Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 28. 10. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5442 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

INTERVJU

Drago Kos, predsjednik GRECO-a

BiH NI[TA NIJE URADILA U BORBI PROTIV KORUPCIJE
O~ekivano je da va{a zemlja bude na najgoroj poziciji u regiji Korupcija sve vi{e postaje me|unarodni problem Hrvatska je sasvim druga pri~a Poslovi slovenskih kompanija u BiH
ra|anima BiH jasno je da se niko s korupcijom ne hvata uko{tac, izjavio je u intervjuu za „Avaz“ Drago Kos, antikorupcioni ekspert i pre-

G

dsjednik organizacije Grupa dr`ava za borbu protiv korupcije (GRECO), koja djeluje pri Vije}u Evrope. - BiH ve} dugo, dugo nije procesuirala nijedan slu~aj korupcije

na visokom nivou, za razliku od drugih zemalja u regiji - ka`e Kos povodom posljednjeg izvje{taja „Transparency Internationala“, koji je objavljen prije dva dana. 5. strana

Vrijeme: Meteorolozi najavljuju proljep{anje

Srebrenica

Za o~ekivati je toplije vrijeme u ni`im predjelima zemlje

(Foto: B. Nizi})

Jo{ ne}e biti snijega
Sud BiH: Starac u ekstradicionom pritvoru
Ambasador Mun sa suprugom: SAD }e pomo}i da Srebrenica bude siguran i perspektivan grad
(Foto: M. Smaji})

Ambasador SAD Patrik Mun odao po~ast `rtvama

Nema negiranja genocida
3. strana

JOVANOVI] HTIO PREVARITI VI[E BH. BANAKA
2. strana

Upozorenja: Prekasno stigla obavijest

„Avaz“ saznaje: Inspektor GP BiH uputio pismo

HOFMAN: DRAGAN LUKA^ NE MO@E BITI DIREKTOR FUP-a!
REPREZENTACIJA SREBRENIK
57. str.

4. str.

GRA\ANI VE] POKUPOVALI OPASNO POSU\E IZ KINE
11. strana

14. strana

Upitan me~ sa Slovacima zbog TV prava

Uporni amater ponovo poku{ao oplja~kati Raiffeisen banku

7. strana

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

SUD BiH Uhap{eni 73-godi{njak u ekstradicionom pritvoru

Jovanovi} poku{ao prevariti i bh. banke
^eka se zvani~an zahtjev Rumunije za izru~enje Na meti Jovanovi}a bilo nekoliko bh. poslovnih ljudi i politi~ara s kojima je trebao ostvariti „biznis“
S ju~era{nje sjednice: Naredbu o visini naknada izdaje Crnki}
(Foto: M. @ivojevi})

Federalna vlada ostavila isti koeficijent

Invalidnine ne}e biti smanjene
Nejasno za{to je koeficijent utvr|en samo za jedan mjesec, a ne za cijeli kvartal, ka`e Red`i}
Federalna vlada odlu~ila je ju~er na sjednici u Sarajevu da koeficijent za obra~un i isplatu oktobarskih naknada korisnicima bora~ko-invalidske za{tite (BIZ) u FBiH i ~lanovima njihovih porodica bude jedan. Na osnovu njega i osnovice za ovu godinu od 805,64 KM, bit }e utvr|ena visina mjese~nih primanja boraca. Na osnovu Vladine odluke, fekvartal, pa nas je ova odluka iznenadila. No bez obzira na to, tra`it }emo sastanak s premijerom Mustafom Mujezinovi}em i ministrom finansija Vjekoslavom Bevandom da iznesemo svoj stav, a to je da se koeficijent ne smije utvr|ivati samo za jednu grupu bud`etskih korisnika - ka`e Safet Red`i}, predsjednik Saveza RVI FBiH. Dodaje da ako ministar Crnki}

Istra`itelji MUP-a RS u saradnji sa sigurnosnim strukturama regiona i Interpola provest }e obimniju istragu kako bi utvrdili s kime je Krunislav Jovanovi} (73), dr`avljanin Srbije, sara|ivao tokom boravka u BiH u namjeri da, prema scenariju u Rumuniji, oplja~ka i vi{e banaka u na{oj dr`avi.

Uga{ena banka
Jovanovi} se od 25. oktobra nalazi u ekstradicionom pritvoru, koji mo`e trajati 18 dana. Sud BiH ~eka zvani~an zahtjev Rumunije za njegovo izru~enje zbog prevare la`nim mjenicama te{ke ~ak 384 miliona dolara.
Sud BiH: Odre|en pritvor od 18 dana

Akontativna isplata funkcionerima
Vlada je donijela i zaklju~ak o akontativnom obra~unu i isplati oktobarskih pla}a funkcionerima, dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima, pravobranioderalni bora~ki ministar Zahid Crnki} izdaje naredbu o visini mjese~nih iznosa za sve korisnike iz ove odluke, koji }e biti ispla}ivani za deseti mjesec ove godine. U Federalnom savezu RVI i Organizaciji porodica {ehida i poginulih boraca FBiH zadovoljni su {to koeficijent nije promijenjen, ali isti~u da je nejasno za{to je on utvr|en samo za jedan mjesec. - Koliko znamo koeficijent je trebao biti utvr|en za cijeli zadnji cu i njegovim zamjenicima, slu`benicima sudske policije i zatvorskim stra`arima. Visina njihovih pla}a ostaje ista kao {to je bila u julu. smatra da nema dovoljno novca, onda treba smanjiti primanja svima, a ne samo bora~koj populaciji. Time bi se, isti~e Red`i}, napravile u{tede, a korisnici gotovo ne bi ni osjetili smanjenje. S druge strane, Crnki} isti~e da je koeficijent utvr|en samo za oktobar jer u novembru dolaze predstavnici Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) pa Vlada sebi ne smije dopustiti potencijalne manjke u bud`etu. M. K. - M. A.

Jovanovi}: Nije mijenjao identitet

Za sada je, prema saznanjima na{eg izvora u istrazi, sigurno da je Jovanovi} poku{ao pomo}u falsificiranih mjenica jedne uga{ene ameri~ke banke podi}i milionske sume u bankama u Banjoj Luci, Trebinju i Bosanskoj Gradi{ci, ali ga je u tome sprije~ila bankarska kontrola. Jovanovi} nije tada uhap{en iako je policija obavije{tena o njegovom kretanju u dr`avi, nego tokom redovne kontrole vozila u Bosanskoj Gradi{ci. Boravak i kretanje u BiH, kako dodaje na{ sagovornik, omogu}io mu je dio kriminalnog miljea regiona, kao i

zna~ajne politi~ke strukture iz bliske pro{losti.

Slobodno se kretao
Istraga provjerava i mogu}nost da je Jovanovi} nakon hap{enja u Bukure{tu (rumunska policija tada je uhapsila i dvojicu srpskih privrednika, jednog biv{eg oficira rumunske obavje{tajne slu`be i dvojicu rumunskih policajaca), a zatim nikada istra`enog bijega iz Rumunije, zapravo razmijenjen po principu „reketirana sloboda“ od visokopozicioniranih oficira obavje{tajnih slu`bi regiona koji su ga usmjeravali u djelovanju. U Bosanskoj Gradi{ci bio je prijavljen, ali se, prema ju~er provjerenim podacima, svakodnevno kretao po BiH i vi{e puta napu{tao zemlju bez problema na grani~nim prijelazima, iako u policiji tvrde da nikada nije imao drugi identitet u BiH. Na meti mu je bilo nekoliko bh. poslovnih ljudi i politi~ara s kojima je trebao ostvariti i osna`iti kontakt i zapo~eti „biznis“, ali je pitanje kome je trebala i}i ve}ina prihoda. V. STEVANOVI]

Imena saradnika skrivena od javnosti
Interesantno je, kako saznajemo, da u slu~aju „Jovanovi}“ nikada nisu objavljena imena svih osoba u Rumuniji, ali i u regionu, koje su s njim sara|ivale, ~ak ni onda kada su sve privedene. Javnosti je jedino plasirano da su svi Srbi i ni{ta vi{e. Naivno je, kako dodaje na{ izvor, da su ispostave novca putem neva`e}ih mjenica uistinu tako plasirane u Rumuniji, s obzirom na cijeli bankarski sistem posebno pri odobravanju, odnosno isplati novca i ~injenici da nije rije~ o hiljadama maraka ve} o milionima.

Od nedjelje zimsko ra~unanje vremena
Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obavijestili su ju~er da }e se u nedjelju, 31. oktobra, prije}i na zimsko ra~unanje vremena. Pomicanjem za 60 minuta unatrag, vrijeme u tri sata ra~unat }e se kao dva sata, u skladu sa Zakonom o ra~unanju vremena, saop}eno je iz tog ministarstva.

Me|unarodna konferencija na Floridi

Delegacija BiH susrela se s ministrom pravde SAD
Glavni tu`ilac BiH Milorad Bara{in, direktori policijskih agencija na nivou dr`ave, entiteta i Br~ko Distrikta, kao i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, sastali su se u Orlandu, Florida (SAD), s ministrom pravde SAD Erikom Holderom (Eric). Najvi{i funkcioneri policijskih i sigurnosnih agencija u BiH sastali su se i s direktorom Me|unarodne konferencije direktora policije (IACP) Majklom Kerolom (Michael Carroll) i direktorom projekta ICITAP ameri~kog ministarstva pravde Karom Trevilijanom (Carr Trevillian), saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH, prenijela je Fena. Razgovarano je o potrebi me|udr`avne saradnje u borbi protiv terorizma i svih oblika kriminala. Na Me|unarodnoj konferenciji {efova policijskih agencija, u okviru delegacije iz BiH sudjeluju i predstavnici EUPM-a i projekta ICITAP ameri~kog ministarstva pravde pri Ambasadi SAD u BiH.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
BiH leglo korupcije u regiji Balkana
- Svako u BiH zna da posao ne mo`e{ dobiti dok ne uplati{! Na fakultet se ne mo`e{ upisati dok ne potplati{! Doktoru ne idi ako nisi pripremio para da po~asti{. Korupcija je toliko duboklo u{la u na{e dru{tvo da je postala „normalna“ pojava. Stalno primamo izvje{taje o korupciji u na{oj zemlji, ali niko ni{ta ne radi u vezi s tim, jer za{to bi se politi~ari borili protiv ne~ega {to ih hrani sve ove godine. Dok su nam ovi (White Africa) politi~ari na vlasti, promjena nema!

Orlando: Bara{in i Holder

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal@avaz.ba)

Caco i Bakir
Avdi Hebibu ne mo`e se zamjeriti {to ne `eli spominjati imena i {to naivno ra~una na savjest Timura Numi}a i Bakira Izetbegovi}a
Sje}anje na akciju „Trebevi} 2“, ~iji je cilj formalno bio obra~un s kriminalom u vlastitim redovima, i danas izaziva ogromnu bol kod porodica nevino stradalih mladi}a. Bez sumnje, to je jedna od tamnih strana minulog rata, kada su borci Armije RBiH i pripadnici policije u Sarajevu pucali jedni na druge. Vrijeme nije zalije~ilo rane, slu~aj nije rasvijetljen do kraja, na mnoga pitanja jo{ nema pravog odgovora. Neki od glavnih aktera, poput Mu{ana Topalovi}a Cace i Ramiza Delali}a ]ele, mrtvi su, a ve}ina onih koji su `ivi i znaju mnogo vi{e nego {to su spremni priznati, usta dr`i zatvorena ve} 17 godina. - Ljudi koji su najodgovorniji, kada prolaze pored mene, obaraju glave i ne smiju mi u o~i pogledati. Iako ja nikada nisam spomenuo nijedno od tih imena. Na{a vojna i civilna vlast nikada se nije izjasnila i opredijelila u vezi s ovim slu~ajem, nije ukazala na uzroke i krivce. Nosilac nereda, Topalovi}, ubijen je, ali njegovi savjetnici i danas obna{aju odgovorne funkcije - tvrdi Avdo Hebib, biv{i pomo}nik ministra policije RBiH, ~ijeg su sina Admira svirepo likvidirali pripadnici Cacine jedinice. Hebibovo ukazivanje na politi~are koji su i tada 1993., kao i danas, bili va`ne karike u strukturama vlasti, svojevrsni je vapaj ~asnog bh. patriote da najzad bude otkrivena istina i razobli~eni mo}nici koji su u sve bili upu}eni i koji kao zmija noge kriju svoju ulogu u tim krvavim doga|ajima. Avdi Hebibu ne mo`e se zamjeriti {to ne `eli spominjati imena i {to naivno ra~una na savjest tih ljudi. Oni bolje upu}eni, me|utim, znaju da je jedan od Cacinih savjetnika o kojem Hebib govori upravo Timur Numi}, koji trenutno savjetuje predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a, a ve} dvadeset godina, kao ~uvar njene sehare, vedri i obla~i u toj stranci. Istog dana kada je Hebib u~io Fatihu na mezaru svog sina u Velikom parku, na Kova~ima su „Zelene beretke“ predavale rahmet Mu{anu Topalovi}u. Predsjednik ove organizacije Muhamed [vraki} pri tome je, sugeriraju}i da istina o doga|ajima iz 1993. ne mo`e biti crno-bijela, kazao i da se „zna da je Caco dva dana prije akcije i smrti bio u kabinetu predsjednika Alije Izetbegovi}a“. Ovaj {okantni podatak pa`nju javnosti direktno usmjerava prema Bakiru Izetbegovi}u, koji je u ratu bio {ef o~evog kabineta i svojevrsni gospodar `ivota i smrti u opkoljenom Sarajevu. Istra`itelji, naravno, nikada nisu ispitali Izetbegovi}a mla|eg o karakteru njegovih veza s Cacom i ]elom. Kao {to on sam nikada nije progovorio o tome {ta zna o Cacinim zlo~inima na Kazanima, o ubijenim civilima srpske i hrvatske nacionalnosti, o tako|er na Kazanima likvidiranim komunisti~kim sudijama i tu`iocima Bo{njacima... Caco je mrtav, a mrtva usta ne govore. Bakir i Timur su `ivi. I {ute.

Poto~ari: Ambasador Mun sa suprugom polo`io cvije}e na spomen-obilje`je

(Foto: M. Smaji})

POTO^ARI Ambasador SAD Patrik Mun odao po~ast `rtvama

Srebreni~ki genocid ne mo`e se poricati
Vrlo je te{ko prona}i prave rije~i nakon {to ovdje vidite vi{e od ~etiri hiljade grobova i kada se zna da je ubijeno vi{e od osam hiljada ljudi, kazao Mun
Ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon), u dru{tvu supruge Danute, polo`io je cvije}e u Memorijalnom kompleksu Poto~ari i odao po~ast `rtvama srebreni~kog genocida. Mun je obi{ao i spomen-sobe. dnom demonstriram i poka`em podr{ku i posve}enost SAD Srebrenici i njenim gra|anima. Vrlo je te{ko prona}i prave rije~i nakon {to ovdje vidite vi{e od ~etiri hiljade grobova i kada se zna da je na ovom mjestu ubijeno vi{e od osam hiljada ljudi - kazao je Mun. On je dodao da je va`no govoriti o julu 1995. godine, „jer u`as genocida koji se dogodio u Srebrenici i oko nje ne mo`e se ni minimizirati ni negirati, ni poni{titi ni poricati“. - Svi smo mi odgovorni da osiguramo da pravda bude zadovoljena i da `rtve budu sahranjene uz po~asti i po{tovanje i da porodice prona|u svoje nestale. Na`alost, jo{ mnogo posla treba uraditi prije nego {to mo`emo re}i da je pravda u potpunosti zadovoljena - kazao je ambasador Mun i dodao da svi moraju preuzeti svoj dio odgovornosti.

Zadovoljenje pravde
- Moj prioritet u Srebrenici jeste da odam po~ast `rtvama genocida iz jula 1995. godine, da jo{ je-

Hoti}: Na{e o~i uprte u Ameriku
Ambasador Mun i njegova supruga u Poto~arima su odr`ali sastanak s predstavnicama srebreni~kih udru`enja, koje su tra`ile hap{enje ratnih zlo~inaca, pronala`enje svih nestalih, zabranu negiranja genocida i bolju budu}nost za Srebrenicu. Predsjednica Udru`enja „Srebreni~ke majke“ Hatid`a Mehmedovi} kazala je da su majke od Muna tra`ile da se ubrzaju ekshumacije, jer je politika u{la ~ak i u grobnice. Kada Hoti} iz Udru`enje „Majke enklava Srebrenica i @epa“ dodala je da su ambasadoru iznijele mnogo zahtjeva, molbi i vapaja, jer su njihove o~i uprte u Ameriku.

Siguran grad
Mun je poru~io da }e Sjedinjene Dr`ave nastojati pomo}i Srebrenici da postane siguran grad sa svijetlom budu}no{}u. Tokom prve posjete Srebrenici, ambasador Mun sastao se i s na~elnikom op}ine Osmanom Sulji}em, njegovim zamjenikom ]amilom Durakovi}em te predsjednikom Skup{tine op}ine Predragom Petrovi}em.
M. SMAJI]

www.dnevniavaz.ba

Gra|ani vjeruju istra`ivanju TI-a
NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH
Pitanje: Sla`ete li se s istra`ivanjem organizacije „Transparency International“ prema kojem je BiH leglo korupcije u regionu Balkana?
A) DA 78% B) NE 17% C) Ne znam 5%

Akcija u Ministarstvu odbrane BiH

Selmo Cikoti} darovao krv 70. put
Odsjek saniteta Ministarstva odbrane (MO) BiH, s brigadirom Snje`anom Mari} na ~elu, organizirao je ju~er u prostorijama MO redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, kojoj se odazvao veliki broj uposlenika Ministarstva i Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga (OS) BiH, javila je Onasa. Akcija darivanja krvi organizirana je u skladu sa Sporazumom MOBiH, Zavoda za transfuziologiju Sarajevo i Zavoda za transfuziju krvi Banja Luka. Ministar odbrane Selmo Cikoti} po 70. put darovao je krv, saop}eno je iz MOBiH.

C B A

Cikoti}: Ponovo se odazvao

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 154.834 posjetioca.

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

„Avaz“ saznaje Inspektor Grani~ne policije pisao Nezavisnom odboru

Neumski zaljev: Dva ostrva sporna za Hrvatsku

Otvoreno pitanje granica

Hrvati ponovo `ele na{e otoke!
^ukle: Oto~i}i Mali i Veliki [kolj i vrh poluotoka Kleka definitivno su na{i
Dubrova~ko-neretvanski `upan Nikola Dobroslavi} izjavio je ju~er da sporazum izme|u tada{njeg hrvatskog i bh. ^ukle: predsjednika Zatvaranje Franje Tu|- BiH mana i Alije Izetbegovi}a iz 1999. nikada nije ratificiran, {to upu}uje na to da on nije bio pravedno rje{enje grani~nog pitanja izme|u Hrvatske i BiH, prenijela je Hina. Dobroslavi} je tako reagirao na razgovor hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a i novoizabranog ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a, na kojem je konstatirano da je pitanje graju}e rje{enje. Ako o tome ne bude suglasja, mo`e se koristiti i arbitra`a naveo je Dobroslavi}. Jedan od Dobroslavi}: na{ih najboPrepu{tanje ljih eksperateritorije ta, biv{i predsjednik Dr`avne komisije za granice Mugdim ^ukle, ka`e da Hrvatska svojata na{e otoke i vrh Kleka, ~ime BiH gubi pravo na teritorijalne vode. Zato se, isti~e, i negira sporazum Tu|man Izetbegovi}.

Hofman: Dragan Luka~ ne mo`e biti direktor FUP-a!
Svevlad Hofman upozorio da je Luka~ bio pomo}nik kantonalnog ministra i da ga je 1997. imenovao HDZ, {to je suprotno uvjetima konkursa
Svevlad Hofman, glavni policijski inspektor zaposlen u Grani~noj policiji (GP) BiH, uputio je Nezavisnom odboru za izbor direktora Federalne uprave policije (FUP) pismo u kojem upozorava da Dragan Luka~, aktuelni {ef Odjela SIPA-e za za{titu dr`avnih objekata i osoba, ne ispunjava uvjete da bude izabran za prvog ~ovjeka federalne policije.

Brana kandidaturi
„Dnevni avaz“ iz izvora bliskih Nezavisnom odboru saznaje da je to tijelo Hofmanovo pismo primilo prekju~er i da bi ono trebalo biti otvoreno na dana{njoj sjednici, zajedno s kovertama prijava pristiglih na konkurs. Kao {to je na{ list ve} pisao, Luka~ je jedan od najozbiljnijih kandidata i favorit predsjednika Nezavisnog odbora Seada Selmana. - Luka~ ne mo`e biti kandidat za ravnatelja FUP-a, jer se radi o osobi koja je bila ~lan izvr{nog tijela vlasti, {to predstavlja zapreku kandidaturi u smislu glave V javnog konkursa. Naime, Luka~ je u razdoblju od 1997. do 2000. godine obna{ao du`nost pomo}nika ministra u Vladi @upanije posavske, dakle bio je ~lan izvr{nog tijela vlasti
Luka~: Danas otvaranje koverti Hofman: Nedopu{tena prijava

Historijski kriteriji
- Hrvatska je jo{ Uredbom zatvorila bh. more svojim unutra{njim vodama. To se nikada nije ra{~istilo.

na `upanijskoj razini, a ta ~injenica u svjetlu glave V javnog konkursa eliminira njegovu prijavu kao nedopu{tenu - navedeno je u Hofmanovom pismu Nezavisnom odboru. Hofman dodatno poja{njava da je prijava Dra-

gana Luka~a nepropisna i zato {to je on 1997. postavljen za pomo}nika ministra unutra{njih poslova Posavskog kantona, i to „od politi~ke stranke, odnosno po prijedlogu tada{njeg HDZ-ovog ministra unutarnjih poslova Posavske `u-

panije Mate Jozi}a“. U konkursu koji je Nezavisni odbor 1. oktobra raspisao zbog skorog isteka mandata sada{njem direktoru federalne policije Zlatku Mileti}u, decidirano se, izme|u ostalog, navodi:

Kriteriji konkursa
- Kandidat za direktora FUP-a ne mo`e biti: „~lan politi~ke stranke, osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u politi~koj stranci na bilo kojem nivou, ili postavljena na bilo koju poziciju od politi~ke stranke, osoba koja je ili koja je bila ~lan izvr{nog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem niM. KUKAN vou“.

Lako provjerljivi podaci
Hofman u pismu isti~e i da su svi podaci koje je naveo lako provjerljivi uvidom u slu`bene evidencije Vlade Posavskog kantona i „Slu`benog lista“. - Ovaj dopis smatrajte isklju~ivo mojim skromnim doprinosom informiranosti i prvenstveno ostvarivanju na~ela zakonitosti u radu Nezavisnog odbora u ovom izuzetno odgovornom predmetu - navodi Hofman u pismu.

Formirati ekspertne timove
- Potrebno je da se formiraju ekspertni timovi BiH i Hrvatske. To moraju biti stru~njaci iz me|unarodnog pomorskog prava i Konvencije UN-a o toj oblasti. Takva dva tima na pravnoj nica jo{ otvoreno i da je jedno od mogu}ih rje{enja sporazum Tu|man - Izetbegovi}. osnovi, a ne politi~koj, trebaju pristupiti razgrani~enju na moru. Takav elaborat treba se predo~iti jednoj i drugoj strani. Nikakvih politi~kih komisija i razgovora ka`e ^ukle. Jedna je stvar jasna, BiH je zatvorena unutra{njim vodama koje je Hrvatska naslijedila od biv{e Jugoslavije. Oto~i}i Mali i Veliki [kolj i vrh poluotoka Kleka definitivno su na{i i Hrvatska nema nikakvih dokaza da su to njeni otoci. Ne postoje vi{e nikakvi historijski kriteriji. Granice RBiH pretvaraju se u dr`avne granice, pa tako i ti oto~i}i pripadaju nama. Otoci imovinski pripadaju BiH. Veliki [oklj pripada Op}ini Neum, a Mali porodici Putica iz Neuma. Prema tome, svaka daljnja pri~a je suvi{na - izjavio je ^ukle za F. VELE „Avaz“.

Predsjednik HDZ-a BiH dobio podr{ku Zagreba

^ovi}: Moja politika ne dijeli BiH!
BiH ru{e oni koji misle da mogu birati ne{to mimo Hrvata, smatra ^ovi}
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} susreo se ju~er u Zagrebu u odvojenim posjetama s predsjednikom i premijerkom Hrvatske Ivom Josipovi}em i Jadrankom Kosor. ^ovi} je nakon sastanka kazao za „Avaz“ da je dobio apsolutnu podr{ku ~elni{tva hrvatske dr`ave. On je, navodi, dao ne{to druga~iju sliku od onoga {to su Josipovi}u ranije poru~ili ~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} i ~elnik SDP-a Zlatko Lagumd`ija.

Moguæa arbitra`a
- Nakon 1999. objavljeni su brojni dokazi da oto~i}i Mali i Veliki [kolj i vrh poluotoka Kleka pripadaju Hrvatskoj. Ako je to tako, bilo bi neodgovorno i nedopustivo prepustiti taj teritorij BiH. Tako|er, odre|ivanje granica suprotno stanju u trenutku nastajanja samostalnih dr`ava je neprihvatljivo. Stoga smatramo da treba iznova razmotriti sve povijesne i druge dokumente i donijeti odgovara-

Me|unarodna radionica u Sarajevu

^ovi}: Druga~ija slika

Josipovi}: Evropski put

Kosor: Politika HDZ-a

U ekonomskoj krizi ve}a opasnost od terorizma „SDP }e mi montirati procese“
Na otvaranju dvodnevne radionice o nacionalnoj koordinaciji i regionalnoj saradnji u borbi protiv terorizma u jugoisto~noj Evropi, koja se odr`ava u Sarajevu, poru~eno je da terorizam ne poznaje granice, zbog ~ega je koordinacija i saradnja zemalja neophodna u borbi protiv ove globalne prijetnje, javila je Srna. Generalni sekretar Vije}a za regionalnu saradnju (RCC) Hido Bi{~evi} naglasio je da ekonomska kriza i proces tranzicije pove}avaju opasnost od terorizma. ^ovi} ka`e da se Ured predsjednika Josipovi}a ogradio od istupa @eljka Kom{i}a koji su njega doveli u izrazito negativan kontekst. - Ja sam upoznao Josipovi}a da }e SDP koristiti sva mogu}a sredstva prema meni kao osobi koja predvodi najja~u hrvatsku stranku. Radit }e na montiranim politi~kim procesima. Oni nemilice koriste i medije, prije svega Javni RTV sistem. To mo`e {tetiti samo BiH kao dr`avi - kazao je ^ovi}.

Ponovio je da je Kom{i} sa 99 posto bo{nja~kih glasova

izabran na najvi{u funkciju, te zamolio Josipovi}a da pru`i potporu evropskom putu BiH „koji je jedino mogu} uz jednakopravnost svih naroda“. Poru~io je da je bez HDZ-a BiH nemogu}e napraviti vlast u BiH, jer je dobila 62 posto hrvatskih glasova. - Hrvat treba biti predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH, a njega treba birati HDZ BiH. Dobio sam uvjeravanja da }e Ured pr-

edsjednika RH Josipovi}a, pa i prigodom njegove skore posjete BiH, poslati takve poruke - rekao je ^ovi}. Nadalje, ^ovi} je naveo da je dobio podr{ku i premijerke Kosor za svoju politiku, jer to „nije politika koja dijeli BiH“. Sve {to mi govorimo, istakao je ^ovi}, ide u prilog BiH. - BiH ru{e oni koji misle da mogu birati ne{to mimo Hrvata - ka`e ^ovi}. F. V.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

5

INTERVJU Drago Kos, predsjednik GRECO-a

BiH ni{ta nije uradila u borbi protiv korupcije
O~ekivano je da va{a zemlja bude na najgoroj poziciji u regiji Korupcija sve vi{e postaje me|unarodni problem Poslovi slovenskih kompanija u BiH
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Gra|anima BiH jasno je da se niko s korupcijom ne hvata uko{tac, izjavio je u intervjuu za „Dnevni avaz“ Drago Kos, antikorupcioni ekspert i predsjednik organizacije Grupa dr`ava za borbu protiv korupcije (GRECO), koja djeluje pri Vije}u Evrope. - Bosna i Hercegovina ve} dugo, dugo nije procesuirala nijedan slu~aj korupcije na visokom nivou, za razliku od drugih zemalja u regiji - ka`e Kos povodom posljednjeg izvje{taja „Transparency Internationala“, koji je objavljen prije dva dana.

najva`nije, ti procesi rezultiraju osu|uju}im presudama. Za{to u BiH nema takvih procesa?
- Moj stav je jasan, korupcije ima svugdje, samo je pitanje koliko. U dr`avi koja stvarno dugo, dugo nije imala konkretan slu~aj

nske kompanije, poput SCT-a. Ta firma godinama razvla~i gradnju autoputa, a posao je dobila na sumnjiv na~in. Koliko je to dokaz da je korupcija pre{la granice dr`ava?
- Nekada se smatralo da je kor-

Krenuti s nulte ta~ke
BiH je osnovala Agenciju za borbu protiv korupcije i u toku je izbor rukovodstva. [ta uop}e mo`emo o~ekivati od jedne takve institucije ako nema politi~ke volje za obra~un s korupcijom?
- Znam da se od prvih nacrta zakona o toj agenciji dosta toga promijenilo i splasnulo. Zakon ne donosi tako sna`na rje{enja na visokom nivou razumljivo je da ljudi misle da se niko sa tim zlom ne hvata uko{tac. A takav je slu~aj s Bosnom i Hercegovinom. Hrvatska je sasvim druga pri~a, tamo dr`avni organi rade i bore se protiv korupcije. Nekada dosegnu kao {to je bilo predvi|eno u po~etku. Ipak, krajnje je vrijeme da ta agencija po~ne raditi, jer bi se time barem neko po~eo baviti borbom protiv korupcije, a onda se mogu pripremati izmjene i dopune zakona. Bitno je da imamo jednu instituciju da krene s nulte ta~ke i za godinu ili dvije, pet, povu~e i druge. upcija samo nacionalni problem. Sada postaje sve vi{e i vi{e me|unarodni problem, a pogotovo to va`i za na{ region, gdje su veze i nakon jednog ili dva desetlje}a i dalje ~vrste. Uzorci pona{anja jednostavno su jednaki, brzo se prenose i kopiraju iz jedne zemlje u drugu. Situacija se internacionalizira i posljedice su onda jednake za sve.
Karanovi}: ^esta go{}a Sarajeva

Li~nost dana Mirjana Karanovi}

Bez napretka
Kako komentirate ~injenicu da je BiH i ove godine svrstana na samo dno evropske ljestvice i da je prva po korupciji u regionu zapadnog Balkana?
- Iskren da budem, o~ekivao sam takav rezultat. BiH ve} godinama nije uradila ni{ta konkretno u borbi protiv korupcije. Taj poda-

Jo{ jedno zlato od MESS-a
Postala vlasnica drugog „Zlatnog lovorovog vijenca“, a prvi joj je uru~en za najbolju glumicu
Srbijanska glumica i ~esta go{}a Sarajeva Mirjana Karanovi}, koja nosi epitet kraljice balkanske glume, dobila je „Zlatni lovorov vijenac“ za doprinos umjetnosti teatra, koji Direkcija MESS-a dodjeljuje istaknutim teatarskim stvaraocima. Presti`no priznanje zaslu`ila je zbog predanosti i posve}enosti gluma~koj umjetnosti koji su bili inspiracija mnogim mladim glumcima i rediteljima s kojima je radila u svom bogatom umjetni~kom `ivotu. Na ovaj na~in, Karanovi} je postala vlasnica drugog „Zlatnog lovorovog vijenca“, a prvi, za najbolju glumicu, uru~en joj je za ulogu Karle u „Helverovoj no}i“ i Fedre u predstavi „Fedrina ljubav“. Mirjana Karanovi} ro|ena je 28. januara 1957. Redovni je profesor glume na Akademiji umjetnosti u Beogradu. Dobitnica je brojnih nagrada u zemlji i inozemstvu. Osim pozori{nih uloga, ostvarila je i veliki broj onih u kultnim filmovima („Petrijin venac“, „Pad Italije“, „Otac na slu`benom putu“, „Mala“...), a zaigrala je i u dva filma, „Grbavica“ i „Na putu“, na{e najuspje{nije rediteljke JaA. Gr. smile @bani}.

Nema propisa
Koliko je, prema Va{em mi{ljenju, ispravno i prihvatljivo da kompanije koje su pod istragom zbog korupcije u svojoj dr`avi, kao {to su neke firme iz Slovenije, dobivaju poslove u BiH?
- Ako je zakonodavstvo odre|ene zemlje definiralo kriterij po kojem se takve firme moraju eliminirati, onda mo`emo pri~ati da je ura|eno ne{to naopako. Ali, nijedna zemlja, koliko znam, nema propis prema kojem se kompanija protiv koje se vodi pretkrivi~ni postupak stavlja na crnu listu. No, ako je donesena presuda, to je ve} drugo pitanje. Veliki je tu problem razmjene informacija. Dok postoji dobra saradnja izme|u policija i tu`ila{tava i sudova, nema takve saradnje izme|u organa koji odlu~uju o javnim nabavkama. To se tek treba operacionalizirati.

Predsjednik Hrvatske o na{oj zemlji

Kos: Lista TI pokazuje stvarno stanje

tak „Transparency Internationala“ u su{tini je stvarni iskaz situacije na terenu u va{oj zemlji.

Sve zemlje u regionu ostvaruju kakav-takav napredak, primjerice u Hrvatskoj se pred sudovima procesuiraju nekada najvi{i vladini funkcioneri i, {to je

sasvim visoko, tako da ljudi tamo imaju sve bolje mi{ljenje o tome {ta se de{ava i zato imaju i bolji indeks na „Transparencyjevoj“ listi.

Dejton vi{e ne slu`i potrebama bh. gra|ana
Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} ocijenio je, povodom 15. godi{njice Mirovnog sporazuma iz Dejtona, da je taj dokument mada nije savr{en, zaustavio rat u BiH, ali da se sada mora razmisliti o promjenama, jer vi{e ne slu`i potrebama gra|ana BiH. - Dejton nije savr{ena stvar, ali je tim sporazumom zaustavljen rat - kazao je Josipovi} u pozdravnom govoru na zagreba~kom Pravnom fakultetu na predavanju posve}enom tom mirovnom sporazumu koji su u Dejtonu, u ameri~koj saveznoj dr`avi Ohajo, potpisali hrvatski predsjednik Franjo Tu|man, predsjednik Predsjedni{tva BiH Alija Izetbegovi}, srbijanski predsjednik Slobodan Milo{evi} te glavni ameri~ki pregovara~ Ri~ard Holbruk (Richard Holbrooke) i general Vesli Klark (Wesley Clark). - No, sada moramo razmisliti o promjenama tog sporazuma, jer vi{e ne slu`i potrebama gra|ana BiH - istakao je Josipovi}, prenijela je Fena.

Vi ste dugo bili na ~elu tijela za borbu protiv korupcije u Sloveniji. Kod nas postoji nekoliko afera u koje su uklju~ene slove-

Zastoj u imenovanju direktora Antikorupcione agencije BiH

Izbori donijeli nove favorite?
Koliko je dosada{njoj vladaju}oj garnituri va`no uhvatiti se uko{tac s goru}im dru{tvenim problemom, pokazuje ~injenica da ni skoro godinu od dono{enja Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ovo tijelo nije za`ivjelo u punom kapacitetu. Znak za uzbunu parlamentarcima nije bio ni podatak da je na{a zemlja leglo korupcije u balkanskoj regiji i da prednja~i na skali zemalja ogrezlih u ovoj po{asti. Kandidati za direktora koji su pro{li pismeni dio ispita ve} mjesecima ~ekaju poziv na intervju, kako bi kona~na lista s imenima za direktora i njegove zamjenike bila upu}ena Parlamentu BiH. - Onima koji su ostvarili dobre rezultate na izborima (SDP-u, op. a.) nije u interesu da ljudi koji su se do sada spominjali kao favoriti do|u na ~elo Antikorupcione agencije. Postoji sumnja u kredibilitet pojedinih ljudi koji se smatraju favoritima za ovu poziciju - rekao nam je izvor blizak Parlamentu BiH dobro upu}en u ovu problematiku. Intervju s kandidatima koji su pro{li pismeni dio ispita bio je zakazan za 25. oktobar, ali zbog nedostatka kvoruma sjednica nije odr`ana. Nezvani~no saznajemo da bi idu}i tremin za intervju trS. R. ebao biti 3. novembar.

Pla}a u RS ni za pola potro{a~ke korpe
Sindikalna potro{a~ka korpa za ~etvero~lanu porodicu u septembru u RS ko{tala je 1.643 KM i skuplja je za 1,1 posto od avgustovske, a za 2,2 posto od julske. Prosje~na pla}a za septembar iznosila je 794 KM i vi{a je za devet KM od avgustovske, a pokriva sindikalnu korpu sa 48 posto, saop}eno je iz Saveza sindikata RS, prenijela je Srna.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

mozaik

PROBLEMI Klizi{te kod Trnova te{ko zaustaviti zbog ki{e

O~ekuju se nova i ve}a pomjeranja tla
Najbolje rje{enje je da se optereti podno`je klizi{ta i presje~e klizna ploha, kazao profesor ]erimagi}
Mi: Ubistvo prvog stepena

D`enifer Mi pred sudom

Proslavila se {tucanjem, a sada optu`ena zbog ubistva
Tinejd`erka s Floride proslavila se neobi~nom epizodom napada {tucanja, a sada je optu`ena za ubistvo mladi}a. Policija 19-godi{nju D`enifer Mi (Jennifer Mee) tereti da je zajedno s dvojicom mladi}a, 20-godi{njim Laronom Rejfordom (Raiford) te 22-godi{njim Lamonom Njutonom (Lamont Newton), oplja~kala i ubila 22-godi{njeg [enona Grifina (Shannon Griffin). Mi je optu`ena za ubistvo prvog stepena, a zajedno sa sau~esnicima priznala je kako su [enona namamili da bi ga oplja~kali, ali da je sve po{lo po zlu. Grifina je putem dru{tvene mre`e namamila u svoju ku}u prije samog incidenta. Godine 2007. Mi se zbog neobi~ne {tucavice, koja je trajala vi{e od mjesec, pojavila u mnogim ameri~kim medijima.

Osim toga {to je najve}e u BiH, klizi{te u Bogati}ima kod Trnova je najubita~nije i najbr`e se kre}e. To je u izjavi za „Dnevni avaz“ ju~er rekao profesor Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu \enari ]erimagi}.

Nestabilan teren
Uz sve ove neda}e, profesor ]erimagi} ka`e da je i nepovoljno vrijeme ovih dana jedan od glavnih parametara koji utje~u na nestabilnost i kretanje terena. - U narednih nekoliko dana o~ekujemo nova i ve}a pomjeranja tla. Bez obzira na situaciju na terenu, poku{at }emo uraditi sve kako bi zaustavili klizanje. [to se ti~e sanacije, najbolje rje{enje je da se optereti podno`je klizi{ta, presje~e klizna ploha i zaustavi klizanje. No, ako se bude kopalo u podno`ju, onda }e materijal sve vi{e klizati prama koritu rijeke @eljeznice. Iako je ovo najbolje rje{enje, u ovim uvjetima najte`e ga je realizirati - kazao je profesor ]erimagi}. Tehni~ki direktor „Elektrodistribucije“ Sarajevo Alaudin Alihod`i} rekao nam je da su ju~er razgovarali s predstavnicima „Elektroprivrede RS“ te da su predlo`ili

Trnovo: Klizi{te u Bogati}ima jo{ prijeti

(Foto: F. Fo~o)

Rusija u {oku

mjere koje }e preuzeti kako bi spasili objekte i poku{ali pustiti branu u funkciju.

Medvjedi iskopavaju mrtve i jedu ih
Nesvakida{nje vru}e ljeto u Rusiji, osim {to je uzrokovalo stravi~ne po`are koji su harali zemljom i stanovnike ruskih gradova gu{ili u dimu, ostavilo je i tamo{nju populaciju medvjeda bez njihove prirodne hrane, zbog koje su `ivotinje otkrile novi izvor prehrane - lokalna groblja. Medvjedi su se okrenuli novom izvoru hrane jer je lako dostupan, obja{njavaju nau~nici slu~aj u pokrajini Kareliji, na granici s Finskom. - Medvjedi su po prirodi strvinari. U nacionalnim parkovima SAD i Kanade ne smijete ostaviti hranu na dostupnom mjestu jer }e je medvjed nanju{iti i pojesti. U Kareliji medvjedi su nau~ili otvarati lijesove. Pri~a je stravi~na, niko ne `eli misliti da im je preminulog ~lana porodice pojeo medvjed - ka`e Ma{a Vorontsova

Bu|enje nadle`nih
- Imali smo sastanak i s nadle`nim institucijama, od Ministarstva sigurnosti, entitetskih civilnih za{tita do federalnih inspektora za vode, Agencije za vodno podru~je

Dogovor elektroprivreda
Prema rije~ima profesora ]erimagi}a, oni }e jo{ pratiti i analizirati brzinu kretanja terena, a nakon toga }e poku{ati na}i neki prijedlog rje{enja. Kako ka`e, vjerovatno }e elektroprivrede Federacije BiH i Republike Srpske dati sve od sebe da zaustave klizanje tokom zime, a nakon toga }e poku{ati trajno rije{iti problem.

rijeke Save i drugih. Mislim da su svi po~eli malo vi{e raditi. Ministarstvo sigurnosti izdalo je zahtjev Oru`anim snagama BiH da osiguraju helikopter za izvi|anje terena, federalni inspektor za vode izdao je nalog da svaka institucija u svom domenu mora raditi ono za {to je zadu`ena. Mislim da je krenulo u pravom smjeru - kazao je Alihod`i}. Imaju}i u vidu specifi~nost podru~ja jer klizi{te presijeca entitetska linija, za sanaciju je potrebna koordinacija entitetskih institucija, a mora je koordinirati Ministarstvo sigurnosti BiH. U ovom ministarstvu nisu ni ju~er `eljeli govoriti o najve}em bh. klizi{tu u BogaS. MUHI] ti}ima.

Tuzlanki u Mostaru ura|ena operacija na srcu

Sla|ana se vra}a ku}i zadovoljna
Medvjedi nemaju hrane

iz Zavoda za za{titu divljih `ivotinja u Rusiji.

Osveta ljubomornog mu{karca

Polio partnericu benzinom pa je zapalio
[ezdesetogodi{nji azilant poku{ao je ubiti svoju partnericu na gr~kom otoku Evija, tako {to ju je polio benzinom i zapalio, saop}ila je policija. @ena je s te{kim opekotinama preba~ena u bolnicu u Atini, a u toku je potraga za po~iniocem ovog gnusnog napada, ~ije ime nije navedeno. Prema dosada{njim saznanjima, povod za napad bila je ljubomora, jer je napadnuta `ena, ne{to ranije, svom partneru saop}ila da je na{la drugog mu{karca i da ga ostavlja, prenijela je agencija ANA. On to nije mogao prihvatiti pa se odlu~io na osvetu. Sa~ekao je `enu blizu njenog stana u Halkidi, gdje ju je polio benzinom i zapalio, a potom pobjegao.

^etrdesettrogodi{nja Tuzlanka Sla|ana Skaramuca od utorka u svom srcu ima „ki{obran~i}“ koji su joj ugradili hirurzi na Klinici za unutra{nje bolesti Klini~ke bolnice Mostar. Operaciju joj je uradio kombinirani tim ljekara iz Rijeke i Mostara, prof. dr. Vladimir Ahel, dr. Neven ^a~e i prim. dr. @eljko Ron~evi}. Rije~ je o operativnom zahvatu iz oblasti interventne kardiologije gdje je ovoj pacijentici, kako nam je re~eno, transkateterski zatvoren defekt u pregradi izme|u sr~anih pretkomora. Kako nam je poja{njeno, to su zahvati gdje se uro|ene gre{ke na srcu lije~e modernom metodom

Skaramuca u mostarskoj bolnici

ugradnje naprave koja izgledom podsje}a na ki{obran.

- Prednost ove metode zatvaranja otvora u pregradi izme|u sr~anih pretkomora je u tome {to se zahvat izvodi bez otvaranja srca i bez kori{tenja ma{ine srce-plu}a. Pacijenti dan nakon intervencije odlaze ku}i - kazala nam je AnaMarija Dedi}, portparol KB Mostar. Tako je i Skaramuca ju~er prezadovoljna otputovala u Tuzlu. - Dijagnoza mi je postavljena u T uzli, me|utim, kada smo to pro~itali, odmah smo kontaktirali dr. Ahela i, evo, sve je pro{lo jako dobro. Uistinu, prezadovoljna sam i kompletnim osobljem i uslugom u Mostaru - reM. Sm. kla nam je Skaramuca.

Udru`ena humanitarna tura za Salku Aljovi}a

Majka sama poku{ala obrezati bebu
Dje~ak star tri mjeseca u kriti~nom je stanju nakon {to ga je majka kod ku}e poku{ala obrezati, ali ljekari o~ekuju da }e pre`ivjeti. @ena iz ameri~kog Portlanda nazvala je Hitnu pomo} oko dva sata. Rekla je kako je poku{ala izvesti medicinski postupak na djetetu te da mu je isteklo mnogo krvi. Dje~ak je odmah preba~en u bolnicu, dok policija i socijalna slu`ba istra`uju slu~aj, ali jo{ nikoga nisu uhapsili.

Prikupljanje novca u Sarajevu, Mostaru, Biha}u i Banjoj Luci
Klub brdskog biciklizma Puls iz Sarajeva organizira Udru`enu humanitarnu turu za nepokretnog Salku Aljovi}a radi otpla}ivanja ostatka novca za platformu. Nekoliko puta smo pisali o ovom dvadesetsedmogodi{njem stopostotnom invalidu kojem je bila potrebna pokretna platforma, koju je prije nekoliko dana i dobio, ali u roku od mjesec mora za nju platiti preostalih 7.600 KM. Tako }e se humanitarna akcija prikupljanja novca za ovog mladi}a pro{iriti na cijelu BiH. Sarajevo, Mostar, Biha} i Banja Luka su gradovi sa ~ijih }e trgova u subotu, 30. oktobra, u 13 sati po~eti takmi~enje u biciklizmu. Na startu svake utrke bit }e kutija za dobrovoljne priloge u koju }e se ubacivati novac za Salku. E. K.

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

7

[ta ka`u poznati
Mla|an Dinki}

VRIJEME Meteorolozi najavljuju porast temperatura

Ne `elimo nikoga ugro`avati
- Cilj DS-a nije da bilo koga ugro`avamo. Na{ cilj je da pomognemo, da oja~amo lokalnu samoupravu. Ali, naravno, od na{ih partnera }e zavisiti u kojoj mjeri `ele prihvatiti na{u ruku. Ako, me|utim, do toga ne do|e, spremni smo na to da budemo i u opoziciji. Ali, vlast Dinki}: ne}emo ru{iti, ve} }emo ih u tom slu~aju manjinski Prihvatiti ruku podr`avati. (Srbijanski politi~ar za „Dnevnik“)

Jo{ ne}e biti snijega
^eka nas otopljenje i vi{e sun~anih intervala, a takvo vrijeme zadr`at }e se za vikend i tokom sljede}e sedmice, ka`e Zulum
Iako su minula dva dana u Sarajevu prolijetale pahulje, meteorolog Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH D`enan Zulum tvrdi da snijega jo{ ne}e biti u ni`im krajevima. - Snijeg je padao na vi{im nadmorskim visinama, a ~ak je i u gradu bilo pahulja. Padavine bi trebale prestati, nakon ~ega nas ~eka otopljenje, porast temperatura i vi{e sun~anijih intervala. Za vikend o~ekujemo da }e u Sarajevu temperature biti vi{e od 15 stepeni - kazao je Zulum. Napomenuo je da }e narednih dana jutra biti vrlo hladna. Temperature }e biti oko nule, a u nekim krajevima past }e ispod nule i s jakim mrazom. - Po~etak sljede}e sedmice i dalje }e biti u znaku toplijeg vremena, s temperaturama vi{im nego {to smo ih imali ovih dana. Nema nikakvih naznaka da }e sljede}e sedmice biti snijega - istakao je Zulum, dodaju}i da }e 1. novembra biti napravljena prognoza o tome kakvo nas vrijeme o~ekuje u tom mjesecu. I ju~er je u Bosni u ni`im podru~jima padala mjestimi~no sla-

Arijana ^ulina

Postoje periodi kada ~ovjek mora akumulirati baterije
- Nisam skriboman. Postoje u `ivotu periodi kada ~ovjek mora akumulirati baterije, kada se `eli baviti ne~im drugim, otkrivati sebe u nekom novom smislu. Trenutno sam u toj fazi. Bavim se sobom, djetetom, sli- ^ulina: Nisam karstvom, glumom, a knjiga }e do}i kada budem imala skriboman (Glumica za „Azru“) {ta za re}i.

Boris Lije{evi}

Period netrpeljivosti sve ono {to se gradilo decenijama
Lije{evi}: Moderno doba

- Do|e jedan period netrpeljivosti i sru{i sve ono {to se gradilo decenijama. To se dogodilo mnogim gradovima i to je budu}nost koju [tiks naziva „bole{}u modernog doba“, na ~ijoj je listi bilo i Sarajevo. Takvi gradovi, kako ih on naziva „savremeni Babiloni“, nestaju. Sjetimo se Bagdada! Pred na{im o~ima! Za neko(Reditelj za „Blic“) liko dana!

[ta ka`u u narodu
Sarajevo: Ju~er zabilje`ena idili~na slika na Stoj~evcu
(Foto: B. Nizi})

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

ba ki{a, a u vi{im susnje`ica ili snijeg. Prema jutarnjim mjerenjima, na Bjela{nici je bilo minus sedam, a najtoplije je bilo u Sto-

cu, gdje je izmjereno 12 stepeni. Visina snijega na Bjela{nici ju~er je iznosila sedam, a na Kupresu pet centimetara. E. Ha.

Gostima moramo ponuditi ne{to vi{e od smijeha
- Zimski centri u BiH jedino jo{ cijenom mogu privu}i goste. Ponuda im je lo{a, godinama je sve isto, infrastrukture nema. Ali, ako snize cijene, mo`da i mogu ra~unati na ne{to gostiju. Kada BiH u|e u bezvizni re`im, gra|ani }e putovati u inozemstvo, a stranom gostu (^italac iz Sarajeva) moramo ponuditi ne{to vi{e od snijega.

Marokanski iscjelitelj produ`io boravak u BiH

Torabi u Sarajevu ostaje do 27. novembra
Boravak produ`en zato {to je za ljude koji dolaze na seanse najbolje da imaju 30 tretmana, ka`e Asad Sabo
Marokanski iscjelitelj Meki Torabi, koji od 4. oktobra u sarajevskoj Zetri odr`ava seanse, produ`it }e svoj boravak u glavnom gradu BiH do 27. novembra. Kako nam je ju~er rekao Torabijev menad`er Asad Sabo, ovo je ura|eno zato {to bi za ljude koji dolaze na seanse najbolje bilo da pro|u 30 tretmana. - Ljudi koji dolaze trebali bi imati 30 tretmana. Mi smo ra~unali da }e Torabi raditi 30 dana, a da }emo se ~etiri dana odmarati. No, Zetra nam je uzela nekoliko dana zbog drugih manifestacija, a u narednom periodu tako|er imaju dogovorene aktivnosti. Zbog toga u subotu ne}emo raditi, kao ni 5. i 6. novembra. Torabi je rekao da nije dobro za ljude koji nam dolaze da ne urade 30 tretmana. Zato smo odlu~ili ostati du`e - ka`e Sabo. Prema njihovom ranijem planu, nakon Sarajeva trebali su i}i na seanse u Zagreb, ali su odustali od toga. - Umjesto Zagreba bit }emo u Sarajevu. Tretmani }e trajati od devet do 19 sati. Torabi }e tretirati one E. Ha. koji do tada u|u u dvoranu - ka`e Sabo.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

28. 10. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS
BIHA]

Prete`no obla~no

8

9 BANJA LUKA BR^KO 8

Torabi na seansi u Zetri: Radno vrijeme od devet do 19 sati

Pijanista se prijavio na konkurs

Toperi} tra`i posao u MVP-u
Poznati bh. pijanista Sa{a Toperi} prijavio se na konkurs za zaposlenje u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, saznaje „Dnevni avaz“. Toperi}, koji je godinama va`io za jednog od lobista u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama bliskog Stranci za BiH i Harisu Silajd`i}u, prijavio se na konkurs za popunjavanje nekoliko pozicija u Ministarstvu. Rije~ je o diplomatskim pozicijama prvog i drugog sekretara. Ranije se u medijima govorilo da Silajd`i} `eli Toperi}a „ugurati“ u diplomatiju, odnosno diplomatska predstavni{tva BiH u Njujorku ili Va{ingtonu. Osim Toperi}a, za pozicije u MVP-u, u odsjecima za susjedne zemlje, srednju i isto~nu Evropu, Sjevernu i Ju`nu Ameriku, Australiju, Japan i Okeaniju, za ekonomsku diplomatiju, za Ujedinjene narode, me|unarodne organizacije i mirovne operacije i Odsjeku za ceremonijal, prijavilo se jo{ 13 kandidata. Tu su i dosada{nja savjetnica @eljka Kom{i}a za pravna pitanja Dijana Tabori te Adnan Sipovi}, Sanin Lukovac, Dejan Ma~kovi},
Toperi}: Va`io za Silajd`i}evog lobistu

^ETVRTAK
28. 10. 2010.

PETAK
29. 10. 2010.

SUBOTA
30. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -5 C do 11 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -4 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -10C do 120C
DNEVNE TEMPERATURE

od 40C do 170C

od 110C do 180C

od 130C do 200C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Sandra Bilu{i}-[i{ul, Aida Haveri}, Branko Babi}, Amra Had`iosmanovi}, Jasna Martin~evi}, Ivana Bago-Milutinovi}, Aida Krasni i SvjeT. L. tlana Radulj-Vukanovi}.

Biometeorolo{ka prognoza je povoljnija, osobito za ju`ni dio zemlje. Uz stabilne vremenske prilike, ve}ina populacije bit }e boljeg raspolo`enja, a tegobe kod hroni~nih bolesnika i meteoropata }e se umanjiti.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.17 Zalazak 17.43

28. 10. 2010.
Izlazak 21.47 Zalazak 12.31

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

TUZLA U Bosni }e u jutar8 njim satima preovlaZENICA davati prete`no LIVNO 6 obla~no vrijeme s ma6 glom i sumaglicom po SARAJEVO kotlinama i uz rije~ne to4 kove. U ostatku dana o~ekuje se postepeno smaGORA@DE 13 njenje obla~nosti, osim u di4 MOSTAR jelovima centralne i isto~ne Bosne, gdje }e se zadr`ati prete`no obla~no vrijeme. Vjetar, NEUM slab do umjeren, u Bosni sjeverni i 17 sjeveroisto~ni, a u Hercegovini bura.

