∑ (F n i =1 ra i r r r + Fi r + Fi in δ ri = 0 .43) Ova jednačina izražava Lagrange-D’Alembertov princip koji glasi: Pri proizvoljnom kretanju materijalnog sistema uz djelovanje idealnih zadržavajućih veza u svakom trenutku vremena zbir radova aktivnih sila i sila inercije na svakom virtualnom pomaku jednak je nuli. ANALITIČKA MEHANIKA Iako princip virtualnih pomjeranja izražava opću metodu za rješavanje zadataka iz statike. pri kojem je geometrijski zbir rezultanti aktivnih. dobiće se 275 . Kako su vektori položaja tačaka funkcije generalisanih koordinata.. Lagrange-D’Alembertov princip se može izraziti preko generalisanih sila sistema.... pa će u izrazu (16. n .

45) Ako se raščlani izraz (16.prvi dio izraza u zagradi je r ⎛ r a ∂ ri ∑ ⎜ Fi .DINAMIKA Vukojević.48) koeficijenti uz δ qk nezavisni međusobno i različiti od nule. (16.45) na način r ⎡ n ⎛ r a ∂ ri ⎜ Fi . ∑ δ qk ⎢ ∑ ⎜ ∂ q k =1 k ⎣ i =1 ⎝ s r ⎞ n ⎛ r in ∂ ri ⎟ + ∑ ⎜ Fi . koji glasi: Kod proizvoljnog kretanja materijalnog sistema sa idealnim zadržavajućim vezama. izraz (16. 276 . ∑⎜ ∂ q i =1 ⎝ k n ⎞ ⎟ = Qkin ⎟ ⎠ (16.48) Kako su varijacije (priraštaji) (16. zbir radova aktivnih sila i sila inercije na svakom virtualnom pomjeranju sistema jednak je nuli.47) i predstavlja generalisanu silu inercije koja odgovara generalisanoj koordinati qk ..49) predstavlja Lagrange-D’Alembertov princip iskazan preko generalisanih sila.. k = 1. Ekinović r ⎛ r a r in ∂ ri ∑ δ qk ∑ ⎜ Fi + Fi .drugi dio izraza je r ⎛ r in ∂ ri ⎜ Fi . odnosno Qka + Qkin = 0 . ⎟ ⎠⎦ dobija se sljedeće: .46) i naziva se generalisana aktivna sila koja odgovara generalisanoj koordinati qk . ∂ q ⎜ i =1 ⎝ k n ⎞ ⎟ = Qka ⎟ ⎠ (16. ⎟ ⎠ (16. s .. ) (16. to u jednačini δ qk moraju biti jednaki nuli..49) Jednačina (16. ∂ q ⎜ k =1 i =1 ⎝ k s n ⎞ ⎟= 0 . ⎟ ⎜ ∂ qk ⎠ i =1 ⎝ ⎞⎤ ⎟⎥ = 0 .45) se može pisati u vidu ∑ (Q s k =1 a k + Qkin δ qk = 0 . . Prema tome.

. s .. Lagrangeove jednačine druge vrste Pomoću Lagrange-D’Alembertovog principa mogu se. i generalisane inercijalne sile sistema također će biti jednake nuli Qkin = 0 ... k = 1.. (16.. ANALITIČKA MEHANIKA Ako je materijalni sistem uravnotežen. k = 1. definirati diferencijalne jednačine kretanja proizvoljnog materijalnog sistema.49) dobiti oblik k = 1. qs i vremena t r 277 . sile inercije sistema materijalnih tačaka su jednake nuli... s .16... (16. s .53) 16... ukoliko se na jednostavan način mogu odrediti generalisane sile i kinetička energija sistema. dobiće se Qk = − ∂ Ep ∂ qk . u stanju mirovanja ili pravolinijskog ravnomjernog kretanja.. (16. pa će osnovna jednačina (16. Posmatraće se materijalni sistem od n materijalnih tačaka i s stepeni slobode kretanja. s . kako je rečeno..50) Qka = 0 . vektor položaja ri bilo koje tačke sistema M i predstavlja funkciju generalisanih koordinata q1 . Međutim.9. U principu. k = 1.48) na sistem konzervativnih sila. U ovakvim slučajevima rješavanje zadataka je mnogo lakše ako se koriste takozvane Lagrangeove jednačine druge vrste. tj. (16... ovaj princip je vrlo teško primijeniti u slučaju sistema sa više stepeni slobode kretanja i onda kada se sistem sastoji od većeg broja nezavisnih cjelina koje se proizvoljno kreću. ove jednačine se mogu postaviti za svaki materijalni sistem koji se kreće. Dakle... Lagrangeove jednačine druge vrste su posebne vrste diferencijalnih jednačina kretanja materijalnog sistema koje se dobijaju na osnovu Lagrange-D’Alembertovog principa uvođenjem pojma nezavisno promjenljivih generalisanih koordinata. U slučaju holonomnih nestacionarnih veza.51) Ako se primijene uvjeti ravnoteže (16..52) što znači da će uvjeti ravnoteže konzervativnog sistema sila dobiti oblik ∂ Ep ∂ qk =0..

Pošto se kod računanja varijacija vrijeme ne mijenja.55) Uvrštavanjem ove vrijednosti u jednačinu Lagrange-D’Alembertovog principa. r (16. ∂ q ⎜ k =1 k =1 ⎣ i =1 ⎝ k n s ⎞⎤ ⎟ ⎥ δ qk = 0 ⎟ ⎠⎦ (16.. dobiće se ∑( n i =1 r n ra ⎛ ra ⎞ r r r s ∂ ri Fi − mi ai .57) odnosi se na generalisanu silu r ⎛ r a ∂ ri ⎜ Fi ... ⎥ δ qk = 0 .. ⎟ ∂ qk ⎦ k =1 ⎣ i =1 ⎠⎦ (16. ⎜ ⎟ i =1 ⎝ k =1 ∂ qk ⎠ ) (16.. to vektor položaja ri predstavlja složenu funkciju vremena. ⎟ ⎠ što daje r ⎡ n ⎛ r ∂ ri ∑ Qkδ qk − ∑ ⎢∑ ⎜ mi ai . ∑ δ qk ⎟ = 0 . k =1 ∂ qk i = 1... dobiće se r ⎡ n ⎛ r a ∂ ri ∑ ⎢∑ ⎜ Fi .56) Ako se promijeni redoslijed sabiranja. qs . δ ri =∑ ⎜ Fi − mi ai . s . to se pomjeranje svake tačke može izraziti u obliku r s r ∂ ri δ ri = ∑ δ qk .59) 278 . Virtualno pomjeranje svake tačke materijalnog sistema varijacija (pomjeranja) δ ri r može se izraziti preko nezavisnih δ qk ..54) Kako su i generalisane koordinate funkcije vremena t .. n .57) Prvi član jednačine (16.DINAMIKA Vukojević. ∂ q ⎜ k =1 ⎣ i =1 ⎝ k s r s ⎡n ⎞⎤ r ∂ ri ⎤ ⎟⎥ δ qk − ∑ ⎢∑ mi ai .. (16.58) ili jednostavnije r n ⎡ ⎛ r ∂ ri ∑ ⎢Qk − ∑ ⎜ mi ai . ∂ q ⎜ k =1 ⎣ i =1 ⎝ k s ⎞⎤ ⎟⎥δ qk = 0 . k = 1. t ) ... Ekinović r r ri = ri (q1 . ⎟ ⎠⎦ (16. Qk = ∑ ⎜ ∂ qk i =1 ⎝ n ⎞ ⎟.

