P. 1
DINAMIKA-Vukojevic,Ekinovic

DINAMIKA-Vukojevic,Ekinovic

5.0

|Views: 7,006|Likes:
Published by valovi

More info:

Published by: valovi on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Dr. Dušan Vukojević Dr.

Elma Ekinović

DINAMIKA

Zenica, 2008.

DINAMIKA Dr. Dušan Vukojević, redovni professor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici Dr. Elma Ekinović, docent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici Recenzenti: Prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, dipl.inž. Prof.dr. Avdo Voloder, dipl.inž. Izdavač Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Naslovna strana Dr. Elma Ekinović Tehnička obrada: Dr. Elma Ekinović Marina Matanović Štampa MELIGRAF Zenica Tiraž 300 primjeraka CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 531.3(075.8) VUKOJEVIĆ, Dušan Dinamika / Dušan Vukojević, Elma Ekinović. Zenica : Mašinski fakultet, 2008. - X, 300 str. : graf. prikazi ; 24 cm Bibliografija: str. 299-300 ISBN 978-9958-617-40-9 1. Ekinović, Elma COBISS.BH-ID 16665350 Na III sjednici Senata Univerziteta u Zenici, održanoj dana 26.3.2008. godine, Odlukom broj 01-108-313-0295/08-33 odobreno je izdavanje ovog udžbenika kao univerzitetskog.

PREDGOVOR

PREDGOVOR

Univerzitetski udžbenik “Dinamika” izrađen je prema nastavnom programu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Stoga je u prvom redu namijenjen studentima ovog fakulteta, ali može poslužiti i studentima svih drugih tehničkih fakulteta i inženjerima koji se u praksi susreću sa dinamičkim problemima. Udžbenik je nastao u namjeri da se studentima u preglednom i sadržajnom obliku ponude sve bitne i neophodne informacije za razumijevanje dinamičkih pojava i problema. U kojoj mjeri se u tome i uspjelo, neka čitaoci prosude sami, a svaka eventualna primjedba i sugestija mogu doprinijeti tome da naredno izdanje bude kvalitetnije. Metodika izlaganja je zasnovana na višegodišnjem iskustvu prof.dr. Dušana Vukojevića kao profesora na predmetu Dinamika, tako da su kao osnova za izlaganje poslužila dva prethodna izdanja njegovog udžbenika “Dinamika”. Ovom prilikom se želimo zahvaliti recenzentima, dr. Nermini Zaimović-Uzunović, redovnom profesoru Univerziteta u Zenici, i dr. Avdi Voloderu, vanrednom profesoru Univerziteta u Sarajevu, na korisnim sugestijama u pogledu terminologije i načina izlaganja. Posebnu zahvalnost upućujemo Marini Matanović, radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, koja je otipkala tekst sa puno pažnje i strpljenja.

Zenica, 1. februara 2008. godine Autori

iii

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

iv

SADRŽAJ

SADRŽAJ

1
1.1. 1.2.

UVOD
Kratak historijski pregled razvoja dinamike Sistemi jedinica mjerenja

1 1 3 5 5 6 9 11 11 11 11 12 13 14 16 16 17

2
2.1. 2.2. 2.3.

DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE
Osnovni pojmovi i definicije Osnovni zakoni dinamike Pojam veze

3

DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

3.1. Kretanje slobodne materijalne tačke 3.1.1. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u vektorskom obliku Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u Descartesovim 3.1.2. koordinatama Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u prirodnim 3.1.3. koordinatama Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u polarnim 3.1.4. koordinatama 3.1.5. Zadaci dinamike za slobodnu materijalnu tačku 3.2. Neki slučajevi kretanja materijalne tačke 3.2.1. Pravolinijsko kretanje materijalne tačke 3.2.1.1. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju konstantne sile

v

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

3.2.1.2. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od vremena 3.2.1.3. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od rastojanja 3.2.1.4. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od brzine 3.2.1.5. Slobodan pad u vazdušnom prostoru (otpornoj sredini) 3.2.2. Krivolinijsko kretanje tačke 3.2.2.1. Kosi hitac u bezvazdušnom prostoru 3.3. Kretanje neslobodne materijalne tačke 3.3.1. Kretanje tačke po nepomičnoj krivoj liniji 3.4. Primjeri

19 19 20 21 23 24 27 33 34 49 49 49 50 52 55 56 57 58 59 59 60 61 61 62 63 65 68 68 75 75 77 80 80 85 86 89

4

OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

4.1. Uvod 4.2. Impuls sile 4.3. Količina kretanja materijalne tačke 4.4. Moment količine kretanja (kinetički moment) 4.5. Rad sile 4.5.1. Snaga 4.5.2. Rad sile Zemljine teže 4.5.3. Rad elastične sile 4.5.4. Rad sile trenja klizanja 4.6. Kinetička energija materijalne tačke 4.7. Potencijalno polje sile 4.7.1. Polje sile 4.7.2. Funkcija sile 4.7.3. Uvjeti konzervativnosti sile 4.7.4. Potencijalna energija 4.7.5. Ekvipotencijalne površine 4.7.6. Zakon o održanju mehaničke energije 4.8. Primjeri

5
5.1.

KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE

Centralna sila, zakon površine Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke pri djelovanju centralne 5.2. sile 5.2.1. Bineova jednačina 5.3. Kretanje tačke pod dejstvom Newtonove privlačne sile 5.3.1. Keplerovi zakoni 5.3.2. Prva i druga kosmička brzina 5.4. Primjeri

vi

kretanja 6.2. 7. Zakon o promjeni kinetičke energije pri relativnom kretanju 6.2.5.5. Zakon o kretanju središta masa 8.2. Translacija pokretnog sistema 0 xyz 6.1. D'Alembertov princip za materijalnu tačku 6. 7.1.4.2.2.SADRŽAJ 6 D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU 91 91 93 93 96 96 98 99 100 103 103 105 107 111 112 115 116 118 119 124 129 129 131 132 134 135 136 137 6.4. Dinamika relativnog kretanja materijalne tačke 6.2.2.4. 7.1. Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema 8.2.2.4. Obrtanje pokretnog sistema 0 xyz oko nepomične ose 6. Diferencijalna jednačina kretanja Relativno kretanje materijalne tačke za različite slučajeve prijenosnog 6.9.3. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA Podjela sila Geometrija masa Momenti inercije Steinerova (Huygensova) teorema Određivanje momenta inercije za proizvoljnu osu koja prolazi kroz koordinatni početak Elipsoid inercije Glavne ose i glavni momenti inercije Momenti inercije za proizvoljnu osu Primjeri za izračunavanje momenata inercije homogenih tijela Momenti inercije za neka pravilna geometrijska tijela 8 OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA 8. Količina kretanja materijalnog sistema 8.6. Zakon o održanju kretanja središta masa 8. Diferencijalne jednačine kretanja materijalnog sistema 8.2. 7.2. 7.8.1. Zakon o održanju količine kretanja materijalnog sistema 8. 7. Primjeri 7 7. 7. 7.10.3. Primjeri vii .2.3.1. 7.7.1.2.3.

Fizičko klatno 10. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Glavni moment količine kretanja materijalnog sistema Zakon o promjeni momenta količine kretanja materijalnog sistema Kinematska interpretacija zakona o promjeni kinetičkog momenta – 10. 10.3. 11. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Kinetička energija materijalnog sistema Određivanje kinetičke energije za različita kretanja krutog tijela Neki slučajevi izračunavanja rada Primjeri 12 D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM 12. 11.2. Ravno kretanje krutog tijela 10.3. Diferencijalne jednačine ravnog kretanja 10.7. Klasifikacija principa 12. 9. Dinamičke reakcije u ležištima pri obrtanju krutog tijela oko nepomične ose 12. Tijelo promjenljive mase Formula Ciolkovskog Primjeri 139 139 142 144 149 149 150 152 153 154 156 158 160 162 164 165 171 171 174 176 180 183 183 183 186 190 195 198 10 10.4. Glavni vektor i glavni moment sila inercije 12.1. Rezalova teorema 10.DINAMIKA Vukojević.3.1.4.2.5. Kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne ose 10.4. 11.7. Matematičko klatno 10. Ekinović 9 9. Eksperimentalno određivanje momenata inercije krutog tijela 10.6.1.5.2. KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE. D'Alembertov princip za sistem 12.2. Primjeri viii .6.1. 9.2.6.4.1.1.1.3. Dinamičko uravnoteženje masa 12.8. Reducirana dužina fizičkog klatna 10. Primjeri 11 11.

15.3.4. TEORIJA UDARA Osnovni pojmovi Osnovna jednačina teorije udara Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema pri udaru Zakon o promjeni kinetičkog momenta materijalnog sistema pri udaru Udar tijela o nepokretnu podlogu.5.1.8. Osnovni pojmovi 13. 15. 14.2.3. 15.4.9.4.1. 15.2. 15. 16.4.6. Gubitak kinetičke energije pri sudaru dva tijela Određivanje impulsnih reakcija tijela koje se obrće oko nepokretne ose Centar udara Primjeri 16 16.1. Kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne tačke 13. PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA Približna teorija žiroskopskih pojava Žiroskop sa tri stepena slobode Regularna precesija teškog žiroskopa Žiroskop sa dva stepena slobode Diferencijalna jednačina kretanja slobodnog krutog tijela Primjeri 15 15. 15.3. ANALITIČKA MEHANIKA Uvodna razmatranja Veze materijalnog sistema Stepen slobode kretanja Generalisane (poopćene) koordinate ix . Osnovne postavke klasičnih rješenja 14 14.SADRŽAJ 13 DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE 203 203 207 210 211 215 217 217 219 222 224 227 229 231 231 232 234 237 239 242 244 247 249 251 254 257 257 258 259 261 13. 15.1. 15. 16. Kinetička energija tijela koje se obrće oko nepokretne tačke 13.3. 14. 15. Koeficijent uspostavljanja (restitucije) Kosi udar tačke o nepomičnu podlogu Upravni centralni sudar dva tijela Carnotova teorema. 14.10. 16. 15.7.2. 14.6.1. 14.2.5.4.11. Eulerove dinamičke jednačine 13.

Uvodne napomene 17.4. Idealne veze 16. Primjeri 263 267 267 270 272 274 277 281 284 285 291 291 291 293 294 294 295 295 296 296 297 299 17 PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17.6. Lagrangeove jednačine druge vrste za konzervativni sistem 16.9. Princip virtualnih pomjeranja (Opća jednačina statike) 16.4.3.1. Kinetička energija sistema 16. Rad sila na virtualnim (mogućim) pomjeranjima 16.4.1.4. Generalisane sile 16.5.2. Zadaci iz dinamike sistema materijalnih tačaka 17.6.1.2. Kretanje slobodnog krutog tijela 17.9.5.6.7. Zadaci iz dinamike krutog tijela 17. Opće napomene o rješavanju zadataka iz dinamike 18 LITERATURA x . Virtualna (moguća) pomjeranja 16.8. Lagrange-D'Alembertov princip (Opća jednačina dinamike) 16. Ravno kretanje krutog tijela 17. Ekinović 16.4. Zadaci iz dinamike materijalne tačke 17.4.1.4. Translatorno kretanje krutog tijela 17. Obrtanje krutog tijela oko nepomične tačke 17.DINAMIKA Vukojević.2.5. Lagrangeova jednačina druge vrste 16.3.9.10.2. Obrtanje krutog tijela oko nepomične ose 17.

ova mišljenja su iz osnove promijenjena. koja je vezana za pojam sile. tokom historije se razvila načna disciplina mehanika. značajno područje zauzima dinamika. Mada je Aristotel (384 ← 322) prvi uveo pojam mehanike. pokušat će se dati uvid u razvoj dinamike kao naučne discipline. atoma i njegove strukture. Kretanje nastaje kao posljedica međusobnog djelovanja tijela i okoline. Do početka ovog vijeka smatralo se da su postignuta dostignuća na polju klasične mehanike dostigla svoju kulminaciju. Ona je zadržala svoje mjesto u nauci i tehnici za rješavanje problema kretanja i ostalih fizičkih pojava materijalnih sistema koji se kreću umjerenim brzinama. pošto su postojeće spoznaje bile dovoljna za opisivanje i definiranje fizičkih pojava.1. U nauci zatim nastaje zastoj sve do doba renesanse. 1 . S ciljem opisivanja i definiranja kretanja. Kratak historijski pregled razvoja dinamike Priroda i njene pojave. Danas mehanika u širem smislu zauzima centralno mjesto u razvoju prirodnih nauka. klasična mehanika nije izgubila svoj značaj. ali su je naslutili i na drugi način interpretirali. što je doprinijelo razvoju relativističke mehanike. koji nisu otkrili gravitacionu privlačnu silu. kvantne mehanike i slično. No. Razvojem atomske fizike i uvođenjem pojma velikih brzina znatno su ograničeni prostori djelovanja klasične mehanike. i pored razvoja ovih novih naučnih disciplina. njenim temeljnim osnivačem smatra se Arhimed (287 ← 212) jer je uveo i postavio osnovne zakone ravnoteže tijela. U okviru mehanike.1. kada se problemima mehanike počinju baviti Leonardo da Vinci (1452-1519) i Nicolaus Copernicus (1473-1543). Otkrićem radioaktivnosti. mase i zakone kretanja materijalnog sistema. Osnovni zakoni mehanike kretanja na egzaktan način definirani su u relativno bliskoj prošlosti. Kroz kraći pregled. kao i njegovog uzroka. UVOD 1 UVOD 1. svijet u kojem živimo vezani su za materiju i kretanje.

čvrsto se oslanjala na postojeća saznanja i iskustva čitave plejade naučnika. u vezi s čim se i danas vode naučne rasprave o tome kome pripadaju veće zasluge. Engleski naučnik Isaac Newton (1643-1727) je svojim djelom „Matematički principi filozofije prirode“ objavljenim 1687. koji je uveo pojam privlačne sile pri određivanju zakonitosti kretanja planeta Sunčevog sistema. Uvođenjem novih matematičkih metoda diferencijalnog i integralnog računa. jer razlike u rezultatima na osnovama zakona klasične i relativističke mehanike dolaze do izražaja tek u području velikih brzina bliskih brzini svjetlosti. kao što su braća Bernoulli. Ovdje svakako treba istaknuti veliki doprinos Johannesa Keplera (1571-1630) razvoju mehanike. D. Daljnja izlaganja će se zadržati u domenu klasične mehanike. Euler. Kod proučavanja problema slobodnog pada tijela. doprinijeli su intenzivnom razvoju mehanike. Ekinović U historijskom razdoblju razvoja mehanike sve do Galileo Galileia (1564-1642) pojam sile posmatran je statički. godine udario temelje egzaktnom proučavanju dinamike. Teorijska mehanika ili Newtonova mehanika. Meščerski i drugi. ova naučna disciplina je dobila brži razvoj. Einsteinova teorija potvrdila je da za brzine kretanja koje su mnogo manje od brzine svjetlosti vrijede Newtonovi zakoni. čime je dopunjena klasična mehanika i data mogućnost svestranijem razvoju mehanike. odnosno klasična mehanika. na ovom matematičkom polju radio je i njemački naučnik Gottfried Leibnitz (1646-1716). što znači da se planete kreću oko Sunca po eliptičnim putanjama. Lagrange. dok se za brzine bliske brzini svjetlosti moraju koristiti zakoni opće teorije relativiteta za određivanje kretanja. a posebno njihovom primjenom u dinamici. zatim horizontalnog i kosog hica. što je na kraju uobličeno osnovnim Newtonovim zakonima. Uporedo sa Newtonom. U najvećem dijelu naučnih krugova ta prednost se daje Newtonu. koji je izveo zakone kretanja matematičkog klatna i uveo pojam centrifugalne sile. čitav niz znamenitih naučnih imena. Robert Hooke (1635-1703) je još više i konkretnije razradio postavku o privlačnoj međusobnoj sili planeta i postavio tezu da su privlačne sile obrnuto proporcionalne kvadratu rastojanja. Ciolkovski. koja je sačuvala svoju vrijednost i do danas. Treba svakako spomenuti i značajan doprinos razvoju mehanike vrsnih ruskih mehaničara. Nakon Newtonovog perioda. 2 . na osnovu čega mu je i pripala slava da se smatra osnivačem dinamike. Galileo Galilei je uveo pojam ubrzanja i doveo ga u vezu sa silom. među kojima su najpoznatiji Žukovski.Alembert.DINAMIKA Vukojević. Rezultate proučavanja Galileja dopunio je i razradio holandski naučnik Christian Huygens (1629-1695). Pojavom Alberta Einsteina (1879-1955) i njegovog djela „Teorija relativiteta“ modificirani su opći Newtonovi zakoni gravitacije.

01. odnosno u mehanici.2. za ubrzanje m/s2 i slično. U dosadašnjoj tehničkoj praksi korišten je veći broj sistema jedinica. Sistemi jedinica mjerenja Veličine koje karakterišu fizičke pojave ili njihova svojstva nazivaju se fizičkim veličinama. naprimjer CGS. danas se koristi samo jedan .1. Neke izvedene jedinice su dobile i svoje nazive i ima ih ukupno 45. rad snaga Naziv izvedene jedinice radijan herc njutn paskal džul vat Oznaka jedinice rad Hz (s-1) N (kg m /s2) Pa (N/m) J (Nm) W (J/s) * Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima usaglašen je sa preporukama Međunarodne organizacije za metrologiju 1975.SI sistem jedinica. U fizici. jedinica za brzinu je m/s. Generalnoj konferenciji za mjere 1960. UVOD 1. Međunarodni sistem jedinica (SI) * usvojen je na 11. kao i sa Međunarodnim standardima ISO 31/1975. godine. U našoj državi zakonom je definiran definitivni prelazak na mjerne jedinice SI sistema od 01.godine. Tako naprimjer.1981. godine. Ovo su samo neke od njih: Fizička veličina ugao učestalost (frekvencija) sila pritisak. tehnički sistemi jedinica i slično. 3 . napon energija. koji će se predstaviti u daljem izlaganju. Mjerenje fizičkih veličina svodi se na njihovo upoređivanje sa vrijednošću koja je usvojena kao standard za jedinicu mjere te veličine. Osnovne veličine i jedinice SI sistema su: Fizička veličina dužina vrijeme masa jačina električne struje temperatura jačina svjetlosti količina materije Naziv jedinice metar sekunda kilogram amper kelvin kandela mol Oznaka jedinice m s kg A K cd mol Izvedene jedinice nastaju od osnovnih mjernih jedinica pomoću algebarskih izraza upotrebom matematičkih simbola dijeljenja i množenja.

Tako naprimjer. Sve jedinice su.g. 4 . Ekinović Decimalni umnošci SI jedinica su decimalni dijelovi ili decimalni umnošci mjernih jedinica. a njihovi uzorci nazivaju se etaloni. kao što je već rečeno. etalon za masu definiran je 1889. a nastaju stavljanjem međunarodno prihvaćenih prefiksa ispred oznake mjerne jedinice i to: Prefiks jokto zepto ato fempto piko nano mikro mili centi deci Oznaka y z a f p n μ m c d Vrijednost 10-24 10-21 10-18 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 10-2 10-1 Prefiks deka hekto kilo mega giga tera peta eksa zeta jota Oznaka da h k M G T P E Z Y Vrijednost 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024 Dio SI-sistema koji se odnosi na klasičnu mehaniku često se naziva MKS (metar-kilogramsekunda).DINAMIKA Vukojević. definirane međunarodnim dogovorima.

odnosno silom. Dok se u kinematici određivanje kretanja geometrijskih oblika izvodilo ne vodeći računa o materijalnosti tijela. Osnovni zadatak dinamike svodi se na utvrđivanje kretanja materijalnih tačaka tijela pod utjecajem sile. čime realnije postavlja i analizira kretanje materijalnih sistema u stvarnosti. Ako na dva tijela različitih masa djeluju iste sile. Kretanja tijela proučavana su u kinematici i pri tome se nije uzimao u obzir utjecaj sile na tijelo. sila otpora nekog medija). Iz jednostavnih eksperimenata uočljivo je da će tijelo veće mase imati veću inertnost. Osnovni zadaci koji se rješavaju u dinamici mogu se podijeliti u dvije grupe. što je u neposrednoj vezi sa količinom materije u tom tijelu. U dinamici se uvodi se jedan sasvim novi pojam.2. kretanje tijela ne zavisi samo od mase tijela i sila koje na njega djeluju. Po prirodi svog djelovanja sile mogu biti aktivne i reaktivne. položaja (sila gravitacije) i vremena (pogonska sila motora). U dinamici su sile veličine koje se mijenjaju tokom vremena bilo po intenzitetu. i to: zadaci koji se postavljaju u cilju definiranja sila koje proizvode data kretanja i zadatke kojima se definiraju kretanja koja proizvode poznate sile. to se u dinamici posmatraju masa tijela. dinamika obuhvata upravo i taj dio. DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE 2 DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE 2. Pod pojmom promjenljivosti sile podrazumijeva se njena zavisnost od brzine kretanja (npr. Generalno posmatrano. odnosno na njegovu masu. za koju je neposredno vezan i pojam inertnosti tijela. nakon prestanka njihovog djelovanja tijela će se kretati različitim brzinama i preći će različite puteve. Osnovni pojmovi i definicije Dinamika je dio mehanike u kojem se proučavaju zakoni kretanja materijalnih tijela pod dejstvom sila. U problemima iz statike sile su u posmatranom okviru vremena bile konstantne veličine. Masa je po svojoj prirodi skalarna pozitivna veličina i u većini slučajeva konstantnog intenziteta.1. već i od njegovog geometrijskog oblika i rasporeda masa. a to je pojam mase. pa čak ni o vremenu u kojem se kretanje odvija. Pošto je kretanje tijela usko povezano sa njegovim uzrokom. pravcu ili smjeru. 5 . kao i sile koje djeluju na tijelo.

u konačnu formu uobličio ih je Newton. ustvari. onda mora postojati neki uzrok u okruženju te tačke. Ovim je definirana osnovna osobina materije sadržana u tome da nema promjene kretanja. Sila je vektorska veličina i karakterizira se intenzitetom. Ekinović Iz praktičnih razloga u dinamici se vrlo često uvodi pojam materijalne tačke. Ovi zakoni prirode utvrđeni su nizom eksperimenata i. uvažavajući i koristeći postignute rezultate svojih prethodnika. 2. koji se javlja zbog njegove materijalnosti. Prema tome. Sunčev sistem sa središtem u Suncu može se smatrati inercijalnim. ovakva tijela se mogu smatrati materijalnim tačkama (naprimjer. godine. ukoliko se dimenzije i oblik tijela mogu zanemariti. pri proučavanju kretanja planeta oko Sunca i slično). odnosno krutog tijela. Osnovni zakoni dinamike Osnovne zakone klasične dinamike čine Newtonovi zakoni (principi) koji su definirani 1687. Prvi Newtonov zakon (zakon inercije) otkrio je. odnosno mirovanja materijalne tačke ukoliko nema vanjskog utjecaja.2. Iz ovoga proizilazi da se proučavanjem kretanja materijalne tačke istovremeno ulazi u problem proučavanja kretanja sistema materijalnih tačaka. Uzrok kretanja se u mehanici naziva silom. To znači da se tijelo kreće po inerciji. onda se problem svodi na posmatranje kretanja materijalne tačke koja ima konačnu masu. Koordinatni sistemi u kojima vrijedi zakon inercije nazivaju se inercijalni sistemi (Galilejevi trijedri). tako da će se problemi koje rješava dinamika svesti na proučavanje dinamike tačke i dinamike sistema materijalnih tačaka. Inercija se može shvatiti kao otpor promjeni stanja kretanja tijela. Ukoliko su pređene putanje tijela daleko veće od dimenzija posmatranog tijela. Drugi Newtonov zakon (osnovni zakon dinamike) glasi: Promjena kretanja materijalne tačke proporcionalna je sili koja djeluje na nju i vrši se u pravcu i smjeru djelovanja sile. ukoliko sve tačke tijela imaju iste karakteristike kretanja. što je slučaj kod translacije tijela. izdvojena od ostalih utjecaja. Drugim riječima. Za promjenu stanja kretanja ili mirovanja veće mase potrebna je veća sila i obrnuto. pravcem i smjerom. ukoliko se materijalna tačka ne kreće ravnomjerno ili pravolinijski. nalazi se u stanju mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja sve dotle dok je sile ne primoraju da to stanje promijeni. Tako naprimjer. Također. ovakvo tijelo se može smatrati materijalnom tačkom. Galilei je u svojim eksperimentima zapazio da sila istih karakteristika daje istom tijelu uvijek isto ubrzanje. pri čemu su ose usmjerene ka zvijezdama nekretnicama. 6 .DINAMIKA Vukojević. Galilei i glasi: Materijalna tačka.

to je njeno ubrzanje jednako nuli ( a = 0) . ona će im dati različita ubrzanja. (2. Ako ista sila djeluje na dvije različite mase. slika 1. ukoliko na materijalnu tačku koja se kreće ne djeluje spoljna sila i imajući u vidu da je masa uvijek r pozitivna veličina. i =1 (2.2. odnosno materijalna tačka (tijelo) kreće se pravolinijski konstantnom brzinom usljed inercije. onda se one slažu po pravilu o slaganju sila. DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE Iz ovoga slijedi da se sila može iskazati kao proizvod mase i ubrzanja: r r F =ma (2. r r Fn −1 r Fn r F1 r F2 r F12 r Fn − 2 Slika 1. Drugi Newtonov zakon izveo je naknadno i Euler na osnovu definicije pojma količine kretanja.3) 7 . Djelovanje više sila na materijalnu tačku Ako na masu m djeluje veći broj sila F .2) Ovaj stav često se u literaturi prikazuje kao poseban zakon. Naime. onda se prema drugom zakonu dinamike zadatak rješava primjenom zakona o paralelogramu sila. odnosno vektora. ako na materijalnu tačku djeluju dvije ili više sila.1) Ovim zakonom obuhvaćeno je i ono što se konstatira prvim zakonom. Ako na materijalnu tačku djeluje istovremeno više sila. što znači da je masa glavno mjerilo inertnosti tijela: r r r F = m1 a1 = m 2 a 2 . Ovo znači da je brzina konstantnog intenziteta (v = const ) . Treba još jednom istaknuti da oba zakona (prvi i drugi) važe samo za inercijalni referentni sistem. Dakle. njihova rezultanta je jednaka njihovom geometrijskom zbiru: r r n r ma = ∑ Fi .

Prema ovom zakonu.5) Veličina g je ubrzanje Zemljine teže i na Zemljinoj površini iznosi približno g = 9. tvrdi se da za postojanje sile moraju postojati najmanje dva izvora (dva tijela). koja je posljedica privlačne sile Zemljine teže. Uzajamno djelovanje dva tijela b) Treba napomenuti da pri slobodnom djelovanju materijalnih tačaka. odnosno mase dva tijela su obrnuto srazmjerne njihovim ubrzanjima: r a2 m1 = r . slika 2b.81 ms-2. Ekinović Iz ovog izraza se mogu utvrditi odnosi masa tijela i ubrzanja. Pravac sile r G je okomit na Zemljinu površinu. a odnosi se na međusobno djelovanje tijela na Zemlji. r F2 r F1 m1 r F2 m2 m2 r r r F1 = F2 = F r F1 m1 r r F1 > F2 a) Slika 2.DINAMIKA Vukojević. sistem ne mora uvijek biti uravnotežen. m2 a1 (2. To znači da je na osnovu drugog zakona moguće odrediti masu tijela u istim uvjetima.4) Galilei je na osnovu svojih eksperimenata uočio da tijela koja slobodno bez otpora padaju pod utjecajem Zemljine teže imaju isto ubrzanje. Treći Newtonov zakon (zakon akcije i reakcije) utvrđuje međusobno djelovanje dvije materijalne tačke. i glasi: Dvije materijalne tačke djeluju jedna na drugu tako da su im sile istih intenziteta i pravaca. a suprotnih smjerova. pošto je odnos konstantan: r r m=G g. od kojih je jedno izvor sile. slika 2a. slika 2. Pored ostalog. 8 . koji dopunjuje zakon inercije. ovaj zakon je također u direktnoj vezi sa težinom tijela. r (2.

ukoliko je materijalna tačka prinuđena da se kreće u ograničenom dijelu prostora. y . ( i = 1. naprimjer: f ( x. što sačinjava mehanizam veze. ukoliko se tačka kreće po nekoj površini u Descartesovom koordinatnom sistemu. ona nije slobodna. mase m. z ) = 0 . koja nije ograničena u prostoru. Ova ograničenja su obično izvedena pomoću drugih materijalnih tijela (površina. tada je veza nezadržavajuća ili jednostrana i izražava se nejednačinom. y . Slobodna i vezana materijalna tačka Ograničavanje kretanja materijalne tačke naziva se veza. Jednačina površine.3. djeluje sistem sila r Fi . jer se koordinate tačke koja se kreće i površine.3. (2. S druge strane. slika 3b. ).. Veze koje su izražene jednačinom nazivaju se dvostranim vezama.2..6) Ukoliko materijalna tačka može da napusti osnovno ograničenje dato površinom. Ukoliko materijalna tačka može vezu napustiti. z r Fn r Fn −1 m M r F1 r F2 y r Fn r Fn −1 M m r F1 r F2 0 x a) Slika 3. jednačina veze je ujedno i jednačina površine.. odnosno linije. ona će se kretati slobodno pod utjecajem tih sila. onda se to ograničenje definira nejednačinom.2. DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE 2. Naprimjer. linija). slika 4: b) f ( x.7) 9 . slika 3a. Pojam veze Ako na materijalnu tačku M. odnosno linije po kojoj je materijalna tačka prinuđena da se kreće naziva se jednačina veze. koja ograničava njeno kretanje poklapaju. (2. z ) ≥ 0 .

To znači da tačka koja se kreće po površini ima dva stepena slobode.9) U tehničkoj praksi se vrlo često zanemaruje utjecaj trenja na kretanje materijalne tačke po podlozi. y . naprimjer: f x. Ukoliko se veze ne mijenjaju tokom vremena. Ako je kretanje tačke ograničeno vezom. glasi: r r gdje je F . dok u slučaju kada se uzima u obzir utjecaj trenja na kretanje materijalne tačke. veza se naziva realnom.8) nazivaju se nestacionarnim (reonomnim) vezama. jednačina ukupnog djelovanja za vezanu materijalnu tačku. Kretanje materijalne tačke odvija se usljed djelovanja sila. r r r ma = F + FN (2. 10 .DINAMIKA Vukojević. one se nazivaju stacionarnim (skleronomnim) vezama. a FN . Ekinović z M r Fi r r ( t) z 0 x x y y Slika 4. ako veza pored pomjeranja ograničava i brzinu tačke. U tom slučaju veze se nazivaju idealnim.otpor veze. veze se mogu podijeliti i prema njihovoj postojanosti.aktivna sila. z . Međutim. uzimajući u obzir i aktivne i reaktivne sile. ( ) Ukoliko veza u prostoru ne ograničava brzinu tačke. Slobodna materijalna tačka u prostoru ima tri stepena slobode. t = 0 (2. ona se naziva neholonomnom vezom (neintegrabilnom). dok tačka koja se kreće po liniji ima jedan stepen slobode kretanja. S obzirom na to da se veze u određenom dijelu suprostavljaju tom kretanju. onda se smanjuje broj mogućih kretanja materijalne tačke. Vezana materijalna tačka Također. dok veze koje se mijenjaju u toku vremena. ona se naziva holonomnom vezom (geometrijskom).

1) u vektorskom obliku u pravcu osa Descartesovog koordinatnog sistema mogu se dobiti tri skalarne diferencijalne jednačine kretanja slobodne materijalne tačke.1. Kretanje slobodne materijalne tačke 3. Y i Z označe projekcije sile koja djeluje na tačku na pravce osa koordinatnog sistema. kretanje materijalne tačke određeno je izrazom r r r r F = ma = m&& . tj. r . r r F ⋅i = Y. mase m . 11 . v ) .1) je osnovna diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u vektorskom obliku.3. r r r r r r v. Prema Drugom zakonu. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u vektorskom obliku Položaj materijalne tačke M . 3. Jednačina (3. Ako se sa X . r r F ⋅i = X.2.1. vektora položaja r i brzine tačke odnosno F = F (t . koja se kreće određen je vektorom položaja r (t ) u odnosu na ishodište koordinatnog sistema. r r (3.1.1.1) Sila F u općem slučaju može zavisiti od vremena t . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 3 DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 3. Diferencijalna jednačina kretanja Descartesovim koordinatama materijalne tačke u Projiciranjem diferencijalne jednačine (3. r r F ⋅i = Z.

y. z . x. y & & & m&& = Z (t . dio komponenti i osnovnih nezavisno promjenljivih. &&. y. B ). r B m r T s r a r N 0 Mo r F Slika 5. dobiće se tri skalarne jednačine koje definiraju kretanje u pravcu jediničnih vektora. x. x. && projekcije vektora ubrzanja na koordinatne ose.3) aT – tangencijalno ubrzanje. N . gdje su: (3. x. y. z ) x & & & m&& = Y (t . z ) . x y z (3.3. x. x. ma B = FB . a B – binormalno ubrzanje.1. otpadaju. ma N = FN . y. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u prirodnim koordinatama Ako se osnovna vektorska jednačina (3. slika 5: r r r maT = FT . 3. y. a N – normalno ubrzanje. z . z .DINAMIKA Vukojević. z ) z gdje su &&. Kretanje materijalne tačke posmatrano u prirodnim koordinatama 12 . y.2) Ukoliko se kretanje vrši u ravni ili pravolinijski. koje nisu potrebne za definiranje ovog kretanja. Ekinović tada su diferencijalne jednačine kretanja tačke: & & & m&& = X (t .1) projicira na ose prirodnog trijedra ( T .

dt 2 m v2 = FN . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Iz kinematike je poznato da su prirodne komponente ubrzanja tačke: & v2 s2 dv d 2 s aT = = 2 = &&.4.4) pa se diferencijalne jednačine slobodnog kretanja tačke u prirodnim koordinatama mogu napisati u obliku: m d 2s = FT . Kretanje tačke u polarnim koordinatama Projekcije ubrzanja u radijalnom i poprečnom pravcu su: & && && a r = && − rϕ 2 i aϕ = rϕ + 2rϕ . a N = s = .1. a B = 0. r y r F M r r r po r ro ϕ x 0 Slika 6. r 13 . Za ovaj ravninski r problem. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u polarnim koordinatama U slučaju kretanja tačke u ravni mogu se koristiti polarne koordinate.3. slika 6. (3. određuju se brzina i ubrzanje tačke M u radijalnom ro i poprečnom (cirkularnom) pravcu p o . dt dt Rk Rk (3. Rk FB = 0.5) 3.

Y = m&&(t ). to jest silu. gdje su (3. F F F (3. Z = m&&(t ) . Ekinović Projiciranjem osnovne jednačine (3. Ako se kretanje materijalne tačke mase m posmatra u Descartesovom inercijalnom koordinatnom sistemu u kojem je položaj tačke definiran jednačinama x = x(t ). && = &&(t ) . cos γ = .DINAMIKA Vukojević. (3.7) tada drugi izvod po vremenu ovih jednačina daje komponente vektora apsolutnog ubrzanja na koordinatne ose pravouglog sistema && = &&(t ). Zadaci dinamike za slobodnu materijalnu tačku Zadaci iz dinamike za slobodnu materijalnu tačku obično se svrstavaju u dva osnovna zadatka.8) Na osnovu ovoga mogu dobiti projekcije sile u pravcu osa: X = m&&(t ). z = z (t ) . r && && Fϕ = m a ϕ = m ( rϕ + 2rϕ ) .1.1) na radijalni i poprečni pravac. cos β = . x x && = &&(t ).5. 3. a) Prvi zadatak dinamike tačke obuhvata one tipove zadataka u kojima su poznati zakoni kretanja materijalne tačke. x y z Intenzitet rezultujuće sile određen je izrazom (3. (3. a treba odrediti uzrok njihovog kretanja.11) 14 . y = y(t ). y y z z (3.9) F= r X 2 +Y 2 + Z2 . Rješavanje ovakvih problema svodi se na diferenciranje zadatih konačnih jednačina kretanja tačke.10) dok su uglovi koje gradi pravac sile F sa osama koordinatnog sistema jednaki: cos α = X Y Z .6) Fr i Fϕ projekcije sile na pravce polarnog koordinatnog sistema. dobijaju se diferencijalne jednačine u polarnim koordinatama: & Fr = m a r = m ( && − rϕ 2 ) .

z = z (t . kako je rečeno. koje opisuju slobodno kretanje materijalne tačke. y . C 2 . C 6 . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE čime je ujedno zadovoljena i jedna od osnovnih trigonometrijskih relacija: cos 2 α + cos 2 β + cos 2 γ = 1 . C1 . C 4 . z . y . z ) . C 2 .12) predstavljaju tri diferencijalne jednačine drugog reda. C 6 ) y = y (t . C 6 . C5 . x . C 3 . z . a treba odrediti zakon kretanja tačke. x . y . y . C 4 . C 3 . z ) z (3. C 2 . z . C 4 .12). to će se u općim rješenjima pojaviti šest integracionih konstanti C1 . C5 . & & z = zo (3. C 6 ) . x . To znači da se rješavanje ovakvih problema svodi na rješavanje sistema diferencijalnih jednačina: r & & & m&& = X ( t .3. C 3 . C1 . C 5 . y .12) Integriranjem diferencijalnih jednačina (3. Ove integracione konstante se posebno određuju za svaki zadatak iz početnih uvjeta kretanja materijalne tačke. b) Drugi zadatak dinamike tačke obuhvata probleme kod kojih su poznate sile Fi koje djeluju na slobodnu materijalnu tačku mase m. C 6 ) S obzirom na to da jednačine (3. y & & & m&& = Z ( t . C 4 .13) t=0 ⎧ x = xo ⎪ ⎨ y = yo ⎪z = z o ⎩ & & x = xo & & y = yo . C 2 . C 5 .14) u opće rješenje diferencijalnih jednačina i njihov prvi izvod dobiće se ukupno šest algebarskih jednačina iz kojih se odredi šest integracionih konstanti C1 . dobija se zakon kretanja tačke u pravcu pojedinih osa koordinatnog sistema: x = x (t . C 4 . x .14) Stavljanjem početnih uvjeta (3. 15 . U općem slučaju. rezultanta sila koje djeluju na materijalnu tačku zavisi od vremena t. C 2 . Iz ovoga se vidi da se rješenje problema koji spadaju u grupu prvog zadatka dinamike tačke svodi na diferenciranje jednačina kretanja. C 3 . x . y . Početni uvjeti u Descartesovom koordinatnom sistemu obično su dati u obliku: (3. C 5 . položaja tačke i njene brzine. x . z ) x & & & m&& = Y ( t . C 3 . C1 .

Diferencijalne jednačine kretanja materijalne m&& = X = Fx . y i z tačke koja se kreće.13). slika 7. 16 .15) Posmatrat će se problem pravolinijskog kretanja materijalne tačke koje izaziva sila F .2. 3.16) i uspostavljaju vezu između sile F i koordinata x. Pravolinijsko kretanje materijalne tačke Zadatak se sastoji se u tome da se odredi zakon kretanja materijalne tačke tačke glase: x = x(t ) ukoliko je r poznata sila F koja djeluje na materijalnu tačku. Da bi materijalna tačka zadržala pravolinijsko kretanje. Ekinović Konačno. Za određivanje položaja materijalne tačke M odabrat će se jedna od Descartesovih koordinatnih osa. ova sila. Pravolinijsko kretanje materijalne tačke (3. uvrštavanjem vrijednosti dobijenih integracionih konstanti u opća rješenja (3. mora biti kolinearna sa zamišljenim pravcem kretanja. y = y(t ). Neki slučajevi kretanja materijalne tačke 3. dobijaju se partikularni integrali sistema osnovnih diferencijalnih jednačina. z = z (t ) . naprimjer osa x. r z M 0 y r F x x = x(t ) Slika 7.1.DINAMIKA Vukojević. x m&& = Y = 0 . y m&& = Z = 0 z r (3. odnosno zakon kretanja materijalne tačke u obliku: x = x(t ).2. kao i početna brzina tačke.

3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

Prva diferencijalna jednačina u (3.16) naziva se diferencijalnom jednačinom pravolinijskog kretanja materijalne tačke. Druga i treća jednačina u izrazu (3.16) pokazuju da je kretanje pravolinijsko i orijentirano u pravcu ose x. U općem slučaju, desna strana prve diferencijalne jednačine (3.16), odnosno intenzitet sile, zavisi od vremena, pređenog puta i brzine i može se izraziti na sljedeći način:

d 2x & x = && = f (t , x, x) . dt 2

(3.17)

Dvostrukim integriranjem izraza (3.17), što u nekim slučajevima može biti dosta komplicirano, dobija se opći integral u obliku x = f ( t , C1 , C2 ) , (3.18) gdje su

C1 i C2 integracione konstante koje se određuju na osnovu početnih uvjeta.

Početni uvjeti za pravolinijsko kretanje tačke obično su dati u sljedećem obliku:

t=0

{ x = xo ,

& & x = xo = vo .

(3.19)

Iz početnih uvjeta određuju se integracione konstante (3.16) dobija konačan oblik

C1 i C2 , pa opće rješenje jednačine
(3.20)

x = f ( t , xo , vo )
3.2.1.1. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju konstantne sile
Ako na materijalnu tačku djeluje sila F konstantnog intenziteta F u pravcu ose ubrzanje materijalne tačke biti konstantno:

r

x , onda će i

r && = a = const . x
U tom slučaju diferencijalna jednačina (3.16) dobija sljedeći oblik:

m
Pošto se traži zakon kretanja jednačine ostavi

& dx = X = F = const . dt

(3.21)

x(t ) , izraz (3.21) transformirat će se tako da se na lijevoj strani

& dx , a ostale vrijednosti prebace na desnu stranu.
17

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

Integriranjem takve jednačine dobija se

& x=
Još jednom integracijom dobija se

F t + C1 . m

(3.22)

x=

1F 2 t + C1 t + C 2 , 2m

(3.23)

što predstavlja opće rješenje diferencijalne jednačine. Uz zadate početne uvjete u obliku:

& & t = 0, x = xo , x = xo = vo , dobijaju se iz (3.22) i

(3.23) vrijednosti integracionih konstanti:

C1 = vo i C 2 = xo .
Unošenjem vrijednosti integracionih konstanti u opće rješenje (3.23) dobija se partikularni integral u obliku:

x=

1F 2 t + vo t + xo . 2m

(3.24)

Iz jednačine (3.24) se vidi da materijalna tačka M vrši jednako ubrzano pravolinijsko kretanje. U slučaju kretanja materijalne tačke u polju Zemljine teže, na nju djeluje vertikalna sila teže F = G usmjerena prema površini Zemlje, a ubrzanje tačke jednako je gravitacionom ubrzanju g = F / m = G / m , slika 8. y M

r r F =G
vo
yo 0 z x y

Slika 8. Kretanje materijalne tačke u polju Zemljine teže

18

3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

Pri razmatranju pravolinijskog kretanja slobodne materijalne tačke pod utjecajem sile teže, za relativno male visine privlačna sila se može smatrati konstantnom. U ovom slučaju, uz zanemarivanje otpora zraka, mogu se javiti tri posebna slučaja kretanja tačke, i to: vertikalni hitac naviše, vertikalni hitac naniže i slobodan pad. Osnovna jednačina pravolinijskog kretanja (3.24) duž ose x može se transformirati u novi oblik zbog prelaska na pravolinijsko kretanje tačke u pravcu ose y, slika 8, pa će se dobiti:

y = y o ± vo t −

1 2 gt . 2

(3.25)

Veličina yo predstavlja početni položaj tačke u trenutku t = 0, a

vo početnu brzinu u pravcu

okomitom na površinu Zemlje. Znak (±) uz član koji sadrži početnu brzinu uzima se u ovisnosti od smjera početne brzine, i to: znak (+) za hitac prema gore, a znak (–) za hitac prema dolje. Za slobodan pad vrijedi ista osnovna jednačina (3.25), s tim što je u tom slučaju vo = 0 .

3.2.1.2.

Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od vremena

Za pravolinijsko kretanje tačke u pravcu ose diferencijalna jednačina glasi: gdje je

x pri djelovanju sile zavisne od vremena,
(3.26)

F (t ) = Fx (t ) = X .

m&& = F (t ) , x

Integriranjem jednačine (3.26) dobija se:

& x=∫
a još jednom integracijom:

F (t ) dt + C1 , m

(3.27)

⎡ F (t ) ⎤ x = ∫ ⎢∫ dt ⎥ dt + C1t + C 2 , ⎣ m ⎦
gdje su

(3.28)

C1 i C2 integracione konstante koje se određuju iz početnih uvjeta.
Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od rastojanja

3.2.1.3.

Ukoliko sila koja djeluje na materijalnu tačku zavisi od pređenog rastojanja, diferencijalna jednačina kretanja se može napisati u obliku:

19

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

gdje je

F ( x ) = Fx ( x ) = X .

m&& = F ( x ), x && u obliku x

(3.29)

Korištenjem prikladnijeg izraza za drugi izvod

&& = x

& & & dx dx dx dx dx & = =x , dt dx dx dt dx

(3.30)

jednačina (3.29) se može, nakon razdvajanja promjenljivih, pisati u vidu

& & x dx =
Integriranjem ove jednačine dobija se

F (x ) dx . m

(3.31)

& x2 F (x ) dx + C1′, =∫ m 2
odnosno

(3.32)

& x = ± 2∫
ili

F (x ) dx + C1 m

(3.33)

dt = ±

dx = φ (x, C1 ) dx. F (x ) 2∫ dx + C1 m

(3.34)

Ponovnim integriranjem izraza (3.34) dobiće se

t = ∫ φ ( x, C1 ) dx + C2 ,
a rješavanjem ove jednačine po obliku

(3.35)

x dobija se konačna jednačina kretanja materijalne tačke u
x = f ( t , C1 , C 2 ) .
(3.36)

3.2.1.4.

Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od brzine

Neka materijalna tačka vrši pravolinijsko kretanje pod djelovanjem sile koja zavisi od brzine & & tačke F ( x ) = Fx ( x ) = X .

20

3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke glasi:

& m&& = F (x ) . x
Ova jednačina se može pisati u sljedećem obliku

(3.37)

m
a njenim integriranjem dobija se

& dx = dt , & Fx ( x )

(3.38)

m∫

& dx + C1 = t . & Fx (x )

(3.39)

Iz ove jednačine se može naći brzina tačke zakon kretanja tačke

x( t , C1 , C 2 ) .

& x , a njenom ponovnom integracijom nalazi se

3.2.1.5.

Slobodan pad u vazdušnom prostoru (otpornoj sredini)

Slobodan pad tijela u sredini (mediju) u kojem postoji otpor nije isti kao u bezvazdušnom prostoru. Na materijalnu tačku u tom slučaju, pored sile teže ( F = G = mg ), djeluje i sila otpora sredine. Otpor sredine kroz koju se tijelo kreće određuje se eksperimentalno, a zavisi od brzine kretanja, gustine medija i oblika tijela. Pri brzinama koje su manje od brzine zvuka otpor sredine izračunava se prema formuli

Fw = c ρ A v 2 ,
gdje su: A – površina projekcije tijela u ravni normalnoj na pravac kretanja, c – konstanta koja zavisi od oblika tijela, ρ – gustina medija. Posmatraće se slobodno padanje materijalne tačke u otpornoj sredini, slika 9. Kretanje materijalne tačke odvija se pod utjecajem sile teže G = mg i otpora medija djeluje suprotno od smjera kretanja (za početnu brzinu jednaku nuli). Diferencijalna jednačina pravolinijskog kretanja u pravcu ose y (usmjerene prema dolje) glasi

Fw koji

& m&& = G − Fw = G − cρAy 2 . y

(3.40)

21

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

0

r Fw
r G

y

y Slika 9. Kretanje tijela u otpornoj sredini Radi lakšeg rješavanja diferencijalne jednačine, && će se napisati u prikladnijem obliku y

&& = y

& & & dy dy dy dy dv & & y= = = v , y = vy = v . dt dy dt dy dy

(3.41)

Na osnovu ovog diferencijalna jednačina (3.40) glasi

G dv v = G − c ρ A v2 . g dy
Uvođenjem oznake a =
2

(3.42)

G cρ A

i množenjem sa

g G , jednačina (3.42) prelazi u oblik
⎞ ⎟. ⎟ ⎠

v

⎛ v2 dv = g ⎜1 − 2 ⎜ a dy ⎝

Razdvajanjem promjenljivih i množenjem sa (-2) dobija se

− 2v
što nakon integriranja daje

dv g = −2 2 dy , 2 a −v a
2

(3.43)

1n a 2 − v 2 = −2

g y + C1 . a2

(3.44)

22

45) a odavde slijedi zavisnost brzine tijela od pređenog puta y −2 g a2 y v = a 1− e − 2g 2 . Ovo znači da tijelo ne može dostići brzinu veću od granične brzine. v ) . naprimjer: r r r r r r r r r r F = Fx + Fy + Fz = Fx i + Fy j + Fz k = X i + Y j + Z k . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Uz početne uvjete yo = 0 i vo = 0 .3. Krivolinijsko kretanje tačke Kako se moglo vidjeti iz dosadašnjeg razmatranja. Sve gore navedeno vrijedi uz pretpostavku da sila otpora y r r Fw nije veća od G . 3.2. Zatim se za svaku projekciju formiraju se posebne diferencijalne jednačine drugog reda koje opisuju kretanje tačke u pravcima pojedinačnih koordinatnih osa. r .2. pri analizi kretanja materijalne tačke na koju djeluju proizvoljne sile polazi se od osnovne diferencijalne jednačine r r ma = ∑ Fi . dobija se vrijednost integracione konstante C1 = ln a . 23 . što znači da se brzina padanja Povećanjem pređenog puta y → ∞. pa i njihove projekcije na ose Descartesovog koordinatnog sistema općenito r zavise od istih tih veličina. 2 a a (3. izraz e a povećava sa porastom y i teži svojoj graničnoj vrijednosti a . (3. Sile koje djeluju na tačku mogu biti zavisne od više nezavisno promjenljivih veličina r r r r F = F (t .44) dobija se 1n a2 − v2 g = −2 2 y .46) teži nuli. Pri analizi krivolinijskog kretanja materijalne tačke podesno je raščlaniti rezultujuću silu F na njene komponente u pravcima koordinatnih osa. 2 Uvrštavanjem vrijednosti C1 u (3.

tako da diferencijalna jednačina kretanja glasi r r ma = G . & y = v y = C2 . ⎪ t = 0 ⎨ yo = 0. i da se otpor vazduha može zanemariti. C 3 = vo sin α . m&& = 0. penjanja. Na slici 10 su naznačene sljedeće veličine: α – elevacioni ugao. D – domet. Kosi hitac u bezvazdušnom prostoru Analizirat će se kretanje materijalne tačke M. Problem će se posmatrati u ravni y 0 z .48) Uvrštavanjem zadanih početnih uvjeta u jednačine (3. 24 . koja je izbačena sa površine Zemlje r početnom brzinom vo u pravcu koji sa horizontalnom ravni gradi ugao α . & z = − gt + C 3 .2.1.48) dobiće se vrijednosti integracionih konstanti: C1 = 0. Ekinović Pravolinijsko kretanje se može shvatiti kao poseban slučaj krivolinijskog kretanja. E – tjeme parabole koja predstavlja putanju tačke. (3. 3.47) m&& = 0. Početni uvjeti kretanja za posmatrani slučaj glase: r h – visina ⎧ xo = 0. Pretpostavlja se da na materijalnu tačku djeluje samo sila teže mg = const . m&& = −G = − mg . ⎪ z = 0. Projiciranjem ove jednačine na ose Descartesovog koordinatnog sistema dobijaju se tri skalarne jednačine: (3. ⎩ o & xo = 0 & yo = vo cos α . x y z Prva integracija diferencijalnih jednačina (3. & zo = vo sin α Na tačku tokom kretanja djeluje samo sila teže. C 2 = vo cos α .2. slika 10.DINAMIKA Vukojević. Integriranjem pojedinačnih diferencijalnih jednačina dobijaju se opća rješenja. na osnovu kojih se uz zadate početne uvjete nalazi zakon kretanja materijalne tačke u pravcu svake koordinatne ose posebno. mase m.47) daje & x = v x = C1 .

s obzirom na to da je problem ravninski (u ravni y 0 z ). E (3.51) dobija se jednačina trajektorije tačke gy 2 z = y tgα − 2 .52) 25 .48) dobijaju se projekcije brzina pokretne tačke na koordinatne ose: & & & x = 0. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Unošenjem vrijednosti integracionih konstanti u jednačine (3. gt 2 z = vo t sin α − . pa su konačne jednačine kretanja tačke: x=0 .50) Korištenjem početnih uvjeta koji se odnose na početni položaj tačke. z = − gt + vo sin α . y = vo cos α .49) z M r v r r G = mg h r vo α 0 y x D Slika 10. moglo se još u početku izostaviti. Kosi hitac Integracijom jednačina (3. y = v o t cos α + C 5 .3. 2 (3. što pokazuje i prva jednačina u (3. Eliminiranjem parametra t iz sistema jednačina (3. 2 (3.51). 2vo cos 2 α (3.49) dobija se x = C 4 . z = − gt 2 + vo t sin α + C 6 . y = vo t cos α .51) Posmatranje projekcije kretanja u pravcu ose x . dobijaju se vrijednosti C 4 = C5 = C 6 = 0 .

DINAMIKA Vukojević. Pri zadatoj početnoj brzini tačka će postići najveću visinu ako se izbaci pod uglom ona će iznositi α=π 2 i hmax = 2 vo . g (3.52) predstavlja parabolu sa osom simetrije koja je paralelna osi 0 z .54) Maksimalni domet Dmax Dmax 2 vo = . Prema izrazima (3.53) h = z max = 2 vo sin 2 α 2g . Maksimalna visina penjanja materijalne tačke h dobiće se uvrštavanjem vremena jednačinu (3.51) vidi se da je kretanje projekcije tačke u pravcu ose y ose jednoliko (konstantnom brzinom v o cos α ). U tom trenutku će & z = 0.51): t E u treću (3. 2g što ustvari predstavlja vertikalni hitac u bezvazdušnom prostoru. slika 10. Pošto je trajektorija tačke simetrična. Iz izraza (3. U pravcu ose z kretanje je jednako usporeno do trenutka kada projekcija brzine u pravcu ose z postane jednaka nuli ( v z tačka dostići svoj najviši položaj u vrhu E parabole. Ekinović Jednačina (3. g U tački E nastaje promjena kretanja (horizontalni hitac). dobiće se vrijeme penjanja tačke do vrha E tE = vo sin α . domet D će iznositi 2 vo sin 2α . uvrštavanjem & = z = 0 ).55) 26 . g ostvaruje se kosim hicem pod uglom α = π 4 i iznosi D = 2 y E = 2vo t E ⋅ cos α = (3.49). a tačka se nadalje kreće jednako ubrzano.

što znači da se tačka kretala i zauzimala položaj u prostoru bez ikakvih ograničenja. Kretanje neslobodne materijalne tačke Iz jednačine veze (3. Ako se posmatra kretanje materijalne tačke po nepokretnoj površini. y .56) tada se može napisati osnovna diferencijalna jednačina kretanja neslobodne materijalne tačke u obliku (3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 3.3. 27 . Ukoliko se. r r r ma = F + FN . alatne mašine.57) r FN r Fn r FT r k M r F r i x 0 r r( t) r j y z x y Slika 11. stacionarna i holonomna. čija je jednačina data u Descartesovom koordinatnom sistemu u obliku f (x .rezultanta vanjskih aktivnih sila. mašine i uređaji najvećim dijelom rade i kreću se po unaprijed određenim i ograničenim površinama. U tehničkoj praksi. FN . Ove površine u suštini predstavljaju veze koje primoravaju materijalnu tačku da se kreće neslobodno. koje ne potječu od početnih uvjeta.3. z ) = 0 . a što obezbjeđuje ostvarivanje osnovne zamisli i funkcioniranje mašine (pumpe. vozila i slično). kretanje materijalne tačke ograniči unaprijed zadatim mehaničkim ili nekim drugim vezama. Kretanje neslobodne materijalne tačke U dosadašnjem proučavanju posmatrano je kretanje slobodne materijalne tačke. r r gdje su: F . međutim. tada se govori o neslobodnom kretanju materijalne tačke. slika 11.reakcija veze.56) jasno je da je u ovom slučaju veza zadržavajuća. z (3.

60) r r r r r d 2r v m 2 = ma = F + Fn − μ Fn .58) r r Komponenta FT nastaje kao posljedica trenja. y . r r v FT = − μ Fn . z ) . Fny .62) ima devet nepoznatih veličina i to: tri koordinate tačke x. y. (3.57) dobiće oblik: (3. FTy . y . Fnz .62) m&& = Fz + Fnz + FTz z Sistem jednačina (3. tada reakcija veze tangencijalnu i normalnu: r FN ima dvije osnovne komponente. diferencijalna jednačina kretanja tačke (3.56): f x. to njene koordinate moraju zadovoljiti uvjet (3. FTx .59) r r r r ma = F + Fn + FT ili (3. Pošto je tačka M pri kretanju stalno u dodiru sa površinom.60) projicira na ose Descartesovog koordinatnog sistema. ( ) Poznato je da se smjer spoljašnje normale na površinu poklapa sa smjerom vektora grad f = ∂f r ∂f r ∂f r i+ j+ k . dobiće se diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke u skalarnom obliku: m&& = Fx + Fnx + FTx x m&& = Fy + Fny + FTy y . z = 0 . z i šest reakcija: Fnx . (3. v Prema tome. ∂z ∂x ∂y (3.DINAMIKA Vukojević.63) koji se naziva gradijentom skalarne funkcije f ( x. a kako je kolinearna sa brzinom tačke v i suprotnog smjera. Ekinović Ukoliko je površina hrapava. FTz . 28 .61) Ako se vektorska jednačina kretanja materijalne tačke (3. to se može pisati u vektorskom obliku r r r FN = Fn + FT . dt v (3.

Projiciranjem vektorske jednačine (3. diferencijalna jednačina kretanja neslobodne materijalne tačke u vektorskom smislu dobiće oblik m r r r r d 2r v = ma = F + λ grad f − μFn . Fny = λ .67) Jednačina (3.68) Diferencijalne jednačine (3. 29 .68). y .65) što u skalarnom smislu znači da se mogu dobiti dopunske jednačine: Fnx = λ ∂f ∂f ∂f . gdje je (3. zajedno sa dopunskim jednačinama f x .3. koji općenito zavisi od koordinata x.66) Na osnovu ovoga. dt dz dt (3. to r Fn = λ grad f . y i z . Fn i λ .64) λ – Lagrangeov množitelj (multiplikator). koje se odnose na realnu vezu. z = 0 i FT = μ Fn formiraju sistem od pet jednačina sa pet ( ) nepoznatih x . z . r Fn na vektorske komponente dobiće se r r r r ⎛ ∂f r ∂f s ∂f r ⎞ Fn = Fnx i + Fny j + Fnz k = λ ⎜ i + j + k ⎟. y . ⎜ ∂x ∂y ∂z ⎟ ⎠ ⎝ Rastavljanjem (3. ∂z ∂x ∂y (3.67) naziva se diferencijalnom jednačinom kretanja neslobodne materijalne tačke ili Lagrangeovom jednačinom prve vrste.67) na ose Descartesovog sistema dobiće se tri skalarne jednačine: m&& = Fx + λ x F ∂f −μ n ∂x v F ∂f −μ n m&& = Fy + λ y ∂y v F ∂f −μ n m&& = Fz + λ z ∂z v dx dt dy . Fnz = λ . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Kako je normalna komponenta reakcije veze se iz kolinearnosti vektora r Fn i grad f može pisati: r Fn usmjerena u pravcu normale na površinu. v dt 2 (3.

x+ y+ z+ dt ∂x ∂y ∂z ∂t što se preko gradijenta skalarne funkcije može napisati u obliku (3. y .71) Uvjet za brzinu materijalne tačke pri neslobodnom kretanju. y . z . iz izraza (3. prvi izvod ove funkcije će biti (3.74) r ∂f v ( grad f ) cos (v . Reakcija Fn idealne veze u vektorskom obliku glasi r Fn = λ grad f .68) dobijaju se diferencijalne jednačine kretanja neslobodne tačke u obliku: ∂f ∂x ∂f m&& = Fy + λ y ∂y ∂f m&& = Fz + λ z ∂z m&& = Fx + λ x Uz datu jednačinu veze . z i λ .69) f (x .73) r ∂f v grad f + = 0. grad f ) = − . (3. y .DINAMIKA Vukojević. ∂t Odavde je (3. (3.70) odakle se dobija intenzitet reakcije jednak 2 2 2 Fn = Fnx + Fny + Fnz = λ grad f . Pošto koordinate zavise od vremena. Ekinović U slučaju idealne veze. ∂t 30 .72) ∂f ∂f ∂f df ∂f & & & = = 0. tačka je prinuđena da se kreće po površini jednačine f ( x . odnosno kretanja po glatkoj površini ( μ = 0 ). z ) = 0 . (3. U slučaju zadržavajuće promjenljive (nestacionarne) veze.t ) = 0 . dobija se sistem od četiri jednačine sa četiri nepoznate veličine x .