Brzo - kratko
Lagumd`ija s Tejtemom i Mantovanelijem

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

teme

Podjela odgovornosti za budu}nost BiH
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija razgovarao je ju~er u Sarajevu s ambasadorom Velike Britanije u BiH Majklom Tejtemom (Michael Tatham) i direktorom Svjetske banke u BiH Markom Mantovanelijem (Marco Mantovanelli). Lagumd`ija je istakao da je SDP u potpunosti spreman da formira novu pr- Mantovaneli i Lagumd`ija: Sa sastanka oevropski orijentiranu vladu, s namjerom da nova vlast zna~ajno ubrza bh. put u EU i NATO. - SDP nije zainteresiran za podjelu funkcija s eventualnim partnerima u vlasti, nego isklju~ivo za podjelu odgovornosti za budu}nost BiH - naglasio je Lagumd`ija, saop}io je SDP prenijela je Fena. ,

HELSIN[KI KOMITET Upravni odbor o novom predsjedniku

Kandidati Sekuli}, Sadikovi}, Jovanovi} i Bak{i}-Mufti}
Dizdarevi}, navodno, nije na spisku Neki jo{ ne znaju ho}e li mo}i prihvatiti funkciju
Vr{ilac du`nosti predsjednika Helsin{kog komiteta (HK) za ljudska prava u BiH Sinan Ali} potvrdio je ju~er „Avazovu“ informaciju da su stigle prijave ~etiri kandidata za novog predsjednika ove organizacije.

Sastanak delegacija SDP-a i SDS-a

Dizdarevi}ev tajni plan za povratak
Kako saznajemo, Dizdarevi} uop}e nije odustao od poku{aja da se vrati na ~elo HK. On vjeruje da }e najve}i dio predlo`enih kandidata na kraju ipak odustati od kandidature na Skup{tini, odnosno da ne}e dobiti potrebnu podr{ku. U tom slu~aju on bi se na Skup{tini ili ~ak poslije nje mogao pojaviti kao spasilac organizacije koju je vodio ~ak 15 godina, pogotovo jer njegovi prijatelji poput Senada Pe}anina i @arka Papi}a i dalje lobiraju za njegov izbor. Prema Statutu HK, mogu}e je da se odre|ena osoba kandidira i na samoj Skup{tini HK. Upravo to mogao bi biti savr{eni plan za kona~ni povratak Dizdarevi}a. o`enih kandidata jo{ nije odlu~io ho}e li prihvatiti kandidaturu. Profesor Sekuli} kratko je za na{ list kazao da su „razgovori s predstavnicima HK jo{ u toku“.

Okrenuti se rje{avanju problema gra|ana
Potrebno je {to prije uspostaviti funkcionalnu vlast u BiH, ~iji osnov ne smije biti Prudski sporazum i koja ne smije biti formirana na principima Pruda, zaklju~eno je ju~er tokom sastanka predstavnika SDP-a i SDS-a u Sarajevu. Istaknuto je da koncentracione vlade nisu prihvatljive, jer je to put ka pravljenju vlasti u kojoj niko nije odgovoran. Obje strana~ke delegacije, koje su predvodili predsjednici Zlatko Lagumd`ija i Mladen Bosi}, saglasne su da je potrebno okrenuti se rje{avanju problema gra|ana, te ubrzati evropski put koji direktno utje~e na njihov `ivot, saop}io je SDP prenijela je Onasa. ,

Profesor u penziji
Kako je ju~er saop}io Ali}, Upravni odbor HK, nakon obavljene demokratske procedure, utvrdio je ~etiri kandidata za predsjednika ove nevladine organizacije. Radi se o profesorici na Pravnom fakultetu u Sarajevu Jasni Bak{i}-Mufti}, biv{em ombudsmenu Federacije BiH Veri Jovanovi} i univerzitetskim profesorima u penziji ]azimu Sadikovi}u i Bo`idaru Gaji Sekuli}u. Odluka o tome ko }e biti predsjednik HK bit }e donesena na Skup{tini HK, koja je zakazana za 13. novembar. Ali} tvrdi da biv{i dugogodi{nji predsjednik te organizacije Sr|an Dizdarevi} zvani~no nije kandidat, iako je Dizdarevi} osobno vrlo zainteresiran za povratak na ~elo HK. Prema pouzdanim saznanjima „Avaza“, i Upravni odbor planirao je kandidirati i Dizdarevi}a, ali su ~lanovi UO od toga, na kraju, odustali zbog negodovanja javnosti. Zanimljivo je da dio predl-

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik

Vije}e ministara ne}e voditi SDP
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je za ovu stranku neprihvatljivo da budu}i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH bude predstavnik SDP-a BiH. Gostuju}i preksino} u programu BHRT-a, Dodik je rekao da to mjesto treba pripasti „vidljivom, a ne kamufliranom predstavniku hrvatskog naroda u BiH“, nagla- Dodik: Vidljivi siv{i da bi ta du`nost trebala pripasti lideru HDZ-a BiH predstavnik Draganu ^ovi}u kao predstavniku stranke koja je na izborima dobila najve}u podr{ku iz ovog naroda, prenijela je Srna.

Dizdarevi}: Vodi HK 15. godina

Sindikat donio odluku o prekidu rada

[trajk ma{inovo|a u FBiH 8. novembra
Sindikat ma{inovo|a/strojovo|a u FBiH najavio je {trajk za 8. novembar s po~etkom u sedam sati u svim prometno-poslovnim podru~jima „@eljeznica FBiH“, saop}eno je ju~er. Sindikat je saop}io da se odlu~io na {trajk zbog kr{enja Zakona o radu, Op}eg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, Kolektivnog ugovora `eljezni~ara FBiH, Pravilnika o radu i postoje}ih sporazuma. Poslovi koji se ne}e prekidati za vrijeme {trajka odnose se na minimalni proces rada i navedeni su odgovaraju}im sporazumom.

Druga aplikacija
Profesorica Bak{i}-Mufti} potvrdila nam je da je obavila odre|ene razgovore s ljudima iz HK. - Moramo ponovo razgovarati, jer ovo su sada poslije izbora nove okolnosti. Razmotrit }emo tu situaciju kazala nam je Bak{i}-Mufti}.

Profesor Sadikovi} potvrdio nam je da je prihvatio kandidaturu i da bi rado bio na ~elu HK, jer se godinama bavi ljudskim pravima. Nadalje, Jovanovi} je navela da je vodila neke razgovore s ljudima iz HK. Potvrdila je da je spremna prihvatiti funkciju predsjednika ako bude izabrana. Jovanovi} je, ina~e, aplicirala za poziciju sudije Ustavnog suda FBiH, pa je upitno ho}e li u kona~nici mo}i prihvatiti funkciju.
F. VELE

Ministar civilnih poslova BiH

Novi} ukidanje viza o~ekuje 8. novembra
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} izjavio je kako o~ekuje da Vije}e Evropske unije 8. novembra donese odluku o ukidanju viza za gra|ane BiH. - BiH i njeni gra|ani su zaslu`ili bezvizni re`im. Ispunili smo sve uslove Evropske komisije, tako da o~ekujem da ministri EU 8. novembra donesu kona~nu odluku o ukidanju viza, a da njena primjena po~ne ve} od 19. decembra ili 1. januara - rekao je Novi} za „Ve~ernje novosti“, prenijela je Srna. Novi} je kazao kako ne vjeruje da bi zahtjevi Njema~ke, Novi}: Ispunjeni uvjeti Holandije i Francuske za dodatnim sigurnosnim garancijama mogli prolongirati kona~nu odluku Brisela.

Sadikovi}: Ljudska prava

Sekuli}: Vode se razgovori

Jovanovi}: Spremna za funkciju

Saradnja dr`avnih agencija za rad

Studenti iz BiH na radu u Njema~koj
Prema dogovoru Agencije za rad i zapo{ljavanje BiH i njema~ke Savezne agencije za rad - Centralni ured za posredovanje u me|unarodnom i stru~nom zapo{ljavanju, utvr|eno je da 200 studenata iz BiH u~estvuje u programu „Ferijalni rad u SR Njema~koj u 2011. godini“, javila je Fena. Dvije tre}ine odobrene kvote (133 studenta) ~init }e studenti upisani na univerzitete u FBiH i studenti iz Br~ko Distrikta BiH koji studiraju na univerzitetima u FBiH.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Odba~ena apelacija premijera Mujezinovi}a
Ustavni sud BiH odbacio je ju~er kao nedopu{tenu apelaciju Federalne vlade podnesenu protiv presude Ustavnog suda FBiH od 9. februara 2010. godine, jer ju je podnijela neovla{tena osoba, saop}io je Ustavni sud BiH, prenijela je Srna. Ustavni sud BiH podsje}a se da je pobijanom presudom Ustavnog suda FBiH utvr|eno da Zakon o dr`avnim slu`benicima u tijelima dr`avne slu`be u Zapadno-hercegova~kom kantonu nije u nesaglasnosti s Ustavom FBiH. Postupak pred Ustavnim sudom FBiH pokrenuo je federalni premijer Mustafa Mujezinovi}, a ne Vlada. - Apelacija je odba~ena zato {to ju je podnijela neovla{tena osoba navodi se u obrazlo`enju odluke. Ustavni sud BiH odbacio je, izme|u ostalog, i apelaciju Ahmeda Hamdana ali Fervana, podnesenu protiv presude Vrhovnog suda FBiH od 16. jula 2006. godine, koja se odnosi na odbijanje apelantovog zahtjeva za stjecanje dr`avljanstva BiH i dr`avljanstva FBiH.

Presuda Kli~kovi}u i ostalima 5. novembra
Nakon {to su iznesene zavr{ne rije~i na su|enju za zlo~ine u Bosanskoj Krupi, Tu`ila{tvo BiH negiralo je tvrdnje odbrane Gojka Kli~kovi}a i Jovana Ostoji}a o navodnim prijedlozima sporazuma o priznanju krivice. Tu`ilac D`evad Muratbegovi} rekao je da optu`ba nikada nije predlagala Kli~kovi}u i Ostoji}u takve sporazume. Nakon {to je saslu{alo zavr{ne rije~i Tu`ila{tva i odbrana, Sudsko vije}e zakazalo je izricanje presude za 5. novembar, javila je Fena.

Mujezinovi}: Neovla{tena osoba

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

9

DALEKOVODIZGRADNJA Jo{ jednoj bh. firmi prijeti uni{tenje

Slovenci izvla~e novac, na ulicu ide 65 radnika?
Dioni~ari prodaju zemlji{te u Binje`evu, a nekada{nji dio „Energoinvesta“ ide u likvidaciju, tvrdi Polimac
Firmi „Dalekovodizgradnja“ iz Bla`uja, koja je nekada bila dio „Energoinvesta“, prijeti sudbina desetina propalih bh. preduze}a, odnosno scenarij prema kojem bi ona bila likvidirana, dok bi vlasnici, fondovi i dioni~ari iz Slovenije, prodajom vrijednog zemlji{ta izvukli novac iz BiH.

Sarajevo: Ispra}aj had`ija iz ~etiri muftijstva

(Foto: B. Nizi})

U Sarajevu ispra}ena druga grupa had`ija

Presretni jer je had` kruna njihovog imana
Ispred d`amije „Kralj Fahd“ putnike ispratili rodbina, prijatelji i kom{ije
Ispred sarajevske d`amije „Kralj Fahd“ ju~er je nekoliko stotina ljudi ispratilo drugu grupu budu}ih bosanskih had`ija koji do Meke putuju kopnom. Najbrojniji ispra}aj imala je Sarajka Mirsada Kaliman, koju su osim ~lanova porodice do{li pozdraviti i brojni prijatelji i kom{ije. - Ovaj osje}aj ne mogu opisati, predivno je. Svi mi koji odlazimo na had` presretni smo {to }emo obaviti i petu islamsku du`nost, jer je to kruna na{eg imana - kazala nam je Kaliman. Na had` je ju~er krenuo i Ba-

Uporno odbijanje
Biv{i prokurista „Dalekovodizgradnje“ Smajo Polimac tvrdi da uveliko teku pripreme za prodaju preostalog zemlji{ta u Binje`evu, povr{ine od oko 35.000 kvadratnih metara, ~ija se vrijednost procjenjuje na skoro osam miliona maraka. - Zbog toga ne `ele izvr{iti novu procjenu zemlji{ta. Prema knjigovodstvenoj vrijednosti iz 2002. godine, kvadratni metar procijenjen je na 28 KM. No, stru~njaci ka`u da je vrijednost zemlji{ta 305 KM

Faksimil procjene stru~njaka: Zemlji{te vrijedi mnogo vi{e

Polimac: Firma pred kolapsom

po kvadratu - tvrdi Polimac. To, prakti~no, zna~i da }e zemlji{te, navodno, biti prodato za oko milion maraka, a zapravo }e za njega uzeti oko osam miliona KM. Dakle, namjera je da se razlika, koja bi bila skrivena od nadle`nih institucija BiH, slije u d`ep prodavca, odnosno Slovenaca. Iako je biv{i predsjednik NO, ali i sam Polimac, u nekoliko navrata tra`io da se uradi procjena zemlji{ta, koja je zakonom obavezna svake tre}e godine, predsjednik NO Dragan Nikoli} to uporno odbija. - Ako bi se izvr{ila revalorizacija, izbjegle bi se mahinacije prilikom prodaje zemlji{ta, ali bi se pove}ala i vrijednost firme. Tada firma ne bi

mogla i}i u ste~aj, kako su to Slovenci planirali - tvrdi Polimac. On je sakupio kompletnu dokumentaciju o kriminalu Uprave dru{tva i Nadzornog odbora, kojim bi se, prema njegovom mi{ljenju, trebala pozabaviti i SIPA. Polimac tvrdi da su Uprava i NO doveli pred kolaps ovu nekada uspje{nu bh. firmu, koja je zapo{ljavala oko 520 radnika, a danas ih je preostalo oko 65. Radnicima doprinosi nisu upla}eni ve} dvije i po godine, a posljednju pla}u primili su za maj.

Avionom putuje 1.000 had`ija
Kopnenim putem na had` je krenulo 578 had`ija raspore|enih u jedanaest autobusa, a u Medinu bi trebali sti}i 2. i 3. novembra. Had`ije koji putuju avionom, njih 1.000, put Meke i Medine kre}u 2., 3. i 4. novembra letovima sa sarajevskog i tuzlanskog aerodroma.

Mirsadu Kaliman ispratili brojni ro|aci i prijatelji

Prijave policiji
Zbog svega su prevareni radnici protiv Uprave dru{tva podnijeli prijave policiji, i federalnoj i kantonalnoj, a o svemu su obavije{tene i Finansijska policija te Federalna porezna uprava, koja je otkrila oko 990.000 KM nepla}enog poreza. Predsjednik NO „Dalekovodizgradnje“ Stojan Nikoli} kazao je da nema govora o likvidaciji firme i prodaji zemlji{ta. - Opstanak firme zavisi od poslova koje }e Uprava dobiti u narednim godinama. Ako bude radila kao posljednje dvije godine, firma }e mo}i pre`ivjeti - kazao je Nikoli}.
F. KARALI]

Uprava negira malverzacije
Uprava „Dalekovodizgradnje“ negirala je navode da je otvoren tre}i ra~un u firmi te optu`ila Polimca i biv{eg predsjednika NO Andreja Er`ena za haos. Tvrde da je, prema odluci NO, kupljena polovna oprema kojom se obavljaju radovi u BiH i na Kosovu. - Inspekcije nisu utvrdile nikakve nezakonitosti. Istina je da je nestao dio dokumentacije na Kosovu, ali je sve prijavljeno policiji, te je predat zahtjev da to tehni~ki direktor Zahrudin Ahmetovi} i ra~unovo|a dobrovoljno potvrde i na detektoru la`i. Nije bilo nikakvog manjka, nego je plan preba~en za deset posto. Istina je da firma „Elsa“ duguje 50.000 eura na{oj firmi, ali nije bilo nikakvih fiktivnih ugovora - kazali su u Upravi.

je obave ovu svetu islamsku du`nost - dodao je Burko. Fikret Trtak iz Sarajeva na had` odlazi kao bedel za te{ko bolesnog Safeta Poli}a iz Zavidovi}a. - Izme|u nas postoje i porodi~ne veze, a njegova `ena, koja je i sama had`inica, izrazila je `elju da had` obavim za njenog mu`a. Takvo {to se ne mo`e odbiti i veliki je sevap - isti~e Trtak. Sarajevski konvoj, u kojem se nalaze budu}e had`ije iz saraje-

Usvojen program rada za 2011. godinu

Zapo{ljavanje specifi~nih kategorija gra|ana
Na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapo{ljavanje (FZZZ) usvojen je program rada te ustanove za 2011. godinu. Kako je saop}io FZZZ, aktivnosti }e biti usmjerene na nastavak realizacije programa zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja te{ko zapo{ljivih grupa, kao i na implementiranje novih programa, prenijela je Fena. U narednoj godini predvi|eno je sufinansiranje zapo{ljavanja 1.350 mladih bez radnog iskustva, 900 `ena, oko 500 povratnika te oko 100 pripadnika romske populacije. Zavod }e od sredstava predvi|enih za realizaciju mjera aktivne politike zapo{ljavanja uplatiti deset posto u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba s invaliditetom. Planirana je i realizacija Programa sufinansiranja zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja specifi~nih grupa me|u kojima su `ene `rtve nasilja, trudnice, civilne `rtve rata, punoljetni {ti}enici domova za nezbrinutu djecu, lije~eni ovisnici i drugi.

Burko: Sveta du`nost

Trtak: Odlazi kao bedel

kir Burko iz Visokog. On nam je kazao da je odluku o tome donio trenutno, bez premi{ljanja. - Svim vjernicima `elim da ih dragi Bog uputi i da i oni {to pri-

vskog, gora`danskog, mostarskog i travni~kog muftijstva, u Istanbulu }e se priklju~iti prvoj grupi koja je prekju~er krenula iz M. A. Tuzle.

Produ`en rok za fiskalizaciju u FBiH
Komisija za fiskalizaciju u FBiH ju~er je produ`ila rok i utvrdila novu dinamiku uvo|enja fiskalnih sistema u FBiH, saop}eno je iz Federalnog ministarstva finansija. Hoteli, moteli, restorani, barovi, kantine, benziske pumpe i apoteke mo}i }e obaviti fiskalizaciju do 15. decembra ove godine. Trgovine namalo, koje spadaju u drugu grupu opisanu u Pravilniku o dinamici fiskalizacije, kao i trgovine naveliko, imat }e novi rok, do 15. marta 2011. godine, prenijela je Fena.

Zavod za zapo{ljavanje FBiH: Planirano sufinansiranje

Klub poznatih

Mirsada Hod`i}

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

teme

Pobolj{ala bih status invalida
Li~ni profil predsjednice Udru`enja „Radosti dru`enja“
Ime i prezime: Mirsada Hod`i}. Datum i mjesto ro|enja: 4. mart 1966., Biha}. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitom domu. Bra~no stanje: Udata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|enje moje djece. Koji automobil vozite: Ne vozim automobil. Kako se odmarate: U dru{tvu prijatelja. Omiljeni muzi~ar: Hari Vare{anovi}. Volite li kuhati: Da, volim. Najdra`a knjiga: „P S. Volim . te“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Mustafa Nadarevi}. Za koji klub navijate: FK Jedinstvo Biha}. Koga biste poveli na pusti otok: Supruga. Jeste li ljubomorni: Malo. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Osmijeh i o~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Nemam vremena. Omiljena hrana i pi}e: Kafa i burek. Ko se brine o Va{em imid`u: Sama. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Ponekad. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Pomo}i drugima, da bi oni pomogli meni. Va{ najbolji prijatelj: Suprug.

ZDRAVSTVO Negativnosti primarne za{tite i porodi~ne medicine

KCUS u minusu zbog ambulantnih pacijenata
Nije fer slati kod nas kolone ljudi zbog ne~ega {to se mo`e zavr{iti u domovima zdravlja, ka`e dr. Vegar-Zubovi}
Iako ima zdravstveno osiguranje, Enisa Dervi} iz Sarajeva svog 11-mjese~nog sina umjesto u dom zdravlja ili u KCUS zbog ultrazvuka abdomena morat }e odvesti u privatnu ordinaciju. Na ovaj korak odlu~ila se nakon {to je ve} mjesecima poku{avala zakazati pregled u dr`avnom sektoru, ali bezuspje{no.

Edukacija kadra
- Moj sin mora uraditi ultrazvuk abdomena kako bi mogao dobiti vakcinu. Imao je virusnu infekciju pa je vakcinacija odgo|ena. Sada mu za vakcinaciju tra`e snimak abdomena. U domovima zdravlja ka`u da nemaju materijala za ovu uslugu, {alju me iz ambulante u ambulantu, a u KCUS-u tvrde da oni vi{e ne mogu primati ambulantne pacijente - ka`e Dervi}. Ovo je samo jedan od brojnih primjera koji otkrivaju negativne strane primarne za{tite i porodi~ne medicine - projekta na kojeg su potro{eni milioni maraka. Nepotrebno slanje pacijenata iz domova zdravlja, koji su u ve}ini slu~ajeva opremljeni novim ultrazvu~nim i rendgen-aparatima, u klini~ke centre prisutno je u cijeloj FBiH.

KCUS: Iz eti~kih razloga nisu vra}ali pacijente

Hod`i}: Navija za Jedinstvo

Pratite li politi~ku situaciju: Ponekad, samo da sam u toku. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Pobolj{ala bih status invalidnih osoba. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Direktorica Dijagnosti~kih disciplina KCUS-a doc. dr. Sandra VegarZubovi} ka`e da klini~ki centri ne trebaju primati pacijente koji usluge mogu zavr{iti u primarnoj za{titi. - Domovi zdravlja u KS imaju 11 radiolo{kih timova koje ~ine radiolozi, tehni~ari i medicinske sestre. Kod njih rade ljekari koji su kod nas zavr{ili specijalizacije. Nije fer slati kod nas kolone ljudi zbog ne~ega {to se mo`e zavr{iti u primarnoj za{titi - ka`e dr. Vegar-Zubovi}.

Kako su zadu`eni za sekundarni i tercijarni dio zdravstvenih usluga, klini~ki centri ne mogu naplatiti ambulantne uputnice.

Pau{alno pla}anje
- Ovakve stvari de{avaju se zbog lo{e unutra{nje organizacije primarne za{tite, ali i zbog problema koji su o~ito uzrokovani neiskustvom. Primarna za{tita mora raditi sve procedure za koje imaju aparate. Tako|er, moraju raditi i laboratorijske analize i urino kulture. Zbog ambulantnih pacijenata stvaraju se redovi na DIP-u, ali i na drugim klinikama. Iz eti~kih razloga nismo vra}ali takve pacijente, ali nismo vi{e u mogu}nosti da pravimo gubitke. Osim toga, na{i ljekari su pla}eni po pau{alu, a ne po usluzi isti~e Vegar-Zubovi}. E. HALA]

Ne mogu naplatiti uputnice
- Osim hospitaliziranih pacijenata, za mjesec i po uradili smo jo{ 1.204 snimka plu}a ambulantnih pacijenata, ali ih nismo naplatili. KCUS je u finansijskom gubitku zbog toga, a oduzima nam se i vrijeme koje bi trebali posvetiti pacijentima koji le`e na na{im klinikama - ka`e VegarZubovi}.

SMS
NEUSPJE[NI SR\AN - Ne znam {ta vi{e ho}e Sr|an Dizdarevi}. Nije uspio u politici, ali je jasno da on vi{e nije ni za Helsin{ki komitet ni za ljudska prava. On, da je sposoban, postigao bi ne{to u `ivotu, a ne bi gulio ovu organizaciju za dobre pare i nikakav rad. On, ustvari, i ne zna ni{ta raditi, ve} ublehariti tamo gdje ima sposobnih i koji znaju svoj posao. STRAH ZBOG USPJEHA - ^itam da prijedorska fidma „Scontoprom“ osvaja i ameri~ko tr`i{te. Sada je jedini problem opravdani strah da i ovu uspje{nu kompaniju na{i neuspje{ni politi~aro ne srozaju kao hiljade ostalih. Uspje{na preduze}a veliki su problem za na{e vlastodr{ce.

Dnevni avaz 061-142-015
voli slu{ati krkane i grmalje. VI[E ZAPOSLENIH - Svi se sada bave nekakvim {pekulacijama o koalicijama i ko }e s kim naredne ~etiri godine vedriti i obla~iti ovom na{om zemljom. Pitam se ima li kakvih vijesti, prognoza, barem {pekulacija ili kakve matemati~ke formule za pove}anje broja zaposlenih i pove}anja plata napa}enim gra|anima BiH? UKINUTI NAMETI - Tje{i me ~injenica da u BiH, osim Bo{njaka, `ive i Srbi i Hrvati, koji, historijski gledano, te`e podnose nepravdu, tako da nas vremenom njihov bunt mo`e spasiti, ba{ kao {to su to nedavno pokazale kamiond`ije iz RS, koji su ukinuli ogromne namete dr`ave.

ANKETA

VI[A MATEMATIKA ^udi me {to je zakazalo Ministarstvo sigurnosti BiH zbog slabe reakcije u slu~aju klizi{ta kod Trnova. Pa, to je za ministra Sadika Ahmetovi}a vi{a matematika u kojoj on i nije tako vje{t. On je na funkciju do{ao po strana~koj liniji, a ne po struci i znanju kao {to to biva u naprednim zemljama. INTELEKTUALNA DEFANZIVA - Svaka ~ast gospodinu Sr|i Popovi}u. On je dokaz da je duga lista po{tenih i karakternih srbijanskih intelektualaca, ali najgore u svemu tome je {to su i oni (kao i njihove kolege u Bosni) u svojevrsnoj defanzivi. Nivo intelektualne svijesti ih, na`alost, nije pribli`io narodu, ve} ih je odvojio, jer narod

me|u gra|anima Sarajeva, Gora`da i Bijeljine Jeste li zadovoljni odnosom ljekara porodi~ne medicine?

Problem su redovi i skupi lijekovi
- U su{tini sam zadovoljan odnosom ljekara jer kada se razbolimo jedino nam oni mogu pomo}i. Me|utim, uvijek mo`e biti Zoran bolje. Ni{i} - Za mene je dobro, a ~ujem i nekih drugih komentara koji govore suprotno. Kada se obratim doktorima dobijem kvalitetnu uslu- Rijad Kari} gu. - Zadovoljan sam uslugama ljekara iako se i dalje ~eka na red. Najve}i problem su ipak lijekovi. Skupi su, ne zna se koji su bespla- Bo`idar Krtolina tni. - Nije uredu da jedan ljekar pregleda i djecu i odrasle. Valjda bi pedijatrija trebala biti odvojena, a ima slu~ajeva Emina da nije tako. Had`i} - Moj ljekar je Emir Fra{to i veoma sam zadovoljan. Kad god se obratim, a uzimam tablete za pritisak, dobijem brzu uslugu. Me- Salko Maslan ni je dobro. - Ne bih rekao da je kako treba. Dugo se ~eka na termin samo za uputnicu, pa onda za ljekara specijalistu. A zaMiomir mi{ljeno je da Bo{njak bude br`e. - Nezadovoljan sam jer je ve}ina ljekara neljubazna {to prije nije bilo tako. ^esto znaju na drzak na~in primiti pacijenta na preRefik gled. Mustajbegovi} - [to se ti~e ljekarskih usluga ni{ta ne mogu kritizirati. Mo`da bi o bolestima trebali pacijenti direktno Osman pri~ati s Prolaz doktorima. - Daleko je bolje nego ranije. Otvorene su podru~ne ambulante i ljekarske usluge su sada dostupnije gra|anima.

Bijeljina

Gora`de

Sarajevo

Verica

[. S. - Al. B. - E. M. Zelenovi}

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

11

UPOZORENJA Iz Agencije za sigurnost hrane

Bh. gra|ani pokupovali opasno posu|e iz Kine
Kineske plasti~ne ~a{e i zdjelice otpu{taju otrovni formaldehid
Opasne kineske plasti~ne ~a{e i zdjelice ~iji je uvoznik kompanija FIS iz Viteza ve} su rasprodate i nalaze se u doma}instvima {irom BiH! Agencija za sigurnost hrane dobila je pro{le sedmice obavijest putem evropskog RASSF sistema za brzo uzbunjivanje da je na bh. tr`i{tu prisutno plasti~no posu|e ~ija upotreba mo`e imati opasne posljedice po zdravlje ljudi.
Posu|e opasno po zdravlje ljudi

Glavni centar za brojanje: U 57 slu~ajeva kori{tene razli~ite olovke

Objavljen izvje{taj Glavnog centra

Od 60.794 neva`e}a listi}a 44.525 su prazni
Ponovo prebrojani listi}i ne utje~u na rezultate za srpskog ~lana Predsjedni{tva
Glavni centar objavio je ju~er izvje{taj o ponovnom brojanju 60.794 neva`e}a glasa~ka listi}a za srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH, prema kojem je ~ak 44.525 listi}a prazno, odnosno neozna~eno, dok je 10.090 njih neva`e}ih zato {to su precrtani, a nemaju oznake kod imena kandidata. Neva`e}ih glasa~kih listi}a s vi{e oznaka je 6.179, onih s dopisanim oznakama za jednog kandidata je 72, za dva kandidata 81, a za tri kandidata 11. Listi}a s vi{e oznaka na kojima se glasalo za prvog i drugog kandidata je 1.254, za prvog i tre}eg je 554, za drugog i tre}eg 378, a za sve trojicu kandidata 3.772, dok je na 57 listi}a na|eno kori{tenje razli~itih olovaka kod ozna~avanja kandidata. Iz Glavnog centra tvrde i da je do razlike od 60.794 do 61.604 neva`e}a glasa~ka listi}a (810), koliko je utvr|eno na obrascima zbirnih rezultata za redovna bira~ka mjesta, do{lo zbog toga {to u vre}ama nisu prona|eni svi neva`e}i listi}i. To se moglo dogoditi zato {to, kako se tvrdi u izvje{taju, odre|eni broj bira~kih odbora nije upakovao neva`e}e glasa~ke listi}e na propisani na~in, pa oni nisu prona|eni u odgovaraju}im vre}ama. Iz svega pobrojanog zaklju~eno je da novoutvr|eni rezultati brojanja neva`e}ih listi}a nemaju nikakvog utjecaja na kona~an izborni rezultat za srpskog ~lana PrM. K. edsjedni{tva BiH.

Bezbojni plin
Radi se o ~a{ama i zdjelama nepoznatog proizvo|a~a iz Kine, ilustrirane likovima `ivotinja, koje je FIS uvezao iz Slova~ke putem kompanije „Koopman International“ sa sjedi{tem u Holandiji. - To posu|e otpu{ta formaldehid - saop}eno je iz Agencije. Formaldehid je bezbojni plin o{trog mirisa, ~ije isparavenje mo`e izazvati takozvani formaldehidski sindrom. Simptomi ovog sindroma su glavobolja,

FIS Vitez: Kineska roba uvezena iz Slova~ke

upala sluznica di{nih puteva i oka, bolovi u u{ima. Udisanjem koncentriranih formaldehidskih para mogu nastupiti te{ka o{te}enja sluznica oka, nosa,

Nadoknada {tete
Iz FIS-a su prekju~er obavijestili Agenciju da }e na ulazu u svaki maloprodajni objekt postaviti obavje{tenja i fotografije opasnog posu|a te da }e obe{tetiti sve kupce tih artikala. Ju~er poslije podne poku{ali smo saznati kako }e kupcima nadoknaditi ugro`eno zdravlje, ali svi nadle`ni ve} su bili napustili objekt.

`drijela i bronhija, smetnje u disanju, cirkulaciji, vrtoglavica, mu~nina i povra}anje, nervoza, depresija, smetnje pam}enja. U kontaktu s ko`om izaziva alergijske reakcije, a pretpostavlja se da ima kancerogeno djelovanje.

Uputa inspekcije
Agencija je o opasnom posu|u na bh. tr`i{tu obavijestila nadle`ne entitetske inspekcije te one u Br~ko Distriktu, kao i Ministarstvo zdravstva Sre-

dnjobosanskog kantona. - Glavni kantonalni zdravstveni inspektor u SBK nakon kontrole u FIS-u ustanovio je da je posu|e uvezeno jo{ u novembru pro{le godine i distriburiano u maloprodajne objekte {irom BiH te da ga nema u zalihama. To zna~i da je kompletna uvezena koli~ina prodata. Ovakvo posu|e prona|eno je i na tr`i{tu zemalja EU, ali je povu~eno i uni{teno - isti~u u Agenciji. M. AVDI]

Naredba CIK-a za birali{ta u ^apljini

Ponovno brojanje glasova
Centralna izborna komisija (CIK) BiH ju~er je naredila ponovno brojanje glasa~kih listi}a s deset redovnih bira~kih mjesta u ^apljini, i to za sve nivoe vlasti osim za Predsjedni{tvo BiH. Ponovno brojanje po~et }e danas u Glavnom centru na Zetri, a kada taj posao bude zavr{en, CIK }e izmijeniti i dopuniti odluke o rezultatima ovogodi{njih op}ih izbora. Ina~e, nakon dosada{njih ponovnih brojanja utvr|eno je da nema bitnih razlika u odnosu na do sada utvr|ene rezultate. No, razlika postoji tamo gdje su ponovo brojani kandidatski glasovi, pa }e CIK posebnom odlukom u tom dijelu korigirati rezultate utvr|ene i objavljene 18. oktobra. CIK je ju~er odbacio izjave pojedinih zvani~nika o „otezanju s objavom izbornih rezultata“, isti~u}i da su do 14. oktobra primani glasa~ki paketi iz inozemstva i da su samo ~etiri dana nakon toga objavljeni rezultati (objedinjeni glasovi s redovnih bira~kih mjesta, u odsustvu, putem mobilnog tima, putem po{te i u DKP-ima, te glasovi na nepotvr|enim glasa~kim listi}ima). U proceduri koja je uslijedila nakon objave rezultata CIK je primio 101 zahtjev za ponovno brojanje, a naredio 11 provjera glasa~kih listi}a za 2.282 bira~ka mjesta i taj posao je zavr{en 24 oktobra. M. K.

Svjedo~enje generala Van Bala

Su|enje za deportaciju bh. izbjeglica

Holandski general Andrijanus van Bal (Baal) svjedo~io je ju~er na su|enju Radovanu Karad`i}u pred Tribunalom u Hagu, nagla{avaju}i da je Karad`i} 1994. imao efektivnu kontrolu nad Vojskom RS koja je tokom primirja otvarala snajpersku vatru na Sarajevo. Van Bal, koji je bio na~elnik {taba UNPROFOR-a u Sarajevu 1994. godine, kazao je da su zara}ene strane prethodne zime po{tovale prekid vatre, uspostavljen poslije eksplozije na pijaci Markale. On je dodao da se, me|utim, ubrzo poja~alo djelovanje snajpera s polo`aja VRS, a na meti su bili civili u tramvajima koji su po~eli saobra}ati u gradu, prenijela je Onasa. - Protestirali smo zbog toga ~esto kod VRS. General Manojlo Milovanovi} (na~elnik Glavnog {taba

Karad`i} kontrolirao vojsku Vlada Crne Gore skinut }e koja je pucala na tramvaje oznaku tajnosti s dokumenata
Vlada Crne Gore skinut }e oznaku tajnosti sa svih dokumenata u vezi s deportacijom izbjeglica iz BiH 1992. godine u interesu istinite i pravedne odluke u tom slu~aju, izjavio je potpredsjednik Vlade Svetozar Marovi}, prenijela je Srna. Odgovaraju}i na pitanje poslanika da li u Vladi postoje dokumenti s oznakom tajnosti u vezi s tim slu~ajem, on je rekao kako su dobili potvrdu da u fondu dokumentacije Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) postoji odre|ena dokumentacija koja se odnosi na doga|aj iz maja 1992. godine. - Stav Vlade, ako bude potrebno da se za sudski proces s bilo kojeg dokumenta koji je u posjedu

Humanitarna akcija Udru`enja „Oaza“

Za lije~enje malog Dine potrebno 60.000 eura
Udru`enje roditelja i prijatelja za pomo} osobama s mentalnom retardacijom na podru~ju Kantona Sarajevo „Oaza“ pokrenulo je humanitarnu akciju „Pomozimo Dini“. Dino Hamzi}, ro|en 21. maja 1998. godine, obolio je od cerebralne paralize i za njegovo lije~enje potrebno je vi{e od 60.000 eura. - Pomo}i mo`ete pozivom na broj 090 291 045. Pozvati mo`ete s fiksne telefonije i sa svih mobilnih operatera, a cijena poziva je dvije KM. Uplatu nov~anih sredstava mo`ete izvr{iti li~no na `irora~un kod Intesa Sanpaolo banke, broj: 154-001-000000-1 9-10, pozivom na broj: 878952-22305659. Devizni ra~un broj: 1 54-001 -00000049-10, pozivom na broj 878952-22312088 - navodi se u saop}enju, prenosi Fena.

Van Bal: Prijetnje generala Milovanovi}a

VRS) rekao mi je u martu 1994. da to {to tramvaji rade stvara neta~an utisak da vlada mir, dok se u BiH vodi rat. Kazao mi je da }e se pobrinuti da tramvaji budu na meti {to se ubrzo i desilo - rekao je Van Bal.

Marovi}: Jasan stav Vlade

Vlade ili drugih subjekata skine oznaka tajnosti, bio bi da se skine oznaka tajnosti - kazao je Marovi}.

(Foto: D. Stojni})

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

panorama

APSURDI Pravna borba Sara~evi}a iz Bijeljine pred zidom

I pored sudskih presuda ne mogu naplatiti od{tetu
S Elizabetom putuju Sejma i njen suprug ]a{if [i{man

Iz Prijedora na had` ide 12 vjernika

GP „Rad“ koje im je sru{ilo ku}u i na parceli izgradilo gara`e, koje je prodavalo, vi{e ne postoji Sudski postupak do sada ih ko{tao oko 4.000 KM
Supru`nici Behija i Adnan Sara~evi} iz Bijeljine, trenutno nastanjeni u Austriji, i pored pravosna`ne, dakle izvr{ne sudske presude, ne mogu naplatiti oko 44.000 KM od{tete za sru{enu ku}u i zatvoreni prilaz svojoj parceli u Majevi~koj ulici u Bijeljini. mo`e se realizirati jer preduze}e vi{e nema imovine koja je nakon privatizacije rasprodana, a prema tome, nema mogu}nosti ni da se Sara~evi}ima isplati od{teta. Porodica Sara~evi} ima u svoju korist presude Osnovnog suda iz 2004. godine, te Okru`nog suda iz 2007. godine, ali njihov donedavni advokat Dragoslav Peri} do danas nije uspio izdejstvovati izvr{enje pravosna`ne presude. Stoga su Sara~evi}i odlu~ili promijeniti pravnog zastupnika, mada ni sami ne znaju {ta ih dalje ~eka u ovakvim pravnim zavrzlamama.

Me|u putnicima i Elizabeta Josipovi}
Budu}e had`ije iz Prijedora, njih ~etvero, ve} su autobusima krenule put Saudijske Arabije. Druga grupa od osam budu}ih had`ija, na had` putuje avionom u srijedu, 3. novembra s aerodroma u Tuzli. Me|u budu}im had`ijama su, kako saznajemo od Mithete Delki}, sekretara Med`lisa IZ Prijedor, i tri imama, Ahmet Rahmanovi}, Mustafa Mu{i} i Mirza Alki}, iz Zagrada, ^ejreka i Rizvanovi}a. Na had` putuje i Elizabeta Josipovi}, vlasnica i direktorica „Scontoproma“, firme za proizvodnju namje{taja iz Prijedora. Elizabeta ka`e da }e odlaskom na had` ispo{tovati `elju rahmetli majke Vahide koja je silno `eljela ovo putovanje. - Majka je sanjala odlazak u Meku. No jedno vrijeme to sebi nije mogla priu{titi, jer je {kolovala nas djecu, a kasnije zbog zdravstvenih problema nije mogla na taj put. Obe}ala sam sebi da }u to jednog dana u~initi ja kako bih joj se dijelom zahvalila za sve ono {to je u~inila za mene - kazala je Josipovi}eva, koja kao bedela za majku vodi Sejmu [i{man, suprugu lokalnog imama ]a{ifa iz Li{nje kod Prnjavora, odakle je i ElizabeM. Z. tina porodica.

Nema imovine
Gra|evinsko preduze}e „Rad“, koje je na dijelu njihove parcele 1999. godine izgradilo gara`e, vi{e ne postoji. Ste~ajni postupak ne

Izgra|ene gara`e i zatvoren prilaz parceli

(Foto: G. Bobi})

Za svoj ra~un
- Neshvatljivo je da su ne~iju imovinu jednostavno sru{ili i izgradili {ta su htjeli. Jo{ uvijek mi nije jasno ko je za sve kriv, jer je u blizini na{e imovine gra|ena nova zgrada Fonda PIO RS, pa je dogra|ivan Dom penzionera. Sud je, navodno, utvrdio da je investitor OJDP „Grad“ pravilno isk-

[ta mi se (ne)svi|a u Travniku

Nema vi{e starog korzoa
- U Travniku mi se svi|a {to su zadr`ani dostojni obi~aji proslava i po{tivanja vjerskih praznika. U na{em gradu mnogo je prirodnih ljepota i historijskih vrijednosti, koje ipak treba bolje paziti. Ne svi|a mi se {to je ukinut stari obi~aj ve~ernjeg korzoa kroz grad, po ~emu je Travnik, izme|u ostalog, bio nadaleko poznat. Stanovni{tvo se nekako uve~e povuklo u ku}e i stanove, pa se rijetko vi|aju stari prijatelji - ka`e Zoran Meljan~i}, namje{teS. P . nik u Op}ini Travnik.
Behija: O{te}eni i pokradeni

ol~io parcele za te objekte, ali da je izvo|a~ radova samoinicijativno i za svoj ra~un sru{io na{ objekat i izgradio gara`e koje je prodavao drugim licima, izme|u kojih i Fondu PIO RS. Pored sru{ene ku}e, mi vi{e nemamo pristup na{oj parceli. Tog izvo|a~a radova smo i tu`ili, ali od{tetu koja je bijedna za parcelu u centru grada ne mo`emo naplatiti -

ka`e Behija Sara~evi}. Ona i njen suprug jednostavno ne znaju kako dalje i kome da se obrate u ovom slu~aju. Cijeli postupak do sada ih je ko{tao oko 4.000 KM, ali ni nakon {est godina rje{enje se ne nazire. Sve potvrde da je sporna parcela njihovo vlasni{tvo, sve presude da su o{te}eni i pokradeni ne vrijede jer ne mogu E. MUSLI da se izvr{e.

Neslaganja na Op}inskom vije}u [irokog Brijega

Vije}nici HDZ-a napustili zasjedanje
Na~elnik op}ine [iroki Brijeg Miro Kraljevi} i vije}nici u Op}inskom vije}u iz redova HDZ BiH, napustili su na samom po~etku 30. zasjedanje OV nakon {to nije usvojen prijedlog na~elnika da se ta~ke prijedlozi odluka o ure|enju pro~elja i odluka o postavljanju stacionarskih korpi povuku s dnevnog reda. Ostatak vije}nika je s dnevnog reda povukao prijedlog rje{enja o razrje{enju predsjednika Upravnog vije}a JU Coming jer je Stanko Mili}evi}, predsjednik UV, na pro{loj sjednici OV podnio ostavku na mjesto predsjednika, da bi na 30. sjednici ostavku povukao. Od ostalih ta~aka odluka o besplatnom prijevozu osnovaca ve}inom glasova je potvr|ena, a vije}nik Ivo Jurilj je predlo`io da se provo|enje ove odluke odgodi za 1. januar 2011. a da se u me|uvremenu stupi u kontakt sa Kantonom o preuzimanju pla}anja prijevoza za u~enike srednjih {kola, {to je tako|er potvr|eno. Odluke zbog kojih su na~elnik op}ine i vije}nici HDZ BiH napustili sjednicu OV usvojene su ve}iAn. K. nom glasova.

Zoran Meljan~i}, namje{tenik u Op}ini

Danas u prostorijama Op{tine Doboj

Cijeli vozni park na licitaciji
Vozni park op{tine Doboj, u kojem je 10 najatraktivnijih i najskupljih automobila, bit }e ponu|en kupcima na licitaciji koja treba biti odr`ana danas u 13 sati u prostorijama Op{tine. U vlasni{tvu op{tine Doboj do pro{le godine bilo je 19 vozila, ali je na dvije licitacije prodato devet, od kojih je zara|eno 46. 971,30 KM. Zainteresovanim kupcima danas }e biti ponu|ena dva audija, A3 i A6, tri „reno lagune“, od kojih je najvrijednija ona iz 2008. godine, te dva „reno megana“. Automobil „pe`o 307“ kojeg vozi predsjednik Skup{tine op{tine, te „golf “ koji slu`i za potrebe na~elnika, tako|e }e biti na licitaciji, a prodaje se i „mercedes“ d`ip, star S. ^a. sedam godina.

Sa sjednice Op}inskog vije}a [iroki Brijeg

Livanjski penzioneri sve zabrinutiji

Nastavak pomo}i udru`enju „Pre`ivjeli logora{i Bratunca“

Ve}ina prima penziju manju od 300 KM
Iz livanjskog Udru`enja penzionera, koje broji 3.230 ~lanova, upozoravaju da je sve vi{e njih na rubu gladi, te da su mnogi od njih socijalni slu~ajevi, jer, kako isti~u, njih 73 posto prima mjese~nu penziju manju od 300 KM. Sa prosje~nom penzijom od 320 KM jedva sastavljaju kraj s krajem pa su se obratili lokalnim i kantonalnim vlastima, zatra`iv{i rje{enje za pobolj{anje njihova statusa. Treba napomenuti da je jedan dio livanjskih i penzionera iz kantona bio na listama odre|enih stranaka za izbore, ali nijedan nije pro{ao ni u jedan od parlamenata. A da su penzioneri glasali za penzionere samo u Livnu, mogli A. K. su imati tri kantonalna zastupnika.

Polovan namje{taj za 21 porodicu
Bo{nja~ko udru`enje „Pre`ivjeli logora{i Bratunca“ u nedjelju }e dobiti petu fazu pomo}i od organizacije „Unterstuetzung-isto~na Evropa“. Pomo} se sastoji od polovnog ku}nog namje{taja koji }e biti dodijeljen ~lanovima Udru`enja. Predsjednik Udru`enja, pre`ivjeli logora{i Sakib Ahmetovi}, istakao je da }e biti obuhva}eno 15 porodica sa podru~ja op{tine Bratunac, te {est sa zvorni~ke op}ine. Do sada je ovakvu vrstu pomo}i primilo vi{e od 150 ~lanova Udru`enja. - Pored namje{taja, na{i ~lanovi su o~ekivali i pomo} u poljoprivrednim i drugim ma{inama, kako bi mogli sami privre|ivati ka`e Ahmetovi}. Pored toga, organizacija „Unterstuetzung-isto~na Evropa“, u saradnji s Udru`enjem logora{a, uradila je projekt edukacije u radu na ra~unaru za u`e ~lanove porodica pre`ivjelih logora{a. - Dvadeset polaznika uzrasta od 10 do 20 godina poha|a kurs ra~unara - naI. R. vodi Ahmetovi}.
Ahmetovi}: Pomo} i u ma{inama

unsko-sanski kanton

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

13

BIHA] Mehmed Zahi} od gljiva priprema sve i sva{ta

Ajvar od rujnice i crvene paprike prava je delicija
Na na{im planinama i obroncima ima blizu 400 vrsta gljiva
Bi{}anina Mehmeda Zahi}a u naselju Ribi} poznaju kao zaljubljenika u prirodu. Zahi} se decenijama bavi planinarenjem i ima zvanja planinarskog vodi~a, internacionalnog instruktora skijanja, certifikat za markiranje planinarskih staza, a ~lan je i Gorske slu`be spa{avanja. Pored {etnje planinama, Mehmed je poznat i kao p~elar i gljivar. sam se zanimao za gljive i ljekovito bilje kojeg na na{im planinama i obroncima ima svih vrsta. Prema mojim istra`ivanjima, samo gljiva je blizu 400 vrsta. Na`alost, u BiH jo{ uvijek nije ura|en atlas gljiva. Nevjerojatno je koje blago imamo, a kako ga malo koristimo i cijenimo - pri~a Zahi}. U po~etku je Zahi} gljive brao, ali ih nije jeo, po{tuju}i onu narodnu da su „sve gljive jestive, a neke samo jednom“. Trideset godina, kasnije zahvaljuju}i u~enju i edukacijama, va`i za velikog poznavaoca gljiva. ^lan je i Udru`enja gljivara „Blagva“.

Djeca su u`ivala u plodovima kestena

To blago malo koristimo i cijenimo

U obdani{tu „Hasnija Omanovi}“ u Cazinu

Odr`ana Dje~ija kestenijada
Krajem oktobra svaka godine, u JU Dje~ije obdani{te „Hasnija Omanovi}“ u Cazinu organizuje se tradicionalna Dje~ija kestenijada. I ovaj put dvori{tem ove ustanove {irio se miris pr`enog kestena, a djeca su se sa odgajateljicama radovala jeseni i ljepotama koje pru`a ovo godi{nje doba. U obdani{tu se dr`e pravila da se predmeti i pojave u okolini ne mogu djeci samo opisivati, ve} ih ona moraju osjetiti, mirisati i isprobati, kako bi uo~ili njihova svojstva, razli~itosti i primjenu. Uz pjesmice o jeseni i ukusne pr`ene kestene, mali{ani su se zabavili i radovali jeS. J. senskim ugo|ajima.

Veliki poznavalac
- Planinarenje je za mene hobi kojem sam poklanjao slobodno vrijeme. Hodaju}i od Grme~a, preko Plje{evice, Treskavice, Vla{i}a, i kuda sve ne, pomalo sam i istra`ivao. Posebno

Stambeno zbrinjavanje u Sanskom Mostu

Zahi}: Planinarenju poklonio slobodno vrijeme

Bolje od mesa
U ratu, ali i nakon rata, Meho je prehranjivao porodicu bave}i se gljivarenjem i p~elarstvom. Od gljiva je pripremao sve i sva{ta. Prodavao je svje`e, su{ene, ukiseljene. Sve to radi i danas, ali ne u koli~inama koje je proizvodio dok je `ivio od toga. - Ni{ta ukusnije nema od gljive. Ni meso im nije ravno. Gljive su bolje jer sadr`e svega dva posto masno}a. Od gljiva se mo`e raditi sva{ta. Od prijatelja sam

Hobi od kojeg se mo`e `ivjeti
- Sve ho}e svoje. Trudim se da sve {to radim, radim kako treba. Zato i ne radim na veliko. Isto je i sa p~elama. Imam 25 ko{nica. Dovoljno za familiju i prijatelje. Me|udobio recept za ajvar od gljiva, ali sam ga doradio. Recept je moja mala tajna. Samo mogu re}i da se radi od rujnice i crvene paprike uz dodatak za~ina. Prava delicija tim, svima koji imaju vremena i vole prirodu savjetovao bih da spoje ugodno s korisnim. Gljivarenje je hobi od kojeg se mo`e `ivjeti - ka`e Mehmed Zahi}. isti~e Meho. Oktobar je vrijeme rujnica, a plodovi ubrani sada najbolji su za kiseljenje i ajvar.
M. DEDI]

Uklanja otrov
Da je Mehmed izvrstan poznavalac gljiva govori podatak da osim jestivih konzumira i neke vrste otrovnih gljiva, jer je nau~io kako s njih ukloniti otrov. Primjer je biserna gljiva koja je, tvrdi Meho, kada joj se eliminira otrov, po kvaliteti u rangu blagve.

Stanovi se nalaze u zgradi biv{eg dru{tvenog doma

Klju~eve dobilo pet bora~kih porodica
Pet porodica iz reda bora~kih populacija u Sanskom Mostu trajno je rije{ilo stambeno pitanje. Njima su uru~eni klju~evi stanova koji se nalaze u objektu biv{eg dru{tvenog doma u naselju Zdena. Stanove su dobile dvije porodice RVI, dvije porodice {ehida i poginulih boraca te jedna porodica demobilisanog borca Armije RBiH. Klju~eve renoviranih stanova porodicama su predali na~elnik op}ine Sanski Most Sanjin Halimovi} i Drago Pra{talo, predsjedavaju}i OV. Inicijativa za renoviranje objekta dru{tvenog doma u Zdeni u cilju rje{avanja stambenog pitanja bora~kih populacija potekla je od predstavnika ove populacije u Op}inskom vije}u. Posredstvom Kantonalnog fonda za zbrinjavanje boraca obezbIje|ena su sredstva za adaptaciju objekta. Ukupna M. D. investicija iznosila je 100.000 KM.

^lanovi Stonoteniserske sekcije SSRI Cazin Udru`enje oboljelih od malignih bolesti Cazin

Gra|anima podijelili 3.000 bro{ura
Udru`enje oboljelih od malignih oboljenja (UOMO) Cazin, u okviru obilje`avanja Me|unarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke, nastoji pribli`iti stanovni{tvu problematiku malignih oboljenja, ukazati na opasnosti koje prijete od karcinoma, kao i na va`nost ranog otkrivanja. Udru`enje je u centru Cazina postavilo promotivni {tand na kojem je dijeljen propagandni materijal. -@elimo upozoriti na sve ra{ireniju pojavu malignih bolesti u na{oj op}ini, te ukazati na va`nost preventivnog djelovanja. Jednako va`an cilj je i potaknuti oboljele i ~lanove njihovih porodica da svjesnije pristupe borbi protiv raka - rekla je Maida Kova~evi}, predsjednica Udru`enja. Zahvaljuju}i pomo}i Vije}a u~enika Prve srednje {kole, gra|anima je podijeljeno oko 3.000 bro{ura o malignim bolestima.
S. J.

Ekipa SSRI Cazin: ^etverostruki prvak BiH

Na 34 lokacije u Cazinu

Na dr`avnom prvenstvu odbranili titulu prvaka
^lanovi Stonoteniserske sekcije SSRI Cazin [efik ^izmi}, Mirsad Alijagi}, Mujo Begi}, Mehmed Muranovi} i Sanel Muri}, pod vodstvom trenera Seada Hod`i}a, nastupili su na 13. dr`avnom prvenstvu za invalide u Mostaru, gdje su uspje{no odbranili pro{logodi{nju titulu dr`avnog prvaka BiH. Takmi~enje je bilo u pojedina~noj i ekipnoj konkurenciji, a ponovo je najvi{e uspjeha imala Stonoteniserska ekipa SSRI Cazin, koja je osvojila prvo mjesto i ~etvrti put postala prvak na{e zemlje u ovom sportu, od ~ega drugi put uzastopno. Prva mjesta i zlatne medalje u svojim kategorijama osvojili su Mirsad Alijagi} (gornja amputacija), Mujo Begi} (donja amputacija) i Mehmed Muranovi} (op{ta kategorija), dok su druga mjesta i srebrene medalje dobili [efik ^izmi} (paraplegi~ari) i Sanel Muri} (op{ta kategorija). Na osnovu rezultata, prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji osvojila je Stonoteniserska ekipa SSRI Cazin (USK) sa 23 osvojena boda, drugi je bio SSRI Zenica (ZDK) sa 13, a tre}i SSRI Gora`de (BPK) sa S. J. 12 bodova.