= = & & ∂ qk ∂ qk ∂ qk Zamjenom ovih vrijednosti u izraz (16.60) daje r r r d vi ∂ ri d ⎛ r ∂ ri mi = ⎜ mi vi dt ∂ qk dt ⎜ ∂ qk ⎝ r ⎞ r d ∂ ri ⎟ − mi vi . odnosno parcijalnom izvodu ri po generalisanoj koordinati qk : r r r & ∂ ri ∂ vi ∂ ri .61). pošto izrazi ∂ qk (16. ⎟ dt ∂ qk ⎠ (16.63). može se napisati u obliku r ⎛ r ∂ ri ⎜ mi ai . + i + = ∑ i qk + i . brzina. što primjenom na (16. dt ∂ q1 dt ∂ q2 dt dt k =1 ∂ qk dt ∂ qs dt (16. ⎜ ∂ qk ⎝ r r ⎞ d vi ∂ ri ⎟ = mi . ⎟ dt ∂ qk ⎠ (16. k =1 ∂ qk & gdje je: qk = r r ∂ ri & ne zavise od q k i t . dobiće se: r (16.generalisana brzina.59). koji se odnosi na veličinu datu u maloj zagradi.61) Brzina tačke M i materijalnog sistema koji je izložen nestacionarnim vezama je jednaka r r r r r r r s r d r ∂ r dq dr dqs ∂ ri ∂ r dq2 ∂r ∂r & vi = i = i 1 + i + . dt r ∂ ri Za stacionarne veze.64) 279 . pa je brzina ∂t r s r ∂ ri & vi = ∑ qk ..62) d qk .63) Iz izraza (16. ANALITIČKA MEHANIKA Dio izraza (16.63) se vidi da je brzina vi kod nestacionarne veze linearna funkcija generalisanih & Stoga je parcijalni izvod brzine vi po bilo kojoj generalisanoj brzini q k jednak koeficijentu uz r & q k u jednačini (16.16. otpada član ..60) Iz diferencijalnog računa je poznato da je u dv = d (uv ) − v du .

. dobiće se da je 280 . dobija se r r r r ∂ 2 ri ∂ 2 ri ∂ 2 ri d ∂ ri & & & qs ..67) r d ⎛ ∂ ri ⎜ dt ⎜ ∂ qk ⎝ r ⎞ ∂ vi ⎟= ⎟ ∂q .69) r r d ∂ ri r ∂v ∂ = mi vi i = mi vi ∂ q k ∂ qk dt ∂ qk (16.68) Sada se pojedini članovi jednačine (16. kao i vektor položaja ri u slučaju stacionarnih veza..71) Ako se ove vrijednosti uvrste u osnovnu jednačinu (16. ⎟ ⎝ ⎠ (16. ⎟ ⎠ k = 1. ⎛ mi vi2 ⎞ ⎜ ⎜ 2 ⎟ .. k ⎠ (16. + q1 + = = ∂ qk ∂ qs ∂ qk ∂ q2 ∂ qk ∂ qk ∂ qk ∂ q1 iz čega slijedi jednakost (16..DINAMIKA Vukojević.65) mogu prikazati na prikladniji način: r r ∂ vi ∂ mi v i = & & ∂ qk ∂ qk ⎛ mi vi2 ⎜ ⎜ 2 ⎝ ⎞ ⎟. Ekinović r r r d vi ∂ ri d ⎛ r ∂ vi mi = ⎜ mi vi & dt ∂ qk dt ⎜ ∂ qk ⎝ r ⎞ r d ∂ ri ⎟ − mi vi .70) Na osnovu ovoga.. q2 + . q2 + . + q1 + = ∂ qk ∂ qs ∂ qk ∂ q2 dt ∂ qk ∂ qk ∂ q1 (16. s .54). ⎟ ⎝ ⎠ (16. što se vidi iz ∂ qk r izraza (15. jednačina (16. ⎟ dt ∂ qk ⎠ (16.65) r ∂ ri Kako je parcijalni izvod vektora položaja funkcija svih promjenljivih.59)..65) se može napisati u obliku r r d vi ∂ ri d ⎡ ∂ = ⎢ mi & dt ∂ qk dt ⎣ ∂ qk ⎛ mi vi2 ⎞⎤ ∂ ⎜ ⎜ 2 ⎟⎥ − ∂ q ⎟ ⎝ ⎠⎦ k ⎛ mi vi2 ⎞ ⎜ ⎜ 2 ⎟..66) Do istog rezultata se dolazi ako se nađe parcijalni izvod brzine po generalisanoj koordinati r r r r r & ∂ 2 ri ∂ 2 ri ∂ 2 ri ∂ vi ∂ ri & & .

kinetičku energiju sistema treba izraziti & & & pomoću generalisanih brzina q1 . q2 = q2 (t )..16..73) Pošto su varijacije δ qk potpuno nezavisne..... Kinetička energija sistema Neka je sistem materijalnih tačaka izložen holonomnim nestacionarnim vezama i neka ima s stepeni slobode kretanja. . ANALITIČKA MEHANIKA ⎡ d ∂ ∑ ⎢Qk − dt ∂ q &k k =1 ⎣ s ∂ mi vi2 ∑ 2 − ∂q i =1 k n n mi vi2 ⎤ ∑ 2 ⎥δ qk = 0... (16. & dt ∂ qk ∂ qk (16.72) Kako je mi vi2 ∑ 2 = Ek . i =1 ⎦ n (16. q2 . uz uvažavanje početnih uvjeta pri određivanju integracionih konstanti.. To su diferencijalne jednačine drugog reda u odnosu na generalisane koordinate q1 . predstavljaju diferencijalne jednačine kretanja materijalnog sistema u generalisanim koordinatama. slijedi da će izraz (16.75) 16. odnosno d ∂ Ek ∂ Ek − = Qk . s . qs = qs (t ) ...74) Jednačine (16. Pri formiranju Lagrangeovih jednačina druge vrste.. q s i generalisanih koordinata q1 . .1. Njegov položaj će se odrediti putem generalisanih koordinata. dobiće se sistem od s jednačina ( s -broj stepeni slobode kretanja sistema) koje određuju kretanje materijalnog sistema: q1 = q1 (t ).. q 2 . q2 . k = 1. qs .9. i =1 to će se dobiti ∑ ⎢Q k =1 s ⎡ ⎣ k ⎛ d ∂ Ek ∂ Ek −⎜ ⎜ dt ∂ q − ∂ q &k k ⎝ ⎞⎤ ⎟⎥δ qk = 0 . ⎟ ⎠⎦ (16.. Integriranjem ovih diferencijalnih jednačina.. u suštini..73) biti u potpunosti zadovoljen ako je izraz u srednjoj zagradi jednak nuli..74) se nazivaju Lagrangeove jednačine druge vrste i one.. 281 . qs .