Druga projekcija brzine koja leži u tangencijalnoj ravni ne podliježe nikakvom ograničenju. 2 2 f (x . (3. n ) = v n = v n = − ∂t (grad f ) . z grad f M r v f ( x. pa je skalarni proizvod vektora brzine v i gradijenta površine grad f jednak U slučaju dvostrane stacionarne veze. odnosno kada je jednačina veze nuli: r v grad f = 0 .75) pokazuje uvjet ortogonalnosti vektora. Ortogonalnost vektora r v i grad f 31 .75) Skalarni proizvod u (3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE odnosno gdje je r n vektor normale površine koji je kolinearan sa pravcem gradijenta. slika 12.3. odnosno brzina pokretne tačke kod ovakve veze uvijek leži u tangencijalnoj ravni (okomita je na gradijent površine). y . z ) = 0 y 0 x r r ( t) Slika 12. z ) = 0 . intenzitet gradijenta skalarne funkcije koji iznosi (grad f ) = ⎛ ∂f ⎞ + ⎛ ∂f ⎞ + ⎛ ∂f ⎞ . odnosno na pravac normale površine. izostaje r član ∂f ∂t . kod ovakve promjenljive dvostrane veze ograničenju podliježe samo projekcija brzine na pravac gradijenta. y . a (grad f ) je 2 r r rr ∂f v cos (v . ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ∂x ⎠ ⎝ ∂y ⎠ ⎝ ∂z ⎠ Dakle.

odakle se deriviranjem dobija r r d ( grad f ) (3.77) pokazuje ograničenje kojem podliježe komponeta ubrzanja koja je kolinearna sa gradijentom površine. dobiće se uvjet d 2 f ∂f ∂f ∂f t && + && + && + D2 ( f )(*) = 0 . = x y z 2 dt ∂x ∂y ∂z što se može pisati u obliku (3. vektor brzine i ubrzanja mogu biti samo oni vektori koji ispunjavaju uvjete iz izvedenih izraza.77) Jednačina (3. ____________________________________________________________________________ (*) Literatura D. Ako se izraz (3. odnosno & & & D2 ( f ) je kvadratna forma projekcija brzina x.76) r t a grad f + D2 ( f ) = 0 . (3.Rašković t D2 ( f ) = r ⎛ ∂2 f ⎞ ∂2 f 2 ∂2 f 2 ∂2 f 2 ∂2 f ∂2 f & & && && &&⎟ & x + 2 y + 2 z + 2⎜ xy + xz + yz ⎟ + 2 ⎜ ∂x∂y ∂x ∂y ∂z ∂x∂z ∂y∂z ⎠ ⎝ ⎛ ∂2 f ∂2 f ∂2 f ⎞ ∂2 f & & & + 2⎜ z⎟ + x+ y+ ⎜ ∂x∂t ∂y∂t ∂z∂t ⎟ ∂t 2 ⎝ ⎠ 32 .77): r a grad f + D2 ( f ) = 0 . Dakle. dt r Jednačina (3. s tom razlikom što se u njemu ne pojavljuju izvodi po vremenu.DINAMIKA Vukojević. vektor brzine se stalno nalazi u tangentnoj ravni. Drugim riječima.78) v grad f = 0 . y.80) pri čemu je D2 ( f ) operator sličnog oblika kao D2 ( f ) . U slučaju dvostrane stacionarne holonomne veze.79) a grad f + v =0 . Ekinović Uvjet za ubrzanje materijalne tačke pri neslobodnom kretanju. pri neslobodnom kretanju materijalne tačke postoje ograničenja za vektor brzine v i r vektor ubrzanja a . t (3. tj. zadovoljen je uvjet r (3.79) pokazuje uvjet za vektor ubrzanja a u slučaju dvostrane stacionarne holonomne veze i on se može pisati slično (3. Projekcija ubrzanja u tangencijalnoj ravni ne podliježe nikakvom ograničenju.73) derivira po vremenu. z .

z ) = 0 . y . r Fn (3.81) f 2 (x . može se napisati u obliku r r r r r r d 2r ma = m 2 = F + Fn1 + Fn 2 = F + λ1 grad f1 + λ 2 grad f 2 . y . Njena jednačina. 2 – odnosi se na površinu "1" i na površinu "2"): r v grad f 1. y . Kretanje tačke po nepomičnoj krivoj liniji Reakcija idealne veze iznosiće r r r Fn = Fn1 + Fn 2 .83) 33 . odnosno glatkoj nepokretnoj krivoj liniji.3. dobija se iz presjeka jednačina površina f1 (x . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 3. z ) = 0 i i predstavlja trajektoriju tačke.82) I ovdje postoje određeni uvjeti koje moraju ispuniti vektori brzine i ubrzanja da bi se ostvarilo kretanje ( f 1.1. z ) = 0 z r Fn1 M r Fn 2 r r ( t) 0 x f1 ( x . odnosno jednačina veze. Kretanje tačke po nepomičnoj krivoj liniji Neka je kriva linija po kojoj se kreće tačka formirana presjekom dvije površine u Descartesovom koordinatnom sistemu. z ) = 0 y Slika 13. y . Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke po idealnoj vezi. slika 13. f 2 (x . dt (3.2 = 0 (3.3.

1. proizvoljno usmjerenu prema gore. r 3. Malj koji se kreće translatorno prema gore može se smatrati materijalnom tačkom mase m. podiže se pomoću čeličnog užeta koje se namotava na vitlo poluprečnika R. Rješenje. a njegovo djelovanje zamijeniti odgovarajućom silom S .2.2 + D2 ( f1.4. odnosno ležati na zajedničkoj tangenti obje površine. Ekinović r a grad f 1.2 ) = 0 . ako je sila kidanja užeta Sm . Primjeri Primjer 1. slika 3. x (b) i =1 34 . Projiciranjem ove jednačine na osu (a) x . Malj težine G. (3. Slika 3. Odrediti silu u užetu i maksimalnu težinu malja Gm . slika 3. Prema drugom Newtonovom zakonu. koji služi za razbijanje troske. dobiće se m&& = S − G . diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u ovom slučaju biće r r n r r r ma = ∑ Fi = S + G . && ε =ϕ R x r G 0 0 r && x 0 r S 0 0 r r G = mg Slika 3.DINAMIKA Vukojević.1. Bubanj vitla pokreće elektromotor preko reduktora i pogonskog vratila konstantnim ugaonim ubrzanjem ε = const .84) Ovo znači da vektor v mora biti upravan na normale površina. Malj će se osloboditi od užeta tako što će se uže presijeći.2.

g + Rε (h) Primjer 2. Ovo ubrzanje će se prenijeti i na malj. Dakle. S = Gm ⎜1 + ⎜ g ⎟ ⎠ ⎝ odnosno (g) Gm < Sm g . dobija se (d) mRε = S − mg . odnosno auž = aT = Rε . Beskonačna traka A .4. Sila u užetu S ne smije preći vrijednost granične sile Sm pri kojoj se kida uže. odnosno (e) Ovo je intenzitet sile S u užetu u svakom vremenskom trenutku i vidi se da ona zavisi od težine malja G = mg . tako da je ubrzanje svih njegovih tačaka jednako tangencijalnom ubrzanju vitla.3 ? Rješenje. nagiba α prema horizontali.3. x Da ruda ne bi klizila po traci mora biti zadovoljen uvjet da je minimalna sila trenja jednaka Ftr = μ mg cos α Iz (a) i (b) se dobija (b) (c) μ mg cos α = m&& + mg sin α . slika 3. S = mg + mRε = mg ⎜1 + ⎜ g ⎟ ⎠ ⎝ (f) ⎛ Rε ⎞ ⎟ < Sm . Posmatraće se jedan segment rude na traci mase jednačina kretanja ove mase biće m . x Uvrštavanjem ove vrijednosti u jednačinu (b). Koliki mora biti minimalni koeficijent trenja μ da ruda ne bi skliznula sa trake. slika 3. maksimalna vrijednost težine malja se dobije iz r ⎛ Rε ⎞ ⎟. Diferencijalna (a) m&& = −mg sin α + Ftr . tako da je ubrzanje malja (c) && = auž = R ε . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Uže se namotava na vitlo ugaonim ubrzanjem ε . x 35 . prenosi rudu do bunkera B x krećući se konstantnim ubrzanjem && .

4.3. tako da u tom slučaju početni t = t 0 = 0. Koordinatni sistem 0 xy usvojit će se sa početkom na vrhu strme ravni. Kretanje gredice (materijalne tačke) dešava se duž ose uvjeti glase: 0 x . dovođenje gredica na pogonske kotrljače ostvaruje se njihovim potiskivanjem i klizanjem niz strmu ravan koja je nagnuta pod uglom α. & x 0 = 0. Posmatrat će se jedna gredica koja se translatorno kreće niz strmu ravan kao materijalna tačka mase m .5. što znači da koeficijent trenja μ mora biti minimalno μ= && x + tg α . 36 . g cos α (d) ukoliko je poznat koeficijent trenja Iz odnosa (d) se može naći i maksimalni nagib trake između rude i trake. U potisnoj peći za zagrijavanje gredica. α Primjer 3. Odrediti zakon kretanja gredice niz strmu ravan ako je gredici u početnom trenutku data r početna brzina vo i ako je koeficijent trenja između gredice i strme ravni jednak μ .5. slika 3. Ekinović A mg sin α r && x r α G r Ftr x α B 0 Slika 3. α mg cosα Slika 3. slika 3.DINAMIKA Vukojević. x 0 = v0 . Rješenje.

m&& = mg sin α − μ mg cos α x (e) (f) && = g ( sin α − μ cos α ) x 37 .3.sila trenja). y 2 y 0 1 3 4 r G α Slika 3. r a x r Ftr r G r FN r a r v α x Slika 3. Uvrštavanjem jednačine (d) u (b) dobiće se: (d) odnosno.6. Na tačku još djeluje aktivna sila težine G . Prema drugom Newtonovom zakonu slijedi r r r r ma = G + FN + Ftr Projiciranjem vektorske jednačine (a) na ose koordinatnog sistema skalarne jednačine: (a) 0 x i 0 y . Djelovanje strme ravni na tačku zamijenit će se reakcijama FN (normalna reakcija r r podloge) i Fμ ( Ftr = μFN .5. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Posmatrat će se proizvoljan položaj gredice na udaljenosti x od koordinatnog početka.6. dobiće se dvije (b) (c) m&& = mg sin α − Ftr x 0 = mg cos α + FN Iz jednačine (c) dobija se vrijednost normalne reakcije podloge FN = mg cos α . slika r 3.

Ekinović Integracijom jednačine (f) dobija se brzina gredice na strmoj ravni u proizvoljnom trenutku & x = g (sin α − μ cos α ) t + C1 . r Osnovni podaci: teret težine G .. ugla nagiba α Primjer 4. dok se brzina ne ustali. slika 3. Kako se vidi.7. Dakle. slika 3. 2 (h) Vrijednosti integracionih konstanti mogu se izračunati koristeći početne uvjete. poluprečnik bubnja r . Koso dizalo koje služi za punjenje visoke peći transportuje rudu sa ostalim dodacima pomoću kolica (skipa). x 38 . Najveće opterećenje imaće čelično uže u momentu pokretanja kolica. što daje C1 = v 0 i C 2 = 0 . za zadate početne uvjete. Stoga se postavlja slijedeći zadatak: odrediti silu u užetu ako se bubanj vitla obrće u početku kretanja po zakonu ϕ = at 2 2 . između skipa i strme ravni je μ .DINAMIKA Vukojević. kretanje gredice niz strmu ravan zavisno je od početne brzine vo . 2 (i) strme ravni i koeficijenta trenja μ . može se prema drugom Newtonovom zakonu postaviti jednačina kretanja r r r r r ma = G + S + FN + Ftr Projiciranjem u pravcu ose (a) x dobija se m&& = −mg sin α + S − Ftr x (b) (c) Pošto je Ftr = μFN = μ mg cos α i && && = r ϕ = ra . sila u užetu r S . koeficijent trenja Rješenje. a još jednom integracijom dobija se zakon puta (g) x = g (sin α − μ cos α ) t2 + C1t + C 2 . Za kolica mase m koja se translatorno kreću uz strmu ravan. zakon kretanja gredice niz strmu ravan glasi x = v o t + g (sin α − μ cos α ) t2 . koja vuče vitlo po strmoj ravni nagiba α . Podesnim izborom ovih parametara može se spriječiti oštećenje gredica usljed udara koje se može javiti u praksi.8.

9. pri čemu su A i ω konstante. odnosno ϕ = 0 . slika 3. Materijalna tačka težine G nalazi se u promjenljivom homogenom magnetnom polju koje djeluje silom F = A sin ωt u pravcu x ose. g & && & Kada se brzina užeta ustali x = const . Rješenje. (a) što projiciranjem na ose daje dvije skalarne jednačine: 39 . x 0 = y 0 = 0 .8. Odrediti jednačine kretanja materijalne tačke u koordinatnom sistemu 0 xy . ako tačka u trenutku t 0 ima x 0 r & & = y 0 = 0. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE to je ili S = mg sin α + μ mg cos α + m ra (d) (e) S = G sin α + μ G cos α + G ra .3. onda je i ϕ = const . & ϕ& r S r 2 1 x y 5 r S 3 r FN r && x α r S 4 r Ftr r G α mg sin α α r G Slika 3.7. pa će treći član u jednačini (e) otpasti. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke postaviće se korištenjem drugog zakona dinamike r r r ma = G + F . Tada će se uže rasteretiti. Primjer 5. mg cosα Slika 3.

Materijalnu tačku M . gdje je k = const. U početnom položaju r tačka M se nalazi na mjestu M 0 i ima brzinu vo . C 2 = C3 = C 4 = 0 . slika 3. C1 = A ω .9. Tačka se kreće po glatkoj horizontalnoj ravni. Odrediti trajektoriju materijalne tačke ako su: M 0 0 = 010 = 0 2 0 = a . (f) Konačne jednačine kretanja materijalne tačke su: x=− Ag Ag t.10. privlače dva nepokretna centra 01 i 0 2 silama F1 = mk 2 M 01 i F2 = mk 2 M 0 2 . 40 . 2 Integracione konstante će se odrediti iz početnih uvjeta: t0 = 0 što uvrštavanjem u (d) i (e) daje ⎧ x0 = y 0 = 0. a nakon druge integracije dobija se Slika 3. sin ω t + 2 ωG ω G y=− gt 2 2 Primjer 6. mase m .DINAMIKA Vukojević. Ekinović y m&& = A sin ωt x m&& = − mg y Mo (b) (c) x M Prva integracija ovih jednačina daje: 0 r F & mx = − A r G ω cos ω t + C1 . ⎨ & & ⎩ x0 = y 0 = 0 . mx = − A ω2 sin ω t + C1t + C 3 . (d) & y = − gt + C 2 . (e) gt 2 y=− + C2t + C4 .

r r r r r r r r ma = m&& = F1 + F2 = − mk 2 r1 − mk 2 r2 = − mk 2 ( r1 + r2 ) r y (a) y r v0 r F1 M0 M r F2 x M 0 v0 a r r r1 M r r2 a x r r 01 0 02 01 a 0 Slika 3. Kako su obliku: r r r r r r r r r r1 = ai + r i r2 = −ai + r . r (b) Projiciranjem jednačine (b) na ose koordinatnog sistema 0 xy dobiće se: odnosno m&& = −2mk 2 x. x m&& = −2mk 2 y.. y && + 2k 2 y = 0 . tada se vektori sila koje djeluju na tačku mogu izraziti u vidu: r r F1 = − mk 2 r1 . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Rješenje. x && + 2k 2 x = 0.11. Ako se definiraju vektori. Diferencijalna jednačina kretanja tačke glasi r r F2 = − mk 2 r2 .3.11. r O1 M = r1 . r OM = r . slika 3. 02 Slika 3. to je r1 + r2 = 2r . r O2 M = r2 . y (c) (d) Rješenja ovih diferencijalnih jednačina drugog reda sa konstantnim koeficijentima su: 41 . pa se jednačina (a) može pisati u r r m&& = −2mk 2 r .10.

Sa površine zemlje izbačeno je tijelo vertikalno naviše početnom brzinom vazduha r vo . b) slobodan pad tijela dok ne udari o površinu zemlje. v . Konačne jednačine kretanja tačke M su: x= Eliminacijom parametra vo ω sin ω t i y = a cos ω t . & x = − A1ω sin ω t + A2ω cos ω t . k . slika 3. ako je otpor Fw = mkv 2 . 2 vo a (j) Primjer 7. B1 .DINAMIKA Vukojević. gdje je m -masa tijela. & y = − B1ω sin ω t + B2ω cos ω t Izvodi ovih jednačina su: (f) Uvrštavanjem početnih uvjeta ⎧ x = 0. (i) t iz jednačina (i) dobiće se trajektorija tačke – elipsa jednačine 2k 2 2 y 2 x + 2 = 1. a) Diferencijalna jednačina kretanja tijela vertikalno prema gore glasi r r r r ma = m&& = G + Fw . Odrediti kolikom brzinom će tijelo udariti o površinu zemlje pri povratku.12. Rješenje. Ekinović x = A1 cos ω t + A2 sin ω t y = B1 cos ω t + B2 sin ω t gdje je . Kretanje će se posmatrati u dvije faze: a) kretanje vertikalno uvis dok se tijelo ne zaustavi.pozitivna konstanta.13. B2 : (h) A1 = 0. A2 . y 0 = 0 u jednačine (e) i (f). (e) ω 2 = 2k 2 . z 42 (a) . dobijaju se vrijednosti integracionih konstanti (g) A1 .12. slika 3. y 0 = a t=0⎨ 0 & & ⎩ x0 = v0 . B1 = a. A2 = v0 ω . B2 = 0 . slika 3.brzina tijela u nekom trenutku.

dobija se vrijednost integracione konstante 43 . z && = z & dz = − g − kv 2 . Uz početne uvjete C1 = ln g + kv0 ( 2 ) .13.3. dt (b) (c) & S obzirom na to da je z = v . z 0 = v0 . što uz jednačinu (f) daje zakon kretanja tačke & t = 0. z 0 = 0. Slika 3. (g + kv 2 ) = −dz a njenim integriranjem (e) ln (g + kv 2 ) = −2kz + C1 . dobija se dv dz = − g − kv 2 . z 0 (f) r r a = && z r v r G r Fw z r Fw r G z r r a = && z H max r v0 0 z Slika 3. dz Razdvajanjem promjenljivih dobija se jednačina vdv . dt dz odnosno (d) v dv = − g − kv 2 .12. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Projiciranjem (a) na z osu dobija se odnosno m&& = −mg − mkv 2 .

ln ⎜ 2k ⎜ g + kv 2 ⎟ ⎝ ⎠ Vukojević. z && = z & dz dv = = g − kv 2 . dt dt Množenjem lijeve strane sa dz dz i uz v = dz dt se dobije dv dz = g − kv 2 . Uz početne uvjete (n) & t = 0. Diferencijalna jednačina kretanja prema dolje glasi r r r r ma = m&& = G + Fw .DINAMIKA 2 1 ⎛ g + kvo ⎞ ⎟. ⎜ 2k ⎝ g ⎟ ⎠ (h) b) U drugoj fazi kretanja.13. tako da pređeni put u funkciji od brzine iznosi 44 . (g − kv 2 ) = dz Integriranjem ovog izraza dobija se (m) ln (g − kv 2 ) = −2kz + D1 . z 0 = 0 . slika 3. z što daje odnosno (i) (j) (k) m&& = mg − mkv 2 . Ekinović z= (g) Maksimalnu visinu penjanja tačka dostiže u trenutku kada joj je brzina jednaka nuli. tačka slobodno pada sa visine H max . ako se u jednačinu (g) stavi v = 0 . dt dz (l) odnosno v dv . Dakle. Za ovu fazu odabrat će se osa z usmjerena prema dolje. pri čemu joj je početna brzina v0 = 0 . z 0 = 0. dobija se vrijednost integracione konstante D1 = ln g . dobija se visina penjanja u iznosu H max = z max = 1 ⎛ k 2⎞ ln ⎜1 + vo ⎟.

Date su dimenzije a i h . Jednačina putanje tačke pri kosom hicu. Takođe.14. Vazdušna pošta. odrediti pravac i intenzitet brzine materijalne tačke u trenutku prolaska kroz cijev na mjestu B. Na mjestima naglih prijelaza i u krivinama dolazi do oštećenja cijevi i povećane buke. a ujedno i jednačina krivine cijevi je jednačina parabole oblika y = x tgα − gx 2 . ⎞ ⎟. tako da njene koordinate zadovoljiti jednačinu (a): x B = a. koja se koristi za transport probnih uzoraka radi brze analize tečnog čelika. Problem će se posmatrati u koordinatnom sistemu 0 xy postavljenom na mjestu zakrivljenja. Rješenje. koristi čelične cijevi kroz koje se transportuje čelična patrona pod vazdušnim pritiskom. kao i vrijeme leta materijalne tačke od A do B. slika 3. ⎟ ⎠ (p) (r) Primjer 8. 2 2v0 cos 2 α (a) Tačka B se mora nalaziti na ovoj putanji.15. r Ako je na početku krivine materijalna tačka (patrona) imala brzinu vo i nagib α = 45o. slika 3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE z= Brzina nakon pređenog puta 1 ⎛ g ⎞ ⎟. odrediti jednačinu krivine cijevi u vertikalnoj ravnini da bi se materijalna tačka od položaja A do B kretala bez dodirivanja cijevi. y B = h trebaju (b) h = a tg α − ga 2 . 2 2vo cos 2 α 45 . cijev treba imati oblik putanje kao pri kosom hicu u bezvazdušnom prostoru. Da ne bi bilo kontakta između cijevi i tačke. ln ⎜ 2k ⎜ g − kv 2 ⎟ ⎠ ⎝ (o) H max dobija se iz H max = što daje 1 ⎛ g 1 ⎛ k 2⎞ ln⎜ ln ⎜1 + vo ⎟ = z1 = ⎜ ⎟ 2k ⎜ g − kv12 2k ⎝ g ⎠ ⎝ v1 = vo kv 2 1+ o g .3.

Ekinović Za α = 45o dobija se h=a− ga 2 a 2 = 2 (vo − g a ) . Kad patrona dođe u tačku B imaće gt 2 y = vo t sin α − 2 (f) x B = a .15. U tački B koja ima x B = a nagib iznosi tg β B = tg 45 0 − 2 ga 2 ga = 1− 2 2 0 2v cos 45 v0 2 0 (e) Vrijeme leta patrone odrediće se iz parametarskih jednačina kretanja: x = vo t cos α . 2 vo vo (c) Brzina patrone je vektor koji u svakom trenutku vremena ima pravac tangente na putanju. a Slika 3. pa je vrijeme t = T 46 . Pravac tangente na putanju određen je prvim izvodom funkcije y po x tg β = 2 gx dy = tgα − 2 dx 2v0 cos 2 α detalj A (d) y y detalj A 1 B r vB β x β 2 α 0 r vo α h x A 0 Slika 3.14.DINAMIKA Vukojević.

Pri spuštanju tačke izvršit će se rad sile teže A = m g yo . [ ] 1 (h) Kada se u jednačinu (h) uvrste prvi izvodi po vremenu jednačina kretanja i vrijeme T iz jednačine (g) dobiće se ⎛ 2 2a 2 g 2 v B = ⎜ vo − 2ag + 2 ⎜ vo ⎝ Primjer 9. ne zavisi od oblika putanje nego samo od visinske razlike početne i krajnje tačke. ⎟ ⎠ 1 (i) M o ( xo . 2 r G Slika 3. vo cos α (g) & & v B = x 2 (T ) + y 2 (T ) 2 . Tačka je počela r početnom brzinom vo = 0 . Koordinatni sistem 0 xy će se postaviti tako da tjeme parabole bude u koordinatnom početku 0.3. y o ) y = a x 2 kreće se tačka mase m. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE T= Brzina patrone u tački B biće a . Rk 0 (c) 47 .16. Odrediti pritisak tačke na parabolu u trenutku kad prolazi kroz njenu najnižu tačku 0. slika 3. Mo r FN yo Na osnovu teoreme o priraštaju kinetičke energije na konačnom pomjeranju M o 0 slijedi (b) r v x 0 mv 2 = m g yo . kako se vidi. Rješenje.16. (a) Ovaj rad. Po glatkoj paraboličnoj površini kretanje iz položaja ⎞2 ⎟ . Rad otpora veze r FN je jednak nuli jer je ta sila y okomita na pravac pomjeranja. Reakcija veze u najnižoj tački 0 odrediće se iz jednačine ma N = mv 2 = FN − G .

odnosno pritisak tačke na parabolu u najnižoj tački 0 iznosiće FN = mg + 2 m g yo = mg (1 + 4ay o ) . 3 2 (e) Pošto je za datu parabolu y ′ = 2ax . y ′′ = 2a . pa će biti [ ]. y ′′ = 2a .DINAMIKA Vukojević. to je za x = 0 (u najnižem položaju) (f) Rk 0 = 1 . Rk 0 (d) 1 2 Rk = 1 + ( y ′) y ′′ y ′ = 0. Ekinović što uz (b) daje FN = mg + Poluprečnik krivine nalazi se iz 2 m g yo . 1 2a (g) 48 . 2a Reakcija veze.

1) Kada je sila promjenljiva veličina. (4.sila.1. Da bi se postavili opći zakoni dinamike materijalne tačke i putem njih rješavali konkretni problemi.2) Impuls promjenljive sile u konačnom vremenskom intervalu od t1 do t 2 određuje se integriranjem: 49 . (4. količina kretanja. odnosno pojmove. moment količine kretanja. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 4 OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 4. To su: impuls sile. što je moglo dati rješenja samo za posebne slučajeve. U dosadašnjoj analizi kretanja materijalne tačke posmatralo se kretanje slobodne i neslobodne materijalne tačke. 4.2. odnosno tijelo u toku nekog vremenskog intervala Δt naziva se impuls sile r I: r r gdje su: I . posmatra se njeno djelovanje u vremenskom intervalu dt : r r dI = F dt . potrebno je uvesti nove veličine.4. ali se u suštini problem svodio na integriranje postavljenih diferencijalnih jednačina. Impuls sile Djelovanje konstantne sile na tačku. r r I = F Δt . Δt – vremenski interval. F . Uvod Opći zakoni dinamike materijalne tačke daju širu mogućnost proučavanja i analize problema koji su prethodno rješavani primjenom drugog Newtonovog zakona dinamike.impuls sile. rad sile i kinetička energija.

s 50 . (4.. a po intenzitetu je jednak proizvodu intenziteta sile i vremena. i = x . a jednak je vektorskom zbiru pojedinačnih impulsa: r r r r I R = I 1 + I 2 + .3) Dakle. Jedinica za mjerenje količine kretanja u SI-sistemu je (4. j = y . s2 r Impuls sile I se može rastaviti na komponente u pravcu osa Descartesovog koordinatnog sistema u vidu: r r r r r r r I = Ix + Iy + Iz = Ix i + Iy j + Iz k . t1 t2 I y = ∫ Fy dt . I I ( ) ( ) (4. Potrebno je napomenuti da je rezultanta impulsa također impuls. t1 t2 I z = ∫ Fz dt . Fy i Fz projekcije sile ( ) r r I r r I cos ∠ I .8) 4. Količina kretanja materijalne tačke Količina kretanja K je vektorska veličina koja ima pravac i smjer brzine v . t1 t1 (4.5) Intenzitet impulsa iznosi 2 I = I x2 + I y + I z2 . (4. a jednaka je proizvodu mase materijalne tačke i njene brzine: r r r r K = m v. impuls sile ima mjernu r m s = kgms −1 . I Ovdje su Fx .3. + I n ..4) jedinicu kg gdje su I x = ∫ Fx dt . t1 t2 (4. (4. Ekinović r t2 r t2 r I = ∫ dI = ∫ F dt .7) r F na ose Descartesovog koordinatnog sistema.9) kg m = kg ms −1 .6) dok su koeficijenti pravca r r I cos ∠ I . k = z . cos ∠ I . U SI-sistemu. koji djeluje na istu materijalnu tačku u istom vremenskom intervalu.DINAMIKA Vukojević. impuls je vektorska veličina čiji se pravac i smjer poklapa sa napadnom silom F .

Projiciranjem vektorske jednačine (4. Pri izvođenju osnovnog zakona o količini kretanja polazi se od drugog Newtonovog zakona i posmatra se materijalna tačka mase m na koju djeluje rezultanta r F svih sila koje djeluju na nju r r n r ma = F = ∑ Fi . dt (4.4.13) ili r r r K 2 − K1 = I . r I od n pojedinačnih 51 . (4.15) K 2 z − K1z = mv2 z − mv1z = I z = ∑ I zi i =1 n gdje su na desnoj strani jednačina projekcije rezultujućeg impulsa impulsa djelujućih sila.10) Ako se ubrzanje a izrazi preko brzine v dobija se: r r odnosno r r r r dv d (mv ) dK r n r ma = m = = = F = ∑ Fi . Razdvajanjem promjenljivih u jednačini (4. i =1 (4.14) na ose Descartesovog koordinatnog sistema dobiće se tri skalarne jednačine u obliku: K 2 x − K1x = mv2 x − mv1x = I x = ∑ I xi i =1 n n K 2 y − K1 y = mv2 y − mv1 y = I y = ∑ I yi . izvod po vremenu vektora količine kretanja jednak je rezultujućoj sili koja djeluje na tačku.12) i njenim integriranjem u vremenskom intervalu od t1 do t 2 dobija se: t2 t1 r t2 r dK = ∫ F dt ∫ t1 (4.12) Dakle.14) Iz ovog proizilazi zakon o promjeni količine kretanja: priraštaj vektora količine kretanja u nekom vremenskom intervalu jednak je impulsu sile za tačku u tom intervalu. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Zakon o promjeni količine kretanja.11) (4. i =1 (4. i =1 dt dt dt r dK r =F .

tokom cijelog vremena trajanja kretanja.DINAMIKA Vukojević.15) moguće je geometrijski odrediti vektor rezultujuće promjene z r r K1 = mv1 M r r M t 2 K = mv 2 2 r r K1 = mv1 r r ΔK = I r r K 2 = mv2 M t1 0 x r r r r ΔK = K 2 − K1 = I y Slika 14. Moment količine kretanja (kinetički moment) Moment količine kretanja (kinetički moment.12) slijedi: i =1 r d (mv ) = 0. Ekinović r ΔK . tada iz jednačine (4. količine kretanja Na osnovu jednačine (4. Ako na materijalnu tačku djeluje sistem sila čiji je vektorski zbir jednak nuli n r r F = ∑ Fi = 0.4. Geometrijska interpretacija promjene količine kretanja Zakon o održanju količine kretanja. slika 14. odnosno konstantnom brzinom r v = const . odnosno impulsa koji djeluje na materijalnu tačku u vremenskom r r intervalu od t1 do t 2 . dt r mv = const . odnosno impuls I može se r r r odrediti iz trougla vektora K 1 K 2 ΔK . tj.16) Ovo znači da se u odsustvu sila tačka mase m kreće jednoliko. odnosno (4. 52 . 4. zamah) je moment vektora količine kretanja za neku tačku ili osu. kreće se po inerciji. Priraštaj količine kretanja ΔK .

koristeći (4.18). dt dt dt dt ( ) (4. dobiti konačan oblik: 53 . pri čemu formiraju desni trijedar. njihov vektorski proizvod je jednak nuli. a njen položaj je u odnosu r r na pol 0 definiran radijus-vektorom r . Geometrijska interpretacija momenta količine kretanja Zakon o promjeni momenta količine kretanja.18) r r dr r Pošto je vektor = v kolinearan sa K . slika 15. to će njegov prvi izvod iznositi: r r r dL0 d r r dr r r dK r ×K = = ×K + r × . z Moment količine kretanja je. tada će moment količine kretanja L0 za tačku 0 r r r r r L0 = r × K = r × mv .17) r r r r znači da se iz vrha vektora L0 vidi se obrtanje vektora K u odnosu na tačku 0 suprotno od koju obrazuju radijus vektor r i vektor K .17). Ovo kretanja kazaljke na satu.4. vektor koji je usmjeren normalno na ravan r L0 r r M 0F r i x r F r k 0 r r K = mv v v m r r r j y Slika 15. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Ako se tačka mase m kreće po dejstvom sile iznositi: r r F i ima brzinu v . (4. pa će dt izraz (4. prema izrazu (4. Kako je moment količine kretanja prema izrazu (4.12).17) definiran kao vektorski proizvod.

23) r L0 = const. onda iz izraza (4.19) dt dt r r r Kako vektorski proizvod r × F predstavlja moment sile F za tačku 0. (4. M y .21) odnosno.22) dobijeni su korištenjem odnosa (4. on se može razložiti u tri komponente u Descartesovom koordinatnom sistemu: r r r i j k r r r r r d r d & & & & L0 = (r × mv ) = x y z = L0 x + L0 y + L0 z .20) Pošto je prvi izvod kinetičkog momenta vektor.11) između izvoda količine kretanja mv i sile F koja je razložena na komponente Fx .DINAMIKA Vukojević.24) 54 . Zakon o održanju momenta količine kretanja. L0 y = dt dt dL d & & & L0 z = 0 z = [m ( xy − yx )] = xFy − yFx = M z . dt dt (4. slijedi zakon o promjeni momenta količine kretanja. (4.19) može napisati u obliku r r r r r & L0 = r × F = M 0F . dt dt dL0 y d & & & = [m (zx − xz )] = zFx − xFz = M y . koji glasi: prvi izvod momenta količine kretanja (kinetičkog momenta) po vremenu za nepokretni pol (osu) jednak je momentu sile koja djeluje na tačku u odnosu na taj isti pol (osu).22). M z – statički momenti sile za pripadajuće ose. Ekinović r r dL0 r r dK r r & = L0 = r × = r ×F. Ukoliko na materijalnu tačku djeluje sistem sila čiji su momenti za nepokretnu tačku 0 jednaki nuli.20) slijedi: r r r r r r dL0 =0 dt ili (4. Iz izraza (4. dt dt & & & mx my mz dL d & & & L0 x = 0 x = [m ( yz − zy )] = yFz − zFy = M x . (4. Izrazi na desnoj strani jednačine (4.22) gdje su M x . to se izraz (4. Fy i Fz .20). odnosno (4. njegove projekcije su: (4.

25) r r dA = F ds cos ∠ F . slika 16. Rad sile Prema izrazu (4.projekcija sile na pravac tangente. gdje su: F . odnosno na brzinu tačke M . FT . r očito je da na kretanje.25). u slučaju kada sile koje djeluju na tačku ne prave moment za pol 0. sila F na svom elementarnom putu vrši pomjeranje materijalne tačke (tijela) samo svojom tangencijalnom komponentom. r r T (s ) M0 M1 r F M2 Slika 16.5. utječe samo komponenta FT .T ( ) r FT r FN r N ili dA = FT ds . 55 . kinetički moment ne mijenja svoj položaj. ds . Elementarni rad sile na beskonačno malom pomjeranju ds definira se kao skalarna veličina: r dA = F ds .4. dok je rad normalne komponente jednak nuli. r r L0 je konstantnog pravca i intenziteta. Geometrijskim rastavljanjem sile r r r r F na komponente FN i FT u normalnom i tangencijalnom pravcu u oskulatornoj ravni. Rad sile na tijelo manifestira se kao promjena intenziteta brzine tijela. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Dakle. što znači da ravan u kojoj se nalaze vektor K i pol 0 4. .aktivna sila. Rad sile Rad sile predstavlja djelovanje sile na tijelo pri njegovom pomjeranju.elementarno pomjeranje. odnosno: (4. ali ne i pravca kretanja.

T = FT ds . Drugim riječima.28) 56 . pomjeranju njene napadne tačke u iznosu od 1 m (1 J = 1 Nm ) . elementarni rad se može definirati u vidu r r dA = F dr .elementarni priraštaj radijus-vektora položaja. Rad sile F na konačnom pomjeranju od tačke M 1 do tačke M 2 u analitičkom obliku se dobija pomoću izraza: r A= M2 M1 ∫ (F dx + F x y dy + Fz dz ). dt dt (4. Fy i Fz – projekcije sile r F na pravac koordinatnih osa. Ekinović U vektorskom pristupu određivanja kretanja.DINAMIKA Vukojević.27) gdje su: Fx . Snaga Snaga predstavlja rad sile u jedinici vremena. Prelazak sa vektorskog oblika na prirodni oblik elementarnog rada sile ostvaruje se korištenjem r r dr r r . izvod rada A po vremenu t daje snagu P : r r rr dA F dr P= = = F v. (4. izraza. da je jedinični vektor tangente T = ds a ovo nadalje daje izraz za elementarni rad: r r r r r r dA = F dr = F ⋅ T ds = F ds cos ∠ F .1.26) r Koristeći izraz za elementarno pomjeranje u Descartesovom koordinatnom sistemu u obliku elementarni rad u analitičkom obliku: r r r r r r r r dr = dxi + dyj + dzk i izraz za silu u obliku F = Fx i + Fy j + Fz k dobija se izraz za r r dA = F dr = Fx dx + Fy dy + Fz dz . poznatog iz kinematike.5. To je rad koji izvrši sila intenziteta ( ) 1 N na 4. gdje je dr . Jedinica za rad sile u SI-sistemu je džul ( J ) . što daje dr = T ds . (4.

5. Z = −G . tj.4. 2 = M2 M1 ∫ ( X dx + Y dy + Z dz ) = ∫ − G dz = −G z z M1 M2 z2 = −G (z 2 − z1 ) . sila r teže vrši rad. Rad sile Zemljine teže r Ako se tačka M . rad sile Zemljine teže je: A1. pa je rad: A1. težine G . Y = 0 .27). Rad sile Zemljine teže Koristeći izraz (4. predstavlja visinsku razliku tačaka M 1 i M 2 . s 4. Vrijednost z 2 − z1 može biti pozitivna i negativna.29) 1 gdje z 2 − z1 . z 2 − z1 = ± h . (4. sile čiji rad ne zavisi od oblika i dužine puta nazivaju se konzervativnim. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Snaga je skalarna veličina. pomjera po nekoj putanji iz položaja M 1 u položaj M 2 .30) Dakle. 57 . Projekcije sile G na koordinatne ose iznose: X = 0 .2. a osnovna jedinica za snagu je 1 W (vat) : 1 W = 1 Često se koristi veća jedinica za snagu .2 = ± G h (4. slika 17. rad sile teže jednak proizvodu težine materijalne tačke i visinske razlike tačaka M 1 i M 2 i ne zavisi od oblika i dužine puta po kojem se tačka kreće. z M2 M1 r G z2 y 0 x z1 Slika 17.kilovat: 1 kW = 1000 W J . Općenito.

nakon vremena t 2 − t1 opruga se izduži za veličinu r h . Intenzitet sile je proporcionalan izduženju F = c z .5.31) 58 . Ekinović 4. Rad sile opruge Ako sila F počne djelovati u trenutku t1 .3. A = ∫ c z dz = c z1 z2 z2 2 z2 = h z1 = 0 = c h2 F h = . pa je elementarni rad odnosno ukupan rad dA = c z dz . slika 18. 2 2 (4. Fz = c z . Usljed djelovanja sile r F opruga će se rastegnuti za dužinu h . Osnovna karakteristika elastičnih opruga izražava se koeficijentom krutosti (koeficijentom proporcionalnosti). koji predstavlja vrijednost sile potrebne da se opruga izduži (sabije) za jediničnu dužinu.DINAMIKA Vukojević. Mjerna jedinica za koeficijent krutosti je N m . 0 F 0-0 h r F z1 = 0 Fmax = c h z r F z z2 Slika 18. Projekcije sile na koordinatne ose u bilo kojem položaju su: Fx = 0 . Fy = 0 . Rad elastične sile Posmatrat će se linearna opruga koja je u početku nedeformirana.

z r Fμ M1 r Fn M r r ( t) 0 x r G M2 r v y Slika 19. 4. što znači da sila trenja nije konzervativna sila. Ek = 2 59 . Rad sile trenja. 4. kako se vidi iz izraza (4. ( ) (4.32). a v . pa će rad sile trenja iznositi: M2 M2 r r M2 r r A1. Kretanje tačke po hrapavoj površini Kako je ranije rečeno. zavisi od pređenog puta.32) M1 M1 M1 Znak minus se pojavljuje zbog suprotne orijentacije sile trenja Fμ u odnosu na pomjeranje ds .4. Na nju djeluje sila trenja Fμ = μ Fn . a Fn . d s = − ∫ Fμ ds = − μ ∫ Fn ds . slika 19. Kinetička energija materijalne tačke Kinetička energija materijalne tačke je skalarna veličina koja se računa preko gdje je m . Rad sile trenja klizanja r r Neka se tačka M težine G kreće se po hrapavoj krivoj površini brzinom v .intenzitet brzine tačke.masa tačke. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Deformacioni rad sile koja djeluje na elastičnu oprugu jednak je polovini umnoška sile maksimalnog intenziteta i konačnog izduženja. smjer sile trenja je uvijek suprotan od pomjeranja tačke M . 2 = Fμ d s = ∫ Fμ ds cos Fμ .normalni pritisak.6.4. mv 2 . Veličina deformacionog rada predstavljena je na slici 18 šrafiranom površinom na dijagramu F − z . gdje je μ – koeficijent trenja.5.

diferencijal kinetičke energije materijalne tačke jednak sumi elementarnih radova spoljašnjih sila koje djeluju na tu tačku.34) izražava zakon koji kaže: priraštaj kinetičke energije materijalne tačke na nekom putu jednak algebarskom zbiru radova svih sila koje djeluju na tom putu. Potencijalno polje sile Dio prostora u kojem je jednoznačno definirana vrijednost neke fizičke veličine naziva se poljem. gustine. polje temperature.33) Dakle. naprimjer.34) Izraz (4. ⎜2⎟ ⎝ ⎠ Kako je dobija se n ⎛ mv 2 ⎞ ⎟ = d Ek = ∑ d Ai . postoji skalarno i vektorsko polje. ⎝ dt ⎠ i =1 i =1 ⎛ v2 ⎞ r r v dv = d ⎜ ⎟ . 60 . kada su brzine na krajevima intervala v1 i v2 . i =1 n (4. dok su vektorska polja polje brzine.7. d⎜ ⎜ 2 ⎟ i =1 ⎠ ⎝ (4. ubrzanja. Ako se posmatra kretanje materijalne tačke od položaja M 1 do M 2 . 4. dt i =1 Lijeva i desna strana će se pomnožiti sa elementarnim pomjeranjem d r : r r dv r n r r m d r = ∑ Fi d r . Zavisno od toga da li je posmatrana fizička veličina skalarna ili vektorska. pritiska i slično. Skalarna polja su.DINAMIKA Vukojević. sile i tako dalje. poći će se Drugog zakona mehanike: r n r ma = ∑ Fi i =1 ili m r n r dv = ∑ Fi . Ekinović Da bi se izveo zakon o promjeni kinetičke energije materijalne tačke. dobija se: Ek 2 − Ek1 = ∑ Ai12 . dt i =1 što daje r r ⎛ dr ⎞ r r n r r n m dv ⎜ ⎟ = m d v v = ∑ Fi d r = ∑ dAi .

Z = Z ( x . y.t ) .2. y . z . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 4. y .t ) . Y= . y .36) tada je jednačinama (4. sila Zemljine teže i elastična sila u opruzi su konzervativne sile. U konzervativnom (potencijalnom) polju. Polje sile Polje sile predstavlja fizički dio prostora u kojem na svaku materijalnu tačku tog prostora djeluje sila zavisna od položaja posmatrane tačke u prostoru.7. odnosno r r r F = F (r ) .4. Z = Z (x . z ) ∂U ( x. y . a polje sile za koje se postoji funkcija sile naziva se potencijalno polje ili konzervativno polje. rad sile polja ne zavisi od putanje tačaka mehaničkog sistema. odnosno sistema. (4. sila se može napisati u vektorskom obliku: 61 . z ) . Neka na materijalnu tačku djeluje sila F čije su projekcije Fx = X . y. y. U daljem izlaganju posmatraće se samo stacionarno polje sile. z ) ∂U ( x.7. (4. z . r 4. Y = Y (x .1. y. z . Funkcija sile Neka postoji skalarna funkcija koordinata U ( x. Z= . ∂x ∂y ∂z (4. z ) naziva se funkcija sile. Fy = Y i Fz = Z na ose Descartesovog koordinatnog sistema jednoznačne i neprekidne funkcije koordinata x . već samo od početnog i krajnjeg položaja materijalne tačke. z ) takva da su njeni parcijalni izvodi po koordinatama jednaki projekcijama sile r F na pripadajuće ose.37).36) definirano nestacionarno polje sile. odnosno X = ∂U ( x. Ukoliko komponente sile zavise ne samo od položaja nego i od vremena t . odnosno ako vrijedi: X = X ( x . y i z . dakle: X = X (x .35) naziva se stacionarnim. Y = Y ( x . Prema izrazima (4. z ) . y .37) Ovakva skalarna funkcija U ( x.t ) . y . Naprimjer.35) Polje sile definirano izrazima (4. z ) . y . z ) .

3. Stoga je potrebno je definirati uvjete koje moraju zadovoljiti konzervativne sile. y.42) Rad konzervativne sile jednak je. dy + dx + ∂x ∂y ∂z (4. z ) . Funkcija sile se može odrediti iz izraza (4.37) uvrste u (4.40) odnosno.38) Dakle.40) dobiće se: dA = ∂U ∂U ∂U dz = dU . Oznaka ∇ ("nabla") u jednačini (4. jer se početni i završni položaj napadne tačke sile poklapaju.38) ako je poznata konzervativna sila F ( x.41) Ovo znači da je elementarni rad dA konzervativne sile jednak totalnom diferencijalu funkcije sile. ∂ r ∂ r ∂ r i+ j + k. Ranije je sila F definirana kao konzervativna ako vrijedi r 62 . razlici funkcije sile u krajnjoj i početnoj tački putanje i ne zavisi od pređenog puta. dakle. ∂x ∂y ∂z (4. z ) je sila F . (4.39) (4. Uvjeti konzervativnosti sile Svaka sila koja zavisi od položaja ne mora biti konzervativna i imati funkciju sile. y . ako se izrazi (4.DINAMIKA Vukojević. 2 = M2 M1 ∫ dU = U 2 − U1 . Ekinović r ∂U r ∂U r ∂U r F= i+ j+ k = grad U = ∇U .38) predstavlja diferencijalni vektorski operator oblika r ∇= Rad sile r r F na elementarnom putu dr iznosi: r r dA = F dr = X dx + Y dy + Z dz .7. Rad sile u slučaju da se materijalna tačka u potencijalnom polju pomjera iz položaja M 1 u M 2 iznosiće A1. 4. Odavde se može izvesti zaključak da je rad konzervativne sile na svakoj zatvorenoj putanji u potencijalnom polju sile jednak nuli. ∂x ∂y ∂z (4. gradijent funkcije sile U ( x.

7. z1 . odnosno koordinata tačaka: E p = f ( x1 . (4. (M 2 )o .. (M n )o . F2 . ∂z Z r i r ∂ rot F = ∂x X r j ∂ ∂y Y (4. y1 . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE r F = grad U = ∇U .. Posmatraće se nulti položaj tačaka sistema (M 1 )o . pri čemu je odnosno r rot F = 0 . jer je vektorski proizvod dva kolinearna vektora identički jednak nuli. M n nalazi u konzervativnom polju pod dejstvom sila F1 .. Potencijalna energija Neka se sistem materijalnih tačaka M 1 ...43) s tim operatorom sa lijeve strane dobiće se: r ∇ × F = ∇ × ∇U = (∇ × ∇ )U = 0 .. Diferencijalni operator (4..4.43) ∇= ∂ r ∂ r ∂ r i+ j+ k ∂x ∂y ∂z ima vektorske karakteristike. Fn . r k ∂ . Odavde se može postaviti sljedeći uvjet: sila će biti konzervativna ako zavisi od položaja i ako je r ∇× F = 0.. Iz ovog proizilazi da je potencijalna energija funkcija položaja.... Pošto zbir radova sila konzervativnog polja zavisi samo od pomjeranja sistema u odnosu na nulti položaj. zn ) .. xn .44) 4.. yn .4.45) 63 . to potencijalna energija E p zavisi od položaja tačaka materijalnog sistema. Potencijalna energija se može definirati na sljedeći način: potencijalna energija materijalnog sistema u bilo kojem njegovom položaju jednaka je zbiru radova sila konzervativnog polja koje djeluju na tačke materijalnog sistema pri njegovom pomjeranju iz datog u nulti položaj.... M 2 . pa vektorskim množenjem izraza (4.

46) (M2)2 r F1 r F2 (M2)1 (Mn)1 y r Fn 0 x Slika 20. (M 2 )1 . dobiće se: A1. Prema tome. slika 20: A1... 2 = E p1 − E p 2 .. (M n )1 u nulti biće jednak potencijalnoj energiji sistema u prvom položaju E p1 . rad sila u konzervativnom polju pri pomjeranju iz položaja pomjeranju iz položaja (M 1 )2 . (M1)2 z (M1)1 (Mn)2 (4.. pri pomjeranju sistema iz datog u nulti položaj. Također.. (M n )2 u nulti biće jednak potencijalnoj energiji (M 1 )1.. (M n )0 jednaka nuli E p0 = 0 . Interpretacija potencijalne energije Shodno ovome.. Slično ovome..DINAMIKA Vukojević.47) Prema jednačini (4..0 = E p1 − E p 0 .. Ekinović Iz same definicije potencijalne energije jasno je da je potencijalna energija sistema u njegovom nultom položaju (M 1 )0 .. rad sila polja na sistema u drugom položaju E p 2 .. (M n )2 jednak je razlici potencijalnih energija u ova dva položaja.. (M 2 )2 . (4. (M 2 )2 .... (M 2 )0 .42). (M 2 )1 . (M n )1 u položaj (M 1 )2 .... ovaj rad se može iskazati i preko funkcije sile u posmatranim položajima na način: 64 .. rad sila polja na pomjeranju sistema iz položaja (M 1 )1 .

Konstanta C može imati različite vrijednosti.. ∂yi ∂yi ∂E p ∂U =− . Yi = − p ... ∂zi ∂zi i = 1. 0 = U 0 − U1 .. (4.5. ∂xi ∂xi ∂E p ∂U =− . slika 21.48) i činjenicu da je E p 0 = 0 .50) što znači da su projekcije sile na koordinatne ose pravouglog sistema referencije. Z i = − p . Deriviranjem prethodnog izraza u općem obliku ( E p1 → E p . što daje čitav niz ekvipotencijalnih površina.7. 4. dobiće se: Xi = − ∂E p ∂E ∂E . može se pisati: (4.4.51) E p ( x. leže sve tačke koje imaju iste vrijednosti potencijalne energije.49) Ako se uzmu u obzir izrazi (4. (4. jednake parcijalnim izvodima potencijalne energije sistema po pripadajućim koordinatama te tačke uzetim sa negativnim predznakom. koja u konzervativnom polju djeluje na svaku materijalnu tačku sistema. n .. n .37).. Koristeći jednakost izraza (4.47) i (4. Ekvipotencijalne površine Geometrijsko mjesto tačaka u konzervativnom polju u kojem potencijalna energija ima istu (konstantnu) vrijednost naziva se ekvipotencijalnom površinom. z ) = C = const.48) E p1 = U 0 − U1 Iz ovog izraza slijedi da se potencijalna energija materijalne tačke ili sistema razlikuje od funkcije sile u tom položaju uzete sa negativnim predznakom za konstantnu veličinu U 0 . ∂zi ∂xi ∂yi i = 1. U1 → U ) dobija se: ∂E p ∂U =− . Jednačina ekvipotencijalne površine je (4. dakle. 65 . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE A1... i na njoj. y.

52) S druge strane.. Ekinović z r Mn F n r M i Fi M1 ′ Mn M i′ M 1′ E p ( x.. po svojim ekvipotencijalnim površinama u bliske položaje M i′ pod dejstvom konzervativnih sila. to znači da treba biti cos ∠ Fi . M i M i' . z ) = C n E p ( x .53) S obzirom na to da u jednačini (4.DINAMIKA Vukojević.46) i jednak je nuli jer su M i i M i′ na istoj ekvipotencijalnoj površini: ' ΔAM i M i′ = E p − E p = 0.52) sila Fi i pomjeranje M i M i nisu jednaki nuli. M i M i = 0 da bi ovaj rad bio jednak nuli prema (4. y .2. posmatraće se elementarno pomjeranje tačaka M i . 66 . z ) = C1 r F1 M 1′′ 0 x Slika 21. Elementarni rad sile polja za svaku tačku će iznositi: r r ΔAM i M i′ = Fi M i M i' = Fi M i M i' cos ∠ Fi . ovaj rad se može izračunati prema izrazu (4.. z ) = Ci E p ( x. n . i = 1. ' (4. y . Ekvipotencijalne površine y Da bi se utvrdilo u kojem pravcu djeluje konzervativna sila u odnosu na ekvipotencijalnu površinu.. ( ) (4. y.53). Na osnovu ' (r ) ovoga se može zaključiti da je sila polja koja djeluje na tačku okomita na ekvipotencijalnu površinu u posmatranoj tački.

Ravan koordinatne ose su: r 0 xy je ovom slučaju referentna ravan. vrijednost cos ∠ F1 . pa će se stoga detaljnije razmotriti u narednom tekstu. rad će iznositi: r ′ ΔAM1′M1′′ = F1 M 1′M 1′′ = F1 M 1M 1′′ cos ∠ F1 .54) r F1 i M 1′M 1′′ . (4. U ovom slučaju. Zbog toga Pravougli koordinatni sistem postaviće se tako da mu je početak na površini Zemlje. pa je: ′ ΔAM1′M1′′ = F1 M 1′M 1′ = E ′ − E ′′ > 0 p p (4. na osnovu prethodne jednačine dobija se: dE p dz Integriranjem (4. M 1′M 1′′ .57) se dobija = G → dE p = m g dz .55) ( ) što daje E ′ > E′′ . naprimjer iz tačke M 1 u M 1′ .56) Pošto potencijalna energija zavisi samo od koordinate z. Y = − ∂E p ∂y = 0.59) 67 . r r G = mg . M 1′M 1′′ = cos 0 = 1 . p p Iz ovog odnosa se može zaključiti da je sila smanjivanja potencijalne energije.57) Ep = m g z + C . u pravcu ′ ′ sile. (4. Za silu polja teže usvaja se da je konstantna na površini Zemlje i iznosi se naziva homogenom silom. a osa 0 z usmjerena vertikalno. (4. Konstanta C odrediće se iz početnog uvjeta: za (4. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Sada će se posmatrati pomjeranje tačke pod djelovanjem konzervativne sile.58) z=0 {E p = 0. Zbog kolinearnosti vektora ( ) (4. Z = − ∂E p ∂z = −G . slika 20. Projekcije sile G na X =− ∂E p ∂x = 0.4. r F konzervativnog polja usmjerena u pravcu Polje sile teže uzima se najčešće kao primjer potencijalnog polja.

(4.6. odnosno sila teže.61) A1. ⎨ F = Fo + k (t − 1) 7 / 3 . tj. ekvipotencijalne površine u polju teže su horizontalne ravni z = const (zanemarujući zakrivljenost Zemljine površine). .7. 68 . sila trenja). na mehanički sistem mogu djelovati i sile koje nisu konzervativne (npr. 2 .60) Dakle. pa tako dolazi do promjene mehaničke energije sistema. (4. t ≥ 1s ⎩ gdje je k zadata konstanta. 2 = E p1 − E p 2 to proizilazi sljedeće: Ek1 + E p1 = Ek 2 + E p 2 = E = const . odnosno z = const .62) Jednačina (4. Primjeri Primjer 1. usmjerena je okomito na te ravni u smjeru smanjenja potencijalne energije. Sila polja.8. Zbir kinetičke i potencijalne energije sistema E naziva se mehaničkom energijom. Ekinović Ovo daje vrijednost konstante C = 0 .62) iskazuje zakon o održanju energije. Zakon o održanju mehaničke energije Zakon o promjeni kinetičke energije pri kretanju materijalnog sistema glasi Ek 2 − Ek1 = A1.DINAMIKA Vukojević. t < 1 s . Zanemariti otpor zraka i podloge. Odrediti brzinu aviona nakon vremena polijetanja T ako je masa aviona m . 4. ka središtu Zemlje. a s obzirom na to da je u rad sila u konzervativnom polju (4. koji glasi: pri kretanju materijalnog sistema pod dejstvom konzervativnih sila zbir kinetičke i potencijalne energije ostaje konstantan. 4. Startni motori aviona razvijaju vučnu silu izrazom: F čiji se intenzitet približno može dati ⎧ F = Fo = const. U realnim uvjetima. pa su jednačine ekvipotencijalnih ravni u obliku: m g z = const . .

69 . m⎣ ⎦ (d) Primjer 2.1. 2 2 c A S r vA r KA r F gA a b r KB r vB r F gB B Slika 4. odrediti odnos brzina v A v B koje Zemlja ima u najbližoj i najdaljoj tački od Sunca. Ako se Sunce nalazi u jednoj žiži elipse ( c = a − b ) . Za rješavanje ovog problema može se primijeniti zakon o promjeni količine kretanja. koji u vektorskom obliku glasi T r r r K − K o = ∫ F dt . slika 4. a nakon vremena T dostigne brzinu v koja se traži. (b) Odavde je mv − 0 = Fo t pa je brzina aviona 1 0 + Fo t T 1 k (t − 1) + 10 / 3 10 / 3 T = Fo T + 1 3 10 / 3 k (t − 1) . Zemlja se kreće oko Sunca po eliptičnoj putanji čije su poluose a i b ( a > b ). OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Rješenje. 10 (c) v= 1⎡ 3 10 / 3 ⎤ ⎢ Fo T + 10 k (t − 1) ⎥ .1. Kretanje aviona se može smatrati pravolinijskim kretanjem materijalne tačke koja u početnom trenutku ima brzinu jednaku nuli.4. 0 (a) Projiciranjem na pravac kretanja aviona dobija se skalarna jednačina: K − K o = ∫ F dt = ∫ Fo dt + ∫ Fo + k (t − 1) 0 0 1 T 1 T [ 7/3 ] dt .

r r 2 r j duž linije y = x od tačke M 0 (0. pa je r dLS = 0.DINAMIKA Vukojević. v A (a + c ) a + a 2 − b 2 . dt i =1 (a) Na Zemlju (materijalnu tačku) djeluje samo privlačna gravitaciona sila koja ne pravi moment za osu koja prolazi kroz S . bilo da se Zemlja nalazi u A . što skalarno daje (e) (f) (a − c )m v A sin 900 = (a + c )m vB sin 900 . To znači da je njegova vrijednost ista. Izračunati rad sile F = 2 xy i + x tačke M 1 (1. Fy = Y = x 2 . Ovdje će se primijeniti zakon o promjeni momenta količine kretanja materijalne tačke (Zemlje) oko Sunca kao pola: r r dLS i = n F = ∑MS i . tj. Pošto je Fx = X = 2 xy . = = vB (a − c ) a − a 2 − b 2 Traženi odnos brzina je (g) Primjer 3.1) . r r LS( A) = LS( B ) .0) do Rješenje. Fz = 0 . ∂z 0 (a) . . to je i r ∂ rotF = ∂x 2 xy 70 j ∂ ∂y x2 k r r r ∂ = 0 ⋅ i + 0 ⋅ j + (2 x − 2 x ) k = 0 . B ili u nekoj drugoj tački na putanji. Uvrštavanjem odgovarajućih vrijednosti u (d) dobija se (d) r r SA × K A = SB × K B . dt (b) Ovo znači da je r LS = const. (c) odnosno da je moment količine kretanja Zemlje oko Sunca konstantan. Ekinović Rješenje.

Data su rastojanja: AB = a i BC = b .1) ( 0. ∂y (c) lako se može naći da je U = x y . 1) ) (b) = ( 0.1 = U 1 − U 0 = 1 . pa njen rad ne zavisi od oblika krive linije.4. 0 ) =1 Pošto je sila Kako je r F konzervativna. 0) r r ∫ (F dr ) = ∫ (2 xy i + x r ( 0. sila F gradi sa osom x ugao vagon kreće duž ose x . Sa slike se vidi da je sila F promjenljivog pravca. Stoga je rad posmatrane sile jednak (1.0 ) (1. ona ima funkciju sile U. r r F izvrši dok vagon pređe iz položaja A u položaj B . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE što znači da je sila F konzervativna. U proizvoljnom položaju između tačaka A i B . Intenzitet sile F kojom se djeluje na uže je konstantan. ∂U = X = 2 xy .0 ) ∫ d (x 2 y) = x y 2 ( 0. r r θ . Rad se može odrediti i preko funkcije sile na način A0. Koordinatni sistem će se odabrati tako da se 71 .1 = (1. ∂x 2 ∂U = Y = x2 . a njena napadna linija prolazi stalno kroz tačku C . slika 4.1) 2 r r r j )(dx i + dy j = (1.0 ) ∫ (2 xy dx + x dy ) = ( 0.2. Potrebno je izračunati rad koji sila Rješenje. Pomoću čeličnog užeta 2 prebačenog preko koturače 1 vrši se povlačenje vagona 3 iz položaja A u položaj B .1) 2 (1. (d) Primjer 4.1) r A0. već samo od razlike položaja tačaka M 0 i M 1 .