Postavljanje turisti~ke signalizacije
U Cazinu je u toku postavljanje urbane turisti~ke signalizacije, a znakovi usmjeravaju pje{ake i voza~e u pravcu svih bitnih destinacija, kao i svih va`nijih institucija i objekata u gradu. Cilj projekta je pove}anje turisti~kih potencijala i podizanje op}e kvalitete `ivota. Tako su na vi{e lokacija u Cazinu postavljeni znakovi koji voza~e i pje{ake obavje{tavaju gdje se nalaze op}inska zgrada, Dom zdravlja, Policijska uprava i dru- Postavljeni znakovi ge institucije. Projekat je inicirala Turisti~ka zajednica USK, a najve}i dio sredstava obezbijedila je Op}ina. Turisti~ka signalizacija ve} je postavljena na vi{e od 20, od planiranih 34 lokacije. Postavljanje ostalih je u toku i uskoro bi ovaj projekat u poS. J. tpunosti trebao biti realiziran.

Na promotivnom {tandu dijeljen edukativni materijal

Prijavljeno u Zenici

Nestao 47-godi{nji Sejad Muj~inovi}
Zeni~koj policiji prijavljen je nestanak Sejada Muj~inovi}a (47), radnika preduze}a „Alba“. On je posljednji put vi|en 11. oktobra, a porodica moli sve sugra|ane koji imaju bilo kakva saznanja i informacije o Sejadu da kontaktiraju najbli`u policijsku stanicu. Sejadov nestanak je 18. oktobra policiji prijavio Izet \ubo, nadzornik za ~isto}u kompanije „Alba“, kazav{i da je nakon odra|ene prve smjene u ponedjeljak, 11. oktobra, Sejad oti{ao iz firme i od tada mu se gubi svaki trag. Sejad je, kako saznajemo, u posljednje vrijeme `ivio sam u iznajmljenom stanu u ulici Juraja Najdharta, u blizini stadiona Bilino polje. Imao je solidna primanja, a ~esto je

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

PROVALA Dvije no}i zaredom u Srebreniku

Uporni amater ponovo poku{ao oplja~kati Raiffeisen banku
I u drugom poku{aju nepoznatog lopova omeo alarm nakon {to je razbio staklo na vratima i u{ao u poslovnicu
Poslovnica Raiffeisen banke u Radni~koj ulici u Srebreniku preksino} je po drugi put u dva dana bila na meti provalnika, a provala se desila prema istom scenariju kao i prethodne no}i, tako da se sumnja da se radi o istom lopovu. Kako saznajemo u MUPu Tuzlanskog kantona, provalnik je pola sata iza pono}i ponovo razvalio metalnu za{titnu re{etku, a potom je razbio staklo na vratima zgrade i u{ao unutra. Nakon {to je polomio staklo, kao i prethodne ve~eri, aktivirao se alarm, tako da je i ovoga puta nepoznati lopov ostao bez o~ekivanog plijena. Ubrzo su na lice mjesta stigli predstavnici za{titarske agencije i srebreni~ki policajci, ali je do njihovog dolaska provalnik uspio pobje}i.

Muj~inovi}: Posljednji put vi|en 11. oktobra

vi|an sa `enskom osobom romske nacionalnosti u obli`njem kafi}u „Trijumf “. Postoje indicije da je nekoliko dana prije nestanka Sejad kod sebe imao ne{to vi{e novca, te da je mo`da zbog toga napaA. D`. dnut.

Osumnji~en za silovanje u Tuzli

Jednomjese~ni pritvor Feridu Puhovi}u
Na prijedlog Tu`ila{tva TK, Op}inski sud Tuzla donio je rje{enje kojim je Feridu Puhovi}u (44) iz Crne Gore, nastanjenom na podru~ju op}ine Tuzla, odre|en jednomjese~ni pritvor. Puhovi} se sumnji~i da je u ve~ernjim satima 20. oktobra ove godine u svojoj ku}i, u tuzlanskom naselju Pod{i}i, silovao S. M. Prema policijskom izvje{taju, na osnovu kojeg je Tu`ila{tvo TK donijelo naredbu o provo|enju istrage, Puhovi} je djevojku koju je doveo u svoju ku}u silovao uz prijetnju upotrebe sile. S obzirom na karakter krivi~nog djela, iz Tu`ila{tva nije saop}eno vi{e detalja o ovom doE. H. ga|aju.

Poslovnica na koju se namjerio nepoznati lopov

(Foto: O. Mujki})

Na za{titnim metalnim re{etkama i vratima pri~injena je ve}a materijalna

{teta, a uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS

Srebrenik koji tragaju za upornim, ali i prili~no neO. M. vje{tim lopovom.

Uhap{en 35-godi{nji Sarajlija

Nestali starac prona|en mrtav
Nakon skoro mjesec potrage, Branko [erbed`ija (79) iz sela Ugarci kod Bosanskog Grahova prona|en je u ponedjeljak rano ujutro mrtav u {umi, potvr|eno je iz Uprave civilne za{tite Livanjskog kantona. Pretpostavlja se da je senilni starac zalutao beru}i gljive 27. septembra, kada je posljednji put i vi|en.

Pijani voza~ ukradenim automobilom do{ao u policiju
Adnan Trn~i} (35) registriran kao vi{estruki po~inilac najte`ih saobra}ajnih prekr{aja
Policajci Jedinice za saobra}aj MUP-a Kantona Sarajevo prekju~er su uhapsili Adnana Trn~i}a (35) iz Sarajeva zbog sumnje da je ukrao vozila „nissan micru“ i „audi 80“.

Oborio pje{akinju
Osumnji~eni se tako|er tereti i da je prije ~etiri dana oko 17.30 sati u ulici Hiseta ukradenim „audijem“ s registarskim oznakama koje ne pripadaju tom vozilu i u pijanom stanju lak{e povrijedio pje{akinju Zumru Be}arevi} (65) iz Sarajeva. - Povrije|ena je imala povredu lakta i posjekotinu na glavi, koju su ljekari u{ili. Nakon toga je pu{tena na ku}no lije~enje - kazala nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Nezvani~no saznajemo da su saobra}ajci pozvali Trn~i}a telefonom kako bi mu uru~ili prekr{ajne nalo(Foto: A. Aljimi)

„Audi“ kojim je udario staricu

Ukradeni „nissan“ ispred Saobra}ajne policije

ge za saobra}ajne prekr{aje koje je po~inio, nakon ~ega su ga uhapsili. Do zgrade Saobra}ajne policije dovezao se vozilom „nissan micra“, za koje su policajci provjerama utvrdili da je ukradeno. Interesantno je da je Trn~i} i toga dana u policiju do{ao pijan. Osumnji~enom je bila izre~ena i mjera zabrane vo`nje, jer je i prije upravljao automobilom pod utjecajem

alkohola, ali je on to i dalje ~inio ukradenim vozilima iako je vi{estruki po~inilac najte`ih saobra}ajnih prekr{aja.

Bjanko formulari
Nezvani~no saznajemo da su u vozilu prona|eni i bjanko formulari za privremene registarske oznake koji potje~u iz Kiseljaka. Trn~i} je vozio „audi“ koji je u no}i sa 23. na 24. okto-

bar ukraden u ulici Trg me|unarodnog prijateljstva i „nissan“ ukraden u maju ove godine na podru~ju op}ine Novi Grad. Oba vozila su oduzeta i nakon vje{ta~enja bit }e vra}ena vlasnicima. Pripadnici Odjela za op}i kriminalitet MUP-a Kantona Sarajevo, nakon saslu{anja, Trn~i}a su predali u nadle`nost kantonalnog tu`ioca. A. ALJIMI

Sud Bosne i Hercegovine

Produ`en pritvor trojici iz Turkovi}eve grupe
Sud BiH ju~er je donio rje{enje kojim je za naredna dva mjeseca produ`en pritvor Samiru Alagi}u, Nijazu Zubanu i Muameru Zahitovi}u, osumnji~enima za pripadni{tvo grupi Zijada Turkovi}a koja se tereti za pet ubistava, razbojni{tvo i me|unarodnu preprodaju droge. Produ`enje pritvora zatra`eno je po svim osnovama, a za Zahitovi}a posebno i zbog opasnosti od bijega.
B. C.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

15

PRETRES Akcija SIPA-e u NLB Tuzlanskoj banci

U sefovima Vlaseni~ana uhap{enih u Italiji zaplijenjeno 1,3 miliona KM
Sefovi pripadaju ~lanovima romske porodice Hrusti}, a sumnja se da novac potje~e od kriminalnih aktivnosti trojice pritvorenih u Italiji
U tri sefa deponovana u NLB Tuzlanskoj banci u Tuzli pripadnici SIPA-a zaplijenili su oko 1,3 miliona KM i 2,8 kilograma zlata koji pripadaju porodici Hrusti} iz Vlasenice, a sumnja se da potje~u od kriminalnih aktivnosti po~injenih u Italiji i [paniji.

Bakal ju~er tokom izricanja presude: Ostaje u pritvoru

(Foto: M. Kadri})

Kantonalni sud Sarajevo

Bakalu ~etiri godine i deset mjeseci zatvora
Sudsko vije}e Kantonalnog suda u Sarajevu kojim je predsjedavala sutkinja Dalida Burzi} ju~er je Midhatu Bakalu iz Sarajeva, optu`enom za nabavku i preprodaju heroina, izreklo kaznu zatvora u trajanju od ~etiri godine i deset mjeseci. Ova kazna je dio sporazuma o priznanju krivice koji je Bakal, zajedno sa svojim advokatom Omarom Mehmedba{i}em, postigao s kantonalnim tu`iocem. Bakalu je zbog opasnosti od uznemiravanja gra|ana i naru{avanja javnog reda pritvor produ`en za narednih devet mjeseci. Policija je u januaru ove godine u stanu i gara`i koje je koristio Bakal prona{la {est kilograma heroina te 36 kilograma paracetamola i kofeina koji se koriste za mije{anje s drogom. Kod Bakala su prona|ena i tri pi{tolja s municijom Su|enje }e biti nastavljeno Adnanu Smaji}u (32), Admiru Kalenderu i bra}i Aldinu (28) i Admiru (29) Demirovi}u iz Mostara, koji su optu`eni da su zajedno sa Bakalom u~estvovali u nabavci i preprodaji droge. Oni su raniB. C. je negirali krivicu.

Enormno bogatstvo
Akcija SIPA-e izvedena je po nalogu Suda BiH, a u saradnji s pravosudnim organima Italije, koji vode istragu protiv nekoliko ~lanova mnogobrojne romske porodice iz Vlasenice, koja godinama `ivi u Italiji i dijelom u [paniji. Sefovi u kojima su prona|eni novac i zlato koristili su A. H., N. H. i H. H. Svi su dr`avljani BiH, a trenutno se nalaze u pritvoru u Italiji. Njih italijansko pravosu|e sumnji~i za organizirani kriminal, neovla{teni promet opojnim drogama i pranje novca. Pretpostavlja se da su tako „zara|en“ novac Hrusti}i prebacivali u BiH i deponovali u sefove iznajmljene u Tuzlanskoj banci. Inspektori SIPA-e u sefovima su prona{li ogromne koli~ine novca u razli~itim valu-

Vre}e s novcem

(Foto: SIPA)

NLB Tuzlanska banka: U sefovima prona|eno i 2,8 kilograma zlata

tama i apoenima. T je zapliako jenjeno 660.000 eura, 24.000 ameri~kih dolara, te ~ak i 48.000 japanskih jena. Uz to, u sefovima se nalazilo i oko 2,8 kilograma zlata u zlatnicima i nakitu. U Vlasenici, gdje manjevi{e svi znaju za enormno bogatstvo romske porodice Hrusti}, malo je onih koji su bili iznena|eni koli~inom novca

Nema odgovornosti banke
Sagovornik „Avaza“ koji je vrlo dobro upu}en u ovu akciju ka`e kako istraga ne}e biti usmjerena prema bilo kome u NLB Tuzlanskoj banci, jer u ovom slu~aju nema njihove odgovornosti. - Oni su samo iznajmili sefove, {to je uobi~ajena i zakonita praksa - ka`e on.

koji je prona|en u sefovima. - O tim sefovima se pri~alo, kao i o sumnjivim poslovima ~lanova zaista mnogobrojne porodice. Njihov ceriba{a i alfa i omega svih poslova do pro{le godine bio je Ismet Hrusti} zvani [anga, koji ima veleljepnu ku}u na tri sprata u Vlasenici. On ima desetak sinova i desetine unu~adi, tako da je te{ko svima i imena zapamtiti. [anga je pro{le godine umro, a na d`enazu u Vlasenicu do{li su gotovo svi ~lanovi porodice i svi su bili u crnim odijelima i vozili crne „mercedese“. Desetine skupocjenih vozila toga dana su se slile u Vlasenicu. Takav vozni park ne mo`e se

vidjeti ni u Dubaiju - ka`e na{ sagovornik iz Vlasenice. On ka`e da su svi pretpostavljali ~ime se bave Hrusti}i, ali da se niko o tome nije raspitivao, niti glasno pri~ao.

Udes na ulici u Biha}u

Zakupili hotel
- Bilo je jo{ njihovih d`enaza i svaki put je slika ista. Znali su ~ak zakupiti i cijeli hotel „Panorama“ u vrijeme dok borave ovdje navodi na{ sagovornik. Hrusti}i su u toku rata i neposredno nakon njega prvo odselili u Zagreb, a nakon toga pre{li u Italiju, do \enove i Rima, dok dio porodice navodno `ivi u [paniji. E. HUREMOVI]

U~esnika mar{eva mira oborila pijana voza~ica
Jasmin Kli~i} (25) iz Biha}a te{ko je povrije|en u saobra}ajnoj nezgodi kada ga je terencem „patrol“ u ulici Biha}kih branilaca udarila Suzana Durakovi}. Nesavjesna voza~ica je u trenutku nesre}e imala 2,58 promila alkohola u krvi. O silini udara govore tragovi na mjestu udesa, izvaljen metalni stub i uni{teno stablo {ljive. Brojne povrede i lomove jo{ saniraju ljekari Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ u Biha}u gdje se nastradali mladi} nalazi u {ok sobi. Prema rije~ima anesteziologa dr. Anele Ibrad`i}, njegovo stanje je te{ko, ali stabilno. Jasmin Kli~i} bh. javnosti je poznat po mar{evima mira. Pod motom „Za su`ivot i toleranciju naroda u BiH“ 25godi{nji Bi{}anin krenuo je 12. aprila ove godine na put oko BiH u du`ini od oko 1.500 kilometara.

Novi Travnik

U centru Gra~anice

Pritvor osumnji~enom za ubistvo
Kantonalni sud u Novom Travniku ju~er je odredio jednomjese~ni pritvor Sumedinu Dizdarevi}u iz Zenice, osumnji~enom za ubistvo Ismeta Dogleda. Prema informacijama policije, Dizdarevi} je 22. oktobra uve~er, zajedno sa Samirom Babanovi}em, fizi~ki napao Ismeta (49) i Ra{ida Dogleda (19) iz Zenice. Napad se dogodio u Crnovlju kod Viteza. Dogledi su u tu~i te{ko povrije|eni pa im je ukazana pomo} u bolnici u Novoj Biloj. Ra{id je zadr`an na Odjelu hirurgije, a Ismet je, prema preporuci ljekara, prevezen u Klini~ki centar bolnice Ko{evo, gdje je nakon dva dana umro.

Poku{aj provale u parfimeriju
Parfimerija „Beauti“ vlasnice Mersije [kapurovi} u gra~ani~kom Pasa`u protekle no}i ponovo je bila na mati provalnika. Ovo je tre}i poku{aj nepoznatog lopova da nasilnim putem, obijanjem vrata, u|e u prodavnicu, ali u tome nije uspio jer je [kapurovi} ugradio specijalnu bravu. - Meni je dosta zapisnika i pregleda, treba mi identitet provalnika kako bi ih gonio na sudu. Mislim da od ove istrage ne}e biti ni{ta kao i u dvije prethodne provale. Policija se mora aktivnije uklju~iti u ovaj slu~aj jer ~ovjek nikada nije siguran kada zaklju~a radnju da sutra ne}e zate}i razvaljena vrata - ka`e suvlasnik ove parfimerije Zijad [kapurovi}. H. ^.

Kli~i}: Te{ko povrije|en

Nakon 67 dana pje{a~enja i prolaska kroz 57 gradova, vratio se u rodni grad. I pro{le godine Kli~i} je impresionirao gra|ane BiH pje{a~kim maratonom od Biha}a do Srebrenice u du`ini od 700 kilometara, u ~ast `rtvama srebreni~kog genocida. M. D.

[kapurovi}: Dosta mi je zapisnika

(Foto: H. ^ali})

Ukraden „caddy“ njema~kih tablica
Policijskoj stanici Travnik prijavljeno je da je u mjestu Kraljevice ukradeno vozilo „caddy“, njema~kih registarskih oznaka DOM 6202, vlasni{tvo firme „Metlis“ Zagreb - [tutgart“, a koje je koristio Mato M. iz Travnika. Uvi|aj su obavili istra`itelji Odjela kriminalisti~ke policije PU Travnik.

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

biznis

INICIJATIVE Udru`enje poslodavaca i Privredna komora FBiH

BiH: Uvoz nafte vrijedan 1,3 milijarde KM

Robna razmjena za devet mjeseci 2010.

Obavezati vlasti da omogu}e bolji ambijent za poslovanje
Potpisan sporazum koji definira zajedni~ki anga`man prema novom sastavu Federalne vlade i parlamenta Ekonomsko-socijalno vije}e BiH
Sporazum o poslovnoj saradnji, koji su ju~er potpisali ~elnici Udru`enja poslodavaca Federacije BiH Nihad Imamovi} i Mladen Pandurevi} te Privredne komore FBiH Jago Lasi} i Avdo Rapa, trebaju omogu}iti organiziraniji nastup i ja~u prezentaciju interesa privrednika prema zakonodavnoj i izvr{noj vlasti.

BiH najvi{e izvozila struju, a uvozila naftu
Najzna~ajniji izvozni proizvodi Bosne i Hercegovine u robnoj razmjeni sa svijetom devet mjeseci ove godine su elektri~na energija, koje smo izvezli u vrijednosti od 379,5 miliona KM, zatim aluminij u sirovim oblicima, koks i polukoks od kamenog i mrkog uglja, naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala. Prema pokazateljima Vanjskotrgovinske komore BiH, tu jo{ spadaju obu}a s |onovima od gume, drvo, `eljezne {ipke i namje{taj. Najzna~ajni uvozni proizvodi BiH u vanjskotrgovinskoj razmjeni u tom periodu bili su nafta, ~ija vrijednost uvoza iznosi 1,3 milijarde maraka, {to je pove}anje za 27 posto u odnosu na isti period lani. Osim toga, dosta smo uvozili i ulja dobivenih od bitumenskih minerala, naftnih ulja, kamenog uglja, automobila i drugih motornih vozila, lijekova, prirodnog plina, elektri~ne energije, piI. [m. va i {e}era.

Program rada
Kako je za „Avaz“ izjavio Lasi}, potpisani sporazum u deset ta~aka definira zajedni~ki anga`man Udru`enja poslodavaca i Privredne komore FBiH prema novom sastavu Federalne vlade i parlamenta.

Konkurencijsko vije}e BiH

Dopu{tena koncentracija Atlantica i Droge Kolinske
Konkurencijsko vije}e BiH usvojilo je ju~er Rje{enje po prijavi namjere koncentracije izme|u privrednih subjekata Atlantic Nalo`be i Droga Kolinska iz Ljubljane, prenosi Fena. Konkurencijsko vije}e ocijenilo je analizom podataka da provo|enjem namjeravane koncentracije ne}e do}i do zna~ajnijeg pove}anja tr`i{nog udjela, odnosno do stvaranja ili ja~anja vladaju}e pozicije. Kako je navedeno u saop}enju Vije}a, izvjesno je da }e koncentracijom tih privrednih subjekata do}i do niza pogodnosti za potro{a~e u Bosni i Hercegovini, prvenstveno vezano za pro{irivanje asortimana proizvoda, pove}avanje kvaliteta i sni`avanje cijena proizvoda te je, u skladu s tim, koncentracija ocijenjena dopu{tenom.

BiH: Potrebno ja~anje konkurentnosti bh. privrede

Generalna skup{tina Asocijacije balkanskih komora 4. novembra
Generalna skup{tina Asocijacije balkanskih komora (ABC) bit }e odr`ana 4. novembra u Sarajevu, najavljeno je iz Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH), koja trenutno predsjedava Asocijacijom balkanskih komora i ~lan je Asocijacije od 2003. godine, a do tada je bila u svojstvu promatra~a. Tema Generalne skup{tine je „Zajedni~ka institucionalna saradnja u ekonomskom podru~ju“.

Lasi}: Deset ta~aka

- Definirali smo, izme|u ostalog, ja~i me|unarodni nastup bh. privrednika, poja~anje konkurentnosti... Udru`enje i Komora `ele u budu}nosti bitno utjecati na dono{enje zakonskih rje{enja u svim sektorskim politikama koje se odnose na privredu. @elimo da na{i prijedlozi u|u u budu}i program rada Federalne vlade za predstoje}i mandatni period - kazao nam je Lasi}. On je naglasio da Udr-

u`enje i Komora prvi put jasno i strategijski nastupaju prema vlastima kako bi se u BiH kona~no zakonski omogu}ile pretpostavke za bolji privredni ambijent, odnosno za poslovanje i privla~enje investicija.

Obuka za radnike
Lasi} je naveo da }e uskoro biti potpisan i sli~an sporazum izme|u Vanjskotrgovinske komore i Asocijacije poslodavaca BiH, koji treba

obavezati Vije}e ministara na saradnju s predstavnicima sektora privrede na nivou BiH. Nihad Imamovi} istakao je da je potpisani sporazum bitan i zbog zajedni~kih istupa u javnost te zbog saradnje s obrazovnim i institucijama za zapo{ljavanje, kao i zbog organiziranja obuke za uposlenike. Kazao je da su pokrenute inicijative za kona~no formiranje ekonomsko-socijalnog vije}a na nivou BiH. A. Du.

Ameri~ka regulatorna agencija

Berzanski barometar za 27. 10. 2010. godine

Poku{aji manipulacije cijenama srebra na svjetskim tr`i{tima
Du`nosnik ameri~ke regulatorne agencije Commodity Futures Trading Commission (CFTC), koji prati tr`i{te roba, izjavio je kako vjeruje da je na svjetskom tr`i{tu metala bilo mnogo poku{aja manipuliranja cijenom srebra. U izjavi objavljenoj na stranicama regulatorne agencije, povjerenik za plemenite kovine Bart ^ilton (Chilton) istakao je da su postojala prevarantska nastojanja za utjecanje i zaobilaznu kontrolu cijene srebra. Ova iznena|uju}e iskrena izjava visokog du`nosnika CFTC-a dolazi nakon vi{egodi{nje istrage koja sve do sada nije urodila nikakvim konkretnim rezultatima, {to pa`ljive pratioce stanja na tr`i{tu srebra itekako uznemiruje.

Euro/dolar 1,3810 Nafta 81,67 po barelu Zlato 1.329,70 $ po unci 1,07% 0,66% 0,35%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1,955830 1 1,374482 1 1,372935 100 26,560753 1 0,079104 1 0,261572 100 0,709329 100 1,729864 1 0,565032 1 0,239526 1 0,209066 1 1,430413 1 0,983635 1 2,236419 1 1,413418 1 0,046102 100 1,823555 1,955830 1,377927 1,376376 26,627321 0,079302 0,262228 0,711107 1,734199 0,566448 0,240126 0,209590 1,433998 0,986100 2,242024 1,416960 0,046218 1,828125 1,955830 1,381372 1,379817 26,693889 0,079500 0,262884 0,712885 1,738534 0,567864 0,240726 0,210114 1,437583 0,988565 2,247629 1,420502 0,046334 1,832695

MVM ne pregovara o kupovini udjela u MOL-u
Ma|arska dr`avna elektroenergetska kompanija MVM ne pregovara o kupovini udjela u naftnoj grupi MOL od ruskog Surgutneftegaza, saop}eno je iz ove kompanije, javljaju agencije. Ma|arski dnevni list „Nepszabadsag“ objavio je da bi MVM od Surguta mogao kupiti 21,2 posto udjela u MOL-u.

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

17

NESUGLASICE Nakon {to se na{ao na udaru sindikalnih organizacija

I italijanski politi~ari kritiziraju {efa FIAT-a Bez transakcija na
Trgovanje 343.623 KM
Ser|o Markione kazao je da bi ovaj proizvo|a~ vozila postizao bolje rezultate kada bi poslovanje izmjestio iz Italije Ve}a produktivnost u Poljskoj
SASX-10 0,35% SASX-30 0,18%

Nova ulaganja
Antonio di Pijetro (Di Pietro), lider opozicione partije „Italija vrijednosti“, ocijenio je da je Markioneova izjava ofanzivna i neosnovana s obzirom na to da je FIAT uvijek dobivao vladinu finansijsku pomo}. Markione, arhitekta FIAT-ovog preokreta u poslovanju nakon {to je kompanija bila pred kolapsom, obe}ao je da }e ova grupa ulo`iti 20 milijardi eura u Italiju ako dobije mnogo ve}u radnu fleksibilnost u italijanskim tvornicama. Tu promjenu u organizaciji radnog vremena, me|utim, nije prihvatio glavni sindikat industrijskih radnika Fiom.

Porezni obveznici
Markione, koji je s porodicom emigrirao u Kanadu kada je imao 14 godina, izazvao je `u~nu debatu u Italiji kada je na televiziji RAI kazao da bi FIAT postizao bolje rezultate kada bi poslovanje izmjestio iz Italije. Izjava Markionea, koji je

iznosi 1.492,09 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,35 posto i iznosi 906,48 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,18 posto i iznosi 910,27 poena.

Markione: Tra`io radnu fleksibilnost u Italiji

Kursna lista SASE na dan 27. 10. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
5,80 33,92 32,97 96,40 92,50 84,11 78,74 72,50 18,74 69,06 3,20 7,50 25,00 8,00 8,00

na ~elu italijanske industrijske grupe od 2004., pogodila je Italijane pravo u ne-

Sumnje u privr`enost
Pojedini politi~ari i sindikalni lideri sumnjaju u FIAT-ovu privr`enost Italiji sada kada je kompanija preuzimanjem Chryslera pro{irila poslovanje u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i u{la na tr`i{ta u usponu, kakva su brazilsko i kinesko, prenose agencije.

rv, jer je rekao da svih pet italijanskih tvornica ne mo`e posti}i produktivnost kao jedna FIAT-ova tvornica u Poljskoj. Predsjednik poslani~kog doma italijanskog parlamenta \anfranko Fini (Gianfranco) rekao je da je Markione pokazao da je vi{e Kana|anin nego Italijan, jer bi njegov komentar vi{e pri-

Promjena kursa (%)
0,00

Koli~ina

Vrijednost

KOTACIJA FONDOVA

ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA J STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA K STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA L BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO POBJEDA RUDET DD GORA@DE POBJEDA SPORT D.D. GORA@DE (K4) TVORNICA CEMENTA KAKANJ GP BOSNA DD SARAJEVO NAMJEŠTAJ DD GRADA^AC

3.000 319.560 159.290 8.080 7.615 6.658 8.216 11.439 1.000 79 1.410 540 100 10.000 338

17.400,00 107.140,35 52.496,59 7.789,12 7.043,88 5.600,04 6.470,01 8.293,28 18.742,00 5.401,49 4.512,00 4.050,00 2.500,00 80.000,00 2.704,00

OBVEZNICE FBiH

-2,98 2,96 0,05 0,96 -2,20 -0,33 0,00
PRIMARNO TR@I[TE

Prema najnovijim podacima IATA-e

Upozorenje Muhameda el-Arijana

-0,78 -1,16 0,00 0,00 0,00 33,33 -15,79

I dalje nestabilna situacija

Obim avioprijevoza ve}i za 10,5 posto
Me|unarodno udru`enje avioprijevoznika (IATA) objavilo je ju~er da je obim zra~nog prijevoza putnika u septembru porastao za 10,5 posto u odnosu na isti period lani. Putni~ki avioprijevoz porastao je u septembru za 6,5 posto u odnosu na avgust, ali iz IATA-e smatraju da je industrija avionskog prijevoza i dalje u nestabilnoj situaciji. - Septembarska stopa rasta putni~kog avioprijevoza je visoka, ali je zabilje`en pad aviotransporta, uklju~uju}i i azijsko tr`i{te, {to je samo upozorenje za mogu}e nove poreme}aje - upozoravaju iz IATA-e.

Gr~ka }e u naredne tri godine, najvjerovatnije, do`ivjeti bankrot, jer }e u tom periodu do}i do ta~ke kada vi{e ne}e biti u stanju da vra}a dugove, izjavio je u Muhamed elArijan, izvr{ni direktor kompanije Pacific Investment Managment, prenose agencije. - Bud`etska {tednja nije

Bankrot Gr~ke u Promet naredne tri godine Bors invest fond345.842 marke dobitnik dana
1 1

SEKUNDARNO TR@I[TE

dovoljna za reduciranje ogromnog duga ove zemlje - rekao je El-Arijan dodav{i da je Gr~ka u sli~noj poziciji kao Latinska Amerika osamdesetih godina pro{log stolje}a. On je naveo da mjere {tednje kao alternativno rje{enje ne obe}avaju zemlji rast i zapo{ljavanje.

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 108 transakcija ostvaren promet od 345.842 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 3, od 204.012 maraka, uz rast cijene od 0,33 posto. Me|u fondovima, najve}i promet ostvaren je akcijama Zeptera, od 5.371 marku, uz rast cijene za 1,74 posto. Najve}i rast cijene imao je Bors invest fond, od

Vrijednost indeksa
BIRS 1,10% FIRS 1,63% 874,41 1.347,02

deset posto, a pad Aktiva invest fond, od 8,38 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 1,1 posto, na 874,41 poen, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS opala za 1,63 posto i iznosi 1.347,02 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 27. 10. 2010.
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
1,35 1,5 3,5 38,6402 37,0113

Promjena u%
0 1,35 1,74 0,33 -0,07

Maks. cijena
1,35 1,5 3,5 39,3 37,15

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,35 1,48 3,41 38 36,65 8.428,05 18.283,58 5.371,50 204.012,11 37.151,16

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

Gr~ka: Optere}ena ogromnim dugovima

=

Poslije sindikalnih napada, izvr{ni direktor FIAT-a Ser|o Markione (Sergio Marchionne) na{ao se i na udaru visokih politi~ara u Italiji nakon {to je po~etkom ove sedmice izazvao seriju komentara izjavom da neefikasnost ugro`ava italijanske tvornice za proizvodnju automobila.

stajao jednom stranom menad`eru. Fini je naglasio da je FIAT postao gigant upravo zbog toga {to su italijanski porezni obveznici dugo godina spre~avali da kompanija do`ivi kolaps.

kotaciji kompanija
Pad vrijednosti glavnog indeksa
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 343.623 marke, a u sklopu 48 transakcija prometovana su ukupno 544.372 vrijednosna papira. Najve}i rast cijene imalo je Gra|evinsko preduze}e Bosna, od 33,33 posto, dok je najve}i pad registrirao Namje{taj iz Grada~ca, od 15,79 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX nije se mijenjala u odnosu na pro{lo trgovanje i

Vrijednost indeksa
BIFX 0,00% 1.492,09 906,48 910,27

Broj transakcija
2 6 10 1 2 1 2 1 5 6 1 1 1

18

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

19

VALUTNI RAT Ministar trgovine ^en Deming tvrdi

Nekontrolirano {tampanje dolara izaziva inflaciju u Kini
Amerika svoje ekonomske probleme prebacuje na ostatak svijeta, ka`e Deming
Zbog nekontroliranog {tampanja dolara u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, Kina se suo~ava s uvezenom inflacijom, prenose kineski mediji upozorenje ministra trgovine ^ena Deminga. - S obzirom na aktuelnu situaciju, kompanije su mislile unaprijed i pripremile se za kolebanje valutnih kurseva i za rast tro{kova rada. Budu}i da se izdavanje dolara otelo kontroli, a cijene robe na me|unarodnim tr`i{tima i dalje rastu, Kina se suo~ava s inflacijom, koja je gurnula kompanije u veliku neizvjesnost - kazao je kineski ministar. O~ekuje se da }e ameri~ka centralna banka (Fed) idu}e sedmice objaviti nove mjere potpore privredi pa se dolar nalazi pod pritiskom. Ameri~ka valuta tako je proteklih dana kliznula na najni`i nivo u odnosu na jen u 15 godina, a oslabila je i u odnosu na euro. Kriti~ari u SAD optu`uju Kinu da umjetno odr`ava ku-

Dubai: Po~elo spa{avanje posrnule privrede

Osigurana podr{ka svih kreditora

Dubai World kre}e u restrukturiranje
Poslo`ena je prva kockica u mozaiku spa{avanja posrnule privrede Dubaija. Kompanija Dubai World objavila je ju~er kako je uspjela osigurati podr{ku svih svojih kreditora za plan restrukturiranja dugova, te`ak ~ak 25 milijardi dolara, ~ime je izbjegnut ste~aj. Prema pisanju lista „Financial Times“, Deutsche Bank kupio je dugovanje od jedinog kreditora koji se protivio planu. Naime, ameri~ki fond Aurelius Capital Management kupio je na sekundarnom tr`i{tu dio dugovanja u iznosu od pet milijardi dolara. No, taj fond nije se izjasnio do predvi|enog roka tako da je prijetila opasnost da Dubai World zbog dugovanja ode na poseban tribunal, koji su sastavili povjerenici. U tom slu~aju, restrukturiranje bi se oteglo, {to bi dovelo u pitanje opstanak kompanije.

Kineske kompanije gurnute u veliku neizvjesnost

rs juana na niskom nivou kako bi izvoznicima osigurala nepo{tenu prednost u odnosu na konkurenciju. Peking, pak, tvrdi da Va{ington {tampanjem novca prebacuje svoje ekonomske probleme na ostatak svijeta.

Ministri finansija ~lanica najve}ih industrijskih i zemalja u brzom razvoju (G-20) obe}ali su pro{log vikenda da }e se suzdr`ati od devaluacije valuta radi ja~anja konkurentnosti i da }e nastojati uspostaviti tr`i{no orijentirane si-

steme valutnih kurseva. Uo~i samita G-20, koji }e 11. i 12. novembra biti odr`an u ju`nokorejskom Seulu, nervozna finansijska tr`i{ta tra`e od ~lanica te grupe da se odlu~no suprotstave ovakvoj vrsti valutne politike.

Nesta{ica rijetkih metala
Njema~ka je zatra`ila unapre|ivanje me|unarodnog reguliranja tr`i{ta rijetkih metala, koje, uglavnom, proizvodi Kina, ukazav{i na njihov klju~ni zna~aj za poslovanje glavnih industrijskih sektora. Tr`i{te tih egzoti~nih metala postalo je kriti~no nakon {to je Kina u posljednjih deset godina smanjila izvoz tih metala za 40 posto, prenose agencije.

20
NATO Novi scenarij izlaska iz ratnog pakla

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

globus

Rusi ponovo u Afganistanu?
Zvani~nici NATO-a razmatraju „mogu}e vidove saradnje“ i ka`u da bi Rusija mogla osigurati helikoptere i obuku za afganistanske pilote
Svi britanski listovi ju~er su razmatrali mogu}nost da se Rusija, prvi put od povla~enja Crvene armije 1989. godine, makar posredno uklju~i u intervenciju NATO-a u Afganistanu. Tako „Guardian“, kako prenosi BBC, pi{e da zvani~nici NATO-a razmatraju „mogu}e vidove saradnje“ i ka`u da bi Rusija mogla osigurati helikoptere i obuku za afganistanske pilote i pomo} u obuci tamo{njih snaga sigurnosti.
Avioni s hranom spustili su se prvi put ju~er na udaljene otoke

Potraga za nestalim u Indoneziji

Cunami odnio 272 `ivota
Najmanje 272 osobe izgubile su `ivot u cunamiju prouzrokovanom zemljotresom blizu obala Sumatre i erupciji vulkana na otoku Java u Indoneziji, a 412 se vode kao nestale, saop}ili su ju~er lokalni zvani~nici. Zemljotres ja~ine 7,7 stepeni Rihterove skale, ~iji je epicentar bio 78 kilometara zapadno od otoka Pagaj, u ponedjeljak uve~er pokrenuo je talas visok tri metra koji je odnio ~itava sela. Zemljotres se dogodio ispod povr{ine okeana na dubini od svega 20 kilometara, a pratilo ga je najmanje 14 naknadnih potresa od kojih je najja~i iznosio 6,2 stepena Rihterove skale. Avioni i helikopteri sa spasiocima i hranom spustili su se prvi put ju~er na udaljene otoke na zapadu Indonezije, a brodovi mornarice snabdijeveni neophodnim potrep{tinama uputili su se tako|er ka njima kako bi pomogli ugro`enom stanovni{tvu, prenosi AP .

Pobolj{anje odnosa
Spominje se i poja~ana saradnja u borbi protiv droge, u oblasti sigurnosti granica i u tranzitu i snabdijevanju snaga NATO-a preko srednjoazijskih dr`ava Kirgizije i Tad`ikistana, jer je

Afganistan: Saradnja u borbi protiv droge, u oblasti sigurnosti granica

Alternativa - novi Vijetnam
- Kada smo mi Amerikanci su povukli sovjetske rekli da to posnage iz Afganistana dr`avaju, ali su u razgovarali smo s raisto vrijeme znim stranama koje obu~avali ekstresu imale utjecaja u miste, iste one kotoj zemlji - s Iraji danas terori{u nom, Pakistanom, ljude i u AfganistaIndijom, i naravno s nu i u Pakistanu. Amerikom. Nadali Gorba~ov: Zato }e Americi bismo se da }e Amer- Nemogu}e je ti te{ko da se ika po{tovati dogo- pobijediti izvu~e iz te situacivor koji smo postigli - da je. Ali {ta je alternativa? }e Afganistan biti neutra- Novi Vijetnam? Slanje polna demokratska zemlja la miliona vojnika? To ne koja }e imati dobre odnose bi uspjelo - uvjeren je Misa susjedima. hail Gorba~ov.

Porastao broj `rtava na Haitiju

predsjedniku Dmitriju Medvedevu stalo da pobolj{a odnose sa Zapadom poslije zategnutosti nakon ruske vojne intervencije u Gruziji 2008. godine. Zvani~nici NATO-a ocjenjuju da }e predstoje}i samit Alijanse i Rusije u Lisabonu idu}eg mjeseca pokazati rje{enost Sjevernoatlantskog saveza i Rusije da prevazi|u razlike iz pro{losti i postignu konsenzus u „strategiji sigurnosti za 21. stolje}e“. I biv{i sovjetski lider Mihail Gorba~ov upozorio je ju~er NATO da je vojna pobjeda nemogu}a u Afganistanu. Gorba~ov je bio na ~elu

SSSR-a kada su sovjetski vojnici povu~eni iz Afganistana 1989. poslije desetogodi{njeg boravka u tada{njem susjedu Sovjetskog saveza.

Samo obnova
On je ocijenio govore}i za BBC da je pomo} obnovi zemlje najvi{e {to se u Afganistanu mo`e uraditi. Gorba~ov danas ka`e kako nema smisla nadati se da }e NATO pobijediti talibane. - U Afganistanu je nemogu}e pobijediti. Obama je u pravu kada planira da po~ne povla~iti ameri~ke snage iz Afganistana, iako }e to biti te{ko - pesimisti~ki zaklju~uje Gorba~ov.

Nova poruka Bin Ladena

Prijavljeno vi{e stotina zara`enih

Otmice u Nigeru zbog nepravedne Francuske
{irenja oboljenja u prijestonici Port-o-Prensu i okolini. Medicinski zvani~nici izrazili su o~ekivanje da }e se uskoro smanjiti obim epidemije, ali i upozoravaju da bi kolera mogla postati endemi~na na Haitiju, kao {to se desilo s malarijom i tuberkulozom. Lider teroristi~ke mre`e El-Kaida Osama bin Laden poru~io je da otmice francuskih dr`avljana u Nigeru pro{log mjeseca predstavljaju reakciju na nepravedno postupanje dr`ave Francuske prema muslimanima, javila je ju~er arapska televizija „Al-Jazeera“. Bin Laden je u najnovijoj audio poruci, ~iji je sadr`aj objavljen na web-stranici ove televizije, pozvao Francusku da se povu~e iz Afganistana i zaprijetio novim otmicama ako se ova upozorenja zanemare. - Nije uredu da okupirate na{e zemlje i ubijate na{e `ene i djecu, a onda o~ekujete da `ivite mirno i sigurno - rekao je Bin Laden u poruci upu}enoj francuskom narodu. On je u najnovijoj poruci o{tro kritiziBin Laden: Kritizirao zabranu vela u Francuskoj

Grupni bijeg iz tetovskog zatvora
^etvorica zatvorenika pobjegla su iz pritvorskog odjeljenja zatvora u Tetovu iskoristiv{i vi{esatni prekid struje u ovom regionu. Policija je uspjela uhvatiti samo jednog od njih. Rije~ je o zatvorenicima albanske nacionalnosti iz tetovskih i gostivarskih sela, optu`enih za razli~ita krivi~na djela. U posljednje dvije godine bilo je nekoliko slu~ajeva bijega i samoubistava u ovom zatvoru.

Kolera usmrtila 300 osoba
Zvani~nici medicinskih slu`bi na Haitiju saop}ili su ju~er da je 300 osoba umrlo od kolere. Stru~njaci navode da je prijavljeno vi{e stotina zara`enih, iako je broj novih slu~ajeva oboljenja umanjen. UN i ostale humanitarne agencije nastoje sprije~iti

rao plan Francuske da uvede zabranu no{enja u javnosti vela koji pokriva lice.

Optu`nica zbog afere „Brodosplit“
@upanijsko dr`avno odvjetni{tvo u Splitu podiglo je optu`nicu protiv osam osoba zbog zloupotrebe polo`aja i ovlasti te pranja novca u aferi „Brodosplit“, ~ime su to brodogradili{te o{tetili za 4,7 miliona dolara, doznaje Hina u Odvjetni{tvu. Prema optu`nici za zloupotrebu polo`aja, prvooptu`eni je Drago Ma~ek, koji je u inkriminirano vrijeme zastupao njema~ki „Wessels“, koji je naru~io ~etiri tankera, drugooptu`eni je tada{nji direktor „Brodosplita“ Goran Vukasovi}, a tre}i optu`enik je komercijalista brodogradili{ta Ante Lueti}.

Hap{enja u Istanbulu

Uhva}eni pomaga~i El-Kaide
Turska policija uhapsila je 12 osoba u Istanbulu osumnji~enih da su pru`ali podr{ku ekstremistima El-Kaide koji se bore protiv me|unarodnih snaga koje predvodi NATO u Afganistanu, potvrdio je neimenovani visoki turski sigurnosni zvani~nik. Mada je policija u Istanbulu odbila komentirati hap{enja, ona su uslijedila samo nekoliko dana nakon {to su ~etvorica mu{karaca uhap{ena na zapadu i jugozapadu Turske pod sumnjom za prikupljanje novac za ekstremiste, te jo{ jedna osoba zbog sumnje da pravi kompjuterske programe za upad u kontrolu leta ameri~kih bespilotnih letjelica, prenio je Reuters.
Istanbul: Uhap{eno 12 osoba

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

21

Ukratko
(Foto: AP)

RUSIJA Prvi krivi~ni postupak u historiji

Optu`nica protiv najve}eg spamera u svijetu
Moskovski pravosudni organi podigli su optu`nicu zbog prodaje falsificiranih farmaceutskih preparata, me|u kojima je i „vijagra“, na teritoriji SAD, Kanade i drugih zemalja
Protiv generalnog direktora kompanije „Despmedija“ Igora Guseva (31), koji va`i za najve}eg spamera u svijetu, moskovski pravosudni organi podigli su optu`nicu zbog prodaje falsificiranih farmaceutskih preparata, me|u kojima je i „vijagra“, posredstvom partnerskog programa „Glavmed“ na teritoriji SAD, Kanade i drugih zemalja. ne o{tetio rusku ekonomiju za 14,1 milijardu rubalja (oko 463 miliona dolara). U pretresu stana Guseva prona|eni su dokumenti pomo}u kojih bi se mogli locirati Gusev i mjesto skladi{tenja farmaceutskih preparata koji su pristigli iz Indije, izjavila je za moskovski dnevnik „Komersant“ isljednik Jevdokija Utjonkova. Protiv Guseva je podignuta optu`nica zbog nezakonitog poslovanja s ostvarenim nezakonitim prihodima u visokom iznosu, za {ta je predvi|ena zatvorska kazna do pet godina. Iz istra`nog materijala se saznaje da su zaposleni stru~njaci Igora Guseva posredstvom programa „Glavmed.com“ prodavali preko
Jedanaest saveznih dr`ava izdalo upozorenja za orkanski vjetar

Najja~a oluja u 70 godina
VA[INGTON - Divovski olujni sistem, koji neki prognosti~ari upore|uju s uraganom, zahvatio je ameri~ki srednji zapad, donose}i grmljavine i upozorenja na tornado od Arkanzasa na jugu, do Ohaja i Ilinoisa na sjeveru SAD. Sistem se prote`e sve do Sjeverne Dakote na isto~nom kraju Velikih jezera s orkanskim vjetrom i jakom ki{om. Brojni letovi su odgo|eni u jednoj od najprometnijih ameri~kih zra~nih luka, me|unarodnom aerodromu „O’Hare“ u ^ikagu. Jedanaest saveznih dr`ava izdalo je upozorenja za orkanski vjetar - Ilinois, Viskonsin, Indijana, Ajova, Mi~igen, Sjeverna Dakota, Ju`na Dakota, Nebraska, Minesota, Ohajo i dijelovi Kentakija. Nacionalna meteorolo{ka slu`ba objavila je da se radi o jednoj od najja~ih oluja koje su pogodile regiju u vi{e od 70 godina.

Zatvorska kazna
Prema procjenama istra`itelja, „Glavmed“ je u posljednje tri i po godine mogao ostvariti 120 miliona dolara prometa. U~esnici ruskog tr`i{ta ukazuju da do sada nije bilo krivi~nih postupaka protiv spamera, tvrde}i da je spam pro{le godi-

Osu|eni {pijuni u Ermeniji
Moskva: Ruska ekonomija o{te}ena za oko 463 miliona dolara

Ekonomski gubici u milijardama
Pro{le godine su, prema podacima Ruske asocijacije za elektronske komunikacije (RAEK), ruski spameri zaradili 3,744 milijarde rubalja (123 miliona dolara). Na spam otpada 20 posto ruskog tr`i{ta internetreklame, a 73,7 posto svjetskog spama reklamira falsificiranu „vijagru“.

spam-reklama indijske farmaceutske preparate u mnogim zemljama.

SAD na prvom mjestu
Ovim postupkom kompjuteri korisnika su zara`eni virusima (za formiranje bot-mre`e za slanje spama). Elektronskim slanjem

novca Igor Gusev u sistemu „Webmoney“ uprihodovao je bezmalo dva miliona dolara. Na prvom mjestu u svijetu po broju poslatih spamova su SAD, a za njima slijede Kina i Indija, dok je Rusija ~etvrta. Slanje spamova u Rusiji je zabranjeno zakonom o reklami.

JEREVAN - Sud u Jerevanu osudio je dr`avljanina Irana i ermenskog vojnog oficira na deset, odnosno 12 godina robije zbog {pijuniranja u korist azerbejd`anske tajne slu`be, javile su agencije. Sud u ermenskoj prijestonici osudio je Iranca Bagera Bagerija na deset godina zatvora i biv{eg ermenskog

vojnog oficira Gevorka Erapetiana na 12 godina robije, saop}eno je iz ureda ermenskog dr`avnog tu`ioca, prenosi AP Obojica se nalaze . u pritvoru od hap{enja u oktobru pro{le godine. Dvije biv{e sovjetske republike - Ermenija i Azerbejd`an spore se u vezi s teritorijom Nagorno Karabah.

SAD ne vide prijetnju u Bu{eru
NJUJORK - Sjedinjene Dr`ave ne smatraju iranski nuklearni reaktor u Bu{eru prijetnjom, izjavila je ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton). Klinton je kazala da SAD vi{e zabrinjavaju drugi iranski nuklearni objekti, za koje smatra da Iran u njima razvija nuklearno oru`je. - Ne brinemo se zbog reaktora u Bu{eru, nego zbog objekata u mjestima kao {to su Natanc te njihovih tajnih pogona u Komu i drugdje u kojima Iran, vjerujemo, razvija svoj oru`ani program rekla je Klinton.

Istraga u Poljskoj
(Foto: AP)

Nakon vi{e od {est decenija

Rusija vratila posmrtne ostatke italijanskih vojnika
Rusija je vratila posmrtne ostatke 121 italijanskog vojnika koji je ubijen u Sovjetskom savezu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ostaci su predati na ceremoniji u zrakoplovnoj bazi ^kalovski blizu Moskve, javio je AP . Italijanski diktator Benito Musolini poslao je za vrijeme Drugog svjetskog rata skoro 250.000 italijanskih vojnika da pomognu njema~kim snagama na isto~nom frontu, ali oni nisu imali toplu odje}u i nisu bili obu~eni kako da pre`ive na velikoj hladno}i. Procjenjuje se da se oko 70.000 italijanskih vojnika nikada nije vratilo iz te pogubne operacije. Poslije raspada Sovjetskog saveza, Rusija i Italija su po~ele raditi na identifikaciji i vra}anju posmrtnih ostatka italijanskih vojnika ku}i.

Aerodrom u mjestu [imani kori{ten za tajne letove CIA-e

Osumnji~eni terorista dobio status `rtve
Poljski zvani~nici, koji provode istragu o zatvorenom tajnom zatvoru CIA-e u Poljskoj, dodijelili su Saudijcu osumnji~enom za terorizam, koji tvrdi da je bio mu~en u tom zatvoru, status `rtve, {to je potvrdio i njegov branilac Mikolaj Pjet`ak (Petrzak). Abn el-Rahim el-Na{iri optu`en je za umije{anost u samoubila~ki napad na razara~ ameri~ke ratne mornarice u jemenskoj luci Aden 12. oktobra 2000., gdje je pristao zbog tankovanja goriva. U tom napadu, za koji je odgovornost preuzela teroristi~ka organizacija El-Kaida, poginulo je 17, a ranjeno 39 ameri~kih mornara. Amerikanci su uhvatili ElNa{irija i odveli ga u tajni zatvor u Poljskoj, a zatim u drugi zatvor na Tajlandu, gdje je, navodno mu~en prilikom ispitivanja, naveo je AP .

Slu~aj izazvao kontroverze

(Foto: AP)

Izvr{ena smrtna kazna u Arizoni
FENIKS - U Arizoni je smrtonosnom injekcijom pogubljen osu|eni ubica D`efri Landrigan (Jeffrey), ~iji je slu~aj izazvao kontroverze zbog toga {to je jedna od supstanci koja mu je ubrizgana uvezena iz Velike Britanije. Landrigan (50), koji je 1990. osu|en za ubistvo ^estera Dina Dajera (Chester Dean Dyer), izvr{eno 15. decembra 1989. godine, progla{en je mrtvim u 22.26 sati po lokalnom vremenu, u dr`avnom zatvoru u Florensu, na jugoistoku ameri~ke savezne dr`ave Feniks. U Velikoj Britaniji je smrtna kazna zabranjena i posljednji put je izvr{ena 1964. godine, pa je jedan kolumnista britanskog „Guardiana“ postavio pitanje da li je krivi~no djelo to {to je jedna britanska firma profitirala od prodaje supstanci upotrijebljenih za izvr{enje smrtne kazne.

Vojnici su ubijeni za vrijeme Drugog svjetskog rata

(Foto: AP)

22 ^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA AGROPEDOLOGIJU

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL INSTITUTE OF AGROPEDOLOGY

Broj: 05-49-1245-1/10 Sarajevo, 22. 10. 2010. godine Federalni zavod za agropedologiju na osnovu Odluke direktora broj: 05-49-1243-1/10 od 22. 10. 2010. o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava, objavljuje

JAVNU LICITACIJU
za prodaju dva vozila koja nisu u funkciji putem prikupljanja pismenih ponuda. I. Podaci o vozilima Lot 1. JEEP CHEROKEE 1. Registarski broj: 2. Vrsta vozila: 3. Marka vozila: 4. Tip/model 5. Broj sjedi{ta/broj vrata 6. Broj {asije 7. Vrsta motora 8. Snaga/radna zapremina 9. Godina proizvodnje 10. Registracija 11. Dimenzije guma i tip 12. Stanje guma 13. Pre|eno kilometara 14. Op}e stanje vozila 15. Boja vozila 16. Stanje boje 17. O{te}enja vozila 18. Po~etna vrijednost u KM LOT 2. MICHIBUSHI JL 1. Registarski broj: 2. Vrsta vozila: 3. Marka vozila: 4. Tip/model 5. Broj sjedi{ta/broj vrata 6. Broj {asije 7. Vrsta motora 8. Snaga/radna zapremina 9. Godina proizvodnje 10. Registracija 11. Dimenzije guma i tip 12. Stanje guma 13. Pre|eno kilometara 14. Op{te stanje vozila 15. Boja vozila 16. Stanje boje 17. O{te}enja vozila 18. Po~etna vrijednost u KM Nema tablice, vozilo odjavljeno Putni~ko/terensko d`ip michibushi JL 040 1+3 JMBL044GVHJ406627 dizel 62 KW 2,5 ccm 1986 istekla 225/70 R15 DUNLOP lo{e 328. 888 nepokretno bijela lo{e postoje 1.100,00 KM Nema tablice, vozilo odjavljeno Putni~ko/terensko D`ip Jeep Cherokee 1+4 1A4FJN8M2TL141208 dizel 85 KW 2,5 ccm 1995 istekla 225/70 R 15 DUNLOP dobro 224. 640 Nepokretno bijela lo{e postoje 2.950,00 KM

II. Na~in prodaje Prodaja }e se obaviti putem licitacije sistemom zatvorenih pisanih ponuda. Vozila se prodaju po na~elu „vi|eno-kupljeno“, {to isklju~uje svaki naknadni prigovor kupca i odgovornost prodavca.