+ q1 + vi = dt ∂ q2 ∂ qs dt ∂ q1 unese u izraz za kinetičku energiju sistema. ∑ 2 i =1 2 i =1 (16.brzina tačke sistema izražena u funkciji od generalisanih koordinata. Ek 3 = 2 ∑ mi ⎜ ∂ t ⎟ .79) ⎟ ⎟ i =1 i =1 ⎠ ⎝ ⎝ k ⎠ ⎠ s 1 s s & & & A jk q j qk + ∑ Bk qk +Ek 3 . i ⎟q1 q2 + . ⎤ ⎥ ⎦ (16.77) r r r r 2 ∂ ri ⎞ ∂ ri ∂ ri 1 n r r 1 n ⎛ ∂ ri ⎟ . ∂ t ⎟ .. ∑∑ 2 j =1 k =1 k =1 dobiće se da je Ek = (16. + q1 + Ek = ∑ mi vi vi = ∑ mi ⎜ ∂t ⎟ ∂ qs ∂ q2 2 i =1 2 i =1 ⎜ ∂ q1 ⎝ ⎠ a nakon kvadriranja izraza u zagradi slijedi r r 2 ⎡ ⎛ ∂ r ⎞2 ⎛ ∂ ri ⎞ 2 1 n 2 i & ⎟ q1 + .. ∂ t ⎟q ⎟ ⎜ ∂q ∂t ⎟ ⎝ ∂t ⎠ ⎝ 1 ⎠ ⎝ s ⎠ Ako se uvedu oznake + . + 2⎜ i . Ako se izraz za brzinu r r r r r r d ri ∂ ri ∂ ri ∂ ri ∂ ri & & & .. + 2⎜ . & & & qs + q2 + .78) r r ⎛ ∂r ∂r A jk = ∑ mi ⎜ i .DINAMIKA Vukojević. (16.76) gdje je vi ..80) 282 .. Bk = ∑ mi ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ ∂ q . ⎜ ∂q ∂q ⎟ ⎟& & ⎜∂q s −1 ∂ qs ⎠ 2 ⎠ ⎝ 1 ⎝ r r r r r 2 ⎛ ∂r ∂r ⎞ ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ ⎛ ∂r ⎞ &1 + .. + ⎜ Ek = ∑ mi ⎢ ⎜ ⎜ ∂ q ⎟ qs + ⎟ & 2 i =1 ⎢ ⎜ ∂ q1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ s⎠ ⎣ r r r r ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ ⎛ ∂r ∂r ⎞ ⎟qs −1 qs & & + 2⎜ i .. qs + = q2 + .. i ⎜∂q ∂q i =1 k ⎝ j n r r r 2 n ⎞ ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ 1 n ⎛ ∂ ri ⎞ ⎟ . i ⎟qs + ⎜ i ⎟ & ⎜ + 2⎜ ⎟ ⎜ ∂ q . dobiće se (16.. Ekinović Kinetička energija sistema za date uvjete iznosi Ek = r rr 1 n 1 n mi vi2 = ∑ mi vi vi ..

E k1 = Drugi član Ek 2 . pa su drugi i treći član izraza ∂t (16. kinetička energija materijalnog sistema podvrgnutog holonomnim nestacionarnim vezama ima tri člana: Ek = Ek 1 + Ek 2 + Ek 3 .. q s .. tada vrijedi = 0.84) r ∂ ri Ako su veze holonome i stacionarne. q 2 . 2 i =1 ⎜ ∂ t ⎟ ⎝ ⎠ predstavlja funkciju nultog stepena u odnosu na generalisane brzine.. Treći član Ek 3 .. koji je jednak (16. a jednaka je nuli samo kada sistem miruje..85) & & Izraz (16. 2 j =1 k =1 & & & predstavlja funkciju drugog stepena od generalisanih brzina q1 . q 2 . j≠k.83) & & & predstavlja linearnu funkciju generalisanih brzina q1 . Prvi član Ek 1 .81) Dakle.80) jednaki nuli. q s . U ovom slučaju.16. Ovdje se treba podsjetiti da je kinetička energija sistema pozitivna veličina. koji je jednak ⎛ ∂r ⎞ 1 n Ek 3 = ∑ mi ⎜ i ⎟ . ANALITIČKA MEHANIKA Kako kod skalarnog proizvoda vrijedi zakon komutacije. koji je jednak 1 s s & & ∑∑ A jk q j q k .82) & E k 2 = ∑ Bk q k .85) izražava kinetičku energiju u vidu kvadratne forme generalisanih brzina q j i q k sa promjenljivim koeficijentima A jk koji zavise od generalisanih korodinata.... 2 (16. to se može napisati da je A jk = Akj . izraz za kinetičku energiju dobija jednostavniji oblik E k = E k1 = 1 s s & & ∑∑ A jk q j q k . (16. 283 . k =1 s (16. 2 j =1 k =1 (16.

Ekinović Promjenljivi koeficijenti A jk određuju se u zavisnosti od generalisanih koordinata i njihovih indeksa A jk = f (q1 .. ⎟ ⎜ ⎟ i =1 i =1 s ⎠ 2 ⎠ ⎝ 1 ⎝ s −1 n (16. & dt ∂ q k ∂ qk ∂ qk d ∂ (E k − E p ) ∂ (E k − E p ) − = 0.88) 16. qs ) = Ek − E p ....2. Ass = ∑ mi ⎜ ∂ q ⎟ . q1 .86) j = k ...91) Uvođenjem Lagrangeove funkcije ili kinetičkog potencijala... ∂ q ⎟ . onda se generalisane sile mogu odrediti prema izrazima Qk = − ∂ Ep ∂ qk . qs . (16... 284 (16.89) tako da će Lagrangeove jednačine druge vrste (16. jednačina (16. odnosno & & L (q1 .DINAMIKA Vukojević. Ako je (16.87) ⎟ ⎜ ⎟ i =1 i =1 ⎝ 2⎠ ⎝ s⎠ n Ukoliko je j ≠ k . ∂ q ⎟ . tada vrijedi r 2 ⎛ ∂ ri ⎞ A11 = ∑ mi ⎜ ⎜ ∂q ⎟ . qs ) . ⎟ i =1 ⎝ 1⎠ n r 2 r 2 n ⎛ ∂ ri ⎞ ⎛ ∂ ri ⎞ A22 = ∑ mi ⎜ ⎜ ∂ q ⎟ . .. . & dt ∂ qk ∂ qk (16. Lagrangeove jednačine druge vrste za konzervativni sistem Ako na materijalni sistem podvrgnut holomnim vezama djeluju konzervativne sile. koji predstavlja razliku kinetičke i potencijalne energije sistema..90) se može pisati na sljedeći način: (16. s ..9.. s = ∑ mi ⎜ ∂ q .90) Pošto potencijalna energija ne zavisi od generalisanih brzina. (16.. onda vrijedi r r r r n ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ A12 = ∑ mi ⎜ ⎜ ∂ q .74) biti oblika ∂ Ep d ∂ Ek ∂ Ek − =− .....92) . k = 1. As −1..