DINAMIKA Vukojević. Vrijeme dizanja iznosi 1 minuta. Rješenje. Pretovar uglja na visinu od 20 m vrši se pomoću dizalice.2. B x U integralu (a) su dvije promjenljive: x i θ . Ukupan rad je: Auk = n ⋅ Gh = 600 ⋅ 120 ⋅ 20 = 1 440 000 kNm = 144 ⋅ 10 kNm 7 (a) (b) Pri jednom dizanju izvrši se rad: A = Gh = 120 ⋅ 20 = 2 400 kNm . One su u međusobnoj vezi koja je data izrazom 3 a−x cos θ = a−x b 2 + (a − x ) 2 . (c) =F b2 +a2 ∫ − dz = − Fz = Fa 2 b2 +a2 Primjer 5. Ekinović y C 1 Rad sile iznosi: B r F na pređenom putu od A doB a 2 r F A = ∫ Fx dx = ∫ F cos θ dx . Kašika za prenošenje ima težinu 20 kN i može nositi teret od 100 kN . Jasno je da za pretovar 60 000 kN uglja treba n = 600 puta podići teret od G = 120 kN (težina kašike i tereta). (b) Na osnovu ovoga jednačina (a) daje (a − x ) dx A = F∫ 2 b 2 + (a − x ) o a b2 b 2 + (a − x ) = z 2 = = − 2 (a − x )dx = 2 zdz 2 b2 =F b2 +a2 ∫ − zdz z 2 b2 . 72 . Ako je ukupna količina uglja 60 000 kN . odrediti ukupan rad potreban za podizanje tereta na ovu visinu i teorijsku snagu motora ne računajući otpor. A 0 (a) r F A r F b θ x a Slika 4.

slika 4. promjenljivog intenziteta. koje se mjeri od nedeformiranog položaja opruge.4. Odrediti rad elastične sile u opruzi ako se tijelo pomjeri iz tačke M o u tačku M 1 .3. cx1 x Rješenje.3. tada je izduženje jednako koordinati x . Ova sila. odnosno sila u opruzi u proizvoljnom položaju jednaka je Fx = c Δl = cx . Dijagram na slici 4. l lo Δl r 0 Fx 0 x A Mo c Fx cx o xo Slika 4. Tijelo mase m se može klizati po glatkoj površini u pravcu ose x . =c 1 2 2 2 (b) 73 . pa je snaga motora N= A 2400000 = = 40 000 Nm s = 40000 W = 40 kW 60 t (c) Primjer 6. na putu od x o do x1 izvrši rad (a) x2 A = ∫ Fx dx = ∫ cx dx = c 2 xo xo x1 x1 x1 x0 x − xo . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Ovaj rad se izvrši u vremenu t = 60 s . Sila u opruzi proporcionalna je izduženju opruge Δ l . Tijelo je vezano za tačku A elastičnom oprugom krutosti c (N/m). Ako se početak ose x postavi u položaj 0-0.2 predstavlja promjenu sile u opruzi sa izduženjem x .

y 4 M Rješenje. = ∫ x 2 − x 4 dx = ( ) x3 x5 − 3 5 2 = 0 23 2 5 56 − =− 3 5 15 74 .4.3. A = ( x1 ⋅ cx1 − xo ⋅ cxo ) = c 2 2 ( ) (c) Primjer 7. Koristeći analitički način izračunavanja rada dobija se M A= x 0 ∫ (F dx + F dy + F dz ) = ∫ F dx = ∫ (x x y z x 0 0 0 M M 2 − y 2 dx = ) 2 Slika 4. odnosno 2 x12 − xo 1 . slika 4. Izračunati rad sile F = ( x − y ) i duž luka parabole y = x od tačke x = 0 do 2 2 2 r r tačke x = 2 . Rad je jednak šrafiranoj površini ispod funkcije sile. Ekinović Rad se mogao odrediti i na osnovu dijagrama.DINAMIKA Vukojević.

Dosadašnja istraživanja ukazuju na to da u skoro svim slučajevima centralna sila zavisi isključivo od rastojanja. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE 5 KRETANJE TAČKE CENTRALNE SILE PRI DJELOVANJU 5. između ostalog i metodama klasične mehanike. slika 22.1. r m . ima u posmatranom trenutku Količina kretanja materijalne tačke M određena je vektorom sile F za tačku rr r r 0 određen je izrazom M 0F = r × F . r (5. kao naprimjer kretanje planeta i kretanja sitnih čestica u atomskoj fizici. mase r brzinu v . Centralna sila se u vektorskoj formi može predstaviti izrazom r r r r r r F = F (r ) = Fr (r ) r( 0 ) = Fr ( r ) . zakon površine Pod centralnom silom podrazumijeva se sila čiji pravac neprestano prolazi kroz neku nepomičnu tačku prostora (centar). Zbog toga se ovakva kretanja proučavaju već dugi niz godina. dok će moment količine kretanja r r r r r r r K = mv tačke M za centar 0 biti L0 = M 0K = r × K . r r rF r r r dL0 Između vektora M 0 i L0 . Moment centralne 75 . dt r r r K = mv . Najvažnija kretanja u prirodi. Neka tačka M . Centralna sila. slika 22. ostvaruju se pod dejstvom centralnih sila.19). prema jednačini (4. postoji zavisnost: = M 0F . položaja središnje tačke 0 (centra) i napadne tačke sile M .1) Teorija kretanja materijalne tačke pri djelovanju centralne sile temelji se na zakonu o promjeni momenta količine kretanja materijalne tačke. na koju djeluje centralna sila F .5.

(5.DINAMIKA Vukojević.2) daje nadalje r r r r r r ⎛ r dr ⎞ L0 = r × K = r × mv = m ⎜ r × ⎟ = const . što znači da se tačka M kreće ravnomjerno po putanji koja je kriva linija i nalazi se u jednoj ravni.2) pa se dobija: Moment količine kretanja tj. Definicija sektorske brzine 76 .3) Na slici 23 prikazana su dva bliska položaja tačke M koja se kreće pod dejstvom centralne sile. kinetički moment tačke M za nepokretni pol (centar) je konstantan. r rr L0 = M 0K = const . M1 r r1 r dr dϕ 0 r r(0 ) r r M Slika 23. Ekinović r Lo 0 r r( 0) r F r r K = mv r r M Slika 22. to je njen moment za centar 0 jednak nuli rr M 0F = 0 . Jednačina (5. dt ⎠ ⎝ (5. Kretanje tačke pri djelovanju centralne sile Kako sila F prolazi kroz centar r 0 .

7) Jednačina (5.7) definira zakon površine koji glasi: pri kretanju tačke pod dejstvom centralne sile. (5. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke pri djelovanju centralne sile r Kako je već ranije navedeno. (5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE Površina trougla Δ 0MM 1 konstruiranog nad vektorima r i intenziteta vektorskog proizvoda r r dr jednaka je polovini dA = Ovu površinu r 1 r r ×dr . & S= dt 2 dt 2 Iz jednačine (5. 5.4) sa izrazom (5.4) Uporedbom izraza (5.5) Δ 0M 1M jednaka je površini dA = & pa je sektorska brzina S 1 2 r dϕ . = C dt Zanemarivanjem malih veličina drugog reda. 2 (5.2.6) & dA = 1 r 2 dϕ = 1 r 2ϕ = C = const .3) dobija se da je sektorska brzina konstantna.5. slika 24. površina koju prebriše vektor položaja pokretne tačke mijenja se proporcionalno vremenu. 2 r dA "prebriše" radijus-vektor r u toku vremenskog intervala dt . tačka M pod dejstvom centralne sile F opisuje putanju koja se nalazi u jednoj ravni. 77 . odnosno dA & = S = const. Promjena ove površine u vremenu dA dt naziva se sektorska brzina i ona je jednaka r r & = dA = 1 r × d r S dt 2 dt . Za proučavanje kretanja tačke M usvojiće se polarni koordinatni sistem sa početkom u centru C .5) slijedi A = Ct + Ao . površina trougla kružnog isječka (5.

8) pri čemu su korišteni izrazi za radijalnu i poprečnu (cirkularnu) projekciju brzine u polarnom koordinatnom sistemu poznati iz kinematike. Projekcije početne brzine vo na ose polarnog koordinatnog sistema su: r & (vo )r = vo cos α = ro i & (vo )p = vo sin α = ro ϕo . a r( 0 ) i p( 0 ) su pripadajući jedinični vektori. Da bi se odredilo kretanje tačke M . Ekinović r v r F r r M r p(0 ) C r r(0 ) ϕ r ro p Mo r vo α r za to → ϕ o = 0 Slika 24.DINAMIKA Vukojević. radijalni pravac je označen sa r . 78 . (5. poći će se od osnovne diferencijalne jednačine kretanja u dinamici r r ma = F . gdje su: vo . Kretanje tačke posmatrano u polarnom koordinatnom sistemu Početni uvjeti kretanja tačke M su: za to = 0 { r r r r r = ro . ro . v = vo . p je poprečni (cirkularni) pravac.početna brzina tačke.vektor položaja tačke u trenutku to = 0 kojem odgovara intenzitet ro i polarni ugao r r ϕ = ϕo = 0 . r r Na slici 24.

14) 1 & S = C = ro vo sin α . Fp – poprečna projekcija sile. (5. r m d 2 && & && m(rϕ + 2rϕ ) = (r ϕ ) = 0 .15) 79 . Centralna sila F može biti privlačna ili odbojna. daje dvije skalarne diferencijalne jednačine: ma r = Fr ma p = F p gdje su: . (5.6). Fp = 0 . Fr = F .11) slijedi (5. Projekcije ove sile na ose polarnog koordinatnog sistema su: a) za slučaj privlačenja: b) za slučaj odbijanja: Fr = − F .9) ar – radijalna projekcija ubrzanja. S obzirom na definiciju sektorske brzine datu jednačinom (5.13) se dobija (5.13) 1 1 & & & S = C = r 2ϕ = ro2ϕ o . odnosno (5. Fp = 0 . a p – poprečna r projekcija ubrzanja. (5.9) uvrste vrijednosti projekcija iz (5. Fr – radijalna projekcija sile.10) Ako se u jednačine (5.5. sektorska brzina je u potpunosti određena početnim uvjetima kretanja. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE koja. r dt Iz druge jednačine izraza (5.11) & r 2ϕ = const. = C ′. 2 Dakle. to je (5. dobiće se: & m (&& − rϕ 2 ) = Fr .10) i izrazi za projekcije ubrzanja poznati iz kinematike. kad se projicira na ose polarnog koordinatnog sistema. 2 2 a uz jednakost (5.12) & & & r 2ϕ = ro2ϕ o = ro (roϕo ) = ro (vo ) p = ro vo sin α .

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

5.2.1. Bineova jednačina
Koristeći izraz

& ϕ=

& 2C 2S = 2 , r2 r

& r koji slijedi iz (5.14), odrediće se izvodi r i && :
& r=
&& = r

dr dr dϕ dr dr 2C d ⎛1⎞ & = = = −2C ϕ= ⎜ ⎟, 2 dt dϕ dt dϕ dϕ r dϕ ⎝ r ⎠
& & & & dr dr dϕ dr dr 2C 2C d ⎛ d ⎛ 1 ⎞⎞ 4C 2 d 2 ⎛ 1 ⎞ & = = = 2 ϕ= ⎜ − 2C ⎟=− 2 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟. dt dϕ dt dϕ dϕ r 2 r dϕ ⎜ dϕ ⎝ r ⎠ ⎟ r dϕ 2 ⎝ r ⎠ ⎝ ⎠

(5.16)

(5.17)

Uvrštavanjem ovih izraza u prvu jednačinu (5.11), dobija se

⎡ 4C 2 d 2 ⎛ 1 ⎞ 4C 2 ⎤ m ⎢− 2 ⎜ ⎟ − r 4 ⎥ = Fr , 2 r ⎦ ⎣ r dϕ ⎝ r ⎠
ili

(5.18)

d2 dϕ 2

r 2 Fr ⎛1⎞ 1 . ⎜ ⎟+ =− 4m C 2 ⎝r⎠ r

(5.19)

Jednačina (5.19) predstavlja Bineovu jednačinu putanje tačke. Kada je tačka izložena dejstvu centralne privlačne sile, tada je desna strana jednačine (5.19) pozitivna zbog Fr < 0 , a to znači da će putanja tačke u odnosu na centar C biti okrenuta

Fr > 0 , na desnoj strani jednačine će ostati znak minus, a putanja će biti okrenuta u odnosu na centar C
konkavnom stranom. U suprotnom, kada na tačku djeluje odbojna sila, konveksnom stranom.

5.3. Kretanje tačke pod dejstvom Newtonove privlačne sile
Prethodna razmatranja se mogu primijeniti i na slučaj kretanja tačke pod dejstvom Newtonove gravitacione sile kojom međusobno djeluju dva tijela i koja iznosi

r r mmo r F =−f 2 , r r
80

(5.20)

5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE

m – masa tijela koje se kreće oko centralne tačke (planete), mo – masa tijela (planeta) koje se nalazi u centru i oko koje se kreće masa m , r – r r r r rastojanje između središta masa ova dva tijela, = r( 0 ) - jedinični vektor u pravcu r . r r r Projiciranjem gravitacione sile F na vektor r , dobiće se
gdje su: f – gravitaciona konstanta,

Fr = − f

mmo . r2

(5.21)

Unošenjem ovih vrijednosti u Bineov obrazac (5.19) dobija se

m d2 ⎛1⎞ 1 + = f o2 . 2 ⎜ ⎟ dϕ ⎝ r ⎠ r 4C
Pošto je član na desnoj strani konstanta, može se označiti sa

(5.22)

fm f mo 1 1 = 2 2 o2 , , odnosno = 2 p ro vo sin α p 4C
pa izraz (5.22) dobija oblik:

(5.23)

d2 ⎛1⎞ 1 1 ⎜ ⎟+ = . dϕ2 ⎝ r ⎠ r p
U ovoj jednačini

(5.24)

⎛1⎞ ϕ je argument, a ⎜ ⎟ tražena funkcija. ⎝r⎠

Opći integral linearne nehomogene diferencijalne jednačine drugog reda (5.24) jednak je zbiru općeg integrala homogene jednačine i partikularnog integrala nehomogene jednačine

1 ⎛1⎞ ⎛1⎞ =⎜ ⎟ +⎜ ⎟ , r ⎝ r ⎠h ⎝ r ⎠ p
gdje su:

(5.25)

⎛1⎞ ⎜ ⎟ = C1 cosϕ + C2 sin ϕ ⎝ r ⎠h
Dakle, opći integral jednačine (5.24) glasi

i

1 ⎛1⎞ ⎜ ⎟ = . ⎝ r ⎠p p

81

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

1 ⎛1⎞ ⎜ ⎟ = C1 cos ϕ + C 2 sin ϕ + , p ⎝r⎠
gdje su

(5.26)

C1 i C2 integracione konstante koje se određuju iz početnih uvjeta.

Diferenciranjem izraza (5.26) po parametru

ϕ dobiće se prvi integral jednačine (5.24):
(5.27)

d ⎛1⎞ 1 dr = −C1 sin ϕ + C 2 cos ϕ . ⎜ ⎟=− 2 dϕ ⎝ r ⎠ r dϕ
Na osnovu početnih uvjeta

to = 0

{

& & r = ro , ϕo = 0, ro = vo cos α , roϕo = vo sin α

i pomoću jednačina (5.26) i (5.27) odrediće se integracione konstante Zamjenom početnih vrijednosti u jednačinu (5.26) dobiće se:

C1 i C2 .

1 1 = C1 + , ro p
Korištenjem odnosa

odnosno

C1 =

1 1 − . ro p

(5.28)

dr & r dr = dt = , & dϕ dϕ ϕ dt
jednačina (5.27) se može pisati u vidu

(5.29)

& 1 r = −C1 sin ϕ + C2 cos ϕ . 2 & r ϕ

(5.30)

Unošenjem vrijednosti iz početnih uvjeta u izraz (5.30), dobija se

& 1 ro = C2 , 2 ro ϕ o

a koristeći relacije iz početnih uvjeta, vrijednost

C2 se može izraziti u obliku

82

5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE

C2 = −
Uvrštavanjem vrijednosti za konstante

vo cos α ctg α . =− ro vo sin α ro

(5.31)

C1 i C2 u jednačinu (5.26) dobija se
(5.32)

ctg α 1 ⎛1 1⎞ 1 = ⎜ − ⎟ cosϕ − sin ϕ + . ⎜r ⎟ r ⎝ o p⎠ ro p
Jednačinom (5.32) određena je putanja tijela (tačke) mase

m koje se kreće pod dejstvom

Newtonove privlačne sile u odnosu na tijelo mase mo koje se nalazi u centru privlačenja. Jednačina putanje se donekle može pojednostaviti uvođenjem u (5.32) novih konstanti D i koje su funkcije starih konstanti na način:

ε,

1 1 − = D cos ε ro p

i

ctg α = D sin ε . ro
dobiće se:

(5.33)

Rješavanjem ove dvije jednačine po D , odnosno

ε,

1 1 = D cos(ϕ − ε ) + . r p
Ovdje su nove konstante jednake
2

(5.34)

⎛ 1 1 ⎞ ctg 2α 1 1 2 D= ⎜ − ⎟ + 2 = 2 2 + 2 − , ⎜r ⎟ ro ro sin α p ro p ⎝ o p⎠
(5.35)

tg ε =
Uz novu konstantu i novu promjenljivu jednačina (5.34) postaje

p ctg α ro − p

ili

ε = arc tg ⎜ ⎜

⎞ p ctg α ⎟ . ⎟ ⎝ ro − p ⎠
(5.36) (5.37) (5.38)

e = pD

ψ =ϕ −ε ,
1 e 1 = cosψ + , r p p

83

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

što daje jednačinu putanje tačke u obliku

r=

p . 1 + e cosψ

(5.39)

Izraz (5.39) predstavlja jednačinu konusnog presjeka u kanonskom obliku. Ovdje su p i e osnovni parametri konusnog presjeka koji određuju njegov oblik. U zavisnosti od vrijednosti ekscentriciteta e , mogu se dobiti oblici konusnih presjeka prikazani na slici 25.

r vo
hiperbola e >1

R

parabola e = 1

0
elipsa e <1 krug e = 0 Slika 25. Oblici konusnih presjeka U slučaju kada je

e < 1 , putanja tijela predstavlja elipsu, slika 26., čije su poluose
a= p 2 , b = a 1− e 2 1− e

a rastojanje između žiža iznosi

2c = 2ae .

Tačka P , koja se nalazi na najmanjoj udaljenosti od centra privlačenja 0 (naprimjer Sunca), naziva se perihelom, a tačka A koja je najviše udaljena naziva se afelom. Kad se tačka nalazi u perihelu P , ona ima sljedeće karakteristične vrijednosti:

ϕ = ε , ψ = 0 i rmin = a − c =
a kada se nalazi u afelu A ima vrijednosti:

p , 1+ e p . 1− e

(5.40)

ϕ =ε +π , ψ =π
84

i rmax = a + c =

(5.41)

5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE

r v

M
r a b

ψ ϕ
0

A
0′

ε
Mo

P

2c = 2ae

Slika 26. Kretanje tijela po eliptičnoj putanji

5.3.1. Keplerovi zakoni
Površina koju opiše vektor položaja planete pri svom kretanju oko Sunca je ustvari površina elipse koja je jednaka A = abπ , (5.42) a vrijeme obilaska planete oko Sunca T može se naći iz ranije date jednačine (5.7)

A = CT .
Uz

A = CT = abπ i uvrštavajući vrijednosti za poluose a i b dobiće se
CT = a 2π 1 − e 2 ,
(5.43)

odnosno

T2 =
Kako je p = 4C
2

π 2a3 p
C2

.

(5.44)

fm o , to je

T2 =

4π 2 3 a . fmo

(5.45)

Iz ovoga se može izvesti sljedeći zaključak: kvadrati perioda vremena obilaska planeta oko Sunca proporcionalni su kubovima većih poluosa njihovih eliptičkih orbita.

85

kreću se pod djelovanjem centralne sile r F Zemljinog privlačenja.46) 5. Ekinović Kepler * je formulirao svoje zakone i oni glase: 1. r – rastojanje između težišta Zemlje i satelita. Prva i druga kosmička brzina Sva tijela koja kruže oko Zemlje. mo (5. (5. Površine koje prebrišu vektori položaja planeta u odnosu na Sunce proporcionalne su vremenu.6672 ⋅ 10−11 Nm 2 . T12 a1 (5.2. kg 2 6 Kad se tijelo nalazi na površini Zemlje. 3. Sve planete se kreću oko Sunca po eliptičnim putanjama. R2 (5.378 ⋅ 10 m . mo m r2 . odnosno: 3 T22 a2 = 3 .47) m – masa satelita.3.poluprečnik Zemlje). godine i ona iznosi: f = 6.48) f = g R2 . 86 . slika 25. f – gravitaciona konstanta. 2. Kvadrati vremena obilaska planeta oko Sunca odnose se kao kubovi većih poluosa njihovih orbita.DINAMIKA Vukojević. tada je r = R ( R = 6. Vrijednost privlačne sile iznosi: F= f gdje su: mo – masa Zemlje. Konstantu f odredio je engleski fizičar Henry Cavendish 1798. Svojim otkrićima Kepler je omogućio i olakšao put Newtonu da dođe do svojih zakona svemirskog privlačenja.49) * Zakone kretanja planeta otkrio je njemački astronom Johannes Kepler (1571-1630) prije nego što je Newton otkrio zakone svemirskog privlačenja. uključujući i satelite. pa je: F = G = mg = f a odavde je mo m .

51) 87 . kako bi se zadržalo kretanje oko centra. Uvrstivši sve date vrijednosti u izraz (5. p= pri čemu su: 2 ro2vo sin 2 α . putanja tijela pri djelovanju centralne privlačne sile može biti samo krug ili elipsa.23): e koji definira putanju tijela (satelita). Djelovanje sile Zemljinog privlačenja Kako je ranije rečeno. fmo (5. m Mo r α H F R 0 r vo ro mo Slika 27. Pretpostaviće se da je brzina usmjerena normalno na pravac sile F . sin α = sin 900 = 1 .50).50) ro = OM o = R + H .5. odnosno da je slika 27. (5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE Postavlja se pitanje koliku početnu brzinu treba dati tijelu da bi ono postalo Zemljin satelit. Ovo znači da se mora odrediti ekscentricitet konusa Parametar p je prema izrazu (5. dobiće se p= (R + H )2 vo2 mo gR 2 mo = (R + H )2 vo2 gR 2 . r α = 90 0 .

Iz (5. dobija se za minimalno e = 0 . R+H (5.56) (5. pri čemu je za ovaj slučaj ctg α = ctg 90 = 0 . (5. koja zadovoljava postavljene zahtjeve. ⎜r ⎟ ⎜r ⎟ ro p ⎝ o p⎠ ⎝ o ⎠ ili 2 2 D= Ekscentricitet e prema (5. Kako je odnos H ≈ 0 .36) iznosi 1 gR 2 . s (5. to se dobija približno R v I = gR .55) naziva se prva kosmička brzina i to je minimalna početna brzina pri kojoj će tijelo postati Zemljin satelit. kretanje oko Zemlje nije moguće ako početna brzina vo nije dovoljne veličine i ako r 0 nije usmjerena normalno na ro . iznosi ⎛1 1⎞ ⎛0⎞ 1 1 D = ⎜ − ⎟ +⎜ ⎟ = − . ako nije α = 90 .9 . Ako je početna brzina vo manja od prve kosmičke brzine r 88 .53) proizilazi da je: (R + H ) v I2 gR 2 − 1 = 0.57) vI .35). r Dakle. tijelo neće ući u kružnu orbitu.54) Brzina v I .DINAMIKA 0 Vukojević. a uz brojčane vrijednosti g i R iznosi km v I = 7. Ekinović Konstanta D prema (5.53) Minimalna brzina vo = vI . čija je vrijednost vI = gR 2 . tj. − 2 R + H ( R + H )2 v o (5.52) e = pD = (R + H ) vo2 gR 2 − 1. (5. što znači da će se tijelo kretati po krugu.

2 s s km v o = 11.53) uz vrijednost 2 (R + H ) v II e = 1: (5. vII = Pošto je 2 gR 2 . KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE Minimalna početna brzina pri kojoj tijelo uspijeva savladati privlačnu silu Zemlje i odlazi u međuplanetarni prostor naziva se druga kosmička brzina vII . dobija se: vII = 2 gR = vI 2 vII ≈ 11.9 < vo < 11.2 s 5. R+H ili (5.5. mase intenziteta: m . Naći jednačinu trajektorije tačke.59) H R ≈ 0 .9 s km km 7. s (5. 89 .58) gR 2 odakle je − 1 = 1. r sin 3 ϕ 2 F= gdje je k – pozitivna konstanta.60) Zavisno od toga koliki je intenzitet početne brzine.4.2 km . mogu nastupiti sljedeći slučajevi: Intenzitet početne brzine Oblik putanje krug elipsa parabola hiperbola km v o = 7. Primjeri Primjer 1. kreće se pod dejstvom privlačne centralne sile mk . Materijalna tačka M . Intenzitet druge kosmičke brzine može se naći iz (5. Ovo će se desiti kada je putanja tijela parabola ili hiperbola. odnosno kada je e ≥ 1.2 s km vo > 11. uz date uvjete kretanja tijela u polju Zemljine teže.

(b) A = A(ϕ ) . r dok se potpuni integral može dobiti Lagrangeovom metodom varijacije konstanti. Ekinović Rješenje. 2 dϕ 4C sin 2 ϕ a njihovim integriranjem se dobije A=− k ctgϕ + A1 . r 8C sin ϕ 90 (g) . 2 dϕ dϕ 4C sin 3 ϕ (c) (d) Rješavanjem ovog sistema po nepoznatim dA dB i . pa se dobija: ϕ. 4C 2 B= k + B1 . Diferencijalna jednačina kretanja glasi d2 ⎛1⎞ 1 k + =− 2 3 . dA dB cos ϕ + sin ϕ = 0. 2 ⎜ ⎟ dϕ ⎝ r ⎠ r 4C sin ϕ (a) Ovo je nehomogena diferencijalna jednačina sa konstantnim koeficijentima. konstante A i B smatraju se funkcijom nezavisno promjenljive tj. Integral homogene diferencijalne jednačine je 1 = A cos ϕ + B sin ϕ . Pri primjeni ove metode.DINAMIKA Vukojević. 8C sin 2 ϕ 2 (f) Zamjenom ovih integrala u jednačinu (a). dobiće se dϕ dϕ dB k cos ϕ =− 2 . dϕ dϕ − dA dB k sin ϕ + cos ϕ = − . B = B(ϕ ) . dobiće se nakon sređivanja jednačina trajektorije materijalne tačke M u vidu 1 k cos 2ϕ = A1 cos ϕ + B1 sin ϕ − 2 . dϕ 4C sin 3 ϕ (e) dA k = .

slika n r r r r r ma = F1 + F2 + .. + Fn − ma .6.. Ako na tačku M . koja se kreće ubrzanjem a .. D'Alembertov princip za materijalnu tačku D'Alembertov princip ima značajno mjesto u historijskom razvoju mehanike jer se dinamičkim jednačinama kretanja materijalne tačke formalno daje oblik jednačina statike. i =1 28.. (6.1.. dobija se r r r r 0 = F1 + F2 + .. Fn .2) 91 .1) r F in r F1 r F2 M r a m r F3 r Fn Slika 28. D'Alembertov princip za materijalnu tačku Ako se član r ma prenese na desnu stranu.. djeluje sistem sila F1 .. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU 6 D'ALEMBERTOV PRINCIP TAČKU ZA MATERIJALNU 6.Fn = ∑ Fi . mase r r r m . tada osnovna jednačina dinamike glasi (6.

92 .3) r r r r F1 + F2 + . gdje su: (6. treba primijeniti postupak oslobađanja od veza. a zatim dobijeni vektorski zbir sila izjednačiti s nulom.4) r r r FRa .glavni moment sile inercije. Ako se odabere proizvoljna tačka "0" u prostoru i iz nje povuče radijus-vektor r prema proizvoljnoj tački M dobiće se . a zatim se s njim vektorski pomnoži jednačina (6. r r r r r r r × FRa + r × FRr + r × F in = 0 . M 0 .. (6. potrebno je aktivnim silama koje djeluju na materijalnu tačku M dodati i inercijalnu silu.6) r r r in M 0a .glavni moment reakcija veze. to se može pisati r r r in M 0a + M 0r + M 0 = 0 . FRr .sila r inercije materijalne tačke. osnovna jednačina dinamike se može formulirati na sljedeći način: pri slobodnom kretanju materijalne tačke. (6. pri rješavanju zadataka iz slobodnog kretanja materijalne tačke primjenom D'Alembertovog principa. Na osnovu ovakve postavke. U geometrijskom smislu ovo znači da će ovako dobijeni sistem sila formirati zatvoren poligon. M 0r . Ekinović a uvođenjem sile inercije u obliku dobija se r r F in = − ma . D'Alembertov princip se može pisati u vidu r r r FRa + FRr + F in = 0 .glavni moment aktivnih sila. što nadalje znači da će zbir njihovih projekcija na koordinatne ose biti jednak nuli.rezultanta reakcija veze. n . tako da tačka (tijelo) bude slobodna. oslonaca i slično) odgovarajućim reakcijama. i = 1. Pri primjeni D'Alembertovog principa na vezanu materijalnu tačku. F in .. To znači da je potrebno izvršiti zamjenu svih veza (otpora. Dakle.5) predstavljaju momente odgovarajućih sila koje djeluju na tačku M u odnosu na pol "0"..4) sa lijeve strane.. gdje su: (6.. + Fn + F in = 0 ..DINAMIKA Vukojević.5) S obzirom na to da pojedinačni vektorski proizvodi u jednačini (6. u bilo kojem trenutku vremena geometrijski zbir svih sila uključujući i inercijalnu silu jednak je nuli. U tom slučaju.rezultanta aktivnih sila koje djeluju na tačku.

odnosno zakon njenog kretanja u odnosu na pokretni koordinatni sistem 0 xyz . i = 1. slika 29. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU 6.. ubrzanje a0 pola 0. Osnovni zadatak koji se ovdje postavlja jeste da se odredi zakon relativnog kretanja slobodne ili neslobodne materijalne tačke.2. r ωp i ε p r r 93 .. Dinamika relativnog kretanja materijalne tačke 6. kao i početni uvjeti kretanja tačke M .. kreće u odnosu na pokretni sistem referencije 0 xyz . n . dok se istovremeno pokretni sistem referencije 0 xyz kreće u odnosu na nepokretni sistem 0 x1 y1 z1 . Diferencijalna jednačina kretanja Sva dosadašnja razmatranja kretanja materijalne tačke posmatrana su u inercijalnom sistemu referencije prema Newtonovim zakonima. Neka se materijalna tačka M . Za ovaj sistem se ne mogu primijeniti prvi i drugi zakon mehanike na uobičajeni način. pod utjecajem vanjskih sila Fi . Sada će se uvesti neinercijalni sistem referencije 0 xyz koji je pokretan u odnosu na inercijalni sistem 0 x1 y1 z1 . mase Polazi se od pretpostavke da su poznate osnovne kinematske karakteristike pokretnog sistema referencije u odnosu na nepokretni.2.1..6. z z1 ρM x 0 r M m r Fi z x r FN r r0 01 y y y1 x1 Slika 29. Relativno kretanje materijalne tačke r m .

dobija se: n r r r r ma p + ma r + ma c = ∑ Fi s . jednaka je nuli.DINAMIKA Vukojević. U izrazu (6. i =1 i =1 (6.reakcija veze. na osnovu kojeg se može postaviti diferencijalna jednačina kretanja. i =1 r (6. osnovna jednačinu (6.apsolutno ubrzanje tačke M . FN .11) 94 . Uvrštavanjem izraza (6.7). a .Corriollisovo ubrzanje. Uz ovakvo razmatranje. koja u slučaju vezane tačke glasi: n r r n r r ma = ∑ Fi + FN = ∑ Fi s .9) Relativna sila definirana proizvodom mar će se ostaviti na lijevoj strani jednačine.relativno ubrzanje. a ostali članovi će se prebaciti na desnu stranu jednačine. što daje n r r r r mar = ∑ Fi s + (− ma p ) + (− mac ) .aktivne sile.8) r r r r a = a p + ar + ac . r r r a r .10) se može napisati u vidu n r r r r mar = ∑ Fi s + Fpin + Fcin . Pri složenom kretanju tačke apsolutno ubrzanje r a tačke iznosi (6. Za slobodnu materijalnu tačku reakcija veze r FN . ukoliko nema otpora.prijenosno ubrzanje. i =1 (6. gdje su: a p . a sa ∑F i =1 n rs i je označena suma svih spoljašnjih sila.10) Vektori r r (− ma ) i (− ma ) p c su sile koje su suprotno usmjerene od prijenosnog i Corriollisovog ubrzanja. a c .10) njihovo učešće može se smatrati korekcijom drugog zakona mehanike.8) u osnovnu jednačinu (6. Ekinović Za rješavanje ovog problema polazi se od drugog zakona mehanike.7) U ovom izrazu su: r r r Fi . i =1 (6.

r r r r r r r a p = a0 + ε p × ρ M + ω p × (ω p × ρ M ) .16) 95 .11) je osnovna vektorska jednačina dinamike relativnog kretanja materijalne tačke.12) Sila F p naziva se prijenosnom silom inercije. a formulirane sile inercije F p i nastale kao rezultat relativnog kretanja. jer su r Fcin Corriollisovom silom inercije. x p i =1 n n m&& = ∑ Yi s + Y pin + Ycin . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU pri čemu su uvedene oznake za inercijalne sile.6. Iz kinematike je poznato da je prijenosno ubrzanje: (6.15) r r Fpin i Fcin se mogu shvatiti kao dopuna drugog Newtonovog zakona. (6. z p i =1 Dvostrukim integriranjem jednačina (6. Projiciranjem jednačine (6.14). z (6.14) m&& = ∑ Z is + Z in + Z cin . y arz = && . koristeći arx = &&. Vektori z = f 3 (t ) .13) dobiće se skalarne diferencijalne jednačine relativnog kretanja materijalne tačke: m&& = ∑ X is + X in + X cin .11) na ose pokretnog Descartesovog sistema referencije. y i =1 n (6. x ary = &&. y = f 2 (t ) . uz uvođenje početnih uvjeta. dobiće se konačne jednačine relativnog kretanja materijalne tačke u vidu: x = f1 (t ) . Sile inercije nastale su kretanjem neinercijalnog sistema referencije 0 xyz u odnosu na inercijalni sistem referencije 0 x1 y1 z1 i kretanjem tačke u odnosu na neinercijalni sistem 0 xyz . (6. r in r Fcin mogu se tumačiti kao D'Alembertove sile inercije. koje su usmjerene suprotno od odgovarajućih vektora ubrzanja: r r Fpin = −ma p r in i r r Fcin = −mac . Ovako Jednačina (6.

Obrtanje pokretnog sistema 0 xyz oko nepomične ose U općem slučaju obrtanja pokretnog sistema 0 xyz oko nepomične ose. 96 . a vr .ugaona brzina pokretnog sistema. Kako su prema izrazu (6. gdje su: r a p . ρ M . b) sile koje djeluju na tačku. to je ukupna sila inercije materijalne tačke jednaka r r r r r r r r F in = − ma = −mar − ma p − mac = Frin + Fpin + Fcin . gdje su: Također.normalna komponenta prijenosnog ubrzanja.17) r r ω p .tangencijalna komponenta prijenosnog ubrzanja. i to: a) odrediti relativno kretanje materijalne tačke.18) U dinamici relativnog kretanja materijalne tačke mogu se postaviti dva osnovna zadatka. r a pt . može se pisati r r r a p = a pn + a pt .2.prijenosno ubrzanje. gdje je (6.12) definirane prijenosna i Corriollisova sila inercije. Za određivanje relativnog kretanja materijalne tačke mora biti poznato: a) prijenosno kretanje koordinatnog sistema. u kinematici je dat izraz za Corriollisovo ubrzanje: r r r ac = 2 (ω p × vr ) . c) masa tačke.ugaona brzina pokretnog sistema referencije r 0 xyz .vektor položaja tačke M u odnosu na pol 0 pokretnog sistema 0 xyz . r a pn .DINAMIKA Vukojević.2.2. (6.relativna brzina posmatrane tačke.1.ubrzanje pola 0 pokretnog sistema referencije 0 xyz .2. b) odrediti prijenosno kretanje pokretnog koordinatnog sistema. Ekinović r r a0 . Relativno kretanje materijalne tačke za različite slučajeve prijenosnog kretanja 6. 6.ugaono ubrzanje r pokretnog sistema referencije 0 xyz . ε p . slika 30. Pravac r i smjer Corriollisovog ubrzanja a c slijede iz osobina vektorskog proizvoda. ω p .

pa će osnovna jednačina dinamike za ovaj slučaj r r n r r in r r ma r = ∑ Fi s + F pn + Fcin . Relativna putanja tačke je krug poluprečnika r. a pt = r ε p . ugaona brzina je r in ω p = const . z B ωp r in Fpt r Fcin r r a pn r 0′ ac r M r vr a pt r εp r r in Fpn 0 A y x Slika 30. r in r r r r Fpt = mr ε p . (6. Fcin = m a c = m 2 ω p v r sin ∠(ω p . Obrtanje pokretnog sistema referencije U specijalnom slučaju. r r r ac = 2 ω p v r sin ∠ (ω p .20) 97 . što daje ε p = 0 i Fpt = 0 .11) dobija oblik: n r r in r in r r ma r = ∑ Fi s + F pt + F pn + Fcin i =1 . Osnovna diferencijalna jednačina relativnog kretanja (6. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU Iz kinematike je poznato da je 2 a pn = r ω p . i =1 relativnog kretanja dobiti oblik (6. pa je intenzitet sila inercije r in 2 Fpn = mrω p . v r ) . kada se tijelo obrće ravnomjerno oko ose 0 z .19) Pravci i smjerovi sila prikazani su na slici 30.6. . v r ) .

pa jednačina (6. kada pokretni koordinatni sistem 0 xyz vrši translatorno pravolinijsko ravnomjerno kretanje.2. pravolinijski i ravnomjerno. kada sistem referencije vrši translatorno. Pošto je riječ o krivolinijskom translatornom kretanju sistema referencije 0 xyz .24) Prema ovom izrazu vidi se da na desnoj strani jednačine ostaje samo suma aktivnih sila. i =1 (6. i =1 (6. 0 x1 y1 z1 .11) svodi se na oblik n r r ma r = ∑ Fi s .22) dv p dt i in Fpn = m v2 p Rk . što znači da se kretanje tačke vrši isto kao i u odnosu na nepokretni sistem referencije 0 x1 y1 z1 .2.11) dobija oblik n r r r ma r = ∑ Fi s + F pin . Osnovna jednačina (6. Dakle. on se poistovjećuje sa sistemom referencije.21) U ovoj jednačini je r r Fpin = −ma p prijenosna sila inercije i ona je usmjerena suprotno od prijenosnog ubrzanja translatornog kretanja koordinatnog sistema 0 xyz .2. U specijalnom slučaju.23) Ovdje je v p . što daje Fcin = 0 . neravnomjerno krivolinijsko kretanje. kada se sistem referencije 0 xyz kreće translatorno. Translacija pokretnog sistema 0 xyz U općem slučaju. a Rk – poluprečnik zakrivljenosti putanje. pa je r r F pin = 0 .DINAMIKA Vukojević. gdje su intenziteti komponenti prijenosne inercijalne sile jednaki in Fpt = m (6. ugaona brzina će biti r r ω p = 0 . (6. tada je a p = 0 . Ekinović 6.prijenosna brzina tačke. što znači da je i on postao inercijalni sistem 98 . to će biti r r in r in F pin = F pt + F pn .

25) 99 . odnosno na relativni pomak dsr . Apsolutni položaj tačke M u odnosu na osnovni sistem određen je vektorom r . Kako je Corriollisova sila inercije upravna na relativnu brzinu r vr . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU Iz ovog stava može se izvesti širi zaključak o takozvanom principu relativnosti klasične mehanike: svi sistemi referencije su inercijalni sistemi ako se jedan u odnosu na drugi kreću translatorno pravolinijski i ravnomjerno i ima ih beskonačno mnogo. 2 2 i =1 M 0 M0 ( ) ( ) (6. pravolinijski i translatorno. r 6. pri čemu se jedan inercijalni sistem usvaja kao osnovni.princip relativnosti klasične mehanike. vr . samo što treba uzeti u obzir prijenosnu i Corriollisovu silu inercije. to je njen rad na ovom pomjeranju jednak nuli. može se definirati zakon o promjeni kinetičke energije materijalne tačke pri relativnom kretanju: M1 n M1 r r r r 1 2 1 2 mvr1 − mvr 0 = (ΔEk )r = ∑ ∫ Fi s dsr cos ∠ Fi s . Zakon o promjeni kinetičke energije pri relativnom kretanju Za izvođenje zakona o promjeni kinetičke energije pri relativnom kretanju polazi se od osnovne diferencijalne jednačine relativnog kretanja materijalne tačke koja je data izrazom (6. dok je kretanje drugog sistema i tačke M u odnosu na njega određeno desnim dijelom ove jednačine. i =1 Ova osnovna jednačina ukazuje na to da i kod relativnog kretanja materijalne tačke važe osnovni zakoni dinamike. vr + ∫ Fpin dsr cos ∠ Fpin . Dva inercijalna sistema referencije međusobno se mogu povezati pomoću vektorske jednačine r r r r = ρ + vo t . Unutar inercijalnog sistema referencije ne može se utvrditi da li se kreće ravnomjerno. Vrijeme t se jednako mijenja za oba sistema referencije.3.2. Na osnovu ovoga.11): n r r r r ma r = ∑ Fi s + F pin + Fcin . Ovo istovremeno znači da se pri definiranju zakona o promjeni kinetičke energije pri relativnom kretanju mora uzeti u obzir rad prijenosne i Corriollisove sile inercije na relativnom pomjeranju tačke od M 0 do M 1 .6. pa je ovaj stav i dobio naziv . a drugi kao pokretni.

a početna brzina loptice je jednaka nuli. U cijevi koja se obrće konstantnom ugaonom brzinom ω oko vertikalne ose nalazi se loptica M .prijenosna inercijalna sila. slika 6.relativno ubrzanje. Trenje zanemariti. Poći će se od osnovne diferencijalne jednačine za relativno kretanje: n r r r r mar = ∑ Fi s + Fpin + Fcin . Ekinović 6.1. Primjeri Primjer 1. 100 .DINAMIKA Vukojević. navedene veličine iznose: r r ar = && i . i =1 (a) U datom primjeru. x n r r r r r r r r r ∑ Fi s = Fop + G + FN 1 + FN 2 = −cx i − mgk − FN1 j + FN 2 k . r r r r r Fcin = −mac = −2m (ω × vr ) = −2m ω vr sin 90o j . opruga je nedeformirana.3. y r ω c r z x r F′ a r FN 2 r Fpin x r Fcin r FN 1 M r mg Slika 6. U početnom trenutku loptica se nalazi na rastojanju a .Corriollisova inercijalna sila. koja je pričvršćena pomoću opruge c .suma spoljašnjih sila.1. Odrediti kretanje loptice ako je koordinatni početak u početnom položaju loptice. Rješenje. mase m . i =1 r r r Fpin = −ma pN = m (a + x )ω 2 i .

6. odnosno ω > m k12 = ω 2 − rješenje jednačine (d) imaće oblik c . jednačina (d) ima rješenje m aω2 x = A cos kt + B sin kt + 2 . k12 (g) & t = 0. xo = 0 . x c && + x ⎛ − ω 2 ⎞ = a ω 2 . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU Ako se jednačina (a) projektuje na 0 x osu. xo = 0 daju vrijednosti integracionih konstanti A=− aω 2 . x ⎜ ⎟ ⎝m ⎠ (c) Uvođenjem oznake k2 = c −ω2. x Uz pretpostavku da je (d) ω< c . k (e) Početni uvjeti & t = 0. xo = 0. dobiće se (b) odnosno m && = −cx + m(a + x)ω 2 . vrijednosti integracionih konstanti su 101 . xo = 0. m diferencijalna jednačina (c) može se pisati u obliku && + k 2 x = a ω 2 . k2 c . m x = A1 Ch k1t + B Sh k1t + Za početne uvjete aω2 .B=0 k2 (f) pa će jednačina (e) dobiti oblik x= Za slučaj da je aω 2 (1 − cos kt ) .

2 x= (j) 102 . m (i) x= koje se za date početne uvjete svodi na aω2 t 2 + C1t + C2 . B=0 k12 (h) x= Ako je aω2 [Ch k1t − 1] . k12 ω= jednačina (c) ima rješenje c . 2 aω2 t 2 . Ekinović A1 = − pa se dobije aω 2 .DINAMIKA Vukojević.

po kojem se dinamika sistema materijalnih tačaka i dinamika krutog tijela svrstava zajedno u drugi dio dinamike. Pojam krut može se odnositi i na diskretan sistem. imaju sljedeća značenja: r (s ) r (u ) 103 . mnogi autori su dijelili dinamiku na dinamiku tačke. i on zasebno će predstavljati materijalni sistem. Materijalno tijelo predstavlja dio ovog prostora. slika 30. Ako materijalni sistem ima konačan broj materijalnih tačaka na konačnim rastojanjima riječ je o diskretnom sistemu. pri čemu je njihov međusobni položaj uvjetovan i definiran. Podjela sila Materijalnim sistemom naziva se skup materijalnih tačaka. S druge strane. 7. Na mjestu razdvajanja ova dva sistema njihove unutrašnje sile će postati spoljašnje za posmatrane dijelove. ako je dio prostora koji zauzima materijalni sistem neprekidno raspoređen i sadrži beskonačno mnogo tačaka. onda je riječ o neprekidnoj sredini. Ovdje je usvojen jedan sadržajniji koncept podjele. Veličine označene na slici 30. već samo silama koje na njega djeluju. Ovakva podjela dinamike moguća je zbog toga što i kruto tijelo također spada u sistem materijalnih tačaka pod određenim okolnostima. dok su mehanizmi neslobodni materijalni sistemi. predstavlja neslobodni materijalni sistem. sistem kod kojeg su materijalne tačke međusobno vezane. dinamiku sistema materijalnih tačaka i dinamiku krutog tijela. Ukoliko kretanje materijalnih tačaka nije ograničeno vezama. riječ je o slobodnom materijalnom sistemu.7. Sile koje djeluju na materijalni sistem dijele se na spoljašnje F Ako se iz posmatranog materijalnog sistema izdvoji jedan njegov dio. Klasičan primjer slobodnog sistema materijalnih čestica jeste Sunčev sistem. Ukoliko materijalno tijelo usljed vanjskih i unutrašnjih utjecaja ne mijenja svoj oblik.1. tada je riječ o krutom tijelu. i unutrašnje F sile. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA 7 DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA U dosadašnjoj interpretaciji. S druge strane.

ru FR(1 ) . Rastavljanje materijalnog sistema na dva dijela Za sistem rastavljen prema slici 30. 2 i nadalje (7. Slika 30.rezultujuća unutrašnja sila na dijelu sistema (2).tangencijalna komponenta. Ekinović r F1( s ) r F2( s ) r FR(u ) 2 r (u ) Fn1 r F4( s ) (1) r (2) Ft (2u ) ru Fn(2 ) ru FR(1 ) 0 r F3( s ) r( Ft1u ) r Fi ( s ) r Fi (s ) .normalna komponenta. 2 ru r FR(1 ) = − FR( u ) . 2 (7.1) ru FR(1 ) odnosno r rs rs FR( s ) = FR(1 ) + FR( 2) rs r rs = − FR(1 ) i FR( u ) = − FR( 2) . 2 104 . r ru r FR( u ) = Fn(2 ) + Ft (2u ) . 2 n . vrijedi : ru r r( FR(1 ) = Fn(1u ) + Ft1u ) .spoljašnje sile.DINAMIKA Vukojević.rezultujuća unutrašnja sila na dijelu sistema (1). r FR( u ) .2) ru rs r rs FR(1 ) = − FR(1 ) = − FR( u ) = FR( 2) . t .

zC .4) Jedan od osnovnih pojmova dinamike sistema je centar mase (centar inercije.2. Masa materijalnog sistema M jednaka je algebarskom zbiru masa mi . ri . ∑ n i =1 (7.. i = 1.3) što znači da je cjelokupni sistem u ravnoteži. Zavisno od toga da li je sistem slobodan ili ne. n . djeluju sile istog intenziteta.vektori položaja materijalnih tačaka.koordinate centra mase.. rC – vektor položaja.5) n M xC = ∑ mi xi i =1 n M . Ako materijalni sistem ima n materijalnih tačaka čije su mase m1 . xC . r r 105 .3) ne može se uzeti kao pravilo... yC = ∑ mi yi i =1 n M . središte sistema). DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA Pošto između dvije materijalne tačke. Centar mase u izvjesnom smislu definira raspored mase unutar posmatranog materijalnog sistema. prema trećem Newtonovom zakonu. zakonitost (7. n i =1 r r (u ) M 0FR = 0 . pošto u određenim okolnostima kod slobodnih sistema te sile mogu proizvesti unutrašnje pomjeranje tačaka sistema. 7.. svih tačaka sistema i može se napisati u vidu sume M = ∑ mi . koordinate centra mase sistema u odnosu na sistem referencije 0 xyz nalaze se iz vektorske jednačine r rC = ili u skalarnom obliku ∑m r i =1 n i i r (7. nego i njegova masa. Ovakva konstatacija u potpunosti bi odgovarala definiciji krutog tijela. a suprotnih smjerova duž zajedničkog pravca. C – centar mase materijalnog sistema... slika 31. (7. zC = ∑m z i =1 i i M . to će za materijalni sistem koji se kreće postojati ravnoteža sistema unutrašnjih sila i momenata za bilo koju tačku. odnosno r ∑ FR(u ) = 0. yC . i =1 n (7.6) gdje su: mi – mase materijalnih tačaka.7. mn . Geometrija masa Na kretanje materijalnog sistema utječu ne samo vanjske i unutrašnje sile..

pojam centra mase i pojam težišta tijela su različiti.5) i (7. Ekinović z r r1 m1 r r2 m2 z z1 r 2 C rC r zC rn mn 0 y1 x1 zn x2 y xC y2 x yC yn Slika 31.DINAMIKA Vukojević. Pored gore navedenih konstatacija. dok je centar mase materijalnih tačaka širi pojam i ne zahtijeva ovakvu pretpostavku. Tako naprimjer. 106 . kao i težišta materijalnog sistema.7) G gdje su G i Gi težina tijela.6) se može proširiti ako se brojnik i nazivnik pomnože sa ubrzanjem Zemljine teže g . Pojam težišta je isključivo u vezi sa krutim tijelom u homogenom polju sile teže. treba napomenuti da položaj centra mase. ne zavisi od izbora sistema referencije. pri čemu se dobijaju poznati izrazi iz statike za određivanje težišta sistema krutog tijela u polju djelovanja sile teže.5) prelazi u novi oblik: r rC = r ∑ mi g ri i =1 n Mg = ∑G r i =1 n i i r . U suštini. Određivanje položaja centra mase xn Centar mase sistema prema izrazima (7. (7. izraz (7. odnosno težine pojedinačnih materijalnih tačaka.

7.3. mogu se definirati sljedeće vrste momenata inercije.8) 107 . yi . DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA 7. zi ) r ri zi d iy y xi r i x r 0 j yi Slika 32. Momenti inercije Karakteristika inertnosti tijela pri translatornom kretanju materijalnog sistema ili krutog tijela je masa tijela. Pri obrtanju materijalnog sistema ili krutog tijela karakteristika inertnosti jeste moment inercije sistema. moment inercije predstavlja sumu proizvoda mase svih tačaka materijalnog sistema i kvadrata njihovih rastojanja u odnosu na odabranu karakteristiku (pol. U zavisnosti od odabrane karakteristike. osu ili ravan). i =1 i =1 n n ( ) (7. slika 32: a) Moment inercije materijalnog sistema u odnosu na pol "0" naziva se polarni moment inercije i određen je sa: J 0 = ∑ mi ri 2 =∑ mi xi2 + yi2 + zi2 . a raspored mase definiran je centrom mase sistema. z d iz Mi γ d ix r k mi ( xi . Definiranje momenata inercije U suštini.

0 xyz Tako naprimjer. za koordinatne ose mogu se izračunati sljedeći aksijalni momenti inercije: 2 J x = ∑ mi d ix = ∑ mi yi2 + zi2 . prema izrazima (7.9). izrazi (7. V V V (7. Tijelo mase M orijentirano je i postavljeno u koordinatni sistem jedinični vektori (ortovi) pripadajućih osa. 108 (7. r r r 0 xyz . n n ( ) i =1 n i =1 n ( ) (7. skalarna veličina koja je jednaka zbiru proizvoda svih masa tačaka sistema i kvadrata njihovih rastojanja od pola. gdje su i . 2 J z = ∑ mi diz = ∑ mi xi2 + yi2 . b) Moment inercije materijalnog sistema u odnosu na proizvoljnu osu sistema naziva se aksijalni (ekvatorijalni) moment inercije. slika 31. to se rastojanje mase mi od ose 0 z može naći iz r r r2 2 2 diz = (ri sin γ ) = k × ri . dakle. Pošto su i masa i rastojanja uvijek pozitivne skalarne veličine.12) .DINAMIKA Vukojević. d iy i d iz . to je polarni moment inercije uvijek pozitivna veličina.9) i =1 n i =1 n ( ) i =1 i =1 U slučaju kada je riječ o tijelu homogeno raspoređene mase unutar volumena V .9) postaju: J x = ∫ ( y 2 + z 2 ) dm. naprimjer. može se definirati i na vektorski način. a njena najkraća udaljenost od osa kordinatnog sistema 0 xyz obilježiće se sa d ix . J z = ∫ (x 2 + y 2 ) dm . Za osu 0 z .11) Kako je osa 0 z orijentirana ortom k . j i k r Položaj materijalne tačke mi krutog tijela (sistema) definiran je vektorom položaja ri . (7. J y = ∫ (z 2 + x 2 ) dm. Ekinović To je.10) Aksijalni moment inercije. elementarni aksijalni moment inercije iznosi 2 Δ J z = mi diz . 2 J y = ∑ mi d iy = ∑ mi zi2 + xi2 .

15) što odgovara izrazu (7. naravno. Za koordinatne ravni planarni momenti inercije iznose: J 0 yz = ∑ mi xi2 . a određen je formulom: 2 J n = ∑ mi rin . i =1 (7. J 0 xy = ∑ mi zi2 . (7.14) odnosno prelaskom na analitički oblik se dobija r i n n r r2 J z = ∑ mi k × ri = ∑ mi 0 i =1 i =1 xi r j 0 yi r k 1 zi 2 n r r2 n =∑ mi (− yi i + xi j ) = ∑ mi ( yi2 + xi2 ) . c) Moment inercije u odnosu na datu ravan naziva se planarni moment inercije. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA a aksijalni moment se može napisati u obliku r r2 Δ J z = mi k × ri . i =1 i =1 i =1 n n n (7.13) (7. Polarni moment inercije. n (7.7.16) i =1 gdje je rin – normalno rastojanje materijalne tačke od posmatrane ravni. Na osnovu izraza (7. i =1 i =1 (7.8). i aksijalni i planarni moment inercije su skalarne pozitivne veličine. J 0 xz = ∑ mi yi2 .9) za osu 0 z a slično se. u Descartesovom pravouglom koordinatnom sistemu iznosiće 109 .17) Kao i polarni moment inercije. slika 31. mogu izvesti izrazi za momente inercije za druge dvije ose.17) može se definirati međusobna zavisnost ova tri momenta inercije.9) i (7. Odavde je moment inercije cijelog sistema od n materijalnih tačaka (tijela) jednak n r r2 J z = ∑ mi k × ri .

koja glasi J0 = 1 (J x + J y + J z ) .18) može se napisati da je: J x = J 0 xz + J 0 xy . 110 .18) što daje uzajamnu vezu između polarnog i aksijalnih momenata inercije. moment inercije tijela mase M za osu 0 x može se pisati u vidu: 2 J x = Mix ili ix = Jx .19) d) Momenti inercije u odnosu na parove koordinatnih osa nazivaju se centrifugalni momenti inercije. a određeni su formulama: J xy = J yx = ∑ mi xi yi . (7. Poluprečnik inercije ima smisao rastojanja tačke od posmatrane ose.9) i (7. M (7. dobija se 2 J 0 = 2∑ mi xi2 + yi2 + zi2 = J x + J y + J z . 2 Na osnovu formula (7. Ekinović J 0 = ∑ mi ri = ∑ mi xi2 + yi2 + zi2 = J 0 yz + J 0 xz + J 0 xy . i =1 n Za razliku od ostalih momenata inercije. u koju bi se mogla koncentrirati cjelokupna masa tijela pa da moment inercije ostane nepromijenjen. Moment inercije krutog tijela za neku osu se može prikazati u obliku proizvoda mase tijela i kvadrata dužine koja se naziva poluprečnik inercije i tijela za tu osu. Jedinica mjere za sve vrste momenata inercije u SI sistemu jedinica je J = kgm [ ] [ 2 ]. 2 ( ) i =1 i =1 Ako se gornja jednačina pomnoži sa dva. Naprimjer. centrifugalni momenti mogu biti jednaki nuli. i =1 n ( ) (7. kao i manji ili veći od nule.DINAMIKA n n Vukojević. J z = J 0 yz + J 0 xz . J y = J 0 xy + J 0 yz . i =1 n J zx = J xz = ∑ mi zi xi .20) gdje je i x – poluprečnik inercije za osu 0 x . i =1 n J yz = J zy = ∑ mi yi zi .

DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA 7.7. z d z1 ri hi mi zi C b x d y a C1 xi yi Slika 33. pošto su koordinate središta C jednake 111 . Osa Cz prolazi kroz centar mase tijela C .21) n = ∑ mi xi2 + y i2 + ∑ mi a 2 + b 2 − 2a ∑ mi xi − 2b∑ mi y i i =1 i =1 i =1 i =1 ) n ( ) n Posljednja dva člana u jednačini (7. Steinerova (Huygensova) teorema Postavlja se zadatak određivanja momenta inercije sistema (tijela) za osu C1 z1 koja je paralelna osi Cz i nalazi se na rastojanju d od nje. Steinerova (Hygensova) teorema Aksijalni moment inercije tijela za osu C1 z1 iznosi J z1 = ∑ mi hi2 = ∑ mi (xi − a ) + ( yi − b ) = 2 2 i =1 i =1 n n [ ] = ∑ mi xi2 − 2axi + a 2 + y i2 − 2by i + b 2 = i =1 n n ( ( ) (7. yi .21) jednaki su nuli. slika 33.4. Na krutom tijelu ukupne mase M odabraće se proizvoljna tačka mi ( xi . zi ) .

a proizvod mase i kvadrata rastojanja položajni moment inercije. Položaj ose u u odnosu na koordinatne ose odnosno kosinusima smjerova: r r 0 x. 0 z definiran je uglovima α . z što daje 2 i 2 1 = iC z + d 2 .22) može se zaključiti da je od svih mogućih momenata inercije sistema za paralelne ose najmanji moment za osu koja prolazi kroz središte C . Moment inercije J C z krutog tijela naziva se sopstveni. z to je 2 M i 2 1 = M iC z + M d 2 . koja glasi: Moment inercije krutog tijela (sistema) za neku osu jednak je zbiru momenta inercije tog sistema (tijela) za paralelnu osu koja prolazi kroz središte inercije (težišta) tijela i proizvoda mase tijela (sistema) i kvadrata rastojanja između osa. γ . slika 34. koja je ujedno i početak koordinatnog sistema. Određivanje momenta inercije za proizvoljnu osu koja prolazi kroz koordinatni početak Potrebno je odrediti moment inercije homogenog krutog tijela za proizvoljnu osu u koja prolazi kroz zadatu tačku 0.DINAMIKA Vukojević. Na osnovu jednačine (7.23) 7.22) može se odrediti odnos između sopstvenog poluprečnika inercije iC z i poluprečnika inercije i z1 za paralelnu osu. β . z (7.22) Ovo predstavlja Steinerovu (Huygensovu) teoremu. cos β = β ′. Koristeći izraz (7. J z1 = ∑ mi ri 2 + ∑ mi d 2 = J C z + M d 2 . 0 y. 112 . i =1 i =1 n n (7. cosα = α ′. Pošto je 2 J C z = M iC z i J z1 = M i 2 1 . cos γ = γ ′ .5. Ekinović xC = tako da se dobija ∑m x i i M = 0 i yC = ∑m y i i M = 0.

iznosiće n r r 2 J u = ∑ mi (uo × ri ) . ort ose u o može se iskazati u vidu a vektor položaja ri proizvoljne tačke tijela mi r r r r r r uo = α ' i + β ' j + γ ' k . β ′. i =1 (7.25) z r ri mi di r u γ 0 r u o (α ′.7. γ ′) β α zi xi y x yi Slika 34.24) što daje: n n n n r r2 r r2 r r r r2 r r2 J u = ∑ mi α ' i + β ' j + γ ' k × ri = α '2 ∑ mi (i × ri ) + β '2 ∑ mi ( j × ri ) + γ '2 ∑ mi k × ri + i =1 i =1 i =1 i =1 n n n r r r r r r r r r r r r + 2α ' β ' ∑ mi (i × ri )( j × ri ) + 2 β ' γ ' ∑ mi ( j × ri ) k × ri + 2α ' γ ' ∑ mi (i × ri ) k × ri = i =1 i =1 i =1 [( ) ] ( ( ) ( ) ( ) = α '2 ∑ mi yi + zi + β '2 ∑ mi xi + zi + γ '2 ∑ mi xi + yi + 2 2 2 2 2 2 i =1 i =1 i =1 n ( ) n ) n ( ) + 2α ' β ' ∑ mi (− xi yi ) + 2 β ' γ ' ∑ mi (− yi zi ) + 2α ' γ ' ∑ mi (− zi xi ) i =1 i =1 i =1 n n n (7. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA U tom slučaju. r Aksijalni moment inercije sistema materijalnih tačaka mi za osu u . Određivanje momenta inercije za proizvoljnu osu 113 . r r r r ri = xi i + y i j + z i k . analogno (7.13).