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

23

STRAVI^NO Srbijanac umro od gladi u vlastitoj ku}i

Tijelo jele ma~ke, majka sve gledala
Od lica Vlastimira Petrovi}a ostale su samo kosti, jer su ga pojele ma~ke
koji je otkrio stravi~an prizor, „ku}a je bila puna ma~aka koje su jele mrtvog Vlastimira, a jadna Zagorka nije mogla ni{ta u~initi, bila je nepokretna i iscrpljena od gladi. Prema rije~ima ljekara, starica je u veoma te{kom stanju. - Vidio sam dekubitus na le|ima, rane po cijelom tijelu, nije bila u stanju govoriti. I za nju sam siguran da danima ni{ta nije jela rekao je ljekar. Majka i sin `ivjeli su od penzije Zagorkinog pokojnog supruga. Centar za socijalnu brigu htio je majku smjestiti u ustanovu, ali sin nije dao. Ro|aci im, ka`u, nisu pomagali jer i sami jedva sastavljaju kraj s krajem.
Doris je ponosna vlasnica

U mjestu Ljute` u Srbiji otkrivena je stravi~na porodi~na tragedija. U improviziranoj baraci prona|eni su tijelo 44-godi{njeg mu{karca, kojeg su ma~ke po~ele jesti, i njegova nepokretna 80-godi{nja majka ~ije je stanje kriti~no. Vlastimir Petrovi} umro je od gladi i iscrpljenosti, a majka Zagorka je u stanju potpune iscrpljenosti i gotovo na samrti preba~ena u bolnicu. Mu{kar~evo tijelo su na podu barake na{li susjedi koji su obi{li Petrovi}e jer stradalog neko vrijeme nisu vidjeli. Ljekari su potvrdili da je

Rekord iz Velike Britanije

Najstariji fri`ider radi ve} 58 godina
Doris Stod`dejl (Stogdale, 89) ponosna je vlasnica najstarijeg fri`idera u Velikoj Britaniji. Fri`ider besprijekorno radi ve} nevjerovatnih 58 godina i nikada mu nisu morali mijenjati dijelove. Penzionisana profesorica klavira sje}a se kako ga je kupila 1952. dok je s porodicom `ivjela na podru~ju dana{nje Malezije. - Nema posebne pregrade za jaja ili ledomat, ali je za nas uvijek radio kako treba. Uvijek je selio s nama i nikada se nije pokvario ka`e Doris. Uvjerena je da su se prije proizvodili puno kvalitetniji i dugotrajniji proizvodi. Dorisina k}erka Valeri (Valerie) poslala je pismo proizvo|a~u „General Electricu“ jer je, ka`e, mislila da bi voljeli znati da fri`ider koji su proizveli tako dugo radi.

Haos u ku}i porodice Petrovi}

Vlastimir bio mrtav ve} nekoliko dana. Od lica su mu ostale samo kosti, jer su ga poj-

ele ma~ke, a nepokretna majka je to sve vrijeme gledala. Prema rije~ima susjeda

Ljubimac Maksi ide na operaciju u SAD

Nijemac }e bubreg za ma~ka platiti ~ak 20.000 eura
Veterinar je rekao da Maksi ima bolestan bubreg i da }e uginuti ako ne ode na transplantaciju
mr{aviti. Vlasnik ga je odveo veterinaru. - Veterinar mi je kazao da Maksi ima bolestan bubreg i da }e uginuti ako ne ode na transplantaciju. Ali, rekao mi je i da to u Njema~koj nije mogu}e napraviti jer se zdravim ma~kama ne smiju uzimati bubrezi. Jedino rje{enje je bilo da odemo u SAD gdje napu{tene ma~ke u domovima slu`e kao donori - ka`e Tomas. Dodaje i kako ma~ke, kao i ljudi mogu `ivjeti bez jednog bubrega. - Ma~ke niko ne pita `ele li dati bubreg ili ne, ali svaki vlasnik ~ijem ma~ku transplPutovanje u SAD

Kladio se na ljubav

Bruker: Za dvije godine bit }emo zajedno
antiraju bubreg mora udomiti donora - rekao je Tomas. Ka`e da pregovara s nekoliko klinika u SAD te kako im je poslao uzorke krvi svog ljubimca. Dodaje i kako je zahvat skup, a mora platiti i prijevoz te boravak. Ka`e da }e ga sve ko{tati izme|u 15.000 i 20.000 eura. Britanski student kladio se u 80 eura da }e za dvije godine, nakon {to on i djevojka zavr{e fakultet, i dalje biti zajedno. Kristofer Bruker (Christopher Brooker, 22) ima {anse 6 naprema 1 da dobije opkladu i zaradi 600 eura ako s djevojkom Hanom Grejson (Hannah Grayson, 19) ostane u vezi kada zavr{e fakultet. - Hana je `ivjela u stanu iznad mog. Tako smo se upoznali, a prijateljstvo je preraslo u ne{to vi{e. Jednog popodneva smo pri~ali kako je studentima te{ko odr`ati veze pa sam odlu~io da se kladim da }emo mi uspjeti ka`e Kristofer.

Tomas R. (Thomas, 35) iz Hanovera u Njema~koj je prije tri godine iz doma za napu{tene `ivotinje uzeo ma~ka Maksija (Maxi, 6). Ma~ak je u me|uvremenu po~eo manje jesti i

24

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 12/03 i 34/03), a u postupku imenovanja na pozicije u organima privrednih dru{tava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju odnosno imenovanje, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva,

objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA AGROKOMERC D.D. VELIKA KLADU[A Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za upra`njene pozicije za ~lana Nadzornog odbora u privrednom dru{tvu Agrokomerc d.d. Velika Kladu{a - 1 ~lan. Opis pozicije ~lana Nadzornog odbora Zajedno sa ostalim ~lanovima i uz konsultacije sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva nadzire poslovanje dru{tva, imenuje i razrje{ava ~lanove uprave i nadzire njen rad, priprema poslovnike i predla`e ih skup{tini dru{tva, priprema eti~ki kodeks i predla`e ga skup{tini dru{tva, vr{i izbor kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog skup{tini dru{tva za njegovo imenovanje, razmatra i usvaja izvje{taje uprave o poslovanju dru{tva polugodi{nje i godi{nje, podnosi skup{tini dru{tva godi{nji izvje{taj o poslovanju dru{tva sa odgovaraju}im drugim izvje{tajima i predla`e plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, predla`e skup{tini dru{tva raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitaka; saziva skup{tinu dru{tva, daje ovla{tenja za aktivnosti koja su ograni~ena Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine, utvr|uje strategiju razvoja dru{tva; s pa`njom i pravi~no{}u se odnosi prema interesima zaposlenika, povjerilaca, kupaca, dobavlja~a i lokalne zajednice; sprije~ava i rije{ava sukobe interesa; zastupa interese svih vlasnika kapitala; obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim zakonima i propisima i poslovnom etikom. Mandat Nadzornog odbora Mandat ~lana Nadzornog odbora traje do isteka vremena na koje je imenovan Nadzorni odbor. Uslovi za poziciju ~lana Nadzornog odbora Kandidat mora biti lice sa visokom stru~nom spremom poljoprivredne, prehrambene, veterinarske, ma{inske, ekonomske ili pravne struke i odgovaraju}im vi{egodi{njim iskustvom i stru~nim znanjima iz okvira djelatnosti dru{tva i upu}eno u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja privrednih dru{tava. Pored navedenih posebnih kriterija, kandidat treba ispunjavati i sljede}e op}e kriterije: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da je stariji od 18 godina; - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja; - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; - da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; - ~lan nadzornog odbora dru{tva mora ispunjavati uvjete iz ~lana 264. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08). - da nije na funkciji u politi~koj stranci; - da nema privatni/finansijski interes u dru{tvu; - da nije lice kojeg isklju~uju odredbe ~lana 4. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 74/07 i 15/08); - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 16/02); Potrebni dokumenti Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti sljede}e dokumente: - kopiju CIPS-ove li~ne karte; - dokaz o stru~noj spremi; - dokaz o radnom iskustvu u privredi; -uvjerenje o neka`njavanju ne starije od 3 (tri) mjeseca izdaje nadle`ni kantonalni sud; -izjavu o ~lanstvu u nadzornim/upravnim odborima izjava da nije ~lan nadzornog/upravnog odbora, odnosno ukoliko je kandidat ~lan jednog ili vi{e upravnih/nadzornih odbora onda u izjavi treba precizno navesti koja su to privredna dru{tva, odnosno dr`avne ili federalne agencije u kojima je ~lan nadzornog/upravnog odbora (potpis na izjavi mora da bude ovjeren u op}ini). Kandidati su du`ni sve potrebne dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Dokumenti }e biti vra}eni kandidatima samo na njihov zahtjev. Ostale napomene Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i sljede}e:

- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zainteresovanih sudionika; - sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije; - izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i dono{enju odluka; - komunikacijske i organizacijske sposobnosti; - znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije i poslovne etike; - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu; - rezultati rada ostvareni tokom karijere. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od pet (5) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka („Slu`beni glasnik BiH“, broj 32/01). Za kandidate koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi istovremeno federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva i ombudsmenu Federacije Bosne I Hercegovine. Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakama na koverti: „Prijava na javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor privrednog dru{tva Agrokomerc d.d. Velika Kladu{a - ne otvarati“. Na pole|eni koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na sljede}u adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, ul. Mar{ala Tita 15, 71000 Sarajevo. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

25

HRVATSKA Premijerka u centru skandala

Nosi li Kosor „Fendi“ torbu ili falsifikat kojim kr{i {est zakona?
Gdje je premijerka kupila tu torbu i po kojoj cijeni, u Vladi nisu znali re}i, kao niti ima li Kosor jo{ koju skupu ili pak falsificiranu torbu
Jo{ u aprilu hrvatsku premijerku Jadranku Kosor fotoreporteri su snimili s velikom svijetlom torbom, koja je li~ila veoma skupoj „Fendi“ torbi. Tu torbu od svijetle ko`e nosila je u vi{e prilika. Ovih dana Kosor je snimljena s istim, vrlo popularnim modelom „Fendi Peekaboo“, ovog puta u crnoj boji. ^im su mediji objavili fotografiju premijerke s torbom, prera~unavaju}i koliko ona vrijedi prosje~nih ili pak radni~kih pla}a, iz Vlade je stigao demanti. Portparol premijerke Martina Bani} najprije je tvrdila da je torba imitaci- Nisam rekla da se radi o imitaciji, nego o torbi koja nije brendirana, a li~i na „Fendi“ - tuma~ila je Bani}. Gdje je premijerka kupila tu torbu i po kojoj cijeni, nije znala re}i, kao niti ima li predsjednica Vlade jo{ koju skupu ili pak falsificiranu torbu. - Bolje bi bilo da premijerka prizna da je original, nego da nosi falsifikat. Kupovinom falsifikata kr{i se {est zakona o intelektualnom vlasni{tvu, s tim da je puno gore kada to ~ini javna osoba poput premijerke jer ona time {alje poruku drugima koji je vide kao uzor - rekli su u Dr`avnom zavodu za intelektualno vlasni{tvo.

Kosor sa spornom torbom

ja, a ne original. Ali, kako su mediji odmah iskoristili tu izjavu da bi je upozorili

da je no{enje la`nih brendova ka`njivo, iz Vlade je stiglo novo saop}enje.

Srbijanac pod istragom policije

Pucao u sebe kako bi dobio milione od{tete?
Dvojica prijatelja navodno su odglumila oru`ani napad
ispred {kole. Dragan je iza{ao i krenuo u obilazak parkinga. Betonskom plo~om slomio je staklo na d`ipu, a pi{tolj koji je nelegalno nabavio dao je Sa{i. Obojica su namje{tali pi{tolj tako da metak ne bi Dragana previ{e povrijedio. Nakon {to su ga namjestili, Sa{a je pucao. Zatim je taksijem oti{ao u Novi Sad. Dragan je nakon dvadesetak minuta pozvao policiju. Hitna ga je odmah odvezla u bolnicu. Ispri~ao je daje na parkingu vidio dva provalnika i da je nasrnuo na njih. S jednim se hrvao, a drugi mu je pobjegao. Rekao je i da ga je napada~ ranio u stomak. Prevezli su ga u Klini~ki centar Vojvodine, a tamo su ga posjetili Igor Pavli~i}, gradona~elnik Novog Sada, i Stevan Krsti}, zamjenik na~elnika policijske upraPolicija sumnja da je Dragan Matkovi} (27) iz Novog Sada la`irao ranjavanje kako bi postao junak, ali i dobio od{tetu od deset miliona dinara. Matkovi} radi kao ~uvar ispred {kole policije u Sremskoj Kamenici. Dogovorio se s prijateljem Sa{om Karaka{om (25) iz ^elareva da po no}i do|e
Matkovi}: Sve negira

ve. Oni su osudili napad. Policija je saop}ila da je Sa{a priznao krivicu dok Dragan jo{ sve negira.

Otkri}e u Ermeniji

Arheolozi prona{li dio suknje stare 5.900 godina
Ermenski arheolozi prona{li su komad suknje za koji vjeruju da je star 5.900 godina. Pavel Avetisijan, direktor Arheolo{kog i etnografskog instituta u Erevanu, navodi da bi fragment suknje od pletene trske, prona|en tokom iskopavanja u jednoj pe}ini na jugoistoku zemlje, mogao biti jedan od najstarijih dijelova odje}e od trske u svijetu. Po~etkom ljeta na istoj lokaciji prona|ena je i jedna ko`na cipela, stara 5.500 godina, za koju stru~njaci tvrde da je najstariji komad obu}e na svijetu. Ermenski arheolog Boris Gasparijan, koji je radio zajedno s ameri~kim i irskim istra`iva~ima na nalazi{tu, ka`e da je u pe}ini prona|ena i jedna mumificirana koza, stara 5.900 godina, odnosno za 1.000 godina starija od mumificiranih `ivotinja koje su do sada otkrivene u Egiptu.

26 ^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: I-1549/04. Sarajevo, 04. 10. 2010. godine

oglasi

Op}inski sud u Sarajevu, sudija [u{i} Mustafa, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar, ul. Kralja Branimira br. 2b, Mostar, protiv izvr{enika „SARABON“ D.D. Tvornica ~okolada i kandita, Sarajevo, zastupan po ste~ajnom upravniku, a njega zastupa punomo}nik Za}iragi} Fe|ad, advokat iz Sarajeva, radi izvr{enja, prodajom nekretnina izvr{enika, van ro~i{ta, dana 04. 10. 2010. godine, donio je:

I ZAKLJU^AK
ODRE\UJE SE TRE]A javna prodaja nekretnina vlasni{tvo izvr{enika i to: - nekretnina z.k. ul. br. 6454 K.O. Gornji Butmir, k.~. 1414/10 ukupne povr{ine prizemlje od 1352,38 m2 i sprat ukupne povr{ine 119,27 m2, vrijednosti 4.558,200,00 KM; - nekretnina z.k. ul. br. 6028, K.O. Gornji Butmir, k.~. 1414/8, k.~. 1414/9, k.~. 1414/11, ukupne povr{ine prizemlje tvorni~ka hala 8.376,47 m2 i prizemlje prate}eg objekta povr{ine 189,88 m2, vrijednost 13.498,315,00 KM; - nekretnina zk. ul. br. 6486, K.O. Gornji Butmir, k~. br. 1414/12, ukupne povr{ine 1776,72 m2, vrijednost 2.563.463,00 KM i - nekretnina z.k. ul. br. 6472, K.O. Gornji Butmir, k~. 1414/13, ukupne povr{ine 100,62 m2, vrijednost 185,482,00 KM, na kojim nekretninama je uknji`ena dr`avna svojina, a upisan je nosilac prava raspolaganja izvr{enika, pretvorena u eta`nu svojinu u „A“ popisnom listu, za dan PONEDJELJAK, 15. 11. 2010. godine u 10.00 sati i to: Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`a}e se u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, soba br. 445/IV.

II

Tr`i{na vrijednost nekretnina iz ta~ke I ovog zaklkju~ka utvr|ena je po izvje{taju o procjeni tr`i{ne vrijednosti nekretnina od 20. 02. 2010. godine, stalnog sudskog vje{taka za gra|evinu Azra Kurtagi} - Haskovi}, dipl. ing. gra|.

III
Na tre}em ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnina se mo`e prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost.

IV
Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 8 (osam) dana ra~unaju}i od dana prodaje.

V
U javnom nadmetanju iz ta~ke I ovog zaklju~ka kao kupci mogu u~estvovati samo osobe koje su prethodno dale osiguranje. Osiguranje iznosi 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju du`ne su prije po~etka ro~i{ta sudu predati dokaz o upla}enom osiguranju. Osiguranje se pola`e na depozitni ra~un Op}inskog suda u Sarajevu koji se vodi kod UNICREDIT BANK SARAJEVO, broj `iro ra~un 3389002208264956 sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~ ~ija ponuda ne bude prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja.

VI
Ovaj zaklu~ak objavit }e se na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. SUDIJA [U[I] MUSTAFA, s,.r. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nema mjesta pravnom lijeku.

kultura

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

27

Ve~eras bh. premijera „Piran-Pirano“

MESS Tri predstave na scenama sarajevskih pozori{ta

Netipi~ni partizanski film Gorana Vojnovi}a
U glavnim ulogama Mustafa Nadarevi} i Moamer Kasumovi}
Nakon {to je prikazan u Portoro`u i Ljubljani, igrani film „Piran-Pirano“ slovenskog reditelja bosanskog porijekla Gorana Vojnovi}a, imat }e ve~eras i bh. premijeru u sarajevskom kinu „Meeting Point“. Film je velikim dijelom snimljen na bosanskom jeziku, a poku{ava dati odgovore za{to nas na{a pro{lost toliko optere}uje. Prema rije~ima Vojnovi}a, koji je ju~er o svom ostvarenju govorio na konferenciji za medije, „Piran-Pirano“ nije tipi~an partizanski film, ali je za potrebe pri~anja jedne svog kraja - istakao je Vojnovi}. O iskustvu sa seta ju~er su govorili i sarajevski glumac Moamer Kasumovi}, koji uz Mustafu Nadarevi}a igra isti lik, kao i Italijan Fran~esko Borki (Francesco Borchi), ina~e pro{logodi{nji dobitnik MESSovog Zlatnog lovorovog vijenca za najboljeg mladog glumca. - Interesantno je da sam se na setu Goranovog filma puno bolje sna{ao me|u bh. i slovenskim glumcima nego kada radim sa svojim italijanskim kolegama. Nagrada na MESS-u svakako je

Predstava koja je slovenski teatar digla iz pepela

Izme|u ljubavi i rata
Predstavu „O, ljubavi“ re`irao Paolo Ma|eli U programu Children MESS „@elim biti normalan“ Monodrama u Stolariji Narodnog pozori{ta
U prepunom Narodnom pozori{tu u Sarajevu preksino} je u okviru Me|unarodnog teatarskog festivala MESS izvedena predstava Slovenskog stalnog gledali{~a (SSG) iz Trsta „O, ljubavi“ Antuna Pavlovi~a ^ehova, a u re`iji kontroverznog Paola Ma|elija (Magelli). Kako je kazao na ju~era{njoj pres-konferenciji glumac Danijel Malalan, ova predstava je nakon ~etiri mjeseca pauze prvi put izvedena upravo u Sarajevu. - Mislim da se predstava svidjela publici te da smo je mi dobro iznijeli na sceni. Mo`da je neobi~no to {to mi veoma brzo igramo na pozornici i mo`da je malo te`e publici svu tu na{u energiju upratiti - rekao je Malalan.

Ma|eli operirao srce
Poznati reditelj Paolo Ma|eli, ~ije predstave MESS-ova publika gleda skoro svake godine, ovoga puta nije do{ao sa svojim ansamblom u Sarajevo. On je, naime, kako saznaje „Avaz“, istoga dana kad je i predstava gostovala u Italiji imao operaciju srca. Operacija je dobro Ma|eli: Slijedi pro{la i uslijedit }e oporavak. oporavak edstava u~estvovala i na mnogim drugim teatarskim festivalima na kojima je dobivala nagrade. „Zemlja bez rije~i“ teatra „Suite42“ iz Velike Britanije, a u re`iji Lidije Ziemke (Lydia). Monodramu je izvela glumica Lusi Elinson (Lucy Ellinson) u Stolariji Narodnog pozori{ta Sarajevo. - Tema ove predstave koja je nastala pro{le godine u Edinburgu je rat, ali i u kontekstu kako ljudi prihvataju aktuelne svjetske konflikte - istakla je Ziemka.
A. KENDI]

Te{ka situacija
Ina~e, kako je pojasnio umjetni~ki direktor Primo` Bebler, Ma|elijeva predstava digla je ovo pozori{te iz pepela s obzirom na to da nekoliko mjeseci nije radilo zbog razli~itih politi~kih i drugih faktora, a o ~emu je „Dnevni avaz“ ranije pisao kada je otkazan i festival koji je trebao biti odr`an u organizaciji SSG-a. Program Children MESS oboga}en je izvedbom predstave „@elim biti normalan“ Mostarskog pozori{ta lutaka u re`iji Todora Valova, a koja je gostovala na sceni Pozori{ta mladih. Kako su ju~er kazali glumac Ned`ad Maksumovi} i direktorica Pozori{ta Ranka Muteveli}, ova je pr-

Svjetski konflikti
- U dana{nje vrijeme veoma je te{ko napraviti jednu pedesetominutnu predstavu koja }e mali{ane dr`ati prikovane za stolice sve vrijeme. I pored te{ke finansijske situacije u na{em pozori{tu, mi uspijevamo napraviti, mogu slobodno re}i, veoma kvalitetne predstave - istakla je Muteveli}. U programu Future MESS gostovala je predstava

Danas na MESS-u

Dio ekipe ju~er u Sarajevu na pres-konferenciji

(Foto: O. Kadribegovi})

Lidija Ziemka: Predstava o ratu

„Soba“ Enrika Deotija
U okviru MESS-a ve~eras u 19.30 na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo bit }e izvedena predstava „Spa{avaj se ko mo`e“ teatarske grupe TG Stan iz Belgije. U Pozori{tu mladih u 22 sata MESSova publika mo`e pogledati komad „Soba“ Teatrina Giullare iz Italije, a u re`iji Enrika Deotija (Enrico Deotti).

„Zabranjeni teatar“
U sarajevskoj galeriji IPC u okviru programa OFF MESS jedan od najkontroverznijih hrvatskih umjetnika i reditelja Leo Katunari} ju~er se predstavio performansom „Zabranjeni teatar“. Kako je kazao, rije~ je o instalaciji i videoradu snimanom na sarajevskim ulicama. - Ovakav koncept rada predstavljen je i u Berlinu, Japanu, Rimu, Italiji i Tokiju i imao je svakako druga~iji sadr`aj u odnosu na Sarajevo - rekao je Katunari}.

storije iz sada{njosti bilo nu`no vratiti se i na kraj Drugog svjetskog rata. - Mislim da }e i sarajevska publika dobro razumjeti film jer, iako se njegova radnja de{ava 1945. godine, ipak me|u ratovima nema velike razlike. Tako|er, `elio sam pokazati i kakve posljedice rat ostavlja na zemlju i 50-60 godina nakon

doprinijela da dobijem ulogu - rekao je Borki. U filmu jo{ igraju i slovenski gluma~ki bard Boris Kavaca (Cavazza) te mlada Nina Ivani{in. Film je ra|en u produkciji ljubljanske „Arsmedije“, a u koprodukciji s hrvatskim „Jadran filmom“, dok je produkcijska ku}a „Depo“ iz Sarajeva njeA. Gr. gov partner.

Katunari}: U prate}em programu

Teatarska konvencija u Izraelu

Rekli su Enis Be{lagi}

„Lovorov vijenac“ Mirjani Karanovi}

Haris Pa{ovi} specijalni gost
Direktor sarajevskog East West Centra Haris Pa{ovi} bit }e specijalni gost uvodni~ar diskusije o temi „Vi{ejezi~nost u teatru“ prvog radnog dana Generalne skup{tine Evropske teatarske konvencije koja }e po~eti danas u Tel Avivu. Pa{ovi} }e govoriti o iskustvima East West Centra u multikulturalnom radu u BiH i {irom svijeta gdje je ova teatarska kompanija nastupala. Generalnu skup{tinu ETC-a otvorit }e nobelovac, predsjednik Izraela [imon Perez (Shimon Peres) i gradona~elnik Tel AviA. Gr. va Ron Huldai.

Dokle je do{ao teatar
- MESS pru`a {irinu koja nam omogu}ava da vidimo {ta to ljudi u svijetu rade i dokle je do{ao teatar. Mislim da je ovogodi{nji program dosta dobar, a Festival kao i svake godine ima svoju publiku - ka`e glumac A. Ke. Enis Be{lagi}.

Kraljica balkanske glume
Priznanje Festivala MESS „Zlatni lovorov vijenac“ za doprinos umjetnosti teatra bit }e dodijeljeno istaknutoj srbijanskoj glumici Mirjani Karanovi}. Poznatoj glumici nagradu }e uru~iti direktor Festivala Dino Mustafi} na sve~anosti koja }e biti odr`ana u nedjelju. - Mirjanu Karanovi} mnogi nazivaju kraljicom balkanske glume. Veliki broj njenih uloga u teatru i na filmu ispisale su najljep{e stranice ex-jugoslovenskog glumi{ta. Njena predanost i posve}enost gluma~koj umjetnosti su inspiracija mnogim mladim glumcima, kao i velikom broju reditelja s kojima je radila u svom bogatom umjetni~kom `ivotu - stoji u obja{njenju Direkcije Festivala. Ugledna glumica je na MESS-u za ulogu Karle u „Helverovoj no}i“ 2004. te za ulogu Fedre u predstavi „Fedrina ljubav“ 2008. godine nagra|ena „Zlatnim lovorovim vijencem“. Iza nje su i brojne filmske uloge kao {to su u ostvarenjima „Pad Italije“ Lordana Zafranovi}a, „@ivot je lep“ Bore Dra{kovi}a, „Otac na slu`benom putu“ Emira Kusturice, „Grbavica“ Jasmile @bani}... A. Ke. a

KULT/ART TELEKS
[OLTA - Predstavnici grada Zagreba, hrvatskog Ministarstva kulture te na~elnik {oltanske op}ine i prijatelji pokojne Vesne Parun dogovorili su se da se ova najve}a hrvatska pjesnikinja, po njezinoj posljednjoj `elji, pokopa na otoku [olti. Ispra}aj Vesne Parun bit }e danas na zagreba~kom groblju Mirogoju, a sahrana }e biti u subotu na otoku [olti.

Karanovi}: Kultne uloge

28

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

tv serija

jet set

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

29

SARADNJE Halid Be{li} i „Crvena jabuka“ u decembru na turneji

Prijatelji zajedno na bini
Popularni pjeva~i raduju se koncertima u Hrvatskoj i obe}avaju odli~nu zabavu
Halid Be{li} i „Crvena jabuka“ odr`at }e tokom decembra zajedni~ku turneju po Hrvatskoj. Ve} godinama se na zimsku turneju „Karlova~ko live“ pozivaju najpopularniji muzi~ari, a ovog puta su oba iz Bosne i Hercegovine. Halid i „Crvena jabuka“ tako }e gostovati u Zadru, Splitu, Vara`dinu, Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Karlovcu te Bjelovaru. Mada su prethodnih godina u okviru ove turneje koncerti odr`avani i u BiH, kako se ~ini, sada od toga ne}e biti ni{ta. Halid i frontmen „Crvene jabuke“ Dra`en @eri} @era su dugogodi{nji prijaSa ju~era{nje promocije
(Foto: M. Kadri})

Azra Halilovi} promovirala spot

Gosti u`ivali uz „Prevari me“
Halid i „Crvena jabuka“: Koncerti u osam gradova

Novi album
Uporedo s nastupima Halid Be{li} priprema i novi album. Muzi~ka legenda ne `eli previ{e pri~ati o materijalu koji je u pripremi nego samo ka`e da ga, uglavnom, radi ekipa koja je potpisala prethodni CD, ali i da je malo pro{irena. telji te isti~u da se raduju zajedni~kim koncertima. - O~ekujem sjajnu zabavu i pune dvorane. S „Crvenom jabukom“ sara|ujem ve} du`e vrijeme i uvijek je bilo odli~na, a dokaz za to je duet „Godinama“, koji smo zajedno snimili - kazao je Halid. I @era je istakao da o~ekuje da }e turneja biti odli~na. - A mi }emo se, zajedno s Halidom, pobrinuti da svi oni koji do|u na koncerte, u`ivaju u odli~noj atmosferi i da se opuste od svakodnevnih briga i problema poru~io je lider „Crvene jaL. S. R. buke“.

Pred brojnim zvanicama u sarajevskom hotelu „Europa“ pjeva~ica Azra Halilovi} promovirala je ju~er videospot za pjesmu „Prevari me“. Spot, koji potpisuje kreativni tim „Hayat Productiona“, izazvao je pozitivne reakcije gostiju na promociji. - Snimali smo na nekoliko lokacija u Sarajevu i u spotu se pojavljuje veliki broj statista. Moj cilj je bio da uradimo spot koji }e se, po svom kvalitetu, bez problema emitirati na MTV-ju i sli~-

nim kanalima. Mislim da sam u tome i uspjela i veoma sam sretna - govori Halilovi}. Mlada pop pjeva~ica, koja `ivi na relaciji Sarajevo Be~, ve} je po~ela s pripremama za u~e{}e na dodjeli „BH muzi~kog Oskara“, koja }e biti odr`ana 11. novembra u Skenderiji, te na BH Radijskom festivalu 19. novembra u Domu mladih. - Dobila sam Oskara za otkri}e godine u pop muzici i jedva ~ekam da zapjevam pred punom Skenderijom - doA. I. daje Halilovi}.

VREMEPLOV

28. oktobar 2010.

DOGODILO SE
1636. - U Kembrid`u (Cambridge), u ameri~koj dr`avi Masa~usets (Massachusetts), osnovan koled` Harvard, najstarija obrazovna ustanova u SAD. 1896. - Zapo~ela je regulacija korita Miljacke na dijelu njenog toka kroz Sarajevo. Nekoliko godina kasnije korito je ozidano u du`ini od tri i po kilometra. Zidovi su bili visoki od tri do pet metara i {titili su grad od poplava. 1904. - Policija u Sent Luisu (St. Louis, SAD) prvi put kao dokazni materijal upotrijebila otiske prstiju. 1971. - Engleska postala {esta zemlja koja je poslala vlastiti satelit u svemir. 1974. - [efovi arapskih dr`ava, 1886. - U Njujor{koj luci predsjednik SAD Grover Klivlend (Cleveland) otkrio je „Statuu slobode“, golemi kip `ene s bakljom u uzdignutoj ruci, koji je Francuska pod imenom „Sloboda kru`i svijetom“ poklonila SAD u znak najve}eg prijateljstva. Kip je djelo Frederika Ogista Bartoldija (Frederic Auguste Bartholdi), visok je 92 metra, a te`ak 225 tona. uklju~uju}i i jordanskog kralja Huseina, usvojili Deklaraciju kojom su zatra`ili stvaranje nezavisne palestinske dr`ave. 1992. - U @enevi objavljen Vens-Ovenov (Vance-Owen) plan s prijedlogom ustavnog ure|enja BiH. Ponu|enim dokumentom bilo je predvideno da BiH ostane dr`ava u okviru postoje}ih granica, a bila bi podijeljena na sedam do deset provincija. Centralna vlada imala bi odgovornost za vanjske poslove, odbranu dr`ave, me|unarodnu trgovinu, takse za potrebe civilne vlasti. Obrazovanje, kulturne institucije, industrija, mediji i niz drugih pitanja bili bi u nadle`nosti provincija. Plan nije prihva}en. 1996. - Srpske vlasti u Banjoj Luci izbacile iz svojih domova i ku}a vi{e od 800 Bo{njaka, uglavnom starih i iznemoglih. 1999. - Bo{njaci iz Kopa~a podigli {atore na razgrani~enju prema „srpskom Gora`du“. Stotinjak ljudi, me|u kojima je bilo i 70-godi{njaka, ostalo je pod {atorima dok im nije bio omogu}en povratak u Kopa~e. 2002. - @iri za dodjelu nagrade „Skender Kulenovi}“ donio jednoglasnu odluku da nagrada za tu godinu bude dodijeljena Abdulahu Sidranu za dramski tekst „U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce“. 2003. - Ha{ki tribunal (ICTY) osudio bosanskog Srbina Predraga Banovi}a na osam godina zatvora zbog ratnih zlo~ina po~injenih u logoru „Keraterm“ kod Prijedor 1992. godine.

30

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

sveznadar

EFEKT BUMERANGA [ta niste znali o popularnom napitku

Pijete li kafu bez vode, kofein }e vas uspavati
Imajte na umu da je kofein vazokonstiktor (uzrokuje stiskanje krvnih `ila) pa zbog toga ubrzava otkucaje srca i povisuje pritisak, a istovremeno je i diuretik
Umjesto da vas razbude, ve}e doze kofeina mogu izazvati umor i pospanost. Nakon tri {oljice kafe neki samo `ele zaspati. Kako to? Uzrok mo`e biti u dugotrajnoj zloupotrebi prirodnog stimulansa i dehidraciji. Prvo treba imati na umu da je kofein vazokonstiktor (uzrokuje stiskanje krvnih `ila) pa zbog toga ubrzava otkucaje srca i povisuje krvni pritisak. Istovremeno, kofein je i diuretik (tjera na mokrenje). Ako ste ve} dehidrirani, kofein }e poja~ati dehidraciju i dodatno izazvati stiskanje krvnih `ila. Prije nego {to popijete kafu najbolje je zato popiti nekoliko ~a{a vode. Vrlo brzo }ete zbog kofeina morati mokriti, no imat }ete i vi{e energije nego da ste kafu popili bez dodatne teku}ine. Ustanovit }ete i da za osje}aj budnosti trebate manje kafe nego obi~no. I neke su studije pokazale da uz poticajno djelovanje, dugotrajno pretjerano uzimanje kafe mo`e pogor{avati umor. Rje{enje za ove pojedince je postepeno smanjivanje unosa kafe, ~okolade, jakih ~ajeva i gaziranih napitaka s kofeinom. Jedna {oljica na dan ili potpuno izbacivanje kafe iz dnevne rutine trebala bi im biti cilj. Umor }e na taj na~in postepeno nestajati.

Dugotrajno pretjerano uzimanje kafe pogor{ava umor

ORDINACIJA

Kada je brak u krizi

Ranica na grli}u maternice
Na grli}u maternice ve} du`e vremena imam ranicu koju doktor opisuje kao neku ektopiju. Kao posljedicu toga imam ~este upale i jako poja~an sekret koji se smanjuje samo dok uzimam terapiju, ali nikako da nestane. Papa test je uvijek bio II. [ta mi vi predla`ete, pita A. K. iz Visokog.
Ektopija je kolposkopska promjena kojoj se ne pridaje mnogo va`nosti jer se ne radi o prekanceroznoj promjeni pogotovo ako je PA Dr. Igor Jeremi}, specijalista ginekologije i aku{erstva razmaz uvijek II. Me|utim, to ima jednu drugu dimenziju. Kao {to i sami ka`ete, imate ~este upale, dosadan i uporan sekret i sve to kod vas remeti mir i stvara nepotrebnu tenziju. Ektopija podsti~e poja~anu sekreciju iz cervikalnih `lijezda tako da se kiseli vaginalni sekret razrje|uje i postaje slabo kiseo ili bazni, {to pogoduje razvoju bakterija, pa je to razlog stalnih upala. Ina~e, ektopija je i odli~no ulazno mjesto za HPV viruse, {to predstavlja jo{ jedan faktor rizika i razlog da se problem rije{i. Ektopija se jednostavno rje{ava metodom duboke radiotalasne vaporizacije. Intervencija je brza i bezbolna.

Nakon deset godina ljubav i strast blijede
Nau~nici su dokazali da nakon desetlje}a ljubav i strast blijede, a partneri po~inju i}i na `ivce jedni drugima. ^etvrtina ispitanika ka`e da u njihovom braku vi{e nema iskri jer se ne trude jedno oko drugoga, ne izlaze vi{e zajedno, a romantika je obi~no nakon toliko godina mrtva. Petina parova priznala je da je njihov seksualni `ivot do{ao do ta~ke kad ih uop}e vi{e ne uzbu|uje pomisao da vode ljubav. Da stvar bude gora, oko 12 posto ih se uop}e ne mo`e sjetiti kad im je partner zadnji put udijelio kompliment. Istra`ivanje na vi{e od 3.000 ispitanika pokazalo je da se njih 60 posto ~esto mora prisje}ati za{to su se zapravo uop}e vjen~ali sa svojom partnericom ili partnPartneri se prestaju truditi jedno oko drugoga erom.

RO\ENI
1914. - Ro|en ameri~ki mikrobiolog D`onas Edvard Salk (Jonas Edward Salk), koji je 1953. godine prona{ao vakcinu protiv dje~ije paralize. 1929. - Na nebu iznad Majamija (Florida, SAD) prvi put u avionu ro|eno (zdravo) dijete. 1955. - Ro|en osniva~ „Microsofta“ i trenutno najbogatiji ~ovjek na svijetu Vilijem Bil Gejts (William Bill Gates).

Zdravstvena za{tita
Ima li pravo na zdravstvenu za{titu razvedena supruga ako joj je dosu|eno izdr`avanje, pita D. G. iz @ep~a. Napominjem da imam 50 godina `ivota. Odredbom ~lana 21. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju, propisano je da pravo na zdravstvenu za{titu ima i razvedeni supru`nik koji je sudskom odlukom stekao pravo na izdr`avanje, ako je u vrijeme razvoda bio stariji od 45 godina (`ena), odnosno 60 godina (mu{karac). Ako je razvedeni supru`nik u vrijeme razvoda bio mla|i od 45 godina (`ena), odnosno 60 godina (mu{karac), pravo na zdravstveno osiguranje ima samo ako je potpuno i trajno nesposoban za rad, {to se utvr|uje u zakonom propisanom postupku. U va{em pitanju niste naveli koliko ste godina imali u vrijeme razvoda braka kako bismo sa sigurno{}u mogli utvrditi ispunjavate li uvjete propisane citiranom odredbom da bi imali pravo na zdravstvenu za{titu. Prema tome, ako ste u vrijeme razvoda braka bili stariji od 45 godina, onda imate pravo na zdravstvenu za{titu. Ukoliko ste pak u vrijeme razvoda braka bili mla|i od 45 godina, pravo na zdravstvenu za{titu imate samo ako je kod vas utvr|ena potpuna i trajna nesposobnost za rad.

Invalidska penzija
Ro|en sam 1943. godine. Ukupno imam 14 godina i tri mjeseca radnog sta`a u BiH i Hrvatskoj. Obolio sam. Imam li pravo na invalidsku penziju, pita R. U. iz Jablanice.
Prema odredbi ~lana 52. Zakona o PIO, osiguranik kod kojeg je utvr|ena prva kategorija invalidnosti stje~e pravo na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bole{}u, pod uvjetom da je prije nastanka invalidnosti imao navr{en penzijski sta` koji mu pokriva najmanje jednu tre}inu radnog vijeka, ra~unaju}i radni vijek od navr{enih najmanje 20 godina `ivota do nastanka invalidnosti. Po{to }ete u ovoj godini imati navr{enih 67 godina `ivota, va{ radni vijek iznosi 47 godina, a jedna tre}ina radnog vijeka 15 godina i osam mjeseca. Kako ukupan sta` od 13 godina i tri mjeseca ne pokriva jednu tre}inu va{eg radnog vijeka od 15 godina i osam mjeseca, i kada bi se utvrdila prva kategorija invalidnosti ne biste ispunjavali uvjete za invalidsku penziju.
Federalni zavod PIO

UMRLI
1644. - Umro knji`evnik Abdulah Bo{njak, jedan od najzna~ajnijih predstavnika islamske kulture u BiH i klasi~ni pisac islamskog misticizma. Najvi{e je poznat po komentaru IbnArabijevog djela „Dragulji mudrosti“. 1995. - U po`aru koji je izbio u metrou glavnog grada Azerbejd`ana Bakuu poginulo najmanje 289, a ranjeno 270 ljudi.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

31

Ta~no Neta~no
nastala 1.^ehoslova~ka je rata? nakon Drugog svjetskog 2.Berlin se nekad sastojao od Berlina i Kulna? sor borenja D`igoro Kano? 3.D`udo je utemeljio japanski profe1. NETA^NO

LJEPOTA Zdrava i njegovana ko`a na francuski na~in

Prirodne maske i kvalitetan san
Hidratacija je klju~na za zdravlje ko`e, pa Francuskinje piju ~a{u vode ujutro, prije spavanja te osam ~a{a tokom dana
Imati lijepu ko`u zna~i imati zdravu ko`u koja sjaji iznutra, a to je ono {to imaju Francuskinje. One znaju da je ko`a odraz zdravlja i `ivotnog stila, pa u Francuskoj djevojke, u~e}i od majki, rano razvijaju ritual njegovanja ko`e. Pritom su manje koncentrirane na bore, a vi{e na brigu za ko`u. Hidratacija je klju~na za zdravlje ko`e jer ona kao najve}i organ stalno treba vodu. Zato Francuskinje piju ~a{u vode ujutro, ~a{u prije spavanja te od {est do osam ~a{a vode tokom dana. Kako bi potaknule cirkulaciju, tu{iraju se hladnom vodom, odnosno prvo toplom jer otvara pore, a zatim hladnom jer ih zatvara. No, lice nije dobro umivati vru}om vodom jer {iri krvne `ile, pa se ko`a s vremenom opu{ta te isu{uje. Na lice treba stavljati prirodne maske, i to od jagoda, meda i vazelina ili od pomije{anih krastavaca i jogurta. Jedanput ili dvaput sedmi~no kri{kom limuna je potrebno namazati lice te isprati
Kako bi potaknule cirkulaciju, tu{iraju se hladnom vodom

Nastanak ^ehoslova~ke
^ehoslova~ka je nastala nakon Prvog, a ne Drugog svjetskog rata. Bilo je to na dana{nji dan, 28. oktobra 1918. godine, kao jedna od sukcesora Austro-Ugarske poslije Prvog svjetskog rata. Bila je sastavljena od dana{njih teritorija ^e{ke Republike, Slova~ke i (do 1939.) Karpatske Ukrajine (Rutenije). Njena teritorija je bio najindustrijaliziraniji dio Austro-Ugarske, bila je najdemokratskija republika tokom perioda prije Drugog svjetskog rata, ali su je karakterisali etni~ki problemi. Ti problemi su uzrok nezadovoljstva druge i tre}e po brojnosti etni~kih grupa u ^ehoslova~koj - Nijemaca i Slovaka, zbog dominacije ^eha, koji su bili najbrojniji.
2. TA^NO

hladnom vodom. No, Francuskinje ljepotu duguju i kvalitetnom spavanju

te posve}ivanju dovoljno vremena obrocima, pa svaki traje najmanje 20 minuta.

Kako smanjiti rizik za rak

Popularne slastice

Odje}u ~i{}enu hemikalijama prozra~ite prije no{enja
Koliko su dezodoransi i antiperspiranti opasni, jo{ nije pouzdano utvr|eno. Dok neka istra`ivanja upu}uju na to da aluminij u takvim proizvodima pove}ava rizik od raka dojke, druga to opovrgavaju. Ipak, za svaki slu~aj dobro je izbjegavati dezodoranse koji sadr`e aluminij, kao i svu kozmetiku na ~ijem se popisu sastojaka nalaze parabeni (metilparaben, poliparaben, izoparaben, butilparaben) ili ftalati (DBP i DEHP). Na`alost, gotovo svi parfemi sadr`e ftalate. Stoga je preporu~ljivo umjesto njih koristiti toaletnu vodu koja sadr`i manje ftalata ili, jo{ bolje, prije}i na parfeme pripremljene od eteri~nih ulja. U hemijskom ~i{}enju tako|er se koriste potencijalno opasni spojevi (perkloretilen i tetrakloretilen). Kako biste smanjili izlo`enost njima, odje}u koju ste ~istili hemikaIzbjegavajte dezodoranse koji sadr`e lijama prozra~ite nekoliko sati prije no{enja. aluminij

Mafini sa {umskim vo}em
Potrebno je: 100 g maslaca, 235 g {e}era, 2 jaja, 260 g bra{na, 2 ka{i~ice pra{ka za pecivo, pola ka{i~ice soli, 50 ml mlijeka, 450 g smrznutog ili svje`eg {umskog vo}a, naribana korica 1 limuna, {e}er u prahu za posipanje. Na~in pripreme:

Berlin je osnovan jo{ u 12. stolje}u
Berlin je jedan od najmla|ih evropskih gradova, koji je osnovan u 12. stolje}u. Grad se sastojao od dva naselja, Berlina i Kulna, na obje strane rijeke [preje, u dana{njoj varo{i Mite (Mitte - sredina). Kuln se prvi put spominje u dokumentima na dana{nji dan 28. oktobra 1237., a Berlin 1244. Na`alost, gradski centar izgorio je 1830., kada je uni{ten veliki broj spisa iz tada{njeg vremena. Dva naselja su formirala trgova~ku uniju 1307., i participirala u Hanseu. Njihovo jedinstvo trajalo je oko 400 godina, sve dok se Kuln i Berlin nisu ujedinili pod imenom Berlin 1709., uklju~uju}i i prigradska naselja Fridrih{verder, Doroten{tad i Fridrih{tad. Nije ostalo mnogo tragova od ovih nekada{njih naselja, ali neki se mogu vidjeti u Nikolaivirtelu pored Rataus Rotes (op}ina Rotes) i Klo{terkirhe (Klo{ter crkve) pored Aleksandarplaca.
3. TA^NO

1 2
3

Drvenom kuha~om ili elektri~nim mikserom dobro izmije{ati maslac sa {e}erom. Dodati jedno po jedno jaje i dobro izmije{ati. Prosijati skupa bra{no, pra{ak za pecivo i so pa dodati u smjesu naizmjeni~no s mlijekom. Vilju{kom smrviti oko 100 g vo}a pa umije{ati u smjesu. Dodati potom i limunovu koricu i ostatak cijelog vo}a (ako koristite smrznuto vo}e, ostaviti ga u cjedilu da se dobro ocijedi sok).

i napuniti papi4Izmije{ati svemufine. Posutius rne ~a{ice za malo mljevenog {e}era i pe}i rerni zagrijanoj na 190 stepeni. Po `elji pomije{ati 2 ka{ike soka od vo}a s toliko mljevenog {e}era da dobijete gusti sirup i sipati po ispe~enim kola~ima.

5

RASTVOR

IME GLUMICE NA SLICI

PREZIME GLUMICE NA SLICI

KRETATI SE KASOM LIJEPI MLADI] IZ GR^KE MITOLOGIJE JAPANSKA IGRA SA [TAPI]IMA KOMAD MESA

RIMSKI BOG LJUBAVI

LUDOLFOV BROJ

OKOLI[

VRSTA ZEMLJE, LAPOR

STARIJI GLUMAC MARFI

^OVJEK VELIKOG NOSA, NOSONJA

DIMNJAK

D`igoro Kano utemeljitelj d`uda
DESKRIPCIJA FUDBALSKI STRU^NJAK OSIM ALT ALEKSANDAR ODMILJA TIH, POVU^EN SLAVONSKI BROD NEUTRON

PATIKA, TENISICA (`arg.) PRILI^NO NISKO, PONISKO ONAJ KOJI PI[E, [KRABALO RAMAZANSKA VE^ERA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA PROTAGONIST, LAR, NORMALA, ETI^ARI, KONJ, J, JELA, KO@E, ABESINCI, IV, DANIS, INATI, EST, TANOVI] 2328

NEOTESAN ^OVJEK

ARNOLD ODMILJA

BRAT ODMILJA, BRACO

D`udo (judo) utemeljio je japanski profesor borila~kih vje{tina D`igoro Kano (Jigoro Kano). Nakon samo ~etiri godine rada Jigoro je organizirao takmi~enje u 15 borbi svojih u~enika i starih majstora d`uda. Borbe su se odr`avale u sali na tatamiju i po odre|enim pravilima. U~enici su pobijedili u 13 borbi, a u dvije izjedna~ili. To je Jigoro u~inilo popularnim. D`udo je borila~ka vje{tina. U bukvalnom prijevodu zna~i JU - nje`ni (jednostavni), DO - put (na~in, vje{tina), to jeste kako se odbraniti od napada~a na najjednostavniji na~in. Ro|en je 28. oktobra 1860., a umro 4. maja 1938. godine.

FILM

32
Zbog tu~e s drugom `enom
Vajt: Vukla suparnicu za kosu

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

show biz
Lijepa Ruskinja glumi [vicarku

33

MUZIKA

ZVIJEZDE Objavljena autobiografija Kita Ri~ardsa

„Bon Jovi“ u Zagrebu
Kako javljaju hrvatski mediji, slavni ameri~ki bend „Bon Jovi“ nastupit }e 8. juna naredne godine na zagreba~kom Maksimiru.

Lorens kao Mistik
Mlada glumica D`enifer Lorens (Jennifer Lawrence) pridru`ila se ekipi petog nastavka fran{ize „X-Men“. Producenti su najavili da fanovi mogu da o~ekuju „mno{tvo novih, kao i nekoliko starih mutanata“. Ulogu lijepe Mistik (Mystique) tuma~it }e upravo D`enifer, kojoj filmska {tampa prognozira Oskara za ulogu u filmu „Winter’s bone“.

Priznajem, {mrkao sam pepeo svog oca
Prije tri godine zvijezda „Rolling Stonesa“ to nije htjela ni potvrditi niti demantirati
U utorak je objavljena autobiografija Kita Ri~ardsa (Keith Richards) pod nazivom „Life“. U njoj Kit iznosi mnoge do sada nepoznate doga|aje iz svog `ivota s „Rolling Stonesima“. Iako su neki dijelovi ve} procurili u javnost, mnogi nestrpljivo i{~ekuju da saznaju kako je izgledao `ivot seksa, droge, alkohola i rokenrola jednog od najpoznatijih rok bendova. Tako je Kit, izme|u ostalog, priznao da je ipak {mrkao pepeo svog pokojnog oca Berta. Naime, prije tri godine Kit to nije htio potvrditi niti demantirati, samo je rekao kako je sve izvu~eno iz konteksta. Danas poja{njava kako je odlu~io da prospe pepeo oko engleskog hrasta, a vjetar je ne{to od toga odnio i na vrtni sto. - Pepeo pepelu, otac sinu - zaklju~io je Kit dok je „{mrkao“ pepeo svog oca.
Vodijanova: Druga filmska uloga

„Bon Jovi“ se ve} dva puta najavljivao u Hrvatskoj. Prvi put se njegov nastup vezivao za Split, a trebao ga je odr`ati na Rivi ili @njanu, ali je to neslavno propalo. Drugi nastup trebao se odr`ati u maju ove godine u Zagrebu.

Kristen u marincima

Vodijanova s piste na filmsko platno
Natalija Vodijanova glumiti D`onatan Ris zaigrat }e glavnu `ensku Mejers (Jonathan Rhys ulogu u novoj filmskoj Myers). verziji „Belle du SeiRadnja se odvija u vrgneur“, nagra|ivane ijeme Drugog svjetskog novele Alberta Koena miliona dolara Natalija rata, a u filmu }e se poja(Cohen) iz 1968. godi- godi{nje zaradi na viti i Ed Stopard ne. Prema pisanju modnim pistama (Stoppard) i Marijen Fe„Daily Maila“, ruska jtful (Marianne Faimanekenka glumit }e udatu [vic- thful). Snimanje filma zapo~et }e arku koja je u ljubavnoj aferi s je- krajem mjeseca u @enevi pod revrejskim diplomatom, kojeg }e diteljskom palicom Glenija Bo-

Povratak Rikija

Uhap{ena djevojka [ona Pena
Djevojka holivudske zvijezde [ona Pena (Sean Penn), model D`esika Vajt (Jessica White) uhap{ena je u subotu u ranim jutarnjim satima, jer je tokom sva|e zbog taksija napala drugu `enu. Ameri~ki mediji prenose kako su se djevojke, nimalo damski, zaka~ile ispred jednog njujor{kog no}nog kluba. Kako je navedeno u optu`nici protiv 26-godi{nje Vajt, manekenka je drugu `enu vukla za kosu i nekoliko puta je opalila rukom po licu. @rtva napada zaradila je brojne ogrebotine, modrice i otekline. Manekenka je zbog napada dobila prijavu.

5,5

ndera (Glenio). Dvadesetosmogodi{njoj manekenki ovo je, ujedno, druga filmska uloga nakon pro{logodi{njeg hita „Clash of the Titans“, u kojem je, uz Gemu Arterton (Gemma), tuma~ila lik Maduse. Nakon {to je obogatio `ivot sinovima blizancima uz pomo} surogat majke te nakon {to je otvoreno priznao da je homoseksualac, Riki Martin }e poslije punih pet godina pauze objaviti novi singl na engleskom jeziku. Pjesma nosi naziv „The Best Thing About Me Is You“, a na njoj vokalno gostuje britanska soul pjeva~ica D`os Stoun (Joss Stone). Martin je vijest o povratku muzici objavio na svojoj Twitter stranici, ali jo{ nije htio otkriti datum izlaska spomenutog singla.

Kristen Stjuart (Stewart), poznata po ulozi Bele (Bella) u vampirskom serijalu „Sumrak“, glumit }e u filmu „Ameri~ka djevojka“. Film prati mladu Amerikanku koja je na prevaru snimljena tokom seksa i, da bi izbjegla sramotu i osudu okoline, priklju~uje se marincima. Stjuart o~ekuje snimanje narednog nastavka „Sumraka“, kao i promocija filma „Welcome to the Rileys“.

Nogometna zvijezda u emisiji Elen Ded`eneris

Bekam: Raspolo`en za {ale

Ri~ards: Doga|aji iz `ivota s „Rolling Stonesima“

Pop kraljica ne miruje

Madona otvara lanac teretana
Dion: Odmara se od poro|aja

Madona: Osmislit }e svaki detalj

Dejvid Bekam: Uredan sam,to izlu|uje Viktoriju
Dejvid Bekam (David Beckham) gostovao je preksino} u {ouu slavne Elen Ded`eneris (Ellen DeGeneres). Tridesetpetogodi{nja nogometna zvijezda je, izme|u ostalog, najvi{e govorila o svom braku s Viktorijom Bekam (Victoria). - Ja sam veoma uredan i ~ist suprug. Viktorija ba{ i nije i to je izlu|uje - kazao je Dejvid. Viktorija, koja je sjedila u publici, nije mogla pre{utjeti. - Uvijek pri~a kako je uredan, ali to ba{ i nije tako, zar ne, Dejvide rekla je zlo~esto Viktorija. Dejvid se zatim na{alio: „Izgleda da }emo imati prvu sva|u u posljednjih 11 godina!“

Nastavak „Po~etka“

Selin Dion

Prodaje slike blizanaca
Selin Dion (Celine) odmara se od poro|aja te ve} razmi{lja o tome kome }e prodati prve fotografije svojih blizanaca. Pjeva~ica priprema snimanje svojih beba, a navodno je odlu~ila da fotografije proda magazinu „People“ za 150.000 dolara. Presretna pjeva~ica toliko se veselila blizancima da sada jedva ~eka da ih poka`e cijelom svijetu. Toliko `eljene blizance Selin je rodila prije ~etiri dana, a ona i suprug Rene Angelil bez prestanka su plakali kada su ih prvi put vidjeli. Pjeva~ica je zatrudnjela umjetnom oplodnjom nakon brojnih neuspjelih poku{aja, a kada je saznala da nosi blizance, bila je izvan sebe od sre}e.