& dt ∂ q k ∂ q k (16.2. Masa gredice je m 2 .16. odnosno svaka kotrljača ostvaruje obrtni moment M = const.2. slika 16.93) Kada na sistem djeluju samo konzervativne (potencijalne) sile. kretanje se može u potpunosti definirati Lagrangeovim jednačinama druge vrste ako su poznate jednačine veze i karakteristike potencijalnog polja. Ako se sa x označi pomjeranje gredice.. Svaka od kotrljača ravnomjerno je opterećena gredicom.1. Primjeri Primjer 1. x ϕr M M M 0 Slika 16.1. x (b) Pošto su 285 . ϕ zakretanje kotrljače. Transport gredica u valjaonici se vrši pomoću kotrljača. što znači da sistem ima jedan stepen slobode kretanja. Odrediti ubrzanje gredice. Rad svih sila na mogućim pomjeranjima iznosi (a) ∑ ΔA i =1 n i && =3M δϕ − 3J ϕ δϕ − m2 && δ x = 0 . a sa između ovih pomjeranja se može napisati veza Slika 16. ako su najmanje tri kotrljače u zahvatu bez klizanja. slika 16. x=rϕ . 16.10. ANALITIČKA MEHANIKA Lagrangeova jednačina druge vrste poprima oblik d ∂L ∂L − = 0. Kotrljače su homogeni puni valjci mase m1 i poluprečnika r . Rješenje.

Na zupčanike djeluju obrtni momenti M 1 . koji se mogu smatrati homogenim diskovima poluprečnika r1 . nalaze se u zahvatu kao na slici 16. Tri zupčanika mase m1 .2. Ekinović && && = r ϕ . 2 (c) 3 x ⎛ 2 && ⎞ x ⎜ 3M − m2 r && − m1 r ⎟ δϕ = 0 .DINAMIKA Vukojević. 2 286 . Odrediti ugaono ubrzanje zupčanika i sile koje djeluju na njih na mjestima dodira. ϕ1 r1 M1 r2 ϕ2 M2 ϕ3 r3 M3 m1 m2 m3 Slika 16. Kinetička energija sistema iznosiće ϕ1 .3. 2 ( ) (a) mi ri 2 ( i = 1.3 ) – momenti inercije pojedinačnih zupčanika za osu obrtanja. m2 i m3 . M 2 i M 3 . (2m2 + 3m1 )r (e) Primjer 2.3. Rješenje. to će se dobiti && = x 6M . Ek = gdje su J i = 1 & &2 & J 1ϕ12 + J 2ϕ 2 + J 3ϕ 32 . Kretanje svakog homogenog zupčanika je rotacija definirana uglovima obrtanja ϕ 2 i ϕ3 . 2 r⎠ ⎝ Kako je (d) δϕ ≠ 0 . r2 i r3 . δ x = r δϕ i J = x to se dobije 1 m1 r 2 .

(b) Prema tome. Ako se u jednačini (d) uglovi obrtanja izraze preko ϕ1 . ANALITIČKA MEHANIKA Pošto su zupčanici u zahvatu. dϕ1 r2 r3 Primjenom Lagrangeove jednačine druge vrste na koordinatu ϕ1 (f) d ∂Ek ∂Ek − = Q1 . &&1 = ⎝ 1 ϕ (m1 + m2 + m3 )r1 (h) 287 . (d) Radovi na zupčanicima 2 i 3 su negativni jer su momenti suprotni od uglova obrtanja zupčanika. sistem ima jedan stepen slobode kretanja. usljed uzajamne povezanosti i uslovljenosti uglova obrtanja. Zbog odnosa (b) izraz za kinetičku energiju sistema glasi E k = (m1 + m2 + m3 ) & r12 ϕ12 . r1 ϕ1 = r3 ϕ3 . generalisana sila sistema biće: (e) Q1 = r r δA = M1 − 1 M 2 − 1 M 3 . između uglova obrtanja postoji sljedeća zavisnost: r1 ϕ1 = − r2 ϕ 2 .16. ⎜ r2 r3 ⎟ ⎝ ⎠ && Dakle. ugaono ubrzanje ϕ1 jednako je ⎛ r r ⎞ (g) ⎛M M M ⎞ 2⎜ 1 − 2 − 3 ⎟ ⎜ r r2 r3 ⎟ ⎠. 4 (c) Elementarni rad sistema na elementarnom pomjeranju biće δ A = M 1 δϕ1 − M 2 δϕ2 − M 3 δϕ3 . & dt ∂ϕ1 ∂ϕ1 && dobiće se diferencijalna jednačina koja definira ugaono ubrzanje ϕ1 : && ϕ1 (m1 + m2 + m3 ) r12 = 2⎜ M 1 − M 2 1 − M 3 1 ⎟ .

ili (j) F1. Za određivanje sile koja djeluje na zube prva dva zupčanika. 2 = ⎛ M2 M3 ⎞ m2 + m3 M1 m1 ⎜ ⎟.4. slika 16. 2 r1 + M 1 = 0.3 r3 = 0. r1 r1 (k) ϕ1 i J1 dobiće se F1. r3 && J 3ϕ 3 M3 (i) ϕ1 M1 && J 1ϕ1 ϕ3 r F12 r F23 Slika 16. formiraće se diferencijalna jednačina za uvjete obrtanja prvog zupčanika.DINAMIKA Vukojević. + + (m1 + m2 + m3 ) r1 m1 + m2 + m3 ⎜ r2 r3 ⎟ ⎝ ⎠ (l) Na isti način može se formirati diferencijalna jednačina za uvjete obrtanja zupčanika 2 i 3: && − J 3ϕ 3 − M 3 + F2. odnosno dobiće se (m) F2. r r2 && ϕ3 = r1 && ϕ1 . + − m1 + m2 + m3 r3 m1 + m2 + m3 ⎜ r1 r2 ⎟ ⎝ ⎠ (n) 288 . Ekinović && && Ostala dva ugaona ubrzanja ϕ 2 i ϕ 3 mogu se odrediti pomoću relacija koje slijede iz jednačine (b): && && ϕ 2 = − 1 ϕ1 . 2 = Zamjenom vrijednosti za && M 1 J 1ϕ1 − .3 = ⎛ M1 M 2 ⎞ m1 + m2 M 3 m3 ⎜ ⎟.4: && − J ϕ1 − F1.

Mehanizam za dizanje tereta prema slici 16. odnosno momenata inercije J1 i J 2 . sastoji se od pogonskog bubnja čeličnog užeta i kotura. Kotur 2 se kreće translatorno i kružno. a teret mase m3 .16. Kinetička energija sistema iznosi b) Ek = Rad sile na pomjeranju 1 2 & ϕ 4 J1 r22 + J 2 r12 + r12 r22 (m2 + m3 ) .b. 2 (b) 289 .5. Njegovo kretanje je uvjetovano brzinom namotavanja užeta. sstem ima jedan stepen slobode kretanja. 2 8 r2 biće [ ] (a) δϕ & δAϕ = M (ϕ )δϕ − (m2 + m3 )g r1 δϕ . J1 01 1 m2 . odrediti ugaono ubrzanje pogonskog bubnja. J 2 r2 2 & r1ϕ & r1ϕ 2 ω= P & r1ϕ 2r2 3 a) Slika 16.5. Rješenje. Za generalisanu koordinatu usvojit će se ugao obrtanja bubnja ϕ . ANALITIČKA MEHANIKA Primjer 3. Ako su bubanj i kotur homogeni diskovi masa m1 i m2 . Masu i otpor užeta zanemariti.5. & M = M (ϕ ) m1 . Zbog uzajamne povezanosti. pa je raspored brzina kao na slici 16.