28) Poznato je da su skalarne veličine potpuno definirane jednom karakteristikom (brojčanom vrijednošću). i =1 n (7. vektorske veličine tenzori prvog reda. Dyz . J y . Jz ⎥ ⎦ (7. Dzx devijacioni momenti inercije. J z . Ekinović Izraz (7.25) može se kraće pisati na način: J u = J xα '2 + J y β '2 + J zγ '2 +2 Dxyα ' β '+2 Dyz β ' γ '+2 Dzxγ 'α ' . 114 . dok je za poznavanje vektorskih veličina potrebno poznavati tri karakteristike. Stoga se može reći da su skalarne veličine tenzori nultog reda. J y . može iskazati i na sljedeći način: J u = J xα '2 + J y β '2 + J zγ '2 −2 J xyα ' β '−2 J yz β ' γ '−2 J zxγ 'α ' . odnosno šest nezavisnih veličina. Tenzor inercije J 0 za tačku 0 u matričnom obliku glasi ⎡ Jx ⎢ J 0 = ⎢− J xy ⎢ − J xz ⎣ − J yx Jy − J yz − J zx ⎤ ⎥ − J zy ⎥ . J yz = J zy i J zx = J xz . odnosno: J xy = − Dxy = ∑ mi xi yi . i =1 n J yz = − Dyz = ∑ mi yi zi . i =1 n J zx = − Dzx = ∑ mi zi xi . Devijacioni moment sa suprotnim znakom jednak je odgovarajućem centrifugalnom momentu inercije. (7. odnosno šest nezavisnih veličina: J x . J xy = J yx . Za moment inercije krutog tijela potrebno je poznavati devet.26) gdje su J x . J z aksijalni momenti inercije. a Dxy .27) Ovo znači da se moment inercije krutog tijela. dok se inertno svojstvo krutog tijela definira tenzorom drugog reda. odnosno materijalnog sistema za proizvoljnu r osu u koja prolazi kroz početak sistema referencije.DINAMIKA Vukojević.29) Vidi se da je tenzor inercije simetričan tenzor drugog reda i određen je sa devet. (7. odnosno J u = J x cos 2 α + J y cos 2 β + J z cos 2 γ − − 2 J xy cos α cos β − 2 J yz cos β cos γ − 2 J zx cos γ cos α . s obzirom na svojstvo invarijantnosti.

γ ' = cos γ = . pri čemu stalno prolazi kroz ishodište 0. definirat će se duž ose u poteg gdje je k – koeficijent razmjere. γ ) γ rN r 0 β z x α y y x Slika 35. odnosno uglove nagiba α . Elipsoid inercije r Kada proizvoljna osa u mijenja svoj položaj.7. Da bi se proučila promjena momenta inercije J u usljed promjene položaja ose u . β ' = cos β = . Iz praktičnih razloga može se uzeti da je k = 1 . mijenjaće se i momenti inercije za tu osu. odnosno y = r cos β .6. y Ju k α ' = cos α = x Ju k . 0 xyz jednake: z = r cos γ . β . DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA 7. Tačka N ima koordinate u odnosu na sistem r r r 0N = r = r = k / Ju . z Ju k x = r cos α . Elipsoid inercije 115 . slika 35. β . z r u (α . γ prema koordinatnim osama.

30) u geometrijskom smislu predstavlja površinu drugog reda oblika elipsoida. Glavne ose i glavni momenti inercije Elipsoid je simetrično tijelo i ima tri međusobno okomite ose a . jednačina (7. Kako elipsoid inercije prikazuje promjenu momenta inercije krutog tijela koja r nastaje uslijed zakretanja pravca u .7. J 2 i J 3 nazivaju glavnim momentima inercije.DINAMIKA Vukojević. z η .3 c 0 a y x ξ. to se momenti za glavne ose J1 . dobija se 1 = J x x 2 + J y y 2 + J z z 2 − 2 J xy xy − 2 J yz yz − 2 J zx zx .28) dobiće se: J u = J x J u x 2 + J y J u y 2 + J z J u z 2 − 2 J xy J u xy − 2 J yz J u yz − 2 J zx J u zx . Ekinović Zamjenom vrijednosti kosinusa uglova u jednačinu (7.2 b ζ . Ako se gornji izraz podijeli sa J u . 7. Glavne ose inercije 116 . Rastojanja tačaka N na površini elipsoida su 0 N = r = r = 1 r J u i imaju konačne vrijednosti jer je J u ≠ 0 .1 Slika 36. (7.30) Budući da su J x . b i c koje se nazivaju glavne ose. Na ovaj način definiran je elipsoid inercije i on geometrijski pokazuje kako se mijenja moment inercije tijela za osu kada se ona zakreće oko centra 0. J y i J z uvijek veći od nule.

Ako se pol 0 nalazi u središtu C sistema. to kod krutih tijela ova osa pada u pravac najveće dimenzije tijela. No. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA Intenzitet glavnih momenata inercije proporcionalan je vrijednostima k2 k2 k2 J1 = 2 .32) J ξη = Jηζ = J ζξ = 0 . odnosno tijelo ima najmanji moment inercije za najveću osu elipsoida inercije. Pošto najmanji moment inercije pada u pravac najveće ose inercije. Na osnovu ovih momenata inercije se po Steinerovoj teoremi mogu odrediti momenti inercije za bilo koju paralelnu osu. J 3 = 2 .7. 0 y i 0 z . c b a gdje su a . Odavde neposredno slijedi da je (7. b i c se ne poklapaju sa koordinatnim osama 0 x . onda su to glavne centralne ose. y .31) J1 > J 2 > J 3 . odnosno (7. slika 37. y. onda je to glavna osa inercije. Ukoliko homogeno tijelo ima osu simetrije. (7. ako je ravan 117 . onda svakoj tački mi ( x. odnosno glavni centralni momenti inercije. a momenti za ove ose su glavni momenti inercije.33) Iz ovoga se može zaključiti sljedeće: kroz svaku tačku prostora može se postaviti ortogonalni trijedar za koji su centrifugalni momenti inercije jednaki nuli. onda svaka osa normalna na tu ravan jeste glavna osa inercije u odnosu na tačku u kojoj osa prodire kroz ravan simetrije. tada Glavne ose elipsoida a . Ako tijelo ima ravan materijalne simetrije. Ovakve tri ose nazivaju se glavne ose inercije za datu tačku. pa su centrifugalni momenti inercije J xz i J yz Naprimjer. jednačina (7.30) elipsoida ostaje bez mješovitih članova i dobija oblik J1ξ 2 + J 2η 2 + J 3ζ 2 = 1 . ako se sistem 0 xyz zarotira tako da se poklopi sa sistemom glavnih osa 0ξηζ .− z ) . b i c poluose elipsoida. 0 xy ravan simetrije. J 2 = 2 . z ) odgovara tačka mi ( x. Odavde slijedi da su centrifugalni momenti za glavne ose inercije jednaki nuli.

Cz gradi uglove α . β .8. slika 38.34) J yz = ∑ mi y i z i − i = n / 2 +1 ∑m y z i i = 0. z m i ( x. može se odrediti moment inercije tijela u odnosu na proizvoljnu osu. Momenti inercije za proizvoljnu osu Ako se poznaju glavni centralni momenti inercije tijela J1 . iz čega se može zaključiti da je osa Cz glavna osa inercije u tački C . y . (7. y . J 2 i J 3 i njihov položaj. odrediće se prema izrazu (7. γ .DINAMIKA n/2 i =1 n Vukojević. koja prolazi kroz središte sistema C i koja sa glavnim centralnim osama Cx .28). Cy . − z ) Slika 37.35) 118 . Moment inercije tijela za osu u . (7. pri čemu se uzima u obzir da su centrifugalni momenti za glavne ose jednaki nuli: r J u = J1 cos 2 α + J 2 cos 2 β + J 3 cos 2 γ . Ekinović J xz = ∑ mi xi z i − n/2 i =1 i = n / 2 +1 n ∑m x z i i i i = 0. Tijelo sa ravni simetrije 7. z ) C y x m i ( x.

36) Neka je štap dužine L i mase m .9. prvo će se odrediti moment inercije za njoj paralelnu osu u koja prolazi kroz središte C . slika 39. Određivanje momenta inercije tijela u odnosu na proizvoljnu osu Ukoliko treba odrediti moment inercije za osu u1 . Elementarna masa štapa je mi = ρ A Δxi . 119 . Primjeri za izračunavanje momenata inercije homogenih tijela a) Moment inercije homogenog štapa (7. Potrebno je izračunati moment inercije homogenog štapa za osu y koja prolazi kroz tačku B na kraju štapa. dakle r r J u1 = J u + md 2 = ( J 1 cos 2 α + J 2 cos 2 β + J 3 cos 2 γ ) + md 2 . DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA z r u1 d r u 0 y C x Slika 38. gdje je ρ – gustina materijala. a zatim ovoj vrijednosti dodati položajni moment inercije. a A . 7.7.poprečni presjek uniformnog štapa.

Izračunavanje momenta inercije homogenog štapa Moment inercije za osu By iznosi J B y = ∑ mi xi2 = ∑ ρ A xi2 Δxi . Ekinović Masa cijelog štapa iznosi m= ρ AL. poluprečnika R i visine inercije za težišne ose Cz .b: dm = ρ dV = ρ rdϕ dr dz . gornji izraz dobija integralni oblik J B y = ∫ Aρ x 2 dx = Aρ ∫ x 2 dx = Aρ o o L L x3 3 L = Aρ o L3 L2 mL2 = AρL = . slika 40. i =1 i =1 n n (a) Prelaskom na graničnu vrijednost sume. 120 . y L2 C L 2 B xi mi Δxi L Slika 39. Cx i Cy . potrebno je odrediti moment Moment inercije za osu Cz odrediće se tako što će se zapreminska masa podijeliti na niz elementarnih masa dm .DINAMIKA Vukojević.a. H . − m⎜ ⎟ = 3 12 ⎝2⎠ 2 J C y = J B y − md 2 = b) Moment inercije kružnog cilindra (c) Za homogeni kružni cilindar. 3 3 3 (b) Moment inercije za težišnu osu Cy iznosiće mL2 mL2 ⎛L⎞ . slika 40.

DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA z dr R r dm ( debljine dz ) 0 C dz H y dr dϕ r ϕ x b) a) Slika 40. Ukupan moment inercije tijela se dobija iz JC z R4 mR 2 = ∫ dJ z = ∫ r dm = ∫ r ρ rdϕ dr dz = ρ ∫ r dr ∫ dϕ ∫ dz = ρ 2π H = .masa cilindra (a) m = ρ R 2π H . 121 . Momenti inercije homogenog kružnog cilindra za ose Cx i Cy izračunat će se preko planarnih momenata inercije iz praktičnih razloga. 4 2 0 V V V 0 −H 2 2 2 3 R 2π H 2 gdje je m .7. Izračunavanje momenta inercije homogenog kružnog cilindra Momenti inercije elementarnih masa za osu Cz dJ C z = r 2 dm .

odrediti moment inercije za osu z . 4⎝ 3 ⎠ (d) c) Moment inercije šupljeg cilindra Za šuplji cilindar vanjskog poluprečnika R2 unutrašnjeg poluprečnika R1 i visine H . 2 2 (a) 2 m 2 = ρ R2 π H . dobija se J C x = J C xz + J C xy = J C y = J C yz + J C yx m⎛ 2 1 2⎞ ⎜R + H ⎟ . slika 41. 4⎝ 3 ⎠ m⎛ 1 ⎞ = ⎜ R2 + H 2 ⎟ . Za dobijanje rješenja može se iskoristiti formula (1) iz prethodnog primjera. (b) 122 .19).19) za J C z i jednakost J C xz = J C yz zbog simetričnosti cilindra u odnosu na ravni Cxz i Cyz dobiće se: J C z = J C xz + J C yz = 2 J C xz . JC z = 2 4 (c) Na osnovu ovoga i izraza datih u (7. Moment inercije šupljeg cilindra za osu z jednak je razlici momenata inercije homogenih punih cilindara poluprečnika R2 i R1 : Jz = Mase homogenih cilindara iznose: 2 m2 R2 m1 R12 − . m1 = ρ R12π H . (b) ili J C xz = mR 2 1 .DINAMIKA Vukojević. Ekinović Planarni moment inercije za ravan Cxy iznosi: J C xy = ∫ dm z 2 = ∫ ρ rdϕ dr z 2 dz = ρ ∫ r dr ∫ dϕ V V 0 0 R 2π H /2 −H / 2 ∫ z dz = 2 =ρ R H mH 2π ∫ z 2 dz = ρ R 2π = 2 12 12 −H / 2 2 H /2 3 2 Koristeći izraz (7.

( ) (d) 123 . 1 1 2 2 2 2 2 2 = ρ Hπ R2 − R1 R2 + R1 = m R2 + R1 2 2 Jz = ( ) ( )( ) ( ) (c) gdje je m – masa šupljeg cilindra 2 m = m2 − m1 = ρ πH R2 − R12 . moment inercije šupljeg cilindra iznosiće: 1 1 1 ρ R24π H − ρ R14π H = ρ Hπ R24 − R14 = 2 2 2 . DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA z H 2R1 2R2 Slika 41. Izračunavanje momenta inercije šupljeg cilindra Na osnovu ovoga.7.

Ekinović 7.DINAMIKA Vukojević. Momenti inercije za neka pravilna geometrijska tijela HOMOGENI ŠTAP MALE DEBLJINE J z = J x = mL2 12 J z1 = J x1 = mL2 3 TANKA HOMOGENA PRAVOUGAONA PLOČA J x = mb 2 12 m 2 a + b2 12 J z = ma 2 12 Jy = ( ) Jx = m 2 b + c2 12 m 2 Jy = a + b2 12 m 2 Jz = a + c2 12 PRAVOUGAONA HOMOGENA PRIZMA ( ) ) ) ( ( 124 .10.

7. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA TANKI HOMOGENI KRUŽNI DISK Jx = Jz = Jy = mr 2 4 mr 2 2 h 2 HOMOGENI KRUŽNI VALJAK x h 2 Jx = Jy = z C r m 3r 2 + h 2 12 mr 2 Jz = 2 ( ) y 3m 4r 2 + h 2 80 3 J z = mr 2 10 3m 2 J x1 = J y1 = r + 4h 2 20 m J x2 = J y2 = 3r 2 + 2h 2 20 Jx = Jy = ( ) KRUŽNI KONUS ( ) ) ( 125 .

Ekinović HOMOGENA SFERA Jx = Jy = Jz = 2 2 mr 5 ŠUPLJI KRUŽNI VALJAK Jx = Jy = J x1 = J y1 Jz = m 3R 2 + 3r 2 + h 2 12 m = 3R 2 + 3r 2 + 4h 2 12 ( ) ( ) m 2 R + r2 2 ( ) ŠUPLJA HOMOGENA SFERA Jx = Jy = Jz = 2 R5 − r 5 m 55 R 3 − r 3 126 .DINAMIKA Vukojević.

7. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA

Jx = Jy =
POLULOPTA

83 mr 2 120

Jz =

2 2 mr 5 2 2 mr 5

J x1 = J y1 =

SFERNA LJUSKA

Jx = Jy = Jz =

2 2 mr 3

POLUSFERIČNA LJUSKA

zC = r 2 Jx = Jy = Jz = 2 2 mr 3

127

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

Jx = Jy =
POLOVINA VALJKA

m 3r 2 + L2 12 J z = mr 2 2 J x1 = J y1 = xC = 2r π

(

) )

m 3r 2 + 4 L2 12

(

POLUCILINDRIČNA LJUSKA

Jx = Jy = J z = mr 2

m 6r 2 + L2 12

(

) )

J x1 = J y1 = xC = 4r 3π

m 2 3r + 2 L2 6

(

CILINDRIČNA LJUSKA

Jx = Jy = J z = mr 2

m 6r 2 + L2 12

(

) )

J x1 = J y1 =

m 2 3r + 2 L2 6

(

128

8. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA

8

OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA

8.1. Diferencijalne jednačine kretanja materijalnog sistema
Ranije je izvršena podjela sila na aktivne i reaktivne prema Trećem zakonu mehanike, odnosno na spoljašnje i unutrašnje. Također je definiran pojam veze, vrste veza i stepena slobode kretanja tačke ili sistema tačaka. Osnovni zadatak u dinamici kretanja materijalnog sistema sastoji se u proučavanju kretanja na osnovu poznavanja sila koje djeluju na sistem.

z
r Fi s

r F1s
M1

r F1u

Mi r Fi u r rC

r F2s
M2
r Fns Mn

r C Fu 2

r ri
r k r 0 i
x

r j yC

zC

r Fnu

y
xC

Slika 42. Materijalni sistem pod djelovanjem spoljašnjih i unutrašnjih sila

129

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

U općem slučaju može se posmatrati materijalni sistem od n materijalnih tačaka M i mase mi

r i = 1,..., n . Njihov položaj u prostoru određen je vektorima položaja ri , i = 1,..., n , čiji je

početak u ishodištu sistema 0 xyz , slika 42. Na svaku materijalnu tačku mi prema Trećem zakonu mehanike djeluju spoljašnje sile

r r Fi s i odgovarajuća unutrašnja sila Fi u . Svaka tačka

materijalnog sistema može se osloboditi od veze i smatrati slobodnom, pri čemu će se utjecaj veze zamijeniti odgovarajućim reakcijama. Za svaku tačku materijalnog sistema može se postaviti osnovna jednačina dinamike tačke, što se može pisati u vidu
2r r r r r && = m d ri = F s + F u . mi ai = mi ri i i i dt 2

(8.1)

Vektorski zbir na desnoj strani predstavlja u općem smislu rezultantu svih sila koje djeluju na i -tu tačku materijalnog sistema. Na osnovu ovoga, diferencijalne jednačine kretanja svih tačaka materijalnog sistema koji sadrži n materijalnih tačaka glase:

r r r m1&& = F1s + F1u r1 r r r m && = F s + F u r
2 2 2 2

KKKKKKK r r r m && = F s + F u r
n n n n

.

(8.2)

Ako se ove vektorske jednačine projiciraju na ose pravouglog koordinatnog sistema, od svake će se dobiti po tri skalarne jednačine:

m1&&1 = X 1s + X 1u x m1 &&1 = Y1s + Y1u y m1&&1 = Z1s + Z1u z KKKKKKK KKKKKKK
u mn &&n = X ns + X n x

,

(8.3)

mn &&n = Yns + Ynu y
u mn &&n = Z ns + Z n z

130

8. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA

gdje su X 1 , X 1 ,K, Yi , Yi ,K, Z n , Z n projekcije spoljašnjih i unutrašnjih sila na ose
s u s u s u

koordinatnog sistema, pri čemu spoljašnje i unutrašnje sile općenito zavise od vremena, položaja i brzine tačke. S obzirom na to da je u slučaju materijalnog sistema obično riječ o velikom broju tačaka i da je rješavanje ovako velikog sistema diferencijalnih jednačina dosta složeno, to se u većini slučajeva kod ovakvih zadataka problem svodi na određivanje samo nekih globalnih karakteristika kretanja sistema, a ne na definiranje kretanja svake tačke posebno.

8.2. Zakon o kretanju središta masa
Za svaki materijalni sistem od

n materijalnih tačaka M i , mase mi , i = 1,..., n , može se

odrediti tačka C koja predstavlja centar mase ili središte sistema. Radijus-vektor položaja r tačke C označit će se sa rC , odnosno neka su koordinate te tačke xC , yC , zC . Za određivanje položaja središta masa

C koriste se, kako je poznato, jednačine:

r rC =

r ∑ mi ri
n i =1

M

,

xC =

∑ mi xi
i =1

n

M

, yC =

∑ mi yi
i =1

n

M

, zC =

∑m z
i =1

n

i i

M

,

(8.4)

gdje je M – ukupna masa posmatranog materijalnog sistema. Posmatrat će se ponovo sistem materijalnih tačaka na koji djeluju spoljašnje i unutrašnje sile kako bi se odredilo kretanje središta masa C , slika 41. Za materijalni sistem vrijede osnovne vektorske jednačine (8.2) oblika

r r r m1&& = F1s + F1u r1 r r r m && = F s + F u r
2 2 2 2

KKKKKKK , KKKKKKK r r r m && = F s + F u r
n n n n

(8.5)

koje nakon sabiranja daju izraz
n r r n r mi && =∑ Fi s + ∑ Fi u . ri ∑ n i =1 i =1 i =1

(8.6)

131

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

S obzirom na to da je vektorski zbir unutrašnjih sila koje djeluju na sistem materijalnih tačaka jednak nuli, jer se po zakonu akcije i reakcije one javljaju kao parovi od po dvije kolinearne sile jednakog intenziteta, a suprotnog smjera, to se jednačina (8.5) svodi na oblik

r n r mi && =∑ Fi s . ri ∑
n i =1 i =1

(8.7)

Koristeći izraz (8.4) može se pisati
n r r M && = ∑ mi && , rC ri i =1

(8.8)

što nakon uvrštavanja u (8.6) daje
n r r M && = ∑ Fi s . rC i =1

(8.9)

Izraz (8.9) predstavlja teoremu o kretanju centra masa (središta) sistema, koja glasi: Središte materijalnog sistema kreće se kao materijalna tačka čija je masa jednaka ukupnoj masi sistema i na koju djeluje glavni vektor svih spoljašnjih sila. Projiciranjem vektorske jednačine (8.9) na ose pravouglog koordinatnog sistema mogu se dobiti tri skalarne jednačine oblika:

M &&C = ∑ X is , M &&C = ∑ Yi s , M &&C = ∑ Z is , x y z
i =1 i =1 i =1

n

n

n

(8.10)

gdje su xC , yC , zC koordinate središta masa, a veličine na desnoj strani jednačine predstavljaju projekcije glavnog vektora spoljašnjih sila

r Fi s na koordinatne ose. ∑
n i =1

Pošto u osnovne diferencijalne jednačine kretanja središta sistema ne ulaze unutrašnje sile, to znači da one i ne utječu na njegovo kretanje.

8.3. Zakon o održanju kretanja središta masa
a) Neka na materijalni sistem ne djeluju nikakve spoljašnje sile, odnosno neka je glavni vektor spoljašnjih sila jednak nuli

∑F
i =1

n

rs
i

=0.

(8.11)

132

zaključiti sljedeće: Ako je glavni (rezultujući) vektor spoljašnjih sila koji djeluje na materijalni sistem jednak nuli. b) Neka na materijalni sistem djeluju spoljašnje sile. odnosno xC = const. što predstavlja zakon o održanju kretanja središta masa. rC r r & rC = vC = const. dakle. artiljerijsko zrno kreće se kroz zrak pod djelovanjem samo jedne spoljašnje sile.8.9). U cilju boljeg razumijevanja zakona o održanju kretanja središta masa. jednaka nuli. (8. Tada iz jednačine (8. tada je xC = 0 . (8. odnosno r r ∑X 1 n s i =0. & U slučaju da je sistem u početku mirovao. dok su putanje ostalih čestica vrlo složene. rC r && = 0 . navešće se nekoliko primjera. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Na osnovu jednačine (8. Odavde se zaključuje sljedeće: Središte masa sistema materijalnih čestica će mirovati ili se ravnomjerno pravolinijski kretati ako na njega ne djeluju nikakve spoljašnje sile. konstantnom brzinom koja je jednaka projekciji početne brzine na ovaj pravac. sistem će i dalje mirovati jer je vC = const. = 0 . ali takve da projekcija glavnog vektora spoljašnjih sila na neki pravac. x odnosno: &&C = 0 x i & xC = const. odnosno rC = const.12) Može se. to se projekcija središta zrna na ovaj pravac kreće ravnomjerno. naprimjer x -osu.13) Ovo znači da je projekcija brzine središta masa na posmatranu osu konstantna. Ako je početna brzina bila jednaka nuli.10) slijedi da je M &&C = 0 . Putanja središta zrna je u tom slučaju parabola. Dakle. središte masa se neće ni dalje kretati u pravcu ose x. dobiće se što daje a nakon integriranja r M && = 0 . a to je sopstvena težina. Ako se zanemari otpor zraka. S obzirom na to da je projekcija sile težine na horizontalu jednaka nuli. Ukoliko zrno eksplodira u 133 . onda se središte sistema kreće ravnomjerno pravolinijski.

ukoliko čovjek pomakne jednu nogu prema naprijed. Količina kretanja sistema materijalnih tačaka je vektor koji je jednak vektorskom zbiru količina kretanja pojedinih materijalnih tačaka sistema n n r r r K = ∑ mi v i = ∑ K i . druga noga će proklizati unatrag. i =1 i =1 (8.16) 134 .15) Vektor K se naziva i glavni vektor količine kretanja sistema. Ekinović letu. r r r dri Pošto je brzina tačke vi = . Pri ovome se smatra da je djelovanje spoljašnjih sila izazvano zvijezdama izvan Sunčevog sistema zanemarljivo. tako da položaj težišta čovjeka uvijek ostaje na istom mjestu. Neka čovjek stoji na idealno glatkoj podlozi (naprimjer na ledu). Ukoliko čovjek u početku nepomično stoji. Naime.4. Količina kretanja materijalnog sistema r r Količina kretanja K materijalne tačke mase m pri brzini v definirana je izrazom r r K = mv . dt dt i =1 i =1 Kako je (8. Spoljašnje sile (težina i reakcija podloge) su vertikalne.14) (8. 8. Također. to se izraz (8. što je posljedica početnog stanja i nikakve sile unutar Sunčevog sistema ne mogu promijeniti to stanje. Sile koje nastaju naprezanjem mišića čovjeka su unutrašnje i nisu u stanju promijeniti početno stanje mirovanja težišta čovjeka. utvrđeno je da se središte masa Sunčevog sistema kreće ravnomjerno pravolinijski brzinom od oko 18 km s . pa nemaju horizontalnu projekciju. tako da se definicija količine kretanja za materijalni sistem nameće sama po sebi.15) može pisati u obliku dt r n r dri r d n K = ∑ mi = ∑ mi ri . Sve druge čestice zrna će se razletjeti na sve strane tako da se njihovo središte i dalje kreće po istoj putanji po kojoj se kretalo i prije eksplozije. tada horizontalni pomak njegovog središta masa (uvjetno rečeno težišta) nije moguć.DINAMIKA Vukojević. sile koje se stvore eksplozijom su unutrašnje i kao takve ne mogu izmijeniti kretanje središta masa zrna.

17) definira samo translatorno kretanje središta mase krutog tijela. dt dt dt gdje je (8. to je r d r r K = (M rC ) = M vC . i =1 n n & K y = MvCy = ∑ mi yi . vektor količine kretanja materijalnog sistema definiraju masa M i brzina središta r vC .17) gdje M predstavlja ukupnu masu sistema materijalnih tačaka.8. Prema tome. dt (8.1. a vC brzinu središta masa sistema. Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema glasi: Izvod količine kretanja materijalnog sistema po vremenu jednak je glavnom vektoru svih spoljašnjih sila. Pošto brzina središta ne može karakterizirati brzinu vrtnje oko središta mase. Naime.18) & K z = MvCz = ∑ mi zi . 135 .ubrzanje središta mase.4. to osnovni izraz za količinu kretanja (8. i =1 8. i =1 n (8.19) r aC . dobija se: r r r r dK d dv = (M vC ) = M C = M aC . ako se diferencira izraz (8. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA n ∑m r = M r i =1 i i r r C . Projekcije vektora K na odgovarajuće ose u pravouglom koordinatnom sistemu iznose: r r & K x = MvCx = ∑ mi xi . Odavde proizilazi definicija: Vektor količine kretanja materijalnog sistema jednak je proizvodu mase sistema i vektora brzine središta sistema i ima isti pravac i smjer kao vektor brzine središta sistema.17).

M rC ∑ i r C i =1 to se može napisati: r n r dK r s = Fr = ∑ Fi s .25) 136 . (8.20) što predstavlja zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema. Ekinović Kako je prema izrazu (8. . dt Odavde proizilazi da je brzina središta masa konstantna Integriranje izraza (8.DINAMIKA Vukojević. dt i =1 dK y dt = Yrs = ∑ Yi s . dt i =1 (8. (8. Projiciranjem na ose pravouglog koordinatnog sistema.9) n r r r r && = M a = F s = F s . Kako je r r r & M rC = M vC .2.23) r K = C = const . (8. dobija se jednakost r r r dK & = K = Frs = 0 . i =1 n n dK z = Z rs = ∑ Z is . vektorska jednačina (8.4. .22) r vC = const. (8.20) daje tri skalarne jednačine: n dK x = X rs = ∑ X is . Zakon o održanju količine kretanja materijalnog sistema Ako je zbir spoljašnjih sila koje djeluju na materijalni sistem jednak nuli. čemu odgovaraju sljedeća tri skalarna integrala: K x = C x = const. a vC = const.21) dt i =1 8.24) K z = Cz = const. K y = C y = const .22) daje (8. integriranjem se dobija izraz r r rC = vC t + C .

y2 ) .1. Primjeri Primjer 1. Diferenciranjem po vremenu jednačine (b) dobija se & & & M xC = m1 x1 + m2 x2 . Homogeni zupčanik II . yC – koordinate C3 I 0 središta masa sistema u usvojenom koordinatnom sistemu 0 xy prema slici. 8.1. y Rješenje. središte sistema se kreće jednoliko i pravolinijski (po inerciji). Kotrljanje zupčanika I ostvaruje se pomoću poluge konstantnom ugaonom brzinom ω .8. Slika 8.središte zupčanika II . (b) gdje su: C1 ( x1 . gdje su: M – masa sistema. Koordinate središta masa sistema mogu se naći na osnovu: M xC = m1 x1 + m2 x2 . y1 ) . slika 8. Količina kretanja posmatranog pokretnog sistema u vektorskom obliku je II C2 ω C1 × A x r r r r & & & K = M rC = M xC i + M yC j . a poluge m1 . a C2 ( x2 . (a) xC .5. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Iz ovog izraza se vidi da se središte sistema kreće prvolinijski i jednoliko. poluprečnika r . Odavde se može izvesti teorema koja glasi: Kada na materijalni sistem ne djeluju spoljašnje sile ili ako je njihova rezultanta jednaka nuli. (c) 137 . kotrlja se po nepokretnom zupčaniku I istog poluprečnika. Odrediti količinu kretanja sistema ako je masa zupčanika II OA koja se obrće m2 .središte poluge. M yC = m1 y1 + m2 y2 . & & & M yC = m1 y1 + m2 y2 .

y1 = r sin ϕ . Zamjenom vrijednosti (e) u jednačinu (a). & M yC = m1 (ωr cos ϕ ) + m2 (2ωr cos ϕ ) = (m1 + 2m2 )ωr cos ϕ . Intenzitet vektora količine kretanja je 2 K = K x2 + K y = ω r (m1 + 2m2 ) (f) (g) 138 . (d) to je & M xC = m1 (−ωr sin ϕ ) + m2 (−2ωr sin ϕ ) = −(m1 + 2m2 ) ωr sin ϕ . dobiće se (e) r r r r r K = −ωr (m1 + 2m2 )sin ϕ i + ω r (m1 + 2m2 )cos ϕ j = K x i + K y j . & x1 = −ωr sin ϕ . & y1 = ωr cosϕ . x2 = 2r cosϕ . & y2 = 2ωr cosϕ . y2 = 2r sin ϕ .DINAMIKA Vukojević. Ekinović Kako su: x1 = r cosϕ . & x2 = −2ωr sin ϕ .

139 . kao i njegov moment inercije. a s druge strane masa se smanjuje zbog sagorijevanja goriva. Smatraće se da promjena mase nastaje usljed neprekidnog odvajanja ili prisajedinjavanja elementarnih čestica. koje istim intenzitetom djeluju i na osnovnu i na dodatu/odvojenu masu.E. Naravno. njena masa se smanjuje usljed sagorijevanja goriva. onda se problem kretanja tijela promjenljive mase svodi na problem kretanja tačke promjenljive mase. istog su pravca. * Tvorci mehanike tijela promjenljive mase su ruski naučnici I. pri kretanju rakete. tako da se funkcija m(t ) može smatrati neprekidnom i diferencijabilnom.9. Pripajanjem ili odvajanjem elementarnih djelića od osnovne mase. U ovom poglavlju će se analizirati kretanje tijela čija se masa neprekidno mijenja tokom vremena m = m(t ) . postoji niz slučajeva kada je potrebno analizirati kretanje tijela čija se masa tokom vremena mijenja.V. a suprotno usmjerene. * Neki od tih slučajeva su: turbomlazni motor ima takav proces sagorijevanja da se s jedne strane povećava masa motora zbog ubacivanja vazduha. Međutim. pri odmotavanju užeta. Tijelo promjenljive mase Predmet proučavanja u klasičnoj mehanici su obično tijela konstantne mase. masa se smanjuje. unutar sistema nastaju takozvane reaktivne sile.Meščerski i K. Meščerski je prvi izveo jednačinu kretanja tačke promjenljive mase. dok je Ciolkovski svoja istraživanja usmjerio na razrješenje problema kretanja raketa. 1. Pod pretpostavkom da su dimenzije tijela male u odnosu na rastojanja koja prelazi. Ciolkovski. prilikom namotavanja užeta ili lanca na bubanj. masa bubnja koje se obrće oko vratila stalno se povećava. KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE 9 KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE 9.

z t r ve m(t ) t + Δt dm m(t ) + dm r v r r v + dv 0 x y Slika 43. tada će reaktivne sile biti unutrašnje sile sistema. Ekinović Ako se osnovna i odvojena masa posmatraju kao jedna cjelina. a r da se druga elementarna masa dm kreće apsolutnom brzinom ve . slika 43.DINAMIKA Vukojević. Količina kretanja sistema u tom trenutku će iznositi: r r r K 2 = (m + dm )(v + d v ) . (9. odnosno u narednom trenutku t + Δt r r tijelo mase m + dm ima apsolutnu brzinu v + d v . kad se čestica pripoji tijelu. (9.2) Promjena količine kretanja sistema jednaka je r r r r r r r r r r r dK = K 2 − K1 = (m + dm)(v + d v ) − (mv + dm ve ) = mdv + dm(v − ve ) + dm d v .1) Nakon pripajanja čestice. tijelo je dobilo priraštaj brzine. (9. U narednom trenutku r r r t + dt .3) 140 . Pretpostavit će se da se u trenutku vremena t tijelo mase m kreće apsolutnom brzinom v . u takvom sistemu ukupna masa se neće promjeniti. No. Kretanje tijela promjenljive mase Količina kretanja tijela i elementarne mase (sistema) u trenutku t određena je izrazom r r r K1 = mv + dm ve . tijelo će imati masu m + dm i apsolutnu brzinu v + d v . pa se na taj sistem mogu primijeniti osnovni zakoni dinamike.

Φ = 0 . dt (9. dt dt (9. pa se zanemarivanjem male veličine dm d v dobija r r r r r r r dK = m dv − dm vr . dobiće se (9. tj. r 141 . U tom slučaju. dakle.9) dobija oblik osnovne jednačine kretanja materijalne tačke konstantne mase.9) što znači da jednačina kretanja tačke promjenljive mase ima oblik osnovne jednačine dinamike tačke konstantne mase.7) Jednačina (9.reaktivna sila koja je.7) predstavlja jednačinu kretanja tačke promjenljive mase ili osnovnu jednačinu raketne dinamike (jednačina Meščerskog).4) Primjenom zakona o promjeni količine kretanja r dK r s = Fr . pri čemu na nju.4). Posljednji član jednačine (9. dt r (9. na izraz (9. dt gdje je Fr .8) gdje je Φ . KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE Razlika ve − v = vr . jednačina (9. djeluje i reaktivna sila. U slučaju da nema reaktivne sile.6) r d v r s dm r m = Fr + vr . jednaka proizvodu relativne brzine mase koja se pripaja ili odvaja i vremenskog priraštaja osnovne mase.5) rs r r r dK dv dm r =m − v r = Frs . jednačina (9.rezultanta svih spoljašnjih sila.9. pored spoljašnjih. predstavlja relativnu brzinu prisajedinjene čestice. dt dt dt što konačno daje (9.7) često se izražava na sljedeći način: r dm r vr = Φ . (9.7) poprima oblik r dv r r m = F +Φ .7) ili (9.

2. Projiciranjem izraza (9. dobija se m dv dm . dt dt Pretpostaviće se da je relativna brzina (9.DINAMIKA Vukojević. r vr r v Slika 44. slika 44. da je kolinearna sa brzinom r r rakete v . Posmatraće se translatorno pravolinijsko kretanje rakete promjenljive mase m(t ) pod dejstvom reaktivne sile van utjecaja Zemljine teže i otpora sredine.10) 9. mogu se dobiti tri skalarne jednačine: m&& = X + Φ x .11) na osu rakete. Ekinović Projiciranjem izraza (9. Formula Ciolkovskog Jednačinu kretanja tijela promjenljive mase u diferencijalnom obliku dao je Meščerski. z (9. Kretanje rakete Kako su sve spoljašnje sile jednake nuli.11) r vr konstantnog intenziteta. y m&& = Z + Φ z . x m&& = Y + Φ y .7) r d v r dm m = vr . a usmjerena u suprotnom smjeru od brzine v . to je prema jednačini (9. a Ciolkovski ju je primijenio na proučavanje kretanja raketa.9) na ose pravouglog sistema referencije. = −vr dt dt što nakon razdvajanja promjenljivih daje 142 .

KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE dv = −vr Integriranjem ovog izraza dobija se m(t ) dm . slijedi: v = vo + vr ln Ako se sa mo . m v = vo − gdje je mo – masa u trenutku mo ∫ vr dm . to se iz konstruktivnih razloga uvode višestepene rakete. m(t ) (9. što daje maksimalnu brzinu rakete u iznosu ⎛ mo v max = vo + v r ln ⎜1 + G ⎜ m K ⎝ o ⎞ ⎟. Kako bi se broj Ciolkovskog mogao povećati.13) mK označi konstantni dio mase (putnici. a samim tim postići i veća brzina.15) Odavde se vidi da maksimalna brzina rakete zavisi od početne brzine. m K + mG v = v o + v r ln (9. 143 . ⎟ ⎠ (9.9. izraz (9.13) postaje o m K + mG .14) U trenutku kad sagori svo gorivo biće mG = 0 . a sa mG masa goriva u trenutku t = 0 . m (9.12) t = 0. koji se naziva broj Ciolkovskog. zatim od relativne brzine istjecanja produkata sagorijevanja i od količnika mG / m K . instrumenti i slično). Kako je brzina istjecanja gasova konstantna. sa mG promjenljiva o masa goriva.

a) Odrediti zakon promjene mase tijela da bi se tijelo kretalo horizontalno konstantnim r ubrzanjem a .DINAMIKA Vukojević. Otpore zraka i podloge zanemariti.a.13) sljedeće: v = vo + at .1. kada je rezultanta spoljašnjih sila jednaka nuli.1. dobija (d) ma = − mg − u dm . Ekinović 9. slika 9. r v M M r G r u a) Slika 9. može se primijeniti formula Ciolkovskog. r u r a = const. b) a) Za slučaj prikazan na slici 9. pri čemu je Frs = G . Primjeri Primjer 1. vr = u Odavde je (a) at = u ln što integracijom daje mo . slika 9. z r v r a = const.3.1. m at u (b) m = mo e − . pri čemu su veličine koje ulaze u (9. b) Isti zadatak riješiti pri vertikalnom penjanju tijela u homogenom polju sile teže.b. dt 144 .1. Neka je početna masa tijela mo .7) na pravac ose se r r 0 z . a relativna brzina istjecanja gasova u = const. (c) b) Projiciranjem jednačine Meščerskog (9.a.

9. ako je u početnom trenutku teret krenuo bez početne brzine sa vrha strme ravni ( x = 0 ). KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE odnosno (a + g ) ∫ dt = −u ∫ dm . (b) tako da je promjena mase po vremenu koja ulazi u jednačinu (a) (mo + ρ x )g Slika 9. kreće se niz strmu ravan nagiba θ. Kretanjem tereta niz strmu ravan povećava se masa sistema koji se kreće po strmoj ravni. koji je vezan lancem za kalem. Stoga je ovdje riječ o kretanju sistema promjenljive mase za koji vrijedi osnovna jednačina (9.7).2. koja glasi r d v r s dm r m = Fr + vr . Teret mase mo . dt dt Masa sistema u proizvoljnom položaju je (a) r v x r FN m = mo + ρ x . dt dt dt (c) & Ovdje je sa x označena brzina sistema niz strmu ravan. Odrediti brzinu tereta u proizvoljnom položaju x na strmoj ravni. 145 . u (g) Primjer 2. Masa jedinice dužine lanca iznosi ρ . θ dm d (mo + ρ x ) dx & = =ρ = ρx. 0 mo t m m (e) Integriranjem (e) dobija se a+g m . Rješenje. t = − ln u mo − (f) što daje m = mo ⋅ e ( a + g )t .

r gdje je sa vč označena brzina čestice prije ulaska u sistem. Ekinović Spoljašnje sile Fr koje djeluju na sistem su: . odnosno && = g sin θ − x Koristeći jednakost & ρ x2 .normalna reakcija podloge rs r r FN .težina sistema G = (mo + ρ x )g . a ona je bila jednaka nuli (lanac je nepokretan na kalemu). dt dx dt dx 2 dx ( ) (h) dobija se sljedeća diferencijalna jednačina & & 1 d x2 ρ x2 = g sin θ − . (mo + ρ x ) dx 146 (j) . Relativna brzina pripajanja čestica lanca sistemu koji se kreće brzinom r v iznosi (d) r r r r r vr = vč − v = 0 − v = −v . Na osnovu ovoga. jednačina (a) se može pisati r r dv r r (mo + ρ x ) = G + FN − dm v . dt dt Projiciranjem jednačine (e) na osu (e) x dobija se dt (f) & & & (mo + ρ x ) d x = (mo + ρ x )g sin θ − (ρ x ) x . (mo + ρ x ) 2 dx odnosno ( ) (i) & & 2ρ x2 d (x 2 ) + = 2 g sin θ . (mo + ρ x ) (g) && = x & & & & dx dx dx dx 1 d x 2 & = =x = .DINAMIKA Vukojević.

(mo + ρ x ) (l) & Dakle. ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 2 (k) gdje su u ovom slučaju funkcije P( x) = 2 2ρ i Q ( x ) = 2 g sin θ . odnosno kvadrat brzine tijela na strmoj ravni iznosi 2ρ 2ρ ⎤ ∫ (mo + ρ x ) dx ⎡ ∫ (mo + ρ x ) dx & x =v =e 2 g sin θ dx ⎥ = ⎢C + ∫ e ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 2 2 − = e − 2 ln (mo + ρ x ) g C + ∫ e 2 ln (mo + ρ x ) g 2 g sin θ dx = = ⎡C + 2 g sin θ (m + ρx )2 g 2 dx ⎤ = 2 2 ⎢ ∫ o ⎥ ⎦ (mo + ρ x ) g ⎣ 1 1 [ ] . 3ρ (o) C=− (p) 147 . KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE & Ovo je diferencijalna jednačina prvog reda po x za koju postoji zatvoreno rješenje oblika − P ( x ) dx ⎡ P ( x ) dx & x2 = e ∫ C + ∫ e∫ Q( x)dx ⎤ . t=0⎨ & ⎩ x=0 što daje (n) 0= odnosno (mo g )2 1 3 ⎡ 2 g 3 sin θ mo ⎤ C+ ⎢ ⎥ 3ρ ⎣ ⎦ 3 2 g 3 sin θ mo .9. funkcija x . (m) ⎡ (mo + ρx )3 ⎤ 3 = ⎢C + 2 g sin θ ⎥ 3ρ (mo + ρ x )2 g 2 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ Integraciona konstanta se određuje iz početnih uvjeta ⎧ x=0 .

Ekinović Dakle. brzina tijela na strmoj ravni u proizvoljnom položaju x za date početne uvjete iznosi ⎤ ⎥= ⎥ ⎦ (r) v2 = 3 ⎡ 2 g 3 sin θ mo (m + ρx )3 − + 2 g 3 sin θ o ⎢ 3ρ 3ρ (mo + ρ x )2 g 2 ⎢ ⎣ 1 = 2 g sin θ (mo + ρx ) − m 3ρ (mo + ρ x )2 3 3 o 148 .DINAMIKA Vukojević.

10. Moment količine kretanja materijalnog sistema predstavljen je vektorom r r r L0 . odnosno glavni moment količine kretanja sistema materijalnih tačaka ili glavni kinetički moment. Vektorski proizvod iz (10. dobiće se kinetički momenti za ortogonalne ose koje prolaze kroz koordinatni početak 0: 149 . mi – masa tačke.glavni r L0 .brzina materijalne tačke.vektor položaja tačke.1.1) projicira na nepokretni pravougli koordinatni sistem 0 xyz . i =1 i =1 i =1 (10.2) Ako se jednačina (10. Glavni moment količine kretanja materijalnog sistema Moment količine kretanja materijalnog sistema ili kinetički moment u odnosu na pol 0 jednak je vektorskom zbiru kinetičkih momenata svih materijalnih tačaka sistema u odnosu na taj pol: n r n n r r r r r L0 = ∑ Li 0 = ∑ ri × K i = ∑ ri × mi vi . GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA 10 GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA 10. koji se zove glavni vektor.1) može se napisati u vidu determinante: r i n n r r r L0 = ∑ ri × mi vi = ∑ mi xi i =1 i =1 & xi r j yi & yi r k zi . vi .1) gdje su: ri . moment količine kretanja. & zi (10.

i na koji djeluju spoljašnje sile Fi oslobodi veza..DINAMIKA Vukojević.5) može napisati u obliku r n r r n r r s u dLo = ∑ M 0Fi + ∑ M 0Fi .2): r r r m1a1 = F1s + F1u LLL LLL r r r mn an = Fns + Fnu .2.7) 150 . ∑ i =1 r ri . n . i = 1. Zakon o promjeni momenta količine kretanja materijalnog sistema rs Ako se materijalni sistem koji ima n tačaka..5) Iz zakona o promjeni momenta količine kretanja materijalne tačke. a ( ) ( ) (10. dt i =1 i =1 (10. pa se jednačina (10. i =1 n i =1 n n n & & L0 y = ∑ Liy = ∑ mi ( zi xi − xi zi ) . Ekinović & & L0 x = ∑ Lix = ∑ mi ( yi zi − zi yi ) . tada se on može posmatrati kao slobodan sistem. pri čemu u svaku materijalnu tačku treba postaviti odgovarajuće unutrašnje sile. poznato je da je r r r dL0 ∑ ri × mi ai = dt . Poći će se od osnovnih diferencijalnih jednačina kretanja sistema materijalnih tačaka (8.3) & & L0 z = ∑ Liz = ∑ mi (xi yi − yi xi ) . a slično vrijedi i za materijalni sistem.6) gdje je r L0 .1) i (8. i =1 n (10.. (10.. i =1 n i =1 n (10.glavni vektor.4) Ako se ove jednačine pomnože vektorski sa lijeve strane pripadnim vektorom položaja zatim saberu. dobiće se n i =1 i =1 n n r r r r r r ri × mi ai = ∑ ri × Fi s + ∑ ri × Fi u . i =1 i =1 10.

i =1 n r rs dL0 z = ∑ M zFi . odnosno ako je moment spoljašnjih sila za neku od osa jednak nuli.10.11) izražavaju teoremu o održanju glavnog vektora količine kretanja.8) se može predstaviti i u skalarnom obliku.10) x . ∑ M zFi predstavljaju sume momenata spoljašnjih sila za pripadajuće ose. iz (10.8) proizilazi da je r L0 = const.8) izražava teoremu o promjeni momenta količine kretanja. i =1 i =1 Ako je izvod momenta količine kretanja za pol 0 jednak nuli. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Pošto za unutrašnje sile vrijedi ∑M i =1 n r Fiu 0 =0. to se dobija r n r r s dL0 = ∑ M 0Fi . što daje sljedeće tri skalarne jednačine: n r rs dL0 x = ∑ M xFi . biće: (10. Jednačine (10.8) Jednačina (10. .10) i (10. dt i =1 (10. Vektorska jednačina (10. ∑ i =1 r rs n r rs ∑ M yFi . naprimjer za osu (10.9) gdje su n L0 x . koja glasi: izvod glavnog vektora količine kretanja sistema materijalnih tačaka u odnosu na nepokretni pol jednak je geometrijskom zbiru momenata svih spoljašnjih sila koje djeluju na sistem u odnosu na taj pol. dt i =1 dL0 y dt n r r Fs = ∑ M yi . a r rs M xFi .11) r L0 x = const. dt i =1 n (10. L0 y i L0 z momenti količine kretanja za pripadajuće ose. 151 .

i =1 i =1 (10. slika 45.14) 152 .moment rezultante spoljašnjih sila koje djeluju na sistem. Ekinović 10. njegov z B r L0 r vB x r rs 0 M 0FxR r rs M 0FR r rs M 0FyR y Slika 45. Geometrijska interpretacija zakona o promjeni kinetičkog momenta Brzina promjene vektora r r L0 označiće se sa v B i ona je tangentna na hodograf koji opisuje vrh r r dL0 vB = . Kinematska interpretacija zakona o promjeni kinetičkog momenta – Rezalova teorema Kretanjem materijalnog sistema.13) B kinetičkog momenta Prema jednačini (10.8) može se napisati da je gdje je r rs M 0FR .12) Ako se pri kretanju materijalnog sistema posmatra vektor vrh će opisivati hodograf.DINAMIKA Vukojević. r L0 koji prolazi kroz pol 0. dt (10. kinetički moment mijenja se u odnosu na pol 0 po pravcu. dt i =1 (10. smjeru i intenzitetu: n r n r r r L0 = ∑ L0i =∑ ri × mi vi . r n r r r rs s dL0 = ∑ M 0Fi = M 0FR .3.

15) Izraz (10. slika 46.4.13) i (10. r r r r r z B ω 0 r r M r dm r v r r dK = dm v A Slika 46.14) slijedi r rs r vB = M 0FR . dok količina kretanja tačke iznosi dK = dm v . r dm . 10. Kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne ose r Neka se kruto tijelo mase m obrće se ugaonom brzinom ω oko nepokretne ose z . GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Iz izraza (10.15) predstavlja geometrijsku interpretaciju zakona o promjeni kinetičkog momenta sistema za nepokretni pol (Rezalova teorema) i glasi: brzina kraja vektora momenta količine kretanja sistema za neki pol. (10.10. jednaka je glavnom momentu spoljašnjih sila. u odnosu na isti nepokretni pol. mase od ose obrtanja. Obrtanje tijela oko nepokretne ose 153 . koje djeluju na sistem. Posmatraće se jedna materijalna tačka na tijelu M . koja se nalazi na udaljenosti r Brzina tačke M je v = ω × r .

18) Zbrajajući momente količine kretanja za osu z za sve tačke tijela. Potrebno je odrediti kretanje tijela. Ekinović Kinetički moment tačke M u odnosu na osu z jednak je vektorskom proizvodu vektora r r r i dK r r r d Lz = r × d K .20) Kinetički moment homogenog tijela koje se obrće oko nepokretne ose jednak je proizvodu momenta inercije tijela za tu osu i projekcije vektora ugaone brzine tijela na tu osu. Na osnovu ovoga intenzitet kinetičkog momenta tačke za osu z biće: (10.5. 10. odnosno njegov intenzitet je r r r r r r r r r dLz = r dK sin ∠ r . dK = r dK sin 90o = r dK . i prelaskom na graničnu vrijednost. pod uvjetom da je tijelo homogeno.17) r r r r r dLz = r dK = r dm ω r = ωr 2 dm . odnosno materijalne tačke pod ovim uvjetima.DINAMIKA Vukojević. slika 47. V V (10. Matematičko klatno Matematičkim klatnom se naziva tijelo koje je obješeno o nerastegljivu nit (konac) i vrši oscilovanje u vertikalnoj ravni.16) r r r rr rr r r dK = dmv = dm v = dm ω × r = dm ω r sin 90o = dm ω r . gdje je ( ) (10. (10.19) Kako je V ∫ r dm = J 2 z moment inercije tijela za osu z . dobija se Lz = J zω . Ako je dužina niti l . dobija se ukupan moment količine kretanja tijela za osu z : Lz = ∫ ωr 2 dm = ω ∫ r 2 dm . ϕ . Posmatraće se tijelo mase m obješeno o nerastegljivu nit koje se klati u vertikalnoj ravni 0 xy oko ose z koja prolazi kroz tačku vješanja konca. (10. 154 . Položaj niti (konca) u odnosu na vertikalnu osu definirat će se uglom putanja tijela ili materijalne tačke je kružnica poluprečnika l .

gdje ω predstavlja kružnu frekvenciju. odnosno sin ϕ ≈ ϕ . dt 2 (10. čije je opće rješenje ϕ = C1 cosωt + C2 sin ωt .24) 155 .21). (10.23) Ova jednačina naziva se diferencijalna jednačina harmonijskog oscilatora. Matematičko klatno Poći će se od osnovne diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke m gdje je d 2s = − mg sin ϕ . (10. dobija se l && ϕ + ω 2ϕ = 0 .22) Zamjenom s = lϕ u jednačinu (10. Uvođenjem oznake g l ω2 = g .21) s – krivolinijska koordinata. m i uz pretpostavku da su (10. pa dijeljenjem sa masom otkloni mali.10. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA 0 y z ϕ l −s +s x m r τ v r r G = mg Slika 47. Riječ je o homogenoj diferencijalnoj jednačini drugog reda. dobiće se && ϕ + ϕ = 0.

g (10. neka bude u tački vješanja klatna. C1 = ϕo . (10. to će se period oscilovanja klatna l . 0 y h .24) poprima oblik ϕ = ϕo cos ωt .27) Pošto je kosinusna funkcija periodična sa periodom T odrediti prema: T= 2π ω = 2π 10.6. Fizičko klatno 156 . Početak koordinatnog sistema.C z lR b ϕ r G K x Slika 87.26) ϕ o . jednačina (10.kružna frekvencija). 2π . C2 = 0 . tačka 0 . diferenciranjem gornjeg izraza i zamjenom početnih vrijednosti. kako je pokazano na slici 48. Fizičko klatno Pod fizičkim klatnom podrazumijeva se kruto tijelo proizvoljnog oblika koje se može klatiti oko horizontalne ose pod utjecajem sile teže. što predstavlja zakon kretanja matematičkog klatna ( (10. Ekinović Ako se klatno u početnom trenutku vremena dobijaju se vrijednosti integracionih konstanti: t = 0 nalazi pod uglom ϕ = ϕo i pusti bez & početne brzine ϕo = 0 . ω .DINAMIKA Vukojević. a tijelo neka se klati u ravni 0 xy .amplituda.25) Uz ove vrijednosti konstanti.

Naprimjer.kvadrat kružne frekvencije ω . kada je objavio niz značajnih radova iz ove oblasti. 157 . kada se zanemare otpori. (10.31) Integracione konstante C1 i C2 se određuju u zavisnosti od početnih uvjeta.28) && ϕ + ω 2 sin ϕ = 0 . pa jednačina (10. Jz (10. U tom slučaju je sin ϕ = ϕ . (10. Iz ove jednačine se vidi da. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Na klatno djeluje sila težine klatna G sa napadnom tačkom u težištu klatna C . * * Problemom fizičkog klatna bavio se Huygens 1673. klatno pri malim amplitudama vrši harmonijske oscilacije.32) pušteno bez početne brzine.30) Ovo je homogena diferencijalna jednačina drugog reda sa kosntantnim koeficijentima.29) postaje && ϕ + ω 2ϕ = 0 .10. Između ostalog treba spomenuti da je prvi odredio ubrzanje Zemljine teže pomoću klatna. Jz Za proizvoljne vrijednosti ugla ϕ gornju jednačinu (10. pa će se analiza nastaviti uz pretpostavku da su vrijednosti otklona ϕ male. ako je klatno u početnom trenutku t = 0 bilo zaokrenuto za ugao ϕ = ϕo i C2 = 0 .29) nije moguće integrirati. gdje je (10. čije je opće rješenje ϕ = C1 cosωt + C2 sin ωt . (10. dobijaju se sljedeće vrijednosti integracionih konstanti: C1 = ϕ0 pa je zakon kretanja i ϕ = ϕo cos ωt .29) ω2 = Gh .godine. Za dalju analizu problema poći će se od diferencijalne jednačine obrtanja krutog tijela oko nepokretne ose: && && J zϕ = −Gh sin ϕ ili ϕ + Posljednja jednačina se može pisati u vidu Gh sin ϕ =0 .

Potrebno je odrediti vrijednosti koje uvjetuju međusobnu povezanost matematičkog i fizičkog klatna.DINAMIKA Vukojević. mh (10.34) Ovdje će se uvesti pojam reducirane dužine fizičkog klatna. dobiće se J l = z .36) C. gdje je J C – moment inercije klatna za težišnu osu (10.34) dobija se l = lR = Jz .36) i (10. Iz izraza (10. pod pretpostavkom da svakom matematičkom klatnu odgovara fizičko klatno određenih karakteristika. Dužina lR predstavlja dužinu matematičkog klatna pri kojoj je period oscilovanja matematičkog klatna jednak periodu fizičkog klatna. (10. Reducirana dužina fizičkog klatna Ako se uporede diferencijalne jednačine kretanja matematičkog i fizičkog klatna. pod uvjetom da su im isti početni uvjeti i isti parametri u jednačinama. može se primijetiti da su zakoni kretanja isti.37) 158 . mh mh (10.35) Tačka K na klatnu OK = l R naziva se centar oscilacije klatna. Ekinović Period oscilovanja fizičkog klatna usljed djelovanja sile teže i pod pretpostavkom da nema otpora iznosi T= 2π ω = 2π Jz Jz = 2π Gh mgh . Prema Steinerovoj teoremi može se pisati J z = J C + mh 2 .6. g mgh (10.35) slijedi da je reducirana dužina klatna jednaka: lR = J C + mh 2 J =h+ C . Iz izraza (10.33) 10.1. Polazeći od toga da periodi oscilovanja ova dva klatna budu jednaki. koja će se označiti sa lR .

43) Zamjenom iC = h b u izraz (10.10. * * Ovu osobinu fizičkog klatna prvi je dokazao Huygens mjereći period oscilovanja fizičkog klatna prema formuli (10. dobija se lR = b + h . Ako se osa vješanja klatna stavi u tačku K .39) lR − h = Sa slike se vidi da je JC .40) daje J hb= C .41) Uvođenjem poluprečnika inercije u (10. reducirana dužina je ista. ako se tačka vješanja 0 fizičkog klatna premjesti u K .38) C se uvijek nalazi između tačke vješanja klatna 0 i centra oscilacije K . što je isto kao kad je tačka vješanja bila u 0. i obrnuto. jednačina (10. 159 . mb mb b (10. m 2 (10.42) Za slučaj da osa vješanja klatna prolazi kroz K .33) i tako je odredio ubrzanje Zemljine teže g . na osnovu čega se može zaključiti da je i period oscilovanja klatna ostao isti.37) slijedi 2 (10. (10.43). dobija se: 2 h b = iC ili iC = h b . Prema tome. Prema izrazu (10. odnosno težište klatna (10. reducirana dužina klatna iznosi lR = 2 J K J C + m b2 i2 = =b+ C . onda će moment inercije u odnosu na ovu osu iznositi J K = J C + m KC .40) lR − h = b .41) prema poznatom izrazu J C = miC . mh (10. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Odavde se može zaključiti da će uvijek biti lR > h .