Iako je ve} stekla ogromno bogatstvo, Madona (Madonna) ne miruje i stalno smi{lja nove na~ine zarade. Ameri~ki mediji objavili su informaciju da kraljica popa planira da pokrene lanac teretana, koji }e nositi naziv „Hard Candy“. Madona }e, navodno, biti odgovorna za svaki detalj kreativnog procesa stvaranja teretane, a posebnu pa`nju posvetit }e muzi~koj kulisi, svjetlu i namje{taju. Prva dvorana bit }e otvorena u Meksiko Sitiju, a potom i u drugim omiljenim gradovima kraljice popa. Uz sve anga`mane, Madona stigne razmi{ljati i o pro{irivanju porodice. [u{ka se, naime, da kraljica popa `eli usvojiti jo{ jedno dijete.

Dva Rianina spota

Priznanje poznatom glumcu

^ak Noris postaje pravi rend`er
Peri: ^etiri pjesme ~etiri laka Noris: Proslavio se ulogom rend`era

^ak Noris (Chuck Norris), ameri~ki majstor borila~kih vje{tina i glumac koji se proslavio ulogom Kordela Vokera (Cordella Walker) u seriji „Voker, teksa{ki rend`er“, postat }e pravi, i to po~asni teksa{ki rend`er.

Vijest o tome na dru{tvenom portalu Twitter objavio je „Texas Tribune’s Brandi Grissom“. Iako nije jasno za{to je za ovu odluku trebalo skoro deset godina, ovo }e biti prvi put da se titula po~asnog re-

nd`era dodjeljuje nekome izvan tog odjela. Norisov portparol D`ef Duklos (Jeff Duclos) rekao je da je glumac znao da bi se to nekada moglo dogoditi, ali ne i kada te da je veoma sretan zbog toga.

Studio „Warner Bros“ planira snimanje nastavka filma „Po~etak“. Drugi dio ostvarenja s Leonardom di Kapriom (Di Caprio) trebao bi ponovo re`irati Kristofer Nolan (Christopher). „Po~etak“ govori o bandi lopova koji dobivaju informacije iz snova svojih `rtava. Film je u svjetskim kinima zaradio 810 miliona dolara.

Svestrana pjeva~ica

Keti Peri kreirala liniju laka za nokte
Ameri~ka pjeva~ica Keti Peri (Katy Perry) kreirala je vlastitu liniju laka za nokte u saradnji s proizvo|a~em kozmetike OPI. Lak za nokte, koji }e se po~etkom idu}e godine na}i u prodavnicama, inspiriran je njenim albumom „Teenage Dream“. U ponudi su ~etiri boje koje nose imena njenih pjesama: „Not Like the Movies“ srebrena, „Last Friday Night“ - plava, „The One That Got Away“ - ljubi~asta i „Teenage Dream“ - ru`i~asta. Pop zvijezda izdala je i parfem „Purr“, koji se o~ekuje u prodavnicama idu}eg mjeseca. Kampanju za cvijetno-vo}ni miris, koji dolazi u bo~ici u obliku ma~ke, snimio je 46-godi{nji britanski fotograf Majls Oldrid` (Miles Aldridge).

Za numeru „Who’s That Chick?“, koju je uradila u saradnji s Dejvidom Getom (David Guetta), pjeva~ica Riana (Rihanna) snimila je dva spota - dnevnu i no}nu verziju. Druga verzija spota je ujedno i kampanja za tortilja ~ips „Doritos“. Numera „Who’s That Chick?“ nalazi se na novom albumu francuskog DJ-a, koji }e 18. decembra nastupiti u sarajevskoj Zetri.

FILM

32
Zbog tu~e s drugom `enom
Vajt: Vukla suparnicu za kosu

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

show biz
Lijepa Ruskinja glumi [vicarku

33

MUZIKA

ZVIJEZDE Objavljena autobiografija Kita Ri~ardsa

„Bon Jovi“ u Zagrebu
Kako javljaju hrvatski mediji, slavni ameri~ki bend „Bon Jovi“ nastupit }e 8. juna naredne godine na zagreba~kom Maksimiru.

Lorens kao Mistik
Mlada glumica D`enifer Lorens (Jennifer Lawrence) pridru`ila se ekipi petog nastavka fran{ize „X-Men“. Producenti su najavili da fanovi mogu da o~ekuju „mno{tvo novih, kao i nekoliko starih mutanata“. Ulogu lijepe Mistik (Mystique) tuma~it }e upravo D`enifer, kojoj filmska {tampa prognozira Oskara za ulogu u filmu „Winter’s bone“.

Priznajem, {mrkao sam pepeo svog oca
Prije tri godine zvijezda „Rolling Stonesa“ to nije htjela ni potvrditi niti demantirati
U utorak je objavljena autobiografija Kita Ri~ardsa (Keith Richards) pod nazivom „Life“. U njoj Kit iznosi mnoge do sada nepoznate doga|aje iz svog `ivota s „Rolling Stonesima“. Iako su neki dijelovi ve} procurili u javnost, mnogi nestrpljivo i{~ekuju da saznaju kako je izgledao `ivot seksa, droge, alkohola i rokenrola jednog od najpoznatijih rok bendova. Tako je Kit, izme|u ostalog, priznao da je ipak {mrkao pepeo svog pokojnog oca Berta. Naime, prije tri godine Kit to nije htio potvrditi niti demantirati, samo je rekao kako je sve izvu~eno iz konteksta. Danas poja{njava kako je odlu~io da prospe pepeo oko engleskog hrasta, a vjetar je ne{to od toga odnio i na vrtni sto. - Pepeo pepelu, otac sinu - zaklju~io je Kit dok je „{mrkao“ pepeo svog oca.
Vodijanova: Druga filmska uloga

„Bon Jovi“ se ve} dva puta najavljivao u Hrvatskoj. Prvi put se njegov nastup vezivao za Split, a trebao ga je odr`ati na Rivi ili @njanu, ali je to neslavno propalo. Drugi nastup trebao se odr`ati u maju ove godine u Zagrebu.

Kristen u marincima

Vodijanova s piste na filmsko platno
Natalija Vodijanova glumiti D`onatan Ris zaigrat }e glavnu `ensku Mejers (Jonathan Rhys ulogu u novoj filmskoj Myers). verziji „Belle du SeiRadnja se odvija u vrgneur“, nagra|ivane ijeme Drugog svjetskog novele Alberta Koena miliona dolara Natalija rata, a u filmu }e se poja(Cohen) iz 1968. godi- godi{nje zaradi na viti i Ed Stopard ne. Prema pisanju modnim pistama (Stoppard) i Marijen Fe„Daily Maila“, ruska jtful (Marianne Faimanekenka glumit }e udatu [vic- thful). Snimanje filma zapo~et }e arku koja je u ljubavnoj aferi s je- krajem mjeseca u @enevi pod revrejskim diplomatom, kojeg }e diteljskom palicom Glenija Bo-

Povratak Rikija

Uhap{ena djevojka [ona Pena
Djevojka holivudske zvijezde [ona Pena (Sean Penn), model D`esika Vajt (Jessica White) uhap{ena je u subotu u ranim jutarnjim satima, jer je tokom sva|e zbog taksija napala drugu `enu. Ameri~ki mediji prenose kako su se djevojke, nimalo damski, zaka~ile ispred jednog njujor{kog no}nog kluba. Kako je navedeno u optu`nici protiv 26-godi{nje Vajt, manekenka je drugu `enu vukla za kosu i nekoliko puta je opalila rukom po licu. @rtva napada zaradila je brojne ogrebotine, modrice i otekline. Manekenka je zbog napada dobila prijavu.

5,5

ndera (Glenio). Dvadesetosmogodi{njoj manekenki ovo je, ujedno, druga filmska uloga nakon pro{logodi{njeg hita „Clash of the Titans“, u kojem je, uz Gemu Arterton (Gemma), tuma~ila lik Maduse. Nakon {to je obogatio `ivot sinovima blizancima uz pomo} surogat majke te nakon {to je otvoreno priznao da je homoseksualac, Riki Martin }e poslije punih pet godina pauze objaviti novi singl na engleskom jeziku. Pjesma nosi naziv „The Best Thing About Me Is You“, a na njoj vokalno gostuje britanska soul pjeva~ica D`os Stoun (Joss Stone). Martin je vijest o povratku muzici objavio na svojoj Twitter stranici, ali jo{ nije htio otkriti datum izlaska spomenutog singla.

Kristen Stjuart (Stewart), poznata po ulozi Bele (Bella) u vampirskom serijalu „Sumrak“, glumit }e u filmu „Ameri~ka djevojka“. Film prati mladu Amerikanku koja je na prevaru snimljena tokom seksa i, da bi izbjegla sramotu i osudu okoline, priklju~uje se marincima. Stjuart o~ekuje snimanje narednog nastavka „Sumraka“, kao i promocija filma „Welcome to the Rileys“.

Nogometna zvijezda u emisiji Elen Ded`eneris

Bekam: Raspolo`en za {ale

Ri~ards: Doga|aji iz `ivota s „Rolling Stonesima“

Pop kraljica ne miruje

Madona otvara lanac teretana
Dion: Odmara se od poro|aja

Madona: Osmislit }e svaki detalj

Dejvid Bekam: Uredan sam,to izlu|uje Viktoriju
Dejvid Bekam (David Beckham) gostovao je preksino} u {ouu slavne Elen Ded`eneris (Ellen DeGeneres). Tridesetpetogodi{nja nogometna zvijezda je, izme|u ostalog, najvi{e govorila o svom braku s Viktorijom Bekam (Victoria). - Ja sam veoma uredan i ~ist suprug. Viktorija ba{ i nije i to je izlu|uje - kazao je Dejvid. Viktorija, koja je sjedila u publici, nije mogla pre{utjeti. - Uvijek pri~a kako je uredan, ali to ba{ i nije tako, zar ne, Dejvide rekla je zlo~esto Viktorija. Dejvid se zatim na{alio: „Izgleda da }emo imati prvu sva|u u posljednjih 11 godina!“

Nastavak „Po~etka“

Selin Dion

Prodaje slike blizanaca
Selin Dion (Celine) odmara se od poro|aja te ve} razmi{lja o tome kome }e prodati prve fotografije svojih blizanaca. Pjeva~ica priprema snimanje svojih beba, a navodno je odlu~ila da fotografije proda magazinu „People“ za 150.000 dolara. Presretna pjeva~ica toliko se veselila blizancima da sada jedva ~eka da ih poka`e cijelom svijetu. Toliko `eljene blizance Selin je rodila prije ~etiri dana, a ona i suprug Rene Angelil bez prestanka su plakali kada su ih prvi put vidjeli. Pjeva~ica je zatrudnjela umjetnom oplodnjom nakon brojnih neuspjelih poku{aja, a kada je saznala da nosi blizance, bila je izvan sebe od sre}e.

Iako je ve} stekla ogromno bogatstvo, Madona (Madonna) ne miruje i stalno smi{lja nove na~ine zarade. Ameri~ki mediji objavili su informaciju da kraljica popa planira da pokrene lanac teretana, koji }e nositi naziv „Hard Candy“. Madona }e, navodno, biti odgovorna za svaki detalj kreativnog procesa stvaranja teretane, a posebnu pa`nju posvetit }e muzi~koj kulisi, svjetlu i namje{taju. Prva dvorana bit }e otvorena u Meksiko Sitiju, a potom i u drugim omiljenim gradovima kraljice popa. Uz sve anga`mane, Madona stigne razmi{ljati i o pro{irivanju porodice. [u{ka se, naime, da kraljica popa `eli usvojiti jo{ jedno dijete.

Dva Rianina spota

Priznanje poznatom glumcu

^ak Noris postaje pravi rend`er
Peri: ^etiri pjesme ~etiri laka Noris: Proslavio se ulogom rend`era

^ak Noris (Chuck Norris), ameri~ki majstor borila~kih vje{tina i glumac koji se proslavio ulogom Kordela Vokera (Cordella Walker) u seriji „Voker, teksa{ki rend`er“, postat }e pravi, i to po~asni teksa{ki rend`er.

Vijest o tome na dru{tvenom portalu Twitter objavio je „Texas Tribune’s Brandi Grissom“. Iako nije jasno za{to je za ovu odluku trebalo skoro deset godina, ovo }e biti prvi put da se titula po~asnog re-

nd`era dodjeljuje nekome izvan tog odjela. Norisov portparol D`ef Duklos (Jeff Duclos) rekao je da je glumac znao da bi se to nekada moglo dogoditi, ali ne i kada te da je veoma sretan zbog toga.

Studio „Warner Bros“ planira snimanje nastavka filma „Po~etak“. Drugi dio ostvarenja s Leonardom di Kapriom (Di Caprio) trebao bi ponovo re`irati Kristofer Nolan (Christopher). „Po~etak“ govori o bandi lopova koji dobivaju informacije iz snova svojih `rtava. Film je u svjetskim kinima zaradio 810 miliona dolara.

Svestrana pjeva~ica

Keti Peri kreirala liniju laka za nokte
Ameri~ka pjeva~ica Keti Peri (Katy Perry) kreirala je vlastitu liniju laka za nokte u saradnji s proizvo|a~em kozmetike OPI. Lak za nokte, koji }e se po~etkom idu}e godine na}i u prodavnicama, inspiriran je njenim albumom „Teenage Dream“. U ponudi su ~etiri boje koje nose imena njenih pjesama: „Not Like the Movies“ srebrena, „Last Friday Night“ - plava, „The One That Got Away“ - ljubi~asta i „Teenage Dream“ - ru`i~asta. Pop zvijezda izdala je i parfem „Purr“, koji se o~ekuje u prodavnicama idu}eg mjeseca. Kampanju za cvijetno-vo}ni miris, koji dolazi u bo~ici u obliku ma~ke, snimio je 46-godi{nji britanski fotograf Majls Oldrid` (Miles Aldridge).

Za numeru „Who’s That Chick?“, koju je uradila u saradnji s Dejvidom Getom (David Guetta), pjeva~ica Riana (Rihanna) snimila je dva spota - dnevnu i no}nu verziju. Druga verzija spota je ujedno i kampanja za tortilja ~ips „Doritos“. Numera „Who’s That Chick?“ nalazi se na novom albumu francuskog DJ-a, koji }e 18. decembra nastupiti u sarajevskoj Zetri.

34

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko-podrinjski kanton JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GORA@DE Broj: 01-207/10 Gora`de, 25. 10. 2010. godine U skladu sa ~lanom 16. Statuta JU Zavod za javno zdravstvo BPK Gora`de i Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor raspisuje:

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 058-0-Su-2678/10 Mostar, 26. 10. 2010. godine Na temelju ~lanka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 38/05 i 22/06), ~lanka 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 49/05) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Op}inskog suda u Mostaru, predsjednik suda raspisuje

za popunu upra`njenih radnih mjesta u Op}inskom sudu u Mostaru 1. Vi{i referent - asistent suca..............................................................2 (dva) izvr{itelja na neodre|eno vrijeme Poslovi i zadaci - na ra~unaru obavlja poslove vo|enja zapisnika na ro~i{tima, raspravama i pretresima u zgradi suda ili van nje - radi sa sucem na poslovima izrade i prepisivanja sudskih odluka, poslovima po{te i izrade kra}ih dopisa po uputstvima i naredbama suca na ra~unaru - a`urira akte po ve} uba~enim primjercima u sistemu uz nadzor suca ili suradnika - postupa po naredbama suca u svezi spisa, sre|uje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijelljeni u rad - unosi podatke u Registar nov~anih kazni (ru~no i/ili elektronski) o nov~anim kaznama i za{titnim mjerama koje su izre~ene fizi~koj osobi, pravnoj i odgovornoj osobi - vr{i kucanje po diktatu i prijepisu na ra~unaru - vr{i prijepise audio-snimaka sa obavljenih glavnih pretresa, a po obavljenoj obuci, u~estvuje i na glavnim raspravama kao tehni~ki operator na ure|ajima za audiosnimanja su|enja - vr{i poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za ~iju dostavu nije zadu`en vi{i referent za upravljanje predmetima - vr{i umno`avanje materijala u svezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehni~kom ure|aju za tu svrhu - poma`e sucu u izradi izvje{taja i drugih akata - dostavlja spise na otpremu vi{em referentu za otpremu - obavlja poslove za sudijskog stru~nog suradnika u dijelu poslova koji ovi imaju po zakonu - vr{i i druge poslove po nalogu tajnika suda Op}i uvjeti: Op}i uvjeti iz ~lanka 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanstvo BiH, punoljetan, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stru~ne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava BiH), SSS - IV stupnja, gimnazija, ekonomska ili upravna {kola, elektrotehni~ka, strojarska, prometna, gra|evinska, poljoprivredna, tekstilna ili medicinska {kola Posebni uvjeti: - najmanje 10 (deset) mjeseci radnog sta`a nakon stjecanja srednje {kolske spreme - poznavanje daktilografije i rada na ra~unaru Potrebni dokumenti: (original ili ovjeren preslik) - svjedod`ba/svjedo~anstvo o zavr{enoj tra`enoj srednjoj {koli - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdata od strane ovla{tene informati~ke ku}e (poduze}a) ustanove ili informati~kog fakulteta/fakulteta za ra~unarstvo ili od organizacije/poduze}a/ ustanove koje je registrirano da mo`e pru`ati obuku u radu na ra~unarima - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca) - od nadle`nog suda - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjeren preslik CIPS-ove osobne karte - uvjerenje/potvrda o radnom sta`u ili uvjerenje PIO/MIO o podacima registriranim u mati~noj evidenciji - ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno Bosni i Hercegovini - ovjerena izjava da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava BiH Izbor izme|u prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali op}e i posebne uvjete izvr{it }e se nakon obveznog testiranja poznavanja daktilografije i informatike na ra~unaru. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta poslije odabira kandidata. Prijave s kratkim `ivotopisom uz kontakt-telefon na koji }e kandidati biti dostupni u tijeku radnog vremena i tra`enim dokazima o ispunjavnaju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem pisarnice Op}inskog suda u Mostaru ili putem po{te, preporu~eno na adresu: Op}inski sud u Mostaru Ulica Adema Bu}a br. 20 88 104 Mostar Sa naznakom „ZA JAVNI OGLAS“ Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se razmatrati. Dokumenti se vra}aju samo na osobni zahtjev i uz osobno preuzimanje. PREDSJEDNIK Marin Zadri}

JAVNI OGLAS

za specijalizaciju iz epidemiologije Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: - zavr{en medicinski fakultet, - polo`en stru~ni ispit Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom, kandidat je du`an dostaviti: - diplomu o zavr{enom medicinskom fakultetu, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona, Ul. Vi{egradska bb, 73000 Gora`de

KONKURS

O B A V J E [ T E NJ E Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u ponedjeljak, 06. decembra 2010. godine u 18,00 sati odr at æe se javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Alme Imamoviæ, na temu: Perspektive razvoja i upravljanja novim sistemom plaæanja zdravstvenih usluga Magistarski rad se mo`e pogledati u biblioteci Fakulteta. Pristup odbrani je slobodan.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

35

36

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

37

Bosna i Hercegovina SUD BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo Na osnovu ~lana 1. Poslovnika o radu Suda BiH („Slu`beni glasnik BiH“ broj: 82/05), a u vezi sa Odlukom o potrebi prijema broj Su: 03-710/10 od 18.10.2010. godine, objavljuje se

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 131745 10 I Sarajevo, 21. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd Sarajevo ul. Obala Kulina bana br. 9-a, protiv izvr{enika Arapovi} Dijana iz Sarajeva ul. Envera [ehovi}a br. 28, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 13. 07. 2010. godine

ISPRAVKA JAVNOG OGLAS ZA POPUNU UPRA@NJENOG RADNOG MJESTA
objavljenog 26.10.2010. godine U javnom oglasu objavljenom u dnevnom listu „AVAZ“ od 26.10.2010. godine mijenja se stav 1. i glasi: „Stru~ni saradnik u Odjeljenju za sudsku upravu Ureda registrara Suda Bosne i Hercegovine ............. na odre|eno vrijeme /1 godina/“ U preostalom dijelu javni oglas za popunu upra`njenog radnog mjesta ostaje nepromijenjen.

nice broj AF0859246 izdata u Sarajevu 16. 12. 2004. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 2.677,44 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 21. 10. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 107,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na nov~anim sredstvima - pla}i koju izvr{enik ostvaruje kod poslodavca „Zve~evo-Comerc“ doo Sarajevo. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku protekom roka od 15 dana.

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 22. 03. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mje-

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 146 Zavidovi}i, 20. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

vni list broj 1725, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 15/14 „Bare“, vo}njak 3 klase, povr{ine 4628 m2 Prema podacima iz katastra, navedena nekretnina je upisana kao DRSV Sari} Edin, [efkijin, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo prvo na toj nekretnini, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se upostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-010-000 143 Zavidovi}i, 20. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

- katastarska ~estica br. 295/9 „Mresti{ta“, ku}a i zgrada povr{ine 46 m2 i dvori{te povr{ine 496 m2 - katastarska ~estica br. 295/11 „Mresti{ta“, oranica 4 klase povr{ine 150 m2, Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Ba{i} Zahid, sin Ismeta, sa dijelom od 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-10-000 146, po zahtjevu Sari} Edina, sin [efkije iz Konjica, Varda b.b., zastupan po punomo}niku Mujki} Mustafi iz Zavidovi}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedo-

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-10-000 143, po zahtjevu Ba{i} Zahida, sin Ismeta, iz Banovi}a, ul. Alije Izetbegovi}a 34, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: - katastarska ~estica br. 295/6 „Mresti{a“, pristupni put povr{ine 50 m2,

38 ^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-010-000 142 Zavidovi}i, 20. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 095 Zavidovi}i, 20. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-10-000 142, po zahtjevu Omer~evi} Hidajeta, sin Husejna, iz Zavidovi}a, Oslobodioca Gostovi}a b.b. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo{ak su upisane: - u posjedovni list broj 833, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica br. 755/1 „Polje“, ku}a i zgrada povr{ine 104 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i oranica 2 klase povr{ine 211 m2 - katastarska ~estica br. 755/4 „Polje“, oranica 2 kklase povr{ine 130 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Omer~evi} Hidajet, sin Huseina, sa dijelom od 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da prihave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-10-000 095, po zahtjevu Razvojne banke FBiH, Sarajevo, Igmanska 1, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 1394, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 81/1 „Luke“, ku}a i zgrada povr{ine 129 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i livada 4 klase povr{ine 6047 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Karajbi} Vahidin sin Mustafe, sa dijelom 1/1, sa upisanim pravom do`ivotnog u`ivanja u korist poklonodavca i njegove supruge Karajbi} Salihe po ugovoru broj Ov. 2334/03 i pravom zaloga - hipoteke u korist Investicijske banke FBiH Sarajevo, Igmanska 1, po ugovoru broj OPU 480/07. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

39

LOTO

6/42

O^EKIVANI JACK POT ZA 87. KOLO LOTO-a 170.000,00 KM GARANTOVANI JACK POT ZA 87. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM PRIVREMENI IZVJE[TAJ 86. KOLA LOTO-a OD 26.10.2010.godine PRIVREMENI IZVJE[TAJ 86. KOLA JOKERA OD 26. 10. 2010.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 84. KOLA LOTO-a 13 18 19 22 25 40
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

18

13

22 25

40 19
832509 868960
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 9 POGOTKA DOBITAKA IMA 494 POGOTKA DOBITAKA IMA 8.555

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

5 4 3

892,70 KM 21,70 KM 2,50 KM

6 5 4
3 2 1

BROJEVA DOBITAKA NEMA
BROJEVA DOBITAKA

NEMA
BROJA DOBITAKA

78,10 KM 8,00 KM 1,00 KM

NEMA
BROJA DOBITAKA

IMA 21
BROJA DOBITAKA

IMA 205
BROJ DOBITAKA

U 86. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107.119,20 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.559,60 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 13.389,90 + JP 145.067,30 ) . . .158.457,20 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.033,90 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.711,90 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.423,80 KM

IMA 2.396

U 86. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.190,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.095,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.419,00 + JP 8.426,70 ) . . . . . . . . . .9.845,70 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.676,00 KM

LUTRIJA BiH SARAJEVO

27.10.2010.godine

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 27.10.2010.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00085 4420092 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00096 4420070 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00135 4420048 R 1x5 1x4 ZASTUPNIK : 00150 4420549 S 3x5 15x4 10x3 ZASTUPNIK : 00220 4420010 R 1x5 9x3

KONA^AN IZVJE[TAJ 84. KOLA LOTO-a OD 19.10.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 84. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 84. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108.623,70 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.311,85 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 13.578,00 + JP 121.966,40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135.544,40 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.146,80 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.862,40 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.724,70 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 POGODAKA DOBITAKA IMA 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.018,30 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA IMA 471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,10 KM SA 3 POGOTKA DOBITAKA IMA 8.802 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 84. KOLO LOTO-a JE 26.11.2010.GOD.

ZASTUPNIK : 00708 4420019 R 1x5 1x4

NOVÈANI DOBITAK 1.000,00 KM

ILID@A

1. 860063844100012

DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST IZ 83. i 84. KOLA
1. 830020242500090 - GRADA^AC . . .800,00 KM 2. 840074443200039 - SARAJEVO . . .600,00 KM 3. 840023143200133 - ZENICA . . . . . .600,00 KM 4. 830036742500026 - BU@IM . . . . . . .900,00 KM 5. 840014343200072 - TRAVNIK . . . . .600,00 KM 6. 840010343200080 - @EP^E . . . . . . .700,00 KM

DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST U 85. i 86. KOLU
1. 850020843600061 - NOVI TRAVNIK 2. 860065344100017 - SARAJEVO 3. 860077544100056 - SARAJEVO 4. 850036443400227 CAZIN 5. 860065344100172 SARAJEVO 6. 860021744200001 - MAGLAJ

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 27.10.2010.godine KONA^AN IZVJE[TAJ 84. KOLA JOKERA OD 19.10.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 84. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 84. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.274,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.137,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE (1.427,40 + JP 5.980,90 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.408,30 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.709,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 BROJEVA DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00 KM SA 4 BROJA DOBITAKA IMA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180,80 KM SA 3 BROJA DOBITAKA IMA 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,50 KM SA 2 BROJA DOBITAKA IMA 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,90 KM SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 2.540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 84. KOLO JOKERA JE 26.11.2010.GOD.

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 27.10.2010.godine

40

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 434 123. Izdajem sobu studentici kod Holiday inna, sa cen. grijanjem, televizorom i upotrebom ostalog. Tel. 00387 33 214-595. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan 38 m2, namje{ten, studenticama, Dobrinja II. Tel. 061 800 529. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem ve}i jednosoban namje{ten stan, Had`ijamakova 19. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Jednoiposoban namje{ten stan sa grijanjem. Tel. 033 613-832. Jednokrev. soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem, studentici (Mejta{). Tel. 207-425. Jednokrev. soba, upotreba kuhinje, dnevne sobe, centr. grijanje. Tel. 062 994 704. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinju sa kupatilom, u strogom centru. Tel. 445-306. Jednos. namje{ten stan na Ko{. Brdu, ul. M. Mikuli}a. Tel. 061 175 078, 229-134. Jednos. stan fino namje{ten na du`i period, na Dobrinji kod Merkatora. Tel. 061 519 196. Jednosoban namje{ten stan studentici, centralno grijanje. Tel. 615-582. Kasindolska, izdajem stan polunamje{ten, 150 KM. Tel. 033 693-400. Ko{evo, centar, tros. lijepo opremljen stan u zgradi, I kat, centralno. Tel. 061 522 190. Ko{evo, Ru{ida Prgude 13, dvosoban stan. Tel. 208-177, 615-600. Lijepo namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila, veoma povoljno. Tel. 033 457-722. Lijepo namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila, zapos. djevojci. Tel. 033 457-722. M. Dvor kod Unitika, dvoipos. lijepo namje{ten stan. Tel. 061 031 330. M. Dvor, izdajem sobe, TV kablovska, po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. M. Dvor, kod Ameri~ke ambasade, namje{ten ekstra stan 80 m2. Tel. 061 897 958. Mojmilo, tros. prazan stan 72 m2, centralno, balkon, kuh. elementi, 300 KM. Tel. 062 465 466. Namje{ten extra stan 80 m2 kod Holiday Ina, M. Dvor. Tel. 066 753 977. Namje{ten stan od 90 m2, na [ipu-Bare. Tel. 061 339 543. Namje{tena garsonjera ozbiljnim osobama ili bra~nom paru. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Namje{tena soba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292, Dobrinja. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Nenamje{ten stan tros. u porodi~noj ku}i. Tel. 061 214 580. Novu opremljenu ku}u Pionirska, 100 m2, gara`a, ba{ta, 600 KM. Tel. 061 214 306. Pekaru komplet opremljenu koja jo{ radi izdajem, 500 KM. Tel. 061 150 129, Pofali}i. Pos. prostor 100 m2, I sp., opremljen kod Katedrale, za sve namjene. Tel. 062 156 882. Pos. prostor 60 m2, Hrasno. Tel. 061 199 760. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor na Most. raskr{}u uz glavnu cestu, 65 m2, pogodan za razne djelatnosti. Tel. 061 509 337. Pos. prostor ul. Pehlivanu{a, I sp., 100 m2, opremljen za predstavni{tvo. Tel. 061 079 751. Poslovni prostor u „Papagajci“ 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Ham. Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Prazan dvos. stan sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Prazan stan u priv. ku}i, sve posebno. Tel. 061 572 742. Prostor 35 m2, N. [opa, Stup. Tel. 458-506, 062 007 338. Prostor izdajem, frekventna lokacija uz samu cestu, veliki parking, 30 m2, cijena 500 KM. Tel. 061 357 786. Saraj polje, jednoipos. namje{ten stan. Tel. 066 276 246. Soba kod Muz. {kole, srednjo{kolki ili studentici. Tel. 033 442-331. Soba namje{tena i kuhinja, studentima, pos. ulaz, Pofali}i. Tel. 062 116 522. Soba sa grijanjem, nepu{a~u. Tel. 523-462. Sobe za samce vrlo povoljno. Tel. 062 644 055. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 200 KM. Tel. 061 866 409. Stan na D. Malti, 45 m2, prizemlje, cijena dogovor. Tel. 062 340 265. Stan namje{ten dvosoban, priv. ku}a, sve odvojeno, grijanje plin, bez auta. Tel. 647-362. Stan namje{ten u novoj ku}i kod ko{. bolnice, zas. ulaz, parking. Tel. 061 196 800. Stup kod Interexa, pos.-skladi{ni prostor 40 i 120 m2. Tel. 061 266 869. Stup kod Interexa, stan u privatnoj ku}i. Tel. 061 266 869. Vi{e opremljenih stanova strancima. Tel. 061 214 306. Vogo{}a, izdajem dvoiposoban namje{ten stan 66 m2, 5. sprat, parking mjesto, balkon, 350 KM. Tel. 061 377 998. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
JTD, maxi, 2001. god., ispravan sa isteklom registracijom 8./10. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Kombi VW 1983., povoljno, registrovan do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Lada 112 1.5 GLI, 16 V, 5 vrata, god. 200., pre{la svega 27.500 km, vlasnik penzioner, vi{e ne vozi. Tel. 033 410-525, 061 927 080. Laguna 1.9 DTI, 1999. g., limuzina. Tel. 061 173 723. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. MAN 19-240, kiper, 4,80 met. duplak, reg., 1983. god. Tel. 061 163 894. Megan 1.9 dize., 2000. god., karavan u extra stanju, 8.800 KM. Tel. 061 338 836. Mercedes ML 320, benzin + plin, 2003. god., regist. do 6./2011. Tel. 061 145 887. Mijenjam Polo 94. god., dizel, za noviji Polo od 2002. god. T 061 243 923. el. Nisan i dijelove Golfa jedinice. Tel. 061 367 103. Nisan prodajem. Tel. 061 367 103. Opel Monterej terenac 3.0 TDI, dugi, oprema ful limited ili mijenjam. Tel. 061 200 203. Opel Omega B, 97. god., kompletna u dijelovima. Tel. 061 200 203. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pasat karavan 2000 god., tdi, 11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pe`o 307, 2007., 5 vrata, Pe`o 307 SW 2007., Pe`o 307, 2 vrata, 11.500 KM. Tel. 061 133 750. Pe`o 308 1.6 HDI, 08. god., 5 vr., limuzina. Tel. 061 133 750. Pe`o 407 1.6 HDi, navi+alu., crni i Pe`o 308 1.6 HDI, 08. god., strane table, mo`e povlastica. Tel. 061 133 750. Piaggio Bevery 500 ie, 2004. god., 12.000 kil., ura|en servis, posjeduje vizir i zadnji kofer. Tel. 065 524 147. Polo 94. god., dizel, mo`e zamjena. tel. 061 243 923. Poluprikolica Krone 1994. cerada alumin. (kontejnerka), 13.60 m, aluminijska. Tel. 065 924 066. Povoljno dijelovi za Golf 1 limarija i alnaser od disela povoljno. Tel. 061 829 226. Prodajem dijelove za Reno 5. Tel. 061 481 131. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem motor 1.6 dizel, 1.3 benzin, za Golf 2. Tel. 061 206 689. Prodajem Pasat. Tel. 062 735 251. Prodajem vilju{kar Hyster 5 tona u dobrom stanju. Tel. 061 163 894. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. PT cruiser dijelvi lijevi blatobran i lijevi far (novo). Tel. 061 715 746. Radim za{titu automobila od korozije (pod), farbanje, poliranje, kvalitet 100%, Ilija{. Tel. 061 552 547. Renault Scenic 1,5 dci. 2006 godina, 105 konja, top stanje, tek registrovan, cijena 13 950 KM. 062 111 110. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Reno Laguna 1.9 DCI, 05. god., n. model, 12.300 KM, met. zelena, 6 brzina. Tel. 061 133 750. Reno Megan sedan, 1.5 DCI, 07. god., registr. 13.000 KM, fix. Tel. 061 133 750. Reno T wingo 2003. god., reg. u dobrom stanju. Tel. 061 394 931, 066 663-232. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [koda Oktavia 2000. god., 1.9 TDI i (crveno), 4 vrata, met. plavi, klimatronik. Tel. 061 188 097. Toyota Corola, 2006. god., 1.8 t, benzin, ful oprema, pre{la 66.000 km, hitno. Tel. 062 600 111. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, tek registrovan, plava metalik, sedam sjedi{ta, u odli~nom stanju. Tel. 033 687 154, 061 532 179. Za auto Reno 5, glavu motora benzin, 50 KM. Tel. 062 972 512. Zastava 11 GX, 40 KW, registrovan maj 2011., cijena po dogovoru. Tel. 524-486.

Kupovina
Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217.

Alu-felge 16“ za Mercedes, 5 krakova, sa gumama. Tel. 061 146 657. Astra GTC sport-cupe kraj 2008. 1.6, 115 KS, crvena, max oprema, reg. do 5. 2011., gara`irana, kupljena nova u BiH, 10.000 EUR-a. Tel. 061 173 947. Auto gume 165-70-14, 4 kom., 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto gume polovne 245/70/60 4 kom, 205/55/16 4 kom, 195/65/16 c/95/65/15 4 kom, 185/60/14. Tel. 061 209 057. Auto limar, radim sve vrste autolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Chrysler Sebring 2001. god., automatik, ful oprema, V6 benzin, 8.800 KM. Tel. 061 715 746. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Citroen C4 1.6 HDI, 07. god., m. crveni, povoljno. Tel. 061 133 750. Citroen Xsara 2004. god. HDI 1.4, tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Clio 1.2, 2000. god., crna boja, 3 vrata, reg. do aprila 2011., 6.300 KM. Tel. 061 841 259. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. Dijelovi Bosh pumpa za Ford Fiesta, 50 KM. Tel. 061 829 226. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 504 190. \ip Kia Retona, TDI, 2000. g., prva ruka uvoza, vrlo povoljno. Tel. 062 671 097. Fiat Brava 1.6 benz., 2000. god., ful oprema, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Fiat Cupe 1.8 sport, 98/99. god., tek registrovan, extra stanje, 8.800 KM. Tel. 061 338 836. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006., 3 vrata, airbag, citi servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, tek reg., 7.200 KM. Tel. 061 329 335. Fiat Punto Van TD, 1999., super za dostavu. Tel. 062 824 088. Fiat sie}ento 2002., 57.000 km, metalik sivi, ful oprema, u odli~nom stanju, reg. godinu. Tel. 062 053 012, 033 219-920. Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Ford Eskort 1.4, 1997., reg. august 2011. - 4.000 KM. Tel. 061 335 589. Golf 2, 1.6 B, 89. god., reg. do 25. 7. 2011., nove gume, izvrsno stanje, bez ulaganja. Tel. 062 315 616. Golf 2, 92. g., benzin, povoljno. Tel. 061 172 050. Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bijele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 3, 1.9 TDI, 1995. god. Tel. 061 309 700. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 5, 2004. g., 2.0 TDI, pre{ao 70.000 km, dvoja vrata, crni, prvi vlasnik. Tel. 061 132 921, Tuzla. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Jaguar X-T ype, 2003. god., ful oprema, automatik, 76.000 km, 4x4, povoljno. Tel. 062 600 111. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Ducato furgon 2.8

Izdavanje
Izdajem dvosoban stan i 11 soba (S. Kolonija Ilid`a), 600 m od Univerziteta, sve novo namje{teno, c. grijanje, TV, internet. Kontakt tel.: 061 160 896. 13920-1Nd` Manji dvosoban moderno namje{ten stan u zgradi, I sprat, c.g., Trg heroja, 400 KM. Tel. 033 644781, 061 566 044. 16290-1tt Izdajem namje{ten dvosoban stan, II sprat, poseban ulaz, na du`i period. Poslovni prostor 200 m2, za sve namjene, ul. Trebinjska 10. Tel. 061 177 666. 16358-1tt Izdajem namje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}i, centralno grijanje, poseban ulaz i vlastiti parking. Mob. 062 906 160, 061 157 071. 16390-1tt Izdajem dvosoban stan na Dobrinji 2. Br. tel. 033/450-752. Mob. 061 335 949. 14023-1Nd` Izdajem namje{ten stan sa gara`om na du`i period, prednost stranci i diplomatska lica. Tel. 033 643-359, 062 615 062. 16434-1tt Izdajem stan studenticama u privatnoj ku}i, poseban ulaz, ulica Breka 92. Tel. 061 809 706. 16450-1tt A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Aerodro. naselje izdajem pos. prostor 40 m2 za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Aerodrom. naselje, dvos. fino namje{ten stan u zgradi, I kat, plin, mo`e i gara`a. Tel. 061 031 330. Alip. Polje, sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila. tel. 066 237 005. Aneks kod Bosmala, tros. stan, priv. ku}a, namje{ten, sve novo, odvojen ulaz. Tel. 062 571 967. Aneks, dvos. namje{ten stan u zgradi, centr. gr., 50 m2, 350 KM. Tel. 061 522 190. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe za preno}i{te sa ili bez radne snage, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Apartmani, sobe, dnevni borava sa parkingom, blizina Wisse. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar strogi, dvoipos. moderno opremljen stan u zgradi. Tel. 061 145 853. Centar, dvos. lijepo namje{ten stan u zgradi, sprat prvi, 500 KM. Tel. 061 565 787. Centar, izdajem dvosoban namje{ten ili nenamje{ten. Tel. 061 818 644. Centar, lijepo namje{ten dvos. stan, izdaje se. Tel. 061 480 445. Centar, trosoban stan u Sarajevu, kompl. namje{ten, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Ciglane, Mehrem. trg, ve}i dvos. fino opremljen stan 60 m2, centralno. Tel. 062 465 466.

^. Vila, II sprat, dvosoban extra namje{ten stan, internet, blinda, balkon. Tel. 061 190 713. Dobrinja 5, izdajem univerzalnu radnju, mo`e trgovina, ugostiteljstvo, kancelarija i ostalo ili prodajem. Tel. 033 638-006. Doglodi, izdajem 100 m2 poslovno skladi{nog i 150 m2 stambenog prostora. Tel. 061 561 132. Dva stana u priv. ku}i, prazni, jednos. i dvosoban. Tel. 033 464-535. Dvije sobe sa parnim grijanjem studentima-cama sa upotrebom ostalih prostorija, D. Malta. Tel. 033 521566. Dvoipos. namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 202 497. Dvoipos. stan na D. Malti, porodici, namje{ten. Tel. 061 610 551. Dvos. namje{ten stan u blizini novog Avaza, kod `elj. stanice, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Dvos. namje{ten stan u zgradi na D. Malti. Tel. 061 233 078. Dvosoban namje{ten stan. Tel. 033/522-753. Dvosoban prazan, stan, cen. grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. Dvosoban stan na ^ar{iji izdajem ozbiljnoj zaposlenoj osobi na du`e. Tel. 033 647-822, 061 233 428. Gara`u izdajem u Lukavici kod stadiona, 50 KM. Tel. 066 472 012, 047 340 862. Garsonjeru zapos. mu{karcu nepu{a~u. Tel. 061 398 380. Gornja Breka 39, namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 213 208, 033 446-760. Grbavica, izdajem namje{ten stan i gara`u. Tel. 033 643-359, 062 615 062. Grbavica, prazan dvos. stan u zgradi, balkon, centr. grijanje, 400 KM. Tel. 061 565 787. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523887. Had`i}i, izdajem namje{ten stan. Tel. 061 18 57 18. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hrasno, Trg heroja br. 32, jednosoban stan. Tel. 033 647-692. Ilid`a-Mala aleja, izdajem pos. prostor. Tel. 062 789 685. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 202 497. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem namje{tenu garsonjeru na Sedreniku, 200 KM, zvati iza 17 sati. Tel. 033 536 003. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Grbavici kod Lorisa. Tel. 033 443025. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 033/612-956. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima, Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, studentu. Tel. 033 532-035. Izdajem jednosoban stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 033 464-614. Izdajem ku}u u Butmiru, 2 sprata, namje{tenu, grijanje, isklju~ivo za Turski koled`. Tel. 061 971 090. Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{tenu sobu sa c.g., studentici, Soukbunar-centar. Tel. 033 225-909. Izdajem namje{tenu sobu u ul. Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106 584. Izdajem namje{tenu sobu zaposlenoj `eni ili studentici, blizu Katedrale. Tel. 061 911 928. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 20 m2 na Stupu uz Heco pijacu, pogodno za kancelarije, predstavni{tva, ugost. objekte i drugo. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Izdajem pos. prostor iz 2 dijela u jednoj cjelini, prodajni i izlo`beni dio, za sve namjene, sa parking mjestima. Tel. 033 221-917.

Prodaja
Stanovi novogradnja. U najljep{em dijelu Dobrinje. Odmah useljivo, veliki balkon, gara`e, parking. Objekat bez tereta. Super. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Prodajem (ili mijenjam za manji, uz doplatu) troiposoban stan 81 m2, III sprat, ulica Paromlinska, cijena 2.100 KM/m2. Tel. 061 863 144. 13850-1Nd` Prodajem dvosoban stan 50 m2 - renoviran, Grbavica, Kemala Kapetanovi}a br. 36/12. Cijena 1.800 KM/1 m2. Tel. 065 450 114. 14020-1Nd` Hitno prodajem trosoban stan u Sarajevu - Alipa{ino - Dobrinja, cijena po dogovoru. Tel. 061 271 550. 94-1Mo A. [a}irbegovi}, 16 sp., stan 50 m2, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 062 452 371. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 061 533 758. Al. Polje A-faza, TMP 1. sprat, 70 , m2. Tel. 033 544-722, 061 736 701. Al. Polje, 50 m2, preko puta tramv. stanice, 80.00 KM. Tel. 061 034 010. Alipa{ino B-faza, dvosoban stan 59 m2, I kat, 100.000 KM. Tel. 061 320 439. Aneks stan sa grijanjem na spratu ku}e, sve zasebno. Tel. 033 649-744. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Atraktivna lokacija na Bjelavama, ku}a, oku}nica, gara`a, ba{ta, 360 m2, vl. 1/1. Tel. 062 886 261, 033 201-051. B. Potok do gl. ceste ku}a 3 sprata sa lokalom, sa 3 zas. ulaza. Tel. 062 154 130. B. Potok, novogradnja, stan 56 m2, na spratu 108.000. Tel. 061 072 815. B. Potok, stan 87 m2/1.300 KM, novogradnja, 6. spr. Tel. 065 819 136. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa. Tel. 061 358 229. Beograd, dvosoban stan 53 m2 sa terasom, u Beogradskom naselju Kote`, I kat, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, blizina centra, iza Avale, ku}u 275 m2, 4 hektara i 8 ari placa, pomo}ni objekti. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225 7932. Blizu Ba{~ar{ije, prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Br~ko, ku}a 9x10 sa 480 m2, placa, odmah useljiva, odli~na lokacija. Tel. 063 342 469. Breka, 52 m2 stan, sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 061 183 433. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, II kat, plin, lift, interfon, uknji`en, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar Makarske, stan za 35.000 EUR-a. Tel. 00385 99 596 0425. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za

Dnevni avaz
sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-M. Dvor, jednosoban 40 m2, II sprat. Tel. 061 715 543. Ciglane Donje, prodajem 3-soban stan 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel. 061 911 324. ^. Vila, D`. Bijedi}a, I kat, stan 52 m2 + balkon - 90.000 KM. Tel. 066 801 737. ^etverosoban dvoeta`. stan 115 m2/III kod Bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. D. Jo{anica-Vogo{}a, ku}a sa tri stana, nedovr{ena, p+s+s sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dev. ku}a S. Grad ([iroka~a) 25.000 EUR-a sa dokumentacijom za adapt. Tel. 033 523-423. Dev. vikend. sa ba{tom i {umom u G. Male{i}i, Ilija{, od 20 h. Tel. 033 456-263. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, 3 1/2 stan, 91 m2, IV sprat, 1.700 KM/m2. Tel. 062 606 831. Dobrinja 3, 3 sp., 74 m2, useljiv, vl. 1/1, komplet adapt., cijena 114.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 388 515. Dobrinja C-5, dvosoban 68 m2, II kat - 103.000 KM. Tel. 061 320 439. Dobrinja C-5, I sprat, prodajem dvosoban stan, kod Merkatora. Tel. 061 144 162. Dobrinja, prod. pos. prostor 16 m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor. Tel. 061 438 446. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. zemlje u Osjeku, vl. 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Dvoiops. stan 62 m2, II sp., ul. Grada~a~ka. Tel. 062 257 085. Dvoipos. stan Dobrinja 65 m2 sa dva balkona, prodajem, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dvos. stan 54 m2, adapt., Hrasno, ul. A. Lipa, cijena 108.000 KM. Tel. 061 136 575. Dvos. stan novogradnja na Betaniji, Pionirska dolina, 55 m2, sp. I, 2.400 KM/m2.Tel. 061 540 015. E. [ehovi}a, vis. priz., stan 67 m2 + 2 balkona, 1.850 KM/m2. Tel. 061 907 831. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Grada~ac-Ormanica, prodajem zemlju i vikend. uz asfalt, vlas. 1/1. Tel. 035 274 389, 062 677 806. Gra|evinsko zemlji{te, povoljno. Tel. 065 888 497. Grbavica, K. Kapetanovi}a, 54 m2, 11. spr., novo sve, 112.000 KM. Tel. 066 801 711. Grbavica, stan na grbavici-Kova~i}i, 66 m2, IV sp. dva balkona, ili mijenjam za dva manja, cijena po dogovoru. Tel. 033 481-399. Grbavica, troiposoban stan (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617 742, 061 964 797. Grbavi~ka, V spr., nema lift, stan 69 m2 + 2 balkona, potrebna adaptacija, 1.900 KM/m2. Tel. 062 907 831. Had`i}i - prodajem ku}u 9x8,5, P+S+P sa oku}nicom 618 m2 i dvije , gara`e, useljiva. Tel. 420-319 ili 521187. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, teheranke, vis. priz., stan 60 m2/2.300 KM. Tel. 065 819 136. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a-Lu`ani 54 m2 stan, I sprat. Tel. 065 645 108. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5 prizemlje+2 sp., sa gara`om i pos. prostorom. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, , oku}nice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Imanje blizu Rakovice 1.100 m2 papiri uredni (grunt). Tel. 033 542765. Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dun. zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Jednos. stan 37 m2 u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Jelah-Rosulje, 55.000 m2 5,5 dun., {ume, iza ciglane. Tel. 065 795 904. Ku}a 240 m2 useljiva, duplex, kod pijace Vrap~i}i-Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a 8x9 m i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje, 500 m od ku}e, cijena 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a i oku}nica Osjek, sve 1/1, vrlo povoljno, useljivo. Tel. 062 189 114. Ku}a na Stupu sa 3 eta`e a 500 m2 zemlji{ta. Tel. 062 391 337. Ku}a u Visokom, Muha{inovi}i, p+s+p. Tel. 062 952 395. Ku}a ve}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ljubljanska, dvosoban stan, vis. priz., 55 m2, novogradnja. Tel. 061320 439. Manja bos. ku}a iznad Bistrika, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Mojmilo, jednosoban stan, cijena po dogovoru. Tel. 061 316 298. N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, II sprat, 2 banje, 2 WC, 3 balkona. Tel. 033 612-007. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Nerkeza Smailagi}a, 6. kat, troiposoban 77 m2 - 125.000 KM. Tel. 066 801 737 Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Orebi}: ~everokrevetni apartman 27 m2, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, blizina mora, potpuno opremljen, 33.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 924 6035. Otoka, prodajem dvos. stan sa odli~nim c.g., jako uslovan, vlasni{tvo 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Plandi{te kod d`amije, zemlje 13.000 m2, cijena 80.000 KM. Tel. 061 1780 254. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pofali}i, blizu Fabrike duhana i OBN-a, ku}a p+s, dva trosobna stana, sve komunalije, dvije gara`e, oku}nice 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Porodice Ribar, vis. priz., dvosoban 58 m2 + 2 balkona. Tel. 066 801 737. Pos. prostor u Vogo{}i 240 m2, dvije eta`e, 250.000 KM. Tel. 061 489 542. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 065 185 108. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dvije stare ku}e, H. Kaimije 10, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Prodajem dvosoban stan 53 m2, 1/1, Dobrinja III, u odli~nom stanju, cijena 82.000 ili 1.450 KM/m2. Tel. 061 184 653. Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 033 646-213. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam ku}u u Rudom. Tel. 062 435 767. Prodajem ili mijenjam stan (pos. prostor) 83 m2, vis. prizemlje u centru Sarajeva. Tel. 061 485 898. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alilpa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u 1/1, povoljno, 2 sprata, zas. ulazi. Tel. 061 506 750. Prodajem ku}u sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Prodajem ku}u sa dva apartmana Pelje{ac - Dra~e, 70 m do pla`e. Mo`e i jedan apartman. Tel. 062 105 578. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, novoizgra|ena, povoljno. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Varaca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem plac 1.066 m2. Tel. 063 192 676. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem poslovni prostor u Vogo{}i 38 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu, potrebno manje renoviranje. Tel. 062 348 159. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina bana 21/II. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 58 m2, Hrasno, Trg heroja 29, cijena po dogovoru. Tel. 033 649-602. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, G. Polje, 1.550 m2 zemlje, dostupnost infrastrukture, pogodno za stanovanje ili vikend. Tel. 061 390 748. S. Kolonija, troeta`ni stan u nizu potpuno adaptiran, neuseljen. Tel. 065 955 960. Sarajevo, Bosanska 13/II, jednosoban stan, c.g. Tel. 066 874 071. Stan 38 m2, V.P prodajem ili mi., jenjam uz povoljan dogovor, za Had`i}e, sli~. kvadrature. Tel. 062 110 722. Stan 50 m2, IX sprat, neboder, Kemala Kapetanovi}a 32, cijena 105.000 KM. Tel. 063 891 345, 061 031 655. Stan Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, 3 sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Stan na Otoci Sarajevo, povoljno. Tel. 062 509 471. Stan od 72 m2 u neboderu kod stadiona Ko{evo, povoljno. Tel. 063 406 648. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Strogi centar kod Vje~ne vatre, prodajem stan 150 m2, 1 m2 - 2.000 KM. Tel. 063 603 010. [uma ~etinar 2,5 dun. za vikendicu, Skradno-Busova~a. Tel. 061 154 540. Trg ZAVNOBiH-a, II kat, troiposoban 77 m2, 125.000 KM. Tel. 066 801 737. Tros. stan ul. Bolni~ka, 78 m2, sp. II, ima gara`u, cijena 2.700 KM/m2. Tel. 061 540 015. U [vrakinom jednos. stan 33 m2. Tel. 061 133 597. Ul. Muvekita, stan dvoeta`ni, adapt., 3. spr., 67 m2 - 230.000 KM. Tel. 065 819 136. Vogo{}a, centar, super lokacija, nedovr{en, dvoeta`ni, nadogradnja, 100 m2, 75.000 KM. Tel. 061 304 624. Vogo{}a, prodaje se poslovni prostor 72 m2, prostor je na 2 eta`e, povoljno. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vrazova, vis. priz., stan 84 m2, pogodan za prostor. Tel. 061 320 439. Zemlja 4 dun. u Jar~edolima, S. Grad, vo}njak i livada uz asf. put, svi priklju~ci. Tel. 061 172 441. Zemlja u Pazari}u. Tel. 061 304 536. Zemlje 3.000 u Rajlovcu, asfalt do parcele, cijena po dogovoru. Tel. 061 299 127. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. Kupujem manji stan od Skenderije do Ba{~ar{ije do 50.000 KM, u ra~un dajem auto i doplatu. Tel. 061 338 433. Tra`im cimerku, lokacija Dolac Malta kod Klas centra, stanarina povoljna. Tel. 061 311 402. Kupujem ku}u na sprat sa oku}nicom, od Kova~a do Bjelava, samo uredni papiri. Tel. 066 876 364.