(c) Lagrangeova jednačina druge vrste za ovaj sistem glasi što daje d ∂E k ∂E k − = Qϕ . 2 4 J1r2 + J 2 r12 + r12 r22 (m2 + m3 ) (f) 290 . 2 4 r2 2 (d) [ ] (e) Odavde je ugaono ubrzanje pogonskog bubnja: && ε =ϕ = & 4M (ϕ ) r22 − 2(m2 + m3 ) g r1r22 . Ekinović Generalisana sila će iznositi Qϕ = δAϕ gr & = M (ϕ ) − (m2 + m3 ) 1 δϕ 2 .DINAMIKA Vukojević. & dt ∂ϕ ∂ϕ gr 1 && & ϕ 4 J1r22 + J 2 r12 + r12 r22 (m2 + m3 ) = M (ϕ ) − (m2 + m3 ) 1 .

PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17 PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17. 17. dok se pri rješavanju inverznih zadataka ponekad nailazi na veće poteškoće. b) zadaci dinamike sistema materijalnih tačaka. najčešće se usvaja Descartesov pravougli koordinatni sistem. Da bi se to olakšalo. U tom smislu. postavljeni zadaci mogu biti: a) direktni – određivanje sila prema datom kretanju.2. Uvodne napomene Pri rješavanju zadataka dinamike često nastaju poteškoće u vezi sa izborom odgovarajućih zakona i teorema. Zadaci iz dinamike materijalne tačke Najrasprostranjeniji način rješavanja zadataka dinamike materijalne tačke sastoji se u primjeni diferencijalnih jednačina kretanja tačke u obliku projekcija na ose odgovarajućih koordinatnih sistema. 291 . S druge strane. a po potrebi prirodni. polarni ili neki drugi.1. ovdje će se pokušati sistematizirati metode rješavanja zadataka dinamike [2]. Pri složenom kretanju materijalne tačke upotrebljavaju se dinamičke jednačine relativnog kretanja (ili prijenosnog kretanja) u obliku projekcija na ose odgovarajućih koordinatnih sistema. c) zadaci dinamike krutog tijela. Direktni zadaci su relativno jednostavni. b) inverzni (obrnuti) – određivanje kretanja prema datim silama.17. Zadaci dinamike mogu se podijeliti u tri grupe: a) zadaci dinamike materijalne tačke.

b) položaja tačke. brzine materijalne tačke na početku i na kraju tog intervala vremena. Ekinović Pri kretanju vezane (neslobodne) materijalne tačke po datoj krivoj pogodno je koristiti diferencijalne jednačine u obliku projekcija na ose prirodnog trijedra. kada u date ili tražene veličine ulaze: masa (težina) tačke. c) brzine tačke. 292 . Zakon o promjeni količine kretanja materijalne tačke primjenjuje se u zadacima u kojima su sile konstantne ili su poznate funkcije vremena. U tom slučaju treba se ograničiti na primjenu jedne diferencijalne jednačine kretanja u obliku projekcije na tu osu. Ponekad se može izbjeći integriranje diferencijalnih jednačina kretanja korištenjem općih zakona dinamike. U tim slučajevima lakše se rješavaju zadaci koji se svode na linearne diferencijalne jednačine. a kao date ili nepoznate veličine pojavljuju se: masa (težina) tačke. Zakon o promjeni momenta količine kretanja materijalne tačke primjenjuje se pri kretanju tačke pod dejstvom centralnih sila. položaj tačke u nekom određenom trenutku vremena i brzina tačke u tom istom trenutku vremena. Pri kretanju vezane (neslobodne) materijalne tačke po datoj površini. primjenjuju se (u prostijim slučajevima) diferencijalne jednačine kretanja u obliku projekcija na ose cilindričnog ili sfernog koordinatnog sistema. sile koje djeluju na tačku. Zakon o promjeni kinetičke energije materijalne tačke primjenjuje se u zadacima u kojima su sile koje djeluju na tačku konstantne ili zavise od položaja tačke. Ako je rezultanta sila koje djeluju na materijalnu tačku usmjerena po istoj osi kao njena početna brzina. interval vremena tokom kojeg djeluju sile. a u date ili nepoznate veličine ulaze: masa (težina) materijalne tačke. Pri tome se postavljaju dvije diferencijalne jednačine kretanja u obliku projekcija na dvije ose Descartesovog pravouglog koordinatnog sistema ili na ose polarnog koordinatnog sistema koje leže u ravni kretanja. Inverzni (obrnuti) zadaci se teže rješavaju ako rezultanta sila jednovremeno zavisi od vremena. Diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke relativno lako se integriraju u slučajevima kada je rezultanta sila koje djeluju na tačku konstantna ili zavisi samo od: a) vremena. sile koje djeluju na tačku. pogodno je upotrijebiti Bineov obrazac.DINAMIKA Vukojević. Za određivanje putanje materijalne tačke koja se kreće pod djelovanjem centralne sile. pomjeranje tačke i njene brzine na početku i na kraju tog pomjeranja. Ako rezultanta sila koje djeluju na materijalnu tačku leži u istoj ravni sa njenom početnom brzinom. položaja i brzine materijalne tačke. onda se tačka kreće pravolinijski duž te ose. onda se tačka kreće u toj ravni.

odrede neposredno tražene reakcije veza iz postavljenih jednačina (što je ranije bilo spomenuto). PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17. Ukoliko je sistem podvrgnut holonomnim vezama. primjenjujući zakon o kretanju centra inercije sistema materijalnih tačaka u obliku projekcija na koordinatne ose. upotrebljavaju diferencijalne jednačine kretanja odgovarajuće materijalne tačke ili da se primijeni kinetostatička metoda. najefikasniji način za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja sistema materijalnih tačaka jeste primjena Lagrangeovih diferencijalnih jednačina druge vrste ili opće jednačine dinamike. onda treba izvršiti integriranje sistema diferencijalnih jednačina kretanja. onda se mogu. tada u odgovarajuće diferencijalne jednačine ne ulaze reakcije veza. spoljašnje sile i jednačine kretanja tačaka sistema.3. pored rješavanja inverznih zadataka. U nekim zadacima je pogodno upotrijebiti opće zakone dinamike. date sile i ubrzanja tačaka sistema. poslije primjene Lagrangeovih jednačina ili općih jednačina dinamike. Ako su veze kojima je podvrgnut sistem idealne. Ako prema datim uvjetima u zadatku treba odrediti reakcije veza. a u broj datih i traženih veličina ulaze inercijalne karakteristike sistema (mase. momenti inercije). jednačine kretanja tačaka sistema i jednačine obrtanja krutog tijela (ili brzine tačaka sistema i ugaona brzina krutog tijela). Zadaci iz dinamike sistema materijalnih tačaka Općenito. broj odgovarajućih diferencijalnih jednačina kretanja sistema jednak je njegovom broju stepeni slobode. treba iskoristiti diferencijalnu jednačinu kretanja odgovarajuće materijalne tačke ili primijeniti kinetostatičku metodu. vrijeme djelovanja spoljašnjih sila i brzine tačaka sistema na početku i na kraju tog intervala. Ove diferencijalne jednačine kretanja omogućuju da se. onda treba primijeniti zakon o promjeni glavnog vektora količine kretanja sistema materijalnih tačaka. onda zadatak treba rješavati u dvije etape: 1) pomoću Lagrangeovih jednačina ili općih jednačina dinamike treba odrediti ubrzanje tačaka sistema. momente inercije). onda se 293 . a također i spoljašnje sile sistema. Ove jednačine povezuju inercijske koeficijente sistema (mase. c) Ako u sastav sistema materijalnih tačaka ulazi kruto tijelo koje se obrće oko nepomične ose. da se u sličnim slučajevima. b) Ako su spoljašnje sile konstantne ili zavise od vremena. spoljašnje sile.17. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: mase materijalnih tačaka. 2) primjenjujući princip oslobađanja od veza. To najčešće mogu biti sljedeći slučajevi: a) Ako u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: mase materijalnih tačaka. postaviti diferencijalne jednačine kretanja u koje ulaze one reakcije veza koje za razmatrani sistem predstavljaju spoljašnje sile. Ako prema uvjetima u zadatku treba odrediti jednačine kretanja tačke sistema.