Eksperimentalno određivanje momenata inercije krutog tijela Da bi se moglo proučavati obrtanje tijela oko nepokretne ose. ako su tijela nehomogena. 4π 2 (10.DINAMIKA Vukojević. a) Metoda oscilacije klatna Metoda se bazira se na korištenju izraza (10. Eksperimentalna postavka za primjenu metode oscilacija klatna 160 . Za kruta tijela nepravilnih geometrijskih oblika vrlo je teško izračunati moment inercije na prikazani analitički način. g 4π 2 y h z ϕ x r G C Slika 49. odakle je (10.45) J C = J z − mh 2 = GhT 2 G 2 − h .33) koji vrijedi za male oscilacije fizičkog klatna. Ako se izmjeri period oscilovanja tijela koje se klati i ako se poznaje položaj njegovog težišta C i udaljenost h od tačke vješanja.6. Ovdje će se navesti neki praktični načini određivanja momenata inercije tijela. poznavati momente inercije. zadatak postaje još složeniji. tada je Jz = G hT 2 .2. kako je pokazano ranije. Osim toga. potrebno je.44) Na osnovu Steinerove teoreme može se odrediti moment inercije za težište C . slika 49. Ekinović 10.

l – dužina štapa. gdje su: c – torziona krutost štapa. Zaokretanjem za mali ugao ϕ . J o – polarni moment inercije ravnog presjeka štapa. čiji se moment inercije treba odrediti. z c l Mc ϕ Slika 50. kruto tijelo će početi izvoditi slobodne torzione oscilacije. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA b) Metoda torzionih oscilacija Tijelo. (10. slika 50. odnosno M C = −cϕ . G – modul klizanja. Moment uvijanja elastičnog štapa proporcionalan je uglu uvijanja. Eksperimentalna postavka za primjenu metode torzionih oscilacija Diferencijalna jednačina torzionih oscilacija tijela glasi odnosno && J zϕ = −c ϕ .10. veže se na elastični uklješteni štap poznatih karakteristika. koja je jednaka c = G J o l .46) 161 . && J zϕ = −c ϕ .

slobodno kruto tijelo vrši ravno kretanje ako se sve tačke tijela kreću u ravnima koje su paralelne nekoj nepokretnoj početnoj ravni. odnosno T = Jz ω to će period torzionih oscilacija iznositi T = 2π Sada će se opisati praktični način mjerenja. slika 51. Najkraće rečeno. 162 .47) Na elastični štap postavi se tijelo čiji se moment inercije oscilovanja J z1 traži i izmjeri se period T1 .48) odakle je traženi moment inercije tijela ⎛T ⎞ J z1 = J z 2 ⎜ 1 ⎟ . Izmjeri se njegov period oscilovanja T2 . Jz 2π c = ω 2 . Ekinović && ϕ+ Pošto je c ϕ =0 .47). koja se naziva referentna (koordinatna) ravan. T1 /T2 i koristeći izraz za period oscilovanja kod torzionih T1 = T2 J z1 . Radi pojednostavljenja problema. c (10.49) 10. ⎜T ⎟ ⎝ 2⎠ (10.7. Zatim se uzme tijelo čiji je moment inercije J z 2 poznat i pod istim uvjetima (isti početni otklon ϕ ) pusti da slobodno osciluje. dobija se: (10. Uz ovakvu pretpostavku. J z2 2 Iz međusobnog odnosa perioda oscilacija (10. Jz . smatraće se da kruto tijelo ima jednu ravan simetrije i da sve sile koje na njega djeluju leže u istoj ravni.DINAMIKA Vukojević. Ravno kretanje krutog tijela Definicija ravnog kretanja tijela data je u kinematici. dovoljno je proučavati kretanje ravne figure samo u ravni 0 xy .

.. yC = f 2 (t ) i jednačina obrtanja figure u odnosu na stalni pravac (10. kruto tijelo ima tri mogućnosti kretanja u ravni 0 xy . moraju se poznavati konačne jednačine kretanja njegovog središta u vidu xC = f1 (t ) . 163 . za zadato kretanje krutog tijela odrediti sile koje djeluju na njega i uzrokuju kretanje. Pored osnovnog koordinatnog sistema 0 xy (nepokretnog). Da bi moglo u potpunosti definirati ravno kretanje krutog tijela. obrnuto. uvešće se i pokretni koordinatni sistem Cx1 y1 koji se kreće translatorno zajedno sa ravnom figurom i koordinatni sistem Cξη koji je kruto spojen sa tijelom. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Osnovni zadatak koji se postavlja ovdje je definiranje konačnih jednačina ravnog kretanja krutog tijela usljed djelovanja vanjskih sila ili. odnosno ima tri stepena slobode.10. Ravno kretanje krutog tijela Prema zadatim uvjetima.50) ϕ = f 3 (t ) ... Fn . a usljed djelovanja vanjskih sila r r F1 . y η r F1 y1 r F2 ξ ϕ x1 C yC yC 0 xC r Fn x z Slika 51.

51) definirano je kretanje središta C koje vrši translaciju u pravcima x i y . i =1 Jasno. Jednačinom (10. u jednačinu bi se uključile i reakcije veza. Diferencijalne jednačine ravnog kretanja Kretanje središta sistema: C odrediće se na osnovu zakona o kretanju središta masa materijalnog n r r r maC = ∑ Fi s = FRs . Kinetički moment je & LC = J C ϕ .51) gdje su r m .masa tijela i FRs .ugaona brzina tijela. ovdje se radi o slobodnom kretanju krutog tijela. i =1 164 . vs (10.1.DINAMIKA Vukojević. gdje je & J C – moment inercije tijela. a ϕ . U slučaju da je kretanje neslobodno.52) gdje je r r Fs M C R .glavni moment spoljašnjih sila za tačku C .52) mogu formirati tri skalarne diferencijalne jednačine kretanja krutog tijela u vidu m&&C = ∑ X is . dt i =1 (10.53) F && J C ϕ = ∑ M Cii .glavni vektor spoljašnjih sila. ali treba riješiti i pitanje rotacije tijela oko središta C . Ekinović 10. Diferencijalna jednačina koja određuje obrtanje ravne figure oko središta C postaviće se na osnovu zakona o promjeni momenta količine kretanja u odnosu na osu koja prolazi kroz središte C : r n r r r r Fs dLC Fs = ∑ M Cii = M C R .7. x m&&C = ∑ Yi s y i =1 n i =1 n n .51) i (10. Na osnovu jednačina (10. (10.

Odrediti zakon kretanja vitla po dizalici. Na vitlo mosne dizalice.51) projicirati na pravac tangente T i normale N na putanju centra inercije.10.1.1. što daje r r m m n dvC s = ∑ FiT . Masa tereta je m1 . može se primijeniti zakon o kretanju središta masa. R i =1 n (10. a dužina ovješenja l . ukupne mase M . Primjeri Primjer 1. slika 10. ako ono ima mogućnost horizontalnog kretanja slobodno bez trenja. (a) 165 . koji glasi r r r r r M aC = Frs = G1 + G2 + FN . Problem će se riješiti posmatranjem šematskog prikaza na slici 10.b. odrediti pritisak sistema na horizontalnu podlogu. Na sistem vitlo-teret. Takođe. i =1 rs 10. dt i =1 2 n vC s = ∑ FiN . m2 .8. b) Rješenje. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Nekada je korisno jednačinu (10.54) F && J Cϕ = ∑ M Cii . obješen je teret koji osciluje po zakonu r G2 m2 x I II x l ϕ II x2 y r G1 m1 y a) Slika 10. mase ϕ = ϕo sin kt .1.

y što daje (g) (h) m1 &&1 + m2 &&2 = m1 g + m2 g − FN . odnosno ( m1 x1( I ) + m2 x2I ) = M xC = 0 (c) Ako se kolica vitla pomjere za neku dužinu ( x 2II ) . to diferencijalna jednačina kretanja sistema (a) u pravcu ose x glasi M &&C = 0. FN će biti Iz jednačine (h) 166 .ubrzanje samih kolica u vertikalnom pravcu. Stoga će koordinata xC središta masa sistema biti jednaka nuli. Ekinović S obzirom na to da na sistem vitlo-teret ne djeluju vanjske horizontalne sile. mase (b) Neka u stanju mirovanja koordinata y prolazi kroz središte sistema kojeg sačinjavaju obje m1 i m2 .reakcija podloge. zbog xC = const.DINAMIKA Vukojević. a &&2 = 0 . a teret otkloni za ugao ϕ .. kao i xC = const. Iz jednačine (d) se može naći pomjeranje kolica ( x2II ) = (d) ( x 2II ) : m1 l sin ϕ m1 l sin (ϕ o sin kt ) . = m1 + m2 m1 + m2 (e) Vidi se da će kolica vitla dizalice oscilovati oko položaja ravnoteže sa amplitudom m1 l m1 + m2 (f) Pritisak mačke na stazu dizalice odrediće se na osnovu diferencijalne jednačine kretanja (a) projicirane na y osu: M &&C = m1 g + m2 g − FN . y y Ovdje je y FN . x & Ovo daje xC = const. = 0 će biti (m1 + m2 ) xC = m1 ( x2( II ) − l sin ϕ ) + m2 x2( II ) = 0 .

dt (a) gdje je L0 –moment količine kretanja zvona (kinetički moment) za tačku 0. Zbog lošeg centriranja zvono visoke peći 1. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA FN = (m1 + m2 ) g − m1 &&1 . [ ] (j) FN = (m1 + m2 )g − m1ϕ o k 2l sin kt sin(ϕ o sin kt ) − ϕ o cos 2 kt cos(ϕ o sin kt ) [ ] (k) Primjer 2. Slika 10. slika 10. Kako se vučna motka sferno podešava za vrlo male uglove. to zvono ima male oscilacije oko ravnotežnog položaja sve dok ne zauzme konačan položaj. M o = −G R sin ϕ . ima mogućnost klaćenja. Pošto su M 0 – moment & L0 = J 0 ω = J 0 ϕ .10. (b) gdje je J 0 – moment inercije zvona za pol 0. & y1 = −lϕo k cos kt sin(ϕo sin kt ) . a spoljašnjih sila za tačku 0.2. Zvono visoke peći mase m može oscilovati u vertikalnoj ravni oko horizontalne ose 0 koja je okomita na ravan kretanja. y Kako je (i) &&1 = −lϕo k [− k sin kt sin(ϕo sin kt ) + ϕo k cos kt cos kt cos(ϕo sin kt )] = y = lϕo k 2 sin kt sin(ϕo sin kt ) − ϕo cos 2 kt cos(ϕo sin kt ) to će zakonitost promjene intenziteta reakcije podloge biti y1 = l cos ϕ = l cos (ϕo sin kt ) . Odrediti period malih oscilacija ovog kretanja. x 0 02 2 R xC 1 3 Rješenje. Diferencijalna jednačina obrtanja postaviće se na osnovu zakona o promjeni momenta količine kretanja: C r G ϕ y dL0 = M0. to se jednačina (a) može napisati u vidu 167 .2. koje se diže pomoću vučne motke 2.

može se sa velikom tačnošću prema izrazu (h) odrediti utjecaj osnovnih mehaničkih karakteristika na period oscilovanja. a sila F ima stalan intenzitet. GR (h) Kako se u procesu rada visoke peći zvono vrlo često otvara i zatvara. Ako je zvono u početku zbog udara dobilo otklon (f) ϕ = ϕo . Uže smatrati elastičnim.3) imaju odgovarajuće zazore. gdje je (e) ω2 = GR . No. s obzirom na to da je ovo u praksi dosta teško postići. r m podiže se pomoću ručnog vitla djelujući silom F na ručicu dužine Odrediti zakon kretanja tereta r G ako je u početnom trenutku brzina tereta bila jednaka nuli. pri malim amplitudama zvono će harmonijski oscilovati. Teret mase l . Period ovog oscilovanja iznosiće (g) T= 2π ω = 2π J0 . 168 . dobiće se integracione konstante C1 = ϕo i C2 = 0 .kvadrat kružne frekvencije oscilovanja zvona. slika 10. odnosno (c) && ϕ+ G R sin ϕ = 0. Jo Jednačina (e) je homogena diferencijalna jednačina. što daje zakon obrtanja zvona ϕ = ϕo cos ωt Dakle. treba nastojati da slobodno zvono i zdjela (poz. pa se jednačina (d) može pisati && ϕ + ω2 ϕ = 0 . r Masa bubnja vitla je m1 .3. Primjer 3. a njegovu težinu i ostale otpore zanemariti. Ekinović && J 0ϕ = −G R sin ϕ . Jo (d) Za male uglove vrijedi sin ϕ ≈ ϕ . čije opće rješenje glasi ϕ = C1 cosωt + C2 sin ωt .DINAMIKA Vukojević. odnosno centričnost.

3. m1r 2 & & ϕ + mr 2 ϕ = 2 . dobiće se && ϕ= 2 g (Fl − mgr ) = const. tj. smjer obrtanja poluge kinetički moment za osu 0 iznosiće: OA .10. (m1 + 2m ) r (f) pa je (uz početnu brzinu tereta jednaku nuli) zakon kretanja tereta s= at 2 2 g (Fl − mgr ) t 2 = . Ako se uvrste sve izvedene vrijednosti u (a) i izvrši diferencijacija po vremenu. && a = aBT = rϕ = 2 g (Fl − mgr ) = const. (c) Intenziteti ovih momenata su M0 = F l i M0 r F r mg = mg r . (d) pri čemu treba voditi računa o tome da su oni suprotnog smjera. Diferencijalna jednačina obrtanja sistema oko ose 0 glasi ϕ 0 l r r dL0 = M0 . . (b) m Moment svih sila oko tačke 0 iznosi: r r r r F r mg M0 = M0 + M0 . (m1 + 2m ) r 2 (e) Ubrzanje tereta je jednako tangencijalnom ubrzanju na bubnju. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA r F A Rješenje. dt (a) r s Ako je pozitivan smjer. & L0 = J 0ϕ + mv r = & r 2ϕ (m1 + 2m ) = 2 Slika 10. (m1 + 2m ) r 2 2 (g) 169 .

DINAMIKA Vukojević. Tačka C se kreće pravolinijski. to je &&C = 0 . Primjer 4. Ako na osu Rješenje. djeluje horizontalna sila F . y && J C ϕ = FT r . Točak pri kotrljanju vrši ravno kretanje. to sila F treba biti J C + mr 2 F ≤ μG . Uz pretpostavku da se točak kotrlja bez klizanja. (d) Slika 10. slika 10. Diferencijalne jednačine kretanja točka u ravni 0 xy glase: y ϕ r C F r r G P 0 r FT m &&C = F − FT .4. pa je na osnovu (b) normalna reakcija y FN = mg . x m &&C = FN − mg . x Kako je za vrijeme kretanja podloge (a) (b) (c) r FN yC = const. dt dt (e) Iz jednačina (a) i (c) dobiće se sila trenja pri kotrljanju: FT = F Kako sila trenja mora zadovoljiti uvjet JC . dodirna tačka točka i šine P predstavlja & trenutni pol brzine točka. mase m i poluprečnika r . . pa je njeno ubrzanje aC = &&C = x dvC dω && =r = rϕ . r odrediti uvjet koji mora zadovoljiti sila F da bi se točak kotrljao bez klizanja po horizontalnoj šini. Ekinović r C točka. U trenutku t = 0 brzina točka je jednaka nuli. Postaviće se koordinatni sistem 0 xy kao na slici. (g) gdje je μ – koeficijent trenja klizanja. J C + mr 2 (f) FT ≤ μ FN . pa će brzina tačke C biti: vC = rω = rϕ .4. JC (h) 170 .

2 (11. 2 (11. to se kinetička brzina materijalne tačke može pisati u obliku Ek = a za sistem materijalnih tačaka 1 r r m (v ⋅ v ) .11. kinetička energija sistema materijalnih tačaka biće jednaka zbiru kinetičkih energija svih materijalnih tačaka sistema Ek = 1 n ∑ mi vi2 . a vi – apsolutna brzina materijalne tačke. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA 11 11. 2 i =1 (11.1) Prema tome. 2 i =1 (11.3) Ek = r r 1 n ∑ mi (vi ⋅ vi ) . KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Kinetička energija materijalnog sistema Kinetička energija materijalne tačke definirana je izrazom Ek = 1 2 mv .1.2) gdje su mi – masa materijalne tačke.4) Ako se brzine tačaka izraze preko njihovih projekcija na ose pravouglog koordinatnog sistema. Kako se kvadrat brzine materijalne tačke može prikazati kao skalarni proizvod vektora brzine sa samim sobom. tada izraz za kinetičku energiju postaje 171 .

y1 i z1 . onda se može uočiti da je njen položaj određen izrazom: 172 . Pretpostaviće se da se materijalni sistem kreće u prostoru. a pokretni koordinatni sistem izabran je tako da mu je koordinatni početak C u centru inercije sistema. za vrijeme kretanja ostaju paralelne osama x .DINAMIKA Vukojević. y i z . 2 i =1 ( ) (11. Pokretni koordinatni sistem. z z1 r ri r rC 0 x r M i vir r r vi vC r C yC ρi y1 r vC ∑m i =1 n i y x1 Slika 52. onda će se apsolutno kretanje materijalnog sistema posmatrati kao zbir translatornog kretanja sistema. Složeno kretanje materijalnog sistema Ako se posmatra jedna od niza tačaka materijalnog sistema M . Ako se posmatra sistem od n materijalnih tačaka koji se kreće. odnosno njegove ose x1 . koji se kreće zajedno sa pokretnim sistemom referencije Cx1 y1 z1 . nepokretan. Inercijalni Descartesov koordinatni sistem 0 xyz je. dakle. i relativnog kretanja materijalnog sistema u odnosu na pokretni sistem Cx1 y1 z1 .inercijalni sistem referencije 0 xyz i pokretni sistem referencije Cx1 y1 z1 . Ekinović Ek = 1 n & & & ∑ mi xi2 + yi2 + z i2 .5) Pri proučavanju složenih kretanja materijalnog sistema obično se uvode dva koordinatna sistema . slika 52.

6) po vremenu dobiće se apsolutna brzina tačke M : r r r vi = vC + vir .vektor položaja tačke M u odnosu na sistem 0 xyz . (11. odnosno Ek = r n r 1 n 1 n 2 2 mi vC + vC ∑ mi vir + ∑ mi vir .vektor položaja tačke u odnosu na pokretni sistem Cx1 y1 z1 . dobiće se Ek = r r r r r r 1 n 1 n mi (vi ⋅ vi ) = ∑ mi (vC + vir ) ⋅ (vC + vir ) = ∑ 2 i =1 2 i =1 n r r r r r r 1 n 1 n = ∑ mi (vC ⋅ vC ) + ∑ mi (vC ⋅ vir ) + ∑ mi (vir ⋅ vir ) 2 i =1 2 i =1 i =1 . gdje su: vi .8). Diferenciranjem izraza (11. (11.8) što predstavlja opći izraz za kinetičku energiju materijalnog sistema. Član 1 n 2 ∑ mi vC . gdje su: ri .apsolutna brzina tačke M i .relativna brzina tačke u odnosu na pokretni sistem. 173 .11.7) r r vC . Ako se u izraz za kinetičku energiju (11.7). r ρ i . može se pisati u obliku 2 i =1 1 2 n 1 2 vC ∑ mi = M vC . KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA r r r ri = rC + ρi .vektor položaja ishodišta C pokretnog sistema u odnosu na sistem 0 xyz .brzina ishodišta C pokretnog sistema. r vir . ∑ 2 i =1 2 i =1 i =1 (11. 2 i =1 2 gdje je M = ∑m i =1 n i – masa cjelokupnog materijalnog sistema. koji se javlja u jednačini (11. Vrijednost drugog člana vC r ∑m v i =1 n i ir r odrediće se na osnovu razmatranja koje slijedi.6) r r rC .4) uvrste vrijednosti iz (11.

dt dt ⎝ i=1 i =1 i =1 ⎠ (11. r d n ∑ mi ρi = 0 . Ekinović Centar inercije C u odnosu na nepokretni sistem referencije ima radijus-vektor položaja rC . glasi Ek = 1 2 ∫ v dm . Određivanje kinetičke energije za različita kretanja krutog tijela a) Translatorno kretanje krutog tijela Izraz za kinetičku energiju homogenog krutog tijela.8) jednak je nuli.11) * König.10) Ovo je ujedno i dokaz Kenigove * teoreme koja glasi: kinetička energija materijalnog sistema jednaka je zbiru kinetičke energije centra inercije sistema koji vrši translatorno kretanje i kinetičke energije relativnog kretanja sistema u odnosu na centar inercije. 2 2 i =1 (11. 11. 174 .2.9) to je član Dakle. odnosno i =1 Kako je r dρ i r = vir . čime izraz za kinetičku energiju sistema dobija konačan oblik: Ek = 1 1 n 2 2 MvC + ∑ mi vir .DINAMIKA Vukojević. dok je njegov radijus-vektor Kako je r ρC r u odnosu na pokretni sistem referencije jednak nuli. holandski matematičar. dt i =1 r ∑ mi ρi = 0 . dt r r⎞ r n r r n dρ i r d ⎛ n vC ∑ mi vir = vC ∑ mi = vC ⎜ ∑ mi ρ i ⎟ = 0 . definiran u integralnom obliku po cjelokupnoj zapremini tijela V. 2V (11. ρC = to je n r ∑m ρ i =1 i n r i M =0. drugi član u jednačini (11. izveo je ovu teoremu početkom XVIII vijeka.

KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Kako su brzine svih tačaka krutog tijela pri translatornom kretanju u svakom trenutku jednake. a ω . Stoga je kinetička energija tijela koje vrši ravno kretanje Ek = gdje su: 1 1 2 MvC + J Cω 2 .13) V ∫ r dm = J 2 z .12) ∫ dm = M . ∫ 2V (11. slika 51. b) Obrtanje krutog tijela oko nepomične ose Sve tačke krutog tijela koje vrši obrtno kretanje opisuju kružne putanje. ravno kretanje se može smatrati kretanjem koje je sastavljeno od translacije tijela sa središtem C i obrtanja tijela (relativnog kretanja) oko ose Cx1 koja prolazi kroz središte C upravno na ravan kretanja. kinetička energija krutog tijela koje vrši translaciju određuje se na isti način kao kinetička energija tačke. izuzev tačaka koje se nalaze na samoj obrtnoj osi z i nepomične su. v Dakle. koja je data izrazom (11.moment inercije tijela u odnosu na obrtnu osu z .14) 175 .masa cjelokupnog krutog tijela. Brzina v svake tačke koja vrši kružno kretanje je obrtne ose z . to se gornji izraz u suštini neće bitno promijeniti i glasi Ek = gdje je 1 2 1 2 1 2 ∫ v dm = 2 v V dm = 2 Mv . v = ω r . gdje je r .11. ∫ 2V (11.ugaona brzina tijela. 2 2 (11.10). c) Ravno kretanje krutog tijela Prema Kenigovoj teoremi.rastojanje tačke od Dakle. kinetička energija tijela koje se obrće je jednaka Ek = gdje je 1 2 1 2 2 1 2 ∫ v dm = 2 ω V r dm = 2 J zω .

U daljem izlaganju će se prikazati neki najčešći primjeri izračunavanja rada sila koje djeluju na kruto tijelo. odnosno kruto tijelo.DINAMIKA Vukojević. 176 . no kako je položaj trenutnog pola promjenljiv. za razliku od neizmjenljivog sistema gdje je zbir unutrašnjih radova jednak nuli. 11. Homogeni materijalni sistem. Ekinović 1 2 MvC . 2 1 J Cω 2 . kao i uvjeti ravnoteže sistema. Neki slučajevi izračunavanja rada Pojam neizmjenljivog materijalnog sistema se može najlakše predočiti ako se poistovijeti sa krutim tijelom. ravno kretanje se može predstaviti i kao obrtanje oko trenutnog pola.kinetička energija usljed translatornog kretanja krutog tijela mase M . je sistem kod kojeg je masa ravnomjerno raspoređena.moment inercije tijela u odnosu na osu koja prolazi kroz težište C . Poznato je da kod izmjenljivog materijalnog sistema zbir unutrašnjih radova sila nije jednak nuli. d) Opće kretanje krutog tijela Opće kretanje krutog tijela sastoji se od prijenosnog. Kao primjer izmjenljivog materijalnog sistema može se navesti deformabilno tijelo. odnosno translatornog kretanja tijela sa središtem C i relativnog (obrtnog) kretanja oko trenutne ose Ω koja prolazi kroz središte C . unutrašnji potencijal. 2 Kako je poznato iz kinematike.3. kod kojeg se rastojanja između tačaka mijenjaju usljed dejstva sila.kinetička energija usljed obrtanja krutog tijela oko ose Cx1 . s obzirom na to da je kruto tijelo poseban slučaj materijalnog sistema kod kojeg su međusobna rastojanja materijalnih tačaka stalna. Rad spoljašnjih i unutrašnjih sila detaljno se izučava u okviru otpornosti materijala.15) koji je praktičniji. to je bolje zadržati se na izrazu (11. akumulirana energija i uzajamna povezanost unutrašnjih i vanjskih sila i njihovih radova. 2 2 (11. Kinetička energija u ovom slučaju iznosi Ek = 1 1 2 MvC + J Ωω 2 . što je potrebno uvijek naglasiti pri definiranju zadatka.15) gdje je: J Ω .

. Fi (11.. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA a) Kruto tijelo usljed djelovanja sile vrši translaciju Pri translatornom kretanju krutog tijela pod dejstvom sila F1 .. svaka tačka M i ..Fn . vrši istovjetno pomjeranje d r u istom vremenskom intervalu.vanjska sila i d r .17) gdje je FR .. rs z r F2s r dr Mi z1 r F1s r M2 d r r FRs C M3 01 r dr M1 r rC 0 y r MCn d r x1 r dr r Fns y1 y x Slika 53..elementarno pomjeranje. Elementarni rad sile je u općem smislu jednak skalarnom proizvodu r r r r ΔAi = Fi s d r gdje su: ΔAi .16) rs . imaju pomjeranja koja su međusobno jednaka.11. Translatorno kretanje tijela 177 . slika r 53.elementarni rad. r Ukupni rad za kruto tijelo koje vrši translatorno kretanje usljed djelovanja spoljašnjih sila Fi jednak je zbiru elementarnih radova: n n r n r r r A = ∑ Δ Ai = ∑ Fi s d r = d r ∑ Fi s = FRs d r i =1 i =1 i =1 rs (11. Dakle. sve tačke krutog tijela kao neizmjenljivog materijalnog sistema.rezultujući vektor spoljnjih sila.. i = 1. . n .

Ekinović b) Kruto tijelo usljed djelovanja spoljašnjih sila vrši rotaciju z pod dejstvom spoljašnjih sila. B : r rs rs rs Fi s = FiT + FiN + FiB .18) r B . Zbog specifičnosti obrtnog kretanja. slika 54.DINAMIKA Vukojević. r M se ne pomjera u pravcima normale N i z B r B r T M y ω r N r F1s 0 dϕ Mo r F2s x A r Fns Slika 54.Obrtanje tijela oko nepomične ose 178 . one ne vrše rad. Pri rotaciji krutog tijela oko nepomične ose Da bi se odredio elementarni i ukupni rad sila koje izazivaju obrtanje. tačka binormale (11. Sile Fi koje djeluju na tijelo nepravilno su raspoređene. pa će se kretanje i sile posmatrati normalno i tangencijalno u odnosu na putanju svake tačke. N. sve tačke M i r tijela kreću se po kružnim putanjama na rastojanju ri od ose z . tako da i ako postoje komponente sila u ovim pravcima. Svaka napadna vanjska sila Fi će se razložiti u pravcu jediničnih vektora pripadnog prirodnog trijedra rs rs r r r T. odabrat će se prirodne koordinate.

to će biti rs r Δ Ai = FiT ri dϕ .22) Kako je ugao sistemu.11. ϕo (11. c) Slučaj kad kruto tijelo vrši ravno kretanje Kod ravnog kretanja. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Elementarni rad sile FiT na putu rs r d s iznosi rs r Δ Ai = FiT d s . (11. i =1 i =1 i =1 (11.24) se vidi da je snaga krutog tijela koje se obrće jednaka proizvodu rezultujućeg momenta M z i ugaone brzine ω .21) gdje je ∑M i =1 n rs FiT z = M z .23) Iz izraza (11. to će rad A imati dimenziju [ Nm ] u SI- Snaga pri obrtanju krutog tijela dobiće se kada se rad diferencira po vremenu: P= dA dϕ = Mz = Mz ω .19) a kako je elementarno pomjeranje r r d s = r dϕ . rad svih spoljašnjih sila iznosi ϕ A = ∫ M z dϕ . dt dt (11. središte tijela sa centrom C vrši translaciju. ϕ izražen u radijanima [ rad ]. (11.20) Ukupni rad za sve tačke krutog tijela jednak je zbiru elementarnih radova n n r n rs s r A = ∑ Δ Ai = ∑ FiT ri dϕ = ∑ M zFiT dϕ = M z dϕ . U slučaju konačnog obrtanja od ugla ϕ do ϕo . a samo tijelo vrši rotaciju oko pola C . Elementarni rad tijela koje vrši ravno kretanje biće jednak zbiru elementarnih radova na translaciji centra C i rotaciji oko C : 179 .rezultujući moment spoljašnjih sila za osu z .

slika 11.rezultanta spoljašnjih sila. Na zupčanik I djeluje pokretni moment M 1 . a na zupčanik II moment otpora M 2 = 3 4 M 1 .rezultujući moment spoljašnjih sila za središte C .1. dϕ .25) Primjer 1. a poluprečnici R1 i R2 . čije su mase m1 i m2 .24) r FRs . Primjeri rC 2 rC 1 ∫ rs r ϕ FR d rC + ∫ M C dϕ . ako se oni mogu smatrati homogenim diskovima i ako je R2 = 12 R1 . 180 . 2 II I 3 2R2 1. gdje su: (11.4.1. gonjeni zupčanik II 3. pogonski zupčanik I 2. r d rC .DINAMIKA Vukojević. Ekinović r r ΔA = FRs d rC + M C dϕ . M C . ϕo (11.elementarni pomak središta C . Reduktor za pogon dizalice ima jedna par zupčanika I i II .ugaoni priraštaj. kućište reduktora 4. kočnica sa bubnjem 2R1 1 4 M2 M1 Slika 11. Ukupan rad na konačnom pomjeranju je A= 11. Odrediti ugaono ubrzanje ε1 i ε 2 zupčanika.

(h) 181 . (c) Stoga se kinetička energija Ek može pisati u vidu Ek = a izvršeni rad A će biti &2 ϕ 2 ⎡ ⎛ R2 ⎞ ⎤ ⎢ J1 ⎜ ⎟ + J 2 ⎥ . ⎟& ⎜ ⎟ R1 ⎥ ⎢ ⎝ R1 ⎠ ⎠ ⎝ ⎦ ⎣ Odavde slijedi & ϕ2 ≠ 0 . 2 ⎢ ⎜ R1 ⎟ ⎥ ⎣ ⎝ ⎠ ⎦ 2 (d) ⎞ ⎛ R A = ⎜ M 1 2 − M 2 ⎟ϕ2 . pa je kinetička energija Ek = Rad na konačnim obrtanjima 1 & &2 J1ϕ12 + J 2ϕ 2 .11. Sistem se sastoji od dva diska koja se obrću. Iz uvjeta spregnutog obrtanja zupčanika I i II slijedi jednakost R1 ϕ1 = R2 ϕ 2 . && ϕ1 = R2 R1 M1 R2 − M2 R1 2 ⎛R ⎞ J1 ⎜ 2 ⎟ + J 2 ⎜R ⎟ ⎝ 1⎠ . ⎟ ⎜ R1 ⎠ ⎝ Primjenom zakona o promjeni kinetičke energije (e) dEk dA = . (g) && ϕ2 = M1 R2 − M2 R1 2 ⎛R ⎞ J1 ⎜ 2 ⎟ + J 2 ⎜R ⎟ ⎝ 1⎠ . dt dt dobija se (f) ⎤ ⎡ ⎛ R ⎞2 ⎞ ⎛ R & && ⎜ ⎢ J1 ⎜ 2 ⎟ + J 2 ⎥ ϕ 2 ϕ 2 = ⎜ M 1 2 − M 2 ⎟ϕ 2 . 2 ( ) (a) ϕ1 i ϕ2 iznosi (b) A = M 1ϕ1 − M 2ϕ 2 . KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Rješenje.

Ekinović a kako je 3 M 2 = M1.DINAMIKA Vukojević. 4 m1 R12 J1 = . 2 2 m 2 R2 J2 = . 2 R2 = 12 R1 . (i) to su ugaona ubrzanja zupčanika jednaka && & ε 2 = ϕ 2 = ω2 = 5M 1 . 8 (m1 + m2 )R12 (j) 182 . 32 (m1 + m2 )R12 && & ε1 = ϕ1 = ω1 = 15M 1 .

Oni se dijele na dvije osnovne grupe . 12. * D'Alembertov princip će se sada prikazati u obliku koji nije eksplicitno dao D'Alembert. godine.2. U diferencijalne principe spadaju D'Alembertov princip. godine potpuno nezavisno formulirao isti princip. kao naprimjer: Newtonovi zakoni mehanike. Veliki doprinos u razrješenju problema definiranja kretanja vezanog materijalnog sistema dao je D'Alembert. godine. Također. Klasifikacija principa Tokom historijskog razvoja klasične mehanike izveden je niz zakona za određivanje kretanja materijalne tačke i sistema. nego Delone 1856. dok drugi karakteriziraju i putanju tačke. D'Alembertov princip za sistem Kao što je već rečeno. Ovi zakoni su definirali kretanje materijalne tačke ili sistema u zavisnosti od utjecaja spoljašnjih sila i sila veza. tako da zasluga pripada obojici naučnika.12. odnosno nalaženje dinamičkih reakcija dao je D'Alembert 1743. zakon o promjeni momenta količine kretanja. itd. odnosno sistema materijalnih tačaka. a za materijalnu tačku glasi: Opće rješenje kretanja vezanog materijalnog sistema. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM 12 D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM 12. Lagrangeov princip. Diferencijalni principi su opći i primjenjuju se za holonomne i neholonomne sisteme. Prvi omogućuju da se pomoću njih izvedu diferencijalne jednačine kretanja. treba napomenuti da je Euler 1740. itd. * 183 . a u integralne spadaju Hamiltonov princip.diferencijalne i integralne principe.1. Lagrangeov princip virtualnih pomjeranja i Gaussov princip najmanjeg odstupanja. zakon o promjeni količine kretanja. klasična mehanika zasnovana na Newtonovim zakonima proučavala je samo kretanje slobodne materijalne tačke. Opći principi mehanike su uvjeti iz kojih se mogu izvesti jednačine kretanja ili obrnuto. dok se integralni primjenjuju samo za holonomne sisteme.

javlja se reakcija veze F ra rr istog intenziteta.vektor inercijalnih sila. Ako vezani sistem materijalnih tačaka ima sljedeća jednačina n r n r r Fi a + ∑ Fi r + ∑ Fi in = 0 .. r r Fi r = FRr . ako bi sve tri uočene sile stvarno djelovale na tijelo. To je fiktivna sila jer ne postoji fizički izvor te sile i ima karakter pridodate sile.glavni vektor sila inercije tačaka sistema. dobiće se (12.. U određenom smislu. Ovdje je.1) gdje su F . 184 . F . r in r in se treba shvatiti kao otpor pri ubrzavanju Kod slobodne materijalne tačke.vektor aktivnih sila. a njihovo dejstvo na tijelo će se zamijeniti odgovarajućim reakcijama. n .. Prema tome.vektor reakcija veze. ∑ ∑F i =1 r in i r = FRin . odnosno ona se dodaje stvarnim silama koje djeluju na tačku.. Prvo će se ukloniti veze. Koristeći oznake: ∑F i =1 n i =1 n n ra i r = FRa . (12.1) uvodi se pojam sile inercije F . reakcija veze F ne postoji. naravno. Prema trećem Newtonovom zakonu kao posljedica djelovanja aktivne sile F .glavni vektor reakcije veza. onda bi ono bilo u stanju mirovanja.2) Sada će se predstaviti D'Alembertov princip za vezani materijalni sistem. i = 1. sila inercije F tijela. pa za slobodnu tačku D'Alembertov princip ima oblik rr r r F a + F in = 0 .3) koja izražava D'Alembertov princip primijenjen na materijalni sistem. Ekinović r r r F a + F r + F in = 0. a suprotnog smjera.glavni vektor aktivnih sila. U jednačini (12.DINAMIKA Vukojević. F . ∑ n i =1 i =1 i =1 n materijalnih tačaka M i . Sada se materijalni sistem može razmatrati kao slobodan sistem pod dejstvom aktivnih sila i sila veze. riječ o primjeni principa oslobađanja od veza za materijalni sistem. ra rr r in (12.

dobiće se šest skalarnih jednačina: 185 . (12.glavni moment inercijalnih sila za pol 0 .3) dobiće oblik r r r FRa + FRr + FRin = 0 .5) Ova jednačina nadalje daje izraz r ra r rr rr M 0FR + M 0FR + M 0Fin = 0. Ako se jednačine (12. gdje su: M 0 R . pa se zatim jednačine oblika (12.1) za svaku tačku vektorski pomnože sa vektorima položaja ri i saberu. r r Fa Ukoliko je materijalni sistem slobodan.3) i (12.glavni moment svih aktivnih sila za pol (12. glavnog momenta reakcija veze i glavnog momenta sila inercije tačaka sistema za bilo koji pol jednak je nuli. u svakom trenutku vremena vektorski zbir glavnog vektora aktivnih sila. pa se izostavlja iz jednačine (12. r r Fr M 0 R . geometrijski zbir glavnog momenta aktivnih sila. dobiće se n n r r r r r r ri × Fi a + ∑ ri × Fi r + ∑ ri × Fi in = 0 .4) i (12. r r in M 0FR . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM jednačina (12.6) 0.12.3) i r r (12. iskazuje sljedeće: U svakom trenutku vremena.6).4).6). Ukoliko se posmatra slobodni materijalni sistem.4). Ako se položaj materijalnih tačaka sistema u odnosu na ishodište koordinatnog sistema 0 xyz označi vektorom položaja ri . Jednačina (12. a po analogiji primjene D'Alembertovog principa za tačku. za bilo koji vezani materijalni sistem.glavni moment reakcija veza za pol 0 . dobija se (12. pa će ovaj član otpasti u jednačinama (12.4) proizilazi teorema: Pri kretanju proizvoljnog vezanog materijalnog sistema.6) projiciraju na nepokretne ose pravouglog koordinatnog sistema. ∑ n i =1 i =1 i =1 n ∑F i =1 rr i r = FRr = 0 . slično kao i (12. glavnog vektora reakcija veza i glavnog vektora sila inercije sistema jednak je nuli.4) Iz osnovnih jednačina (12. uz pretpostavku da je tačka 0 ujedno i početak koordinatnog sistema. član koji se odnosi na glavni vektor momenta veza je jednak nuli.

i sile inercije krutog tijela se mogu svesti na glavni vektor i glavni moment sila inercije.8) gdje je ri .DINAMIKA Vukojević. Paralelnim prenošenjem sila inercije u centar i =1 i =1 n n r r in r in r F in r r i M R = M CR = ∑ M C = −∑ ri × mi ai . a r in YRa + YRr + YRin = 0. za z osu: a r in Z R + Z R + Z R = 0.vektor položaja pojedinih tačaka tijela u odnosu na centar inercije.7) M 0FzR + M 0FyR + M 0FzR = 0 . Ekinović za x osu: a r in X R + X R + X R = 0. a r in C i njihovim geometrijskim sabiranjem dobiće se r in glavni vektor sila inercije FR . Glavni vektor i glavni moment sila inercije Po istoj analogiji kao u statici. Glavni vektor sila inercije se također može odrediti preko količine kretanja sistema: r ∑m v i =1 n i i r r = M vC . za y osu: M 0FxR + M 0FxR + M 0FxR = 0. a svođenjem momenta inercije na centar C dobija se glavni r in moment inercije M C . 12. a r in (12. M 0FyR + M 0FyR + M 0FyR = 0. i =1 i =1 (12. jer se time problem pojednostavljuje. gdje je M – ukupna masa tijela.3. 186 . Uvođenje glavnog vektora i glavnog momenta sila inercije vrši se iz praktičnih razloga. Za redukcionu tačku krutog tijela ili materijalnog sistema u dinamici se bira središte (centar) inercije C . što se može prikazati jednačinama: n r n r r FRin = ∑ Fi in = −∑ mi ai .

Ova rezultanta je usmjerena nasuprot ubrzanju centra inercije tijela.9) odakle slijedi r r FRin = − M aC . i =1 i =1 i =1 gdje je rC . dok glavni moment zavisi od izbora te tačke. r in Mora se napomenuti da glavni vektor sila inercije FR ne zavisi od izbora tačke u koju se prenose inercijalne sile.11) r C . Prema izrazu (12.12. imaju ista r r ubrzanja uključujući i centar masa tijela. i =1 (12. tada je rC = 0 . dt dt odnosno ∑m a i =1 n i i r r = M aC . a intenzitet joj je jednak proizvodu mase tijela i ubrzanja centra inercije. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM Ako se izvrši diferenciranje po vremenu. odnosno materijalnog sistema.8) dobija se glavni vektor sila inercije: n r r r FRin = ∑ Fi in = − M aC . 187 . Moment sila inercije za proizvoljnu redukcionu tačku 0 iznosi: n n n r in r r r r r r r r r r M 0 R = −∑ ri × mi ai = −∑ ri × mi aC = −∑ mi ri × aC = − M rC × aC = aC × M rC . dobiće se ∑ mi i =1 n r r dvi dv =M C. ai = aC . tj.vektor položaja centra inercije u odnosu na tačku 0.10) koja djeluje u centru inercije tijela.10) koji je usmjeren suprotno od ubrzanja centra masa. Sada će se pojedinačno razmotriti neki slučajevi kretanja krutog tijela. Ukoliko se za redukcionu tačku odabere centar inercije moment jednak nuli: r (12. pa je glavni r in r r M CR = aC × M rC = 0 Dakle. a) Translatorno kretanje Kod translatornog kretanja sve tačke krutog tijela. (12. pri translatornom kretanju krutog tijela sile inercije svode se na rezultantu (12.

r mi i ai .15) iznosiće: 188 .13) ω × (ω × ri ) se putem vektorske determinante može napisati u obliku ω × (ω × ri ) = ω (ω ⋅ ri ) − ri (ω ⋅ ω ) r r r r r r r r r . Član (12. iznosi n r n r r r FRin = ∑ Fi in = −∑ mi ai = − M aC . Glavni vektor sila inercije kod ravnog kretanja.12) gdje su: r ri .9). onda će n n n r in r r in r r r r M 0 R = ∑ M 0Fi = ∑ ri × Fi in = −∑ ri × mi ai . a (ω ⋅ ω ) = ω 2 . što daje r r r r r ai = a0 + ε × ri − ω 2 ri . a na osnovu izvođenja prikazanog za izraz (12. posmatraće se kruto tijelo koje ima ravan materijalne simetrije paralelnu nepokretnoj ravni π u kojoj se vrši ravno kretanje.glavni moment za redukcionu tačku 0. r in M 0 R .15) Glavni moment inercije u odnosu na odabrani pol 0 prema (12. Ekinović b) Ravno kretanje krutog tijela Radi pojednostavljenja problema.vektor položaja materijalne tačke.14) r r r gdje je r r r r r r (ω ⋅ ri ) = 0 zbog ω ⊥ ri . odnosno: r r r r r r r r r r r r ai = a0 + aT + aN = a0 + ε × ri + ω × (ω × ri ) . (12.masa materijalne tačke i njeno ubrzanje. (12.12) i (12.DINAMIKA Vukojević. i =1 i =1 i =1 (12. i =1 i =1 Ako se u ravni materijalne simetrije odabere proizvoljna tačka glavni moment sila inercije za tu tačku iznositi: 0 za tačku redukcije. Iz kinematike je poznato da je kod ravnog kretanja krutog tijela ubrzanje bilo koje tačke r r r jednako zbiru ubrzanja pola a0 i relativnog obrtnog ubrzanja aT i aN u odnosu na pol 0 u pravcu vektora prirodnog trijedra T i N .

17) dobiti novi oblik: r rF r in M CR = − J C z ε . i =1 i =1 (12. Glavni vektor i glavni moment inercijalnih sila kod ravnog kretanja 189 . z r ε r aC x 0 r FRin C r in M CR π y Slika 55. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM n n r in r r in r r M 0 R = ∑ M 0Fi = −∑ ri × mi ai = i =1 i =1 n r r r r r r r 2r = −∑ ri × mi a0 + ε × ri − ω ri = ∑ (−mi ri × a0 − ε mi ri 2 ) i =1 i =1 n ( ) (12. (12.16) što nadalje daje n r r in r r r n r r r M 0FR = a 0 × ∑ mi ri − ε ∑ mi ri 2 = a 0 × M rC − ε J 0 z . slika 55.17) gdje su: rC . dobija se rC = 0 . Ukoliko se kao centar redukcije usvoji središte inercije tijela C .vektor položaja centra masa moment inercije za osu r C u odnosu na odabrani pol 0.12. koje se nalazi ujedno u r ishodištu koordinatnog sistema 0 xyz . pa će izraz (12. što daje ri × ri = 0 i ri ⋅ ε i = 0 . Pri svođenju ovih vektorskih i skalarnih proizvoda uzelo se u obzir da je za postavljene uvjete r r r r r r r r ri || ri i ri ⊥ ε i .18) Znak minus označava da je glavni moment inercijalnih sila suprotnog smjera od ugaonog ubrzanja ravne figure. J 0 z – aksijalni 0 z koja je upravna na osnovnu ravan i prolazi kroz pol 0.

Za određivanje reakcija veza primijeniće se D'Alembertov princip. Osa z je usmjerena duž obrtne ose tijela. pri čemu se središte (težište) C ne nalazi na osi z . Dinamičke reakcije u ležištima pri obrtanju krutog tijela oko nepomične ose Problem nastanka i određivanja dinamičkih reakcija.DINAMIKA Vukojević. koje se obrće oko nepokretne ose i koje je uležišteno u tačkama A i B . koje se poklapa sa tačkom A . YB . (12. slika 56. a usmjeren je suprotno od vektora ugaonog ubrzanja. pa će glavni vektor i glavni moment inercijalnih sila iznositi r r r FRin = − maC = 0. Posmatraće se obrtanje homogenog krutog tijela oko ose 0 z . Neka na tijelo. 190 . r in r M CR = − J C z ε . Za pol redukcije odabrano je ishodište koordinatnog sistema 0. koji rotira zajedno sa tijelom oko ose 0 z . Z A i X B .. koje se javljaju usljed dinamičkih efekata. odnosno ako je aC = 0 .. YA .20) gdje su: FR .rezultanta inercijalnih sila. tada je riječ o obrtanju krutog tijela oko nepokretne ose koja prolazi kroz centar inercije sistema. r r r r r r in M 0a + M 0FA + M 0FB + M 0 = 0 . Potrebno je odrediti veličine nepoznatih reakcija u ležištima r r r r r X A ..19) 12. djeluje sistem aktivnih sila r r F1 . a in (12. Primjenom ovog principa.4. a nakon oslobađanja tijela od veza. jednak je proizvodu momenta inercije za tu osu i ugaonog ubrzanja. predstavlja jedan od niza suštinskih praktičnih problema sa kojima se susreću inženjeri u svakodnevnoj praksi. glavni moment sila inercije krutog tijela. dobiće se vektorske jednačine: r r r r FRa + FA + FB + FRin = 0 . Treba napomenuti da ukoliko centar inercije nema ubrzanje. Ekinović Dakle. Fn . FR .. koje se pojavljuju kod tijela koja rotiraju oko nepomične ose. a rastojanje između ležišta A i B obilježeno je sa h . U sfernom ležištu oslonca A postaviće se pravougli koordinatni sistem referencije 0 xyz . koje ima ravan simetrije i obrće se oko ose koja prolazi kroz središte sistema C i upravna je na ravan simetrije.rezultanta aktivnih sila.

12. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM z B r XB r YB r r F2 ω ε r r F1 C ( xC . yC ) h r Fn −1 r in FiT r ZA r k r XA Mi r vi r in FiN r rM r Fn y r i A 0 r j r YA x Slika 56.20) na ose koordinatnog sistema 0 xyz . dobiće se šest jednačina: 191 . Dinamičke reakcije u ležištima tijela koje se obrće Ako se projiciraju vektorske jednačine (12.

i =1 Da bi se do kraja riješile postavljene jednačine (12. Ekinović ∑X i =1 n i =1 n a i + X A + X B + ∑ X iin = 0. ri r in r y in in YiN = FiN cos ∠ FiN . i =1 ∑ M zFi − ∑ M zFi = 0 . j = mi riω 2 i = mi yiω 2 . ri r in r y in in X iT = FiT cos ∠ FiT . x i y odrediće se tako što će se u jednačinama koristiti n i =1 i i ∑m x i =1 n i i = mxC i ∑m y = myC . koji ujedno određuju i položaj centra 192 . Ako se svaka od ovih komponenata sile inercije slika 57. i =1 n ∑M i =1 n − YB ⋅ h + ∑ M xFi = 0. moraju se definirati sume projekcija sila inercije i njihovih momenata na koordinatne ose. i = mi riω 2 i = mi xiω 2 . intenziteti r in r in centrifugalne sile FiN i tangencijalne sile FiT inercije iznose: r in r in FiN = mi riω 2 .22) r in r in FiN i FiT razloži u pravcu koordinatnih osa.23) Suma projekcija sila inercije za ose poznati izrazi inercije. i = mi riε i = mi yiε . i =1 F + X B ⋅ h + ∑ M y i = 0. ri ( ) ( ( ) ) ( ) (12. dobiće se: (12. ri r in r x in in YiT = FiT cos ∠ FiT . koja vrši kružno kretanje na putanji poluprečnika ri oko ose z . Za tačku M i . j = mi riε i = − mi xiε . i =1 ∑M i =1 n i =1 (12.21).DINAMIKA n n n r Fi a x r Fi a y ra n r in Vukojević. r in r x in in X iN = FiN cos ∠ FiN .21) ∑ Zia + Z A = 0. FiT = mi riε . i =1 n r in n r in ∑Yi a + YA + YB + ∑ Yi in = 0.

28) 193 . i =1 i =1 i =1 i =1 r in r in (12.24) Za osu y će biti: ∑Y i =1 n i in in = ∑ YiN + ∑ YiT = ∑ mi yiω 2 −∑ mi xiε = i =1 i =1 i =1 i =1 n n n n ω 2 ∑m y i =1 i n i − ε ∑ mi xi = m yCω − m xC ε . i =1 i =1 i =1 i =1 -za osu y (12. Za osu z : n n n n ∑ M zFi = ∑ M zFiT = −∑ mi riε ri = −ε ∑ mi ri2 = − J z ε .27) gdje su: J x z i J y z – centrifugalni momenti inercije tijela za ose xz i za ose yz .12. i =1 i =1 i =1 (12. to će se kod računanja momenata u odnosu na ovu osu uzimati samo tangencijalne komponente inercijalnih sila.26) F F in in =∑ M y iN + ∑ M y iT =∑ X iN zi + ∑ X iT zi = i =1 i =1 i =1 i =1 n n n n r in n r in n n ∑M i =1 n i =1 n r Fiin y = ∑ mi xiω 2 zi + ∑ mi yiε zi = ω 2 ∑ mi xi zi +ε ∑ mi yi zi =J x zω 2 + J y zε . 2 i =1 n (12.25) Suma momenata inercijalnih sila za ose iznosiće: -za osu x in in =∑ M xFiN + ∑ M xFiT = − ∑ YiN zi + ∑ YiT zi = i =1 i =1 i =1 i =1 n n n n r in n r in n n ∑M i =1 n n r Fiin x = −∑ mi yiω 2 zi + ∑ mi xiε zi = −ω 2 ∑ mi yi zi +ε ∑ mi xi zi = − J y zω 2 + J x zε . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM Za osu n x će biti: n n n n i =1 i =1 i =1 i =1 in in ∑ X iin = ∑ X iN + ∑ X iT = ∑ mi xiω 2 +∑ mi yiε = i =1 ω 2 ∑m x i =1 in n i i + ε ∑ mi yi = m xCω + m yCε . Pošto normalna inercijalna ubrzanja (centrifugalna) sijeku osu z . 2 i =1 n (12.

+ Z A = 0. dobiće se: ∑X i =1 n n a i + X A + X B + mxCω 2 + myCε = 0. Ekinović A(0 ) r j y ri xi r i r in yi YiT in M i YiN r r in FiT r in X iT x r in X iN r in FiN Slika 57.Razlaganje inercijalnih sila na komponente Uvrštavanjem dobijenih vrijednosti u jednačinu (12. + YA + YB + myCω 2 − mxCε = 0.DINAMIKA Vukojević.29) ne sadrži reakcije oslonaca i predstavlja diferencijalnu jednačinu kretanja tijela oko nepomične ose. ∑ M zFi − J z ε = 0 . + X B ⋅ h + J x zω 2 + J y zε = 0. 194 . Zadnja jednačina u izrazima (12.21).29) ∑Y i =1 n i =1 n a i ∑Z i =1 n a i ∑M ∑M i =1 n i =1 r Fi a x r Fi a y ra − YB ⋅ h − J y zω 2 + J x zε = 0. (12.

yC = 0 . ako se u prvoj jednačini izraza (12.1. kao što se vidi iz postavljenih izraza.29) isključe aktivne sile.31) 195 . (12. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM Ostalih pet jednačina omogućuju da se odrede komponente reakcija u ležištima r r r r r r X A . d d 12.30) xC = 0 .29) odnose se na sile r Fi a (statička komponenta) i dinamičkih komponenti a gdje su X A i X B . koja se pojavljuju u momentnim jednačinama izraza (12.29). članove jednačina (12.4. odnosno da dinamičke reakcije budu jednake nuli. YA . Dakle. Reakcije veza X A . Dinamičko uravnoteženje masa Ukoliko se žele odrediti uvjeti pri kojima će inercijalne komponente na oba ležišta biti jednake nuli.29) izostave aktivne sile X i . dobiće se jednačine za određivanje dinamičkih reakcija veze. X B . Komponenta Z B ne postoji pošto je ležište B prema zadanim uvjetima r r r r r klizno u pravcu ose z. YB predstavljaju ukupne reakcije veza. r Fi in . odnosno − J y zω 2 + J x z ε = 0 J x zω 2 + J y z ε = 0 .dinamičke reakcije veze. zavisi od djelovanja vanjskih aktivnih sila izazvanih silama inercije inercije krutog tijela. Naprimjer. što znači da se centar inercije C treba nalaziti na obrtnoj osi z . Podvučeni članovi u jednačinama (12.12. Ako se iz jednačina (12. Z A . YA . Svaka komponenta reakcije u ležištima. Ako se slično uradi sa sljedeća dva inercijalna člana. YB . (12.29) koji zavise od dinamičkih (inercijalnih) sila treba izjednačiti s nulom. dobija se d d X A + X B + m xC ω 2 + m yC ε = 0 . X B . trebaju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: mxCω 2 + myCε = 0 myCω 2 − mxCε = 0 Odavde se dobija da xC i yC trebaju biti . Z A .

dinamičke komponente koje djeluju na ležišta A i B će biti jednake nuli u slučaju da je obrtna osa tijela glavna centralna osa inercije. slika 58. J y z + m1 y1 z1 + m2 y2 z2 = 0.DINAMIKA Vukojević. myC + m1 y1 + m2 y2 = 0. Otklanjanje dinamičke neuravnoteženosti može se postići dodavanjem ili oduzimanjem dvije koncentrirane mase u proizvoljnim ravninama normalnim na osu obrtanja. Ovo znači da obrtna osa osa z treba biti glavna osa inercije tijela. Prema tome. naročito kod tijela koja imaju veliku ugaonu brzinu i ubrzanje. 196 (12. z1 ) −x −y 0 x A y Slika 58. U mnogim slučajevima ovi zahtjevi nisu praktično izvodljivi. Dinamičko uravnoteženje dodavanjem dvije koncentrirane mase Izbor veličina koncentriranih masa jednačinama: m1 i m2 . z 2 ) C ( xC . yC ) m1 ( x1 . z B ω m2 ( x2 . kao i njihovih koordinata. vrši se saglasno J x z + m1 x1 z1 + m2 x2 z2 = 0.32) . y2 . y1 . Ekinović dobija se da J x z i J y z trebaju biti Jxz = 0 i J yz = 0 . mxC + m1 x1 + m2 x2 = 0.

pa su članovi J x z = J y z = 0 jednaki nuli. slika 59. Na taj način će osa obrtanja postati glavna centralna osa inercije.12. Uravnoteženje dodatnom masom Pod ovakvim uvjetima. Ako se tijelo obrće ravnomjerno oko nepokretne ose i ima ravan materijalne simetrije koja je normalna na obrtnu osu. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM gdje se koordinate uvrštavaju sa odgovarajućim predznakom (±) u zavisnosti od položaja. Dodavanjem masa m1 i m2 obrtna osa z postaje glavna centralna osa inercije tijela. 197 . što će dati dinamičke reakcije jednake nuli. Kako je r r FRin = −m aC . z B ω r − FRin md 0 C r FRin y x A Slika 59. to se uravnoteženje krutog tijela u ovakvom slučaju može izvesti r in dodavanjem odgovarajuće mase md na napadnoj liniji glavnog vektora inercije FR na strani suprotnoj od težišta. dinamičke reakcije se uravnotežuju glavnim vektorom sila inercije tijela (dodatnom masom md ). sve ose koje su normalne na ravan materijalne simetrije su ujedno i glavne ose inercije.

Kako su ove koordinate promjenljive veličine. Sa y1 i y2 će se označiti koordinate položaja tereta m1 i m2 .1. dobiće se: y1 + 2 y2 + Rϕ = const. rD – poluprečnici koturova. a L1 – dužina užeta.2. Ako se promjenljive vrijednosti ostave na lijevoj strani jednačine. Primjer 1. rC . slika 12. kao i sila trenja zanemare.1. Ekinović 12. pri čemu će se položaj tačke A obilježiti sa s : y1 + rD π + 2 y2 + rC π + rB π + s + Rϕ = L1 . Na bubanj poluprečnika R i momenta inercije rD y1 y2 D rB B && ϕ s R m1 rC C A m2 Slika 12.DINAMIKA Vukojević. Primjeri J djeluje obrtni moment M . jednačina njihove uzajamne veze će se odrediti iz uvjeta prema slici 12. i to: 198 . gdje su (a) rB .1. koji preko nerastegljivog užeta i koturova podiže terete mase m1 i m2 .5. Rješenje. izvršiće se presijecanje užeta u svakom polju prema slici 12. Odrediti && ugaono ubrzanje bubnja ϕ ako se mase koturova i užeta. a konstantne prebace na desnu. Na taj način se dobijaju četiri jednačine ravnoteže. (b) Da bi se formirale jednačine kretanja sistema prema D'Alambertovom principu.

Odrediti reakcije u ležištima u trenutku kada je ugaona brzina vratila ω . y S1 rC − S 2 rC = 0. Iz osnovne postavke zadatka uočljivo je to da će usljed nesimetričnosti sistema. slika 12. (c) (d) (e) (f) r m1 &&1 y r S1 r m1 g r m2 &&2 y r S1 rC r m2 g r S2 r S2 R M && Jϕ Slika 12. Rezultujuća sila inercije se može odrediti na osnovu elementarnih sila inercije. težine G i dužine l . zavaren je krajem 0 pod uglom α za vratilo koje se obrće u ležištima A i B pod dejstvom spoljašnjeg momenta M . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM m1 &&1 + S1 − m1 g = 0. S 2 i ϕ& .3. Rješenje. &&2 . Homogeni tanki štap 0C . Iz jednačine veze (b) dvostrukim diferenciranjem dobiće se još jedna jednačina: && &&1 + 2 &&2 + R ϕ = 0 . y m2 &&2 + S1 + S 2 − m2 g = 0.2.3.12. Kako y y && ϕ= M (4m1 + m2 ) − 3m1 m2 gR . J (4m1 + m2 ) + m1 m2 R 2 (h) Primjer 2. odnosno nesimetričnog položaja štapa 0C .b: r 199 . dinamička ravnoteža cjelokupnog sistema biti poremećena. y y Iz gornjih pet jednačina može se odrediti pet nepoznatih veličina: (g) && se traži samo ϕ . eliminacijom četiri nepoznate dobiće se da je & &&1 . S1 . slika 12. && − J ϕ + M − S 2 R = 0.

200 . 2 A XA a YA A XA a z YA M ω r M l −α ω r 0 x b y x b π 0 α ZB r dFTin ξ dξ r in dFN y α ZB B 2 r G YB B XB YB C XB a) Slika 12. Ovdje su (a) (b) & dFTin = ρ dξ ω ξ sin α što daje ukupne sile inercije i in dFN = ρ dξ ω 2ξ sin α . Elementarni moment inercije iznosi b) r r r dM in = ξ × dF in . Ekinović r r r in dF in = dFTin + dFN . slično gornjem.DINAMIKA Vukojević. & & FTin = ∫ dFTin = ∫ ρ dξ ω ξ sin α = ρω sin α ∫ ξ dξ = 0 0 0 l l l & = ρω sin α i.3. z 0 mω 2l sin α . ξ 2 l 2 = 0 & m l mωl & ω sin α = sin α 2 2 l 2 in in FN = ∫ dFN = l pri čemu je m = ρ l – masa štapa.

2 ml 2 ω sin α = 0. Jednačine ravnoteže su sada: ml & ω sin α = 0. l l r l r r r r r r r in M in = ∫ dM in = ∫ ξ × dF in = ∫ ξ sin α j − ξ cos α k × dFTin i + dFN j = ( )( ) 0 0 0 r r r r r r r r in in = ∫ ξ sin α j × dFTin i − ξ cos α k × dFTin i + ξ sin α j × dFN j − ξ cos α k × dFN j = l 0 ( l l ) r l r l r in in = − ∫ ξ sin α dF k − ∫ ξ cos α dFT j + ∫ ξ cos α dFN i = in T 0 0 0 r l r l r & & = − ∫ ξ sin 2 α ξρω dξ k − ∫ ξ cos α sin α ξρω dξ j + ∫ ξ cos α sin α ξρω 2 dξ i = 0 0 0 l r r r & sin 2 α ∫ ξ 2 dξ k − ρω cos α sin α ∫ ξ 2 dξ j + ρω 2 cos α sin α ∫ ξ 2 dξ i = & = − ρω l l 0 0 0 m l r m l3 r m 2 l3 r & & j + ω cos α sin α i = = − ω sin 2 α k − ω cos α sin α l l l 3 3 3 2 2 2 2 r r mωl r mωl & & mω l cos α sin α i − cos α sin α j − sin 2 α k = = 3 3 3 r r r in in in = Mx i + My j + Mz k 3 (c) jer je: j × i = − k . k × j = − i . Y A + YB + 2 XA + XB + (d) 201 . r r r r r r r r r k × i = j. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM pri čemu je ξ = ξ sin α j − ξ cos α k Ovo daje r r r .12. a r r r in dF in = dFTin i + dFN j . r r j × j = 0.