~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

41

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

Zamjena
Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam stan 53 m2, suteren, u Hrasnici, plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u Kantonu Sarajevo. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Sarajevo-Zagreb, mijenjam u Sarajevu ~etverosoban stan kod Holiday inna, za Zagreb. Tel. 00387 33 214595. Mijenjam dvoipos. stan na Dobrinji za sl. bli`e centru, uz dogovor. Tel. 061 509 813.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 16259-1TT di jeftino dijelove servisima za bicikla. Tel. 033 649-316, 033 690-059. Drvene prozore 4 komada - 100 KM. Tel. 061 244 290. Al. radijatore Lipovica, 55 rebara. Tel. 061 351 151. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033 553865, 061 895 017. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom. - 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klase, prepelice nosilje i meso prepelica. Bespl. dostava. Tel. 062 134 551, 061 237 448. Fiskalne registar kase, printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjenih prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Skoro novu plinsku pe} za grijanje na dimnjak, marke „Susler“, 200 KM. Tel. 061 377 150. Stolovi ugostiteljski 6 kompl., 2 vitrine, 2 vage, kasa Oliveti, 2 tende 6x3. Tel. 061 958 001. Fiskalne registar kase, printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Polovne drvene prozore 2 komada 140x120 i 2 komada 180x120, sve 50 KM. Tel. 061 244 290. Zidna rashladna vitrina. Tel. 061 156 309. Bra~ni krevet bez madraca, cijena 50 KM. Tel. 063 491 116. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodajem kombinovani fri`ider. Tel. 061 245 578. Prodajem, pravim drveni dio za sudoper. Tel. 655-201. Trosjed, dvosjed, fotelju, sve 300 KM, staro 2 god. Tel. 062 920 927. Dje~ija kolica masivna za sjedenje. Tel. 655-201. Polovne drvene prozore, vrata raznih dim. Tel. 655-201. Kori{ten drveni dje~iji krevet sa jogijem bijele boje. Tel. 655-201. Hidraulik super krevet za nepokretne osobe. Tel. 063 548 008. Prodajem kazan za pe}enje rakije. Tel. 061 367 103. Sudoper ugostiteljski i pult. Tel. 061 367 103. Crijep za krov, jeftino. Tel. 065 696 132. Grija}e za TA pe} 10 KM. Tel. 062 972 512. Prodajem {trika~uma{inu Singer patent. Tel. 659-358. Gu{~iju mast prodajem za lijeka od vlatitih guski, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Vlastitke patke, }urke (dva uzrasta) guske `ive ili o~i{}ene, gu{~iju mast, donosim ku}i. Tel. 061 925 691. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto, burek. Tel. 061 311 784. Komplet inventar za trgovinu, police, pult, r. vitrine. Tel. 062 358 962. Ma{ine za proizvodnju kesa pp, tx i dx, povoljno. Tel. 065 435 050. Ma{ine za flexo {tampu 300 i 800 mm, {estobrojne, povoljno. Tel. 065 435 059, 061 203 409. Immunomax kapsule AHCC povoljno. Tel. 065 435 050, 061 203 409. Ma{ine i sto za sito {tampu, povoljno. Tel. 065 435 050. Ma{ine hambe sa rezervnim alatima. Tel. 065 435 050. Zindu plin. pe} povoljno. Tel. 061 172 025. Crijep stari i novi, prozor 60x60 nov, cigl. blokove. Tel. 521-618, 061 529 838. Povoljno fri`ider Gorenje 170 lit., starija tipa, ispravan, o~uvan. Tel. 061 171 421. Tri ku}na radio poja~ala sa i bez zvu~nika i rabljenu obu}u i odje}u za jesen i zimu na veliko. Tel. 061 511 779. Hitno prodajem aparat za govor, cijena po dogovoru. Tel. 030 251 507, Bugojno. Gumeni ~amac „Jadran“ za dvoje, skoro nov, 550 KM. Tel. 061 558 831. Me|unarodni tel. rzagovori do 5 puta jeftiniji, bespl. priklju~ak. Tel.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM, (Kreka) drveni 80 KM i bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 13835-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“. OGRIJEV NA 4 RATE PENZIONERIMA. Prodajemo bukova cijepana drva i sve vrste uglja. Tel. 061 670 068. 13836-1Nd` „AKCIJA“! Prodajem bukova drva u svim oblicima. Ugalj Kreka, kameni iz Banovi}a. Prijevoz besplatan. Tel. 062 543 688. 13837-1Nd` Bukova i grabova drva od 35 do 65 KM. Akcija Kreka drveni 80 KM. Kameni iza 25. 10. - 150 KM Banovi}i (kocka i orah). Jedinstven bukov briket 200 KM. Obezbije|en kombi i kiper. Tel. 061 444 456. 13838-1Nd` Prodajem klavir - Yamaha GT1 Gran Touch - digitalni Grand Piano. Tel. 033 714-700. 16334-1tt VELIKA RASPRODAJA - DRVA I UGLJA. Ugalj Banovi}i i Kreka, bukovo drvo u svim oblicima, ku}na dostava, sa preciznim rokovima. Koli~ina i kvalitet 100%. Kredit bez kamata na 10 rata. Tel. 062 172 343. 14014-1Nd` DOO „GORI VATRA“, BESKAMATNI KREDIT 10 RATA za penzionere i uposlenike u dr`avnim i javnim preduze}ima. Sve vrste uglja, ogrijevno bukovo drvo. Ku}na dostava u vre}ama. Kvalitet i koli~ina zagarantovni. Popust kod gotovinskog pla}anja. Tel. 061 173 949. 14014-1Nd` AKCIJSKA PRODAJA OGRIJEVA! Ugalj Banovi}i kocka, orah, bukovo drvo, ugalj Kreka. Ku}na dostava u vre}ama. Krediti na 10 rata. Garantujemo za kvalitet i koli~inu. Tel. 061 360 298. 14014-1Nd` U prodaji su iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 60 KM, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Kontakt tel.: 066 439 275. 14058-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem starije foto aparate i muz. liniju. Tel. 061 548 447. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Rasformirani servis za bicikla nu-

061 191 935. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Ko`nu vre}u za borila~ke sportove i rabljenu obu}u i odje}u za jesen i zimu, Sarajevo. Tel. 061 511 779. Svu opremu za pekaru prodajem. Tel. 061 820 119. Prodajem biciklo. Tel. 061 745 586. Prodajem i radim kerane stolnjake razne veli~ine i oblika. Tel. 033 453-029. Polovna proz. krila sa termopan staklima 61x96, 50x96, 57x116. Tel. 061 275 436. PVC burad od 200, 150, 50, 25 l, povoljno. Tel. 061 184 444. PVC cisterna za vodu od 1000 lit. Tel. 061 184 444. Palme prodajem stare 8 god., cijena po dogovoru, Mostar. Tel. 062 280 157. Samsung Seh-E250 s manjim kvarom, povoljno, 50 KM. Tel. 061 081 780. Boce za autogeno varenje, 4 kom. s manometrima. Tel. 061 225 162. Nov lim za sudoperu, povoljno. Tel. 061 439 863. Plin. kotao za eta`. grijanje od 28 KW. Tel. 033 665-926. TA pe}, 130 KM. Tel. 062 157 704. Dvodjelni sudoper du` 2,5 m i pult iste du`ine. Tel. 061 367 103. Plinsku pe} na zid i dimnjak, polovan crijep, frata, fri`ider sa dubinskim, sve po dogovoru. Tel. 061 143 519. Barske stolove i barske stolice, mali i veliki fri`ider, printer za ra~une, vje{alice, se}ije. Tel. 061 276 132. Kvalitetnu rakiju: jabukova~a, {ljivovica, viljamovka 43% (ve}e koli~ine), punjeno. Tel. 061 781 592, 061 500 477. Harmonika vrata „Marley“, prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 64 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Slika - ulje od M. Mikuli}a. Tel. 061 184 664. Polovan crijep i oluke, cijena povoljna. Tel. 033 458-293.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 12917-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 14873-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 12715-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 13167-1Nd` MIKADO AKCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na, rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613584. 14951-1tt „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha 1 m2 - 1 KM, i namje{taja: ugao - 20 KM, Sarajevo. Tel. 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 13917-1Nd` Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adresu. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Projektovanje, izvo|enje unutra{njih plinskih instalacija uz atest, sve vrste grijanja, ugradnja plinskih bojlera i pe}i, instalacija vode i odvoda, garancija, non-stop. Tel. 061 130 787 i 033 537-108. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova na podru~ju Sarajeva, prodaja i najam. Tel. 033 211-914. Potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje za poznate klijente (agencija). Tel. 061 145 853.

42

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
kstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater radi sve vrste radova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 349 294. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Vodoinstalacija, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade. Uz garanciju i povoljno Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. ^uvala bih dijete u svojoj ku}i Bistrik. Tel. 061 088 520. ICT specialist (IT Systems menager tra`i posao) projekat. www.edin.ba Telefon: 061 512 190. ^uvala bi dijete u svom stanu na Dobrinji 3, `ena sa iskustvom sa djecom. Tel. 061 559 417. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463306, 061 387 856.. Pravimo pite po narud`bi, najjeftinije u gradu, extra kvalitet. Tel. 062 471 225. Nudimo pos. saradnju, proizvodimo na vi{e pitu odli~nog kvaliteta, tra`imo prodavce. Tel. 062 471 225. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 063 191 977. Radim novu vodoinstalaciju, povoljno. Tel. 061 374 441. Radio bi kao rukovaoc kotlovskog postrojenja centr. grijanja. Tel. 061 374 441. Nudim pomo} pri u~enju djeci od 7-9 godina. Tel. 656-237, A. lipa. Tra`im posao voza~a B i C kat., dr`avni ispit, Ilid`a. Tel. 062 205 793. Ozbiljna gospo|a ~uvala bi dijete ili stariju, S. Grad. Tel. 062 728 479. ^istim i popravljam {upe, podrume, gara`e, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Njega starih i bolesnih osoba, nudimo veliki niz usluga. Tel. 061 083 802. Certificirani ra~unovo|a, povoljno vodi pos. knjige za sve vrste preduze}a, radnji i udru`enja. Tel. 061 150 368. Agencija Tera, njega starih i oboljelih 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Izrada i monta`a brvnara od poluoblica, na rate. Tel. 061 134 597. Unutra{nje ~i{}enje automobila, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 213 732, 062 672 354. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju. Tel. 061 157 991. Potrebna radnica za rad u u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 12 sati. Tel. 061 218 071 Pr`ionici kafe, na pijaci na Ciglanama, potrebna radnica za rad u {anku. Tel. 061 136 362 Ako `elite ostvariti dodatnu zaradu u svojoj ku}i, nazovite od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Friz. salonu potreban `enskomu{ki frizer.Tel. 061 812 902. Instrukc. iz engl. jezika za osnovce i srednjo{kolce, uspjeh zagarantovan. Tel. 066 917 391. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, apoteku i sl. uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. Prevodim sa njema~kog jezika, podu~avam njema~ki jezik. Tel. 063 436 672. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012.

Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{ve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208435, 061 905 734. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinskozanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prekucavam na ra~unaru sve te-

Kupujem staru deviznu {tednju i obaveznice, ratne od{tete. Isplata odmah. Tel. 061 271 935. 13587-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice i akcije, kako iz FBiH tako i iz RS. Prodajem neulo`ene certifikate, za sve isplata odmah, po dogovoru dolazim na adresu. Tel. 061 140 521. 13824-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 16221-1tt Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Poklanjam sobni ugao, trosjed i dvosjed. Tel. 061 245 474. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Poklanjam rasne ma~i}e ozbiljnoj porodici. Tel. 203-717. Kupujem dionice, staru dev. {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, ratne {tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521.

Ponuda-potra`nja
Potreban frizer sa iskustvom. Tel. 061 828 416. 13954-1Nd` Kafe slasti~arni „AZZURO“ na ^engi} Vili, potrebna djevojka za rad. Tel. 061 313 258. 14008-1Nd` Tra`i se `ena koja bi ~uvala stariju osobu u njegovom stanu, u Sarajevu, gdje bi i `ivjela. Kontakt tel. 061 360 430. 14066-1Nd` Potrebne (2) dvije odgovorne i ozbiljne `enske osobe starosne dobi izme|u 40 i 50 godina za neizmjeni~no dnevno ~uvanje, pru`anje ku}ne njege i pomo}i starijoj mu{koj osobi. Tel. 062/33 75 99. N. Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila,

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

43

U cilju potpunog, objektivnog i nepristrasnog informisanja javnosti o do sada obavljenim poslovima u vezi izbora strateškog partnera za izgradnju Bloka 7 u TE „Tuzla“, Uprava Elektroprivrede BiH donijela je, na sjednici održanoj 25. oktobra ove godine, odluku da se javnosti predoči Hronologiju dosadašnjih i plan narednih aktivnosti na izboru strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 7 – 450 MW u TE Tuzla A) Dosadašnje aktivnosti: U cilju sagledavanja svih aktivnosti realiziranih u proteklih 8 mjeseci, dajemo kratak pregled dosadašnjih ključnih aktivnosti: 1. 27.02.2010. Nadzorni odbor JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo je na 35. sjednici utvrdio Prijedlog Plana poslovanja JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo za 2010. – 2012. godinu, u okviru kojeg je planirano izvođenje i završetak pripremnih aktivnosti za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla. Skupština EPBiH je na 16. zasjedanju održanom 25.03.2010. godine usvojila navedeni Plan poslovanja JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo za 2010. – 2012. godinu. 2. 17.03.2010. Vlade FBiH je donijela Odluku o pripremi i izgradnji Bloka 7- 450 MW u TE Tuzla (Službene novine FBiH broj 13/10), gdje je u osnovi definisano slijedeće: Daje se saglasnost Javnom poduzeću Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (u daljnjem tekstu: EPBiH), da u svojstvu nosioca aktivnosti pripreme i izgradnje elektroenergetskog objekata TE Tuzla, Blok 7 - 450 MW, nastavi i intenzivira aktivnosti. Partnerstvo EPBiH sa budućim strateškim partnerima uredit će se posebnim ugovorom, a bit će zasnovano na slijedećim principima: Federacija BiH ostaje vlasnik prirodnih resursa, bez privatizacije, raspodjeli proizvodnje električne energije, tj. povrat uloženih sredstava u proizvedenoj električnoj energiji, izgrađeni objekat je garancija za uložena sredstava, zajedničko upravljanje zajedničkom kompanijom i odlučivanje o strateškim pitanjima primjenom konsenzusa. 3. 18.03.2010. – na Energetskom forumu „Izgradnja elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH – Prva faza“ u organizaciji Vlade FBiH i FMERI je prezentiran Projekat Bloka 7. – 450 MW u TE Tuzla i prijedlog osnovnih principa, kriterija i metodologije izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450 MW 4. 25.03.2010. Nadzorni odbor EPBiH donosi Odluku broj NO36-6680-4./10 o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450 MW u TE Tuzla. Ovom Odlukom su, pored osnovnih principa koje je utvrdila Vlada FBiH, definirani i Kriteriji koje mora ispunjavati strateški partner i to: - Da je u zadnjih 5 godina profesionalno osposobljen da se bavi jednom ili više elektroprivrednim djelatnostima, kao što je proizvodnja, prijenos, distribucija i/ili trgovina električnom energijom. Ako je strateški partner konzorcij, lider konzorcija mora biti kompanija koja se u zadnjih 5 godina bavi jednom ili više elektroprivrednim djelatnostima, kao što je proizvodnja, prijenos, distribucija i/ili trgovina električnom energijom. - Da je ostvario prihod iz elektroprivredne djelatnosti u posljednje 3 godine minimalno 5 milijardi e godišnje. Ako je strateški partner konzorcij, lider konzorcija mora ostvariti prihod iz elektroprivredne djelatnosti u posljednje 3 godine minimalno 2,5 milijardi e godišnje. - Da je ostvario ukupan profit u posljednje 3 godine minimalno 400 milionae. Ako je strateški partner konzorcij, lider konzorcija mora ostvariti ukupni profit u posljednje 3 godine minimalno 200 miliona e. - Da ima u vlasništvu/suvlasništvu jedan ili više proizvodnih elektroenergetskih objekata, od kojih je minimalno jedan termoenergetski objekat instalirane snage 400 MW ili više. - Da raspolaže vlastitim finansijskim sredstvima u iznosu potrebnom za realizaciju Projekta za planirani period izgradnje od 6 godina ili izjavu - potvrdu finansijske institucije da će mu osigurati potrebna finansijska sredstva u navedenom periodu. - Da prihvata principe strateškog partnerstva iz Odluke Vlade Federacije BiH. - Da prihvata investicionu i okolinsku dokumetaciju koju je izradila JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (na nivou Feasibility Study), kao polaznu osnovu za dalji razvoj zajedničkog projekta. Istom Odlukom je utvrđeno da će se postupak izbora strateškog partnera izvršiti na osnovu međunarodnog javnog tendera, koji će se odvijati u dvije faze: - I faza: Pretkvalifikacija, u okviru koje se utvrđuje lista kvalificiranih kandidata - II faza: Prikupljanje ponuda od kvalificiranih kandidata u okviru koje se bira najpovoljniji ponuđač – strateški partner. 5. FMERI je dopisom broj 01-17-825/10 podržao prijedlog Odluke Nadzornog odbora EPBiH o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450 MW u TE Tuzla 6. 29.03.2010. EPBiH je objavila Pretkvalifikacioni dokument za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 7 – 450 MW u TE Tuzla sa rokom za dostavu prijava - aplikacija 13.05.2010. Javni poziv za pretkvalifikaciju je objavljen dana 29.03.2010. godine u Službenom glasniku BiH broj 24/10, a dana 31.03.2010. godine i u dnevnim novinama i na web-stranici JP Elektroprivrede BiH d.d.–Sarajevo. Pojedinačnim dopisima obavještene su sve ambasade u BiH o objavi Javnog poziva za pretkva-

lifikaciju, uz koji je priložen tekst Javnog poziva, uz poziv da, o istom, u državi koju predstavljaju, obavijeste sve relevantne institucije (trgovačke komore itd.) i potencijalne kandidate zainteresirane za ulaganje u elektroenergetski sektor u Bosni i Hercegovini. Javni poziv za pretkvalifikaciju je preuzet i objavljen i na više inozemnih web portala (UK Trade & Investment - www.ukti.gov.uk; Wirtschaaftskammer Österreich – www.wko.at; Germany Trade Invest – www.gtai.com; Balkan Energy News – www.news.balkanenergy.com; Platts – www.platts.com). 7. 06. i 07.04.2010. – na Međunarodnom Business forumu u Sarajevu je prezentiran Projekat Bloka 7. – 450 MW u TE Tuzla i Pretkvalifikacioni dokument za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekat Bloka 7. 8. 14.04.2010. Vlada FBiH je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji Bloka 7-450 MW u TE Tuzla (Službene novine FBIH broj 25/10). Ovom dopunom Vlada FBiH je proširila osnovne principe iz osnovne Odluke sa slijedećim dodatkom: Partnerstvo JP Elektroprivreda BiH sa budućim strateškim partnerima može se zasnovati na način da strateški partner osigura finansiranje projekta kroz ugovor o dugoročnom preuzimanju električne energije ili otplatom kredita, bez formiranja zajedničkog privrednog društva. 9. 20.04.2010. Nadzorni odbor EPBiH donosi Odluku broj NO37-9530-3.-1/10 o izmjeni i dopuni Odluke o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, kao i prečišćen tekst iste, u kojoj su uvažene izmjene nastale Odlukom Vlade FBiH od 14.04.2010. 10. 04.05.2010. EPBiH je objavila Izmjenjeni i dopunjeni Pretkvalifikacioni dokument za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 7 – 450 MW u TE Tuzla, sa produženim rokom za dostavu prijava - aplikacija do 18.06.2010. 11. 18.06.2010. u 11,00 sati u EPBiH je obavljeno komisijsko Javno otvaranje prijava - aplikacija kojom prilikom je konstatovano da je prispjela samo jedna ponuda i to od firme ALPIQ AG Švicarska. Navedena firma je ponudila finansiranje Projekta kroz Ugovor o dugoročnom preuzimanju električne energije bez formiranja zajedničkog privrednog društva. Uvidom u prijavu konstatovano je da firma Alpiq zadovoljava kriterije iz „Koverte podobnosti“. 12. 01.07.2010 EPBiH - Stručni tim je izvršio evaluaciju prispjele prijave i utvrdio da je firma Alpiq AG, Švicarska kvalificirani podnosilac prijave, jer je prijava ocijenjena ispravnom i jer ispunjava kriterije pretkvalifikacije definisane u Izmjenjenom i dopunjenom pretkvalifikacionom dokumentu za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekat Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla - No. EP BiH – BL7 - TET/10 – PD 1 od 04.05.2010. 13. 06.07.2010. EPBiH - Uprava je na 114. sjednici prihvatila Izvještaj o radu Stručnog tima za ocjenu pretkvalifikacione prijave, te zaključila da se pristupi drugoj fazi izbora strateškog partnera, što je u konkretnom slučaju značilo upućivanje zahtjeva za ponudu firmi Alpiq AG Švicarska, za dobijanje ponude i otvaranje pregovaračkog postupka za izbor strateškog partnera. 14. 06.07.2010. EPBiH - Uprava je Informaciju o izvršenoj pretkvalifikaciji za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 7-450 MW u TE Tuzla uputila Nadzornom odboru EP BiH i FMERI (obaveza u skladu sa Odlukom Vlade FBiH od 17.03.2010. i Odlukom Nadzorog odbora EP BiH broj NO-366680-4./10 od 25.03.2010.). 15. 09.07.2010. EPBiH je Odlukom, broj 01-17584/10, obavijestila Alpiq AG da je u pretkvalifikacionom postupku za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekat Blok 7- 450 MW u TE Tuzla proglašen kvalificiranim kandidatom. 16. 13.07.2010. EPBiH i Alpiq AG zaključuju Sporazum o povjerljivosti, kojim strane utvrđuju način i opseg zaštite povjerljivih podataka koje budu međusobno razmjenjivali tokom druge faze izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekat Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, kao preduvjet za početak II faze izbora strateškog partnera. 17. 20.07.2010. FMERI dopisom, broj: 09-17-1802/10, izražava podršku EPBiH na do sada urađenom u predmetnoj pretkvalifikaciji, kao i podršku u daljnjim aktivnostima, odnosno realizaciji druge faze razgovora sa potencijalnim strateškim partnerom u cilju postizanja prihvatljivih uslova i kriterija za eventualni finalni izbor ove kompanije kao strateškog partnera i potpisivanje ugovora. 18. 17.08.2010. EPBiH - Uprava na 121. sjednici daje saglasnost na Osnovne postavke za Ugovor o strateškom partnerstvu za zajedničko ulaganje – Projekat blok 7-450 MW u TE Tuzla sa firmom Alpiq AG Švicarska, koje će biti sastavni dio Zahtjeva za ponudu – Tendera. Istoga dana Nadzornom odboru EPBiH je proslijeđena informacija o toku aktivnosti na izboru strateškog partnera, sa Osnovnim postavkama za Ugovor o strateškom partnerstvu. 19. 19.08.2010. EPBiH upućuje zahtjev za ponudu - Tender broj: EPBiH-BL.7-TET/10-TD; pretkvalificiranom kandidatu Alpiq AG, čime je započela II faza izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekat Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, sa rokom za dostavu ponude do 30.09.2010.

20. 20.09.2010. godine na inicijativu i pod predsjedavanjem Premijera FBiH održan je sastanak u Vladi FBiH s ciljem sagledavanja rezultata okončanog pretkvalifikacionog postupka za Blok 7 – TE Tuzla, kojem su prisustvovali predstavnici federalnih ministarstva, četiri člana Nadzornog odbora (imenovani ispred državnog kapitala) i svi članovi Uprave JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo. Na sastanku je data podrška za nastavak tenderske procedure za izbor strateškog partnera za Blok 7 u TE Tuzla, te je zaključeno da se nikakve odluke o konačnom ugovoru neće donositi bez saglasnosti Vlade FBiH, a u slučaju potrebe i Parlamenta FBiH. 21. 20.09.2010. EPBiH je zaprimila ponudu Alpiq-a AG, Švicarska. 22. 01.10.2010. EPBiH - Otvaranje ponude ponuđača ALPIQ AG i pristupanje pregledu i ocjeni iste u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. B) Aktivnosti koje bi trebalo da uslijede: Period 2010 – 2012: U narednom periodu, nakon detaljnog pregleda i ocjene ponude ALPIQ-a AG u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, otvorili bi se pregovori po pojedinim elementima zahtjeva / ponude, koji bi trebali biti sastavni dio budućeg Ugovora o strateškom partnerstvu. Ovaj Ugovor bi sadržavao osnovne principe za budući rad na usaglašavanju Ugovora o dugoročnoj isporuci električne energije iz Bloka 7. Ovo je najsloženiji posao, budući da se Ugovorom treba detaljno precizirati zatvaranje konstrukcije finansiranja izgradnje Bloka 7, količine električne energije koju će EP BiH prodavati ALPIQ-u, te vrijeme i dinamiku isporuke, cijenu po kojoj će se ista prodavati, kao i sve ostale uvjete koji obezbjeđuju da Blok 7 može podmirivati sve proizvodne troškove i troškove otplate kredita, uz pozitivno poslovanje. Ovo je ključni period u pregovaranju o strateškom partnerstvu, za koji EP BiH planira angažirati konsultanata. Sve ključne odluke u vezi realizacije projekta izgradnje Bloka 7 u TE Tuzla će donositi Skupština JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo (Odluka o izboru strateškog partnera sa odobravanjem ugovora, Odluka o osnivanju projektne kompanije, Odluka o izgradnji bloka 7 kojom će se odrediti i izvori finansiranja i odobriti dugoročni ugovor o isporuci električne energije, a pitanje same gradnje bloka 7 će se tretirati i u više trogodišnjih i godišnjih planova poslovanja koje donosi Skupština JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo). U slučaju da ne dođe do usaglašavanja Ugovora o dugoročnoj isporuci električne energije iz Bloka 7 sa ponuđačem Alpiq AG, svaka strana snosi troškove svog angažovanja u periodu 2010.2012. godina i nema nikakvih dodatnih potraživanja. U tom slučaju EPBiH ne bi izgubila na tempu ukoliko bi uradila sve pripremne aktivnosti koje su neophodne bez obzira na pregovore sa firmom Alpiq, a u cilju realizacije izgradnje Bloka 7 u TE Tuzli. EPBiH bi bila suočena sa samostalnim zatvaranjem finansijske konstrukcije. Rezime Iz navedenog pregleda vidljivo je da su sve dosadašnje aktivnosti vođene u skladu sa odlukama Vlade FBiH i NO EPBiH, te da najvažniji dio posla tek predstoji i da će trajati oko dvije godine. Do sada je jedino odlučeno da Alpiq ispunjava kvalifikacione tehničke i finansijske kriterije, a pregovori o partnerstvu zapravo još nisu ni počeli. Nakon pregleda i ocjene ponude ALPIQ-a, stvoriće se uslovi za otvaranje pregovora o osnovnim principima eventualnog partnerstva, čiji rezultat bi trebao biti Okvirni ugovor o starteškom partnerstvu koji se može zaključiti samo uz saglasnost Skupštine Društva, a u skladu sa Odlukom Vlade FBiH. Okvirni ugovor bi bio osnova za dalje pregovore koji bi se trebali završiti do kraja 2012., kada bi se mogla donijeti odluka o izgradnji bloka 7 i započeti radovi na realizaciji izgradnje bloka. Tek tada, ukoliko se usaglasi Ugovor o dugoročnoj isporuci električne energije iz bloka 7, nastupit će materijalna obaveza o kojoj treba da se izjasne svi nadležni organi u EPBiH i F BiH. Sagledavajući ukupan proces izbora strateškog partnera za blok 7, možemo ocijeniti da smo do sada uradili cca 5% posla, da nam slijedeća faza koja se odnosi na usaglašavanje Okvirnog ugovora o strateškom partnerstvu nosi cca 15% ukupnog posla, a da preostali dio do kraja 2012. godine koji se odnosi na usaglašavanje Ugovora o dugoročnoj isporuci električne energije sa bloka 7 nosi preostalih 80% posla. Skupština EPBiH će se i u okviru svojih redovnih aktivnosti – usvajanje planova poslovanja (trogodišnjih i revidovanih godišnjih) opredjeljivati o realizaciji Projekta Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla. JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo o svim aktivnostima redovno informira Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, koje je, saglasno Odluci Vlade FBiH o pripremi i izgradnji Bloka 7-450 MW u TE Tuzla (Službene novine FBiH broj 13/10) dužno o tome redovno informirati Vladu Federacije BiH, a Vlada Federacije BiH informirati Parlament FBiH. Smatramo da Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo zaslužuje podršku u nastojanjima da obezbjedi neophodne zamjenske proizvodne kapacitete za naredni period kako se ne bi našli u situaciji da od izvoznika postanemo uvoznik električne energije. Za Upravu EPBiH: Generalni direktor Amer Jerlagić s.r.

M. D. A.

44

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Oti{ao je na{ dragi

ILIJA (NIKOLE) TASOVAC
Ponosni smo {to si bio na{ otac. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Neno i Gogo
16452-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg direktora

ZLATI SABLJICA
Uposlenici firme TEKNOXGROUP BH d.o.o.
N

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

45

dragom prijatelju, kolegi i saradniku

na na{eg voljenog

prof. dr. sci. med. DE[I ME[I]U
Direktoru Klinike za hirurgiju UKC Tuzla Veliki i plemeniti ljudi nastavljaju `ivjeti u dobrim djelima koja ostavljaju iza sebe. Neka Ti je lahka zemlja bosanska! Direktor i kolektiv Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„ Sarajevo
N

had`i DENIZ (ASIM) KALAJD@I]
28. 10. 2005 - 28. 10. 2010.
Dani prolaze, a ti `ivi{ zauvijek u na{im srcima. Ljepota, blagost i nje`nost tvoje prelijepe du{e obasjava na{ put, ona je na{a sjajna zvijezda, svjetlo koje nas hrani. Ti si na{ biser u moru vje~nosti. Neka je Allahova Milost na tebe. Tvoji najmiliji
16446-1tt

SELAM

Danas se navr{ava pet godina od kako nije s nama

SELAM
mom mom dedi lijepom

MUSTAFA (RAMIZA) [EHI]
[to vrijeme vi{e prolazi, sve vi{e nam nedostaje{, s po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Ohran Hatid`a sa porodicom
16424-1tt

BRAIMU

MUHAMED BERKOVAC
Molim Allaha d`.{. dragog da ti lijepi d`ennet da. Haris
16445-1tt

Cutile Mutile

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
16445-1tt

TU@NO SJE]ANJE

SELAM

SELAM

mom dragom dedi na{em dedi

SANDRA MIJATOVI]

MUHAMED (IDRIZ) BERKOVAC
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Unuci Adnan i Amar
14051-1nd` 16445-1tt

MUHAMED (IDRIZ) BERKOVAC
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj Nermin
16445-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica \eri}

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj radnoj kolegici

na{oj dragoj Miki

MIRSADI MERDAN EDHEM LUNJA
FZ PIO/MIO SARAJEVO - CENTRALNA LIKVIDATURA
16441-1tt

MIRSADI MERDAN DUDIJA LUNJA
4. 7. 2006. 5. 5. 1956 - 26. 10. 2010.
Zauvijek }e{ ostati u srcima svih nas, a tvoju dobrotu i plemenitost ~uvat }emo kao najljep{u uspomenu na tebe. TVOJE KOLEGICE: JASMINA, SANDRA, NAFA, FADILA, NIHADA i MARA
324-1tr

28. 10. 2002.

Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sin Vahid, snaha Sedina, unuke Lejla, Elma i Aida sa porodicama
16439-1tt

Danas, 28. 10. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret

Dana 28. 10. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve, nane i pranane

POSLJEDNJI SELAM

majci na{e radne kolegice

^IME HUREMOVI], ro|. @IVOJEVI]
I dalje `ivi{ sa nama i nikad ne}e{ biti zaboravljena. Sin Ibro, Almedin, Nermina, Alma i Amar
16444-1tt

^IME HUREMOVI], ro|. @IVOJEVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u 14.30 sati, Alipa{ina 189. Zauvijek tvoji: sin Enes sa porodicom
16444-1tt

MENSIJA (MAHMUT) ^EKI]
UPOSLENICI SLU@BE ZA OBLAST - BORA^KO INVALIDSKE ZA[TITE OP]INE NOVO SARAJEVO: HALIL, OLGA, NISVETA, VASVIJA, ELVEDINA, AZRA, ENISA, [EMNUNA, VILDANA, MUNEVERA, EMINA, EDIS I AMRA
16443-1tt

46

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Dana 28. 10. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

NUSRET ZUKI]
Dragi na{ Nusko, neizmjerna je tuga i bol od kada vi{e nisi sa nama. Snaga i vedrina tvog duha poma`e nam u ovim te{kim trenucima i uvijek }e nam biti vodilja kro `ivot. ^ast je bila imati takvog supruga i oca kakav si bio ti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 28. 10. 2010. nakon podne namaza u d`amiji u Starom Vitezu. Supruga Nusreta, k}erke Zinaida i Selma
501-1ze

Pro{lo je ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

ABIDA PA[I], ro|. BUDIMLIJA
Dani prolaze, a tuga i uspomene na na{u majku, njena dobra i plemenitost ne mogu i{~eznuti. Molimo Allaha d`.{. da je nagradi lijepim d`ennetom. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 30. 10. 2010. u 13 sati u ulici Josipa Slavenskog br. 157/1. Sinovi: Re{ad i Alija, k}erke Lejla i Elvira, snaha Lejla, unuci Nedim sa Editom i Fe|a, unuke Emina i Azra sa Adijem, praunu~ad Iman, Iris, Emir i Ahmed
16443-1tt

Dana 28. 10. 2010. navr{avaju se 2 tu`ne godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi

dr. sci. SELMO (ABDIJE) ESKO
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo i ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Latifa, sin Faruk, k}erke Almedina i Selma, unuci i unuke
16449-1tt

NA[IM RODITELJIMA

POSLJEDNJI SELAM

na{em tetku i zetu

RAMIZA LIZDE
28. 4. 2010 - 28. 10. 2010.

MEHO LIZDE
1. 8. 1969 - 28. 10. 2010.

Malo je rije~i da se iska`e bol {to vi{e niste sa nama. Rije~i ostaju nedore~ene kao i bol koja ostaje u na{em srcu. Ljubav koju ste nam nesebi~no pru`ali bila je istinska, prava roditeljska, ljubav bez interesa, koju samo roditelj mo`e podariti. Va{im odlaskom ostali smo siroma{ni, bez ljubavi, pa`nje i brige o nama. Ostali smo bez nekog kome smo mogli sve povjeriti. Ne zvoni vi{e telefon tamo gdje smo navikli, ne vidi se ni svijetlo tamo gdje je uvijek bilo, vrata zatvorena, na prozoru ostalo jo{ cvije}e. A nama ljubav i sje}anje na vas. Va{a djeca: Diana, D`evad, Eno, Meliha i unu~ad Dino, Emir, Mirza
PTT

NUSRETU ZUKI]U
Neka ti je vje~ni rahmet. Familije Deli} iz Pljevalja i Imamovi} iz [tokholma
502-1ze

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se 16 godina kako je na ahiret preselila na{a draga supruga, majka i nena

POSLJEDNJI SELAM

TEFTEDARIJA MEMNUNA
Lahko je izbrisati suze, ali je te{ko izbrisati sje}anje na tebe, draga sestro, tetka, kao i prazninu popuniti i bol ubla`iti. Po dobrom te pamtimo, sa ponosom spominjemo. Nikada te ne}emo zaboraviti, jer si stalno prisutna u na{im mislima. Tvoja sestra Suma i sestri~na Amra sa porodicom
14063-1nd`

tetku

HANIJA [ARAK, ro|. D@AFEROVI]
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica
14050-1nd`

MUHAMEDU BERKOVCU
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Himzo Herenda sa porodicom
14075-1nd`

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

47

Dana 28. oktobra 2010. navr{ava se godina od prerane smrti

NED@AD (RU@DIJA) MRKULI]
Pamtimo te po dobroti, sa ljubavlju spominjemo i u na{im srcima zauvijek ~uvamo. Tvoji najmiliji: otac Ru`dija, brat D`evad, sestre Amira i Amra, nena Emina, pomajka Mersija, tvoja djevojka Kristin
14048-1nd`

Dana 28. 10. 2010. navr{avaju se 4 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog babe, supruga i direktora

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret

HASNIJA IMAMOVI], ro|. DEDI] D@ANKOVI] OMER
28.10. 2006 - 28. 10. 2010.
S ponosom u srcu ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoj brat Vejsil Porodica i uposlenici - AIDA COMMERCE 14002-1nd` 14047-1nd`

Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ i ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Na{a ljubav nije bila dovoljna da te zadr`imo, ali je dovoljna da te nikad ne zaboravimo.

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

MUNEVERA PA[ALI], ro|. MU[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti istog dana, 28. 10. 2010. (~etvrtak) u 15 sati u porodi~noj ku}i u ulici Ispod oraha 15, Vratnik O`alo{}ena porodica
16370-1tt

D@ANKOVI] OMER
28. 10. 2006 - 28. 10. 2010.
S velikom ljubavi, po{tovanjem i ponosom zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Kiko sa porodicom
14002-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj dragoj

HALIL (MUJO) SALKANOVI]
Ostala su najljep{a sje}anja na tvoju plemenitost, ljubav i dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.

EDIN (AMIR) FEJZI]

ERMIN (BAJRO) NUHANOVI]

Va{i `ivoti su trajali suvi{e kratko, ali sje}anja na vas u na{im srcima ostaju zauvijek. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Va{i: daid`inica Husifa, ro|ak Mirsad, rodica Hidajeta
16423-1tt

Tvoji: supruga Husifa, sin Mirsad, k}erka Hidajeta, unuci Irhad i Benjamin, zet Nijaz, snaha Alma Tevhid }e se prou~iti 31. 10. 2010. u 13 sati u ku}i, Gornja Jo{anica II/3, Vogo{}a.
16423-1tt

FATI
Samira
16431-1tt

SJE]ANJE

Dana 28. 10. 2010. navr{avaju se 2 godine otkako nije vi{e sa nama na{ dragi

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se 7 (sedam) tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga strina

na na{u dragu prijateljicu

SADIK (ZE]IR) BAJRAMOVI] SANDRU MIJATOVI]
28. 10. 2008 - 28. 10. 2010.
Tu`ni su dani i godine bez tebe. S ljubavlju }emo ~uvati uspomenu na tvoj lik, dobrotu i plemenitost. Hvala na svemu {to si nam pru`io. Sanela i Nata{a
16373-1tt

MIRSADA GALIJATOVI], ro|. BIJEDI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
16405-1tt

Tvoji: supruga Bahrija, k}erka Erna, bra}a i sestre

Tvoji: Elma Galijatovi} - Pulular Alema Galijatovi} - Idrizbegovi}

16415-1tt

48

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Dana 28. oktobra 2010. godine navr{avaju se tri godine od kako je na ahiret preselila na{a draga Majka

Dana 29. 10. 2010. navr{ava se 40 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga i voljena supruga, majka, sestra, nena, svekrva, tetka, zaova i jetrva

FATIMA (MINKA) DLAKI], ro|. MULAHASANOVI]
Te{ko je opisati svu tugu, prazninu i bol koju si ostavila u na{im srcima. Ostat }e{ vje~no voljena, a u na{im mislima nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Mu{ko-`enski tevhid i hatma dova }e se prou~iti 29. 10. 2010. u petak, poslije d`ume namaza, u d`amiji Mokronoge 15 km od Visokog prema Kaknju. Tvoji najmiliji: suprug [efket, sinovi Muris sa proodicom i Mirza, sestra Fahrija sa 16409-1tt porodicom, brat Fahrudin sa porodicom

FAHRA ZE^EVI], ro|. ALAGI]
Draga Majko, vje~no }emo te imati u na{im srcima, sje}anju i pamtiti tvoj lik. Sinovi Enver i Fehim i k}erke Munevera i Hikmeta sa porodicama
16245-1tt

Dana 28. 10. 2010. godine navr{ava se 12 tu`niih godina od prerane smrti na{eg dragog

Pro{la je jo{ jedna duga i tu`na godina otkako s nama nije na{a voljena

SANDRA MIJATOVI] SAMIRA BAJRAMOVI]A (BUCO)
Ponosit }emo se uvijek {to smo te imali. Zauvijek `aliti {to smo te prerano izgubili i vje~no voljeti, dragi sine. Tvoj otac Sabit i majka Sevda Neka te Allah d`.{. nagradi d`enetskim ljepotama.
13938-1

(28. 10. 2008 - 28. 10. 2010)
Svakog si dana u na{im srcima, u na{im mislima, u na{im razgovorima, i svakog nam dana sve vi{e nedostaje{. U subotu, 30. oktobra, u 13 sati, okupit }emo se na tvom grobu, da se zajedno prisjetimo sretnijih vremena. Tvoji: mama Rada, tata Miro i sestra Suzana
16421-1tt

SJE]ANJE

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se godina dana otkako je na ahiret preselila na{a voljena i po{tovana majka, nana, pranana, svekrva i punica

S tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na ahiret preselio na{ dragi

na na{eg dragog

NURA FESTI], ro|. [I[I]
U na{im srcima i na{im mislima osta}e{ zauvijek. Molimo Allaha d`.{. da te nagradi i podari ti lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin, k}eri, unuci, praunuci, zetovi i snahe Tevhid }e se prou~iti 30. 10. 2010. u subotu, iza ikindije namaza u Obradova~koj d`amiji u Bos. Gradi{ci.
16313-1tt

MUHAMED (IDRIZBEGA) BERKOVAC
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Sestra Fatima Tankovi} i brat Fahrudin Berkovac sa porodicama
16430-1tt

MEHMED (HAKIJA) ADEMOVI]
28. 10. 1988 - 28. 10. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari d`enet i vje~ni rahmet. Porodica
16410-1tt

SJE]ANJE

na najmilije roditelje

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka i punica

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka

BORISLAV ]OROVI]
27. 10. 1968.

SABIRA MEHI], ro|. PENAVA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Zumra i zet Sejo
14019-1nd`

SABIRA MEHI], ro|. PENAVA
Molimo Svemogu}eg Allaha d`ele{anuhu da na{oj majci Sabiri udjeli mjesto u d`enetu. Sin Omer s obitelji
14049-1nd` 14049-1nd`

AN\ELKA ]OROVI]
28. 10. 2008.
@eljko sa porodicom

Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti - Idbar 14.

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se sedam tu`nih godina od kako nisi sa nama

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj prijateljici

SJE]ANJE

na dragu snahu

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ila se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog baba, svekra i deda

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se 30 godina kako je preselio na{ dragi tata

Dana 28. 10. 2010. godine navr{ava se dvanaest godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

IFET (MUJA) LIGATA FATI ^ALUK
@ivjet }e{ i dalje u na{im srcima. Sje}anje na tebe ja~e je od svake smrti. Asmira i Du{ko sa porodicama
14045-1nd`

SULEJMAN (AHMETA) ALIBA[I]
Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji najmiliji
13935-1nd`

VESNU MULI]
28. 10. 2006 28. 10. 2010.
Pidan
16294-1tt

Dragi babo, vrijeme prolazi sa bolom i tugom jer nisi vi{e sa nama, ali ti i dalje `ivi{ u na{im srcima. Na{a ljubav i sje}anje na tebe traja}e dok mi `ivimo. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: sin Miralem, snaha Zina i unuka Merisa
16386-1tt

D@EVAD BOGILOVI]
Vrijeme prolazi, ljubav i sje}anja ostaju zauvijek u nama. S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke Amra i Sabrina sa porodicama
16425-1tt

SELIM (OMER) KORMAN
Samo oni koji te vole znaju kako je tu`no i te{ko bez tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Habiba, sinovi Sead i Senad i k}erka Senka sa porodicom
16427-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM Dana 28. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg djevera i amid`e

~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

49

majci na{e kolegice ocu na{e radne kolegice Sedine Pand`a

SJE]ANJE Dana 28. 10. 2010. navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{a draga majka, svekrva i nana

RAMIZ (AHMED) BJELICA
PA[ALI] MUNEVERA
Molimo Allaha d`.{. da joj podari sve d`enetske ljepote, a porodici sabur. Uposlenici prodavnice Samoizbor „Sarajevotekstil“
16454-1tt

HUSEIN (ABDULAHA) BI^AK^I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: snaha Munevera, brati} Kemal, brati} Ned`ad sa porodicom i brati~na Amela sa porodicom
14053-1nd`

SAMIJA (IBRE) ]UREVAC, ro|. ]UTAHIJA
Oti{la si tiho i dostojanstveno kao {to si i `ivjela. Sje}anje na tvoj lik, dobrotu, plemenitost i veliko srce daju nam snagu i sabur. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Amir, snaha Amela 16437-1tt i unuka Lamija

Direktor, menad`ment i uposlenici JU Zavod za zdravstvenu za{titu `ena i materinstva Kantona Sarajevo
N

Pro{le su ~etiri godine, a mi ne prestajemo misliti na na{eg dragog Dana 28. 10. 2010. nav{ava se tu`na godina otkada nije s nama na{a voljena supruga i majka

JUSUFA PA[OVI]A JELA RADOJEVI], ro|. SU[I]
Uvijek }emo te voljeti i nositi u na{im srcima. Tvoji Mi{o i Zoran Tvoja porodica
14070-1nd` 16453-1tt

28. 10. 2006 - 28. 10. 2010.
Nikad, nikad ne}emo prihvatiti da te nema me|u nama. Zauvijek }e{ `ivjeti u nama, i zauvijek }emo te voljeti vi{e od svega. Nedostaje{ nam...

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se 7 dana kako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e kolegice

BI^AK^I] (ABDULAH) HUSEIN
Vrijeme prolazi, ali bol i tuga ostat }e vje~ni. Te{ko je iskazati bol i tugu koju osje}amo. Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, sinovi Alen i Almir, snaha Danijela i unuk Amir
16456-1tt

HIKMETI FERHATOVI]

Kolektiv Asocijacija XY
16429-1tt

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na insana i prijatelja

na moju dragu i voljenu mamu

HASNIJA IMAMOVI], ro|. DEDI]
Vrijeme te~e, praznina ostaje. Zauvijek }e{ biti dio nas i na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti je {irok d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Ai{a sa sinovima, snahama i unu~adima
14073-1nd`

had`i DENIZA KALAJD@I]A
2007 - 2010.
Sulejman Bajraktarevi} sa porodicom

SEKA JAK[I]
28. X 2002 - 28 X 2010.
K}erka Vukica
14067-1nd` 16451-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 28. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine kako nije sa nama na{a voljena baka, prabaka i svekrva

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret

majci na{eg poslovnog partnera

ZLATA SABLJICA, ro|. KARAMEHMEDOVI]
Kolektiv Nezavisne novinske agencije ONASA
N

ANKICA BARBARI]

HASNIJA IMAMOVI], ro|. DEDI]
Ponosni smo {to smo te imali za tetku i prijatelja. Nikada te ne}emo zaboraviti jer si bila najbolja tetka na svijetu.
14069-1nd`

Tvoji: Dubravko, Gabriel Leon, Jasna i Mirela

Tvoji: Na|a, Lamija i Fahrija
14073-1nd`

50

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

ocu na{eg dragog kolege

SUADI TATAREVI]
Oti{la si prerano i svojim odlaskom ostavila veliku tugu i prazninu u na{im srcima. Uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Zaposlenici i u~enici Srednje tehni~ke {kole „Hasib Had`ovi}“ Gora`de
N

MUHAMED BERKOVAC
Kolege iz Sektora za komutacione sisteme ID BH LINE
14081-1nd`

SJE]ANJE

Ovim putem izra`avamo duboku bol i tugu zbog gubitka na{e dugogodi{nje saradnice i drage sugra|anke

Danas, 28. 10. 2010. godine navr{ile su se ~etiri tu`ne godine od kad nas je napustila na{a najdra`a supruga i majka

na na{u dragu

prof. SUADE - DADE TATAREVI]
Pamtit }emo te po dobru, plemenitosti i lijepim uspomenama. Neka ti je vje~ni rahmet. NA^ELNIK OP]INE GORA@DE mr. Muhamed Ramovi} sa saradnicima
N

SANDRU MIJATOVI]
Lijepi lik, dobro srce, ljubav i pa`nja... Samo su to uspomene koje vje~no nosimo u na{im srcima. Tetka Smilja, te~o Fudo, ro|ak Daut i tetka Sabiha
16460-1tt

VESNA MULI]

Sa tugom i ljubavlju, Tvoji: D`emo, Lejla i Haris
14078-1nd`

Dana 28. 10. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada je preselio na ahiret dragi

Dana 28. 10. 2010. godine navr{ava se sedam dana od kada je preselio na ahiret na{ voljeni brat, {ura i dajd`a

POSLJEDNJI SELAM

NIHAD (ALIJA) HASANAGI]
S ponosom i ljubavlju te ~uvamo u na{im mislima i srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Narima, Denis i Alek Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 28. 10. 2010. u 16 sati u Bakarevoj d`amiji - Bistrik.

na{em dragom daid`i

NIHAD (ALIJA) HASANAGI]
Neka te Allah d`.{. nagradi d`enetskim ljepotama. Tvoja prija Subhija [ehovi}
14077-1nd`

MUHAMED (IDRIZA) BERKOVAC
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Suada, Mensura i Jasmina
14084-1nd`

14077-1nd`

Dana 28. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti mog brata

Dana 28. 10. 2010. godine se navr{ava sedam dana od kako je na ahiret preselio moj dragi dajd`a

FIKRETE (HAJRUDINA) HAD@IABDI]
iz Gra~anice Pamtimo te po dobroti, s ljubavlju spominjemo i u na{im srcima ~uvamo. Tvoji: brat D`evad, sestre Lejla i Bahra, snahe, zetovi, brati}i i sestri}i
1154-1tz

D@EMAL (EDIN) SKOPLJAK
Sje}at }emo te se sa puno ljubavi {to smo te imali i sa puno tuge {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. TVOJ HAREX
325-1tr

HALIL SALKANOVI]
S ponosom u srcu ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i ljubav. Tvoja sestra Hajra, Elvir, Alma, Sanela, Erna, Dino i Denis
16464-1tt

NIHAD HASANAGI]
Dragi dajd`a, Pro{lo je sedam dana od kako te nema, sedam dana od kako su u ba{~i ru`e uvenule, tuga koja je u meni se ne mo`e ni~im izmjeriti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj Alek
14077-1nd`

Dana 28. 10. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kad je preselila na ahiret na{a draga majka, nena, punica i svekrva

TU@NO SJE]ANJE

HAD@IRA HABUL, ro|. KRIJE[TORAC
Utjeha ne postoji samo ogromna tuga i beskrajna ljubav onih koji te vole. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im mislima i srcima. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca, zetovi, snahe, unu~ad i praunu~ad Tevhid }e se prou~iti 30. 10. 2010. godine u 12 sati u ku}i `alosti.
1152-1tz

na na{u dragu prijateljicu

SANDRU MIJATOVI]
28. 10. 2008 - 28. 10. 2010.
U na{im srcima nosimo topla i draga sje}anja na na{e prijateljstvo. Tvoje prijateljice: Nata{a, Mara, Dragana i Dina
14082-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE na na{e drage roditelje

~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

51

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUKELEFA FILIPOVI] NO@I], ro|. SELIMI]
preminula 26. 10. 2010. u 90. godini. Sahrana }e se obaviti 28. 10. 2010. u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Sead, sestra Mersija, snaha Jasna, zet Stjepan, unuci Ines, Sa{o i Dario, te porodice: Selimi}, Filipovi}, No`i}, Serini, Vojkovi}, Ceri}, Mimi}, Karad`i}, Omerhod`i}, Top~i}, Kulenovi}, Kadi}, Karamehi}, ]atovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111 Ku}a `alosti: ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 60.

SARAJKA ^IZMI], ro|. HAMIDOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 18. oktobra 2010. u Rimu u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Idriz, k}erka Mirsada, unu~ad Omer, Valentino, Idriz, Murko i Rikard, bra}a Delija i Lole, te porodice: ^izmi}, Hamidovi}, te ostala mnogo111 brojna rodbina i prijatelji.

HUSAN (MUJE) OSMANKOVI]
28. 10. 2008 - 28. 10. 2010.

UMIJA (AHMETA) OSMANKOVI], ro|. ^OKO
4. 6. 2005 - 2010.