brzine djelića tečnosti (gasa) koji prolaze kroz krajnje poprečne presjeke. 17. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: masa (težina) krutog tijela. tj. Zadaci iz dinamike krutog tijela 17. onda treba primijeniti Eulerovu jednačinu. pomjeranja tačaka sistema i brzine tih tačaka na početku i na kraju tih pomjeranja. interval vremena dejstva sila. onda treba primijeniti zakon o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka. brzine centra inercije (ili bilo koje druge tačke) na početku i na kraju tog pomjeranja. gas). Translatorno kretanje krutog tijela Najbolju opću metodu za rješavanje zadataka iz dinamike translatornog kretanja krutog tijela predstavlja primjena zakona o kretanju centra inercije sistema materijalnih tačaka.1. pomjeranje centra inercije (ili bilo koje druge tačke). razmatrana zapremina tečnosti (gasa). 294 .4. Ekinović može primijeniti zakon o promjeni glavnog momenta količine kretanja sistema materijalnih tačaka. spoljašnje i unutrašnje sile sistema (u slučaju neizmjenljivog materijalnog sistema samo spoljašnje sile). spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. a u broj datih i traženih veličina ulaze: inercijski koeficijenti sistema (mase. Ovaj zakon se uglavnom upotrebljava u obliku projekcija na ose Descartesovog pravouglog koordinatnog sistema.DINAMIKA Vukojević. brzina centra inercije (ili bilo koje druge tačke) na početku i na kraju tog intervala vremena. položaja i brzina tačaka sistema. U nekim slučajevima se može izbjeći integriranje diferencijalnih jednačina kretanja korištenjem općih zakona dinamike. a u broj datih i traženih veličina ulaze: masa (težina) krutog tijela. njihove jednačine kretanja i spoljašnje sile sistema.4. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze vremenske mase tečnosti (gasa). zapreminske i površinske sile. Rješavanje inverznih zadataka se pojednostavljuje u slučajevima kada je glavni vektor spoljašnjih sila koje djeluju na kruto tijelo konstantan ili zavisi samo od vremena. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. Zakon o promjeni kinetičke energije primjenjuje se u zadacima u kojima su sile konstantne ili zavise od položaja tačaka krutog tijela. Teže se rješavaju inverzni zadaci kod kojih glavni vektor spoljašnjih sila istovremeno zavisi od vremena. momenti inercije). d) Ako su spoljašnje sile konstantne ili zavise od položaja tačaka sistema. položaja tačaka sistema ili brzina tačaka sistema. Ovdje se kao date ili tražene veličine pojavljuju: mase materijalnih tačaka. zakon o promjeni glavnog vektora količine kretanja sistema materijalnih tačaka u obliku koji se koristi za neprekidne sredine. e) Ako razmatrani sistem materijalnih tačaka predstavlja neprekidnu sredinu (tečnost. Zakon o promjeni količine kretanja primjenjuje se u zadacima u kojima su sile konstantne ili zavise od vremena.

onda za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: moment inercije krutog tijela za obrtnu osu. Pri određivanju dinamičkih pritisaka na osu krutog tijela koje se obrće oko nepomične ose. Ponekad je moguće izbjeći integriranje diferencijalne jednačine obrtanja krutog tijela oko nepomične ose ako se primijeni zakon o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka.17. PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17. Ako se treba odrediti samo zakon ravnog kretanja krutog tijela i ako su veze kojima je sistem podvrgnut idealne. ugaone brzine krutog tijela na početku i na kraju tog ugaonog pomjeranja. U broj datih i nepoznatih veličina ulaze: masa i moment inercije krutog tijela za osu koja prolazi kroz njegov centar inercije i upravna je na nepomičnu ravan kretanja. obrtnog ugla i ugaone brzine krutog tijela. obrtnog ugla ili ugaone brzine krutog tijela. Obrtanje krutog tijela oko nepomične ose Najbolju opću metodu za rješavanje zadataka obrtanja tijela oko nepomične ose predstavlja primjena diferencijalne jednačine obrtanja krutog tijela. U tim slučajevima lako se rješavaju zadaci koji se svode na linearne diferencijalne jednačine. Rješavanje inverznih zadataka se pojednostavljuje u slučajevima kada su glavni vektor spoljašnjih sila i glavni moment spoljašnjih sila za osu koja prolazi kroz centar inercije krutog tijela i upravna je na nepomičnu ravan konstantni ili zavise samo od vremena. U broj datih i nepoznatih veličina ulaze: moment inercije krutog tijela za obrtnu osu. Ravno kretanje krutog tijela Najbolju opću metodu za rješavanje zadataka kod kojih treba odrediti reakcije veza ili zakon kretanja predstavlja primjena diferencijalnih jednačina ravnog kretanja krutog tijela.2. 17. jednačina obrtanja krutog tijela oko ose koja prolazi kroz centar inercije i upravna je na nepomičnu ravan i spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. jednačina obrtanja krutog tijela i spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. Ovo se može raditi u zadacima kod kojih je glavni moment spoljašnjih sila konstantan ili zavisi od obrtnog ugla krutog tijela. koje ne sadrže reakcije veza. Teže se rješavaju zadaci kod kojih glavni vektor i glavni moment spoljašnjih sila istovremeno zavise od vremena.4. Integriranje diferencijalnih jednačina kretanja moguće je izbjeći korištenjem zakona o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka u zadacima u kojima su glavni vektor i glavni moment sila koje djeluju na kruto tijelo konstantni ili zavise od položaja tačaka (obrtnog ugla) krutog tijela. položaja i brzina tačaka. Teže se rješavaju zadaci kod kojih glavni moment spoljašnjih sila istovremeno zavisi od vremena. treba primijeniti Lagrangeove jednačine ili opće jednačine dinamike. Rješavanje inverznih zadataka se pojednostavljuje u slučajevima kada je glavni moment spoljašnjih sila za obrtnu osu konstantan ili zavisi samo od vremena.4. položaja tačaka i brzina tačaka. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. ugaono pomjeranje. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: masa i moment inercije krutog tijela za 295 . jednačine kretanja centra inercije. svrsishodno je primijeniti zakon o promjeni glavnog vektora i glavnog momenta količine kretanja materijalnih tačaka ili upotrijebiti kinetostatičku metodu.3.