2 l (a + b )sin α M (2l cosα + 3a ). 3 & mω l 2 cos α sin α = 0. M− 3 (e) Ako se iz zadnje jednačine (e) izrazi ugaono ubrzanje u funkciji od momenta i riješe preostale jednačine. XB = − 2 l (a + b )sin α XA = m l ω 2 sin α (2l cosα − 3b ). 6 (a + b ) (f) 202 .DINAMIKA Vukojević. YA = 6 (a + b ) YB = − m l ω 2 sin α (2l cosα + 3a ) . Ekinović YB b − Y A a + m ω 2l 2 cos α sin α = 0. XA a− XB b− 3 & mωl 2 sin 2 α = 0 . dobiće se tražene reakcije oslonaca: M (2l cosα − 3b ).

kako bi se čitalac lakše uveo u navedenu problematiku. Svoj uređaj Foucault je nazvao žiroskop. Stoga će se ovdje dati samo neke osnovne napomene. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE 13 DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE 13. Prvi ozbiljan rad na proučavanju inercijalnih svojstava čigre objavio je 1852. Poznavanjem položaja pokretnog u odnosu na nepokretni koordinatni sistem u svakom trenutku vremena definiran je ujedno i položaj tijela koje se slobodno kreće oko nepomične tačke 0. Čigra ima svojstvo da kada se postavi u vertikalni položaj odmah pada. kao naprimjer u navigaciji. 203 .1. ali ako se zarotira dovoljno velikom ugaonom brzinom ona zadržava uspravan položaj.13. Pomični sistem 0ξηζ čvrsto je vezan za tijelo koje rotira oko tačke 0. Drugi koordinatni sistem 0 xyz je nepokretni i polazi iz tačke 0. Obrtanje krutog tijela oko nepomične tačke (sferno kretanje) je takvo kretanje pri kojem tijelo slobodno rotira.Foucault (1819-1868). Kao primjer za sferno kretanje često se uzima najobičnija čigra. avijaciji i raketnoj tehnici. s tim da mu je jedna tačka nepomična. upravljanju. tako da se taj naziv odomaćio i odnosi se na svako kruto tijelo koje se obrće velikom ugaonom brzinom oko ose promjenljivog pravca Žiroskop obezbjeđuje stabilnost kretanja i postao je nezamjenjiv uređaj u savremenoj tehnici. Za definiranje položaja krutog tijela u prostoru koje vrši obrtanje oko nepomične tačke uvešće se dva koordinatna sistema . Osnovni pojmovi Problem obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke detaljno se izučava u kinematici. godine francuski fizičar L.pomični i nepomični koordinatni sistem. koji je koristeći poseban uređaj na bazi čigre dokazao obrtanje Zemlje. slika 60. automatizaciji. Nepokretna tačka 0 je zajednička tačka za oba koordinatna sistema.

λ y . (13. Ekinović z ζ θ r & ψ r k r0 η r & ϕ ν r i x r μ r y θ r & λ r j ψ N ϕ ξ Slika 60.DINAMIKA Vukojević. j . μ z = cos(η . ν z = cos(ζ . k . y ). ν y = cos(ζ . z ). Položaj pokretnog koordinatnog sistema 0ξηζ r r r u odnosu na nepokretni koordinatni sistem 0 xyz određen je kosinusima uglova njihovih jediničnih vektora λ ( λx . μ y = cos(η .1) λx = cos(ξ . λ y = cos(ξ . Položaj pokretnog u odnosu na nepokretni koordinatni sistem Položaji osa u vektorskom smislu definirani su jediničnim vektorima i . odnosno r r r λ . λz ) r r v ( vx . μz ) . vz ) gdje su: r μ ( μx . ν x = cos(ζ . μ . y ). x ). z ). v . (13. x ).2) 204 . z ). μ y . x ). λz = cos(ξ . μ x = cos(η . y ). v y .

što znači da tijelo ima tri stepena slobode.4). Da bi se konkretno riješio problem obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke. μ .3) λx 2 + λ y 2 + λz 2 = 1. μ x λx + μ y λ y + μ z λz = 0. tako da su njihove međusobne veze izražene u vektorskom obliku sljedeće: r r r λ λ = 1. Ovakva pokretna osa naziva se trenutnom osom rotacije 0Ω .2) definirati bilo kojih šest. ν x 2 + ν y 2 + ν z 2 = 1. odnosno: (13. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Jedinični vektori λ . ali stalno prolazi kroz nepokretnu tačku 0. To znači da ostaju ukupno tri nezavisne veličine koje predstavljaju parametre krutog tijela koje se obrće oko nepomične tačke. Osa konačne rotacije stalno mijenja svoj položaj u toku rotacije krutog tijela oko nepomične tačke. koristiće se geometrijska interpetacija koju su dali Euler i D’Alembert. pošto ova tri nezavisna kosinusa ne određuju ostale kosinuse pravaca jednoznačno zbog nelinearnosti sistema jednačina. U skalarnom obliku ovo daje: rr μ μ = 1. slika 61.13. μ x 2 + μ y 2 + μ z 2 = 1. Ovo se obično izražava relacijom S = 9 − 6 = 3 . Koristeći relacije (13. μ v = 0. μ λ = 0. Ugaona brzina tijela definirana u graničnom obliku glasi: 205 . rr rr rr rr v v = 1. λxν x + λ yν y + λzν z = 0. v su međusobno ortogonalni. Međutim. rješavanje konkretnih zadataka preko kosinusa pravaca nije podesno. a iz koje je proistekla teorema: Pomjeranje krutog tijela koje se obrće oko nepomične tačke iz jednog u bilo koji drugi položaj moguće je ostvariti obrtanjem oko ose koja prolazi kroz tačku 0 i naziva se osa konačne rotacije.4) μ xν x + μ yν y + μ zν z = 0. tijelo će se oko trenutne ose rotacije obrnuti za ugao Δ α . (13. Ako se posmatra rotacija krutog tijela u vremenskom intervalu od t do t + Δ t . rr λv = 0. može se od devet skalarnih veličina u izrazu (13.

Početnom rotacijom oko ose 0 z za ugao ψ .DINAMIKA Vukojević. odnosno preko tri Eulerova ugla: ψ = Δψ . rotacijom sistema oko novog položaja ose 0ζ za ugao sopstvene rotacije ϕ . ω = ω (t ) . definirano sljedećim funkcijama: ψ = ψ (t ) . dakle. Ekinović ω = lim Ako se poznaje ugaona brzina r r Δα . Δt → 0 Δ t (13. Nadalje. (13. pokretni koordinatni sistem dolazi u poziciju u kojoj se osa 0ξ poklopi sa tzv.6) ψ (ugao precesije). + + Δt → 0 dt Δt → 0⎜ Δt Δt Δt ⎟ dt dt dt ⎝ ⎠ ili 206 . što se najbolje može uočiti položajem ose 0ζ i 0 z .5) tijela M i . ili u vektorskom obliku θ = Δθ . θ (ugao nutacije) i ϕ (ugao sopstvene rotacije). Ako se potraži granična vrijednost ovoga ugla. Kretanje krutog tijela oko nepomične tačke je. čiji je r položaj određen vektorom položaja ri . dolazi do rotacije pokretnog sistema za ugao θ oko ose ON . Čvorna osa ON bitna je za definiranje položaja cjelokupnog sistema. odrediti brzina u odnosu na pol 0. Tri stepena slobode kretanja krutog tijela oko nepomične tačke Euler je definirao sa tri ugla: U početnom položaju u trenutku to oba koordinatna sistema su se poklapala. koji je označen sa ON . slika 61: r r r vi = ω × ri . čvornom osom ON . koordinatni sistem 0ξηζ zauzima položaj prikazan na slici 60. ϕ = Δϕ . može se za svaku tačku krutog r r (13. slika 60.8) r r r r Δ α = Δ ψ + Δ θ + Δϕ . U trenutku kad je definiran specifični položaj ose 0ξ .7) Rotacija krutog tijela oko nepomične tačke u prostoru za ugao Δ α može se definirati preko elementarnog infinitezimalnog obrtanja. (13. dobiće se: r r r r r r r ⎛ Δψ Δθ Δϕ ⎞ dψ dθ dϕ Δα ⎟= = lim ⎜ + + lim . ϕ = ϕ (t ) . θ = θ (t ) .

Kruto tijelo će se posmatrati u dva koordinatna sistema . & ω y = θ& sinψ − ϕ sin θ cosψ . vi .pokretnom 0ξηζ koji je čvrsto vezan za tijelo i nepokretnom 0 xyz . 13. & & ω z = ψ + ϕ cos θ . Kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne tačke Neka je usljed djelovanja vanjskih sila kruto tijelo prinuđeno da se obrće oko nepokretne tačke 0. i =1 (13. (13. r M – ukupna masa tijela.13. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE r dα r r r r & & & = ω =ψ + θ + ϕ .2. Glavni kinetički moment (glavni moment količine kretanja) za nepokretnu tačku 0 određen je izrazom: n r r r L0 = ∑ ri × mi vi . slika 61. mi – masa proizvoljne tačke. dt (13. & ω = −θ& sin ϕ + ψ sin θ cos ϕ .vektor položaja tačke M i . η & & ωζ = ϕ + ψ cosθ . 207 .brzina tačke M i . ∫ r gdje su: ri .11) ili u integralnom obliku r L0 = M r r (r × v )dm .10) & & ωξ = θ cos ϕ + ψ sin θ sin ϕ .9) Projiciranjem ovih jednačina na ose nepokretnog i pokretnog koordinatnog sistema dobiće se takozvane Eulerove kinematičke jednačine: & & ω x = θ cosψ + ϕ sin θ sinψ .

M (13. 208 . to će izraz (13.6) izrazom r r r v =ω ×r .13) što predstavlja izraz za glavni kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne tačke 0. M M (13. r r r r r L0 = ω ∫ r 2 dm − ∫ r (ω ⋅ r ) dm . ω r η r F1s ν μ λ r0 r y x ξ Slika 61.11) dati r r r r L0 = ∫ r × (ω × r ) dm .12) Pošto je dobija se r r r r r r r r r r r × (ω × r ) = −r × (r × ω ) = ω r 2 − r (ω ⋅ r ).DINAMIKA Vukojević. Ekinović z Ω ζ r vi r Fi s r Fns Mi r ri r . Obrtanje tijela oko nepokretne tačke Kako je brzina tačke definirana prema (13.

pa se sistem jednačina (13.13) definirati u odnosu na pokretni sistem referencije 0ξηζ . L0η = Jηωη − Jηζ ωζ − Jηξ ωξ . tako da se dobija: L0ξ = J ξ ωξ − J ξηωη − J ξζ ωζ . Projekcije trenutne ugaone brzine i vektora položaja tačke na pokretne ose su: r r r r r r r ω = ωξ + ωη + ωζ = ωξ λ + ωη μ + ωζ ν . Odavde slijedi da je r r r r r = ξ λ +η μ +ζ v .14) na osu ξ dobije: r r L0 ⋅ λ = L0ξ = ωξ ∫ ξ 2 + η 2 + ζ 2 dm − ∫ ξ (ωξ ξ + ωη η + ωζ ζ )dm ( ) M M ili M L0ξ = ωξ ∫ η 2 + ζ 2 dm − ωη ∫ ξ η dm − ωζ ∫ ξ ζ dm . dobija se i ω ⋅ r = ωξ ⋅ ξ + ωη ⋅ η + ωζ ⋅ ζ .16) 209 . DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Sada će se glavni kinetički moment dat izrazom (13. L0ζ = J ζ ωζ − J ζξ ωξ − J ζμ ωη . r2 = ξ 2 +η2 + ζ 2 Uvrštavanjem u (13. M M ( ) (13. to se projiciranjem izraza (13. M M (13.14) Kako je projekcija kinetičkog momenta na neku osu jednaka kinetičkom momentu za tu osu.15) Prvi integral predstavlja moment inercije tijela za osu centrifugalne momente inercije za pripadajuće ose. ξ .16) svodi na oblik: (13.13). Ako pokretne ose inercije predstavljaju ujedno i glavne ose inercije. onda su centrifugalni momenti jednaki nuli. a druga dva integrala predstavljaju Po istoj analogiji mogu se definirati kinetički momenti i za druge dvije pokretne ose.13. r r r r r L0 = ω ∫ (ξ 2 + η 2 + ζ 2 ) dm − ∫ r (ωξ ξ + ωηη + ωζ ζ )dm .

Općenito.DINAMIKA Vukojević. Ekinović L0ξ = J ξ ωξ . Projiciranje glavnog kinetičkog momenta (13. može se glavni kinetički moment napisati u vektorskom obliku (13. 2M odnosno 2 Ek = ∫ v 2 dm.21) 210 . kinetička energija se također može r odrediti polazeći od izraza (13.19). U tom smislu.3. 13. L0η = Jηωη . brzina za tačku koja rotira definirana je u obliku (13. M (13. r r r v =ω×r . ali se to obično ne radi jer bi bio dat u funkciji od kretanja pokretnog sistema referencije. (13.17) r r r r L0 = L0ξ λ + L0η μ + L0ζ v . vη = ωζ ξ − ωξ ζ . vζ = ωξη − ωηξ .18) Kinetička energija materijalnog sistema pri njegovom proizvoljnom kretanju data je izrazom Ek = ili u integralnom obliku r r 1 n 1 n mi vi2 = ∑ mi (vi ⋅ vi ) ∑ 2 i =1 2 i =1 Ek = 1 2 ∫ v dm .17). L0ζ = J ζ ωζ . čiji je položaj u odnosu na pol 0 definiran radijus-vektorom ri . potrebno je definirati brzinu vi proizvoljne tačke r M i mase mi .20) pa su njene projekcije na pokretne ose 0ξηζ : vξ = ωηζ − ωζ η .19) Za kruto tijelo koje vrši obrtanje oko nepokretne tačke. Kinetička energija tijela koje se obrće oko nepokretne tačke (13. Prema izrazima (13.12) može se vršiti i na nepokretni koordinatni sistem 0 xyz .

24) 13. kako je već ranije navedeno.4. ζ ujedno i glavne ose inercije.23) Ukoliko su pokretne ose ξ . 2 ( ) (13.η . to će se uvrštavanjem (13. Svođenje vektorskih jednačina na ose nepokretnog koordinatnog sistema nije prikladno jer se dobiju projekcije u funkciji od vremena t .25) Projiciranjem na ose pravouglog koordinatnog sistema dobiće se tri skalarne jednačine. pa kinetička energija tijela iznosi: Ek = 1 J ξ ωξ2 + J η ωη2 + J ζ ωζ2 . DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Pošto je 2 v 2 = vξ2 + vη + vζ2 .21) u jednačinu (13.22) Uvodeći odgovarajuće oznake za momente inercije dobiće se 2 Ek = J ξ ωξ2 + Jηωη2 + J ζ ωζ2 − 2 J ξηωξ ωη − 2 J ξζ ωξ ωζ − 2 Jηζ ωηωζ . dt (13.13. Kod Rezalovog koordinatnog sistema pokretne ose nisu kruto vezane za tijelo pa se tijelo kreće u odnosu na njih.19) dobiti: 2 2 Ek = ωξ2 ∫ (η 2 + ζ 2 )dm + ωη ∫ (ξ 2 + ζ 2 )dm + ωζ2 ∫ (ξ 2 + η 2 )dm − M M M − 2ωξ ωη ∫ ξ η dm − 2ωξ ωζ ∫ ξ ζ dm − 2ωηωζ ∫η ζ dm . Ovdje će se spomenuti i takozvani Rezalov koordinatni sistem. M M M (13. koji se vrlo često upotrebljava za definiranje dinamičkih jednačina simetričnih tijela. a i ose imaju mogućnost kretanja u odnosu na tijelo. Eulerove dinamičke jednačine Poći će se od zakona o promjeni kinetičkog momenta koji glasi: r r rs dL0 = M 0FR . (13. centrifugalni momenti su za njih jednaki nuli. Njihovo razlaganje je moguće vršiti i na nepokretni koordinatni sistem 0 xyz i na pokretni koordinatni sistem 0ξηζ . Kinetički moment r L0 može se izraziti preko svojih vektorskih koordinata u odnosu na pokretni sistem referencije: 211 .

27) dt dt dt dt dt dt dt r r r r Brzina pomjeranja jediničnih vektora λ . (13. to će brzina ovih tačaka iznositi: r dλ r r = ω × λ. v kreću u prostoru.17) dobiće se r r r r r r dL0 dL0ξ r dL0η r dL0ζ r r = λ+ μ+ v + ω × L0ξ λ + ω × L0η μ + ω × L0ζ v . Kako se njihove brzine podudaraju sa r r r brzinama tačaka tijela. μ .26) λ . μ . dt r dμ r r = ω × μ. Kako se jedinični vektori od vremena t . čiji su vektori položaja upravo jedinični vektori λ .27) postaje r r r rs dL0 d ' L0 r r = + ω × L0 = M 0FR . (13.28) Na osnovu ovakve postavke. 212 . dt r r r dν = ω ×ν dt . (13. μ .29) dt dt r r r Veličina dL0 dt može se shvatiti kao brzina kraja vektora L0 i ona će se označiti sa v A .26) slijedi da je: r r r r dL0 dL0ξ r dL0η r dL0ζ r dλ dμ dν v + L0ξ = λ+ μ+ + L0η + L0ζ . uvrštavanjem u (13. Ekinović r r r r L0 = L0ξ λ + L0η μ + L0ζ v . slika 62. dt dt dt dt Uvođenjem oznake r d ' L0 dL0ξ r dL0η r dL0ζ r = λ+ μ+ v dt dt dt dt r r r r r r ω × L0ξ λ + L0η μ + L0ζ v = ω × L0 . v . i predstavljanjem drugog dijela izraza u vidu ( ) izraz (13. odnosno od ugaone brzine koordinatnog sistema 0ξηζ koji također rotira. v zavisi od ugaone brzine ω .DINAMIKA Vukojević. to i oni mijenjaju svoje pravce u funkciji r r r Prema formuli (13. (13.

DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Iz same jednačine (13. Koordinate tačke r r r A su ustvari intenziteti vektora L0ξ . ζ . b) brzine tačke A koja se okreće zajedno sa koordinatnim sistemom 0ξηζ . L0η .29) jasno je da se ova brzina može predstaviti preko dvije brzine.η .13.30) 213 . i dt dt dt ζ ω r r L0ζ ν r r L0 A r vA μ r L0ξ r r L0η η λ r 0 ξ Slika 62. . L0ζ .29) definira brzinu tačke A koja se kreće zajedno sa koordinatnim sistemom 0ξηζ i iznosi: λ r r ω × L0 = ωξ L0ξ r μ ωη L0η r ωζ = λ (L0ζ ωη − L0ηωζ ) + μ (L0ξ ωζ − L0ζ ωξ ) + v (L0ηωξ − L0ξ ωη ) . Vektor kinetičkog momenta r L0 Drugi dio izraza (13. dok su njene komponentne brzine u pravcu pojedinih osa: dL0ζ dL0ξ dL0η . r r r v r L0ζ (13. i to: a) brzine tačke A u odnosu na koordinatne ose ξ .

dobiće se: J 0ξ J 0η J 0ζ dωξ + ωηωζ (J 0ζ − J 0η ) = M 0ξ .25). dt gdje je (13. * 214 . μ . Ekinović Uvrštavanjem komponenti brzine tačke A u izraz (13.32). dt dωη + ωξ ωζ (J 0ξ − J 0ζ ) = M 0η .DINAMIKA Vukojević. v predstavljaju projekcije glavnog momenta spoljašnjih sila na ose pokretnog koordinatnog sistema: r r r r rs M 0FR .33) Prethodno navedeni izrazi predstavljaju Eulerove dinamičke jednačine * obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke.31) Ako ovaj izraz. ⎟ ⎜ dt ⎟ ⎜ dt ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (13. Ako su pokretne ose istovremeno i glavne ose inercije. Euler 1750. dt dωζ + ωξ ωη (J 0η − J 0ξ ) = M 0ζ .32) r rs r r r M 0FR = M 0ξ + M 0η + M 0ζ . dt dL0ζ + L0ηωξ − L0ξ ωη = M 0ζ . dobiće se da članovi uz dL0ξ + L0ζ ωη − L0ηωζ = M 0ξ .17) u (13. uvrštavajući vrijednosti iz (13. izjednači sa momentom jedinične vektore λ . Diferencijalne jednačine tijela koje se obrće oko nepomične tačke izveo je L. dt (13. koristeći (13. dt dL0η + L0ξ ωζ − L0ζ ωξ = M 0η . godine.29) dobiće se: r r dL0 ⎛ dLξ =⎜ + L0ζ ωη − L0η ωζ dt ⎜ dt ⎝ r r ⎞ r ⎛ dLη ⎞ r ⎛ dLζ ⎞r ⎟λ + ⎜ + L0ξ ωζ − L0ζ ωξ ⎟ μ + ⎜ + L0η ωξ − L0ξ ωη ⎟v .

Prema tome. Osnovne postavke klasičnih rješenja Za slučaj da elipsoid inercije ima tri različite glavne ose inercije i da za proizvoljne početne uvjete nije moguće izvršiti integriranje diferencijalnih jednačina.1. ako su pomoću Eulerovih dinamičkih jednačina određene projekcije ugaonih brzina ωξ (t ) . Međutim. Eulerove jednačine najčešće se koriste u jednostavnijim slučajevima kada je zadato kretanje krutog tijela. θ (t ). odnosno za slučaj teškog tijela koje rotira oko nepomične tačke. uz zadate početne uvjete za ψ . ωη (t ) . & & ωζ = ϕ + ψ cos θ .a. Za definiranje kretanja tijela koje vrši rotaciju oko nepomične tačke moraju se poznavati funkcije ψ (t ). ove vrijednosti treba nadalje povezati sa Eulerovim kinematičkim jednačinama (13. a) Eulerovo rješenje polazi od pretpostavke da se tijelo obrće oko nepokretnog težišta po inerciji. M 0η .34) 13. θ .33) i odrediti zakon kretanja krutog tijela. koje glase & & ωξ = θ cos ϕ + ψ sin θ sin ϕ .10). položaja tijela i njegove ugaone brzine. danas se koriste tri klasična rješenja: Eulerovo. slika 63. ako već dejstvuju spoljašnje sile. Integriranjem ovih jednačina. ϕ . & ωη = θ& sin ϕ + ψ sin θ cos ϕ . ϕ (t ) . Ukoliko je čak i moguće integrirati Eulerove dinamičke jednačine. bez utjecaja spoljašnjih sila ili. 215 . zadatak i dalje ostaje neriješen. Lagrangeovo i rješenje Sonje Kovalevski. a traže se momenti koji djeluju na tijelo. (13. to se za tijelo sa proizvoljnim rasporedom mase i nepokretne tačke ne mogu naći rješenja diferencijalnih jednačina. ωζ (t ) na glavne ose 0ξηζ . Težina tijela (teškog tijela) uravnotežuje se sa reakcijom r F0 u tački 0.4. dobiće se rješenje problema kretanja tijela. jer je sistem jednačina nelinearan.13. onda im glavni vektor prolazi kroz nepomičnu tačku krutog tijela. Ovdje se mora napomenuti da je i ova integracija dosta složena. M 0ζ i početne uvjete treba izvršiti integraciju Eulerovih dinamičkih jednačina (13. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Rješavanje problema obrtanja tijela oko nepokretne tačke svodi se na sljedeće: za zadate momente spoljašnjih sila M 0ξ . pošto su Eulerove dinamičke jednačine nelinearne. a u njima glavni moment koji izaziva obrtanje proizvoljna funkcija od vremena.

Kovalevski polazi od pretpostavke da je elipsoid inercije obrtni sa međusobnim odnosom momenata inercije J1 = J 2 = 2 J 3 . onda je J1 = J 2 . a težište se nalazi u ekvatorijalnoj ravni elipsoida inercije.DINAMIKA Vukojević.c. Ako je osa 0ζ ta osa. Ekinović ζ r F0 r F0 0 ζ r F0 F ζ r o r G 0 r G 0 r G a) b) c) Slika 63.b. 216 . Tijelo je teško. slika 63. a da se težište teškog tijela nalazi na geometrijskoj osi obrtnog elipsoida koja je osa simetrije tijela. Različiti slučajevi teškog tijela koje rotira oko nepomične tačke b) Lagrangeovo rješenje obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke polazi od pretpostavke da je elipsoid inercije za nepomičnu tačku obrtni. c) Rješenje S. slika 63. a težište se nalazi na toj osi na nekoj udaljenosti od nepomične tačke 0.

L0η = 0. Ako se vektor ugaone brzine dobiće se: ω r projicira na ose pokretnog koordinatnog sistema 0ξηζ .2) 217 . Približna teorija žiroskopskih pojava Žiroskopom (giroskopom) se nazivaju kruta tijela koja vrše obrtanje oko nepomične tačke tako da je obrtanje krutog tijela oko ose materijalne simetrije znatno brže u odnosu na obrtanje ose materijalne simetrije oko nepokretne tačke. Osnovna pretpostavka u približnoj teoriji žiroskopskih pojava. Proučavanje kretanja žiroskopa pod utjecajem spoljašnjih sila pomoću Eulerovih jednačina je matematički dosta složeno. osa materijalne simetrije je glavna centralna osa inercije tijela.1) ωξ = 0. slika 64. a fizički smisao postavljenog zadatka neće pretrpjeti bitne promjene. to jest neka se obrće oko ose je nepokretna tačka u koordinatnom početku 0. L0ζ = J 0ζ ω . (14. Kinetički moment žiroskopa za pokretne ose odrediće se prema izrazima (13. ωη = 0. Žiroskop je postavljen u odnosu na pokretni sistem referencije 0ξηζ .14. Stoga je potrebno uvesti određene aproksimacije koje će olakšati rješavanje. ωζ = ω S obzirom na postavljene uvjete.1. koja će se objasniti u tekstu koji slijedi. slika 64. 0ζ r r & ugaonom brzinom sopstvene rotacije ϕ = ω . čija Neka žiroskop vrši najjednostavnije kretanje. PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA 14 PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA 14.a.17). (14. odakle slijedi: L0ξ = 0. sastoji se u tome da ukupni vektor kinetičkog momenta simetričnog žiroskopa pada u pravac ose simetrije. Žiroskop se obrće oko ose materijalne simetrije 0ζ velikom ugaonom brzinom. koja je kolinearna sa osom 0ζ u svakom trenutku vremena.

slika 64. odnosno vektor apsolutne ugaone brzine žiroskopa iznosi r r r ω 2 = ω + ω1 .13) i (14. Posmatraće se slučaj kada žiroskop vrši složeno kretanje. slika 64.4) r 0ξηζ su: . ζ z z r Lo ω2 r r z ζ ω ζ r Lo r Lo 0 θ ω1 r r & ω =ϕ r η ξ ω1 0 r ω r η ξ a) ξ b) r θ& 0 η c) Slika 64. Ekinović gdje je Lζ = L0ζ ujedno i glavni kinetički moment za osu 0ζ . Približna teorija žiroskopskih pojava Geometrijskim slaganjem vektora ω r i ω1 r čije se ose sijeku dobija se rezultujući vektor ugaone brzine složenog kretanja. (14. pa je L0η = J 0ηωη . koji (14. odnosno kada vrši obrtanje oko r centralne ose inercije 0ζ ugaonom brzinom ω i obrtanje zajedno sa osom 0ζ oko ose 0 z & ugaonom brzinom precesije ψ r r = ω1 .b.5) L0ξ = J 0ξ ωξ . L0ζ = J 0ζ ωζ r r r r L0 = J 0ξ ωξ λ + J 0η ωη μ + J 0ζ ωζ v .3) L0 = L0ζ = J 0ζ ω . to se s obzirom na (13.a.1) može napisati da je (14. Projekcije kinetičkog momenta žiroskopa na pokretne ose ω 2 .DINAMIKA Vukojević. 218 . Pošto osa 0ζ istovremeno prolazi kroz pol 0.

r r rF r (14. θ (t ). Uzevši u obzir gore navedeno. može se pisati L0ξ = 0.b.a prikazan je žiroskop koji se nalazi u stanju mirovanja. slika 65. slika 64. ϕ (t ) . PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA Pravac kinetičkog momenta L0 žiroskopa ne poklapa se sa osom simetrije na slici 64. Žiroskop sa tri stepena slobode Ako je kretanje žiroskopa ograničeno postojanjem samo jedne nepokretne tačke. ukoliko je odstupa od ose .7) 219 . uravnotežen je i oslonjen u tački C . L0η = 0. U fazi mirovanja žiroskopa.2. Ako na žiroskop koji se nalazi u stanju mirovanja djeluje sila F konstantnog pravca i intenziteta na rastojanju d od težišta C .14. a čije je kretanje definirano preko tri Eulerova ugla ψ (t ). koja je centar inercije (težište) žiroskopa i koja leži na uzdužnoj osi simetrije. pri čemu se smatra da je rotacije jednaka nuli r r veća od ugaone brzine ugaona brzina nutacije θ r & = 0. (14. r 0ζ . ω1 . Ovakav žiroskop se može ostvariti ako se njegov centar inercije C poklapa sa nepomičnom tačkom. Veličina ovog momenta je F MC = F d . kao što se vidi Osnovna pretpostavka približne teorije žiroskopa polazi od toga da je ugaona brzina sopstvene & ϕ = ω žiroskopa oko ose simetrije žiroskopa 0ζ mnogo r r r r & precesije ψ = ω1 . r po pravcu manje ω r znatno veće od 0ζ i sa dovoljno tačnosti se može uzeti da je L0 = L0ζ . tada apsolutna brzina ω 2 r r r 14.6) 0ζ . onda je riječ o žiroskopu sa tri stepena slobode. Na slici 65. Ovakav zahtjev je ispunjen kod tijela koje vrši obrtanje oko nepomične tačke. L0 = L0ζ = J 0ζ ω što znači da je kinetički moment žiroskopa usmjeren duž ose Prema tome.c. žiroskop će se početi obrtati oko ose Cx usljed djelovanja momenta sile M C . koordinatni sistemi 0 xyz i 0ξηζ se podudaraju. odnosno ω >> ω1 .

naravno uz pretpostavku da je konstrukciono dobro riješeno ležište C . ali ne u stanju mirovanja.ugaona brzina sopstvene rotacije 220 . Osa simetrije žiroskopa Cζ će usljed djelovanja r sile F promijeniti svoj položaj u ravni dejstva sile u odnosu na osu Cz . ona će izazvati sasvim drugi efekat. Ako sada na žiroskop djeluje ista sila ravnomjerno da se obrće oko ose Cx u ravni djelovanja sile r F .moment inercije žiroskopa za osu r Cζ . Nakon prestanka djelovanja spoljašnje sile. Sada će se posmatrati isti žiroskop. koji predstavlja glavni moment spoljašnje sile ili spoljašnjih sila. slika 65.DINAMIKA Vukojević. gdje je J Cζ . Kinetički moment žiroskopa za nepomičnu tačku C usmjeren je duž ose materijalne simetrije Cζ i iznosi: r r LC = J Cζ ω . a ω .8) r & žiroskopa ili ϕ . (14. Ekinović ζ z r F z ω ζ θ d r F 0 r rF MC C y r v′ r rF MC A . žiroskop će nastaviti Cyz . odnosno momenta. nego u stanju kada se obrće r velikom ugaonom brzinom ω oko svoje ose simetrije Cζ .b. r LC C 0 d y x r G x r G a) Slika 65. je jednako ubrzano. pa se njegova ugaona brzina povećava od 0 do ω x . Žiroskop sa tri stepena slobode b) Obrtanje žiroskopa oko ose Cx usljed ovog momenta.

14. To znači da spoljašnja sila F . Moment M C spoljašnjih sila za tačku C usmjeren je normalno na ravan sile. bez dejstva spoljašnjih sila ima svojstvo: r r rF dLC = M C = 0. odnosno Prema Rezalovoj teoremi. odnosno njegovo obrtanje oko ose Cy . Polazeći od toga da uravnoteženi žiroskop koji se obrće oko ose simetrije. Od tog trenutka.9) postati jednaka nuli. dt (14. 221 . što znači da je kretanje ose Cζ zaustavljeno. pa se njegov pravac poklapa sa osom Cx . može se zaključiti sljedeće: žiroskop koji se brzo obrće ne pomjera u pravcu djelovanja sile već u pravcu njenog momenta koji je upravan na pravac sile. dt gdje je intenzitet momenta spoljašnjih sila M C = F d (14. . brzorotirajući žiroskop ima sposobnost suprotstavljanja silama koje nastoje da promijene pravac njegove obrtne ose. Na ovaj način.9) r r F . uzrokuje pomjeranje ose žiroskopa Cζ u ravni Cxz . odnosno moment M C za tačku C postane jednak nuli. ima geometrijsku podudarnost sa glavnim momentom spoljašnjih sila za tačku C . brzina kraja vektora kinetičkog momenta LC žiroskopa za r r r r rF r dLC v'= = MC . koja je označena sa v ′ . Kada prestane dejstvo sile r r rF F . brzina r v ' će prema izrazu (14.10) to proizilazi da je r r LC = J Cζ ω = const.11) odnosno pravac i intenzitet kinetičkog momenta u odnosu na tačku C su konstantni i djeluju duž ose simetrije Cζ . koja je u stanju mirovanja i otklonjena od početnog položaja za ugao θ . (14. PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA nepomičnu tačku C .b. Pošto osa Cζ žiroskopa po prestanku djelovanja sile prestaje da se kreće. žiroskop se obrće ugaonom brzinom ω r oko ose materijalne simetrije 0ζ . to je njeno kretanje r r F r neinercijalno. slika 65. koja djeluje paralelno osi Cy . Iz ovog uporednog pregleda ponašanja žiroskopa u stanju mirovanja i u stanju velike sopstvene rotacije.

Glavni moment spoljašnih sila u odnosu na oslonac 0 jednak je rr r r M 0Fs = rC × G . slika 66. Ova osobina da uravnoteženi žiroskop koji se brzo obrće oko ose simetrije zadržava stalan pravac svoje ose u prostoru koristi se mnogo u tehnici. čiji se centar inercije (težište) C ne poklapa sa nepokretnom r tačkom 0.6) (14. odnosno odrediti odstupanje od prvobitnog pravca koje će imati osa žiroskopa.13) r Vektor M 0 s . gdje je rC . a ukoliko raste tokom vremena kretanje je nestabilno. kako je brzina v ' tačke je već ranije konstatirano. Ukoliko je ostupanje malo.vektor položaja težišta C u odnosu na oslonac. Kinetički moment žiroskopa za nepomičnu tačku 0 usmjeren je duž ose vrijedi Cζ . normalan je na vertikalnu ravan 0 zζ . Prema tome. odnosno pol 0. 14. što znači da će osa žiroskopa Cζ opisivati vrlo mali konus oko svog početnog pravca. veličina i konstrukciona izvedba žiroskopa se moraju prilagoditi zahtjevima i uvjetima koji se postavljaju kod njegove primjene u tehnici. proizilazi da se osa žiroskopa 0ζ obrće oko nepokretne ose 0 z nekom 222 .DINAMIKA Vukojević.12) r r L0ζ = J 0ζ ω . Regularna precesija teškog žiroskopa Pretpostaviće se da se žiroskop. a prema (14. onda se za kretanje kaže da je stabilno. treba izvršiti procjenu veličine poremećaja koji može doći spolja. to će biti v ' = M 0Fs .3. Ekinović Ako na brzo rotirajući žiroskop djeluju trenutne sile. usmjeren je normalno na ravan koju obrazuje vektor položaja rC i sila težine r rF r r G . Na osnovu Rezalove teoreme. obrće velikom ugaonom brzinom ω i da pri tom osa materijalne simetrije Cζ sa osom 0 z gradi konstantan ugao θ . to će se tačka A pomjeriti za mali put v A dt . što r r rr A paralelna vektoru M 0Fs u svakom trenutku vremena i upravna je na ravan 0 zζ . Kako je brzina v ' tačke A kraja vektora kinetičkog momenta r rr r r r L0ζ geometrijski jednaka glavnom momentu spoljašnjih sila M 0Fs . Da bi se ocijenila stabilnost žiroskopa. (14. tj.

osa 0ζ žiroskopa vrši obrtanje oko ose 0 z i za takav žiroskop se kaže da vrši regularnu precesiju. već u pravcu normale na ravan 0 zζ . To znači da se usljed djelovanja momenta sile G osa žiroskopa ne pomjera u smislu povećanja ugla θ . r r gdje je OA = L0 . Regularna precesija teškog žiroskopa Iz izraza može se naći intenzitet momenta r rr r r v ' = M 0Fs = rC × G . S druge strane. pa je brzina vektora L0 određena izrazom: r r r r r v ' A = v ' = ω1 × OA = ω1 × L0 .14.14) gdje je d = OC . (14. r pa se prethodna jednačina 223 .15) Na osnovu približne teorije žiroskopa slijedi da je L0 = J 0ζ može napisati u obliku: r ω. tj.rastojanje težišta C od oslonca. brzina v ' se može posmatrati kao obimna brzina tačke A ose žiroskopa r r r & 0ζ oko ose 0 z ugaonom brzinom ψ = ω1 . PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA r konstantan. r r M 0Fs = G d sin θ . Ugao θ pri ovom kretanju ostaje ζ ω r G C θ z ω1 r A rC r r v′ L0ζ ω1 0 r η r M r FS 0 Slika 66. r r & ugaonom brzinom ψ = ω1 i opisuje konusnu površinu. (14.

Žiroskop sa dva stepena slobode Posmatraće se žiroskop koji se sastoji od cilindričnog tijela (zamajca) koji se nalazi na uzdužnom vratilu i obrće se velikom ugaonom brzinom ω .18) ω1 teškog žiroskopa (14. ω1 biti manja ukoliko je ugaona 14. slika 67. Ako se izjednače jednačine (14. što znači da ovaj žiroskop ima dva stepena slobode kretanja.19) ω1 = Gd . J 0ζ ω Formula (14. kinetički moment LC usmjeren je u pravcu podužne ose simetrije Cζ i iznosi LC = J Cζ r r ω . Pošto je kretanje rama zadato. gdje je J Cζ r moment inercije zamajca za osu Cζ . Vratilo je oslonjeno u kliznim ležištima A i B .17) r r v' = J 0ζ ω1 ω sin ∠ (ω1 . Položaj žiroskopa se može odrediti sa dva ugla u odnosu na referentne polazne veličine. to se brzina kraja vektora tačke A′ može izračunati prema r r r' r r v A = v ' = ω1 × CA' = ω1 × LC . odakle je ugaona brzina precesionog kretanja (14.16) (14.17). koja su sastavni dio rama koji se obrće ugaonom brzinom ω1 .20) ω1 ⊥ LC .14) i (14. Žiroskop ima mogućnost rotacije oko horizontalne ose 0ζ i oko vertikalne ose 0 z zajedno sa ramom.19) ukazuje na to da će ugaona brzina precesije brzina sopstvene rotacije ω veća i obrnuto. dobiće se J 0ζ ω1 ω sin θ = G d sin θ .4. Prema približnoj teoriji žiroskopa. (14.21) 224 .DINAMIKA Vukojević. Pošto je (14. ω ) = J 0ζ ω1 ω sin θ . Ekinović r r r r' r r v A = v ' = ω1 × J 0ζ ω = J 0ζ (ω1 × ω ) ili (14. r r to je intenzitet brzine kraja kinetičkog momenta ' v A = v' = ω1 LC = ω1ω J Cζ .

moment spoljašnjih sila za tačku C ima pravac brzine v ' = v A . r r (14. dakle. to iz zakona o održanju kretanja središta masa slijedi da je glavni vektor spoljašnjih sila jednak nuli: n r r r maC = ∑ Fi s = FRs = 0 .23) Moment spoljašnjih sila. r' Prema zadatim uvjetima na ram djeluje težina G i reakcije oslonaca FA i FB .14. odnosno r r F r r' r r M C s = v ' = v A = ω1 × LC . i =1 r r r 225 . r rF r r M C s = J Cζ (ω1 × ω ). (14.22) a kako je to će biti r r LC = J Cζ ω . Žiroskop sa dva stepena slobode ′ Prema Rezalovoj teoremi. ω B r FBd r G r r FBst ω ω1 C r r FAd r FAst A r r ′ vA = v ′ r rF MCS D r r r FD = FAst + FBst Slika 67. PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA r rF MCR z ζ A′ r LC . Pošto težište rama C za vrijeme obrtanja ostaje nepokretno. leži u ravni okomitoj na ravan rama ABD i ima pravac i smjer brzine tačke v A .

226 . Pri razmatranju ovog problema reakcije u ležištima se mogu podijeliti na statičke i dinamičke. ali suprotno orijentiran i naziva se žiroskopski moment. Statičke reakcije iznose: r r F r' r r st r st G FA = FB = . FB max = FBst − FBd = + . Ekinović Iz ovog proizilazi da spreg M C s . a r r rF rF suprotnog smjera. 2 rd r r F (14. r r rF v'= MCs . reakcije u ležištima A i B će iznositi FA max = FAst + FAd = G J Cζ ω1 ω G J Cζ ω1 ω + . koje obrazuju moment M C s obrće se zajedno sa ramom. ravan sila FA i FB .25) (14. Nastajanje žiroskopskog momenta naziva se žiroskopskim efektom. rd rd r r F Pri obrtanju rama ABD žiroskopa. koji je istog pravca i Prema zakonu akcije i reakcije. (14.DINAMIKA Vukojević. (14. 2 2 AB AB (14. i na ležišta intenziteta. Pošto je prema Rezalovoj teoremi to će biti ' v' = v A = J Cζ ω1 ω = FAd AB = FBd AB . koji ima pravac i smjer brzine v A . koji je normalan na ravan koju određuju ose rd AB i CD . One također obrazuju spreg M C R = − M C s .28) A i B djeluju sile istog pravca i intenziteta.26) odakle se dobija FAd = FBd = J Cζ ω1 ω AB . Za slučaj prema slici 67. obrazuju reakcije ležišta. Žiroskopski efekat nastaje uvijek kada se mijenja pravac ose oko koje se žiroskop obrće.27) Ukupne reakcije u ležištima A i B biće jednake vektorskom zbiru statičkih i dinamičkih reakcija.24) Dinamičke reakcije FA i FB obrazuju spreg sila M C s .

Žiroskopi imaju vrlo veliku i rasprostranjenu praktičnu primjenu u avijaciji... Slobodno kretanje krutog tijela 227 .Fn vrši slobodno kretanje. upravo onako kako to sile u ležištima iziskuju. To znači da žiroskop sa dva stepena slobode ne posjeduje svojstvo do izmijeni pravac svoje obrtne ose usljed djelovanja sila.. torpeda i slično.. pomorstvu. Za određivanje slobodnog kretanja postaviće se sljedeći sistemi referencije: -nepokretni koordinatni sistem referencije 01 x1 y1 z1 je osnovni sistem referencije i u odnosu na njega se vrši slobodno kretanje krutog tijela.14. omogućuju vožnju na dva točka. žiroskop sa dva stepena slobode nema tu mogućnost što izaziva dopunska opterećenja u ležištima. koji je čvrsto vezan za tijelo i kreće se zajedno sa z z1 ζ r Fns x θ C r F2s η y r F1s ψ ϕ 01 x1 N ξ y1 Slika 68. Posmatraće se kruto tijelo mase m koje pod djelovanjem spoljašnjih sila F1 . kao i pravilno vođenje puščanog i artiljerijskog zrna. raketnoj tehnici. r r Cξηζ . -pokretni sistem refererencije tijelom. gdje će reakcije u ležištima izazvati obrtanje rama oko tačke C . odnosno oni obezbjeđuju vođenje aviona i brodova prema utvrđenom kursu. PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA Za razliku od žiroskopa koji ima tri stepena slobode. -sistem Cxyz koji je kruto vezan za središte tijela C i zajedno s njim se translatorno pomjera. Diferencijalna jednačina kretanja slobodnog krutog tijela Slobodno ili opće kretanje krutog tijela je kretanje pri kojem se kruto tijelo može pod utjecajem sila pomjeriti bilo gdje u prostoru.5. 14. slika 68.

s + ωξ ωζ (J Cξ − J Cζ ) = M Cη . Diferencijalne jednačine za translatorno kretanje tijela sa težištem C određene su sa sljedećim izrazima: m&&C = ∑ X is . ωζ . Ekinović Određivanje slobodnog kretanja krutog tijela pod djelovanjem spoljašnjih sila svodi se na određivanje položaja u toku kretanja sistema referencije Cξηζ u odnosu na sistem referencije 01 x1 y1 z1 .29) gdje su: X is . Kako tijelo kod slobodnog kretanja ima dvije osnovne mogućnosti kretanja. s + ωξ ωη (J Cη − J Cξ ) = M Cζ . M Cζ . Iz ovoga slijedi da tijelo kod slobodnog kretanja ima šest stepeni slobode. ωξ .glavni momenti spoljašnjih sila u odnosu na koordinatne ose sistema Cξηζ . a posebno za obrtanje krutog tijela oko njegovog središta. (14. Obrtanje krutog tijela oko središta C određuje se pomoću Eulerovih dinamičkih jednačina: J Cξ J Cη J Cζ gdje su: J Cξ .projekcije vektora ugaone brzine na ose ξ . 228 . ωη . diferencijalne jednačine kretanja se formiraju posebno za translatorno kretanje težišta tijela. yC (t ) i zC (t ) . x i =1 n m&&C = ∑ Yi s y i =1 n m&&C = ∑ Z is . Položaj tijela u odnosu na pokretni sistem referencije Cxyz određuju tri Eulerova ugla ψ (t ) .DINAMIKA Vukojević. J Cη . s s s M Cξ . Z is .komponente glavnog vektora spoljašnjih sila u odnosu na sistem 01 x1 y1 z1 .η . θ (t ) i ϕ (t ) . z i =1 n (14. M Cη . dωξ dt dωη dt dωζ dt s + ωη ωζ (J Cζ − J Cη ) = M Cξ . a položaj pokretnog sistema referencije Cxyz u odnosu na nepokretni 01 x1 y1 z1 definiran je sa tri koordinate xC (t ) .30) J Cζ . ζ .momenti inercije tijela u odnosu na glavne centralne ose inercije koje se kreću zajedno sa tijelom. Yi s .

29) i (14. 14. Primjeri Primjer 1. Rastojanje ležišta A i B je l . Nakon integracije. Kako integracija jednačina (14. θ = θ (t ) . uz zadate početne uvjete. Centar inercije obrtnih dijelova za osu AB je G 2 ρ .31) pri čemu tri jednačine definiraju translaciju središta C . g (b) 229 . koje definiraju slobodno kretanje krutog tijela. U slučaju precesionog kretanja r r r ugaonom brzinom ω1 . dobiće se šest jednačina: xC = xC (t ) . potrebno im je dodati tri Eulerove kinematičke jednačine kretanja.30) u općem slučaju skoro nije moguća. PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA Jednačine (14. a poluprečnik inercije u odnosu na osu rotacije je ρ .30) obrazuju šest jednačina u funkciji od vremena. zC = zC (t ) . Odrediti žiroskopske pritiske. Usljed zazora u ležištima turbina povremeno dobija mogućnost kratkotrajne rotacije brzinom vertikalne ose. r r ω1 r oko Rješenje.14.6. (14. g r (a) J y = Mρ 2 = Prema približnoj teoriji žiroskopa moment količine kretanja rotora turbine pravac ose Lo = J yω ima 0 y i istog je smjera kao ugaona brzina ω . ϕ = ϕ (t ) .1. slika 14. to se ovakav način definiranja kretanja krutog tijela koristi samo u posebnim slučajevima rasporeda sila i mase tijela. Rotor turbine je žiroskop sa dva stepena slobode kretanja. Vratilo turbine obrće se ugaonom brzinom ω . yC = yC (t ) . Težina obrtnih dijelova turbine i vratila je G . kraj vektora Lo opisuje horizontalnu kružnu putanju brzinom v : v' = Lo ω1 = J y ω ω1 = G 2 ρ ω ω1 . a tri rotaciju oko središta. ψ = ψ (t ) . Žiroskopski efekat se u ovom slučaju javlja zbog povremenog obrtanja oko ose 0 z i kratkotrajan je. Vratilo turbine je preko spojnice povezano sa reduktorom i generatorom. Prije integriranja ovih jednačina.

Pošto centar inercije ostaje nepomičan. 3.1. 2. 4. Prema tome jedine spoljašnje sile su otpori u ležištima A i B i oni obrazuju spreg sila: G ω ω1 ρ 2 = . Rotor turbine Vratilo Spojnica Reduktor r r FAd A r G y 2 Slika 14. može pospješiti stvaranje rezonancije sistema. ako se često pojavljuje. 230 .glavni moment spoljašnjih sila paralelan s s r r r sa v ' i istog smjera. turbina. gdje je M o . to je rezultanta spoljašnjih sila na rotor turbine jednaka nuli. r z ω1 r v′ r L0 1 r FBd 3 r M 0s 4 ω B 1. elektromotora i slično je upravo žiroskopski efekat i on. Jedan od mogućih uzroka kratkotrajnih udara kod brzorotirajućih diskova. F =F = gl AB d A d B r M os (c) Ovi dinamički otpori u ležištima su privremenog karaktera. a javljaju se u vertikalnoj ravni u r trenutku zakretanja sa ω1 .DINAMIKA Vukojević. Ekinović Prema Rezalovoj teoremi je v ' = M o .

to se u teoriji udara kao mjera uzajamnog djelovanja dva tijela ne uzima udarna sila Fud . Osnovni pojmovi Pojava pri kojoj u beskonačno malom intervalu vremena.15. a usljed trenutnog dejstva sila.1. tako da se ovdje moraju uvažiti i elastična svojstva tijela. a udarna sila Fud vrlo r velika. Ovo. udarna sila raste od nule do neke maksimalne vrijednosti. t1 r r (15. Udar je vrlo složena pojava i nemoguće ga je definirati u potpunosti bez uvođenja određenih hipoteza o strukturi tijela. odstupa od osnovne pretpostavke da su tijela koja se posmatraju kruta. već udarni impuls I ud koji se definira izrazom t 1 +τ r r I ud = ∫ Fud dt . a zatim opada i postaje jednaka nuli u trenutku prestanka dodira s tijelom. 231 . a Fud je udarna sila. Pojava udara je neposredno u vezi sa deformacijom tijela u okolini tačke dodira. Pri samom udaru. Pošto se intenzitet udarne sile mijenja u toku udara. naravno. TEORIJA UDARA 15 TEORIJA UDARA 15. brzine tačaka tijela dobivaju konačne promjene naziva se udar. Sile koje djeluju tokom udara traju veoma kratko i dostižu velike vrijednosti.1) gdje je τ – vrijeme trajanja udara. odnosno sudar ako su u pitanju dva materijalna tijela. Kako je vrijeme trajanja udara (sudara) r τ beskonačno mala veličina. Ovakve sile nazivaju se udarnim ili trenutnim silama. to je udarni impuls konačna veličina.

Osnovna jednačina teorije udara Neka se materijalna tačka M mase m kreće pod utjecajem spoljašnjih sila Fi čija je rezultanta r r r F . dva udarna procesa imaće iste udarne impulse ukoliko su površine ispod krivih r Fud (t ) jednake.0001 0. Promjena količine kretanja materijalne tačke τ određena je izrazom M mase m za vrijeme trajanja udara 232 . To znači da bi za potpuno izračunavanje udarnog impulsa I ud trebalo r poznavati funkciju Fud = Fud (t ) .DINAMIKA Vukojević.2. Ovdje je τ beskonačno mala vremenska veličina u odnosu na vremenski trenutak t1 . pa se u dinamici do integrala r I ud dolazi indirektnim putem. Vremenske promjene udarne sile Prema slici 69. r Usljed djelovanja impulsa udarne sile. slika 70. brzina tačke M će se promijeniti sa v . Ekinović Fud [kN ] 40 30 20 10 0 0. na vrijednost brzine v ′ . čije djelovanje traje do trenutka t1 + τ . Neka u trenutku t1 na tačku počinje djelovati trenutna udarna sila Fud . koju je imala r prije samog udara. Ovo općenito nije moguće. 15.001 t [s ] Slika 69.

233 .2) se može pisati u vidu r r m v '−m v = t1 +τ r Fud dt .4) što predstavlja zakon o promjeni količine kretanja materijalne tačke pri udaru. TEORIJA UDARA t1 +τ t1 +τ r r F dt + ∫ Fud dt. ∫ t1 (15. impuls udarne sile tokom kratkog vremenskog intervala τ biće konačna veličina s obzirom na veliki intenzitet udarne sile. M a A r F c r mv r F A r I ud r mv ′ r mv ′ M r I ud r b Fud r mv Slika 70.3) Dakle. jednačina (15. odnosno impulsi neudarnih sila u odnosu na impulse udarnih sila mogu se zanemariti.15. to se impuls neudarne rezultantne sile F r r t 1 +τ r I = ∫ F dt ≈ 0 t1 može smatrati beskonačno malom vrijednošću u odnosu na impuls udarne sile koja ima mnogo veći intenzitet t1 +τ r r I ud = ∫ Fud dt >> 0 . t1 (15. ∫ t1 t1 r r m v '− m v = (15.2) S obzirom na to da je interval τ beskonačno mali. koji glasi: promjena količine kretanja materijalne tačke pri udaru jednaka je udarnom impulsu za tu tačku. Promjena količine kretanja pri udaru Na osnovu prethodno rečenog.

mogu se i udarni impulsi podijeliti na udarne impulse spoljašnjih sila I i i impulse unutrašnjih sila I i . Kako se može vidjeti. r r rs ru 234 . Ekinović Jednačina (15. mijenja svoju putanju " a " i nastavlja se kretati po putanji " b ".4) se može pisati i u obliku r r r m v '− m v = I ud ili (15.zakon o promjeni količine kretanja sistema i materijalne tačke i zakon o promjeni kinetičkog momenta sistema materijalnih tačaka. za razliku od Newtonovih jednačina koje su bile u diferencijalnom obliku.4) ili (15. a također se smatra da su tačke sistema za vrijeme udara τ nepokretne. Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema pri udaru Posmatraće se sistem od n materijalnih tačaka. Iz ovih osnovnih izlaganja o teoriji udara može se zaključiti sljedeće: a) pri definiranju udara. Od tri opća zakona mehanike u teoriji udara se koriste samo dva .DINAMIKA Vukojević. pa će se kod posmatranja kretanja sistema materijalnih tačaka za vrijeme udara posmatrati samo impulsi udarnih sila I ud = I .3. Zakon o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka u klasičnom obliku ne može se primijeniti za rješavanje osnovnih zadataka teorije udara. c) djelovanje trenutnih sila ogleda se u promjeni brzine tačke.5) r r r r I ud . (15. a vrijeme udara vrlo kratko.5) se može izraziti i grafički pomoću trougla ABC formiranog od vektora veličina koje se pojavljuju u toj jednačini. tačka M nakon djelovanja udarne sile Fud . jer se umjesto udarnih sila uzimaju udarni impulsi. Vektorska jednačina (15. slika 70. b) za vrijeme djelovanja udarnih sila. pomjeranje materijalne tačke je jednako nuli. pa će pomjeranje biti r r Δr = v sr τ ≈ 0. Na mjestu udara putanja tačke M se lomi i nastaje takozvana singularna tačka. u osnovnoj jednačini teorije udara (15.6) Δv = v '−v = m r r Prema slici 70.5) sve veličine su date u konačnim iznosima. odnosno udarnog impulsa I ud . Slično podjeli sila koje djeluju na materijalni sistem na spoljašnje i unutrašnje. Djelovanje neudarnih (konačnih) sila za vrijeme udara se može zanemariti. djelovanje neudarnih sila se može zanemariti. Ovakva pretpostavka proizilazi iz konstatacije da je brzina tačke za vrijeme udara konačna veličina. što je dato osnovnom jednačinom teorije udara. 15.

15.10) izražava zakon o promjeni količine kretanja materijalnih tačaka pri udaru: promjena količine kretanja materijalnog sistema pri udaru jednaka je vektorskom zbiru svih spoljašnjih udarnih impulsa koji djeluju na tačke materijalnog sistema. ∑m v i =1 i i r Pošto je vektorski zbir unutrašnjih sila materijalnog sistema krutog tijela jednak nuli. gdje je v' i .brzina tačke na kraju udara. TEORIJA UDARA Na osnovu osnovne jednačine teorije udara (15.8) može napisati u obliku n r r r r K ′ − K 0 = ΔK = ∑ I is . ∑ n i =1 i =1 i =1 i =1 (15. (15.količina kretanja sistema materijalnih tačaka u trenutku prestanka udara. i =1 (15. r = K 0 .količina kretanja sistema materijalnih tačaka u trenutku početka udara. Projiciranjem na ose pravouglog koordinatnog sistema.10) daje naredne tri skalarne jednačine: 235 . vektorska jednačina (15. isti stav vrijedi i za vektorski zbir unutrašnjih impulsa.5). odnosno ∑I i =1 n ru i = 0.brzina tačke na početku udara. dobija se n n r n r r r m i v ' i − ∑ m i v i = ∑ I i s + ∑ I iu . (15.10) Jednačina (15.7) r r Jasno je da se može postaviti ovakvih n jednačina za svaku od n materijalnih tačaka materijalnog sistema. za proizvoljnu materijalnu tačku materijalnog sistema M i mase mi vrijedi da usljed djelovanja impulsa I i i I i dolazi do promjene količine kretanja u iznosu ru rs r r r r mi (v 'i −vi ) = I is + I iu .9) pa se izraz (15.8) gdje su: ∑ m v' i =1 n i n r i r = K ′ . Zbrajanjem svih n jednačina. a vi .

12) se može predstaviti preko tri skalarne jednačine oblika: ' s m vCx − m vCx = ∑ I ix . i =1 n ' s m vCy − m vCy = ∑ I iy . i =1 n ' s m vCz − m vCz = ∑ I iz .10) dobiće se n r r r r r r K ′ − K 0 = ΔK C = mv 'C −mvC = ∑ I is .11) Jednačine (15. vektorska jednačina (15.12) Jednačina (15.13) 236 ..DINAMIKA n Vukojević.. n . s K ′ − K 0 y = ∑ I iy y s ′ K z − K 0 z = ∑ I iz . i =1 i =1 n i =1 n (15. odnosno uvrštavanjem u jednačinu (15. i =1 (15.. Ekinović s ′ K x − K 0 x = ∑ I ix . a količina kretanja sistema materijalnih tačaka izrazi preko cjelokupne mase materijalnog sistema m = ∑ mi .11) pokazuju da je promjena količine kretanja materijalnog sistema za neku osu jednaka zbiru projekcija spoljašnjih udarnih impulsa sila koji djeluju na tačke materijalnog sistema na tu istu osu. Ako se brzine centra inercije sistema prije i poslije udara označe sa r r ′ vC i vC .12) predstavlja zakon promjene (priraštaja) brzine centra inercije materijalnog sistema za vrijeme udara. tada se može pisati i =1 r r K 0 = mvC i n r r ′ K ′ = mvC . i = 1. i =1 n (15. Projiciranjem na ose Descartesovog nepokretnog koordinatnog sistema 0 xyz ..

Vektorom položaja r ri definiraće se položaj svake tačke M i materijalnog sistema u odnosu na pol 0. odabraće se prvo proizvoljna tačka 0 u koordinatnom sistemu 0 xyz kao pol.kinetički moment materijalnog sistema za tačku 0 na kraju udara.15. dobiće se da je r r r r K ′ = K 0 .13) predstavljaju promjene projekcija brzina centra inercije sistema za ose Descartesovog koordinatnog sistema 0 xyz pri udaru. U slučaju da ne postoje spoljašnji udarni impulsi ∑I i =1 n rs i = 0. a zatim n n sabere svih n jednačina.kinetički moment materijalnog sistema za tačku 0 na početku udara.14) gdje su: r r ∑ (ri × mi v 'i ) = L0′ n r . Zakon o promjeni kinetičkog momenta materijalnog sistema pri udaru Da bi se odredila promjena kinetičkog momenta sistema materijalnih tačaka pri udaru. ) 237 .4.glavni moment svih spoljašnjih udarnih impulsa koji djeluju na materijalni sistem za pol 0. ∑( i =1 r ru r r ri × I iu = ∑ M 0I i . u slučaju kada na materijalni sistem djeluju samo unutrašnji udarni impulsi. iz čega se može izvesti zaključak da. TEORIJA UDARA Jednačine (15. (15. količina kretanja sistema materijalnih tačaka se ne mijenja. i ∑ (r × m v ) = L i =1 n i i i i =1 n r r r 0 r ∑ (r × I ) = ∑ M rs i i =1 n i r Ir s 0 . 15. dobiće se r r r r r r ∑ (r × m v ' ) −∑ (r × m v ) = ∑ (r × I ) +∑ (r × I ) n rs i n ru i i =1 i i i i =1 i i i i =1 i i =1 i . Ako se vektorom položaja r ri vektorski sa lijeve strane pomnoži jednačina (15.7). odnosno v 'C = vC . .glavni moment svih unutrašnjih udarnih impulsa koji djeluju u materijalnom sistemu za pol 0.