Vrijeme prolazi, ali utjehe nema, na mezaru ti{ina, a u domu praznina i ogromna tuga u srcima onih koji vas vole. Po dobru }emo vas pamtiti, s ljubavlju spominjati i nikada vas ne}emo zaboraviti. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{i: k}erka Sabina, sin Atif, snaha Nura i unuci Dino i Kemal 14085-1nd`

Tu`na srca obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

D@EVAD SMAJKI] - D@EVKO
iz Br~kog preminuo 24. oktobra 2010. u 59. godini u Norve{koj. Sahrana }e se obaviti 1. novembra 2010. u Norve{koj - Sandnessjoen. O@ALO[]ENA PORODICA: supruga Olga, k}erka Mirela, sin Mirza, zet Kato, unu~ad Danijel, Ema i Katinka
14086-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom bratu i amid`i

D@EVADU - D@EVKU SMAJKI]U
iz Br~kog Oti{ao si tiho kao {to si i `ivio. Ponosni smo {to smo te imali, s ljubavlju i po{tovanjem nosi}emo te u na{im srcima. Sje}anja i ljubav prema tebi osta}e vje~no. Tvoji: Livadi} Ismet - Cica, Nevzeta, Faketa, Nuno, Izeta, Bula, Piter, [ejla, Haris, Jasmin, Elvira, Alen, Aladin i Hadi
14086-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

ocu na{eg kolege Gorana

Ovih dana navr{ava se {est godina od smrti moje majke i 26 godina od smrti mog oca

ILIJA TASOVAC
OHR Security Division
16462-1tt

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se pet godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi babo

SENA PLASTO
28. 10. 2009 28. 10. 2010.

had`i MENSURE MUTAP^I], ro|. SERDAREVI]

i

SALIHA MUTAP^I]A

iz Zenice
Dragoj tetki s ljubavlju i po{tovanjem,

MRKULI] (RU@DIJE) NED@AD
28. 10. 2009 - 28. 10. 2010.
^ista du{o, Neka Ti Allah d`.{. otvori sve d`enetske kapije i neka Ti podari lijepi d`enet. Volimo te! Hasiba, Senad i Mirsad
16448-1tt

Nad`a, Haris, Mirza, Amer

U znak zahvalnosti i po{tovanja \emaludin Mutap~i} s porodicom
14091-1nd`

had`i MUSTAFA (MUJE) OSMANOVI]
S tugom, ljubavlju i ponosom ~uvamo te od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Fahrudin, snaha Selma, supruga Zulfa, unuke Ferisa, Elma i Lejla
14054-1nd`

14092-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se ~etrnaest godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Danas se navr{ava 18 mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE

Dana 28. 10. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci kako nisi sa nama

SENA PLASTO
28. 10. 2009 28. 10. 2010.
Dragoj tetki s ljubavlju i po{tovanjem Samija, Braco, Nedim, Mina, Sabina i Edis
14092-1nd`

FAHIRA DUMAN ALI] (JAKUPA) DEDO
S ponosom u srcu ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i ljubav. Zauvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. S po{tovanjem, Porodica
16440-1tt

ALJA ^OVRK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica Lisica: Senija, D`emko, Ismet i Naida
14090-1nd`

KOSO (ADEM) ALJO
„Njegova je vlast na nebesima i na zemlji. On `ivot i smrt daje, i On sve mo`e.“ Tvoji najmiliji: supruga Amela, Adis, punac \ulaga
14060-1nd`

28. 10. 2007 28. 10. 2010.
Sje}amo se trenutaka provedenih s tobom. Tvoje kolegice i kolege iz Narodne apoteke Tuzla
1149-1tz

52

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUHAMED (IDRIZ) BERKOVAC
preselio na ahiret u utorak, 26. oktobra 2010. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. oktobra 2010. godine u 15.30 sati poslije ikindije namaza na porodi~nom mezarju Turkovi}i - Kne`ina. Prevoz }e biti obezbije|en istoga dana ispred Vije}nice sa polaskom u 14.00 sati do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Mirsad i Izet, k}erka Rabija - Beba, unuci Haris, Adnan, Amar i Nermin, snahe Fahra i Hajra, zet ]azim D`indo, brat Fahrudin sa porodicom, sestra Fatima Tankovi} sa porodicom, svastika Pa{a Herenda sa porodicom, {ura Smail Tankovi} sa porodicom, {urinca Ramiza Tankovi} sa porodicom, amid`i}i i amid`i~ne sa porodicama, brati}i i brati~na, sestri} i sestri~ne, teti~na, te porodice Berkovac, Milavica, Tankovi}, D`indo, D`ankovi}, Tunovi}, Herenda, Karasalihovi}, Fazlagi}, Bijelonja, Had`ihasanovi}, Had`i}, Klempi}, Popara, Omerbegovi}, Muratovi}, Smaji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u ku}i `alosti u ulici Humka br. 5 - Podhrastovi 16445-1tt

IBRAHIM ([A]IR) DELI]
nakon kra}e bolesti preselio na ahiret u srijedu 27. 10. 2010. u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u petak 29. 10. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Mevla, sin Jasmin, k}erka Jasminka, zet Seid, snaha Amra, unu~ad Elma, Almir, Edi, sestre Ai{a, Umihana, brat Husein, brati}i, sestri}i, sestri~ne, te porodice Deli}, Kalabi}, Red`i}, Hasanba{i}, ^engi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu rahmetlije u ulici Kasima Prohi}a 14074-1nd` 1/4.

Tu`na srca i s bolom u du{i javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{ dragi i nikad zaboravljeni suprug, otac, svekar, stric, ujak, djed

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

AZEMINA DU[KUNOVI], ro|. HOTI]
1938 - 2010.
nakon kra}e bolesti preselila na ahiret dana 26. 10. 2010. godine u 07.30 sati u 73. godini. Ispra}aj }e se obaviti u ~etvrtak, 28. oktobra 2010. godine (20. Zu-l-ka’de 1431. h.g.) u 12.00 sati ispred Komemorativnog centra. D`enaza }e se klanjati ispred D`indijske d`amije, a ukop }e se obaviti na mezarju Bukov~i}i. Tevhid }e se prou~iti u Prin~evoj d`amiji istog dana poslije d`enaze! RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Irfan, k}erke Mirzana, Amila i Amela, sestra Sevleta, zetovi Nihad, Asidin i Fadil, unu~ad, praunu~ad, porodice Du{kunovi}, Hoti}, No`inovi}, Kavazovi}, H. Omerovi}, ^ori}, Te{njakovi}, Berberovi}, Lipljanki}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 1150-1tz

GOJKO JELI]
u utorak, 26. listopada 2010. u 15.40 sati nakon kra}e bolesti u 75. godni primiv{i Sakrament umiru}ih blago u Gospodinu preminuo u Zagrebu. Posmrtna povorka dragog nam pokojnika kre}e u ~etvrtak, 28. 10. 2010. u 15 sati ispred gradske mrtva~nice Klanac - [iroki Brijeg. Obitelj }e primati su}ut u mrtva~nici od 14 sati. Pokop }e se obaviti na rimokatoli~kom groblju Mekovac u [irokom Brijegu. Sveta misa slu`it }e se tijekom pokopa. PO^IVAO U MIRU BO@JEM! O@ALO[]ENI: supruga Lenka, sinovi Marko, Dra`en i Miljenko - Mijo, k}er Ivana, obitelj pok. brata Ivana, sestre Dobrislava i Ljubica, nevjesta Vesna, unu~ad Lora, Doria, Emanuel i Anastasia, obitelji Jeli}, ^ulina, Ljubi}, Hrka}, Gugi}, Kozina, Bubalo, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji MOLIMO ZA SU]UT BEZ CVIJE]A I VRE]ICA! 97-1mo

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ILIJA (NIKOLE) TASOVAC
preminuo 27. 10. 2010. u 81. godini. Sahrana }e se obaviti 28. 10. 2010. u 13.45 sati na gradskom groblju Lav. O@ALO[]ENI: sinovi Nenad i Goran, snaha Dragana, unu~ad Vanja i Bane, praunuk Tin, bratova supruga Ljubica, brati~ne Vukosava i Miroslava, porodice: Tasovac, Dosti}, A}imovi}, [piri}, Livadi}, Vida~i}, ^ukvas, Golubovi}, Petrovi}, Perovi}, kumovi, prijatelji i kom{ije.

111

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

DANICA (PERA) KOJOVI]
preminula u utorak, 26. 10. 2010. u 87. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 28. 10. 2010. u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Milorad, unuke Maja i Tamara, bra}a Milan i Slavko, snahe Alma, Ljubica, Trendafilka i Veseljka, jetrva Darinka, brati}i, brati~ne, djeveri}i i djeveri~ne, porodice: Kojovi}, Piki}, Tiri}, @ulovi}, Vu~urevi}, An|eli}, Spahi}, [igud, Bulaji}, Laki}, Koprivica, Crnogorac, @ivani}, Danilovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 111 Ku}a `alosti: ul. Avde Hume br. 23, Ciglane.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IZETA MUJKI], ro|. SU]ESKA
exhumacija iz Vi{egrada
tragi~no prerselila na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 1992. godine u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestra Nafija, polusestra Zlatija, polubra}a Asim i Azem, zetovi Alija i Safet, amid`i}i Mustafa, Sulejman i Amir, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Mujki}, Su}eska, Ahmetagi}, ^aki}, Glu{~evi}, Dizdarevi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Istiklal na 111 Otoci

HIKMETA NA\OR\EV, ro|. FERHATOVI]
preselila na ahiret u utorak, 26. oktobra 2010. u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Jasmina, brati}i Dino, Jasko, Adnan i Admir, snahe Spomenka i Emina-Minka, te porodice: Ferhatovi}, Na| i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu na Ilid`i (Pejton). Ku}a `alosti: Josipa Slavenskog br. 32/IV
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

SUADA (EDHEM) TATAREVI]
preselila na ahiret u srijedu, 27. 10. 2010. godine u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. 10. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestra Fadila, sestri~na Emina sa suprugom Ernadom i djecom Harisom, Ervinom i Alanom, sestri} Edin sa suprugom Selmom i djecom Dinom i Amirom, dajd`a [a}ir sa porodicom, te porodice: Tatarevi}, Arnautovi}, Kulenovi}, Vejsilovi}, Me{kin, Kurt, Bahtijar, Bori}, Mehmedovi}, Tanjo, Jovi~i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati, ul. Nahorevska 192. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

ULFETA (SULEJMANA) BUBI], ro|. DUGALI]
dana 27. 10. 2010. godine, u 8,00 sati, nakon kra}e bolesti u 88. godini preselila na ahiret. D`enaza rahmetlije }e se klanjati u petak, 29. 10. 2010. godine, u 16.00 sati na Gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i ukopati. Prevoz obezbije|en u 15.00 sati ispred Gimnazije, sa stajanjima: Ograda, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, @eljezni~ka stanica, Zalik. O@ALO[]ENI: suprug [efik, k}erke Vildana, \ana, Suzana, sestra Senada, brat Esad, djever Esad, zet Enver, unu~ad Lejla, Alma, Adnan i Nedim, praunu~ad, sestri}i Muhamed i Alijana, porodice Bubi}, Dugali}, Balavac, Gale{i}, Oki}, ^izmi}, Mu{anovi}, Blagajac, Pra{ljivi}, Durakovi}, Begovi}, Trbonja, Deli}, Kr96-1mo eso i ostala rodbina i prijatelji

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUHAMED (RAMO) \ULAKOVI]
iz Srebrenice preselio na ahiret u nedjelju, 24. 10. 2010. godine u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. 10. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: porodice \ulakovi}, Muji}, Sand`i}, Kustura, Sara~evi}, Huremovi}, Smaji}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u gradskoj d`amiji Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAZIJA AHMESPAHI], ro|. RAMOVI]
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SABAHETA DOLOVAC, ro|. [ERO
exhumacija iz @epe tragi~no preselila na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 1993. godine, u 43. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: bra}a Sakib, Fadil i Zekir, sestra Fadila, snahe Damjanka, Zakira i Mirsada, zet Suad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice [ero, Dolovac, \uzo, Korora, Drinjak, Zajko, Had`ibegi}, Veljan, Dori}, Zuko, Hrvat, Kalafat, Lisica, [krijelj i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111

preselila na ahiret u utorak, 26. oktobra 2010. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: suprug Azem - Hazim, sinovi Mevsud i Mevludin, k}erka Mevsiha, snahe Mevsuda i Vahida, unu~ad Ahmed, Dino, Irma, Adi, Merisa i Vedad, brad Rasim, snahe Duda, Ramiza i Vahida, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeveri}i i djeveri~ne, zaovi}i i zaovi~ne, te porodice Ahmespahi}, Ramovi}, ]osovi}, Pecikoza, D`ihani}, Tur~inovi}, Ba{i}, Rami}, Ali}, Su}eska, Uglje{a, U{anovi}, Sejfi}, Halilovi}, Deved`ija, Kar{i}, Rami}, [ahat, Poljo, Puhalo, [ehi}, Sadikovi}, Suba{i}, Duran, Avdi}, Hindi}, rodica Vasvija, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i merhume u 111 ulici Jar~edoli br. 5.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 109603 09 P Sarajevo, 23. 9. 2010. godine

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

53

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kazagi} - Feto Nasiha, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka ul. Mladena Stojanovi}a br. 8. protiv tu`ene Kusud`ija Mubina iz Sarajeva ul. Brezanska br. 102., radi duga, objavljuje sljede}i

OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, tu`enoj Kusud`ija Mubini dostavlja se

TU@BA NA ODGOVOR
Tu`itelj je dana 19. 08. 2009. godine podnio tu`bu protiv tu`ene Kusud`ija Mubine i predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enu da tu`itelju Telekom Srpske A.D. Banja Luka na ime duga isplati iznos od 3.047,17 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: Na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 06. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 93,6 KM po~ev od 20. 07. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 01. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 02. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 03. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 04. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 05. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 12. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 981,34 KM po~ev od 15. 8. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 849,03 KM po~ev od 15. 9. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 10. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 11. 2008. kao dana dospjelosti pa do isplate Na iznos od 280,8 KM po~ev od 29. 7. 2009. kao dana dospjelosti pa do isplate Na `iro ra~un broj 562-099-00001689-95 NLB Razvojne Banke uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u visini sudske takse na tu`bu i presudu na `iro ra~un 562-099-00017269-97 kod NLB Razvojne Banke, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem se tu`ba dostavlja tu`enoj Kusud`ija Mubini na odgovor, koji mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`ena mo`e ista}i sve mogu}e procesne prigovore, izjasniti se u skladu sa odredbom ~lana 71. stav 1. ZPP-a. Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protiv-tu`bu, u skladu sa odredbom ~lana 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu s prilozima se predaje sudu u roku od 30 dana od dana objave u Dnevnom listu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu, pozivom na poslovni broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Feto Nasiha

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 086631 09 I Sarajevo, 08. 10. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja „Sanrise“ Mikrokreditna fondacija, Sarajevo protiv izvr{enika ]osi} Avde iz Sarajeva, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03)

08. 02. 2008. godine koja je dospjela za pla}anje dana 02. 04. 2009. godine protiv izvr{enika ]osi} Avde iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 6.398,75 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 02. 04. 2009. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 191,96 KM i to: Zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njegovog prebivali{ta, shodno ~l. 114-135 Zakona o izvr{nom postupku i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Sabina Had`izulfi} s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik mo`e izjaviti prigovor ovom Sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: 18 0 O 000633 07 O Bosanska Krupa, 18. 10. 2010. godine

za ro~i{te za raspravljanje zaostav{tine Obavje{tava se: Gro{i} Zuhdija U ostavinskom postupku iza umrlog/e Husein Gro{i} odre|uje se pred ovim sudom ro~i{te za raspravljanje zaostav{tine za dan: petak 17. 12. 2010. godine u 14,00 sati u ODJELJENJE BU@IM U BU@IMU. - VA@NA NAPOMENA: Ako na ro~i{te ne do|u ili ne daju nasljedni~ku izjavu, smatrat }e se da `ele biti nasljednici i sud }e odlu~iti o njihovom pravu

POZIV

prema podacima kojima raspola`e. Ako nasljednici u nasljedni~koj izjavi ne izjave odnosi li se njihova izjava na ono {to im pripada na osnovu zakona ili na osnovu testamenta ili kao nu`ni dio, smatra se da se izjava odnosi na nasljedstvo po bilo kojem osnovu. Odricanje od nasljedstva ne mo`e biti djelimi~no niti pod uvjetom, a odricanje vrijedi i za potomke onog koji se odri~e ako ne izjavi da se odri~e samo u svoje ime. Nasljednici se mogu odre}i javno, ovjerenom izjavom ili izjavom datom na zapisnik kod suda do dono{enja prvostepenog rje{enja. Nasljednici su du`ni da sudu dostave svoj JMBG i da sa sobom ponesu izvod iz zemlji{ne knjige ili katastra ne stariji od tri mjeseca, kao i drugu dokumentaciju na ime umrlog. Sudija [efik Alijanovi}, s.r.

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 20. 04. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca od 16. 4. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj AF2298846 od

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 126776 10 I Sarajevo, 04. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja MIKROKREDITNA FONDACIJA „SUNRISE“, protiv izvr{enika 1. KENOVI] ALMIR, ul. Ismeta Mujezinovi}a br. 16. Sarajevo, 2. PRNEDELJ IBRAHIM, ul. Te{anjska br. 40. Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje

Na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice, serija broj AF2409765, bez protesta, radi naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 240,93 KM, sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 02. 12. 2009. godine pa do isplate, odre|uje se izvr{enje prema izvr{eniku, popisom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika na adresi iz prijedloga, sve do potpunog namirenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|uju se u iznosu od 12,00 KM. SUDIJA Alisa Numi} s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 117733 09 I Sarajevo, 29. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija SANJA JARAMAZ-DEDI], u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Mikrokreditna fondacija SUNRISE Sarajevo ul. Envera [ehovi}a br. 16, protiv izvr{enika ^olo Sadeta ul. Kemala Kapetanovi}a br. 22 Sarajevo i Memi} D`emila ul. Nikole Kolumbi}a [ake br. 75 Ilid`a, radi izvr{enja, vsp. 277,60 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{eniku ^olo Sadeti objavljuje

tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 20,00 KM pljenidbom 1/2 nov~anog potra`ivanja koje izvr{enik ^olo Sadeta prima putem Slu`be za bora~ko invalidsku za{titu Op}ine Novo Sarajevo i prenosom zaplijenjenog iznosa na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja. Poska o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. SUDIJA Sanja Jaramaz-Dedi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Broj 65 0 I 126776 10 I od 10. 02. 2010. godine

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 15. 12. 2009. godine po prijedlogu tra`ioca izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave mjenice broj AF 2583751 od 26. 09. 2008. godine radi naplate iznosa od 277,60 KM i

54

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
zasnovao pretplatni~ki odnos o kori{}enju usluga GSM MS1 mre`e. Koriste}i ove usluge za telefon broj 38765444703 tu`eni je napravio dug u utu`enom iznosu, zbog ~ega je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kao u izreci. Postupaju}i po tu`bi tu`ioca sud je shodno odredbi ~lana 70/1 ZPP-a dana 27. 4. 2010. dostavio tu`bu na pismeni odgovor uz upozorenje na posljedice propu{tanja roka od 30 dana za davanje pismenog odgovora na tu`bu. Kako tu`eni nije dao pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70/1 ZPP-a, a tu`ilac je predlo`io da se u smislu ~lana 182 ZPP-a donese presuda zbog propu{tanja. Cijene}i da su ispunjeni zakonski uslovi iz ~lana 182 ZPP-a sud je donio ovu presudu zbog propu{tanja. Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio na osnovu ~lana 386/1 ZPP-a. Ovi tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 50,00 KM i takse na presudu zbog propu{tanja u iznosu od 25,00 KM. Sudija, Be{i} Reuf POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje u skladu sa ~lanom 328 i 329 ZPP-a.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 002192 06 Mals Sarajevo, 13. 07. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja „FARMAVITA“ d.o.o. Sarajevo, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 14/II, koga zastupa punomo}nik D`emil Sabrihafizovi}, advokat iz Sarajeva, oprotiv tu`enog, „BIO PROJECT“ Dru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Trg heroja do broja 30., radi duga, v.s.p. 1.990,75 KM, van ro~i{ta, donio je dana 13. 07. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03, FBiH), objavljuje

OSNOVNI SUD U SREBRENICI Broj: 82 0 Mal 000458 09 Mal Dana: 13. 7. 2010 godine Osnovni sud u Srebrenici po sudiji Be{i} Reufu u pravnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske AD Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog Malinovi} Du{ka iz Bratunca, radi duga VSP - 702,00 KM, van ro~i{ta, dana 13. 7. 2010. godine donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja USVAJA SE tu`beni zahtjev tu`ioca i obavezuje tu`eni Malinovi} Du{ko da po osnovu duga koji proisti~e iz zasnovanog pretplatni~kog odnosa o kori{}enju usluga GSM MS1 mre`e, za period od 15. 2. 2008. godine do 22. 1. 2009. godine, isplati iznos od 702,00 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 12. 2. 2009. kao danom podno{enja tu`be sudu, pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 75,00 KM, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom sudskog izvr{enja.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 1.990,75 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 09. 05. 2006. godine, pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 400,24 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Amra Pinjo

Obrazlo`enje
Tu`bom podnesenom ovom sudu dana 12. 2. 2009. godine, tu`ilac je tra`io da sud donese presudu kao u izreci. U tu`bi navodi da je sa tu`enim

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 126205 10 I Sarajevo, 07. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija SANJA JARAMAZ-DEDI], u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Mikrokreditna fondacija SUNRISE Sarajevo ul. Zagreba~ka br. 50. protiv izvr{enika Mujezin Fadila ul. Alibega Firdusa br. 29 Sarajevo i Mujezin Amir ul. Alibega Firdusa br. 29 Sarajevo, radi izvr{enja, vsp. 2217,17 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{eniku Mujezin Fadil i Mujezin Amiru objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 128156 10 Ps Sarajevo, 07. 07. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Braco Stupar, u pravnoj stvari tu`itelja Hercegovina Vino Doo Mostar, protiv tu`enog Bra}a Kurtovi} Doo Sarajevo, radi duga v.sp. 5.586,78 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 15. 02. 2010. godine po prijedlogu tra`ioca izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave mjenice bez protesta broj AF 22270834 dospjela na pla}anje dana 20. 10. 2009. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 94,00 KM pljenidbom 1/2 nov~anih primanja koje izvr{enik Mujezin Amir prima kao uposlenik Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Sarajevo i prenosom zaplijenjenog iznosa na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. SUDIJA Sanja Jaramaz-Dedi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OGLAS
Dana 02. 02. 2010. godine tu`itelj Hercegovina Vino Doo Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enog Bra}a Kurtovi} Doo Sarajevo, radi duga v.sp. 5.586,78 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na isplatu dugu u iznosu od 5.586,78 KM sa zakonskom zateznom kamatom, te naknaditi tro{kove parni~nog postupka. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70.

stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja osim ako je tu`beni zahtjev o~ligledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Braco Stupar

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 117712 09 I Sarajevo, 11. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija SANJA JARAMAZ-DEDI], u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Mikrokreditna fondacija SUNRISE Sarajevo, ul. Envera [ehovi}a br. 16a, protiv izvr{enika Hamzi} Indira ul. Aleja lipa br. 11 i Muj~inovi} Haris ul. Huremu{a br. 14, radi izvr{enja, vsp. 595,84 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{enicima Hamzi} Indiri i Muj~inovi} Harisu objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 122157 10 I Sarajevo, 19. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Jasenka Potogija, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, ul. Obala Kulina bana broj 9a, protiv izvr{enika [TARK DEJANE i KARAD@A ENISE, obje iz Sarajeva, radi izvr{enja, vsp. 809,10 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{eniku [TARK DEJANI objavljuje:

isplate, iznos od 55,00 KM na ime protesta mjenice i iznos od 40,45 KM na ime tro{kova izvr{nog postupka. U protivnom odre|eno je da }e se izvr{enje provesti pljenidbom, procjenom i prodajom svih pokretniih stvari izvr{enika, te namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika, kao i na nov~anim sredstvima - plati Karad`a Enise. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. SUDIJA Jasenka Potogija Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 11. 12. 2009. godine po prijedlogu tra`ioca izvr{enja kojim je sud obavezao izvr{enike Hamzi} Indiru i Muj~inovi} Harisa da tra`iocu izvr{enja, a na osnovu mjenice broj AF 2582551 koja je dospjela na pla}anje dana 08. 10. 2009. godine, isplati iznos od 595,84 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 08. 10. 2009. godine do isplate i tro{kove izvr{nog postupka sve u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja o izvr{enju, u protivnom provest }e se izvr{enje pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika i te namirenjem tra`ioca izvr{enja. Tro{kovi tra`ioca izvr{enja odre|eni su u iznosu od 30,00 KM. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. SUDIJA Sanja Jaramaz - Dedi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OGLAS
Dana 11. 01. 2010. godine, ovaj sud je, na prijedlog tra`ioca izvr{enja, donio rje{enje o izvr{enju kojim je odre|eno izvr{enje, na osnovu mjenice broj AF0879488 od 21. 07. 2004. godine, pa su obavezni izvr{enici da u roku od 3 dana od prijema rje{enja o izvr{enju, isplate tra`iocu izvr{enja iznos od 809,10 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 28. 09. 2009. godine do

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 131870 10 I Sarajevo, 28. 9. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja „Sunrise“ Mikrokreditna fondacija, Sarajevo, protiv izvr{enika Zukoba{i} Avdulaha i Grabovica Mulije iz Sarajeva, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br. 53/03) 1. zapljenom na nov~anim sredstvima - stalnim primanjima u skladu sa odredbama zakona do izmirenja cjelokupnog duga koje izvr{enik Grabovica Mulija ostvaruje kod Federalnog zavoda PIO/MIO, imaju}i u vidu odredbe ~l. 138. Zakona o izvr{nom postupku, i uplatom istih na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. U slu~aju nemogu}nosti naplate nov~anog potra`ivanja, izvr{enje }e se provesti: 2. zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njihovog prebivali{ta, shodno ~l. 114-135 Zakona o izvr{nom postupku, i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom i uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Sabina Had`izulfi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Grabovica Mulija mo`e izjaviti prigovor ovom Sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

55

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 062392 08 P Sarajevo, 14. 10. 2010. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 ZPP-a (Slu`bene novine FBiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja HOTA HASAN Sarajevo ul. Juki}eva br. 77, protiv tu`enog UNIS Prodajni Servis Centar Vogo{}a, radi isplate, OBJAVLJUJE

POZIV
ZA: UNIS Prodajni Servis Centar Vogo{}a Vogo{}a ul. Muje [ejte br. 7 i Sarajevo ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 7, Uz nalaz vje{taka ^eho Mirsade od 12. 10. 2010. god. s nalogom da se na isti izjasni u roku od 8 dana pozivate se u svojstvu tu`enog na ro~i{te za glavnu raspravu za dan 30. 11. 2010. god. u 14,00 sati u sobu br. 325/III: Sudija Vesna Merdanovi}

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 23. 3. 2010. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 23. 3. 2010. godine, na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice broj AF2620844 od 8. 6. 2009. godine koja je dospjela za pla}anje dana 2. 3. 2010. godine protiv izvr{enika Zukoba{i} Avdulaha i Grabovica Mulije iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.987,61 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 2. 3. 2010. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 119,50 KM i to:

Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-9930/05 Sarajevo, 29. 9. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88., protiv tu`enog CIKOTA OMERA iz Had`i}a, ul. Mi{evi}i b.b. radi duga v.s.p. 1.435,20 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje:

stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja, ~lan 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode, ~lan 71. ZPP-a. Tu`eni u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog, ~lan 182. ZPP-a. U slu~aju promjene va{e adrese du`ni ste obavijestiti ovaj sud ~lan 352. ZPP-a, u protivnom snosit }ete posljedice u skladu sa zakonom. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja pismena u dnevnim novinama i istovremenim objavljivanjem na oglasnoj tabli suda, ~lan 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} Napomena: Odgovor na tu`bu mo`e se podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, u ul. [enoina br. 1.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P43610 07 P Sarajevo, 14. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Raji} Milena, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija „Prizma“ - Podured Prizma Mikro Sarajevo, Ilid`a, ul. [emsudina Sarajli}a br. 4, koju zastupa Gurda Amra, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Mehmedika Zahida iz Sarajeva, ul. Suada Bublina 12, 2. Mehmedika Zibija iz Sarajeva, ul. Dr. Halidbega br. 102 i 3. Mrakovi} Sanija iz Sarajeva, ul. Tvrdica br. 6, radi duga v.s. 4.130,74 KM objavljuje slijede}i,

2010. godine u 11,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 301/III. NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP kazniti nov~anom kaznom od 100 do , 1000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama, te`e zloupotrebljava prava priznata odredbama ZPP-a. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku, ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Sudija Milena Raji}

OGLAS
Poziva se tu`eni Cikota Omer da u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Tu`itelj je tu`bom od 19. 5. 2005. godine predlo`io da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese presudu kojom }e tu`enog obavezati da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 1.435,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospje}a obaveza pa do isplate i to: na iznos od 986,40 KM po~ev od 8. 11. 2004. godine na iznos od 300,90 KM po~ev od 8. 12. 2004. godine na iznos od 144,40 KM po~ev od 8. 1. 2005. godine na iznos od 3,50 KM po~ev od 8. 2. 2005. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 (trideset) dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te

OGLAS
Za tu`ene: 1. Zahida Mehmedika, 2. Zibija Mehmedika, 3. Mrakovi} Sanija Pozivate se kao stranka na GLAVNO RO^I[TE za dan ^ETVRTAK, 2. 12.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-9918/05 Sarajevo, 4. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88., protiv tu`enog MAD@AK SUADA iz Had`i}a, ul. An|elka La`eti}a br. 5., radi duga v.s.p. 181,00 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje:

stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja ~lan 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu, tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode ~lan 71. ZPP-a. Tu`eni u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog ~lan 182. ZPP-a. U slu~aju promjene va{e adrese du`ni ste obavijestiti ovaj sud ~lan 352. ZPP-a, u protivnom snosit }ete posljedice u skladu sa zakonom. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja pismena u dnevnim novinama i istovremenim objavljivanjem na oglasnoj tabli suda, ~lan 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} Napomena: Odgovor na tu`bumo`e se podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, u ul. [enoina broj 1.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 050876 07 P Sarajevo, 13. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu po sudiji Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija „PRIZMA“ - Podured Sarajevo-Ilid`a, ul. [emsudina Sarajli}a br. 4, zastupan po punomo}niku Amra Gurda, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih Buzan~i} Sne`ana iz Isto~nog Sarajeva, ul. Vuka Karad`i}a do br. 69, Cerovina Biljana iz Isto~nog Sarajeva, ul. Vuka Karad`i}a br. 61, 3. Crnjak Radojka iz Isto~nog Sarajeva, ul. Zmaj Jovina br. 9, 4. Kljaji} Sandra iz Sarajeva, ul. Semira Fra{te br. 13/V, 5. Pavlovi} Marina iz Sarajeva, Semira Fra{te br. 7/VIII i 6. Radovi} @ivana iz Isto~ne Ilid`e, ul. Srpskih vladara br. 23, radi duga, vsp. 18.121,46 KM, dana 13. 10. 2010. godine donio je presudu, a koju objavljuje u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i:

- na iznos od 10.614,80 KM po~ev od 31. 8. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 3.042,66 KM po~ev od 1. 11. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 4.464,00 KM po~ev od 3. 12. 2006. godine pa do isplate, a sve ovo u roku od 30 dana od dana pravomo}nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

II. OBAVEZUJE SE tu`ene Buzan~i} Sne`ana, Cerovina Biljana, Kljaji} Sandra i Pavlovi} Marina da tu`itelju naknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 4.285,66 KM, a sve ovo u roku od 30 dana od dana pravomo}nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

OGLAS
Poziva se tu`eni Mad`ak Suad da u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Tu`itelj je tu`bom od 19. 5. 2005. godine predlo`io da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese presudu kojm }e tu`enog obavezati da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 181,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospje}a pa do isplate i to: na iznos od 72,90 KM po~ev od 8. 11. 2004. godine na iznos od 58,70 KM po~ev od 8. 12. 2004. godine na iznos od 44,00 KM po~ev od 8. 1. 2005. godine na iznos od 5,40 KM po~ev od 8. 2. 2005. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 (trideset) dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te

III. Crnjak Radojka i Radovi} @ivana, kao tre}e i {estotu`ena se osloba|aju obaveze pla}anja tro{kova parni~nog postupka.

OGLAS - PRESUDA I. OBAVEZUJU SE tu`ene Buzan~i} Sne`ana, Cerovina Biljana, Crnjak Radojka, Kljaji} Sandra, Pavlovi} Marina i Radovi} @ivana, kao ~lanice solidarne grupe „Dobrinja 1“, da solidarno isplate tu`itelju iznos od 18.121,46 KM, sa zakonskom kamatom u skladu sa ~l. 1. Zakona o visini stope zatezne kamate i to:

Dostava presude tu`enim CEROVINA BILJANA, KLJAJI] SANDRA i PAVLOVI] MARINA smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od prijema iste. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka (8 primjeraka) za sud i suprotnu stranku. SUDIJA Aida Bahtovi}

56

^etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 110129 09 I Sarajevo, 15. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermana Muteveli}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK D.D. BiH SARAJEVO, Obala Kulina bana 9a, protiv izvr{enika KADI] ZLATKA IZ TRNOVA, Rakitnica bb, KADI] SABAHUDIN IZ SARAJEVA, Gornja Slatina 29., VELI] IZO IZ TRNOVA, Rakitnica bb i KARA^I] ENES IZ ILID@E, Rate Dugonji}a 54, radi izvr{enja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

oglasi
Trnovu - Dej~i}i dana 10. 11. 1999. godine radi naplate nov~anog potra`ivanja, u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 02. 07. 2009. godine, do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 200,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari na adresi stanovanja izvr{enika i namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i prijenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1540010000001910, otvorenog kod INTESA SANPAOLO BANKE D.D. BiH SARAJEVO. SUDIJA Nermina Muteveli}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enici mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enje o izvr{enju izvr{enicima, smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 110250 09 I Sarajevo, 21. 10. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to sudija Ljiljana Uljarevi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, ul. Obala Kulina bana br. 9a - Sarajevo, protiv izvr{enika 1) DELAHMET BE]IR iz Sarajeva, ul. Ozrenska br. 189, 2) DELAHMET SAMIR iz Sarajeva, ul. Ozrenska br. 189, 3) DELAHMET SAMIRA iz Sarajeva, ul. Piru{a br. 17 i 4) DELAHMET ISMET iz Sarajeva, ul. Envera [ehovi}a br. 9, radi duga, u skladu sa ~lanom 348. ZIP-a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje da je doneseno

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
od 02. 09. 2009. godine Po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 21. 08. 2009. godine a na osnovu vlastite mjenice (solo mjenice) sa klauzulom bez protesta, dospjela na pla}enje dana 02. 07. 2009. godine, odre|eno je izvr{enje Rje{enjem o izvr{enju broj gornji od 02. 09. 2009. godine, protiv izvr{enika 1) Delahmet Be}ir iz Sarajeva, 2) Delahmet Samir iz Sarajeva, 3) Delahmet Samira iz Sarajeva i 4) Delahmet Ismet iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.404,60 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 02. 07. 2009. godine do isplate, i to: POPISOM, PROCJENOM I PRODAJOM pokretnih stvari izvr{enika, koje se nalaze na adresi stanovanja - izvr{enik DELAHMET BE]IR - ul. Ozrenska br. 189. Sarajevo kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, - II izvr{enik DELAHMET SAMIR - ul. Ozrenska br. 189. Sarajevo, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik. - III izvr{enik DELAHMET SAMIRA - ul. Piru{a 17, Sarajevo, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, - IV izvr{enik DELAHMET ISMET - ul. Novopazarska 379 DO, Sarajevo, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik. Tro{kovi tra`ioca izvr{enja odre|uju se u iznosu od 96,18 KM. Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{enicima Delahmet Samiri i Delahmet Ismetu u skladu sa ~lanom 348. stav 3. ZPP-a i dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Federacije BiH. Protiv Rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranku. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka ako Zakonom nije druga~ije utvr|eno. SUDIJA Ljiljana Uljarevi}

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 06. 11. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave vlastite mjenice izdate u

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 144 Zavidovi}i, 20. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

- katastarska ~estica broj 442/1 „Dvori{te“, ku}a i zgrada povr{ine 61 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i oranica 4 klase povr{ine 43 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Star~evi} Sakib, sin Edhema, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini, mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN10-000 144, po zahtjevu Star~evi} Sakiba, sin Edhema, iz Zavidovi}a, Ali}i b.b., u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1659, katastarska op}ina Ali}i, ozna~ena sa

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 067744 08 P Sarajevo, 05. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Zorana Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH BANKE DD SARAJEVO U LIKVIDACIJI, koju zastupa Plamenko ^ustovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog T urulja Ramiza iz Sarajeva, ul. Nahorevska broj 202, radi duga, v.s.p. 5.000,00 KM, OBJAVLJUJE

PONEDJELJAK, 20. 12. 2010. GODINE u 13,00 sati, soba broj 310/III. Ako tu`itelj, bez opravdanog razloga, ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`ena na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a uredno je pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva. Ovim putem se tu`enom dostavlja poziv za ro~i{te za glavnu raspravu i tu`eni se obavje{tava da se dostava poziva smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Zorana Bo{kovi}

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-010-000 145 Zavidovi}i, 20. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

- katastarska ~estica br. 6/4 „Vu~jak vo}njak“, vo}njak 3 klase povr{ine 748 m2, - katastarska ~estica br. 6/5 „Vu~ajk vo}njak“, vo}njak 3 klase povr{ine 698 m2, Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Bukvi} Smajo sin Junuza, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

POZIV
Poziva se tu`eni TURULJA RAMIZ na ro~i{te za glavnu raspravu zakazanu pred ovim sudom za dan

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN10-000 145, po zahtjevu Bukvi} Smaje, sin Junuza, iz Zavidovi}a, Mahoje b.b., u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 705, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ene sa:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HEREGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 110169 09 I Sarajevo, 21. 10. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to sudija Ljiljana Uljarevi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, ul. Obala Kulina bana br. 9a - Sarajevo, protiv izvr{enika 1) ALI] NURA iz Sarajeva, ul. Rje~ica br. 78, 2) Kurti} Zilija iz Sarajeva, ul. Rje~ica br. 33, 3) BE^IROVI] RAGIB iz Sarajeva, ul. Rje~ica do br. 48. i 4) ^AV^I] MUHAMED iz Sarajeva, ul. Teheranski trg br. 6, radi duga, u skladu sa ~lanom 348. ZIP-a a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje da je doneseno

- izvr{enik ALI] NURA - ul. Rje~ica br. 78. Sarajevo kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, - II izvr{enik KURTI] ZILIJA - ul. Rje~ica br. 33. Sarajevo, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, - III izvr{enik BE^IROVI] RAGIB - ul. Rje~ica do br. 48. Sarajevo, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, - IV izvr{enik ^AV^I] MUHAMED - ul. Teheranski trg br. 6. Sarajevo, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik. Tro{kovi tra`ioca izvr{enja odre|uju se u iznosu od 120,00 M. Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{enicima u skladu sa ~lanom 348. stav 3. ZPP-a i dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Federacije BiH. Protiv Rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka ako Zakonom nije druga~ije odre|eno. SUDIJA Ljiljana Uljarevi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 106637 09 P Sarajevo, 11. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Damir Batoti}, u pravnoj stvari tu`itelja Federacija BiH, Vlada FBiH protiv tu`ene E{pek Milena iz Ilid`e, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, ovim putem u smislu ~lana 348. ZPP-a, objavljuje

Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Damir Batoti} NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u tom postupku, te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka I ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
od 02. 09. 2009. godine Po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 21. 08. 2009. godine a na osnovu vlastite mjenice (solo mjenice) sa klauzulom bez protesta, dospjela na pla}anje dana 02. 07. 2009. godine, odre|eno je izvr{enje Rje{enjem o izvr{enju broj gornji od 02. 09. 2009. godine, protiv izvr{enika 1) Ali} Nura iz Sarajeva, 2) Kurti} Zilija iz Sarajeva, 3) Be~irovi} Ragib iz Sarajeva i 4) ^av~i} Muhamed iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 02. 07. 2009. godine do isplate, i to: POPISOM, PROCJENOM I PRODAJOM pokretnih stvari izvr{enika, koje se nalaze na adresi stanovanja

POZIV
Za tu`enog E{pek Milena Ul. Obrada Popadi}a br. 5 Pozivate se kao stranka u postupku da pristupite na pripremno ro~i{te koje je zakazano za dan 17. 01. 2011. godine u 10,45 sati, pred ovaj sud u sobu 323/III, u Ulici [enoina broj 1 u Sarajevu.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

57

REPREZENTACIJA Jo{ nije potvr|en me~ sa Slova~kom

Zapelo zbog TV prava
Utakmica bi se igrala u Bratislavi na stadionu Pasijenki
Iako jo{ nije zvani~no potvr|eno i ugovor o odigravanju utakmice nije potpisan, ipak se s velikom sigurno{}u mo`e re}i da }e nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 17. novembra u Bratislavi odigrati prijateljsku utakmicu sa Slova~kom. Slovaci na{oj selekciji pla}aju put i trodnevni boravak u Bratislavi. Dodatnog bonusa nema. Potpisivanje ugovora odgodio je dogovor o TV pravima. Iz Nogometnog saveza BiH insistirali su da dobiju TV prava za na{u zemlju i jo{ se ~eka odgovor iz Slova~ke. Spisak kandidata za ovu utakmicu selektor Safet Su{i} trebao bi objaviti naredne sedmice, najvjerovatnije u idu}u srijedu, 3. novembra.
D`eko: Nije pauzirao 72 utakmice

Bundesliga{ki rekordi

Edin D`eko nije pauzirao 21 mjesec
Rost 128 utakmica bez pauze
Igra~ [tutgarta Kristijan Gentner (Christian) ovog vikenda }e, prema svemu sude}i, postati najkonstantniji igra~ u polju prema broju nastupa u Bundesligi. On je do sada odigrao 102 utakmice zaredom, od ~ega 99 od prve minute. Na listi je Gentner drugi, iza golmana Hamburga Franka Rosta, koji }e u subotu morati prekinuti svoj impresivni niz od 128 utakmica. Tre}i je na{ napada~ Edin D`eko, koji je spojio 72 utakmice. To je vrijedna vijest za Volfsburg i potencijalne kupce, jer su rijetki napada~i koji tako dugo igraju bez povrede. Nakon {to je 21 mjesec igrao bez prestanka, D`eko je zbog problema s aduktorom propustio kup-utakmicu protiv Viktorije iz Ha(A. N.) mburga.

Su{i} u Njema~koj
Safet Su{i} boravit }e tokom vikenda u Njema~koj. Selektor }e u nedjelju put Sinshajma, gdje }e igrati Hofenhajm i Hanover. Su{i} }e razgovarati s na{im reprezentativcima Sejadom Salihovi}em i Vedadom Ibi{evi}em. U dru{tvu sa Salihovi}em, koji nema pravo nastupa zbog crvenog kartona, Su{i} }e gledati utakmicu.
Be{i}: Dobit }e priliku i u A-timu

Mi{el Platini protiv uvo|enja tehnologije

Izgledalo bi kao nogomet iz PlayStationa
ti poziv mladom Muhamedu Be{i}u, koji igra za njema~ki Hamburg. Be{i} je ve} debitirao za mladu reprezentaciju BiH. Selektor Branimir Tuli} dao je Su{i}u odli~ne preporuke za njega i mogu}e je da Be{i} za A-selekciju i odigra koju minutu u Bratislavi. Utakmica bi se igrala na stadionu Pasijenki u Bratislavi. Njegov kapacitet je 13.295 sjede}ih mjesta. Na ovom stadionu igra Inter iz Bratislave, a Petr`alka svoje evropske utakmice. Stadion je izgra|en 1962. godine. A. NOVALIJA Predsjednik Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) Mi{el Platini (Michel) ismijao je poku{aj FIFA-e da uvede tehnologiju gol-linije, tvrde}i da bi tako ne{to nogomet spustilo na nivo videoigre. - Imali bismo nogomet kao iz PlayStationa - izjavio je Francuz na pitanje o mogu}nosti uvo|enja tehnologije koja bi pomagala sudijama u slu~ajevima kada nisu sigurni da li je lopta pre{la liniju gola. Platini je priznao da sudije trebaju pomo} u modernom nogometu, ali smatra da je uvo|enje dodatnih sudija bolje od modernih tehnologija. - Jedan sudija nije dovoljan u modernom nogometu koji prenosi 20 kamera. To nije po{teno. Kamere mogu vidjeti sve. Svaki put kada sudija napravi pogre{ku, postoji

Na spisku ne}e biti velikih promjena u odnosu na onaj koji je bio va`e}i za me~ s Albanijom. Na njemu, vjerovatno, ne}e biti Sanela Jahi}a zbog povrede. Vra}a se oporavljeni Ermin Zec. Kako smo saznali, lako se mo`e desiti da Su{i} upu-

Neizvjesna sudbina trenera u reprezentacijama

Selektori ~ekaju Izvr{ni odbor
Ugovori istekli Tuli}u, Bubalu i Stojni}u
Mla|e reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine nemaju selektore, jer su istekli ugovori Branimiru Tuli}u (U-21), Zoranu Bubalu (U-19) i Velimiru Stojni}u (U-17). - Ne znam {ta }e i kako }e biti. Najbitnije je da sam uradio ono {to je trebalo. Predao sam izvje{taj i sada se ~eka sjednica Izvr{nog odbora, na kojoj }e biti razmatrano ono {to sam, kao selektor, predo~io - ka`e Tuli}. Vjerovatno }e biti ocije-

Platini: Jedan sudija nije dovoljan

Upitno razmatranje izvje{taja
Sjednica Izvr{nog odbora Nogometnog saveza BiH zakazana je za 3. novembar, ali je malo vjerovatno da }e izvje{taji selektora biti razmatrani. T }e, prema svemu suo njeno i ono {to je postignuto tokom kvalifikacija, prije svega rezultati. - Mo`da su rezultati mlade reprezentacije mogli biti bolji, ali kada se realno pogleda, jedini kiks je poraz de}i, biti ostavljeno za neku narednu sjednicu s obzirom na to da }e ovoj prisustvovati predstavnici UEFA-e i FIFA-e, a govorit }e se o usvajanju novog statuta. od Luksemburga. Malo te`e smo mogli ispred Ma|arske ili Italije. Moramo re}i i da smo uspjeli u nakanama da neke igra~e izvedemo u Atim pa ih je ~ak pet bilo na {irem spisku selektora SafeTuli}: Predao izvje{taj

kamera koja }e to zabilje`iti. Zbog toga smo u Ligi prvaka dodali jo{ dvojicu pomo}nih sudija. Ljudi grije{e, a mislim da morate biti mazohist ako se `elite baviti poslom sudije (M. T.) - kazao je Platini.

Afera u Svjetskoj fudbalskoj federaciji

ta Su{i}a. Osim toga, napravili smo smjenu generacija i ve} imamo tim za naredne kvalifikacije - smatra N. D. Tuli}.

Predlo`ena odgoda odluke o doma}inima SP 2018. i 2022.
Svjetska fudbalska organizacija (FIFA) trebala bi odgoditi izbor doma}instava za svjetska prvenstva 2018. i 2022. godine nakon optu`bi za prodaju glasova, izjavio je biv{i ~lan Izvr{nog odbora FIFA-e. Gerhard Majer-Vorfelder (Mayer), nekada{nji predsjednik Njema~kog saveza (DFB), bio je u Odboru do 2007., a sada je ~lan Odbora za igra~ki status FIFA-e. - Dodjela doma}instva trebala bi se odgoditi dok se sve ne razrije{i, na pozitivan ili na negativan na~in. ^etiri sedmice ne}e napraviti veliku razliku. Izvr{ni odbor ne smije biti talac korumpiranih ljudi - rekao je Majer-Vorfelder za njema~ki „Sport Bild“. Planirano je da glasanje bude 2. decembra, a za sada FIFA ne namjerava da mijenja datum. Pro{le sedmice, dva ~lana IO-a, Nigerijac Amos Adamu i Rejnald Temari (Reynald Temarii) s Tajlanda privremeno su suspendirani zbog sumnji da su prodavali svoje glasove u borbi za doma}ina na dva pro{la SP-a.

Nova povreda Majkla Ovena
Nastavila se sezona Majkla Ovena (Micheal Owen) prepuna povreda. Napada~ Man~ester junajteda pauzirat }e nekoliko sedmica zbog povrede mi{i}a. Oven se povrijedio na treningu prije Liga kup me~a s Vulverhemptonom (3:2). Njegova karijera uzdrmana je posljednjih godina povredama. - Nije dobro. Nategao sam prepone prije nekog vremena i kada sam se spremao za povratak, desila se nova povreda. Na`alost, opet }u nekoliko sedmica biti van (A. N.) terena - rekao je Oven.

UEFA oduzima Srbiji tri boda?
Iako }e Disciplinska komisija Evropske fudbalske federacije (UEFA) tek sutra objaviti kazne, beogradski list „Sportski `urnal“ navodi da }e reprezentaciji Srbije biti oduzeta tri boda te da }e naredna tri doma}a me~a kvalifikacija za Euro 2012. igrati bez prisustva navija~a. Utakmica protiv Italije u \enovi, koja je prekinuta zbog divljana srbijanskih navija~a, bit }e, navodno, registrirana rezultatom 3:0 u korist doma}ih „Azura“.

58
PREMIJER LIGA Sloboda promijenila trenera

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

sport

Sadikovi} umjesto Glava{a
Rastali smo se na prijateljski na~in, ka`e ve} biv{i kormilar Tuzlaka
Vukelja: Radit }e odvojeno od prvog tima

Burno u redovima Banjalu~ana

Jagodi} izbacio Vukelju iz ekipe
Stan~eski, Muminovi} i Sakan zbog nezalaganja dobili posljednje opomene
[ef stru~nog {taba banjalu~kog Borca Vlado Jagodi} donio je odluku da, zbog nezalaganja i slabih igara, iz prvog tima odstrani Ljubi{u Vukelju. Perica Stan~eski, Milan Muminovi} i Du{ko Sakan dobili su posljednje opomene. - I pored nekoliko upozorenja, situacija se nije popravila. Smatrao sam da jedan profesionalac uvijek mora pru`ati maksimum, {to se u slu~aju Vukelje nije desilo. @ao mi je zbog toga, jer mislim da je on jedan od najboljih igra~a u Premijer ligi BiH, ali ono {to daje, nije ni minimum. Zbog toga na njega ne ra~unam do kraja polusezone. On }e u tom periodu raditi s posebnim trenerom odvojeno od prvog tima - pojasnio je Jagodi}. [to se ti~e Stan~eskog, Muminovi}a i Sakana, ni njihove igre, prema mi{ljenju Jagodi}a, nisu ni blizu objektivnih mogu}nosti. - Stan~eskom na kraju prvog dijela prvenstva isti~e ugovor i preporu~io sam da se s njim odmah poku{a do-

Neo~ekivani slabi ovosezonski rezultati fudbalera Slobode u Premijer ligi BiH nisu ostali bez posljedica. Na ju~era{njem sastanku klupskih ~elnika s trenerom Vlatkom Glava{em dogovoren je sporazumni raskid ugovora s dosada{njim {efom stru~nog {taba.

mogao vi{e biti sto posto posve}en ekipi - rekao je Glava{. Ve} danas bit }e predstavljen novi trener. Izbor je pao na Denisa Sadikovi}a, koji je vodio kadete Slobode te asistirao selektoru Velimiru Stojni}u u reprezentaciji BiH do 17 godina. - Dogovorili smo sara-

Vra}a se Alen Me{anovi}
Igra~ki kadar Slobode trebao bi biti ja~i za provjereno ime. Kako saznajemo, Tuzlake bi trebao poja~ati iskusni napada~ Alen Me{Glava{u pripadaju ogromne zasluge za pro{lu sezonu, u kojoj je pomogao da Sloboda izbori opstanak. No, u teku}em prvenstvu, sa slabijim igra~kim kadrom, ekipa s Tu{nja nije opravdala o~ekivanja. Ipak, obje strane nagla{avaju da je rastanak bio izuzetno korektan. - Osje}ao sam se prijatno tokom boravka u Tuzli i Slobodi. No, do{lo je vrijeme rastanka, koji je protekao prijateljski i korektno. Dosta je razloga zbog kojih smo se odlu~ili na ovaj korak. Imam i porodi~nih problema, majka mi je veoma bolesna i nisam anovi}, biv{i ~lan Slobode, Sarajeva, @eljezni~ara, Vele`a... koji je doskora igrao u Hrvatskom dragovoljcu iz Zagreba. dnju do kraja sezone. Situacija nije blistava, ali ne bojim se izazova. [to se ti~e saradnika u stru~nom {tabu, za sada sigurno ostaje trener golmana Mirsad Dedi}. Ostalo }emo rje{avati nakon utakmice s Vele`om - rekao je Sadikovi}. Nedavno je Sadikovi} dobio profesionalnu trenersku licencu, a ovo }e mu biti prvi put da vodi seniore Slobode. Sa mla|im kategorijama tuzlanskog kluba bilje`io je odli~ne rezultate, jer je s tri razli~ite generacije osvojio {est titula.
E. MUHAREMAGI]

Kazna i za Staji}a
Kao {to je Jagodi} najavio nakon poraza od @eljezni~ara, Du{ka Staji}a, koji je na tom me~u isklju~en, do~ekala je klupska kazna. - Staji}a je Savez kaznio s tri utakmice neigranja. Njega je i klub, prema internom pravilniku, kaznio s 1.000 KM zbog neopravdanog isklju~enja - rekao je Jagodi}. govoriti eventualni nastavak saradnje, jer je on, prema mom uvjerenju, ve} u prijelaznom roku. Zato u posljednje vrijeme pru`a slabe partije. Muminovi} i Sakan su opomenuti i vjerujem da }e ipak promijeniti odnos - dodao je strateg Banjalu~ana. Poku{ali smo kontaktirati ka`njene igra~e, ali nije bilo uspjeha. Vukelja se nije javljao ni na jedan telefon, dok ostala trojica nisu `eljela da komentiraju odluke trenera lidera Premijer lige.
S. KOTARA[

Glava{: Slabiji rezultati ove sezone

Trener ^elika Ibrakovi} `eli zadr`ati okosnicu tima

Novi ugovori za Puri}a, Duru, Zahirovi}a, Jamaka i Obu}u
Zeni~ani kompletni u subotu protiv Drine
[ef struke zeni~kog premijerliga{a Abdulah Ibrakovi} `eli ve} sada osigurati da }e i naredne sezone u svom timu imati, kako ka`e, igra~e koji mu ~ine okosnicu tima. Tako je klupskom menad`mentu uputio pismeni prijedlog da se obave razgovori s Dariom Puri}em, Nerminom Jamakom, Adnanom Zahirovi}em, Emirom Obu}om i Samirom Durom. - Duri i Obu}i ugovori istje~u ve} na kraju ove polusezone tako da bi bilo dobro da se {to prije s njima dogovori nastavak saradnje. @elja mi je da se ve} sada saradnja produ`i i s Puri}em, Jamakom i Zahirovi}em, koji su mladi i dobri igra~i i trebaju i dalje biti okosnica ^elika - obja{njava nam Ibrakovi} svoj potez. On isti~e i da }e za subotnju prvenstvenu utakmicu na Bilinom polju protiv Drine, kako sada stvari stoje, imati na raspolaganju sve igra~e, jer nema ni ka`njenih, a ni povrije|enih. Ovaj podatak je svakako ohrabruju}i i kada se zna da zeni~ke „Crveno-crne“ u samo 14 dana o~ekuje pet vrlo te{kih utakmica, tri u prvenstvu i dvije u ~etvrtfinalu Kupa BiH protiv ZriV B. . njskog.

Nakon {to je Vi{njevac napustio Leotar

Spai} privremeno rje{enje
Uprava Leotara odlu~ila je da, nakon iznenadnog odlaska trenera Vuka{ina Vi{njevca, trebinjske fudbalere do kraja jesenje polusezone vodi Dragan Spai}. On je bio prvi asistent trenera Vi{njevca. Spai}u }e pomagati Predrag Vuki}evi} i Veselin Klimovi}. - Ne znam motive odlaska Vi{njevca. Napustio je klub, a da mene, kao predsjednika, nije informirao - ka`e Vladislav Vladi~i} najaviv{i da }e po okon~anju prvog dijela prvenstva oti}i s ~elne pozicije M. P . Leotara.

GO[K je lider Prve lige FBiH

Gabelani na putu u najvi{i rang
Nakon 11 kola u Prvoj ligi Federacije BiH ve} se mo`e re}i kako rezultati nogometa{a gabelskog GO[Ka vi{e nisu iznena|enje nego se klub promovirao u ozbiljnog pretendenta na prvo mjesto i plasman u Premijer ligu BiH. - Nismo o~ekivali da }emo u ovoj fazi imati prednost od pet bodova u odnosu na konkurente, ali smo znali da }emo se boriti za vrh. Bili smo svjesni da imamo kvalitetnu ekipu, ali nismo htjeli i}i javno s na{im pravim ciljevima - ka`e predsjednik kluba Pero Pavlovi}. GO[K je trenutno najbolja doma}a, ali i najbolja gostuju}a ekipa lige. - Dosta bolje igramo u gostima nego ku}i, ali druga~iji kriteriji ne dopu{taju osvajanje vi{e bodova. Ipak, kod nas se ozbiljno i profesionalno radi, to su osnovni temelji na{eg uspjeha nagla{ava Pavlovi}. Er. B.

Jamak: Produ`ava boravak na Bilinom polju?

Travnik izme|u Zrinjskog i Budu}nosti

Kartoni opet desetkovali tim
Te{ku pobjedu (2:1) nad Zrinjskim nogometa{i Travnika platili su opet kartonima, koji su desetkovali tim uo~i subotnjeg me~a u Banovi}ima. Trener Ned`ad Selimovi} protiv Budu}nosti ne}e mo}i ra~unati na „po`utjele“ Midheta Saraj~i}a, Anela ]uri}a, Armina Helvidu te rezervnog golmana Alena Deli}a, koji je dobio crveni karton. Ipak, strateg „Vezira“ ne tra`i alibi nego ozbiljno vjeruje u igra~e kojima }e dati {ansu u Banovi}ima. - Nema razloga za paniku, jer imamo solidan izbor igra~a koji adekvatno mogu odgovoriti zadatku u Banovi}ima. Ustvari, ovo im je nova prilika da se nametnu za prvu postavu i na njima je da je iskoriste na najbolji na~in - istakao je SelimoS. P . vi}.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

59

[PANIJA Real Madrid remizirao u Mursiji

Tre}eliga{ zaustavio „Kraljeve“
I pored lo{e igre Benzeme, izostale kritike Murinja
Iako je Real Madrid (0:0) samo remizirao u prvoj utakmici {esnaestine finala {panskog Kupa kralja na gostovanju u Mursiji, trener @oze Murinjo (Jose Mourinho) bio je sretan. Real je pro{le godine ispao od tre}eliga{a Alkorona, a Murinjo je prije utakmice rekao kako }e igra~i imati velike probleme ako se isto ponovi i sada. - Nije bilo „Alkoron {oka“. Igrali smo ozbiljno pa i rezultat nije lo{ s obzirom na to da uzvrat igramo na svom stadionu. Potpisao bih da svaku gostuju}u utakmicu u Ligi prvaka ovako zavr{imo. S pristupom kakav smo imali u Mursiji, ne}e biti problem da pro|emo dalje, sigurno }emo pobijediti u Madridu - izjavio je portugalski stru~njak.

Pobjedni~ki sastav njema~ke reprezentacije

Veliko istra`ivanje u Njema~koj

Da li su svjetski prvaci iz 1954. bili dopingovani
Reprezentacija Zapadne Njema~ke koja je 1954. godine osvojila Svjetsko prvenstvo u nogometu i pomogla dr`avi da stane na svoje noge nakon Drugog svjetskog rata, mo`da je bila dopingovana. Njema~ka je u finalu s 3:2 savladala favoriziranu Ma|arsku. Ova pobjeda je nazvana „^udo u Bernu“. - Postoji nekoliko jakih pokazatelja da su neki igra~i dobivali injekcije pervitina, a ne vitamina C, kao {to se tvrdilo - ka`e sportski histori~ar
Benzema napu{ta teren: Francuski reprezentativac nije iskoristio priliku
(Foto: AP)

i pisac Erik Egers (Eggers). Pervitin je poznat kao stimulans koji je davan njema~kim vojnicima tokom Drugog svjetskog rata. Njema~ki zvani~nici tvrdili su da su igra~i dobivali samo injekcije vitamina C. U to doba jo{ nije bilo doping-testova. Egers je dugo istra`ivao ovaj slu~aj i njegov izvje{taj je dio {ireg projekta nazvanog „Doping u Njema~koj“, koji su pokrenule dr`avne sportske vlasti kako bi istra`ile (A. N.) pro{lost dopinga.

Ponovo laserima na Ronalda
Najboljeg fudbalera Reala, Portugalca Kristijana Ronalda (Cristiano) ponovo su navija~i ometali laserima kao i na nekoliko stadiona prije, protiv Barcelone na Kamp nouu, protiv Marseja na Velodromu i Liona na @erlanu. Zeleni laser bio je usmjeren na Ronalda u 72. minuti na stadionu Nova Kondomina u Mursiji kada je trebao da izvede slobodan udarac. Osiguranje na stadionu nije uspjelo uhvatiti krivca. `elio direktno napadati. - Jasno je da neki fudbaleri nisu odigrali dobru utakmicu, ali svi su se trudili i time sam zadovoljan - rekao je Murinjo. Za razliku od Reala, Barcelona je na gostovanju kod tre}eliga{a Seute ostvarila (Z. [.) pobjedu od 2:0.

Igrao prvenstvenu utakmicu s 56 godina
Pomo}ni trener bjeloruskog prvoliga{a Dinama iz Bresta, 56-godi{nji Jurij Pudi{ev igrao je prvenstveni me~ za svoj tim, a ~ak je bio progla{en i igra~em utakmice, javio je Tanjug. Nekada{nji fudbaler Dinama iz Minska i moskovskog CSKA u{ao je u igru u drugom poluvremenu, ali nije mogao sprije~iti poraz svog tima od 0:2 u duelu protiv (M. T.) lidera BATE.

Ronaldo na utakmici u Mursiji

(Foto: AFP)

Nakon nominacija za „Zlatnu loptu“

Murinjo je izveo sastav s nekoliko promjena, a jedna od njih bila je prilika francuskom reprezentativcu Karimu Benzemi, dok je Gonza-

lo Iguain (Higuain) ostao na klupi. Prije utakmice Murinjo je izazivao Benzemu da poka`e koliko vrijedi, ali iako ga je zamijenio, nije ga

Morati zaprepa{ten izostavljanjem Milita

Uo~i Izbora najboljih sportista BiH

U Hrvatskoj igrani me~evi Kupa

Usvajanje lista nominiranih 10. novembra
Na ju~er u sarajevu odr`anoj prvoj sjednici `irija Izbora najboljih sportista BiH u organizaciji „Nezavisnih novina“ i Radio-televizije BiH odlu~eno je da }e usvajanje {irih lista nominiranih u svih 12 konkurencija biti obavljeno na drugoj sjednici `irija 10. novembra u Mostaru. - Organizatorima dugujem veliku zahvalnost na pozivu da obavljam jednu ovako va`nu funkciju. Velika mi je ~ast i zadovoljstvo, ali i obaveza, jer `elim da i ove godine nagrade odu u prave ruke - kazala je ju~er Svetlana Kiti}, najbolja rukometa{ica svijeta svih vremena i predsjednica `irija. Adnan Ljubovi}, urednik Sportskog programa
Milito: Zabijao klju~ne golove za Inter

Kiti}: Predsjednica `irija

Bh. radija 1, i Stanoja [trbac, izabrani su za potpredsjednike `irija. Sve~ano progla{enje najboljih sportista u 2010. godini odr`at }e se 15. decembra u Sarajevu, a partner manifestacije je Olimpijski komitet BiH.

Ibri~i}: Hajduk u krizi

Emir Had`i} koban za Hajduk
Fudbaleri Hajduka nisu se proslavili u utakmici osmine finala Kupa Hrvatske. U goste im je stigao pretposljednji sastav lige, puljanska Istra, ali se potvrdilo da su Spli}ani zapali u krizu. Gosti su nakon dva produ`etka slavili s 1:0. Igra~ odluke bio je Emir Had`i}, biv{i prvotimac @eljezni~ara i ^elika, koji je u 105. minuti utakmice postigao gol za prolazak dalje. U Hajduku je svih 120 minuta odigrao Senijad Ibri~i}. S druge strane, Dinamo bh. stru~njaka Vahida Halilhod`i}a, rutinski je pro{ao u narednu rundu. Gostovali su u Karlovcu i pobijedili s 2:0. Sve dileme su rije{ene jo{ u prvom po(N. D.) luvremenu.

Predsjednik Intera Masimo Morati (Massimo Moratti) zaprepa{ten je izostavljanjem napada~a Dijega Milita (Diego) sa spiska nominiranih za „Zlatnu loptu“, nagradu koja se dodjeljuje najboljem igra~u na svijetu. Od ove godine nagradu zajedni~ki daju francuski „L ’Equipe“ i FIFA. Argentinac je pro{le sezone postigao 22 gola za In-

ter. Zabio je klju~ne golove u osvajanju titule prvaka, Kupa Italije i Lige prvaka. - Veoma mi je `ao {to Milito nije me|u kandidatima. Nazvao sam ga i rekao mu da je to nevjerovatna odluka - rekao je Morati, koji je kazao i da je Vesli Sneider (Wesley Sneijder) veoma blizu potpisivanja novog ugovora s Interom. (A. N.)

Levski tra`i strane sudije
Bugarski klub Levski tra`i da klju~ne me~eve u tamo{njem nogometnom prvenstvu sude sudije iz inozemstva. Ovakav zahtjev upu}en je nakon poraza od prvaka Liteksa od 1:2. - Gre{ke sudija u posljednje tri utakmice izme|u Liteksa i Levskog nagnale su klupsku upravu da potra`i pravdu i zatra`i dovo|enje stranih sudija - navedeno je u saop}enju Levskog. Sudija Stanislav Todorov optu`en je za brojne gre{ke i nedosu|ivanje dva penala za Levski zbog igranja ru(A. N.) kom.

Ulica Roberta Enkea u Hanoveru
Jedna ulica u Hanoveru nosit }e ime nekada{njeg golmana reprezentacije Njema~ke Roberta Enkea, koji je u novembru pro{le godine u 32. godini izvr{io samoubistvo. U toku su dogovori gradskih vlasti, uprave Hanovera i Enkeove udovice o tome da jedna ulica u blizini stadio(A. N.) na Arena dobije ime Roberta Enkea.

60

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

sport

RUKOMET BiH danas u Ma|arskoj po~inje kvalifikacije za EP 2012.

Bh. predstavnik uvjerljiv na startu

Eurokup u sjede}oj odbojci

Fantomi lako protiv Banje Luke
Odbojka{ki klub invalida Fantomi pobjedom je zapo~eo nastup na Eurokupu u sjede}oj odbojci u ma|arskom gradu Nire|ihazi. Prvaci BiH lako su u prvom kolu savladali predstavnika Srbije, ekipu Banje Luke s 3:0 (25:14, 25:12, 25:13). Sarajevski odbojka{i danas }e odigrati dva me~a. U drugom kolu u 11 sati igraju protiv Atine, dok se u 18 sati sastaju s Piremonom. Susreti protiv Leverkuzena i ruskog Rodnika na rasporedu su u petak.
(N. D.)

Protiv doma}ina u borbu za svaki gol
Debi u zvani~nim utakmicama za na{u reprezentaciju imat }e golman Barcelone Danijel [ari}
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas }e u ma|arskom Sombateliju zapo~eti kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u Srbiji 2012. godine, koje su mo`da i posljednja prilika za ve}inu na{ih igra~a da se kona~no plasiraju na jedno veliko takmi~enje, prvo od kada je BiH postala samostalna dr`ava.

Makedonci sigurni
U prvoj utakmici na{e grupe reprezentacija Makedonije slavila je bez ve}ih problema protiv Estonije rezultatom 30:25. Makedonci ni{ta nisu prepu{tali slu~aju, zna~ajnu prednost osigurali su u prvom dijelu i tako sigurnom igrom stigli do prvih bodova.

Te{ka situacija u @RK Gora`de

Najbolji klubovi
Jezgro ove selekcije ve} dugo je na okupu, na{i klju~ni igra~i trenutno nastupaju za neke od najboljih evropskih klubova, a sude}i bar prema onome kako su organizirane pripreme za po~etak ovih kvalifikacija (okupljanje i pripreme u Vara`dinu), i podr{ka Saveza je evidentno ve}a nego ikad. Na{ nacionalni tim bio je prije dvije godine najbli`i velikom podvigu. U bara`u za Svjetsko prvenstvu u Hrvatskoj upravo smo Ma|arsku dr`ali u {aci, nakon prvog susreta u \on|o{u imali smo optimisti~nih minus dva, ali smo u revan{u, koji nikada nije zavr{en, uspjeli prosuti sve. Ma|ari su nam, dakle, du`nici. Ako uop}e smijemo re}i da je nama neko du`nik, pogotovo jedna takva selekcija. Jedna od najja~ih u Evropi. - Htjeli ne htjeli, doma}in je danas izraziti favorit, ali posmatraju}i sve okolnosti, nismo bez {ansi. Atmosfera u ekipi bila je proteklih dana sjajna kako na treninzima, tako i izme|u. Svi smo bili po`eljeli nova okupljanja i ~ini mi se da kod svih vlada umjereni optimizam. Bar kada je rije~ o rezultatu, ni{ta ne smijemo obe}ati, jer se obe}anja ~esto zn-

Klub pred istupanjem iz Premijer lige
Vanredna sjednica Skup{tine @enskog rukometnog kluba Gora`de prekinuta je u utorak nave~er zbog izostanka jednog broja delegata, a nakon {to su se mogle ~uti najave o istupanju iz liga{kog takmi~enja pa ~ak i ga{enja kluba. Gora`de je, prema rije~ima u~esnika Skup{tine, u najte`oj situaciji od 1995. godine i trenutno je na pretposljednjem mjestu u Premijer ligi. Dugovanja iznose vi{e od 30.000 KM, nedostaje sportske opreme, pa ~ak i lopti. Enisa ]osovi} istakla je kako ekipa nema minimum uvjeta za treniranje i igranje premijerliga{kih susreta, {to su potvrdile i druge rukometa{ice, koje su, tako|er, istakle kako im se ne ispla}uju stipendije i E. A. hranarine.

Sa me~a u \on|o{u prije dvije godine: Protiv Ma|ara sa motivom vi{e

U Bile}i osnovan strelja~ki klub
U Bile}i je osnovan Strelja~ki klub Hercegovac, za ~ijeg je predsjednika izabran @eljko An|eli}. Novoformiranom klubu Op}ina je dodijelila prostoriju u kojoj se ranije nalazila kuglana. Narednih dana uslijedit }e nabavka opreme i ure|ivanje streljane. Zanimljivo je da u Bile}i, u razli~itim sportovima, ve} djeluje devet [. A. klubova istog naziva.

Prvo pretkolo Kupa BiH za rukometa{e

aju izjaloviti. Ono {to znam jeste da }e igra~i danas dati i 120 posto svojih mogu}nosti i to ne treba obe}avati. Svi smo svjesni {ta bi nam dobar rezultat mogao donijeti i mi }emo ga tra`iti. Za koliko }e na{ maksimum biti dovoljan, te{ko je znati. Nekada je dovoljan za pobjedu, nekada za remi, a nekada nije dovoljan, ali se, naprosto, moramo boriti za svaki gol, jer na kraju ovih kvalifikacija i jedan gol mo`e biti presudan govori jedna od uzdanica na golu Neboj{a Grahovac. Kao ~lan selekcije koje je bila nadomak plasmana na SP u Hrvatskoj 2009., s posebnim motivom igrat }e u ovoj utakmicu.

Ma|arska BiH
Savarija arena u Sombateliju Kapacitet: 3.500 Sudije: Vaclav Hora~ek i Jir`i Novotni (^e{ka) Delegat: Josip Posavec (Hrvatska) Po~etak: 18 sati
MA\ARSKA Fazeka{ Silvester ^asar Ilje{ Lalu{ka Mo~aji K. Na| G. Ivan~ik T. Ivan~ik Katzirc Redai Hala{ Gula{ Gal Herbert Zubai Selektor: Lajo{ Mo~aji BiH [ari} Grahovac [abanovi} Doborac Harmandi} Terzi} Prce Ba{i} Kele~evi} Pani} Stojanovi} Buljugija Ja{ki} Veli} Toromanovi} Vranje{ Selektor: Vojislav Ra|a

Zrinjski u Mostaru savladao Gora`de
Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Gledalaca 150. Sudije: Damir Gad`o i Semir Me{i} (Sarajevo). Sedmerci: Zrinjski 5 (5), Gora`de 5 (4). Isklju~enja: Zrinjski 6 minuta, Gora`de 6 minuta. Rezultat: Zrinjski Mostar - Gora`de 31:26 (14:16). ZRINJSKI: Pu{i}, ^utura, Mari} 2, Mandi}, Luki} 1, Groznica, ^uljak 3, Deli} 6, Bo{njak 1, Zubac, Peri} 3, Parad`ik, Kordi} 5, Suton 6, Ko`ulj, Ragu` 4. Trener: Damir Saltari}. GORA@DE: [ehovi}, Biljaka 3, Marti} 3, Gra|an 2, Glavonji}, Bezdrob 5, Dedovi} 10, A. Mari}, D. Deli} 1, Savi}, Fidali} 2, Halilovi}, Pilav, @iga, Popovi}, Grani}. Trener: Milenko M. Pa. Sav~i}.

Svje`a sje}anja
- Jo{ su svje`a sje}anja na taj duel u Skenderiji, mo`da }emo zbog te utakmice imati podre|eniji status kod sudija, ali se trebamo izdi}i iznad toga. Sigurno je da }emo imati motiv vi{e, mo`da }e on biti

izra`eniji kada budemo igrali ku}i. Sada, prema najavama, u njihovom sastavu ne}e biti udarnog dvojca Lasla Na|ija (Laszlo Nagy) i Nikole Eklemovi}a, {to bi nam moglo olak{ati posao, ali nas njihovo odsustvo ne smije zavarati. Istina je da su Ma|ari najopasniji preko bekova, bolji su u napadu nego u odbrani, a nama je, ako `elimo ne{to, klju-

~no da odigramo ~vrstu odbranu. Od toga sve polazi - dodaje Grahovac. S njegove pozicije sti`e nam mo`da i najve}e poja~anje u posljednjih nekoliko godina, golman Barcelone Danijel [ari}. Nakon silnih peripetija, on bi danas trebao imati i debi u zvani~nim nastupima za BiH, {to je jo{ jedan od razloga za optimizam u na{im redovima. A. ^ULI]

Uspje{ni rezultati bh. trenera

Bosni}evi „Kraljevi“ na 5-0
Biv{i ko{arka{ Bosne, tuzlanske Slobode te vi{e inozemnih klubova Vedran Bosni} sjajno je otvorio sezonu kao trener u [vedskoj. Bosni}, koji je igra~ku karijeru po~eo u sarajevskim „Studentima“, nanizao je s ekipom Sedertalje kings pet pobjeda u isto toliko odigranih prvenstvenih kola. - Veoma sam zadovoljan, ne samo zbog 5-0 nego i zbog odli~ne igre ekipe ~ija je prosje~na starost samo 21 godinu - rekao je Bosni}, ~ijim su „Kraljevima“ prije po~etka sezone prognozirali za~elje tabele, a koji sada zauzimaju ~elnu E. J. poziciju.

Kurijer selektor SAD
Nekada{nji teniski as D`im Kurijer (Jim Courier) imenovan je za novog selektora Dejvis kup reprezentacije Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, gdje }e naslijediti Patrika Mekinroa (Patrick McEnroe), koji je dao ostavku. Kurijer je kao igra~ dva puta osvajao Dejvis kup, a najve}i uspjesi u karijeri su mu dvije titule na Rolan Garosu i Australian Openu. Mekinro je na funkciji selektora bio deset godina, a 2007. osvojio je Dejvis kup.

MOK odgodio dono{enje odluke

Jo{ ni{ta od novih disciplina
Takmi~ari u `enskim skija{kim skokovima i {est drugih disciplina zimskih sportova morat }e sa~ekati odluku o uvo|enju tih sportova u program zimskih olimpijskih igara, saop}io je ju~er Me|unarodni olimpijski komitet (MOK). Na sastanku u Akapulku MOK je odgodio dono{enje odluke o uvo|enju `enskih skija{kih skokova, mu{kog i `enskog „halfpipea“, skija{kog i snouborda „slopestylea“, {tafete mije{anih timova u biatlonu, timskog umjetni~kog klizanja i sanka{ke {tafete. Ipak, MOK je saop}io da postoje dobre {anse za uvo|enje novih disciplina na Igrama 2014. u So~iju, prenose agencije.

Bosni}: Bez poraza u {vedskoj ligi

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. oktobar/listopad 2010.

61
Sa~ekati `rijeb u Litvaniji
Bav~i} se ustalio u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Ako dobije poziv naredne godine, imao bi priliku da po drugi put u karijeri nastupi na zavr{nici evropskog prvenstva. - O~ekujem se da }emo EP u Litvaniji do~ekati i kompletniji i spremniji nego {to smo bili u kvalifikacijama. @rijeb je krajem januara, nadam se povoljnoj grupi mada je jasno da nas o~ekuje `estoka borba koga god da dobijemo - ka`e Bav~i}.

KO[ARKA Edin Bav~i} debitirao u italijanskoj ligi

^itava regija navija za nas
Voljeli bismo da se borimo za ne{to vi{e, ali je opstanak glavni cilj, ka`e krilo Brindizija
Nakon pet godina u Bosni, Edin Bav~i} stigao je ve} do ~etvrte inozemne stanice. Bh. reprezentativac otisnuo se 2008. godine u turski Kepez da bi preko njema~kog Kelna i slovenske Olimpije stigao u italijanski Enel iz Brindizija. Nai{ao je, ka`e, na neo~ekivan do~ek.

Hajri}: Pobjeda Mostaraca

(Foto: I. Rozi})

Balkanska liga za ko{arka{e

Zrinjski bolji od sastava Ulcinja
Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Gledalaca: 500. Sudije: Miroslav Tomov, Iskren Manolov i Krasimir Stojnov (svi iz Bugarske). Rezultat: Zrinjski - Ulcinj 82:79 (25:22, 25:18, 9:18, 23:21). ZRINJSKI: Peljto, Ma{i}, Kahrimanovi} 21, Prce, Tomi}, Simonovi} 23, Hajri} 6, Hasandi} 4, Peraica 4, Bodiroga, Ramljak 5, [aki} 19. Trener: Ivan Vuji~i}. ULCINJ: Latkovi} 5, \uri{i} 14, Tepav~evi} 20, Milo{evi} 4, Radulovi} 17, Sibali} 10, Jefti} 3, Klikovac, \elo{evi} 6, Mihalovi}, Krstovi}. Trener: Vladimir Tausan. Ko{arka{i Zrinjskog debitirali su u Balkanskoj ligi pobjedom. Mostarci su u zanimljivoj utakmici u dvorani Bijeli brijeg bili bolji od crnogorskog Ulcinja. Ko{eve odluke u fini{u su postigli Armend Kahrimanovi} i Lazar SimonoMa. P. vi}.

Decenije ~ekanja
- Brindizi nije pretjerano velik, broji oko 100.000 stanovnika, ali su svi ludi za ko{arkom. Kako ni obli`nji ve}i gradovi Le~e i Bari nemaju ko{arka{ki klub, ~itava regija navija za nas - ka`e 26godi{nji krilni ko{arka{ te, s dozom {ale, dodaje da i on sam, poput ostalih igra~a, „koliko god to nevjerovatno zvu~alo, ima status zvijezde u Brindiziju“. Neo~ekivanu popularnost prvotimci Enela vjerovatno duguju i tome {to su navija~i skoro tri decenije ~ekali na povratak u prvoliga{ko dru{tvo. Bav~i} se nada da ih ekipa ne}e iznevjeriti, odnosno da }e barem sa~uvati mjesto u eliti. - Voljeli bismo ne{to vi{e, ali je italijanska liga

Bav~i} (desno) u me~u protiv Bolonje

mnogo ja~a nego {to ve}ina ljudi misli pa je opstanak ipak glavni cilj. Dobili smo Bolonju, ako u nedjelju ku}i savladamo i Kremonu, mislim da bi to bio sasvim zadovoljavaju}i start - isti~e Bav~i}. U pobjedi nad Bolonjom imao je osam poena i sedam skokova nakon {to je u debi-

ju i porazu protiv rimske Lotomatike ostao na samo tri ko{a. Bek Rimljana i Bav~i}ev biv{i saigra~ u Bosni Nihad \edovi} na{ao je razlog u tome {to „Edo dobiva malo lopti“.

Ispunjavam zadatke
- Nisam optere}en, bitno je da ispunjavam zada-

tke trenera i da ekipa dobro gura. Ina~e, na{a igra se vrti oko dvojice sjajnih bekova Bobija Diksona (Bobby Dixon) i Jakube Dijavare (Yakhouba Diawara). Tu je i Nikola Radulovi}, koji je nekada igrao u tuzlanskoj Slobodi, a poslije je postao reprezentativac Italije - reE. J. kao je Bav~i}.

Premijer liga BiH za ko{arka{ice

Majami gostovao u Bostonu

Oboren rekord lige
Rekordna 84 igra~a ro|ena u inozemstvu, iz 38 dr`ava, na{la su se u sastavima NBA klubova na startu nove sezone u najja~oj svjetskoj ko{arka{koj ligi, prenose agencije. To je jedan vi{e od prethodnog rekorda iz sezone 2006/2007 te skoro dvostruko vi{e u odnosu na prije deceniju, kada je igralo 45 stranaca iz 28 zemalja. Najvi{e stranaca, ukupno {estoricu, imaju Toronto reptorsi. Po jedan manje je u sastavima Dalas maveriksa i Juta d`eza, dok po ~etvorica igraju u osam ekipa. Samo dva kluba (Indijana pejsers, Los An|eles klipers) od ukupno 30 u sezonu su zakora~ila bez internacionalaca. Francuzi su najvi{e zastupljeni s 11 ko{arka{a, sli-

D`ejms debitirao porazom U NBA ekipama 84 stranca
„Precijenjeni!“, odzvanjalo je s tribina dvorane u Bostonu, gdje su doma}i Seltiksi na startu nove NBA sezone savladali Majami hit s 88:80. Skandiranje navija~a odnosilo se na goste iz Floride koje su mnogi nakon dovo|enja zvani~no najboljeg NBA ko{arka{a Lebrona D`ejmsa (LeBron James) unaprijed proglasili novim prvacima. D`ejms je blistao u debiju (31 poen), ali je zakazao ostatak velikog trija - Dvejn Vejd (Dwyane Wade) ubacio je 13 ({ut 16/4) i Kris Bo{ (Chris Bosh) samo osam poena. „Zelene“ je predvodio njihov trojac - Rej Alen (Ray Allen) s 20, Pol Pirs (Paul Pierce) s 19 i Kevin Garnet (Garnett) s deset ko{eva. Re`on Rondo (Rajon) dodao je 17 asistencija, a slavni veteran [akil O’Nil (Shaquille O’Neal) devet poena.
S utakmice u Boriku: Doma}e sigurne
(Foto: M. Lugi})

Mladi Kraji{nik prejak za Borac
Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 150. Sudije: Sa{a Babi}, Davorin Skenderija i Milan Raki} (svi iz Banje Luke). Delegat: Aleksandar Jakovljevi} (Banja Luka). Rezultat: Mladi Kraji{nik - Borac ML IEFK 93:66 (25:15, 23:18, 21:15, 24:18). MLADI KRAJI[NIK: Deura 23, J. Stojanovi}, Ra|enovi} 11, Pavli{in, @akula 20, Latinovi} 12, [obot, M. Stojanovi}, Bogoje 23, Morenovi} 4, Granuli}. Trener: Zoran Mike{. BORAC: Milj. D`ombeta 14, Gakovi}, Ani~i}, Vukoti} 2, Mil. D`ombeta 10, Stupar 10, I. Todorovi} 21, Mar~eta, Tomasovi} 6, N. Todorovi}, Popovi} 1, Markovi} 2. Trener: Ernest Basalo. Na premijeri novog prvenstva ko{arka{ice Mladog Kraji{nika su, iako sa samo sedam treninga i svega {est igra~ica, deklasirale gradskog S. K. rivala, sastav Borca.

Blejkov {ut za pobjedu Lejkersa

Ove dvije ekipe bit }e glavni rivali aktuelnim prvacima Los An|eles lejkersima, koji su tijesno porazili Hjuston roketse (112:110). Portland je savladao Feniks sa 106:92. (E. J.)

Mark Gasol: [panac u Memfisu

jedi Turska s petoricom, dok Argentina, Brazil, Kanada, Srbija i [panija (uklju~uju}i i bra}u Paua i Marka Gasola) imaju po ~et(E. J.) voricu.

Brotnjo se poja~alo

Jazvin tri poena za {est minuta
Na{ reprezentativni centar Ermin Jazvin, koji se proteklog vikenda pridru`io ukrajinskom Dnjeprazotu, debitirao je protiv ko{arka{a Dnjepra u 8. prvenstvenom kolu i slavio trijumf (79:71). Jazvin, koji }e provesti nekoliko dana na probi, igrao je samo {est minuta i upisao tri poena i dva skoka. Donjeck Sa{e Vasiljevi}a (12 poena, 9 asistencija) i Jasmina Huki}a (12) savladao je Hi(V. B.) mik (86:66) te vodi na tabeli bez poraza.

@eljo gostuje u Rusiji
@eljezni~ar, bh. prvak u `enskoj ko{arci, danas }e na gostovanju kod ruske ^evakate odigrati me~ 1. kola Eurokupa FIBA. Susret po~inje u 16 sati u dvorani Spektar u Vologdi. @eljin doma}in zavr{io je pro{lu sezonu na osmom mjestu u prvenstvu Rusije, dok je u novom {ampionatu trenutno sedmi s omjerom od 1-1. Sarajevske „Plave“ otvorile su sezonu uvjerljivom pobjedom nad BaE. J. novi}ima (78:46).

Stigao Amerikanac Kren{ou
Ko{arka{i Brotnja dobili su zna~ajno poja~anje uo~i nastavka Lige 13 Prvenstva BiH (u subotu u 2. kolu do~ekuje Bosnu ASA BH Telecom). Ugovor s ^itlu~anima potpisao je 24-godi{nji ameri~ki bek Markus Kren{ou (Marcus Crenshaw), iza kojeg je sjajna sezona u Sloveniji. U 37 me~eva u ekipi [entjura Kren{ou (178 centimetara) bio je tre}i strijelac (16,5 poena u prosjeku) i drugi asistent (5,1) u slove(E. J.) nskoj ligi.

^ETVRTAK 28. 10. 2010.

21.00
SERIJA, BHT 1

BHT 1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

20.00

U IME NARODA

19.05

UPITNIK, KVIZ

18.55

OBN INFO

19.00

VIJEST U 7

20.00

FARMA

Bra}a Karamazovi
Aljo{a poku{ava da pomogne bolesnom dje~aku Ilju{i, kojeg drugi dje~aci ga|aju kamenjem, ali on ga ugrize za prst. Snegirjova je napao Dmitri, izvukav{i ga za bradu iz obli`njeg bara. Da bi se izvinuo zbog takvog bratovog postupka Aljo{a nudi novac Snegirjovu, {to on ponosno odbija.

21.15
SERIJA, FTV

CSI: Miami
Investitor Howard Burgess je najomra`eniji ~ovjek u Miamiju, jer je prevario mnogo drugih investitora ne bi li se dokopao njihovog novca. Sada je ubijen, a CSI u potrazi za njegovim ubicom otkriva pravo bogatstvo.

07.00 Dobro jutro 09.05 Du{ko Dugou{ko, animirani film 09.10 Robot Robi, animirana serija, 4/52, r. 09.25 BHT vijesti 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 210/313 13.05 Moja mala kuhinja, r. 13.15 @ivot & ostalo: Pogled u du{u Vranice, r. 13.45 50. MESS, hronika, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 [vapski adet und Bosnische vilajet, dokumentarni film, r. 14.40 Bilo nekad selo, dokumentarni film, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 20/66 Program za djecu i mlade 15.05 Evropski {i{mi{ - `ivot naopako, strani dokumentarni program 16.00 Muzi~ki program 16.05 Ples `ivota, igrana serija, 117/124 16.55 Putevi zdravlja, magazin 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Bosna i vrijeme, dokumentarno-igrana serija, 4/8 21.00 Bra}a Karamazovi, igrana serija, 4/12 21.50 BHT vijesti 22.00 Tema dana 22.50 Figure: Jadranka Stojakovi}, program iz kulture 23.55 Bra}a Karamazovi, igrana serija, 4/12, r. 00.40 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.55 Pregled programa za petak
20.00 20.40 21.40 22.15 22.30 23.00 Intervju dana Emisija Puls Emisija Istina EPP Jukebox Dnevnik 1 repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 39. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 82. epizoda 10.30 Memoari porodice Mili}, serija za djecu, 6. epizoda 11.05 Oprah veliko darivanje, reality serijal, 4. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 40. epizoda 13.10 Duh i tama, ameri~ki igrani film (RP) 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, igrana seija, 29. epizoda (RP) 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 165. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 34. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen. normalan, igrana serija, 49. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.15 CSI: Miami, igrana serija, 4. epizoda 22.04 Dnevnik 3 22.05 [etnja sa dinosaurusima: Nebeski divovi, dokumentarni program BBC, 4. dio 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.25 Kako smo birali? 23.50 No} klasika: Ra{omon, japanski igrani film (RP) 01.15 Ha{ki dnevnik 01.40 Federacija danas, r. 02.05 Dnevnik 3, r. 02.50 Pregled programa za petak

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 V.I.P, Survivor Bez cenzure 09.00 Ludo srce, telenovela 09.55 Top Shop 10.15 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P Survivor Bez cenzure 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Na{a mala klinika - nova sezona humoristi~ka serija 13.10 Top Shop 13.30 C.S.I: Las Vegas Kriminalisti~ka serija 14.30 Top Shop 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 Vremenska prognoza 16.25 OBN Info 16.30 V.I.P Survivor Bez cenzure 17.05 A la Carte, kulinarski show 17.40 Stol za 4, kulinarski show 18.15 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P. Survivor reality show 19.55 Gümüº, Turska telenovela 21.20 Biseri: Mladen Voji~i} Tifa talk show 22.15 Vox populi 22.20 V.I.P. Survivor reality show 23.20 V.I.P. Survivor Bez centure 23.50 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 38. epizoda 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 38. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 38. epizoda 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film, 38. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film 10.30 Winx, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.20 Aladin, crtani film, 38. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 50. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 44. epizoda 14.00 Moj dom 14.30 Bistro BiH 15.00 Muzi~ki program 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 51. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 51. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija 24. epizoda 18.38 Biometeorolo{ka prognoza 18.40 Upoznajte [eherzadu i Onura, nagradna igra 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 52. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.20 O~uh, igrani film 00.00 Seks i grad, igrana serija, 36. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Bistro BiH
20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Svjetlost islama Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, reality u`ivo 11.00 Valentina, serija 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, reality u`ivo 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, reality 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Gusto tv kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 Udri mu{ki 20.00 Farma, reality vtr 21.00 Zabranjeni forum, talk show 23.00 Farma, reality u`ivo 00.00 Savate, film
20.10 21.00 22.30 23.00 Doma}a serija: Jelena Puls Dnevnik 3 Igrani film: D`ejn Do - sad ga vidi{, sad ga ne vidi{

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.30 09.45 10.30 11.30 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.00 17.30 17.45 18.40 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija: [to da ne? repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program Vijesti Vijesti (Alfa mozaik) Poznati Vijesti Sponzorisani program Muzika Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Emisija Kafe Ekspres Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne? - revijalni program

20.00 Izbori 2010 - predstavljanje politi~kih partija i saop{tenja Igrani film 22.30 Folk takt 23.00 Dnevnik 23.30 Glas Amerike

21.55 Klinika - serijski program 22.40 Aktuelnosti, r 23.00 TV strane

TV USK
17.10 18.10 19.00 19.30 20.00 21.30 22.00 23.00 Capri 2, igrana serija (r) TV Liberti Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program U fokusu Dnevnik 2 Capri 2, igrana serija 8/26 Igrani film

TV KISS
18.00 19.00 19.25 19.30 20.05 21.00 Zagrljaj ljepote, r. Dnevnik KISS Sportski pregled i vrjeme Dnevnik HRT Dobar, lo{, zao Film, Underground crude movie 22.40 Dnevnik KISS, r. 23.00 Izvidnica, em. o braniteljima 00.00 No}ni program

TV TK
18.00 18.45 19.00 19.35 20.05 20.50 21.00 21.45 22.30 22.45 23.30 ^etiri `ene, serijski program Time out Dnevnik RTV TK Dje~iji program Labirint, informativni program Vremenska prognoza Discovery special, strani dokumentarni program Svjetla pozornica, zabavnomuzi~ki program Vijesti Prvi talas, igrana serija Historija fudbala, dokumentarno-zabavni program

TV OSM
17.30 18.05 18.30 18.55 19.05 19.10 19.15 20.00 21.15 21.17 22.15 Muzi~ki program Hrana i vino DAN - informativna emisija Vremenska prognoza Portal Game Zone SMS oglasi TV ordinacija Vremenska prognoza Serija: Katalina i Sebastijan Muzi~ki predah

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike

TV Bugojno
18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 22.20 00.20 01.00 Potez, r. Informator Muzika 1001 no} - igrana serija Ispuni mi `elju - emisija O~uh, igrani film Seks i grad - igrana serija Sport centar

TV Zenica
18.00 18.05 19.00 20.00 21.00 21.30 21.35 22.00 Iz dana u dan Frej`er, humoristi~ka serija Zenica danas Sati muzike, muzi~ka emisija Me|u nama TV izlog Zona kantona Plima `ivota, igrana serija

TV Kakanj
17.05 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 21.30 22.00 23.30 Ludo srce, serija Druga strana ljubavi, serija Bra}a Koale Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Vjera i `ivot Ludo srce, serija Glas Amerike

TV HEMA
16.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju, r. 17.02 Muzi~ki program 17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 19.00 Muzi~ki program 20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Sve o svemu, dokumentarni program

BN
16.00 16.25 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 Dnevnik 1 Jelena, r. TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport flash Dnevnik 2

TV Visoko
18.30 19.30 20.05 20.30 20.55 Klinika - serijski program r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Razgovor s povodom

TV Gora`de
19.00 Dnevnik 19.30 Muzi~ki program

TV Cazin
18.00 18.45 19.15 20.00 Igrani program, repriza O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

19.55
SPORT, HRT2

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA

22.00

KIK BOKS

20.00

OBARANJE RUKE

18.30 CIBONA - FENERBACHE

21.00

DIVLJA RUSIJA

21.10

DFC

20.15

LASKO ...

20.15

POPSTARS ...

16.50 Bez komentara 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 Datum 21.10 Muzi~ki predah 21.15 Srbija na vezi

12.30 Tenis 16.00 Tenis. Sony Ericsson Wta Tour [ampionat Doha 17.45 Fudbal 17.55 Tenis. Sony Ericsson Wta Tour [ampionat Doha 21.45 Tenis 22.00 Kik boks 23.00 Svi sportovi 23.05 Svi sportovi 23.10 Wwe

16.45 Ko{arka 17.00 Spidvej 18.00 Enduro 18.30 Trajal 19.30 Vijesti 20.00 Obaranje ruke 20.30 Kreativno lomljenje 21.00 Domine. Svjetski Turnir Sad 22.00 Tenis. Sony Ericsson Wta Tour [ampionat Doha

12.30 Euroleague. Prokom - Caja Laboral 14.15 Euroleague. Partizan - Khimki 16.00 Carling Cup. Newcastle Arsenal 17.45 NBA Live 18.00 Premier League Magazin 18.30 U`ivo: Euroleague. Cibona - Fenerbache

14.00 Lov na Hitlerove znanstvenike 15.00 Vulkanska hobotnica 16.00 Ameri~ki bizon 17.00 Povijesne tajne 18.00 [apta~ psima 19.00 Stru~njaci za morske pse 20.00 Uhva}eni na djelu 21.00 Divlja Rusija

16.40 Ema 17.00 MTV The Movies 17.20 MTV Express Van Gogh 17.40 Celebrity Bites 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Spotlight 19.10 Videography So’ 90 20.00 Just See MTV 21.10 DFC

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Lasko - Bo`ija pesnica, serija 21.15 Kosti, serija 22.15 CSI, serija

12.25 Kako sam upoznao va{u mamu, serija 13.15 Melkolm u sredini, serija 14.10 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Popstars-djevojke zauvijek, {ou

Kvalifikacije za EP 2012.: Hrvatska Rumunjska

^ETVRTAK 28. 10. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
ranju u sebe. Ponekad, to nije lo{e, ali ne i danas! 21. III - 20. IV Posao: Iskazuju se potpuno rezultati napora i znanja koje ste ulagali u prethodnim danima ili mjesecima. Zdravlje: Jedite laganiju hranu.
BIK
21.IV - 22.V

OVAN

Ljubav: Jaka je tendencija osamljivanju, zatva-

20.00

SPORT

15.00

LUDA KU]A 3

22.55

ZOVEM SE EARL 4

21.05

LUD, ZBUNJEN, NORMALAN...

09.10 Mala tv Nodi, crtana serija Medo Rupert, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Gora bisera, crtana serija 09.55 Moja {pijunska porodica, serija 10.20 TNT, serija za mlade 11.10 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Zdravlje je lijek 13.30 Pakov svijet, serija 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, tv novela 15.55 [arene ka`e 16.00 Re’publika - Krajina 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela 18.00 Bosnalijekova tv ordinacija [arene ka`e 18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Heroji i fenomeni, dokumentarni program 21.35 Po{te srpske - zakupljen termin 22.00 [etnja sa dinosaurusima, dokumentarni program RTRS preporu~uje 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Gonzo: @ivot i djelo dr Hantera Tompsona, dokumentarni film 00.55 Heroji i fenomeni, dokumentarni program 01.20 Pe~at, politi~ki magazin

11.02 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.15 Oprah show (1257.)* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.35 More ljubavi, telenovela (74/165)* 13.20 Hitna slu`ba 14, serija (11/19)* 14.05 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 15.00 Luda ku}a 3, humoristi~na serija (7/34)* 15.40 Epilog, emisija o kazali{tu 16.15 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.15 Hrvatska u`ivo 17.33 8. kat: Lije~eni alkoholi~ari, talk-show 18.20 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.35 Odmori se, zaslu`io si 3 - TV serija (5/15)* 19.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.12 Dnevnik plavu{e: Samo jednom se ljubi?!, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 1 protiv 100, kviz* 21.15 Zakon o HRT-u - specijalna emisija 22.30 Tako lako, emisija pod pokroviteljstvom 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.10 Vijesti iz kulture 23.20 Na rubu znanosti: Jacob Liberman - Znanost o svjetlosti, 2. dio 00.00 Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija (3/20) (R)* 00.50 Hitna slu`ba 14, serija (11/19) (R)*

07.55 Mala TV: TV vrti}: Krti}ev ro|endan Zauvijek prijatelji: ^voruga ^arobna plo~a - engleski (6/26) 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (9/40) (R)* 08.50 [kolski program: Standardni plesovi Kokice Abeceda EU: Slovo M-1 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (20/39)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija (3/20)* 14.15 [kolski program: Standardni plesovi (R) Kokice (R) Abeceda EU: Slovo M-1 15.00 Dar ljubavi: Pri~a o Danielu Huffmanu, ameri~ki film* 16.30 Cocco Bill, crtani film 16.45 Tree Hill 6, serija za mlade (2/24) 17.30 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija (24/26)* 17.53 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 17.55 Mijenjam svijet: Parkour 18.20 Znanstvene vijesti 18.30 @upanijska panorama 19.00 Jelovnici izgubljenog vremena: Jedan dan seoskog doma}instva 19.20 Ve~eras... 19.23 Hit dana 19.40 Rukomet, kvalifikacije za EP 2012. - emisija 19.55 Rukomet, kvalifikacije za EP 2012.: Hrvatska - Rumunjska, prijenos 21.30 Rukomet, kvalifikacije za EP 2012. - emisija 22.00 24 (7), serija (12) (22/24)* 22.45 Dnevnik plavu{e: Samo jednom se ljubi?!, emisija pod pokroviteljstvom 22.55 Zovem se Earl 4, humoristi~na serija (12) (6/27)* 23.15 Retrovizor: Tu|inci u Americi, humoristi~na serija (14/18)*

05.05 Hitni slu~aj, serija (8/12) 05.55 Na{a mala klinika, serija (13/15) 07.10 Bumba, crtana serija (135-136/150) 07.25 Graditelj Bob, crtana serija (9/39) 07.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (12/13) 07.50 Roary, crtana serija (39/52) 08.05 Peppa, crtana serija (17-18/52) 08.20 Mini kviz ep. 1 08.30 Mini kviz ep. 2 08.50 Zauvijek zaljubljeni, serija (7-8/140) 10.50 Slomljeno srce, serija (15-16/130) 12.40 IN magazin 13.30 Najbolje godine, serija (31/156) 14.20 Zauvijek zaljubljeni, serija (9-10/140) 16.00 Slomljeno srce, serija (17/130) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Slomljeno srce , serija (18/130) 18.20 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (32/156) 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija (21/31) 21.45 Provjereno, informativni magazin 22.50 Ve~ernje vijesti 23.05 13 . ratnik, igrani film (12)* 00.45 Seks i grad, serija (66/94) 01.15 Vjerovali ili ne, serija (9/41) 01.40 Oluja, igrani film (12)* 03.05 Na rubu zakona, serija (3/14) (12)* 04.00 Ezo TV, tarot show (18)* 05.00 Kraj programa

Ljubav: Ako ste usamljeni, na najboljem ste

putu da to vi{e ne budete. Podstaknuti ste na akciju, {to je najbolje. Posao: Intenzivira se novi ritam. Motiv da uspijete sve je ja~i. Usljed i uprkos odre|enim, konkretnim ko~nicama. Zdravlje: Ne prepu{tajte se apatiji.
BLIZANCI Ljubav: Unato~ mudroj odluci, strasti vas vode

stranputicom. Mirnija veza vi{e vam odgovara od avanture. Posao: Ovo je uspje{an dan, koji donosi izvjesne promjene. Ba{ to, osjetit }ete sna`no, pozitivno. Zdravlje: Ne uzimajte lijekove na svoju ruku.
23.V - 22.VI

avanturom. Nakon toga, po`eljet }ete da se vratiti u sigurnu luku. 23.VI - 22.VII Posao: U pomalo ste depresivnom razdoblju. Ubrzo }ete shvatiti da ste potcijenili vlastiti uspjeh ili zasluge. Zdravlje: Uzmite dodatne vitamine. Ljubav: Ljubav zauzima sve va`nije mjesto u LAV va{em `ivotu. Strasti su uzburkane, a slijedi i zanimljiva prilika. 23.VII - 22.VIII Posao: I pored svega, nemojte se sasvim opustiti. Veoma je va`no da radite sa voljom, punom snagom. Zdravlje: Ne budite razdra`ljivi.
DJEVICA
23.VIII - 22.IX

RAK

Ljubav: Poku{avate o`ivjeti emocije brzom

Ljubav: Mnoge stvari se rasvjetljavaju. Prema

svemu sude}i, okolnosti i prilike idu upravo vama u korist. Posao: Radite sa puno poletne energije. Povukli ste za sobom i druge ljude vezane za va{ posao ili planove. Zdravlje: Nema ozbiljnijih problema. Ljubav: Iznenadna, neo~ekivana ljubav ~ini VAGA vas eufori~no veselima. ^ini vam se - evo, ostvaruju se snovi. 23.IX - 22.X Posao: Zahuktavaju se i zbivanja na poslu. Otvaraju se nove mogu}nosti, a tu je napredovanje, uz naporan rad. Zdravlje: Sretni i dobro raspolo`eni.
[KORPIJA
23.X - 22.XI

Ljubav: Ovo je pomalo neobi~an dan. Zabora-

22.50
MAGAZIN, BHT 1

00.00
FILM, PINK BH

Savate
Istinita pri~a o svjetskom prvaku u kikboksu. Biv{i francuski 1865. godine oficir putuje SAD-om u potrazi za ubicom svog najboljeg prijatelja. Tokom tog putovanja biva uvu~en u borbu izme|u siroma{nog farmera i bogatog zemljoposjednika. Uloge: Olivier Gruner, Mark Singer... Reditelj: Isak Florentin

Figure: Jadranka Stojakovi}
Jadranka Stojakovi}, sasvim netipi~na figura na na{oj pop-rok sceni sa du{om pjesnika nikada nije prestala da bude dijete cvije}a. Bila je sasvim pogre{no smatrana protestnom pjeva~icom, u stvarnosti vi{e je za kompromise...

vljate mra~ne misli, razigrani ste i veseli, sasvim nova osoba. Posao: Zaokupljeni ste i poslom. Mo`da vi{e nego ranije, ali ste i koncentrirani, puni elana i dobre volje. Zdravlje: Nervoza ustupa mjesto optimizmu. STRIJELAC Ljubav: Blizu se ideji da sve dovedete na pravo mjesto. Po`eljet }ete da razorite sve mostove iza sebe. 23.XI-22.XII Posao: Pomalo popu{ta gr~, koji vas je dr`ao prili~no dugo. Istina, zaokupljeni ste obavezama, ali usporite. Zdravlje: Manje ste nervozni.
JARAC
23.XII-21.I

Ljubav: Odahnite, opustite se. Slijedi sasvim

ugodna atmosfera. Sve vi{e odu{evljavate osobu koju volite. Posao: Pred vama su sasvim nove prilike. Mo`da se radi o mogu}nosti za napredovanje ili bolju zaradu. Zdravlje: Sasvim solidno.
VODOLIJA Ljubav: Ho}e li „lov“ na pravu ljubav biti usp-

Indija 16.50
SERIJA, MRE@A PLUS
Indra se vra}a u svoju porodi~nu ku}u i Opa{ joj govori je zapravo Ra` taj koji ima vanbra~no dijete, a ne on. Ramiro prebacuje Tarsa iz bolnice za mentalno oboljele u privatnu kliniku. Raul i Ivona sti`u u Dubai i prijavljuju se u hotel.

Pali an|eo

13.00
SERIJA, MRE@A PLUS
Manuela i Angel za vikend odlaze u ljetnjikovac porodice Davilja. Martin je isfrustriran jer nikako da otkrije ko je Manuelin ljubavnik i strah ga je da }e Anibal umrijeti prije nego {to ponovo osvoji Manuelu. Manuela tra`i od Angela da naslika njen akt.

je{an, ovisi od toga koliko }e popustiti gr~, a zasjati va{ {arm. Posao: Postaje vam jasno da je najbolje raditi i ne brinuti suvi{ne brige. Ustrajte, rezultati }e biti sjajni. Zdravlje: Pazite {ta jedete.
22.I-19.II

Ljubav: U`ivajte u svakom trenutku provedenom sa voljenom osobom. Nema razloga za 20.II-2O.III mra~ne misli. Posao: Povedite vi{e ra~una o finansijama. Ne dozvolite da drugi pretjerano dijele ono {to vi zaslu`ite. Zdravlje: Zubi mogu biti izvor problema.

RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Protest vi{e od 30.000 ljudi

Demonstracije u Bukure{tu
BUKURE[T - Desetine hiljada gra|ana Rumunije okupile su se ju~er na ulicama Bukure{ta i tra`ile odlazak sada{nje vlade premijera Emila Boka i ukidanje o{trih mjera {tednje, koje je vlada uvela kako bi ubla`ila posljedice ekonomske krize. Prema procjenama lokalnih medija, ulicama Bukure{ta mar{iralo je vi{e od 30.000 ljudi.

Anderson: Za{titnica prava `ivotinja uzrujana je napustila govornicu

Popularna glumica odr`ala predavanje na presti`nom univerzitetu

PAMELA ANDERSON NA OKSFORDU
Studenti su se vi{e zanimali o Pamelinoj karijeri nego o moralnim dvojbama jedenja mesa
OKSFORD - Nekada{nja zvijezda serije „Baywatch“ Pamela Anderson odr`ala je predavanje o vegetarijanstvu na presti`nom Univerzitetu Oksford. Pamelin govor po~eo je videom koji podupire njenu kampanju. ^etrdesettrogodi{nja plavokosa glumica razgovarala je sa studentima o za{titi okoli{a i moralnim aspektima takvog djelovanja, kao i kako izbjegavanje jedenja mesa pozitivno utje~e na njihovo zdravlje. Iako studiraju na cijenjenom fakultetu, studenti su se vi{e zanimali o Pamelinoj karijeri nego o moralnim dvojbama jedenja mesa. Re{etali su je neozbiljnim pitanjima poput: Jeste li mislili na vegetarijanstvo dok ste tr~ali pla`om u „Baywatchu“?ili Je li i Dejvid Haselhof (David Hasselhoff) vegetarijanac? Jeste li na snimanju serije imali vegetarijanski catering? Stoga ne ~udi njihova ocjena da je Anderson uzrujana napustila govornicu.

Merkel: Uvjeti za strance

Poo{tren useljeni~ki zakon
BERLIN - Njema~ka vlada prihvatila je ju~er zakon koji predvi|a o{trije sankcioniranje sklapanja prisilnih brakova kao i stro`iji odnos prema strancima koji odbijaju mjere koje slu`e boljoj integraciji u njema~ko dru{tvo. Uredi za strance ubudu}e }e produ`etak boravi{ne dozvole uvjetovati redovnim sudjelovanjem na integracijskim kursevima na kojima se, izme|u ostalog, u~i i njema~ki jezik.

^eri Bler prodala Berluskonijev poklon
LONDON - Supruga Tonija Blera (Tony Blair) prodala je putem eBaya sat koji je njen suprug dobio na poklon od italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi), prenosi „Daily Telegraph“. Sat marke „lokman“ prodat je za 98 funti, {to predstavlja tre}inu njegove prave vrijednosti, navodi londonski list. ^eri Bler (Cherie) je ovih dana bila jako zauzeta na stranici za online prodaju poku{avaju}i da uve}a porodi~no bogatstvo koje se procjenjuje na 20 miliona funti.

Iskosa

Najve}a usta
U ru{enju krova stradalo 40 `ena i djece

Tragedija na vjen~anju
KABUL - Za vrijeme vjen~anja sru{io se krov ku}e na sjeveru Afganistana i ubio vi{e od 40 `ena i djece, izjavio je AFP-u guverner pokrajine Baghlan Munshi Abdul Majid. - Na vjen~anju u ku}i u selu Var~i, u okrugu Jalga, u pokrajini Baghlan, sru{io se krov i ubio 40 `ena i djece - rekao je Majid koje se nalazio u Kabulu, a ne na licu mjesta. Na svadbama u Afganistanu mu{karci i `ene su odvojeni, {to je obja{njenje da su ve}ina `rtava `ene.

LUANDA - Elasti~ni mladi} iz Angole Francisko Domingo Joakim (Francisco Domingo Joaquim) u{ao je u Ginisovu knjigu rekorda jer svoja usta mo`e rastegnuti na nevjerovatnih 17 centimetara. Na italijanskom TV {ouu uspio je 14 puta u usta staviti i iz njih izvaditi cijelu limenku kokakole u samo jednoj minuti.

Blerovi s italijanskim premijerom: Sat prodat za 98 funti