problemi balistike). Osim Eulerovih dinamičkih jednačina. projekcije ugaonih brzina na te ose i glavni momenti spoljašnjih sila za te ose. 17. Diferencijalne jednačine kretanja.5. Ovo je ostvarljivo u zadacima u kojima u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: glavni momenti inercije krutog tijela za ose pokretnog koordinatnog sistema koje prolaze kroz nepomičnu tačku. Eulerove dinamičke jednačine rješavaju problem samo u posebnim slučajevima.4. koje izražavaju zakon o promjeni glavnog momenta količine kretanja krutog tijela pri relativnom kretanju u odnosu na centar inercije. 17. pomjeranje tačaka (ugaona pomjeranja) krutog tijela i njihove brzine (ugaone brzine krutog tijela) na početku i na kraju tih pomjeranja. čija je ugaona brzina obrtanja oko ose simetrije znatno veća od ugaone brzine obrtanja oko drugih osa. Obrtanje krutog tijela oko nepomične tačke Opći način za rješavanje zadataka obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke predstavlja primjena Eulerovih dinamičkih jednačina. Zadaci se rješavaju integriranjem samo u posebnim slučajevima.4. Ekinović osu koja prolazi kroz njegov centar inercije upravno na nepomičnu ravan. Ako su spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo konstantne ili zavise od položaja tačaka krutog tijela. Inverzni zadaci dinamike slobodnog krutog tijela spadaju u najteže zadatke mehanike (naprimjer. U slučaju simetričnog krutog tijela (žiroskopa). 296 . brzine tačaka krutog tijela (ugaone brzine) na početku i na kraju tih pomjeranja.4. Preko elementarne teorije žiroskopa moguće je odrediti ugaone brzine obrtanja ili dopunske dinamičke pritiske na veze. onda se može izbjeći integriranje Eulerovih dinamičkih jednačina primjenom zakona o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka. Da bi se odredile jednačine kretanja slobodnog krutog tijela treba izvršiti integriranje sistema od šest diferencijalnih jednačina drugog reda. mogu se zadaci približno riješiti primjenom Rezalove teoreme. sile koje djeluju na kruto tijelo. U broj datih i nepoznatih veličina trebaju ući: glavni momenti inercije krutog tijela za glavne ose inercije koje prolaze kroz nepomičnu tačku. tj. ovi zadaci se mogu rješavati i pomoću Lagrangeovih jednačina pri čemu za generalisane koordinate treba uzeti Eulerove uglove.DINAMIKA Vukojević. Kretanje slobodnog krutog tijela Opći način za rješavanje zadataka kretanja slobodnog krutog tijela predstavlja zajednička primjena zakona o kretanju centra inercije i Eulerovih dinamičkih jednačina. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. pomjeranja tačaka krutog tijela (ugaona pomjeranja). Rješavanje inverznih zadataka dinamike krutog tijela koje se obrće oko nepomične tačke zadaje dosta poteškoća.

Opće napomene o rješavanju zadataka iz dinamike 1. pomjeranja tačaka (ugaona pomjeranja) krutog tijela. čije određivanje obično zadaje dosta poteškoća (reakcije veza pri kretanju sistema su funkcije vremena. čije je određivanje obično u vezi sa određenim poteškoćama. kod kojih treba prema datim silama odrediti kretanje. kako je ranije pokazano. glavni centralni momenti inercije krutog tijela. PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE Za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja slobodnog krutog tijela mogu se upotrijebiti Lagrangeove jednačine. nego se primjenjuju približne metode integriranja uz upotrebu računskih mašina. 297 . Jedino u zakon o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka ulaze i unutrašnje sile.5. u kojima za generalisane koordinate treba uzeti tri koordinate centra inercije krutog tijela i tri Eulerova ugla. apsolutno krutog tijela) u tom zakonu se pojavljuju samo spoljašnje sile. 2. Međutim. Rješavanje zadataka iz dinamike u znatnoj mjeri zavisi od povoljnog izbora koordinatnog sistema referencije. kao i najteže zadatke dinamike. Prednost primjene općih zakona dinamike sastoji se u mogućnosti izbjegavanja integracije diferencijalnih jednačina kretanja sistema. Prednost se sastoji i u tome što u opće zakone dinamike ne ulaze unutrašnje sile. Ovi zadaci se ne mogu uvijek riješiti analitički.17. Pri tome. brzine centra inercije i ugaone brzine krutog tijela na početku i na kraju tih pomjeranja. Pri tome treba izvršiti integriranje sistema diferencijalnih jednačina kretanja. položaja i brzina tačaka sistema). Tačan izbor generalisanih koordinata omogućuje jednostavnost i eleganciju rješavanja zadataka. Najbolji opći način za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja sistema materijalnih tačaka jeste primjena Lagrangeovih jednačina ili općih jednačina dinamike. opće jednačine dinamike su manje pogodne jer su više formalne i uključuju unošenje sila inercije. Preimućstvo se sastoji u tome što u postavljene diferencijalne jednačine kretanja ne ulaze reakcije idealnih veza. čiji izbor zadaje znatne teškoće. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. Osnovne. navedene metode brzo i prirodno dovode do postavljanja diferencijalnih jednačina kretanja. s tim da u posebnom slučaju neizmjenljivog materijalnog sistema (naprimjer. preporučuje se upotreba zakona o kretanju centra inercije ili kinetostatička metoda (za prijenosno translatorno kretanje zajedno sa centrom inercije) zajedno sa Rezalovom teoremom (za relativno obrtno kretanje u odnosu na centar inercije). Umjesto vještačkog povezivanja nekih općih zakona i jednačina dinamike. Ako su spoljašnje sile konstantne ili zavise od položaja tačaka krutog tijela. integriranje sistema diferencijalnih jednačina kretanja se može izbjeći primjenom zakona o promjeni kinetičke energije u zadacima u kojima u broj datih i traženih veličina ulaze: masa. 17. 3. ti opći zakoni se mogu primijeniti samo u nekim slučajevima. Za određivanje dopunskih dinamičkih pritisaka krutog tijela na veze. predstavljaju inverzni zadaci.

Kada se primjenjuju opći zakoni dinamike. sile se dijele na zadate (aktivne) i reakcije veza. Ekinović 4. c) određivanja dinamičkih pritisaka na osu krutog tijela koje se obrće.DINAMIKA Vukojević. diferencijalna jednačina obrtanja krutog tijela oko nepomične ose. a također i pri primjeni diferencijalne jednačine obrtanja krutog tijela oko nepomične ose. diferencijalnih jednačina ravnog kretanja krutog tijela i Eulerovih dinamičkih jednačina. često se u broj razmatranih sila pogrešno uključuju i sile inercije. općih jednačina dinamike i kinetostatičke metode. Eulerove dinamičke jednačine ili Lagrangeove jednačine. Važno je zapamtiti da sile inercije treba upotrijebiti samo u slučajevima: a) primjene kinetostatičke metode. b) primjene općih jednačina dinamike. diferencijalne jednačine ravnog kretanja krutog tijela. 298 . d) proučavanja relativnog (ili prijenosnog) kretanja materijalne tačke ili sistema materijalnih tačaka. sile se dijele na spoljašnje i unutrašnje. Pri rješavanju zadataka preko Lagrangeovih jednačina. 5. Pri rješavanju zadataka primjenom općih zakona.