17) Gornja jednačina ukazuje na to da ako na tačke mateirjalnog sistema djeluju samo unutrašnji udarni impulsi.15) dobiti oblik r r ′ L0 = L0 . Ukoliko ne djeluju spoljašnji udarni impulsi. daje tri skalarne jednačine oblika: ′ L0 x − L0 x = ∑ M 0I ix .16) ′ L0 z − L0 z = ∑ M 0I iz . Ekinović Kako je vektorski zbir unutrašnjih sila u materijalnom sistemu jednak nuli.15) izražava zakon o promjeni kinetičkog momenta materijalnog sistema: promjena kinetičkog momenta materijalnog sistema za proizvoljno odabranu tačku pri udaru jednaka je gometrijskom zbiru momenata svih spoljašnjih udarnih impulsa. 238 . i =1 (15. projicirana na ose Descartesovog koordinatnog sistema.DINAMIKA Vukojević. ∑ n i =1 pa će jednačina (15. i =1 rs na osnovu kojih se može konstatirati da je promjena (priraštaj) kinetičkog momenta materijalnog sistema za bilo koju osu pri udaru jednaka zbiru svih spoljašnjih momenata udarnih impulsa za tu osu. onda se kinetički moment sistema za bilo koju tačku sistema ne mijenja. i =1 n n rs ′ L0 y − L0 y = ∑ M 0I iy . koji djeluju na materijalni sistem. i =1 n rs (15. biće r rs M 0I i = 0 . Vektorska jednačina (15. tako da će izraz (15.15). (15.15) Jednačina (15.14) dobiti konačan oblik n r r r r rs ′ L0 − L0 = ΔL0 = ∑ M 0I i . odnosno ostaje konstantan. to je i glavni moment unutrašnjih sila jednak nuli. za istu tačku.

15.a. Udar tijela o nepokretnu podlogu U primjeru prikazanom na slici 71. onda je udar centralni (upravni). Ukoliko ulazna brzina i brzina nakon udara nisu kolinearne. Udar tijela o nepokretnu podlogu. a nakon udara ima brzinu v ' koja također ima isti pravac kao normala On . slika 71. r r n m C r I ud r v′ M0 M2 h1 m C O A r v r T h2 r v′ r v b) M1 C1 r N a) Slika 71. slika 71. Normala povučena u tački udara A na tangencijalnu ravan (dodirnu ravan) naziva se normala ili pravac udara i obilježava se sa On . TEORIJA UDARA 15.a. kugla pada vertikalno i u trenutku udara o nepokretnu r r podlogu ima brzinu v . a u protivnom je necentralni. koja je usmjerena u pravcu normale na nepomičnu zakrivljenu podlogu. biće riječ o takozvanom kosom udaru. koji sa vektorom N zatvara pravi ugao na konturi presjeka. Koeficijent uspostavljanja (restitucije) r Pretpostaviće se da se tijelo mase m kreće translatorno po vertikali naniže brzinom v . Tangencijalnu ravan u ovom slučaju definira vektor normale T prirodnog trijedra. 239 . Ako su u trenutku sudara težišta tijela na osi On . koja je kolinearna sa pravcem On .5.

što se sve događa u vrlo malom vremenskom intervalu koji će se označiti sa τ 2 . a i obje brzine su u pravcu normale On .19) r r r r r r dvije nepoznanice – krajnju brzinu v ' i udarni impuls I . r impuls I ud . koji 240 . U samom procesu udara mogu se razlikovati dvije faze. (15. a jedan dio pretvara se u toplotnu energiju usljed trenja između elementarnih čestica. kako je već rečeno. Obje faze udara dešavaju se.DINAMIKA Vukojević. što je. Udarom kugle u nepokretnu podlogu. Time je uveo dopunsku jednačinu (vezu) i omogućio rješavanje osnovne jednačine teorije udara. U drugoj fazi udara. (15. godine dali osnovne postavke teorije udara. Beskonačno mali vremenski interval u kojem se dešava prva faza obilježiće se sa τ 1 . koji su 1668. Ekinović Kako se težišta tijela C i C1 nalaze na zajedničkoj normali. to se ovdje radi o centralnom udaru (sudaru). Pojam i veličina koeficijenta udara zasniva se na elastičnim svojstvima tijela. tijelo se nastoji vratiti u prvobitni oblik. τ . javlja se normalna reakcija N r ud koja stvara udarni Zakon o promjeni količine kretanja kugle u ovom primjeru u kojem je riječ o centralnom upravnom udaru. Prva faza podrazumijeva onaj dio udara tokom kojeg se tijelo deformira sve dotle dok mu brzina ne postane jednaka nuli. u vrlo malom vremenskom razmaku objedinjuje τ 1 i τ 2 . U ovoj jednačini je početna brzina v obično poznata i postavlja se pitanje kako odrediti ostale Newton je generalizirao postavke Villisa i Huygensa. kako je već rečeno. koji je u slučaju glatke ravni usmjeren u pravcu normale On . projiciranjem na pravac normale dobija se da je spoljašnji udarni impuls jednak m (v′ + v ) = I . koeficijenta udara). odstupanje od osnovne pretpostavke da se posmatraju kruta tijelo. odnosno τ = τ 1 + τ 2 . U tom periodu kinetička energija tijela pretvara se u potencijalnu energiju koja je proporcionalna elastičnoj deformaciji tijela. općenito glasi r r r m (v '−v ) = I ud . i uveo pojam koeficijenta restitucije (koeficijenta uspostavljanja. usljed djelovanja elastičnih sila.18) S obzirom na to da postoji samo normalna komponenta impulsa I ud = I n = I .

za koju se treba odrediti koeficijent k . Odnos intenziteta brzine tijela na kraju udara i intenziteta njegove brzine neposredno prije udara pri pravom (upravnom) udaru o nepomičnu površinu predstavlja koeficijent restitucije i iznosi r r r k= v′ v .21) Primjenom istog zakona. Na osnovu zakona o promjeni kinetičke energije. može se uspostaviti logičan odnos ovih brzina: v ≥ v ' . tijelo neće dostići prvobitnu kinetičku energiju (osim u idealnom slučaju). slobodno pada sa visine h1 na ravnu nepokretnu podlogu izrađenu od istog materijala. na putu kuglice od M 1 do M 2 . v′ = v h2 . (15. Nakon završetka udara tijelo će se odvojiti od nepomične podloge brzinom v ' koja je različita r od brzine v koju je imalo prije udara. TEORIJA UDARA Ako su deformacije na tijelu elastično-plastičnog karaktera. Prema objašnjenju koje je dato za prvu i drugu fazu udara. odakle se prema izrazu (15. odredi se brzina kojom kuglica udari u podlogu prema formuli v = 2 gh1 . a ne zavisi od njihove veličine.21) odredi koeficijent restitucije (15. pa se dio energije troši na zagrijavanje tijela poslije udara. Vrijednost koeficijenta restitucije k za različite materijale određuje se vrlo jednostavno eksperimentalnim putem. Neka kuglica. slika 71.23) 241 . dobiće se da je brzina kuglice v′ nakon udara v' = 2 gh2 .b.22) k= Jasno je da je 0 ≤ k ≤ 1 . (15.15. Potrebno je izmjeriti visinu h2 do koje kugla odskoči nakon udara. h1 (15.20) Koeficijent uspostavljanja k zavisi od vrste materijala tijela koja se sudaraju.

m (k + 1) (15.staklo o staklo …………. Ekinović U slučaju kada je vrijednost koeficijenta restitucije k = 1 .6. .čelik o čelik …………… k = 5 9. ili brzina tačke na kraju udara (15. odnosno v′ = 0 . treba napomenuti da se pri udaru javlja vrlo složen proces transformiranja energije i da ova teorija još uvijek nije dobila egzaktno tumačenje. kuglica će se odbiti od r nepokretne podloge brzinom v ' pod uglom β . potrebno je izračunati brzinu r r r v ' nakon udara i odrediti impuls I .25) Dakle. Kod potpuno elastičnog udara udarni impuls je dva puta veći nego pri plastičnom udaru ( I ud = 2 I ud = 2mv ). k =1 2 . v′ = v .20) može naći udarni impuls I = m v (1 + k ) . dok je tangencijalna komponenta impulsa I T = 0 . Nakon nalaženja vrijednosti koeficijenta k . k = 15 16 . k⎠ ⎝ odnosno v ' = k I. r r Udarni impuls reakcije podloge u slučaju idealne veze (glatke podloge) imaće samo jednu komponentu i to normalnu I n .drvo o drvo …………… . slika 72. 15. odakle se koristeći odnos (15. el pl Koeficijent restitucije k za neke materijale iznosi: . Kod potpuno plastičnog udara je k = 0 . Kosi udar tačke o nepomičnu podlogu Neka materijalna tačka mase m u trenutku t udari o glatku podlogu brzinom v i pod uglom r α u odnosu na normalu n . Poslije malog vremenskog intervala τ . što je idealan slučaj. što znači da se udar završava prvom fazom. riječ je o potpuno elastičnom udaru.DINAMIKA Vukojević. r 242 .19). uvođenje koeficijenta restitucije omogućava rješavanje postavljenih problema korištenjem osnovne jednačine udara. tj. Na osnovu poznate brzine v koju je kuglica imala prije udara. moguće je vratiti se na jednačinu (15.24) v' ⎞ ⎛ m ⎜ v'+ ⎟ = I . Međutim. Kod elastičnog udara su brzine na početku i na kraju udara iste.

(15. to se koeficijent restitucije k može izračunati na osnovu r k = v n' r vn . dobijaju se (15. može se odrediti udarni impuls I .29) odakle slijedi ' k vn = vn . ' T T r r T .31) što znači da se tangencijalna komponenta brzine prije i poslije udara ne mijenja.27) slijedi ' vT = vT .27) ( m(v ) − v )= 0 . TEORIJA UDARA α r n β r v′ r ′ vn m r r ′ vT = vT r T r vn r v r r In = I Slika 72. k i α .26) (15. 243 .30) m. ako se poznaje Iz jednačine (15. r Kako se udar dešava samo u pravcu normale n .26) daje I = m vn (1 + k ) . (15. što kada se uvrsti u (15. v. Kosi udar tačke o nepokretnu podlogu Projiciranjem osnovne jednačine teorije udara u pravcu normale n i tangente dvije jednačine: ' m vn + vn = I n = I . Prema tome. (15.28) (15.15.

33) Pošto je za neelastični udar k < 1 . sudare u nekom trenutku vremena. m2 v2 C2 x Slika 73. Ekinović Prema slici 72. tj. tg β 2 2 2 2 v' = v'T +v'n = vT + k 2vn = v sin 2 α + k 2 cos 2 α . r r v1 > v2 m1 C1 r v1 r r ′ v2 > v1′ r m2 v2 C2 x m1 C1 r r ′ v1′ . (15. Upravni centralni sudar dva tijela 244 . Ovakav sudar se naziva upravni centralni sudar. tg β = ' = T = tg α . na osnovu odnosa komponentih brzina.32) odakle je koeficijent restitucije k= Intenzitet brzine v ' nakon udara iznosi: r tg α . tgβ > tgα . vn vn k vn k (15. Upravni centralni sudar dva tijela Neka se dva tijela. Normala koja se povuče na tangencijalnu ravan na mjestu dodira poklapa se sa pravom x koja spaja centre C1 i C2 . pa se može reći da 15. mogu se naći i odgovarajući uglovi ' vT vT v 1 tg α = .32) slijedi da je je u ovom slučaju odbojni ugao veći od upadnog ugla kuglice. slika 73. koja se kreću translatorno različitim brzinama v1 > v2 duž prave koja spaja njihove centre inercije C1 i C2 .DINAMIKA Vukojević.7. prema (15.

pa će tijela nakon sudara imati različite brzine. v1 − v2 (15. Izraz (15. Ovdje je v1 > v2 i ′ 2 v1 < v′ . odnosno količine kretanja sistema na kraju i na početku sudara su iste. ′ Zadatak je da se odrede brzine središta masa v1′ i v2 nakon sudara. koja glasi: ' v1' − v2 k= ' ' v1 − v2 = ' v2 − v1' .15.36) gdje su v1 − v2 i v1 − v2 relativne brzine tijela prije i poslije sudara. brzine tijela prije sudara v1 i v2 i koeficijent restitucije k .34) r r r r m1v1 + m2v2 = m1v1' + m2v2' . Ukoliko bi sudar bio plastičan. r r Prije samog rješavanja. a nakon sudara v1′ i v2 . treba imati na umu neke logične pretpostavke. Brzina v1 mora biti veća od v 2 . što projiciranjem na osu x daje ' m1v1 + m2 v 2 = m1v1' + m2 v 2 . Dodatna jednačina će se formirati pomoću Newtonove hipoteze o koeficijentu restitucije k . Kod ovakvog upravnog centralnog sudara tijela nema spoljašnjih udarnih impulsa. Udarni impulsi se javljaju kao posljedice reakcija tijela na mjestu dodira. Sudar je elastičan. Brzina v2 treba biti veća od v1′ da bi se tijela razdvojeno kretala nakon sudara. može se napisati da je r r r r r r r r K0 = K ′ . (15. 245 . pošto nema ni spoljašnjih sila. oba tijela bi nakon r r ′ sudara nastavila kretanje zajedno istom brzinom. primjenom zakona o promjeni količine kretanja na sistem od dva tijela pri sudaru. TEORIJA UDARA ′ Neka brzine tijela masa m1 i m2 iznose v1 i v2 prije sudara. jer u protivnom ne bi bilo sudara.35) ′ ′ U ovoj jednačini pojavljuju se dvije nepoznanice v1 i v2 .34) u razvijenom obliku glasi (15. ako su poznate mase tijela r r m1 i m2 . Na osnovu ovakve konstatacije. a to su ustvari unutrašnje sile.

37).38). koja će se primijeniti samo na prvo tijelo. m1 + m2 (15. dobiće se: m2 (v1 − v2 ) m1 + m2 m1 ' (v1 − v2 ) .39) I1 = − I 2 = − m1 m2 (1 + k )(v1 − v 2 ) . m1 + m2 (15.37) i (15. m1 + m2 m1 m2 (v1 − v2 ) .37) (15.39) u jednačinu (15. Za plastičan sudar ( k = 0 ).41) kao i udarni impulsi prema (15.38) Na osnovu teoreme o udarnom impulsu. uz r r I 1 = − I 2 .40). Ekinović ′ ′ Ako se riješe jednačine (15.36) po v1 i v2 . dobija se (15. dobijene su pod pretpostavkom da se tijela kreću translatorno u istom smjeru. prema istim izvedenim jednačinama. mora biti zadovoljen uvjet m1v1 = − m2v2 .40) I1 = − I 2 = − Da bi se oba tijela zaustavila nakon plastičnog sudara. dobijaju se brzine tijela v1' = v1 − 2m1 (v1 − v 2 ) 2m2 (v1 − v 2 ) ' . dobiće se brzine oba tijela u iznosu ' v1' = v 2 = m1v1 + m2 v 2 . odnosno I 1 = m1 (v1' − v1 ) . v2 = v2 + m1 + m2 m1 + m2 (15.40) Jednačine za brzine tijela nakon sudara (15. kao i za udarni impuls (15. prema već izvedenim jednačinama.DINAMIKA Vukojević. v2 = v2 + (1 + k ) m1 + m2 v1' = v1 − (1 + k ) pretpostavku da unutrašnji impuls sistema postaje spoljašnji.42) 246 . Za elastičan sudar ( k = 1 ). dobija se (15.35) i (15. Uvrštavanjem (15. Slične jednačine bi se dobile i u slučaju da se tijela kreću translatorno jedno drugom u susret.

8. kod tijela koja nemaju potpuno elastičan sudar jedan dio kinetičke energije se troši na deformaciju i zagrijavanje tijela. tijelo koje je bilo u stanju mirovanja ( v2 = 0 ) prelazi u kretanje brzinom koja je jednaka brzini prvog tijela. U slučaju istih masa tijela m1 = m2 . kinetička energija tijela prije sudara iznosi Ek = a nakon sudara 1 2 m1v12 + m2 v 2 . 15. Carnotova teorema. Uz pretpostavku da su se dva tijela prije sudara kretala translatorno. iz jednačina (15. ako se poznaju koeficijent restitucije k i brzine tijela prije i poslije sudara.15. može se vidjeti da su udarni impulsi pri elastičnom (idealnom) sudaru dva puta veći. TEORIJA UDARA i udarni impulsi I1 = − I 2 = − 2m1 m2 (v1 − v 2 ) . 2 ( ) (15.42) proizilazi da će tijela međusobno razmijeniti brzine: v1' = v 2 ' v 2 = v1 . a sporijeg povećava. pri čemu je m1 = m2 .45) E k' = ( ) Razlika kinetičkih energija sistema (tijela) predstavlja gubitak ΔEk kinetičke energije pri sudaru: 247 . a prvo tijelo ostaje u stanju mirovanja: v1' = 0 ' v 2 = v1 . m1 + m2 Iz gornjih jednačina proizilazi da se odlazna brzina bržeg tijela smanjuje. Postavlja se pitanje koliki je gubitak kinetičke energije pri sudaru dva tijela masa m1 i m2 . a drugo tijelo u njega udari brzinom v1 . Gubitak kinetičke energije pri sudaru dva tijela Kako je već ranije rečeno.43) U slučaju da je jedno tijelo u stanju mirovanja. (15.44) Ako se uporede udarni impulsi za dva ekstremna slučaja koeficijenta k . 2 1 ' m1v1'2 + m2 v 22 . (15.

2 ⎦ ) (15.49) Na osnovu izraza (15. [ ( )( ) ( )( )] (15. v1 − v2 (15.51) izražava Carnotovu teoremu koja glasi: Gubitak kinetičke energije pri upravnom centralnom sudaru. izraz za ΔEk se može napisati u obliku ΔE k = što uz (15. koji nije potpuno elastičan. ' ' ( ) ( ) 248 . = = = ' v2 − v1 ' (v1 − v2 ) + (v'2 −v'1 ) (v1 − v'1 ) − (v2 − v'2 ) 1+ k 1+ v1 − v2 1+ dobija se (v 1 ' + v1' − v 2 + v 2 = ) ( ) 1− k ' v1 − v1' − v 2 − v 2 .DINAMIKA Vukojević.46) i (15.51) Jednačina (15.49) daje 1 ' m1 v1 − v1' v1 + v1' − v 2 + v 2 . 2 2 ( ) ( ) ΔEk = Iz izraza (15. 1+ k [( ) ( )] (15.47).51) veličine v1 − v1 i v2 − v2 nazivaju se izgubljene brzine. Ekinović ΔE k = E k − E k' = ili 1 1 2 ' m1 v12 − v1'2 + m2 v 2 − v 22 .35) slijedi 1 ' ' m1 v1 − v1' v1 + v1' + m2 v2 − v2 v2 + v2 . jednak je 1− k -tom dijelu 1+ k kinetičke energije koju bi imao sistem kad bi se kretao izgubljenim brzinama.50) ΔE k = 1− k ⎡1 ' ⎢ 2 m1 v1 − v1 1+ k ⎣ ( ) 2 + 1 ' 2⎤ m2 v 2 − v 2 ⎥ . U izrazu (15.46) ( ) ( ) (15. 2 ( )[( ) ( ( )] (15.48) v1' − v2 ' 1− k v1 − v2 (v1 − v2 ) + (v'1 −v'2 ) (v1 + v'1 ) − (v2 + v'2 ) .47) Koeficijent restitucije u ovom slučaju je k= Ako se formira odnos ' v1' − v2 v1 − v2 = ' v2 − v1' . jer pokazuju za koliko se smanjila brzina svakog tijela pri sudaru. 2 ' m1 v1 − v1' = −m2 v 2 − v 2 .

Osnovni zadatak koji se postavlja ovdje je određivanje impulsnih reakcija u ležištima i nalaženje uvjeta pri kojima će ove reakcije biti izbjegnute. yC . U osloncima će doći do pojave udarnih (impulsnih) reakcija. slika 74. TEORIJA UDARA 15. Određivanje impulsnih reakcija tijela koje se obrće oko nepokretne ose Poći će se od pretpostavke da na kruto tijelo.9. koje se slobodno obrće oko vertikalne ose 0 z djeluje u tački K spoljašnji udarni impuls I . Udarni impulsi najčešće su vrlo velikog inteziteta. z B rs r I Bx r I By r vC C ( xC . Određivanje impulsnih reakcija Pri rješavanju postavljenog zadatka odabraće se pravougli koordinatni sistem 0 xyz sa ishodištem u osloncu A koji je kruto je vezan za tijelo i zajedno se obrće sa njim ugaonom 249 . pa mogu u praksi izazvati oštećenja ležišta i vrlo ozbiljne poremećaje na rotirajućim uređajima. zC ) r I xs h rs Iy ω r I zs K r Is zK r I Az r I Ax x 0 r I Ay A y yK xK Slika 74.15.

Djelovanjem udarnog impulsa I r r' rs r vC . i =1 3 rs Kako je intenzitet brzine vC prije udara vC = yC projekcije na koordinatne ose iznositi: -prije udara vCx = − yC ω0 . y K . na tijelo promijeniće se brzina središta sistema (inercije) Na osnovu zakona o promjeni količine kretanja središta (centra inercije) sistema i zakona o promjeni kinetičkog momenta. (15. vCz = 0 . a samim tim i kinetički moment sistema. vCz = 0 . -poslije udara ωx = 0 . -poslije udara r ′ ω0 . Projekcije na koordinatne ose vektora ugaone brzine tijela iznose: -prije udara ω 0 x = 0 . ω y = 0 . to će njene (15. Pretpostaviće se da spoljašnji udarni impuls I s što u osloncima A i B stvara impulsne reakcije. a poslije udara vC = yC ω . brzinom djeluje u tački K ( xK .DINAMIKA Vukojević. ω0 y = 0 . z K ) .52) ' s m vCz − vCz = ∑ I iz . Brzine središta tijela vC i vC prije i poslije udara su paralelne osi x što proizilazi iz uvjeta obrtanja tijela oko ose 0 z . i =1 ) 3 L z − L0 z = ∑ M zI i . vCy = 0 . može se za već postavljeni sistem referencije 0 xyz formirati šest jednačina: ' s m vCx − vCx = ∑ I ix . i =1 I L y − L0 y = ∑ M yi .16) i projicirajući na odgovarajuće koordinatne ose. i =1 3 rs ' s m vCy − vCy = ∑ I iy . vCy = 0 . i =1 ( ( ( ) 3 L x − L0 x = ∑ M xI i .53) ′ ′ ′ vCx = − yC ω .54) Uvrstivši vrijednosti ugaonih brzina u izraze za kinetičke momente (13. dobija se: 250 . Ekinović r r ω . ω0 r prije udara i ω r poslije udara ω0 z = ω0 ωz = ω . i =1 ) 3 3 rs (15.

dobiće se: − my C (ω − ω 0 ) = − I xs + I Ax + I Bx . Na osnovu ovih jednačina mogu se odrediti reaktivni impulsi I A i I B koji istim intenzitetom. (15. L0 y = − J y z ω0 . 0 = I zs + I Az .56) ne sadrži reaktivne impulse i pomoću nje se može odrediti priraštaj ugaone brzine. TEORIJA UDARA L0 x = − J x z ω0 . gdje su: I x . (15. kao i udarni impulsi i njihovi momenti. pošto se cijelo vrijeme posmatra sistem (tijelo) oslobođeno od veza.55) u jednačinu (15. s 0 = I y + I Ay + I By . Šesta jednačina u (15. Lx = − J x z ω . Ovo je u saglasnosti sa Trećim zakonom mehanike. I Bx . Ovi uvjeti se mogu dobiti iz jednačina (15.15. L0 z = J z ω 0 . ali suprotnim smjerom djeluju na samo ležište. odnosno y i z .56) tako što će se projekcije impulsnih reakcija I A i r r I B izjednačiti sa nulom. s s s r r r r 15.komponente spoljašnjeg udarnog impulsa.55) gdje su J z .centrifugalni momenti inercije tijela za ose x i z . I By komponente reaktivnih udarnih impulsa I A i I B . I Az . s − J x z (ω − ω 0 ) = I zs y K − I y z K − I By h . Centar udara Postavlja se zadatak da se odrede uvjeti pod kojima se udarni impulsi neće prenijeti na oslonce kojima je tijelo vezano za vertikalnu osu. Ly = − J y z ω . Lz = J z ω . I y . a J x z i J y z . a I Ax .56) − J y z (ω − ω 0 ) = − I xs z K − I zs x K + I Bx h . s J z (ω − ω 0 ) = I y x K + I xs y K . I z . Ako se unesu vrijednosti projekcija brzina centra inercije C iz (15.53) i kinetičkog momenta iz (15. I Ay .52).10. pa se može pisati: 251 .moment inercije tijela za osu z.

z K ) u kojoj treba djelovati spoljašnji udarni impuls da i reaktivni impulsi bili jednaki nuli ( I A = I B = 0).DINAMIKA Vukojević. r r (15. pa prva. Sada će se razmotriti ostale jednačine. Jedan od uvjeta da impulsne reakcije I A i I B budu jednake nuli dobiće se neposredno iz druge i treće jednačine (15.59) − J y z (ω − ω0 ) = − I s z K . 0 = I zs .57) poprimaju oblik: − J x z (ω − ω0 ) = 0 . Ekinović − myC (ω − ω0 ) = − I xs . s − J x z (ω − ω0 ) = I zs yK − I y z K .57) − J y z (ω − ω0 ) = − I xs z K − I zs xK . peta i šesta jednačina u s s s s izrazu (15. s J z (ω − ω0 ) = I y xK + I xs yK . slika 74. Pošto je ω − ω0 ≠ 0 . (15. myC (ω − ω0 ) = I s . (15.60) Iz treće i četvrte jednačine mogu se naći koordinate tačke K ( y K . (15.57) u vidu s I y = 0 i I zs = 0 .59) slijedi Jxz = 0 . J z (ω − ω0 ) = I s y K . iz druge jednačine (15. s 0 = Iy. četvrta. odnosno r r 252 . Uz uvjet I y = I z = 0 može se pisati I x = I .58) Odavde se zaključuje da spoljašnji udarni impuls na tijelo koje se slobodno obrće treba biti usmjeren okomito na ravan koja prolazi kroz obrtnu osu tijela 0 z i centar inercije C .

15. TEORIJA UDARA

zK =

J yz ⎛ I s ⎞ J yz ⎜ ⎟= , Is I s ⎜ myC ⎟ myC ⎝ ⎠ J (ω − ω ) J ⎛ I s ⎞ Jz yK = z s o = sz ⎜ ⎜ my ⎟ = my . ⎟ I I ⎝ C⎠ C =

J yz (ω − ωo )

(15.61)

Pomoću Huygens-Steinerove teoreme se može napisati da je
2 J z = J C z + myC ,

gdje je J C z - moment inercije za težišnu osu Cz . Prema izrazu (15.61) dobija se

yK =
Odavde proizilazi da je

2 J C z + myC

myC

=

JC z myC

+ yC .

(15.62)

yK > yC , odnosno napadna tačka spoljašnjeg udarnog impulsa K se nalazi na većem rastojanju od obrtne ose od centra inercije C . Formula (15.62) ima isti oblik
kao formula za reduciranu dužinu fizičkog klatna.

Dakle, uvjeti pri kojima će reaktivni impulsi u ležištima biti jednaki nuli su sljedeći: a) centrifugalni moment inercije tijela za obrtnu osu i osu okomitu na ravan koja prolazi kroz centar inercije tijela i obrtnu osu mora biti jednak nuli, prema (15.60), b) koordinate y K i z K tačke K u kojoj djeluje udarni impuls moraju zadovoljiti uvjete iz (15.61), dok treća koordinata može imati proizvoljnu vrijednost.

r I s , prodire kroz ravan 0 yz naziva centar udara. Pri tome ravan 0 yz prolazi kroz obrtnu osu i centar inercije C .
kojoj prava, duž koje djeluje spoljašnji udarni impuls Pošto se koordinatni sistem referencije

Ako se u ležištima obrtnog tijela ne pojavljuju reaktivni pritisci (impulsi), onda se tačka K 1 u

0 xy može postaviti proizvoljno, naprimjer tako da rs koordinatni početak leži na obrtnoj osi, a udarni impuls I u ravni 0 xy , tada će biti z K = 0 . Iz treće jednačine dobiće se J yz = 0 , a pošto je J xz = 0 , to će osa 0 z biti glavna osa
inercije.

253

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

Da bi istovremeno i dinamičke reakcije bile jednake nuli, mora težište imati koordinatu

yC = 0 , što bi prema izrazu (15.61) dalo yK =

Jz =∝ . Ovo znači da je nemoguće myC

istovremeno ostvariti da dinamičke i impulsne reakcije budu jednake nuli. Značenje centra udara može se uočiti pri radu sa čekićem. Naime, ako se ručica ne drži na određenoj udaljenosti, može se osjetiti neugodan reaktivni udarni impuls u ruci.

15.11. Primjeri
Primjer 1. Parni čekić ima visinu podizanja h = 1,25 m , slika 15.1. Vrijeme podizanja jednako je dvostrukom vremenu njegovog padanja pod utjecajem sopstvene težine. Ako je težina čekića G1 = 12 kN , a težina otkovka i nakovnja G2 = 250 kN , odrediti koliki se rad troši na deformaciju otkovka, a koliko na potresanje temelja. Također, odrediti snagu čekića. Rješenje. Vrijeme za koje čekić padne usljed sopstvene težine iznosi

h

G1

t1 = 2h g .
G2

(a)

Prema navedenim podacima u tekstu zadatka, vrijeme podizanja iznosi

t2 = 2t1 = 2 2h g .
Na osnovu ovoga, ukupno vrijeme za jedan udar čekića iznosi Slika 15.1.

(b)

t = 3 2h g .
Broj udara u minuti će iznositi

(c)

n=

udara 10 g 60 = 20 ≈ 20 = 40 min 2 ⋅ 1,25 2h t

(d)

Brzina čekića nakon slobodnog pada i u trenutku udara o nakovanj će iznositi

254

15. TEORIJA UDARA

v1 = 2 gh ,
a kinetička energija

(e)

m1v12 E k1 = = G1 h , 2
što je ujedno i rad čekića koji izvrši pri udaru. Kako je udar neelastičan ( k = 0), iz zakona o održanju količine kretanja slijedi

(f)

v' =

m1v1 , m1 + m2

(g)

gdje je: v′ – zajednička brzina masa nakon udara. Prema tome, kinetička energija masa neposredno nakon udara je

Ek 2 =

m1 + m2 '2 m12 v12 . v = 2 2(m1 + m2 )

(h)

Utrošeni rad na kovanju biće jednak razlici kinetičkih energija prije i poslije udara:

m + m2v1 . ΔEk = Ek1 − Ek 2 = 1 2 (m1 + m2 )
Na temelj se prenosi kinetička energija na kraju udara, odnosno

2

(i)

Ek 2 iz izraza (h).

Za zadate brojčane podatke mogu se izračunati posmatrane veličine pri jednom udaru:

Ek 1 = 15 kJ , Ek 2 = 0,7 kJ , ΔEk = 14,3 kJ
Snaga potrebna za ostvarivanje

(j)

n udaraca u jednoj minuti iznosi:
(k)

ΔEk 14,3 ⋅ 103 N= n= 40 = 75 kW . tmin 60

255

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

Primjer 2. Dvije jednake elastične kugle sudara zaustavila.

A i B kreću se jedna prema drugoj brzinom v A i vB , slika 15.2. Odrediti koliki treba da je odnos između brzina kugli da bi se kugla A poslije
r vA

r vB

Rješenje. Kako nema spoljašnjih impulsa, količina kretanja prije i poslije sudara je ista:

mv A − mvB = mv′ . B
Slika 15.2.

(a)

Pošto je relativna brzina kugli prije sudara v A + vB , to će koeficijent uspostavljanja iznositi

k=
Zamjenom (b) u jednačinu (a) dobiće se

' vB . v A + vB

(b)

mv A − mvB = m k (v A + vB ) ,
odakle je traženi odnos brzina

(c)

vA 1 + k . = vB 1 − k

(d)

256

16. ANALITIČKA MEHANIKA

16

ANALITIČKA MEHANIKA

16.1. Uvodna razmatranja
Još od vremena definiranja osnovnih zakona mehaničkog kretanja, dinamika se razvijala u dva osnovna pravca. Jedan pravac razvoja dinamike, koji se uvjetno naziva "vektorska mehanika", zasniva se na Newtonovim zakonima mehanike. Ova oblast dinamike izučava kretanja materijalne tačke ili sistema materijalnih tačaka na osnovu zadatih sila i početnih uvjeta kretanja. Osnovne veličine mehaničkog sistema koje određuju ovu granu mehanike jesu vektorske veličine - impuls sile i količina kretanja. Pored impulsa sile i količine kretanja, za osnovne mjere mehaničkog kretanja Leibnitz je predlagao dvije skalarne veličine, i to kinetičku energiju i rad sile. Prema tome, Leibnitz se smatra osnivačem druge grane mehanike koja se naziva "analitička mehanika". Ovdje je za proučavanje kretanja materijalnog sistema dovoljno poznavati kinetičku energiju i rad, odnosno potencijalnu energiju tijela. Kako obje oblasti mehanike opisuju iste prirodne pojave, one, svaka na svoj specifičan način, vrše interpretaciju mehaničkog kretanja. Kod slobodnog materijalnog sistema, čije kretanje nije ograničeno vezama, obje oblasti mehanike imaju podjednaku primjenu pri rješavanju problema. Međutim, pri proučavanju kretanja materijalnih sistema koji su podvrgnuti vezama, metode rješavanja zadataka iz analitičke mehanike su mnogo jednostavnije i racionalnije. U vektorskoj mehanici problemi su se uglavnom posmatrali u Descartesovom koordinatnom sistemu i rješavali postavljanjem diferencijalne jednačine kretanja za svaku tačku materijalnog sistema. U analitičkoj mehanici kretanja se definiraju u bilo kojem koordinatnom sistemu, a materijalni sistem se posmatra kao cjelina, bez uvođenja reakcija i jednačina veza.

257

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

16.2. Veze materijalnog sistema
U prvom dijelu ove knjige dati su osnovni pojmovi o vezama i njihovoj klasifikaciji. Kako je rečeno, veze mogu biti: stacionarne i nestacionarne, holonomne i neholonomne, obostrane (zadržavajuće) i jednostrane (nezadržavajuće). Veze koje ne zavise od vremena zovu se stacionarnim, dok veze koje zavise od vremena predstavljaju nestacionarne veze. Veze koje ne ograničavaju brzinu tačke, već samo njen položaj, nazivaju se holonomnim vezama. S druge strane, veze koje ograničavaju ne samo koordinate tačke već i njenu brzinu nazivaju se neholonomne veze. Jednostranim ili nezadržavajućim nazivaju se veze koje sprečavaju pomjeranje materijalne tačke u određenom smjeru, dok u drugom smjeru dopuštaju kretanje. Obostranim ili zadržavajućim vezama nazivaju se veze koje sprečavaju pomjeranje tačke u oba smjera. Prema tome, svaka veza ima tri atributa koja odgovaraju navedenim klasifikacijama. Naprimjer, jednačina nestacionarne, zadržavajuće i holonomne veze ima oblik

f ( x, y , z , t ) = 0
dok bi nejednačina stacionarne, nezadržavajuće i neholonomne veze imala oblik

& & & f ( x, y , z , x, y , z ) ≤ 0 .
Navedena izlaganja, koja se odnose na veze materijalne tačke, mogu se u potpunosti proširiti i na sistem materijalnih tačaka, odnosno tijela. Sistemom materijalnih tačaka, odnosno materijalnim sistemom naziva se izdvojeni skup materijalnih tačaka koje djeluju jedna na drugu pod određenim uvjetima. Sile koje djeluju na sistem mogu se svrstati u dvije osnovne grupe: a) aktivne sile i reakcije veza Aktivne sile su djelovanja drugih tijela ili sistema na posmatrani materijalni sistem ili tačku i one nastoje da izazovu pomjeranje, odnosno kretanje. Reakcije veza su djelovanja veza ili sistema veza na materijalni sistem, koje sprečavaju ili ograničavaju njegovo kretanje.

258

nezavisno promjenljivim se može smatrati samo 3n − r koordinata. y1 . Analogno ovome. 16. Unutrašnje sile su sile unutrašnjeg međusobnog dejstva materijalnih tačaka koje sačinjavaju sistem. z2 ) koje su spojene krutom vezom 0 xyz . z2 ) i C ( x3 . Sva tri problema posmatraju se u istom Descartesovom koordinatnom sistemu radi lakše uporedbe. a to je da slobodna materijalna tačka u Descartesovom koordinatnom sistemu 0 xyz mora imati tri koordinate da bi njen položaj bio jednoznačno definiran. c) tri materijalne tačke A( x1 . koje su spojene sa tri krute veze l1 . Broj nezavisnih parametara koji jednoznačno određuje položaj materijalnog sistema tokom njegovog kretanja naziva se broj stepeni slobode. već djeluju spolja na materijalni sistem. z1 ) . slika 75. y2 .3. l2 . z3 ) . B ( x2 . ne pripadaju materijalnom sistemu. koji se nalazi u ravni 0 xy . kako im sam naziv kaže. y2 . dužine l u koordinatnom sistemu 0 xyz . z1 ) i B ( x2 . Kod neslobodnog materijalnog sistema sa n materijalnih tačaka. Za konkretnije objašnjenje poslužiće tri primjera: a) klipni mehanizam. slobodni materijalni sistem koji ima n materijalnih tačaka morao bi imati 3n koordinata da bi bio jednoznačno određen u Descartesovom koordinatnom sistemu. Odavde proizilazi da slobodni materijalni sistem koji ima n tačaka ima 3n stepeni slobode kretanja. ANALITIČKA MEHANIKA b) spoljašnje i unutrašnje sile Spoljašnje sile. y3 . Stepen slobode kretanja Za definiranje pojma stepena slobode kretanja poći će se od osnovne postavke. čije je kretanje ograničeno sa r veza. y1 . l3 u koordinatnom sistemu b) dvije materijalne tačke A( x1 .16. 259 . dok neslobodni materijalni sistem koji ima n tačaka i r veza ima 3n − r stepeni slobode.

Kako su ove dvije tačke međusobno kruto vezane i uzajamno uvjetovane položajem krivaje i klipnjače. Tačka A ima samo jednu nezavisno promjenljivu – ugao ϕ = ϕ (t ) . z2 ) B (z 2 . y2 ) l C ( x3 . koje nisu slobodne.tačka A rotaciju oko tačke 0' za ugao ϕ i tačka B translaciju po y pravcu. y1 ) B( x2 . z1 ) A( x1 . z3 ) l3 l1 l2 r Bz . što predstavlja jednačinu veze. y1 . y1 . z2 ) y x 0 0′y Ay By B′ A′ B′ A′ C′ Slika 75.DINAMIKA Vukojević. u ovom primjeru. Stoga je broj stepeni slobode ovakve dvije tačke u prostoru 6 −1 = 5 . Ekinović z Az A( z1 . y3 . 260 . b) Dvije slobodne tačke u prostoru A i B imaju šest stepeni slobode. odnosno mora biti zadovoljena relacija između koordinata (x1 − x2 )2 + ( y1 − y2 )2 + (z1 − z2 )2 = l 2 . to ovaj sistem ima 2 − 1 = 1 stepen slobode kretanja u ravni. y2 . y2 . To znači da tačke A i B mogu ostvariti samo dva nezavisna kretanja i to . Zbog prirode ravnog mehanizma. njihovo međusobno primicanje i odmicanje je ograničeno krutom vezom dužine l . tačke A i B se mogu kretati samo u ravni 0 yz . što daje koordinate y A = r cos ϕ i z A = r sin ϕ . z1 ) B( x2 . dok tačka B ima yB = yB (ϕ ) . Međutim. 0′z 0′ ϕ y l A( x1 . Objašnjenje pojma stepena slobode kretanja a) Klipni mehanizam ima dvije pokretne tačke A i B .

z . za definiranje kretanja materijalnog sistema u inercijalnom Descartesovom koordinatnom sistemu potrebno je zadati s = 3n − r koordinata. Broj nezavisnih koordinata materijalnog sistema jednak je broju stepeni slobode sistema i određuje se pomoću formule s = 3n − r . . ne moraju biti samo Descartesove pravougle koordinate. nego se mogu koristiti i drugi nezavisni parametri.ϕ (tri Eulerova ugla). (16. a čiji je broj jednak broju stepeni slobode materijalnog sistema. ANALITIČKA MEHANIKA c) Slučaj tri tačke u prostoru koje su spojene pomoću krutih veza sličan je prethodnom. Međutim.slobodna materijalna tačka ima tri stepena slobode.16. nazivaju se generalisanim (poopćenim) koordinatama sistema. Tako naprimjer: . položaj tačaka je uvjetovan vezama dužine l1 .uglom rotacije ϕ .4. y. Iz navedenih primjera jasno je da se 3n − r koordinata materijalnog sistema mogu posmatrati kao nezavisno promjenljive veličine. dobija se da ovakav sistem ima 9 − 3 = 6 stepeni slobode kretanja u prostoru. a njegov položaj se može definirati preko tri generalisane koordinate ψ . pomoću kojih se definira položaj materijalnog sistema. 16. l2 .1) Za sistem podvrgnut holonomnim vezama može se reći: Nezavisne veličine koje jednoznačno određuju položaj svih tačaka materijalnog sistema. Dakle.θ . 261 . dok se preostali broj od r koordinata određuje pomoću jednačina veze.tijelo koje se obrće oko nepomične tačke ima tri stepna slobode kretanja. Nezavisne koordinate. -kruto tijelo koje se obrće oko nepokretne ose ima jedan stepen slobode kretanja. Sistem od tri slobodne nepovezane tačke A . l3 . odnosno jednačina. Generalisane (poopćene) koordinate Iz prethodnog izlaganja jasno je da vezani materijalni sistem ne može imati proizvoljno pomjeranje svih svojih tačaka u svim pravcima jer je ograničen vezama. B i C ima 3n = 3 ⋅ 3 = 9 nezavisnih koordinata. pa uz tri jednačine veze slične prethodnoj jednačini. Broj nezavisnih koordinata materijalnog sistema koje jednoznačno određuju položaj materijalnog sistema predstavlja broj stepeni slobode s . odnosno njen položaj se može definirati sa tri generalisane koordinate x. jer je njegov položaj određen jednom generalisanom koordinatom .

i = 1.4) Ovo znači da je kretanje materijalnog sistema u potpunosti određeno ako su generalisane koordinate poznate funkcije vremena q1 = q1 (t ) .2) Uvedu li se u sistem nove promjenljive. q2 . q2 = q2 (t ) . qs = qs (t ) .. n .. qs . qs . (16... (16. t ) . yn .. q2 . pri čemu su izvodi generalisanih koordinata po vremenu & qk = dq k .. qs . mogu se pisati jednačine veze u obliku gdje je r – broj veza.. zn .. pa takvo tijelo ima šest stepeni slobode.. Za vezani materijalni sistem od n materijalnih tačaka. dt && qk = d 2 qk .. Broj nezavisno promjenljivih koordinata jednak je broju stepeni slobode s ...3) Položaj svake tačke materijalnog sistema u odnosu na nepokretni pol Descartesovog r koordinatnog sistema može se definirati vektorom položaja ri . dt 2 Iz ovog slijedi da se 3n − r koordinata materijalnog sistema mogu posmatrati kao nezavisno promjenljive. nestacionarnim i holonomnim vezama. t ) gdje je s – broj stepeni slobode... q2 . odnosno njegov položaj se može odrediti sa šest generalisanih koordinata. f i = f i ( x1 ... q2 . odnosno generalisane koordinate. koji se također može izraziti u funkciji od generalisanih koordinata: r r ri = ri (q1 ..... (16. i = 1. t ) zi = zi (q1 . onda se Descartesove pravougle koordinate za svaku tačku posmatranog sistema mogu izraziti pomoću generalisanih koordinata na način: xi = xi (q1 ...DINAMIKA Vukojević. q2 .. t ) yi = yi (q1 . r . z1 . … . čiji je broj jednak broju stepeni slobode sistema q2 ..... t ) . xn . qs .. Ekinović Kretanje slobodnog krutog tijela određeno je sa šest jednačina. 262 . koji je podvrgnut idealnim... qs .. y1 ..

ANALITIČKA MEHANIKA 16. Poluga A0 B . Virtualna pomjeranja su isključivo kinematskog (geometrijskog) karaktera. poluga A0 B će u trenutku vremena t imati položaj ϕ = ϕ (t ) . B′ M ′′ y M′ r dr B δr ′ M dϕ 0 x r ϕ (t ) ϕ (t + dt ) = ϕ + dϕ A A′ Slika 76. vrijeme se smatra konstantnim. koja se može obrtati oko svog ležišta 0 . ima na sebi pokretni klizač koji se pod utjecajem vanjske sile može kretati duž poluge.16. slika 76. Virtualna pomjeranja tačaka materijalnog sistema smatraju se malim veličinama prvog reda. Objašnjenje pojma virtualnog pomjeranja 263 .5. U momentu kada se desi virtualno pomjeranje. odnosno u položaj A′0 B′ . Virtualna (moguća) pomjeranja Virtualna pomjeranja materijalnog sistema su zamišljena beskonačno mala pomjeranja koja veze dopuštaju posmatranom sistemu u određenom trenutku vremena. Bolje objašnjenje osnovnih pojmova o virtualnom pomjeranju pokušat će se dati putem dva primjera. Pošto ima mogućnost kružnog kretanja oko oslonca 0 . koji je ujedno i koordinatni pol. U trenutku t + dt poluga će se pomjeriti u položaj ϕ = ϕ (t + dt ) . tako da se viši redovi ovih veličina zanemaruju.

drugi mogući pravac pomjeranja je osa AB . (16. ova pomjeranja se zamjenjuju virtualnim pomjeranjem δ r = MM ' u vidu pravolinijskog odsječka povučenog po tangenti na putanju tačke M . Pošto tačka M klizača ima dva stepena slobode kretanja . Virtualno pomjeranje poluge A0 B na mjestu tačke M predstavlja njeno obrtanje za beskonačno mali ugao dϕ oko tačke 0 . y. Tačka M . z ) i B( x + δx. poziciju Iz ovoga se vidi da su virtualna pomjeranja fiktivna pomjeranja. odabraće se dvije beskonačno bliske tačke A( x. obrtanjem poluge A0 B u položaj A′0 B′ za ugao dϕ imaće novi položaj M ′ . Zato se kaže da virtualno pomjeranje u ovom slučaju predstavlja relativno pomjeranje tačke M koje veza dopušta u datom trenutku. Stvarno pomjeranje će ovdje biti vektor d r = MM " koji je nastao zbog djelovanja sila.DINAMIKA Vukojević. poluga će zauzeti položaj A′0 B′ . odnosno MM " = vdt.5) Na ovoj površini. Ekinović Ovdje postoje dvije mogućnosti pomjeranja – pomjeranje (obrtanje) poluge A0 B oko pola 0 i pomjeranje klizača M u odnosu na polugu. S tačnošću malih veličina prvog r reda. z + δz ) u određenom trenutku vremena. slika 77. pri čemu se tačka M pomjera bez djelovanja sile u r M ′ po luku oko MM ' oko svoje veze . Jednačina površine je f ( x. pri čemu je poluga A0 B veza koja zavisi od vremena. y . koja se nalazi na klizaču. odnosno pomjeranja koja se razmatraju pri datom stanju kada nema promjene vremena t . Stvarna pomjeranja nastaju pod dejstvom sile i pri neprekidnoj promjeni vremena t . Kretanje tačke M na poluzi je neslobodno (nestacionarno). z . y + δy. t ) = 0 . 264 . holonomnoj i zadržavajućoj vezi oblika površine. koja se kreće.rotaciju oko 0 za ϕ = ϕ (t ) i translaciju duž AB . Zamisliće se da je izvršeno virtualno pomjeranje iz tačke A u tačku B . U narednom trenutku t + dt .središta 0 . Posmatraće se materijalna tačka koja se kreće po nestacionarnoj. sada će se utvrditi uvjeti koje moraju zadovoljiti ova dva pomjeranja. a tačka M na klizaču usljed djelovanja sila doći će u položaj M ′′ . Nakon ovih elementarnih izlaganja o virtualnim i stvarnim pomjeranjima.

∂x ∂y ∂z Jednačina (16.9) r r r r δr = δxi + δy j + δz k . z . z + δz . grad f = ∂f r ∂f r ∂f r i+ j+ k . Ako se ovaj izraz razvije u Taylorov red uzimajući u obzir samo prvi član. y + δy. to i njene koordinate moraju zadovoljiti jednačinu veze f ( x + δx.6) f ( x + δx. t ) = f ( x. y + δy. Kretanje materijalne tačke po površini Kako je tačka B također sastavni dio zadate površine. ∂x ∂y ∂z (16. gdje su (16. y.16.8) se može pisati kao (16.5) i (16.7) ∂f ∂f ∂f δx + δy + δz = 0 . ∂x ∂y ∂z 265 . z + δz .6) dobiće se da je ∂f ∂f ∂f δx + δy + δz . t ) + Na osnovu izraza (16. dobija se: (16.8) r grad f δr = 0. ANALITIČKA MEHANIKA z grad f A T δr r B 0 r r( t) y x Slika 77. t ) = 0 .

(16. Ekinović Kako je grad f usmjeren po spoljašnoj normali zadate površine f ( x. slika 77. y. y + dy. odnosno vektor dr .12) Virtualno pomjeranje. z ) . Ako se izraz (16. z + dz . δz na ose Descartesovog koordinatnog sistema nazivaju varijacije x. y + dy.DINAMIKA Vukojević. samo što se pri tome vrijeme smatra konstantnim. to će koordinate tačke B′ također morati zadovoljiti jednačinu veze: f ( x + dx.11) Uporedbom sa (16. jednačina (16. y . odnosno δr r je varijacija δr = δxi + δyj + δzk . t + dt ) = 0 . y. stvarno pomjeranje. Kod nestacionarnih veza. gdje se projekcije koordinata r r r r (16. ∂t r Stvarno pomjeranje tačke A . dz zadate funkcije. ne poklapa se ni sa jednim r od mogućih pravaca pomjeranja δr . z + dz ) na istoj zadanoj površini. odnosno vektor virtualnog pomjeranja r r funkcije r = r (t ) pri konstantnoj vrijednosti argumenta t . odnosno kada je ∂f = 0. z ) pomjeri u položaj B′( x + dx. dobiće se da mora biti (16.13) δx. Ako se tokom posmatranog vremenskog perioda (t + dt ) tačka A( x.10) razvije u red na isti način kao prethodno.10) ∂f ∂f ∂f ∂f dx + dy + dz + dt = 0 ∂x ∂y ∂z ∂t odnosno r ∂f grad f dr + dt = 0 . ∂t (16. odnosno vektor stvarnog pomjeranja dr je diferencijal funkcije r r r = r (t ) pomoću kojeg se određuje pomjeranje tačke r r r r dr = dxi + dy j + dz k . Varijacije se određuju na isti način kao i diferencijali r dx. Sada će se posmatrati stvarno pomjeranje. 266 .9) će biti zadovoljena ako je δ r ⊥ grad f r . što znači da virtualno pomjeranje leži u tangentnoj ravni T zadate površine. z tačke A .9) vidi se da će stvarno pomjeranje biti podudarno sa virtualnim pomjeranjem samo onda ako su veze stacionarne. dy. δy.

uvjet (16.15) S druge strane. zn ... xn ..... yn . 267 .. Jasno.16. slika 78. Fn . Rad sila na virtualnim (mogućim) pomjeranjima Posmatraće se materijalni sistem od n materijalnih tačaka M 1 .. koordinate tačaka sistema dobiće priraštaje koji su jednaki varijacijama δxi . Jasno je da je razlika kretanja tačaka prouzrokovana silama koje se nazivaju reakcije veze.. r ...... (16. M 2 .6.. z1 ... Reakcije veza će se označiti sa F1 .. δzi . Fn tačke materijalnog sistema M 1 .... jer se mora zadovoljiti uvjet prema (16. r .6.14) Ako je sistem izvršio virtualno pomjeranje. t ) = 0 . δyi .. Kako je ovaj materijalni sistem ograničen vezama. Idealne veze 16. M n dobiće odgovarajuća ubrzanja...11) za stvarna pomjeranja glasi ∑ ⎜ ∂x ⎜ i =1 n ⎛ ∂f v ⎝ i dxi + ⎞ ∂f v ∂f ∂f dyi + v dzi + v dt ⎟ = 0.... y1 . n . ove varijacije nisu međusobno nezavisne. 16.16) Od 3n varijacija i diferencijala samo su 3n − r nezavisno promjenljive i mogu imati proizvoljne vrijednosti. čije je kretanje rr rr ograničeno vezama.. (16.. ANALITIČKA MEHANIKA Sada će se posmatrati materijalni sistem od n materijalnih tačaka na koji djeluje geometrijska holonomna nestacionarna veza oblika f v ( x1 ... ∂yi ∂zi ∂t ⎟ ⎠ v = 1... to će se ubrzanja tačaka u razlikovati od ubrzanja koje bi dobile da je sistem slobodan. r < 3n . ⎟ ∂yi ∂zi ⎠ v = 1.8). ra ra Usljed djelovanja aktivnih sila F1 . a to znači ∑ ⎜ ∂x δx ⎜ i =1 n ⎛ ∂f v ⎝ i + i ⎞ ∂f v ∂f δyi + v δzi ⎟ = 0. (16.1.. v = 1.. i = 1. M 2 . M n ..

. δ si . δ sn . posmatraće se klizač M . r 268 . slika 79. U cilju razjašnjenja rada idealne veze. Ekinović r F1a r F1r M1 δ s1 r δ sn r r Fnr Mn C yC r F2r M2 r Fna δ s2 r Slika 78.. Pritisak (težina) tijela izaziva reakciju veze F = FN = G . koji se može kretati samo duž poluge L i obostrano je vezan.. i =1 ( ) (16. δ s2 . r slka 79. Tijelo će usljed djelovanja vanjskih sila F r ra izvršiti pomjeranje δs.17) Soga se idealne veze najčešće definiraju preko virtualnog rada: Idealne veze su takve veze kod kojih je zbir elementarnih radova svih sila reakcija veze na bilo kojem virtualnom pomjeranju jednak nuli..DINAMIKA Vukojević. koja će biti orijentirana u suprotnu stranu od težine G . Moguće pomjeranje leži na horizontalnoj ravni u pravcu poluge.a. onda rad reakcija veze iznosi n r r A = ∑ Fi rδsi cos Fi r . mase m . Ako pojedine tačke materijalnog sistema imaju moguća (virtualna) pomjeranja r r r δ s1 . Rad sila na mogućim pomjeranjima Rad reakcija veze jednak je sumi radova koje ostvare reakcije veze na svojim mogućim pomjeranjima.

(16. Sada će se posmatrati isto tijelo (klizač) koji se kreće pod utjecajem vanjske sile F hrapavoj površini.16. ANALITIČKA MEHANIKA Rad sile FN na pomjeranju r δs r iznosi r r r r A = FN ⋅ δ s = FN δs cos FN . ( ) (16. Idealna i stvarna veza Reakcija poluge koja nastaje u ovom slučaju sastoji se od normalne reakcije FN i sile trenja r r Fμ . ova obostrana veza je idealna. Rad reakcije veze na mogućem pomjeranju δs r jednak je sumi komponentnih radova r r r r A = FN ⋅ δ s + Fμ ⋅ δ s = FN δs cos 90o + Fν δs cos180o = Fμ δs ≠ 0 . jer je ispunjen koji je naveden u definiciji idealne veze. 269 . ra po r Fa r FN m δs r G r L r Fa r Fr r Fμ r G r FN m δs r L Slika 79. δ s = FN ⋅ δs cos 90o = 0 .18) Dakle.19) Na osnovu ovoga se može konstatirati da ova obostrana veza nije idealna. odnosno r r r F r = FN + Fμ .

. (16.. r Fi r mi r Fi a δsi r Slika 80. ∑ i =1 i =1 ( ) ( ) (16... Princip virtualnih pomjeranja (Opća jednačina statike) Posmatraće se mehanički sistem koji se sastoji od materijalnih tačaka M i koje se nalaze u ravnoteži. Tijelo koje se kotrlja po hrapavoj površini bez klizanja zadovoljava uvjet o idealnoj vezi. Ravnoteža sila koje djeluju na materijalnu tačku Aktivne sile koje djeluju na svaku tačku sistema označiće se sa Fi . n ... i = 1.DINAMIKA Vukojević.. a suprotne po smjeru. 16. Dakle. što znači da u ovom slučaju hrapava površina predstavlja idealnu vezu. ra rr i = 1.. a reaktivne reakcije veza sa Fi . Pošto su sile aktivne i reakcije veza u ravnoteži. δ s i + ∑ Fi r δ s i cos Fi r . To znači da su aktivne i reaktivne sile koje djeluju na sistem materijalnih tačaka u ravnoteži. Ekinović Naravno. n . pojam idealne veze ne odnosi se samo na obostrane veze.2... n .. δ s i = 0.20) r r Fi a = − Fi r . to se za svaku tačku sistema može pisati r r Fi a + Fi r =0.6. slika 80.. Sad će se izračunati suma radova za sve tačke materijalnog sistema na koji djeluju aktivne sile r r r Fi a i reakcije veze Fi r na pomjeranjima δ si : n n r r r r Fi a δ s i cos Fi a . aktivne sile i reakcije veze iste su po intenzitetu i pravcu. odakle proizilazi i = 1.21) 270 . već se idealna veza može ostvariti i onda kada je materijalni sistem ograničen jednostranom vezom.

16.23) Jednačina (16.. U slučaju obostranih veza. a suprotnih su smjerova.23) važi samo u slučaju neslobodnih pomjeranja. jer su sile Fi i Fi jednake po intenzitetu. δ si = 0. δ yi . (16. Jednačina virtualnog Ako na materijalni sistem tačaka rada (16.25) gdje su: X ia . moguća pomjeranja δ si r predstavljat će mogući priraštaj vektora položaja tačke δ ri . i = 1. ∑ n i =1 ( ) (16. δ zi .24) Ako se ova jednačina projicira na ose Descartesovog koordinatnog sistema.princip virtualnih pomjeranja.23) dobiće oblik ∑ (F n i =1 ra i r ⋅ δ ri = 0. tada je na suma radova tih sila na bilo kojem virtualnom pomjeranju jednaka nuli.projekcije datih sila na koordinatne ose.. a izražava jedan od najvažnijih principa mehanike . r δ xi . tada će suma radova reakcija veze na mogućim pomjeranjima biti jednaka nuli: ra rr r r Fi r δ s i cos Fi r .. n . 271 . r r M i djeluju aktivne sile Fi a . ( r r ) (16. δ s i = 0.21) će dobiti oblik ∑F i =1 n a i δ si cos Fi a . Ako se sada pretpostavi da su veze obostrane i idealne. dobiće se jednačina (opća jednačina statike) oblika ∑ (X n i =1 a i δ xi + Yi aδ yi + Z iaδ zi ) = 0 . ) (16.23) naziva se jednačinom virtualnog rada. Z ia . ako su sile koje djeluju na pojedine materijalne tačke sistema međusobno uravnotežene.. Kod jednostranih veza jednačina (16. iz uvjeta (16.20). Yi a .projekcije mogućeg pomjeranja δ ri . ANALITIČKA MEHANIKA Ukupni rad će biti jednak nuli.22) Na osnovu ovoga stava jednačina (16.

(16...7.DINAMIKA Vukojević. Generalisane sile Posmatraće se materijalni sistem koji je izložen holonomnim..29) Uvođenjem oznake r r ∂ ri Qk = ∑ Fi . odnosno koliko ima nezavisnih pomjeranja sistema. s .27) r r r n r s ∂ ri δ A = ∑ Fi ⋅ δ ri = ∑ Fi ∑ δ qk .. + Qs δ qs . na sljedeći način: δ A = ∑ Fi ⋅ δ ri =∑ Fi δri cos Fi .. n . postavlja se odgovarajući broj jednačina virtualnog rada. dobiće se (16. i = 1.30) jednačina (16.28) odakle se promjenom redoslijeda dobija r r ∂ ri δ A = ∑ δ qk ∑ Fi ∂ qk k =1 i =1 s n ..... ∂ qk i =1 n s k= 1. (16. stacionarnim i idealnim vezama. k =1 (16.26)... δ ri .29) dobija oblik δ A = ∑ Qk δ qk = Q1 δ q1 +Q2 δ q2 + . + δ qs = ∑ δ qk .. s . jer jednačina virtualnog rada ne sadrži reakcije veze. i =1 i =1 n r r n ( r r ) (16.. k = 1. 16..31) 272 .26) Moguća (virtualna) pomjeranja δ ri r vektora položaja tačaka sistema izraziće se pomoću malih priraštaja (varijacija) generalisanih koordinata: r r r r s r ∂ ri ∂ ri ∂ ri ∂ ri δ ri = δ q1 + δ q2 + . i =1 i =1 k =1 ∂ qk n (16. Neka sistem ima n materijalnih tačaka i s stepeni slobode kretanja. ∂ q1 ∂ q2 ∂ qs k =1 ∂ qk Ako se zamijeni (16. Ekinović Princip mogućih pomjeranja olakšava određivanje uvjeta ravnoteže sila koje djeluju na vezane sisteme.27) u jednačinu (16.. U zavisnosti od toga koliko stepeni slobode ima tijelo. Rad sila na virtualnom pomjeranju moguće je izraziti pomoću generalisanih koordinata qk ..

⎟ ⎠ (16. a ako je generalisana koordinata ugao ( rad ). Broj generalisanih sila jednak je broju generalisanih koordinata. Ukoliko se posmatra inercijalni sistem..31) se vidi da dimenzija generalisane sile zavisi od dimenzije generalisane koordinate: [Qk ] = [A] . onda će generalisana sila imati dimenziju momenta ( Nm ). pojavljuju samo aktivne sile. njih treba posmatrati prividno kao idealne...33) određuju prema: 273 . dok ako postoje neidealne veze.34) r r aiin = − ai . Iz formule (16. pa se dobija r ⎛ r ∂ ri ⎜ Fi Qk = ∑ ⎜ ∂qk i =1 ⎝ n ⎞ n ⎛ ∂ xi ∂ yi ∂ zi ⎟ = ∑⎜ Xi ⎟ ⎜ ∂q + Yi ∂q + Z i ∂q k k k ⎠ i =1 ⎝ ⎞ ⎟ . pa će generalisana inercijalna sila dobiti oblik r r in r n ⎛ r ∂r Qkin = ∑ ⎜ Fi in i ⎜ ∂qk i =1 ⎝ Kako je r ⎞ n ⎛ r in ∂ ri ⎟ = ∑ ⎜ mi ai ⎟ ⎜ ∂qk ⎠ i =1 ⎝ ⎞ ⎟ . onda će generalisana sila imati dimenziju sile ( N ). to će projekcije na ose Descartesovog sistema referencije biti n ⎛ ∂x ∂y ∂z Qkin = −∑ mi ⎜ &&i i + &&i i + &&i i y z ⎜ x ∂q ∂qk ∂qk i =1 k ⎝ ⎞ ⎟. k = 1.. analogno prethodnom stavu. dakle.. ⎟ ⎠ (16. s .32) Ako je generalisana koordinata dužina ( m ).30) se može projicirati na ose Descartesovog koordinatnog sistema. ⎟ ⎠ (16. Jednačina (16. određivanje generalisanih sila vrše se tako što se projekcije aktivnih sila u izrazu (16. s ..33) U formulama se.16. ANALITIČKA MEHANIKA Odnos rada δ A prema priraštaju generalisane koordinate δ qk naziva se generalisanom silom koja odgovara koordinati qk i označava se sa Qk . [qk ] (16. k = 1. umjesto sila Fi uvrstiće se inercijalne sile Fi . odnosno broju stepeni slobode holonomnih sistema. a njihove reakcije prebaciti u aktivne sile..35) Ukoliko na materijalni sistem djeluju potencijalne (konzervativne) sile..

(16. Spajanjem ova dva principa nastao je takozvani Lagrange-D’Alembertov princip ili opća jednačina mehanike. xn . ⎟ ⎠ k = 1. ∂ yi Zi = − ∂ Ep .... z1 .39) Uporedbom izraza (16. zn ) .potencijalna energija sistema.. ∂ xi Yi = − ∂ Ep .DINAMIKA Vukojević. tada je generalisana sila sistema jednaka parcijalnom izvodu potencijalne energije sistema po odgovarajućoj generalisanoj koordinati uzetim sa negativnim znakom. Lagrange-D’Alembertov princip (Opća jednačina dinamike) U prethodnom izlaganju prikazan je princip virtualnih pomjeranja.36) E p .. 16.8. 274 . to proizilazi da je E p = f (q1 . (16. dobiće se da je Qk = − ∂ Ep ∂ qk ....39). Ekinović Xi = − gdje je ∂ Ep . qs ) ..38) Parcijalni izvod potencijalne energije po generalisanoj koordinati određen je izrazom n ∂E p ⎛ ∂ E p ∂ xi ∂ E p ∂ yi ∂ E p ∂ zi = ∑⎜ + + ∂ qk i =1 ⎜ ∂ xi ∂qk ∂ yi ∂qk ∂ zi ∂qk ⎝ ⎞ ⎟. ∂ zi (16.. a Descartesove koordinate funkcije generalisanih koordinata xi = xi (q1 . koja omogućava izvođenje diferencijalnih jednačina kretanja sistema..40) Ovo znači da ako se posmatra materijalni sistem na koji djeluju potencijalne (konzervativne) sile.. U tom slučaju se može napisati izraz za generalisanu silu prema formuli n ⎛ ∂ E p ∂ xi ∂ E p ∂ yi ∂ E p ∂ zi Qk = −∑ ⎜ + + ⎜ ∂ yi ∂qk ∂ zi ∂qk i =1 ⎝ ∂ xi ∂qk ⎞ ⎟.... s . ⎟ ⎠ (16. qs ) kod stacionarnih veza.37) S obzirom na to da je potencijalna energija materijalnog sistema funkcija Descartesovih koordinata E p = f ( x1 .. yn . a ranije je dat D'Alembertov princip za vezani i slobodni materijalni sistem. y1 .37) i (16. (16.

... s . a zatim po generalisanim k = 1. pa se ∑ (F n i =1 ra i r r + Fi in δ ri = 0 .. to se uvrštavanjem u jednačinu (16.. Lagrange-D’Alembertov princip se može izraziti preko generalisanih sila sistema.43) Ova jednačina izražava Lagrange-D’Alembertov princip koji glasi: Pri proizvoljnom kretanju materijalnog sistema uz djelovanje idealnih zadržavajućih veza u svakom trenutku vremena zbir radova aktivnih sila i sila inercije na svakom virtualnom pomaku jednak je nuli.42) član ( Fi gornja jednačina može napisati u obliku rr r δ ri ) biti jednak nuli. r onda je...43) dobija r ⎛ r a r in n ∂ ri ⎞ ∑ ⎜ Fi + Fi ... ) (16. n . Kako su vektori položaja tačaka funkcije generalisanih koordinata. ∑ ∂ q δ qk ⎟ = 0 . n . pa će u izrazu (16. n . on se može također primijeniti za rješavanje zadataka iz dinamike. suma radova tih sila na pomjeranju δ ri jednaka nuli: Ako sad sistem izvrši virtualno pomjeranje svih tačaka sistema za δ ri .44) Ako se izvrši sumiranje po tačkama sistema koordinatama i = 1.. (16. odnosno δ ri = ∑ r r ∂ ri δ qk .. reaktivnih i sila inercije jednak nuli: r r r Fi a + Fi r + Fi in = 0 .41) r principa virtualnih pomjeranja.. pri kojem je geometrijski zbir rezultanti aktivnih. ⎜ ⎟ i =1 ⎝ i =1 k ⎠ n (16. na osnovu ∑ (F n i =1 ra i r r r + Fi r + Fi in δ ri = 0 . dobiće se 275 .16.42) Pretpostaviće se da su veze idealne.... i = 1. ) (16. D’Alembertov princip za vezani materijalni sistem u svakom trenutku vremena definirao je ravnotežno stanje sistema. ANALITIČKA MEHANIKA Iako princip virtualnih pomjeranja izražava opću metodu za rješavanje zadataka iz statike. k =1 ∂ qk s i = 1..

izraz (16.49) predstavlja Lagrange-D’Alembertov princip iskazan preko generalisanih sila. zbir radova aktivnih sila i sila inercije na svakom virtualnom pomjeranju sistema jednak je nuli. s .46) i naziva se generalisana aktivna sila koja odgovara generalisanoj koordinati qk .45) na način r ⎡ n ⎛ r a ∂ ri ⎜ Fi . Ekinović r ⎛ r a r in ∂ ri ∑ δ qk ∑ ⎜ Fi + Fi .prvi dio izraza u zagradi je r ⎛ r a ∂ ri ∑ ⎜ Fi . to u jednačini δ qk moraju biti jednaki nuli. ∑⎜ ∂ q i =1 ⎝ k n ⎞ ⎟ = Qkin ⎟ ⎠ (16..45) Ako se raščlani izraz (16.. 276 . ⎟ ⎜ ∂ qk ⎠ i =1 ⎝ ⎞⎤ ⎟⎥ = 0 .45) se može pisati u vidu ∑ (Q s k =1 a k + Qkin δ qk = 0 . ⎟ ⎠⎦ dobija se sljedeće: . Prema tome. (16.48) Kako su varijacije (priraštaji) (16. odnosno Qka + Qkin = 0 . ⎟ ⎠ (16.DINAMIKA Vukojević..48) koeficijenti uz δ qk nezavisni međusobno i različiti od nule.drugi dio izraza je r ⎛ r in ∂ ri ⎜ Fi .49) Jednačina (16.47) i predstavlja generalisanu silu inercije koja odgovara generalisanoj koordinati qk .. k = 1. ) (16. ∂ q ⎜ k =1 i =1 ⎝ k s n ⎞ ⎟= 0 . . ∂ q ⎜ i =1 ⎝ k n ⎞ ⎟ = Qka ⎟ ⎠ (16. ∑ δ qk ⎢ ∑ ⎜ ∂ q k =1 k ⎣ i =1 ⎝ s r ⎞ n ⎛ r in ∂ ri ⎟ + ∑ ⎜ Fi . koji glasi: Kod proizvoljnog kretanja materijalnog sistema sa idealnim zadržavajućim vezama.

.. Lagrangeove jednačine druge vrste su posebne vrste diferencijalnih jednačina kretanja materijalnog sistema koje se dobijaju na osnovu Lagrange-D’Alembertovog principa uvođenjem pojma nezavisno promjenljivih generalisanih koordinata.53) 16. i generalisane inercijalne sile sistema također će biti jednake nuli Qkin = 0 .. kako je rečeno. k = 1...51) Ako se primijene uvjeti ravnoteže (16.50) Qka = 0 ... dobiće se Qk = − ∂ Ep ∂ qk .. s .. pa će osnovna jednačina (16.. (16. sile inercije sistema materijalnih tačaka su jednake nuli.. qs i vremena t r 277 . k = 1. U slučaju holonomnih nestacionarnih veza.52) što znači da će uvjeti ravnoteže konzervativnog sistema sila dobiti oblik ∂ Ep ∂ qk =0.16. ukoliko se na jednostavan način mogu odrediti generalisane sile i kinetička energija sistema.9.. k = 1. Dakle.. definirati diferencijalne jednačine kretanja proizvoljnog materijalnog sistema. vektor položaja ri bilo koje tačke sistema M i predstavlja funkciju generalisanih koordinata q1 . ANALITIČKA MEHANIKA Ako je materijalni sistem uravnotežen.. U principu.49) dobiti oblik k = 1. u stanju mirovanja ili pravolinijskog ravnomjernog kretanja. (16. tj.. s . Lagrangeove jednačine druge vrste Pomoću Lagrange-D’Alembertovog principa mogu se. Međutim.. ovaj princip je vrlo teško primijeniti u slučaju sistema sa više stepeni slobode kretanja i onda kada se sistem sastoji od većeg broja nezavisnih cjelina koje se proizvoljno kreću.... (16. s . (16.. ove jednačine se mogu postaviti za svaki materijalni sistem koji se kreće. s .48) na sistem konzervativnih sila. Posmatraće se materijalni sistem od n materijalnih tačaka i s stepeni slobode kretanja. U ovakvim slučajevima rješavanje zadataka je mnogo lakše ako se koriste takozvane Lagrangeove jednačine druge vrste.

.57) odnosi se na generalisanu silu r ⎛ r a ∂ ri ⎜ Fi ..57) Prvi član jednačine (16.. qs . ⎜ ⎟ i =1 ⎝ k =1 ∂ qk ⎠ ) (16. Qk = ∑ ⎜ ∂ qk i =1 ⎝ n ⎞ ⎟. k =1 ∂ qk i = 1... t ) . ⎟ ⎠ što daje r ⎡ n ⎛ r ∂ ri ∑ Qkδ qk − ∑ ⎢∑ ⎜ mi ai . ⎟ ⎠⎦ (16.... dobiće se r ⎡ n ⎛ r a ∂ ri ∑ ⎢∑ ⎜ Fi . n . r (16. to se pomjeranje svake tačke može izraziti u obliku r s r ∂ ri δ ri = ∑ δ qk . ∂ q ⎜ k =1 k =1 ⎣ i =1 ⎝ k n s ⎞⎤ ⎟ ⎥ δ qk = 0 ⎟ ⎠⎦ (16. ∂ q ⎜ k =1 ⎣ i =1 ⎝ k s ⎞⎤ ⎟⎥δ qk = 0 . dobiće se ∑( n i =1 r n ra ⎛ ra ⎞ r r r s ∂ ri Fi − mi ai . δ ri =∑ ⎜ Fi − mi ai . Ekinović r r ri = ri (q1 .DINAMIKA Vukojević.. ∑ δ qk ⎟ = 0 . ⎥ δ qk = 0 .55) Uvrštavanjem ove vrijednosti u jednačinu Lagrange-D’Alembertovog principa. Virtualno pomjeranje svake tačke materijalnog sistema varijacija (pomjeranja) δ ri r može se izraziti preko nezavisnih δ qk . (16. to vektor položaja ri predstavlja složenu funkciju vremena. k = 1.58) ili jednostavnije r n ⎡ ⎛ r ∂ ri ∑ ⎢Qk − ∑ ⎜ mi ai . s .56) Ako se promijeni redoslijed sabiranja....54) Kako su i generalisane koordinate funkcije vremena t . ∂ q ⎜ k =1 ⎣ i =1 ⎝ k s r s ⎡n ⎞⎤ r ∂ ri ⎤ ⎟⎥ δ qk − ∑ ⎢∑ mi ai .59) 278 . ⎟ ∂ qk ⎦ k =1 ⎣ i =1 ⎠⎦ (16. Pošto se kod računanja varijacija vrijeme ne mijenja.

61) Brzina tačke M i materijalnog sistema koji je izložen nestacionarnim vezama je jednaka r r r r r r r s r d r ∂ r dq dr dqs ∂ ri ∂ r dq2 ∂r ∂r & vi = i = i 1 + i + . dt ∂ q1 dt ∂ q2 dt dt k =1 ∂ qk dt ∂ qs dt (16. = = & & ∂ qk ∂ qk ∂ qk Zamjenom ovih vrijednosti u izraz (16. što primjenom na (16. brzina.generalisana brzina...62) d qk . ⎟ dt ∂ qk ⎠ (16. može se napisati u obliku r ⎛ r ∂ ri ⎜ mi ai .59). otpada član . ⎜ ∂ qk ⎝ r r ⎞ d vi ∂ ri ⎟ = mi .64) 279 . ANALITIČKA MEHANIKA Dio izraza (16. pa je brzina ∂t r s r ∂ ri & vi = ∑ qk . pošto izrazi ∂ qk (16. dt r ∂ ri Za stacionarne veze. k =1 ∂ qk & gdje je: qk = r r ∂ ri & ne zavise od q k i t .61).16. + i + = ∑ i qk + i . odnosno parcijalnom izvodu ri po generalisanoj koordinati qk : r r r & ∂ ri ∂ vi ∂ ri .63) se vidi da je brzina vi kod nestacionarne veze linearna funkcija generalisanih & Stoga je parcijalni izvod brzine vi po bilo kojoj generalisanoj brzini q k jednak koeficijentu uz r & q k u jednačini (16. ⎟ dt ∂ qk ⎠ (16.63) Iz izraza (16. koji se odnosi na veličinu datu u maloj zagradi. dobiće se: r (16.63).60) Iz diferencijalnog računa je poznato da je u dv = d (uv ) − v du .60) daje r r r d vi ∂ ri d ⎛ r ∂ ri mi = ⎜ mi vi dt ∂ qk dt ⎜ ∂ qk ⎝ r ⎞ r d ∂ ri ⎟ − mi vi .

.67) r d ⎛ ∂ ri ⎜ dt ⎜ ∂ qk ⎝ r ⎞ ∂ vi ⎟= ⎟ ∂q . ⎟ ⎝ ⎠ (16.54).71) Ako se ove vrijednosti uvrste u osnovnu jednačinu (16. Ekinović r r r d vi ∂ ri d ⎛ r ∂ vi mi = ⎜ mi vi & dt ∂ qk dt ⎜ ∂ qk ⎝ r ⎞ r d ∂ ri ⎟ − mi vi .65) r ∂ ri Kako je parcijalni izvod vektora položaja funkcija svih promjenljivih. dobiće se da je 280 . dobija se r r r r ∂ 2 ri ∂ 2 ri ∂ 2 ri d ∂ ri & & & qs .65) mogu prikazati na prikladniji način: r r ∂ vi ∂ mi v i = & & ∂ qk ∂ qk ⎛ mi vi2 ⎜ ⎜ 2 ⎝ ⎞ ⎟. + q1 + = ∂ qk ∂ qs ∂ qk ∂ q2 dt ∂ qk ∂ qk ∂ q1 (16..DINAMIKA Vukojević. k ⎠ (16. ⎟ ⎝ ⎠ (16.69) r r d ∂ ri r ∂v ∂ = mi vi i = mi vi ∂ q k ∂ qk dt ∂ qk (16. ⎛ mi vi2 ⎞ ⎜ ⎜ 2 ⎟ . q2 + .66) Do istog rezultata se dolazi ako se nađe parcijalni izvod brzine po generalisanoj koordinati r r r r r & ∂ 2 ri ∂ 2 ri ∂ 2 ri ∂ vi ∂ ri & & . jednačina (16.65) se može napisati u obliku r r d vi ∂ ri d ⎡ ∂ = ⎢ mi & dt ∂ qk dt ⎣ ∂ qk ⎛ mi vi2 ⎞⎤ ∂ ⎜ ⎜ 2 ⎟⎥ − ∂ q ⎟ ⎝ ⎠⎦ k ⎛ mi vi2 ⎞ ⎜ ⎜ 2 ⎟.... + q1 + = = ∂ qk ∂ qs ∂ qk ∂ q2 ∂ qk ∂ qk ∂ qk ∂ q1 iz čega slijedi jednakost (16.59). ⎟ dt ∂ qk ⎠ (16.68) Sada se pojedini članovi jednačine (16. q2 + ... ⎟ ⎠ k = 1.. kao i vektor položaja ri u slučaju stacionarnih veza. što se vidi iz ∂ qk r izraza (15.70) Na osnovu ovoga. s .

kinetičku energiju sistema treba izraziti & & & pomoću generalisanih brzina q1 . k = 1. Integriranjem ovih diferencijalnih jednačina. i =1 ⎦ n (16. (16.. odnosno d ∂ Ek ∂ Ek − = Qk . s .. 281 .. .. slijedi da će izraz (16.... qs .73) Pošto su varijacije δ qk potpuno nezavisne.73) biti u potpunosti zadovoljen ako je izraz u srednjoj zagradi jednak nuli. & dt ∂ qk ∂ qk (16. qs = qs (t ) .1. Kinetička energija sistema Neka je sistem materijalnih tačaka izložen holonomnim nestacionarnim vezama i neka ima s stepeni slobode kretanja.... i =1 to će se dobiti ∑ ⎢Q k =1 s ⎡ ⎣ k ⎛ d ∂ Ek ∂ Ek −⎜ ⎜ dt ∂ q − ∂ q &k k ⎝ ⎞⎤ ⎟⎥δ qk = 0 .. dobiće se sistem od s jednačina ( s -broj stepeni slobode kretanja sistema) koje određuju kretanje materijalnog sistema: q1 = q1 (t ). q2 . predstavljaju diferencijalne jednačine kretanja materijalnog sistema u generalisanim koordinatama. u suštini... q s i generalisanih koordinata q1 . q2 = q2 (t ).16. ⎟ ⎠⎦ (16. .72) Kako je mi vi2 ∑ 2 = Ek . To su diferencijalne jednačine drugog reda u odnosu na generalisane koordinate q1 .74) Jednačine (16.. Pri formiranju Lagrangeovih jednačina druge vrste.74) se nazivaju Lagrangeove jednačine druge vrste i one. q2 . qs .75) 16.. Njegov položaj će se odrediti putem generalisanih koordinata.. q 2 ...9. uz uvažavanje početnih uvjeta pri određivanju integracionih konstanti. ANALITIČKA MEHANIKA ⎡ d ∂ ∑ ⎢Qk − dt ∂ q &k k =1 ⎣ s ∂ mi vi2 ∑ 2 − ∂q i =1 k n n mi vi2 ⎤ ∑ 2 ⎥δ qk = 0.

qs + = q2 + . Ekinović Kinetička energija sistema za date uvjete iznosi Ek = r rr 1 n 1 n mi vi2 = ∑ mi vi vi . & & & qs + q2 + . Ako se izraz za brzinu r r r r r r d ri ∂ ri ∂ ri ∂ ri ∂ ri & & & ... + ⎜ Ek = ∑ mi ⎢ ⎜ ⎜ ∂ q ⎟ qs + ⎟ & 2 i =1 ⎢ ⎜ ∂ q1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ s⎠ ⎣ r r r r ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ ⎛ ∂r ∂r ⎞ ⎟qs −1 qs & & + 2⎜ i .80) 282 . ⎤ ⎥ ⎦ (16. (16. dobiće se (16.79) ⎟ ⎟ i =1 i =1 ⎠ ⎝ ⎝ k ⎠ ⎠ s 1 s s & & & A jk q j qk + ∑ Bk qk +Ek 3 .78) r r ⎛ ∂r ∂r A jk = ∑ mi ⎜ i ..76) gdje je vi .. ⎜ ∂q ∂q ⎟ ⎟& & ⎜∂q s −1 ∂ qs ⎠ 2 ⎠ ⎝ 1 ⎝ r r r r r 2 ⎛ ∂r ∂r ⎞ ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ ⎛ ∂r ⎞ &1 + . i ⎜∂q ∂q i =1 k ⎝ j n r r r 2 n ⎞ ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ 1 n ⎛ ∂ ri ⎞ ⎟ .77) r r r r 2 ∂ ri ⎞ ∂ ri ∂ ri 1 n r r 1 n ⎛ ∂ ri ⎟ . ∂ t ⎟ .brzina tačke sistema izražena u funkciji od generalisanih koordinata. ∑ 2 i =1 2 i =1 (16.DINAMIKA Vukojević. + 2⎜ i .. + q1 + vi = dt ∂ q2 ∂ qs dt ∂ q1 unese u izraz za kinetičku energiju sistema.... i ⎟q1 q2 + ... + q1 + Ek = ∑ mi vi vi = ∑ mi ⎜ ∂t ⎟ ∂ qs ∂ q2 2 i =1 2 i =1 ⎜ ∂ q1 ⎝ ⎠ a nakon kvadriranja izraza u zagradi slijedi r r 2 ⎡ ⎛ ∂ r ⎞2 ⎛ ∂ ri ⎞ 2 1 n 2 i & ⎟ q1 + . ∂ t ⎟q ⎟ ⎜ ∂q ∂t ⎟ ⎝ ∂t ⎠ ⎝ 1 ⎠ ⎝ s ⎠ Ako se uvedu oznake + . ∑∑ 2 j =1 k =1 k =1 dobiće se da je Ek = (16. Ek 3 = 2 ∑ mi ⎜ ∂ t ⎟ . + 2⎜ . i ⎟qs + ⎜ i ⎟ & ⎜ + 2⎜ ⎟ ⎜ ∂ q . Bk = ∑ mi ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ ∂ q .

83) & & & predstavlja linearnu funkciju generalisanih brzina q1 . pa su drugi i treći član izraza ∂t (16.82) & E k 2 = ∑ Bk q k .. (16. koji je jednak 1 s s & & ∑∑ A jk q j q k .80) jednaki nuli. koji je jednak (16. ANALITIČKA MEHANIKA Kako kod skalarnog proizvoda vrijedi zakon komutacije.. q 2 . 2 (16.81) Dakle.. q s . 2 j =1 k =1 & & & predstavlja funkciju drugog stepena od generalisanih brzina q1 . Treći član Ek 3 .. 283 . Ovdje se treba podsjetiti da je kinetička energija sistema pozitivna veličina. kinetička energija materijalnog sistema podvrgnutog holonomnim nestacionarnim vezama ima tri člana: Ek = Ek 1 + Ek 2 + Ek 3 . U ovom slučaju.. izraz za kinetičku energiju dobija jednostavniji oblik E k = E k1 = 1 s s & & ∑∑ A jk q j q k .. 2 j =1 k =1 (16.84) r ∂ ri Ako su veze holonome i stacionarne.16. 2 i =1 ⎜ ∂ t ⎟ ⎝ ⎠ predstavlja funkciju nultog stepena u odnosu na generalisane brzine. a jednaka je nuli samo kada sistem miruje. q 2 .. koji je jednak ⎛ ∂r ⎞ 1 n Ek 3 = ∑ mi ⎜ i ⎟ .. E k1 = Drugi član Ek 2 . to se može napisati da je A jk = Akj .85) izražava kinetičku energiju u vidu kvadratne forme generalisanih brzina q j i q k sa promjenljivim koeficijentima A jk koji zavise od generalisanih korodinata. tada vrijedi = 0. k =1 s (16. q s . Prvi član Ek 1 .85) & & Izraz (16. j≠k.

92) .. koji predstavlja razliku kinetičke i potencijalne energije sistema.91) Uvođenjem Lagrangeove funkcije ili kinetičkog potencijala.88) 16... (16. ⎟ ⎜ ⎟ i =1 i =1 s ⎠ 2 ⎠ ⎝ 1 ⎝ s −1 n (16. Ekinović Promjenljivi koeficijenti A jk određuju se u zavisnosti od generalisanih koordinata i njihovih indeksa A jk = f (q1 . As −1.2... . ∂ q ⎟ .. & dt ∂ qk ∂ qk (16.. s = ∑ mi ⎜ ∂ q .. 284 (16. qs . s . tada vrijedi r 2 ⎛ ∂ ri ⎞ A11 = ∑ mi ⎜ ⎜ ∂q ⎟ . odnosno & & L (q1 .89) tako da će Lagrangeove jednačine druge vrste (16.. & dt ∂ q k ∂ qk ∂ qk d ∂ (E k − E p ) ∂ (E k − E p ) − = 0..90) se može pisati na sljedeći način: (16.DINAMIKA Vukojević. ∂ q ⎟ . . qs ) .. ⎟ i =1 ⎝ 1⎠ n r 2 r 2 n ⎛ ∂ ri ⎞ ⎛ ∂ ri ⎞ A22 = ∑ mi ⎜ ⎜ ∂ q ⎟ .74) biti oblika ∂ Ep d ∂ Ek ∂ Ek − =− .. k = 1. jednačina (16.90) Pošto potencijalna energija ne zavisi od generalisanih brzina... onda se generalisane sile mogu odrediti prema izrazima Qk = − ∂ Ep ∂ qk . Ass = ∑ mi ⎜ ∂ q ⎟ .9.. Lagrangeove jednačine druge vrste za konzervativni sistem Ako na materijalni sistem podvrgnut holomnim vezama djeluju konzervativne sile. onda vrijedi r r r r n ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ A12 = ∑ mi ⎜ ⎜ ∂ q .87) ⎟ ⎜ ⎟ i =1 i =1 ⎝ 2⎠ ⎝ s⎠ n Ukoliko je j ≠ k . q1 ... Ako je (16. (16... qs ) = Ek − E p .86) j = k ..

93) Kada na sistem djeluju samo konzervativne (potencijalne) sile. ako su najmanje tri kotrljače u zahvatu bez klizanja.2.1. Transport gredica u valjaonici se vrši pomoću kotrljača. Svaka od kotrljača ravnomjerno je opterećena gredicom.2. Odrediti ubrzanje gredice. Kotrljače su homogeni puni valjci mase m1 i poluprečnika r . x=rϕ . 16. & dt ∂ q k ∂ q k (16. Rješenje. slika 16. x ϕr M M M 0 Slika 16.. ϕ zakretanje kotrljače. x (b) Pošto su 285 . odnosno svaka kotrljača ostvaruje obrtni moment M = const. ANALITIČKA MEHANIKA Lagrangeova jednačina druge vrste poprima oblik d ∂L ∂L − = 0. Masa gredice je m 2 . slika 16. Ako se sa x označi pomjeranje gredice. što znači da sistem ima jedan stepen slobode kretanja. a sa između ovih pomjeranja se može napisati veza Slika 16.10. kretanje se može u potpunosti definirati Lagrangeovim jednačinama druge vrste ako su poznate jednačine veze i karakteristike potencijalnog polja. Primjeri Primjer 1.1. Rad svih sila na mogućim pomjeranjima iznosi (a) ∑ ΔA i =1 n i && =3M δϕ − 3J ϕ δϕ − m2 && δ x = 0 .16.

m2 i m3 . ϕ1 r1 M1 r2 ϕ2 M2 ϕ3 r3 M3 m1 m2 m3 Slika 16. 2 (c) 3 x ⎛ 2 && ⎞ x ⎜ 3M − m2 r && − m1 r ⎟ δϕ = 0 . Tri zupčanika mase m1 . 2 ( ) (a) mi ri 2 ( i = 1. to će se dobiti && = x 6M . nalaze se u zahvatu kao na slici 16.3 ) – momenti inercije pojedinačnih zupčanika za osu obrtanja.3. Ek = gdje su J i = 1 & &2 & J 1ϕ12 + J 2ϕ 2 + J 3ϕ 32 .DINAMIKA Vukojević.3. δ x = r δϕ i J = x to se dobije 1 m1 r 2 . M 2 i M 3 . koji se mogu smatrati homogenim diskovima poluprečnika r1 . Kinetička energija sistema iznosiće ϕ1 . 2 286 . Kretanje svakog homogenog zupčanika je rotacija definirana uglovima obrtanja ϕ 2 i ϕ3 . (2m2 + 3m1 )r (e) Primjer 2. Ekinović && && = r ϕ . Odrediti ugaono ubrzanje zupčanika i sile koje djeluju na njih na mjestima dodira. r2 i r3 . Na zupčanike djeluju obrtni momenti M 1 . Rješenje. 2 r⎠ ⎝ Kako je (d) δϕ ≠ 0 .2.

usljed uzajamne povezanosti i uslovljenosti uglova obrtanja. ugaono ubrzanje ϕ1 jednako je ⎛ r r ⎞ (g) ⎛M M M ⎞ 2⎜ 1 − 2 − 3 ⎟ ⎜ r r2 r3 ⎟ ⎠.16. r1 ϕ1 = r3 ϕ3 . Zbog odnosa (b) izraz za kinetičku energiju sistema glasi E k = (m1 + m2 + m3 ) & r12 ϕ12 . Ako se u jednačini (d) uglovi obrtanja izraze preko ϕ1 . ⎜ r2 r3 ⎟ ⎝ ⎠ && Dakle. između uglova obrtanja postoji sljedeća zavisnost: r1 ϕ1 = − r2 ϕ 2 . &&1 = ⎝ 1 ϕ (m1 + m2 + m3 )r1 (h) 287 . sistem ima jedan stepen slobode kretanja. (d) Radovi na zupčanicima 2 i 3 su negativni jer su momenti suprotni od uglova obrtanja zupčanika. & dt ∂ϕ1 ∂ϕ1 && dobiće se diferencijalna jednačina koja definira ugaono ubrzanje ϕ1 : && ϕ1 (m1 + m2 + m3 ) r12 = 2⎜ M 1 − M 2 1 − M 3 1 ⎟ . dϕ1 r2 r3 Primjenom Lagrangeove jednačine druge vrste na koordinatu ϕ1 (f) d ∂Ek ∂Ek − = Q1 . ANALITIČKA MEHANIKA Pošto su zupčanici u zahvatu. 4 (c) Elementarni rad sistema na elementarnom pomjeranju biće δ A = M 1 δϕ1 − M 2 δϕ2 − M 3 δϕ3 . generalisana sila sistema biće: (e) Q1 = r r δA = M1 − 1 M 2 − 1 M 3 . (b) Prema tome.

Ekinović && && Ostala dva ugaona ubrzanja ϕ 2 i ϕ 3 mogu se odrediti pomoću relacija koje slijede iz jednačine (b): && && ϕ 2 = − 1 ϕ1 . 2 = Zamjenom vrijednosti za && M 1 J 1ϕ1 − . + − m1 + m2 + m3 r3 m1 + m2 + m3 ⎜ r1 r2 ⎟ ⎝ ⎠ (n) 288 . formiraće se diferencijalna jednačina za uvjete obrtanja prvog zupčanika.4. Za određivanje sile koja djeluje na zube prva dva zupčanika.4: && − J ϕ1 − F1. odnosno dobiće se (m) F2.3 r3 = 0. slika 16. r3 && J 3ϕ 3 M3 (i) ϕ1 M1 && J 1ϕ1 ϕ3 r F12 r F23 Slika 16. r r2 && ϕ3 = r1 && ϕ1 .DINAMIKA Vukojević. r1 r1 (k) ϕ1 i J1 dobiće se F1. + + (m1 + m2 + m3 ) r1 m1 + m2 + m3 ⎜ r2 r3 ⎟ ⎝ ⎠ (l) Na isti način može se formirati diferencijalna jednačina za uvjete obrtanja zupčanika 2 i 3: && − J 3ϕ 3 − M 3 + F2. ili (j) F1. 2 r1 + M 1 = 0. 2 = ⎛ M2 M3 ⎞ m2 + m3 M1 m1 ⎜ ⎟.3 = ⎛ M1 M 2 ⎞ m1 + m2 M 3 m3 ⎜ ⎟.

& M = M (ϕ ) m1 . Zbog uzajamne povezanosti.5.b. ANALITIČKA MEHANIKA Primjer 3. Rješenje. pa je raspored brzina kao na slici 16.16. 2 8 r2 biće [ ] (a) δϕ & δAϕ = M (ϕ )δϕ − (m2 + m3 )g r1 δϕ .5. Za generalisanu koordinatu usvojit će se ugao obrtanja bubnja ϕ . odnosno momenata inercije J1 i J 2 . odrediti ugaono ubrzanje pogonskog bubnja. sstem ima jedan stepen slobode kretanja. Masu i otpor užeta zanemariti. Mehanizam za dizanje tereta prema slici 16.5. a teret mase m3 . J1 01 1 m2 . Kotur 2 se kreće translatorno i kružno. 2 (b) 289 . Kinetička energija sistema iznosi b) Ek = Rad sile na pomjeranju 1 2 & ϕ 4 J1 r22 + J 2 r12 + r12 r22 (m2 + m3 ) . sastoji se od pogonskog bubnja čeličnog užeta i kotura. Njegovo kretanje je uvjetovano brzinom namotavanja užeta. J 2 r2 2 & r1ϕ & r1ϕ 2 ω= P & r1ϕ 2r2 3 a) Slika 16. Ako su bubanj i kotur homogeni diskovi masa m1 i m2 .

Ekinović Generalisana sila će iznositi Qϕ = δAϕ gr & = M (ϕ ) − (m2 + m3 ) 1 δϕ 2 . & dt ∂ϕ ∂ϕ gr 1 && & ϕ 4 J1r22 + J 2 r12 + r12 r22 (m2 + m3 ) = M (ϕ ) − (m2 + m3 ) 1 . 2 4 J1r2 + J 2 r12 + r12 r22 (m2 + m3 ) (f) 290 . 2 4 r2 2 (d) [ ] (e) Odavde je ugaono ubrzanje pogonskog bubnja: && ε =ϕ = & 4M (ϕ ) r22 − 2(m2 + m3 ) g r1r22 . (c) Lagrangeova jednačina druge vrste za ovaj sistem glasi što daje d ∂E k ∂E k − = Qϕ .DINAMIKA Vukojević.

S druge strane. a po potrebi prirodni. 291 . c) zadaci dinamike krutog tijela. 17. Zadaci dinamike mogu se podijeliti u tri grupe: a) zadaci dinamike materijalne tačke. b) zadaci dinamike sistema materijalnih tačaka.1. polarni ili neki drugi. U tom smislu.17.2. postavljeni zadaci mogu biti: a) direktni – određivanje sila prema datom kretanju. PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17 PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17. ovdje će se pokušati sistematizirati metode rješavanja zadataka dinamike [2]. b) inverzni (obrnuti) – određivanje kretanja prema datim silama. najčešće se usvaja Descartesov pravougli koordinatni sistem. Pri složenom kretanju materijalne tačke upotrebljavaju se dinamičke jednačine relativnog kretanja (ili prijenosnog kretanja) u obliku projekcija na ose odgovarajućih koordinatnih sistema. Uvodne napomene Pri rješavanju zadataka dinamike često nastaju poteškoće u vezi sa izborom odgovarajućih zakona i teorema. dok se pri rješavanju inverznih zadataka ponekad nailazi na veće poteškoće. Direktni zadaci su relativno jednostavni. Zadaci iz dinamike materijalne tačke Najrasprostranjeniji način rješavanja zadataka dinamike materijalne tačke sastoji se u primjeni diferencijalnih jednačina kretanja tačke u obliku projekcija na ose odgovarajućih koordinatnih sistema. Da bi se to olakšalo.

brzine materijalne tačke na početku i na kraju tog intervala vremena. a kao date ili nepoznate veličine pojavljuju se: masa (težina) tačke. Pri kretanju vezane (neslobodne) materijalne tačke po datoj površini. onda se tačka kreće u toj ravni. a u date ili nepoznate veličine ulaze: masa (težina) materijalne tačke. Zakon o promjeni momenta količine kretanja materijalne tačke primjenjuje se pri kretanju tačke pod dejstvom centralnih sila. b) položaja tačke. Inverzni (obrnuti) zadaci se teže rješavaju ako rezultanta sila jednovremeno zavisi od vremena. U tim slučajevima lakše se rješavaju zadaci koji se svode na linearne diferencijalne jednačine. Diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke relativno lako se integriraju u slučajevima kada je rezultanta sila koje djeluju na tačku konstantna ili zavisi samo od: a) vremena. Ako je rezultanta sila koje djeluju na materijalnu tačku usmjerena po istoj osi kao njena početna brzina.DINAMIKA Vukojević. Ekinović Pri kretanju vezane (neslobodne) materijalne tačke po datoj krivoj pogodno je koristiti diferencijalne jednačine u obliku projekcija na ose prirodnog trijedra. položaj tačke u nekom određenom trenutku vremena i brzina tačke u tom istom trenutku vremena. sile koje djeluju na tačku. kada u date ili tražene veličine ulaze: masa (težina) tačke. Zakon o promjeni količine kretanja materijalne tačke primjenjuje se u zadacima u kojima su sile konstantne ili su poznate funkcije vremena. Pri tome se postavljaju dvije diferencijalne jednačine kretanja u obliku projekcija na dvije ose Descartesovog pravouglog koordinatnog sistema ili na ose polarnog koordinatnog sistema koje leže u ravni kretanja. Zakon o promjeni kinetičke energije materijalne tačke primjenjuje se u zadacima u kojima su sile koje djeluju na tačku konstantne ili zavise od položaja tačke. primjenjuju se (u prostijim slučajevima) diferencijalne jednačine kretanja u obliku projekcija na ose cilindričnog ili sfernog koordinatnog sistema. Ako rezultanta sila koje djeluju na materijalnu tačku leži u istoj ravni sa njenom početnom brzinom. 292 . Za određivanje putanje materijalne tačke koja se kreće pod djelovanjem centralne sile. sile koje djeluju na tačku. c) brzine tačke. pogodno je upotrijebiti Bineov obrazac. U tom slučaju treba se ograničiti na primjenu jedne diferencijalne jednačine kretanja u obliku projekcije na tu osu. pomjeranje tačke i njene brzine na početku i na kraju tog pomjeranja. Ponekad se može izbjeći integriranje diferencijalnih jednačina kretanja korištenjem općih zakona dinamike. položaja i brzine materijalne tačke. interval vremena tokom kojeg djeluju sile. onda se tačka kreće pravolinijski duž te ose.

Ako su veze kojima je podvrgnut sistem idealne. date sile i ubrzanja tačaka sistema.17. Ove jednačine povezuju inercijske koeficijente sistema (mase. onda se mogu. spoljašnje sile. momenti inercije). a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: mase materijalnih tačaka. da se u sličnim slučajevima. a također i spoljašnje sile sistema. 2) primjenjujući princip oslobađanja od veza. Ako prema datim uvjetima u zadatku treba odrediti reakcije veza. b) Ako su spoljašnje sile konstantne ili zavise od vremena. broj odgovarajućih diferencijalnih jednačina kretanja sistema jednak je njegovom broju stepeni slobode. najefikasniji način za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja sistema materijalnih tačaka jeste primjena Lagrangeovih diferencijalnih jednačina druge vrste ili opće jednačine dinamike. primjenjujući zakon o kretanju centra inercije sistema materijalnih tačaka u obliku projekcija na koordinatne ose. Ove diferencijalne jednačine kretanja omogućuju da se. U nekim zadacima je pogodno upotrijebiti opće zakone dinamike. Ukoliko je sistem podvrgnut holonomnim vezama. a u broj datih i traženih veličina ulaze inercijalne karakteristike sistema (mase. treba iskoristiti diferencijalnu jednačinu kretanja odgovarajuće materijalne tačke ili primijeniti kinetostatičku metodu. poslije primjene Lagrangeovih jednačina ili općih jednačina dinamike. Zadaci iz dinamike sistema materijalnih tačaka Općenito. upotrebljavaju diferencijalne jednačine kretanja odgovarajuće materijalne tačke ili da se primijeni kinetostatička metoda. To najčešće mogu biti sljedeći slučajevi: a) Ako u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: mase materijalnih tačaka. spoljašnje sile i jednačine kretanja tačaka sistema. onda treba primijeniti zakon o promjeni glavnog vektora količine kretanja sistema materijalnih tačaka.3. postaviti diferencijalne jednačine kretanja u koje ulaze one reakcije veza koje za razmatrani sistem predstavljaju spoljašnje sile. Ako prema uvjetima u zadatku treba odrediti jednačine kretanja tačke sistema. jednačine kretanja tačaka sistema i jednačine obrtanja krutog tijela (ili brzine tačaka sistema i ugaona brzina krutog tijela). onda se 293 . vrijeme djelovanja spoljašnjih sila i brzine tačaka sistema na početku i na kraju tog intervala. onda zadatak treba rješavati u dvije etape: 1) pomoću Lagrangeovih jednačina ili općih jednačina dinamike treba odrediti ubrzanje tačaka sistema. c) Ako u sastav sistema materijalnih tačaka ulazi kruto tijelo koje se obrće oko nepomične ose. pored rješavanja inverznih zadataka. odrede neposredno tražene reakcije veza iz postavljenih jednačina (što je ranije bilo spomenuto). tada u odgovarajuće diferencijalne jednačine ne ulaze reakcije veza. onda treba izvršiti integriranje sistema diferencijalnih jednačina kretanja. PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17. momente inercije).

brzine djelića tečnosti (gasa) koji prolaze kroz krajnje poprečne presjeke. e) Ako razmatrani sistem materijalnih tačaka predstavlja neprekidnu sredinu (tečnost. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. zapreminske i površinske sile. tj. gas). zakon o promjeni glavnog vektora količine kretanja sistema materijalnih tačaka u obliku koji se koristi za neprekidne sredine. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. pomjeranja tačaka sistema i brzine tih tačaka na početku i na kraju tih pomjeranja. onda treba primijeniti zakon o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka. momenti inercije). položaja tačaka sistema ili brzina tačaka sistema. razmatrana zapremina tečnosti (gasa).1.4. pomjeranje centra inercije (ili bilo koje druge tačke). Ovaj zakon se uglavnom upotrebljava u obliku projekcija na ose Descartesovog pravouglog koordinatnog sistema. a u broj datih i traženih veličina ulaze: inercijski koeficijenti sistema (mase. interval vremena dejstva sila. njihove jednačine kretanja i spoljašnje sile sistema. Zakon o promjeni kinetičke energije primjenjuje se u zadacima u kojima su sile konstantne ili zavise od položaja tačaka krutog tijela. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: masa (težina) krutog tijela. 294 . a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze vremenske mase tečnosti (gasa). Translatorno kretanje krutog tijela Najbolju opću metodu za rješavanje zadataka iz dinamike translatornog kretanja krutog tijela predstavlja primjena zakona o kretanju centra inercije sistema materijalnih tačaka. Zakon o promjeni količine kretanja primjenjuje se u zadacima u kojima su sile konstantne ili zavise od vremena. a u broj datih i traženih veličina ulaze: masa (težina) krutog tijela. brzina centra inercije (ili bilo koje druge tačke) na početku i na kraju tog intervala vremena. spoljašnje i unutrašnje sile sistema (u slučaju neizmjenljivog materijalnog sistema samo spoljašnje sile). d) Ako su spoljašnje sile konstantne ili zavise od položaja tačaka sistema.DINAMIKA Vukojević. U nekim slučajevima se može izbjeći integriranje diferencijalnih jednačina kretanja korištenjem općih zakona dinamike.4. Ekinović može primijeniti zakon o promjeni glavnog momenta količine kretanja sistema materijalnih tačaka. položaja i brzina tačaka sistema. Ovdje se kao date ili tražene veličine pojavljuju: mase materijalnih tačaka. Teže se rješavaju inverzni zadaci kod kojih glavni vektor spoljašnjih sila istovremeno zavisi od vremena. 17. Rješavanje inverznih zadataka se pojednostavljuje u slučajevima kada je glavni vektor spoljašnjih sila koje djeluju na kruto tijelo konstantan ili zavisi samo od vremena. Zadaci iz dinamike krutog tijela 17. brzine centra inercije (ili bilo koje druge tačke) na početku i na kraju tog pomjeranja. onda treba primijeniti Eulerovu jednačinu.

koje ne sadrže reakcije veza. Ravno kretanje krutog tijela Najbolju opću metodu za rješavanje zadataka kod kojih treba odrediti reakcije veza ili zakon kretanja predstavlja primjena diferencijalnih jednačina ravnog kretanja krutog tijela. obrtnog ugla ili ugaone brzine krutog tijela. Teže se rješavaju zadaci kod kojih glavni moment spoljašnjih sila istovremeno zavisi od vremena. svrsishodno je primijeniti zakon o promjeni glavnog vektora i glavnog momenta količine kretanja materijalnih tačaka ili upotrijebiti kinetostatičku metodu. onda za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja.4. položaja tačaka i brzina tačaka.4. Ako se treba odrediti samo zakon ravnog kretanja krutog tijela i ako su veze kojima je sistem podvrgnut idealne. U broj datih i nepoznatih veličina ulaze: masa i moment inercije krutog tijela za osu koja prolazi kroz njegov centar inercije i upravna je na nepomičnu ravan kretanja. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: masa i moment inercije krutog tijela za 295 . Obrtanje krutog tijela oko nepomične ose Najbolju opću metodu za rješavanje zadataka obrtanja tijela oko nepomične ose predstavlja primjena diferencijalne jednačine obrtanja krutog tijela. jednačina obrtanja krutog tijela i spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. obrtnog ugla i ugaone brzine krutog tijela. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. ugaono pomjeranje. Teže se rješavaju zadaci kod kojih glavni vektor i glavni moment spoljašnjih sila istovremeno zavise od vremena.3. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: moment inercije krutog tijela za obrtnu osu. jednačine kretanja centra inercije. 17. Integriranje diferencijalnih jednačina kretanja moguće je izbjeći korištenjem zakona o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka u zadacima u kojima su glavni vektor i glavni moment sila koje djeluju na kruto tijelo konstantni ili zavise od položaja tačaka (obrtnog ugla) krutog tijela. U broj datih i nepoznatih veličina ulaze: moment inercije krutog tijela za obrtnu osu. Rješavanje inverznih zadataka se pojednostavljuje u slučajevima kada je glavni moment spoljašnjih sila za obrtnu osu konstantan ili zavisi samo od vremena. ugaone brzine krutog tijela na početku i na kraju tog ugaonog pomjeranja. treba primijeniti Lagrangeove jednačine ili opće jednačine dinamike. položaja i brzina tačaka. jednačina obrtanja krutog tijela oko ose koja prolazi kroz centar inercije i upravna je na nepomičnu ravan i spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17. U tim slučajevima lako se rješavaju zadaci koji se svode na linearne diferencijalne jednačine. Pri određivanju dinamičkih pritisaka na osu krutog tijela koje se obrće oko nepomične ose.17. Ovo se može raditi u zadacima kod kojih je glavni moment spoljašnjih sila konstantan ili zavisi od obrtnog ugla krutog tijela. Rješavanje inverznih zadataka se pojednostavljuje u slučajevima kada su glavni vektor spoljašnjih sila i glavni moment spoljašnjih sila za osu koja prolazi kroz centar inercije krutog tijela i upravna je na nepomičnu ravan konstantni ili zavise samo od vremena.2. Ponekad je moguće izbjeći integriranje diferencijalne jednačine obrtanja krutog tijela oko nepomične ose ako se primijeni zakon o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka.

sile koje djeluju na kruto tijelo. ovi zadaci se mogu rješavati i pomoću Lagrangeovih jednačina pri čemu za generalisane koordinate treba uzeti Eulerove uglove. Rješavanje inverznih zadataka dinamike krutog tijela koje se obrće oko nepomične tačke zadaje dosta poteškoća. U broj datih i nepoznatih veličina trebaju ući: glavni momenti inercije krutog tijela za glavne ose inercije koje prolaze kroz nepomičnu tačku. Osim Eulerovih dinamičkih jednačina. brzine tačaka krutog tijela (ugaone brzine) na početku i na kraju tih pomjeranja. Preko elementarne teorije žiroskopa moguće je odrediti ugaone brzine obrtanja ili dopunske dinamičke pritiske na veze. 296 . pomjeranja tačaka krutog tijela (ugaona pomjeranja).4. tj. projekcije ugaonih brzina na te ose i glavni momenti spoljašnjih sila za te ose. čija je ugaona brzina obrtanja oko ose simetrije znatno veća od ugaone brzine obrtanja oko drugih osa. U slučaju simetričnog krutog tijela (žiroskopa). Ovo je ostvarljivo u zadacima u kojima u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: glavni momenti inercije krutog tijela za ose pokretnog koordinatnog sistema koje prolaze kroz nepomičnu tačku. Inverzni zadaci dinamike slobodnog krutog tijela spadaju u najteže zadatke mehanike (naprimjer. Eulerove dinamičke jednačine rješavaju problem samo u posebnim slučajevima. 17. Diferencijalne jednačine kretanja. problemi balistike). onda se može izbjeći integriranje Eulerovih dinamičkih jednačina primjenom zakona o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka.DINAMIKA Vukojević.4.4. Ekinović osu koja prolazi kroz njegov centar inercije upravno na nepomičnu ravan. Zadaci se rješavaju integriranjem samo u posebnim slučajevima. koje izražavaju zakon o promjeni glavnog momenta količine kretanja krutog tijela pri relativnom kretanju u odnosu na centar inercije. Ako su spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo konstantne ili zavise od položaja tačaka krutog tijela. Da bi se odredile jednačine kretanja slobodnog krutog tijela treba izvršiti integriranje sistema od šest diferencijalnih jednačina drugog reda. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. Obrtanje krutog tijela oko nepomične tačke Opći način za rješavanje zadataka obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke predstavlja primjena Eulerovih dinamičkih jednačina. Kretanje slobodnog krutog tijela Opći način za rješavanje zadataka kretanja slobodnog krutog tijela predstavlja zajednička primjena zakona o kretanju centra inercije i Eulerovih dinamičkih jednačina. pomjeranje tačaka (ugaona pomjeranja) krutog tijela i njihove brzine (ugaone brzine krutog tijela) na početku i na kraju tih pomjeranja. mogu se zadaci približno riješiti primjenom Rezalove teoreme. 17.5.

Jedino u zakon o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka ulaze i unutrašnje sile. 17. Pri tome treba izvršiti integriranje sistema diferencijalnih jednačina kretanja. čije je određivanje obično u vezi sa određenim poteškoćama. Prednost primjene općih zakona dinamike sastoji se u mogućnosti izbjegavanja integracije diferencijalnih jednačina kretanja sistema. čiji izbor zadaje znatne teškoće. Preimućstvo se sastoji u tome što u postavljene diferencijalne jednačine kretanja ne ulaze reakcije idealnih veza. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. Osnovne. nego se primjenjuju približne metode integriranja uz upotrebu računskih mašina. čije određivanje obično zadaje dosta poteškoća (reakcije veza pri kretanju sistema su funkcije vremena. opće jednačine dinamike su manje pogodne jer su više formalne i uključuju unošenje sila inercije. Za određivanje dopunskih dinamičkih pritisaka krutog tijela na veze. integriranje sistema diferencijalnih jednačina kretanja se može izbjeći primjenom zakona o promjeni kinetičke energije u zadacima u kojima u broj datih i traženih veličina ulaze: masa. glavni centralni momenti inercije krutog tijela. Ovi zadaci se ne mogu uvijek riješiti analitički. položaja i brzina tačaka sistema). PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE Za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja slobodnog krutog tijela mogu se upotrijebiti Lagrangeove jednačine. Tačan izbor generalisanih koordinata omogućuje jednostavnost i eleganciju rješavanja zadataka. kod kojih treba prema datim silama odrediti kretanje. Rješavanje zadataka iz dinamike u znatnoj mjeri zavisi od povoljnog izbora koordinatnog sistema referencije. 3. Umjesto vještačkog povezivanja nekih općih zakona i jednačina dinamike. kao i najteže zadatke dinamike. 297 . Najbolji opći način za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja sistema materijalnih tačaka jeste primjena Lagrangeovih jednačina ili općih jednačina dinamike.5. s tim da u posebnom slučaju neizmjenljivog materijalnog sistema (naprimjer. ti opći zakoni se mogu primijeniti samo u nekim slučajevima. Ako su spoljašnje sile konstantne ili zavise od položaja tačaka krutog tijela. kako je ranije pokazano. predstavljaju inverzni zadaci.17. Prednost se sastoji i u tome što u opće zakone dinamike ne ulaze unutrašnje sile. brzine centra inercije i ugaone brzine krutog tijela na početku i na kraju tih pomjeranja. Međutim. preporučuje se upotreba zakona o kretanju centra inercije ili kinetostatička metoda (za prijenosno translatorno kretanje zajedno sa centrom inercije) zajedno sa Rezalovom teoremom (za relativno obrtno kretanje u odnosu na centar inercije). Pri tome. u kojima za generalisane koordinate treba uzeti tri koordinate centra inercije krutog tijela i tri Eulerova ugla. 2. Opće napomene o rješavanju zadataka iz dinamike 1. apsolutno krutog tijela) u tom zakonu se pojavljuju samo spoljašnje sile. pomjeranja tačaka (ugaona pomjeranja) krutog tijela. navedene metode brzo i prirodno dovode do postavljanja diferencijalnih jednačina kretanja.

diferencijalna jednačina obrtanja krutog tijela oko nepomične ose. 298 . b) primjene općih jednačina dinamike. općih jednačina dinamike i kinetostatičke metode. 5. sile se dijele na spoljašnje i unutrašnje. d) proučavanja relativnog (ili prijenosnog) kretanja materijalne tačke ili sistema materijalnih tačaka. diferencijalne jednačine ravnog kretanja krutog tijela. a također i pri primjeni diferencijalne jednačine obrtanja krutog tijela oko nepomične ose. Eulerove dinamičke jednačine ili Lagrangeove jednačine. Kada se primjenjuju opći zakoni dinamike. c) određivanja dinamičkih pritisaka na osu krutog tijela koje se obrće. Ekinović 4. sile se dijele na zadate (aktivne) i reakcije veza. diferencijalnih jednačina ravnog kretanja krutog tijela i Eulerovih dinamičkih jednačina. Pri rješavanju zadataka preko Lagrangeovih jednačina.DINAMIKA Vukojević. često se u broj razmatranih sila pogrešno uključuju i sile inercije. Važno je zapamtiti da sile inercije treba upotrijebiti samo u slučajevima: a) primjene kinetostatičke metode. Pri rješavanju zadataka primjenom općih zakona.

. Doleček V. Sturges L. Sarajevo. Beograd. Mašinski fakultet. 3. Beograd. LITERATURA 18 LITERATURA 1. 1966.A. edition. 1977. John Wiley & Sons Inc. Bajt M.: Tehnička mehanika III dio . 10. 9.. 2001. Kraige L.Dynamics. Meriam J.: Engineering Mechanics . Beograd.: Dinamika. Zagreb.F.Dynamics.: Dinamika sa oscilacijama. 2006. Zagreb. 1966.: Dinamika.D. Bazjanac D. Pivko S.. Šipovac B. Doleček V. John Wiley.Dinamika. Stojanović R. Mašinski fakultet. Bražničenko N. Beograd.: Engineering Mechanics . Lovren N. 1974.. Džandzelize G. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije. 4. prijevod. i dr. Riley W. 11.G.. Jecić S. New York.. 1965. Šipčić S. 6. Naučna knjiga.: Zbirka zadataka iz teorijske mehanike.: Zbirka zadataka iz dinamike i oscilacija sa izvodima iz teorije. teorija i primjena. 1981. Tehnička knjiga.: Mehanika II – Kinematika i dinamika.: Mehanika III – Dinamika. 1965.I.S.L. 6. Univerzitet u Sarajevu. Anđelić T. 12. Svjetlost. 299 . Butković M.18. 1990. New York. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.J.: Racionalna mehanika. 8. 5. Krpan M. 7.. i dr. Sarajevo.: Rešeni zadaci iz teorijske mehanike sa izvodima iz teorije. 1989. 1993. Rašković D.. 2. Kelzon A. Beograd...

Timošenko S.T. 2003 19. Rusov L. Beograd. 16. 1964. D.: Theory and Problems of Lagrangian Dynamics.DINAMIKA Vukojević.M. Đurić S.: Theory and Problems of Theoretical Mechanics. Naučna knjiga. Beograd. 18. Beograd. Jang D. Građevinska knjiga. Naučna knjiga. 22. 1966. Stropnik J. Privredni pregled. Naučna knjiga. Beograd. 1962. 23.: Mehanika-Kinematika.R. 1967. Fakulteta za strojništvo. Vujošević L. McGraw-Hill Book Company. 1976. Thornton S.: Viša dinamika.A. 14. Wells. Beograd. Ekinović 13. 1967.: Mehanika-Dinamika. Beograd. Schaum’s Outline Series. Brooks Cole.: Zbirka rešenih zadataka iz mehanike II – Dinamike. 15. Schaum’s Outline Series.: Kinetika za višješolski študij..H.. 20. 1995.B. 1970. Naučna knjiga. Vujanović B. Univerza v Ljubljani.: Classical Dynamics of Particles and Systems. Spiegel M. 1974. Marion J.: Teorijska mehanika.: Zbirka rešenih zadataka iz Dinamike. 1989. Rusov L.: Dinamika. Targ S. 5 edition. 21. 17. Beograd. McGraw-Hill Book Company.. Vujanović B. 300 .

specijalizirane za oblasti industrijskih postrojenja. godine odgovornošću. Cimos Zenica. Vest Alpine Austrija. Pirometal Brčko. Siemens. DJELATNOSTI FIRME -Inženjering industrijskih peći i industrijske automatike -Definiranje projektnih zadataka -Snimanje toplotehničkih karakteristika -Optimiranje -Autorski nadzor INŽENJERING IZVOĐENJE INVESTICIONIH RADOVA U ZEMLJI I INOZEMSTVU -Ozid vatrostalne i izolacione obloge toplotehničkih agregata -Mjerenja i regulacije -Industrijska automatika -Razvoj elektroničkih uređaja za vlastite potrebe -Razvoj elektroničkih uređaja prema narudžbi -Maloserijska proizvodnja razvijenih elektroničkih uređaja -Maloserijska proizvodnja peći za termičku obradu i topljenje metala i nemetala RAZVOJ I PROIZVODNJA -Toplotehnika -Čelične konstrukcije -Mjerenje i regulacija -Automatika -Vatrostalni ozid PROJEKTOVANJE PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROGRAMABILNE AUTOMATE -Siemens SIMATIC S5 i S7 -Iskra IPK -Vlastiti sistem na bazi mikrokontrolera porodice INTEL 8051 I Atmel AVR ZASTUPANJE INOZEMNIH FIRMI -Peći.Firma TERMOMATIK osnovana je 1987. Cimos Novi Travnik. 72000 Zenica. Arcelor Mittal Zenica. Juraja Neidharta 42. Livnica Kikinda Termomatik d. Unis Pretis Vogošća. industrijska automatika i uređaji za mjerenje i regulaciju -Vatrostalni i izolacioni materijali.o.o. automatizacije raznih oblasti i vatrostalstva. Bosna i Hercegovina REFERENC LISTA FIRMI: . Cimos Srebrenica. Kapis Tomislavgrad. Šećerana Brčko. Festo.. Bosch Rexroth. Bimal Brčko. mjerenja i regulacije iz kao privatno preduzeće sa potpunom i zapošljava visokostručne radnike industrijskih peći. Mašinski fakultet Sarajevo. Firma je savremeno opremljena različitih profila. Kromschroder.

Strateški okrenuti velikim industrijskim sistemima. PROIZVODNI PROGRAM: Mašinska proizvodnja Čelične konstrukcije Elektrooprema u „S“ izvedbi Lasersko rezanje metala i nemetala Usluge Tokom svog stogodišnjeg razvoja kao proizvođača opreme za rudarstvo. pa do izgradnje kompletnih sistema. dokazujući kako stručnost i entuzijazam vraćaju gotovo otpisane sisteme u ponovnu upotrebu. Prateći razvoj i potrebe svojih glavnih klijenata u svom okruženju. izrade. uređaja. nudimo otvorenu i na jasnim ekonomskim osnovama baziranu saradnju u smislu proizvodnje opreme. procesne industrije i energetike. procesnu industiju i energetiku. RUDSTROJ je potvrdio svoju pouzdanost i nastojanje ne samo da prati nego i da podstiče razvoj svojih klijenata Sem izrade nove opreme RUDSTROJ svojim klijentima pruža i usluge reparacije starih uređaja i mašina. Čitav niz projekata rekonstrukcije i modernizacije procesnih postrojenja u regionu izveden je uz učešće naše firme u svim domenima . sklopova i dijelova za potrebe rudarstva. . RUDSTROJ se pokazao kao pouzdan partner i inostranim ulagačima.od poslova inženjeringa. RUDSTROJ vrši stalno planiranje svojih inženjerskih i proizvodnih kapaciteta. dajući svojim klijentima sigurnost i potporu u svim poduhvatima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->