: Engineering Mechanics . Pivko S.F. Džandzelize G. 1965. Naučna knjiga.Dinamika. Šipovac B. Beograd. 9.: Mehanika III – Dinamika. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije. Bajt M. prijevod. Riley W. Doleček V. 10.. 4. 1981. 5. 1974. Mašinski fakultet. Kelzon A. John Wiley & Sons Inc. i dr.. 2. 1990. Univerzitet u Sarajevu. Meriam J.: Tehnička mehanika III dio . 1989.: Racionalna mehanika. Zagreb.. Sarajevo. Butković M.A. Stojanović R..Dynamics.. 11.Dynamics.: Engineering Mechanics .: Dinamika. 8. 6. 7.: Dinamika.I. Rašković D.J.. 1965. Beograd. 2006. LITERATURA 18 LITERATURA 1. Mašinski fakultet. 1977.18.. 1993. New York. Beograd. Bazjanac D. edition. Beograd. 1966.. New York. 3.. Šipčić S. Kraige L. Svjetlost. Sarajevo. Beograd. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci. Bražničenko N.S. 6. Sturges L. 12.: Zbirka zadataka iz teorijske mehanike. Anđelić T. Zagreb. i dr.: Dinamika sa oscilacijama. Krpan M. 2001. 1966.: Rešeni zadaci iz teorijske mehanike sa izvodima iz teorije.: Mehanika II – Kinematika i dinamika.G.D. Jecić S.: Zbirka zadataka iz dinamike i oscilacija sa izvodima iz teorije. John Wiley.. 299 . Lovren N. Tehnička knjiga. teorija i primjena. Doleček V.L.

Beograd. 1995. Beograd. Marion J. 1976. Wells. Targ S. McGraw-Hill Book Company. 1967.T. Schaum’s Outline Series. 1967. 1966. 20. Fakulteta za strojništvo. Naučna knjiga. 16. Beograd. Schaum’s Outline Series. McGraw-Hill Book Company.: Theory and Problems of Theoretical Mechanics. 1964.: Mehanika-Kinematika.. 1962. 15. Đurić S.: Viša dinamika. Beograd.: Teorijska mehanika. Vujošević L. Beograd. Beograd. 23. Stropnik J. 300 . Privredni pregled.R.. Naučna knjiga. 1989.: Mehanika-Dinamika.: Zbirka rešenih zadataka iz Dinamike. Vujanović B. 18. Rusov L. Brooks Cole. Beograd. Thornton S. 21. 2003 19. 14.: Zbirka rešenih zadataka iz mehanike II – Dinamike.: Dinamika. Naučna knjiga. Građevinska knjiga. Rusov L.: Classical Dynamics of Particles and Systems.A. Univerza v Ljubljani. Vujanović B.DINAMIKA Vukojević. Naučna knjiga.M.H. Jang D..B. 1974. 5 edition. 1970.: Theory and Problems of Lagrangian Dynamics.: Kinetika za višješolski študij. Ekinović 13. 22. D. 17. Spiegel M. Timošenko S.

Šećerana Brčko.o. godine odgovornošću. industrijska automatika i uređaji za mjerenje i regulaciju -Vatrostalni i izolacioni materijali. 72000 Zenica. Cimos Novi Travnik. specijalizirane za oblasti industrijskih postrojenja. Cimos Zenica. Juraja Neidharta 42. DJELATNOSTI FIRME -Inženjering industrijskih peći i industrijske automatike -Definiranje projektnih zadataka -Snimanje toplotehničkih karakteristika -Optimiranje -Autorski nadzor INŽENJERING IZVOĐENJE INVESTICIONIH RADOVA U ZEMLJI I INOZEMSTVU -Ozid vatrostalne i izolacione obloge toplotehničkih agregata -Mjerenja i regulacije -Industrijska automatika -Razvoj elektroničkih uređaja za vlastite potrebe -Razvoj elektroničkih uređaja prema narudžbi -Maloserijska proizvodnja razvijenih elektroničkih uređaja -Maloserijska proizvodnja peći za termičku obradu i topljenje metala i nemetala RAZVOJ I PROIZVODNJA -Toplotehnika -Čelične konstrukcije -Mjerenje i regulacija -Automatika -Vatrostalni ozid PROJEKTOVANJE PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROGRAMABILNE AUTOMATE -Siemens SIMATIC S5 i S7 -Iskra IPK -Vlastiti sistem na bazi mikrokontrolera porodice INTEL 8051 I Atmel AVR ZASTUPANJE INOZEMNIH FIRMI -Peći. Kapis Tomislavgrad. Siemens. mjerenja i regulacije iz kao privatno preduzeće sa potpunom i zapošljava visokostručne radnike industrijskih peći. Bimal Brčko.. Bosch Rexroth. Kromschroder. Festo. Arcelor Mittal Zenica. Bosna i Hercegovina REFERENC LISTA FIRMI: .o. Mašinski fakultet Sarajevo. Pirometal Brčko.Firma TERMOMATIK osnovana je 1987. Unis Pretis Vogošća. Cimos Srebrenica. Livnica Kikinda Termomatik d. automatizacije raznih oblasti i vatrostalstva. Vest Alpine Austrija. Firma je savremeno opremljena različitih profila.

Čitav niz projekata rekonstrukcije i modernizacije procesnih postrojenja u regionu izveden je uz učešće naše firme u svim domenima . PROIZVODNI PROGRAM: Mašinska proizvodnja Čelične konstrukcije Elektrooprema u „S“ izvedbi Lasersko rezanje metala i nemetala Usluge Tokom svog stogodišnjeg razvoja kao proizvođača opreme za rudarstvo. RUDSTROJ je potvrdio svoju pouzdanost i nastojanje ne samo da prati nego i da podstiče razvoj svojih klijenata Sem izrade nove opreme RUDSTROJ svojim klijentima pruža i usluge reparacije starih uređaja i mašina. procesne industrije i energetike. procesnu industiju i energetiku.Strateški okrenuti velikim industrijskim sistemima. nudimo otvorenu i na jasnim ekonomskim osnovama baziranu saradnju u smislu proizvodnje opreme. RUDSTROJ vrši stalno planiranje svojih inženjerskih i proizvodnih kapaciteta. dokazujući kako stručnost i entuzijazam vraćaju gotovo otpisane sisteme u ponovnu upotrebu. uređaja.od poslova inženjeringa. dajući svojim klijentima sigurnost i potporu u svim poduhvatima. sklopova i dijelova za potrebe rudarstva. . izrade. Prateći razvoj i potrebe svojih glavnih klijenata u svom okruženju. RUDSTROJ se pokazao kao pouzdan partner i inostranim ulagačima. pa do izgradnje kompletnih sistema.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful